Skip to main content

Full text of "Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| Αηϊΐιΐιιιτ ϋΙΐΓΐιΙιηιίΓαΙ !ί»Γηπηαη| 


'Θτ: ;ί^ ΙΙΑλΙ Λί < IV 4 Ζ «Ο! ικιν.ί<ιγ 3| » ^»Ίΐη\ί -Μ: %κ#8 ΑΝηΟνΚΚ-ΗΑΚνΑΚΠ ΤΙΙΕΟΙ.ΟΟΚΆΓ. ίΙΒΚΑΚΥ ΜΙ•; * • • \ ( ΛΜϋΚΙΙχ,Κ. ΜΛί^^Λί ΊΙΓ>1•. ΙΓ> €ΑΤΑΙ.ΟθυΕ αΚΕΕΚ ΜΑΝυδΟΕΙΡΪδ ΟΝ ΜΟυΝΤ ΑΤΗ08 ίΒΙΤίΒ ΙΌϋ Ταί 1ΙΎΧ0101 ΟΡ ΤΗΒ ΟΧίνίΙΙΜΤΤ ΡΙΙΐβιί 8ΡΤ11. ρ. 1ΑΜΒΚ08, 

ορ αι&τοκν 1» τιιι (πίίνκΐιβίτϊ ον » 
8ΕΓ 30 1902 ) νοίυΜΕ ι. ΟΑΜΒΜΟΟΕ: 

ΑΤ ΤΒΕ ΙΓΙίΐνΕΒβΙΤΥ ΡΚΕϋί) 
1895 

Ρηορ Τιαφι^Όηε ίΆϋΙνι{;ιι ηβί. ΟΑΤΑΐ^οαυΕ ΟΡ ΤΗΕ αΚΕΕΚ ΜΑΝϋ80ΒΙΡΤ8 ΟΝ ΜΟϋΝΤ ΑΤΗ08 ΟΑΤΑΕΟβϋΕ ΟΡ ΤΗΕ βΒΕΕΚ ΜΑίίϋ80ΕΙΡΤ8 ΟΝ ΜΟϋΝΤ ΑΤΗ08 ΕΏΙΤΕΏ ΙΟΒ ΤΗΕ 87ΝΌΙ08 ΟΕ ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΒδΙΤΥ ΡΚΕ88 ΒΥ 8ΡΥΚ. Ρ. ^ΑΜΒΚ08, 

ΡΒΟηββΟΒ ΟΡ ΗΙ8Τ0ΒΤ ΙΝ ΤΗΚ υΝΙΥΕΒβΙΤΤ ΟΤ ΑΤΗΕΝ8. νοι.υΜΕ ι. ΟΑΜΒΕΙϋΟΕ : 

ΑΤ ΤΗΕ πΝΙΥΕΚβΙΤΥ ΡΚΕ88. 

1895 

\ΑΙί τίρΚίβ ηβατυβά."] κ Α τ Α Λ ο Γ ΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΩι ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΛΜηι τοΜοα πρωτοα ΕΝ ΚΑΝΤΑΒΡΙΓΙΑι ΤΗ2 ΑΓΓΑΙΑΕ 

1895 
(0(00^0 ΖοηΟοη: Ο. ^. ΟΙ/ΑΥ ανο Θ0Ν8, 
ΟΑΜΒΚΙϋΟΕ ϋΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΡΚΕ88 \νΑΚΕΗ0υ8Ε, 

ΛΥΕ ΜΑΐαΑ Ι^ΑΝΕ. 
•1ι«0θ(ο: Μ», ΑΒΟΤΙ<Ε 8Τ&ΕΕΤ. 
ΙΗ9>ία: Ρ• Α. ΒΒΟΟΚΗΑυβ. 
ίίήα ϊοτλ: ΜΑ^ΜII^^ΑΝ ΑΝΒ 00. 
Π, <5έ/ 01 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 'Οτ' έί^Βώον τώ 1888 €ν *Αθην<ιΐζ το πρώτον μΑρο% τουδ€ τον Καταλόγου, ν€ριλαμβάνθ¥ τα5 οκτώ 
Ίτρώτα^ βφλίοθηκας, Ιγραφον δτι /£€τα νοΧλης 3€ίλια9 νρθ€βαίνον €15 ττ^ν ίτημασίευσιν αυτοί), ατ€ αμφι- 
βάλλων π€ρΙ της τα;(€ΐα$ Ικδόσ€ω$ τ^ς σνν€χ€ία$ και αττορον νρο€ίκάζων τον όλου ίργου την €κτνπωσίν, 
*Αλλ' €νΓυχώ9 η νπο^χτΙ ης ετνχε το &ημοσί€υθ€ν €Κ€ΐνο τμήμα της αναγραφής των ά'γιορ€ΐτικών κωδίκων 
Ίταρα των €'Π'α40ντων νπηρζ€ν ευμενής τε αμα και ευοίωνος. Οντω &η πριν "ή τταρίλθη χρόνος μαχρος 
Ιβάλλοντο τα ^€/Χ€λία της /£€τα χ€Ϊρας Ικ^όσεως^ σνμιτεριλαμβανονσης τον όλον Κατάλογον /ϋΐ€τα και τον 
η&η 7Γρθ€κ3€δο/Α€νον μέρους, 

*Ανεγραφησαν ^ οι εν τφδ€ τφ Κατ(ΐλόγω περιλαμβανόμενοι κωμικές εν ΙΗ'ει 1880, δτ* €ιγι τετρά- 
μηνον εποιησάμην τας Βιατριβας €ν τ<^ *Αγ«ρ "Ορει, πάρα μεν της Βονλ^ς των Έλλι/νων λαβών την 
ητολ^ν, τυχών 3^ τιτ^ προστασίας και προθύμου αρωγής της ελληνικής Κυβερνήσεως, προ€Βρευομενης νπο 
τον Χαριλάον Ύρικουττη, Πολλοί δ^ καΐ άλλοι σννηργψταν εις €7Γΐτ€λ€σιν τον ΙγχεψημΛΤΟ^, ων Ιν τοΓ$ 
πρίίτοις μνημονεντεον τον τταναγιωτάτον οικον/ΐΑ€νικον πατριάρχου *1ωαχε\μ Τ^ και της ^υνάζεως των άντι- 
προσώπων και προϊστάμενων των εικοσιν ιερών μονών τον Άγιου "Ορους *Α^ω, προθυμότατα της ^μης 
προθέσεως σννεπιλαβομένων, Φιλοζενου δ* ά^ιω0€ΐ9 αρωγής εν πάσαις ταις εναγεσι μοναΐς, επετελ€σα το 
έργον, ίπίκουρουμενος υπο των Ιμών μαθητών Φιλίππου Τ€ωργαντα, νυν Βιευθυντου τον *Α.θηνησι διδασκοιλ€ίον, 
και Ίωαννον Ιίαρχαριδον, ννν δΐ€ν^νντον τον εν Ύραπεζουντι Έλλι/νικον φροντιστηρίου, άόκνως μοι σννερ- 
γασαμενων. Και άλλοι δ€ τιν€9 ίθελουσίως συνεβάλοντο, είτε κατά τον χρόνον της Ιμης Ιν τφ *0ρ€( 
ΒιαμΌνης συμπονησαντ€ς, €Γτ' €ν τφ μετ ίπ€ΐτα έπιστ€ίλαντες /χοι τάς αΐτ7^€ΐσα9 συμπληρωτικας εΐ&ησεις. 
*Ιδια9 δ€ χάριτας ομολογώ Τ0Γ9 7Γανοσιολογκϋτάτοΐ9 Τρηγορίξ^ Παντοκρατορινφ τω ΐ€ροδιακ(>ν(ρ και *1ακώβί^ 
Διοννσιάτ}/ τφ άρχιμανΒρίττ] και προηγουμίν^^. Των δ* άλλων προθυμως μοι εκάστοτε άποκριναμένων εΙς 
προβαλλομενας αντοΪ9 εμάς απορίας αναγραπτ€θΐ €νταν^α €νγνω/ϋΐόνω9 6 7Γθλνκλανστο9 Ζ&οΙί&ηΑ νοη 
Ιιίη^ηϋι&Ι, 6 μακαφίτης *1ωάννης 2ακ€λλιων, 6 τα ννν δΐ€ν^ννων το έν *Έιριχσβαυργη της επαρχίας 
Αννοβ€ρου ιερατικών φροντιστηριον Φίλιππος Μθ^βΓ, ο ίν *Α^ναΐ9 φίλος νομομαϋης * Αντώνιος Μομφερρατος 
και 6 άγαττητος συνάδελφος Νικόλαο9 Πολιτι;9. 

ϋεριεγράφησαν δ* οι κώ8ικ€ς μετά πάσης της Ιν τα49 άγιορ€ΐτικαΓ9 βιβλιοΘηκαχς, στερουμεναις ώς το 
• ^€ΜΓΓον των άναγκίΐιοτάτων προς το ίργον έντυπων βιβλίων, δννατ^9 άκρ ιβ€ίας, Κατεβαλον δ^ ττάσαν 
την προςηκουσαν προςοχτρ^, όπως €ν τφ Κατ(ΐλόγ<ρ άναγράφωνται ττασαι αι εν €καστφ κωδικι περιλαμ- 
βανόμεναι συγγραφαι η ττάντα ταττ* αλλήλων διάφορα κ€φάλαια. Μόνον δ€ χεφογράφων π€ριεχόντων βίους 
και μαρτύρια αγίων ούχ ευρίσκει πάντοτε 6 άναγνώστΐ79 α'ναλνσιν πλήρη, άρκονσης Ιν τισι θεωρηθ€ίσης 
της δια βραχέων των τοιοντων σημειώσεως και σκοπιμωτ€ρας της εν μελλοντί ποτ€ χρόνφ συντάζ€ο>ς ιδια9 
των τοιούτων κωδίκων αναγραφής, Έττ* 10179 δ* Ιν τισι των βιβλιοθηκών άδννατο9 άπεβη η κατ ιδίαν 
αναγραφή των κωδίκων των περιλαμβανόντων μέλη της Ικκλησιαστικης μουσικής, διο δι/λοννται που και 

62 νΐ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

νου σνΧληβίτρ^ οι τοιούτοι. Τουναντίον δ* €ΐ&ών ηνων κω^κων Ιθ€ωρησα σκόπιμον την δια μΛκροτίρων 
ΐΓ€ριγραφηιν, €ΐ και ι^δνι^αντο δια βραχυτ€μων άναγραφηνοΛ, Εατι 3€ ταντα νομχ)κάνον€ζ, ιδίως των γ€γρα/ϋΐ- 
μίνων κατά τον τύπον του τον Μαλα^οΰι €νχολόγΐ(ΐ, Ιζομολογητάρία και τα τοιαντοι, ών ο κα^* όλον τνιτος 
ΐΓολΛαις €ν τοις καθ* ^καστον νΐΓ(>κ€ΐται ττοικιΛίαις. 

Π€ρΐ€χ€ΐ δ* 6 αι^α \€Ϊρας ττρωτο^ τό/Αος την άναγραυφην των κωδίκων 6κτωκαΙΒ€κα άγιορ€ίΤίκών βίβλιο" 
βηκων^ ων πρωτην μ€ν Κτα^α την του Πρωτάτου των Κιιρυών, Ιν αΤς ίΒρευα η ^ύναζίζ των αντιπροσώπων 
των €υαγών μονων^ €φ€(ηζ δ^ τας λοιττας κατά τάζιν προϊούσας αττο των €υαρι^θμ^οτ€ρους ^χουσών κώδικας 
βιβλιοθηκών €19 τας ττλονσιωτ^κις. Π€ρΐ€λΐ7φ^σαν δ* €19 τον Κατάλογον σννφδα τ^ Ιπιγραφη του βιβλίου 
μόνοι οι Ελληνικοί κωδικ€9 πλην €νο9 σλαβικού Ιν τζ μον^ Κουτλου/Αονσίου (αρ. 3345. 272), ο ν άφηκα 
κατά χωράν, όπως μη Βιασαλίυθη η τάίΐ9 τ^9 βιβλιοθήκης, Έαθυτάτην δ* €νταυ^α εκφράζω την Ιμην 
λύπην €7Γΐ τ^ μεγάλη συμφορά τη καταλαβούση την €υαγη μονην της '^ιμσπίτρας, αποβαλουσαν ίν τη 
8€ΐνη πυρκαΐ^ του θέρους του 1891 ολην αυτής την βιβλιοθηκην κατά τα 17^^ Ζ^'- γ€γραμμ€να ίν τφ 
λονδιν€ΐφ Αΐΐιβη&βιιιη τ^9 1 Αυγούστου του Ιτονς ίκείνου ίν αρ. 3327 σ. 161. Ούτω δ^ ι; €ν τωδ€ 
τφ τό/Α<ρ αναγραφή των κωδίκων της βιβλιοθήκης Ικείνης ίμ€ μίν πληροί πικρίας άφατου των άγαπητικώς 
μυοι μεμελίτημίνων άναμιμνησκόμενον, τ<ρ δ* αναγνωστ|; παρίχει την μόνην υπολειπομάτην εΙκόνα €ΐς άει 
απολεσθείσης άζίας λόγου συλλογής χειρογράφων βιβλίων, οίς ευρητοΛ ίγκαταμεμιγμενον και ίζοΛρετως 
<ητάνιον παλαιότνίΓον, το "Ανθος χαρίτων (αρ. 1510. 242). 

Προ9 συμπληρωσιν της ίκ του Καταλόγου τουδ€ ωφ€λ€ΐα9 ηυχόμην αυτόν δια ττανο/χοιοτυιτων γραφής 
πολλών κωδίκων κοσμησαι, οία ττολλα κεκτημαι δια τ€ διάφανους χάρτου παρεσκευασμίνα μ.οι και απο 
•φωτογραφικών α7Γ€ΐκονισ/Αάτων, ων προθύμως ίπεμελήθη 6 ίμος φίλος ίν Κευ^ίί^ καθηγητής ^Ερρίκος ΒΐΌβ^Ιΐ&αβ 
κα^' 8ν χρόνον Βιετρυψεν ίν Άγιφ *Ορ€ΐ αττο Μαΐου μέχρις *1ουλίου του 1888. Κοιι των εικόνων δ€ τινας 
ταν ^ν τοις κώδι^ιν η^νάμην προςαγαγεΐν από τε φωτογραφικών ίκτύπων τον αύτοΰ και απο των ^^ιρέτων 
πολυχρωμιών αντιγράφων των φιλοτεχνηθεντων νπο τον συνοδ€νσαντ09 με ζωγράφου Αιμιλίου ΟίΠίέΓοη. 
Άλλα και άκων άπεστην ταΰτι^ς τΐ7^ προθέσεως, ί$ ανάγκης π€ΐσ^€ΐ9 €1$ την άλογον άντίρρησιν του 
κανταβριγίΛκου τυπογραφείου, ίκκλίναντος την υπεραύ(ησιν των ίζόΒων της και άλλως δαπανι/ροτάτι^ς 
4κδόσ€ως τανη^ς. Δια ταύτα δ^ άρκείτωσαν ίπιεικώς τ<ρ αναγνώστ|; οσα ττανο/χοιότυπα ί&ημοσίευσεν 6 
ΒΐΌβΙϋΐΑτιβ ^ν τη αξιολογώ συγγραφή Όίθ Καηβί ίη άβη Αϋιο&-Κ1δ8<;6Γη. ϊ^βίρήζ, 1891. 

Νυν δ€ χωρώ ίττι την αναγκαίαν τοις ίντευζομενοις τφ βιβλίω οδι;γιαν περί της χρήσεως του παρόντος 
Καταλόγου και την 1(ργγησνν αριθμών, γραμμάτων και σημείων, ων ίποιησάμην ίν αντφ χρήσιν. 

Τών άνωθεν εκάστου κωδικός δυο αριθμών 6 μλν πρώτος, 6 παχύς (1), ^στιν αΰ^ων δια πασών τών 
βιβλιοθηκών Βιηκων προς ευκολίαν τών παραπομπών ίν τοις προςαρττηθησομενοις τφ Τ€λ€ΐ του όλου ίργου 
πίνα^ιν, 6 δ€ δ€υΓ€ρος δ λ€πτότ€ρον €χων τον τύπον δι;λοΐ τον αριθμόν, υφ* δν ίν ίκάστη βιβλιοθήκη 
ίτα(α τον κώδικα, €πικολλΐ7σας τούτον τον άριΒμον ίπι κυανόλευκου Βελταρίου κατά την ράχιν αυτοίλ 

Αι δ* ^ιτ/ϋΐΐ7σ€ΐς Π€ργ. Βομβ. ή Χα ρ τ. Βηλουσι κώδικα Π€ργα/ϋΐι;νον, Έομβύκινον ή Χαρτών. 

Τα δ€ μετά ταύτας τας €πιτ/ϋΐΐ7σ€ΐς ^ι κεφαλής της αναγραφής εκάστου κωδικός γεγραμμενα φύλλ, 
4, 8 /Λ€γ., 8, 16, 32 ή 64 δι;λουσι το σχήμα του κωδικός κατ* άναλογίαν τ^ς χρήσεως τών τοιούτων 
αριθμών ίν τη &ηλώσει του σχήματος βιβλίων ίντύπων, κοΒιχττώσαν το πλ€Ϊστον π€ρΐΓΓ^ν την εΙΒικωτεραν 
σημείωσιν του ύψους και πλάτους τών κωδίκων κατά εκατοστά του γαλλικού μέτρου. Το τοιούτον δ^ 
ίπρα(α μόνον ίν τοις εϊληταρίοις και τισιν όλως ^^αιρ€τοις τών λοιπών κωδίκων. 

Οι δ^ /ΐΑ€τα τους αραβικούς τούτους αριθμούς ίττόμενοι λατινικοί VI — XIX &ηλουσι τον αιώνα €ν ώ 
γεγραπται 6 κώδι{. 

Τα δ€ /ϋΐ€τα τούτους τους αριθμούς ίνιαχου σεσημειωμενα σελ 2 ίμφαίνουσι την κατά δυο σ€λίδας 
(βοΐιιιηη&θ) γραφην του κώΒικος. 

Τ€λ€υταια δ* ^π€ται η ίντος παρενθέσεως &ηλωσις του τον κώδικα άποτ€λοΰντος αριθμού φύλλων 
(φ. 175). Ουχ οΙόν τ€ δ^ ^ απανταχού τον αριθμόν τούτον ίτηλώσαι, ημών τε άπορούντων τον αναγκαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ νίί 

ττροζ άναγραφην των φύλλων απάντων των κω&ίκων χρόνου καΐ των ίν τα7$ μ,οναΐ^ 8^ μονάχων ου 8υνα- 
μίνων νάντοτ€ "ήμΐν ττρος τοντο ^ν^κονρησ^αί, Δια τοντον $€ τον Χόγον ^νιαχου καΧ Βώ, σ€Χί8ων τταρα τ^ 
€2ω^οτα ^δΐ7λ€ΐ>σα τονς κώδικας (σ. 186), ΊΓρθ€υρων νπάρχουσαν η&η την τοιαντην σ€Χΐ&ωσιν. Της δ^ 
προς άναπληρωσιν τή^ αναγραφής του αριθμόν των φύλλων τα νυν Ιθίζομάτης σΐ]μ€ίωσ€ως τον ττάχους 
των κωδίκων ημίλησα τούτο μ^ ατ€ του ίθους τούτου ΟΊτανίζοντος Ιν οίς χρόνοίς οννεταζα τον Κατοίλογον, 
τοΰτο δ^ καΐ ^κΜΓτα ^ιταρκη κρίνων την τοιαύτην σημ€ίωσιν δια την Βιάφορον πυκνότητα της π€ργαμηνης 
^ τον χάρτου των κωδίκων Ικάστων. 

Των δ* ^νιαχον προτασσομ€νων των δυο αριθμών ίκάστου κωδικός, τον αν^ντος και τον κατά βιβλίο- 
θηκην ίκάστην, οτ]μ€ίων * καΧ Φ 6 μ€ν άστ€ρίσκος Ιμφαιν€ΐ την Ιν τ^ κωδικι ύπηρζνν €ΐκόνων •ή 
κοσμημάτων^ €2δικωτ€ρον άλλως π€ριγραφομ€νων ίν αυτβ τ^ αναγραφή, 6 δ^ στανρος τονς τταλι/ι^στονς 
κοίδικας. Πιρι τοντων δ€ ιδ€ και την Ιμην πραγματ€ίαν Π€ρι των τταλι/ιψι^στων κωδίκων των 
άγιορ€ΐτικών βιβλιοθηκών ίν τψ βφλίλ^ τψ ίπιγραφομίνω Τα κατά την ίορτήν της π^ντη- 
κοντα€τΐ7ρίδος του Έ^νικον 7Γαν€7ηστι//ϋΐίον, Άθηνησι, 1888 σ. 305 κ. Ι., κοιι ίν Ι&ίψ Τ€ΐ^€ΐ9 
ιτρος δ€ τα γ^γραμμ^να μοι ίν τ^ λονδιν€ί<ρ Αϋίβηϋβΐΐΐη της 13 %€πτ€μβρίου 1890 ίν άρ, 3281 σ. 
353 νίΓο τήν ίπιγραφήν Α ηβν ρ&ΐίιηρθββί οη ΜοτιηΙ Αΐ1ιθ8. 

Δια -γραμμάτων παχίων (Ί«άννον το9 Χ(>νσοστ6|Μ>ν. — -Άαντο•) ί&ηλωθησαν ίν τφ Καταλόγφ τα ^νό/ιατα 
των συγγραφίων^ ίνίοτ€ δ^ και λ€^€ΐς ^ χωρία ίκ των ίρμην€υομ€νων ίν λ€^ικοΐς ^ ίν συγγραφαΐς 
ίρμην€υτικαΐς π€ριλαμβανομ€ναΛ,ς ίν τοις κωδικι χάριν €νχ€ρονς αντών διακρισ€ως νιτο τον τον Κατάλογον 
άναγινωσκοντος. %ημ€ΐωτ€ον δ^ οτι ουκ ίκριν άναγκαίαν την μεταβολην των όνομυάτων ίν κωΒιζι ^€νδ€ΐη- 
γράφοις η ίν ουγγραφαις γνωσταχς αννηθιος υπο ψ€νδ^ς όνομα συγγραφίως. 

Αραιών δ€ γραμμάτων (Έλλάδιος δ^ 6 ^ν 6σίςι '^'^/^^) ίγ^^το χρψτις προς ίηλωσιν χωρίων 
αντολ€^€ΐ ίκ των κωΒίκων παραλαμβανομίνων μ€τα και τών ίν τοις κω&ι$ΐΛί ανορθογραφιών. 

Έΐς €Ϊςαγ<ιΐγικα δ€ (''*Ιδβα τον /χ€Γανοονντος ") π€ρΐ€ληφθησαν ^ιγραφαι συγγραφών και Κ€φαλαίω¥ 
άντιγραφόμ€ναι ατταραλλακτως οίαι €νρΐ7νται ίν τοις κωδικι. Το δ* οίτως €Ϊς €Ϊςαγωγικα π€ριλαμβανόμ€νον 
ουκ ^στι ΐΓάντοτ€ το όλον τ^ς ίν τφ κοίδικι ίπιγραφης, π'αραλ€ΐπομ€νων ιτολλών ιτολλάκις 7Γ€ριττών, Ιδίως δ€ 
ττροςωνυμΛων και τών τοιοντων, άλλα το κριθ€ν άναγκαιον μΐρος το και οντοιςι ανΓθλ€^€ΐ κ<χι κατά τ^ν 
ακριβή ίν τφ κώδικι γραφην &ναγραφόμ€νον, Π€ρι τοντο δ^ μόνον μίτίβαλον τιγν των κω&ίκων γραφην, 
οτι χάριν €υχ€ρ€στ€ρας τών μ€ταγραφομίνων άναγνοίσ€ως Ι^ραψα δια κ€φαλαίων γραμμάτων τας μττα το 
6νομα συγγραφέων ίν ίφχο τών Ιπιγραφων πρωτας λ€^€ΐς, τα κνρια ονόματα, τα ονόματα αορτών, τας 
λ€^€ΐς Θ€ος, Θ€θτόκος, Κνριος, 2ωτ^ρ και άλλα τίνα τοιαντα. ΙΙρος€θηκα δ* ^ια;(ον και το ίν τφ 
κώδικι λ€ΪΐΓον υπογ€γραμμ€νον ιώτα. Προς δ^ τοντοις λ€^€ΐς €πο/ϋΐ€νας προθίσ^σιν άτόνοις μΛναυσαις ίν 
τοις κώδικι και μετ αυτών €ΐς ίν ίνουμίνας ίχώρισα δκικριδον (άντι στρατιωτικών, του6^ οπ^ρ άντι* 
στρατιωτικών γίγραπται ίν τφ κώδικι, μ€ τονς άντι τον ^ν τφ κώδικι /ΐ€τονς), τονναντίον δ€ ^νοκτα 
^ι το αύτο λ€^€ΐς συνθέτους μ€τα προθ€σ€ων άτόπως υπο τών βιβλυογράφων €ν€Κ€ν ημαρτημένου τονιχτμου 
της προθΙσ€ως €ΐς δνο τ€μνομ€νας {καταλάβΐ) άντι του ίν τ<ρ κώδικι κατά λάβχι^ άποταζάμ€νος άντι 
τον ίν τω κο»δικι άττο τα^ά/ϋΐ€νος). Έπι/νιγκον δ€ ταντας τάς μ€ταβολας €ΐς Τ€ τα ίν €ΐςαγωγικοις και 
τα δι* άραχών γραμμάτων παρατιθίμενα χωρία τών κωδίκων. 

ΆτΓοσιωτηρΊκα δ€ σημ€ΐα δι/λονσιν ^ την ίν τ^ παρ* ίμου αντιγραφή παρόλ€νψιν μίρους τον κειμένου 
τών κω^κων κριθίντος π€ριττου (Παρ^€νίον τον Π€λθ7Γθννι;σίον...^ν €Τ€ΐ σωτηρίί^) "ή την ίν άρχ-β 
κωΒίκων άκ€φάλων η τφ Τ£λ€ΐ κωδίκων κολοβών ίκ τον κωδικός άπουσίαν τών προηγουμένων η επομένων, 
όντως* *Αρχ. (ακ€φ,)...τής ίπιΒόσ€ως, — Τ€λ. (κολ.)• τας οικίας τας Ιαντών... Και άλλην δ' 
ίποιησάμην χρησιν τών άποσιωττητικών <ίνθα της ίμής αναγραφής συγγραφών ίκ ττολλών βιβλίων "ή 
κεφαλαίων συνισταμένης ί&ηλωσα τα ττρώτον μόνον και τα Τ€λ€νταια αντών, άττοιη/δι/σας τα ^ν τ<ρ μεταξύ, 

*Ακέφαλος (ίν ίΊΓΐτμησ€ΐ άκέφαλ, η άκέφ,) ίκληθη παρ* ίμου 6 άποβαΧων την άρχην κώδι^, 
κολοβός δ€ (ίν ίιητμησ€ΐ κολοβ, ή κολ.) 6 ουκ ίχων σψζόμ€νον το τέλος• ίλλιπή δ* ^κάλ€σα τον 
άπ€στ€ρημένον τινών τών ^ν μ,Φσφ ψνλλων, και Τ€λος άτ€λτ τον υπ* αύτον του βιβλιογράφου ουκ ά;(0€ντα 
€ΐς πέρας. νίϋ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κ(ΐΙ €ΐ« μ,Ιν όρθογωνιονς άγκνλας [ ] ίν€κλ€ίσα λ€^€ΐς προςβ€Τ€ας €1$ τας ίττιγραφας η το κ€ίμ€νον 
των κωδίκων ή καΐ γράμματα^ οΙα ττολλάκις λ€νπουσίν, Ιδίως €ν αρχαΤς Ιττυγραφων^ άμίληθεντα υττο τον 
Ιμυθρο-γράφον αγκύλοι 3* ^^νγώνιοι < > ^κλ€ΐονσι λ€^€ΐς π€ριΧαμ,βανομ,€νας μ€ν Ιν τοις κώδι^ι, τταρα- 

λ€11ΓΤ€ας δ€. 

Των αίΓΟ κτίσ€ως κόσμου Ιν τοις κωίιζί '7Γ€ρι\αμβανομ€νων €ν τοις σημΛίωμασι των βφλιογράφων 
χρονολογιών €θ€ωρησ άναγκζΐίαν και την Ιν ΊΓαρ€νθΙσ€ΐ δι* αριθμών αραβικών €ίς το αττο Χρίστου Ιτος 
μίταγραψην, ούτω* ,ζρκα' μην ι Μαίφ δ' ( = 1613). *£ν^α δ* ι; σνναναγραφομίνη ινΒικτιων η ημίρα τηζ 
ίβΒομα^ος ον σνμΊτίτττ^ι τζ λοιττ^ χρονολογί<)^ Ισημηνα τοντο νροςθ€ΐ^ Ιρωτηματικον, ούτω* μην ι Μαΐφ 
ι 2νδ•* η' ημ€ρ(^ Τ€τρί£δ7; ίτος Τ'^Ίτβ (=1475;), ίν €Τ€( ^{ρδ' /ϋΐι^νι *Οκτωβρίω ίνδ®* ι (=1595;). 
*£ν άλλοις δ€ κ€ΐμ€νοις ^ ^ν σημ€ΐώσ€σι παραλαμβανομίναις €κ των κω&ίκων ΐΓ€ριττη Ικρίθη η των άιτο 
κτισ€ως κόσμου χρονολογιών μεταγραφή €ΐς το σωτηρνον ίτος. 

'2ιτίχοι γ€γραμμ€νοι Ιν τοις κω^ιζιν Ιν λόγφ 0Γνν€χ€Ϊ αν€ν ^ιχικρίσ€ως των μερικών κώλων Ι^λωθησαν 
δια τ^ς λ€^€ως καταλογάδΐ7ν. 

Τέλος δ€ ρητ€θν, οτι Ικριν άναγκοΛαν την ν€ρι ίντυνων βιβλίων άντιγραφομΑνων Ιν χεφογράφοις ^ 
σνν€σταχω/Α€νων μ.€τα χεφογράφων κωδίκων δι^λωσιν, €ΐ ΊΓ€ριλαμβάνονται η λ^ίττονσιν Ιν τοις βιβλιογραφικοί^ 
κατάλογοι^ τον *Ανδρ€ου Παττοιδοττουλον Βρ€του (Ν€0€λλΐ7νικ^ φιλολογία ί^ττοι κατάλογος των άπο 7Γτωσ€ως 
τ^ς βνζαντινης αυτοκρατορίας μ^χρι ίγκαθώρνσ€ως της Ιν Ελλάδι βασιλ€ίας τνΊτωθεντων βιβλίων. *Έν 
Ά^ναις. Μ^ος Α' 1854. Μ€ρος Β' 1857) και ΑΙμιλίον Ιιβ^β,ηά (ΒίΜίο^Γ&ρΙιίθ Ηβΐΐέηί^αβ οα 
άββοηρϋοη Γ&ίβοηη^ άββ οαΥΓ&^ββ ριιΙ)1ίέ8 βη §γ©ο ρΛΓ άββ θΓβ08 ααχ XV" βί XVI• δί^ΐββ. Ρατίβ. 
ϋ606ΐηΙ)Γ6 1884 έν δυσι τόμοις). 'Ομοίως δ* €πιμ€λως €σημ€ΐωθη μοι Ιν τφδ€ τω Καταλόγω €? τίνα 
μ€ρη κωδίκων η Κ(ι>δικ€ς δλοι Ένρηνται γ€γραμμ€νοι €ν τ^ καθωμιλημίντι, 

Τ€λ€υτών δ' Ικφράζω τάς €/ϋΐας θ€ρμας €ΰχαριστίας άττασι τοΓ5 σνν€ργησασιν €ίς εΰόδωσιν τουδ€ του 
€γχ€ΐρηματος^ ίν τοις μάλιστα ΒΙ τοις Ιθνντορσι του κανταβριγιακόυ τυ7Γθγραφ€ΐου, φιλστίμως άναλαβονσι 
την ΐΓολυδάττανον Ικδοσιν, ων αν€υ αγνωστον €ΐ το ΙμΌν ΙΙργον Ιμ€λλ€ν €ΐς τέλος άχ^^αι. 2ΠΥΡ. Π. ΑΑΜΠΡ02. 'λθήνησι, 15 Νθ€μβρίου 1894. πίΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡ0Α0Γ02 ν 

Α' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ 1 

Β' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ5 5ΚΗΤΗ2 ΤΗ2 ΑΠΑ^ ΑΝΝΗ2 11 

Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 19 

Δ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 ΜΟΝΗ2 ΧΙΛΙΑΝΤΑΡΙΟΥ 28 

Ε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 ΜΟΝΗ2 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 31 

δ-' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ5 Μ0ΝΗ2 ΚΟΝ2ΤΑΜΟΝΙΤΟΥ 36 

Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 43 

Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 ΗΕΝ0ΦΩΝΤ02 60 

Θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 2ΤΑΥΡ0ΝΙΚΗΤΑ 75 

Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ02 91 

ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ5 2ΙΜΟΠΕΤΡΑ2 114 

ΕΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 ΜΟΝΗ2 ΚΑΡΑΚ ΑΛΛΟΥ 130 

ΙΓ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 ΦΙΛΟΘΕΟΥ 151 

ΙΔ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 Ε2ΦΙΓΜΕΝ0Υ 170 

ΙΕ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 ΜΟΝΗ2 ΗΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 200 

ΐς" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 Μ0ΝΗ2 ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ 233 

ΙΖ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 ΜΟΝΗ2 ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥ2ΙΟΥ 270 

ΙΗ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ2 ΜΟΝΗ2 ΔΙ0ΝΥ2Ι0Υ 319 

ΔΙΟΡΘΩ2ΕΙ2 ΚΑΙ ΠΡ02ΘΗΚΑΙ 437 Α' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ *Ι. Ι. Πί^. φυΧ. ΧΠ. σ€λ. 2. 

ΒιΌί και μαρτυρία άγιων 'ί^0€μ.βρ, α — ιΓ^. 

Κοσμίΐται δί* ίιτίτΙτΧωρ καΐ άρχίκωρ "γραμμάτων αναξίων 
λάγοι;. 'Εΐ' ^ΡΧν φύ\\ον ^ένον (Πβ/τχ. XI. σβλ. 2), ^ ^ χ€/κ• 
έχρταχ άττόσΊτασμα Βίου άΎίου. 

2• 2. Π6ρ7• 0ι^λ. XI. σ€λ. 2. 

Ι . Βίος και ΐΓθλίΤ€ΐα 2ν/ϋΐ€ών του 2τυλιτου. 

2. Β<09 και μχψτυρίΛν * Ανθίμου ρυαρτυρησαντος €ν 
Νικο/ϋΐΐ7δ€ί<^ 

3• * Ανδρέου Κρι{τη« Λόγος €ίς την νψωσιν τον Σταυ- 
ρόν. 

4• Μαρτυριον αγίας ΈνφηρΜίς, 

5• Βιθ9 και ρυαρτυρων του αγίου Ευσταθίου. 

6. Μαρτνριον αγίας ®€κλης, 

7• *Ύ'Π'6μνηρΜ €15 τον €υαγγ€λιστΐ7ν *Ιωάννην. 

8. Π£ριΌδοι ττοι θαύματα *Ιωαννον του Θ€θλόγου, 
συγγραφίντα ιταρα Προχ^ρον. 

9. Βίος και μυοφτυριον Κυιτ/Μανοΰ και *Ιονστινι;$. 
ΙΟ. " ΤΙράζις του αγίου αιτοστολου Θω/χα." 

1 1 . Μαρτυριον των αγίων %€ργίον καΐ Βάκχου. 

12. Βίος και μαρτυριον των αγίων Έύλαμιτίου καΐ 
Ευλαμ,πίας. 

13• Μαρτυριον των άγιων ΊΙρόβου, Τάραχου και 
*Ανδρονικου. 

Ι4• Μαρτύρων των αγίων Να^αρίον, Προτ(ΐσιου, 
Γ€ρβασίου και Κ€λσιου. 

15. ^Ύττόμνημα €19 τον €υαγγ€λιστΐ7ν Λουκαν. 

1 6. Μαρτυριον των αγίων ήττα ττΌΐδων. 

1 7- *Ύπ6μνημΛ ι^τοι μαρτυριον αγίου *\ακώβθΌ, 

1 8. Μαρτυριον του αγίου μ^γαλομάρτυρος *Αρ€9α. 

19. Μ€ΐρτυριον του αγίου Δίημητρίου, 

Η. 2 ο. Μαρτυριον τήδ άγία5 Αναστασίας της μυονα- 
στριας. 

2 1 . Βίος και πολιτ€ΐα των αγίων Αναργύρων Κοσμά 
και Δα/ϋΐιανου. 

22. ''Βίο9 και '7Γθλιτ€ΐα των αγίων 'Ανοιργυρων και 
μ€ρικη θαυμάτων διι/γι/σις." 

23. Μίίρτυριον των αγίων *Ακ€^ι/χα, 'ΙωοΊ^ψ και 
*Α€ΐβαλα. 

24• Βίος και μυαρτύριον των οσίων του Χρίστου δού- 
λων Γαλακτίωνο^ και Έ?Γΐστΐ7ρ.ι/$. 

25• Βίος και ΐΓθλιτ€ία Παύλου ΚωνσταντινουΐΓΟλ€ως 
του ό/Αθλογι/τοΰ. 

20. Μαρτυριον του αγίου Μι^ του Αίγυτιτίου. 

27. Ύιτόμνημα €19 τον αγιον α*ποστολον Φίλιτπτον. 

28. ''Γιβ•ργ{ου Χαρτοφυλακοβ τ^9 μεγάλης Ικκλησίας 
*Εγκω/ϋΐιον €19 τι;ν δ€στΓθΐναν ηρυων Θ€θτόκον, οτ€ €ΐ9- 
^λ^€ν Ιν τφ ναψ τρΐ€τι{ουσα." 

29* Μαρτυριον του αγίου ΊΙίτρου *Αλ€^ανδρ€ΐα9. 
3 ο. Μαρτυριον του αγίου *Ιακωβου του ΤΟρσου, 

31. ^Υπόμνημα €19 τον αγιον άττοστολον *Ανδρ€αν. 

32. Μοιρτυριον τ^9 άγίία9 Βαρβάρας, 

33• " Τίραξις του οσίου νατρος ημυων Νικολάου €1γι- 
σκόνου Μύρων της Αυκίας" 

34• Βίος καΧ πολιΤ€ΐα του αγίου 2ΐΓνρίδωνο9. 

35• Μαρτύρων των αγίων Ευστρατίου^ Αΰ^€ντίου 
καΧ £υγ€νίου. 

36. Μαρτυριον του αγίου ^Ελευθερίου, 

37• " Άνδραγαίΐ7/4Λτα και αθλησις των αγίων τριών 
ΐΓοίδων *Ανανία *Αζαψία Μισαι^λ και Δανιι^λ του προ- 
φήτου,*^ 

38. Μαρτύρων του αγίου Ιγνατίου. 

1 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 39• 'Ινάννον τον Χρν(Γοστ6|Μν £ΐ9 τον μΛκάριον 
ΦιΧογονιον. 

40. Γρτ|γορ£ου Να(ιαν(τ)νον Εις το γ€ν€θ\ιον τον 
Ι^ωτηρος, 

41. Βα(Γΐλ€(ου τον μτγήλον Εις το γ€ν€θλΛθν του 
'^ωτηροζ. 

42. Γρτ)γορ(ον ΝνοΌ^ *£γκώ/χιον €19 τον άγιο ν 2τ€- 
φανον. 

43* ΒασΊλ€£ον Σ«λ€νκ€£<χβ Εΐ9 τα άγια νήπια. 

44• 'Ιωάννον τον ΧρνσΌο-ηίμον Εΐ9 τι) ν '7Γ€ριτομην 
του Κυρίου, 

45• Ά|ίφιλοχ(ον *Ικον(ον Ε 19 τον ^10 ν και τα ^αυ- 
^τα του αγίου Βασιλ€ίου. 

46. Βασαλ€(ον τον |λ€γάλον Ομιλία Ίτροτρίττηκη €19 
το βάτΓΤίσμΛ, 

47• Γρηγορ£ον τον ββολ^γον Εΐ9 το βαπτιχτμα, 

48. Τρτγ^ρίου τον θιολ^γ^ηι *Ε?Γίτάψιθ9 €19 *Α^ανα- 
ο•Μ)ν *Αλ€ίανδρ€ΐα9. 

49• Κο<γ|μΙ Β€στι{τοροβ £ΐ9 την Ιπάνοοον τον λ€ΐ</τά- 
νου του Χρνσοστόμον. *Άρχ. 'Ήκουσται 7Γάντω9 
ν/χΓν ω φιλό;(ριστο9 ττανι/γυρις. Τ€λ. (κολοβ,) 
<ϋ9 το Ιαρινον και ο\6φν\\ον ρο^ον, ω9 τυ 

μνρ€ψίκον τ^9... 

'Βι» άρχί τοΟ κώ^ϋτοϊ εΟρηνται δύο φύλλα (Π€/>7• Χ• σβλ. 2), 
έν οΓτ τ€ρίέχοιη'αι 

α. Λ670Τ άϋτ^ψαλο;. 'Άρχ,...ίδϋίμ€ν καΐ τ6 βέλτιον 
τώ$ άιτό ^αΐ'άτου άι^α/ταλοΟι^ται ιτάλιΐ'. ΤΑ. ταύτης 
4ΊΓΐτ€ί»'ωμ€ν την φιλίαν ΐνσ. έτΙ των αΙωνΙων έπιτύ- 
χωμ€¥ σκηνών χάρίτι καΐ φιλανθρωπία του κυρίου 
ημών *1ησοΰ Χρίστου μ€θ^ ου τω τατρί δόξα &μα τω 
ά-γίω καΐ ξ'ωοττοιω αύτοΰ ιτνίύματι, νυν καΐ άίΐ καΐ 
€ΐί τούί αΐώναί των αΙώνων αμήν, 

β, **Τον αντον "Οτι ούκ άκίνδυνον τοί$ άκροαταΐί τ6 σι-γαν 
τό λέγ6μ€νον έν τ-β εκκλησία," 'Α/^χ. Τό μ^ν πλέον τον 
χρέουί του συντ€θέντοι ήμΐν, ΤΑ. {κολοβ, όλί-γον) μετά 
ττρ' άρχ^ν άναταίσθητον τοιοΰσι τ^ν επιβουλών καΐ 
ούτοι φιλανθρωπίας προ^σχήματι... 

Έκ τίλ€ΐ του κωδικοί φύΧλον (Περτγ, XI. σελ, 2), περιέχον 
απόσπασμα λ&γου τινοί εΐί τήν *Ανάστασι», 

3• 3• Π€ρ7• 0*^^. Χ. σελ, 2, 

Γρη7ορ(ον τον θιολ^γον Λόγοι νβ'^ 

ών πρωτοί ό Ε/ί τά θεοφάνεια, πεντηκοστοί δεύτεροί δέ 6 
ΕΙί μάρτυραί καΐ κατ^ *Αρειανων, ΤΑ. (κολοβ.) ύμεϊί νενι- 
κήκατε τόν πόλεμον ευ οίδα' μόνα... 

Συναριθμοΰνται εΐί τούι λότγου$ καΐ άλλα των του θεολότγον 
^/>γων, έν οΐί καΐ ταΰτα' ΙΤρόί Κληδόνιον πρεσβύτερον έπιστόλ^ι 
πρώτη, Πρόί Κληδόνιον πρεσβύτερον έπιστολ^ι δευτέρα^ Πρόί 
'Νεκτάριον έπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεω$ επιστολής Πρόί Εύ• 
άΎριον, ύπο δ^ αριθμόν με* ΪΙρόί παρθένον παραινετικοί^ ούχ ώί 
ανέγραψα έν τ^ *Εκθέσει μου πρόί την βουλην των ΈΧλήνων 
1ΘΘ0 (σ• 25) άνέκδοτοί ών^ πλτρ' άλλ' έν τοΐί τοΰ θεολόγου 
πάλαι έκδεδομένοί (Μί^β, XXXVII, 632). 

*Βτ τ5 φ^ τΐϊ'ώ•» λόγων εΟρηνται αραιότατα σχόλια, ΙδΙωί δ^ τολλά έν τφ /3' λόγφ^ τφ Ε/» τά Φώτα, καΐ έν τοϊί Κατά 
*ΙονλιανοΟ στηλιτευηκοίί' είσΐ δέ ταΰτα έκ τϋν του Ν<$ννον 
(Μί^ηβ, XXXVI, 985). 

4• 4• ^^Λ7• Φ^^• ^• 

Βασιλι^ον τον |Μγάλον Λόγοι κ^, 

ών ό πρώτοί ΕΙί την άρχ^ τοΟ α' φαλμον, ό δέ κθ* ΙΙερΙ 
παρθένου έκπεσούσηί εΐί γάμον, Τελ, {κολοβ,) γινώσκετε 
δέ τούτον τόν Ιίέρωνα μετά.., 

Έτί του ξύλου τηί σταχώσεωί έν μέν άρχί σημείωσίί περί 
τηί έν Ιτ€ΐ ^ί^μβ" (1534) άλώσεωί τηί μονηί *Εσφΐ'γμένου ύπο 
των ^Αγαρηνών, έν δέ τφ τέλει περί τινοί πυρκαϊαί τηί μονηί 
Αιονυσίου έν ίτ6ΐ ^ί^μγ' (1535). 

5• 5* ^^ΡΎ' Φ^^ ^^^• ^^^* ^' 

"Βίοι και μαρτνρια αγίων αϊτό α μ^χρι ιγ Δί€Κ€μ- 

βρίου, 

6. 6. Π€/>γ. φυλ, XI. σελ, 2. 

Ι — 3^• ΊβΜ^^ννον τον ΧρνοΌστ^μον λόγοι, ών ό α' 
Π€ρι χητομονηζ και μακροθυμίας, 6 $€ λ^ Π€ρι σιω'7Π79 
καΐ απορρήτων. 

33• *Εγκώ/ϋον €19 τόν αγιον άπόστολον Παυλον 
σνντ€θ€ν πάρα βιοΒώρον Μαγ£στρον αττο διαφόρων λό- 
γων του ^ν αγιοΐ9 πατρός ημών 'Ιωάννον τον Χρνσο- 
στ6|Μ>ν. 

*Εν άρχη δύο φύλλα (Πβργ. 8. VII) περιέχοντα μέροί Κανό- 
νων ^Αποστολικών, "Ιδε καΐ κατωτέρω αρ. 19. 

7• 7• Πβργ. φυλ, Χ. σελ, 2. 

Ι. Ίωάννον τον Χρνσοσ^|Μ>ν Εί9 το ^Οτι τταλαιας 
και καινής €ΐς ονοματοθίτης, 

2. Τον αντον Ό/Αίλια οτ€ 2ατορνΓνο9 και Αιρι/λιανός 
Ιζωρίσθησαν, 

3. ΤοΟ αντοΟ *0/Αΐλια €ΐ9 Ευτροττιον. 

4• ΤοΟ αντοΟ Όμιλοι ότ€ τ^9 εκκλησίας Ιζω €νρ€- 
θ€ΐς ΕυτροίΓΐθ9 άπ^σπάσθη, 

5. Τοΰ αντοΟ Εις τι; ν αποστοϊακην βησιν την λέγον- 
σαν *Έχοντ€9 δ€ το αντο πν€υμα της πίσΎ€ως, 

6. Τοΰ αντοΟ Τ^ προτίρ^ι, δαιλ€χβ€ΐ9 €19 την άπο- 
στολικι/ν ρησιν την λέγουσαν *Έχοντ€9 δ^ το αυτό 
πνίνμα κτλ. 

7. Τοΰ αντοΰ τταλιν Εις τι^ν αύτΐ7•' ρηο'ΐ-^' 

8. Τον αντον Πρ09 του9 €19 τά9 Ιτπτοδρο/ϋΐιας απ€λ- 
^όντας. 

9. Τον αντον £19 τον Αάζαρον λόγος βί. 
ΙΟ. Τον αντον Εις τόν Αάζαψον λόγος γ'. 

1 1. Τον αντον £ΐ9 τόν \άζαρον λόγος δ'. 

12. Τον αντον 'Ο/ϋΐιλιίοι €19 τό ρητον τον αποστόλου 
Π€ρι δ€ των Κ€κοιμημ€νων ου θίλω υμα9 αγνο€Γν. 

13. Τον αντον 'Ο/ϋΐιλια €19 τό Χ,ηρα καταλ€γ€σθω 
μη ίλαττον Ιτών ίζηκοντα. Α' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΑΤΟΤ Ι4• Τον αντον Εί9 το απΌ<ΓΓθλιχον ρητον Δια δ€ τάς 
πορν€ίας Ιιταστος την €ανπ>υ γυναίκα €χ€ηα. 

15* Του αντου ΌμιΧία €ΐς το Τνιτη ^ί^εται νό/ϋκρ. 

1 6. Τον αντον Όμ4Χία νρο^ τονς ζητονντας τίνος 
€ν€Κ€ν ουκ €κ μίσου γ€γον€ν ο Βίάβολος. 

17• Τον αντον Όμ,ίλία δτι €Κ ρ^^θυμίας η κακία. 

1 8. Τον αντον "Είπαίνος των άτταντησάντων Ιν τβ 
€κκλησί(^, 

1 9• Τον αντον 'ΟμιΧία €ΐς το ρτψον του προφήτου το 
λ€γον Και ^€ν€Τ0 του Ινιαυτου ου άπ£ίίαν€ν 'Οξίας. 

2 ο. Τον αντον Εΐ9 την πρωτην των ΊΙαραλ€ΐνομ€νων 
την λυγούσαν *Υψωθη η καρδία *Οζίου. 

21. Τον αντον Έΐ9 το ρητον του ιτροφιρΌυ Ήσ<ιιου 
το λίγον 'Εγ€ΐ'€Τθ του ^ιαντοΰ ου άπίθανεν *0ζ1ας, 

22. Τον αντον Έις το αντο ρητον τον νροφητου 
*Ησαίου Είδον τον κύριον, κάί η άΐΓθδ€ΐ^ις ^ι δικαίως 
ΙΧ^Ίτρωθη 'Οζιας. 

23• Τον αντον Όμιλία €ίς τα '2ι€ραφ€ίμ, 

24* Τον αντον Π€ρι του κατά ^€ον ΐΓθλιτ€υ€σβαι. 

25• Τον αντον Εις την ασαψ€ΐαν τ^ς παλαιάς $ια- 
θηκη^, 

20. Τον αντον Εις την προφηγηκην ρησιν την λεγου- 
σαν Έγώ ο β€ος Ιττοίησα φως. 

Τ(λ« {κο\οβ.) ούκ &>» ίφάνη του ταραδείσον ιτάλιμ 
Λξιοί' τούτον τοίνυρ δίά ιταντόί τηρ€Ϊ.., 

*Εν άρχζ καΙ τίΚίί τρία φύ\\α (Πίρ^γ. XII. σίΧ. 2), έκ τοΰ 
Βίου τηί ά-γίαι "ΆαρΙτηί, 

8• 8. Π€/>γ. φν\, ΧΠ. σβλ. 2. 

'Ι«•άννον τον Χρνσοστ6|λον *0/ϋΐιλίΪΜ €ίς τι^ν Έ^αι;- 
μ€ρον λ'. 

9• 9• Πί/>γ. 0ι;λ. XIII. σβλ. 2. 

Ι, 'ΑκΙφαλο< λ^γο^. "Αρχ. άΐΓαντι;σιν αυτοΰ 
€ΐς ά€ρα και Ινγράφ€ΐ€ν ημών τα ονόματα 
€ν βίβλω ζωής. Ύελ. Ινθα δια τ^ς όδου το 
δ\ημα και τα (ώα άν€'7Γαυσαντο χαριτι και 
οικτιρ/ΑοΓς και φίλανθρωπία τοΰ κυρίου ημών 
*Ιησοΰ Χρίστου^ ου ή δό^α και το κράτος €ίς 
τους αιώνας των αιώνων άμην. 

2. Γιρ|Μΐνον Κ^νο-ταντινονιτ^λιω^ Λόγος €ΐς τι; ν Ιν 
τφ ναφ προέλ€υσιν. 

3• *Ι«•άννον τον Χρνσοστ^ι&ον Αογος €ΐς τον ασωτον 
υιον. 

4. 'Ιωάννον Δα|ΜΜηηρτον Αόγος €ίς κοιμηθεντας. 

ζ. 'ΕφραΙ|ί Αογος '7Γ€ρι της σνντ€λ€ίας τοΰ κόσμου. 

6. 'Αναστασ(ον Σιναίτον 'Ο/ιιλια €ΐς τον $"' ψαΧμόν. 

7- Μαρτυριον του αγίου ®€θΒωρου τοΰ Ύηρωνος, 

8. 'ΑθαναιΚον *Αλι(ανδρ•(α« Αόγος ΐΓ€ρι τ^ς €ίκονος 
του Χρίστου. 

9• Μαρτυριον των αγίων Τ€σσαροίκοντα υχιρτνρων. ΙΟ. 'Ιωάννον τον ΧρνσΌστ({|λον Αόγος €ΐς τον Ευαγ- 
γελισμόν. 

1 1 . ΒιΌς και ?Γθλιτ€ία Μαρίας τ^ς Αίγυτττιας. 

12. Άνδρ^ον Κρήτης Αόγος €ίς τον Τ€τραημΛρον 
Αάζαρον. 

13. ΤοΟ αντοΰ Αόγος €ΐς τά Βαία. 

Ι4• 'Ιωάννον τον ΧρνσΌσΎΟ|Μ>ν Αογος τβ αγί<^ και 
μεγάλη Π€/χ7γτι/ €ίς την ττροδοσίαν του *Ιουδα. 

1 5* Τοΰ αντοΰ Αόγος €ΐς την άνάληψίν. 

1 6. Γρηγορ(ον τον βιολόγου Αόγος €ίς τι^ν ν€ντη- 
κοστην κα\ €ΐς το άγιον ττνενμα. 

Ι7• 'Ιωάννον τον ΧρνοΌθ*τ^|&ον *Έγκωμιον €ΐς τους 
αγίους τταντας. 

1 8. Πρα^ις και θαυμάτων διι/γι/σις των αγίων και 
€νδό^ων προφητών Ήλιου και Έλισσαΐ€. 

Ι9• Διιτγι/ΟΊς τοΰ αγιου'Αρχ£ιπτον και προσμοναρίου 
7Γ€ρι του γεγονότος θαύματος υπό τοΰ μεγάλου αρχι- 
στράτηγου Μιχαήλ τοΰ Ιν ταις Χωναις. *Αρχ. *Η άρχη 
των Ιαμάτων και Βωρεών και χαρισμάτων. 

2 ο. Μίίρτυριον τοΰ αγίου και ?Γαν€νδό^ου μεγαλο- 
μάρτυρος Τεωργίου. 

21. 'Ιωάννον τον Χρνσοστ6|Μ>ν Εις το γ€ν€σιον τοΰ 
αγίου Ιωάννου του Προδρό/χου. 

2 2. 'Ιωάννον τον ΧρνοΌστ6|Μ>ν *Εγκώ/χιον €ίς τους 
αγίους αποστόλους Π€τρον και Παΰλον. 

23• 'Ιωάννον τον ΧρνοΌθ*τ^|Μν Αογος €ΐς την μ^τα- 
μόρφωσιν, 

24• ΓιρίΜίνον Ε^σταντινονν^λιωβ Αόγος €ίς την 
κοίμησιν της Θεοτόκου. 

25* Μαρτυριον των αγίων Ευστρατίου, Ευγενίου, 
Μαρδαρίου καΐ *Ορεστου. 

20. Βίος Ιακίννου τοΰ }ζ•αλυβίτου. 

27. Βίος και πολιτ€ΐα ' αγίου Μενοφώντος, 

28. Μαρτυριον αγίου Τρύφωνος. 

29• Μαρτυριον αγίας Μαρίνης, κολοβ. ευθύς μντά 
την άργτιν, ης την αθλησιν και τους αγώνας 
συγγράψασθαι προεθεμην εγώ ®εότιμος... 

ΙΟ. ΙΟ. η€ρ•γ. φυ\. XI. σ€λ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια αγίων του μηνός ^Οκτωβρίου. 

*ΙΙ• II. ΤΙΐρ-γ. φυλ. ΧΠ. σίλ.2. 

Εύαγγίλιον 
μ€τ* ερυθρών σημαδοφώνων. 
*Ερ άρχί Ιστορία ιταριστωσα καθημένουί καΐ 'γράφονταί τοΙ% 
δύο €ύα•γ)(€Κίστία Λωό^νην καΐ Ματθαίον, ώσα(>τω< δ^ τρό τοΰ 
εύαΎ. τοΰ α σαβ. τ. νηστ. Α.ουκα» καΐ Μάρκορ. *Ερ άρχί μέγα 
έπίτίτλορ κόσμημα, καΐ καθόλου δ* έττίτιτλα κοσμήματα καΐ 
αρχικά Ύράμματα μικρού Χό^ου άξια. λΐ τώρ €ύαγγ€\ίωρ έτι- 
ΎραφαΙ χρυσαΧ, ή ί^ πρώτη σβλίί 5\η διά χρυσών Ύραμμάτων. 

1—2 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 12. 12. Π6^. φυ\, XI. σ^λ. 2. 

Βίοι και μαφτύρια άγιων του μτρίος ^€7ΓΤ€μβρίου. 

13• Ι3• Π€/>γ. 01'λ. XII. σ€λ. 2. 

'Ιββάννον τον Χρν(Γοστ6|Μ>ν Υπόμνημα €(9 τον €ναγ- 
γ€λαΓΠ/ν Ματθαίον €ν ο/χιλ/αις /χδ'. 

Έΐ' άρχί δΐ€ΊΓτιτγμένα €ΐί (ν δύο φΰΚΚα {Τΐ€ρτγ. 4. VI. σβλ. 2) 
τ€ρίέχοντα άΊΓοσιτάσματα Εύαγγ€\ίον, 

Ι4• Ι4• Π€^. 0νλ. ΧΠ. σ€λ. 2. 

ΒιΌι και μοφτυρίΛ αγίων και πανηγυρικοί λόγοι του 
μηνός Νθ€/χ)3/>ιου. 

Έί» άρχ]7 '^*^ τΑ€ΐ τρία φύΧΚα (Ιϊβργ. ψυλ. VII. σβλ. 2), ^ν 
οί; τ€ρίέχορται άττοσΊΓάσματα Εναγγ€}^ου 4κ του κατά ^Ιωώ'Ρψ 
Ιΐ€τ* ίρυθρών (τημαδοφώνων. 

Ι5• '5• Πβργ. φν\, XI. σβλ. 2. 

Ευαγγέλιο ν 
μ€τά ΐΓορφυρων σημαδοφώνων• 

ΐ6. 1 6. Πβ^. 0ι;λ. Χ. σ€λ. 2. 

Ι. Ίωάννον τον Χρνσ-οσ^ι&ου Υπόμνημα €19 τον 
«υαγγ€λιστΐ7•' 'Ιωαννι/ν απο τ^9 (ακ€φ€ίλον) ία' ομιλίας 
μίχρι της πη. 

2. ΒασΊλ€£ον τον |Μγάλον Εΐ9 την αρχήν του πρώτου 
ψαλμού, ακ€ψαλο9 άρ;(θ/Α€νος...Τ€ΐαν (;) του κακοΰ 
ταΐς άμαρτίαις παραμένοντος* ως γαρ οΐ Ιν 
βορβόρί^ κυλινΒούμ€νοι κτλ. 

3. Του αύτου Εις το Π/χ>9€χ€ σ€αυτ<ρ. 

4. Του αυτού Είς το ρητον του Εύαγγ€λιου κατά 
Λουκαν π€ρι πλουτουντων, 

5• Τον αντον ομιλία βί ΪΙρος τους πλουτουντας. 

Έν τοίί δύο τούτοίί λόγοι; ή τάξα των φύ\\ων σιτγκ€χυμέ¥η, 

6. Τον αντον Ε 19 τον ι8ί ψαλμόν. 

η. Τον αντον Π€ρι νι;στ€ΐα9 λογο9 α', {κολοβ») οι 
πλούσιοι την ιατρ€ύουσαν ύμας της €κ του 
κόρου βλάβης... 

Ι7• '7• Π€/>γ. 0υλ. XIV. 

ΒαοΊλι^ον τον |Μγάλον 'Ο/ιιλάιι €ΐ9 την *Ειζαημ€ρον, 
ώι» τά τβλβνταΤα φύλλα ^«ΠΓβσόκτα ώ^τικατίστάθησοΜ ύπο 
χαρτψων ολί-γφ μ€τα'^€ΐ^€σ7έρω¥. 

ΐ8. 1 8. Π€/)γ. φυλ. Χ. 

Ι. 'ΐΜάννον τον Χρνσοστ^|Μν 01 Κατά Ιουδαίων 
λόγοι. 

2. Τον αντον Οί Π€ρι άκατοιλι/ιττου. 

3• Τον αντον *Επαινο9 των αιταντι^σαντων Ιν τβ 
^κκλησίίι.. 

4. Τον αύτον ΟΙ Π€ρι *0(ίον λόγοι. 

5. Τον αντον Εί9 τα 2€ραφ€ΐ/Α. 

6. Τον αΰτον Οί Εΐ9 τον Αάζαρον λόγοι. 7. Τον αντον Εις το ρητον του *ΑΐΓοστολου Παύλου 
το λίγον Π€ρ4 των Κ€Κθΐμημ€νων ου ΘΙλω υμάς ά- 
γνοάν, 

8. Τον αντον Ε 19 τά κατά τον Δαυίδ και τον 2αουλ 
και ΐΓ€ρι άν€^ικ(ΐκια9. 

9. Τον αντον ^Οτι μ€γα άγαθον ού το μετιέναι μόνον 
άρ€την άλλα και το ^αιν€Γν άρ€την. 

ΙΟ. Τον αντον *Οτι έπισφαλ€9 το €19 θέατρα άνα- 
βαίν€ΐν. 

1 1. Τον αντον Ε 19 το Έν θλίφ€ΐ Ιπλάτυνάς μοι, 

12. Τον αντον Εί9 το δ€Γν κολ Ιν τβ 'ϊΐ€ντηκοστβ και 
ά€ΐ νηστείας μ€μνησθαι. 

13. Τον αντον Ε 19 ττ7ν ΐΓΜΓΤίν ττ;9*Αννΐ79. 

14• Τον αντον Ιΐ€ρι τ^9 *Ανη;9 καΐ €19 την του 
'ϋαμουηλ γαλακτοτροφίαν, 

15. Τον αντον Προ9 τον9 τάς συνά^€ΐ9 καταλιμπά- 
νοντας. 

1 6. Τον αντον Προ9 τού9 έν ίορταίς μόνον συναγο- 
μΑνσυς. Τ€λ. (κολοβ.) πολλήν όφ€ΐ την ισοτι/τα* 

μάλλον δέ... 

*Ερ τίλ€ΐ τέσσαρα φύλλα (Π^ργ. ΧΠ. σ(λ. 2), έν οΐί ιγ€/χ- 
^χοτται 

α. τίλοί λόγου, άρχ,.,.θη κύριοί 6 θ€6ί καθότι ού 
Ύΐνώσκω π6θ€ν έστΙ τοΰτο έν τ^ "γαστρί μου. ΤΑ. 
τίί νυν μ€τρίω$ ύιτοδέχίσθΐ τ^ν μίαν αύ-^^ν έκ μιαί 
τηί θεότητοί έν Χριστώ *1ησοΰ τω κυρίω ^ιμων ω η 
δό^α €ΐί τούί αΐώναί άμ-ήν. 

β. 'Α|λφ«λοχ£ον Ίκον(ον ^Ε-γκώμιον €ΐί τψ θ€οτ6κον, 'Αρχ. 
Πολλοί των μ^/άλων άνθρώιτων τ^ν ταρθ€νίαν θαν- 
μάζουσιν. ΤΑ. {κολοβ.) ού -γά,ρ ήξίου χρόνω. 

7- 'Βΐ' φύλλον έκ του Βίου τοΰ αγίου *λ»ΘΙμου. 

ΐ9• ΐ9• Π€/>γ. φνλ. Χ. σίλ. 2. 

Ι. Βίοι και μαρτυρία αγίων άπό ΐ€ μίχρι λα 
Δί€Κ€μβρίου, 

2. Έφραλ|λ τον Σνρον Αογο9 €ΐ9 τον ττάγκαλον 
*1ωσηφ, 

'Βι» άρχζ α. φύλλον (Πβργ. Χ), τ€ριέχον άνόστασμα λόγου 
ν€ρΙ βαττίσ€ωί τοΰ 'ΙησοΟ. 

β. (Π€ργ. ΧΠΙ), άτόοΊτασ/ια Μ77»'αΙοι; τον μηνός Μαίου. 

*Εν τίλ€ΐ δέ φύλλον {ΙΙερ-γ. 8 μβγ- '^Π)» ιτ^μιέχον άττό- 
στασμα Κανόνωιν * Αποστολικών έκ τοΰ αύτοΰ κωδικοί ίξ ον καΐ 
τά έν άρχί τοΰ κώδ, 6. 

*20. 20. Πβ^. φυλ. νΠ. σΑ. 2. 

Ευαγγ€λιον 
μετ* ερυθρών σημαδοφώνων. 
Κοσμείται δι ^τιτίτλ»ν καΐ αρχικών ΎραμψΛτω» αναξίων 
λόγου. 

21. 21. Πίργ. 0ι;λ. XIII. σβλ. 2. 

2ννα(άριον άπο ^€πτ€μβρίου μέχρι Φ^βρουαρίον. 
"Εκ τιΐ'ΐ των έν τζ άρχβ φύλλων γ/γ/χιτται Ή τοιαύτη 
βίβλοί τοΰ άτό τοΟ Σ€ττ€μβρΙου εξαμήνου σννα^α- I 

/ Α' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΑΤΟΤ 


ρΙου μ€τά καΐ του Ιτέρου του άτό του Μαρτίου χροσ- 
€κυρώθη τη ά^ιωτάτη λάβρα των Καρυών ταρά 
του ά-γιωτάτου μητροττοΧίτου θ€σσα\θΡΐκη$ καΐ 
ύΊΓ€ρτΙμου κυρ 'Ι-γνατΙου €ΐί μνημόσυνο» τούτου καΐ 
άραφοράν δίά συ¥€ρ'γίαί καΐ συνδρομής καΐ δί€'γ4ρ• 
σεωί του α-γιωτάτου νατρόί ημών καΐ τρώτου του 
αΎίου 6ρουί του Ί€ρομονάχου κυρ ^Ιωαννικίου έν τω 
,ζ'ψΐ^'^' ίτ€ΐ τη$ ιύ' Ινδ.,.,Ίό δ* ϋτος έν φέγέν€το ^ αφιέρωσα^ 
ίσωι δν το αυτό καθ* δ καΐ εΎράφη 6 κώδιξ^ κατά ταυτά έστί τό 
6793 άιτό κτίσ€ωί κδσμου, -ήτοί τό 1285. 

22. 22. ΙΙβρ7• φνλ. XI. σβλ. 2. 
Ι. Έίβλος των παραΛ.ν€σ€ων του οσίου καΐ άοώίμου 

πατρός ήμ^ν Έφρα(|ΐ• 

2. '^Τον οσίου πατρός ημών Κασιανον του 'ΡΜ|λα£ον 
ΐΓρο9 Κάστωρα Ιπίσκοιτον Ιΐ€ρι διατι;7Γωσ€ων και κανό- 
νων των κατά την ^ΧνατοΚην και Αίγυπτον κοινοβίων.** 

3• '^Του οσίου ττατρος ημών Καοαανον του Ρ«|ΐα(ον 
Π£ρΙ των η λογισμών της κακίας,** 

4- " 2υν€ΐσφορα του άββά Σ€ρι(νου Ίτρωτη" 

5* '' '2,υν€ΐσφορά β του άββά Σ€ρηνου ?Γ€ρι των 
ΙλΧιφθσπ-ων €κ του ττρωτου λόγου," 

6. "Έκλογι/ των θ€0Ίτν€υστων γράφων συντόμως καΐ 
ώφ€λημος." 

7• " ΒιΌς του οσίου ττατρος ημών * Αντωνίου συγγρα- 
φ€Ϊς ύττό του Ιν άγίοι% Ίτατρος ημυων *Αθανα<Γ(ον αρχΐ€' 
ΊΓίσκάπου *Αλ€^νδρ€ΐα9 (κολοβ,)" 

23. 23- Π6/)7. 4. XIV. σ€λ. 2. 
'Ιωάννον τον Χ|ΐυσοστ6|Μυ ΎπόμνημΛ €ΐς τον €υαγ- 

γ€λ4<Γη7ν *ϊωάννην €ν ομιλίαις νδ'. 

Προτάσσεται των ό^αλιώΐ' τούτων πίναξ των ΊΓερΐ€χομένων, 

24- 24. Πβ^. 4. ΧΙΠ. 

Βμ>4 και μχψτυρια αγίων του μηνός ^Ιανουαρίου, 

25. 25. Τΐ€ργ, 4. XIII. 
'Ιωάννον τον Χρνσο<Γτ6|Μυ Υπόμνημα €(ς τον €υαγγ€- 

λατη/ν Ματθαίον €ν ο/ι ιλίαις /χ€'. 

'Ει^ άρχ^ καΐ τ Αεί άΐ'ά ^ι/ο 0(^λλα (ΙΙεργ. ΧΠ. σελ. 2), 
ΊΓ€ρίέχορτα άτοστάσματα Χδγων Γρηγορέον του Θβολόγον. 

26. 26. Πβργ. 4. IX. 
Ι. 2υνταγ/ϋΐα ακ€φαλον [ΕνατρΙον ^ργα άσκητικα\, 

€ν ω Προς τους η' λογατ/χους (κ€φ. ΐ€' — λγ'). Π€ρΙ 
Ίταθων (λδ' — νΓ'). Π€ρι κατ€ΜΓτοίσ€ως ίγγι^ουστ/ς η^ 
άΐΓαβ€ΐςι (^' — ί)^)• Π€ρι των της άπα^€4ας συμβό- 
λων θίγ—η')' 

2. Τον αντον Προς τους €ν κοινοβίοις ή Ιν σννο&ίαις 
μονάχους, 

3• Τον αντον Τα κατά μυονα\ων αΓτια και η κα0* ι^- 
συχίαν τούτων ναράΰ€σις. 4• Τον αντον Π€ρΙ λογισμών, 

*Εκδέδοται, ταύτα ταρά Μίρηβ^ XI^. 1220 μίτά διαφόρου των 
κίφαΧαΧων κατατάξεων 

5• "Τον αντον [ΝιΛον] Π€ρΙ αγιασμού" κτλ. 

6. Τον αντον Παραιν€σ€ίς προς μοναχούς, 

7• Προς τους λογισμούς ύποθηκαι (ΐΓ€ρΙ γαστριμαρ- 
γίας, π€ρι πορνείας, περί φιλχψγυρίας κτλ.). 

^Εκδ^δοται ταΰτα χαρά. Μΐ^β, ΙιΧΧΙΧ. 

8. *\ Πρόλογος της Φιλοθ€ου *Ιστορίας, ήτοι άσκΊγη- 
κης 7Γθλ(Τ€(ας θ€θδ»ρι{τον.'' 

27. 2 7. ΪΙεργ. 4. XIV. 

Βφλος Τίνίβηως^ Παροιμιών καλ Προφητιιων. 

Τά τεΧευταχα φύΧΧα χαρτφα, έιτ* ίση$ XIV. 'Βι» άρχί καΐ 
τ^λει άΐ'ά Ιν φύΧΧον (Περγ. ΧΙΠ), 4ν οΐί τηριέχετοΛ Κατάλογοι 
των έτησκοΊτευσάντων 4ν Κωνσται^τίΡουττόΧει, ων 6 ττρωτοί 
*Ανδρίαί 6 ά^ιώτατοί άιτόστοΧοϊ ίν 'Βυζαντ[ω,..'ΟΐΓΐ' 
σθεν του έτερου τούτων των φύΧΧων^ 4ν τίΧβι του κωδικοί^ 
νεριέχεταί τό τέΧοί Καταλόγον των βασιΧέων, ων ό τεΧευταιόί 
έστί Μ(χαΐ7λ ό υΐδί του θεοφίΧου, Έν τίΧει του κωδικοί ίτερον 
φύΧΧον ΊΓ€ρτγ. του αύτου αΐώνοί καΐ τη$ αύτηί χειρόϊ, δί* ψ 
εγράφησαν τά δύο άλλα, τεριέχον ^ον ά^ίου τινόί, έν ψ αΐ 
Χέξείί,.,.ουτοί τέθνηκεν έν τη Κρίτη τη νήσω άνεκο• 
μίσθη βασιΧικη τροστάξει ίνθα ίκτισεν ναον καΐ 
μοναστήρίον τηί Θεοτόκου Καλώ} ά^ρόί ακούουν,... 

ί8. 28. ΙΙεργ, 4. XIII. 

Μηναΐον %€πτ€μβρίου, 

Έν τ^λει 

Τάλαι^ο; τόΐ'Οδ έκ μονοτρόττων ττέΧει 
νυκτίί παρούσα τ^ν κΧησιν θεοφΙΧου. 

29• 29. Περγ. 4. ΧΙΠ. 

Μι/ναΤον Α€Κ€μβρίου, 
Έν αρχί καΐ τέΧει ανά δύο ψΐ^λλα (Περγ. Χ. σεΧ, 2) έκκΧψ 
σιαστικηί ΰΧη$, 

30. 3°. Πε/ο'. 4. ΧΠΙ. 

Μι^ι^αΓον *1ουλίου, 
Έν τΑ€( Του αμαρτωλού άμονάχου "Ματθαίου, 

31. 3Ι• Π€ρ7• 4. XIV. 
Ι. Μ^ναιον 'ΙουνιΌυ. 

Έν τίΧεί δ* αύτου 
2. " 2τιχ»;ρα 0€οτοκια.'* 
3• " Κα^άτ/Αατα Θ€θΤθκάι." 

4• "Κανών π(ΐρακλι;τίκος €ΐς τους αγίους απο- 
στόλους," 

32. 32. Περγ. 4. XIV. 
Ι. " Πινβι^ άριστος του παρόντος βιβλίου." 

2. "Ύπόβισις τ^ βίβλου των Πρά^€ων των Ιν 
αύτ^ Ιμφ€ρομ€νων αγίων * Αποστολών.** 

3. "εν6αλ£ον διακόνου Π€ρι των χρόνων του κτφύ- 
γμχντος του αγίου Παύλου και π€ρ\ της δια μαρτυρίου 
αύτου τ€λ€ΐωσ€ως.** 6 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 4• *' Εκ^€σις κ€φ<χΧαίων των ΙΙροί^€ων των άγιων 
*ΑιΐΌ(Γτολων." 

5• Π/κι^αποστολος. 

6. " %νναίάρια¥ ν€ρι.€χον του μηνολογίου τα €ν τβ 
άγίςι λ€ΐτουργία προκ€ίμ€να αποστόλων άλληλονϊάρια, 
€υαγγ€λια και κοινωνιχά,* ' »» 33• 33• 
Ι. " Κανών €(ς τι; ν Θ€θτοκον." 

2. " 2τιχΐ7Ρ<^ Θ€θτοκια.*' 
3* Μι/ναΐον *ΙανοναριΌυ. Π€Λγ. 4. ΧΙΠ. Π€/>γ. 4. XIV. 34• 34• 
Ι. Μτ/ναΓον Νο€/χ)3/>ιΌυ. 

2. " Κανών €ΐς τον €ν αγίοις νατίρα ημών *Ιωαννι/ν 

τον ϋρνσόστομον , , ,ποίημα 'Ιωσηφ." 

3• " Κανών ΐΓ(χραχλ)/τικο$ της νπ€ραγίας Θ€θτόκου." 

35• 35• Π6Ρ7. 4. XIV. 

Ι. %τιχηρα (άκίφαΧα), 

2. " 2τι;^ρά προςόμοια της Θ€θτόκου." 

3• Μι/ναιον Μάιου. 

φ " Κα^ισ/Αατα Θ€θτοκια." 

36• 36. Ιΐ€/>γ. 4. ΧΙΠ. 

Ι. *Αν€πίγραφος λόγος Εις τι; ν τιμίαν αΚυσιν. 
"Αρχ. ^Οσοι τώ του κορυφαίου των αποστόλων 
θ^ίω ίρωτί γ€νόμ€νοι κάτο\οι πανηγυρίζ€ΐ.ν 
αΰτώ προτ€θύμησθ€ κτλ, Ύέλ. Προ $€ πάντων 
τον €ύσ€βη και ττιστότατον ημών αυτοκρά- 
τορα αντιστρατιωτικών οπλών ταυταις καθό- 
πλισον π€ρίφραζον π^ριφρουρισον νίκαις κα\ 
τροπαίοις καταστ€\Ι/ον φοβ^ρον πολ€μίοις 
άνάδ€ΐ£ον 7Γ0^€ΐνόν νΐΓΐ;κόοΐ9 άΐΓ€ργασαι ώς 
αν €ΐρηνικώς υπ* αντοΰ βασιλ€υ6μ€νοί τ€ και 
κυβ€ρνώμ€νοι ηρ^μον και ι;συχιον διανυω/χ€ν 
^ιον δο^ά{οντ€ς τον άλι;^ινόν θ^ον ημών ον 
δια πάντων €^όζασάς τ€ και €/ϋΐ€γάλυνα9 ότι 
αυτώ πρ€π€ί πάσα τιμή και προσκύνησις συν 
τώ άνάρχω πατρι και τώ συμφυ€ΐ και όμοου- 
σίω υιώ νυν και ά€ΐ και €ΐς τους αιώνας των 
αιώνων άμην. 

2, Βίος πολιΤ€ΐα και μαρτυριον του οσίου Μαξίμου 
του Όμολογητου. 

3• 'Ι«•άννον Ενχαΐτβιν Έγκώμ,ιον €ίς τους τριΓς ΐ€' 
ραρχας. 

4• ΒιΌς καΐ πολιτ€ία του οσίου *Αρσ€νιου. 

5* Μαρτυριον τών άγ. και ^νδό^ων Μανονι;λ, 2α)9€λ 
και *Ισμαηλ. 

6. '* ΒιΌς καΐ πολιΤ€ία του όσιου πατρός ημών γαμ- 
ψών του ί€νοδόχου." 7. ^^ Υπόμνημα ^ιαλαμβάνον μ€ρικώς τους αγώνας 
και τα αθλα άπο^ημίαν τ€ και Τ€λ€ίωσιν τών αγίων 
ΙνΒόζων και παν€υφημων αποστόλων και κορυφαίων 
Π€τρου και Παύλου. '' 

8. " Μαρτυριον του άγιου και €νδο^ου μ€γαλομάρτυ- 
ρος Προκοπίου,** 

ρ. Μαρτυριον του άγ. Παντ€λ€ΐ;ρ.ονος. 
ΙΟ. Μαρτυριον του άγ. Κ(χλλινίκου. 

11. Βίος και ΐΓθλιτ€ΐα του άγ. Ευδοκι/χου. 

12. '*Αόγος διαλαμβάνων τα άπό της σ€βασμίας 
γ€ννησ€θ)ς και ανατροφής της ύπίραγίας ^ίσποίνης 
ημών &€θτόκου της θ€οπρ€πους τ€ γ€ννησ€ως Χρίστου 
του ®€0υ ημών και όσα μ€χρί της ζωηφόρου αυτής 
συν€δρα/ίΐ€ Τ€λ€υτΐ7^* προσέτι και ?Γ€ρι τ^ς ψαν€ρώσ€ως 
της τιρ.(ας αύτ^ς Ισθητος και όπως 6 μέγας ούτος 
πλούτος ΧριστιανοΓς τ€θησαύρισται," 

Ι3• " Κ«*νσταντ£νον ^ν Χριστώ βασιλιά αιωκιω βα- 
σιλέ«9 'Ρω/χαιων διι/γι^σις άπό διαφόρων άθροΐΌ'θ€ΐσα 
ιστοριών π€ρι της προς Αυγαρον άποσταλ€άπ/ς άχειρυ- 
ποιητου €Ϊκόνος *1ησου Χρίστου του βίοΰ ημών και ώς 
Ιζ *ΈίΒ€σης μ€Τ€κομίσθη προς την παν€υδαι^ονα ταυη/ΐ' 
και /βασιλίδα τών πόλ€ων Κωνσ^αντινουπολιν.'* 

14. " Αόγος διαλαμβάνων τα π€ρι της γ€ννησ€ως 
ανατροφής και απότομης του αγίου και €νδό^ου προ- 
φήτου "Προδρόμου και π€ρι της €υρ€σ€ως τι^ς τι/χίας 
αύτου κ€φαλ^ς." 

15. "Βίος κ(α πολιτ€ία του όσιου πατρός ημών 
Πιτρου του Ά^ωνιτου." 

37• 37• Ιΐ€/>7• 8. XIV. 

'Ι«•άννον τον Σχολαστικον Κλι/χα^ μ€τά και του Προς 

τον ποιμένα λόγου, 

38• 3 8. Ιΐ€ργ. 8. XIII. 

Παρακλι/τικι;. 

Έν άρχί τον κώδυίοί δύο φύλλα (ΙΙ^μγ, XI), ΐΓ€ριέχο¥τα 
*λί^ολοτγίαΜ 'γ¥ωμών θεολογικών οΜωνύμααν ττατέρων. 39• 39• Παρακλι/τικι;. 1ΐ6/>γ. 8. XIII. *40. 4θ• 1ΐ€/>γ. 8. XIII. χαρτ. 8. XVI. 

Ι . " Ακολουθία του όσιου πατρός ημών * Αθανασίου 
του €ν τω Ασω. 

2. "Βίος και άγών€ς και μ€ρικη θαυμάτων ^νηγτμης 

του οσίου πατρός ημών * Αθανασίου του Ιν τώ "Αθω," 
"Αι^ωθεν τηί ίτΐΎραφηί αφχαΧκη €ΐκωι^ του * Αθανασίου, 

3• ** Τα άναγνώσ/χατα του οσίου." 

*Ερ τίλα "Ετουί ^ψ'λδ' Ινδ^ ιδ' έν μηνΐ 'Οκτωμ- 
βρίου. Κατά ταντα τό χαρτψον ί^^^ροι (8) τον κωδικοί έγράφτ) 
τφ 1625. *4Ι• 4ΐ• 

Τ€τρα€νάγγ€λον 
Μ€τ' άτ€χροτάτω¥ ^ΙκΙχνων των ^ύαγγ€\ιστών• Έμ τΑβι 
φΰΚΚαι^ (Πβ^. 4. Χ. σ€λ. 2), ν€ρι4χ<» άπίΗΤτουτμα λάγου 
4κκ\7ΐσίαστικου. Α' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΏΤΑΤΟΤ 7 

Πβ/τν. Βμικρ. Χ. 7• ΣΗ1»ν^ον•Iφοι^ολΰ|ι^Έγι^ώ^α)V^ί5•Iω<£νν7VΤΟV 

Π/χ>δρο^οκ. 42. 4^• 43• 43- Μι;ΐΌλογιον. Πβργ. 8 /χΐίτρ. ΧΠΙ. Χαρτ. φύ\, /ϋΐ€7• ΧνΠ. σβλ. 2. 
Βίοι και μΛρτνρΐΛ και λόγοι παη;γυρικοι αγίων του 
μηνο^ Νθ€/Α/9ρίον 

Έι» τΑβι Τραφ€ύί να^ιχρόί μόλιι 'η\θ€Μ ενταύθα 
'Σοφρόνιοί τοϋνομα, τοτίκΧην Μτ€ρ\οβΙτη$ καΐ κατω- 
τέρω ^ζρκ&^ έζ ου ^-ηΚουτοΑ ώ$ Λ-οί κα&* ί-γράψη 6 κωδιξ τ6 
1621. 'Εΐ' 8^ τζ τ€\€υταΙ^ σ€\1δί κατάΚοτγοί έιπΎραφόμίΡΟί 
Τά δσα €ύρΙσκο¥ται μέσα €/$ τί]ν έκκ\ησίαν του 
Πρωτάτου, ουδέν Αξωρ Ιδιαιτέραί μΜ€ίαί χ^ριέχων. 44• 44. Χαρτ, φυ\, ΧΙΥ. σ^λ. 2. 
Εύαγγ€λΐον. 45• 45• Χαρτ. φύ\, ΧνΠ. 

2ννα^αριστ^9 τώκ μτρ^ών '2ιί'ΠΎ€μβρίον μ€χρί Φ€- 

βρουαρίον. 

Έι» τέ\€ΐ...π6νφ ύίαμιανου τά\ανο^ />ακ€νδύτου μηνΐ 
"ί/ίαίψ κδ' (του$ ^^■ριΓν, έξ ων έξά'γ€ταί δτί 6 καδίξ έ^ράφη 
τ(μ160θ. 

46• 46. Χαρτ. φυ\, XVII. 

Χνναζοψιστης των μηνών Μαρτίου μ^χρι και Αύ- 
γουστου. 

*Εν τέ\€ΐ Το ταρόν βιβΧΙον έ-γράφει ύΐΓ6 χ€ΐρ6ί 
Δανιήλ Ιερομόναχου. 

47• 47• Χαρτ. 0υλ. XVI. σ€λ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια και -τταη/γυρικοι λόγοι αγίων των 
μηνών Φ^βρονορίου μίχρι και Μαίου κατ* €κλογΐ7ν. 

Έί» τίΚει Κυρίλλου ΐΓ6νο% Χρζ'' "ΆαρτΙου λ'. "Αρα ό 
κωδιξ έ^ράφη τψ 1598. 

48• 48. Χαρτ. φυ\. XV. σελ. 2. 

Ι. Πινβι^ των π€ρί€χομ€νων (αΙωνος XVII). 

2. Άνδρέον Κρήτηβ *Εγκωμιον €ΐς τον αγιον Τ€ωργίον 
{άκ€φαΧον). *Άρ;(....γν€ντιος και οι κατά πόλιν 
τούτων υπασιτισταί. 

3• Έγκώ/χιον €19 τον αιτόστολον και €ΰαγγ€λισττ)ν σωμάτων Μάρκον. *Αρχ. ^ΩσΐΓ€ρ ομοιαι των 
πάντων αι μορφαί, 

4• Βίο$ και '7Γθλιτ€ίοι Κωνσταντίνου του /Α€γαλου. 

5• θ<οδ«•ρον τον Στον8£τον Έγκω/ιιον €ίς την €υρ€σιν 
τη^ Κ€φαΧη^ του Προδρό/χου. 

6. 'Ικάννον τον Χρνσοστ6|ΐον Αόγος €ΐ9 τους αγ. 
-ϊτάνταί. 8. ΝΜπ{τα 'Ριίτορβ» Έγκώμιον €15 τους αγ. αποστό- 
λους Π€τρον και Παυλον. 

9. 'Ιωάννον τον Χρνσοσ«Γ6μον Αόγος €ίς τους ιβ^ 
ά-ΤΓοστόλους. 

ΙΟ. Πρόκλου Κβίνσταντ4νον»^λ•ω« Αόγος €ΐς *1ωάννην 

τον Θ€θλόγον. 

11. ΚνρΟΟ^ον 'Αλ<ανδρ€£α§ Αόγος €ίς τον αυτόν και 

€19 την ®€θτόκον. 

1 2. *Εγκώμίον €ίς τον αγ. *1ωάννην τον Θ€θλογον. 

1 3* θ€ο8ώρον τον Στονδ£τον *Έγκώ/Αΐον €ΐς τον αυτόν, 
14• 'Ιωάννον τοΰ Χρνσοστ^μον Αόγος €ίς την Άνα- 
Χηψιν. 

1 5- Ιωάννου τοβ Χρνσοστόμον " Ικ της Έρμην€ίας των 
11ράξ€ων. οι μ€ν ουν συν€λβόντ€9 Ιττηρωτων 
αυτόν λ€'γοντ€9 Κΰρΐ€ €ΐ ^ν τφ χρόνω άττοκα- 
^ιστάν€ΐ9 τι;ν βασιλείαν του ^Ισραήλ. 

1 6. Ίωάνκον τοΟ Χρνσοστ6|ΐον " €Κ τ^ς *Ερμην€ίας 
των Ι1ράζ€ων €ίς τι^ν ημίραν της 1ΐ€ντηκοστης," 

ΐη. ** θιοδώρον πρ€σβυτ€ρου της μεγάλης εκκλησίας 
λόγος δι/λών τον τόπον και τον χρόνον και τον τρόπον 
καθ* ον €φαν€ρωθη η θ€ία της ®€θτ6κου Ισθης η 
άποκιιμενη €ν τη σφασμί<ι, σορ<} νζ Ιν ΒλαχΙρναις 
προσκυνουμίνη.** 

1 8. Νιιοήτα ΐΓατρικ€ον Βίος *Α νδρ€ου Κρήτης. 
19• Νικήτα Φιλοσόφου *Εγκω/Λΐον €ίς Κυρικον και 
'Ιουλίτταν. 

2 ο. Ίωάννον τοΰ Χρνσοστό|λον Έγκώ/χιον €ίς τον προ- 
φητην Ηλίαν. 

2 1. 'Ιωάννσν τοδ Χρνσοστόμον Αόγος €ΐς την Μ€τα- 
μόρφωσίν. 

2 2. Τΐ|&οΟέον πρίο^ντέρον Αόγος €ΐς την Μ€τα- 
μ,όρφωσιν. 

23> Νικήτα ^ήτορο$ Έγκώ/Αΐον €ίς τον αγ. Βαρ^ολο- 
μαΐον. 

24• "Έγκώ/χιον €κ μέρους €ΐς τον Ιν άσκησ€ΐ δια- 
λά/χψαντα δσιον ημών πατέρα Μωσην τον Αιθίοπα." 

25* θιοΒώρον τοΟ Στονδ£τον *Έγκώμ.ιον €ίς την αιτο- 
τομην του ΊΙροΒρομου, 

20. Κοσ^ τοΟ Β€στήτορο9 Έγκώ/χιον €ίς *Ιωακ€ΐμ. 
και "Ανναν. 

2 7* '* *Α ναζητησις και €υρ€σις του τιμίου και (ωοττοιον 
2ταυροΰ €πι Κωνσταντίνου και Έλ€νι;ς, των αγίων και 
πρώτων €ν ΧριστιανοΓς €υσ€^€στάτων βασιλέων." 

28. Σνμιών |ΐοναχοΰ Έγκώ/Αΐον €ίς τον ®€0&6χρν 
2υ/χ€ων. 

29• 'Ιωάννον τοΰ Χρνσοστ6|Μ»ν Αόγος '* ΐΓ€ρι του μη 
€ΐΓαισχυν€σ^αι 6μολογ€ΐν τον τί/χιον Σταυρόν και ώς 
δι* αΰτοΰ Ισωσ€ν ι//ϋΜΐς ό Χριστός και δ€Γ ^ αύτ^ καυχα- ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΐΓ^ΟΜ, και ΐΓ€ρι άρ€της, καΧ οιτως €φί€ταί της σωτηρίας 
της ημ€Τ€ρας^ και ΐΓ€ρι ^λ^ημχ}σννης.^^ 

30. β«8ώρον τοΟ £του8(το« Λόγος ιίς την προσκύιτψ 
σιν του ΐΕταυρον. 

31. *Ι•άννον τοβ ΧρνσνστήΜηι Λόγος €« ττ;ν προσ- 
κννησιν του Σταύρου. 

32. Γ€Μργ£ον Νικο|ΐη8ι£α« Λόγος €ΐς τι^ συλληψιν 
της &€σΓ6κον, 

33• 'Ι«*άννον τοΟ ΧρνσΌστ6|λον Λόγος "€ίς το μη 
πλησιάζίίν ^€ατροις, και €ίς τον Αβραάμ." 

34• Λόγος €ίς τι/ν άνακομώην του λ€ί^άνου του 
Χρυσοστό/χου. 

49• 49* '^<^(^' Φ^^' XVII. σ€λ. 2. 

Λόγοι 'ΕφραΙμ τον Σΰρον, 
ουχί ΐΓάι»τ€ί κατά τ^ι» ^ι» τΑβι σημυείωσιν, 'Βν τΑ€ΐ Τό ταρόν 
βίβλίον έ-γράφη χ€ίρΙ ΚυρΙ\\ον μοι^αχοΰ,..*ΕΎράφη 

ίτ€ί 1626. 

50. 5θ• Χβρτ• 0υλ. ΧνΠ. σ€λ. 2. 

Ι. Βίοι και μαρτυρία αγίωκ μηνός Α€Κ€μβρίον ΐ€ — 
λα'. 

2. 'ΕφραΙμ τον Σύρ€ν Λόγος €ίς τον ττάγκαλον *1ω(Γηφ. 
Έι» τΑ€ΐ "Ε του» ,ί-ρλ'. "Αρα ^7^^ "^Ψ 1622. 

51 • 5^• Χαρ^• ^«'λ. XVII. σ€λ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια αγίων μηνός ^Ιανουαρίου 9 — λxι^ 

52. 52• Χαρτ. 0υλ. XIV. σ€λ. 2. 

" ]Ευνα{αριον σνν ^€<ρ τΐ7^ συνόι/τ€ως των αγίων του 
όλου ^νιαυτου." 
ν^-Ν,., — Φ«/3ρ. 53• 53• Χαρτ• ψί'λ• XIV• 

Ποιλαια διαθήκη, 

Γ€ΐ^σ.— Β' Παραλειτ. Έν τΑε* Έτοι/ί ,Γωλε' Ιι^δ. ι 
μ'ηρΐ Σ€ΊΓΤ€μβρΙω ( = 1326). Ή Γ^ΐ'€σι< έι^ ^ΡΧί έκτ€σουσα 
άνηκατ€σΎάθη ύτό χαρτφωρ &\\ω¥ φύλλων (XVII. σελ. 2). 

*Εν τΑ€ΐ (ν φύλλον (Π«ργ. XI. σελ. 2) έκ Σαραί ίΐί κ€ΐμ€νον 
ίκκλησΐ€ίστικόν, ^$ άπόσΊΓξίσμα καθάτίρ 9έ τα φησίν σοφοί 
Δότ6 οίνον τοίϊ ^ν λνιταιι καΐ μ4θην τοΐ$ 4ν ό^νναι;. 

54• 54• Χαρτ. φυλ, XIV. σβλ. 2. 

* Απόστολος (κολοβός). 

55• 55• ^ΛΡΤ' Φ^λ. XV. σ€λ. 2. 

2υνα{αριον 
Μάρτ. — λΰ^. *Ερ τΑίΐ 

Δι' ύτα/το^γ καί /ι^ €/^ώϊ του Ύράφ€ίν 
το κ€λ€υσθέ¥ ηρησταί (ύχαΐί σον 9€ίαι$ 
^τονί'ξ'^^^'/ Ινδ. Ύ*. 

Μετά τό τίλθ9*1ου\ίου μηνόί κ^. Μη^μι; ά7^ον Κλή• 
μ€ΡΤ0$. Κατά ταύτα ό κώδιξ έ^ράφη τφ 1485. Έΐ' άρχ$ καΙ 
τΑ€( άι^ (ν φύλλον ΐΓ6ργ. ΙβηριτικοΛί Ύράμμασι 'γ€γραμμ4νηί. 56. 5^• Χ*Ρ^• ^«'λ. XIV. σελ. 2. 

Π(ΐρακλι;τικι/. 
'Ετ αρχ^ 'ο^ ^^λ^^ ^'^α 0νλλα (ΙΙεργ. VII. σελ. 2) ιτερι^• 
χοττα άτοστάσ/ϋατα ΕύαγγέλΙον. 

57• 57• Βομβ. φνλ. XIV. σελ. 2. 

Ι. 'Λνδρέον Κρήτης Λόγος €ΐς το γ€ν€σιον τ^ς 
Θ€οτόκου. 

2. "Χϋάννον τον Δα|λασΊα|νον Λόγος €ΐς τό γιν^θλίον 
της Θ€θτόκου. 

3. 'Ειηφανίον Κύιτρον Έγκωμιον €ίς τι;ν Θ€θτόκον. 

4. Κνρ{λλον 'Αλφινδρ€ίας 'Ομιλία €ΐς την Θ€θτόκον. 
5• Πρ^κλον ΚΜνν«ταντινονν6λ4«ς Λόγος €Ϊς τ^ν θ€θ- 

τόκον. 

6. 'Λνδρίον Κρήτης Έγκώρ.ιον €ίς την γ^ννησιν της 
^οτόκου. 

7. Τον αντοΰ Λόγος ιίς τό γ€ν€^λιον τ^ς Θ€οτόκου. 
"Αρχ. Λλλοι μ€ν αλλάς Ιορτων ΰποθ€σ€ίς τοις 
βουλομίνοις ε^€ΐτωσαν. 

8. Τοδ αντοδ Λόγος €ΐς τΐ7'' "γ^νίθλιον ημίραν της 
Θ€θτόκου. ''Λρ;(. Πάλιν ίορτη και πάλιν πανη- 
γυρις. 

9• 'Ιωάννον τον Δα|ΐασιη|νον Λόγος €ΐς τι/ν γίννησιν 
της Θ€οτόκου. 

ΙΟ. Γι»ργ(ον Νικο|ΐηδ€(ας Λόγος ιίς τι; ν υΐΓ€ραγιαν 
Θ€θτόκον. 

11. Τον αΰτον Λόγος €ίς τι/ν υ7Γ€ραγιαν Θ€θτόκον ότε 
7Γροσην€\θη εν τφ νοφ τρΐ€τίΙ(^ουσα. 

12. ΓερρΑνον Κ«νσταντινονΐΓ6λβΜς Λόγος εις τι; ν 
υΊΓ€ραγίαν Θεοτόκον, οτι ιτροσηνίχθη Ιν τω ναω τριετι- 
(ουσα. 

13. Ταρασ^ον ΚΜνστα.ντινονιι^λεβ»ς Λόγος εις τ^ν 
ύΊΓ€ραγίαν Θεοτόκον, ότε νροσηνίχθη εν τω ναψ. 

Ι φ ΆθαναιΚον Άλε(αν8ρε(α$ Αόγος εις τΐ7ΐ' Θ€οτόκον 
οτε άττηρχετο μ€τά 'Ιωσηφ. 

15. Μεθοδίου <ΐΓΐσκ^ΐΓον καΐ (κίρτυρος Λόγος εις τι; ν 
Ύποπαντι/ν. 

1 6. Κνρ£λλον 'Αλφιν8ρε£<χ« Λόγος εις την Ύνα- 
ΐΓαντι;ν. 

17. Γεβ•ργ{ου Νικο|ΐη8είας Λόγος εις τι;ν *ΥπαΐΓανη;ν. 

1 8. Ά|λφιλοχίον Ικονίου Λόγος εις τι;ν *ΥΐΓαΐΓαντι;ν. 
19• Κι^Λλον Ίεροσολύ|Μ*ν Λόγος £ίς την *ΥΐΓα- 

τταντην, 

2 ο. Σϋφρονίον Ίβροσολύ^Μψ Λόγος Εις τον Εύαγγε- 
λίσμόν. 

21. Ανδρέου Κρήτης Λόγος Εις τον £ΰαγγελισ/ΑΟν. 

22. 'Ιωάννον το9 ΔαρΑο-κηνοΰ Λόγος Εις τον Εύαγ- 
γ€λισμ.όν. 

23• *Ιοάννον τοΟ Χρνσοστ^μον Λόγος Εις τον Εύαγ- 
γελισ/χόν. Α' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡ11ΤΑΤ0Τ 24* Γρηγορ^ου τοΰ Ν€θκαΜΓαρ«(α9 Αόγος €ΐς τον 
Εναγγ€λαΓ/ιον. *Άρχ. ^'ημ,€ρον άγγ€\ικ'η τταρα- 
τάζ€ί υ/Ανωδιαι φαιδρΰνονται. 

25. Τον αυτόν Λόγος €19 τον Εύαγγ€λισ/ΐΑον. *Αρχ. 
Εορτας /Α€ν άιτασας και ύμνω^ία^ §€0^ ημΐν 
θυσιών ^ίκην προσφ€ρ€ίν Θ€ώ. 

20. Ανδρ4ον Κρτ|τη« Λόγος €(ς τΐ7ν Κοι/χι/σιν τ^9 
Θ€θτόκου. Αρχ. Οί τ^ν €ν '7Γν€νμασί β€ωρίαν 
τω αυλω και καθαρωτάτω φωτΐ της αΊτλανονς 
€λ\αμπ6μ€νθί γνώσ€ως. 

27. Τον αντον Λόγος €19 ττ7ν Κοίμησιν της ®€θτ6κον, 
"Αρχ. Μνστηριον η τταροΰσα ττανηγυρις, 

28. 'Ι«•αννον τον ΔαρΜπτηνοΰ Λόγος €ΐς την Κοίμησιν 
της Θ€οτοκου. "Α-ρχ. *Εστιν /χ€ν ανθρώπων οΰδ€ΐς 
ος κατ άζίαν της &€θμητορος την ΐ€ράν ΙκΒη- 
μίαν €νφημησαί 8ννησ€ταί, 

29. Τοβ αντον Έγκώ^ιον €ίς την Κοίμησιν της 
Θ€θτ6κον. "Αρχ, Μνήμη δίκαιων μ€Τ Ιγκωμίων 
γίν€ταί φησίν. 

3θ. Τον αντον Λόγος €ίς την Κοίμησιν της Θ€θ- 
τόκον, Αρχ. "Έ^ος €στι τοις €ρωτικώς προς τι 
διακ€ΐρ.€νοις €πι γλωσσι;ς α€ΐ τούτο φ^ρ^ιν, 

31. Άνδρέον Κρητη« Λόγος €ίς την Κοιμησιν της 
Θ€θτόκου. 

32. Μοδ^στον Ί€ροσολύ|Μ*ν Λόγος €ΐς τι}ν Κοιμησιν 
της Θ€οτόκον. "Αρχ, "Αφατος η ?Γανΐ€ρος γνώσις 
των σ€πτών Ιορτών τ^ς %€θμητωρος Χριστοί). 
Τ€λ• (^κολοβ.) τα ^-ΤΓ* αΰτ^ δ€δο^ασρ.€να υπ* 
αυτών ΐ€ρουργηθ€ντα και α*να/Ανΐ7σ^€ντα 

58. 58. Χαρτ. 4. XIV. 

Π€ντι;κοστάριον 
Ατό τη$ Κυρίακηί τον λαβάρου μέχρι τηί των ά-γίωρ ΙΙάντωι^, 

59• 59• Χα/>τ. 8. XVIII. 

Πατταδιχι; 

Μ(τά φωνών μουσικών. *Εν τΑ(( 'ΕΎράφη διά χβιρόι 
Ααμασκηνοΰ μονάχου καΐ &φΐ€ρώθη εΙίτί}ν ΐκκΧη- 
σίαν του ΙΙρωτάτου 1797. 

6θ• 6θ. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. "Φιλοθέον τοΰ άγνωτάτον ιτατριάρχον Κ^νσταντι- 
νοννΛΜ•9 Διατ(ΐ^ις τ^ς Λιας και ί€ρας λ€ΐτουργίας." 
2. Αι τρ€Γς λ€ΐτουργίαι. 
3- Ενχα4τιν€ς. 

'Βΐ' τΑβι θ€οΰ τό δωρον καΐ Θεοφίλου νόνοί έν ίτα 
,Γκ•>. ( = 1546.) 

6ΐ• 6ΐ. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. *Ι«•άννον τον ΧρνσΌ<Γτέμον Λιιτονργια. 
2. ΑιΐΌστολθ€ναγγ€λα €ίς κοιμηθίντας, 
3• Ακολουθία του μικρού άγιασ/χοΰ• 

Η. Λ % »« < 4• *'Έκ των €ρωτοαποκρισ€ων τον αγιωτατου μ.η- 
τροΐΓθλ{τον κνρ Σνμβων 7Γ€ρι της θίίας και ΐ€ρας 
λ€ΐτουργιας." 

*Έίν τίΚα θβοΟ τό δωρον καΐ ΘεοφίΧου τόνοί έν ίτ€ί 

,ίΤν^ς^, ( = 1548.) 

62. 62. Χαρτ. 8. XV. 
" Ώρολόγιον συν Θ€ω 7Γ€ρΐ€\ων αττασαν άκολονθίαν 

τον 'ΐ€ροοΌλν|λ£τον." 

63. 63. Χαρτ. 8. XVI. XV. 
Ι. Κανόν€ς €ίς την Μ.€ταμ6ρφωσιν του 'ϋωτηρος. 

2. * Ακολουθία των Θ€θφαν€ΐων. 

3. *Ακολονθία της Μ.€ταμορφωσ€ως, 

4• Ανδρέου Κρήτης Λόγος €Ϊς τ^ν Μ€ταμ6ρφωσιν, 

5• *Ακολονθία της Βαϊοφόρον. 
Έκ τ^λβι Ίτροτήρτηνται €ΊγΙ &\Κων φύΧΚων {Καρτ. XV. ). 
6. ϊυντα^ις του παρόντος ΙΙασχαλίου 
δια στίχων Ύ€Ύραμμένων κατα\οτ/άδην 
'Αρχ. Πάσχα νέον καΐ τερπνόν οράτε φίΧοι' 

Ίταρελθών ^άρ έξακι^χιΧίουί χρόνους κτΧ. 
"Ειτεται δέ τό ΙΙασχάΧίον έν ττε^^φ Χότγφ. 

7• Κανών €ΐς την Θ€θτόκον (άκ€φαλος). 

8. Εύχι/ €ίς τ€^ν€ώτας άφορισθίντας, 

9. Τον άγ£ον 'Αν<ΜΓταοΓ€ον Έρ(ι)τι/σις. Αρχ. Έαν 
τις ορίστι τι αγαθόν μ€θ^ όρκου. 

64. 64. Χα/τΓ. 8. ΧνίΠ. 
ΒίβΧΙον έκκΧησιαχΓΤίκης μουσικής έττι-γραφόμενον 

***Αρχί/ σα^ν Θ€ώ αγιω Άνί^ολόγιον καλοφωνον 
περιέχον άπασαν άκολουθίαν τον όλου ενιαχ/τον^ ήτοι 
των Βεσποτικον και θεομητορικών Ιορτών των €ορτα- 
ζομενων αγίων ποιηθεν πάρα κνρ Χρνσάφον.'^ 

65. 65. Χαρτ. 8. XV. 
Κανόν€ς της ®εοτ6κου διάφοροι. 

*Εν άρχβ καΐ τέΧει άνά ίν φύΧΧον {Περτγ. XIII.), έν οίί περι- 
έχονται ΤυΊΓίκοΰ έκκΧησιαστικου αποσπάσματα. 

66. 66. Χα(ΤΓ. 8. ΧΓν\ 

Όκτωι/χος. 
Έι» άρχ^ τέσσαρα φύΧΧα (Πβργ. XIII.), περιέχοντα άπο' 
σπάσματα Κανόνων εις τούί *ΑποστόΧου$ μετά φωνών τ^ί 
παΧαιοΛ μουσικής. 

67. 67. ΒθΑ*/3. Ιία^η. 8. XIII. XIV. XV. 
1. 'Εν άρχί έζ φΰΚΧα (Βο|*/3. XIII.), περιέχοντα απόσπασμα 

Χεζικου έκ του στοιχείου Α, έν <} προς (ϊλλοιι καΐ τάδε,.Λμφψ 
Χικεστέρα ού πρεσβυτέρα" εϋρηται δί καΐ έπΙ του 
νεωτέρου πΧ^ν ού παρά τοΊς δοκίμοΐί καΐ άφήΧιζ καΐ 
έξω τηί ηλικίας ό "γέρων ού πρεσβύτερος έν τω Παι^α- 
θηναϊκω ΠαΓ^α; 9^ καΐ γυναίκας καΐ τους (ξω της ήλι- 
κίας. *Απείρηται κάλΧιον ^ άπη-γόρευται κτλ. 

ΕΊνε δέ τό Αεξικόν τοντο τό του θω|ΐα Μαγίστρον. "Ιδ. 
έκδ. Βϋβοΐιΐ σ. 20, 18. 

2. Εΰχολόγιον (Χαρτ. XIV.). 

*Εν τέλει ^αθήκη άσημος Ιερέως τινόϊ Μανονηλ. 

2 10 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΧ 3• Ένΐ'^α φύΧΧα (Χαρτ. XV•), (V οίί ιηριΑχετια τό τίΚο% 
'γ€ωρτγικοΰ τινοί βφ\Ιου [κ€φ,'\ ση• ΙΙίρΙ στοραι έτερου 
ίϊδονς καΐ έτερου Ύ€ωρ•γηθέντοι καΐ Αρτου 4ξ €τέρον 
είδουί καΐ ούχι άτο σίτον» — σθ'. ΤΙερΙ άλωι^ίου κριθηί 
καΐ σησάμου καΐ συνάξεων αύτων καΐ συνά^€ω% άχυρου 
μόι^ου, — σι ΪΙερΙ αλεύρου, — ίτια' ΊΙερΙ Αρτου θερμού 
καΐ Αρτου ψυχρού. — σΧζ"* ΙΙερΙ τρύ^ηί ταντοΐων 
δένδρων. — σ\^ ΙΙερΙ άμτεΧώνοί καΐ εκριζώσεων 
αύτην κτ\, 

68. 68. Χα;>τ. 8. XVI. 
Μι/ναΐον 'ίίθ€μβρίον {άκ€φ, καΧ κοΧοβ,), 

69. 69. Χαρτ. 8. XVI. 

Έν\ο\όγίον. 
Έκ τέ\α Τό Ίταρόν εύχοΧόΎΐον έ^ένετο ίιά συν- 
δρομής καΐ εξόδου "ΆαρδαρΙου Ιερομόναχου καΐ τρώην 
η-γουμένου εκ τη$ μονηί της Α-γΙας Ύριάδοί της Ού-γκρο- 
βΧαχίαί καΐ άφιέρωσεν αύτο δίά. ψυχικην σωτηρίαν 
εν τη μονή της ύτεραη^Ιας δεστοίνης ^μών Βεοτδκου 
εΙς τό Ώρωτάτω κτλ... .(τους Χρ ( = 1592) μηνΧ^ Κττ ρι\\ίω 
κδ' ημέρα Αευτέρα ώρα ια', 

Ι . Έναγγίλίον τον "Ορθρου της Παναγίας. 

2. Ακολουθία των 'ίϊρων της Χρίστου 'γ€ννησ€ως, 

71. 7Ι• Χα/>ΐ'. 8. ΧνίΠ. 
* Ακολουθία €19 Π€τρον τοκ έν τφ "Αβφ. 

72. Τ 2. Περγ, 8. ΧΙΠ. 
ΤντΓίχον της έκκλησωχΓΓίκης ακολουθίας τον αγίου 

^άββα. 73• 73• ^Λρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. 'ΐΜάννον τον Χ(»νσοστ^|Μ>ν Λ€ίΤονργία. 
2. Ακόλουθοι του μικρού αγιασμού, 
3• *Α?Γοστολθ€ναγγ€λχι της ίβΒομά^ος. 
4* ΈυχαίΤ(ν€ς. 74- 74. 
^αλτηριον (ακίφ, και κολοβ.). Χαρτ. 8. XVII. 75• 75• Χαρτ. 8. XVI. 

'ΐΜάννου τον ΧρνσΌστ6μον Αίΐτουργία, 

*Εν τέΧεί θεοΰ τ6 δώρον καΐ Θεοφίλου ιτόνο; ίτους 

-ον ον 
ί•λα( = 1623). 

76. 76. Χαρτ. 8. XV. 

* Ακολουθία της Κ,οιμησ€ως της ®€θτ6κου (άκ€φ.), 

77- 77• Χαρτ- 8. Χνπΐ. 

Ι. * Ακολουθία του Ιπιταφίου, 
2. Κανών τον Π(ίσχα. 

78. 78. Χα/η•. 8. ΧνΠ. 

Αι τρ€Ϊς λίΐτουργίαι. 
*Εν τέλει ,ί-ρλ7( = 1625). 

79• 79• Χα/>τ• 8. XV. 

ϊι^φα^(λητικη α και β ήχου (τόμ. α'). 

8θ. 8ο. Χαρτ. 8. XV. 

Τίαρα κλητική πλαγίου α καΧ πλαγ, βί ήχου {τόμ. γ'). 

8ΐ. 8 1. Χαρτ. 8. XV. 

Παρακλι;τικΐ7 "^^^ βαρίος και ττλαγ. ^ ήχου {τόμ. 8^. 
Έϊ' τΑ« τά κρυττογραφίκά οελ-γφΐ,λωξλνθυλω, Ατινα 
σημαίνοίΗΤί Χεόντιος μοναχός. Β' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΣ σκήτης ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 82. Ι. Π€/>7. ^ι/λ. XI. σελ. 2. 

Ι. 'Εφρολμ τοδ Σνρον 'ΟμχΚίαι και 7Γαραιν€σ€ΐ^. 

2. ''Βίος τον όσίίον πατρός ημών *ΈφραΙμ τον 
2υρου." 

3• ^ * Του οσίου πατρός ημών 'Έ^ραΧ^ Αίαθηκη" 

κοΧοβ, έν ταΖτ 'Κέξ€σι τόσον μα\\ον κατακρίτου ημω- 
ρία$ καταξίω.,. 

Αύο φύΧΚα έν άρχ^ καΐ 6 τΐι^αξ χαρτ, (XVII.). Αύο φύΧΚα 
έν τζ άρχ^ καΐ δύο ίν τίΚίί, 4ξ Αλλοι/ κώδ. (Πβ/ίγ. XII. σελ, 2), 
^κ του βίου τινόί * Αποστόλου μεταβάντοί €/» *1νδΙαρ, 

83• 2• Π€^. 8. Μ€7•ΧΙ. 

Πα/>αδ€(σος (Γιροντιχον), ακέφαλος. 

α . ΠαραΙΡ€σα ά-γίων τατέρων «Ζ» τροκοιήρ^ τβλβιόη/τοί. — 
β\ "Οτί δ€ί τψ 'ίίσνχίοΜ τάστί (ττουδί μεταδίώκ€ί». — γ• ΙΙ«Ρ^ 
κατ<υ'ύζ€ωί,..Λζ'. Π€ρΙ άΎάνηί, — ιη, Π€ρΙδιορατικΟι^, — 1$', 1ΐ€ρΙ 
σημαοφόρων, — κ, Π€ρΙ τολιτΐία} ενάρετου. Κολοβοί €κ τφ 
κ€φ, ιη\—Ίδ€ καΐ κώδ, άρ, 91 (10). Π(/>7• β* ί^^Ρ' ^Π. 84• 3• 

ΊβΜ&ννου τον Σχολασηκοΰ Κλίμαζ. 85. 4• Χαρτ. φυλ. XIX. (σ. 739, λί*). 

'* Τόμοί άτΓαλλαΎηί τηί των κακοδ^ων νλάιτηί καλούμενοί 
Μίλτος όρθοΒό(ου ΐΓΜΤτιως ομολογίας και βίβλος 
δογματικής πανοπλίας 

...δίαιρ€θ€ΐς €ΐς τόμουί δύο^ ων 6 μίν τρωτοί έμτ€ριέχ€ί 
δοτγματικάί τροτάσ€ΐί καΐ άιηΊρρήσ€ΐί ορθοδόξου φρονήματοί^ 
ό δέ δ€ύτ€ροί βίουί άη^Ιων έν χαρογράφοίί σωζομένουί άνίκδό- 
τουι συμβάλλονται «Ζ» τι^ τοιαύτην ΐΓραΎματ€ίαν, άτοδ€ΐξ€ΐί 
ΐΓ€ρΙ του άη^ίου φωτί», νψττικά των πατέρων καΐ διάφορα απο- 
φθέγματα καΐ ύποθέσ€α €ΐί αποτροπών άσ(β€ΐα% άπάστβ ^ωμδ* 
1Θ44 έν τφ άΎΐωνύμψ 6ρ€ΐ τοΰ'Άθω,** 86. 5• Χα/>^• φνλ.Χ\1ΙΙ. {σ. 725). 
Μ^{{|^Μυ τοΰ Πιλοιτοννησ^ον Ομιλίαι. 

Έν τΑ«• "Έτι; άπο Χρίστου ,αψμΥ ( = 1743) Νο^/ι- 
βριοί, ΈΎράφη τό παρόν κατά τ^ν σκήτην της ά'/ίαί 
"Αννης έν πολύ έπιμΈλείι;^ καΐ διορθώσει δίά χειρός 
εύτελοΰι Κοσμία ταπεινού, 

87. 6. Χαρτ. ^ι;λ.ΧνΠΙ. (σ. 425). 
Ι. Βίος καΙ άγών€ς καΧ πολιΤ€ία *Α.θανοσίου του Ιν 

τω "Αθί^, 

2. * Ακολουθία Ώ4τρου του *Αθωνίτου, 

3. Ζΐ7τΐ7/4Ατα και λυ(Γ€(ς π€ρι της Ινσάρκου οικο- 
νομίας. 

4. * Ακολουθία ί^ηφωνος του *Αθωνίτου. 

5. Βίος και πολιτ€ία του οσίου πατρός Ααζάρου του 
Ιν τφ ΤαΧησίί^ 6ρ€ΐ. 

6. * Ακολουθία Μα^ί/ιου του Κ,αυσοκαλύβη. 

7. Βίος και πολιΤ€ία τον αγίου 'Μ.α^ίμου, 

8. Βίος και ■7ΤθλιΤ€ία τ^ς όσιας Ι^νγκλ^ικ^ς• 

Έν τψ τελευταΧφ παραφύλλψ τψ συνεσταχωμένψ τψ ξύλφ 

ίτη άπό Χρίστου ^^ί'να^ (=1751). 

88. 7• Χα/>τ. 0ι;λ. XVI. 
Αθανασίου άρχιπτισκ^νον 'Αλ4Αν&ρ€(α< 'Έρμην€ία 

προτρεπτική τών ψαλμών. 

"Αρχ. "Άακάριος άν^ρ δς ούκ έπορεύθη έν βουλή 
άσεβων ώί 6λως καΐ πάντες οΐ ποιοΰντες ως α^τω;* 
όίλλω} 1^ μέν προφητεία πληρούται εΙς τόν ^Ίωσ^φ 
6τι ού σινπαρε-γένετο τοις *1ουδαϊοις ί^νίκα κατά του 
Χρίστου έβουλεύοντο. Άλλω» καΐ τίνι του Χρίστου 
μάλλον άρμόσαι ταύτα δυνήσεται* ούτος ^άρ αληθώς 
καΐ μόνος μακάριος. ΤΑ. μένει κολοβόν έν ταΐς λέξεσι διά 
τόν φόβον σου κύριε έ'γ'/αστρί έλάβομεν οΐ λέγοντες 

2—2 12 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕ2 €Κ φί\οθ€ίαί Ύ€Μέσθαι τώ άΎαττητώ του ττατρόί δη\θΜ 
δέ ΟΤΙ τω υΐώ καθάττερ ώδίνονσα "γερητοΰ λόγου τροτη 
νοννΐχώί €μμέν€ΐν, ^^δηνήσεται φησί καΐ μέ¥ καΐ 
ΐίληφίναί κατά "γαστρος καΐ τη$ σωτηρίαί το ιτνενμα 
τ€Κ€Ϊν τοϊ{ έτΙ τη$ Ύηί. ΙΙρέιτοι δ* &!> ώί ίφην 6 τοιόσδε 
λόγοί τροφήταα τέ καΐ άτοστόΧοα καΐ εναΎ^εΧισταΐί 
οΐ τηί άνωθεν μυστα'γω'γίαί καταΐΓΧουτοΰντεί τήν 
χάριν καΐ οίον τινάί νοητούς δεχομένουί στερμα- 
ησμονί...Ό κώδίξ άντε^ράφη^ ώί φαίνεται, έκ χειροτγράφου 
ΊτάΧαιοΰ' διό εν τβ εΐία^ωγ^ εϋρηνται άντι*) εγγραμμένα μόνον 
6σα ήδυνήθη άνα-γνώναι ο βιβΧιοτγράφοί. 

89. 8. Χαί^Γ, φυλ,ΧΥΙΙ. 

Ι. "*Αρχΐ7 <'''^*' ^*ν "^^ νχοθέσεωί του βιβλίου τηί έχούσηι 
μ^ν την άνάμνησιν τ^ϊ Ιδία$ ψυχψ, ύττό δε ευχών τατέρων 
συνε^ράφη \\αύ\ου τε φημΧ σύν ^ίάρκφ θωμ^ καΐ ^Ιωά^^ντ^ άμα 
*1ακώβφ τε Αονκ^ καΐ Μακαρίφ τε τρος δν εστάλη αΰτη τάρα 
μονάχου του ΔαμαΐΓκηνον Πέτρου, σννερ•γίφ δέ τριών άρχΐ€- 
ρέων, ών αΐ εύχαΐ συνέργησαν τφ λότγφ, τξ δέ συμβουλή 
ωφέλησαν με^άλωί.^^ 

2. "Τον άββα Ήσαίου Ιΐ€ρΙ €ντολών πιστών καΧ 
οίκο^μης των θ€λ6ντων μ€Τ €ΐρηνης οΐκήσαι μ€τ 
άλλι;λων." 

3* " Του 6σ£ου Π^ρου ρΑθητου τον άββα 'Ηο^ΐου Εις 
το Τ1ρ6ς€\€ σ€αυτω." 

4. "Του ^ν βιγ(οι« ιτατρ^ ηρών 'Αθαναο'^ου άρχυητ\τ 
<ΓΚ^ιτον 'Αλ<(α.νδρι£<χβ Αόγο^ ττρος τους άποτίΐζαμίνου^.'* 

5• " Στ€φάνον τον Σαβαΐτον ΈντολαΙ τοις αποτασσο- 
μενοίς. 

6. "Τον Ιν ά.γ(οι$ ιτατρ^ ηρών Σνριών τον ν^ Φιολάγον 
Ιΐ€ρΙ άρχηζ βίου λίαν €7Γωφ€λους και σωτηρίου" 

7. ΒασΊλ€(ον τον ριγάλον Λόγος 7Γ€ρι άσκΐ7σ€ω9 και 
πώς Βίί κοσμ€Ϊσθαί τον μοναχον, 

8. " 2χολια €ίς τον π€ρ\ αΐΓθταγΐ75 πρώτον Χόγον τον 
αγίου Ίωάννον τον της Κλ£ρΑκος.*' 

"Αρχ. ΆίΓΟταγή τρώτη η των Ίτρα-γμάτων, άιταλλαγ^ 
δευτέρα δέ καΐ τρίτη η των τταθων καΐ τηί άΎνοίαί. 
"Αλλο. 'Ρςίίίωί τίί βουληθεΙ$ των τραυμάτων άταλ- 
λάττεσθαι ουκ όλί^φ δέ καμάτφ των τρόί αυτά τταθη- 
μάτων. "Επονται Σχόλια καΐ εΐί τού$ λοιτούί λότγουί, το όλον 
λ', περιέχοντα ερμηνείας καΐ 1>ητά εκ διαφόρων πατέρων» 

9• Σνρ€ών τον νέον Θ€θλ<^γον και 'Ιωάννον τον Χρνσο- 
«*τ^ρον ανοσΊΓΟίΓματα, 

Ι ο. " Τον ^ο-^ον ιτατρ^ ηρών Βαροχινονφ£ον Π€ρι του 
πώς $€1 καθίσαι έν τώ κ€λλιω και π€ρι θ€ωρίας κατ 
ίρώτησιν και αττο'κρισιν. ' 

11. " 'Εκ της β' βίβλου του οσίου και θ€θφόρον 
πατρός ημών 'ΕφραΙρ συλλογι; λίίαν ώφ€λίμος" 

12. " Σνρ<ών τον νέον θιολ^γον "Χτίχοι λίαν ώφέλι/χοι." 
"Άρχ. *Αφ€ς κόσμον άπαντα και τα €ν κόσ/χφ. 

13* θαλασσίον €κατονταδ€ς δ'. 

1 4* Αποσπάσματα Βαρσ'α.νονφ£ον, Αββα Δια86χον, 
Ρρη7ορ£ον Σιναΐτον. 

15. "Λόγος π€ρι των /χοναι^^όντων κατά μονάς,'* 1 6. " Τον Μον πατρ^ ήπ^ ΝιΛον Προς τους οκτώ 
λογισρΌυς ΰπο^και." 

1 7- "Λόγοι τον &ββα Μβ•ν(Γέβ»« τον Ιν σχήτ|) προς τον 
άββάν Ποι/Α€να.'' 

1 8. "Τον αντον άββα Μ»νσέ«ς Λόγοι π€ρι κατα- 
στάσίως αρχαρίου μονάχου," 

19. *Αποσ•πασ/χατα διαφόρων πατέρων, ιδίως Κ€φά- 
λαια νι^πτικά και π€ρι προς€υ)(ης καΐ ασκητικά. 

2 ο. ΒαοΊλ€£ον τον ριγήλον Εις το Τ1ρ6ς€χ€ σ€αυτ(ρ. 

21. Τον αντον *Κπίλογος €ίς τα ηθικά παραινε- 
τικός, 

2 2. ^Αποσπάσματα λόγων πατφων και κεφαλαίων 
νηπτικών και ασκητικών. 90. 9• Χαρτ. φυλ. XVI. 

Μιχαήλ Ύραριρατικον τον Γλνκα Έπιστολαι ^€ολογικαι 

νδ' 

φέρουσαι ίδίαί επι-γραφάί καΐ τον τίτλον τηί ύποθέσεοη, ών ^ί 
μέν πρώτη α' Τώ τιμιωτάτω /Αοναχώ καΐ στυλίτη κυρίψ 
*1ωάννη τώ Σιναίτη ΕΙ χρη συ^καταβαίνειν τοίί πταΐ- 
ουσι καΐ μη κατά λό^ον αύτοΐί ίττιτι/ιαι» τον προσή- 
κοντα- η δέ τελευταία νδ' Τψ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρίφ 
*1ωαννικίφ τφ •γραμματικφ ΙΙερΙ του πώ$ ονομάζει ό 
απόστολος πνευματικόν το σώμα εκείνο το εκ νεκρών 
άναστησόμενον. Ύών θεολογικών τούτων επιστολών του 
Γλυχα κθ' μόνον εϋρηνται έκδεδοβίέναι παρά ΜΙ^θ, βΕΥΠΙ. 
0-. 648 — 957. "16. καΧ I^αΊηι)^^^^, Οοιηιηβηί;. ίη ΒίΙιΗοΙΙι. 
ΥΐηοΙοΙ). IV. σ. 344 καΐ €οχ6, ΟαΙαΙ. Οοά<1. βΐ-αβο. ΜΜ. 
Βοάΐβίαη&β, σ, 814. 91 • ΙΟ. Χα/)τ. φυλ. XVI. XVII. 

Ι. " Έίβλος τών άγιων γερόντων ήτις λέγεται Πιιρα- 
δ€ΐσος " 

*Εν η μετά τόν ΙΙρόλογον κεφ. α'. Παραιί'^^ο'η; ά-^ίων 
πατέρων εί$ προκοπην τελειότητο$. — β'. "Οτι δει την 
ησυχίαν πάση σπουδή μεταδιώκειν. — γ'• Ηί/)ί κατα- 
νύξεων... — κύ'. θαΰμα έξαίρετον καΐ ^ιήγ^Μ^ φόβον 
μέ^αν €ΐΓ* (ίχον. — κδ'. Έκ του λό'/ου του εΐί την άναί- 
ρεσιν τών ά^ίων πατέρων τών εν 'Ραϊθφ ΐζή^γησιν. 
κε\ ΙΙερΙ σημειοφόρων ά-γίων πατέρων. "Ιδ. καΐ κωδ. 
άρ. 83 (2). 

2. *Λλλ<ιι τιν€ς διΐ7γι;σ€ΐς εκ του Γιροντικον. 

3. "Άθαναο-^ον 'Αλ<(αν8ρ€(ας Λόγος δια κεφαλαίων 
προς τάς έντολάς του ®εου πάσι τοις αποταία/ιείΌΐς 
και θελουσι σωθηναι." 

Εντεύθεν δ* Αρχεται το δεύτερον μέρο% του κωδικοί (Χα/ιτ. 

χνπ.). 

4• **Έκλογη κεφα^χίων άθροισθέντων εκ διαφόρων βιβλίων 
καΐ ΐΓολλι^ι» τιΐ'α καΐ παντοδαπη καΐ μεγιλωφελη περιεχόντων 
καΐ τών μέν διαλαμβανόντων περί θανάτου καΐ τών ΐκεΐθεν 
δικαιοτη^ων^ τών δέ περί εύχτίί καΐ δεήσεων καΐ πάσην την είν 
το θείον λειτουρτ/ίαί, (τι δέ καΐ περί τών άχραντων καΐ φρικτών 
μυστηρίων ή δέ τούτων συλλογί; γέγονεν εξ αΐτίαν τοιαντψ.*^ 
*Αρχ. *1ωάννην τι% την μεγάλην *ΑντιοχεΙαν 'γε'γονών Β' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 13 τατριάρχηί κατοίκήσαί δί καΐ έν τ^ ρήσφ τ-ξ Χε-γομένΌ 
'Ο^ίία άκούωι^ τηί μέν θΐίαί Ύραφη^ διδασκούσηί -κ^ρΐ 
του φόβου του θ€θΰ κτ\. 'Ει» τί\€ΐ 'ΕΎράφη δια χ€ΐρ6ί 
Σ^ραφίΙμ μονάχου ίν ίτ6ΐ ^^ρι' Αίκέμβριοί. *Κναφέ- 
ροντΌΛ δ^ ταΰτα ίίϊ τψ ίν (τ€ί 1601 Ύραφην του δ€υτ4ρου 
μέρουί του κωδικοί. 

92. II. Χαρτ. φύ\, XIV. σίλ. 2. 

Ι. *'*Ισαάκ του Σνρον του ασκητού και άναχωρητου 

Λόγοι ασκητικοί Ηγ . 

*Εν τί\€ΐ Χίίρ αμαρτωλού "Ιωάννου του Αούκα καΐ 
κακογράφου του ^€θκαισαρ€ΐτου ίν (τ€ί ,ζ'ωξδ' Ινδ. 
β' ηΧίου κύκλοί δ' σ€\ήρηί κύκ\οί €* (=1356). 

2. Γιρασ^ιιον μονάχου Κανών του άγ. Τ€ωργίθν, 
"Αρχ. *Αναστασ€ως ημ,ίρα βασιΧίίύ^ Χριστού. 

3• "Έίι/γϊ/σΐ9 €19 την θ€Οπν€υστον βίβλον ταυη/ν 
τί}^ *Αποκαλυι/τ€ω9." "Αρχ. "Αττοκάλυψις €στιν ι; 
των φρικτών μυστηρίων δι^λωσις καταυγαζο- 
μ€νου του ι;γ€/Αονικού €ΐτ€ δια θ€ίων ονομάτων, 

€Ϊτ€ καθ" ντταρ €Κ θείας ελλάμψεως. 

Ή έρμηρΈΐα ίιτΈται έκάστοτί €ΐί άιτοσιτάσματα του καμένου, 
Ύ€Ύραμμένου βαψζ ι^^ρρ^' 

4. *' Στίχοι του ΨιλλοΟ και ίρμηνεία €Ϊς το ^χτμα 

των ασμάτων,** "Αρχ. το ΙΙροοίμιον, 

Έχ6ίτ€ρ το φίΧομαθέί το σον ώ στ€φηφ6ρ€ 
έρμην€υθηναί ^Χίχίται τ^ν ξένην καΐ ιτοικίΧην 
του των φσμάτων ^σματοί ίξή^ησιν καΐ γνώσιν. 
ΤΑ. Άλλ* άτΓαρξώμ€θα Χοιπον σύν γε θίψ "^^^ δλων. 
ΦησΙν η νύμφη ιταρ€υθύί ιτροί τούί ά-γΎέλουί τάδ€ 
οΟί θυ^ατέραί τηί Σιών έκά\€σ€ν δ λόγοϊ. 
'Λρχ. η Έρμην€ία. Κ€ίμ€νον. Μέλαινα €ΐμΙ καΐ κα\^ 
θυΎατέρ€ί Ί€ρουσα\ημ ώϊ σκηνώματα Κηδάρ, ώί δέρι 
Σολομών. ''&ρμην€ΐα 

Τοΰθ* δμι\€ί το ιτρώτιστον ή νύμφη τοΓί ά'γ^έ\οα κτ\. 
Τ^λ. έρμην€ίαί (κοΧοβ.) 

αΐ Ύ€ν€αΙ των Ύ€ν€ών άττάνίτων] των άνθρώττων 
δτί σωτήρα [τέτοκ€'\ τηί ο\ηί οίκονμένη^ 
Ή ερμηνεία αύτη έκδέδοταί τάρα Μί^ηβ, ΟΧΧΙΙ. 537—686, 
άλλ' ΟΜαμεμνγμένη Αλλαΐϊ έρμηνείαα ΐΓ€^αΓϊ. Σημ€ΐωτ4ον 5' 
δτί το\\οΙ των στίχων του ΨβλλοΟ κακώς έδημοσκύθησαν ώί 
λάγοί ΐΓί^όί. (Μίβηβ, σ. 549, 550, 580, 617 κτ\.) 

93• 12. Χαρτ. 0νλ. XV. 

Ι. ^^ Χόγος Βαιλαμβάνων Ίτερί της υποθέσεως του 
βιβλίου.** "Αρχ. Αυτί; η βίβλος τάς του κυρίου 
εντολάς και τάς τούτων ερμηνείας ττεριεχ^ει, 
επακολουθούσας ταΐξ των αγίων πάτερων διδα- 
σκαλιαΐ9' Ιν γαρ κ€φαλαιον εκ του έτερου 
λα/χ.)3άν€ΐ τ^ν άφορμην και ώςπερ χρυσόπλο- 
κος σχοΓνος δια λίθων και μαργαριτών τι/χιων 
εζυφασμενος όλον μικρού Βεϊν τον χαρακτήρα 
του χριστιανισ/Αού περιέχει. 

2. Πινα^ τ^ς βίβλου, αναγραφών κεφάλαια ζα, ων 
λδ' ""Οτι ου δει κατηγορεΐν τίνος ένεκεν της αναγκαίας 
προς το ζην χρείας,** — λ€' "Περί πλούτου και πενίας και πώς γνωρίσομεν εΐ εκ του θείου είσίν,** — ί' "Π€ρι βρω- 
σεως προςηκούσης τοις κατά κόσμον βιωτικοΐς,** ία 
" Π€ρι χειροτονίας και καθαφεσεως κληρικών." 

3. Της βίβλου των Ιν τφ πίνακι άναγεγραμμενων 
κ€φα\αίων τά α — λγ', των λοιττών €ΚΐΓ€σοντων. Αογ. 
βί " ΙΙροοίμιον της βίβλου των ερμηνειών των ^είων 
εντολών του κυρίου, έχον εν επιτο/Α^ την ολην 
πραγματείαν του κυρίου** κτλ. — Αογ. γ' "Ερμηνεία 
των θείων εντολών του κυρίου Ιν επιτο/ϋ^ και οτι ο δια 
ττ;ν άρετην πάσχων κακώς παρά τών ανθρώπων ούτος 
μακαριστός εστίν" κτλ. — Αογ. λ^ "οτι ου δει τον 
διδασκαλον φιλοχρηματον εϊνοΛ, άλλα δωρεάν ρ,ετα- 
διδόναι" κτλ. — Αο'γ. λγ' "οτι ου συμφέρει τοις /χονα- 
χοΓς συνδιάγειν μετά τών κοσμικών** κτλ, 

94• Ι3• Χαρ^• Φ^^' XVII. σ€λ. 2. {φ. 309). 

" Αόγοι διάφοροι περιέχοντες τάς τών παθών πάντων 
κατηγορίας δι ενιστόρων παρα^ιγμάτων της τε παλαιάς 
και νέας δια^ι;κι;ς τών άπο *Αδά/Α και καθε$ης, συγγρα- 
φεντες παρά Συ|Μών ι&οναχοΟ ανδρός και ττανα^λιΌυ 
αμαρτωλού προς την ε/ιαυτού ψυχήν εκάστης κατηγορίας 
τον ταλανισμον αναφερόντος Ιν κεφαλαίοις τριάκοντα 

και όυσι. 

Έν τέ\€ΐ Ή τταροΰσα Κατάνυξα έ-γράφη έν (τ€ΐ ,ζροζ"* 
( = 1668) χίΐρί *ΑντωνΙου εύτεΧοΰί Ιερομόναχου. .'Ιδ. καΐ 
κώδ. άρ. 96 (15). 

95• Ι4• Χαρτ. φυ\. XVI. (φ. 289). 

Ι (φ. Ι α). Θεοδώρου του Στου8£του *£γκώ/Λΐον εις τό 
γενεθλιον της Θεοτόκου. 

2 (φ. 1 1 α). *Ανδρέου Κρι{τη< Αόγος εγκω/ϋΐαστικος 
εις τι^ν γενίθλιον ημεραν της ύπεραγίας Θεοτόκου. 
"Αρχ. Πάλιν εορτή και τάλιν πανηγυρις, 

3 (φ• 21 α). Ιωάννου του Δαμαιτκηνου Λόγος εις τό 
γενεσιον τ^ς Θεοτόκου. 

4 (Φ• 3° )^)• Ανδρέου Κρι{τη$ Αόγος εις ττ;ν γεννησιν 
της Θεοτόκου. "Αρχ. Ει /χετρεΐται γι^ σπιθαμ-ζ. 

5 (φ. 4^ ^)• *Ι<Μ€ώρου &ΐΓοστ6λου του ΑδελφοΟέου Λόγος 
εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον και δέσττοιναν ημών. "Αρχ. 
Έν ταις ίστορίαις τών δώδεκα φυλών τον 
'Ισραι^λ ην *1ωακειμ πλούσιος σφόδρα. 

6 (φ. 51 β)' Ανδρέου Κργ(τη< Λόγος εις τι;ν ύψωσιν 
του Σταύρου. "Αρχ. Σταύρου πανηγυριν αγομεν. 

7 (φ. 59 )^)• ^®^ αύτου Λόγος Βεύτερος εις την 
ύψωσιν του Σταύρου. "Αρχ. Κινι^σω/χεν αγαπητοί 
σήμερον ως κιννυραν τά χείλι;. 

8 (φ. 64 ^)• 'Ιωσήφ θεσΗταλονίκη* Λόγος εις τον 
τίμιον Σταυρόν. "Αρχ. Σταύρου πρόκειται σή- 
μερον εορτή, 

9 (φ. 69 α). Παντολέοντο9 διακόνου Λόγος εις την 
ύψωσιν του Σταύρου. "Αρχ. Πάλιν ύψούται Σταυ- 
ρός. 14 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΙΟ (φ. 72α). *^*Αναζητησί9 καΧ ιτίρεσις ^ου τιμίου 
καΧ ζωσποιου Σταυρόν €7γΙ Κωνσταντίνου και 'Ελάη^ 
των άγιων και νρύτων Ιν Χριστιανοϊς ^ασιλ€ων." ^ρχ» 
*Εν ^τι ίβ^όμω της )3ασιλειας Κωνσταντίνου 
τον* /ϋ€γαλου βασιλέως. 

1 1 (φ. 8 1 )9). "Λόγος €« τ^ν €υρ€σιν και νψωσιν του 
τιμίου και ζωοττοιοΰ 2ταυροΰ Ικτ^θάς ιταρά 'Αλιξάνδρον 
|ΐοναχον.'' "ΑρΧ' Την κ€λ€υσιν τΐ7^ υμ€τΙρας πα- 
τρικης όσιότητοζ δ€^ά/ϋ€νος λίαν ίλιγγιασα. 

1 2 (φ. 115 α). θ€ο$ώρον τοΟ Στον8£του ^Έτ^κωμυον εις 
τον Εύαγγ€λιστ7;ν Ιωάννων. "^ΡΧ* Ουρανού ιτρο- 
Κ€ΐμΙνου €ΐ9 ΰ'ϊΓΟ^€σιν €γκωμίου. 

13 (Φ• 1^5 α). 'Ιωάννον τον Χ,ρυίτοστόμΛν ΈΙς την 
^Ανάληψιν του Χρίστου. "Αρχ, Έ'Π'€ΐδι; χάριτι 
Θ€οΰ τον λόγον τον 'ΐΓ€ρι του ττά^ους του κυρίου 
ημών *Ιι;σοΰ Χρίστου ττ^ττοιημ^θα, 

14 (φ• 129 α). Του αύτου Εις τι^ν *Ανάληψιν του 
Χρίστου €Κ τ^ς ' 'Έρμην€ίας των Π/χί^€ων. "Αρχ. 
*Οταν τι μέλλωσιν Ιρωταν οΐ /χ,α^ι;ται ό/χ.οΰ 
7Γρος€ρ;(ονται. 

15 (φ• 13^ α). Του αντον Εις τψ ημίραν της 
Ίΐ€ντηκο<ττης €κ ττ^ς Έρμην€ίας των Ώραίζ€ων, "Αρχ. 
Τις €στιν αυτί; ή Ίΐ€ντηκοστη ; 

1 6 (φ. 147 β)' ^®^ αντον Λόγος €ΐς ττ;ν άγάχν 
Π€ντ)7κοστΐ7ν. "Αρχ, Πάσα μίν Ιορτη φαιδράν 
τι;ν ι;λιακι;ν ακτίνα φίρουσα, 

^7 (Φ• ^55 **)• ^®^ αντον Λόγος €Ϊς ττ^ν αγίαν 
Ιΐ€νττ;κοσττ7ν. "Αρχ, Έυλογητος 6 Θ€Ος• /Αεγαλα 
αγατΓΐ/τοι και ττοίντα λογισ/ϋόν άνθρωττινον 
υπερβαίνοντα, 

1 8 (φ. 102 ^). Του αντον Λόγος €ΐς τ^ν άγίαν 
ΙΙεντηκοστην, "Αρχ. Ουρανός ημών γ€γον€ σι;- μ€ρον η γη. 19 (φ• 169 α). ''Α«οντ(ου ιτρισ^ντιρον Κα»νο*τακτν- 
νον«έλ€»« Λόγος €ίς την άγίαν ϋεντηκοστην." "Αρχ. 
Οσοι 'Π'€ρι τι;ν ιταροΰσαν ^ορταστικι^ν αενναον 
χάριν €ν€ίγ€σθ€. 

2 ο (φ. 178)9). 'Αντιιτάτρου Β^οτρνν Λόγος €ίς το 
γ€ν€σιον του Προδρό/Αου. "Αρχ. Έν γεννητοΐς γυ- 
ναικών οΰδ€ν Ιωάννου /Αειζονα ό σωτι^ριος 
ά'ϊΓ€φι;νατο λόγος. 

31 (φ. 184 )9). "'Α€τ(ον ιτριο'Ρντ^ον Κ«νσταν- 
τινονιτ6λι«« Ό/Αίλια λ€;(^€Ϊσα €Ϊς το γ€ν€σιον τοί5 
άγιου 'Ιαχιννου του ϋροΒρόμου και βαιττισΎου." "Αρχ. 
Πολλοί μ€ν η^η ιτολλακις αγαπητοί ττοικιλας 
ημΐν διδασκαλίας προτ€θ€ίκασι, 

22 (φ. 191 α). Γ€β»ργ£ον ΝΜςομη8ι(α« Εις τι;ν ύπ€ρα- 
γίαν Θ€θτόκον και δ^ητοιναν. "Αρχ.- Φαιδρόν το τΐ75 
ΐΓαρουσι;ς ίορτης σ-ύνθημα. 

23 (φ• 202 α). Τοΰ αΰτοΰ Λόγος €Ϊς τα Εισοβια τ^ Θ€θτόκου. "Αρχ. Καλά ς ημΐν υποθίσ^ων 
αρχάς η παρούσα πανηγυρις δ€ΐκνυσι. 

24 (φ. 213 α). ΤοΟ αντον Λόγος «ς την Θεοτόκον, 
οτ€ προςην€χθη εν τφ ναφ τρΐ€τι<ζουσ(ΐ. "Αρχ. Αι των 
θίίων πανηγυριών Ιλάμψεις. 

25 (φ. 222)3). Ταραοπ^ον Καινσταντινονιτέλι») Λόγος 
€ΐς τα Εισόδια τι^ς ®€θτόκου. "Αρχ. Φαιδρά και 
τταράδο^ος η παρούσα πανηγυρις. 

20 (φ. 233 ^)• βιοφνλάκτον Βουλγαρίαν Λόγος €Ϊς 
τι^ν ίορτην της υπ€ραγίας ®€θτόκου δτ€ προςηνέχθη Ιν 
τω ναώ. "Αρχ. Και μνήμη μ\ν δικαίου μ€Τ 
Ιγκωμίων γινομένη. 

27 (φ. 240 α). Άνδρ^ Κργ(τηβ Λόγος εις τον £ύ- 
αγγεΧισμον. Αρχ. £υαγγ€λια άδ€λφοι €ΰαγγ€λια 
και ιταλιν Ιρώ €ύαγγ€λια. 

28 (φ. 267 α). Ίνάννον τον ΔαιιαοΊτηνον Λόγος €ΐς 
τι^" Κ,οίμησιν της Θεοτόκου. "Αρχ. Μνήμη δικαίων 
μετ* Ιγκωμίων γιν€ται. 

29 (φ• 278)3). *ΑνδρΙον Κρι(τηβ Λόγος €ίς τΐ7ν Κοι- 
μησιν της Θεοτόκου, "Αρχ. ^Οσοι το σ€7ΓΤθν τούτο 
της Θεοτόκου κατειλι;φαται τέμενος. 

Έι» τέ\€ΐ' ^€ου το δωρον καΐ Χ€οντίον πόροί €κ τηί 
νήσου Κύπρου. 

96• Ι5• Χα/>τ. φυ\.ΧΥ. 

Συμβών ι&οναχον τον ν^ν β€θλ^γον Κατάνυ^ις εν λόγοις 
λβί. 
Ίδ. καΐ κώδ. άρ. 94 (13). 

97• 1 6. Χαρτ. 8. μ€7.ΧνΠ. 

**Αι ΐΓ€ριοδοι του άγιου άττοστόλου και €υαγγ€λιστου 
ηγαπημενου *Ιωάννου του Θεολόγου συγγραφεΐσαι π€ψα 
τον άγ(ον Προχόρον ^ός των €ΐΓτά διακόνων." 

Έμ τΑίΐ• (Ι-χπη Ιν μηρΐ *ΟκτοβρΙφ κγΐ ημίρ(^ 7'• 
Γρα0€ΐ>5 κίΡίχροί μόλα η\θ€ν €ΐί τέλοί Άρσ^νιοί το 
όνομα τάχα καΐ ΐ€ρ€ωί, 

9^• Ι7• Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

"Τον άγίον Βαρσανονφ£ον το βφλίον ύπάρχα τοΰτο' 7^- 
ρόντων δύο ΊΓΡΈυματίκών 'ί^συχα^όντων έν κοινοβίφ έν τξ τεριχώρψ 
Γά^( καΧ \€γομένφ του άββα Σ€ρίδου έιηατοΚαΙ καΧ ά7ΓθκρΙσ€ΐί 
δίά. του Ύΐγ)υμένου καΐ διακονοΰντοί αύτοΐί ων τά Μματα 
Βαρσανούφιοί καΧ ^Ιωάννης." 

99• 1 8. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Άββα ΔαιροΜον λόγοι κ^. 
*Εν τέλα Έν έτ€ΐ ^χκβ' μηνΐ *ΙανουαρΙφ ι5^. 
2. " Έκλογ)} κατ Ιπιτομην άπό των οσίων «ο,τ^ν 
ημών περί νηπτικης εργασίας ^τοι ακραιφνούς μετα- 
νοίας περιέχουσα πίνακα τόνδε.** 

Ιΐ€ριέχονται ι^' κ€φ. έ^ (ρτγων ΧΙρνσοστ^μον, Βαρσανονφ(ον, 
θαλασ^ον, Ν€(λον, Νικηφ^ρον μοναχον, 6σ(ον Σνμ4«ν, 
ΔΜίΜχον, 'Ηλιο^ {κδ(κον κ€φ. σμ^', Σν)Μβ»ν ΕνχαΐτΜν, Β' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗ2 1δ *Αντ«•ν(ου τοδ μιγάλον, Πέτρου ΔαμασκηνοΟ καΐ ίκ του 
Τ€ροντικου. Έΐ' τΑ€4 του ττίνακο^ τούτου ^Έί^ράφη έ¥ τζ 
μορ^ του άΎΐου Αιο^υσΙου τζ \€γομ4νι^ ΙΙέτρα ύκ^ 
κάτω του μικρού "λθωνοί (τα ^χκα' (=1621) τηί 
ένσάρκου οίκονομίαί μηνΐ ΊΛαρτΙφ κη, 

ΙΟΟ. 19. Χα/>Γ. 8. ΧΥΠ. 

Ι. *^*Έ1κΧογη των Θ€θ7Γν€ύστωνγραφων πάνυ σύντομος 
και ωφίλιμος." "Α,ρχ, Ή των άλι/^ινών Χριστια- 
νών ΐΓΐστΐ9 χωρίς Ιργων αγαθών ν€κρά ίστιν. 
2, " Κ€φαλ€ΐια των αγίων ιτατίρων κατ Ικλογην" 
3• " ^ΑτΓοφθεγμΛτα των αγίων γ•ρ6ντ«ν." 

4. " Έιβλίον καλουμ€νόν 0ι;σαυρ09." 

ΈΙβΧοι Ιίρά έκ Ύραφων Βιαψ6ρων 
τοίί ά,να'γινώσκουσί €υ συγκείμενη 
εΐί σωστίκην σύνεσιν θεοΎνωσίαί. 
Χρίστε τ€^|¥ ττροΐαΧΧε χάριν καμάτοισιν ίμοΐο 
ίύτίΧοΰί θεοΎνώστου, "Αρχ. θεοί καταΧαμβανόμενοί 
ουκ ίστί θίόί' €Γί βί θεοί δτι μΙα η θεότηί, Λναρχοί, 
άόρατοί, άτΓ€ρΙ\ηΊΓΤ0ί, ανεξιχνίαστος άτεΧεύτητοί^ 
άτερίΎραΐΓτοί, ΑιαιρεΐτοΛ δ^ εΐί κεφ. 17*, ών α' το ιτροοίμιον 
το β' Αρχ. ΊΑετά δ^ "ίίΐωϋσην τ6ν θεόιττην διεδέξατο τ^ν 
άρχην *Ιησοΰί 6' του Ναυί. κεφ. ύ'. Μετά Σαμψών τον 
άνδρειον καΐ Ισχυρον 'γέ'γονεν αναρχία (τη μ'. κεφ. δ', 
ΊΙρώτη βασιλεία ^Ιουδαίων, κεφ. ε'. Βασιλεία Δαν^5. 
κεφ. ζ". Βασιλεία ΣοΧομωντο^. κεφ. ^, Μετά ταΟτα 
/3ασ(λει)ϊ Ό^'ίαί. κεφ. η'. Άχόόβι^ΐί δτι θεοί άΧηθ-ί^ί 
4στιν 6 Χριστοί καΐ υΙοί καΐ Χό^οί του θεοϋ συναίδιοί, 
κεφ. . "Ότι μέ'γα ά'γαθον καΐ ιτροί σωτηρίαν δδη^ία 
καϊ φωτισμοί η των άγραφων άνάγνωσίί. κεφ. ι. "Οτι 
οι τον Χριστον άρνησάμενοι καΐ το θείον άθετήσαντεί 
)3άττ(σ/Αα χείρον καΐ των άτίστων κοΧά^ονται. κεφ. ια'. 
"Οτ4 μόνη η των Χριστιανών ιτίστίί ορθή τε καΐ άτΧαν^ί 
καϊ χερΙ του ιτροσκυνεΐν κατά άνατοΧάί. κεφ. ιβ*. ΙΙερΙ 
των τιμίων τηί ττίστεωί συμβόΧων. κεφ. ιύ'. Ότι 
κυρίωι καΐ άΧηθώί θεοτόκοί ή ύτερα'γία ΙΙαρθένοί 
Μαρία η τον Χριστδν άσιτόρωί καΐ άφράστωί έν δυσΐ 
Ύεννήσασα φύσεσι τέΧειον θεον καΐ Ανθρωττον τέΧειον. 

5• " 'Α|λφιλοχ£ον 'Ικον^ον Λόγος ΐΓ€ρι αρετής παραιν€- 
τικος και οτι δα μνημον€ύ€ΐν διιρεκώς τον θάνατον και 
€19 ττ;ν μ/ατανότητα τον κόσμου,** 

*Έν τίΧει Θεοΰ το δώρον καΐ Ιερεμίου τόνοί, 

6. " Κ€φάλαια κατά *Αγαρι;νών, ττονημΛ Λανριντ^ον 
τίνος Ιιρο|Μν«[χου." "^ρχ* Αίγουσιν ο Σ Άγαρι;νοι 
Πιστ€ΐ;ο/χ€ν €19 Ινα Θ€ον τον ιτοιι/σαντα τον 
οΰρανον και την γην. Πάσα τοινυν γραφή νία 
Τ€ και Ίταλαιά Θ€ον €να κι;ρυττ€ΐ μ€τα του 
λόγου. 

7' " Διι^γι/σις τον Αββα ΚαοΊανον." *Αρχ. *0τ€ ^ν 
τ^ €ρημι^ της σκητ€ωζ όπου των μοναχών οι 
δοκι/ϋώτατοι παρ€γ€νόμ€θα, 

ΙΟΙ. 20. Χαρτ. 8. ΧΥΠΙ. 

Ι. αίνα^ των π€ρί€χομ€νων ν& κ€φαλαίων. 
2. "Λόγος κατ ίιτιτομην &ιαΧαμβάνων π€ρΙ της < / πρώτης και δ€υτ€ρα$ και τρίτης €νρ€σ€ως τι;ς τίμιας 
Κ€φαλης τον προφήτου Προ3ρό/Αθυ.*' 

3• Βίος και πολιτ€ΐα Φιλάρετου τον Α€ΐ7μ4ΐνος. 

4• Βίος και ΐΓθλιτ€ία της όσιας Ένπρα^ίας. 

ζ. Μαρτυριον του αγίου ϊϊαντ€λ€ημχ>νος. 

6. Βίος και 'ΠΌλιτ€ία *Ιωάννου τον Κ.αλυβίτου. 

7* Βίος κοιι ?Γθλιτ€ία *Αλ€{ίον του άνθρωπου του &€ου, 

8. Βίος και 9Γθλιτ€ία Β€νοφώντος του συγκλητικού 
και τ^ς γυναικός του Μαφίας και των τίκνων 'Ιωοννον 
και 'Αρκαδίον. 

9• '' Π€ρι τ^ς €ΐς Θ€ον αγάπης Μα(£μον κ€φάλαυον 
αο"." 

ΙΟ. ""Ετι π€ρι της €ίς Θ€ον αγάπης όροι,** 

11. " Διτγ^τσις ΐΓ€ρι του άνθρωπου και τον όφ€ως,** 

12. "Καττ/χϊ^σις 7Γ€ρι τι^^ ρ.€λλονσι;ς κρίσ€ως σννα- 
θροισθ€Ϊσα παρά Διονυσίου 1<ρο|ΐονάχου τον ^ήτορο« 
€Ϊς ωφίλίίαν των ίντυγχανόντων." 

13. " Λόγος τον άββα 'Ισαάκ προς μονάχους αρχαρίους 
μ€ταφρασθ€ΐς παρά Διονυσίου Ιιρομονάχου του Στου8(του 
€Ϊς ωφίλειαν των ευρισκομένων.** 

14. Βασιλιίου "Λόγος ασκι;τικός ιτώς 8€Γ κοσ/χ.€Γσ0αι 
τον μοναχόν, μεταφρασθάς παρά Διονυσίου 1^>ομβνάχου 
τον Στου8(τον €Ϊς το κοινοτ€ρον δια ώφίλ^ναν των ευρι- 
σκομένων.** 

15. Βασιλιίον ** Λόγος 'Π'€ρι πως όφ€ΐλιει διαγ€ΐν Ιν 
κοινωβίί^ και όπως λέγονται κοινοβνάται,** 

ΐ6. " Ιστορίαι Διοννσίον Ιφομονάχον τον ^ν^τορο• 
ασκτ7σαντος ^ν τ^ σκητβ της α*γίας "Αννης,** 

1 7 • " Διονυσίου ί€ρομονάχου του ^ήτορο« Αώα)(η απλού- 
στατη και σύντομος προς τους ευσ€β€Ϊς Χριστιανονς." 

1 8. "Διτγτ^σις 7Γ€ρι τον αμαρτωλού όπου Ιβραμεν 
όλοψυχως εις την Ιζομολόγησιν πώς έσυγχωρηθη παρά 
®€θυ.** 

1 9* '* Δ^ιηγησις περί τίνος γέροντος σημειοφόρου 
μονάχου, όπως απεκαλύφθη αντ<ρ τα ΐΓ€ρι τον )9(ΐσιλ^ως 
Θ€θδοσίον." 

2θ. Μαρτνριον της αγ. 'Λναστβισίας της *ΡωμαΛας, 

21. Βίος και ΐΓολιτ€ία τον αγ. *Ονονφρίον και 
Παφνοντίον. 

2 2. " Παραίν€σις ιτρός τους θέλοντας σω^ναι μονά- 
χους του Ιν επισκόποις λογιωτατον κνρον Δα)ΜΜΊΓΐ|νοΰ 
Λιτ^ και *Ρ€νδίνι;ς και προέδρου ΙΙολίανης** 

23. "Άττό τον βίον του άγιου Παϊσίον." 

24• "Βίος και ΐΓθλιτ€ία Μαρίας τ^ς μετονομασθείσης 
Μαρίνος.** 

2 ζ. "Έρωη/σις του Πέτρου μονάχου ιτρος τον μακα^ 
ριωτατον πάπαν 'Ϋωμης Τρηγόριον τον Διαλογον, τί 
δννακται αι λειτονργίαι να ωφελήσουν τας ψυχάς των 
αμαρτωλών μετά τον θάνατον αυτών. Του άΎΜττάτου 
Γρνργορίου άπόκρυσις,** 16 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 20. " Π €ρι των διδο/Α€ νων λ€ΐτουργ4ών δια σαρανταριά 
του 6σίον Ήσ-αΐου μ4>ναχου τΓρ^σβντίρου καΧ €γκλ€ΐστον." 

2 7• "Περί των σαρακταρίων οττου κάμνουν δια τους 
άποθαμ€νονς, 6η Τ€λ€ΐω9 λ€ΐτρωνουν ττ;ν ιΐη^χην άπο 
την κόλαχην, Έκ του Πατιρικοΰ..." 

28. 'Άια τΓοιαν αιτιαν μ€τά τον θάνατον τον άν- 
θρωΊΓον ττοιουσιν αΰτω μνημόσυνα €ίς τας τρ€Ϊ9 ημ€ρα% 
και £19 τάς €νν€α και €ΐς τας μ!. Του οσίου και θ€θφ6ρου 
Ίτατροζ Άλιξάνδρου." 

29. "Δια τΓοίαν αΐτίαν /Α€τά το αττο^ανείν τον αν- 
θρωττον ποιονσιν αυτω λειτουργίας €ΐς τάς τρεις ημέρας 
€ΐς τα$ €νν€α και €Ϊς τας σαράντα. Νικηφόρου τον 
ΗΑνθοίΓούλου. " 

30. " Περί τι €ΐσιν αί μερί^αί και ^άν €?να4 πρέπον 
να προσφέρονται δια γυναίκες οττου ^^ουσιν άνδρας 
αιρετικούς 17 ασεβείς. Συ|Μ«ν θεσσαλονίκης." 

31. "Γρητορίον τον Δκλλ^τ*^ περί της Τετραδι/ς και 
της ΙΙαρασκευης." 

32. ^^ Δ^νηγησις πάνυ ωφέλιμος τον ^ββα Μακαρίον 
τον ΑΙγνίΓτίον." 

33• " Περί Ιερέων αναξίων, ^ηγημα φοβερον και 
ΊΓοραδο^ον, ΟΤΙ η θεία 8(κη ουκ άργώς εκδικει τους 
τολμητάς και αυθάδεις.** 

34• "^Ετερον διι/γτ/ρΛ φοβερον οπον εγενετο ^ν τφ 
καιρώ του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του μεγά- 
λου" και διάφοροι αλλαι Βιηγησεις εκ του Γεροντικοί 
και Πατιρικοΰ. 

35• " *Ανάμνησις μερική περί του "Α^ω ορούς, τα 
λεγόμενα πάτρια^" 

36. " Δ^ιηγησις γενομένη εν τω άγιωνυμχ^ δρει 
πλησίον των Παρεών,** 

37• "Και άλλο ^αΰ/Αα ακούσατε όπου ίγινεν εις την σκητην αυτήν" 38. "Βίος και πολιτεία του οσίου και θεοφόρου 
Κ,οσμα του ίκ της μονής Ζωγράφου," 

39• *'Τοΰ οσίου ιτατρος ημών Σν|^ιε«^ μ ητροιτολίτον 
Εινχαίτων Έιτιστολι; ιτρος *1ωάννην μοναχρν καΧ Ιγκλει- στον. )> 4θ. " Πέτρον ΔαμΑσκηνον τταραίνεσις ασκητική" 

41. " Έκ του Γεροντνκον ερωτήματα.** 

42. "Έκ του ^ίον του αγίου ΊΙαχωμίου" και τίνες 
αλλαι βραχεία», διηγήσεις εκ του Γεροντικού. 

