Skip to main content

Full text of "Catalogus Bibliothecae Hungaricae Nationalis Széchényianae: tomi I, Scriptores Hungaros et rerum ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| n^4'f.^ 
.yzWair^s^j^xsiB^yy? — ^i£!ei>y-^coy^jtjs ■y"- CATALOGUS 

BIBLIOTHECAE HtJNGABICAE NATIONALIS SZ^CHJ^NYIANAE. T O M I L 

aCRIPTORES HUNGAROS X T RERUM HUNGARICARUM 

TYPIS EDITOS COMPLBCTBNTIS. 1 1 < « te^ Jc\\ avy^x 0\ 

SUPPLEMENTUM I. A. — Z. fc ■ T T p 
P O S N II 

i^B B I, N A t ▲ 

o 3. 1 I «, ir P RAEFATIO. 

corum (quos inter erant viri fedula lectione 
et diuturna rerum humanarum experientia 
fubacti) interlocutiones intimum cordis mei 
fenfum commoventes, moefto iilentio medu 
tabundus excepi. 

Surrexi tandem, moerore victus; me- 
que 9 quid de fingulorum placitis fentirem , 
libere pcolaturum, ut amici benevoleaudian^^ 
rogavi. 

Contemtum inquiebam , oblivionemque 
merentur omnes illi^ quantumvis dignitadr 
bus, opibus, potentia, confpicui viri, qui 
omnia ad fe fuamque familiam^ nihil ad uti^ 
litatem publicam , nihil ad commoda alioruiQ 

* 

referunt. Sunt. quidem illi , pro corruptis fe? 
culi moribus^ tam frequenti numero^ jut fe iu 
tanta multitudine cenfuram pofteritatis efiiiT 
gere , et mutuis exemplis excufare poffe fpe* 
rent.' Sunt porro tam ftolidi , ut fubfan.niant 
rideantque omnes illorum conatus , qui fe fua-* 
que patriae devovent, remque publicam aut 
literariam fervare et amplificare nituntur. 
Sunt denique voluptatum illecebris adeo 

capti^ PRAEFATIO. t 

capti, profpero rerum fuarum ftatu et even- 
tu adeo elati , ut fe folos felices , fe folos ve- 
le prudentes exiftiment. Non invideamus eis 
vanam hane, nec diuturnam illufionem. Ple- 
rumque hujusmodi homines mutuo fefe cori- 
ficiunt difiidio ; unus-alterum fuae fortunae in- 
vidum aut aemulum praecipitare , perdereque 
nititur; perpetuum eos intercedit bellum, 
mox apertum, mox fmiulatione tectum; ra.- 
ra ftabilis horum ante mortem felicitas. Ut 
primum loco fuo pulfi, aut aliis humanarum 
rerum triftibus viciflitudinibus involuti funt: 
dum nemo eis condolet, dum opprefliet ve- 
xati imprecantur, invidi cavillantur, boni et 
ingenui viri contemnunt, et fiigiunt. Dum 
eos corifcientia praeclare et recte actorum, 
rerumque cum laude et fructu totius civita- 
tis geftarum haud erigit; fed potius me- 
moria effiifi absque neceflitate fanguinis hu- 
tnani, male adminiftrati aerarii , oppreflae ple- 
bis aut opum in pellices et obfcoenitates pro- 
fufarum , vitaeque inaniter transactae arguit : 
— profecto phantasma felicitatis, brevi tem- 

pore VI PRAEFATIO. 

pore fibi confictum , diuturno et acri dolore ^ 
dum adhuc in humanis verfantur^ luunc 

Converti me deinde ad illos, qui animan^ 
tium morem elFe ftatuunt, locum natalem^ 
aut illum, in quo pafcuntur^ prae aliisdill- 
gere ; decere humanam mentem , ut totum 
genus humanum absque fitus phyfici , aut li* 
mitum politicorum difiinctione caritate com- 
jplectatur» 

V 

Reg-effihifce: eosdem veri fpeciem, ca- 
ptioGs verbis involutam, pro ipfa veritate 
amplecti. Sanctum elFe et rationis, etEvan- 
gelii praeceptum^ omnes homines diligendos 
effe; aft neminemeffe mortalium, tan^tisani- 
ihi corporisque viribus praeditum^ ut in omnes 
orbis parteS) ut cum Philofophis loquar, age- 
re poiTit. Ciiilibet fuam mox latiorem, mox 
anguftiorem agendi fphaeram affignatam efle : 
beneque mereri illum de toto huraano gene- 
re , qui ut pars velparticula quaedam illius 
cultior feliciorque absque aliarum partium 
praejudicio fit, efficit. Commodiffimum ple- 
rumque et patens fatis agendi theatrum elTe 

folum PRAEFATIO. vit 

folum natale , nbi nempe opporcunitas maxi- 
ma adeft augendarum et exerendarum cor«* 
poris et animi virium ; ubi genium , linguam^ 
conflitutionem 9 mores, habitum^ defideria 
populi inde a pueritia novimus, ubi con^ 
fanguineorum , amicorumque opera aut lati- 
fundiorum et induftriae proventibus ad haec 
vel alia perBcienda , ud . poflumus : verbo 
(ibi et locum , et modum agendi , inde k 
teneris nobis reddidimus familiarem* Natn- 
ralemigitur cuilibet, quem fata aliorfum non 
rapuerunt, agendi fphaeram effe patriam, ne- 
que plerisque in cafibus Cofmopolitam aut 
Philantropum fano hujus vocis fenfu poffe 
praedicari aliquem, nifi egregium fe patriae 
fuaie civem praefi:iterit. Taceo^ neminem 
elfe mortalium^ qui humana omnia ita a 
fe afienare queat , ut propter affvefactionem 
ad certum clima, ad certum loquendi, vi- 
vendi et agendi modum defiderio natalis foli 
prorfus non ducatur: taceo vincula gratitu- 
diflis, amoris, amicitiae , , neceffitudinis , ve- 

nera* Tiiir , PRAEFATIO. 

neratiotiis parentum et majonim, quibus opd- 
mus quisque patriae fuae adftriogitur. 

Denique refpondi etiam illis, qui quae 
praeclare et magno gentis humanae ac patriae 
oommodo acta effent , extenuare cuperent eo 
adjecto calculo: acta illa fuiffe non ex amo* 
re patriae, fed potiffimum ex gloriae cupi- 
ditate et ambitione. Non diffiteor quidem , 
fiiblimem quandam vim ineffe his Philofopho- 
rum monitis: Virtutem propter fe ipfam di- 
ligendam effe , officioque fatisfaciendum, pro- 
pterea quod fit officium , absque' omni refpe* 
ctu, an quid inde grati utilisque in nos re- 
dundet. Ajo tamen confidenter, ita difpofuiffe 
fupremum rerum omnium conditorem et mo- 
deratorem humanarum rerum conditionem , 
ut virtutem laus et approbatio aliorum haud 
quaefita , inftar umbraej neceffario nexu -co- 
mitetur. Qualiter itaque ille, qui de patria 
fua bene meretur, impedire poffit, ne en- 
comia aliorum merita fua celebrent ^ imo cur 
impedire deberet, etiamfi poffet? pervidere 
nequeo. In jufte fane ex eventu de fcopo fer^ 

tur PRAEFATIO. IX 

tur hic judicium. Quo magis inftitutum ali' 
quod ad veram folidam et quam ampliffimam 
patriae ntilitatem tendit.; eo magis a vanita- 
tis et gloriolae nota liberum pronunciari de- 
bet Qui autem in udliffimorum etiaminfti- 
tutorum auctoribus nonnifi affectationem lau- 
dis et nominis famae fupponunt , vereor , ne 
propiiam arrogantiam pro aliena habeant. 

Abfoluds hifce amoris patriae vindiciis^ 
iimicisque meis fere omnibus in eandem fen- 
teHdam coalefcendbus , non pot^ram non 
traiifire ad patriam noftram, Hungariam, ad- 
dncereque quam plurima recendffima amoris 
et cantatis filiorum in illam monumenta et 
documenta. Sermo fuit de Inflituto furdorum 
etmutofumeducadoni Vaczii erecto, deGeor- 
gico Kefzthelyienfi , de Schola Oeconomica 
Szarvaffienfi, de fundatione Academiae mili-^ 
taris, de viaKoharia, de canali Bacsienfi, de 
Bibliotheca Telekiana M. . V^sarhely enfi ^^ dc 
Initituto Altronomico Batthyaniano , de fijn- 
dadone Brukenthaliana , d^ focietate philQhi^ 
ftorum, et philologorum linguae Magyaricae 

Trans- 


t PRAEFATIO. 

Tranffilvanaj^ die mappis Coimtalaium Goro- 
gianis et de ceteris multis^ quae in mentem 
veniebant. Monejbant amici, non praeter. 
eundam fuiffe Bibliothicavh ut ftylo Dicafterio- 
rum vocatur, regnicolarem Sxkkenyianam. — 
Hanc quidem, (r^ofui amicis, hoc monen- 
tibus) ultimo loco commemorare ideo volui , 
ut me de eadem prolixius differere, fenten- 
tiamque pluribus depromere. patiamini. Si 
quid enim ; certe bibliothecahaecce infigne et 
luculentum eft Excellentiffimi ac IUuftriffimi 
D. Comitis Franc. Sz^ch^nyi flagrantiffimi et 
finceri, ab omni oftentationis et vanitatis no^ 
ta remoti in patriam afFectus documentuiti» 
Omnia enim in inftituto bibliothecae hujus ad 
quam maximani realem et folidam eruditio^ 
nis patriae promotionem comparata funt, nie* 
quaquam vero ad pompam et oftentationem» 
Patiamini, qusefo, me, qui praecipuas Ger- 
maniae , Hungariae et Tranffilvaniae vidit et 
follicite perluftravit bibliothecas, argumen« 
tum hoc per fingula perfequi capita. 

Appa^ PRAEFATIO. XI 

Apparatum librorum, quem bibliothecam 
vpcamus, ftruendi cupiditaset ardor in Ger- 
mania potiffimum exemplo bibliothecae Got- 
tingenfis inde a tempore immortalis viri, 
M. Brit.jRegis Confiliarii Status intimi MOnch- 
haufen erectae et iu dies amplificatae , in pa- 
tria noftra exemplo etiam aeftimatiffimi no- 
flri popularis, C. Car. Revitzki revivifcere 
coepit. Quisquis tantum profecit in literisy 
Qt neceffitatem et utilitaten) bibliothecarum 
rite metiri poffit ; concedet ultro , omnes bi- 
bliothecarum coUigendarum qualescunque co- 
satus fuam laudem et approbationem mereri : 
largietur tamen etiam, diverfum effe debe- 
re laudis liujus pro diverfitate hujusmodi bi- 
bliothecarum modum et tenorem. 

Fuere conditores bibliothecarum privati, 
foi nonnifi clafficos autores congerendo, 
omnes Graeci vel Latini Scriptoris editiones, 
inprimis tamen principes, niridas item, et 
forma typorum aut figuris aeri incifis excel- 
lentes conquirere e diverfis Europae angulis 
fatagebant^ Non negaverim , philologos 

ftri- atit PRAEFATIO. 

commendatione libri , ab hoc vel alio prolata 
unum aliudve recentioris aut antecedentis ae- 
vi volumen fuae coUectioni inferat: nonne 
centonem potius, quam bibliothecam proditu- 
ram cernemus ? Profecto lugemus ; in non* 
nullis bibliothecis publicis aularum, univer- 
fitatum etc. quibus hoc confilium conquiren- 
dorum in omni fcibili editorum praeflantium 
librorum ob fumtuum ad id deftinandorum co- 
piam convenientiffimum, et ex inftituti ratio^ 
ne neceflarium eft , faepe iibros utiliilimos 
et celebratiffimos deefle , aut majorem in li- 
brorum coemtione favorem uni fcientiae, 
prae alia impendi, aut exterorum fcriptorum 
opera completiori longe numero adelFe, 
quam patriorum, qui omnium minime defi- 
derari deberent : aut denique fumptus , quiiu 
locupletationem bibliothecae deftinandi es- 
fent, in falarium otioforum et fuperfluorum 
cuftodum, fcriptorumque profundi? 

Fuere porro fqntque librariae thecae col- 
lectores, qui tantum vel fic dictos raros, 
vel fingulari typorum nitore et formae lu- 

xuria PRAEFATIO. ^XY 

xuria impreilos libros veuantur, eosdemque 
elegantiilima ^gaiura yeftiri curaot, etcurio- 
fis fpectandos exhibent, ufum autem eorun- 
dem denegant , ne liber ipfe vel ligatura e jus 
detrimentum patiatur. Luxus hicce librarius 
quia artis typographicae progreffum promo* 
vet, utique feveriori etiam judici probabi. 
tur: ceterum, fi ad publicae utilitatis men* 
furam exigatur, peculiari encomio dignus 
haud eft. 

Denique funt inter privatos bibliotheca- 
nim conditores, qui fe ad certum quidem 
fcientiae genus egr. ad res patrias reftringunt^ 
veram rem hancfine methodo^ matura delibe- 
ratione defiixa^ aut fme notitia literaturae fu£- 
icienti, opibus licet fuppetentibus tractant, 
nec ad illud faftigium eluctari fatagunt: uc 
oempe, quantum fieri poteft, omnia, quae 
ad patrias res illuftrandas faciunt, five jam 
edita fint, five' adhuc in MStis lateant, fol^ 
ficito ftudio conquirant. Longiflime abeft ame 
vel fpecies vituperii horum virorum ; gratias 
potius illis omnimn eruditorum nomine actas^ 

effe xri PRAEFATIO. 

eSs velinr, quod rerum patriarum curam ha- 

< 

beant: fcio profecto quam opdme, propria 
experientia doctus, quantum ufum praeftent 
literatis bibliotbecae hujusmodi quamvis haud 
completae, per patriam noftram hinc iude 
difperfae; naminhacreperiri poteft, quodin 
alla deiiderattir; neque ica mea verba inter- 
pretari amicos cuperem, ut ab omnibus ae- 
qualem exigam augendae et integre inftau- 
randae rei librariae patriae noftrae , cum fum« 
tibus et labore conjunctoin conatum. Id ve- 
ro largientur ultro omnes^ juftitia diftribud- 
ya exigente, amplius laudis et utilitatis pu« 
plicae encomium decerni pofTe et debere il- 
Us j quit in coUectione serum patriarum inde« 
feflb conatu , fumtibus et fcriptitationibus non 
parcendo, eo adfpirant, ut quo completius 
omnia res patrias illuftrantia fibi procurent^ 
et quae per diverfas aliorum bibliothecas dis-. 
jecta funt, in una fua bibliotheca concen- 
trent. 

Sed haec de ipfo bibliothecarum conge- 
Tendarum confilio dicta fufficianc Tranfeo 

ad PRAEFATIO. im 

ftd diverfa diverfortim inftituta, eo fcopO 
condita, ut bibliothec^e eorum^ pro futar^ 
etiaiii kevo fetveiitur, et fimul eruditoruni, 
aut communi !egere cupientium ^fui infe^ 
vianc Contemtu et filentio praetereamus il- 
[0$ biblidthedarum et refpective archivorurtl 
poffetFores ^ qui fimiles 6unuchis 3 ned pro- 
dueunt quidpiamj riec alios producere pef- 
mittunt^ quibus fatis eft^ poffidere thefail- 
ros libroruiiv et chartkruiti , (Juiii p^tth , quili 
fcientiae ^ quin eruditi ufum eorundem ea^ 
pere poffint. De iiberalibiis et patriae faafc 
^udiofis viris ferino nobis eft. Hi fupina fae- 
pe negligentia , poftquam infignem appata- 
tum libfarium ttiultis laboribus,- fumtibusv 
magn^ curit et feliei fuc^ceffii , non flrie anr- 
mi fui obledtatione coaeervaiTent ; dum ad- 
huc inter viVos morantut^ de bibliothecis 
fuis difpouefe negligunt; quo fit, lit poft fati 
eorandem atuctioni fubjiciantur , et in omnes 
mundi partes diftrahantur. Aliortim biblio- 
Checae fucceffionis ordine tranfeunt ad hae- 
tedes illiteratos et ighavos ^ qui , de augmeil- 

)()C te itvfii PRAEFATIO. 

to bibliGthecarum hujusmodi iiecqnidquam ^ 
foUiciti^ libros praeftantiffimos et MSS. ex- 
. quifitiflima pulveribus , blattis et tiueis coii- 
Jicienda permittunt. Sapientius multo egilTe 
je^pfendi funt illi, qui bibliothecam publicis 
^Ghus deftinando , auctoritate publica acceden- 
te^ fidei commiffum elFe declararunt 5 ad pri- 
.mogenitum aut leniorem familiae pertinens, 
affignato fimul bibliothecae loco perpetuo; 
^aflSgnato pro auctione annua bibliothecae , 
intertentioneque bibliothecarii apti, ftabili 
'fftndo , difpofitioneque facta , ut venturi bi- 
JbUothecae talis haeredes a lenera juventute 
in literis et bonis artibus inftruantur , reique 
literariae guftus et ftudium eis inftiUetur. 
~ Maluerunt alii bibliothecam a fe operofe 
jpongeftam certo cuidam officio, fuisque in. 
officio hocce fuccefforibus addicere : laudabi- 
li fane et provido confiilio, quodfi fcilicet 
profpectum fuerit , ut et ifl cafu vacantis 
bujusmodi officii ufus publicus bibliothecae 
lion interrumpatur , et fucceffores in officio 
onus amplificandae confervandaeque biblio- 

the- PRAEFATIO. XIX 

thecae , et bibliothecariorum cum annua pen« 
fione conftituendorum haud declinent. — ^ Alii 
bibliothecas fuas fuppellectili librariae inftitu- 
ti alicujus literarii aut collegii ecclefiaftico- 
rum uniendas praeclare difpofuere. NuUa iu 
hujusmodi cafibus locum habere poteft crifis 
~ libera fit cuique pofreffori de libris a fe 
coUectis pro bono publico difpofitio: gradus 
tamen utilitatis, adeoque etiam laudis, femper 
inde metiendus erit, utrum amplior et faci-* 
lior, vel reftrictior et difficilior hujusmodi 
bibliothecae ufus eruditis et lecturientibus ad- 
miffus fuerit ? Sic egr. majori fructu et laude 
coUocabitur bibliotheca hujusmodi in urbe ali« 
qua praecipua , exteris et popularibus pervia, 
quam in urbe minus populofa , in angulo re* 
gni fita, et ab exteris et. popularibus parura 
frequentata. Non infimam laudem reportare 
videretur etiam ille , qui bibliothecam publi-r 
cis ufibus confecraret, in Tufculano aliquo a 
via regia, aut a centro regni haud multum 
diffito, in quo eruditis illuc (praefertim tem- 
pore feriariun fcholafticarum , aut tempore 

X X ^ yeuiae PRAEFATIO. 

veniae dicafterialis) confluxuris, hofpitiumj^ vi- 
ctus, ceterae vitae commoditates liberalitev 
et pro genio hofpitalitatis Hungaricae ptae- 
ftarentur. FaciHs inprimis fit MStor; pro eru- 
ditis, praefertim illa edere volentibus, ufus; 
nec gloria bibliothecae adeo in numero MStor. 
ineditorum ^ quam in numero librorum ex fuis 
MStis editorum quaeratur. Eruditis ad publi- 
cam notorietatem de literatura patriae bene 
merentibus et de probitate fua notis, erga 
recognitionem fcriptotenus iuterponendam , 
unus alterve liber rarior , aut MStum etiani 
ad breve aliquod tempus liberaliter domum 
concedatur. 

Videtis amici , quo me ardor , et facer», 
ut ita dicam, literaturae furor ahripuerit ; re- 
vertar tamen jam eo, unde digreffus fum, 
V ad bibUothecam regnicolarem Szechenyianam : 
fapientiflimo videlicet confilio, et infucato 
in patriam ftudio, novo prorfus et eminenti 
laudis exemplo, coUectam, ufibus publicis con- 
fecratam jBt apertam. Nihil eft in omni hoc- 
ce Infiituto^ quod non ad utilitatem publi- 

cam^ , PRAEFATIp. XXI 

cam, ad patriae emolumentiim, fapientimo- 
deratione directum fit. Primum quidem ex- 
ceUentiffimus hujus bibliotiiecae ailtrtdr et fta- 
tor feliciter fane grandem illam et admira- 
tione dignamideam fibi propofuit, ut nempe 
non tantum omnia , quae de rebus Hungariae 
(adnexas S. Coronae provipcias femper fub- 
intelligendo; a quocunque et ubicunque , fed 
etiam quaecunque ab Hungaris in quacunque 
fcientiarum fpecie fcripta et edita effent, quae- 
que hactenus obtinere fibi licuit, et non tan- 
tum ampliora opera ac volumina juftae ma- 
gnitudinis, fed fugientia etiam opufcuk', 
imo folia quoque in imum congefferit. Quem- 
admodum itaque parte ex una Hiftoriae natu- 
ralis Hungariae, Hiftoriae Hung. civ. et eccl. 
Geographiae et Jurisprudentiae domefticae 
fcrutatores in bibliotheca hac reperient ple- 
raque omnia, quae ante fe in hifce ftudiis 
praeftita funt, pervidebuntque quid praeftan- 
diun adhuc reftet, et quihus fontibus etfub- 
fidiis utendum fit? ita parte ex altera biblio^ 
theca haec aeternum evafit totius culturae 

Hun- xxu * PRAEFATIO. 

Hnngarornmliterariaeper feculorum decurfum 
ad recentiflima ufque tempora mouumentum , 
natiomnoftrae perouam honorificum. NuUa eft 
fcientiarum claffis, nullum genus, nulla fpecies, 
in qua ab Hungaris aKquid faltem praeftitum et 
typis mandatum non eflet: tefte hacce bi- 
bliotheca. Sunt potius quam plurimae fcien- 
tiae, ab Hungaris (Hungaria licet diutiffime ca- 
lamitatibus bellorum, peftis, et aliis innu- 
meris afilicta) ita excultae , ut aliquot fcripto- 
res Hungari, de flore fcientiarum per tofam 
Europam bene meruitfe , et exterarum etiam 
gentium rebus, fuis lucubrationibus lucem 
afiudifle merito praedicari poffint. Quantae 
molis autem fuerit , quantis curis , quantis im- 
penfis conftiterit, vaftum hoc et eminenti 
ingenio dignum confilium exequi? nonnifi is 
jufte aeftimare poteft , qui ipfe rem librariam 
coUigit. Fatendumeft, unum fere tantum id 
praeftare potuifle Sz^chdny ium , a tenera iir- 
de juventute a Mufis enutritum, nobili fcien- 
tiarum et caritatis patriae enthufiasmo inflam- 
mal;um, divinae providentiae munere pro- 

ven- PRAEFATIO. xxiu 

vendbiis. latifundiorura amplis, induftria et 

■ 

lapienti oeconomia auctis provifum , et nati- 
vitate fua, et oflGiciis in republica cum laud^ 
geftis eminenti loco pofitum, in itineribuS 
fuis per praecipuas Europaepiagas^ moxpri- 
vato 5 mox vero publico Statuum et 00. Re-- 
gni nomine fufceptis ubique ad literaturanl 
patriae intentum, in partem curae fuae lite-» 
rariae viros inflxuctiffimos vockntem, nullis 
fumtibus parcentem, nullam acceffionis libra* 
riae cujuscunque minutiffimi dpufculi ant fo« 
lii ad rem fuam facientis occafionem praeter- 
mittentem. — Heu! quantum faepe literatis 
in aliquo raro, aut in oris remotis impreilb 
opere y aut in plagulis aliquot fugientibus, aut 
in certa aliqua operis editione momenti po« 
fitum eft ! reperient nunc plerumque in bi- 
bliotheca Sz^ch^nyiana , quod quaerunt; fed 
tanto gratiores fe pro ufu hocce praeftabunt , 
quanto magis difficultates in comparandis hi& 
ce libris aut libellis et foliis obvias nofcunt; 
Ttanfeo ad momentum alterum. Exce^' 
mas bibliothecae hujus conditor pftv mj: PRAEJFATIO. 

« 

^^ qua praeditu? eft, rei literariae et libra-» 
liae notitia, optime perfpexit: bibliothecam 
fiiam, ut ufibus publicis apta evadat, indi* 
gere qatalogo JmpreflTo duplici uno . quidem 
alphabetico, altero reali. Catalogum autem 
hunc^ ubi prodiveritj infigne futurum hifto- 
ifiae, literariae patriae noftrae adjumentum, 
librumque eruditorum noftratium , ut ita di- 
pem, ipanualem» qualis hactenus adhuc non 
fine detrimento literaturae defuit, Praevenit 
itaqpe tacit» haecce noftrum omnium ,d€fi- 
deria; praevenit autem ita, utadaequata ti- 
tulorum in catalogp alphabetico adnotatione ^ 
differt^tionum de rebus Hungaricis in allis li- 
bris et fcriptis periodicis, ubi visf quaercr 
rentur, difperfarum xonfignatione , autorum 
anonymorum nomine, ubi tantum refeiri po- 
terat , adjecto , editiojiibus diverfi* foUicite di- 
ftinctis 5 librorum minus notorum tenore ali- 
quot verbis concinne expofito, deniqu^in 
catalogo reali, ofdine fcientiarum naturali, 
accurataque et lucida fubdivifione pro bafi pofi- 
tisjomnium aequoriim judicum applaufum una- 

nimem PRAEFATIO. . xxr 

nimem retulerit; nec mordacilfimis Ariftar* 
chis mdtum, qnod jure carpere poffint, re. 
liquum fecerit. Magna funt haec excellen- 
tiffimi Comitis de patria noftra, et de fcien* 
tiis merita ; fed majora adhuc tertio loco com« 
memoranda reftant, Thefaurus librarius Sz^- 
chdDyianus fervabatur antehac Czenkini pro» 
pe Sopronium ; jamque ibi , quod propria ex-^ 
perientia didici^ patebat eruditis illuc aecurfi 
rentibus , ab excellentiffimo Comite pro in» 
figm fua comitate et liberalitate fuaviffimQ 
exceptis, et tempus fuum, inter ftudiaj ju» 
cundas confabulationes, fpatioforum hortorum 
plagaeque fitu fuo ad lacum Ferto amoeniffi» 
inae obambulationes tranCgentibus. Non ta* 
men fibi fatis favorisJiac ratione literis prae'» 
ftare videbatur Comes generofiffimus , ftatuitr 
que potiuSj profpiciendum effe fibi, ut biblio* 
thecae fuae ufumpluribus adhuc et largioreiii 
pandatj fimulque eam etiam poft fata fua, 
ufibus fecuturi aevi fervet, non tantum inte* 
gram et intactam , fed quotannis etiam augen- 
dam et amplificandam. Itaque voluntate fua, 

publi- ' *xTi PRAEFATIO. 

publicis etiam tabulis fblenniter confignata, 
et per optimum Regem clementiffime apprb* 
bata , bibliothecam fuam donavit Regno Hun- 
gariae Nationique y cujus ipfe magnum decus 
eft, Hungaricae, facravit in perpetuum pu- 
blicis ufibus , librosque fuis injpenCs devehi 
curavit PeflJiinura , ad civitatem videlicet po- 
pulofam, Inftitutis literariis ampliffimis^ co- 
rona virorum doctorum ^ mercatu , juris di- 
cundi tribunalibus confpicuam, ab exteris et po- 
pularibus eruditis faepius vifitatam; cubiliali- 
faris fervandis deftinata pro dignitate Inftituti, 
pro(]ue fingulari luo et liberali elegantiae 
fenfu exornavit, Inftitutum totum fpeciali 
celfiffimi Palatini Regni protectioni iommen- 
dando , nonnifi jus praefentandi cuftodem fcri- 
ptoremque hujus bibliothecae fibi fuisque de- 
fcendentibus ita fapientiffimo confilio refer- 
vavit, ut cuftos prae aliis conftituatur ille,. 
qui unum aliumve defcendentem fuum in 
fpem patriae et fcientiarum rite educaverit. 
Claufulahac, mira fagacitate adjecta , efficiet, 
ut et bibliotheca regnicolaris Szdch^nyiana 

fem- PRAEFATIO. xxvii 

> 

femper cuftodiatur cureturque a viris in theo- 
ria et praxi fcientiarum verfatis ac experien- 
tia rerum fubactis ; et flirps familiae Sz^chd- 
nyianae perpetuo glorietur viris in utraque 
repubiica eminentibus ; cum fcilicet educatio- 
ni eiwrum fingularis opera impendetur ab iis ^ 
qui ad honorificum officium cufl:odis hujus 
tam celebris bibliothecae eluctari cupient. 
Quisveftrum amici tam coecus^^ tamque ob# 
ffiiiatus effe poffet, ut non ultro agnofcat, 
cuncta haec in Inftituto hujus bibliothecae ita 
comparata effe ^ ut publicae utilitatis ftudium^ 
utqtie tenerrirhiis in patriam amor ex fingu- 
lis hifce difpofitionibus eluceat, faftu omni 
et oftentatione procul remotis ? Sed noviifi- 
mum adhuc producam fingularis excellentis- 
fimi Comitis folertiae^ et incomparabilis in 
provehenda literatura patriae zeli, qmrto 
loco argumentum. Jam in praefatione do- 
ctiffimi fimulque manfuetiffimi viri, interea 
ad gaudia fiiperorum translati, etiam meis 
ftudiisolimamici, Mich. Denis, legebatur, pro- 
mittere exc. Comitem^^ curaturum fe, ut li- 

briS', i" xxyiu PRAEFATIO. 

bris^ qui iii catalogo anno 1799. et i8cx). 
impreflb, defiderarentur adhuc , quantumfie^ 
ri poffet, potiatur, atque ubi juftum eorum 
numerum confecerit, fupplementis indicem 
fuum augeat, Hoc fcilicet eft ad fummum , 
quem humana fors admittit, op^ris alicujus 
falligium eniti, hoc, ideam fublimi medita* 
tione conceptam ftrenue et imperturbate exe* 
qui. —^ Vix unus alterve inde ab impreffio- 
jie catalogi elapTus eft annus : en fupplemen» 
ta jam jam typis exfcripta funt ! Veftro judicio 
cpmmitto amici , quid in tanto viro magis 
fitis admiraturi, an fidem in exequendis pro.. 
miffis? anfolertiam, celeritatem , et felicita- 
tem in congerendis tot tantisque librorura 9 
magna fui parte rarorum, pretioforumque 
thefauris? an conftantiam in perficiendo in- 
coepto opere? Safie fupplementa haecce pi-. 
gnori nobis elfe poifunt, brevi etiam cata^ 
logum numerofiflimorum et praeftantiffimo- 
jrum MSStorum, icouumj tabularum geogra- 
phicarum , nec non defcriptionem numorum. 
Hung. (quae quippe omnia excellentiffimus 

Co. PRAEFATIO. XXIX 

ComesRegtio Hiing. una cum- bibliotheca fua 
inaudito generofitatis exemplo obtulit) im^ 
preffum, taliterque fubfidia et gaudia erudi- 
torum noftratium momentofiffiftiis acceffioui* 
bus propediem auctum iri* 

Quid nos moratur , amici , ut tantum vi* 

rum nobis popularibusque noftris iti exemplum 

caritatis patriae proponarous ? Nonne , quum 

ipfe gloriam fugiat , nos actorum factorum- 

gue e]us fpectatores decet, publice declara* 

re, quo loco hocce gentis noftrae decus et 

(cientiarum praefidium habeamus t Silentibus 

nobis , confundent nos exteri. Novorum prae- 

cipuorum literariorum Germaniae judicia 

d^ catalogD hujus bibliothecae , quam jufta, 

quamque honorifica fuerint, noviftis. Incre- 

dibile quanta viri hujus laude r^letae fint li- 

terae ab amicis meis exteris, catalogum 

bibliothecaehujusce evplventibuSj, ad me datae« 

Incredibile , qualj cum elogio catalogus idera 

ab iplk celeberrima Axrademia fcientiarum 

Jmperiali Petropolitana exceptus firerit. Dlu- 

ftrem Societatem fcientiarum Gottii^genfem 

Re- PRAEFATIO. 

ifeegiam noviftis , percepto illo catalogo pro- 
peraffe, ut tantum hunc virum fibi focium ho- 
norarium adlegat. — Quidam exterorum eru- 
ditorum t^nta feruntur erga Szdch^nyium no- 
ftrum veneratione : ut eundem nobis fere in^ * 
videant. Quid fi virum huncce videre audi- 
' reque poffetit , quemadinodum nobis eundem 
videndi audiendique fortuna obtigit ? Non il- 
le fplendore opum et nativitatis elatus, erudi- 
tos patrios fpemit , quod humiliore loco nati, 
facultatibusque inferiores fint. Amat ille cun- 
ctos eruditos patriae ; iUos, quifcriptisfuis pa- 
triam egregie illuftrarunt , fingulariter aefti- 
mat^ temies etiam comitate et manfuetudine 
fua erigit. Non ille fibi folus fapere videtur, 
fed in rebus literariis confilia modeftorum eru» 
ditorurarogat, fcrutatur ipfe omnia, optimum 
eligit. Non indulget praeconceptis adverfus 
hunc vel alium patriae fcriptorem, opinionibus: 
nec malevolorura criminationibus aurem prae- 
bet ; non ille adulatorum et affentatorum genus 
humi repens cum veris fuis amicis et cultoribu^ 
confundit, nec fe altius evehi putat^ quoab- 

jectius PR:AE.FATI0. xxxi 

jectias fefe alii profternunt ; nec fi quis aliter 

ac ille feutiatj fententiamque modefte depro- 

mat, exafperatur. Longe abeft ab illoruDi fen- 

tehtia, qui eruditos rebus in republica ageii- 

dis adminiftrandisque idoneosl haud elTe exi- 

ftimant ; longiflime autem ab illorum demen- 

tia, qui per literas et fcientias fundamenta 

reipublicae non firmari fed fufFodi fibi perfuafe- 

re. Multi eruditorum liberalitatem generofita- 

temque ejus experti funt ; clientes fuos, quos 

perfpicaci oculo fua fiducia femel honorandos 

duxit, non amplius deferit, nec invidorum 

obtrectationibus inmiolat : aliorum etiam for- 

tunath ubi poteft , promovet , nemini , quo- 

cunque laefae philautiae fub titulo , nocuit. 

Haec ita locutus , vidi amicos omnes ani- 
mocomraotos, et pedibus manibusque in meam 
fententiam euntes. Interefle putaverunt, ut 
quae de caritate patriae, de.bibliothecarum pri- 
vatarum inftituendarum ratione, de bibliotheca 
regnicolari Sz^ch^nyiana commemoraveram , 
chartis mandem, et cufn republica literaria ope 
ty porumcommunicem. Hoc cumillis poUicitu* 

fuis- XXXtl PllAEFATIO. foiffem; ine talia necquidquam fufpicante, to* 
garmit excell. Comitem Frauc. Sz^ch^nyi ^ ut 
oratiunculam meam inftar praefationis tomo 
huic fupplemeutorum praemitti annueret* 
Quod cum excellentiffimus idem Comes pro 
-humanitate fua, et peculiari, quam laboribtis 
meis hactenus ad res patriae illuftraiidas exant* 
latis tribuere dignatur , attentione , benevola-'* 
admitteret ; factum eft , ut quod inter ami* ^ 
cos , corde fimpliGi et ingenuo , absque omni 
dictiofiis exquifito ornamento protuleram , ad 
Tui notitiam etiam pervejaerit , benevole le* 
ctor! Tu igitur quoque inftar indulgentiuiu 
amicorum meorum, dicta a me^ aiequi bonique 
confule^ et conatibus meis literariis fave. 

Viennae X. Sept. MDCCCIIL ^s '., .,■-- " > ' ««■■ ^t »mmmi0im0mmi^mmmmi^ Abets JiNOs idSsb» GcrendiRef Sz. EMclt Lelkl 
Rafztora — Az Istennek el Rendelejerftl ^s 
a* Szentek . Vijafztasarol valoTanituS j mellyeC 
a* Kolosva'ri Generslis Szcnt Synodusban &c* 
ilo nyelvel el njondott. 1774. Kolosvarott a* 
Ret Kolh betfiivcl. 1775. ^^ 4- P^^g» ^- 

Abbild und Befchreibung des Turkifchen Haupt- 
Fahnens.» wclcher von denen des HochlobL 
SchVabifchen Reichs - Creifes Auxiliar • V5l*> 
kcrn in der jiingfthin eroberten Veftung Neu- 
hauffel gebeutet ^ und zuriickgebracht ^orden. 
Samt beygefiigter Erklarung der darinn befind« 
lichen arabifchen Schrift. Veffertigt von Ma« 
thias Fried^ich Beckcn. Augsburg , bey Jakob 
Koppmayer. i686. in^* fol. 4. Cum Icone. 

Abbilduno und kurze Befchreibung dcs unerhoC* 
ten blutigen Treffens der kayC Armee mit dcm 
Erbfeind unweit Salankcmen in Hungarn defl 
19. Aug. 1691. Breslau. 1691. in fol. plag, i. 

A AB- 2 ABB — ABE. 

Abbondanza Vincenzo Romano — Dizziona- 
rio Storico delle vjte di tutti i Monarchi Ot« 
tomanni fino al regnanre Gran Signore Ach- 
met IV« -^ in Roma per Laigi Vescovi. 17S6. 
in 4. psg. 393. 

Ajpdruck der Reconciliation und Vergleichung 
mit den Hungarifchen StUnden , Infonderheic 
aber mit Herrn Stephan Botzkay Izo FiirAen 
in Siebenbilrgen etc. mit faint der Keyferifchen, 
Hungarifchen und Botzkayfchen CommiiSariea 
gegen einander hierilber g^egebenen Veriiche- 
rang. Darbey auch die Friedens und Bundes 
Artikul zwifchen dem Romifchen und Turki- 
ichen Kayfer. Alles in den Monathen Junio^ 
Septembri uad Novembri des nachlt abgelauf- 
fenen i6o6. Jares zu Wien in Oefterreich, und 
in dem Httngarifciiea Feldlager abgehandelt 
und befchloffen. Aus lateinifcher Sprach ins 
deutfche gebracht. Prag durch Johana Oth- 
mar Jacobi 1607. in 4. plag, 5. 

Abbui Gotthardi Conful. Marburg. -*- Ora- 
tio ad Germaniam Contra Mahometiftas in Fi- 
lii Dei Ecclefiam inaudita crudelitate faevien- 
tes. Marburgi Cattorum. Typis Joaa H^nr. 
Stokenii 1685. ia 4« pag. 3u Ab- ABP ~ ABR. % 

Abfertigung der im v. Kurtzboclcifchen Verlag 
erfchieneaen Riedelifchen Kritik der Biograpliie 
M. Therefiens. Wienn 1780. in 8- p^g. 63. 

Abhandlung von der vorfrefflichen Narur, Ei- 
gehfchsft und Wirkung des'Ungarifchen Wein«. 
Wien 1789. in 8» pag. 40. 

Abraham P. Fr. a. S* Clara ( Mcgerlin ) 
Ord. S. Aug. — Auf, auf ihr Chriflen, da« ift 
eine bewegliche Anfrifchung der chrifliichen 
WafFen wider den Tilrkifchen Blut - Egel ; 
^amt beygefugten Zufatz vieler herrlichen Vi- 
ctorien, undSiegwider folchenOttomannifchea 
Erbfeindt &c, Wien bey Joh. von Ghelqn 

1683. in 8- pag. 338. 
Abrahami Joh. Prasmar Tranfjlv. — Aeter- 

nam Praedeflinationis Oecononiiam ^x Ep hes. I. 

4. Praefide Joh, Deutfchinanno publ. Eruditor* 

exam. fubjiciet. Witteb. Typis Chrifliani Schroed- 

teri 1689* in 4. fol. 4. ^ 
Abramule , overo 1'Ifloria di Maometto IV. Im- 

peratore de' Turchi depoflo dal Trono. Tra- 

dotta da Francefe da Ahprando Casmaleho Wil- 

lerafches. in Venezia , preffo G. Girolamo AI- 

brizzi. 1702. iii 12. pag. 201. 
^BR^Ge de la Geographie pour les Demoifellea 

Penfionaires de la Congre^^tion de Notre Da« 

A 2 me 4 ACC— ACT. 

n\e de Presbourg , a Presbqurg chez Jean M. 
Landerer 1753» in 8* p^g* i43- 
* Adnex: Pratiqw d$ la Mimoire artiJicielU 
pour apprendre et retenir la Chronologie et 
. VHiJloire tmiverfelle. pag. /6. 

AccLAMATio gratulatoria ad Sacram Caes. Mrje* 
flatem ^Leopoldum L) pro recuperata illius 
valetudine, S. 1. et A. in 4. fol. 4.* 

AcTA et Decreta Synodi Dioccefanae Strigonien- 
iis, Authoritate etc. Petri Pazmany Archiepi- 
fcopi Strigonienfis celebratae, Tyrnaviae 1629. 
Recus. 1667. in4. pag. 155. 

m^ et Scripta SS. Cornelii, Firmiliani, Pon- 

Tii et VicTORiNi , fuo ordine digefta annota- 
tjonibus hifl. theol. illuflrata a Joanne Prilefzky 
e S. J. Caflbviae Typis Acad. S. J. 1765. in 8* 
pag. 38 i. 

-——■—. reintegrationis Munkacfieniis EpiscQ- 
patus graeci ritus Romae 1768. in 4. Acca 
pro reintegratione. foL 3i* Contra Reintegr. 
pag. 28* et fol. 60. 

•— ~ — Societatis Jablonovianae de Slavis, Le* 
cho , Czechoque , . item de veris Zichis« 
Tomi IV. Lipfiae apud Engelh, Benj. Sviker« 
tum 1773 et ex OfEcina Loeperia i773~74. 1114^ 
f Continentur I) Semleri (Jo. Salom.) Animad^ 
verjionwm ad /Intiquiores Scriptores Rerum Po^. 

tonim ' II ACT. 5 

lonicarum SpBeimen^ itluftratur et itta quaeflio 
mpera de Czecko et Licho pag. i — 6z. 
II} Apocrijis ad quaeJHones propofitas de Lecho 
per P. Wencestaum Duchowski SS. TheoU BaC" 
eat. pag. 6) — 130. III) de Stavis et Lecho 
per ^. Theoph. Segerum Prof. Juris Lipfiae 
pag, 131 — 183. IV) Dijfertatio de Lecho 
et SJavorum drigine pag. ig^ -^ 3oa. Vj de 
Polonorum Majoritms^ Jlve quo tempore Stavi 
f» Pannoniam hodiemam ingrejfi fint Epijfota 
^oan. Dan. Ritteri pag. 205—332 VI) Sche^ 
diajma de Zichis ad Czechos defignandos extor» 
fis\ tum de erroribus a P. Dotmero in Lin* 
gua Graeca commiffis per Eugenium Butgari 
natione Graecum^ Bihtioth. Petrop. pag. 233 
— 272. VII) Dijf. de Venedis et Antis , eo^ 
rumque fedilms antiqmjfimis per P. Franc. Pu* 
bitscka S. y. Pragmjem pag. i — p. VIII). 
Probtema ex Hijioria Slaviea^ utrum Vitzi^ 
Serbi aut Sorabi stavonice dicti Srbi ab Atbi et 
Regionibus Germaniae profecti fint in Croa^ 
tiam et Dalmatiam^ an ex Iltyrico venerint in 
Germaniam per P. Leop^ ^oh. Scherjchnik S. 
y. Pragenjem pag. S3 — 9^- IX) quae fait 
Gens Adriam accotens nempe Veneti^ quam Po^ 
lybius^ Strabo^ Livius memorant^ nec tatino^ 
nec graeco^ nec gattico fermone ufam fuiffe per 

Dan. $ ACT— AD. 

Dan. Ehrmfried Springsguih, pag. pj — log. 
X) Dijffl de dijlantia Locorum five aceejforum 
five inaccej/oruttt cum aut fine Injlrumentis^ 
Galtica^ aliisque methodis invenienda^ per P^ 
^annem Helfenzrieder 5. ^. pag. 10(^154. 
€. Tab. aen. 2. XI) /. de Henetis Vandatis^ 
de Lacu Mufiano , Chunis ete. dijferit ^ife^ 
phus Princ. Jabtonowski fol. ig. Pars I. de 
Hmetis et Vemtis feu Venedis et Vindis pag. 
i — J2. //. deVinditis et Vinidis. pag.SJ — 
$00. III. de Lacu Musiano pag. 201 — rjtf. 
IV. de Chunis , Cunis , Hunnis et Cumanir. 
pag* 277— ^p^» XII} Obfervationes de Hene^ 
iis^ Venedis atque Vandatis auctore Gottt. 
Sened. Sehirach pag. 1 — j^. XIII) Differ^ 
iationes de Stavanis Ptolemaei , de fitu Laeur 
Mufiam et de Comanis , ab Hunnis ptane di^ 
verfo populo^ auctore Joanne Thunmanno 

Ad Autorem Nullitatis animadverGonucn iil li- 
bellum, cui titulus : Sola Salvifica etc. Epiflolae 
tres fiimiliares. Pcfliai Typis Franc. Aug. Pacz- 
ko. 1791. in! 8. pag* 158. 

Ad Hungaros. cum Appendicula. Vindobona'^ 
apud M. A. Schmidt 1798. iu 8- pag- 56. 
Germ. An die hungarn, fammt Anhang. ibi« 
dem ia %. pag. 60. 

Km • AD — AD A. 7 

Ad Celfiilitnuin S. R. I. Principem Nicolaum 
EszTERHazY, dum in Supremum I* Comita* 
tusSopronienfis Comitem iuftallaretur : Auctore 
L S. de S. (Lazaro Somflich de Sard. ) 1794. 
s. 1. in 4« foL I. . 

Ad ExcEtsos Proceres , inclytos Status et Or- 
dines pro Honore Comitatus , feu fupremi Co* 
mitis Perpetui Officio 9 Episcopatibus illegaliter 
fpoliatis in iotegrum reflituendo. s» 1. 1790. in 

8. pag. 13. 
Adami Andreae Pannonii Bellufienfis — - Difll 

inaug. med. exhibens partem tertiam Formula- 

rum. Vindobonae, Typis Joan. Tbomae Tratt« 

ner 1762. in 8* pag» 90. 
Adami Christophori feropron. Hung. ~. Exer- 

citatio Juris publici de Nobilitate virtutis, Prae- 

£de Burch. Henr. Tilemano^ Jenae Literis 

Bauhoferianis. i668« in 4* plag. 6. 
Adami Joannis — Fragmentum ftatiflicae Grae- 

conim de Difciplina et educatione Juventutis^ 

Fofonii Typis Joannis Nep. SchaufF. 1801. in 8« 

pag. 60. 
— — ~Syftema Antiphilofophicum dc originc 

Civitatis. Pofonii Typis Joan. Nep. Schaufif, 

1801. in 8« tnaj. pag. ga. *i Ado- S ADO— AGE. 

Adoratio Dei . Hominis ija fanctiffimo Altaris 
Sacramcnto cct. ( Hbellus precum ) Pofonii Ty« 
pis Ant. Loewe. in 8« p^g»^ ii6« 

Aesopus — Eletc es Fabulai, Bellegarde Urnak 
V fzep erkoltsii tanitasival ctc. Focdit, Nemeth 
Antal dltaL . Posonban Patzkd Ferentz bettii» 
vel s. a* in 8- P«g- 410. 

Aezofusnak fiuz otven iBesei,, mcllyck most 
^jra Magyar nyelvre fordxttatv^n , mind a' 
meseknek , mind azoknak magyarazataiknak 
mutato TabUivat egyiitt , es kepekkel meg 
ekesitetven ki adattattak s* 1. 1767. in g. pag.. 

J84- 
Agenda, aiaz: az Anyafzentegyhazb^li . fzolga- 

lat fzerint valo tselekedet nfelly fzedegette- 

tett a' Melotai Istvan Agendajabol. Mostan 

pedig ujjonnan ki botsattatott. Kolosvaratt 

Pcildi Istvan altal. 1755. in g. pag. 35. 

Agendarius liber continens Ritus et Caercmo- 

nias, quibps in adminiArandis Sacramenti;, be-^ 

nedictionibus et aliis quikusdam Ecclefiafticis 

functionibus , parochi et alii curati , in Dio«- 

cefi et Provincia Stiigonienfi utuntur. , Qui* 

bus additae funt , lingua vernacula , piae et 

Catholicae aliquot exhortationes , ad eos , qui 

vtuntur Sacramentis , et qui eorum adminiflra- 

tioni inte^funt. Complacentia et expcnfis , Ke- AGN — A JT. 9 

¥erendif£aii D. D* joannis KuttafS Epifcopi Jau- 
rinenfis, ac per Hungariaai Cancellarii: Eli« 
matione vero et relectione Lucae Peechi Filca- 
lis Eccleflae Strigonienfis , fecundario impres- 
fus. Tirnaviae Anno Domini M.D«XCVI in 4« 
pag. 237. 

Agnethler Mich. Gottl. Tranfylv. Laurenf. 
Joann. Nepooiucenus Reen Gefecano Weftpha- 
lus M. D. Plagii literarii in Regiae Fridericia« 
nae Parnaflb graviter accufatus , convictus ^ aC- 
que Halenfium Mufarum'Decreto condemnatus, 
Halae ex Offic. Hendeliana. 1750.. in 4. pag. 44, 
• Ob Dijfert, de febribus purpuratir Hardero* 
vici 1748. editam et ex Operibus Joan,\ ^jfmm ' 
ekeri et Andr. Eliae Biichmri excerptam» 

-^-^-^ Di0ertatio folennis de Lauro., Halae 
ex Officina Gebaueriana. 1751. in 4. Cum icone» 
pag. 60. 

Sz, Agoston Doktornac elm^ked^sei* Magan 
valo lelki Befzellesei. Mindennapi r5vid ^a 
egy marokni kisded Imadsagi, forditotta Pechy 
Luk^ts. Bechben, in 8* fol. igi. Fol. tituU 
defideratur. 

AniTATOssaG gyakorlasi ay Anyafzentegyhiiznak 
Lelke fzerint , Gyordtt s. a« in g. pag. 138* 

AjTAi A. MiCHAELis Tranfylv, Hung. — • DiC 
TheoL de mora Dei, tam^uam ekterio oeco* 

nom« / N xo ALB. 

nom. gratiae, et cunctatione , ceu annna fpiri- 
tus fidei, fummo fpei et folatii Piorum fulcro, 
Praefide Paulo Gyongyosi a Pcttyen. Francof, 
ad Viadr. 1733. in 4. pag, 38. 

Albkr Joann. N. e S. P. ■— Cogitationes PAi- 
lofophicae de immediato Corporum contactu 
Theoriam Ch Jof. Roger. Bofchovichii refpi- 

' cientes« Viennae Typis Jofephi Kurtzbeck 
1783. in 8« pag^ 1^6. c. Tabula aenea. 

» — — Oratio in Inftauratione Coetus Mariani 
in Gymnalio ColoceQfi apud Schoias Pias ha- 
* bita ad diem XV. Augufti. 1795. Colocae Ty« 
pis Scholar. Piar. in 4. pag. 23» 

pm«»..« InterpretationisSacraeScripturae peromnes 
veteris et novi Teftamenti libros fpecimen» Peflini 
Typii Mathiae Trattner 1800. in 8. pag- 59» 

— — — Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes 
veteris et novi Teftamenti libros ; Tomi VI. Pe- 
ftini, TypisMathiaeTrattneriSoi — iSoa^ in g» 
maj. Tom. I. Genefis pag. XXIV. et 556. c. Icone 
et mappa. II. Exodus, Leviticus, et Liber Numer. 
pag. 743^ IIL Deuteronom. Jofue, Liber Judicum» 
ct Ruth c. mappa terram S. repraef.*pag. 633* IV. 
Libri IV. Regum pag. 667. V. Libri Paralip. II. 
Esdrae II. Liber Tobiae, Judith et Esther pag, 
590. VI. Liber Job, et Liber Pfaimor. ad 
50. Pfalm. pag. 691- Continuatur. 

Albx* ALB. 11 

Albisii Gabrielis — DifT Theol. de noa coo- 

fundenda fo/Ilone aurium diviiiitus facta cum 

perforatione auris herili pag. 43. 

Albrichii Martini Medienfis Tranfylvani Gymn. 

Coroneafis Rectoris. -^ Opufculum Metnphy-' 

ficum, in <|uo primo Praecepta in debita fua 

univerfalitate propofita, et poft expeditas di« 

fiinctiones nominales fideliter explicata. Se« 

cundo , Controverfiae nobiliores breviter deci« 

fde, folutis potioribus objectionibus. Tertio 

canones utiliores limitati , confirmati et exem* 

plis illuftrati. Q^arto ubique ferme ufus, quem 

tam hi , tum ifiae et illa in Theologia habent 

infinuatus, (in Difputationibus XII.) Coronae 

Typis Mich, Hermanni 1657* in 4. pag. 219« 

* Difputatio L d$ natura Metaphyficae^ Refptm^ 

dente ^oanne MUtlero Rupenji. II. de Ente^ 

Refp^ Petro Fannen/ehmiedio Coronenfi. III. de 

Prineipio Entii^ /Iffectiommque e[jentia^ Refp» 

Georgio Kapefio Szenaverefchenfi. IV. d$ 

Jlffectionibus Entis in genere^ et perfectioni 

ejus in fpecie^ Refp. Michaele Clau/enbur» 

geroMedienfi. V. de Unitate et veritate^ Refp^ 

Joanne Falck Rupenfi. \U de Bonitate , rfn- 

ratione , et ubietate , Refp. Andrea Grellio 

SchSsburgenfi. VII. de Dependente , et inde» 

pendente , Creato et increato y Fmito et infini^ 

to^ 12 ALB. to^ Corrifptibiti et incorruptibili ^ RfJP' ^' 

d'ea Lutschio Bijztricmji^ VIIL de Princi» 

pio et Principato^ Caufa et Caufato^ R^fp* 

^acibo Gciterbarmet Mledienfi. IX. de Ne^ 

eejji.ate tt Contingentia ^ Actu et potentia^ 

Kefp. Gedrgio Mefchner Coronenji, X. de 

/Iffectioiiibus dirjunctis primariis mediatis^ Rffp* 

^oanne Schulero Bathofchenjt. XI. de Ab- 

foluto et Refpectivo ete. Refp. Michaele Roth 

Rupenfi. XII. de exprejfionibus effendi ratio' 

nibus ad certas ctaffes revocandis. Refp. Thoma 

Graffio Coronenfi. 

--— — Thefes mifcellaneae, quas ia L Coro- 

ronenfiuin Gyainafio Praefide Martino Albri- 

chio publtce defendendas fufcipit Jacobus Got- 

terbarmet Medienfis. Coronae character^ Her- 

manniano 1656. in 4. fol. 2. 

»_ — Difputatio denatura et confti tutione Lo- 

gicae, Refp. Stephano Dechano Bifztricienfe, 

ibidem 1655. in 4. pag. 39. 

"•-«——• Thefii deCoena magna Lucae XIV* 

V. 16 — 24. defcripta , Refp. Bartholomaeo 

Falck Rupenfe, ibiJ. 1655. in 4. foU 4« 

- — — Difp. Theol. de Invocatione. Sancto- 

rum 9 quam aufpice Deo folo invocando pu- 

pli^e ventilandam proponit, Refp» Joanne 

Klei- ALB — ALE. 13 

Kleinio Alesio Coronenfe, ibideo)» 1655. ^^ 4* 
fol. 16. 

AtBRizzi GiROLAMo «^ Ragvaglio Riftretto ma 
didiato ^ e fedele di quanfo e occorfo nella 
Camp^gna dell' snno i6g8* Con il Pafsag* 
gio de Fiuine Savo , Affedio , et Efpugnacio* 
ne di Belgrado etc. In Venetia 1689. in I3« 
pag. 145. 

Ale}^ipharmacum efficax contra venenatas animi 
aegritudines cujusvis hoininis ChiiAiani. Cas« 
foviae Typis Acad. S. J. 1757. in 8« pag* 70. 

Alexovics Basilii ex Ord. S. Pauli — ijnnepnapi 
Fredikatziok , mellyeket a' Pesri £6 Piebinia 
Temploinaban ^lo nyelvel mondott. Pesten 
Patzko F. betuivel 1789* in 8* pag. 543* 

•«^ — -^ Vasirnapi Predik^tziok. Pesten Patzlto 
Fercntz bettiivel 1790 — 91. in 8. Teli Rtfz 
pag, 453. TavaLi Refz, pag. 436* Toldalet;: 
pag.,LXXXV. NyiriRefz pag, 300. Toldal^kf 
pag. CLXXUL Qizi ReTz pag. 393. Toldalek 

pag. exv. 

— — — Az Embers^ges Ember fzent Istvinnak 
Magyarok els6' Kir^lly^nak es Apostolinak di- 
tserete, mellyet k^fz/tett, is ^16 nyelvel hir- 
detett Betsben a' Magyar nemzett jeles innep 
lestf alkalmatofsagival , Kis - Afzfzony Havanak 

25-dik 14 ALI — ALO. 

d5-dik napj^fn 1793. B^tsben , Nyomtattatott a' 
suket - nivnik Miihelyeben , in 8* pag* S^. 
Aliquid de iyAemate Bro^e^niano, (auctore Sa- 
muele Racz M. D.) ieu Fragnienta I. de Scten* 
tia et Talentis Brownii, II. de Principiis fy- 
flemats Browaii, III. de Medicis Brownianis, 
IV. de Medicis Antibrownianis oppofita Ano< 
nymo Antibrowniano etc. „ Ueber das Rro^< 
nifche fyftem. " Vacii Typis Antonii Gottliet 

1799- S^sPag- 3^v 
Allortza — Fel fedezett — - melly nyilvac 

ki mutattya , hogy a' fzabad komivesek vala 

sigos Jakobinusok. Irta Igaz Iiazafi. S. 1. 1794 

in 8« pag- 29. 
Almos Konyv, melly A. B. C. fzerint a' Lotte< 
riara mutat6 fzimokkal egybe - fzedegettet^ 
ve az ejjeli latisokat is jelen^seket meg nia 
gyarazza} c' mellett hozzi tetetett a' k^pe 
Almos konyvetske is. S. I. (Vutzon Gottliel 
Antal betuivel) 1799. in 8* plag* 3* 
Alom II. JosefrSI , nemetblVI magyarra forditva 
Budan Landerer Ratalin betuivel i78i> in 8 
pag. 47. 
Aloysius fzent ^let^hek p^dija, n^melly Istene 
gyakorlatofsagok ^tal azon fzentnek bat eg; 
mas utan valo vasarnapi tifztelet^re alkalmas 
tatvan, Deikbol Magyarra fordxcatbtt es a' J. 1 

^ Qdki \ ALS — ALT. 15 

C/a£r Catechetica Bibliot^kajanak kolts^gevel ki- 
nyomtattatott. Kolosvaratt 1771. in la. pag. 104 
Alstedii JoANNis Henrici — Prodrotnus Re- 
ligioais triumphantis , in quo methodice repe- 
riuntur et breviter examinantur iibri fex de vera 
Religione, quorum primus a Joanne CreUio, 
quinqae reliqui a Joanne Vockelio funt coa- 
fcripti praemiflus Triumpho verae Religionis. 
Albae Juliae typis Celilinzni Principis Tranfyl- 
vaniae 1635. Cum fcuto Tranfyl. iii folio prae- 
ter Praefat. Dedic* et Indices VII. pag. 1135. 
Alter Francisci Caroli Biblioth. Univers. 
Vindob. Cuflodis — Philologifch - Kritifche Mi- 
fcellaneen. Wien bey. Joh, Th. v. Trattner 
1799. in 8* pag. 258. 

* Innhaltsanzeige : ij Ueber ein Stavi/chef CkrO'' 
nicon in der ausertefenen Stiftsbibliothek der 
Wohlehrwiirdigen Herrn Benedictiner zu dm 
Schotten in Wien. pag», i — 2g. 2) Ueber 
4en Gebrauch det Infinitivs fur den Impera' 
iiu in der Griechifchen , Slavifchen , und Ge^ 
orgianifchen Sprache. pag. oig — 34. 3^ C7i?- 
ber den Gebrauch des Dativs anfhtt des Ge^ 
nitivs iri der Griechifchen und Slavifchm Sprch 
€he. pag. 3( — 69. 4) Ueber eine Slavifchi 
Innfchrift in einem LoffeU pag. 70 — - 77. 
^ Ueber tin$ Sirvifch •flavifehe Innfchrift 

hat 16 ALT* 

auf einem Siegelftampel det Servijihen Grofs'- 
firfien Lazar. pag. 78 — 85. 6) Ueber 
das pleonajiifche rui ^naeh dem vorhergehenden 
it^ pag. 86 — ■ 100. 7) Ueber die Biblifchm 
SttUen in den Skvifchen Annalen des Nejlor. 
pag. loi — 113. ' 8} Litteratur der Slavifchen 
Grammatiken. pag. 114 — 130. 9) Ueber 
den Codex Wurtembergicus der 4 Evangelien 
in Armenifcher Sprache. pag. 131 — 135. 10) 
Ueber eine Armenifche Auffchrift im Vati'- 
ean. pag. 136 — 137. 11) jBerichtigungen ^i- 
niger Stelten in Jae. Georg. Chrijt. Adlers 
Mufeum Cujicum Borgianum Velitris illujira* 
tum^ Romae^ Fulgoni^ i^S^^pag^iSS — 153. 
la) Ueber die Auffchrift Taugas erey-pag. 
153 — . 157, 13) Ueber das Vater unfer der^ 
Klementiner in Syrmien. pag* 158 — 165. 14) 
Ueber verfchiedene Formeln des Comanifchen 
Vater unfers. pag. 166 — 192. 15) Utber das 
Potabifche Vater unfer. pag. ijf^ — 227. 16) Ue^ 
ber eine Griechifche Handfchrift des Gregorius 
Patama. pag. 228 — 234« 17) Ueber eine 
titterarifthe artiflifche Ptmderung zu Anfang 
dcs dreizehnten ^ahrhunderts. pag. 235 — - 245. 
— — -^ Beitrag zur practifchen Diplomatik fiii: 
Slavea , vorzaglich far BdhjDuefl» Wiea i8or« 

« 8. pag. 178. 

Alvin- ALV~AMO. 17 

Alvintzi Kristina , Viz — Sz. Gyorgyi Ma- 
krai Ferentz heJves hazastarfa felett halotti 
Predikatziok. I. Fdpetzi Janofe. IL VerCitoi 
Gyorgye, Kolosvirottp 1733. in 4. fol. 20. 

Ambschell Antonii Jjiurin. Hung. — Diff. do 
jnotu in genere in fubfi-iium fuorum Discipu- 
lorum confLiipta cum Tab. acn. Labaci Typis 
Egerianis 1780. in 8» psg. 144. 

AmesIi Guilielmi -e- Medulla Theologica. Edi- 
tio noviffiaia ab Authore recognita cum oraii 
tione Franequerae habita. Debrecini 1635. ia 
n. pag. 408. 

— De Confcientia et cjus jure vel cafibus. 

Libri V. cum Faraenen ad Studiofos Frane«i 
(joerae. ibidem 1^)85. in 12* pag. 346» 

Amonai Jos: — - Carmen votivum in bonorem 
Sigism. F. Szatmiri, (^um Collegio Reform. 
Claudiopolitano valediceret. Claudiopoli 1753. 
in 4« foL 2. 

Amoxls et venerationis Argumentum , guod Sa« 
cerdotum Sacerdoti jubilato Simeoni Auflriaco 
ctc. Sigismundo etc. Cardinali etc. e Comiti^ 
bus a Kollonits etc. Archiepiscopo Urbis Cae- 
fareae Vindobonae etc. obtulit Capitulum Ca- 
nonicorum Eccle. Metropol. ad S. Stephanum 
die 19» Oct. Anno 1749. 9"* Jubilaei Rom^ 
Quin(}uagcnarii eft Prodromos , dufoi Quinqua- 

B gc- \ xS AMP — Al?. 

ge^iarius Sacerdos ad aras alteram Primitiarum 
ofFerret hoftiam. Viennae ex Typographco 
Trattneriano in foL pla^. 12. 

Amphitheatrum Turcicum — neuerOffiietes — 
Vorianen der Kern Turkircher Gefchichtea 
von Grundfetzung ihrer Religion und Keichs, 
ihrem Propheten M^hometh , feinen Nachfol- 
gern oder Caliphen , TUrkifchen Kayfern , ih- 
rer, "orie auch einiger ihrer vornehmen Mini- 

* flers feltfamen Fatis, gefuhrten blutigen Krie- 
gen, erftaunlichen Conq!^:ften , Vertilgung der 
Chriftlichen Kayferthilmer und derer Monar- 
cheB, Ab« und Zunchmen ihres Staats^ blu- 
tigen Belag* und. Eroberungen , graufamea 
Schlachten, unmenfchlicherGraufamkeit, Hoch« 

. muth, Krieges • Liften, wie auch von den 
Chrifllichen Viktorien wider diefelben etc. etc 
— - Kurz doch hinlanglich, mit Hiftorifcher 
Feder bifs auf die allerneuefte und gegenVar- 
tigen Zeiten befchrieben , darzu mit n5thigea 
Regiftere verfehen wird. Erfurth bey Joh. 
Mich. Funcken. 1734. in fol. pag. 173. 

An mein VAtERLAND bcy dcm hochft betriibtea ' 
Hinfcheiden M. Thereften von J. — h. P. -~ U i 
Wien bfy M. A» Schmidt 1781. in ^» foU a*. I 

An Krater den Verfafter der Schmahbriefd 
bber Gallii(iea« Wien 1786. in S# pag* 144. 

Aw AN— ANA. l^ 

hu itn bo()erblichen Helden OeAreichs Gidedn 
Freyh. von LaudOn k^ k. koinAiandirenden 
Feldmarrchall , bey Gelegenheit der von dem* 
felbeii belagerteh und von den Ttirken un« 
term 7. Oct, an ihn Ubergebenen FeAiing Bel-» 
grad V. H, K, $. L 1789. in 8. fol. 4* 

An HunCjArn bcy Zuruckkehr der Hh. Krono 
ins Konigreich» Wien bey J. D* Hummel 
1790. in 4. fol. 4* 

An Seine konigl. Hoheit AlexAndjer LeojpOlA 
Erzherzog von Oefterreich Palatjn von Hun* 
gaHt , von der Pefler Schiitzeii • ColnJ>agnie* 
PeA , tnit Patzkoifchen Schriften 1791« in & 

An Ihre Eayferliche Hoheit ALexandre Paw« 
lownA. bey Gelegenheit eines Ihrem Nameh9* 
feyer gehaltenen dten Carroussels 2u Pefl den 
"^. May igoo. von A* £, v* S* (Aloys £mm« 
von Stipfics) mit vdti Falka einem Uhgert^ 
verfertigten Stereofypeh* tti g. fol. i. 

An DiE PkorjESTANtEii itt Ungam v, A* Ai 
Hannover« 1791« pag* in 8« 44« 

AnAthemata Vera6 Hiftoriae Tnmpto (jfloriaei 
Leopoldi Magnl confecrata etc. Viehhae^ Ty« 
pii Leopoldi Volgt Unlv. Typogr. 1696. cum 
lconlbus res praeclarc^ geftas Leopoldi 1« refej 
rentibiis in foL pUg, 0t. 

B 9 Aif « 


r» 20 ANB — anh; 

ANBOtHS - PuNKTEN , nacli welchcii die k. k. Ta- 
backgefallen Camerai - Direction ( zu Pefl) ao 
bis 30,000 Zenten des Debreziner Blatts mit 
eingehendem Frubjahr«einzukaufen Willens ifl* 
S. 1. in fol. plag. 5. 

Ancona de Amadori JoANt Bapt. — Pei; Tac- 
quiflo gloriofiffimo fatto deli' inespugnabile 
Pia2za del Gran Varadino etc. Canzone. In 
Roma oella Stamperia di gio. Giacomo Ko- ^ 
marek Boemo. 1692. in 4/ pag. 14. 

Andenken der Einnahme Belgrads den 7* Oct. 
1789. und der den 25. g. M. in der k. Frei- 
fladt Peft vorgenommenen Dankesfeyer von J* 
R. C Johann Radlinger ) Peft bey Fr. Aug. [ 
Paczl 6 in 8- fol. 4* i 

Anekdoten und Characterziige von Kaifer Jo- 1 
feph den IL nebft einer Skizze feines Lebens* 
Wien und Leipzig. 1790. in 8» I. Stiick. pag. 
ia6. II. 128* ill* 96. 

Anhang Curieufer und erofthete Staats - gedan- 
ken iiber den ^u Regensburg und Haag mit 
Fran1<reich aufTgerichteten zwanzigjahrigen Still^ 
fland , und dann iiber der Kayferlichen Armea 
in Ungarn und Signoria Venedig aufl* dem ArJ 
chipelago wider die Ottomannifche Pforte erJ 
langte gluckliche ProgreiTen ; Saitmt etiichej 
vornehmer Churfiirflen und St'ande des H* R(5tz]| 

Keich£ ANH — ANL. flt: 

4 

Keichs zligefchickten Secours von Ofen, und 
diefes Orts denckwiirdiger Belagerung , im 

3ahr 1685. ^^ 4- P^g^ 3^» 1 

Anhang des unpartheyifchen Refercndarii vor- 
/lellend die Uebergab der Stadt Grave an Sei« 
ne Hohcic etc. Ferner da^ Kayferl, Decret an 
die Uiigarifche Hofkanzlcy die freye Uebung 
der Evangelifchen Religion zu Edenburg bc- 
treffend (pag* 48-— 52. ) s. K in 4, pag, 60. 
Animadv^rsiones in Poftulata D, D. Acatholico- 
rum Aug. et Helv» ^Confefflonis ( auctore 
Mathia Zfivics Theol. Prof. in Univers. Pefta- 
na nunc Canon, Quinque Eccl.) f. 1, 1790. ia 

8. paR. 38- 

Ankundigung liber die zu ereffnende Pefter neue 
Inflituts . Anftalt (Kranken und Gebahr Haus]) 
C 1. ( Peft ) 1798» iu faU plag. i* 

Anleitung kurze die Freygeifter auf beffern Ge- 

danken , und die Verqunfc 2um Gehorfam des 

Glaubens zu bringen, von einem Liebhaber 

dpr Wahrheit ( Joanne Jacobo Adami Leut- 

fchow» Hung. V. D, M» A, C apud Zolien- 

fes) entworfen. Regensburg bey Joh. Leo- 

pold Montag, 1769. in 8- pag. 255. praeter Prae- 

fat. 2. plagularum. 
— - — — kurze fur das Landvolk in Abficht awf 

die Bienenwirthfchaft ecc, inlonderheit aber fur 

das ' sa ANL — ANR, 

das Kanigreich Hungara cingeftchtet txc. ntbft 
einem kleineo Qieneu Kalender mit Kupfern. 
Presburg. 1773, in 8- pag* 150. 

Anleitung zur deutfchen Rechtfcbreibung zum 
Gebrauche der National • Scliulen im Kdnig- 
reicbe Hangarn* Qfea mit k« Univ, Scbr, ia 
8. pag. 35- 

* -F- vermog welcher alle in denen konigU 

Freyfllidten angeflellte Kammerer und Ubrige 
Recbnungsbeamte 7ur neu vorgefchriebenoa 
Rechnungsmethode vorbereitet vnd ayf das 

; VerlH&lichfte belehret werden. f. U ( Ofen ) et 
a. in fol. plag. 17. 

Anmerkungen zur vermuthlichen zvreyten Auf- 
iage von der erOen Vorlefung) Velche Herr 
Hofrath von Sonnenfels nacb dem Tode M. 
Therefiens bielt, Wicn bey Joh. Tbom., Ed«. 
len v* Trattnern» 1781, in 8« pag. 29* 

Anonymi Hungarici HiHoria de translatione S. 
Pauli Thebaei^ Cognomento primi Eremitae 
etc« Accedit DifTertatio praeliminaris de con« 
troverfa Sancti Cujus translatione hungarica. 
Studio et opera P. Matbiae Fubrmann, Opus 
poflhumum* Peftini 1799* in 8- psg« 900. 

Anrcde des flerbenden Helden Laudon an fei- 
nen jungem Vettern. Tyrnau mit JelineKi* 
fchen Schriften« in 8* foU a. 

An- ANS — ANZ. 23 

Anschlag — . ctn altcr ^ zum Turkenkrieg aue 
eiaer vornehmen Bibliothek herfurgefucbet und 
zu Dutzlichen Nachfinnen bey jetzigen be. 
fchwerlichen Zeiten abermals zum Druck be« 
fordcrt* 11. Ein kurzer Bericht , wie das Tur- 
kifche Reich , ihrer eigenen Meynung ""nach 
bald ein fchlechtere^ Ende nehaien diirfTte. 
111« Der Turcken ihr abfcheuliches Gebeth wf- 
der die Chri(ien« iV. Ein Sendfchreiben und 
Warnung an die ganze deutfche Nation aus 
Jerufalem L h 1664, in.4. fo]« ^. 

Antalffi JaNOs K^roly ftjervari Pr^pofK — ^ 
Nagy Ditfoffegti Aaron az az Mel(6figos Ur 
MirtonfFy Gy6rgy etc* Erd^yi PuspGk , kk 
etc. a felfeges Iflen 5S. efztendeig valo Szol^a- 
littya^rt az orok ditsdfsegnek korenfljival meg 
jutalmaztatott is halotti pompajanak napjan etc. 
ezzel az tgyugyt dits^rettel meg tifztelt* Ko- 
losvaratt 1721. in 4. fol» 14« 

Anzeige einer neuen Erfindung mit beladenen 
SchifFen gegen den Sirom zu fahren in einer 
Abhandlung iiber den Ungerifchen Aosfubrban* 

^ del, und iiber SchifFahrt auf der Douau (voa 
Joh. Wagner aus P^fing Chirurgus alida) Wien 
in d. Schdnfeld. Buchdr. 1786. in g, pag. 6<k 

— — — clner k. k. Hungarifcber • Producten* 
Handlungs • Compagnie unter dcr Direction dcs 

k. t. «4 ANZ — APO. 

k* k. priv« Grof&handlers Math. Jaf, Edlen von 
Neupauer, Fran^ Spielniann, und CatUfadrer 
Handi^Ismannes Valcntin GoUner. Wien i793. 
in 4. fol. 4, 

Anzeiger — LiterSrifcher — fiir Uiigern. Er- 
fter Jahrgang I798» Erlles halbes Jahr. Pefl: 
in 4. foL 34# IL Jahrg^ N, 33. pag. 143. 

Anzi degli Cgnte Aurelio — U Genio va- 
gante. Bibliotheca Curiofa di Cento e piu 
Relationi di Viaggi flranieri de' no(hi Tenipi. 
in Paroia 1691« ia 13, Parte I, pag* / ^og. II. 

48^. 

* Continmiur Hungarica: I. Letfere del Cont^ 

Giov. Luigi Zani y coi raguaglii deile guerre 

di Tranjilvania coniro Turchi^ e fi parla delP 

ajfedio di Claufenburg etc. con altri fuccejji delta 

guerra d* Unghtria 1661 -— 6z. Part. L pag. 

A?lTzh TsERE JiNOs — Magyar Encyclopedia^ 
az az minden igaz is hafznos Bolrsefscgnek 
fzep rendbe foglalasa^es magyar nyelven vi- 
ligra botsitasa. Ultrajecti cx Oflicina j. a 
Waesberge 1653* in 13. 

Afologia — Miniftrorum Evangelicorum Hun* 
gariae ad innocentiatn fuam Orbi Chrifliana 
declarandam , oppoflta judicio Txibunalis Po- 
fonienils, a quo Perdueliionis Crimine contra 

Re. APO. «5 

Regiam Mdjeftatem iaiquiflime accufati et con- 
demnati etc. magnam partem ad Triremes Hi« 
fpanicas damnati, s» 1« Anno Patientiae fan- 
ctorum. 1677, in 4, plag. gt 

Afologia Jofepfai.Antonii Tranfylvani (Erdelyi) 
c Clero faeculari Dioer, Vacienfis Presbyteri, 
adverfus Vindicias Fr. Hyacinthi Campion a 
Buda, qua geminae Guil. Frid» Damjani etc. 
in opella posthuma editae propofiriones in verum 
afTeruntur , videlicet Fr^tricellos e Sodalitio 
Miuorum PrimipiUs Petro de Macerata , et 
Petro de Foro - Sempronio prodivifle ; eorum- 
que Patriarcham Petrum Joan» Olivuiw Fran- 
cifcanum fuiffe. Budae i;eimpreirum apud L.Fr« 
Landerer, in 8« p^g* ^3* 

i— ir— — Ad virun^ CI. Georgium Szerdahelyi 
Sylvae Parnafli Pannonii Authorem pro lingua 
latina. Badae 1790* in 8* p3g« 33* 

— — — der J^egierung Jofephs des II. R5mi. 
fchen Kayfers, von G, H. v. a^ B, Framfurt 

I782* in 8* p^g* 43» 
^_ — fiir die unterdrlickte Doktorfchaft dea 

Herrn D. Lenhardt in Q^edlinburg und deffea 

Gefundheitstrank fur Schwangere — dem 

Qaedlinburger Concilium gewidmct. Ha.m« 

biirg 1799. in 8« pag. 66. 

Apoph- «tf APO — APP. 

Apophtegmata ) flz az ekes is eles rovid moh* 
<lasok; inellyeket hajdan bolts Plutarkus Gorog 
syelven 5fzve fzedett, 6* utanna Des. Erasmus 
Koterodamus Deik nyelvre iltnl tett, ^s fzep 
r6vid tanusigokkal meg bovitett, mostan pe- 
dig magyar nyelvre forditott Lethenyei Janos« 
Fetsett Engel ^ino9 betixivel 1785. in 8* P^g« 
379. 

r ■" Infim: Hunyadi ^dnos Gubematomak Uj* 
taki liiikldshoz t^^lban irit levele. foU j. 

Applausus votivus, etc. Martino Regis, cum con- 

' feclo feliciter curfu ftndioruoi etc. ex Etecto- 

rali Academia Wittenbergenfi 1707* in Patriam 

afHictam laetus etc. rediret Datus a iaatoribus, 

popularibus et amicis. s, L in 4. 

.«^ — .^ Hymenaeus , qao etc. Johannem Ser- 
pilium fponfum cum Eva Galliana Tobiae Galli 
Civis ac Senatoris Caefareoforenfis filia fponfa 
nuptias i65a« celebrantem profequuntor ex alma 
Leucorea Fautores, Frater et Cohterranei. Vit« 
tebergac Typi^ J; ROhneri. in 4. foL 4. 

i^. ^ in honorem Georgii Verestoi decanta* 

tu^, dum in ilL ColL Ref. Claudiop* SS. Theo* 
logiae Profefibr renunciaretur 1758* Claudiopoli 
17S8. iri 4. foL a. 

•— — •— in honorem Samuelis Pataki decantatus^ 
dum in ilL ColL Reforai. Claudiop. Philofo* 

phiae APP^ARN. . »7 

phiae et Mathefeos ProfelTor reoUQciaretur. 
Ciaudiopoli 1759. in 4. fol. 2, 

ApPiAusus Urbis Flumiiienfis, duin LeopoldusII^ 
Au/lrius Hungariae Bob* etc, I^ex Apoflolicu» 
Ferdinandum IV. Borbonium Utriusqae SiciliaQ 
Regem 9 ejusque Sereninimam Conjugem Re« 
gias fponfas deducentem ibicjem exciperet 1790* 
Flumioe Typis L. A, Karlet^ky in 4. maj. fol. a» 

Aranyas Ferenz Vepi Plebinos -«-^ Speculum 
Septenarium az az nehai T* N. V» Nidasdi 
Tham^is m^ hagyott dzvegyenek T. N* MeCg^- 
l^ni Eya Af^^fzony het jusagos cselekedetinek 
cleven TilkGre, a' mellyet is utolsQ tifztefse- 
genek alkalmatofs^gaval Polanban clo nyelvel 
magyaraz vala i^ag^ban* Gyorott Screibig Aa* 
tal Josepb &ltal« i^ag. in 4« fol. la 

Arcta via exta pia |cu falqtaria quaedam m^dia 
ad ha$ inofTenfo pede decurrendas etc^ edita 
per Franc. Draveczky Canon. Strigon, Tyr- 
naviae Typis Wence^l. Jelinek 1797. in 8« 
pag. 290. 

Arithmeticus practicus, utilitad publicae obU« 
tus per Patrem Lucam a S« Edmundo e S^ P. 
Tyrnaviae Typis Acad^ S. J. per Joaan» Andr. 
HtSrmann id97« in 3« pag. 346. « 

d^MNAUD — . A' fzerent^^tlen f:|erelme$ek, avagy 
G. Comens Izomoru Parab^ m^Uy^t Frant?i^% 

boi £8 ARN — ARS. 

bol forditott (versekben) Biro Nalitzi Josef. (Elo- 
re bot$attatik.Trapp^be'ii Apatiirsiignak, esGrof 
Comehs Torteneteinek le irasa) Kolosvaratt ^s 
Szebenbea 1793. in 8- pag* XXXII. aoi. 