Έΐ' τέ\€ί Το παρόν βιβΧΙον έγράφη διά, χαροί του ίν 
πνευματικοί^ Ματθαίου έν (τα ^ζρν' έν μηνΐ *Απρί\ίφ. 
Σχεδόν πάντα τα έν τφ κώδικι τούτφ, ^ραφένη τφ 1642, 
περιεχόμενα είσι ^ε^ ραμμένα έν τξ καθωμιλημέν^' τά β^ 
πλείστα είσιν ίρτγα ή μεταφράσεις τοΟ έν τ^ σκ-ή^ της ότγίας 
"Ανντίί μονά4ταντοί ΑιονυσΙου, άλλον παρά τόν όμώννμον Καλλι- 
ποϊ^την, δτΓΐί έν Ιτει 1779 ηθέλησε διό. μελέτης των αθωνικών 
κωΜκων έπα»ορθωσαι τά, κακώς (χοντα (ντυπα εκκλησιαστικά 
βιβλία, περί ου ϊδ, Σάθα Ίί€οελληνικης Φιλολογίας σ, 610. Ι02. 21. Χαρτ. 8. ΧΥΠ. 

Ι . " Βίος και ιτολιτεία του μακαφιωτάτου και θεολο- 
γικωτατου Ιωάννου ηγουμένου του άγιου ορούς Σίνα 
του λεγομένου Σχολαστικού, του και συγγραψαμενου 
την Ιεραν ταύτην και άγίαν Κλίμακα^ μεταφρασθείς εν 
ΐδιωτιΚΊ^ και πεζή φράσει." 

2. ΊοΝίννον τοΰ ΣχολΑστνκοΰ Κλίμα^ μετά τον προς 
τόν ΤΙοιμενα λόγου. 

ΊΙρός τψ τέλίί' ^Ερμηνεύς πενιχρός μόλις ηλθ€ν έν- 
ταΟ^α, Σωφρόνιος τοΰνομα, ορμώμενος έκ ΙΙάτρης. 

103. 22. Χαρτ. 8. XVI. 
Ι. **Σννα•γωγη των θεοφθόγγων ^μάτων και διδασκαλιών 

των θΐοφόρων πατέρων από πάσης "γραφής θίοπνεύστου συναθροι- 
σθεΐσα καΐ οίκείως καΧ προσφόρως εκτεθείσα εΙς ώφέλειαν των 
έντυγχανόντων παρά Διοννσ£ον ιερορ4>νιίχον τον Στον8£τον 
του έν τ^ σκήτη της Ααύρας ασκούντος»** Ιΐ€ριέχονται παντΜα 
πατέρων μέρη, Ίσαακ τοδ Σνρον, Β<Μηλ€£ον τον Μιγοίλον, 
Έναγρίον νποτύπωσις μοναχική, Νικηφ6ρον ι&οναχον, Σνμ4«ν 
Ενχαΐτων,' άββα Ίσαακ, Μακαρίον τοΰ ΑΙγνιτΚον, Γρηγο- 
ρίον Ννσσης, 'ΕψραΙμ τοΰ Σνρον, Στιψβίνον ΝικομηΜλς, 
Χρνσοστόμον, Άβαναοτίον τον μεγάλον, ' Αναστασίον Σιναΐ- 
τον, κεφάλαια ασκητικά καΧ διηγήσεις έκ του Γιροντνκοΰ κτλ. 

2. " Του Ίτανσοφου κυρ Μιχαήλ τον Ψελλον Διδα- 
σκοιλία ττανταδατη/ς και πάντη άναγκαιοτάτι/ εκθεσις 

της ημυων πίστεως." 

"Αρχ. ΙΙιστεύω εΙς (να θεόν την πάντων άρχ^ν καϊ 
αΙτίαν ούκ (κ τίνος γεννηθέν,τα άναίτιόν τε καΐ ά•γέννη- 
τον μόνον ύιτάρχοντα. 

3• " Του πανσόφου κυροΰ Μιχαήλ τον Ψελλό ν Επι- 
λύσεις ετεραι συντο/ιχοι φυσικών ζητημάτων.^* 

"Αρχ. Ό μεν ΙΙλούταρχος ω μέγιστε καΐ θειοώτατε 
/3ασιλ€θ διαφόρους δόξας άπαριθμού μένος καϊ την 
άληθη μεν άποδεικνύων καϊ πιστούμενος συγχέει μάλ- 
λον τόν λογισμόν. 

4. " Νε£λον μοναχον Περί των οκτώ λογισμών." 

*Έν τΑ6( ^Εγράφη το παρόν βιβλίον παρ* έμοΰ Διο- 
νυσίου Ιερομόναχου του Στουδίτου έπι (τους ξΐ^' Ινδ. 
ιης ( = 1582). 

5• "ΈτΓίστολαι τον άγ£ον Ίσιδώρον τον Πηλον- 
σιώτον " εν εκλογή μικρψ., 

104. 23- Χαρτ. 8. XVI. 
** Συναγωγή των θεοφθόγγων (τημάτων καΧ διδασκαλιών των 

θεοφόρων πατέρων άπό πάσης γραφής θεοπνεύστου συνα- 
θροισθεϊσα καϊ οίκείως καΧ προσφόρως εκτεθείσα εΙς ώφέλειαν 
των έντυχανόντων παρά Διοννσίον Ιερθ|Μ>νάχον τοΰ Στον• 
δ(τον του έν τη σκήτη της άγΙας "Αρνης άσκήσαντος.** 

'Ομοιον τφ πρσηγουμένφ κώδικι, ούτινος έστιν έπιτετμημένον 
άντίγραφον. 

105- 24. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

*^* Αποφθέγματα καΐ ΙστορΙαι των άγΙων καΐ έρμηνευθέντα εις 
πεΙ;ήν φράσι» π%ρά Γεβ»ργ£ον ^τορος ΑΙνον.'* 

Ιθ6. 25. \αρτ, 8. XVII. 

Ι. " 'Αρχι} συν Θεφ τΐ7^ υποθέσεως του βφλίου, της Β' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 17 €χουσηζ /ΐ€ν ττ/ν άνάμνησιν της Ιδιας ψνχης νττό δί 
ευχών πατίρων σννεγράψη Ίταμα μονάχου τον Δαμα- 
σιη|νον Πέτρου." 

'Εΐ' τΑ€ΐ 'ΕΎραφη τη χαρί *Ι»άσα0 μονάχου ,ζρμη 
μηνΐ Αύ-γούστφ ιβ' ( = 1640). 

2. "Πέτρου Δ(&|ΐασΊα|νου μονάχου Εις το Τ1ρ6ς€χ€ 

Μ 19 

σ€αντ(ρ. 

107• 26. Χαρτ, 8. ΧνΠ. 

Ι . " Γϋΐργίου μητροιτολ^του Νικομη8(α9 Λόγος εις π/ν 
συλλΎΐψίν της τταναγΐας Θ€θτοκου." 
Έι» τ$ &ν^ φφ ^^^ν^^ι^ν φρό.<Τ€ί, 
2. Του αΰτοΰ Ό αύτος λόγος 

έν τ$ καθωμιλημένχι^ ώί δηΧονται καΐ διά των ίν τ^ φψ 
Ύ^γραμμένων \έξ€ων άιτλ^ φ ράσα, 

Ιθ8. 27- Χα/η•. 8. ΧΥΠ. 

Ι. ''6ιος και ΐΓθλιΤ€άχ τον οσίου πατρός ημών 3ασί- 

λ€ίον τον ν€ον, συγγραφ€ΐς πάρα Γρτ|^ρ£ον ταπ€ΐνο{; 

καΐ φιλοχρίστου μαθητού." 

Έν τ5 καθωμιΧημένχι. *Εν τέ\€ί..*Έτ€\€ΐώθη ϋ έν 4τ€ΐ 
ζροα Νθ€μβρίου ιη' ( = 1662). θεον το δωρον καΐ 
Τ€ρασίμον ττόνοί. 

2. Βιος καΐ ΐΓθλιΤ€Μΐ *1ακωβου τον νιου. 
*Εν τΑ€ΐ• ,ί:ροα\ Μαρτίου ια' ( = 1663). 
3- Του &ΡΡα Μακαρ(ου του ΑΙγυιτΚου Λόγος. 'Άρχ. 
Πορ€νό/χ.€νός ?Γ0Τ€ ό άββας Μακάριος €ΐς την 
ίρημον. 

4• ^^* ^ΤΓοφθνγματα και ίστοριαι των άγιων, μαζομΑνα 

Ικ του Πατ€ρικοΰ και €κ των ^ιων των αγίων και €ρ/Αΐ;- 

ν€ν^έντα €ΐς ΐΓ€{^ΐ7ν φράσιν τταρα ΓΜ•ργ(ον ^ήτορο« Αίνου." 

'Εΐ' τ^ καθωμίΧημένο. ^Ατέλέί. "Ιδ. καΧ άνωτ4ρω άρ. 105 (24). 

5* β«ο8ώρου του Στου8£του Κατΐ7χ)70'€£ς €Ϊς τους έαντον 

μαθητάς. 

Έΐ' τ5 καθωμίΧημέν^ *Ατ€λ€ίΐ. 

109. 28. Χαρτ. 8. XVII. 

" *Αρχη του βιβλίου το Έν€ργ€Γην6ν το δ€νΓ€ρον" 

€/{ ν* {ητοθέσαί, μετά ιτίνακοί των ΐΓ€ρί€χομένων τροτασ• 
σομένου, Ή α' ύτοθέσα ***Οτι (Λ €ύτ€\ΙξΌντ€$ έαυτούί ίντίμοι 
€ΐσΙ ταρά, τφ θ€ψ." *Η δέ ν ύπύθ€σα {κολοβή) *< Πϋ)τ δ€Ϊ τούί 
σντότταί άδ€\φονί διωρθούσθαα άλλι^λοι;^ ίν τκσι σφαΚομένουί 
καΐ ιτ6τ€ μέν καΐ έν ττοΐοΐί σφάλμασί σίωτταν χρ^ι, τότ6 δέ καΐ 
έν τοίοα \α\€ΐν καΐ μη άτοκρύΐΓΤ€υ'." 

Έν άρχ^ καΧ τέλει ά^ά ίν φύλλον {ΙΙερτγ. 4. Χ), έν φ περιέχεται 
απόσπασμα λόγοι; εΐί τού$ *Αρχαγγέλονί. 

Ι ΙΟ. 29- Χαρτ. 16. ΧΥΠ. 

Ι. Πατιρικ^ και Γφονττκ^ν. 
2. 'Ι«•άννου τοΟ Χρυσοστόμου £ΐς τον μάταιον βίον, 

III. Ζ^' Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Ύ/Ανοι τριαδικοί και πένθη βηκαρα. 
*& τέλ€ΐ Το παρόν βιβλίον ε^ράφη χειρί Κυρίλλου 
μονάχου, ίν τψ ά-γιωνύμφ Βρει του "Αθω έν (τει ^ζρι 
μηνΐ *1ουλλίφ 1=^1602). 

2. "Θιοδοέλου μονάχου Διι/γι^σις ΐΓ€ρι των νμνων,'* 
Η. 3• '' Διονυσίου μονα;(θυ Γνωστικά Κ€φαίλαΐΛ ν 7Γ€ρι 
διαφοράς των θ^ίων υμνωνΓ 

4. " Του αυτού 'Κρμην€ία πώς δ€Ϊ και ό^€ν δ€Γ μττα- 
γραφ€ΐν τονς ύμνους." 

5• "Ώρολόγιον συν Θ€ω των ^€ΐων ύμνων καχ €ΰχαΙ 
μετά τροπαρίων, €Ϊσι δ€ πόνημα βηκαρα μονάχου.** 

6. Διάφορα άλλα άτΓοσττάσ/ιατα €κ των λόγων ιτατέ- 
ρων ττερι των ύμνων. 

7• Έυχαί τιν€ς. 

112. 3^• Χαρ^• 8• Χνυ. 

Ι . "Υ/ινοι τριαδικοί και πένθη βηκαρόΐ 

2. " Κανών χαιρ€τησιμος €ΐς τ^ν νπ€ραγίαν Θ€θ- 
τοκον. 

3. " θ€θ8ουλου Δ^ιηγησις π€ρΙ των ύμνων.** 

*ΙΙ3. 32. Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 

Ι. *'θ€θδουλου μονάχου ΑιηγηοΊς π€ρ\ των νμνων" 
και €κ των λόγων άλλων «ατέρων ΐΓ€ρι των αυτών. 

2. "Υμνοι τριαδικοί και πένθη βηκαρα. 

3* ** ΔΜ>νυσ(ου μονάχου Γνωστικά κ€φάλαΐΛ ν π€ρι 
διαφοράς των θ^ίων ύμνων." 

4. *' Του αυτού Έρμην€ία πώς δ€Ϊ /χ€ταγραφ€ΐν τους 
υ/Ανους. 

5• " Ώρολόγιον συν Θ€<ρ των ^αων ύμνων και κοιναι 
€υ;(αι μετά τροπαρίων είσι δέ πόνημα βηκαρα μονάχου." 

Μβτά τώι» συνήθων έν τοΐί κώδιξι τούτοα φερομένων τριών 
εΙκόνων Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του μεγάλου καΐ 
Τρητγορίου του Αιαλότγου. 

6. Κανόν€ς τιν€ς και €υχη €ΐς την Θ€θτόκον. 

Ύν τέλεΐ' 

Αωρον το παρόν του θεοΰ συνερ^είί^. 
έ-γραψεν Ιδού * Αντώνιου έν πόνφ 
έτον$ ,ζρμ ( = 1632). 

114. 33• Χαρ^. 8. XVII. 

Ι. *' β•6κλητο9 μοναχύς και αμελής των τον Χρίστου 
εντολών, τοις εντευζομενοις χαίρειν" ήτοι πρόλογος του 
γράψαντος, 

2. "Υμνοι τριαδικοί και πένθη βηκαρα. 

3. * Αποσπάσματα εκ των λόγων ΐΓατέρ«•ν ΐΓ€ρι των 
υρ,νων. 

4. "*Αρ;(ΐ7 ^^ ®*ί ''ν^ ερμηνίας της ασκητικής 
ακολουθίας, πώς εΙνοΛ πρέπον να διαβάζεται.** 

5* Έυχαι και κανόν€ς €ίς την Θεοτόκον. 
Έν τ^λίΐ ^ΚΎράφη τό παρόν βιβλίον παρ* έμοΰ του 
ταπεινού καΐ αμαρτωλού θεοκλήτου του ΛβερΙτου. 

ΙΙ5• 34• Χα/»•• 8. ΧνίΠ. 

Εΰ;(αι του Λυχνικου και του "Ορθρου. 

ιι6. 35• Χαρ^• 8. Χνπ. 

Ι. Λι τρ€Γς λ£ΐτουργιαι. 

Έν τΑει *ΈίΎράφη δια χειρόί Σεραφείμ μονάχου έν 
(τει ζρι^' ( = 1606). 

3 18 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 2. ^νχτί σνγχωρηγτικη λεγομίνη €45 Ινα και μόνον, 

3• " Ευ;^ σνγχωρητικη. " 

4• ΕνχαΙ €ΊΓ €υΧογ(α των σταφνΧων, 

ΙΙ7• 3^• Χα/^»-. 8. ΧνΠ. XVIII. XIX. 

Ι. Έινχη €Ϊί την Θεοτοκοκ (XVIII). 

2. Κανον€9 ^νο τταρακλτ/τικοί €ίς η/κ Θ€θΓ<}κον 
(XVII). 

3• " Ακολουθία €19 τους οσίους πατ€ρα9 ημ,ων Χάβα 
καΐΧυμ€ών" (XVIII). 

4• Ένχαΐ τρ€Ϊς εις την ^€θτό κον (XIX). 

Ιΐ8• 37• Χαμτ. 8. ΧΥΙΠ. 

Ι. Ακολουθία του αγίου ΊΙαντ€λ€ημονος. 
Έι» τΑίΐ Τίί, Ει/^(;/Αΐο{ /Αοναχό} κα2 τάσηί άρ€τηί 
ξ4νοί. 

2, " Μα/ϊτυριον του άγιου Ιν^όζου μεγαλομάρτυρος 
ΙΙαντίλεημονος, μνταφρασθϊν €ΐί την κοινην γλωτταν 
τταρα Ί'γνατ(ου Ιιρομονάχου €ί« ώφ€λ€ΐαν των βίκουόντων." 

ΙΙ9• 38• Χα/>Γ. 8. ΧνΠ. 

Ι. * Ακολουθία της κοιμησ€ως της αγίας "Ανκης, 
'Ει» τΑ€ΐ Ε0χ6σ^6 ύιτίρ του γράψαντοί ^Ιγνατίου 
€ύτ€\οΰς ΐ€ρομονάχου. 2. ^* Κ,ατηχησις του αγίου θιοδώρον τοΟ Στον8(τον 
ΐΓ€ρι της Ινταυθα ανοβίΜύσίως καΧ της Ιν τρ βϋυσιλ€νι^ 
των ουρανών κατατΓαύσ€ως,** 

3• " *1^κλογη €19 την μνήμην της αγίας "Ανντ^ς." 

4• Κανών €1$ τι;ν ®€οτ6κον. 

120. 39• Χα/>τ•• 8. ΧνΠ. 
Ι. Α7Γθστολθ€υαγγ€λα τίνα (ακ€ψαλα). 

2. *Ι«άννον τοΰ Χρν<ΠΜΓτ^μον Λ€ΐτουργία. 
Έΐ' τίΚ€ΐ ΧίΙρ *Αρσ€¥ΐου μονοτρόιτου, 
3• Βαιηλ€£ον τοΰ ρτγάλον Λ€ΐτου/9για. 
4. Εΰχαί τιν€ς. 

5• *Ακολου^ίία του μικρού άγυασμου, 
6. *ΑτΓοστολθ€ναγγ€λα τ^ ίβ8ομά^ος. 

121. 4θ• Χαρτ. 16. XVII. 
Ί«άννον τοΰ Χρ ικ ιοϋΐ^^μου Αίΐτονργία. 

Έΐ' τΑ(4 'ΙΙ ιτα/>οΟσα λ€ΐτοΐ'/>7Ά Ιγράψη ταρ* €μοΟ 
ΓαΧακτίωνοί €ύτ€\ουί των ΐ€ρομονάχων^ του €ξ Ίωαΐ'- 
¥ΐρωΜ...έ7Γΐ ίτονί 1680 ήγουν ςιχιτ', β/ί αύτόι^ τ6ν 
χρ6νο¥ καΐ τον καιρόν 6τοΰ ίτ€\€ΐώθη ό θ€Ϊοί ναοί 
αύτη$ τηί αγίαί θ€ομ'ήτοροί "Αννη^.. 

122—127. 41—46. Χα/>Γ. 8, 16. XVI— XIX. 
Έκκλιτσιασταπ; μσυσυτη. Γ' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (( «ι 128. Ι. Πί/ϊ7• 4• Χΐν. 

Ευαγγέλιο μ 

Έλλίτ^ί, μυενάντωψ μ^έν 0(/λλων 50, Χίΐτόντων δέ τολλώΐ' 
ιτ€ρ1 τά μέσα. *^ν τί\€ΐ λΰτη ^ βΙβΧοί ύττάρχα Βαρνάβα 
του ί€ρομονάχου^ έΎράφη δέ ταρ* έμου Ματθαίου του 
καΐ τάχα θύτου ου καΐ Ίτάμπαν ημαρτηκότοι €ΰχ€σθ€ 
δέ μοί διά τον Κύριον. 

*Ε¥ φόλΧφ 19 α του κώδικοί άΜα'γ»ώσκ€ταί ή έ^ηί σημίίωσα' 
**Τ^ί μονηι τηί θ€ομήτορο$ ώκοδομηθ€ίσηί τω ^τ\η Ινδικτιωνοί 
**ν "^ 7 μ^σουντοί μηνόί Αυγούστου ύττδ του βασιΧότταίδοί 

ΙΙροκοπίου του ΰστ€ρον Παι^λου ιτροίαΎορευθέντοί δι* "ήν αΐτίαν 

καΐ ΙΙαύΧου μονή κα\€ΐται έττΐ των τταΧαίων έρίπτίων τοΟ 
** μονηδρίου των Έίσοδίων τ6 ύττδ Στ€φάίΌυ τινοί μονάχου έιτί 
*'τώ δ€κάτω καΐ τρίτω (τα της βασί\€ίαί του ΙσατοστόΧον 
^'Κωνσταΐ'τίνου έν ώ χώρω 6 τοΰ Άτόλλωνοι βωμοί ύψουτο 
**(σχεν 6 των ΕΙσοδίων ναδί ά'^ιοτ^ράφουί τό πρώτον Καλλί- 
" στρατό», Ίίίκανδρον καΐ ^ΑνόΧλωνα αύταδίΧφουί *ΟΧυνθΙουί την 
*' ιτατρίδα καΐ μαθητδ,ί τοΰ δσίου. Μετά δ^ χρόνους δγδοήκοντα 
** καΐ ίξ τοΰ καταστ€^^οντο$ τοΰ ναοΰ διαρρα-γέντοί καΐ τάΚΧα 
*' φθαρέντοί το σύνοΧον άτδ σ€ΐσμοΰ ΒαρθοΧομάΐον καΐ 'Ιωα^νί- 
" κίον *?οδΙους άδ€Χφο(^ τψ αίττηί μωήΐί (^Πί'^ν άΎίοτγράφους. Τώ 
** δέ δ'υ^ε' τηί μοντρ έτ€κταθ€ΐσηί καΐ τοΰ ναοΰ άνακαι,νισθέντοί 
" '^ίκανδρον ΙίαΰΧον *ΙωαννΙκίον καΐ Μ€Χχισ€δέκ τδν "ΣυμΜοντης 
*^ άΎΐο^ραφίαί ^ιτρατεΓί καΐ τηί ψηφο^ραφίας (σχεν ού χρώ- 
**μασιν, άλλα ψηφίοα ΊΓΟίκίΧοα τδν ναδν καθωράΤ&αν. ΚαΙ 
** ταΰτα νρί» μΜ'ήμην 'Σ€ραφ€ΐμ τοΰ Ά'γιοταυΧίτου τον καΙ ^ίγ^υ• 
** μένου τψ αύτης μονηί τυγχάνοντοί Χηφθέντα έκ της ββΧου 
**τη$ έΊΠΎ^^ραμμένης ΧίΧιάί ά'γιο^ραφιιά} τΓρα'γβΐατ€υομένη 
** ϋχξ^έσαί χιΧίων ετών άτδ τηί ένσάρκου οΙκονομία$, συγγρα- 
" φ€ΐση$ τώ ,'5'φνη -παρά Τίνοί ΑιονυσΙου ΆΧ€ξανδρέως έκ της 
**μ€7άλι;9 Ααύρας, Κα2 ταντα μέν ένταΰθα διδ. τδ ιτρόχαρον 

** καΙ άσψαΧέί έσημ€ίωσα τώ ^5'ωκε** τη ^' μ€σουντος μηνδί 
" Μαρτίου." 

ΚαΙ ^ μίν σημείωσα αΰτη 4δημοσΐ€ύθη μ€τά ηνων σφαΧμάτων, 
διορθωθέτηαν ένταΰθα, ύπδ τοΰ φίΧοΗ/ίου "^ουμένου της μονής 
τοΰ δτ/ίου Παύλου κ, Σωφρονίου τοΰ ΚαλΧί'γα έν σέΧΙδί 16 
τον συγγραμματίου αύτοΰ τοΰ έπΐΎραφομένου ***Αθωνιας ήτοι 
σύντομος ιηρνγραφ^ι τοΰ ά^Ιου δρους 'Άθωνος..*Ε'γράφη έν τη τοΰ ά^ίου Παύλου μονή έν έτ€ί σωτηρίφ ^ωξη^'." 'Αλλά τό Τ€ 
ϋφος καΐ ν€ρΐ€χόμ€νον των Ύ€^ραμμένων καΐ 6 />υθμ^ς των 
Ύραμμάτων της σημειώσεως έν τώ κώδικι καθιστώσι» αύτην, κατ 
έμέ #τ/Ητν, ΰνοχτον^ δώ καΐ θεωρώ αύτην τταρεγγε^ραμμένην 
έν χρδνοις νεωτέροις^ καΐ δη ύτο τοΰ ττεριβοήτου ΣιμωνΙδου. 

129- 2. ΙΙεργ. 4. (τ. 800. 

ϊ. Πίΐ'αΙ τών Ίτεριεχομένων έτΙ χάρτου, ον έν τΑει χειρι 
ΧνΠΙ αΙώνος ^Ε-^ράφη δέ παρά Μαρίας βασιΧίσσης έν 
(τ€ΐ ω + 800. 

2. '' Βιογραφώ *ΑνΒρ€ον Καισαρείας/* 

3• ""Ιωάννου Ζωναρά Περί Μαρίας βασιλίσσιγί αντι- 
γραψάσης την βίβλον ταντην." 

4- Αι πρά^€ΐς τών * Αποστόλων, 

ων τά κ πρώτα φύΧΧα χαρτώα. Τό δ* έπΙ περτγαμηνης μέρος 
άρχεται... παντός τοΰ πΧήθους καΐ έζεΧέξαντο Στέφανον 
άνδρα πΧήρη πίστεως καΐ πνεύματος άΎΐου. Τό έπΙ 
περτγαμηνής μέρος (χει καΐ παρασεΧίδια σχόλια άρχδμενα ώς 
έ^ς''Άπαντες ήσαν πΧήρης πίστεως οΰς έξεΧέξαντο ϊνα 
μ^Ι τά αυτά 7^»'ΐ;''"α* οΐα έπΙ *Ιούδα οϊα έπΙ *Ανανίου. 

5• Α ι €7Γΐστολαι τών *ΑΐΓοστ6λβ*ν 

μετά παρασεΧιδΙων σχοΧΙων. 

6. 'Ι«άννου τον θιολιόγον *ΑΐΓ0Κ€ίλνι/^ις, 

(χουσα παρασεΧίδιον τ^ έρμψείαν Άνδρ^ον τον Καισα- 
ρ€(αβ. *Εν τέΧει τοΰ κωδικός έπΙ φΰΚΧου περτγαμψης 
Σταυρέ φύΧαττε βασΙΧισσαν Μαρίαν. 

*Έν άρχη Ικαι^ά 0νλλα έκπεσδντα άντικατεστάθησαν ύπδ 
άΧλων {Χαρτ. ΧΥΠΙ.) ώί καί τιρα φύΧΧα περί τά μέσα. 

Ό κώδιξ ουτός έστι ποΧύτιμος άτε γραφείς ύπδ γνωστής αυτο- 
κράτειρας τοΰ Βυζαντίου, της άτυχους σν^ύγον Κωνσταντίνου 
τοΰ 5^, τοΰ υΐοΰ της περιβόητου ΕΙρήνης. Ίοΰ Κωνσταντίνου 
καταΧηφθέντος ύπδ σφοδρού (ρωτος προς τ^ν θεοδδτην, ή πρώτη 
σνίνγοι αι>τοΟ, η * Αρμενία Μαρία, άπεπέμφθη αδίκως καΐ παρά 
τάς παραστάσεις τοΰ πατριάρχου ΊαρασΙου καΐ ένεκΧείσθη είς 
τίνα μονην τφ 795. Έκ τοΰ κωδικός τοντον μανθάνομεν δτι 
(ξη ίτι τφ 800 άσχολον/ι^ι^ι; «"«Ρ^ "^^ άντιγραφην Ιερών βιβΧΙων. 
Ιδ. καΐ κατωτέρω κώδ. άρ. 175 (48). 

3—2 20 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚίΙΔΙΚΕΣ Ι30• 3• Περ7. 8. ΧΠ. 

Ι. ΈφραΙμ τον Σΰρον Λόγοι άακητικοί (άκέφ.), "Α,ρχ. 
(λογ. Ο /*ή ^^^ "^^^ έσθητα την λα/ϋίτράι» ιτροάΎ€ΐ 6 
άθΧητηί ίν καιρφ άΎωνοί. Ό ^ λόγοτ ίιη'γράφ€ταΛ Τοβ 
αντοΟ 11αραίν€σα «/$ τόν προ€στώτα καΐ €ΐί τούί ιητ* αύτ6¥ μοτα- 
χούί. — "λρχ. *Αδ€\φέ Ιιηστ€ΰθηί ψυχάι. η Τοΰ αΰτοΟ 
Ίΐ€ρΙ ύτοτακτικων μχχναχων τΟ» ττ^ιραζομένων. — κθ* Τοΰ αΰτοΟ 
"ΝίακαμσμοΙ καΐ (ταιροί των ά-γωνιζομένων, — λ' Τοΰ αΰτϋΟ 
άγ(ον 'ΕφραΙιι Λύγοι ε^ί τάΐ' *ΑρτΙχριστον. 

2. " Πρόλογος τ^ς βίβλον του |λακαρ£ον ΔαιροΜον." 
3• " 'ΕτΓίστολι} προς τον άπο€ΓΤ€ίλαντα ά^ίλψόν" 
4. '^Του ίν άγ(οιβ ιτατρ^ ή|λ6ν Δα»ροΜον Λόγοι ονς 
€Τ?Γ€ν ιτρός τους ΐδίονς μαθητας μετά το σνστψτασθαι 
την ιΖίαν μ,ονην και €{ελ^αν σ\τν Θ€ώ €Ϊς το Γδιον 
θ€\ημΛ, μ€τα το άιτοθαν^Ιν ^}λον Οτι τον άββάν 
*1ωάννην και τ€λ€ΐαν σιγην τον άββά ^αρσανουφίου" 

Ό α' ίπι-γράψεται " ΠίρΙ ύτοταγ^ί," ό ίί ια' (κολοβ.) "Τοΰ 
αντοΟ ΐΓ€/>2 τοΟ σΐΓουδά^^€ίΡ έκκότταν τά τά^ι; χ^ του ίν έξα 
κακή 'γ€¥έσθαΛ τζ ψι^ίν των τοωντων, " 

•ΐ3Ι• 4• Πί/χγ. 8. XIV. 

Τ€τρα€ναγγ€λοΐ'. 

11^ έκαστου των Ευαγγελιστών ιτίναξ των ν€ρί€χομένων 
Κ€φά\α1ων διά ΎραμμΑτων χρυσών, Τά αρχικά ΎράμμΛτα ίιτ* 
ίσηί χρυσά• ένΙτίτΧα κοσμήματα ημιεφθαρμένα. *Εν τέΧα 
(χ€ταί ** ΑήΧωσα έκκΧησιαστικψ τάξ€ωι των καθ* έκάστην 
ημέραν λεγομένων €ύαγγ€\ίων του δΧου ένιαυτου" 

132. 5• Π€ρ7• 8. ΧΙΠ. 

Τ€τρα€υαγγ€λοΐ'. 
*Εν τίΚ€ί φύΧΚον (ΙΙίρτγ. φυ\, σελ. 2), ΊΓ€ριέχον άκοσνασμα 
Έύαγγ€\Ιου κατά Ματθαίον. 

Ι33• 6. Χαρτ. 4. XIX. 

" *Ορθ6Βοζος ομολογία της πίστ€ως 

τη$ καθοΚικηί καΐ άτοστοΧικηί έκκλησίαί τηί άνατο\ίκηί, 
ΈΙίαΎω^ικ^ι (κθ€σα τερί των τριών μεγίστων αρετών νίστεωί 
έλκίδοί καΐ άΎάιτηί, ^Έττ^τώθη του ταρόντοί το τητωμένο βιβΧ-ήο 
ήί Ηιν ΟύγροβΚαχίαν ίν ίξόδοΐί τ<ήί κυρίου 'Ιωάί^νου Κωνσταν- 
τίνου ΊΑκασαρατα βο4βοδα του Ί&τρακοβάνου, Τον παρόντοί 
τώ σταχομένο καΐ τηττομένο βιβλίο τώ ίσήβ^θεσε καΐ τώ έδιάτα^ε 
ό μακαριώτατοί τατρυάρχηί 6 Δοογ£Θ€09 ΊΙροσχ>λν|Μβν." 

"Εστί β^ Ύ^γραμμΑνοί δ κώδιξ κατά δύο σεΧΙδαί^ ϋΐν ή μ^ 
αριστερά του οΜογινώσ κοντοί περιέχει τό έΧΚψικον κείμενον, 
ή δ^ δεξιά τουρκική μετάφρασιν γεγραμμένην δι ελληνικών 
χαρακτήρων, * Εξεδόθη δε τδ ιτερΧ ου δ λύγο» (ντυτον /3ι/9Μον, 
ου αντίγραφαν έστιν δ κώδιξ^ τφ 1699. "Ιδ, "Βρετοΰ Νεοελλ. 
Φιλολογίας τόμ, Α' άρ. 131. 

1 34• 7• Χα/>τ. 4. XIX. (σ. 186). 

Ι. *^*Απανθησματα ^κ του Γ^>οκτικο<) 

τώί^ αποφθεγμάτων τών ττανοσίων καΐ θεοφόρων πατέρων • 
καΧ αϊ περίοδοι του άγιου αποστόλου καΐ Εύαγγβλκττοί; *Ιωάννου 
του Θεολόγου μεταφρασθεΐσαι εΐί άιτλ^ι^ ιτ^^ν φράσνν καΐ Αλλα 

τινά ωφέλιμα καΐ χρήσιμα... φωμα^," 

2. ** Κ€φ€ίλαια τίσσαρα άντφρητικα 

πρδί τούί άντιφεροβΑιένουί εΐί τήν αρχαία» παρ&δοσιν τηί άγιω- τάτη$ του Χρίστου καθολικηί καΐ αποστολικής άνατολικηί 
έκκλησίαί," 

Ι35• 8• Χα/)τ. 8. μέγ. XIX. (σ. 410). 

"Έκλογαι ίκ τ€ της Π<ιλαιας Δ^ιαθηκης και έρμη- 
ν€ίας των Πάτερων." 

Κεφ. κ'. Προτάσσεται προοίμιο». 'Εν τ^λ€ΐ ΙΙΙναξ τών 
περιεχομένων μ^ ήριθμημένοί. 

136• 9• Χα/>τ. 8. μέγ, ΧΥΠΙ. 

Ι. " Άρ;(ΐ/ συν Θεφ της νΊΓθθ€σ€ως τον βφλίον, της 
4χονσΐίΐς μ€ν την άνάμνησιν της ιδίας «Α^χής, υπό δ^ 
€νχων πάτερων σνν^γράφη^ Παύλου Τ€ φημι. Μάρκου 
συν Θω/ϋΐ^, και 'Ιωάννου αμα, *Ιακώ^<ρ τ€ Αονκ^ και 
Μακαριω τ€ προς ον 4στάλη ανη; παρά μοναχον του 
ΔαμΑσκηνοΰ Πέτρον* σνν€ρ•γ€μ^ δ€ τριών άρχΐ£ρ€ων, ών 
οι €ΰχαι μλν σννηργησαν τφ λόγφ, τή δ€ σνμβουλ•^ 
ωφίλησαν /Αίγάλως." *Αρχ. Πολλών και /ϋ€γαλων 
κατά χάριν ά{ιω^€ΐς δωρεών. 

2, '* Πέτρον Δαιιασκηνοΰ μοναχον Έΐς το ΤΙρόςεχε 
σ€αυτφ. 

3• ^'Κυροΰ θ€θ8ώρον τοΰ Προ8ρ6|Μ>ν Τετράστιχα 
Ιαμβεΐα εις τά κ€φαλαιωδώς ρηθεντα εν τζ Π<ιλα(^ 
ΐΓοσι; γραφ^." 

Τό δλον τετράστιχα 182. 

4• ΤοΟ αντοΟ *Επιγράμματα (τ€τραστι;(α) €Ϊς τα κ€- 
φαλαιοιδώς ρηθέντα της Ν€ας Αιαθηκης. 

5* "Κνρου θιοδώρον τοΟ Προδρ6|&ον Ύετράστιγα 
ιαμβικά εις τά Κ€φαλαιωδώς ρηθάττα εις την Ιξ επαγ- 
γελίας γέννησιν Τρηγορίου τον Θ€ολόγου.'' 

6. "Τοΰ αντοΰ Ύ€τράσΎΐχα ίαμβεΐα εις τά κε- 
ψαΧαΐΑύ^ς ρηθεντα ίν τφ βίί^ του Χρυσοστό/ιου." 

7• "Του 'Ι«άννου Ψιλλοΰ Εις τους άγιους τρ€Γς 
ιεραρχας. 

8. ΤοΟ αντοΟ "Εις τάς άγιας ίπτά συνόδους." 

9* "Του κυρον θιοδώρον Προδρ6|Μ>ν Έιτι άπο8ιημι^ 
φιλία" διάλογος μΛτα^ Βτνου και Φίλιας. 

ΙΟ. ** ΤοΟ αντοΟ 2χ€τλιαστικοΓ €ΐς τι^ν Πρόνοιαν." 

11. " ΤοΟ αντοΟ ΕΣς είκονισμενον του βίου.** 

12. 2τΐχοι άν€πίγραφθί. "Αρχ. *Ορας ^€ατά του 
τυφώνος τι^ν χάριν. 

13. " Του Φιλή προς τον αυτοκράτορα, οτε επΙ χρονο- 
γραφίςι μ€ταμεληθ€ΐς, ά σ 'ΐ ψ ήθη ορμονπερι άσφαλί<ας.*' 

Ι4• " Του Καλλικλέον* 2τΐχοι €ίς τον καλόν σταυρόν 
τον κοσμηθεντα πάρα τ^ς πορφυρογέννητου κυράς 
^Αννι^ς." 

Ι5• "Νικηφόρον πόνημα του Ηανθοπονλον 
Τροφής πάσης συνοι^ις ηκριβωμενη.^' 

1 6. ΤοΟ αντοΟ Κατ(ίλογοι βασιλέων *Ασσνρίας, 
Έαβυλωνος^ Μακε8ονίας^ 2υράις, Ί^λληνων, 'Ρω/ιαίων, 
"Χριστιανών και τών πατριαρχών. Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 21 Ι7• "^ίριστον γ€ν€αλογία^" οΙ νατραίρχαι των ιβ' 
φυλών τον *Ισραηλ^ αϊ ττληγαΐ της Αίγνιττον, ό δ€κά- 
Χογος, οι μαβιγΓαΙ του Χρίστου, €υαγγ€λισταΙ καΧ 
^ιάκονοί, 

1 8. " Εύαγγ6λ4σ•τών η ΤΓτρας οσα γράφ€ΐ 

θαύματα Χρίστου του θ€ανθρωπον λόγου.** 
19- ** ΊΙαμαβολας δ* Ινταυθα τεσσάρων αθρ€ΐ 
Ευαγγ€λιστών τοΐ$ θ€θυ λόγοις φίλος.** 
2 Ο. ΤΙράζίων καΐ €'ΠΊστολων το περίίχόμΛνον. 

21. ΑΙ βίβλοι της Παλαιάς καΐ Ν€ας διαθήκης. 

22. "01 ΐίθΐλλΰΐ'αντ€ς ^ν λόγοις Ικκλησίαν.** 

23. " ΟΣ τα μ€λη 'Π'λ€(αντ€ς ύμνων Ινθίων.** 

24. " Τα φρικτά ιτάθη του θ€ανθρίάπου λόγου.** 
2 ζ. '^Νικηφ^ρον ΚαλλΓστον του Ηανθοιτονλον 

^υνοτΓτιιη; συνοψις αγίων χρόνου.** 
20. "Τριωδίου συνοψις ακριβέστατη.** 

27. Τοΰ αντοΰ ^^Έ^υχη Ιζομολογησ€ων ιτρος τον 
ΊΓΟίητην και Ίτλαστην ημών Θεον π€ρΐ€χουσα Ίτάντα 
τα ανθρωπινά ιτάθη και Ικφαυλίζουσα.** 

'Εΐ' τέ\€ΐ Τό παρόν τ6 άνΎΐ-γραψ€¥ *Ιωάννη$ Κρηί 
ξωη/ράφοί 1783, Ιν μην^ *Ιοννίου, ίν Σίνα. 

28. " ΊΙροςφωνημα προςφωνηθ€ν τ^ μ€γαλη αυτό- 
κρατορισστ) των Ρωσσών Αικατ€ρίνα β^ τταρα του 
σοφωτάτου Ενγινίφΐ [τοΟ ΒονλγάρΜ»«] κατά την ημίραν 
της αυτού άρχΐ€ρατ€ίας α^ μηνός ^Οκτωβρίου €ν Μόσχψ 
€15 το μοναστηρων των Γραικών, φψο^.** 

29. "Τοΰ αντοβ(;) Τρόπος €ίο/χολογ)7σ€ω«." 

30. " ΤοΟ αντοΟ ['Αλι{άνδρον Μαυροκορδάτου] Ψόγος 
νικοτιαντ^." 

31. Χρονολογικαι σημ€ΐωσ€ΐς ΊΓ€ρι αυτοκρατόρων 
τινών της *Ρωσίας και Εγκύκλιος τ^ς €ΐς τον θρόνον 
άναβάσ€ως *Αλ€^νδρου. 

32. " ΧρκΓτιανικΐ7 διδασκαλία συντομωτατη^ κατά 
τας γραφας^ δια το νρόχειρον των αναγκαίων^ πψίληψις 
προς ωφ€λ€ΐαν των έντνγχανόντων. 'ΕφραΙμ νατριιίρχου 
'Ιιροσολή&Μν." 

33• "Έττιστολιον Λοδουι/κφ Λοπαδίφ €ν Κωνστάντια 
πόλ€ΐ της Τ€ρμανίας κάλλιστων μαθησ€ων διδασκαλω, 2. " Βίος του οσίου πατρός ημών Ν€ίλου του Ά^ω- νιτου. \ « το νγιαιν€ΐν ά€ΐ." 

34* Πίνα{ τών π€ρΐ€χομ€νων. 

35• ** Κοιη&β "Ώρον Άιι^λλ«»νο§ Ν€ίλου ΐ€ρογλυφικά 

€κλ€ΚΤΐί." 

Τα ύτ' άρ. 8—7, 9, 10, 12—26, €/ί Ιαμβ€Ϊα τρίμετρα, τά 
θ* νιτ' άρ. 8 κοΙ 11 €/ί στ/χοι/ί τολιτικούί. 

Ι37• ΙΟ• Χα/)τ. 8. XIX. 

Ι. "Ακολουθία και νου^€σίαι, Μα&>υ €υ8όμι^ του 
οσίου πατρός ημών Νι^λου τοΰ *ΑθΜν£τον και μύρο- 
βλυτου.** 

*Αντ€Ύράφθη παρ άμαθου τινόί άμοράχου μονάχου 
έν ίτ€ΐ αωνά ίν τφ ά-γίωνύμω 6ρ€ΐ, 1851. 3• " Θαυ/Αατα του αγίου Ν€ίλου." 

4• '^Διτγ^τσις και βίος του οσίου πατρός ημών 
'Χ€ρβίου ** και αλλαι διι;γΐ7σ€ΐς €κ του Γΐ|ροντΜ€θΟ. 

5• *^ Διδάσκαλοι αρίστη Ιρρανισθίίσα πάρα των 
θείων ΐΓατέρ«•ν του μυστηρίου της νθ€ρας προςευχης.** 

6. " Διδασκ£ΐλία τών αγίων ιτατίρων πώς να πολι- 
τεύεται ό μοναχός.** 

Τά ίπΓ* άρ. δ καΐ 6 ίν τξ καθωμιλημύ'Τ}. Ί&εταξύ δέ των άρ. 
4 καΐ 5 δύο Τ11νακ€ί των περιεχομένων, 

138• II• Χα/)τ. 8. XIX. 

Ι. "Υπόμνημα εΙς τον βίον, θαύματα και μετά- 
στασιν του ΐΓαν€νδό^ου Αποστόλου κιιι Εύαγγιλιστου 
Ιωάννου του θεολόγου,** 

2. " Ακολουθία του αγίου Ιωάννου του θεολόγου,** 

3. " Αί περίο8οι ^Ιωάννου του θεολόγου συγγραφεΐσαι 
πάρα ΤΙροχώμου,.,μεταφρασθεΐσίΐι εις άπλήν φράσιν** 

4• "Ακολουθία τοί5 αγίου Τοβ8ελαΛ, 

Ι39• 12. Χαρτ. 8. XIX. 

τ. "Έκλογαι εκ του αββά Ίσαλκ τοΟ Σνρον'* 

Προτάσσεται δίκην προ\(τγου ^ΕπΙ^ραμμα σύν Βεφ 
περί σιωπηί καΐ ησυχίαί καΐ βίου ηρέμου του συνί- 
στασθαι δυναμένου πρδ παντδί (ρ^ου, άπο ΐποχηί 
^Χώττη^ καΐ πργ,€ΐα$ καρδΙα% έν φ καΐ μίκρόί ίπαινοί 
άπό Ιδιωτικών χειΧέων προσφερόμενοι τφ όσίφ πατρί 
*Ισαάκ τφ Σύρφ. 

2, "Έκλογαι εκ τών της Πιιλαΐας Αιαθηκης και 
ερμηνείαχ τών Τίατερων.** 

Ι40• Ι3• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

" Κανόν€ς εξηγημένοι τών τριών δεσποτικών εορτών*^ 

τηί έρμηνεΐαί έπομένηι εΐί ίν ίκαστον των τροπ€φΙων, 

*Έ1ν άρχζ τρία φύλλα καΐ έν τέλει δέκα^ έν οΓ$ '* Ιστορία 

φυσικοί καΙ -ηθυπ} του άνθρωπου, πόνημα Έιτιφανίου Δημη- 

τριά8ονς του έν νύσου Σκιάθου, συντεθέν έπΙ #γ€ι σωτηρίφ 1810 

Μα£ον έν τφ ά-γιωνύμφ 6ρει τοΰ'Άθωνοί.** 

141 • Ι4• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

"Του εν άγίοις ιτατρος ημών Σν|Μ4ν τοΟ νέον 
βιολόγου" Λόγοι. 

142. Ι5• Χαρτ. 8. XIX. 

Ι. "Θ€ωρίαι €ΐς τάς έτττά ημέρας της εβΒομαίος 

άναγινωσκόμεναι πάρα τών μοναχών κατ ιδίαν Ιν τοις 

κελλίοις.** 

Έν τέλει φωμβ' ( = 1842). ΊΑηνΙ 'Μ.αίω.,.χειρΙ μοναχοί» 
*1ακώβου ά'γνώστου. 

2. " Εΰχΐ7 ''"®^ μικρού αγιασμού.** 

3* Κανών τταρακλι/τικος €Ϊς τον αγ. Παντ€λ€ΐ;μΌνα. 

4. " Ακολουθία του Ύριςαγίου.** 

5 . Έυχαί τίνες. 22 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΛΔΙΚΕΣ Ι43• 1 6. Χαμτ. 8. ΧΥΠΙ. 

Ι . ΙΙίναζ των ΊΓ€ρΐ€γρμΛν<ύν. 

2. "Του αγίου 'Ανασταο^ον *Α?Γθκ/>ισ€ΐς ιτρος τάξ 
€π€ν€χθ€ίσα^ αντφ €ρ<ιτη;σ€ΐς" κ€φ. ρνζ'. 

3• "ΤοΟ όσιου ττατ/ίος ι;/Αων ΝιΛον *Ασκητικ6ν 
λόγίον" 

4• " Τοΰ αντον Περί του πώς δ€Γ προίσταυσβαχ τφ 
καΛ;γου/χ€κω." 

5- "ΤοΰΊώρ." 

Έι/ τΛ«...ΚαΙ τό5€ ίί ίκ χ€ΐροί ν€ωρΎίου ιτέραζ 
€Ϊ\ηψ€ τ•^ ιδ' του *Ιον\ίου ^αψοβ' ( = 1772). 

6. Δυο βρα\€ίαι €ρωταΐΓθκρίσ€ΐ9 €κκλ7/σιαστικα/. 

7• " Π€ρΙ καταλυο-€ω9, λυσ€ως και η7στ€ΐα9, και 
'ημ.€ρών των κα.& Ικαστον τούτων, €ν ω και 'ϊΓ€ρι καθαρ- 
σ€ο>9, και τΐ9 η οντω^ κάθΰφσνς^ και ΤΓ€ρι μ^τανοία^^ 
τιν€9 Τ€ οί ταυτϊ^ καιριτοι, και οττοοΌς ο κατ αΰτομ 
χρόνος, κανονική διάγνωσις." 

Ι44• Ι7• Χα/»•. 8. XIX. (σ. 58). 

Ι (σ. ι). "Έτ€ρα ομιλία τβ β Κυριακή των αγίων 
νηστ€ίων Π€ρι €ίομολ.ογησ€ως" 

2 (σ. 42). "Επιστολή π€ρι κοσμικής Ιν^€ου δια- 
γωγής, η όποια ΊΓροζ€ν€Ϊ την αιωνιον." 

3 (σ. 46). " Π€ρι μησος καΐ Βιχόνοιαν.** 

4 (σ. 52). '* Π€ρι υπομονής €ΐς τάς ^λιψ€ΐς." 
"Αταΐ'τα «ν τ^ καθωμιΧημένρ. 

Ι45• ιδ. Χα/>τ. 8. XVII. 

^^^Αττοφθεγματα και ίστοριαι των αγίων συναγ|Α€ναι 
€κ του ΙΙατ€ρικον και €κ των )3ιων των άγιων, ^ρμψ 
ν€υ^€ντα €Ϊς π€ζην φρασιν, πάρα Γ€ώρ7(ον ^ήτορο«." 

Κε0. σ/3', ώϊ' τροτάσσβταχ πίναξ. Εν τΑ« Έΐ' ^τι; ίΐχίί'' 
(=1666), ΙΙόνοί Νικ6λα$ άΐ'α7ΐ'(ύ0'τΐ7<• 

146• Ι9• Χα/^»-. 8. XV. 

Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου Λόγων αποσπασ/Λατα 

(ακ€φ. κολοβ.). 

Ιδίωί €κ τηί "ΕρμηΡ€ΐα$ τΰ» * ΚΐΓοστ6\ων καΐ τ^ τώι» Ϋαλ/ΜΪν. 

Ι47• 20. Χα/)τ. 8. XIX. 

Γ€ροντικόν. 
Έν τΑειΈλα/ίε τΑοϊ «ατά το ίτοί αωνδ\ ητοί 1854. 

148. 21. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. Βίος και πολιΤ€ία οσίου Νήφωνος. "Αρχ. (ακ€φ.) 
...τι εέ€Τ€ΐνας τας χ€Γρας προς τον οΰρανόν... 
νάζων €κπλ77κτικώς• λ€γ€ΐ αΰτω ο αγγ€λος 
εωμων τους δαίμονας κυκλ<^ αΰτου κροτοΰντας 
και €Τ€ρους τραγωδοΰντας. Τ€λ. Και ταΰτα 
μ€ν περί του οσίου Νυ/χφωνος του οσίου μακα- 
ρίου 'ΙωακιΙμ 'Ιιρομονάχου* τφ Θ€ω ημών €Ϊη 
&ό(α και το κράτος νυν και ά€ΐ και €ίς τους 
αιώνας. 2. "*Είτ€ρος λόγος οτι βλαβ€ρά €στιν η συνο/χιλια 
τών μονάχων μίτά των κοσμικών" 

3• Ιΐ€ρι /Αθΐ;(αας. 

4• " "Ετερος λόγος π€ρι ΠρΓτωριου συγκλιρ-ικου κβιι 
τής αυΓοΰ θυγατρος καΐ του άρνησαμίνου παιδος τον 
κυριον ίγγραφως." Αρχ, Έλλαδιος δ€ ό €ν όσι^ 
τημή άνηρ ^αυ/χαστός αυτόπτης και υπηρέτης 
γλνόμενος τών παρ αυτού €πιτ€λ€σ^€ντων 
θαυμάτων. 

5. 'Ιωάννον τοΰ ΧρνοΓοστ^|Μ>ν Εις τον /χαταιον βίον, 

6. Τοΰ αύτον Εις τήν αρχήν τής Τεσσαρακοστής. 

Έΐ' το φφ' *•Τί ^στι 7Μ." "Αρχ. Έρώτ. Τ/ «στίι» 
γι/νή. *λπ6κρ. Γήϊρον φρόνημα. Τί 7*Ρ ίστιν -^υν/ι' 
ΊταΙί κ€Κοσμημί¥η καΐ ίξαττατώσα τού$ άνθρώτουί. 

7• *Εφρολμ τοΰ Σνρον Περί τής δευτέρας παρουσίας. 

8. Τοΰ αντοΟ Λόγος προς διόρ^ωσιν τών Ιμπαθώ/ς 
διαγόντων. Ι49• 2 2. 
Ι. Θεολογική συγγραφή Χαρτ. 8. XVII. «ν τ5 καθωμΛημέρχι Κ€ψ. νη' κατά. τον ίν άρχν τίΐ'αιτα, ών το 
τΑθ5 τοΟ νγ' καΐ τα ^οιτά έ^έησον. Κίφ. α' ""Οτι 6 θεοί 
^}70ΐ'*' ^ άγ/α τ/κάί 6'αι €ίί τρβΓί χαρακτ^/κχγ πλν ^ ^•'αϊ θβόί 
6'αι άμ^ όχι τ/κΐί καΐ δτι 6 αρθρωτοί 6'αι ιτατ ε/χόι^α θ€θΰ καΙ 
δτι ό λόγοί τον θ€θΰ ^γουν δ Χριστοί (χει δύο Ύ€ννήσ€ΐί καθώί 
καΐ 6 Χδ-γοί του άρθρώΊΓου."—Κ€φ. β', '^'Ότι όθεοϊΛ'αι άύρατοί 
καΐ άΐΓ€ρίΎραπτοί καΐ άσχημάτιστοί."^ Κ€φ. •γ\ *Ίΐ€ρΙ τα τάγ- 
ματα καΐ ιτάσαι οίΛτίαι αγγέλων είκαι." — Κ€φ. να' . **Έ<£ΐ' τινά* 
Χ-η^τΊΐ^ να κάμχι εκατόν φόνουί καΐ νά τον έτιάσουν να κόψουν 
τό κίφάΧη του άν ένοΛ καΐ €\€υθ€ρώθη άπό τούί φόνουί όπου 
ξκαμ€ν.*' — Κ€φ. νβ'. **Πόθ€ν €ύ\έχομ€ν τινάι δικαΐουί άνθρώ- 
τουί καί κρίνονται όπου ψυχομαχοΰν τολλά( ημέραί καΧ τολλοι>$ 
άμαρτωλούί €ίρψικωί καί, χωρίί παίδ€υσιν έν τφ Αμα άτοθένουν.^* 
— Κ^φ. νη/ . ** ΙΙίρί τα κορμΙα -ημών τών άνθρώττων όπου ΊτοΧΚά 
έσκοτοτώθησαν καΧ άπό μυρία θηρία καΧ πετίΐνά έκαταφα-γώ- 
θησαν ^ €ΐί τ^ θάλασσαν έπνίγησαν καί άπό μηρία θηρία κϋά 
όψάρια έφα^ώθησαν καΧ έχαΧώτθησαν καΧ έχωνεόθησοΜ €ΐί τ^ 
κοιΧίαν τών θηρίων καΧ τών ζώων καΐ ίδιαΚ-ίιθησαν καΐ έδιάβησαιν 
τα κορμία έκεΐνα τώί να συμαξόχθοΰν πάλιν καΐ να (Χθουν €1% 
Η}ν άνάστασιν^ •ψγονν «ίί τ^ κρίσιν τηί δευτέραι ταρονσίαί 
του κυρίου ημών *1ησοΰ Χρίστου. " 

2. Έρωταποκράτεις τίνες. *Αρχ. Τι υπάρχεις 

άνθρωπος και τι εστί άνθρωπος. 

3- " Περί τής κυριακής προςευχής." 

4. " Τό ίερον συμβολον τών αγίων *Αποστ6λ«•ν.*' 

5. "ΊιηΓολντον Περί τών ιβί * Αποστόλων που έκα- 
στος αυτών Ικηρυξε και που €Τ€λ€ΐώθη.** 

6. " Το« αντοδ Ίιπτολίτον Περί τών ο'." 

7. " Τά έτΓτά πάλαια του βίου θαύματα»" 

8. " Τι δι/λοΓ ό σταυρός όπου ΟΊ^μειονομαισθαι." 

9. " Περί τής γεννήσεως του αν^ραήτου." 

ΙΟ. "'Απο Άδα/Α μίχρι την παραδωσιν τής Κων- 
σταντινουπόλεως." Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 23 "Κρί^οτγραφία βραχυτάτη μΙ)»ον μέχρι ύαοκΧητίΟΡου^ ίνθα 
έζέτ€σϋ» φύ\\α. 

11. \ρονογραφία ιτερί Τουρκοκρατίας (ακ€φαΧος), 

"Αρχ,,,.ζμ^' €ΊΓ'ηγ€ν 6 ίουλτάΐ' ^ονλ€ημ.<ίνης 
£19 τους Κόρφους και απότυχε μ€Τ* αίσχύνης. 
Τέλ. Έΐ' ίτ€ί ,ζο€' μηνΐ 'Οκτωβρίω €βασίλ€νσ€ν 
6 '2,€λημηζ καΐ €\<ίλασ€ν και Ικονρσ€νσ€ τα 
μοναστήρια και Ιττηρε τον βίον τους* φ€υ της 
/Αανιας και της αδικίας οττον Ικαμ^ν Ιτους ^ζοθ 
6 Π€αλΐ7ΐΓασιας €λαβ€ν την ΤΓ€ρίφουμον Κΰιτρον 
και δλην την ττεριοχην αύτΐ75 '^'*^ €\αβ€ν ατΓ€ΐ- 
ροΐ' βίον και αιχμάλωτους ουκ ολίγους άνδρες 
Τ€ και γυναίκες. 

12. "ΑΙ ηΧικίαι του άνθρωπου" 

13. **Αι 'Π'€ντ€ αΙσθησ€ΐς της ψνχης καΐ του σώ- 
ματος," 

14• "Περί κλιμάτων της γης, €ν οίς συμβαίν€ΐ 
αυ^ι^ις και /Α€ΐωσις του νυχθημ€ρου €ναλαζ δια του 
ενιαυτοΰ εφ* εκαστν; αλιωσει." 

15. "Οί ετΓτά πλΛη^αι του ουρανού,** 

1 6. " 01 δώδεκα μην€ς του €Τους.*' 

ΐη. "Περί του ηλίου και των δώδεκα ζωΐ^ων,^* 
1 8. " Περί των ονείρων των κάτωθεν γεγρα/χ/χ,εκων 
Ίτως δει Ιρ^υνάσθαι Ιν τ^ σελι/νι/." 

Ι9• '**Αλφάβητος κατανυκτική δια στίχων" (κατα- 

λογάδιτν). 

"λρχ, 'ΆνθρωΐΓ€ νάσχΐϋ καΐ θαρ€Ϊ$ τόν κόσμοι ι^ά 
κίρδαΐνοί' 
κακοταθ€Ϊι καΐ μάχ€σ€ καΐ Θ4\€α να ττΧοντήσ'υί, 
2 Ο. *•*ΕίΤεροι στίχοι κατανυκτικοί" (κατ<ιλογ€ίδΐ7ν). 
"Α^. ''λνθρωτΓ€ τήΐ' κΧΙνην σου ώί τάψον β\έπ€' 
σέ Ύαρ τρωτον ΰστΈρον 6 τάφοί μέ\€ε, 

21. Λόγος (ακεφβιλος και ανεπίγραφος). "Αρχ.... 
και την ώραν Ικ^ίνην εν -β την αυλην εγνώρισεν, 
ούτω και ι;/χεΐς, αδελφοί και ιτατερες, ^ν μ\ν ταις 
€υημ€ρίαις θανάτου μνήμην ουκ εχω/ϋΐεν, εν δε 
ταΐς θλίψ€σιν 6λιγορουμ€ν και ανα^ε/ϋατί{^ο/χ,εν 
τον βίον ημών και την ημίραν εν ^ €γ€ννηθημ€ν, 

22. Δίΐηγησις άββά Μακαρίου του Αιγυπτίου. 
"Αρχ, ΙΙορν€υ6μ€νοί ίγοτ^ τ2ί των ά-γίων ττατέρων 

ίν τί ίρήμφ, 'ίίκο\ούθησ€ν αύτφ ά^ΎΈλοί κυρίου καΐ 
€ΪΤ€ν αύτφ, 

23* Σν|Μΐ^ Θ«ιπΓαλον£κη$ Εΰχι) σνγχωρητικη. 

24• '* Ποία αμαρτήματα συγχωρούνται μ€τά θάνατον 
δια των λειτουργιών." 

25• ""Οτι ου μόνον εις τους άποθαμ^ους &αι 
ωφέλεια και αφεσις αμαρτιών αι ^ειαι λειτουργίαι, 
άλλα και εις τους ςωντανους. 

20. 'Αρρα 'Ησαίόν "Περί των διδο/ϋίενων λειτουργιών 
εις σαροΛητάρια δια ζωντανούς και δι* αττοθαμΑνους,** 

27• Σν|Μΐ^ βεσναλον£κη< 'Ήερί το τί Ιναι αι μΛρίΒαι και εάν ενοιι €ΰλσγον να προςφίρωντοί δια γυναίκας 
ότΓΟυ να έχουν άνδρας αιρετικούς η ασε)8εΓς." 

28. " Διατι αιτίαν /ιετα τον θάνατον του άνθρωπου κάμνουν αυτού μνημόσυνα,** 29• "Διονυσίου Ιερο/ιοναχου τον ^ήτορος Διδαχι; 
άττλουστατι; και σύντομος προς τους εύσε)8εΓς Χρι- στιανούς." 

3©. Λόγος ττερι €λ€ημοσυνης, 

31. Ιστορία Διονυσίου του ρητορος ασκούντος Ιν 
ττ5 ο-κιγτβ της Λαύρας. "Αρχ. Έγώ αδελφοί ανα- 
γινωσκοντας μου τα ^ι)9λία €ύρίσκω ^αυ/χατα. 

32. Δ^ιηγησις περί λτ/στοί; (κολοβή), 
Τά ύτ' άρ. 23 — 32 έν τζ καθωμιΚημίν-β. 

150. 23• Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. 'Αλβ^ρτον Μαρίνου του Χίου Λόγος εις την σταυ- 
ρωσιν του Χρίστου. 

2. "Του άγίον Βασιλείον Λόγος (ίσκι/τικός." 

3• " Περί κοινοβίων,** 

4• Βίος και ττολιτεία Όνουφρίου και Παφνουτίου 
και ίτίρων άχτκητων. 

5• Πατερικ^ν και Γεροντικών. 

Έΐ' Τ0ΙΛΓ04Ϊ «Γα2 Βίοϊ καΐ νο\ίΤ€ία ΊΛαρίαί τηί μ€τονομασθ€ΐση$ 
Μαρίνοί, 

6. Βίος και ττολιτεία Μακαρίου του 'Ρω/χαίου. 

7. Βίος κοιι τΓολιτεία Παΐσίου του μεγάλου, 

8. Βίος και ττολιτεία Πέτρου τοίϊ *Α^ωνίτου. 
Άτταντα έν τζ καθωμιΚημέντ^. 

151 • 24• Χαρτ. 8. XIX. 

"ΑΣ περίοδοι του αγίου *Αποστόλου και Εύαγγε- 
λιστου. . .*Ιωαννου του Θεολόγου, συγγραφεαται πάρα... 
Προχ^ρον." 

152• 25- Χα(η. 8. XIX. 

Ι . " Νικόδημου Άγιορ^ον Έυχι) κοιη; €ΐς τον κυριον 
και εις π'άντας τους αγίους ίζομολογητικη, 

"Αρχ, Κύριε μου, κύριΐ μου γλυκύτατε μου 
Ίτ/σου Χριστε'. Τελ. "Οτι σοι πρέπει η δό^α, 
η τιμή και ή εκ πάντων προσκύνησις συν τω 
άνάρχ<ρ σου πατρι και τώ π-αναγίω πνευ/χατι 
νυν και ^ει και εις τους απέραντους αιώνας 
των αιώνων αμήν, 

2, ΤΙίναζ του βιβλίου. 

3• Χυγγραφή επιγραφομενη " Ίδεία του μετανο- 
ουντος. 

Ί1ραΎματ(ύ(ται ίν €ίδ€ΐ έρμ-ψΐΐα^ έν τξ καθωμιΚημένχι τό 
Έλ^ι^σάι^ με ίιά κ€φ, κβ'. Προτάσσεται δ* **Ε/ία7^<>7^ τοίϊ 
παρίαντοί βιβλίου^ ε/ί τ^ οποίαν ΊΓ€ρί'γράφ€ται, ί) ^ή, τό ιτταί- 
σιμον καΐ ^^ μετάνοια του βασιΧέωί ΑαβΙδ' πρ6ί τοότοΐί φανε- 
ρώνεται καΐ ό σκοποί του συγγραφέωί." "Αρχ. Ό προφήτηί 
ΑαβΙδ έΎεννήθη άνο ^ονεΐί πτωχούί καΐ ητον βοσκοί 
προβάτων, ΤΑ. {εΙ$αΎ,)'Όθεν δικαΐωί λέγει καΐ 6 Λ-γιοί 24 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚίΙΔΙΚΕΧ ΓρηΎόρίΟί 6 Νι/σση( Βτι δτοίοί άμφιβάΧΧα €ΐί τήμ 
μ€τάροιαν καΐ €ΐί τ^ιν σνγχώρησιν των αμαρτιών 6μοΰ 
μί τ6ν ψαλμωδόν ΑαβΙδ &$ ψάΧΧωμβν καθ* έκάστην 
τ6*Ε\έησ6ν μ€ καΐ &ι κ\αίωμ€ν τάί άμαρτίαί μαί ώίαν 
καΐ αυτόν δίά νά ένιτύχωμ€ν καΐ την σνγχώρησιν καΐ 
τ^ν /3ασ(λ€έα>' των ουρανών ύααν καΐ αύτδν χάριτι καΐ 
φιΧανθρωττΙψ κτλ. 

4• Εΰ;(ΐ/ €15 τον Χραττον. 

5• Εύ;^); €ΐς την ®€οτόκον. 

6. Ευ^(ή €19 την ®€οτόκον. 

7• Κανώΐ' €ΐς τον Θ€θτοκον, ττοίημα θ€θδώρον τοδ 
Στον8£τον. 

8. ^νχη €19 την &€θτ6κον. 

Ι53• 26. Χαρτ. φΰΚ XIX. 

Ι. *Ακολου^ία τη^ σννάζ^ω^ των άγ. * Αποστόλων. 

2. ΤΙαφάκΧ,ησί^ των δωδ€κα *ΑΐΓοστολων. 

3• " ΤΙαρακΧησις τον αγίου Ιωάννου του ϋρ/υσο- 
στομον. 

4• "Τ^ νία Κνριακ'β του ®ωμα.,.* Ακολουθία της €κ 
δ€κα€Τθΰς κατανομής τον "Ορους άπαλλαγης.'* 

5• " *^\.σ/Αατιιο^ ακολουθία του άγιου ένΒόζου καΐ 
ιερομάρτυρος ^Ιάκωβου του αδ€λφο^€ου.'' 

6. Λόγος ιτανι/γυρικος €Ϊς τον Εύαγγ€λισ/χ.όν. 

7• 2τι;(ΐ;ρα της ακολουθίας του Εΰαγγ€λισ/χοΰ. 

8. *Ι«ά>ννον τοΟ ΧρνσΌστ^μον Εις τον Εύαγγ€λισ/Αθν. 

9• " Παρακλι^σις της Ζωοδόχου ιτηγης." 

ΙΟ. "ίτιχτιρά καΐ κανών της ακολουθίας της Ύττα- 
παντής. 

1 1. Έγκω/Αΐον του αγίου Τρύφωνος, 

12. " ΒιΌς του εν αγιΌις ττατρος ημών Ιερωνύμου ίκ 
της %εφας των ττατερων ιταρά θ€θ8ώρον συγγραφέως." 

13. " Βιϊος ενθεος του €ν άγίοίς πατρός ημών Αυγου- 
στίνου επίσκοπου Ιττπονος Αυβίης * Αφρικής." 

Ι4• * Ακολουθία κσΧ βίος αγίου Καισαρίου. 

15. * Ακολουθία καΐ βίος αγίου Θεοφίλου του Μυρο- 
βλητου. 

1 6. * Ακολουθία κολ βίος αγιίου Φιλόθεου Κωνσταντι- 
νουπολεως του Θεολόγου. 

ΐη. * Ακολουθία αγίου Χυμεών του νέου Θεολόγου. 

1 8. Κανών τταρακλι/τικος των αγίων ΘεοΒωρων, 
Ίά διΗ άρ. β, 14 καΐΐδ έν τ§ καθωμίΚημένχι. 

Ι54• 27- Χαρτ. 4. XV. 

ΜηνοΛον Μαΐου (κολοβόν). 

ΦύΧΚα το'α Ικκοπέντα άντίκατ€(Π•άθη<Γαν ντο χαρτφων 
(ΧνίΠ. αΙων.). 

Ι55• 28. Χαρτ. 8. XVIII. 

Ι. -ΕυχαΙ του Λυχνικοΰ και του "Ορθρου. 
2. * Ακολουθία του μικρού αγιασμού. 

156. 29- 
"Ακολουθία του επιταφίου θρήνου. Ι57• 3θ• Χα/>τ. 8. XVI. 

Μι;ναΐον Δ,εκεμβρ. — Φεβρ. κατ εκλογην. 

158• 3Ι• Χα/>^. 8. XV. 

Διάφοροι άκολου^ιαι του € νια ντου κατ* εκλογην 
(άκεφ. κολοβ.). 

Ι59• 32. Χα/>τ. 8. XVIII. 

Ακολουθία του άγ. Γ€ωργιου του 5τρατι/λάτου. 
Περί τό τέΧοί "Ετοί ,αψιζ^ (=1716) μηνΐ *Οκτωβρίω, 
χ€ΐρ ΑίονισΙου Κώτι έκ τη$ ά^ίαί Ααύραί. 

ι6ο. 33• Χ«Λ^• 8. XVII. 

Ι. 'Ιωάννον τοΰ Χ.μυσοστ6μ/ον Αειτουργία. 
2. Ακολουθία του μικρού αγιασμού. 
3• Ευχ<ιι τιν€9. 

ΐ6ΐ. 34• Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 

Κανόν€9 τταρακλι/τιχοι ι/' €19 τοΥ αγ. Γ€ώργιον. 

ΐ62. 35• Χαρτ. 8. XVII. 

Ι , Εΰ;(αι του Αυχνικον καΐ του "Ορθρου. 
2. * Ακολουθία του μικρού αγιασμού. 
3• Αγιασμός και ακολουθία των άγ. Θ€θδωρων. ι63. 36. 

Έκλογι; του Ψαλτηρίου, 

Έν τΑ€ΐ ^αψοδ' ( = 1774) ΌκτωβρΙφ. 

ι64. 37. 

Διακονικον. 
'Εΐ' τΑα 1814 Μαρτίου θ'. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. Χαρτ. 8. XIX Χαρτ. 8. XIX. ΐ65• 3^. Χαρτ. 16. ΧνίΠ. {σ. 465). 

*Ακθλου^ιίοι τΐ7^ εβ^μα&ος και ευχαί. 

ΐ66. 39• Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Ι. £ύ;(αι του Λυχνικοΰ και του "Ορθρου. 
2. Το Μακάριος ανηρ. 

3• Νικηφ^ρον Βλ€)λ|Ανδου Έκλογΐ7 '*'^^ Ψαλτηρίου. 

Έν τ4Χ€ΐ ^α^λα (=1731). 

4• "Ακολουθία του μικρού αγιασμού. 

ΐ67• 40• Χαρτ. 16. ΧνΠΙ. 

Ι. Εΰ;(αι λ^' (ακεφαλ.). 

2. '^Παρά του άγιου Ε(^να£ον *Όρκος τοις καλλι- 
γράφοις ως φτησιν *1ερωνυμος εν τψ αΰτοΰ βίχ^." 

3• ^**Εκλογη του Ψαλτι^ρίου ιταντος €ΐς τ€ δο^ο- 
λογιαν κοιι ευχην, σνλλεγεΐσα παρά Νιοφντον €Ϊρχι- 
δκικόνου ΠιλοΐΓονηο•£ον του ίξ *Εβραίων" (κολοβ.) μετά 
προοιμίου, 

ΐ68. 4Ι• Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

2τιχΐ7ρα, Δοξαστικά και Κανον€ς τιν€ς (κολοβ.). 

ΐ69• 42. Χαρτ. 16. XVII. 

^αλτήρων (άκεφαλον και κολοβόν). Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 25 Ι70• 43• 

Ι. ^αΧτηριον. 

2. Οίκοι της ®€θτ6κου. 

3• Μι^ολόγιον. 

4• Τροπάρια τίνα (^κολοβ.). Χαρτ, 16. ΧΥΠ. Χαρτ, 16. XVI. 171. 44• 

ί. Νο/χ.οκανων 

Κ€ψ. σλί^, ών α'. ** Πβρί του χαροτοΐΌΰντόί ιταρενορίαν" β*, 
"Περί του έχΐ χρήμασι χΕΐροτονοϋΐ'τοί.'' 7• '* Πβρϋβ/χιίμΑΌυ 
έάΜ τύψτι τινά. . . " σλ7'. '* Πβρί τ^ί ΐΊ^στί/αί τώι» Χριστουγέννων 
καΧ των ά-γίων * Αποστόλων καΐ τη$ Θ€οτ6κου." σΧϋ'. " ΠβρΙ τοΟ 
1Γ^€ καταλύεται η νηστεία τηί τετάρτηί καΙ ίκτηί." σλε'. 
**Π€^ του τότβ μετάΚαμβάΜουσα^ οΐ όρθω$ βιοΰντεί.'* σλΓ*. 
** ΙίερΙ Ίτνευματικηι συγγενείαί.** σλ^^. *' Περί έτέραί συγγε- 
νείαί Ίτνευματικηί*** 

2. ΕύχαΙ σνγχωρητίκαΐ ίπι ΙζορυοΧογησ^ι. 

3- " Ακολουθία του μχκρον αγιασμού.** 

4• "Διτγι/σις πάνυ ωφίΧχρΜς τον οσίου πατρός 
ημών Μακαρίου" 

5• "Δεκ({λογος νόρυος κσΐ διαθήκη πρώτη ^θ€νπαρα 
Μωυσάος.'* *Άρχ. Δ€κα τταραγγελιαις /ϋΐεγάλαΐ9 
€Τνα( οτΓου ορισ€ν 6 Θ€ος τον Μωΰσΐ7*' '*^^ ταις €1717 <^^ '^^'^ κόσμον. 6. "Λόγος περί νι;στ€άχ9.** "Αρχ. Συνι;ί€ΐαν 
Ιχουσιν οί ^ασιλ€Γς €ν\ογημΙνοι Χριστιανοί 
όταν /ϋΐ€λλωσι να στ€ΐλουν τους στρατιωτας 
€ΐς τον π6λ€μον στίκοννται και τους παραινούν 
και τους καθοδηγούν. 

η, " Μαρτυριοντ^ς άγιας οσιομάρτυρος του Χρίστου 

Παρασκ€υ^ς'' (κολο)8()ν). 

Τά ύΐΓ* άρ. 5 — 7 α' τ^ καθωμιΚημένψ Ι72• 45• 
Μι/νολόγιον και Έΰχολογιον. Χα/)τ. 16. XVII. 1 73• Φ' Χα/)τ. 16. ΧνΠ. 

Δκικονικον. 
'Ει» τΑβί ^άχ^ί' ^ν βηντί *ΙουνΙου ιβ' ( = 1694) έ^γράψη 
χ€ΐρΙ Να^αι^αήλ Ιερομόναχου Αιονυσιάτη, 

174• 47• Χα/>τ. 8. XIX. 

"2υντα#τηχον σύντομων σνλλ€χθ€ν απο €Τ€ρα συν- 
τακτικά παρά τον διδασκοίλου 17/Αων ΏαναγΑτην, 1850. 
''Έγραψ€ 'ί^ικηφόρος /Αοναχος Άγιοπαυλιτου άττο νησον 
Κ€φαλλψίας 1850." 

Ι75• 48. Χαρτ, 8. XIX. 

" 2χολια €Ϊς τάς Τ1ράζ€ΐς των αγίων * Αποστόλων 

σωζόμ.€να €ν ιταΛαιφ μΛμβροΑνω Τ€υχη χ€ΐρσγράφξ^ 

της άοώίμΜυ Μαράις βασιλίσσης *Ρω/χαι<ιΐν.'' 

*Α^. **Πρ6λθ7ο»." Ό Ιβρόί €ί>α77*λιστήϊ Αοι/καϊ 
πρώτον συνέγραψε τό κατ* αύτόι» Ιερόν ΕύαΎ^ίΧιον, 

Η. 67τα τάϊ Ιίράξείί των *Αποστ6\ων άποστεί\α$ έκεϊνο 
καΐ ταΟταί προί τόν κράτιστον 4ΐΎεμ6να Θεόφιλον' 
άρχεται δέ τά μετά τ^)ν άνάστασιν του κυρίου άχρι 
τηί ΙΙεντηκοστηί καΐ τά 6σα παρά των *Αποστ6\ων 
διεπράχθησαν άχρι τηί εΐί Ύώμην άφήξεωί του απο- 
στόλου Παι;λοι; μεθ* ου συνήλθε καΐ 6 Αουκαί μετ' 
αύτοΰ' (νθα δη συνέβη τ6ν ΠαΟλοΐ' τριακοστφ Ικτφ 
^τ(ΐ του σωτηρίου πάθουί, τρίίκαιδεκάτφ δέ Ίίέρωνοί 
μαρτυρησαι ξίφ^ι τ^ν κεφαλήν άποτμηθέντα, *Αρχό- 
μεθα δέ τη$ συ-γΎραφηί των σχολίων άπό του £"' κεφ. 
έδαφίφ 5. Τά ^άρ σχόλια των ίξ κεφαλαίων ούχ ευρί- 
σκονται λιτόΐ'τωι^ των φύλλων τηί βίβλου. ΕΙί τάί 
Ώ,ράξείί των ά-γίων Αποστόλων, Κεφάλαιον ζ"* 'Τχό- 
θεσίί, *Αρχ^ τ^ί υποθέσεων περί του ά^ίου Στεφάνου. 
^Ιουδαίων έπανάστασίί καΐ συκοφαντία κατά Στεφάνου 
αύτοΰ τε δημηγορία περί τηί προί Αβραάμ διαθήκης 
του θεοΰ καΐ περί των ιβ' πατριαρχών. ΚεΙμενον. 
ΚαΙ έξελέξαντο Στέφανον άνδρα πλήρη πίστεωί καΐ 
πνεύματοί ά-γίου (ωί του ΕΙ άρα ταΰτα οΰτω$ Ιχβι. 
Σχόλιον έρμηνείαί, "Αιταΐ'τβί οΐ απόστολοι ήσαν πλή- 
ρηί πίστεωί οΟί εξελέξαντο ϊνα μη τά αι5τά 7^•''7'''** 
οΖα έπΙ *Ιούδα οΙα έπΙ Άνανίου καΐ Σαπφείρηί, εΐτα 
άφορίσαντεί αύτούί τω πλήθει (στησαν ενώπιον των 
Άιτοστόλωμ. Έι^ τΑ^ι μωνβ^, ΊΑέμνησθεΛακώβου μονά- 
χου, Ό κωδίΐζ ^<ΓΤίν άιττί-γραφον του ύπ" άρ. 129 (2). 

176• 49• Χβ/^»-. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. Κανόνες εζομυοΚογηταρίου {άκίφαλ.). 

2. " Κανόνες συνοδικοί κ€ΐι &ΐΓοστολικοΙ και του μεγά- 
λου Βασιλ((ον κοιι Μρων ά,^ίω/ψ νεωστι συντ€^€ν[τ€ς] και 
συναβρισθ€ντ€ς ^κ διαφόρων νομίμων και Ικτεθεντ€ς 

κατά τάγμυα Ικάστσυ κσΧ βαθμών.** 

Κεφ. α' *^ΙΙρωτοι^ δί δει περί των πνευματικών ειπείν πώί 
χρ^ αύτούί τά έπιτίμια έπά-γευ^ τοίϊ έζομολοτγουβίένψ καΐ περί 
τών τρόπων τών έξαγγελόντων, είτα περί τών λοιπών,** Κεφ, 
τελ, ** ΙΙερΙ Ύυναικών, έν φ περιέχονται διάφοροι καΐ'όνεί.** *Εν 
τζ καθωμιλημ^νη πλ^ τών άναγεΎραμμένοίν χωρίων συγγραφέων. 
Ίέλοί ,α^ΐ'α', μηνΐ Μαίφ λ' ( = 1751). 

3. *' ΙΙερι τών δι3ο/Α€νων λειτουργιών τών ιερέων δια 
σαρανταριά 8ια {ζωντανούς και άποθαρχνους," 

4• "Περί 1^μυοΚοτγησ€ως λόγος," *Αρχ. Π ρ είτε ι 
αδελφοί μου να ει/χεσ^εν προς τον θάνατον 
τοσούτον φροντιστικοι ώςάν να εΤναι ι; σι;/ϋε- 
ριν^ τελειωσις της ζωής μας, 

5. "Έκλογι) εέ €Τ€ρον νομυοκανόνου ττερι ιτορνεάις 
κώ. νγρότητος άνθρωπου τον άγίον Αναστασίου πατρι- 
άρχου Άνηοχείαι." 

6. "Τά^ις πρωτοκαθ€&ρίας τών άγνωτάτων πατρι- 
αρχών και αϊ μητροπόλεις και αι άρχιεπισκοποΛ," 

7. ΤυτΓΟί επιστολών και Ιγγράφων προς ιερω- 
μένους, 

8. **Ένχή ην λέγει ορχιερευς 17 ττνευ/ιατικος 7Γατΐ7ρ 

ΙτΓΐ τον /«.ελλοντα μεταλαβειν τών άχραντων μνστη- 

ριο>ν. 

*Εν τέλει ,α^ιτα ( = 1761). 26 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚίΙΔΙΚΕΣ ΐ77• ^50• 

Ι. ΝομΑκάι^ων {ακ€φαλος) 

Ίτ^ριέχων ίκΚοΓ^ Κα^ί^ων τώτ ΆιΠΗΓτ6λ»ν, τϋαν Σνν^8«ιτ 
καΧ τω» ΠατΙρΜν ^ τξ καθωμιΧημό^χι, 

2. *^ΤψιΜον 'Αλ<ανδρ€(α« *ΑτΓθκρΜΓ€ΐ$ νρσς τα9 
Ιπ€ν€χθ€ίσας αύτφ ^ρωτ7σ€ΐς " (κολοβ.), 

Ό κώδίξ ίΧΚΐΈ^ΐί έν τοΚΚαΐί, 

178. 5ΐ• Χ«/>^• 8• ΧνίΠ. 

Ι. Νο/χοκάνων 

Κ60. το^' κα£ τίνων /α^ σνι^αρίθμαυμένων έν τφ ιτίνακι. Έν 
τ^ καθωμίΚημ^Ό. Κ€φ, α'. '* Π^ρί κριτου του €&€Κ €^1 ιτ(ίνται 
σνμταθήί" β». "Π6ρ2 κριτου κοσμικού τΐ^α €ΐκοι^ί^€ΐ¥ του 
^€(ν.*' το/ί'. ** ΣυΎχωμψΊΧ^ δπ^ρ Ύράφωσί» οΐ &ρχΐ€ρ€ί% €ΐί 
τον (ξομο\οτγούμ£Ρον" τογ', " ίΐ€ρΙ ιτών τοιοΰσο' οΐ άρχίΜρίΐί 
τφ σταυροττγγίφ.** τοδι . " Πβρί ιτώί -^ράφωσίΡ οί άρχΐ€ρ€» €ΐί 
άΜτιμύτσιον,** το€\ " Π€ρ2 ιτών 'γράψωσυ' ο1 άρχνερΜ γράμμα 
€ύ€ρτγ€ηκ6ν δταν δίδωσι» όφφίκιον σταυρόν καΐ έττιγανάτιον,** 
τοζ^, " Τ ράμμα διτ€ρ Ύράφωσιν οΐ άρχΐ€ρ€Ϊί Τ€ρΙ ξ^γτίαί μονα- 
στηρίου 6'που νά €&€» χαλασμένον καΛ θ4\ουν δτι να τό ώ^ακαΐ' 
νίσουν." το^. "Γράμμα δΐΓ€ρ Ύράφίοσυτ οΐ άρχΐΜρ€Ϊ$ Τ€ρΙ 
ξΊ/ΙτΙοί ο^χμαΧώτου" Έ*τοί τούτων κ€φ, τοζ* — τνίΓ* άλλοι 
τύτοί έγγραφων, τττζ', ** Τά τ^ϊ ίκκ\ησία% όφφίκία,** ττη — 
νβ', **Ίύτοί έτιστοΧών καΐ διαζυγίων" 

Χρίστου άιτο χιΧΙοα έιττακοσίοα εννέα 

θ€σμ6$ δδ* ηΎ€ν έηί θ€οφάν€θ$ δΙα 
€ΐν €ΐκάδί ψτέραί δ€ξιηί Σκιροφοριωνο$ 
ΐ€ροδίάκονον έκ Χρύσαω του.., 

2. " Έ/κίπ^σις Ίτρο^ τον ^€ΐον Ίωανηρ' τον νι;στ€νπ}ν 
τΓ€ρί άνθρωπου ά'7Γ€θαμ€νου ^άν €νρΛη άκ<ιίρ€ος τον 
ότΓοΓον λτγουν καταχθόνυον τουτίστι βονλκόλακα^ 4αν 
ναι οίλι;σ€$ και, τι να γ€νι; €19 αντον. 

3- "2υνο7Γταπ7 1(ηγησι% τη% θ^ίας και ΐ€ρα$ λ€ΐ- 
τονργίας τταφά τον Ιν βιδασκάλοκ κυρίου Μ•λβτ(ον 
Σνρίγου θ€θλόγου καΐ του ΐ€ρου ηχχγγιΛϋον κηρυκος^ 
αΙτηθ€ίσα νπο του έν "Νίοσχρβίψ ιτατρνοφγ€υοντο^ 
Νικονος." 

Ι79• 5»• Χα/>Γ. 8. XVII, 

''Νο/Μ/ϋΐον ^κ πολλών ΙκΧ^Κτγμίνον £{$ ΐΓ€ζΐ7^ 
φριισιν." 

Κ60. τ^. α', " Π€^ ΐί/ΜτοΟ τον €&αι €/ι τ(ϋ'τα} συμπαθήί, 
β\ ** Π(^ διιταιοσιντι κα2 ιγ€^ τοΟ νοΐ€Ϊν δικοΛοσύνψ ό ιτ/χτ^. 
...τΓ*. **Π€ρΙ ιτώί 'Ϋράφεταί το διαξύ^ιον δτα» δαιμονί^€ταί 6 
άνθρωτοί ψγουν 6 άνδραί ή ^ γυναΧκα καΛ θ{\ουν να χωρισθοϋν," 
τξ*, ** Ιΐ€ρί ιτώί Ύράφίται τό διαξύ^ιον δταν 6 (ύ^δραί Χατη 
χρίίνουί ΐΓέντ€ κΰΧ δέν άτοστ€ΐ\η έξδδαί τψ γυναικόί αύτοΰ,** 

*Εν τΑ6ΐΈτ6λ€(ώ^€ΐ τό Ίταρον βιβλίον έκ χ€ΐρ6$ έμοΰ 
του αμαρτωλού καΐ άμαθού$ Πολΐ;^ον ΐ€ρέωί έν ^Τ6ΐ 
,αχξδ' Μαίν δ' ( = 1664). 

ΐ8θ. 53• Χαρτ, 8. ΧνίΠ. 

Ι . *' ΝομΌκαναιν τον αγιωτατον Ί«•άννον τοΟ ΝησηντοΟ 
Ικ πολλών διδάσκαλων σννηγμένος π€ρΐ€χων του πν€υ• 
ματικοΰ τά αναγκαία. ^^ 

Κβ0. ρογ' βραχέα. Χα/η. 8. ΧνΠ. 2. "Εύχι/ συγχωριτικη €Ϊ$ πασαν άραν κ(ΐι αφο- ι> » ρισ/Αον." 

"ΑίΓίντα ^ τ^ καθωβΛίΚημένχι, 

ΐ8ΐ. 54• Χα/ίΓ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Νο/Αοκανων €ν τ^ κοΒωμΛΧημΙντιι, 

Κ€0. ι;κ/9'. α'. " ΧΙβ/χ κριτου ήτοι άρχΐ€ρέω% του €ΐναι €ΐί 
Ίτώ'ταί συμταθίΐί." ^, "Περ2 κριτου κοσμικού τΙνά €ΐκονίΙ^€ΐ 
του ^χα»." υκα', ***Έάν τινά} λι^οτ^ϊ κάμΜΐ^ έκατδν φάνουί καΐ 
τύν ένιάσουν καΐ κδψουν τί/ν κεφαλήν του." υκβ', ** Π€ρΙ ί\€η• 
μοσύνηί τΐ άγιθά λα/4^(ίν€ΐ έκ€ίνο$ δτοΰ κάμΜη αυτήν, *^ 

2, Τα^ΐφ ΊΓρωτοκαθ€^ρίας (^κολοβή), 

ι82. 55• Χ<ν. 8. XVII. 

Ι. ΝομΌκάνων ίν τρ καθωμιΧημεν]^, 

Κ«0• ίί"*» ίδ»* α^ιβ'. «•Π€ρί των βαθμών τού γάμου €/ί 
ιτόσονϊ γίνονται τά σννοιιτ^ια ιτα2 «/ι ιτόσοι/ι 8^ 7^<'^^^^" 
(/3α^/ιολ07ΐον). ιγ — {^'. " Πβρί κρίσ^ωί καΧ νδμΛον," Ίούτων 
τό 17*• ** Πρώτον δέ δβι βΖιτβίν ιτβρί κ/μτοΟ, τοΟ €2ναι είί τάνται 
σν^Ατα^^ι," Ιί"• ** Πβρί άνακτΙσ€ωί οίκων." 

2, " ΈΰχαΙ 6φ€λημΛΐ €ΐς πασαν (ΐσ0€νϋαν." 

3• " Ακολουθία του μικρόν αγιασμού*^ 

183. 5^. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

"Νο/υα/Αον συλλ€χ^€ν ^κ διάφορων οίναγκαιων κανόνων 
τών ^€ΐων και ΐ€ρών 'Αποστ^λβ»ν και τών αγίων και 
οίκου/ϋ€νικών Σνν^δβ»ν τών θ€θφόρων πατ^κον και ίτ€ρων 
άγιωτατων €φχΐ€ρ€ίαν και τίνων ν€αρών )9<ισιλικών νόμων 
και άλλων τινών μ€ταφρασθ€ν €ΐς την κοιη/ν γλώτταν 
Ματθαίον του νομοθέτου, ος ην ί€ρομ6ναχος και ττάνυ 
σοφώτατος, το ^πίκλι;ν Βλαστι(ρη«." 

Κ€0. ση;* «^*''*ά τ^ τρντασσδμ^ίνον ιτίνακα. α'. "Πβρί 
ιτριτοΟ τοΟ ίΖνοί ί/ί ιτάνταγ συμταθην καΐ νά /ιι/^^ν ιτιστεΛ; 
λόγονγ τινών χωρίϊ έξ€τάσ€ωί." Ό κώΛ^ μό'βι κολοβοί σύν τφ 
τίτλφ του κ€φ. Ι^η. " Π^ρί άρδροί ή γυναικοί δνοΰ θ€λ€ΐ νά (λθη 
€ΐ{ τό σχήμα τηί καλογ€ρικψ ίωί πότε νά 8ο^(/ιά^€ται.** Χαρτ. 16. ΧνΠ. ι84. 57- 

Ι. Πίνοι^ τών ΐΓ€ρί€χομ€νων, 

2 . " ΙΙροοίμιον κσΐ Ιρμην€ία ΐΓ€ρι του πως $€1 νπάρχ€ΐν 
τον πν€υματικ6ν και ίρμην€υ€ΐν άκολντως τους €Ϊ9 αυτόν 
Ίτροςίρχομένους, " 

3- Νο/ιοκάνων. 

Έτΐ7Ρ<ί06ται " Σννο8ικοΙ καΙ Αποστολικοί Κανόνί» κα2 
τοΟ ΐλτγάλον Βασιλ€ίον.'' Κ€φ, τν', ών α'. "Περί τών παρ* 
ένορίαν χειροτονούντων," τν', *'Π6τ6 ίφείλουσιν ο1 6ρθω% 
βωΰντΈί μ€ταλαβφάν€ΐν τών θ€ίων καΐ άχραντων τού Χριστού 
μυστηρίων. " 

4• "Αί δ<όδ€κα δ€σποτικαι ^ορται δια στίχων 
ιάμβων,** Έν τ€λ€ΐ 

Αωρον τδ παρόν τοΟ θ€θΰ συνΐρ^Ιψ, 
ξγραψ€ν Ιδού Ν€θφύτφ έν •π6νφ, 
5• Εΰχ<ιιτιν€ς. 
6. Κανών παρακλι;τικο$ €1$ την Θ€θτο'κον. Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 27 185. 5^• Χβ/>^• 16• Χνιπ. 

"ί^ομοκάνων Ιν τρ καθωμΛΧημάηιι, 
Κ€φ. 4', ^ *'• **Π€/κ ΐΓ/ΜτοΟ, &τί ρά Αόι «/ϊ τ<ϋ'ταϊ συμ- 
Ίταθηί καΐ νά μίδέν ηστ€&ο λότουι τιιόϊ χωρίβ ΐ'ά έξ€τάξ)ίΐ" 

θάΜατσίβ α&τοΰ κοί ιτ€ρι μαι^αχου άτοΟ β^ ^«ίλ«ι τάϊ ώρα$ αντοΰ. η »> ι86 — 2Ι7• 59 — 9°• 

Χαμτ. 4, 8, 16. XIV— XIX. 
^κκλησυαστική /ιουσιιπ;. 

2ΐ8. 9Ι• Χα/>τ^• 8. ΧνΠ. 

Ι. * Ακολουθία του άγ. Γ€ωργά>υ (ακίφαλος), 

2. "Μαμνύριον του άγιου ΙνΒόζαυ μ€γαλομΛρτυρος 
καΧ τροπαιοφόρου Τ€ίύργίου" 

3• '' Ϊί€ρ1 της γ€ννησ€ως του αγίου μ€γαΧομάρτυρος 
Τ€ωργίου κσΧ όπως ίΙΧθεν 6 πατήρ αυτού €ί$ 0€θ- 
γψωσιαν, 

4• *' Θαν/ϋΜΐ του αγίου μ€γαλομΛρτυρος Τ^ωργίου το 
Ιν τ§ ΛασοΜον νόλίΐ γ€ν6μ€¥ον καΐ π€ρί της κόρης και 
του Βράκοντος" καΧ άλλα ^αυ/ϋΜίτα, 5. Άνδρ^ Κ(>ήτη« Έγκω/χιον €Ϊ9 τον αγ. Τ€ωργιον, 

6. Γρνργορίου επισκόπου Κ μ ιψι τ τ οψ πψ ο ν π^λΜη τον 
Κντρίον *Εγκωμιον €ΐς τον αγ. Τ€ωργίον. 

7• Οι ΊΓοφακλητικοι Κακον€$ των η' 7Χ«•' (κολοβ,). 

219- 92. Χαρτ. 16. XVII. 

Ι. Ακολουθία του ^Ακαθίστου ύμνου. 
2. *** Ακολουθία της αγίας μ€ταληφ€ως." 
3• ΕνχαΙ διάφοροι (^κολοβ,). 

220. 93• Π6/Ϊ7. VI— XIV. Χ<ντ. XV— XIX. 
Φάκ€λος ΊΓ€ρΐ€χων φύλλα Βιάφορα. 

Τά έτΙ ΊΓ€ρτγαμψί]ί είσιρ ΰληί έκκλησιασηκηί, τέσσαρα δέ 
ν€ρίέχουσυ' άρχαίαν μουσιχ^ρ>, τά ϋ χαρτψα φύΧΚα και 
φυλλάδια, ών τά τΧίΐστα XVIII καΐ XIX αΐω»., ν€ριέχουσΐΡ 
έιτ' Ισηί ΰ\ην εκκλησιαστική , τέσσαρα δέ μύΛΌν ίΐσίρ άτόσπασβία 
Ύραμμαηκηί. 

221. 94• Χαρτ. XVI— XIX. 
Φάκ€λος περιέχων φύλλα διάφορα. 

Ίούτωρ όλ/γα μ^<ψ XVI καΐ XVII, τά β^ τλίοττα XVIII 
καΧ XIX αΙών, Ιΐ€ριέχουσι δέ υ\ψ λειτουργική καΧ μουσική. Δ' 
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗ1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΛΙΑΝΤΑΡΙΟΥ 222. Ι. Πί/τγ. φό\. μ«7• ^^^• <^«λ. 2. 

Μινιόν ΆτΓριλ. βί — *ΙονΧ. ιβ (άκίφαλον^ κολοβόν), 

*223• 2. Πβ/τν. 4 μ4γ. ΧΙ σ€\. 2. 

'Ιϋάννον τοΟ Χ|»νσοστ^μ«ν Ύπόμνημ/ι €ίς τον Ίίωάνντν 

άίΓΟ Όμ4λ. ι^' {άκ€ψά\ου) μέχρι τ^ (κοΧοβηί), Κοσμείται 
ύτΓΟ (τιτίτΧύ» καΧ άρχικΟ^ '^ραμ^τωΐ', 

224• 3• Πί/^. 8 μ^. ΧΠΙ. 

Ι. θιοδώρον τοΟ Στονδ(τον Υ.ατηγιησ€ΐ% 
άτό τηί λΓ' (άκ(φ<ίλοι;). 

2. ***ΕννγραμμΛ €ΐς τον οσιον ττατ^ΜΧ ι/^ϋκϋιν κ(ΐΙ 
6μοΚογητηνΘ€0^ωρονηγσυμ€νον τον ϊτονδάηι/' ^Άρχ. 
Έτ€λ€ίώ^ΐ7 ^ν κυριφ ό δσιος και μ.4γας ιτατηρ 
ημ,ων ο Χρίστου θ€ράπων και ομ,ολογητης Θ€0- 
δωρος. 

3. βιο8ώρον τοΟ Στονδ(τον ^^'Ία.μ.βοι €Ϊς ^φόρσυς 
ν7Γοσ€σ€ΐς. 

φ *'Τον ^ άγιοις ττατρός ι/^υιών καΐ όμολογιτου 
θιοδΜρον ^ναΒηκη," 

225• 4• Π(/^. 8. ΧΙΠ. 

Ψαλτι/ριον. 

'Ετ τέλίΐ 

Έχίκ τό τέρμα του τάθου σον, ώ ^ίλο(, 
κλ^οτ μοραστων Τ€ράσιμ€ καΐ ^έραί, 
"Άέμνησο λοιτόΐ' «αΐ σύ του Ύ€Ύραφ6τοί 
οίκτροΰ μοραχοΟ καΐ ξένου Ίωάρρου 
σύρ σοΙ τυχ€ΪΡ μ€ τηί άρω κΧηρουχίαί 
... ταΓ( φαίΐραΐί τ^τ ιταράΎΡου Μαρία; 
. . . [άΙΧηθωί κυρίαί Θ€θτ6κου, 
*Ερ άρχί καΧ τέ\€ΐ τρία φύΧΚα {Τΐ€ ρτγ. φύΧ. XI. σέΚ 2) 
τίριέχορτα μέρη Χύτγου κατηχψΊκοΰ, ου άτύστβίσμα ύτό δέ 
Ίησοΰ καΐ ΰστ€ρορ δοξα^ομέρου τ€ καΐ άρτιδοξά• 
^ορτοί ώί τόΐ' τατ^ρα καΐ ύτό του τατρόί.... ♦226. 5• Τ€τρα€νάγγ€λον. Πί^. 8. ΧΠ. *Ερ τ€\€ί Μ,ρήσθητι κύρΐ€ τοΟ δού\ου σου θ€θδοσΙου 
ΐ€ρομοράχου, Κοσ/ϋβιται ύτδ άτέχρωρ καΐ άροξίωρ \&γου 
(τιτίτΧωρ, 227• 6. Πί/τν. 8. ΧΙΠ. 

Εύαγγέλιον (άκίφαΧον, κολοβόν), 

228. 7• Χβ^. Φ^ ΧΥΤΟ. 
Ι. 'ΑνΠί^χον |ΜταχοΟ τ^ λαύρας τον άγ. %άββα 

*Ε/παστολη προς Ένστάθιον ΐ7γον/Α€νον ρυονη^ Άττιιλινι/ς. 
2. ΤοΟ αντοΰ 'Ο/Αΐλάϋ ρλ' καΐ ι; Π€ρΙ 1(ορυολογησ€(ος, 
3• ***Α.ποφθ€γμΛτα καΧ ίί&ασκαλί(α πωλών αγίων 
νατ^Μΐιτ καΐ διάφοροι ομιλίαι ιτροςίτι και νονθ€σίαι 
καΐ €Γ€ρα ΐΓολλα άναγγα/α, τι/ν 8€ Ιναρ^ιν τ^ς βίβλου 
τανη;ς ονκ Μχρμ€¥ /ιι^ το να €ΐναι ιτα/Απ-άλαιον, μόνον 
δ^ οσα ψίραμίν ίγράψαμίν καΧ οι άναγινωσκοντ€ς 
μΙμ.νησθ€ τον γράψαντος." "Αρχ. Δ€ΐ δ€ και τοντο 
€ίδ€ναί ΟΤΙ Ιχρηζ€ν αυτή ν βίβλος κατά τον 
ιταρακολουθοΰντα σκονον Ικ τονς θείους κανώ- 
νας των θ€θφόρων πατ€ρων αφορισμούς τ€ των 
^€ΐων μυστηρίων, 

Ιΐ€ριέχοΡΤίΐι τ€μάχια \&γωρ καΐ άτοστάσματα γρωστωρ 
Πατέρωρ καΐ τι»α έκ τον ΠατΐρικοΟ καΖ Γ(/>οττμγοΟ ώτ έρμψ 
Ρ€υτικά τώρ Κορίχρωρ, 

229. 8. Χαρτ, 4. XV. 
Ι. Διοννσίον Άριοναγίτον Π€ρΙ τΐ7^ ^κκλι/σιαοττικ^ς 

ΐ€ραρχιϊας. 

"Αρχίται άτό του β* κ€φοίΚαΙου {άχΈφάΧου). 

2. ΤοΟ αντοΟ Προς Ύιμ6θ€θν 7Γ€ρι θ^ίων ονομάτων. 

3. ΤοΟ αντοΟ Π€ρ4 μυστικής θ€θλογίας, 

4. ΤοΟ αντοΟ Αι δικα έιτιστολαίΐ 

5* Καλλ£στον ιτατρκίρχον Κ^νσταηχνονιτ^λίΜν *0- 
μιλίοΛ 

ρβ\ ωρ α, "Ό^αλία ηθική ηρΐ του τω* ή \ο•γίκη φύσα καΧ 
£Κοτγοί μ€τέχ€ΐ τηί τετρακτύοί του χρ6ρου, "Αρχ. Έ7ώσ(ωτωκ 
καΐ κατά. ροΟρ φέρωρ €ρ τφ τηί βιανοία* ττ€ρφ άρατο- 
\ώρ τ€ καΐ άΡ€\ίττωρ, ΤίΚ (κοΧοβ,) Ϊΐ€ρ1 τάί δυσχ€ρ€Ϊί 
τοίρυρ του βίου έναραστάσ€ΐί Ικαρων διατρΙψαρτ€ί καΐ 
νρ6τ€ρορ τηρ τοΟ χρόρου ηρίοδορ..., β'. ** Διδασκαλία 
τον ΐΓ€α'αΎΐωτάτου ημωρ δ€στ&Γθυ του οίκουμερικοΰ πατριάρχου 
κΟρ Ε1αλλ£στον τρόί τοι>ί Χέγορταί ώι ^| άρτι\ο•γία τψ καθαράί 
ψυχτεί ^ση κήριμα." ύ', ** Αιδασκαλία ηρί τη% κουηίί άρα- 
στάσ€ωί τώρ Ρ€κρωρ." δ', ** άιδασκαΚία ταραίΡ€τικη τρό« τα Δ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΛΙΑΝΤΑΡΙΟΤ 29 ίΐΓ€ρχ6μχρα καΙ σνμτίτττοντα τοίί ώ^θρώτοΐί δια τάί άμαρτίαί. " 
€'. "'Ομίλ/α 6ί$ τό ^6¥ του θ€ίου Ααυϊδ τό *Εκύκ\ωσ€Ρ ^μΛ% 
ίσχάτη Αβυσσοί." Γ'. "ΔιδαβΊταλίαδβυτ^ρα." ^."Διδασκαλία 
τρίτη," η'. ** ΑίδασκαΚία τίτάρτη τΓ€ρΙ φόβου θ€θϋ," θ\ 
" Διδασκαλία νέμ,ιττη Τ€ρί €ύταξΙαί κλήρου. 232. II. Χαμτ, 8 μέγ. XVIII. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ ΧρνσΌστ6|λον Είς η^ τταμαβοΚην ταυ άσωτου. 


Διδασκαλία ΐΓ€ρΙ δίκαιοκρισίαί, " ια', ** Διδασκαλία Τ€ρί τη( τροσκυι^ήσ€ω$ 
του Σταύρου." φ', "Διδασκαλία ίίί τή•* Κυριακή Αΐ^τά τ^ 
Σταύρου τροίκύνησιρ," ί^'. **Ό/αλία €ί$ τή•* τ^μτηρ Κι/ριακτιτ 
τό» νΐ7στ€ΐι5ΐ'." ιδ'. **Ό/αλία ίίί τή•» ίκηρ Κι/ριακ^ Ϋ»"®* τώι» 
Ββιίώΐ'." ΐ€'. ** Διδασκαλία (ίχ τ^ Χαμτρα» Κυριακψ του 
Πάσχα. " ι^'. ** Διδασκαλία €ΐ$ τ^μ^ Κυριαχψ των Μυροφόρίον. " 
ι^. ** Διδασκαλία δογματική." ιη', ** Διδασκαλία βίί τό (ίητόν 
του Εύαγγ€\Ιου'Ότι ή /^ασιλβία των ουρανών έντδί ήμιων ^στι." 
ιθ', **Ό/χιλία ΐΓ€ρί ά'γνοΙα$ των θ€ΐων Ύραφων," κ', '* Διδα- 
σκαλία δο^ματχκη κατά του Τρψγορα καΐ των αύτοΰ διδασκάλων. " 
κα'. "Διδασκαλία δογΜατικ*^ κατά των ΒαρΧααμιτων." κβ' . 
'*Όμιλία κατά του Γρψγορα καΧ των α^φ όμοφρόνων," κ'/, 
"Κατά του αύτοΰ Γρψγορα," κδ'. "Κατά του Τ^ηΓγορα." 
κ€, " Κατά του Υμψ/ορα." κς", " Κατά τοΟ Τρτγορα," κ^^. 
** Κατά του τοιούτου Τρψ/ορα," κη, "Όμιλία κατά ΑατΙνων." 
κθ'. **Όμι\ία κατά Λατίνων." V. "Κατά των βλάσφημων," 
\α', "'Ομιλία Τ€ρ1 ταραχνέσ€ωί," \β', "Διδασκαλία €ΐί τό 
ρι/τόν τοΟ σο^Ο ΣοΧομωντοί Καιροί τφ ταντί τρά^ματοί {γρ, 
τρά^ματι)." Χγ', ** Διδασκαλία κατά ^οήτίον καΐ Ύοητ€υουσων," 
λδ'. ""Ομιλία ΐΓ€ρί άναισ^ι^σία». " λε'. "Διδασκαλία τ€ρΙτοΰ 
νω$ δ€Ϊ σχο\ά^€ίν έν τοΛί ύμνφδίαΐί του θ(ον καΐ μ^ι κατολιτωρ^ίν 
τοιττων." λί^. "Όμιλία Τ€ρ1 ταραιν^σβωϊ καί διδασκαλίατ. " 
λ^^. "Διδασκαλία τρόί τά έτ€ρχ6μενα ήμίν δ€ΐνά." λι^'. "'Ο- 
μιλία ταραινΓΓίκι}. " λ^'. "Ομιλία κατά φ€υδοτροφητων καΐ 
ψ€υδοδιδασ κάλων." μ'. "* Ομιλία ταραινετικι^." μα'. "'Ομιλία 
τα/κιινβτικι^." μ/3'. "'Ομιλία ταραινβτικι^." μ7'. "Διδασκαλία 
ΐΓ€ρΙ του Ίτωί δ€Ϊ σχοΚάξ^ορ τόν Χ/κστιανόν (Ιί τ^ του Θ6θ0 
νμνφδία» ού μόνον Ιν ταΤϊ Ι( τηχ έβδομάδοί ήμέραΐί^ άλλα καΖ 
€> αιίτ^ τ^ άναστασίμφ Κυριακή ^ιμέρ^," μΖ' , "Διδασκαλία 
όμοία τ5 τροτέρψ," μχ' , "Όμιλία τ€/)1 μττανοίαί." μΓ*. 
"'Ομιλία Τ€ρί τοΟ τώί δβι τόν διδάσκαλον δι«^γ«ιν τό ύτ αυτόν 
ΤΓοΙμΜίαν," μξ', "Όμιλία Τ€ρί δανείου." μη. "Όμιλία τερί 
των τεσσάρων η/€νικωτάτων άρ€των καΧ Τ€ρΙ μονάχων τολιτείαι." 
μέ^'. "Όμιλία τρόϊ μονα^οΐ^αχ είϊ τό /^όν του ^είου Παΐ^λοι; 
τό Εύσχΐ7μόνω} τεριχατίίν. " ν, "Όμιλία τίρί ύτοταγ^ί." 
να'. "Όμιλία τβρί ΰτακο^ί." ν/9'. " Διδασκαλία ταραινΓτικ^ 
τρόί τούί ίίρίΐϊ" (κολο/9ι^). 

230. 9• Χα/^τ. 4. XVII. 
Ι. *** Αποφθέγματα α^^ γιρ^ντβιν κατά στοιχ€Ϊον,'* 
2. ** Παραιν€σ€ΐ9 ά,τ^ παΉμωψ €19 προκοπην τ€λ€ΐο. 

η/τος." 

κ(^. λ^ι ων τό κ'. "Ί«»άννον μοναχοί; τον Ένκρατα Έκ 
των τνη/ματικών Α(ΐμώνων κ(0άλαια ρκθ' ,** 

Έν τΑ(ΐ ^ρκ' (=1612) Κυρίλλου ί(ρομονάχου μΐ7ν2 
Χθ€μ/9ρίφ ^ν τ<ρ ά7(ωνΐ/μφ δρ€ΐ του "Αθω. 

231. ΙΟ. Χαρτ. 4. XVIII. 
•* Θίίατρον τΓολιτικομ €ΐ9 το οποίον 'π€ρΐ€χ€ται ακριβής 

σνμβουλη τί 'π•ρίπ€ί να κοί^27 ^^^ <!^ ^^ ^ οπ^ΧΟ ο 
ι^€/ϋΐΐιΐν. 

Ή συγγραφίί α^η;, μ€ταφρασθ€ΐσα έκ του Λατινικού ^ό 
Νικολάον τοΟ Μαυροκορδάτου έξ€δόθη τύτοα έν Λ(ΐ^ί{ΐ τ<ρ 
1758, 1766 καΖ 1776, τό τέτα^ττον δ' ό^ Β€ν€τί^ τφ 1802. 2. Βασιλικού τοδ μ«γάλον Προ9 τους ν€ους σπως αν 
€κ των €λΛ. ωφ€λοΓντο λόγων, Κατά /ι.€^υοντων, Κατά 
των όργιζομίνων^ Εΐ9 το Κίΐ^ιλώ /χου τάς άττο^κας, Εΐ9 
το Προς€χ€ σιαυτφ. 

Τά ΰχ' άρ. Ι — 2 ίΐσΐν έξηγ^€ΐ$ €ΐί τ^ καθωμιΚημένην, 
3* Γρηγορ(ον τοΰ θιολ^τον Άττολογι/τικος τΐ7^ <^^ ^^^ 
Πόντο ν φυγής. 

4. ΑουκιανοΟ Ιΐ€ρΙ του πως &€Ϊ Ιστορίαν συγγράφ€ΐν, 
Τά ύτ* αρ, 3 — 4 «"«ρ^^ουσι κίίμενον μχτό. διαστίχου ί^ιπ^- 
σ^ωϊ €ί$ τη^ καθωμιΚημένην, 

233• 12. Χαρτ. 8. XV. 

Ψ(ΐλττ7ριον {άκίφαΧον), 

234. Ι3• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Γρηγορ£ου τοϋ βιολόγου *ΑΐΓθλογ);τικο9 της €15 τον 
Ποντον φυγής, * Απολογητικός €ΐς τον ΐαυτου πατ€ρα, 
Ε 15 τον Ιαυτοΰ πατ4ρα ηνίκα €π€τρ€ψ€ν αυτόν κτλ., Εις 
τον €^ισωτΐ7ν *Ιουλιανον, Εΐ5 τους Μίΐκκαβαίους, Εις 
Καισοίριον τον άδ€λφον, (άκ€φ.), ου η αίρχη "Ακων 
χ€ΐροτονηθ€ΐς, ΈΙς την α^Χφην Τοργονίαν, 

Πάντων των λόγων τούτων τό Κ€ίμενον μετά διαστίχου έξηγ^• 
σεωί είχ τίρ^ καθωμιΚημένην, 

2, ^**Έι(ηγησις τοΟ |Μγάλου Βασιλικού Π€ρί τταιδων 

» ** »> 
αγωγι;ς. 

3• Λογο5 τ]5 Κυριακή γ' των Νι^στιαϋν 
€ν τξ καθωμίΚημένη, 'Λρχ. Που βΤσαι σήμ€ρον άπό-' 
στο\€ τό στόμα καΐ ό νοΰί του Χρίστου ; *Εν τ/λ6ΐ 

Ε(\ηφ€ τέΧοί τρόί τούϊ α^^δ' ( = 1764) τηί η^ Φαρ- 
μοθ^ έν τη Σμύρνη. 

4• " Έ^ι^σις του ΑονκιανοΟ €Ϊ5 τό *Ω Ζ€υ φιΚΐ€ 

^ /■' ι» 

καχ ξ€νΐ€, 

^αψδ' Νθ€μ/8ρίου θ' (=1764). 

235• Ι4• Χαρτ. 8. XVI 

Ι. Ίιυγγραφη θ€θΧχ)τγικη ανεπίγραφος 
€ΐί κ€φ. νβ\ ων α. ""Λμωμοϊ ^στ2ν ό άτό τάσηί κακίαί 
Λττεστον τόν βίον αύτοΰ δΐ€ξά'γων. " 

2. Μητροφάνον* Ύ/ινοι. "Αρχ, Ύ/ι.νοι προς το 
^€ΐον ερωτικοί π\ηρ€ΐς των θαυμ,ασίων αΰτου. 
ΤΑ. Ό §€ βουλόμ.€νος μαθ€Ϊν π\ατωτ€ρον ζητψ 
σάτω την του Θ€θδουλου ^ιηγησιν, 

3• "ΤοΟ αντοθ(;) 'Έρμ,ην€ία πώς δ€Γ μεταγράφ^ιν 
τοίυς ύμνους•*^ 

4• " 'Ωρολόγιον συν Θ€<ρ των ^€ΐων ύμνων και ευχαΐ 
μετά τροπαρίων €ΐς το Ψαλτι^ριον, €ίσι $€ πόνημα 
βηκαρα μονάχου,** 

236. 15- Χαρτ. 8. XV. 

Ι. 'Ιϋάννον τοΰ Χρνσοστ^μ«ν Α^ιτουρτγία, 
2. ΒαοΊλ€£ον τοΟ |Μγάλου Λ€ίτουργία. 30 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 3* Α€ΐτουργία των πρσηγίΛσμάηον, 

4. ΆτΓθ<ΓΓθλθ€ναγγ€λα η7^ Ιβ^μά&κ, 

5* Ακολουθία €ίς άρχαριον (κισοφορονντα, 
6. Ακολουθία ν€κρώσιμος, 

237• 1 6. Χα/Λ•. 8. ΧνΠ, 

" Βίβλος θαυμαστή των άγ^ '^ψάνηβν άποφθτγμΛτα 
και (Γννα^€ΐ9 καΐ )9ιΌί κατά στοιχ€Ϊον.'' 

♦238. 1 7. Χο/>τ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. 'Ιϋάννον τοΟ 7ίρννοστ6μ/ον Λιιτον/ογια. 
2. Βαοαλ€(ον τοΟ |Α«γάλον \€ΐτονργία, 

3- Λιιτουργια των ττροτ/γιασ/ιινων. 

'Εν τ^λ(( Έτ(λ6(ώ^ΐ7 1^ ταροΟσα βΑτοϊ δια χ((ρόί 
κά/ΑοΟ ^λαχίστοι; ΐ€ρομονάχον τάχα καΐ καΧΧΐΎράφου 
Ααυρ€¥τΙω §τουί ,α^λ^^ (=1787). 

φ "Ακολουθία του μικρόν άγιασ/ιοΰ. 

5. Τ^νχη €ί$ τους /ιέλλοντας μτταΧαβ^ίν, 

6. Ακολουθία τΐ7^ μ€τα\ηφ€ως, 

7. Άκολονΰάχ τι^ς κοιν^ πα^ΐΓλΐ7σ€ως €ΐς την 
νΊΓ€ραγίαν ®€οτ6κον, 

8. *Ετ€ρο$ κανών ΐΓϋφακλψΊκός, 

9. Ενχ^ των κολλύβων. 

ΙΟ. Ά7Γθλυσ€ίς των δ€(ΠΓθτικών λίγόμ€ναί €Ϊς τον 
^σ^€ρινον και τον ορθρον. 

1 1 . " Εύχΐ7 "^«τ/Ρ"*^ '^**^ κατανυιπ•ιιπ7 *^* ^^ Χ^ίΧΓταν 
Ίνάννον τοΰ ΔαμαοΊΟΐνοΟ/' 

12. Ακολουθία €ΐ9 τον άκάθαστον υμνον, 

Έν τΑ(ΐ ΎράμψΛσι χρυσοίί Έτ(λ((ώ^ΐ7 ι^ ταροΰσα 
δ4\τοί δίά χ€ίρ6ί κάμοΰ ελαχίστου ΐ€ρομονάχου Ααι^ 
ρί¥τΙφ ίτοϋί ,α^Χν ( = 1788) ααιϊιΊ 'ΝοίμβρΙφ κα του 4ξ 
*1ωαννίνωρ. Ό κΰΛίξ κομψωί γ^ραμμέψοί, κοσμείται δ^ ύτό 
ΐΓ€ρίκ6<τμωρ έτιτίτΧων κοΧ αρχικών Ύραμμάτωι^ χρυσών καΐ 
ΐΓοΧυχρώμων, 

239• 1 8. Χα/Λ•. 8. ΧνίΠ. 

Ι. "Βίος καχ πολχτ^ία τον οσίον πατρός ημών 
Νΐ;φωνος ^ν Κωνσταντινονπολ€ΐ μ}ν ασκι/σαντος, 
ΙνιΧΓκόνον 8€ γ€νομ€νου Κωνσταντιανης κατά την 
*Αλ€$άν8ρ€ίαν," 

2, "Κ€ψάλαια Ικλ€λ€γμΜνα Ικ νοΚΧων βφλίων 
ιτάνν ωψ€λψΛ Ικ τον βίον τον αγίον Νι/φωνος." 

3• "Π€ρΙ κατανν{€ω$ λόγοι φνχοφ€λ€Ϊς, Έκ τον 
βφλίον λ€γομ€νον Παρ€ί8€ΐσος.'' 

240. 19. Χα/η. 8. ΧΥΠΙ. 

Τ€τρα€υάγγ€λον. 
'Έρ τίΚ€ΐ ΕΙί τδ χίΧίοστώ €υτακοσιοστώ ίΐκοστω 

(κτω €¥ μηνίί ^Ιουρίω.,.κα ^μέρ^ δ' ώρα 8^ τηί ημέρα^ 
έτ€Χ€ΐώθ'η τ6 ταρδ¥ Λ-γιον Τ€τρα€ύα'γΎ4Χιθ¥ ύτο χ€ΐρ6ί 
καμοΰ ί€ροδιακ6νου Μ.€Χχισ€δ^κ Αητηράκι του Κριτόί, 
Έΐ' τζ άΜα'γτγραμμέιηι ^μ€ρομψί^ υπάρχει σύγχυσα. 241. 20. Χα/η, 8. XVII. 
Ι. 'Ακολον^ια τΐ7^ κοιμησ€ως της Θ€θτόκου. 

2. ΔανΚΒ βισναλον^κηι Εις τιτν Κοι/ιι/σιν. 

3• Κανόν€ς Ίταρακλητικοι €ΐ9 την ®€οτ6κον, 

4• 'Ιϋάννον τοΰ Δα|ΜΜκηνοΟ Εις τ^ Κοίμησιν, 

5• "Εις την κοίμησνν της ®€οτόκον^* 

Έρ τρ καθωμιΧημέρ^ί. "Αρχ. "Οτοιοί ήΘ€Χ€Ρ ίΰρη τόν 
τρότορ τηί σωτηρίαί του, Ό κωδιξ ^^^γραμμέροί ύτό δύο 
χειρωρ, 

242. 21. Χα^. 16. XVIII 
"Είς δο^αν Θ€θΰ Π€ρι προςφδίας €ΐτ€ π^ρί τόνων 

των αντων δι&ΜΤκαλων αντ(ΐδ€λφων *Ιιιαιτνικ£ον καλ 
Σϋφρονίον τ6ν ΑϋχονΒΑτ άπο Κιψαλι/νίϊας." 

243• 22. Χα^. 16. ΧνίΠ. 

Ι. * Ακολουθία της μ€Γαλήψ€ως, 
2. Άκολον^Μχ €ΐς ΐ€/>€α ΙννΊτνίοσθίντα, 

244• 23. Χα/»τ. 16. ΧνΐΙ 

Ι. Βροντολόγιον (αΐί€φαλον). 

2. ^ιλι/νολόγιον. 

3. "ΊατροοΌφιον απλον «ίΟΜ ωφ^λιμον και παΐ'ν 

υανμάσιον. 

*Ερ κ€φ, ρΘ\ ώρ ΐΓροτάσσ€ται τίτα(. "Αται^τα τά 4ρ τφ 
κώδικι έρ τζ καθωμιΚημέρχι, 

245• 24. Χαμτ, 16. ΧνΠΙ. 

"Καλ€νδα^ιον ήτοι ττρογνωστίκόν 7Γαντοτ€ΐνον, /Χ€τα- 
φρασθ€ν 7ΓθΤ€ ^κ τ^ς ονγγαρικης γλώσσης €ίς τι/ν 
ημ€Γ€ραν άπλην ναρα τίνος άνωννμαν, ννν το πρώτον 
έζ€86θη τνποις δι* 1(ό&ων και δαιτάη^ς του ^ντι/Αωτατον 
καΐ χρησιμωτάτου Ιν πραγματ€υταΐς αρίστου κυρίου 
κυρίου Κωνσταντίνου του 7Γαναιδ€σι/Αωτάτου ΐ€ρ€ως 
*Ώμμανουηλ Μ€λ€νικίου του και 7γοτ€ οΙκονόμου της 
ανη^ς π6λ€(ας χρηματίσαντος. Έν Αίψια της '!^αξρνίας 
Ιτ€ΐ 1767 ^ τρ τυπογραφίψ του Βρϋτκοπφ,** 

Τό ίρτυτορ βιβΧίορ^ ου άρτίγραφορ 6 κώδιξ, λ€ίτ6( τάρα 

Βρ€Τψ. 246. 25. Έ^ο/χολογι/ταριον. Χαρτ. 16. XVII. 247—325• 26—104. 

Χαρτ. 4. 8. 16. ΧνΠ— XIX. 
Έκκλι/σιαστικι; μουσική, 

*326. 10$. Περγ, 4. XIV. σεΧ, 2. 

Εναγγ€λιον. 
Γ/γρατται δΧορ χρνσοίί Ύράβίμασί»^ κοσμείται δ^ ύπ6 έη- 
τΙτΧωρ καΐ ώραίωρ άρχικωρ Ύραμμάτωρ, Έκατέρα τωρ δύο 
σεΧίδωρ, βίί άί δηιρψ-αι^ ίχει στίχους ίρδεκα, *Εραπ6κ€ΐται 
ίρ τψ θησαυροψυΧακίφ τψ έκκΧησ(αί^ λ^γηχΜ δί ύπό τωρ 
ποΚΧωρ αύτ&γραφορ *Ιωάρρου του Χρυσοστόμου, Ε' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ α 327• Ι. Χαρτ. 8. XIV. 

Νικήτα τον 7Γανΐ€ρο>τάτου μητροπολίτου ΣψρΛψ 
*Εζγγησις €Ϊς του$ άναγίνωσκομένονς λόγους τον Ιν 

άγίοΐζ πατρός ηρυων Γρη^ορίον τοΟ θβολ^γου." 

"Αρχεται άτό τήί *0μι\1αί €ΐί τό Πάσχα καΐ \ή^€ΐ €ΐί τη» 
ΈΙί τόΐ' πατέρα σιοητώττα. Τά πρώτα καΐ τβλβι/ταία φύΧΚα του 
λίοΛ' ό^κώδουί τούτου κωδικοί έκπΈσόι^τα άι^τίκαταττάθησα» ύπό 
άΧΚίι» {Χαρτ. ΧνΠ. αΐΰν.), 

*328. 2. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. Ψαλτι/ριον. 

2. ^/ινοι τριαδικοιΐ 

Εκ τΑβι ΚαΙ τοΰτο συν τοι$ Αλλου έκ τηί του ά^Ιου 
Νϋτολάον ίκκΧησίαί του ΤΙο\υ'γ4ρου, Κοσμείται ύπό 
ίπιτίτΧύύ» καΧ άρχικώτ Ύραψψάτ(αι> πίρικόσ/Λωι^, 

329. 3• Χ«/»^. 8• XVIII. (σ. 167). 

Άγιασ/χαταριον μικρόν. 

330• 4- Πί/^. 8. ΧΠ. (^. 176). 

Τ€Γρα€ναγγ€λον. 

Τα πρώτα καΐ τελ£ΐπ*αΣα φύλΚα έκπ€σ6ι^τα ά^τικατ^στάβησορ 
ύπο Αλλωτ (Χαρτ. XIV. α/ών.). 

331 • 5• Χ»/>^. 8• ΧνίΠ. 

Ι. Σνιτ€σ(ον Ιπιστολαί. 

2. " Τον σοφότατου κυρίου θ€οφ{\ον τοΟ ΚορνδολΙικ 
τον υστ€ρον δια τον ^€ΐΌν χαΐ /ι.οναχικον σχήματος 
β•ο5οσ£ον μετωνομασθστΓος *Εκ0€σίς 7Γ€ρί ^ιστολικών 
τνιτων. 

3• Ό|*ήρβν Ό8νσσ€ία9 Α — Δ, 830. 
"Αταΐ'τα μ€τίί διαστίχου έξηγήσ€ωί ί/ί τ^ καθωμίΚημέρψ, 
άραΧαί Ιν τφ 2. 

332. 6. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. ***1Ά$τγγησις τον σοφωτάτον Σνψ§σ^ον Έιταττολων 
€ρμην€υθ€Ϊσαί παρά Δανιήλ /ιονα;(θν τον ΊΙαιγΛου" 2. '*ΈΐΓΐ^€ωριαι τινϊς €ΐς τάς του σοφωτάτου Σνν€σ(ον 

ΈτΓίστολών ΐταρα Νίθφντ©ν.'* 

Έιτ τί\α Παρά ΤρηΎορΙου ΐ€ροδιακ6¥ου ΪΙατμΙου. 
3• ** *Έ(ηγησις του Σννισ^ον Π€ρι βασιλ€ίας.** 

4. *' ΣννιιΚον τον σοψωτάτον *^(•ηγησις €ρμψ€υθΜΓα 
πάρα του σοφολογιαττατον Βί&ισκαίλου κυρίου Δανιήλ 
Πατ|ΐ£ον τοΟ "Κ ψ αμ ^ Ιβη ΊΙερϋ φαλάκρας Ιγκίάμων" 

5. *^$ιγγησις του 1ΐ€ρι ΐίρωσυντις λόγου Γρΐ|γορ(ον 
τοδ θ€ολ^γον. 

6. " Έίτγττσις €ΐς τον Π€ρΙ στ€φάνον λογον τον ^ 
ρητορσιν αρίστου Δη|Μσθένον«." 

333• 7• Πβ/^. 8. ΧΠΙ. 

Ι. Λανσαΐκόν. 

2. *' Τον αντον Εις το Πά« ο Ιμβλ^ψας €ΐς γυναίκα 
προς €πι0υμίαν.^ 

3• Τινά Ικ του Γιρονηκοΰ. 

4. " Π €ρι ΐ€ροκΓν η/ε διδασκαλία πανν ωφέλι/ιος." 

5- " Πιρι της ί€ράς προς€υχης.** 

6. "ΚΧαυθμοΙ καΐ θρήνοι μονάχου αμαρτωλού καΐ 

ξένου 
δι ων καΐ άπ€\4Ύ€το πρδί ψυχ^ν την Ιδίαν." 
ΤΑ. ΤοΟτο σημ€Ϊον πέφυκ€ν ά^άπηί π\ηρ€στάτηί 

τό χαΐρ€ΐν μ€τά χαίρονται, τό συμπ€νθην π€ν• 

^οΟσι. 

Στίχοι π€ρΙ τοίη 360, καταλογάΛ;!» μυ^ν τό π\€Ϊστον •γε•γραμ• 

μένοι, άλλα διακρυ^δμενοι 4κ του πρώτου Ύράμματοί^ δντοί 

ερυθρού. ΕΙσΙ δ^ μέροί τη$ Αιόπτραί Φιλ^ιπτον τοΟ μοναχοΟ, 

έκδ€δομέν7ΐ$ Χατιριστί μύνον {Μιρηβ ΡαΙτ. Οτ. ΟΧΧνΠ, 701). 

7. Έκ των τον Πατρόν τοΟ ΔαμασιτηνοΟ. 

8. "Νικολάου του άγιωτάτου πατριάρχου Ε^Μνσταντλ- 
νονιτ6뀕»9 ΙΙοίημΛ προς τον πρώτον του * Αγίου "Ορους.** 

"Αρχ. Πολλάκ(( μ€ έβίασαί καΐ έξέθλιψαί τέκνον, 

{Μχοηβ ΟΧΙ, 392.) { 32 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 9• ^Ανεπίγραφον ΠιρΙ διαφοράς άμΛρτημάτων (κο- 
λοβόν). 

"Αρχ. **Δ€ί €ΐδέ¥αί δη «ι» τψ μη άμοιρ€ίν χαΐ'Τίλώί 
ταιίτι;!» τ;7»' /3ί/3λον €/$ τά$ τώι» αμαρτημάτων 4τιτί• 
μήσ€α τέ καΐ διαφορά^, άλλα καί το^τωΐ' ττ^ι» ώφ^λααν 
έκ μικράί άφορμη$ Χαβόντα €ίί ύττόμνησίν τ€ καΐ 
άΐ'αίΊίτΐ7<Γ4ΐ' ί\Θομ€ν, καΐ καθω^ πάντων των τρο€κδ€' 
δομένων καΐ ίΐί ταύτα τρνγ-ήσωμίν τούί καρτούί' (κ 
των τοιούτων τοίννν βιβλίων έν έητομη αναγκαία 
τίνα έκ\€ξάμ€νοι ώδε €ΐί τό τέλοί ταύτηί τηί βίβλου 
τ€θ€ίκαμ€ν• καΐ ^άρ αΐ των αμαρτημάτων διαφοραΐ ούκ 

Τα τίλίΐ/ταΤα φύλλα ίκτ€σ6ντα άντικατ€στάθησαν ντδ άλλωΐ' 
(Χαρτ. ΧΠΙ). 

334• 8. Χαρτ. 8. XIV. XVIII, {φ. 807). 

Ι (φ. Ι α). *'Τον €ν αγιοις ττατρος ημών Αββα *Ισαέύ€ 
τοΟ Σ^)ρον του άσκητον και άναχωρητου γ€ΐ^ομΑνον ετητ 
σκόπον της φιλοχρίστου π6λ€ως Νιν€νι Λόγοι ασκητίκοί 
γραφ€ντ€ς μΛν παρ* αύτου ίδίί^ι γλώσσης, €ρμην€υθ€ΐη•€ς 
8€ υπο των οσίων πατέρων ημών του Αββα Πατρικίου 
και του Αββα *ΑΡρα|ΐΧον των φιλοσόφων και ησυχαστων 
των €ν τρ λάβρψ ηατυχασάντων του Ιν αγιοΐ9 πατρός 

ημών "^άβα." 

Λόγοί α'. ** Ιΐ€ρΙ άχοταγ^ϊ ιταΖ μοί'αχαί^} τολιτβία}. " Τ€λ€ΐ/- 
ταΖα **ΈΐΓ(στολ^ τρό( τόΐ' βσιοΐ' νατέρα ^ιμίαν Συμεώνην τον 
θαυβΛΛτονρτγύν." Τά τελβυταία ^λλα σιτγκεχυ/ιό'α, το'ά δ* 
άντικατεστάθησαν ντό Αλλωΐ' (Χαρτ. XVIII.). 

2 (φ. 272)9). *'Έκ τον ΓιρονηκοΟ νουθ€σίαι ωφί- 
λι;^οι." 

3> Διάφορα αΊΓοσνάσματα και άποφθ€γματα €κ του 
Γιρονηκοΰ. 

Τά ύτ' άρ. 2 καΙ 3 (τΐ χάρτου χειρί XVIII αΖώνοχ. 

335• 9• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. (φ. 380). 

Ι (φ. Ι α). 2τιχ)7ρά διάφορα. 

2 (φ, 1 5 α). *' Του σοφωτάτου άνΒρος Εν9ν|ΐ(ον μονά- 
χου τοΰ ΖιγαβηνοΟ Έγκώ/χιον €19 τον ^ν άγίοις νατ€ρα 
ημών Ισαττόστολον και ΙεράργΎρί των * Αθηνών μνγαν 
'ΐ€ρ6θ€ον.*^ 

Ύ6ν λόγον τούτον ύττοδειχθίντα ύχ* 4μοΰ αντέγραψε τψ 1880 
τρόϊ (κδοσνν 6 Ίτρώψ ΙΙατρώκ κ. 1^ικηφ6ρο% Καλογβραϊ. 

3 (φ. 4^ β)' ** Δκίλογος ^ν ^ €ΐ9άγ€ται ό αμαρτωλός 
τ^ ®€θτ6κι^ διαλ€γο^€νο9 κατά άλφαβητον.^* "-^Χ• Ό 
αμαρτωλός* άνύμφ€ντ€ θ^όνυμφ^, 

4 (φ. 4^ β)• " *0 αμαρτωλός κσϊ ο ^ΐΛβολος" 

5 (φ. 5 ϊ **)• Βίος του οσίου * Αντωνίου, 

6 (φ. 65 α). '''Ι(Γαάκ τοΰ 0νηΐΓ6λον Υπόμνημα π€ρΙ 
του θαύματος του γενομένου υπό του άρχαγγίλου 
Ταιρριηλ €ν τφ αγιφ ορ€ΐ του Ασω 17^01 7Γ€ρι του 
άρχαγγ€λικου ύμνου του "Αζιον ^στίν." 

7 (Φ• 73 **)• "Έ'ίλογι) του Ψαλτηρίου πακτος €?? Τ€ 
δο^ολογίαν και €υχην οτυλλΈγ^ΐσα πάρα Νβοφντου (ιρο- 
8ιακ6νον Πιλοιτοννησίον τοΰ 4£ ΈβραίΜν." 8 (φ. 119 α). Κανονις τριαδικοί. 

9 (φ. 145 ''^)• "Διιτγι/σις 7Γ€ρι του ^αρακτ/νου του 
θ€ασαμ€νου την οπτασίαν,^ 

ΙΟ (φ. 159 <^)• "*Εγ«ω/«ον €ίς τον μίγιστον €ν 
Ϊ€ραρ;(αις...Διονυσιον τον Ζακννβιον." 

11 (φ. 2ΐ6α). "Π€ριΤ79τοΰ Πιλάτου άΐΓθφασ€ως 
κατά του "^ιωτηρος" 

12 (φ. 221 α). "Διΐ7γϊ/σΐ5 7Γ€ρι των άναιρ^θέντων 
οσίων πατίρων ημών Ιν τψ Αγί<ο Ορ€ΐ.'' 

13 (φ. 233 <*)• "Ή οΐΓΤίΐσία του κύρ Δανιήλ οττου 
€ΐδ€ κατά το αψζ^ Ιίτος Νθ€^)3ρίου ιη\" 

"Αρχ. Έ7ώ ό ^1» μοναχοΐί «λάχιστοί Δαί'ΐ^λ διέτρι- 
βον έν Κερκύρ^, 

14 (φ. 255 <*)• ^ίος και 7Γθλιτ€ία 2υ/ΐ€ών του νέου. 

15 (φ. 273 <*)• Βίος και 7Γθλιτ€ΐα Διονυσίου του ίν 
τω Ολύμπω, 

1 6 (φ. 2 79**)• "Λόγοι άσκτ/τικοι διάφοροι των άγιων 
ΊΓίντίμων.** 

ι η (φ. 337**)• ΈΐΓίστολικοί τιν€ς τυττοι, και τρο- 
παρία Γκβργίον τον Ε1ρτ|τ6<. 

1 8 (φ. 3^3 λ). Έίΐ7γι;σ€ΐς τιν€ς και θέματιι, 

19 (φ. 373^)* "Κανών παρακλητικός ψαλλόμίνος 
ύπο του ί€ρ€ως έν τψ ναψ του αγίου ένΒόζου μ€γαλο- 
μάρτυρος Τ€ωργίου,^* 

2 ο (φ. 37^ **)• "Οίκοι κατά αλφαβητον άναγι- 
νωσκ(>^€νοι €ν τ^ έορτ}} του αγίου μ^γιλομαρτυρος 

Γ€ωργίου." 

Τά ύτ' άρ. 5 καΐ ϋ έν τη καθωμιλημένη. ΜΓτά τοΟ κώδικο% 
εΰρηται συνεσταχωμένον τό έξηί έντυτον βιβλίον' 

"Λόγοι και ?Γαραιν€σ€ΐς του όσίον πατρός ημών 
'ΕφραΙμ τον Σνρον €ίς άΐΓλΐ7*' φρασιν /ι,€ταγλωττισβ€ντ€ς 
κτλ. παρά ΊιροΜον ΐ€ρομονάχου 'Ιβηρ^τον. *£ν€τίΐ7σι, 
αψκ. Παρά *Αντωνίί^ τω Βόρτολι." 

Πρβλ. ΒρτΓοΰ Ν€0€λ. 0(λ. Α' άρ. 169. 

336• ΙΟ. Χαρτ. 8. XVII. 

" Βίοος και πολιτία του οσίου πατρός ημών * Ανδρέου 

του διά Χριστόν σάλου " 

^ τ^ καθωμιλημένη. Έν τέλει Έτίλβιώ^ι; τό παρόν 
έν ^τει ,ίρο-γ' ( = 1665) διά χ((ρόί Γβρασί/Αον «αί οΙκτρου 
Ιερομόναχου,..!!^ άρχη φόλλον {ΪΙερτγ. φύλ, XIV. σελ. 2) 
περιέχον απόσπασμα έκ του του *Ι«άννον τον Χρ νο ο υ ί ύ μον 
*ΤπομΜήματος εΐί *1ωάννψ, *Εν τ^λίΐ δίο φύλλα {ΙΙερτγ, 8) 
-γεγραμψ^να ΙβηριστΙ, 

♦337• "• Χ»ρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Βρα;(€α επιγράμματα €ίς τό Ψαλτι/ριον. 
2. Ψοιλτι^ριον. 
Κοσ/ϋ€ΐται ^ό εΐκόνοί τοΟ Δανίβ. 

338• 12. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Βασιλ€£ον τοδ {ΐτγάλον Π€ρι μοναχικής πολιτ€ίας. 
2, 'ΐΜάννον τοΟ Χρνσοστ^μ«ν Π€ρι νηψ€ως και προς- 

€υχν?. Ε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 33 3. 'Ισνιάκ τοΰ Σνρον Τΐ€ρι τάζ€ως των αρχαρίων, 

4• 'Ιωάννον τοΟ Χ^ηκτοστ^μον * Αποσιτάσματα ομΛΧιων, 

ζ, ΤοΟ αντοδ Εις τον μάταιον βίον, 

6. Τοϋ αντοΟ Λόγος πιρί νΐ7στ€ΐας. 

7• ΤοΟ αντοΟ Λόγος €Τ€ρος π€ρΙ νηστ€ίας. 

8. '* Αθανασίου 'Αλι£ανδρ•Γα« Λόγος 8ια κιφβιλαίων 
ττρος τας λτολας του Θιου πάσι τοις αποταζαμίνοις και 
θ^λουσι σωθηναι,^' 

9• *Έφρολ|λ τοΟ Σΰρον Π€ρι κατανυ^ιως ψνχης. 

ΙΟ. '' Έκ τον &ΡΡα ΔοφοΟέον Π€ρι ταπ€ΐνοφροσυνης" 

11. "Έκ του Γιροντικοϋ." 

12. Έκ του ΠατιρικοΟ Διάφορα βραχέα, 

339• ΐ3• Χβρ^. 8• Χνπ. 

βηκ€4>α«. 

'Εν τΛ(ΐ '^Ύράφη τό ταρόν Βιά χ€ΐρ6ί ΙΙαρθενίον 
/ΑΟΐ^αχοΟ, τέκνου τοΟ ^ν τι'^ι;/^α^(/^0(( /^νρ Ματθαίον 
^μ Ιτ€ΐ ^ξρνζ' έν μηνΐ Μαίψ ( = 1649). 

340• Ι φ Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Τ€τρα€υάγγ€λον. 
'Βτ τΑίΐ Τό 'ταρόν θ€Ϊον καΐ ΐ€ρ6ν τ€τρα€νάΎΎ€\ορ 
έγράφη έ-τΐ ίτονί Χρτβ' ( = 1674) βιά χ€ΐρ6ί θ€θκ\ήτου 
€ύτ€\οΰί των ΐ€ρομονάχων, 

341 • ΐ5• Χβ^• 8. XIX. 

" Πν€υ/Αατικός καθρ€πτης" 

'ΑρτίΎραφον έντύττου /3(/3λ{οι;, ον ό τίτλοι, κ(ίκώί άντί'〕 
γραμμένο$ έν τφ κώδίκί^ ίχει ιτλήρης ώι έξη$, '* 11ν€υβΐατίκόί 
καθρέττηί* ^ καρδία του άνθρώτου ^ ναός θ€θΰ Ύίνεται ή 
κατοίκητήριον τοδ Σατανά ώί έξ€ΐκονΙΙ;'€ταΛ έν τψ τταράντι σχ^δΐφ 
€ΐς 10 Ιχνο^ραφίαί. ΪΙρόί €ύκο\ωτ4ραν κατάΧηψίρ τταντός άνθρώ- 
ΊΓου καΧ νρόί έρ€θίσμ6ν καΐ τρόοδον αύτοΰ €ΐί τψ χριστιανικτρ^ 
^ωήν, *Έλκ τοΟ (πασσίκου €ίί την καθομιΚουμένην ηδη τρωτον μ€τα• 
φρασθ€ΐς άτό Πέτρον αι^ταβ^λ^ι; του ά^Ιου θαβωρίου. (Σημ, 
4κδ, Ούτος ώνομάξ^το Ί€ρ6θ€0ί Ύ€ν6μ€νοί κατ&πνν τατριάρχηί 
^Αί^τίοχείαί δν νάΧίν έν τ^ τατ/καρχ^ί^ δΐ€δέξατο 6 νυν άτό 
Σκυθοντ6\€ωί Τ€ράσιμοί. ) Τύττοΐί έκδΙδοτοΛ δατάντ^ του μακαριω- 
τάτου θ€ΐοτάτου καΐ σ€βασμιωτάτου τατριάρχου των 'ΐ€ροσο\ύ' 
μων κυρίου κυρίου *Αθα»α4Γΐου του Γ' €ΐί ψυχακψ των ορθοδόξων 
ώφέ\€ΐα», 'Εν ΚωνσταντΐΡουΊΓΟ\€ΐ κατά τό έν '^€οχωρΙφ τοΟ 
Π. Τά^ι; τντο^ραφ€Ϊον. 1840 (θ σ. 54 μετά δέκα ξυ\ο•γραφιων), 

342. 1 6. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. θ€θ8ώρου τον Στονδ(τον Κατηχησ€ίζ. 

"Αρχονται άτό τηί Κυμακη$ του Ύ€\ώνου καΙ ΦαμσαΙου καΐ 
δί-ήκουσι μέχρι τηί ά-γίας καΐ μ€^ά\ηί ηαρασκ€υψ. 

2. ΤοΟ αντοΟ ΪΙροοίμ,ιον €(ς τον κατι/χι^τικόν λόγοκ 
Ιωάννου τον Χρυσοστόμου, 

3. '* Λόγος του &ββα *1στυάκ τοΟ Σνρον ττρος μονάχους 
αρχαριονς /ΐ€ταγλ(ι>ττισ^€ΐς τταρά Διοννσ^ον ΐ€ρο)ΐονάχον." 

4• ''Παρ€ν€σις ττρος του^ θέλοντας σωθηναι μονά- 
χους ως €ν σννοτΓτω του Ιν ιττισκόττοις λογιωτάτον 
ια;ρον ΔαρΛΟΊςιρτοΟ Αιτήβ καλ Ρινδ^νης καλ ιτρο^δρον Πολι- Έν τΛβι ΈχΙ ίτουί ,ξροα ( = 1663). Τά ΐΓ€ρΐ€χόμ€να 
ττάντα έν τζ καθωμιλημένη. Τι^ στάχωσιρ άνοτ€\οϋσί φύΧΚα 
χαρτφα διαφόρων αΙώνων ΐΓ€ριέχοντα διάφορον έκκ\η<ΓΐαίΓηκ'ψ 
ΰ\ην καΐ κατάΧοτγον φόρου μάνων, 

*343• ΐ7• Χαρ^. 8. XVII. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ Χρν<Γοστ^|λον Α€ΐτουργία, 

2. Βαο-ιλι^ον τοΟ |Μγάλον Λ€ΐτονργια. 

3. *Η Λ€ΐτονργΜΐ των ϋροηγιασμένων, 

4• Εύχαιτινις. 

Κοσμείται δι* έτιτίτλων άτέχνων καΐ αρχικών 'γ ραμμάτων 
άκομψων. 

344• 1 8. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. "Ή του Βλ<)ΐ)ΐ£δον Λόγκο;." 

2. '' θιοδώρον [Προδρόμου] 7Γ€ρι μηνών, ^* 

3. Ί»<Γήφ ΒατοΐΓ€δινου Έιτιστολι; **Τ<Ρ νι/ο/λοτάτφ 
γαλΐ;νοτάτω τ€ και θ€οσ€β€στάτί^ αν^ίντι κυρίυ^ κυρίί^ 
*Λλ€^άν8ρω Κωνσταντινον Μανροκορδάτω βθ€βό8<ι. τφ 
μ,€γ(ΐλθ7Γρ€7Γ€στάτ<{> 'ηγ€μ6νι ττοστ^ς Ουγκροβλαχίας," 

"Αρχ. Πάσι δ€Ϊν οΤμαί^ θ€οσ€βέστατ€ καΐ γαληνό- 
τατε η-γεμων^ οΤ$ ότωίοΰν /^^τ€<ΓΤ4 λόγοι/ καΐ ταιδείαί. 
ΤΑ. "Οτι τό ί\€θί καΐ -ή άλι^^βια αύτοΟ €Ϊη μετά σου 
του διαφυΧάξαι σε νύκτωρ καΐ μεθ* ημέραν καΐ εΐί 
Ύενεάν γενεών οίκοδομησαι τόν θρόνον σου διά τό 
όια^^σ^αι διαθήκην μετά τών εκλεκτών αύτοΰ' τό 
σπέρμα αύτωΐ' μένει εΐί τόν αΙώνα καΐ ό θρόνοί αύτοΰ 
Ιωί έιτί γης ηλιο$ φαΐνη καΐ ^| σελήνη κατηρτησμένη 
έν ούρανψ αύγάξ'η, Ύη$ ύμετέραί θεοσεβεστάτου γα- 
ληνότητοί ύίΓΟκλινης καΐ εύτεληί δοΰλοί Ιωσήφ ίίρο- 
μόναχος Βατοττεδινόί, διδάσκαλος της έν ΤιασΙφ σχο- 
λής, ΙΙελοτοννήσιος. 

4. [ΤοΟ αντοΟ] ** '^,τίχοί προςφωνητίκοί, ηρωικοί ττρος 
τον υψηλότατον αυθ€ντην Άλί^ανδρον Μανροκορ&ίτον, 
λ€χ^€ντ€ς €ν Ίασιφ της Πογδανίας." 

Στίχοι 35. "Αρχ. 
ΧαΓρ' άγάνοφρον έϋμειλίχιε δρχαμε λαώΐ' 
^ώοις γε ημέτερος •γε άρχος κεκλημένος εΐης. 

5. [ΤοΟ αντοΟ;] "Λόγος €Τ€ρος €τηγραφό/ΐ€νο< ^τηλη 
ηγ€μονίκης φρονησ€ως, εν ^ δ€ΐκννται ό^€ν τα άγαΑι 
τοις άνθρωποί% ίγγίνεται και αληθής €νδαΐ/ιων καΙ 
μακάριος άνθρωπος λ€γ€ται. Τ<Ρ ^€γαλοπρ€Π'€στάτ<ρ 
ηγ€μ6νι πάσης Ουγκροβλαχίας,'^ ανη». » Η. 345• Ι9• Χαρ^. 8. XVI. 

'^Έκλογι; κ€φαλαίων άθροισθίντων Ικ διαφόρων 
βιβλίων Ιερων και πολλην τίνα και τταντο^πη και 
μ€γαλωφ€λη π€ρΐ€χ6ντων διδ(ΐσκαλιαν και τών μ€ν 
διαλαμβανόντων 7Γ£ρι θάνατον και τών ^κ€ΐ0€ν δικαιο- 
τηρίων, τών δέ ττιρι €υχης και ^€η(^€ως και πάσης της 
εις το θείον λ€ΐτονργ«ις• ίτι δ€ και ιτιρι τών άχραντων 
και φρικτών μυστηρίων η Βε τούτων συλλογή γ€γον€ν 

€$ αίτιας τοιαυη/ς." 

Έν Τ6λ6( *ΈΎράφη διά χειρός Κυρίλλου μονάχου έν 
Ιτ€ΐ ,ί'ρ^ ( = 1599) Φ€υρουαρίου κβ', 

5 34 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 346• 20. Χαφτ. 8. ΧΥΙΠ. ΧΥΠ. 

Ι. ''2νντο/χα οι άτΓοστολοί ιί7^ €υ&>/χ(ίδος." 
2. Κανών €^9 η; ν ®€θτ6κον, 
3• Ακολουθία του *Ακαβίστον, 

4. *^ Κανών παραΐίλιρΊκος €19 τον τίμ.νον ΙΙροΒρομΛν,** 
5- Οίκοι €ΐς τον αγιον Ίωάννι/ν τον Βάπτιση} ν καΙ 
Πρόδρο/χον. 

6. "Μνΐ7/ιΐ7 τον Ιν αγιοις 'ΐΛρομΛμτυρος Μοδ€στον 

πατριάρχου Ί€ροσολύμων,** 

"Εν το'ΐ τώι» 0(;λλ»ΐ'...τατ€4ΐ'όι δονλοι νάντων ^μωρ 
Θ€οφάρηί τάχα καΐ Ί€ρομ6ραχοί καΐ.,.τηί €Ρ μηιΊ 
Ί&αρτΙου 26 €η έτο$ 7202 καΐ άτό ΧριστοΟ 1694 

347• 21. Χα^. 8. XVII. 

Ι. *'Τα{ις γΐΛ^ομίνη Μ, καθί€ρ6σ€ΐ ναον καΐ 1&ρύσ€ί 

τι/ς €ν αντφ άγιας τραν€ζη%, 

2. " Τ<{^19 'γί,νομΑνη Ιιτί καθΐ€ρωσ€ί οίντι/ι.ινσιων." 

Πβ/Μ^άλλτται 3ια φύΧΚου (Π€ρ7• XIV) τ€ριέχοΐ'τοί μουσική 
4κκ\ησίαστυΓήν, 34^• 22• Χαρτ. 8. XV. 

ΜηναΖον τον όλον ^ιαντοΰ (ακ4φαλον), 
Τά ^λλα τολλαχοΟ συγκεχυμένα, 

349• 23. Χα/η-, 8. XIV. 

Άκολον^ιαι Βίάφοροι {ακ€φ, καΧ κοΧοβ,), 

35^• 24. Χα/>τ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. *Εζομολογητάρίον. 

2. ''Κανον€ς σννοδικοι Ικ πολλών και εφόρων 

νομίμων σννοΒρονσθίντον 7Τ€ρ\ μονάχων οπον βέλονν 

να ΙΜονν €ΐς το σχήμα της καΧογ€ρικής καν άντρων 

καν τ€ γνναικών και πόσον καιρόν να δοκιμάζονται,** 
'Ερ τ§ καθωμιΚημεντι, 

35^• 25. Χα/>τ. 16. XIX. 

Ι. *Ακολον0ια τον μικρόν αγιασμού της άγ. Ζώνης, 
2. " Κανών παρακλητικός €ΐς την πάνσ€πτον Ζωνψ 
της νπ€ραγίας ®€θτόκον,** 

35^• 26. Χαμτ. 16. ΧνΠΙ. 

'^Άλφ^ν^ρον τοΟ Μανροκορδβίτον Παρα8€ΐγ^τα €Ϊς 
την π€ρΙ σνντάζ€ως αΰτον 8ι&χσκαλΐαν και πρώτον €ΐς 
τα προτακτικά άρθρα,** 

353• 27. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

Ι. διάφοροι άκολον^ΜΜ, €νχ€ΐι κ€ΐι ^κκλι;σιαστικαι 
τά^€ΐ9. 

Προτάσσ€ται τίτα|. 'Βτ τ^λξΐ ^ξμθ' ΌκτωβρΙφ κβ' 
(1600). 

2. Τα Ιν8€κα ^(ύ^ινα €ναγγ€λια. 

.3. "Τα €πτα μυστήρια της τον 0€ον αγώις ^κκλι/- 
σίας." 354• 28. Χαρτ. 16. XVII. 

διάφοροι €νχαι, άκολονθίαι και τιν€ς άφορυσμοί, 

355• 29- Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Ι. Κανον€9 γραμματικοί Ικ των τον Βαρ(νον. 
2. Τ€χνολογία γραμματικής κατ Ιρωταποκρυσιν, 

3• Άγνωστου Ένν€α λόγοι 

ϋναντα έ¥ τζ καθωμιΧημέν-υ. α' ύί τό *Εγ4ν€Τ0 έγγύί αυτών 
€ΐί Ιεροσόλυμα, β' ΕΙί τά θεοφάΜεια. γ ΕΙί τά ΕΙίόδια, 
3' Είί τά 6(0^(10. β' Ε/ί τ^ 'γέΐ'νησυβ τ<^ ΧριστοΟ, Γ' Ε/ί 
τά θεοφάΜ €ΐα, ζ' — β' Χαττιχηιτίκοί, 

35^. 3®• Χαρτ. 16. XVI. 

Ι. Τνποι Πιστόλων €19 ΐ€ρω/ι,€νον«. 

2. Π€ρι τάζ€ως και καταστασ€ω9 των αρχαρίων, 

3. 'Ισχιάκ τοΟ Σΰρον ίκ τον Λόγον π€ρι αγρυπνίας 
των νυκτών. 

4* Βίος και πολιτ€ία Ευφρόσυνου τον μαγείρου, 

5. *λποφθ^ματα φ«λοσι^φ#•ν κ(ΐι πατφ«»ν. 

6. Έκ τον ΓιρονηκοΟ και τον ΠατιρικοΟ. 
7• Ενχτ) €15 τον Ίι;σονν δια στίχων. 

"Αρχ. 'Ακβίΐίαστβ μακράθυμε Χριστέ μου σύη^νωθΐ μοι, 
'Βτ άρχί φύΧΚοΐ' (Πβργ.) 'γνγραβΛμέψον Ιβηριστί, 'Ει» τέλίΐ 
^λλον (Πβργ. ΧΠΙ. σεΚ 2) τηρίέχον μερο% ΊριφδΙου. 

357• 3Ι• Χ*/^• 16• Χ^^ 

Διάφοροι 8ιι;γΐ7σ€ΐς θαυμάτων και οπτασίίαι(ακ€ψαλ.). 

"ΕχοΐΛΓίΐ' ίίίαν έκαστη έΊπ-γραφήρ, Έν τ^ <£ρχ5 /ααί τούτων, 
^ϊ 1^ έΊΓΐΎραφη ** Πβρί τ^ /9ασιλ^σΐ7ί τ^ί Φρατγίαϊ, ^ί τάί 
κεκομμέναί χύραί Ι&τρευσεν ^ Ίτωττο^αμοί β^του^α" τά 
^(^' Γρά^βι ό παπα κΰρ Ί«άννη« ^ ΜοριΙή< άτο τόν 
Χάνδακα Υίρ-ήτη^ €ΐ% τ^ν βΙβΧον αύτοΰ 6τοΰ ών6μασ€ 
ΚΧίνηρ σο\ομω¥Τ€ίθΡ καθώί €ΐί τό τροείμοααν €ίνομ€ψ 
καΐ λ^7** *'» τό κξ* κ€φά\αιον 6τι κτ\. 

35^. 32. Χαρτ. 16. XIX {φ. Β). 

"ΚατάΚσγος των Ιν ταΤς μοναΐς "Αθω άγ, λ€ΐψάνων. 

359• 33• ^<ψΓ, 16. XIX. (σ. 62). 

Ι. Δνο ^ιστολαι Προς τονς οίκονντας την γην της 
Θ€θτόκον (άκ€φαλ.). 

2. *Αποκάλυψις της Ιίαναγίας, 

Άναντα έρ τ§ καθωμιΚημέρχι. 

36ο. 34• ^οψΤ' 16. ΧνΠ. 

Ι. Βίος και μαρτνριον άγίον Ε€νοφώντο$ {άκ€φ. 
κολοβ,), 

2. *Ασκητικαι παραγγύώιι {ακίφ,), 

3• ^^ ^ιηγησις και άποκάλυψις της νπ€ραγ(ας β€0- τοκον. » φ '* Δι&ΜΓκαλίία χριστιανικι; €Ϊς τι;ν οποίαν ο διδά- 
σκαλος Ιρωιτψ καχ 6 μαθητής αποκρίνεται** (κολοβ,), 
"Ατακτα έρ τ^ καθωμιλημέρ}!. 36ΐ• 35• 
£νχαι τον Ανχνικον. Χαρτ. 8• XIX. Ε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΖΛΓΡΑΦΟΤ 35 362. 3^• Χ«/^• β• ^^ΙΧ• 

''ΙΙρο9€νχαι σνλλ€χ0€ΐσαι ιταρα ΆΟαιταο<ον 1«ρο- 

μονάχον τοΟ Κ(η|τ^. . . Έ ν€τιί;σιν. 1814." 

'ΑΜτί'γρΛψο» έιττύτου βιβΧίον, \€ΐτοι^τ(η χαρά Βρ«τ^ 

363. 37• Χ«Λ^• 8• XVIII. 

Άγιασ/ιατάριον. 

364• 3^• χ*/»^• β. χνπι. 

Ι. Τα δ«ύδ€ΐία €ναγγ€λια των παθών. 
2. Τα Ικ8€κα Ιωθίνα €ναγγ€λια. 
3• *0 Ιπιτάφιος θρήνος. 

*365• 39• Χ*/"•. 8. ΧνίΠ. 

'Ιωάννον τοΟ Χρυσοστ^μ^ν Λ€ΐτουργια. 
Κοσ/4<ιται ντό /ΐί-γαΚωρ άρχίκωι^ γραμ/ιάτωΐ' άτίχρωρ. Χαρτ. 4 μ^. ΧΙΥ. σ€λ. 2. 366. 4ο. 

Τριφδιον (κολοβόν). 

367—431• 41— ιο5• 

Χα^. 8 ΐΑ^. 8. 16. XVI— XIX. 

Έκιτλιτσιαστιιη; μονσικη. 

432. ΐθ6. Πί/τν. XIV. Χα/>τ. ΧνΠ. XVIII. 
Φακ€λος π€ρίΐ€χων Βαίφορα φνλλα (Χαρτ.) μΛΐυσυσβ Ικκλησιαστικης και τρία φύλλα (Π^>γ.) Ικκλτμηα' 
στικης νλης. 

433• ΐο7• Χ<ν. 

Φακ€λο$ ΐΓ€ρί€χων διάφορα αχτημα φνλΛάδια λ€ί- 

τονργικης νλης. 

434• ΐθ8. Χα/>τ. 8. XIX. 