Arndt JaNos — Kerefztyeni josjfgos tseleke- 
detekkel tellyes Paraditsom kertetske, melly el 
kefzittetett Arnd, mostan pedig nemet nyelvbol 
hafznos registromival egvutt Magyarra fordit- 
tatott (Hufzty Istvan altal) Rolosvaratt 1693. 
iQ 12. pag. 545. 

Arrha . Kpgulativum p— allgemeines — \xr\e 
folclies in den iammentlichen k. k. deutfchen 
und hungarifchen Erblandern in Anfehung des 
Camei^als und des Bankals vom i. Nov, 1775. an 
zu beobachten ift. s. 1, in fol. pag. 19. 

Ars femper gsudendi ad verqm animi quietem ex 
divinae Providentiae conflderatione comparan- 
dam etc. Recufa Tyrnaviae Typis Acad. per 
Matthaeum Kietmiller anno 1676 in 12. pag. 135. 
In fine : | Meditationes aeternitatis foh 10 , ec 
Officium parvum de 00. SS. pag, 10. 

Ars Metrica, five ars Condendorum eleganter 
verfuum ab mo eS. J. Tyrnaviae TypisAcad. 
per Joann. Henr. Geich 171^. in 12. pag. 198* 

Arsinoe^ Tragoedia honori poflhurtio etc; S;R. I. 
Prinqipis Pauli Efzterhdzy etc. Palatini confe- 
crata, cum anniverfaria ejusdem munificentia 

bene. Art. 19 

bencmerita de re Htterarii juventus Tyrnaviae» 
prpeoaiis donaretur 1730. Tyrnaviae Typis 
^Acad. per Fiider. Gall. in 4. plag. 5. 

Artikel des Ofener Reichstages vom Jahre 1793^ 
Aus dem Lateinifchen iiberfetzt (vonAndr. Ha- 
lirzky). Feft bey F. A, Patzko. in. 8- pag^ 45» 

Articuli Diaetae Sopronienils anni 1625. s, L 
in fol. plag. 10. 

— Dominorum Praelatorum, Raronum, Ma« 

gnatum, et Nobilium, caeterorumque Statuum et 
00, R. Hung. ac in generali eorum conventu 
anno 168I. Sopronii ceiebrato concluii. Leutfcho- 
viae Typis Samuelis Bii wer. in g. pag. ^4* 

— lidem: ibidem 1700. in 8- p^g. 8i» 

_— *. — Diaetales Pofonlenfes anni i687* Leut* 
fchoviae in 8* P^g- 46. 

, lidem : ibidem 1700. in 8* pag* 43« 

— - — Diaetales Pofonienfes anni 1715. De- 

brecini recufi 1726. in 8- pag- I54* 

— Diaetales Pofon. anni 1723. s. L et 8« 

in 8. pag. I3I» ^ 
lidem. Pof onii Typis Joan. Pauli Royer. 

in 8. pag. I44- 
'^ — — . Diaetales Pofon. anni 1729. Debrecini 

1730. in 8. pag. 66. 
— lidem. Pofonii Typis J. P. Royer, 

in 8* l^ag. 87» 

Akti- 30 ART — ASB. 

AnTiCuLi DD. Praelatoniin Baronum etc. Pofa- 
bienres annorum 1715. 1733. 1729. dum tridice. 
Venctiis s, a. id 4, pag* 187. 

. — ^^ Diaetales Pofonienfes anni iSOd. Pofb* 
nii Typfs Micli* Landerer. in ixA. pag. ao. et 

8. P3g* /54* 
*_^^ Pacificafionis Sac. Caef. MajeAatis cum 

Imperatore Tarcico conclufi : FriedenfcKlufi 

anno 1627 den 13. Sept» fo zwifchen der Rom. 

tayn Maj, unfern allergnadigften Hcrrn Fer- 

dinand d. Andern, etc. und dem Tiirkifchea 

Kayfer etc» aufgerichtet ^orden* Gedruckt 

im Jahr 1637. in 4. fol. 8- 

AsBOTH JoAN. Ode dem landlichen Gliicke ge« 
fungen in Oedenburg im November. 1793. in g. 
foL 4* 

•i-* — — Georgici Kefzttielienfis Direct. Oeco- 
nomiae et Technologiae Profefforis. Oratio 
in aufpiciis anni fchoiaflici i8o| in Georgico 
Kefzthelienfi Itluftriflimi Domini Comitis Geor* 
gii Fcfletits de Tolna dicta die i. Novemb, 
1801. Sopronii, Typis JoC Ant. Siefc. in g. 

P»g- 8. ' 
►..*. — . — Oratio qua novum curfum oeconomi- 
co practicum in Georgico Kefzthelyienfi aafpi- 
catas efl die a. Ndvembris i8o3. Sopronii, 
Tjrpis Jof. Ant. Sieis» in 8« pag^ 8« 

AssER^ ASS — AUF. gi 

AssERfiONXS Canonlco • Jaridicae ex Llbro IIL 
Decretalium Gregorii Papae IX , qaas in Con- 
Tenfa Cibinienfi ord« FF« Minor S« P. N. Frsn« 
cifci Strict Obferv» publice propugnanint Ladisl. 
Csedo et Adam* Bocskor* Praefide Ign. An« 
dahazi. Cibinii I76i, ia 4« foU 5» 

AsTRONOMiAE Fhyiicae fuxta Netirtoni PrljDcipia 
Breviarium merhodo fcholaflica ad ufum ftu- 
diofae Juventutis. Tyrnaviae Typis Acad, S. J* 
1760. in 8. pag. 117« Cum Tab. aenea* 

Ktz4l GaBOR Medicinae Doctor utdls6 tifztefst^- 
ge alkalmatofs ig^val mondatott halotti befz^ 
dek« L Beregfzafzi Moyzese* IL Tserni(toni 
Wajda Petere* III. Epicediuni latin. Sigismundi 
Rettegi^ Kolosv^ratt Pildi Istvan altal 1763» 
ia 4* foU a6. 

AucH eiu Lyrifcher Gefang an Friedrich Frey* 
herrn von der Trenck von einetn Burgerfuhn* 
in Peft Joh. Radlinger 1790« s. L in 8* fol..6« 

AuEft Feldfuperiors-Rede, welche in Alt.-Gra* 
difca bey Gelegenheit als Herr Feldmarfchall 

• Gedeon Freyherr von Loudon die Turkifcho» 
Feftung Berbir am 9. Julii 1789. eingenommeq 
hatte, am 12^ Julii gehalten vurde* Wiei^ 
ia 8. pag. 13. 

AuF die Ankunft Ihro KoAigL Hohelt M^ The- 
KEsiA Charlotte PrinzefHn von FrKnkreich. 

Von ' 3»; AUF — AITG. 

Von cinem ungarifchen Patrioten, Wien bejr 
Alberti's Wittwe 1796. in 8- f^^l. -2. 

AuF das Ableben Ihrer Ka^f, Hpheil derDarchl. 
Grofifurftin uud Erzherzogin Alexandra 
Pawlowna von P. — Ofen , niit k, Univ. 
Schriften 1801. in 4. fol. 4. 

Auffmahnungs- MANiFEST au dic zu der Franz 
Rdkotzyfchen Rebcllion verleitete Hungarn 
1704. $. 1. in 4. fol. 4. 

AuFRUF eines Menfchenfreundes an die edelgc. 
finnten Be^KTohner diefer k. f. Stadt Peft bey 
Gelegenheit der durch den Eisgang am 7. 8* 
und 9. Mirz verurfachten Ueberfchwemmung 
1799. Peft bey Mathias Trattner. in 8* 

foL 12. 
^^-^— an die ganze Slavifche Nation von Ja- 

cob Svetits i^oo. in folio. plag. i. 

— .^.^ an die Edlen der Konigreichc Croatien 

und Slavonien von Jacob v. Svetits 1800. in fol. 
plag. I. 

AuGusTiNi S. AuRELii^HipponcnfisEpifcopi Prae- 
cipuorum operum ad doetrinam de gratia Chri- 
fli pertinentium Tomuli duo; juxta editioneni 
PP. Congr. S. Mauri. Tyrnaviae Typis Col- 
lcg. Acad. S. J. 1767. in g. ,T, I. pag. XVL 
«t 304. II. 344. AtJL — AtJl J3 

AutUEA JoH* CttRisTOPM. Prcfib. Evang« Prea. •— • 
Prefsburgifches Denkmahl, oder vier Chriniichd 
Predigten, w^lche in PrcGburg gehalten wer* 
den^ darinnen wichtige Glaubens- Punkten wi^ 
der viel Lehrfatze der fogenanntcn Romifch* 
Catholilchsn Kirche , ingleichen wider einiga 
Glo/ren derer Herrn Reformirten abgehandclt 
>97erden etc. Tilbingen bey Hiob Francken i^ii. 
in id« pag.- aa*/» 

AusFUHRUNG — unumilofsliche •. uild rechtiichi 
Grund • Urfachen der befl flabilirtenErb- Folge 
in dem Allerdurchlauchtigfteii Erzhaufe Oeftcr* 
reich und . denen dazu gehorigen Konigrcichen 
und Landern s. 1, Anno 1734. in 4. pag. 7^. 

AussAG eines franzOfifchen Renegatens^ welcher 
anheut den dj. Acgufli 1663. Jahrs vor den 
TOrkifchen Lager fo jcnfeits des Flufs Neutra 
vorhcra nim das Dorff Udler gefchlagen^ frcy- 
^illig heriibet naher Neuhaiufel kommen* 
Sampt geviffer uiid Vahrhafter Relation un« 
terfchiedUcher Schreiben aufs Wien und Un« 
garn wegen fehr erbarmlichen ZuAandes det 
Chriften ^ und vdn der Tiirken groiTea Sichcr* 
heit und Tyranney. s. L in 4. fol. 4» 

Ai^szuG aus dcr Thercfianifch - peinlicheti Ge» 
richtsordnung, vie urtd auf ^as Art bey eine^ 
Verwund - oder jeden Gattung einer gcwalt^ 

C famen 34 AUS — AYR- 

jfamen Ertodtung das vifum Repertum aufzji^ 
nehmen, und ^as den Leib tind Wundarzten 
Allerhdchft 8nbefohlenermafr^n bey diefen z\i 
beobachten obliege. Eperjcs mit Radllczifchen 
Schriften. 1776. in 8- pag» 28. 

AuszuG — Vierte^Jihriger-chronoiogifcher der von 
der Konigl. hung. Statthalterey vom i Janner 
bis letzten Marz 1787. in das AUgemeine ein- 
fwhligende und bekannt gemachte Verordnun- 
gen. s. 1. in fol. plag. 85* 

Avis aux Fropri^taires de Terres de la Hongrie, 
de U BohSme, et de toute rAllemagne concer- 
nant l'adoption de la maniere de batir en ter- 
re feule mafnvee ddcrite dans le Cours d'Ar- 
chi^ecture rurales pratique nouvellement pu* 
biiee efc. avec les DefTeins graves des BatifTes 
en terre feule maffiv^e, qui vont etre execu- 
tees^ (par J» Champ, Ingenieur) a Vienae et 
a Leipfic» 1795. in 8« pag* 15. 

AuxTELMEiER Stanisl. Reinh. — Sehaubuh- 

, ne der Rebellionen und Aufruhren* Augsburg 

1796 in 19. pag. 521. 

* Motuf Rdk6tziani 1704 — ^. defcribuntur. pag^ 

'316 — 400. 
Ayreri Georg Henrici — Hermannus Sla* 

vicus breyi dejineatione adumbrfttus^ Gottln- 
gae 1768* ia 8* pag* i^S* 

B. BAC-^BAlI 35 B. JOacsMEGYEt JOAsUts Trenchifi, Hutig. -^ Difi* 
inaug. tned* fiHens Podagfam juxta genuinain 
o^timaiiique artis methoddm curandam^ fub 
Praeddio Joh. Andreae tifcheri. i^a6. Erfor* 
diae Typis Grofchianis itt 4. pag. M. 

hAicsi J0AN4 -^ Epigramtnatutn Libei: Itt. cui 
accedunt felectae mifcellslneis. Comaromii Ty- 
pis Valeiit. Weininullet' 1^96. in §• pag* H^* 

lAtistt THoMAl: El. Epis* Bofncnds^ Praepo^. 
Pofon^ ^ Bethlenidni Kovizdtienns Articuli 
vigejfimi tjuinti contfa Thomam 6al^5R EL 
£pifcdpUm Bofnenfem et Praepodtum Pofonieii- 
fem editi Refutatio^ Vieniiae e)ccudebat Mn^ 
thaeui Pofmica Annd i6ii. in 4. fol. ig. 

-^— ^^ Chriditoii Re^pdnfio ad libellum Calvi* 
nifticuni Alberti Molnit Hungari^ Paedagogi 
Op^enhemieniis ^ in ijUo et faecularis Codcid 
Abrahatiii Sculteti Calviniflae Praedicatitis et 
Germanicd ididtiiate in Hungilricuin Verfa eA) 
et facrd faiicta B. Virgitiis aedes Laufetaiia ido« 
li Lauretani Convicio blasphemata. Vientiad 
Typii Gebfgii Gelbhai". i62t. pa^. 1^4. 

^^^ Cafligatio LibelU Calvinifiici i Cui titU' 

Ittl 3« V BAL. 

las efl: Machiavellizatio , quem Calvinifta qui- 
dam Pr^dicans, Refpooii npmine ad fecretis- 
fimam Inflructionem Gallo «Britanno- Batavam 
Friderico V. Comiti Palatino Electori datam^ 
Viennam AuRriae mifit , et vulgavit , caOiga- 
tus» Viennae ex officina typogr. Matthaei For- 
micae 1620. in 4. fol. 15. 

— - Repetitio Caftigationis » et Defiructio 

defiructionis Petri P« Alvinci, Calvinifiae Cas- 
fovienfis Praedicantis , et olim Bocskaianae» et 
nunc Bethlenianae in Hungaria Rebellionis, in- 
ter primos Authoris, quibus ille Cafiigationem 
Libelli fui Calviniflici, quo S«cretiffimam In« 
flructionem Gallo - Britanno • Batavam Friderico 
V. Comiti Palatino datam, Refponfi nomine 
conviciator impetiverat novo Libello, fub no- 
mine: Refultationis , Reverberare et vera falfis 
defiruere contendit, contraque Auguflum et In- 
victum Caefarem Regemque Hungariae Ferdi* 
nandum IL ac alios, impuras calumnias profu* 
dit, ob idqae iterato cafiigatur. ibidem.i6ao. 
in 4« fol. 108. V 

BALOdri Al£x« Canon. Jaur. ^ Auguflae The* 
refiae Regi Apofiolico et Parentt Patriae etc« 
ob translatam Budam Univerfarum Scientiarum 
Academiam Eucharifiicon facratuiti, dum haee 
arfium Univeriltas anno 1780. infiaiiraretur. 

Jau* B AL — BAN. 37 

Jaurini Typis Greg. Joan. Streibig* in 4. 
fol. 14. 

Balog bxvaN 5cllyei -^ Temef3 kcrf, melly- 
ben egynehany halotti alkalmatofsJggal valo 
predikatiok vadnak. Varadon nyomtatta Szen- 
ci. k. Abr* 1655« in g. pag. 195. 

BaNFFi Agnes L. B. iffiabb Daniel Istv^in ^htt 
p^rja is Dauiel Agnes kis Afzfzonk^^ti feletc f^o- 
mprii, Fredikatziok , L Szathmi^ri P:^p Sig* 
mond^ IL Intze Istvani. Kolosvaratt 1655. 
in 4. foL 36. 

BaNFFY DiENFs. — Jelcs kofzont^sck es Atyai 
Intes, mellyek is mondattanak azon alkalma* 
tofsaggal , a midon Mc'ltosagos Grof Lofson- 
tzi BanfFy Dienes Ur 8 Exccllentziaja Te^e'n- 
tetes nemes kolos Varmegy^ben eddig vise!ytt 
Fd Ispanyi hivataljat Onk^nt r^signalvan, ezen 
Tifztsegrc fels. Af^fzonyunk 's Orokos Feje- 
dclmunk Mifria Thercfia, Ugysn p Excellen- 
tzinja egyetlen cgy fiat Meltosagos Giof Lo- 
sontzi BiniFy Gyfirgy Urat resolvalta volna, 
4a czcn Meltosigos FS Ispiny Ur maga hiva- 
taljaba • czen folyo efztend6ben 12. Maii (za- 
bad Kiralyi virosban Kolosvartt folenniter in- 
troduciltatott volaa. Kolosvdrtt Kollmann J6- 
sef Ferentz Universitas Typographufsa iltal 
1777. in fol. plag. 9. 

BdN- BaNFFV DiONYsir CcwitU .-p« Hernbathetift mor^ 
veterum Iduftri Collegia Reform. Claudiopo* 
litaoQ dc^lcata^ quuin eide.tn collegio curando 
TriumviF fafce$ ejus folennitei:' ia manus; fuine*. 

* _ 

EiNFFX GjELQRaxus. L^ B. M. Principatus. Tran- 
fylvaaiae Gubernator Regius. die nomini fua 
facw i^S**P^*B** ceUbratu«i (Carmiqe) 
CibJnii s. B. in 8* pag* lOt 

^^.^ CoMEs, I^ Comit. CoJoneQfis Supremus. 
Coines a ctc* Comitibus Nicolaa d^ Bethlet^ 
Thefaurario Regja et Dionyfio BiqfF^ Agaapon^ 
Keg^ MagiOra ^tc«i ia Caefarea Regiae Uni* 
verfltatisi Clattdioppli Directorem Regium. fo« 
lenaitet: inauguratus ^, et aomine yniverfltatis. 
a Scholis Piis. ceiebratus^ Claudiopoli Typis. 
Franc. Jof. KoIlm«oa in foU plagit Qt\. 

B^NFFY KatAx Qrpf Af^fzoayoak» ^s, elottc hdt 
, holaapakHal el koltoztlftt elso es, egy fzulbct 
L,QinyinakGrdf Szekelyi Susanna kis Afzfzony'- 
nak fz.omoru h'4alpkban niondatott halotti Ta«. 
nitusok L Borosnyai N^ Sfgmonde IL ugyaa 
az^ I(L Ajtai A. Mih^)y<$ IV. Szatmari Pap Sig« 
monde. KoIpsvaratt«. 1747. S. Pataki Josef aU 
taU in 4. foJ. 75» 

B^NFFY KLdRA Grof Afzfzonynafc Qrdf Biethlen, 
Adam Ozvegyenek emlekezete halotti tanita* 

sok- bAn — bAr> $9 

solban, I. Infze Mihaly^ 11. Intze Tsfvan^ III. 
Borosnyai Luk^ts Simone. Kqlosviiratt Paldi 
Istvan ^ltaL 1763. jin 4* fol. 64. 

BaNFFY LaszLO L. B.. Urfi fejett halotti Taniti- 
sok, I. Szatharari Pap Mihaly^. II. Bpdoki Jok 
sefe. Koiosvaratt 17^4. in 4. fol. 78. 

BaNFFY L. B. MiCH. — Super obitu fortiifimi 
Armoruin Ducis Maximiliani Comiris Broune 
de Camus etc. Luctus trifti Elegia expreflus 1757. 
Claudtopoli per Steph« Paldi in 4. fol. 2. 

BaNFFY Samuel Grof Urfi veiet^en haialin mon« 
datott hal<ftti Befztdek, L TSke Mdrtone. IL 
Verestoi Gfyt^rgy^^ Kolosy^ratt Paldi Istyun aU 
tal* in 4. fb|. ^2. 

BaNYAi Stefhani Hungari* «-r^ DiiT. prima ad 
vaticinia Danielis de capite aureo ftatuae et 
prima Beftia II. 32. VII. 4« Praef^de Herman- 
no Venema. Fraqequerae Excudit Guilielmua 
Conlon 1749. pag. 79« 

Baranyi PaL -r-* Imago vitae et mortis« Ac 
elediek 6s halilnak kepe a yagy halotti Predi- 
kateiok, etc Misodik R^fze. Nagy fzombat^ 
ban 1719. in 4* pag^ looo^ 

SaRDOssY JoANNis — -» Supplemeutum Analecto- 
rum Terrae ScepufienQs, notationibus ex ve- 
teri ac recentiore Hungaronim Hiftoria de- 
promtis aactora Joanne Bardosy illuftratum Pro^ 

mo^ 40 BAR, 

oiofore tt adjutore $tc* Michaele SclitDauk eec«. 
oppidi Matbaeivillae etc. Parocho excufum Leut* 
fchoviae Typis Michaelis Podhorinfzky de 
Eadem iSoa. in 4« praeter Indices, pag. 460* 

i^ _ .^ MoldavenOs vel Szepiienfis Decimae in« 
dagatio eft proxima Terrae ScepufienHs, et huio 
iune^carum , Sacro • profanarum Jurisdictionum 
cvoliiitiOt Pofpnii Typis ac. famtibus Georgii 
Aloyfii Belnay, (igoa.) in 4* m»j. pag, 193. 

BatKII^oviqh Franc. Wincislao Sacerdote della 
Congr. di Somaica •r^ Della Esistenza della 
Providen2fsi 9 e degli altri attributi di Dio della 
natiu:a dei miracoli etc. difiertatione. in Vene* 
zia apprefib Lnigi Pavlno 1730. in g. pag« 48» 

Sakkotzy Fercntz Grdf Egri Piispok ~ Pifz« 
toriLevele, midonEgri Pilspoki megyej^be el ^r« 
kezett 1749/ efzrendoben s« L in foL plag^ 3. 
cum iigillo, et fubfcriptione ipfius Epifcopi« 

8arl£tii Martini — ^ Leben des wirklicb groffea 
Heiden in Epiro Georgii Cafirioti insgemeiaScan« 
derbeg genaqnt, aqs dem Lat. Brandenburg bey 
den Gebriidern Halle 1771. in 8- pag* 79« 

Parna JaNOs Rqmhanyi Plebano$« -^ A Kri- 
s(u$ Jefus IskoHja, mellyben a keref^teny j6 
erkdltsokrSl , lelki idvefsdgre minden leg fztik-* 
segeisebb tudomanyrol valo kerdesekre helyes- 
sen felelni a' Sz« Iri(sbd], Sz Atyak,* es ko- 

zon- BAR — BAS* 41 

eSnseges Contziliomok irasibol igen kSnnyea 
az ifSusMg tanitatik, e» meilyikaz igaz ^sjdves* 
seges hit, viMgoson az egyugytS kozsegnek meg 
mutsttatik. Masodik nyomtatas. Fosouyban Lan« 
derer M. betiiivel. 1800. in g. png. 406. 

Sarna Michaelis Bodzas Ujlak ZempK Hung« 
Canon* Livon. SS. Theol. ProC — Oratia 
funebris iqobitumFriderici Ludovici Boruffiarum 
Principis, quam in Ecclefia etc* Varfavienfi di« 
xit die aa. Januarii 1707. Varsaviae in 4. foU 4^ 

Bartholini Riccardi Peruiini» ~ Odeporicon, 
id eil Itinerarium etc. Mathaei (^Lang Sanoti An« 
geli Cardiualis Gurcenfis, Coadjutoris Salisburg : 
Generalisque Imperii Locumtenentis, quae in Con<» 
ventu Maximiliani Caef. Aug. Serenifs. quae Ke^ 
gum Wladislai Sigismundi ac Ludovid memo- 
ratu digna gefta funt etc« edita (Caraune) Hie^ 
ronymus Vietor imprefllt, Viennae, Impens^ 
Joanni& Wideman Auguften. i^i^* in 4. plag» i6|« 

Bartholomaeides" Ladislai — Mcmorabilia 
Provinciae Csetnek, cum Tabulis aeri incifis, 
Neofolii apud Joan. St^phani 1799. in 8* pag* SS^* 

Basilovits JoANNicii Ord. S. Bafiiii M. Mona- 
flerii de Monte Chernek Proto - Hegumeni. — 
Brevis notitia Fundationis Theodori Koriatho- 
vits« olim Ducis de Munk^cs pro Religiofis 
Ruthenis Ord. Sancti Bafilii Magni in Montf 

Cb«^ 4^ BAT, 

Ch^nek nd Munl^acip aano MCCCLX« facfae. 
Exhibens. feriem Epifcppprum Graeco Gatholi- 
corum MunMcsiennum , cun^ praecipuis eo* 
rundem, aliorumque illuftrium Vii^orum Ge- 
Ais, ex yariis DiplQmatibus , Decretisque Re- 
giis, ac aliis Dqcumentis ai^theaticis potifS- 
mum eoncinnatam. Cf^fToviae ex Typogra- 

phia EUingeriana 1799.^ ^^ 4* P^S^ ^^^ ^" '^4; 
II. 208. Ill* 139, 

--!Rn«r«-~ Imago yitae Mons^icae. CafToviae ex 
Typographia Elliageriana^ igoa, in 4. pag. igi. 

BirAi Gyqrgy Zilahi Prfcdikiitor «-r-. Lydius S. 
Scripturae lapis ^ Lelki Probako , a vagy az 
btbk ^letre e^vilafztatqtt } idyer^^get bi^pnyos* 
aan virhatq embernek, afz. Ira&bol fzedege'- 
tetetr meg csalhatatlan jegyei ^ mellyeket nia- 
gaban fel talalvaa e(z^ben veheti ^stennek elot- 
te nim^a^u ^llapatban legyen etc^ ^z^beoben 
fzenei k. Abrahifm ^ltal^ 1666^ ing» pag«a69» 

^ ^— Met^ Electorum^ Valafztottak Targyjfl, 

melyre niiQdej[i buzgo lelkii ^ es ^dvelseget ke* 
vino embernek kell czelozni^ mellyet Irt, ^s 
egynehdny f r^edicatiokban foglalv^n fzem elei* 
be terjefztett. Szeb.enben nyoiqt^tta Szenci Ker- 
ttfz Abraham i666. in 8. p^g* 290* 

BaTORr GdBOR Pesti Rc-£ Lelki P, — Luczifer- 
(lek az ^grdi Iet< le es&ea valq oroniy mellyet BAT. 43 

Fels/ges. 11«^ Ferenfz Rp.msi Csafzai: i$^ KorQQaV 
Kira'yunkn,ak a'* FraAtzia nemzerea yett fok 
^5ze4elineiert ^ neyezetefsea Mantua yaranak 
mpg viteUcvt a' festi Ref. EkkLsiabaA Aug. a^. 
napjan 1799^. ^^^^* tartatotc Te Deum Lauda* 
jpus, alk^matofsig^val kozenseges t^nitasabaa > 
el6'I adptt. FesteA Trattne^ Mattyis betliiveU 
1799. in 8. pag. a3t. 

Bats^nyi Joannis — , Mantua^ M, Aug, A. I799. 
(Carmeo Epinic.)^ Viennae^ in 4. mai. foJ. 2. , 

BATXHYaNY^ JpsEPHi C, C^rd. ct Archiepis. Stri- 
gon^. — r Rimpnstranza di Sua Emiuenza il 
Sig. Cardinale Giufeppe a Batthian alla Maefla 
di Giufeppe II. Tradotta della lingua latina^ 

In Ailifi» I783* in 8^ p^g;. S^*. 

-^, — T — ^ Kanze^rede bey Ercffnung der Vifita- 
tioa dei Collegiatftifts ^ und Stadt-Pfarr d. k« 
fr. KronuqgsAadt Prefsburg deii do. Julii I783«. 
als den 6ten Spuntag qach Pfingflen* ?refsburg^ 
bey Joh. Mich^ Laoderer. in 8. pag* S^. 

BATTHYd.NY^ Jpfepho. e Comitibus , Eccles. Me- 
trop. Strigpn^ Ai^chiepifcopo etc. dum Archiepi- 
fcopali dignitat^ ornaretur devota mcnte vowe 
vol^bat Franc. Aug. Fatzko Civisi^ et Typogr» 
Pofon. Anno quo, Jstro • grana noVo » feDe» 
faCra PraesVLe gaVDet^ In Patrlp qVI reji 
plrlget orbe faQrasK in iol max^ plag. i. , 

Eidemi^ 44 BAT — BAU^ 

~. — ~- Eidem. Ad diem XIX. Martii ih pie- 
tatis luae fignificationem Juventus Gymnc^fii 
Colocenfis 1797 (Carmen) Colocac in 4. fol. ^. 

^^,^.^ D. M. Jofephi Batthydn etc. (a Jofepho 
Cnlovino Pofon. Canon.) Pofonii. Typis Joan. 

M. Landerer. 1799« ^^ 4* ^^^* '^* 

BATTYaN Ignatii Epifc. Tranfyiv* — Homi- 
lia quam ad Clerum tam faecularem, quamf re« 
gularem habuit dum ad Ecclefiani fuam Cathe* 
dralem Albo - Carolienfem primum acceifit die 
13. Aug. 1781. Cibinii in fol. plag. a^ 

•^ — M Edictum Epifcopale circa regulationem 
Cleri tam faecularis, quam regularis Anno 1781« 
per totam Dioecefim M. Principatus Tranfyl- 
vaniae vulgatum. Cibinii in foL plag. 3. 

Baty Joannis. Mediomonte - Hung» -^ Speci- 
men inaug. med. fifiens defcriptionem quorun* 
dam morborum Hungaris endemiorum 9 et re^ 
2nedioruin iisdem famiHarium, et quafi dome- 
Aicorum. Trajecti ad Rh, ex Oific. Abraha* 
mi von Paddenburg. 1775. **" 4* P^g» 57^ 

Baudrand Frantzia Apatur* — Kegyefseg fe- 
gitol keref^tyea erkoltsi Elmelkedesek, a' neniet 
fordit^f fzerint magyar nyelven kiadta Ciri Fii- 
lep Oibor. Posonyban Weber S. Pt betiiivel 
1795. in 8. pag. 417, 

Bayer B A Y — BED. 45 

Bayer Joan. Andreae Pofonio - Hungari, •*- 
De viribus niedicainentofis Hydragyri et inde 
artefacforuni phartnaconun Diflertatio eltera^ 
Fraeiide Carolo diriHiano Eraufei i^Sh Lipfiae 
(X Olfic. Klaubarthia. in 4« pag. s6. 

Bayer Joan. EperjeiBno - Hung. — de Gno* 
inone fwi.<therico, Refpondente Ifaaco Zaba* 
nio Brodfano • Ungaro* 1653» Typis Mich» 
Wendt. in 4. fol. 6* 

'Bebekus Emericus ct JoANNEs ZftPOLYA Roxiae 
Gubernatores a Ludovico L Hungaiiae Rege 
cofl/iitutt (Comoedia) Claudiofoli 1723« in ia« 
pag. 32* 

IfiECKHERi Oeorgii Elbingeufis -— Orator ex^ 
temporaneus , feu artis Oratoriae breviarium 
bipartitum etc. Accefiit nunc in finem Juftl 
Lipfii epiftolica Infiitutio. Varadini apud Abra* 
hamuui K» S^encienfem 1656. in la. pag. 468. 

Beddei Samuelis Siegfriedi Saxon. Tranfylv. — 
DiC inaug. med. de Verme^ Taenia ^ dicto« 
Viennae 1766. in $• pag. 35. 

Bedekovics Casimiri Canon. Z^grab. •**- Joreph 
Drama dicatum Jofepho Gallyuff Eprfc. Z^grab. 
Vindobonae. Typ is Joan» Th* Trattncr* in g 

P^g^ 58. 
Bedenk^n an Kaifer Maximiliaa den andernt 
yon Regierong des h, Kom^ Reichs und frey< 4$ B£E. 

{lelluag der Religion. -^ Geflellct auf ihrerxj 
Kayferl. Maj. iBefehl durch den wohlgfebohrnea | 
Herrn Lazartjrn Von Schwendi etc. im Jahri 
1574. f. 1. i78a. in 8. pag. 78. 
BeernI. C — Neu eroffaete Trauerbiihne der 
votnthmflen linglukHchea Begebenheiter^ weU 
che fich in den vergangcnen Saecnlo von 1677. 
bis 1710. in der g&nzen Welt ietc^ ^ugetragen 
3ter Theil Niimberg bey Joh^ Georg* iBuggel 

9. a« in 8* ^ag* ^i^^ 

♦ Continentur Hungarica. 1) t^erStherey zvk 

Mperjes in Ober Uugarn i687. und Strofe 

der P^erather Sigmund Zimmerfnann^ Cafpar 

Raufchr t^ Andreas Ketzer ^ und Frtinis Ba^ 

rhHiftd pag. ipi. 2) Strafe des verrcttherifehen 

Lieutenants v. Fink in Ofen \6iT, pag. ty]. 

'3) Strafe einiger Rctuber in Hungam 16^. 

pag. 480. 4) Trauriger Zufall zu KBtskemeth 

und Strafe der Confpiranlen ^o Claufenburg 

"iSpp. piig.496. 5) Des HaupJmann Lehmann 

^efirafung iefegtn Hilflei/iung isur Flucht des 

1S;U UeuHadt gefangenen Fiirjfen HdkStzy lyoh 

P^g* yp* ^) Beftrafung des ObriftL Petet 

V. Guthm wegen leiehtfertiger Uebergab de, 

ScUofses Attfohl an die Rtbelten 1704. pag 

SSS^ 7) Houore Bounets oder Boutin 

Befirafung. ats Befdrdenrs der Ungar 

Unru^ iSEG ~ BEH. 47 

tJnruhm. 1704, pag» 604. 8) Der Ung. 
JUalcontentm Betragm m Uingarn 1704. pag. 
6ip^ item pag. 748, item pag. $57* item 1707« 
pag. 975. 1708- pag. 1667. '9) Belagertmg 
der Stadt Oedehburg. 1706» pag. 8.89* 10) 
yerlujl der Makontmtm bey Drefing 1706* , 
pag.^^6. 
Begebnusse ~ fonderWd der Eon]|;1iched V^* 
/lung OFen-^ Vorinnen nicht nur alleih diefec 
Stadt Situation t>der Gelegene, und alle darin* 
nen uhd um felbe befiadlichen karitaten und 
Gebaue^^ fondern auch verfchiedehe Belago- 
niogeh und Erbbehii^gen derfelben fo chnlU 
lich als tilrkifcher Seiten enthalten. Infonder* 
heit die Relagerunjg Vor ]9, Jahren^» Vie 'mch 
die jetzige bis 2u der fiegrefchen Erobtrung 
diefes realen Orts aus glaub^utdigen iLeugnis^ 
feo dem geneigten Lefer vor Aiigen 'geflellet^'' 
uod enrvorfien etc» von ainer iinpartheyfchea 
Feder^ niit Kupfern. gedruckt im J. 168& 
ia 4. pag. 58. 
f EHAMB JoAN. JpjElti). t^ofon. Hung, **-* Tra* 
ctatus theoretico practicus Juris privati de pro^ 
haerede geftione ^ yon Einmifchung in die 
Erbfchaft. ,, Contra finceram Jurisprudentiam 
portentofis afrertiouibus inepte practicantem 

•tc* 48 BEI — BEL* 

etcl Ratisbonae Tyj^is Pauli Dalnfletneri^ 
2674. in 12. pag. 144* 

_>^ r^ Inftitationes Jurisprudentiae publico -^ 
univerfalis Francofurti ad Moenum. 1691. in 4. 
pag. 53t. 

BciTEL JoAN, JosE, Cremnitz, Parochi, Licli- 
tenenfis ex Carnovicnfi Silefii, — Die cr- 
flummte Woh!tedenheit etc. eines H. Blut- 
zeugens Joannis Nepomuceni etc. in lcurzer 
Lobrede vorgeAellt in d. k. f. Hauptb erg»Stadt 
Cremntiz den 17. May 1723. Gedruckt zu 
Prefsburg bey Joan. Paui Royer* in 4« fol.to* 

M.— ^-«- Der unermiidet Arbeitfame mit reiche- 
fter Ausbeuth bauende Bergmann Heil. Fram 
cifcus Xaverius etc. in kurzet Rede vorge/lel« 
lef» Gedruckt zu Prefsburg bey Joh. Faul 
Royen 1723. in 4. pag. 14» 

Bekenntnuss des katholifchen Glaubens» Ge- 
druckt zu Ofen bey Joh. G. Nottenflein 17)0* , 
in S« foK 4* 

A* BdKEss^G. 6da. Pesten Landerer Mihily 

betiiive]. i^gfii in 4. fol. 4. 
Bel Cak. Andr. Prof. Lips. — Poet^m heroi» 
cum carmine folenni commendat. Lipfiae ex 
OiEc. Langenhemia 1757. in 4. pag. 24. 
^-^ Amorem Patriae earmw foienni cofll» 
mendat. ibid. 1758. in 4. pag. 20« 

Otia fiEt. 49 

<^ — — Otia ia litetis belli folamiaa cann. com» 

mend. ibid. 1759. in 4* png, ao. 
~ — -^ Homerum feribendae Uiados confilio 

iocoaiparabilem carm. celebrat. ibid^ 1760. in 4« 

pag. 32. 

•*^-^— Vim atque poteftatem Poefeos carmine 

declarat. ibid. 1761. in 4. pag. 16. 
•*- — — Eandem iteru|u declarat. ibid. 1763. 

in 4. pag. ao. 
■*•- Incrementa artium cx honoribus foU 

carm. decl. ibid. 1764. in 4« pag. ao. 
"*— -— Diverfos veterum ac recen,tiorum incla* 

refcendi modos carm. decL ibid. 1766. in 4^ 

pag. 33. 
— • DeBarrifone Fdderici Barbaroflae Imp^ 

beneiicio Rege Sardiniae. ibid. 176^. in 4« 

pag, n. 
— .-. . De Hilloria poetica, Diflertatiuncula,, 

ibid, 1767. in 4. pag, i6. 
"^ -^ -^ Doctae Ignorantiae laudem carm. pro* 

ponit. ibid. 1767. in 4. pag. 20. 
•— ~— De Licentia poetica difTerit. ibid. 1767^1 

in 4. pag. 16. 
•^ — — Ccremoniarum Vindicias fol. carm. pro« 

ponit. ibid. 1768. in 4. pag. aa, 
■" — — De fueurorum et praefeatium hifloria» 

ibid. 1769. in 4. pag. ao. 

D Tem-. 5» B£L. 

Belli Nicolai ~ Oefierreichifcher LorberkrarUt 
oder Kayferl. Victori Continaatio^/ und ander 
Theil (n < — 13. Bucher) FrankfurC am M. 
durch Erasmum Kempflfern» 1628. in fol. Lib« 

' XL et XIL pag. 114* XIIL pag, 170. 

Bellicz Ji^N^s — A Dcak' nyelv felfejtegete- 
s^re, avagy a Resolutidra vezetiS ugy nevez* 
tetett Circulus» Deik Magyar nyelvenn elo ad- 
va, Soproid>aa Sziefz KlaransiL s. a, in 8« 

Bellum Contra hoftes Capitales animae, five 
arma quaedam fpiritualia ac media edomajadia 
feptem vitiis Capitalibus proficua ect. a quo- 
dam S. J. Sacerdote propoiita. Tyrnaviae^ 
Typis Acad, per Frid. GalL 1730. in 8* 

pag- 473* 
Belnay Georgii — • Hiftoria Literamm , bo« 

narumque Artium in Hungaria, e probatillimis 

fcriptoribus fynoptice deducta. Viennae et Po« 

sonii ^. a. (1799} ^^ 8* F^g* ^^8* 
— — — Synopfis Hiftoriae Imperii Romano* 
Germanici, quam in ufam Auditorum fnoram 
convertit. (e Germanico StcpL H. Putteri) Po- 
fonii 1794. 8. maj. pag. 188. 
* ^ltera editio repetita^ et ufjue ad amum 1795^ 
feu ufque praeliminaria paeis inter Galliam et 
Prujfiam^ conOmUa^ ibid. 1796* pag. 190. 

A Ma« BEL — BEM. 5j 

-- — — A Mademoifelle Babctte Comtefle de 
Keglcvits. $.. 1. et a. (Pofbnii 1796), 
•) Sunt verfus Gattici^ quibus Barbara^ C. Ca- 
^ roti Keglevits fitia , mnc jam Princeps Odes^ 
calchi , ob eximiam artem in pingendo , et 
fingutarem in Mufica dexteritatem tqudatur. 
*— — — Geographie und Gefchichte des Konig- 
reichs Ungern, fiir Kinder. Vierte, vermchr- 
te und fortgcfetzte Auflage. Prefsburg igoo 
fi8oi) pag. i84# praeter indicem. 
*) Opufmtum tioc^ primitus JVindifchianum 
emendavit^ auxit ^ et a regimine ^ofephi II^ 
ufque ad paeem Lunevitlenfem (g. Febr. igorj 
cujus Articuti hie inferti funt^ continuavit^ 
Setlum Gatlicum pragmatico compendioy ge^ 
nuinis efontibus^ retatum* 
•— — — Fragmenta ad Hiftoriam Ecclefiafttcam 
Hungariae. Pofonii cx Typographeo G. A. 
Bclnny* 1802. 8- pag- VI. et 138. / 
Belohnungs - GEscHiCHTE dcr k. k. obligaten 
\ Mdnnfchaft , nebfl den Statuten zur Denkmiin- 
zc. 2 Bandchen. Wien bcy Graflfer dem Jtin- 
gern in la. s. a. 1795 *^ 97. pag. 343- 
Bemerkungen — Freymiithige — eines Ungara 
iiber fein Vaterland. — Auf eincr Reife durch 
cinige Ung. Provinzen — Teutfchland. 1799. 
in 8. pag. 348. 54 BEN^ BENAGtlA GlOVANNt RdattOQC 3tl ViaggiQi 

fatto a ConftaatinopolH • i:itorna in Germauia 
dell* IUuftriifiino figa. Coate Albecto Caprara 
Geatilhuomo della Caicera deir Imperatore » e 
da eflb mandato come laternonzio ftraordina- 
rio e Plenipoteatiario per trattare la Continua- 
tione della Tregua* l68a* la Bologna. 1685. 
pergli H« H.. di Gio^ Recaldini» ia 12«. 

— — — Relatione etc* in Roma e Milano nelle 
flampe deir Agnelli s« a^ ia ix. pag;. 159« c • 
efEgie C% Ca{»rara« 

•-«»—«— Ausfutirlicbe ReiCt- Berchreibung von 
Wien nach Coaftantinopel^ und wieder zuruck 
ia Teutfcliland ) auch was fich merk^E^urdigea 
dabey zugetragen » des etc. Herra Grafea AU 
brecht Caprara etc« "«felcher ala Ihro Roin«, 
Kay£ May. Extraordinari Gefandter und Be-^ 
vollmachtigter den Stillfland mit der Ottocn. 
Fforte zu verlaagera verrichte^ etc au& dem 
ItaL Uberfetzt» Franclifurt bey Math« Wagnern» 
1687. in 8* t>ag« 174. (erronee 145). ' 

Bene FRANCiaci M* D. -7- A' Himlo vefzedel- 

^ mei ellen valo oktata$« Festea i8oo« iu 8» 

P^- 74- 
— Ugyan az. Masodik aaeg bovittetett 

ki adiis. Pestea i8oi« in g. pag. 68« 

Kur- 


BEN. 55 

— ^ Karzer InbegrifF der nbthigflen Gnind« 

fatze zur Kenntnifs und Heilung der gewShn. 
Hch/ien innern Krankheiten der Menfchen , f ur 
angehende Wundgrzte in K^inigreich Ungern. 
Pefl bey Weingand und Eggenberger, in 8» 
igoi, pag. 390, 

— — ^ Rovid oktatas a* mento himlQnekEre- 
deterSl , TermefzetAol , & Be - okt^sai oL 
Pesten Trattner Mityas betViivel, igo^* in 8« 
pag. 55, 

Benedek (XIV,) Romai Papa Levele z,z Efzter- 
gami Ersekhez az Innep - napoknak meg rovi« 
decese irant, 1753. Efztend: Deikbol fordit« 
Fosonban. 1754* in foK plag* ^ 

Benedek MiHdLY Debrecz. Ref. Predik. — ^ 
Koldnos Isteni gondviselyc^snek Peldaja , meU 
lyet n^hai Baranji Miklos Ui^nak N, fzabad is 
kiralyi Debreczen varofsa valafztott eskiitt PoU 
girjinak elete folyasabdl le rajzolt, es az em- 
litett Urnak el temett^^se alkalmatofsig^val etc. 
^lo fzoval elo' adott 1788* Pesten Landerer Mi« 
haly betuivel 1789* in 4. foh 9Q. 

Beniczky Joann, Caroli Theol. Do£:m« Prof. 
— Oratio ad etc« Chriflophorum Cardinalem 
ex Comitibus a Migazzi Archiep. Vienn» etc* 
Episcopatus Vacienfis Adminiflratorem perpe-- 
tuum habita Vacii , dum junior Clenisin no ' 

- vai 5« BEN* 

vas Seminarii aedes folenniter induceretur, 
?t\d. Id, Sept Anno MDCCLXXX. VaciiTTy. 
pis Franc« Aoibro. in 4. plag. 3^ ^ 

BENiczKt PeTEJt — Magyar Ritmusok aiiuigy 
Versek EJsol Rdfze fzep Isteni ditsereteket H 
Poenitentia tartasra indito Enekeket foglal ma- 
g^ban ; Masodik , kozttnseges Magyar pVlda 
befzedeket fz^p oktatassaL Lotsen Brewer Sa« 
mue] ^tal. 169^. in 24* pag, 336. 

•^.^.^Ugyan azok Debreczenben, K^lJaiGer* 
gely ^ltaL 1756* in 14. pag. 298. 

— -^ •-* Ugyan azok Posonyban , Belnay GVorgy 
Aloys BeeiiiveL 1803» in g. ^ag. VIII eii^^i» 
Editio prioribus nitidior, et einendatior, 

Senko Nicolai t. S. }. w^ Oratio, dum Rlk[ia 
Budenfi Domo peifecta Templum aulicum ij 
fo Divae Therefiae fefto anno 1769. ab Emi^ 
nentiillmo etc. Presbytero Cardinali etc. Mi« 
gazzl etc. confecraretttr , dicta. Bodae Ty* 
pis Leop» Franc, Landerer 1769. in foJ. pag, 23. 

Benko Sam. Bdrfod. Comit. Phys. ^ Novae 
Ephemerides Aflronomico - medicae Annorum 
1794 *-— 1801. in I. Comitata Borfodienfi , £• 
gnanter in Regio Camerali oppido Miskoltz 
factae; Vindobonae apud Mathiam Andream 
Schmidt. igos. in g. pag. 304. 

Ben« > BEN. 57 

BcNKOTZi Stbphani Ledzuio - Honteosis Himga- 
ri — Diss» inaug. nied. de pQbre Hongarica^ 
feu Ca/kenfi* Erlangae I^iteris Tezfehnerianis» 
1759. in 4. pag. 43. 

BBNYaK Bern. e« jS« P. ^ Magyarok' Sohajta- 
sai az haidaklo nagy Maria Tr^siahoz. s« \. 
et a« in 8. -^oL 4. 

— • ~ ' — Responfuoi ad libmm fingttlarem Petri 

ab Ofiepsrald de religiofis* Ordinibus eC eorum 

Keforfiatione : item ad Comuientatorem lati- 

nnm jL K. a G. Peflini. 1783» in 8* pag- 107* | 

Josefnek Aufztriai fo Herezegnek ma- 

gya/Orfzagban Kirulyi Hely * tartdsigban vala 

eamekezetts, b^ - iktatasakor koitt ^s ajinlott 

fzonto Dail «-^ Valtzon. 1795. in 8- ^ol. 4. 

Ode ad di^m IV. Kal. Jan. MDCCXCV, 

qaa etc. G^briel Zerdahelyi Confecr. Epi«co« 

^ pus TitopoK etc« unanimibus Ven. Capitali 

Vacien. fuffragiis etc« Vicarius Capitularis fede 

vacante renuntiatus efl. (VacJi) in foh plsg. r. 

. -*^ -—- Baro Mihitldi , Spldnyi Ferentz. Vatzi 

Kegyelmes Pusp5knek 3 Excellentziiijifnak iitol^ 

so el Takarftasakor keTzuItt etc« halotti vers^ 

Vatzon Gottlieb Antalnal. 1795. in g. fol. 4. 
Jofepho Principi Regio haereditario Ar^ 

chiduci Aufiriae Kegni Hungariae PalatinQ^ 

dUfU 58 BEN. 

^um primum ingrederetur Vaciiim HL Noni, 
Aug. 1798» (Vacii) in fol. plag. a* * 

i«^ -— -^ Faridi Vor5$ Igaatz Kirilyi Tanatsos 
Uraak etc« halalJra etc« irtt vers« Vatzoa^ Gott- 
lieb Antal biStuiveL «« a. f i^po) in 8« p^^g- 8- 

«^^^ Szabad Kiralji Szeged varosanak kfilt» 
S^gen ^piiltt Tintz Palotunak e]s& mulafsigat 
tifa:teld Dall^ Bud4n Landerer Katalin bqtljiiveU 
l8oQ. in 4* fol* 9, 

•^ ^ .„ Pta Memoria primi lapidis pro aede pu- 
blica pauperum in L^ R. Civitate Szcgedfenfi 
collatif Cjvitatjs et Civium fumtibus erecta, 
ptr Ladislautn KdHlseghy Episcopum Cfanadien- 
fem depoiiti VL KaL Nov. isox. Sjegedini Ty- 
pis Phil. Urb. Griin« in 4. pag. 9« 

^, M. K6fzeghi Lafzlp Csanadi Piispdk 6 

Nagysiginak Fiisp8kt hfvataljaban valo drven- 
detfs be"*- iktatssat Szeged fzabad kiralyi Va- 
rosa ds a benne }ev6 Oskol^k tifztelik 1801. 
Teniesvdratt Jonas Jak, Jos, betiSivel. in 4. fol. 4. 

M.^^ A Boldogsigos Sziiz MtWanak tifztcle- 
tere fzent Kazmir Lengyel orfz^g Kiralyja iltal 
koltt es Deikbdl Magyar nyelvre tetetett Eciek. 
Vitzon Mar« Gottlieh AntalnaL 1798- in 8« 
ppg. 16, 

Benyovszky^ — Des Qrafen Moritz; August — 
Begebenheiten und Reifen von ihm felbft be- 

fchrie* BEN — BER, 59 

fchiicben« •-— aus d. Engl. iiberfetzt v« C. D. 
Ebeling Prof. und J. P. Ebelixig Phys, Mit 
des erAera Anmerkungen und Zuiatzen, ^ie 
auch cinem Auszuge des Hyppoliti Stefanovs 
Ruififch gefchriebenen Tagebuche iiber feine 
Reife v. Kaoitfchatka nach Makao. MitLandch. 
u, Kupf. a. Theile. Haaiburg bey Benj. Gett* 
lob HoiFbiann. in S* I* pag.XlV. et 415. 11.999.^ 
BcNZONi ViNZENZ Freyher ~ Vorfchlag zur 
Einfuhrung eines Commerz « Syflems im Ko« 
ntgreiche Hungarn, Fiume mit Karle(zkifcheii 
Schriften. 1791. in g. pag. 93« 
Beobachtungen •• Kosmopolirifche •« uber das erfle 
Regierungsjahr Jofeph dcs IL — « aus den En« 
glifchen v. Watteroth. Wien 178^. in g. pag«84«^ 
BcRCHTOLD Franciscx Comitis Episcopi Neofo-* 
lisoils -— • Sermp habitus Neofalit die 2H^ Octo- 
bris 1776. dum primo Cathedralem Ecclefiani 
Neofolienfem ingrederetur, Pofonii Typis 
Franc« Patzkd 1776. in foK pag. 14. 
BERCGszaszi Moyze;s Desi R. Predik. -t-< Az 
Isteni gondviselesnek Hegye etc« avagy Sz^k- 
virosdban a Pspi generalis Sz« 'Sinat etc^ elott 
I759ben az Isteni gondvisfely^srol egy tsekSjy 
TanitAs , az akkori Tanitasra es Disputatiora 
^l int^zett Helvetica Confessionak VL r^fz^bol 
Koiosv^at( 1761« in 4« foL 14« 

B£R« 61 BER. 

pagnien za Pferdt, tlann <denen Beyerifchen 
und SchVabifchen HilfsvOlkera) welche Herr 
GeneralMrachttneifier v. Buchhart Cofnmandire ; 

' vie auch : nebens der Reichs Auxiliar ^ Armee 
nnlern CoEnmando Herrn Wolfgang Julius 
Grafens *von Hohenlohe und Gleichen etc« £x- 
cellenz n^it feinen eigenen auch Budianifch • 
und Neidasdifchen Kriegs • Mannfchaft ^ fam* 
ment m die 93000. ftark. vom || Januarii biis 
^l Februarii gegenwartigen i664, Jahrs zu ge- 
deylichem AQfnemen der werthen Chriftenheit, 
loblicfa iA vorgenqmtnen und glitcklich voll- 
iHracht worden., Gratz bej Franz Widinanflet- 
ter i664, in 4. plag. !)!« 

>_^.««»von den C^nipifchen Lager, vie Buch 
der Chriften und Turken Treffen^ fo unTaagft 
von Herm Gen« Souches mit denen bey etlich 
taulend zufammengezogenen TUrken und Tar* 
tarn vorgegangen* Im Monatfa May 1664^ in 
4. foL 9. 

*—— ^ umftandlicher von den in Siebenblirgeii 
«ntftandenen Unnihen aus wahrhaften Nachrich- 
ten gefbnmelt) v» G. M. Wieni784. ing. fohg. 

Berre fiLAsii ~^ Qde Saphica Honori ac Vene- 
. rationi Adami Farkas ete. Solemnia fui nominis 
1777. celebrantis» Sopronii in foi. plag, i. 

Bbr. Bern&kovits Jo8. L. B. de Olovatz «t- Elegia 
qua laetifGmucn Pr. Jofephi pro capeilenda Lo- 
cumteiientis Regii digmtate Budam ingreiKiq) 
celebravit. Peflini. 1795. in 4. foL 9«\ 

Paean, quod Serenifficno Regio ' haere- 

ditario Principi etc. Carolo. pro victoriii boe 
anno de Gallis f eportatis cecinit anno 1796« 
die fa^e Serenitatts Onomaftica^ IV, Novem* 
bris. Pofonii, Typis Franc. Aug. Pat^sko. in^. 
fol. 2. 

— — -'~ Ad procul abfentem amicum de Horta 
qoodam Rudenfi metro ferpentino ad Imiti|tio« 
nem Pentadii. Peflini Typis Mathiae Trattner/ 

1799. ^" 4* ^^^' ^ 

'—<-—— Ad liluftr. D. Baronem Jofephum Jilfnio* 
rem ab Orczy , de Horto Anglico Peflienfi Ex- 
cellentifiimi fui Patrui ; metro ferpentino ad imi- 
tationem Pentadii* Peflhini 1799, in 4. fol. 3. 

Bernhold Joh* Balth. ~ Das auferbavliche 
Exempel derer Glaubigen in ihrem Tod und 
Sterben, als etc. Thomas Szirmay Baron von 
Szirma, Herr auf Szerents , ' Giralth 9 Kerekret 
etc. Ihro zu Hung. und Bbheim k. Maj. hoch- 
beftellter Obrifler und Kommandan^ uber ein 
hung. Regiment zu Fuf$ 1743. im .55. Jahr fei« 
nes ruhmvoUen Lebens mit einer folennen 
Leichprocefiion fchuldigft beehrt vorden, in 

«iner ^ BErR« , 

«einfer chriftUchen Leichpredigt li^traichtet. Alt. 

dorf. 1743 in fol. pag. 36. 

*) Adnixa: I. Das gekronU Glaubenf Ende 
Szirmay's. CantaU^ foL 2, //• Progr^ InviU 
J. A. M. Nagelii. foU 6. III. Epieedia di- 
verforum. fvi a. I^. Ijiehrymae ftmehres 
Joh. Jae^ FoeUeis. fol. %. V. Epicedia Offi^ 
eialhm Legionis Szirmayanae. foi 6. VhSa- 
inuelis Ss^ekelyi foU 4^ 
BcRNiNO DoMENiCQ. — Meniorie Hiftorichrf di 

ci6 , che hanno operato li foihmi Pontefici nelle 

guerre contro \ Turchi, dal prinio.pasfaggio di 

* quefti iu Europa lino air Anno 1684. In Roma 
appreilo Giov. R. RuiTotti, 1685* in 4. pag, 3ig. 

^CReNYi Aa.Rx;AK'DR; Fhilofoph. in Epifcopali 
Schola Agri^nli ProfefT- — ^ Metaph^fica in 
iifum Difcipulorum adornata* Agriae Typis 
Caroli Jofepbi Raqer, Epifcopalis Typogjraphi, 
176:^. in 8- «naj pag, 363, 

• BlRTiTS F^i^ENt? Pcc^i Megyebeli Pap — Nagy 

Jose^f neve napjat iilQ Versek, raellyekben a' 
tudom^nyok nevekben hatalmas gyamolyok' 
kegyehne^ t^temenyeiVe ji* Posonyi neveodelc 
PapSiig melly tijrztelettel emleticzik. Posoqyban 
We^ber Sjinon Peter betiiivcl 1789. inS^» P^^»'» 
f— — — Egy PiJr buzgo Lantolat, mellyel 
« Meltdsagos e$ Nemes Szabo Andris Ur 

ctc. BER. 6$ 

etc. 5rOk nev^nek 's htr^aek eml^kezet(^re etc« 
Noviai Puspoki nevezettel lett meg jutalcnazta- 
tisa alkalmafofs^gaval ^tc. Eegyes atyai paltzi- 
ja «iatt iegeltt Lelki nyija fzives hajlanddsag- 
gal fzentelt. 1788. Posonybsn in 8- pag* 8- 

•--*-— Or5m versek S^^anyi Fcrentz & nagysi* 
ginak tifztelet^re, hogy a' Nemes PJtsi Kipto* 
lomban meg boldogultt Nunkovitsnak mind 
Vik^riusi mind Fo Preposti hivatalyiba k5vet- 
kezett, Pesten Engel Janos Jofef altaU 1793» 
in 4. io], 4. 

BsRTONi Floriani Ord« S, Pauli TbeoK mo« 
ral. Prof. in Univ* Tyrn« <-«« Differtatio 
inaug. Theologica de Purgatorio et SufFragiis 
vivorum pro defunctis 1775. Typis Tyrnavica» 
llbtis in 4. plag. 5!. 

fisRZEviczY Gregor. V. — « Ungarns Indu/lrie 
und Cdmmerz. AusLA.Hildts neuen Zeitung 
f ur Kaufleute , Fabricanten und Manufacturi* 
ften abgedruekt Weimar bey den Gebriidera 
GHdiche 1803. in 8* f^g**m» 

Berzeviczy J4nos J. T. Pap, — Egy el t^* 
velyedett Juhotskinak menn/ei Pifztoratol k^rt 
^s nyert vezi^rU5 oktat&sa , avagy a' Kristus Je« 
sasnak egy Udvofsege el nyer^^^rt fisorgalma*- 
toskodo Lelekkel vaio nyajas befzelget^s. Kas«^ 

san Acad. betiikkeL 1731. ia 8« pag* 34i* 

E . BfiR* 66 BER ~ BES. 

Berzevjczi Pauli -— Aug. Imperatricit M« 
Therefiae obituin deflens Huogaria. Viennae 
Typis Jof. Kurtzbeck« 5« a. in 8« ^aj* 
fol. 6. 

B^sCHREiBUNG kurze doch gfundliche alter und 
neuer Wiener Belagerung , welcbe fowohl 
1529. als 1683* von dem Tlirkifchea Erbfeinde 
jedesmahl vergeblicfa gethan^ und durch GoN 
:e5 Gnade von den Chriften glucklich entfetzt 
ifi \ErordeQ. etc famait Abriis der Stadt. Ge- 
druckt im J- 1684. in 4. pag. lox 

— — — — was fich Dcnkwiirdiges bey der Bel^. 
gerung der konigl. ReCdeuZ • Stadt Ofen mit 
Beynand des Allerhochfien durch die fiegrei* 
chen Wdffen etc. Leopoldi I. etc. von Anfang 

' des 13/ Junii bis den anderteu September i686. 
zugetragen etc. nnter Commando etc. des Her« 
zogen von Lothringen etc« Prag bey Joh. 
Arnoldt. in 8- foK 38« 

-*- — — der Feflung Belgrad nebft einer Er- 
zJlhlung ihrer Schickfale von Zeit ihrer £r« 
bauuug bis auf die jetzigen Zeiten nebfl d» 
Ausficht V» Belgrad. Wien bey Ltifcbenkohl 
1790. ^n 4. pag. i8. 

^^^ — des Jubel - und Dank - Fefls , wegen 
der Hochflerfreulichen Geburt des AUerdurch- 
lauchtigflen K&yferlicheh Erbpriuzen Leopoldi 

Erzh. Erzti. za Oci^eiteich etc in ieiaer f^t-end - Lotv 
tind Daiik Predig i&u Crem^. 1716. CrembsA 
gedruckt bejr Joh. Jac. Eopif2« ia 4« pag- S^» 

^ — i^ des 'traUergeruftes , ig^elch^i ztim 
fchoierzvoUea Andenkea ^eilatid Ihrer KaiL 
RonigK Apoft. Majefldt M. Therefii vda dem 
"«rienerifchen Stadtinagiflratft in der Dothkirchd 
zum H. Stephati errichtet irorden ift. Wied 
bey JoL EUrtzbeck 1781. iii foi. plag. 2« Cuai 
Icone et lofcriptiotiibus Cenota^hii. 

i — !>- — der Krodung eihes Konigs Vdti Ungarn^ 
Wien i79d. bey Jof. Georg Oehler« in 12« 
plag, 31. 

N* -^ — . Geogt'. Statift. dfes k. fc Herzogthama 
VcNEDio und der dslmit verbundenen Dal« 
MAtiE^ und AxBAmEN nebfl eiMr Latidchartd 
uiid dem Plati y* Venedig^ Wien 1798« in 8^ 

pag* 87* 
^ — ~ kursfe 6e6gn uiid hilL 6tw diirch deii 

Friedenfchlufs V. Campo Formido an Oeftreicb 

g^latigfeti t^edezianifcheti LSnder und StHdtei 

ItaL ^i Deutfch. Trieft. 1799. in 8- p^g. 167* 

*^ — — eides TfitTOtiAPHs, vdcher im Jahr 

178?. zu I^refsburg in Ungarn ift entdecket 

Vorden. Ofen Oiit kSnigl^ Uaivers, Schriften^ 

^ S« pag. I5di 68 BES. 

—•-«—« von der f urchterlichen Rauberbande aus 
'Ungarn in KrafTover! Comitat , wovon 15, ihr« 
Waffen freywillig niedergelegt und Pardon er- 
hahen haben. Befchrieben von Matth. Cura-^ 
zovitz* Wien 1784« in 4. foL 2» 

-i-. *— — wie das von Ihro Eayf. MajeAat rati- 
ficirte Endurtheil an denen im J, 1735. aus 
OberUngarn eingebrachten Tumultitaiiten (Pe- 
ter Szegedinecz fonfl P^ro etc. ) den 4ten Aprii 
laufenden Jahrs 1736« in Ofen exequirt worden. 
Wien bey J. P. v.Ghelen* 1736.^^4. fol.4. 

«^•^«— cler Strafe, fo an dem dritten HaupN 
anf iihrer der Wall&chifchen mifsvergnugten Na« 
niens Geerg Krisan den 15« Hornung 1785. zu 
Carlsburg vollzogen worden s* I. in 4. fol. 2* 

Beschwerden und ohnmafsgeblicher Vorfchlag, 
vie dem Handel in Ungarn aufzuhelfen ware. 
V, P. H. S. s. L et a, in g, pag. go. 

Bessenyei GYORqv ~ . Ditso Arnyekok, mellyek 
Feh^ges Eitalyi O Hertzegs^genek Josef An- 
talnak ezen orom napunkon, mellyen Felse- 
ges Helytareojat a' Magyar Haza alazatos Tifz* 
teletekkel kofzonti, ^doznak. Pesten Lande- 
rer Mihaly BetCivel. 1795. ^^ 4* ^^^* 4* 

Besz^o — A' tellyes fz. Hifromsagn^k ^s egy 
Istensegnek tifztelet^r&l i^goban Budan ixion<* 
datott. Pesten» in 4» psg. 36. 

a' mcl- BES — BET. 69 

a' incllyet mondott N. Pcst Pilis Solth 

Virmegycii otzve gyulckezett fo Rendcihcss 
Korompii Grof Rrunfzvik Josef K, titkos Ta« 
n^tsos iu a' nevezett Virmegy^knek F6 Ispany 
Tifztviscloje. Pcsten. Sz. GySrgy havanak 
a. napjin lyg^ben in 8« p^g* 16. 

mellyet a' adik Nov. 1793. ^^^^^ ^** 

lottak napjan a' Bnimpti Taborban Alsatziabaa 
ctc. Magyar Gyulai gyalog regemcntnek Pa« 
terc Wilt Lehhard a* Frantzia Kiralyn^nak M. 
Antoniinak gj^alazatos vtlzttse alkahnatofsaga* 
val az emlxtett Kegementnck Legenyeihez tar* 
tott s. 1. in 8« pBg» 7. 

Besz^dek , mellyck az Izem^llyes Fel- keltsegw 
nek torv^nyes ki - allett^sa crant drkezett ke« 
gyelmes Kiralyi Lev^lnek felolvasisa a* felkd- 
fziSilt Nemes feregnck hadi Beiktatasa , v^gre 
azon Nemes feregnek elofzlasa alkaImatof&i« 
gaval 1797 ~ ds 1798. * Efztendobcn T. N. 
Vefzpr^m Virmegye1}en mondattak. VefzprtSm^ 
ben s^ a. in 4. fol. 19. 

BEsz^LGETes mulatsagor — melly is n^eth 
nyelvbSl magyarra foditattatott , Viradi Bara- 
nyi Lafzlo altal; s. 1. (Diofzegen) in 8« 
pag. 33. 

Bethi,e*n AnaM Grof» tz Erdelyi Statusok Prae- 
sideasf halala fclett mondatott Praedik^tziok, 

L J. Szftthm^ri P. Sigixionde. II, Vcrcsfdi Gy«r- 
j^i d^^kiil, 's inagyarul. IIL Szathmari P, 
Sigmpnd^. IV, Tsepregi fertntzi d^ikul. Ko« 
losvaratt 1749. in 4. fol. 147. ^ 

^£Th;.en Farkas (jrof Oyalog Regement Pro« 
prietariusipak ^ fo ^izssL cDCSter Generalisnak 
balilira inpndatott halotti Tamtaiok^ I. }4^U 
nasi L^fz.Id($^ I(. Intze Istvanc^. S?et)eobea 
$Jird\ Samuel altal. 1763. in 4. fbl. 34. 

^ETHHN GfRGELY Gi^d* Ts, k, Vic^ Colo- 
nellus Urnak 5r6k eml^kezete^ balotti Predi- 
katzidkban, {. Vcrcstdi Gyorgyi^ IT. Renko 
Ferentzi^. Kolosvslratt a' Reform^ Kolieg. he« 
tfiivcL 17S6, in 4, foL 41, 

BfTHLEN KLdRA) Qehai Grdf Teleki Mih^ly 
tfzvegye felett halotti — • Tanit^sok. L Szath* 
mari Fap ^igmond^, IL Verestdi Qyorgye, 
IIL Angyalosi Tdth Balas^, Kplosv^ratt. 1757. 
in 4. fol. 50, 

^ETHLEN Kl4ra, Grdf Rhedei Jinos hjte^ par* 
jinakemlekezetehalottiPredikiitzidkban. L Ano^ 
nymuse, (H. D. L) IL mnisi Uf?ld^, 
Kolosv^ratt 1758^ in 4. fol. 33, 

A' B^Tsz e^ber fzpkdsa , testestol l^lkestol ki 
adatott T^rs^nyi tanitasban, Pe^tenn nyom* 
ta^tatptt Trattner' betuiv?! 1784. in8,pag, 3^^ B' ev- BEV — BEY. 71 

B^vEZET^s a' Szatnvet&re , n^ Magyar ei hoE- 
zi tartozando Tartominydk nemzeti Iskolii- 
nak fzimara« Buddn 1796. ia g* P^g* 56. 

Bexheft Joh. Conrad — Ode an Herrn Ste- 
phan Fabri Prof. am Evangt Gymnailo* za 
Frefsburg etc. gefungen an deiTeu Namen&fefte 
den a6. Chriftmonath 1787. Frefsburg bey 
Sim. Pet. Weber. in fol. plag. i, 

BfYERLiNGK Laurentius Antverp. — « Frofe* 
ctionis Marci Antonii dt Dominis quondam 
Archiepifcopi Spalateniis ConQlinm examinat» 
Antverpiae ex oiiicina Plantiniana, 1617. in $• 

pag- 84. 
Beylagen zur Wiener Zeitung, die Kriegsvor- 

falk mit den Tiirken in den Jahren i^gg. — » 

1790. enthaltend in 4. vom Jahr 1788* LXXV. 

Vom Jahr 1789« LIL vom J. 1790. XIX. Bey« 

lagen, 

Beytrag zur Gefchichte der Kayf. Konigl^ 

Griinitz • Regimenter theils ans ^fTentlichen Re« 

lationen und Befchreibungen herausgezogen, 

theils aus belondern Schrifcen und Nachrichtea 

zq{«niniengetragen. Eriles Hsfc von. den CarU 

ftSdtern. Wien bey G. P. H. Wiichorer. 1788. 

w «» pg, 54« BfiT* 7» BEY — BiB. 

BeytrSgc zu verfchiedenen Wiflenfchaften von 
einigen Oefterreichifchen Gelehiten, Wien 
J775. ia g. pag. 448. 

^) IfiUr retiquas Dljfertafioner eontimntur etiam 
MaximiliafU Hell^ Pauli Mako^ Frahcifci 
fTii/f., 
Bezn^k Carolx e S. P. ~ Ode ad IUaArifn* 
. nium e(c, Ladishum K5fzegi , dum in Epifco«^ 
pum Csanadienfem confecraretur , oblata. igoi, 
Temesvarini Typis Jac. Jof. Jonas* in $. fol. 4. 
BiANCHO DE V£i<^DRAMiN0 Segretario di Sena« 
^ to — Iftorica Relazione della Pace di Paflaro^ 
viz* in Padova appreflb Giov« Manfr^ 1719* 
in 4. pag. 236« 
BiBLiANDRi Theodori — « Ad rominis CIiri« 
/liani Socios Confultatio, ^uanam ratione Tur« 
carum dira potentia repelli pofSt ac debeat a 
popula Chrifliano* Baflleae ex Officina Nico* 
lai Brulingeri 1549. in g, foK 88* 
BiBLiOTHEK — allgemeine praktifche f iir Predigec 
und SLhuImanner,, Herausgegeben v, Joh» 
Wachter aten Pred. d. Evang. Gem'. A. C. und 
C^^rl Cleyaann 2ten Pred. der Helv. C. ia 
Wien, I. B and. Wien bey Carl Schaumburg« 
i8oa. in 8» pag* 427« 

*j P^g. 338- Bemeriungm uberdai Evang. 
Luih. Schulwefen in Ungarn. Pag« ^66« 

' Uebeer BID — BIE. 73 

UebiT dii wiibtichi Erziehungftmfiattin zu 
Ntufohi. Pag. 378. Ueber die Burgerfchidi 
%u Oedenburg. Pag. 417. Ltbin Emerichs. 
Horvdth - Stdnsitt v. Gradetz. 

BiDONzo Mepriz Siciliano ~ CoiTipendiofe No« 
tjtie dello ^tato pafTato e prefente del Regno 
d| Ungheria , Principato di Tranfilvania , et 
Regno di Croatia, Trattenimento tn Mila« 
no. '165S. nella Stanipd di Francefco Vigooe*^ 
in 12« pag. 239, 

BzELEK Ladislai e S. P, •<-- Ad ExceIIentiin« 
mum Archi Praefulenn Colocenfem Ladislaun» 
e Comitibus Rollonits etc« ~ et ad Ladislanm 
e Comitibu9 Kolonits S, C« et R. A. M. Ca« 
iiierarium etc. Ode s. 1« et a. in 4. fol. 4. 

— Epigrammatum Libri IH. Peflhini Lt« 

teris Patzkoianis 1789. in 8* P^g* 9^* 

•^-— — Sz, htvin Magyar Kirily Igaz Romai 
Katholikus} ezt a' Makd -^ Piispoki Tem« 
ploihban meg mutatta , Napra forgo virig 
izeiizoje ellen. Pesten Trattacr Matty^s betl!iii« 
yel 1795. in 8« pag- 73. 

■-* — — Arany gondolatok a" mostani fzabad 
gondolkozasnak mddja ellen. Betsben Schuen* 
der Karoly Jinosn^L 1800, in 8« pag. XVL 
et 590. VA 74 BIG ^ BIN. 

^^mmm Vtr fzeme a' Religioaak, 's vtle Jin 
trkoltsi tudomanyaak. B^tsben a' fiket - n4 
tnak Typografiajuban, Schuender Karoly Jano 
iltai. igoi. in g. pag* 437. 

>BlGAM exulum in extlio, De^^r^-stK^ilio exultan 
tein etc. Duumviros Danieleu^ Klefchium y e 
Eliam Lodiverum etc. intiocuos et incruentoi 
Jefu Chrifli Martyres exhibenius Conterrane 
h. t; Acad. Witt. Cives, Coexules, Popciares 
Wittebergae. 1675. in 4. fol. 4. 

BiKFAi JoAk. de — «• De viribus et ufu anri et argent 
debite praeparati, dj« vonNutz und Gebrauch dei 
vaarea Gold and Silber arzneyen, als die au£ 
efiner tnetallifchen Form in eio wiirkh'che Me 
dicin gebuhrend und rechtinafllg gebracht. AuG 
etlichen Autoribus, wie auch eigner Erfahrun^ 
zufimmengetragent Sammt Bericht aa dieje- 
nige , fo dergleichen Medicamenta begehren, 
Dann vom Gebrauch, defs Silberwaflers inEpi^ 
lepfia, Niirnberg b«y Jeremias Dumkra l686« 
in la. plag. 3. 

BiLDER. ton ihr ( M, Thercfia Kayf. Konigin ) 
StofF f iir Klinftier fich zu vere^o^igen. Wie« 

1781. in 8* plag» ^* 
BiNDpR Jo^kNNis Gymn. Cibin, A, C.Prof. — 
Methodus inveniendi i*nus arcuum fi plicium n 
Hiim^um feu integrum feu fractum fignifican* 

te. BIQ — BIR. 75 

tc, Cibinij Typis Mart, HQchmeifler. 1797. 
in 8. pag- 16. 

pjONDi Pa^quAle. — - Diario delle Correnti 
Guerre d*Ungheria i6g6. prlncipiando dal pri« 
fiip Decembre fino all expngnatione della Real 
Cictsi 4i Buda, Raguaglio iilorico, in Venetia 
per Gipyanni Cagnolini» i6s6. in I3. pag. 353. 

BiRQ Anna L. B, Josintzi elete kedves firyU 
n^k temet^si alkalmatofsig^vai hallotti Taniti* 
sok, L Bardotz Josefe^. II* D^i U^ir Oyor« 
gye. Rolosvaratt 1753« in 4. fol. 19. 

PiRo MiRTON Vefzp. Puspok -^ Unaep-napo* 
koii Diaet&koak alkalmatofsAgaVal , *s ^gy^Il 
jeles napokon mondatott kulomb-kul5inb» fele 
fok fz^p Praedic&tzi($k , mellvek ki - bdtsitta^i 
tak a' hiveknek Jelki eledel^re, es vigafztaUt 
s&ra, Nyomtattatott Gydrben. Streibig Ger« 
gely ^ltal 1761, in fol. pag. 1099. 

^ ^ .g^ Majestatica Sessio az az i gSHn , jelea 
etc. iilS iinnep, ugymint a' hetedik liplnapnak 
nyoltzadik napjan fzliletett Kis a&fzonynak a* 
Jo^kitn, ^s.AoQa leinylnak Mi^^nak fziile^ 
t^se napja, avagy Kiralyi fz^ben val^ 5r&l{6s 
iiles ^ ^s ^pei^ az egekig fel erd nyottz fogii 
titkos lajtorja,; mellynek nyo^ti: fogait, avagy 
garaditsait nyoltz ii!^sekben, ^s ezekhez al« 
kalma^tatott nyolta; boldogsigokban p^ldazv^ 

egyii^ ^ 78 BLA-^&0]£. 

ikie^ aAedii, prefe etd, adornata di 46. (igure fil 
Rame, in fioiogda per Giufeppe Longlii. 1687* 
in i2. pag. 305^ 

IBlaskovits Joseph. «^ An eine HochL KOnigl* 

Hof Comtnifflion * — gemaclite Einwendungea 

' gegen die untern 13* diefes Monaths May 

1796 in Altofen abgehakenen Spinnprobe. Pefi 

bey Mathias Trattner 1796. in 8« psg, 20* ^ 

BlOssii Sebastiani Prof, Tubing. -— Difpu* 
tatio Medica de Febri Ungarica. Refpondente 
Ludovico Rothi Lavingano* Tubingae 1626« 
in 4. pag« M. 

Blumaueii. -^ Das Lied ^on fielgrad» Wien 

it89- i» 8. pag* 4- 
BocATius «^ Tangredus^ igen fz^p Historia at 

Kiraly ieany^rdl Gismundar^l, ii ass Kiraly* 

nak titkos tansitsolsirol Gisquardusrdl ^ kik ko- 

t6tt fel bomolhatatlan fzeretet Wv^n^ haljlra 

adtik magokat« Olafz nyelvbSl Deakraforditta«| 

tott Philippus Beroaldus altal, magyar nyelvre 

penig^ (j. £• T. altal. s. 1. l^ijk in g* pag« ^g^ 

BoETii Christ. ^^ GrodTer Staats and Kriegs 

Miniller Glilck und Unglucks • f alle etc* mit 

Anmerkungem frankfurt uud Leipzig 1689. 

la 4. pag. 377. 

^) Continentiir Hungarica: /• Graf I^erdini 

tf. Hard$ck Commndant t&i Raab pdg. izS^ 

ih BIR — BIZ. 77 

dez^fsel etc. elnaelkedett. BudHn Veronika 
Nottenstein^ Ozvegyncl 1741. ia fol. plag 2» . 

^_'!^ DiplomatiSa Securitas, fuggd* pecsetes 
Lev^ljel uieg erositfetett Batorsig, a^ vagy ke« 
gyelem — Level , mclly etc. Kis • Afzfeony 
hav^nak 2dik napjan a' Maria Angyalok Por- 
czinnkula Szenteg>hazdban ki adattatott is a* 
ineUy iliil mind a^ hdlilbul eletre, mind pe^ 
dig a' Nemtelen vagy Parafzt forsbiil nemesi 
Izabads^gra hozattatv^, es abban meg er&- 
sirtefven az Istennek fogadott &i etc, lettck 
az Emberek az az: Indalgentiae Plenariae^ 
TelJyes Engedelem 9 tellyes Butsii , mellynek 
ctc. p^Idilzattyat ctc. meg magyarazta Posony* 
ban , i74iben Budifn Nottensteinn^ ozvegynel. 
in foL plag» 7« 

BiLLisics Aloysii Ord. S. Pauli. — Magya- 
rok elso Kirillya ditsSseges Sz. Istvan dits^rete^ 
mellyct Bctsben a' N. Magyar Nemzet Nem- 
zeti jeles Inneple^sc alkalmatofsifgjval el6' nycl- 
vcn hirdetett. i^Spbcn. Betsben Hrafchinfzky 
Josef bettiivel. in 8. pag. 40. . 

BizozzExi Sempliciano -— Notizia particulare 
dello fiato paiTato e prefente di Regni d'Ung« 
heria, Ctoazia e Principato di Tranfylvania^ 
CoUa dcfcrizione di tutti i Comitati, Citta^ 
fortezzc etc* gcnio della nazione, fatti d*ar« 

mct 89 BOG — BOU 

BoGSCH — Hazi kert^fz , sdilc meg bivitett k 
adas. Fosonyban Laiiderer Mihaly betliive] 

igoa. in 8- P^g* 184^ 
A' BoLDOGsicos Szuz MiCria tirztelet^re buzg^ 
tfetatofs^gal ferkento konyvecske. s. L et t 

in 8* p3g« 2^5* 
BOLLA Martini e S. P. ~ Ode tjua Aug 

Imp* Mariae Therefiae uiateraa in fcholafticac 

Juventutem Beoignitss celebratur, dum i 

Claudiop. Univers. Humaniorum Literarui 

Oudioii Induflriae ac profectus fui publica proc 

mia caperent. Claudiopoli 1777. in fo 

plag. 2. 