'* Ό/Αΐλάα Ικφωνηθ^ισαι νπο 'ΙννοκιτΚον σχολάρχσυ 
της ΐΓν€υμΛτυζης ακαδημίας, ννν Ά άφιχυηησ- κ άπο υ Χαρκο- 
Ρ£α(, μ€ταφρασθ€Ϊσαι νπο 'Αλ^άνδρον Σ. ΣτονρΙα, ^κδο- 
0€£σαι δ^ έτΓίστασιίζΐ Κωνσταντίνου Γ. 2οντσον." 

'ΕξίδόθησοΜ τύτοίί έν 'Α^κα» τψ 1847. 

435• 1^9. Χα/η•. 4. XIX. 

*'*Ακολον^Μχ η7^ 2λι;ς ίβίομΛ&ος φαλλομ€νη άντΙ 
της ΤΙαραχλητικης" 

436. Ι ΙΟ. Χαμτ. 4. XIX. 

Ι. * Ακολουθία τον μάρτυρος Τ€ωργίου του ίν τρ 

Λΰδι/. 

2. * Ακολουθία άσμυατίκη των Ιν'Άθ*^ πατέρων 

κατά τ^ τφ 1847 ^ Έ/^μοιητάλβι ^κβο^€<σ'ατ π^μι ταρά 

Μ€λ<<ΓΓαγ«(. δ— 2 ^' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ 437• Ι• Χα/>^. 0«ίλ. XIV. σβλ. 2. 

Ι . '* θιοφνλάκτον άρχι^ίΓΜΊί^ίΓον Βονλγοιρ^αβ Έττιτο/ιι) 
τώΐ' του Χρυσοστόμου Έ^ι/γτ/τικών €« το κατά Ματθαίον 
€υαγγ€λα)ν." 

2. **Τον αντοΟ ΈτΓίτο^ι; των τον Χρνσοστήιου 
Έι(γΐγητικων €15 το κατά *Ιωάνν7/ν αγιον €υαγγ€λιον." 

438• 2. Χα^. 0ϊίλ. XV. 

Ι. ^Υ/ινοί τριαδικοί. 

2. *' Εύλογι;τ(ίρ(α, τα αναστάσιμη αηνα ι/τάλλονται 
τρ Κνραικ]^ €19 τον ορθρον μ€τα τον "Α/ιω/ιον." 

3• " ΎρσττάρΐΛ λ€γό/ΐ€να ^ τ^ άπολνσ€ΐ τον ορθρον 
τη^ Κυριακής" 

4* ''Θ€θτοκΜΐ, αΐΓ€ρ λέγονται μ€τά τα δοξαστικά 
κατ ήχον. 

5• "*Ετ€ρα Θ€θτοκία." 

6. Κανόν€9 €Ϊς την ®€οτόκον, 

7• Άκολονβία τον μιχρου αγιασμού. 

8. "Έκλογάδιον σνν Θ€^ π€ρί€\ον την άπασαν 
άκολουθίαν των δ€σ7Γοτικών και των ΙπισημΑον άγιων." 

9• Άκολον^ίαι €19 ανωνύμους άγιους, 

ΙΟ. " Άκολονβια κατ Ικλοτγην της αγίας κσΐ μίγάλης 
Ύ€σσαρακοστης λι^γονσαν τρ Κνριακ^ των αγίων 
Πάντων" (κολο/3.). 

439• 3• Χ«Ρ^• 0«^λ. XIV. 

'' 2ννα^άριον σνν Θ€<^ τ^9 σννοψ€ως των αγίων των 

1[ξ μηνων^ οθ€ν Τ€ (ίκαχττος και Ικ τίνων ίφυ και Ιν οΐς 

και €ΐτ€ τον δια μαρτυρίου €ΐτ€ τον δι* ασκΐ7σ€ω9 ίΟζαντο 

στ€φανον. 

ΣπΓΤ. — Φ€/9ρ. Το'ά 0(?λλα γτ^μα,μ,μΛίβίΐ κατά 9ι^ σ€λ/9αι. 
'£μ άρχ^ δ^ καΖ τ^λ€ΐ τα^ά 0ι$λλα έκτ€σ6ΐ'τα άΜηκαταττάθησαρ δι' άλλων (Χα^. XVI). "Εν τβλβι δύο φύ\\α (Πβ/τν. XI. 
σ(λ. 2) ν€ριέχοντα μίροί του ΊβΜννον τον Χρνσοστ6μΑν 
'Τνομνήματο^ €ΐί ^Ιωάννψ, 440. ΠαρακλψΊκι;. Χαρτ. 4. μ/γ. XV. 441 • 5• Χαρτ• 4. XV. 

'' 2ννταγ/ια κατά στοιχ€Γον των €μπ€ρΐ€ΐΧημμ€νων 

άπασων ύποθίσ^ων τοις ΐ€ρο7ς και θ€ίοις κανοσι ποθ^ν 

Τ€ άμ.α και σνντ€^€ν των ^ν ΐ€ρο/ιονάχοΐ9 ΙΚαχίση^ 

Μφταα£¥ [Βλαάτάριι]." 

44^. 6. Χα^. 4. XVI. 

Άποστολθ€ναγγ€λα, 

Έν τΑβι 

Ή βΙβΧοί ίσχ€¥ ηδ€ σύν θ€φ ιτέραί 
τόνφ τάλαΐΌ( ΔαίΊ^λ βακ€ΐ'δύτου 
έν §τ€ί ^ί:ξθ' Ινδ, δ' μηνΐ Όκτωβρίφ κί'...( = 15β0). 

443• 7• Π€/τν. 4. XI. σβλ. 2. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ ΣχολασηχοΟ Κλι]μα^ μετά του προς 
τον Ποι/ΐ€να λογον (κολοβ.), 

2. Μαξίμου Έκατοντάδ€9 δ' (άκέφ.). 

3• '^Έπτα κ€φάλ(ΐια λόγων α άπ€στ€ΐλ€ν Ι άββαφ 
Μ»νσή« προ9 τον αββάν Ποιρ^να." 

4. '* Τοΰ αντοΰ Π€ρι άρ€τών κ€φάλαια δ€κα.'' 

'Ττίρ τό ήμισυ του κωδικοί Ιση Ύ^^ραμμίνο» κατά δόο σ€λ^8α^, 
τό β^ ΧοιτδΡ κατά. μία», 

444• 8• Χ<^/^• β Α^• ^^• 

Ι. 2ννα^αριον 5€ιγτ. — Φφρ. 

ΈΤ Τ€\€1 

Ή βΙβΧοί ίσχ€ν ηδη σύν θ€φ γέραί 
τόρψ τάλαροί Ααρι^^\ βακ€Ρδύτου 
μηρΐ Αύγούστφ Ιρδ. β' ίτου% ^ρβ' ( = 1544). ε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΤ 37 2. " 2ννα^άριον €Ύ€ρσν των αγίων τριών ΐ€ραρχών." 445• 9• 
^υναζάριον 2«γτ. — Φ€βρ, (κολοβόν). Ίίαρτ, 8. XVI. 44^• ΙΟ. 
'ϊ,υναζάριον Μάρτ.- Χαρτ. 8 /^^. XVI. 
-Αύγ. (κολοβόν), 

Χαρτ. 8. XIV. 447• "• 

*Ανθολόγιον (αχ€φαλον). 

448• 12. Χαρτ. 8. χνπ. 

Ι. Βαστλιίον τοΰ μτγ<£λον Εις η^ν Χρίστου γέννησιν 
{κολοβ.), 

2. Κανοΐ'€ς €Ϊ5 του9 ίΐγ. Αποστόλους. 

3• 'Ιωάννον τοΟ Χρν<Γοστ6)ΐον £ις τον αγ. ^τεφανον, 

4• Λόγος €γκω/Μ(χσταίος ΐΓ€ρι της €ν Κωνστακτινου- 
πολ€ΐ €λ€υσ€ως του \€νψάνον του πρωτομάρτυρας 
2τ€φ<ίνου. 

5• Νικήτα φιλοσ^^φον καΙ ^ήτορο« Λόγος διι/Τ^/ι^ατικός 
χαΐ /?ιος ΙγκωμΛοσηκος π€ρι της αθλησ€ως και €ΰρ€σ€ως 
και άνακομι&ης των \€ΐψάνων του πρωτομΑρτυρος 
2τ€φανου. 

6. Ιωάννου τοΟ ΧρνσΌστ^μον Έγκώμ,ιον «ίς τον ττρω- 
τομαρτυρα ^τίφανον. 

Τά ^' άρ. 5 ιταΐ 6 ίν τβ καθωμιΧημέντ). α 449• Ι3• Χαρτ. 8 μί-γ. XVIII. (φ. 393). 

'Ρό^ν το α/ιαραντον 
τοντέστι Αότγοι νοΜ-ψγυρικοΙ καΧ έ^κωμιασηκοί €ΐ$ τόν τίμιορ 
Στανρότ, €ΐί τήν Π(ΐνα7^ καί τίνα; των ά7^ων, τοιηθέντα €1$ 
δόξοΜ θ€θΰ κίά €ΐί ώ0€λ€ΐ(ΐν καΙ χαράν των μ€τ €ύ\αβ€ίαί 
οΜα'γίΜωσκόνηαν ναρά Ε1ων<Γταντ£νον Δαιτ^ντι του μετονο- 
μασθέντοί Καιοπαρ^ον, άφΐ€ρωθέντ€ί δέ τφ μακαριωτάτφ τάττ^ 
καΙ τατριάρχιι τηί μ€η^ά\ηί τόλεωϊ * ΑΚίξοΜδρείαί κνρίψ κυρίφ 
"ΆατθαΙφ." Τό (ντυτον βφ\ίον^ έξ ου αντιγραφή 6 κώδιξ, 
εξεδόθη ί'ν Β^νβτίςι τψ 1778 («. Βρ«τοί) Νβοβλ. ΦιΚοΧο^Ια 
τόμ. Α' άρ. 283). 

450• Μ. Χαρτ. 8. XV. 

Ι. 'Ιωάννον τοΰ ΧρνοΌο^μον Εις τον €υαγγ€λισ/χον 
ττ7ς Θ€οτόκου. 

2. Τοδ αντοΟ ΌμιΧία €ΐς τα 6(ΐία. 

3. Γρηγορ£ον τον θιολ^γον Εις το Πάσχα και την 
βρα&υτητα^ 

4• 'Ιωάννον τοΟ ΧρυοΌστ^μον Εις την ζηρανθείσαν 
σνκην. 

5. "Θαΰ/Αα του αρχιστράτηγου Μιχαΐ7λ 7Γ€ρι του 
'ΑρχίΊΓϊΓου και ττρος/χοναριΌυ." 

6. 'Ιωάννον τον βιολόγου €Ϊς την Κ,οίμησιν της 
Θ€θτόκου. "ΑρΧ' Τ175 άγιας ίνδό^ου Θ€θτόκου 
και ά^ΐΊταρθΙνου Μαρίας κατά το €ΐωθός, 

7. Βίος και 7Γθλιτ€άι 2€ργιου και Εΰγ€νιου. 

8. Αθανασίου Άλ4Αν8ρ€(α< Λόγος €ίς την Ύπα- 
Ίταντην, 9* '* Σύγγραμμα Ενσιβ^ον τοΟ ΠαμφΛου €ίς τον της 
όσιας μνήμης εττίσκοπον 'Χίλβ€στρον και Κ,ωνσταντίνον 
τον πρώτον €ν ΧριστιανοΓς €υσ€β€στατον ^ασιλ€α." 
Α,ρχ, Ό ημΙτ€ρος ιστοριογράφος Εΰσεβιος 
ηνίκα την €κκ\ησιαστικην Ιγραφ^ν ίστορίαν 
7Γαραλ€λοΐ7Γ€ν ^Κ€Ϊνα ών μνήμην ίποιησατο ^ν 
€Τ€ροις αύτοΰ ΐΓθνΐ7/^'ασΊν. 

ΙΟ. ^*' ^ιηγησις και 7Γθλιτ€ΐα *Αδα/ι και Εύας των 
πρωτοπλάστων, ' * 

1 1. Βίος και ττολιτιια Ιωάννου του Κ,αΧυβίτου. 

12. 'ΕψραΙ)! τοδ Σΰρου Π£ρι της συντ€λ€ίας και 7Γ€ρι 
τον *Αντιχρίστου. 

13* 'Ιωάννον του ΧρυσΌστ<$μ.ον Εις την πρ<^οσίαν 
του 2ωτΊ7ρος. 

14. Τοδ αντοδ Ό/ιιλια τη Κυριακή του Τ€λωνου και 
ΦαρισαιΌυ. 

15. Βίος και 7Γθλ(Τ€ΐα τι^^ όσιας Μαρίας τ^ς 
ΑίγυτΓτίας. 

1 6. 'Ιωάννον τοΟ ΧρυοΌστέμου Ιΐ€ρι του αγ. ΐΓν€υ- 
ματος, 

17• "Δι^γτ/σις και &ια^θηκη του οσίου πατρός ημών 
και δίκαιου πατριάρχου τον Αβραάμ,*^ 

1 8. Γ€ωρ7£ου Νικο|ληΒ€(α$ Λόγος τη άγ. και μεγάλη 
Παρασκευή €ΐς τό Είση^κισαν τταρα τ<ρ σταυρώ του 
*Ιησου, 

19* 'Ιωάννον τοΟ Χρυσοστόμου Εις τους άγ. *ΑΐΓ0- 
στόΧους. 

20. Μαρτύρων αγίας Παρασκευές. 

21. Κυρίλλου 'Αλ€(ανδρ€ίαβ Λόγος 7Γ€ρι €λ€ημθ' 
συνης, 

22. Έφραλ)! τον Σΰρου Εις τΐ/ν Μεταμόρφωσιν. 

23* 'Ιωάννον τοΟ Χρυσοστό)Μ>υ Περί μετανοίας και 
€λεΐ7/χοσυνι;ς. 

24. Τοδ αΰτοΟ ΤΙαρτηγορία προς Κυριάκο ν τον ετΓίσκοπον. 25• Τοδ αΰτοδ Λόγος παραβολικός περί του οφεως. 

20. Βασιλιίου του μεγάλου Περί προνοίας, 

2η, ΤοΟ αΰτοΰ Περί ψυχής, 

28. Τοΰ αΰτοΟ Περί τιμής γονέων, 

29• ΤοΟ αΰτοΰ Περί μελλούσης κρίσεως, 

3©. Βίος και Ιζομολσγησις *Ασενεθ θυγατρος Ύεφρι 
ιερέως και σατ ράπον "Ηλιουπόλεως. 

3Ι• 'Οπτίΐσία άγ. Μακαρίου του ίρημίτου περί των 
ψυχών ττάντων ανθρώπων, 

32. ΈφραΙμ τοΟ Σύρου Περί κρίσεως και άναστάσεωις, 

45 1 • ΐ5• Χλργ, 8. χνπ. 

** Βίος και πολιτεία τσυ άγιου *Ανδρεου του δια 
Χριστόν σοιλοΰ." 

Έν τέλ64 Έτον» ,ί•ρι/3ν ( = 1604). 38 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 452. 1 6. Χα/η, 8. XVIII. 

Νο/χοκαι^ων 

κ€φ, η€', ώι» α' "Πβρί «/κτοδ τώί ρί «Ινα* β/ί τάτται 
(τυμναθήί," η€ **Διαί1?7'<**' "''**' Μ^ άτοστίίλαΐ'τοϊ ^(όβοι/( τ^ί 
^1»^ τ^ϊ 'γννοίκ^ί αύτοΰ" "Αρχ. το τροοίμχο» θησαυροί 
Κ€κρυμμέ¥θί καΐ τηΎη έσφρα^ίσμ^νη, 'Βΐ' τίλ€ΐ Έτ€- 
\€ίώθη καΐ έ-γράφ-η τό παρόν ρόμιμορ διά χ^ίρ^Γ ^Μθ5 
τοΟ ελαχίστου τώΐ' Ιίρέων Τ-^Ινου καΐ οΙκον6μου τ^ϊ 

ί^'γι,ωτάτηί άρχί€ΤΓΐσκονηί ΙΙω7ωϊαΐ'^ί ίν Ιτ€4 ,Γρ"^* 
/Αΐ}*^^ Μαρτίφ (β' ( = 1648). 

453• ΐ7• Χα/»^. 8. Χνπ. 

Ι. Νο^οκάνων 

«€0. ρ^δ', ώι» α ***λρχη ΊΓ€ρΙ τηί ορθοδόξου τΙστ€ω$ τωρ 
ΧροΓΤΜχνώΐ'," ρΐ,δ' " Π€ρί ρηστ€ίαί τωρ ά•γίωρ Άτοστόλων." 
Έι» άρχί Έκλο77Ι μ€ρικη άτό τόι» ρδμιμορ του σοφω- 
τάτου €Ρ ΐ€ρομοράχοΐί κύρ Ματβαίον 5τ(ρ έξη^ήθη 
εΐί ττ^ϊ'νΡ φράσιρ Κονναλη« 6 Κρι.τ6ΐΓονλθ9. '£ν τ^λ(4 
ΤΑοϊ τοΟ ταρόρτοί ρομίμου καΐ τφ θ€ψ δόξα έτΙ 
Ιτοϊ έττά χιλιάδΐί καΐ διακόσιοι τ4ρτ€ άτό 9^ Χρίστου 
^αχί,ί;* ( = 1697). ^Ε'^ράφη διά, χίΐρδί €ύτ€\ούί Τ€ρμαρου 
ΐ€ρομοράχου έκ μορ^% Ίξ^ημιτήρου. 

2. * Ακολουθία τον μιχροΰ άγίοσμου, 

454• 1 3. Χα/π-, 8. ΧΥΠΙ. 

«€0. τιΓ*, ώρ α "Πίρί ίτριτοΟ," ηΓ' " Δια^ΐιίγιοΐ' τοΟ /α^ 
ατοστίλ(ΐντώχ ((ώβοιχ τηί ζ^ωηί τηί Ύυραικ^" "Αρχ. το τρο- 
οίμιορ θησαυροί κ€κρυμμέροί, *Ερ τ^λΐΐ Άτό Χρίστου 
^αχτ^ ( = 1687) ^τίλίώ^ι €ρ μηρι λύ^ουστφ κθ'. 

455• Ι9• ΒοΜ)3. 8. XIV. 

Ενχολόγιοκ. 

45^• 20. Χαρτ. 8. ΧνΐΙ. 

Ψαλη^ριον (άκ€φαΧον^ κολοβόν), 

457• 21. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Άττόστολος (αΐί€φαλθ9, κολοβός). 45^• 22. 459• 23. Απόστολος. Απόστολος. Βο/χ^. 8. XIV. Χαρτ. 8. XV• Χαρτ. 8. XVI, 460. 24• 
Παρακλι^τι^η; α — δ' ηχον, 

Έι» τέλίΐ Τ€\€ΐώθη τό ταρώ τ€τράηχορ διά χ€ΐρόί 
έμοΰ άμαρτοΧου Μι^χαι^λ. 

. 46ΐ• 25. Χαρτ. 8. XV. 

Πατ€ριχον. 

ϋίρι^χίΐ λόγους νηχτικουίτατέρωρ Πέτρου τοδ Δ€4Μλσ*κηνοΟ, 

Κικηψ^ον τοΟ |ΐοναχοΟ, 'Ιωο^ννον τοΟ ΧρνσΌστο|&ον, Δια- 

8^ον, θιοΒώρου τοΰ Σαββαΐτον, Μα(£|λον, Γρηγορ£ον τοΟ 

Σιναΐτου, Ήσυχ^ον ιτρισ-βντέρον, θιολήπτου μοναχοΟ, 

Νιίλον. 462. 26. 
Ι. Ώρολόγιον. 
2. "Τνπικον ακρφϊς της 
λονβίας." Χαρτ. 8. XV. ^κκλΐ/σιοΜΓΓίχ^ς άχο- 463. 27. 

Ώρολόγιον 
κολοβό» καΧ έφθαρμέρορ ύφ* ιτγρασίαί. Χαρτ, 8. XIV. 4^4• 28. Χαμτ, 8 μέγ. XIX, 

Ι. Βασιλικού τοδ |&τγ<ίλον Έγκώ/αον €ΐς τονς άγίονς 
Τ€σσαράκοντα μάρτυρας, 

2. Τμτρ/ορΙον Διαλ^γον Εις το Κνρΐ€ Ικ€κραζα, 

3* Καν6ν€ς διάφοροι. 

4• Άντννάτρον Β^στρβ»ν Εις το γ€ν€σιον του Προ- 
&ρ6μου. 

ζ, Κανόν€ς πρθ€(>ρτιοι των άγιων "Αποστόλων. 

Έκ τ<λ(ΐ Έ7ρά0ΐ7 1^ ταροΟσα ακολουθία ^κ ^τ€ΐ 
σωτηρίφ ,αωΓ•• ( = 1806) αι'7»'1 Α€Κ€μβρίου κ, 

6. Μ€ριιη7 διι/γι/σις Ικ τον βίου Τρηγορίαυ του 
Διαλόγου. 

7- Αιτι; Τ175 γ' Κυριακές των αγίων νηστ€ΐων. 

8. Πολυχρονισ/χος γινό/Α€νος τα Χριστουγ€ννα. 

9• ^μη λ€γομ€νη την ίορτην του άγιου 2τ€φάνου. 

ΙΟ. Αόγος 'π•ροςφ€ρόμ€νος τρ άγίί^ι καΐ μΓγάλη 
Παρασχ€υ|^ ποιρα του κανονάρχου. 

11. Έτ€ρα φήμη ατιλΈγομίνη €Ϊς ττ;ν τράΊΓ€ζαν της 
Ιορτης τον αγίου '2,τ€φάνου, 

12. Πολυχρονισ/χΌς λ€γ6μ€νος ΰπο του κανονάρχον 
Ιν Τ€λ€ΐ των *Ωρών των μ€γάλων ^ν τ-η Ιορτη των 
"Χριστουγέννων, 

Τά ύτ* άρ. 1 καΖ 4 α' τ^ καθωμιΧημέρχι, Ό κΰ^ (τΐΛ'βίΓτα- 
χωμΟΌ( μετά του έρτύτου βιβλίου ** Πΐρι-γραφη Ιερα του ά^ίου 
καΐ θ€θβαδίστου ορουί Σιρά, Έρ€τΙησΐΜ, 1778" {λίΐτορτοί τάρα 
Βρττφ). 

4^5• 29- Χαρτ.• 8. XVI. 

Ι. Βίος και πολ. άγ. Θ€θδωρας της ίν *Αλ€^ανδρ€ΐςι. 

2. Μαρτυριον άγιας Ευφημίας. 

3. Μαρτυριον αγίας "Σοφίας, 

4• ΒιΌς και πολιτ€αι άγιας Ευφροσύνης, 
ζ. Βίος και πολιτ€ΐα άγιου Χαριτωνος. 

6. Βίος και πολιτ€ΐα αγίου Κυριάκου. 

7. Λόγοι πανι/γυρικοι και κατϊ;χι/τικοι 'Ιωάννον τοΟ 
Χρνσοστ6)ΐον, Βαατιλι£ον τοδ ρτγάλον, 'Ανδρέον Κρήτη*, 
'ΑΟαναο^ον 'Αλ^(αν8ρ<^α«. 

8. Διΐ7γι;σις π€ρι τ^ς €ΐχόνος των Χαλκοπρατ€ΐων. 
9• Διΐ7γ);σις πιρι του γ€νομ€νου θαύματος €ν Βηρυτι}, 
ΙΟ. 'Ιωσήψ θ€σσαλον£κη9, 'Αναατασίον Σιναΐτον, 

Νικταρ£ον ΚωνσταντννονΐΓ^λΜ»« Λόγοι. 

II. Ύττόμνημα €ΐς την Ινωνυμίαν της €ΐκ6νος της 
α€ΐΊΓαρθΙνου Μαρίας της *¥ωμαίας. δ" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΤ 39 12. Βιθ9 και 7ΓθΧιΤ€ία Μαρώΐ9 ιί7^ Αίγντττιας. 

13. ^ιηγηοΊ,ς τον * Ακάθιστου, 

14• Κνρίλλον 'Αλι(ανδριΓα«, Γ€«ργ£ον Νικο)ΐη8€(α9, 
Έπιφο.ν£ον Κνιτρον, Γρΐ|γορ£ον τοδ θιολ^γον, Γρηγορ^ον 
Θ^ΓίταΚονίκηΐί, Γιωργίον ΚαιπΓα$οκ(α9) θιοδώρον τοΰ 
Στουδ£τον, ΣνμιΔν βιολόγονι ΈφραΙ|λ τοΰ Σνρον, Πέτρον 
τον ΔαμαοΊοινοΟ Λόγοι. 

15. ΆΐΓθκοίλνψΐ9 του άγιου *Ιωάννον τον θιολάγον. 

1 6. Βίος 2ιλ^€στρου ττάπα 'Ϋωμης, 

ΐη, "Διτγτ/σις αΧηθ^στάτη ν€ρί τον κυρίου ημών 
Ίι/σου Χρίστου ίτι υΙος τον Θ€ου €στι." 466. 3°• Χ»Λ^• 8. XVI. 

Μι;ναΖον *Οκτωβρίον (κολοβόν). 

467• 3ΐ• 

Μι/καΤον ^€Κ€μβρίου. 

468. 3^• 

Μι/ναΖόν ^€Κ€μβρίου, 

469• 33• 

Μΐ/ΐ'αΐον Φ€βροναρίου, 

470• 34• 

Μΐ;ναΐον Μ(χρτιου. ΔΛψΤ» σ• Ι^ν* Χαρτ. 8. XVI. Χα/>τ. 8. XVI. Χαρτ. 8. XVI. 47^• 35• Χα/"•• 8. XVI. 

Μΐ;κα?ον * Απριλίου. 
Έν ά/)χ^ φΐ/λλομ (Πβργ. XIII) τ€ριέχο¥ Τροπάρια τψ ά7. 
'Αναστασ/αϊ /ΐΑ^τά σημαδοφώρωρ. 472. 36. Μΐ;ναΓον Μάιου. Χαρτ. 8. XVI. 473• 37• ^αρτ- 8. XVI. 

Μι/ναΓον Ιουνίου. 
Έμ άρχί καΖ έρ τέΧα άνά ίι» ψύλλοι» (Πίργ. ΧΙΠ) Τ€ριέχορ 
ΊροΊτάρια μετά σημαδοφώρωρ. "Ιδ. καΐ 484 (48) ΐΓα2 495 (59). 

474• 3 δ. Χαρτ. 8. XIV. 

Μΐ;ναΓον 'Ιουλώυ και Αύγουστου {άκίφαλον), 

475• 39• Χαρτ. 8. XVI. 

Μΐ;ναιον Αύγουστου. 

Έν τΑβι Έτβλβιώ^ι; κατά τό ^^ξθ^ /»'«...( = 1561) 

ΚνρίΧον τΧήμοροί Ί^αυττακτΙου. "Ωί έσπρ 4κ τηί Ύραψηί 

€ΐκάσαί, χαρά τοΰ αύτοΰ Κυρίλλου έΎράφησορ καΐ οΐ κώδικ€$ 

466 (30), 468—478 (32—37) καΐ 484 (48). 

476. 4θ. Χαρτ. 8. XVI. 

Μι;ναΓον 'Ιουλίου. 
Έν τέΧίΐ *Ετ€λ€ΐώθη τό ταρορ μηραΐορ κατά τό ^^"^17 
( = 1560) καΐ οΐ αυτό άρα-γιρώ^κορτα σ'υΎχωρ€Ϊτ4 μοι 
τφ άμαρτωλφ ΚυρΙλλψ. "Ιδ. καΐ 47 δ (39). 477• 41. Χαρτ. 8. XV. Μψαίον ^€πτ€μβρωυ. 47^• 42. Χαρτ. φυλ. XVI. σ€λ. 2. 

Μι;ναΓον *Οκτωβρίον (ακίφαλον). 
"Αρχεται ά-το *Οκτ. δ'. Έρ τ4λ€ΐ Ή παρούσα βίβλοί 6 
μηρ Όκτώβριοί έ'γράφτ} διά χΈΐροί έμοΰ τοΟ αμαρ- 
τωλού Νικολάοι; τοΟ Φ^τ^ι 6ρομαξΌμ€Ρου έκ τηί περι- 
βλέπτου π6λ€ω% ύί.'γίαί 'Μ.αύρας τηί ΪΙελωπορήσου... 
Ιτοϋϊ ^^ρ' Ιρδ. ΐ€' μ^ρ *ΑπριλλΙψ κζ'' ^μέρ(ΐ. Τετάρτη 
ώρ^ η' ( = 1542). 

479• 43• Χαρ^. Φ^λ. XIX. 

** Βι^λιΌν πατ€ρικον 

6ρομαξ6μ€ΡθΡ ΙΙαράδ€ΐσο% τωΡ'πατ{ρων...καΚλΐΎραφέρτα παρά 
Αοσιθέου μοραχοΰ λεσβίου 1ίωρσταμΛΡίτου.,,(ΐ.ωρδ' 1854." 

48ο. 44. Χαρτ. φύλ. XVIII (<Γ. 618). 

Ι. Κανον€9 ΆΐΓοστόλ•ινι σηινέδων και ιτατ^ρων. 

2. " ΤνωμΛΐ μονοστιχρι κατά στοι\€Ϊον." 
"Αρχ. **Είϊ ά7α^οΐ;ί," ^Αρηρ δί χρηστοί. 

3. ^ίρτησμοί Σιβνλληϊ. 

4• ** Κυρίου Γιωργίον τον Ζηται&Ρρινοΰ Π€ρι αντί• 
στίχων και ιτιρι των ίιττά φω νιάτων." 

"Αρχ. Βοόλομαι φίλε πρόί μικρόρ περί τωρ άκτι- 
στοίχωρ. 01 στίχοι καταλοτγάδτιρ. Τό στιχούργημα έρ 
αλλοΐί κώδιξιρ αναφέρεται εΐί ΘΜωρον τ6ν Πρ^Βρομον ^ 
τόΐ' Ί<Μ£νντ)ν Τζέτζην. 

4^1• 45• Χαρτ. 8. XIX. (0.8). 

"Διι/γι/σις ττερι τον γ€γονότο9 θανματος 
ερ ΑΙη^ύπτφ κατά. τούί χιλίουί τετρακόσιους ό'/δοήκορτα ίξ 
χρόρουί άτό Χρίστου {τωρ ^Α'γαρηρωρ έκεΤσε κυριευδρτωρ) ύπό 
τον άγιοπ'άτοι; πατριάρχου * Αλεξανδρείας *1ωακε1μ τοΰ έξ 
*Αθψωρ καΙ Συμεωρ μοραχοΰ τοΰ Τζαγκάρι ήτις ΰπο τωρ 
άραβικωρ βιβλίωρ μετε^λωττίσθη άπλώί παρά τιροί εύσεβοΰί 
κατά τούί χιΧίουί έξακοσίουί δ^δοήκορτα όκτω καΐ τά ρΰρ διορθω- 
θεΐσα ώί ψ παρά τοΰ ταπειροΰ 'ΈίφμαΧ^ εξεδόθη εΐί τύπορ διά 
τη% αύτοΰ έπιμελεΐαί πρόί ώφ4λειαρ τωρ έρτυγχαρ6ρτωρ όρθο- 
δόξωρ." 

^ΰρηται έκδεδομερη 4ρ τη *Ακολουθί<ΐί τοΰ όσιου Χριστοδούλου 
τοΰ έρ ΠάτβΛψ. *ΈρετίησΐΜ. 1755. 

4^2. 4<^. Χαρτ. 4. XIX. 

Ι. '' Ακολουθία των οσίων και θ€οφόρων ιτατίρων 
ημών των Ιν τω ορ€ΐ τον "Αθω 8κιλαμψαντων.'' 

2. " ^ιηγησις θαυμυαστη και ωραία 

"ήτεΐί Οιαλα/Μ/3άν(( περί τηί άρακομιδηί ή μετακομιδηί τωρ 
λειψάρωρ τοΰ έρ ά-γίοΐί πατρόί ^ιμωρ Νατολαον τοΰ θαυτουρτγοΰ.** 

4^3• 47- Χαρτ. 8. μέ^. XIX. 

*^Ύόμος έκκλησίαστιχός 6νομαζόμ€νος Θησαυρός ν€ος 
και ΤΓολαιος της άγιας Τραφης.,.^ωβ'. Έν6τίι/σιν. 
1802. Παρά Νικολαω Γλυκ€ΐ τ^ €^ *Ιωαννίνων." 

*ΑρτΐΎραφορ τοΰ έρτύπου βιβλίου (Βρ€Τον Νβοβλ. φιλολογία 
Τόμ. Α' άρ. 375). Έΐ' τΑει τοΰ κωδικοί *ΕΎράφη το παρορ 
. βιβλίορ διά χειροί Αοσιθέου μοραχοΰ τοΰ έκ τηί ρήσου 
Αέσβου. 40 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 484. 4^• Χαρ^• β. ΧΥΙ. 

ΈνχοΧογιον. 
Τέ^ραΐΓταί, ώί ίση» €ΐκάσαι έκ τψ Ύραφψ^ ντο τοΟ ΚνρίΧΚου^ 
ΐΓ€ρΙ ου ΐδ. άρ. 475 (39). Έι» άρχί καΐ τ^λ€ΐ συ9€σταχωμ49Λ 
ά»ά. Ιν φόΧΧον (Π€ρ7. ΧΠΙ), ΐΓ€ρι4χοντα Ίροτάρια μετά σήμα- 
δοφώι^ωι^, οΓα καΙ τα ίν άρ. 473 (37) καΙ 495 (59). 

485. 49• Χ»Ρ^• 8. ΧνΠΙ. 
Θέματα Ικ τη^ καθωμιλημάτη^ €« τ^ άρχαίαν (άκέφ, 

κολοβ*). 

486. 5°• Χ«^• β• XVIII. 
Ι. 'Ιωάννον τον Χρνσοστό|&ου Α€ΐτονργια, 

2. Βασιλι^ον τον μιγάλον Α€ΐταυργί(ΐ. 

3• *Η λ£ΐτουργία των ΐΐροηγιασ μένων. 

4• Εύχαι τιν€5. 

Έι» τΑίΐ θβοΟ το δωρο¥ καΐ Νικηφόρου ιταντΧ-ήμοΡΟί 

άνδρόί ττόνοί. *ΕΎράφη δί κατά το ά^ίώνυμον 6ροί του 

"λθω ίν τφ ^ψκΫ* (τ€ί τφ σωτηρίψ^μηνΐ Μαίψ ( = 1728). 

5• *' Αθανασίου ΐ€ρ€0)ς τον Άβρνκίον Διάλογος 
4ρ φ Έΐίά-γεται 6 ττάιταί ώί άιτοθανωρ, καΐ νατάσσωρ ήΐΌέγετο 
^ νύΧ-η τ^ί βασι\€ΐαί• ο ΙΙέτροί (σωθερ δυτχερέρωρ άτ€κρίΡ€το' 
ίχβι δέ 6 διάΧνγοί τό (ηισίδίΟΡ του ΙΙάτ^ρ ημωρ.** 

Ό Διάλογοι οντοί 'γίγρατται ύτο χειρόϊ Ρ€ωτ4ραί. 

487. 5^• Χ«Λ^• 8• XVIII. 
Ακολουθία τον άγίον *Αρτ€μΛον, 

"Ερ τΑβίΈτοί 1790 καΧί'/ρ&φοί Ορουφριοί μοραχιαί 
άτο τηρ ΙΙαλαια Πάτρα Αυ-γοΰστου 25. 488. ζ2. Χαρτ. 8. XVI. ΪΙαρακΧητικη (ακ€φ. κοΚοβ.). Χαρτ. 8. ΧνΠ. 489• 53• 
Ι. Κανο'νις τινίς. 

2. Ό#ΓΓαή/χος του αγίου Γ€ω/τ^ιου. 

3• Ακολουθία του %αββάτον. 490• 54• Χ<νι•. 8. XVI. 

Ι. 'ΙβΜ^ννον τοδ ΧρνοΌστ^ι&ον Λατουργία. 

2. Βαοιλι(ον τοδ [Μίγάλον Α€ΐτονργία, 

3• Ή λ€ΐτουργία των ΤΙροηγίΛσμένων. 

4• Εύχαι τιν€ς. 

*Έρ τΑ€ι Θ(οΟ τό δώρορ καΐ θ€θκΧ•ήτου τόροί (τουί 
^ξοη ( = 1570). Έΐ' άρχί καΐ τΑιι έρ τζ σταχώσ» ^ΐ;λλα 
(Ιΐ€ρ7• XIV. σ€λ. 2) ΐΓ€ρι.έχορτα Τροπάρια, 

491 • 55• Χ«Ρ^• 8. XVII. 

Σ€ραφ€ΐ)ΐ ΙπΜΊί^ίΓον 'ΙιρίσσΌ^ί καΐ άγ£ον "Ορου* 'Ομιλίαι 

κατά Ιουδαίων ιβ', 
*Ερ τ^ καθωμιΧημέρψ 

492- 5^• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι . Διι/γϊ^σις 7Γ€ρι *Αρ€ίον (ακέφαλος), 
2. Νικηψ6ρον Κ»ν9ταντννονιτ6λΜ»« Διάλ€^ΐ9 σατν τ<ρ 
αθ€θτώη^ ^ασ(λ€Γ Αέοντι, 3. *Εφραλ|ΐ τοΰ 6σ(ον Λόγος παραβοΚίΚος, 

4• Τινά ^κ του Πατιρικοΰ. 

5• Τινά π€ρι των οτυνοδων. 

6. Κατάλογος των βασιΧ^υσάντων παρ* Έ/3ραιοις. 

7• Κατάλογος των αντοκρατόρων του Βυζάντιου /ΐ€- 
χρις "Ανδρόνικου Παλαιολόγου. 

8. Κατάλογος των πατριαρχών ΚωνσταντινουτΓθλ€α>ς. 

9• '*Έκ του Χρονογραφον" π€ρΐ€χον τινά ^κ τ^ς 
^κκλι/σιαστιχ^ς Ιστορίας. 

493• 57• Χ*/»^• 8• XVI. 

Θ€οτοιΐίάριον. 
•Ει» τ^λ6ΐ Ή βίβΧοί ίσχ€Ρ ώδ€ σύρ Θ€φ τόρφ τάΧαρ 
Τίρμαροΰ "Άαμμωρά (τουί ^ξοα' ( = 1568). 

494• 5^• Χ«/»^• 8• XIV. XV. XVI. 

Ι. Νο/χοκάνων (άκ€φαλος, ^λλιτπ/ς) (XIV). 

2. Εύχολογίον (€λλΐ7Γ€ς) Ι /γττχ 

3• Κανόν€ς. Ι 

4> Π€ρι τη% σ€Κηνηζ και των κύκλων τον ουρανού 

(XVI). 

5. "Πέτρον δίΑκώτον της μ€γάλης εκκλησίας Πιρι 

αστρονομίας" (XVI). 

*Εκ διαφόρωρ τ€μαχίωρ σνρατηρτί<τμ4ροί καΐ ύτο διαφόρωρ 
χαρωρ 'γ€^ραμμέρο$. 

495• 59• Χ»ρτ• 8• ΧΤν. χνπ. 

Ι. Εΰχολογιον (XIV). 

2. Άκολου^ίαι τιν€ς (XVII). 

Έν τΑ€ΐ φύΧΧορ (Πβρ7. ΧΙΠ) τ€ρι4χορ Τροπάρια οία τά 4ρ 
478 (37) καΐ 484 (48). 

496. 6ο. Χαρτ. 8. XVI. 

Έΰχολόγιον {ακίφαλον, κολοβόν). 

497• 6 1. Χαρτ. 8. XVI. 

Τ6τρα€υάγγ€λον (κολοβόν), 

498- 62. Χαρτ. 8. XIX. 

Ι, Ό κανών του Πάσ^α. 
2. 2τίχοι τινές πολιτικοί ΐΓ€ρι του "Αθω. 
3• Τα πάτρια του "Αγίου Όρους. 

4. Μαρτυριον αγίου ]£τ€φάνου. 

5. Λόγοι δυο και 'Εγκωμιον €ΐς τον άγιον 2τ€φανον 
(κολο)9όν). 499• 63. Χαρτ. 8. XVIII. 

Του άββα 'Ισαάκ Λόγοι </α;;(οψ€λ€Γς." ϋ 500, 04. Χαρτ. 8. χνυι. 

Ι. Ακολουθία τον άγίον '2,τ€φάνον (ακέφαλος). 

2. Λόγος πανηγυρικός €ΐς τόν άγιον "^,τέφανον, 

3. Μαρτυριον του αυτοί». ^ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΛΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΤ 41 4• Λόγος €15 την άνακομι^ην των λ€ίφάνων αυτού 
(Αι?γ. 2). 

5• Εύχι; σνγχωριγηκη. 

501. 65. Χα/Λ•. 8. XVIII. 
Ι. Διίο λόγοι €19 τον Ίτρίοτομάρτυρα ^τ^φανον. 

2, Λόγος €19 την άν<ικομιΕην των Χ€ΐψάνων αυτού. 
''ΑτατΓ€ί έρ τί καθωμιΧημέντι, 

502. 66. Χα^. 8. XVII. 
Βασιλ•£ον τον |ΐ€γάλον Λ€ΐτουργία. 

503• 67. Χαρτ. 8. XV. 

Κανόν€9 τριαδικοί (άκ€φ, κοΧοβ.). 

504. 68. Χα/Λ•. 8. XVI. 

Ι. Ακολουθία του άγιου 2τ€φανου. 
2• Τα αντίφωνα τον όλου ^νιαυτοΰ. 

505• ^9- Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 

*Ι«άννον τοΰ ΧρυσΌοη^μον 'Αττοσπασ/χατα λόγων και 

ίρμΎρ^€ΐών €19 7Γ€ρικσπ'α9 του £υαγγ€λιΌυ (άκίφ, κοΧοβ,). 

5θ6. 7θ• Χβ^. 8. ΧνΠ. 

Ι. Βαατιλι(ον τον |Μγάλον Λ€ΐτουργια. 
2. Ακολουθία του μικρού αγιασ/χου. 
3• * Ακολουθία τον μεγάλου αγιασμού. 
4. "Λλλαι τίν€9 άκολου^ιοι. 

507• 7Ι• ΧαΛτ. 16. XVI. 

Ι. βηκαρα• (άκ€ψαλθ9). 
2. £υ*χαι ΊΓ€νθικαί {κοΧοβ,), 

5θ8. 72. Χα^. 16. ΧνΠ. 

Ι. 'ίίομοκάνων κίφ, σιβ (ακέφαλος). 
2. Ακολουθία του μικρού άγιαχτμου. 

509• 73• Χα/>τ. 8. χνπΐ. 

Ι. Λόγοι ιτατέρββν άνεπίγραφοι (άκ€φ.). 
2. 'ΙοΌκράτον* Λόγοι. 
3* Βασιλι£ον τοΰ {ΐτγάλον Λόγο9 (άτ€λΐ79). 
4. Φ»κνλίδον ΤΙοίημα νονθίτικόν. 
5* Λόγοι τιν€9 ιτατέρββν. 

6. Κ€φάλαια 7Γαραιν€τικα. Άρχ. Ύιμης αττασι/ς. 
Τά ντ* άρ. 1 — 6 τβ/Μ^χονσι τό κίίμΛνον μ€τά όιαοτ/χου 
^$ΐ77ή<''(ω} (/} τήν καθωμίΧημέι^ην. 

7• Έ^ι;γΐ7σ€ΐ9 €19 Πατριδθ9 €γκωμιον Αονκιανοΰ. 
8. Έπιστολαι μ€ταξυ ΒαοτιΧ^ον και Αιβαν^ον. 

510. 74• Χα/>τ. 8. XV. 

Ι. Ψαλτΐ/ριον (ακ€ψαλον). 
2. Κανών του Παν^α (κολοβός). 

51 1 • 75• Χα^. 8Α***ρ. XVI. 

Ι. Βροντολόγιον. 

2. Ιΐ€ρΙ €κλ€ίψ€ων ηλίου κατά μηνα% €ν σχίσ€ΐ ττρος 

τ^κ 〫ργίαν. 

Η. 3• "'Αρχι; στ5ν Θ€<Ρ του ΙτΙραυ βροντολσγίον και 
σ€ΐσ/χολογίου, και €ΐ τι ^ν ουρανω και ίν τη γβ σημΛίΛ 
μίλλωσι φαίν€σθαι," 

4• διάφορα αστρολογικά (κολο)3.). 

512. 76. Χα/>τ. 16. ΧνίΠ. 

** Π€ρι ΐΓτώσ€ων." Γραμματικής μέρος άτ€λ€ς. 

5ΐ3• 77• Χβρί'• 16• ΧνίΠ. 

" Συντομότατη Ικθ^σις της λογικής ΐΓραγ/χατ€ία9." 
"Αρχ. Τοί>ϊ τ^ιν ΧοΎΐκ^ιν €Χτ οδι» διαλίκτίκηρ τέχνην 
4τα'γΎ€\\ομένουί. 

5Ι4• 7^• Χ«Ρ»•• 16. ΧνΠΙ. 

Ι. Νο/χοκάνων 

βραχύί έκ κ€φ, ρί,^ μχτ^ τίνακοί ίρ άρχζ. Αίαν κακώί 
'γ€^ραμμ4ροί» 

2. Ευχαι τιν€9. 

515• 79• Χβ/>^• 16. XV. 

Ι. "Έκλογβίδιον.,.τών αγίων του €νιαυτου." 

2. *Αν^ολόγιον (άκολου^άιι των κυριωτ€ρων αορτών). 

5X6. 8θ. Χαρτ. 16. XV. 

Ώρολόγιον 
άκ^^αλοΐ', κοΚοβορ, (ΧΧίΐτέί, 4κκοπ4ρτωρ φύΧΚωρ καΙ Τ€ρ1 το 
μέσορ. 

517• δΐ• Χαρ»•. 16. XV. 

Ώρολόγιον (άκ€ψαλον, κολοβόν). 

5ΐ8. 82. Χβρτ. 16. XIV. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ^|&ον Λ€ΐτουργιία (άκ€ψ.). 

2. Βασιλι(ον τοΟ |Μγάλον Λ€ΐτουργια. 

3. *Η λ€ΐτουργια των ΊΙροηγιασ μένων, 

4* 'Ιωάννον τοδ Χρνσοστόμον Λόγος {κολοβός). Χαρτ. 16. XVII. 5ΐ9• 83- 

Ι. Κανών τ^ Ακάθιστου. 
2. διάφοροι €υχαί, 
3• *Ακολου^ιαι τιν€ςί 5^0—532• 84—96. 

Χαρτ. 9μέ^. 8. 16. XIV— ΧνΠΙ. 
Έκκλι/σιαστικι; μουσική, 

533• 97• 

Φάκ€λος 

^ΐίλ€ίωΐ' ^λλα καΧ φυΧΚάδια (Χαρτ.) διαφόρωρ σχημάτωρ^ 
ΐΓ€ρίέχορτα ΰ\ηρ θ€ο\ο^γ^ι^^}Ρ καΐ τιρα τηί θύραθερ ιταιββίαί, τά 
δέ τ뀫Γτα μοι/σιχν 4κκ\ησαισηκήρ, 

534• 98. Π€/τν. ^λ. ΧΤν. σβλ. 2. 

Ευαγγέλιον 
μβτά σημαδοφώρίορ. Έκ τ^λ€ΐ Μι^ολόγιοι» τώτ Ε^γγ^Μνιτ. 

6 42 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ "♦"δΒδ• 99• Πβ^. ^λ. XIV. 

τΓάΚΙμψψπΌΡ. Τό νρωτΙτγραφον (ΧΠ αϋαΐβ.) ΐΓ€ριέχ€ΐ Βίουί 
καΐ μαρτυρία ά'^ωρ ίν τβ ΧατίΡίκζ Ύλώσσηίί, άΜαΎο^ώσκεται V 
€ύχ€ρω%, 

536• ΐοο. Π€ρ7• ^ΐ'λ. XII. σ€λ. 2. 

Εύαγγ€λ4ον 
μετά, σημαδοφώνωρ, *Ερ τ4\α Ί&ηρολ&γκ^ τωρ €ύαγγ€\1ωρ, 

537• ΐθϊ• Πβ/τν. 4. XI. σβλ. 2. 

Απόστολος (κολο/^ος) 
μετά σημαίοφώρωρ, *Ερ άρχβ καΐ τΑβι άι^ά ^ρ φύΧΚοΡ 
(Πί/ητ. XI) συ»€σταχωμ(ρορ τφ ξύ\φ καΙ τεριέχορ ΰΧηρ έκκΧψ 
σιαστίκήρ, 

53^• ΐθ2• Πβ/>γ. 4. ΧΠΙ. 

Κώδι^ μουσικής ΙκκλησίΛστικης {ακ€φ, κολοβ,), 

539• 103- Πβργ. 4. ΧΙΠ. 

Ι. Ποιρακλι^ιιη; (ακέφαλος). 

2. "Τα σνναξάρΐΛ της Π€κπ;κοστΐ7*> ττοίημΛ κυρ 
Νικηφόρου τοΟ ΒανΟοιτο^ίλον" (κοΧχ}β.), α 540. Ι ©4. Π6^. 16. ΧΤΤΤ. 

Θ€θτο<ΐίάριον π€ρΐ€χων τους οκτώ ηίχονς." 

♦541. 105. Τΐ€ργ, 16. XI. 

Τ€Γρα€ναγγ€λον (άκ€φ(ΐλον, κοΧοβον), 
Ιΐ€ρΙ τό μ^σοι» τοΟ «τώδυτο} 5ι/ο Τ€τρά7(*')'α» ώΐ' τό μ^ρ τίρι- 
κλ«ί6ΐ τν €ΐκ6ρα του ΒασίΚείου καΐ τηρ του Χρυσοστόμου^ τό 8^ ίρ τφ άττέρορτί φύΧΚψ τ^ 'τοΟ Χ/κ<ιτοΟ §χορτοί έκ δ€ξιώρ βίέρ 
τή» θ€οτόκορ, έκ δέ άριστ€ρωρ τ6ρ *1ωάρρτιρ. ΕΙσΙ δ* αΐ €ΐκδΡ€$ 
Ακομψοι. 

542. ΐο6. Π€/)γ. 16. ΧΠΙ. 

Τ€τρα€υαγγ€λον 

άρχόμΜΡΟΡ άτό τοΟ Λονιτα, λίαν 5* έφθαρμέρορ. 

543• Ι07• Πβργ. 16. XIII. 

Ι. Ψαλπ^ριον {άκ€φαλον), 
2, * Ακολουθία της Μ€ταλΐ7^€ως. 
3• Άκολονβια τι^ς Ακάθιστου. 
4• Κανοι^€ς €Σς τον αγγιλον τον φύλακα τ^ς ψνχης, 
5• '' Ανδρέου {ιησ-κ^ίΓον ΕύοΜταριίας Έκ τον €Ϊς την 
του θιολάγον ^ΑίΓΟκάλυψιν Υπομνήματος,** 

544• ιο8• Πβ/χγ. 16. ΧΠΙ. 

ΈτΓίστολαΙ των ΆΐΓοστ6λ«ιν (ακέφ. κολοβ.), 

545• Ι09• Πβ/ο'. 16. XIV. 

Μικρόν €νχολογιον (ακέφ. κολοβ.). 

546• Ι ΙΟ. Π€ρ7. 16. ΧΠΙ. 

ΤνίΓίκον τ^ς έκκλι;σΐ(ΐ(Γτικΐ7^ ακολου^Μχς. 

547• Ι"• Πβ/τν. Χ— XIV. 

Φάκ€λος 

^ΐίλ€<ων 0ι;λλα (ΪΙερτγ. Χ — XIV) διαφόρωρ σχημάτωρ, 
τ(ρί4χοΡτα ΰΧηρ 4κκ\ησιαστικήρ, Ζ' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 548• Ι. ΙΙί/>γ. 8 Α<^. IX. {ττρ μικραί '/ραψήή. 

Ι. Βασ^(ον τοΟ |Μγάλον Όμιλίαι €« την ^(αψ 
μ€ρον, 

"Αρχ, {ακέφαλοι) άτό τηί δ€υτ4ραί έρ ταΐί \έξ«η...τωρ 
ετών ^ιμων φησίρ 6 ψαλμωδοί καΐ τάλιΐ' τάσαι τάι 
4ΐμ4ραί τήί ^ω^τ μου. 

2. "Κιφαλαια τη^ Ίτρος *Αμφιλάχιον Ιπίσκοπον 
'Ικονίον Ιιηστολής τοΰ άγ(ου Βασιλιίον Ϊΐ€ρ1 τον άγίσυ 
«ν€ν/χατος." 

3- Τοΰ αντοΰ "Ό/χιλια π^Ι του 7Γν€ν/Αατο$ του « / » αγιον. 

4• Γρτ|γορίον Νινσατηφ ΟΙ €' λόγοι £^9 την νρο^ινχην 
(το Πάτ€ρ ημΜν), 

ζ, Τοΰ αντοΰ 01 η' λόγοι £Ϊ9 τονς Μακειρισ/ιονς. 

Ό V κολοβοί μέχρι τϋύν λίξίων καΐ ό διά τό βραβ€Ϊ0Ρ 
τάρα του θ§οΰ διωκ6μ€νοί... 

549• 2. Περγ. Χα/>τ. 16. ΧΙΠ. 

Ι. Κανών (άκ€φαλος). 

2. '* Κανών €Τ€ρο9 φίρων άκροστιχί^ την^ 
ΊΙ6ρ κλ€ΐρόν ύμρω τροφρόρωί τοιμ€ράρχηρ" 
3• " Κανών €Τ€ρο% του οσίου πατρός ημών * Αθανα- 
σίου 

φ4ρωρ ακροστιχίδα τήνδ€ 

*0 τώρ καλώρ δοτ^ιρ χάριρ μοι δόί λόγοι/.'* 
4• "*Ετ€ρος κανών €19 τον οσιον...*Α^ανασιον 
φέρωρ ακροστιχίδα τήρδ€ ΑΙρώ σε άθαρασίαί 4τώρυμ€ 
ΤΙοίημα Γιρ|Μΐνο{^ μονάχου." 

5- ** Κανών Ιγκο}μιαστικός 

€ΐί τ6ρ έρ άτ^Ιοΐί νατέρα 'ίιμωρ Άθανάσιορ τορ έρ τφ 6ρ€ΐ τψ 
"Αθω άσκήσορτα δι* ηρωελε^είωρ ΙΙοΙημα του σοφωτάτου κυρ 
Ιωάννου τον Σγονρη." 

6. " Κανών €15 τον οσιον Ά^ανείσιον τον ^ν τω "Αθω 
ίχωρ ακροστιχίδα τήρδ€ *Αθαράσιοί έ-^ράφη σύρ άΎΐοΐί.** 7• "Έτ€ρος κανών του όσιου... *Α^ν(ΐσιου 

φ4ρωρ ακροστιχίδα τήρδ€ Ααύραί τολιστηρ τηί μ€'/άληί 

αΙρ4σω." 

8. ''*Ετ€ρος κανών του οσίου.., Αθανασίου 

φέρωρ ακροστιχίδα τήνββ 'ΑθαρασΙφ βραχύί έξ ^μ(ϋρ 

λόγοί." 

9• "*Ετ€ρο5 κανών €ΐ5 τον αυτόν αγιον 

φέρωρ ακροστιχίδα τήρδ€ Άθαράσιοί άρ€τηί έστι 

στύλοί," 

ΙΟ. " £τ€ρο$ κανών €1$ τον αυτόν αγιον 

φέρωρ ακροστιχίδα Ηρ/δε "Αξιοί ΰμρωρ έστϊρ Αθανά- σιοι. II 11. "*Ετ€ρο5 κανών €|9 τόν όσιον... Αθανάσιο ν 
φέρωρ ακροστιχίδα έρ τοίί θεστοκΙοΐί'ΑθαρασΙου.** 

12. "'Έτ€ρο9 κανών €15 τόν όσιον...Ά^ανασιον 

ου ^ άκροστιχίί ηδ€ Ί6ρ έρ όσίοΐί *ΑθαράσιθΡ μέλτω 
έρ ΰμροΐί.*^ 

13. "'Έτ€ρος κανών €ΐ5 τόν όσιο ν... Αθανάσιο ν 
έχωρ Ακροστιχίδα ταύτηρ *0 τών καλών δοτ^ιρ χάριν 

μοι δοί λόγον.'* 

14• "*Αρχη συν Θ€φ των κανόνων 

η^ουν τώρ ψαΧλομέρωρ κατά Σάββατορ του κνρον ΊΜστ(φ. 
Κανών €ΐί μάρτυραί,** 

15. Τοί) αντοί) *''Έτ€ρος κανών €ΐς μάρτυρας" 

1 6. Τοδ αντοδ ^'Τφ Ι,αββάτι^ κανών 
€ΐί μάρηνραί, €ΐί ΐ€ράρχαί^ €ΐί τροφήταί." 

17. ΤοΟ αντοΰ *< Τω 2α/3/3ατω κανών 
€ΐί τροφήταί, μάρτυραί, ΐ€ράρχαί** κτλ. 

1 8. Τοδ αντοδ "'Ετ€ρο5 κανών 
€ΐί μάρτυραί, ΐ€ράρχαί** κτλ. 

19. ΤοΟ αντοΛ **Έτ€ρο$ κανών 

€ΐί μάρτυραί^ ΐ€ράρχαί, όσίουί καΐ ^υΡΟΛκαί." 

20. Τοδ αντοδ *'Έτ€ρο$ κανών 

€ΐί μάρπΓυροΛ^ ΐ€ράρχαί, δσίουί καΐ κοιμηθέρταί " κτλ. 

6—2 44 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 21. Τοδ αΰτον ''Έτ€ρος κανών 

€/( μάφτυρα^^ ίεράρχατ, ί>σίουί καΐ κοιμηθένταί " (κο\οβ, Ιψ 

Τά ντ' άρ. 5 καΧ 14—21 ^τΐ χί(ΤΓου. 

550• 3• Π6/>γ. 16. ΧΠ. 

Ι. Ύ€τρα€υάγγ€λον, 

2. 'Αιτοστ6λΜν 7Γρα^€ΐ9 και ΙπίστοΧαί, 

3• Ιωάννου τοδ βιολόγου Άττοκοίλνι/τις. 

Έκ τΑ€4 ΐί€0αλ(ΐίοιι έρνθροΐί ΎρόίμμαχΓΐν ^Ε-^ράφη ι^ τα- 
ρούσα ^€Ολ€χτοι εύα77^^*'^^ ^^^^ άιτοστολικ^ βίβλοί 
αϋτη...4Ύράφησαρ ουν τ^ τοΟ κυρίου 4ιμώρ *1ησοΰ 
Χρίστου συν€ρ'/€ΐφ καΐ χάριη διά χ€ΐρ6ί Κώνστα^- 
τίνου €ύτ€\οΰί καΐ ελαχίστου δούΧου *1ησοΰ Χρίστου 
μηι»1 *1ουνίψ Ινδ, €* ίτουί ^$'χκ'...( = 1112). 

55^• 4• Πίργ. Ιβμικρ. ΧΙΠ. 

Ψαλτηριον (^κολοβόν). 
Τά τρωτά φΰΧΧα έκ^τ^σΗντα άίττικατβστόΒησΰυ^ δι* £Κ\ω¥ 
(Χα/η•. XVIII καΐ XIX). 

552• 5• Χα^• 0«5λ• /^• XVI. (Γβλ. 2. 

ΐΕ^ιρα €ίς το Ψαλη^ριον (ακ€φ, κοΧοβ,). 
Το σψξ6μχ¥ον μέροί 'ίΓ€ρι\αμβάν€ΐ τούί ψαΧμαύί λγ' — ρμη'• 
Τό κύμ€νον ΊΓροτάσσ€ταί εκάστοτε ίν μικροΤί άιτοσπάσμχΜη 
^€^ραβΐμένο¥ έρυθρόρ^ ίχ€ται δί ή ερμηνεία διαφόρων ερμη- 
νευτών, ων τά όνόβΑατα φέρονται '^ε'γραμμένα ερυθρά, έν τζ <}φ, 
ΕΙσΙ δέ Κΰριλλθ9, Βασ'{λιιο« & Η^Ύα«, θιοεόρτρ-οβ, Μάξιμος, 
Δ»ρόθ€θ«, Κλημης, Εύο-φιος, ΆΟανάσήοβ, Γρηγόριοβ 6 
θϊολόγοβ, ΠαηρμονΟιθ9, 'Ωρί'γ^ν, Ί«Μίννη« 6 Χρυσό- 
στομος καΐ &λλοι. 

553• 6. Χαρτ. φύ\. ΧνΠ. 

'Ιωσήψ Βρυ€νν(ου Λόγοι κ' και διαλ€{€ΐς γ'. 

554• 7• Χβρτ. φυλ. ΧνΠ ((Γ. 700). 

Ι (σ. ΐ). Μαρτνριον των αγίων /ϋΐ)^^ μαρτύρων των 
^ *Α/ιορίφ μαρτνρησάντων, 

2 (σ. 3θ). Βασιλιίου τοΰ μιγάλου Εις τους αγιΌνς /α' 
/Ααρτυρα9. 

3 (^* 45)* '-^νδρ^ου Κρι{τΐ)$ Εις τον Εύαγγ€λισ/Αον. 
"Αρχ. ΈΐΓ^στη σήμερον η ττάντων χαρά. 

4 ((Γ. 68). *Ι«(ίννου τοδ Χρυσοστόμου Εις τον Εΰαγγ€- 

λισ/ιον. 

"Αρχ. Βασιλικών μυστηρίων έορτήν, 

5 {^' 77)• ^®^ αΰτοδ Εις τον Ευαγγ€λισ/ιον. 
"Αρχ. Πάλ(ΐ^ χαραϊ €ύα77^λια, 

6 (σ. 85)• Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου Εις τον Ει;αγγ€- 
λισ/Αον. 

7 (^• 95)• *Ά.ν8ρ€ου Ε1ρι{τΐ)ς *Ετγκώμιον €ίς τον αγ. 
Γ€ώργιον. 

8 (σ• 122). *'Δΐ7;γ77σις Μάρκου μονάχου Έκ των 
θαυμΑτων τον άγιου ^νδο^ον μ,€γαΧομάρτνρος Γ€ωργιον 
το €ίς τους 2αρακινούς γ€νο/Α€νον." 

"Αρχ. Ό στρατη-γδί Νιχόλαοϊ ό ^τιλβτ-όμεΐΌί Γονλα( 9 (σ*. 132)• "Ιΐ€ρι του γ€γονσΓος ^αυ^Λτος δια τη^ 
€ΐκ6νο% τον άγιου μεγαλομαρτυροζ Γ€ωργιΌυ." 

"Αρχ. Έι» τφ ^ηθέντι ναψ του αγίου μάρτυρο$ Τε- 
ωρ'γίου. 

ΙΟ (σ. 136). Νικήτα ^τορος Εις τον €υαγγ€λιστΐ7ν 
Μαρκον. 

11 (σ. 148). "Μοιρτυριον του αγίου €νδό^ον ί€ρο- 
μαρτνρος Βασιλ€ως «ιτισκοττου *Α/ϋΐασίας.'' 

12 (σ. 1 66). Νικήτα /^τορος Εις τον αγ. άιτόστολον 
*1άκωβον. 

13 ((Γ. ΐ8ΐ). θ€θδωρου τοϋ Στουδ£του Εις τον €ΰαγγ€- 
λι<Γπ;ν Ίωαννι;ν. 

14 {ο"* 197)• Πρόκλου ΚωνσταντινουΐΓ6λιω§ Εις τον 
€υαγγ€λισττ;ν *Ιωάννι;ν. 

15 (σ. 203). "Του σοφωτάτον /χ€γαλου \ογοθ€τον 
Κωνσταντίνου τοΰ *ΑκροΐΓολ£του Εγκώμ,ιον €Ϊς τον αγιον 

θ€6στ€πτον και ίσαιτόστολον )9ασιλ€α Κώνστα ντΓνον." 
"Αρχ. *Αρά τΐί ευσέβεια^ Ι^ηΧον αύχών, 

1 6 (σ*. 257)• *' Ιωάννου Σταυρακίου και χαρτοφύ- 
Χακος ®€σσαΧονίκης 'Εγκώ/Αΐον €ίς την αγίαν όσιο- 
μάρτυρα και θαυματουργον Θ€θδοσίίαν." 

17 (σ. 283). "Ιωάννου μονάχου του Ζωναρά Ύίτο- 
μνημα €ίς τον £ν αγίοις πατίρα ημών Κυριλλον τον τ^ς 
/ϋΐ€γαλθ7ΓΟλ€ως *Αλ€^ανδρ€ίας ^ιτισκοττον." 

1 8 (σ. 305)• " 'Αλιξάνδρου μοναχοί Έγκώ/χιον €ΐς τον 
αγιον 3αρνάβαν τον αττόστολον.** 

19 (σ*• 339)• Άντιττάτρου Β^στρων Εις το γ€ν€σιον 
του Προδρο/Αου. 

20 (σ. 35*^)• "*Ά.€τίου ιτρισβυτέρου Εΐωνσταντινουιτ^ 
λιω§ Ό/Αίλια λ€;(^€Γσα €ίς το γ€νν€σιον του άγιου 
Ίακίννου του Προδρό/Αου και βαττηστου,^^ 

2 1 (σ. 36 1 ). Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εις Πετρον 
και Παΰλον. 

2 2 (σ. 369)• Νικήτα ^ήτορος Εις τους ιβ^ Άιτοστόλονς• 
23 {ο"» 382). Ιωάννου τοΟ ΧρυοΓοστ<$μου Εις τους ίβ^ 

*Αποστ6λου$. 

24(^.387)• '^Θιοδώρου ΐΓρ€σΡυτέρου τΐ7^ μεγάλης 

Ικκλησίας Λόγος διπλών τον τόπον και τον χρόνον και 

τον τρόπον 

καθ όν 4φαΡ€ρώθη η θεία τηί Θεοτόκου έσθ^ΐί ι^ άποκειμένη έν 

τ5 σεβασμίίί. σορφ τ^ έν ΒΧαχέρναα προσκυνουμένια.^^ 

2 5 (<''• 4 1 9)* β€θ8ώρου Ικονίου Διτ/γ^/σις ττρος ®ωμαν 
τον Ίτρεσβύτερον Ταρσού περί του μαρτυρίου Κηρύκου καΐ 

*1ου\Ιττηί, 

26 (σ. 43 2)• Νικήτα ι^ήτορος Υπόμνημα εις το μαρ- 
τυρών της αγ. Μαρίνης. 

27 (ο*. 447)• *^®^ αντοδ Εις τον αγ. Παντ€λ€ΐ;/Αονα. 

28 (σ. 47^)• Υπόμνημα και άν€υρ€σις του τίμιου 
Χενψάνου του αγ, '^τεφάνου. 

29 (ο*. 5^5)• '^^ννου τον Χρυσοστόμου Εις την 
Μ €ταμόρφωσιν. Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 45 3 ο (σ. 5'3)• Αναστασίου τοδ Σιναίτον Εις την 
'ίΛ€ταμάρφωσιν. 

31 (σ. 533)• Άν8ρ^ Κρήτη* Εις την Μ€ταμόρ- 
φωσιν. 

32 (σ. 559)• '^Φρο^ν '^'^^ Σνρου Εις την Μ€τα- 
μόρφωσίν. 

33 (^• 573)• 'Ι^ννου τοδ ΔαίΜΜΊτηνον Εις την 
κοίμησιν της θ€θτόκου. 

"λρχ, ΊΑρήμη δίκαίων μετ έ-γκωμίων, 

34 (ο*• 5 94)• Τ®^ αντοδ Είί την Κοίμησιν, 
"λρχ. "Εθοί έστΙ τοΓί έρωτικώί. 

35 (ο"• 6θ3). Ανδρέου Κρήτης Εις την Κοίμησνν. 
"λρχ. 'Άυστήριορ ή ταροΰσα Ίταρή^υρα. 

36 (σ. 619)• ^ον αντοδ Εις την Κοίμησιν. 
"λρχ. Καλ€ΐ ιτάλιι^ νμ^^ ^ο συ»€χ^$ του λόγου. 

37 (ί'"• 637)• *^^ αντοΰ Εις την άποτομην τον Προ- 
Βρόμου. 

38 (σ. 668). 'Ιβιάκνον τοδ Χρνσοστ6|λου ΕΪ9 την 
ορχησιν της Ήρω&άδος. 

39 {^• ^77)' *Γ®^ αντοδ Εις η/μ άποτομην τον 
ΏροΒρόμον. 

4θ (σ. 691)• Γφμανοδ Κβ0νσταντινονΐΓ6λ€β•$ Εΐ9 τα 
ίγκαίνια τον σ^βασμίον ναοΰ της νπ€ραγίας ®€θτόκον 
(κολοβ,). 

555• ^• Χ«Ρ^• Φ«5λ. ΧνΠ. σβλ. 2. 

Ι . " Του ταΐΓ€ΐκοΰ Σν쀫ν άρχιπτισκέιτον θ€σναλον(ΐ€η« 

Δΐϋίλογος €1^ Χριστώ κατά ττασών των α1ρ€σ€ων.'' 

2. **Τοδ αντοδ Ει σνμβη χυ^ναι 6ν €ίςό&ι> τα άγια 
η βρώθηναι νττό τίνος (φον τι ΐΓ04ΐ7Τ€0ν." 

3. **Τοδ αντοδ *Έρμην€ία...ν€ρί Τ€ τον θ€ίον ναού 
και των έν αντω. 

4. Τον αντοδ " Άττοκρισιις προς τάί ^ωη7σ€ΐ9 
τοΟ Ιερωτάτου μητροΊτοΧίτου Π€ντατόλ€ωϊ «τυροΟ Γα/ίριτ^λ.** 

5. '* Τοδ αντοδ *Έρμην€ία σννοπτιίζη κατά δννα/Αΐν 
6/( τό τ^{ Ορθοδόξου καΐ άμωμήτου ημωρ τίστβωϊ τΰν Χ/η- 

στίζο^ώρ θ€Ϊον καΧ ΙερΙορ σύμβολου. ^* 

6. Τοδ αντοδ "*ΐ2κ^€σις άναγκαιοτάττ; ΐΓ€ρι των τοί; 
ΐίρον σνμβόλον ρησ€ων.** 

7• '* Τοδ αντοδ Π€ρΐ€κτικα Λ δυνατόν της μόνης 
των Χριστιανών ημών πίστ€ως κ€φάλαια δώδ€κ(ΐ." 

8. Τοδ αντοδ " Π€ρι ί€ρ<ι)συνι;ς προς τίνα των €υλα- 
^9ών μονάχων." 

9• Τοδ αντοδ ^^ *Ειπιστολη . . .προτρ€7ΓΤΐκη προς σω- 
τηριας οοον. 

'Ε> τΑα Έγρά^^ '''0 ταρον βιβΧΙορ 6 εκκλησία- 
στικόί διά\ο'γθί ταρ* έμου *λντωνίου Ιερομοράχου 
έ\αχΙστου έρ τφ ά^ιωρύμφ 6ρ€ΐ του "λθωροί έρ τ-ζ 
του ΖηροΊΓΟτάμου σκήτχι ίρ ίτα ,ζρρδ) ( = 1646). 

55^• 9• Χαρ^. 0«5λ• XV. 

ΒιΌι, μαρτύρια και εγκωμιαστικοί λόγοι 
κατ* ίκλοτ/ήρ. Α€κέμβρ. μέχρι καΧ 1 *\αΡουαρ, 557• ΙΟ. \αίΤΓ. φύλ. XVI. 

Βίοι, μαρτυρία και εγκωμιαστικοί λόγοι 
Σ€ΐΓτ. — '^ο^μβρ. 

55^. II• Χαρτ. φύλ. XVI. 

*'Σν|Μβ^ τοδ άγΜοτάτον άρχκίΓΜΤΚ^ον θισναλονίκην 
Π€ρι τών μνστηρίων της Ικκλησίας." 

559• 12. Χαρτ. φύλ. XVII. 

Φα>τ(ον ** Τα *Α/ϋΐφιλόχια 

^ λίτγίορ ΐ€ρωρ καΐ ξψημίτωρ Ιερολο-γΙαι τρ6ί *λμφιλ6χιθΡ 
τορ δσιώτατορ μψ-ροτολίτηρ Κυ^ου ^ητημάτωρ διαφόρωρ €ΐί 
άριθμ^ρ τριακοσίωρ τηρ τούτωρ έιτίλυσιρ αΐτησόψχρορ." Προ• 
τάσσ€τα( \\ίρα^ τώρ κ€φαλαίωρ. 

56ο. 13- Χαρτ. φύλ. XVI. 

Ι. θιοφάνονς τοδ Κ€ραμ^ω9(;) ΌμιΚίαι €Ϊς €υαγγέλια 
(άκ€φ.), 

Ή δ€υτέρα τώρ σωζομέρωρ έΊΠΎράφεται **ΕύαγγίλίθΡ κατά 
Μάρκορ Κυριακή τρο τώρ Φώτωρ." "λρχ. Φ4ρ€ 5^ καΐ σή' 
μ€ρορ τά τώρ Φώτωρ ιτροβόλαια μυστικών τφ λό'/ψ 
διακοσμή<τωμ€Ρ. 

2. Φιλοβέον ιτατριάρχον ΚΜνστανηνονίΓ^λϋΐι Όμιλίαι 
όλιγαι δικΐ7ν ανθολογίων. 

*Ερ τίλ€ΐ τώρ όμιλίώρ πασώρ '/έ'/ραττται διά. μοροκορδυλίαί έρυ^ 
θραί **'ΆοΡ€μβασία$ Ίωάσα0.'* Κτήμα έστίρ *1ωάσαφ 
μητροτολίτου 'ΆοΡΐμβασΙαί του αύτόχθοροί καΐ τώρ 
φίλωρ. Ή δ^ μοροκορδυλία αύτοΰ φέρ€ται καΐ άλλαχοΰ του 
κωδικοί. 

3• ** ΆΐΓθδι//ιια Παύλου του Άττοστολου." 

4• '*ΑΙ άποΒημίαι τον θ^ίον *ΑνΒρ€ον τον πρωτο~ 
κλητον." 

5• **Σν|Μ«νο« μητροίΓολίτον Ενχοίτων Έ7Γΐστολΐ7 ^ρο^ 
*Ιοκίννι;ν μοναχον και Ι[γκλ€ΐστον' αντη δ€ άρμόζ€ΐ και 
ιταντι Κ€λλιωτη.*^ 

6. 'Ιωάσαφ Μονιμβασίαβ Έιτιστολι; ρωσιστί. 

Ό κώδιξ -γέγρατΓται ^ι^αλλά^ κατά μίαρ ή δύο σελίδαί. 561. 14. Χαρτ. φύλ. XVI. (0. 192). 

Κνρ(λλον 'Αλιζανδριίαβ Ή βίβλος τών &ησανρών 

(άκ€φαΧος). 

"λρχ. (7' κ(φ.)...έΐΓΐ τάρτωρ τώϊ ταύτορ ούσΙα καΐ 
ά^ερρητορ άλλο €ΐ το ά-γερρητορ ουσία. Περιλαμ- 
βάρορται κ€φ. 7' — ιί"'» '^ο,' — λβ'. 

5^2. 15- Χαρτ. 4. XV. {φ. 196). 

'* Του μακαριωτάτον Ανγονστίνον Ιιησ-κ^ιτον ΊιπΓβ•νο9 
Π€ρΙ Τριάδος βιβλία π€ντ€ προς τοις δ€κα 

&ΊΓ€ρ έκ τη$ λατίρίορ διαλέκτου εΐί τηρ Ελλάδα μ€τήρΓγκ€Ρ 
6 σοφώτατοί καΖ τιμιώτατο% μοραχώρ κυρ Μά(ιμθ9 ό Πλα- 
νονδη«." *Ερ τ€λ€ΐ Οί τατίρα μεμρησθε ΦιλΙττου 
ελαχίστου διακόρου, 

5^3- ϊ6. Χαρτ, 4. XIX. 

"Νικήτα τοδ Παφλα<)^νο< *£γκώ/Μθν €15 την άγίαν 
μ€γαλομαρτνρα παρθίνον Άναστασιαν." 46 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 'Ε^ Τ€λ€4 

*Ερ τί ΐ€ρςί καΐ σ€βασμΙφ σκήτ-ξΐ 
τηί θ€θΐΓρομ'ήτοροί άΎΐαι "Αννηι 
'/^Ύρατται ιτλβίιττ]; έ'ίημ€\€ίφ 6ντωί 
καΐ οΐ έντνγχάνορτα ίρρωσθ€ τάντβι 

έν (τ€ί σωτηρίφ φωΐί** ΌκτωβρΙφ κη ( = 1815). 

5^4• Ι7• Χα/>τ. 8. ΧνίΠ. 

ήτοι τά τέσσαρα Ί^ύαγγ^Κια €ΐ$ ίρ ένωθέντα." Ιΐροτάβ'σορται 
ΪΙροοίμίΟΡ σννταχθ^^ καθ* Α λ^βται (ν τιιί των ίτομένωρ 
ίτιη/ ραμμάτων του Τίαισίου, ύτ6 του μονάχου Βησσ«ρ(»νο« 
τοδ βισναλοΟ καΐ Έιπ^ράμματα **τοΟ σοφοϋ διδασκάλου 
κυροΰ Ματ9α£ου," **τοΰ τανί€ρωτάτου καΐ σοφολο^ιω» 
τάτου άγ(ον Σταγήν κυρίου Παισ<ον καΐ ίξάρχου τ9ι% 
μΐ-^άληί εκκλησίας ιτρόί τ^}ν ΐ€ράν σύναψιν των δ' 
€ύαΎΎ€\ίων^^* ** του τανοσιωτάτου καΐ σοφοΧο'/ιωτάτου 
διδασκάλου κυροΰ Ί«σήψ Βατοιτιδινοί^," **το\ί τανοσιω- 
τάτου καΐ σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Κνρ{λλον 
τοΟ 4( Άγράφων/' **τοδ λογιωτάτου 4ν ΐ€ροδιακ6νοΐί 
κυρίου Διοννσ(ον τοΰ άδ€λφιδοΰ αύτοΰ," **τοϋ σοφοΰ 
διδασκάλου κυροΰ Μαι4α£ον," **τοΰ όσιωτάτου καΐ 
σοφολοΎίωτάτου κυροΰ Νικο8ημ«ν/' **τοΰ όσιωτάτου 
καΐ σοφολοΎίωτάτου διδασκάλου κυροΰ Χριοτοφ^ρον 
(ΙΙρο$ρο|ΐ£τον) . * ' 

5^5- ΐ8• Χαρτ, Ημέ^, ΧνίΠ. 

" Έιβλίον καλουμ€νον * Ανατροπή της ψ€υΒονς καΐ 
αντώΐσυ φραγμ/ισωνικης ΐΓΜΓΓ€(α$ 

δΐ€ρ€θέν μίν ίΐί κ€φ, δώδ€κα^ συντ€θέν δέ παρ €μοΰ 4ν Ί€ρο• 
μονάχοΐί Άγινίον Κβιλυβ^Ι τοΟ Παιταντονάτον κακάλουμένου 
έκ τ^ ντισου Κ^φαΚψίαί ευρισκομένου κατά τήτ ένταΰτα Κων- 
στοΜτινούΊΓολιν' ,αψίΓβ' έν μψΐ 'Οκτωμβρίου ι^ " (=1782). 

566. 19- Χαρτ. Βμέγ. ΧΥΠΙ. (0. 43δ). 

Έφρολμ τοΰ Σύρου Λόγοι, παραιν€σ€ίς, κ€φαίλαΛ€ί, 

567• 20. Χαρτ, 8. XV. 

Ι. Άνδρέον Κρήτης £ίς τά γ€ν€^λια τ^9 Θ€θη>κον. 
"Αρχ. Άρχ^ μέν εορτών -ή ταροΰσα τανήΎυρίί, 

2. Τοΰ αντοΰ £Ις το γ€ν€σιον τΐ7^ ®€θτόκον, 
"Αρχ. Βί μετρείται -/ή σηθαμ^. 

3• 'Ιωάννον το9 ΧρνοΌστόμ«ν ΕΪ9 τι^ν υψωσιν του 
2τανρον. 

4. ΆνΒρ^ Κρι{τΐ)$ Εις την υψωσιν τον 2τανρον. 
"Αρχ. Σταύρου ΊτανήΎυριν Α^ομεν, 

5- ΊΛαρτνριον αγ. Δ^ημητρίον τοΟ Μυροβλντον. 

6. 'Ιβιάννου τοδ Χρνσοστ6μβν Εις τά %εραφ€ίμ. 

7. Γιρ|ΐανοΰ ΚΜνσταντινονΐΓ6λ€β•$ Εις την €ΐςο&>ν της 
®€θΓ6κον. 

8. Γ•Μργ£ον Νικο)ΐηδ€(α« Εις την €ίςο^ν της ®€οτ6κον, 
ρ. Γ•ββργ(ον ρ4>ναχοΰ καΐ χαρτοφύλακα• τή« |ΜγΑλη« 

Ιΐ€κλησ(α« *£}γκω/αον €ΐς την Ο^εοτόκον, 

ΙΟ. 'Ι«άννον τοΰ Χρνσοστ6μ«ν Είς τον * Αβραάμ και 
τον 'Ιοκη/φ. 

II. Γρτ|γορ£ον Νινσοιη• Προς ανόμοιους και εις τον 
^Αβραάμ. 1 2. ΆΟαναα^ον *ΑλιΕαν8ρ€(α• Είς την ανογραφην και 
€ΐς την αγ, 'Μ.αρίαν την Θεοτόκον. 

1 3• 'Ιϋάνκον τοΟ Χ ρ ί Μί οοτ ^ ρον Ε2ς την γίννησιν τον 
Χριστοί). 

"Αρχ. *Η Ίτασων των εορτών έπεδήμησεν εορτή, 

Ι4• ΒαοΊλιίον τοΰ ρ^γάλον Είς την τον Χρίστου 
γ€ννησιν. 

15. Γρΐ|γορ(ον τοΟ θιολ^γον Είς την τον Χρίστου 
γ€ννησιν, 

1 6. Γρηγορ(ου Ννσσιηφ Είς την τον Χριστοί) γ€ννησιν, 

17. 'ΐΜάκνον τοΟ ΧρνσΌστ6ρου Είς τι;^ τον Χριστον 
γά'ητσιν, 

"Αρχ. *Α τάλαι τατριάρχαι μίν ώδικοΐ'. 

1 8. ΒαοΊλιίον τοΟ ριγάλον Λόγος ΐΓροτρ€7Γτιΐίος €ίς 
το άγ. βάτΓτισμΛ, 

568. 21. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

*' Ζίητήματα του €νγ€ν€στάτον και λογιωτατον άρχον- 
τος κυρίου Κωνσταντίνου Καντακουζηνού, 

άΛελφ<^ τοΰ έκλαμιτροτάτου καΐ ευσεβέστατου αύθέντου τάσηί 
ΟύγγροβλαχΙαί κυρίου κυρίου *1ωάννου Σερβάνου Και^ταιτοι/^ΐΌί; 
βοεβόδα πρόί τά όποια άπεκρίθη 6 έν διδησκάΧοα σοφώτατοί 
*Ι«•άννη9 Καριοφνλλη• καΐ μέγΐί λογοθέτηί τοΰ οίκουμυενικοΰ 
θρόνου διατριβών έν Βουκουρεστίψ,** 

*Εν τ 9 καθωμιλημέντ^, Ό κώδιξ νιθαι^ώτατα άντί-γραφον τοΰ 
έν τ5 μον^ τοΰ Συνα^όβου τφ 1697 έκτυνωθ4ντο9 βιβλίου 
(Βρ«Γθΰ Ν€0€λ. φίλολο^, Ίόμ, Α\ άρ. 126). 

569• 22. Χαρτ, 8. ΧνίΠ. 

Όμιλίαι εΙς ρητά του Εναγγ€λιον 

έν τζ καθωμίληβΐένυ, *Η α' ** ΚαΙ απέστειλε τον δοΰ/λον αύτοΰ 
τζ ώρςι τον δείπνου" κτλ, "Αρχ. Κιν3νι>β<)βι ό λογισμοί 
μου^ πνί-γεται τώρα τώρα χάνεται ό νοΰί μου ευρισκό- 
μενοι μέσα εΐί ίνα κατακλυσμον καΐ χωρίί κιβωτόν 
μέσα εΐί ένα τοιούτον ναυά-γιον, Ή τελευταία **Τφ 
Σαββάτφ τοΟ Αα^άροι;. *'Ην ηι ασθενώ» Αά^ροτ άπό Βι;• 
^αΐ'/αί.** "Αρχ. Αυπηρόν άλλ* εύσεβέί, θρηνώδεί άλλ' 
εΰσπλαΎχνον, έπιτάφιον άλλ* εύλαβέί ^έα^ιια ιΤι^αι 
εκείνο όπου μαί φανερώνει σήμερον τ6 Λγιον Έύα^Ύέ- 
λιον, 

570. 23- Χαρτ. 8. ΧνίΠ. {σ, 181). 

Βασιλιίον τοΰ ρβγάλον ^ΟμίλίοΛ, 

(σ. ΐ). Είς τον λβ^ ψαλμον, — (σ. 24)• Είς τον λ{' 
ψαλμον, — (σ. 43)• ^^^ "^"^^ Μ ψοί^μόν, — (σ, 69). 
Π€ρι νηστ€ίας ό/ιιλια α και (σ. 87) β^. — (σ. ιοο). 
Π€ρι /ϋΐ€τανοιας. — (σ. 1 1 3)• Π€ρι ταττιινοφροσνη/ς. — 
(σ. 127). Π€ρι €υχαριστιας. — (σ. 146). Είς την 
μάρτυρα Ίουλίτταν. — (σ. 171)• Είς το Ποσαχώς το 
&' ον και €7Γΐ τΓοιας ^οιίας άρμοΒιωτερον το μ€6^ 
ου κτλ. α 57 1 • 24- Χαρτ. 8. XIX. (σ. 357). 

Π€ρι μιμήσεως Χριστον," Βιβλία δ'. Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 47 572. 25- Χαμτ, 8. XV. XVIII. (φ, 40δ). 

**Βά)5 κίΐΐ 7Γθλ4Τ€ΐα καΐ θαυμάτων ^•ψρισί% τον ίν 

άγιοις ττατροζ ημΜν Βασιλαον τον νΐον 

συγγραφ€Ϊσα ταρά του ρΜθψ-οΰ αύτοΰ Γρηγορ^ον. " 

Τό χ\€Ϊστορ του κωδικοί XV αΙών, — Τά τρωτά φύΧΚα μέχρίί 

107 καί τϋ'α άλλα στορόΛην XVIII. 

573• 26. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. ΧνΠ. 

Ι. "Το<ΐ &γ(ον ΆναοΎοιτίον Ά7Γθκρισ€ΐς 
ΐΓ/)0Τ τάτ 4χ€Ρ€χθ€ΐσαί αύτφ ίρωτήσ^α ταρά πΜωρ όρθοδ^ύΛ' 

Τ€ρΙ διαφόρωι^ κίφαΚαίω^. '* Κΰφ. ρι^^', ώι> ΐΓ/>οτοίσο'€ται Π/ιό^. 

Έι» τΑίΐ Καί τόί€ ^κ χβιρόϊ Κώι»στο του ^*γ Α€ΐΓ€ΐ»οί; 

τηί *Ακαρραρίαί α^^Γ ( = 1767) Αβκ€μβρίου κ' (ΧνΐΠ). 
2. '''Ιωάννον ΔαίΜΜΓκννοΰ * ΚναστασίμΛύν κανόνων 
ίξήγησα 6ρθοδ<^οτάτη θ€οσ€βοϋί τα^οί δι* άρ€τ^ άνΜνΰμ«ν 

«/ί βίίλιτίΓτοΐ' καΧ ήδιστον ίΧΚηρικηι^ φράσιρ." (XVII.) 

574• 2 7. Χαρτ. 8. XIV. 

Ι. "Π€ρΙ *Ιουλιανου του Ίταραβάτον,** 

2. " Π€ρΙ τον Ίτλαη/^ά^Γος τταιθος καΙ άρνησ€ψ,€νου 
τον Χριστον Ιγγράφως,** 

3• " ΙΤ€ρι Αναστάσιου του πρ€σβντ€ρον" 

4• *' Π€ρι ΈφραΙ/Α τον 2υρου." 

5• " Π€ρΙ του €ν Νικαιίζΐ ^αυ/ιατος." 

Δι^ο φι^λλα άιησχισμέρα, 

6. " Π€ρΙ Τ175 ά/*αρτωλον γνναικος." 

7• " Ιΐ€ρι *1ωσηφ τον *Εβραίον" 

8. '* Βίος κ(α 'Π*ολιΤ€ΐα τον οσιον πατρός ημών 
Ίωάννον τον Έ,αΧνβητον." 

9• *' Τον αγιωτατον Γι«ργ(ου ίΐΓνσ*κ6ΐΓθν Να(£αβ Έγ- 
κωμΛον €19 τον οσιον κοιι θ€θφορον και ίν ασιη;τ(ΐ49 
νρωτνστον πατέρα ημΜν Άντωνιον τον μίγιοττον καΧ 
€1% το θανμΛ το γ€νο/ΐ€νον ^ 'Ροδω υιτ' αντον." 

ΙΟ. "Βίος τον οσιον -ττατρος ημΜν *Αλ€(ίον τον 
άνθρωπον τον Θ€θν." 

11. '^ΤοΟ |Μγάλον Βα<ηλι(ον Προς μονάζοντα ίκν€' 
σόντει." 

1 2. " Τά ρ€ΐτά των 7Γατ€ρων." 

13. "Τον οσιον ττατρος ημών Αναστασίου |ΐοναχοΟ 
τον ΣιναοΙτον (= Σιναίτον) *Ορ.ι;λια €19 των Ικτον ψαλμΑύν 
ρτηθίίσα καΧ €19 τάς ναρΙκβάσ€ΐς των νηστ€ίων" 

14• ** Π€ρι του ληστον πάνυ ωφίλίμος^* Δίίηγησις, 
"Αρχ. Τέρωρ τΐί έκαθ4ξ€το ίρ άραχωρητικ-β μορ-β 
χρόρουί ίβδομήκορτα. Έν τίΧει "Ετουί ^ζ'ωΧζ^ Ιρδ, 
ια' <Γ€λι}ι^ΐ}ί κύκ\ο% ΐ€\ ή\Ιου κύκ\οί δ\ μηρΐ '!ίθ€μβρίφ 
κη\ 4ιμ4ρα Σαββάτφ ( = 1327). 

Ι5• *Ισα^ τοδ Σύρου Όμιλίαι, 

α'. Π€ρΙ άποτα'γηί καΐ μοραχικψ τολίτβία». — β\ **Όμι\Ια 
/3'." "Αρχ. Πολλ^ι^ ό θ€Οί δ4δωκ€ τοΓί άρθρώτοΐί 
τιμήρ. — 7• "Όμ*λ/α 7'•'* "Αρχ. Τό ίΐ' τινι συμπτώματι 
τήί άμαρτίαί ό\ισθαίρ€ΐρ δηλωτικόρ έστι τήί φυσικήί 
άσθ€Ρ€ΐαί,- δ', "Ό/αλ/α δ' κατ ίρώτησιρ," "Αρχ. Έρώτ. 
ΙΙοίφ δ€σμψ συνέχ€ται ή καρδία του μη τρ4χ€ΐρ €/ί τά 
κακά,^-€', ***Εκ τηί αύτηί 6μι\ίαί Τ€ρΙ διαφοραί δακρόωρ 6/αλία ί'." — ζ^. "Π€ρί τάξίωί τηί μοραχικη$ ιτολίτίίαί οαντο- 
μίαί Τ€ καΐ διαφοραί ττώί τ€ καΐ ιτοίφ τρότφ τίκτορται αΐ άρ€ταΙ 
έξ άλλι^λα»^, ομιλία Γ* " κατ* 4ρώτησιρ καΐ άτόκρισίΡ, — ^^, ** ΙΙίρί 
διαφοραί του ιτοΧέμου του ίκτου τού% 4ρ τζ δδψ τζ ύΊΓ€ρ€χού<η3 
του κόσμου πορ€υομέρουί^ όμι\1α έβδομη,** — η'. **ΎρΙτοί τρότοί 
χροί τούί Αρδραί, δμιΚία η\" — θ'. * * Άκτίρριτσυ άλλη τοΟ ιτοΚί- 
μου όμιΚία θ'" — ..."κΓ*. ** Πίρί τώρ είδώρ τώτ διαφόρων 
Τ€ΐρασμωρ. '* 

1 6. "*Ετ€ρα συλλογΐ7 οΐίναθροισθ€Ϊσα 4κ της βίβλου 
της λ€γομ€νης Λανσαϊκου, 

ΐ7Τ(ί Τ€ριέχ€ΐ ΊΓράξ€ΐ$ καΐ ΙστορΙαί (^ι^α; καΐ θαυμασίαί καΐ 
-γΧυκυτέραί ύτ^ρ μέλι καΐ κηρίορ ά.•^ίωρ άρδρωρ Τ€ καΐ γιραικωρ 
ώφεΚίμουί άγαρ.** 

Ίιρά φύλλα του κωδικοί 4κτ€σόρτα ορτικατ^στάθησαρ βι* 
άλλωΐ' (Χαρτ. XVII). 

575• 28. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. Ιωάννου τον ΧρνσΌστ6|Μυ £19 τα άγια Θ€θφ€ίν€ΐα. 
2. Γρηγορίου τοδ βιολόγου Ε 19 τα Φώτα, 
3• 'Αμψιλοχίον Ικονίου ΕΪ9 τι^ν Ύπαπαντι/ν. 
4• 'Ιωάννου τοί) Χρυσοστ6μ«υ Εί9 την Ύττατταντι/ν. 
5* Κυρίλλου ΊιροοΌλΰίλΜν Εΐ9 τι^ν Ύττατταντι/ν. 
6. "Μαρτυριον των αγίων τ^σσαράκοντα μχιρτνρων,** 
7• Ανδρέου Κρήτη< Ε 19 τον Εΰαγγ€λισ/ιχόν. 
8. 'Ινάννου του Χρυσοστόμου Εί9 τον Εΰαγγ€λισ^ν• 
9* Μ(ΐρτυριον τον άγιου Γ€ωργιου. 
ΙΟ. 'Ιωάννου τοΟ Χρυσοστ6|Μ>υ Εΐ9 το γ€ν€9λιον τον 
τιμίου ΤΙρο^ρόμον και βαττηχττον Ίϋκίννον. 

1 1 . Θιοδώρου τοδ ΣτουΒίτου Έγκώ/αον €19 το γ€ν€θΧιον 
Ιωαννον τον ΤΙρο&ρόμον, 

12. ^^ υπόμνημα ΒιαΧαμβάνον μερικώς τονς αγώνας 
και α^λον9 άπο&ημίας τ€ και τ€λ€Ϊωσιν των αγίων καΧ 
κορνφαίων άποστοΚων ΊΙίτρον καΐ Πανλον.*' 

Ι3• "Έγκώρ,ιον €19 τον9 άγίονς πανενφημονς καΧ 
πρωτοκορυφαίονς των αποστόλων ΤΙντρον καΧ ΠανΛχ>ν.*' 
"Αρχ. ΣυΎκαλ€Ϊ μέρ ^ίμαί ώ φιλόθ€0Ρ σύστημα ή 
φαιδρά, καΐ ύτ4ρτιμοί τωρ ΐΓαΡ€υφήμωρ Άποστόλωρ. 

14. Ιωάννου τοδ Δα|ΐασιπ|νοδ Εί9 τι^ν Μ€Τ(ΐ/ΑΟρφωσιν. 

Ι5• 'ΕφραΙ|λ τοδ Σύρου Εΐ9 τι^ν 'Μ,€ταμ6ρφωσιν. 

1 6. 'Ιωάννου τοδ Δα|ΐασιπ|νοδ Εί9 τΐ7ν "Κοίμησιν, 

Ι7• Γφ|ΐανοδ ΚωνσταντινουΐΓ6λ€ω9 Ε 19 την Κοίμησίν. 

ΐ8• 'Ιωάννου τοδ Χρυσοστόμου Εΐ9 τι^ν άποτομην του 
Προδρό/Αον και €19 τον *Ηρω&ην. 

19. Ανδρέου Κρήτης Εί9 την άποτομην τον Προ- 
Βρόμον. 

Έν τέλίΐ θ€θΰ τό δωρορ καΐ Αιορυσίου πόροί. '£- 
Ύράφη διό. εξόδου του θίοφιλ€στάτου επισκόπου Ίϋ^ρρί- 

τξ'ηί κυροΰ ^€θφύτου του έξ *Αθηρωρ ίτουί ,ί*ί*7* '*'^• 
ιΥ μηρϊ Αύ-γούστφ κβ' ( = 1555). 

57^• 29- Χαμτ, 8. ΧνΠ. 

Ό/Αΐλίαι ι^ (άκ€φ. κολοβ.), 

έρ τ^ καθωμιλημέΡΌ, ώρ ι^ α £/ι τορ Ίΐλώρηρ καΐ Φαρισάιορ, 
ή β' '' Παραβολή ί/ί τον άσωτον υ1όρ.** "Αρχ. "Αρθρωπόί • 48 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Τίί ίΐχβ δύο υΐούν μ€τα δί τ^ ιταραβοΚψ ίιτβταχ η έξή- 
Ύησα αύτ^ί, ηί ή άρχ^ *0 δ€στ6τηί Χριστοί άδ€\φοΙ 
\έΎ€ί ΕΓί άνθρωτΓΟί €Ϊχ€ δύο νίού$ καΐ €ΐτ€ΐ» ό ¥€ώτ€ρθί 
του ιτατρόί τον να του δώσχί τό μέροι τηί κΧηρονομίαί 
τον. ή 7' *' Τ5 Κνριακί τηί άττοκρέον €ΐί τήι^ δ€ΐη'4ραΜ ταρου- 
σίαν, Ιδού ^μέρα ίρχεταί Κυρίου τορτοκράτοροί κτλ." "λρχ, 
Ή ά-γία €κκ\ησία μ€τά. δύο τρόιτουί άνακα\€Ϊ ήμα» 
€ΐί μ€τάροιαν, Ό τρωτοί ίΐ'αι η άη^άτη^ ό δ€ύτ€ροί 
6 φόβοί. ή ί^ ίδ' "Αάγοϊ καί διδεισκαλία του αύτοΰ €/ί τά 
Αγιβ θ€θφάναα του κυρίου ημωρ ^Ιησοΰ Χρίστου. Προοί/αοΐ' 
τη$ έκκ\ησΙα$, 'Εν ΊορδοΜ^υ βαΊΤΤίζομένου σου Κι/ριβ" «τλ. 
"Κμχ. ΙΙρΙν δ θβϋϊ αδελφοί ά-γατητοί νδ. κατέβχι €ΐί 
τήν Ύην δίρ έδυν-ήθησαν οΐ ΑνθρωίΓοι άιτό φιλοσοφίαι 
καΐ δννάμ€ω$ 4δικη$ των να έ^νωρίσωσι τωί 6 θεοί 
(ναι τραυτόστατοί δτου ίχει τρείί ύτοστάσευ καΐ 
μίαν θ€6τητα. 

577• 3°• Χ«Ρ^• 8• Χ^• 

Ι. Καη;χι/σΐ9 κατ* Ιρωταπό κρίσιν. 

1838 Α€Κ€μβρίου 13. 

2. " Έ^ι/γι/σις τη% θ€Ϊας λ€ΐτουργια5." 

3• '^Του αοιΒίμον διδασκάλου Νικο&{)ΐον Κ€φαλα4α 
τΐσχταρα ττ^ρί λογισμών ^(ρι/σιμωτατα." 

4• "Ευχι/ κοινι; €« τον Κνριον καχ €15 ιταντας τους 
αγίους Ιζομ^λογητίκη" 

5- " ΤυτΓος διαΛ;κι;5." 

6. " Πρωτότυττα διάφορα ΙπιστοΚίαν," 578• 3ΐ• Χβ/>τ• 8- XVI. (0.166). 

Ι (φ, Ι α). " Ιΐ€ρι του νος & ΊΓ€ΐστΙβαν π€ρι της 

ν€ίστ€ως και 7Γ€ρι η/ν αγιαν Τριάδα και π€ρι της 

ίνα^ρο7Γΐσ€ω9." 

"λρχ. *Οφ€ΐ\ομ€ν ιηστέβαν ώί έβαττισθημεν ε/ί το 
όνομα του τατροί καΐ του υΐοΰ καΐ του α-γίου τν€ύ• 
ματοί. 

2 {φ. 2 α). *• Ιΐ€ρι αρ€τ6ν.** 

"Αρχ. *'Ά\άβομ€ν έντοΧάί χαρά του Χρίστου καΐ θεοΟ 
4ΐμών. 

3 (φ. 4)5)• ^^"Ορκος ιουδαϊκός." 

"Αρχ,'Ίνα ιτερι^ώσαιται τήν όσφην αύτοΰ βάτον. 

4 (Φ• 3 β)' " *Ερωτι;σις €ιγι Τ175 ^€θλογ«ΐ9 ττοσας 
φυσ€ΐς ομχ>Κογ€ΐ 

κατ ίρωταιτδκρισνν, έν οϊι καΙ ιηρΐ συνόδων κτλ. 

5 (φ. 8/3). "Τοΰ αγΓου Νή^φονο* (^Νι/φωνος) Π€ρι 
2ολο/ιώντο5." 

"Αρχ. Καθήμενου τοταΐ του μακαρίου "^ύμφωνοί. 

6 (φ. 9 <*)• " *Ερ<5ταΓ»7« """^Ρ^ €^€ΐαΛΓον ( = ΑΙΘιάπων) 

το ΐΓος ηρζαντο και ^ιναν," 

"Αρχ. Άλλώται τάληκ καθήμενου του μακαρίου έν 
τι κέ\α αύτοΰ. 

7 (φ. II α). "Π€ρι ΤΤ75 κοσμοπνηας,** 

"Αρχ. Πείούϊ ούρακοι)! του» άνοταΐρουί τηί ^ήί. 

8 (φ. 13 α). "Θ€θδοσιΌυ αρχηγού τον Ιουδαίων οττος 
δι ^€υναν το κοδικι;ν τον ΐ€ραιων κατσίγράφη και στν 

• αυτοις ι/για{€ν ό κύριος ημών *1ησους Χριστός." "Αρχ. Γ^γοί'εΐ' Λνθρωτοί τ^ί αρχι^γώί τον Ιουδαίων 
όνώματι θ€θδόσιθί. 

9 (φ• 1 9 β)' " Προς€λ^ών ό άγιος *Ιωάνη;ς τ<ρ 'Ιτ/σου 
ι}ΐΓ€ν Κυρΐ€ €ΐ7Γ€ /ΐ€ΐ 7ΓΟσ€ ά/Αορτιάι €ίσιν και •ΪΓ€ΐα 
άμαρτί €στην ασηνχόριτος" 

ΙΟ (φ. 19/3). ** Έκ του βίου του οσίου πατρός ημών 
ΊΙαχομίου. 

11 (φ. 23 α). " Π€ρι €λ€ημοσυνης.** 

"Αρχ. ΕΙ €\€ήμοσύνη ίξιΧάσαι ταί άμαρτίαί. 

12 (φ. 23/3). "Έκ του αγίου Άβανασίον Λόγου οτι 
υο 6τ€θΐ ο πατήρ και υιως. 

13 (φ. 3® ''^)• "Δκίλογος των αγίων Βαοιλίου και 
Γριγορ(ου τοΟ θ«&λ^γον." 

14 (φ. 32 /5)• "ΆτΓΟ τι/ς πρότης δκιλ€^αιος του 
ΐ€ροτάτου |λΐτροΐΓθλίτον θ€σαλονι(κης [Νικήτα ;] ττρος τον 
άτΓΟ Υταλιας άρ\κπίσκοπον,^^ 

1 5 (φ. 38 <ι)• ^' Τοδ αγίου Αθανασίου άρχιηηοτκ^ιτου 
Αλιξανδριίαβ ιτρός Άντίο;(ον άρχοντα 7Γ£ρι πΧηστον 
και άναγκ€θν ζητιμάτων των Ιν ταις γραφαΐς άπορου- 
/Α£νων. 

1 6 (φ. 39/5)• " Π€ρι γ£ν€σ€ως άνθρωπου και της 
μ€τα θάνατον αΧηωσ€ως.^* 

17 (φ. 4^/5). ""Οτι δι τίνα Ιαΰτον α7Γθγνών€ «Όται 
κάν ΤΓολλα ημαρτ€ν οίΛΛα δια μ€τανηας €λ7Γΐσαι τι^^ 
σοτιρίαν.'* 

1 8 (φ. 41 β)' " Παλλαδίου" και άλλαι διΐ7γΐ7σ€ΐς €κ 
του ΓιροντικοΟ. 

"Αρχ. *Εμάθομ€ν π€ρΙ Μοήσ^»ί τοΟ ^^ε/οιτο». 

19 (φ. 77 **)• " * Α7ΓΟδ7;ίι;ς ττου € τον Τ€λ€υτόντοι^ 
^τυχαι άιτήοχοντία και ττός );σιν /ϋΐ€τα την Βιάζ€υζην9 
Γριγορίου τοΰ Διαλόγου." 

20 (φ. 77 )5). Διτ;γ)/σ€ΐς €κ του Γιροντικο^ΐ. 

21 (φ. 104 α). " Δι^γ);σ€ΐς του όσυου και ^€οφωρου 
ιτατρος ημών Μακαρίου τον '£γιιιτίου (= ΑΙγνιττίου)." 

22 (φ. 109 α). **Έκ του βηου του αγίου Ανδρ€θυ 
του σάλου." 

23 (φ• 131 *)• *Αν€7Γΐγραφον. ΒιΌς και δΐ)7γΐ7σ€ΐς 
ΐΓ€ρι άγ. ΈτΓίφανιου. 

"Αρχ. Πρώτοΐ' ίτέθη θ€μέ\ιοί καΐ τοινικαύτα έφ* 
4αύτφ τούί άτ€ράντουί αΐωναί ίδράσα$ ίτ€\€σιούρ• 
γησ€ κείται ουν καΐ θεμέλιοι• ένι δέ καΐ πρόί τον 
τατέρα ό λόγοί οί5τοϊ. 

24 (φ. ΐ6θ α). '* Αινίγματα 

συγγραφέντα μυθι-γραφικώ^ πάρα του ευσεβέστατου βασιλέωί 
κΰρ. Α^«*ντοβ τοδ ΟΌφον καΐ έξηγίΐθέντα τάρα του ά^ιωτάτου 
ΜιΟοδίον ΠατάρΜν.** 

"Αρχ. Αίνιγμα λέξεων Αέοντοί σοφωτάτου 
συμβολικωί λέξαντοί έν Βυ^^αντίφ 
μυθοΎραφικωί έν εσόττρω έμφάναί. 

25 (φ. 102 α). " Κρησμος π€ρΙ της άλωσ€ως της 

Κύπρου." 

"Αρχ. ΟύαΙ σοι τλήμων καΐ κεκαυμένη Κύτροί 
τάλαιί'α $Όφώδη καΐ βεβορβορωμένη. 71 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΙΌΡΙΟΤ 49 20 (φ. 102)3). "2τ<κχοι τ^9 Κωνσταντινουπόλεως 

τον άγγιλοφ^ρον. 

"Κμχ. Πάριθι χαρτάΧαιι^α Βαβυλωρ ρ4α" 

27 {φ' 163 α)• "5τοιχοι του π^ντ^Γο» βασ-ιλ^βις Βψ 
λουντ€9 τι;ν του...€λ€υσιν." 

Άρχ, ΚαΙ στύΧοί φαν€ΐί άναβοήσα μέγα, 

28 (φ, 164 α)• "5τοιχοιτών κόσ/ιου(;) 'Π'€ρΙτηζτου 
* Αντίχριστου Ιιτι^μία'ζ Ιχρντ€^ ούτος." 

"Αρχ. Καί κ6ψ€ται τάμιτοΧα των βροτών η/ένοί, 

29 {φ• 165 α). Άνιπιγραφα αΙνίγμΛτα Ικ των του 
Αέοντοι 

Α» στίχοΐί ^εγραμμαένοΐί καταλογάδι/κ. 

^χ το άι^ατολιχον τό μέροί 

τούί κοράκουί φορτομένον 

ΚΛΪ έτάρου σκ€ΊΓασμ4νον 

καΐ ίμτροσθ^ν του τνγαρίτην. 
Ι1ρ6ί τά ΐΓ€ρΐ€χ6μ£να ύτ άρ. 24 — ^29 (τηθι τον κώδ. 929 τψ 
έν ΙΙαρισΙοΐί *Ε&νικηί ΒιβΧιοθήκψ καΐ ΕμιΙιΒ I^ΕΟΚΑΝ^ Σα 
οταοΐα ά€ ΙΑοη Ιβ 8αρ€, Ραιίβ, ΜI>^ο^I^xχγ. 579• 32. 

" Μετάφρασις τον Λ€υϊτικου." "Καρτ, 8. XIX. 58ο. 33• Χαρτ. 8. XVIII. 

Μιχαήλ Γλυκά ΈττιστολαΙ θ€θλχτγικαί (βχ€φ, κολοβ,), 

"Αρχονται άιτό τ^ ^' ((1κ€0.)...ο'^χ(ΐν αίροΟ, τουί δ^ 
ταροράν άΐΓ€ρισκέΐΓτωί καΐ άτοστρέφ€σθαι κτλ. — ι 
"Τίνοι (ν€Κ€Ρ 4ρ έσχάτοΐί καιροΐί έσαρκώθη 6 κύρΐ/Οί" κτΚ. — 
ια' **Τψ τιμιωτάτφ μοναχφ ΤρητγορΙφ τφ *Ακρο•κ6>άτη Τ€ρ1 του 
€ίτ€ σφαιρο€ΐδ^ΐί^* κτΧ. — ν^' **Τφ ημιωτάτψ μοραχφ κυρίφ 
Χαρίτωνί ΕΙ χρ^ι τροίέχειν τοΓι Χέ^ουσιν 6τι ΐ€ρ€ύ$ 6 Χριστοί 
ταρά *1ουδ<ίίοα κ€χ€ΐρωτάρηται„" "λρχ.'Ότι μέν ου¥ €ΰρηται 
χάρτη;, ώ τιμία καΐ Ζβρά κεφαλή, τάλαι συ^Ύραφηναι 
φαιν6μ€νοί καΐ τά «τατά Χριστδν νάντα \€Ττομ€ρΰύ% 
δηθ€Ρ διαλαμβάνων ταρά *ΙουδαΙοΐί ΐ€ρ€ύί χ€ΐροτο• 
ν€Ϊται καΐ Βτωί ύτο μαιών ι^ μήτηρ αύτοΰ ψηΧαφαται 
ούκ ίίν ούδ* αύτόί άρνησαΐμην *1ουδαϊοί, 

ΤΛ. (κοΚοβ,) "Αρ* αΙτΙα Τ4ΐ»ι χαυνωθ4ντ€ί (ταθόν Τ4 
άνθρώτινον &ρ* ή \€'γομ4νη -γενέσθαι των φυλών άνά- 
^ιι^ΐί κατά τ^ιν του χάρτου Τ€ρίλτ\ψιν άθ€Τ€Ϊν αύτούί 
τά του νόμου 'ήνάΎκαί^€ν' οΰ μ€ν οΰν ούκ ΐστιν €ΐπ€Ϊν' 
€ΐ "γάρ τφ βασιλ€Ϊ... 

*Εν τ^ ι έτιστολΊ φέρονται 4ν άρχ^ τά έζψ λείχοντα ταρά 
τφ Μί^β (^I^VIII, 812), ίνθα €ΰρηται έκδεδομένη αύτη ή 
επιστολή* 

Έκ τούτφ τφ δεκάτφ κεφαλαίφ οΰτωί ίχ€ΐ (ν τιη 
χ€ΐροΎράφφ 4) έπΎραφ^ι, ητιι καΐ τρώτη δοκ€Ϊ «Γι^αι 
^1^ έκ€ίνφ, Συνεκροτήθη τό ταρόν τόνημα ταρά τάν- 
των των έτΙ του βασιλέωι κυρίου Μανουηλ άξιολό'^ων 
φιλοσόφων καΐ μαθηματικών καΐ βητόρων ενθύμημα- 
τικωί συΎΎραφέν ταρά του άοιδήμου βασιλέων, Πιτ• 
τάκιον εκδοθέν ταρά του κραταιού καΐ ά^ίου 4)μων 
βασιλέωί κυροΰ Μανου^λ του Κομνηνού τολλών Ύ^μον 
ύψηλων καΐ αναγκαίων θεωρημάτων^ άτολογητικόν 
τρόί -γραφην τινόί μονάχου ταλατίνου τηί μονηί του 
Παντοκράτορον τίνοί ένεκεν έν έσχάτοΐί καιροΐί Ισαρ- 
κώθη ό Κύριοί καΐ διατί μ^ι τολλφ τρότερον καΐ τά 

Η. ίζηί τά λοιτά άταραλλάκτω$ του κεφαλαίου, — 1771 

"Νοεμβρίου ιδί*. 

Ό κώδιξ τεριέχει τολύ τλείοναί έτιστολάί ^ 6σαι φέρονται 
ταρά τφ Μΐ^β. Έΐνε δέ ταλλα δμοιοί τρόα τόν άτοκείμενον έν 
τί βιβλιοθήκη τηί έν Σμύρνη Εύαγγελικηί Σχολψ. "Ιδ. "ΑΟαν. 
ΠαιταδοίΓονλον Κ^ρα|I^β•« Κατάλογο; των χειροτγράφων τηί έν 
Σμύρνη βιβλιοθήκης τη% Εύαγγελίχηί Σχολής, *Εν Σμύρνη, 
1877, σ, 13—18. 

581. 34. Χα/>^. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. "ΖητημΛτα τον €υγ€ν€στατου και λογιο>τατου άρ- 
χοντος κνρίον Κωνσταντίνου Εΐαντακουζηνοΰ, 

αδελφού του έκλαμτροτάτου καΐ ευσεβέστατου αύθέντου τάσης 
Ούγκροβλαχίας κυρίου κυρίου Ιωάννου Σερβάνου Κα/η-ακου^^ψοΰ 
βοι'βόνδα, τρ6$ τά ότοίια άτεκρίθη ό έν διδασκάλοΐί σοφότατος 
Ίωάννη^ί Καρυοφνλλη« καΐ μέ'γας λογοθέτης του οίκουμενικοΰ 
θρόνου διατρίβων έν ΒουκουρεστΙφ " 

κατ* έρωτατόκρισιν έν τη καθωμιλημένη. 

2, "Προορασις τίνος άγιου γέροντος ΊΓν€υμΛτικον 
7Γ€ρι (ίλωσ€ως Κωνσταντινουιτολιως καί ΐΓ€ρι του μ^Κ- 
λοντος ώς Ιζ νττνον €τγ€ρΘψΤ€σθαχ άγιωτάτου βασιΧίω^ 
και ΊΓ€ρ\ τέλους του κόσμου" 

3. '* Μιθο8(ου ΙΐΓίσκόπον Πατάρ«ιν ΊΙρόφθ€γμΛ 

τερί των έσχατων ήμερων, δτερ άντεγράφθη ύτό τίνος ταλβκοΟ 
χειροτγράφου. ..έμαρτύρησε τήν 20 Λουνίου 811 έτΙ έίΐΛκλητιανοΰ, " 
4• " Όπτασια του κνρ Δανιι/λ /ιοναχοΰ 
'^'^ονεία κατά τφ χΟαοστφ έττακοσιοστφ τετάρτψ ίτει άτό 
ΧριστοΟ έτΙ τηβ βασιλείας του Σουλτάν Μουσταφά. " 

582. 35• Χ«/>^• 8• Χνπ. 

Ι. ΒιΌς του άγίον ΠαΐσιΌυ (ακ€φ.). 
'Άρχ....ΤοΟτοι» τοίνυν τόν μέγαν καΐ άοίδημον άνδρα 
ΑΪΎυττος ηνεγκεν, ήτις τάλαι μέν τόν άκρέμονα των 
τροφητων "Μ,ωϋσήν τόν ^βόττηι» ένεγκαμένη διά τε της 
εκείνου τρός θεόν οίκειώσεως καΐ των μεγίστων τερα- 
στίων έν ταΐς θείαις γραφαΐς τεριβόητος έγεγόνει. 

2. "Βίος και 7Γθλιτ€ΐα του οσιίου και θ€θφ6ρου ττατρος 
ηρυων 2υ/ϋΐ€ών του 8ια Χρνστον σαλοΰ." 

3. Βα<ηλι(ου τοΟ |Μγάλον Λόγος ΐΓ€ρι μΛίναχικης πολι- 
Τ€ΐας. 

4• " Δητγι/σις ν€ρι σημ€ίθφ6ρου ττατρός" 
5• " Π€ρι τη% €υσ7Γλαγνιας του Θ€θυ.** 
6. "Διι^γι/σις ττανυ ωφ^λιμυο^ π^ρί του ματαίου βίου 
τον αγίου 2«αχαρ(ον ιτατριάρχον *Ιιροσολΰ|Μΐν." 
7• Βίος καΧ πολίΤ€ία Μάρκου του * Αθηναίου, 
8. Δίίηγησ€ΐ$ τιν€ς πατέρων. 

583. 3^• Χαρ^. 8. ΧνΠ. 

Θιοδώρον τοΟ ΣτονΕίτον Κατ7;χ)7σ€ΐς 

έν τη καθωμιλημένη, Συνεσταχωμένον εΰρηται Α'τιλγοι' 
βιβλίον έτιγραφόμενον "Νικηφόρου Καλλίστου τοΰ βαν• 
τοίΓΟνλου Σΐ'ΐ^α^άρια εΙς τάς έτισήμονς έορτάς του Ύριφδίου 
καΐ του ΙΙεντηκοσταρίου, μεταφρασθέντα εΙς κοινην γλωσσαν 
ταρά του έν Ιερεΰσιν ελαχίστου Ματθαίου ΚιγάΧα Κυτ ρίου. 
Οοη Ηββηϋ& άβ' βιιρβηοΗ βΧ ΡΗνίΙβςίο. Έν Βενετία*; ταρά 
*1ωάννη *ΑΜτωνίψ τφ *ΙουλιαΜφ έτι άτό της ένσάρκου οΙκονομίας 

7 ( 50 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ' ι» τον ΚνρΙου καΐ θ€οΰ καΧ Σωτηροί ^μΔν 'ΙησοΟ ΧριστοΟ ,αχλ^'. 
Το βιβ)ώ)ρ τοντο \€ΐΐΓ€ί ταρά Βρτπρ. 

584• 37• Χα/>τ• 8• XVII. 

β€θδΜρον το9 Στον8(τον Κ,αΓηχησ€ΐ^ 
€9 τί καθωμίΚημένΐβ, 

585• 3^• Χαρ^• 8• ΧνΠ. 

θ€θ8ώρου τοΟ Στον8£τον Κα'η7χι;σ€(9. 
Έΐ' τΑ€ΐ Εΰραν το τέρμα αί χατηχήσειι αύται ταρ^^ 

ΤΧίκηφόρου άβιου καΐ οΙκτρου τε.,.ίτουί ^ί^ρθ^ Μ-ν^^ 
λύ-γούστψ ιθ' ( = 1601). 

586. 39• Χ»/>»•• 8• XIV. 

Ι. ΜητροΐΓθλ(τον Β«ρρο(α§ (άγνωστου) Όμιλίαι μ! 

ων α {άκέφ.) &ρχ....€ΐτέ μοι κατόρθωμα τοΐοί τόνοί 
ΊΓοΐοί Ιδρω$ τψ άμαρτωΧφ ΐΓ€Ϊσαι ίαυτ^¥ 6τί ίστιν 
αμαρτωλοί καΐ ιτρόί τόρ θ<6ι> τοντο €ΐτ€ίΡ όρφί ώ$ ού 
μάτηρ (\€ΎΟρ 6τι μικραί τα/>' ^μωρ έιτιΧαβέσθαι τ/>ο• 
φάσ€ωί βοό\€ται καΐ το το.,.αύτόί €ΐίφ4ρ€ΐ Χοιτον €ΐί 
την σωτηρίαρ ^μων ; — β' ^'Ό^αλία τ€/>1 ρτιστ€ΐΜ καΧ άτγάιηβ 
καΧ ΐΓ€ρΙ σωφροσύνης βίον τοντο άρβίόδιω'." — Υ "'ΟμιΚΙα έν 
τη β' ΚνρΐΰΜη τ^ ά-γίαί καΐ βίεγόΧηί Ύ€σσαρακοστηι,*^ — δ' 
^^ΌμιΧΙα ΊτερΙ κατανύξ€ωί καΐ έ\€ημσσύνη$" — \η* **Ό/αλ/α 
έτΙ τονι δνσχεραΧρονταί Ίτρίη ταίί συμβαιρούσαχι ή/αν ιτάιηοθΈΡ 
ΐΓ€ριστάσ€σι ΊταντοδαιταΛί καΐ έιτί των \€γ6ντων δτί αΓτιόι ^στι 
των κακών 6 θβό»." — λ^' **Όμιλία ΐΓ€ρΙ τ^ άνα\ήφ€ω9 τον 
Χρίστου καΐ €ΐ$ τάϊ δέκα ταρθένονι," — μ' *'*0/αλία έτΙ τού» 
δνσχ€ραΙι^ονταί τρόί τα?ι σνμβαινοόσαα ή/αι> νώηοθΐν ν^ρί- 
στάσ€σί ταντοδαιταΛί καΐ έτΙ των \€^6ντων 5τι αίτιοι έστί τω» 
κακών 6 θίόί," *£κ τέ\€ΐ Ί!έ\ο$ ωδ€ των όμιλιώι» τον 
Β(ρρο/αί. 

2. *' Κ€φ<ίλαια 'Π'€ρΙ βαθμών άγχιστίας και γάμων 
κ€κω\.υμ€νων καΐ άκωΧντων," 

3• Κ€φάλαια 7Γ€ρΙ χ€ίροτονία^ άρ\ΐ€ρ€ων, 

α' **Τό μήννμα των άρχαρέων Ύΐν€ται οϋτωι." "Αρχ. Άιτα- 
στ^λλ€ΐ 6 τατριάρχηι ή άτό των εκκλησιαστικών ή 
των καλο-γέρων αύτον δν 9ίν διακρίνη, — β> **Ή β^ χει- 
ρντονία 'γΙν€ται οΟτω.'* "Αρχ. Πρό ^μ^ρών 'γράφ€ΐ τ^ν 
δμολο'γίαν αύτον ό ύχοψ'ήφιοί, — 7'**Ή δμολο^Ια τον ύττο- 
ψηφίον.^^ — δ> ** "Ετέρα ομολογία των άη^Ιων πατέρων.^* — €* 
•*Είχή λ€γ>μένη ταρά τοΰ άρχιβρ^ΐΛ."— Γ' "Ευχή λ€γ>μένη 
Ίτρό των Ίτνλών τη$ τόλβω; Αρτι τοΰ άρχΐ€ρέωί €ΐ$έρχ€σθαι 
μίΧλοντοί." 

4. ^' Κ€φάλαια της αΙρ€σ€ως * Ακίνδυνου και Βαρλαάμ, 

Ατινα ανετράπησαν σνντετμημένως χαρά τοΰ ά^ιωτάτον καΧ 
σοφωτάτον ιτατρόί ημών ττατριάρχον ΚωνσταιτηνονίΓ^λ•••^ 
κΟρ Φιλόθεου* αναριθμούνται δ€ €ΐί ιδ'," *Εξικνοννται μύνον 
μέχρι καΐ τον ιγ' {κολοβον), 

587. 40• Χαρτ, 16. XIX. (σ. 281). 
Ι (σ. Ι ). ΒιΌς καΧ ΐΓθλιτ€ία *ΑνΒρ€ου τον 8ια Χριστον 

σάλου. 

2 (σ. ίο). 2!αχα|>£ου Ί•ροσολυ|Μΐιτ Διθασκοιλάχ παμα^ 

8€ΐγμΛΤΐκη. 

3 (σ. Ι ίο). Έρμην€ία €ΐς την Β€υτ€ραν νρος Κοριν- 
θίους Ιπυστολην τοΟ άνοστ^λου Παύλου. 4 (ο*• 117)• 'Ομίλία μυττα την &€υτ€ραν νρος Κοριν- 
θίους Ιπιστολήν τον Παύλου. 

5 (σ. 123)• Έρ/Αΐ/νιάι €ΐς την Β€υτ€ρα» νρος Κοριν- 
θίους έΐΓίστολ^ν τον Παύλου την άναγινωσκομίνην τ^ 
ιΰ^ Κυριακ'^. 

6 (σ. 137)• 'Ομχλία μετά την &€υτ€ραν νρος Κοριν^ 
θίαυς Ιπιστολην του Παύλου την άναγινωσκομ^νην τ^ 
ι9 Κνρια#φ. 

7 (σ. 156). 'Ο/ιιλία μΛτά. την προς Γαλαταί ίπι- 
στολήν του Παύλου την άναγινωσκομ€νην τβ κ ΚυρίΛκ'β, 

8 (σ. 175)• Όμιλία μντά την ττρος Γαλατάς Ιπι- 
στολι/ΐ' του Παύλου την άναγινωσκομίνην τβ κα 
ΚυρίΛκβ, 

9 (σ. 187). Όμιλία /Α€τα την νρός Γίΐλάτας €7γι- 
€Γτολ^ν του Παύλου την αναγινωσκομένην τβ κβ 
Κνριακβ, 

ΙΟ (σ. 197)• ΌμΑΧία μ^τά την νρος *Έφ€σίους ητι- 
στολην του Παύλου την αναγινωσκομένην τβ κγ' 
Κνριακβ. 

11 (σ. 207). *Έ>ρμην€ία €ΐς την νρος ^Εφ^σίους 
^ιστολ7;ν του Παύλου την άναγινωσκομίνην τβ κγ' 
Κυριακβ, 

12 (σ. 2 2 ο). ΌμΛλία μ€τα το κατά Ματθαίον Έναγ- 

γίλιον τβ Κυριακβ της Τυροφαγου. 
Τά ύΐΓ* άρ. 1 — 3 έν τη καθωμΐλημένη, 

588. 41 • Χλ^. 16. XVIII. 
'* 3ιβλίον καΧούμίνον Ψνχοτρόφος 

συντ€θέν χαρ' έμον τον έν Ιερομόναχοι^ Άγανίου Καλύβα 
τοΟ καΙ ΠαιταντΜυάτου λεγ^μένον έκ ΚεφαΧΚηνΙα$ 1778 
"Άαρτίον α'. *' 

ΙΙρωτότγραφον τον σνγγραφέωί^ καθ^ Α φαίνεται έκ τών τολλώ» 
δια4τβεσμάτων χάριρ διορθώσεων» 

589. 42• Χαμτ, 16 XIX. (σ. 43). 
Ι (σ. ι). *' Κυρίλλου ΐ€ρο|Μ»νάχου 2τιχοι άττλοι 
ώφίλχμοι ΊτερΙ μαναδικίμ ΐΓθλιτεία$ καΐ 6βΛθΐοκαταΧηκτοι,^* 
"Αρχ. *Ω μοναχέ άμόναχε^ σύντροφε Ιδικέ μον. 

2 (σ. 3)• " Στίχοι κατανυκτικοί." 

"Αρχ. Αεύρο ψνχή μον τάλαινα δενρο καΐ ννν ά^λία. 

3 (σ. 4)• ^Ανιπίγραφος διατριβή ΙΙερι τών μοναχικών 
άρ€τών. 

4 (σ. 7)• " Διατα^ις τών αγίων ιτατήκον." 

5 (σ. 9)• *' Τοΰ άββα Ήσαίλ τοΟ άναχωρητού." 

6 (σ. 9)• "ΤοΟ Ιν αγίοις πατρός ημών Δη|λητρ(ου 
ιτατριάρχου 'Ρ«Μ•(α< Πιρι τώΐ' αγίων παθών τον Χρίστου 

ιταλοί;} τον άτεκαλύφθησαν δι* έιτιφα^είαί ά-γίον άγ/έλον,** 

7 (σ. 14). ** Π€ρι της ταφής καΐ άναχΓτάσ€ω^ του 

Κνρίου 

'Ττόμνημα Ίουδ<ι£ου τιστον ΑΙναία καλουμένον," 

8 (σ. 17). "ϊτιχοι ωφΙλίμΛΐ κατά αλφάβητον," 
"Αρχ. *λναττέρωσον τροί θεόν σον τάι φρίναί. Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ δ1 9 (σ. 19)• 'ΊΙροςό/ίΑΟΐα ωφ€λιμα €ίς τους Ιν κοινοβίί^ 
^^^οττατ τώϊ ι^ά ΐΓθλιτ€ΐ^ται άμίμττύη φυΧ&ττοιηίί τουί 
δρονί του κοίΡοβίου ^ά. μ^ κατακριθώσυ^ ώί ταρα/3άτα(/' 

ΙΟ (σ. 22). '^Όιττασαι εξαίσιος Ιοφιανης 

τηί μετωΡθμασθ€ΐα7ίί Σωφρσι^Ιαί μυοναχη^ ΐΓ€ρΙ τ€ψαδ€ΐσου 

κοΛ κολάσβωτ, συγγ(ηφ€ΐσα ταρά του ΐΓΡ€υματικοΰ Ίιροθέον 

Κονκον^Αη τροητγουμίρου μοι^ί του Σταυρ<»^ίκι^τα,** 

"Αρχ, *Έρ τζ βασί\€υούσ•ο των τ6\€ων 'γί'γονΐ φρι- 

κώδ€ί, τ§ράστίον καΐ Λξίορ Ύραφν βι^όναι τροί τ^ρ 

τωρ άκουόρτωρ ώφ^\€ΐαρ, 

590• 43• Χα/>τ. 16. XIX. 

'* Πλουτάρχου ΐΓαραλλι;λα 17 Βίοι ναραλληλοι** 
Ι. ''βησ€ύί,''—7. "'Ρ«/Αΐ?λο»."— 3. "θησεωι καΐ '?ωμ^ου 
σύ^κρισα, " 

591 • 44• Χα^. 16. χνίΠ. 

Ι. *' Πιρι του συν€χώς μ€ταλαμβαίν€ΐν, 
καΐ δτί οΐ μακρύροΡΤ€ί ίαυτούί τωρ θίίωρ μυστηρίωρ τΡ€υματί• 

Ι^ΟΡΤΟΛ. " 

2. " Ίΐ€ρΙ του ΟΤΙ 17 νηστεία ουκ Ιστι 7Γρο3Γαρασκ€υΐ7 

καΐ καιροί τψ τροίόδου^ άλλα ψυχηί €0ακριρ1α καΐ καθαρότηί 
καΐ καταλλαττ; μιτά θ€θΰ καΐ άρθρώτωρ δι έξομο\ογήσ€ωί '/ίΡο- 
μ€Ρη καΐ δτι ούδ^ρα τροτήκα &Ρ€υ ταύτψ μετέχει». " 

3- " Ώ.€ρΙ τον 7Γροΐ7γιασ/ϋΐ€νου άρτου 

καΐ τοΰ μίι έφάμαρτορ 6&αχ μ^ ταρδρτοί Ιερέωί τοίί τιστοΐί 
τιρά μ€τα\αμβάρ€ΐρ άφ* εαυτόν. " 

4• " Κατά των λ€γοντων οτι οι ίν ^ρήμ^^ 6ντ€9 

τωρ θείωρ μυστηρίωρ Απαξ τοΰ βίου ή ούδ' δ\ωί μετεΧάμβαρΟΡ 
καΐ ^ορ ΛγΌΐ» " 

5* *' Π€ρΙ του οτι το €ν τφ μνστηρίι^ κνριακον σωμΛ 
εστίν Αφθαρτορ^ συροδικ^ δώγρωσίί Μ * Αλεξίου τοΰ Κομρψίή) 
κατά τωρ Χεγδρτωρ δτι τό κυριακορ σώμα φθαρτδρ έστίρ, " 

6. '* Πιρι τοΰ οτι άττα^ές ^στι το σώμχι το κνρίΛκον 
Ιν τφ μνστηρίί^,^* 

7• " Ώί€ρΙ τον οτι και ίν ολφ τφ αρτφ και Ιν ίκάστ)] 
μ€ρβί 

τοΰ άΎΐασθεΡτοί Αρτου καΐ οίρου δΧοί 4στΙρ 6 "Κριστοί τεΧειΟί 
θ<0¥ καΐ τίΧειοι άνθρωττοί." 

8. "*Οτι Ιν μνξ. λατουργΐςι 8υω ΊΓροκομν(Γθ€ντων 
άρτων 

ούκ είσΐ δύω θυσίαι, ώί τιρέί φασίρ, άλλα μία, " 

9. " 1ΐ€ρΙ των μνημοσυνών 

έκ τοΰ Τυτικοΰ τηί Ααύραί τοΰ Άθωνοί εΐ τύχωσιρ αΐ τοι- 
αΰτ<α έορταΐ {δηΚ αϊ ^χουσοΛ κτιτορικα μρημύσυρα) έρ Κυριακή 
ιτώί χμίι γίτεσ^αι.'* 

ΙΟ. Έκ των έρωτανοκρίσ€ων τον άγ. Βαρσανονφ(ον. 

592. 45• Χα/>τ. 16. ΧνΠΙ. 

Κιφοίλαια τΐ7^ κατά Χριστον ηθικής 
άχεφείΧαια καΖ άρετίΎραφα, άλλ' Ιδι&γραφα τροφοΜωί Άγα- 
ιτ{ον Κωλνβα τοΰ καΐ Παιταιττωνάτου. Έι^ τ^ καθωμίΚημέΡΌ. 

593• 4^. Χα/η•, φύλ. XVIII. 

Ι. Ακολουθία των άγιορ€ίτών πατέρων. 2. " Αόγος €γκω/χιαστικος 

διαλαμβάρωρ έρ συρτομίψ τερί τάρτωρ τω» δσίωρ καΐ άγίωρ 
τατ4ρωρ^ τω» έρ τούτψ τώρ άγΐφ δρει τοΰ "Αθω διάΚαμφάρτων, " 

594• 47• ^^ΡΤ' φύ\. XIX. 

" ^σματικη ακολουθία των αγίων μ€γ<ίλιων μαρτύρων 

Κηρνκον και *Ιουλίττης ίορττάσιμος 

ΈΙί τψ Ιεραρ θαυμαστή καΐ ιτάρτιμαρ κάραρ τοΰ ά-γίου 
Κηρόκου, ^ρ ιτΧουτεϊ ή Ιερά μορ^ τοΰ ά^Ιου ΓρττγορΙου.,.ΪΙύρφ 
δέ στουδ-ί καΐ επιμελείς τοΰ μοναχοΟ Ιακώβου οίκτροΰ ατ^ιο- 
ρείτου.,.έρ (τει σωτηρίου θεο-γορίαί ,αωρθ' , 1859.** 

595• 4^. Χα/>τ. φύ\, XV. {σε\. 2). 

Τρκρδιον. 

59β• 49• Χα/>τ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. " * Ακολουθία του μικρόν αγιασμού" 

2. " Κανών ναραχλητικος €ΐς τον άγιον Νικόλαον.** 
3• " Πώς ι/τάλλ€ται η τταράκλησις του αγίου Νικο- 
λάου." 

4. " Κανών ιΚ€τηριος €ΐς ττ/ν ΰ9Γ€ραγίαν Θ€θτ6κον.** 
ζ. " *Έκλογη συλλ€γ€ΐσα €κ της Ααβιτικης βίβλου." 
6. " 2υν(χ^άριον τφ 'Χαββάτί^ των κ€Κθΐμημ€νων," 
7• '^Έιδι/σις ^ν «Όίαις ημίραις ττοιουσιν άργίαν οί 
μοναχοί και Ιν ποιαις λύουσι την νηστ€ίαν τοΰ όλον 
ίνιαντοΰ." 

8. "Εΰχι; €•ϊΓΐ /ϋΐ€τανοουντων." 

597• 5θ• Χα/>τ. 8. XVIII. 

Ι. Κανών 7Γ(ΐρακλ7;τικος €ΐς τον άγιον Διονυσιον. 

2. Έγκώ/Αΐον €ίς άγ. Διονυσιον τον Ζακυνθιον. 

3• Αόγος έγκω/ΑΜίστικος €ίς τον αΰτον. 

4. Ευχαι τιν€ς. 

59^• 5Ι• Χα/>τ. 8. XV. 

Π€νη7κοοτάριον (άκίφαλον και κολοβόν), 

599• 52• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Καν(>ν€ς π(ΐρακλ)7Τΐκοι €ΐς τι^ν Θ€θτόκον κατ ^χον. 
'Εΐ' τΑ(ΐ Τηί Θεοτόκου το δωρορ καΐ 'Ιωνα τόροί έρ 
(τει σωτηρίψ ^ψκ^' Αύ^ούστω λ' ( = 1723). 

6θΟ. 53• Χαρτ. 8. Χνΐ 

ΤυτΓίκον της εκκλησιαστικής ακολουθίας, 

'Εν τελβι Ή βίβΧοί ηδε έΎράφει διά χειρδί έμοΰ τοΰ 

ελαχίστου Γ€«•|τγ(ου Ιερέω$ τοΰ Σακ€λλαρ(ον...ΕΓλ^06 

τέρμα ή βίβλοί αΰτη έρ τφ θαρ^ηλιώρι μηνΐ έρ τφ 

^ί^ο* ίτει (=1562). 

6θΙ• 54• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Ακολουθία του μικρού αγιασμού, 
2, Εύχαι τιν€ς. 

3• " Παρ<ίκλϊ;σις τον άγ, Νικολοίου." 
"Αρχ. ΙΙάτερ θεοφόρε, 

4• ^Αλλι;. 

"Αρχ, Αιηρεκώί τφ θεΐφ θρόρφ τηί χάριτοί. 

7—2 52 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 6ο2. 55• Χ«Ρ^• 9• XV• 

Μηναίον τον ίνιαυτου κατ Ικλογην (^Ανθολόγιον). 
Ακ€φ. •α ' 6θ3. 5^• Χα/>»•• 8. ΧνίΠ. 

Ι . " Καΐ'ώΐ' ΊΓοφακλητικος €ΐς τον μτγαν Νικόλαον." 
2. " Παρακλτ/σις του άγιου Νιχολβίου." 

604. 57• Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 
Ι. Ίοιάννον το{) Χρνσοοητ^|Μυ Λ€ΐτουργια. 

2. ΒασΊλ€(ον τοδ |Μγάλον Α€ίτονργία, 
3• Ή λ€ΐτουργια των ΊΙροηγίασμ€νων, 

Έκ τίλίΐ τ^ί Α€ίτουρτγίαί του Χρυσοστόμου Ε/ί τού» ,αχο€' 
άτό *Αδάμ ξριτΥ Φ€υρουαρΙου ί/ι τάί <τ3' τοΟ Προίρό- 
μου ΪΙαρθίνιοί Ιβρομόναχοί 6 ^€νροκοτιαΐοί ( = 1675). 

605. 5^• Χα/>'•. 8• XVII. 
Ι . *Ι«άννον τοδ Χρνσοστ6μΑν Α.€ΐτουργία^ 

2. Βασιλιίον τοΟ |Μγ<ίλον Λιιτουργάι. 

3• Ή Χ€ΐτουργία των Τίρσηγίασμ,ίνων. 
'Ει» τέ\€ί τηί ΑατουρτγΙαί του Χρυσοστόμου ΈτΙ Ιτονι 
^^ρκθ' μηρΐ 'Νθ€μβρΙφ ( = 1620). 

6θ6. 59• Χβρ^• 8. ΧνΠΙ. 

Ι. Ή ακολουθία του Ιπιταφίου θρ^ηνον• 
2. Ό κανών τον Πάσχα. 

607. 6θ. Χαρτ. 16. XVI. 

*ΑΐΓΟ(Γτολο9 {άκ€φαΧος καΧ κολοβός). 6θ8. 6 1. Χα^. 8. χνΠ. 

Ι. 'Ι«άννον τοΟ ΧρνσΌστ<$|Μυ \€ίτονργία, 
2. Βασιλ^ον τοΟ |Μγάλου Α€ΐτουργία^ 
3• Ή λ€ίτουργια των ΙΙροηγγίασμίνων. 
'Βι» τέλει τ^τ λειτουργ^Υ τοΟ Χρυσοστόμου θ€θϋ τό δωρον 
καΐ 6 Ίτόνοί του Σάβα. 

6θ9. 62. Χαρτ, 8. XVI. 

ΐ• *Ακολου^ια * Αθανασίου του μ€γ<ίΧου {βί Μάιου). 
*ΑκΙφ» 

2. Βίος και 7Γθλιτ€ία Αθανάσιου *Αλ€έαν8ρ€ΐας. 

6X0. 63. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι . *Ακολου0άι του £ΰχ€λαιου. 
2. * Ακολουθία του ά-γιαχτμυου των Θ€θφαν€ΐων. 
3• Ακολουθία τη% Τί€ντηκοστη%. 

6X1. 64. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. Ή ακολουθία του ίπίταφίου θρήνου, 
2. Ό κανών του Ποίσχα. 
Έι» τφ δίυτέρφ των ίν άρχζ ταραφύΚλων ,ΛψΙ^', 

6X2. 65. Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. *Ακολου^ία του αγίου Νικολάου. 
Α(Κ€μβρίου 5"" καϋι τηί ^ Α€Κ€μβρΙου ακολουθία, 
2, Διι/γι/σις και ^αΰ/Αατα του αγίου Νικολάου. 6X3. 66. Χαρτ. 8. ΧνΠ. XIX. 

Ι. £υχαι και 7Γ€ν^ικοι ύμνοι θηκαρα (XVII). 

2. Δ€ΐ;σ€ΐ9 Ιν στιχοις ττολιηκοΓς (XIX). 

** Αίησ» Ίτροί το¥ ΰψιστορ θίάτ." — ** Αέησα τρο% τον κύριορ 
'9ΐμωνΊησοΰν Χριστόρ." — "Π/)θί το τανά-γιον ΐΓΡ€ΰμα,^* — "Προ» 
τ^ {ηΓ€ραΎί€α^ όυειτάρθενον θ€οτόκορ Μαρίαΐ'." 

6X4. 67. Χαρτ, 8. XIX. 

Ι. " * Ακολουθία του μικρού άγιαχτμου,'* 
2, " Εΰχι; €1γι βασκανία^,** 
3• " Ευχι} €ίς ττ;ν υπ€ραγίαν Θιοτόκον." 
4• " Πίΐράκλι/σις του €ν άγιοις ττατροί ι^/ϋΜϋν 
Νίκολάοι; ^αλλο/ΐΑ^ι; τ^ δ* ίστ4ραί,** 
5• Ακόλουθοι του βαπτίσμχιτο^ 
γ€γραμμ/ένη δι ίτέραί χειρόι. 

615. 68. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. XIX. 

Ι. Κανόν€ς €15 την ®€θτ6κον (XVIII). 
2. διάφορα €κ του ΠατιρικοΟ (XIX). 

6x6. 69. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

*Ακολου^ιίοι τΐ7^ ί€ροδιακονικ^ς τάζ€ως, 
*Ερ τί\€ΐ *ΕΎράφη κατά τό ,αψξη' ( = 1768) ίτοί διά 
χ€ΐρ6ί Κα\\ΐρΙκου μοραχοΰ, 

6X7• 7θ. Χαρτ, 8. ΧνΠ. 

Ι . Ίβ»άννου τοΟ ΧρυσοοΎ^ιον Α€ΐτουργία, 
2. Βασιλ€£ον τοΟ {««γάλον Α€ΐτουργία, 

6x8. 7ΐ• Χα/>»•• 16. Χνπΐ. 

Ι. 2ΐ7/Α€ΐωσ'€ΐ9 τιν^ς μικρού λόγου, 

2. Ακολουθία του αγιασμού, 

3. £υχαι διάφοροι, 

4. " 'Ακολου^ίίαι €ίς αδ€λφο9Γοιίαν πν€υ;Αατικι^." 

5. " εύχαι ήτοι Ιζορκισμοι του |Μγάλον Βασιλ•(ου." 

6. Ευχαι €ΐς ιτασαν αρρωστιαν. 
7• Τά €νδ€κα ίωθινά ευαγγέλια. 
8. Εΰ;(αι τιν€¥. 

6X9• 72. Χαρτ. 16. XVIII. 

Ι. Ευχαι Βωίφοροι, 
2. * Ακολουθία τον μικρού αγιασ/χου. 
*Ει^ τΑ«ι *ΈΎράφησαν ταΟτα εΐί τό ΚαυσοκαΧύβιορ 
τφ ^αψοδ' ( = 1774) ίτοί μηνΐ Σ€ττ€μβρίψ, 

620. 73• Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Δκικονικον. 

621. 74. Χαρτ. 16. ΧνΠΙ. 
Ι. Άκολου^ιία του μυφον άγιαχτμον, 

2, Κανών 7Γ(ΐρ€ΐκλι;τικος €19 τον αγ. Χαραλάμπην, 
3- Εύχαιτι퀫. 

4. "Εάν ^€λ|;ς να €υρ275 τι; ν Άπόκριω" υττολο- 
γισμο^ 

5. Κεφάλαια τίνα νο/Μ>κανονος. Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 53 6. Ύρονάρια €ΐς διαφόρους αγίους, 

'Ει» τί\€ΐ Έι» (ίτ€ί σωτηρίψ ,αφκ€' μηνΐ Ίίθ€μβρίψ 
Ινδίκτιωνο$ δ' ( = 1725). 

622. 75• Χ«Ρ^• 16• Χ^ 
'Ι«#άννον το9 Χρνσο(Γτήιον Α€ΐτουργία. 

623. 7^• Χ»Ρ^• 16• XVII• 
Ι. Ενχαι ^φοροί (άκ€φ.), 

2. * Ακολουθία της κοίνης παραχλησ€ως, 
*Ε¥ τΑβι *ΕΎράφη έτΙ ίτουί ^αχί,β' (=1692). 624. 77• 
Άκολου^ιίαί €ΐς μονάχους (άκιφ.). Χαρτ, 16. XVI. 625. 7^• Χα/>τ. 16. XVII. 
Ι. 'Ιωάννον τοΟ ΧρικπΜττ^μου Α€ΐτουργία. 

2. Βασιλιίου το9 {««γάλον Α€ΐτουργία• 

3. Ή λ€ίτου^ιίοι των προηγιασμενων (κολοβ.), 

626. 79• Χα/η•. 16. XVII. 
Ι. * Ακολουθία της γ€ννησ€ως της ®€θτ6κου, 

2. * Ακολουθία των €ΐςο&ίων της ®€οτόκου. 

3• * Ακολουθία της Υπαπαντής. 

4• Ακολουθία τον £ΰαγγ€λιο'/χον. 

5- 01 κδ* οΓκοι της Θιοτόκου. 

ΈντΛ64ΐ698. 

6. * Ακολουθία της κοψ.ησ€ως της ®€θτ6κου. 

627. 8ο. Χαρτ. φό\, XVII. (Γ€λ. 2 ((Γ. 364). 
Ι (σ. α'). ΤΙίναζ των π€ρΐ€\ομ€νων, 

2 (σ. ι). " ΙΙροοίμίον" 

3• Νο/Αοκοίνων κατ* αλφάβητον. 

"Αρχ. λρχη του α <Γτο£χ€ίοι;. Π€ρΙ τών άρνησα- 
μένων τηρ άμώμητον τίστιρ των Χριστιανών ταυτ7\νΙ^ 
καΐ 6τω$ τοΐι μ€ταμ€\ομένοι$ τούτων τροίΐ€σθαι δ€Ϊ. 
Κ€φά\αιον α, ^Έτικαιρότατον δ* &κ €ίη μ€τά. τοΰτο 
δΐ€ξιέναι διτωί τού$ Λιταξ φωτισθέντα% κτ\, Ί!€\€ντ$ 
δέ 6 νομοκάνων €ΐ$ τό στοιχ€Ϊον ω ώί 4ξην *Αρχη τον ω 
στοιχείου. Ίίναί δ€Ϊ δράριον φορείν. Κεφ. α'. ^*ήτ€ΐ 
έν τω θ' Κ€φα\α1φ του € στοιχείου κανόναί τηί έν 
Λαοβιχίςι συνόδου κβ\ κ'γ' . 

4• '' ^κοπη τα τΐ7^ μ€γάλης €κκλησίας όφφίκία." 

ζ. " Τάζίς των οφφίκίων καχ των άρχων των της 
μεγάλης Ικκλησίας^ ίχων ούτως.** 

6. ^* Έκ τον κανονικον τον αγίον Ιωάννου τοΟ Νησην- 
τβδ" 

καΐ Αλλοι διάφοροι κανόνα Βαοιλι^ Νύσατην, Άγκνρα•, 
Ν•οκαιοχφ€£α«ι ΝΜη{τα |λητροΐΓολ£τον Ήρακλ€£α9, Νίκη• 
φάρου Κωνσταντινονιτάλι«»$, **^κ των άττοκρίσεων Ίβ•άννου 
Ιερντάτου ίΐΓΜΓκ6ΐΓθυ Κΰτρον< τ/)θτ τόι> Ιερβτατον εττισκοττον 
Αυρραχίου^ τόν Καβάσιλαν ** κτ\. 

7• Ίΐ€ρΙ των €κκλησίασΎΐκών οφφίκίων. 

8. Π€ρι πν€ν/ϋΐατικών. 

9• * ' Γ€γοιν€Μΐ νΐΓθτν9Γοσΐ9 πάρα του /^ασιλίως Αιοντοβ του θΗ>φοδ, οπός ίχουσι τά(€ως οί θρόνοι των €κκλη- 

σιών, των νττοκιι/χένων τω πατριΑρχη Κωνσταντινον- 

7Γθλ€ως." 

ΙΟ. ΛατινικαΙ λ€(ης. 
"Αρχ. *λδν6μιον κατονομα διέρχεσθαι. 

11. Δό^αι, αΙίρ€σ(αρχων. 

12. '* θ<ο8ώρου Σκυθουιτ^ϋϋ" κ^φάΧαια κανόνων. 

13. 2ννταγ;ια κατά στοιχιάον 

των τεριάλημμένων άιτασων ύτοθέσεων τοίί ιεροΐί καΐ θείοΐί 
κανόσι, τονηθίντων Αμα καΐ συντεθίντων έν Ιερομάχοΐί ίΚαχίστφ 
ΜατΟαΧφ. "Αρχ. Τό των Ιερων καΐ θείων χρήμα κανόνων. 

14. " Π€ρι των κανόνων των αγίων αποστολών** 

καΐ τερί των συνόδων καΙ τερί των αγίων πατέρων^ οΐτινεί 
συνέταξαν κανόναί. 

Ι ζ. "*Οτι και 7Γ€ρι των ιτολιτικών νόμον πόθίν Ιζτχον 
την άρχην και οττως σνν€στ^σατο." 

1 6. " Τον Άναστασ'(ου πατριάρχου ΑντΜ>χ€(α« Αόγος 
π€ρΙ γον6ρ€ίας καΧ ύγρότητος άνθρωπου.** 

ΐη. "Τα των Αρμενίων παρατηρτηματα €ΐσιν ταντίΐ." 

1 8. ^^*Έ»ρωτησις καΧ απόκρισις Ηλ£ου μητροπολντου 
Κρ(τη«." 

19. '* ΤιΐΜ^ου πάπα Άλι£ανδρ€(αβ." 
2θ. "Τ^ς ίν Γαγρα κανών ι.** 

21. "Άπο τι^ς Γ σννό&ου Ιν τω Τρονλλω." 

22. ** Π(>Τ€ χ€ΐροτον€Γται €ννονχθ5 η οΛΛως το σώμα. 
λ€λωβημ€νος επίσκοπος η κληρικός** καΙ άλλοι τιν^9 
κανόν€ς. 

23 {θ', 349)* *'^^φάλαια δ€κα π€ρι των ^ο φνσ€ων 
τον κυρίου ημών *Ιησοϋ Χριστον." 

"Αρχ. *0 "Αρ€ΐοϊ τάί τρεΐ$ ντοστάσεΐί ομολογεί. 

24 («Γ. 35^)* **^<^ αντοδ Κ€φαλαια δ€κα 

Ίτερι ουσίαί καΐ φύσεως ^ ύτοστασεώί τε καΐ τροσώτου." 

25 (σ. 35')• "*Ορο^ στ;ντο^ι άγιων πατίρων 

τερί ουσίαί καΐ φύσεωί ύιτοστάσεώί τε, καΐ τοΟ προσώπου του 
οσίου Μα^ίμοι/." 

20 (σ. 35^)• ''^*^ θιολάγου Γρΐ|γορ(ου €ν τω πρώτο 
λόγο π€ρι θεολογίας.** 

27 (σ. 353)• "Μαξί|ΐου*Όροι ^€θλογικοί1" 

28 (σ. 35 7 )• " 'Ιωάννου γρα|ΐ|ΐατικοί) και πρ€σβυτ€ρου 
προς τους αχ€φαλους.** 

29 {σ. 361)• " Έτταττορι/'/ιατα ν7Γ0^€Τΐκα 
παριστόντα 5τ( ό Χριστοί τίΚειοί υπάρχει θεοί όμοΰ καΐ 

Ανθροητοί." 

30 (σ. 3^2). "Το<ΐ αυτού διαιρ€σ€ως των τριών ψυχι- 
κών δννά/ΐ€ων 

τρόί τάί τέσσαρα^ Ύενικωτάτα$ αρετάί πω$ εν ταυ τρισίν 
είσΐν α2 τ4σσαρεί." 

Έν τέλει Τό παρόν νόμημον έ^ράφη εΐί 'Μπο'γδανίανι 
εΐί μοναστήριον του αγίου Τεωργίου Χλ^ι^τ^α, ύπο 
/3ι/3λίου του αΎΐου Σάββα άπό Ιερουσαλήμ εκ τηί 
έρημου. ΙΙόνοί καμοΰ Κωνσταντίνου^ δαπάνηί τω 
πανοσιωτάτω καθηγουμένω Κοσμά Ιερομόναχου έν 

€Τ€ΐ ψ>χοε' ένμηνΐ Όκτωμβρίου ^ιμέρα ζ"^. 54 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕ2 31 (σ. 3^3)• **^^ των €ζ6χων βασιλέων €ΊΓτά ιτρώτοί 
/3ασιλ€Γ5." 

32 (σ. 3^3)• Ιΐ€ρι μέτρων μηκονς. 

33• Πιρι ανέμων καΐ του Ιτύμου αντώκ. 

34 (<^• 3^3)• " Π«Ρ^ του 7Γροσκνιη7ν κατά ανατολάς. '_ »» 628. 8ΐ. Χαρτ. φύ\.Χ\111, 
" Νιον νόμχμον πάνν Ίτλουσίωτατον σνναθροισθίν €κ 

πολλών και διαφόρων νομίμΜν.*^ 

"^ομΛκάι^ων €ΐί τιδ' κ€φά\αΛα^ τροψγουμένου πίνακοί των 
ΊΓ€ρί€χομ4νωρ ύιτό τ6ν άνω τίτΧον. "Αρχ. Νουθεσία τρ6ί 
τον τν^υματίκον τατέρα καΐ άσφάληα. ΈίΙσΙ ^ συμ- 
βονΧαΙ €ΐί τ6ν 'πν€νματικ6ν ΐΓ€ρΙ 4ξομο\ογήσ€ωί^ €ΐί άτ Ιιτΰται 
**βι>χ^ σνγχωρητίκή.** Μετά ταύτην την (ύχτρ^ άρχκται 6 ΊίοβίΟ• 
κάνων δια του έξψ τίτΧον ^*Κανόν€$ ο-ννοδικοί καΐ άιτοστολνκοί 
καΐ του ^^^ψ^λον Βαα*ιλι(ου καΐ Μρων άγ(β#ν νβωστί σνντ€θ4ντ€$ 
κζύ συναθροίσθέντ€ί έκ διαφόρων νομίμων καΐ ίκτ€θέντ€% κατά 
τά^μα, έκαστου καΐ βαθμού βιά τ6 άσύγχντον καΐ 9ύκ6\ω^ €ύρί- 
σκ€σθαι,^* Το α' κ€φ, έτΐ'γράψνταί ^^Ιλρωτον δέ δ€ί Τ€ρΙ των 
•πνευματικών €ΐΊΓ€Ϊν ιτώί χρή αύτο^^1 τά ένιτίμια έτά^είΜ τ<Ηί 
έξοβίοΧοτγουμένοΐί καΐ Τ€ρΙτοΰ τράτου των έξαγγελάντων, βΓτα τερί 
των ΧοΐΊτών, ΚεψάΧαιον χρωτον" "Αρχ. Ούχ Διτλώ; τρόϊ 
το των αμαρτημάτων μέτρον δ€Ϊ την ίτιτιμίαν έτά'γίΐν, 
Τό τ€λ€ΐτΓαΓθϊ' κ€φ. τιδ' 4τΐ'γρά4>€ται ** ΠβρΙ τ^ ψνχψ του άν• 
θρώχου έν τοί<μ μέρα του σώματοί €ύρ^κ€ται" Ό ^ομοκάνων 
έστΙ Ύΐ^ραμμένοί έν τή καθωμχΚημέν^ κατά τέ ΐΓ뀫ΓΓ0»' μέρο%. 

'£ν τίΚ€ΐ..!ΐ^'γράφη η ταρούσα βίβ\ο$ δια χ€ΐρ6ί 
καμοΰ ίντίλοΟί καΐ ελαχίστου Γεωργίου έκ τατρίδοί 
Σεκαρίτ^^ίου^ έκ τηί έταρχίαί του Ραδοβισδίου.,.έν 
ίτ€ΐ 1756 Ιουλίου 4. 

629. 82. Χαρτ. 4. XVI. 
''Νό/Α«/Αον έκ πολλών Ικλελεγμά^ον, €ΐς πεζην 

φρασιν, 

Κεφ, σΊτγ'. ΙΙροηγεΐται ιτίναξ άκριβψ των περιεχομένων, 
Τό α' κεφ. έπ-ΐΎράφεται " ΙΙερΙ κριτοΰ ΜατΜον Βλα<Γπίρ«Μ«." 
"Αρχ. Πρ^ΐΓ€ΐ τ6ν κριτ-ί^ν, τουτέστι τ6ν αρχιερέα, να 
μιμείται τόν δίκαιον κριτήν. Ί6 τελευτοΛον κεφ, στ^' 
έπιη/ράφ€ται " ΙΙερΙ πωί Ύράφ€ται τό διαί;ύγιον δταν ό Ανδραί 
λείπη πέντε χρόνουι καΐ δέν άποστείΧη τελείωί έξόδουί τη$ 
^υναικοί αύτοΰ" Χαρτ. 8. XVIII. 630. 83. 

Ι. Νο/Αοκάνων 

Κεφ. τπβ' μετά πίνακοί των περιεχομένων έν άρχβ. Εστί 
δέ ΎεΎραμμένοί έν τζ καθωμιλημέτο, Τό α' κεφ, επιγράφεται 
•' 1ΐ€ρΙ κριτοΰ, δτι νά είναι εΐι πάνται συμπαθή καΐ να μην 
πιστεύη λόγοι;; τΐ!»**»!», χωρίί νά έζετάξΐβ. Κεφάλαιον πρώτον, 
Ματβα£ον του νομοθέτου^ βι 171^ Ιερομόναχοι καΐ πάνυ σοφώτατοί 
τοΰπίκλην Βλαστάρη**" τό δέ τελευταΐον τπβ' "Πβρί των 
τί^ικών συνόδων καΐ των κανόνων αύτων. " 

2. ** Καέ^ολικοΙ κανόνες των θείων και Ιερών άΜο- 
αττάλην" (ίΓ€'). 

3• Κακοΐ'€ς Κ«νσταντ£νον και Α^οντοβ, Άρμ^νοιτούλον, 
Χρνσοστ<$μ«ν, Γρΐ|γορ(ον, Βα<ηλι£ον. 

4* " Ιΐ€ρι του ττώς γράφεται η πράζΐζ τον επίσκοπου,** 

5• **Π€ρί τΐ7^ Ιερά^ προς€υ)(ης Σνμββ^ θ€σσαλον<κη«.'' 6. *' Δτ/λωσις έν ίΐΓΐτο/ι^ τών αφέσεων πασών και των 
αίρεσιαρχων** 

αΖϊ επιφέρονται **11ερ1 τών Φραγγών και Αατίΐ'ωτ, καΐ νώί 
απεσχήσθη η 'Ϋώμη τών τεσσάρων πατριαρχών Κωνσταντίνου 
τόλεωί καΧ τών λοιπών." 

η, " ΐΕυνοι/τις μΛψτυριών της άγιας γραφής 

χα2 τών θείων καΐ Ιερών κανόνων καΐ τών λατινικών αιρέσεων, 
έκ τη% άποσταΚήση% έκθέσεω% τη% λατινικής πίστεωί παρά του 
πάπα Γρτ|γορ(ον τρόι τόι» άγιωτατοι» πατρι&ρχην Κωνσταντίνου" 
πόλεωί Τερμανόν," 

8. ^'ΦιτΚον του άγκυτάτον ιτατριάρχον ΚΜνοητανΚτον- 

ιτΛίΜ• 

περί τη$ τών Φραγμών αΙρέσεων, έκ τηι έΎκυκλίου έπιστολήν 
ουτοί έστΙν ό ονομασθεί^ Ίαράσιοί σοφοί καΐ ^ιγιασμένο^." 