«-— ~--— Poefis Claudiopolitana Seholarum Vh 
mm Georgio Comiti RiBffy cecinit , dum C< 
miti Dionylio BinSy etc. Patri fuo optimo i 
Supremo L Comitatus Kolofienfis Comitatu S( 
lennibus aufpiciis fuccederet. Claudiopoli 177' 
in fol. plag. 3|« 

«——*-» Carmen, <}uod Scholae Piae Comi 
Georgio Bintfy in Excello Gubernio Trans. Coi 
fiUario etc« et Univerfitatis Claudiopol. Dir< 
€tori Regio, dum nominis fui diem celebrar^ 
in perenne devotionis monumentum cecinerun 
1778. Claudiopoli in foL plag. i^ 

•-«-—•— Exc IUuftr, ac Rev, Dominus Ladi 
laus € Com. KoUonlts etc, Tranfylvaniac Ep 

fco* fcopQf A Mufis Claadiopoiitanis Schotafi t*kr. 
celebrattis ^ dum Apoftolico muiiere fuacru9 
&ccie(iain fuam obiret^ et UrSenrl Claadiam 
coiximilnibus voti$%exoptatus ingred^etur* Claa* 
diopoli s* fl« in foK plag^ a|« , 

w-i-. — Ode^ quam in laudes M. Therefia* 
Scientiarum et bonarum artium Matris Foedi 
Claudiopolitana cecidit^ dum ejusdeol AugU'» 
flae muniHcentia humanioruui literatUm Audio^ 
fis annua praemia folenni ritu diftribuer^ncuf 
anno 1786. Claudiopoli in foL plag. i|. 

i^— *- Ignatio e Com« Batthyan/ etc. Elpircd^ 
po Tranfylvadiae etc* duni L R« Civitateitt 
Claudiopolitanam folenDiter ingrederetur ^ Col« 
leg. Scholan Piar* obtulit Claudiopoli ijgi. ibid* 
in (oL plag« a]* 

•^-*-— * Comes Creorgius Binffy ctc* H Comiti* 
bus Nicolao de Bethlen et Dionyfio fiaiifry ttc^ 
id Univerfitatis Claudiopolitanae Directoreoi 
Regium folenniter inauguratus et nomine Uni« 
verfitatii a Scholis Piis celebratus^ Claadioj)^*^ 
K in foL S. a« plag« ^x* 

r*— — Ode^ quam ComitiGeorgio BaniFy et(y 
dum idem foletml rittt M« Principatus Tfaii* 
fylvaniae Gubernator Regius iaatigurareeur iit 
fKtm^ Veoerationis monumtiitttm Univeriu 

F tat \ 8« BOIJ. 

I 

tai Claudiopolitana obtiiHt 1787. ibiJ. Typis 
. Epifc. 1787. in 4. folio/ 6. 

,— . _ — Primae Lineae Hiftoriae Univerfalis, in 

nfum ftudiofae Javentutis Claudiopolitanae To- 

. mi 3. Claudiopoli Typis et fumtibu^. M. Hoch' 

meifter 1798— J39. inS- pag» Tom. L gag. c. Ta- 

bcUis. 3. n. 3ia. c. Tabel. 3. III. 339. c. Tab. a. 

BoNDi Clemente Abate — Orazione Funebrd 
nelle folenni Efequie dell' Augufliillmo Leo- 
poldo 11« recitate in Mantova il di Xth Mag- 
gio MDCCXCn. Vienna nella Stamperia 
d^Ignatio Alberti in fol. pag. 45. 

Bqndor — Spitaphium feu lugubre Theatrum 
Joannis Szily primi Epifcopi Sabarienfis. s. U 
et a. (Sabariae 1799 ) ^^ foh'o. plag. |. 

BoNELLi Caroli U. I. D, — Prolufio, dum 
inunus AntecefToris Juris Ecclefiaflicf, Augufli 
jufTu et arbitrio in Seminario Agrienfi (olenxu« 
ter aufpicaretur, Dicta Kalendis Decembris 
1784. Vindobonae. Typis Jofe. Rumbeck. 1785. 

in 8. pag- 45- 
BoNPmn Antonii — Rerum Hungaricarorii de- 

^ades quatuor cum dimidia. Adjungitur Clxro- 

nologia Abrahsmi Bacltfchai ad annuoi x^Gi^ 

: . CoQtinuata per Anonymum ufque ad praefen- 

fem. Editio fexta. Pofonii Typii Royeria* 

nis. 1744« in folio. pag. 643. 

BORIC koRN iGNXtii.'*^^* Index £^iS!iumi qnae eolle- / 
gitet 10 daiTes, diflribuit^ Pa^a altera fagit 
apud WoIiF, gerle 1775. ia 8* pag« 14$» c» 
Tab. aeA. §. . ' , 

►fc«i — >tt^ -Voyage inineraJogiqj^^ fait eo Hongrie 
et en Tr^nfilvaoie, tcaduit de. i'Alleaian4. par* 
M* Moncet. a Paris* 1780, ing. ?^S*39^' 

^OROSNYAi Ni SiGisM. ^. PifC hift. EccH. dd' 
libris Rtform^ Ect^leilae fymb^li^is^ quam Prae^ 
fide Sigism. Borosnyai publice defendent Jpfe- 
phus Sw Zilahi etMartinus. B«^,Oaadi^ Qlaodiojv 
poli. 1745. in 4 pag. 39- . 

ItoRs Danieu»» Ord. $• Paiuli Erem.:^, Ai 
Isteni ^s Fel^bar^ti fzerfitetben ^gig fel nevel* 
kedS. boldog dd^ ditsSseg^s Kalasantziai (zi 
Jdsefnek Ditserete) itiellyet mid&n ^ tobbi di« 
ts5iiU Szencisk Szimaban v4(S biv^I^t, nyolt^ 
fiapi bazgo ajtato&aggal iinnep^leoe etc* Nitra 
V&osa .1769. efztendoben . mpndotti Nagy 
8zombatban« Jesiis Tars^ Acad^ ^betCivel^ 
1772. in 4. plagi 3j. 

BbRSAi IsTvAN*: «-^ Melinyei Udvarral vald 
Sient Tirsalkodsb etc. K<>^o^^^<^Att 1761« ia la^ 

p»g* m^ , 

AosKovxcH Jps. RoG, S. l#. -« Elemeota Uoii 
ver. Math. T^di. t Coati^ens Gedm. planf 
Arithffi« Geom^ Solidor. Trigon. Plao. ei 

F 3 Sphaer^ «4 BOU— BHAi. 

S{)haer^; 11. Algebram fiiiitmi. ilL Sectioiues 
Conicas etc. ' Romae* 1754. ia 8« ^ag, L 324« 
H. 334. IIL 468. 

--i. Giornale d'un Viaggio da Conftantino- 

poli in Polonia con una Kelazione delle Ro« 
vine di Troja. Baflano 1784- io 8« <n^j* P^g* 
XXIV. et a3i. 

BouDOT Fauli Sorbon. iTheologiae Doct. ~ 
Pythagorica Marci Antonii de Dominis Arehi- 
epifcopi nuper Spalatenfis ; iiuni: jam demum 

' in Lupum fub ovina pelle transfomiati nova 
metempfychofis. Antverpiae Typfs Gerardi 
Wolffchati 1617. in 8» pag* 104. 

fiouTTAxai Gastpar — - Defcriptioh exacte dcs 
Royaumes d'Hongrie et t)almBtie etc. avec 
les Prindipaut^s de Sevenbergue, Walachie, 
Moldavie-, et Bulgarie, lebrs Viiles tt Forte- 
refles tirees^ de plus expers Ingeniufs des ar- 
tli^es de l^Eliipereur , et gravees ea cuivre 
par Boattar«. Aiivers i68Bi in'8. obL Defcr. 
pag« 49. Icones 44, pra<ster mappam« 

Brancadoro Tzizik Niztbeni^-Krsek. — Ha- 
lottas Befzfr^d , mellybeh VL Piusnak Ratnai 
Sz« Tapdnak dits^retet foglalta , 49 D&A nyel- 
ven hirdePte Vj^leatzebeii etc. 1799. efzt. Octo^ 
bernek iitdlso impjan. Forditotta, Ni^-}^^ MA — BRE. 8S 

nos Szaayi Pl^.inos Gyorben Sereibig Jpsef be« 
tuivtU igoo, in 8* pagf 54« . 

Bransscheid.v I. W. ~ Die erfle Fruhlingf- 
Blttme^ das. V^chen ejn Ehretigi^icht dem etc« 
Herrn Mathias von WittmefTer der k. Freyfladt 
Peft Stadthauptnxann bey Oelegeaheir Hoch* 
defTelbea Erheb)ing in den Ung. Adelftand 
zam OSfitt . itberreicht» Peflh bey Mathias 
Trattner 1799. in 4. foL a. .. . 

--r- — — Kri^gslied und Feldmarche bey ge» 
genwartiger lafurrection fiir beyde K^F. Stadte 
Ofen und Ped. igoo» Peft oiit.Laadfrerifchen 
Schriften. in 8* fol. 4. 

— — — Dcr Tempel des Friedens, Ein All- 
gemeiner Volkerwunfch. peft mit I^nder^ri- 
fchen 5chr]ften,. 1801; in S^ /olf 4« . . . 

Bredetzkt Samuelis. ---n P^e Hochzeitsf^yer « 
dem Herrn Ladislaus Nf^meth. und feiner viel« 
geliebten li^aot Sofanna Asboth im Augoil 1796« 
Jena bey J. C» G. Gopferdt. in ^. fol. 6. 

— — — Topographjfches Tafchenbuch f ur Un- 
garn, auf das Jahr. igQ^, Oedenburg bey Jof. 
Anf. Siei& in la. pag. 191» 

*) Innbalt. I. Briefe ilber Carpathen a) v.^ 
Gregor. v^ Berzevitzy. b) v. yoham Asb6th. 
c) V. Bredptzky. 11. 0$denburg a) Litera» 
iur. \i), BeytrUge zu einer kUnftige» JUthom 

gra^ , 14 fiftll^Bt^, 

grc^hiB ikr^ Oedmbutger Qeg^ if; Hreitiiz^ 
ky. IIL Dt$ Drmh^nhdMe \f/^Demihfcdva 
V. BredetHkif. IV. Etwds ^ubHt des Herhi 
^Vartholdinaiides > ^'MnmorahiAqf ' I^buinim 
Oetnek. '''••■ .■ •^'-•T/ •. . 

^REWER JoAN. Leutfchdv. Htthg; '!--.-'• Difpnta, 
tatio laaug. ' de ktero flavbv Praefide Coa-t 
rado Victorc Sdineidero. Wit^eber^ae-Lfttc-r 
ris Matthiae Henk^Iir. 1664; iil 4. pllg. d. 

yRKzANoczY ADAMr J. Ui D. et Prefefl; — Ex?- 
planatro Juris Natqrae. Pofonfi Typis Franc» 
Ang. 'P«tz'(0. *7(;5. in g. ma}. pag. 350. 

<^ — — Explanatio Juris naturae 'polkiGi* *^o— 
fonif' Typi» Joau. Nep, Schauff* ' 1796/ in *^^ 
liiaj. pag; 298* 

i»--r— -— Vindrciae ^yAematit philofophici d« 
origine GiVitdtii contra Syllema An^iphilofb^. 
phicum joahnis Adaiui etc. - Pbfoiiii Typi^ 
Franc. Jof. Patzkd. igoi. in 8. «fij/ pag» ^* 

JjiowN C. F. E. —- Aa diei • OcfterreichiCche 
Arince bey Erttffiiung des FeJd?ligs gegeu dt^ 
Tiirken. Wicni in 8» 1788- ^^I* 4. • 

».-._ — , Auf die AKircife des Feldmerfchi>I]s Lau- 
don zMt Kroktifchen Arme^. Wien in §. 1788» 
fal. 4. '* •-, 

PrIickmann Fr. Erne^ti M. D, — ^ Specimen 
l^hyflaum iifteni Hiftoriam naturalem Lapidii 

num»- BRU—BUC. 87 

iiomalis Tcanfilvaniae. Wolfenbiittelae. 1737* 

in 4. pag. 15. 
Bkussii Guilielmi Scoti. — -* De Tartaris Dia- 

ritioi* Francofurti , apud Haeredes Andreae 

Wichelii. 1598. in foL pag. ii, 
BuatRL^ Terentianus Ord. S. Franc. — Das 

alte verlofchene und wiederum erweckte Ar- 

meo Inflitut etc. in 3. Predigten vorgctragen 

ini Jahr 1786. Peft mit Trattnerifchen 5chrif. 

ten 1787. in 8. pag. loa. 
^— Dankrede aof den acht und neunzigflen 

feyerlichen Gedachtnifstage der von Gott be« 

grdckC - und fiegreichen Eroberung der k. 

Wohn und freyen Haoptflfadc Ofen -^ d. 3. 

Herb(lmonat« 1784« etc. auf den k. Schlofsplatze 

vorgetragen. Pefl mit Trattnerifchen Schrifcen. 

1787- in 8. pagv34' 
—.p — . ^ Rede bey Anbeginn des Krieges mit 

dem Erbfeinde. Ofen bey Cacharina Landerin. 

1788. itt 8- pag* 38. 
CucsaNszKY Georgii Prividienfis Prof, Pof. -~, 
Propempticon ctc. Francifeo c Comitibus Ba- 
lafsa etc, qdum IV. Nonas Octobr^. 1780. in 
Provinciam Arvenfem a Soa Majeflate SS. Cum 

« 

auccoritate CQmmiflarii Regii exmiflus profi- ^ 
cifccretur s« L in 8« fol. i. Idyt 33 Bua 

mmmmm^^ Idyllion ^ <}uuq3 etc, Jofepho lU H 
Maria Therefia regaaotibu^ etc^ Budae unu 
Verfarum liberarum artiam domicnium nomi* 
fie Auguftorum etc, die VII, Cal, Julii anno 
MDCCLXXXt ritu folenni inauguraretur. vFo- 
' (oniiTypis Joan, Mich, Landerer in g. pag, lU - 

«n» «»- ^ Idyllion FrancifcQ de paula e Comiti* 
bua Balafsa etc/ <juum die IL Onomaflicum; 
die vero III, Aprili^ 1784« diem fuum natalem 
feliciter ceiebraret, oblatum* Fofonii Typis; 
Joaa, Mich«^ Landerer« in g. foL 4. 

«- -^ -^ Epicedion etc, Georgio Sa^klenaV in Ar« 
chi gymnaiio Pofonienii Artium humaniorum. 
Regio Profefrori etc, Pridie Calend« Februarii 
1790, fati^ functo, Pofonii Typis Sim, Petri 
Webcr, i7yo, in g, lat, et germ« foL 4. 

mm>f — . ~- Epinicion de feliciter fopitis Auftriaci 
Belgii tuibis Leopoldo IL Aug, Rom^ ^lmp^ 
Pofonii Typid Sim, petri Weber, 1791, in 9« 
foL 4. ' 

«p-> — * -f-. Epidicticon etc^ Francisco de Panla e 

' Comitibus Bal^iTa etc. quuni ab Leopoldo IL 

Auguflo etc^ Cancellarius Illyrico - Aulicuf 

cre^reCur^ adornatum. Viennao Typis Jfoa^ 

Kurt^beck, 1791, in 4. foL 2^ ^. 

^ -^ -w Idy l|ion. Daphnis •<-*- quum Franciscus L 
Rex Hung. Apofiolicus etc. Budae menfeLjunio 

Anno Bua $9 

Annc MDCCXCII, rieu folennf mauguraretur« 
Pofonti Typi« Sim» Fetri Wcber» in 8* fol. 6. 

^ "^ Epicedion ia mortem Mariae Amoniat 

Galliar^m Regione, quae furqris g^llici victi« 
m« Qccqbuit. Viennae 1793. in g, fol. 4^ 
• -^ — Oenethliacoo SerenilHmo receni nato 
hnereditario Regio Coronae Regni Hungariat 
Principi Fer(lipando« Viennae. 1793. TypisCat , 
tharinae Kurt^beck, in g. foL 3, 
" -^ — * Ode ad Hungaros , ut infolentibuf Gal^ 
lorum vietoriii modum ponant, adomata et 
vulgata VI. Cal. Sep. Typia Joan, MichrJLan^ 
derer, 1796- ia §, foL g, , 
- «^ -F- liitirioQ Fraiici$co II* Aug, Rom« Imp« 
etc, ^uqm ad Comitia Hungarica Pofoaiuoi 
compareret. Pofonii Typis Joan« Mich« Lai|« 
derer, 1796. ia $« fol, 4. 
■ ~ — » Propemticon P. Samueli Hyroi e* S. P, 
Regii Archigymnafii Pofopienlii Lop. Directo* 
rt, dam ad Comitia Provinci^lta fui ordinia 
defignatus Qrator Vacium PofoniQ proficiicere-^ 
tur, IIL Cal, Qctpb. 1795, Pofonii Typis Joan% 
K, SchaufF. in 4, fol. 9, 

« -^ *~ Soteria ad Ae^culapium Mcdicinaci 
Deum ut Haereditario Principi FerdinandQ 
Numiae fuo adiiAercf, eundem^ue, poft infi<i 

taa t,l BUCL 

tas arte variplas ikma ,val9tudit|e doiiare v^Iie. 
Pofonii 179*^. iiv4.fo]» i. 
- «-^ — Euchariflic^pn Junpni I^ucipae , quo^ 
periculofo partu bborantf^iii DjQininatn Franci- 
sci Valentics M« P^ Pofqnipiiiis Conjugem b^- 
nigne levaverit amicis votis litatum» I798r ^9* 
fonii Typis h M. Landcrer* in 8» foU 4, 

^ -^ Propemticon Jofepl^o e Comitiba$ Efzter- 
hazy de Galantha etc# dum ut ab Augyflo 
Throno in Urbem h^ R«. ^of^ni^ff^m delegg- 
t^s Cotnmif^ario^. Regius -. tei;qunati9 felici au« 
jfpicio fui muneris partibus tliscefTum pararet.. ' 
1798. Literis Patzkoiaiflis« P.o(qnii« in 3* fol^ 4, 

>Nir^-^ Synallagicon Jofepho ,et Antonio Cq- 
ibitibvs Srd6dy fratribu^ optimjsy dum Iit& fa- 
jpiiUari felicibu$ auspiciis (^rminata publicae 
mutuae Concordiae et feli^is./transactionis Xa* 

* tiulae palain fignarenturf adornatum. Pofonii 
Typis J. M. L^nderer. s. a. ,(1798) in g. fo|. 4. 

<r-^^-^ Epithalamion Sercniifimq Regio Hung, 
et Boh, haer^d, Principi etc Palatino Jofepho, 
quum SereniiCcpae etc, Magnae Principi Ale- 
xandrae Pawlownae, felici Hy^eneo Petropoli 
jungeretur, Pofonii Typis Joh, Micb» Lande. 
rer, 1799. *^ 4^ fol. 4* 

"-^-Tr— Protrepticon ad Europamt Ut fincera 
t99dw Qentiupx ftrafum unione indomitae 

• Gallo- BUC — Bua 9t. 

Oallprum licentiae modttm ponat, j^ofonif 
Typis Sim. Petri Wcber, 1799. in 4. foL 4. 

«• — —!- Epicedion Francitco KUer M. D. et fiia 
olim in literi^ humanibribus Pofonii Discipula 
adornatum. Poibnii Typis *J. M, Landerer» iSoi^ 
in 4. fdl. 2. 

m^^^ Epitome Htftoriae Relig^onis et Eccle* 
jpae CbriAianae in ulum fuorum in Regio Ar^ 
chi-Oymnafio Pofooienii difcipulorum concin^ ' 
nata. Pofonii Typis S^ P« Weber. igoi. in gr 
pag, 155. 

«— — -1«^ Ode in Oeorgicon Kefzehelyien& C(U 
mitis Georgii FeAetits. Pofonii Typis S. P« W»» 
ber. ifoi. in 4. foi. 3« > 

9uDAi EaAjAE Debrec, Pro£. -v*^ . Commeatatia 
de ^ Caufis Culturae tacdius ad Aquilonaces , 
quam ad Auftrales Europae; partes pcopegatae» 
Gdttingae * literis Jo^ Georgii RofeAbiifohii^ 
1794. in 4. pag. 15. 

«i^ --^ — K0z6ns<^ge» Historia ; Tanitv&nji'Sza« 
inp!ra. L Reiz* Dehreczenben. S^igethy MihHj 
altal. igoo. in 8« p^g* 41^ 

— •— --f- R^i tudos vilig Historiap, mellybcn 
a' kdnyvnyomtatas fel talalasaig tlt minde|if&- 
)e Tudosoknak fok^pen pedig a' 6or9g 4$ Deik^ 
ir(Sknak elete , munkai , erdemei , h a' tudon 
muuyoiuiak akkori allapot|a rendbe fzedve e^ 

tid44^^ 9» BUD — BUR. 

m 

adddnak. Debrrczenben Szigetlii Mihity ^haK 
igoz» in Sf pag- XIV. et 690« 

JB9DAI fih Tor kereizturi Pl^b^ Sopr. Vatme. 
gy^en -^ GyiSw$ Befzed , niellyel Jobafaazi 
P&y Adim Urodk K. T^bla etc. birajanafc diN 
s5 tettjeit cs kerefzt^nyi jelesked^s^t etc Jo* 
bah^zin i799ben elo nyelvel hirdette, Sopro|:i« 
ban Szifz Klarin^h in g. pag. 394 

SuNos. embernek mtg » t^r^sere az Igaz penitentzia 
tartisndk mddgya rtfvid Sammibaa elo ada« 
tik, a^ Nagy- Szombati Jesus Tarsasaganak 
Catechetica Biblioth^kitjabul* Nagy - Szombat* 
ban. 1747« in la. pag. log. 

ByNDCRLii (WuNOERL.) SEBASTiAm -— Oratio 
gd falutandam QluAri/nmam Prinoipem et do* 
tninam . Mariam Archi • DucijPfam Auftriae ac 
$pon(am defi^natam Ludovici Ungariae Bohe^ 
aniaeque Regis Sertnlffimi ac nomine florentif* 
fimi flqdii Viennenfis f annoniae babita Viennae 
Hieronymus Vietpr , Jo^mnes Singrenius i[u<« 
priiDebat. 1514, jn 4. fol. 6, 

PuRKjTT Wim, — Jakab e» P6er Sz. Apo(lo«» 
lok Koaspqs^ges Leveleiknek etc. vil^gosit^sa. 
N^metre fordt R»ambach Eberh. Fridr. magyar* 
ra Szalai Pal Szentesi Ref. Pred. Pefien Patz;- 
^Q Ferentz betljivel 1793. in 8. pag, 344. 

BuSBS- BUS — BUZi . 93 

BusBEQun A. GistENii —«» Otnnia quae ex(lant 
Aaiftelodaixii ex Officina EbeViriana. Anno 
1660. in t6. pag* 575. 

— Epiflolae^ Briixelli$ apiid Joannem Ve* 

termannum. 1631. in 8< pag« i8i* 

BussiEREs ToAN^is eS.].^ Miscelladea Poetica/ 
Lugduni ex Officina Anif&niana. 1675« hi 8« 
Pars I, pag*^ 5214« II. pag^ t^u 
* Scanderbeguu Poema pag. zzp — 4$^ 

BuTEMEisTER JoH. JuLii ~ Philippi MeIanchtho« 
nis Vaticiniun) ineniorabile ec accuratum ante 
CC4 prope Annos de gloriofifnme nunc re« 
gnante C^efare Card|o VI. Romanorum lm« 
peratore femper Auguflo editum ^ e monumeno 
to antiquitatis erutum, brevi Commentatione 
hiftorica ec Scholiis illuflratum« Guelpherbyti 
apud Job. Chriftoph. Meisnerum. 1731« in'4. 
pag. 68. 

fiuT^scH^NVi MATHtA£ Vetu2oUo Hung« — * hu 
flitutiones Logic^e in ufus Praelectionum 
fuarum confcriptaetf Gottingne 1761« in 8* 
pag. 280. 

BozA • KAtas^ KoszORii ^ mellyel Joief 6 Kir%i 
Fd Heirtzegs^glnek Magyar Orfz^g Nddor Is- 
pannyanak « mid6'n T51e felseges kegyess^g* 
gel 9 lifeogattatn^k , tilktelkedik a^ kefiethelyi 

. Geor- $4 ^O **^ CAil. 

GeorgikDti) tgoi. e£se. kis afzfz* Hav. )dik& 
ft. 1. in 8« fol* 1. 
QBzovii F. Abrahami Poloni .Ord. Praed. -^ 
Sylvestek IL Caesius Aquieanus Pont. Max. 
Adjuncta eA Viea S. Adalberti M« ab eodem 
SylveAro ediea, fiudio ejusdem Bzovii Auceori 
fuo vindicaea , ee Notis illuflraea. Romae Ty« 
pis Vaticanis; 1629^ in fol. mim S. Syiv» viCa 
pag« 126« S4 Addlb. pag. 34^ c. c ACick MiossicH Andiieae Ordi S. j^rane.*^ 
Elemenea Peripatethica Subtiliffimi Doceoris 
Duns Scoti^ Veneeii^ apud Barthol. Baronchel- 

^ li, 1753, in 8i pag- 499- 

<^Adei* djs Vaux «-^ Ine^zee tni modon lehessea 
azon dpuleeeknek ^ mellyek a viz ^rad^sedl 
fzenvedtenek eg^^f^^gleles^gtket el e&vo2ni. 
Rttdtfn a^ kir« Acad. betfiiveK s» a. in g. pag. 15. 

jCaiendarium R. Uniyerfitaeis Budenfis ad Annuoi 
1779. ^ui^ Syllabo eorum ^ qni Autoritate Re^ 
gia Rem literariam et educationem Juveneueia 

per CAL — CAM. 95 

per Regnum Hurigr.riae etc. curant et promo- 
vent. Badae Typis R. Univ. in 8» pag. 63* 
Calendarium Dioccefanum Cieri Nitrienfis ad 
Bnnum Jefu Chrifli MDCCCII. fextum pufl 
biiTextilem dierum CCCLXV. Tyinaviae Li« 
teris Venceslai Jelinek in la. pag. 79. praeter 
lodic. 
— '— * — Idem ad annum MDCCCIIL feptimum 

poft biflextilem. ibidem , iisdem. plag. 5. 
Caleppi Lorenzo Conte — Per le Solenni Efe. 
quie di Maria Therefa Imperatrice etc. cele- 
brate in Vienna della Nazione Italiana , Ora- 
zione. In Vienna pfefTo M. A^ Schm>dt. i^gi* 
in 4« pag. 31. 
Calvino - Praedican^ium Ungaroruni Genios 
inalus delineatns ex duum foiiorum fcriptiim- 
cula Macchiavelliz^tionis Programmate nuper 
excufa. Viennae ex Officina Wolfg. Schump; 
1620. ifl 4. pag. ai. 
Camerarii • JoACHiMi Pabepergenfis -— De Re- 
bus Turcicis Commentarii duo accuratifHmi* 
Acceflere nonnulla alia lectu digna, L Domi^ 
ni de la Nue Galli Difp. de Bello TurcicQ. 
.II. Joan. Cuspiniani Oratlo protreptica ad Bel« 
lum Turcici]m. Cui acceflit Alphonfi Reg. 
Neapol. Oratiuncula ejusdem argumenti* Ope«i 
ra Joannis Weidneri Leudfideliii Francofur^ 

ti ^6 CAM, 

• m 

ti apud Haeredes Wecbelii 1598* in fol. pag« 

143- 
Campeh Petri Prof. Medic. Airflelaed. — Ob- 

fervationes circa Mutdtiones quas fubeunt cal- 
culi ia vefica. £x Belgico fermone in Lati- 
Dum translatae a Jofepho Cfeh- Szombathy 
Med. ^oct^ Peflinu 1784* in 4* pl^g. 5. c. 
Tab. aenea. 

Campion Fe. Hyacinthi a Buda Inflit. Seraj^h.. 
regul. obfcrv. Presbyteri. — Vindiciae pro 
eodem facro ordine petitae adverfus quosdam 
Scriptores novifliine opellam poflhumam Giii- 
Ijelmi Friederici Damiani Sacerdotis Petrini, in 
quibus demonflratur Fratricellos, Begusrdas 
et Bei;uinos nequaquam ex Minorum Sodalitio 
prodiifle ; minus Fr. Joannem Oliva eorum 
Patriarcham , et Petrum a Macerata , alterum 
item Petium a Foro- ^empronio Primipilos il« 
lius fectac exflirifTe. Editio altera. Budae Ty- 
pis L. F. Landerer. 1766. in 8» F^g* 55« 

i»..i_..-. Vindiciae denuo viadicatae adverfus 
Apologiam Jofephi Antonii Tranfylvani etc. 
quibus Sectam Fratricellorum e Sodalitio Mi-. 
norum neutiquam prodiiffe, rurftis defenditur. 
ibidem. 1766. in 8* pag» 130. Auim* z' CAN, . 97 

-* ^ ^ Arilmadverfiooes phyfico • hiftorico • luo- 
ra'cs de Baptifoio nooaatis, abortivis, et pro«' 
j^ctis conferendp^ cum Figuris. Budae Typis 
Leop. Landerer 1761» io ^. pag. s8o. 

Canisii Petri e S. J. — Catechismus Latino- 
Uogaricus. Pofonii Typis Royeriaols. 1747. 

in 8- p3g* 80. 
— Idem. Folboii Typis J. M. Landerer 

r/63. io 8- pag» 80. 

— — — Caoifius Pcter altal egybe fzedetett, & 
h^rom IskoHra el ofztatott Eerefztdny hitoek 
5t fo tzikkelyeirSl kozuos^ges fziiks^ges Eer. 
desek' kdnyvetsk^je. Egerbei^ Piispoki Oskoia 

betfiiveL 1778* in I3. plag. 8* 

— — — Allgemeioes Miffioos . Fragbiichleio, mit 
beygefetzteo Gefaagero, und nutzbareo Be- 
richt Uber die Brud^fchaft Chrifieolehre. Tyr« 
nao 1768. io g. pag. 2404 

Canones Ecclefiaftici ex aotiquis Huogarieofibus 
et Tecieotioribus Traofylvaoieofibus, aliisque in 
ufus Egclefiarum cis et ultra Tibifcum refoc* 
fiiatarum coocionati^ et quibusdam neceffariis 
aucti. Quibus accelTeruat Difciplioa cum poe- 
nis delioquentium } Nationalis Synodi Szath-> 
mir * Nemetienfis quaedam Cooclufiones; Sta- 
tuta variarum Synodorum jab anno 1629. Li« \ 
torgia Ecdefiftitica novellorum Miiiifiroruai * 
^ 98 CAN. 

gratia contracta; opcra Georgii P. Zovanyi 
V Superintendentis. Claudiopoli apud Alex. P. 
Szathm^ru 1733. in $• Canoniss pag. 6o« Li« 
ttirgia pag. 30. 

Cantate, welche beyin Namens - Gedachtnifi 
Jofeph des IL zuin Dank f ilr die in Hungara 
publicirte Religioni - Vertraglichkcit inl Evang. 
BethhaQfe zu Oedenburg i^ga. abgefungen ^irur* 
de. Oedenburg in 4. fol. 2. 

Cantemir Mr. le Prince. — HiOoire de TEm- 
pire Qthoman, oh fe voyent Ics caufes de fon 
, aggrandiffement^ et de fa decadence, avec 
des Notes tres innructives, traduite en Fran^ois 
parMr.de Joncquieres. 2. Toincs. Paris chcz 
Savoye 1743. in 4* maj. pag. I. XLVIIL ct 
300. I L 389* 

— — — Satyres ^ avec rHirtoire de fa vie par 
L, A. a Londres cliez Jean Nourfe 1749. in 8* 
pag. 433. 

•— — -— Satyren , nebft noch einigen andern 
poetifchen Ueberfetzungen und eigenen Ge« 
dichten ; auch einer Abhandlung vom Ur* 
fprung, Nutzen und Fortgang der Satypen^ 
und der Lebensbefchreibung des Prinzen Oan- 
temir. Von Heinr. Eberh. Freyherrn v. Spil-^ 
cker k. Preuff. OberAl. herausgegeben und mit 
ciner Vorrede begleitet von C. Mylius. Ber» 
' lin CAN — CAR. $$ 

lin bey Haudd and Speaer. 1759. in g. p9g. 
LII. et 558. * 

CANt kiiso al OoveriiatOre di Piilme Cont^ di Szi» '< 
pari. Fitirhe i^ a. in 4. fol. d» 

CAi^fO» Cathoiici ex fiditione Szelepts^nylatiak 
fiojEOki K^thoUkuiK karb^li ko:aS kOnyv^vet 
egyiitt. Vitzon 1^97. iu 4^ pag% 5^5. 

CAPtsTRAm B. JoANNt^ e Mitioirum obferv^ fa* 
miUa — de Judicio uaivetfali fatufo et Anti* 
chriAo^ iic de bello fpirituali* Venetiia apud 
Petrum Dehachihum» 157$% iu U. pag. doS^ 

CAiA Mt^stAPitA Grand Viik -*-* Htftoire coi|* 
tentot fon elevationi fes amonrs danss le Se^ 
rail^ fe^ dtvers emploiis^ le vray fujet^ qui 
luta fuii i^ntreprendre leSi^ge de Vienne et in 
partlcttlarite2 de fa motu Pari» 1685« ^ ^^« 
pag. 154. 

Cahaccioli MAit<^ti -^ La «ie de Jofeph tL 
£mpereur etc. ornde de. foa Portrait et fuivie 
de notes infiructives* dd« Bdition augmtot^* 
d^onfe norice hiflorique des £mpereur$ de la 
maifon d^Autriche fuivie de Remarque$ fnr le» 
l^tats de la Monarchie Atttrichienne. a Amstkr» 
dam et Utrecht 1790* in 8» pag. XXVL et t^^i^- 

fi* ' CAitBERiANK A Kls Afzf 2onynak ked vefs^e^ 
itit Levele » mellyben meg mutatya^ hogy «JS 

6d iik- ^ I iti. ipa car. 

I 

• afzfzooyi fzem^yek Eniberek. Pesteii TratN 

ner betiiivel 1785* In 8« pag. 31. 
CarM£n , quod iaaiigurationi PontiHciae Jofephi 
Rajzath Epifcojpi . Vefzprimien(?s Schplae • Pkie 
Vefprioiienfes. S. F. PeAini Literis Francifci 
; Roy^r. 1777. ii^ 4. fol.. 8. 
«^~ — C Fraacifco Balassa,. dum in Banum 
Croatiae etc. inauguraretur, oblatum ab Archi 
. Gymaaiio Zagrabieafi, Zagcabiae* 1785. ia 4. 
foL 4. 
-— ~ — quod InauguratitHii Pontificiae I. ac R« 
D% Jofephi Fengler Epifcopi Jaurinenfis Scholae 
PiaeOmieoles S* F. Pofonii 1788« in^. fo).4« 
m^^^ lUufldAImo ac R«m<adi^mo Domino 
. Francifco Xav» Kalatay Ma/;no • Vacadinenfium 
. Epifcopo cuni diem fuo Tuteiad $acram re» 
coleret , Oblatum a Collegio Debreczjnenn 
. S. P^/per Fr^fitcifcjumRofenbacfaer^ ft787> io4« 

» a« I. fQl..4^ : 

^ — -^ paneeyritU9i feflis: bonorihus Ignatii 
: KoUer de Nagyminya Epifcopatus Vefzprimien- 
i iis Coadjutoris.^ etc* a quodam Cli^me e Clero 
^ lecuhrt dicatuui^ 1760. $<• 1« in foL^plag. 3|« 
--*•—. — Ludo.vic^ ie Ccmitibos TtJrtik ^eSzen- 
. dr5 per Diftrictum CaiToviepfeni iiet Uaghv^- 
, xienfem StudiocQni fuperiori Directori ^egio, 

dum CAR. lor 

ilum munus fuum aufpicaretur a Regia Acade» 
Biia Caflbvienfi oblatum. —- 1786. in g. pag. 8* 

— — — quod Nobiles Collegii Therefiani Va- 
cienfis obtulere Cajetano Tufchleitner ejusdem 
CoUegti Rectori* s. I. 1771. in g. fol. 6. 

m^^^^ Anenymi feu fermo publico^- politico 
Criticus metro elegiaco concinnatus, quo per- 
verfa ac pernictofa Neofrancoruni principia di« 
gna notantur Cepfbra, occafione pacjs Campo- 
formiehfis, a qua Republicani refilire geAie« 

bant. Anno 1799. ^^ 4* P^g« ^^* 
» «. — de Sacrae Apoftolici Regni Coronae 
reditu ( Auctore A. F. A. D« S. P« cum fyllabo 
Nobilium equitum . Turmae Palatinalis Biidae 
erectae pro excipienda Saci^ R* Corona Vien» 
na die ai. Febr. 1790. allata) Rudae Typis R« 
Univ. 1790. in 4, pag. x3. 

— ^ .^ Extemporale ad Reverendiffimum Do- 
minum Antonium Hartmann etc. dum ab £x« 
cellentifCmo Agrienfium Antiftite Carolo Efz« 
terh^zy Canonici titalaris honore cohoneflare- 
tur 1785. Offert nomine Typographiae M. Ki* 
rolienfis Seralbus Erimanticus (Joan* Chryfoft« 
Hannulik) in 4; fol. a, 

•5- — — Sotericum etc. Joanoi e Comitibus II. 
lyesbazy de Eadem ect. act. int. Stat. Confi- 
liario etc. poft fuperatam grayem et.plenam 

peri* xoft CARt 

perlculi infirmitatem ^tc, a Collegio et Gyinna* 
fxOi Tireticjiinienfi^ Scholaruni Fiarum fumroa 
f xultaatili grati(}ue animi Ggnificatione oblatum 
menfe J^nuariQ 1799, Tyrnaviae TypisWen* 
ceslai Jelinek. in 4« fol 4. 
«»--»*«-« heroicqox compofitum aPresbytero Po* 

lizoi Koadus , dum morti '. iam proximus pri- 
fiinam valQtqdinQm rQcuperaifet cura fapientifll- 
tni et, celeberrimi viri Caroli Ferdinandi 3tip. 
lic« M« D« Ctc, Gra^cc et Latine.. Viennae 
1797. Typi« Markidum Pulia ia 4, Yag* 35* 

^ ^ ^ nuptiale R. Jofepho Hunyady ct C. 
francifcae ?i\ffy fponils UlunriflSmis ad diem 
94r Junii 1796, Tyrnaviw Typii Regiae Uni- 
verfitatiSt in 4^ foL $. 

mm^mi^^ fapphicQm^ idguc votivum Georgio Vc- 
restQt Reformat. in Tranfylvania Superadtea- 
dcati NcQ « Cre2(,to , a Collegio Reform. Clau* 
(diopoli dccaatatumv CUudiop, 1760. in 4, 

fol 3t 

Caiimina Onamanica ia hoaorem Clariifimi Do» 
mini Michaelis Schumacher III* Gymn* Aug. 
Conf, Sopron, Frof, pub, ord, noUiine SchoU 
Juvcatutis cclcbrata per Jofephum Kosdy AnDO 
quo tcLa fatls Varlo refonant fVrlaLIa Mo- 
tV, et ferlVnt aglLes ferVIDa bcLLa Vlros* 
Supronii Typis J, J* Siefs. 1788. in 8- f^g* 15- 

Car- CAR — CAS. loj 

Carpani Giuseppe ^* Sei Sonetei Milanesi ful 
ioggetto della cooimune Tristezza. Milano. 
1780. in 4i fol. 4. 

Carpzovii Joan, Be^ed. Theol. Profcfl! — a«- 
temae memoriaeetc* Michaelis Gottlieb Agneth* 
ler Nobilis Tranfylvani. Patricii Cibinienfis, 
Fhilofophiae et medic. Doctoris etc. qui ant« 
diem XV. Januar. 1753. pientifllme obdormivit, 
cum fcuto gentil. Helmfladii 1752. in 4« pag. 
XXX. Excudebat Paulus Dieter. Schnorr. Prae- 
mitt. Epicedium Gerpi. Andreae Hinzel Cibi* 
nio Tranfyl. et Latinum Mathiae Pilder Za« 
bcfo - Tranfylv. 

Caryophili Paschalis — • De Thermis Hercu- 
lanis nuper in Dacia detectis Differtatio epiflo* 
laris. Edicio ^tia pofl Vindobonenfem 1737. 
fecundis curis aucta et emendata, Trajecti ad 
Rh. apud Hermann« Befreliog. i743« in 4. pag, 43. 
c. Iconib. 

« 

— — -— De ufu et praeflantia Thermarnm Hcr- 
culanarum, quae nuper ih Dacia Trujani de- 
tectae flint, Differtatio epiflolaris altera. ibidem 
1743. in 4. pag. 36. 

Casparidis Andreae Almafino Honthenfls Hung. 
— DiflC phyfica dc natura et origine nebu- 
larum, Praefide Georgio Mathia Bofe 1756« 

Witcm- 104 CAS — CAT* 

Witembergae Prelo Ephraim Gottlob Eicfisfeldi 
in 4. pag. 15. 

Castellionis Sebastiani -^ Novum Jcfu Chri« 
fli Teftamentum. AcceiTIt Mathiae Belii Parae- 
nefis ad fbdiofam Juventutem. Lipfiae apud 
Samuelem Benj. Walther. 1724V in I3. pag.^og. 

Casti Abba^e — AUe Maestjf Francesco H. • 
MarJa Teresa per la felice nascita di Ferdi- 
nando Arciduca d^Aiistria. Wienna nella Stam- 
peria d'Ignazio Alberti. 1793. infol. 

Casus Alexandri Leopoldi Palatini R. Hungariae« 
Hungariae Juventutis Luctus in Gymnafio Va^ 
cienfi. Vacii. 1795. ^'^ 8* fol. 4. 

Cat ALOGus ~ Uhiverfarum Medicinalium in- 
gredientiarum feu fpecierum tam fimplicium, 
quam et compofitarum juxta Normam Vien- 
nenfis Difpenfatorii in publica Pharmacopaea, 
L. ^eique Civitatjs Tyrnavienfis Clarifiimi^ ac 
Experienti/fimi Domiui Hieronymi Pezelt re- 
pertarum et ex mandato Suae Majefiatis SS. per 
Excelfum R. L. Confilium Intimato etc. exa- 
minatarum. Tymaviac, Typis Academicis per 
Leopoldum Berger. 1736. in fol. pag. 39. 

Catechismus — Kercfzty^n -« az az, a' Ke- 
refxryeni hitnek ig»zatira Kerdesck is felele- 
tek altal valo rovid Tanitifs etc^ Vegre a' Ca- 
techizilasra valo hafznos ut mutatafsal ez uj) I C AU -- GHA. Xo$ 

formsCban bi bots^ttatott. Basile&ban . laahof 

Rodolfjinos betiiiveL 1754. in g. pag. 315* 

*) Adnexa : ^z jiui is tednyi Oskoldkban ta* 

mla gtfernuktk fzdmdra iraiatt rdvid KSnydrn 

gesek^ a' gyengy/bb Praecepiarokhoz is Szi* 

Ukhez vald oktatdfsal es IntifseL foU zz. 

Causa Judictalis Bellica ab Academicls Ania)0& 
habita XII. Cal. Apr. M.DCCLIV. in Rhctort. 
cae Schola Univerfitatis Braydenfis Soc« Jefu. 
Coram Con^ite d^Apremont • Lyndeao fuprcmo 
Auflriacanim Copiarum in Infubria Duce. Me« 
diolani. 1754« in«4. pag. 37« 

Cecchetti Raymundi — Oratio^in fiinere Jo. 
Ernefli Harrachii Epifcopi Nitrienfis* Roinae 
1740. in 4. pag. '20. 

Censura Religionario Politica Ltbelli^ eui titu« 
lus : Declaratio Statuum Catholicomm , qui ad 
Conventum Catholicum die 30« Nov. 1790« apud 
Archiepifcqpum Co]ocenfem celebratum non 
iflfluxerunt. Editio 2da. s. 1, 1793. in 8« pag. ija. 

Centoria Cafuum^ex Academids qua Decretali^ 
bus, qua Theologicis praelectionibiis etc« Lau« 
rentii Tapolcsanyi. e, S. 1« efc. relolutorum* 
Viennae Typis M. Ther. Voigtin ia §• pag, 
256. quinquagena ada pag. 256«^ 

Chalcondylae Laon^ci Athenienfis. — Hifloi- 

m 

re|gen^rale dec Turcs Conteaant rHiftoire de 

Chal. ( io6 CHE. 

Chalcoiidyle ^ traduite par BlaiTe de Vigenaire, 
avec les lilufirationi du niesme Auteur, et 
continuee juscjues en TAn* i6i3.l par Thomas 
Artus; et en cette Edition par le fieur de Me- 
zeiray jusques en Tannee i66l. De pluS rHi- 
(loire du ferail ; par le fieur Baudier : les Fi- 
gures et Defcriptions des principaux Officiers, 
et autres Perfonnes de l'£a)pire Turc^ par Ni- 
colai, Les Tableaux propheti^ues fiir la ruine 
du inesme Empirc; £t la tradudion des An- 
nales des Turcs, mise du Latin (de Jean Leun« 
clavius) en Fran^ois, par le dit fieur de Me- 
zeray« Deux Tomest A Paris chez Augu- 
Aini Courbi, 1662, in foL pag, L 907. H. 203. 
Hiftoire du feraiL pag. 89. Annales des Turcs» 
pag- 85« Figure$ et Oefcriptions des principaux 
Officiers fol, 64. Tablau prophetiques des Em- 
pereurs Severe ct Leon , avec leurs Epigrames. 
u pag. 65 — »- 116« Uiufirations de Blaise de Vi- 
genaire. pag. 973^ 
Chenot Adami Ttanfylv. Protomedici Luxen- 
burgo Belgae» — Hiftori^ Peftis Tranfylva- 
nicae Annorum 1770. etc, 71, opus pofthumum 
juftii Regio edidit et praefatus eft Francif cus 
Schraud. Budae fumtibus Typogr. Reg. Uni- 
vers. 1799. P^S* ^^* ^^ ^39* 

Ch l a- CH3L — CHR. 107 

Chlaoenii Martimi Theol. Prof. Wlereb. — « 
IflAitutiones Homtleticae Regulis et obfervatio* 
nibus luculenriflifnis inHrucrae , largiffimisquo 
exeroplis jlluflrarae. Wirtebergae apud Georg. 
Mart. Knochium 1724« in 8« P^g- 378* 

«-*'~ — Sylloge Pofitionum Tbeologicarum ia 
ufiim Difputanrium. s« U ,et a. in 4. foK 8* 

CHLeviNYi STEPHANr Csefnek. Scholae Diredl:* 
et Mathiae Szenr<Ivinyi ^^ Hermes fatilo- 
quaa communem mortalitatis coUem lucroofo 
e terris ad Coelos peregrinandi Theaiare^ete; 
Andreae Bodo de Bodofdlva Ecclefiae Csernek« 
a ittfiris quinque < V, D« MjniAri et SuperiDren* 
deiitis erc, erecrns CorDe IVflo (ngeMb CeiiCe« 
(1708.) in fol. $• 1, in plag, a, 

' Christophori Mathi ai$ Crombach «» Pannonii -^ 
Summa Confurarionis Pfeudo flereomarif Ber« 
giani ; vel Tracrarui dolofe infcrijpri : Dafa 
die Worre Chrifli [ noch fefl flehen ; D. }oh. 
Bergii Pomerani Se<3;io poAerior, ejusque mem- 
brum prius confiderans partem ejusdem alteram 
de frucribus r^alis praefentiae et oralis percc^ 
ptionis , Corporis et Sanguinis Domini emen* 
titis. Praefide Abrahamo Calovio» Witteber- 
gae ex Offic« Typogn Joan. Hakeat 1655» in 4^ 

pag- 53- 

Chry* log CHR--carc; 

. CHRYscisiroMX S. JoANNis ~ de Sacerdotto Li- 

bri VL ex Graeco Texta translati, opera et 

fludio D.* Rernardi de Montfaucoa, Monachi 

Ord« S^ Bened. e Congr. S. Mauri ad ufum 

V. CL Strigonienfis juiTu et impenfis Francifci 

C« Bitkotzy de Szala Archi -Epifcopi Strigont* 

en0s juxta Exemplar Farifinum , Recufi , Stri- 

goniiv .Typis Franc. Ant. Royer Archi-^Ep« 

Typogr, 1763. in 4. pag. ai6* C. fcuto gentU. 

Barkptziano. Epift. EncycL Barkotzii» fol. 8- 

Chyxraei Davidis -~ De Caufis aiagnitudinia 

Imperii^ Turcici , et virtutis ac felicitatis Tur- 

carum in bellis perpetuse Uberti Folietae — - 

de ce diilitari adverfus Turcas inftituenda Con- 

filium Aug, Busbequii. — • Dolium Diogenis 

ejusdem argumenti ^ Oratio Francifcide Fraa- 

gepanibus in Comitiis Ratisb. 1541. -~ BefTa* 

^riOQis Niceni Card. Turcicae Orationes duae — ^ 

Oratio . fenatorfa de Bello Turc« Joacb. Came- 

rarii — Serie$ Imperat. Turc. ~ Narratio 

B^lli Cypriu Lypfiae 1595. in 8* plag» 14- 

CiccRQNis M. T. Oratio pro A. Licinio Archia 

. Poeta expHcita in Gymtiafio Regio Sabarienfi 

. per Joanuem Szep L Humanitatis ProfefToreni. 

Sabariae Typis Aatonii Siefs. jgoa. in 8« 

' pag. 64. 

ClNE- CIN-^CLA. »9 

CiNEsiAE FiRMANt Jo$£PHi ~ Chorographta Hi- 
Aoriea Sirmienns et Ujlakends Dupatns ab In^ 
vict. et Aug« Caefare Leopoldo etc. CoUad 
Principi Livio Odescalchi , Rracciani Duct aa» 
00 1692. Quam Author ^ofeph. Gn^/!a$ Fir* 
mnuf dicat Urbano amico. Accedit Builaau* 
rea cum fupretnis Privilegtia etc. a. L 1699% 
in 4. pag. 38. et Bulla pag. 49, : 

CiRcuLAR^ B. Refolationia Regiae Tolerantiaai 
Acatholicorum A» (^t H. Confeilidnif' addido^* 
rum nee non Gra«ci Ritusnon Unitorum ia 
Regno Hqngariae, Provinciisqu^ etdem ad» 
nexis cducernens. Polonit Typis J. M» Lan- 
derer* i^gi fn 8- pag. 30» - ; * 

CiTO Antokio della Compagnia di Giefu -^ 
Vita e virtii della Imperadrice (juigielmina Ama' 
lia^ defcritte in Compendio, in Veneeia pres- 
so. Gfov. B. Recurri 1744. in 8* pag* i($4. 

CizEMSKt A>jbr£a£ RfiMiGit Ord» miiior« CoQ?» • 
S. Franc. -— Lapruil Triumphalis Sangui&e 
Franeifcanorum Provinciae Poloniae a Suecis^ 
Cofacis^ 1st Hungaris recenter profufo emerita 
hiflorice adumbrata anno Domisi MDCLX. 
Cracoviae apqd viduam Franc CezarL ki 4» 
plag. 5, 

Clavis , per quam referantur Coeli ; feu me- 
thodus , in qua in diea ardenter Deum trinmft 

et I 

•lo CLE — COD. 

et tniuin adorandi , Dei Virgineatn Matremr 
honorandi, Sanctos invocandi proponitur, pie- 
tateComitisSigismundi S^ecs^uyiluci data. So- 
pronii Typis Phil. Joan. Rennauer. 8« a. (1739.) 
in 4. pag. 593.. 
CLfiHffiNTis XIV. Pont.^ Max. Bulla AboUtioiiis 
S. I. lingua Hung» Pbfonii apud J. M. Lan- 
dercr. 1773. in 4. pag. XXVIIL 
•^^^ Eadem» Claudtopoli s. a» in^* psg^aC* 
Clio la Mufe. de l^Hiftoire^ a fon Altefse Impe* 
riale > i^Ardiidtlclieise Alexandrine Pa^^rlo^^rna, 
Bude d6 l^tinprimerie Royale de PUniverrite» 
^ 1800« iut g. foh 4. ^ - 
CocrtANDvti JoAN. «-* Ad Stephairum Bathor* 
reum Regem Poloniae tnciytum Mofcho de* 
bellato et LivOnia recaperata Epinicion Anno a 
Chriflo nato MDLXXXtL Cracoviae in Oifi- 
cina La2ari» t583^ in 4* plag 6]* 
•i-^ ^ -^ In nuptias tlluftrium Joait* de Zamofdo 
R. P. Cancellarii et exercituum Praefedii act 
Grifeldis fiathoreae Chriftophori TranfytVaniae 
Prixicipi^ kt Serenifs. Stephani Poloniae Regis 
fr^tns iiliae. Epithalamion. Cracoviae in Offi- 
cina Lazati. 1583« in 4. foL 4« 
CoDJBx Legum Ecclefiaftlcaniin in rationem ntra* 
rumque Evangelicarum Oonfeifionum in Polon-* 
l&ii et Lathvania ad difertam petitionem gene. 

ralia ralis Diilidentrum Synodi elaboratus^ ec in lin- 
gua Germanica pnmum publicatus ; nunc in lin- 
guam latinam , translatus et editus per Gabrie* 
lem Fiilep de F. Or etc. qui etiam acta et conii^, 
clufa Synod. General. nuper et jam.olim in Po- 
lonia celebratarum adjccit. Pofonii Typis SU 
mon. Petri Wcber. 1791, in 8. pag- $47* 

CoELii Gregorii Pannonii Ord* $• Pauli; olim 
Mon-dflerii S. Stephani in monte Coelio do 
Urbe, Prioris .— Collectanea in facram Apo« 
calypfln D. Joannis Apoftoli et Evangeliftae dU. 
lecti a Domino Jefu Clirillo, ex omnibus Omnium 
quum veterum ^ tum etiam^ Neotericorun^ eas* 
tiilimis conimentariis opus caiididi/limuAi etc« 
nunc denuo recufum* Tyrnaviae Typis Acad« 
i6ga. in foL pag* 48I4 

Commentaria in Cantica CanticO|11ttt 

Salamonis. Opus poflhumum» Viennae Ty« 
pis Leop. Voigt. in Tol. pag* 306, 

CCRyEE. Alexii e S. P. Hungari *— Cottipetl* 
dium Elementorum Geometriae practicae c. Tab» 
aeneis. Budae Typis Veromcae Ndttenftein« 
1746. hl. 8« plflg* 15* Cum fel6ctis Pofltioni- 
bus ex univerfa fcholaflico • exprimentali Phi^ 
lofophia. pag« 8s« 

CoRvER Jo AN. N. L. B« Tortia - Hung« e S. P« 
— Politi^utf Chretienne aifee et abr^g^e me» 

tho- iia COL.- 

thodiqucment a rufage des jeunes Princes et 
de la No&iefTe etc, Viemie cHez Schultz, 1770. 

in 8. pag- 2^, 

CoLExi Jacobi. -— De (itu Stridonis Urbis na- 
talis D. Hieronynu Difceptatio. Venetiis 1784. 

* in 4, pag, 46, 

CoLLECTio Ordinationom tmperatoris Jofephi IL 
ct Repraefeiitationum diverfor» Kegni H. Cot- 
tuum. Pan L DiofjEeghini Typis Pauli Med- 
^gyesL 1790. in g. pag* 303. 

CoLOssus — Parvus — quem amore etc, Geor- 
gio Palkovits AA. LL. et Phiios. Profeflbri in 
Fofon. Seminario etc. dum Onomafticon fuum 
etc^ recoleret Phllos. in ann» IL Auditores etc. 
collocarunt» Pofonii. Typis Jban. N. Schauff. 
in 8. fol. 6. 

ColosvaKini Emerici De itsrtio matrimonio Si. 
gismundi Augufii Poloniae Regis ad Equites 
Oratio» Ctacoviae Lazarus Andreae excudebat» 
1553. in 8* niin. foL tS. 

CoLUJvc^A Trajana exhibens Hiftoriam utrtus» 
que Belli Dacici a. Trajano Caefare Augufto 
gefti , ab Andrea Moreilio adcurate delineata 
et in aere mcifa, nova defcriptione et obfer- 
vatioiUbgs inluftrata^ Cura 6t Studio Antonii 
Francifci Gori Amflelodami fumdbus Jacobi 
.Wetsteoii, «7521. ia fol* ps^. 56. Tab; aeneae XIV, 

C0MA« COM. lij 

CoMAROMi CsiPK^s CrbnGY -^ Igaz Hit az «e 
Olly CCXLI Magyar Predlkaciok^ mellyekbeci 
a' kerefztyeni igaz Hitnek 4s Valla«n&k mindea 
igBuA ugy b£ Sbglaltatnakji h^g7 mind a' Ta- 
nitok 's mind aVTanulok^ nji legyen liiendA 
yalI;bok A yaUando hicek el^gs^gta fc^pen la« 
Dulhattyak^ MeUytktt pr^dikiUott a^ Debrt» 
czeni GyUitkti^etbtni, Szebtnben Szentsi Ker- 
fefz Abrakam sUtaL i6d6. in 4. pag. 800» 

CoMAiE^i Gio« Bti -^ Iftortft di Ltopoldo I. Im^ 
peradore dt^RooianiCXXlL defcritta. Tomi x 
in Vitnaa tippreiTo gli Eredi di Viviani. i6s6 
— 88» ia S. T» L pag^ 370» T» IL pag, 937. 
*) i^ GMRspmlJMi «spvrir Ganftfi Priorato aft 
tmfio *^— yo. 

CoM£KU JoANKTi^ AHOi •— OrBif pidui in 
Hungaricum et Germanicum translatus tt hio 
ibivt tmtndatus, Posonyban Wtbtr Sin^on 
P^ttr bttuivtl» 17^. in 8. pag. iS^. 

CoMM£KTATio — • Biptrtita in Tabulam Hiero» 
glypfaicam tt Gentogniphicam Domua Auflria* 
cae tt Lotharingicae atri incifam una cum feit 
prifcae confanguinitatia rtnovationibus ^ ptr to» 
tidem inttr utriusque Lintat fponfos ^ fponrat^ 
qne fanciea Matrimonia ttc* PtrmiiTu Suptrio* 
nun» 1744« ^ 4« V^S^ 5'* ^^^ ^^^* aentis. 4» 

H Cqjk- 114 COM— CON. 

CoMFENDio iAoricp^ delk vita deir Augufliifima 
Imperatrice Regina Apofiolica etc. Maria Te- 
refia d'Auftria ^ e fafli del fuo Regno corre* 
dato con gli opportuni Documenti* Parte duo 
in Venezia. Preffo Fiaiicefco Sanfoni. 1788* 

in S^ ^^' P°g* ^* 379' ^^* ^?^* ^* ^ffig- M. 
Ther^ ,et Jds. 11. ' ^ 

CoMPONiMEKT-i in morte di M. Therefa d'Au- 

: flria, tradotti dall' Alemanno (da Aurelio de 

Georgi Bertola) Napoli nella Stainperia Realt. 

1781. ifl 4- P^g* 55- 

*^ Coritinentur. I) Ragionamento del Sign. Son» 

nenfels. pag. i — 25*. H) Ellogio fcritto dnt 

Sign.' Barone di Trenck. pag. 27 — 41. III) 

f^erxi dil Sign. Abate Denis, pag» 4J — jj, 

CoMPLExio — Bicvis — fidei et Chriflianae rcli- 

gionis Veritatum Chriflianae Juventuti oblata, 

quibus accedunt quaedain Monira Sanctorum. 

Tyrnaviae Typis R. Univ. Budenfis. 1783. 

in 8. psg. 63. 

CoNCiONEs ^Hungaricae) in Catechefini Palatina- 

tam fecundum Explicationes Catecheticas Zi- 

chariae UrfiRi, quibus rdjundi funt Autborum 

Theologorum Bucani , Wendelini , Wollebii, 

Amefii-^-' Felegyhizi opera Theologica etc. 

His addita: Catena falutis etc. Cum oratio- 

>pibus aliquot publicis per I. D* P. P* £• R. T. 

Cas- Casnil hybmtatU Furfch David» VjB^. In 8« 
plag. 33. 
CoNciusiONEs Scientiae practicae^ ^uas tam ia 
rebus profperis quam adverfis recta dictat ratio 
(e Fradcifci Petrarchae Dialogis de remediit 
utriusque fortunae^ potiilimum defumtae) ob- 
latae Iionori ^ A. R. Domini Adami Malik 
Eccleliae Nagy - Tapoltsanenfis Plebani etc* 
ducn fub ejusdem Aufpiciis univerfam Theolo* 
giam publice propugnaret Antonius Farkas^ 
Praefide Georgio Raicsani Tyrnaviae Typil 
Acad. I7ig. in g; pag. 314* , 

•CoNFEssio et expofitio fidei Chriftianae ab Ec- 
clefiae ChriAi Miniflris, qui funt in Helvetia^ 
Tiguri^ Bernae etc» et apud Confoederatos | 
i^uibus fe adjunxerunt Genevenfis *et Neocomen* 
fis Ecclefiae MiniAri uua cum Praeconibus £vaii« 
gelii in Scotia ^ Polonia | et Hungaria concor* 
diter recepta et edita 1 aa az : a* Keref2tyeni 
hitrdl vaI6 ValMs-t^te! etc^ Kolosviratt P^Idi 
Istvan siltal. 1755. in 8^ pdg-^9i- Lat. etHunga 
*) Adnexa t Formula Omfenfus Ecctgjiarum HcU 
vetkarum Reform. elrea doctrinam de Gratid 
$te. az az t o* Heltetziai Reform, Ekkl. For^^ 
mdja a' kegyelemrql vaI6 Tudomdny kSriit 
pag. ^j. 

H i Hel. ii6 CON. 

— .-— — Helvetica, — az az: A^Kerefztytfa 

' HitrSl valo VaUif.T^l etc. Deakb6l Ma- 
gyarra iorditva. DebretzeDben Hu£sti Risko 
Samuel altaU 1791. in 8* pag* ^oi. 

Dei CoNFiNi antichi e moderni del Regno d^Uog- 
heria da'quali refultano gPInteressi delfa Coro« 
na coUe Potenze confinanti. in Firenze, nella 
Stamperia Bondncciana 1789. in 4. pag. X. 
et 179, ' ' 

CoNFRATERNiTAS fub Titulo S. Stephaoi h Hung» 
~ Regis et Apoftoli ereda ae in CoUegiata S. 
Martini Pofonienfi Ecclefia etc. jnAituta. Vien* 
nae ei^ Typogr. Joan» Thomae Trattner. 1749. 
in fol. plag« I. 

CoNjECTURAE de origine) prima lede, ct lin- 
gua Hungarorum (audlore Ferdinando Tho* 
m9S M. D. et J. Comit. Szathmar. Phyfico) 
Peftini Typis Fn Jos. Patzko. i8oa, in 8* 

pag. 38. 

CoNsiLiuM politicum praecavendi et extinguendi 
lacendia in Urbibus^ Opptdis et Pagis Hunga» 
riae ( auctore Ferd. Jacobo Miller) Cailbviae 
Typis Franc. Landerer. 1800* in 4. foL VI. 
et pag. 70. 

CoNsiLiA bellica a fummis Pontificibus, Impera« 
toribus, caeterisijue Sac. Rom. Imperii Ele« 
dloribus, Principibus ac Statibus nonnullis etiam 

aliia CON. 117- 

aliis hominibut dodiflimist proximis duobus fae- 
eulis, pleraque ia fummis ChriiHani Orbis Con- 
ciliis atque Comitiis contra Turcam explicata. 
Iflebiae ex Officiua Grofiaua. 1663. in 4. VoIL 
IV. Voh I. pag. 369. IL 361. III. 200. Scan« 
derbegi Orationes foK i3. item Orationes alio- 
ram pag. 117. IV. pag. 392. et 157. 
*) Hoe opus idem tjl cum Heusneri Oratiombw 
Tureicis. 
CoNsotATORiA -^ ad Sacram Caefaream Regiam- 
que MajeAatem (Leopoldum I.) fupra loduofa 
ami/Bone praematurae nati, flatim denati Prin- 
cipis Infantis. s. 1. et a» in 4. fol. 4« 

CONSTANTINI (HaLAPi) A PaSS. DomINI E S. P. 

— ^ Epigrammatum moralium, Aenigmatum ac 

Tumulorum Libri VIL Tyrnaviae Typis S. J. 

1745W in 8. pag. 358. 
Constitutiones Religionis S. Pauli I. Eremitae 

a SS. D. N« Papa Urbano VIIL approbatno 

et confirmatae. Komae Typis Francifci Mo« 

netae. 1644. in 4« pag, 166^ 
— Eaedem. Reimpreffae Viennae apud 

Marthaeum Cofmerovium Anno 1646. in 4. 

P«g. i88- 
— — — Clericorum Regulatium patrperum Ma- 

tris* Det Scholarum Piarum; cum Compeadio 

Privilegiorum et Bullarum Sunimor* Pontif» 

s. L 118 CON, 

s. I. et a. (Colocae Typis SchoU PJar,) in 4» 
pag. 265. 

iPella CoNSTiTuziQNE geograpbica , e chile 
deU'Iftria , Friuli e Dalmatia nel tenipo di 
mezzo, e della promifcuita de loro nomi dis- 
fertazioni 4. in Venezia s^ a^ in 4. pag. 167« 

ConTareni Joan. Petri Veneti -=- Hifioriae 
de bello nuper V^netis a Selimo lU TQrcarum 
Imperatore illato Liber unus ex It^Ijco fermone 
in Latinum convdrfus a Joan^ Nic, Stupano. 
In boc narrantur res utrinqqe geOae) a belli 
principio , lifque 9d cejebrem illam felicem- 
que pugnaui navalem (Duce Jdanne Auftrio) 
Bafileae apud Petruni P^rn^m* 1573. jn 4. 

pag- 147- 
TJontinuazione del Giornale delI*Armata Ccfa» 

rea fotto il Comaudo d. S. A. R* il Duca di 

Lorena Granduca di Tofcana etc. Con una piii 

diOiuta Relazione del fatto di Carnia , la pre- 

6a di Meadia, e la liberazione di Orsoya, ' In 

Roma nella Stamperia del Kdinareh, 1733. in 4. 

Pag. 7- , 

CoNTROvERsiAE Ecclefiae orientis et occidentis 

Difputationi publicae propofitae in Acad. Zragrab» 

S. J» 1754, Refpondente Gregorio Aloyfio pop. 

jevacs SS, Theol,^ Apditore ey Pra^Iedionibus 

Aa- COP — COR. 119 

ypis Anto« 
tiii Reinen in 4« plag. 3a|. 

CopiA — Schreiben IJiro Excell. Herrn Grafea 
Scrin an die granzifchcn geheinien Regenten, 
aus Czakathurn den 30. Junii ^wegen Verluft 
V. Neuferinwar 1664.) s, 1. in 4. fol. a. 

*— — — der vernern sllcrunterfhanigftexi Rela- 
tion, fo an Ihro Kayf Mayeft. unferp allcr- 
gnddigften Herra ctc dero General Feldt-Mar- 
fchall Hcrr Raymond Graf Montecucoli ub«r 
das den i. Angufti 1664. unweit bey S. Gott-' 
hardt furgegangenen Haupt - TrefFen gehor- 
famb ift crftattetv neben zwcy Liftcn, dcren, 
fo von denen Kayferl. und ReichsvSlkcrn ge- 
blicben uud gequetfchet worden,- und hiebey 
kommenden Kupfer der dabey gewefenen Bat« 
taglia «^ zu Wien durch Matthaeum Cosmero- 
vium. in 4. fol 4. ' 

— — •-— Kayferl, Comnii/!ions>Decrets die von 
der keyferl. Armada verwichenen 29. und 30. 
Augufti bey Patochin in Servien erhaitene Herr- 
liche Victori (1689.) in foL s. U pl^g* i* 

CoRDARA JuLii c Soc. Jcfu. — - Collcgii gcrma. 
nici et hungarici Hiftoria Libris IV. : compre- 
henfj, Accedit, Catalogus virorum illuftrium, 
qui ex boc Coliegio prodierant. Roorae Ty- 

pis Joan. Qenerofi Salamoni. 1778.'!« 4« P* g- ^3^. 

CoR. tfto COR. 

r 

CQ&NEundrs KTkposkak Geogr&fiai kuUca, vagy 
oUya^ konyv^ a' mdly a' Kornelius Neposban 
talaitato miiideti Nemzeteknek^ fo]y6 vizek'' 
nek^ Tartomanyoknak ^ ^a Varosoknak rdvid 
k irisokat) a* m^t neveiknek allspottyok A 
tsak nem minden lielyekbeis ragafztatott eml^« 
kezetes T&rteneteknek ^s p^lda befzedeknek 
elo adasat magat>an foglaUya^forditottaM^hes 
Istv^n^ Pesten Landecer MiMly betttiveK igoi» 

in 8« p>g« a8o« 

t!oRN«Lu FtAMiNit Senatoris Veneti — Catha- 
rus Dalmatiae Civitas in Ecclefiaflico et Civico 
flatu hifloricis documentis illuilrata« Accedit 
Epiicoponun Methonenfium et Coronenfium 
feriea expurgatai Patavii apud Joannem Man- 
fre. 1759* W4,pag, 175, 

CoRNiPna OANiEiia •« Vindtciae Anonynii Be« 
lae Regis Notarii editae« auctae, a Joh. Chri- 
fltano EngeU Budae Typis et fumtibua Ty- 
pographiae R« Univerfitatis« 1801. c. mappa 

^ geogr« HeUiana V^teris Hung« et Indice. in 4. 
pag, 37t. 

CoRONA Regni Ungariae admirabih's. AuguAia- 
fimo Romanoram Imperatori, Hifpaniae, Un* 
gariae Regi Carolo VI« cum eadem Corona 
Ungarica fummo Statuum et Populi gaudio in» 
auguraretnr» in Gratulationis ac debitae fervitu* 

tis COR — CER. ia^ 

Hj figoifioationem -exlubita a Tymavienfi So- 
cietati* Jefu Academico Collegio. Tyrnavia» 
Typi» Academicis, per Joann. Henr. Geich. 
1713. in folio. plsg. 14. 

CoRONATio — Regis Hungariae A<2u Oratorio 
in Schola Schvartzbitrgica Arnftadienfi d. VI, 
Febr. 1688. habendo repraefentanda dirigent» 
Joh. Frid. Trcibero. Arnftadiae Typi» Alau- 
rianis. in 4. fol. 3, 

toKomnx RoDotPHi S, R. l Comitis — In fo- 
nere M. Therefiae Aagnftae Imperatrici» Re- 
ginae Infcriptionea Contextae, Viennae Typi* 
J. T. de Trattner. 1781. in 4. fol, s. 

• Marien Therefient Grabfchrift mm dcm 

lat. ubtrfetzt. W»en. 1780, in^, fol.4, 

CouRiER — der Gefchviode — von der Haspt-, 
VeftungOfen in Nieder . Ungarn , oder aut. 
iuhrlicher Bericht, xm fich zeit wahrendec 
diefer letzteo Relagenwg bemeldeter Veftung 
»on Anfang bis zu gldcklicher Eroberong der- 
felben, Wohl inn al< auflcrhalb der Stadt 
von Tage zu Tage inerkWdiges zugetra- 
gcn; velchen vorhergefetiet ▼orden ift ein« 
fieichrwbung von diefer Stadt etc, Leipzig bey 
Andreas Ball. 1636, in 4. fol, w. 

Creotz-Wks ~ Dreyflcher, heiliger, und 
Troftreicher 1-. dnrch miindlichea Gebett, guto 

Gi. 124 C;SA — CSE. 

t 

•— -^— DifH inaug. lAtd. de febre Haagflrica. 
Bafileae, Typis EmanueJis Thumeyfeii. M.DCC. 
LIX* in 4« pag. 26. 

CsAPODz LuDOv. £ S. J. *— De Gratia Chrifti 
Libri IV« Pra^niiifae DiiTertationes hiAoricae de 
Pelagio , Semipelagianis , Luthero « Calvino^ 
Michaele Rajo, Corneiio Janfenio, Pafchafio 
Quenello, Tyrnaviae, 1769. in g. pag. CXXXIL 
et 448, 

CsATo Alexii ex Ord, S» Franc. Tranfylr. ~ 

, Deus difcernens feu difiertationes fcholafiico-dog- 

maticae de Gratia omninni, et PraedeflinatioQe 

San^orum, GlaudiopoU Typis Acad. S.J. 1739. 

in fol pag, 355« 

CsAua4Kazx;Y Joan. B« ^ Extradus fynopticns 
punif^roni et paragrapborum B. U^barii fub 
gloriofifiimo regimine Auguflae Imperatricis et 
Reginae ApoAolicae M^ Therefiae ad L Re- 
gnnm Hungariae introdudli pro ufu Dominoruot 
Terrefirium, eorundem<)ue oificialium ex pri« 
^ato MS& (adjedlis complurium objedorum 
urbarialtum Explanationibus ex B. — Inftru* 
dione Urbariali defumtis) in lucem pnblicam 
ordine Alphabetieo editus« Pofonti Typis S. P« 

^ Weber. igoa. in 8« pag. VIIL et ia6. 

Cs£R£i Alexii de Nagy Ajta — Praxis Procu- 
^ ratoria ex Deereto Tripartito , approbatis com« 

pila* CSE — CSI. I85 

pilatisque Tranfyivaniae conflitutionibus : Uftt 
item et Pralci Patriae, sliisque Juris Confulto*. 
rum Obfervationibus excerpta ct concinnfita. 
Cisudiopoli Typis Acad. S. J. c. a, lo' la. 
pag. 164. . 

CsEREi Farkas Ts. K. Udv. Tanits hivc — A^ 
Magyar cs Szekcly afzfzonyok Torv^nnyc, 
meliyct a* kit ncvezcttt, de cgy v^ru VI. Ncm* 
zetnck Torvenycib61 , torv^nycs £tokisih6l 
etc. egybe Szedeth -~ Kolosvtfratt Hochmci» 
fler Marton betuivcL i8oo. in 8' p^g. 392. 

CsERGics SiMON fclso Lcndvat Pl^binos •~' Nagy 
Meltosagii Felso* Szopori Szily Janos 6 £x* 
cellcntziajanak halaij(t kescrgS versek» Szomba» 
thelyen Siefs Antal bettiivel. 1799. in 4. £01/4. 

CsERN&NszKY SAMUELta Rajcczio » Trcnchi* 
nicnfis Hungari •*— Difn inaug. med» de Me« 
dicinae apud Hacbrcos et Acgyptios Conditio* 
ne , Pracfide Michaelc Alberti 174^. Halae M» 
Typis. Joh. Chrift. Hcndelii in 4* pag» dd. 

^ Eidem Summos in arte falutari hono* 

rcs 1743. in Alma Hallennum Academia bonis 
aufpiciis coliatos gratulantur Cives Hungari. 
Wittebergae in fol. plag. i. 

Csizi IsTvaN fo Strazfa Mcftcr — XXX. Rcggell 
gondolatok, melJyekct Sziiz haviban i^^gbaa 
Csizi Istvan £6 Strazfa mcsternek agg musajg 

annyi I ,a6 CS6 — CUL. 

^ ttinyi reggeleken hangits^lt. Debreczenben ^nU 

gethy Mihuly iltah igoi. in g. pag* 5^. 
CsoDY Fat. S^ombathelyi Pr^oft «-^ Cultus tiU 
taris az az oltari fzolgalat ^s a' f51 fzenteltC 
, Papoknak a* b^ fddett Szentek Szente helyda 
valo mindennapi aiunk^lkoda'sok 9^ mellyeknek 
egy refzetsk^jet T. Nagy Mihdly Gyori Semi- 
nariumbeli ujj Mises Pappnak elso ^ldozat 
t^tele alkalmatoss^gival etc* elo nyeivel ma-» 
gyar^zta Husv^t utan ma'sodik^ Vasarnap 1771. 
efzt. Sopronban Siefs Josef Jinos altal jn 4. pag. 27. 
«ii.- .« •— Papi (5rom 9 mellyet Fd Tifztelendo 
V^jda Samuel Sz. B.enedek &erzetebeli Tyha- 
nyi Apattir' Papsagilnak Otvenedik efztendeje 
Innepl^sekor hirdetett Ki& Afzfzony havanak 
99« napj^n 1792« Szombalhelyen Siels Antaljo-' 
sef bettiivel in 4. pag. ao*> 
CsoKONAi M* — ^ A' Sz^pseg ereje a^ Bajnoki 
Sziven (Borbe'ly Gabor Kapitany Ur es Vay 
Zsanette kis afzfzony menyegzdjek alkalmatos* 
sagaval ) Debreczenben Szigerhy Mihaly altal 
igoo. in 16. pag« 34. 
CuLTUjs felecti/fimus SSS. Trinitatis, feu Dei 
Patris, Dei Filii^ Dei Spiritus Sancti etc« la 
~ Xenium qbtulit neo - erecta Budenfis Congre« 
^ gatio SSS, Trinitatis* Tyrnaviae. 1737. in ia« 
. pag. 86i# 

C uNt« CUN — CUR. xiy 

CiTNicHii Raymukoi e S. J. — Anfhologica 
five Epigrammata Aothologiae Graecorum fe- 
lecta Latinis veriibus reddita et animadverfio* 
nibus illuftrata. Venetiis Excudebant haeredes 
Ballconii. 17S4. in g. pag. 3oo. 

CupREssus perenois, qua tumulum etc. ^ Pauli 
Prufiofzky I. Comitatus Sopronienfis Vice Ju* 
dicjs .Nobilium' adumbravit, nomine Ejus obi- 
tum lugeotis GymnDfii A. C« addictorum So- 
pronieiifis , Antonius Sztrokai die dada Maii ' 
anni igoo. Sopronii Typis Jos. Ant. Siess. in 4« 
fol. a. 

CuRA — Divinae Providentiae fingularis in eri* 
genda Confervanda, augendaque Auguflifiima 
Domo^ Habsburgo Auftriaca Augiiftifnmo Ro- 
manorum Imperatori Carolo VI. etc. Huoga* 
riae etc. Regi in ter Fortunatum Imperii, Au« 
fpicium et fejicitatem etiam in Pofteris peren* 
naturam ab Univerfitate Viennenfi etc. oblata 
Anoo MDCCXII» Vtennae Typis Ignatii Do« 
mtnici Voigt in fol* max. Cum IconibuA, 
plag. 34. 

CuiiR|cu;.u>f vjtae viri Scholaftici, quod etc, 
Michael Pefchko Neofolienfis in Schola Po- 
fon« Aug. Conf. Prorector etc. annos lept^m 
fupra triginta etc. in Palaeftra literaria fecit, 
dom anno 1757. die da, Oetobris per mortem 

pla- laS CUR — CYN. 

placidam ad aeeernam perrigiflfet requiem, in 
perpetuam viti etc. memoriam lugubri expo- 
nunt animo Difcentes in eadem Palaeflra ordi- 
nis primi, Polonii. l^ypis Joan. Mich. Lande- 
rer. infol. plag. i. ' 

CuRSUs fecundi Cel(i/nmi et Reverendiflimi Priti- 
cipis etc. Georgii Sz^cheny, etc. Strigonieniis 
Archi - Epifcopi etc. hactenus fpectati , nudc 
inter feAivos apphufus et gratulationes cum fui 
Titularis Divi Georgii ageret folennitatem per 
CoUegium Palfianum Prividienfe Scholarum 
Fiarum /lilo panegyrico ceiebfati ae praefen- 
tati Anno a qVo DeVs eXVLtaVIt Vt glgas lu 
CVrrenDas Vlas sVas CVIVs ab eXCcLsIs 
CoeLIs feLIX egres^Io. E^xcuQ So}nae* in fuL 
plag. 4. ' 

CuspiNiANi JoAN.-*— DeTurconim Origine, Re- 
ligioAe ac immaniilima eorum in Chrtftianos 
Tyrannide. Deque viis, per ^uas Chriftiani Prin* 
cipes Turcos profligare et iuvsidere facile pos*. 
fent, auctore Feiice Petantio Antverpiae apud 
Joan. Steelsium. 1541. in 8^ foI« 93* 

Cynosura Jurisperitornm , in qua Loca Decreta* 
lia et Articuli noviflimarum conftitutionum L 
Regni Hungariae uTque ad adnum iQgi* Diae« 

. tae Sopronienfis inclufive' fub titulis ordine al- 

;pha- CYR — CZE. 1^9 

phabetico digeflis breviter repraerentantur } edi* 
tio muirum auctior et cofrectior. Leutf>;hoviae 
1700. in K. pag. 440. < 

Cyros oyugodalma : avagy ^ Cyrusnak tbrt^netei\ 
is eiete az 6 16. efztendos koratol fogva ^ 
elet^uek ^odik efztendej .'ig. Frantzia nyelvbo^ 
fordittatotr» 4s kepckkel ekesitve ki botsattatott. 
Kolosvaratt in 8; 1778» 

CzEGiityi IsTVaN CaflaiRef. Pred* — Szerei* 
mes edes haxim K^rt vallot Magyar Orfzagh , 
ha e^ kt5vetke2end6 Regulakat nem tsak olva« 
fod; hanem azokhoz rendeled az ekk^digh 
fzabados ^letedet ; mi mi^gh egyfzer a^ te meg 
busult Istenednek faive Bekessdgre hajol ; s* 
meg igiri a^ ktilso csendesseget is neiced» ^ A* 
C. K. H. G. L T. C. I. A. (A* Cassai Kere. 
fzteny Helvetica Gyilles Lelki Tanitoji Cze* 
gledi lilvaEX altal ) Cissan nyomtattatot Seve» 
rinus Marcus altal 1659. in g. pag. 597. 