9• '* Έρωττ/σις και άπόκρισις θείων πατέρων περί 
πίστεως και κατά Λατίνων." 

ΙΟ. '* Χρνσο(Γτήιον έκ του λόγου της κοιμήσεως αυτού. 11. " Εύχ^ συγχωρψΊκη μετά θάνατον,** 

12. Σν|Μ«^ θ•σναλον(κηβ έτερα ευχή συγχωρψΊκή. 
Ι3• *' Κυριίου ΠαναΎίώτον ώμυολσγία προς οφέληαν πάντον," 631. 84. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. ((Γ. 484). 
Ι (σ. ΐ). ΤΙίνίΐζ τών περιεχομένων. 

2 (σ. 25). Νο/Αοκανων έν τζ καθωμιλημεντ^ 
εΐί κεφάλαια υξα'. Ύούτων πρσητγοΰνται κανόνεί τινέί ** Συνό- 
δου ^λτγκύραί Δ®* έχων άρχην Ε/ί τ^ι» "Αγκυρα κ τη μητρο- 
τόλ€( τη$ Γαλατίαι έ^Ινη καΐ εξέταζα» τώι πρέπει νά 
δέχονται καί οίκονομοΰσι τάτ φυχά% τών έκεινών, όπου 
αρνούνται τό σέβαί των, καΐ τάλιι^ πέφτο εΐί μετά. 
νοιαν," Μετά τούτον δ* ίπεται τίτλο» "Νβοκαισαρίαι Δ**." 
Τό έπόμενον κεφάλοΛον α του νομοκάνονοί επιγράφεται ** Ιΐ€ρ2 
τ^ πρώτηί καΐ οίκουμενικηί συνόδου." "Αρχ. Τό λοιιτόι» η 
ά-γία καΐ οικουμενική πρώτη σύνοδοι τών τριακοσίων 
δέκα καΐ οκτώ θεοφόρων πατέρων ^^μών έ'^ίνη είί τ^ν 
Ίίίίκαιαν, Ίο δέ τελευταΧον κεφάλαιον υξα' επιγράφεται "Ιΐ6ρ2 
διαθήκηί απελεύθερων ^ αποθάνει," 

632. 85. Χαρτ. 8. XVIII. 
Ι. ^^ νόμχμον έκλελεγμένον έκ πολλών και διάφορων, 
εΙ$ ιτάι^α» άρχιερεΐί καΐ κληρικούί καΐ εΐί τάι^τα Χριοτιανόι^ 

όρθόδοξον πολλά άνα^καΐον καΐ ώφίλιμον καΐ ποΚλιά χρειαξον• 
μενον," "^ομοκάνων εΐί κεφ, τζ' έν τη καθωμιλημένη, ον 
προηγείται πίναξ τών περιεχομένων, Τό α' κεφάλαιον επιγρά- 
φεται " Π€ρλ κριτοΰ του είναι είί τάντα» συμπαθψ" κτλ., τό 
δέ τελευταΐον κεφ. τζ' "ΠβρΙ φθοραα καΐ διαφθορά^ καΐ κατα- 
φθοραί" όπερ άρχ, Ύι έστΙν φθαρτόν καΐ κατά τι εϊρηται 
φθαρτόν, και όσαχώί εϊρηται μέν φθαρτόν, δισσώί^ 
σωματικών καϊ ψυχικώς. 

2, " £υ;(αι €πι τους /Α€τανοουντας συγχωρητικαί." 

3. " Ακολουθία €ίς ιτασαν ασθενειαν " μετ ευχών. 

Έι^ τΑ€ΐ Τό παρόν νόμιμον έγράφη δια χειρός ευτε- 
λούς καΐ αναξίου δούλου του θεοΰ, Στανισλάβου Κων- 
σταντίνου έκ χώρας Μπουκουρεστίου. Έγράφη έν 
έτει ^ψν^ κατά μ^να Αυγούστου εΙς τάς εννέα. Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 55 633. 86. Χα/τΓ, 8. XVII. 

Ι . Νο/Αοκα νων 
ί> τζ καθωμιΧημένγι, δίχιρημίνοί β/ί τοη' κ€φά\αία^ α ι» ιτροη• 

76»ταί ΊτΙροξ των Τ(ρίτχρμ4»ων, Τό α' κ€φ, έτΐ'^ράφεται '* Π^ρί 

κριτοΰ του νά ίδ^αι β/ϊ τάι^ατ συμιταθηί " κτλ. το ίί τίλβυταΓοι» 

τοι;' **ϊΐ€ρΙ του τωί Ύρά^ι τήι» συμμΛμτυ(Λαα^ 6 ιτνίνματιΐίόι του 

μΑλοττοι Ιίρωθτιροι," 

2, " Ευχι; :7*' λ.€γ€ΐ ό άρχΐ€ρ€υς η ΊΓν€υμΛτικ6ζ 

(ίγΙ τόρ μίΧΚορτα μυεταΚαβζΙν των άχραντων του Χρίστου 

φρικτών μυστηρίων " *Εν τέΧα *Έι'/ράφη κατά. τό ςιιχοη' 

Ιίτοί, 

3• " Π€ρι του π6τ€ €νό'€Τθ το αγιον σνμβολον, 
η^ουν το ΤΙιστίύω ε/ϊ Ιίνα θίύν. Συμεών Θ€<ππλλον£κη9. " 
4• ''Π€ρι των άγιων και οίχον/ιινικών €7Γτά σννοδων, 

ιγΟτ€ Ιγίνησαν και διατι." 

5• " Π€ρΙ των τοπίκών συνοδών και των κανόνων 

» •» »» 
αυτών. 

6. "Ίδου και οι κανονις των συνόδων" και των € / αγίων 7Γατ€ρων. 

7• " Κοι^ολικοι κανόν€9 των ^€ΐων ^€ΐΐ€ρων απο- 
στόλων" (τι'). 

8. Κανόν€ς '* Κωνσταντίνου και Αέοντοβ βασιΧ.€ων" 
9• " Π€ρι γυναικός όττου να €χ€ΐ ρονχα και να μην 
δ€ΐ{€ΐ ΐΓοΰ τα ηνρ€. Του Άρμ«νοΐΓθύλον.'' 

ΙΟ. ' 'Π €ρι συν€ΐσφορά^ 

καΐ δίά τοίαί αΙτΙα$ κάμωσιν οΐ Ύθν€Ϊ9 τούί ταΐδαί αύτων 
άποκλήρουί,** 

11. '* ΤοΟ αντοΰ ^€^1 γον€ων αι;(/Ααλωτων." 

1 2. " Π€ρι δυο συντρό^ν." 
Ι3• ίΐ€ρί ανακτισ€ως οίκων. 
Ι φ ** Ιί€ρΙ ΊΓΎίγης" 

ΐζ, "Π€ρι του ττώς γράφεται η ττράζΐζ του Ιπι- 
σκόπου.'* 

1 6. "Έτή)α 7Γ/>α{ις άρχΐ€ρ€ως" 

17. " Έρωτι/σις ΐΓ€ρι των επτά τοίί€ων τη^ ΐ€ρωσννη^, " 

1 8. '* Ιΐ€ρι τΐ7^ ί(ρας ΤΓροσ€υχης, Σν|Μ«^ βισσνι- 
λον<ια|«." 

1 9• " Δ);λωσΐ9 ^ Ιττιτόμή των αΙρ€σ€ων ττασών και 
των α1ρ€σιαρ\ων" 

2 ο. Κ€φαλαιά τίνα 7Γ€ρι τ^9 αΣρ£σ€ως των Φραγγών 
και €ΰ;(αι συγχωρι/τικαι δυο. 

"19. κα2 κώδ. 680 (83). 

634• 87. Χαρτ. 8. ΧνΠ. (σ. ρκ^'). 

Νο/Λοκανων 

€ί$ Κ€φ. ι/λί*, ίν τ^ καθωμχΚημένχι κατά τό τλείστοΐ' μίροί, 
ΪΙροητγίΐται πίναξ των τ€ρΐ€χομιένων, καΐ νουθ^σίαι €ΐ$ ΊΓν€υ- 
ματίκόν φέρουσαι καΐ τον τίτΧον ^*'Άρχη σύν θ€φ άγίω τοΟ 
νομοκάνονοί'" {τά φύΧΚα μέχρι τοΰδ€ άσ^λίδωτα' άρχεται δ* 
η σ€\ίδωσι$ άπό τ^ ^Ρ7(ν^ '^'^ κανόνων), 01 κανόνες κατ* 
άρχάί δέν ξχουσιν Ιτιη/ραφάί' άρχεται δέ τό α' κεφ. Ό 
χειροτονων ύτερουρίαν σύν τω χειροτονουμένω καθαι- 
ρείσθω^ δτερ έν τφ τίνακι έτΐ'γράφ€ται ** Τίερι άρχιερέοί 6ΐΓω$ 
νά μη δέν κάμη χειροτονίαν (ξω άιτό τίρ^ έταρχίαν αύτοΰ, ουδέ νά χειροτον-ήσι τιναν άτό ^ένη^ ίνωρίαν" Το τεΧευταΐον κεφ, υ\δ' 
έτΐΎράφεται *' ΙΙερΙ ιτώϊ Ύράφει την μαρτυρία» ό "πνευματικοί 
του βΐίΚοντοί Ιέρωθηναι." 

635. 88. Χαρτ. 8. XVIII. 
Νο/Αοκανων 

εν τη καθωμιΚημένη εΙ$ χτη' κεφ. ιτροηγουμένου τίνακοι των 
•περιεχομένων. Τό κεφ. α' " ΪΙερΙ κριτοΰ ήτοι αρχιερέων του 
είναι τρο$ ιτάντα» συμπαθεί καΐ νά μ^ τιστεύη λάγοϋί τι»όί 
χωρΙ% έξετάσεωί. Το^ΐ Ματθαίου, κεφ. α'." Τό δέ τελευταΐον 
κεφ. χιτη' έΐΓΐΎράφεται " ΑήΧωσίί ίν έτιτόμφ των αΙρέσεων 
τ άσων καΧ αίρεσιαρχών." 

636. 89. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 
Ι. " εΰχαι ηΧασθηκαΙ ν€ρΙ των μετανοουντων και 

^ιστρ€φόντων ττρος την €υσή3€ΐαν." 

2. " Εΰχι; €Τ€ρα." 

3• αίναζ των π€ρΐ€χομ€νων. 

4. Νου^€σιαι €ΐς πν€υ/ϋΐατικόν. 

5.. Νο/Αοκάνων, 

προηγουμένου πίνακοί των περιεχομένων. Ό νομΛκά»ων^ 
έπΐΎραφόμενοί '* Κανόνεί (τννοδικοί καΧ άιτοστολικοί καΐ του 
μΛΤψί\ον Βασιλιίου καΐ έτερων αγίων '* περιέχει κεφ. σνα' περί 
τάί άρχάι άνεπίΎραφα. Τό α' κεφ. άρχ. Ό χειροτονων παρ* 
ενορίαν κτ\.^ τό δέ τεΧευτοΛον **ΪΙερΙ μαΚακίαι καΐ τι έστη 
καΐ ιτώί." 

6. Κανόν€ς τιν€9 " Ιΐ€ρι /Αονασάντων και αυ^ις κα^€- 
ζομίνων €ν τοις ιδίοις οΓκοις." 

7. " Π€ρι των ίίντι;λ€γωντων τφ ΊΓρθ€αΎωτη και μη 
έχώντων υιταχοην" 

8. " Έρόη/σις ΐΓ€ρι ιτροσαιχης/* 

9• " Πιρι ΐ€ρ€ος όπου €7ναι άργώς και καθηρημ€νος. 

Νικηφόρου ΚωνσταντινουιτΛ••!)." 

ΙΟ. " Π€ρι του μη κρίνην του^ ΐ€ρ€ΐς 
^ έζετάξειν αύτούί^ άλλ' ^ό τοΟ αρχιερέων εξετάζΰητται. 
Ιωάννου τοΟ Χρισοστ6|Μ>υ. " 

11. ** Π€ρι του πως γράφ€ΐ ό πνευρΑτικος 

τήκ συμμαρτυρίαν 5τακ μέΧΚη νά χειροτονηθη διάκονοί.*^ 

12. **'Έτ€ρον συμμαρτυρικον γράμμα.*^ 

1 3. " Πώς γράφεται συστατικόν γράμμα Ϊ€ρ€ων η 
ί €ροδιακόνων. " 

14. "Πιρι ^αλττ;ριΌυ γράμματος,*^ 

15. " Πώς γροίφα αρχΐ€ρ€υς γράμμα 

δτω^ δίδη Αδειαι^ €/; πνευματικόν νά κουρεύη κανένα εΐί καλό- 
γηρον ή καλ&γραίοΜ.^* 

1 6. " Π€ρι ττώς γράφη μητροπολίτης 
Ύράμμα περί ελεημοσύνηι διά μωναστήριον" 

τη. " Π€ρι πώς γράφηβ άρχΐ€ρ€υς γράμμα π€ρ\ ίλεη- 
μοσυνης δια πτωχον ανβρωπον." 

1 8. ** Π€ρι του πώς γράφεται τό απανταχού γράμμα 
από μ^ρος του μοναστηρίου.'* 

19. 51;/^ι€ίωσις π€ρι της κτισ€ως Τ17* μονής Τρη- 
γορίου. 

Έποτται φύΧΚα ά-γραφα. 56 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕ2 2 Ο. ΎνίΓΟί ΙΐΓΐΌΎολων προς ΐ€ρωμίτουζ» 

21. "Τον |ΜγΑλου Β€Μηλι(ου ΐΓαραγγ€λ/ια ττρος τον 

ΐ€ρ€α^ μ€ταφρασθ€ν €ΐς αιτλην φράσιν" 
ΤέγραΐΓταί χαρί ν€ωτέρ<ί. (XIX α/ών.). 
2 2. '^ Λόγος τοΰ ατ^ίαν Μα((μον του σοφοΰ^ νερί τον 

πως ιτρίπ^ι να €7ν<χι ο ί€ρ€υς'' 
^ΐ' τ^ καθωμιΚημέν^, 

637• 9°• Χ«ρτ• 16• XVII. 

Ι. Νον^€σ(αι €19 ττνΓυ/Ααηχόν (ακίφ,), 

2. 'ί^ομοκάνων 

3• Τνποι ίγγραφων ΐ€ρωμ€νων, 

4. " Τα'ίις τΐ75 'η'ρωτοκαθ€Βριας 

των όσιωτάτων πατριαρχών καΐ αΐ μητρθΊΓ6\€α καΐ αΐ άρχι• 
€ΊΓΐσκοταΙ α'ι ότοιαι ζϋρίσκονται τψ σίμυερο» κάί €ί»αί ύνοκαμέναι 
τ^ βασιΚίδι Κωι»σταΐ'τί»Ότολ€ωί.*' 

638. 91- ^Λρτ, 16. ΧνΠ. 

Ι. Πινα^ των 'ΐΓ€ρΐ€χομ€νων, 

2, " ^όμχμυον 

έκΚεΚε-γμΑνον έκ ιτοΧΚων καΐ διαφόρων, €ΐί ιτάνταί άρχιέρέΐί καΐ 
κληρικούί καΐ €ΐ$ τάντα ΧρκττιοΛ'^ όρθόδοξον τολλα άναΎκαΙον 
καΐ 6φέ\ημυον καΐ τολλά χρ(ΐαξ6μ€νον " ίν τρ καθωμιΚημέψχι €ΐ% 
Κ€φ. τζ'. Ίο α κ€φ, έτι-γράφεται '*Ματ•α(ον [Τί}ερΙ κριτοΰ 
του είΐ'αι εΐί τάντα σνμταθ€Ϊί" κτλ., τό ί^ τ€\€νταΐον τγ* "Δια- 
ταξίί ΊΓ€(λ των έν διαφόροΐί τρ&κοΐί καΧ ι^λικίοχι άφνψταμΑνων 
τ^ρβ του Χρίστου ιτίστιν^ €ΐτα ιταΧιν επιστρεφόντων . Μιθοδ£ον 
ιτατριάρχον Κωνσταντινονιτύλ•!**. " 

3• Ένχαί τιν€ς. "Αύται αί €ΰχαι λ€γονται προς τον 

ΙπνστρΙφοντα, " 

4. ^'Τοΰ ά,γΓου Μιθοδ(ον πατριάρχου Κωνστανηνον- 

πάΚί»% 

Τ6/κ τώΐ' άταρνήσεωί διαφώρων ιτροσώττων καΐ ηλικιών τρο9 
την όρθόδοξον καΐ άληθη τίστιι» επιστρεφόντων." 

639• 9^• ^^Ρ^' Φ^^' XVIII. 

2νντακτιχον <£ν€ΐΓΐγραφον. 

*Ά/)χ. Ού μόνον ίτεται τψ ονόματι, άλλα ιταΐ •ίΐ'γεΐται 
αύτοΰ άττικψ ίθει το ϋτοτακτικόν Αρθρον (σθ* 6τε. 
ΤΑ. Ή όί διάστασίί οϋθ* δ\ον οΰτε μην μία άν τό δ\ον 
οΖσα καταμετροίη' διό δτι καΐ τ^ιν αΙτιατικ^ν μάλιστα 
ώί δη του μέρους, άλλα μη του Ολου ώι ή δοτική* 
σημαντικην ουσαν ιτροίίεται. *Ερ τέλει ΓέΎρατται δέ 
ιταρ* έμοΰ Ά^αΐΓίου Ιερομόναχου τό έτίκλην Παιτα- 
νικολοτούλου ή Κολυβα έκ Κερκύραί κατά, τό ^ψξβ^^ 
Αεκεμβρίφ κθ' έν Κωνσταντινουτόλει έν κώμη Όρ- 
τάκιοϊ καλούμενη έν τη θεοφρουρήτφ οΐκίφ του ευγενέ- 
στατου καΐ λοΎίωτάτου Σταυρινοΰ του τοτέ Μάνθου 
μαθητού μου. 

640. 93• Χβρτ• 0*^λ. ΧνίΠ. 

'^ Μεταφνσίκη 

ήτοι Ίτρώτη φιλοσοφία καΐ φυσική θεολοτγία εΐί τ^ν άτλψ 
διάλεκτον συντεθεΖσα ταρά του λοτ^ιωτάτου καΐ σοφωτάτου κυρίου κυρίου ΒϋΜηίοιυ τοΟ Δα|Μΐ8ο9 έν φίλοσοφίφ κζά Ιερα 
θεολοτγίςί άμφοτέροΐί τοΐί νόμοΐί δαφνηφόρου έν τφ σωτηρίφ (Ητει 
^φ' κατά μήνα Ιίοέμβριον έκ Κεφαληνίαί," 

Έΐ' τη χρονολο^ίςί ίί θέσΐί τηί δεκάδοί καΐ μανάΖοι μένει 
κενή, *Έν τΑ€4 Ίέλοί τηί ταρούσηί μεταφυσικής ιτραγ- 
ματείαν έΎράφη δέ κατά τό ςι^τί"*" ίτος έν μηνΐ 
*Οκτωμβρίφ κβ^ (=17β6) διά χειρός καΐ δαπάνης έμοΰ 
*Α'γαΐΓίου έν Ιερομονάχοΐί Κολυβα έκ ΚεφαληνΙας του 
καΐ ΤΙαταντονάτου λεγομένου. Το έρτγον τοΰτο του 
Ααμωδοΰ εΤνε πιθανώς άνέκδοτον. 

641. 94• Χαρτ, 4. μέγ. ΧΥΠΙ. (σ, 401). 

Σννισ(ον €7Γΐστολαι 

μετά διαστίχου έξηγήσεως, 'λκέφ, καΐ κολοβ, λΐ 12 πρωται 
σελίδες λείπουσιν. 

642. 95• Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 
'* Τον σοφωτάτον θιοφ£λον τοΟ Κορυδαλλέ•»* ΙΙρολ€- 

γόμωνα έν τω π€ρι ψνχτ}ς.** 
Έιτεται ή Ψυχολογία αύτοΰ δλη, 

643• 9^• Χαρτ- 8. XIV. (0.6). 

ΈρμΛ ΙΙοίμην, 

"Περιέχονται τά έξης μέρη, 1. *Από της επιγραφής *Αρχή 
σύν θεφ βίβλου λεγομένης ποιμήν μέχρι τ<2ν λέξεων 
μη φοβήθητε τόν διάβολον, Βτι έν αύτφ 3(^ι>α/Αΐΐ ούκ 
(στιν καθ* υμών. *Εγω γάρ (Έκτ. ι^'. έκδ. Οβ\Λϊ&τάί- 
Η&Γη&οΙί σ, 128, 6). 2. άπό των λέξεων τάς Ιδίους ράβδους 
έκτιλάτω καΐ φερέτω προς με (Τίαραβ, η αύτόΒι σ, 182, 
11) μ^χ/κ των λέξεων Βτι ούκ έπαισχύνονται τό Ονομα 
αύτοΰ φορεΐν δή[λωσόν μοι] {Παραβ, θ' αι>τό^ι σ. 226, 23). 
Τέ λοιπόν μέρος της συγγραφής πλην τοΰ τέλους, σφξΟβίένου 
μόνον έν λατινική μεταφράσει, ευρίσκεται έν τρισΐ φΰΚλοις έν 
τη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη της Αειψίας, ώνησαμένη αυτά 
παρά τοΰ περιβοφ-ου Κωνσταντίνου Σιμωνίδου, "Οτι δε καΐ 
ταΰτ* άρχηθεν άπετέλουν μέρος τοΰ έν τη μονή Γρητγορίου κωδικός 
απέδειξα έν τη συγγραφή Α οοΠαϋοη οί ϋιβ Α^ΐιοβ οοάβχ οί 
ϋΐθ 8Η€ρ}ΐ£τά ο/ ΗβΤΊΐιοΒ 1ο£[6ϋΐ6Γ ^^1ι ΑΠ ίηΐτοάιιοϋοη 1)7 
8ρ7τ. Ρ. Ιι&ιχιΙ)ΐΌ8 ^Γ&ηβίΑίθά &ηά βάϋβά νίϋι & ρΓβί&οβ &ηά 
&ρρ6ηάίοβ8 \ίγ ^. Απηϋ^^β ΒοΙ)ίη8θη. 0&πιΙ)ΐ1άβ6 : 9Λ Ιΐιβ 
ϋηίνθΓβϋ^ Ργθββ, 1888. 

644• 97• Χαμτ. 8. ΧνίΠ. 

'' Τον σοφωτάτου έζ απορρήτων ['Αλ^άνδρον Μαυρο- 
κορδάτου] 'Έρμην€ία €ΐς τΐ7ν Π€ρΙ γ€ν€σ€ω9 και φθοράς 
τον 'Αριστοτέλον* πραγματ€ίαν," 

Έιτ τΑει *Ετελειώθη 1753 *ΙουλΙου 17 όπου τό έγρα- 
ψεν ό Φραγκούλης, 

645• 9^• Χβρτ• 8• Χνπΐ. 

Ι. " Π(ΐραδ€ΐγ/Αατα Γ«ιργ(ον Κορισσ(ον €ΐ$ Βιάφορα 
συμβαλλόμενα. " 

2, Τνωμαι (ακ/φαλοι και άν€πίγραφοι), 
3• Γνώ^ι μονόστιχοί, 

"Αρχ. *Αν^ρ δίκαιος έστΙν ούχ ό μή άδικων. 
4• " Τ νώμων τινών σνλλοχαιΐ" 
5• ΒαΡρ(ον μύθοι τετράστιχοι. Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 57 6. ΈΐΓίγρα/ι/ϋΐατα €κ της * Ανθολογίας. 
*ΑΐΓθΤ€\οϋσίΡ Ιδιθ¥ ηΰχοί ίν τφ κώδικί, ^γί^ραμμένον χειρί 

ΊταΧαιοτ^ρφ (ΧΥΙΙ Λΐ(2ν.), 

7. Θι/ιατα ^λXηνυ^α και κοινά. 

8. " Διαγνωσις 7Γ€ρι των θρόνων των ^κκX.ησιων 
των ύτοκαμίνων €ΐί τούί τέντ€ τατρίαρχικούί θρ^ονί.^* 

9• " Π€ρι του αγιωτατου ττατριαρχικον θρόνου της 
Μοσχοβίας" (κολοβ.), 

Τά ύΐΓ* άρ. 1, 2, 4 ιταΖ δ μίτά διαστίχου έξηγ^σίωί^ το 3^ ύιτ' 
άρ, 6 μ€Τ^ ίξηγ/ισ€ω$ ίν τζ φς^. 

646. 99• Χα/>^• 8• ΧνίΠ. 

Ι. " Ύης σ€φηνίου γλωττης του ΒώασκάΚου Έίρντίον 

τφ έκ\αμΐΓροτάτ<ρ €ύσ€β€<π•ατφ καΐ 'γάΚψοτάτψ αύθέντχί καΐ 
'ίΐ^€μί»ι τάσηί Ού^κροβ\αχία$ κνρίφ κνρίφ ΣτΈφάΐ'φ Κοι^τα- 
κου^νφ \6τγθί ιτροαρωρηματικόί" 

"Αρχ. [Κίοιί'ά μοί ίκ τροοιμίων τροίΐτίιττίΐ τά τηί 
νΐΓοθέσ€ωί. 

2. " Θήιατα €ΐς την γραμματίκην του Ιζ απορρήτων 
του διδ(ΐσκαλου Έίρχτίου" 

^Αμφότερα τά ίρτγα ταΰτα του Νικολάου Κριτίον, Χοτγίου 
ϋρουσσα^ωί τον ιη' αΐωνοί^ ΐΐσϊρ ανέκδοτα καΐ &\\οθ€¥ Αγνωστα* 

647• ΙθΟ• Χα/>»•. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Πλάτβανο* Κρίτων (άκ€φαλος), 

2. Αονκιανοδ ^*'*Έιρμυ6τιμος η π€ρΙ αΙρ€σ€ων,** 

3. Β€νοφ«ντο9 Οίκονο/ιικός. 

"Αταντα μετά δκιστίχου εξηγήσεων. 

648. ΙΟΙ. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. '0|ληρον *Ιλιάδο9 Α και Β. 

2. ΉοΊ^δου "Εργα και Ή/Λ£ραι. 

3. Λουκιανού Π€ρι των €7γι μισθω συνόντων (ακ€φ.). 

4. Του αυτοδ Τι/ίων ^7 μ^σάνθρωττος, 

5. Φωκυλ£8ου ΏοίημΛ νουθ€Τΐκόν. 

6. '0|λήρου ^ΆατραχομυομΛγία, 

7. Λουκιανού ΝιγρΓνος (ακ€<^.). 

8. Τοδ αΰτοΟ Δίκι; φωνηέντων. 
"Αιταντα τάνωτίρω μετά διαστίχου έξηγήσεωί. 
9- Αριστοφάνους Πλούτος 

άκέφα\ο% κοΧοβίη καΐ Αλιιπ^ι. 

649• Ι02. Χαρτ, 8. ΧνΠΙ. 

Άν«•νυμΑυ Φυσιολογάι. 

Ιίερίέχεται μόνον το Β' μ^ροί^ έν φ τεριΧαμβάνονται είδικώ- 
Τ€ρο» 

Ι. *' ΠροίΛ^κη ΐΓ6ρ2 του καΧενδαρΙου τψ ίκκΧησίαί οτοΰ ιτερί 
των κύκλων του "ίιλίου καΧ σελήνης καΐ του θεβΐε\Ιου αι>τ^ί καΐ 
άΧΧων του χρόνου Ιδιωμάτων ίστίν 6 \όγ>ί." 

2. **ΎμηβΑα τέμίΓτον τερί τ^ί στοιχειώδους χώρας καΧ Ίτερί 
των μΛτεόρΛονΓ "Αρχ. Μ(τά τήν θεωρίαν των ουρανίων 
σωμάτων ώι ευγενέστερων τροβαίνει 6 φιλόσοφος εΙς 
την ίζέτασιν της στοιχειώδους χώρας καΐ των ίν αι/τ^ 
γενομ4νων αποτελεσμάτων. Χώραν στοιχειώδη κα• 
Χοΰμεν δλον τον στοιχειακόν κόσμον κτλ. 

Η. 3. " Τμήμα Γ' τερί της ύδρογτ^νου σφαίρα$ καΐ των έν αύτ^ι 
φαννομένων." "Αρχ. ΤΑέχρι τούδε έθεωρήσαμεν τά ου- 
ραιμία σώματα καΐ τά 4ν τφ αέρι φαινόμενα. 

4• ** Ύμημα ίβδομον, ΙΙερΙ των ορυκτών σωβίάτων." "Αρχ. 
*ετ€ΐ3ή είτομεν χερΙ των φαινομένων έτΙ της γης 
ακολουθεί είτεΐν νυν 4ν τφ ιταρόντι τμήματι τερΙ 
των 4ν τ% γη σωμάτων. ΤΑ. άλλ* ού δύνανται τοιεΐν 
άληθη μετουσίωσιν έκ μια; ουσίας εις Λλλην τερΙ 
τούτου γάρ ούκ έχομεν τειραν. Κα2 ταΟτα νερί των 
μετάλων καΐ τερΙ άψυχου σώματος. Τέλος του β' 

μέρους της φυσιολογίας* ςίψιτε' Σεπτεμβρίου κθ^ 
( = 1785). 

650. 103- Χαρτ. 8. XVIII. 
" Λογικΐ7 ^πνστημη του σοφωτάτου Τ€ και ^ιτι- 

στημονικοηάτου ίν ί€ροδιακόνοΐ9 κυρίου Ενγ€ν(ου 
Βούλγαρη. '' 

Τίρό του τίτλου αψμζ^ ΦευρουαρΙου ια' ( = 1746) έν 
Κοξ^άνη. Ή του Βουλγάρ€ω« Αογικ'ίί α&τη εξεδόθη τύτοις 
τό τρωτον έν Λ^ι^ί^ τφ 1766. 

651. ΙΟφ Χαρτ. 8. XVIII. 
Ι. Γρτ|γορ(ου τοδ βιολόγου 2τιχοι άνητίγραφοι. 

"Αρχ. ^Αρχης καλής κάλλιστον «Ιι^αι καΐ τέλος 
ορθώς δοκοΰσιν οΐ δροι των τραγμάτων. 
ΤΑ. 'ΡανΙς φρενών μοι μάλλον ^ βυθός τύχης. 

2. " θιοφάνουβ Εις τον €ναγγ€λισ^ν της ύ'ΐΓ€ραγίας 
Θ€θτοκου'* Κανών. 

3* *' Κανών Κοσ|ΐα *ΐ€ροσολυ|λήτον τι^ Κυριακή των 
Βαΐων." 

4• " Κανών €ίς την άγίαν και μ€γάΑην Κυριακην 
του Πάσχα, Ίτοίημα κυρίου Ιωάννου τοδ Δαμαο'κηνοΰ.'* 
5• Κανών €ίς την * ΑνάΚηι^ιν αν€πίγραφος. 
"Αρχ. Χοροί *1σρα^)λ άνίκμοις τοσί. 
6. " Κανών €ίς την κοίμησιν της &€θτόκου 
ΊΓοίημα Κοσ-μα μοναχοί." "Αρχ. ΙΙετοικιλμένη τη 

θείίΐ. δόξη. 

7• " Κανών τοΟ Τίμιου 2ταυρον ττοίημα κυρίου 

Κοσμία." 

8. ^* Κανών κυρίου Κοσ-μα €ΐς την γεννησιν τον 
Χρίστου." 

9. ** Κανών κυρίου Κοσ-μα €15 το άγια Θ€θφανια." 

ΙΟ. ** Κανών ττοίημα Κοσμά μονάχου,* ου η ακρο- 

στιχις 

ΙΙεντηκοστην έορτάξομεν. 

11. ** θιοψυλάκτου τοΰ Σιμοκάττου Τιν€ς έτηστολαί." 

12. ^^'Ισοκράτουβ Προς Αημ^νικον 7Γ(ΐραιν€σις." 

13. ** ΑίτΓίστολαι έκ των του αγίου Ισιδώρου τοβ 
Πηλουσιώτου. " 

14• "Βασιλικού ΣΑιυκιΐας Λόγος €ΐς τό Έν αρχβ 
ίποίησεν ό Θ€Ος τον ουρανον καΐ την γην.** 

1 5 . "Έ κ^€σις κ€φαΧαίων παραινετικών σχ€διασ^€Ϊσα 
ιταρα Άγαπητοΰ διακόνου." 

1 6. 'Ιβικίννου του Χρυσοστόμου £ις Εντρόιτιον. 

8 58 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1 7• *' Γρη^ρ£ον. . .το^ θ«ολ^γον £ις το αγιον Π<{σχα." 

'Αταΐ'τα φέρουσιν ίξήγησιρ 4»^ τζ φφ τ\•^ του ύιτ' άρ. 11, 

^ν^α άφ€ίθη μΑν χωροί διά Ήρ^ 4ζή7ν(^ί''ι <1λλ* αΟτη δ^ρ ί^ράφη, 

652. 105. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 
Ι . Κανον£9 τρας. 

2. '* Γρηγορ£ον το^ θιολ^τ^ν Γνω/ϋίικα διστ(;(α." 

3• *0|ΐήρον *Ιλιαδο« Α (μίρος). 

4• Κάτ«•νο9 γνώ/ΑΟΐ. 

5* ΑονκιανοΟ ΠιρΙ των ^πι μΛσθψ σννόντων. 

6. ΒοΜ^ιλιίον το<^ |ΐ€γάλον Εις το ουκ νττιν ο Θ€ος 
αΓτιο^ των κακών. 

7. ΤοΟ αντο<^ Εις το Προςιχι σ€αντφ. 

8. ΤοΟ αντοΟ ΠιρΙ τον μη προςηλώσθαι 

τοΓχ βιωτικοΐί καΐ Τ€ρΙ τοΟ Ύυ^ομένου έμτυρίσμοΰ τηί έκκΧησΙαί, 
9• " ΤοΟ αντοΟ Ό/Α4λχαι κατά των μίθνόντων" 
ΙΟ. "ΤοΟ μιγίλον Γρηγορ(ον Εις τον μ.€-γαν Βασι• 
\€ΐον €ΐΓυΓη&€ΐα £ΐτ£ Ιπιτάφια,** 

1 1 . ΒασΊλι(ον τοΟ μ^τ^^'ν Κατά των οργιζομίνωχ*. 

12. Διαγνοκτηχα τίνα π€ρι {ω^ς και θανάτου τον 
ασ^€νον9 /χ€τα πινάκων. 

Ι3• Πλουτάρχου ίκ των *Η0ικών. 

α\ Π€ρ2 ταΙδ<α^ ά'γω'γηί, — β*. Πω5 ^ τι< διακρΙνα^ τορ 
ιτόλαιτα τοΟ ^ίλοι;.— 7* '0.€μί του άκουαν χαλώι. — ^. Πίί;ι (ίΐ' 
τ« σίσθοιτο έαυτοϋ τροκ&ΤΓθΡτο$ έτ άμετζ, — β'. ΙΙίρΙ το\υ• 
τραΎμοσύιτηί. 

14- Συν€σ'£ου Έπιστολαι τιν€9. 

"ΑίΓοί'τα μ€τά διαστίχου ίξητγήσ^ωί, 

ι ζ, Στίχοι (καταλογάδι/ν). 

"Αρχ. Βύξ'αντοί αύ\^ έστΙα ΚωρσταρτΙρου. 

653. Ιθ6. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 
Ι. ** Γρη7ορ(ου τοΟ βιολόγου Γνω/Αΐκα ^ίσηχα." 

2. '*Έκ των τον θ€θφυλάκτου σ;(θλαστικον τον 
Σιμοκάττου Επιστολών." 

3• **Έκ των τον |λΐ7<£λου Βασαλ€(ον Επιστολών." 
4. " 'Εκ των τον σοφωτάτου Συνισ-(ου Επιστολών." 

Έΐ' τΑίΐ *Βτ6λ€ΐώ^τ; €1$ τουί ^^ψκα , Μαρτίου κθ', 
(=1721) μ4μρησθ€ τοΟ Ύράψαρτοί Χρήστου Παπά• 
ξ^ογΧη του 4ξ "λρτηί. 

5• "Γρηγορίου τοΟ βιολόγου Τνωμικά μονόστιχα** 
και δίστιχα. 

6. ΤοΟ αυτοΟ Λόγοι. 

α'. ΆποΧογγηκόί τηί €ΐ$ τ^ ΠΑρτορ ψυ^ηί. — β', ΕΙί τοΰί 
λόγοϋί καΧ τ6ρ έξισωΗΐΡ *Ιου\ιαΜ6ρ. — γ'. Β/ϊ τά φΔτα. — Β\ Ε/ί 
τό &Ύ* Βάττισμα. 

η, *0|&ι(ρου *Ιλιάδος Α, Β, Γ και το Δ ατ€λ€ς. 

8. •0|ΐ4ρου Όδνσσ€ία« Α, Β, Γ (6λλΐ7Γ7). 

9• Λόγοι δ' €15 π€ρικοπά9 τον Εναγγ€λίον 

€Ρ τρ καθωμιΚημέΡΊβ» 

ΙΟ. '* Έκ τών ^ΜΓΤολών 'Απολβ*κ£ου τοΟ ΤυανέΜ$." 

Τά χητ* άρ. 1, 6 χαΖ 7 {έρ τφ Α καΧ τζ άρχί του Γ) μ€τά ταρ(ΐσ€\ιΒίου ίξηγ^€ωί €1$ τηρ καθωμΐΚημέρψ^ τ^ ύτ' άρ. 5 
Α»€τά δίοστίχου 4ξψγήσ€ωί, τά 64 ύτ* άρ. 2 — 4 μίθ* 4ξηγ/Ισ€ωί 
ύίΓΟ τό κ€ΐμ€Ρ0Ρ^ \€ίτού(ημ έρ πολλαΤχ σέΧΙσί• 

654• 1 07. • Χαρτ. 8. ΧνΠ. (φ, 32). 

Ι (φ. Ι α). Τνποι ^ιστολικοι. 

2 (φ. 1 8 β). Γνώ/χαι /Αονοστιχοι 

μετά Ιδίων ίΤί-γραφωρ άΧφαβητικώί τ€τατγμέρωρ^ ωρ αΐ 
τρύτΛί' Έ1$ ρόμουί, Ε/ϊ ξ4ρουί^ Ε/> δρκορ, ΕΙί όρ-γ^ρ 
κτλ. 01 τρωτοί στίχοι τωρ ΈΙί νόμουί 

Ν^οϊ ών άκού€ίν των Ύ€ρ€τέρων Θ4\η. 
Ίσχυρον 6 νόμοί 4στΙν ήν Αρχοντα 4χ€ί, 
ΤβλβυταΤαι έτι-γραφαΧ Ε1$ ύιτεριφάνιαν, ΕΙί ΰτνον. 
ΤΑ. 'ΤπΐΌί ί^ Τ€ΐνην τ^ν κακέσχατον δαμ^ 

3 (φ. 24 β)' Έπιγρα/1/χα Εις μ€θην, 

"Αρχ. Ούκ οΐδ€ν οίνοί σωφρόνιζαν την φύσιν. 

4 (φ. 25 α). Τνώμοί διστι;(οι. 

"Αρχ. ΚρεΙσσων άπακ ί^μέρα κύαν ίκγωνα' 

6 μίν Ύάρ Αταα οΐ δ4 πολλοί καΐ κακόν, 

5 (φ. 25 β)' Τνωμαι Εις χρ€θς, Εις ^ινδος. 
Τ^λ. ^ι/χήι» (θίξ^€ πρόί τά χρτ;στά τρά-γματα. 

6 (φ. 20 α). '* Τνωμαι και δίστιχα Γρηγορ(ου τοΟ 
θ€θλ^γου.'' 

"Αρχ. 'Αρχ^χ κα\η$ κάΧΧιστον είναι καΐ τ4\ο$. 
Τά όκτω Ίτρωτα φύΧΚα τοΟ κωδικοί είσι διαβεβρωμ^να κατά 
το άνω ήμισυ, 

655• ϊθδ• Χα/>τ. 8. XVIII. 

3ινοφ»ντος ^Απομνημονενματα (ακ€φ. κολοβ,). 
μετά διαστίχου ίξηγ^εωί. 

656. Ι ©9. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. ΑΙο-^&που Μνβοι (ακ€φαλοι). 

2. Αντωνίου του Βυζαντίου 'Κρηστοηθ€ία (^κολοβ.), 
* Αμφότερα μετά διαστίχου έξηγ^εωί, 

657• "θ• Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

*Ηρ«ι8ιανοΟ της μ€τά Μάρκον βασιΧΛίας ιστοριών 
βιβλία οκτώ. 

Κο\οβ, έρ τη δημη^ρίφ Μαξίμαυ {βιβΚ η')» 

658. III. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Αναστασίου ΠαπαβίΜηλοπουλου 'Ϋτ/τορικη λ€νχ€ΐ/ιο- 
νονσα (ακ£φαλος). 

Ίαύτηί Ίτροτάσσορται 1. Άφιέρωσίί εΙ$ Ιίαρ&έριορ ΑαρΙσηί 

{άΜευάρχψ), ηί ίρ τέλει κατά τό φψβ^^' ίτοί (=1702)• τηί 
ύμετέραί μεΎαΧοτρετοΰί τανιερότητοί θεράτωρ εΙΧι- 
κρινίΙί^Αραστάσιοί Παπα^βασιλόποι/λοϊ έξ *1ωαρρ1ρωρ, 
2. *ΕτίΎραμμα ** Πρόί τόΐ' αύτάν.** 3. ^^ΪΙροοίμιορ είί τοΰί 
άκροατάί τηί βίβΧου,** 

659• 1 1 2. Χαρτ. 8. μικρ. »ΧΙΧ άρχ. 

*' Άποσπασ/χατιον αριθμητικής Κωνσταντίνου Δούκα 
ΣιατΜΓτ^ μ€ταφρασθ€ίσης νπ' αντον ^κ Τ175 γ€ρμανικης 
Βιαλ€κτον." Ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 59 6θθ. 113. Χαρτ. 8. μΑ«ρ. XVIII. 

" Ύ€χνολσγία'* και "Π€ρι όρθσγραφιας** 
κατ* ίρώτησυ^ καΙ άτόκρισιν. "Αρχ. ΊΙ ίστί -γράμμα ; 
ΆΐΓ. Μ^ροϊ ελάχιστοι» φωψη$ άδιαΙρ€τορ. Χαρτ, 16. ΧνίΠ. α 66ι. ιΐ4. 

Ύ€χνολογία σνκτομΛηάτη 
κατ ερώτησαν καΧ άιτόκρίσιν των οκτώ του \&γου μίρων κατά 
τά ταρ€τ6μ€Ρα,** 662. 115- Χαρτ, 16. Χνυΐ. (0. ιτΓ'. σ. 188). 
Ι (φ. γ'). " *£ΐΓΐστολαι τσ€ρμχίνιόζαι" 

2 (φ, η). " ΆΐΓθκρισ•€ΐ« €ίς τάς τσ€ρ/ϋΜ>νιό{ας Πι- 
στολάς." 

3 (φ. ι^). " Π€ρι του πώς να ίύρίσκτ^ 

τοΐοί μψαί σέρ»€ΐ, καΐ ιτοίοί ^ν σ4ρρ€ΐ " καΐ ίλλαι τοιαΰται 
6δψ^αι. 

4 (ο•, ΐ). "ΈΐΓίστολαριον κοινον €ί« κα^€ ανβραητον." 

5 (σ. 97)• ΤνίΓΟί διαρκών, ομολογιών και προικο- 
(τν/χφωνων. 

6 (σ. 127). "Πίναί του παρόντος €πιστολαρίου" 
'Βι» τοΓί ύτ* άρ, 1 καί 2 τΛτο* έπιστοΧών ίν τξ καθωμΐΚημέν^ι. 

663. 1 1 6. Χαρτ. 16. ΧνΠΙ. 
Ι. ΈΐΓίστολαριον. 

ΙΙρ<ητγουνταχ τύχοι ίηστοΧωρ ΙταΧίκών καΐ μια$ λατυβίκψ. 
*Ερ δέ τάίί ίΧΧψικάΐί καΐ μία άί'ίπΐ'γραφοί €Ϊί τίνα βιβλιοφΰΚακα έν Β€Ρ€τΙ^^ τύποί 4ιηστο\ηί άφί€ρωτίκψ 4κδίδομέρωρ εκκλη- 
σιαστικών βφΧίων. 

2. Τίνα π€ρι του βιβλίου του Ιπιγραφομ€νου "Ιστο- 
ρία όλωνών των συνοδών... του θ€θφιλ€στάταυ άφθεντος 
Μάρκου Μιταταλί^νη, Ινισκόπαυ της Νοτ{€ρα9." 

'ΕΧληριστΙ καΐ ίταλιστί. 

664. ΙΙ7• Χαρτ. 16. XIX. (σ. 101). 

" Βυςιντ^ον Δα|λ»8οδ ΤΙραζις κατά σνντομίαν 
€ΐί τάί Ιτητορικάί έρμψ^ίαί έκδοθ€Ϊσα μ/έν χάρ*ρ των €ύσ€βων 
ΐ€ροκηρύκων τταρά *ΕμμχΐΡου^\ Δημητριάδου, τροίφωρηθέΐσα δέ 
τφ ίντιμοτάτφ ίφόρφ τήί 4ρ ΪΙέσττί 4\\ηρικηί σχολψ κυρίφ 
κυρίψ ΝιίΓολάφ Μιτ^κ^λλα. 'Κν Τίέστρ τ^ Ούγγαρίαί Α' τη 
τυτΰτγραφίφ Τ. ^Ιωάννου ΊράττΡ€ρ. 1815." 

Ό κωδιξ άντίΎραφορ του ίντύιτου, ου ό τΙτΧοί φέρ€ται άτβλώϊ 
ιταρά Βρβτψ Χ«ο«λ. 0ιλολ. τδμί, Β' άρ. 543. 

665 — 7®ϊ• ϊΐ^ — '54• 

Χαρτ, Βμέ-γ. 8. 16. XV— XIX. 
*Εκκλ€σιασΎΐκη μουσική. 

702• Ι55• 

Π€ργ. XI— ΧΙΠ. Χαρτ. XVI— XIX. 

Φοίκιλος Έ-εριίχων ολίγα φύλλα (Τΐ€ργ.) έκ ιτεριενίν- 

σ€ων κωδίκων ύλης εκκλησιαστικής και όλιγα (Χαρτ.) 

άσημα αποσττασματα. 8—2 Η' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 703• Ι• ΙΙ«/)γ. 4. XII. (σ€λ. 2). 

εύαγγίλιον. 
Έΐ' τΑει ΪΙέραί η\€ΐφ€ν τ^ θ€ΐα ταύτη βΙβΧοί του 
ΐ€ροΰ ΈύαγΎ€\Ιου δίά χαρόί έμοΰ *1ωάννου ΆναΎΡώ- 
στου του Μοναστι;/>ιώτοι; καΐ νομικού τηί άγιωτάτηί 
έτίσκοτη$ Έίοθρωτοΰ τοΰ'άτό χωρίον Παύλου τό ύιτό 
τ^|ν έ•τίσκ€ψιν τ^ί κραταιαί καΐ ά-^ία^ ίιμων Β€σΐΓθίνηί, 
έξ αάξιώσ€ω$ Βί καΐ συνίρ-γίαί του θ€οσ€β€στάτου 
ΐ€ρέωί Βασι\€ΐου του άτό χωρίου Τξ^€ρκουβίανουί το 
ύτό τ-ί^ν άρχοντίαν Αθ'γ'γαβΙτζηί,..!Ί^Ύράφη ί^ καΐ 
4τ€\€ίώθη ίτΐ ίτουί ,ζ'χτθ' Ινδ. ιδ' μηνΐ Ίιίαρτίφ ιγ'» 
^μ^ρφ χ, ώρςι τρώττυ.., ( = 1181). 

704• 2. Ιΐ6/>γ. Ημέ-γ. XIV. 

'Ιβφάννον τοδ ΣχολαστνκοΟ Κλί^α^ 

βί€τά του ΊΓ(Λί τόν Ποιμένα λόγου. 

Ό κώδιξ Τ€ρφά\\€ται ύτ^ συ^κ€κο\Κημένων τεσσάρων 
φύΧΚων (Ιΐ€/>γ.), ων τά μέν έσωτ€ρίκά, δύο (IX αΙών,) τ€ριέ' 
χοΜΤΐιτ ΰ\ψ έκκλτμτιαστικ^^ τά δέ δύο ίξωθ€ν (XI αΙών,) ΰ\ην 
δια\€κτίκήν. 

705• 3• Π€/>γ. 8 μέ^, ΧΠΙ. (σ€λ. 2). 

Εναγγέλιον {κοΧ,οβόν)• 

7θ6• 4• Πίργ. 8. XIV. 

Ι. * Ακολουθία του αγ. Τιωργίου, 
Τό άτοΧυτίκιον ένέχίΐ τινάί διαφοράί άιτό του συνήθουί. 
2. Κανον€9 €15 τον αγ. Τ€ωργ ιον Ιν ττασι τοις ηίχοις. 
3• Μαρτυριον του άγ. Γ€ωργιον. 
4• 'ΑνΒρ^ου Κρήτη* *Εγκώμιον €Κ τον αγ. Τεωργιον. 
5• "*ΑΐΓθ των ^αν/ΐΑατων του άγιου...Γ€ω/ιγιου 
Π6ρ2 τοΟ Σα/ΜΜΟ/ΐ'οΟ τοΟ θ€ασαμένου τ^ν ύττασίαν " ιττλ. 

6. ** Διι/γι/σις θαυμαχττη Τί^μί του Τ€ρατουργηθ€ντος 
τφ άγΐφ μ^γιΧομάρτυμ Τ€ωρτγίψ €1$ τόι* αΙχμαΚωησθέντα 

ταΐδα Τ€ώρτγίον.** 

7. Ακολουθία €49 ΙγκαίνίΛ ναοΰ. 707. 5• 1^«Λ7• 8. XIV. 

Ψαλτηριον 
μίθ* έρμψ€ίαί έτομένηί €ΐί τά έκάστοτ€ Ίτροτασσδμχνα χωρία, 
ΑΙ δ^ '09α2 ^τοτται ώ'βν έρμηνίίαί. *Ετ τΑει Έτβλβιώ^ι; 
^1^ ίτ€ί ^ζ'ωια μηνΐ Μαίφ κδ\ ημέρ^ Παρασκ€υζ ίνδ, 

α^(=1303). 

7θ8. 6. Π€/>γ. 8. ΧΠ. 

Ι. Κανον€9 €ίς τους άγιους του μηνός Ιουλίου 
άρχ6μ€νοι άτο τψ ιβ' (άκέφ,), 
2. '^τιχηρα €Ϊς τι^^ Θ€οτοκον. 
3• *Ετ€ρα στιχι;ρα σταυροθ ωοτοκία, 
4. Κα^ΜΓ/χατα Θ€θτοκία. 
5• Κανών ίΚ€τηριος €19 τΐ7ν Θ€θτόκον. 
Ό κώδΐξ έστι διαβ€βρωμένοί ύτό μι/όί τροί τ^ βάχ€ί κατά τό 
Λνω ήμισυ σχ€δ6ν διά τάντων των φύλλων. 709. Ψαλτηριον. Ιΐ€/>γ. 8. ΧΠΙ. 7ΙΟ• δ. Π6/>γ. 8/ιαιτ/). XII. 

Ι. 'Ιβφάννον τοΟ Δα|ΜΜΊ€ηνοΟ Κ€φάλαια φιλοσοφικά 
(άκ€φ.). 

Σώ^ομτοΑ Μύκα τά «0. ^α . (άκέφ,) " Πί/>1 «ιιη><Γ€{ι»ι." — ξη', 
Τά «€0. ^Γ' — ξη' ίχουσίΜ ΐτΐ'γραφψ καΐ διάταξιν διάφορον 
τηί ταρά Μψηθ ΧΟΐν, 666 κ, ί, Τό ξΓ'. έτΐΎράφ€ται, 
"'ΟρισμοΙ τηί φιλοσοφΙαί/'—ξ^. "Έτι Τ€ρ1 τηί καθ* ύτό- 
στασίΜ ένώσ€ω$,** — ^ι^'. *^* Ανάγκη έστΙ βίαί αΙτΙα." 

2. ΤοΟ αντοΟ ""Εκδοσις ακριβής της ορθο86(ου 
ίΓίστ€ω5" ίν κ€φ. ρ\ 

3. Γρηγορίον τοΟ θ€θλ^'γον Προς Εύνο/ϋΐιανους ιτρο- 
διαλ€^ΐ9. 

4. " ΤοΟ αντοΟ Π€ρ4 θ€θΧχ>γίας λόγος βί,** 

5- " Το« αντο« Λο'γος α π€ρι υιοί;" (κολοβ.). 
*0 κώδΐξ ίστιν έφθαρμένοί ύτό τυρκάιαί. Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 61 711. 9• Χα/>^• 0<5λλ. ΧνΠΙ. 
"Γιροντων δυο ιτνευμΛΤίκών 

ησυχαίάρτίορ ίν κοίΜοβΙφ 6ντι ίρ τρ τ€ρίχώρψ Γά^ϊ καΧ 
\€*/ομένφ τον άββα Σ€ρΙΒου Έη<Γτολα2 καΐ άτοκρΙσ€ΐί Βιά του 
ΎΓγουμένου του κοΧ δίακοροΰντοί αύτοΐί, ων τα. ονόματα Βαρσα- 
νονφιο« καΧ Ίωάνντ|9. *Ιστέον δέ Βτι μέ^αί -γέρων 6 Βαρσα- 
νούφίοί λ^τ^ται* διό καΙ άΐ ιτλίΜΤΤβα των άΐΓοκρΙσ€ων οΰτω 
5ι;λο0σο'." 

712. ΙΟ. Χαρτ. ψιίλλ. XVIII. (0. τνβ*). 
'ΐΑΜτήψ τοδ Βρνιννίον ΌμιΧίοΛ. 

ΪΙροτάσσ€ταΛ τίναξ άκριβψ^ ου 4ν τέΧα άνα-γράφονται καΐ 
δύο όμιΚίαι λίίτουσαί έν ν§ έκδόσ€ί των ΌμίΚίών τούτων τ^ ύτο 
Ευγενίου του ΒουΧ-γάρεωί δημοσιευθείσγι έν Λβι^ίςι (1768). 
*Αλλ' αϊ δύο αΰτοί όμιΧίοί λείτουσί καΙ έν τφ κώδικί^ αϊ δέ 
φερόμενοι αυτών έν τφ τίί^ακι έη-γραφαΐ (χουσιν ώδε. 
1. ** Λόγο» €* ΙτηθεΙί έν τφ αύτφ ταΧατίφ εΐί τό κατά τ^ν 

μεγάΧην Παρασχβι/^ΐ' έν τζ άκοΧουθίι;^ τηί 0^ ώραί άΐ'αγι- 
νωσκόβίενον εύαγγέΧιον, ου ι^ άρχ^ Έτ6ΐ έν τα<> τρορρηθεΐσαΐί 
δυσίν" 2. "Α070ϊ έκφωνηθεΐί ένώηον τηι ΌδητγητρΙαί έν 
τβ γενομένη Χιτανείι;/. μετά την τεΧεΙαν τηί ιτόΧεωί άττοΧύτρωσα^, 
ου η άρχη'Ερτγον έστΙ φυσικον ταΐί με^σσαα.*^ 

713• II• Χαρτ. 0«?λλ. XIX. (σ. 469). 

'* 3ίβλο^ φν)(ωφ€λη^ του όσιου πατρός ημών Νιίλον 
τοΟ μνροβλΰτον 

τών δσων θεοβουΧ-ήττωί καΐ τρομηθείφ τηί ύττερα-γίαί δεστοΐιη^ί 
ημών Θεοτόκου τηί εφόρου φυΧακίσσηί καΐ Ίτροστάτιδοί του δρουί 
Αθω φανέντοί έν διαφόροΐί σχήμασί μοναχών διιιγήσατω τφ 
μαναχφ λΙχμαΧώτφ (οΟτω κΧηθέντι) εΐί ΊτροτροίΓ^ν μετανοίαί 
τών έν "Ορων πατέρων διά τ^ τότε καταδρομών τήν κατά τό 
φωκα' συμβάσαν, ϊνα εύρεθώσιν έν μετανοΐφ^ καΐ Αλλάχ τΧεΐσται 
νουθεσία», τροί τοι>ϊ α1ρουμ4νουι τψ εαυτών σωτηρίαί καΐ άιτο- 
δεχομένουί έν εύθύτητι καρδίαί, 'Αι^τεγράφη δέ ηδη δατάιηΐί καΐ 
συνδρομή του τανοσιοεΧΧογιμωτάτου κυροΰ Ευγενίου Ιερομόναχου^ 
χειρί δέ ^Ιακώβου μονάχου εΙ$ κοίΡ^ιν ώφέΧειαν τών άναγινω- 
σκ6ντων..*Εν ίτει σωτηρίφ φωνη',^ ^ »» 7Ι4• 12. Χαρτ. φύΚ XVIII. 

"Του έν άγίοις Ίτατρος ημΑαν Ιωάννου άρχί€Ίησκόπου 
ΚωναΓταντινου7ΓΟλ€ω9 του Χρν(Γοστ6)ΐον Έρμην€ία €ΐ9 
το κατά Ματθαίον αγιον ευαγγίλιον 

εΙ$ άτΧην ηδη "γΧώισαν μεταφρασθεΐσα τρόί κοινην ώφέΧείΟΡ 
τών έα^αΎΐνωσκόντων.** 

*Η μετάφρασα εξικνείται μέχρι τηί κθ' ό/αλίαί. *0 β^ κώ^ 
έστι τό Ίτρωτότγραφον του άγνωστου μεταφραστοΰ, ώ$ ίστιν 
εΐκάσαι έκ τών ΊΤοΧΧών διασβεσμάτων καΙ διορθώσεων. 7ΐ5• ΐ3• 

Ίβιάννον τοΟ Σχολαστικού ΚλίμΛζ, Χαρτ. 4. ΧΤν. 7^6- Ι4• Χαρτ. 4. XIV. 

Ι. θεολογική ττραγματεία {ακεφαλο^)^ η^ η άρχη 
θεοΰ Ίταθειν καΐ θανείν καΐ δτι έκ τούτου ουδέν 
άνακόΧουθον ίτεται. Έκ τη$ σκέψεως οΰν τών προ- 
τεθειμένων αρκούντως καταφαίνεται μηδέν άτεοικόί 
άκοΧουΟεΐν έκ του τόν θεόν τόν μονογενή Χόγον του 
τατρόί ταθειν τε καΐ θανείν όμοΧογεΐν. Της αντης ιτμαγματιίας €ΐΓ€ταΑ 

** ΚεφάΧαιον η Πώί έστΙν έκΧηττέον Βτι τέ (Λ ηστοί μετά- 
Χαμβάνουσι του σώματος του Χρίστου καΐ 5τι ουδέν έκ τούτου τό 
Ατοπον."— ** ΚεφάΧαιον θ" Πώί έστί»^ ό εΙδικόί τόκος ίνθα αϊ 
^^α;χαΙ καθαίρονται πρΙν ή άτεΧθεΐν εΙς τόν ταράδεισον.^* — 
** ΚεφάΧαιον ι "Οτι ό προορισμός του θεοΰ τάΐς άρθρωπίναιι 
ένεργείαις ανάγκην ούκ έπιτίθησιν.*^ 

2. ** 01 ί€ροΙ κανόνες τών ιερών και άγιων Άιτο- 

στύλων" 

μετά καΐ σχοΧίων κιρρών (ν τε τφ έδάφει καΐ κατά τψ φαν. 

3. " Πιρι τών (τννόΒων 

τών οικουμενικών καΧ τών μερικών καΧ τών κανόνων αυτών τε 
καΧ τών Ιδικών τών αγίων." 

4• '* ΤΙερΙ αιρέσεων δι/λωσις ίν επιτόμλ^" 

5. 01 κανον€ς τών ίτττά οικου/ϋΐ€νικών συνόδων. 

6. Ταρασ-{ον Έιτιστολι; προς 'Αδριανον πάιταν 'Ρώμης 
περί του μη έπΙ χρή^ιασι γίνεσθαι τάς χειροτονίας. 

7. "Τοδ άγίον ΒαοΊλι£ον Έκ της €15 τόν Ήσαιαν 
ερμηνείας.** 

8. " Έκ τών Πρά^€ων τών *ΑΐΓοστ6λ»ν" και Κανόν€$ 
τών μερικών συνόδων. 

9• '* Έπιστολι) Κνρ£λλον 'Αλ(£ανδρ€(α« Προς τι^ν εν 
* Αφρική συνοδον." 

ΙΟ. Άτηκοδ Κ«νσταντινονΐΓ6λ€β»< Έπιστολι;. 

11. ** Έκτων πραχθεντων υττομνημάτων εν Κων- 
σταντινον7ΓΟλ€ΐ π€ρι Αγάπιου και ΒαγειδιΌυ." 

12. Διονυσίου 'Αλιξανδριίας Έπιστολι; προς Βασι- 
λιδι/ν €πισκοπον, 

Ι3• Πέτρου 'Αλ((ανδρι£ας Κανόν€ς φερόμενοι Ιν τφ 
Λόγφ αύτου Πιρι ρ.€τανοιας. 

14* Γρη^ρ£ον τον θαυματουργού Έπιστολι; 
κοΜονικ^ ΙΙερΧ τών έν αΙχμαΧωσίη. εΙδωΧόθυτα φαγόντων. 

15. Βασ*ιλι£ον τοΟ μιγάλον Άμφιλοχίω Ικονίου 
και έξ Αλλων ηνώΐ' έπιστοΧών τοδ αντοΟ. 

1 6. "Π£ρι προβολής και ψήφου και εκλογής και 
καταστάσεως προνομίων μητροπολιτών και αρχιεπι- 
σκόπων και £πισκόπων." 

1 7• Διι/γι^σις πιρι Ευτυχούς. 

"Αρχ. Έν τοις χρόνοις της /3ασιλ6ΐαγ Θεοδοσίου του 
νέου ην τις κατά τήν βασιΧίδα πόΧιν αρχιμανδρίτη* 
ονομαζόμενος Εύτυχ^ής. 

1 8. " Πιρι του μη γιν€σ^αι γάμον έβ^μου βαθμού 
Ιζ αίματος." 

19* '* Χρυσο)9οΰλλιον του μαχαρίτου )9ασιλ€ως κυρ 
Νικηφόρου τοΟ Βοτανιιάτου 

έπικυροΰν τάς συνοδικάς αποφάσεις τάς περί τών άθεμΙτων 
γάμων." (Ζαοηαβιαβ ν. ΙιΙΝΟβντηαι< ΝονεΙΙαβ οοηβίϋηίίοηέ» 
σ. 338 κ. έ.). 

2 ο. ** *Η γ€γονυία Ν€αρα πάρα του φιλοχρίστου 

βαχΓίλεως ημών του Κομνηνοδ κυρ 'Αλιξίου 

περί μνηστείας, κατά τόν Ίούνιον μήνα της ^ ίνδ. έν #τ€ΐ 
ζ'φί,β' (Ζαοηιβιαβ ν. I^IΝαΒΝΤΗΑI^ ΝονβΙΙαί οοηΛίίΙηϋοηΜ σ. 
359 κ. έ.). 62 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 2 1 . ΣισΊνν(ου πατριάρχου Κ€λ€υσ/ϋΐα κατά της άθ€μι^ 
τογαμίας, 

22. Διάφοροι διατοί^ιις π€ρι γά/χων. 

23• " Δ4αλ€ίΐ9 ορ^οδό^ον τινο^ ΐΓρο5 Λατινον** 
/^ «0. /. "Αρχ. Διά τΐ άτΓοσχίξ€σθ€ άφ* ^μων καΐ ού 
συ^κοίνωνίΧη ούδαμω$ δΧωί ημιρ Χρισηαροΐί ουσί, 
24- ** Τον ώγίον Θαλασ0•ίου τοϋ |ΐτγ^ον." 
"Αρχ. "Οϊτίί 3' Αν /3οιίλτ;ται σω^^ναι τρο πάντων 
χρή κρατ€Ϊν την Ίτίστιν. 

25. "Ό τόμος της άγιας στΛ'όδου ι/γουν τΐ75 ορ^ο- 
δο^ιας.*' 

20. " Το Γσον της ομολογίας της κραταιάς και άγιας 
ήμων ^ΟΊΓοίνης [θ•ο$ώρα« τη« ΠαλαΜ>λσγ£νη<] 

Μ τοΐί έκκ\•ησίαστικοίί ιτράΎμασιν διτ^ρ ^ά οΙκ€ίοχ€ίρου 
σταυρού άΊταρχηί ίιηστώσατο καΧ κάτω διά τ^ϊ οίκ^ίαί <τΗ(Κη% 
ίν χμνσίιηβ βούΧΚτιι φ€ρομένψ καΐ άτηαωρτημένηί δι' ό^βέαγ μίτάζηί,^^ 
Άρχ. θίοδώρα ίν Χριστφ τφ θεφ ιτιστή αύγοϊ^στα ιταΐ 
Λύτοκρατόρισα "Ρωμαίων Αούκαινα Κο/ΐΑΐ^ι^νή ι^ Παλαιό• 
ΧοΎίνα. Ούχ ωίτ€ρ έτΙ των Αλλων κατορθωμάτων 
6σα τίί 4τΙ σωτηρίφ αύτοΰ κατορθωσαι δννήσβται οΰτω 
μοι καΐ έιτί τη$ €ύσ€β€ΐα$ αύτη$ δοκ€Ϊ, 

27• '* Τπψ^ίου τοδ Κν1^ρ^ον Αόγος αντφρητικος 
των τοΟ Βέκκου βΧασφήμων δογμάτων έκδοθ€ΐ$ τρό του ψήφψ 
θίοΰ (Ιί τδν τατρίαρχικόν άν€\$€Ϊν αύτον θρόνον.** 

28. " Κατά Λατίνων ρητά αιτο λόγων &γ(«ν τινΑν." 

29. Νικολάου ιτάΐΓίτα *Επιστολή προς Ίγνάτιον 
Κωνσταντινον7ΓΌλ£ω«. 

"Αρχ. Γρά^αχ ούχ οϊον τ€ άδ€\φέ τι/ΐλ(ώτατ6 διτόσοα 
όδυρμοϊί καΐ άνιαροΐί ύτ^ρ των άμίτρήτων ύμ&ν συν€- 
χ6μ€θα διωγμών, 

3 Ο. " ΈπΜΓτολι; €Τ£ρα τοΟ αΰτοΟ ιτάιπτα προς τους 
συγκλητίκους Κωνσταντινοιπτολιως." 

31. " ΪΙρακτικα της οίκουμινικης ογδόης σννόδον." 

Τά Ίτρακτίκά ταύτα φέρουσιν ίκάστοτί Ιδία$ ίτιγραφάί 
4ρυθρά$, 

7Ι7• Ι5• Χ«Ρ^. 4. ΧνΐΙ. (σελ. 2). 

'Εφραλμ τοΟ Σύρου Λόγοι και ίτηστολαί, 

Ι. Α&γοί €ΐί ττατίραί τ€\€ΐωθένταί. — ι. "Βτίροϊ ί/ί τατ4ραί 
τ€\€ΐωθέντα$. — 3• *ΕΐΓ«Γτολΐ7 *'* *1ωάννην μονάζοντα Τ€ρΙ ύπο- 
μονψ, — 4• Π«ρί άρ€τψ ιτρδί ν€ώτ€ρον μοναχδν ΐΓαραίν€σα β' γ 
δ' καΐ €'. — 5• Πβρί άρτΓ^ «τε^άλαια δίκα.—6. ΛΑγοί ασκητικοί 
€ΐί το Πρόϊίχί σβαιπ-^. — 7• ""Οτι οι; δέί γ§\αΜ καΙ μ€Τ€ωρί' 
ξ^εσθοΛ,*" — 8. ** ΣυβουΧία Τ€ρ1 τν€υματικο0 βίου προί ^€6φυτον 
μονάχο» κ€φ. ^γ'." — 9• ΜαιταρισΑίο/. — ίο. Κδγοι ταραινίτικοί 
τρόί βίοναχούί μθ', — 1 1. Πώϊ κταταΙ τ*ϊ ταΐΓ€ΐνοφροσύνην κ€φ, 
ρ. — ΐί. Περί του τί\€ΐον €Ϊναι τόν μοναχδν. — 13. Πβρί τηί 
θ€ΐαί χάριτοί. 

7ΐ8• ΐ6. Χαρτ. 4. XVII. 

Βοσνίου τοΟ |ΐτγάλου 'Έρμην€ία €ΐ$ τόι^ προφητην 
*Ησαιαν. 

719- Ι7• Χαρτ, Βμέγ. XIX. 

'' ΒιΌς και πολιτ€ΐα και μ€ρικη ^αν/χάτων διι^γι^ις 
τον ^ν άγιΌις πατρός ημών Βασιλαον τον νίου συγγραφ€Ϊσα ταρά τοΟ μαθητού αύτοΰ Γρηγορ£ου." 
*Εν τΑ€ΐ 

*Εν τή ΐ€ρί καΐ σ€βασμΙ^ σκήτχι 
τηί θίοιτρομήτοροί άΎΐαί'λννηί 
καΐ οΐ ^ΐ'τυχάΐ'οΐ'τεί ίρρωσθ€ ιτάντίί. 
ΈιΊ^τίΐ σωτηρίφ φωκζ"* ( = 1826) κατά μηνα*λΐΓρί\\ίον 
..."ΟϊΐΓίρ ό Χριστοί δύο λειττά τηί χ^ραί οΰτω κάμοΰ 
τάτ€ρ μου β^^αι πόνον τη$ χ€ίραί. Χβΐρ αμαρτωλού 
μ€\ανήμονοί καΐ άΧυτροΰ ΑιονυσΙου τάχα μονάχου 
άνδρόί τ€ καΐ άγύρτου. 

720. 1 8. Χαρτ. 8. XIX. 
Ι. '* Βίος καΐ ΐΓολιΤ€ΐα και μ^ρ^κη θαυμαίτων 8ιηγησίς 

τον οσίου ττατρος ημών Μ€λ€τιΌυ τον ο/χολογι;τον." 

2. ΜιλτΚου *Αλφαβηταλφ<ίβητος. 

Σύγγραμμα θ€θΧογικη$ ΰΧηί ίκ σ€ΧΙδων 597, γεγραμμένον 
€ΐ$ στίχουί ΐΓθ}ατικού$ άνομοιοτ€Χ€ύτουί Τ€ρ1 τού$ 13000. 
Το&του προτάσσονται α'. ΪΙΙναξ των κ€φαΧαίων, β', Ι1ρ6• 
Χογη προτρτπτικδί €ΐί τοΧιτικοΰί στίχονί, γ, Προ^εωρ^ €1$ 
τοΧιτικούί στίχου», ί*. Πρόλθ7θ> ιτατά στίχον, 

721. 19- Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 
Ι. '* Μάρκου άρχΜίΓΜΓκάίΓου 'Εφ^νου τοδ Ευγινικου 

Κ€φάλαια σνλΛογιστικά ιτιρι της €κπορ€υσ'€ως τον 
άγιον ττνοί/χατος κατά Λατίνων." 

2. ""Ρτ/σιις των ά^^ ^'^ "'Όν πατρός λ€γονσαι το 
πνά)μα το άγιον κατά τ^ Λατίνων καινοτομίας." 

3• " Κιφάλαια συλλογιστικά ΐΓ€ρι του μη και €κ 
του νίον Ικπορ€υ€σθαί το πν^μα το άγιον. ** 

4• "*Ετ£ραι συλλογιστικαι άποδιί^ας άν•»νυ|λου τιν^ 

σαφωί Ίταριστάνουσαι δτι το τν€υμα ίκ μόνου του τατρόί 
ίκτορ€ύ€ται^ ού μην δ^ καΐ έκ του ι/ίοΟ, ώϊ όί τη$ δυτικψ όφρύοί 
βοόΧονται,** 

5• "Διάλογος σχολαστικοί; τίνος προς ^υμ€ωνην 
τον άγιον και ^€θλογον." 

*Εν τέΧ€ΐ 1707 Μαρτίου κδ'. 

6. ** ΤοΟ άγΐΜτάτου 4ιησκ6ΐΓθυ Μιθώνης κΰρ Νικολάου 

Αόγογ διαΧ€κτικ6$ τ<ρ2 τηι έκΐΓορ€ύσ€ω% του παναγίου καΐ 
ζωοποιού τνΐύματοί κατά των Χ^δντων δτι καΐ έκ του πατρόί 
καΧ έκ του υΙου ίκπορίύίτοΛ τδ πνεύμα τδ Λγιον, οΓ» γ ^ύχηί 
τάξιν έπέχ€ΐ τδ τροοίμιον. " 

7* "ΤοΟ αΰτου Νικολάου Μι0ώνΐ)« Κ€φ(ΐλαιωδ€ΐς 
Κλ€γχοι 

του παρά Αατίνοΐί καινοφα^οΰί δότγματοί, τοΰ δτι τδ πν€ΰμα 
Ικ τοΰ πατρόί καΐ έκ τοΰ υΙοΰ έκπορ€ύ€ται, συνοψισθέντα έκ των 
διά πΧάτουί έν διαφόροΐί λόγο» Ύ€γραμμένων αύτφ/* 722. 20. Χαρτ, 8. XVIII. 

^ιηγησ€ΐς Ικ τον γιρονηκοΟ και αποφθέγματα 

*Εμ τΑ€ΐ 1783 έν μηνΐ Ιουλίου 29. 723• 21. Πατιρικ^ν. Χα/τΓ. 8. ΧνίΠ. Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 63 7^4. 22. Χαρτ. 8. Χνυ (σ. 409). 

** Βίος και πολιΤ€ία του οσίου πατρός ι;/χών *Ανίρ€ου 
τον δία Χριστοκ μ,ωρίαν νττοκριναμΛνου•** α 725• 23- Χαρτ. 8. XVII. 

' ΨαΧτηριον 

ίξητγημέ^ον ιταρά Λρχοντοί κυρίου ΝΜ€ηφ<$ρου τον Βλιμ£8ον9 
(7ρ. Βλ•|ΐμύ8ον) του $€θ\ύ^ου τψ μεγά\η$ έκκλησίαί,** 

726. 24- Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 
'^Τον μακαριωτάτσυ Ανγονστίνον Ινισκέπον 'ΙιπτΜνοβ 

Ιΐ€ρι Τριάδος βφλία ιτέττι προς τοις δίκα 

ΑίΓίρ ^χ τ^< ΧατΙνωρ διαλέκτου €ΐί τ^ρ Έ\\άδα μ^η^εγκ€ν 
6 σοφώτατοί καΧ τιμιώτατοί των μονάχων κύριοι Μά(ιμθ9 6 
Πλανοΰ&τρ." 

727. 25- Χαρτ, 16. ΧνίΠ. (σ. 807). 
Ι (σ. ι). '^Βιος και πολιτιάι τον οσίου και θ€θφόρου 

πατρόν ημών Μα(ίμου τον Κανσοκ(χλν)9ι; 

τοΟ έν τφ 6ρ€ΐ τφ ά-γίφ του "Αθω άσκήσαντοί^ συγγραφ^Ιί 
ταρά Ί«αννικ(ον €ύτ€\οΰ$ ΐ€ρομονάχου του Κ^χιλα. ** 

2 (σ. 62). ** Βίος καΐ πολιτ€ία τον οσίου και ^€θ- 
φόρου πατρός ημών Μ€λ€τιον τον νιου τον ό/χολογτ;τον." 

3 {^' 93)• " ^"^ ^^^^ πολιΤ€ΐα τον άγιον όσιομάρ- 
τυρός *1ακίάβου τον άσκι;σαντος €ίς τα όρια 

τψ ΐ€ρα$ μονηί των ^Ιβήρων καΐ θ€ΐαί θ€ωρίαί έκ€Ϊ κατά• 
τρυψήσοΜτοί έν τζ μονζ του τιμίου ϋροδρόβίου.^* 

4 (ο*. 152). ** Κατά το αφζη Μαρτνριον τον όσιο- 
μάρτυρος Δα/Αΐανον.'' 

5 (σ. 155)• "Μαρτνριον τον άγιον /ΐ€γαλο/ιαρτνρος 
Μι;(αι;λ τον μαρτυρησαντος έν Θ€σσοιλονικι/." 

6. διάφορα βρα\€α μαρτυρία ν€ομαρτυρων, 
7 {σ, 230). ** ΒιΌς και πολιτ€ΐα και άσκι;σις και 
φαιΖροι άγων€ς του οσίου πατρός ημών *Ακακιον τον ν€θυ του άσκήσαττοί έν τφ δρ€ΐ του "Κθωνοί €ΐί τόπον όνοβίαξόμενο» 
ΚαυσοκαΧύβι" 

8 (σ. 264)• διάφορα βραχέα μαρτύρια ν€ομαρτυρων. 

9 (σ. 269). "Μαρτνριον Μανονι;λ ^κ της νησσου 
Κρήτης 

μΛρτυρήσαντοί 4ν τβ νήσσφ ΧΙφ κατά το ψψί,β' σωτήριον 
§το$ καΐ κατά τ^ν ιζ"* Αυγούστου.^* 728. 26. Χαρτ, 8. XIX. Γιροντικ^ν. 729. 27. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. "Θαν/ια γ€ν6μ€νον Ιν Κωνσταντινονπ<)λ€ΐ." 
2. Διι/γι/σις ΜίΐκαριΌν του Αίγντττιον. 
3• Βίος και πολιΤ€ία άγιον Β€νοφώντος 
έν τ^ καθωμιΚημ/έντι. 
4. Πατιρικ^ν. 
Ό κώδιξ Ύέ^ραΐΓται διά δύο χ€ΐρων. 730. 28. Χαρτ. 8. XIV— XVIII. 

Ι. Γιροντικύν και Πατιρικ^ν. 

2. Λόγοι διάφοροι 

έν οΐί καΐ ΆνασταιΚον Σιναΐτον, Ί«Μ£ννον τοδ Δα|Αα- 
<ΓκηνοΟ, Γρηγορ(ου Κ•»ν<Γτανηνονπ6λ•Μ9. 

3* Βίοι και μαρτυρία αγίων, 

*0 κώδιξ συνατήρτισται ίκ διαφόρων μίρων '^εγραβίμένων 
έν διαφόροΐί χρόνοΐί (ΧΤν— XVIII αΙων,), Πολλά δ^ τΟν 
τ€ριεχομένων €ΐσΙν ακέφαλα^ κοΚοβά^ έΤ^ιτη. 

73Ι• 29- Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. **Π£ρι των άγιων €ΐκονων και της νροσκννησ€ως 
των αγίων πως 6φ€ίΧ.ομ€ν φρον€Ϊν." 

"Αρχ. Ύών ά-γίων δντων καΐ όμοΧο^ουμένων ταρά 
τηί καθο\ικη$ έκκ\ησίαί ΊΓρ€σβ€υτων, 

2, '* Π€ρι των π€ντ€ διαφορών τον σχίσματος 

των δύο εκκλησιών άι^ατολικ^ τ« καΐ δυτικη$ καΐ πρώτον ΐΓ€ρΙ 
τηί 4κΐΓορ€ύσ€ωί του ά-γίου τν€ύμΛΤθί έκ τη$ ^ύαγγ€\ικηί 
ΣάΚτιγγοί," "Αρχ. Πω» ό θβόί εΐΐ'αι ή πη-γ^ ^| άένναοί 
καΐ ^ ^ω^ καϋι αΙτία πάντων των δντων αυτό ούδέναί 
το άμφιβά\\€ΐ,'' 

Εναγγιλυη) Σ(£λπιγ( έπι-γράφεται •ίι ύπό Έφρα\|ΐ τοδ Ι{ 
Αθηνβ•ν τοδ (ϋθνστιρον πατριιίρχον ΊιροσΌλυμων γενομένη 
ίκΧσγίι έκ των Χότγων Μακαρίου τοΟ Πατμίον. Αΰτη εξεδόθη 
τύποΐί το δεύτερον έν λειψί^ τ^ 1758 (Βρτη^ Νβοελλ. Φιλολ. 
Τόμ. Α' άρ. 221). "ΕΐΓ(^« Ί«άννον Σακιλ룫*νο« Πατ/αακήτ 
Βιβλιοθήκην σ, 176 σημ, 1. 

Μεταξύ των ύπ* άρ, 1 καΐ 2 εΰρηται συνεσταχωμένη ή (ντυποί 
ΪΙέτρα Σκανδάλου του Μηνιάτον κατά ττρ^ έν *λμστελοδάμφ 
(κδοσιν του 1760. 

732. 30. Χαρτ. 8. XVIII. 

Ι. ^'Τον σοφωτάτου καΧ ρητορικωτάτου θ€θφάνον9 τον 
έπίκλην 'Κ•ρα^4ης επισκόπου Ύαυρομενίου της 2ικ€λίας 
'Ο/ιιλιαι 

6/« Ευαγγέλια Κυριακά καΐ έορτάι του δλου ένιαυτοΰ. 'Ομίλ. 

2. " Αόγος τ^ Κνριακ]^ της Τνροφάγον πρωί," 

3. ** Γ^β0ργ^ον αρχιεπισκόπ ο υ Νικο|ΐη8€£αβ 

Όμιλία εΐί τψ άγαν καΐ μεγάλην ΙΙαρξκτκευ^ καΐ εΐί τ^ 
Σταύρωσιν.** 

4• Αογιδρια ν€κρωσιμα Τ€σσαρα, 

5• " Εγκώ/χιον €ΐς τον προφητην Ήλιαν." 

6. Βίος και πολιτιια Μ(ΐ{ι/χον τον Καυσοκαλύβη, 

7• " Λόγος τ^ άγιίξΐ και μεγάΧη Τ€τράδι; " 

Τά ύπ* άρ. 2 καί 4 — 7 έν τζ καθωμιλημένχ/. 

733• 3^• Χαρτ. 8. χνπ. 

** Βι)9λιΌν 6νομαζ6μ€νον Κατάνν^ις 
περιέχον λόγου* βια^όρονγ άναφέρονταί έν κεφαλαίο» τριά- 
κοντα καΐ δυσΐ πάντων των παθών τά$ κατη^ορίαί διά πάρα- 
δειγμάτων τηί ιταλαιά; καΐ νέα$ Ύραφψ^ συγγραφένται δέ παρά 
Σνμΐ€ών τοΰ ΜιταφραστοΟ καΐ ν^ον βιολόγου.** 
Έι» τΑίΐ 

Ύφ συντελεστή των καλών θεφ χάρΐί 
θεοΰ "γάρ <τ6> δώρον καΐ Γερασίμου πόνοί. 64 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ,..Έτ€\€ΐώθτί η παρούσα βΙβΧα η έτ^ών ο μαχόμενη 
Κατάνυξα έν ίτα ,ζμοί;* ( = 1669). 

734• 32. Χα/π•. 8. XIV. 

Ι. Κανον£9 €15 τον άττόστολον Φίλιτητον (άκ€φ.), 

2, Πρα^€ΐ9 τον άγιου αποστόλου ΦιλιιπΓου. 

3. *' Νικήτα ^τορο« αγίου ανδρός Έγκώμ^ον €49 τον 
αγιον απόστολον Φιλιτπτον." 

735• 33• Χα/>τ• 8. χνίΠ. 

Ι. £ΰαγγ€λιου μ€ρος 

τουρκιστί δι* έΧΚψικων Ύραμμάτωι^, 

2. " Κανονείριον €κτ€θ€ν παρά Ιωάννου τον ΑυΛκόνον, 
μ/ιθητον τον άγιου Βασιλ€ΐου τον μ€γΙλον 

δίά^ορεύον Τ€ρί τάντων Χεττωμ^ρωί των τ€ ταθων καΧ των 
τοΰτοα τροίφόρων έτίτιμιώρ ιτερί τη$ άγίαί κοΐΡωνΙα$, βρομάτίο» 
καΐ τοματών καΐ €ύχων συμπαθέστατων" 

736• 34. Χαρτ. 8. XIV. 

Ι. '' Βφλίον &€υτ€ρον τον &ρβα Ήσαΐον. Βίβλος 

καλλίστη Έλέη/ς Κατ€λου^€να9 κνρας μ€γάλης Αίνου." 
Ιίεριέχονται έττιστοΧαΙ καΐ λόγοι του άρβα'Ηιταΐον. 

2. *^Ύον όσων ιτατρος ημών ΝιΛου Κιφοίλαια 
γνω/αχά.'^ 

3. " Τοδ αντοΟ" Ιτ€ρα κ€φάλαια. 

4• ^* Εκλογή άπο διαφόρων βφλίων τον άγιου 
*Ι«άννον τοΟ Χρυσοσ^|λον.'' 

5• " Κανών \αφ€ησμ6ς €19 ττ^ν υ7Γ€ραγιαν Θ€οτοκον, 
ΐΓοίημα τον €νσ€β€στάτον )9ασιλ€ως κυρ θ€θ8ώρον τον 
Αάσχαρι." 

6. " Εΰ;(αι της δλης €)98ο/Αάδθ9." 

7. " Κανών κατανυκτικός €ίς τον κυριον ημών ^Ιησονν 
Χριστόν." 737• 35• Χαρτ. 8. XIV. 

Ι. [Ί«άννον τοΟ Χρνσοστ^ι&ον ;] Αογος (ακ€'φ.). 
"λρχ,.,.σε την βασιλικην εΙκόνα συ'γκεχωσμένην τοΐί 
Ίτάθεσιν καΐ συγκαλεί τάι φίΧαί αύτφ δυνάμεα 4ίγΙ 
τΊ ταύτης εύρέσα,. ΤΑ. τον έν Τρίάδι ττ ροίκυνούμενον 
καΐ δοξαΙ^όμενον, 6ν καΐ νυν τρανοΰσθαι ^μΐν εύχομαι 
Βσον ίφικτδν τοΖι δεσμοΐί τηί σαρκόί 4ν Χριστφ *1ησοΰ 
τψ κυρίφ ημών φ η δόξα καΐ το κράτοί εΐί τούί αΐώναί 
των αιώνων αμήν. 

2. 'Ιωάννον τοΰ Χρνσοστ6μον Εις τα ®€θφ<ίν€ΐα. 

3. ΤοΟ αντοΰ Εις την 'Υπαιταντι^ν. 

4• Τοΰ αντοΟ Εις τον Ύ€λωνην και Φαρισαΐον. 

5. ΤοΟ αντοΰ Εις τον ασωτον υίόν. 

6. ΒιΌς και ΐΓολιτ€ΐα του όσιου Ιωάννου τον Κοιλυ• 
)8ιτου. 

7. Βίος και 7Γολιτ€ΐΐοι *Αλ€^ιου τον άνθρωπου του 
®€θυ. 

8. Έκ του Γ€ροντικοΰ π€ρι τίνος μονάχου Εΰφρο- 
οτίνου. 9. 'Ιωάννον τοΟ ΧρνσΌστ6|&ον Π€ρι σωτηρίας ψυχής 
και π€ρΙ υπομονής και €ύχαριστιας. 

ΙΟ. Άνββνν)ΐον Αόγος €ΐς τ^ν Γ^ Κυριακι;ν του Τίασχα, 

1 1. *Ανββνν|λον Αόγος €ΐς τι;ν Κυριακών του * Ασωτου, 

1 2. Άνβ»νν|&ον Αόγος €ΐς το 2ά)9)9ατον τών ψυχών, 

13. Άνωνν|&ον Αόγος €ΐς τι; ν Κυρκικ^ν τ^ς !2ταυρο- 
ΐΓροςκυν7σ•€ως. 

14• *Αν»νν|ΐου Αόγος €Ϊς τι^ν μνήμην του δίκαιου 
Ααζάρου (κολοβ,). 

73^• 3^. Χαρτ, 8. XIV. 

Ι (σ. ι). ΒαοΊλιίον τοδ μιγάλον Έπιστολι; προς 
Γρι/γόριον. 

2 (σ. 9). *Αγ(ον Νιίλον Αόγος ασκητικός, 

3 (ο-, 62). ΤοΟ αντοδ Προς ^Αγάθιον μονάζοντα. 
Π€ρι αρ€τών και κακιων. 

4 {(Τ, 144)• ^οΰαντοΟ Προς'Ροδωνυ/χονΐΓρ€σ)9υν€ρον. 

5 (σ. 146). ΤοΟ αντοΰ ΈΐΓΐστολΐ7 ^^Ρ^ ψαλ/Λφδίας 
και προς€υχΐ7^• 

6 (σ. 167). ΤοΟ αντοΰ Έπιστολτ; π€ρι €ναρ€Του 
ΐΓθλιτ€ΐας. 

7 (σ. 183)• Τον αντοΰ Κ€φαλαια π€ρι λογισμών. 

8 (σ. 199)* '^^ αντοΰ Κ€φάλαΐΛ π€ρΙ προς€υχιης 
ρνγ\ 

9 (σ. 215)• Τοΰ αντοΰ Κ€φάλαΐΛ διάφορα, 

ΙΟ (σ. 2x8). Τοΰ αντοΰ Τνώμαι αιταγουσαι των 
φθαρτών και κολΛώσαι τοις άφθάρτοις τον ανθρωπον. 

11 (σ. 222). "Τοΰ αντοΰ /Αονίί^οντος ΙΙαραιν€σις 
προς μοναχούς." 

12 (σ. 224). "Τοΰ αΰτοΰ Π€ρι των οκτώ λογισμών," 

13 (σ. 236). Τοΰ αντοΰ Τνώμαι. 

14 (σ. 237)• ^®® αντοΰ Χκ€μματα. 

15 (σ. 242). Τοΰ αντοΰ Κ€φαλαια διάφορα προς 
άσφάλ€ίαν ψυχής προς Εύλογιον. 

1 6 (σ. 271)• Διαδ^χον ίπισκ^πον Φ«)τική« Κ€φαλαια 
πρακτικά ^νώσεωί καΐ διακρίσεων τνευματικηί εκατόν. 

ι^ (σ. 32 1). 'Ιίταάκ Αόγος π€ρι τα^€ως μοναχών. 

1 8 (σ. 324)• Τοΰ αντοΰ Έν τινι διαφυλάττ€ται το 
κάλλος της μοναχικής πολιΤ€ΐας. 

19 (σ. 326). Τοΰ αντοΰ Ιΐ€ρι άγάττης ®€ου Κ€Λτης 
Ιν αυτζ άναπανσεως. 

2 ο (σ. 337)• " '^®® αΰτοΰ Κ€φάλαια μικρά 
έν οίϊ ϋπάρχουσι Ίταρηλα-γμένα έν οΓί διδάσκει την βΧάβην 
τοΰ ξήλου τοΰ μωροΰ τοΰ ώϊ έκ προσώπου τοΰ θ^οΰ." 

21 (σ•. 345)• Όσίον Μάρκον Κ€φαλαια π€ρι νομον 
πν€νματικο£. 

22 (σ. 355)• '^®^ αντοΰ Π€ρι των οιομένων ^ζ Ιργων 
δικαιονσ^αι. 

23 (ο". 372)• Τοΰ αύτοΰ Π€ρι μετανοίας τοις πάσι 
πάντοτε προςηκονσης. Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ2 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 65 24 (σ. 3^4)• "Τώ πολίΛΓΟ^ι^ω τίκνι^ Νικολάφ 
πάρα Μαρκω μοναχω,** 

25 (σ. 3^5)• " •^•^ αντοΟ Συμβούλια νοος ιτρος τι^ν 
€αντον ψνχην.** 

20 (σ. 403)• " Τβ<) αντο<^ Άντί^υγα κακών ταΓς 
αρ€ται$. 

27 (σ. 407)• Σν|Μ€^ ΕνχοΧτβιν Έπιστολι) νρσς 
*1ωάννην τον ^κλικΓτον. 

28 (σ. 417)• Μα(ήιον τοδ Ό|λθλσγτ|τον ΊΙρόλσγοζ 
των π€ρΙ άγάιτης τ^τρακΌσΙων Κιφοίλχ/Ιων. 

29 (σ. 4^9)• "^^ αύτοΰ Προς Θαλάσσιον ΊΓρ€σβύ' 
Τ€ρον 

ζτι τρία τ6ρ Αι^θρωτον άτγονσι, ββόϊ, κ6σμΛ% καΧ 
φύσα, 

3© (σ. 47^)• "Άν^ολογιον γνω/χικον ψιλοσ-6φ«»ν 
σΊΓουδαιων, σΐΓθυδ<ισ^€ν και Ίτοντφο^ *Ηλ£^ Ιλαχίστω 
ΐΓρ€σ'βντφφ καΐ €κΒίκ(^.'* 

31 (σ. 4^3)* *'^^ αντοΟ Πιρι ΐΓρος€υχης κ€φάλαια 
διαφορα/' 

32 (σ. 4^7)• '*Το{) αντοΟ Κιφαλααι Ιτιρα γνω- στικα. 33 (<^• 49^)• '*^^ αντοΟ Κ€φ(ίλαια πρακτίκά και 
0€ωρι/ηκαν 

34 (<''• 5^3)* Σν|Μών τοδ νέον θιολέγον 'Κ€φάλαια 
πρακτικά καΧ θ€ολσγικά €κατόν. 

35 (^- 5^^)* ^* ^^^ αντοΟ Κ€φ(ίλαια €τ#ρα θ€θλογικα και Ίτρακτικά €κατόν/' 36 (σ. 544)* ^<^ αντοΟ "Έτιρα κεφάλαια γνωστικά 
τ€ καΧ θεολογικά. 

37 (<^• 55®)• "^^^^ αντοΟ Λόγος ωφ€λ€ίας /χ€στοςπ€ρι 
τ^ς νθ€ρας εργασίας τη^ '/^χί*. 

38 (σ. 5^ο)• "ΤοΟ αντο<^ Μ€^οδος τ^ς ΐ€ρα9 προς- 
€υ;(ΐ75 ίίίΐ^ προζοχ^ς" 

39 (ο*• 5^7)• "*Ηστ»χίον ιτρ§σ^Ιιυτ4ρου του άγιου "Ορους 
της Έάτου "Κεφάλαια ψυχωφελή προς ®εό8ουλον περί 
νηψεως.*^ 

4θ (σ. 6θΐ). '^ΦιλοΟέον μ,οναχοΟ μονής της ύπερα- 
γίας ®εοτ6κου της Βάτου ΤΙερΙ νηψεως και προς€υχ^ς 
κεφάλαια τριάκοντα." 

41 (σ. 6 1 1 ). θαλαιηΚον Κεφάλαια τετρακόσια, 

42 (σ. 631)• "Κ€φ€ίλαια πάνυ ωφέλιμα συλλ€χθ€ντα 
εκ διαφόρων αγίων λόγων,** 

43 (<^• 683). "Έκ της Μ€ταφράσ£ως διηγήματα 
μερικά διαφόρων αγίων.** 

44 (ί""• 7^6). " *ΥΐΓθ/χνι;/χατα βραχέα εις διαφόρους 
αγίους 

σν\Κ€χθέντα έκ τηί Φιλόθεου Ιστορίαι θ€θ8ωρητον." 

*Βιτ τίΚει ,5'ωκη ( = 1320). *Εν άρχζ καΐ τΑβι τοΟ κώΒικοί 

φύΧΚα τινά {Περτγ, ΧΤΪΪ), 4ν οΓϊ τίριέχονται άτοσνάσματα 

ΠαηρικοΟ. Η. 739• 37• Χβρτ. 8. ΧνΠΙ. 

^'Τοΰ αγίου Γρτ|γορ£ον έιτ ι σ κ^ το υ Ννοχτη* ΤΙερι άν- 

θρωπου** κεφ, λ\ 

ΙΙροψ/ονι^ταΙ τίνα έπΎράμμΜτα, 

740• 3δ. Χα/)τ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Λόγοι κατηχητικοί, 

2, "Έ^ι/γι/σις του θεϊκού Ό ών όνό/ίΛτος." 

3• ** ΤΙερι της αγίας σαρκός του Κυρίου,** 

4< Ιΐ€ρι περιτομής, 

5* " Διατι ουκ αγγ€λος οΰτ£ άνθρωπος ήμας έσωσαν 

άλλ' αι>τόϊ 6 Κύριοι ένήνθρώΊΓησ€ δι' •ίιμα$ κ<ά (σωσερ** 

και άΛΛαι τιν€ς παρόμοιοι ερωτήσεις μετά των 

αποκρίσεων άνεπίγραφοι. 

6. *'Τοΰ σοφωτάτου Ιιηο*κ6νον Κη0νρ»ν Σ«φρον(ον 

τοΰ Πάγκαλου Λόγος επιτάφιος 

εΐί τό ^ωοΐΓ<ΗΟι^ καΧ σωτηρίωδ€ί πάθοί καΧ ταψ^ιρ του Κυρίου 

καΐ θ€θΰ καΐ σωτηροί ^ιμων Ίησου Χρίστου τζ ά-γίρ. καΧ /^γαλ^ 

Παρασκ€νβ," 

7• Π£ρι των €7Γτά μυστηρίων. 

8. " Εκ της του ΣινμΛωψ ιστορίας περί πίστεως τοΟ• 
νίον θ€θλ^γου." 

9• '^Τοΰ /Αακαριωτατου και σοφωτάτου άρχιεπισκ&πον 
Σικιλ£α$ κΰρ θ€θφάνον$ τοΟ Κιραμέωφ 

Όμίλία εΐί την σωτήριορ ^ΑράΧηψιν του κυρίου καΐ θ€θΰ καΐ 
σωτηροί 'ίιμίύ» *1ησοΰ Χρίστου." 

ΙΟ. Το€ αντοΟ Εις την επιφοίτησιν τον άγ, πνεύ- 
ματος. 

11. ^'ΤοΟ αντοΰ Εις τό Ε?7Γ€ν ό Κύριος όςτις όμολο- 
γι^σιι εν εμοι κτλ. 

12. ΤοΟ αντοδ Π€ρι του Τ€λώνου και του Φαρι- 
σαιΌυ. 

Ι3• θιοφ(λον τοΟ Κορνδαλ4»$ '* ^καρλάτ*^ τφ παν€υ' 
κλ,εει και λογιφ άνδρι" Έπιστολι;. 

1 4• Τον αντον *' Εις γεωγραφίαν και πρότερον εις 
θεωρίαν σφαιρικην είςαγωγικωτερα συνοψις,,.** 

*ΈίΡ τΑβ* Έτ€λ€*ώ^τ; τό ταρόν βιβΧίον ίν #τ€ΐ ^χ\'η* 
(1638) τΎΐι θείαί οίκορομίαί. θεοΰ τό δωρον καΐ Παρ- 
θενίου τόνοι, 

Τά ύΐΓ* άρ. 1—3 καΧ 6—7 Ιν τ^ καθωμίλη/Λέντι, 

741 • 39• Χα/>^. 8• XVI. 

Ι. Ερμηνεία κανόνων εις εορτάς (ακεφαΧος), 

2. "Του μακαρνωτάτου σοφωτάτου τε και ρητορικω- 

τάτου κυροΰ Γρηγορίον άρχιβνΜΤΚ^ιτον Τανρο|ΜV^ον τή< 

ΣικιλΧαι τοΟ Κ^>α|Αέο»9 Όμιλία των €νδ€κα €ωΰινόν/' 

{κολοβ), 

742• 4θ• Χ»/>^. 8. ΧνΠΙ. 

"'Εγκόλπιον λογικόν €ΐς τι; ν Παναγίΐαν/' περιέχον 

ζ ύμνους εις όμοιοτελευτους πολιτικούς στίχους και 

οίΛΛα μέτρα ύπο Καισαρίον τοΟ Δαν6ντ€. 

9 66 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 743• 4Ι• Χαρτ. 8. χνπ. 

Ι . Βιο9 καΙ πολίΤ€ία τσν οσίου Ξ€νοφώκτος. 

2. Βιο9 και πολιτιια τον αγίου *Αλ€(ίου του ανθρίό• 
νου του ®€ου, 

3. '^Βιος και 7Γθλπ'€ία της οσίας μητρός ημΛΛν 
Ενιτρα^αις 

μεταφρασθεΐί €1$ τήτ κοιν^ 'γΧωτταί' ταρά 'Ιγτατίον τον 
έ¥ ΐ€ρομοράχοΐί." 

4* '* ^νηγησις €Κ του ΠατιρυςοΟ ωφέλιμος ιηνυ,** 

5* '* ^ιηγησίς Ιν τ<ρ Γ€ροντικφ ιτάια; ωφέλι/ιος." 

6. 'ΕφραΙμ τοΰ Σΰρον Λόγος ΐΓ€ρΙ ωφ€λ€άις Ψ^^^' 7• "Εν τώ Γιρονηκ^ 

Πώϊ 36* ιταΐ τοίφ σκοτφ τότ μΛ^αχίι» έιτ τί τρατέξ^α καθί- 
ξ€σθαι καΧ των ταρατίθ^μίνω» έφάιττβσβαί καΐ τίνα τηρίΤίν μβτά 
τ^ρβ τράτβίαΐ'." 

8. " Βίος και πολχτιια του δικαίου Φιλαρ€Γου." 

9• " Ακολουθία του μικρού σχήματος^ ήτοι του 

μαν^υου" 

1 ο. " Των αγίων μ μεγαλομαρτύρων των Ιν 5€)3α- 
<ττ€ίχ^ " *Ακολον0ΐα. 

'Βΐ'τ<?λβι^^•/)ΐη;'( = 1620). 

744• 42. Χα/«•. 8. χνπ. 

" Εκλογή κεφαλαίων 

άθροισθέντων έκ ^ι.αφ6ρων βφΧΙων ΐ€ρων καΐ ιτολλι^ΐ' τίνα 
καΐ ταντοδατη καΧ μ€•γαΚωφ€\η Τ€ρΐ€χ^των διΒασκαΚίαΜ, καΐ 
των μ^ ΒιαΧαβφανόντων τ€ρΙ θοΜάτου καΐ των έκ€Ϊθ€ν δίκαιο- 
τηρίων, των Β^ π€ρΙ €ΐ5χ^ καΐ δ€ήσ€ωί καΐ τάτηι τηί €ΐί τό 
θ€Ϊον \€ίτονργίαί' ξτι ϋ καΐ Τ€ρ1 των άχραντων καΐ φρικτών 
μυστηρίων ^ δέ τούτων σι/λλογ^ 'γέγον€ν 4ξ αΐτίαί τοιαύτηί*^ κτλ. 

Έι» τέ\€ΐ *Ετ€\€ΐώ$η μηνΐ Αύ-γοόστφ χ€ΐρΙ Κυρίλλου 
μονάχου ,^ριγ* ( = 1605). 

745• 43• ΧαιτΓ. 8. χνπ. 

Ι. θιοδώρον ταβ ΣτοΜτου Καη/χι^αιις. 
'Εν τΑβί Έ-γράφη αχνη' ( = 1658), *1ωασάφ, 
2, Ιωάννου τοΟ θ«ολ^γον 'Αποκάλυψις, 
*Αμφ^€ρα ίν τξ καθωμλΚημέν^, 

746. 44• Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

" ΈκΧογαι αίΓΟ 8αιφ6ρων λόγων τον ίν άγίοις νατρος 
ημών 'Ιωάννον τοδ Χρνσο9Τ^|Μ>ν " 

τδν αριθμόν λα'. *Εν τΑίΐ Τ^λοί των ίκλο^ων τοΰ 
Χρυσοστόμου καΐ τφ θ€φ δόξα ^αψμη ^Ιουνίου δ* 
<=1748). 

747• 45• Χβ^. 8. ΧνΠΙ. (0. 258). 

Ι (φ. ία). " Τον σοφωτάτον και λογιωτατον 
καΐ τοίί 5λ<Η$ άγιωτάτου κυρίου ΝικοΚάον Είαράσιλα 

ΧαίΜΜΤοΟ £/> τψ θ€ίαν λητουρτγίοΜ' τΐί 6 νοΰί τ^ θ€ΐαί 

λβιτουρτγίαί ίληί ώ$ έν κίφαλαίφ," 

2 (φ. 64 α). *^ ΤοΟ αντοΟ Ενχι; €^9 τον κυριον ημών 
*1ησουν Χριστόν." 

3 (Φ• 65 β)' "Το« αΰτο«) τΐ€ρΙ της Ιν Χριστή ζιαης" 
{λόγοι ί'). 4 (Φ• 177 α)• ^Ρ'νη^Ρ^ 'ΐ^ ΚιραμίΜ* 
άρχΐ€νΜΓκάΐΓθν Τανρο|λΐν£ον τη« ΣΜ<λ(α« 'Ο/αλίαι. 

5 (φ. 242 α). Νιιςολάον Καβάσιλα ^^'ϋημαυσ'ία €ΐς 
την ορασιν του ιτροφητου 'ΐ€ζ€κιηλ." 

748• 4^. Χαρτ, 8. ΧνΠΙ. 

Ι. 'ΐΜάννον τοΰ ΧρνσΌσ^|Μ>ν Έπιστολαι (ακ€φ.) 

Σιζ/ιμάχ^ τρ€σβυτέρφ, *ΑραβΙφ, Τ^μίΧλφ, *ΕΐΓΐσκότοΐί ίλθοΰ- 
σνν άΐΓΟ τ^ Δι^σ^ωϊ. 

2. 'Ισιδώρον τοδ ΠηλονσΜ^τον Έιτιστολαι τιν€9. 

3* " Έκ των τον ΦαλάριΒο* τυράννου Άκραγαντινων" 
Έ?Γΐστολαί. 

4* "Έκ των του Βρόντου τον στρατηγού** ΈίΡΐ^ 
στόλοι. 

5• "Έκ των τον Ιουλιανοί) ιταραβάτου** Έιτι- 
στολαί, 

6. ** *Εκ των τον Αριστοτέλους Ειτιστολαιΐ" 

7* "Έκ των τον Διογένους και Ε[ράτητο< " Έιτι- 
στολαί. 

8. " Τον Ιν άγίοις πατρός ημων'ΤΜάννου πρεσβυτέρου 
του ΔαρΑσκηνοΰ *Εκδοσΐ9 ακριβής ττερί της όρθοΒόζου 
πίστεως 

δτι ακατάληπτο» το θ€Ϊον καΐ ού δ€Ϊ ^^ιτ€Ϊν καΐ 'Κ€ρΐ€ρ'γά^€σθαι 
τά μ^ παραδ^δομένα ^^μχν υπό των &•^1ων προφηητων καΧ *Απθ' 
στόλων καΐ άγιων διαφόρίον.** *Ετ κ€φ. ργ\ 

ϋασοΛ αΐ χητ άρ. 1 — 6 ίπιστολαΐ έν τβ καθωμιΧημέν^, 

749• 47• Χα/>^. 8. χνυΐ. 

"Έγχ£ΐρι3ιον τον σοφωτατον ΐ€ρο/χονα;(ον Μα(£|ΐον 
ΠιλοίΓοννηο^ου, 

μαθψΌυ τοΰ άοιδήμου πάπα *Αλ€ξανδρ€ίαί κυρίου κυρίου 
'ίί€λ€τίου ΪΙηγά π€ρι τψ ν€ωτ€ρισθ€ίσηι άρχίΐί τοΰ πάπα^ π€ρι 
τοΰ άγιου πν€ύμΜτο$^ άξύμων καΧ Τ€ρι τηί μ€τουσιώσ€ωί των 
άγίωκ μυστηρίων ^ π€ρι τοΰ καθαρτηρίου καΧ άπολαύσ€ω$ των 
άγιων έν έη άττό Χρίστου μχΐ^'* Κα2 τοΰ πρωτοτύπου άπαρα- 
λάκτωί καΐ τό παρόν δια χ€ΐρόί ΠΝΓ' *Ιθακησίου Ζαβ€ρδινοΰ 
φψοη' κατά μήνα *1αννουαρίου^* ( = 1778). 

ΤΛροτάσσίται πρόλογοι •*Το?ϊ έντ€υξομ4νοΐί" μεταξύ δέ 
τούτου καΧ του *Έγχ€ΐριδίου €ΰρηνται Διι^τ^^^ θαύματόί τινοι 
τφ 1801 καΐ δύο σημχιώσ€ΐ%, ων ή δ€υτέρα §χ€ΐ ώδ€' 1798 
'Έστ<ιλ< άρμάδα ό Τοΰρκοί σμιμένη μ€ τοΰ ΙΙαύλου 
'Ϋούσου Ιάοσκοβίτι καΐ ήλθαν καΐ έπροίκυνήσά μαί 
δοκώνταί τούί Φραντζέζουι' μα €ΐ$ τόν ΐδιον καιρόν 
€υρ€ άφορμην ό 'Β€λιπασίάί των Φραντξέζων καΐ ηλθ€ 
μέ πολλύ στράτ€υμα καΐ ίτρόποσ€ τ^ν ΙΙρέβίξαν, Τί 
θρ^νοίι τί σφαμόί^ τΐ πνημόί θαλάσσηί, Ίήν όμοίαν 
συμφοράν ποτέ ούκ (γ€ΐν€' έγιόμισαν τα νησιά άνθρώ- 
που% Χίφαλωνιά καΐ θυάιτι• πλ^ν παρ έλ•πίδα ^7^^- 
τώσαμ€ διατί €Ϊχ€ έτοιμα καράβια γαλαξιδιότικα 
ναλθούν να μάί πάγουν δλουί από σπάθη μ^ φαν€ΐ 
έξάφνου ή άρμαδα, "Οσα ^7**^^*^ ϊλ€ωί θίέ. 

750• 48. Χαρτ. 8. XVII. 

Πατιρικ^ν. 

'Αρχΐται άπό των Μα(£μου Κ€φαλαίων ΙΙβρΙ άγάπηί μχθ' 
έρμψ€ίαί αύτων. Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 67 75 1 • 49- Χ«/^»•. 8 μικρ, XIV. 

Ι. θ€θλογικΐ7 ΐΓραγΑΐΑΤ€ία («Μίφαλος), 

^ ^ τβρ2 τ^λωΐ'ίωτ «ταί τ^ κατατολεμήσ^ω} αΰτωτ. 'Αρχ. . . . 
7ΐΊ7<Γίωϊ έτ€υφραΙρ€το καΐ φησί τρόί μ€ κύρίέ μου 
Γρη-γόρΐίι τί σ* τοϊί ωδ€ άτοκατ4στηί{'^ μ^ί άΐΓ4θαΡ€ί 
καΐ άιτό του ματαίου ίκίίνου κόσμου ή\€υθ€ρώθη$ καΐ 
τρόί τηρ άρέσπ€ρορ ταότηρ δία-γω-γ^ρ καΐ μακαρίαρ 
μορ^ρ κατήρτησαί. ^'&μοΰ Β^ ιτρόί ταΰτα ξ€ΡΐξΌμέρου 
καΐ δ\ωί ά^ροοΰρτοί τά \€Ύ6μ€Ρα ταρ* αι^τ^χ* ού ^άρ 
ίδόκουρ έρ έκστάσ€ί €Τραί καΐ Ρθ€ρωί όρα,ρ τά 'γιρό- 
μ€Ρα άλλ' ώί Οιταρ καΐ 4ρ ά\ηθ€ΐ^' καΐ λέ-γω τρόί 
αύτ^ρ κυρία μου άμμαί έ-γω άκμ^ρ ούκ έτ€\€ύτησα^ 
άλλα τζ €ύχί καΐ άρτίλήψα του όσιου ^ιμωρ ιτατρόί 
Ιτι ^ρ τφ βίφ ταροδ€ύω. ΤΛ, ΟΟτω δύραταΐ τα ττοΧυ- 
τρόιτωί τηρ ίΧ^ημοσύρηρ 4ρ'^άξ€σΒαι^ ηί καΐ ^/ϋ€ΐι 
ά,δίΧφοΙ έρΎάται 7^*'^<'^^αα στουδάσωμ€Ρ καΐ έρασταΐ 
θερμότατοι αύτηι €ύρ€θί}Ραί 4ρ τζ φοβερή και άτβλευ- 
τήτφ ^ιμέριι. τη^ κρίσεωί ώί δ,ρ του θείου ρυμφωροί καΐ 
τη$ βασίλίίαί τωρ ούραρώρ άξιωθωμερ μετά ιτάρτωρ 
τωρ ά-γίωρ ίρ αύτ^^ Χριστφ τφ θβφ "ήμώρ' φ τρέπει 
τάσα δόξα^ τιμή καΧ τροίκύρησίί σύρ τψ άράρχψ τατρί 
τφ ταρα-γίφ καΐ {^ωοποιφ τρεύματι ρΟρ καΐ άεΐ καΐ εΙ$ 
τούί αΙώρα$ τωρ αΐώρωρ άμήρ. 

2. Αίηγησείς €κ τον ΓιρονηκοΟ. 

3- Λόγο« (ακέφαλος). 

*Αρχ....ό θάρατοί' ούκ 4μόί ό Χό-γοί' θάρατοί άρδρΐ 
άράιταυσίί ό θεΐοί "Ιώβ προηγόρευσε καΐ ό Παύλοι 
φάσκει 5τι ό άτοθαρώρ δεδικαίωται άτό τηί άμαρτίαί 
καΐ ΐΓ^τανται τηί τοΟ βίου τλεορεξίαί καΐ ίταυσε του 
τροίθηραι κακορ τό κακόρ καΐ άρέδωκε του μη έταυ• 
ξειρ τό φορτίορ αύτοΟ καΐ ^ιρέμησε του ταροργί^ειρ 
θεόρ. Άκουε συρετων θάρατοι ρηπίοΐί ταράκΧησίί, 
θάρατοί δούΧοΐί Αρεσίί κτΧ. ΤέΚ καΐ έρ τβ μερίδι τωρ 
σωξομέρωρ κατέταξερ 'ήμαί όττιρήκα ρέοι ταΓβ^ϊ καΐ 
άφθοροι έξ ύμωρ ίρταΰθα ταραγίρορται τρόί ^|μα^ 
χαίρεσθε καΐ εύφραίρεσθε μετά του δικαίου *Ιωβ 
ψάΧατε ό Κύριοί (δωκερ ό Κύριοί άφήΧατο, ώί τφ 
ΚυρΙφ ίδωξερ οϋτω$ καΐ έ•γέρετο' εϊη τό 6ρομα Κυρίου 
εύΧοΎημέρορ άτό του ρΟρ καΐ εΐί τούί αίωραι τωρ 
αΐώρωρ άμήρ, 

4* '^Νικταρίον ΚΜνσταιτηνονΐΓ6λ€β»< ^ίτγγησις 
δι* τρβ αΐτίαρ τφ τρώτφ Σαββάτφ τωρ άγ. ρηστειωρ έορτά- 
ξΌμ€Ρ τ^ ματήμηρ του ά^. Θεοδώρου," 

5. ** ΤΙερΙ τον άρνησαμενον τον Χριστον €γγράφως 
θανμα 

του με^άΧου πατρόί ^μίορ ΌααιΧ^ΐΛυ," 

6. Αίάφορα Ικ τον ΠαηρικοΟ. 
7• " Μνήμη μείρακος μάρτυρος 

του 'γε^ορότοί έκ κοκάΛ'ου{;) δαίμοροί *ΑΎαρηροΰ βιι^τ^^' 
ώφέΧιμοί" καΐ άλλβα διάφοροι μ»ημαι άγίωρ καΐ διηγήσεΐί, 
8. " Αίτγγησις π€ρΙ των αγίων και σ€ητων εικόνων 
καΐ δττωί καΐ δι* ^ρ αΙτία» παρ4Χαβερ έΊτιτεΧείρ ^ άγ^ του 
θεοΰ ίκκΧησία Ηιρ μρήμψ τηί όρθοδκ^ίαί τη πρώτη Κυριακή 
τωρ ρηστειώρ. " 

9• θιοδ^ου Άγκ^{ρο« Εις την γιννησιν τον ^,ωτηρος. 
ΙΟ. ^' ^ίηγησις ωφέλιμος π€ρι ταΐΓ€ΐνωσ€ως και 
ύνακοης*^ (κολοβ,). 752. 50. Χα/«•. 16. ΧνΠΙ. 

Ι. Γρηγορίον το() θιολ^γον *Ομίλ(α €Ϊς τον μίγαν 

Άθανάσιον, 

2, Τοδ αντού Εις την τον Χριστοί) γεννησιν, 

3• ΤοΟ αντο{) ΈτΓίταφιος τον μεγάλον Β(ΐσιλ€ΐον. 

Τά ύτ' άρ, 1 — 8 μετά τ^γ *Ερμηρείαί ΝΜα{τα το^ ΣιρρΑν. 

4• " Ιΐ€ρι τον μυστηρίον της μετανοίας 

καΐ τρωτό» περί τηί φύσεωί καΐ ύτά/^ωί καΙ τηί ΰΧηί τ<ήί 

μΛΗΤτηρΙου τούτου,** *Έρ τη καθωμΐΚημέρη, 

753• 5ΐ• Χ«/»^• 16• Χνιπ. 

Ι. Γρτ|γορ£ον Νν<πΓη9 Λόγοι. 

^'^άίττου αύτωρ ττροτάσσεται τρο$φώ»ησι$ Μα(£)ΐον τοδ 
Μαργοννΐον τρό$ ΑαυΙδ ΈσχέΧιορ, 

2, '* Γιωργίον τοΰ Κορισσ<ον ίατρου καΐ θ€θλάγου 
της μεγάλης εκκλησίας τον Χίου Σημείωμα εις τάς 
εικόνας, 

3* Έρ/Αΐ/ν€ΐα ρητών ηνων το£ Έναγγ^λίον, 

4• " ΎΐΓοστ7/ΐ€ΐωσ€ΐ« τιν€ς Ικ της τον Κεραι^Αεη το• 
ΘΜφάνον<.'' 

5• ^**Αρ\η των αίνιγ/χάτων." 

6. " Αινίγ/χατά τίνα ιτάνν ωραία ιτονηβεντα 

ύττό τοΟ μου^αριωτάτου Ίτάττα καΧ πατριάρχου * ΑλεξορδρεΙαί 
ιηφίον ΓιραΐΓ^ΐλον." 

754• 52. Χαρτ, 16. XVI. 

Γβροντυςύν και Αιηγησ€ΐς τιν^ θανμάτων, 

755• 53• Χαρ^• 16. Χνπ. 

Ι. Αιηγησεις θανμάτων διίο άγ. Γ€ωργιΌυ. 

2. 'Άθλησις αγίον Νικήτα, 

3. ΤοΟ 6σ<ον Έύσ^ρίον Αόγος 

ΊτερΙ του σχοΧάξ^εΐΡ τούί βιωτικούί έρ τη έκκΧησί^ τη Κυριακή, 
4• Βασ%λι{ου τοΟ μεγάλον Εις την άγ, Κνριακην. 
5* Διΐ7γΐ7σ€ΐς τιν€ς έκ τον Γ€ροντικοΟ. 
6. *ΐΜάννον τοΟ ΧρνοΌστ^ι&ον Εις τους άπολιμπανο- 
μενσνς της άγ. σννάζεως, 

75^. 54• '^οφτ, φύΧΚ, ΧνΠ. 

Ψαλτηρων. 

757• 55• Χβρτ. 8. XV. 

" *Αρχη σνν ®ε^ της εκκλησιαστικής τάξεως 

τ^ ΊεροσοΧύμωρ άγίαί Χαύραίτοΰ όσιου τατρόί ήμωρ Σάββα,** 758•^ 5^• 

ΤΐΛΓίκον της εκκλησιαστικής τάζεως 
άκέφαΧορ καΐ κοΧοβόν. Χαρτ. 8. XV. 759• 57• Χαρ^. 8. XV. 

ΤντΓίκον τ^5 έκκλησναστικης ακολουθίας. 760. 5^• Εναγγ€λιον. Χαρτ. 8. XVI. 

9—2 «8 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 7^1 • 59• Χβ/^. 8. Χνπ. 

Ι. Τα ια ίωθινά €υαγγ€λΛα. 
2. " ΑΐΓθ<Γτολθ€ναγγ£λ(α 

τουρτγίαν," 

3• " Ακολουθία του μικρού αγιασ/Αου." 
4• *Ι«άννον τοΟ Χρν<Γοστ6|λον Λιιτονργία. 
5• ^νχη των κολνβων, 

6. " Έιυ\η ΙίγΙ ενλογύ^ οίνου." 

7. Β<Μηλ€£ου τοΰ μεγάλου Α€ΐτσυργία, 

8. Η \€ΐ,τονργία των προηγιασ μίνων, 

9• Κανών €ΐς η^ν ν€ντηκοστην, ποίημα Κοο-|μΙ. 

762. 6θ. Χα/«•. 8. XVII. 

Ι. "ΚανΌν€ς ναρακλητίκοί €ΐς την ύιτιραγίαν 0€Ο- 
τόκον 

κατ* τιχοι^ φα\\6μ€Ρ0ΐ καθ* έκάστψ' ίσττέρα» ή €ΐ$ τά< ταρα- 

Μάρκον τοΰΕνγηακοΟ, μητροιτολ^τον '£φ^σον " τόι^ άρίθμον ^ . \ « / • / 2. "'Έτ€ρος κανών £15 την αγίαν ημέραν της κοψ,η- 
σ€ως της ®€θτ6κον" 

3* '' Μακαρισταρια φαλλόμ€να €ΐς τον Ινιτόφνον 
της αγίας &€σΊΓθίνης ημών Θ€θΤοκου." 

4. '^Του ττανοσιωτάτου και λογιωτάτου ^ν ι<ρο- 
μαναχρις κΟρ Γαβριήλ τοΟ έκ Κν8«ν£αβ 

Ό/ιαλέα ί/ί τη¥ κοίμηα» τη% θεο' )Κ0ΐ;" έν τ} καθωμιΚημέιηί. 
*Εμ τέΧα 

Κόρον ούκ ίχω άείιτοτβ τον 'γράφαν 
άλλ* αΐ αΙσθήσ€α άδυνατοΟσιν 6μωί, 
*Ιου\\ίου κ ,αχί^δ' ( = 1694), τλήμω» ΐ€ρ€ύί Αημήτριοί 
Σουμ€ρίη$. 

5• Μ€γαλυν(]ίρια. 

6. " ΟΓκοι κδ' €15 τον τίμίον και ζωοπουον αταυρον 
τοίημα Νικολάου ΐ€ρέ<ιη Βλαστού Κρητόί" 
7• Τροπάρια Ιγκωμιαστικά εις τον τίμιον καΐ ζωο- 
ποών σταυρόν, 

763• 6 1. Χαρτ. 8. χνπ. 

Ακολουθία Δημητρίου του νΙου, 

'Εΐ' τνλβι ΤΙοΙημα Βασιλι(ου Χατ(ι) ΚυριακοΟ τοΟ ^ι^ 
Σμύρνίί καΐ ^-γράφθη ύπ^ χ€ίρ6ί έμοΰ Α€θ»τίου ί</>ο- 
μονάχου του Κνπρέον κατά τό ,αχρ^ ( = 1653). 

764. 62. Χαμτ, 8. χνπ. 

'Οκτώι/χος (ακ€φαλος και κολοβός), 

765• 63. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι . '^ * Ακολουθία του Ιν άγιΌις πατρός ημών Μακάριου 
-αρχΐ€7Γΐσκο7Γου ίίορίνθου του Νοταρά 

ου την μνήμην €Ίητ€\οΰμ€ν μηνΐ ^ΑτριΧΜφ ι^'ί'." 

2. '^Ό βίος του άγιου Μακάριου Νοταρά οφχ^ι- 
επισκόπου Κορίνθου,** 

3• Διι/γι^σις μερικών θαυμάτων του Μακάριου Νο• 

τάρα. 

Τά ύΐΓ* (1/>. 2 καΐ Β €Ρ τβ καθωμιΚημέν^, 766. 64. Χαμτ. 8. XVIII. 

Ι. ^' Του ΙψοΛ Ανγονστ(νου Ινισκ^ίΓον ΊιτιτΑνο* 

ϊίροί€υχαΧ πάνυ ^£θλογικα2, θεωρητικοί καΧ κατοΜυκτικαΙ 
κάΚοόμεναι Μοτόλογοι ώ< (χ2 σχ^ματι βαιλ^^»} ιτρόι τόΐ' θβόΐ'." 

2. " Του ^ αγίοις πατρός ημών Ιωάννου τοΟ Χρνσο- 
στ^Ι&ον Εΰχι; κατανυκτικι; 

^^ο/«)λο7ΐ7Τ4«ι> τβ καΐ Ικετήριοί εΐί Ηιν όμοούσιον πανα'γία» 
Τ/χά9α βιά στίχων Ιαμβικών " (κατάΚογάδην), 

3* *Ετ£ραι €υ;(αι ^υάφοροι, 

767• 65. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. (σ. 224). 

** Έγχ6ΐρίδιον και συμπέρασμα Ικ των πραγμάτων 
ΙΙερΙ του τΐι έστιν ή βασιλεία τοδ Μωάμεθ καΐ τΐί ίστίΜ 6 

'Αρτίχριστοί, συντεθίν παρά του σοφοΐεροεΧλογιμωτάτου κυρίου 

Αναστασίου Γορ8(ον.*' 

Προτάσσεται **ΪΙΙναξ τω) παρόντοί εγχειριδίου," Έν τΑ€ΐ 

^Έ'^ράφη τό παρόν διά χειρόί τοΟ ταιτα Γ€«»ργίον 

'Α0ανασ(ου Τζαριτζανιώτον τοδ καΐ Δι^ε^ιοΟ του άγιου 

Ταρδικίου ΊΙ αισίου, 

768. 66. Χα/τΓ, 8. XVII. 
Ι. 'Ι^άννον τοΰ Χρυσοστό|Μ>ν Λ€ΐτουργια. 

2. **Εύ;(ΐ; των κολόβωνα* 

3. " Ενχι; €19 μετάληψιν σταφυλών 
λεγομένη τη ζ" του Αυγούστου μψόί" 
4* ^^χή έπι €υλογιςι οίνου. 

5. Ίωάννον τοΟ Χρνσοστ6|Μ>ν Αειτουργία, 

769. 6;. Χαμτ, 16. XIX. 
Ι. *' Άκολου^ίία παρακλητική ψαλλομένη 

εΐί τούί δύο μεγαΧομάρτυραί Γεώργιοι τε καΐ Αημήτριον." 
2, " Οίκοι κατ* άλφάβητον άναγινωσκόμχνοι 
εν τη μανή του αγίου μεγαΚομάρτυροί Τεωργίου." 
...Διά χ<ιρό{ Μητροφάνουί Ιεροδιακόνου. 

3• " Απολυτίκιο ν του αγίου * Αθανασίου και Κυρίλλου 

» ♦ ' »> 

€19 ΐ7χον α . 

770. 68. Χαμτ, 8. ΧνΠΙ. 
Ι. Εΰ;(Τ7 σττ)τ;(ωρι;τικι;. 

2. 'Αγιασματάριον 

9ντυπον, συμττΧηρούμενον σποράδψ ύπο φύλλων {Χαρτ. 
Χνχίΐ) διά χειρόί γεγραμμένων, 

3• " Εύ;(Τ7 του &γ(ον Τρνφ«»νο«." 
4- *Ετ€ραι €υχαί. 

5. Βασιλιίον τοΟ μεγάλου ^Εξορκισμοί, 

6, Τά ια ίωθινά €υαγγ€λια, 

77Ι• 69. Χαρτ. 8. XVIII. 

Ι. '* ΕύχβΜ κατανυκτικά! καχ φυχωφ€λ€Ϊς 
συΧλεχθεΐσαι Ικ διαφόρων άγ(β•ν νοτέρνν κα2 διδασκάλωΐ' 
τ^ εκκλησία^,** 

2. Κανών παροικλιρ-ικος €1$ τι; ν Θ€θτοκον 
ποίημα ΈνΒυ^Λου μονάχου ΣνγγΙλον. 

3. " ΟΓκοι προς τους κορυφαίους αποστόλους ΤΙίτρον 
και Παυλον." Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΗΕΝ0ΦΩΝΤ02 69 4. '* ΊΙρθ€Ορηα ψτματα ιίς τον μ€γαν Αημητρίον 
-κννηθέντα ταρά του Ιίροΰ Σν|ΐ4ών τοΟ β€σσαλονίκη«." 
5• ^' Τρκρδια προςόμοΐΛ τοις της μ€γάλ'ης 
έβδομάδοί τοιηθέντα ταρά του αύτοΰ τοΜαΎίωτάτου άρχι» 

«ΐΓίσκσίΓον βισσαλονίκη* κυροΰ Σν|ΐ4ών €ΐ$ δόξορ του μεγάλο- 

μάρτυροί Δημητρίου,** 

6. "Κανών ιίς τον ακάθιστοι υμ,νον της ®€θ- ΤΟΜΙΌ» 7• " Κανών παρακλι;ηκο9 £ΐ9 τον κυρών ημών 
Ίι/σουν Χριστον." 

8. ^^'Χτιχηρά ΊτροςομοΐΛ του αγίου Δημητρίου και 
του αγίου Ν€στορο5 τρία." 

^Ύράφιι ^ι βΙβΧοί αΰτη ύτ^ έμοΰ Αοόκα Άιτοστο- 
Χίδου του έν τφ μοναδίκφ σχήματι μ€ΤθΡομασθ4ρτοί 
Β€Ρίαμίρ... 

9* 2ννταγ^ Ίτρος καταΛΓΚ€υην μ€λάνης, 

77^• 7θ• Χα/π•. 16. ΧνΠ. 

ι. * Ακόλουθοι της όλης €βΒομ(ί&ος. 
2. 'Αναστάσίμος ακολουθία της Κυρια^^ης, 
3• Τα άίΓοστιχα της *Οκτωηχου άπαντα, 

4. ^τίχηρά €19 ανωνύμους αγίους 
τά ^ τφ '^στ€ρίρφ \€^6μ£Ρα, 

5. *0 μικρός αγιασμός κσΐ η €υχη άγ. Τρύφ«»νθ9. 

6. Έκκλι/σιοΜΓΤίχ^ Τί£ίΐ5. 

7• Έρμην€ία ττερι της υφωσ€ως της ΤΙαναγίας. 

8. £ν;(αι τινις. 

9. ^Ακολουθία €ΐς τους Ικ της λατινικής αίρ4σ€ως 
^πνστρίφοντας προς την 6ρθ68οζον καΐ καθολικην 
Ικκλησίαν, 

ΙΟ. Διατά^€ΐ9 τιν€ς Ικκλησιαστικαί, 

1 1 . ΒασΊλ€(ου τοΟ μεγάλου *Κ$ορκισμοι 
καΐ ίτ€ροι του ά-γίον ΒαχτΙσματοί, 

1 2. Άκολον^ίϊαι €Ϊς μοναχούς. 

Ι3• Έ^οδιαστικον των μονάχων και λαϊκών. 
'Εΐ' τ^λ€( *ΕΎράψη διά χβιρόϊ 'Ι-γνατίου ΐ€ρομονάχου 

έψ #τ€ΐ ,Λχκζ'' ( = 1626) Μαρτίφ *«''. ΤοΟ κώλχοϊ τρο- 
τάσσεται Πίκα( τώτ τ€ρΐ€χομέρω». 773• 71. 

Ι . Άχολον^ά» €1$ μοναχούς. 
2. Εν;(ΐ/ €19 €υλογιαν σταφυλών. Χα/«•. 16. ΧνΠ. Χ<ψΓ. ψύ\. XVIII. 774• 72. 

**'Αλφίν8ρον Μαυροκορδάτου 

άίΓογόΐΌΐ; τοΟ ιτοτ^ Σκαρλάτοι; τον μ<7^<'ν λογοθέτου τηί 
μτΐ^όΧψ έκκΧησίαί Κζά τρώηρ μέν Ύ€Ρίκοΰ ίρμηνίωί ΙΐΓ€ΐτα ^ 
ίξ απορρήτων τ^ «ραταια; αύταρχίαί των Όθωμανών Έιτιστολαΐ 
καΐ 6 προί Γ€ρμ€αΌύ$ π€ρΙ €ΐρήν'ηί λόγοί." 

Πολλαΐ των έπιστοΚων το Ο Μαι/ροκορβάτον καΙ 6 πρίη 
Τ€ρμανοΰ$ \6τγθί έξίδόθησαν ίν Έηστολαρίφ ίν Κωναταντινου• 
π6\€ΐ τφ 1804. Των δ* ^ιστολώι^ π\ηρ€στέρα ίκδοσίί έστνβ 
ή ίπιστασίφ θ. Αφα£α €ν Ίίργέστο έκδοθ€Ϊσα (1879). 775• 73• Χαρτ. 4. χνπΐ. 

Ενγ^ν^ον τοΟ Βονλ'γάρ€•»< Λογιιη;. 
Έΰρηται εκδιδομένη τύητοι^ έν Α6ΐ^<(ΐ τφ 1766. 

77^• 74. Χαρτ. 4. ΧνίΠ. 

Ι. Βασιλιίον τοδ ^ΛγόΧουΌμιΧίαι €19 την *1Ε(αημ€ρον 
Α' καΧ Β'. 

2. Προγνωστικά ίκ των ζωδίων. 

3• 'Ομήρον *Ιλιαδθ9 Α. 

4. Δημοσθένους ΌλννβιακοΙ Α' και Β'. 

5* " θψιχηίον φιλοσόφου του Ιπΐκληθ€ντος €υφρα' 
^υς Τΐ€ρι φιλίας" 

6. 'ΙσΌκράτου* Προ9 ^ημόνικον παραίν€σις. 

7. Θήϋίοτα €19 τΐ7'' ο.ρχΟ'ίΛν και €ΐς την κοινην. 

8. Π€ρι άζύμων. 

9• " Π€ρι του αχράντου σώματος ου μεταλαμ- 
βάνομ€ν." 

ΙΟ. " Αογο9 €19 ττρ^ συναζιν των παμμεγίστων 
Ύα^ιαρχών.*^ 

1 1 . Α€$€ΐς τιν€9 και αΐ συνώνυμοι αύταις (Ε — Ι). 

Τά ύπ' άρ. 2, δ καΐ 6 4ν τί καθωμΛημίντυ, Τά ύπ' άρ. Ι, 3, 
4 /Α6τά διαστίχου έξηγ^€ωί^ τό 5^ 3 καΐ μ€τά παρασ^ΚιΜων 
σχοΚίων. 

777• 75- ^αρτ. 8. χνίπ. 

Ι. Έ^ι;γΐ7σ€ΐ9 €19 Α' Όλνν^ιακον Δημοσθένου•. 
"Ανωθεν ίρτ^φ^ 1783, Μαίου 22. 
2. *Έ1ρμην€ία €ΐς Γρηγορ£ον τοΰ βιολόγου Αογον 
€ΐί την άγίαν του Χρίστου γέννησιν {Χρκττδί γεννάται) καΐ 
€ΐί τόν €ΐί ΜαχκαβαΙουί. 

3• Έ^γΐ7σ€ΐ9 €19 τον Ίσοκράτουν Προ9 Νικοκλ€α και 
€^9 τον ηλατοιΐκον. 

4• Α<ίγθ9 (ακ€φαλο9). 

"Αρχ,.,.άδεΧφφ αύτφ §νοχον βΐι^αι τζ κρΙσ€ΐ νυν δτ€ 
€ΐί π€ΐραν ήλθομεν του πάθουί. 

5• 'ΙσΌκράτου* Προ9 Νικοκλ€α (£ίκ€φαλθ9). 
6. Έκ των 8€νοφβ•ντο9 * Απομνημονευμάτων» 
η. ΠλάτΜνοφ Κρίτων. 

8. Αόγο9 (άκ€φαλθ9). 

"Αρχ. Κα! ΎΐύΧίσΒιιιν ά0' ύμύν χράνον ού μικρόν 
ϊσωί τοΐί 7* ποθοΰσιν. ΤέΧ. έν τ•ξ των ά-γίων Χαμ- 
πρότητί, ώί &ν έν τφ ναφ αύτοΟ πάντ€ί Χέ'γαμεν 
δόξαν ποίμνη τ€ όμου καΐ ποιμένα, έν Χριστφ *1η<Γον 
τφ κυρίω ^μων^ φ πάσα βό^α €ΐ% τού% αΐώναί τίαν 
αΙώνων αμήν. 

9* Γρη7ορ(ου τοδ θ«ολ^γον " Προ 9 τον9 καλ€σαντα9 
€ν τζ αρχΰ 'ία* Ην άπαντησαντας μ€τά το γενίσθαι 
πρ€σβύτ€ρον** 

ΙΟ. Κ€φ(ίλαια ίΙαραχν€τικά. 

"Αρχ. Τιμί^ί άπάσηί. 

11. ΑουκιανοΟ ΆτΓοσίΓοίσ/ϋΐατύΐ. 

1 2. 'Ιωάννου τοδ ΧρυοΌστ^ΐλου 'ΑίΓοσιτασ/ϋΐατα. 

13. Άντβ»ν<ου ΒυΙαντ(ου Χρηστοηθ€ΐα. 70 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Ι4• Γρηγορ(ου τοΟ βιολόγου Ύ€τράστιχα, 
ι ζ, Πλονηίρχον Π€ρΙ του ακου€ΐν. 
1 6. Γρηγορ(ον τοδ βιολόγου 'Έίς τον ιτατιρα σνω- 
ιτωντα δια τι; ν ιτλι/γι/ν της χαλάζης.** 
Ι7• Γνώ/Ααι ^νοστι;(θΐ 
κατά στοιχβιοι^. Ε/ϊ ά7α9οι)> άνΒραί, €ΐί ά\ήθ€ΐαρ κτ\. 

1 8. *1Άρμην€ία €19 τον λόγον Γρτ|γορ(ον τοδ βιολόγου 

Είς τον ΊτατΙρα σιωττώντα. 

*Η ίρμψίΐα (ιτίτοί εκάστοτε €ΐ$ βραχύτατο» άτόστασμα του 
Κ€ΐμένου ού συνεχωί, άλλα ιτατ' έκλοτ/ήν. 

19. " Τοβ αντού Λόγος κατά Ιουλιανού ση;λιΤ€ντιια)5 
πρώτος.^* 

2θ. ΊΆρμ,ην€ία €19 τον αντον λογον {κολοβή) 
<Λαίι{ηΓ' &ρ. 18. 

Τα ύτ' ά/>. 4 — 9 ιτα2 12 — 15 |*€τά λαστίχον ^^ϊ^γήσβωί, Ιστιν 
Α 8^ «ταΐ /Α6τά ιταρασΐλιβίωΐ' <Γημ€ΐώσ€ύ»ρ, 

778. 7^. Χα/«•. 8. ΧνίΠ. 

ΣννιιΚον ^ΐΓίστολαι 
Μ€τά βΜΜΓτίχον έρμην€ΐαί. "Έτονται ^(ι/τ^^^' αι>τώτ. 

779• 77• Χα/^. 8• Χνπΐ. 

Ι. *Έ(ιγγησ€ΐς €19 διαλ<>γον9 τινα9 Λουκιανού• 
2. Βασαλιίον τοδ |Μγάλον Ε 19 το ΐΓρ<>9€χ€ σ€αντ<^ 
3• Γρηγορ(ον τοΰ θ€θλ^7^ Ισοκράτους και Βασιλ€£ον 
τοΟ μεγάλου Λόγοι 

μ(τά δίοϋτίχου έξψ^€ύη. 

4. *Εζ7ΐγησ€ΐς €ΐ9 τον κανόνα *Ω ®€οτ6κ€ η τί^ασα. 

5• Έίΐ7γι}σ€ΐ9 €19 ^πιστολα9 Γρηγορίον τοΰ θ€θ- 

780. ηΖ. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 
Νιιφτα Σφρων *Ερμην€ία €19 Λόγον9 Γρηγορ(ον τοΟ 

βιολόγου. 

*Ερ τίλει 1727 Μαρτίου 18 «α2 τάδ^. ΑΙ ταροΰσαι 
€ΐί τούί του θ€θ\6Ύου Χό^ουί ιταραψράσία τ4\οί 
€ΐ\ήφασί διά χ^ιρόί έμοΰ άημητρίου 'Μ.τητξ'ακτξ'η, 
ίίί τό του ΧοΎίωτάτου Μταλάρου σχο\€Ϊον τον ^|쀕 
τέρου καθηγητού, δίά μίσθοΰ του ταν€υ\αβ€στάτου 
καΐ ΧοΎίωτάτου κυρίου 'ΫαφαηΧ όβοΧωρ δύο ίν€κα 
την χόλλαΐ'. 

781. 79• Χ<ν^. β. ΧνΠΙ. 
βουκνδ(8ον Μ€ρος τον προοιμίου ί( αρχής και ^μψ 

γορίοΛ, 

μ€τά διαστίχου ^ξηγ/^σ^ω^^ \€ΐΐΓθ6σηί ένιαχοΟ, 

782. 8ο. Χαρτ. 8. XV. 

Ι. Ίβ»άννον τίΛ Δα|λασιαρ«ΰ Κ€ψάλαια φιλοσοφικά. 

"Αρχ. {άκέφ,)...ιθΡ Ιατρικών έρΎα\€Ϊ0Ρ, τρόί ^ρ δ^ ώϊ 
ύ'γΐ€ΐ.ρορ φάρμακορ ύΎΐ€ΐρ6ρ βρωμά κτ\, "Ετορτολ Κ€φ, 
ζ* ** Πβ/ίΙ του φύσ€ΐ τροτ^ρου," κ€φ. η "Πίρί ορισμού" κτ\. 
Τελευταία κ€φ, *^* Ορισμοί τ^ί φιΚοσοφίαί (ΙσΙρ ίξ" καΙ ""Οτι 
{άρτΙ του Έτί) Τ€ρΙ τηί καθ* ύτόστασιρ έρώοίωί,** "Αρα €Ρ 
τΑ€« ^ δίάτβίξα τωρ Κ€φα\αίωρ συμφων€ί τ^ €ρ τψ κώδ, 710, 
ούχΙ ^ τί παρά Μί^ηβ (ΧΟΙΥ). Τωρ ΚίφαΧαίων τροτάσσεηα δίκψ προοιμίου η Έιτιστολι^ 
**Τφ όσιωτάτψ καΐ θ€θτιμ'ήτφ τατρί Κοσ/Λ^ τψ ά,'γιωτάτψ 
ίησκότφ του ΜαΧουμά Ιωάννη* 6 Δαμασκηνές. " 

2. " *Έ(ηγησις ίν Ιπιτομο της Ί€ρας λ€ΐτονργίας" 
3• '' Τον όσιαττατου ττατρος ηρυων 'Ιιιάννον τοΰ Δαμα- 

σκηνοΟ τον όντω9 φιλοσόφου 

Έκδοσίί άχρφ^ ΤΎΪ% ορθοδόξου τίστ€ω$." "Αρχ. διά του 
Κ€φ. "*Οτι άκατάλιρττοΐ' τό θέιορ." Τελ. {κόλοβ.) έρ τψ 
" Περί του * Αντίχριστου." 'Βΐ' τ^ τά^ι τωρ κίφαΧαίωρ σύγχυσίί 
τί» 4ρ συγκρίσει τρόϊ τά ταρά Μί^β (ΧΟΙΥ). 

4• "'ΕΛΓίστολτ; του Ιν άγίοις πατρός ημών Βασι- 
λ€(ον 

τρδί μοραχόρ Γρψγόριορ τύιρ θεολόγοι^, έρ ζ τ6ρ μοραδικόν 
ύτογράφ€ΐ βίορ." 

5• Βασιλιίον το^ |Μγ(£λον και Αλλβ»ν ^ΑποσΊτάσματα 
ασκητικών λόγων. 

6. Ίωάννον '* ΈΐΓΐστολΐ7 γραφ€Ϊσα 

τρδί Ίορδάρψ άρχιμορδρίτηρ Τ€ρΙ του τριντ/ίου ϋμρου " 
(κοΚοβ.). 

"Αρχ. Ύψ θ€θτιμήτψ καΐ θ€ΐψ {^ή\ψ Κ€Κοσμημέρψ κυρψ 
'ϊορδάρχί άρχιμαρδρίτια *1ωάρρη$ ταιτεινόί χαΙρ€ΐρ. 

7• "'Ερ/χι/νια ΐΓ€ρι διαφόρων ζητημάτων π€ρι της 
αγίας Τριάδος." 

8. 'Ιωάννον το9 Χρνσοστέμον ΌμιΧία 
Τ€ρΙ τ<ή) ά-γίου Ώρεύματοί {κοΧοβ. ). 

783. 8 1. Χαρτ. 8. XVIII. 
Ι. " Έίΐ7γΐ7σΐ9 "Ρω^Λίΐιον τον Κάτωνος." 

2. *' Διάλογος σχολαστικον τινο9 ΐΓρ09 ^υμ€ών τον 
ν^ον Θ€θλόγον." 

3• Σχόλια €19 τον Δη)ΐοσ0ένονς Λόγον κατά Μ€ΐδιΌν 
(άκ€φ.). 

4. 2ι;/Α€ΐωσ€ΐ9 τιν^9 ΐΓ€ρι χιμαίρας και ΐΓ€ρι μέτρου. 

5• "Εί9 άπασαν την λσγικην τον 'Λριστοτέλονς 
μίθο^ν ΤΙροΒιοίκησις ήτοι €ίςαγωγη.^^ 

"Αρχ. **Τέ έστί Χογ,κ^ καΐ ιτβρί τώρ τμωρ του ροόί έΡ€ρτγ€ίωρ." 
*Η ΐΓ€ρΙ τ^ρ φιΧοσοφΙαρ στουδ'ίι ύμαί ύτοδ4χ€ταί, νέοι 
φιΧομαθέστατοι. 

6. ***Έζηγησις του ΙΙανηγνρικου λόγου του Ίσο 
κράτονς." 

7. ΑονκιανοΟ Π€ρι τον μη ρα&ίως πνστνίιιν τ^ 
Βιαβολ•^. 

8. "Σννισ•(ον Εί9 τον αυτοκράτορα 'Λρκάβιον -ΐΓ€ρι 

βασιλείας." 

9• "ΤοΟ αντοΰ Π€ρι πολυπραγμοσύνης** 

*Εξψ/ήσ€α άρχόμίΡαι διά τώρ Χέξεωρ •'ά άτοφύΎ-^^ ρά 

έάσιι ρά καταΧίτ•(ΐ καΐ ρά άφήσγι τινάγ ταρτεΧωί ίρα 

όστήτιορ κτΧ. 

Τά ύΐΓ* άρ. 7 κάί 8 μετά διαστίχου έξηγήσεωί. 

784. 82. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 
Ι. Γρηγορ£ον το<^ θιολ^γον Έπιστολαι 

μετά διαστίχου εξηγήσεων. Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΒΕΝ0ΦΩΝΤ02 71 2. Τβΰ αντοΟ 2τιχοι ηρωικοί (άκίφ. καΧ κολοβ.) 

(Ιί διάφορα τηί Παλαιαϊ Ύραφν^, ώ» Ε/ί τ^ του 6φίωί 

άτάτην, ΕΙί τψ ίξορίοΜ τοΰ *λδάμ, ΕΙί τ^ σφαγτρ^ τοΰ 

"Α^ελ κτΧ. 

785• ^3- Χαρτ. 8 μ^. XV. 

*' Κνρ£λλον Αρχκ η σκώΓΟ » Άλι(ανδρ€£αβ 

του μ€^ά\ου συναρμοσθώ καΐ ιτοιηθίν τ6 ταρ6ν \€ζίκ^ 
τ^ί Ύραμμαηκηί έτιθ4σ€ωί καΐ έρμψ€ίαί.** 'λρχ. ''λτΐ¥α{;) 
σημαίΡ€ί τό 6μοΰ, ΤΑ. {κολοβ.). ώί (νι• ώσνΎχορ€Ϊ, ώί 
€στι, ώί ύτάρχίΐ. 

Τοΰ κωδικοί \€ΐτ€ί ίν τ(\€ΐ, καθ* Α φαίνεται, €¥ μόνον φύλλον. 

Τοΰ Αίξικοΰ τούτου άτοστάσματα μόνον εΰρηνται μέχρι τοΰδ* 
€κδ€δομένα. "Ιδ. Οη. Ρ. Ματτηαει Οίοββ&πα Ογ&60& ιηίηοΓ&. 
ΜοβςυΛθ 1775. Τόμ. Α' σ. 11— 50.— Ε. Μεηιλβ 4ν Μηβ- 
ιηοβτηβ 1854 σ, 353— 362.— Α. Ρ. ΒυοοΜΠΡ (ν ταϊί ΑΙΛίΑϋά- 
Ιπη^βη άβΓ Κ. Αΐκ&άβιηίθ άθΓ \^ί8Ββη8β1ι&ϋ6η ζ α ΒβΓίίη. 
Ρ1ιί1.-1ιί84. 01Ε8ΒΘ 1865 σ. 181—231. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 786. 84. 

Ι. ^^®€ατρον βασίΚίκον, 

έν φ περιέχονται λότγοι ιτανψ^υρικοί καΐ ΰμνοι Κωνσταντίνου 
Δαν6νη ταβ μ€τονομασβ<ντο9 Καιοταρίου, συντεθέντα €1$ 
δόξοΜ θΐοΰ καΐ ίίϊ ώφέλειαν καΧ χαράν των άΐ'α'γινωσκόντων, 
άφΐ€ρωθέντ€$ δ^ τφ έκλαμπροτάτφ καΐ ίύσφεστάτφ κυρίφ 
'Αλεξάνδρφ Μπεΐ^δέ τοΰ υψηλοτάτου καΧ μεγαλοτρεπίστάτου 
αύθέντου καΐ 4τγ€μόνοί τάσηί ΟύγγροβλαχΙαί κυρίου κυρίου 
Ιωάννου Κωνσταντίνου "Νικολάου )9θ6)9ό^α του Μαυ/)οιτορβάτου.*' 

Τό σύγγραμμα τοΰτό έστι -γί^ραμμένον €ΐ$ στίχουί τολιτικοόί. 

2, " Του υπάτου των φιλοσόφων και ντηριτίμΛν κνρον 
Μιχαήλ τοΟ ΨιλΧοΰ Λογθ9 

επαινετικοί τρόί τον αυτοκράτορα ΚωνσταντΊνον τον Μονό- 
μάχον.'* "Αρχ. *0 βασιλεΰ ηλΐ€, καΐ τίί άν με καται- 
τιάσαιτο ταύτην σοι προίφυωί την κλησιν άρμόξοντα\ 
ΤΑ. Σι> δ^ είηί, ω βασιλεΰ, έτΙ μάλλον φιλοσοφίαί 
ίρων καΐ ταύτην την /^ασιλίίαΐ' κόσμων^ ^ν ό μ^ν 
χθόνιοί χωρεΐν ού δεδύνηται, έστίαν ίχουσαν παρά 
τφ θί^ι '^οΰν δ* ίλαχεν οίκητήριον κ&ν ταύτην κατι- 
οΰσαν χίαρήσ^ί εΐί δύναμιν, αύτόί τε θεοί -γένοιο καΐ 
ημα$ κατεργάσαιο. 

Ό λό^οί ουτοί εξεδόθη έκ τοΰ ταρισιακοΰ κωδικοί 1182 ύτό 
Σάθα (ΜίσοϋΛ'. Βψλ, V, σ. 106—117). "Ιδ. καΙ τάί έν άρχ^ 
καΧ τέλει τοΰ κωδικοί, οΓα κατεχωρίσθησαν ένταΰθα, ύταρχούσαί 
δΐξίφοράί τρόί τό κείμενον τοΰ ταρισιακοΰ κωδικοί. 

3• " Γρηγορίαυ τοΟ θιολ^γον 'ϋτίχοι παραίν€Τίκο\ κατ 
αλφάβητον.^^ 

"Αρχ. *Αρχ^ν άτάντων καΐ τΑοϊ τοιου Βεόν. 

Μ€τά διαστίχου εξηγήσεων, έτομένηί έκάστφ στίχψ. 

4• " ^^χή «*5 την τταναγίαν ®€οτ6κον €υχαριση;ριο$ 

έξοβίολοτγήσιμοί.** "Αρχ.* Αϊτό βυταρων χειλέων. 

5• "Το χάτι σ€ρίφι τοΰ ]$ουλταν ΐΛΧημ^ 

όκοΰ έδωκεν εΐί τό μοναστήριον τοΰ ^ηροτοτάμου." Άτ6υ- 

θύνεται τρόί τόν τασσάν θεσσαλονίκης. "Αρχ. 'Ή,Ύεμίύν των 

ενδόξων 'ίΐ'γεμόνων, μεΎάλε των μεγάλων συνετών, 

ίξουσιαστά δυνάμεως καΐ δόξηί. Τίλ. Κα2 δσοι άτό 

έσαί ήθελαν τοτέ βαλθοΰν να κάμουν καμμίαν κίνη- 

Ατιν ή ένέρΎειαν έναντίαν καΐ άσύμφωνον εΐί αυτό τό 

χάτι σερίφι μου να (χουν τ^ιν όρ^ην καΐ τ^ν κατάραν τοΰ θεοΰ έτάνω του» καϊ μά εΧναι υπόδικοι εΙς τ^/ν 
κόλασιν των δύο κόσμων, τοΰ ταρόντοί δηλαδή καΐ 
τοΰ μέλλοντοί, ^Εξεδόθη 4ν ΑΙ-γύττφ, έν (τει 922 
άτό Μωάμεθ. 

787• 85. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. "Έκ^€σΐ9 συνοπτιιο; της λογίκης νραγματ€ίας κατ Ιρωτησίν και άιτόκρισιν" 

μτταξύ διδασκάλου καΙ μαθητοΰ. Προτάσσεται ** ΙΙροοΙμιον 
εΐί τίιν λογική," δτερ άρχ. Ούδ^ν οϋτω τοΐί άνθρώτοΐί 
τίμιον έν τφ μετά σώ/χατοί βίψ. 

2. Α€ζικ6ν της κοινής γλώσσης ίρμηνευομένης δια 
της αρχαίας. 

ΑΙ λ4ξεΐί είσΐ μβν κεχωρισμέναι κατ* άλφάβητον, άλλ' έντόί 
ένόί καΧ του αύτοΰ γράμματος δ^ν έτικρατεΐ αυστηρά ακολουθία. 
Ιδίως δ* έν τφ Α. "Αρχεται δ* (καστον στοιχεΐον άτό Ιδίου ^ι^λλου. 
"Αρχ. ΆτοίΓοί' ού μόνον τ^ί άληθοΰί δόξης έκφυλον, 
άλλα καΐ της αληθείας άντίθετον, Τέλ. 'Οραια εΐδος 
εύτρετεστάτη καΐ τάσαις ταρθένοις άτόβλεττος. 

3• Σνμ«ών μαγίστρον πΛ Σήθ ^ννοψίς των φυσικών. 

κεφ. μβ'. Άρχ. Ό μέν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καΐ 
θειώτατε /3ασ(λ6υ. "Ιδ. Ιοει^εβ Ρΐι^βίοί 6^ ιηβάίοί Οβαβοι 
ΜίΝΟΒΕβ Π. 

4. ** Του σοφωτατου ΦΑλβΙ) Εύσυνοιττον συνταγ/ια 
εΙς τάς τεσσάρας μαθηματικάς έτιστήμας, αριθμητικών, μουσι- 
κών, γεωμετ^αν καΧ άστρονομίαν.** "Αρχ. Ενταΰθ* αριθμών, 
συντομωτέρα φράσις. Μέλλοντί μοι καΐ τερί των 
τεσσάρων μαθηματικών έν έτιτόμφ τφ λόγφ διαλα- 
βεΐν ό τερΙ αριθμητικής ^γείσθω λόγος. Τέλ. {έν τοις 
τερΙ μουσικής κολοβ.) της δέ αρμονίας ίδιοι^ τό τά τοιαύτα 
συστήματα συντάττειν καΐ συναρμολογεΐν, τρός τό 
τοιόνδε της μελωδίας γένος, οίον τό διάτονον, τό 
χρώμα... 

788. 86. Χαρτ. 8. χνίΠ. 
Ι . " Γιωργίον Κορ€σ(ον θ€θλάγον της μ€γαλης εκκλη- 
σίας 'ϊ,ννοψίς π€ρΙ επιστολικής σννθ€σ€ως." 

2. " Τοΰ αΰτοΰ Ταωρ/ι/ίον Κορισσίον Π£ρι ρητορικής," 
*Έν τέλει 1692 *Οκτωβρίω 29 ^μ^ρα Σαββάτφ ώρςι γ, 

789. 87. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. "Έρ/χι;ν6ΐα των αναβαθμών της ΌκτωΎχου, 

εκδοθείσα ταρά Νικηψ6ρου Καλλίστου τον βανΟονούλον." 

2. " Το^ αντοΰ Προς τον αύτον 

έρωτήσαντα τερΙ της ύτακοης, τοΰ κοντακίου τοΰ οίκου καΧ 
τοΰ έξατοστειλαρίου, τόθεν ούτως εκλήθησαν." 

3• '^ητορικη έν τβ καθωμιλημεν[/ (^ακέφαλος), 

4• " 2υναγωγΐ7 και Ιζηγησις ων έμνησθη ιστοριών 

ό έν άγίοις τατήρ ήμων Τρΐ(γ6ραο9 έν τφ α** Στι^λιτβυτικφ." 

790• 88. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. (<γ. 565). 

Ι. Πινα£ των τΓ€ρΐ€χρμίνων. 

2 (σ. ΐ). '^2;(θλια €ΐς τας τραγφδιας τοΰ Ενριιτ(8ον, 

έκ διαφόρων βίβλων συΧλεχθέντα ταρά 'Αρσ-ινίον άρχι• 

€ΐΓΜΓ κ 6ΐΓον Μονιμβασίαβ. " Σχόλια εΙς Έκάβην καΧ "Άήδειαν. 

Έΐΰρηνται δ* έκδεδομένα τοΰ * Αρσενίου Μονεμβασίας Σχόλια εΙς 

έττά τραγφδίας τοΰ Εύριτίδου (Έν Βασιλείς. 1514). 72 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 3* ^χόλΐΛ €19 Λόγους Γρηγορ(ον τοΟ ββολ^γον * 
(σ. 161) €/ί τοι>$ Χότγοιη καΙ τον έξισύτΗρ^ 'Ιονλιανόΐ'. — (σ. 190) 
«Ζ> τούϊ "Μ-οκκαβαίουί, — {σ, 225) «^> τάι» ^ητά^Μ)!» ιτροϊ Καισά/χοι^. 

4 (σ*. 262). "ΤοΟ αντοΰ μ€γάλου πατρός Γρη7ορ^ον 

τοδ βιολόγου ^Επιγράμματα 

ίτικήδαα €Ϊτ€ έτιτάφία €ΐ$ τ6ν μέγν Βα<τίλ<ιοι^ δΛ στίχων 
ίΐμω€Κνγ€ΐων συντίθ4μ(να, σνναχθέντα κοΧ 4ρμψ€υθέντα ιταρά 
Νικήτα φιΚοσόφου τοΟ ΙΙαφλαγ6νο9, δυωκαίδ€κα τ6ν αριθμόν 
δντα, &•κ'€ρ ίιτάνω του Βασιλείου ό μί^αί Γρψγόριοί τέθ€ΐκ€." 

5 (σ•. 266). ΤοΟ αντοΟ Εις τον μίγαν Ά^ανασιον 
(Σχόλια). 

6 (σ. 3^3)• Τ•^ αντοδ Εις ητν του Χρίστου γίννησίν 
(2χόλια). 

*Εν τΑ€* Έν ΙΤτίΐ ,αφί^ί** ( = 1797) 4'τράφη ύτ* ίμου 
^ούκα *Ατοστο\Ιδου του θ^σσαΧονικέωί "}} βΙβ\ο9 ηδ€. 

7 {'^' 35^)• ^®^ αυτοΟ Εις την προς ^ικόβονλον 
^πιστολην 'ϋχόλια Ενγ€ν£ον. 

8 (σ. 3^^)• Αθανασίου τοΟ Παρ£ον Χχόλια €2ς την 
έτΓίστολι^ν 'Ισι8ώρον τοΟ Πηλονσιώτον. 

"Α^. ^λνηρ έ\\6Ύΐμο9, 

9 (^' 3^7)• "ΤοΟ αντοΟ Έκ €ΐ!8€ΐ «τιστολι^^ 

τβρί τών €ΐ$ τίρ' θείαν \€ΐτουρτγΙαν τροίθηκων του Κόρΐ€ 6 τ^ 

τανάγιάν σου τνΈυμα κτ\" (Σχόλια). 

ΙΟ (σ. 39^)• "Τοβ αντοΟ Π€ρΙ των ίν ανάγκρ 
βαττι^ομένξον νητίων ύτ6 ΧαΧκων άνδρων τ€ καΐ γυναικών 

ΊΓίστων 6μω$, 5τι έάν έτι^^ίιΗΓΐ βαττίζΐσθαι δ€Ϊ" (Σχόλια). 

11 (σ. 394)• "ΤοΟ αντοΟ^Οτι απο Λατίνων Ιπνστρί- 
φοντ€ς 

άνορτφρήτωί, άπαραιτήτωί καΧ άνα-γκαΐωί τρέτ^ι να βαττί- 
^ι^αι.'* 

Έν τ^ καθωμιΚηβίέν^ί. 

12 (σ. 397)• "ΤοΟ αντοΟ Έπιστολι; προς ^ιαμαντην 
τον Κοραήν" 

13 (σ•. 4^6). "ΤοΟ αντοΟ Έπιστολι; προς *Ιωάννι;ν." 