•— — — Az Ur Frigy fzekr^nye elott Djfgon le 
diil^se az az Gorup Ferentz Gyori Nagy Pr^» 
post Miseriil irt kbnyvetskej^nek oUy meg 
semmisetese; ligy hogy: tneg a* tabb mostani 
Romai Catholicusok is gondolkod(5ra vehetik 
e* kbnyvben koltbtt Misejeket 's fzrfnva tapo» 
gathattyilk annak megvagdaltt sebeit ^ mellyet 
is etc. Erd^lyi fejedelem Apafy Mihilnyak etc» 

I dedU ^30 CZE— CZI. 

dedicsl. C. P. A. J. Colosvirat Veresegyhazi 
Szentyek Mihaly altal 1670. in 4. praeter Ded* 
Praefat fol. 20. Pars I. pag. 70. II. pi^» 212. 

-i^ «— ^ — A' Jesus Kristus hii tanubizooysaganak ^ 
nagy hiru 's nevtji Tregl^di Istvannak etc ^let- 
beli Joh. Szeoved^serol , £restaltat4s&r6l « Po« 
sonyba tzitaltat^siirol « 's utjaban a' Nagy Szom- 
bati buza vet^sek kozbtt lett boldog ki muMsa- 
roU es Posonyban iett tifztess%es temetc&eral 
iratott sirahnas Versek. Mellyekhez mostan td- 
teteu az Isten Anyafzentegyhdz^nak nyomoru- 
sigos sors&n , is keserves ailapottyan valo Si- 
ralom. s. L 1726. in 8* ^oh 7.« "> 

CziniCe Feriintz -— A' Magyar nyelv ditserete 

egy odaban. 1789. az Apostolok 6s Deakok el 

. ofzlasakon Pt^tsett Enge]: JunosnsU.in 4. fol. 4. 

— - — • — A*Szombathelyi prantzia Oskola lialga- 
toji. 1791. s» h in 8. foL 2. 

— — -— Kbfzono Versek Grof Halkrn^ Afzfzo- 
nyhoz midon T. Rerghofer Ur Jubileomi be- 
fzedjet ki nyomtattatn^. Sopronban. 1795. ^^ 4* 
foU I. 

-*-- Ode ad Suam Majeftatem , qua Pecuni* 

am pro fubfidio belli gratuito coUectam no- 
mine Gymnaili Soproaieofia obtulit 1796. in 

' $. folia a.; 

Halot. CZ0 — t)A. ijt 

^ ^ ^ Haiotti Vcrsek B. Mefznil J<5$ef tfr td- 
metesenek tifzteletere 1798* Sopronban, id 4« 

fol. Q. 

5t T^bori M^rs Lantos versekben a* Ma« 

gyar Nemes Insurrectidra igoo. Budan Nyom- 
tatodott a^ Kir^lyi Universita^ betuivel in 4* 
pag. 13. 

— — — Eofz5nd Musa 6 Nagysagdhoz Szerda* 
helyi Gyorgy AloysiuS Urhoz, Karatsonyi Ma- 
tha - tal gyan^nt 1861« Pesten Lander^r Mih^ly 
betuivel in g. pag« g. 

CzuppON Georgii SS. Theol. D. — Viiidiciac 
vulgatae Latinae editionis Bibliorum, qua Ec- 
elefta Rom^no - Catholica utitur contra afTertam 
hebraei et gfaeci textus bodierni abfolutapi ati« 
thentiatn Sectiones. Sabariae Typis j. A. Sie& 
1798. in 8< pag« XVL et 1238. Oa dcn Xn. Octobei' der FelctmarfcfialUieute^ 
nant von Klcbeck als Kourier von der Ein- 
nahme Belgrads cinritt von C. v. G. Wieii bcy 
Ign» Albcrti* 1789. iti 4. fol. 9« 

I 9 Da« 137 DAC — DAN. 

Dacia — Septicollis in octavo colle beata Genti 
Haller de Hallerko devoto a' ParnafTo Clau- 
diopolitano praefixa 1755. Claudiopoli Typii 

Acad. in 8« pag* 40« 
Dalham Floriani e S. P. — De Ratione re 
cte cogitandi, loc]uendi et intelligendi Libri III 
praecipua Logicae, Ciiticae , HeroQenevticae 
que Capita illuflrantes. Hos emendatiores e 
auctiores reddidit Alexius Horjfnyi e. S. P. To 
nii II. Venetiis Typis Hieronymi Dorigon 
1770. in 8- pag* L 398* IL 292. 

Dall — Pafiitori — mellyel gyemdnt fzigetje 
ben mulato Irisnek neve napjara tifztelkedik a 
mefzfze btrtzeken nyogdetselo Dimon» Pen 
fzilvaniaban 1796. in 8* foL 2. 

Damia/ni Guil. Frid. -~ Synopfis vitae ^ mii 

' |ionis, miraculorum et Evangeliorum Manixi 

Lutheri et\ Joannis Calvini , quinque connaii 

capitibus , pnmum in lucem edita Pofonii Li 

teris J, M. Landercr 1754. in 8* pag- 8o- 

_ _ — Eadem fecundo edita. Budae Literis I 
Fr. Landerer 1755. in 8. pag. i86* 

Dank f ir Jofephs Abfchiea , voh einem a 
ten Soldaren gewidmet dem Militair- un 
auch dcm Civil-Stande^ $. I. (Frag. 1790.) i 

' 4- pag. 8. ^ 

Dank« DAN — DAR. 133 

Dankgebeth fiir Aie Genefung Ihrer Mrfjeflat 
M. Therefiae 1767 — in der Schwedifchen 
Capelle zu Wien abgehalten. Wien in 4. prg, g. 

■^ bey deni Einzuge dcr Allerhochften 

kaiferlich kon!gh'chen Majeflaten in Prefsburg 
zum ungerifchen Landtage; feyerlich gehalten 
von der Jadeogemeinde in Prefsburg im Namen 
der fammtlichen Juden im Kdnigreich Ungern. 
Prefsburg mit Belnayfchen Schriften. 1802. in 8« 
pag. 13, 

Dannhauer Joii. Conr. Prof. Argentorat. — 
Englifcher Chriflenfchutz wider die Erbfeind- 
lichen Tiirken • Trutz , der werthen Chriften- 
lieit zu Troft und Nutz aus dem andern Buch 
der K5nige im 6* Cap. affentlich zu Strafsburg 
im Miinfter f iirgetragen , und auf Begehren 
ia Truck ausgefertigt. Strafsburg. 1664. in 4. 
pag. 432. 

Danzer Jakab Salzb. Prof. — Jesusnak az Em- 
beri Nemzetet tokelletes fzentsegre es boldog- 
Sigra vezeto Tudomanny.Inak' cs pelda — adjf- 
sinak fzivre hato rbvid Rsjzolattya magyarra 
forditotta Horva'th Janos , Szfilles Gyorki Ple- 
binos. WefzprJmbcn Szamoier Mihaly betui- 

vcl. igoo. ia 8. P«g« 151- 
Darabos Sigmond A. O. S, — Istenes hadi 
Belzedi"^s Tanit^si , mellyeket a' kozelebb cl 

multt t|4 DAR — DAV, 

fnultt Torok h Frantzia hiboriikban oioodotf 
. vagy moQdaai {ziad^kozott^ L Szakafz. Bu- 
din a' JHixHyi Vmy* betfiiveU igo9. in 8« 
pag. 399. 
pARSTBLLyNQ akteniDfirsige des aus ReltgioDS* 
eifer von dem r^mifch katholifclien flrlauer Bt- 
fchofF Grafen Carl Efzterhazy von Galantha 
bewirkten Umflur^es des zu Erlau vortpals blii* 
henden Adam Nicolaifchen Handlnngsha\ifes 
griechifcher Religion, famt einer rechtlicben 
3eleuchtung der verfchiedenen Erkenntnifse, 
velcbe auf die wider gedachten Sifchojf an- 
geflellte EntfchHdigungsklflge ergangen find, 
mit beygefugten Akten(li)cken, G&ttiqgeo 

1794. in 4. pag, 199* 

Parvas Ferentz -— Fels, Kir. Hertajeg Leo. 
pold Sindor Hazai^k N4dor Isp^nya hal^Ut ke- 
seig6' Versek. Budan az Uiiivers, betuiveL 

1795. in 4. fol, 4. 

Pas erfreute Volk ^ ein DenkHed an Baron 
Loiidon bey Gelegenheit der Eroberung ^el- 
grads. Wien 1789, in 8« fol, 4. 

Pav|d CASPARf de Turotz Sz. PeW Lukacsoven- 
iis parochi — Rec' ke Cti a Chwale welk^ho 
Patri - Archij Swateho Otca JozefFa Kalazankcya 
Wejebneho Rada Scholarum P. P. Clericorum 
Regularium fuqdatora; aneb Wybofneho Sta- 

novy- DE — DEB. 135 

novytela Predloz^en^, kdyz' v Slavn^m Me- 
ile Nitransk^m, etc. kteru v pritomnofti Lidu 
mnohdho , v iTkruflenofti , a Lafce proti Di- 
votworcy obzwlafTtnjmu, 2hromaz'den^ho 34. 
dne meiyce Srpna. Roku Pane 1769. ((iv% Ora* 
tiopimegyrica de Laudibus S. ^ofephi Catafan- 
ttii) powedeL W Trnawe 1771. in 4. plag. 4. 
De iubito in Osmanidas fubiidio, s. 1. 1664. in 4. 

pag. 35- 
~^.^ ViEIectrica. Carmen Didactkum. 1746. 

Tyrnaviae Typis Acad, S. )• in 8- pag. 53. 

~ — -— eo quod Jure Naturae illicitum eft^ an 
etiam fit invalidum , diflTertatio cum annexis 
coroilariis, quam Georgius Comes B^nfy de 
Lofontz.publice defendendam fufcepit, Praeiide 
Jof. Aut.. de Martini. Vindobonae Typis Joan. 
Thomae de Trattner. 1766» in 4. pag. 33. 

DEiKi JosEPHi Tranfylvano Hungari — Para- 
phrails in Principia Philofophiae Renati Des- 
cartes, Pars octava fub Praeftdio Ruardi An- 
dttia Franequerae, apud Franc. Haimam. 1710. 
in 4. pag. 44. 

Debreczeni Kalotsa JaNOs Nagy Bajoni Pr^- 
dik. «>— Iscen ajandekaval valo keresked^s, 
avagy Enekek Enekenek magyarazattya az 
Urtiil adatott ajand^knak nicrteke Izerint, melly 
nagyob reTssent az Isteni tudomanyban meilyea 

for- 13<S DEC, 

« 

forgott kegyes Ferfiunak Oeodatos Janosnak a* 
Szent konyvre olafz nyelven tutt ^ptelmes jedze*. 
$^b6'l v^tettetett, e$ azon nyelvbol kozonseges ha«. 
fzion^rt naagyarr^ fordtttatott , a' fzokra fzabat- 
tatott, fok helyeken penig a' versekre it)tt Prz- 
xifsal meg bavittetett« Debreczenben Ksfsai 
Pal iltal. ,i69^,. in 8, pag» 477, 
Decades (VL — IV,) Virorum illuftrium Para- 
c|uariae Societatis Jefu, ex Innrumencis lieeraiiis 
ejusdem Provinciae fa P, Ladislaa Orofz coU 
UctisJ ac in ordinem redactae a qiuodam Socie- 
tatis Jefu Sacerdote {Nicolao Schtnittk HungaroJ 

Pars IL Tyrnaviae 1759. ^^ ^^'* P^S^ -^77* 
D£;qi.aratio Statuum CachoUcorum^ <]ui ad Con- 
ventum Catholicum die jo, . Nov. 1790« apud 
Archiepifcopum Colocenfem celebratum non 
iniiuxerunt, s, X in 8« pag. 42« 
Djscreta, ConAitutiones et Articuli Regum I. Re« 
gni Ungariae ab Anno Domini MXXXV. ad 
annum poft Sefqui milleflmum octogefimum 
tertium publicis Comitiis edita« Cum Rerum 
ludico copiofo, Tyrnaviae Anno Doniini 
M,DCXXXXniL recens impreffa (Edente Za- 
charia Mofsdtzy Epifcopo Nitrienii) in fol. 
praeter Dedic. ct Indices pag, 753, eronee 793. 
Decus Europae, feu Domus Urdiia, origioe, 
GeAis et cognatione Principum illuftris, defcri- 

pta DEM — DEN. 137 

pta occafibne annuae recordationis electi in Pon- 
tificem Maximum 29. Maii 1724. Benedicti XIIL 
ante Vincentii Mariae S. R. E. Cardinalis, Ur- 
iiai Ducis de Gravina dictr (ab tlluAr. Huma- 
* nitate Tyrnav. dedicata 1725.) Tyrnaviiae Ty- 
pis.Acad. per Frid. Gall, in 8- p^g* 64« cum 
Icone. 

DEMeNYi Ladislai e S, P. — Sacrae ^'et piae 
meditationes in omnes anni Doniinicas, et Fe- 
fla Hungariae celebriora potifnmum de SS, FP. 
lectae et ex Evangeliorum Seiie diftributae. 
Pofonii Literiis Joan. Micb, ' Landerer. 1754^ 
in g. pag. 443. 

Demeter JaNOs — A^Nemcs Szathmar Varme- 
gyc Korona — 6*rz6 Sereg^nck Pcstre ^rke- 
zese, melly esett az orfzag Gytilese kezdete^ 
kor. Pesten 1790. in 8- ^oU 4^ 

Demian Andr. — Die Namen^feier des Herrn Joh. ' 
Georg. Stretsko Rector und crften Prof. am Ev. 
Gyoin. zu Prefsburg befungen J. 34. April 1787. 
Prefeburg mit Weberifchen Schriften. in 4. foL 4. 

Demian Georgii Onomafticus Adami Farkas Re- 
ctoris Gymnafii A. C. Soproui, celebratus 1784. 
Sopronii in fol. plag. i. 

Denis Mich. — Auf^ den Tod M^ Therefien 
den gten Chriftmonats, Wicn 1780* in 8. fol. 7* Der 138 DER — DES. 

JDiR am Ungarifchen firmamente fchimmernde 
Stern Jofeph v. Urm(^n}^i (von Andreas Scfaneidt) 
s. L 1790. in 4. fol. a. 

pER Denker am Grabe Jofefs d. II. Wien bey^ 
Chr. Fried. Wappler. 1790. in 8* pag. 14. 

DxtCRiPTio apparatus, quem in fanere Garoli VI. 
Imperatoris inflituendum curavit Regium Cano- 
Dico^m a Scala CoUegium. Accedit Lauda- 
tio iunebris habita ab Joanne Lecchio S. J. 
Mediolani Exctsdit Francifcas Agnelli 1741« 
in fol. pag. 59. cum Iconibus Cenotaphii 4.. 

DnsjooR Jos. Fred, bey den Barmh. Brixd. zu 
Prefsburg. — Lobrede auf den H. Jofeph. Ca- 
lafanz Stifter der frommen Schulen, gehalten 
w S. Georgen. 1798. Wien bey J. T. Trattner, 
in g. pag. a6. 

pEsiNG Anselmi Ord, S. Bened. "^ Auxiiia hi- 
florica, oder hiftorifcher BehulfF nnd bequemer 
Unterricht von denen darzu erforderlichen Wif- 
fenfchaften V. Theil etc* von hungarifchen Ge- 
fchichten, Verfaffung etc, von der Europaei- 
fchen Titrkey etc« mit Landch. Stadt am Hof 
1746. in 8. pag, 679. ^ 

DesCI Bernardi Ord. S. Benedicti 1 — A' kerefz- 
teny oktaris tudomannya es a- tellyes Sz. H^- 
jromsig egy Isten ism^rete, melly i^C^ben a' 
<jy6ri T. N. kaptalaa Templomaban ^16 nyel- 

vel DES— DIA, 139 

vel hirdetett. GySrben Sereibig Gergely ^noe 
.^ltal. 1765. in 4. fol. lo. - 

DcsstfFFY C. Ladislai Canon. Tullenfis. — - Ja« 
ila folennia, quae SerenifSmo Regio haeredt- 
tario Hungariae et Bohemiae Principi Alex. Leo« 
poldo Archid. Auft.. R. Hung. Falatino pere* 
git Ladis. C. DefsofFy Tulienns in Lothar. Ca« 
non. in Latinam transtulit Leop. L. B. Scha£^ 
rath. Peftini Typis Mathiae Trattner. I796« 
in 8. pag. 42, 

— --^ — Supremus Honor Jofepho e Comitibui 
Battyan «tc, S. R. Eccl. Cardinali S. R, L Prin- 
cipi , Ecclefiae Metropolitanac Strigonienii* 
Archiepifcopo etc. 1799» ^xhibitus s. 1. (Viennae.) 
in 4« cum Icone* plag. ij. 

Detsy SaMUELIS Hung. -— lar^og <bt)\o<fQp$c 

'I<foBiQg j hoc eA : Medicus Philofophus Deo 
aequalis* EflTatum Hippocraticum commenta« 
tione Academica ithiftratyin 1777. Trajecti ad 
Viadr. e Typographco Winteriano. in^. pag^ 57, 
Dcvira G^orqu Parochi Tdkdlienfisi Dioecefis 
Alba - Regal — Elegia ad Inclitam Nationem 

Hungaricam. s« I. et a« 0?9^0 ^^^ 4* ^^^* ^* 
DiADEMA Triumphale five Hungaria feptenis Re» 
gni faecnh's gloriofa. (carmiaibus deducta}|Cairo<^ 
viae Typis Acad. 1729. in 8» P^g« 47* D^A- 140 DIA. 

T)iALErTiCA , feu Infroductio in feveriores difci- 
plinas* Caffoviae Typis Acad, S. J. 1744, in 12. 

-piANOvsKi J^NOS kis kuo — - Dorosmai Pleba- 

* nos — a' Fiak nevel^serol — ezt hsfznosnak 

**• lenni meg niutatta. Pesten Ladderer Mihaly 

' betttivel. 1794. in 8- pag- 37- 

-DiARiuM •— und kurze wahrhafte Erzahlung, 
iM^ie die Belagerung der Veftung Canifcha den 
17. ( 37. ) Aprilis vorgenommen , continuiret, 
und ^as aus erheblichen Urfachen diefelhe 

' dcn aiten May (i. Junii) diefes laufFendea 
1664. Jahrs endlich^Qirieder aufgehoben xrorden ; 
Auch was fich fonft denkwlirdigcs dabey zuge- 
tragen und begeben ; fammt dem rechten Ab- 

'• rifs diefer Beragerung. Sodann wie nacb be» 
fchehencn Abzug der Tiirk die Veftung Neu- 
Serinvir attaquiret und endh'ch erobert ; fammt 
einem hiftorifchen und geographifchen Vorbc- 
richt von denen beeden beriihaiten Oertern Ca- 
nifcha und Serinwar, Gedruckt im J. 1664. 
in 4. pag. 87. mit Kupfern. 

,— . — — Hodnowerne a neb Wypfanj toho, co fe 
w Czas Turcckeho Dobywanj Cyfarske Hlawnj 
Rczidcncy Mesta Wydne zbehlb' od gednoho 
Cyfarfkeho Officyra ktcry od zac*atku az' do 
koace tchox' jbobywanj w temz" Mefte pri- 

. tb. DIA ~ DIO. 141 

tomen byl ; WiTe prersrdi^^e poznamennao^ 
a pofpulu uwedeno (feu Diarium obfidumii 
Vimnenp anni ifS^.J WyfifTteno w Praze u 
Jjoa Arnolta. i683* ^n 4. fol. ig. 

DiAz D£ Sarralde Vincente del Confejo de 
S. M. C. C. — Epopeja Panegirica de los ce« 
lebres Triomphos, victoriofos ^uzefos, que 
Cooimando las invictas Armas de la M. C* C, 
del Senor. D. Carlos de AuAria fexto Etqpera- 
dor de Romanos etc. obtuvo de la HueAei 
Sarrazenas, en las dos proximas , pretecitas 
Campannas de los Annos de 1716« 1717. la 
acertada Conduta de S. A. el Sereniillmo Sen« 
nor. Principe Eugenio de Saboya Thenienlp 
General de S. M. CC. etc. En Napoles eii ia 
Imprenta de FelixMofca el anno de 1718« ing. 

DiEST Henrici Theol. Prof. Hardervici -— Pr|- 
xeos Sacrae Specimen, quo continentur fele« 
ctae ajiquot Conciones poenitentiales , fune* 
bres, praeparatoriae ad Sacram Coenam et 
aliae Mifcellaneae etc« habirae olim ib Eccle- 
fia Reform. £mericenfi.^VaradiniImpenfisAbra- 
hami Kertefz Szencienlis. 1659. in 4. pag. 558. 

Di6sz£GHi Stephani Debrecino - Hungari — 

DiiF. med. inaug. de Caufo. Trajecti ad Rh. 

apud Guilielmum vaa de Waten 1727. in 4. 

foL 8- 

pio. ^ • 14» DlO — DlS. 

DtOTALLEVi SaNDOR OUfz Jcsuita ^ Az igaz Pc* 
nitentzia • tarto Bun(5snek eleven Peldaja^ tiiel- 
. lyet .a* Penitentzia tarto D^vid Kidlynak pel- 
daja & otvenedik zsoltara fzerint minden meg 
ttfro biiodsnek hafznaVa el^ adott. Magyarra 
forditi Molhar Janos. N. Szombatban ^t Aca- 
demia betuivel. 1763. in 4. pag. 294. 
PiPLOMA Andreae IL Hyerofolimitani , hodori- 
bus etc. Comitis Dionyfii Bintfy etc. dum Su^^ 
premus Provinciae Coiofienfis Comes inaugtira- 
retur , oblatum a Joanne FridvsQfzky e S. J* 
Claudiopoli Typis CoU. Acad. S. J. 1770. in foL 
plag. a. 
DtUECTOKiUM Capifuli LocaUs (PP. SchQlarum 
Piarum) Peftini^ Litteris Eitzenbergerianis. 1771, 
in 4. folior. I9. 
DiscuRSEN Etliche zu ferneren Nachdenken mO- 
virte politilche^ und hiftorifche, was von der 
Tyrannifchen Turkens jetzigen ^inbnich tind 
veiteren Progreifen in kUnftigen Jahren murl^ 
mafslich zu halten fey? nebifl Darflellnng feh* 
ner Staatsration zu kriegen und ^ie demfelben 
fUgUchft zu widerftchen fey? Wittenberg bey 
Mathaeu^s HenckeU 1663. in 4. pag. 48. 
»-« — _ Probe dercr etc. Difcurfen, Wie nemb- 
lich der Author folcher Difcurfen v. des Tiir- 
kens etc. Einbruch fo viel^ als ein Bllndef von 

der DIS. I4g 

der Farbe geurtheilet und gehalten ; auch def- 
felben Staatsration zu kriegen etc. fchlecht dar- 
geftellt habe» s* 1. 1664. in 4. fol. 20« 

^— Vcrrheidigung der Difcurfen ; ^Kc. durch . 

einen Wahrheitliebenden aufgefetzt, Frankiurt 
atn M. 1604« in 4. pag. 54. 

DiscuRsus Politici de variis Reipublicac guber« 
nandae formis ab Alexandro Mariafsy de M^r« 
kusfalva Hung. ex Comitatu Scepuiienfi ctc« 
occafioue Difputationis Elhicae Praefide Fran« 
cifco Csepelle^ny e S. J. infcripti* Tyrnaviac 
Typis I7<>9. in la. pag. 49. 

— De fucccffione foeminca in Regna, Ero- 

vincias Auftriacas Occafione Sanctionis pragma- 
ticae publicatus, adjecta ipfa Sanctionc ct Pri- 
vjlegio Friderici I. Anno 1733. s, I. in 4. pag« 6^^ * 

BissERTATio hift. Eccles. de Libris Reformatae 
Ecclefiac Symbolicis , quam Praefidc ^Sigis- 
mundo N. Borosnyai publicc defendent Jofe« 
phus S. Zilahi et Martinus B. Oaadi 1745. Enyc- 
dini. — Claudiopoli per Jofephum S. Pataki. 
1745- in 4. pag. 39. 

-^ -.-, --.. Philolologica de ve>a cruditionc 1701. 
Tyrnaviac Typis Acad. per Joan* Andr. H*- 
man. in la. pag. 143. 

— .~ ^ politica dc Fundamento Juris Natunie 
juxta Hypothefim Vajeatini A\bcrti eootra nos^ 144 DIS— DlZ. 

V 
, I 

rios, imprimis .Dn. Fuffendorf ^iTerto , quam 

. ^ Fraefide Georgio Lani , publice ventilandam 

proponit Chifiophorus Clemen&Gbrlicio -Lusa- 

tus AutQr et Refpondens. 1695. LipCae Literis 

Kriigerianis. in 4. plag. 3. 

DissERTATiONEs phyficac tres (auctore Franc, B. 

Keri e S. J.) L de Corpore generatim, dequc 

oppoiito eidem Vacuo Tyrn. Typis Acad. 1753. 

in 8» pag^ 146' H. de Motu Corporum. ibid. 

, eoa. pag. isa. IIL De caufis motuum in Cor- 

poribus, ibidem 1754. pag. 184. c* Tab aeueis a. 

DisTiCHON in Icona Viri celebrati/fimi Matthiae 

Belii, a tenebrofo homuncione evulgatum, 

' redditum Auctori cum foenore. s. L et a* in foL 

plag. y 

' ^DiTTEL JoH. Christoph. , — Eigentlichc Be^ 
fchreibung^ was fich Denkwurdiges bey der 
Dreymal*Dritter • blutigen Belager- Hiid end- 
lich durch die fiegreiche Kayferl. ui\d Hoher 
Aliiirter Kriegs • WaiFen gliickliche Eroberung 
der Koniglichen Hungarifchen Refidenz-Stadt 
Ofen, von Tag zu Tag zugetragen. Wien 
bey Joh. von Ghelen. in 4. ■1686. pag. 47. 

, Dizto^ARio Italiano.- Latino IUirico, acuiiipre- 
mettono alcune brevi Inflruzione Grammati- 
jCali necefTarie per apprendere la Lingua ^ e 
rOrtografia Illirica. Opera del Padre Ardelio 

deUa DOB. T45 

delld Bella della Compagnia di (rleAi ^ ricor^^ 

ret(a^ td accrefciuta. Tomi 2. Ragufa» 1785. 

ia 4. pag. I. LVL et 395. tL 4484 
t)0BNtRi ABRAitAMi A, Egidii • — Unnerblicher 

Nach- Ruhm Emerici Grafen Ef^terhaizy £r£* 

bifchofFea zu Gran» s. U et a. iii foU plag. u 
^ — — Bey dem Todc Kramisrs Burgermei<» 

Hers von Oedenburg. s. 1> et a» in foL plag» u 
^^^ Bey dem Tod Gottlieb Dobners. ». K 

et a. in foK plag. |% 
^ ^ -^ Schlufs und Dankrede an Schiitzen » Ver« 

^andte beyin Traubenfchiefsen in Oedenbarg 

s. l. in foL plag. d» 
•i- — »^ An Herrn Joh. Gottlieb Dobner emerU 

tirten KayferU Eriegs Cailier 2um Namenstagk 

t. L In fol. plag. |k 
boBNERt S» F. ^ DifTertatioiies Juridicae de Re* 

gni Hangattae Archivis et Diaetis^ ex quibua 

tnoderna eft centefima lertiak a. L et a» in 4% 

foL d. 

*) J^ Prtufatto iMtm ^erif prmiffi. 
&oa)to}9o&t SffpttANt e S» J. »«<» Phrafe^ Latia 

nae in Gratiam Ubgaricae Juventutii olim con^ 

cinnatae ^ nunc demum in lucem datae* Tyi^ 

naviae Typis Acad. per Frid» GalU i7a8« ui U^ 

pag« t^a. praeter Indices» 

|L DoctTi 146 DOC — DOG. ^ 

DocuMENTUM Pierati^ , qaod Jos. Georg. Strtti^ 
ko, diiin diein 6bi facrum incblmiiis celebra^ 
ret 1777. Ejus univerfi Auditores exhibaerunt» 
Pofonil in fol. plag. i, 

p6tL£K Georg Sonntags Pred« zu Oedenburg. ~ 

« Trauerrede auf den Tod des Hocht^urdigea 
Herrn Georg Primes etc» Abbtes und Pfarr- 
herrn d. K Freyfladt Oedenburg den 6« De« 
cemb. 1776. gehalten. Oedenburg bey Joh» 
Jo5. Siefs. in 4. pag. 33. 

D&ME KaROLY — Jajgato Alagya, mellyel meg 
vil^at M» etc. Szabo Andr&s Urnak^ midon 
6 fz^Ies ^rdemti munkai utan Puspoki n^vre 
magafztaltatvin., meg feiintta' Pofonyi Pap ne- 
vel5 ha2aak igaxgati^atol ^ fajlalta Kis Pap 
tarsaival egylitt. 1788. in 8* foI« 4* 

•— -^-^ KSnyvezo Musa, melly etc* T. Oster- 
mayer Ferentz urtol a* Posonyi^Jevend^k Pap* 
cignak egyik kegyes^ Igazgatdjatol , midSn be- 
tegseges ^llapotja miatt TifzterSI le monda* 
na, butsiizott. Posonyban Landerer Mihaly 
betiiivel. 1789» ih 8* p^g* 16. 

PpGiEL Mathiae Cler. Reg. Schol. Piar» — Co- 
dex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Du*| 
catus Litvaniae etc. Tomiis L (de Bohemia^ Hun^ 
garia^ Aujlria^ Dania^ Bavaria^ Martkia Bran^ 
dgbttrgenjf, JRejpublica Veneta , Saxonia , Galtia^ V DOL. »47 

DueaiU SnmfiAmJi^ Datatu MectenJmrgmfi^ 
Hifpania^ HoUandia^ Tranfytvania^ Sitefia^ Po^ 
me^ania^ MarChia nova^ Motdavia it f^ata^ 
ihia^ Beffarabia) Vilnae 1753. in fol. pag. 623« 
Tomus i V. j» qm totiut Prufjlae res contihentur. 
ibfd. 1764. pag. 536. Tomus V. in quo Ut Uni^ 
verfae Livtmiae^ ita fpecidtim Curtandiae et Se» 
migatiiae Ducatuum res continentur. ibid. 1759. 
pag. 532. 
*} Tomi plures non prodieruHt. 

DoLCf FRANCtscl Ragufini per Zagr^blam tfans« 
tonti^ -^ Ode ad potenti/Cmum Auracti pau* 
perbus dicata atmo 1798» Zagrabiae in g, foL a. 

Dollhoph Franz votn Kr^utatord. mlt d. r<»th 
Stern -^ Die durch Einfalt des Gtaubenjl tind 
durcli die Strenge e^angelifcher Sitten. iter- 
iiards Vi Offida Laybruders des Kapu2iiier-or* 
dens befchamte AufklSrung und Weichlichkeit 
Jt2igen Zeitalters, als am lu April. 1796. dii 
Feyerlichkeit feiner Sdligfprechung za Ofeu 
begangen ttrnrde, vorgefraged, Ofen tnit k5«, 
fiigl. \JnW. Sehriften. 1796. in fi. pag. 36. 

-•- — -^ Loh und Sittenrede auf die H. £lifa« 
bcth konjg!* Stiftcriim der W. W. EE. Eli* 
fabetherinnen ; etc. zu ' Ofen gehaltcn, Ofea 
ndt kt Univers. Schriften. 1797. ia S« P"g* >8« * I4S DOL — DdM. 

— -^ — Rede von der Wiirde des Priefterrhums 
bey der Priniiz des W. E. Heirn Franz X, 
Amlacher etc. gehalten« Ofen mit k. Unxv. 
Schr. 1797. in 8. pag^ 3^. 

DoLOR jiiflus Patnaftl Sopron^ AuguA. Conlcs. qub 
etc., profeqaitur ttc Joannem Ribiny Recto- 
rem Schol. etc. Leutfchoviam inopinato ad fa- 
crum munus ^vocatum 1^58« Sopronii Typis 
][oan« Jos. Siefs. in foh plag* ^t. 

-— — - -i^ pius ^ et par Vofum in jrepehtino dbita 
AtiguHi Imperatoril; et Regis Apoftolici Leo* 
poldi tU a Fideli Hungaro. Peflini Typis 
Mathiae Tr^ttner. 1792^. in g« fol. ii 

DoLOViczENi GEORGit Tothfalva- Scepu^. TtieoL 
Hung. -^ Diff. TheoL de SangUine Chriflia- 
noruni Efcarlo ^ fub Praefldio Phil. Ludov^ 
Hatinekenii SS. Th. Prof. 1703. Wittebergae 
Prelo Oerdeflano. in 4. fol. I7. 

DoMBAY FrA^^z V. k» k. Orient Crran^ Dolme* 
tfcher zu Agcam -^ Popular Philofophie deti 
Araber, Perfer und Tiirken theils gefamtnelt^ 
theils aus Orient* Manufcripten ttberfet2tt4 Agtaai* 

1795- in 8. pag. 277. 

— — - ^ Grammatica Lingtiae Matird Arabicat 
juxta vernaculi idiomatis ufum* Acctffit VocaJ 
bularium Latino - Mauro ¥ Arabictim* Vindcii 
boaae apud Camefina* tgoo. ia 4# pag. 
eum Tab» ataca t. Ge- 

k DOM — DRE: X49 

— — — Cefchichte dcr Scherifen oder der Kfi- 
Bige des jetzt regierenden Haufes zu Marokko. 
Agram mit von Novof:iselfchen Schriften. igoi. 
in 8 pag. XII. et 324. 

DoMiN Jos. Franc Canon. Zagrab^ — - Lamp9« 
dis Electricae optimae notae Defcriptio, eai|ue 
utendi ratio, c. Tab. aenea. Peftini Typis' 
M. Trattner. 1799. ^^ 8* ?^S* ^3* 

— _— Befchreibung der beften Art electri- 
fcher Lampen und ihres Gebrauchs. Aus dem 
lat. iiberf« und mit einigon neuen Anmerkun- 
gca des Verfaflers vcrmehrt v, L, v. Schedius. 
ibid. in 8* P^ag, 2. 

DoMiNAczEK SiGisM. 8 Fifnicz Boemi. «^ Ad 
Sereniillmum Auftriae Archidacem Rudolphum 
electum Hungariae Regem, de adflicto religio- 
nis Catholicae in Germania Statu, deque illius 
inftaurandae mediis Oratio. Viennae ex Offi* 
cina Cafp. Steinhoferi. 1573: in 4. fol. 9. 

DoMVsVpIrltVaLIs ConVentVs paVLInL Cujus 
priaii lapidis impodtio Dicata eft Jionoribus* 
peractaque in Nofa^tre 2. ^bris feliciffimis Aufpi- 
ciis Excellentiffimi D. C. Stephani KohaVy, Ju- 
dicis Curiae etc. (Qarmen) Pudae, Typisjoan, 
S. Landerer. 1725. in fol. plag. i. 

Dkesseri Mathaei, -^ De Bcllo Turcicp Ora- 
tio ex Relationibus et HiAoriis deprotnpta, et 

' ad pd 9Ci]Codoi Chriftianos, hoe tempore flccom*^ 
data, la Academia Lipfica. }enae Typjs To^ 
biae Steinmanni, 1593. in 4. plag« 5. 

Drexelii Jeremiae S, J. ^ Nap ut^n forgo 
VitJgi vagy is mindeo file nyavalya elleu 
valo Orvofsag ugy mint az emberi akaratnak 
az Isten akaratty&hoz va!<$ Illefzt^je. Fordicot* 
ta Devai Andrif, Heves ^s Szoln. Varm* Ispin- 
oy\ Nt Szombatban^ az Acad« bettiiveL 1764. 
in 4. pag, 45P, 

pRiEscH -w de Vjrmoodtiani Nominis digoirate 
(Oratio). Noriipbergae* 1729. in 4. fol» 39* Cvm 
>e0igie Virmondti Comiti^ ad Port, Ottom, 
Legatfi ' 

PuBRAvii Jo. Olomucjenfis Epifcopi, •— Hiflo. 

ria Boiemicat a 01* V. Thoma Jordano Mt^ 

dicO) novis gmealogiarum, Epifooporum, l^e» 

gum, Ottcum Catalogis uecej[ri^riis« quin etiam 

annotationibus fic ornata et iliuftrata, qt nunc 

demum edita dici pofllt, Bafileae^ apud Psf 

trum Peraam« 1575. in fol. pag, 397« 

•j Aduexaj I) Au^uftini Olmucenfif Praep. rf 

Seer, Regii Catalogus Epifcoporum Oloniucenm 

/ium ad Stcmis/dum Thurz6 Epifc. Olowiu, 

pag* Si(f — 527. a) Acneas Stjlvii PUcolmi' 

fl^i, de Bvhemorum ^' ^^ f^i^ Imperatorm DITE^DUG. 151 

9&quoi origine et gtJHr IRJloria. Bafihai p0r 
Petrum Pernam. ifj^* ^ f^* P^g* Si. 

DuEtLii Raymui^di Cstnon. Reg. & Aug, — ^ De 
fufldatibne Templf CatbedrfiHs Auftriaco • Nea* 
politani (vulgo zu Wienerifch Nenftadt) Dis- 
fertatio. Aecedunt Epitaphia (juaedam anti- 
quiora in eoden> teniplo et Coeanterio ex(antia« 
Norinbergae apud J. A. Schuitdium. 173^1^ 
in 4« pag. 35. 

DuFRENR MAXiMiLiANi ~- Leben und Tugen- 
den Mariae Amaliae Roiuifchen Kayferin» 
Munchen bey Joli.. Chriftoph Mayen 1757. ^^ 8* 
pag. ia6. 

DuGONicii Andi^eae e S. P. Hungari Ssegedien* 
iis. — Argonauticorum 9 five de Vellere Au» 
reo Ubri XXIV. Pofonii et CafFoviae apu4 
Joan, Mich. Landerer. 177$. in ^. pag. 754. 

~ — -~ A* Tudakofiagnak, ne'gy kooy vei, Ma* 
sodik mtg bovitett ki adas Posonyban esPesten 
Landerer Mihaly betfiivel. i^c^Ji. ia g. L k5»yv. 
Boluvet^s. pag. 973. IL Fbldm^res, pag. 154« 
Tab. aeneae 5« |IL Karom Szogell^ek. pag. 
64. Tab. aenea. u IV. a^ Csucsos feel^eik^ 
pag. 93. Tab. aene^e. %. 

~ — «— Romai Tort^netek^ ibid^. igoo Jn {(» 

, P«g- 475- 

A' Ma. jj» DU— ECK. 

M -«i^ •«^ A* Magyaroknak Uradatmailc « mind 
a' regi, roiad a* moflam ttdoKb^n. 14% r^V^i 
inettzett pai$okkal« ibid« igpi, in g, pag. igo, 

Du " MpNT "«* de« groiTea F€ldhcrrn& Eagenii 
Her^ogs Yoa Savoyen uad Kaylcrl, Gencfral^ 
Lieatenanta erhaltene Feldfchlachten oder deft 
fen Heldenthaten mit Kupf, Frankfurt . und 
tcipzig bey Chriftoph iUegeln, 1733* ia §. 
pag, 4a2u 

DuRicH FoRTUNATi Ord, Min« 5. Franc, de Paqi, 
la « de Slavo * Bohen^ica Sacri Codicis Ver- 
fione Diflertatio, Fragae Literisi JoannaQ vi« 
duae Brufchianae, 1777, in g. pag« 4^* JS^ 
iCHO ■« ct Regi et Regno facem praenun^ 

ciat. s, 1« et a, in foU plag, ^. ' . 
EcKilART ANTOjNfi — t Eloge funebre de PEoi'- 
pereur Leopold II. propos^ dans nn ccrcje de 
Noble^ Patriots, ^ 1'occa^on de la Fouipe fu- 
nebre dans rEglise Carhedrale de S» Eiienne. 
Vienne Che« Jean Martin Weimar* in H* pag. 58« 

. ECK- ECK — EFF, 153 

CCKKEi, JosEPHi — - Elcttienta Numismaticae ve« 
teris, ex germanico in latiflum transtulit Matlu 
Petrus Kataqcsich Ord. S. Franc. Budae Typia 
R. Uaiv« 1799» in 8* c« Tab« aeaeis 6. pag^ 104. 

Edes Gjergjslv — Enyelgesei, avagy idot XQU 
tS trefas versei, Posonyban 1793. in g. pag. 63« ~ 

Edictum Archiepitcopi Strigonienfis (Nicolai C« 
Csaki]) de abrogatione Feflorum noopi)Uoruai 
per BuUam Benedicti XIV, P. R, lingua Hun-i 
garica, Nyomtattatott Landerer Miii. Jin, be* 
tuiveU Posonyban 1754. in fol, plag^ 1« 

— — «-r- Epifcopi Agnenfis (Franc. C. Barkdtzy) 
dc Ritu ccIel^raadQrum feOorum. 1754. io fol, 
plag. 31. 

»— - Ct Inftitqtid Ecclefiaflica ^e modo ac^ 

Kitq celehraqdQrum Fef^omm, Epifcopi Vefz« 
primienfis (Martini Biro) pro univeifa Dioecefi 
Vef^primi^nfi. Jaurini Literis Joa. Ceor^ii Stcq^ 
big. in fol, plag. 4. 

-— — -^ EpifcQpi Quinqueecclefienfisi (Georgii 
Klimo) fuper Feftorum nonnuUorum ^brogv 
tione, s. 1, 1771. in fol, plag. 4. 

Effigies RqmanQrum Prinbipum cqm Hiftorta« 
rum annotatiope pUm ab Joan. HuthicbiQ con^ 
fecta, nuQC veroaUcubi aqcta et longe cafti^ 
gatiora opera Jo, Sambuci Tirnavienfis panno- 
nii» editio 3|a tui acceJJ^runt Fifii Rufi LibeU 

ItUS 1 154 ^^^- 

lut di Ro. MonafikUi -r-- triom Poitarum Gf. 

Sabm^ Mieytti^ H V$R% de Impenaoribuf Rom. 

verfut SybiUae de Monarehiar. iuitiisj eanmque 

eonver/ioMut. Argentorati apud Wolffium Ce- 

phaleum. 1551. in g* fol. 206. 
y«* ^ «-^ Sancti Pauli , fiye Idea vitae Apofloli- 

oae in folatinm et exemplum virorum Apofto- 

licbrum , per Regnum hocce Mariano ApoAo- 
. licum indefefle laborantium , excerpta ex va» 

(&e facrarum literarum Commentariis P« Cor- 

pelii a Lapide e S. J. et qoinque Paulis etc. 
« EccL Metropol Strigon, Canonicis ftrenuis vir* 

tutum Paulinarum aemulis in exile diei Onom. 

Xenium etc, oblata a Bibliotheca Catech, S, J. 

Tyrnaviae 1737« in la. pag. lag. 
Cgy ^vb Gerlic2^nek fohajtozo zokogasi , kinek 

nev^C a' V6rs fejekben fel tal^lod (Gr6f Bar- 

Htzff Borbdla) s. 1. 1743. ia 4. fol. a, 
p^^^^ Evangelicus Magyar Hazafinak es Pie- 

banosnak etc. befz^lgetesei adik Kefz. s. L 1793. 

, jn 8. pag 184* 

*) Pars /. jam Caitdogi Tomo L expofiia^ 
— -^-«* j6 hazafiutiil fzarmozott Int&« Srl« eta. 

in 8* fol. 3. 
EcTEDtSlL • vALosiG az az : magdnos Istenes ^s 

Szent Befzelget^sek , mellyek az Oidkk^ valo 

iidv5j($eg . gondviselesdre ^ Saent Iiasnak ezen 

Arefz- EHE— EIl 155 

^brefzfo cztkkelyekrol alkalmastattdc 2 Wmdm 
. iieleksdetidbm meg mlikezzil ut6ls6 . dotgeddrdt^ 
is Srdkki nm vhkezel Ectl. . VI L jjo. Deak 
Djelvb&l fordirtattak egy nevetlen Seraphicua 
Sz. Ferentz udvtJzit5nk ProviQci^j<inak ^rdemet- 
]en fia altal. Budan Nottenftein V^ronioa be* 
tuivel, 1749. in 8« pag* 376. 
Eh^n «~ Kunflliche ^ -p— thun felten gut, dai. 
dacbten am Hochzefetage Samuel TtSpier Pre« 
diger in Allhau, und Anna M« WohlmQth« 
PreGburg. 1785-« ia foi. plag. i, 
EHRCNBEna JosEPNi V.-^mp» Archid. Comarom.<»«i 
Lob und Ehrenrede an dem Feft der Heilig- 
fprechung dea glorreichen Calafanctii Stiftert 
dec Ordeni der iirQmtTien Schulen etc, gehalten 
91. Auguftmonati 1769. Raab bey Gregor 
Streibig. 1770. in 4. fol. 8- 
EiNLCiTONG 3:ur zweckmalHgen Richtigkeiti pfle* 
ge in Bczug auf die Natural • Landei • Praefia» 
tionen an da^ Militare, %. 1, et a. in folio^ 
plag. loi. 
EisENREicH Georg/ Leopoloi Sopron^ Hun9« <--« 
fiey dem friihzeitigen Hintritt des HerrnGeorg 
Leopold Eifenreich eia Chriftlichei Mitleidea 
(Gedicht) von Wilhelm Grafen Yfenburg nnd 
Biidiqgen* H^le, 1717. jn folio, pUg. It i$n £LM — EMB. 

£an Belnay Gy. A. betuivel* igoj. (1801) iti g* 
pag. 365- 
BtM^s meg «-* Jegysesek a* Tes(6rz6 Fd Had^. 
oag7 Sx^kely Goiiofct^tev^yj^rdl , es ennek 
Buntet^8^6'U tgy igazsig Biirattya fltal« — 
Ehhez foglalodott a* MEG-Tx&FOLat a^ TesN 
6rz6 fS Hadnagy e(c. bfintet^serol irtt tU 
mis Rieg - jegyzesek Irojihoz.. s. l. 17^6. in g* 
pag. io. 
£l6' - vxzEKNEK KiixTVA j avagj a* Stair — • Or- 
fz^gt havasokban az o kedves ezdllajitban tsa« 
djkkal tundtfklo Maria minden Ugye«fogyot« 
takra bz 6 anyai kegyefs^g^nek forrasit bovea 
irafztv&n, a' mint nyilvau ki tettfzik e' kdny- 
. vetsk^ben ^gyiigyli penn&val le iratott fziz ?eU 
dakb6l etc. mellyek egy n^min^mtt Sz« Be- 
nedck fzerzet^bol valo ildoz6 Pap (P. £. L 
B. L.) magyar nyelven botsatott vil^gofs&gra, 
. , Steyer varos&ban Menhardt Gergely bottSliveL 

1735. in g. foL ig. et pag. ^oo. 
Ae EmBERi jozan^elm^nek elso Gyakotl&sai (Thie^ 
me E. (j. N^meth mttnkaj^bol) Magyarra for« 
dittatott» Kafsin Landerer Ferentz betttiveli 
tgoa. in g. pag. 340. 
BMBERSdGES EMBSR tgeKz ti&eye^ vagy olly Mab 
izinvtk ^ mellyek fterdnt az ember magit ^ 
ViUgban bultsen ^ okoiao » tstea *s Emberek 

elott EMB — EML. 159 dStt valo kedvefs^ggel hordo2hatja. \^' gym« 
ge Ifiusag^ nagy hafzn^ra valo n^2ve^ Fran« 
tzia nyelvbol Magyarra fordittatott , Kov^c^ 
Ferenrz Marh. fltal« Gyorben^ Streibig Ger« 

s 

gely J^nos tfltah 1775. in 8« pag* 94. 

Emblemata feftivis ignibui illuArata, dum 0tc« 
Cardiualis Chrillophorus e Comitibus Migaftzy 
etc. Arehiepifcopus Viennenfis et Epifcopatul 
VacienGs AdminiArator etc. Adamum e L^ B. 
Patachich Archiepifcopum Colocenfem etc« ia 
Eccleiia Parochiali Hajofitail Paliio Archi-Epi« 
fcopali decoraret. die a^.Oct. 1776. TypisCo- 
loeenfibus. in fol. 

Eml^k£2£T£s Nap^ mellycu Virad Vktcnit meg 
virigzik az Ur meg fzentelese^ Zsolt. gi. Mert 
Isten haza ^kefs^gec mindenek felett orvendS 
h% fkeretd Forg^ts fii Nagy Viradi PQspt5k 
Lelki F6 - Pafttorunk etc« hogy k5zel fztfz iiar« 
mintz efztendeig tSvig vaio rotlil^sban &ilott 
PUspoki Sz^kes Templom^t^ mellyet xogodik 
efzt« tljban Sz^ Lafzlo Apostoli Kiralyunk ^i« 
tett vala, nem ugyan a' rtfgi helyen^ de egyen* 
16 d)tatoisaggal meg ^pitse^ Melly jeles intie'* 
pi alkalmatofs^ggal az Isten haza M^tdsigst. 
rol^ ^s annak n^me^y rendb^li ^kefs^geirdl^ a^ 
Lelki ^pUletrc igy pr^diksillott P. Gergely (Ta^ 

poU t6o / EMM— EiViP. 

foltsahyi) ihjtatos Oskola'k (zer2etese Varadon 
Punkosd haviiiak u napjan t^^a. in fol. plag. 41. 

&MMERICH von WoLFSTitAL, oder das Presbur- 
ger Schlofsgefpenft — eine Sage aus den Zei- 
ten des Konigs Mathias Corvinus^ vom Verfaf- 
fer.des fchwarzen Ritters und Waldraf des 
Wandlers. Wien 1800. in 8. pag* 136» 

Empfindungen «^ freundfchaftliche^ ^t^elche bey 
der den 23« des Weinknonats vollzogenen er- 
freulichen V^rbindung des etc. Herrn Jonathan 
Wietoris tnit deretci» Maria Roiina Schn^lle« 

I 

rid entdeeket ein aufrlchtiGer FreuNd und Mit* 
Btbeitei: ( Joh. Georg Nagy ) Oedenburg bejr 
}• J. Siefs. s» a. in foL plag. t^ 

ww.«i^ bey dem Grabe Alexander LeD{>olcts 
Palatin im Konigreiche Mongarn^ Erzher^og 
von Oeflefreich etc» etc. von Adalbertk Bott^ 
gti^srita der Buchdruckereykund Mitglied* Ofen 
in der kSnigU Univetfitiits>»Buchdnickerey» 179$« 
in 4. fol. X 

itmm*^*^ als Sr. k« ki» MajeAaeten den l6teti und 
t^fteik Auguft Uber das Hungarifche Adeliche 
Infurgenten Cdtps die Revue hielten^ und de- 
tieii Manoettvtes beywohnten. Steinaoia&ger 
gedtnckt bey A. Siefs. fn f{. foK 4. 

«M*^^ det Biirget Prefsbutgs an dem Tage, 
da ete» Gtaf Jofeph Etztttbiity etc» ids Von « ENC - fcNE* \ti 

S^ k. k. Ap. Majeflat crnannfer Cbmmi/Tat 
ia feincr Vaternadt Prefsburg dcn 37. Julii 1798* 
die feyerliche Reftauration des Lbbl. innern 
nnd 'auiTern Stadtraths abhielt* v. S. j?. Weber. 
Prefsburg mit Weberifchen Schriften. in 8- foU 4» 
£NCHitiiDiON Sacrum cx Scriptura ct Patribus prO 
Linguae Graecae Canditatis (a M^tthaeo Eifen« 
peitl S. JO Tyrnaviae Typis CoIIegii Acad. S. J* 
177T. in 8. pag. igi. 
feNcoMioi* Latino - SlavDniCum in Screniflimtlrti 
Archiduccm jofephum R» Hung, PalatinaiH 
Georgicon Kefzthelyienfe luftradtem^ feu fer- 
tuni etc» Reffcthelini Hungadce contoctum^ 
latine reteittumk Wefzprimii a Pranc. Nagy 
Canon. tgdi» Pef^ini Typis Mathiae Trattner» 
in 4« fok 6k 
Enek ^ MeitosigdiJ (jroff Batthyini Miklos Ur* 
bak^ es Meltosagos Groff S^^chenyi FranaiskH 
Kis - Afzfzonyak ni^nnyegzSi brom ndpj^rft 
Sdik Octob. 18^^. ^efzti (auctore Petrb Barany) 
Soprdnban. Szief^. A. J. betiiiveU In 4. pag^ 10* 
£nekek — -* Halott *. Temeteskorrsi valo - mos( 
helyesebben^ cgy nehiny ide tartoiio fz^p ^SoU^ 
tirokkal ^s enekckkci egyetemben ^ (meg id 
jobbittatvan) ki botsattattak. Pestcn s TrattaM 
Bei&ivcL 1^79^. id ig. pag» 293» 

V ' i6z tm — ENG. 

EK£kes Konyv — Az Istqn Anyafzentegyhiz- 
beli ko20ns^ges Isteni tiTzteletre rendeltetett 
Enekes konyv, mellyben vagynuk Hymnusok, 
^Soltarokbdl fzereztetctt Ditserctek etc, Debre- 
czenbcn Margttai Janos aital. 1752. in I9« pag« 
595. Zsolt^rok. pag. 401. Imadsagok pag. 44« 

-— . Katolikus karrb^li kotis — - mellyben 

foglaltatik az Apostoli Hit, Rem^nyseg es fze- 
retet h^rom relzekre fel ofztatva, 6$ az egefz 
ei2tend6're alkalmaztatva , a^ Tsiki ^s Szelep- 
tsehyi nevezetu Enekes kdnyveinkb&I , a' vilo. 
gatott Enekek ki izedegetve, is mis ujj Ene* 
kekkel meg bSvittetve taliltafnak •*— Bozoki 
Mihaly a' Marothi. Egyhaznak etc. K^ntorsi 
dltal Muzsika Kotara alkalmaztatott. Vdtzon 
Gottlieb Antal betiiivel. 1797. in 4. pag. 333. 

£n£ssei Georcjii Eilese-Jaurin. Hung. ~ Au- 
tiquitates et Memorabilia Comitatus Jaurinenfls 
congefla Comaromii Typis Valcnt, Weinmiil- 

\ ler. 1799. ia 8* pag. 59* 

A' Tzigan nyclvrSl Toldal^k. GyorGtl 

Strcibig Josef bdtiiivel. 1800. in 8- pag- 3i. 

Engel Joh. Christ. — Gefchichte der Ukrainc 
und der Ukrainifchen Cofaken, wie auch dej 
Etinigreiche Halitfch und Wladimir, Halle hej 
}. J. Cebaucr. 1796. in 4. pag. 79. Ge- — .. ^ ^ Gefchichte des Ungrifchen Rcich* jind 
feiner Mebenliinder ^ter Theil, oder Gefchichte 
von Servien und Bosnien nebfl einer Fortfet2ung 
der Denkmahler ungrifcher Gefchichte und der 
hiftorifchen Literatur der ungrifchen Nebenliin^ 
der, Halle bey Joh. Jac* Gebauer. iSoi^ in 4« 
pag. 496. 

Eng£l ToBiAfi Pafloris animartim hucnanarum 
in monte D. Georgii fideliiHaii Spond, ut tt 
Virginis Evae D. Martini Topperceri Judicis 
filiae fponfae, novorum honori Conjugum ad 
diem 2. Aug. 1624« fic applaudebant Leatfcho* 
viae Typis Laun Bre\treri. in 4. fol. 4* 

Ens£l.Joan. Hung* -«* bifputatio TheoK de 
Electione et Reprobatione^ Praefide Abrahamo 
Calovio -^ Vittebergae» Typis Mich» Wendt» 
i66i. in 4* foU 38* ^ 

Eni^schJsidumg^ endliche allergnUdigfle kOnigli* 
che -^ famt dem angefchloffenen Artickel im 
Religionsgefchafce v* i8» Janner 1791. --* aul 
dem LateinifcRen veranftaltete tichte Uiberfe- 
tzung. Prefsburg bey S. P. Weben in g. pag. 19. 

ENTwtJit]? der okonomifchen Kenntniffe, welcho 
in dem k. k. Therefianum der adeL Jugend 
beygebiracht vurde (v. Ludwig Mitterpacher ) 
Wieo bey Jos. Kurtzbefik* 1773» io 8* P^g' 54* 

L 9 Enyss^ i64 ENY — Eot, 

EnVed Samuelis M. D. -^ Praecepta morum 
iofiitutroiii puerorum accommodata ; quae fa- 
, cilioris memoriae Caufa ftylo juxta textuni fo- 
lutum fonante Carminibus comprehenfa propo« 
nuntur, in ufum Scholarum Hungarico - Tran- 
fylvanicarum. Sumtibus Francifci Dominici 
Spaizcr. 1729. (JPofonii) in 8. fol. 16. 

Enyedi Stephani Traiflylvaho • Hungari. — Dtf 
Medicina Hippocratis Mechanica. Praefide Fri- 
derico HofFmahno. Halae Magd; Typis Chri- 
Aiani Hehchelii 1719. in 4^ pag. 46^ 

Enyedini Joannis F. Urigari. — Difputationes 
XXIL Theologico - Praclicac de Via falutis hoc 
eA: de Electione Redemtione^ Vocatione^ Ju« 
flificatione, Sanctificatiohe, Glorificatione. Prae- 
fide Jdaqne Coccejo. Franekerae Incudit id«* 
zardus Balck. 1648. in ^^ pag. 354. 

Eoszi JosEPHi in Archigymh. M* Varad. Poefcos 
PrdfeflbriSi — NicolaO Konde de Pokatelet 
etc. Typis Debrecihenfibus per Michaelem Szi 
gethy. igoi. in 4. pag. ao« 

EOTvfis Francisci ProfclT. Theoh vX Semin. Agc 
vasaros nameny Bars. Hung. — - Gcnerales Rq 
rum Litargicarum Notiones in Proemium ^ 
Sectiones Octo digcfiac. Ajgriae Typis Lyc^ 
Epiic* 1780« in 8. pag^ 

I 

EpH£- EPH — EPI. 16^ 

Ephemerides Budenfes in Re Politica et Litcraria 
pro anno 1791. per Sanluelem Spillenberger. 
in 4. pag. 410. et 376. 

— pro anno 1793. ia 4» P^g- 628. 

Epicedion in obitum ctc. Comitis Antonii KaVo- 
lyi de Nagy K^roly etc. qui fupremum diem 
obiit Pencingae prope Vicnnam die 24. Augufti 
anno 1791. auctore Adolpho Pefti c S. P. M. 
K^rolyini pcr Jos Klemann, 1791. in g. pag. 34. 

— — — ad folemnes cxequias IIluftriJTimae B. 
Elifabethae Haller de Hallerftein Joan. Nep. 
B. Hunyady etc. relictae viduae in Urmeny 
33 Martii 1797. etc. peractas. Cecinit Miftcs 
e S. P. D. G. Nitrienfis fZimanyi Ludovicus 
Director Gymn. Nitr.) Tyrnaviae Typis R. 
Univers. 1797. in 8- fol. 8« 

Epicedium — in obitum Augufliffimi Rom. Im- 
peratoris Francifci I, Auctore Nobili Ungaro 
I. K. (Jofcpho Kerefyury) Vindobonae a Ghe-- 
leniano ex Typographeo. in 4. fol. 4. 

oder das Trauerbild nach d«m Hintritt 

leiner Eminenz Kardinalen. Primas Regni etc- 
Jofeph Batthya'nyi Erzbifchofcn zu Gran im 
K(5nigreich Hungarn. v. F. M. v. S. Prefsburg 
bey J. M. Landerer. 1799. ^^ 4« f^'* ^* 

Epidicticon etc. Jofepho c Comitibus Szapary 
de eadem etc. Augufto a Cubiculis et Intimis 

Sta. j66 EPI. 

Status Conniiariis ab Regia Pofon. Academia, 
ct Archigymaafio Venerationis ergo. oblatum 
(auctore G. Bucsanfzkj) Pofonii. i8o3, Typis 
G. A. Belnay. in 4« pag. 7, 

EfiGRAWM^A — io expugnatam a Laudonio Tau» 
runum. s, L et a, in foL plag. i. 

Epigrammation -^ ad Mariam Chriftinam Ar* 
chiducem) et Albertum Ducem Saxoniae oc- 
caiione ejus , quod ai, Febr. 1770. larvata ve- 
tulam illa mercantem lacte Galateam« {lic finv 
xerit manipulum. $. L et a. in 4. foL a. 

Epinicion. Neptuno. Britannico, poft relatam de 
GaUis die CaL ct IV, ac IIL Non. Aug* Anno 
MDCCXCVIIL Dace Honoratio Nelfone ad 
Oftia Nili victpriam. Adornatum a Georgio 
BucsanfzKy etc, Typi^ loapnis Mich* Landc^? 
rer. in 8- pag» 8- 

If PisTQLA gratulatoria «— in qua Dubinm quod- 
dam grammaticum refolvendum Jofepho Tor- 
kos, quum fecundas nuptias etc. 1757. ce* 
lebraret, etc. proponitur. Sopronii. iu^. foL a. 

m^-^-rr* de reota , pravaque Ipftitutione Juven- 
tntis ad Innocentium Simonchitz e S. P. (qunm 
Itimato Exc. ConilUi L* R* H. collaudaretur 
propter {Ingularem in docendo diligentiam^ et 
Juventutis curam) i^Sg- in 8« P^^g* l|* Ad EPI. 167 

— — -«- Ad omnes Judaeos, qd difperfl funt 

fub Coelo per univerfam Terram. Viennae 

Typis Jos, Hrafchanzky, 1^00. in g- 

—-—*—> Pastoralis Joannis Erneni Comitis Har« 

rach Epifc. Nitrieafis V. Capitulo, Clero, uni« 

verfoque Populo Nitrienfis Ecclefiae miiTaRoma 

pridie Non, Octob. Confecrationis fuae die 1737. 

ImpreiTa Romae ia Typogr. Komarek. in fol. 

max. I. 

— — — Pafioralis ad Dioecefis Quinqueecclefien- 

fis Clerum (Georgii Klimo Epilcopi de indu- 

cendo in Dioecefim Romano Catechismo , et 

de obfervantia Festorum) Impreffa Pofonii i^^s* 

Recufa Quinqueecclefiis. Typis Joan. Jos. EngeU 

1776. in fol. plag. ju 

~ — r^ Paftoralis ad Archiepifcopatus Coloc. 

et Bacs« Ecclefiar, Canon. unitar. Clerum (Fran- 

cifci C, Klobusitzky Archiepifcopi) Editio 2da 

Viennae apud Leopold* Joan. Kalivoda. in 4. 

plag. 15-;. 

Epistoi.a£ Heroum facrae et profanae ab Huma« 

nitate Tyrnavienfi dicafae. 1733. Tyrnaviae Ty* 

pis Acad. S. J. in la, pag. 64. 

♦ i) Svatoeopii Moravor^ ^^g^^ Armilpho Caefari 

de Eremo fua. 2) t^aleriams Imp^ Orbi 

Univerfo eo; Captivitate Perfica. 3) Btrnar^ 

dinuf Senenfis Tenerae ^ventuti Jnnocentiam 

eom^ .m EPI-ERI, 

^menJant. 4) Filiui Alphojifo Cerjia Gnf 
fnano Patri de promtitudin» moriit fub^unda^ 
prius , quam oppidutn T^rt/Jfum deiier$tur. 
JJpiT-iF^iOM — Vuig Sirira Gobol Gispar felc, 
seg^rc, $. K in g. pag. 16, 

Epithalamio?^ M. Therefia^ Auftriacac, etFraq- 
cifco III, Duci Lotharingiae conctnnatum ^ 
Poefi Gr^ecenfi. I756. Qraccii, Typis Haerc- 
dum WiJipanfUdii, in 4. foU la. 

Epitome Vitae ?t Miracalorqm Divi Anfonii Pa^ 
duini Ordinis ^eraphici Sideris lucidiillmi erc. 
pro folatio fiHomm S, P. Francifci in Atraa SS. 
Salvatoris Provinci^ ttc, CafToviae denuo luci 
data et per Capitqla dift|nctim expofita 1756. 

. Caflbvin^ Typi« Acad, S. J, in 4, pag. 115. 

f RD^LVi Jos. C^non, Vacien^s, ~ Vindiqiae ad- 
verfus Crifim iq fuqm fermonem inauguralem 
Nitra . Zierdiihelyienfem 9 Joanne Dianovfzky 
Parocho Dorosmenii etc^ novifilne vulgatam 
depromptae, Vacii Typi^ Frsmc, IgR, Ambro, 

1789- *« 8- pag. 103, 
CRINNERUNq an die gmze Chriftenheit, wie fic 
von dam Tiirkcn konne befreyet, und er hin- 
geg»n unterdrilcket werden. Erftlich Lateinifch 
zii Leiden in Holland gedruckt, je^und aber 
ins Hochteutfche gebracht, s. 1. 1664. in 4, 

plag, 4- 

vffie ERK — ESZ. J69 

— — -— wie dencn Hungarifchen Erblanclern ia 
ihren bisherigen Verf II wiederum aufgeholfen 
verden kann, verfaiTet von L. P. Wien 178 4« 
in 8. pag. 14. ' 

ERKLaRuN» des Ihro Rom. K-^yfcrl. Majeftat Ca^ 
rolo dem VI. von cinem Ldblichen Wieneri- 
fchen Stadt- Magiftrat und eefammter Burger« 
fchaft niit Innfchriften ausgezierten Caftri Dolo- 
ris. s. 1. et a. in folio. plag. 2. 

Ermahnung - — hinterlaiTsne einer Dame an ihrQ 
Kinder (von Marianna Raroneife de Durville 
gebohren von Sauska) Ofen bey Catharina Lan- 

derin. 1787. in 8- P^g^ 16. 

Ertz Maryanybol kcfzljlt bxbk emltkofzlop, tn^U 
lyet etc. Manko - Bilki Horvsfth Samuel Urnak 
etc. az elenyefzesnek hideg rejtekc^be lett el za» 
rattatasakor utolso meg tifztele^sul emelt a-So- 
pronyi magyar Tivssisig a' Ildik Ho asdikea 
i8oo. Sopronban Szifz Antaln^l. iiifol. plag. i. 

Eruditionis Scholafticae Par? Piima Veftibulum 
Rerum et Linguarum fundamenta exhibens 1727^ 
in 8* p3g. 78* Rcpfrtorium veftibulare fcu In* 
dex. pag. 44. 

EszTERHazY Caroh Epifcopi Agrienfis, — ^ Epi^ 
ftola Paftoralis (de poenitentia agenda, ct de 
Rosario , Litaniis(jue Lauretanis ilnguiis diebus 
Sabbatlii orandis) 1776. 5. 1. in foU plag. 3. 

Epi. \ 170 ESZ — ETH, 

~ .~ — - Epiftola Encyclica circa decretum To- 
krantiale Jofephi IL Imp* 1782. (Agriae) in fol. 
plag. I. 

EszTEKHazY Francisci C. Supremi Comitis L 
Comifams Mofonienfis. ~ Dictio fub generali 
ejusdem Comitatus Congregatione die 27. et 

' 98« April. 1791. celebrata, recitata s. L in foL 
plag. I. 

EszTERHazY JosEPH Grafen. — Anredcn, die 
bey Gelegenheic der den a6. und 97. Julii 1798» 
vorgenommenen Magiftratual Erganzung der 
k. L Stadt Prelsburg vor und nach der Wahl 
abgehalten "«rurdea. Mit Patzkoifchen Schrif- 
ten. in 4. foL 4, 

Et^di S' MaRTON -^ Rettos drom, mellyet 
etc, Auflriai Hertzeg Josef, Antalnak Magyar 
Orfz^g K^dor Ispannyanak nem kulomben Fo, 
Meltosigii Hertzeg Batthyani Josef Kardinalis 
is Primas ed Eminentzi^jinak kerefzt nevek 
napjan az Echo altal kivant hallatni. Mlkoroa 
t)Vs paLLas rVt kakas fzarnyaVaL VlVott & eL 
ny VgoDott V^ret palssaVaL. 1797. in 4. plag. i. 

ETELKaBOL ki valogatott Remekje a' helyes ^Ma- 
gyarsagnak (Auctore Elia Georch). Posonyban 
Weber S. P, betuivel, 18 PO. in 8. pag. 83» 

Ethica DavidicQ • Salamonea iive Pfalmi Davidis 

^ Salamonis Proverbia et Ec^lefiaftes , qaihus ac- 

ces« ETW— EVA. 171 

ceilic liber Sapientiae atque Syracidis ex inter- 
pretatione Sebafliani Caftcllionis; et de naevis 
Ethicae praefatus eft Matthias Belius, Lipfiae 
1734. in'8. pag. 408' 

Etwas an die Beciknechte bey Gelegenheit det 
Nagy Mesterhazy und Gabrielifchen Ehe-Ver« 
iGbniffes von einigen Freunden 1781* Oeden^* 
burg.in 4, fol. 2. 

— — '-— iiber den Kempelifchen Schachipieler^ 
eiaeGruppe philbfophifcher Grillen. Frankfurt 
und Regensburg in der Hermannifchen Buch« 
handlung. i783* i" 8» pag« 45« 

-^ — --* Uber den Turkenkrieg. Wien. 1789* 

pag. 48. 
EucHARisTicoN Georgio e Comitibus Fefletics de 

Tolna, et I^udovico Redey de Kis-R^de Bo» 

nis, ^c MuniHcis in Patriam Civibus, Ador- 

natum 9 Georgio Bucsanfzky etc. Pofonii, ty« 

pis G, A. Belnay. iSq^* in 4. pag. 8« 

EvcHARisTiQUM Reiponfum, feu grati animi te« 
Aificatio Keligioforum Ord. S. Benedicti ad S, 
Martinum de facro montc ProfefTorum. Pofo« 
oii. Typis G. A, Belnay, 1802. in 4. pag. 15. 

Az EvANGCLiOMOK es Epistoiilk mellyeket Efz- 
tei^do £tal olvastat az Anya fzentegyhaz Romat 
Rend fzer^it ctc, Nagy fzombatban 1719. in la. 
pag* 383. 

EXEM- 17« EXE — EXT. 

E?c?:mplar — Reconciliadonis cum-Hungaris fa- 
Ctae 33* Junii Anno i6c6. nec non Conditiones 
Pacis Turcicae, Denuo typis excDfTim fumpti- 
bus Cclfifllmi Principis Georgii Ra\6fzy Princi- 
pis Trapfylvanise etc. ad requifitionem ct pe- 
titionem Regnicolarum I. Regni Hungariae. Et 
convenit in omnibus cum priore excu/IIone Pra- 
genfi ac Originalibus. Bartpliae excudebat Ja- 
cobus Elofz die i. Martii 1645. in 4« plag. 4. 

-— — ^ — - OratiQnis Civifatis Cibinienfis in Tran- 
fylvania ad Spectabilem et Magnificum Domi* 
num Sigismundum Forgach de Ghymes etc. 
qna fuam miferiam deplorant et praefens auxi- 
lium petunt habitae aQno Domini i6ii. $• L 
in 4« fol. 8* 

ExTRACT der grof^en Catholifcheo Verfammlung, 
^eiche junglten zix Rom gehalten , und was 
daraufF gefchloffeit worden, Dirinnen die pabfl- 
lichen Practiken und Anfchlag ^ider die Ewan- 
gelifche Religion gutermafTen zu verfpuren. Aus 
dem Ital. ins Deutfche gebracht. Gedruckt (Prag 
bcy Seffia) im J, 1620. in 4. fol. 6. 
*) Db Turbis Bohmicis et Hungaricis fub Fer* 
dinando IL 

«— Des Schlefifchen Fiirftentags Befchlufs 

d. i. \ff&s die rdmptlichen Furften und Standc 

in Ober-und Nieder • Schlefien bey neuliclift 

l^ g ehal- EXt. m gehait«nea Furflentag zu Breslau zu contribui. 
ren etc. Hcb entrchloiTea. Item Copey Schrei» 
bens fo Konig Gabriel an die f amptlichen Un« x 
gerifchen Scaade hat abgeheii lailen. & 1. i6ai, 
in 4. pag. 34. 

-^ — * — Schreiben — Herrri Gencral Spork&ny, aus 
dem Hauptquartir Lofis^von 29^00 Augufti 1663. 
auch anderer Schreiben ajus Wien und Prefsburg 
voui iten Septemb. von den liAigen und unge* 
"«^dhnlichen Stratag(6mto der TUrkeri, graufa- 
mien Wtlteri Urid Tyranriifireri^ ^. U 1663. ^n 4« 
fbi. 2i 

— i^ ~ £iner vott dem hoclilobi. Hofkriegsrath 
ari das hung. Gerieral • Militaire Commando ia 
BetrefF der Vbirfpanri eriafTerien AlJerh. Vcrord- 
riung de dato Wien 9. junii 1787* Sammt Vor« 
fchrift in Betrtff der Reife - Particularieri, riUnl- 
lich . vori dei: Velrgutuiig der Vorfpamis* iind 
Poflpferderi etCi s* h in foh |>lag. ^|. c. Ta* 
bellis * X 

ExTRACTus Prdtocolli Confeffuum Abademico^ 
rum Regiae Pofonierifis Acaderiiiae* SefHonis 
IX die 35. Januarii igo^. eelebfata^ Nrris 7I4 
(Intimaturii Exc« Confilii R. La H« quo Fran* 
cifcus Ratifch^ AbbaS et Carieriicus Poforiierifis» 
ac Reg» Pdfori» Aeddi^riiiae Pro - iSirector^ aSua 
Majeflate SSa Regius {aperioc in Diflrictu Li(<i 

terih 174 EXT ~ FAB. 

terario }&uritienfi Studiorum Dire6(or denomlnd'- 
tai publicatur ; inferta eft fimul ejus oratio valedi- 
ctoria) Pofonii 1803. Annuente I. ConfefTu Acad. 
eProtollo extraxit, etinrei memoriam propriis 
Typis excudit G, A. Belnay, Hifioriarum Prof. 
P. O. et Confeif. Acad* Acmarius. in 4. fol. 3. 

ExTRAiT des Actes dietaux d'Hongrie pouvant 
fervir de Pendant aux Brochures, qut ont para 
fousles-titres Babel et Ninive. 1790. s. I. in 4. fol. 4* 

EvBEL Jos. V^.LENT. Juris EccL Prof. — • Cor- 
pus Juris Paftoralis novi/nmi feu celebres £c- 
clefiaflicae Leges; quas facri Antifiites Eccle* 
fiae Catholicae publicis paAoralibus literis recen- 
tiore hoc aevo in fuis Dioecefibus edidere ad iU 
luArandam Hiftoriam et Theoriam Juris Cano- 
nici novi/Emi in Collectionem redactae. Pars 33» 
Viennae 1777. in 8« pag* 8o. c. Dedi^at« An- 
dreae C. Hadik Cons. Bell. Piaefidi. 
^) Pag. 42^80. KerchilUh Balth^ Adami dt 
OJicio Archidiaconi^ 


F ABA GABJttfet Sermo (juo CxeellentiAimo ac 
Illvftriflimo Domino Domino Jofepho e Coml 
tibui Ssdp&y de Eadem» Perpetuo etc« . Duo] 

lucia FAB — FAL. 17 j 

lucis onomafticae feflivitatem recoleret la aper* 
tlVs, eVIDentlVsqVe slngVLarls pletatls, of- 
flCII, atqVe perpctVac obferVantlae fpeCI* 
Men. Nomine Juventutis Acacf. Pofon* can* 
dida vota perfolvuntur. Typis G. A. Belnay, 
in 4. pag. 12. 

Faba Simonxs Pannonii Szlopna — Trenchinien- 
fis, Canonici Strigonienfis — Carmina, edita 
per Michaelem Tertina Eperienfem. CafToviae 
Typi« Francifci Landcrer* 1799, ^^ 8- pag. XIL 
et aaa. 

Fabri Joan. Hung, — Difputatio Theologiae 
Biblicae de Paradifiaca Dei Legt ex Genefi 11« 
V, 16. 17» Praefide Joh. Deutfchmanno. Wit- 
tebergae Typis Joh« Hakii, 1699. in 4. a pag, 

Faitser Francisci Sabar. Canon* et Archigy* 
mnafii Pofon. Dir6ct* -— Inaugaratio Regiae 
Scientiarum Academiae Budenfis. PofoniiTy- 
pis Mich. Landerer. 1780. in g. pag* 47. 

— — — Ode in obitum }A. Therefiae Auguftae. 
Pofonii 1780. Literis Patzkoianis. in4.fol.4. 

Falic Antal Tiir -*- Tcrebesi Pl^banus. — - 
Dits^ret . t^tel Kalazantias S:^. J6stbtl az ijta- 
tos OskoMk fzerz6'jerdl , mellyet t785ben N. 
Kirolyban etc. mondott , ^s ki nyomtdttatott 
N« Karolyban in 4« pag. 22. 

Fan* 175 FAN— FAR. 

Fantuzzi Giov. •— Memorie della Vitd del Ge- 
nerale Co. Luigi Ferdinando Marfiglu In 60- 
logda. 1770. in 8« pag» 3^8* 

Farkas Andrus Hold .mezei- benei. — * Szcnt 
Lifzlo Tsillagji, mellynek fsl tettfz^sen a2 az : 
etc. GrofT Eollonits Lafzlo etc« Kalotsai Er- 
iseknek etc. heve napjan illyen or(5mot hirde- 
tetf. Budan Landerer Katalin betuivei. 1799. 
in g. fol. 4* 

^ -i— — Sirhalmi Verisek mellyekdt c^ tunder vi- 
ligbol Posonyban Octobernek 23. napjan 1799. 
iefztendoben tdrt^nt ki muMsa utin etc. Grofl 
fiattyan jofef etc. Magyar Orfzag Primafsanak 
itc. hideg poraihoz sjinlott Budad LandereH 
Katalin beriiivel. in jg. pag^ i$. 

fc^^^— Ndhai Tck* Harsfnyi Jdsefa Sirhalmi 
tpmlckeztetoje ki etc, K3r8sttn 18- ^^ht^ 1799. 
fefztendoben ki multt remienytelfen eM7und& 
vil^gbdL fiudan Latiderer &ataliii betiiiveL 

in 8- t>ag. ?• 

— ^ ^ Pannonia oroitie ^ tacllyel bkdzott a2 
a^ Iritka fzerentses Tortenet az 1799* ^^^^^ndo, 
ttiellybeii Pels. jdsef Antal etc» Magyar Orfzij 
j^alatinufsa etc. a^ Fels. Alcxatidrd Paulo^oa 
Cs^f^ari kis afzfzony el fenzett (Btc» fiudid 

lS(>o» in 8» pag* 40^ Fei- FAR — FAS. 177 

*- — — Felsegcs Josef Antal Magyar orfzag N^* 
dor Ispaaya menyegzojenck Folytadsa. :adik 
Konyv. Btidan in g. pag. 96. 

Farkas Andreae et GeqkxjU — HaereDI Ma- 
rlae Th«reslae AVgVstae Keglnae HVngarlac 
(Titulus) aCiostlChls praefens totlVs Panno* 
nlae InsInVat Vota, s. 1. in fol. plag. i. 

tARLATi Danieus $• J. — Illyrici Sacri To. 
mus VI. EccIcHa Ragufina cum fuffragantis ct 
Ecclejfia Rhizinienfis et Catharenfis, contin. 
a Jac, Colcto. Venetiis apud Sebaft. Colcti. 
2800. in fol. p3g. 540. 

' — - de Jirtis criticae infcitia Antiquitati ob- 

jecta« Liber Hogulads. Vcnetiis apud Seba* 
fiianutn Colcti. 1777. in 4. pag. 57. 

FaRsiNGi Bokreta az Erd^Uyi Szepeknek. Banoix), 
hogy tsak ilom. s. U ct a. in 4. foK 5. 