14 (σ*. 4^)• "ΤοΟ αντον Π€ρΙ άφΐ€ρωμάτων.** 

15 (ο". 43®)• "Τον αντον προς Παναγιωτι;ν τον 
ΊΙσΧαμαν,** 

1 6 (σ. 44®)• " *Απ6κρισις του 0€θφιλ€στατου 4ιιν 
ο'κέίΓον 'Λρ8α|Μρ(ον κυρίου Διοκνο'ίον 

πρόί τδν ίρωτήσαντα, τίνα γνώμψ ^χ€ΐ ΊΓ€ρί του ώ^ωνύμου 
βιβλίου του Τ€ρ1 τηί θάαί μ€τα\ήφ€ω$." 

17 {(Τ' 44 2)• "*£πΜΓΓολΐ7 Σ€ργ(ον προς διθάσκαλον 
τον Κΰριλλον." 

1 8 (σ. 45 ^)' "Απολογία προς την ανω Ιπιστολην" 

19 {(Τ. 5^3)* "*Επιστολΐ7 Δαμασκηνοί» τον πρώιρτ 
θ€σσαλον6της τον |Μτονομασ6έντο« Δανιήλ" προς %€ρ- 
γιον. 

791 • 89. Χα/>τ. 16. ΧνίΠ. 

**Έρ/χ7/ν6ΐα 6ίς το τέταρτον των €ίς τίσσαρα της 
γραμματικής του κυρου θιοδώρον Γαξή 

φι\θΊΓονηθ€Ϊσα χάριν των φιλομαθών παρά Δανιήλ μονάχου 
τοΟ Πατμίον." 792. 9®• Χ<»/>^. 16. XVIII. 

"*Εκ^€σις γραμματικής κατά π€υσιν και απόκρισιν, 

φιΧ.οπονηθ€ΐσα χάριν των φιΚομαθών παρά Δανιήλ 

μονάχου του ΙΙατμ£ον.*' 

ΙΙ/)θΐ77€?τα( προίφώνησίί "Τοίί έντυ-γχάνουσι'* καΧ **ΤοΓϊ 
μαθητιώσιν ^Ελλήνων ταισΐ β/ϊαγατ^ ιγ€/)2 τον βιτα^ϊ δ€Ϊ έρμψ 
ν€ύ€ΐν τόι^ «ί^τά Ύραμματικ^ν λ070ΐ^ι οΓϊ καΐ τό χαΐρίΐν άιτονέμω," 

793• 91 • Χαρτ. 16. XVIII. (σ. 118). 

" Έιβλίον γ€οπονικον, το οποίον π€ριέχ€ΐ €ρμιν€Ϊαις 
αριστ€ς και βασιΚηκΙς €ΐς κάθ€ πάθος και πλι/γας.** 

*1ατροσ6φιον έν τζ καθωμιλημένχ/, τ^ριέχον διαφόρουί συμ- 
βούλια καΐ συνταΎάί μ€τά πίνακοί των τ€ρΐ€χομένων έν τέλ€ΐ, 

794• 92. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

Ι. " Δα|ΐαιηη|νον αρ;(ΐ€ρ€ως τον Στονδ^τον 
Συνάθροισίί άπό τά βιβλία των ταλ^ών φιλοσόφων, 6σα 
έΐταν Τ€ρ1 των Τ€Τ€ΐνων όρνέων καΐ ΐΓ«ρ2 των χερσαίων ζώων 
καΧ τ€ρΧ των θαλασσίων καΐ μετάφρασίί €ΐί τό κοινώτ€ρον" 

Έΐ' τΑβι ,ζρκΥ ΌκτωβρΙω ιί'» ( = 1614), Ίωάσαφ 
ΐ€ρομ6ναχοί έκ τηί μονηί του άγΙου Σίμονοί τέτραί. 

*Εζ€δΜη τύτΓοίί ΊΓολΧάκΐί έν 'Β€ν€τίφ μ€τά καΐ του ΕΙρμο- 
λοτγίου, άλλα καΧ Ιδίρ, τφ 1743 ταρά, τφ τυΊτογράφφ *ΑντωνΙφ 
τψ Βόρτολι (ΒρτΓοΟ Ν€0€λ. φιλολ. Τόμ. Β' άρ. 96) καΧ τφ 1744 
ταρά Νιχολαφ τφ Σάρφ (λείπη παρά Βρττφ). Εΰρηται δέ καΧ 
Ιν πολλοΓγ κώδιζιν, ο[ο$ & ύπ' άρ• 152 τψ μονηί *1βήρων καΐ 6 
ύπ' άρ. 248 τηί βιβλιοθήκης του έν ΎαυρΙνφ Αθηναίου. 

2. [Πορψνρ(ον Νικα£α<] " Π€ριΌδος των ^€ΐων μονα- 
στηριών του άγίονυμου ορούς του'Άθωνος, δια στίχου.^* 
'Αρχ.Όπιοι ^^λει βουλιθεΐ νά πα ι^ά τροίκυνήσ€ΐ 

τό ά•γιον "Ορος νά Ιδη καΐ Βλον νό. το γυρίσίΐ. 
ΤΑ. ΤρίίυίΓοστάτω οΰν θ€φ τφ κτίσαντι αΐώναί 

ύμνουμ€ν καΐ βο^ά^ο/ι^ΐ' €ΐί τάνταί τού^ αιώνας. 

'Εν τΑβι Τ^λοί ,^-ρι^' (=1611) Ίοι/λλέφ κε' καΧ κατω- 
τέρω *Ετουί ,ξρκβ' *Ιουλλίφ κθ' (1614) έ-γράφη διά, 
χ€ΐρ6ί έμοΰ του €ύτ€λούί *Ιωάσαφ ΐ€ρομονάχου έκ τή$ 
μον^ί του άγιου Σίμονοί πέτρας έξ ά-γίου Όρουί. 

01 στίχοι ούτοι έδημοσίΐύθησα» ύπό ΜοΝΤΡΑυοοΝ (Ραΐαβο- 
(ΐ;τ&ρ1ιία Οπιβοα σ. 501 ιτ. έ,), 

3• Τα κατά 2τ€φανιτΐ7ν και ^ΙχνηΧάτην 

έν τβ καθωμιλημένγι. 

*Εν τΑ6« Τό ταρόν βιβλίον 6νομαζ6μ€νον ΙΙ^ρζουέ 
έγράφη δια χβιρόϊ έμου του εύτ^λουί *1ωάσαφ ΐ€ρο- 
μονάχου έκ τόλίωί Ζακύνθου καΐ έκ τη$ μονίί$ τ^ι 
Σιμόπβπτραγ έξ ^Α-γΙου Όρουί.,.ίτουί ,αχιί έν μηνι 
*1ουλλΙφ κθ' ( = 1614). 

795• 93• Χαρτ. φύλ. ΧνΐΠ (σ. 586). 

Ι. " Προλ€γό/χ€να. 

ΑΜγνωσίί πβρί του τώί καΧ πότ€, έτΙ τίνων καΧ κατά τίνων 
συν€κροτήθησαν αΧ Λ,-γιαι οίκουμίνικαί Τ€ καΧ τοτικαΧ σύνοδοι καΐ 
τίί αυτών τίνοί Ίτροτ^^ν^στέρα καΐ όπόσου; οϊ τ€ θεΐοι απόστολοι 
έκαστη Τ€ τούτων καΐ οΐ κατά μέρος άγιοι πατέρα κανίανας συνέ- 
θεντο, ίτι ό^ καΐ ΊΤ€ρΧ τών τολιτικών νόμων έκ τών του Ματθαίον 
Βλαοτ(ίρ€ως, Βάλσαμων καΐ Ζωναρά.** 

2. Νο/Αοκάνων κατά τίτλους. 

ΠβρΙ αρχιερέων έν κ€φ. οδ'. — ΠβρΙ ιτν^υματικών έν Κ€φ. ι\ — 
Περί Ιερέων, διακόνων καΧ λοιτών κληρικών έν Κ€φ. ρ\ — Τίερί Η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 73 διακονισσώι^ €ν κ€φ, β\ — ΙΙβρί ύχο^ακ^ψων Έ»» κ€φ, ο'. — Πβ^ 
άναγβίαστΛι^ καΧ ψαΚτων έν κ€φ, ζ"*. — ΙΙβρί μαναχων καΙ μονά- 
Ι;^ονσών €ν κ€φ, \ζ', 

3 (σ. 345)• "'-^ΡΧ'} ^^ ®**? '^*^ ^***'' κατά άλφα- 
βητον 

(V οίί χίριέχονταχ Οσα €ΐί λαΧκοΰί άνήκουσι καΧ άλλα τινά €ΐί 
τάΐ'ταϊ άναγκοΛα." 

Ύόν νομΛκάρονα τούτον σννέταξζν Ό €ν μοναχοΐί €\ά• 
χιστοί θιώιλητοβ 6 ΒυζάντϋΧ, βϊ «τα! τροτάσσ€ΐ χροοίμίον 
ΙΙρόϊ τοι)< άΐ'α7(>'ώσ/ΐΓ0ΐ'ταϊ 'γ€^μαμμΑνον €ν τφ άγιω- 
νύμφ δρα τον "Αθω κατά τ^ν ΐ€ράν του ΚαυσοκαΧν- 
βίου σκήτην (τα μ^ν σωτηρίφ ,αψξΙ^ ( = 1767), μ'ηνΐ 
δέ "Μαρτίφ. *¥^τΙ δέ 'γ€^ραμμΑνο» (ν τ^ καθωμίΧημένα, 
Προτάσσονται του ίλου ψτίνακεί άκριβέΐί, 

796• 94• Χα/>τ. 8. XVIII. (σ. 168). 

Μίρος του άνωτίρω Ιί^ομΌκάνονος 

ΊΓ€ρι\αμβάΜθ» το **ΙΙρόϊ τούί &¥α'γινώσκονταί,''^ τούί 
ψτίρακαί καΙ τα Κ€φ, Χ€ρ1 αρχιερέων (κολο/3.). 

797• 95• Χα/»^. 8. χνπ. 

Ι. "ί^ομοκάνων κ€φ, σο^', 

α'. **Ιΐ€^ κριτου "ήτοι όφχαρ^ωί του βΓνα* τρ6$ τάιτταί 
σνμψταθηί." — σοί"*. " Περί ωνομάτων των θ€ίων διδασκάλων 
καΐ βασιλέων των €ν των χαρόντι βιβΧίφ του βουΧομένου θ€ά• 
σασθαι αι/τά." 

2. " Νο/ιοκάνονον Ίτάνν ττλουσιωτατον 

(κΧε^μένον ύτο τολλώΐ' θεοφόρων ψτατέρον," Κεφ. σοξ' — 
χΐ,ε. — Κεφ. σο^'. **Ιΐ€/>ί τνευμΛτικον τώί κάμνει χρεία να 
είναι" — Κεφ. χΙ,ε\ "Τον Χρυ<π>στ6|Μ>ν Κατά των αίρε- 
τικών,'" 

* Αμφότεροι οΊ νομοκάνονεί εν τ^ καθωμιΧημέντ^. Έΐ' τίΧει 
ΈτεΧειώθη τό ταρόν εν μηνΐ 'Μ.αρτήω Χ' κατά τό 
κοσμοσωτήριον του Χρίστου (ΐ-ψκβ' ( = 1722). 

79^. 96. Χαρτ. 8. XVIII. 

Ι. Νο/Αοκανων κ€ψ, σμ€. 

Κεφ, α' **ϊ1ερΙ κριτου ι?το4 αρχιερέων." — Κεφ. σμε* **ΊΙερΙ 
των δνοβίάτων των θείων διδασκ&Χων καΙ βασιλέων." 

2. " Νο/ιιοκάνονον πάνυ ττλουσιωτατον 

έκΧεΧεγμένί^' ύτο ΨτοΧΧων θεοφόρων χατέρων." Κεφ. α' 
** ΤΙερΙ Ίτνευματικίή} τώϊ κάμνει χρεία νά είναι." Κεφ, τεΧ, 
'* ΤοΟ ΧρυοΌστόμον (V του λόγοι/ τηί κοιμήσεων αύτοΰ," 

* Αμφότεροι ο2 νομοκάνονεί εν τ^ καθωμιΧημέν^. 

799• 97• Χαρτ. 8. χνπΐ. 

Νο/ϋΐοκάνοικ κ€φ. σ^θ^. 

Κεφ. α' **11ερί κριτου."— Κεφ. σί^θ **Εύχή τ^ν λέγβι 6 
άρχιερεύι εΐί τνευματικόν ^ Ιερεύί εχΐ την κεφαλί^ν του μέΧΧοντοί 
μεταλαβεΊν." Έν τ£ καθωμιΧημέντα. 8θΟ. 98. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

"ί^ομοκάνων ΊΓρ6χ€φοζ Ικ των άγιων «ττά συνό- (( δων. 

νεωστί μετατυτωθεΐί καΙ εψτιμεΧώί ΎραφεΙί χαρά του εν 
ΊερεΟσι τατα Τεωρτγίου * Αθανασίου ' Ράμματα διά συνδρομψ 
δέ καΐ δαχάνη$ του εν ιερομόναχοι^ κυρ ΖαχαρΙου καθττγουμένου 

Η. τηί σεβασμίαί καΧ Ίεραί βίονψ τήί άΎ&α Τριάδοι τηί καΐ Σχαρμοΰ 
όνομαξομένηί. Έν (τει 1794, "Ιουνίου 25. *' 

8θΙ. 99• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. (σ. 352). 

Νο/ιιοΐίάνων. 
Κεφ. α' *' \Ιε(Λ κριτου καΐ τωί νά εΐναι εΐί χάντα συμταθηί." 
Κεφ. τεΧ. ** Παραγγελίαι του μΛγ^λου ΒθΜηλ<£ον χερΙ μονά- 
χων. 

*Εν τέλει Αιά χειρόί του τνευματικοΰ ημών χατρόί 
κυροΰ 'Ιωαννικίου εν τη άγίςί Χαύρςί του όσιου χατρόί 
'ήμών Σάββα του ηλιασμένου έν τη ΥΙαΧεστίνη 1788 
Αύ'γούστου 17. Έι» τη καθωμιΧημένη. Χαρτ. 16. XVII. 8θ2. ΙΟΟ. 

ί^ομοκάνων Κ€φ. τν'. 

Κεφ. α'. ** ΙίερΙ του χώί δει ύχάρχειν τόν χνευματικόν και 
(ρμψεύειν τούί εΐί αυτόν χροίερχομένουί." — Κεφ. τν'. **ΙΙερι 
του τότε οφείλει μεταλαμβάΜειν των θείων μυστηρίων." 

*Εν τέλει διάφοροι εύχαΐ, άναφερόμεναι Ιδίωί εΐί Ηξν μετά- 
Χηψιν. Χαρτ. 16. XVII. 803. ΙΟΙ. 

Νο/ιοκάνων κ€φ, σ\ζ. 

Κεφ. α'. ** ΙΙε(Λ του χώί δει ύτάρχειρ τόν τνευματικόν." — 
σλ^. ** Περί τηί Χοχείαί τηί ύτερα'γίαί Θεοτόκου." 

8θ4. Ι02. Χαρτ. 16. XVI. 

Ι. ΑίΓοαττασματα κανόνων €ζ ίζομολογψχιρίον. 
2. " Έύ\η λεγομένη πάρα πνευματίκον πατρόν 
εν υΐφ αύτοΰ ττνευματικφ είί τό τοιησαι άφέσιμον. " 
3• Πιν<ιί 'π•€ρί€χομ€νων τον ίζης "ί^ομοκάνονος. 

4. Νο/ΐΌκάνων κ€φ. σλα (έν τξ καθωμιλημεν^). 
"Αρχεται διά Νουθεσιών καΐ οδηγιών είί τνευματικόν^ αΐί 

έτονται **Σννο8ικοΙ καΐ ΆιτοστολυςοΙ Και^άκβ; καΐ του 
μ«γάλον ΈαοΛΧ^ον." 

5. Κ€ψαλαια κανόνων ίττιγραφόμενα 

^^Ταΰτα τα δώδεκα κεφάλαια καΐ έτερα δμοια αύτων ούκ 
έστιν άξιον άναγιρώσκεσθαι ετΙ τολλών, τλην εΐί Ιερέα χιστόι» 
καΐ μόνον." "Αρχ. Φονεύί έάν φονεύση έκουσίωί, έχει 
έτιτίμιον 4/9" ( = 12 έτη). *Κν τέλει ΧεΙρ ς'ό]θΐ^ Ιερέωί 

κατά τφ ,ξτβ** έτοί ( = 1574). Έΐ' τοΐί γράμμασι 5'όίθ^ 
ύτολανθάνει τάΜτωί 'γεγραμμένο» κρυττογραφικώί τό δνομα 
του βιβλιοτγράφου^ άλλ' 6μωί ού δύναται άνα'γνωσθηναι διά των 
γνωστών κρυττογραφικών συστημάτων. 

6. Διάφορα έκ τον Γιροντνκοδ 

τερί άναθέματοί καΐ Αλλα κανονικά, ξεγραμμένα ύτο νεω- 
τέραί χειρόί. 

805—862. Ι03 — 1 6ο. 

Χαρτ. 4. 8. 16. XVI— XIX. 
Μουσική Ικκλησιαστικη. 
Είί μόνον κώδιξ, ό ύτ* άρ. 815—113, αΙών. XIV. Περγ. XII. ♦863. ι6ι. 

Ιωάννου τοΟ ΧρνοΌστ^|Μ>ν Α€ΐτονργία. 

ΕΙλητάριον, κοσμούμενον δι* άτέχνων αρχικών γραμμάτων, 

10 74 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ μήκοιυ$ μ, 7, 05, τλάτονι Ο, 245, ΤΓΚάτουί ΐν τφ 'γ€Ύραμμ4νφ 
μέμα Ο, 12. 

864. 1 6 2. ΙΙβ^. XIV. 

***Η θ€ία λ€ΐτουργία του €ν αγιοις πατρός ημών 
Βασιλιίον τοΟ |ΜγΛον.'' 

ΈΙΚητάρίον μήκουί μ, 6, 70, τλάτονι Ο, 21, τλάτουί €> τφ 
Ύ^Ύραμμένφ μ^ρ€ΐ Ο, 125. 865. 163. 1ΐ6/>γ. XIV. 

'Ι«άννον τοΟ ΧρνοΌστ^ι^ου Α€ΐτονργία (ακ€φ.). 

"'Ετί δΜφόροα χ€ΐροτορίαα." — ***Ετί μ^ήστροα βασιλέων 
καΐ λοιτώτ." — •*Έτί χ<μι^€( ^κ^ρον ΎΟ^ομέν^ί τζ ά,-γΐ^ καΐ 
μτγάΚΌ ΙΙέμίΓΤο" — " Εύχη €ΐί τ^ ά.ΊΓαμφΙΐσιν τηί οτγίαί 
ΎραΗζηί" 

ΈϋΧητάρίο» μ-ήκουί μ, 9| 00, ΊτΧάτονί Ο, 23, χ\άτουί Ιν τφ 
γ^μαμμένφ μέρα Ο, 13. θ' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ *866. Ι. Π€/)γ. φύ\. ΧΠ. σβλ. 2. 

Έναγγίλίον. 

Κοσμ€ΪΤ€ίί ντ6 έτηΎραφώι^ χρυσών, αρχικών Ύραμμάτωρ καΐ 
έΐΓίτίτΧίαν, 

867. 2. ΙΙείτγ. 4. ΧΠ. σ€λ. 2. 

ΒιΌι και μαφτυρνα. άγιων *Ιανοναριον. 

*868. 3• Π€/>γ. 4. ΧΠ. σ€λ. 2. 

Βιίοι και μχφτνρΐΛ αγίων '^€7ΓΤ€μβρίον. 
ΚοσμεΊταχ ύτό έΊτιτΙτΧων καΐ άρχικΟν αγραμμάτων ίρυθρων. 

869. 4. Π€/)γ. 4. XI. σελ. 2. 
'Ιω^ννον τοΟ Χρυσοστι(μον Ό/Λίλίαι €Ϊ9 την Τ€σσαρα- 

κοστι/ν. 

Κοσ/[Α€Γται ύτο έχίτίτΧων καΐ αρχικών -γραμμάτων, Τά τρωτά 
καΐ τ€\€νταία φύΧΚα 4ιπΓ€σάντα άντικατεστάθησαν ύτό άΧΚων 
{Χαρτ, XVI. σβλ. 2). 

870. 5• Περγ. 4. XI. σελ. 2. 

Έφρολ|λ τοΟ Σνρου 'Ο/Αίλιαι. 

Έτελ«(ώ^η '^'^ νρωτον βιβΧίον του οσίου καΐ θ€0• 
φόρου χατρ6$ ημών *ΕφραΙμ του Σύρου διά χ€ΐρ6$ 
ίμου Μάρκου Ιερομόναχου, μηνΐ Σεχτεμβρίφ Ινδ, β', 

871. 6. ΙΙερ-γ. 4. XI. σελ. 2. 

'ΐΜάννον τοΟ Χρνο-ο<Γτ^μον 'Ο/χιλιαι 

κδ\ ων η τελευταία κολοβή, *Εν τφ κώδικι τό σημείωμα 

Κύριε βοήθη τφ σφ δούλφ Ί^ικήτςί κ ρ^ { = κουβικαλου• 
ρΙου) τψ μετά Ίτόθου Ύράψαντι την δέλτον ταύτην σύν 
αΰτ^ δ^ καταριθμηθηναι καΐ τφ ταύτα$ σχεδιάσαντι 
ΚωνσταντΙνφ ταβουλλαρίφ Άδριανουιτόλεωί τφ 'Ραι* 
δεστινφ, αμήν. 

872. 7• Π€/>γ. 4. XI. σελ. 2. 
'ΐΜάννον τον Χρν<Γοστ6μον 'Ο/ιιλιαι €19 την Τΐ€ντψ 

κοστην. 873• 8. Περγ. 4. Χ. σελ. 2 {φ, υτη"). 

Βασιλιίον τοΟ Μιγάλον Ό/αλχίαι €19 τον9 Ψ(ΐλ/Αον9 
καϋ οΛΛαι, το όλον μ^. 

Τά Ίτρώτα καΐ τελευταΧα ψι^λλα έκτεσόντα άντικατεστάθησαν 
ύτο άλλων (Χαρτ. XVI. σελ. 2). 

*874• 9• Περγ. 4. ΧΠ. σελ. 2. 

'ΐΜάννον τοδ ΧρνσΌστ6|Μ>ν 'Ο/Αίλιαι €ΐ9 την Έ^ι;- 

/Α€ρον. 

Κοσμείται ύττο έτιτίτλων καΐ αρχικών γραμμάτων. 

875• Ι^ Πε/)γ. φύλ. XI. σελ. 2. 

Ι . Ιωάννου τοΟ ΧρνσΌστό|Μ>ν *Ομιλίαι €19 την '^ζαη- 

μ€ρον, 

2, Γρτ|7ορ(ον τοβ βιολόγου Εί9 την Χρίστου γέννησιν. 
3* Τον αντοΰ Εί9 τον /ιιακάριον Φιλογόνιον. 
4* Β1Ό9 και πολιτ€ία 1-17^ οσίας Μαρίας, 
ζ, Β1Ό9 του άγιου Κνττριανον. 
6. Μ€τάνοια ήτοι €(ομοΧόγησις Λ « 876. II. Περ7. 4. ΧΠ. σελ. 2. 

Βιοί κ<ιι μαρτυρίΛ αγίων Ίονν. κ — λ' (κολοβ,). 

877• 12. Περ7. 0«?λ. XI. σελ. 2. 

*Ιβιάννον τοδ Χρνσοσ<ΓΟ|λον Λόγοι ια' (κολοβ.). 
Τό τρώτον φύΧΚον καΧ τίνα <ίλλα εν τιμ Αΐ^σφ έκιτεσίίντα 
άντικατεστάθησαν ύτό χαρτφων. 

♦878. 13- Περγ. 0!?λ. Χ. ΧΠΙ σελ. 2. 

Ι. Γρηγορίον Ννοτση^ Ό/Αίλιαι ι/', (Χ.) 

2. 'Ι«άννον τοΟ ΧρνοΓοστ6|Μ>ν *0/ιιλΐαι 3ιχ>. (XIII.) 

Τό Ίτρωτον μέροί κοσμείται ύιτο γραμμάτων χρυσών μετ» 
ερυθρού ΨτερίΎράμματοί, έττιτίτλων καΐ χρυσών έτιγραφών. *Εν 
τέλει του 6λου κωδικοί Έχι το χαρόν βιβλίον φύλλα 
ΎβΎραμένα τριακόσια ενενήντα. 

10—2 76 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 879• Ι4• Ηίργ- ^• ΧΠΙ. σ«λ, 2. 

ΒίΟΐ και μΛμτυρια άγιων ^θ€μ,βρ. α — 1€, 

*88θ. 15. Π€/»7. φΰΚ, XIV. σβλ. 2. 

Γρηγορίον τοΟ θ€ολ6γον ΟΙ ι^ άναγινωσΐίό/ϋΐ€ν(Μ 
λογοί, 

'Εΐ' άρχ^ τοΟ κώ9ικο$ τρία φύ\\α (Πβργ. XII. σέΧ. 2), ώΐ' τό 
νρωτον κ€κομμένον κατά τό νμκτν, Τ€ριέχοιη•α μ4ροί λ&γου 
Ιωάννου τοΟ ΧρνσοοΓτ6|Μ>ν. Πλ^ ^ τούη»» έν άρχ^ καΙ 
τΑβι φύΧΚα τινά {Χαρτ, XVI. σβλ. 2) χ€ριέχοιη•α Και^άκαι 
ά-γίου τινόι. Κο<Γ/Α€(τα« ^τό ^(τίτλων καΐ αρχικών Ύραρψάτ<ύΐ^, 
του τρώτου 4ν έκάστφ \6τγφ. Τό χρωτον έτΙτιτΧον σχηματί- 
ξ€ται ϋτΓΟ €ΐκ6νων ά-γίων Ιν μικροίί κύκλοΐί άξίωρ λ07οι;, <1λλ* 
έφθαρμέρων. Τό Α τό άρκηκ^ν τη$ \έξ€ωί *Αραστάσ€ωί 
(ημέρα) έν τφ \&γψ €ΐ$ το Λγίον ΪΙάσχα καΐ τψ βραδυτψη 
σχηματί^ΐίται ύτο ζΐκάνοί τον *Ίησοΰ ίφθαρμένηί, *'Κν τΑ£ΐ 
**Ή ιταροΰσα βΙβ\ο$ 4τ(\€ΐώθη ίν τ-β σίβασμΐ^ βασι- 
λική μονζ τοΰ άΎΐου ένδοξου μ€Ύα\ομάρτνροί καΐ 
τροπαιοφόρου Τ€ωρ'γΙου των ΊΛαΎΎάνων ταρ* έμοΟ 
των ΐ€ροδιακ6νοι$ ελαχίστου Αουκα μοναχοΟ...*\./**Εκ 
Σωσάνδρων €Γλΐ7ττα( ΐ^ βίβλοί αΰτη" 

88ΐ. 1 6. Π€/)γ. 4. XI. σ€λ. 2. 

Βίοι καΧ μαρτνρίΛ άγιων Φ€/9ρ.'—* Απρ. κατ €κλογψ• 

882. 1 7- Π€^. φΰλ. χα. σβλ. 2. 
'ΐΜίννον τοΟ Χρνσοστ^μον *Υιτ6μνημΛ €1$ τον €ναγγ€- 

λιση^ν 'Ιωάιητψ. 

'Ο/ϋλ/αι μΎ\ ων ^ τβλβι/τα/α κολοβή. 

883. ΐ8. η€ργ. 4. XI. σΛ. 2. 
Βίοι καΙ μαρτυρίΛ άγαον Φ€βρ. — Ανγ. κατ έκλογήν. 

884. 19- Πβ/)γ. φύλ. XIV. σελ. 2. 
'Ιϋάννον τοΟ Χρ ν σοστ^|ίον ΎνόμνημΛ €ΐ9 τον €υαγγ€- 

λιση^ν Ιωάνηρ^. 

Ό/ΜίλίοΑ Αΐ7'. *^ ^/'Χν 1^^ τέλ€ΐ ψι^λλα έκτίσόντα άντικα- 
τ€στάθ7ΐσαν ύτδ ^ίλλων {Χαρτ. XVII. σβλ. 2). 

885• 20. Πβργ. φύλ. XI. σβλ. 2. 

ΒβΜ^^ον τοΟ )Μγ&λον Ό/Αίλιαι κα' — ν. 
'Βν τί άρχί τέσσαρα φύΧλα καΐ έν τψ μέσψ δέ τίνα ίίττβ- 
σόντα άντικατ€στάθησαν ντό (ίλλβΜ' χαρτφων, 

886. 21. Πί^. 4. ΧΠ. σβλ. 2. 

'Ι«άννον τοΟ Χρ ν σοστ^|ίον Ό/ιιλάκ, 

ών α' '^'Οτι 9β? τον Χ/κστΜ&νόν «ία2 /3£οτ ^χβιι^ όρθον,** να* 
*' Πβ/>2 όργ^ «ία2 μακροθυμίαί καΐ ιτραύτητοί." Έν τΑβι σι;νβ• 
σταχωμένα τψ ξύλψ τοΰ ΐΓ€ρικάλύμματο$ €θρηνταί δύο φι^λλα 
(Πβ^. 8. XIII) ψΓ€ριέχοντα €ύχήν τυ^ καΐ τβ/<άχ(α κωδικοί 
Ιβηρικού (ΙΙβ/>γ.). 

887. 2 2. ΙΙ^ργ, 4. XII. σβλ. 2. 
'Ιβιάννον τοΟ ΧρνσΌστ6|λου Αόγοί πανηγυρικοί κδ'. 
Έν τ^λβι ^()ο ^λλα (ΙΙβ/>γ. ΧΠ. σβλ. 2) τ€ριέχοντα άτό• 

σνασμΛ του Β/ον τοΟ μάρτυρος * Αρκαδίου, 

888. 23- ΙΙβ^. 4. ΧΠΙ. σβλ. 2. 
Βίοι κοΛ μαρτυρία αγίων 2€πτ. α' — λ'. 889. 24- Ιΐ6/>γ. 4. ΧΙΠ. σβλ. 2. 
Ίβκίννου τοΟ Χρνσοστ6|Μ>ν Ύνόμνημα €19 τον €υαγγ€- 

λατητν Ματθαίον. 

ΌμιλΙαι μ*/. Τά τβλβιτταΐα φύΧλα ω% καί τίνα έν μέσψ τψ 
κώδικι χαρτψα (XVII. σβλ. 2). 

890. 2ζ. Πβργ. 4. XII. σβλ. 2. 
Ίβιάννον τοΟ ΧρνσΌστ6|Μ>ν Λόγοι πιρι παρθ€νιας έν 

κ€φ. '7Γ€ καΧ άλλοι λόγοι ι^. 
'Εν 0. 8 α 

Κα2 τι^νββ μικροΐί χρυσίνοΐί ώνησάμην 
Κρήτηί τρόίδροί βύτβλήϊ ^ικηφόροί. 
Έν άρχη καΐ τΑβι άνά ^ι^ φύλλα (Πβ/νγ. XI), ΐΓ€ριέχοντα 
τη$ 'ΪΛίάγνοΌ τοΟ θιολ^τ^Άιτοκαλΰι^Μϋ /νβψ. λθ'^μβ'. 

891. 26. * Πβ/>γ. 4. ΧΙΠ. 
*' 2ννα{αριον σνν θ€<ρ τ^ σννοψ€ως των αγίων του 

όλου ^νιαυτου." 

ΣβίΓτ. — Φβ^ρ. *Αραμίξ ^ι;λλα τινά χαμτψα, 

*892. 2 7. Πβργ. 4. XIII. σβλ. 2. 

Ευαγγ€λιον 

ΐΓθλντ€λέί. Κοσμείται ύιτό ^τιτίτλ«ν τρό ^«τάστον των 
ΒύατγβλιστΜν, κομψών αρχικών "γραμμάτων καΐ χρυσών έττι- 
Ύραφων. 

893• 28. Πβρ7• ^λ. ΧΠΙ. σβλ. 2. 

Βίοι καΧ μαρτύρια αγίων 2€ιγτ. α — λ' κατ έκλογην. 

894• 29• Ιίβργ. 4. ΧΠ. σβλ. 2. 

ΒιΌι και μαρτύρΐΛ αγίων Α€Κ€μβρ. !ί — λα' (κολο/9.). 
Έν άρχί καΙ τέλ€ΐ όκτω ψι^λλα (Πβργ. ΧΙΠ) τβ/χ^οντα 
Μ,ακκαβαίων ύ'. 

895• 30• Η€/>7. 4. XIV. σβλ. 2. 

'Ι«άννον τοδ Σχολαστικοί Κλι/ια^. 

Έτβλβ(ώ9ΐ7 ή ταροΰσα βίβλοί τήί των λόγων Κλί- 
μακοί του έν άγίοιι τατρόΐ ημών Ιωάννου τοΟ έν τψ 
Χιναίψ δρει κατά μήνα Φ€βρουάριον €ίκοστη τρίτη 
ίτβι ^ς-ωλβ' Ινδ. ί-' ( = 1824). 

896. 3ί• Π€/>7. 4. XI. σβλ. 2. 

'ΐΜ^ννον τοΟ "ΚρννοστάμΛν Ό/ιιλίαι ν€ 

ακέφαλοι, λβιτοΐίστ;» τ^ ψτρώτηί ίλψ καΐ μίγίλον μέρους 
τ9β δ€ντέρα$. >' "Τότβ επέστρεψαν (Ιί ^Ιερουσαλήμ άτό 
5ροι;9 τοΟ καλουμένου βλβώνοί.'* νβ' ***Ε7^νβτο δέ μετά τρεΐ$ 
ήμέρα% συγκαλέσασθαι τόν ΙΙαυλον τουγ δνταϊ των *Ιουβα^ων 
τρώτουί.** Ή {άκέφαλοή β' αρχ.. , .την δύναμιν τον θβου, 
Ινα μή τοΰτο έ^καλώμεν. 

897• 32• ΙΙβρ7. φύλ. ΧΠ. XIV. σβλ. 2. 

'ΐΜάννον τοΟ Χρ ν σοστ^|ΐον 'Ο/αλίαι. 

*Η α' Αρχ. (άιτ^0.)....^ κορόνη τεριστερά, ή χ6ρνη 
ταρθένοί καΐ αδελφή Χρίστου καΐ νύμφη τοΰ λόγου. 
Τβλ. Οι> χρείαν έχουσιν οΐ Ισχύοντες Ιατροΰ, άλλ' οί 
κακωι ^χοντβι* αι;τφ ή δόξα εΐί τούί αΐώναί των αΙώνων 
άμήν.—β' (ί' κατά τήν άρίθμησιν τοΰ κώδ.) "Τον αΰτον θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΧΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 77 άτΜ€ίξα του χρησίμυοη τά( ΐΓ€ρΙ Χρίστου καΐ έθνων καΐ τηί 
4κψΓτώσ€ωί *Ιου9αΙω¥ τροψητ€ΐα$ άσαφ€Τί (Ζμκ.'* — κβ' (ιτώβ.) 
'* Λ070Ι ταροϋττικόι ΐΓ€ρΙ μ€τανοΙαί." 

Ό κώδιξ άΐΓ0Τ€\€Ϊταί έκ δύο μχρων^ ων το μέν νρώτον αΐω». 
XII, το δέ δ€ύτ€ρορ XIV. Τό χρωτον των νυν σφξομένων τ€τρα' 
δίων του κωδικοί φ€ρ€ί αριθμόν ^. 

898. 33• Π€/)γ. φΰΚΚ. ΧΠΙ. σελ. 2. 

ΒιΌι #ίαι μαρτυρία αγίων 'ΐαν. β* — κγ' {άκ€φ. κολοβ.), 
ΤελβιτΓοΓοί 4ν τψ κώδικι βΙχΛ 6 του Κλήμεντοί ^Α'/κύραί, Τά 
χ ρώτα (ξ ^λλα ^( άλλον όντα κωδικοί (Π(/>γ. XIII. σβλ. 2) 
ΊΓ€ριέχουσι τέ\οί Β/ον ^Συμεών του Στυλίτου Σ«γτ. α' άτό των 
\4ξ€ων **Ύηρ€6ί \4ύ€1 αύτφ' η εγκράτεια ^στ4 ψυχηί 
σωτηρία, όδηΎΟί του φωτ6$, εΐίάγουσα εΐί την βασι- 
\€ΐαν των ουρανών" καΐ "Άαρτύριον άγ• Μάματτοϊ Σ€ιγγ. 
β' μέχρι τών λέξεων 6 Καίσαρ ίφη' ^| μ^ν αναφορά ώί 
βΧασφημΐσαν τόσσον χεριέχει δθεν, 

899• 34• Π€/)γ. 4. XI. σ€\, 2. 

'ΐωάνννυ τοΟ Χρνσοστ6|Μ>ν 'Ο/χιλίαι €Ϊ9 τα9 Πρά^€ΐ9 

τώκ Αποστολών 

άτό του τ4\ουί τηί Χ (άκ€φ,) μέχρι νδ', 

900. 35- Π«/>Ύ• Φ*^λ. XII. σβλ. 2. 
Βάκ καί μαρτυρία αγίων Ίαν. β' — κη (κολοβ,). 

901. 3^. Π6/>γ. 4. ΧΠΙ. σελ. 2. 
Βίοι και μαρτυρία αγίων Νθ€/χ/9ρ. ^^^ — ιζ^ (αχιφ.). 

902. 37• Περγ. 4. XIV. σελ. 2. 
Ί«άννον τοΰ Χρνσοστ^|Μ>ν ΐίαι ΚυρΛλου 'Αλ^νδρ€£οι§ 

Έρ/ϋΐι/ν€Γαι €19 τον €υαγγ€λιστΐ7*' "Ιωάννων. 

903- 38• 1X6^7• 4. XIII. σελ. 2. 

Βίοι και μαρτυρία αγίων Φ€βρ, — Άττριλ. κατ* 
€κλογι;ν. 

904• 39• Πε/>γ. 4. ΧΠΙ. σελ. 2. 

Γρτ|γορ£ου τοΟ θ^ολ^^ον 01 ΙΓ αναγινωσκο/ϋΐ€νοι λόγοι, 

905• 4θ. Πε/)γ. 4. ΧΠΙ. 

'Ισαάκ το{) Σΰρον 'Ο/ϋΐιλιαι ^^ (κολοβ.). 

9θ6. 41 • Περγ. 4. XIV. σελ. 2. 

Μιρ^ον 'ί^θ€μβρίου και Α€Κ€μβρίου. 
Τ6 ψτρωτον καΐ το τελειτταίον ^ι^οΐ' χαρτφα. 907. 42. £ι;αγγ€λιον. Πε/>γ. 4. XIV. σελ. 2. *9θ8. 43• Πε/)γ. 4. XI. σελ. 2 (0. 298). 

Τ€τρα€υάγγ€λον 
τολντελ^στατοι^, κοσμΛύμχνον ύχο έχΐΎραφών χρυσών^ ^ΡΧ^' 
κων Ύραμμάτω» μικρών χρυσών^ 4ν δ^ τοίί τρώτοΐί ^ι^λλοϋ ύτο 
χΧουσΙων εΙκόνων. Ή φα χΧατυτατηι το δί -γε^ραμμένον μέροί 
4κατέραί τών σελίδων ξχει τλάτοί μέν μάνον μ. Ο, 046, μηκοί δέ 
μ, Ο, 13. ΠολλαχοΟ δ* έν τη φςί εΰρηνται κυανοί στρογγυλοί θυρεοί διαμέτρου μ. Ο, 025 νερνέχοντεί εΐκόναί χτηνών ^ Αλλων 
ξ'φων. Έν άρχη έκαστου τών Ευαγγελιστών έχίτιτλα κοσμή- 
ματα λεχτότατα καΐ κομφύτατα. Έν τοΐί 0ι;λλοΐ( 2 α, 3 α, 
4 /9, 5 α, 6 /3, 7 α, 8 /3, 9 α, 14 /3 καί 15 α εΙσ^Μ άνα-γε^ραμ- 
μένοι έν στήλαΐί χρυσαΐί διά, χρυσών γραμμάτων οΐ Καΐ'όνε; τηί 
άναΧογίαί τών Ευαγγελίων διά. μέσου κιδνων ώίεΐ μαρμαροκονίψ 
έχικεχρισμένων^ κάτωθεν δ' αψίδων έχουσών το τύμχανον χόλυ• 
τελέστατα καΐ κομψότατα κεκοσμημένον. *Ύχέρ δέ τάί άψΐδαί 
φέρεται χτηνόν, έξεικονισμένον έντεχνότατα. — ^Έν τοΐί ^λλοιΐ 
10/3, 11 α, 12 β καΧ 13 α είκδνεί τών τεσσάρων Ευαγγελιστών 
έν χλοότφ μ^έν χρωμάτων, άλλ* Ατεχνοι. Έκάστηί δ' αι>τών το 
μέν μηκοί μ. Ο, 23, τό «^ χλάτοί μ. Ο, 20.— Έν τοί» φόΧλοΐί 
10 α, 11 β, 12 α καΧ 13 β φέροντνα έν μέσψ τών σελίδων κόσμου- 
μένων διά χλουσίων χεριθεωρίων έν στρογγύλοΐί θνρεοίί λειττώι 
έχεξειρτγασμέναι εΐκάνεί του άγιου Αντωνίου, τηί όσίαί ΜαρΙαί 
τηί ΑΐΎυχτΙαί, του άγιου Τρψγορίου του θαυματουρτγοΰ καί του 
άγιου Ευθυμίου, "Εκαστοί τών θυρεών τούτων (χει διάμετρον 
μ. Ο, 058. 

909• 44• Ιΐ€ργ. 4. ΧΠΙ. σελ. 2. 

Μι/ναιον Μαρτίου μίχρι και Αυγούστου. 
Έν φ,Ιβτά έξηί' 

Ή βίβλοί ηδε τηί μονηί *Ακαχνίου' 
ό γοΰν συλήσων μή γραφή ^ωηί βίβλψ. 
ΙΙεριελήφθη τηδε τη βίβλφ τάδε• 

Μήν "Μ,άρτιοί α. 

Μ^ν *Αχρίλλιοί...β. 

Μήν Μάϊοϊ 7• 

Μήν *Ιούνιοί δ, 

Μήν *Ιούλιοί ε. 

Μήν Αΰγουστοί δ". 
ΤαΟτα τά (ξ σημεία τών ψήφων κρατών βψ,δίαν του 
ζητουμένου μηνοί την εΰρεσιν σχοίηί' έκατδν γάρ 
τούτων έν Βλοΐί τοΐί χεριειλημμένοΐί ύμέσι τφ μηνΐ 
χαρέσχαρται κατά το μέσον τών δεξιών σελίδων χρό 
τ9ίί τών γραμμάτων άρχήί, 
Έν τΑε4• 
Αρχή σύ Χρίστε καΐ χάλιν σύ τέρμα χέλεΐί 
6 καταξιώσαί με τήί δέλτου ταύτηί 
τό τέλοί Ιδεϊν, άνακογχήν εύράσθαι 
καΐ έμέ τον δείλαιον Χριστέ μου σώσον, 
τούί σολοικισμούί μου δέ Χριστέ συγχωρεί 
του χωρικογράφου τέ καΐ άμαρτώδουί 
Γερασίμου ταχεινοΰ, άθλιου Ιδιώτου, 
Καί κατωτέρω, χι^βυ^ώι τη αύτη χειρί "Ετουί ^Γψχβ' 
(=1274), (τι δέ κατωτέρω Τεώργιοί Σέρβοί. 

*9Ι0. 45• ΙΙεργ, 4. XII. 

Ι. '2ιυν<ι(άριον του Ευαγγ€λιΌυ. 
2. Τ€Τρα€υάγγ€λον. 
3• Πραία7Γοστολο9. 

4- 2υνοίαριον τών ΊΓράζ€ων και Επιστολών. 
Κοσ/αεΓτα* ϋχό έχτά εΙκόνων, ι . Ή θεοτόκοί καΐ χαρ* αι>τήν 
ό νεαροί ΊησοΟί μετ* έχιγραφηί Ό ΐΝό^Τί£€ώΝ κεκίΟΝΗεε 

(βίί) ώο λέωΝ κα) ώο εκγΜΝοε τίο αιγηροι ( = γείρει) 
Β^είλεγ. 2. Ματ^αίοί. 3• Μάριτοί. 4• Αοι/κάί. 5• Ί"- 
άννηί. 6. ΙΙ^ροί. 7• Παί^λοί. ΑΙ εΐκόνεί είσΐν Λτεχνοι, 
τιν^ϊ δέ καΐ έφθαρμέναι. 78 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ *9ΙΙ. 46. 1Ιί/>γ. 4. XII. (^.431). 

^αλτήρων μ€τά καΐ των 'ί^δων. 
Κώδίξ έξόχίος τολιτίλί/ί, άληθίί κ€ΐμή\ιον τ4χρη$. Υέ^ρα- 
ττΜ δλοί Ύράμμασι χρνσοι%. Κοσμείται ^ υιτο 31 ΤΓΚουσΙων 
έτΓΐτΙτ\<Μ» καΧ 165 χοϋ^ιλωτάτων καΙ κάΚΚίτεχνικωτάτωρ ώί το 
τ\€Ϊστον αρχικών -γραμμάτων^ εχόντων ώί έιτικρατέστίρα χρώ- 
ματα χΧην του χρυσού τ6 χορφυροΰν, το βαθύ κυανοΰν^ το \€υκ6ν 
καΐ σχοΜίωί το ψτράσινον. *Εν φ. 2 β είκων χαριστωσα ίντοί 
εδάφους χρυσού, χ€ρίβα\\ομένον ύτο χ€ρίθ€ωρίου χοΧυσχημα- 
τΐστου καΧ τοικιΧωτάτου, τ6ν Ααυίδ. ΙΙαρΙσταται ί* ουτοί δρθιοί^ 
Ύ€ν€ίων, φέρων στέμμα καΐ χ€ριβ€β\ημένος ποδήρη τορφυροΜ 
έσθψ-α^ κ€κοσμημένην έν τοΐί κάτω δια τλατβίαί φαί χρυσό• 
Κ€ντήτου, ύιτίρ δ^ ταύτην έιτίβλημα κυαΜοΰν κοσμούμχνον διΑ, 
χρυση$ φαί. Κρατ€Ϊ δέ διά τηί άριστίραί βάρβιτον χρυσην, 
ψάΚΚομένην διά τηί δβ^ιαί. Φορ€Ϊ δέ σανδαΚω. τορφυρα καΐ 
τατΐΐ Μ ΊτροίκεφάΚαΙου Ιόχρου. 

912. 47• Πβργ. 4. XIII. 
Τρκ^ιον (αχ€φαλον και κολοβόν), 

913. 4^. Π€/>7. 4. XIII. 
Ι. Ία>άννον τοΟ ΧρικΓοστ6|Μ>ν *^*Έρμην€ία €19 το κατά 

*1ωάννην αγιον €υαγγ€λΜ)ν €ν Ιτητομ,^•^ 

2. Γρηγορίου Νύσση« Εις το αγ. ΙΙαυσχα και τι; ν άγ. 
Άνβίστασιν. 

3- " Π€ρι τον α)9)9α Μακάριου τον πολιτικού. *' 

4. " Ιΐ€ρι τον αδ€λφοΰ του π€σοντο5 και νίκη- 

σαντο9." 

5. ** Ανδρέου άρχΜηντκ^ίΓου Κα^^^αρ^^ο^ τη€ Καιπτα- 
δοκ(α« Κυρίω μ^ν ά^^λφω και συΛΛ€ΐτουργφ Π€ρι της 
*Α7Γθκαλυι/τ€ως τον θιολ^γον." Και ίρμην€ία €Ϊ5 αυη/ν. 

6. **Του €ν αγιΌΐ5 ττατρος ημών Βα<ηλ^^ου άρχι- 
€ΐΤΜΓκάπΌυ Καιο^αρ^α* Καιπταβοκία^ Έρ/ϋΐι/νιΐα €ΐ9 τον 
Ίτροφτμην Ήσαίαν." 

9Ι4• 49• Π^/Ο'* 4. ΧΠ. σβλ. 2. 

β«ο8ώρου τοΟ Στον8£τον Κατΐ7χΐ7σ€ΐ9. 

Φι/λλα τινά έκτεσί^τα άντίκατεστάθτμταν ύιτό βομβυκίνων ^ 
χαρτφων. *Εν άρχζ καΐ τ^λ^ι του κώδίκοί τρία φύ\\α {ΙΙερ^, 
Χ) Ίτεριέχοντα μέροί Μαρτυρίου ά-γίου τινοϊ Μ Τορδιανοΰ καΐ 
ΦιΚΙττΊΓου, 

*9Ι5• 5θ• Πβργ. 4. XIV. (0.288). 

Ι. 'ΐΜάννον τοδ Σχολαστικού Κλίμχιζ. 

2. ** ΤοΟ αντοδ Λόγος Ισ^ατος προς τον Ποι/ϋΐ€να.'' 

3. Τον άγ^ον Μα(ήλον Έκατονταδ€9 Κ€φαλαιων ^ 
μετά Προλο'γου π€ρι αγάπης. 

Κοσμείται ύχο έχιτίτΧων, χρο δ' έκαστου των Χίτγων ττ^ί 
ΚΧίμακοί ύχ6 μικραί εΐκόνοί, ψταριστ&σηί μοναχουί ώί το 
τΧεΐστον έιτί κΧΙμακοί έν σχήματι χροίευχομένων καΧ άναβλε- 
τόντων είί ούρανούί. Τούτων μία βεβήΧωί ά,χοκεκομμένη. Έν 
φ. 1 β εΐκών χαριστασα κΧΙμακα άτό βράχων άνερχομένην τρόί 
τόν ούρανον, 6χου 6 Χριστοί έχικΧίνων ύχοδέχεται τούί διά τηι 
κΧίμακοί άΜερχομένουί μοναχούί. Κάτω δέ τηί κΧίμακοί μεταξύ 
άΧΚων 6 τψ βΙβΧου συγγραφεύί. *Εν φ, 3 β εΐκών ταριστασα *1ωάννψ τον ΣχοΧαστικον ηθανώτατα. 'Εν φ. 11 β εΐκών 
καταΧαμβοΜουσα μ^^ τήν οΧψ σεΧΙΖα, χαριστασα δέ τόν 
*1ω6»ν•ην -γρ&φοντα έν εΙΧηταρΙφ χρό τραχέ^ηί^ έφ* ^ί τά χρόί 
Ύραψψ άι^αΎκαχα, 

♦916. 5Ι• Π€/)γ. 4. XV. 

Ι. Πρόλογος π€ρι τον οσίον Αωροθ€ον. 

2. "Έπιστολι) προς τον άποστ€ΐλαντα αδ€λφον 

χεμφθψαι αύτφ τούί εύρεθένταί Χ&γουί του άΎΐου χατροί 
άββα Αωροθέου" 

3• ΤοΟ 6θΓ(ον ΔββροΜου Διδασκαλίαι \Ι/νχωφ€\€Ϊς. 

4• ΤοΟ αντοΟ *£πιστολ(ΐι. 

Κοσμβΐται ύχό τα^ων όΧί^αν έχιτίτΧων άτέχνων, ων (ν άχο- 
κεκομμένον βεβήΧωί, 917- 52 9ΐ8. Πρ€ΐ^πόστολο$. ίίεργ, 4. ΧΙΠ. 53• Π6/)γ. 4. XIV. (0.308). 

Τ€τρα£υάγγ€λον 

κοσμούμενον ύχό των εΙκόνων των ΚύαγγεΧιστύΛ^, ων Χείχει 
η του Αουκα. *Εν τοΛί εΙκόσΐΜ έχικρατεΐ τό Ιωδεί χρώμα. 
^Ιόχρουί είνε ή έσθηί του ^Ιωάννου καΧ ^ έκκΧησία, ψ ίμχροσθεν 
καθήμενοι Ύράφουσιν ό Ίίατθαΐοί καΧ ό Μάρκοί. *Αφχικά ^ράΐΛ- 
ματα χρυσά, ΤΙρο έκαστου των ΈύαγγεΧΧων κομψόν έχίτιτΧον. 

919. 54• Πβργ. 4. ΧΠΙ. {φ. 31). 

*Έρμην€ία €ίς τονς Εύαγγ€λιστά9 
άνεχί'/ραφοί {άκέφ, καΧ κοΧοβή). Έτίται εκάστοτε είί 
χροτασσόμενον μικρόν άχόσχασμα του κειμένου. Εστί δ' ή 
τά^ί των φύΧΧων συγκεχυμένη, τ^ί μϋέν άρχ^ί τ^» εΐί τόν 
Αουκαν Έρμηνείαί εύρισκομένηί έν τφ νυν τεΧευταΙφ φύΧΧφ 
του κωδικοί, τηί δέ συνεχείαί έν άρχζ αύτοΰ' χρό δέ τηί έν τφ 
τ^λει του κωδικοί άρχηί τηί εΐί τόν Αουκαν ^'Άρμηνείαί εΰρψται 
φΰΚΧα ανήκοντα εΐί τψ του Ματθαίου, φ. 1 α. "Αρχ. (Έρ|ΐ.) 
...δια τήν έχαΎΎεΧίαν τηί Ύονήί χαιδευθεΐί τη χΧη^η 
τήί σιωχηί χιστεύειν τοΐί του άΎΎέΧου (ίήμασιν. 
(Κείμ.) Και χεριέκρυβεν ^αι/τ^ν μήναί χέντε (Αουκ. 
Ι. 24). (Έρμ.) *Εδουμένη τ^ν -γηραιάν καΐ έξωρον 
κυοφορίαν, ίωί ου καΐ ή χαρθένοί συνέΧαβε. {Κείμ.) 
Αέ'γουσα Οτι οΰτωί μοι χεχοίηκεν ό Κύριοί έν τιμέραΐί 
αΐί έχεΐδεν άφεΧεΐν τό δνειδόί μου έν άνθρώχοΐί {Αουκ. 
Ι. 25). (Έρμ.) *Ότ€ εύδόκησεν άφεΧεΐν τό έν άνθρώ- 
χοΐί δνειδόί μου τό έχΐ τη άτεκνίφ• χαρ* ΈβραΙοΐί 
μέν ^άρ δνειδοί ην ή άκαρχία του σώματοί οΙα σωμα- 
τικωτέροΐί, χαρά δέ Χριστιανοΐί δνειδοί ή άκαρχία 
τηί ψυχηί οΐα χνευματικωτέροΐί. φ. 30 α. (Κείμ.) 
^Εκείνοι δέ έζεΧθόντεί έκήρυξαν χανταχου του Κυρίου 
συνεργοΰντοί καΐ τόν Χόγον βεβαιοΰντοί διά των έχα- 
κοΧουθούντων σημείων (Μαρκ. χνι. 20). (Έρμ.) Τόν 
Χόγον του κηρύ^ματοί• εϊη δέ καΐ τόν Χόγον τηί ήμε- 
τέραί διδασκαΧίαί βεβαιοΰσθαι δια των έχακοΧουθεΊν 
όφειΧόντων σημείων τη^ί άρετηί, ϊνα τέΧειοι εύρεθώμεν 
έν τφ τ^λίΐ τηί ήμετέραί ξωηί χάριττι καΐ φιΧαν- 
θρωχί^ του κυρίου ίιμών*Ιησοΰ Χρίστου αμήν. ΈτΓΓαι 
δ* άμέσωί 0. 30 α. " Έρμηνία του κατά Αουκαν άγιου Εύαγγε- 
Χίου.** "Αρχ. Ό μακάριοί Αουκάί *Αντιοχεύί μέν ην τό 
Ύένοί, χάσαν δέ τ^ν έν λόγοι* χαίδευσιν μετεΧθών θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 79 καΐ τήκ Ιατρικηρ των σωμάτων (κμαθω¥ ΰστ€ρον καΐ 
ττιν Ιατρικην τώψ ψυχών κατ6ρθωσ€, φ, 81/3. (Κ€ίμ.) 
ΚαΙ 4ύ4ρ€το ώί έψτΧήσθησαν αΐ "^μίραι τηί Χατουρ^Ιαί 
αύτοΰ άψτηΧθίν €ΐί τοψ οίκον αύτοΰ' μ€τά δέ ταΟται 
τάί ημέραί συνέ\αβ€ν *Ε\ισάβ€τ η -γυν^ι αύτοΰ {λονκ. 
ι, 23). (Έρμ.) Χρη Ύά,ρ τον Ι^ρΙα ταΐ'τβλώ» άττέχί- 
σθαι τηί έαντοΰ Ύυναικόί έν τα?» ημέραιί τηί λβι- 
τουρΎΐαί αύτοΰ' τοΰτο γάρ καΐ 6 θ€Ϊο$ ύΐΓαΎορ€ύ€ΐ 
θεσμοί. ΙΙΧηρώσαί δέ ταντα$ 6 Ζαχαρέαι λοιτό^ 
σνψη\θ€ τ^ 'γαμ€τί αύτοΰ. 

920. 55• Π6/)γ. 8. ΧΠ. 

ΙΤ€ντ7;κοσταριον {ακ€φαλον καΐ κολοβόν), 

*92Ι• 5^. Ιΐ€/)γ. 8. ΧΠΙ. 

Τ€τρα€νάγγ€λον 

κοσμούμΐνον ύτδ άτέχνων Ιστοριών των Εύαγγ€\ιστών καΐ 
τον ΪΙαντοκράτοροί, ΙΙροτάσσ€ταΛ η ΈτΜΓτολ^ ΕΰΐΓφ^ον νρ6ί 
Καρπιανόν ν€ρΙ τηί σνμψωνίαί των Έύαγγ€}^ίων^ έν δέ άψιδωτόΐί 
κοσμήμασιν οΐ Καν6ν€ί τψ συμψωνίαι, *Έίν φ, 1 α — 2 β καΐ έν 
τΑ€( τίΛ κωδικοί εγράφησαν χ€ΐρΙ ν€ωτέρ^ τά Συνίΐξάρια τρδί 
€ΰρ€σΐΜ των Εύαγγ€\ίων. Έν άρχζ έκαστου των Εύαγγ€\ίων 
έττίτιτΧον κόσμημα καΐ Ιδώρρυθμον όψχικδν γράμμα, 

'Εν φ. 2 α &νωθ€ν των ΣυναξαρΙων φέρονται γ€γραμμένα 
χ€ΐ(Λ ν€ωτέρφ τάδ€' "Έτουί "^'Γ^^^' («ίϋ) Ινδ. ι έταρθύν 
το ΆρΎΟί άψΓΟ τούί αγαρινουί τούί σκοίΧονί τού$ 
4χθρον$ του Χριστού. ΚαΙ το μέν (τοί Ύραττέον τάιηωί 
,ζ''^ζ' ( = 1399), (Ιλλά σημ^ιωτίί^ Βτι κατ* αύτο ί^δικτιων ην 
^' καΐ ούχΙ ι'. *λ»αφ4ρ€ταΛ δέ τ6 σημείωμα ψτάΜτωί €ΐ$ την 
ττρωτην ύψτό των Τούρκων άΧωσιν τοΰ "Αρτγουί^ €ΐ καΙ αΟτη κατά 
τν συνήθωί φ€ρομένην χρονοΧογΙαν έγένετο τφ 1397 {ϊδ. ΟΙιτοη. 
ΒΓβνβ έν Βυ^αΜτΙδι Βύννψ, 6χισθ€ν τοΰ Αούκα σ. 516, 21). 

Έν τΑ€( τοΰ κωδικοί Ευφροσύνη μονάχη τοϋνομα η 
ΙΙηγ^^^• '^^ ^ '''Ψ Τ€Χ€υταΙψ ΨταραφύΧΧφ Έταράλα/3€^ 
τοΰτο 6 τατα κΰρ Αωρ6θ€θί έχων κομιτοία αργυρά έξ 
καΐ θηΧίκια χέντ€. Ταΰτα αναφέρονται €ΐί Ηρ' ταλαιάν 
στάχωσυ^ τοΰ κωδικοί^ μ^ σωξομένην νΰν, 

922. 57• Π€/)γ. 8. XIII. 

Ι (φ. Ι α). * Κν^πνγραφοι. στίχοι ττολιτιχοι 136 ΐΓ€ρΙ 
του ΨαΧτηρίου. 

Άρχ- 
Μ€τά τδν μέγιστον "Άωσην καΐ μέγαν έν ιτροφήταΐί 

[τ6ν] χρώτον τον δημαγωγόν τοΰ γένουί των Έβρέων 
καΐ τδν διάδοχον αύτοΰ τον μέγαν στρατηγέτην 
τον Λησοΰν τον τοΰ Ναν^ καΐ τούί κριτάί έκ€ίνονί 
τδν ψτρίν το δωδ€κάφυΧον €ύθύνονταί έν κρ'ήσ€ΐ 
καΐ την άτοδοκίμασιν ΣαούΧ τηί βασιΧ€ΐαί 
ηΎ€ΐρ€ν αυ^ιι ό θ(ό> ψτροφήτην βασιΧέα 
τον θαυμαστον καΐ τάνσωφον Ααυϊδ τον ψαΧμο- 

Ύράφον. 
ΤΑ. 

Οντοί μέν ούν ^ρμ'ήν€υσ€ τό τοΰ Ααυϊδ βιβΧΙον 
καΐ τέμττη δ' άνονώμαστωί ώί φασι έρμηνία 
€ΐί ΨτόΧιν την Ί€ριχώ τοΐί Ίτίθοίί Κ€κρυμένη 
χαρά τοΰ βασιΧ€ύοντοί €ύρέθη ΚαρακάΧου. 

2 (φ. 3 β)' " Έρωτι/σΐ5 τι ^στι Ψαλτΐ7ριον. Άττο- 
κρησης." "Αρχ. 
*Α γλώσσα Χόγω τ€ κοινφ καΐ καθημαξ€υμένφ 
ορΎανον τό ^αΧτήριον δ€κάχορδον σημαΙν€ΐ. 

Τ^λ. 
Τοΰτο σημέν€ΐ τροφανώί ώί άναστήναι μέΧΧ€ΐ 
Ίτάί ούκ €ΐί κρίσιν άΧηθώί, άλλα ιτρόί κατακρη- 
σ€ΐί. 

3 (φ. 4 α)• '* Κοσ|ΐα 'Ινδικαιτλιύστον Εις τον ιτρσφψ 
την Δανιδ ΐίοα €ΐ9 τον Ψαλ/ιόν.'* 

"Αρχ. Μ(τά τόν "Άωσέα καΐ τόν τούτον διάδωχον 
τον Ήησοΰν τοΰ Ναι/2 καΐ μ€τά τούί Ύ€νομένουί 
κρητάί έν τφ *ΙσραήΧ, 

4 (φ. 5 **)• ^αλτ>;ριον. 

923• 5^• Χα/>^. 8. XVI. 

Ι. θιοδώρον τοΰ Στουδίτον *'Έγκω/ϋΐιον €ΐ9 το γ€ν€- 

^λιον της υ7Γ€ραγία9 Β€σΊΓθίνης ημών θ€θτ6κον." 

2. Ανδρέου Κρήττ|< Είς την -γεννησιν της ®€θτ6κου. 

3. *Ιωά,ννου τοΟ Δα|ΐαοΐΓΐ)νοδ " Εΐ9 το γ€ν€σιοκ της 
ύΊΓ€ραγ(ας Θ€θτόκου." 

4• Ανδρέου Κρήτη* " Είς την ττάνσ^πτον γίννησιν 
τηί ψΓαναΎΐαί καΐ ύιηραμώμου δίστοΐνηί ημών θίοτόκου.** 

5. '^Ίακώβον ατΓοστολον τοΟ άδιλφοΜον Λόγος 
ίΐί τήν ύτ€ρα'γΙαν θ€οτόκον καΐ δέσχοινα ημών,** 

6. Ανδρέου Κρήτη* Εις τι^ν ϋψωσιν τον ΐΕτανρον. 

^. Τοΰ αΰτοΰ Αογος αλΧος €19 την νψωσιν τον 
2ταυροΰ. 

8. Ί«βο-ήφ θισναλον^κη* Εί9 τον τί/ϋΐιον και ζωοποιον 
2τανρόν. 

9* " Παντολέοντο* διακένου Ασγος €ΐς την νψωσιν 
τον Σταυρόν. 

ΙΟ. Π€ρι της άναζητησ€ως και €νρ€σ€ως τον τιμίου 
και ζωοτΓΟίον Σταυρόν. 

11. 'ΑλφΙνδρου |ΐοναχοΰ Εΐ9 την €νρ€σιν και νψωσιν 
τον 2τανρον. 

12. βιοδώρου τοΟ Στονδίτον Έγΐίώ/υιιον €19 Ίωάννην 
τον €ναγγ€Κιστην, 

13. "'Ιβιάννου χαρτοφνΧακος ®€σσαΧονίκης τον 
Σταυρ^Μ^^ον Λόγθ9 €19 τα θαύματα τον μνρορρόα 
μ€γάΧον Αημητρίον.^* 

1 4• ** ΓΜΐργ(ου ίπισκύπου Νικο|ληδ(α« 
ΕΙί τ^ ύτΓ^ραγΙαν θ€οτόκον καΐ δέστοιναν^ δτ€ τροίψέχθη έν 
τφ ναφ ώί τριετίζουσα υπό τών -γονέων αύτηί.** 

15. Τοδ αύτοδ £ΐ9 τα €ΐ9θδια της ®€θτόκον. 

1 6. ΤοΟ αΰτοΟ Λόγο9 αλλθ9 €19 την ®€θτ6κον δτ€ 
7Γροςην€χθη ίν τω ναω. 

17. Ταρασίου ΚΜνσταντλνουιτόλΜίι Ε 19 τα €(90δια Τ179 
®€οτόκον, 

1 8. ββοφυλάκτου Βουλγαρία* ΕΪ9 τα €ΐ90&α τ^9 

Θ€ΟΤΟΙίθν. 

19. Γρηγορίον Ννσο-η< Εΐ9 Τ17Κ Ύπατταντι/ν ΐίαι τον 
^νμ€ωνα. 80 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 2θ. ΆθανβΜΓ^ον 'Αλι(αν8ρ€(α« Ει; την Ύναπαντην 
καΐ τον ^υμ,€ώνα, 

21. 'Ιβίάννου τοδ ΧρνσοοΓτ^|Μ>ν Ει; την ΎπαΊταντην 
και τον '^υμ€ωνα, 

22. 'Αμφιλοχ^ον 'Iκον^ον Ε 19 τον βίον και τα θαν- 
μΛτα ΒαιτίΑιισν του μεγάλου, 

23. *Αν8ρ<ον Κρήτης Εις τον €υαγ)^€λισ/ιον τη^ 
®€θτ6κου, 

24• Ιωάννου τον Χρυσοστ^ρη» Εις τΐ7ν Άναληψιν, 
2 ζ. Τον αντοΰ Λόγος €Τ€ρος €19 την 'Ανάληψιν. 
20. Το€ αντοΰ Ε 19 τΐ7ν ημίραν της Τΐ€ντηκοστης, 
2η. Τον αΰτοΰ Εΐ9 την 'Π.€ντηκοστην λόγοι τρ€Γ9. 

28. Α^οντ^ον ιτρισ-ρνΗρον ΚβννσταντινουιτδλΜίι Εΐ9 
τι}ν Π€ντΐ7κοστΐ7ν. 

29. ΆντιίΓΑτρου Β^στρων ΕΪ9 το γ€ν€σιον του Προ- 
Βρόμ,ον και €Ϊ9 τι/ν σιγην Ζα\€ψίον καΙ €19 τον άοΊτασμον 
της ®€θτ6κον. 

30. ΆνΚον νρισ-βντφον Κωνστανηνονιτ^λι»* Εΐ9 τό 
γ€ν€σιον του Προδρό/ιου. 

31. Σωφρον£ον *Ι^κκΓθλν|Μ»ν Έγκω/Αΐον €ΐ9 τον Πρό- 
ίρομον, 

32. Τι^ιοΜον ιτρκτβνΗρον 'Αντιοχ€£αβ Εΐ9 την Μ€τα- 
μόρφωσιν. 

33• 'Ιωάννον τοΰ Δαίλοσ-κηνοδ ΕΪ9 τι^ν Μ€ταμ6ρφωσιν. 

34• 'Αν8ρ^ον Κρήτη« Εΐ9 την Μεταμόρφωσιν. 

35• Ιωάννου τοΟ ΧρνσΌΟΓτ^ρη» Εις τΐ7ν Μεταμ^ρφω- 
σιν. 

36. ΆνασΎασ£ον |λοναχοδ τοδ Σίνα Εΐ9 την Μ€τα- 
μόρψωσιν, 

37• Τοΰ μακαρίου 'ΒϊφραΙμ Εΐ9 τ^ν Μ€τα/ΑΟρ^ωσιν. 

38. 'Ιοιάννου τοΟ ΧρνοΌΟΓτ^μον Εΐ9 τΐ7ν Μεταμόρφω- 
σιν. 

39• 'Ιωάννον τοδ ΔαμασκηνοΟ Εΐ9 την κοίμησιν της 
®€θτ6κον λόγοι τρ€Ϊ9. 

4θ. *Αν8ρ4ου Κρήτης Εί9 τι^ν Κοίμησιν λόγοι 8νο. 

41 • βιοδώρον τοΟ Στονδ(τον Ε 19 τι; ν άποτομΎΐν της 
τιμΜΐ9 κ€φαλης του Προδρό^λον. 

42. Ανδρέου Κρήτη* Εΐ9 την αντι/ν. 

43• ΧρνσίιπΓον ιτρισ-βντέρον κοιΐ μαθητού τον Έυ&ν- 
μίου *Εγκώ/ϋΐιον €19 *1ωάννην τον βαπτιστην. 

ΟΙ ύτ* άρ. 23 — 26 λόγοι (/σί ^ε^ραμμέροι κατά, ίύο σ€\ίδαί, 

924. 59• Χβ/>^• ^• Χ'^^• (<^• '^ί' *«^ βδΟ). 

Ι (σ. α — ιι^'), ^^Προοίμιον της *Έίηγησ€ως τον 

Ψαλτηρίον, €ΐτ ονν των Ψ<ιλ/Αών, του νν€ρτίμον των 
φιλοσόφων κνρίον Ενθνμίον τοϋ Ζνγαδιρτον (^ν Τ]§ φ^ 
μοναχοΟ Χα-, ΖνγαβιινοΟ) και *Έτ^κώμιον €ΐς τον ττροφίήτην 
Δαυίδ." 

2 (σ. ι). "Έίι;γι^€ΐ9 ΕνΟνμίον τοΟ Ζνγα^ηνοΰ €19 

τον Ψαλτΐ7Ρ^•" 3 (σ. 613)• ΤοΟ αντον Έίι;γι/σ€ΐ9 €19 Ώδά9. 

σ. 613. •*Ί?δ^ 'Άωϋσέωί έν τ^ ίξόδφ."—<τ, 6ι6 "'Ωδή Β' 
Μωϋσέωί 4ν τψ Α€υτ€ροΐΌμίφ." — σ. 626 "Όδη Γ'. Προίβνχί/ 
"Αρνηί τηί μητριοί Σα/ιοιτ^λ έν τ^ α' των Βασιλίΐώΐ' βψ\ψ" — 
σ. 629 **Χ^ Δ'. ^Αμβακούμ του τροψή^ου' κ^Ιταχ ^ €> τ^ 
/3//3λν τ^ί τροφψ-εΐαί .αύτοΰ,''—σ, 635 ***9ί^ Β'• Προίβυχ^ 
Ήσαίίοι/ του ιτροψήτου^ ληφθείσα 4κ τψ βίβλου τηί χροφητ€ία$ 
αύτου,^^ — σ. 640 ***9δ^ Γ'. Προίβυχή 'Ιωΐ'α του χροφήτον (κ 
τηί βίβλου αύτοΰ.*'—<τ, 642 **9δη Ζ'. Προίβι/χή Ά^-αρίοι; ^λ 
τ^ί βίβλου Δαί'ΐ^^λ του χροφήτου." — σ. 645 **Ό^ τώι» όγ^ωι» 
τ/κώτ ταέβωΐ'. '^δ^^ Η'." — σ. 646 ***0^ή τ^» θ€θτόκοι/ Α' τφ 
κατά, λουκαι^ €ύαγ•γ€λίψ. 'ί)δη θ'." — σ, 648 "Προ^ιττίία 
Ζαχαρέοι/ του ττατροί του ΙΙροδρόμου έν τφ κατά Αουκαν ίύαγγε- 
λίφ:* 

ΑΙ λφα 'Οίί/ Β', *ί^δη ν κτΚ φέρονται ^ε^ραμμέναι έν τβ 
ψ^ ερυθροί, 

925. 6θ. Χαρτ. 4. XVII. σ€λ. 2 (σ. 212). 
Ι (σ. ΐ). 'Ιωάννον τοΟ ΔαμαοΊα|νοΟ Εΐ9 το γ€ν€^λιον 

της ®€θτ6κον. 

2 (σ. 13)• 'Έιηφανίον Κΰπρου *Εγκωμίον €ΐς την 

®€ΟτΟκον, 

3 (σ. 25)• Κνρίλλον Άλφινδρβ(α« Εί9 την ®€θ- 
τόκον, 

4 (σ. 32)• Πράκλου Κωνοταντινονιτάλιωβ Ε 19 την 
Θ€θτό#ίον. 

5 (σ. 3^)• Γιωργίον Νικομηδ€(α« Εί9 τα Εί90δια 
λόγοι δυο. 

6 {σ, 64)• Γιρμανοΰ ΕύωνστανηνονίΓ^λιω* Ε 19 τα 
Εί90διοι. 

7 (σ. Τ ι), *Α0ανασ<ον 'Αλφ&νΒριίαβ Εις τι; ν Θ€θ- 
τόίΓον. 

8 (σ. 8ΐ). 'Ιωάννον τοΟ ΔαμασΊα|νοΟ €ΐ9 τον €υαγγ€- 
λισ/Αον της Θ€οτόκου. 

9 (^' 93)* 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοο^τάμον Εΐ9 τον Εΰ- 
αγγ€λισμον λόγοι τρ€ΐς, 

ΙΟ (σ. 1 1 6). 'Ιωάννον τοΟ Δαμασ-ιαρ^οΟ ΕΪ9 την 
κοίμησιν της ®€θτόκον λόγοι δυο. 

11 (σ. 142)• 'ΕίΓίφανίον Κΰιτρον £ΐ9 τΐ7ν Κυριακΐ7ν 
των Βαΐων. 

1 2 (σ. 1 49)• 'Επιφανίον Ε1ωνσταντ(αβ Εί9 τΐ7*' ταψί/ν 
του Χρίστου. 

13 (σ, 167)• 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστάμον Εΐ9 τιτν 
γέννησιν της ®€θτόκον λόγοι δυο. 

14 (ο*. 193)* ^^^ αντοΟ Εί9 τα Θ€θφ<ίν€ΐα λόγοι δυο. 

15 (σ. 205)• "Λόγο9 Ιγκωμυαστικος €ΐς τον μεγαν 
Νιχόλίΐον," 

Ό λόγοϊ ουτοί ούκ (στι -γεγραμμένοί κατά. δύο σελίδαί ώ$ 
οΙ λοιχοί, Ύέ^ρατται δέ Χ^ιρΙ του XIX. αΧων, — 'Εΐ' τέλα αύτοΰ 
Ώ,οίημα Τανοχωρίτου "ί/Ιατθαίου ^αωιη' ( = 1818). 

926. 6 1. Χαίη. 4. XVI. 
Βιΐοι και μαρτνρια αγίων ^Οκτωβρίου. »' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 81 927• 62. χα(π. 4. XIV. XV. (0.317). 

Ι (φ. Ι α). [ΜατΟαΧον κοχαΐατωρο^ ΆγγΑον τοΟ Πακοι- 
ρέτον] 

*•Π€^ τψ άγίαί καΐ οΙκουμ€νικηί συνόδου ητα ά7Γοκατ^ΤΓησ€ 
Φώτιον τον αΎίώτατον ττατριάρχηρ €ΐί τον θρόνον Κωνσταντί- 
νουτ6\€ω$ καΧ διίλυσβ καΧ τα σκάνδαλα των δύο €κκ\ψηών 
ττρ τ€ τολαιδί καΙ νέαί '?ώμηί. *Ατ6 του \&γου τοΰ 
Β4κκον.*' 

2 (φ. $θ β). " Του άγιωτάτον και μακαρίου νατρος 
ημών Νιίλον άρχκιτισκ^ιΐΌυ θΜτσαλον^κηβ 

Α&γοί άτΓοδΰίκνύί μη άλλο τι το τηί διαστάσίωί τ^ \ατΙνων 
ίκκλησίαί καΐ ^ιμ/αν μέχρι τοΰ ταρ&ντοί αίτιον ίΐναι ^ το αη 
βούΧίσθοΛ τον χάιταν οίκουμενικζ συνόδφ ττρτ τοΰ αμφισβη- 
τουμένου διάγνωσιν έττιτρέψαι." 

"Εχοίπ-αι α (φ. 39 α) Το€ αντοΰ ΒιβΧίον β' " Π€μί τη$ τοΰ 
ιτάΊτα άρχηί,"—β' {φ, 43/3) "Άτό τψ έξκαιδ€κάτη$ χράξ€ωί 
των Πρακτικών τηί οίκουμχνικψ συνόδου" — ύ' {φ, 43 β) "*Ατο 
τοΰ ψτροίφωνητικοΰ λό^ου τηί αγίαί συνόδου ττροί τον /ϊασιλ^α." 
— δ' (φ, 45 α) **Άτο τοΰ τέλουί των ΙΙρακτικών τηί ίκτηί 
συνόδου άτό τη$ έχισκοττηί Αέοντοί." — Γ' ***Αιγο των Πρακτι- 
κών τηί άγίαί καΧ οίκουμ^νικηί συνόδου" 

3 (φ. 5^ *)• " Του αύτοΰ άγκοτατου ®€σσαΧονίΚ€ίας 

^λψτάντησίί σαφτήί τ€ καΐ σύντομοί τρόί Αατίνουί ώπτίρ 
ίγχ€ΐρίδιόν τι ιτροκείμίνον τοΓί βουΧομένοΐί ά^ωνί^εσθαι τροί 
έκίίνουί. " 

4 (φ• 66 α). [Ματθαίον κοια£στο»ρο9 Αγγέλου τοΟ 
Παναρέτου] 

*** Ανασκευή Τ€ρ1 ων διατείνονται 61 ΛατίΐΌΐ ώι δήθεν 6 
τάταί (χει τ^ιν άρχ^ν ψτάσηί έκκΧησίαί, λαβών αΜρ^ κατά 
διαδοχ^ιν άτο τοΰ μακαρίου Πέτρου, " 

5 (φ. 82 α). " Αόγος δ' το€ αύτοδ 

κατά τηί ά^έου καΐ ιτνευματομάχου εύσεβεΐαί τών θεομάχων 
ΑατΙνων.** 

Κεφ, ς-',—έν τφ α {φ, 84 β) " Το6 ο1γ(ον Διονυσίου [τοΟ 
'Αριοιταγίτου] Έκ τηί ψτροί ΎΙτον έΊτιστοληί,^—β' {φ. 84 β) 
**ΕΙί το δεύτερον το *Έ^ αύτοΰ λαμβάνειν το Ίτνεΰμα ώί το έκ 
τοΰ "Εκλήψεται καΧ άναγγεΧεΐ ύμύ^" — γ' (Φ' 85 α) ** Ε/$ το 
τρίτον το Δι' ίκφυσήματοί δοθηναι,^^δ* (φ. 86 β) "Τέταρτον. 
Ίο τνά}μα τοΰ υΐοΰ λέγεται,"" — ε (φ, 87^) ** Πέμπτον, Το 
τον υ'ιόν καΐ τόν ψτατερα ίν εΐναι, ώί το έ^ώ καΐ 6 ττατ^ρ ^ν 
έσμεν:'^ς" {φ, 87 β) """Εκτον. Το χάντα τά του χατροί εΙνοΛ 
καΧ του ι4ου, ώί το τάιηα τά σά έμά έστιν." 

6 (φ. 88 α). " ΤοΟ αυτοδ *Απ68€ΐζίς €15 οσα πιτττου- 
σιν οί Λατίνοι τά ατο^α \€γοντ€ς το ί1ν€νμα το αγιον 
και ^κ τοΰ νιου ΙκΊτορεν^σθαι,^^ 

7 (φ. 89 β)' " Τοβ αΰτοδ Π€ρι τών αΛΛων άτοττψ 
μάτων τών κακοδο^ων Λατίνων." 

8 (Φ• 95 *)• " Πινοιί άριστος της τταρονσης ττυκτί- 

9 (φ. ΙΟΟα). ^"Τραφη Λέοντος μιητροιτολίτου ' Ρωσία* 
Ύραφεΐσα Ψτροί ΎωμαΧουί ήτοι Αατίνουί νερί άξύμων καΐ 

έτερων τινών," 

ΙΟ (φ. Ι05 α)• '^Τοΰ μακαρνωτάτου κυρ Μιχαήλ 
ά|>χΐ€ΐησΝέΐΓθυ Κβννστανηνουιτόλιω* τοΰ Κηρονλαρίου 

ψτροί Πέτρον τον ά-γιώτατον χατριάρχην θεουτόΧεωί με^άΧηί 
* Αντισχείαί," 

Η. 11 (φ. 1 09 α). *Ιβ•4ννον τοΟ Δα|Μΐσκηνο{) Υί€φαΧαΐΛ 

φιλοσοφικά. 

Προτάσσεται το χρο^μια¥ *'Τώ όσιωτάτφ καΐ θεοτιμήτφ 
Κοσμά, ά-^ιωτάτω έχισκόιηρ 'ΆαΧουμα *Ιωάννη$ μοναχά*." 

12 (φ. 143 ^)* ^'Ί'οΰ αγίου Κυρίλλου * Ορισμοί της 

φιλοσοφίας €ΐσιν €(,** 

Οΰτοι φέρονται χαρά τφ Μί^β ΧΟΐν. 669 κ, έ, έν τιπί 
κεφαΧαίοΐί αύτοΰ τοΰ Ίακίννου τοΰ ΔαρΑσκηνοΟ. 

13 (φ. 144 °)' "Πιρί δΜχλ€κτιΐΓ^9 /χ€^ο'δου ΟΤΙ δια- 
λ€ΐτΓίχαι μίθο^οι τ€σσαρ€ς." 

14 (φ. 144 )3)• ""Ετ* τ€ρι 7^9 κα^ νιτοστασιν €νωσ€ω9. Τά ύχ άρ. 13 καΧ 14 φέρονται χαρά τφ Μί^θ (νθ^ άν. σ. 
665 κ. έ, έν τοίί τοΰ Δαμάσκηνου κεφαλαΐοΐί. "Ιδ. καΐ κώδ. 
αρ.. ..782 (80). 

15 (φ• 145 ^)• Κ€φαλαια διάφορα έκ των Ιωάννου 
τοΰ Δαμάσκηνου (;). 

φ, 145 α ** Περί στοιχείου."— φ. 146 β " Πβρί τρηστηροί." 
—φ. 147 α ** Πβρί χιόΐ'Οί," " Περί χάχνηί " καΧ " Περί χαλά- 
ί^ί^—φ. 147 β »* Ιΐ€ρί ΐΕβραΐΛΌΐ;."— 0. 148 α **Π€ρί σεισμοΰ," 
— 0. 148 /9 " Π€ρΙ δογματί*^ 0ωιφ."— 0. 149 α " Περί άρβ- 
τών καΧ κακιών,"—φ. 149/3 "Πβρί φρονήσεωί,"—φ. 150 α 
" Πβρί σωφροσύνηί. "—φ. 151 α " ΠβρΙ φιΚστιμΙαί,'* 

Έν τΑα Κα2 τά μέν χερΙ χασών τών ηθικών αρε- 
τών τέΧοί έχ€ΐ. 'ΠμΤν δέ δοίη κύριοί ό θεοί διά τε 
χράξεωί καΐ θεωρίαί χρόί αυτόν άναβηναι καΐ τηί 
/3ασ(λ6ία< αι^τοΟ άξιωθηναι, εύχαΐί τών όλοκλήρωί 
αύτφ εύαρεστησάντων άγΙων. *Αμήν, 

1 6 (φ. 153 ^)• '^Τοΰ φιλοσόφου κυρου θιοδώρου 
τοΰ ΠροΒρόρου Στίβοι 7Γ€ρι της άγια9 καΐ προσκυνητής 

Τριαδθ9." 

Εατ' άΧφάβητον, έξ ου ΧεΙχει τό Ω. ΕΙσΙ δέ γεγραμμένοι 

κατά δύο σελϋίαί. "Αρχ. 

"Αναρχον άρχΐ7 «"αντόί αΙτΙα, θεοί 
ΒασΙΧειον βέβαιον έν ταυτφ μένον. ΊέΧ. 
^'αι/στόν Χο^ισμοΐί άλλ* άμυδρώί καΐ μόνον. 

17 (φ. 153 β)- " Τοί5 οσίου ττατρος ημών Ιωάννου 
τοΰ ΔαραοΊτηνοΰ *Εκδοσΐ9 ακριβής της 6ρθο^$ου 7Γΐστ€ω9. 1 8 (φ. 264 ο), "'Έκ^€σΐ9 της 6ρθο8ό$ου της Τ€ 
αγία9 και ομοουσίου και ζωοπονου Τριάδθ9. 

Κα2 χερΙ τηί θείαί ένσάρκου οίκονομίαί, ΚαΧ τών ά^ίων καΐ 
σεχτών εΙκόνων, τοΰ τιμίου Σταύρου, τψ χροσκυνήσεωί τών 
αγίων Χειψάνων. ΚαΧ χερΙ τών ά'/ίων έχτά οΙκουμενικών συνό- 
δων, καί χάσηί έκκΧησιαστικηί χαραδόσεωί. ΚαΧ όφείΧει χάσα 
ψυχή χιστη κρατεΐν καΧ όμοΧοτγεΙν άχρίί έσχάτηί άναχνοηί. " 

19 (φ. 266 β), "Π€ρι Μονο^€λΐ7τών." 

2θ (φ. 266 β). " Π€ρι τών Άγαρι/νών, οι και 
Ίσ/ιαι/λιται λ€γοντίΐ4." 

21 (φ. 268 β). "*Εκ^€σΐ9 κατ* έιτιτομην του τών 
*1ακωβιτών Βόγματος και τών οΛΛων ων ποιοΰσι 

χαρά τττί' εκκλησιαστική καΐ ορθόδοξο» χίστιν καΐ χαρά- 
δοσιν, σι^γγραφεΊσα χαρά Δημητρίου μητροπολίτου Κυζίκου, 
έκ χροτροχηί τοΰ φιΧοχρίστου Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννη- 
του υίοΰ Αέοντοί τοΰ Σοφοΰ, εν ^ καΐ χερΙ τών Χατζίτ^^αρίων." 

11 82 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 22 (φ. 271 β)* "Λνσΐ9 τον &γ(ον Μα{ί|Μν 
ίρωτηθέντοί ΨΓ€ρΙ άτοκαταστάσίωί,*^ 

23 (φ* 272 α). *Αν€πίγραφον Π€ρΙ των Ιιττά οικου- 
|Α€νιχών συνόδων. 

24 (φ• 278 α). "Του αγιωτατου και οίχου/ϋΐ€νικου 
ιτατριάρχον κυρον £1αλλ£στον *Ομ,ιΧία 

βηθ€ΐσα κατά. του άσ€βοΰί Γρήγορα^ τώ» τ^ ίκκλησίφ τροί- 
τρψ€ΐ τό τη$ €ΐκο¥θ...αΙσχο$ καΐ βΧίίσφημαΐ κατά του θ€ίου 
^«τόί.'* 

2 5 (φ. 283 α). " Τοδ αντοΟ *0/xΑ^^α κατά τον δυς- 
σ€βονς Τρηγορα και των αύτοΰ οιτοιδων." 

20 (φ. 286)3). "ΤοΟ αντοΰ Ό/ΐϋλ/α νρωτη κατά 
Λατίνων €65 στηριγμΛ τηζ όρθοΒόζον 7Γΐστ€ω9." 

27 (φ. 289 α)• '^ΤοΟ αντοΟ 'Ο/ϋΐίλάχ 8€υτ€ρα κατά 
Λατίνων." 

28 (φ. 291 )8). "Τον αΰτοΰ Ό μίλια τρίτη κατά 
Λατίνων." 

29 (φ• 295 ^)* *Αν€ΐΓΐγ/Μΐφος ίττιστολι; προς Κυ- 
πρίους. 

"Αρχ. Οί «ι» τ5 ψΓ€ριφαΡ€στάττΕΐ καΐ ΨΓ€ριδ6ξψ ρτΐ^σφ 
τ^ Κύνρψ €ύρισκ6μ€νοι καΐ οΙκοϋρτ€$ ΐ€ρωμ4ροί άρ- 
χοντ€ί καΐ 6 λοιποί Αχαϊ του Κυρίου λαοί, ^ΐ' Κυριψ 
άΎατητά τέκρα τηί "^μωρ μ€τρί6τητο$, Τ4\, τρ6• 
δι;λοι Ύάρ ίστιρ άθίτητ^ΐί τωρ ύΎΐωρ τηί 4κκ\ησίαί 
δοΎμάτωρ, Ή χάρι$ του θ€ου διαφυλάξαί ύμαί ά- 
ψταρταί καΐ ψυχί καΐ σώματι καΐ άρωτέρουί παντόϊ 
άριαροΰ συραρτήματοί. 

Ή ένιστόΧ^ί αΙΗΊΐ Ύέ^ρατται κατά τοΟ Βαρλαάμ καΐ τωρ 
λατα^οφρορούρτωρ, 

3© (φ. 298 α). "'Απο8€ΐίΐ5 σαφής ν€ρΙ των ΙνζνμΛύν 

και ΟΤΙ ου χρη κοινων€ΐν τοΐ9 αζνμχίΐς" 

3 1 (φ. 3^4 ^)* *^ Φ«τίον του αγιωτατου πατριάρχου 
Κβ»νσταντινονπ^λ€»9 2υναγωγαι καΐ άπο8€ί^€ΐ9 ακριβ€Ϊς 

συρ€ί\€^μέραι ίκ τ€ σνροδικωρ καΐ Ιστορικωρ 'γραφΟ» ΊΓ€ρΙ 
αησκάπωρ καΙ μητροτοΧιτωρ καΐ λοιπβΐτ Μρωρ άρο^καΐωρ 
έκκλησίοστικώρ Ι^ητημάτωρ,^* 

"Αρχ. *Ερ ψΓοίοα φαίρορται πβπραχότει οΐ *ΡωμαΙωρ 
ψταραλόΎωί. Έπί ΚωρσταρτΙρου \ιβ4ριθί 6 'ΡωμαΙωρ 
μ€τά τΐ7^ τηί ύψΓ€ρορίαί έψτάροδορ. ΤΑ. ΤοΟ αΰτοΟ 
Περί ψΓΐστ€ω$ 6μο\θΎία έτιστοΧη ρκ• 

*Εν μ4σοα τούτοΐί τόί$ τοΰ Φωτίου Αρχεται έρ τφ κώδικι 
Ύραφ^ί έτέραί χ€ΐρ6ί (XV. αΖωρ,). 

32 (φ. 309 *)• "Μι/νι Φ€υρουαρί<ρ ινδικτ. {' ίτους 
,'δΤΧί^ζ' Π€ρι /ϋΐ6τά^€σ€ω5.'* 

*Αρχ. Ό μέγαί τατηρ καΐ φωστηρ τη$ οΙκουμ4ρηί 6 
&Ύΐοί Τρη^όριοί 6 θίολόγοϊ, έψτίσκοψτοί Ύ€ρ6μ€Ρ09 
ΣασΙμωρ, ί^έΡίτο καΐ '^αξιαρζου^ €Ϊτα έρ τ^ δ^υτέρ^ 
συρόδφ τωρ ρρ' ιτατέρωρ, ΤΑ. *Οχ«ι 9^• «ταλοΟν^ται 
οΐ τόκοι οΐ εκατοστιαίοι τηί \ύτρα$ καΐ συμψτοσου- 
μέρηί €ΐ$ ρομίσματα έκατόρ άλλ' €ΐί οβ' ού τοΰ πα- 
ρόρτοί \4ύ€ιρ καιρού, 

33 (φ• 3'3 β)' "Του σοφωτάτον κυρου Μιχαήλ τοΟ 
ΨιλλοΟ Έρωτοαποκρίσ€ΐς." 

"Αρχ. ΌίΓοΙαρ 6φ€ί\ομ€Ρ ^χβο' διδασκαΧίαρ έκ τωρ 
ρυρί βηθησομέρωρ δίκτήρ, ΤΑ. "Οτι κατά ^^^ κί' Μαρτίου μηροί^ καθ* ηρ ό €ύα'γΎ€\ισμόί τοΰ Γα/3ριι^λ 
ί'γέΡ€το, έβδομη €Τΐ57χαΐ'€ΐ', δ έστΙ Σάββατορ, 

34 (Φ• 3^5 β)' "Άπο Τ179 ^πιστολτ^ς ην έγραψαν 
οί ΚωνσταντινουπολΓται προ9 τον πάπαν *Ινοκ€ντιον, 

μ€τά την άλωσιν." 

"Αρχ. Εύχ€ρώί €Ϊχομ€Ρ δέσποτα καΐ αύτοΙ άτάραι 
τ^$ διοικήσ€ωί. Τέ\. *Οφίί\ουσα γίρ€σθαι χαρ^ ^μωρ 
μ€τά τηρ τ€\€υταΙαρ €ύχ^ρ τωρ συράξ€ωρ, 

*0 δΚοί κώδίξ ^στ( τιΚφόβρωτοί ττίρΐ τά Ακρα, 

928. 63. Χαρτ, 4. XVI. 
Ι, Τ€τράστιχα Ιαμ,βικά έπιγράμμΛτα (άκ€φ,) 

€ΐ$ ττιρ Παλαιοί" καΐ Καιρηρ Αιαθήκηρ άραφ€ρ6μ€Ρα. 

2, " "^ιυναζάρνον συν ®€ω της συνόψ€ως των αγίων 

τοΰ δ\ου χράρου, 6θ€Ρ τέ ίκαστοί καΐ έκ τίρωρ ίφυ καΐ έρ οΓι 

χράροΐί καΐ €Ϊτ€ τόρ δώ. μαρτυρίου έίτ€ τδρ δι* άσκήσ€ωί έδέξατο 

στέφοΜΟΡ,** Σβχτ. — Φ€βρ, (κο\οβ,). 

929. 64. Χαρτ. 4. XV. 
" 2υν(ΐίοίριον συν Θ€(Ρ άγίφ Τ179 σνν6φ€ως των αγίων 
τοΰ δ\ου χρύνου κτ\. ώί έρ τφ ύπ' άρ. 928 (63) Σ€πτ, — 

φ€/3ρ. — *Ερ τέ\€ΐ *Ετ€\€ίώθη τό ψταρόρ Συραξάριορ έρ 
μηρΐ Μαρτίου έρ ίτ€4 ^5""^μ/3' ( = 1434) καΐ οΐ άραγι- 
ρώσκορτ€ί €ΰχ€σθαΙ μοι τοΰ Γ^ώργίον καΐ Ύράψίΐρ 
ιίθ€\α ακροστιχίδα έδικήρ μου άμ€ χαρτΧρ ούκ ίχω," 

930• ^5• Χαρτ. 4. XVIII. 

" Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλ^ον άρχιιπισκόπου 

Καίσαρ^• Καππαδοκίας Έρμηνία €ίς τον προφητην 

Ήσαίαν." 

*0 κώδΐξ ^στι τιΧφόβρωτοί τ€ρΙί τά &κρα, 

931. 66. Χαρτ. 4. XIV. 

Εν0ν|ΐ£ον τοδ Ζνγαβηνοΰ Έ^ι^σΐ9 του Ψαλτηρίου, 
Ίδ. καΐ κώδ. άρ. 924 (59). 

932• 67. Χαρτ, 4. XV. 

"'Ι«άννου τοδ ΚαντακουζηνοΟ Κατά της των Σαρα- 
κηνών αΙρ€σ€ως και Άπολογίαι υπ€ρ της χριχττιανυζης 
πίστ€ως, ως και λόγοι κατά Μακί/ϋΐ€^." 

"Αρχ. Ή τοΟ βιβλίου ύψΓ6θ€σα τοιάδ€ τΙ$ έστιρ. 
*Αχαιμ€νίδηί τίί, €ΐί Αρδρα$ έλαύνωρ ηδη, τηρ τύχηρ 
ούκ άγ€ΡΡ^ί...€ρ6μιξ€ μέγαρ τιρά τ6ρ Μωάμ€θ €Τρ€ 
καΐ ΤΟΡ ρόμορ αύτοΰ, 

933• 68, Χαρτ, 4. XVI. 

Ι, " Έκκλι/σιαστικ09 διάλογος ^ν Χριστφ τφ Θ€φ 

ημών, Τοΰ ταπ€ΐνοΰ Συμιών άρχκπιοΊί^που θιο-ταλονίκη* 

Διάλογος 

έρ Χριστφ κατά τασώρ των αίρέσίω» καΧ ΨΓ€ρΙ τηί μ&ρηί 
ΊΓίστ€ω$ τοΰ κυρίου καΐ θ€θΰ καΐ σωτηροί ^μώρ *1ησοΰ Χρίστου, 
τωρ ΐ€ρωρ Τ€\€τώρ τβ καΙ μυστηρίωρ τάρτωρ τηί έκκΧησ^ί 
ούδέρ αύτοΰ ϊδιορ κ€κτημ4ροί άλ\* έκ τωρ ά^ίωρ Ύραφωρ καΐ 
τωρ χατέρων έρανισθ^Ιί αύτφ καΐ συρτίθάί κατά δύραμιρ, άτο- 
Χογίαί διδούί έκάστφ τφ κατά καιροΰί ήρωτηκότι,** 

2, " ΤοΟ αντοΟ *Έ»ρμην€ία π€ρι τ€ του θιίου ναοΰ 
καΐ τωρ έρ αύτφ, ΐ€ρέωρ τ€ Χ€ρι καΐ διακόνων, όφχΐ€ρέωρ τ€ 
καΐ τωρ Ζρ ίκαστοί τούτωρ στοΧωρ ΐ€ρωρ τ(ριβά\Κ€ται* ού μψ Θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ2 ΧΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 83 άλλα καΐ ψπρί τψ θ€ΐαί μυσταγω^ίαί^ λύτγορ έκάστφ δίδουσα 
των έν αύτ^ τ€\ονμ4»ων θ€ΐω$, καί τοΐ( ίν Κρήτχι €ύσ€βέσι 
ξίΐτήσασιρ άιτοσταλέΐσα,^* 

3- [ΤοΟ αντοδ] " ΈρμίΙνίία συνοτττικη 

κατά δύναμιν εΐί τό τηί ορθοδόξου καί άμωμήτου ψτίσηωί των 
Χρίστιανών θύον καΧ ΐ€ροψ σύμβοΧον. " 

4- " 'Έ#Γ^€σί5 το6 αντοΟ άναγκοΛοτάτη 

Πβ/)^ των του ΐ€ροΰ συμβόλου ρήσεων, δθεν συν€\4γησαν καΐ 
κατά τίνων αύται έ^κείμεναί €ΐσιν" 

5• ** Ίΐ€ρί€κτικά ως δυνατόν τη% μόνης των Χρι- 
στιανών 7Γΐσ'Τ€ως κ€φαί\αία δωδ€κα, 

4τ€ρ τινίί άρθρα καΧοΰσι τη$ τ/στίωί, σαφ4στ€ρον συντΐθέντα 
χαρά του ταιτεινοΰ άρχΐ€ΐη<ΓΚ(>ιπ>υ θισσαλονίκη* Σν|Μών, καΧ 
δτι ταΰτα ττεριέχα τό θείον σύμβοΧον, καί ψτερί των τεριεκτίκων 938• 73• Τίαίττ, 8. XIV. (σ. 66). Ι. αρετών. 6. "Τον αντοδ Άποκρισ€ΐ9 πρ09 τινας Ιρωτησ€ΐς 
άρ\ΐ€ρ€ως ηρωτηκξττος αντον." 

7- " Το€ αντοΟ ΊΙερΙ ί€ρωσννης 

Ίτρόί τ(κι των εύΧαβών μοναχών Ιεραίί διακονίαί ήξιωμένον, 
"Έτ* καΐ του αρχιερέων εΙ% τόν του χρεσβυτέρου τεΧουντοί τότε 
βαθμόν," 

8, Ίϋίναζ των ν€ρΐ€\ομ€νων (XIX. αιών.). 

934* ^9* Χαρτ, 4. XIX. 

" ΧρΜΓΓοφ^ρου μοναχοΟ €κ της σκψ'€ως του τιμίου 

Προδρό/χου Λόγο9 εγκωμιαστικός €19 την συλληψιν της 

θεομήτορος "Αννης" 
*Εν τξ καθωμίΧημένχι, 

935• 70• Βο/4^. 4. μικρ. XIV. 

Ι (φ. Ι α). Κανον€9 ομοφωνίας των Ευαγγελίων 
(ακ€φ.). 

2 (φ. 8 α), θβοφνλάκτον Βουλγαρία* *' ^Επίτομη των 
του Χρνσοστόμον εζηγητικών, ΊΙροοίμιον €ΐς το αγιον 
Εύαγγέλιον." 

3 (φ. 13 **)• Τ€τρα£υαγγ€λον. 
4• ^ννα^άρ^ν των μηνών. 

936• 71, Χαρτ. 8. XVIII. (σ. 770). 

" 'Βιβλίον καΧουμενον * Ανθολογία ΐ€ρα 

μεταφρασθείσα εΐι τό άψτΧουν εΙ$ ώφέΧειαν τίαν άνα'γο'ω' 
σκόντων.,.φψχδ' Μαρτίφ δ' ημέρφ Αευτέρα 4ν τψ άγιονύμφ 
δρει τοΰΆθωνοί" 

Φέρει καΐ την ειπΎραψην ***ΕκΧογη εΙ$ διαφόρουί ύιτοθέσεΐί 
έκ των Ρητών τη$ 'Α^ίοΛ Γραψη9 καΐ Αλλωΐ' θείων ιτατφβιν 
μεταφρααθέντων εΐί άτλ^ΐ' φράσιν.** 

Έν τΑ€ΐ φψνδ ( = 1784) Μαΐ(μ λ' ημ4ρ^ ΙΙαρασκευη^ 
έΎράφη ίν τη σκήτη του αΎίου ΑημητρΙου, 

937• 72. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. "'ΙβΜίννον τοΰ ΧαλΐΓη8ών (^) Όμιλίαι εκάστης 
Κνριοικ^ς τον όλου ^νιαυτου*^ 

2. "Έρ/ιι;ν€ία του θεοφιλέστατου αρχιεπισκόπου 
Βονλ'γαρ£α9 θβοφνλάκτον €ΐς τα εωθινά ευαγγέλια," **Έπι<ΓΓθλι/ μονάσαντος αμαρτωλού και (ενόν 
προς μοναχρν γε ΦίΧιππον το γένος Χ.αρσενιτην. 
2. Φιλ(ιπΓθν {λοναχοΟ Διότττρα προ9 Καλλινιΐίον 
έν στίχοΐί τοΧιτικΜ (σεΧ. 2). Ό κώδ^ κοΧοβόί, Χεινόντων 
όΐάγων στίχων. 

Έΐ' τίΧει τό ε^% ίντυχον βιβΧΙον' 

** Πέτρα σκανδάΧου ήτοι διασάφησίί των πέντε διαφορών τηί 
άρχτίί καΐ αΐτίαί οϋση$ του σχίσματος τφν δύο έκκΧησιών 'Ανα- 
τοΧίΚψ τε καΐ Αυτικηί, συντεθεΐσα μέν καΐ εκδοθείσα ύπό του 
ποτέ θεοφιΧεστάτου Κερνίκηί καΐ ΚαΧαβρΙτων έν ΠεΧοποννήσφ 
επισκόπου 'Ηλ£ου Μηνιάτη του Κεφαληνιέωί^ καΐ τυπωθεΐσα 
έν ΆμστεΧοδάμφ, Δατάν^; Ιωάννου τον ΙΙρίΎΚου από Ζαγωραί 
τηί 'Βλλάίοϊ. Χ(τήσιμον ^^γουμαι τούτο τό βφΧιάριον έσεσθαΐ 
ΐΓολλοΓί. 'Ει/ (τει Χριστού 1760." Ή έκδοσίί αϋτη Χείπει 
παρά τφ Βρψτψ. "Ιδ. καΙ κώδ. αρ. 781 (29). 

939• 74• Χ«/>^. 8• Χν^• 

Παλαιά διαθήκη κατ έπιτομην εν κοινοτερ<^ γλωσση 
{κολοβ.). 

940• 75• Χβ/>^• β• Χ^^• 

Έφραλμ τοΰ Σύρου και Αλλβν Λόγοι κατηχητικοί. 

941 • 76. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. (σ. 747). 

Λόγοι και έτγκωμχα Ιν τζ καθωμιλημενη. 

942. 77• Χα/>τ. β. ΧνίΠ. (σ. 807). 

Ι. Λόγοι €19 τα των Κυριακών €υαγγ€λια. 

2. Λόγοι και εγκώμια εις εορτάς, 
"Απαντα έν τη καθωμιΧημένη. 

943• 7^. Χαρτ. 8. XVII. (σ. 288). 

'ΙβΜίννου τοΟ Δα|ΜΜΊ€ηνοδ, 'Ειηψανίον Κνιτρον, θιοδώρον 

τοΰ Στουδίτον, *Ι«άννον τοΰ ΧρνσΌστ^|Μ>ν και Αλλων 

Λόγοι και εγκώμια εις Βεσττοτικάς και θεομητορικάς 

εορτάς. 

Μεταξύ των φ. 52 καΧ 68 έ^κόιπησοΜ τά φϋΚΧα^ ομΘ* ων 
παρενετέθησαν άΧΧη χειρί (XVII. αΙών.)' 1. ^**Αράμνησΐί 
μερική περί του'Άθω δρουί^ τά Χε^όμενα πάτρια." 2. ** Περί 
τηί Ιεραί μονηί των *1βήρων καΐ τηί σεβασβίΐαί εΙκόνο$ τηί 
ΙΙορταίτησαί." 

*Εν τΑ€ΐ του δΧου κωδικοί ΣυνηΧθεν ώδε τη βίβΧω 
τέΧοί. Έτοί φχο' ( = 1670) χειρΙ ΙΙαχωμίου. 

944• 79• Χ«Λ»•. 8. XVI. 

'ΐΜάννον τον ΣχολαστικοΟ Κλίμαζ (ακ€φ.). 

945• 8θ. Χαρτ. 8. XVI. 

*' ^ύνοψις συνοδικών κανόνων ΜατΟα^ον τοδ Βλα- 

■ » >ι 
9ΤΙΐρΐ|• 

946• 8 1. Χαιπ. 8. XVIII. 

Ι. *' *Ιβ•άννον (ΐρ;(ΐ€ΐΓΐσκόπΌυ Κννστανη,νονίΓ^λιω^ 
[τον Νηοτίντοί»] Κανοναριον Βναγορενον νερι πάντων 
των παθών 

11—2 \ 84 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ \€ΊΓτομ€ρω$ καΐ των τούτοίΐ ψτροσφόρων έτιτιμίων, τ€ρί τ€ 
τη$ άγίαί κοιρωνίαί, βρωμάτων τ€ καΐ χομάτων^ καΐ €ύχηί^ \ίαρ 
συμιταθέστατον. ' ' 

2. **Τοδ αντοδ Διακρισ€ΐς και ΙτητίμΐΛ των δια- 
φόρων αμαρτιών και λ€ΐΓτοτ€ρα €^€τασΐ9.'' 

3• " Το€ αγίου Ιωάννου Τα €νιτίμΛα,** 

4• " Π€ρί των €ν εθνικοί^ μολυνομίνων σω/ιασιν." 

5• "Νιίλου τοΟ σοψοΰ Έτταττολι; πρ09 Χαριχλ^ν 
ΐΓρ€σβύτ€ρον" 

6. ** Ιΐ€ρι των άγιων καΧ οΙκονμ€νικων ίιττά σννό- 
δων." 

7• *' Αιηγησις μερική των ΙττιστοΧων 'Αλιξίου, Βασι- 
λικού και Νικολάου Ίτατριάρχον" 

8. ** θ€θδώρου τον μ€γάΧον άσκητον και Ιιη<ΓΝ^ιτου 
Έδέση9 Κ€φά\αία ιΙη)χωφ€λή πάνυ, ρ'." 

9• **Διαδ5χουΙΐΓνσκ6ΐΓουΦοηκη9Τ^9 παλαιάς Η7Γ€ΐρον 
Κ€φ(ίλαια (ίσκι/τικά €κατόν/' 947• δ2. Χα/η-. 8. Χνυ. ΧΥΙΠ. 

Ι. Κανόν€9 δ€σΐΓ0Τΐκών και θ€ομ'ητορικων €θρτών. 

2. Γρΐ|γορ£ου τοδ θιολόγου Λόγοι 

€ν τξ καθωμίΚημένχι, α, ^^'Εξήγησα του έχι-γραφομένου 
\&γου θρηνο$ Τ€ρΙ των τηί αύτοΰ ψυχηί ταθών.*' β'. '^Έξή- 
η^ησίί του Σχετλιαστικοΰ." γ'• " 'Ε^τίγιτσι» διά τήν ματαιότητα 
καΐ άΐΓίστίαν τηί ί^ωηί καΐ τό άνταμικόν τίΚοί όλουνών." — 
** θρηνοί δια των αύτοΰ μ&^ων καΐ τρόί Χριστόν δέησίί^ Τ€ρ2 
λι;σ(ωι του αύτοΰ βίου." — **Έ#τ τοΰ λύγου του κατά έρώτησιν 
καΐ άττόκρισιν." — **'Όν€ΐρον διά τ^ν* Αναστασία» εκκλησία^,** — 
**Διά ταΐί διαφοραΐί τη% ζωη^ καΧ δια τούί ψευδοί αχάδα," — 
*ΊΙ/)όί τούί ΐ€ρ€Ϊ$ τηί Κωνσταντΐρουτ6\€ω$ καΐ €ΐί αύΗιν τί^ν 
χόλιν." — "Προί τούί κα\οτγ4ρου$ όνου έΙναι €ΐί τό κοιρόβιον." 
— "Πρόι τ6ν Έλλι^νιον δια τούί μοναχούί ΐΓαρακι»ητικ6ν" — 
"Τοΰ α^οΟ καΐ Α«λ€ΐ ίίά στράταΐί,'* — •*Είί τήν έν νηστείαχί 
σιωΊτήν/^ — **Είϊ τ^ν άρρωστίαν." 

3. 'Ι«άννου το<) ΧρυοΌστ^μον Λόγοι μ€ταφρασθ€ντ€ς 
€19 κοινήν γλώσσαν υπό Άνασταο'ίου τοΟ Γορ$£ου. 

Αύο Περί νηστεΐαί καΙ έΐί ΙΙερΙ τηί έκ νεκρών άναστάσεωί. 

4• ""Ισον άπβιραλλακτον τον πρωτοτύπου" σι- 
γιΛΛιΌυ Παΐσίου πατριάρχου προ9 τους €ν τω "Αθωνί 
πατ€ρα9 π€ρι πν€υματικών. 

Μίτα^ι^ τών 4ν τίΚει ύχοτ^εγραμμ^ων συνοδικών καΧ *•Ό 
Άθηνων Λάκωβοί" "Εξεδόθη δέ τό σιγίλΚιον 4ν ;τ€ΐ 
σωτηρίφ φψκΙ^' ( = 1727) έν μηνΐ ^οεμβρίφ Ινδικτιω- 
νοί Γ'. 

5. Κανόν€9 των πατίρων κατά ΐΓοφάφραχτιν Ήσαίου 
μονάχου. 

6. Γρηγορίου τοβ θιολέγου Ε 19 την βρα^ντητα, 

7. Βασιλιίου τοΰ |Μγάλου κατά μ€θνόντων. 

8. Τοΰ αΰτοΟ Ε 19 τό Πρ09€χ€ σ€αυτφ. 

9• Τοΰ αντοΰ Π€ρι του μή Ίτροςηλωσθαι τοις βνω- 
ΤΙΚ0Γ9. 

Τά ύτ* άρ. β— 9 τεριέχουσι τό κείμενον μετά, διαστίχου 
έζηΤ^ί<^ί' 948• 83. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. Κυρίλλου 'Λλι{αν8ρ€ία9 Λόγος π€ρι ΙζόΒον ψνχη^ 
και π€ρι τ^9 δ€υτ€ρα9 παρουσια9. 

2. Εκ τον Γιροντικον. 

3• 'εψραΧμ τοΰ Σύρου Λόγο9 και άποσπάσ/ϋΐατα. 

4• " Ο/Αίλια ρηθ€ΐσα τ^ ΐ5"' Κυριακή τον κατά 
Λουκαν €υαγγ€λιΌυ." 

949• 84. Χαρτ. 8. XVI. 

ΝομΌκάνων 
έν τη καθω/ιιΧημένη, Κεφ. υκβ\ ων προτάσσεται ττίναξ. 
Κεφ. α* ΪΙερΙ κριτοΰ ήτοι άρχιερέωί. Κεφ. υκβ' ΙΙερΙ έλεημο- 
σύνηί. Έν τΑ6ΐ Τ(ί^ιι θρόνων καΐ Τά όφφίκια τοΰ ταλατίου. 

950• 85. Χαίττ. 8. XVI. 

Κανόν€9 των Αποστόλων {κολοβ.). 

95 1 • 86. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Βιο9 και πολιΤ€ΐα *ΛντωνιΌυ τον μΛγάλον. 

2. 'Ιβκίννου τοΰ Χρυσοστόμου Εΐ9 την άγιαν Κυριακι^ν. 

3• [Τοΰ αύτοΰ] *' Λαζάρου και του πλουσίου." 

4. θιοδώρου τοΰ Στουδίτου Κατηχησ€ΐ^. 

5. 'Επιφανίου Κύπρου Φυσιολόγθ9. 

6. Βίοι βραχ€ΐς των δ' Ευαγγ€λιστών, 
7• Λόγοι €πτά. 

α'. Περί ά,γάχηί.—^β'. ϋερί ψτειρασμοΰ. — γ ΙΙερΙ φίΧαρτγυ- 
ρίαί. — β'. Ιΐ€ρΙ έλεημοσύνηί. — ε'. ΙΙερΙ φθόνου. — $"'. ΙΙερΙ μετά- 
νοίαί. — ^' ΙΙερΙ έξομοΧοτγήσεωί. 

Τά ύτ* άρ. 1, 3, 4 καΐ 7 έν τη καθωμιΚημένη. 

952. 87. Χαρτ. 8. XIX 

1. " Χριστιανών οδηγία 

δια τηί ΣοφΙαί τοΰ ΣοΧομΛ^οί, όδηγόί τηί συνειδήσεωί^ 
γνωμαι καΙ άτοφάσεΐί, όιτοΰ έρμηνεύουσι τον Χριστιανόν να 
κυβερν^ την συνείδησίν τον. " 

2. ** Καλανδάριον 

μεταγλωτισθέν έξ ουγγαρικηί διαλέκτου εΐί χε^^ν 'ΐωμαΧκψ 
φράσιν όλου τοΰ ένιαυτοΰ καΐ των έφεξίί έλευσομένω» χρόνων 
ταρά τιροί ανωνύμου χρόί χμησι» των φιλομαθών αναγνωστών." 

*Εν τΑ€ΐ 1813 μηνόί *Αχριλίου 28 έν τη κώμη *Αδρα- 
μυτίου χωρίον Φρένελη. 

3* Συνταγαι ^κ τ^9 Σολο/Αωνικΐ7ς. 

953• 88. Χα^. 8. XV. 

Ι. Λόγοι ^πι του £ύαγγ€λιου (ακ€φ.) 
άχό τηί Κυριακηί τοΰ Ύελώνου μέχρι τηί ΙΙεντηκοστηί. 
2. *Ι«άννου τοΰ Χρυσοστόμου και ΈψραΧμ τοΰ Σύρου 
'Ο/αλίαι. 

954• 89. Χαρτ. 8. XV. 

Ι. '^Βαρλβιάμ μονάχου Κατά των €^ ών και αυτός 
€ΐλκ€ τό γ€νος δυτικών *1ταλών λόγοι κ'." 

2. Νι(λου θισσαλον£κη< Λόγος προ9 ΛατΜΌυ9. θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 85 955• 9^• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

" Μ€ταψΛρφωσις του τταΧαιον άνθρωπου 

καΙ του νέου ^έν^σα ήτοι βίβΚοί κατανυκτική Χ€ρΙ τω¥ 

τεσσάρων του άνθρώτου έσχατων μ€ταφρασθ€Ίσα έκ τηί Λατι- 

νίδοί €ΐί την κοινην των 'ΈΧΚηνορωμαίων δίά\€κτον τταρα 

Ιωάννου Κομιντρ^οΟ του Ιατρού." 

956• 9ΐ• Χαρ^• 8• Χνπ. 

Μαρτυρίον των άγιων ΜαρδαριΌυ καΐ Όρ€στου 
έν τ^ καθωμαλημένα. 

957• 92. Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 

Ι. **Άρχΐ7 ^^ ®*ψ ''ν^ υτΓθθΙσ€ω% του παρόντος 
βιβλίου τηί ίχοόσηί μέν ττ/ν άνάμΜησι» τηί Ιδίαί ψυχηί, 
ύιτό α €ύχων Ίτατέρων συν€γράφη Παύλου τ€ φημί καΧ "Μάρκου 
σύν θωμ^ καΐ ^Ιωάννη Αμα *1ακώβφ Αουκ^ τ€ καΐ "ΜακαρΙφ νρόί 
6ν εστάλη αΰτη χαρά μονάχου του Δαμα<Γκηνοΰ Πέτρου* 
συνΈρτγίι^ί δ€ τριών άρχΐ€ρ4ων ών α2 €ύχαΙ συνήργησοΜ τφ λ&γφ, 
τη δέ συμβουλή ωφέλησαν μίγάλωί." Λόγοι κδ', 

2 . '* ' ΑνίΜΓΠΜΚου ιτατριάρχου * Ανηοχ€(α$ καΐ ΚυρΛλου 

'Έκ^€σΐ9 συντο/ιος 

τηί ορθοδόξου νίστ€ωί κατ* έρωταιτόκρισιν, *λναστάσιοί 
έρωτμ καΐ άιτοκρίνεται ΚύριΧλοί.** 

3• "Έκ του βίου του άγιου Νηφωνος του €ν Κων- 

<ΓΤανΤΐνθν7Γθλ€1. " 

4. " Του α^ίαυ Κ<κηανοΰ του 'Ρω/χαιΌν Πιρι των 
οκτώ της καχίας λογισ/Αων." 95^• 93• Χαρτ. 8. XIX. 

Ι. *'Τοΰ τΓοναγιωτάτον καΧ σοφωτατου πάνα καΐ 

πατριάρχου της μ€γαΧουπ6\€ως 'Αλιξαν8ρ€£α9 κυρίου 

κυρίου Γ€ρασ^μιου Είς τ€^ν€ώτας." 

2. Ι^ύχη της €ξομολογησ€ως, 

'λμψ6τ€ρα έν τη καθωμιλημένη, 

» 

959• 94. Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 

Ι . ^ίάφοροί €ν\αί (άκ€φ. ). 

2. * Ακολουθία του μχκρου άγιασμχ>υ, 

3• Άποστολοίυάγγιλα της ίβ^μάΒος, 

4• " ΒιΌς και πολιτ€άι τ^9 όσιας μ,νρ-ρος ημών 
Τ^υπρα^ίας μεταφρασθείς εΙς την κοινην γλώτταν πάρα 
Ιγνατίου [Πγτρίτση ;] τοΟ Χ£ου." 

5• *' Ιστορία Διονυσίου Ιερομόναχου του ρητορος 

του άσκήσαΐβτοί έν τη σκήτη τηί με^άληί λαύραί, κοιμηθέντοί 
δέ έν (τη ,^'/κδ' "Οκτωβρίου ,Γ'." Έν τη καθωμιλημένη, 

96ο• 95• Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. Μαρτυρίον του αγίου "^ιλβεστρου (άκεφ.), 

2. Αθανασίου 'Αλφ&νΒριίαφ Προς τους άποταζαμενους 

αρχαρίους» 

3• Έκ του Γ^ντυ€θΰ διάφορα, 

4. ΊιΠΓολύτου τοΟ Θηβαίου Έκ του χρονικού αΰτοΰ 
συνταγ/χατος. 

5. Τινά π€ρι συνοδών και αίρίσεων. 6. "Του πατριάρχου * Αντιοχείας [θιοδώρου τοΟ 
Βαλσαμ^νο« ;] * Αντιγραφή προς τον άρχιεπίσκσπον 
Τρα8αίνης περί άζύμων." 

7• " Π€ρι Φραγγών και των λοιπών Λατίνων." 
8. ** Πώς ^€1 7Γΐστ€υ€ΐν €ίς την άγίαν Τριάδα 
καΐ εΐί τον κύριον ήμων 'Ιησοΰν Χριστόν " κατ* έρώτησιν καΐ 
άτάκρισιν, 

9- Έρωτ7;σ€ΐς Βαο•ιλι£ου τοΰ μιγάλου και Γρηγορίου 
τοΟ θιολ^γου. 

ΙΟ. Έκ των αποκρίσεων του αγίου Άναστα<Κου του 
2ιναιτου. 

11. Π€ρι €^ο/ιολογ)/σ€ως και κοινωνίας. 

1 2. Που συμφέρει προςφερειν τα χρήματα Ιν ^κκλι;- 
σίζΐ η εις τους π€ντ/τας. 

13. '^κλογη γνωμών ίτατέρων 7Γ€ρι διάφορου ύλης. 

96ΐ. 9^. Χα/η-. 16. XV. 

Πατφΐκόν 

^ΐ' φ καΧ " φυσιολοτγικόν καΐ χίναξ του καθενόί ^^φου" Προ- 
τάσσεται ιτίναξ του δλου άκριβηί έν κεφ, νε' . 

*962. 97. Χ»Ρ^• 4. Χνπ. σ€λ. 2. 

Εΰαγγ€λιον. 
Κοσ/α€ίτα( ύχό ώραΐων έπιτίτλων καΐ αρχικών •γραμμΛτων, 
των Ίτλείστων ερυθρών. Έν τέλει ^Ετελειώθη τό τταρόν 
θείον καΐ Ιερόν Εύαγ-γέλιον τό καθ* ^^μερούσιον διό. 
χειρόί ΊΑατθαΙου Ιερομόναχου καΐ νρωτοσυγ-γέλου 
τηί μεγάληί έκκλησίαί του έκ ΠωΎωϊαννηί έχΐ του 
ευσεβέστατου καΐ φιλοχρίστου /3ασέλ^ω$ ί^μών καΐ 
αύτοκράτοροί πάσηί 'Ϋωσίαί κυροϋ Θεοδώρου Ιωάννου 
έν τη θεοσώστφ ττόλει 'Άοσχοβί^ έν ?τβι ,ξρδ' μηνΐ 

*Οκτωβρίφ Ινί^ ι ( = 1595;). Τό περικάλυμμα κοσμείται 
έξωθεν χητό τεσσάρων κομβίων ένεχόντων κρυστάλλουί^ ύφ* 
οϋί διαφαίνονται μικραΧ εΐκόνεί. 

963• 9^• Χαρτ. 4. XIX. 

** * Ακολουθία τών οσίων και θεοφόρων πάτερων ήμων 

τών έν τφ ορει του "Αθω διαλαμψάντων, ψαλλομένη τη 

Ίτρώτη Κυριακή του "Ματθαίου, ήτοι μετά την Κυριακ^/ν τών 

άγιων ίΐάντων." *Εν έτει σωτηρίφ φωνη' φ' ( = 1858) κατά 

μήνα Αΰ-γουστον. 

964• 99• Χ^^Ρ'"• ^ XVII• 

Μι/ναΐον Ιανουαρίου ιγ' — λα'. 

965• ΙΟΟ. Χαρτ. 4. XVI. XVII. 

Ι. Ψαλττ/ριον (XVI.). 

*Εν τέλει *Ετελιώθη τό ταρόν "ί^αλτήριον έχΐ ίτουί 
^^Ι,ς-' έν μηνΐ Μαίω ιη' ( = 1588) καΐ άφιερώθϊ εΐί τ^ν 
άγίαν μον^ν του άγιου καΐ θαυματουργού "Νικολάου, 
του Σταυρονικητα. Έιτεται δέ τφ σημειώματιτούτφ σταυροί , 
ου κάτωθεν θύτηί Κουκου^έληί, 

2. ""Υ/Ανοι τριαδικοί κατ ηχον." (XVII.) 

Έΐ' τΑ« "Έτουί ^ζρν έν μηνΐ Ιουλίου κγ' ( = 1672). 966. ΙΟΙ. 

Ι. Τριωδιον. Χαρτ. 4. XVI. σ€λ. 2. 86 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Έΐ' τΑ£ΐ Μόλ(ΐ έφ€ύμο¥ τέρμα του Ύριψδίον, θ€θΰ 
τό δωρον καΐ Χρίστοφόρου ΐ€ρέωί του *^\€υθ€ρΙου 

χίί/). "Ετουν ,^λ' Ιρδ^ ι' έν μηνΐ Λουνίφ (1522). 
2. Όδτ/γάα προς €νρ€σιν των αορτών του Ιτου?. 

967• Ι02. Βομ/3. 4. XIV. σβλ. 2, 

Εναγγ€λιον ((ΐχ€φ<ιλον). 

'Εϊΐ' τΑ€( ΈΓλη0€ τέρμα δόξα τφ δ€δοκ6τι έτου$ 

,^ωκζ' ΐ¥δ. δ€υτ€ρα9 ( = 1319) διά, χαροί θ€θδοσΙου 

ιερομόναχου. Διά συνδρομηί καΐ εξόδου Μ(χαΐ7λ 

Ιερέωί του Ϋοδωάμψτέλη. 

968. 103. Χα(π, 8. ΧνΠ. 

'Μ.ηναΐον Μαίου. 
Έΐ' τΑα θ€θΰ τό δωρον καΐ 'Ν€κταρίου τόνοί, 

969. Ι04. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Μι/ναΐον Α€Κ€μβρίου νη — ^λα'. 

*'&ν τέ\€(. Τό Ίταρόν μηναΐορ έγράφη χ€ΐρΙ Κυρίλλου 
μονάχου έν Ιτ€4 ^ξ'ρκ ( = 1612). 

970. 105. Χαρτ, 8. XVII. 
Ι. ^ηναΐον Μαρτίου. 

2. " 2τίχΐ7ρα θεοτόκια τα πρώτα των ι/' τίχω^' /Λ€τα 
και των δογ/ιατικών.** 

97 1 • ΐθ6. Χα/Μ-. 8. XV. 

" Π€νη7κοστάριον 

σύν θ€φ &Ύΐφ χ€ρίέχων την χρέτουσαν αύτφ άκοΧουθίοΜ 
ά,ρχόμενον άτΓΟ τ^( Χυριακηί του Πάσχα μέχρ*. των ά•γίων 
ΤΙάντων (κολο/3.). 

Τά φύΧΚα 1 — 12 €ΐσΙ Ύ^γραμμένα χειρί του XVI. αΙώνο$. 

972. Ι07. Χαρτ, 8. XV. 

Μηναΐον '2ι€7ΓΤ€μ,βρίου, 

973- ΐθ8. Χαρτ, 8. XVI. 
Ι. Μηναΐον ύί€Κ€μβρίον α — ιζ', 

2, Μνημόσυνα των άγιων προπατορων (κολο)8.). 

974- 1 09• Χαρτ. 8. XVII. 

Μηναΐον Αυγούστου. 

975• "θ• Χα/>τ. 8. XVI. 

Ι. Βίος τ^9 άγιας Ματρωνας (ακ€φ.). 

2. Μι/ναΓον Ιουλίου. 

3. ΒιΌς μάρτυρος τίνος (άκεφ, καΙ κολοβ.), 

97^. III. Χα/Μ•. 8. XVI. 

Μι^ναΓον Μαίου (κολοβ,). 

977• 112. Χαρτ. 8. XVI. 

" ΤυτΓΐκόν τ^ς έκκλησίΜτηκης ακολουθίας 
τη$ έν Ί€ροσο\ύμοα άγίαί Χαύραί του όσΙου καΐ θεοφόρου 
τατρόί ^ιμων Σάββα." 

^Έγράφη έτΙ έτουί ^ξοβ^ Ινδ, ^ (=1564) Χριστό- 
φορου μονάχου. 978. ΙΙ3• ^αρτ, 8. XIX. 

*Κκολχϊυθια άγ, Φιλαφετου τον Ιλ^ημονος. 

979• 114• Χαρτ, 8. XVI. 

Μτ^ναΐον * Απριλίου. 

9^0. 115• Χαρτ, 8. XVII. 

Μι;ναΓον Νο€/Α)9ριου ΐ€' — λα'. 
...Έν (τ€ΐ ,ζρΐΓ€ έν μηνΐ 'Οκτοβριφ κδ' ( = 1676). 

9^1 . 1 1 6. Χαρτ. 8. XVI. 

Μι;να(ον Όκτωβρίου. 

9^2. 1 1 7. Χαρτ, 8. XVII. 

Μι^ναΓον ^€πτ€μβρίου, 
...Έν ίτ€ΐ ^ζρνδ' έν μηνΐ Αύ-γούστφ Χ ( = 1676). 

9^3• 1 1 8. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. 'Ιωάννον τοΰ Χρυσοστ^μιον Αειτουργία, 
2, ΒβΗπλ^ον τοΰ |Μγάλον Αειτουργία, 
3• Η λ€ΐτουργία των ΊτροητγιασμΛνων, 
4• ** Ακολουθία του αγιασ/Αου του κατά μήνα γινο 
/χ€νου. 

5• ^^Εύχη συγχωρητίκη.** 

6. " *Αποστολθ€υάγγ€λα διάφορα." 

7- " 2€λΐ7νΐ75 ιτυκλοί και νόμοι και φασεις,^^ 

984. 1Ι9• Χα/Μ•. 8. XV. 

Ι. 'Ιωάννου τοΟ Χρνσοστ^ι&ον Αειτουργία, 

2, ΒααΓΐλι(ον τοδ |ΐτγ(ίλον Αειτουργία, 

3. Εΰχΐ7 ονγχωρητικη προς τους μέλλοντας /Α€τα- 
λαβεΐν, 

*9^$. Ι20. Χαρτ. 8. XVII. 

Τ. 'Ιωάννον τοΟ Χρυσοστ^|ΐον Αειτουργία. 

2, ΒαΐΓίλιίον τον |Μγάλον Αειτουργία. 

3• *Η λειτουργία των ιτροηγιασμενων. 

4• " Ακολουθία του μικρού άγκκτμου,'* 

5• Εΰ;(αι πέντε. 

*ΈιΤ€\€ΐώθησαν αΐ τρ€Ϊ$ ΧίΐτουρΎΐαι σύν τφ μικρφ 
ά7*ασΑΐ^ καΐ αΐ νέντ€ €ύχαΙ Α€Κ€μβρίψ ιβ' "ί/μέρς, 
β' έτουί ,ίρλ7' «νί. η' (=1625). θύτηι Ίςρόθεοί έκ 
Κύτρου νήσου τό όί έττΙκΧιον Χατ^η$ 6 Κουκουξ'έΧην. 

Κοσμείται ύττό τ€ριτέχνων αρχικών γραμμάτων. 

9^6. 121. Χαρτ, 8. XV 

Μηναΐον Αυγούστου. 

987• 122. Χαρτ, 8. XV. 

Μηναΐον "ί^οεμβρίου. 
Φύλλα τινά. έν τζ άρχ^, τφ μέσφ καΐ τφ τέ\€ΐ €ΐσΙ γίγραμ- 
μένα χ€ΐρΙ του XVII. αΐώνοί. 

9^8. 123. Χαρτ, 8. ΧνίΠ. XIX. 

Ι. Καν()ν€5 παρακλι/τικοι €ίς τον αγιον Νίκολαον. 
2. Μ€γαλυνάρια εις τον αύτον αγιον. θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 87 *Ε¥ τΑ€( Δ(ά χ€ΐρ6ί Ζαχαρίον ΐ€ρομονάχου φωμβ* 
( = 1842) ^θ€μβρίου 10 Σταυρόν ικήτι^, 

3• 1^ναγγ4λια δυο, 

4• ΟΓκοι κατ άλφάβητον €15 τον αγιον Νίκόλαον. 

5• 2τ6χοι ίζ €19 τον αγιον Νικολαον. 
Έΐ' τέΧα Κατά μήι^α *Ιαν¥ονάριον 1845. 

989. 124- Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Ι. Εις τον μ€γαν €σΐΓ€ρίνον της άγρνίΓνίας ψαλμός 
{Μακάριος άνηρ). 

2. Πθλν€λ€09. 

3. '* Έκλογΐ7 ουλλ€γ€ΐσα τταρα Νυτηφόρον τον Βλ^ή- 

δον$ φαλλομΜτη €ΐ9 τά9 τον ολ,ου χρόνου (βίΰ)" 
Έ^ τ^λβιΈτοϋί ςι^91 («0=1791) 'λτριΧίον V• 

990. 125. Χα/»^. β• Χνπ. 

Ι. *Ι«άννον τοΟ Χ|ΐυ<Γ00Ύ^|Μ>υ Λ€ΐτουργ(α. 
2. Βασ«λ^^ον τον μ^γάλον Α€ΐτουργία. 
3• *Η λ€ΐτονργία των ΐΓροηγιχυσμ^νων. 

4. Απόστολοι Ιορτών κατ 4κλογην, 
5• ΆτΓοστολθ€ναγγ€λα. 

991 • 126. Χαρτ. 8. XVI. 

Προφι;τ€ΐών αναγνώσματα και ^^αΐΓοστ€ΐλάρια. 

992- 127. Χαρτ, 8. XV. 

Τ€τρα€νάγγ€λον {ακ€φαλον και κολοβόν), 

993• 128. Χα^. 16. χνπ. 

Ι. *Ακολου^ια τον μχκρον αγιασμον. 

2, Ι^νχη συγχωργρ-ικη, 

3* *Ιδιο/χ.€λα του ΐίατα τι; ν ημ€ραν αγιον. 

4• Εΐ9 την κοίμησιν της ®€θτόκου (Πάσα ι; γη 
άλαλά(ατ€), 

5• **Όταν σταυροί πάθος νοστηματος /ιΐ€Το, της 
αγια9 λογχι/9." 

994• 129- Χαρτ, 8. XVI. 

*Α7Γ()στολθ9 (ακ€φ<ιλθ9). 
Έν τΑ«4 ΕΓλΐ70( τέρμα του Αποστόλου τό δέΧτιον 
,ζξβ' ίτ€ΐ ηΧΙου κύκΧοί «', σ'€Χή¥ηί κύκΧοί ιβ' ίν μηρΐ 
ΊουνΙφ ιζ"" Ινδικτ, Γ*. ΚαΙ τό μ^ (το$ φαί¥€ται δν τό 1553| 
νρ^η δ συμΗτΓτουσίΜ οΐ άναγ^-γραμμένοι κύκΧοι ηΧίου καΐ σ€• 
λτ^ι^ί, άλλ* 6μωι τοΰτο οϋτ€ ττρ^ τό ^ξξβ' άΜτατοκρΙ^^ται, οϋτ€ 
ττρόί τ^ν Ινδικτιωνα συμφωνεί, 

995• Ι30• Χαρτ. β. XVI. 

Ψαλτ>;ριον (ακ€φ<χλον). 
Έτ€Χηδθην τό "^αΧτήριον διά χαρόί έμοΰ *λντο- 
νιου υ'ιοΰ λάσκαρη έκ Γάλατος... 

996• 131. Χαρτ. 8. XVI. 

ΜηνοΛον Ιουλίου και Αυγούστου (αχ€φ.). 
ΊέΧοί σύν θβψ άγί^ '^'^» ιταρούσηί άκοΧουθία$ (ν 
{τ€ΐ α'^ψηΤί^ ( = 1537) τηί έκ Χρίστου Γβ^^^>σ6ωί, έκ δέ τηι του κόσμου κτήσ€ω$ ,ί^ω^ί**. Ή άνό ιττίσβωί 
κόσμου χρονοΧνγία ίσφαΧται τροφανωι. 997• 132. Χαρτ, 16. XVI. 

1. ** Κανών του άγιου Κοσ/ΐΛ." 

2. "Πθλυ€λ€09 

φαΚΧόμ€νο9 4ν ταΓ( δ€σνοτικαΐ$ έορτΜ καΐ έν ταΓ( μνήμαΐί 
των δοξμξομένων δ.'γίων Ίπριίχω» καΐ τά( καθ^ έορτην έκΧογάί, 
άρμοδίωι έρανισθίίσαί χαρά τινοί μονάχου ^Λναίτου," 

998• 1 33• Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

1. ^ΚκοΧονθία τον μικρόν αγιασμον» 

2. Βαατιλιίον τοΰ μεγάλου *Έζορκισμ6ς προς τους 
πάσχοντας νπο δαι/χονων. 

3• Έινχαί τιν€9. 

4* Τα ια' €ω^ινά €υαγγ€λια. 

5• ΤυίΓοι €7Γΐστολών 7Γρο9 ΐ€ρωμ€νονς 
έν τζ καθω/ιιΧημέν^, 

6. Τά£ΐ9 7Γ€ρι €ζομολογησ€ως. 

7. Ακολουθία τ^ς ΐίοιν^9 7Γαρακλ7σ€ω9. 

999• ί34• Χαρτ. 16. XIX. 

Ι. Ακολουθία τον μικρόν αγιασμον, 
2. "Του άγιου ΐ€ρομάρτνρος Μοδέστον *Α7Γθλυτι«(ΐον.'' 
3• Εύχαι τιν€9. 

ΙΟΟΟ. 135- Χαρτ. 8. μυ^ρ, ΧνΠ. 

Ι. Ακολουθία ν€κρωσιμος {άκίφαΧος), 
2, Κανόν€9 ν€κρωσιμοι. 

ΓΟΟΙ. 136. Χαρτ. 16. XIX. 

*Ακολου^ια του Λυρικού. 
φωΧΥ φ€υρουάριοί κη (=:1833). 

Ι002. 137. Χαρτ. 16. χνπ. 

*Ακολονθία τον μικρόν αγιασμον, 

Ι003. 138. Χαρτ. 16. XVIII. 

"* Ακολουθία Τ79 άγια9 ^ν^6ζου και καλλινίκου 
μάρτνρος Θω/χαΐδθ9." 

ϊΐ€ριβάΧΚ€τα(, ξξωθ€ν διά φύΧΧου (Π(ργ. 4. XIII. σ^λ. 2) 
ΐΓ€ρίέχοντο$ ΰΧην έκκΧτμτιαστικήν, *ιοο4. ΐ39• 

Ι. " Κανών π£ίρακλΐ7τικο9 Χαρτ. 16. XIX. τρόί την χάνσοφον καΐ χαρθίνομάρτυρα νύμφην του Χρίστου 
Α1κατ€ρίναν^ ψαΧλόμίνοί έν τ^ του ΣίΡοΧου δρουί χοΜσέχτφ 
"Άονχι έχΐ τζ έν ταύτ^ έΧ€ύσ€ΐ διαφόρων εύσίβων Χριστιανών 
χροσκυνήσ€ωί χάριν 1844." 

"λρωθεν έν τ ψ έχιτίτΧφ κοσμήματι Χε2ρ Άθωνίτον 
μονάχου. 

2. Τροπάρια €ΐς την αντην. 

3• Μ€γαλυνάρια €19 την αντην. 

1005• 140. Χαρτ. 16. χνπ. 

Ευ;(αι και ακολουβιαι €19 άνωνυρΌυ9 άγίονς. 88 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΙΟθ6. 141. Χα/)τ. 8. ΧΥΠΙ. 

'* * Ακολουθία των οσίων και θ€θφόρων Ίτατίρωνημων 
τον Αιγυπτίου και του Άλι^ανδριως." (κολοβ,). 

1007• 142. Χα^. 8. XVII. 

Ακολουθία η^^ απότομης της Τίμιας κιφαλης τον 
Προδρό/χου {κολοβ.), 

ΙΟΟβ. 143. Χα^. 8. ΧνΠ. 

Ι . • Θ€οτοκαριοΐ'. 

*Ερ τΑ«...θ€θΟ το δώρον καΐ τόκοϊ Νεκταρίου. Έ- 
Ύράφη τό ιταρόκ θεοτοκάρι έν (τα ,ζρλ^' μτίνΐ Μαρτίφ 
ιβ' ( = 1627). 

2. Κανόν€9 €19 τον αγιον Νικόλαον. 

3• Κανον€ς €15 την ®€θτόκον. 

♦Ι009. 144. Χαρτ, 8. XVII. 

Ι. Ακολουθία του αγίου Νικολάου. 
ΚοσβίΐΐταΛ ύτό τηί €ΐκ6ΐΌί αύτοΰ, 

2. Ακόλουθοι του οσίου Αμβροσίου Μ€διολανων καΐ 
τα μ€θ€θρτα του αγίου Νικολίίου. 

3. Άκολου^ίαι άλλων τινών αγίων 

έν αΐί καΐ ***Αμούντου τΧησίον των Έλαχε ρνωρ κ€ψ.έΐΌυ.^^ 

Έσυναρμόσθη δ^ καΐ έ-γράφει η ακολουθία του έρ 

ά-γίοα τατροί ^^μων άρχιεράρχου καΐ θαυματουρ-γοΰ 

Νικολάου καΐ του έρ ά-γίοα τατρόί ^μωρ ^Αμβροσίου 

ταρ* ίμοΰ του ελαχίστου *ΑνΗ^Λυ Ιεροδιακόρου έρ 

ίτ€ΐ ,ξ'ριη*^ έρ μηρΐ Μαρτίφ €ΐί τάί κθ* ( = 1610).... 

4. Ψαλ/ϋο$ του Δαυίδ (Μακάριος ανηρ). 

5. Πολυ€λ€θ$. 

6. " ΌΒητγία π€ρΙ της ακολουθίας 

&ν η έορτήι τοΟ ά'γίου Νικολάου τύχχι Ευριευτή, ώδ καΧ η του 
ά-γίου * Αμβροσίου" ΙΟΙΟ. 1 45• Χαίη-, 8. ΧνίΠ. 

Ι. Ύροπάρία €ΐς τους Ασωμάτους, 

2. Πθλυ€λ€0$. 

3. *Υ/ϋΐνοί €19 την άγίαν Ύριά£α και αντίφωνα^ 

4• Αι ίίχολου^ίαι του αρχιστράτηγου και των λοιπών 
ασωμάτων δυνάμεων. 

5. Ιωάννου τοΰ Χρνσοστ6)Μν Εις την συνοι^ιν των 
άρχαγγίλων. 

6. "Έκλογι; €15 τους άγιους *Αρχαγγ€λους.** 

7• "*Ερρ.77ν€ία €19 το τ^ς Χαναναίας €υαγγ€λιον και 
των ^)3δομάδων των ρ.€τά τα Φώτα." 

ΙΟΙ Ι. 146. Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. Ακολονθία τον αγίου Ήλιου (άκ€φαλος). 
2. Λόγοι παη/γυρικοι €19 τον αυτόν. 

Ι0Ι2. 147. Χα(ΤΓ. 8. XIX. 

Ι. Απολυτίκια του αγίου Αντίπα. 
2. ^Ακολουθίαι * Αθανασίου και Κυρίλλου. Ι0Ι3. 148. 

Χαρτ. 8. μέ^, ΧνίΠ. {φ. 333). 
Ι (φ, Ι α). ^οκίμΐΛ κονδυλίου, ^€ίγματα επιστολών 
και επιγράμματα. 

2 (φ, 1 2 α). " Τα €ν τ<Ρ παροντι π€ρΐ€χό/χ€να.'* 

3 (φ' 1 6 α). "Τρ/νρ/ορίον τοΟ θ€θλ57ον Εις τον 
Παντού πατ€ρα, Ιν ^ και €19 Νοναν μητίρα παραμυθψ ΤΙΚ09. 4 {Φ' 95 °)' " ^ίρηστοηθ€ΐα 

συρτ€θ€ΐσα ταρά, του τιμιωτάτου καΐ Χοτγιωτάτου αρίστου του 
(ρ τ€ Ύραμματυτζ καΐ φιλοσοφίφ καΐ τάσ^ άΧλγι Τζαδ€ΐφ δίδα- 
σκάλου τίρ τατριαρχικψ σχολψ ['Αντ«ν€ον] τοΟ Βιιζαντ(ον.'' 

5 (φ. 169 α). Β«Μηλ€(ον τον |Μγ({λον Ό/χιλία κατά 
των οργιζομ€νων, 

6 {φ, 189 ο)' Λουκιανού) Π€ρι του ενυπνίου. 

7 {φ. 205 α). Τοδ αντοδ Ν€κρικοι διάλογοι. 

8 {φ. 215 ^)• Όμιήρον 'Ιλιαδο9 Α και Δ. 

9 {φ' 299 °•)' Ι^Ρ*ΠΓ*'Ρ^ "^^ θ€θλ^γον £19 ΤΊτν καινι;ν 
Κυριακι/ν και €19 το €θίρ. 

ΙΟ {φ, 327 *)• Τοί» αντοΰ Εί9 Τρηγόριον Νυσσΐ79 
άπιστα ντα μ€τά την \€ΐροτονίαν, 

"Ατακτα τά έν τφ κώδικί €ΐσι κ^ίμερα μ€τό, διαστίχου έζψ 
γ^€ωί. "Ερ φ. 314/3 Μα^ου οι (»ίο) 1748. 

1014• 1 49• Χα^• 8. XVIII. {φ. 60). 

^'Γ•Μργ(ον τοΟ Λ€καΐΓηνοδ Π€ρι συντοί^€ω9 των 
ρημάτων. 

ΙΟΙ5. ΐ5θ• Χαρτ. 8. ΧνΠ. (^.257). 

Ι {φ. Ι α). Γρηγορ(ον τοδ θ€θλ^γον 'ί^δι; η' {άκ€φ.) 
και θ". 

2 {φ. 2 α). Τοΰ αντοΰ Ό/χιλίαι. 

φ. 2 α. Ε/ί τό Πάίτχα καΐ τ^ βραδύτητα.— φ. 22 β. Βίί 
τί>ν «ται^ν Κυριακής. — φ. 31 α. Ε/ί τήμ Π€»'ττ;ΐΓοσττ^ΐ'. — 0. 45/9. 
Ε/ϊ τά Θ6θ0ά^ια.— 0. 58/9. Ε/ϊ τά Αγ'» Φώτα.— 0. 72/9. ΕΙί 
τό Αγ^οι» βάττισμα. 

3 (φ. 82 α). Σνν€<Κον Έπιστολαίΐ 

4 {Φ' 138 <*)• Τοί» αντοβ Π€ρι του ενυπνίου. 

5 (φ. 14^ α). *Άίσώπου /9ίθ9 του /χυ^οποιοΰ Μαξήλφ 
τ^ Πλανον^ϋ συγγραφ€ίς.*' 

6 (φ. 198 α). Γραμματικοί '* Κανον€9 χρήσιμοι και 
αναγκαίοι. 

7 (φ. 2θ6 α). ®€ματα €κ τ^ς καθωμιλημίνης €19 ττ/ν 
άρχαίαν. 

8 (φ. 251α). " 'Ονό/χατα πολ€ων κατ* άλφάβητον." 
"Αρχ. *Ασφα\Ιτηί Χύμρη μ€ταξύ τωρ Μωαβιτώρ καΐ 

Άμωραίωρ, ΤΑ. Χουσαιοι Χέ-γορται οΐ ΑΙΘίοτα άτό 
του Χουδ υΐοΰ Χάμ, Τ^λοϊ τ(2ρ των ΊΓ6λ€ωρ όνομάτωρ. 
Τά ύιτ' άρ. 2 — 5 τεριέχουσι το κ€ΐμ€Ρ0Ρ μ€τά διαστίχου 
έξηγήσ€ωί. 

Ι0ΐ6. 151. Χαρτ. 8. ΧνΠ(?) (0.326). 

Ι {φ. Ι α). Σνν€σίον Έπια^ολαι ρνδ'. θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 89 2 (φ, 249 ^)* Γρν|γορ(ον τοί) θ<ολ5γον £ι$ τονς λό- 
γονς και τον ^ισαιτ^ 'Ιονλιανον. 

3 {φ. 2 77 <ι)• "^^^ αντοΟ Είς τονς Μακκαβαίον^ 

4 (Φ• 3®7 *)• ^®* αντο^ Τετράστιχα, 

Τα ύτ' αρ. 1 «Γα2 2 τ€ρίέχουσί τό κ€ΐμ£ΐ^ο» μχτα διαστίχου 

1017• 152. Χαίη-, 8. XVIII. (^.38). 

" Έφλίον κ(ΐλουμ€νον Έττιστολάριον." 
Έτ€ΐ ατό τ^ι ^κσάρκον οίκορομίαί του Χρίστου 
ψ,ψρ' ( = 1750). Π€ριέχοΐ'ταα καΐ τύτοί τουρκικΟ» 6μο\&γωρ 
Ύ€^ραμμίΐ'ων διΑ χαρακτήρων ίΧΚψικώρ. 

ΙΟΐ8. 1 53• Χαίττ, 8. ΧνΠΙ. {φ, 222). 

Ι (φ. ία). '^ 2;((>λια €ΐ$ τον Λόγον του ^ν αγιΌις 
πατρός ημών Γριρ^Γον τοΟ βιολ^γον Εις π^ν άγίαν 
η€ντηκοστην," 

2 {φ, 40 )9). '* ΓρηγορΓον τοΟ βιολόγου *Ε^)^κω/ϋΐιον €ί$ 
τον μνγαν Αυανασιον. 

Ιΐ€ριέχ€ται τό κ€ίμχνο¥ μβτό, σχοΚίωρ έραΧΚάξ κατά χωρία, 

3 (φ. 82 α). Έ^ι/γι/σιις €Ϊ$ Έπιστολας Φαλάριδοι, 
Βρόντου, 'Ιτνδώρον τοδ Πηλονσιώτον, Γρΐ)γορ€ον τοΟ 

4 (φ• 1 88 α). &€ματα ^κ της καθωμιΧημάτης €ΐς την 
άρχαιαν. 

Του ΰΐΓ* άρ, 1 τροτάσσορται αϊ σ. 257 — 806 ίντύτου, τ€ρί- 
έχοττοί λ&γουι Γρηγορ(ου τον θ•ολ^γον. 

Ι0Ι9. 1 54• Χαρτ. 8. XVIII. {φ, 206). 

Ι. ^^Ύίχνη ρτμορικη" 

κατ' 4ρώτησίΡ καΐ άτόκρισυ^, Έι» τ^ καθωμιΚημΑνιυ. 
2, " Νόννον Συναγωγή καΐ ^(ήγησις 
ων ίμρήσθη Ιστοριών 6 έν ά'γίοα τατηρ ήμων Γρη^όριοί έν 
τφ α' ΣτηΧίτεντικφ," 

3• ^* Εις την Χρίστου γίννησίν," Άνάλνσις λογον. 
4• *' Έ'Μ'ίταφΜΗ λόγοι τινι /ϋΐ€^όδφ γίνονται." 

1020. 155- Χαρτ. 8. Χνΐυ. XVII. 

Ι. Α€^ικον άν€7Γίγραφον Ικ της κοινής €ΐς την 
άρχαΙαν, 

'Αρχ. Ά.δ€\φ6ί άη/άστωρ όμαίμων δϋυμοί όμοΎά- 
στωρ, όμοφύΧακτοί, όμοΎίν-ήί, 

2. '' Διδασκαλία €1$ τό ίί π€ρι των μορίων,** 

*Αρχ. *0 αύτοτ€\ηί κατά σύνταξιν Χόγοί έξ όνομα- 
τοί συνύστηκί καΐ βήματοί, 

3• " Πιρι βαρβαρισμού και σολοικισμού,** 

"Αρχ, Κ€ίμ€νον, ΚαΙ τ€τραχώι μίν ό βαρβαρισμοί. 

Ι02Ι. 156. Χαίττ, 8. ΧνΠΙ. 

Νο/Αοκάνων 

Α' τζ καθωμιΧημένξΐ, κ€φ, χί,Ύ*, ων τροτάσσ€ται τίναξ. 
Κ§φ, α* ** Ιΐ€ρΙ κριτού ήτοι τοΟ άρχη€ρ4ωί του €ΐναι τρόι ιτίτται 
σνμταθ€ίί.** Κβφ, χΐ,-γ' ***Ερώτοίσηί καΐ άτόκρισα Θ^Ιων 
ιτατ^Μν Τ€ρ1 τίστ€ωι κατά Αατίνων," "ΕτΓΤίΐ* " Εύχη \€^ω- 
μένη ταρά αρχΐ€ρέωί €ΐ η€ρέωί τροί τουί μέλονταί μ€Γα\αβ€Ϊν." 

Η. Έκ τΑ€4 Ετ€\€ίώθη τώ τάρων (ν ύτοι ^ψιβ' ( = 1712) 
έν μ€ΐνίφ Φ€υρουαρίου κ€ θ(θΰ τω δώρων καΐ τόΐΌΐ/ι 
Χατ^οΙ Ίωάσαφ. 

1022. 1 57• Χαρτ, 8. ΧνΠΙ. (^.255). 
Ι. Γρηγορίον τοΰ βιολ^γ^ν Χρίστος πάσχων 

μη-ά €ξψγήσ€ω$ (Ιί τψ καθωμιΚημένψ 4ν τ^ φφ, 

2, Αονκνανο^^ τίνα. 

3. Κανόν€$ κ(3α ωδαι. 

4* Έκ των 'Ισ-ιδώρον τοδ ΙΧηλονσιώτον Επιστολών. 
ς. " Των ίλληνικων Πιστόλων Ανθολογία." 
Τά ύτ' άρ, 2 — 5 τ€ριέχουσι τό κ€ίμ€νον μετά διαστίχου 
έξηγήσ€ωί, 

1023. 158. Χαρτ. 16. XIX. 
Τραμματικά γυμνάσματα ανάξια λσγου, 

1024. 1 59• Χαρτ. 16. XIX. (^. 47). 
" Προγνωστιχόν παντοτινόν, 

μχταφρασθ^ν έκ τηί Αατινικηί €ΐί τψ ήμίτέραν άτΧην 
διάλ€κτον Ίταρά Δ. Γ. Σ. δατάν^ι μίν του τιμιωτάτου κυρίου 
Ιωάννου Κοκοτα^ ίτιμ€\€ί^ δέ καΐ διορθώσ€ΐ Καλλίνικοι; άρχι• 
μανδρίτου του έκ θίσσαλονίκηί, *Εν Αει^ί^ τ^ ΣαξωνΙαί, 
*Εκ τηί τυτοτγραφίαί τον κυρίου Βραιτκοτφ καΐ Αιρτέλ, 1801. " 

*ΑντίΎραφον τάΐ'τωτ ίντύτου βφλίου λβίτοιτοι ταρά Βρβτφ. 
'Εν φ, 41 β του κωδικοί ΑοσίθΈΟί Ζα-γοραΐοί ('γραψα, 

1025- ΐ6θ. Χαμτ, 16. XV. (φ. 79). 

Ι. διάφοροι €υχαί. 
2. Τα μίλη τον άνθρωτσυ, 
3* Αι ΙτΓτα αρ€ται και αϊ ίτΐτά άμαρτίαι, 
4• Αι δ€κα πλι/γαι των ΑίγνπτΜιΐν. 

5. Τα ίπτά μυστηρνα, 

6. Τα δίύ&κα άρθρα της πιστ€ως. 

7 . ** Κ€φάλαια ωφέλιμα πιρι της όρθοίάζου πίστ€ως,** 

8. '* *£κ της άγιας και οίκον/ϋΐ€νικΐ7^ συνό&ου της Ιν 
Νικαί^ι." 

9• " Έκλογι} ^κ των πατ^Μνν." 
ΙΟ. Θ€θτοκια. 

11 {φ. 43 ^)* Διΐ7γ7σ€ΐ$ και αποφθέγματα π€ρι 
Δημοσθένους^ 'Αλι^άνδρον, 'Ήροδότον, Διογένους κτλ. 

"Αρχ. Αημοσθ4νηί ό βητορ^Ιφ κ€Κθσμημ4νοί ίρψ 
μένοί ίδμων καΐ €ΐδήμων 'γίνέσθαι των ^ητορικίίν 
Χό'/ων τον κόσμον τηί έαυτοΰ Κ€φα\ηί ξυρών άτ4τ€μ€, 
Τί\.*ΑΎησί\αοι έρωτηθ€ΐί ύτό τινοί διά τί άτοίχιστόί 
έστιν ή Στάρτη μ^| ψίύδου ίφη' τ€τ/χισται •γάρ ού 
λί^οιι, ού (ι^λοϋι άλλα ταΓι των ίνοικούντων άρ€ταϊ%, 

12 (φ. 4^ α). ΑΙσώιηιοι μυθοι^ ί( μ€Γ επιμυθίων. 
"Αρχ. Αύο τινέί άλλι^λοιι ίχθραίνοντα έτΙ τηί αύτηί 

ν€ωί ίτ\€ον ων ό άτ€ροί μ4ν έτΙ τη$ τρύμηί, ό Ατ€ροί 
δ4 έτΙ τηί τρώραί έκάθητο. 

13 (φ* 49 ^)* ^^Ίγν*^^"^ Ειακ^νον Τετράστιχα 

δι* Ιάμβων έκ των ΒαβριαίσίΜπα τίτραστίχων {4ν τζ φ^' 
σφαλτά) μίταφρασθίντα καΧ τρόί άρετιρβ έταλίίφοντα," 
"Αρχ. *Ανδρόί τοσΐ ΐΓατ€Γτο τέτρινοί Χίων 

καί τίί Χ^οντί φησί την Ισχύν β\€Τ€ΐ%, 

12 90 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Άλλ' €ΐ \έθΡΤ(ί €Χτ(ρ 4)δασαρ -γλύφηρ, 
τοΧΧούί &ν €Ϊδ€ί άρθρώτουί Χίθουί, 

"Οη έτ^ άρίτΊ ού δ€Ϊ έταίρ€σθαί, 

"^θρη 'γ€ράρωρ τηξέ τα στορ€ύί τά^^ηρ 
μ€θ* ωρ Τ€\αρΎΟΡ €Ϊ\€Ρ δι θρ-ήρα μέ^α, 
"Βφη δ* άροτρ€ύί' ώί φίλοί μ4ρ (ϊ Χέ'γω 
άλλ* ^ τά'γη λαβοΰσα συρ κακοΐί ίχ€ί, 

*Αδίκοα μ^} συμφύρ(σθαι, 
Ύούτοΐί ^τορταί καΐ άλλα τετράστιχα {καταλνγάδηρ), ώρ τήτ 
συρέχειορ (δ. κατίοτίρω ύτ* άρ, 16. 

14 (φ• 5^ ^)* ΑΙο-ώΐΓΐιοι μνθοι €ν •π€ζω λόγφ. 

'Αρχ. "Σφήκα καΐ τ4ρδίκ€ί δίψΐί συΡ€χ6μ€Ρ0ΐ τρδί 
'γεωρ'γόρ η\θορ, Ύ4\, (κοΚοβ,), ΒουκόΧοί ά^έΧηρ ταύ• 
ρωρ βόσκωρ.,.καΐ μέΎα 96ΐλ«(1σαι έτάραί τάι χ€Ϊρα$ 
αιΦτοΟ (Ιί τ6ρ ού[ραρ6ρ]. 

"Ιδ. τήκ άρχίρ^ τούτωρ κατωτέρω ύ^' άρ, 17. 

15 {φ. 5^^)* '^ΣνιτΚιτα τοδ φιλοο-^φον Έκ των 
παμαΒιγμΛΤίκών αντου λόγων." 

"Αρχ. "Οροί άκούσαί φωρη$ τέττιγοί "ήδέωί αύτζ 
έτ€τέρν€το» ΤΑ. ύτό τάρτωρ τωι» έρ τ^ τόλβι ταίτυ 
κυρώρ ίσομαί δακρ6μ€Ρ0ί, Όι €ΐ καΐ τορ σκαιόρ Λρ- 
θρωτορ,... 

Καΐ φαΐρορται μίΡ ταύτα κοΚοβά, άλλ' ι^ σνρέχ€ΐα τούτωρ 
εϋρηται κατωτέρω (ητ* άρ, 18. 

1 6 (φ, 75 °•)' [Ίγν^τίον ΒιαίφΛκηι] Ύ€τράστιχα 

(άκ€φ.). 

"Αρχ. Φύσα δέ η\θ€Ρ τάσι τοΐί τ€τρατ6δοα 

καύχημα κατέχουσαι €ΐί ταίδωρ τληθοί 
καΐ δ-ίι ίφασκορ τ^ Χαιέρη βοώρτ€ί, 
ΤΑ. ούδ* δΧωί άρδρ6ί Ιδέαρ ΚίκτημέΡΟΡ 
δτωί σύ Τ€ύξΐβί άτορώ ταραχρί^μα, 
Τά τετράστιχα ταΰτα (καταΧογάδι^ρ) είσΐ συρέχεια τωρ 
ανωτέρω ύτ' άρ. 13. 