Fastenpredigt auf die dermaligen Umftandc ge- 
ricfatet vorgetragen zu Prefsburg von P, Primi» 
tivus (Pfick Moor*Hungaro) Kapuziencr Or« 
den», Prefsburg bey Franz Auguflin Patzko. 

^79?- in 8- p»g. 31- 
Fastorum Urbis ct Templi Jerofolymitani Capi- 
ta VII. (auctore Joannc Millcr S. J.) a Poetis 
Coirovienfibus dicati. 1750. Caflbviae Typi^ 
Acad. in S* pag. 41. 

M Fain I7S F AU — FEI. 

Fausti Isaaci Henrici Argentor. — DifC mor. 
dc Turcis ex Europa expellendis Praefide Elia 
Silberradia. Argentorati Liceris Joannii Pafto- 

rii. 1717. in 4. pag 32- 

Febure Michel. — TEtat prcsent de la Turquie 
oii il eft trait^ dc vies, moeurs, et Cdutumes 
des Ottomans, et autres peuples de leur Em- 
pire, divise par 14. Nations qui l'habiteint tou- 
tes opposees a la puiffance, qui les gouverne 
et les unes aux autres; fept des qaeUe$ font 
infidelles, et Sept Chrctiennes, omne Regnum 
in fe divifum defolabitur. Paris chez Coutc- 
not. 1675, in 12. pag. 450. 

j^EjLR Gyorgy — Nagy Ignatz Urnak, Sz^kes 
fejervari elso Piispokenek etc. emlekezete Sz. 
Andras havtlnak la. napjan 1789. Posonyban 
Landerer Mihaly betiiivel. in 8« pag- i6- 

FEjeR Gyory Kovatsi Ple'banos, — Mi vegre 
valok a' Templomok ? A' Telki uj Templom 
fel fzenteltet^se alkahnatof&agaval elo adta. Bu« 
dan a' K. Univ. betfiivci. 1803. in 8- P^g- 3^ 

Feigu Jqann. Conftant. — Ungarifches Ge- 
f .hichts- Waldel, das ift: eine kurze Befchrci- 
bung von denen Regierungen, Eriegcn, und 
Denkwiirdigften Begebenheiten aller Ungari. 
fchen Konige, nemblich von dem erften chrifl. 
lichen und heiligen Kdnige Stephano an , bi^ 

auf PEI - FEIC 179 

ittfden letzt gekrontea Efb- Kdnig Jofephum I. 
Sambt eioen ausf librlichen Bericht defTen, was 
ilch jdngnhtn bey dem Ungarifchen Reichsta- 
ge, glor^iirdignen Cr5nung^ und Uebergab 
Erhu ctc. Scriftwirdiges erei^net. Wiemi bey 
Sufanna Chriftina 1687. ^^ 8« pag« 197* 

FfiiN C. F. ^ Die enclarvte Fabel von Ausgan* 
ge der Hauieifchen Kinder , eine nahere Ent- 
deckung der dahinter verborgenen Wi.hren Ge« 
fchibhte, nebft Beylagen. Hannover bey J, C 
Richter. 1749. in 4« pag. 47« 

Feinler Joh. Hesb. Franc. Pred, in Gleina. ~ 
Geifliiche Tiirken-Glock», das geiflreiche Lied ; 
Erhalt uns Herr! bey deinem Worte etc* 
In XII. Predigten beym feindlichen Einbruch 
des Turkens in Ungarn. Jehna bey Johannes 
Niflus. Anno Vah DeVs Larglarls nobls pa* 
CeM. (1663.) in 4. pag. 299. 

FEKesHazY Gy5rgy. — Nemelly Jegyzesei az 
hsLzi dilatokbah termS ismeretes fJrgekrdl mint 
fok nyavalyaknak , sott m^g marha d6gnek 
elso fSbb okairol, a' Juhokrol is hlzi barom* 
fiak neveldseroL Pesten Patzko Ferentz betui* 
vel. 1789. in 8» p«g. 138« 

Fkkete C Jean. -— 'A Sa Msjefld Leopold II. 
a roccafion de fon Couronnement a Presbourg 
tn Hgngrie, ia 4. 1790. fol. 2. 

M 2 A igo FEK — FER. 

^ _ — A foa AlteGe Imperiale Madatne l'Ar» 
chtduchefse Alexand. Pavlovna, rAfsemblage 
des Peuples, qui habicent l'Hongne, s. h et a» 
(Peft. igoo.) in 4. fol. i. 

A' F£K£T£ £mb£r. Egy Trefa ket fel von^sban, 
forditotta ilT. Cserei Farkas. Kolosvaratt Hoch- 
meiAer M^rton betiiivel. igoo. in g. pag. 63. 

FfLELKT reovid ket Calvicifta keonyvecskere 
mellyeknek egyeke okat adgya , miert nem 
felelnek az Calvinifta Praediki(torok az Kalauzra, 
m^ik Itenerarium Catolicumnak neveztetik. 
Nyomtatot Anno MDCXX. in 4. pag. 73. 

FfRENTzi Andr^s M£D£Sw'ri Marus Vasarh. me« 
gye Papja* -— Igazsag es kegyehnefscg M. 
Theresianak Fels. Romai Ozvegy Csafziirnenak 
etc. legfdbb 4$ tulaydonabb, czimeres erktilcsei, 
mellyeket etc. halotti tifztelettel magaiztaltt etc. 
Szebenben Hochmeifter Marton bettjiiveh 1781. 
in foU plag. 6|. 

F£RENCZY St£phani Ord. Praemonft» Jafzov. —> 
Filius accrefcens az az : a' Papi M^itdsigra 
^s hatalomra fel nevekedd F6 Tifztelendo 
Szent - Imrey Antal Ferentz Ur a' Praemonflr« 
etc. Jafzai Canonianak egyik erdemes tagja, ki| 
midSn Felseges Ur Istennek maga e1sd ildo* 
zattyat b^ mutatna a' Krafznik Vajdai Templom* 
ban tartatott rdvid Fredikatzidban el6 nyelvei^ 

tio FER — FES. 18: 

do adott i778Han Kafsan Landercr Mihily 
betuivcL in fol. pag. i6. 

Ferrarii Guidonis S. J. — Rcs bello geftat 
aufpiciis M. Therefiae Auguftae' ab ejus Regni 
ioitio ad annum 1763. Infciiptionibus explica* 
tae, Vindobonae ex Offic. Tratrneriana. 1773, 
in g. maj. pag. 104. 

— Dc vita Auftriacorum quinque Impera- 

torum (Drowne , Daun , Nddasdy , Serbelloniy 
LoudonJ qui floruerunt fecundo Bello Boruflico 
Commentarius. Vipnnae Typis Jos, Kurtzbeck. 

1775. in 8 pag. 175- 

— de rebus geftis Eugenii Principis a Sa« 

baudia Bello Pannonico Libri III. Romae et 
Mediolani apud Jos. Marellum. 1748« in 8* 
maj. pag. 104. 

Ferrich Georgii. — Imago viri Sapientis. Za- 
grabiae Typis Novofzelianis. 1796. in 8. foU 4« 

Fessler. — Was ift dcr Kayfer? verfafst von 
einem Capucinermonch , herausgegcben von 
Fefsler. I. Stuck. Virienn bey Joh, G^org 
Weingand. 1788. in 8. pag. 8a. 

Festum Daciae publicum felicibus au(piciis Aug. 
M. Therefiie Imperatricis Reginae celebratum^ 
quo Ladislaus Comes Kemeny etc. in Guber- 
natorem Regium Principatus Tranfylvaniae etc. 
niore Majorum inauguratur applaudeute etc. 

Col. xga FEU — FIL. 

Collegiolleformatonim Claudiopolitano. Anno 
qVo patrll ClVes Laetl , patrlaeqVe qVIrltes 
pLaVEJVnt, cfqVe Deo Deblta Vota VoVent. 
Claudiopoli in fol. plag. 3. 

Feuer - LbsGH m Ordnung f lir das Konigreich Un- 
garn v. J, 17^8- Prefsburg 1788. in fol. pla^.5. 

^ ^ ^ Ordnung in der kdiligU Freyftadt ftflh 
voTi Jihr 1788. in fol. psg. 20. 

FiDiciNi^ G£0RGii Hung. Sen. Docenten in d, 
Gymn. zu Leucfchau A. C. — «- Eine fefleUur^, 
darinnen ilchere Wohnung, gute Wefare und 
Waffen wider die liftige Anlaufe, und Mord- 
pfeile des Teufels, des Todes und der Welt, 
ysrie auch wider alle die letzten und itzige 
grofTe Nothen , die uns troffen haben, zu fin« 
deq, Gefchrieben in Exilio mit einer Vorrede 
des D. Joh. Oleari Superiot. zu Halla. Weis* 
fenfels bey Joh. BriihL 1677. in 3. pag, SH» 

FiERLiNGH Actuar beym Ung. General Com- 
mando -*— An die Nation. Pefth beytn Matbia^ 
Trattner. 1793. in 8« fol. 4. 

FiLB Andreae ExJiort. Gymn. Budenfis.~ Eclo- 
ga Damon Pa!ladi Encaenia novi Templi cele- 
branti gratufatur. Id eft: Archigymnafio Re* 
gio Budenfi nova aedificia ingredienti applau* 
dit^ Jovi conditori gratias agit. Budae Typis 
Jle|iae Univ. 1735. in 4, pag, g, 

FlLO FIL— FIT. 183 

FiLO JoANNis Caoon. Strig. — Jus Naturac pro 
oovello in vinea Domini opernrio deductutn ex 
demonflrato fine hominis, unde tamquam ex 
propria radice ac fonte promanat tota vis et 
fenfus Juris ac Legum naturae, nec non certa 
praefenfio religionis revelatae, in duos libros 
digeflam. Tyrnaviae Literis R. Univ. 1781. 
in 4. pag. Liber L 290. IL 194. 

FiLTscH Daniel Hermannfl. Evang. Gym. Re(i. 
tors — Trauerrede auf Maria Jofepha Romi- 
fche Kayferinn, gehalten den 19. Juiius 1767. 
Mermanfladt. in foL pag. 14. 

FiscHER Christophori e S. J, — Opcris Oe- 
conomici Pdrtes duae, de Oeconomia fubur- 
bana. Caifoviae Typis Acad. S. J. 1737 — 43. 
io 4. pag. L 193. IL 180. 

FiTKOwiNi Andreak Batthovia Ungari C. Cafpa- 
ris IUeshazy alumni. — Difp. Theol. de Ju- 
flificatione hominis peccatoris coram 0eo. Prae- 
fide Joh. Hulfemanno. Wittebergae Typis 
Joan. Hakenp 1643. in 4. foL I2. 

FiTziNG Raymundi Ord. Praedic. -«- Juftus do- 
lor et jufla (juerela, oder der billige Schmerz 
und die billige Klag dcr etc Wienerifche Uni- 
verfirdt Ob dem fruhe - zcitigen Hintritt Leo- 
poldi dcs Groffcn R5m. Kayfers etc. in einer 

Rur- 184 FLE — F:)L. fturzen Traur-Red etc. vorgefteHt, Wien bcy 
Joh. Georg Schegel. 17C5. in fol. pl^^g. 7. 

Fleischer Alexii Jos. Canon. ct Parochi Pofon. 
— EpitaphiuQi etc. Joanoi B. e S. R. L Co« 
niitibus Volkra ab H i> denreichenflein Epifcopo 
Wef^prin)ienfi e(c. Pofonii fepuho dictione fu- 
nebri fuper textuui : Ego vox Clainantis in de^ 
ferto. Joan. L etc. pofituoi. Pofouii Typis 
J. P. Rojrer. in fol. plag, i. 

^ Unzerganglich tiflerreichifches Tugend- 

haus y welches die chriflliche Wei&heit Eleo- 
norae Magd. Ther. wayland Rom. Kayferinn 
etc. Konigin von derHochUUng. k. Hofkam- 
mer zu Preiburg errichteten Trauergerufi in 
einer Lob» und Trauerrede vorg^Aeilet. Pres« 
burg bey J. P. Royer, in fol. pag. 20. 

FtcuRi Klaudius Apatiir. — Az Izraelitaknak 
es a' Keref^tdnychnek fzokasaik ^s erkoltseik.-- > 
irta Fi^antzia nyelven Fleury, forditotta Kopi- 
, csi Josef Vefzprim niegybeli Pap es az egyh. 
Tort. e& Tonr. Tanifoja krft kony v. Vefzprein- 
ben Szammer Mihilly betiSiveL 1801 — - 8oa* 
in 8« pag- L 358. IL 502. 

FoLDi JaNOs. — Termefzeti Historia — a* Linne 
Systemaja fzerint. Elsd Tsomo : az Allatok Or- 
fzcfga. Posonyban Weber S. P. bettSivel. i8oi, 
in a. maj. pag. X. et 428. 

FcR- 1 FOR. 185 

foRDERER Bertholdi — Pr^digt fibcr die Vcr- 
forgungsanflait der Armen; als das jahrliche 
Andeaken ihrer Errtchtung den 14. Herbftni. 
1794. zu Ofen etc. erneuert vnrde, Ofen mit 
Univers. Schrifcen^ rn g, pag. 33. 

— ^ — Lobrede auf den Seligen Bemard v^ 
Offida , als das Feft feiner Seliglprecbung den 10. 
iL la. April 1796. etc. zu Ofen feyerlich begangen 
Turde. Ofen mit Uni v- Schr. 1796. in 8* pag. 31. 

— — — i Sermones f acri ad Juventutem fcholafli- 
cam in Oratorio Regii Archi-Gymnafii Buden- 
fis Dominida III. Quadragefimae, et Fefto An« 
nunc. B. V. Mariae etc. nec non Dominica 
IV, Quadrag. 1802, dicti Budae Typis R, Univ« 

« 

1802. ia g. pag 48. 

Rede bey der Er^ffhung des Schuljah- 

res in der konigK Haupt MTationalfchule za 
Ofen am efften Tage des Wintermonates, 1793« 
Ofen mit k. Univ. Scriftcn. 1793. in §• pag 30. 

— . Fredigt vom Priefterflande bey der Pri- 

mitz des W. E, Herrn Jofeph Stuck WcltpHc. 
flers des Sruhiweifenburger Kirchenfprengels ani 
Feflage des Namens Mariae d. 15. Herbflm^ 
rgg. gehalten. Ofen mit k. Univ. Schr. 179«^ 
118. pag. 30. 

-^ Lobrede auf den H. Johann v. Nepo- 

niuck I als deffen Feft von der k. k« geheimen 

Hofc 

«8<S FOR — FOR. 

Hofkanzley zu Wien am 4. Rrachmonats 1780, 
feyerlich begangen wurde. 2te Auflige, Pefth 
bei T. Mathias Trattner. 1801. in 8« pag 33. 

FoRDOK. — Vizbol eis veVbol kefzitctt udvofse. 
ges — az az : a' Penitentzia tarto biinos L^ 
' leknek toredelmes fzivbol fziirmazott kony-hul 
lat^si, h 2i meg Valtonknak fziiz test^bol ki 
folyt dr^gaHtos Sz. vere etc* Ezekhez hozza 
adatnak Sz. Davidnak h^t peuitentzia tarto 
Zsolt^ri , egyneh j^ny toredelmes lmiA$ig6k^ 
es azon Penitentzia tartasra into Versek , mel- 
lyeket Dombi Mihaly P^pai Espcrest h Gyori 
Kilnonok Istenes koltseggel ki bots^tott. Gyo- 
rott Streibig Gerg. J. ^ltal. 1742« in 8- pag. 333* 

FoRSTERi JoANNis Theol. Prof. — Problematum 
Theologicorum ex Decalogo Decadis II. Pro- 
blemata 7. 8* 9* lo. in Difputationem vocata 
r^fpondeate Johanne Teubelio Caffovienfi Pan- 
nonio. Vittebergae i6io. in 4« fol. iq« 

FoGARASY Antonii SS. Theol. Auditor. Dioec. 
Agrienfis Divus Joannes Apoflolicus et Evange- 
licus Dioecefis Agrienfis Patronus dictipne pa- 
negyrica celcbratus 1798» Agriae Typls Epi- 
fcop. in 4. pag. 30. 

FoRMA Proceflus Judicii Criminalis, feu Praxis 
Criminalis. Tyrnaviae Typis Acad. 1687. infol. 
pag. 72. 

^ Ea- FOR — FRA. 187 

^-^ — Eadem^ Editio ja ibidetn 1739. in foL 
'pag. 64, 

^ Eadem, Claudiopoli Typis Acad.S. }• 

1748. ia 4. pag,'i63. 

FoRMANTi Neriolava. — Raccolta dclle Hifto« 
rie delle vite degli Imperatori Ottomani iino 
a Maboinet IV» regnante et con il Raguaglio 
della Ribellione degU Ungheria et AfTedio dt 
Vienna con la Liber;itione etc. in Venetia pe- 
ril. Prodocimo. 1684. in 4. pa'g. 338« 

foRMULA Juramenti bungarica pro Communitati« 
bus L. R. Civitatum s. 1. et a. in foL plag. 2, 

Frage , wsis fiir Regenten varen die Kayfer aus 
Hibsburgifchen Stammen, und wie baben fie 
fich bisher die Eayferlichen Sproifen aus dem 
H^ufe Lothringen gezeiget? V^Hen mit Bau^* 
meifterifchen Scbr. 1787. in 8« p^g* d8« 

~ — '— Eine Patriorifche Antwort eioes Mit- 
glieds der neu errichteten Gefellfcbaft zur Be« 
forderung der Ungarifchen zu Ofen den 30« 
Septemb. bey Gelegenheit des eingefandten 
Keichs Diploms aus dem Ungar. uberfetzt. s. L 
in g. fol. 4« 

— — — . ^er und was ift der Friedrich Frey« 
herr von der Trenck? aus deflen eigenen al- 
ks fchandenden , und mit feinen Hbllengeifer 
sngezichten Schriften zu feiner und feines glei- 

cben 188 FRA. 

chcn verdienftmafllger Zuchtig6ng, in gcfchopf- 
tcr Hoffnung, dafs alle noch nienfchlich den- 
lende andurch zur Vcrabfcheuung und mdg- 
lichfter Vertilgung feiner verfluchten Schriftcn, 
werden be;«^eget werden griindlich bcantwortet 
von Willimi Wilibald Striegel vom Striegels- 
heim geweden Schulmeifter zu Necedemalis 
nnd Ghrifloglaub, mit erforderlicher Geneh- 
migung gedruckt zu Laftre nicht mit Verraum- 
dunghaifers Kuchflaben nach ErfchafFung der 
Wclt im 5741. Jahre. in §• P^g. 38a- 
Fragmen — Panis Corvi proto - eremitici , feu 
Reliquiac Annalium Ercmi - Coenobiticorum Or 
dinis Fratrum Ercmitarum S. Pauli primi Ere- 
mitac ctc. (collcgit Martinus Borkovich Ordi- 
nts Gcncrah's, digeffit ct limavit Fr. Andrcas 
Eggcrcr) Viennae 1663, in foL pag. 366. prac- 
tcr Epilog. ct Indicem. — Volnmcn fecun- 
dum duos in libros' partitum, quibus Anno 
Chrifti 1663. ufquc ad aunum 1737. ejusdcm 
pro,to- crcmitici Ord. progr eflus ctc. rcferun- 
tur, Confcriptum pcr R. P. F. Nicolaum Ben- 
ger, Pofonii 1743, in fol. pag. 6oa. practer Ca- 
talogum Patrum Generalium, et Primonim Fro- 
vinciajiutn, Ordinis } atqtic Indicem rcrum prac- 
cipuarum* 

Fra- FRA. 189 

Francetich f etri a Flumine , Gvardiaai. — 

Ter(actuQi coronaCa Deipara Virgine infiga^, 

five Triumphus gloriofiilimus B. Mariae Virgi- 

dIs Matrts gratiaruin etc. Venetiis lyig. in 4. 

pag. log. 

Franc^ Jacobi. — vidc Frey. 

Francisci Ekasmi. — Der faohe Trauer-Saal 

oiier Steigen und Fallen grofTer Hernu Fiir- 

flellend aus allen vier Welt • Theilen nater* 

fchiedlicher hoher Stands* und Sfaats und Gliicks 

Perfohnen >»runclerbare und Traurige Verande- 

rungen^, fo in den nachfien anderthalb hoa- 

dert Jahren und 2am Theil bey heatigea aa« 

fcru Uiufftea fich gef Uget. IV. Theile Niira- 

berg bey Endter 1665 — £!• ^a 8» P^g* !• "73» 

IL 1156. IIL »64. IV. 1334. 

*; Contiflenrur P. I. i) Graf Niclas Zriuyidir 

altere pag. ipp» a) Georg Rdkotzy Furfi m 

Siebenburgtn pag. na» 3) Achatius Barcsed 

pag. ii4j. 4) ktminyi ^oh. pag. iiso. 5) 

Graf Niclas Serini (ZrinyiJ pag. USJ. In H. 

i) Ludwig II. Konig v. Ung, pag. 26. a) 

^bann Waiwod in der ff^allachey pag. ijo. 

3) Ferd. Graf Hdrdek famt Befchr. der Bi^ 

lag. von Raab pag. ^Sj. 4) Balthafar Bd^ 

ibory. pag. s^S. 5) Georg,D6fa^ und Bi^ 

fchoff . x' rpo FBA/ 

fchoffjoh. Csdky. pag. jop. 6) Ladiitaus Hu 
nyady und Kanig Ladislam. pag. jjp, 7) 
Georg Marttmfius, pag. jpg. g) Emricus 
Csiback Bi/choff zu fFardein^ und Ludwig 
Grotti. pag. p^i. 9) Hermann Rofswurm Ru* 
dolphi IL Feldherr wider die Tiirhn. pag. 
loiS. 10) Michael Telekeji. pag. tojp. u) 
Michaet Kdthay. pag. lo^p. In III. Grafm 
FVanz ffddasdy. Peter Zrinyi. Franz Chri^ 
Jloph Frangepan^ und Joh. Erasm. v. Tatten^ 
bach. pag. iijp — 1264. 
Frank Castuli Med. Doct ex Ord. Fraer. Mi- 
feric. — Carmen funebre piis Manibus die fo- 
lennium exequiarum eec, Francifci Xav. 9 L, B, 
SpWnyideMihalyrfy Epifcopi Vacienfis die 26. 
Januar. 1796. dicatum. Vacii Typis Ant.^ Gott. 
lieb* in 4. pag. g. 

— ~ — Triuniphus Magnae Matris Dei in Coc- 
lorum Keginam affumtae mj^ftico poemate in 
honorem tcr Sanctae Triados tribus metrorum 
centuriis complexus, Pio Marianorum fodaliani 
affectu propofitus 15. Aug. i^i^6. Vacii Typis 
Ant. Gottlieb. in 4. plag. li. • 

— — — Diluculum Gratiae Horizontis Chriftiani 
five Nativitas Mariae etc. rhytmico • Saphico- 
Genethliaco Chriftiano Carmioe mane ialutata 

die / FRA. 191 

die 8» Sept. 1796. Vacii Typis Ant. Gottlieb. 
in 4. pag. 8. 

Hexametrorum Decimae ad Hexarne- 

fon Trinmn Gencfeos Sacrae Creationis, Con- 
fervationis, Redemtionic perfoluta ihter San* 
ctae Triados a Sanctiflimae fine labe originali 
conceptae Virginis Mariae cultum Luminaribus 
Magnis , univerfo Stelligero Orthodoxae Ro- 
mano - Catholicae et Apoftolicae Eccleiiae fir- 
mamento fubjectae. Vacii die g. Decembris 
I79f6. Vacii Typis Ant. Gottlieb. in 4. pag. i8# 

-> — -^ Poema Leonino - Heroicum , in quo 
belli pacisque (IgDO Magno cum Dei agno mun- 
do orienti in Coelo apparenti contra maligna 
Draconis, geminaeque beAiae flgna nunc even- 
tu laeto in Terris impleto, nempe mulieri, 
quae gratiarum Lumine et immenfo Numine 
plena. Applaudit mufa Vratislavena, Triticeae 
die 35. Mactii anno 1798, Typis Amadei ^feu 
Vacii Ant. Gottlieb) in 4. pag. ii. 

Franke Henr. Gottl. — De nexu foederum 
perpetuae unibnis inter Auguflam Domum Au- 
flriacam , Poloniaeque Regnum. Lipfiae ex Of« 
ficina Langenhemiana 1748» in 8* pag» S^* 

Frantzia Orfz&gnak az elso fel zendul^serul fog* 
v« valofagoflan el bgvetett gyilkos 4s fzeren- 

laet- ' 192 FRA — FRE. 

tsetlen Tort^netei Magy»rra ford. Guberodrh 
AQtal. Pofonyban Landerer Mihaly betiiivel 

f793. in 8. pag- S^T- 

p_— — Orfzigi Revolutzionak vagy Zcnebona« | 
Tansadusnak okai rtfvideden elo adva Nemeih 
nyelvbol fordittatott Sz. P. S. ^ltal s. L 1795. 
in 8* pag. 6o. 

w- — — Szabadsagfa, nielly taval a' Muftir 
magrol valo Evangeliomra Punkbsd utinni s^dik 
vasarnapon Pr^dikallo • S^e^kbol n^metfil elb- 
adatott P, A, moA pedig magyarra forditatott 
P. Z. (P. Zofimus Golubich') a' kaputzinusok' 
Szerzetebeli Papoktdl s. i. 1793« in 8« pag* P* 

~ — — - Tttkbr vagy is azon orfzignak undok 
meg hasonlasa, mellybfi!, hogy a Mngyar fziv 
mag&t k^pzelje, €gybe alkalmaztutott etc. Ha- 
di kipUny P. N. K. (P. NarcilTus Klenak) Pa- 
^viabaa I796ban Vatzon Gottlieb Antalndl. la* 
plag. I. 

Freindaller Franz d. CoUegiatflifts v. S. Flo* 
rian Capitularen. — Traucrrede ari etc. M. 
Therefia etc, als fiir Ihro k» k, Apofl. Majeflat 
d. 31. Chriftmonats 1780 in der Collegiatkir* 
•che der reg. Chorherren d. h. Auguflin zu St. 
Florian in Ober(5flerreich das erfle feyerliche 
Seeleaamt gehalten vurde. Wien bey Ediea 
Jo£^ph V. Kurtzbeck in fol. pag. 53. 

Fre u- Fltfetj!)E unbefturzte, oder KunTl bcharrlicher Fr?h- 
lichkeit zur wahrer Se^lenruhr auf B^lrachtun^ 
gottlicher fariichtigkeit 2u gelangen al:e Ruh ■ 
\ind Frijdliebendcn zu Nutz. Vor jMhren in La- 
lcin (von Sajais^) befchrieben% jetzt aber alieN 
erft ins Teutfch verfctzf, und efTentlich in Druck 
gegebeli* r)urch Leopoldum Gr&ffcn Vbn Kol* ^ 
lonits HifchoiFen zu Neufladt etc. Ged»uckt in 
der Academifchen Druckerey zu ^yrnau 1679* 
in i^, ppgk ^44» ^ 

In fine : Betrachtutig der Ewigkeii H. P.^^oaH» 
nif Nadaji £^ J. pag. 27* ^ 

^ — — und Hoffnung an dem Vermahludgsta» 
ge Jofephs iL mit def Prince(][in v/ BRyerrt . 
Maria Jfofepha gefungen V. T. C» Hdr^r dei? 
Kameral^iffenfchafteUk l^. 1. et z. in 4. foU 4, 

FheudengesAncj att etc» Nicolaus Grafen Von For* 
g4cs t\Ck Neutrauer Gefpatitifchaft Obergefpann^ 
Von einem feinet lie^underer aus dem hunga- 
rifchen frey ilberi/tzt. s. L Vjgo. in jj. fol. 44 

FREUDEN-kkaNZLEiN auf deil Hochzeitlichen £h« 
rentag des Herrh Daniel Nekel vdn Deutfch* 
Jrobert aus Niederungarn Schul Collegen all- 

• bier (zu Wittcrberg) Und jder Jungfrauen Chri* 
fliiia des Herm Hammers Cantoris bey hiefiger * 
Harrkirche Tochter gebunden etc, von del 

N Biau« 194 ^^* 

Braurigams Landsleuthen und guten Freunden. 
Wittenbergk bey Joh. Rhdnern 16511. in 4. fol 8« 

Freudenschall an Seine kbnigi. Hoheit den 
Erzherzog Jofeph Palatin von Ungarn, ak al- 
lerh5chft derfelbe lait gnadigfler Herablaffung 
die Mufickfchule in Kefzthely am 23. Auguft. 
igoi. befichtigte s. I. in g, foL 4. 

Frey Jakobi — Ungerifcher und Siebenbiirgi- 
fcher Kriegshandel Ausf.;hrliche Befchreibung, 
vas fich von Friihling Anno 1593, (umb wel- 
che Zeit der Erbfeind chrifiiichen Namens der 
Tiirk, wider auffgerichten und zugefagten Frie- 
den die Chrifien in Ungarn und Crabaten etc. 
K^iederumb mit Krteg anzugreif en unterflanden) 
bis den Herbft diefes jetzt laufenden 1599. Jahrs 
zwifchen genieldten Erbfeind und den Ghriften 
fo^ohl in Ober als luiter Ungarn , Siebenblii:- 
gen Wallachey, Moldau etc. denfelben Krieg 
belangend gedenkwiirdiges verlofFen, und zu- 
^ getragen. Frankfnrt am M. bey Chriftian Ege- 
nolphs Erben 1599. in 4. pag. 326. 

— — — Continuatio : von Friihling bis Herbft 

1596. Frankfurti 1596, pag. 94« 

— • — :— Continuatio : v. Herbft 1596. bis Friih* 

ling 1597. ibidem 1597. in 4. pag. 65. 
•— — — Continuatio : v. Friihling bis Herbft 

1597. ibidem in 4. pag. 38» 

Con« FRE — f RI. 195 

^ — — Continuatio : von Herbfl 1597 bis Frlih- 
ling i598> ibidem 1598* in 4. pag. 40. 

*-— — Continuatio: von Friihling bis Herbft 
1598 ibidein 1^98« in 4- P^g- 50. 

— Continuatio : vonHcrbft 159S bisFriih- 

ling 1599. ibiJem 1599. in 4, pog. 60. 

— • Hiftoriac Relationis Continuatio, Wahr- 

hafdgp Befchreibungen aller furnehmen und 
deal wiirdigen Hiftorien , fo fich hin und wi«- 
der im hoch und Nieder Deutfchtahd etc. auch 
in Hungarn, Crabaten, Siebenbiirgen Walla- 
chay, Moldau, etc. diefes 1596. Jahres zuge- 
tragen uud verlaufTen haben. Wallftadt (Frank- 
furt am M.) 1596« in 4. pag. 167. 

Friedrich Urfani Ord. S, Franc. ^ Hiftoria 
feu compendiofa defcriptio Provinciae Hunga- 
riae Ord. Minorum. S. P. Francifci , ftrictioris 
obfervantiae militantis fub gloriofiflimo titulo 
Sancti/Smi Salvatoris etc. in duas partes divifa^ 
coQtinens ortum et progreftum ejusdem, Con* 
ventuumque ac Refidentiarum , iu quibus ho- 
die Fratres Altifiimo famulantur. Opera et ftu- 
dio R. P. F, Urbani Friedrich , Definitoris ha» 
bituaUs, et Provinciae Chronologi etc. coUe- 
eta et compilata. CsiToviae Typis Acad. S. J, 
in fol. pag. I. 74. IL 331. 

. N a ^ Fwi?- 1 96 FR J. 

Friorik II. Az felseges Brufliai Kirfly iltsi Gtnt» 
raliiTaiaak adacott Hadi - Oktat^sok , mellyekeC 
Nenieth nyelvbol niagyarra forditott Farkas mt* 
zei Geidler Josef \6lt Kapitaiiy. XIIL Plana- 
niokkal meg jobbitott ki adas. Kolosvaratt Hoch- 
meifter Mir. betuivel s. a. in 8« pag* i6o. 

Fridv«'lszky Joannis ~ Supellex coDcionatoritl 
in feflis Deiparae Virginis et Angelor. Pars L 
Leutfchoviae Typis M* Podhoranfzky. i^%lM 

4« P^g* ^^* P^^^ ^^» ^^ Fefla Deiparae addicis 
duabusdiflertationibus. CaiToviae* Typis Mich< 
Landerer. pag. 40. et diflert. fol. 4. 

^^-^ Difs. de Skumpia feu Cotino, plantd 
coriaria cucn diverfls experimentis sn M^ Prin' 
cipatu Tranfylvaniae inflitutis elucubrata c* 
Icone. Claudiopoli Typis Coll» Reform* 177^1 
in 4. foU id. 

Friedenschlusz fo widerumb auils newe zwi- 
fchen dcr Rom. Khay. auch zu Hungarn und 
Btihaimb K^nigL Mtt. unfcrn allergnadigften 
Herrn etc* und Bethlen Gabor Fufften in Sie- 
benbiirgen vermittels deren Von beeden Thai- 
len abgeordneten anfehnlichen bevoUmachtigten 
Herrn Commiflarien und Gefandtennach laut inn« 
begriflener Articul verwichenen Monat Decem* 
bris in der kOniglichen Hauptfladt Presburg ab* FRI — FUC. 197 

gcliandelt und auffgcricht worden. Gedruckt im 
Jahr 1627. in 4. foU 4. 

Frischlini Nicodemi — Panegyrici irts de lau- 
dibus D, D. Maxaemyliani II. et Kudolphi IL etc. 
Romanorum Impp. ttc. Hung. Regum. Tubin- 
gae apud Alex. Hockium. 1577. in 4. fol. 46. 

Fr9lich Davidis Mathemat. Caefareopolitani. — 
Meduila Geographijje practicae peregrinatitium 
imprimis ufui , deinde HKloriarum et rerum 
hoc tempore bellicofi/fimo , grfiirum gerenda-. 
rumque pleniori cognitioni accommodatae. — 
Concinnata in Prodromum fuae Bibliothecae, 
ac Cynofurae Peregrinantinm. Tj^pis Bartfenfi. 
bus 1639. in 8» Dedic. et Praefat. fol. 28. Prolcg, 
pag. 31. ipfa meduila. pag. 413. praeter Indi- 
cem longum. 

Fruhauff Christianus Leutfchovia - Hung. — 
Immortaiitatem animarum ex juftitia divina de« 
rivatam Praefide Ern. Chrifliano Schroedero etc. 
ad ampliorem Eruditorum disijuifitionem publi* 
cc proponet (Defendente Andrea Simonide G5- 
morino - Padarienfi - Hungaro) Wittenbergae. 
Typis Joh. Chrift. Tzfchiedrichii in 4. pag. 64. 

FucHs Joan Corona Tranfylv. -^ Juveni Prae. 
eximio etc. Martino Albrichtio Mcdienfi Tran- 
fylvano Supremam in Philofophia Lauream Wit- 

te- 198 FUL - FUK. 

tebergae dififniflijne adepto bencprccator. Wit- 
tebergae Typis Mich. Wendt 1653. ift 4, £ol. 2. 

F.Ilop D£ 6r Gabrielis Huog. — Speciunen 
Acad. Occuiafum in illuftranda Pericopa I. Sa- 
muel II. 1 — 10. Praefide Hermanno Venema. 
Franequerae excudit GuiL Coulon 1763. in 4. 
pag. 53. 

»— j — — Specimen inaug. Theol. inquirens in 
nexuoi Vaticiniorum , MefCani ejusque Regniim 
ct bona teniporalia una ferie Ii({entiucn. Tra- 
jecti ad Rh. cx Offic. Joannis Broedelet 1765. 
in 4. pag. 36. 

Flissi Pii Ord, Praedicat. — Fafciculus Biblicus 
a MuHs nexus feu Compendium fnetrico • bibli- 
cum quodlibet S. Scnpturae Caput in Carmea 
Leonino - TeiraAichum contrahens etc. cui accef- 
fit atiud Compendiolum iive Memoriale Mne- 
nionicum ia fingula capita fingalas voces ex- 
hibcns. Editio fecunda. Viennae Typis Greg. 

. Kurzbock in g. pag. 326. 

FuEssLii. — Leben Gcorg Philipp Rugendas, und 
Joh «nnes Kupezl.y (^B^zinienfis Hungferi) Zurich 
oeym Verfafler 1758. mit Kupf. in 4- psgMS' 

FuKER J. F Med. D. — Klagelied von dnem 
Ungarn auf den Tod feiner groffen und guten 
K6nigin M. Thercfia. Wienbey JJi. Thom.v. 
Tr^ttner. 1780. in 8- ^oL 4, * PUN — PUR. 199 

— — - — Kran1{cngefv:hichten und Kurarten. i. Heft, 
Kafchau bey Franz Landerer. 1800. in y. pag. 114. 

FuNicuLus triplcx diffolutus , five Pacificationis 
Viennenfis, Niklsburgienfis , Linczenfis ab tex« 
tura privati Veridici explicatac 1790. per pubii- 
cum A, P. (Francifcnm Nagy Canon. Vefzpri- 
niienfem) Pefihini Typis M. Trattner. in 8» 
pag. 47. 

FuNKE zum Lichtc der Aufklarang — in einem 
JJriefe (von einem Ungarn) Berlin. i^SSt in 8- 
pag. 15. 

*) Supcr quaefiione: warum h^t Gott mit der 
Pflicht dit Setigkeit zu fuchen nicht einen eben 
fo ftarken Trieb in uns getegt ? 

FuRii DiONisii PhiIocali Calendarium antiquum 
fub Annum CCCLIL fcriptum ad primam edi- 
tionem vtx cuipiam nofam cafiigatutn et notis 
illufiratum a Xyfio Schier Eremita Auguilinia- 
no Opus pofihummn Curis Martini Rosnak idem 
Infiitiitum profefil editum. Graecii 1781. in 4 
pag. 86» G. 909 GAB« G« vJTabelhiofer Joh. Jul. -^ Von dem AntJ^n^ i 

Jien aa uufere Abgefvbiedenen Brlider am Alier^ 

heiligenfelle 1789^ in der Hauptpf rr! irche d. 

k, f, Stadt Pcfth gehalten, rcft hcy M^'K 

Trattner, in g. pag, 52. 
f^ — — Ermahnungen zq niildth*4tigen Peytia- 

gea in die armenkafTi , eine Predigt jn der 

Hauptpfarrkirche d, k, f. Stadt Peft am h- Weib- 

liachtstage 1790. gehalten. PeA bey Math, Tratt- 

«er. 1791, in 8. pag. 27, 

(5ABL»fANN NicOLA^ — • MaHsfeldiapa Militia 

Hungara: hoc eft Panegyri^ et vpra inethodica 

oarratio de virtutibus, vit?, moribus, progreflii, 

difcip'ina l?el!i, Rebus geftis, Mofte Illuflri?- 

fmn Caroii M:ign'inimi Piincipisi atcjue Conii- 

tis in Mansfeld etc, SereniiT. Auftriae Archi^"*' 

cij» Mathiie J.nperatoris beili Hungariap inferio- 

ris, Vicarii, quibus nervofa niilitari prud^ntia 

eluctf it 1 boriof i expugn%HQ Strygonii et Vi?* 

zegr:di, iijqri etiaoi habita praelia ci^iu Tnr- 

fis ec vcliutionesj Conilgnata iq ipfi^ Caftri^ 

Siri- GAL — GAn, 9QI 

Sfrigonicnfibus Anno. MDXCV. a Nicolao Gabl- 

mann, Francofurti Typis Joknnis CoUitii, Im- 

penfis Pauli BrHchfeldii, 1597. in 4. pag. 79. 

*; Po/i Dedie, Hinr. Abrahamo ab hwjiedel Sax^ 

Ducis a Confiliis^ Carmen heroicim ad ManS" 

feldium , cum Pragae ejfet , fcviptum a Geor^ 

gio Pontano a Breidenbach. In fine: Milites 

Hungarus , Germanus , Itatus , Belga. apucf 

Mansfeldianum funus lugent^ 

GaLLYUFF JosEPHi Epifc, Zagfab. — Epiftola 
Paftoralis utrique Dioecclis Clero, 17, Febr^» 
1783. 2i9grabiae. in 4. fol. 13. 

Gamelion in honorem fponfi Joannis Rudolphi 
Waltersdorffer Evap. Gym. Sopron. ProfefC ct 
fponfae Rofinae Catharinae Hab^ng?sr. 1793^ 
Sopronii. in 4. fol. 2. 

GJNoczY Antonii — Ersekujv^r, Parbchi, dcin- 
dc Canoui Varad. — Diifertatio Controvcr- 
fiftica hidorico* theologica de ufu Calicis, fcu 
de fumtione SS« Euchariftiae Sacramenti fub 
utraque fpecie, cum Appendice ad CathoHcos^ 
in lucem data. Tyrnaviae Typis Coll^gii 
Acad. S. J. 1763, in 8- p3g. 97. 

^— r — A* Credqnak , vagy is 22 Apostolpk 
Vall 's 'nak magyara^attya. Nagy Varadon Ba- 
lent l^vdtz altal. 1780. in 4^ p^-g;. 799^« 

Cas- 103 GAS — GEB. 

Gassur Samuel Veterofol. Hang, — - Joan. Fri- 
der. Grunero, Societatis lactnae, quae Jenae 
floret, fodali digniflimo, diiHciles ad Parnas- 
fiim aditus feliciter fuperatos 1745. etc» gratu* 
latur. Jenae in fol. plag. i. 

4^ — _ Georgro Radvanfzky efc. Rei Evange- 
licae in Diftrictu Montano Infpectori etc. Di- 
gnitatem Conilliarii Aulici etc. 1744. obtentam 
etc. gratulatur. Jende Stanno Fickelfcheriano. 
in foL plag. a* 

Gaudium Europae in Domo Auftriaca exortum, 
Immortali Nomini AugufH Romanorum et Hun- 
gariae Regis Jofephi cum Augufta Regitia Ama- 
lia Pace et Hymenaeo gloriofl infcriptum. 
Tyrnaviae Typis Acad. 1699. in 4. fol. 25* 
cum Iconibus, 

•— — — Comitatus Scepufienfls , dum Jofephus 
Comes C$iky Procancellarius Supremi Comitis 
Officium adiret. s. U (Pofonii) 1796« io 8* 
fol. 4. 

Gazaffy Analecti Ord. S. Franc. — DiiTer- 
tatio Liturgica. Pcftini Typis Eitzenbergeria- 

nis. 1783« »n 8. pag. 7^ 
Gebet — wider die vorflehende Noth und Gc- 
fahr det.Chriftenheit , wegcn des Tiirken ge- 
druckt zii Erfurd durch Efiiiam Mechlern. 1593« 
jn 4. folior. 4« 

Gdb- GEB — GED* ioj 

Cebhakdi' Ludw. Albrecht. ~ Gef<:hichte dc« 
Keichs Hungarn. 3 Theile. Pcfth hey Jo$. 
Leyrer. i8oa« in 8- p^g» L 390. IL 400« 
IIL 444. 
Geczi Andreae e S. P. •— Oratio funebris, qna 
fupremus honor etc. Coniifi Francifco Berdnyi 
de Ksrancs - Bereny 52 Aug. ij?$. deluntto 
perfolvitur a Gymnaiio PrividienG Scholar. Pia- 
rum. Pofonii Typis S. P. Weber. 1786. in 4» 
pag. 16. 
— — — Ode, quam P. Theophilo Koroda e 
. S. P, Gymn. Trenchin. Loc. Directori , dum 
anno 1779. ^^^^* ^^^* Januar. feOum Patroni 
fui recoleret, in grati animi Teflimonium no« 
mine tptius Gymn. obtQh't. s. ]» in 4. fol.ii. 
Gedanken — meine — . Uber den Brofchure,, : 
warum wird Kayfer ^ofeph von feinem Volk» 
nicht geliebt? in rween Briefen an oieinea * 
Freund. Wien 1787. in 8* pag» 46. 
~ ~ — ilber das freye Lefen gef Slirlicher BU* 
cher. Prefsburg gedruckt bey Johann Mi^hael 
y Landerer. 1771. in 8* pag- I3. 

I Unmafsgebliche liber das derjnalen im 

KOnigreich Hungarn beftehende Contributions- 
Syftcm (von Staatsrath Jofeph v. Izdenczy), 
Wicn mit Kurtzbeckifchen Schiiften. 1803. iii 8* 

Pag- 37- 

Geb- «04 GED — GEG. 

fjEDDE JaNO«. — AngKai M^hes • kert etc. Mi- 
sodik Nyomtatis. Egerben. 1768. in g. pag. 197. 

G^ciKE Fridrik. — - Francia Olvaso — konyv 
— a' Francia nyclvet taniilni kivanoknak kcd- 
vckcVt egy rovid Grammatic^lval egyutt, irta 
Gedike Fridrik — most pedig a' Franci^iil ta- 
niilni kivano magyar Ifiusagnak fz^mira Igy 
cl keTzitven hi adta i. fz. P. S. Posonyban 
Weber S. P. bctuivcl. igou in S. pag. ^yi. 

Gef.ihle biederer Ungarn bey dcr Freudenvollcn 
Gegen^art ihrcs Kanigs und ihrer K6nigin auf 
dcm giiicklichcn Landtage zu Prefsburg. 1796. 

Wicn in 8. pag. 15. 

Gbgeneinanderhaltung dcr Thatcn Caroli III. 
(VI.) Konigs in Spanien, und Philippi Her- 
zogs von Anjou, von dcm Tag ihrer Abreife 
aus Wien und Paris bis jefzt. a. Tbcite hiit 
vielen Kupfcrn. Frankfurt und Leipzig 1710. 
in 8« pflg* I. 800» II. 319. 

Gegus Samuelis. — Pietatis , gratique atiim 
Documcntum, quod etc. Stepliano Fabry, cum 
diem nomini fuo facram , die a6. Dec^br, 
falvus recolcret etc. Anno, quo ) 
AVstrla bcLLaparat, xVrCIs FVnVsqVe Mlna- 
tVr Ingens optat, et cn PetropoLIs gerlt ID. 
Pofonii Typis S. P. Webcr. ( 1787. ) ia fol. , 
plag. I. 

Gei» GEI— GEN. »05 

Geiza J6sE|f Kolosv. Unit. Colleg, Prof. — Ha*. 
lottak Innepe Hamvas Szombath , mellyben 
boldog emlekezetlS Deisi Judith Afzfzonynak 
etc, Knjta Janos Ur etc. ^lete parjanak utolso 
tifztefsdgenek meg adasakor egy gyafzqs orato- 
ri fzekben egy hamvas Textust meg magyara- 
zott. Fosonyban Landerjer Mihaly betiiiyel, 

1785- in 4- pag' 36. 
Gener?ich Cchristian's ', — Predigt am Dank- 

feOe filr den glucklichen Fortgang der Waffen 

Sr, k. k. Majeflat auf VeranlafTung der lezten 

Sjege in Itallen, gehalten den 1. Sept, 1799« 

Leutfchau bey Podhor^nfzky in 8* pag* 55* 

Gedichte, vpp Joh, Wachter pag. 49 — 55. 

r-r — MerkwUrdigkeitea der freyen Swdt 

K^smdrk- iter Theil Kafchau 1803. in 8» * 

Genersich Johann, Prof. zu Kasmark. *r- Bey^ 
trage zur Schulpaedagogik, , Wien bey Jo- 
feph Stahel , mit Schmidtifchca Sd^rifteu, 1793. 

ia 8. pag. 2^35* 
Genersich Samuelis Kesmarkieniis Huqg. M« 
D. Florae Scepufieniis Elenchus, feu Enupfie- 
ratio Plantarum in Comitatu Hungariae Sce* 
pufienii , eumque percurrentibus aiontibus 
Carpathicis fponte crefcentium, Leutfchoviae 
Typis Nlich. Podhoranfzky. 1798« ia 8. p^g* 
76. 

Ca- \ 206 GEN. 

^^i^ Catalogus plantarum rarioruoi Scepufii 
anno 1801. in Autumno in ufuin amicorum con* 
fcriptus. ibide^ in 4. foh 4. 

GcNESis Natalitia , -^ oder Nativitat des je« 
tzigen regierenden Tiirkifclien Kayfers Sultaa 
M^chomet genanudt , ytras fttr Bedeutting dar- 
aus 2u fch($^fen, fonderllch, vas fein Gltick 
und Ungliik feyn vird wider das Romifche 
Reich, qnd die chrifth'che Sirchen etc* Ge* 
druckt in Vorlegung Paul Brachfeids anno 1697. 
s« 1. (zu Lich) iti 4« (6h g« 

GcNETHLiACOK primogenito Sereniflimo Prmcipi 
Regio haered. Hung. Boh« Regi etc, Ferdtnan» 
do Leopoldo Jofepho. Francifco obUtum a L. 
R. que Civitate Caflbvienfi. s« L (Ca0bviae) 
in foL plag. i. 

*— Sereniifimo Arcfaidnci JofephoFraacifco 

Leopoldo die IX. Men(is Aprilis Anno MDCC 

.XCIX. felici Partu in lucem -edito. Choris 

Muficts decantatum fub aufpiiiio EKcelleiftiifimi 

ac illuflriifimt Domini Francifei de Paula e 

' Comitibus Balafsa de Balafsa - Gyarmath ^- Per* 
petui etc. Authore Poefisos Georgio Bucsanfz- 
ky etci Verfionis Germanicae Michaele Te- 
kufch^ Gymn. Ev. Subrectore. Mufices vero 
Henrico Klein etc. Pofonii Typis S. P. Weber* 
in 4« pag. i6« ra » GEN — GBR- ao7 

GiNGHAE Hannibalis Pontif. Pii VL Cubicula*^ 
rii loCimi — In funere Jofephi II. Cacf. Imp« 
Electi Oratio habita in Sacello QuirinaU ad 
Sanctiilunum Doaiinum rioflrum Pium VI. PQnt. 
Max. Komae apud Lazafinos. 1790. in 4. pag. 23« 

Geogkaphia rovid Magyar. Pesten Trattncr be- 
tfiivel. 1796. in $• pag« 3io» 

Georgu Andreae Casp. Mitweida Mifnici. — 
Difqu. inaug. med. de Febre Maligna, quaoi 
vulgus Cephalgiam epidemicam vocitat, Prae« 
fide Jufto Vefli. Erfurti Literis Grofchianis* 

1687. ^ 4- P3g. 38. 
GEORGifivics Bartholomaei Himg. — Pro fide 
Chriftiana cum Turca difputationis habitae, et 
mjrfterio Sanctae Trinitatis in Alchorano in- 
vento nunc primum in Latimum lermonem ver« 
fo , brevis defcriptio. — Prognoma etc. de 
QifUlianoniiu calamitatibus eto. de Turcar« mo- 

« 

ribns etc* — Exhortatio contra Turcas. Cra- 
coviae apud Viduam Floriani Unglerii Cura. et 
impenfis Bartholomaei Gyurgyivits difp. fol..38. 
de afflict. Chrift. et de morib. Turc. foL 28* 
Exhor. foL 4. 
GiRBERTi \Martini Abbatis S. Blafii Ord. S. Be- 
ued. — De Translatis Habsburgo - Auttriaco- 
rum Principum, eorumque Conjugum Cada- 
veribus ex Ecclefia Cathedrali Bafilienfi et Mo*. 

nafie; Aoft GES. 

tiziietio Konigsweldenfi in Melvefii ad Cori* 
ditoriuui novum MonaAefii S* Blalli in filva 
nigra. Typis San- Biafiinis 1772. in 4/liHij. 
pagi 150. c. Tab. aeneis. 8« 

©EscHiCHTE allcr Tdrkenkricge in U^garii ^ im 
Auszuge, nebA einigen Bemerkungen dem jetzi- 
gen Tur\en!vrieg b^trefFend^ und eincr unpar* 
theyifchen Beleuchtung einiger fchiefer Beur* 
theilung defTelben - — Befonders der bekannteit 
Schrift : Ein Wort im Vertrauen iiber den Tiir- 
kenkrie^* Frankfurt und Leiplsig. iygS- in g. 
pag. lo^. 

« — — d^s gcgenVartJgeh Kriegci zwifchetl 
den Vereinigten Heereh Oeflerreichs Und Rufs- 
lands gegeii die Ottomanifche iPfofte ^ defifen 
VeratilafTung und Folgeii au^ den glaubwiirdig- 
flen Nachrichten gezogen^ Francfurt lEiin M* 

t788 — 9C>- in 4- pag* L 88. H. 88. lll. $4. 
•— ~ ^ — kurizgcfafste aller k. k. Regimeiiter 2u 
Fferd tind tu Fufs etc^ Fratilvlurt Uiid Leipzig 
1760. in 8. pag. 135. 

,^^ ^ der Streitigkcitcn liber die chinefifched 

Gebrauche^ worinn ihr Urfprung Fortgang 
tmd Ende iu drey Biichern dargeftellt \i;iid 
(von Georg Pfay) Augsburg bey Nic^ JDoll 1791. 
ia g« pag* l. XLVL et 368* IL 538* Hi. 384* GES — GLO. ao9 

Gesner Samuel — Abel Kiin altal Iet( halala. 
Magyarra forditotta Konyi Jjfaos. Pesten Royec 
Ferentz betuivel, '1775. ^'^ 8* p-^^g- 178* 

GiBEL k. k. Hof.Poft-Buchhaltungs Raitoffiziers — 
Neues Reifebuch in Marf jhrouten, und ^eogv^phu 
fche Tafeln nach denbisherabgeandertcn Weege- 
flrecken cingetheilr. Wicn in 8- p^g- 03« Hunga-. 
ria ct Provinciae adnexac in Tabellis IV — XII. 

CjORGi Ignaziu opatu Melitenskomu. -^ Us« 
dasi Mandaljene Pokornize u fpilli od Mar- 
siglje ctc. Additur in fine: Liber priinus ejas- 
dem Magdalidos ab codem Auctore Heroico 
Carmine latine redditus, in Vcnczia. 1738« 
Appreflb Chriftophoro Zane. in 4. pag. 223. 

GiADius contra Turcas a Chrifto Principc, Rege^ 
Xmpcratorc, Imperatoribus , Regibus, Princi* 
pibusque Chriftianorum ; Ad defendenda et rc« 
cuperanda Chriftianorum Regna porrectus, ct 
a quodam milicc Chriftiano ab anti(]uarubiginede« 
terfus, Hmatus^ue. Typis, ChriftianopoUt. Anno 
Chrifli Imperat. etBcllatoris. 1679. in I2, pl^g, 74. 

Glatz Jacob. — Tafchenbuch f ar die deutfche 
Jugend. — Zur Unterhaltung, Belchrung und 
Vcrcdlung. Tiirth igo?. in 12. pag. 256. 

Glo&ia — Trifaria Domus Auftriacae Marchio- 
num, Ducum ac Impcratorum Archiducum or* 
dia«ti/&iaa fucceiSione feries embiematicii ia 

Q SaiL 2IO GLU — GNO. 

Bafilica ( Clauftro - tTeoburgenfi ) picturis^ nec 
non hiftorico ^ morali ac Syuibolico Po?mate di« 
gefta ac illuftrata c. Iconib. Viennae Typis An- 
dre^e Heyinger. 1714. in fol. plag. 41. 

Gluck eines in der £he lebenden Schulmannes 
bey der Werner und Schonwetterifchen Ehe- 
verbindung 1784. vorgeflellet, v. C, W. J. 
Frefsburg. in foL plag. i. 

Gnom OLOGiA Demoflhenica, Hoc eft : Sententiae 
breves et illuftres ex Demofthene et Aefchine 
Graecorum Oratorum Principibus etc» Hiero- 
nymi WolBi Authoritate collectae , graece et 
latine. Tomus I. }o* Ludovico Havenreutero 
Interprete pag, 407* IL Tomus fententiarum 
a quinque Adverfariis Aefchinis et Demofthenis 
Orationibus graeco Latinus Balthafare Imbricio 
Regio • Curiano Franco Interprete. pag. 347, 
IIL Tomus Sententiarum ex decem Orationi- 
bus Demofthenis forenflbus publicis eodem au- 
ctore. pag. 319. IV. Tomus Sententianim e 
Demofthenis triginta forenftbus privatorum Con- 
tractuum orationibus eodem auctore, pag. 135. 
V. Tomus Ulpiani Khetoris obfervationes ora- 
toriae ex XVIII. quas is enarravit, Demofthe* 
nis Orationibus Paulo Rosa Cremnicio - Pan- 
nonio interprete. pag. 335. Bafiliae ex Officina 
Hervagianaper Eufebium Epifcopium. 1570. in 8« 

Go- G6B-G0M. ' «II 

GoBot Gh?iK Retsk. Pr^dik. ~ SzabaduUst ohaj« 
to Rab) ki a^ maga irt^t\amigir6\ valo bi« 
zonysig leveleit 5t befz^ekbe olzve fzedte. 
Pesten Eitzenberger Antalnal. 1784. in $• pag* 144* 

— .— .-^ Ujj velehed^s az 6 e$ ujj Testamento- 
ini Prof^takn^l gyakran elo forduld Nsp, Hold, 
Tsillagok meg fete^ed^sekrol a' napnak Gibeon* 
San, a' Holdnak az Ajjalon volgyeben Josue 
(zav^ra lett meg allasokrdi vald Toldalekkal, meU 
lyeket a' tuddsoknak itelet> tetelek ala botsat. 
Pesten Trattner M. betfiiveL 1796. in 8* pag* U2. 

G6*NCi Georgu Paftoris EccK Debrec. ~- De 
difciplina Ecclefiaflica , feu Gubernationis Ec- 
clefiafticae legitima forma iu Ungarica Natione 
cis Tibifcum. Debrecint apud Meich. Fodt)^ 
rik. 1633. in 8« plag. 8* 

GoFFiKfi «— • Kerefzt^ny embernek mindennapi 
kezi efzkSze^ vagy is Goffine Urnak Apostoiit 
^s Evangyeliomi tudomanyra oktatd konyv^» 
nek harmadik Refze. Imadsagos • k4Sny v» Ma* 
gyarra forditotta Cs^nky Gibor* Kolosvaratt 
Hochmeifier M. bettifivel. 1798* in 8« pag* 943* 

GoMBA — Erddlyben a' Szebeni zold erdSben 
fzedett - ttgyan Szebenben meg k^fzittetvtfn ^ ^ 
egy Uri afztalra . fel vitetv^n ^ kinek minemii 
nyavalysit okozott, masoknak tanusigdkra, hogy 
magokat auadea ^smi^retlca Gomb^ak ^teldtSl 

O M meg« aia GON — GRA. 

ineg tartoztafsak, minekutanna k6nnyebbUl^set 
^rzette, rovid magyar Versekkel j^dzodozva ki 
irta Mercurius. Szebenben 1767« efztendoben. 
in 8. fol. 8* 

GoNDOLATOK — jo. (Szerzcttc HoIIosi Egycd) 
versekben. Kom^romban W^ber S, P. betiii- 
vel. 1790. in 8. pag* 22. 

GoTT LoB ! DejT Bluthund liegt darnieder : wir 
haben Ofen wieder, welches 145. Jahr un- 
ter das Tiirkifche Joch ge^terefen ift: Mit 
diefer wahrhaftiger Bericht von der uberaus 
herrlichen Erobening der KonigL Haupt« 
Stadt und Veftung Ofen in Nieder - Ungarn» 
wie folche mit Gottes Hilfe und Beiftand aa 
die Chiiften durch Sturm den a. Sept. i686. 
ubergangen etc. Frankturt i686. in 4. fol. 4. 

GoTzicH Ignatii Presbyt. Dioec. Agr. I. U. 
Doct, et in CafTov. Acad. Hift. Profeff. — 
Oratio dicta CafToviae in Sala Academica fub 
initium anni fcholaftici s; K (Caffoviae) 1799. 
in 4. pag. 16. 

Grabingf.r Aegidii Ord. S. Bened. — Predigt 
von. der Nothweadigkeit des Gottlichen Seegens 
bey allen unfern Unternehmungen , vi^elche 
bey Gelegenheit als Joh. Thom. Edler von 
Trattnern (von Jurmannsdorf aus dem Eifen- 
burger Comitat) in der Pfarrkirche bey den 

fieben GRA. 213 

(leben Zufluchten im Alt Lerchehfelde demAI- 
lerhochflen das feyerliche Dankopfer wegen des 
50. jahrigen Segens, deflen er fich als Druker- 
herr und Principal flets erfreute, entrichten 
liefs, den ^ten Sonntag nach Oflern vorgetra- 
gen worden. Wien bey Joh. Thomas Tratt- 
ner. 1798« in H. pag. 16. 

Grabschrift — des H. Johann Bedthy Biharer 
Vicegefpanns. (von J. F. Miller) s. I. 1786. 
in 8« fol. 2. 

Grabschriften und Reihe der Geburt und Sterb- 
jahre der grofsmachtigflen Monarchen, Ksy. 
fern, und Kayferidnen , wie auch derubrigen 
hohen Sproflen aus dem Allerdurchlauchtigflen 
Haufe . V. Oeflerreich , welche in der ksyf. Grab- 
flatte unter der Kirche der PP. Capucinern zu 
Wien ruhen. Aus dem Latein. Wien 1768* in 
4. fol. 30. 

GRiESER Daniel Prediger zu Medgyes. — Pre- 
digt iiber Jereiuiae VI. 16. am i. Tage des Jahrs 
1786. in der Evang. Kirche zu Medg;(res gehal« 
ten. Presburg bey Franz Aug. Paczko 1786. in 
8- pag. 33. 

Graf Joan. Michaelis Pofonio - Hung. — Difs. 
inaug. med. de Hepatitide. PracfideHerm. Frid. 
Teichmcyero 1737. Jenae Literis Hornianis in 

4. pag. 38. 

Gran- AI4 GRA* 

. Grammatica Lafina in ufum Scho}ae Albenfis, 
(^Auctore Joanne Alstedio) Albae Juliae 1635, 
in 8. pag, 175, 

••^^^ Lariai facilitati reflituta efc, ad modum 
ChriAoph. Cellarii adornata etc« Accedit Tiro- 
cinium paradigmatico * dialogicum auctuoi de- 
curii^ doabus« In ufum difcentium concinnavit 
et praefatus efl Mathias BeK Leutfchoviae Ty- 
pis Breverianis 1717. in g. Piirs I. pag. 74. cr« 
ronee 69. IL 52. IIL i6. IV. 44. 

Grandi 'MiCHELE facerdotc fecolare eCaesR. Di« 
rettore delle fouole in Goirizia. ~ Per le fo« 
lenni Efequie dell AuguAiffima Imperatiice Re« 
gina Apojflolica Miria T^refa celobrate nella 
chiefa Catedrale dt TrieAe , il di IX« Genaajo 
1781 Orazione , in Triefto qella Stamperia de 
P. P« Mecbitarifti in 4. pag, 15. 

Granoi; Jacojii Med« Doct. -^ In Vtennam li- 
beratam et victoriam Turcicam a Sereniilimo 
Joanne IIL Poloniae Rege Celeri Victore^ Li« 
beratore partam Epiniciam. Cracoviae in Offi* 
ciaa Alberti Gorecki 1684* in 4* foU 4. 

Grati^ ! Vota ! Semjnarii Vefzprimienns S. An« 
nae ad Octavum ante Idus Febfuas diem Jofe» 
pho Bajzicl\ Epifc. Vefzpr. natakm oblata (« 
Franc Nagy Qmon. Vefzpriu))\ 1791, in 4. 

<Jra- GRA. aic 

> 

Gratiaiium Actio etc. Samueli R'icz M. D. Pro- 
feflbri Ord* Anat. et PhyfioL in Univ. Peftana^ 
in fignum finceri et veri grati animi teflimo- 
niam etc. praefentata per Quarti Anni Medici- 
nae Candidatos Anno 1792. die 14. Aug. Pefli* 
ni Typis M. T^attner. 1793. ia 4 fol. 2. 

<— - — -— ctc* Samueli Racz etc. oblata a Phyfi« 
ologiae Auditoribus. 1799. ^^^ ^^- Augufti. Pe- 
flini Typis Mathiae Trattner in g. fol. ii. 

Gravamina Religionis Catholicae et in fpecie 
Archidioecefeos Viennenfis Contra Haereticos 
accrefcentes etc. ab Eminentfjffimo Cardinali et 
Archiepifcopo Viennenfi , Sigismundo a KoUo- 
nitfch Auguftifnmo Imperatori Carolo VI^ prae* 
fentata A. 1736. in fol. pag. 8* 

Gk AWERi Alberti -^ Absurda , Abfurdorum , 
Abfurdi/fima, Calviniftica Abfurda hoc efi : In- 
victa demonflratio Logica, Philofophica, Theo» 
logica aiiquot horrendorum Paradoxorum Cal- 
viniani Dogmatis in articulis de Perfona Chri« 
fli , Coena Domini , Baptismo , et Praedefiina« 
tione fihorum Dei fcripta a M. Alberto Gra- 
vero etc pro defenfione belli fui Calviniani 
fldverfas falso fic dictam Panharmoi^iam Chrifli 
et Calvini fcriptam a Calvinis quibusdam Su* 
perioris Hangariae et Bello Calvioiano oppofi* 
|am , cum Praefatione Apologetica Colloquii 

pri. ai6 GRA. 

privatt eum Amlingo in arc^ Scbocb^iritzio hu 
biti adverfus cujusdam fpongioii hominis fpon- 
giam , (jui fe Amlingurn defipnfare fcribit. Mag- 
deburgt apud Juh. Francuni 1606« in 4. fol. 140. 

— Po^emica Sacra Calvinianis el Phoci- 

nianis oppofita denuoque recufa Jeuae Typis 

C5iifp<iris Freyfchmidts 1656. in 4. pag. 790. 

•) Coatinentur i) Abfurda Calviniftica pag. 

^d — 26(f. a) Propugnamtum Aniiparaeamm 

pag. jSS — 4^2. 3) Harmonia praecipuorum 

Calvinianorum & ' Phoiinianorum &c. pag. 

4^3 — • 5^4* 4) Examen praecipuarum Svphijii- 

cationum , quibus recentiores Photiniani aeter* 

nam ChriJH Deitatem impugnant. pag- S^S ~ 

648 • .5) Dijfertatio de novo & horrendo erro- 

re Photinianorum circci doStrinam de Satisfa£tiQ* 

ne Chrifti pag. (f^p — r ypQ. uno volumine com^ 

prehmia, In Praejatione exponuntur a) voca^ 

tio Graweri ad ReSloratum Gymnafii Neeren- 

fis b) enarratio Colkquiorum cum Lamio & 

Amlingio c) variq Graweri fata. pag. 1 — -45*. 

•^•~--» de npvo ac horrendo errore circa Do- 

ctrinam de Satisf^ctione Chrifti pro pcccatishu- 

niani gcf^eris diflcrtationesTheoIogicaeet Scho- 

Jaiiicae ex^uifiriinmis Sophiriicationibus acargu* 

tii» Chriflophori Oflorociii.et Faufti Socini Ne- 

ctrianis (eu potius Pliotiniani$ oppolitae* Cditio 

ada GRA. %tf 

9 

ada correction Jenae Typis Henr. RAudunauIs 
1613. in 4. pag. 188« 
*- — -r* Examen praecipuarum Sophinieationilm, 
quibus ReGentiores Pliotiniani Franciscua DavI* 
dis, Georgius lilandrata, FauAus Socinus, Qiri- 
ilophorus OHorodus, Valentinus Scnmaltzius^ 
auctores utriusque Catechismi Rackavieniis Qt 
alii Complures Argumenta aeternam Chrifti 
Deitatem et perfonalem Spiritus S. SubfifteOf 
tiam a. Fatre diAinctam, confirmantla oppug- 
nant inftitutum in Explicatione I. Cap. Epift. 
ad Hebraeos. Jenae Typis Henr. Rauchmauls 

1613. i^i 4* P^g» X75* 

^ — . — Harmoaia praecipuorum Calvinianoruni 
et Photinianorum hoc eft evidens Demonftratio, 
^aa recentiores Photinianos Salvis multis D* 
Conradi Vorftii Profeftbris Leidenjls, et alio- 
rum quorumdam Doctorum Calvinianorum by# 
pothefibus et Sacrae Scripturae Interpretationibus 
folide et fuificienter refutari non pofte oculari- 
ter docetur fcripta folius veritatis amore* Jenae 
Typis Henr. Rauchmauls 1613. in 4. pag. 53« 

Gravisi Girolamo Marchefe, — Deil' Illirico 
Forogiuliefe Efame critico diretto all* lUuftre 
Acidemia della magnifica Citta di Udine» la 
Udine 1789. in 8- pag. 94. 

S. Gre. j^ig GRE — GRI. 

S* Gkegorii Papae I. Cognomento Magni , Li- 
ber. -— Regulae Faftoralis, cui addita eft ia 
iioe Anonymi Formula Praelatorum, fecun* 
dum editionem operum illius a Monachis Ord. 
S. Benedicti e Congr, S. Mauri in Gallia ador* 
natum ad ufum V. Cleri Strigon. Stringoii 
Typis Franc. Royer in 4. pag. 302. c. fcuto 
gentil. Bark6czyano. 

(rnENS^CRi Bartholom^i Filcenfts Hung* — 
tj^K/un^iicMfig Xdytg r» piho&opws ad quoddam fta- 
dii Philofophicf Incitamenrum , et ad nobilis* 
nmos nobiliftimi florentiffimique Hungariae fa- 
perioris Gymnafii adolefcentes etc. praefcripta 
Anno 

lesVgnate Del slt tlbl CVra MeL 
1665, Argentorati excudebat Nicolaus Wyriot 
in 4. fol« la. 

<3^i6ELY Jos. Prof, Bud. — Epicedion in moe- 
fliifimum obitum etc. Sigismundi Orofz Scho- 
lar. Piar. per Hung« et Tranfylv. Praepofiti Pro- 
vincialis Anno 

hIC iaCet orofzIVs pVLCrVM fpes VnlCa 
tVrbae CaLafanCtlnae o ter predofe Lapls« 
Colocae Typis SchoL Piar. in 4. foL 4. 

•— — *-p- Ode honoribus Eminentiffimi Cardina- 
lis et Principis Jofephi eComi:ibus de Batthyaa 
Archiepifcopi Strigon. .etc. dum Canonicam Pa- 

rochia- , GRI. 31« 

■ 

rochiarum viiirttionem ut PaOor Apoflolicus 
perageret Budae, ee in Regjo Archi Gymna- 
fio (Budenfi) tertiam Grammatices cldflem ex 
^Doctriqa reli^ionis ad examen vocaret. 1795. 
10 4. 1<A. 3. 
^ _ ^ de Concordia Philorophiae cum Reli« 
gione. Budac Tjpis R. Univers. 1796« ia 8* 
pag. 163. 

— Gaudia Paftorum , Calendis Februariis 

Badam venientibus rereDiifimls Conjugibus Jo- 
fepho Antonio Regio haereditario Principe Ar- 
chiduce Auftriae, Regni Hungairiae Palatino et 
Alexandra Pavlo^rna Magna Duce RufHae Ar« 
chiduce Auflriae cecinit. Budae Typis R. Univ. 
1800. in 4* pag. 13. 

r Chonis Mufarum Praefide Apolline in 

CoUe Budenfi fedes figentium Sereniffimis Con- 
jugibus Jofepho etc, Regni HuDgariae Palatina 
et Alexandrae Pawlovnae Magnae Principi 
Ruifiae etc votis publicis dicatus menfe Februa« 
Budae Typis Reg, Unsv. 1800« in 8« pag* 3i« 
A pag. 37 — 31. Apologus Heraldico • Allcgon» 
«Qs Aloyfii Emm. Stipfics. 
— — — Chorus mufarum Duce ApoUiae ia Colle 
Budenfi itiit^ £gentium Sereniifi/ois Conjugi^ 
bus etc, dcvotui. Editio altera« Budae Typis 
R. Uaiv« 1800. m 8* pag. m. 

Grou 2i6 GRO, 

tjROLL AoOLPHi Cremfier • Mofavi e S. r. ^Epifc» 
J^urin. — Teftis et Doctor, opus a Patre 
Addlplid a S. Georg^ib Scholardm Piarum fa« 
cefdotei Lingua Hebraica primum confcriptufai, 
deinde ab eodem in latinum fran.sla(uch ac 
t^dntificf fummd Clerricnti XL infcrjptilrti Annn 
'MDCCVlir. Viennae. typis Joan. vari Ghe. 
. len 1709. iri 4i p\^. i$gf. et 166. 

(jROss J0ANN19 -^ Empfinduqgeh cines dank- 
bareu Proteftanr^ri in Pbfirig bey ErbfFnung 
des netieri BethhaiifeiL Pre^burg 17(^3* in g. 

«i — — de recta tatidne linguam latihahi in Gy- 
mriafiis tradehJi. Viehnae. 1794. in g. pag. 6i. 

iSiiOii Pauli K^smatkienfis- Hungari.. — Difp. 
ThedL dfe Redemtiohe et in fpecie de Redem- 
ijtdris NdAiinibus^ Praefide Joanne Deutfchmari* 
no 1667. Wittebergae Typis Joanuis Borckardi 
irt 4. fdl; t6. 

GftdsSiNG Franc; RuDoL^Hi Comar. Hung. ^-i 
•Pubftefigefchichte iih Grundrifs: Gettingcn und 

", Offenttach; 1784- ih 8 t>ag. 33^- 

fifkdisiNdfiR JoAN. B. Comar. Huhg. — Lcflui 
aci Ltictus in j^raecdx futum Alexahdri Leo- 
ffoldi Archidiicis Aufiriafe Regrii Hung; Palatini 
i vetei-and Po^ta exhibitus die XIL Julii 1795; 

Goma- GRU — GUA. ^ 211 

Comaromii. Typis Valent. WeinmuUer. in 8* 
fol. 4. 

Gruber Carl Anton v. — Idyllen» ^te vcr« 
befTerte und vermehrte Ausgabe. Wien 1800« 
in 13. pag. j[8o. 

— Ueber Ifflands Mimik, an den Herra 

Auguft vou Kotzebue. Wien bey Anton Pich* 
ler. igoi. in 8« pag. 4. 

— Die Ahnen dem Hociigebohrncn Herra 

Grafen Niclas von Batthyanyi ctc. und dem 
Hochgebohrnen Fraulein Francifca gcbohrnea 
Grafin von Sztchenyi am Tage ihrcr Vcrmah- 
lung geweiht. — i8oa. s. 1. (Prefsburg mit 
Belnayifchen Schriften) in 4. fol. a. 

Hymnus an Pallas — Athcne* Prcf- 

burg bey G. A. Belnay. 1803. in 8« pag^ 55. 

Die Forfter Familic. Wien bey Antoa 

Pichler. 1803. in 8- pag. na. 

Gruft — die — bey Gelegenheit der fiir Gr» 
von Nitzky 1788. abgchaltcncn Todcsfeycr. s.l. 
in 8. fol. a. 

GuALBERT JoH. Capuc — *- Ehr imd Lcichcnrede 
auf das TrauervoUe Ableben dcr Hoch^rdi« 
gen in Gott Geiftlichen Frauen Maria Elifabeth 
€tc. crficn Oberinn und fogenannten Stiftcria 
des Kloficrs bemeldten Ordens in ctc. Prcfsburg, 
da felbe dcn 7. Miirz 1776, felig im Hcrrn ent« 

ichlaf. 
Mi GUA — GUE. 

I 

fchlafFen^ gchalten. Pre£sburg bcy Joh» Mich. 

Landerer. in 4. pag. 19. 
GuAKY S, V» — Klagelied auf den Tod Sr, k. 

Hoheic des Erzh. v. OeOn und Palatinus v. 

Ungarn Alexander Leopold. FeA mit Pdtzkoi- 

fchen Schr. 1795. in 8* fol. 9. 
CvBA JoANNis Clerici Dioee. Vac. — Ode in 

novo anno ctc. Matthiae Bezzegh Cath. EccL 

Vac. Canon. Lycei Epifc. Directori (Vacii) s. a. 

in 8. pag- 5- 
CuEVARA Antal -— . Feiedetinec Serkenlo 6raja, 

forditotta Pragai Andras Szerentsi Predikator — • 

Bartfan Nyomtattatot Kldfz Jakab altal Nfe D j 

XXVIII efztendoben in foU 

•) Dedic : Georgio Rdkotzyo Comit. Sorfod. 

Supr. Comit. foL 1$. tum Epigrammata lat. 

et bung. in Infignia Gior^ii Rdk6tzy et SU' 

fannae Lordndfy de Serke fot. 2. deinde Prat' 

fatio Verforit : Prdgay Andrds az Horolo^ 

giumnac elsd es harmadik konyvinee fordit6]a\ 

az kerefztejen otvasonac. fot. s» Denique 

Wanckctii Dedicatio et Praefatio fot. y. Prat- 

fatio item Antonii Guevara. fot. 2j. Synopfir 

fol. 7. Onmia tingua Hung. Libri 3. Horoi 

togii Principum pag. losj. 1» fne CamuM 

hmg. et Indices. foL ji. 

Acci- GUS — GYci. M3 

— — — Accitaniai Piispok , & V. Caroly Csa- 
fzamak Tanacsa — Horologii Principum az 
az : Az Fejedelmek orajanak masodik fceony ve 
Elsobe etc. Spaniol nyeluen irattatot* Mostan 
pedigh az Tekintetes is Nagyssgos Dmkovits 
Janos az hatalmas masodik Rudolphus Romai 
Csafzarnal etc* Magyar Orfzagban fo Tarnoki 
mestere, Tanacsa i$ Komornikia altal uyon* 
non Magyar nyelure fordit^atot etc. Greczbe 
nyomtatta Widmanftadius Gi<5rgy i6io, efzten- 
d^beh. in 4. foK 183. praeter DedUat. Verfo^ 
ris ad uxorem Evam Istvdnfi\ et Marei Aarelii 
Caefaris biographiam fol. s* 

GuszTiNi JaNOs Egri Kanonak S^ri Api(tiir is 
a' Tek Kir^lyi T^blanak Fraelatufsa, titobb 
Nitray Puspok • tJd viizseg Mann^ja ^ az az : Az 
Ur Jesus tulajdon fzent Testenek i$ Vdcinek 
Sacramentoma. etc. Egerben Bauer K*iroly« )6« 
fef Pusp. kSnyvnyomt. dltal. 1759. ^^ ^<^I* 

pag- 853. / 

Gyongyosy Pauli a Pettyen. — Altare Pa* 

cis pro Votis Irenicis erectum Arae Filati Ga« 

lilaeorum Luc. XIIL t fubftituendum, luperTu- 

mulum Opufculi Theologici; In quo quaeri» 

tur: jln pojffit Prineeps JUagifiratus ^ Domiem 

Catholieus in ditione fua retiitere Haereticos^ vet 

eontra poenis eos aut exUio ad fidem Qahotieam 

anh sa4 GY6. 

ampUetendam cogere eie. Gabrietis Anttmii Er^ 
dSdy Epifcopi Agrienjis fumlibut in lucem editi 
atque Excelfae Regiae ae Inclytae Regni Hunga- 
riae in Negotio retigionis articutari CommiJJhni 
ab eodem obtati. Tymaviae Typis Acad. lyzi. —^ 
Bafileae per Philadelphum Tiniotheuni. 1722. 
in 4. pag. 48. 

•«-«•—— Esaj. ag. 16. qui credit , noa feftinaf. 
Dtfll Theol. de Mora Dei tamquam elaterio 
Oeconom. Gratiae et cunctatione, ceu animt 
Spiritos iidei etc. Defendenfe ^Michaele A. Aj- 
tai Tranfylv. Hung. Francof. ad V. Typis To- 
biae Schwartzii. 1733. in 4. pag. 3g. 

— * — — Panophia Chridianifmi Eph. 4. 14. 3. Cor. 
II. 3« Defendente Paulo Bogeslao Kaluski Po- 
lono 1740, Francof. ad V« Typis Phil. Schwar- 
tzii. in 4. pag. 14. 

•y6'rffy Pauli ex Ord. Min. S. Franc. ftrict. 
obfery. — Ortus progreflfus, vicj(fi*udine$, 
excifio, et reAauratio olim cuftodiae, nunc 
ab anno 1729. Provinciae Ti^anfylvaniae Ord» 
Min« S. P. N. Francifci ftrict. obferv. Titulis 
Regis Stephani, etc. Typis Ven« Conventus 
Csikienfis ad B. Virginem vifitantem. 1737. in 4. 

P*«* 5^- H. HAe--HAD» &i$ AtrquET B. -~ Abbiiciung linci Befciirfeibting 
der f uclweft und dfUichen Wenden , lUyrer 
iind SiaVeii ^ dereii geographifche Ausbreitung 
vott dem Adriatifctieti Nfeefe bis ah deti Pon- 
to, d^teii Sicten^ Gebrauciie$ Matidtiiierurigi' 
Gewerbe^ Religidii etc. hach eiher zehhjahri- 
gen Keife tind Viefzigjatirjgeh Aufehtiialte iii 
jeheil Gfegehdeh dargeftellt« t. Theih i. Heffi 
Leipzig« igbi. ih 4^ t^ag^ Xlt. et $6i tnit 
Kupferh. 

iiAtAtY CAkOLi d^ H^da^ hot Matli. ih Acad. 
Pofoh. — « Anfangsgriihde der Mathematik. 
2 Theilc. trefsburg mit Weberifcheh Schrif- 
ten. i78§ ^ ^o. in 8< t. Algebra {>ag. 252. 
f racter Ldgarithm. TabelL ll. Th* Mefslitjnft* 
pag. i57. cUm Tab. aeui IVi 

*-=• — — Elemehta Matliefeos. Partes ii t^ofop 
tiii Typis S. P. Weberi it^g — 99. in 8- t^ars I. 
Algebta fiag^ ^j6. tt. Geotnecria« pag^ 2164 
t« Tab< aen. V. 

f £i«« dft6 H A£ — M AL 

f— — «-— Eleinenta Mathefieos, editio altera lo« 
cupletata. Fartcs a. Pofonii Typis S. P. Wc* 
ber. i8oi. in 8* I* Algebra. pag. 373. IL Geo* 
metria. pag. 900. c. Taba aen, V. 

m^ — m^ Elementa Hydrotechniae. Editio quinta 
locupl^tata* Pofonii Typis Sim. P. Weber. i8oj« 

in 8- P«g« «5«« 
Habn Antal ^ Oktatasa, mik^ppen lehelseit 
a^ holyagos feher himlSket leg konnyebben 
i% fzerentsesebben meg gy6g}'itani, mellyet 
etc. a' N. Magyar Hazaknak hafznok^rt Ma** 
gyar nyelvel meg ajanddkozott Szeli E&oly* 
B^tsben N. Trattner Tam ^s bettilivcU 1775. in 8« 

pag. 135- 

Ha6£R Jos. Univ. Pap. Doctoris. — De Vix Hun- 
nontm pariter atque Hungarorum Difquifitio 
Adverfus Paulum Beregfz^fzi Philos. Profefs« Pa* 
takienfem Londini e Typographia Orient. Wil* 
fon et Socior. i8oo. in 4. maj. pag. i6.« 

Hain2mann Niederoft. Bank Admin. Actuar. — — 
Klage der Volker um Jofeph d. IL am ao* 
Hornung 1790« Wien bey Schmidtbauer* in 4« 
, fol. 4. 

Haiszler (jYSltGY. -^ Orvosi Munkaja, 15 Da^ 
rab a' f obb hideglel&ekrSl , a' Pestisr61, ^s a* 
hideglelos ki utesekrdl. Wefzpr^mben Szani^ 

'yt mer Mih&ly betiiivel, i8oi. in g. pag. 460« 

Or- HAli* i|«^ 

— ^— Orvori mtinUja IL darab , tf hofzIiM 
ayavaljrakroL W«l^prembea igoa» lo g. 
pog- 498. 

HauTzky Andr. Anfritts.Rede bejr ErSffnung 
des Lebrnuhl» der Deutfcheri Sprache tind Lit- 
terator gehalten den i^ten May Ofen 1793. in 8« 
jag. 14, 

"- — *- Die Daucr d*r Frfeundfchafti fiin Ver* 
fuch in deutfchen Hexametern an feinen Freund 
L. (Lintner) Neufohl biy Joh* ]o$, Tumler* 
1785- in g. £}L id. 

' — Neujahrigedicht auf deii eriidn Janner 

1788. dem Herrii Carl Grubet von Grubenfeto 
2ugeeignet. Ofen 1788- in 8. fol. 3. ' 

' — ^ — ' Neujahrs^nfch eines Zeitongstragert 
auf daa Jahr 1793* Pefl in 8- foL 4. 

^- -^ -^ Rlagclied auf dcn Tod Seinet k6n}gL 
Hoheit dcc Erzheraogs v, Oefterreich (md Pa* 
latinus v* Ungarn Alexander Leopold. Peft mii 
Patrkdifchen Schrifteni 1795. '« 8. foL a. 

*•■" — ^ Elegie abi Hannchent Todi an Hftrfl 
Ignatz V. Frehlich. Peft mit l^rattaerifchei» 
Schrifteni 1795. '" 4* foL a. 

- -^ ^ Epiflel an Herrn Ignati! FrShlich. Peflfa 
>7§5- in 8* fof. a< 

^ Ode auf di« feyerliche Aiikunft Sn 

UaigL Hoheit des Erzherzoges vea Oefterreic|i aig - HAL. 

lofeph Anton, als Hochftdiefelben ^ die WUr- 
de des Statthalters von Ungarn antraten. Pefl 
1795. in 4* a fol: 

i~ — — Der edle Mann in einem Liede. Wien 
bey Thom. v. Trattncrn. 1796. in 8« fol. a. 

— Epiftel an J. J. Stunder. Pefth 1797. 

in 4. fol. 3. 

««, — _ Fromme Empfindungen dem Hochg* 
Herrn Grafen Thomas Schinidegg k« !(• Kani- 
merer bcy hoher Namensfeyer von feinen Soh- 
ne Thomas im Jihre 1798. ge^idmet. Peft 
bey Muth. Trattner. in S* fol- JJ* 

'--. -— — Ode Seiner Hochf urftHchcn Eminen^ 
dem Herrn etc. Jofeph v. Bathyifn etc. des Eo- 
nigreichs Ungarn Primas dargereicht, als Hoch- 
diefelben die Pefter Nationalfchule in der Jo- 
fephftadt mit Ihrer Gegenwart beehrten. Peft 
mit Trattnerifchen Schriften. s. a. in 8« foL 4. 

—V — — Ode auf die freudenreiche Ankilnft Ih- 
rer kayf. Hoheit Alexandra Pawlo^irna Grofs- 
f tirftin aller Reufsen etc« Ofen mit Univ. SchF« 
i8oo. in 8* fol. 4. 

— — — Ode auf die Geburt des jangen Herri^ 
Laurentius Feftetits v. Tolna erftgebohrnen Soh^ 
nes etc. des Herrn Anton Feftetits v. Tolna 
k« k. Rammerers. Peft bey Franz Jos. Paczkoy 
1803. ia 8« fol. 4* 

Hal^ HAL— HAN. 229 

Haller AtBERTNEKa' kijelentetcft valHst, Vol- 
ter is mis pemeliy kozelebb dltc Hibetetleake« 
dok ellen vedelmezo Levelei; Haller Albert 
elctevel eggyiitt Magyardl Ori Fiilop Gabor iU 
tal. Kafs^n Landerer F. bettiivel. 1748» in g. 
pag. 44. ct 333. 

Handbuch OeAerreichirches Genealogifchcs fiir 
1784. Wien in 8« pag. 300. 

— — — znr Eenntnifs der Gefchichte der Pro- 
vinzed, und' der Staatsverfaffung des Turki- 
ichea Reichs. Frag bcy Joh. Diesbach. 1789* 

in 8* pag- 178. 

HanderlA Franc. Tyrnav, Hang. in Univ. Bud. 
olim Philos. Prof; — Hiftoria critica literaria 
Philofophiae , in ufum Auditorum f uorum con- 
cinnata, Budae Typis K. Univ. I782« 10 g. 
pag. 219. 

Hanghai Francisci SS. Theol. Auditoris. — - 
EXCeLsae DVratVrae gLorlae yastlglVM ; feV 
afFeCtVosVs onoMastlCae Dlel eventVs. Ad- 
modum Reverendi ac clarifnmi Patris Francifci 
Xaverii Kecsk^s e S. J. etc. J. CoUegii Paz^ 
maniani Regentis votivo adumbratus calamo. 
etc. Anno quo Mars aD Castra xaCet; paX 
cXijVIsIta beablt. Viennae Auftriae Typis. M. 
Ther. Voigtin viduae Univers. Typogr. (1728) 
ia fol. plag. 2'^. 

Han- «jQ HAN. 

HANNBNBERa GoDBPRID. -»f- Az IstCH fzuISj^ntk 

a' R. Sziiz Marianafc v^delaie^ese, mellybea 
az Q kUltfpoi tif^tQlete tfs fej^megul hivasa ayil, 
vinsigosi ev&$k6$ekktl gyozedeluiefsen meg mu* 
tattatik; fordittatott Horvath Josef Tacdos^ 
keddy Pl^banus iltal, egy Enekkel a' (ziiz 
Miriarol. Nagy fzomb. Jelin^k W. betfiiyel. 
1791. in JJ. pag. 303. 

Hannuhk JJpAK^ Chrisost. b S. P. -^ hytl' 
cpruqi I^ibri IV. unus Epodon M. Karolini per 
Fraqc. Eifenberger^ 1780. in g. pag. Libri I. 
et II. 340. III. IV. et Epodoq pag« 417. 

w^— Y Simoni Bar. de R^va Regii CommiiTa- 
rit dignitatc^ QimatQ oblata, E^rolioii 178S* i^ 8^ 
fol. 4« 

WF^ —--^ Ode ad Comttem Antonium Ksfrolyi» 
dum Anno 1788« poft biennii abfentiam Karoli« 
num venit, M* Karolini 1788. in g. fol, 4. 

iR-<--r— Ode ad .Excellenti/fiiiiun^ Comitem An* 
toniiioi Kirolyi Supremum Comitem Provin- 
ciae Szathmirieniis (;um aono 1790. etc. ad 
regendan^ Provinciam etc. K^olinurn venit 79 
Aprilis etc, M. Karolyini |>er Jofephum Kle« 
mann. in 8« fol- 4* 

V-» —?>-?- Qde ad eundemt cum 1790. ad regen- 
dam Provinciam S^athmirienfem atque ad ejus 
Magiftratus inflaiirandofi venieQs (umaio Qmnium 

gaa. HAN. «31 

* 

gandio acceptus eft. Debrecini 1790. In 4. 
iol. 4. 
*-^— -— Ode in triftifnmum Obitum Excelleny 
tiiEmi Comitis Antonii Kirolyi facta dum tri- 
duo exequiae celebrarentur 27. Sept. Kaplonini 
28* ef 39. Karolini 1791. in 8* cum Infer. Cei- 
notaphii. fol. 8- 

— ~— Odc ad IlluftriffimumComitem Jofephum 
Ka'rolyi, dumfupremi Comitis Provinciae Szatth* 
mit honore ornatus eA Menfe Octobri 1793« 
Pefihini Typis M. Trattner. 1793, in g. fol. 4* 

»— -^ _. Ode de Sereniflimo Principe et Palatino 
Alexandro Leopoldo et Enu Pr. Jofepho Battby^n 
Grammatophylacii Inflituti Hiftorico • diploma- 
tici Kovachichii Moecenatibus, Pedini 1793. 
m 8« fol. 4. 

>p^ — ~ Ode ad IlluflrifTImam ComitiiTam Eli- 
fabetham Kirolyi natam e Com. Waldflein* 
dum ad Comitis K^rolyi conjugis fui inaugu- 
rationem in munere Supremi Comitis Provih- 
ciac Szatthm^rienfis magno Populi defiderio 
exfpectata venifTet Carolinum. 1794. Debrecini 
per Mich. Szigethy. in 8- fol. a, 

— — ••— Ode etc. Archiduci Auftriae Jofepho, 
dum L Regni Hungariae Locumtenentis hono- 
rcm adiret Menfe Sept. 1795. Pefthini Typis 
Mich. Landerer. in 3. fol. 5. 

Augu- a|a HAN, 

«-r— '-^ Augariun) Iqclytae Aryenfls Prpvinciafli 
dum SupretDus ej[q9dem Moderator defignatu^ 
Comes Petrus de Ileva etc. fupremi Aulici Dif 
fectorii Vice Praefes etc. pronunciatum 1796, 
(Carmen) PofoQii Tjrpis S. f. Wefccr? ia fol. 

— — — r Ode 9d Serenifli^Tiiini Regium Principem 
Pi Regni liung^riae palatinum Jofephunii quum 
Equeflrem Nobiljum Militum ex IL C'ppiitati« 
bus , Marn^afo^ , Ileregh , et UgQcIi^a , quae 
prp Y^^^^i jnflitutQ arma in hoflem funiferat, 
magnq yicinarifm Provinciarum confluxu luflra- 
rer. Karpliiii 1797. Vien«ac « TypograpW^ 
Alberti 1797. ip g, fpL ^, 

Br- — -~ Od(5, qpaqi in cpminuni ditjoqis Ka- 
rolyjanae iaetitja fcripflt (^ditio in }ucepi ^ie ig. 
Novembris 1797. Comitjs Jofephi Karolyi filiQ 
Stephano) Vienn^e Liiens Alb^rti viduae, 179^* 
in 8. foL 4, 

— — — Jofephp Fenglep Epifcopo Jaurinenfi etc, 
ad diem nominjs ejus offert ^nnp 1799« s, 1, 
(Pcflini) iu g. fol, 4. 

-y; — r — Odc dd Incl. Szathmarieqfis PrQviQCiae 
Magiflratijm, dum Cardinalj etc. Jofepho e Co« 
mitibus l^attyan ^ Primati Regni Hungariae e 
vivis erepto ad diem IIL Feb, igoo. fupremuin 
bonQreni lugeiis o^pfrensqu^ fa^er^t. M. Karo** 

lini HAN-HAR. «53 

lini ifl Templo Piarnm Scholaruin; Pefthini 
Typis .Mathiae Trattper. in g» pag. 8- 

Ode de Excellentiflimo Comite Fran? 

cifco Szech^ny etc. fcripea et oblata folo grati 
animi nomine ob iniignia jn iitteras ac littera- 
tos beqeficehti/fimi Moecenatis merita, Menfe 
Deceqibri MDCCCl, Peftini Typis Mathiae 
Trattner. in g, pag. g. 

— Vota#a4 falutem pro diutvrna incolii- 

mitate iVrchiducis Jofephi Locumtenentis Regii 
concepta ad dieo^ ejus qataleni s, L et a» in 8f 
fol. 2. 

Hanthaler Chrysqst. Ord. Cifterc. — Ver- 
zeichnifs bisher bekannter alt- und neuer merk- 
wiirdiger Wienerifcher Schau - Dcnk . und Lauf- 
Miinzen, welche in geh5riger Zeitordnung an^ 
gefuhret und hinlanglich befchrieben verden* 
Linz bey F. An. Ilyer. 1745. in 4, c. Tab. aen. 1« 
pa^. 76. 

*) Numi Mathiae I. Hunt/ady qua Aujtriae Du^ 
cis defcribuntur. pag. i(f. 

Harj^onia Evangelica d, i. unfera Hcilandef , 
Jefu Cbrifti Lebensbefchreibung etc. in iso. Fiir- 
ftellungen cingethcilt, nebft einer Vorrede 
Georgii Serpilii Paft. et Superint. Regensburg 
•^^y Joh* Ernft, Frantz. 1721. in 4. pag. LIV. 

Har- / 

\ «34 HAR--HAT. 

HaRs^nyi Istvs(n Ketskem^thi Pleb^nof (^mostan 

Csornai Pr^pofl) -^ Hallottas befz^d, mellyel 

Melt. L. B. Mih^ldi Spl^ayi Xavier Ferentz 

Ur Vitzi megy^s Piispok etc. Szomorii vcg 

pomp^jat tifzteite 1796. efzt. Vatzon Nyomt. 

Gottlieb Antiiinii in 4. pag. 44« 

. *) In fine Caftrum doloris ctm. Infeript. nb Au» 

guftino Bmedek C, E. Vacienfis Canoniec hiung 

it taU — - Mihdldi Baro Sptenyi Xavier Ferentz^ 

Ugyelmes Vatzi Puspok iletenek '/ Srdmeimk 

rovid le irdfa , Benydk Bemdrd. A^ O, P. 

dltal. 

HaRtmann Antonii Dinrictus Szatmar * Nagy- 

Karolyieniis Vice Arcbi-Diaconi, Eccl. Fenyien- 

iis Parochi. — ^ Scripturae Sacrae novum TeHa- 

mentum Scbolaflice , et polemice explicatum 

et apparentes Antilogiae folvuntur eto. Partes 

tres. M. Karolini Typis Stcph, Pap, 1771. in 8. 

pag. l. et 11. 678. III. 334. 

Ha^chka Lqkenz Leop. -^ Ode nach der Ero- 

berung Belgrads. Wien 1789* in 8^ fol* 4- 
*» — — Loudon, befungen im Julius 1790. 
Wien mit Schmidtifchen Schriften. in 8* foU 3« 
^m^^r^ — Auf d^n Friedensfchlufz zu Szifztow 

ein Gefang Wien 1791. in 8- fol. 5. 
HaT 6 ot m^rte^kii verfekbe foglaltatott Orvende- 
Us hir, melly Meltosagos GroffCsaki Anna 

afz. H AT -^ H£D. asS 

ifefzonynak ^ Mclrdfagos GrdfF Jofcf Ur clcto 
pirjinak Nagy viradra vald j5vctcIekor ietc.i784dik 
efztendoben kiadatott y Nagy - V<{radoo Balcnt 
Ignatz ^ltaL'in 4. fol. 3. 

Hatvani Istv^n, — Mesek. Debreczenben 1799* 
Szigethi Mifaalynal in la, pag, XVI. et 104. 

Hatvani Steph, — ZvLv Fcyec der Entbindung 
dcr Frau Catharina von Tifza gcborncn Grafinn 
Teleki« s« 1, 1799. in 4. fol. 2. 

Hatvany PaL , Bibar es Szabdlts Varmcgyiknck 
Hices Tabla Biraja • Nemcily Feljegyz^sre meU 
to Tortenetck, mellyekct OIvafa$ kozbe egy« 
kor niaskor ofzve fzedegetctt, es Ncmzete kcd* 
vdcFt Magyar nyelven vilag clcibe kibotsatott, 
KajGTan EUingcr Jinos betuivel^ in 8* pag* 990, 

HedwiQ JoANf Coronenfis Saxon. Tranfylv. -^ 
^tiologjde Cbemicac DifH prima ^e calore ut 
caufa fanitatis ad rationes Chcmic^sPraciideJOf 
Erpcflo HebenArcit Lipfiae ex Officina Liangcn- 
hemia in 4. pag. i6. 

•^ ., r-.De Emefi in febribus acntis Praefidf 

ErneAo Gottlob Bofe Difp. Lipfiae cx OiEcina 
Langcnheniia in 4. pag. 2g. 
*) Programma InvitaU Chriftiani Gottlob Im4^ 
wig , quo obfervatioms de fitu praeternat^raH 
vifcirtm ittfimi pentris propoffit. p^g. if^ 

» 

Fun« «36 HED. 

w— •— Fundamentum Hifloriae natnralis Mu« 
fcoFUm frondoforum concernens eorum flores, 
fructus , feminalem propagationem. Adjecta Ge« 
oerum Difpofitione methodica. Iconibiis illas- 
Crafis. Partes II. Lipfiae apud S. L. Crufium 
178^« in 4« V^S* ^* XXIIL 112. c. Tab. aen. X. 
IL XI. et 107. cum Tab. ^en. X* 

~ — — Theoria generationis et fructificationic 
Plantarum Cryptogamicarum Linnaei mere pro- 
priis Obfervationibus et Experimentis fuperftru- 
cta; Difiertatio^ quae Praemio ab Academia 
Imperiali Petropolitana prp anno 1783. propoii- 
to ornata eft. Petropoli Typis Acad. Imp. Scient, 
1784. in 4* pag, 164« c, Tab* aen. XXXVII. 
color. 

mm^f^m — Defcriptio et adambratio microfcopico- 
analytica Mufcorum frondoforum, nec non 
aliorum Vegetantium e Clafie Cryptogamica 
Unnaei novorum, dubii«que vexatorum. IV. 
Volumina Latine et German. Microfcopifch- 
analytifche Befchreibung nnd Abbildung neuer 
und zweifelhafter Laiib - Moofe , wie auch an- 
derer zu der cryptogamifchen Clafre des I^inn^ 
gehorigen Gewachfe. Lipfiae in Bibliopolio 
Miilleriano 1787 — 97. in fol. Vol. I. Text. Lat. 
pag. 109. Germ, iiS* Tab. aeneaeXL; II. Lat. 
iia. Germ. lag. Tab. aeneae XL. IIL Lat 100. 

Germ- HED ^ H£E, 2Zf 

Germ. 112. Tab. aeneae XL. IV. Lat, 104. Crertn. 
114. Tab. aeneae XL. 

*) Omnium Tabularum aenearum triptex adefi 
ixemplari ih Primo ipfe femper CL. Hedwig 
pinxit ^ cotoribusque vivis adumbravit plantat 
eryptogamieas. 

• Sammlung felner ^erHreuten Abhand* 

Inngen und Beobachtungen Uber' botanifch- dko* 
nomifche Gegenftande* IL Bandchen. mit 6 il- 
lum. Eupfert&feln Leipzig bey S. L« Crufius 

1793 — 97. in 8- pag. L aog* IL 175. ^ 

_ — _ Belehring die Piflanzen zu trocknen 
und 2u ordnen , fie frifch nach deni Linne zu . 
unterfuchen, und in Syftem ausfuudig zu ma« 
chen , fiir junge fibtaniker. Gotha in Att Ettin» 
gerifchen Buchhandlung 1797. in %. pag. 206. 
•^ — «~ VerzeichniG der Biicherfammlung. 
Leipzig mit Loperifchen Schr« 1799. in g. pag^ 

304. 
Heerzug — chriftlicherM^^ider dieTurken inuntef- 

fchiedlichen Confiliis Anti - Turcicis als : Mylii 

Lauterbachs , Drefleri , und andrer alfo abgebil- 

det und furgeftellt ^ dafs daraus Zu erfehen vie 

man ntcht allein im Felde mit gutem Vortheil 

kampfen und flreiten foll ; fondern vie aach 

an allen Orten und Enden etc. in der ganzea 

Ch^iflenheit etc, von Haus aus den Krieg videc 

dea «38 H£I ^ HEL. 

Aen Tttrkeil mit Gluck und Sieg fiihreti k6n<^ 
ne etc» dafs ihtn gebuhrlicher Widerftand ge- 
fchehen moge. «* L ec a. (1664) ia 4. fol. i^. 

Heilsordnung- Katechetifche -«— als eine Grund- 
lehre fiir Kinder , ^elche zum ^lirdigen 6e- 
na(s des Heil. Abendmahls zubereitet ^ und 
darauf ofFentlich conBrmiret^ oder eingefegnet 
verden , abgefaffet von einem zu diefem End« 
xweek an Pfarrkinder arbeitenden MitKnecht (Mi- 
chael Kleiu) ate Auilage Brefislau bey Daniel 
Pietfch 1759. in 12. pag. lao. 

Die Heimkunft der Kroaten 1779. ein Lied nach 
dem Kroatifchen. Wien bey AuguAin Bernar-i 
di in g. foh 8. 

H£iND£L Ferd. Pofoui Ungi -«- Difp^ hiA« po- 
lit. continens quaefliones tres mifcellaneas (/4 
Injidiator jwre interfici poteji, GV. pro Mil. II^ 
Ebriuf peccans dupticiter punienduf^ Arift* i* 
poL to. III. Etiamfi quid finguli iemporibus ad^ 
dueti hofti promiferint , efl in eo ipfofides tonfer* 
vanda. Cie* I. Qffic^ fub Praefidio Mathiae 
Bemeggeri Argentorati T/pis Joh« Reppii^ 1624« 
ih 4« fpl. 6« 

Heldenthaten ^ des groifen Feldherrns £u- 
genii Herzogs von Savoyen« IV. Theile, miC 
Tielea Kupf. und dem Bildniil» £ugehii« Frankf. 

tl4 tl Leip2fg. 1710 — 1732. in 8' p«g« 1. 604» 11. 
673. III. 1224. IV. 472. 

H£Li)£N t}ND Kkl^Gs-GEscHicHtE d^r etc. Marift 
Therefia Erbkttnigia 2u Hungarn etc. in weU 
cher Dero gloriofes Leben etc. nebft allen da« 
mit verbundenen Weltbegebenheiten etc. bis 
2um SchlufTe 1742. mitgetheilt ^efden, s« 1« 
1743. in 8. pag. 280. 

Hell Maximil. £• S. J. Caefareo Regli Aftroiio* 
mi. -^ Adjumentum Memoriae manuale chro- 
nologico -i genealogico - hiftoricum etc. Mona« 
chii et Ingoiftadii 176$. in 8- pag. ^6g. 

•-* -^ — Viennae Typis I. P. van Ghelen 1750. 
in 19. pag. 202. 

^ -^ — Ephemerides Anni 1757« ad MeridianUm 
Vindobonenfem jufTu Auguflorum Calculis deu 
finitae» Vindobonae s« a^ ia 8« pag* ^58« 

•«_'L^ Anni 1759« Adjectis Obfervationibus aflrd^' 
nonAicis Anni 1758. habitis in Obfervatorio Caes« 
RegfO Univerfitatis Vindobonenfis. ibldem %. a« 
in g. pag. 942. Obferv. Afin pag. 46« 

— — ^ Anni 1760. Adjectis ObfervatiOnibusf 
afirom. Anni 1759. ibidem s^ a. in %. pag. 142« 
et obferv. afiron. pag. 62. 

— — «^ Anni 1762. Adjectis obfervatiohibus traii- 
fitns Veneris per Difcum Solis Vindobonae e( 
aliia Europaf locis in obfervando toercitatif * ^ 2.\o : HEL. 

factis^ cum Eletnentis inde dediictis ttCi ibi- 
dein s. a« in 8. pag- 240. et obfervati pag. laj. 
*-< — — . Anni 1764^ Cum fiipplemcntd dbfer- 
vationudi aflronomicarum 1761 et v/62 atque 
Appendice Tabulartim fdlarium et luiiatiutn 
ibidem s. a. in 8^ pag* 256 Appendixpag. 344. 
— — — Anni 1770 methodo P. Maximiliahi Hell 
dalculis definitae a P. Antonio Pilgratn e S. J. 
Adjectis Tabulis pro obfervationibus ciiliuiiian- 
tium Planetatum^ ibidem 1769. in 8« pag. 244, 
et Tabuiae pag^ 66^ 
*-^ •— — ■' Ariili I773i Adjedta Collectioil^ bmtiium 
Obfervationum traniitus .Verieris ante difcam 
iolis dici 3. Junii 1769. per Orbem tiriiverfum i 
lactarum^ atque Apperidicd d,e parallajci foIis| 
ex obfervdtionibus tfarifitus Veneris aritii 1769. 1 
ibidem 177^* iri g* pag* ^iU et Appetidij^. pag^ 
iai. 
*«*~— Aririi i^i^fi. Adjecta A|^piridice binarutxi 
DiiTertatiorium aftronoiriicarum I. de eievatione 
Poii ope folius Tubi accritate d^firiifciida. VL 
£)€J vera riiagnitudirie slppafente Diametfi Lu^ 
tiae ti folis libero dculo vifae^ ibideiii I774. ini 
8- pag' a66- Appendiic pag. 5I. 
**" — •*- Arini If77 calculatae a Maximiliaticl 
Hellji et ejus adjuricto K< D< AritOnio Mayr^ 

tiaxi H£L. 241 

tum Ap.pendice Aarorae bor^alk Tlieoria iiova 
ibidem 1776« in g. pag. ^ta» 
-^^-^ Anni I778. calculatae a Maximih Hell 
et ejus . Adjuncto Antonio^ayr cum Appeoa» 
dice Obfervationum Aftronom: Viennae^ «c 
aJibi Jocorum factarMm» ibidem iTjp in g. pag, 
^6. rtlAppctj^difL pag* (^2k 
> '-^.«^Anni i7go. cum appendice Obfervatio* 
tmm AHronom. et MeCeorologicarum Barome* 
tri et Tbermometri atqfie jdefcriptione noviMi* 
cromctrJ priimatici C te R. Domini M^^ke- 
lyne Aflronomi Regii Londinenfis ibidemi| 1779» 
in 8. pag. 269. et appendur« pag* 42l» 

- -^ *^ Knr2er Uaterricht \ 4tit Ofterfeyer f lif 
den''ungelehiften gemeinen Mann» famt del: 
griindlicben Widerlegung einer Schrift^ Itrel* 
che Herr Chriftoph Sigismund Schumflcher 
«tC4 in Dresden imter der tnnfclirifc t ^^ Un* 
terfuchuog der Oflerfeyer V. 17^0 bis ^500. ^^ 
verfaftert uftd anno 1760. in Dmck g^geben kat. 
Wien bey Joh. Thom» Trattnern 1760. in 4« 
na). pag. 64. 

.. — ^ De Satdlite Veoerts. Victinae Tj^i^ 
Joan. Thomae Ttattnef 176$» In Z* ^^g« 9i* ^ 
Tah* aenea t. 

- -.^ -~ Mooumenta a^re perenniof i^ iitter aftrt 
poaeoda « pridium Sereoil&mo Re^ A^glit* 

a 09- fi42 HEL — HER. 

Georgio III. alterum viro celeberrimo Frid. 
Wilh. Herfchel Keipublicae Aflronomicae pro- 
pofita et dedicara. Anno 1789« Viennae Typis 
}• T. de Trattnen in 8* cum Tab. aeneis 4. 
pag. 40. 
— — -~ Drey neue Sternbilder, di6 als emgc 
Denkmaler am geflirnten Himmel errichtet wer- 
den V. Maximilian Hell 1789 tler-Aflronomi- 
fchen Republik gewidmet. Aus dem Lateini- 
fchen uberfet2t von Anton Jungnitz trit 4. Ku- 
pfertafeln. Wien bey Joh» Tb^ v. Trattnern. 

iti 8* pag. 47- 
^^^ — Beytrage zar praktifchen Aflronomie, 

in verfchiedenen Beobachtungen, aus dem La* 

teinifchen Uberfetzt von J. A. Jangnitz; d Ban- 

de mit Kupf. Breslau 1791 -^ 92. in 8* 

HjbltaI Gaspak -^*^ Szaz Fabula^ mellyeket ^so- 
pusbol^ 4s egyebUnnen egybe gyiitet h- 6tZv9 
fzorzet a* Fabulaknak ^rtelm^nel egyeteuibe. 
Nyomtattatot^Nimet Vivarat Manluis Janos al- 
tal i^6k in g. foL 144. 

HeLvey , Sirhalmai 4$ Elm^ked^sei. Fordittattak 
Petzdi Jjosef Altal. Posoriyban Weber S* P. bc* 
ttfivel 1790. in 8« P»g* 39»- 

HtRCZEGH JoANNis Debrecino Htingari. «-^ DifH 

' phiik medi inaug. de 'Lapide Hecculeo , ejm> HER. 243 

que virtutfbus in Haeniorhagia nariiun. Frane- 
querae apud Franciscum Halmam, 1703. in 4. 
pag. 44. 
H£rCVLes Contra DVot, feV aanctVs LaDIsLaVt 
rannonlae ReX blnls ApostoLICI Regnl et a* 
Vltae ReLIglonls InVasorlbVs sVpeilor, in 
Principe D. Steph. Protom. llailh*ca etc. Pane- 
gyrico celebratus, dum L Natio Hungarica ejus- 
dem Divi Tutelaris fui diem etc annuo ritu 
recoleret. Deferente Mathia Daniele Mill- 
ler, Oratore Joan Georgio Haan Auflriaco« 
Viennae Typis Igtu Domin, Voigt. in foL 

Plag- 5- 
Hergott Marquardi Ord. S. Bened. — Genea- 

logia Diplomatica Auguflae Gentis Habsburgi- 

cae , qua continentur vera ^gentis hujus exor- 

dia, Antiquitates 9 propagationes , poiTeillones 

et praerogativae chartis ac diplomatibus Nro 

CMLIV, aiTerta , ad jectis Sigillis , aliisque Mo« 

numentis aeri incifis } mappa item geographica 

et indicibus locupletiifimis, Haec ferio res non 

modo Habsbnrgicas univerfe corroborant , fed 

aliis etiam pluribus illuflrillimis Germaniae no- 

flrae familiis et Patriae Medii aevi Hifloriae 

lucem foenerantur. Tomi a. vol. 3. Viennae ex 

Typogr. Joannis Kaliwoda 1737. in foL mOK. 

P»S^ !• 337' n. 85^ 

Qjk Her. «44 ^^^' 

HcrMann AndreaM Neofolio Harig. — Ditf. 
inaug. med. de fluxus haemorrhoidalis provo- 
catione Praefide Michaele Alberti. 1719. Halae 
M. Literis Stephani Orbani. in 4. pag. 15. 

HERMaN JosEP Gyori Kanonok. — Aquila ina- 
gnarum alarum; a' Hedervari tiagy Szamyii 
Sas az az: a' Hedervari va'rban' ujjonnan be 
helybeztetett kegyelem aimxa M^ria, kinek 
Istennil talaltt kegyelmet etc. 61*6 nyelvel ma- 
gafztalta a' meg neveze tt virmk meg ujjitott 
Templomiban, annak felfzenteltse alkaltnatos- 
sagjval GyUmblts olto Boldogafzfzony napjan 
1769. nyomt. GySrben Streibig Jinos iltal* in^. 

pag. 38- 

Hermanni PeTRi Cibinip Tranfylvani. — Difp* 
Theol. Jubilaeum Apoflolicae Praedeftinatipnis 
piis Meditationibus ex Epbes. I. 3« 4. et feqq. 
exhibens, fub Praefidio Job. Deutfcbmanni 1700« 
Wittebergae. in 4« fol. i3, 

Hermathena more veterum IIK Collegio Ref. 
Claudiopolitario a Dionyfio Comite Banffi de« 
dicata^ quum eidem CoUegio curando trium- 
vir fafces ejua folemniter in manus fummeret 
1747. ClaudioppU per Jos. S. Pataki 1747« ^" 4* 
fol. 16. 

Hbrmolai Mor^ Pofon. Hung. Ord^ Capac. -~ 
Ditsdsdges Sz. Istyia eW6 Kiralyunk es Apoilo* 

lunk» HER—HEV. fl45 

liinkrol valo Prcdikatzio, mcllyct a' Betsi N» 
Magyar Nemzet nemzeti jeles innepldse alkaU 
matofT^gaval tartott 1785. Pofonyban Landerer 
M. betljivel. 1786. in 8«, p^g. 4o# 

— — — A* Kerefzteny josignak is eroscgnek 
Tiikore ditsos^ges Sz, Istvan Magyarok elso '1 
Apostoli Kiriillyactc. B^tsben 1790. in 8# pag. 55. 

Herold Basilii Joannis, — Princeps Juven* 
tutis, five Panegyricus Fcrdinando AuAtiaco^ 
Imp. Turc. Max. Caiss, dicatus, quo pro re« 
bus in Pannonia illa intcramnenfi bene et for» 
titer gcAis Gcrmaniae gratulatio defcribitur : de« 
que continuando in Turcam bello et victoriae 
fucceffu fequendo, rationes adferuntnr: Adje« 
cimus ejusdem authoris Turcici belli M. D. L, VI. 
anno gefli hifloriolam Dialogo defcriptam. Ba- 
fileae per Joan. Oporinum. s« a, in 8* p^g. 174* 

Hevenesi Gabrielis e S. J. — Cura falutis , 
five de Statu vitae mature ac prudenter deli- 
berandi mcthodus* Viennae Typis Annae Fran- 
ciscae Voigtin. in la. fol. 55. 

Scintillae Tgnatianae five S. Ignatii de 

Lojola S. J. Fundatoris Apophthegmata facra. 

I Vienn^e Typis Gregorii KurtzbSck 1753, inia, 

1 Pag- 444- 

p — — Geiflliche Cur der bofen Gewohnhcit, 

f oder Ausrottung der Siind , befonders zu der 

die V — r £48 HIR — HIS. 

HiROss (HyrOs) Samuelis e St P. •— OraHo 
de (.audibus etc. Antooii e Comitibus R^vay 
etc. Epilcopi Nitrienfis etc. in ejus Pareotalibus 
Nitriae Itl. Non. Febr. 1781. babita. Tyrna- 
viae Typis R. Univ. Bud. in fol. plag. 7. 

}IissMANN MiCHAEL. -~ Anleltung zur Kennt' 
tiifs der auserlefenen Litteratur in allen Thei* 
len der Philofophie. Gottingen und L^mgo, 
im Verlage Mayerifchen Bi^chhandlung, 1778* 

in 8. p«g. 477- 

HiSTOiRE et defcriptio^ ancienne et moderne dq 
Royaume d^Hongrie, et des autres Etats, (|ui 
ont e^ce, ou qui font enc ore fes tributaires. a Pa- 
ris chez Charles Serey. i6gg, in 12. pag, 330. 

«^ -»• — de PEmpereur Charles VI. et des Re- 
volutions arriv^cs dans TEmpire ^tc« avec le 
difFerend furvenu entre la Reine d'Hongrie et 
le Roi de PjrafTe au fujet de la Silefie. avec 
une Carte de Silefie par M. L. D. M. deux 
Tomes, a Aniflerdam chez Fran^ois rHonore 
1741. in g. p3g. I. 387. IL J55. 

•—^-^ des Troubles d^Hongrie. jeme editioq 
' augmeneee d'une quatrietne Partie. a Paris 
. chez Guillaume de Luynes 1690. in ia« pi^, (t 
996, II. 94p. UL 930. IV* 939« iu HIS; fi49 

• — ~ da Prface Ragotzi , oii la Gacrre det 
Mecontens fous fon Commandement. a Cafso- 
vie 1707. in i^. pag. 346. 

des pluj illuftres Favorfs anciens et mo« 

dernes, recueiHi par Mr. P, D. P. nouvelle - 

edition revu^ et augmentee par le Sienr Lou* 

vct Docteur en Medecine et Historiographe, 

Tome ade. a Lyon chez J^an Giria et B. Ri» 

viere. 1677. in 12. pag. 414. 

^) Continentur Hungari L Niiotaus Gara Pth 

latinuf fub Maria L Regina Hung. pag gz — 

m. IL GeorgiuT Martinnfus Cardinatif fub 

Tfabetta Regina Joannis Zdpotya vidua. pag. 

^ ^ des Empereurs Ottomans, contenant 

tout ce, 4ui s^efl pafae de plus remarquable 
fons leurs regnes, particulierement fous celui 
de Mahomet IV. depoflede. Ou Ton voit le 
Detail dc la Guerre d*Hongrie etc. Avec .l'Ele* 
vation de Soliman IIL fui* le Trone. a Bru- 
ielles cfaek Jean Leonard, 16S9. in 8* pag. 236. 
- — . — de Mahomet IV. depoffedc, 3. Partics, 
a Amfterdam chez Pierre Brunel. i688* i^ i^* 
pag. L igo. II. 3^8. 

de Solioian HL ibidem i688- in 8. 

pag. 340, Po- jijo HIS. 

-~«— -~ Palitiqoe 4u Mariage de fon Alteffe 

Royale Monfeigneur 1'Archiduc Jofeph etc. par 

Pernin des Chavanettes« s..L 1761« ing* P^g- 99* 

HisTORiA ab Eugippio ante annos circitec MC. 

fcripta, qua Tempora, quae Attilae morteixi 

confequuta funt occafione vitae S* Severini il^ 

luAranttif. Ex Bibliorheca S. Emmerani Regi« 

noburg. nunc primum edita cumSchoIiis. Au« 

guftae Vind. 1595. iu 4. foU 43. 

^^^,^ jntegra Mathiae Hunny^dis Regis Hun- 

gariae Sereniflimi, flrenuifUmi, optimique Prin- 

cipis ac Herois ex Antonii fionfifiii de Rebus 

Hungaricis Decade primum tertia, deinde quar* 

ta , quae hactenus latuit , nullibique excufa 

fait, contracta et in uniun congeftir, huncqu^ 

in ordinem difpofita. Claudiopoli Typis Hel- 

taianis 1365. in foL Ternion. 5* et fol. i. 

*) Titulare folium defideratur; Sequitur Prae^ 

f»iio Bafilii Fabmii Szikfzovuki folior. s* — 

^pigrammata fcripta a Schota Oaudiopolkma 

Jolior. 6. In jm: Mathk^ JRsgif Vcrfus^ 

quibuf Antomum Confianiium Poetam eom^ 

peltat. , , 

di Zigcth ispugnata da Soliman Re 

de' Turchi Tanno MDLXVI. ouovamente nian- 
data in luce. in Vcnetia appreilb Bolognioi 
Zaltieri 1570. in 4. pag.. 24. 

dello HIS. 95X 

t 

•^ — -• dello ftato prefente deirimperio Otto^ 
maao etc, coinpofia primo in Itogu loglese 
dal fign. Ricaut. etc tradotta pofcia in irancete 

, dal fign« Briot, e finalmente traspoirtata in Ita» 
liano da Conftantino Belli» Bologna per Giov* 
Recaldini. 1674. ^n I3. pag. 684. 

HisTORiA oder Befchreibong von dem jetzigen 
Znftand dea Ottomannifchen Reicbs etc. aus dea 
H. Ricaut EngeUandifchen Exemplar etc. in 
die hochdeotfche Sprach uberfetzt, und mit 
fch5nen Kupfern geziert. Frankfurt in Verle» 
gung Wilhelm Serlins. 1671^ in la. pag. 635. 

HisTORiA az Maria Magdolnanak fok biineibol 
val6 ]6 remdnys^g alatt kegyei meg teresibr61 
Szent M&toni Jioos altaL etc. Ez utin adatta- 
tott a' Vad^fzasnak diieke is bovs^gnek oka^rt. 
Endter M^rton nyomt. Lots^n 1723. efzt. Uj« 
jonnan Posonyban Spaizer Ferencznel. 1736. 

10 8* p*g« 34« 
HisTORiaj A a' mi Urunk Jesus Kristus k^n • fzen« 
ved&^nek 4$ hal&Unak, mik^pen. I. a' Virag va» 
sfrnapon. II. Nagy P^nteken az Posonyi Evan- 
gyelika Ekkl^siaban efztendookint az Oltirnil 
fzokott olvastatni, n^melljr Pafsiob^H buzgo 
Enekeknek is Im^dsagoknak hozza adattasaval. 
Posonyban Landerer M. bettiiivel. 1773. in 8- 
pag. 84- 

HltA- «5» H1V~H6D. 

HivATAL egy czer cmberbQl allo fzabad hadi 
ktimak Magy^r Orfzag buzgo Pol;;iraitdl 6n- 
kint aj'inland6 fcgedclmck iltal valo Tartisara, 
mt^g a' Frantzilk cllen ^1I6 Hadakozas tart. Bu* 
d^n Ozvcgy Landerer Katalin bettiliveU 1793. 
in 4. pag. 15. 

HocHHOLTZER JoH, GoTTLiEB. — Am Grabc 
feiner vere^igten Freundjnn der Wohlgebohr- 
nen Frau Clara v, Pru^nfzky gebohrnen For- 
/ler d. 30. April. 1793. Oedenburg bey Anna 
Clara Sieflin. in fol. plag. i.. 

HocHMAYER Sebastian Erdmciftcr und RQrger 
in Varasdin. — Meine Bemuhungen zum Nu- 
tzcn des Vaterlarides ; wie nen^Hch ailch die 
kleinen FliifTe des Ktfnigreichs Kroatien fchiffbar 
gemacht ^erden kbnncn. Agram mit Novo- 
fzelfchcn Schrifteri. s. a. in g. pag^ 43. mit 9. 
Kupfertafeln. ' 

H^DL JoACH. — Belgradum expuj|natum , ho- 
noribus Alexandri Regii Principis etc. dum •Re* 
gni Hungariac Palatinus cligeretur. Temefiae 
Typis Jacohi Jonas (1790.) in 4. fol. lo. 

i^ Belgradum Tbrds dcuuo traditum ho- 

noribus Francilci Regii Principis et Archiducis 
Auflriae D.D.D. 1791. in 4. fol. 12. 

•-^ — -^ Poetieum Somnium, Laudes Illuftrifli- 
mi Dpmiiii Sigismundi de Lovafz Canccllariae 

Re. HOD^ HOF. asj 

Regiae Hungarico • ^ulicae Confiliarii comple- 
ctens. Refiini Litcris Mathiae Trattner. 1793. 
in 4* fol. 4. 

— — -~ Epicedium , quo Vcncrabilc Epifcopale 
Capitulumi Sabarienfc Excellentjflimo ac Illus- 
trifllmo Praefiili fuo Joanni Szily diem fuprc- 
mum obeunti fub forma ac nomine devotiffi- 
uiae filiae Patri optiulo illachrymando parcntaC 
die IX. Aprilis anni 1799. s. 1. iq 4. foI« 4. 

HoFFMANN L. A. Prof. d(?r deutfchcn Sprache 
aad Literatur an d. Pefter Univcrfitat. — Von 
dem Einilurs der Sprache auf Literatur und of- 
fentliche Gefchafte. Eine Akadcmifche Abhand- 
lung vorgetragen in der erfien Stunde fei* 
ner diefsjahrigea Vorlefungcn. Wien 1787. in 

8- pag. 73. 
-— — * — Bey.der Erhebong des hochwurdigc» 

Herrn Maxiuiilian v. Verhovatz etc« zum Bi« 

fchof dcr Agramer Dioccs, im Septembcr 1,787 

s. L in 8. fol. 4. 

— — , — An Peft. — Bey der Durchreife de» 
Feldmarfchalls Loudon durch diefc Stadt am 

ao. Deccmber. Peft 1789* ^" 8- p^g* 6. 
HoFFMANSEGG dcs Grafcn — • Rcife in einigtf Gc* 
gendcn von Ungarn bis an die turkiiche Gran- 
ze» £in Aqszug einer Sammlung von OriginaU 

Brie- «54 HOF — HOH. 

Briefen (in den Jafaren 1793 — 94) Gbrlitz igco» 
in 8« pag. 346. 

HoFFNUNO guten Siegs mit Zufammenf uhning 
Yieler Volker und frevdigen Ankunfc des Ge* 
neraliillaii Grafen von Serin, fauipt ^inem 
Schreiben eines FeldoberAen den latcn Octo* 
ber 1663. in 4. foJ. 4. 

HoFFSTETTER JoH. Adam k* danifcfaen Leib-Me- 
dicus. ~ Kurze Erorterung der Frage : ob der 
naturliche und reingevachfene Zinober , als ei- 
ne Arzney in dem menfchlichen Leib ohne Ge- 
fahr gebraucht verden konne. Lfeipzig 1708. in 
4. pag. 24. 

•——•-— Die vortrefHiche Gute det natttrlichen 
jedoch rein gewachfenen Zinobers zar Bewah- 
rung und Wieder • Erlangung menfchlicher Ge- 
fundheit : Entgegengefetzt dem unlangft vpn 
]oh* Gottfried Beckern etc. herausgegeSenen 
Unfug des Zinobers etc. Scfalesvig bey Joh. 
Holvein 1711. in .4. pag, 103. 

HoHLius Christianus David. — Veram ima« 
ginem Leopoldi IL etc. Inclytae Nationi Hua« 
garicae in ipiis SoUennibus Inaugurationts di* 
lectiflimi Regis fui Apoflolici ad D. XVIIL cal. 
Vtc. 1790. Pofonii factis , verfibus heroicis de« 
lineare conatus efl« Chemnidi Typis Gebfaar* 
diaaia ia 4« foL 4« 

• HOL- HOL—HOM. 2S5 

HoLLOSY Egyed Sz. Kenedek fzerzetb. Pap. -^ 

Pannoniai Sz. Hegynek is Tihanyi Szigetnek, 

F6 - Tifztelendd Vajda Saoiuel Tihany Apatiir 

ellcn valo nyajas Panafzi, mellyeket Nemei 

S2:ombathe)y V^osaban Kifs-Afzony havanak 

hufzon • kilentzediken lyQfldik efztendoben tar« 

tatott masodik Primitziaj Inak jeles * innepl^se 

napjan haH-ado fzives ^rz^Iren yseggel b^ mu* 

tatott. Komaromban., Weber S. P. bettilivel 

1793. in 8- fol. lo. 

HoLz und V^ALD - Ordnuno ftir das KSnig- 

reich Hungarn, wie dic Walder erziegelt^ 

befTer iiufgebracht, vermehrt und erJialten ver* 

den ktSnnen. — Ofen mit k. Univers. Schrif- 

ten. 1785. in 8* p^g- 55- 

— — -— Die namliche. Ofen 1788* in8. pag-55« 

HoLZMANN Jon. DoNAT. Prieft. d. f. Sch. k. k. 

Hofpredigers. -^ Predigt auf den Frieden- 

lchlufs zvifchen Oefterreich und der Pforte im 

Jahre 1791. Wien mit Schmidtbauerifchen Schrif- 

ten. in 4. pag. 30. 

— ^ —> — < Trauerrede auf Leopold den 11. rSmi* 

fchen Kayfer. Wien 1793. in k, TaubAum- 

men « Inftitut. in 4. pag. 34. 

HoMERi Odyffea latinis verfibui expreifa a Ber* 

nardo Zamftgna Ragufino» Venetiis excude- 

bairt 25<f HOM— HON. 

. bant haeredet Balleonii. 1733. ia 8< p>g« XXXXIX. 
et 477. 

^ — — - Uiai latjois verflbur npcella a Raimoa- 
do Cunichio RagufiiiQ, adjiciuotur Epigram- 
mata felecta Aotbologiae Graecocuni Tomi dao« 
Venetiis excudebant Haeredes Balleooii. 1784* 

in 8* P>g- I* ^^^- ^^ 39^« 
HoMiLiA Epifcopalis (Martini Biro de Padany 

Epifcopi Wefprimjeoiis) Benignae Caefareo Ke« 

giae Refolationi ionixa ad Fratrei de edocan* 

dis ex mixto Matrimonio projibos in Cathoiica 

Religione* Jaorini, Tjrpis Georgii Joan« Strei- 

big. 1756. in foL plag. a|« 

«— — — ad oniverfum Dioecefu Zagrabienlis Cle* 
mn} dicta in Cathedrali Ecclefia Zagrabiae 
XXL Martii 1799* Zsgrabiae Typis Novoize- 
lianis. in 4. pag« XII. 

HoMO (juidaoi Nobilis abiit ia.regionem longia* 
quam accipere fibi Regnom etc az az : haloN 
tas dits^ret, mellyet nehai T. N. v. Hunyadi 
Antal Umak tenietise felett« T* N. Nitra Var- 
megyenek Ormeoy ns^u mezo varosaban i747bcii 
£16' nyelvei moudott a' Jesos Tirs. levo f2erz* 
Pater. N; Szombatb. Acad. bedSkkeL in 4. pag-37. 

HoNOR publicus OnomaAico dief Adami Farkaa 
Soproniepfis Evang. Gymn. Rectoris a Difci** 
puUs redditus. Sopronii 1785« ia foL plag* u 

HONO- HON. «57 

9 

HoNOREs — - plus quaoi femireculares etc. B:^r- 

tholomaeo Engelio vitae fuae ^omum annis fu- 

peranti feptem, fcholaflici autem in Gymn. 

A. C, Leutfchovienfi piimos circa Tirones cum 

laude gefti OfEcii annum 53« agenti feni etc. 

CVrrente non slne DeXtro oMIne LVCc ter. 

tla FebrVarlL publice exhibiti, Leucfchoviae 

1780. in fol. pl?»g. I. 
— — — pofthumi , quibns Carolo Auftriaco pa- 

rentavit Lib. Reg que Civitas Iiudenfts« anno 1761. 

Budae. in 4. fol. a. 
HoNOS Supremus. debitae pietatis,. quem magno 

quondam orbis eruditi Ornamento etc. Joanni • 
Tomka Szlfzky Scholaei Aug. C^onfels. Pofo- 
nienfis Rectori emerito et poft biennem Scho- 
lafticam quietem ,* 'ad aeternam coelitum re*, 
quiem, die a6ta Augufti per mortem placidam 
evocato lugentes moeftique praeftiteruut, Do- 
centes ac difcentes in eadem Schbla Aug. Con- 
feflf-r Pofonienft. Anno qno Szdfzkiut ex viuif 
nquie frttiturus abivit^ Optatus Gvii numen fi^ . 
furuf adiuit. P^fonii Typis M. Landerer. 1757. 
in fol plag. 3. 
HoNTERi JoAN. Coronenfis Tranfylvani — Ru- 
dimentorum Cofmographicorum ^Libri III. cum 
Tabellis Geogr. — de variarum rerum Nomen- 
claturii per claffes Liber L s. U 1590. in g. fol. 43. 

R HOPFE \ 158 HOP — HOR. 

HoppE GoTTLiEB Silcs. — Kleincr Schattenpiu 

von dem allennerkwiirdifijften Leben etc. Euge- 

niil^rinzen^s von Savoyen und Piemont bis auf 

das Jihr 1755. niit poetifcher Feder ent^orfen^ 

Schweidnitz bey Joh. ChriAian Mullern. s. a. 

in 8. pag. 160. 

HoppE Jacob August k. k. Bochnicr Kreisfchu- 

len Directors — Aeltere und neuere Gefchicb- 

te der Konigreiche Galizien und Lodomerien 

mit einer Geogr. Charte. Wien bcy Ignaz Al- 

bcrti. 1793, in 8* p^g* ^?^- Errduterungen 

pag. 91. 

HoRaNYi Alexh e S, P. — Propofitiones Lo- 

gicae ct Metaphificae cum DiiT. de Leibnitzia- 

no rationis fufEcientis principio. Budae Typis 

Leop. Franc. Landerer« 1767. in 4. pag, 84. 

Pofitiones folior. ia« 

m^ Ex Phyfica felectas Propofitiones publi- 

ce difputandas exhibet facta omnibus argumen- 
. tandi poteftate* Accedit Tractatio de artificia- 
li Electricismo ex Renjamini Franklini Theoria 
quam expolivit, confirmavit auxitque Joan. B. 
Beccaria e S. P. Romae per Octavium Bucci- 
nelli. 1756. in 4. pag. 64. et 14. 
— — — Pfychologia, feu Doctrina de condi- 
tiohe , praerogativa nofirorum animoruui. Cui 

fub. abjiitigitur d^ anima brutbrum DifTertatio. ^ 
Vide Dalhami • 

HoRAfzius Po^tik^a^ Virag Benedek alta.L Ma. 
gyariil eV deikiil. Pesten i8ou Trattncr Mi^ 
tyis betuiyel. in 8» p^g» ^24. 

HoRKOvifs JosEPHi. ' — Ad Serenifllmam Prfai 
dpem Caefareo Rbgiam Alexandram Pawlo^* 
nani^ diim dcoaitone folennis fui ingrefTus ^ 
Budiie die )ma Febn igob. celebrati Danubiuit 
glaciem ^ qua conflrictus erat , diiTolutam ^b« 
Vehereh s. li in 4. fol. U "^ 

lldkTus G^tiifeipaniculr ex variis t^iguris Teila- 
inenti Veteris Pro{>heti]s et Doctimentis ex Evaii. 
gelio depromptis «:oniittls^ tt foli t)eo facratUs^ 
feii Preees jaciiUtbriae ^t Poenitehtialbs iii vit8) , 
Mmarilfima itiiprte^ et t-efiirection^ Dbmini nd- 
ilri fundatae. Vafadini Typis Semin. JB. Nt. 
V» per Michaelem fiecskbreki. 1754. in 4. j^&g^ 
587. Afpiratidries Cotdis d^ 'vita Jeflii pag. gg. 

llbRviTH Adami ~ a* Szala Varmegyti nemc^s 
korOfiat orzo feregnfek ('uredrol 29« M^jusbatt 
lett ki induiasakot ^ Si 1. (1790.) in 4. fol«3. ' 

i^ -^ ket nagy Hazafin^k emlekezete* Bii. 

dari 1796. in 8« ioli a. 

^ -- — Bekefsi^ Aflgyala kofzont&ere Sum6glii 
Banderiumnak felelettjrei i; 1. 1790^ ia 8« fol. i« 

R i Mlri- a6o HQR. ' 

^^-^ Mindea fzentek iiapjan 1790. azOzvegy 
Magyar Orfzag Palbtinusrol gondolkozik — *• 
folytatiia a' Sz. Sziiz Bcfz^ddnek, is a' mind 
Szent napi Hainalnak a' Nov. i^dik napjin tar- 
tatott 5rdm innepeig-— Posonyban 1790^ in 8» 

foL 6. 

».-*«.— a' Koronazand<!> Fels^g be • jovetelekor 
^ i^^^a. •— a' Kiralyn^ Koron^zasa utao ebt^d- 
kor/ 1793. in 8« ioh 2. 

— --— i^ Bis dat, qui cito dat; nil dat, qui 
inunera tardat. 15. Noir. 179(5* in 4. fol i. 

HORvaTK Andreae Gymn. CaiTov, Rectorts. — 
Ft^ et placida Diifertatio de PerfeVerantia Ele- 
ctorum intercila per peccata lethalia, ob quae 
gratia divina fide juftificante, et Juftificationis ftattt 
.excidunt totaliter, fed non finaliter. Defendente 
Melchiore Gurini Vidernen^. t« 1. in ^^pag. 36« 

--^— — Refponfum Appendici maledicae homine 
Chriftiano indignae, quam Doctor Totfaeut 
Rector Varadinenfis Difputationi (quam vocat) 
Theolbgicae de Perfeverantia Sanctorum fecun- 
dae appendit , . oppofitum , cui praefixa eft ad 
authorem dentati fcripti indigni Theologo Com« 
pellatio Anno 1653. dic 20« Sept Trenchinii 
'ilrypis Laurentii Benj. ab Hage. in 4. fol. 58« 
*) in fim Mmtiffa varior. Carm. m laudUs au^ 
ctarif. 

HOR- HORi jiSi 

iHo>vaTH Georgii Hung. — Placita Philpfo- 
phorum de terrae motus caufis Praefide Geor- 
gio M^tbia BofeV Wittenbergae ex Officina 
Schlom^^liianp». 1756« in 4« pag« 20» 

HoRV^TH JoAN. B* ( Abbat Bi^M* V. dtEgrcs.) 
Eleoienta Mathefeos T» L compJectens Ele* 
meata Arwh. et Algebrae. Tyrnavfpe 1773* 
Typis Acadenu pag* 271. U. Geonietr» et 
Section* conic* ibidein 1773« gag« 286* c* Tah* 
aen IX« 

Inflitutiones ^Logicae. Editio V.I« ab 

authore recognita^ Typis Tyrnavienfibus. 177§, 

• in 8. pag» "8- 

~ ^ ^^ Inftitutiones Logicae oHm m ufum 
Auditoruni Phiiofophiae conscriptae« Editio 
^udenfis fertia ab Authore recognita et au- 
cta. Budae Typis K. Univers^ igod* in 8« 

— Mechanifchc Abhaddluflg; Uber die Hy* 

droftatik, Hydraulik und die von Aetoflatik 
und Fneumatik abhang^nde Mafchifielilehre 
(uberfetjJt von Pasquich) Pefl tnk Trattneri- 
fchen SchrifteUa 1786. iti 8« pag< ^13« ^^ Tab« 
aeueis 4, 

-^*--*^ Thcoria globi aaroilatici^ ob inflam* 
iQabilem) quo tepletur^ acrem la altum ttffa \ ttOR. 

evolare foiiti 1783. Budae 'fypfs R*. Uttivcrs* 
in 8« pag. ^4« 

«•i^i M Ad novutQ qtienidam atithot-j^n Jfore-^ 

phum Nemet3!:^n Libello fuo * Viirrath neuer 
Beytr^ge zur PhyfikA ctc< P. I* cdldberrimds 
Variarum Nationum Autores prorfus audacter 
laceflTentem | Epiftola L Budae Typi^ R« Uni'» 
vers. 1784- itk $« p. 63* c*. Tab* aenesr* 

^ — — ^ Phy^ea particularis in ufum Attdiro*i 
rum PhiIofophiae« Tyrnaviae. 1776* in g* 
pag* 4t*- ^^^ Tsib. aenei^ VIH« 

^»<^^<^ Elementa Phyficae^ opus novi^ elabo- 
ra^um curiis^ et a piioribus editidnibua diver- 
fuiD^ Btidafc Typis R* Univers* 1790* in Sw 
pag* 532« C4 Tab« aenets 17^ 

^^^ Elementd Ph>fic8e* EditJo fub hoc 
titulo fecunda ab Authore recognita et aucta« 
Budae Typis K* Univ« 1792« in 8« p^gi $95» 
fcum Tab, aeneis VI4 

-«. -i^ -^ Eadenu Elditio qdarta auctior et emea** 
datior^ ibidcim 1799^ in 8* ^^ %• 

9mm^^ Sumii)ariu(ti elementdrurti Phyiicac ,, 
. cumj^imia in ufuih Gymnafiorum pet Re« 
gniim Htuij^ariae^ et Provincias eidem ad« 
iiexas« Editid fecbndal ab author^ recdgnita. 
Budae Typis R. Univ. 1798. in 8« pag^ ii^.^ 
lu 't^ab^ aen^ i* 

ttoR- % HOR. a<5} 

HoRtiTH JaNOS Hahoti Apatiir, *$ Kefzth^lyi 
Pldbinos — Ju Hazafniak 's igaz kerefzt^ny- 
nck Peidaja, avagy az Ucban B. Afzfzony 
havanak tizedik napjan 1797« efztendoben eiete- 
nek 68dikaban boldogul ki miiltt Tolnai Feste- 
tits Lajos Urnak etc! ditso emlekezete. Pesten 
Eogel Kriflina ozvegy betllfivel. in 4. pag. 35. 

— _ — Nehai M^ltosagos 's fo tifztelend6 P^- 
fzaki Bajzith Jofef Wef/premi Piispeknek etc. 
Nagy erdemi, mellyeket midon i8o3dik efzt. 
Sz. Gy5rgy havanak agdik napjin, etc. gya- 
fzos egyhizi pompaval tifzteltek , hrrdette. 
Wefzpremben Szammer Mihaly betuivel. iSoa. 
in fol. plag. 4« 

HoRvaTH JosEPH de Szfllaber Vacienfis Rhctor. — 
Szalab^ri Horvith Josef ozvegycnek fziifttett 
Ugronovits Franciska afzfzonyak ugymint ^des 
annyanak nevenapjat tif^teli. Vatzon 1796. 
in fol. plag. I. 

HoRvaxH JosEPHi E S. P. — Elegia Peflino Va- 
ciutn abeuntis ad amicos igoi. Peflhini Typis 
Mathiae Trattner. in 8- ^ol a. 

HorVath Iosepho saronl De piLoCsa VlrtVtt 
nVngara, stlrpe VetVsfa Inslgnl Vet?rano 
lanDerll DVCI. (ode) Caffoviae Typis Fran- 
cjfci Landerer. in 4. fol. 2. 

• HOR. fl64 HOR. 

HpRvaTH IsTvaN , Jakfalvai Vasvari Ksfpe. Cu- 
sto&a eis Kaiionokja — Istenben boldogul ki- 
^miiUt M. Rappolt Anna Maria afzfzonynak M. 
Pal^nyi Inkei Gasp^r etc. Genernlis fzerelmes 
hazas tarsinak az Istenes is csondes balal ^ltal 
t6rt^art leg jobb r^fz^nek el valafzt^sa, mel- .< 
lyet i76oban fzomoru exsequiiinak alkalmatos-y^ 
SHg^vai Kanisan etc. hirdetett volt. Sopronb^ 
Siefs J. J. betiiivel. in fol. pag. 94. 

HoRv.iTH MiCHAELis Praepofiti de Graba. — 
Chreflomathia Piifloralis. Partes duae. Prior 
comtkctms exmpla Jlili Catechefeon et Homilia^ 

' rum e Sacris Literis , Sanctis Ecclefiae Patribuf 
et claris Oratoribus. Pojierioris Sectio /<» eom» 
flectens Paradigmata Panegyreos facrae , Lcm- 
daticnum funebrium et orationum occafionalium, 
z^ Orationum moralium^ dogmaticarum et PotC' 
mices. Peftini et Rudae Typis Cafb. Landerer. 
178^ — 83« in 8- pag. I. 3i6. II. »77. et 300. 

— -— — - Hi/loria PrudenHae paflorah^s. Vind«- 
booae. Literis Ghelenianis. 1783. in g. pag. 262. 

«. Stafiflica Regnt Hungariac et partium 

eidem adnexarum» Editio altera auctior et 
emendatior* Pofonii Typis M. Lamderer. 180X 

in' 8. pag. 542. 

Oratio habita VIL Idus fept. An.M.DCC. 

LXXVIIL (juum Regia Hudiorum Univeriitas 

Buden- \; . HOR. «65 

Badenfis folemni ad aras precatione pro aufpi- * 
catiflimis hac in Urbe Rei lirterariae inidis gra- 
tes Deo perfolveret. s. L in 8* fol* lo. 

— ^ — Denkfchrife der Ehre Marieu There- 
fiens Romifchen Kayferin etc. gewidmet am 
Tage der Errichtungs - Feyer der K5niglichen 

\^ hohen Schule zu Ofen 1780. -^ aus dem Laf. 
uberfetzt v. C. R. Wien bey Jos Gerold. in 4. 
fol. 6. • 

Poecile. Pofbnii 1785. in 8- pag- 3o» 

HoRvarn Mich. c S. P. — - Natales Archiepi- 
fcopatus Metropolitani Colocenfii et Bats. Ec- 
cles. Colocae. s. a. tn 4. pag« sio. « 

HoRvaTH p£TRi Gymn. Jafs • fierfnien. Dircct. — , 
Comnientatio de Initiis, ac Ma)0ribus Jazy gum, 
et Cumanorum^ eorumque conftitutionibus. Ex 
probatis Scriptoribus ^ et authenticis Documen- 
tis depromta. , Peftini 1801. in 8- pag* 354. cum 
Mappa Jazygiae , et utriusque Cumaniae. 

HoRvaTH Samuel B. Tamau Ev, Predik. — A' • 
h^tnek minden napjaira valo regyli es es(veh\ 
& az ember eletenek nevezetefsebb K^irnyfii al« 
l^saira £zoIgal6 buzgo Imifds^gok, ineliyeket 
RosenmuUer Gyargy Janos Doktor es m^s ke- 
gyes Ferfiaknak ndmet munkstikboi magyar 
nyekre forditotta. Gyorben Streibig Jos.. be» 

tuiveb 1799. ^ '^* P^2- ^84* ^i^li^oi^^^ ^^ '^^* ^4« 

Hosz* a66 HOS — HUF. 

Hossszdv^RY — . 6t$ Herrn Ant^rort auf Sie Rc- 
cenfion der Jenaifchen aUg. Literatur Zeirung 
N, 379. dcn 31. Juli s, iiber das Buch: Hifto^ 
ria Regum Hungariae Sttrpis Auflriacae a Genr^ 
gio Pray. Wien n.it Kurtzbeciiifchen Sclidf- 
tcn. 1801. in 8. pag. ag* 

HuEBER Samuel cl. k. f. Stadt Pr<»fsburg V. No- 
tar. — Allerunrerthiiaigrtc BewillKommung der 
k. k. M«jeflat Elifabethae ChriAina zu Prefsburg 
den 7. JuHi 1723. s* L in 4. foL d. 

HuBERT Franc. oHm BudfiC Thcolog. Profejfn — 
Theologiac Dogmaticae in Syficma ^ quod 
apud Reg. Uuiverfitatem Budenfem obtiner, 
redactae Volumen L Pars I. Dc Deo ut is imus 
^efi^ in natura et Pars IL dc Deo, ut is in per« 
fonis trinus efi. Bud^^.c 1783. in 8« p^g* 6oa. 

HUfpenwetter Davidis F. Saccrdotis Eccles, — 

• Dialogi Apologetici pro Statu Pctrino feu Ec- 
€\ts. adverfus libellum : cura Salutis : ctc. Opu- 
fculum pofihumum cdituni , et notis itlufira- 
tum a J. BarthoL Wcrdingcr. s. I. 1731. in g. 
pag. 280. 

Hufeland Chr. Wilh/ — Az cmbcri ^lct meg 
hofzfzabbitasanak Mes^ersrge. A' masodik ki 
adas fzerint forditotta , a' nehezebb hclyeken 
mtg viWgositotta, alkalmrtofsig fzerint a' Ma- 
gyar hazira fzabta, fok hel^eken pedig nieg 

DOVl- HUL— HUN. «67 

bovjfette Kovats Mihaly Orvos Doctor. 3. Refz, 
Pesten Patzko. F. betuivcl. 1799. ^"^8- pag.J. 
368. n. 4go. 
HuLsii Levini Gandeniis Chronologia d. i. Eia 
korze Befchreibung \ras fich in den Liindern 
fo in dicfer hier gehSrigen Landtafel begrifTcn, 
bis auf diefes 1597. Jahr gedcnkwiirdiges ver- 
laufien. fTurnberg Typis Chrift. Lochneri. 1597, 
in 4« fol. 33. 
HuNGARiDEs Epiftolae et Elegiae etc, ab Iliu- 
Ariflima Humanitate Tyrnavienfi oblata. Tyr- 
naviae Typis Acad. per Georg. Andr, Koden 
1714. in la. plag. a. 

♦) Epiftcta /. Satamon S. Ladistao^ per Ladist. 

Kvajfai. IL S. Eiifabetha Ludovico TuringOj 

per Franc. Zgurits. IIL Emericus Mariae 

Conjugi^ ^er Franc. Pobjfa. IV. Marianna 

Emericq per Ant. Simoni. V. B. Margaretk 

Cunegimdi^ per Leop. Peifst. VL Geyfa Adal^ 

berto , per Joan. C Guaddnyi. VIL Maria 

Sigismundo^ per Ladist. PetSk. V^III. Ifa* 

betta Omodaeo per Lctdistaum Bi/iari» X. Hunu 

g^ria Magnae Suae Dominae^ per Emer, A^ 

ponyi. 

HuNVADi Ferentz Debrcfz. Pr^dik. es Tifzantiil 

valQ Ref. Ekkl. Superint. — Diaetai Pre'dika- 

tziok, ai? mellyeket a' kozelebh el miiltt (('/90.) 

Ot- 2(58 HUR — HUS. 

Orfzag gyiil^s^re fel feregletc Uri Rendek eloet 
Bud^n e) mondotr. Pesten Patzko F. betuiveL 

1791. in 8. pag. i<;5- 

^ — —. Otven k^t kozons^ges Predikitzi^k, mel* 
lyel^et a' Debreczeni Ref. Ekklesiaban el mon* 
dott ; most pedig a' maga koltsegen a' kbzha- 
fzonra ki botsitott. Bobos Istvan 6 Budii Pre*- 
dik. 3. Darab. Viltzon Gottlieb Antal betuivel, 
1797 — 99. in 8- pag- 1. 668. M, 538. 111- 647. 

HuROssY Jos ~ Epos feAivum Stephano e Co- 
mitibus Lie&ha^y etc. I. Cbmi^atus Trenchi- 
nienfis Supremi Coaiitis munos et flallum Tren« 
chinii capeiTenti i6. Junii x8oo. Neofolii Lite- 
ris Joan. Stephani. in 8« f^l- 4« 

— Carmen Jofepho e Comitibus Erdody 

etc. Procancellario Hungariae , etc. Comitem 
Stephanum Illeshizy ad ftailum Supremi Comi- 
tis I Comit. Trenchinienlis deducenti. Neo- 
folii Typis Joannis Stephani. i8oo. in 8* fol. 4. 

HuszTY V. Rasznya Zach. Gottl. — Ideen 
zur Verbefferung der ttftreichifchen Provincial 
pharmakopee^ befonders ia medizinifch* prakti- 
fchen Gefichtspunkte. Pref&burg bey Joh« K, 

SchauC I79T» ^^ 8- p^g» 163. 
— — -— Kritifcher C#mmentar iiber die oflrei- 
chifche Provincial Pharmacopee mit einem Ent- 
vnife zu einem gemeinniitzigen verbefferten 

4 Difpen- HUT -^ JAE. 269 

Difpexifutorium. Presburg und Leipzig. 1785, 
in g. pag. XVI. et 304. 

HuTTERi Leonh. IVof. TheoL Witteb. — Com- 
pendium Locorum Thpoldgicorum ,ex Scripta-* 
ris Sacris et Libro coocordiae collectum, et fn 
nfum tum trium Scholarum Illunrium , tum 
reliquaram trivialium in his regionibu^. Leut* 
fchoviae e Typogr. Breveriano. 1641. in la» 
p»g 335. 
Hymnus Triumph. — Eine Cantate zur Ver* 
inahlung Ihro KaiferL Hobeit der Gro£f ilrftin 
Alexandra Pawlovna mit Sr. k5nigl. Hoheit 
dem Erzherzoge von Oefterreich PaktiDUs von 
Ungarn etc. ete. in Mudk gefetzt dem hohen 
Braut - Paare gewidmet von, Herrn AntOn Eberl, 

* der itaiienifche Text ift von Herrn Ridter Gatte- 
fcht Raf£fch. kaiferl. Conful. Gedruckt bey 
Jul. C. J>. Muller. in 8. fbi. S. J. J AC6CR WotFEd. Altdorf. Prof. ~ Fanegyri- 
cus Divo Leopoldo IL etc. Romanorum Impe- 
ratori Gerin« Hung. lioh. Regi ctc. i^ta Maii zyo JAK — JAN. 

1793. .Norimbergae in Majori atrio Curiae fu- 
premi iionoris habendi CayfTa dictus. Noriiti- 
bergae Tygjls Sixianis, in fol. pag. 34« 

Jaklin IsTvaN Bizerci B. A. Apatur^ Efzterg. 
Kanonok.* — In Virtute tua falui, vita et, re-^ 
demtio nofira az az: a* Sz. Kerefzt altal em- 
beri Nemzeinek gy5zedelemefsen meg fzerztett^ 
es dats5fsegefsen fel talaltatott ^lete.^^ udvbfs^- 
ge es Valts^ga, mellynek ditsiretit dutsols^ges 
Sz, Eerefzt fel tal&lasa napjan Sz. Benedek 
hevu l^eto Varofsa mellett Uv'6 Sz. tielyed 
etc. ^16 nyelven mondott etc« Punkosd hav^- 
nak 3. napjin 1747. N* Szombatb* Acad« bo- 
tUkkeU 1747. in 4. pag. ^4. 

Jakszitz^ GREGOKit Strig« Hung. Gfattimi Studiofi 
Vacii etc. — Raits Jinos Uriiak ete. Kovilyi 
Szerzeteseknek Klastromaban tartozkodo leg 
f obb tagjoknak e|c. fulyos ^let^t lantos versek- 
ben foglalta. Vatzon I796. GottUeb Antal he* 
tuivel. in g. pag. 4. 

Jani Pannonii Qainque Eccl. Cpifcopi Antjquis 
Vatibus comparandi ad Guarinum Veronenfem 
^ Panegyricus. Ejusdem Elegiarum Liber. £t Epi- 
grammatum Sylvula. ttem Lazari Bonamici 
Carniina nonnulia. Jani Pand. ad Jacobum Ant. 
M^rcellum Venetum Panegyricus. Ejusdeo). 
Diomedis et Glauci coogreiTus ad Galeotum 

Mac* JAN — JAn. 271 

,Mardum Narniepfem. Venetuf apnd Gualterum 
Scottum MnLIII. in 8- P^g- 28^. 

— *~-— Libri III. Poematum, Elegianim et 
Epigrammatum. Premifra DKTertatio Ign» Nor- 
berti Conradi * e S. P, de Vita et Scriptfs Jani 
Pannonii. Budae Typis L. F. Landerer 1754. 
in 8. pag. XXIV. et 318. 

Janowski Josephi Nagy Manyenfis Parochi -^ 
K^zanj o f^atem Jozefo^y Kalasansk^m ^ od 
Matky Bo^SAeg Kdy'z sa slawnost wychlusenj 
za fw^^.reho w Kostole Pobo'znijch Sskol w , 
Nittre wykonawala. Skrze Roku 1769. dne,2u 
Augufta. s dowolenjm Wrchnofti. W.Trnawe 
in 4. plag. 5.' 

JaNOs (Nep. Sz.) Amaz j6 hir 's niv f5 Gondvi- 
feloinek Pragai Kanonoknak etc. Nepomukb^Ii ^ 
Sz. Jinosnak i^eve napjin etc. Praga v^ofTibaa 
etc. 1775* Pilnkosd havanak i6. napjan tartatott 
(zokott Sblemnitisnak rendbe fzedett fzok^al 
valo le irafa , mellyet etc. Vitzi megyenek 
Papja etc. le raJ2oItt (verfekben) yktZQi Am* 
bro Ferenz dltal 1776. in 4. plag. y^ 

JaNOsFi C£ORG,li Hung. — Diii. med. inai^. 
de medicamentorum fiknplicium praecelkntia. 
Trajecti ad Rh. cx oifi. Joan. Bro«4^1et 1764» ' 
ia 4. pag. 47. Ji- a!j% JAN — ID6. ' 

J&nOsi Nico^ai e. S. J. — Trigononjctria pla- 
na et fphaerica cum felectis ex Geometria et 
AHronomi^ Problematis iinuum Canonibus et 
Fropofitionibus ex Euclide mrgis neceflkriis 
1737. Claudiopoli Typis Acad. S. J. in g. pag* 
to8. a8- ct 48. eum Tab. aeneis. 

Jaroslai a S. Alexio e S. P. — Philofophia 
hiftorico - do^matica. Pars !• complecteos Hi- 
Aoriam philofophicam , Logicam , et Ethicam 
Salomonicam Pars IL complectens Phyfidlo» 
giam. Accedunt in fine Difputationes XL ex 
Somatologia, et XIV. ex Pi^^yfiologia. Pofonii 
1746. in 4« L fol. 46. et pag. 339. IL pag. a6o. 
et 58. 

loEA fecnndum quam Rationes Perceptorales per 
L. ac R. Civitates , aliaque Loca feparatas For* 
tas babenti:! pro anno 1733. nunc currente et 
ab eodem decurrenter pro fubfequis quoque an<« 
nis Confilio Locumtenentiali Regio fubmittea- 
dae venient. s. 1. in foL plag. i. 

»«....._ rectificationis portarum Palatinaliam , 
feu geaeralis fubrepartitionis Quanti Contri* 
butionalis (\uctore Samuele Ujhazy^ s. L et 
a (Pofonii i^oa) in 4. pag. 24. 

Ac IdS • J /nasiN AK eI6re valo meg* esm^rese min- 
den efztendSben ^ bolnapban es h^tben ; fok 
iobbitiifol(kal es Toldal^kokkal a koz hafzonra 

nea:- J tt^zve Magyarra forditotta M. Gy. F, Kolo^- 

yaratt Hochmeifter Marton J^etfiivel igoi. in 

la. pag. 5^. 
JtssENii JoANNiS a JefTen M* D. — * ^oroaftec 

nova brevis veraque de Univerfo Philofophia« 

Wittebergae ex officina Cratoniana 169^. in g* 

pag. 103. 
— •— . — de anima ct corpore tiniverfi «x^oW^ 

Ks^Matv}riyn^4 Pragae Typis D. A. a. Welesla» 

wina 1605« in la. pag. 173« 
^^^^ deDivina, humanaque FhilofophiaPro* 

gymnasma peripateticum ad Rudolphum II. Imp* 

Venetiis apud Joachimum Bruinolum 1591. in^* 

— — "^-de niorbis tota fubftantia naturae no* 
ftrae contrariis Progymn. med« refpondente 
Stephano Mylio Geranodenfu Wittebergare Ty* 
pis Joan. Cratonis 1596. in 4. foK lo. 

-^-^--* de morbis partium fimilarium, Refp» 
Joanne Armbrufler Waltdorfenfl Wilrtemb. ibid. 
eod, in 4. pag, 30. 

-** — — de Pefte afTcrtio* ibid. eod. 1597. in 4* 
fol. 8» 

— — — Ejusdexn Univerfalis humani corpori^ 
contemplatio Refp. Philippo Tuchfcherer Cot* 
buile^fi. ibid« eod. 1598« ioh i6. •——--—. de Mithridatio et Theriaca Refp/StepK 
Marcello Auftriaco. ibid» eod. 1598. foL 8« 

i~ ^*. — /de Sympathiae et Antipathiae rerum 
naturah'um cauflls disquifirio fingularis Refp, 
Daniele Sennerto Vratislavienfi ibid Typis Meis« 
nerianis. 1599. in 4. fol. 8- 

1.— — ~ Dena Paradoxa phyfico • medica Re(p« 
Joanne Gogclero Wurcenfi. Wittcbergae Ty* 
pis Zachariae Lehnianni 1599. in 4. fol. 8* 

m^ de Methodo medendi Thefes genera- 

lcs, Refp, Daniele Torfchmidl. ibid. Typis Si« 
monis Gronenbcrgii 1600. in 4. foL 8« 

i~ -— —• de Cute et Cutaneis afTectibdS Tl^^aitvjvficc 
Refp. Joanne Gogelero Wurcenfi, Wittebcr- 
gae Typis Joannis Cratonis 1601« in 4. ioh 6< 

— — — de Univerfi Perfectione Libri duo« Re(p« 
Balthafare Gombos Mifcolcino • Hungaro* ibid« 
eod. 1601« fol. 18« 

— — — de Plantis Difp. prior Refp. Martino 
Polycarpo Bohemo • ibid« Typis Meiinerianis 
1601. in 4. fol. 10. 