17 (φ. 76)8). "Των τον Αίσωπου μνθων,'" 

"Αρχ. Αέωρ καΐ δροί καΐ άΧώτηξ κοιρωρίαρ τοιι;• 
σάμεροί έξ^Χθορ τρόί ά^ραρ. ΤΑ. ύτοΧαβώρ ουτοί 
εΐτερ φοιρίκωρ αδθα ώί (οικερ έτιθυμεΐ καΐ διά τοΰτο 
φαίρεται 4) συ χαίρουσα. 

Ταΰτα άτοτεΧοΰσι τ^ άρχ^ τωρ άρωτέρω ύτ* άρ, 14. 

1 8 {φ, 77 ^)• Σνντίιτα 2νν€χ€ία των νπ αρ. 15 
ΤΓαρα&€ΐγματικων λόγων, 

"Αρχ. {άκέφ,)...τίμήσειε τα καΐ δεξιώσαιτο, 

19 (φ* 79 β)' " Είκαι δι ορη της γης μεγάλα ιβ,** 
ΤΑ. "Οροί ίρρί δ καΧεΙται Όργίβϊ (7/»• Αργαίο»). 

Έ^€/3άμΐ7 δέ φΧέβαί τικράί καΐ ροσσώδηί καΐ (στιρ 
θαρατηφόρορ' ϊσταται τρ6ί τό ροτικφ μέρει τηί Με-γά» 
Χηί *λρμερίαί, 

Ή τάξ» τωρ φύΧΧωρ συγκεχυμέρη, Τά μέρ φύΧΧα 75 καΐ 
76 τακτ^α μετά τό 55, τά δέ ^λλα 77 καΧ 78 μετά τό 74. 

1026. ΐ6ΐ. Χαρτ. 8. ΧΥΠΙ. 

*' ^τι\ηράριον καλόφωνον και μουσικωτατον ** 
τεριέχο» Στιχηρά του 5λον έριαυτοΰ μετά τωρ του Τριφδίου 
καΐ ΙΙερτηκοσταρΙου, "Μετά φωνωρ, (ΚοΧοβάρ,) 1027• 102. Χαίττ. 8. XVIII. 

^οζαχΓτικά τροπάρια του ίνιαυτου μ€τά φωνών, 
^Ακέφ, καΐ κοΧοβ, 

1028. 163. Πβργ. 16. XI. 

Δοξαστικά του ^νιαντου (μετά φωνών), 
{*Ακέφ,) Έρ άρχί έτΙ ταραφύΧΧου χαρτ, 1669 ΑύΎού- 
στου.,.^ΈίΐΓάραδδθηκε τό κάστρορ τηι Κρίτηί καΐ έξε- 
ριτευτήκαμερ οΐ κάκαρί^ηκη εΐί $Ι)όι;ι κόσμουί καΐ 
έτουτω έξ αμαρτιών μαί, Έ^ω Ιερεύί Ματθαΐοί, 

1029. ΐόφ Χαρτ. 16. ΧΥΠ. 
Ι. ^ημΛ&α της ψαλτικής, 

2, *Ακο\ουθία του *Κ<Γπ€ρινου, τον "Ορθρου και της 
Α€ΐτουργίας του ^ιαντον, μ€τά φωνών, 

1030. 165. Χαρτ. 16. ΧΥΠ. 
Ι. ^ημά&ια της ψαλτικής, 

2, * Ακολουθία του ^Εσπερινού, του "Ορθρου καϊ της 
Αειτουργίας του Ινιαυτου, μετά φωνών {κολοβ,), 

Έν άρχ^ καί τίΧει συρεσταχωμέρα φύΧΚα αρχαιότερα, τεριέ- 
χορτα διάφορα τροτάρια μετά φωρων, 

Ι03Ι. 1 66. Χα/η, 16. ΧνίΠ. 

* Ακολουθία τών λειτουργιών^ μ€τά φωνών (άκεφ,), 
Προτ τ^; τΑ£( ΕΓλΐ7^€ πέρατ ή παρούσα ασματω• 
μεΧηρητόφθοΎΎΚοί βΙβΧοι δια χειρόί εμού ΑΙμιτρά%κο 
η-γεμορευορτοί του ευσεβέστατου Ιωάρου Κορσταρ- 
τίρου "Μπάσάρβα βοέβώρτα ^το« (τουί φψε' καΐ ατο 
Αδάμ ,^σιΥ ( = 1705). 

1032. 167. Χαρτ. 16. ΧΥΙΠ. 

Ι. ^ημάΒια της ψαλτικής. 

2, * Ακολουθία του *Εσπ€ρινου, του "Ορθρου και της 
Α€ΐτουργίας του ίνιαυτου, μετά φωνών, 

*Ερ άρχο είσι συρεσταχωμέρα καί άλΧα φύΧΧα έκκΧησιαστικηί 
μουσικηί, άτάκτωί ^χοττα, περί δέ τά μέσα ΧεΙτουσι φύλΧα. 
*Ερ δ* άρχί καΐ τΑβ* εΰρηρται άνά (ρ φύΧΚορ (Περγ.) 9ΐ(ΐΓτνγ- 
μέρορ εΐί δύο^ περιέχοντα σΧαβικίμ^ Ύραφήρ, 

1033• 1 68. Χβ^. 16. XVII. 

Ι. 217/^^^ 'Γ^^ ψαλτικής (άκεφ,), 
2, * Ακολουθία του Έσπ€ρ4κου, του "Ορθρου και της 
Α€ΐτουργίας του Ινιαιττόυ^ μετά φωνών, 

1034• 169. Π€ργ. Χαρτ. XV.— XIX. 

Φάκελος 

περιέχωρ διάφορα άπεσπασμέρα ^λλα καΐ μέρη κωδίκωρ, 
μάΧιστα έκκΧησιαστικψ ΰΧηί, Ι' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 1035• Ι• Π€/>γ. ^^λ. XI. <τ€λ. 2. 

'Ιωάννον τοΟ Χρυ<Γθατ6|Μ>ν Ό/Αίλιαι ιτ^. 

1036. 2. η^μγ, φ{\, XIII. σελ. 2. 

'Ιωάννον τοδ Χρνσοστ^)Μν ΎπόμνημΛ €ΐς τάς ιτμαζ€ΐ^ 
των άγ. Άιτοστόλων (*0/4.ιλιίαι κ€'). 

'& τΑ6ΐ (^ΐΌτ ^ι^λλοτ (Π6/>γ. Χ. σ€λ. 2) τ€ρίίχ» μ^ροί 
λόγον τοΟ Χ(ηΝΓοστά)Μν. 

1037• 3• Π€/>γ. 0<ίλ. XIII. σ€λ. 2. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ^)Μν 'Ο/ϋλια 7Γ€ρι €ν;(^$. 

2. Το{^ αντοΰ Είς τον Ύ€λωνην και ΦαρισαΓον. 

3* Το^ αντοΟ Εις τον ασωτον νίόν. 

4• Τοδ αντοΟ Εις τον ασωτον νίόν ('Ο/ϋΐιλ. β), 

5• 'Ιωάννον τοΟ Δα|ΜΜΐη|νοδ ΠιρΙ των ^ ιτίστ€ί 
κ€κοιμημ€νων, 

6. 'ΕφραΙ μ τοΰ Σνρον Εις την παρονσιαν του Κν/Μον. 

7• ΤοΟ αντοΟ Εΐ9 πατσάς τ€λ€ΐω^€ντα$. 

8. 'Ιωάννον τοΟ ΧρνσΌσ*τά|λον Εις η; ν ο.ρ\ην της αγ. 
Τ€σσαρακοστης. 

9• '* ΎίΓομνημΛ €45 τττν έττωνν/ααν τ^5 αχράντου καΙ 
ττροσκννητης €ίκ6νοζ τη^ Ίταναμ/ωμου Β€<ηΓθίνη^ ημών 
καΐ άίαταρθίνον Μαρίας της 'ΡωμΛίας" 

ΙΟ. 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ6)Μν Εις τι; ν προσκύνησιν 
τον ^ταύρου. 

1 1. θ<ο8ώρον τοΟ Στονδ(τον Εις την προσκννησιν τον 
2τανρον. 

12. ^ίηγησιςτης*Ακαθίστον, 

13. Άνδρέον Κρ^^η)« Λόγος €ίς τα Βαΐ(ΐ. 

14* '1••(τήφ θ€7σαλον£ια|« Εις τον μακάριον Αάζαρον, 
Ι5• 'Ιωάννον τοΰ ΧρνσΌστίμον Εις τι^ν (ηρανθ€Ϊσαν 
σνκην. 1 6. Τοδ αντοΰ Πιρι Ιλ€ημοσννης, καΐ €ΐς τας δ€κα 
«Όίρ^€νονς. 

17. ΆμψιλοχΓον 'Ικον£ον Εις την γυναϊκα την άμαρ* 
τωλον την ά\€ίψασαν τον Κνριον μνρ<^ και €ΐς τον 
ΦαρισαΓον. 

1 8. 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ6|λον Εις την προδοσία ν 
τον 'Ιονδα. 

19. Γ•ωργ(ον ΝΜ€ομτ)8€£α« Είς το Ειση/κισαν πάρα 
τω στανρω τον Ιι/σου. 

2 ο. 'Επιφαν£ον Κΰπρον Εις την θ€6σωμον ταφην τον 
Χριοττον. 

21. 'Άίοντοβ €ν Χριστφ τφ δι* άναστάσ€ως κόσμον 
αφθαρτίσαντι βασιλίω* Λόγος €ίς το /Α€γα κοα σωτηριον 
κατά τον θάνατον τρόπαιον." 

22. 'Ιωάννον τοδ ΧρνσΌ«Γτ^|λθν Είς την άγίαν τον 
Χριστον άνάστοΑΤίν, 

23• Άθανασ-{ον 'Λλφιν8ρ<(α§ Εις το αγιον Υ1άσ\α, 
24. ΤοΟ αντοΟ Εις την κοΜτην Κνριακην, 
25* 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ6)λον Εις την απιστίαν τον 
Θωμά, 

20. ΑιοτΚον πριτρντέρον *0/Αΐλια €ΐς τι/ν Μ€σο- 
π€νττ7κοστ7ν. 

27. ΤοΟ αντοΟ Εις τον ναράλντον νβ ημ^ρ^ της 
Μ€σοπ€ντηκοστης. 

28. Βαα^λ€(ον ΣιλινκιΓα* Λόγος €ΐς την ^Ανάληψίν, 
29• 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ^μον Εις τι^ν *Αν(ίληψίν. 

'Αρχ. ΈάύΧο-γητόί 6 θεότ €ΰκαιρορ σήμ€ρορ, 

30. ΤοΟ αντοΟ Εις την Άνάληψιν, 
"Αρχ* Φαιδρά μέρ ιτασα έορτη. 

31. ^Τρηγορίον πρ«σΡντφον Καιταρ€(α< Είαππαδο- 
κ£α« Λόγος €ΐς τονς άγίονς τιι/' θ€θφ6ρονς πατ€ρας 

12—2 92 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ κίΐΐ €ίς ΚωνστακΓίνον τον €νσ€β€στατον καί μεγαν 
βασίλία.** 

32. 'Ι«άννον τοϋ Χρυσοστίμιον Εις την Ώειττηκοστην 
και &ατι σημαία ον γίνονται νυν. 

33• Το^» αντοΰ Εις την παρουσίαν του αγίου ννευ- 
ματος, 

34• Τοδ αντοΰ *Εγκωμιον €ΐς τους άγ. Παντας (κολ.). 

35• 'Ιωάννον τοΟ Γ€ω|λέτρον Λόγος προςφωη/τικος η 
χαριστικός €ίς τον Εύαγγ€λισ/χον. 

36. Γιρ|Μΐνο^) Κωνστανηνουττέλιωβ Εις τον Εναγγ€- 
λισμόν• 

37• Άνδρου Κρ^^η)$ Εις τον £ναγγ€λισ'/χον. 

38. "Του σοφωτάτου ΨιλλοΟ. . .ΕΐςτονΧαιρ€τισ/ιον." 

"Αρχ. *Αρχη μ^ν των Οντων θ(όΐ. 

39• Ίνάννον τον ΧρνσΌ(ΓΓ6μ«ν Εις τον Ευαγγ€- 

λισ/Λον. 

"Αρχ. Πάλι!» χαραι €ύα•γΎέ\ια (κοΚοβ.), 

Χαρτ. ^ι;λ. XVI. 

40. 'Ιακώβου τοΟ &8<λφοΜον Εις την υπ€ραγίαν 
Θ€θτ6κον. 

41. 'ΙβΜίννον τοΰ Δα|ΐαοΊα|νοΟ Εις το γινέτιον τ^ς 
Θ€θτόκου. 

42. "Ιακώβου μ«ναχοΟ και ταπ€ΐνοΰ Εις την υψωσίν 

του τιμίου και ζωοποιού Σταύρου." 

"Αρχ. Κίνήσωμ€ν άΎατητοΙ σήμ€ρον ώί κινύραν τά 
χ€ΐ\η» ΤΛ. Έ.μ€ΐί δέ δσοι τφ φωτΐ αύτοΰ έτορίύ- 
θημίν σύν αύτψ ένδοξασθησώμίθα καΐ συμβασιΧ^ύ• 
σωμ€ν Χριστφ τζ Τριάδι σύν ά•γΎέ\οα τ(ριχωρ€ύοντ€ί 
τφ έν τατρί καΐ υΐφ καΐ ά^ίφ τνίύματι τροσκυνουμένφ 
νυν καΐ ά€ΐ καΐ €ΐί τούί αΐωναί των αΙώνων αμήν. 

43• " Έγκώ/χιον €ίς τον αγιον καί νανεύφη^ιον άττο- 
στολον τσυ Χρίστου και €ΐ5αγγ€λ4στι;ν Ίωίίνη/ν." 

"Αρχ. Ό τόν μέ'γαν τηί βροντηί γόνον τροτρ€τ6• 
μ€Ρ0ί. 

44• θΜδώρου τοΟ Στουδίτου Έγκω/αον €ίς *Ιωαννΐ7ν 
τον €υαγγ€λιση/ν. 

45• ΠαντολΙοντο« Ειακ^νον Διι/γι/σις θαυμάτων του 
αρχυστρατηγου Μιχαι/λ. 

46. Ταρασ(ον Κ«•νσταιτη>νονΐΓ^λι«9 Εις την €ΐςοδον 
τηζ Θιοτόκου. 

47• 'Ι«άκνον τοΰ ΧρνσΌστίμ«ν Εις την γ^ννησιν του 

Χρίστου. 

Χαρτ. 8. XVI. 

48. "'ΑλφΙνδρον |λοναχοΟ Λόγος ιστορικός πιρι τ:7^ 
€νρ€σ'€ως του τιμίου και ζωοττοιοΰ 2τανρον. 

"Αρχ. Ύ^ν κέ\€υσιν τ^τ ύμ€τ4ραί τατρικηί δσίότητοί 
δ€ζάμ€νο$. ΤΑ. (κοΚοβ.) σταυροί βασιλέων κράτα καΐ 
δυναστ€ΐα καΐ νίκη των βτλων κατά. των το\€μΙων, 

ΤοΟ δ\ου κώδίκοί τροτάσσεται τίνα^ ακριβής (XVI. αΙων.). 
Συν€σταχωμένα βΐ€τό, του ^υΤώ^ου τ€ρικα\ύμματοί καί δίκψ τάρα• 
φύ\\ων οκτώ ^ι^λλα (Βομβ. 4. XIV. σ€λ. 2), τ^ρίέχοντα *Ερμψ 
ν€ίαι^ €ΐί τούί Αά•γουί Τρτ\γίρΙον τοΰ βιολόγου (τ^ μ\ €1$ τό 
Λ•γίον Βάττισμα) καΐ μέρο% ττβ του Βασιλι(ου τοΟ |Μγοίλου ΠροτρείΓτικ^ϊ όμιΚίαί €ΐί το ά•γίον Βάιττισμα, ώί ίστυβ (Ικάσαι 
(κ τίνων χω(Λων, 

1038. 4• Πίργ. ^λ. XIV. σ€λ. 2. 

Ι. ΓρηγορΓου πΛ βιολόγου Λόγοι καί^ 

ων α' ΈΙί το Πάσχα καΧ την βραδυτψχι, κα' Κατά ΊονλιαίΌΟ 
στη\ίτ€υτικ6$ β', 

2. Το^» αΰτοΟ Τ€τρ<£στι;(α. 

3• " Έίτγι/σις ών Ιμνησθη ιστοριών 6 άγιος Γρηγό- 
ριο< 6 β<ολόγο« €ν τ^ πρωτφ 2τι/λιτ€ντικ(ρ.'' 

1039• 5• Πβργ. φύ\. ΧΤν. σελ. 2. 

ΒιΌι και μαρτύρια αγίων ^€Κ€μβρ, ίί — ιγ'. 

1040. 6. Πβργ. φύ\. XIV. σ€λ. 2 (^.319). 
Ι {φ. ι α). Πινα^ ακριβής των •π€ρΐ€χρμίνων. 

2 (φ. 3 α)• Στίχοι πολιτικοί {καταλογά&ην). 
"Αρχ. 

ΈύΧόΎα μ€Ύα\ύνουσα ψνχή μου τον δ€στ6την. 
Ό κύριόί μου καΐ θ€Οι έμ€Ύα\ύνθη σφόδρα. 

3 {φ. 4 ^)• " Λόγος διαλαμβάνων τά απο τΐ7^ <'*** 
^(ΐσ/ι/ας γ€ννΐ7σ€0)ς κοιι ανατροφής της ύτηραγίας 

&€σποίνης ήμων Θ€θτόκου." 

"Αρχ. *Εχρην ώ$ άΧηθωί τ^ν Παρθ4νον. 

4 (φ. 1 8 α). Ανδρέου Κρήτη* Εις τ^ν γίννησιν της 
Θ€θτόκου. 

"Αρχ. *Αρχΐ7 Μ^^' ^Αΐ*•* ^ορτηί ^^ ταροΰσα τανή-γυρα. 

5 (φ' 21 )3). Το^» αΰτο^^ Εις τ^ν γίννησιν της Θ€θ- 
τόκου. 

"Αρχ. Ε^ μ€τρ€ΐται -γη στιθαμζ. 

6 {φ. 25 )3). Τοΰ αΰτοδ Εις την γίννησιν της Θ€θ- 

τόκον. 

"Αρχ. Δ6θτ€ τάντα τά ίθνη, 

7 (φ. 29 )9). ΤοΟ αΰτοΟ Ε2ς την υψωσιν του "Χταυρου. 
"Αρχ. Σταύρου τανή-γυριν &Ύομ€ν. 

8 (φ. 32 α). ΤοΟ αυτοΟ Εις τι; ν ϋψωσιν του ^ταύρου. 
"Αρχ. Σταύρου τανήΎυρίί, καΐ τίί ού σκιρτήσ€ΐ€ν, 

9 {Φ* 34 °•\ '* Αέοντοβ €ν Χριστή )9ασιλ€Γ αίωνιφ 
Ρασλλ4β»« 

Έ^'ίώ/Αΐον €/τ τόΐ' &Ύΐον καί άοΐδιμον στ€φαΜίττιν μβγαλο• 
μάρτυρα του Χρίστου Αημήτρίον." 

"Αρχ. θαυμαστοί 6 θεοί έν τοΐί άΎΐοΐί αύτοΟ. 

ΙΟ {φ, 37 β)' '^Μννου τοΟ Χρυσοστόμου 'Εγκώ/Αΐον 
€ίς τους * Ασωμάτους, 

11 (φ. 4^ α). ΤοΟ αΰτοΟ Λόγος ^τ€ρος ίν€ργ€ίας 
διαφόρους των αγγέλων διαλαμβάνων, 

"Αρχ. *ΑΎΎέ\ουί εγκωμίαζαν χρή, 

1 2 (φ. 43 ^)• ^Μ^ΡΎ^ Νικομηδ€£α« Εις την γίννησιν 
της ®€θτ6κου, 

"Αρχ. Εαλάι ^^μΧν ύτοθέσίων άρχάί, 

1 3 {φ. 47 β)' ^^^ αΰτοΟ Είς την €ΐςοδον της ®€οτ6κου. 
"Αρχ. Φαιδρον το τηί ταρούσηί έορτηί σύνθημα. 

14 (φ' $ο β). Γιρ|ΜΐνοΟ Κβ»νοταντινουιτόλΜ»< Είς τι; ν 
ιΓςοδον της ®€θτ6κου. Ι' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΧ 93 15 {φ. 53 ^)* '^ΙΜννου 'Ι<ρο€τολΰ|Α«ν Βίος κ(ΐΙ ΐΓθλιΤ€ία 
Λωάννον τον ^αμασκηνον, 

"Α/οχ. Τοίί Τ€τηρηκ6σι το κατ* €ΐκ6ρα θβοδ άρρύ- 
τωτον. 

1 6 {φ, 02 α). Άκ8ρέον Κ(>ήη)ΐ *Εγκωμιον €Ϊ$ τοί'αγ. 
ΝιχΟΛαοι'. 

17 (φ' 65 ο)' 'Ι«άννον το^ Χρνσοστ^μον Έις το μή 

7Γλΐ;σίθί{€ίΙ' ^€(ΧΤρθί$. 

1 8 (φ. 72 )3). Τοδ αντοδ Είς τον Αβραάμ^ 
"Αρχ. Έίδ€Τ€ ΐΓολιάν σφρί'γωσαν. 

19 {φ, 75 β)' ^^^ αντοΰ £ί$ τους αγίους τρ€Ϊ$ 
τταΐδας. 

2θ (φ. 79 )^)• ^®^ αντοβ Εις η/ν γίιητησιν του 
Χρίστου, 
"Αρχ. Τί τοΟτο σημ€Ϊορ άρτι\€Ύ6μ€Ρ0ΐ' όρώ, 

21 (φ. 83 ο), Το^» αντοΟ Εις η/ν γάνησιν του 
"Χρίστου. 

'Αρχ. *Αίιι^7'/'"*•' ^*' α/ώΐΌί ίμφανίζ€ταί τΑαγοι. 

22 (φ. 85 α)• Ί^οΟ αντοΟ Εις την γάητψην του 
Χρίστου, 

"λρχ, 'Οτόταν ίκ χ€ΐμώΡ0ί κρυ€ρου. 

23 (φ. 87 β)* 'Ιωάννον τοδ ΔαμασκηνοΟ Λόγος ιστο- 
ρικός €ΐς το γινί^λιον του ΐΕωτ^ρος. 

24 (φ• 93 )^)* 'Ι^ννον το^ ΧρνοΌστ6)Μν Εις το αγ. 
βάΊττνσμΛ του Χρίστου, 

25 (φ. 97 )^)* "^^^ αντοΟ Εις τα άγια Θ€οφάν€ΐα. 

20 (φ. ΙΟΟ )9). ^^ Υπόμνημα θ€θ8ώρου τον Δαφνα* ιτατον €ΐί τήν ^ί 'Αΐ'τιοχίίαί άροκομιδ'ίΐΡ τψ σ€βασμίαί χειρόί του 
ενδόξου τροψήτου Προδρόμου καΐ βαττιστοΰ Λωάρρου." 
"Αρχ. Ιδού καΐ ιτάλΐ!» τιμιρ 6 Ιίρόί. 

2 7 (φ• Ιθ6 )9). 'Ιβιάννον τοΰ Δαμασ-κτρτοΟ Έγκώ/Αΐον 

€ΐς αγ. Ίωάννην τον Χρυσοστομυον, 

28 (φ. III α). Γρητορ^ον Νιίοτσης 'Εγκω/ϋΜον €ίς 
Έφραι/χ τον "Χυρον, 

29 (Φ• 119 ^)• '^^'^^'^ον 'ΐ'^ ΧρυσΌ0ΓΤ^|λ4>ν *£γκώ/χιον 
€ίς αγ. Ίγνάτιον τον 0>€θφ6ρον, 

3© (φ. 124)3). 'Ιβάννον Ενχαίτνν Έγκώ/χιον €ίς τους 
τρ€Γς ΐ€ραρχας. 

31 (φ. ΙΖ^ β)* Αθανασίου *Αλ<{ανδρ€ία« Εις τι;ν 
*ΥίΓαπαντι/ν. 

32 (φ. 138 ίΐ)• Γρηγορίον Ννοτσης Είς τιτν Ύπα- 
πάντων. 

33 (Φ' ^43 ^)' "^^«^οντο* Ρασ-ιλ1«9 Λόγος ότι ν€φ€λι;ς 
άχραντου κτλ, 

34 (Φ• ^4^ β)• "Αόγος διαλα/χ^ανων ^ ΐΊη.τομ•ξ 
την πρώτον και διυτ^ραν και τρίτην της τιμία% Κ€φαΧη% 
του Προδρό/λου €υρ€σιν.'' 

"Αρχ. Πάλιν ^μιν 6 ^€Γο$ ίφ4στηκ€ ΙΙρόδρομοί, 

35 (Φ• 149 Ζ')• Μαρτυριον των άγιων Τ€σσαρακοντα. 

36 (φ. 154*)• Μαρτυριον του αγ. Γ€ωργιου. "Αρχ. Δίοκλι^τιαι^όϊ ό *1ΡωμαΙωρ αυτοκράτωρ, 

37 (Φ• ΐ6θ )3). Γρηγορίον ιτατριάρχον Είς τον αγ. 
Γ€ώργιον. 

38 (φ. 171 α). " Νικηφόρου πρ€σβύτ€ρου και μυονα- 

χου τοδ Βλιμμίβου 

Λ070ί έ'γκωμυαστίκί» €ΐί τορ Α-γιορ άτόστοΧορ του Χρίστου 
καΐ €ύαγγ€\ιστηρ *1ωάρρψ τέι» θ€θ\6τγθΡ, " 

"Αρχ. Ευαγγελιστή θίοΧό'γφ τροίήκοι 9ίρ αΤίΌΐ. 

39 (Φ• "^7^ β)• "Μοίρτυριον ®€θ^ρου του στρατψ 
λατου." 

"Αρχ. Αικίρρίφ τφ βασί\€Ϊ ιτολλ^ Κ(χρημέρφ τζ 
Τ€ρ1 τά €Ϊδω\α δ€ΐσιδαιμορίφ. 

40 (φ. 1 82 α). θ€θ8ώρον τοδ Στονδ(τον Έγκω/ΑΜ>ν 
του Προδρόμου. 

41 (φ. 184 )9)• Ιωάννου τοΟ ΧρυσΌοτ^μιου Είς το 
γ€ν€σιον του Προδρόμου. 

42 (φ. 187 )9). '^θιοδώρου τοΟ Δαφνοιτάτου Έγκώ/Αΐον 
€ίς το γ€ν€σιον του τιμίου προφήτου Προδρό/ιου." 

"Αρχ. Εί Μ^ΐ' ό τοΟ \6•γου κηρυζ καΐ τρόδρομοί, 

43 (φ* 191 *)• Αίοντο* Ρασιλ1«9 Είς την γ€ννησιν 
του Προδρό/ϋΐου. 

44 (Φ• ^94 β)• ^^ κοά «Όλ(Τ€άι "Χαρυψών του Β€νο- 
δόχου. 

45 {Φ' 202 α). ^^ Υπόμνημα Βιαλαμβάνον μερικώς \ 9 Λ τους αγώνας και α^λα 

καΙ άτοδημίαί καΐ τ€λ€(ωσιν τωι» ά-γίωρ καΐ κορυφαίων άτο- 
στόΧωρ ΪΙ^ρου καΐ Παι/λον." 

46 (φ. 207 )9). Ιωάννου τοΟ ΧρυσΌστ6μ«ν *Εγκώμιον 
€ίς Πίτρον και Παυλον. 

47 (Φ* 209 )9)• Το{^ αντοΟ Έγκώ/υιιον ιίς τον αγιον 
άπόστολον Παυλον. 

48 (φ. 212 β). Μαρτύρων του αγίου Προκοπίου. 

49 (Φ• 224 α). Γρηγορ(ου τοΟ Κυπρίου Λόγος €ίς την 
άγίαν Μαφίναν. 

5 Ο (φ. 232)9). '*θ€θφάνου« τοΟ πρωτόθρονου Έγκω- 
ρ,ιον €ίς τον αγιον προφητην και μ^γαν Ήλιαν." 
"Αρχ. ^Α-γώρωρ λόγου καιροί, 

51 (φ. 236 α). Μαρτυριον του άγιου Παντ€λο/- 
ρ.ονος. 

52 (φ. 243)9)• "Βίος και πολιτ€ΐα του όσιου κ<ΐ4 
δικοαου Ευδόκιμου." 

53 (Φ• 248 α). " Βίος και πολιτ€ΐα τι^ς όσιας μητρός 
ημααν Είρι/η/ς, 

"ίτγουμέρηί Ύ€Ρομέρηί τηι μορ^^^ του ΧρυσοβαΧάνου.** 
"Αρχ. "Κδη μ^ρ οδρ έτέπαυτο 6 κατά τωρ προσκυνψ 
τωρ τηί €ΐκ6ρο$ του Χρίστου δίω-γμόί. 

54 (Φ* 264 α). 'Ιωάννου το^ Χρυσοστόμου Είς τ^ν 
άγιαν Μ€ταμόρφωσιν. 

55 (Φ• 208 β), 'Ιωάννου τοΟ Δα|ΜλσκηνοΟ Είς την 
άγΐαν Μ€ταμόρφωσιν. 

56 (φ. 275)9). "Του σοφωτατου και λογιωτάτου 
κυρου Νικηφόρου το^ Χούμνου του έπι του κανικλ€ΐου 94 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Λόγοι ίΐί Ηιρ άγίαν καΙ φραη^ μ€ταμΜρφωσΐΜ του κυρίου 
καΐ θ€θΐ/ καΧ σοττηροί ^ιμΜ^ 'Ιι/σοΟ Χρι^τοΟ." 

"Α/^χ. Χρίστου δί του έμοΰ σωτηροί καΐ θ€θΰ μ€τα' 
μ,ορφουμένου, 

57 (Φ• 28 1 α). Έφραλμ τοΟ Σύρου Έΐς η;!^ Μ€τα- 
μυόρφωσιν. 

53 {φ, 284 β)* 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοστ6μ«ν Εις η; ν 
ΜΓτα/χόρφωσιν. 

"Α/^χ. Δ(ΰτ€ φι\έορτοι, καΐ τήμΈρον, 

59 (Φ' 286 α). 'ΐΜάννον τοΟ ΔαραοηκηνοΟ £ΐ$ την 
κοίμησίν της ®€θτ6κον, 

6ο (φ. 292 β). ΆνΒρΙον Κρήτη« Είς η/ν Κοίμησιν 
της ®€θτόκου, 

"Α,ρχ, Μυστήρίον ή ταροΰσα ταρή'^υρα, 

6 1 (φ. 295 °•)' ^^^ αντον Εις την Κοίμησιν, 

"Αρχ» Καλ£Γ τάλιΐ' ημαίί. 

02 (φ. 299 ^)* 'Ι^ννον τον Δαίλοσ-κηνον Εις την 
Κοίμησιν, 

63 (φ. 3^3 *)• " Αόγθ9 διαλαμβάνων 

τα τβρί τηί τ^η^ίωγ, άι^ατροφ7}ί καΐ άτοτομψ του... Προ• 
δρόμου καΙ βαχτίστοΰ *ϊωάΜΡου κτ\, " 
'Αρχ. Λωάρνην τό μ^γα «λ^οι τ^ί οίκουμένηί, 

64 (φ• 3^^ )^)• *Ανδρ4ον Κρήτην Ε 19 την άποτομήν 
τον ΤίροΒρόμον, 

Όλίγα 0ι$λλα ΐΓ€ρ2 το τΑοί ίκτ€σ6ρτα άτηκατ€(η'άθησα9 
ύτο Χαμτ. Χ ΥΠ. α/ώνοί.— Έν ^. 3 /3 ή ^^^τ σημίίωσα' Έ 
2β/»ά α0τΐ7 «Γα2 τλονοΊωτάτι; βίβ\οί τ€ρίέχ€ί μ^ρ τού% 
άρα-γκαιοτίρουί τωρ δ€στοτικωρ καΐ θ€ΐωρ ίορτωρ 
ταρη-γυρικούί λόγονν καί τιρωρ ίτισήμωρ καΐ μ€Ύά' 
\ωρ ά-γίωρ βίουί καΐ έ•^κώμια άρχομέρη άτο μηρδί 
Σ€ττ€μβρΙου καΐ καταΧή-γουσα μ4χρί καΐ του τέΧουί 
του Αύ-γούστου, ίτ4 δέ καΐ τούί άτό τηί Κυριακί^ί 
του ΤίΧώρου καΐ του ΦαρισαΙου Αχρι τηί ά•γίαί καΐ 
μΈ-γάληί Τεσσαρακοστή; συρ-ήθωί άρα^ιρωσκομέρουί 
Ιστορίκούί ^ καΐ Α\\ωι διαΧαμβάρΟΡταί, άλλα 9ή 
καΐ αύτηί τήί ΪΪΈΡτηκοστηί 6\ωί ίωί καΐ τωρ ά-γίων 
Ώάρτωρ, *Έφί\οτορήθη δί αΟτι; καΐ έστουδάσθη 
συρτ€θηραί τ^ καΐ 'γραφηραί οΰτωί καθώί όραται 
(χουσα ταρά τηί ταρ€υΎ€Ρ€στάτη$ καΐ σκβασμιωτά- 
τηί καΐ άΧδήμου κτητορίσσηί κυραί "λρραί Κομρηρηί 
^ΤαουΧαΙρηί τ^ί ΣτρατηΎοτουΧΙραί καΐ τρωτοστρα- 
τορίσης τη9 9(ά του θ€ΐου καΐ άΎ•γ€\ικοΰ σχήματοί 
μ€τοΡομασθ€ίσηί *Αρτωρίαί μοραχη^, ΙΙροί€τέθη δέ 
καΐ άφαρώθη μ€τά, τωρ Χοιτωρ ωρ κατά καιρούί 
τ€τοίηκ€ βίβΧωρ τί καΐ ταρτοδατωρ σκ€υώρ καΐ 
ΐ€ρώρ κοιμηΧίωρ έρ τ^ αύτζ σ€βασμίφ καΐ 6ΐ)α7εστάτ|; 
μορχι του κραταιού θ€θϋ καΐ σωτηροί ^μωρ Ιησοΰ 
Χρίστου ψυχικη^ί ίΡ€κα σωτηρίαί αύτη$, 01 ουρ άρα- 
'γΐρώσκορτ€ί ταύτηρ τηρ θαυμασίαρ βΙβΧορ ή καΐ 
ΑΧΧωί ίρτυΎχάρορτα €ϋχ€σθαί ύτέρ αύτηί ΐΓάρτοτ€'\', 

***Αξίθΰμ€Ρ οΖρ τούί τ^ιρ τοιαύτηρ έρτυ-γχ&ρορταί 
ΐ€ρό,ρ βίβΧορ καΐ μάλιστα ταΐί ίρ τζ τοιαύτΐβ σ(• 
βασμίφ μορζ 4ρασκουμ4ραΐί €ύΧαβ€στάταα μοραχαΐί 
οΐ Ύ^^ραφότα τηρ ταροΰσαρ βΙβΧορ ϊρα μ€τ* £ύλα- 
βίίαί καΐ τηί τρ€τούσηί καθαρότητόί τ« καΐ σ€μρ6- 
τητοί ΙίΐΓΤ€σθαι του τοιούτου βιβΧΙου καΐ μ^ι άρίττοα 
χ€ρσΙ, τ6 φδόμίΡΟΡ, ή Αλλ«( ύτό Ααίον ΘΙξίωί καΐ μ€ταχ€ίρήσ€ωί καρδήΧωρ ή τλήσβωί €ΐΧημμ4ραα' 
ουδέ Ύάρ τοΰτο τ^ριττόρ ή (ξ έαυτώρ λ^γομοΊ άλλα 
τοίί ά-γίοΐί €ΐί τοΰτο τατράσι καΐ θ€θφ6ροα ταθ6• 
μ€Ρθΐ οϊτΐΡ€ί τοίί τηί άγ/ατ έκκΧησίαί.,.τηρ ίσηρ 
άτορ4μ€ΐρ τιμ^ρ διατάττορται, ^ρ καΐ τοΐ$ ΐ€ροΐί 
€ύαΎΎ(Χίοα, μαΧΧορ δέ καΐ αύτοΐί τοΓί σται/ρϋτοΐν 
έκτυτώμασιρ^ -γιρώσκουσαι καΐ τοΰτο ώί ούχ* άτΧώί 
ουδέ ώί (τυχίΡ ^ τοιαιίτι; Ύέ'γοΡ€ βίβΧοί άλλα μ€τά 
τηί ΊτΧίίστηί εξόδου, τοΧΧηρ μ^ρ καΐ ήμίίί €/ί τό 
Ύράψαι ταύτηρ άραδ€ζάμ€Ρθί κότορ, τΧ€ΐορα δέ ύιτο- 
μ€μ€Ρηκότ€ί μόχθορ τ€ καΐ ταΧαιτωρίαρ Τ€ρ1 τηρ τη$ 
δΧηί τραγματίία» συΧΧο•γ^ρ καΐ συράθροισιρ, ΑΧΧορ 
ά.ΧΧαχόθ€Ρ ΙραΡΐζόμ€Ρθΐ ΧΟ'ϋορ καΐ ίτίρωθίΡ (τ(ρορ 
αΙτοΰρτ€ί βιβΧίορ, Αια ταΟτα '/οΰρ ού καταφρορψ 
τέορ ύμϊρ ταύτηί τηι άξίώσ(ωί ή «ντολ^ί, άλλα τΐ7'' 
^^ονσαι» Τ€ρΙ τ^ιρ βίβΧοΡ τηρητέορ καθαρότητα καΐ 
στουδηρ τίστβωί, καΐ τοΰτο €ΐι θ€Ορ άΧηθοΰ$ ήγου- 
μέρουί (ργορ τό τάτ θ€ίαί βίβΧουί Λ'γ€ΐρ δίά τιμηί 
τ€ρίΎίΡ€ταί, ϊρα καΐ τό μρημόσυρορ ίτΐ τΧ4ορ τωρ 
κτησαμέρωρ τ€ρίσώ^ηται, 'Ιδ. καΐ κώδ, 1082 (48). 

Ι04Ι• 7• ^^ΡΎ' Φ^^' ^^• <^^λ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια αγίων *Οκτωβρίον. 
'ΑΜέφαλοί καΐ κοΧοβόί, *Ερ άρχη καί τέΧ€ΐ φύΧΧα έκτ€σόρτα 
άΜΤίκατ€στάθησα9 ϋτό χαρτ, (XVI. αίωρ.), 

1042. 8. ΙΙ(ργ. ^λ. ΧΠ. σβλ. 2. 

ΒιΌλ καΐ μαρτυρία αγίων '2,€πτ€μβρίου, 
Τά τελενταία ^λλα 4κτ€σόρτα άρτικατ€στάθησαρ ύτό χαρτ. 
(ΧνΠ. αΐώρ,), 

1043• 9• Π€ργ. φύΧ. XIV. σβλ. 2. 

'Ιωάκνον το^ ΧρΐΗΓθο-τ^|λθν Υπόμνημα €ΐς *Ιο>οίνη/κ. 
'Ο^αλ. α — μ€\ 

*Ι044• Ιθ• Π€ργ. φύΧ. XIV. σ€λ. 2. 

ΈναγγίλΛον 

μετά φωρώρ έρυθρωρ, κομψωρ άρχικωρ γραμμάτωρ καΐ ίιη- 
τίτΧίΟΡ, 

1045• ϊϊ• Πίργ. φύΧ. XI. σίλ. 2. 

'Ιωάκνον τοΟ ΧρνοΌστά^Μν *Υπόμνημα €ΐς Ματθαίον 
*0/Λΐλ. α — μγ\ 

1046. 12. Πβργ. ^ιίλ. XII. σ€λ. 2. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ Χρ ν σοοτάμιον Λόγοι €$ Π€ρι τον 
άκατοιλι/τΓΤον (ό α' άκίφ.), 

2, ΤοΟ αντοΰ Λόγοι €^ Κατά *Ιονδ<αων. 

3. ΤοΟ αντοΟ Λόγοι €^Ίΐ€ρι ι^ρωσννης, 
4• ΤοΟ αντοΟ Λόγος ακέφαλος. 

Άρχ....τ€ίΤ€ ; τό τούί θ€ίουί άρατ4μτοΡτα$ ϋμνουί 
φόβφ τοΧΧφ συΡίσταΧμέρουί, ΤΑ. βουΧόμ€Ρθί ^μαι 
έν τούτοα κατασκηρωσαι* &ρ γέροιτο τάρταί ^μαι 
έτίτυχ€ΪΡ χάριτί καΐ φιΧαρθρωτΙι/, κτΧ. 

5• ΤοΟ αντοΟ Εις τό Και ^γέν€το ^ν τ^ €νιαντφ ον 
άν€θαν€ν *Οζίας. 

6. ΤοΟ αντοΟ Εις τό Ύψωθη ή καρ&ία*Οζίον (κολοβ.). 

Ό κωδιξ τόΚΧαχωί ίφθαρμέροί. ν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 95 1047• 1 3* π^Ρ7• Φ'^^ ^^• ^^^' ^^ 

Βίοι και μχψτνρια άγιων *1ανου(ΐρ{ον α — ιη. 
Ακέφαλο*, κο\οβ6ί^ έφθαρμέροί ύφ* ιτγρασίαί, 

1048. 14. Π6/>γ. φύ\. ΧΙΠ. <Τ€λ. 2. 

*Ιβ»άννον τοΟ Χριχτοστ^μον ΎπόμνημΛ €1$ Ματ^ιον 

'Ο/ϋΐιλ. ία' — 1,\ (ακ€φ,). 

Έν τΑ€ΐ Εΰχου τψ -^ράψανη 6 άραγίΡώσκωρ Σάβα 
μοραχφ καΐ ίΧαχίστψ ιτάΐΊ/... 

Ή βίβΧοί αΰτη Ύέ-γρατται μέρ 4κ τόρωρ 
του τωρ *ΑρδΙδωρ τρο4δρου... 
'λ\οΰσα δέ ΰστ€ρορ Ιθρωρ έφόδφ 
άρασ4σωσται τ^ έκκΧησίι/, τάΧΐρ 
6\κ^ΐί χρυσίου €ΐι τιμ^ιρ δίδομέρητ 
τρόί τοΰδ€ αυθίί καΐ μ€τ* αίχμαλωσίαρ {καταΚοτγ.). 

1049• 15* π«ΡΥ• Φ^^' ^^' <^^λ• ^• 

*Ι«άννον τοΟ Χρυσο(ΓΓ^μ«ν ΎνόμνημΛ €ΐ$ Ματ^οιΐον 
0/χιλ. α — μ^^ {κολοβ,)» 

1050. 1 6. ΙΙίργ, φύΚ XII. σελ. 2. 

Βίοι κοΜ μαρτυρία αγίων ^Οκτωβρίου, 
*λρτΙ τριωρ φύΧΚωρ έκτ€σ6ρτωρ έρ τΑβι άλλα χαρτ, (XVI.). 

ΙΟ5Ι. Ι7• Π€/>γ. ^«5λ. XI. σ€λ. 2. 

'Ι«άννον τοΟ Χρνσοστ^μ^ν *0/ϋΐιλίαι €1$ η/ν *Ε(αημ€ρθ¥ 
α — κθ^ (άκίφ, κολοβ,), 

*λρτ1 τωρ τρώτωρ φΰΚΚωρ έκΐΓ€σ6ρτωρ άλλα χαρτ, (XVII.). 

1052. ΐ8. Πίργ, φύ\, ΧΠ. σελ. 2. 

Βίοι καΧ μαρτύρια αγίων *Οκτ. ώ' — Νο€/Α^ρ. λ'. 

1053• Ι9• Πί/>γ. φύ\. XII. σίλ. 2. 

Ι. Γρ1ρ^^ον θ€σσαλον£ιηΐ|« Λόγοι €1$ η/ν Μ€τα- 
/ΐΌρφωσιν. 

'ΕτΙ ^ι^λλαη^ Χ<^Ρ^* (XVI. α/ών.). 

2. Βίοι κοΜ μαρτυρία αγίων Φ€βρουαρίου, 

3. Γ€ωργ(ον Νικομηδ€£α« £ί$ την ®€θτόκον και τον 
ΐΕτανρόν. 

4. Γριρ^(ον *Αντιοχι£α< Έίς η/ν θ€6σωμον ταφην 
(κολοβ,), 

*Έΐφθαρίΐέρο$ ύφ* ντ/ρασίαί. Έν τ{\€ΐ ύιτηρχορ συροτταχωμίρα 
φύλΚα (ϊί€ρΓγ. VI.) ίξ ΒύαγγέΚίου^ Λτο^' άτβ/τόητ^αν, σψζομέρωρ 
μικροτάτωρ μάρορ \€ΐφάρωρ, 

1054• 20. Π€/>7. ^ιίλ. XI. σελ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια αγίων 'ί^θ€μβρίον, 

*Ερ άρχί φύλλα (Χαρτ, ΧΤν.) τ€ριέχοΡτα 1. 'Άαρτύριβρ 

τιθαρωί Γουρίου καΐ Σαμωρα (άκέφ.), "λρχ.,.,κΧαστον 4ρ 

ά.σφα\€ί Ύ^ρέσθαί φνΧακήρ, 2, *Ττ6μρημα €1$ τορ Α-γιορ 

άτόστολορ καΐ €ύαγγ€\ι<ΓήΐΡ "Μ-ατθοχορ {άτόστασμα), 

1055• 21. η€ργ. φύ\, XII. σ€λ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια αγίων *Οκτωβρίου, *Ι056. 22. Π€Π'. φύλ XIV. <Γ€λ. 2. 

'Ιωάννου το^ ΧρνσοίΓΓ^μον Ό/Αΐλίαι ι^' {άκίφ,). 
Κοσμείται, ύτ6 έιτιτίτλωρ καΐ ώραίωρ τρο έκάατηί 'Ομιλίαί 

άρχικωρ Ύραμμάτίορ^ σχηματι^μέρωρ τολΚάκίί δι* €ΐκ6ρωρ 

α'γίωρ, 

1057• 23. Ιΐ€/)7. φύλ XI. <Γ€λ. 2. 

Ι. Ιωάννου τοΟ ΧρνοΌστ6)Μν Λόγοι Ιζ Τΐ€ρ\ ΐ€ρω- 

συντ^δ. 

2. Το{^ αντον Λόγοι €πτα Πιρι του ακαταλι/ιττον. 

3. Τοδ αντοδ Λόγοι Ιζ Κατά 'Ιονδαίων. 

4. ΤοΟ αντοΟ Λόγοι τ€σσαρ€$ ΈΓς τον νλουσιον και 
τον Αάζαρον, 

5. Τοΰ αντοΟ Εις τους μη πλγμπάζοντας τ^ καθολική 
€κκλησί(ΐ., 

6. Τοδ αντοΟ Εις τον *Οζίαν, 

η, Τοδ αντοΟ Εις μάρτυρας και €ίς το *Υψωθη η 
καρδία *0{[ίου. 

1058. 24. Π€ργ, φύ\. Χ. σ€λ. 2. (^. 373). 

Ι (φ. Ι α). Γ€ν€σΐ5. 

2 (V 8 1)3). Έίοδος. 

3 (φ. 144)^)• Λ€υΐτικόν. 

4 (φ^ 184 )9). Αριθμοί 

5 (φ. 250 α). Δ€υτ€/κ>νό/ϋΐιον. 

6 (φ. 295 ^)* *Ι^ον9. 

7 (Φ• 333 ^)• Κριτα/. 

8 (φ. 369 α). 'Ρου^. 

Ό κώδίξ •γ€^ραμμέρ<η -γράμμασι τηι μίκρα$Ύραφψ {ηιίηιαΰ,), 

1059• 25- Π€/)7. φό\, XI. 

Ιωάννου τοΟ ΧρνσΌστ^)Μν Υπόμνημα €ΐς Ματθαίον, 

Όμιλ, να — (θ" {άκ€φ, κολοβ,), 

Ιθ6θ. 26. Π€ργ, φύ\, XI. σελ. 2. 

'Ιωάννον τοδ ΧρυοΌστ^μου *0/Αΐλίαι κ5^, 
ώι» α' Ε/ί τηρ ταραβοΚ^ του ^Ασώτου, κζ"* Ε1$ τούί ά-γίου^ 
Πάρταί {κο\οβ,), ΣυΡ€σταχωμέρα τφ ζύ\φ του τ€ρίκα\ύμματοί 
Ιρ μΛρ άρχί δύο φύΧΚα {Ιΐ€ργ, XIII.), έρ οΐί μέροί Κορύροί β/ί 
*1ωάρρηρ τόι» ΠρόδρομοΡ, έρ δέ τ4\€ΐ δύο φύΧΚα (Πί^. XII.), έρ 
οΓ$ μέροί τωρ Ϊ1ράξ€ωρ τωρ ΆτοστόΧωρ μίτά σημαδοφώρωρ, 

Ιθ6ΐ. 27. Π€/>γ. φύλ XI. <Γ6λ. 2. 

'Ι«άννου τοΰ ΧρυσΗ>στό|&ου 'Ομιλίαι κδ', 
ωρ α' Προ\£χθ€Ϊσα έρ *Αρτίοχ€ίψ, τρ€σβυτέρου αύτοΰ ντάρ- 
χορτοί^ κδ' 'ΫηθίΙσα €ΐ$ τ^ιρ μίγάληρ έβδομάΛα, 

Ιθ62. 28. Ιΐ€ργ, φύλ. IX. 

Πρ(ΐ{απόστολος (ακ€φαλθ9 και κολοβός), 
Ό κωδίξ τηί μικραί Ύραφηι (ιηίηικο.). Το κάμ€Ρ0Ρ Ύτγραμ- 
μέρορ έρ τφ μέσφ κατέχ€ΐ 12 (ττίχουί έκάστηί σ€λίδθί, ιηρί δ* 
αυτό δια η^ραφηί Χεττης κΧα^ούσψ ιτρόί τό κ€φαΧαιώδ€ί Σαρά. 
έρμηρ€υμάτωρ διαφόρωρ τατέρωρ^ συρηθέστ€ρορ Ισίδωρου τοΟ 
ΠηλονατΜ&του, Ιωάννου τοΟ Χρυσ-οστήιου, ΣιβηριανοΟ, Διό- 
δωρου Ταροχ>δ, βιοδωρου Μοψου«στ(α§, *Ακακ£ον, Άιτολ- 
λιναρ(ου. 96 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ♦1063. 29- 

Π€/>γ. ^λ. ΧΠΙ. τ€\€ντωΡτοί, σβλ. 2. 

Ι . Εναγγέλιον /χ€τά σημοΒοφωνων. 

2. 2ννα^άριον των £ναγγ€Λχων. 

Κοσμ^Τται ιητ* άρχίκωρ -γραμμάτων άτέχρων^ των τ\€ΐστων 
άτ\ώί ερυθρών. *Εν τΟί€ί ίντόί Ιδίου τλαισίου οΐ ί^ ταρ€• 
φθαρμένοι καΐ άνορθ&γραφοι στίχοι ^ έναΧΚάξ μί\αΡ€ί καΐ ερυθροί. 
ΙΙΧήρηί ΐ€ρά.ί καΐ θ€ίαί οΰν -γραφηί 
ά τ5 τ^ντέκτ-ζΐ του μ^ν *1ού\ιον καΧοΰσι 
(τουί τροδραμων ίξακισχιΧιοστω 
όκτακοσιωστώ τ4ΐΓτφ τΧηροΰντι 
τη$ τ€ Ινδικτιώνοί μιας ουν καΐ δ€κάτηί 
κατατρυφήν τ€ των τήδ€ -γ^γραμμένων, 
Μέμνησθί ουν τοίνυν τω τα«5τ2? τοθήσαί 
κομνηνοφυ€Ϊ έξ €υΎ€ν€ίαί Ι^Ιζτΐί 
Μιχαήλ τω Κε^αλςι τφ ταύτην συντΧηρώσαί 
^νωμαΐων δί κρατούν σκηττρα τηί /3α(Τ(λβ/αϊ 
των ΐΓαν€υσ€β€στάτων μεγάλων βασιλέων, 
των αυτοκρατόρων *ΑνδρονΙκου μ€'γά\ου, 
τηί €ύσ€β€στάτηί ΕΙρήνηί τηί αύ•γούσταί. 
ΤοΟτο τοίνυν €ΰχ€σθ€ τω ταύτην έν€ρΎήσαί, 
(τη ουν τοίνυν καΐ έμοί τω χ€ίρα τοΰτφ Ύράψαί 
Κωνσταντίνφ τω οίκτρώ το 6ντι έκτοΰΜοραίονκτλ, 
Κατά ταΰτα 6 κωδιξ έ-γράφη τφ 1296. 

1064. 3®• Πί/)γ. φύλ. ΧΠΙ. σελ. 2. 

Ι. Βιόι και μΛμτνρΐΛ αγίων Νθ€/ι)9ριον. 
2. ^^ΎπόμνημΛ €ίς τον αγιον απόστολον ΦιλιιπΓον 
της ιδ' 'ίίθ€μβρίου" (Χαρτ. XV.). 

♦1065. 3Ι• Πβ^. φύΚ. ΧΠ. (^.899). 

Γρη7ορ(ον τοΟ βιολόγου Λόγοι ι5^ 

ων τ€\€υταΐοί 6 ΈίΙί τον τατέρα σιβιητώττα, η[τοι οί άναγιρω' 
σκ6μ€νοι, 

Έν 0. 3 α χρυσοϊί 'γράμμασιν ^ Τ€ρ1 των τ€σσάρων σημ€ίων 
σημίίωσίί {Μοηί/αιίΰοη Ραΐ€ί€ορτ, σ, 371 καΧ 874). λύτΜι 
καΐ τάδ€' Κύρΐ€ βοήθ€ΐ τψ δούλφ σου Αέοντι τρωτό- 
βέστ^ τραιτοσίτφ καΐ ίτΐ του κοιτωνοί τφ Κορώνχ/, 
*Εν φ, 399/3 Έ-γράφη ^ ταροΰσα βίβΧοί ύτέρ μρήμηί 
σωτηρίαί τ€ καΐ άφ4σ€ωί των αμαρτιών Αέοντοί του 
χριστιανικωτάτου τρωτοβέστου τραιτοσίτου καΐ έτΙ 
του κοιτών οί του Κορώνη, Κατά τυ^α ένφ.2β σημβίωσα^ 
6 κωδιξ άφΐίρώθη €ΐί τ^ μονί^ν ιταρά του έν €ύσ€β€Ϊ τ-β 
λι^^βι •γ€νομ4νου άοιδ-ήμου χατριάρχου Κωνσταντίνου- 
ψ6\€ωί κυρίου Ί^ήφωνοί, Αγνωστοι^ 9» τον Α' ΊΙ του Β'. 
Κοσμιίΐται έν άρχβ έκαστου λόγου ιητό έτιτΙτΧου καΐ άρχικοΰ 
'γράμματοί, *Έιν φ, 4/3 €/ιτώΐ' τταριστάΜουσα Τρη^βριον τον 
θ€θ\6τ/ον -γράφοντα^ &ησθ€ν δ* αύτοΰ τ^ ΊησοΟν* αμφοτέρων 
τά τρόσωτα άτοτντριμμένα, 

Ιθ66. 32. Π€/>γ. φύ\. XI. (Γ€λ. 2. 

Ι. 'Ιβιάννον τοΟ ΧρνοΌστ6)Μν Υπόμνημα €ΐς *1ωάννην 
'ΟΑολ. 7' {άκέφ.)—κ^. 
2, Το{^ αντοΰ Λόγος ττιρί παρθίνίας, 
ΚοΚοβ, έν κ(φ. μδ' , 

1067. 33• Π«/>γ. 4. ΧΠ. 

ΘιοΒώρον τοΟ ΣτονΕ^Γον Κ.ατη)οησ€ίς. 
β'—ρΧΘ' {κολοβή. ιο68. 34• π«/>γ. 8. XIV. 

Τ€τρα€ν(ίγγ€λον. 
'Κν τ4λ€ΐ βΑ€ταξύ άλλων χωλιάμβων 

άωρ6θ€6ί σοι ταΰτα τροσφ6ρω$ Ύράφ€ΐ 
6 τ^ϊ τ€ βίβλου τ^|ν -γραφών έξανύσαί. 

Ιθβ9• 35• Π€ρ7. φύλ. XIV. 

Εναγγέλχον. 
"Ειτεται Π/να$ των έωθινων Κύαγγ^λίων. 

•♦■♦1070. 3^• Πβ^. ^λ. XIV. (Γίλ. 2. 

Εναγγ€λ4θν 

μττά σημΛδοφώνων ερυθρών. ΙΙίρί τό τέλοί •γ€γραμμένον 
μέχρι το»όί άλλ|; χειρί, ίχει άτ€χνότατα αρχικά -γράμματα. 
Έτίητλοτ ύτάρχον τντέ ίχ€ΐ άΊτοκοΊτη β€βήλωί. Ό κώδιζ 
τολλαχωί έφθαρμένοί. Τά τρωτά 22 φΰλλα €ΐσΙ ταλ/μ^^^στα. 
Καταλαμ^άΐ'βι ^ η κάτωθ€ν αρχαιότερα Ύραφ^ (XII. αΙων. 
σ(λ. 2) στ/χοι/ί «V έκαστη σίλίδι 38, ίχ€ΐ δέ τήτ αι^τ^ δΐ€ύ• 
θυνσι» κοί η ύτ€ρκ€ΐμένη, 'ΕΐΓ€(βή δ* αΐ σ(λίδ€$ τηί ν€ωτέραί 
Ύραφτβ €ΐσΙ στ€ν6τ€ραι καΐ βραχύτ€ρΜ των τψ ταλαιαι, αΟττ; 
ίύκόλωί άνα-γυ^ώσκ^ται τολλαχοΟ, διήκουσα τέροΜ τοΰ Ύ^γραμ- 
μένου μέρουί τηί ύτ€ρκ€ΐμένηι. Ένιαχοΰ ίΰρηνται κατά τ^ 
φψβ ΤΎβ ταλαιαι Ύραφ^ €ΐία•γωΓγικά σημαία (*'), του^' 5τ«ρ 
δήλοι, δτι ά>^α•γράφ€ται κ€ίμ€νον, φ τι^ατώτατα ^γγμ έρμη- 
Ρ€ΐα. 'Μ.έρη τοΰ τοιούτου κ€ΐμένου άνα-γνωσθέντα μοι στοράδην 
ίχουσυ^ ωδ€' 

ι,.,.έβδομ'ήκοντα τοίνυν -ήμέραί άναλώσαντίί κατά 
τ^|ν όδόν 6φέτοτ€ άτηντ'ήκαμ€ν €ΐί την Κου[κουσ6ν]. 

1....0 (μτροσθ€ν χρόνοί κατίΐρ-γασατο άλλ' δμω% 
έλθών €ίί την Καισάρ€ΐαν ού μικρόν άνίψύξω, δτι 
καΐ ϋ.... 

1....ύτομέν€ΐν έφ* οίί χρησθαι τολλάκΐί λυτηροΐί 
συμβαίν€ΐν, τολλάί δέ καΐ των θίίων έτιστολών... 
τλ€ονάί€ΐ...μ6νον.... 

4....τφ έσχάτφ αύτοΐί καΐ φοβίρφ τφ...άτ€ΐλοΰντ€$... 
ψρ6ί τούτοΐί οίαν τ^ν όδον ηνυσ€ν. 

ξ....δνοί(;) ντοβαλλομένηί οΰτωί έκβΐνοί ταΐι άλη- 
θ€ίαΐί άήττητοί ων καΐ μηθ* ύχο κακοταθ€ίαί... 

6.. ..αν ήτ€ΐΎ€Το μέλλων "ήδη τ^ιν τροί θ€6ν μάλλον 
6δ(ύ€ΐν τορ€ίαν καΐ τον μικρόν τοΰτον τη.... 

13. Τ€ρΙ τοΟ ταλιμψήστου τούτου τ^ έμ^ν διατρφψ Α 
ηβίΝτ ρ&1ίχηρΒ68( οη ΜοαηΙ ΑΙΙιοβ έν τφ ΑΐΙιβηΑβαιη, άρ. 8281 
τ^ 18 Σηττ. 1890. 

Ι07Ι. 37• Π6Ρ7. φύΚ Χ. 

'Ιβ»άννον τοΟ Χρυσοστόμου Ύιτόμνημα €ΐς ταβ Έπι- 
στολας των Αποστόλων 

άκέφαλον, κολοβον, έλλιτέί καΐ τολλαχώ* ταρ€φθαρμένοΡ. 

1072. 3^. Π€^. 4. ΧΠΙ 

" Ιστορία ψνχωφ€λ.ης 

έκ τηί ένδοτέραί των λίθιότων χώραί των *1νδων λ€γομένηί 
τράί την ά-γίοί^ τόλιν μ€Τ€νεχθ€ίσα δια *Ι»άνκου μοναχοΟ, 
άνδρόί τιμίου κάί ενάρετου μανίβ τοΟ άγίον Σά/3α." 

*Ι073. 39• Π€/>γ. φύλ, XI. 

Τ€τρα€ν(£γγ€λον. 
Τό ^ΐ' κ€ΐμ(νον έν τφ μέσφ έκάστηί σ€λίδθί, τ€ρΙ δέ αύτο 
λίττοτέροΐί Ύράμμασι •γ€^ραμμένα 'Ττομι^ήματα, €ίί ά γίνονται Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤ0ΚΡΑΤ0Ρ02 97 ταραίΓομιταΙ δι* ΙδΙων έρνθρΟ» σημβίωΐ', Τά €ΐί Ματ^αΤοτ 
ύτομρήμΛτα άρχ. Το κατά Ματθαιορ Έύα'^'γίΧιορ <η;퀕 
Ύράφη ύτο τοΰ αύτοΰ Ματθαίου μ€τά. όκτω χρόνονί 
τηί Χρίστου άρα\'ήφ€ωί έβραϋι διαλίκτφ 4ρ Ί€ρου• 
σαΧ^ιμ τηί Πα\αίστίρηί, 4ρμηΡ€ύθη δί ύτό *1ωάρρου, 
Τά ^ (Ιί Μάρκορ άρχ, Πο\\ωρ (1$ τ6 κατά Ματθαΐορ 
καΐ €ΐί τ6 κατά *1ωάρρηρ τορ υΐ6ρ τηί βρορτηί σνί'τα• 
ξάρτωρ ύτομρήματα^ όΧί-γωρ δί €ΐί το κατά Αουκαρ, 
ούδ€ρ6ί δ\ωί ώι οΐμαι (Ιί το κατά 'ϋάρκορ €ύαΎ'γ4\ί0Ρ 
έξηΎησαμέρου^ συροΐδορ τά κατά μέροί καΐ σιτοράδηρ 
€ΐί αυτά €ΐρημ4ρα ταρά τωρ δίδασκάΧωρ τηί έκκΧψ 
σίαί συρα'γα'γ€ΪΡ καί σύρτομορ έρμηρ€ίαρ συρτάξαι, 
δτω$ μη μόρορ άτο τώι» τηί Εαιι^^} Αιαθήκηί βίβΧΙωρ 
δόξη ταρίορασθαι ή ώί μηδ€μιαί έτίστά<Τ€ωί δ€6μ€Ρ0Ρ, 
ή ώι μή δυραμέρωρ -ήμωρ έκ τηί τωρ Χοίΐτωρ 4ρμηΡ€ΐαί 
τούτου τ^ιρ διάροιαρ άρ€ξ€υρΙσκ€ΐρ. 

*ΈιΡ άρχί έκαστου τωρ '^ύαγγ€Χίστωρ ΜτιτΧορ κόσμημα καΐ 
άρχικορ 'γράμμα, Προτάσσορται δ* έρ άρχη έρ κοσμήμασιρ 
ά^&3ωτο?τ οΐ Καί^6Ρ€ί τηί όμοφωνίαί τωρ €ύαγγ€Χίωρ^ 4ρ δέ 
τίΧ€ί €ΰρηταί Συροξάριορ τωρ €ύαγγ€Χίων. 

1074• 40• ΤΙίμγ. φύΧ. ΧΠΤ. 

Βΐ(Μ και μαρτυρία αγίων 2€ιγγ. λδ' — *Ιαν. φ^, κατ 
Ικλογην {άκ€φ, κολοβ,), 

1075• 4Ι• Πβ^. 4. ΧΙΠ. σ€λ. 2. 

Γρηγορ^ον τοΰ θιολ^^ον Λόγοι. 

α'. Τό ΈΎκώμιοΡ €ΐί Άθαράσιορ * λΧ€ξαρδρ€ίαί {άκ4φ,), — β\ 
Συρτακτήριοί, — ΤΑ€ΐτΓα?οί ό Ε/ί τ^ρ καιρ^ρ Κυρ^ακ^|Ρ καΧ τό (αρ. 

Ί&ρ τζ φ^ €ΰρηρταί Σχόλια αραιά, μόΡΟΡ έρ άρχζ καΐ τίΧα 
τοΟ κωδικοί. 

*Ερ άρχη καΐ τέΧ€ί άρά δύο ^λλα (Π6/>γ. ΥΠ. σελ. 2), έρ 
οϊί τ€ριέχ€ται μέροί τοΰ Έύαγγ€}^ου. 

1076. 42. Π€ρ7. 4. XI καΐ ΧΠ. 

Ι. Τ€ροντικ6ν, ακ€φαΧον (XI αιών.). 
2. Α€ίμωναρίσυ μίρος β^, κολοβόν (XII αιών.). 

1077• 43• Π€/>γ. 4. ΧΙΠ. 

Ι. ΨαΧτηριον (ακ€φαλον), αρχ. άπο τοΰ κβ καθί•. 

σματος. 
2. *ίβαί. 

3• " Ύριςάγων ΰπίρ των προαπ€λθόντων πατέρων 
κϋά άδ€Χφ(αρ καΐ ΧοιτωΡ συγγ€Ρωρ κατά σάρκα^" 
4. ΓιριίΑκοΟ ΚβρνσταντινονπΌλιωβ *Έγκωμιον €ί$ την 

κοίμησιν της ®€οτόκου {μόνον η αρχή). 
Τό {ητ' άρ. 4 άλλ2? χ^ιρί. 

ιογΒ. 44• Πβργ. 8. χ. 

Ι. 'Αν8ρ^ν Καισαρι£αβ *Έίρμην€ία ιίς την ^Αποκά- 

λνψιν 

άτό ΤΜ Χβ' κ€φαλα[ου. *λκέφ. 

2. *Ι«άννον τον Δα|ΐαοΊα|νοδ ΠιρΙ των €¥ πιστ€ΐ 
Κ€Κθίμημ€νων. 

ΤΑ. {κοΧοβ.) οΰχ ϊρα τέφρα •γίροΡταί καθωί έκ€Ϊρα 
καΐ ταΰτα, άΧΧ* ϊρα μΈΐξΌρα τούτωρ ν€ρι.... 

Η. 1079• 45* ^^Ρ^' ®- ^^- 

Τ€Τρα€υάγγ€λον, 
ου τροτάσσορται τάίβ• Τ€ΡΡάδιοί €ύτ€Χηί καΐ άχρ€Ϊοί 
μοραχόί ό έρ τοΐί ί^συχαστηρίοΐί του μ€ΎάΧου θ€θΟ 
καΐ σωτηροί ^μωρ *1ησοΰ Χρίστου τοΐί Χ€Ύομέροίί 
τοΟ 'Ρα/3δα άτοκαρ€ΐί μ€'γαΧόσχημοί τροίά-γω σοι ώί 
Ί€ρόρ άράθημα κατά τ^ρ σήμ€ρορ κατά τ^ρ ιη' του 
'Οκτωβρίου μηροί τηί -ήδη τρ€χούσηί β' ΙρδικτιωΡΟί 
τοΰ ,ζ^χΧβ' έτουί ( = 1123), τ^; δ^στότη και σωτηρί 
μου τφ έρ τοΐί βηθ€ΐσιρ "ήσυχαστηρίοΐί δοξα^ομέριρ 
τό Ιδίόκτητόρ μου τούτο καΐ άγιορ Τ€τρα€υάΎ'γ€ΧθΡ, 
ϊρα (ρι άραφαΙρ€τορ άτό τοΰ άΎίου σου ραοΰ ίωί 
τ^ρμάτωρ αΐώρωρ. *Έ»ρ άρχη καΐ τΑβι άρά έρ ^υλλοΐ' 
(Πε/χγ. Χ) τ€ριέχορτα Και^όνα αγίου ΤίΜΟί, ΧΙομ άμυδράρ. 

Ιθ8θ. 46. η€ργ. β. XI. 

Ι. Βασιλ€€ον τον μ€γάλον Ό/Αΐλάα €1$ την *Έ^(αημ€ρον. 
"Αρχ. άτό τηί ^ {άκ€φ.)...(χομ€Ρ τωρ Ιχθύωρ^ αλλ* 
έστιρ α καί μιμήσ€σθαι Λξιορ. 

2. Γρηγορ£ον Ννσνη* Ώροςφωνησις τω ά^€λφω 

Π€τρφ 

καΐ τά Π«ρΙ κατασκ€υηί αρθρωτού κ€φ. λ', ωρ τροτάσσ€ται 
τίραξ. ΚοΧοβ. έρ κ€φ. ιε'. 

Ό κώδίξ έστι ΧΙορ έφθαρμέροί ύφ* {τγρασίαί. 

*Ιθ8ΐ. 47• Πίργ. 4. XIV. 

Τ€τρα€υαγγ€λον 
τροτασσομέρηί τηί Ενσιβίον 'Έτιστολ^ι τρόί Καρτιορορ 
καΧ τρίο έκαστου τωρ (ύαγγϊΧίωρ τωρ κανόρωρ τηί συμφωρίαί 
τώι» Εία77*λέθτώΐ'. Κοσμείται ύτό άριστα διατετηρημέρωρ 
άλλ* άτέχρωρ €ΐκόρωρ τωρ τ^σσάρωρ 'Άύαγγ€ΧιστωΡ καΧ ύτό 
άκομψων έτιτΙτΧων καΧ άρχικωρ Ύραμμάτωρ. *Η τρώτη σ€ΧΙί 
έκαστου τωρ €ύαγγ€ΧΙωρ 'γέ^ρατται εΚη χρυσοΧί -γράμμασι μετά 
τό τοΧύχμουρ έτίτιτΧ<». 'Εΐ' τΑει τωρ €ύαγγ€}άωρ 
θ€ΟΡ ΙΧ€θύμ€Ρθί τΙμΐ€ τάτ(ρ 
Θεοδώρου μέμρησο τοΰ καΧΧι-γράφου 
έτίκΧηρ δ* (χορτα ΆΎΐοτ€τρΙτηί, 
(τουί ^ς-ωθ' ( = 1301). 

*Ιθ82. 48. ΙΙε^. 8. XIV. 

Τ€τρα€νάγγ€λον. 

^Εκάστου Εΰαγτ^λίοι; τροτάσσΐται τίραξ καΧ ύτ6θ€σΐί. Κο- 
σμείται τρο έκαστου ΕύαγμΧίου ύτό άτέχρου έτιτίτΧου καΧ ύτό 
τηί ΙστορΙαί τοΰ οίκΐΐου εύα77^λιστου, μετά ^ τηρ τοΰ Ματθαίον 
ΙτετΜ Ιστορώ ταριστάρουσα τ^ιρ θ€θτ6κορ καθημέρηρ καΐ κρα» 
τοΰσορ έρ τψ κόΧτφ τορ *1ησοΰρ. 

*Ερ τΑει Τό ταρόρ τ€τρα€ύάΎΎ€ΧθΡ ύτάρχ€ΐ τηί 
βασιΧικηί καΐ τατριαρχικηί μορηί τοΰ Παρτοκρά- 
τοροί καΐ σωτηροί Ίησοΰ Χρίστου Κ€ΐμέρηί έρ τφ 
δρει του "Αθω. '$/ίηδ€Ϊί τοΧμήση άτο^ενώσι; αύτφ^ 
διότι τό έ-γραψα διά ψυχικ^ρ μου ωφέΧ^ιαρ Ιδι6χ€ΐρ6 
μου έ-γώ ό κτήτορ τηί αίτ^ί μοι^^ι Άλ^^ειοϊ αύτο- 
κράτορ /3ασιλενϊ Έωμα/ωι^. Έ•γράφη ίτοί άτό *Αδάμ 
^ζ'ωοδ' έρ μηρ^ Αύ'γούστου έτ€Χιώθ€ΐ ( = 1366). Ταντα 
ού φαΐΜΟΡΤΜ Ύ€'γραμμέρα τη αύτ^ Χ'Ψ^ ^^* Ψ ^^ ό 5λοι κωδιξ. 
Πάρτωί δέ ούκ έ^ράφησ αρ ύτό τοΰ άραφ€ρομέρου κτιστού τηί 

13 98 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ■Μ- ^ ς^ο^^' > μοί'ηί *ΑΧ€ξΙον του Κομνψοΰ^ δίτα £Κ\ωί ητο μέγα στρατοΐΓ€• 
ϋά,ρχηί καΐ ούχϊ αυτοκράτωρ. *0 Μ τ^ 1366 βασί\€ύω¥ Άλ^^ιοτ 
ην 6 αυτοκράτωρ Τρατ€ζΌΰντοι *λ\€ξίθ$ 6Γ'. 

*£τ άρχί φύΧΚον (Π«/97• XI) ιτίριέχον μέροί τηί ταλβκαϊ 
Αιαθήκηί, ίκ του *ΐ€ριμ(ον. 

♦1083. 49• Πί^. 8 μχκρ, XIV. (φ, 369). 

Ι. Πινοι^ ^^^Αποκάλυψις αληθής Ινβνμησ€ων Ιάν 
μ€τά νίστ€ως πράτη/ται." 
2. Ψαλτϊ^ριον. 
3• Ένσ«ρ(ον Ιπυστολή προς Καρπιανόν, 

4* Κανόνις τ^ς συμφωνίας των €υαγγ€λ£ων 

ί» άψίδωτοΐί κοσμήμασι», 

5• ΊΙράζ€ΐς των * Αποστόλων. 

6. ΕτΓΟΓΓολαι των Άνοντ6\ων• 

7. Δι;λωσί9 τΐ7^ αναγνωσ€αΐ9 τώι^ €υαγγ€λίων. 

8. 'Αρβα 'Α|ΐ|ΐ«να Αόγος άνητίγραψος, 
"Αρχ. Τήρα σαύτόν άκριβωί ά*^ατητέ, 

9• " Ιΐ€ρΙ βίου λίαν ^ωψ€λο{)9 και σωτηρίον." 
Αρχ. Παι άνθρωτοί, άδ(\φοΙ, 6 άρτι τφ κόσμφ άτο• 
ταζάμ€νοί, 

ΙΟ. Μ€σονυκηκα. 

1 1. *Ακολον^Μΐ του "Ορθρου, 

12. 2η;(ΐ7ρά του Χριστον καΧ της ®€θτόκου. 

13. ^νχη €ΐς Ινυττνιασμόν. 

01 άρ, 7—13 (^. 341—369) ^ιτΐ ^ι^λλων χαρτ. (XV).— Ο 
κώδΐξ έστι κομψωί καΐ έττίβίέλωι •γ€γραμμένοί, κοσμείται δ^ ύτό 
χρυσών επιγραφών καΐ μικρών χρυσών όφχικών γραμμάτων , 
Κοσμοΰσι δ* αύτον καΐ αΐ έζψ ΙστορΙαχ, *Εν φ. ^α Σταυροί. — 
φ. 4 /3 Ή θ€θτ6κοί κρατούσα τόν *Ιησοΰν, τάρα δ^ αύτζ 6 
άρχάγγ€\οι ΓαβρίήΧ καΐ *1ωάννηί 6 ΙΙρόδρομοί. — φ. 4 /3 01 
τρίΓί ΐ€ράρχαί. — φ. 5 α Ή γέννησα του Σωτηρο$.—φ, 5 α Τά 
ίΐίόδια τηί θ€θτ6κου. — φ. δ β Ό άαυίδ Χαμβάνων ταρά τψ 
θ€ΐα% χαρόί €ΐ\ητάριον. — φ. 6 α Ό Δαυίδ γράφων. — φ. 27 α 
ΕΙκων €ΐί το *Εν τφ έ\θ€ΐν τρία αι^τόμ Τ^άθορ τόν τροφήτην. — 
φ. 39 α Ό *Ιΐ7σοΟ$ του ^αυη. — φ. 71 α Αύο €ΐκ6ν€ί έχ€ξηγη' 
βίατικαΐ του *Ε^η\θον €ΐί συνάντησιν τφ άΚλοφύλφ. — φ. 72 α Ή 
^^οδο; {είκων άζιολογωτάτη), — φ. 73 α Ό Μωϋσηί ταραΧαμβάνων 
την "κΧάκα των νόμων. — φ. 75 α Ή Σάρρα όρθια άνατ€ίνουσα 
τά,ί χ€Ϊραί τροί €ύχαμστίαρ. Παρ* αύτζ θίραταινίί κρατοΰσα 
τόν ν€ογέννητον *1σαάκ.—φ. 76 α Ό *λββακούμ, — φ. 77 α Ό 
Έσαΐίαι άνατ€ίνων τάι χ^Σραι τρόι €ύ\ογΙαα^' δφόθεν αύτοΰ ό 
ταχί ^Ορθροί φέρων τ^ν δψδα "ί/ναμμένην, άρίστ€ρόθ€ν δ* -ή Νυ| 
τινάσσουσα έτΙ τ^ κ€φα\^ τόν τέτλον καΙ σβ^ννύουσα τήι» 
λαμτάδα. ΌμοΙα τρόι τ^ν ταρό, ΜοΝΤϊΑυοοΜ ΡϋΐΑβΟ^τ. σ. 12 
(ΐδ. καΐ Βατετ I^'&^1; Β^ζαηϋη σ. 161 καΐ Βοβριεκ ΒββοΗρ- 
ϋοη άθβ ρβίηΙιΐΓββ βΙ ααΐτβδ οΓηβχηβηίβ οοηίβηαβ άαηβ Ιββ 
Μ88. ^608 άθ Ια 1)ίΙ)1ίο11ι5ςα6 η&ϋοη&ΐβ σ. 114, 13 καΙ δΕκουχ 
ΰ'ΑοΐΝεουΒΤ τίν. ΧΙίνΐ), άλλα στίραται έτηγραφων, — φ. 78 α 
Ό "Ιωνα$ €ξ€\θων έκ του κήτουί.—φ. 78/9 01 τρεΐί ταΤδβί έν 
τβ καμίνφ, &νωθ€ν δ* αυτών ό &γγ€\οί, — φ. 80 /3 Ό €ύαγγ€' 
λισμοί τηί θ€θτόκου. ^Εν τξ αύτ^ ί' €ΐκόνι κάτωθ€ν ή θ€θτόΐίθΐ 
καθήμενη καΧ κρατούσα ββΧον έν ταΐί χ€ρσί. — φ. 81 /3 Ό Έ^κίαγ 
γονυτ€τίί$ έν τρο$€υχη καΐ ιταρ* αύτψ γυνή τ». — φ. 82 β Μα- 
νασσηί. — φ> 86 β Ό Λγ. Στέφανοι ό τρωτομάρτυί, μ€τ* αύτοΰ 
δέ ΐ€ρομόναχό% ηϊ Γρηγόριοί κρατών έν χερσί Ηρ^ άφΐ€ρουμένην βίβΧον κοΧ ^ΙωάΜνηί μοναχοί, άτοΜΤ€ί άτοβΧέτοντα χροί τ^ 
άιτέναι^τι {φ, 87 α) €ΐκόνα τη$ θ€οτόκου. — φ. 87 α*Η Θ^οτόκοί 
κρατοΰσα έν το?τ κόΧνοα τόν 'Ιτμτοΰν καΐ (ύΧογοΰσα διά τηί 
χ€ΐρόί τούί ένφ,Οβ β. — φ. 87 β Ό €ύαγγ€Χίστήί Ίωάννηί μττά 
τον Ώροχόρου γρά/ψαντ€% (^ίκων κατέχουσα τό δΧον τοΰ φύΧλου), 
— φ. 95 α Ό (ύαγγέΧίστ^ί "Άατθαΐοί, — φ. 129 α Μάρκοϊ. — 
φ. 151 α Αουκαί. — φ, 215 α 01 ιβ' *ΑχόστοΧοι {τΧψ τοΰ 
'Ιοΐ^βα), ώΐ' ό Αουκαί κάθηται γράφΜ^.—φ. 250 α *0 &γ. 
*Ιάκωβοί, — φ. 254 α Ό άτόστοΧοί Πέτροί, — φ. 261 α Ίωάννψ 
ό θ€θΧάγοί — φ. 266/3 Ό άτόστοΧοί Ίούδαί.—φ. 269/3 Ό άχό- 
στοΧοί ΠαΰΧοί γράφων, 6χίσθ€ν δ* αύτοΰ ή θβοτόκοί. — Πλ^ δ^ 
τούτων των €ΐκόνων έν άρχ-β έκαστου κ€φαλαΙου, μάΧ^ττα τοΰ 
ΨαΧτηρίου καΐ των Πράξ€ων καΙ Έτιττολώτ, τά αρχικά γράμ' 
ματα άχοτ€Χοΰνταί δι^ «Ικόνων των Ώ,ροφητων καΐ 'ΑχοστόΧω^ν, 
έΐφιστα έχ€ξ€ΐργασμένων. *ΕστΙ δέ ό κωδιξ καθέίΧου χ€ρίτ€χνοί 
Χ€ρΙ Τ€ τά έχΙτιτΧα, τά αρχικά γράμματα καΐ τάί άιτλαι γραμμάΛ 
καΐ έν μιφ Χέξ€ΐ αυτόχρημα έχιφανέί Κ€ΐμήΧιον, 

1084. 5θ• Π£ρ7. 16. ΧΙΠ. 
Ύυπίκον της Ικκλησιαχττικης λ€ΐτουργίας. 
*ΑκέφαΧον καΐ κοΧοβόν. 

1085. 5Ι• Π€ργ. 4. XIV. 

Ύ€τρα€υάγγ€λον. 
Προτάσσεται ή Εννφίον *ΕχιστοΧή χρόί Καρχιανόν καΐ οΐ 
Καΐ'ώ'βι τηί συμφωνίαί των ΕύαγγεΧιστών έν άψιδωταχί γραμ- 
μοΛί. Έτ6ται β^ Συναξάριον των €ύαγγ€)ώαν. 

♦ΐθ86. 52. . Π€ργ. 8. XIV. 

Τ€τρα€υαγγ€λον 
χροτασσομένου μέν ΣυναξαρΙου των ΕύαγγεΧιστων, έχομένου 
δ^ Μηνολογίου των ΕύαγγεΧιστων. Κοσμείται ύχ* άτ§χνοτάτων 
(Ικόνων των ΕύαγγεΧιστων. 

10^7- 53• Πβργ. 8. ΧΙΠ. 

Ι. "Μ,αρτυριον αγίου Τρύφωνος, 

2. 'Μ,αρτυριον αγίου Νϋο^τα. 

3• Ώραζις αγ. Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων, 

4. Δίΐηγησις π€ρΙ του οσίου *Ονουφρίου. 

5• Υπόμνημα €ΐς τον προφητην 'Ηλιαν. 

6. Έκ του βίου του άγιου Παγκρατίου. 

7* Θιο8ώρον τοΰ Στονδίτον *Εγκω/χιον €1$ την €υρ€σιν 
της κάρας του ΊΙροΒρόμου. 

8. *Ανδρ4ον Κρ^^η)« *Εγκωμιον €ΐς τόν άπόστολον 
Τίτον. 

9• Μαρτύρων άγιας ^€βαστιανης. 

1 ο. ** Τοΰ άγιου πατρός ημών Νικηφόρου *Έγκωμίθν 
€ΐς τον αγ. Γ€ώργιον." 

11. Έγκώ/ϋΐιον €ΐς τον άγιον *Αγαθόνίκον, 

12. Μαρτυριον άγιας βασιλίσσης, 

1 3• Μαρτύρων άγιου *Αν^ρ€ου του ^ν τιβ κρίσιι. 

Ι4• Μοιρτυριον άγιου Κορνηλίου (κολοβόν). 

*Εν τΑ€4 έν φόΧΧον (Περγ. XIV) περιέχον άρχ^ τοΰ Ει^γγ^- 
λίοι/ τοΟ *1ωό:ννου καΧ δύο φύΧΧα {Χαρτ. XV) γεγραμμένα διά 
κιτρίνηί καΐ έρυθραί βαφηί καΐ χεριέχοντα **Τρΐίάγιον κάθισμα,^* Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ θ» Ιθ88. 54• Τΐ€(τγ, 8. Χ. 

Ι. β€θ8«•ρήτον Φιλό^€ος ιστορία. 
Άρχ€ται άτό του ύ' βίου, του του ΜαριηοινΟ {άκ4φ,), 
2. ΤοΟ αντοΟ Λόγος ν€ρι της θ€ίας αγάπης, 
"λμχ. *α\ίκοι μ^ν οΐ τηί άρ^τηί άθ\•ηταΙ, 
3• Λανσαΐκόν. 

Ιθ89• 55• Π€^. 8. XIV. 

ΕναγγΑιον (άκ€φαλον, κολοβόν). 

1090. 5^• Π€^. 8. ΧΙΠ. 

Ι. Τ€Τρα€υαγγ€λον, 

ου τροτάσσοι^ται ^| Ενσιβίον Έτιατολ^ τροί ΚαρπιοΜόν, καΐ 
έντοί 'ΫραβψίύΡ ά.φιδωτίύ¥ οΐ Και^όιν; τηί συμφωνία,ί τω» νύαγ• 
7€λί«ΐ'» ίτΓ^τοΛ δ^ Συροξάριω^ του Έύαγγ€\ίου, 
2. ΠραίαπάτΓολος. 

'ΈΐΓ€τα4 Συροξάρίο» τον Άτοστόλον. '£ι^ τφ Τ€\€υταίφ 
ταρα^ύλλφ τψ σνι>€σταχωμένφ τφ ξύ\ψ Πασχαλιά άτό τοΟ 
^Γ^τί' ( = 1477) χ€4ρί Ρ€<ατέρ(^. 

Ι09Ι. 57• Πβργ. 8. ΧΠΙ. 

Τ€τρα€υάγγ€λοΐ' (^κολοβόν), 

♦1092. 5^• Π€/>γ. 8/:α«ρ. ΧΙΠ. 

Ι. Τ€τρα€ϋαγγ€λον. 

2. Πραίαιτόστολος. 

3* Δι^λωσις 117^ ^^^^ Έναγγ€λίωΐ' αναγνωσ'€ως. 

4• 2ννα^αρΜ)ν των *Αποστολθ€υαγγ€λων κατά τάς 
€θρτα9 του όλου χρόνσυ, 

Έν άρχί έκά<ΓΓθυ των ^ύαγ^έΚκηωρ έττίτιτΧον καϊ άρχικόν 
'γράρψΛ. 

1093• 59• Πε^. Βμικρ. XII. 

Τ€τρα€νάγγ€λον (κολοβόν). 
ΙΙροτάσσοΜται ΑήΧωσα τηί των ^ύαγγ€}ώαν άναγνώσίωί καΐ 
•**Ττό^€συ κανόνων τψ των €ύαγγ€\ίων συμφωνίαί,** 

Ι094• 6ο. Πβ/τχ. 16. XIII. 

Ύ€τρα€νάγγ€λον 

μ£τά καΐ *Εκ\οτγαδΙου των Εΰαγγ€\ιστων^ Πίνακοί των εύαγ- 

Ύ€\ίων, ^Αρα'γνώσΒων των Σαββάτων καΐ Κυριακών ^ ΈκΧογαδίου 

έτερου των 'Άύαγγ€\ιστων, ΣυναξαρΙου των €ύαγγ€\1ων καΐ τηί 

£ύοιφ£ον ΈτΜΓΓολ^ϊ τρ6$ ΚαρχίΟΜάν. 

♦•♦•1095• 6ΐ. Π€/)7. 16. ΧΙΠ. {φ, 226). 

Ψαλττ^ριον. 
'λκέφαλον (\€ΐτ€ί τ6 φ, 1), κολοβόν, Αλιτ^ι, ΊΓαρ€φθαρμ(νον, 
*Ατ6 φ. 206 β (Οδηί ΜοΜΤ^ωι) μέχρι τέΧουί Ύί^ραμμένοί δια 
-γραμμάτων του μτγαλοτγραμμάτου βυθμοΰ (Χ11&3α80.) Κοσμείται 
έν τ5 τλατίί^ φρ. ύτό ίΐκόνων χοΧΚων, άλλ' άτέχνων, ων αΐ 
τλβϊστβα φέρουσιν Ιδίαί μικρά,ί έττνγραφάί, Αύο των €ΐκόνων 
{φ.9&βκαΙ 164 β) ταριστάΜουσι τίρβ Βάττισα^ του Σωτηροί έν 
τΚ-ήρ^ι κατάδυσα, 'Εν τζ τρώτα ο *Ιησοΰί μέχμ των ώμων 
έντόί του ΰδατοί, €ΐκονιξόμένου διά κυανίαν κυματοειδών Ύρ€ψμων, 
δι* αύτοΰ δέ διαφανοΰί 6ντο$ διακρίνεται το σώμα του *Ιησω}. 
Παρά τόν τοταμόν αριστερά μέν τφ θεωμένφ ό ΙΙρόδρομοί, δ€ξιά 
δέ 6 ^77^^^• *^ ^ '^ί δευτέρφ εΐκόνι τό μέν βεΰμα του 'Ιορ- 
δάνου, έν φ μέχρι των ώμων έμβεβαττισμένοί ό 'Ιι^οΟτ, ταρί- σταταχ όμοΐωί δώ, κυανών κυματοειδών Ύραμμών, άλλα δέν 
διαφαίνεται τό σώμα του *Ιησοΰ, "Ανιαβεν τό Λγιον ΙΙνεΰμα, 
Ό κώδίξ έστι τάΧΙμψηστοί• Γέ^ρατται δέ τό τρωτότγραφον 
έν Ύραφ^ του με^αΧο^γραμμάτου βυθμοΰ (IX αΙών.) καΐ τεριεΐχε 
τό "ίίαΧτήριον ώί καΐ η νεωτέρα -γραφή, ΙΙερι-γράφεται δέ τό 
ναλίμψηστον τοΰτο διό, μακρών ύτό τω) υβροηώί] έν τζ τφ 
1846 έν Μόσχφ εκδοθείσα βωσιστί Πρώτ'^ ιτεριηγήσει εΐί 
τό,ί μονάί του άγιου "Ορουί (Μ,έρ, Β' τμήμα β*)» 

1096. 62. ηεργ. 64. XIV. 

Τ€Γρα€υαγγ€λον. 
Έτουί ^ζ'ωκη' Ινδ, 7* σεΧήν-η^ κύκΧου ζ' ήλίοι; κύκΧον 
κδ' έτΓΪ ^Ανδρόνικου βασιΧέωί Κομνηνού του Παλαιο- 
λόγου ( = 1320). 

♦1097• 63. Περγ, ΧΠ. 

Βασιλι^ον τοΰ Μ€γάλον Λ€ίτονργια 

άκέφαΧοι έπΙ εΙληταρΙου μήκουί μ. 2,10, τΧάτουί 0,21, 
τλάτοι;} έν τφ γεγραμμένφ μέρει 0,115. Κοσ^ΜΓτίΐι ύτό 
κομψών αρχικών γραμμάτων. 

*Ι098. 64. Ιίεργ, XIV. 

*Ακολον^ια της άγιας μ€ταληψ€ως 
άκέφαλοί έτΙ ειληταρίου μήκουί μ. 3,80, τΧάτουί 0,155, 
τλάτονϊ έν τφ γε^ραμμένφ μέρει 0,085. Κοσμείται ύτό 
άρχικώιν Ύραμμάτων. 

1099• 65. ΙΙεργ. ΧΠΙ. 

Βασιλι(ον τοδ |Μγάλον Λ€ΐτονργάι 
ακέφαλοι έτΙ ειληταρίου μήκουί μ. 1,64, τλάτονι 0,21, 
τλάτονγ έν τφ Ύεγραμμένφ μέρπ 0,12. 

♦ΐΙΟΟ. 66. Π€/>γ. XIV. 

ΒασΊλ.€{ον τοί) |Μγι£λον Α€ίτουρίγία 

έτΙ ειληταρίου μήκουί μ, 8,30, τλάτονι 0,20, τλάτοντ ^ΐ' 

τφ Ύεγραμμένφ μέρει 0,12. Κοσμείται ύτό κομψών αρχικών 

'γραμμάτων καΐ εΐκόνοί του ά-γ, Βασιλείον έν έτιτίτλφ έν άρχζ. 

*ΕντίλειΈν έτει ,ζ'ωΧ^ Ινδικτιώνοί ι/ί'»* (=1329). Χαρτ. 8. ΧνίΠ. ΙΙΟΙ. 67. 

Ι. Νο/χοκάνων 

κεφ, χΐ,δ* κατά τόν τροτασσόμενον τίνακα. Κεφ. α' **ΙΙερί 
κριτοΰ ήτοι άρχιερέωί του 6&αι τρόί τάνταί σν/ιτιι^ήϊ καΐ νά 
μψ τιστεύχι Χότγουί χωρίί νά έξετά^^η," — χΐ,β' **Φβ»τ£ον τον 
άγιαττάτον ιτατριάρχον κατά τη$ τών Φραγγών αιρέσεων.** — 
χΙ^Υ *^*Ερωτησΐί καΐ άτόκρισίί Β^Ιων ιτατέμων τερί τίστεωί καΐ 
κατά Λατίνων.^* — χί^δ' **ΤοΟ ϋμυνοστό^Λυ κατά τών αιρετι- κών. Ι) 2. ^^^^τερα κ€φάλαία πιρι ΐ€ρ€ων καϊ διακόνων.** 

3. *' 01 ΐ€ροι καΐ ^€101 κανόν€ς κατ* έπιτομην." 

4. Μάρκου 'Αλιξανδριίας ^Ερωτήσεις. 

5. " Έπιστολτ) ιτρο ί στ & το » προς γέροντα τίλείον 

καΐ διακριτίκόν καΐ σοφόν ατό τότ ότοιοΐ' ΪΨ'^^ ^ 'Τ(^ Χύσ-ο 
καΐ νά του φανερώσει κάτοια ζηττήματα," 
Έν τ^ καθω μιλημένα. 

13—2 100 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1 102. 68. Χαρτ. 8. ΧΥΠ. 

" Ν€θΐ' νόμιμον πάνυ πλουσιωτατον σνναθροισθίν ^κ 
ΊΓολΧων καΐ Βιαφόρων νομίμων.** 

Κ€φ. χ\ί\ ώρ α' '* Π€ρΙ του μ^ι τρόί τ6 των αμαρτημάτων 
μέτρον έτάγα» τ^ ΊΓΡ€υμΛΤΐκ6¥ τ^ρ έτιτιμίοΜ ταΐί έζομοΧογου- 
μέτοα,** χλ^ "Ευχή συγχωρψ-ικ^ ΈνμΛάν β•σναλον£ια|«." 

1103• 69. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Νο/ΑΟκανων (ίν τζ καθωμιλημίντ/). 

Κ€φ, τΙ;*, ώρ α' ** Π€^ κρητού του ήτ€ «/$ τάι» συμπαθ^ΐί^* 
«τλ., τ^ " Πβ/Μ ΐΓΟί Ύραφν ο αρχη€ρ€υί -γράμα ότοί' θί\η 
ρα Ύ^ρη σύροδοί." ΠροτάσσετΜ τροοίμιορ **ΤοΓ( άτανταχοΟ 
ίύρισκομέροα χματωρόμοα λαοιτ." Ό κώδιξ ^έμα άρορθο- 
Ύραφιώρ, *Ερ τ€λ€( Έ-γράφθη ο ταρόρ βασιΧηκόι καΐ 
τατριαρχηκοί ρομοί δία χυροί Κομρ€ράκοί ρήσου 
Αήμρου €1γΙ (τουί ^ψίδ* ( = 1714). 

1 104. 70• Χα/Μ•. 8. ΧνΠ. (<Γ. ψμβ'). 

Ι (σ. α'). Ματθαίον τοΟ ΒλασηίρίΜΐ "Χύνταγμα κα- 
νόνων, 

2 (σ. χέα'). "Έκ τσυ Κανονικού τον άγιου *!••- 
άννον τοΟ Νησηντοΰ 'ημΛυψ€ ταυτΧ προς συνοψιν 
Ματθαίο*." 

3 (σ, χο€'). Νικήτα *Ηρακλ<£α< Άποκρίσ€ΐ$ προς 
ΚωνοΓταντΓνον Ιπίσκοπον, 

4 (ο*, χο^')• Νικηφόρου Κωνστανηνονιτ^λιωβ Κα- 
νόνις. 

5 (σ. χτγ'). *Εκ των * Αποκρίσεων 'Ι^άννον Κ(τρον«. 

6 (σ. ι/^8^. ΚνρΛλον 'Αλι(αν8ρ€£αβ λ/Β' κεφάλαΐΛ, 

7 (σ. ι/τ{^. "Έπιστολτ; τρο€στ6το§ προς γέροντα 
Τ€λ€ΐον καΙ δίαΐί/Μηκόν.'' 

8 (σ. ψ^. " Ευστ;νο7Γτθ9 €Ϊ^ψης καΐ άπόκριχτις π€ρΙ 
των Ιρωτηβεισων υποθέσεων," 

9 ((Γ. ψκζ^, '* Π€ρί των αορτών ίν αίς ι/^αΛΛ€ται το 
θ€ος ιινριοδ." 

ΙΟ (σ. ψλε'), " Ή γ€γοννια ΰττοτιήτωσις ποιρα του 
^ασιλήύδ ΑΙοντοι τοΟ σοφοΦ." 

1 1 (σ. ψ^)» " Κατοίλογος των ^ Ί€ροσολν/ϋΐοι$ ΐΓατριοίρχ€νσαντων. »> Χα^. 8. ΧνΠ. 1105• 71. 

Ι. Νο/χοκοίνων. 

Τά τλ€Σστα έτ τ§ καθωμιΚημβΡ^ι, Κίφ, σλ', ώτ α' "Προ- 
οίμιορ, Ό δεχόμίΡος τούί "Κατγισμούί τώρ ώ^θρώπωρ οφείλει 
€Ζί»αι τνίΓΟί άταί^^ϊ τώι» τάΐ'τωΐ'," σκθ' ** Π6τ€ «αί ιτοΟ «τατα- 
λϊ^αι 1^ ρτιστεία τ^ Τεηάρη;^ ιταΖ Παρασκ«;^( τον 5λον έριαυτοΰ,** 
σλ' **Π6τ€ ό0€ίλονσα' ο1 όρ^ώτ μετάΚαμβάρείΡ," 

2. Παρι^ολαι αναγκαίε παραμυθητικοί λόγου 

έκ τωρ -γραμμάτων ττρ Άγ(α< κοί του |&€γι£λον Βασιλιίον. 

ΙΙθ6. 72. Χα/>»•. 8. XVI. 

Ι. Νο/ϋΐοκανων Ματθαίον τοΟ Βλαστάρι»!* 
2. " ΠιρΙ του μυστηρίου της μετανοίας" 
Τ6 ύν' άρ, 2 χειρί ρεωτερφ (XVII α/ώΜ(). 1107• 73- ^Λρτ. 8. XV. 

Ι. ***Έρωτησις Άνη^χον το6 Αρχονται προς τον ^ν 
άγιοις Ά^ανασιον άρχιεπίσκοπον ^Αλεζαν^είας" 

2. ** Τόμος γεωργικός κατ εκλογην του ΊονσπάνοΟ 
^ί^λιου." 

3> ''*£έ7γι;οΊ$ των Ϊ€ρών κοά θείων κανόνων.,. πονψ 
θεΐσα Ίβ»άνν|| /υιοναχφ τφ Ζϋνορ^..." 

4* *' 'Έ'ί των αποστολιχών Βιατάζεων κεφάλαυα," 
ζ, " ΠιρΙ των βαθμών της συγγενείας." 
6. '* Νικολιίον πατριάρχου Κ•ινυ τ α η ινονιτ^λϋΗ 
Στίχοι τρότ τόΐ' μοραχόρ κυρ ΛωόύΡΡψ τόν ΐ^<π;χα<Γτν τον 
άν^ν'Όροι/ι" (καταλογά^ην). 

"Αρχ. Πολλάΐίΐϊ με ήξίωσαί τεκρορ εύλο-γημίρορ. 
ΕϋρητοΛ έκδεδομέρορ χαρά τψ Μαι 8οιίρ1οηιχη V6^θ^υxη 
ηον& οοΐΐθβϋο Τόμ. IX, 611 καΐ Μιονε ΟΧΙ 892. 

7> '' Κανόν€$ των ^ν ΑαοΒικεύ^ άγιων πάτερων." 
*Ει> τεΧει χειρΙ Ρ€ωτέρ^ καΙ £Κ\φ μίΚορι φευδωί εγράφησαν 
τάδε' Έ•γράφη τώ ταρώρ εΐί τουί φχε* ( = 1605) κατά 
μοίραρ "Ά&αορ ντο χυροί €μού ^Ύ-γρατίου Ιερομορά,χου 
Παρτόκρατορηρού καΐ €υχεσθ€ υτερ εμού έκ ρήσου 
ΙΙαροραξίαί. *Ερ δέ άμφντέροα τόΐί ταραφύΧΚοα τοΓι σύρε- 
σταχωμέροα τφ ξύ\φ 1586 λύ-γούστου ιη' ά-γώρασα τούτο 
τώ βηβΧήο ατό τ^ρ τρ^σβητέραρ του τοτί τατά κυρ 
Κορσταρτήρου του ίΐλασχοβήτη ίωρία του ή μρήμη 
βία Αστρα εύδομήρτα. 

ΙΙθ8. 74. Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. Νο/Αοκάνων. 

Κεφ. ρξε\ ωρ α' " "Νουθεσία εΐί ιτρευματικορ ττατέρα κοί 
ασφάλεια," (^ε' *'Π6ρί μέτρα μικρά, καΐ μεγάλα €ΐί τό τώλεϊρ 
καΐ άγοράζοϋβ καΧ χέρι τόμων κϋά ίλεημοσύρψ," ^Αρορθοτγρα- 
φώτατορ. *Εν τ4\ει*Ερ (τη ςιχί'γ' έρ μηρϊ Μαρτ/ν( = 1653). 

2. ''£τ€ρα κεφάλαια, ΙΖίως περί γάμου. 

'Εν τ^ καθωμιΚημίρη. 

3• Τα^ί$ πρωτοκαθε^ίας μητροπόλεων. 

4• ΠιρΙ των όφφικίων της Ικκλησίας. 

'Ετ άρχί του κωδικοί άΧλχι χειρΙ (XVII αίωρ.) " Πρόί τορ 
μακαριοτατορ τατα Ϋ6μη$ Γρητγόριορ τ6ρ ΔΛ&Κογορ τι δτμΌΡται 
αΐ \ειτουρτγΙαι ρα οφεΧέσουρ τά( ψνχαί των αμαρτοΧωρ," 

ΙΙ09• 75- Χ«/>^. 16. Χνπ. 

ΝομΌκάνων. 
. Κεφ. σ\\ ωρ α* ** ΙίερΙ τρευματικωρ τωι δει α^οι>ϊ €&αι/* 
σλ' **Έύχή..,Μ τούί μίΧλορταί μεταλαβειρ.'* 
ΙΙερί τό τΑοι όΧΙ-γα τινά 4ρ τ£ καθωμϊΚημ^ΡΌ. 

1 1 ΙΟ. ^6. Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Νο/Αοκάνων. 
Κεφ. τκδ\ ωρ α' ** Περί χειροτορίαί" τκδ' ** Πβρί συγχωρη• 
τικόρ γράμμα ότον γράφη 6 άρχιερεύί," Προτάσσορται Καρόνεί 
παρακλητικοί, τερί έξομοΚογήσεωί, εύχαΐ καΙ παραγγεΧίαι Ββ^ 
σ%λι£ον, Κοράρεί συνοδικοί καΐ άτοστολιχοί. Κατά σημείωσίν 
τα^α ίν άρχο ^Εγράφη ύπό Βενιαμίν Ιερομόναχου τοΰ 
^ηροποταμινοΰ έκ Γαλάτισται ^ψζβ' Αύγονστον β' 
(=1762). Έΐ' τίΧει σημειώσεΐί Ασημοι κάί λογαριασμοί Ιδιω- 
τικοί καΐ μοναστηριακοί ούδενόί λόγου (XIX• αΙων,), Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤ0ΚΡΑΤ0Ρ02 101 ιιιΐ• 77• Χ«ντ. 16. Χνπ. 

Νο/ϋΐοκανων (ακέφαλος, κολοβός), 
Κ€φ. σκ€\ ΤΑ τληστα ^ΐ' τ^ καθωμιΚημέιηι, 

ΙΙΙ2. 78. Χα^. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. Κανών τΐ7^ "'^^^^^^'^^^^^' 

2. 'ΙβΜίννου τοΟ ΔαμασιαινοΟ £ΐ9 το γ^νίθλιον τον 

'&ύτηρος^ 

'"Εσωθ€Ρ του τηρικαΚύμματοι φΰΚΚα (Βομβ. 4. XIV. σέΚ, 2) 
4>2α ΓοΟ ^ιτ άρ. 1087 (3), (ξνθ€Ρ δί φύλλα (Π€ργ. Χ. σελ. 2) οΖα 
τά ^ άρ. 1185 (151) τ€ρίέχοντα μέρος Βίου άγ^ν* 

♦ιιΐ3• 79• Χα^. 8. ΧνίΠ. 

Ι. 'ΙΐΜίννον τον ΧρυσΌστ^μ«ν Λ€ίΤονργάι. 

2. £νχαιτ4ν€9. 

Τι^ι^ στάχωσίΜ άΐΓθΤ€\οΰσυ> (σωθ€¥ ^λλα (Χα/η*. XVIII) 
έφθαρμέρα καΐ κ€κη\ιδωμέρα, τ€ρίέχοΡτα δέ ΰΚηρ φυσυί^ιρ καΐ 
έκκλτισιασηκήρ. Κοσμείται ύτό 쀕γά\ωρ τοΧυχρώμωρ άρχικωρ 
-γραμμΛτωρ, 

1 1 14. 8θ. Χα/η-, 8. XVI. 

ΙΙαρακλητικη πλήρης, 
η€ρΙ τό τ4\οί "Ετονί ,^Χδ' ( = 1526). ΙΙΙ5• 3ι. Χαρτ. 8. XVI. Τίαρακλητικη {ήχος γ' και 8^. 

1 1X6. 82. Χαρτ. 16. χνπ. 

Ένχολάγίον. 
Μ€τά τ^ρ του άγ^ον Τρ^ίφ«νο< Ε^^ €/$ άμπ€\ωρας καΐ 
κήτουί Τω ταρδρ ιητάκιορ ύτάρχα έμου Παι^λον Ιερο- 
διακόνου ί-γράφθηρ δίά χειρόϊ έμοΰ του €ΰτ€λοι)< 
Αουκα ΐ€ρ4ωί 6 Μυριαρθ€ΰί 6 Κύτριοί.,.έκ κώμοα 
Γίρακαΐί έρ 4τα κυρίου 1685 Σ€ττ€μβρΙψ κδ' έτεΧιώ- 
θιρ €ΐ$ Ύρ€μούρ•ηρ ημέρα ε'. 

1117• 83. Χαρτ. φύΧ,μέ^, XIV. σελ. 2. 

Βίοι και μχψτνρία άγιων *1ανοναρίον η — λα'. 
*Ακ4φα\οί. 

ΙΙΐβ. δφ Χαρτ. φύλ,μέ^, XIV. σελ. 2. 

ΙΙαιτηγυρικοι λόγοι θ€'. 
*Ατό τω) Σαββάτου του Ααξάρου μέχρι τψ Κυριακής των 
* Αγίων ιτάντων, ε/σ2 δ* (ργα 'ΐΜαννον τοΟ Χρν<ΠΝΓτ6)Μ>ν (ο2 
τ\€Ϊστοι έκ τωρ Ύτο/ΛΡημάτωρ ε/δ Ματθαίον), ΚνρΟΐλον *Α뀕 
{αν8ρ€(α«, Ιωάννου τοΟ Δαμασιττρ^, ΈφραΙμ τοΟ Σύρου, 
Τ»φγ(αν Νικομη8€(α< το6 Πιο^δον **Ε/ι τήν ύτ^ραΎίαν 
θεοτόκον καΐ τό ^ωοτοώρ καΐ σωτήριοι^ τάθθ9 του κυρίου ^ιμωρ 
*\ησοΰ Χριστοΰ,^^ '£«Ίφαν£ον Κνιτρον, Γρΐ|γορ{ον τοΟ θ€0- 
λόγον, *Αθανασ{ον 'Αλι(αν8ρ€£α«, Ήο•νχ(ον τρεσ^βντφον, 
Γρηγορίον τοΟ Κνιτρίου ΕΙί Δγ' Γεώργιον καΐ "Άαρτύριορ τοΟ 
μργαΚομάρτυροί ΤκωρτξΙου {Αρχ,'Άρτί του τηί €ΐδω\ομαρΙαί 
ρέφουί). 

ΙΙΙ9. 85. Χαρτ. φύ\. XVI. σελ. 2. 

Ι,νναίξίίρνττης ^€πτ, — Φ€βρ, *ΙΙ20. 86. Βομβ, φΰΚ ΧΙΠ. (σελ. 2). 

Ι. 'Εφραλ|λ τοΟ Σΰρον Λόγοι. 

Έν τέ\€ΐ Έτελειώ^ι; ^ ταροΟσα βΙβΧοί κατά τήν 
τρυκαιδεκάτι;^ τον Δε«ε/3ρ(οι; μι^^'^' '^'^' τρώτΐ7ΐ /ν• 
δικτιώνοτ τοΟ ^^ακιιχιλιοστοΟ ^ττακοσιοστοΟ τρία• 
κοστοϋ έκτου ^τουϊ έρ "ήμέρ^ Α^υτέρρ^ τηί εβδομάδος 
τ^ μ€τα τ^ν Κυριακηρ τωρ τροτατόρωρ, (=1227.) 

2. ** Βιθ9 και 7Γθλιτ€ία του οσίου πατρός ημών 
*Κφραιμ του "Χνρου." 

3• " Του εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίον τοΰ ΝνονΊΐ|< 
Ειγκωμιον €19 τον αγιον *1Άφραίμ," 

4• '' Τον ^ αγίοις ττατρος ι^/ϋΜύν Γρηγορ(ον επισκόπου 
Ννσσηβ Έγκώ^ον €1$ τον αγιον μ€γαλομάρτυρα €^0• 
δωρον τον Ύηρωνα,^* 

5• ΤοΟ αντοΟ '**£>^κ(ι^ον εις τον αγιον ΜελήΊον 
^ττίσκοίΓον Αντιοχείας." 

6. '* Τον ^ν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου τοΟ Χρυσο- 
στόμου Λόγος είς την απότομη ν τον ΊΙροΒρόμου,'* 

7. *' Διι/γι/σις πώς ευρίθη η τι/Αΐα κεφάλι; τον αγιον 
*Ιωαννον τον ΪΙροΒρόμου και βαπτιστον τον Χριστον." 

"Αρχ. Μοναχοί 9ι/ο τ^ι ^^^^^ 6ρμώμ€Ρ0ί. 

8. "Ενρεσις τΐ7^ τιμίας κ€φαλης τον αγιον και ^- 
δό^ον προφητον ΙΙροΒρόμου και βαπτιστου του Χρίστου 
Ίωαννον." 

"Αρχ. Έτε^άνι; 6 τρΐ(όλ/3(θΐ καΐ ο/κουμενικόι άτό- 
στολοί. 

9• "Τον οσίου πατρός ημών και όμολογητον βιο- 
δώρου ή^^|ΐένου τοδ Στουδ{ου Έγκώ/Αΐον εις τι;ν €νρ€σιν 
της ιεράς κ€φαλης τον αγίου *ϊωάννου τον Προδρόμων." 

ΙΟ. "Τον εν άγιοις πατρός ι^/ιών Ιωάννου αρχιεπι- 
σκόπου Κωνσταντινονπόλεως τον Χρυσοστόμου Λόγος 
εις τον εναγγελισ/ιον τ^ς νπεραγίας Θεοτόκον." 

II. " Τον μΛκαφιωτάτου 'Εφραλμ Λόγος επιτάφιος 

ε^τ τόν ^ν ά7^( κα2 μέγορ Βασίλειον άρχιειτίσκοτον γενό- 
/Αενον Καισαρεία; Κατταβοκίαϊ." 

Έν άρχ^ 9(^0 ^λλα (Περγ. Χ. σελ. 2) ΐΓ€ριέχο»τα μέροί τωρ 
Ιωάννου τοΟ Χρυσοστόμου *Ττομρημάτωρ είι *1ωάρρηρ, Τά 
τρωτά 0ι^λλα τοΟ κώ&κοϊ τιΚφ6βρωτα καΧ έφθαρμέρα, "Εν τινι 
τούτίορ λείψανα είκόνοι τοΟ όσίοι; *Εφρα1μ κατάΚαμβορούσηί τό 
5λον /ιηκοτ τ^τ σεΜβοι. Άτέναντι 9' (ύ)τ^ σφ^εται αξιόλογοι 
ε/κών άγίον εν σχι^ματι μονάχου άνατείνοντοϊ Α/Α0ω τά) χεΓραι 
ιτρόϊ τορ ούρανόρ. Τό βλον /ι^χοδ τηί είκόνοι 0,29. 

ΙΙ2Ι. 87. Χαρτ, φύΧ. XVI. σελ. 2. 

'Έφραιμ το6 Σύρου Λόγοι. 

1 122. 88. Χαρτ. φύΧ. XVI. 

ϊννοι^αριστ^ς ΜαρτιΌν — Ανγονστον. 

1123• 89. Χαρτ. ^ι5λ. XVI. σελ. 2. 

Λόγοι Παη/γνρικοι κοιι Έγκώ/ιια είς ίορτάς και 
αγίους. 

Σεττ. — ^Ιαν. 02 τεριεχό/ιιενοι έρ τφ κώδικι Χ&γοι είσΐν έργα 
Ανδρέου Κρήτης, Ιωάννου τοΟ Δαμ<&σκηνοΟ, Αγοντος Β<ι• 102 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ σ«λ^«« {€ΐί τόν Α•γ. άημ^ιτρίοΐ'), ΓΜΐργ(ον Νικομηδ€(α«, 
ΓιρμανοΟ Κ«νντακηνονΐΓ6λΜ»9, Ί«άννον Ίιροσολΰ|λΜν, 
Β€Μηλι(ον τοΰ μιγάλον, ΓρηγορΓον τοΟ θ«ολ&^(ον, Γρηγορ^ον 
Ννσνην, θιοδββρον Δαφνονάτον {ΎτόμρημΛ €ΐί ττρ^ 4ξ 'Α^τι- 
οχ€ΐαί άρακομιδηρ τηι χίίροί τον Προδρόμου)^ *Ι»άννον τον 
Ειιχαίτνν, ΆθαναβΓ^ον 'Αλ<(αν8ρ€(α<. 

1 124. 90• Χα^. 4. XIV. 

Λογοί πανιτγνριχοι και Έγκω/Αΐα €1$ Ιορτάς καΧ 
αγίους, 

Άτό τ^} Κνριακηί του Τ€λώνοι/ |Α^χ/Ν τ^ ^Αρολήψ^ωί, 01 
Τ€ρΐ€χ6μ£νοι έρ τφ κώίικι λόγοι €ΐσΙι^ (μγα 'ΙιΜίννον τοβ 
Χρ ΐΜ ΐυυτ6μον, Γρηγορ^ον Νύσση«, Βαα%λ•£ον τοΟ )Μγάλον, 
'ΒϊψραΙμ τοΰ Σνρον, Νικταρ€ον ΚΜνστακηνονν^λι«« (Διι^• 
7ησ«ϊ 9ι' ην αίτΙοΜ κτ\, Μιονε XXXIX, 1821), ββοΕι^ρον 
τοΟ Στονδ(τον (Διι^τ^^^ τη^ *ΚκαθΙστου), 'Ανβρ4ον Κρι{τη$, 
'ΑναστβΜΚσυ Σιναΐτον, Γρηγορ€ον *Αντιοχι(α$, Έιηφαι^ον 
Κΰιτρον, Γ<«»ργ£ον Νικομη8€(α9, Γριρ(ορ(ον τοΰ θ«ολ&^(ον, 
*Αθαν«Μ^ον *Αλφιν8ρ€£αβ. 'Ει^ τίΚα χ»ιρί Ρ€ωτ4ρςί (XVI. 
αίωρ. ) Βίοί καΐ τολιτβία όσίαί Μαρ(αι τ^ϊ ΑΙγνττίαί. 

ΙΙ25• 9Ι• Βομ/3. 4. ΧΠΙ. 

Τμϊ}[^ορίου τοΟ βιολ^γ^ν Λόγοι 

μττά έρμην€ΐαί έτοβΑέτηί 4κά(Γτοτ€ €ΐί βραχύ άτόστασ/αι τοΟ 
κ€ίμ4νου, Τΐ€ρί4χοΡται α ΕΙί τήτ Και^ήι^ Κΐ'ριαιη^ {Λκ4φ,). 
β* Ε/ϊ τ^ι^ Πίκη^κοση^. γ Ε/τ τοι>ι Μακκα/^α/ουτ. β' Ε/τ 
Κι/τ/Μοι^όΐ'. €' Ε/ϊ τοι>ι \6τγουί κϋά το» έ^ισωτψ Ίοι/λιατότ. 
^' Ε/ί τ^ άγίαι» τβΟ Χρίστου '^έννησι». ^ άκέφαΚοί. η' Ε/ί 
τά ^7^ Φώτα. ^' έίλλοτ Ε/( τά Αγ^α Φώτα. ί' ΕΙί Γρψγόραη^ 
ϋύσσηί, ια' ΕΙί μέγΐΜ *Κθα»άσιο», ιβ' Σνιττακτήριοί {κοΧοβ.). 

ΙΙ26. 92. Χα/η. 4. XIV. 

'Ιβιάννον τοΟ ΣχολοσηκοΟ ΚλίμΛ$ 

άκέφΛλοί καΙ οίκτρϋη ύτό τίΚφωι^ δίαβ€βρωμ4τη, 

1127• 93• Βομβ, 4. ΧΠΙ. 

Γρηγορίου τοΟ θιολ^γον 01 15^ αναγικωσκο/Αΐνοί λόγοι 

/Αττά έρμ•ηΡ€ΐαί έτομ^ντμ έκάστοτ€ ί/ί /3ραχι> άτόστασ/χα τοΟ 
Κ€ΐμέΐΌυ^ Ύ^γραμμέι^ηί διά. χαρακτήρων \ίττοτ4ρων, *λκ4φάΚθί 
καΐ οίκτρωί ίφθαρμένοί ύφ* ιτγρασίαί. 

1 128. 94. Εομβ. 9μέγ. XIV. 

Ι. Φιλίιπτον μ«ναχοΟ Διότττρα {άκ€φαΧος)» 
2. Γ««)ρ7<ον τοΟ Πισ^δον Εξαήμερος {ΙΧλΛ,πης καΧ 
κολοβή), 

*0 κώδιξ τιλψόβρωτοί καΐ &\Κωί Ιφθαρμένοί^ Ιδίωί έρ τζ 
'Εζαημέρφ, ητα 'γέγρατταί κατάΚοτγάδψ. *Ερ άρχζ καΐ τΑ« 
τρία φύ\\α (Π6/>γ. XIII) τίριέχορτα κ€ίμ€Ρ0Ρ καΐ έρμψ€ίαρ έκ 
του Στη\ίΤ€υτικοΰ Α' ( ;) Γρη^ρ(ον τοΟ βιολόγου. 

ΙΙ29• 95• Βομ/3. 8 μέγ. XIV. 

Λόγοι ασκητικοί (ανίττίγραφοι), 
Σψζονται άτό του κ€φ. κα' {άκ€φ.) μέχρι καΙ του κ€φ, τθ' 
(κολοβ.). Κ€φ, κβ' "'Οτι ώφέΚιμο% τοΐί ησυχαστάίί η άρτγία 
άτό τώρ φρορτίδωρ." — Κ€φ. κ•γ' '* ΙΙβρί άγριητνίαί." — Κ€^. 
κδ' ** Αιήγησίί ά,^Ιωρ άρδρωρ καΐ λύγοι χορόσωι" — Κ(φ. τ^ 
** Π€ρί άγρυτρίαί τώρ ρυκτώρ," — Κ€φ. τη* " Ιΐ€ρί τάσηί τιμηί 
'ήρ κ^κητται η ταχ€ΐΡθφροσύρη,'* — Κ€^. τθ' '* Ιΐ€ρΙ ίρωτήσ€ωρ 
καΙ άτοκρίσ€ωρ,** ΙΙ30. 9^• Χβρτ. 8. XVI. 

Ι. θηκορα £νχαι π^νθικαί (ακ4φ,), 
2. θ€θδονλον ΐλοναχοΟ Διι/γι/σις ιτ€ρ1 των νμνων ( κολ. ). 

"3Ι• 97• Χα/)τ. 8. ΧνίΠ. 

ΐΕνκταγ/ια κιφαλαίων />γ' (ανεπίγραφον), 
Σφ^€ται τό τΑο$ του ι;* {άκέφ.),—Κ€φ. θ' " Πβ/ϊί τώ^ ίτΐ 
θ€θΰ \€γομέρωρ," — Κ€^. ι' " Πβ^ ^«/αί ^ώσβωγ «αϊ διακρί- 
σ€ί>η" — Κί0. ια' **1ΐ€ρΙ τωρ σωματικών 4τΙ θβοΟ λτγομέρωρ" 
—Κ€φ, ρα* "ΙΙβρί »β/κτο^^.**— Κ60. ρβ' "Πβ/ϊί τον Άι^ι- 
χ/>ί<Γτοι;."— Κ€0. ργ' **Πβρί άι^αστάσβωτ ** (λβ/τίΐ). 

"32. 9^. Χα^. 8. ΧνίΠ. 

Ι. θιοφάνονι Κλί/ϋΐα^. 

"0/κτ/ίόί μοι^αχόι τοϋρομα θ(οφάρη9 
κλίμακα έκτίθημι θ€ίωρ χαρίτωρ 
ήρ Τ€ίρα 4ΎΡώρισ€ τοΐι θ^οφόροΐί.** 
Εϋρψται έκδ€δομέρη €ρ τξ ΦιλοκαλΙψ. τωρ 'ΪΈρωΡ ^η- 
ττικωρ <Γ. 541. 

2. " Δι/λωσις αναγκαιότατη και ωραιότατη πιρι τώΐ' 
ίπτά σωματικών ττράζεων** (κ€φ, Ι^β), 

3• Καλλ(ντον τον μακαρίου ιτατρκίρχον Κ€φοίλ(ΐια. 

4. ΣυρΜ^ν τοΟ νέον βιολ^γον Λόγοι. 

5• Γρΐ|γορ<ον τοΟ ΣϋΗΐίτον Κ€φαλαια. 

6. ^ΑτΓοσΊτασμΛτα έκ των Βίων Μα^ι/ιου του Κανσο- 
καλυβίτου και Τρτηγορίου ®€σσαλονίκ7]ς του θαυμυα- 
τουργον (Ιν τβ καθωμι\ημ€νυ), 

ΙΙ33• 99• Χα/>τ. 16. XVI. 

Ι. ΊιπΓολ^τΓον |Μίρτνρο< Πι^ι τηζ σνντ€λ€ΐας του 
κόσμυον κτλ. 

'Ει» τΛίΐ Έτ€λ6ΐώ^ΐ7 6 ταρωρ λδγοί τον 'Ιτιτολϊ/τοι; 
^ΐ'τόϊ τοΟ τιμίου κα2 ^ωοτοιοί) ΣτανροΟ τών *Ιβήρωρ 

κατά μηρα'ίαρρονάριορ Ιρδικτιώροίΐ* τοΟ^^^οί**^ ίτοι/ί 
•ήμέρφ Γ' ώρίΐ Γ' τ^ϊ ί\μέρα% ( = 1667). 

2. 'Ι«άκνον τοδ ΧρυοΌστ^μον Λόγο? €ΐ$ τον ασϋΜΌν νιον. 3. 'Ιωάνκου τοΟ ΔαμαοΊπινον Πιρι των Ιν πιστ€ΐ 
κ€κοι/χΐ7/χ€νων. 

4. 'Εφραιμ το6 Σνρον '' Πιρι υπομονής και πιρι 
(Π;ντ€λ€ίας του αιώνος τούτου." 

5. Τοδ αντοΟ Π€ρι της σνντ€λ€ίας του κόσμυου, 

6. 'Ιβ»άννον τοΟ ΧρνοΌστ^μον Λόγος αΊΓθ!&€ΐκτικος 
ιτ€ρι των αγίων και σ€πτών ΐικόνων. 

7• "Λόγος ιοΓΤορικός Βι-ηγησιν ίχων π€ρι της άχα- 
ρονοιητου μυορφης του κυρίου ημών Ίησου Χρίστου,** 

8. Ίωάννον τοΟ Χρνσοστι6|λον £ίς την ίπιγραφην τ<Λ 
ν φαΧμου, 

9. ΤοΟ αντοΟ Λόγος €ίς τον ν ψαλμυόν, 
ΙΟ. ΤοΟ αΰτοΟ Λόγος 7Γ€ρι μετανοίας, 

11. ΤοΟ αντοΟ Λόγος €ίς Δαυι3 τον βαυσιΚεα και 
Παυλον τον άπόστολον. 

12. ΤοΟ αντοΟ Λόγος πιρι του κατά Μωσέως οψ€ως. 
13* '1«σήφ θ•σ«Όλον£κη« £ίς τον τι/αον Σταυρόν. Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 103 1 4• " Λόγος ψνχίοφιΧη^ 7Τ€ρΙ τη^ λογχ€υθ€ίση9 άγ, 
<ϋ(όνο¥ του Χρίστου Ιν ΚωνσταντινονΐΓθλ€ΐ.*' 

Ι5• 'Α9ανασ(ον 'Αλιζανδριία• Λόγος ν€ρΙ του γ€νο- 
μένου θαύματος €ν Βι;ρυτφ της €ΐχόνος του κυρίου ημών 
*1ησου Χρίστου. 

1 6. 'ΕφραΙμ τοΰ Σνρον Π€ρΙ του Κ<£ίν και'ΆβίΚ. 

Ι7• Ίωάννον τοΟ ΧρνσΌστ6)Μ>ν Είς τον Τ€λΜύνην καΧ 
ΦαρισαΓον. 

1 8. Το6 αντοδ Έις τον τίλωνην και ΦαρίσαΖον καΧ 
ν€ρΙ ταπ€ΐνοφρσσύνης κ<ά προς€υχης, 

1 1 34• ιοο• Χα/)τ. φύΧ. χνπ. 

Ι. Ίνάννον τοΰ Χρυσοστόμου Λόγοι λ€'. 

Αώρορ τό ιταρόρ του θ€οΰ συρίρ-γίρ, 
^ΎΡΛψ€9 Ιδού Σωφρ6Ρί09 έν ιτόρφ. 

2. *' Βίος κα4 πολχτ€άι 

τοί; &σίου καΐ θίοφόρου τατρόί ή/^ών καΐ 6μο\ογητοΰ του 
θ€θδώρου ιηουμένου του Στουδίτου- ετέθη €ΐί άιτλ^ι^ φρασίΜ 
Ίταρά ΤΙΜ09 €ύτ€\ουί Σωφρονίου ΐ€ρθ|λον«(χου γοΰ 'Ελανικον." 
(κοΚοβ.). 

ΙΙροτάσσ€ται ίρ τψ κώδικι -τίτα^, ου Ιν τΑ<( Έγρά^ι; ^ν 
^τ€* ^Ρ^ί" ( = 1649). 

ΙΙ35• ΙΟΙ• Χα/η•. φΰΚ, XV. σβλ. 2. 

Ι. " Μαρτυριον του άγιου €νδόέου και μτ^αΧο- 
μάρτυρος Αημητρίου,^^ 

2. ΒιΌς και ΐΓθλιτ€ίία του όσιου '^ββα, 

3. ΒιΌς και πολιτ€ία του αγίου Νικολάου. 

4• Βίίος και πολιτ€ία του άγιου Σπυρίδωνος. 

5- Υπόμνημα €ΐς τον Δανιι/λ και τους τρ€Γς παιδας. 
"Αρχ. *λρτί Ί^αβουχοδορόσορ 6 βασί\€ύί *ΑσυρΙωρ. 

6. Νι^λου Κ€<^άλαια πρακτικά και γνωστικά. 

7. ΊοΜλννου τοΟ Χρυσοστόμου £ίς τον τιλωνιρ και 
ΦαρισαΓον. 

8. Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου Π€ρι των €ν πίστ€ΐ 
κ€κοι/ΑΤ//υΐ€νων. 

9• ΊιπΓολύτου *Ρώρ,ι;ς Π€ρι της συντ€λ€ίας κόσμου. 
ΙΟ. Ιωάννου τοΟ Χρυσοστόμου Π€ρι ι^στ€ίας και €ΐς 
τι^ν Ιζορίαν του Άδάρ,. 

11. ^^ινόμνημα €ΐς την Ιπωνυμίαν της αχράντου 
και προσκυνητής €ΐκ6νος της ®€οτ6κου,** 

"Αρχ, ΚαΙ ιτάι^τα μ^ν 6 χρόνοι. 

12. 'Ιωάννου τοΟ Χρυσοστόμου Εις τι; ν προσκύνησιν 
του 2ταυροΰ. 

13. Δίΐηγησις της * Ακάθιστου, 

Ι φ "'Ιωάννου άρχιιπισκύιτου θισσαλον^κης 

Ε/ί τηρ τρνήμχρον άΜάατα^ην του κυρίου ^ιμΟ» *Ιησοΰ Χρίστου 

καΐ δτι ούδ€μία διαφωι^ία παρά τοϊ$ τέσσαρσι» Εύαγγ^λισταΤι, 

καΐ €ΐ% τάι άτ^αγ 'Άυροφ6ρονί, " 

15. 'Ιωάννου τοδ Χρυσοστόμου Εις τον παράλυτον 
και 6ίς τό Ο πατήρ μου Ιως άρτι €ργάζ€ται. 

1 6. Τοβ αντο{) Εις τό Λ€γ€ΐν τους Ίου&ζίους ίαι- 
μάνιον €χ€ΐς. 17• Τον αντοΰ Εις την 'Μ€σοπ€ντηκοστην, 
1 8. Τοδ αυτοΰ £ίς την 2α/ϋΐαρ€ΐτώοι• 
19- Τοβ α^τοδ Εις το *0τ€ Ιθ€ράπ€υσ€ν 6 "ίωτηρ τον 
τυφλον. 

20. Ά9ανασ(ου Άλι(αν6ρ€(αΒ Εις τι; ν *ΑνάΧηψίν, 

21. 'Ιωάννου τοΟ Χρυσοστόμου Εις την ^Ανάληψιν. 

22. Το<) αΰτοΰ Εις τι; ν άπιστίαν του Θωμά, 

23. "Τα πραχθέντα και λαληθ€ντα ίπΐ συνόδου 

Μ καθαίρεσα 'Αμάου^ έν οΓί καΧ μερική δίήτγησα του βίου τοΰ 
ά^γίου Κωνσταντίνου τοΰ μργάΧου βασίΚέοη," 

24• 'Ιωάννου το9 Χρυσοστόμου Πιρι νπομΌνης καΧ 
του μη πικρως κλαΐ€ΐν τους τ€λ€υτώντας. 

25. Τοΰ αντο<) Εις την Τί€ντηκοστην, 

26. Τοΰ αντοΰ Εις τους άγιους Πάντας. 

27. Σωφρον^ου 'Ιιροσολύμων Βίος^ καΐ πολιΤ€ία τι^^ 
όσιας Μαρίας. 

1 136. 102. Χα/η-, φύ\, XV. σελ. 2. 

ΒιΌι καΙ /χαρτυρια άγιων και έγκω/Αΐα. 

Σ€ττ. — "^οέμβρ, «ατ' έκΧογήρ. *Ακέφα\ο$^ κολοβοί, 

ι 

ΙΙ37• Ι03• Χα/>^• '*• XV. σΛ. 2. 

Λόγοι πανι/γυρικοι και τιν€ς βίοι και μαρτυρία 
αγίων, 

*Απ6 Κυριακτμ τΐΧώνου καΐ ΦαρισαΧου μέχρι τοΰ Πάσχα. 
01 ιτλεΓστοι των λόγων €ΐσΙν Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

ΙΙ38. Ι04. Χαρτ, 4. XVII. (φ. ρψ'). 

" Έιβλίων καλούμ€νον *Εκλογη 

τοΰ ίν ά^γίοα πατρόί •ί)μων Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καΐ 
έκ διαφόρων άγ(ων €^{ Κ€φά\αία ρ'.** 1 1 39• Ι ©5. Πατ€ρικόν. Χαρτ. 4. ΧνΠΙ. ΙΙ40. Ιθ6. Χαρτ. 8. XIV. 

Ι. 'Ιωάννου τοΰ ΣχολβΜττικοΰ Κλί/χα^. 

2. Τοΰ αΰτοΰ Λόγος προς τον ΊΙοιμίνα^ 

3. Νι(λου Προς ν€ωτφους μοναχονς διδασκοιλία. 

4. Τοΰ αυτοΰ Κ€<^άλαια. 

5. Βασ^λ•^ου τοΰ μτγάλου 'Ο/αλίαι 

Ε/τ Βαρλαάμ τον μάρτυρα, ίΐι Γόρδίον μάρτυρα, ε/τ τού$ 
ά•^ίουί μ' μάρτυρας, β/ί την Χρίστου γέννησιν, προτρ€ΊΓτικ6ί €ΐ$ 
τό 47• βάπτισμα. 

1 141. Ι ©7. Χαρτ. 8. XV. 

[Άντων^υ μονάχου] " Έιβλίον ονομαζόμ^νον Μέλισσα 

συ\\€^μένον τά άνθη τηί θ^ίαί καΐ ίερατ Ύραφητ έκ διαφόρων 
ά^ίων καΐ διδασκάλων καΧ ίρμην€ία των Ιντολων του κυρίου 
"ήμων *1ησοΰ Χρίστου πολλά ώφέλιμαν €ΐ% του^ άναΎΐνώσκοντα!,** 

ΙΙ42. Ιθ8. Χαρτ, 8. XIV. 

ΙΙατ€ρικόν. 
Τά πρώτα φύΤΐλα άποκ€κομμένα β€βήλωί, — *Εν τίλ€ΐ 
Γερασίμου τάλανοί μέμνησο πάτ€ρ 
(τουί ,Γ«οί•'...( = 1369). 104 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ *ΙΙ43• 109. Χα/ΤΓ, 8. XVI. 

Ίβκίννον τοΟ Χρνσοστέ|Μηι Λόγοι Λ . 
*^'' 4ρχί Λκομψοί €Ϊκωρ του Χρυσοστόμαν^ ΐΓρ6 β* αι^τ-^ «ίλλι; 
Λγ* ϊσψ &Τ€χνοί, μίΚΰίΜΐ Ύ€^ραμ4ίέν'η» 

*ΙΙ44• Ι ΙΟ. Χαμτ. 8. XVII. 

Μα({μον τοΰ Πιλοιτοννησ^ον Κιριαχοδρό/αον. 

ΠροτάσσοΡτοΛ 1. Προϊφώΐ'ΐ/σιτ τον Μ€ΐ{£|Μ»ν. 2. Σ«φρον(ο« 
ΐ€ρομ4)νάχον τοΟ 'ΈλλανικοΟ "Ε/τ^εσιτ «^9 τά* όμιλέατ τοΟ 
Μα|ί/ιων. 3. ** Πίι^ ακριβοί του τταφόιη-οί βφΚίου,'' μίθ' ^ 
&τ€χνοί €ΐκων ΊΛατθοΧου. Έΐ' τΑβι 

Αώρον τό ταρόΐ' του θ€ου συρερ^ίφ 
^Ύραψ€ν Ιδού ΣωφρόΡίΟί 4ρ ιτάνφ 
^ζρμ ίτ€ί ( = 1632). 

ΙΙ45• III. Χα/)τ. 8. XIV. 

Ι. Γρηγορ£ον του βιολόγου Λόγοι ι^. 

α' *λτο\ογητικόί τη$ €ΐ$ τίψ Πόντορ φυγηι, ιζ"* 'ΣτΎΐΚιτ€υ•' 
τικοί β' , Μβτα^ύ του α' καΐ β' ** Τον αΰτον Στίχοι ίαμβοι 
€ΐ$ έαυτορ καΐ τούί φθοροΰρταί," 

2. Τοδ αύτοδ Τ6τράστιχα. 

3• " Τοδ αντοΟ "Ιαμβοι κατά άλφάβψον^* 
Τί\φόβρωτο$ καΐ ίφθαρμέροί ύφ' ύ•γρασίαί. 

ΙΙ46. 112. Χα/η, 8. ΧνΠ. (0. σ/ιΠ- 

Ι {φ. α α). " Π€ρι του ίγ6τ€ και ^ιατι αΙτ€ίαν €κοψαν 
του αΎΐου *1ωάρρου του ί^αμασκψου τηρ ά^γΙοΜ ΛύτχΛ χεΐραρ" 

2 (φ. ιγ')3). " Χριστοφ6ρον αρ;(ΐ€ΐΓΐσκ07Γθυ 'Αλφιν- 
δριίαν Λόγος φαν€ρος τίνι όμοιωθη 

6 ΑρθρώτίΡΟί βΙο$ καΙ η ^ξοη τωρ αρθρωτών," 

3 {φ' κ9 α). " Π€ρι του ασκι;του οπού ίκαμ^ν Βεησιν 
μετά τίρο^ (χει μέροί εΐί τμ αΐωνίουί μοράί,** 

4 (φ. λγ'^). [ΒιΌς] "του Ιν αγίοις πατρός ημών 
ΣτυρΙδωροι Τρυμιθοΰρτοι του θαυματουρτγου," 

5 {φ, (α β), Ή άτΓΟκάλνψις της ®€θτόκον, 

6 (φ, ογ' α). ** Π€ρι τον ά^€\φου όπου ^ζητησ€ν 
ψυχ^ αρθρωτού ρά Ιδίΐ τώί εύ^έρει άιτό τό σώμα," 

7 (φ. θ6' β), [Βίος] *' του Ιν αγίοις πατ/>ος 17/Αώκ 
*Αλ€^Ιοι/ του αρθρωτού του θβοΟ." 

8 (φ. ττη α). Βίος *Ιωάννου του Καλυβίτου, 

9 (φ. ργ' α). Μαρτυριον του ί€ρομΛμτνρος Ύπατίον. 
Ι ο (φ. ρκγ' α). Βίος και πολιτ€ία Β€νοφωντος συγκλη- 
τικού. 

1 1 (φ. ρλ^ )8). " Π€ρι υποταγές και υπακοές γνν• 
σιου υιού. 

12 (φ. ρμηα). Μαρτυριον Τοβ&€Χαα^ Κασ8όας και 
Δάδα. 

13 (Ψ• Ρί^ β)• [Β">?] "του αγίου ^δό^ου απο- 
στόλου του ®ωμα τοί; Βώνμον." 

14 (φ• ρτγ ^). Νήφ»νθ9 τοδ προορατνκοδ Λόγος. 

15 (Ψ• <''"*' <ι)• "Του αγίου και δικαίου Φιλάρετου 
του έΧεήμοροί Αόγοϊ." 

1 6 (φ. σ/ι/Τ α). << Του α)9)9ά Μάρκου 

όίΓου ηυρερ έρ τηρ ^υραΐκα καΐ τορ νΐορ αύτηί εΐί τό ρυσί.** ΙΙροτάσσ€ται Πίροξ του βφλίου, 'λταΜτα 4ρ τί καθωμιλη- 
μέρ-β, *Ερ τίΧα Έτελβιώ^ι; τό ταρορ βιβλίορ διά χειρόί 
ΐμοΰ του τάτ€ΐΡου καΐ αμαρτωλού Στυλίαροΰ υΐοΰ 
Μιχαήλ του Μαλαία ^κ τόΧεωι *1ωαρρίρωρ ίρ (τη 

ςιχιΓ Ιρδ, ΐ€^ μηρϊ *Οκτωβρίφ ^^ ( = 1616;). 

ΙΙ47• ΙΙ3• Χβ/>τ. 8. XVII. 

Ι. * Ιωάννου τοδ βιολόγου Άποκαλυψις. 
2. Εύαγγέλιοκ κατοί Ίωάννιρτ. 
3• " Ή κα^ολικι; πρώτη Ιπιστολη τον *Ι«ιάννου τοΟ 

βιολόγου." 

"Αιταΐ'τα έρ τ^ καθωμιΚημέργι. Έι» τΛβι Τό ταρορ ^Ύρά- 
φη διά χ€ΐρ09 Μ€ρκουρΙου μονάχου του Τίαρτοκρατο- 

Α Μ ^ # 

ριρου, ^Ολί^γορ κατωτέρω "Ετι τηι θεο-γορίαί α*χ*ΐΓ*7* 
τΧήμωρ Ααμασκηρόί άρετηί τά<τη9 ξέροί ( = 1683). 

1 148. 114. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. " Βίος και πολιτ€ία και άσκι/σις 

κα2 φαιδροί ατγώρ€ί του δσίου καΐ θεοφόρου τατρδί ημωρ 
Μΰ^μου του τ^ καΧυβτίΡ τυρτο\οΰρτο9 έρ τφ ά'γίφ Βρει του 
Άθωροί, τοίημα καΐ τΐίρημα β€θφ(£νου« του Πιριθιωρίου καΧ 
τροηγουμέρου του ΒατοτεδΙου ρεωστί μβταφρασθείί," 

*Έ»Ρ τζ καθωμΐΚημέρη, 

2. Οίκοι κατ' οΚφάβιγνον €ΐς τον κυριον ημών *Ι>;σοΰν 
Χριστόν. 

ΙΙ49• ΙΙ5• Χβρι•. 8. XVII. 

Παηρικόν και Γιροντικόν. 

Ιΐ€ριέχ€ται καΐ 6 ΒΙο$ ^€ΡθφωΡτοί του συγκΧψΊκοΰ, "Απαντα 
έρ τ5 καθωβΛίΧημέΡΌ. *Ερ τέλει "Βτοι ^ιχ^ί**» ί'/>•'«' έρδι- 
κωροί ιε' έρ μίρεί *ΑτρηΧ€ΐον ι^^' έτελήώθυ ( = 1647). 

1 150. 1 1 6. Χαρτ. 8. XIV. 

Ι . " Πέτρου ταπ€ΐνου μοναχον τοΟ Δαμασ-κηνοΟ 

*Ττ6μΜησι$ τροί τήν έαυτου ψυχηρ^ συϊΧέξοΜτοί ταύτηρ έκ 
τωρ θείωρ "^ραφώρ," 

2 . " Διΐ7γΐ7/Αατα Βίάφορα " ^κ του Γ^>οντυςοΟ. 

"5^• ΙΙ7• Χαρτ, 8. ΧνΠΙ. 

Ι. " Άπολυτίκιον των αγίων Πάντων." 

2. 5ννταγι} ττρος κατασκ€υην /ι^λάνι/ς. 

3. Δίΐηγηματα €κ του Γ^ροντνκοΟ. 
4• Εύ;(αι διάφοροι, 

1 152. 1 1 8. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Ίε>ρμην€ία €ΐς τους * Αναβαθμούς. 

"Αρχ. Πρώτον Ι^ήτημα, Αεί μέρ ουρ τρο τητ τωρ 
άρτιφώρωρ αύτώρ έξη-γήσεω^ τοι/του ^πιστ^σαι τόν 
ροΰρ, 

2. '* Νικηφόρου Καλλίστου τοΟ βανΟονουλου 

*1^ήγησι$ βί» τψ ΊιμιωτέραΜ πρόί τόν από τη9 ^Οδψγτρ-ρΙαι 
Ιερομόραχορ καΐ έκκλησιάρχηρ κυριορ Νεόφυτορ," 

ΙΙ53• ΙΙ9• Χβρτ. 8. XVII. 

βιοδώρου τοΟ Στουδίτου Καη7^σ€ΐς. 
'Εΐ' τ^ καθωμιλημερ^Ο' *Β•' τέλει 'Ε-γράφη διά χειρόί 
Τερμαροΰ έρ ίτ€ΐ ^ιχλ*** μηρΙ Αύγούστψ ( = 1630). Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 105 ΙΙ54• Ι20. Χα/η-, 8. XV. ΧΥΠΙ. XVI. 

Ι. Άναστασ^ον τοΟ Σίναίτου Λόγοι γ". 
2. *' ΧαραιτΓ^ρ€$ έπιστολώκ διάφοροι* €ΜγΙ τον (ίρι- 

^/Αον /χ*." 

Σφ^οι^ται μΛτοΐ' μέχρι τηι \η' (κοΧοβ.). 

3- ΈΐΓίστολβιι τιν€ς. 

Αί μ^ Ίτρωται άΜίττί^ραφοί, αϊ δ^ λοιιταΐ "Έιτιστολαί η} 
καίσαρι κυρ Ίίίκηφόρφ τφ Βρίίνίφ,** "Τ^ βασιΚίσσχι μοι^αχζ 
κυρ^ ΕΙρήνο," **Τφ καΐσαρι Βρο'ίν," **Τί σ€βατΓφ κυρ Κωι»- 
σταντί^ψ τψ υΐψ του Παλαιολόγου /χοΐ'άσαντι," **Τ^ άΎίωτάτφ 
τατρίάρχΊί κυρ Μιχαήλ ή έτέρψ πατριαρχία" Ό κωδιξ κολοβοί. 

ΙΙ55• 121. Χαρτ. 8. ΧνΐΠ, (σ. 663). 

Λόγοι λγ' 615 ρτ^τοί του Εναγγ€λίον 
άίΓΟ τη$ Κυριακηί του Τ^λώνοι; καΧ Φαρισαίου μέχρι τηί 
μ€^άλ7ΐί ΠέμτΓτηί. 
'& τ^ καθωμιΧημέιτρ, 

1 156. 122. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ψοιλη/ριον €ν κοιν]^ φράσ^ι, 
^χί^' ( = 1669)Ίουλ/νκδ'. βξέ'^θ, ωθηθψσ' υες^ς' 
ΐ'ςίΓ/ίφλ'^λχ (= ή/ϋ^/>ςι Σα/9άτφ χειρί Νιΐίΐ^^ρου). 

ΙΙ57• 123- Χαρτ. 8. XVII, 

Ι. "Προχώρον ^0$ των Ιπτά διακόνων 

καΐ μαθητού Ύ€¥ομένου *1<αάι>νου του θίοΧΑτγου Πβρί τωρ 
αύτοΰ θαυμάτων καΧ του κηρ&γματοί συγγραφής τ€ του Έίύαγ〕 
Χίου καΐ τηί αύτοΰ μ€τάστάσ€ωί, " 

2. ΎνόμνημΛ και €γκω/Αΐά τίνα €ίς τον αγ. Ίωάννι/ν 

τον 0€θλόγον. 

*λμφ6τ€ρα έν τ{ καθωμιΧημέρ^, Τό τταρορ βιβΧίορ 
έ^ράφει χ€ΐρΙ θ^οκΧ-ήτου €ύτ€Χοΰί των ΐ€ρομοράχωρ 
...έν ίτ€ΐ φχοθ' έρ μηρΐ Σ€ΤΤ€βρίψ (=1679). ΙΙ58. 124. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Βρα^€Ϊον ^€Γον σ€βασμίας μονής τον Παντοκροί- (( τορος. 

Ιΐ€ριέχ€ΐ όρόματα μΜημοΡ€υοβΐέρων έτ* έκκΧησΙαί μετά. καΧ 
Ρ€ωτέρωρ συμΊτΧηρώσεωρ. 

ΙΙ59• 125- Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

'^Τοΰ σοφίοτάτον κυρ Μα(£μον ί€ρομονάχου τοΰ Πιλα- 
νοννη<Γ(ον ΔιδαχαΙ 

€ΐι τάτ Κνριαιτά; τοΟ 5λοι; έι^ιαντοΟ, άρχόμεραι άτό τηί Κυρία- 
κηι τρ6 τηί Χρίστου Ύίρρήσεωί," 

*Έρ τζ καθωμιΧημέργι, 

Ιΐ6θ. 126. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Έ^ο/Αολογι/ταριον (άκίφαλον) 
έρ €Ϊδ€ΐ δίάΧ&γου μ€τα{ύ Έ(€ταχτοΟ καΐ ^Εξα'γορευτοΰ. 
* Ερ τζ καθωμιΧημέΡΊ), 

2. " Λόγος Ιζηγητίκος €ΐς τον ^ ψαΧμόν, 
χ'γουρ €ΐί τό Κύρΐ€ /ιή τφ θυμφ σου ίΧέ^ξ^ρ με, 'γραμψιέροί 
έΧΧηρικά άττό τορ &ύιορ ΆναστάοΊΑν τόν Σινάΐηιν έτίσκοτορ 
'Αι^ιοχβία* καΐ βαΧμέροί εΐί άιτλ^ 'γΧωσσαρ ταρά Νιοφντον 
Ιερομοράχου'ΈιΛι,νού του Κντρίου του ΣΐράΧτου" (κολο^.). 

Η. Ιΐ6ΐ. 127. Χα/ΤΓ. 8. XV. 

Γιβιργίον (Γ€ννα8(ον) το^ Σχολαρίου Έπιστολαι, €νχαι, 

^€θλογικαι πραγ/ιατ€αιι και ό/χιλιαι. 

1. *' Γ£ΐΊ^άβ(09 μοραχοί 6 ΣχοΧάριοί τφ τΐβαωτάτφ έρ μορα- 
χοίί κα2 λογιωτάτφ κυρίφ *1ωσηφ τφ έξάρχψ χαίρει»," 'Αρχ. 
^ΕΐΓαΐΡουμ€Ρ σου τηρ ττερί τα β€ΧτΙφ στουδηρ άεί, — 
2. " ΙΙερΙ του έρία έρ τριάδι θεοΰ ημωρ" "Αρχ. Οϊεσθαι μέρ 
μη εϊραι θεορ έσχάτηί έστίρ άφροσύρηί, — 3. "Έ* τώτ 
έμμετρων εύχωρ €ΐί τορ Θ€6ρ καΐ πατέρα εύχή.*^ — 4. ** Ε/ί τορ 
κύριορ ή/χων 'Ιησοΰρ Χριστόρ ** (ύχή. — 5. '* ΕΙί τ^ ύιτΐρα-^Ια» 
θεοτόκορ ευχή"— β, ** Ε1$ τορ τίμιορ Σταυρόν" εύχ'ή.—7, '" ΕΙτ 
τούί &Ύΐου$ *λΐΓοστ6Χουί " €ύχή. — 8. ** Βίί ττρ^ ύΐΓ€ρα'γίαρ θίο- 
τόκορ" €ύχή. — 9. **Β/ί τούί μακαρίου^ τάρταί είτε άγγ4Χουι 
είτε άρθρώτουί " ευχή. — 10. ** Ε1$ τ^ιρ έορτ^ρ τηί ύπεραΎίαι του 
Χρίστου κατά σάρκα 'γερρήσ€ωί του Κυρίου ήμωρ" — 11. * 'Γιννα- 
δ£ου Ααχίοτοι; ^ιοναχον ΤΙερΙ τηί μΜρηι δδου νρόί τηρ σωτηρίαν 
τωρ άνθρώτωρ." — 12. (^λφαρ^ίέτι-^ραφή.) "λρχ. ΙΙιστ€ύομερ 
δτι έστΙ θ€Οί δημιουργοί τάντωρ Βσοι είσΐρ άιτο του 
μη €7 ν αι. — 13. ** ΤΙ^ρΙ του τώί διαχρίνορται αΐ ^««αι ένέρτγειαι." 
— 14. **Τί€ρΙ τη$ έρ τφ δ€σΊΓ&η[ΐ ^ιμωρ Χριστφ άνθρωττότητοί." 
— 15. ^^'Όττωί ή θ€ία τρ&ροια καΐ 6 θεΐοί προορισμοί ούκ αναιρεί 
τό χρήσιμορ τωρ €ύχώρ." — 16. "'Ο/αλία έπΙ τη ταρ<φοΧη του 
ΤεΧώνου καΐ του ΦαρισαΙου." — 17. "'ΟμιΧία έπΙ τη παραβοΧη 
του άσωτου καΐ Χ€ρΙ μετανοίαί." — 18. **Ό ^λέίχιοτοί Γιννάδνο^ 
τφ τιμιωτάτφ καΧ όσιωτάτφ έν ΐ€ρομονάχοΐί καΧ ιτνευματικοιτ 
Ίτατρασι Ααυρεντίφ τ^) 6^ τ^ μονή του Αιονυσίου έν κυρίφ 
χαίρειν" — 19. *'ΤίΐΌί βΐιτβ ΧΙτγουί τροί εαυτόν έν τφ κΤ^ίειν 
μετά την άρνησιν" — 20. '* ΪΙερΙ των Ιερων €ΐί6δων^ έκ των 
Ύραφέντων ιτρό τηί άΧώσεωί." — 21. **Ό ταττεινόί Γιννάδιβς τφ 
τανΐ€ρωτάτφ.." (τά Χοιττά άφανη), "Λ,ρχ. *Εδ€ξάμεθά σου 
τό σύ-γΎραμμα καΐ καΧώί έΐΓΐστήσαντ€ί ώί ήζίουί αυτό 
μέν εττηνέσαμεν έχαίνων άξιον όν. — 22. '* Έκ τον ιτρώτον 
•περί ψυχτίί τοϋ αύτοΰ."— 23. *'ΤοΟ αντοΟ Έκ τοΟ των θίο- 
Χοτγιων τρίτου τρό τηί άΧώσεωί." — 24. {*λφαν^ί ή ένΐΎραφή.) 
"λρχ. ^Οσιότατε ττάτΐρ Σαββάτΐ€ έιτήΧθομ^ν άκριβώί 
την ν€ρΙ των άνθρωτίνων ψυχών του μακαρίου Συμεών 
άρίστην διάκρισιν. — 25. **Έχ του Πατιρικοΰ..." (τά Χοινά 

άφανη), — 26. **ΕΙί τήΐ' έορττ^ τηί όρθοδ<^ίαί τη α^ Κυριακγ 
των νηστ€Ϊων" — 27. ** Αύσεΐί άτοριων τιι^ων έκ των θ^ίων 
Γραφωρ." — 28. *' ΙΙερΙ τηί άφηί του κνριακοΰ σώματοί" — 
29. •* ίίερί τηί δ€υτέραί ταρουσίαί του Κυρίου ήμωρ." — 
80. " ΙΙερΙ των έρ ιταραδείσφ ξύΧων του ξύΧου τηί Ι^ωηί καΐ 
τ^ 'γνώσ€ωί." — 31. {Άφαν^ί ή έιτι-γραφή.) "λρχ. Ζητητέον 
άν εϊη τότ%ρον έκόντεί τά 0αυλα τοιοΰμ€ν η Λκοντεί 
οΐ νοιοΰντεί. — 32. **ΤΙερΙ των κατ* άρετίρρ έρ^ων, ων άνευ 
ή τίστίί άκαρτοί έστΙ τοίί ΊτιστεύουσίΜ," — 33. "Ή έττάριθμοί 
εύχ^ μ€τά άναΊΓτύξ€ωι ή διδαχθεΐσα ύτό του δεσΊτότου ήμώτ 
*Ιΐ7β•οΟ Χρίστου" — 34. ^**Ερωτήσεΐί καΙ άιτοκρίσεΐί ττερΧ τ^ 
θε&τητοί του κυρίου ήμΟ» *1ησοΰ Χρίστου." "λνωθερ τηί έτι• 
Ύραφηί ταύτηί '* Γ^ννα8^ου μοραχοΰ του Σχολαρ^ έρ τη μορζ 
του τιμίου Προδρόμου." — 35. ** Τ^ωμγίου τοΰ Σχολαρίον ΤΙερΙ 
τηί έκτορεύσ€ωί του ά-γίου τρεύματοί." Κεφ. ξβ'. 

1X62. 128. Χαρτ. 8. ΧΤν. 

3υνοι^ρίον 5€7ΓΤ. κζ — Φεβρ, κη {ακίφ. κολοβ.). 
Του φ€βρ. τά τρώτα 0<;λλα είσΐν άνοκ€κομμέρα. 

Ιΐββ. 129. Λαυσαΐκον. Χα(η: 8. XVI. 14 106 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΠΔΙΚΕΣ Ιΐ64• 13©. ΧαίτΓ. 8. XVI. (0.488). 

Ι. ** 'Έ^κκλησίοστίκός διάλογος ίν Χριστφ 
του ταΐΓ€ίΜοΟ ΣυμΛάψ άρχΐ€ΐησκ&του θ^τνολονίκηβ Κατά 
τταχτω» των αίρέσααν " κτλ. 

2. " Τοβ αντοδ 'Έρμην€ία συνοτΓΤίκη 

κατά δύναμιν β/ί τ6 τη$ ορθοδόξου... 'κΊστ€ωί...σύμβο\οΐ'" 

3• "'Έκί€σις τοΟ αντο^ άναγκανοτάτη 

Πίρί των τοΟ ίεροΟ συμβόλου /^€ων " κτλ. 

4• " Π6ρΐ6κτιχά ώς δυνατόν η^' Ι^^νη^ των Χριστια- 
νών ημυων ΐΓίστ€ως κ€φαλΛΐα δωδιιτα '* κτλ. 

5. '*Το<) αύτοΰ ΆποκρΙσ€ΐς προς ηνας Ιραττησ^ι^ 
αρχΐ€ρ€ως ηρωτηκότος αυτόν." 

'Ιβ. κα2 κώ9. άρ, 938 (68). 'Ει^ τΑ€( {φ. 488)• 6 μ^ι" 
Ύράψαί την βΙβ\ον ταύτηρ καΐ τέρμα δούί Γβώργιόι 
4στίΡ ό έξ λ1τω\1α$' 6 δέ ύιτέρ αύτηί καταραΧώσαί 
άρΎύριορ^ 6 τωρ ΐ€ρέωρ κάλλιστοι Κωρσταρτΐροί^ καΐ 
χαρτοφύΧαξ τηί μ€Ύά\η$ έκκ\ησΙα9, *Ερ ίτ€ΐ άτό μ^ρ 
Χρίστου γ€ρρήσ€ω$ φφοΥ, άιτό δέ κτίσβωί κόσμου 

Γ?τα« (1673). Ι165. 131 Χα/ΤΓ, 8. ΧνΠ. Πατ€ρικ6ν και Γιρονηκ^ν. 

Ιΐ66. 132. Χα^. 8. XVI. 

" Του άγιωτάτου άρ;(ΐ€ΐΓΐσκόπου ν€α9 *Έώμης 

καΐ οίκουμερίκοΰ πατριάρχου κυροΰ Ιωάννου τοΟ Χαλκη- 

6«ν (ηΰ) *ΟμίΚΙαί έκάστηί Κυριακηί του δ\ου ^νιαυτοΟ, Αι 

έκ\ίξάμ€Ρθΐ συρ4β€το άτ6 διαφόρωρ ά-γίζορ χατέρωρ έξηιγγτωρ 

καΧ Μρων σοφωρ ό,^Ιωρ άνδρωρ,^* 

1 167. 1 33• Χλ^τγ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Ψαλη/ριον €ν άπλ]§ φράσ€ί. 

2. '*Π€ρι δκιιρ€σ€ω« των ψαΧμων" 

*Ερ τίλϋ' *Ετ€\αώθη ^ παρούσα Ιερά καΐ ψυχοσωτή- 
ριοί βίβΧοί τωρ θ€ΐωρ ψαΧμώρ διά χβιρόι έμου του 
€ύτ€\ου9 και αμαρτωλού Γαλακτίωνοι ΐ€ρομοράχου 
μαθητού του νρφηρ Εύρυσθέρηί έπισκότου κύρ Παρ- 
θίρίου του Ιΐ€\οτορρησΙου...έρ ίτβι σωτηρίφ ^ιχο' 

Α€Κ€μβρΙψ κα' Ιρδικτιωροί θ^^ ( = 1670). 

1X68. 134. Χαρτ. 8. ΧνΠ, 

Παηρικ^ν. 

Κ€φ, 4% ων ΐΓροτάσσ€ταί τίναξ. Κ€φ, α ** Πβρ2 ά,ττντα'^ 
καΧ μοραχικηβ τολχτβίαί.** — Κ€0. ι^' "Έτιστολι^ τρό» τάκ δσΐϋΡ 
ιτατίρα ^μωρ Συμ€ωρ τ6ρ θαυματουργόρ.** *Ερ τέλα' *Βτβ- 
λβιώ^ι; τό ταρορ βίβλίορ κατά τό ,ζροη' έρ μηρ^Οκτω- 
βρίφ (1669) ^ΐ' τ^ ά-γιφρύμΐι^ 6ρα τοΰ'ΆθωΡΟί. 

ΙΙ69. Ι35• Χαρ^. 8. ΧνΠ. 

Ι. Δίΐ7ΐγησ€ΐζ και κ€^άλαια ^κ του ΤψονηκιΛ και 
Παηρικο^). 

2. Νο/ϋΐοκάνονος (άκ€φ.) Κ€φ, 4^ — Ρ'^β'» 
3• ***Ανά/χνι/σις μ€ρίκη ΊΓ€ρΙ του άγιου ορούς 
του'Άθω 4κ ΊταΚαιωρ Ιστοριωρ,^* "Αρχ. Μετά τήιτ φρικτ^ρ 
άράστασιρ του κυρίου ^μωρ Ίησου Χρίστου. 
4. Δΐ€ίλ€^ις σύντομος *Ιουδ<ιΐου και Χριστιανού. 5• Πιρι αζυριων. 

6. *' 'Ιστορίαι Δ^οννσ'^ου Ιερομόναχου τοΟ ^ήτορο* 

τον άσκΐ^αΐ'τοϊ έρ τη σκίξτη τηί Αούραχ κοιμηθέρτοί δέ ίρ 

#τ€ΐ ,ϋρ'." *Αρχ. Έγώ άδ€\φοΙ άρα-γίΡώσκωρ τα βίβΧΙα 

€υρορ θαύματα. 

η. «ΈκτουΓλνιΛ•ΥΐΓθ'^€σΐ5λ€' 
δτι βΧυτοί έστίρ ό τταρά τωρ ΐ€ρέωρ ίτα'γόμ^ροί δ€σμό$." 
8. *' Έκλογι) €κ διαφόρων βφλίων ψυχωφίλης.** 
"Αρχ. Μ^ -γίρου άκηδ^αστ^^^ μηδέ άραγιρώσκωρ χα- 
σμ&σαι. 

9• *'Κ€φ€ίλαια Ικλ€λ€γμ€να 4κ πολλών βφλίων 
ιτάνυ ωφ€λψΛ,** 

Ιΐ€ριέχορται διάφορα έκ του βίου του ά-γ. "Νήφωροί καΐ Διη- 
γΙΙσ€ΐί του ά-γ. Ά|ΐψιλοχ£ου καί ^λΐιΐν τατέρωρ. 

ΙΟ. Π€ρι των σχημάτων» 

1 1 . Π€ρι άββάΒων ίι,ηγησ€ίς. 

12. Διτγι/σις π€ρι τών άναιρ€0€ντων ^ν τφ *Α^φ €ιγι 
Μι;(αι;λ Ποιλαιολογου. 

Ό κώδιξ ΐΓ6ρι/9άλλεται ύτό φΰΧΚωρ (ΙΙβργ• ΧΠ.) έκκλι;• 
σιαστικον Τ€ρΐ€χομέρου. 

ΙΙ70. 136. Χαρτ. 16Μΐκρ. XIX. (0. 39). 

Ι (ψ. Ι α). Έύχαχ. 

2 {φ. 8 α). ** ^τηχη αρμοίηη " 
Τ€ριέχοΡτα διάφορα αποφθέγματα. "Αρχ. 
ΊΑ.αΙ ητήδηορ τΧέουση &Ρ€μορ οΐ τημόρτα 
τι;!» εκκλι^σίαν του θεού και ταύτηρ άγαπόρτεί. 
3. ^^*Α(ηομνημ6ν€υτον νϋφα8ηγμα κάπιου μ€γαΧου 
ίρχοντος." 

4 {φ* 14 α)* Αλλοι στίχοι, ων η αρχή 

Τη σ οφ€\η ώ άρθροΐΓ€ το κά\ο% του προσότου. 

5 {Φ' ^5 ^)' Άποφ^€γριτα και €υχαι1 

6 {φ. 2 ο α). "Π€ρι τ^ς τ€λ€υταιας κρίσ€ως" και 
άλλα τοιαύτα κ€φαίλαΐ(ΐ. 

*]. 2υλλογή άνοφθίγμάτων. 

8 {Φ' 33 β)' Στίχοι, ων ι; άρχη 

ΕΙί τηρ Ι^ωήρ σου διώρισ€ (ρα ορθωρ καρόρα. 

9 {Φ' 34 β)' Κανών έν τ^ καθωμιΧημΜη]. 

1 171. 137- Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. 3ι;/Α€ΐ(ικΓ€ΐς άνά^ιαι λόγου, 

έρ αΧί καΐ ** Έκ του κατά Ίωάννην άγίον Εύαγ^€\ίου Χότγωρ 
έρίωρ έξήγησίί." 

2. *' ^Επίγραμμα €ΐς τίνα Θ€0&ύρον σχολάριον 

^ν τώ Βατοται^ίφ τ€θαμμέρορ." Καΐ τροσφώρησίί €ΐί τορ 
αύτόρ. 

3. Γ#Μργ(ον Σχολαρ£ου *£πιστολι; Ματ0αι<{> τφ Κ(ΐ- 
μαριώτ;/. 

4• "Ενσ^βιος Καρπιανφ άγα?η;τφ ίν Χριστφ χαι- 

ρ€ΐν. 

5• Κανό퀫. 

6. '' 2τιχοι ι;ρω€λ€γ€Ϊοι 

ε/ι τ^ κοίμησνρ τ^* ύιτερενλογιιιι^ι Θεοτόκου Μαρία*." Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 107 7• *' ΤνωμοΛ μονόστιχοι κατά στοίχ€ΐον ^κ διαφόρων 
ποιητών.** 

8. '* Εΐάτκνοι *Ρω/χα4ου Γνω/Λοι ναφαι^ΈΤίκίοΙ 
ϋατιχοι, Α* μ£τήβ^€^κ€Ρ έκ τη$ τΟ» Λατίΐ'ΜΤ φωνηί €/ι τήτ 

'ΈΧΚψίδα δίάΚίκτορ "Μ,άζψΛη μοΐ'αχ6ί 6 ΙΙλανού8ιβ«.'* 

9. '* Χρυσά επη τον Πυ^γ^ρον." 
ΙΟ. "5τοΓχοι €^5 τοκ Φωιαιλιδι^κ." 

11. Φ«*κνλ£δον Ιιπ/. 

12. Γρηγορίον τοΟ θ€ολ^γον **Ία/ι)9οι τταροαντηκοί 
/ϋΜ)νόστι;(θΐ κατά στοι;(€ίον." 

13. ΤοΟ αντοΙ) Ύ€τμάχττιχα, 

14* ®€ματα Ικ τηζ άνλη^ €ΐς την άρχαίαν, 
15• Γρηγορίον τοΟ θιολ^γον Εις τα Θ€θφάν€ΐα. 

1 6. Λόγος άνίττίγραφος, 

"Αρχ. [ΠΙάλιμ Ίι^οΌνι 6 ^μότ καί τάλιΐ' μνστήριορ. 

17. Γρη^ορ^ον τοΟ θιολ^γον Ε{$ το αγιον βάπτισμα. 

1 8. Ίσοκράτον< Λόγοι. 

α'. Προί ΑηβίΑι^ικορ ιταραίτεσ^ι (άιτ^.). )3'. Προι Νατοκλ^ 
Ιΐ€ρ2 /3ασιλ€ίαι. γ'. Νιχοχλ^γ ή συμβουΧεντικύί. δ\ Πορτ/γυ- 
ρικ6ί. 

Ι9• Σνν€σ<ον ΈΐΓίστολοΜ. 

20. '0|&ήρον Ίλιαδος Α — Ε. 

21. Σνκισ^ον ΈΐΓίστολαι. 

22. Τοδ αντοΟ Εί$ *Αρκά8ιον Π€ρΙ )9(ΐσιλ€4ας. 

23. Γρηγορ(ον τοΰ θιολ^γον "Ιαμβοι. 
24• ΤοΟ αντοΟ Ύντράστιχα, 

Τά ύτ' ά/>. 5 — 24 τ€ρίέχρυσι τό Κ€ΐμ€ρσρ μβτά δίοστίχου 

ΙΙ72. 138. Χαρτ. 8. ΧΥΙΠ. (σ. 142). 

*' Βίοι των φιλοσόφων ηθηκότατοι^ 

€ΰγίΚμέψθί άτο τον Ααφηον καΐ άιτό άλλον• ναλοαού• 
(ΐνγγραφ€Ϊι' μ€ταφρασθ4¥τα ϋ 9ΐι κοιρηρ διάΧ€κτορ τάρα τον 
"Κοτγούτάτου^ καΐ σοφωτάτου Ιίρομονάχου κυρίου κυρίου Άνοστα• 
σ(ον Γορδ^ου, του ίξ *λγράφωρ καΐ ΐΓροτ€θέντ€ί €ΐί κοαήρ 
ώψέ\€ία>' των φί\ο\&γωρ." 

'Π.ροτάσσ€Τ(α ΠίΐΌ^ τώτ ηρΐίχοβίίνωρ. — ^Έτ τΑίί* 1713 
Φ€υρουαρΙου (κτη Ιταμέρου Ιρ ΓαστουρΙψ. 

1 1 73• 1 39• Χαρτ. 8. χνπΐ. 

Ι. *' θ€θ8ώρον [τοΟ Γα(ή] Γραμματικής €ΐνιγωγής 
των €ίς τέσσαρα το τεταρτοκ," 

μττά ΐΓαρα<Γ€λ<δία;ν σημυειώσ^ωρ. Προτάσσορται φόλΚα τιρά 
Ίπριέχορτα ΰλτ^ρ '/ραμματικήρ. 

2. ΒαοΊλι£ον το{) {ϋγάλον " Προς τονς νέους όπως αν 

έκ των ίλληνικων ωφίλοΐντο λόγων.** 
Μ6τά δίζίστίχου έξηγήσααί. 

1 1 74• ΐ4ο• 

Χαρτ. 8. ΧνΠ. (σ. 254 «α2 250). 
Ι (σ. ι). Κανόν€ς 
Μ<7* ^ζψϊή^^ίιη έτομ^ψ €ΐι ίκαστορ τροτάριορ του κ€ίβΐέΡου. 

2 (σ. 162). *Ι«άννον το{) Χρνο*οστ5|Μηι ΠιρΙ της 
καταβάσ€ως του Χριστοί) έν τφ ^Αδ^;. 

3 {σ. 17^)• Διι/γΐ7σ€ΐς ^ΐί του Γιροντικο9• 4 (σ*. 215)• Κνρίλλου ^Επιστολή προς Ν€στόριον. 

5 (σ. 21 6). "Τα ιταρα του άγιου Κυρίλλου ^κτιβιντα 
ΐΓ€ρι της ορθο^ζον πίστ€θ}ς.** Κ€φ. ιβ. 

6 (σ. 219). "*Οροι της αγίας μεγάλης και οικου- 
μενικής α σννόΒου των τριακοσίων δ€καοκτώ αγίων 
πατέρων.** 

7 {σ. 228). Διι;γΐ7σ€ΐ$ Ικ τον Τψονηκο^. 

8 (σ. 234)• 2υνταγ^ "Είς πόνοΐ' κεφαλής.** 

9 (σ. 238). Κύκλος του πασχοιλιου, 

τΙρακ€ί τωρ ^' οΙκουμ€Ρΐκώρ <τυρ6δωρ, τωρ κύκ\ωρ του ήλιοι; 

καΐ τψ σ€\ήρηί, ιτίροκα ιτρόί €0ρ€σιρ τώρ κιρψ-ώρ έορτωρ. 
ΙΟ (σ. ι). Πινα^ τώΐ' έν τί^ β Μ^<^ ''^^^ κωδικός 

περιεχομένων (ακέφ). 

II. Λ4ον(ίρ8ον Διλλαν6ρτα ΠοΜ^/ιατα, ^ στιχοις 

πολιτικοΓς (καταλογαδι;ν). 

α (<Γ. ι). ΈρωταίΓοκρέσ»} τον Ζένου καΙ τψ *Α\ηθ€ίαί άΡ€πΙ' 

'ίραφοι. Άρχ. 
"ΟτοΙωί έτούτωρ τό βυβΧΙωρ άροίξ'α καΐ άραΎΡώσιι 
κά κατά,Χάβιι τηρ μικρηρ άτόφασιρ, τ^ρ ίχουρ 
ή Τ€θ\ημέρη τήχη μου, τούί ^Ύραψά μβ \ύνηρ. 

ΤΑ. 
ΌσΛι» 4τΙκ€ΐ €ΐ$ έμ^Ρ^ άΧήθαα €ύΎ€Ρ€στάτηρ 
€ΐι τέλοί μυρίω εύχαρέίττω, τολλά τ^|ρ €ύΎ€Ρΐάρ σου, 
δτί καλά μέ ΙδΙδαζα €ΐί τά έρωτίματά μου. 
ΊέΧοί του τιοΰτου βιβΧΙου' ΊΓ€ρΙ τώρ έρωτιμάτωρ 

καΐ άττόκρίσίωρ του ^έρου καΐ τηί *λΧηθ€ΐαί, 

β (σ. 1 88). "Λόγο* του άμαρτ»λοΟΛ«6νιίρ8ονΤΙλα|ΐν^ρτα, 

Τ€ρΙ άιηΊίΐΓθδώσ€ωί καΙ άτόμρισθηκόρ τηί έαυτου ψυχτίί " (κατά- 

Χο^άδψ). "Αρχ. 

Ει>χι^ μου τ'ίιρ φιΧαρθρωτιάρ, καΐ τηρ ά-γαθοσύρηρ 
ηρ €Χχ€ ΊτάρτΛ ό κύριοί ψυχή μου ττροί σ€σέρα. 

ΤΑ. 

τηί στρ€φωμέρηί τροι αύτορ έρ καθαρά καρδίαρ, 
Ίτρέν^ί αύτφ σύρ τψ τατρί καΐ ΐΓΡ€ύματι άη^ίψ. 
δόξα Ίτρένα ημη καΐ Ίτροσκόρησα €ΐι αΙώρα αΐώροί. 
γ (σ. 197)• ** ^'^'^χοί θρυρψηκόι τρα-γωδήσαι 4ρ τ^ ηρηκτή, 

Α•«•νάρδον Τιλαμνιέρτα, ό διδόμεροί ή$ τορ έτάφιορ θρήρορ.** 

•Αρχ. 

Ό βασιΧβύί τώρ ούραρώρ καΐ κτιστεί τώρ άτταρτωρ, 
ότου (νικ« ΤΟΡ ηΧιορ σ€Χήρηρ καΐ αστέρας. 

ΤΑ. 

*Ύμροΰμ€Ρ €ύΧο'γουμ€Ρ σ€ θ€θτόκ€ Μαρία, 
δοξοΧο'^οΰμ€Ρ σ€ Αγνή, ά€2 παρθέρε κόρη. 
δ (σ. ΐ43)' " Αόγοι ναρακΧιτηκΙ του τρίόκρψέρου ΑΜ»νι£ρ8ον 

Τιλά|ΐιτ6ρτα καΧ ύπομΜίσθηκί τροί τορ δ€σΐΓΟτηρ Χριστορ καΐ 

τροϊ τί/ρ θ€θτ6κοΡ,** *Αρχ. 

ΤΧυκήτατέ μου *1ησοΰ ψυχήί μου θυμηδία, 
κάθαρσης δίσττοτα Χριστέ Ρου τού τ€θοΧομέρου. 

ΤΑ. 

Έλτίι του κόσμου τάρα'γΡ€, σώσορ μ€ θ€θτόκ€, 
δόξα σοι και δόξα σοι καΐ δόξα τφ θβώ μου, 
τψ νΧουτωδότι μου θβώ καΐ κτίστη τώρ άττάντωρ. 
Τφ (χορτι καΐ Ύράψαρτί Χριστέ μου σώσορ. 

ΙΙ75• 141. Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Ι. '*Τώ ευμεν€στάτί( καΧ τιμιωτάτω κυρίφ Πριά/ι^ 
τιρ "Ρατρουρω επιστολή Μαρκονρα." 

14—2 108 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 2. ***Ιώ&ννικ(ον ί€ρομΌνάχου Μαρκουρ^, 

τον Κ^/Μ^νρα^οι; διδασκάλου φιλοσόφου, Τ(ρ1 μττίώροη'.** 

*λμφάτ€ρα ίν τ^ καθωβΛίΚημέιηυ» 

3• " Ό.€ρ\ τα κίίλανδα." 

4. '^€ληνοΒρ6μίον, 

5• " ΙΙρογνωστηκά τηζ σ€ληνη^." 

6. Βροΐ'τολογιον. 

7• Προγνωστικά €κ τ^ς ημέρας κα£^ ην πβστ; ι} α 
3€πτ€/Α)9ριου. 

8. "Έρι;νια (= ίρμηνεία) 7Τ€ρΙ τοί) οφ€ω9 τον άστρου" 

κα2 £λλαλ μαθηματυζοί καΐ φυσικοί σημ£ίώσ€ΐι. 

9• *Ον€ψοκριτικά. 

ΙΟ. 5ννταγαι, ^κ αίς και " Προ^ιτια οπού €υρ€θη 
€Ϊς χώραν ΤΙαραζη €19 /Αίαν πλάκαν μΛρμΛρου" 

1 1 76. 142. Χα/»τ. 8. ΧνΠ. 

*Οκτωηχρς. 
*Ετ τΑ€ΐ* Το ιταρον βιβΧίον έ^ράφη βιά χ€«ρ<ίι έ/Αον 
Κυρίλλου μοραχοΰ ίρ Ιτει ,ξρΐ'γ' βν^^ Σ€ττ€βρΙψ... 
( = 1605). 

ΙΙ77• ϊ43• Χβ/»»•• 8• Χνπ. 

Παρακλι;τικι; (άκ€φαλο«). 

1 178. 144- ^αμτ. 8. XVII. 

Ι. *Ι«άννον τοΟ ΧρυσΌστ^|Μηι Λ€ΐτουργια. 

2. Βασιλ€£ον το{) |λτγ((λον Λιιτουργώι. 

3. Ή λειτουργία των προίηγίΛσμένων. 

Έτ τΑβι• 

Έκτβιτλήρωκα τήι^ θ€ΐαρ ΧατουργΙαρ, 
τΧηρώσαί εΤιτορ* Χριστά, σοΙ δόξα τρένα. 
ΤΧήμωρ "Αρθίμοί άρ€τ9ι$ πάσηί ξέρο9 
ου 4ί ιτατρίί νέφυκ€Ρ *Αδρίαρου ^ τόλΐ}. 

ΤΒτοϋί ^^ρρα Ιδίκτίώροί 10 ( = 1643). 

1 1 79• 1 45• Χ«Ρ»•• 8• XVII. 

Κανον€ς €ίς την 0€οτόκον {κολοβ,), 

Ιΐ8θ. 146. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

^τιχηροκαϋίστάριον συν 0€φ άγίω της *Οκτίΰηχου" <ί Ιΐ8ΐ. Ι47• ^Λρτ' 8. XVI. 

Μι;ναΙον Αύγουστου. 
Έ^ τί\€ΐ' Το ταρόρ μηραΐορ έγράφη ναρ* ίμοΰ Κυ- 
ρίλλου μοραχου ΐύλογίαί χάριρ, ,ί^ρα** μηρϊ *\ουλλίφ 
( = 1593). 

1X82. 148. ϋαρτ, 8. ΧνΠΙ, 

Ι. "*Αρχ7 ο^ ®•ψ ^^ άκολουίάις της οΚης 
Ιβ^ομΛμος (βίο), ψαλλομένψ άκτι της Ίταρακλητιχης" 

2. Κανον€$ διάφοροι, 

3. " Εΰχαι €19 τον κυριον ηρυων *1ησονν Χριστόν." 

4. ** Τροττάρια κατανυκτικά και ωψελι/ΑΟ." 
5- Εκλογή ψαλμών Ικ του Ψαλτηρίσυ, 

6. Ενχαΐ διάφοροι. 7. Πινακ€ν των τασ;(αλιων και των κύκλων ι;λιου 
καΐ σ€λι;νΐ7$. 

8. '* Ακολουθία νεκρώσιμος εΙς τον ησυχάζοντα 
μοναχόν." 

1 183. 1 49• Χ«/»^. 8. XV. 
Ευχολόγιον (ακεφαλον και κολοβόν), 

1 184. 150. Χαρτ. 8. XIX. 
Ι. Ακολουθία και βίος Μιχαι^^ αρχιεπισκόπου 

2ννά8ων του ομΌλσγητου, 

*Έρ τέλει* 'Μ,ετε'γράφη ή ακολουθία καΐ 6 βίοί του 
άγΙου έρταΰθα έκ τον ιταλαιον Λρευ τιρόί νροιθήκηί 
Ι) αφαιρέσεων έπΙ θεφ μάρτυρι' έρ ίτει φωβ' 'Ιονλέον 
ι^' ( = 1802) έρ τζ Ααύρ^. 

2. Πθλυ€λ€09. 

3• " Έκλογαι ψαΧλόμεναχ /ΐ€τά τον Πολυέλαιον €Ϊ$ 
ολας τά$ εορτάς του Ινιαντου" 

4. " Εύχαι διάφοροι." 

5- Ακολουθία του αγιασμού και ευχαχ, 

Ό κωδιξ ιτεριβάΧλεται ύνό δύο φύλλωρ {Ιίερτγ. XI. σ(λ. 2) 
^κκλιτσιαστικτι (ίληί, 

ΙΙ85. 151. Χϋψτ. 8. ΧνίΠ. 

** ^Ακολουθεΐα της κοινής παρακλησεως." 
*Ερ τέλει• "^τους 1704, Μα^ου 21. ^Ε-^ράφη αύτη €ί 

παρούσα οΐ ταράκλισει διά χηρως καμούΈφραΙμ Ιερο- 

μόράχου, καΐ η χαρτρίδα ^μωρ έβρίσκετε άιτο τηρ 

άγίαρ Μαΰρα... 

Ό κωδιξ νεριβάΧλεται ύπό φΰΚλου (Πβργ. Χ. σβλ. 2) ομοίου 

πρ6ί τά (ξωθερ του κώδ, άρ, 1112 (78) καΐ ώι έκεΊνα ιτεριέχορτοί 

μ4ροί Βίου ά^ίου, 

1X86. 152. Χαρτ. 8. XVI. 

Π€ντΐ7κοσταριον. 
*Ερτέλ€ΐ• ^Ετελιώθη ή ταρουσα βίβλοί μηρΙ Αύγούστφ 
καΐ διά χειρ6$ καΐ κόνου τέ Μιχαήλ του τληταθοϋν. 

ΙΙ87. Ι53• Χαρτ. 8. XV. 

θηκαρα•. 

ΧΧ88. 154. Χαρτ. 8Αακρ. XVI 

Ι. 'Ι«»άννου τοΟ Χρνσοοητήιου Αειτουργία, 

2. ΒαοΊλ^^ου το{) |Μγάλον Αειτουργία, 

3. Ή λειτουργία των προηγιασμίνων. 

'Ει^ τΑ€ί* θεοΟ το δώρορ καΐ ιτόροί ΪΙαφρουτίου, *Ερ 

^τη ,Ι^μδ^ ΙρδικτιωΡΟί η' έρ μηρί'^οεμβρίου ιΐ7'( = 153δ, 
άλλ' ^^ Ιρδικτιωρ ώφειλερ εϊραι θ'), 

"89. Ι55• Χαρτ, φόλ. XVI. 

Μιραιον Ιανουαρίου. 

ΧΧ90. 156. Χαρτ. ^. ΧνΠ. σ€λ. 2. 

Βίοι, μαρτυρία αγίων καΐ λόγοι πανι^γυρικοι Μάρτ. — 
Ανγ. κατ Ικλογην. 

*Εντέλει'Έτοί ,^ριτ'. Ίουλλέφ ι^^ ( = 1672) βια χβιρόί 
τιι^όι Ίίικηφόρου μελενδύτου. Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 109 ♦ι 191. 157. Χ<ντ• ^λ. Χνπ. 

Ι. ^αλτηραον, 

2. ^/ϋΐκοι τριαδικοί κατ* ηχον. 

Κοσμείται ύτ6 μεγάλων αρχικών Ύραμμάτωι^ άκομψων, 

1 192. 153. Χαμτ, ψύ\. XIV. 

Εναγγέλιον (άκίφαλον καΧ κοΧοβόν). 

ΙΙ93• 1 59• ^ΛΓ' φύ\' XVI. 

Τριφ&ον κατ ηχον. 

Έΐ' τΑ€ΐ• "ΆέμρησΘε τφ Ύράψαρτι οΐ ά-γιοί ιτατέρα^ 

€ύτ€\ίι καΐ τάΧαη τφ τρααθλίψ Σάββα^ διτωι βυσθή- 

σωμαι κοΧάαωί 4κ€ΐρηί τ^ι •γ€έρρηί, *^-γράφη δί ή 

ταροΰσα βΙβΧοί τψ ,ί**μ*'γ* Ιτο$...( = 1636). 

ΙΙ94• 1 6ο. Χα/>τ. 0(;λ. XVI. 

" Έκλογαδιον ιτνν Θ€φ των Βω^κα μηνών 
άρχόμερορ άιτό Σεπτεμβρίου μψόί μέχρα Αυγούστου συμτΧψ ρωσεωί, η ΙΙ95• ι6ι• Χα^• Φ^^' XV• 

Μι/ναΐον 'ί^θ€μβρίον (άκ€φαλον). 

1 196. 102. Χα/)τ. φιίλ. XIV. 

Μι/ναΐον Απριλίου. 
*Εν τΑ«Γ 01 Ίτατέρεί μέμρησθε τον Γερασίμου. Έτ€• 
λ€ΐώ^ΐ7 το ,ς'ωοΥ (τοί ( = 1365). 

ΙΙ97• 163. Χα/η-, φύ\. XIV. 

ΜηναΖον Ίουνιον. 
*Ερ τΑ€ΐ• Έ7Ρ<4^ΐ7 κατά τό ^ζ'ωο' ίτοί, Ινδικτιωνι 
τερτεκαιδεκάτ'α ( = 1362). 

1 198. 164. Χαρτ. ψύ\, XIV. 

Τριφ&οκ. 
*Βτ τΛ6(* Έτληρώ^ι; τό Ίταρόρ Τριώδιον ίν μηνΐ 
Άτριλλίον ίθ' ^ΐμέρφ ε' του ίτουί ^ζ'ωοξ' Ιρδίκτιωνοί 
ξ' ( = 1369). 01 Έατέρεί μέμρησθε του *ΐΎΡατίου. 

*ΙΙ99• ^65- Χαρτ. φύΧ. XVII. 

Ψαλτι/ριομ. 
ΚοσμειτοΛ. ύνό μτγάΧων καΧ κομψών αρχικών -γραμμάτω», 
'Εν τέλει ,ξρΐΓ\ κΧ'νΧωθνας'ζλχξε'^λξΧνθ'υΧχ ( = 1672, 
Ίτδνοί * Ανθίμου Ιερομόναχου). 

1200. ΐ66. Χαρτ. φύΧ. XV. 

Μηναίον Μαρτίου. 

Ι20Ι. 167. Χαρτ. φύΧ. XIV. 

ΜηνοΛον Μαίου. 

1202. 1 68. Χαρτ. φύΧ. XVI. 

Π€ντΐ7κοσταριον. 

1203. 169. Χαμτ. φύΧ. XVI. 

Μι;ναιον "Ιουλίου. 

'Βτ τΛ€ΐ• [•Β]τ€ΐ ,^με'* Ιί]ν μηνΐ *Ιουνίου ιΥ ( = 1637). Ι204. ΐ7<5• Χβ/"•. ^ ΧΤν. 

Τριωδιον {κολοβον) 
άιτό τίβ Κυριακηί τοΟ ΤεΧώνου καΐ Φαρισαίου μέχρι τ^9 
Τίαρασκευψ τ^ β' έβδομάδοί. 

1205. Ι7Ι• Χαρτ. ^ XIV. 

Τριφδιον (ακ€φαλον) 
άιτό τοΟ Σαββάτου τηί β' έβδομάδοί μέχρι τψ Τίαρασκευψ 
τψ Γ' έβδομάδοί. Ιδ. καΙ κώδ. 1204 (170). Τά φάΚΧα είσΐν 
ένιαχαΰ μετατεθειίίένα κατά τήτ στάχωσι». 

Ι2θ6. 172. Χαρτ. 4. XIV. 

2υνα{αριομ 3€ιγτ. — Φεβρ. (κοΚοβόν). 

*ΐ2θ7. 1 73• Χβ/>7•. 4• Χνπΐ. 

Ι. *Ι«»άννου τοΟ Χρνσοστήιον Λ€ΐτουργία. 

2. Βασιλι(ον τοΟ |λτγ((λον Λ€ΐτουργία. 

Κοσ/Α«?ται ι>χό τάν εΐκάνων του Χρυσοστόμου καΐ Βασιλείου 
ίζωη^ραφημένων δι* ύδαρων χρωμάτων, "Εχει δί καΐ Χαμιτρά 
ΜτιτΧα κοσμήματα καΐ κομψά αρχικά γράμματα εξ άν^^ΜΤ ή 
ξφων σχηματιξδμεΜα^ ων τολλά μήκουι μ. 0,13. 'Ετ τίλει' 
ςι^ιΓ' ( = 1716). "Ετελειώθι διά χειρόί ^ελχισεδέκ, 
Έν άρχ-ξ καΐ έν τΑ(ΐ να δύο φύΧΧα τεριέχοντα εύχάί. Ι2θ8. Ι74• Χαμτ. 4. XIV. Μι/ναΤον Νθ€ρ./?ριου {κολοβόν). 

1209. 1 75• Χ«^• 4• XIV. 

Μι/ναΐον ^Οκτωβρίου. 

Ι2Ι0. 176. Χαρτ. 4. XIV. 

Μι;ναΐομ έί€Κ€/ίβρίον. 
*Εν τΑα* Έ7Ρ<&0ΐ7 ^ ταροΰσα δέλτοί κατά τό ^ζ'ωο' 
έτοτ, Ινδικτιωνοί ιε' (1362). 

Ι2ΙΙ. 1 77• Χαρτ. 4. XIV. 

Ι. ^αλτηριον. 

2. £υχαιτιν€ς. 

*Βτ τέλει (καταλογά^ιρ)• 

Προφητικού τα9 άκροώμενοί μέλουί 
καΐ δαυϊτικ^ν άναγινώσκων λύραν 
έζιΧεοΰσθε τόν θεόν καΐ δεστότην^ 
Ίώβ τόν γράψαντα ταΐίτι/ι» τ^^ν βΙβΧον, 
του των δικαίων μη στερηθηναι τόιτου. 

3• " Καμόν€ς παρακλι/τικοι της υ7Γ€ραγίας Θεοτόκου," 
{κολοβ. ). 

Ι2Ι2. 178. Χαρτ. 4. XIV. 

ΜηνοΛον '^ειττεμ.βρίαυ. 

Ι2Ι3. 1 79• Χαρτ. ^ XVI. 

ΊΙροφητικά άναγνωσμΛτα 
του 'ΕσΈ-ερίΡοΰ των διαφόρων έορτων Σεττ, — ^Ίοι/λ. καΐ τοΟ 
Ίριφδίον καΐ ΤΙεντηκοσταρΙου, 

Ι2Ι4. ΐ8θ. Π€ρ7. 4. Χνυ. 

'Οκταή^χος. 

'Εν τ^ι' Χ€ΐρ2 *Αρσενίου Ιερομόναχου του Κρητόί 
^ΧΗ* μν^^Ι Αύ-γούστφ ( = 1667). 110 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1215• ΐ8ΐ. Χαμτ. Β μέγ, ΧΥΠ. 

Μι/μαΓον Ιανουαρίου α — ιδ*. 

Έι» τί\€ί' Τό ταρόρ βίβΧΙορ έγράφη χ^ιρί *λρτωρίου 

€ύτ€\οΰί ΐ€ρομοράχου του 4κ τηι Έλλάβο;, ίρ ^τβι 

,^α, μηρϊ Μαίψ κΓ'...( = 1653). "Ιδ. καΐ κώδ. άρ. 

1216 (182). 

Ι2ΐ6. ΐ82. Χαρτ. Βμέγ. XVII. 

"Νίηναΐον Ιανουαρίου ΐ€' — λα'. 
Έν τίλίί' Το ταρόμ /ιΐ7ΐ^α*οι^ έ^ράφη χαρί *λρτωρίου 
Ιίρομοράχου έρ Ιίτ€ί ,^ρζα Μ-Ή*^^ Αύ-γούστψ...{ = 1653). 
ηδ, καΐ κώδ. άρ. 1215 (181). 

1217• 183. Χαρτ. Βμέ^. XIV. 

Μι/ναιον Ιουλίου και Αύγουστου {κολοβόν), 

12X8. 184. Χαρτ. 8. XIV. 

Μτ/ναιον ^Οκτωβρίου {άκ€φαλον καΐ κολοβόν). 

Ι2Ι9. 185. Χαρτ. Βμέ^. ΧνΠ. 

Ι. *Ι«»άννον τοΰ ΧρνοΌστήιον Λ€ίτουργια. 

2. Βασιλ€(ον το{) |Μγάλον Λ€ΐτουργ4α. 

3• Ή λειτουργία των Προι;γιασ/Α€νων. 

^Ει» τΑβΓ Χ€(ρ2 τλι^/ιωι^οι 4ία2 ελαχίστου ΙΙαϊσέοι; 
2βρο/χονάχοι;...^το{ άιτό ΊΓαρθ€Ρίκου τοκ€τοΰ ^ιχιτι/' «^ 
μηνί Αίγοι5στν *ί^ ( = 1688). 

1220. ΐ86. Χαρτ. 8. XIV. 

Ι. ΆΐΓοστολθ€υάγγ€λΛ (άκέφ.). 
2. Τα 4κ της Τραφης αναγνώσματα του Τριφδίου 
(κολοβ.). 

Ι22Ι. 187. Χαρτ. 8. XVI. 

Διακονιχον (άκ€φαλον). 

ΈντΑίΓ ΕίγΙ ίτονί .ί'^λί^, /ϊ^δικτιΔίΌί /3' ίρ μηρϊ 
^θ€βρίφ δ' ^ιμέρψ δ' ώρα δ' ( = 1628). Χ^Ιρ έστιρ ^ τοϋ 
ΤΙαφρουτΙου τον ΎράψοΜτοί τορ κώδ. άρ. 1188 (154). 

1222. 1 88. Χαρτ. 8. XIV. 
διάφοροι €υχαΙ των λ€ΐτουργιων (ακ€φ.). 

1223. 189. Χα^η. 8. ΧνΠ. 
'ίΙροΧόγιον {ακέφαλον καΐ κολ,οβόν). 

1224. Ι90• Χαρτ. 8. XVII. 

Διάφοροι €υχαί. 

1225• 191. Χαμτ. 8. XV. 

Ι. Θηκαρα«. 

2. *ΕφραΙ|ΐ Λογο$ €Ϊς ττατφας ά'π•ολ.€σθ€ντας. 

3. Τοδ αντοΟ Αόγος άν€νίγραφο%. 
"Αρχ. Τ-ίΐΡ καρδίαρ μου άΧ'/ώ. 

4• 'Ιωάννον τοδ Χρνσοστήιον Εις την Ιζορίαν του 
*Α8α/ι και ΐΓ€ρι πονηρών γυνοΛκων, 1226. 192. Χαρτ. 16. XIX. 
ΚαταβασίοΛ διαφόρων κανόνων, μεγαλννάρυα και 

άλλα τροπάρια (ακ€φ. κολοβ,). 

Π€ρ</3άλλ«ται ύτ6 φύΧΚου (Πβργ. ΧΙΠ. σ€λ. 2) έκκΧησια- 
{ΓΤίκηί ΰ\ψ. 

1227. Ι93• Χ«/>^. 16. XIX. (σ. 292). 

Έπιστολβίριον 
4ρ τ% καθωμιΧημίρτ^. ^Αι^αμεμιγμέροα ίϋρηρτοί συρταΎοΙ 
τβρί μί\ώη]ί, τροτάρια καΐ τίροξ ** Π€ρ2 του €ύρΙσκ€υ^ τον 
βουΧδμεΡΟΡ έρ τίοα βηβΚΙοΐί ήστμ' οΐ Χότγοι τύρ δίσιτοτηκώρ 
καΐ θ€ομ'ητορικώρ 4ορτ&ρ." 'Βι» σ. 64 **Ύρα•γούδί τοΰ'Όρουί €ΐ$ 
στήχουί συρτ€θέρταρ €μού βιωκλήτου'* (καταΧοτγάδψ). "Αρχ. 
δένδρα Ρα μΐρ βΧαστΙσ€Τ€, χόρτα ρά ξηραρθητ€, 
6 φρίξορ φρίξορ στέραξορ, θρίρησωρ ^ <Τ€Χήρη. 

1228. 194- Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 
Ι . " 'Ακολου^ια €ίς παράκλησιν άσθ€νών.'^ 

2. " Εύ;(αι ι;τοι ΙζορκίσμοΙ τοΟ |ΐ«γάλον Βαο-ιλ€(ον.'' 
3• "Εΰχι; σνγχωρηίΐτικη," 
4• ** Ευαγγέλια Ιω^ινά αναστάσιμα τα ια'." 
5• ** Ιΐ€ρι αιμομιξίας " και άλλα τινά Ικ του νομσ- 
κάνονος. 

1229. 1 95• Χαρτ. 16. ΧνΠ. 
Ι. *' Ψαλ/Α0$ τιρ Δα)9ι8 Ικ της του κόσμσυ γ€ν4σ€ως.^^ 
2. θηκαρα«. 

Έΐ' τίΧα' ΧαρΙ οίκτροϋ ΙΙαΧσΙου Ι^ρομοράχου φχιτθ' 
,ί•ρ4Γ( = 1689). ^ 

3• * Ασκητική ακολουθία. 

1230. 196. Χαμτ. 16. XIV. 
Ώρολόγιον (κολοβό ν). 

Ι23Ι. 197- Χαρτ. 16. XV. 

Διάφοροι άκολονθίοΛ {άκ€φ.) 
έρ αΐί *** Ακολουθία τηί δ\ηι έβδομάδοί" καΐ **Άκο\ουθΙα 
τοΟ μικρού ά'γιασμοΰ." Έρ τέ\€ί "Όϋττώιτχοί. Έτυτώθη έρ 
Έΐ'€τίαΐί μ€τά το\Κη% 4ΐΓΐμ€\€ίΛα παρά τώρ κΧηρορόμωρ Χριστό- 
φορου τοΰ Ζανέτου φφιτΐ' ** (λβίιτει χαρά Βρβτφ καΐ I^ΕΟΚΑΝ]>). 
Μ€τ& δέ τψ ^Οκτώηχορ έρ ιτέρτ€ φΰΚΚοΐί χειρογράφου Τροτάρια 
€ΐί *Οσίαι γ/ραΐκαί καΐ Καηακ €ΐί Ι^ράρχαί {κολοβ.). 

1232. 198. Χαρτ. 16. XIV. 

Ώρολόγιον (κολοβόν). 
Τά έρ τέΧίΐ σψξδμερα φϋΚΧα έφθαρμέρα. 'Εΐ' άρχ§ δόο 
φύΧΧα ΐΓΜριέχουσι κ€φάΧαια ρομοκάνοροί. 

1233• 1 99• Χαρτ. 16. XVI. 

" 2τιχολογία " 
ήτοι έκΧοτ/^ ψαΧμίύΡ^ δο^οΧοτγία^ ο&μ, /ιτ^αλνΐ'άρια «τλ. τα 
έρ ταίί άκοΧουθίαιι. 

1234- 200. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

Διακονικόν (κολοβόν)» 

1235• 201. Χαρτ. φύΧ. ΧνίΠ. 

Άκολουβώι τοΰ ^νιαυτου /Α€τα φωνών (άτ€λης). Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 111 1236. 202. Χαμτ. 4. XVII. 

Ι. 'ΧημΑΒια της ψαλτικής, 

2. * Ακολουθία του *ΕστΓ€ρινου, "Ορθρου καΧ Δ€ΐτουρ- 
γίας (μ€τά φωνών). 

1237• 203. Χα/η-, 4. XIX. 

Ι. *Ανοι$αντ(ίριον 

ηρί4χ(» μΑνο¥ τά /χονσικά σημίΐα Ατεν καμέρου* 
2. "Αλλα Ικ της ακολουθίας (/χ€τά φωνών). 
Άτβλήί. *!> τΑα• Τ^λοι τον τρώτου τόμου έρ ?ττ€ΐ 
1819 Ίάαρτίου δ^. 

1238. 204. Χα/η-. 4. Χνυ. 

^τίχηράριον {μ€τά φωνών). 

1239• 205. Χαρτ. 4. XIV. 

^τιχηράρων του ^ιαντον 
μττά φωρών (άκέφάΚορ καΙ κοΚοβύρ). 

1240. 2θ6. Χαρτ. 4. ΧνίΠ. 

Ι. '!^ημΛ^ίΛ της ψαλτικής τέχνης, 
2, * Ακολουθία του Έσνιρινον, "Ορθρου καΧ Λ€ΐτουρ- 
γάις (/Α€τα φωνών). 

3• Τα κατ* "^χον η)(ημΛτα, 

Ι24Ι. 207. Χα/>τ. β/χ^. XVII. 

Δο^οκηταριον (/χ€τα φωνών). 

1242. 2θ8. Χα/>τ. 8. ΧνΠ. 

Ώαπαίικη, 

1243• 209. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Πολν€λ€θ9, Βοξολογία^ χ€ρουβικά, κοινωνικά κτλ, 

(^ί€τά φωνών), 

*^ΡΧ^ <Γΐ)ι^ θ€^ τά ΐΓοιήματα του κύρ ΆνασταιΚον 
ΡαψιανοΟ. 

1244• 2 1 ο. Χαρτ. 8. XV. 

Παιταδϋα; 
&Ρ€υ τω» σημοΛίων (άκ^^αλΜ καΧ κολοβοί). 

♦Ι245• 211. Χαρτ. Βμικρ. XV. 

Παραλλαγαι, τα κ€κραγάρυα μ€τα τών αναστασίμυων^ 
ΐΓθλνέλ€θΐ, ίωθινά καΐ λοιπά 'Γ7^ Α€ΐτουργίας (μττά 
φωνών). 

Κοσμείται ύτο Ιδιορρύθμωρ άρχικώρ Ύραμμάτίορ, 

1246. 212. Χαρτ, 8. XVI. 

Παπα&ιη; {ακέφαλος και άτ€λι^). 

1247• 213- Χαρτ. 8. XVI. 

%Γΐχηράριον (/ι^τα φωνών). 

1248. 214. Χαρτ. 8. XV. 

ΤίαπαΒικη. 
*Ερ τέΧα' Έ^ράφη τό ταρορ βιβΧίορ βια χειρόί έμοΰ 
του ελαχίστου έρ μοραχοΐί ΑαβΙδ του 'Ραίδεστίροΰ καΐ δομεστίκου τηί σεβασμίαί βασι\ικ7}ί με'/άΧηί 
μορηί του Παρτοκράτοροί Χρίστου. ..^Έτελειώθη δ^ έρ 
μηρΐ ΊουλΧίου κβ^' έρ ίτ€ΐ Γ*ί*"^*μβ*ϊ Ιρδικηώροί 
*α'(=1433). 

1249• 215- Χαρτ. 8. XIV. 

Εΐρ/Αολόγιον {μ€τά φωνών). 

1250. 2 1 6. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

τίαπα^ική. 
'Βν τΑβΓ *Ε\αβ€ τέ\ο$ ^| ταροΰσα ^σματομεΧιρυτό- 
φΘοΎΎΟί βΙβ\ο$ έρ ίτ€ί &τγ6 μέρ τηί κοσμοτοιίαί 7268, 
άτό δέ Χρίστου έτ€ΐ 1760, δσοι δέ.,.ΧεΙρ θεοκλήτου 
μοραχοΰ του μουσικού... 1251• 217. Παπαδικι;. Χαρτ. 8. XVII. 1252. 2ΐ8. Χαρτ. 8. XVI. 

^ιχηράριον {μετά φωνών), 

1253• 219• Χαρτ. 8. XVI. 

"Χτιχηραριον (/ϋίττά φωνών). 

1254• 220. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

Ι. %ημΛ^ια της ψαλτικής. 

2. Τα κεκραγάρια μ€τά τών αναστασήχων {μ€τά 
φωνών). 

1255• 221. Χαρτ. 16. XVII. 

Ειρμοί {ματί φωνών). 1256. 222. Χαρτ. 16. ΧνΠ. Παιτα&χι;. 1257• 223. Χβ/>^• 16• Χνπΐ. 

Τα κεκραγάρια, τα Ιωβινα και η Α€ΐτουργία {μ€τά 

φωνών). 

*Ερ τίΚει {κατα\ογάδηρ)' 

Έτελειώθη το ταρ6ρ χειρί του *1ακώβου 
μουσικωτάτου τάχα δέ, εύτελούί διακόρου, 
καΐ η ιτατρίδα τούτου δέ^ εϊρ ή ΙΙαροραξΙα. 
ύιτάρχει ώραιώτερη άιτ' δλα τά ρησσία, 
Χί\ίου$ έΐΓτακόσιουί^ σύρ τούτοΐί καΐ τρεΐί δέκα^ 
2:α/9άτ» μέρα έλαχε, *Ιουρρίου δΐί δέκα. 
(=1730.) 1258. 224* Ώ,αττα&ικη. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 1259• 225. Χαρτ. 16. XVII. 

έίοζαστάριον (/χ€τά φωνών). 

Ι26θ. 226. Χαρτ. 16. χνυ. 

^τιχηραριον Δ€κ. — ^*Ιαν. (/ΐ€τά φωνών). 

Ι26ΐ. 227- Χαρτ. 16. XVII. 

^τιχηράριον {μ€τά φωνών). 112 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1262. 2 28. Χα/ΤΓ, 16. XVII. 
^τίχηράριον {μΛτά φωνών). 

1263. 229. Χαρτ. 16. XVI. 

ΏαΊταΒυο] (κολοβή), 

1264. 230. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 
^τιχηράρίον {μ€τά φωνών), 

1265. 231. Χαρτ, 16. XVII. 

Ιίαπα^ικη. 

1266. 232. Χορτ. 16. ΧνΠ. 
ΙΙαπαΒίκη {άκ€φαΧος και κολοβή), 

1267. 233• Π€ργ. Χ.— ΧΙΠ. Χαρτ, ΧνΠ. 

Φάκ€λθ9 

χ€ρίίχων διάφορα άιησιτασμΑνα φύΧΚα κωίΛκω» εκκλησια- 
στικής ΰΚηί, *Έιν μΜνν' των χαρτψαν Χΐν. α/ώι^οτ. 

*Ι268. 234• Πβργ. 8 μικρ, ΧΙΠ. (0. 547). 

Ι. Τ€τρα€υάγγ€λον. 

Προτάσσοί'ται Μΐίΐ'ολόγιοϊ' του 5λοι/ χρόνου, ιτίρακα των 
Έιύαγγ€\ίων^ ή Εΰσ'€ρ(ον *£ΐΓ(στολή τρότ Καρπαι^όι^ καΧ ο2 
Και^όι^εί τ^; συμφωνίας των '&ύαγγ€'\1ω9 έντόί κοσμημάτων 
αψιδωτών. 

2. Αί πρα£€ί$ των Αποστόλων. 

3. Αι «ΓΐστολαΙ των 'ΑιτοστΛων. 
4• Γρηγορίου το(ΐ θιολ^γον Αογοι ν 

ων α' '*^$ τ6 Πάσχα," ι^' **ΙΙαράψρασ*ί €/ϊ τόν *Εκκ\ψ 
σιαστήν" 

5• Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνού Κ€φάλαια ρι;'. 

Προτάσατται το ττροοίμιον ***Ιψ ά7Μ•π"άτφ καΐ θΈοτιμήτψ 
ιτατρί Κοσμ} έτισκδτφ του ΤΑαίΌυμα." 

6. '* *Ανα4^ταο*^ου του αγιωτάτον €φχι€'η^^^σ κόπου θιον- 
ΐΓδλ€ω$ "Οροί διάφοροι," 

7• " Του νπ€ρτίμου του Ψ^Κλο^ Προς τον βαχηλ€α 
κυρ Μιχατ/λ τον Δοΰκα και ττ^ρΧ τον ορον τη^ πίστ€ωζ," 

8. "Του ^ν αγιΌί$ πατρός ημών Ά9αν^Μ^^ου αρχι- 
€ΐΓΐσκόπου Άλφιν8ρι(α• Προς Μαρκ€λΛΓνον ΐΓ€ρ( των 
ψαλμΜν.** 

9. " 2τίχοι ^κτε0€ντ€ς €^' Ικαστφ των ψαΧμών τταρα 
του χα(»τοψύλακο9 κΰρ Νυ€ήτα." 

ΙΟ. Ψαλτι/ριον. 

11. ""^κίεσις των ^ειων ιτανόνων των άγιων 'Αιτο- 
στ^λων και των συνόδων. '' 

12. Κανόν€$ των μικρών συνόδων. 

13. Το<) |ΜγΑλον Βασ^^ον Κ.€φάλαΛα ια, 

14. Ταρασάον Κηνοτανηνονιτόλιβ•) Πβρι του μή χ€ψο- 
τον€Ϊν ^ι χρημασι, 

1 5 . Διονυσ(ον * Αλιζανδριίαν "Έττιστολι; κανονικά;. 

1 6. Π^ρον 'Αλι(ανδρ<£α§ Ίΰ^^Γιστολή κανονική, 

1 7. Γρτρ^ορ^ον τοΟ Θαυ|ΐατονργο0 'Έπιστολι; κανονικι;. 1 8. Ά9ανασ(ον Άλ4αν8ρ€<α« Έ7Γΐστολΐ7 ^Ρ^ *Α/ϋΐουν. 
Ι9• Γρη7ορ^ου τοΟ θ€ολ^γον και 'Α|&ψιλοχ^ου Έιη; 
ΐΓ€ρι βίβλων κ€κανονισ/ΐ€νων. 

2 ο. Γρτ[7ορ£ον Ννσνη« Έπιστολι; προς Αητοιον. 

21. Τΐ|ΐοθ^ *Αλι(ανδρ€£α§ Έπιστολι; κανονικι;. 

22. θ^οφ£λον 'ΑλφλνΒριίαι 'Εττιστολι; κανονικι;. 
23• Κυρίλλου 'Αλ^ανδριίαβ Έττιστολι; κανονικι/. 

24. Γινναβίου Κ«νσταντινουτ6λ€ω$ Έπιστολι; κανο- 
νικι;. 

25. Έπιστολι; άττο ΚωνσΓαντινου7ΓΟλ6ως ττρος Μαρ- 
τυριον * Αντιοχείας, 

20. *Αθανασ•(ου *Αλι(ανδρ€£α« Έπιστολι; προς 'Ρου- 
φινιανόν. 

27. Του αγίου &ΐΓοστ6λου Πα<»λου Διατά£€ΐ9 λ^. 

28. Π^ρου και Παύλου των αποστόλων Διατά{€ΐς. 

29. Των *ΑΐΓθθΓτ6λον πάντων Διατά^€ΐς. 

30. [ΦΛττίου] Νο/ϋΐοκάνων €15 τίτλους ιδ*, 
έττηυξημένοί διά προίθηκων ν€ωτ4ρων, έν αΧ% καΧ δύο α\Κοθ€ν 

Αγνωστοι Χβαραί *Αλ€$ίοι; του Κομνηνού^ έν τφ ιγ' τίτλφ. 
Τούτων ή πρώτη έπιγράφΐΤΟΛ **Διάτοίΐί του €ύσ€βουι βασιΚέω% 
κυρ 'Αλιξ(ου τοΰ Κομνηνού." Ά/>χ. Ή βασι\€ία μου καΐ 
νύμφ στοιχούσα καΐ θ€ου φόβφ στοιχ€ΐουμένη χρυσό- 
βουλλον Χόγον έξ4θ€το τφ μ€γα\€πιφαν€στάτφ πρω- 
τόκου ροπ αλάτια καΐ μ€γά\φ δρουγγαρίφ τηί βίγλαί 
τφ π€ριποθήτφ αύτ^ί γαμβρφ, ΤΑ. διά θά\ψιν των 
νεωτέρων το θ€Ϊον ύβρΙζ€σθαι μ^ άπαρνοόμ€νο% όνομα, 
*Η δέ δ€υτέρα επιγράφεται *' Έτ^ρα νεαρά νομοθεσία του βασΐΚέωί 
κυρ 'Αλιξίου τού Κομνηνού ίν δυσΐ κεφαλαίοΐί άπηρτισμένη.*^ 
"Αρχ. ΈνΙ μέν (πει (;) των υποθέσεων τεμνομένων 
διόρκου καΐ διά τριμήνου έκβιβαξομένων, ΤΑ. βιά 
του παρόντοί θεσπίσματοί ίκφυ\οφορήσα$ τούί λοι- 
πούί κατά την των νόμων ισχύν έρρωσθαι έπέτρεψεν, 

3 1 . Μα£(μου τού ^μολογητού Κ€φαλαιωδι;$ λόγος π€ρι 
θ€θλογίας και αΧλιγγορικός π€ρι αρετών, 

32. Τοΰ αυτού Έκατοντάς δ€υτ€ρα. 

33* Τού αυτού Προς Έλπίδιον μοναχον Πιρι αγάπης 
Κ€<^άλαια υ'. 

34* Διονυο-ίου *Αρ€θΐΓαγ£του Προς Τιμόθ€θν π€ρι της 
ουρανίου ιεραρχίας, 

35• Τού αυτού Π€ρι της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, 

36. Γ«ρμανού Κ«>νσταντννουΐΓ6λιωβ Π€ρι τ^ς ^κκλι;- σιαστικΐ7^ ίστοράις. 37* Ί«•^ννου τού Δαμασ*ΐ€ηνού Πώς δ€Ϊ 7Γροσκυν€Γν 
τας αγίας €Ϊκόνας. 

38. "Αι των βασιλικών νομικών βιβλίων Ιπιτιτλω- σ€ΐς. η 39• " 2υνο^ις των Ν€(ΐρών Ιουστινιανού.** 
4θ. ^^*Έκλογη των Νβαρών Λέοντος του ευσεβούς 
βασιλέως** νε, 

41. " Αϊ Ν€(χραι του κυρου 'Ρββμανού τού γέροντος." 

42. "Αι Ν€αροιι του κυρου Κωνσταντίνου τού Πορφν- 
ρογιννήτου," Γ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 113 43• '* Ν€αρά του κνρον 'Ρββ|Μΐνοΰ τοΰ βρόντο* Π€ρι 
€κποίησ€ως κτημάτων και προτιμησίως συγγο'ών." 

44• " Νιο/μΙ 'Ρββ|ΜΐνοΟ €ΐργουσα τους δννατονς ^^ω- 
νησ€ΐς €ίς χωρίου όμά&α ΐΓθΐ€Γν." 

45• " Ν€α/κι Κωνσταντίνου Π€ρ1 προτι/χι/σβως." 

46. '* Αί Ν€αραΙ του κνρον Νικηφόρου τοΰ βασιλίοι*. 
Π€ρΙ άρμ€νικων τόττων Ν€(ΐρα α^/' 

47• "Νο/ϋΐο^€σια Ν€αρά Βαο-ιλιίου Πορφυρογιννήτον 
δ€σΐΓΟτου €κφωνηθ€Ϊσα κατά τοι^ 'Ιαννουαριον /Αΐ^^α τ^9 
^ ινδικτιώνος του β'φ^ ίτον^" 

"Αρχ. ΈΐΓ€(5ι^ΐΓ6ρ ^ /βασιλεία μου ά0' ου ηύτοκρα- 
τ6ρησ€, ΤΛ. (κολο/3.) καΐ ιτώ» οΐ τοίουτο* βοηθονρτα 
τον χρ6νον (ζουσι... 

Έρ άρχί καΐ τίΚα ώ'ά δύο φύλΚα (Πίργ. 8. IX. ) τηί μικρα$ 
-γραφηί {τηίηη$€.)^ προέχοντα 'Αι^αΎΡώσματα ιτροφψ-ωι^, Πλ^ 
ίέ τούτων καΐ ίηρα (ξ φύλλα, άσχετα τφ κώδικι, έν τΛει, 
ιηρίέχοντα άκέφαΧχα^ σαράΜ ΣννταΎων Γαληνού, 4ν δέ τξ 
φφ άριθμούί €ΐί οιττάί άΜαφίρομένονί. 'λρχ. φΧΘ' (άκέφ.) 

...κάστου 4^ Υ κιναμώμου 4^ γ κτΧ. ΤΑ. (κολ•) 
καθ€κάστην -γάρ χρόαν ευρίσκονται, καΐ θερμά... 

ΊΙερίί των εν τ^ κώδικι ιτεριεχομένων ερωτηθείς 6 διαν ρειτηί 
Ζαοηαβιαε τον I^IΝΟΕΝΤΗΑI^ 4Ηστει\4 μοι τάδε τί 7/19 
Ιίοεμβρίου 1888. ** Όϊβ Η8. ίιη ΚΙοβΙβΓ του παντοκράτοροί, 
**τοη άβΓ δίβ ιηίτ βίηβ Ιη1ΐΕΐΐ8&ηβ&1>θ βοΐήοΐ^εη, 1ι&1)6 ίοΐι 
** ββίηβι Ζβϋ ηίοΐιΐ ζα (τββίβΐι^ 1)6]ίοιηιη6η ; βίβ ηιαββ νοίιΐ 
**\>θί ιηβίπθη ΒοιΊββίη ίη άβη Η&ηάεη βΐηββ ΜδηοΙιβ πηά 
**ηίο1ιΙ ίη άβΓ 6ίΙ)1ίο11ΐ6]ί ^βνβββη ββίη. Βίβ Ηδ. βηϋι&ϋ 
** ίη ηηβ 11 — 29 ν&1ιτ8ο1ΐ6ίη1ίο1ι άίβ δ^ηορβίβ ο&ηοηαηι ηήΐ 
" άβηι ΟοηιπιβηΙ&Γ άββ Ατίβίβηαβ ηηά άβηι ΛηΠοη^ {Σύνταγμα 
'* των κανόνων ιν. ρ. 393 ίΤ.)• υηΙβΓ ηΓΟ. 30 ίοΐ^ άβΓ Ρββαάο• 
** ΡΙιοΐίαηίβοΙιβ Νοηιοο&ηοη ίη 14 Τί(6ΐη, τβπηβΙιΗ άατοΐι 
*' ΖχΐΒ&ϊζβ νήβ ίηι I^&ι1^6η^ί&ηυ8 ν, 40; ΙιίβΓ βηάβη βίοΐι ααοΐι 
*' άίθ &ηά6η¥θί1 ηίοΗ^ 1>6]ί&ηηΐ6η 1>6ίά6η ΝονβΙΙβη άββ Αΐβχίυβ. 
" ν^Ι. ΡίίΓΕ II. ρ. 623.— Νγο. 38 ίβΐ νοίιΐ άβτ Πίκα^, \<Γβ1ο1ιβΓ 
**άβΓ δ^ηορβίβ (πι&ίοΓ) Β&8ί1ίοοηιιη νοΓ&ηζαβΙβΙίθη ρββ^; 
** άίβ ίοΐ^βηάθη Νηιηηιβηι 1)ί1(ΐ6η βίηβη άβΓ 1ι&η%θη Λρρβη- 
**άί€68 άθΓ δ^ηορβΐβ, ιηίΐ Αηβη&ΐιπιβ νοη ητο. 39 *Σύνοφα **των Νεαρών ΊουστοΊονοΰ,* '\ν&8 ΙήβΓαηΙβΓ ζα τβτβΙβΗβη 
'* ίβ^, τβπη&β ίοΐι πιίΐ δίοΙιβΓίιβίΙ ηίοΐιΐ ζα 1)68ϋηιιη6η. Ιοίι 
'* 1)6ΐη6Γ]ί6 ηυτ, <1α88 ίιη Ρ&Ηβ. ^. 1355 βίη &1ιη1ίβ1ΐ6Γ Αρ- 
"ρβηάίχ δτηορβθοβ ( — άίβ δ^ηορΒίβ 8β\ϊ>8ϊ ^βΐιΐ ηίοΐιΐ 
*'υογ1ι6γ — ), άίβ ΟοΙΙβο^ίο 87 ο&ρρ. αηά άίβ Οοΐΐβοϋο 25 
"β&ρρ. (ΒίΕΐΜΒΑΟΗ *λ»έκδ. 1. ιι) τοΓ&ηβΙβΙιβη. Ιβΐ άίβ 
*' Σύνοψα των Τίεαρων *Ιουστι»ίανου ηίβΐΐΐβ Αηάθΐββ, 80 Γβ- 
**άαοί]:1 βίβΐι ίαι άβη ^αή8^€η άβΓ θ6\τίηη Ααβ άβΓ Ηδ. 
**&αί άίθ 1>6ί(1βη αη^έάπιοΐ^ΐβη ΝονεΙΙβη ά68 Αΐβχίαβ, άίβ 
** αΙ>6γ ααοΐι ααβ άβπι Ιι&αΓ6η1ί&ηα8 ζα βηΐηβΐιηιβη ναιβη." 

Ό κωδιξ άίτόκείται έν τ^ έκκΧησίςί τηί μονηί, έστΙ δ^ Ύνωστόί 
τοΓί Ά•^ίορεΙταα ώ» Έίύαγγέλιον *Ιωάννου του ΚαΧυβίτου. Τό 
μεν μηκοί αύτοΰ ^ση μ, 0,165, τό δέ ττλάτοί μ. 0,115, καΙ τό^ 
τάχοί τλην τψ ίταχυτάτηι σταχώσεωί μ, 0,07. *Η δ^ στά• 
χωσα, (ρ^ον τέχνη$ σλαβικψ, ίστ\» άρτγυρα καΐ Μχρυσοί. Κα! 
ΙίγΙ μίν του ίμιτροσθεν μέρουί εΰρηται έγγε^Χυμμένη ιταράστασίί 
του ΈΛύαγγεΧισμοΰ, ίτΐ δέ του Οπισθεν ά\\η τηι Σταυρώσεωί, 
ΑΙ δί δύο έτίχρυσοι αυτα( νΧάκεί αΐ τό νερικάΧυμμα άιτοτελονσαι 
συνδέονται κατά τ^ν />άχυ^ τοΰ κωδικοί διά ιτΧέ^ματοί άΧυσι• 
δωτοΰ, "Ειταθε δέ ό κώδΙξ τότε ύφ' ΐτγρασίαί, δώ σχεδόι^ 
άδύνατοί άιτοβαΐνει ^ άνά•γνωσΐί Χέξεών τίνων αμυδρότατων 
ίν τοΛί Ίτρόί τζ 1>άχ€ΐ μέρεσιν. "ΆστΙ δέ καΐ άΧΧωί δυίονά' 
Ύνωστα διό, την (κτακτον μικροτγραφίαν καΐ τό ττΧηθοι των 
βραχυγραφιών» 

Γέ^ρατται μετά ιτοΧΧηί έτιμεΧείαί καΐ φιΧοκαΧίαί καΐ 
κοσμείται ύιτό χρυσών αρχικών γραμμάτων άτανταχου καΐ 
ύιτό έντεχνων μικρότατων εΙκόνων. ΕΙσΙ β' αϊ 4ξψ' α\ 01 
τέσσαρεί Έιύαγ^εΧιστάΙ ίν μικρστάτοιι θυρεοϊί έν άρχβ έκαστου 
των ΕύαγγεΧίων, — β', 01 (νδεκα Άιτόστολο*, ων ό Αουκαί 
είκονίΐ^εταί καθήμενοι καΐ εύΧο^ών τούι Χοιιτούι, έν άρχζ τοΟ 
ύΐΓ* άρ, 2. — 7• '^ άτόστοΧοί ΙΙαΟλοί 'γράφων καΐ ή θ^κλα έν 
άρχί τοΰ ύιτ' άρ. 3. — δ'. Πέντε Άιτόστολοι ιτρό των οΙκεΙων 
έηστοΧων ύιτ' άρ. 3. — ε\ Γρψγόριοί ό θεοΧότγοί έν άρχ-ζ τοΰ 
ύν* άρ» 4. — Γ'. *ΙωάΜνη$ ό Ααμασκηνόί έν άρχί τοΰ ύτ' άρ, δ. 
— ζ^, *Αραστάσιο$ 'Αντιοχείαί ένάρχί τ»/ ύτ* αρ. 6. — η , Μιχαήλ 
Δο(/«ία< καΧ Φβλλόί έν άρχ^ τοΰ ύιτ* αρ. 7. — θ\ Άθανάσυοί 
* λΚεξμ^δρεΙαί έν άρχζ τοΰ ύιτ' άρ, 8. — *'. ΑαυΙδ έν άρχ^ του 
Ψαλτηρίου. — έα'. ΊΑάξιμοί ό όμοΧογητ^ί έν άρχ} του ύιτ' άρ, 
31. — ιβ', Αιονύσιοί ό * ΑρεοταΎίτηί έν άρχ} του ύτ* άρ, 34. Η. 15 ΙΑ' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΣΙΜΟΠΕΤΡΑΣ ♦1269. Ι. Π€ρ7• ^λ. μ^. Χ. <Γ€λ. 2. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ Χρν(Γοστ6|Μηι £ί$ το μ,η φόβου 3ταν 
πλουττ^σ^/ άνθρωπος. 

Το ΐΓρωτ(» ψύ\Κ(» έκΐΓ€σ^ψ άΜτικατ€στάθη υπό χαρτ, (XVI. 

2. Τοδ αντοΟ Εις το μη ν\ησιά.ζ€ΐν 0€ατροι$. 

3. Το<) αντοδ Μ€τά την €1$ Εΰτρόπιον μήθύσαν 
ο/ϋΐιλιακ. 

4• Τοδ αντο{) Ε 19 Φιλογονιοΐ' γ€νό/Α€νον άττο δικο- 

λάγου 61ΓΜΓΚ07Γ0ν. 

5. Το{) αντοΙ) Εις τ^ν Χακαι^βαΐαν καΐ €ίς τον Φαραώ. 

6. Τοδ αντο{) *Οτι πάλαιαν καΐ καινής €ΐς νομοθέτης, 

7. Τοΰ αντοΰ Εις το *Ειζη\θ€ ΒάγμΛ ναρα κα1σαρο% 
Ανγονστου, 

8. Τοδ αντοΟ *Οτι τον εαυτόν μη άΒικονντα ον8€ΐς 
τταραβλολΙ/αι Βννησ€ται, 

9. ΤοΟ αντοΰ Εις την Ινανθρωπησιν του Χρίστου. 
ΙΟ. Τοδ αντοΰ Αόγος π€ρΙ νηστ€ίας καΐ €ίς τι^'^ 

Ιζορίαν τον Άδα/Λ. 

11. Τοδ αντοΟ Εις τι; ν οφχην τη^ Τ€σσαρακοστης. 

12. Τοδ αντοΙ) Π€ρι νΐ7στ€ΐας. 
'λρχ» Σήμερον απάτητοι, 

13* Το() αντοΟ Π€ρι μετανοίας, 
'λρχ. Ό μακάριοί άιτόίττολοϊ ΠαΟλοί. 
Ι4• Τοδ αντο<) Π€ρι μετανοίας και ^λ€ημοσννης. 

15. Τον αντου Λόγος π€ρι ρ^τανοίίας. 
"Αρχ. ΕΙ καΐ χθ^ί ύμωρ άτ€\€ΐφθην, 

1 6. Τον αντον Έί άγρον 8ια χρόνου Ιλθόντος λόγος 
τΓίρΙ /χ6τανοίας. 

17. Τον αντον Εις τον ν ψαλμόν. 

1 8. Τον αντον Π€ρι μετανοίας και €ίς τον Δαυΐ8. 

19* Τον αντον Πβρι Ιλεημοσννης και €Ϊς τας &4κα 
παρθένους. 

20. Τον αντον Π€ρΙ ιντα^ιας τ^ς ^ν ταΓς δο^λογ^ϋς. 21. Τον αντον '^Ό/αλ/α €2ς το ^€ραφίμ.^* 

22. Τον αντον Εις τα υττόλοιιτα του *0(ιία. 

23. Τοβ αντον "Εις του τα μυρία τάλαντα ο^€ΐ^ 
λοντος και τα Ικατον 8ηνάρια αΐΓ€ΐλοΰντος." 

24• Τον αντον Εις Π€Γρον καΐ 'Ηλιαν. 
25. Τον αντον Πβρι υπομονής και €υχ(ΐριστίας. 
20. Τον αντον Εις το Πλΐ7ν μάτην ταράσσεται πας 
άνθρωπος ζών, 

27. Τον αντον Μ€τα τας καλανδας τ^ ίζης κατά 
μ€θυοντων, 

28. Τον αντον Ε^ς τον ττλουσιον και €ίς τον Αάζαρον 
λάγ. β', γ', δ'. 

29• Τον αντον Εις το Π€ρι 8^ των Κ€κοιμημ€νων ου 
υέΑω υμάς αγνθ€ΐν. 

3 ο. Τον αύτον "Είς το Χι;ρα κατάλ€γ€σβαι μη 
Κλαττον Ιτων 1(η κοντά γιγονυΐα." 

31. Τον α^ον Εις το μη μνησικακϋν, 

32. Τον αντον Εις τ^ν πορνην την €ΐς€λθουσαν €ίς 

τον οίκον του Φαρισαίου, 

33* Τον αντον Εις τι; ν παράδοσιν των μυστηρίων. 
ΤΑ. (κολ.) ό βωμοί άνίβρηται^ το. Α7ΐα τώι^ ίι^ίων ίγ€.., 
Κοσμ€Ϊται ύιτο έιτιτΙτΧωρ καΐ άρχικωρ γραμμάτων άκόμψωρ. 

1270. 2. ΙΙί^. ^λ. XII. 
'ΕφραΙμ τον Σύρον Διδασκαλιαι και παραιν€σ€ΐς. 
ΚοΧοβ, ΙΙλβΜΓτα 0ι;λλα έν τΑβι άιτοκ^κομφυένα βιαίωί, 

1 27 1. 3• Πί^. φύΧ. ΧΙΠ. 
Μι;ναΓον 2€7γτ. — Φ€βρ. 

*λκέφαΚον καΧ «τολο/^άΐ'. Τά στιχηρα μίτά σημαδοφώρων. 

1272. 4• Π«^. <ρύ\, Χ. 
'Ιωάννον τον Χρνσ*οστ6|ΐον Υπόμνημα €ΐς Ματθαίον 
μέχρί καΐ τ^γ μδ' 'Ο/ιαλίαι {κοΧοβ. ). ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΠΕΤΡΑΣ 115 1273• 5• Πβπ'. Φ^ XIII. 

Ι. Ψολη/ριον {άκίφαΧον), 

2. ΎρίΛ^ον, 

3. Μι;ναίον απο Μαρτίου μυίχρι καΧ Ανγουστου. 
Τά (τηχηρα μ£τά. σημαδοφώΐ'ων. 

1274• 6. Πβ^. 0ί5λ. XIV. σ€\, 2. 

Πρά^€ΐ9 και ίτηοΎολαΙ των ΆΐΓοστ6λ«ν (ά<(€φαλοι). 

'Εν Τίλ€4 

ΟΙκτροΰ τ6νημα χαρόί του Μαλαχίοι; 
άμαρτωΧοΰ τ€ καΐ τάχα βακ€Ρδύτου 
ου Χριστέ δίδου \ΰσίΡ τ(αν άμαρτάδωρ. 
'Ε'γράφη έν ίτ€ΐ ,Γωιγ' ( = 1805). 

*Ι275• 7• Πβργ. Φύ>^' IX. <Γ€λ. 2. 

Ιωάννου του ΧρυσΌ<Γτέ|Μ>υ Ύπό μνήμη €Ϊς 'Ιοκίνηρ'. 
'Ο/Λίλ. α — ττδ' (κολοβ.). 

Ή 7Ρ«0^ ^ο«5 ματροΟ ^ι/^/αοΟ (πιίηαβο.). — ^Τά πρώτα ψύΧΚα 
έκΐΓ€σ6ΐ'τα άΜΤίκατΐστάθησοΜ ύτό χαρτφων XVI αΙων, Κοσμεί- 
ται ύτό ένιτίτλωι^, έν δ' άρχ^ έκάστψ Ό/αλ/αί καΐ άρχικν» 
Ύραμμάτωρ άττΧων καΙ άρχαΧκύν, 

1276. 8. Π6^. 0ι?λ. XI. σβλ. 2. 

Ιωάννου του ΧρυοΌστ^|ΐου Ό/Λίλιαι €15 τι;ν Έία^- 
ρΛρον μ€χρί της λα (κολοβής). 

*Εν άρχί τέσσαρα φύλλα {ΊΙερτγ. XI <Γίλ. 2) Αάγοι; εκκλησία- 
στικοΰ^ τιθανώι έκ του αύτοΰ κωδικοί μετατ€θ€ΐμένα, 

*Ι277• 9• Π€/τν. φύ\. ΧΠ. σ^ν 2. 

Ι. Γργ|7ορ(ου τοΟ βιολόγου Λόγοι ι5^ (α' Εις το 
Παοτχα — 15^ Εί« τον πατέρα σιωπώντα). 

2. " Βίος του άγιου Τρηγορίον τον ®€θλόγου σνγγρα^ 
φ€ΐς 9Γ(ζρα Τρψ/ορΙου άρχιεπίσκόνον Καιο^ιία^." 

"Α/ϊχ. ΣυΎκα\€Ϊ μέρ ύμαί, ώ ίνδρ€ί, Γρη^όριοί. ΊίΚ 
(κολοβ.) διττοί αύτφ "γέ-γονεν 6 σκοιτόί, τρωτοί μέν 
διτωί... 

Κοσμείται ιητό έτιτίτλων καΐ αρχικών γραμμάτων αναξίων 
λότ/ου έν άρχη έκαστου λόγου. 

1278. ΙΟ. Π6/)7. φόλ. XIV. σελ. 3. 

Πρα^€ΐς και ^ιστολαι των Άιτοστ^λων (άκ€φαλοι, 
κολοβοί, ^λλι?Γ€Γς). 

1^79• II- Π€ρ7. ^λ. Χ. <Γ€λ. 2. 

Ι. 'Ιωάννου του Χρυσ-οστόμου Λόγοι €ίς τον Αάζαρον. 

2. Του αΰτοΰ Λόγοι €ίς τον *Οζίαν. 

3. Τοΰ αΰτου Εις το μη ΊΓλησΐΛζ€ΐν θ€(Ιτροίς, 

4- Του αΰτου " Εις το ρι;τόν του προφήτου Δαυι^ το 
λέγον Μϊ; φοβον όταν νλοντίοη^ άνθρωπος." 

5. Του αΰτοΰ Ιΐ€ρι μετανοίας. 

^Αρχ. ΈΙ καΐ χθέί ύμων άιτελείφθην. 

6. Του αΰτου Εις τά υττόλοιπα τοδ ν' ψαλμού, 

η. Του αΰτου Εις τους πρωτοπλάστους και τον οφι,ν, 
8. Του αΰτου *Οτι έκ ραθυμίας η κακία, 
9* Του αΰτου Εις Π€τρον και *Ηλιαν. ΙΟ. Του αΰτου Λόγος του κατά Θ€Ον 7ΓθλιΤ€υ€σ0αι. 

11. *' 'Λναστασίου |λοναχου του Σίνα 6ρουι ΌμιΧία 
ρηθ€Ϊσα βίς τον Ικτον ψαλμόν,** 

12. '^Τον αΰτοΰ *Οτι ουκ άρκ€Ϊ νψΓΤ€Ϊα Τ€σσαρα^ 
κοστης προς το δυνασ^αι κοινων€Γν." 

13• '^Τοΰ αΰτοΰ Εις τα κατά τον Δαυι^ και 2αουλ 
και π€ρι αν€^ικακιας.'' 

14. "Τβΰ αΰτοΰ Προς τους {ι;τοΰντας τίνος €ν€Κ€ν 
ουκ €κ μίσου γ£γον€ν ο διάβολος" (κολοβ.), 

1 28ο. 12. Πίργ. φόλ, XII. σελ. 2. 

* Ιωάννου τοΰ ΧρυοΌΟτ^^ιου Υπόμνημα €ΐς 'Ιωάννι/ν. 

Ό κώδιξ ίτολλαχωί φθαρείί &»ω τ€ καΐ κατά τό ιτάτω Ακρον 
έιτεσκευάσθη δια τροίκολληθέντων τεμαχίων χάρτου (XVII 
αιών.), Έν τ Αεί δια χειροί τοΰ έτισκευάσοΰ^τοί λΰτη ή 
βίβλοί ύτάρχει τηί ά'γίαί με-γαλομάρτυροί *Κναστα- 
σίαί τηί φαρμακολυτρίαί, 

Ι28ΐ. 13- Περγ. φύλ. ΧΠ. σελ. 2. 

Ι. 'Λντων^ου μονάχου τή« λαΰρας τοΰ άββα Σάββα 
Έπιστολϊ) προς Έυατάθίον ηγούμ€νον μονής Άττιιλι^νι^δ. 

2. Άντι^χου τοΰ μονάχου *0/ϋΐιλιαι ρλ\ 

ων α' ΙίερΙ τίστεωί, Προψγεϊται Πρόλογο; τον αΰτου. 

Τά χρωτα καΧ τελευταΤα 0(;λλα έκτεσ6ιντα άντικατεστάθτίσαν 
ύνό χαρτφων (ΧνΠ αΙων. ). 

1282. 1 4. Περγ. φύλ. XIII. σελ. 2. 

Βίοι και μαρτύρια αγίων από ιδ' — λα' ^€Κ€μβρίου 
(κολοβός), 

Έι» άρχί τρία φύλλα (Περγ. XIII. σελ. 2) περιέχοντα μέροί 
Βίου τηί άΎίαί'Αννψ. "Εν τ^λε* δύο φύλλα (Περγ. ΧΙΠ. σελ. 
2), έν οΓί μέρη ασκητικών κεφαλαίων ογ' — πα' {άκέφ. κολοβ.). 
*Εν τφ οδ' Μέμνησο τοΰ Ιερέωί εκείνου ου έκ δεξιών 
έστάθη 6 διάβολοί τοΰ άντικεΐσθαι ταντί δεξιψ νοή' 
/χατι καΐ λόγφ καΐ πράγματι δνωί 9ίν μη θαμβηθηί 
έτΙ τοΐί συμβαΐνουσιν, 

♦1283. 15- Περγ. φύλ. Χ. ΧΙΠ. 

Ι. 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου Υπόμνημα €ΐς 'Ιωανηρ' 
Όμιλ, α' — ν (αιών. Χ). 

2. Δίίηγησις της *Ακαθίστου (αιών. XIII). 

Τά τρωτά 0ί5λλα του κωδικοί έκχεσόντα ά^τικατεστάθησαν 
ύπό χαρτφων (XVI αίών.), τά δ' άμέσωί κατ&κιν ύττό φύλλων 
τεργ. η^ε-γ ραμμένων διά τηί αύτηί χειρόί τηί Ύραψάσηί τό 2 
μέροί, δι* ηί καΐ £λλα τινά φύλλα έν μέσψ τφ κώδικι έκτεσάντα 
άντικατεστάθησοί^ έχΐ τεργ. 'Ει» τφ 1 μέρει κομψαί έιτίτιτλοί 
ΎραμμαΙ καΐ έτίτεχνα αρχικά γράμματα, 

1284. 1 6. Περγ. φύλ. XII. σελ. 2. 
'ΕφραΙμ τοΰ Σΰρου Παραιν€σ€ΐς και κ€φαλα4.α, 

1285. 17. Περγ. 4. ΧΠ σελ. 2. 
Εΰαγγελιον (άκ€φαλον). 

Έν τ Αε* 

Χριστέ ταράσχου τφ κεκτημένφ χάριν, 
τφ δέ Ύράψαντι τφ εύτελεΓ ΙερεΓ 
Κωνσταντ/νφ λύσιν [τών] άμτλακημάτων... 

15—2 116 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΠΔΙΚΕΣ Έτ€\€ίώθη τό θ€Ϊον καΐ Α^ιορ ΕύαγΎ^λιοΡ μηνΐ 

Σ€ττ€μβρΙφ Ινδ, ί""»* Ιτουί ,Γχ^Γ' ^^^ /3ασ*λ^ωϊ κυρ 
"ΊσαακΙον καΐ αύτωκρατοροί 'Ρω/Αοία;ΐ'...( = 1189). 

*Ι286. ΐ8. Πβ/τγ. 4. ΧΠΙ. σίλ. 2. 

Ι. Τριωδιον (ακ€φαλοΐ'). 
Έϊ' τοίί στιχηροίί σημαδόφωνα. 
2. Μϊ/ναΓον Μίίρτ. α' — Ανγ. ΐ€ (κολοβον). 
*λικύθ€ν των τΙτΧων του *Ιου\. καΐ λύγ. &τνχνοι €ΐκ6»€ί, 

*Ι287. 19- Π6^. 4. XIV. σελ. 2. 

Εΰαγγ€λιον {ακίφαλον, κολοβόν) 
μετά φωνών. Κοσμείται ύτό άτέχνων (Ικ6»ων "Ματθαίου, 
Αουκα καΙ Μάρκου καΐ έιτιτίτλων αναξίων λόγου. 

1288. 20. Περγ. 4. ΧΠ. σελ. 2. 
Έ,υαγγίλίον (άκέφαΧον, κολοβόν) 

μετά φωνών, Τά τελειτταΐα δύο φΰΚΚα χαρτψα (XVI αΙων,), 

1289. 21. Περ7. 4• Χ. ^€\. 2. 
Εύαγγ€λιον ((£κ€φαλον, κολοβόν) 

μετά φωνών, 

1-Ι290. 22. Περ7. 4. Χϋ 

Ίβιάννου τον Χρυσοστόμου ΎπόμνημΛ €1$ 'Ιωανη^ν 

*0/αλ. μς-' — ο' (κολοβόν). 

Τιι^ά 0ι;λλα ιταΚΙμψηστα, τη$ κάτωθεν Ύραφη9 οΰ<Γηί Ιβψ 
ριτίκηί, 

Ι29Ι. 23- Περ7. 4. ΧΠΙ. 

Κώ8ι^ ικκλι/σιαστικής μουσικής (^κολοβός). 

1292. 24. Π€/>7. 4. Χ. σελ. 2. 

Έυαγγιλίον (άκ€φαλον, κολοβόν), 

1293• 25. Πε^. 4. ΧΙΠ. 

θ^οφυλάκτου Βουλ'γαρ£α« 'Έρμην€ία €19 το κατά 
^Ιωάννην Έυαγγίλιον (ακέφαλος, κολοβή), 

"λρχ,.,.τό δρΎανον τοΰτο οΰτω καΐ Οιά του υΐοΰ 7** 
νέσθαι (Μί^ηβ ΧΧΧΏΙ, 1141). ΤΑ. αληθεύω ιτροκα- 
λούμενοί έξετά^ειν τά Ύεγενημ4να καΐ βασανίζειν 
καθίκαστον,.., 

Τά τελευταΤα ^( φύλλα ίφθαρμίνα ιτροί τά Ανω, 

♦ΐ294• 26. Π€/)7. 4. ΧΠ. 

Ι. Τ€τρα€υαγγ€λον. 

ΙΙρό αύτοΰ έν θυρεοΐί κεκοσμημ4νοα ή Έιτιστολι^ ΚιιριπΑνοΰ, 
μετά δέ ταύτην έν άψιδωτοις κοσμήμασιν οΐ Και^δνεί τηί των 
Εύαττ^λιστών (τυμφωνίαί. *Έν τ Αεί χειρί νεωτέρφ Ύέγραττται' 
*1{Ύοράσθη τό τταρδν Λγίον τετραεύά'/'γελον ταρά τοΰ 
κυρ θεοδω<τΙου δίά Λσττρα τξ' ταρόντων τάντων τών 
αδελφών τοΰ τε η'γουμένου κυρ Καλλίστου τοΰ ^Αράβου 
καΐ τών λοιιτων ΊΧεοφύτου καΐ *Ησαίου καΐ ΊΛαξΙμου 

καΐ τών εταίρων μηνΐ ^Ιουνίφ κ*/ Ινδ, «α^^. 

2. '* %νναζαίριν σνν ®€ω Ιν ΙττιτόμΑ^ 

κατά την ακολουθεί τηί επΎραφηί του εκλογαδίου ιτροί το 
συντομω$ ευρισκειν έκαστης ημεραί Εύαγγ{λιον,^* 

Κοσμείται υπό τών εΙκόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών καΙ 
ύιτό έτιτίτλων. 1295• 27• Περγ. Β μέ^, XIII. σελ. 2. 

Εύαγγ€λιον (κολοβόν), 

1296. 28. Περ7• 8 μέγ. XIV. σε^ 2. 

Έναγγ€λιον. 

*Ι297• 29. Περγ. 8 ^ι^. XI. 

Ύετρα€νάγγ€λον, 
Προι/γείτα* η έιτιστολ^ Καριτιανοδ καΐ οΐ Κανόΐ'εί τηι τών 
Ευαγγελιστών συμφωνίας έν κοσμήμασυ^ άψιδωτζΛί, 

1298. 3θ• Περγ. Β/Α^. XIV. σελ. 2. 

Εναγγέλιον (άκεφαλον, κολοβόν) 
μετά φωνών, Έν άρχη (ν φύλλον καΐ έν τίλει δύο 0ι;λλα 
(Περ7. ΧΙΠ.), τεριέχοντα αποσπάσματα * Αποστόλου μετά 
φωνών, 

1299• 3Ι• Περγ. Β μέ^. ΧΠ. 

3υνα^αριον 5€1γτ. — Φ€βρ, ΙβΟΟ. 32< ΙΙεργ. 8μ4γ. XIV ^αΧτηριον (άκίφαΧον). Ι30Ι• 33- Περγ. 8 μέ^. ΧΙΠ. σελ. 2. 
Εύαγγ€λ4οΐ'. *Ι302. 34• Πε^. 8. XIII. σελ. 2. 

Τ€τρα€υαγγ€λον. 

ΚοσμεΓτβκ ύπό τών εΙκόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών 
καΐ ύπό ^ιτιτίτλωι^' τερι/ΐάλλεται δ^ διά καλύμματος έκ φύλλου 
περτγ, (ΧΙΠ σελ. 2) περιέχοντος μέρος Ύριψδίου, *Εν τέλει* 
^Έτελειώθη τό παρόν δι* εξόδου τοΰ μονάχου κυρ Καλ- 
λίστου, χειρΙ δέ τοΰ ταπεινοΰ καΐ παραξίαν Ιερέως 
καΐ πρωτεκδίκου της ά^γιωτάτης μητροπόλεως 'Ρόίου 
Συμεών τοΰ Καλ&ανβρ^(;) έν ίτει ,ζ'ψπθ' μηνΐ Αύ- 

-γούστφ Ινϋ^ θ"^ ( = 1281). 

*Ι303• 35• Περγ. 8. XIV. 

^αλτήρων. 

*Έπίτιτλον κόσμημα μετά της προτομής τοΰ ΑαιΛδ. — *Βν τΑει 
της *ί}δης τοΰ Δαυίδ ιτερί μονομαχίας μετά τοΰ Γολιάθ εΐκών 
παριστάσα τόν ΑαυΧδ σφάζοντα τόν Τολώβ, — "Ανω της *ίΙδης 
** Μωϋσέως έν τη έξόδφ " είκων παριστάσα τόν Μωϋσην έν μέσφ 
δύο Ύυναικών, έπιτιθέντα τάς χείρας έπΙ τους ώμους αυτών, 
έκείνας δέ τείνουσας τάς χείρας οΰτως, ώςτε μετά τοΰ σώματος 
τοΰ ΊΛωϋσέως σχηματίζεται σταυρός. — "Ανω τών τίτλων ***ρδ^ 
ΤΑ,ωϋσέως έν τψ ΑευτερονομΙφ" ^**()δη''Αννης μητρός Σαμουήλ," 
«*•ρδ^ *Αμβακούμ τοΰ προφήτου," ***0δ^ Ήσαίου τοΰ προ- 
φήτου," ***ΩΟΐ7 ^'• ^ροςευχή *Ιωνα του προφήτου" εΙκόνες 
ΊΛ,ωϋσέως, "Αννης, *Αμβακούμ, Ήσαίου, *Ιωνά εξερχόμενου τοΰ 
κήτους.— "Ανω τοΰ τίτλου ***Οδή ^. ιτροτευχή τών -γ' παίδων " 
εΙκών παριστάσα τους τρεις παΐδας προςευχομένους, άνω δ* 
αυτών άγγελον άναπεπταμένας (χοντα τάς πτέρυγας καΐ διά 
τών χειρών άνατεταμένων έπΙ τάς κεφάλας τών δύο παίδων 
περισκέποντα τους τρεις άγιους παΐδας.— ^ Ανω τοΰ τίτλου "*ί)δή 
της Θεοτόκου Μαρίας κτλ," εΙκών της Θεοτόκου,— Πάσαι αϊ 
εΙκόνες έφθαρμέναι μ^ν, άλλ' ά^αι λόγου. Ιδίως 0' ή παριστάσα 
διά τοΰ σώματος τοΰ Μωϋσέως καΐ τών χειρών των γυναικών τό 
σχήμα τοΰ σταυρού. ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΠΕΤΡΑΣ 117 1304• 36• Π€/)7. 8. XIV. 

^αλτήρων (ακ€φαλον, κολοβόν). 

1305• 37• Π€^. 8. ΧΠΙ. 

Ι . '* Του ^ν αγιΌΐ9 πατρός ημ,ων ΒασΊλι(ον τοΰ {Μγά- 

λου Λόγος ΐΓ€ρι του πώς δ€ί κοσμ€ΪσθαΛ τον μοναχρν 

Ιν ποσι/ αύτου τ^ ί*•^•** 

2. " Τοδ αντοΟ Αόγο^ Ικ των άσκητίκων ^ιατάίζ€ων,** 

3• '*Τοΰ ^ αγιοις πατρός ι;/ιων *Α9αν^Μ^^ου τοΟ 
,|ΐ€γάλον Διδασκαλία προς μοναχους.^' 

4. *' Του άββα Κασ-οΊΛνοδ το{) 'Ρωμαίον προς Κάστορα 
^ΊτίσκοίΓον Πβρι διατυπωσ€ως τώκ κατά την Αιγυπτον 
κοινο)3ιων." 

5* " Του αΰτοΰ άββα Κασ-σιανοδ προς Κάστορα €πι- 
σκοπον ΠβρΙ των οκτώ τι^ς κακίας λογισμων,^' 

6. '* Διδασκαλία γέροντα* άγιου προς τον €αυτοΰ 
μαθητή." 

η, " Διιτγι/ρΑτα ψυχοφίλη των αγίων πατ€ρων κατ* 
€κλογι;ν από του μ€γ<ίλου ζτυναχθίντα ^ψονηκύΟ,^' 

1306. 3^• Π€ρ>. 8Αα«/). Χΐη. 

Τ€τρα€υαγγ€λον. 
'Εΐ' τΑ«• Έτβλβιώ^»; τό ταρόΐ' Βύαγτ^^ιοΐ' δι* ^^οΟ 
θ€θδώρου Ιίρέωί διά. δί ιτροστασίαί Ίίΐκοροί μονάχου 
καΐ ^σνχαίΤτοΟ... 

1307• 39• Π6ρ>. 8 μικρ. XI. 

Τ€τρα€υαγγ€λον {ακίφαλον). 1308• 4^. 
Ι. Τ€τρα€υ(ίγγ€λον. 
2. 3υν(ΐ^(χριον τών €υαγγ€λιων. Πίργ. 16. XIV. ♦1309. 4Ι• Πβργ. Χα/)τ. 16. ΧΙΠ. XV. 

Ι. Τ€τρα€υαγγ€λον (Π€ργ. XIII.). 

2. 3υνοι^αριον των €υαγγ6λιων (Πβργ. XIII.). 

3• '' Δΐ7λωσις ^ιαλαμβάνονσα 

τψ τω¥ €ύαγ^\ίων ά^άγ^ωσι» καΐ τψ των Εύαγγίλϋττών 
δίαδαχ^ν τ6θ€ν άρχονταχ κϋά που κατα\'ήγ>υσίΜ" {Χαρτ, XV.) 

4- " Τα €ύαγγ€λια της αγίας και μίγάλης Τίσσαφα•^ 
κόστος.** {ΧαρτΓ. XV.) 

5• *' 3υνα^(ίριον του όλου ^ιαυτοΰ 

δηΚουν τα 6φ€ΪΚ6ρυενα ΐύαγγίΚια άναΎίνώσκ€σθαι/* {Χαρτ, 
XV.) 

*Εν άργ^ €ΐκ6ιν€$ Μάρκου καΙ Ματθαίου^ (ϋ^ά^ιαι \&γου, 

Ι3Ι0• 42. Περγ. 16. ΧΙΠ. 

Πρα^€ΐς και ^ιστολαι τών Αποστόλων (ακ€φαλοι, 
κοΧοβαί), 

131 1. 43• Χαρτ. 0«5λ• Μ^. ΧΙΠ. 

Ίβάννον τοΟ ΧρυσΌττ^μου Υπόμνημα €ίς τάς €πι- 

στολας του αποστόλου Παύλου (άκ€φ€ΐλον, κολοβόν), 
"Αρχ. ...καθάΐΓ€ρΎίίρ ίν ίνΐ 0-ώ|>ιαη...]άλλά(;) (χομ€Ρ, τά δέ μ4\η πάντα ού τ^ιν αύτην (χ€ΐ τραξιν. ΤΑ. 
(Ομι\. ζ^. 'Ττομν. βίί τήν τρόί Τίμ6θ€ον Β' ^ιτιστ.) 
'Ίδωμ€ν δΐ καΐ τον Δαι/ίδ* ού« έ^έν^το αύτφ καιροί 
άίΓοδοϋναι τά$ άμοίβάί, Προανηρτάσθη -γάρ έκ€ίνοί 
τη$ άρχης του Δανίβ καΐ ττρίνη τόν €υ ιτα^όντα 6λ^6ΐι^ 
€/ί την βασι\€ΐαν 6 εν τοιών άιτώλετο* τι οΰν έν οΐί... Ι3Ι2. 44• 

Χαρτ. φύ\, μέγ. ΧνΠ. {φ. 3 καΐ σ. 1088). 
Ι (φ. ΐ). " Πινα^ ακριβής της τταραύσης πυκτίδος." 

2 (φ. 3)• Αόγος άγνωστος. 

"Αρχ. (άκ^.)...χρΐ7)ϋατί^6(ΐ' νρο€μήνυσ€ν άντΙ της 
χρ6 χρόνων λαλιαί. Τ^λ. {κολοβή οΐ 4ν δυναστ€ΐαΐί 
χρόνων έβδομηκοντα€Τ€Ϊί καΐ το ΐΓ\€Ϊον αυτών ού κό• 
ΊΓο% καΐ χόνοί... 

3 (σ. ΐ). Κοσ|Αα βιστήτορον Λόγος εγκωμιαστικός 
€ΐς τον νροφητην Ζαχαρίαν, 

Α(ίΐΓ6( τό ιτλείοτοΐ', σ. 3 — 26. 

4 (ο•. 34)• Ανδρέου Κρι{τη< Λόγος «ς τΐ7'' γΛ'ίβλιον 
ημ€ραν της 0>€οτόκου, 

"Αρχ. ΙΙάλιΐ' έορτ^ καΐ ττάΧιν νανή-γυρα, 

5 (^* 49)' 'Ι^^ννον τοΰ Δα|&ασκτ)νοδ Λόγος €ΐς τό 
γ€ν€σιον Τ175 Θ€θτόκου. 

6 (σ. 66). 'Λνδρ^ου Κρι{τη9 Λόγος €ίς τι^^' γ^ννησιν 
της θ€θτόκον. 

"Αρχ. Εί μ€τρ€Ϊταί 'γη σνιθαμ^. 

7 (ο*. 83). '* Ιακώβου αποστόλου του ά^€\φοθ€ον 
\ΟΓγος €ΐς τι;ν υπ€ραγιαν 0€οτόκον και δ€αΓποιναν ημών" 

"Αρχ. Έΐ' ταΓϊ ίστορίαΐί των δώδ€κα φυλών του 
'Ισραήλ ην *1ωακ€ΐμ πλούσιοί σφόδρα, ΤΑ. Τότ€ Χοι- 
τόν ημην δοξά^ων τον θ€Ον τον βόΐ'τα μοι τοιαύτην 
(τοφίαν του -γράψαι ύμΐν τοΐί τν€υματικοΐ$ καΐ άΎα- 
πωσι τον θ€6ν φ η δόξα καΐ τό κράτοί €ΐ$ τούί αΐώναι 
των αΙώνων αμήν. 

8 (σ. ιοί). *Λνδρ4ον Κρητη« Αόγος €19 το γ€ν€σιον 
της ®€θτόκου. 

"Αρχ. *Αρχ^ μ€ν έορτων η ναροΰσα τανή-γυρα, 

9 (σ. 113)• Κοσμά βιστήτορος Έγκω/ιιον 6ίς τους 
δίκαιους *Ιωακ€ΐρ. και *Λνναν. 

ΙΟ (σ. 119)• ΆνΒρέον Κρι{της Λόγοι δυο €ΐς την 
νψωσιν του 3ταυροΰ. 

11 (σ. 140). Ίωσ^φ θισσαλον^κηβ Αόγος €ΐς τόν 
τίμιον Σταυρόν. 

12 (σ. 147)• Παντολέοντο9 διακόνου της τοΰ θιοΰ μ4- 
γίλη< €κκλησ(αβ Λόγος €ίς την υψωσιν τον 2ταυρου. 

13 {^' 152). " Άνα{ΐ7τι;σις και €υρ€σις του τιμίου 
και ζωσποιου Σταυρόν €πι Κωνσταντίνου και Έλένι^ς 
τών αγίων και πρώτων €ν ΧριστιανοΓς βασιΧ,ίων,** 

14(0•. 167). "Λόγος «ς ττ7ν €υρ€σιν και υψωσιν 

του τιμίου και (ωοποιοΰ 3ταυροΰ, ^κτ€^€ΐς πιχρα 'Λλι- 

(άνδρου (ΐοναχοΟ.'* 

"Αρχ. Τ^ΐ' κέ\€υσίν της ύμ€τέραί τατρικής όσιότητοί 
δ€ξάμ€νοί ΧΙαν ΙΧι^^Ιασα, 118 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 15 (σ. 2 2 ο). Παντολ^οντο9 ΐΓρ€0Γρντ^ρον τη« |ΐ€γάλΐ|« 
Ικκλησ£α$ Λόγος €ί« την νψωσυν του '^,τανρον. 

1 6 (σ. 238). Ί»άννον τοΟ Χρνσ-ο<ΓΤ^|ΐου Αόγος €ΐζ 
την στ€Αρωσιν της Έλισα)3€Τ. 

17 (σ. 244)• Νικήτα ^τοροβ 'Εγκώμ^ον €19 τοί' €υ- 
αγγ€\ιστην *1ω<ίννην, 

1 8 (σ. 263)• θ€θδώρον τον Στον$£τον Έγκω^ιον €19 
τοί' €ναγγ€λΜΓΓ7*' *Ιωανη/ν. 

19 (ο*. 279)• Νικήτα ^τορο9 Έγκώ/ΜΟΐ' €19 τον ί€ρο- 
μάρτνρα Διονύσιο ν τον Άρ€0παγιτϊ/ν. 

2 ο (σ. 3°^)• "Εν0ν|ΐ(ου Αα;(ΐστον δούλου Ίι/σου 
Χρίστου 

"ΕΎκώμιον 6/ί τοϊ' Λ7ΐοΐ' *ΐ€ρ6θ€ον έττίσκοιτζ» *Αθψων.** 
'ΑρΧ' *ΐ€ρ6θ€0Ρ έταΐί'έσομαί τον ΐ€ρ6ν. 

^ΕστΙρ ίργον Εν0ν|ΐ(ον του Ζνγαβηνον. "Ιδ. «τώβ. &ρ. 335 
(9), 2. 

21 (σ. 3^9)• Νικήτα ^τορο« Έγκώ^ιον €19 τον αγιον 
άίτόστολον &ωμ.άν, 

22 (σ. 334)• Του αντον Έγκω/αον €19 τον αγιον 
απόστολον ^Ιάκωβον. 

"λρχ, Χ^ίί καΐ τρώην ό μακαρίώτατοί των άτοστό- 
\ων θωμα$. 

23 (σ. 349)• Τ*"* αντοΰ Έγκω^ον €19 το ν αγιον άττό- 
στολον Λουκαν. 

24 (σ*. 3^3)• •^^^^ αντον Έγκώ/χ.ιον €19 τον αγ. άττο- 
στολον *1αίκωβον. 

"Αρχ. Όί 7λυ«€»α τ^ί τταροόσηί ^ιμέραί ^ χάρ^ι* 

25 (σ. 380); *Ι»αννου χοφτοφύλακοζ ®€σσα\ονίκης 
τον Στανρακ(ον Λόγθ9 €ΐ9 τα θαυμΛτα του μνρορρόα 
μ€γαλον Δημητρίου, 

"Αρχ. Ό λόγοί τφ μυρορρ6φ Αημητρίφ τά θαύματα, 
2 β (σ. 479)• ■Λ•όγο9 Ιγκωμιαστίκος €19 του9 άγ. 

Άν<ιργυρου9. 

"Αρχ. Τ^ν σην ω των καΧων έραστά, θαύμαζαν μίν 
έμοί. 

27 (ο•. 5^3)• "*Αρκίΐ8(ον επισκόπου Κΰιτρον "Ομι- 
λία €19 τον αγιον μ€γαιΧομάρτνρα Γ€ωργιον.^' 

"Αρχ. Σι;7'^<ιλ6Γ «'άλιΐ' ή^αν ώ φιλόχριστοι ό 0ιλό- 
στορΎΟί ουτοί, 

28 (σ. 6θΐ). Μιχαήλ σνγκ^λλον |ΐοναχο{) Αάγος €Ϊ9 
πάσα9 τα9 Ιττουρανίαυ^ δυναμ€ΐ9. 

29 (ο*• 646). Νικήτα ^τορο« Λ()γο9 €19 του9 οίσω- 
μάτον^ και ^€0€ΐδ€Ϊ9 άρχνστρατηγον^ Μιχαι^λ και Γα- 
^^ριι/λ, 

3© (σ. 672). Παντολ^οντο9 8ιακ^νον Δΐΐ7γι;σί9 ^αν- 
μάτων τον αρχιστράτηγου Μι;(αΐ7λ. 

31 (ο*. 7 2^)• Μιχαήλ οΊΐ^έλλον *Εγκωμιον €19 του9 
ταζιάρχας Μι;(α^λ και Ταβριηλ. 

32 (σ. 74^)• 'Ιββίννον τον Χρνσοστ6|λον Αογο9 €19 τά 
2€ραψ€ΐ/Α. 

33 (^• 7^^)• ^"^^ '^<*^ 7ΓθλιΤ€ΐα Θ€θδωρου του 3τον- 
δΐτου. 34 (<''• 852). Νικήτα ^τορο« Έγκω^ιον €19 τον 
αγιον ατΓοστολον Φιλιτπτον. 

35 (σ*• 868). Τον αντον Έγκοί^ιον €19 τον αγιον 
ατΓοστολον Ματθαίον. 

36 (σ. 884)• Βασχλ€(ον τον |λ<7άλον 'Ε^^κω^ιον €19 
τον μάρτυρα Βαρλαάμ, 

37 ('^' 890). " Β1Ό9 και θαύματα του οσίου πατρόν 
ημών Τρηγορίου τον Δ€κα7Γθλιτου." 

38 (σ. 939)* ^νΐι^βινον ΚβινσταντινονίΓ^λιβη Αόγος €19 
τά €ΐσόδία της Θ€θτοκου. 

39 (^• 949)* ^<^*ΡΥ^ Νικο|^ηδ€^^ι« Λογο9 €19 τά 
€ΐσόδια τ^9 Θ€θτο'κου. 

"Αρχ. Καλά; ύμίν ύτοθέσ€ων άρχάί. 

4θ (σ. 968). Τον αντον Λογο9 €Τ€ρο9 €19 τά Έίσόδια. 

"Αρχ. Α2 των θ€ίων τανη'γύρ€ων ίΧΧάμψαί. 

41 {σ. 986). Ταρασίον Ε^ΜκστακηνονιΐΌλίΜβ Λόγο9 
€19 τά Εισόδια. 

42 (σ. ΐοο6). Γιβ•ρΎ(ον Νικο|ΐη$€£α$ Αόγοζ €19 τά 
Εατόδιει. 

"Αρχ. Φαιδρον το τη$ ταρούσηί εορτής σύνθημα, 

43 (<'*• 1025). θ€θφνλάκτον Βονλγαρ£α$ Αόγος €ΐ9 τά 
Είσόδιει. 

44 {'^' ^^39)• *^*^7Γ6μνημα €19 τον αγιον άττόστολον 

Ανδρ€αν τον ττρωτόκλι^τον." 

"Αρχ. "Αρτι του ταιδόϊ Ζαχαρίον, *1ωάννου φημί τον 
νάνυ, τάί ίρήμουί καταΧιτόντοί, 

45 (<''• 1065)• Νικήτα ^ήτορο9 τον Παφλαγόνοβ *Εγκα>- 
^ιον €19 τον αγιον άττο'στολον Άνδρ€αν. 

Έϊ' τΑβέ* Το ταρόν βιβΧίον ύτάρχα κτήμα τηί σ€- 
βασμίαί καΐ δ€στοτίκηί μονηί του ά^ίου Σίμωνοί 
Ι1έτρα$' έ^ράφη δέ μ€τά τον δ€ύτ€ρον έμτρησμόν τηί 
μονηί Ιίτοί δ€ύτ€ρον, οίον έν ξτα ,ξ'ρΧδ' ( = 1626). Ό 
δ^ ίμτρησμ6$ "γέ-^ονίν ίν ίτα ^ξρ' {ν€ωτέρ^ χ€ίρΙ ιτροί- 
Τ€^6ΐ^ι6'α• λ' *ΙουνΙου η ^ιμίρα Σα/3/3άτω), έΎράφη δ^ 
χαρί ΚυρίΧΧου μονάχου. Ό κώδίξ έστι» 4φθαρμένοί 
ΐΓ6ρ2 το μΑσον ύφ* {τγρασίαί^ ίχ€ΐ ί' έξ αύτης μχ^άΧψ όττήν, 

Ι313• 45• ^Λρτ, φύΧ. ΧνΠ. σ€λ. 2. 

'ΕφροΙ|ΐ τον Σνρον Ι]αραιν€σ€ΐ9, λόγοι και Κ€φάλαχα. 

*Εν τίΧ€ί• ΑΟτη ^| θ€ία καΐ ΐ€ρά βίβΧο$ έΎράφη βιά. 
χ€ίρ6ί 4μοΰ ΎαφαήΧου €ύτ€Χοΰ$ ΐ€ρομονάχου του 4κ 
τηί μονη$ του Α^ιμώνοί^ ύτάρχ€ΐ ίέ κτ€Ϊμα τηί σ€- 
/3ασ/χία$ καΐ ΐ€ρα$ μονη$ του Σωτηροί Χρίστου ητοί 
τη$ του Σίμονοί Πέτρα$ έν ^ καΐ ^έ-γρατται "ήΎουμ^- 

ν€ύοντο% κυρίου Συμ€ων Ιερομόναχου.. Αν #Τ€ΐ ^^ριΓ^ 
μηνΐ Φΐνρουαρίφ η (=1608). 

1314. 46. 

Χαρτ. φύΧ, XVI. σελ. 2. {σ. 916). 
Λόγοι τταητγυρικοι άττο Τ179 Κυριακής του Τ€λωνον 
^€χρι της των άγιων πάντων και τιν€9 Αιηγησ€ίς άνω- 
νυμοί ΐΓ€ρΙ €ΐκόνων, 

Οί Χίτγοί €ΐσΙν *Ιβ»άννον τοδ Χρνσοστέ|λον (^^'), 'Ιωάννον 
τοΟ Δαμασκτρ^, ΈψραΙρ. τοΟ Σνρον, ΒθΜΊλ€(ον τοΟ μ«γιί- 
λον, Άναστασ*(ον τοΰ Σιναΐτον, Γρηγορ£ον Ννσσηι, Ν€κτα- ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μ0ΝΗ2 ΣΙΜΟΠΕΤΡΑ2 119 |»(ο« Κ«νοΓταντινονιι^뀫Η) *Ι•»σήφ θ•σσαλον£κη$, β€θδΜρον 
τοΟ Στονδ{τον, ΠαντολΙοντο< διακ6κου, Ανδρέου ΕΙρήτην, 
Κνρ£λλον *Αλ€{ανδρι£α«, Γιωργ£ον Νικομΐ|δ€£α«, 'Έ/ιη^νΙου 
Κνιτρον, Γρηγορ(ον ΆντΜ>χι£α«, ΑιοιτΚον Κωνστανηνον- 
ΐΓ6λ•««, ΒθΜΓΐλι(ον Ίίτανρ(Λ9 ΕΙί τψ *λι^ά\ηφα^, Κνρ£λλον 
'Αλφ&νδρ€£α«, Γιωργ{ου ΚαΜταριίαν ΈΙί τού$ τνη τατ4ρα$, 
** Κωνσταντ(νον άρχιδιακ6νον καΐ χαρτοψΰλακοβ τη* άγιω• 
τάτΐ)9 τοΟ θ€θ{ι Ικκλησΐαβ Κβ0νσταντννονν6λι«« Αό^οί €ΐ$ 
Ίτώ'ταί τούί άγίουϊ μάρτυραί τοίΐί ι)χ^ρ Τίριστοΰ κατά τίρ^ 
οίκουμέ^ηρ άθΧήσοΜταί " (Μί^ηβ ΙιΧΧΧΥΠΙ, 480). 

'Εΐ' τΛ6ί• Έτουί ,^-^ί' Άιτριλλίου V ( = 1586) ίτίΧαώθη 
τό ταρον βιβΧΙορ 3(ά χ€ΐρων 4μον αμαρτωλού Κυρίλλου 
μονάχου έν κόιτφ καΐ μόχθψ καΐ λι/ττ; ττίριττ^ βιά τ^ 
ύτάρχ€ίν τό άντί-γραφον λίαν σφαλ^ρότατον καΐ δυστυ- 
χέστατον' ού μόνον ^άρ έν στοιχείου καΐ συλλαβαΐί, 
άλλα καΐ ίν στίχοα όλοιτλήροα (<ΐ£)' διό €ί τι σφα- 
λ€ρόν άν €ΰρητ€^ διορθώσατε καΐ μ^ καταρασθε, Έ- 
Ύράφη δί έν τ-β μονβ ΣΙμωνοί Πέτραί διακείμενοι^ ίν 
τψ δρει του "Αθω, 

Ι315• 47• Χα/>τ. Φ«5λ. XVI. 

Βίοί και μαφτνρια αγίων *Οκτωβρίον. 
θεοΰ το δωρον καΐ Δανιήλ ττόνοί, 

Ι316. 48. Χαρτ. φΰλ, XVI. 

Βίοι και μΛρττυρνα αγίων ^θ€μβρίου, 
θεοΰ τό δωρον καΐ Δανιήλ ν6νο%, 'Έτελειώθει έτϊ 

^τουϊ ,Γ'Ρ^'ί'Γ* ( = 1588). 

Ι317• 49• Χλ/>τ. 0«5λ. XVI. 

ΒιΌι, μαρτυρία και τταντγγυρίκοί λόγοι αγίων Ιανου- 
αρίου. 

Ι318. 5°• Χα/>ι•. φϊίλ. XVII. σελ. 2. 

** 2ννα^άριον σΐν Θ€ω τώΐ' άΊΓανταχ6θ€ν της οίκου- 
μενης αγίων " 2€7ΓΤ. — Φ^βρ. 

Αωρον τό παρόν του θεοΰ συνεργίι/. 
ίΎραψεν Ιδού 'Σωφρόνιο% έν τόνψ 

ίτου$ ,ί:ριβ'^ Ινδ, δ' ( = 1604, δτε Ινδικτιών ην β' καΐ 
ούχΙ δ'). 

Ι319• 5'• Χα/>τ. φύλ. ΧνΠ. σελ. 2. 

Ι. 'Ιωάννον ιτατριάρχον 'Αν^^οχ^^^ι« ΒιΌς και 7Γθλιτ€ΐα 
Ιωάννου του Δα/ϋΐασκι/νου. 

2. Ανδρέου Κρι{ττ|« Έγκώ^ιον €19 τον αγιον Νικόλαον. 

3• Γ€»ργ(ου Νικομηδι£α9 Λόγος €19 την συλληψίν της 
Θ€θΤθκου. 

4• 'Ιωάννου του Χρυο-οστ^μ^ιυ Εις το ^17 ^λι;σΐ(ί{^€ΐν 
^€άτροΐ9. 

5• Του αΰτου Εί9 το γ€ν€^λιον του Χρίστου. 

"Αρχ. "Μυστήριον ξένον καΐ ταράδοξον βλέιτω. 

6. Τμψιορίου Ννσσην Λόγο9 7Γ€ρι θ^οτητος νιου και 
?Γν€υμ,ατο9. 

7• ΒοΜΊλιίου Σ€λ€υΜ£α$ *£}γκωρ4ον €19 τον Δαυίδ. 

8. Βαο%λι(ου του |ΐ€γάλου Λογθ9 €19 τον μάρτυρα 
Γόρδιον. 9• Βίθ9 και πολιΤ€ΐα Μοι^ί/Αου του ο/Αθλογι;του. 

"Αρχ. {άκέφ.) ...σειν καΐ αύτό$ εύλό^ωί δοκω μοι 
μηδέν τάντωί έΎκαλούμενοί. ΤΑ. {κολοβόν) οΐ καΐ ώί 
^{^Αίατα λοΎΐ-κα καΐ οίκειότατα καΐ φίλτατα μάλλον 
εντάφια ή ^τιτάφιο συνατελθεΐν ή... 

ΙΟ. Λόγος (ακ€φ<ιλθ9) 

"Αρχ. ...αύτηί κατασκευαστών τά τοικίλα τη% άρετήί 
κεράσαί χρώματα άτηρτισμένουί ^ιμΐν ^ τούί χαρα- 
κτήρας ύτέ'τραψε τηί έτισκοτηί. Ίέλ. (κολοβ.) #στι 
γάρ (στι τόν μετά τίστεω% ίντοΟ^α ναραγινόμενον 
μεγάλα καρτώσασθαι άΎο^^θά]... 

11. Λόγο9 (άκ€'ψαλθ9) 

"Αρχ. ...μα αύτοΰ *Ιησοΰ$ τό κληθέν ύτό του αγγέλου 
Ίτρό του συλληφθηναι αυτόν έν τ•§ κοιλί^ και δτε έιτλή- 
σθησαν αΐ ^μέραι του καθαρισμού. ΤΑ. αύτοί ^άρ 
^στίϊ' ό σταυροί ό τόν κόσμον σώ^ων διά*Ιησοΰ Χρίστου 
του κυρίου "ί/μών ψ ή δόξα εΐί τούί αΐώναί των αΙώνων 
αμήν. 

12. Μιθοδ£ου ΙΐΓίσκ^νου καλ |Μ£ρτυρο« Εί9 τον 3υ- 

^€ώνα και €19 τΐ7ν*Ανναν. 

13. "Ιωάννου του ΧρυοΓοστ6|ΐου Εί9 τ^ν Ύττατταντι/ν. 
14• Κυρίλλου Ίιροο-ολΰ|ΐβ»ν Εί9 την Ύπαπαντην. 

Ι5• Γρΐ]7ορ^ν του θαυ|ΐατουργου Εις ^7^ *Υπαπαντΐ7ν. 

1 6. Γ€«ργ{ου Νικο|ΐΐ|δ€ία« Εΐ9 την *Ύπαπαντην. 

17. "Λόγθ9 Βιαλαμβάνων εν Ιπιτομ^ την ττρωτην 
και δ€υτ€ραν και τρίτην της τίμιας κ€φαΧης του Προ- 
δρόμου €υρ€σιν.'' 

1 8. ΒοΜ-ιλ^ου του |λ€γοίλου Εΐ9 το ρητον του κατά 

Λουκαν €υαγγ€λιου Κα^€λώ μον τα9 α7Γ0^ΐ7κα9• 

Κώδι^ έλλίτέστατοί, τλείστων νοΧλαχοΰ άτοκεκομμένων 
φύλλων, 

1320. 52. Χαρτ. φύλ. XVII. 
2υνβι^άριον Μάρτ. — Αύγ. 

"Αρτι τέρμα ττέφθακε τηίδε τηί θείαί βίβλου, 
θεοΰ δωρον 'γάρ έστι καΐ τόνοί Ίωήλου. 

1 32 1. 53• Χα/^. 0«^λ. XVI. 

Λαυσαΐκόν. 

*Ε'γράφει τό ταρόν βιβλίον ταρ* έμοΰ ελαχίστου 
Αανιήλ αμαρτωλού τάχα καΐ Ιερομόναχου εΐί την τηί 
Σιμότετραί μονήν, 

1322. 54• ΧαρΤ' φύ\- XVI 
Βιοι καχ μαρτύρια αγίων ύ^€Κ€μβρίου ^ — 1€'. 

'Εν τΑβι μονοκονδυ^ίκωί' Δακι^λ Ιερομόναχοί. Είτα δέ 
ίΚλη χειρί ιτιθανωί' *Ε'γράφει διά συνδρομήί τολλητ καΐ 
εξόδου ταρά του έν Ιερομονάχοΐί κυροΰ Παρθενίου 
καΐ τάνυ φιλοβίβλου' αύτόί -γάρ καΐ τόν Αωρόθεον τό 
βιβλίον (-γράψε καΐ άλλα Ατα' Βθεν δέον έστΙ τοίί 
έντυ^χάνουσιν €0χ6σ0α( ύτέρ αΐ/τοΟ. Κτ^^ια τοΰτο 
τηί μονηί του Σίμονοί ΙΙέτραί. 

1323• 55• Χαρ^. Φύ>^- XV. σελ. 2. 

Ι. Λόγος (άκ€φαλθ9). 

"Αρχ.. ..δεύτερον λό^ον' συντει[να]τέ μοι ούν έαυ• 
τούϊ ταρακαλώ ταρέχοντεί τ^ν ί^ωην καθώί ιτρο- 120 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ λαβών ίΤτορ δη μαρ-γαρίτου τιμίώτ€ρον "Χούορ μέΧΧω 
άν ιμασθαι, ΤΑ. άκουσον ουν ϊία,ύΧον Χέ'γοντοί Βσοι 
€ΐί Χριστον €βαττΙσθητ€ Χριστόν έν^δύσΛσθαι' αύτφ 
η δόξα καΐ τό κράτοί.,.άμ'ήν. 

2. Άνδρ^ Κρήτην Εΐ9 την νψωσίν τον '^,ταυρον, 
"Αρχ. Σταύρου τΓανήΎυριν &Ύομ€ν, 
3• Νικήτα ^τορθ9 Έγκω/Μον €19 ^Ιωάννην τον Θ€θ- 
λόγον, 

4• Γφ|ΐανον ΚωνσταντινονΐΓ^λιβ»β Εις τα Εισοδια. 

5. Γ€ωργ(ον Νικο|&η$€£α$ Εΐ9 τα ΈΙσόΒια. 

6. Γρηγορ(ου τον θιολέγον Εΐ9 τα ®€θφάν€ία €ΐτονν 
γ€ν€θλία τον '^ωτηρος, 

"Αρχ. (άκέφ.).,.τη$ €ΐΓΐδ6σ€ω$' &ρατ€ ττηλίκον τό 
(ρΎ0¥ τη$ €μηί σιωτηί, 
'Έ^ τίΚ€ί τούτου του Χίτ/ου' 

"Οίτα ό δίψων ανθέων διδα'γμάτων 
ητω Ίτροθύμωί €νθάδ€ καΐ ττινέτω. 
'Ρ^ίΐ ^αρ άθάνατοί η κρήνη Χό^ου 
του ναμμ€Ύΐστου νανσόψου Τρη^ορΙου, 
7• Β<ισ•ιλ€(ου του μεγάλου Εις την Χριστοί) γ€ννησιν. 
8. Γρηγορ^ου τον θιολ^γον Εις τα Θ€θφαν€ΐα. 
9• Τον αντον Ε 15 το άγιο ν βάίΓησμα. 
ΙΟ. Κνρ6λλον 'Αλ€(αν8ρι£α$ Εις την Ύνατταντην, 
"Αρχ. ΙΙολλ^ μ^ν Χίαν ή συνοδοί. 

1 1. Τον αντον Εις την ΎΊταπαντην, 
"Αρχ. Χαΐρ€ σφόδρα θύ^ατ^ρ Ύ,ιών. 

12. Άνδρ^ον Κρήττ|« Εις Τον Εΰαγγ€λισ^όν. 
"Αρχ. *Έ>ΊΓέστη σήμ€ρον ή πάντων χαρά, 

13. 'Ιωάννον τον ΧρνοΌστ6|λον Εις τον Εναγγ€λισ'/Μ>ν. 
Ι4• ^^ Α,όγος ΒίΛλαμβάνων τα τ^ς σνλΧηφ€ωζ, γ€ν- 

νησ€ως και ανατροφής και άττοτομης τον τιμίον προ- 
φητον ΤΙροΒρομον." 

"Αρχ. Ίωάννην τό μ^Ύα κΧ^Οί τη$ οίκουμένηί. 
Ι ζ, 'Ιωάννον τον ΧρνσΌστ6|λον *£}γκωμχον €19 τον9 
άγιους άτΓθστολου9 Πίτρον και Παΰλον. 

1 6. Τον αντον Εί9 την μ€ταμ6ρφωσί.ν τον Χρίστου. 

17. Πρ^κλον ΚωνσταντννονΐΓ6λιβ»β ΕΪ9 την μ€ταμόρ' 
φωσιν τον Χρίστου. 

1 8. ΆνΒρίον Κρηττ|« Ε 19 την κοίμησιν τη^ ®€οτόκου. 
19• 'Ιωάννον τον Δα|&ασΊ(ηνον Εΐ9 την κοίμησιν τη^ 

Θ€θΤθκου. 

2 ο. 'Α|ΐφΛοχ(ον *Ικον(ον Εις την Ύναπαντην και €ΐς 
'Χνμ€ων και "Ανκαν. 

21. 'Ιωάννον τον Χρνσοστ6μΌν Εις την συνα^ιν τών 
*Ασωμάτων. 

22. Γρη7ορ(ον τοΰ θ€θλ57<>ν Εις το αγιον ΙΙάίΓχα και 
€15 την βραΒντητα, 

23. Τον αντον Εις το αγιον Πάσχα {μ€^. 

24* 'Ιωάννον Κωνσταντινονπύλιωβ τον θβολ^γον Λσνθ9 
κατ77χτ;τικος τη άγιςι και μ€γαλη Κυριακή. 

25. Γρηγορ(ον τον θιολ^γον Εις την καινην Κνρια- 
κην. 20. ΚνρΛλον 'Αλιξανδρι^ Εις την ψηλάφησιν τον 
Θω^όι. 

27. 'Ιωάννον θισοΌλονίκη* "Λογθ9 €19 την αναστασιν 

τοΟ Χρίστου 

καΐ δτί ούδ€μΙα διαφωνία τάρα τοΐ$ τέσσαρσιν Έύαγγ^ΧίσταΧί 
καΧ €ΐί τάί ά-^ίαί μυροφόρουι" 

28. 'Ιωάννον τον Χρνσοστά|ΐον Ε 19 τον τταρίίλυτον. 
29• Κνρ£λλον Άλ4ανδρ€£€ΐβ Εΐ9 τον παραλυτον. 

3 ο. Αέοντο9 ΐΓρ€0Γρντέρον Κωνσταντινονιτάλ€ω9 Εις τ^ν^ 
Μ€σο7Γ€ντι;κοστι;ν. 

31. 'Ιωάννον τον ΧρνσΌστ6|ΐον Εις τι;ν 2α/Ααρ€ΐτι8α 
Λόγοι δυο. 

32. Τον αντον Εις τον ίκ γενετής τνφλόν. 

33• Τον αντον Εις τι;ν άνάΧηψιν τον κνρίον ημυ^ν 
*Ιι;σου Χρίστου. 

34• ΒθΜ-Λι(ον Καισαριίαβ Εί9 την *Ανάληψιν. 

35* Ι'ρηΎορ£ον ΐΓρ€0Γρντφον Καισαρι(α$ ΚαπΐΓαδοκ£αι& 
Εί9 του9 τιι/' θεοφόρονς πατίρας. 

36. "Τα νραχθίντα Ιν Νίκαια τταρα της συνόδου 
€πι καβαΛ.ρΙσ€ως *Αρ€ίον, €ν 0Γ9 η μερική διι;γΐ7σΐ9 του 
βίον τον μεγάλον βασιΧ,ίως Κωνσταντίνου," 

37• 'Ιωάννον τοδ ΧρνσΌστ^|ΐον Λόγο9 ΤΓ€ρι ΰπο^ον^9 
κοα του μη ττικρώς κλαχειν τονς τελευτώντας, 

38. Τοδ αντοΟ Ε 19 την ΤΙεντηκοστην, 

"Αρχ. Μΰγάλα ά-γατητοί καΐ ταρά ΧΟΎον. 

39• Τοδ αντο{) 'Εγκω/Αΐον €ΐ9 τους άγ. πάντας. 

ΤΑ. (κοΧοβ.) τηί καρδίαί τηί ^ιμ€τέρα% καΐ καθάτίρ 
οΐ τά$ οΙκία$ τάί έαυτων... 

1324. 5^• Χαρ^• 0«^λ. ΧνΠ. 
Μαξ^ρον τοΟ ΙΙιλοίΓοννησΧον 'Ο/αλιαι (Κυριακοδρο- 

μιον) Ιν τη καθωμιλημενη. 

*ΑΐΓΟ τηί ιγ' ό^αλ. σελ. 2. *Έί'γράφη €τΙ ίτου$ ,ζρμο,' 
μηνΐ *ΙουΧΙψ δ€κάτ'υ ( = 1633). 

1325. 57• Χα/>^. φύΧ. XV. 
Μΐ7ναΓον Μάρτ. — Αύγ. 

θίοΰ τό δωρον καΐ τόνοί Μαρτυρίου του άμονάχου» 

1326. 58. Χαρτ. φύΧ. XVI. 
Βιΐοι και μαρτύρια αγίων ^εκεμβρίον ιε — \α, 
Β€θΰ τό δωρον καΐ ΔαίΊ^λ ττόνοί. Ό τταρών Μίτα- 

φραστη$ €Ύράφ€ΐ διό. συνδρομής καΐ εξόδου ταρά 
του όσιωτάτου καΐ λογιωτάτου άγιου Ύ^ροντοί κυροΰ 
ΤαβρίηΧ καΐ φιΧοβίβΧου...€Ύράφ€ΐ δέ €ΐ9 τόν καιρόν 
του τανοσιωτάτου τατρόί καΐ καθηγουμένου κυρ 
Συμ€ων ώί καΐ άλλων τολλων βιβΧΙων €1$ την αύτ^ν 
μονην την του Σίμονοί Π4τραν, 

1327. 59• Χα/>^• 0«^λ. XVI. (Γίλ. 2. 
'Ιωάννον το^ ΧρνοΌστ^ρον ^Ύττομνημα €19 'Ιωάννον 

*0/Λΐλ, α' — μ^. 

Ή θ€ΐα α0τΐ7 καΐ Ιίρά βΙβΧοί υπάρχει ιττ^^ια τηί 
σ€βασμίαί καΐ δίσττοτικηί μονηί Σίμωνο$ Ώέτρα$' ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ 2ΙΜ0ΠΕΤΡΑ2 121 Έ^ράφη δ^ χαρίΆντωνίου ΐ€ρομονάχον βία συνδρομηί 
καΐ ίξόδου του νανοσιωτάτου καΐ α.'γίου προηγουμένου 
κυροΰ Γρηγορίου ΐ€ρομον6.χου...ζρμβ' ( = 1634). 

1328. 6θ. Χαρτ. φύ\. XVI. 

ΔβιροΟέον Λόγοι (ακ^φαΧοι) 

άίΓΟ β* **Π€ρ2 τατίυ^οφροσύι^ηί" μέχρι ιθ' ** Πρόί του% έν 
/ΛοναχΓτηρίφ (τιστάτα; καΐ μαθητάί." 

θ€θΰ το δώρον καΐ ΑανιηΧ 6 Ύράψαί. 

1329. 6 1. Χαρτ. φύΧ. ΧνΠΙ. 
Ι1ραζ€ΐζ των * Αποστόλων Ιν τη κσΒωμιΧΎΐμ.€ν(ΐ. 

1330. 62. Χαρτ. 4. XVII. 
** Σννα^άριον τώΐ' ά•ίΓανταγ6θ€ν τη% οίκονμενη^ αγίων " 

%€1ΓΤ. — Φ€βρ, 

ΒιβΧίον 'ΐηί σ€βασμία$ καΐ ΐ€ρα$ μονη$ τηί του 
Σίμωνοί Ίτέτρα,ί τη$ έν τφ άγΐψ του "Αθω δρα δίακ€ΐ- 
μένηί Ύραφέν έν τψ σ€μνοτάτφ ^^συχαστηρίί^ του 
θ€στ€σίου τατροί ^μων Βασιλβ^ου του μ€'γά\ου τφ 
τζ ΪΙαρτοκρατορικ^ σ€βασμίφ μονζ διακαμένφ ΰτ€ρ• 
θ€ν τοΟ \€Ύομένου "Αδου, Ι33Ι• ^3• 

Ι. "Χυναζάριον τον όλον ένιαντον, 
2. Τ€τρα€υάγγ€λον. Βομβ. 4. ΧΤν. Έι» τΑ€4• 

Γόρυ μέν ^€ύξαί καΐ ύτοκΧίραί κάρα,ν 
χ€ίρα$ έκτ€ΐνα$ τρόί τάί θ€ΐα$ τ€τράδα$ 
έκχ€τΧ'ήρωκα τ^ρ θ€69δοτον δέΧτον 
έν ίτ€ί ,ζΤωκθ' Ινδ, € ( = 1321). 

3• Μι;νολόγιον των €ναγγ€λίων. 

4• Απόστολοι των Ιιτισημων Κυριακών και Ιορτων, 

133^• 64. Χορτ. 4. XIV. 

Ι. Ιωάννου ιχΗ) Σχολοίτηκοΰ Κλι/ια^ 

^(«τά τη$ Προθ€ωρίαί, τίνακοί. Βίου *Ιωόννου του τη$ 
Κλί/χαχοϊ καΐ του τρδί τδν ΤίοιμένΛ λόγοι/. 

2. " 2χόλια τ^9 παρούσης βίβλου,** 

"Αρχ. *Αν€ίδ€ον το θ€Ϊον έΐΓ€ίτ€ρ καΐ άσχημάτιστον 
άν€ίδ€ον καΐ η πρωτόκτιστοί ΰΧη μήχω διαμορφω- 
θ€ίσα χαρά θεοΰ μηδέ κδσμον άττοΧαβοϋσα τον πρέ- 
ποντα. 

Τά σχδΧια άποηΧουνται έκ σΧ^ βραχέων κ^φαΧαίξον, ων τό 
σλ^^ Χ€ΐραγωΎθύ$ τούί ά'γ'γέΧουί Χέ-γα οΟ» €Ϊδ§ν 6 
*1ακωβ έν τη ΚΧίμακι αναβαίνοντας καΐ καταβαί• 
νονταί. 

♦ΐ333• 65. Χορτ. 8. XV. 

Ι . " Διοννσ-£ον |ΐοναχοΰ γνωστικά κ€ψαλαια 
τριάκοντα πέντε περί διαφοράς των θείων ΰμνων, ** 
2. Μτ|τροψάνον9 *Εζηγησίς. 

3• " ίϊροΧχτγιον συν Θ€ω των ύμνων και €υ^αι 

μ€τά τροπαρίων €ΐ$ το "ίταΧτήριον• (ΙσΙ δέ πόνημα θηκαρα 

Ιλοναχοδ." 

Εμπεριέχονται αΐ εικόνες ΒασιΧείου, Χρυσοστόμου, Γρι/γο- 

ρίου καΐ Θεοδώρου του ηλιασμένου. 

Η. 4• "Του αντου Ενχαι συλλ€;(^€ΐσαι από της θ^ίας 
γραφής, τά πλ€ίστα δ€ από τον άγιον Έφραίμ.'' 

5. Τ€τρα€ν(£γγ€λον. 

6. Ψίίλτϊ/ριον. 

1334• 66. Χαρτ. 8. XIV. 

Ι. 'Ιωάννον τοΟ Σχολαοττνκο^) Κλί/ΑΟ^ (άκ€φαλος). 
2. Τοΰ αντοΟ *0 €19 Ποιμ,ένα λόγος, 

1335• 6;. Τίεργ, 8. XIV. 

Ι. \όγος (ακέφαλος), 

"Αρχ.,.,τηί άΧιευτικης ποιησόμενον έκοινώνει μέν 
ουν της τέχνης 6 ιταΓί τφ πατρί, ΤΑ. όμοΰ τέ τους 
μετέχοντας εύπορωτέρους ποιών καΐ δαψιΧέστερος 
έαυτου μαλλοΐ' -γενόμενος χάριτι καΐ φιΧανθρωπί^ του 
κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου μεθ* ου τφ πατρΙ &μα τφ 
ά^Ιφ πνεύματι δόξα κράτος τι^ιή καΐ προςκύνησις νΟν 
καΐ άεΐ.,.άμήν, 

2. 'ΐΜάννον τοΰ ΔαμαοΓκηνο{) *Ε}γκω^ιον €19 τον Χρν- 
σόστομον. 

3• Βασ^λ^^ον τοΟ |Μγάλον Εί9 το ρτγτον τον Λονκα 
Κα^€λώ μου τάς άποθηκας. 

4. Ιωάννου τοΟ ΧρνοΓθ<Γτ6|ΐου Εΐ9 τό μη πλησίάζ€ΐν 
β^ατροις. 

5* Τ^ηγ^ο^Ιοη» ΝύσσΊΤ|« Εί9 την αγίαν Τριοίδα και τον 
*Αβραάμ. 

6. Ί»άννον ΕνχαΐτΜν Έγκω^ιον €19 τον9 τρ€Ϊ9 ΐ€ράρ' 
χας, 

7. *Ιωάννον τοΰ ΧρνσΌστ6|λον ΕΪ9 τον Φαρισαιον και 
τόν Τ€λωνην. 

8. Βασιλι^ν τοΰ ιιιγάλου Εί9 τό Πρ09€χ€ σ€αντφ. 

9. Το{) αντοΰ Π€ρι €υχαριστίας. 

ΙΟ. Το{) αντοΰ Π€ρι ν77στ€Ϊα9. 
"Αρχ. ΙΙαρακαΧεΐτε φησίν ιερείς τόν Χαόν, 

11. Τοΰ αντοΰ Ιΐ€ρι νι;στ€ίία9. 

"Αρχ. ΣαΧπίσατε έν νεομηνίφ σάλιτίγγι. 

12. "Λόγθ9 €19 τι; ν πρωτην, ^€υτ€ραν και τρίτην 
€υρ€σιν της τίμιας κ€φαλης του ΤΙροΒρόμου," 

"Αρχ. ΙΙάλιν 'ημΐν ό θεός έφέστηκε. 

13. " Αιηγησις ^αν/ϋΐαση; π€ρι τον γ€νομ€νου 
θαύβίατος έν Βηρυτφ παρά της άΎίας εΙκόνος Χρίστου τοΰ 

θεοΰ ^ιμυών καΧ περί νηστείας καΐ έΧεημοσύνης," 

14* Γρτρ^£ον τοΟ Κνιτρ£ον Εΐ9 τόν αγ. Γ€<ϋργιον. 

15. θ€θ8«ρον τοΰ Στον8£του *Έγκωμιον €ΐς την γ€ν• 
νησιν του ΤΙροΒρόμου. 

1 6. 'Ιωάννον τον ΧρνοΓθ<Γτ6|λον Εΐ9 τον9 αγ. άποστό- 
λον9 Π€τρον και Παΰλον. 

17. *Αν8ρ4ον Κρήτης Εί9 την άποτομην τον Προ- 
δρόμου (κολοβ.), 

1336. 68. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Β1Ό9 και ^αν/ιατα άγιον ΈπιψανιΌν 
έν τη καθωμιΧημένη {άκέφαΧος, κοΧοβός). 

16 122 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1337• ^9- Χβρτ• 8• XVII• 

Ι. ΌμιΧίαι παραίν€τυ(αι καΧ κατι/χι/τικαι μη 
βραχύταται καΧ ά^ώνυμοί χ\ήν τίνων Ιωάννου τοβ Χρυσο- 
στόμου {άκέφάΚ.), 

2. (*Αν€ΤΓΐγραφον) ϊΐ€ρ\ των ιβ' άρθρων της πίστ€ως 
έν τ5 καθωμιλημέντι, "Αρχ. Πρώτον τρ4χ€ΐ τφ άΧψ 
θινφ Χριστιανψ χιστ€ύ€ΐν καΐ 6μο\θ'γ€ίν τά ιβ' άρθρα 
τηί χίστ€ωί. 

133^• 7^. Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. ΆίΓθ<ΓΤθλο€υ£ίγγ€λα των \β^ ίβΒομΛ^ν, 
2. Ενχολόγίον (ακ€φαΧον). 
3• Ακολουθία του άγιου ^\αίου. 

1339• 7Ι• Χα/^. 8. χνπΐ. 

'ΟμιΧίαί, λόγοι και Ιγκωμ,ια 

έν τζ καθωβίίΚημέντ^. Προτάσσβται τρόλογοϊ τον Ιερο- 
μόναχου Διονυσίου τοΟ Ικ Σιατ(στη9. 

1340. 72. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Μαξίμ^ιυ του ΠιλοΐΓοννΐ)σ(ου 'Ο^ιλιαι 

(V τ^ καθωμιλημέντί, 

θβοΰ το δωρον καΐ Σωφρονίου ξΐσμα ^^ρΧζ"^ (=1628). 

Ι34Ι• 73• Χαρτ. 8. XVII. 

Μαξ£|λου του Π<λοΐΓοννησ(ου 'Ο^ιλάιι 

έν τ^ καθωμίΧημέντι, 

1342. 74• Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. Β<&σΛι£ου του (Μγάλου Λ(>γο9 ^ιστολιμ,αΐος π€ρι 
συμφωνίας. 

2. Του αΰτου Έκ των *Ερωτησ€ων κ€φάλαί.α, 

3. 'Ιωάννου του Χρυσοστόμ^ιυ Π€ρι του δ€Γν δο^ά- 
{€ΐν τον Θ€(>ν. 

4• Β<&σΛι(ου του |λτγάλου Έκ του Π€ρι πίστ€ως 
λογού. 

5. 'Ι»άννου του Χρυσοστόμ^ιυ Έκ της *Έ»ρμην€(Λς των 
Ιπιστολων. 

6. Γρηγορ(ου Θ€σσαλονιιη79 του Παλα)ΐΛ "Λόγος 
[τΓ€ρι] πιστ€ω9.*' 

7. 'Ιωάννου του Χρυσοστό|Μ>υ Έκ της *Έιρμην€ίας των 
Ώ.ράζ€ων και της ττρος Κορινθίους βί ΙττιχττοΧης, 

8. Βασ-ιλ•£ου του ρτγάλου Έκ του λόγου του 7Γ€ρι 
βατΓτίσματος, 

9* *Ι«άννου "του Χρυσοστ6|ΐου Έκ τΐ7^ *Ερμην€ίας των 
ΙΙράζ€ων 7Γ€ρι τους καταφρονουντας των άγ. Γραφών." 
ΙΟ. ΒθΜΓΛι(ου του |Μγάλου Έκ των Έρΐϋπ^σιων. 

1 1. Του αΰτου Έκ των Ηθικών. 

12. Των άγιων *ΑΐΓ0€Γτόλων κανών νη\ 

13. Ίνάννου του Χρυσο€ΓΓΟ|ΐου Έκ του λόγου *Οτι 
€πικινδυνον και τοις λεγουσι και τοις άκουουσι το προς 
χάριν &ημηγορ€ΐν, 

1 4. Βασιλι(ου του |Μγάλου Έκ τών ^ρωτησ€ων *Οτι 
φοβ^ρον το κρίμα τω προ€στώτι. 15. 'Ιβ»άννου του Χρυσοστ6|ΐου Έκ της 'Έρμην€ίας 
τών ^τΓίστολών ΌττοΓον χρη €?ν(ΐι τον διδάσκαλον. 

1 6. ΒθΜΓΐλι(ου του (ΐτγάλου Έκ τών *Ερωτΐ7σ€ων Ποτα- 
πον φρόνημα όφ€ίλ€ΐ €\€ΐν 6 πρθ€σΎως. 

17* 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου Έκ της *Έρμην€ίας 
του κατά 'Ιωάνη/ν €υαγγ€λιου Π€ρι &3<ισκάλων. 

1 8. Βασιλι(ου του ι&εγάλου Έκ τών *Ερωη;σ€ων. 

19. 'Ιωάννου του Χρυσοστ6|ΐου Κ,€φ, Ικ των λόγων 
Π€ρι ΐ€ρωσυν779. 

2 ο. Του αΰτου Έκ της Έρμην€ίας της προς Γαλατάς 
^ΐΓίστολ^ς. 

21. ^Οιτως δ€Γ γίν^σθαχ τάς χειροτονίας 

έκ των άγ. Ευαγγιλ^ων, των Άνοστάλων, Βασίλι(ου καΐ 
Χρυσοστ6μΌυ καΐ έγκύκΧίΟί έτίοτοΧη Γινναδίου καΐ Ταρασ^ου 
των τατριαρχών, 

22. Ιωάννου του Χρυσοστΰ|ΐου Έκ της 'Έρμηνείας 

της νρός Τίτον €ΐΓΐστολΐ75. 

23* *'Έκ του χρονικού Γιωργ(ου [του *Α|Μΐρτωλου] 
ίΓ€ρι Μωσ€ως και 'Ηλ€ΐν* 

"Αρχ. Που ουν €ίσΙν οΐ ενάρετοι τοιμένεί. ΤΑ.ΈλίΟί 
γαρ καΐ όργη ταρ* αι/τφ καΐ έττΐ άμαρτω\ούί κατά- 
ΐΓαι;σ€ΐ ό Θυμ6ί αύτοΰ, 

24* 'Ιωάννου του Χρυσοστ6|Μ>υ Έκ της *Έρμην€ίας 
της ττρός *Έφ€σίους έπιατολης. 

2 ζ. Του αΰτου Ηθικόν €κ της αυτ^ς *Έρμην€ίας Π€ρι 
κ€νοδο^ια9. 

20. Του αΰτου Ηθικόν Ικ της αυπ75 'Έρμην€ίας Κατά 
σχισ/ιχιτικών. 

1343• 75• Χαρτ. 8. χνίΠ. 

1. Λόγος (ακέφαλος) 

"Αρχ.. ..συνήθεια έτεκράτησεν άδεΧφοΙ άταρχειεΐί 
εΙ$ ώΧων τον κόσμον. 

2. Κυρίλλου Άλ4αν8ρι£α« Λόγος πώς ^ζ€ρχ€Γαι η 
ψυχή έκ του σώματος» 

3• "Έκ τών λόγων του Χρυσοστ6|ΐου ΙΙαραιν€σις τι 
να κάμνη πάσα Χριστιανός να σωθη." 

4• ** Λόγος &€ρος διδασκαλικός Ικ τών του Χρυσο- 
στόμου €ρανισ^€ΐς Π€ρι μετανοίας και €(ομολογησ€ως,** 
ζ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εις τον μυάταΜχν βίον, 
6. 'Εφραλμ του Σύρου Έκ του λόγου Εις τον μάταιον 
βίον, 

η, "Ό/χιλ€ΐα ωραιωτάτη π€ρι της ^€ΐας κοινωνίας." 
"Αρχ. ΙΙερΙ της θείαί κοινωνίαί των αχράντων μυστη- 
ρίων βούΧομαι νά όμιΧήσω, 

8. Αναστασίου του Σιναίτου Εις τους κ€κοιμημ€νους. 

9• Μαρτυριον του αγίου Κλημ€ντος. 

ΙΟ. Πραγ/ιατ€ΐα π€ρι γης^ φυσικών φαινομένων και 
ουρανίων σωμάτων, 

"Αρχ. Τό τήί Ύη$ σχήμα οϋτε τρί-γονον 4στΙν οΰτε 
τετρά'γωνον οΰτε μακρίν οϋτε τρό^ΎνΧον άλλα στρογ- 
^υΧόμηκον ήγουν τρογγνΧόμακρον, ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μ0ΝΗ2 2ΙΜΟΠΕΤΡΑ2 123 II•" Αίηγησι,^ ωφ€λημος 7Γ€ρ\ τη^ ττανσέτττου ΐ€ρας 
€ΐκόνος " της 6>€θτόκον. 

"λμχ. Πάντα τά Ικιταλαι καΐ τρο τολλων έτων. 
1 2. " Π€ρι Τίνος ΙπΊσκάπου ασιτητον γ€γονωΓος " 
καΐ άλλαι διηγήσία έκ του Γβροντυςοδ. 
Τά ΙΠΓ* άρ. 1 — 10 ίΐ' τί καθωμιΧημέντο^ 

1344• 7^• Χ«/»^• β. XVII. 

Ίββάννον τον Δα|ΐασΊα[νον Είς το γ€ν€σ4ον τ^ Θ€θτο'- 
κου, λ' τ^ καθωμιΧημάτυ. 

"Αρχ. ΔβΟτβ τάΐ'τα τά Ι^νι;. Ίέ\, (κοΚοβίη^) έάν 
έτιστρέψωμ^ρ €ΐ$ αυτόν καΐ μ€τανο'ήσωμ€ν μ€τά κα- 
θαραίί... 

Ίο τίρικάΧυμμα του κωδικοί έκ δύο ψύλλων (Π6/>γ. 4) άιτό 
ΊΛηναίου μττά φωνών. 

1345• 77• Χαρτ. 8. XVII. ΧνΠΙ. 

Ι. Ακολουθία τον μακρόν άγιασμον (XVII). 

2. * Ιωάννου τον Χρνσοσ^|ΐον Εις την τταραβολην 

του τΧουσίου καΐ Λαζάρου, έν τζ καθωμιΧημέν^ (ΧνΠ). 

3• "Ίβ»&ννικ(ον ΐ€ρομονάχον Μαρκονρα Κ€ρκνραιον 
διδασκ£ίλου φιλοσόφου Π€ρΙ μ€Τ€ωρων " (XVIII). 

φ " Πιναί π€ρΐ€χον τονς βίσνς των αγίων " (XVIII). 

Έν τΑβί* Έτ€λ€ίώ^ΐ7 τό ταρον 4ν μηνΐ Α€Κ€μβρίου 
€ΐί τάϊ δώδΐκα ^μέρα Τρίτη ταρά ^λυφουρΎοΰ τ€χνί• 
του ΒίνιαμΙν του Τανοχορίτου Ιτ€ί τ<^ σοτιρίφ 1788. 

1346• 78• Χα/>ι•• 8 μικρ. XVII. 

Ι. "Δαμασκηνοί) αρχΐ€ρ€ως τον Στον8(τον Λόγο9 
π€(^ φράσ€ΐ €ίς την Δικαλογον του Μωϋσ€ω9.'' 

2. "*Εκστασ49 και Βί,ηγησκ φοβ€ρα και τΓαρά&οζος 
και ττάνν ωφέλιμος" 

3• " Βίος του οσίου πατρός ημών *Αλ€$ίου ανθρωπον 
τον Θ€ου." 

4. " ΌτΓτασάι Κοσμά μοναχον και ωφ€λι/χος." 

5• " Βίος και πολιτ€ΐα άγιου 'Β,€νοφώντος.** 

6. "'Ι«άννον τον Χαλκηδόνο9 (κωδ. ΧαλκηΒών) 'Ο/αι- 
λιαι Ικαστης Κυριακές του όλου ^ιαυτοΰ.'^ 

υβρίζεται μόνον μία. "Αρχ. Ή β/ί τον Τελώνων καί 
τόν ΦαρισαΓον ταρα/3ολι^. 

7- "Βιος και 7Γθλιτ€ΐα Μακάριου του Αιγυπτίου." 

8. " Π€ρι του φιλοχρίστον Ιουλίου και του υίου 
αυτού Φιλο^€ου." 

9• " ΒιΌς και πολιτ€ΐα της όσιας μητρός ημών Εΰ- 
Ίτρα^ίας, 

μεταφρασθεί ϊ ίΐί την κοιν^ -γΧωτταν ταρά 'Ιγνατίον του έν 
Ιΐρομονάχοα ελαχίστου. " 

Τά ύτ* άρ. 1, 2, 5, θ, 9 ^ν τ^ καθωμιΧημένχι, 

1347• 79• Χαρτ. 16. χνπ. 

Ι. Βιθ9 και τΓθλιΤ€ΐα Φιλάρετου του Ιλεημονος. 
*Εν τΛει δι* ερυθρών "γραμμάτων Ζαχαρίας ίερομόναχοϊ. 
2. " ΒιΌς 'Ιωα'ννου 'Αλ€ίιΌυ τον Ιλο^μονος^ μ€τα- 
φρασθ€ΐς €ΐς την κοινην γλώτταν." 3• ΒιΌ« και 7Γθλιτ€ΐα άγ. Άλ€ίιΌυ του ανθρωπον τον 
Θ€θυ. 

4. " Π€ρι αρχΐ€ρ€ων βίβλίον πρώτον.^* 

"Αρχ. Πρώτοί άρχΐ€ρ€ύ$ καΐ /^ασιλεύϊ είναι 6 κύριοί 

^ΐμων ΊηοΌΟ; Χριστό;. 

αββα 

5. "Διι^γι/σις ωφέλιμος του άγιου Μακάριου του 

Α» ' >» 

ιγυπτιου. 

6. ΒιΌς και πολιτεία 'Β,€νοφώντος τον σνγκλητίκον. 

7• Βίος και πολιΤ€ία της όσιας Εύπρα^ίας. 

8. Μαρτύρων της αγίας Αικατερίνης. 
Πάντα τλιτν του ύτ* άρ, Β έν τβ καβωβαλημέν^. 

1348• 8θ. Χαρτ. 16. XVII. 

Ί€Μίννον τον Δα|ΜΜΓκηνον Έκδοσΐ9 ακριβής της όρθο- 
δο^ου πίστεως. 

Κε0. ρδ', ων α "Οτι άκατάλι^ττον τό θείον, — ρδ' Περί 
αναστάσεων. Προτάσσεται Δονάτον τοΰ Β€ρον{Ιη τρόλογο; 
Προ; τούί φιΚίΧΧηναν. 

1349• 8ΐ• Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Γεροντικόν (αχεφαλον). 
*Έγράφη τω ταρω δια χειροί εμού Αιονισίου Ιερο 
διακόνου Πάτρα κιΧέου Ζακίνθοί 1705 μηνίνόί Μαρ• 
τ/οι/. 

Ι350• 8^• Βομ/3. φύ\. ΧΠΙ. 

Ι . " *'^ρχη <^ν ®€ψ *Οκτωτηχος περιέχων στιχηρα 
καθίσματα μετά καΐ των ταρακΧητικων κανόνων ^ άλλα δη καΐ 
των άναστασΙμων." 

2. " ^τιχηρα τον ϊτιχι/ραριου.^' 

3. Μι/ναιον και των δώδεκα ^ι;νών. 

4. 2τιχΥ7ρά του Τριωδίου. 

5. Τριωδιον {κολοβόν). 

Τά Ίτρωτα τροιτάρια έν τοΐί ύπ* άρ. 1, 2, 3 καΐ τά στιχηρά 
του 4 μετά σημαδοφώνων. Τό δεύτερον ήμισυ του ύτ^ άρ. 3 
σελ. 2. *Εν άρχί του κωδικοί επτά φύλλα (Περγ. XIII) τερι- 
έχοντα άκοΧουθίαί^ έν αΐί ίν τροτάριον μετά σημαδοφώνων. 

Ι35Ι• 83• Χα/>^• 4• XVIII. σελ. 2. {φ. 3, τφ). 

" Βιβλίον καΧονμ€νον μίγας βηκαραν 

έν (} -περιέχονται ού μόνον οΐ τροτγραφέντεί καΐ τυτωθέντεί 
ΰμνοι ΤΎ^ ^ωαρχικηί Τριάδοι ταρά του έν βίακαρίφ τη λι^^ει... 
ΆγαιΚον μοναχοί) τον Κρι^τόϊ, άλλα ιτλειστα/ τε καΐ Αλλάχ 
εύχαΙ.,.Προίέτι δέ τεριέχει καΐ το κοσ/ιοχαρμόσυνον θεοτοκάριον 
όΧόκΧηρον μετά του ψυχοσωτηρίου "^αΧτηρΙου καΐ του μεγάλοι; 
κανόνοί καΐ άΧΧων τινών ψυχοσώστων κανόνων.. .^'Κγράφη δέ 
ταρ* έμοΰ τατεινοδ Αωροθέου τάχα καΐ Ιερομόναχου τόύτίκΧην 
ΚούβΧη έκ νήσου Χίου έκ τηί τεριβοήτου καΐ βασιΧικτρ μονη$ 
ΣΙμωνοί Πέτραί, τηί κατά τό "Αγιον "Οροί του "λθω κειμένηί, 
Έν ^ει σωτηρίφ ^αψκδ' κατά μήνα Νο^μ^ριον.'* (=1724.) 

1352• 84• Χαρτ. 4. XV. σελ. 2. 

Ι. Εΰαγγέλιον (άκεφαΧον). 
2. Μι;νολόγιον των €ΰαγγ€λίων {κολοβόν). 

1353• ^5- ^<^Γ' 4. XV. σελ. 2. 

Μι/ναΤον Αεκεμβρ. — Φεβρ. 
Τινά τροτάρια μετά σημαδοφώνων. 

16—2 124 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1354• 86. Χαρτ. 4. XVI. σΛ. 2. 

Ι. Μΐ/ναΤον 2€7ΓΤ. — Νθ€^^ρ. κατ* 4κλογην. 

Έν τΛει* *Ηλ(ά{ ό ΏίΧωτονήσιοί κλΙ ται;τι;ν τί^ν 
βΙβΧον έν ΆνβρίαΐΌντόλει ί^ραψα. *Ετουϊ ^^/χγ' μ-'Ί^Ι 
'ΜαρτΙφ ΐ€ ( = 1535). 

2. Ακολουθία των ώρων τΐ7^ τταραμ^νης των Φώτων, 

1355• ^7- Χαρτ. 4. XV. σβλ. 2. 

Τριφδιον (ακ€φ€ΐλον, κολοβόν). 

135^. 88. Χαρτ. 4. XIV. 

Ι. Ώ.€ντηκοστάρίον {ακ€φαΧον). 

2. 'ΐΜαννον το{) ΧρνσΌστ6|ΐον £Ϊ9 τα %€ραφ€ίμ 
(σ€λ. 2). 

^357• 89. Χαρτ. 4. XV. σελ. 2. 

Ύρν^Βιον (κολοβόν). 

1358• 9°• Χα/^• 4• XVI σελ. 2 (Α» Μ^ρβι). 

Τριφ&ον. 

^359• 91 • Χαρ^• 4• Χτν. 

Τριφδιον {κολοβόν), 

1360. 9-2- Χαρτ. 4. XV. σ€λ. 2. 

Μι/ναιον Νο€^^ρ• — ^*Ιαν. 

Ι361. 93• Χαρτ. 4. XVI. σίλ. 2. 

ΜηνοΛΟν Μαρτίου {κολοβόν), 

1362. 94• Χβρτ. 4. XVI. σβλ. 2. 

ΜηνοΛον ^Ιουλίου (κολοβόν), 

1363• 95• Χβ/>^. 4. ΧνΠ. σβλ. 2. 

ΜηνοΛον 'Ιακ. — Φ€βρ, (κολοβόν), 

1364. 9^. Χαρτ. 8. XVI. 

Μι/ι^ΐον Δ^€Κ€μβρίον. 

Έν τΑ(Γ θβοΟ τ^ δωρον καϊ Θεοφίλου τόροί,,.^'Άρ 

(τ€ί ,Ι^μη μ-ν^^ *Ιοι;λλ/φ ( = 1540). *Ερ άρχχ καΐ Α» τΑ€ΐ 

(ϋ^ά ^ ^Αλοΐ' (Περγ. XVI) ν€ρί4χ<» άτοσιτάσματα ΣυραξαρΙου. 

1365• 97• Χα/>τ. 8. XVII. 

Ι. 'Ακολον^αα 8€(ΠΓθταίών αορτών. 

2. Άκολουίια τη^ *Ακα$νστου, 

3. Μΐ/νολόγιοκ τον Ινιαντου, 

4. Άκολονβιαι άν€πίγραφοι. 

5• "Άκολουίάι τής ολι^ς ΙβΒομάΒος,** 

6. " Θιοτοκάι κατ* ^χον." 

Έν άρχί φύλΚορ (Πβργ. XIII. σβλ. 2) τΐρίέχορ τροπάρια. ♦1366. 98. 

Μι/ναΓον 'ί€ΊΓΤ€μβρίον α- 
Κοσμείται ύτό κομψού 4τιτΙτ\ον. Χαρτ. 8. XVI 
-κ. 1367. 99• Χαρτ. 8. XVI. 
Μι/ναΓον ^θ€μβρίου (άκ€φαλον). 

*ΈλΡ τέλα' Ετ€\ίώθη τ6 χαρορ μηραΐον δια χηρόί 4μοΰ 
ΚομΡ€Ρθΰ ίρ η μιτι^λι^ΐ'ΐ^. 

1368. ΙΟΟ. Χαρτ. 8. XVI. 

'ίΑηνοΛον 'ί^θ€μβρίον. 

Έν τΑ€ΐ• Έτουϊ ,ξος*" 4ρ μηνΐ Άιτριλλίφ θ"^ ( = 1568). 
θΐοΰ το δωρορ καΐ Ίω^λ τοροϊ, 

1369• ΙΟΙ. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Μηναΐον Δ^€Κ€μβρίον α — ιθ'. 

1370• 102. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Μηναΐον Α€Κ€μβρίου κ — λα'. 
Τέ^ραττοί τ5 ο^ χαρί καΐ 6 άρ. 1369 (101). *Ερ τΛει* 
θ€θΰ τό δωρον κα,Ι "Νικηφόρου τόροί. 

Ι37Ι• 103- Χαρτ. 8. XVI. 

Μι/ναΤον 'Ιανουαρίον α — ιί*. 
Έν τέ\€ΐ' Χρίστου χάριτι καΐ χ€ΐρΙ "ΡαβουΧά μοραχοΰ. 

Έ^ράφη έττΐ (τουί ^ζΐ^α^ Ιρδικτιωνοί ια , τάχα καΙΙίρο- 
μονάχου ( = 1583). 

1372. Ι04. Χαρτ. 8. XVI. 

Μηναΐον *Ιανοναρίον ιλ — λα'. 

*Ερ τΑ€ι* *Έτ6λ£(ώ^ΐ7 το ταρόν μηναΐον διά χαροί 

νάρ* €μοΰ του άμαρτοΧοΰ 'Ϋαβουλά Ιίρομονάχου του 

ίκ ΎρίκάΧΧου, Έτουί ,^-^α*• ( = 1588). Ό δέ έμτρψ 

σμ6ί τ^ί μον^^^ τηί του Σίμονοί ΤΙέτραί γέγοΡίν ,ζτ6^ 
Α€Κ€μβρΙω ια' ώρα ^ τηί νυκτόί ( = 1580). ΊΆ'γράφη 
δ^ έν τΊ αΰτ^ μονζ δτ€ρ καΐ κτήμα αύτη$ ύτάρχ€ΐ... 
"Ιδ. καΐ άρ. 1371 (103). 

1373• 105. Χα/ττ. 8. XVI. 

Μηναΐον Μαρτίου. 
*Ερ τίΧ€ΐ'...έ'γράφη δέ διά χαροί έμοΰ τοΰ αμαρτω- 
λού Κυρίλλου μονάχου έν ίτ€ΐ ,^'^^Γ' μηρΐ *ΙαννουαρΙφ... 
( = 1588). 

1374• Ιθ6. Χαρτ, 8. XVI. 

ΜηναΛον Φ€βρουαρίον (άκ€φαλον), 
*Ερ τΑβί'.,.τ^ δέ έρΎον άμαρτωΧοΰ Νείλου. 

1375• 107. Χαρτ. 16. XVI. 

Μι/ι^ιον * Απριλίου, 

1376• ιο8. Χαρτ. 8. XVI. 

Μηναΐον Μαίου, 

1377• ΐθ9• Χαρτ. 8. XV. 

Ι. Ακολουθία (αχ€ψαλος). 
Σφ^οτται μόνορ τρία τροτάρια, του τ(Χου$. 

2, ** Τοΰ μ€ταφραστου κυρου Σν^^Λν του λογοβντον 
'ίίαρτύριορ τοΰ ά-γίου καΐ ένδοξου μ€γιΧομάρτυρο$ Γ€ορτγίου." 

3. Μι/ναιον Μα^ον. 