— — — de Generationis et vitae hamanae Pe* 
riodis Tractatus duo Refp. Joanne Plachetio 
Marcomanno. Wittebergae Typis Zachariae 
Lehmanni i6o3. in 4. fol. xa. 

' Oratio de Martino BiermMn defigo. 

ProfefH Medic. extraordin. Wittenb* X. Novem* 

bris Eri$ bmiiiutn Luttn defidefato {>ublice dicU 

actaque^ Wittebergae Literis Wolfga&gi Meis- 

neri 159$. in 4. fol. la. 

.0^^ de moribus et Legibui ad Studiofos iix 

Solenni Statutorum recitatione fermo. Witte* 

bergae T.^pis Sioionis Gronenbergii 1597^ in 4« 

foK 14. 

► ^s*- Aeadcmlad Wittebi^rgenlis Studiolisi 

ttec uoil univerfis falutem et diututnaitx tncolu» 

mitatem» ibid. eod. I596. foL 4. < 

«^^ pro Anatome fua Actio iet ad fpectandum 

Invitatio* Wittebergae Typis Zach^ Lehmanni 

i6oo« ia 4. foL 4i 

Decanu$ Collegii Medici Jn AcademiA 

Wittebergenfi Benevolo Lectori. Si D. Witte* 
bergae Typis Joan. Cratonis i6oo. in 4* fol. 4< 
— -— tdem et Philofophiae ct Medicinae fo* 
lidae Iludiofis. S. D. ibid^ eod» foL 4. 

^ tdem Academiae Witteb. Studiolis* tbid» 

Typis Laurentii Seuberlich i6ol« !n 4^ foL 4« 
'~— Thefcs difputatlonis IlL de Homine 
Refp. Joanne Pifcdtore Ratisbonenfe. Wittebef* 
gae cx offic. Cr^oniana* 1594. in 4. foL 6* 
'^ — de morbo^ quem hamores in Corpord 
geniti tota fubflantia naturae noftrde adverfi ef* 
iiciant Difputatio Refp. Bafilio Pllnio Rigenii 
Livone» ibid« eod» 1596.' foL 4« 

S d cld tyS JES. 

— - ~* -— de morbi ^ quem aer totst fabftantia no- 
xius peragic , cognitioae Difp. IIL Reip. Joan* 
ne Armbrufter. ibid. eod. 1596. fol. 4. 

-— de eodem Difp. IV. Riefp. Daniele Sen- 

nerto. ibid. eod. fol. 4. 

^ ^ — i]e morbis , quos venena intra corpus ' 
fuinta cog^nita et occulta qualitate efEciuat. 
Difp. V. Refp. Jicobo Praetorio Livone. ibid. 
eod. fol. 4, 

— — -— de morbis, quos venena extrinfecus 
morfu ictuve illata comniittunt. Difp. VI. Relp, 
Esaja Kher Vratisl. Siicfio. ibid. eod. ful. 4» 

— — -— - d« morbi Gallici invedigatione. Difp. 
VIL Refp. Bafiiio Plinio. ibid. 1597. in 4. 
fol. 4. 

— - — — ad Sdenconem Adalbertum Poppeltum 
Baronem Lobcovicium Boemum, cum poftdiu- 
' turnam peregrinationem Patriam repeteret E:e- 
gia. — Ejusdem in Laudem Regni Boemiae 
ad Maxim. Breinerum Auflriacum Hexametron. 
Patavii apud Laurentium Pasquatum 1590. ia 
4. foL 4. 

•— In Aurelii Corn. Ce^fi Caput a6. lib. 7. 

Calculi veficae manu demendi rationem tractans 
Commentarius. Refp. Valentino Mavio Afcanio 
Wittebergae Typis Joan. Ciatonis 1600. in 4 
fol. la. 

de jEs --iga; trf 

— .- — — de vita cf moree Tychdnis Brahei Equi- 
tis Dani. ctc Aftronomorum hoc fecolo -Prin- 
' cipis die 34. Octb. 1601. Pragde defiderati 4« 
Nov. ^ in Tctijplo Veteris Uut)!» primario ritu 
equeftri honoriHcentiflime nimui8tt ^ Oralio Fu- 
nebris. Fragae Typis Geofgii Nigrini 1601. 
in 4. fol. g. c, Effigie Tychaw», 

Jesus tarsasaga gz az; rovid oktatas , >inik^ppea 
. fzuk^eg a' L^leknek az Istennel > farsatkodnu^ 
melly clobh Fcantzia nye|vb6| N^nnetre, mlbst 
pcdig P. Berievc^utus a* Sz^x^rd Kaputzibus 
; Magyar ny.cdvol meg fijindekozott 's neine!ly 
ajtatps Jm.^dsagol^kal nieg hof^fzabbitott. B^ts. 
.bea Kurt^beck Jofcf betl'iiviel, 1783. iV-g* 
pag. 148. ^ ' 

Jgaz Magyar -^ Mind k^t fzercnts^bcn forgott 
Kirallyahoz ^s Ha^^^hoz hiv Igaz Magyar 
S. J. (ver$ekben) V^tzon Crottiieb Antalnal. 

. 1796. in 8. pag- 8* , 

Igaz i^ARdrsaQNAK es fzivfs fzeretetnck tSkSre, 
▼agy Philofthenesnct: es Florentinanak fzercU 
mek. Peflen, Landercr M. bettilivel. V. a'» in g. 
foL 56- ^ 

Igaz ^s kotelcs fzivbeii ^jTATOssiG a* fz,ent{?gc» 
Sz. Maria fzivefaez ugymint ezen titulus alatt 
I^vo gyUlekezetoek taddsjtasa cs ijtatof^aga , , 

Po. #78 IGA-^n-U 

^osooybtii Sy. Klara KpkM Sftuatk- Mnplo^ 
mibaiu Posonyban 1741. 10 la. pag. ter.. 
l0AZsiG bpjdosisa Historiajav mfJlyet tz ^i^ 
. fag fztrfto A innak (xan^kiverttrttt tfUtpotty^e 
keserg(( H>vt!inek kedvekert mafsy^r vecsekbe 
fogUlttt ^ viltg elejbe botsatott £. S. }. 
nyomt» tbkei^ as ef^tefidSben s. L in t* 

ItLSi J^NOt T-* Salamon, Ptolomaeui, Titut, 

«harQm fifomorti Jit^k kette|^t. ennen maga.fzerf 

^ette } harmtdikit pedtg Mettstasiutbol fordi* 

tottt« Kais4o Acad, betfikkeU I7(x7. in ^ jbs)* 

pag. |6p. 

li.t%4s Andreae JosEFHr Ung. Siculi Ttnntyl 
^ani dt S. Geprgio Csikienfi Canoo. Pofon^-* 
Verbum ibbreviitum id eA ; Liber Coociottttm 
PQrninipalium t per totum annum pro ifnp 
libet Dominipa ternas conciones complceteni* 
^ Partes a. Viennae Tvpis Matbiat Sifclicnritx. 
1695. in 4« |. ptgt 4^6. erronee 390. U* 

P«g- 3W. 
— T— -rr Mcgr&vidittetett Igt « tz at : Vaiirni* 
pi Pr^dikarzidknak KtSoy ve ^ melly eg^fz Efc* 
te|id6t alial luincim Vai^aapqkrt h^mos .fri* 
dikitziot foglal magstbs^o: mellyeket ebobbefl 
Pe^kip » iDOst pedig MaSJtrul viligoisigra 

bots^ ILL — IM A» «79 

botsatote. Ket ReTz. Betsbea Sifchovit?; Mat- 
tyis altaL 1696. in 4. p. I. 615. II. 568. 

— — Divina vitae morumque homiaum fide- 

lium Inftitutio et doctrina fapientfnima, id eft: 
Selecti/fiiuae Sententiae divinae, quas diverfit 
temporibus ex S. Scriptura folerter excerpfit. 

* Tyrnaviae Typis Acad. 1710. in 8- pag* 29. 

Illycs I^TvaN Szamandriai Fiispok. Fafciculus 
Mifcellaneus az az: Ne^inelly Unnepi Solenni- 
tasokra etc. Kefzittetett 4s Koteskebe foglalta- 
tott egynehany Predikatziok. N^gy • Szom- 
batban az Academiai botiikkel. 1725. in 4, 
pag. 159. 

iMaDsaGOK — • Kerefzt^ny - fordittattak Nemetbol. 
a' Gretzi 1785* efztendob^li nyomtstis fzer^nt. 
Posonyban Lowe Antal betuivel 1787. in 8> 
pag. 98. 

Imago poetica, feu fabulofa Regionum quarun- 
dam Utopiae morum caeterarumque rerum de- 
fcriptio ab Humanit. Tyrn. dicata 1733. Tyrn» 
Typis Acad» per Fredericum Gall. in 12. pag. 74. 

..^ — — ^ Caefaris Leopoldi Magni Ulti ma rerum 
linea per Umbram Mortis tranffumpta e tein" 
pore; mundo relicta in perenne monumentam 
Augufti/fimae Gloriae; Inimortalibus Vir^utum 
iplendoribus depicta Aeternitati, nunc in Pra- 
genfi Metropolitana Divi Viti Bafilica pompa 

fune- igQ IN ~ IND. I 

funebri propoiita, dum Bohemia . inter paren» 
talia folemnia eidem AuguftiiTlmo Monarchae 
I^eopoldo I. in Triduanis exequiis jufta perfol* 
vit Anno 1705. 30. Julii. Pragae in fol. plag. 6* 

In Obiium Comitis Chriftophori Nitzky Judicis 
Curiae Regiae ctc, Viennae Typis Joan, Hra. 
ichanfzhy, 1787. in 8. fol. a. 

»-^ — o. Adventum Zagrabiam Sereniffimo Re^ 
gio haered. Principi Jofepbo Archiduci Auftriae^ 
R. Hung, Palatino ab Acad, R. Zagrab. XU* 
Kal* Sepr, i8oi, (Ode). Zagrabiae Typis No* 
vofzQlianis* in 8< fol* 4« 

Inauquratio Auguftiilitnae Rom. Imperatricis 
Eleonorae in Reginam Ungariae, in pubUcis st 
folemnibus totius Regni Comitiis Pofonii die 
6. Junii Anno D. 1655. Celebrata Auga* 
ili/Iimo Rom. Imperatori Ferdinando III* de« 
votiflime dedicata g Mathaeo Cosmerovio. 
Viennae Anno 1655. in folio. plag. 3|« 

lNCHOFFi<;R Melch. S, J. ~ Hiftoriae Sacrae La* 
tinitatis Libri VL LecCiunculis exqjaiiltis^ ju* 
cunciisque narrationibus Auimum relaxante^, 
Pragae 1741. in 8, pag. 480, 

Ind£x ilve Enchiridion omoium Decretorum et 
Conftirutionum Regni Hungariae ad annum 1559. 
ufque per Caufarum locos diftinctum , memo* 
riae ufibus^ue fprj maxime utile, Additjs Re« 

gulij IND~INa a^U 

gulis Jaris antfi|ui Civilis et Canonici. Claii^- 
diopoli ex OfHcina Nicolai K, de M. Tdtfalu. 
1697. in 4. fol. 48. 

Indoles Regia Sereniflimi Archiducis Jofephi 
(II.) felicitatis futurae prodroma etc, a Poefi 
Tyrnavienfi oblata 1745. Tyrnaviae Typit 
Acad. S. J. in 8« p^g* 41* 

Inpormatio -~ fuccincta et humilis Zelofis illii 
Doaiinis Ungaris, qui minimam Societatem 
Jefu, cui exilium indictum e Regno hoc Apo- 
ftolico (in quo quid hactenus illa pro gloria 
Dct, animarum falute et Juventutis eruditione 
fecerit, Civitates, oppida et pagi loquuntur) fua 
ia fiatione confervare vellent exhibita anno 1706^ 
s« L in 8* fol. 10. 

InforImatiqnes fpeculativae et practicae , de in* 
geniofo et artificiali Scruporum Lufu , Schach 
yulgo fic nuncupato, ad methodum D. Phiiip* 
pi Stamma Natione Arabis, Magifiri recentio- 
ris fuccincto modo expofitae etc. pro novo 
Anno in donnm oblatae a P. F. G. eX gra- 
tlosa ConCessIone et InDVLtV sVperlorVM. 
Varadini Imprefium per Ign« Joan. R, BalenC 
Epifc. Typogr. 1784. in g. pag, 6a. 

Ingressus folennis Eminentifiimi etc. Principis 
Cbrifiiani Augufii etc. Cardinalis et Archiepifc» 
Strigon. etc, in Bafilicam D. Nicolai K, L.quo 

Civi. «8« INS. 

Gvitatis Tyrnavicnfis 1713, die ^a Nor. Tyr- 

naviae Typis Acad« S. J. in fol. 

•y Praetir defcriptionem Ingrejfut folennis fotior. j. 

I. Ave fcdutatorium Gabrielis Comitis Erdndy 

Epife. Agrienfis Coadjut. et Praepos. Maf 

Strigon. foUor% 4* II. Kapi Gdbrietis $ S. ^. 

Attocutio Satutatoria. folior. z. 

Inscriptiones qiiibus cxornatus efl triumphalis 

arcus e Saccharo exdructus exhibens M. Thc- 

refiam feliciter coronatam (in prandio C. Joan- 

nis Palfy Palatini) 1741. s. 1. in fol. plag. t.' 

-~ — — - fponfalitiac dotis, qua .ctc. Leopoldas 

S. R. I. Comes a KoUonicz ctc. Cardiualis etc. 

Strigonicnfis Archiepifc. ctc. ampliflimam fuam 

Archidioccefim ornavit, publicis gloriae Tabulis 

infcrtae, in Ejusdem folcnni primatialis Cathe- 

drae aditu, a Compretantibus P. P. Piarum 

Scholarum in Hungaria debito f amulantis pen- 

nac obfcquio cxcerptae, atque Eiogiis ad Po- 

fleritatcm transmifTac 1695^. Tyrnaviae Typis 

Acad. in fol. plag. 6. 

— — — Pbrtae triumphalis , quam Comiti Fran- 

cifco Berchtold Epifcopo Neofolienfi etc. Jo- 

fephus Juracska Keofol. Canon. in amoris et 

obfervantiae tefiimonium in Limine Diftrictas 

et Comitatus ad quatuor Columnas quondam 

Turcae exitlum Neofolio ferenti viam praeclu- 

den- INS. :?83 

dfntes erexit, dum Eum novum Prsefulein 
fuum , novum Epifcopatum Neofolienfem iu- 
gredienteui ibidem falutaret, Tyrnaviae 1777« 
in 4. fol. 5. 

Instantia Orientalis non uniti Ritus Eccleflse 
Archiepifcopi et Epifcoporum ad SereniiHmam 
Principem Regiqm Regni Hung. Palatinum 
ejusdemque Kegni Excelfos Proceres ac Incly. 
to$ SS. et 00. (pro feffionc et voto in Comi- 
tiis) 1792, $• L in fol. plag. ||. Prima de 12~^ 
Maii ; altera de ji. Junii, 

— » f Civitatis Nitrienfis ad SerenifT. R. Hung, 

Palatinum, Exc. Procere$, et II, SS. ac 00. 
Regni Hung. pro fui ia praehabita Privilegia 
et Jura repoiitione , et Civitatis in Ubcram Re« 
giamque elevatione. s, 1. 179Q. iafol. p)^g. 75. 

Institoris Mossotzi MiHaLY — At Isrennek 
gyozedelmes Fegyverc , az 6 clotte Kedvcs 
Fejedelemnek Ke^eben , mellyet amaz eros, 
Kultsos BeIgrad'V^ra 1789. Efztend, Sept. g. 
napjan lett fzerentse's meg v^tele^rt a* Posonyi 
Evangyelika magyar Gyiilekezettol etc. tarta- 
tott haW'. afdd Jsteni tifzteletnek alkalmatofsa'- 
gaval egyiigyuen lerajzoht, iPosonban Webcr 
Simon ^ltal. in g. pag. 31. 

Institutiones Arithmeticae in ufum Gymnafio- 
rum et Scholarum Grammaticarum per Regnum 

Hun- «84 I^S. 

Hungflriae et Provincias eidem adnexa». Par- 
te« 3. Budpc Typis R. Uhi?. 1779 — Zu in 8.^ 
paf2f. I. i;4. IL 76. IIL lao. 

Instructio practica de Officio Parochonim alio- 
romiiue Curatoruoi pro tempore peftis expo- 
fitorurn cum Appendice Medica. Budae Typis 
VeroDic8e Nottexifleinian. 1739* ia la. pag 127. 

*«-...— — Eadem cum Appendice Medica 1739. 
ad Ufum Archidioecens Strigonienns. Tyr- 
naviae Typis Acad. 1739 ia xa. pag. 133. 

»— — .— - pro P. P, Praefectis S. J. diftributio 
temporis et Ordo diurnus Juriftarum. Tyrna* 
viue 1766. Typis CoIU Acad.' fn 4, fol. 33.» 

»^— — pro Tabula Regia Judiciaria TranfyU 
vanica (M. Therefiie JufTu elaborata et confir- 
tnata 1777.) Cibinit Typis Joannis Bartli. in 4. 
pag. 123. 

»——"-* feu Norma Manipulationis pro untver- 
iis Foris Judiciariis in' ({uibusvis occurfuris ne- 
gotiis ob£ervanda« Pufonii Lieeris Patzkoianis. 
178 6, in 4. pag, 78. 

*•—-—— quam Contributipnis particulares Perce- 
ptores Regio - Hungarici occafione concinnan* 
domm fuper fibi concreditis Cafiis contributio- 
salibus Diariorum obfervandam habebunt Lat. 
et Gcrm. s, 1, i7i^6. in foh pag. 13. cum Tab. 4. 

Qua. INS -^ JOR. ^85 

.^..«^ Qualiter in Uoi>erfis Regni Comitati- 
bus Liberis item Regim]ue Civitatibus, nec iioa 
Diftrictibus feparatas Portas habeDtibus, dein- 
ceps manipuhndae Contributionis. s. 1.1786« ia 
folio. plag. lo. cum Tnbellis» 

Instruktion fur dic Vifirtioren der N:itionaI« 
fvhulen in Ungarn. s. 1. et a. ia folio* pLg. lO. 

Instkumentum pacis inter etc. Carolum Roma* 
nonim Imperatorem femper Auguflum etc. ab 
una et etc. Mahmud Hdn Ottoiiiannorum etc» 
' Imperatorem ab altera parte die i^. Menfis Sept. 
1739. ad A!bam Graecam fcu Belgradum Serviae 
Regno conclufae et fignatae. Graecii Typit 
haeredum Widmanftadii. in 4. pl^g. 6. 

Intimata, Refolut. Reg. in Jurid« ad Tabal« 
Diftrict. emanat. Ann. 1785 --> 1787. ia fbl. voU 
vaftum, 

JoDOEKA von llgendorf , oder die drey Freundt 
von Serinwar. Ein Roman aus den Zeiten Ni« 
colaus Zrini, Banus von Kroatien. Wien. 1799. 
in 8. pag. 256. 

JoRDANi Thomae Mcdici. — « Peftis Phoenome- 
na, feu de iis, quae circa febrem peftilentem 
apparent, exercitatio. Francofurti apud An« 
dream Wechelium. 1576. in 8« P^g* 704. 
*^ Continentur praeterea i) Bezoar Lapidir dim 
fcriptio ad AreUif^ Strig. a Qaudio Riehof^ I • 286 JOR — j6S. 

4 ' 

do. pag. 6zi — 630^ — a) Praefirvatto i 
Pefte e Jcripio gallico Rondeleiii. pag. 6jz — t 
6^7. — 3) Regimen Pejlis e germanico fcriptOk 
pag. 6y! — 64Z. 4) Refponfio Thofnae Jordani 
ad Laurentii ^ouberti Medici Monspejfulani 
Paradoxon Vll. Decadis II. pag^ 64J — 704^ 
«^ — ^^ z Klauznburka Doktora a Li^kare Zem- 
skeho Markhrabft^K^y Morawskem Knyha O 
Wodach Hogitedlnych neb Teplicech MoraV- 
skych 1580. in 4. pag. 396. (De aquis medic* 
Moravoruuu) 
JoHNANDis Vindiciae de Var Hunnoram *— * Au- 
ctore P* Paulino a S. Bartholomaeo Carmelita 
Dircalceato» Romae apud Ant« Fulgonium IgOO. 
in 4« pag. la. 

*) Conira Difquijitionem ^ojephi ttager de P^ar 

Hunnorum pariier aique Hungqrorum. Lofti* 

dini ex Typographia JVitJonia. iSoi)^ 

]<$sA GREOoRti ^ Prof. human* literae. Varad. ^^ 

Memoria joannis Domian in R. Archigymi M. 

Varad. Profes. extraord. habita^ dum folenni 

ritu Jufta funebria perfolverentur XV. Kal, Dc* 

cemb^ 1783. Varadini per tgn« Joati^ Salent* 

in 8* pag- 15* 
JosA Sf EPHANi Nobilis Hungari Tsepregienlis t 
Cottu Sopron. — DifT. inaug. med* de EphiaU 

te 177S* Budae Typis Regiae Univ^ In §• P^g« 3^« 

JosE* JOS — JOU. a87 

JosEPHi II. Imp» et Reg. Hung. — Decretani 
Tolerantiale 2i. Oct. 1781. s. 1. in fol plag. 3. 

— — Praefcriptum formandarum Fhllionum 

f.iper univpifis Bonis et Proventibus ecclefiafti» 
cis. dd. 5. Octb. I^S^* ^* 1* in fol. plag. I. 

— *-». — Erinnerungcn an feine Staatsbeamtea 
am Schlufse des i^gjten J^hrs. Peft ia d. Tratt- 
nerifchen Bu .hhandlung, in g. pag. 5g. 

— — »— *- Miitimen in Bcfolgung derer^ durch 
•«^elche der gtorreichfle feiner Vorf ihrer Carl V* 
feinen Namen verevigt hat^ mit einigen bey- 
falligen GedankeDv Fran!»furt und Leipzig* 

1787. »" 8. p3g* 184* 
JosEPH D£R IL in die Illyrifch ^ Slavonifch - Sef« 
^ifche Sprache uberfetzt^ und herausgegebea 
von Cond. Alex* Philippides von Gaya. Wiea 
bQ$r Jos. Kurt2beck« 177$. in 4. pag. 14. c. Effi* 
gie Jos. IL 

— — *— *• im Elyfium. s, 1. 1790. in g. pag. 94. ^ 

— — .— vor Minos Richterftahh Frankfurt und 
Leipzig. 1791. in g. pag. 67. 

Josjeprii ANl^ONii Tranfylvani (Eti6lyi Canon« 
Vac.) adverfus Vindicias Fr« Hyacinthi Cam* 
pion a Buda utrasque Apologia altera. Agriac 
Typis Scholae Epifc. 1768. in g. pag. 93. 

JouRNAL der Anno 1663. von den Tilrken blo« 
guictcnt und endlich auch eroberten Oberhua* 

geri* m JOV ^ IRR- 

gerifcheD Veftung U^nsrar oder N^euheufel va^ 
von Anfang diefer Belsgerung bis zu Ende der- 
felben von Tag zu Tag inerkiErurdiges vorge- 
gangen. Aus dem Lat, Uberfetzt. s. L in 4« 
fol. 6. 

'm^m^^ hidorifch - politifches der k« k. Erblaa- 
der. a. Rlinde 6. Stucke. 1793« Wien in Com- 
mifllon der Horlingifchen Ruchhandlung» in 8« 
pag. I. 382. II. 38a. 
*) Continentur Multn Hungariam concementia^ 

'Jovn Paulx Epifcopi Nucerini — Turcicarum 
Rerum Commentarius etc. Icalico Latinus fa« 
ctus Francifco Nigro BaiTianate interprete. Ant- 
verpiae apud Joannem Steelfium. 1538« in 8* 
plag. 51. 

Uas — o Papai Vldik Pius eleibe valo - terjefzto 
«^ Nem r^giben meg holt Del6rie Uramnak 
Frantzia k^z irasdbol Rautenftrauch Uram nd- 
metre forditotta , ^s ki adta« Magyarra pedig 
forditotta Buzis Janos Ketskem^thi Ndmet Isko- 
lik • Tanit6ja. Pesten Eitzenberger AnninaL 

1782* in 8« pag- 33* 
I&rthumbs-Bezuchtigung anbelangend die heil* 

lofe und 'drgerliche fogenannte Erleuchtungs, 

in derWahrheit aber Verblendungs Predig oder 

Markfchreyerey , ^elche nach feinem von der 

kirchen Gottes, und dem Heil: Capuciner Or« 

dea den fcfaSiidlichen^ ttnd Gott rergefTenea Abfall 
Meinulphus Viart von Warburg geburdg ; WeU 
! Isnd in feinein Heiligen Ordemftand P, Bctfili- 
. desgenannt^ In der Thumbkirchen S: Andrat 
zu J^ildesheimb in Bej^ohnung einer Volk- 
reichen Me0ge « fo ^ohl der Einheimifchen 
als fremdlingen gehalten haf. den 30 Juhi im 
Jalir i7oa. In Druck gegeben von Mardno Szent<i 
Ivanjr, der Societat Jefu PrieAern und Theo- 
logen, auff der Univerfitat zu Tyrnau in Vn^ 
garn* Pa(s zwolffce von Ihm befchriebenes^ 
ket^er - Stjurmifches Land n Bilchlein. Tyraau^ 
gedcackt in der Academifchen Ruch-Druek^ 
re7« 1704. in 4. pag. iig* 
isAURi (HarMintzad) Budenfis Hung. Ord. Ca« 
puc. ^ Szent Istv^n Magyar Orfzag elso.Ki* 
fsUiy^nak es Apostolanak ditserete, a' kit mint 
az Evapgelionii girakkal hiven KereskedS 4$ 
gazdagon ineg jutalmaztatott Isten fzolgajit elo 
adta Betsben igoa. Efzt^ Betsben Picliler Anta^ 
betuiveli» in 8* pag. 37^ 
liRAeuTEN - ZuG. Mariauifcher ; -— elnef uti* 
ter hohen Ehren • Namen Maria - Himmelfarth 
beflattigted Verfammlung zu Prefsburg bejr Wall- 
farth nach: Maria • ZelK Presburg, 1765. in g^ 
foU 8* 290 IST~JUL. 

IsTORiA generale dell^AuguAa Casa cl'Anflria dal* 
la fua origioe fino al tempo prefente, cti un 
Academico Apatista Tomi XL Venezia 1792 -— 
96. prefso Giacomo Storti, in g. pag, L 380. 
IL 396. IIL 404, IV. 428* V. 47g. VL 419. 
VIL 37X VIII. 460. IX. 400. X. 308* et facta 
ultimo Jos« II. anno p. 78. XL 416. 

Itincrarium Athei ad veritatis viam deducti, ia 
quo Atheizantium objectae Nebulae lucidiflimo 
veritatis fole difpergnntur. (Auctore Joan« Rai- 
cs^nyi. S. J.) Tyrnaviac Typis Acad. pcr Leop. 
Berger. 1737. in 12. pag. 235. 

-^JuBiLAEUM pro Univerfis Terris Auflriacae Do« 
minaiionis Venerabilibus Fratribus Archi • £pi« 
fcopis , Epifcppis, ac' ordinariis Totius Au« 
flriacae Dominationis Pius P. P. VL cnm En- 
cyclicis Jofepfai. Fengter Eptfcopi Jaurinenfis. 

1795. G^Qi^ii^O ^Q ^ol plag. a. 

JuLii Tranquilli Animadverfio in Commenta- 
tionem dc Electricitate M edica, Zagrabiae Ty« 
pis Trattnerianis recens editam. Zagrabiae Ty« 
pis Joan. Th. de Trattner. 1789. in 8. pag. 24. 

JuLiNACz Pauli Serbii -— Kratkoe' v vedenie v 
Ifloriju proifchoxdenija Slavenoferbskaje Naro* 
da,^bivfich vonom vladjetelev Carev, Defpo- 
tov^y ili vladjelelnich knjazev Serbkich; do 
vrcinene Georgija Brankovitsa^ poslfednjega 

De. JUN— iVAs . 1191 

Defpota Serbskngo^ (five tntroductio brevit 
in Hifioriam originis Geiids 'Sltvo.-SerbicM ad 
tiinpora ufque Geofgti^raneovich uldmi Ser^ 
iriae Defpotae) Venetiis 1765. 10 J. pag* 189* 

Jdncker GHRtSTiANi -— Ctirienfer Gefchichti 

' Cftiender etc» Kayfers Leopoldi de$ GroiTen^ 
und vas voa deflen Geburt an bii tuf ideiga 
Zek tte. merkiErijrdiges vorgegangen* Hikt^ 
berg bey Joh. Ziegern, «597» in 8* ptg* 7a» 

JusTA fnagnil merttis ae Manibus ete. Francifci 
e Comitibus Ber^nyi de. Karants-Ber&iy etc» 
ab Atmca Manu. VII t. id. AuguAi 1785* per« 
foluta. Tyrnaviae Typis R, Unfv» 1114. fol;6# 

JusTiNXJSNAK Trogus Pomp£jus — negyvea 
n^gy Kony veibdl kij> v&logatott rovid ^kes Hi» 
storiaja; mellyet Dedk nyelvbfil Magyarra (qr* 
dilott Soborsinji Forrai Andras^ Arad V&raie« 
gyenek tlsS Vice ^ tsp^nya t^Stdik ElztendiSlben. 
Egerben» in 4. pag. 4^7* 

JusTtTiA Armorum Sereniflunae Reginae Han* 
gariae Amico Pafiorum Hungarorum Congreiltt 
celebrata» s. 1. et a. (1741.) in 4. plag«. X 

IvaNcstcs Jo>^N. £ S. J. «^ InAittttiones Logi» 
cae. Tyrn» Typis Acad» S. Jf. t763. in 4» 
pag.'ao5. 

^^•^ loltitutionei Metaphyfieae ^ ibid« tod» 
pag, 4at. 

t d IvA» M9» tVA^Vfp. 

IVA^osiliCH Ant0Qfi.~ FUcs .ZsrocsQtcr to jeft 
itolne cerkve Zagrebacske m4 (Smertioai fvo- 
jega Zarufcsmlia Joxipa GallyuiT Biskupa Zagre- 
' bacskoga ig/ S|i$hca I78fi> Gp4f^^ ^c. lAutur 
Spottfoi fm CaAedr. EecL Zt^PAbkfffit fup$r obu 
*» Sponji fu$ 3fofiphi Gdll^uff Epifi. Zagrab. 

' U ZagrebU 1786. in 8» P^g^ i9* 

• «— -^-^ Svenogttchi neba i Zewlye Stvorifely 

.s^-kiti^oni pervpgft, drugoga, 1 trtt^sega Po« 

glav)a Kny^ Potoda, po Kawiuu-S» Pifoia 

'Nakichen i ifpivan etc. feu Oouupotens coeli 

' et terrae Creator eum Flofculis 1— r3* capitis 

« Geiiefeoa: ad mentem S. Scrjpturae ornatos et 
' decantatss vers* illyr. U Zftgrebu 1788* in 4« 

pag. ia3. 

IVAKOvicH CHRist^paoRi: Canonici Buduenfis 
Epirotae -^ Minerva al TavOilino, Lettere di« 
verfe di Preposta e Rispc^ta a varij Personag« 
gi, fparse d*alcuni - Cotnpooinifnti in Prosa et 
ili Verso^ eonciementi per lo* piil alle Vittorie 
della Lega cOntro i Turehi iioo questo anno. 
Venezia i688« appcesso Nicolo 'Pe«2ana. in la. 
Farti a. I. pag. 453. IL 53^7. 

ipi Ivo «»- Oratione PaiiegyHca celebratus ttCm 
coram S. P. (^ Academico Tyrnavienfi De- 
ferente francifco Ttifcarko e &.},]QxAiQit An« 

toyio IZZ^ KAXu 991 

tonio Brunzvik. 1760. Tyrnaviae Typit Acad* 

S. J. in 4. fol. 4. 
Izzo JoAN. B. Cdlov. Hung. e S.J. — Ele- 

oienla Architeccurae civilit. Vind. Typis J, T. 

Trattner 1764. in 8* pag. ^6. c. Tab. aen. XIL 
— — -— fleoien. Archit, miiil. T. I. ibid. 1765. 

in g. p. 956. c. Tab. aen. XIII. 
.«— Ei^ment del'Architecturemiiitaire souvelle 

^dition revue corrigee et augment^e par i^Auteur 

et traduite du latln en Fran^ois par xm ?hte de 

la meme Compagnie (de Jestis) a Vienne, chez 

Jos. Kurtzbeck. 1772« in g. pag. 316. c. Tab« 

aea. 26, 


Jnk.ABALLAs melly m^k^nt Hold kultftfnsk ne- 
veztetik a' Lotteriit jadzok kedvek^rt k^fzitte- 
tett el R. A; Petten 4$ Posonyban Patzko F. 
betuivel. 1793. in 4. fol. 35. ^ 

Kalauz Ltber Petai Pazmani Cardinslis olim 
Archi - Epifcopi Strigonienfis Afrertoris Fidei 
hoc .Conipendio Ocbi literato iterato propofi* 
tui ^et Almae Dioecefis Agrienfis Parochis, fra« 

Iter-i «94 KAL— kAK. 

^ UtM praefentattis. Anno: per authorem li« 
^belli literaliter delignato« Adjecta nova ap« 
pendice de Bibliis. ' Ita et de Eqcltfia Dei» 
nna^ fancta, catbolica, et apoftplica. Az azi 
Pdzmdnif Pihr Kalduz mtii kdnyuAuk rSvid 
Smimdja , mttyit irt^ it ahoz vM nimitlff tol^ 
daUiokkal : ugymint : mnUyik Ugym az igaz Ec* 
itifial ii mitsoda fogyatkozdsok iafiafztaUatnak 
tt KaivmiHdk BibUdjdbani nyomtatdjban H 4^0^^ 
tfdtott- Ambrosovaki Mih^ly Egri Kanonok. 
Egerben Bauer K&roly Jos. Piisp5ki kii^nyv \ \ nyomtat(( ^ltah 17^* in g. pag, 704. 

Kalmer Geo^gu -— Obfenfae Inlegitimae Vip- 
dex legicirous hoc eA : Cenfores Romani Cen« 
(urae fubjecti ^ atque nuper inventum Idioma 
Philofophicum five univerfale ab ineptis eorum 
Cavillationibus vindicatum. G. K.^Ephemeri- 
dum Romanarum Auctoribus. Erlangae Typis 
Waltherianis« 1774. ^^ 8« p^g* 16. 

Kanisuch Antonii Fofegani ~ Sveta Roxalia 
Panormitanska Divica Nakichena, i Izpivana. 
(S. Hofalia Panormitana Virgo exornata etc» 
verfibus illyricis decantata) U B<^su pritiskana^ 
^s od Ghelena Slovih 1780^ in 8« P^g- i^S* 

K^NT (zer^nt valo Filosofi^nak rost^lgattfsa Leve- 
lekben. Magyarra forditva i$ jegyju&ekkel 

meg KAP— kAR. a9S 

meg bdvitve. Poconjban W^er S. P. betiSii. 
vel igoK in g. pag. 133. 

KAFiriNY JoAN. — Ode Lyrica Adamo Farkaf, 
£v. Gymn. Sopron. Keciori, Memoriam No« 
minis -feliciter recolenti^ decantata Sopronii 
1771. in fol. plag. I. 

KAPiTaN IsTvaN MezS Komaromi Pl^anoi -— 
T. N. V« vizeki Tallian Janos Urnak felseges 
Apofloli Kiriiyn^ Afzfzonyank Tansitsoisanak, 
ttc. ritka Erdemi h ezeket k5veto boldog ha- 
Ula, mellyeket ut61s6 tifztelete - t^telenek ai* 
kalmatofsagival etc. lyy^ben ^16' nyelvel hir* 
detett* Pestcn Royer F. A. betuiveL in ioL 
pag. 36. 

Kaprinay Stephani £ S. J. — - Inftitntio Elo- 
quentiae Sacrae generatim ufui Tironum ex ve« 
terum ae recentiorum praeceptionibus concin* 
nata. Tomi 9. c. Effig. Epifcopi Agr. Bened. 

, Kisdy. Typis Caffov. S. J, 1758. in 8* L et 
IL pag. 75a. 

Kare Gaudiosi Ord. Erem. SL Aug. -— Oratio 
funebris in Laudem M. Therefiae Aug. Rom. 
Imp. etc. dum Senatus Populusque Academicua 
Vindobonenfis eidem folemniter parentaret in 
Palatio Academico XVIL Januarii 1781* dicta» 
Vindobonae Literis Schmiddanis in foL pag. 3|. 

' EaRO- KaKOLiNA Kir^Iyi fft Herczeg Kisafzrzonyklnak 
f.iuletesdre kdfziilt Eaekes Inneples, tartatotc 
Grof Balafsa Ferencz &1tai -— Grdf Arrivabene 
Urnak olafz munk^jabul forditatott Kreskai 
Imre ^ltal. B^tsben in 8- fol* 4* 

KdROLYi Ferencz Grof, O feU^ge Lovas Ha- 
dainak Generalifsa, — . A' Szent BtbHibau ^- 
vS Historiik Taquldsinak igen konnyii modja 
a^ ktizons^ges 's nevezetesebb Konciliomok; V 
6 Testamentomban l^velt Eretneksegnek Hiito- 
riajinak rttvid le iriisaval edgyiitt, mellyet 
bizonyos Frantzia konyvetsk^boi G« Karolyi 
Ferentz etc* ^dei Nemzete bafzn^ra Magyarol 
fordiiott etc, Nagy Karolyban Sz. N^methi 
Pap Istv&n Typographus sUtal 175^. in 8* pag»333» 

|[&ROLYi G^sp^R Sz. Biblia, az az : Istennek 6 es 
Ujj Testamentom^ban foglaltatott ^g^fz Szene 
iras i^dik kiadis, Ulrrajectumban Reers W. Ji^ 
nos altal 1765. in g. pag. 1197. Zsolt. pag. 104, 

w- — . _. A» nii Urunk Jesus Christusnak uj Tc« 

* ctaajentoma Magyar nyelvre fordittatott Caroli 

' Gisp&r altaL s. I. et a. in. I2. pag. 798« (edent^ 
S. K. Samu^lte Koleseri}. 

*— Ordkk^ valo Evangyeliom a' mi Unink 

^esus Kristusnak ujj Testamentoma. Posonybao 
Pat^ko A, F* bct^iivel. 1790. in 8- |>ag- 764» 

Kar^ K AR ~ iCAT. iff 

ftARTiBRiTNGs -liucH. dcf k; k, ErblSndifchen 
Ober und Abftiez * Poft -^ Aerhter zum Gebraacb 
des'k. k. oberften Hof- Poft - Ain ts- Perfonalt 
verfafst vonDall^ra fammt einem Verzeichniilf 
aller k. k/ et4)18adifchen Stellen Aemter und 
Beamten, welbhe bey dtir Auf*» und Abgabt 
keinen Pofl-Porto bezahlen. s. 1. 1796. in 4« 
fol. 80. ' 

Kaschnitz Jose?hi Alba . Carol. Tranfylr, • S. 
P* — Rede aa Seine Majeflat den Kayfer Jq« 
feph IL Peft bey Joa. Gottfried Lettner 178& 
in 8« fol. 4* 

^ — -r- Gedanken tiber die Erziehnng der Ju- 
gend. Peft mie Lettnerifchen Schrsften. 1787« 
in 8* pag* ai. 

Kaszanitzky Adami Canon« olim Pofon* nvnc 
Strig. «—» Grammatica Linguae Sanctae Inflitutio 
in ufum Theologiae Auditorum concinnata* Vien* 
nae. Typis Jos. Hrafchanfzky. 1791. in 8* pag* 338« 

Katekisi^us avagy kerefzteny Hitnek k^rd^k* 
ben foglakt rdvid Summtqa, melly az & id« 
vefsegeket fzomjiihozo hiveknek kedvek^rt most 
ujjonnan ki bocsattatott, a. a. Jen4ban in ia« 
pag. 310. • 

— - ^ ~ Gyorl m az D. Luther Mi(rton kis Ka. 
tekismufsa m^ fzdp kegyes kerd^sei^kel egye« 
t^mben, most ujjoqnan magyarra fordittatott 

a* Gy6ri t9S KAT. 

a^ Gjori X,fith^inot 0»kolAaii Usmlo Iffiut^g« 

oak kedv^^. Gyorbea 1770. 19 19. foU 30. 
Xatona Stefhani Bolyk Neograd* Hiuig. Ca« 

tioo» Coloc» — Hiftoria Pragpnatica Hunga. 
. riae^ Partes a. Budae Typis JL Uaiv« lyga — 

84» ia g. maj, pag. L 906« IL 896« 
^^-^ Hiftoria cj itica Kegum Hungariae Stir- 

pit Aufkiatae Tom. I. ordiae XX. Pars JL ab 

ftfioo 1526 — 1$40* . Claudtopoli Typis Epifc. 

1794.^ ia g. pag. 846. IL abaano x.)a6 — :i54o. 

ibid. a pag. 847 — 1480. 
•w— «^ Ejusdem HiA. crit Too^. IIL Ordiae 

XXIL ab anao 1551 ~ 1557. Bitdae Typis R. 

. ypiv« 1798*^ iU' 8» psg* X050. , 

-«-4 -^ — Ejusdem Hift» crit. To^aulus IV. or« 

dine XXIII. ab aaao 1558 ~* 1564. ibidem 1799» 

in &. pag. 879* 
1»^ — — * E]usdem Hift. crft* TomulosV. ordine 

XXIV» ab aaoo 1564 -^ 67« ibidem 1793« in 8- 

pag. i07. 
^ Ejmdem Hift» crit^ Tom« VI. ordtne 

XXV^ ab anno 1568 ~ 1576« ibidem 1793. 

pag. 634. 
*——--!— Ejusdem Hift. crif» Tom. VIL ordiae 

XXVL ab anno 1576 -~ 1594. ibidem 1794* 

pag. 839- 

> • 

Ejus- KAT.' t^UI 

- — — E|utd«na Hia ferit. Tom. Vlir. or- 
dific XXVII. ab anno 1595 — 1600. ibid. 1794^ 
pag. 708. 

— Ejasd«n Hift. crie. Tonmlus IX. ordinf 

XXVIII. ab anno 1606 -160S. ibid. 1794. pag. 853. 
Ejusdcm l^ift. crif. Tomulus X. ordine 

XXIX. ab anno 1608 — 1619. Vacii Typia 
Gottlieb Ant. 1793. pag. 963. 

Ejusdem Hifl. crit. Xom. XL ordine 

XXX. ab anno 1619 — «6a^* Budae T. R. V. 
1794* in 8. pag. 819* 

• — — Ejusdem Hift. crit. Tom. XU^ ordine 

XXXI. ab aniio 1623 — 1637. ibid. 1794. pag. 839* 
Ejusdem Hift. crit* Tom. XIII. ordin* 

XXXII. ab anno - 1637 x^57»ibid. 1794. pag. 933. 

- — — Hiftoriae Metropolitanae Colocenfis 
Eeclefiae^ Partes duae I. complectens Archiept* 
fcopoa Colocenfes ante cladem Mdhatsienfem 
cum Prodromo Geogr. de veteribus Incolis, ho« 
diermsque Parochiis hujus Dioecefis. Pars II. 
complectens Archiepifcopos Colocenfes poft 
.dadem Mohatsianam cum Epilogo Biographica 
de Colocenfibus Canonicis et Parochis vivts et 
defunctis. Cdocae Typis Scholar. Piar« 1800« 
in 8. Pars I. pag. 534. 11. 495. 

- ~ — Appendix ad Partem III. Epitomet 
Chronologicae Rerum Hung. Tranfylv, Illyri-t 
camnu in 8* pag. 657 — 691. • Kixt 30d KAT ^ KAZ. 

Kirs Stephani Parochi Varad Velentzenfis ia 
Diocc. Virad. — Snpplices Parochi ad Suain 
M jeftitem Sacratiffiiram Leopolduin 11. Regeoi 
Hofagariae Apoftolicum 11. SS. et 00. Hanga- 
riae pro gr?)Vuminibus eorundem Medela. Pe- 
flini Typis Fram". Patzko 1790. in 4. pag iao. 

U-.— — A' Kriftus Religiojinak Ve^delmezese, 
0)ellyet'^^lo nyclvel ^o befz^iiett ( i) a* Kn- 
. sius religiSjdmk fzmtfigfrot is fziHtsigiriL a) 
4iz Oltdri Szmtsig imdddsdroL 3) cf gffindrnak 
fzuksigiroLJ Pesten Landerer M. betfiivel» 1790» 
in g. pag. 62. 

j^ — — Sereniffimo haereditario Regio Principi 
DD. Jofepho Archiducf Auftriae L Regni Hun- 
gariie Palatino felix novi anni 1797. aufpicium. 
Budae in 4.' fol. a. 

Katzii Joannis Noviomagi. — Oratio recitata 
Idibus Junii in funere Reverendi in Chriflo 
Patris ac Dni D. Ambrofu Salzer (M^ • So- 
pron. Hungari) Canonici Viennenfis, ac SS. 
Thcol. Doctoris et Profeflbris guondam exi- 
mii, qui mortem obtit Viennae Auftriae Aono 
Partus Virginei MDLXVIIL IIL Jdus Junias 
Mtath fuae. XCII Viennae A» ex Offic. Cafp. 
Stainhoferi in 4. plag. 4. 

Kazinczi Franz k. ^ational - Schulen Infpeqtors 
iu Cafchau/'— . Rede bey der Eipfetzung d. 
* k, Na. KEL — KEN. 

Jr. Nationalfchulcn Vifitatortn Jca Kafchauer 
Litcrarbczirkes ia ihr Amt. den 20. D^z. 1789. 
Kafchau bcy Joh. Jos. Ellingcr. in 8- 

KEtcz Emer. e S. J. — Celfiilimus ctc S. R. t. 
Princeps Emcricus e Comitibus Efztcrhizy de 
Galantha etc. Strigonieniis Archi Epifcopus ctc. 
Laudatione funebri celcbratqs ctc. d«m eidem 
Celfiflimo Principi in Bafilica D. Martini Po- 
fonii jufta fuoebria perfolvcrcntur. Menfc Ja- 
nuario die 31. Anni 1746. Tyrnaviac Typia • 
Acad. 1746. in foL plag. 11, 

K£L£M£N DinaK Minorita ~ Buza Fejck^ nie!- 
lyeket az Evangelion^beli Aratok 'ut&n fcl fze- 
degetven ctc. A» az : Advent el«6 VasiCrnjptdl , 
fogvast Husv^ig vald Va^arnapokra alkalmaz» 
tatott Prddikatzidk. Kafsin az Acad* bctukkcL 
1739. in 4« pag. 364. 

Kempis Tams^nak Christus koyct&erill negf 
Konyvci, m^llycket magyarra forditott Pazm^ny 
P^cr Eztergami Ersek. in fim^ Viennac Au<- 
flriae ex Officina Typographica Gregorii Gelb- 
haar. i638, in 12« pag 436. 

Kende Josef de kolese -^ K5fz5nt6 vcrsek^ mZ» 
don Grdf Barkdezy Fcrentz Estergami ^rsek 
etc, a' Szent Albcrti Ncmcs Convictust Nagy* 
Szombatbaa 1764^^0 kegyelin^s l&togatas^va| 

mcg I 

i 3oa KER. 

|P meg vidanutotta. Nagyfxombatban 1764. In fol. 
plag. I. 

Keresk^nyi Adami S» X — CogitatJoncs Chri- 
flianae in nnguloi menfis dies. Budae Typis 
Leop. Franc. Landerer. 1763. in la. pag. 78. 

\i^ ^ ^ Mauritius TsaCzar. Szomoru Jat^k. Kas* 
san Acad. betukkel 1767. in 8» maj. pag. ga. 

Keresztesi Josef Nagy Varadolafzi ReT. Predik. 
•— Attyafiait bekefs^gre intdjosef, hinek kep^- 
ben a* felseges U. Joscf Romai TsifzjJrt etc. 
. a' Vallas fzabados gyakorlisban fzlikseges ke« 
refztyeny egyniast el tfir^s iririt^ki adott ke« 
gyelmes parantsolattya fzercnt le irta etc. Nagj 
Varad Olafziban i^S^ben Bojt m&s Hav&nak 19. 
napjln. Nagy Varadon .Baient Ignatz altal. 
in 4. pag. 14. 

««->~-— Ujj teremtett ^Uaf, mellynek ibrazatja- 
ban , Midon a^ Nagyv&radi Reform^ta Ekkle- 
sia Fels^ges IL Jdsef Romai Ts^fzstr A vai<> 
]aban Apostoli Kiraly, Vallas (zabados gyakor- 
I^ iruit ki adott kegyelmes parantsolattytfnak 
creje Szer^nt i^S^difc efztendSnek els5 napj^n 
ctc. az Isteni tifzteletnek fei illasaval egy v»- 
Idsagos ujj orom efztendSt fzentelt volna; a' 
kerelzty^a einbert els5 tanitibban le feshrft el5 
«dta. Kagy V4ndoa B^ent Igaik fital. ia 4. 
fag, 39» RER. 56J 

~ ^ — Haf otti* Cupresstti , mellyet ttc. Batlyo* 
gi Hi^gen Sz^oas Rebekka aizfzonynak nehai 
etc.^ Borosjen6i Tilza La£cUi Ur el maradote 
Szvegy^oek Gefzti etc. u<Jvar hazana'1 ki iite* 
tett koporsdjit be • arny^fcozta, Nagy Viradon» 
Balent Ignitz Janos dltal it^j^. in 4. pag, 31« 

— . — — - Evangyeliomok fzolg^ja, kinek rOvid 
le irasiban etc. idosb Piskarkosi Szilagyi Sa« 
muel Urat Tirzdntiil val6 etc. 'Superinteniden- 
$it el temettetes^nek alkalmstoisagsival Kovjtsi 
Udvar hazanal i^Ssben etc. a' Szomord HalU 
gatdknak fzemeik eleibe terjclztette. N» V6<- 
r^don Eizenberger Ferencz sUtal 1786. in 4. 
pag. 36, • 

A' KEREszTYeN embemek eg^fz Tifzte. etc. Kii* 
ISmb • kUl5mbfi^Ie alkalmatoisigokra tartozd ma» 
ganos K5ny5rg&ekkel egyUtt. Irattatott els&- 
ben Angliai nyelven^ mostan pedig Magyaic 
nyelvre fordittatott. Debre<^zenben Margitai 
Istvan altal *i^6g. in 8* p>g* 623« 

KxREszTURi JdsEF Az Udvarnai vald Ugy foly- 
tatd (Agens) lUtal 1780. efzt. etc. Sz. Andrat 
havAiak 99. napjan az ^lSk fzamabdl n^p^nek 
leg nagyobb flralms(val ki fzollittatott Nag/ 
Maria Theresiirdl irt dits^ret, mellyet etc» 
Magyar nyelrre forditottak eto. a* haza nyely^ 

bem \ 
I .403 KER — liER. 

1 

ban inagokat g^akorjd Nag^r-.Vixadi I£&ak 8«L 
€t a* in 4. foL 6^ 

KfiREsztuRt Jos^.Alqysii ifi JSfi^i* R* M« Va- 
rad* HiA* Profein. ^ Lfne^menta Hifioriae 
pragmaticac Hungariae Paiiuo^ibus difliucta. 
Peflini 1796. in 8, pag* .76* 

KfiRESzTURi Pau «-^ Egyjenes Osveny a' Sz. eletre 
vagyosdoknak ^ a' melyre kiiilonib-kuiapif^le 
Lokusokat egyben v^iogatvan 21. Predikatziok-^ 
ban foglaltb^. Szebenben B&rih Janos altal 1744« 
in 4. pag. 140. 

K^Ri Franc* Borg. Zemplin. HuQg. e S* J. — « | 

Diflertationes phyficae !• £le Corffon generatim^ 

iequi oppofito eidem Vacm. II. De Motu Cor* 

^ porum. III. Di Caufis motuum iu Corportbut. 

Cum a. Tab* aeneis, Tymaviae. 1753 --- 54. 

in 8* pagi 1« 146« II.. iS^t III- i84» 
^ -«• — K^ri Frsncifco B. e S.. J. Academici Col- 

legii et Univ. Tyrnav. Rectori etc. in Dedica- 

tione Refectorii novis auro et pictura divitibus 

fanctorum im^ginibus illuflrati etc. ofiert Col« 

legium et Typographi^ Tyrnavienfis. Tyrna^ 

viae 1760. in foU plag. u 

,K^RY JoAN« Ord. S. Paul. ~ Decreta Sacrae Se* 

dis Apoflolicae quotannis a Regularibas^ tem« 

poribus certis legenda cum Dubitationibus eC 

Kefolutionibus fuis eac DD* variis collectis etj 

dige- KER — KES. 305 

digeftis. Viennae Typis Leop. Voigt 1674« in 
4. pag. 339. 

K£RMPOTicH JosEPHi Licani Presb» — - Radofl 
Slavoniae nad priuzvishenim i prisvietlim Gos* 
podinom knezom illiti Grofoni Antunom Jan« 
kovichem (five Gaudia Slavoniae fuper Excel- 
lenti/Iimo etc. Comite Antonio Jankovich Car- 
mine expreffum) U. Becsu Slovotisom ad Hra- 
shanzkaga 1787. in 8* pag. 76. 

•^ Katharine IL i Jose H. put u Rrim; 

^Sive Catharinae IL et Jofepht IL Iter in Cher- 
fonefum Tauricam Carmen Illyricum) UBecsu 
od Jose Hraschanzky 1788* in 8* pag- 174. 

Kernii Joh. Mich. Pofonienfis. — Eprcuri Pro- 
lepfes five Anticipationes fenfibus demum ad- 
miniflris haufiae, non vero menti innatae in 
locum M. T. Ciceronis de Nat. D« L i* c. i6« 
Gtfttingae 1756. in 4. pag. i6. 

^.^. Utrum Spiritus ullius Spatii, locive 
capax fit, differtatio difputante Medero. Got« 
tingae 1757. in 4. pag. a6. 

Keservei-bus — Egy erzekeny fzivnek, mellye* 
ket etc. Prufzinfzky ?il Urnak T. N. Soprony- 
Vdrmegye etc. Al - Szoiga - Bir^jinak el feny« 
vedt hamvai felett tsoportoffan eregettek a So- 
pronyi Magyar Athen^umban tanulo Iffiak az 

U Vdija So6 KES ^ KEW^. 

Vdik ho sadiken igoo. Sopronyban Szifz Ad<* 
tal Jo/sefnel. in fol. plag. i, 

Kesler Joh. Casp. — ExerciMam Theol. in Synw 
boJum Apoftolicum de Refurrectione Carnis^ 
Praefide Joanne Deutfchmanno* Wittebergae 
i6(g. in 4. fo). io«, 

Keszthblv varosanak Pifrnafzfzus hcgyerol vala 
Szemlelese 's le irasa. (Szop Janos ^ltal) Budaa 
Landerer Eatalin betiiivel. 1790» in 4« pag^ ir. 

Keszthelyi Ladislai e. S, P. — Ad Francis- 
cum IL Hung* Regem Augullum, cum Bello 
gallico compofito Sigismundum Horvath de 
SZk GySrgy Bikenenfis Provinciae Supr. Comi-' 
tem jufllt ig03tf Carmen ad ipfa folennia Inau« 
gurationis ejusdetn Supr. Comitis oblatum. T3'- 
pis Oebrecinenflbus per Mich« Szigethy in 8* 
m8}4 pag« 13« 

KcT Kronika, az elsoj Stilfuid Csech orfzigi 

. Kifayrol, a mjfsik: Brunszvik Stilfrid fiaVol 
Csebek Kirallyarol. Sopronban 1770« in 8« 
pag. 4g. 

Ketskemcthi SiGM* Polgardi Ref. Predik* — Fa- 
lusi Predikatzioi^ Gyorben Stretbig Jds. betiVi- 
vel 1795* in g. pig. 671. 

Keweri Joan. Hiing. Folkuschoviensis. -— Difp. 
Theol de S. Sancta Scriptura , ubi probabituc 
primo non Sacram ^cripturam fed Papam efTe 

fla. miuam inutan] ac mortuam; Probabifur fecuiv» 
do Ecclefiam Luthetanam efTe \^erain Eccle- 
fiarh etci Praefide Joanne Deutfchmanno 1683. 
Wittenbergae Typis Joh; Borckard, in 4; foh 22. 

KiENAstii Matthi.c Pofonio Hung. • — Exerci- 
tatio Theel; exhibens Prolegomena in Thre- 
nos Prophetae Jeremiae.* Pcacfide Joan. Deutfch- 
mpnno 1673. Wittebergae literis-Mich. Meye- 
ri viduee in 4. plag. 2li 

KiEsswETTER Aloys Ferdinand M. £>: — Dasi 
Hochgrafliche-IIieshazifche nachfl Trentschirt 
im Konigreiche Hungarn gelegcne Ttiplizcr- 
Bad befchrieben. Briinn bey Euimc Swobodat 

1774. in 8- pag. 107. 

KiLiAN WoLFG. -^ Defs aller Durchleuchtigfteii 

Haus Oeftereichs Herzogen^ Erzherzogen^ Eo- 

nig Und Kayfer Eigcntliche Contrafacturea 

famt hiftorifchet Bcfchreibung der Geburtregi- 

Aer uud gefchlecht von Rodolpho an defs na- 

mens dem erflen Romifchen Knyfer^ bifs auf 

Ferdinandum II. anitzo regierenden Romifcheii 

Kayfcr etc. In unfere Teutfchc fprach verfetzt 

hnd von Wolfgang Kilian Burg^r und Kupfcr^ 

ftecher in Augsburg in Kupfer geftochen. Ge« 

druckt bey Joh; Ulrich Schonigk 1629. in ioU 13 a t H 3o8 KIS. 

Kis Gergely Sz. Udvarhelyi elso Profeflbr, 4s 
az Erdely Orfz^gi Venerab. R, Superintcnden- 
tzianak Generalis Notariufsa. — Agenda, az 
az : Egyha'zi Szolgdlat - beii okos Ifteni tifzte- 
let* Modja, mellyet etc. nelnclly hozza-ada- 
fokkal meg bovitve , kozonsdgeire tett Szerentsi 
Nagy Istvin N. Gyori Ref. Predikator. GySr- 
ben 1788. in 8* P^g* 400. 

Kiss JosEF Orvos. — Emlekeztet& a Himlo b^ 
oltisnak hafzn^ra az onndn magzattyokat iga- 
zin fzeretd Sziiloknek vigafztaHstira. Sopron- 
ban Szifz Klivinil 1799. ^^ 8* pag* i8* 

— -^ — <jermanice ; Erinnerung iibcr den Nu- 
tzenderPocken-EinnimpfunganEltern und Men- 
fchenfreunde. Aus d. Ung. uberfetzt. Oeden- 
burg bey Anna Clara Sieflin 1799. in 8« pag. ai. 

Kis MiH^LY nagy V^radi K^nonok — A Nernes 
fzivu Magyarokhoz intezett Biztatas, mellyet 
k^fzitett az Orfzag gyiilefe alkalmatoffjg^val. 
Pofonyban Weber S. P. betiiivel 1796. in 4. 
ioU 4. 

— — — A Meliintis Gnatereth Paisanak Meg- 
rontdja, mellyet irt 1799. Efztend6ben. Peflen 
Trattner M. betfiivel in g. pag. 795. 

KisKOs MiHaLY Kaveskiiti Plebinos -— T. is NT. 
N^dosdy Klara Afzfeonynak , NcTiai T. cs N. 
V. Jakabhazi Sali^r Istvan Vice Palatinus Ur- 

nak KIS— RIT. 30P 

nak 49. efztendeig hiitvos drs^nak etc. a foldi 
halando ^letbtill boldog ki muUsa, kinek fzo- 
morii gyafzos eltemetese alkalm^tofsag^val etc. 
8' nevezett T. Afzfzonynak etc. boldog halsd^t 
^16' nyelven magyarazta Sz. Tsimifi helyseg- 
ben i765ben Sopronban Siefz Jan, Jos. dltal in 
fol. pag, 22. 

KiszKLY Pauli de Renedekfalva Agentis aulici. — 
Summa prudentiae militaris exemplis illuftrata 
in ufum fagatum, prkefertim Nobilis Infurre- 
ctionis Hungaricae , e vetufti/fimis et probatifll- 
mis Scriptoribus ; cui accedunt Dedicatio et 
Praefatio Auctoris, diverfae pro animandis Mi- 
litibus Allocutiones et Adbortationes, Querelae, 
et Sententiae militares. Lipfiae i8oo. in g. min. 
pag. 153. 

KiTAiBEL Pauli M. D. •— Ell5tud6sita'sa a Bart- 
fai ^sv^nyos vizrol, a Szerzonek engedelm^vel 
fnagyar nyelven ki bots^jtotta Keier Daniel Bart- 
fai kereskedo. Bgy mettzett t&blaval. Kafs^n 
igoi. Landerer Ferentz betfiivel ia g. p^g* i^* 

— Vorlaufige Nachricht Uber das Bartfel- 

dcr MineralwaiTer. Mit Bewilligung des Ver- 
faifers in Druck gegeben von Daniei Keler Han« 
delsmann in Bartfeld. Mit einer Kupfertafel. 
Cafchau 180L bey Franz Landerer in 8* pag* i^ 

Kla- 3ftQ HLA* 

KtAGE eines Seelenhirten beym Tode Joftsph^ 
GillyufFBifchofs von Agram (Auctore Ign.Szent 
M^rconyi Poefeos Profeffore) Agram niit Tratt- 
nerifchen Schrifcen. 1786. in 8* fol. 4? 

Klagen bey deni Grobe JohannsToirikaSzafzky 
Rectors der Evang, Schulc zu Prefsburg. Pres- 
burg 1763. in fol. plag. i. 

^ — . — fromme * — iiber den Tod der grplTei^ 
Therefla etc. entfprungen aus dem inneriichen 
Schmerz eines yngarn. Presburg mit ^atzkdi* 
fchen Schriften i78i. ia 4. pl-^g* i* 

Klagelied — ^ fo ifber den fchmerzvpllen Tod 
{hrer gnadigen Grundfrau etc. Cutharina v. Ra- 
dai etc. ^einen ^ie verweyften Unterth^nen 
der Qemeinde klein * Hartlia. 1780; s. 1. in 4. 

fol. 3. 

— rr Auf den Tod ctc. de$ Erzherzogs von 

Qefterreich und Palatiuus von Ungarn i^lexapder 
Leppold. Peft mit Patzlvpifchen Schriften 1795. 
in 8« £^1* 2. 

K;.Au$ Franz X. Feldfuperiors in Ung. -r- }u- 
belrede als die Gefellfchiift der.H. Urfuia den 
7. Heumonats 1776. nach verlj^ufienen Hundert 
Jahreq das Andenken ihrer Ankunft und Stifcung 
ia Presburg feyerljch begieng, g^balten in der 

Qr. RLE. 311 

Ordenskirche, Presburg. gedruckt bey Fr. Aug. 
Patzko. ia 4. pag. 37, 
i^ — — Rede bey ErbfFaung des Jabeifefles^ 
'vrelches nach geendigten erAen Bittgang in der 
Ofner Stadtpfarrkirche etc. gehalten hat den 
a6ten April 1795. OfQti mit Uni \ Schriften. 

in 8- pag* I9« 

— Rede, wekhe er nach der Hinrichtung 

der Staatsverbrecher gehnlten hat. etc. in Ofen 
den i. Juny. 1795* Ofen nait k. Uuiv. Schr. 
1795. in 8« fol* »• 

Klein Jop. Samuel Ev. Pred, zu Gollnitz. — . 
Goilnitz, ein neu angelegter Weiaberg des 
groffen Gottes. — Eine Antritts und Einwei- 
hungs Predigt gehalten den 31. Janer. Kafchau 
bey Joh. Jos. ElJinger 1790. in 8- p^g- 36. 

Kleinrath Jos. Theoph. — Divum Francis- 
cuin I. Ronianorum Imperatl^rem etc. magao 
cum omnium luctu ac defiderio mortuum ac 
elatum coliachryroatur. Sopronii Typis Joan. 
Jos. Siefs. 1765. in fol. plag. i. 

Regnantis Jofephi 11. die Onomaftico 

bumiliimam et homagialem devotionem fuam 
teflari conatur. Sopronii 1766. in fol. plag. i. 

Kleist -r- a' Tavafz, forditotta Csokonay Vitez 
Mihaly, Hozza jariiinak Kieistnak, ndmeily 

^ aprobb %iz ' KLE. 

aprobb Darabjai. Kom&romban dzvegy Wein- 
mullerne betuiveh igoa. in 8« p^g. 8o« 

Klemenchicz Mart. Joa. Oslipenfis Hung. — * 
Panegyricus Divo Ivoni dictus coram etc« Uni- 
verfitate Viennenfi. Viennae Typis Gregorii 
Kurtzbeck 1735. in fol. plag. 31. 

Klemens Poson. Hung. -— Grundrifs der Staats- 
rechten , der Habsburg • Oefierreich Lotharin- 
gifchen Erbmonarchie, Wien mit Sonnleither* 
rifchen Schriften 1783* in 8« P^g*' 114* 

Xlesch Christoph. Iglov, Hung. ~ De Orta 
animae Rationalis fub Fraefidio Joannis Sper- 
lings 1653. Wittebergae Typis Joan. Haken 
in 4« plag. 3. 

Klesch Danielis Iglov. Hung. ^ Difp. de Ufu 
et appiicatione Termtnoruni Metaphyficoruoi 
ad res myfticas, feu theoldgicaS) cujus Sectio 
prior In genew ventilat modum appiicationis 
plerorumque terminorum , Pofierior in fpecie 
unius et Unionis genuinum ufum expendit ee 
abufum confutat. Utraque Sophismatis Pho- 
tiaianorum et Calvinianorum cumprimis, tum aliia 
quoque oppofita fub Praefidio Joan. Scharffii 
Wiitebergae 1649* in 4. plag. 5. 

Kleschii Christophori. — Foetica Palma fub 
Palma, feu Manuductio ad Palmeti Foetici De* 
licias axiomatibus, Notisque perfpicuis, novis 

In. KLO. 513 

Inventionibus et Exemplis adornata et iiluflrata. 
(Erfordiae) Stanno Molleri. 1700. in g. pag. 194. 

Slobusitzky P^ter kalotsai k^nonok, — Ha» 
lottas Befz^d, melfyet azon aikaimatofsdggal 
tnidon etc. Grof Karolyi Antal Ur, S ExceU 
lentziaja N. Szatliai^r Varmegyei Jcaplony ne- 
vezetu helys^gben Sz. Ferentz fzerzetcfnek oU 
tan lev6 Teniplomaban mint ezen Meltosagos 
F^amilianak Temeto/ faely^ben 1791. efzt. Sz* 
Mih^ly havinak a6. napjan gyiizos egyh^zi 
fzertartiisal el temettetett, ut^nna val6 napon 
mondott. Pesthen Patzko Ferentz bettiivel 1793. 
in fol. pag, 35. cum effigie C Antonii Ka* 
rolyi. 

KiOHAMMER Francisci e S. P. Profefl. Math» 
in Acad. Zagrab. — Honor Supremus Fran- 
cifco Xav* Baroni Spl^nyi Epifcopo Vacienfl* 
denato exhibitus. Peflini 1796. in 8« foI« 4« 

— - — — Carmen Sotericum Cardinali Batty^n 
Jofepho nomine Gymnafii Peftienfis dicatum» 
Feflini 1796. in 8* fol* 4* 

Ad XVIII. Kal. Mart. Leopoldo U B, 

SchafTrath Abbati» Canonico et Gymnafii Peflh. 
Directori foiennes (Ode) Peflini. ia 8* i797- 

foL 4* 

Stephano Pallya Scholar. Piar. in Hung. 

et Tranfy 1 v« Praepofito Provineiaii proficifcenti 

in Si4 KNb. 

in Tranfylvaniam nomine Gymnafii PeAienfis 
felix iter precatur 1797. Pcftini Typis MatbJae 
Trattner. in 8- fol. 4. 

»—-— — Ad Tumulnm Jofephi Mikdczi Presby- 
teri Zagrabienfis olim e Sor. Jefu. Zagrabiae 
Typis Kotfcheanis iSoo. in g. fol. 2. 

,«- — -^ Carmen, quod in funere Antonii No- 
vofzel efc. Epifcopi Zagrab. Comitis Curialis 
ctc. fcripflt die 27. Apr. igoo. in 4. fol. 4. 

j — „^ Ad III. Nonas Decembres etc. Fran- 

cifcoX. VKnerdeMorgenflern. If. Dominiorum 
Hradek et Lykava Camerali Sylvarum Praefe- 
cto etc. Regine item Nationalis et forflerialis 
Scholae Hradekienfis etc, Directori Selennes, 
Zagrabiae Typis Novofzelianis igoi. fol. 4, 

fr- — — Theoiia Aequationum primi el fecundi 
gradus confcripta ' ac pluribus exemph*s illuflra- 
ta. Zagrabiae Typis Novofleelianis igoi. in g. 
pag. laa. 

IKnogler Danielis chori Muflcor. in Eccl. Evan- 
gel. Semp. Directoris -— Threnodia fupremo 
inrer Patrem et fllium conflans colloquio in 
exequias etc. Danielis Knogleri etc. Trenchi- 
nienfls eic, Anno 1736. ad d. IV, Idus Octo- 
bres. Semprouii Typis Joannis Nicolai Schmid. 
jn fol. plag. I. 

Knog- KNO-KbL. 315 

Knogler Joannis. — In Tumbam emeriti Sc^^ 
nis ctc, Joanni9 Chriftophori Koragler etc. Tren* 
chinienfis etc. anno 1698* die 19. Aprilis etc». 
€x laboriofo hoc Mundi amphitheatro in coe- 
leAe diribitorium translati etc. ImpreiTum SoU 
nae Typo Joannis Dadon, iterum excudendum 
curavit Daniel Enogler etc. Sempronii Anno 
1736. prelo Joannis Nicolai Schmid. in fol. plag. i^ 

Enoqler Martini Baccabanio - Hungari, Pra« 
ctici Novizolienfis. — « DiC inaug. med, de 
Hydrocephalo. Praefide Mich. Alberti 1725* 
Halae Magd. Typis Joan. Chrift. Hendelii in 4, 
pag. 3at 

KocHowsKY Vespasiani a Kochow. -^ Com^ 
mentariiis Belli adverfum Tyrcas ad Viennam 
et in Hungaria Anno Chr. M.DC. LXXXIII. 
geHi ductu et Aufpicits Joannis III^ Regis Po« 
loniarum. Cracoviae in Officina Alberti Go» 
recki. 1684* in 4. pag. loo. 

-« rr Dzielo Bozkie Albo Piesni Wiednia Wy* 

bawionego y infzych Tranftkcijey Woyny Tu» 
recjiiey. W Roku i683. Szozesliwie rofpot 
czetey. W Krakowie, w drukard Woycze- 
cha Ooreckiego. 1684. in 4. pag. 38. 

KSlbseri Samublis Szendrfiivii Hung. -^ Difp. 
Theol. de Evangelio fub Praefidio Georgii Mar? 

tOEt- 3i€ KOL— KOR. 

tdnfalvi in Illuftri Schola Efebreciaa. 1679. Dt» 
brecini ex offic. Joannis Rosnyai in 4. foL la. 

— •— ^— Difp. Philos. — De Exiflentia Divini- 
tatia fub Praefidio Martini Szilagyi* ibid. iisdem 
1679. in 4. phyl. 2. 

KoLESERi Samuel^s Equitjs Tranfylvani — DifH 
jurid. de expenfis Litis Actori a Reo fubminl- 
flrandis. Halae M. Typis Chrifl. Andr. Zeit- 
leri 17 la. in 4. pag. 40, 

KoMLEz J^NOs Munk^tsi Predik. — - Az Urnak 
Sz. Afztalahoz kefzito hat heti Penitentzialis kS- 
nytSrgesek, mellyeket reTz fzerent a' Tudosok- 
nak kez irasaikbdl 5fzve fzedegetett, r^fz fze. 
rint maga irt 6$ ki adott. Vdtzon Gottlieb An- 
tal betuivei igoo. in g. pag. 925. 

JIoKNER Georg. — Pbilologifch Kritifche Ab* 
handlung von der Wendifchen Sprache und 
ihren Nutzen in den Wifrenfchafcen. Leipzig 
bcy Joh. Gabriel Biifchel 1766. ing. p2g*73. 

KtJRbsi MiHaLY D. J. P. — - Az ujj Testamea- 
tomra mutaco T^bla, mellyben az ujj Test. 
^lriisokban meg irt dolgok, is nevezetes fzok 
fok helyeken eg^fz inondasokkal is az A B C. 
rendi fzerint el inteztetvdn fel talaltatnak. De» 
breczenben Margitai Istvan iltal. 1773. in S- 
pag. 265. 

K0VES« KOV. 317 , 

K5VESDY Ladislai Caufar. Advocati. — Triu- 
nius arguinenti veritas, in qua Compendium 
ProcefTas Praepofiturae Jinoshidenfis Fundatio- 
nem ; Synopfis Proceflus Jefuitica^ TabeUas, 
iigno Regio munitas, et reciprocam Cleri ac 
Saecularis praepofitionem ; Examen Verbotzia- 
num Tripartiti Ortum , progrefTum , et valo- 
rem exhibent. Auctore Comitatus Hontenfis 
Tabulae Afleflbre et Caufarum Advocato, in 
Libellis non ignoto (Ladislao Kovesdy): vel 
aher Titulust Compendium ProcefTus Familiae 
Foldvarianae contra Abbatem Zabrdovicenfem 
per plures annos decurrentis, ({uod Praepofita- 
rae Jinoshideufis originem, ejusdemque apper» 
tinentiaruui fundamentum exhibet. Peflini Li- 
teris Eizenbergerianis. in 4. pag. 168. 

— — — Continuatio Synopfis de reciproca V. Cle- 
ri et faecularis Praefcriptione. ibid. in^, foh 36. 

— — . — Examen WerbSczianum , quod hacte- 
nus fub titulo Regni Antiwerbotziani per ami- 
cos tres, Tripartitnm inter fe dividentes ad 
Statum tripartitalem revocati in folo MSS. ha« 
bitum, fed propter unius Philofophiae Magiflri 
philofophiciim acumen multorum votis defide- 
ratum excudi curavit, non totius Tripsrtiti 
AwKo ru kn?r. Peflini ex Offic. J. G. Lett- 
ncr 1785. in 4, pag. 199. 

KoL* KotK^NY Pauli Mi Di — Einieitling zu eincf' 
voUftandigen Abhandiung ilber die Eahpockenj 
das ^shre Schutzmittel gegen Blattern- Anfte- 
ckung etc. Prefsburg bey Fr, Jos; Pat2k6 igoa, 
in g. pag. i6« 
KoLLARii Adami Franc. Paunonii Neofolienfis. «^ 
Ad Viros a Sacra et profana eruditione claros 
de Commentariis in Manu exaratos Codices 
Aug. Bibl. Vindobonenfis propediem preluni 
fubituris Epifliola. Vindobonae Typis Joan# 
Thoihae Trattner 1760. in fol. pag. 14. 

* ^ XAPITE2 i/JiXX/oM fcu Gratiae Fran- 

cifco et M. Therefiae Auguftis in folennibus Mi- 

liervae Augg. MuniHcentia et JufTa Vindobo. 

nam feducis habitae. Graece et Latine. Vien- 

nae Typis Leop. Joan. Kaliwoda. (1765.) in 4^ 

fol, 7. 

KoLLENiT;Z And. Ord. S. Paulj. — Der in demt 

Acker verborgene — Schatz, dafs ift die wun- 

der und gnadenreiche Thaler — Bildirufs Ma- 

riae unweic Prefsbarg in dem Klofier Mariae 

Thal drdens des H. Pauli erfien EinfiedlerSi 

Dero Urfprung, Begrabnifs utid Wiederfindung. 

Aus dem Lateinifchen ins Teutfche ilberfetzC 

von Anfelmus Klampfl Ord. S^ Paufi. Wien. 

f Neufiadt bey dei* Hubfchjifchen Erbea i^i^. 

in 13. pag. iip^ 

tot- KoL. 31^ 

fcoLLER Jos* Praepofiti QuiDque EccL ~- De 
Sacra Regni Hungariae Corona Commentarius. 
Qu^inque Eccl. Typis Viduae Engel igoi. cuoi 
Tab. aen. 5. in 4« pag. 255. 

-^ *— — - Hiftoria Epifcopatus Qutnque £cc]e(ia« 
rum* Toinus V. GonipleGritiK- Res Gefias ab 
Anno 1505. ufque 1552. Pofonii et Peflim Sum- 
tibus Joan. Mich. Landercr igoi. in 4. pag. 358, 

KoLLONiTs Ladislaus c CoHiidbus Tranfylva- 
niae Epifcopus etc« a mufis Claudiopolitanis 
Scholarum Piarum celebratus etc. dum Apofto* 
lico munere functus Eccleilam fuam ebtret eC 
Urbem Claiidiam eommunibus votis cxoptatU9 
ingrederetur. Claudiopoli Typis Franc. Jos. 
KoUmann in fol. plag. 31. 

^ .Sermo occafione Introductionis Ordiiiiff 

S« Benedicti, et Inflallationis primi poil refti- 
tutionem Archi - Abbati« in Sacro Monte PaiKio* 
niae dictus die 25. Aprilis igoj. f^ofonii Typis 
G. A. Belnay in 4. p^^g. 1$^ 

Kollonits Sigismundus C. — Patriae Pietatis^ 
Imago Virg, Aeneid. IX, five etc. Sigismundui» 
^ Comitibus de Kollonits Cardinalis ttc. ttbjs^ 
chi Epifcopus Viennenfis Virtutibus Patriis ceil 
gradibus Cardinalitiae Dignitatis Fafligium CQn* 
fcendeu^ a Gymnade Latino - Graeco Hebraica 
Fiarudi Schplacum etc. votivo Syncharmafe ho« 

Ii0t»« 320 KON — KOP. 

noratus 1738* Viennae Typis M. Therefiae 
Voigtin infol. plag. i3|i c. Iconibus emblemat 

KoNDus PoLizoi — Carmen heroicum compofi- 
tuin a Presbytero Polizoi Kondus, dum morti 
jam proximus priHinam valetudinem recuperas- 
fet cura Capientiilimi Viri Caroli Ferdinandi 
Stipfics M. D. etc. Vlennae 1797. Typis Mar- 
kidum Pulio. in 4, graece latine* pa^. 35. 

KoNY A Ferentz Sz. Groti Pl Arfnus. — Domus 
Aufiriaca et Thronus ejus quin^ue columniv 
jugiter firmiis , az az : az ot Ki^-ilyi f 6 fo Her- 
tzegek mint azon Moyzesnek &t tamogato ara- 
nyos Oizlopi iltal fziintelen ^llando Austriai 
Haz es annak KirsUyi fz^ke mellyrtifl midon 
T. N. Szala V^rm. az ujjonnan fzllleten Maxi» 
luilian etc, £6 Herczeg^rt Te Deum Laudamust 
etc. tartana, enil^kezett. 1757. Sopronban Sieis 
Josef Janos betuivel. in 4. pag. 23. 

KoNYi JaNos, ~ A' mindenkor nevetS Demo- 
critus, avagy okos lelem^nyii furtsa Tdrtene* 
tek. Bud^n Landerer Katalin betuivel. s. Refz. 
1796. in 8- pag. L 164. IL 192. 

Koppi Caroli e S« P. — De vi Corponim in- 
finita, DifTertatio Philofophica» Viennae e 
Typographeo Kalivodiano Anno 1775. in 4, 
pag. 34, 

Jufla HOR-^KOV. 3H 

•«.i^ Jufta SoIIemnia Eminentifnmo S. R» E„ 
Cardinali et S, K. L Principi ^ Jofepho e Co« 
tnitibiis Battyany^ folirerunt llU Febr,. i8oo« 
SS. et 00. Provinciae Szathoiarienns. Pefihini 
Typis Mathiae Trattner. in g. pag. go; 

A' Sz« KoKONA «^ Micl6n , Budarul Posonybaa 
Viietett cl keseredett Magyarjait igy vigafztal* 
ta« Budan 1790. in 8* fol. 4. 