Έ» τΑε*• Ί4ρμα €ΪΧηφ€ν ^^ ταροΰσα βίβΧοί δια χ€ΐρόί 
4μοΰ ΣοφΙαί έΎράφψ θυ'/ατρόί 7* μν^ Ύίκου τοΰ ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μ0ΝΗ2 ΣΙΜΟΠΕΤΡΑΣ 125 Κοντοιωάννου Μα^ον ι'. τολλοΟ κόχον καΐ μόχθου, 
Ινδικτιώνοί τ^ τρίχούσηί τρίτηί, έξακαχίλιοστοΰ καΐ 
4βδομιστοΰ ^τουϊ έννακοσιοστοΰ καϊ ^βδόμον 6η 64 
€ΐμι άμαθήί τ€ καΐ ^υν^^ οΐ τ^ν βίβλον ταύτηρ άΐ'αγι- 
νώσκοντα (μοΐΎ€ συ'γΎνωτ€ δίά, τον Κύριον οΰν€κα 
των αναρίθμητων σφαλμάτων. ( = 1469; 1470;) 

1378• ΙΙθ• Χα/)τ. 8. XVI. 

Μηναΐον ΊουνιΌν. 

*'Άν τΑβι* Τό ταρ6ν μηναΐον έ'γρ&φη διά χ€ΐρ6$ έμοΰ 
Κυρίλλου μοναχούς έν ίτ€ΐ ^ζί,η' μηνΐ Α€Κ€βρίφ ι^ 
( = 1589)... ΚαΖ κατωτέρω τ^ αύτζ χ«ρί* Τό αυτό (τοί 
^έ^ονα καΐ κοινοβιάτηί έν αύτφ τφ μοναστηρίφ, 
Ύράφων άμισθί. 

1379• III• Χαρτ. 8. XVI. 

Μηναΐον *Ιονλιου. 

1380. 112. Χαρτ. 8. Χνυ. 

Μηναΐον Ιουλίου. 
Έκ τίλα' Τό ταρόν μηναΐον 4'γράφη διά χ€ΐρ6ί ίμου 
'Ταφαηλ ΐ€ρομονάχου έν έτ€ΐ ^^ριθ',,.μηνΐ ΆτριλΙψ 
κ€ ( = 1611). 

Ι381. 113. Χαρτ. 8. XVI. 

*Ακολονθίαι διάφορων αγίων (κολοβ,), 
*Έν άρχ§ καΐ έν τέλα άρά ίν φύΧλον (Πβργ. ΧΠ), ιτβιτολλι;- 
μένα μέν έτΙ του χ€ρίκαλύμμΛΤ0ί, τ^ρίέχοντα δέ μέροί εκκλη- 
σιαστικού λότγου, 

1382. ΙΙφ Χαρτ. 8. XVI. 

ΜηνοΛον Αύγουστου 4€' — λα'. 
Έν τΑει- 

ΙΙόνοί Κυρίλλου, κτίσμα 0' ι^ βίβλοί ιτ^λβι 
μονηί ΣΙμωνοί τη% έν "Αθψ τφ 6ρ€ΐ, 
Ετοι/ί ^Ι^Ι,η' μηνΐ ΊουλλΙφ *' (=1590). 

1383• ΙΙ5• Χαρτ. 8. XVI. 

Ώρολογιον. 

1384. Ιΐ6. Χαρτ. 4. ΧΤν. 

Τριωδιον (ακ€φαλον^ κολοβόν). 

Τινά των τροπαρίων μετά σημαδοφώνων, 'Εν άρχ^ μετά τά 
τρωτά χαρτ» φΰΚλα 16 φΰΚΚα (Πβργ. XIV), έν οΐί ΐ^ συνέχεια 
του Τριφδίου. 

1385. 1 1 7. 

Χαρτ. 8 μέγ. XVI, σελ. 2 (τό τλ€Ϊστον), 

Ι. ^αΧτηρίον του Δαυίδ. 

2. Ό#τπιίϊ;χος. 

3• * Ακάθιστος νμνος, 

4• Τά ζ Ιωθίνά ευαγγέλια. 

ζ, * Ακολουθία των μ,εθεορτίων των Βεαττοτικων 
€ορτών. 

6. 2τίχοι €ΐκοσι κοα δυο €ΐ9 Μιχαι/λ τον Βθ€)3όδαν 

(XVIII. αίών.). 

"Αρχ. 

Αοΰκα καΐ τρωτομάστωρα τάσηί ΤρανσιλβανΙαί 

"Άιχα^ιλ βθ€β6δα δέ, αύθ€ντ Ούνγκροβλαχίαί» ΤΑ. 

*Εκέρδ€σα χαντδτοινην δόξαν εΐί τδν αΙώνα 
καΐ φήμην την άθάνατον δια τον καλοΰί αγώνα. 
7• Τέσσαρες οΐ έξης στίχοι (καταλογ. XVIII αιών.). 
Χίο; άνηρ ούκ αγαθοί λ^7^^ ^ χαριμία 
(να$ τον άλο στ^ν λολιά μιάνουν 6λοι μία 
καΐ μοναχοί το μαρτυρούν καϊ όλονων δίδουν νόσιν' 
άν οίδεί τράσινω άλο'γων καΐ Χιότι μ€ τ^ιν 'γνώσιν, 

8. Μηναΐον των ιβί μηνών μετά τριωδίου και ττεντη^ 
κοστοφίον, 

9• " Μι/νολάγιον των ιβ^ μηνών.** 

ΙΟ. Καν()ν€9 τιν€9. 

1 1 . Πινακ€9 του πασχαλίου δυο. 

Τά ύτ' άρ. 4 — 7 έχΐ χαρεντ€θ€ΐμένω» έν τφ /ϋ€τα|ι) φύλλων 
(Χαρτ. XVI καϊ ΧνίΠ. σΑ. 1). 'Εν άρχζ 5 φύλλα χαρεντε- 
^€(/ϋΐό'α (Χαρτ. XVI. σελ, 1) χ€ριέχοντα τ^ *ΑχολουθίαΜ τηί 
μνήμψ χάντων των άτ' αΐωνοί Κ€Κθΐμημένων Χριστιανών. Έν 
άρχ^ καΐ έν τέλει άνά έν φύλλον (Πβργ. ΧΙΠ. σελ, 2) χεριέχοντα 
μέροί χίνακοί των Πράξεων των άγ. * Αποστόλων. 

1386. 1 1 8. Χαρτ. 8. XV. 
Τριφδιον (ακ€φαλον). 

'Βι» τΑει* Έτβλιώ^ι; τό χαρών τριώδιον.,.έχΐ ίτουί 
κόσμου ^ζ''^κβ* Ινδικτιωνοί ι. Χειρ του Ύράψαντοί 
Στεφάνου Ιερέωί. ( = 1414;) 

1387. ΙΙ9• Χαρτ. 8. ΧνΠ. 
Τριωδιον αρχ. άττο γ' Κνριακης νηστειών, 

1388. 120. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Τριφδιον. 

♦1389. 121. Χαρτ. 8. ΧΤν. 

Ι. Διονυσίου μ^ναχοΟ 7Γ€νη7Κοντά9 Ιάμβων, 

2. Μτ|τροφάνου< ^Ερμηνεία εις ευχάς Θι^καρα. 

3• βηκαρα Π€ν^ιχαι ευχαί (κολοβ,). 

4. 'Εφραλρ. τοΟ Σύρου Αογος ττερί της δευτέρας παρου- 
σίας (κολοβός). 

Κοσμεΐταιι ύχο είκ&νων των τριών Ιεραρχών καΐ Θεοδώρου τοΟ 
χροητγιασμένου. — ^Τό ύχ* άρ, 4 XVII αΐώνοί, 

1390. 122. Χαρτ. 8. XVI. 

ΤρΜρδιον (άκεφαλον, κολοβόν). 

Ι39Ι• 123- Χαρτ. 8. XVI. 

Π€νη7κοστ(χριον (ακ€φαλον). 

1392. 124. Χαρτ. 8. XVII. 

Π εντηκοστάρίΛΨ. 

1393• 1*5• Χαρτ.. 8. XVI. 

Π€ντΐ7Κοσταριον. 
'Βν τΑβι- "Βτονί ,ζοδ' Ινδικτιώνοί θ' ( = 1566). 

1394• 126. Χαρτ. 8. XVII. 

Υϊαρακλητικη {τ^χος α — δ*). 

1395• "7• Χαρτ. 8. XVII. 

ΪΙαρακλητιχη (ήχος πλαγ. α' — δ*). 126 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕ2 1396• 128. Χα/ΧΓ. 8. XVI. 

ΊΙαρακλψΊκη {ακίφαλος, κολοβή). 1397• "9. Χαρτ. 8 XVI. Ι. Παρακλι/ηιη; (άκίφαΧος), *Ηχο9 α — γ\ και ι; 
ίσΊΓ€ρα του ^αββατον ττλαγ. α'. 

'Εΐ' τΑβι* Έ7Ρ<^Φ^ Χ^^Ρ^ ΚυρΙ\\ου μονάχου άμισθΐ 
(ν€Κ€Ρ ψυχικηί σωτηρίαί. *Εν (τα ^ί'^ €'...( = 1587). 

2. Έιωθινά ΙζαποσΎ€ΐΧάρια 

καΐ τά «τατ* ^χοΐ' φωτα'γιτγίκά τη$ *Οκτω•ήχου. 

1398• Ι30• ^αμτ' 8. XVI. 

Παρακλτ/τικι; (ΐ7χο? πλάγ. α' — 8'). 

Έν τ^λε*• ^^Ύράψη χασα "ίί^Οκτώηχοί οΐον καΐ τά διίο 
βίβΧΙα ιταρ' ^^ιοΟ Κυρίλλου μοι^αχοΟ άμισθΐ (ν€Κ€¥ 
ψυχικηί σωτηρίαί έν (τα ^ί'46'...( = 1587). "Ιδ. καΐ κώδ. 
άρ. 1397 (129). 1399• 131 Χαρτ. 8. XVII, Μηναΐον του όλου Ινιαυτου κατ έκλογην, 
*Ακέφα\ον καΐ κοΧοβάν. 

1400. 132. Χαρτ, 8. XIV. 

Μηναΐον των ιβ' μηνών κατ Ικλογην, 

*Ακέφα\ον καΐ κοΚοβ&ν, 

Ι40Ι. 133- Χορτ. 8. XVI. 

Μτ^ναΓον Αύγ. α — ιδ* καΐ %€πτ, κβί — λ'. 

1402. 134. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

"Ακολουθία τη^ δλης ίβΒομάΒοζ" (Παρακλι/τυα; 
αν€υ τηζ *Οκτωηχου). 

Έμ τΑβΓ Γραφ€ύί τβΐΊχρόϊ μόλα η\θ€¥ €ίί τέΧοί 
*Αρσ4νιθί το Βνομα τάχα καΐ Ιίρέωί, Έν έτι τηί έν- 
σάρκου €ΐκοΡθμία$ αχΙ,€' μηνΐ Μα^ω κί^ ( = 1695) η τιμί 
αύτοΰ 'γρόσια 8. 

1403• 1 35• Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ακολουθία τη^ μ€γάλης ΙβΒομά^ος, 
*Εν τέΧα' Ή ταρονσα άγια καΐ μ€'/άΧη έβδομάί 
(Ύράφη χ€ίρΙ καΐ τόνω ΚνρΙΧΧον μονάχου... ^ζρι^ 

μηνΐ Άτριλλίω €"> ( = 1609). 

1404. 136. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. Ύυπίκον της ΙκκλΊμηαστικης ακολουθίας. 
Έν τέΧ€ί' θ€θΰ τό δώρον καΐ *Ιω^λ ΐΓΟ»Όί...Έ»' (τη 
^ί^ο^ Ιν^ίκτίώνοί ια Μαρτίου η^ ( = 1568). 

2. Πιν€ΐ^ των νασχαλίων. 

3. Ώίναζ των άποστολοιυαγγίλων του Τριωδίου. 
4• Λόγος {άν€πίγραφος). 

"Αρχ. [Τ]ά? ^μέραί των ίορτων φυΧάσσ€Τ€ άδ€ΧφοΙ. 

5• Λόγος (άν€νίγραφος). 

"Αρχ. Ει οΖν ημ€Ϊ$ άδΐΧφοΙ τούί τψ Χρίστου τιμίψ 
αϊ ματ ι. 1405• 1 37• Χα/>τ. 8. XVI. 

Ι. "ΤυτΓΐιων της ^κκλησια^στίκης ακολουθίας της ^ν 

*ΐ€ροσολύμοί.ς αγίας Λαύρας του οσίου και θ€θφόρου 

πατρός ημών ίάββα." 

Έν τΑει* 'Έτ€ΐ τ6 άτΓο τηί Χρίστου '/€ννήσ€ωί χιλέ- 
οστώ Τ€ντακοσιοστφ σαρακωστφ θ' μηνο% *ΈίουΧΧΙω 
λα' ( = 1649). 

2. Κανόν€9 τιν€ς και 7Γρος€υχαί, 

3. 'ΑΐΓολυσ€ΐ9 των Β€(ηΓοηκων Ιορτών. 

4. £ύ;(αιτιν€9. 

'Εν άρχζ καΐ έν τΑβι άνά• (ν φύΧΧον (Πϋργ• ΧΠ) ΐΓ€ριέχοντα 
τροτάρια (κ τινοί άκοΧουθΙαί. 

Ι4θ6. 138. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. ΤυτΓίκον της Ικκλησιαστικης ακολουθίας (ακ€- 
ψαλον). 

2. ΤΙίνακ€ς των ίβ^ομά&ων του όλου χρόνου, 
των ήχων καΐ ίωθινών^ των τασχαΧίων^ του μηνοΧογίου και 
του σ€Χηνοδρομίου {κοΧοβ.) μ€τίί έρμ绀ΐω» έν τΑΰΐ. 

♦1407. 1 39• Χαρτ. φύΧ. Χνπ. 

Ι. Ψαλτϊ/ριον. 

2. '* Δ€ΐ γινοίσκιιν ονως 6φ€ίλ€ΐ στίχολογ€ΐσθαΛ το 
Ψαλτηριον κα9 όλον τον €νιαυτον." 

3. " 2τιχοι €19 τον ί€Ϊον Δα)9ιδ *' {Ιαμβοι καταλο- 
γάδι/ν). 

4* *ν^νοι τριαδικοί. 

Κοσμείται ύτό έτιτΙτΧου καΐ άκομψων αρχικών γραμμάτων, 
Τό Ίταρον καΐ Ιερόν καΐ σωτηριώδεί ΨαΧτήριον έγράφη 
ύτ6 χ€ΐρ6$ έμοΰ Αεοντίου Ιερομόναχου αναξίου καΐ 
άμαρτωΧοΰ έτΙ Ιτοϊ τό σωτήριον χιΧιοστψ έξακο- 
σι»στφ ένενηκοστψ δεύτερω ( = 1692)...ΐΓαΙ τό άφιε- 
ρώννω εΙ$ την Ιεράν καΐ βασιΧικ^ν μονην του ΣΙμωνοί 
Π^τρα, ητι$ νέα ΒηθΧεέμ έτονομά^εται διά ψυχικην 
μου σωτηρίαν. 

•ΐ4θ8. Ι40. Χαρτ. 4. XVII. 

Ψαλτι;ριον. 
Κοσμείται υτό ^ιτέτλον καΐ άρχικοΟ Ύράμματοί. '£κ 
τΑ«' Τό ταρον "ίταΧτήριον έγράφη διά χειρ6$ Αουκα 
ΟύΎκροβΧαχεία$ του ΚυτρΙου καΐ έτεΧειώθη ταρ* 
έμοΰ Ιακώβου άρχιερέωί καΐ έμοΰ δντω$ αύτφ μάθη• 
του εύαριθμήτφ κατά ,^ρμ^' ( = 1686). 1409• Ι4ΐ• Ψαλτι;ριον. Χαρτ. 8. XVI. Ι4ΙΟ. 142. Χαρτ. 8. XVII. 

Ψίίλτι/ριον (άκ€φαλον, κολοβόν). Ι4ΙΙ. Ι43• 
Ι. Ψαλτι/ριον. 
2. *Υ^νοι τριαδικοί. Χαρτ. 8. ΧνΐΙ Βομβ. 8 μέ-γ. XIV. Ι4Ι2. 144. 
Έύαγγ€λιον (ακ€φ€ΐλον). 
ΙΙέντε φι^λλα νερί τό τέΧοί έκ τερτγαμηνηί (XIV αΙών.). ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ 2ΙΜΟΠΕΤΡΑ2 127 1413• ΐ45• '^^Ρ^' ®• ^^• 

Ι. Δι/λωσις ίιαΚαμβάνονσα την των €ναγγ€λιων τοΟ 

€νιαυτον άνάγνωσιν. 
2. Ύ€τρα€υάγγ€λον. 
3• Μι^νολάγιον των €υαγγ€λίων. 
Έ-γράφη ίτΐ (τουί ,Μ"* ί»'δ• «ί*^ ( = 1571). 

Ι414• 146. Χα/ΧΓ. 8. XIV. 

Τ€τρ€ΐ€υαγγ€λον (ακ€φαλον, κολοβόν). 

1415• 1 47• ΒοΜ/3. 8. XIV. 

Τ€τρα€υαγγ€λον. 

Ι4ΐ6. 148. Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. Ιωάννου τον ΧρνσΌστ^μ^ιν Λ€ΐτονργια. 

2. *Αποστολθ€υαγγ€λα τι}^ δλτ/ς ΙβίομάΒος, 

3. Άκολον^ία τον μχκρον άγιασ/Μ>ΰ. 

4. Εύχι; ^ΤΓΐ του ^ι,ίλλοντος μ€ταλαβ€ίν, 

5• ΆΐΓοστολθ€υάγγ€λα €19 διαφόρους άγιους. 

6. Άκολουίια του μεγάλου Έσττιρινοΰ. 

7. Γ•ωργ(ον Νικο|ΐΐ|δ€£α$ Είς τα Εισόδια. 
"Α/ϊχ. Καλάϊ ή/χίν ύτοθέσ^ων άρχάί, 

8. Του αντον Εις τα Εισόδια. 

"Αρχ. Αί τωρ Θ^Ιων χα¥'η'γύρ€ων έΧΧάμψαί, 

9• Γφ|ΐανοΟ ΚωνστανηνοννόλίΜΐ Εις τα Εισοδκι. . 

ΙΟ. Ταρα4Γ(ον Ε[αινσταη%νονΐΓ6λ««9 Εις τα Εισο&α. 

141 7 • 1 49• Χαρ^• 8• XVII. 

Πρ€ΐ^αποστολος (ακ€φαλος, κολοβός). 

Ι4ΐ8. 150. Χαρτ. 8. XVI. 

Απόστολος (ακ€φαλθζ^ κολοβός), 

Ι419• 15 1 • Χαρτ. 8. XVI. 

Πρα^ποστολος (ακέφαλος, κολοβός). 

1420. 152. χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Άναγνωσ/χατα προφψών {ακ€φ, κολοβ.). 

Ι42Ι. 1 53• Χ<ψΓ, 8. XVII. 

βηκαρα«• 
Προτάσσονται άττοσνάσματα θιογνώοτον, * Ανασταο'ίου τοΟ 
Σιναΐτου, αγίου ΜάξΙ^αυ, **Μτ|τροφ<ίνουι |ΐοναχο{) "Εξήγησα 
Χ€ρ1 του θηκαρόί" Διονυσίου τοβ Άριοιταγίτου, 'Ιουστίνου 
τοΰ φιλοσόφου. 

1422.^ 154. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Κανον€ς διάφοροι €ίς την &€οτόκον. 

1423. 1 55• Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. Κανον€ς διάφοροι €ίς την θ€θτόκον, 

2. Οι κύκλοι του ηλίου, 

ΠροτάσσΓται σνν€σταχωμένον (ντιητον ΣυνταΎμάτιον ιγ€- 
ριέχορ Τ€ καΐ €ύχά$ Ικ€τηρίου$ €ΐί τον κύρίον ημών 
*1ησοΰν Χριστόν καΐ €ΐ$ τ^ν ύτίραΎίαν θ€θτ6κον 
συ\\€χθέν μ^ν έκ διαφόρων βιβλίων, τα ΐΓλ€?στα 
3έ άτΓΟ του ά-^ίου *ΈφραΙμ κτ\, 'Ενΐτίησιν (τη άτό Χρίστου ^αχλί'. Παρά *1ωάνν}ί*Αντωνίφ τψ ΊουΧιανψ. 
(Αβίτβι ταρά Βρ€τφ.) 

1424. 156. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 
Ι. Ακολουθία Μο8€στου *ΐ€ροσολυ^ων. 

2 . Κανον€ς των δ€αΓΐΓθτικών και θ€θμητορικών ίορτων. 
•*1795." 

1425. 1 57• Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Έιυχολόγιον, 

Τοΰτο τό €ύχο\6Ύΐον έΎράφη ιταρ* 4μοϋ Παι^λον 
ά\\οιητροΰ καΐ άφΐ€ρώθη €ΐί τήν μον^ν του κυρίου 
ήμών'ίησου Χρίστου τζ ίτικ€κ\ημέν}ί Σιμωνοί ΪΙέτρι/. 
κτλ. 

1426. 158. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. (σ. 380). 

θηκαρας. 

1427• 1 59• Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ευχαι του Λυχνικοΰ. 

Το τίρικάΧυμμα έκ φύλλου (Πβργ. XII) ^κκλι^σιαστικοΟ 
τ€ρΐ€χομένου. *Εν τξ σταχώσα έτιστολαί τίνα ανάξιοι \άγ>υ. 

1428. ΐ6θ. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 
Ι. *Ακολου^ια της όλης ίβ^ομΑ^ος, 

"1649." 

2. '* Πασχάλιον αιώνων. '' 

3• " 5€λι/νοδρό^ιον ΐΓαντοτ€ΐνον." 

4- " Έκ του κατά Αουκαν άγιου Ευαγγιλίου." 

"Αρχ. Έΐ' ταΐί ήμέραΐί έκείναΐί άναστασα Μαριάμ. 

5• ** οι κύκλοι του ηλίου." 

6. " Δι<χλ€^ις 7Γ€ρι ττώς αριθμούνται τα ονόματα των 
ιβ μηνών ως οί Ά^ναΓοι ο/ιολογουσιν." 

7• ^νχη Ιπ\ μ€ταληψ^ι. 

8. " *ΑΐΓΟδ€ΐ^ις ΟΤΙ ο Χρίστος 

€ΐ% τον δ€ΐτνον τ6ν μυστικόν μ^ άρτον ίνξυμον 4ταρ4δωκ€ν 
των άτΓοστόλων τό μυστήριον του τιμίου του σώματοί καΧ €ΪΧ€ν 
λάβ€Τ€, φάΎΈΤί, συγγραφ€ΐ$ ταρά του σοφωτάτου Κυρίλλου 
πατριάρχου 'Αλιξανδριίας καΧ συμμαθητοΰ του κυρ Ίάαξίμου 
τολλά σοφώτατα." 

Έν τί καθωμιΚημέν^. 

9- Κυρίλλου Άλ4ανδρ€ίας 3ιγιλλιον προς τους Ιν 
Τυργοβύση^ όρθο^ζους, 

"Αρχ. Ού μικρά τι$ Ι^άΧη τήν ταΧαιάν κιβωτόν 
ίκ€ίνην κατέ\αβ€ν, δτ€ σφοδρώ$ κΧυδονιξομένη καΐ 
κυβ€ρνουμένη 4τΙ των υδάτων έφ4ρ€το, των κατάρα- 
κτων διά ταραχώρησιν θ€ίαν ^α-γδαίου^ ύ€τούί κατά- 
Τ€μχ6ντων καΐ οΐον άιτειλούντων καΐ τοΐί έν τ-ξ κι- 
βωτφ. 

Μόνον τό τροοίμιον έν τξ άρχαίφ 'γΧώσστυ. 

1429. ΐ6ΐ. Χαρτ. 8. XVII. 
Ι. " Εύχαι κατανυκτικαι κτλ." 

2. βηκαρα*. 

3- "Εις τον τίμιον Πρόδρο/Αον οι (= οίκοι) κδ* ττοίημα 
του ιο)ρ *ΑρρΑτά.'' 

4. " Νικηφόρου . . . Κβ»νσταντίνον ιι^λιω^ 

Στο/χι τ€ρ2 διαίτης, €ΐί τόν τρωτον τοΟ 'λ^ίου "Ορουί κΰρι 
Ιωαννίκιον..." {καταΧογάδην). 128 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 5. *' Π€ρΙ αγαθών ζωδίων καΐ πονηρών και μ,^σαίων^^ 

6. " Π€ρι τον 7Γ0Τ€ δ€Γ στρατ€υ€ΐν κατ* Ιγθρων,^^ 

7• " Π€ρΙ των ιβ" ζωδίων.** 

Ιΐ€ρίκα\ύντ€ται. β(ά φύΧΚον (Ιΐ€ρτγ, ΧΠΙ) ν€ρίέχοιηο% μον• 
σ(Κΐ7ΐ' ^ΐΓίτλησιαστι/η^. 

1430. 102. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

*Α.κο\ονθία τον αγίου έλοΛον. 

Ι43Ι. 163. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. Έ,νχη €19 τον μ€λλοντα μ€ταλαβ€Ϊν, 
2. 'Ιββάννον τον Χρυ<Γοστ6μΌν Λ€ΐτονργια. 
Το η^ΐέσυ τοΟ 7Γ€ ρίκαΧύμματοί τ€ρίβά\\€ί φι/λλον (ΙΙ(/>γ. ΧΗ. 
σβλ. 2) τ€ρΐ€χομένου 4κκ\η<ηασηκοΰ. 

1432. 164. 

Ι. Ν€κρωσί^ο9 οίκολον^ια. 

2. Κανόν€9 €19 κοιμηθ€νταζ, 

3• Έτ€ροι κανόν€9 ν€κρωσιμοί. 

4• Ακολουθία τον €{οδΐ(ΐστικοΰ τώκ /Αονα;(ών. 

1433• 165. 

Ι. Κανών ν€κρωσιμθζ, 

2, ΊοΝ&ννον τον Χρνσοστ^μ^η» Λ€ΐτουργια. 

3• "Εν;(αΙ σνγ;(ωρ7;τικαΙ €19 πάσαν <ιραν και άφο- 
ρισμον €ΐ9 Τ€Λ'€ώτα.*' 

Το ΐΓ€ρ(.κά\υμμα (ΙΐΓ0Τ6λ«Γται έκ φΰ)^ων (Χ(ψΓ. XVI) ΐΓ€ρι• 
€χ^των Σηχηρά, 

♦ΐ434• 1 66. Χα/>τ. 4. XVII. 

Αι τρ€Ϊ9 Αιιτονργιαι. 

*Η ταροΰσα δέΧτοί ίγράψη διά. χ€ΐρ6ί καμοΰ του 
αμαρτωλού καΐ αναξίου τάχα καΐ ΐ€ρομονάχου Ζαχα• 
ρίου του έξ ^Ιωαννίνων έκ κώμηί Αο^έτξ'η..'Ετ€\€ΐώθη 
4ν τ^ μ€Ύά\Ύΐ Βλαχία €ΐί τό μ€τ6χίον του Μβτβώροι; 
τό 6νομαζ6μ€νον ΤβΧγοθα χλησίον ΤροΎοβύστψ 4ν 

έτ€ΐ ,ί-ρνα*• ( = 1643). 

Κοσμείται ύχο έτίτίτλων καΐ αρχικών γραμμάτων αναξίων 
Χύτγου, 

♦ΐ435• 1^7• Χαρτ. 4. XVII. 

Ι. Αί τρ€ί9 Α€ΐτουργίαι, 

2. Τ(ΐίί€ΐ9 τιν€9 ^κκλι;σιαστικα£ 

3- Ευχι; σνγχωρητίκη, 

Πρό τψ €ύχί}ί, χρυσοίί γράμμασιν* Ή ταροΟσα θ€ία 
\€ίτουρΎΐα ίγράφη διά. χαροί ίμου ^Ιακώβου ΐ€ρο• 
μονάχου καΐ έτ€δ6θη τφ τανΐ€ρωτάτφ μητροτο\ίτ'\^ 
Ούγκροβλαχίαί κυρίψ ΓρηγορΙφ κατά...^ έν μηνΐ Αύ' 

γούστφ κ€' ημέρφ γ'^• Ί*• ««* 1^08 (140). 

Κοσμείται ύτό των εΙκόνων του Χρυσοστόμου καΧ του Τρη- 
Ύορίου^ ίΤΓίτίτΧων καΙ αρχικών γραμμάτων, Αί έτιγραφαΧ 
χρυσ<Ηί Ύράμμασιν. 

1436• 1 68. Χαρτ. 8. XVII, 

Αί τρ€Γ9 Λ€ΐτουργιαι. 

1437• 169. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Αί τρ€Γ9 Α€ίΤθνργίαι. 1438• 170. Χαρτ. 8. XVII. 

Ί€Μίιπτον τοΟ Χρνσοστ6|ΐον Α€ΐτουργάι. 

Έτ6λ€(ώ^ΐ7 ^^ ταροΰσα δέΧτοί τηί ίβραί λβιτονργίαι 
βιά χ€ΐρ6ί 4μοΰ έΧαχίστου Ιερομόναχου Μητροφάνουί 
^ξρκν ίνδ^ V μηνΐ Αυγούστου (=1620). 

1439• 17 1• Χαρτ, 8. χνπ. 

Ι. 'ΐωάγνον τοΟ ΧρνσΌαΓτ6|ΐον Λ€ΐτουρνΐα. 
2. ΒθΜΓΐλ€£ον τοΟ |Μγάλον Α€ΐτουρνία. 
3• ^νχή €19 τον ^€λλοντα μ,^ταλαβάν, 

Ι440. 172. Χαρτ. 8. XVII. 

Αί τρ€Γ9 Α€ΐτονργίαι (άκ€φ,). 

Ι44Ι. 1 73• Χαρτ. 8. XVII. 

Ι. 'ΐΜαιπτον τοΰ ΧρνοΌστ^|λον Α€ίτονργία. 
2. Βαο-ιλιίον τοΟ |Μγ(£λον Α€ΐτονργία, 
3• Έ,νχαί τιν€9. 

1442. 1 74• Χαρτ. 8. χνπ. 

'Ι«άννον τοΟ Χρνο^οοτήλον Α€ΐτουρνία. 

1443• 1 75• Χαρτ. 16. χνπ. 

Παρακλτ/τικι^ (ακ€φ<ιλθ9, κολοβή). 

1444• 176. Χαρτ. 16. χνπ. 

Ι. Διατα{ΐ9 της Α€ίτονργίας * Ιωάννου τον Χρυσο- 
στόμου. 

2, Όμοίως της των νρσηγιασμενων, 

3• " Αιτϊ;σΐ9 του €νχαιλαιον λ€γομ€νη ύνο του 8ια- 
κονου. 

4• " Τίίίΐ9 γινομένη όταν €ν8νουν τον αρχΐ€ρ€α." 
5• "Ενφΐ7^ι^ΐ9 €19 λ€4Τθυργάιν ττατριαρχών καΐ 
άρχί€ρ€ων," 

1445• 1 77• Χαρτ, 16. XV. 

ΤντΓΐκόν τ^9 ^κκλι^ιαστικ79 ακολουβια9 (ακ€φ.). 

1446• 17^. Χαρτ. 16. χνπ. 

Ι. Ακολου^ιαι €19 αγίους ανωνύμους. 
2. * Ακολουθία της όλης ίβ^μάΒος. 
Προτάσσεται ΨαΧτήριον ίντυτον, ου ΧεΙτει 6 τίτλο». 

1447• 1 79• Χαρτ. φύΧ. χνπ. 

θιοφίλον τοΟ Κορνδαλ^ (;) 

Φιλοσοφικι; 7Γραγ/χατ€ώι €19 τα )3ι^λια της φυσικής 
άκροάσ€ως τον Άριστοτ^λον* (α'κ€φαλθ9, κολοβή). 

1448• ΐ8θ. Χαρτ, 8. XIX. 

Ι. Κανον€9 γραμματικής και αριθμητικής. 
2, Πλοντάρχον Π€ρι τον ακον€ΐν. 
3• Κανον€9 εκκλησιαστικοί. 
4• Άρχαιαι €λλ. λ€^€ΐ9 μεθ^ ερμηνείας αυτών. 

5. Κανών τ^9 Χριστον γ€ννΐ7σ€ω9 *^ ποίημα του 
κυρίου Κοσ-ρΑ." 

6. Κανών ιαμβικός ποίημα 'Ιωάννον ροναχον. ΙΑ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜ0ΠΕΤΡΑ2 129 7• 'Ιωάννον του Χρνσοστ^μ^ιν Πιρι ΤΓροςενχτ}^. 
8. Του αΰτου Εις την παραβολην τον *Κσύτον. 
9* Βαο%λ€(ου τοΰ |Μγάλου Παραιν€σί9 ττρος τσν% νΙου%. 
ΙΟ. Του αΰτου ^Οτι ονκ Ιστιν αίτιος των κακών ο 

Θ€0$. 

1 1 . Τον αντον δνο Ό/Αίλιαι Εις το Πρός€χ€ σ€αντ(ρ. 

12. Γρηγορ(ου του βιολόγου Π€ρΙ [€ρο)σννΐ79. 
Ι3• *ΈικΧογη κ€φαλαίων τινών ^€θλογίκών. 
14• ^ννταγοΛ. 

ι ζ, 2ννταγ/ΐΛΤ4ον ομΛλογία'ζ Τ75 όρθοΒόζον πίστ€ως, 
Τά ύτ* άρ. 2 καί 7—12 ^ τ^ καθωμιΧηφΌ, Τά δ^ ύιτ' άρ. 
3 ιταί 5 /««τά διαστίχου ίξψ/•ήσ€ω$. 

1449• ΐ8ΐ. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Κιφαλαια Π€ρι ^7Γΐ^€λ€ΐα9, Π€ρΙ φυλακές, Π€ρι 
μνήμης Θ€ον, 7Γ€ρι δωροληψίας κτλ. 
2. Γριΐγορ(ου του βιολόγου Ύ€τράστιχα. 
*Αμαρ6τ€ρα μετά δίοστίχου έξψ/ήσΐωί. Χορτ. 8. XVII. 1450• ΐ82. 

Νο/Αοκοίνων €ν τβ καθωμΛ,ημίιηυ, 

Κίφ. τοη\ ων α "Περί τοΟ κριτοΟ τοΟ ρά «Ζιόι €/» νώη-αί 
συμταΰψ,'* τοη* "Πβρί τοΟ τώ» 'γράφ€ί τψ μαρτυρίων 6 ιιν€ΐ;- 
ματιχόϊ τοΟ μΙΚοντοί ΐ€ρωβηναι." — ^Ετβλβίώ^ι; '''^ ταρον 
{«ρόΐ' βίβΧίορ έν μηνΐ Μαρτίω ιη Ί^μέρα Σα/3/3άτφ του 
Ααί:άρου έτΙ ίτουί ,ξρχδ' ΙνίΙ^ ιδ* ( = 1676) διά χ,€ΐρ6$ 
κάμοΰ*Αβ€ρκΙου ΐ€ρομονάχου Ύυρνδβου ττι% Αάρισσαί, 

Ι45Ι• ι83• Χο'>Γ. 16. XVII. 

ΝομΌκάνων €ν τ^ καθωμιΧημάηιι, 

Κ€0. σ«7'» «ί' »' "Περί τνβνμαηκοΟ τώϊ κ(ίν«« χρβία ΐ'ά 
βΖΐΌ*," σκΥ ** Εύχ^ (τνγχωριηκη, όττοΰ θί\η να μετάλάβ^." 1452— 1507• 184—239• 

Χαρτ. 4—16. XIV— XIX. 
Μονσικτ/ €κκλι;σ&αστίκΐ7. 

1508. 240. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 
Ι. Γρΐ]γορ(ου του θιολάγου ϋονηματα (ακ€φ.). 

2. Συν•σ<ου Έπιστολαι τίν€9. 

3. Πλουτάρχου Π€ρΙ τταιϊδίΰν αγωγής, 

4. Βαο%λ<(ου του |Μγάλου (;) Λόγος (ακ€ψαλος). 

5. Αίοιββιτου μύθοι (κολοβ.), 
"Ατορτα μετά διαστίχου έξηγή<Τ€ωι. 

1509. 241. Χορτ. 8. ΧνίΠ. 
ΒικιτΚου Δα|Μ»8ου Ασγικη, 

Ι5ΙΟ. 242. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

** Φυσική ν€ρΐ7τατητίκη και ν€ωτ€ρική 
κ<Η»ί φράσίΐ συντ€βησα -παρά του σοφωτάτου κυρίου ΒικικΚου 
Δα|Μ»δοΟ Κ60αλ:ιν(^τ. Τόμοϊ δεύτεροί ν€ρίέχων τ^ν μχρίκ^ 
ψυσικψτ Τ6ρ2 των ά^^ων σωμάτίο». 'Εν ίτβι 1755." 

Έν τΑ€ΐ συν€σταχωμίνο¥ το (ντυτ<» ""Αν^ο» των χαρίτων, 
Έτννώθη έν 'Β€9€τίαα χαρά. Φραγγίσκφ των Ιουλιανών. ί' >» Ι5ΙΙ. 243- Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

Ι. Κανών €15 την Θ€θτο'κον. 
2. εκλογή τον Ψαλττ/ρίου €19 διαφόρους Ιορτάς. 

1512. 244• Χαρτ- 16. XVII. 

" * Ακόλουθοι της ίβΒομΛ^αρίας,*^ 

1513• 245• Π«/>Ύ• νίΠ— XIII. 

Φάκ€λο9 φύλλων αΊησπασμίνων καΐ άποκ€Κομμ€νων 
Ικ εφόρων κωΒίκων, π€ρΐ€χομίνου ίκκλησιαστικον. 
Έν τψ αύτφ φακέΧψ καΐ όλί^α φύΧΚα χαρτφα. / Η. 17 ΙΒ' ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ 1514• ΐ• Πβ^. φύ\. XI. 

Ιωάννου τοΟ Χρνσ*ο<Γτ6|&ον ΎπόμνημΛ €Ϊ9 τον Γυαγ- 

γ€λΜΓΠ7'' ΜατΛιΓον. 

Ό/[«λ. α' — μ€' , Τοότωρ ή μ£' σφξντοΛ μΙί¥θ¥ έν μέρα Μ 
τριω¥ φύΧλωρ (Χάρτ. XIV. σβλ. 2). ΤΑ. (κοΧοβ.γ καΐ τ^9 
ψνχην (δωκαν καΐτο αί^ια έξέχ^αν, σύ δέ ουδέ τα... 

Ι515• 2• Π€^. φύλ. XII. σ€λ. 2. 

ΈφραΙρ. τοΟ Σΰρου 'Ομ,ιλαιι και 7Γαραιν€σ€ΐ9. 

Προηίσσ€τα4 Βέογ τοΟ *Εφραίμ, Μ€τά δ^ τ^ δ€υτ4ραΜ 
αύτον ΌΑΜλί<ν ταρ€/ι^άλλτΓαι 'ΑναστβΜτίον τοΟ Σιναΐτον 
ΑΟ709 €ΐί την χαρ€ΐ$βασυ^ των νι;0Τ6ΐών. 

1516. 3• Π€^. 0ι5λ. ΧΠΓ. σ€λ. 2. 

Ευαγγ€λιον 

/αττά σημΛδοφώνΐύΡ^ ου τά χ ρωτά φύΧΚα ίκχ€σ6ντα άντι• 

κατίστάθησαν ύχ6 χαρτφων όλΐ'/φ μτταγβνβστ^ρων. Εστί δ^ 

Ύτγραμμένον δίά γραμμάτων ταχέων καΐ ύτ€ρμτγέθων^ ων τό 

κύριον σώμα (χα μηκοί μ, 0,05. 

♦1517• 4• Π€/>γ. φύλ, XI. σελ. 2. 

'Ιωάννον τοΰ Χρυσ-οστ^μΌν Όμ.ιλάιι €19 η^ν Γ€ν€σίν 
άτό τη$ λΓ' (άκ60.) μέχρι καΐ τψ ξδ' (κολοβ.). *Εν άρχ^καΐ 

τΑβι άνά τ/)ία φύλλα {Χαρτ, XV) •Κ€ρέχοντα μέρη "Μ-ηναίου. 

Κοσβΐ€Τταί έν άρχί έκαστης 6μιλΙα% ύτό έιητίτλου άιτλουστάτου 

έκ ιταχείαϊ Ύραμψ,ηί χρυσηί μ€τά φαί κυανψ καΐ έρυθραί, τρόί 

δέ καΐ ύτό αρχικών -γραμμάτων, 

Ι518. 5• Π«Ρ7. Φ«5λ. Χυΐ. σ€λ. 2. 

'Ιωίννου τοΰ ΧρνοΓθ<Γτ6|ΐον Λόγοι πανηγυρικοί (του €' 

τόμου) ριβ', 

Τά τρωτά καΧ τ€λ€ΐπ•α?α 0(^λλα ^ιτιτβσόντα άρτικατ€στάΘησαν 
ύτό ελλων {Χαρτ, XVII). 

Ι519• 6• Πε/>γ. 0($λ. XII. σελ. 2. 

Βιθ4 και μχφτύρία άγιων 'ί^0€μβρ(ου ιζ — λ'. 
Τά τρωτά καΐ τβλβϊ/ταΓα 0()λλα έκτ€σ6ντα άντικατ€στάθησαΜ 
ύτο άλλων (Χαρτ. XIV). 1520. 7• Πβργ. 4. ΧΙΠ. σελ. 2. 

ΒιΌι και μαρτύρια αγίων ^Οκτωβρίου ιβί {άκ€φ.) — κθ' 
(κολοβ,), 

Αιαβ€βρωμένοί τό τλ€Ϊστον ύτό μυών, Ιδίωί κατά τό δ€ύτ€ρον 
ήμισυ, 

Ι52Ι. 8. Π€ργ. 4. ΧΙΠ. σβλ. 2. 

ΒιΌι και μαρτυρία αγίων '^ηττ, — Δ€κ. κ, 

1522. 9• Πβργ. 4. XI. σελ. 2. 

'Ιωάννου τοΰ ΧρνσοστάμΌν Ό/ΐΑίλιαι €ΐ$ τι^ν Γ€ν€σιν 
α'—λζ. 

Πολλά φύλλα έκτ€σόντα άρτικατ€στάθησαν ύτό άλλων 
(Χαρτ. ΧνΠ). 

1523• ΙΟ. Περγ. 4. XI. σελ. 2. 

Πρα^ττοστολος (άκ€^αλο9 και κολοβός) 
άτό τηί Ϊ1αρασκ€υη9 τηί ^ ^βδομάδοί, μ€τά σημαδοφώνων. 

♦1524. II. ΙΙβργ. 4. IX. σελ. 2. 

Εΰαγγ€λιον 

η/νγραμμένον βιά -γραμμάτων τηί μ^γάλψ Ύραφης (υηοίαΐββ), 
ών τό σώμα έχ€ΐ μήκοί μ, 0,05. Κοσ/ιχειται ύτό έτιτίτλων καΐ 
αρχικών Ύραμμάτων Ιδιορρυθμιών^ έν οΓϊ ιτολλά Τ μακρόσχημα, 
Ε, οι; ττ)ν μέσην Ύραμμην άτοτελεΓ χβίρ ει/λογοΟσα. *1δώσχημΛ 
ΙδΙωί (ν Π καΐ ίν Β. Έν^ει καΐ φωνάί διά {ζωηρότατου κιννα• 
βάρ€ω$ γεη^ραμμέναί, 

1525• 12. Περγ. 4. XIII. 

Μΐ7ναΓον 'Χ€ΠΎ€μβρίου και ^Οκτωβρίου, 
θ€ου τό δώρον καΐ τόνοί θεοβοι/λον. 

1526. 13. Περγ. 4. ΧΙΠ. 

Παρακλι/τικτ) και *Α7Γοστολθ€υαγγ€λα €ί« ανωνύμους 
αγίους. ΙΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 131 1527. Ι4• Πί/>γ. 4. ΧΠ. σβλ. 2. 

" Τον &Ύ(ον Άνασταο^ον και Μρ^κν άγ(Μν 
ΑόγΜ ώφίΚημοι τρόί σωτηρίοΜ ψνχτϊί," *Εκ\<ιγη δι^ρημέρη 
€ΐί βιβΧΙα 7'» ων τ^ μΑνα έκ Κ€φ, μδ', τό δ^ β' έκ κίφ, μ' καΧ 
τ6 ύ' ίκ κ€φ, \θ'. *Έ» άρχί δύο φύλΚα {ΙΙίρτγ. XIV. σβλ. 2), 
τίριέχοττα βΐέροί *Ομι\ίαί. *Ερ δ^ τφ τρώτφ τούτωρ γ^ραιτται 
χ€ΐρί ν€ωΗρ^ " Μ Αΰΐσά ( = Μ Αισσα) βι«φάνον< {€ρο|Μ• 
νάχον," ίσωί κατ* άροφοράΜ τρόί τό τ€ρί€χ6μ€Ρ0¥ τ^ί έρ τφ 
κώδικί τ€μ€χομέψηί Εκλογή νατέρων, ητα 4στΙ νλονσία καΐ 
αξία Ιδίοί μΜ\έτη$. 

♦1528. 15- Πβ/χγ. 4. Χυΐ. 

Έναγγ€λ4,ον (κολοβόν). 
Κοσμείται ύνό έιητίτΧωρ καΧ αρχαίων γραμμάτων αναξίων 
\άγου. 

1529. ΐ6. Πβ^. 4. ΧΙΠ. σ€λ. 2. 

£ΰαγγ€λιον. 
Τά νρωτα καΙ τβλΐντοαα ^λλα έφθαρμένα^ κίά 5λο« δ^ 6 
κωδίξ ΧίΚϋφ'ημένοτ, 

1530• Ι7• Π€/>γ. 4. ΧΙΠ. σβλ. 2. 

Εΰαγγέλιον. 
Έγ]θ(£0^ τό ταρό^ Ει)α77^λ(ον όιά χβιρό» ^^ιοΟ Κωι»- 
σταντίνου ΐ€ρ4ωί τό Χρνσάφη καΐ €ΰχ€σθαί υμίν διά 
των ΐΓολλώΐ' μου σφαλμάτων, μηνΐ Α€Κ€μβρίφ Κ€ 
^ΐμέρ(1. €% Ιτου» ,Γ^μ' Ινδ. ίβ' ( = 1231). 

Ό κώδίξ \€\ωβημένο$ καΧ κατά το ήμισυ διαβ€βρωμ4νοί ύτ6 
μυών. Ι53Ι• ιδ. 

Τίαρακλητυαί (άκ€φαΧος). 
Καν&ν€9 &ν€υ των Κυριακών {τιχοί α' — δ*). Ιΐ€ργ. 4. XIV. 1532. 19. Τ€τρα€υάγγ€λον. Π€ρ7. 4. XIV. *Ι533• 20. Π€/»γ. Βμέγ. XIV. 

Τ€τρα€υαγγ€λον. 
Προτάσσονται 1. Κοσ|ΐα τοΟ Ίνδικοπλιϋστον Πβρί τηί 
ΚαιντΙί Αιαθήκψ, "Αρχ» Ίστέον 5τι τό κατά "Μ-ατθαΐον 
ΕύαΎ^έΧιον έβραίδι δια\4κτφ Ύραφέν. 2. 'Αμμβ*ν(ον 
ΈτΜΓΓολή ΐΓ€ρϊ τηί συμφωνίαί των Έ»ύαγγ€\ί4αν. 8. Καΐ'όΐ'Ο 
τ^ συμφωνίαί έν άτέχνοα άφιδωτοΐί κοσμήμασιν. Έν.τΑ«ι 
ΠίΐΌχβγ του ί\ου ίνιαυτοΰ. 

1534• 21. Π6/>γ. 8μ^. XIV. 

Παρακλι/τικι; 

άιτό του χΧαΎΐου α' ^ου, *Εν τίΚει* θΐοΰ τό δώρον καΐ 
Ίωάσαφ τόνοί, ^του% ^Γ^β' Ινδ, €* μηνϊ λύΎούστφ *' 
( = 1897), χ(ΐρΙ δ^ νΐωτέρφ' Κνήσθητι, Κύρΐ€, τ^ιν ψυχ^ν 
του δού\ου σου Μακαρίου άρχΐ€ησκ6χου θ€σσα\ονί• 
κηί καΐ των γονέων αύτοΰ Κωνσταντίνου καΐ Μακαρίαί 
μοναχηί, έξ ου καΐ ^ ναροΰσα βίβΧοί αΰτι; έτωΧήθη 
€ΐί τ^ν σ€βασμίςί μον^ του ΚαρακάΧου, 

Έν τέΧ€ΐ Μ φύΧΧων τροίθέτων (Χα/χτ. XVI) Έω^ϋ^ά καΐ 
ΚοΜάνα τιν^ί τ^ί Όκτω^ου. 1535 22. Π(^. 8. ΧΙΠ. Ι. Μι;να4θκ * Οκτωβρίου {ακίφαλαν). 2. 'Ιωάννον τοΰ Χρνσοστ6μΌν Λόγοι ην€9 
άκέφ. καΐ κοΧοβ, 4x1 φύΧΧων (Χαρτ. XIV), ότοια καΐ τά 
τϋΧΐυταΐα του ΊΛψαΙου. 

1536• 23- Πίρτ/, 8μέ•γ, ΧΠΙ. 

Ι. Δο^ασταριον (ακ€φ,) Νθ€^)3ρ. η — Αύγ. λα. 
2. Τριφ&ον. 
3* Ώ.€ντηκοστάριον. 
4• Θ€θτοκια. 
*Άχαντα μ«τά φωνών διαστίχων. 

*Ι537• 24. Πβ/χγ. 8μ^. ΧΠΙ. 

Γρΐ]7<^^ ΐ'<^ βιολόγου 01 ί^' άναγινωσκόμ€νοι 
λόγοι. 

*Εν άρχβ έκαστου Χότγου άνά^&α λόγρυ ^τίτιτλα ιταΐ ά/)χ(ΐτά 
Ύράμματα. *Εν φ, Ζ β €ΐκων τοΟ Τρττγορίου Χίαν έφθαρμένη. 

153^• 25- Π€Λγ. 8. ΧΙΠ. 

ΤντΓΐκόν (κολοβόν). 

1539• 26. Πβ/>7. 8. XIV. 

Άναγνωσματάριον (κολοβόν) 
ήτοι 'ΑνοΎνώσβίατα Προφητών €ΐί διαφόρουί έορτάί καΐ κατά 
την βίργάΧην Ί€σσαρακοστήν, ΑΙ έτιγραφαί ίίσι κυαναΖ, ούχΙ 
δ* ίρυθραΐ ώί συνήθωί, 

1-1540• 27. Π€ΐτγ. 8. ΧΙΠ. 

Εο/Φτολόγιον των ιβ^ μηνών 

ΤριφδΙου^ Π€τηίκοσταρίου καΙ ΠαρακΧψ-ικηί μιτά φωνών 
διαστίχων (κοΧοβ,), 

*Εν τφ κώδικι €ΰρψται διά τοδ κανόνοί κίχαρα^μέναι γραμμαΐ 
ού μόΐΌν όρι^ι^€(θΐ ώτ συνήθων, άΧΧά καΐ κάθετοι οΰτωί^ ώίτ€ 
διά τηί διχΧηί ταύτηί χαράξίωι σχημΛτίξοντοΛ μικρά τ€τρα'γω• 
νίδια χάρκν €ύχ€ρ€στ4ρα9, ώί φαίι^ίται, 4γγραφη% των μουσικών 
σημείων. 

Πολλά τίύΛ^ φύΧΧων του κωδικοί ίίσι ταΧΙμψηστα, *ΕστΙ 
δ* ή ύχοκαμ4νη Ύραφη του βίικροτγραμμάτου ^υθμου (ιηΐ'ηΐΜΰ.), 
φαίν€Τ9Α δ* άν€ρχομένη €ΐί τότ XI. αΐωνα^ 4ι δέ δΐ€ΰθυνσΐί αύτηί 
έστιν ά^τίθετοί τρόί τ^ τ^ ΰχ€ρκ€ΐμένηί γραφίμ. 'Λλλά τά 
έξίσμιένα γράμματα €ΐσιν οϋτωί αμυδρά καΐ ΛΧλίιη έφθαρμένα^ 
ώττ€ άχέβη μοι αδύνατοι η άνάγνωσίί ίν ο{{ΐβι^τοτ€ σβλίδι. 

Ι54Ι• 28. Π€Λγ. 8. ΧΠΙ. 

Μιρ'αΓον *0#ΓΓ. α — Φ€βρ. κη {ακίφ, κολοβ.), 

1542. 29- Π€ρ7. 8. Χ. 

Ι. 'Ιϋάννον τοΰ ΣχολασηκοΟ Κ\ίμα( /ϋκτα τον ττρος 
τον Ποι/Α€ΐΌ λόγον. 

2. Ίωάνναυ τοΟ τή« *Ροα9οΟ Έττιστολι;. 

Έι^ φ. 1 α όλίγι ΣχόΧια ναρασ€Χίδια. 'Εν τΑ€( τηί 
ΚΧίμακοί Ινδ. α' ,ζ'υξς" ( = 958). 

1543• 3θ• Πβ/χγ. 8. XI. 

'Λντν6χον μ«ναχο{) 'Ο/χιλιαι ρ\\ 

Ό κώδίξ &ρχ, άκ4φ. άτό τηί δ' {χ^ρί Ύα^ττριμαρ^ίαή 4κ των 
Χ4ξ€ων...τοΐί θ€δν δουΧ€ύ€ΐν έθ4Χουσιν• καΧόν 'γάρ 4στι 
τό χαν μ4τρον άριστον. Μετά τ^ άρχ^ν τηί β' **Π€ρΙ 
μ4θηί" Χ€ίχουσί φι^λλα άχοκ€Κομμ4να, Ι*^4χρι τ^ ιδ' "Πβρί 
χ€ρισχασμοΰ." Τό €ΐ$ τ^ ρλ' "Πβ/βΙ βασιΧ^ίαί" 4χ6μ€νον 
κ€φ, ** Π€ρΙ 4ξ^μοΧ€γήσ(ω9 " βχένίΐ κοΧοβόν, 

17—2 132 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ *Ι544• 3ΐ• Πβ/τν. 8. XIII. 

Τ6τρα€υαγγ€λον. 

Κοσμ€Ϊται ύτό άτεχνοτάτων €ΐκ6»(ι» τωτ Εύαγγ€\ιστωι^, 
'Εν άρχν εκάστου. Εύαγγίλιστοΰ κομψον ίχίτιτλον κόσμημα, 
μ€θ' δ χρυσή η δ\η σ€\1ί, λΐ έτΐ'γραφαϊ χρυσοί ώί καΧ οί 
ΤίΙΐ'ακ€$ των €ύαγγ€\ίων, 

1545• 32. Π€/>γ. 8. ΧΠΓ. 

Ι. Μηνολόγιον τον όλου Ινιαντου, 
2. ΆτΓολντικια και κοντάκια του ^νιαυτου. 
3• Τριώδιο ν. 
4• Ώεντηκοστάρίον μ,€τά ηνων ακολουθιών, 

^546. 33• Π€/>γ. Βμικρ. ΧΤΤΙ, 

Ιωάννου το{) ΣχολοΜτηκοΰ Κλι/ια^. 

^547- 34• Τΐ€ργ. Βμικρ. ΧΠΙ. 

Τ€τρα€υαγγ€λον. 
'Εν άρχ^ ιταΐ ^ν τΑβι ά»α τέσσαρα φΰΚΚα (Περγ. ΧΙΥ) 
Τ€ρι4χοντα Δο^αστιχά τάη^ Βαίνων μ«τά φωνών, 

1548• 35• Πβ/τγ. 16. XIV. 

Τ€τρα€ναγγ€λοΐ'. 

Προτάσσεται Συναξάριον τών €ύαγγ€\ίων, 

*Ι549• 36. Πβργ. 16. XIV. 

Τ€τρα€ν(£γγ€λον. 
Κοσμείται ύττο έξαιρέτωί άτέχνων εΙκόνων τών ΕίαγγεΧιστώ», 
"ΕτΓΓοι ΜηνόΧύτγιον τών εύαγγΟ^ων, 

*Ι550• 37. Π€ργ. 16. ΧΠΓ. 

Τ€τρα€υάγγ€λοκ. 

Κοσβίειται ύτό άτεχνοτάτων €ΐκ6νων τών '^ύαγγεΧιστώ», ών 
Χείιτει ^ τον ΊΛατθαίου, καΐ ύτό βάναυσων ίνιτΙτΧων έν άρχ^ 
έκαστου τών ευαγγελίων. 

Ι55Ι• 3^• Π€/0'. 16. ΧΠΙ. 

" *Α,ρχη συν Θ€φ της βίβλου τών Γιροντων ό λίγο- 

/ϋΐ€νος Παρ<ίδ€ΐσο9." 

*Έν άρχζ καΐ έν τέλει άνά (ν ψύΚΚον \ατα^ικ6ν {Περτγ, ΧΙΠ), 
περιέχοντα Αεξικόν φαρμακευτικών ύ\ών κατ* άΧφάβψ-ον καΐ 
Συντα'γάί Ιατρικοί• 

^55^• 39• Βο/ι^. φύΧ. XIV. σελ, 2. 

Γρΐ|^ρ(ον τοΟ βιολόγου Οι ι5^ άναγινωσκόμ,^νοι 
λόγοι, 

1553• 40• ΒθΑ4/3. 0ι;λ. XIV. σελ. 2. 

'ΙοΝ&ννον τοΟ ΧρνσΌστ6μΛ>ν ^ΎπομνημΛ €ΐ% τον €ναγγ€- 
λισττ;ν Ματβαιον (Ό/αλ, ^Γ' — ^'). 

1554• 41 • Βο/4^. 0ι5λ. XV. σίλ. 2. (σ. 970). 
Λόγοι πακι^γυρικοι €ΐς Πόρτας και κατηχητικοί, 

^555• 42. Χαρτ. ^λ. XIV. σβλ. 2. 

Ι. Βιθ9 άγιας (ακίφαλος), 

"λρχ,.,.ρησεν εΐνε ^άρ μη ^τιβΟΐ'αι τον ηΧιον συ 
δέ έκδέχΌ ίω$ &ν 6 ναί σου χρόνοί δύη ; ούκ οΤδαί είτεΐν άρκεΐ τη ^ΐμέρ^ ^| κακία; ΎέΧ. (ναθΧον των 
αγώνων ταρ* αύτοΰ δεξαμενή την τών ουρανών /3ασι• 
Χείαν η$ γένοιτο τάντατ ήμαϊ έτιτυχεΐν χάριτι καΐ 
φιΧανθρωττίφ του κυρίου ί^μών *1ησοΰ Χρίστου φ ^ 
δόξα καΐ τό κράτοί εΐί τούί αίώι^α» τών αΙώνων αμήν. 

2. " Βιθ9 και πολιΤ€ΐα καΐ μ€ρικη θαυμχίτων Ζιψ 
γησι% 

του όσιου νατρόί ^ιμών ΚυρΐΚΚου τον Φιλ€ώτον• σ\τγ^ραφ€ΐ% 
ναρά τοΰ όσιου Νικολάον τοΟ Κατασκιτηνο Ο . " 

*Εν τέΧεΐ'..*ΕΎράφη διά χειρόί Ί^είΧου άμαρτωΧοΰ 
τάχα καΐ μονάχου μηνΐ *1ουνίψ κη' ^ιμέρ^ ε' (του$ 
,ς-ωμθ' Ινδ. θ' ( = 1341). 

3• " Βΐ09 και 7Γθλιτ€ία τον οσίου πατρόν ημών 
Τρηγγορίου 

έιησκόΊΤου Ύενομ4νου τψ κατά τον 'Ομηρίττιν χόΧεωι Ύαφάρων 
καΧ ^"ίτγησίί τών χραχθέντων θαυμάσιων ταρ* αύτοΰ, συγγρα- 
φεΐσα ταρ* Ίνάννον ΙιτιοΊςάιτον ν^λΜΚ Νιγρα* " (κοΧοβ.). 

^55^• 43• Χβρ^• 0ύλ. XV. σβλ. 2. 

]Συν€ΐ^άριον (Μι;ναΓον) 2€7γτ. — Φ€βρ. 

1557• 44• Χαρτ. φύΧ. XIV. •σ€λ. 2. 

2υνα^ριον (Μι/ναΤον) Μάρτ. — Ανγ. 

1558• 45• Χαρτ. φΰΧ, XVI. 

''Παραιν€σ€ΐ9 αγίων ττατίρων €15 προκοΊτην Τ€λ€ΐό- 
τι;τος " ήτοι Τερονηκόν, 

"Ετουί ^Ι:ξε' μηνΐ Μαίφ κη' ( = 1δ68). 

1559• 46. Χαρτ. φόΧ. XIV. 

θιοδώρον τοΟ Στον8ίτον Καη;;(ΐ7σ€ΐς. 
*Εν άρχί καΙ έν τέΧει γ^ρατται κατά δύο σεΧΙδαί, 

1560. 47- Χαρτ. φύλ ΧνΠ. σεΧ. 2 {φ. 110). 

Ι. ** Λόγοι €κ τών *Η0ικών του μακαρίου 'Ιωάννου 
τοΰ Χρν<Γοστ6|ΐου Εις τι^ν Έ^γι^σιν τών Πιστόλων 
τον μακ€φίου Πανλον." 

2. Τοΰ αντοΰ 'Επιστολαι τινις. 

3• Μοιρτνριον τον άγιον ΠολνκοίρίΓον. 

4. 'Ιωάννον τοΟ Χρνσοο-τάμ^ιν Λόγοι. 

5• '2,οφία Σολομ^ντο*. 

6. 2οφίϊα Σϋράχ. 

7• Ιωάννου τοΰ Χρυσ^στ^μ^ιυ Αογοι. 

Τό ναρόν καΐ ψυχοφεΧέστατον βιβΧίον τον έν άγέοι» 
τατρόί ^ιμών *Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου έγράφη δια 
χειρόί έμοΰ αναξίου καΐ άμαρτωΧοΰ ΑεοντΙου ιερο- 
μόναχου (το$ τό σωτήριον φχοδ' 1674. 

Ι561. 4^. Χορτ. φύΧ, ΧνίΠ. 

Ι. **Έρρ.ι;ν€ΐα κατ* Ιρωταττόκρισΐν 

εΐί τά Ιερά ευαγγέλια τών Κυριακών δλου τοΰ χρόνου καΐ 
άΧΧωιν τινών εορτών κατά τόν θείον θιοφΰλακτον άρχιειτίσκοχον 
Βονλ^αρ(α9 εΙ$ σύντομο/ν έκλοτγ^ διά τό εύμνημόνεντον.'* ΙΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 133 2. '* Έρ/Αΐ7ν€ΐα κατά ΐΓ€υσιν και άιτοκρισιν 
€ΐί τού$ άτοστόΧουί ότοΟ Χέγονταχ €ΐ$ τ^ρ 4κκ\ησίαρ κατά, 
ΊΓοσαρ Κυριακή καΧ κάθ€ δΧΚψ έορτήρ^ ίΧου του χρ(»ου έκ 
ΤΎί% τοΟ Χρνσθ(ΓΤ^|λθν 'Ί^ρμ,ψίΙαί ^ρο9ΐ/σθ€ΐσα βιά τό (ύμ^η- 
μΛρ€υτορ.** 

1562. 49• Χα^τ. 4. XVI. 

Ι . ΦιλοΜον ιτατρκίρχον Κωνσταντίνουπ6λ€ως Λόγοι β^. 

2. * Ιωάννου τοΰ ΧρνσΌστέ|λθν Έΐς τα Βαία. 

3• " Γ•Μ|ΐγ{ον Μηλιτινή* Λόγος τ^ άγιςι και μ^γάλ^; 
Παρασκ€ν^" 

4• ΦιλοΜον(;) '* Λόγος τ^ αγέ^ καΙ μ€γάλ'η Κνριακβ 
του Πάσχα " 

{άκ^ψαΚοί)^ έρ ψ καΐ ** Οίκολογ/α του ''^^δου.** 

5• Τού αντοΟ Λόγος €ΐς το Πάσχα. 

6. *Ι«άννον τοΰ ΧρνσΌστο|λον Εις το Πείσχα. 

7• Τοδ αντοΟ ^Υπόμνημα €ΐς τον €υαγγ€λιστην 
*1ωάννην (*0/«λ. α — 1€'). 

8. Φιλόθεου Λόγοι μ!^. 

1563• 5^• Χ*Λ^• ^λ. XIV. (<Γ. 805). 

Μακαρίου Φιλαΐ8€λφ€(α9 τοΰ ΧρυοΌκιφβίλου Λόγοι. 

α' ((Τ. 1). ** ΤοΟ δούλου του κυρίου καί θ€θΰ 'Ιησου Χρίστου 
ΉακαρΙου άρχΐ€Τίσκ6του ΦΐΚαδ€\φΙα$ καΐ τοιμεράρχου Ίτάτηί 
ΑυδΙαί του Χρυσοκ€φαΚου Λόγοι €ΐ$ ττρ^ άγίζα^ καΐ χορέρΒοζορ 
τοΟ Χρίστου ώ^άστασο'" "^^ρχ• Χαράί ύχ6θ€σι,% ^ ταροΰσα 
Ίταρή'/υρα. — β' {σ. 37). "ΑΑγοι €/ϊ τάί άγίαί μυροφόρονί 
Ύυραΐκαί καΙ ΊαχΓ^0 τόν άνό * Αρίμαθαίαί." "Αρχ. Τη$ ταρ• 
ούσηί ημέραί τά βι^αγγ^λια. — γ' (σ. 76). ** ΑΑγοί €/ϊ -Πΐρ» 
άΎίοΜ καΐ τοΜένδοξορ άρά\ηψιρ του κυρίου καΐ θ€θΰ καΐ σωττίροί 
ημώρ *1ησοΰ Χρίστου" "Αρχ, '}ΐ€Ύά\η τη$ ^ιμέραί ^ 
δύραμι% φαιίρορ τηί έορτηί τό μυστήριορ. — δ' {σ. 117). 
" Αότγοί €ΐί τορ Λγωρ άπόστοΧορ καΧ €ύαγγ€\ισΗΐΡ *Ιωάρρψ 
τορ θ€θ\&γορ.** "Αρχ. *Ατοστο\ίκηρ έτιδημίαρ €ύφ'η• 
μησαί τροθ4μ€Ρθί ρΟρ 6 λόγοι. — €* (<γ. 171). "Λόγοί €ΐί 
τ^ρ ά,^ίορ καΧ τοα^^ρδοξορ μεταμόρφωσαν του κυρίου καΐ θ€θΟ 
καΐ σωτηροί ^μωρ *1ησοΰ Χρίστου.** "Αρχ. θ€Οι κύριοί 
4τ* 6ρου$ ίχέφ•ηΡ€Ρ^ άρ€ταΐ$ ύψώθητε φιλόθεοι. — 
Γ' (<Γ. 211). "Λόγοι β/ι τ)ρν σεβασμίαρ έορτ^ιρ ττ^ άτστομηί 
του άγέον έρδόξου τροφήτου καΐ ΙΙροδρόμΜβ καΐ βατττιστοΰ 
*Ιωάρρου.** "Αρχ• Πάλιν 'Ιωάπ'ΐ^ι ό /ι^γαι, ή τρόδρομοί 
του Λόγου φωρή. — ξ^* {σ. 261), "Αογοι €ΐ$ τ^ρ ιταγχόσμιοτ 
ΰψωσιρ του τιμίου καΧ ζωοητοιου 'Σταυρου** 

15^4• 5Ι• Χα/Μ•. φύ\* XVI. (φ.σκ9'). 

Γιρονηκόν (άκ€φ<ιλον). 

'Ει» φ. σκί' β...*ΕΎράφη τουτί τό βιβΧΙορ ώ0€λι/ιώ- 

τατοΐ' τάρυ 6 φ€ρωρύμω$ Ι1αράδ€ΐσοί καλείται δια 

χ€ΐρ6ί Γα/8ριήλ Ι^ρομοράχου.,.έρ (τβι ατό κτΙσ€ω9 

κόσμου ώ$ άκριβωί οίδαμίρ ^ξ^ρζ^ άν6 δί κυρίου -ήμωρ 
*1ησοΰ Χρίστου ^φί^θ^ Ιρδ, 4/3^ («1599, ίρθα ταρατηρη- 
τ4θΡ, ότι ό βιβΚΐΌτ/ράφοί ώι διαφορά» τωρ δύο χρονολογιάν 
ά'ΚΌδέχ€ται το ίτοί 5507). 

1565• 5*• Χβ^. 4. XIV. <Γ€λ. 2. {φ. υξΐ:^). 

Ι. " Βίος και ΐΓθλιτ€ία του οσίου ιτατρος ημών Άρσ€- 
νιου. 2. Λόγοι ^ί €ίς την ^Ανάληψιν, 

€ΐσΙ δέ ΒαοΊλί^ου τοΰ (Μγάλου, Ιωάννου τοΰ Χρυσοοτ^|λου, 
'Ειηφανίου Κνιτρου καΐ Κυρίλλου 'Αλφινδριία•. 

3. Γιωργίου ιτρισβυτ^ου Καισαριίαβ Λόγος €Ϊς τους 
τιι/' Ίτατ^ας. 

4• 'Ιωάννου τοΟ ΧρυσΌστό)λου Εις την ϊΐ€ντηκοστην. 

5. Ιωάννου τοΟ Ζωναρά Ύττό μνήμα €Ϊς τον όσιον 
πατίρα Κυριλλον *Λλ€^νδρ€ίας. 

6. *Αλφίν8ρου |ίοναχοΰ *£2γκώ/αον €Ϊς τον άπόστολον 
'Άαρνάβαν. 

7. ΆντΜτάτρου Βόοτρων Αόγοζ €ΐς το γ€ν^σιον του 
Προδρό/Αου. 

8. * Αιτίου νρισβυτ^υ Κωνστανηνουπ^λιω• Εις τό 
γ€ν€σιον του Π,ρο^ρόμον, 

9• Σωφρονίου Ί€ροσολυ|λων Έγκω/Αΐον €2ς τον άγιον 
*1ωάννην τον ΏρόΒρομον. 

ΙΟ. " Βίος του οσίου... %αμψών του ζ€νο8ό\ου." 

11. Νικήτα ^ήτορος και φιλοσόφου *£>^κώ/Αΐον €Ϊς 
τους Αποστόλους. 

12. Τοΰ αντοδ Εις τους αυτούς. 

13. " θ€θ8άρου ιτρισβυτίρου τι^^ μ€γαΧης Ικκλησίας 
Λόγοι όι^λώτ τότ τότοι» καΐ τ6ρ χρορορ καΐ τ6ρ τρότορ^ καθ* 

δ» 4φαΡ€ρώθη ή θίΐα τη$ θίοτόκου έσθ^ΐί ή άτοκ€ΐβέρη ίρ τ^ 
σ€βασμΙ^ σορφ τβ Ιρ ΒλαχήΜΌΐι τροσκυρουβί^ρ^.** 

14 • '* Νικήτα τοΰ Παφλαγ^νος *Εγκωμιον €ΐς τον 
άγιον μεγαλομάρτυρα Ύάκινβον." 

15• Νικήτα ιτατρικίου και κοιαίστωρος και ΐΓαν€υ- 
φημου Βίος *Ανδρ€θυ του Ί€ροσολυ/ι.ίτου. 

1 6. Έγκω/Μον €ίς τον όσιον Ά^ανάσιον. 

1 7• Διγγι/σις του )9ιου και των ^αυ/ιάτων * Αθανασίου 
του ^ν τω "Αθω, 

1 8. "Μαρτυριον του αγίου και ^8ό^υ /ϋΐ€γαλο- 
μάρτυρος Προκοπίου." 

1 9• " Νικήτα φιλοσόφου δούλου Χρίστου 

'ΈιγκώμίΟΡ β/ι τονι άγέοι;ι ΐΓα2 καλλινίχοι/ι μάρτυραί Κήρυκορ 
καΐ *Ιου\ίτταρ.** 

2 Ο. Κυρίλλου *Αλ«ξαν8ρ€ίαβ Εις τι; ν ®€οτ6κον 

καΐ άγ. τατέραι τοι>ι ^ν *Εφίσψ Μ τη$ σνρόδου κατά 
Τ^€στορίου. 15^6. 53• Χα^. 4. XVI. 

Ι. *ΕφραΧ|ΐ τοΰ Σΰρου Λόγοι. 

2. Αθανασίου 'Αλφ&νδριία* Λόγος δια κιφαλαίων 
προς τάς ^ντολας του Θ€θΰ. 

3• 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστ^|&ου Λόγοι τιν€ς. 

4• Βασιλιίου τοΟ μεγάλου Λόγοι τιν€ς. 

5. '^Τοΰ άρβα 'Ισαάκ Λόγος προς μονάχους ο,ρχα^ 
ρίους 

μ€ταφρασθ€Ϊ$ ιταρά. Διονυσίου ΐ€ρομοράχου του Στουδίτου 
€^ι ώφ€\€ΐαρ των €ύρισκομ^ρωρ άό^λφώτ." 134 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 1567• 54. Χα/>τ. 4. ΧνΠ. 

Νο/Αοκάνων. 
Κ€0. <ηΓζ'' έ¥ τρ καθωμχλημίνχι^ ων α ** Π€ρί κριτοΟ €Ζΐ'α* 
τρόί τάρταί συμιταθηί καΐ ρα μ^ν τί(Π'€ύ€ΐ \&γορ τιι^ Χ^^ρ^ί 
ρά ^ξ€τά^€^" σχζ'' '*Ει/χ^ €/ί τασαν άββωστίορ όφίΚβιμοί" 
ΙΙροτάσσ€ταί τροίφώρησα ** Το($ άτορταχοΰ (ύρισκομέροα Χρι• 
στιαροίί" ήι ή ^ΨΧ^ θησαυροί κ€κρίμμ4ροί καΐ τη^γη 
ίσφραΎΐσμ4ρ'ηι μ€τά δέ ταύτην ** ϋΐναξ σύρ θ(ψ του 
ταράρτοί νομίμου" Έν τίΚ€ΐ ττβ ΏροίφωΡ'ήσ€ωί' "Άρυσθαι 
αΰτη ή βίβΧοί μ€τά τολλοΟ μόχθου ^ΐ'ταΙ^τα έρ τζ 
τ€ρηφήμφ καΐ ν4^ "Ρώμ^ τζ βασιΧβυούστ^ "^^^ Ίτ6\€ωρ 
ΚωνστανηνουΊΐ:6\Ύΐ έττΐ του κα\{α% ττατριαρχ^ύσαρτοί 
κυρίου κυρίου κυρ Καλλινίκου ου ^ τατρίί Π^λοτό• 
ρησοί. *ΕΎράΐΓΤ€ί 64 ταρ* 4μοΰ 4\αχίστου 4ρ ΐ€ρο- 
μοράχοΐί ΧριστοδούΧου καΐ συΎ'/4\\ου τ^} μ€'/ά\ηί 
4κκ\ησΙα$ 4κ τη$ ΊΓ€ριφ'ήμου ρ^ισου Κύτρου ίτη άτό 
Αδάμ 7206, άτ6 64 Χρίστου 1698. 

1568• 55• Χ»/»ι•. 4. XV. 

Έφρολμ τοΰ Σιίρου Παρ(Μν€σ€ίς. 

Τά τρωτά φύλλα 4κτ€σ6ντα άντίκατ€στάθησαρ ύτ6 Ρ€ωτ4ρωρ 
(ΧνΠ. αΙων,), 

15^9• 5^. Βομβ. 4. XIV. 

Ι. 'Ιωάννον τοΰ Σχολαστικοί Κλι/ΛΟ^. 
''λρχ,...{άκ4φ,)...δί4φυγ€ τό μτι.,.θάρατορ.,.θαράτου... 
2. Τοΰ αύτοΟ Λόγος νροζ Τ1οψ.€να, 
*Α4ίφ6τ€ρα Α(€τά ΣχολΙωρ ναρασ€λίδΙων, άντατοκρινομέρωρ 
νροί τό Κ€ΐμ€νορ 9(ά σημίίωρ 4ρνθρωρ. 

1570• 57• Βο/Μ^. 4. ΧΠΙ. 

Γρηγορ^ον τοΟ βιολ^ον ΟΙ ι^ άναγίνί0σκ6μ€νοι 
λόγοί {ακ€φ, κολοβ»), 

Ι57Ι• 5^• ^Λί^' 8/χ^. XIX, 

Λανσαΐκον. 

1572. 59• Χα^τ. 8. XVI. 

Μηναίον ^€Κ€μβρ. — Φ€βρουαφίον. 

1573• 6θ. χα^. 8. XV. 

Ι. ^ννα(άριον Τριφδιον και ΤΙεντηκοσταφίου {ακ€φ.). 

2. Έ1ηφαν^ον Κ^ρου Λόγος Εις την ταφήν τον 
κυρίου ήμων *Ιι;σοΰ Χρίστου. 

3* *' *Ετ€ρα διαλ€(ις χατα Ίονδαίων τον άββα Άνα• 
9ταισ'(ον." 

4• " Άρχι; του βιβλίου 

συντ€θ4ντοί χαρά τ^ ΑατΙνου *Ρίκ<ίλδον τη$ τάξ€ωί δντοί 
των τρ€δίκατ6ρωρ Κατά του νόμου των ΈΛρακψων, 

'Μ.4ν€ΐ άτ€λ4ί 4ν τφ ί^' κ€φ. ** ΙΙίρί τ^ των Σαρακηνών 
άνολο^Ιαν τρόί τά τρο€ίρημ4ρα, " 

1574• 6ΐ. Χα/>τ. Βμ^. ΧνΠΙ. (σ. 428). 

ΆνΜννμΑν Ό/Αίλιαι ^ τ^ καθωμίλημ€ΐτρ. 
Οδκ €ΐσίΡ αΐ του Μηηάτον 4ρ 4τίτομη, ώ$ σημαοΰται χειρί 
Ρ€ωτ4ρφ 47γΙ του 4ξω του κωδικοί δ€λτζίρίψ, £Ζσ2 δ4 αντοί' α' (<Γ. 1). *^ΚυρΜχί τρωτή των νηστειών. ΙΙβρί τίστ€ωί,'* 

— β' {σ. 19). ** Κυριακή β^ των ρηστηωρ, Ίί «Ζρόχ η αμαρτία, 
καΧ τόσορ εΰκολοί έΙναι ή Ιατρία τηί, καΐ τερί 4ξοβΐολΛτγήσ€ωί.^* 
— ^' (σ. 43). **Κυρίακίι τρίτη τωνρηστ€ίωρ. Εύλόγησον τάτ€ρ. 
Π€ρί μίλλούσηί κρίσ€ω$, καΐ του άνθρώτου η συΡ€ίδησα, ότου 
κάν€ΐ τ^ν κατψ/ο(Λαν καΧ τήν άτόφασιν, καΐ ^ δικαιοσύνη του 
Θ€θΟ τήϊ» κρίσιν κ€ά την 4κδίκησιν," — δ' {σ, 66). **Κυμιαχη 
τ€τάρτη των νηστ€ΐ(ύν. Τό ιπ'ίΟμα τό 6Χο^Κο» κξύ κωφόρ, 4η^ω 
σοΙ 4τιτάσσω (Ιξ€λθ€ 4ξ αύτοΰ, καΐ μηκ4τι §1$4λθ•(ΐί €ΐί αυτόν ' 
καΐ Τ€ρΙ 4ξομολογήσ€ωί,** — ί' (σ. 86). ** Κυριακή τωρ Βαίων. 
Περί τηί Ιΐραί κοινονίαί.** — Γ' {σ. 92). ** λογίδρ€ΐορ τηι μ^γά- 
ληί Ι14μττηί, ΕΙί τόν νυτΗιρα."—ί' (σ. 99). "ΒΓτίΐ' ό Κύριοί 
τρόί αύτούί Τίί 4ξ ύμων 4ξι φίλον κάί τορ€ύσ€ταί τρόί αυτόν 
μεσονυκτίου." — η' {σ. 102). ** Κυριακή) ι-γ' του Αουκα Κεφ. 
4,^β^•»_^' {α. 118). " Κυριακή θ^ του Αοι/κά, Κ€0άλα*οτ φ'. 
'λρβρώτου τινόί τλουσίου εύφόρησεν ή χώρα, καΐ διελοτγί^ετο 
4ρ4αντψ λ4•γωρΤί τοιήσω."--ι' (<γ. 126). '' Κυριακή τρό τη$ 

ΧριστοΟ Ύερρήσεωί. "ΆατθαΙου κεφ, ο^^ ΤίερΙ τ^ θείαί εύστλα»^- 
χνίαί του θεοΰ."—ια' {σ. 143). *' Κυριακή δ' Αουκα. ΕΙτεν ό 
Κύριοί την ταραβολην ταύτην. *Εξηλθεν ό στείρων του στείρε 
τόν στόρον αύτου."—ιβ' {σ. 150). "Κι/ριακή /δ»» του Αουκα. 
'ίων ΓαΖαρίρων." — ιγ' (σ. 167). ** Αο^ίδριον τζ δεντ4ρα 4βδο• 
μάδα τηί με^άληί Τεσαρακοστηί." — ιδ' {σ. 164). "Έτβροκ 
λο^ίδριον τ5 τρίτγι Κυριακή των νηστιων," — ιε* (σ. 174). " Αότγοί 
του αγίου Αημητρίου. ΙΙερί ά-γάτηί." — ιΓ' (σ. 185). ** ΕΙί τά$ 
ρηστησίμουί ^ιμ4ραί του Λι>γοι^0τον. Αότγοί 4'/κομιαστικόί εΙ% 
τηρ ύτεραγίαρ Βεοτόκον," — ιζ' (σ. 199). "Κατι^χΐ7<Γ4$ κοΧ διδα- 
σκαλία εύσεβεΐί εΐί τόι» λαόΐ'." — ιη' (σ.212). ***Ετ4ρα κατήχησίί 
εΐί τόν λαόΐ'.'* — ιθ' (σ. 216). "Ό τοιμην ό κάΚόί τ^ ψνχ^(Ρ 

αύτου τίθησιν ύτ4ρ τωρ τροβάτωρ. *Ιωαρ.κεφ. ^'"^ '* — κ' (σ. 229). 
"Ιΐ€ρί τηί τρόί τόρ τλησίορ άγάτηί καΐ τερί 4λεημοσύνηί." — 
κα' (σ. 241). ^'ΤΙερΙ τΐστεωί κεφ** «α•» τρόί ΈβραΙονί. Ώίστίί 
μέγα η καΐ θαυμαστό» 4ν άρθρώτοΐί." — κβ' {σ. 255). **'Οτι 
ό ύτομεΐναί τασορ θλίψιρ καΐ άράγκην μέχρι τέλωη λα Ηιν 
άγάτΎϊν του θ«ον 4 κενοί 4στΙρ ό φρόνψοί εΐί τόν κόσμορ 4τοΰτον.** 
— κγ' {σ. 276). ** ΙΙερΙ μεσιτείαί τρόί τόν θεόν καΐ τερΙ τηί 
σνγκαταβάσεωί του άριθμοΰ τω» δικαίων ανδρών, εΐί σωτηρίοΜ 
τώρ τόλβων αύτώρ" — κδ* (σ. 289). ""Οται» ό άρχιερεύί ^άγβι. 
€/} τ^ 4ταρχίαν του. ΚαΙ 4ξατ4στειλερ ό Ίησούί τοι>τ δώδεκα 
μαθητάί αύτου λ4γωρ αύτοίί Ό δεχόμεροί εμέ δέχεται." — 
ια' {σ. 296). **Β^} χειροτορίορ Ιερ4ωί ή καΙ έψχιερέωί. *Ερ 
ίΧη ψνχή σου εύλαβοΰ τόν Κύριον καΐ το^^ί Ιερεΐί αύτου θαύμαζε. 
Σίΐραχ κεφ"* ^."— κΓ' (σ. 801). *ΊΙερΙ μνίμψ θανάτου κοΧ 
των μετά θάνατον έτερχομένων αναγκών. ΙΙροήμιον κεφ** ι0**.** 
^^' (σ. 306). *' ΙΙερΙ τών μη 4ρτγαζομ4ρωρ τάί έρτολάί του 
θίοΟ, δτι μεγάλη ή άγανάκτησίί του θββΟ τρόί αύτούί."^ 
κη* (σ. 321). ""Οτι δει φροντί^ειν καΧ τόν τοιμένα καΐ διδά- 
σκαλον του ευαγγελικού θείου λόγου καΐ τΟρ άκροαΗιν όμοίωί 
μέ τροίοχ^ καΧ τροθυμίαν άκούειν τά θεια του κήρικοί λότ^α 
δτωί καΧ δύο σωτηρίαί τύχωσιν," — κθ* (σ. 332). **Αόγοι θμηνι- 
τικοί εΐί ίΜθρωτον άτοθαμμένον, εΐί κοινψ γλώττοΜ τρόί 
ώφέλιαν τόν άκουώρτωρ."—λ* {σ. 339). '*'Έτεροί εΐί ρέον 
4ραρ4τωί βιώσαντα, δηλαδή, ότοΟ νά άτεράστ} ^^ ί^»' "του 
καλώί 4νάρετα. Ώί άνθοί μαρ4νεται καΐ ώί χόρτοί ταρέμχετοΛ. 
τασα σαρξ άνθρώτου." — λα' {σ. 346). *'Έτεροί λόγοί νεκρό- 
σ4/*οϊ." — λβ' (σ. 349). "Έτβροί λότοι νεκρόσιμοί. ΙΙερΙ μιτή- 
σθητι άνθρωτε 5η γη εΐ καΐ εΐί γην άτελεύσει." — λγ' {σ. 352). 
**Έτεροί λόγοί εΐί άνθρωτον, ότου δ4ν τροφθάσχι »'ά μετανοείσχ/." ΙΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 135 — λβ' (σ. 867). »•Έτί;»ί λόγοί 6/$ ταιδία τη$ η\υάα$ άΜ•ΐϊΐΓα»9ρα" 
— λβ' (σ. 863). **'Έτ6ροί €ΐί Τ€λ6νη^αττα ΐΓ/)ότ«τ ναιίΐ τοδ 
άνθρωπου,"— \ς" (σ. 866). "Έτίροί ^ίτά^ί ί/ί ταλλϋτάρη 
ιτΑίτ."— λ^* (σ. 371). "Έτβροί λύγο» €/$ ταί$ γι/^α<««."— 
\η' (σ. 374). "Έτ€ροι λόγο» ε/ί γήιοττα. "— λ^' (σ. 877). 
"Έτ€/)θί λΑτοί «/$ τελίυη^σα^τα."-— /α' (<γ. 880). "Τον όσίον 
$€θφ6ρου χατρο% -ήμωρ *Ιβκίνκον τον Δα|λασΐ€ηνο6 Αάγοϊ τάιη; 
όφέΧιμΛί, €ΐί κου^^ρ^ "γλώττοΜ^ €ΐί Ήμ^ κήμησιρ τψ'ΤτίραΎίαί «τλ/* 
— μα* (σ. 400). *'Ό τοιμην 6 κα\ο$ τή» ψνχ^ αύτοΰ τί$ησν^ 
ϋτίρ τώτ τροβάτωι^. *Ιωΰ». κ€φαΚαίφ 10Ι*:*—μβ' (σ. 408). 
"Έτίτά^Οί €/{ Κ0ί»0φ€\ί9 Τ/)Οσ(ιΜΓΟΙ'."-— μ7' (<Γ. 406). "*Β»•4- 
τάφίοί €ΐί φί\6θ€θΡ Ύυι^αΛκα"—μδ* (σ. 409). ***Ετι,τάφί09 €ΐ$ 
ιταρθένον σ€μιτψ άώρωί θι^κουσορ," 

Έΐ' (Τ. 214. 'Ετελ«ιό^ΐ7 τό ταρόι^ βιβΧΙορ δια χ€ίρ6ί 
κάμοΰ του ταταροΰ^ καΐ αμαρτωλού ^ΚνανΙα ΐ€ρο• 

μονάχου έν ίτι αψ\θ^ Αυγούστου κ' ( = 1739) €ΐί τά 
Σνάρθα. ΚαΙ €θχ€σθ4 μοι δίά τορ Κύριον 5η άμαθη% 
ύτάρχω το σύνολον. 

1575• 62. Χα^. 8. XVIII. 

Ι. £νρίν£8ον Εκάβη (άκ€φαλο^), 
2. '*Ενκλ•£8ον 'ϋτοιχ€ίον α®*" €κτών Θ€ωκος 2ννον- σιων. 3. " 'Ιωάννβ» τοδ Γι«|ΐέτρον €κ των του Γ^Μντνκοΰ ιις 
ποιητίκην τά(ίν ^9 τ; ίπιγραφη Ί1αράΖ€ΐσος,** 2τιχοι. 

4. "Γνώ/ιαι μυονόστνχρι Ικ Βιαφόρων ποιητών €ΐς 
αγαθούς άνδρας." 

'Ά/)χ. 'Αΐ'^ρ ί^ χρηστοί χρηστών ού μισ€Ϊ τοτέ, 
5• " ηρολ€γό/ι,€να τη^ ηθικής 0€θλογίας." 
6. " Π€ρί αΙσθησ€ως,** 
7- Τραμματικη (ακέφαλος), 

''λρχ....τοΐα ταρ* *λριστοφάνα καΐ τό Ό ουτο$ έλή- 
\υθ€ καΐ Τον νυν έμ4, — Κίφ,β' "Πβρί (ητοτακτικών Αρθρων.** 

8. 'Αριστοφάνον• Πλούτος και Ν€φ€λα(. 

9. Βασιλι(ον τοΰ μιγάλον ^Ομιλίαι. 

α' (άιτφ.) "Αρχ. ...τοίι άνδράσι τούτοα ω$ΊΓ€ρ τλοΐου 
τά τι^βιίλια τ^ϊ βιαίΌίαϊ ύμων ταραδόνταί. ΤΑ. 5 μή 
Τ(ί0ΐ7Τ€ ιτΟν ύμ«Γϊ τοι>$ όρθώί ίχοντα$ των λο'/ισμών 
άΊΓθφ€ύΎοντ€$, — β* **"Οτί ούκ ίστί» αίτιοα τω» κακών 6 
θ«ό$."-^' "Εί$ τό Ι1ρ6ί€χ€ σίαυτψ.^—δ' "'Κομμάτίον. Κατά 
Ίτόσουί τράτουί οΐ τονηροί λοΓγισμόί έν τζ ψυχί συνίστανται,** — 
€' ** Π€ρΙ €ύχαριστΙα%:* 

ΙΟ. "Ί«άννον το() Χ|ηΝΓοστ6|λον Λόγος 
"Οτι τδν ^αντόΐ' μή άδικουντα ούδ€ΐί ταραβλάψαι δύναται" 
Τά ύτ* άρ, 1, 3 καΐ 8 — 10 μττά. διαστίχου έξτιγήσίωι €ΐ$ ττ^ 
καθωμίλη/Λένην. 

1576. 63. Χαρτ. 8. XV. 

Ι. *Ι«άννον τοΰ Χρνσθ(Γτ6|λον Λόγοι ν' 

£> οΓι οί Πίρί Ιβρωσύνψ Γ', «ατά Ίοι/9αί»ΐ' Γ', Περί άχατα• 
λφττοι; Γ', €ΐί τό κατά τόϊ» 'Ο^Ια»* Γ', €/ϊ τόι» Αά^αροι» Γ' καΐ 
ίτ€ροι κ*, ων τβλη/ταΐοϊ '^'Οτι Παλα&αι καΐ Καινηί €ΐί νομαθέττ/ί 
καΐ €ΐί τό ένδυμα του Ιίρέωί κσΧ ΐΓ€ρΙ μ€ταροία$.** 

2. Βα<ηλ€£ον τοΰ |Μγάλον Τοις Καίσαρ€νσί ΊΓ€ρΙ της 

ννοχωριησ€ως, 

Ό κωδιξ Ύέ^ρατται λά γραμμάτων λεπτότατων καΐ γέμα 
βραχνγραφίίΜ'. ^577• ^4. Χαρτ. 8. XV. (0. 276). 

Κκλογη γνωμών καΐ αΊΓσφθ€γμΛτων Ύηκτίμων 

περιέχουσα καί τιναί δλΙγου% λόγοι/ι 'ΕφραΙμ τοΟ Σ^ίρον, 
Ίνάννον τον ΧρνοΌστ^μον καΧ Ήσαίον τοΟ 'Εγκλι^στον καί 
τι»α% ΚανΙίναί των Άνοστ^λβιν καΧ των Σννό8«»ν. 

'Βκ άρχί καΧ έν τΛβι άνά 9ν ψύλΧοΐ' (Πβργ. XI) πληρα, πρδ 
δέ του έν άρχο καΐ ίτερον ήμισυ άποκεκομμίνον (ίνω καΐ κάτω. 
Περιέχονται V έν αύτόΐί μέρη τοΟ Χρονικού ΤΗψ^ίον τον 

'Αμαρτϋλον. "Αρχ. (0. Ια) [*λ]ντωνϊνο$...υΙο πο των 

αίτ ρωτέρων εύσεβ^ΐί έπεκλήθψ πασαν γάρ άρ€^^|ν 

έκτήσατο. 

1578• 65. Χαρτ. 8. XV. 

Τ. "διήγημα ΊΓ€ρι λοιμώδους νόσου και θανατικού 

φοβ€ρών καΐ φρικτών.** 

2. ** ΈτΓίστολι; ΐΓρο€στ•ΤΓθ9 ιτρος γέροντα τ€λ€ΐον 
καί διακριτικον σοφόν ζΐ/ρ-οΰσα περί δηλώσεωί καΐ λύσεωί 

Ι^ητημάτων αναγκαίων εΐι ά-γωγην μαναχω» καΧ κατάστασίΜ.** 
3* Δίατα^€ΐς τίν€ς Ικ της λ€ΐτουρτγίας και €υχαί, 
4• *^ι^ του Κανονιΐίον του αγίου 'Ί^άγνΌν τοΟ 

Νηστ€ντο(). 

5. Κανόν€ς Τίν€ς και γνώμαι των 2υνό5ων. 

6. " ^Ερωτήματα αΐΓ€ρ €λι;σ€ν 6 τιμίξίτατος χαρτο- 
φνλα( κΰρ Π^τρο« και διαχονος της μεγάλης εκκλησίας 
εν €Τ€ΐ ^Γχ . 

7• " Ιΐ€ρι της Ικκλησίας ερωτήσεις και λύσεις." 
8. " Ώερι δί της αγίας ιερουργίας Ιστιν ούτως." 
9• " Ερμηνεία της λειτουργίας." 
ΙΟ. *^*Έκλογη μερικών ύτΓοθεσεων 
έκ του βιβλίου του λεγοβίένου Εκκλησιαστικού διαλόγου του 
έν άγΙοΐ9 κυρ Σνμ€ών άρχΐ€ΐΓΜ'ΚΟιτον θισοχΛον^κη*. " 

1 1 . Τοΰ αντοΰ *Ερμηνεία . . . €ίς τό . . . ΐ€ρον συμβολον. 

1 2. Τοδ αντοίι " Π€ρΐ€κτικά ώς δυνατόν τ^ς μόνης 
των Χριστιανών ημών πίστεως κεφάλαια Βω?ίεκα." 

13. Νιίλον [άββα] ΈτΓίστολι; προς Χαρικλην πρεσβύ- 
τερον άποτόμως επεζεργρμενον τοις πταίουσι. 

Ι4• *Ι«άννον ΘΜΓσχΛον£κη9 Λόγος €ίς τι; ν κοίμησιν 
της ®εοτ6κου. 

Ι5• **Βιος του όσιου πατρός ημών Μάρκου του 
* Αθηναίου." 1579• 66. Χαρτ. 8. XV. 

Ι. 'Ιωάννον το() Χρνσθ(Γτ6|λον ΌμιλίοΛ τιν€ς Ικ του 
Υπομνήματος εις τον Ματθαίον. 

2. Γρηγορ(ον Αρχ κ ιατκ^ον θ<σναλον£κη9 Ό/χιλιαι. 

α'. "Βίί τόι» τίμιον καΐ ί^ωοποών Σταυρόν.** — β'. *' Ε/$ τότ 
έν άγίοΐί μεγαλομάρτυρα καί θαυματουργό» καΙ μυροβλήτην Δι;• 
μί^τριον.** — γ'. **ΕΙί τόν εύαγγελιστίρτ *1ωάννην.** — δ'. ** Περί 
των αγίων καΧ φρικτών τοΟ θεοΰ μυστηρίων.** — β'. " ΕΙί τ)ρβ 
γέννησιν του "Σωτηροί.** — δ"'. ***Εκφωνη$εΐσα τζ Κυριακή των 
ΒαΑιη'. " — ξ^'. " Περί τηί κατά σάρκα του Χρίστου οίκονομίαί.** 
— η'. **Έκφωνηβεΐσα κατά την Κυριακί/ν τΰν αγίων Πά»ττων•** 
— θ'. " Κατά την έορτ^ των αγίων* Αποστόλων.** 136 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 3. *Ι«ο-ήφ θισοΓαλον^κη* Εις τον τίμιον καΧ ζωσποιον 
2τανρόν. 

4* 'Ι«άννον το{) ΧρνσΌστ6|λον £ις τας δ€κα τταμβ^νου^. 

5• "Άνά/Λνι/σις ί^^^ρικη ΐΓ€ρΙ τον "Αθω ορονς τα 
λ€γ6μ€να Πάτρια." 

6. ^νηγησ€ΐς Ικ τον Τψονηκοϋ άν€7Γίγραφθί. 

7. ** Μι0ο8£ον έίΓΜΓκ^ιτου Φιλνπιτων καλ |Μίρτνρο« 

Έ1% τον Συμ€0¥ καΐ "Κ-ννον τ^ ήΜ^Ρ9 τηγ άτακπ^βνι τον 
κνρίου "ίιμωρ *Ιησοΰ Χρίστου , καΐ €ΐί τψ ατ^^ν θβοτόκο».^^ 

8. " Ώ.€ρΙ τη^ οικοθο/ϋΐιας της άγιωτάτ»/ς του Θ€θν 
μεγάλης Ικκλησίας" 

"Αρχ. Ται5τΐ7ν τί)!» τοΟ θ€θΟ ΐΑβγί^λ^;" €<τ«λΐ7<Γίαϊ' την 
νΰψ όνομα,ζομένην ^Κ^Ιαν Σοφίαρ τρωτό» μ^ν άνή• 
*γ€ΐρ€¥ ό μέΎα$ Κωνσταντΐνοί. Τ^λ. ΐΓρο€βά\€το δί 
6 βασι\€ύί Α.'γροιαν των γινομένων €ΐί αύτ6ρ καΐ 
ΐΓολλάϊ δωρ€άί δούί αύτφ άΐΓ4\υσ€» έν (Ιρήνα €ΐτώ¥ 
6ρ Θ4\€ί 6 θ€Οϊ ξ^ηρ χΙΧίΟί ού φοΡ€ύονσΐΡ. Έω$ ώδ€ 
το τ4ρα$ τωρ κατά τ^ρ μ^γάΧηρ του θβοΟ έκκΧησΙαρ 
Ίτραχθέρτωρ, λύτψ ή δόξα €ΐ$ τούί αΐώραί άμήρ, 
9» " Τον ο'σίον πατρός ημών Σν|Μών τοΰ Ν^ν 
καΐ ββολ^γον Ώ€ρίί μ«ταΡθία$ καΐ 5τ( ούκ άρκ€ΐ ημΧρ ή τωρ 
€Ρ6ντωρ μ6ρορ διάδοσα καΐ η άτογύμρωσα αύτη τωρ τραγμάτωρ 
€ΐί κάθαρσιρ ψνχ^ί» ^_ »> 1580. 67. Χαρτ, 8. XIV. ΧνΠ. 

Ι. ΒιΌς άγ. *1ωάννσυ τον Θ€θλόγον, άνεπίγραφος, 
Ά/ϊχ. *ΕΎέΡ€το μ€τά τό άραληφθηραι τ6ρ κύριορ 
^μωρ *Ιησοΰρ Χριστορ τ6ρ υΐορ του θ€θΰ β/ι τούί 
ούραρούί^ συρήχθησαρ τάρτ€% οΐ^λτόστολοι €ΐί Τΐθσψ 
μαρη. *Ερ μέσφ τψ καμέρφ Κ€Ρά, τροωρισμέρα τηθορωί δι* 
€ΐκ6ραί μ^ Ύραφ€ίσα$, 

2. '* Νιΐ€ολάον τον άγίωτάτου νατριάρχου Κννσταντν- 
νοιητ^λίΜΐ Ύνπίκον ποίημα τον Ανγίου 

Πρόί τδρ Ίτρωτορ του ά^γίου Ίτροί τόι» μοραχδρ του άγΙου 
Όρουί ΊΓ€ρΙ ρη<η€ία$ Ύετράδψ καΙ Παρα^κ€υη$ του δλου χρόρου 
δια στίχου** {καταλο^άδηρ), 

"Αρχ. 

Ίβτράδηί καΐ Ι1αρασκ€υηί ώι οΐ νατέρ^ί φάσκουρ 

Ιχθύορ τ€ άν4χ(σθαι έλαΐου τ€ καΐ οϊρου. 

Ίδ. ΜιοΜΕ ΟΧΙ. 892. 

3. ** Κανών €19 την νψωσιν τον τιμίου καΧ ζξύοποιον 
2τανρον, τΓοίημα Κοο*|λα )&οναχοΟ•" 

4* Τοΰ αντοΟ καΐ 'Ιωάννου τον Δα|λασια|νοΟ Καν6ν€ς, 

ζ. Κωνσταντίνου Μαναονί) Χρονίκόν {καταλογάίψ). 

"Άέρίΐ άτ€\έ$ 4ρ τοΐί στίχοΐί 

καΐ βάτο$ ακαρθοβοΧΙί καΐ ράγμροι στλαΎχροτύτοί 

καΐ Ύάρ άτ€χθαρ6μ€Ρ0$... 

19. Βεκκββ {Μ. Βόρρηί στ. 4775). Π^ τ^^ρ αύτψ Μοσιρ 
ταραβαΚώρ τιραί στίχουί του χρορικοΰ 4ρ τφ κώδικι €ϋρορ τά,$ 
4ξηί διαφοράί. Στ. 4 €ΐ καΐ (Βκ. άίΐ). Στ. δ 4τ9Ρτρυφάρ 
τό κάΧοί (Βκ. 4τ€Ρτρυφξί το κά\\ο$). Στ. 7 ^τίίτβρ... 
τροφή μοι (Βκ. έτ€ΐ 'γοΰρ.,.τροφίμη). Στ. 969 καΐ 
τράξ€ωρ 'ΕΧλήρωρ (Βκ. τρα'/μάτωρ Έλληρίωρ), Στ. 
4750 λ€<τ«ι. Στ. 4769 αχέρδου κ€Ρτροτρ6φου (Βκ. 
άχ4ρδψ κ€Ρτροφ6ρφ). Στ. 4774 άκαρθοβο\1$...ράΎμροί 
(Βκ. άκαρθοβ€\'ίΐί...βάμροή. Τό Χρορικδρ €ΰρηται έξ άρχηί άΡ€τίΎραφορ 4ρ τψ κώδικι. Ούκ 
όρθώί δ* 4τ€^ράφη Ρ€ωτέρς. χ€ΐρΙ Ύου σοφωτάτου Ψ€\\οΰ. 

6. Κ€φάΛαια (άκιφαλα καί τίνα άνητίγραφα). 

•* Ιΐ€ρΙ τηί βασι\€ία$ τοΟ *1σραήΚ " — ""Οτι θ«6ί έστιρ αΚηθηί 
έκ Θ€<Λ αληθίροΰ ό Κύριοί.** — ""Οτί οί τδρ Χριστορ άρρησάμ€Ροι 
κβΐ τό θέΐορ άθετήσαρτα βάητισμα χείρον καΐ τωρ άτίστωρ 
κο\ίξύΡται.*' — ""Οτί μΑρη η τωρ Χριστιανώρ τΐστίί ορθή τ€ 
καΐ άνΧαρηι καΐ Τ€ρ1 του ΊτροακυΡ€ΐΡ κατά άρατο^άί.** — " ΪΙερΙ 
των τιμίων τηί ΊΓίστ€ωί συμβόΧωρ.** — ""Οτι κυρίωί καΧ αΚηθώ% 
θ€θτόΐίθΐ η ύνερα^Ια χαρθένοϊ "Άαρία.** — Κα»ορΐκ& τιρα (ακέφαλα 
καΧ άρ€τί'^ραφα). — *Ατοφθ4^ματά τίρα τατέρωρ (Ίιτιδώρον, 
Δωροθέου). — **'Ότι ού δ€Ϊ Χριστιανόν Ανθρωτορ φοβίΐσθαι τ6ρ 
θάρατον.** 

7• '* 2ννο^ί9 [Νικήτα] του Χωνιάτου ΤΙερΙ της αίρί• 
σ€ως των * Αρμενίων.*^ 

8. '* Χρησ€ίς κατά ^Ικονομάχων Ικ των συνθεμάτων 
Νικηφόρου και Φ«»τ(ου.'' 

9* Θ£ολογικ<χι Τίνες ερωτήσεις καΐ αποκρίσεις. 

ΙΟ. *' Λόγοί €ναγγ€λιΐίθ( και αποστολικοί 

δη\οΰρτ€ί τηρ χίστίΡ -ψ ώμοΧύγουρ οΐ τιστ€ύσαρτ€ί «/» τορ 
*1ησοΰρ Χριστδν.** 

II. "Λόγια €ναγγ€λ4κα καΐ αποστολικά 

δηΚοΰρτα τορ ρόμορ δρ €Ϊχορ οΐ ΐΓΐστ€υσαρτ€ί €ΐί τόν Ίησοΰρ 
Χρυστδρ 4ρ τψ καιρψ αύτου καΧ 4ρ τψ καιρψ τωρ ά'/Ιωρ Άίγο- 
στάλων.** 

Τά ύΐΓ* αρ. 6 — 9 €ΐσΙ Ύε^ραμμέρα άΧΚ-β χειρί του XIV αΙώρο$^ 
τά δέ 10 καΐ 11 κατά τόι^ ΧΥΠ. 

Ι581. 68. Χαμτ. 8. XVI. 

2ννα^άριον (μηναΐον) ^€πτ, α' — 'Οκτ. ιη' (άτεΚες). 

1582. 69. Χαρτ. 8. XVII. 

Γ^ρονπΝ^ (άκ€φαλον). 
*Ερ α^φ "^^ Β^} καΧ πολιτεία τηί όσίαί Μ,αρΙαί τη$ 
ΑΙγυπτίαί συγγραφεΐί ταρά Σωφρονίου Ί€ροσολήλΐ•ν. 

1583• 7θ• Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι, 'Ιωάννου το€ ΧρνσΌστ6|λου Λόγος π€ρι πρσςευχης. 
2. 'ΙοΌκράτουι Λόγοι. 

α. Πρόί Αημ&ρικορ. β' . ΙΙροίΊίικοκλέα. γ. ΕΙίΕύα-γόροΜ. 
3• Βασιλιίου τοΰ ριγάλου Κατά με&υόντων. 

4. Αιβανίου Πρεσβευτικός προς τους Τρώας. 

5. "Έπιστολαι διαφόρων.** 

6. Κοο*|λα Κανόν€ς. 

7• Ιγνατίου διακένου Παραιν€σις τοις νιοις κατά 
στοιχ€Γον. 

ΜιοΝΕ οχνπ. 1176. 

8. Γρηγορίου τοδ βιολόγου *Αλφάβητος παραινετικός 
προς ΦιλόίΓονον. 

9* "Γινναδίου πατριάρχου Κωνστατηνονν^λϋ•* 
2τίχοι. 

"Αρχ,'Άκουσορ υ14 ττατρικωρ διδα^μάτωρ. 

ΙΟ. ** Τον 6σίου Νιίλου Κατά άλφάβητον^' 

'Αρχ. *Αρχ^ σωτηρίαί ή ^αντοΟ κατάγρωσίί. 

"Απαντα μ€τά διαστίχου έξηγήσεωί εΐί τψ καθωμιΚημένην. 9* ΙΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 137 11. ^^*Έζηγησ€ΐζ του ^ν αγίοις πατρός ημωνΊι»άγνον 
άρχΐ€τισκ6του ΚωνστίΐντινοντόΧΐωί του Χρυ(Γθστ6|λθν 

Α&γοί τίρΐ τροκνχψ." 

"Λ/τχ. ΤΙρ4ΐΓ€ΐ άρμόΙ^Έί ή/£6Γϊ οΐ ΧρίσηανοΙ νά μακα- 
ρ1^ωμ€Ρ να κα\οτνχίξ^ωμ€¥ να €ύδαιμθ¥ΐξ'ωμ€¥ καΐ νά 
έΐΓαΐ¥ωμ€Ρ νά 4κθ€ΐάξωμ€ν τούί \ατρ€υτά$ τούί β/λι- 
κρί»€Ϊί δούΧουί, 

12. " *Εζηγησ€ΐ^ τον ΊοΌκράτον^." 

α Προι Αημ6νίκο¥. β' Πρό$ Νι«:οκλ^α. γ' ΈΙί Εύαγόραν, 

13. "Έ^ι/γΐ7σ€4ς του Βα<ηλι£ον Κατά μ€θνΌντων," 
Ι4• Έ^)7γΐ7σ€ΐ9 Α^Ραν^ον Προ9 τους Τρώας. 

15. "Κανών τ^ς κατά σάρκα γ€ννησ€ως του Χρί- στου. ι> 1 6. *Ε$ηγήσ€ΐς του κανόνος του 2ταυρου. 

17. *ΕζΎΐγησ€ΐς Πλοντάρχον Π€ρΙ παίδων άγωγηζ. 

1 8. Έίΐ7γ);σ€4ς τών άναβαθμΜν της ^Οκτωηχου, 

Ι9• θιοστηρ^κτον {Μονάχου Κανόν€ς €Ϊς τι;ν *ΥΐΓ€ρα- 
γιίαν Θ€θτόκον και άλλοι. 

Μ€τά διαστίχου έξηγήσ€ω$ (Ιί τήι» καθωμΐΚημένη». 

2 Ο. ΤυτΓοι επιστολών. 

21. 'Ομ,ιΧία €ίς το "Έί€γ€ίρου Βορρά και ^χου 

Νότ6 βιάτνβνσοί' ιτ^τόι^ /ϋου κα2 ^Μτάτωσαΐ' αρώματα, *^^μα 

ασμάτων Κ€φ. δ*." 
'Εν τ^ καθωμίΚημίν^ΐ. 

1584• 7Ι• Χα^τ. 8. XIV. XVI. 

Ι. Παρακλι/τικτ; (XIV). 

Χία» ναρ€φθαρμ4νη καΐ σχεδο» άφαν^ί ύφ* ίτγρασίαί. 
2. Ιωάννου τον Χρυο'οστ<$|ΐον Λόγοι τιν€ς. | /γ-τττ \ 
3• Το{» αντοΰ Λ€ΐτουργια (κολοβή). \ 

*Έν τΑ€ΐ ίϋρψ-αχ συν€σταχωμένον τψ ξύ\ψ του Τ€ρίκαΧύμ• 
ματοί φΰΚΚον (Π«ργ. ΧΠΙ), Τίριέχορ Ίροτάρια. 

1585• 72. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Τοΰ &7^ Μαξίμου Έκατοντάδβς {'. 

2. Τοΰ αυτοΰ "Έ^ϊ/Τ^^'^ *^5 ^ο ΙΙατ€ρ ι;ρών προς 
τίνα φιλόχριστον €ρμην€ία σύντομος,** 

3• " Έκ τών του Καλλίστου τοΟ Καταφνγιώτον " 

4. Συ|ΐ€β^ θισσαλονίκηβ Π€ρι τών μακαρίων ήμων 
ΐΓατ€ρων Κάλλιστου πατριάρχου και 'Ιγνατιου. 

5. "Τών €ν μονοτρόποις ίλαχίστων Καλλίστου και 

κυρίου Ιγνατίου τΔν Ηαν0οΐΓθΐ$λ«»ν 

ΊΛέθοδοί καΙ κανών συν θ€ψ άκριβηί καΐ ταρά των ά^γίων 
^χων τά% μαρτυρΙα$ Τ€ρ1 των αίρομένων "^σύχωί βιωναι καΐ 
μοναστικωί " 4ν Κ€φ, ρ ', 

6. " θιολήΐΓτου ρ,ι/τροτΓολιτου Φιλαδ€λφ€(αβ Λόγος 
τήν €ν Χριστφ κρυτΓτην έρτγασίαν διασαφων και δ€ΐκνύων έν 

βραχύ του μοναδικού ΙναγγίΧματοί τόν κότον." 

7* " * Αν<ΜηχΜΓίου το() ΣινοΙτου Π€ρι διαφόρων τρόπων 

μ€τανοίαί καΐ σωτηρία$ ψυχών έν κ€φα'Καίοα ι," 

8. " Του σοφωτάτον και λογιωτατου κυρίου Γινργίον 

Η. Κορ^ση θ€θΧόγου κατά την μεγάΧην ΙκκΚησίαν και 
ιατρού Π€ρι τ^ς ^ζοχης της ί€θλογίας." 

9. " Έκ τών κ€φαλαιων του αγίου Ησυχίου Προς 
Θ€Οδουλον." 

Σφ^€τοα μόνον ή άρχτ) αύτοΰ^ μένοντος άτβλοΟ}. 

ΙΟ. "Του Ιν αγιΌις πατρός ΐ7ρ,ών ΧρυσοστήΜ>υ 
*Εξηγησις €ΐς τους Μακαρισ/Λους." 

11. "Του σοφοΰ Ψιλλοΰ Π€ρι άρ€των,'^ 

12. ** Μαρτυρία σύντομος οτι καλόν το συν€χώς 
μ€τα\αμβάν€ΐν, " 

13• " Π€ρι προ>7γιασ/ϋΐ€νου άρτου." 

14. " Δοσιθ^ου πατριάρχου *ΐ€ροσολΰ|Μ»ν Ιΐ€ρι €ΐκ6νων 
έκ του ^ βψλίου του ΙΙΐρΙ των έν ΊβροσοΧύμοα τατριαρχευ- 

σάντων" 

15. " Έκ τών του Κορισίου." 

1 6. '^Έπιφανίου €πισκόπου Κύπρου τής ΕΙωνσταντίας 

Έκ του *Αγκυρωτου λόγου." 

17* "Του άγιου θ€θδωρήτου €πισκόπου Κΰρου 
*^^ΐγησι% €/$ τά άτορα τηί Ιΐ€ντατ€ύχου. " 
*Εν φ, 4β 'Ε^ράφη €ΐ$ τούί 1776 Αυγούστου 20 βίί 
τ^ν "Τδραν παρά Κωνσταντίου μονάχου. 

1586. 73• Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 
Ι. Έ^γΐ7σ€ΐς €ΐς λόγου< Βασιλιίον τοΰ μεγάλου. 

α' Πρόι τον$ νέουί δπωί Αν έκ των έ\\. ώφέΧοΐντο \&γο»ν. 
β' Κατά μ€θυάντων. γ' ΑΑγοί ασκητικοί ιτβρί άτοταγ^ί /3ίοι;. 

2. " Δωροθέου Προς τους αυ*του μαθητάς," 

3. Τραμματικη άτ€λής, 

4• " Έρμην€ία τών της *Οκτξαηχου αναβαθμών 
εκδοθείσα ταρά Νικηφόρου Καλλίστου τοΟ ^ανθοπούλου.** 
5• *Εζηγησις €ΐς τους Μοικαρισ/χους. 

6. " Βασιλείου Μ(&κιδΑνο9 αύτοκράτορος *Ρω/χαίων 

Ι1αρ(ώ^€σΐί νρ6% τόν έαυτου υΐόν Αέοντα τόν σοφόν,** 

*], "Γιωργίου Κορίση Παροιδβίγ/ϋΐατα €ίς Βιάφορα 

συμβαΧλ6μ€να." 

"Αρχ. "ΩίΐΓίρ το ίχον μέροί τραύμα έάν μη καθαρισθη 

ούχ ύγέά^ίται. 

8. "Επιτάφιος." 

"Αρχ. '£τ€(βΐ7 ι^**•^ ^^ άνθρώτινον ^γένοί ίχασ€ν ώί 
άχάριστοί δοΰ\ο$ του ουρανίου πατρόί, 

9• " Κάτωνος 'ΡωρΑίου Τνώμαι π(χραιν£τικαι δι- 
στι;(θΐ" 
κατά μίτάφρασιν Μα(ί|λθυ τοΟ Πλανούδη. 
ΙΟ. " Έγκώ/ϋΜον όφ€ΐλό/ι.€νον €ΐς τόν πανιβροίτατον 
καΐ σφασμιώτατον ^ιμων δ€σχ&Γην κύριον κυρ Γαβριήλ." 

1587. 74. Χαρτ. 8. XIV. 
Ι (φ. Ι α). Πιναί τών π€ρΐ€χομ€νων (ακέφαλος). 

2 (φ. 6 α). " Του οσίου πατρός ήμων 'Ιωάννου τοΟ 

ΔαίΜίσκηνου." 

"Αρχ. *Ιστέον 6τι διτλοΰί ων ό άνθρωνοί η-γουν έκ 
ψυχηί τ€ καΐ σώματοί, 

18 138 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 3 (φ. 13 ^)• "*Εκ των τετραστίχων του άγιου Γρη- 
γορ(ον τοΰ βιολόγου." 

4 (φ* 1 6 α). Νιίλον το() 6σ(ον Αόγοι, 

α' (0. 16 α). 'Άάγοι (1σκΐ7Τ^ο$5η διαφέρουσι τώρ έρ τέίΚισα^ 
φκυσμέρων (Λ έν έρήβχοα ήσιθίά^οτΓ€ΐ." — β' {φ, 39/3). **ΛΑγοϊ 
<Ισιη;τΜίό$ τρόι ^ι/χά^Όνταί." "Αρχ. Οί τόι» ούράνιον χίαρον 
ν€μ6μ€νοι. ΤΑ. Κα2 τόΐ' Χριστόν έν άΎρυτνίαα έτί* 
κα\ούμ€νοι τοΐί τροαρημένοα φαρμάκου χρησώμ€θα. 
— 7* {Φ' δ2 α). •* Περί κατ<ιστάσ€ωί έγ^ι^οόσηί τζ άτα^βίςι." 
Ά/ϊχ. Αύο τη$ ψνχηί €ΐρηνίκαΙ καταστάσ€ίί €ΐσΙ. ΤΑ. 
Ούϋ χρ€μ€τΙζ€ΐ Κίνούμ€¥θ¥ ύτ6 όρμηί έμναθου%, — 
ί' (0. 63/9). 'ΊΙφ ΊΓορ¥€ΐα%" "Αρχ. Ί,ωφροσύρηρ τίκτα 
4Ύκράτ€ΐα, — €' (0. 64 α). ** Ε/ί τούί η' \(/γισμού$,** — 
$■' (0. 73/3). "Πρόλογοί τώΐ' εκατόν ΐΓ€ντ•ήκοΡτα κ€φα\€ώαρ.** 
"Αρχ. Πνρ^ττοΐ'τά /£6 τφ φλο^γμφ των ακαθάρτων 
παθών, — ^' {φ. 76α). "Πβρί τροΐίΐ^ί^ί κ€φ» ρνγ'*^ — 
η' (0. 88 α). ***Ε#τ τοΟ λύγου τοΟ τρόί Θαν/Μάσιοΐ' /Λονά^ο^τα." 
"Αρχ. "Αγαι* φρονοΰσιν οΐ δαίμονα τοΐί τ^ν σωφρο• 
σύνην άσναζομ4νοι%. ΎέΧ.'Ίνα χρηστά.^ ύτοτί/νρ το?ί 
άνθρώτοίί ίΧιτίδαί. — θ' {φ. 114/3) **Πρό$ τ^ν σ€μνοχρ€' 
τίστάτην "Άά-γναν διάκονον Αγκύρων,** 

5 {φ' 141 ^ι^)• Βαοηλι(ον τοΰ μιγάλον Λόγοι. 

α' (0. 141α). '*Ε/ί το Πρό$€χ« σβαυτψ.^—^' (0. 160 /9). 
**Π€ρΙόρ7^ί."— 7' (0. 160α). "Π€ρΙ φθ6νου,''—δ' (0. 178α). 
'*Ε/ί τό ύτόΧοΐΊΓον,** "Αρχ. Έλ^γίτο τοίνυν ταρά του 
Άτοστόλου. € ' — ψ' (φ. 189 α — 274 α) . "Ετβραί όμχΧίαί οκτώ» 
ιΥ (0. 280 α). "Παραίτβσΐί ιτβρί άτοτα•/^."— ιδ' (0. 287/3). 
** Διαταθεί άσ^η/τΜ•"— <«' {Φ- 347^). "'Αρχ^ τω» κατά 
τλάτο5 Άσιπ^τατώι» χα2 άΐ'αΐί€0αλαίαχτ($.*' — ιΓ' (0. 360 /3). 
'* 'Ττοη/ίΓωσϋ." "Αρχ. ΤοΟ κυρίου ^ιμων Ίι/σοΰ ΧριστοΟ. 
—ιζ' (0. 360 /3). **Π€ρΙ τίστ€ω$.** "Αρχ. θβοΟ τοΟ αγαθοί; 
χ(ίριτι το ^τίταγ/Αα. — ιη' (φ. 368/3). "Έτίλογο» €/ϊ τα 
*Ή.θικά ταραιν€Τίκ6$" "Αρχ. Καλά μ^ν τά τοΟ βασί\4ω$ 
Ίτρόί τούί ύτηκόουί νομοθ€τήματα, — ιθ' (φ. 369/3). *'Πα• 
ρατγΑΙα νρόί Ι^ρέα μΑλοκτα λβιτοι/ργ^αι." — κ' (0. 374 α). 
'* Α 070} άχτκτγτικία καΧ 6ροι χατά τλάτο$." 

'Εΐ' 0. 274 α— 280 α ** \16θ€ν ή βλασφημία τίκτεται κάί Ίτώί 
θ€ραΊΓ€ύ€ται, " 'Εκ τον ΓβροκηκοΟ. 

6 (φ. 3^θ α). '* Γρηγορ^ον τοΰ βιολόγου 'Ίαψ.βοι 
€ΐί αίτΓον καΧ τούί φθονοΰνταί^ ων ή άκροστιχίί αΰη;* 

ΓρηΎορΙου ΐ€ρήοί αθύρματα τί στοΐ'αχβ Τ6." 

7 (Φ• 3^' **)• '^®^ αύτοϋ Προς €υγ€νη &ύςτρσπον και 
•οΛΛα ποιήματα, 

"Αρχ. ΕΓ σοι τίθηκον €ΐί \4οντα σκ€υάσαί, 

8 (φ. 3^7 β)' "Τ©0 αντοδ "Ια/ι/δοι." 

9 (φ. 399 <»)• "ΤοΟ αντοδ Εί« τον αΰτου βίον ϊαμβοι,^' 

15^8. 75• Χαρτ. 8. χνίπ. 

** Τον όσιου ΐίαι θεοφόρου πατρός ι;/ιών Σνμιβ^ τοΟ 
Κιον^του κοΧ θανμΑΟΓτοριίτον Λόγοι λ'." 

α' "ΙΙίρί των του θ€θΰ μεγάλων €ύ€ρτγ€σίων 4ν τφ ι' ίτα 
αύτοΰ," — β' ** ΙΙβρΙ €Ύκρατ€ΐα$ καΐ ΊτΙστΐωι καΧ ίρτγων 4ν τφ ι' 
Ιτ6ΐ α^οβ.'* — Υ ** Περί ναθων καΐ λογισμών τοί$ έν κοιροβίφ 
^λωταίί &δ€\φ(Λ% έν ια' 4τ€ΐ αύτοΰ,*^ — 5' ** 11(ρΙ άσκήσ€ω$ δι* ων 
κατηξίωτο θ€ωριων ν€ρΙ ων ^υ/χνώσαί 6 Κι/ριοι έφαν4ρωσ€ν αύτψ 
€ν καθαρ&τητι καρδίας ίΐδέΐν Λιταρτα ίν τψ ια' ίτ€ΐ αύτοΰ,^^ — 
«' '* Ιΐ€ρ2 άγωνοί των Προφητών καΐ *λτοστ&Κων καΧ Μαρτύρων 4ρ τφ ια' ίτ€ί αύτοΟ." — $"' "Περί κτιτόρου τινοί *λντιοχέω% έν 
τφ φ' ίτ€4 αύτοΟ." — ^' ** Περί βίετανοΐαί καΐ κατανύξεωί έν τφ 
φ' ίτ«4 αι^τοΟ." — η' **Π6ρ2 των έν ύηροχί Οντων καΧ όΛ€ω$ 
άμαρτανδντων έν τφ φ' (τ€ΐ αύτοΰ," — θ' **Π€ρΙ μίρικηι των 
δαψΑνων φαντασίαί έν τφ ^ύ' ίτα αύτοΰ," — 1' •*ΙΙ«ρί τη$ άδη• 
\6τητοί τοΰ βίου των άνθρώτων έν τφ ιγ' ίτ« αύτοΟ." — ια' 
" Τΐ€ρΙ τσνηραί τβλεντ^ϊ άμαρτωΧοΰ καΧ άναναύσ€ΐ κοιμήσ€ω$ 
δικαίου έν τφ ιδ' ^«ι αύτοΰ," — ίβ' "ΠίρΙ τ^ί δ^υτέραί ταρουσίαί 
τοΰ θ€θΰ λόγοι/ κ€ά δίκαίαί άντατοδώσβωί έν τφ ίδ' 4τα αύτοΰ.** 
— ιγ' **Πίρί των δι* ύψηλοφροσύνηί έκτίττόιττων των έΐΓαγγ€' 
\ίων τοΰ θ€θΰ έν τφ ιδ' ίτ€ΐ αύτοΟ." — ιδ' "Περί τηί τροσκαίρου 
των τΧουσίων φαντασία^ {διωρθωμένον (Ια φαντασιώδουί) καΐ 
τηί έτΙ τ<ή) βήβίατοί τοΰ ϋριστοΰ κατακρΙσ€ωί αύτων έν τφ ιδ' 
ίτ€ΐ αύτοΰ.** — 1€' *' Πίρί των άτοθ€θύντων τήν τοΰ "γάμου συξ^υ- 
Ύίαν έν τφ ιδ' 4τ€ΐ τηί α^οΟ ήλιιτ/αϊ." — ιζ'' **Ιΐ€ρί των έν 
ύιΤ€ροχί δντων καΐ άδ€ω$ άμαρτανόντων έν τφ ΐ€' 4τ€ΐ αύτοΰ,** — 
ιξ^' ** 1ΐ€ρΙ τοΰ κατ* €ύσ4β€ΐαν των ά^γίων θ€άτρου έκ τάρα• 
δ€ΐγμΛτοί των κατά κόσμον τ€ρΐΓνων έν τφ ιβ' 4τ€ΐ αύτοΰ,** — 
ιη' " Πβρί στρατ€ία$ των θ€θφί\ών διά κρίττονοί ά^ωνοί «ύαρε- 
στούντων έν τφ ΐί' ίτ6ΐ αύτοΰ,** — ιθ ' ** Περί κατανύζ^ωί καΧ 
ν€ρΙ ταρθ€νία$ καΧ τηί θ€ίαί άγάτ-ψ κίά τηί άτάτηί καΧ ταρύδου 
τοΰ βίου έν τφ ι$"' (Η'€ΐ αύτοΰ.** — κ' **ΙΙερί τηί θΐΐαί χάριτοί 
τηί κυββρνώσηί τον άρθρωτον έν τφ ι^' ίτ6ΐ αύτοΰ.** — κα' 
**Π<ρ2 τηί ^\τοιμασμένηί Ύ€έννηί καΐ ν€ρΙ των αγαθών ων 
έΐΓηγγ€ΐ\ατο 6 θεοί τοΐί ά-γίοΐί έν τφ ιζΤ' 4τ€ΐ αύτοΰ.** — κβ' 
** Πβρί τηί ψυχηί τηί εξόδου τοΰ σώματοί καΧ των άταντώντων 
τν€υμάτων τηί τονηρίαί εξουσιών καΐ των ένΐ Θίοΰ κίά αγγέλων 
καΐ ΊΓ€ρΙ των έν άμαρτίαΐί ευρισκομένων δι* ων κατηξίωτο θεωριών 
έν τφ ιξ^ ίτ€4 τηί αύτοΰ ηλικίαί.** — κγ' ** Περί τηί έμτράκτου 
το\ιτ€ΐαί τών μοναχών έν τφ ί^' #τ€4 αύτοΰ,** — κδ' ** Ιΐ€ρ2 
ταρθενίαί έν τφ ιη' έτ€ΐ τηί αύτοΰ ηλικίαί.** — κε' **ΙΙίρ2 
άρ€τών καΧ στηριγμοΰ μοναχών έν τφ κα' Ιτ€ΐ αι^οΟ.'* — κ^' 
**Ιΐ€ρΙ μερικηί ων κατηξίωτο θεωριών θείων καΐ άτοκαλύψεων 
έν τφ κγ' ^τί4 τηί αύτοΰ "ίιλίκί&ί,** — κΙ^' **11ερ1 τών λυττώντων 
τρόί άνύγνωσίΜ καΧ δοκούντων έν τφ σαρκικφ 9(αλι^€σ^αι τδν 
βίον έν τφ κγ' Ιίτει αύτοΰ.** — κη' **11ερ1 άσκήσεωί έν τφ κδ' 
ίτει αύτοΰ,** — κθ' "ΙΙβρί ταραινέσεωί τρόί τούί φάσκονταί 
μαρτυρεΐν καΐ μ^ιδέ ψιλόν λύγον βαστάζονταί έν τφ κδ' ^(4 
αύτοΰ.** — λ' ** 1ΐ€ρί ων κατη^ωτο θεωριών έν τφ κδ' ίτ64 τηί 
αύτοΰ "ηλικίαί,** 

Τών λόγων χροτάσσεται "Πίτα^ τ^ί ταρούσηί τιξύδοί τοΰ 
όσιου κοί θεοφόρου τατρόί ^μων Σν|λ•ών τοΟ Κιονίτον καΐ 
θαυ|ΜΜΓτορι£τον. ' ' 

1589• 7^. Χαρτ. 8. XVI. {φ.σκγ'), 

Νο/Αοκάνων 
^1» τ5 καθωμιλημέν^^ κεφ. σΐ^η' κατά τδν έν άρχη τροτασσό• 
μενον (ά«τ^0αλοΐ') τίνακα, Βίτΐί καΧ συμφωνεί μετά τοΰ τεριεχο- 
μένου. Κ<0. α' ** ΤΙερΙ άρχιερέωί τοΰ έίνοΛ εΐί τάνταί συμιταθεΐρ 
καΧ νά μηδέν ιγιοτ€ι>|; λόγονι τινόι χωρίί νά έξετάζ)].** Τελευτάιον 
σφζ^ται έν τφ κώδικι (κολοβ.) κεφ, σί,ε' ** £ύχΐ7 ^τ^ρα ϊίγΙ τφ 
τοι^αχ έξομολογουμένφ άφέσιμον,** Αείνουσι δέ τά έν τφ 
νίροκι περιλαμβανόμενα λοιπά τρία, κεφ. σΐ,ζ" "Ε()χΐ7 εΐί τον 
προπετώί ομνύοντα" κεφ. σΐ^ζ' '* Ευχή περΧ τών έν έπιτιμίοΐί 
δντων καΧ έαυτοϊί δρκφ δεσ μουντών" κεφ, σΐ^η' " διαθήκη,** 

1590• 77. Χαρτ. 8. XVI. 

Συ|^ι€ών θ«(Γσαλον£κη9 Κβφάλαια σιΓ'. 
α' "Πίρΐ τών μυστηρίων Ηβ έκκλησίαί,** β' "Πίρί των ΙΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 139 ΐ€ρώρ Τ€\€τωι^" ύ' ""Οτι έτττά. τηί 4κκ\ησία$ μοίττήρια".. 
σιδ' ""Οτι καΐ οΐ &γγ€\θί φρίττονσι τοΐί μυατηρίοα τη$ ίκκΧψ 
ίτίαι." σΐ€' " Πί/)ί τηί €ΐ$ τ^ν ΐ€ρωσύιτη¥ €ύ\αβ€ία9 των τάλοκ 
θ€ίω9 άΐ'δρων." σιΓ' ""Οτι Β^ου μ6νον ίρτγα τά τηί ίβρωσί^ΐΊ/ί/' 
Τώρ κύφαΚίΐίίαρ ΊΓροτάσσ€ται τίραξ άκμιβήί. 

Ι59Ι• 78. ^^αμτ, 8. χνπ. 

βιοδώρον τοΰ Στον8£του Καη;)^σ€49. 

Μετά του δέρματοί του ν€ρίκα\ύμματοί €ΰρηταί συν^σταχω- 
μέρο» ίσωθ€¥ δέμα διαφόρων χνφτων άσημου έκκΧησΜστίκηί ΰ\η$. 
Έν τούτοίί καΐ σημ€ίωμα ττίρΐ του έν ίτ€(, ,ζρκθ' ( = 1621) χαρά- 
τξίου τω¥ ά'γιορατίκώ» μονών, συμτοσουμένου €ΐ$ 80,000 {άσχρα ;) 

1592. 79• ΧβΛ^• 8. XVII. 

Ι . " Βίος και ΐΓθλιΤ€ΐα των όσιων πατέρων ημΑον 
*Ονσυφρίου και Παφνουτιον καΙ ίτ€ρων ηνων." 

2. ^ιηγησ€ΐς Ικ του Γιροντνκοΰ δνο. 

3• **Διάταίις ίγ6τ€ Βη 1$€ρχ€σθαι τον ί€ρ€α του 
)8τ;/ϋΐατος οτ€ €(Γτιν €?ςοδος." 

4• "Του σοφωτάτον ΨίλοΟ "Ια/ϋΐ)9οί στί-χρι €19 άρ€τας και κακια9. 5• ** Διι/γτ/σΐί ατυντομος ίκ του λογιαπ-ατου 
Ιΐ6/)1 τοΟ τί καΐ'ών κα2 τί ν^•" 

6. Τά €7Γτά θαύματα και οΛΛαι σημ€ΐιωσ€ΐς βραχ€Ϊαι, 

7. θιοΒώρον τοΰ Στονδ^τον Κατι/;(ΐ;σ€ΐς. 

8. " Μ€γαλυναρ4α φαλλόμενα €ΐς τον αγιον /Α€γαΛο- 
μάρτνρα Γ€ωργιον, νοιθίντα νττο του σοφοΰ ΐίΰρ 
Άντώνι τοΰ Κοφοψΰλλη €κ Τ179 Κυδ<ιΐκια9.'' 

9• " 5υνοψ49 μ€ρικη 7Γ€ρι θ€θλογίας" 

"Αρχ. ΔβΓ γιΐ'ώσκβϋ' 5τ( τό μαθ^Ιν αγράμματα «ταλώϊ 
καί φρονεΐν όρθοδ6ξω$ Τ€ρ1 θ€οΰ καΐ κτΙσ€ω% χο\\ου 
χρόνου δέΈται, 2&4ν€ΐ δ' άτβΧψ μετά δύο φύλλα, 

ΙΟ. Ύρΐί^Βιον άίΓΟ ΚυρΜΐχΐ7^ Πάσχα μίχρι Τίεντη^ 
κοστης, 

11. "Π€ρι της οικοδομής της άγιωτάτι/9 του Θ€θυ 

μ€γά\ης Ικκλησίας" 

"Αρχ. Ίαύτην την του θβοΰ μί^άλην έκκΧησΙαν την 
νυν όνομαξομένην ά•γίαν Σοφίαν. 

1 2. " ^χλγ (= 1 633). Λόγο9 θιοδώρον 1ιρ4«»$ Παλαδα 
(ιηθΈΐί 6« τ^ ά^γίαν ΑΙκατίρίναν του Κάστρου €ΐ$ Η^ν έωρτην 

των ά^γίων δέκα μαρτύρων, ^^ 

13. ύ^ιηγηο-ις €κ τον ΠατιρικοΟ και του Γίροντικοΰ. 

1593• 8ο. χαρτ. 8. χνπ. 

Ι. "Παΰλον ΙτΓίσ κόνον Μονιμβασίας ^ιηγψτις ψυχο' 
φ€λ€Ϊς τΓ€ρι Ιναρίτων άντρων τ€ και γυναικών και 
θ€οσ€βων." 

ΑΙ έτι^ραφαΐ των τρώτων διηγ^€ων (χουσιν ώδ€. **Π€/)1 
των τριών άτ/ίων η^υναικών των φαν€ρωθέντων 4νΙ Κωνστα^τίρου 
του βασιΧέωί." — " ΏίρΙ του Χοτγοθ€τηΘέντοί τρο τριών 'ήβίερων 
τη% τέΧ^υτηιί αύτοΟ." — *' Ιΐ€ρί του έ^αγ>ρ€ύσαντοί ί/ί '^ροντα 
&-γίον έν τψ 6ρ€ΐ του *ΟΧύμνου." — '* Πβρί τηί 'γυναικοί τίμ 
άΐΓίΧθούσηί τρ6$ τόν άββαν '^€6φυτον του ^^αγγ^Γλαχ." — "Πίρί 
του ί^γορ^ιίοΌΐ'τοί ίίί την €ΐκόνα του κυρίου •ίιμων *Ιησοΰ 
Χρίστου.^* — ** ΙΙβρί τηί γΐ'ναικόί τηί €ύρ€θ€ίσηί έν τη νήσφ μ€τά, τοΰ υΐοΰ αύτψ,'* — *' ΠβρΙ του νένητοί του έν τψ ναφ τη$ 
ύτ€ρα'γίαί θ€θτ6κου των ΧαΧκοτραττίων χροΐ€υξμμένου.^^ — 
**Ιΐ€ρι του τρ€σβυτίρου τοΰ δ€σμ€υθέντοί ύτό τοΰ έτισκότου 
αύτου." κτΧ. 

2 — 5• Βίο? '^^^' ΐΓολιτ€ία των οσίων Ονούφριου , 
Παύλου τοΰ Θ>;)9αιΌυ, Παύλου τοΰ άπλοΰ, Μακαρίου 
τοΰ 'Ρω/χαιΌυ. 

1594• 8ΐ. Χαρτ, 8. XV. 

Ι. "ΑθΚησις της αγίας Ερμιόνης. 
2, Β1Ό9 και 7ΓθλιΤ€ΐα '^υμίων του 2τυλιτου. 
3• Μαρτυριον τοΰ άγιου Ευστάθιου. 
4• Β1Ό9 και ΐΓθλιτ€ΐα τοΰ μΛκαριου Φιλαρ€του. 
5* Β1Ό9 και ΐΓθλιτ€ΐα τιτ^ άγια9 2ωσάννι;9. 
6. Β 109 και ΐΓολιΤ€ΐα της όσιας Θ€θδωρα9 τΐ7^ €ν 
*Αλ6έανδρ€ΐα. 

7• ΔΜ;γ»7σ•ΐ9 €κ των ^αυ/ιάτων του αγίου Μτ;νά. 

8. θαύματα του μεγάλου Βασιλ€ΐου. 

9• ί^ιηγησις Τϋτρου του τ€λώνου. 

ΙΟ. Β1Ό9 και ?Γθλιτ€ΐα τΐ7^ <κηα9 Η€νΐ79. 

1 1. Μίίρτυριον της αγίας Ευφημίας, 

1 2. Βιο9 και '7ΓθλιΤ€ΐα της όσιας Π€λαγια9. 

Ι3• Λόγο9 €19 τον βίον του οσίου Άβραμίου και 
Μαρια9 της αύτοΰ άν€</ηά9. 

Ι4• Μαρτυριον της άγια9 *Αναστασία9 τ^9 €ν 'Ρω/Ατ/ 
/Ααρτυρτ;σάσι;ς. 

15. Μαρττ^ριοΐ' τοΰ αγίου Ύττατιου. 

1 6. "Δΐϊ/γτ7σΐ9 7Γ€ρι τ^9 τοΰ κυρίου ημών *Ιτ;σοΰ 
Χρίστου €ίκόνο9 των Κεγομενων Χαλκοττρατιων το δι* 
ην αίτια ν €κληθη *Αντιφωνητης." 

17• "ΑθΚησις και μαρτύρων Άδριανοΰ, Ναταλια9 

καΐ της σννοΒίας αυτών. 

1 8. Πρα^ΐ9 τοΰ άγιου αποστόλου *Ανδρ€ου και 

Ματθαίου Ιν τ^ χο>Ρ^ τών ανθρωποφάγων. 
ΤΙροτάσσΐται άκριβηί τίναξ τ^ν τ€ρΐ€χομένων . 

1595• 82. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι, 'Αλρ^ρτον Μαρένου τοΰ ΧιΌυ Αογο9 €ΐ9 την σταν- 
ρωσιν τοΰ Χρίστου. 

2. Σν^Μών το() νΙου θ€θλ<$γον Κάγος. 

3. *Ιβ»άννον τοΟ Χρνσοστ6|ΐον Εΐ9 τον μάταιον βίον. 
4• Β1Ό9 και 7ΓολιΤ€ΐα 'Ονουφριου και Παφνουηου. 
5• Β1Ό9 και '7ΓθλιΤ€ΐα Μάρκου του * Αθηναίου. 

6. Ιστορία Διονυσίου ιερομόναχου του ρητορος 
τοΰ άσκήσαντοί έν τψΆθωνι^ 4ν τη &'γί<;^ "Αρνη. 
7• Εκ τοΰ Πατιρικοΰ Αογοι ψυχωφελείς. 
8. Ετ€ροι ίκ τοΰ Γ^>οντνκοΰ. 

9• "Έκ του οσίου πατρός ημίαν Νήφωνθ9 Μ€ρικά 
κεφάλοΛΛ πάνυ ωφέλιμα.^ ^ 

το. ** Θιοφάνον) |Μ»ναχοΟ τοΟ ^ήτορο* Διδασκαλία 
τρόί τοι>ί €ύσ€β€Ϊί Χριστιανούί ΊΓ€ίη φράσ€ΐ €ΐί τά. δώδεκα 
άρθρα τηί τίστεωί." 

18—2 140 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 11. *ΕφραΧ|ΐ τοΰ Σύρον Αόγος ασιη/τικος καΧ 7Γ€ρι 
μ,^τανοία^ κατανυκτιΐίός. 

12. 'Ι«άννον τοΰ ΧρνσΌστ6)λου Π€ρΙ μετανοίας καΙ 
Ιλβημοσυνη^. 

13. " Βίος και πολιτ€ία του ο'σίου ΙΙίτρου του άσκη- 
σαντος €ΐς το Άγιο ν "Ορος." 

"Αιταντα ^ΐ' τ^ κα,θωμΐΚημΑνίβ ΊτΧην των ύτ* άρ. 3, 11 καΐ 12. 

1596• 83. Χα/>τ. 8. XVII. 

'Ιωάννου τοΰ Χρνσθ(Γτ6|Μ>ν Λόγοι λδ'. 

ΤΙροτάσσ^τνα ** ΠροοΙμων τάρν ώροΛον €ΐί τά χρυσά (τη τοΰ 
θ€ΐου Χρυ(ΓθθΓτ<$μον." Έν τίλπ* 

...Δώρον τό ταρό» τοΟ θβοϋ συν€ρΎί^ 
ξ-γραψα^ Ιδού Σωφρόνιοί έρ τάρψ 

ίψ (τ€ΐ ,ζρνγ^' ( = 1645) ί^δορ του ά'γίου'Όρουί. 

1597• δφ Χαρτ, 8. XVI. 

Μακαρ(ον τοΟ ΑΙγνιττ^ου ΌρυΧίοΛ, ν, 
Προτάσσορταχ 4κ του Σονΐδα τά ιτίρΐ ^(ίκαρίων. *Ερ δέ 

τέ\€ΐ...ΈΊΓΐ ίτουί ,Ι^ί^η^'^* Ι^δ. Γ' €Ρ μηνΐ Φ€υρουαρΙφ 
( = 1590). 

1598• 85• Χα^. 8. ΧνίΠ. 

Ι. Νιίλον τοΟ άββα Λόγοι άσκητίκοί, 

2. Σν|Μβ^ θ<σναλον£κη$ Λόγος ΐΓ€ρι ί€ρωαννης. 

1599• 86. Χαρτ. 8. ΧνίΠ. XIX. (<γ. 442). 
* Αποφθέγματα Ικ τον Πατιρικοΰ. 

Ύούτωρ τινά ίν τχι καθωμίΚημίέρ-^, 

ΐ6θΟ. 87. Χαρτ. 8. ΧνΠΙ. 

Ι. Ναθαναήλ Πιντανι^λίΜβ Λόγοι €Ϊς την άγίαν Τ€σ- 
σαραχοστι;ν. 

Προτάσσεται τροοίμιον έιπΎραφόμερον "ΤαΐΓ€α'ό} μητρο- 
τοΤάτηί Ναθαναήλ Π€νταΐΓ6λΜκ Τ^ €ύ\αβ€στάτυ έρ μοραχαΖί 
καΐ &Ύίφ ΊΓΡ€ύματι θυ^ατρί τηι ^ιμωρ τάτ€ΐρ6τητο$ Εύγ€ρ1^ 
Η^^Χν ^^ ΚυρΙφ χαΧρ€ίρ.'' "Αρχ. τό τροοίμωρ' *Ετ€ΐδήτ€ρ 
άτήτησαι δούλη Χρίστου χαρ' ημών δοΰρέ σοι τά 
συΡΤ€ΐροΡτα ρυν καΐ άρμό^ορτα τρ6$ κατάΧηψίρ άρ€τηί 
καΐ ώφέΧειαρ μάλιστα τηί ψυχή$, ϊρα κατέχουσα ταντα 
ώίτέρ τιρα στάθμιρ ήκριβωμέρηρ καΐ καρορα €ύθύτα• 
τοι», οίκοδομήσηί σ€αυτ^ιρ Λζιορ οΪκορ του τρίύματοί 
καΐ ραορ άσνιλορ συΡ€ρ•γοΰρτ69 σοι του Χρίστου» 

Ίδ. καΙ μορηί Αιορυσίου κώδ. αρ. 182 καΐ Σακ€λλΙωροί Πατμι- 
αιβιρ Βιβλιοθήκηρ σ, 173 (κώδ, τοθ'). Ό} δ* άΊΤοδ€ΐκρύ€ται έκ 
του έρ τψ τατμιακφ κώδικι μθ' {^ακ€\Κ, σ. 39) σημειώματος 
ήκμαζίΡ ό Να^αι^α^λ τ€λ€ΐη^ώττοι τον ιδ' αΐώροί. 

2. " ^ ΑτΓοφθίγματα των αγίων γιρ^ντββν." 

ΐ6θΙ. 88. Χαρτ. 8. XVI. 

Ι. [Νικολάον τοΰ Κιλλιώτον] Θ€θλογικ7; συγγραφή 
ά»€ΊΓί'/ραφο$ €ΐί κ€φ. ρη\ ώρ α' ""Οτι ό θ€0$ ή•γουρ η αγία 
Τριάί (ραι ίίί τρ€Ϊ$ χαρακτήρας" κτλ. "Ιδ. καί, κωδ. αρ. 149(22). 
Άρωβ€Ρ τηί έχΐΎραφης του κ€φ. α' €ϋρηρται γ€^ραμμέρα τάδ€ 
Έχ τωρ του άγίον Νικολ<ίον τοΟ ιΙ$ τ6 κιλλίον, άτι»α 
τιθαρώί δηλοΰσι τ6ρ Η}ρ δληρ συγγραψ^ρ συρτάξοΜτα, 2. *' Λόγος €ΐς τι;ν νψωσιν τον τιμίον και {ωοποιου 
Σταυρόν καΧ τώ% €υρ€Ρ αύτόρ ή /χακαρία 'Έλέρη." 

3. Βίος και '7Γθλ4Τ€ία του άγιου Φιλάρετου. 
4• Βίος του μ€γάλου Βασιλ€ίου. 

5* Λόγος €ΐς τι;ν άνακομι^ν τ^ς δ€^ιας χ€ΐρος του 
τι,μίου ΤΙρο^ρόρχΑ) και πβρι των θανμάτων αυτΊ7ς. 

6. Βίίος κσΧ ΐΓθλιτ€ΐα Ιωάννου του Καλυβιτον. 

7• Βίος και ΐΓθλ4Τ€ΐα του οσίου Η€νοφωντος. 

8. Βίος τι^ς όσίας Μαρίας τΐ7^ Μαρίνος μ€τονομα 
σθ€ίσης, 

9• *' Λόγος κατ* Ιττιτομην διαλαμβάνων 

Τ€ίΛ της τρώτης καΐ δίίττέρας καΧ τρίτης ευρέσεως της τιμΙας 
κεφαλής τον ά'/Ιου *1ωάρρου του Ώροδρόμου." 

ΙΟ. Βίος και ΐΓθλιτ€ία άγιου 'Λλ€^ιου του άνθρωπου 
τον Θ€ον. 

11. " Διιτγι^σις ωφέλιμος γεωργού τίνος Μ€τρίου 
λεγομένου.** 

12. ** ^ΐήγησίς Σνν•σ(ον €ΐΓΐσκόΐΓου η€ρι Εΰαγρίου 
τινός φιλοσόφου κοιι χρυσίου λίτρων τριακοσίων." 

13• " Π€ρι της άνα^^ομηΕης της ημίας έσθητος της 
νπεραγίας Θεοτόκου." (κολοβ.) 

"Απαντα έρ τη καθωμιλημέρη. Προτάσσεται πΐραξ τωρ 
τεριεχομέρ<αρ, 

ΐ6θ2. 89. Χαρτ. 8. ΧνΠ. 

Ι. ** Ακολουθία τον οσίου και θεοφόρου πατρός 
ημών Χριστοδουλου.** 

2. *'Βίος και '7Γθλιτ€ία του όσιου και θεοφόρου πατρός 
ήρυων Χριστοπούλου του €ν τ^ Πάτ/ιω άσκτ;σαντος, 

έρ ί καΧ το τίμιορ αύτοΰ κατάκειται λείψορορ^ συγγραφείς 
παρόί Ίβ»άννον τον Ιερωτάτου μητροπολίτου 'ΡόΒον καΧ παρά 
τοΟ πανα-γιωτάτου Αθανασίου πατριάρχου Άνηοχιίας καΧ τά 
ρΟρ ρεωστη υπό του έρ μοραχοΐς ελαχίστου ΆγίπΙον μοναχοΟ 
μεταφραστής εΙς κοιρ^ διάλεκτορ. " 

Ή *ΑΐΓθλον^ία καΐ τά πρωτότυπα^ έξ ώρ μετέφρασερ ό Άγάτιοί, 
έξεδόθησοΜ έρ *Αθήραις 1884 ντό Κνρίλλον ΒοΐΡη [*Ιωάρρου 
ΣακεΧ^ιΧωΡος] έκ χειρο^ράφωρ της Πάτμου. 

3• Π€ρίοδος του άγιου *Ιωάννου και 'Π.ρο\6μον. 

ΐ6θ3. 90• Χαρτ. 8. XVII, 

Ι. Μαρτυριον της μετγαλορυάρτυρος Αικατερίνης. 

2. Λόγος ΐΓ€ρι νηστείας, 

3• Βίος και 7ΓθλιΤ€ία Ξ€νοφώντος του συγκλι/τικου. 

4• Βίος και πολιτ€ΐα *Ιωαννου του Χρυσοστόμου, 

5• *0/Λΐλίαι §■'. 

α' Ε/ϊ τηρ α Κυριακηρ της Τεσσαρακοστής. — β' Ύη β' 
Κυριακή τωρ ρηστειώρ. — >' Τ^ ί' Κνριαιτρ τωρ ρηστειωρ, — 
δ' "Κνριαίίί ε^ του Ευαγγελίου τωρ υΐώρ Ζεβεδαίου,*" — ε' Τ^" 
Γ' Κυριακή τωρ βαΧοφόρωρ. — Γ' Τ^ άγΐ^ κάί μεγάλη Παρα- 
σκευή εΙς τ^ σταύρωσιρ του Χρίστου. 

ΆπαΜτα έρ τη καθωμιλημέρη. ^Ε^ράφη διά χειρός 
κάμοΰ Παρθερίου Ιερομοράχου ,ζριζ"* ( = 1608). 

ΐ6θ4. 9Ι• Χα(τΓ, 8. XVI. 

Ι . " * ΑίΓοφ^έγα (γρ. * Αποφθέγματα) του άββά Νι{λον.'' ΙΒ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 141 α ντον. .' _ >» 2. " Προρρι;σ4ς τον αγιΌν [Νιίλου] ΐΓ€ρι τη^ Τ€λ€υτηζ 

ΓΟν. 

3• *'Τοΰ αντοΟ Προς καΒαΙρ^σνν ύπ€ρηφαν€ίας 
(^κοΚοβ,). 

1605. 92• Χαρτ. 8. XVII. 

Ίωάννον τοΰ Δαμασκιρ^ΰ Λόγοι 

αϊτό τοΟ Σαββάτου των ψνχωρ μέχρι καΧ του Πάσχα. 

ι6ο6. 93• Χαρ^• 8. XVI. 

Ιωάννου τοΟ Μοριζήνον ΐ€ρ€ως ίΐ€ρί των ζ δννατών. 
Έν τΑίΐ' Έτίλίΐώβτ; τό ταρόν βιβΧίον κατ^ί το 
^χλ7*** μ'ηνΐ 'Οκτωβρίφ ( = 1633). 

1607. 94• Χαρτ. 8. Χνΐ (<Γ. 1049). 

^' Έίβλος ή €ΤΓονομαζομ€νη Λ€ΐ/ιων, 
■ψγουν ό ανθηροί ταράδασοί των βίων των άγΙων τατέρων. '* 
Γ^γρατται μ^ν χαρί τατ6ΐΐΌθ Κυριάκου μοναχοί/ ίν 
τψ ησυχαστηρίφ τηί μονηί Διονυσίου τφ \€Ύομ4νφ 
"Αγιοί *1άκωβθί τροί€δρ€ύοντο$ τ6τ€' τ^ δί τροτροτζ 
καΐ δατάντι του σ€βασμιωτάτου έν ΊΓν€υματικοΐ$ τα- 
τράσι κυρου Ματθαίου, ου καΐ κτήμα ύτάρχ€ί αΐωνίωί 
άναφαίρ€τον, έν έτα τη$ Χρίστου •γ€νν'ήσ€ω$ ςιχιβ' 
μηνΐ Α€Κ€μβρίψ κδ' " ( = 1615). Άλλ' έν τΑίΐ άνα-γινώ- 
σκονταί τάδ€ Έν ίτ€ΐ ςιχ«ί' *Ιου\\ίου κα' ( = 1624). Φαί- 
νεται δ^, 5τι ό βιβ\ιοτγράφο% έχ€\άβ€το μέν τηί Ύραφηί του 
κωδικοί τφ 1615, έ•ΐΓ€ράτωσ€ δ^ το (ρτγον τψ 1624 μακρόν αύτφ 
νροτΓα\αιτωριίισα$ διά τ€ τό τληθοί των σ€\ίδων καΐ τήν /λα- 
λούσαν τφ κώδικι φιΚοτεχνίαν. 

ι6ο8. 95• Χβρτ. 8. XV. 

*ΕφραΧ|ΐ τον Σΰρον Λσγοι καΐ '7Γαραιν€σ€ΐς. 

ΐ6θ9. 9^• Χαρτ. 8. XVII. 

Αόγοί έκ τον Πατιρικοδ (ακ€φ. κολοβ.), 

ΐ6ΐΟ. 97• Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Ψαλτι/ριον μ€θ* €ρμην€ίας, 

ΐ6ΐΙ. 9δ. Χαρτ. 16. XVI. 

Ι. " Δΐ({λ€^ις ημών και του λ€γατον Κλή|Μντο$ φημΧ 
και Νικηφόρου Π€ρι τη^ όρθοΒόξσυ ΐΓΐστ€ως." 

2. "Έρ/ιιρ'€4α τον άγίον βατΓτίσματος" 

3. " Γινναδ(ον ιτατριάρχον τοΰ Σχολαρ(ον.'* 

"Αρχ. Έν ται ϊ έκκΧησΙαίί τό Ιίθο$ το Τ€ρΙ ταΰτα κρα- 
τ€ίτω καΐ τό ψαΧτήριον αύτο\(ξΙ άναΎΐνωσκέσθω. 

4. Δανίε Παλμοί τιν€ς. 

5. " Εν;(α4 σνλλ€;(^€ΜΓαι από της θ€ίας γραφής," 
ΑΙ ττλβΐσται έκ των του ά^ίον Έφραίμ. 

ΐ6ΐ2. 99• ^αρτ, 16. ΧνΠ. 

"Ψοιλτι/ριον σνν Θ€<[» €Ϊς αττλην φράσιν. 
Δαβίδ ττροφητον και ^(ΐσίλ€ως μίλος" 
Έτοί 1684 Μ(£ϊο$ 24. 

1613. ΙΟΟ. Χαρτ, 16. ΧνΠ. 

** Βίος και '7Γθλιτ€ία της όσιας μητρός ημών ^ϋπραζίας 
μΛταφρασθάί Λ την κοιντρ^ γλώτταν ταρ' ΑΙγνατ(ον (γρ. 
ταρά*Ιγνατ(ον) του έν ΐ€ρομονάχοΐί ελαχίστου" ΐ6ΐ4. ΙΟΙ. Χαρτ. 16. XVII. 

Λόγοι €κ του ΠατιρικοΟ κατ* ίκΧογην (ακίφ,) 
1645. 

1615. Ι02. Χαρτ. 16. XV. 

'^ΔιδοκΓκαλΐαι και €ρωτησ€ΐς Ικ πολλών ά㣫ν ΑνδρΑν 
ττάνν ωφΙΧίμοί" 

Ι6ΐ6. 103- Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

*' Γαβριήλ τοΰ Σιβήρου τον €κ Μον€μβασίας 
ταΐΓ€ΐνοΰ |ΐητροιπ>λ£τον Φιλει8ιλφ£α$ 'Έκθ€σΐί κατά των 
άμαθώί \€^6ντων καΐ Ίταρανόμωί διδασκ&ντων διτι ^μΛ% οΐ τη% 
(ΙνατολιΐΓ^ϊ έκκ\ησίαί -γνήσιοι καΐ ορθόδοξοι ταχδα έσμέν σχη- 
ματικοί τάρα τηί ά-γίαί καΐ καθόλου έκκλησίαί," 

1617. 104. Χαρτ. 16. ΧνίΠ. 

Πατ€ρικ6ν. 

ΙΙαραιν^σβίϊ καΐ άνοσττάσματα καΧ βίοι ττατέρων άναμίξ έν τ^ 
καθωμιλημένα καΐ τζ καθαρ€υούστι, 

Ι6ΐ8. 105. Χαρτ. 16. ΧνΠ. 

Πατιρικ^ν. 

*λναμΙξ έν τ^ καθωμιλημέν^ι καΐ τζ καθαρεύουσα. 
Έν μηνΐ Αύ^ούστφ ΐ€' ςιχμΓ' ( = 1646). 

*ΐ6ΐ9. Ιθ6. Χαρτ. Ιβμικρ, XVI. 

£ν;(αι και Κανόν€ς. 
Ή ταροΰσα διά Ύρόσια 20 ή-γοράσθη διά Ύρόσια 20* 
Κοσμείται ύιτό έητίτλου καΐ κομψών αρχικών γραμμάτων , 
ΊΓοικιλόχρων καΐ κεχρυσωμένων, 

ΐ620. Ι07. Χαρτ. Ι^μικρ. ΧνΠ. 

Ι . Βίος τον όσιου Φιλάρετου. 

'λρχ.(άκέφ,)...6λου$ τήν καλην τροαίρβσιν, καΐ ίλίγβν 
ό ταμμίαροί, δτι ουδέν ίναι τόσον θαυμαστόν, 

2. " Διι/γτ/σις των τριών €ΐς την *Αφρικην α1\μαλω^ 
τίσθ€ντων μΛνα\ων.'^ 

3. ** Διι/γϊ/σις έκ των θαυμάτων του έν άγίοις πατρός 
ήμων Αέοντος Κατανι/ς πώς €καυσ€ *Ιλιόδωρος τον 
μαγον. 

4• " Π€ρι νπακοΐ7ς γονέον^ η οποία δννατ€ 
νά έλ€υθ€ρώσχι τόν (χοντα την ΰχακοτψ, ού μόνον σωματικόν 
θάνατον, άλλα καϊ ψυχικόν.** 

5. 'Ιωάννου τοΰ Χρνοτοστ6)λου Ό/Αΐλία π€ρι νΐ7στ€ίας 
και ίλιημοσυνης €ίς ττ^ν €ΐςοδον ττ7ς Τ€σσαρακοστ^ς. 

6. Μαρτνριον του αγίον Παντ€λ€ΐ7/ϋΐονος. 

7. Μαφτύριον της αγίας Αικατερίνης. 

8. Μίίρτνριον του αγίου Χαρειλάμπονς. 
Μ€τεγλωττίσθη ύτό Δανιήλ Ιιρομονάχον. 
"Αταντα έν ττ} καθωμιλημέντυ. 

ΐ62Ι. ΐθ8. Χαρτ. 16. XV. 

Νο/χοκανων 

^ν τη καθωμιλημένη. Κεφ. σε', ων α' ** Πβρί Ιερομένου όνου 

νά συρέρχέται «/ί άμαρτίμάτα καΐ ό λαώί να άτό φεϋ^ει άτ 

αυτοΰ καΐ ΊτερΙ του μη κατάκρ