KosDV JosEPHt -^ Carmina OnomaOica in ho« 
norem Michaelis Schumacher GymnaHi Evang» 
Sopron. Profeflbris. ^^opronii tJHS^ in 8* pag, l$» 

S^TZEBuE — * A^ Nemes Hazugs&g^ erzekeny Ji» 
\^ harom vegezetekben 1 Kotzebuetol mmv^ 
p^ba^ fzerentsefsen fzerzett Ember gyUlolesnek 
fk Meg«-c>^5nak bovebb folytatasa. Szabadoa 
forditotta 's a^^emzeti Jatek fzinhez alkalmaz«* 
tatta Tapoltzai Gifeiljosef» Pesten Trattnec 
Mattyas betiiiveL 1795. m 8* pag. 174. 

— -— — ^> fzeretsen- rabok,> valosagos tSrti^- 
neten ^pdlt t^rz^keny Jjt^k harom fel vonasok* 
ban, Az tredeti ki ^idis fzerint forditotta Koz- 
tna Gergely. Posonyban is Pesten Landerec 

M. betuiveU tSoa* in 8« pag* tst* 
KovACHicH Martini Georgii i— Kurze prakw 
tifche An^ifung verfcbiedene Luftballen zu 
verfertigen» Ofea bey Catharina Landereria 
1784* in 8. pag» 85* 321 KOV. 

•— i_-i— Diflertatio de Religtone, ut ea Reipu- 
bllcae curae efTe debet. Accedunt Auimadver- 
fiones Epifcoporum Huugariae in Catechismum 
Normalem , qui fub Titulo : ErlmterUr Ka - 
Uchismus zum Gebrauche der deutfchen Schulen 
editus , in linguas vernaculas convertendus et 
jn Scholas populares Hungariae catholicas pro 
communi doctrioae Rehgionis Norma anna 
1775. inducendus fueraf. s. 1. et a. in 8- F^g* 
Difrerf. 276. Animadvers^ 120. 
*) Catatogus Seminariorum praecipuorum , quae 
pro Clero Hung. fundata^ praemijfus fct. 2. 

.__ Formulae folennes Styli in Cancellaria 
Curiaque Regum, Foris minoribus ac Locis 
credibilibus authenticisque Regni Hungariae 
olim ufitati , quas in fubfidium Diplomaticae 
ac veteris Jurisprudentiae Hungaricae potifH- 
mum practicae Ante • Verboczianae e coaevis 
Codicibus Manufcriptis collectas edidit. Pefthi* 
ni Typis Mathiae Trattner. 1799. in 4. pag. 
CCVI. et 563. cum effigie C. Francifci Szd- 
chenyi. 

— — — Supplementi ad veftigia Comitiorum 

^^ Tom. II. et III. Budae Typis R. Univers. igoo 

801.^ in 8. pag. K* 558. HI. 442. 

KovaTsr Antonii Dioec. Agrienfis alumni. r — 
Ptopempticumi quod fuper Cleri Junioris Agria 

Pesthi- Pcsthinurii T rahslation<J profequchdorutn ftudio^ 
rutn caufa Juflu Rijgio profceturi cecUuf. M. 
Varadini cx OfEcina Eizenbergeiiana 1766« 
in 4. fol. 2. 

Kovats Antonii ~ Plaufu^ ad didm ilafalcnl^ 
etc; Cafoli e Comitibus Ef:iterhazy de Galan. 
tha Epi5COpi AgrtenOs^ ab uno de juniori Suae 
ExcellenriBe Clero devoto fiiiali corde editus. 
Agriac Tjrpifi Epfscopalibus 1786. in 4. fol, 4. 

Kovaxs JoM. •*-*- Trauerredc aul Lud^ig XVL 
den unglucklichcu Konig der Frankeh. Qfea 
init K6nigU Univerfltdts - Schriffen. 1793. in 8- 
pAg. 15. 

Kcvirs JosfiP -*• Magyai* Versek , inellyekkel 
a' 'FelSi IL J<Ssef Koinai Tsafzait neve napjAa 
tifztelte 1783. efztenddben Debreczenben. ^ 
GjriJrbcn Streioig Gerg* Janos maradeKinil* 
iti.4. ToL 4. 

Itovats Lasztd UtvAf^s -*- Deus pugnans et 
vincens. -^ At az keiefzt^nyekkel az Po^^o* 
sag ellen mcg^gyozhetetlenul Hadakozo es 
Gy&to Istcn akit etc. itiidon dtc- Nagy Gyor 
varosa torok poganysagtul valo tiudilatos vifz- 
{t% vetele 6rdk eml^kC2et(^t ctc^ az egcfzGy6rl 
licpsrfg ttCi m^g iillene It^-^ben le rajzoltt es 
il6 nyelvel hirdetettrf Gyorbeit Streibig Qer- 
gely bet^iVel. in foL pag. ao. 3^4 . KO'Y~-KRA. 

KoY ToBiAS k. Ungi Hofkanitoefzahlamts offi- 
ciers.^— Alphabethlfches Vc^zeichnifs iiieiaer 
Iniecteu SaroniluDg. Ofen mit k^ Univers. 
Scliriften. igbo. in 12. pag. 64. 

Krammer Franc. Canon. Pofofi. — Inflitutio- 
nes Hifloriae Literfiriae Theologiae Pars 1. Ifa- 

• gogica et genijraliSi Budac TypfS Reg^ Univ, 
1783. in 8* pag- 236. II. Theol. exegeticae. 
Pofonii Typis Sinti Petri Wtber 1785. in 8- a 
pag. 337 — 408. III. Thecl. Dogmaticae. Po- 
fonii Typis Fraifc. Aug. Patzko 1787. in 8. 
pag. 286. 

Krammer Joa. Georgii Henr. M. D. -^ Ten- 

' tamen Botanicum live Methodus Rivino - Tour- 
iiefortiana herbas, frutices, arbores omnes fa- 
cillime absque antegreffa ulla alia informaticne 
cogrioscendi etc. Dresdae Typo Joaa. Guil. 
Harpct^r i^a^* in 8« pag. 31. 6t 151. 
•~ -i— — Mcdica caftrciifis : das ift bewahrte Artz- 

. ncy 9 ^ider die im ('eld und Guarnifons unter 
Soldateb gfa/Iirende Kraifil^heitcn. - Diefem lA 
ang6h'angt L ConJiUum Mtdicum di disinteria. 
lU di morbd castrenfi epidemico dnni 1734^ et 
'7i^- — Auf das Neue von dem Authorc Uber- 

. fehen , und mit einem Confitio de^ CHinate Un^ 
gariai und darinnen %u tonfervirinder Gefund-^ 

hiit KRA. gay 

heit vermehrt, Wien bey Georgius Kurtzbeck 
1739. in 8. pag- I44- 

«~ — ^ Mediciaa Chirurgica Caftrenlis oder 
Pars fecuoda von allen au(serlichen Leibesge- 
brechen die den Soldaten fowohl in Feld, als 
iq derGuarnifonzu befallen pilegcfn^ famuit einer 
Praefation de OfEcio Medici oder Chirurgi Ca- 
Arenfis ^tc. Item einer Introduction von der 
Natwr und Chirurgie etCi Nurnberg bey P. C. 
Monath 1740, in g* p^g* 3i6. 

Kramer Jo. — ^ An Jofephs und Achmeds Krie- 
ger. Zwey heroifche Gedichte. Wien 1788. 
in g. pag. 16, 

Krammer MiCHAEL, Weltpr. und Faftenpred. zu 
Prag. «p^ Rede bcy der feyerlichen Fahnen- 
^eihung des Loblichen k, k. Furft Adam Ba- 
thyinyifchen Regiments, gefagt den ij. Auguft- 
inonathts 1776. Prag bey Felician Mangoldt, 

1778- in 8. pag- zu 

•Krantz Henr. Nje;p. Junos. — Biba Mesters^gre 
tanito kSqyv, mellyet Magyar nyelvre forditott 
Wefzprdmi Istvin M. D. Debreczenben Mar- 
gitai Istvan dltal 1766. in 8« pag- 169. c. Tab. 
aeneis IX. 

Kray Pauli Nob. Hung. -^ DiflC Theol. de 
Canonica S. Scripturae et Librorum SymboL 
Autoritate fub Praefidio Joh. Frid. Mayeri; Gry- 

phis- 326 KRE — KRI. 

phisvaldae Typis Georg, Hcnr. Adolphi. 1708. 
in 4. pag. 38. 

Kreslinger Massaei px Ord. Min. Strict. Ob- 
ferv. Provinciae Bavar. Provincialis -— Ortus 
et progrefTus facri ordinis Fratrum minorum 
S. P. N« Francifci annis DXXX. perdurantis, 
compendiofe confcriptus. Claudiopoli Typis 
Acad. 1790. in 4. pag. igi. 

Kreskay Emerici Ord. S. Pauli. — Ode dc 
Excellentiffimo Comite Ant. Karolyi, dum anno 
1782. aeger decumberet Earolini Kal. Juiii M. 
Karolini per Sigism. Klemann. in 8- pag* 8- 

KoszTOLaNYi S^NDOR — Harom Szakafzokra 
ofztatott Szcnt - Befzedek I. a' mi kegyes iiieg 
valtonknak. II. a' fziiz Sz. Anyanak. III. a 
Szentek, unnep napjairdl. Posonyban es Pesten 
^ Landerer Mihaly betuivel 1800. in ^. I. pag. 
317. II. 186. III. 37J. 

Kriegs - Trompete , chriftliche , an die Fiirften 
und Stande der Chriftenheit wider die Otto- 
mannifcbe Erbfeinde des chrifilichen Namens. 
Meift nach dem Lateinifchen eines vornehmen 
Statifien. s. L 1664. in 4. fol. 40. 

KriegsvorfUlle — - zwifchen Oefterreich und 
der Pforte, nach dem Gefchichtsgang. Drey 

Abfchnitte. s. L 1788« ia 8* pag- L 204. IL aoo. 
lU. ai2. 

oder KRI — KUN. 527 

— — « — oder Sammlung aller wahrend des Oe^ 
Aerreichifch, Rufifcb - Turkifchen Kriegs in den 
Jahren 1788 — 90. alsBeilage zum WienerDia- 
rium erfchienenen Extra Bratter, 2. Theile. in 4. 

Kriegsweiser, unpsrtheyifcher geographifcK-hi« 
ftorifcher v. J. 1788. Wien 1788. in 8* pag» 
594. mit Eupf. u. Landcharteih 

KuLTsaR Stephani Comaromio • Hung. — Fo 
Tifztelendo Pray Gybrgy Magyar Orfzig Tor- 
f^netirojinakEmlekezete. XX VL Nov. MDCCCL 
Pesten Trattner Mittyi$ betfiivel. in 8- fol. a. 

KuMMEN Alhardi Hermanni ~* Difcurfns Aca- 
demicus de Imperio Turcico. Editio ja s. L 1689. 
in 8* psg* io6. 

KuN LaszLo ^s Anyos JaNOs Uraknak. Vefz- 
pretn Varmegye kiildottyeinek tifzti Tudosita* 
sa, az 1796. efztendoben Posonyban tartatott 
orfzag GyuleserOl. s. 1. in fol. plag. i* 

Eun Dominicus Innbaber d. k. k. priv* Majo« 
lica - Gefchier Fabrik ^u Ofen* — -* Be^orillkom- 
mungsrede , xirekhe bey (jelegenheit, als feine 
Eminenz etc, Jofephus de Batthyany dea u 
Marz 1795. in der Chriflina Vorftadt zu Ofea 
die Canonifche Viiitation vornahm , gehalten 
ift yxrorden. Ofen mit k. Univ. Schr. in 8* 
foL 2. 

KURZ- 3«8 KUR — RUT. 

KuTSERA JuDifH. -— <5t efzes fziizeknelc Bol- 
dogsagok , mellyeket etc» Kutsera Judith, Le« 
iny ' Afzfzonynak etc« halocti Eltakarittatasanak 
alkalmatofsagaval Predik&tzid otan a' Vadosfai 
Ar^ticul. Eyang. Gylilekezetben 1781. cgyUgyucn 
cloadott. L. h V, O* Mt -— Gyorben in 4# pag, i6* Sut^ Suim lACKNEK Christ. Sopron. Hung, -— Quae^ 
fUones Juftinianeae e Sacrati01mi Imperatoris Ju« 
ftiniaai luftitutionum Libris IV. nec nOn alxi^ 
adprobatis Jurisperieis nonnullae mechodice coU 
lectae, quibus et axiomata Juris pro fubjecta 
materia cum aphorismis politicis ab eodem ex 
fide dignis authoribus funt fubjecta« Franco. 
furti Typis Nic. Ho£Fmanm 1617. in 4. ufc^ue 
pag, 353, reli(]ua deilderantur. 

Lacqn Politicus nrictim Ooctrinam adminiflran-. 
dae Reipublicae (juam ajunt Politicam com« 
plectens ct evolvens ftudio Franc- Alb* Pelzhof. 
ier, L. B« de Schonau, nunc vero novi^ ciiria 

' adornatus Notationibus illuilratus a Leonardo 
Leday e S, P, Pofonii Typis Royeriaais, 1746. 
in 4. maj. pag. 414, ^ 

S. LADistAu^ bello magnus^ pace major, Reli* 
gioue maxiiiius, id efl: Panegyricus TuteU* ris ^ LAD — LAE • 329 

ris L Nationis Hungaricae, Deferente Adawo 
Jo$. Grenek, Oratorc Alex. Emer. Abafiy de 
Nflgy Abbafalva et in Felso-Lehota Ungaro 
Afvenii. Viennae Typis Wolfgangi Schwea*^ 
diman 1733. in fol. plag. 7« 

.^^-p. in exemplum, ad quod univerfus Orbi^ 
componatur, palam propofitus, dum L Natio 
Hungarica annua ejusdem Sancti Tutelaris fui 
obiret folennia Viennae D^erente Phil, Flor^ 
Prosky. Oratore fnd. Ant Henckel Auflriaco» 
Viennae Typis Gregorii Kurtzbeck, 1735. in foL 
plag, 5. 

D. Ladislai Ungariae Regis triplici diademate 
fortitudinis , Conillii et Connantiae coronat« 
Magnanimitas , Sermone Fanegyrico adurn* 
brata, dum etc« L Natio Ungarica annuum e]us« 
•dem Tutelaris fui penfum perfolveret, Defe<« 
rente Joanne Car. Neugeb^uer, Oratore Franc« 
Elia Bogner Auftriaco. 

Anno CaroLI VL gLorlose DoMInantU In pant 
nonla XX. 
Viennae Typis M, Ther, Voigtin in fol, pag lu 

Laeti Georgh In Converfionem Fauli Apoftoli 
Commentarius practicus, Varadini 1651. in S« 
pag. 2y6. 

Laetitia et. gratulatio publica occafione recens^ 
conftituti Regni Hungariae Palatini vulgUa, 
per C. A* C. Fofonii 1796. in 4. fol. 6. .330 LAK — LAM. 

Lakabalmi Magyar Veriek, mellyekkel Orvos 
Doctor Pataki Samuel Uramat Kolosv&ri N*. 
Reform, Collegiumnak a' Filosofiaban es Msl^ 
thesisben nagy tudomanyii bolcs Professorat, 6s 
Szathmari P. Sira afzfzonyf, midon a' Sz. hi- 
zafsigi tifzta fzeretetnek arany Kntzaval ogy-'' 
ben kottettek, meg tifztelte egy igen gyenge 
magyar Poeta Kolosvari K. Sigmond 1765. Ko- 
losvaratt. in foL plag. 2. 

Lakits Georg. Sigism, — i Juris publici Eccle* 
iiaflici Pars Generalis , de Ecclefia ChriAiana, 
potefiatisque facrae cum Civili nexu. Venetiis 
1790. apud Jofcphum Orlandelli. in 8- pag- ^TO» 

— Praecognita Juris Eccfl. univerfi. ibidem. 

eodem. pag, 358. , 

Lambach Alexii e S. P. Ketskemdth. Hangari. — 
Ode ad Navim fiucentaurum Theodori Comitis 
de Batthyan. — • Peflini 1790. in 8* fol. 4» 

Lambacher Philippi d. Stadt Wien Secretaers. — 
Oefierreichifches Interregnum, oder Staatsge- 
ichichte der Lander Oefierreich, Steyer, Krain 

^ und der Windifchen Mark von dem Todfalle 
Fridrich des Streitbaren etc. mit Urkunden etc. 
Wien mit Gheleafchen Schriften. 1773. in 4. 
P^S* ^84* Urkunden pag. 206. 
'^) Continentur multa^ quae Regum Hngariae Belae 
IV ^ Stephcfni V* et Ladislai IV. illujlrant. 

La^or- / 
4 LAM — LAN. J31 

LAMOitMAtNi GuiLiELMi S. J. — Die Tugendeii 
Ferdinands des II. Romifchen Kayfers von La- 
Riormaine aus der Gefeli. Jefu, in lat, Sprache 
befchriebien , und von einem andern der ge^ 
meldten Gefellfchaft ins Deutfche uberfetzet. 
Augsburg bey Joh. B. Merz. 1792. in g. pag. 146* 

Landau Ezechiels Ober Rabbiners in Prag^ — 
Dankfagungs Rede auf die fiegreiche Erobe* 
rung Belgradi. Prag 1789. in 8« pag« 19. 

Landgraf Adam. der k. k. Niederoftr. Okon. 
Gefellfchaft Mitglieds und der Grail. Niclas 
Zichyfchen und Freyherr. Zayfchen Herfchaf- 
ten Fraefecten. — Refchreibung des Habaner 
Strohdaches etc. mit Kupfern. Prefsbarg bey 
Aug. Paczko. 1772. in g. pag. 33. 

— ate Auflage. Wien bey M. A. Schmidl. 

igoi. in g. pag. g6. 

— Az Haban Fodelnek az az agyaggal 

6[zve tapafztott fzalma foddlnek megmagyari- 
z^sa ; nemethbol magyarra fordittatott. Eger« 
ben -a' Piisp. Oskola betilivel 1772. in g. pag. now 
3. rez t^blavaU 

—» _ — Haban fedel ttc^ le Iriisa. Posonyban 
Paczko Agoston Ferentz dltal. 1772, in 8» pag» 
109. 3* re^z tabiaval. 

— ' — ^ — Ugyan az masodfzor ki nyomtattatott. 
Posonyban Patzko Agoston F^entz betuiveU 
1773. in 8- pag. 109- ^ Lan- 33* LAN. 

Landi Filippo Rettore di SeminarioLuechefe^- 
Vita etc. di S. Martino Vcfcovo di Tours. ia 
Lucca per Gior. Ricoooiini 1770. in 4. pag. 949. 

Lang JaNOs N^nieth Orfzagi huzgo Pi^banus Ur- 
nak -— A Fels^ges Ts^ffzar' Tartominyiban 
l&\'6 Nemet , Itiv^lt FHlirsi kBzn^p oktatas^ra 
^rdemefsen villagofsagra bots^itott, moft pe- 
dig Magyar Orfz^gi ugyan azon nep, Lelki 
haf^nifra HHSiank nyelvere fordittafott Kateketi* 
ka Befzedjci az dreg Katekismus' Rendje fz^* 
r^nt. 5. Refz. Vatzon Gottlieb Antal bctflivcl 
I800. in g, pag. L aoj, IL 84« III* 218* IV. 
i(5a. V. 135. 

L^NG JoAN* Bapt, Fortunatus. •— DiiTertatio 
inaugtiralis HiAorico - Juridica fuper eo : quae 
j origo , quae caufa , qui effectus Confenfut pa« 
rentum in nuptias liberorum fecundum Jura di- 
verfa , quam in celeberima Regia Scientianim 
Univerfitate Hungarica annuente inclyta Facul- 
fate Juridica una cum poiltionibus pro confe- 
^uendis fummis ex Jure honoribus publiciEie 
eruditorum Disquifitioni fubjecit etc. Budae 
Typis Regi&e Univerfitatis PeAanae i8oa. in 8* 

pag- 67* 
liANGii Jo. GoTHOFREDi Schemuitz. Hang. — 

Difs* Solennis de Filo medicinali , fub Praefi* 

dio dio Jo. tjothofn Bcrgeri. 170^. Wittenbcrgae 
prelo Gerdefiano in 4* pag. 3^ 

Langmaiei^ Ign. Jos^ Szakoltza • Hungari. — • 
Supplementum in Joan* Jac. de Well DefenGo- 
nem Ooctrinae Blakianae (do aere iixo) et Epu 
crifin fuper calcis incalefcentia) quod praemiffo 
utroque Libello de Germaxiico in Latinum trans- 
lato Difs« inaug, Med^ loco edidit^ Vindobonae 
ex olficina Kraufiana» 1778» in 8- p^g. 35^. 

Lani Georgii. ^ Maufolcum Saxonicum tripar- 
titum^ feu Panegyrici parentales anniverfarii^ 
quibus Screni/Hmorum et Potentiifimorum Sa« 
xoniae^ Lineae Albertinae) vita^ mors^ etrea 
geftae Lipfiae in Templo Academico folennibut 
trium Annorum Panegyribu^ Profa et Carminc 
Heroico funt dicta et deCantata* His acceffe* 
runt notae Rhetbricae , Phiiologicae ^ et Hifto» 
ricae eum flatu Ecclefiae Lutheranae ad nofirft 
usque tempora exhibentes. Lipfiae Typis An« 
dreae Zeidleri Anno 1696. in 8- p^g* 559* 

Lanij ZACMARtAETrench. V. D. M* et Superatt*-^ 
Pfeudo Spiritus Pofonieofis^ five Difcurfus ex 
S. Scriptura, vetuflioribus Patribus^ adeoque 
ipfis etiam fanioribus Pontificiis ofiendens Spi- 
ritum Pofonii appareiitemi non alium fuifle^ 
quam Sathanam in Angelum lucis , et animam 
denior«|i cujusdam Clementis transfiguratum « 

cui 334 LAN— LAU. 

cui acccifit: Diflipatio Luciferi Papiftici rcac- 
cenfi a Thoiria Belavio Canonico Pofonienfi 
Patricio Slicenfi. (Typis Trenchin.) Anno 1643. 
in 4« fol. 60. 

Lansii Thomae — F. A. D. W, Confultatio 
de Principatu inter Europae Provincias. Editio 
noviflima. Tubingac 1655. in 8- pag. 976* 
♦) Oratio pro Hungaria pag. 4SS — 480. Contra 
eam pag. jgfi — rfief. 

LifNYi Theophili de Kcsmark. — Lis Tranfylvania 
feu practica Tranfylvanorum litigandi Metfaodus. 
1799. Claudiopoli Typis Martini Hochmeifter. 

in 8« pag« ii^* 

Larva Pfeudo -^ Catholico detracta , qui dccla- 
rationem Statuum Cathoh'corum Pofonii Com« 
inentus efl:. Anno 1791. in 8« pag* 33« 

Laszlowszky JosEPHi Civit. Budenfis ConfuHs. — 
Oratio , qua Sereniflimum Regium haereditarium 
Principem Jofephum Regium per Hungariam 
Locumtenentem etc« anno 1795. ^^® ^^^^ '9* 
Sept« Occafione fefiivi ejus in Metropolim Ci- 
vitatem Budenfem ingreflus nomine Magiflratus 
etc. Sfllutavit. Budae Typis Catharinae Lande- 
rer viduae. in 4. foL 2. 

Laudatio in D. Ladislauui fufcepta^ dum J. Na* 

tio Hungarica ejusdem Divi Regis ac Tutela« 

* ris ftti annuam uiemoriam folenni iitu recole- ret. LAU — LAZ. 335 

rcf, Deferente Bartholomaeo Jos. Trilsamb, 
Oratore Joan. Jos. Szeghfu Ungaro Dorienfi c 
Comitatu Sopronienfi. Viennae Typis M. Ther. 
Voigtin 1728. in fol. plag. 5, 

— Funebris Excellentiffimi Comitis Joannis 

Piilfy ab Erdod Regni Hungariae Palatini ho- 
noribus. Tyrnaviae Typis Acad. S, J. 1751. in 
8. pag. 50. 

Laudes Pofthumae Caroli VI. Imp. Aug. Pacc, 
Bello , Reh*gione Magni. Viennac Typis Kali- 
wodianis 1741. in 8- c; leonibus. pag. 36. 

Lauterbach Joh. Lobavienfis Hexapolitani Co- 
mitum de'Hohenlohe Praeceptoris Europa. Ei- 
dyllion Invictifilmo Imperatori Ferdinando I. 
P. F. P. P. Hung. ctc. Regi facrum. Viennae 
1558. apud Raph, Hofhalter. in 4. fol. 4. 

LazaR L. B. Joannis — Dona et Bona Corpo- 
ris , Animae et fortunac nuper in Illuftriflimo 
dum viveret S. R. I. Cpmite Michaele Teleki 
dc Szek ctc. Regii in Tranfylvania Gubernii 
Confiliario etc. confpicua nunc occidua. s. 1. 
Anno Aerae Chrifl. 1745. in 8- f^^'- 8» ' 

LiziK sTEPHANi dc Torotzko Tranfylvano Hun- 
gari. — Tentamen Philof. Inaug. Centuriam 
Pofitionum Phiiofophicarum ex variis L^niver- 
fae Philofophiac Capitibus dclcctarum, exhi^ 

bens. 55<S LEBw 

bens 9 Praefide Diderico van det R^^mp* Ltig* 
duni Bat. Apiid P. van der Eyk et D* Vygh* 
1775» in 4» pag» i6. 
jLsuEN und Thaten JosEpm L RSmifchen Kayfers» 
fambt der unter Su Majeflaet glorwUrdigflen Re- 
gierung vorgefallenen Reichshiflorie etc» Leip- 
zig 171X in g. pag. 1)64. 

^ ^ ^ und Staatsgefcbichte des Kayfers CarHi 
VL und der Hauptveranderungen v. M» D. L* 
Mk aus dem Franz. uberfetzt. Regensburg bey 
Chriil. Gottlieb SeifTart 1743» in 8* pag» L ec 
IL 636. 

#-» ^ ^ Der Durchleuchtigflen Fiirfleii und Mark^ 
grafen von BaaD£n Leben^ Regierung, Grofs* 
thaten und Abflerben aus BeVahrtenGefchichf- 
fchreibern hervorgefuchet ^ uud mit Lunwia 
WiLHELMs Markgrafen zu Baaden^ k. k. Ge* 
neral Lieutenant Feldmarfchallen « Gcibernatorn 
zu Raab etc» Leben etc. beleuchtet, tnit Kupf. 
Frankfurt und Leipzig 1695. in ta# pag» 474. 
Leben Ludwigs v* Baaden pag. 133. 

— und Heldenthaten Francisci EtJGENH 

Hetzogs von Savoyen» 1703« s. L in 12. pag. 459. 

-^ und Thaten Caroli des VL Rom. Kai« 

fers ete. von deffen Geburt bis auf die gluckL 
Zuruckkunft. nacher Wien» Wien Prag und Linz 
bey Joh. Leon. BaggeU 1712, in la» pag. 47^. 

£>enk. Le8. 337 

— ^ i)enkwur(1iges ^ und Thateh *ie$ be- 
ruhmtcn Herrn Johann DANiEts von MENZELt 
nunmehrd kbniglich - Ungarifch - und Bohmi- 
fchen^ wiirklich beflallten General .Feld* Wacht» 
Meiflers^ und Commandeurs des bts daher int 
Bayern geftandenen Hufaren - Corps ; worbey 
sugleich der ganze Zeitherige Schleflfche, vor.^ 
nemlich aber Bayrifche Krieg bis zu Ende des 
1742« jahres^ aus fichereh Nachrichten befchrie- 
ben ^ird. . Mit dem Bildniife Menzels* Hallcr 

1743- i^ 8i pag. 364* 

XEBENSBESCHREIBUNa JOSFPH dcs it. Si 1« 1790^ 

in 8i pagi 8i 

«— — ~ Kaifer JosEPiis II, bis m feincn Tod; 
Aus authentifchen Quellen , mit defTelben fiild- 
nifTei Franhfure und Leipzig 1796, in g. pag. 253« 

fc-i-i-— kurzgefafste des unvergleichlicheii Hel- 
^eh EuGENii Vi Savoyen fctc. aus dem Fran- 
Eofifchen Uberfetzt^ Anno 1736. in g. pag. 54^ 

«i— — — neueHe etCi des Prinzen Eugens vom 
Savbyeni Frag bey Joh. Jos^ Gr^bl 1779. in ^i 

pag- 153. 
L£B£NS Heldeii u, Todesgefchichte des b^riihmte^ 

ilen Feldherren bisheriger Zeiten Eugenix Fran< 

cifci Prinzeii v; Savoyen von jGifandern (Goti'^ 

Uied Schnabel^ zufammengetragea» StoUberg 

4736. in 8. pag. 172. 338 LEG— lEN. 

4 

Legenden aus der Gefchichte ilesMittelaltersund 

der neuern Zeiten. 2 Bandchen. Leipzig in der 

Wolfifchcn Buchhandlang 1796, in 8- pag^ !• 

224. IL 253. 

*) /mi /• BSndchen: Sigmund Konigs in Uth 
gam erjle Segiermgfjahre pag. pj — 170» 
Leges , Volumina ex Bibliotheca Epifcopali Za- 

grabienfl conimodato accepta Lecturis s. L (Za- 

grabiae) in fol. plag. i. 
Lehmanns Joh. — Reife von Prefsburg nach Her- 

mannftadt in Siebenbiirgen. Dunkelfpiel und 

Leipzig. 1785. in 8* pag- 190. 
Lehotzky Andreae. — Stemmatographiae Par- 

tis IL Scctio 2. a pag. 267 — 470. in 4. Po- 

fonii. 
Leidwesen dcs Orients iiber den Tod Therefiens 

im Occident , aus dem Turkifchen« Frag bey 

Schtinfeld 1781. in 8* fol. 2. 
Lelki Fegyver, a vagy a h^tnek minden napjaU 

ra rcndeltetett reggeli es eftv^li konyorgesek ^s 

bu;tg6 hala - ad^sok; Forditotta Diofzegi K. 
. Istv^n. Debreczenben Viski Pal dltal 1723. in 

12. pag. 77. 
Lenglet du Fresnoy — Roviden egybe • fog- 

lalt Gyermekek' Gcbgraphiifja, otvenket ReTzek- 

re vagy Letzkekre ofztatva ^ is ^ hoz fzukse- 

ges Chartakkai elkefzittetve , Frantzia nyelven 

ira- LEN— LBO. 339 

iratott €tc. Magyar nyelvcn Ki«adatott G. 
Gyala kiiti hizir Jinos iltal. Szeben^en Sardi 
Samuel ^ltal 1750. in g. pag. 170, 

L^NGYEL Feljcis c S. R, — Trauer und Lobre« 
de auf Maria Therefia Wailand R5mifche Ksu 
ferin Apofl. Konigin von Ungarn und Boheim 
Grofs - Furftin von Siebenbiirgen. Da die trau- 
rige Gedachtnifs iibcr den Hintritt Ihrer Kayf, 
Majeftaet bei den gehsiligten Altaren zu Bifstritai 
in Siebenbiirgen , von der Roniifch - Katholi- 
fchen Genieinde den ig. 19. und 20. Janner 
1781. gehalten 'wurde^ Bifstritz bey Chriftian 
Lehmann in foK plag» 5* 

liENHARDT Jos. Rosuavia Hang. — Difs, med* 
inaqg. de Commodis ex variolarum Infitione, 
Jenae Literis StrauiHi 1770. in 4. pag. ag. 

Lenk Joh. Wenzel. — Neue Entdeckung cinc» 
Steins nach Syftematifcher Benehmung des un- 
terzeichneten Erfinders Serpentin - Agath zum 
wefentlichen Z^xreck und Erweitcrung der Mi- 
Bcralogie ^ auch technifch - okonomifchcr Gc« 
genflande mit Hinficht auf die Beforderang dci 
Commerzes im Staate. Wien bcy Joh. Carl 
Schuender 1802. in 8* pag* 24* 

LiON GoTTLiEB. — Wicus Freudenfeycr iiber di« 
Eroberung Belgrads am. 14« Oct, 1789. (Wim 
X789O lA 8. folf 4. » ' 340 LEO — LEQ. 

/ 

LEOFOtous^ IL ad Hungaros auctore B* B.'t. L 
(Pofonii 1790. dla 15. Nov.) in 4. fol. a. 

Leopold des Groffen Rom. Ksyfers wunderwiir- 
diges Leben und Thaten aus geheimen Nach* 
richten eroffnet , und in vier Theile getheilt ; 
der andere Druck , um vieles vermehret , mic 
Kupf. Leipzig 1709. in g. pug. 1630. 

tfE LEftuiLis DiDACi Tafuri Ord. S. Franc. Epi- 
fcopi Almifienfis« Piiinma, atque Auguftifllma 
Domus Auftriaca, una cum Rbrbonorum Pro« 
fapia eadem in radice Itala ac Regia vetuftate 
illuflris ; feu Collectapeum earum rerum Auftri- 
acarum, ^uae fub praecipuo pietatis Symbola 
eidem Domui pene haereditario noviter aufpica- 
tae, Illa in praefentibus exhibentur, quae circa 
ejus clari/Cma initia verfantur. Sunt^ue de Ori- 
gine y antiquitate , ac Nobilitate Auflriacae Fa- 
miliae , nec non de ejus unitate cum Borboni* 
ca Regum Francorum Sobole eodem tempore 
atque ab eadem flirpe prodeunte. Cum figu- 
ris aeneis. Partes V, Oeniponti apud Mich. 
Wagnerum j66o. in fol. I. pag. 340. Appen- 
dix. pag. 40* Pars Poflerior pag. aox Appen- 
dix pag. 40. Pars IIL De omnibus Matrimonii» 
Auflriacis tam Marium quam mulierum Excur« 
fiis VI. pag. 436. Pars IV» de matrim. Auflriac« 

intt« LER — LET. Ui 

mulierum, fecundo de magnis &gnationibu9 
Excurfus II, pag, 130. V. Pars. pag, 23. 

Lerch Joh, Martin. — Die gliickliche Vermah- 
lung (ier beydeu Durchleuchtigflen Haufler Oe- 
flerreich und Newburg. oder etc. Befchreibung 
der hochaniehnlichen Beylagers — Fedivitaetea 
otc. Leopoldi Rom. Ea^fers etc. mit Eleonora 
Magdalena Therefia etc. PrinzejQfia zu Newburg ; 
Sampt ausfuhrlichen.Berichr^ was bey der Rey« 
fe von Wien und Mewburg aiif PaiTiu, und dana 
zurllck bis nacher Linz flch merhw/irdiges bege- 
ben, Mit Kupferbildungen. Linz bey Joh. Jac. 
Mayr. 1677. plag. 5. 

Leslei Caroli. — Methodos brevis ct faciHa 
contra Deidas , defenflo ejusdem Methodi ac 
una de Sommonochodom Siamitarum Idolo 

« 

Epiftola, poft Gallicam et Itulicam Interpreta- 
tionem Latinitate donata a Mathia Zfirics Quin- 
que Eccles. Typis Joan. Jos. Engel 1777. in4* 
pag. 134. 

Lessus — manibus Cajetani Tufchleitner a Geor- 
gio Petrovits. s. 1. et a« in 8* f^i* 4> iu fine 
Epigramma Aloyfii - Sattelberger. 

Letenyei JaNOS Pinczehelyi Plebinos. — Prin-v 
ceps Maximus az az a' leg nagyobbik Fejede- 
lem Fetsdges Ferentz Istv&n Romai Csafzir etc 
Kinek is-a^Pecii Piispoki Templomban etc. Szo- 

morii 14» LET — LIB. 

oioni halottag, Pomp^jan egyigyfi bcfz^djf^t 
fo|3'tatta Mindfzent havdnak aadik napjan. Ru- 
dia nyomtattfltott Landerer Maradeki bettSiivel. 
(1765.) in foL pag* 31. 

Lettre d^un Miniftre de Pologne a un feigneur 

., de TEmpire fur les AfFaires dela Hongrie s. 1. 
et a. (1705.) in la. pag. 184. et ga. 

Lettrest — dc notre SaintPere le Pape (Pius VL) 
et de fa MajeH^ TEinpereur Qofephus IL), tgU 
les^ qu'' elles ont pani dans le fuppldment de 
la Gazette de Vienne, du 6. Mars I782* fui* 
vies des Remontrances du Cardinal Archeve- 
que de Strigonie, Primat de Hongrie (Batthyaa 
Jofeph.) En Latin et en Francois. Nouvelle 
Edition foigneufement corrig^e avec des notes 
en reponfe a une Lettre anonyme. A Rome 
1783. in 8. pag. 14^. 

I^iBELLiis Alphabeticus , cui praeter Rudimenta 
fidei Chriflianae et aliquot preces , adjecta eft 
brevis Nomenclatura Lntino - Ungarica. Budae 
Typis Franc* Leop. Landerer Haeredum. in g. 
plag. 3. 

LiBER Regum — fivc Index Orbis Chriftiani Rc- 
ges ordine recenfens ; additus efl Principum Ot« 
tomannorum^ qui viilgo Turcarum Imperato- 
res dicunturi Catalogus etc. Additae funt Re- 
gnorum, quorum Reges Index recenfet, Tabu- 

lae LIB-UE. 343 

lae Geogr« Coloniae Agr. Excudebat Joaones 
Chrrflophori 1598« in fol. plag. 15. 

LiBERTiNi Samuel — « Monamentum oovi Epi- 
fcopatus Neofolienns etc. Nomini perennanti 
etc. Comitis Francifci Berchthoidt , etc. Prae- 
faUs ejusdem primi facrum po£uit amore popu- 
lari. Anno (]uo 

FrlMae pannonlls, strlgonae probVs Iti« 
f VLae honore 
losephVs Battya'n ConDeCoratVs crat. 
Feflini Typis Aimae Eifzenbergerin. in fol. 
plag. 3. 

LiCHTENSTERN Jos. Max^ Frcyherrn. — Archiv 
f iir Geographie und Statiftik von ciner Gefcll- 
fchafc Gelehrten und herausgegeben von Lich- 
tenftern Jahrgang igoi. Wien. in g. 2. Bande 
XIL Hefte pag. I. Band. 3go« II. 304. iiiit 
Landch. 

— r Jahrgang i8oa. I. Band. pag. s84» 

LiEBE — in Pannonien, oder der Sieg der PiHch- 
ten* Ein Trauerfpiel in j.^Aufz. von einem 
k. k. Offizier. Wien 1777. ^^ 8« pag» 54» 

— Frid. GuiL Gothani. — Propcraticoa 

Samueli GafTurio Vctufolicnfi Hungaro anno 
1745. ex focietate Latina difcedente decanta* 
tum. Jenae in fol. plag. i. Lte- 144 ' ^'^* 

LiEBBNBERG Ja^fos. — Enck Nagy MeltdsagiJ 
Grof Sirviri fehS-vid^ki Szechenyt Ferentz 5 
Excellent^iaja , etc. es Nagy M^ltosagd fzille* 
tett Festetits Juliana Grofne o Exoellentziaja 
etc. hufzonot efztendok utan ujonnan uieg ultt 
inenyegzoi dr5ni • napjara i^dik Sept. igoa, 
Sopronban Siefz A. J, betlVivel* in 4. pag. 95. 

{.lED eines triumphirenden Soldaten, das er ge? 
fungen bey der Feyerlichkcit , die zu Peft d, 
25, October 1789. vegen dcr Einnahme BeU 
grads gehalteu ward, Peft. in g. fol. 4. 

--* — * — Das. Von Belgrad \ V0|i B^umauerf 1789. 
in 8« fol. 4. 

*!?— was hot auf di Karoli . Tag ein Unga- 

rifchi Hcubauer zu Wienn fungen^ Wienn 1796, 

in 8. fol, 4t 

l^iEDBR GeiftHche bey Beerdlgung Ihro Excellcnz 
der Hoch - und Wohlgebohrnen Fraucn Catha- 
rina Sophia gebohrnen cdlen von Rlocknern, 
vcrmahlten Freyinn von Bruckenthal. Abge- 
fungen den 17. May ivga. Gedruckt mit Bai> 
thifbhen Schriftea. m 4. fol. 4, 

r— — : • Geifth'che, welche bey der Ef nweihung 

des ncuerbauten Evangel. Berhhaofes zu Rofe-r 
liau d. 5* Dez. 1786, abgcfuugcn worden. Eper? 
}es iti s;. fol. 4, 

vel- LIE — LIG. 345 

^F- *<^ — irelche in der Collegiatkirche zu Prefiw 
burg zur Zeit allgemeiner Anliegenheiten ge<» 
fungen ^erden. Presburg. 1790. in g» fol. 8« 

LiEDEMANN Handelsmann in Peft. -~ Verfchlag 
und Plan eincr Actien gefeilfchaft zur Unter* 
Aiitzungder k. k, privih Gatser WoUenzeug und 
fein Tuchfabriquc im J. 1799. (P^^) ^^ ^^^* 

LiEFMANN Friderici Caifov. Hdng. ««« DiC 
inaug. med. de Febri ephemera, fub Praefidio 
Georgii WolfFgapgi Wedelii, Jenae Literis VIU 
iianis. 1696« in 4. pag. 36« 

Db Ligne des Filrnen -^ FeldzUge des Prinzea 
Lud^ig von Baden in Ungarn und am Rhein, 
mit Anmerkungen. 2. Tneile. Dresden in der 
Waltherifchen Hofbuchhandlung. 1799« in 8« 
pag. L 193. IL 189. 

^- Vermifchte Schriftcn L Theil. Militai- 

rifche Vorurtheile. Dr^sden 1796, in g. pag« 
366. -^ IL ThciL Militairifche Einf «illc, ibid. 
I7(,6. in 8. pag. 239. — 

; Melanges militaires, literaires et fenti- 

mentaires. Tome vingt- quatrieme (oil Rela- ' 
tion de fes campagnes de 17 S 8 — 89« contre 
les Turcs) a Dresde chez les Freres Waltherf 
igoi, in 8» pag. 269. 

LtLti 34« LIL — LIS. 

LiLiE Ca$par Superint. und Ober • Hof - Prcdig. 

— - Wohlgemeintc Erinncrungen , wie das hei- 

lige Reich Teutfcher Nation in guter Ruhe und 

beflandigcn Frieden crhalten, auch wider Erb- 

und andere Feinde kdnnc befchutzet werden. 

Aufsen Matrh. am XIL d. 35. bey dem itzVa- 

renden groflen Reichstage zu Regenfpurg f iir- 

geffellet. B^ayreuth bey Joh. Gerhard. 1664. 

in 4. pag. 53. 

LiLiOMOK Volgyc etc. Az az: otven fz. EIidcI- 

Jxcde^sck, mellyek a' Vilagon fzerfelctt « kapa 

Embereknek ezen Vilag tsalfa hijaba valosagit 

fel-fsdezik, es a* jobb eleire litat mutatnak etc. 

s. 1. 1754. in 8. pag. 376. 

LlNDEN Max. Jos. Baro. — A' firos, egeTseg- 

tclen, 's hafzon vehetetlen Vizek' jobbitasarol, 

e$ ihatov^ tetelekrol. Ki adattatott nAuetul, 4s 

Magyarra foriiitatott Kafsandra ki adojatol. 

Belsben Huuunel D« J. betaivcl. 1794. in 8* 

pag. 22. 

LippE Graf — Jofeph II. Sein Todtcn - Opfer. 

1790. Wien. in 4. pag. 8* 
LiPszKY Pauli Trentsinio - Hungari. — Diff. inaug. 
med. de Febrc Afode, ErJangac Literis Walth^- 
rianis. 1764. in 4. pag, ag. 
LissoviNYi JoANNis Hung^, M. D. et Phyfici 
Cremnitz — - DifH inaug. mcd. de arte fanau- 

di tlS — LOB. 347 

di per morbum, Praefide Michaele Alberti. Ha- 
lae. M. 1739. Typis Joh. Chull. Hendelii in 4. 
pag. 20. 

— — — Scrutinium phyfico medicum, quo aqua- 
rum 3tubnenfium Medicatarum in I. Comitatu 
Thurotzienfi fcaturientium etc; elementa , utili- 
tas et modus utendi genuine expenduntur. 1748. 
Tyrnaviae Typis Acad. 1748. in 4. pag. 53. 

LissoviNY Sam. Dan. Nobiiis Hung. — Epito- 
me Hiftoriae variolarum. In?ug. DifT. med. 
Viennae 1773. Ty pis Ghelenianis. in 8. pag. 94. 

LiszNYAi K. PaL Debreczeui Schola Mester - Ma- 
gyarok Cronicaja, mellybe foglal MCXCVL 
efztendoket , avagy Christus fzulet^senck 368 
— 1464. cfztendei alatt lett dolgait a' Magya- 
roknak, mellyet Chronologice az az: Christus 

, Urnak efztendeinek folya'sa fzerint illendS ro- 
vid formaban tsinalt e's ki botsatott. Debreczen- 
ben Kafsai Pil ^ltal 1693. in 13. pag. 338« 

LoB und Dankrede, welche bey der feyerlichen 
Ankunft Sr. k, Hochheiten dpr Durchl. Erz- 
herzogen Franz, Carl, und Alexander Leopold 
Palatin durch den etc. Oberrabiner der Altofner 
Judenfchaft Moyzes Mienz in der ofFentlichen 
Synagog gehalten worden, Uberl. von Moy- 
fes Emanuel Leipnicker und Abraham Kohn 
Ofenbey Gatharina Landcrer. 1791. in^. pag.gi, 

Low 34« LOW— L0(5. 

Low Car. ipRiD, Sempron. Hung. ■— DifT inang. 
med. de Polypodio , fub Praefidio Georgii 
Wolffg, Wedelii ij2U Jenac Litteris Ritte- 
rianis. in 4. pag. 33. Cum Programmate Invit. 
Jo, Hadriani Slevogtii de Thea Romana et 
Hnngarica, five Sillefiaca aliis^ue ejus Sacce- 
danejs. pag. g. 

Low CoNRAD — Mahometifche Hiftory, wBt 
der Gottlofe und falfche Prophet Mahometh 
flir eine falfche verfuhrerifche Ketzerey und 
Lehr erdacht etc. Was bey ihm und feinen 
Nachfolgern in KriegshatKieln bis auff Otto- 
maurutn den erften TUrkifchen Eayfer von den 
bis aufF diefen jetztregierenden Mahomet } Auch 
mit Rom. Kayf und K5n. May. in Ungarn» 
Boheim etc. zugetragen hat etc, Hiebey Rath 
und Anfchlag, wie man etc. den Erz und Erb 
Feind ChriiU zu Waffer und zu Land zu be« 
gegnen anzugreifiPen und zu vertreiben. Mit 
angehangter Ungerifcher Chronick was fich in 
Ungern vom erften chrifUichen Kunig bifs auflf 
diefen }etzt regierenden begeben hat. Mit An« 
zeigung, was die Urfach fey, diefes jetzt 
hochfchadlichen Kriegs. C6lln bey Wilhelm 
Liltzenkirchen 1596 in 4. pag. U. 4« 

LoGt Alogi, quibus Bapta^ Calamosphactae Peni- 
culum Fapporum Solnenfis Conciliabuli et Hy- 

pera- LON — LOT* 349 

^erafpiflen legitiroae Ancilogiae vellic*at)f, veri- 
tatit radiis obruti. Joannes Jemiciui fcribebat* 
Pofonii i5ia« in 4. pag. 254. 
^) Contra Petschii Malleum. 

LoNGAROLLi. — Ad generofos Hungaros« a. L 
1796, in 4. fol. I» 

LoFRESTi Frej^berrn Ludvig« ~ An Seine Ge« 
faeiligte konigl» Apoftolifche Majeflat als Grofs- 
furflpn von Siebenbilrgen , AlIerunterthanigAa 
Befch^^erden Ludwig Freyherrn de lo • Preflit 
als, feiner Mutter bevoUmachtigten -^ videc 
das Urtheil des konigU Siebenbiirgifchen Gu« 
berniums in Anfehung ihrer Schuldforderung 
an Sr. Excellenz den Herrn Grafen Georg voa 
Banffy des Grofsfiirflenthums Siebenbiirgen Go» 
bernators. s« L 1792« in g. pag. 140« 

LoRBEEREN defn WohUhater des Menfchenge« 
fchlechts Herrn D. Lenhardc in Quedlinburg 
ge>s7unden von zwey Verehrerinnen des grof« 
fen Mannes. Leipzig bey Ernfl Bprnfcheia 1799« 
in g. pag4 66«^ 

LoTiCHii JoA. P£TRl -— Auflrias parva: id eA 
Cloriae Auflriacae et belli nuper Germanici fub 
Mathia^ Ferdtnandis IL et IIL Imperatoribuf 
gefli Compendiaria ad Ferdinandum IV. Hung^ 
ct Boh. Regem. Fcaacofurtit 165}. in la. pag. sog^ 

Lou- 350 LOU — LUC. 

LouDON' Gedeoni L. B. — Immortali Dwci cxer- 

citus Auftriaci Auctore A. M. Viennae 1790. 

i;i 4. pag, 12. 
.— — —. Gedconi Laucfonio Boruffico Turcico 
* TloKto^virvf Belgrado recepto 1789. acclamat Vin- 

ciobona. Viennae in 4. fol. 2. 
1- — — Immortali Duci Exercitus Auflriaci ab 

A. M. Carmeu. Viennae in 4. fol. 9. 

« 

LouDONS grdfstes Lob s, L et a. in 8- foL 2. 

— — — (Loudons) Leben und Thatcn. Heraus- 
gegeben von einer patriotifchen Gcfellfchafc 
11. Theile, mit Loudons Bildnifs. Wien 1791, 
in 8* pag* !• 376- H. 310. Anhang pag. 30. 

— — '' — Leben und Heldenthaten. Erfte Abthei- 
lung. Ofen. 1789. in 8- fol. 16. 

DE LucA. — Dfis Gelehrte Oeflerreich. — Ein 
Verfuch. I. Bandes 2« Stilcke. Wien n)it Ghelea- 
fchen Schriften. 1776 — 78. in 8. pajg. I. 373. 

II. ^56. 

^ ^ I) Die jetzt hkenden Schriftftetler in den k. k. 
Staaten nach dlphab. Ordnung in i. und 2. 
Stuck bis pag. z86, II) Die tebendm Kiinftter. 
pag. 287-^3(^0. III) Tabelle einiger jetzt fe- 
benden Schaufpieler in den k. L Staaten. pag. 
361— '393. IV) Chronik Oejlerr. Kimfte und 
Wiffenfchaften.pag.3p3 — 4io. V) Topogr. 
Regifter. pag. 481 — jjrf; 

Lwc- LUC. 551 

\ 

I 

LuccARi Jacobi Petri Nob. Ragufini. •— » Co- 
piofo Riftretto de gli Annali di Raufa, Libri 
quattro. oue diligentillime fi difcriue.la Fon- 
datione della Repiiblica , e fuo Doniinio , le 
guere, le paci, et tutti i notabili avvenimenti 
occorfi dal principio di effa fino airanno pre-* 
fente 1604. ^^ infieme fi narra il fito , i cofiu- 
nii , gli habiti , il governo , i tnagifirati , le 
fainiglie nobili, et gli Arcivefcovi d^effa, con 
la Tavola. in Venetia 1605. in 4. pag, 176. 

LucTus Pannoniae , quo Principum alicjuot et 
infignium virorum mortes aliique funefti Cafus 
deplor^ntur, Hieronymus Vietor Cracoviae ex- 
cudebat 1544. in 8- 

*) Praeter Ehgos vanorum tam latinof quam 
graecof addmtur in fine Leonif P. X. et Cii- 
roti V. Imp. Epiftolae ad Petrum Berizlo Epifc. 
W^efzprim, Dalm. et Croatiae Pro Regtm. 

LucTus nioefli/Iimarum Mufarum Soproif. Aug. 
ConfefT. in funus Andreae Conrad Philos. ct 
Medicinae Doctoris etc. depofitis Corporis exu- 
viis tneliore fui parte Coelo recepti etc. infli- 
tutus Aiino 1780. die i8. Januarii» Sopronii 
Typis Joan. Jos. Siefs. in fol. plag. i: * 

' — Parentales in moeflis Exequiis etc. Joan- 

nis Caroli PallTy etc. Confili^rii bellici, Came- 
rarii, et GtoeraJis Campi Marefchalli etc. exer- 

citus 15» tUC — LUJO. 

eitui io Sabaudia Commeadands Generalls etc< 
Fundatoris munificentiflimi , a CoUegio PsUffia- 
no Scholarum Piarum Prividlenfium primd a 
ferali obitus nuncio in cordibus excitati , nunc 
. ad jufta funebria ibidepi^celebrata in triftes 
paginas cfTufi* Solnae Typis Joannis Dadan^ 
1694. in i^l. plag. a. 

«i^.-^<-^ publicus^ quo etc* Adamum Farkas t 
Comitatu Caftriferrei, Rectorem Scholae, de 
UL Gymnafio Aug. Conf. Sopronienfi, per an« 
noi 33* optime meritum, anno i785A.rude do« 
natum, anno 1786. mopinato mortuum) otnnis 
Juventa Scholae Evang. Sopronienfis etc^ fibi 
die ia« Febr. anni curn ereptum deflevit etc 
Sopronii Typis Joan. Jos. Siefs. in fol. plag i. 

t^uDvia Christiani e S. J. — Imperator Ma- 
rianus^ five Auguflifiimus, etc. Invictiffimus Prin- 
ceps Leopoldus L Rom4 tmperator etc^ Magnatf 
Dei I hoiuinumque Matri Mariae in vita , et 
morte* ex afie devoti\s , Almae fodalitatis La- 
tinae majoris, fub titulo Beati/Gmae Virginis 
ab Angelo falutatae. Pragae in CoUegio So- 
cietatis Jefu ad S. Clementem infcripto mp« ia 
•Ibum Marianum 1657. Augufto nomine fuo^ 
Clementiffimus Protector: In annlverfaria Exe- 
^uiamm folemnitate Panegyri funebri celebra* 
!tus# Pragae Typis Univers. 1706« in fol^ plag. 41« LtJD — LtJfi; 5$^ 

LiJbwidsDOEF Aemiliani O. S. Bened, Abbatis 

Szalavar. — Dem Allerdurchleuchtigtien etc* 

. Carl dem VI. etc. Kayfer etc. dann auch Ihro 

Bijmifch Kayferlichen etc. M^jedat ete^ Elifa- 

betha Chriflina» ABC. s. 1. et a« in fol. pRg. 2^, 

LiiBECK Dr. — Empfindungcn bey dem Grabt 

^eiland Ihrer k. k. Hoheit der Grofsfiirftiii 

, von Rufsland Und Erzherzogin von Oeftreich 

Alexandra Paulo^nai s. 1. igoi. in 8« fol« ^i 

JLiiNiG JoHANN Christian. — Theatruui Cd- 

. remoniale hiftorico - politicum, oder hiftori(ch« 

*<^und poHHfcher Schau - Platz aller Ceremonien^ 

Velche bey PiibA-und Kayfec' auch konigli- 

chen Wahlen und Cronungen etc. etCi beo- 

bachtct ^orden etc* II. Theile. Leipzig 1719 — 

fio* in (oU pag. I. 1423. II. 1700. Thea^trum 

des Europaifchen Cantzlejr '. CeremonialSi 

pagi 424* 

M. — — Litfer^i Proceram fiuropae. Tomus ituSi 

Lipfiae. 1713. in 8« p^g* 1056. 
LuETANi HuBERTi Noviomagcnfls Pfailos. Profii 
Vienni *— Duae orationes gratulatoriae, q«a- 
rum altera etc. Maxinulianus IL 29. Julii Atino 
1571. publico Archi Gymnafii Viennenfis n6mi-> 
txt exceptus eft. Altera in profperum adven- 
tnm ex Hifpaniis in Pannonias etc. Kudolphi 
tt Ernefti Archiducum Auftriae etc« uoa cum 

% car. ■ 

i 354 LOT — LUP. , 

carmine gratulatorio« Vieonae ex ofEc. Cafp. 
Stainhoferi 1571, in 4. fol« 9. 

LuTiENS GuiL. Frid. Holfati. — Diflf rtatio Hi- 
fiorico-Ecclefiaflica de Religione Ruthenoruni 
hodierna Praefide Feuerlino Guilielmo. G(St- 
tingae 1745. in 4« pag. 70. 

LuK 'tsi Joannis Praepofiri et Canonici Nitr. — 
Muz' Slawny to gefi : Swaty Joztff Kslafants- 
ky Pobbz'nych Iskol ZBkladatel g:ik vbogoch, 
a V Krj/-'och nepremoz^eny tab, w Zwjrez'enj, 
a V powol^nj fwem nepohnuly , kdyz' olem* 
dnovu Poboz^nofl w chramd f^orateho Ladish- 
va Krale, w flobodn^m, a Biikupski^m M^ste 
Nytr^nsk^m, welebny, a wdec'ny SynCve, kc 
Cti tak velikeho, a wzitettho Otce hrCbo^ 
^8 prjItz*itofii w>hIafowanj g<Hio za fwat^o 
drz^ali* W prjromnofli ^ffelikdio Stawu, Ro* 
du, « Radu Ofob. Dne so. Mefyce Srpna Ro- 
ku 1769. s chwalo • Recu. W Trnawe 177». 
in 4. plag. 3|. (i. e. Vir gloriofijs, feu Saa« 
ctus Jofephus Calafanctins , Piarum Scholarum 
Fundator, etC' occsfione Feflivitatis in Eccle. 
ila S. Ladislai Regis Nitriae celebratae, oratio 
panegyrica). 

LuFiNi DANi£Lie Martini Media - Traniy Ivani 
Saxonis. -^ Difll inaug. med. de Lichene;^ Bu- 

dae Typis R. Uaiv« 1778« in 8* P*g* i^* 

Lu« Ll^P — LYR, 355 

LupRECHT Franc Predig. uad Gehilfen aa der 
Ofaer Waflerfliidter Haqpt • Pfarrkirch^ bejr 
St« Aaas. — Beurlattbimgc • Rede ^ velche ia 
Namea det Hochv. Herra Fraaz v. Stipfics ete* 
als er voa feiaer Altofaer Gemeiade etc. feier* 
lich fchied , g«haltea varde. Ofea igoa. ia 8« 

P»g- 48- 
LuseNszKY Ladislai L B. — « Divus Ivo ia Acad. 

S« J. Bafilica dictioae paaegyrica celebratut dam 

L Facttkat Juridica Divi Tatelaris fui hoaoret 

anauois iaftauraret , defereote Fraoi;* Kiry S» |. 

Tyraaviae 1743. ia 4. fol. 5. 

LvsTMM IV. Augufti Romaaorum tt Huagariae 
Regis Jofephi L a Mufis Graeceafibus, Pro^ 
motore Alex. SzSreayi 1703. Vieaaae Typit 
Joaaa. Georgii SchlegeL ia g^ foL 30» 

L^HA eoeleftis fuavi coacordia diviaas laudet per« 
foaans, homiaumque aaimos aterreais ad coe- 
lefita avocaas, elaborata et juxta muficales No« 
tat ia Harmoaiam adaptata etc. Typis edite 
^ra et ftudio Georgii N&raj Strigoo. Ca^ 
nooict. Tyraaviae Typit Acad. 1695. in 4^ 

pt|;- 337' %9 Bl 356 MAC — MAD. M. J^JIack Mathiae Canon. et Parochi Pofon. 
Abbatis S. Nicolai de Erchy — IVblLarls cX 
VetVstlorl Efzcerhazlano De GaLaatha fan- 
gVIne proDIens faCerDos. leAIs honoribus etc. 

' Emerici e Coaiitibus Efzterhazy etc. Strigonien- 
fis Archi-Epifcopi , dum etc. alteras feftivas 
Primitias Pofonii fexto Kalendas Augufli facra- 
vit. etc. debitae venerationis etc. loco exhibitus. 
Pofonii Typis Mariae Magdal. Koyerin 1738» 
in 4. fol. 6. 

MaDAi Davidzs Samuelis Schemnicio - Hunga- 
ri. — Diif. inaug, med. de Morbis occultis. 
Pracfide M. Alberti. Halae M. Typis J. C. 
Hendelii. 1733. in 4. pag. 41. 

_ Szukseges oktat^s, mik^pen kiki e mos- 

tani be hatott dog halalban es el ragado beteg- 
segekben Isten kegyelme alatt magat orizheti 
's orvosolhattya , o^melly hiheto Relatiokkal 

egye- M AD — MAG. 35:7 

cgyetemben , melly jeles hathatofs^gi voltanak 
legyen e' Tr^kt^tskaban ditst^rtt Orvolsagoknak 
Prufsi^ban etc. Halla Varosaban 1739. in g. 
pag. iio. 

^ — /— Abhandlung von dcn fogenannten Wech- 
felfiebern. Am Ende; Kurzer Unterricht* Das 
dreytUgige Fieber bahi zu kuriren. Halle 1774. 
in S* p^g* 340. et g. 

Madari IsTvin — Compendiofa Arithmetica 
practica az az: egy garastol fogva, vagy is 
3. Kraitza'rt6l fogva Kraitz^ es polturank^nt 
ket forintig valo fzamlaMs etc. hozzifja adat- 
tattak az aranyoknak etc, valora es M^riasok 
's Petakoknak (jtivel egy vetesben valoj ugy 
nem kulomben az Arend^k, ^s fzolgalati Berek 
's az 8t, 's hat pro Cent : Interesek Tabellak. 
Vatzon Ambro Ferentjs altal. 17^3. ing. plag. 4. 

Mafei J.iNOs PeTER — Loyola Szeot Ignitz 
Jesus Tarsasiga Fundator^nak elete, Deakbol 
Magyarra forditotta L^styiin Moyses. Kafsan, 
* 1763. in 4, pag. 163. 

MAGaNOs 6s kozdnseges Iitennel valo Besz^lge- 
Tes, vagy egy honapra valo magiinofsan, Tem- 
plomban, 's Hazn^p k6zott mondbatando Im^d- 
s^gok, mcllyek M9I Konrrfd, Sfehelin Hen- 
rik, ZollikofFer J^nos, 's m^s Tudosoknak N^ 
meth nyelven irott kdnyargescikbol fzedeget- 

tet- 


858 . MAG. 

t 

tetfek^ is a' Magyar Orfisagi Hiveknek mmtani 
allapotjokhps intcztettenek E. D. T. P. altaL 
KomarombaA WeiDmiiller tUlint Josef betuivel. 

1794- in 8. pag. 293. 
Maonitudinis Menfura Modeftiae Umbra in 

D. LADtstAo Hungariae Tutelari etc. dum 1. 

Nfltio Hungarica eidem Divo fuo Praefidi ae 

Patrono folenni ad aras honoric tributo litaret 

Panegyrico cele^ata Deferente ac Perorante 

Fryic. Jos. Ign. Frid. 1731« Viennae Typis 

Joan. B. Schilgen. in fol. plag. 3|. 

Maonus ab Hungaria LADisLAua , Magna Hun* 
gariil a Ladisko ideA Panegyricus Tutelaris L 
Nationis Hangaricae, dum ejusdem D* Patroni 
fui annua celebraret fojennia , Deferente An- 
tonio Vana&i c S. J. Oratore Jos« Ign. Borne- 
mifza L. fi« de KJSzon. 1730« Viennae Typis 
Joan. B* Schilger. ia fol. plag« 7. 

A' J^AdYAR Kerefzty^ns^ghez egy alkalmatos id6« 
ben mondott fz6. N^roeth kez ir&sbol fordi. 
tatotf. Duna Part|^n. 1791. ing. pag. 4g. 

— — -^ Jat^k-Szin Kegy^ Halgatdinak alaza- 
tofs&ggai nyujtatik ujj efztendoiil. Pfften. Tratt- 
ner Matyas betfiivel. 1794. in 8* foL 4« 

Mi^GYAR fzollasnak KezdeteVlil es Modgyanil Ke- 
refztyeni Tudomany, meliy a' Kisdedeknek 
oktatasokra egyneh^ny Imsfdsdgokkal egyiitt 

ki MAJ. 359 

ki nyomtattatott. Sopronban Siefc Josef , Ja- 

no$ altaU 1767. in 8- fol- "• 

MAjiaTH Antonh Praepofiti de P4pot2 Canon* 
Jairin. — Oratio quam in folemnibus exfc* 
quiis etc. Joannis Szily de Fdlso Szopor primi 
Epifcopi Sabarienfis etc, dixit. Sabariae Ty- 
pis Jos. Ant. Siefs. 1799. in 4. pag. a^. 

^ la pium oibitum Joannis Szily primi 

Eptfcopi Sabarienfis (Garmen) s. 1. et a. (Saba- 

riae 1799.) in 4- ^^^' ^* 
^ Solemaes Exfcquiac etc, Cardinalis etc. 

Primatfs etc. Jofcphi e Comitibus Battbyan cc 
lcbratae in Ecdefia CoUegiata Pofonienfi ad 
S. Martinum diebus 10. n. la. Dec. Anni 1799. 
Jaurini Typis Jofephi Streibig. igoo. in 4. pag. 34. 

Saecularis Memoria Sacrae Imaginis Bca- 

tiflimae Virginis Mariac, quae Anno 1697. die 
I7a Mcnfis Martii in Cathcdrali Jaurincnfi Ec- 
clefia prodigiofis, mixtisque fanguini lachrimis 
xmmaduir. Oratio ab ipfo Auctore ex Hun- 
garico in Utiotim convcrfa. Jaurini Typis Jos. 
Strcibig. 1800. in 8. pag- 78- pwetcr Pracfa. 
tionem iontra mdmidii Neuer deuifcher Mer. 
€ur gtes StUck I7p7* pf^g^SI^^ Schreiben aut Un^ 
garn im May, quo folemitas faecularif impugmh 
batwr , directm. 

Majok t6Q MA J -^ MAK. 

Ma]6)i Dei gloria Viris Apoflolicts per cxercid^ 
fpiritualia. S. P.. Ignatii de Lqyola Fandatoris 
S. J. propofita et per P. Zach. Ign, Trinke^ 
Y.IUH S^ J. altera editione auctiori declarata 2iU 
que apno feculari fe^ Centefimo ab inducta 
S. J. in Regnnm Hung, Tyrnaviam Georgio 
Lippay de Zombor, Archi Epis^ Strig, dedLcar 

. ta^ Viennae Typis Joan, Jacobi KUrner 1660, 
ip IqI. pag. 480. 

!J^Aj0R JoANNis GSmorienfis Hung, w Hiftoria 

'Ecclefiae Qrientalis j^ecentior -*— quaedam ejus 

("apita Laotiora — * fub praefidio Callenbergii 

Auctoris difputatio* Halae, 1751. in 4* pag. 26^ 

*) Hiftoria ab a. 1453^1485* 

MaJOb. SiQisMf (Mayoor) Csflbvia - Hung. — - 
Dii£ iaaug, med. probl. d^ Jylafcula fobole pro« 
creanda, Altdorfi 1793. in 4* pag. 94, 

J^AKAi Paf^torsig Orome, melly Mcltosigos Kor 
fzegliy Lafzlo Ur Nagy BoIdQg Afzfzony nap- 
jin igoo. cf«t. Csauifdi Puspdkev^ lett valafz- 
tasanalc birere tactafott, Pesten Trattqei: Mat- 
tyas beliiivel. igoi. in g. pag. 8* 

Makd Pauli Abbatis ^ Elegiarum Liber unicas. 
Tyrnav. 1752. ia 13. pag. 88^ 

■^- Carminum Libri 3. Tyrnaviae Typis 

Acad. Soc. J. 1764, in 8- pagt 75* in fin^ : Ni^i 
ppmecjes D^ramation. pag. 57. — 75. 

Ele- I MAK. 3($x 

* • - 

^^•^ 'Ele^iacon auctum et emendatum. Ba« 

diC Typis R. Univ. 1780. in 8^ p^g. 96. 
^. Compendiaria Phyficae Inftitatio* PaN 

tes duae. Vindoboijae 1763— 63» Typis J« T. 

Trattner. in 8» pag. I. 312, Tab IX. IIl 373. 

Tab. VIII. 
' — Compendiarla Mathefeos Inflitutio, ibid, 

1764. in 8« pag» 377. c. Tab. acn. IX. 
-r-. «. ~ Editio altera ab Auctore emendata. ibi- 

dem 1766. in 8« pag. 377- cum Tab. aen. IX. 
.., p. -^ Compendiaria Phyficae Inflitutio; Par.» 

tes duae. Venetiis 1786. apud Laurentium Ba- 

filium in I3. T. I. pag. 431. c, Tab, aen., 7, 

11. pag. 5PO, c. Tab. aen. 6. 
f^ — — . Calculi di£Perentialis et Integralis Infli- 

tutio. Vindobonae X768. in 4. pag. 350. c. Tab, 

aen* 9. 
^ DiiTertationes Phyficae. Budae Typi^ 

R. Univ. 1781. in 8. 

*) I. De natura et remediis futmnum. 

2, De aura boreati , 3. De athmofphaera Zin- 
nae^ 4, De figura tetturis. i. lab.arn.^. 
w-T— — Phyficalifche Abhandlungen v. d. Eigen- 

fchaften des Donners uod den Mitteln widec 

das Einfchlagen. uberf. von Jos. Edlen v. Ke^ 

tzer. Wien 1773. bey J. T. Tratt^ier. in g; 

pag. 135, 

3te 6« MAL— MAN. 

3te Auflagf. ibiden). 1775. \xi%. pag. vi%. Malaspinae Germanici Marcbionis Epis. S. Se- 
veri Nuncii ad Regem Regnumque Poloniao 
Apoftolici — Orario de Foedere cum cbrinianis 
Principibus contra Turcam feriendo in Couii* 
tiis Varfav. Cracoviae in OfEcina Lazari. 1596. 
in 4. plag. 7. 

Mallyo Antonu — Georgio Franck Abbati S. 
Mariae de Fonte melleo, feminarii generai. 
Pofon. Cleri jun. R^ectoris An. i78S- munus au- 
fpicanti, in grati animi monumentum (Oratio) 

s. 1. 1788- in 8* P^g- 15* 
•—-*-—. Martino Predmerfz Vy Pofon. Canon. 

Jubilaeum facerdotii fui Anno 17S9. celebranti 

in per^nnis Devinctionis fuae teftimonium (Ora. 

tio; Pofonii in 8« foU 7* 

Manassis Eliadis Medic. Dortorit ~ Oratio 
Panegyrica ad etc. D. Joannem Alexandmm 
liypfelantam fereni/fimum Ducem totius Vala- 
chiae, pofita etiam efi in principioEpiftolaDe- 
dicfttoria. Lipfiae ex Officioa Breitkophia 1781. 
in 4. pag. 91. Graece et Latine. Textut La* 
/fntt/ ab Ignatio Watrano Neofot. Hteng. 

Mancini Antonii Archid. Strig. Presbyteri -— 
Compendfaria Politioris )^«iteraturae Notitia in 
ufum Nobilfs Juventutis Hungaricae confcripta* 

; Fartes 2. Polbnii et CaiToviae Sumtibus Joan« 

Mich. MAN— MAR. 36^ 

Mich* Landerer. 1777. in $. ?m I. pag. 174. 
ILa3> 

*) Pars J. contimt i) Praevias Noiiores hijto* 

riae. a) Chronologiam. 3) Geogr. 4) //<pr(|/. 

i/irai» rtfnp ori. Equejlrilms Europete, 

Pars JL i) Diptomaticam. i) Artem gra-» 

phicam. 3) Tachygraphiam. 4) Sphragifiicam , 

imprimis Hungariae. 

MaNDi MaNDv Samuel — Magyar Sun^d, avJigy 

L Bi^la Kiralynak nevetlen jro Deikja, kit Osi 

emliikezet Orzlopiul az S het fo magyar ve^e- 

rekrol irtt deak Histori^jibol Magyarba dlt^z. 

tetve elo aliitott T. N. Szatmar Varmegye 

egy leg Kifsebb Hites Tagja M. M« S, Pebre-r 

czenben. 1799. ^^ 8* P^S* ^^'^* '^^' 
Mandinae B^n£dicti Epifc. Cafertani Nuncii ad 
Regem, Senatumque Folonum Apoftolici. — 
Oratio de foedere cum chriflianis contra Tur- 
cam pacifcendo , Habita in Comitiis Varfaviao 
3» Calend. April. 1596. Cracoviae in O/Hcina 
Lazari 1596, in 4. plag^ 4-^. 
Man£s Joannis Pelcz Sopronienfis Senatoris occa» 
liofie folennium funeris exequi^irum 1770. de- 
fleti per Jonaiham Wietoris ct Joan, Gcorg. 
Nagy Sopronii in fol. plag. |. 
Makci Joannis Leibicenfis Scepufio - Hungari — 
DiC Theol. Philol. de Manna filiorum Lrael 

m 354 ' MAR, . 

m Deferto, JPrdeQde Joanne Deutfchnianno. 
1669, Wittebergae Typis Joanpis Borckardi. 
in 4» foL i6. 

— — — Tr^^Qcinjtim ^Qgicum ctc. in «fqm fta- 
dsofae Jiiventutia' confcriptum. Leutfchoviae 
1673. Typjs Samuelis Qrewer. jn 12. plag. 4. 

Maria zn Scbiltern in der Infql SchUtt, die von 
Qotr «qd von Menfcheti g^liebte Mutter Chri- 
fif Jefu etc. als den 15. Aug 1749. ihre hold- 
iefige uralte Ri]dnufs etc. auf den neuprachtig 
verfertigten t^i^it etc. uberfetzct wurde etc. mit 
geringfahiger Lobrede verchret von P. Hilario 
i|'Conceptione, Trinjtarier. fresburg in 4. fol. 8. 

MaRlA Tz^tr Vezcr, mellyben Azarias Nagy 
Benedek Patnark^qak Kifsel:)|]|ik fia a' jainbor 
Butsiitjarpt mjnt hiv utitar; etc. intesekkel, imid- 
sigQkkal etc. igazgattya ttz. Bf tsben Hummel 
bettifivel, 1798. in %, pag. ^84» 

Marikovszky Martini Rofn^via GSmorienfis 
Hunsari. — De Difcu/Iione er Medicamentis 
difcutientibus in genere. DifT, ipaug. med. 
Praefide Henr. frid. Delio 1755. Erlangae Ty- 
pis Joan. Diet. Mich. Canf^erarii, in 4. pag. XVI. 

Mario^a Jacobo. Italiam repctenti Propempticoa 
extemporaneum.* Colpcae 1781. in 8« -fol- 3« 

Marka JiNOs Czenki Biro — Meltosagos Grdff 
Battbyini Miklos Urnak cs Meltosigos Groff 

Szd. MAR* 36c 

I 

Sz^ch^nyi Franciska Kisafzfxonynak ^dik Octo- 
berben 1802. lett fzerentsds Mennyegz6j5k utan, 
a' Nagy Czenki Mezo v^ros Eloijatdi is mip- 
den mas jo fzivti Lakofsai ^rvendctes Tifztel* 
teknek es fzives Kivanasaiknak alazatos ki nyi- 
latkoztatasa. Sopronbaa Sziefz A. J, betuiveL 
in 4. foL 3« 

Markovits Joan. Nep. — Euchariflicon etc. 
Leopolda L. B. a SchafFiatli Abbati et Canon. 
Vac. Gymnafii Peftienfis Directori etc. dictum^ 
dum in celebri Scholarum Piar. Gymnafio Pe-* 
fiienfi. Humanitatis fiudiis finem imponeret. ag. 
Augufii 1799. Pefihini. Typls Matthiae Tratt* 
neT. in 8* P^g* i6. 

«^ Hypomnemata de Peregrinatione Ani- 

malium. Pefthini Typis Franc. Jos, Patzk6. 
igoa. in 8. pag. 33« — Cum AfTertionibus Phi« 
los. pro Doctoris gradu, et Dedicatione CQmi«- 
ti Antonio Cziraky. 

Marnavitii Joannis Tomei Bofn. Epifc. -*- 

Regiae Sanctitatis IUyricanae foecunditas. Ro^ 

mae 1630. in 4. maj. pag» 296. 

*) Poji Dedic. Ferdinando III. Imp. et Regi^ 

atque Carmina in laudes Auctoris diverforum^ 

fequmtur Vitae 5. Irenae V. et M. 2) S. Try* 

phoniae Conjugis Decii Imperatoris^ 3) S* Qy^ 

rilloi y, et M. 4) S, qmrini M. 5) S^ 366 MAK. 

HadrianiM. 6) SS. Metrophanis^ Probijra^ 

irum^ et Domitii Patris Byzantinorum Epp- 

fcoporum. 7) 5. Arthemiae V. et M. et 5. 

Serenae Matrii ejus, 8) ^. Liciniae Maximi' 

fsf Jmp. uxorif. 9) S, Conjlantini Magni et 

S. Helenae Matris. 10) S. Omftanfiae fitiae 

S. Conjtantini Imp. 11) S, Placidiae V. la) 

S. Marciani eximii Itnp. 13) FL Vaterii Gly^ 

eerii Imp. et Epifcopi. 14) Vita et virtutes 

Tiberii Imperatoris optimi et religiojijfimi. 15) 

B» Ivanis primi in Bohemia Eremicolae, Jilii 

Gojiumili Regis Dalmatiae. 16) S. Stephani 

Patriarchae Confiantinopotitani. 17) 5. Ste* 

phani Apojloli et primi Regis Ungarorum. 

ig) S. ErMrici. 19) S. Wladislai I. Regis 

Ungariae. ao) S. Elifabethae viduae Andreae 

Regis Ung. Jitiae. 21) S. Margarethae V. 

JUiae Betae Regis Ungarorim. 22) S. Sabbai 

Epifcopi^ Simems Stephani Regis Rajciae JUii. 

Mars Orientalis et occideotalit das ifl: eine kur- 

ze jedoch vahrhafcig hiflorifche Erzahlung Sr, 

friumphirenden Romifch Kayferlichen MajeflaC 

JLeopoldi I. des gerechten gegen die Unchrifien 

in Orient, hochfl billig vorgenommenen Bela* 

7 gerungen, gliicklicherfolgte Eroberungen^ Sieg- 

iiaft gehalt^ne Feldfchiachten u« d. gU nnd 

I^udovici XIV» des tyraoifirenden Kikiigs ia 

Frank- MAft. S67 l^^ankfeicti. Im Gegentheil ^ider die Gliriftea 
in Occident unbilliger Weife befchehenen Ein- 
falle etCi mit Kupfern^ s» U i689* ^^ 4* 
pag, ibgi 

Marsovszky JosfEPHt a Marfova^ Paftnoiiii ^^ 
Dtffi inaugi med; pract* de fcorbuto. 1786. 
Vindob* eyt Typogr. Baumeineriana. in ^i 
pag. 56, 

MARTiNOVlci DoMiNici. -*^ Theoria gelneralis 
Aequationum omnium graduuni novif illuftrata 
Formulis^ ac }uxta Friricipia fublimioria Caiculi 
finitorum dedactai Bodae Typis R^ Univ* itS^* 
in 8> P^g* 34(jr. 

^— — — DiiT. pKyfica dc iride et Kalon^ i-Jgir 
Leopoli« in 4. pag; 51. c« Tab. aen. a. 

.«^ ^ .^ DifT. de Micrdinecro ^ ape cujus unus 
digitus geoitietricus dividitur in a,98S)984* p^n^ 
cta quinti ordinis etc^ confdripta« 1784. Peflini 
in 4. plag« 3« Ci 2k Tab. aen. 

-^ — — Praelectiones Phyficae eltperim^ntalfs* 
Tom. I. cum Tab» aem Leopoli. 1787. in 8* 
pag. 3494 ^ ^ 

MaHTo»! }6seP — A' N^m€th Magyat, & Ma* 
gyar Ndmeth Lexicoii vagy is fzokonyv. ht 
elsd az Bt a' Nemetb magyar r^fz B^tsbea 
Sclfuender J. K. b^tuivel. 1799. iil 8> pag* ao6^ 
Mdsodik Rifx^ a2 a2: ^ Magyar N£metb 368 mAr. 

R^fz, Posonyban Weber S. P. betfiivel. igoo. 

in 8. pag. 459- 
— — — NemethGrammatica, cgy N^mct Olva- 

$6 Konyvel es ahoz tartozo fzoAonyvel egyUtt. 

.. Misodik meg jobbittatott ki adas* Bt^tsben« 

• Haykul Antal betuivel. igo2. in g. pag. 559« 

MaRTONFALvi Nagy Gyorgv — Sz. Historii- 

ja, mellyben azokat a^ dolgokat, a^ mellyek 

>ezea vilignak teremtesetul {og^in a* St. Iras* 

ban mcg irattattai^ak etc. fummasan is ertelme- 

sen le rajzolta; es viligra botsatott SziUgyi 

/Marton* Debreczenben 9 nyomtatta Rosnyai Ja« 

noi. i6Su in ta. pag« ^76. praetet Dedic« Fiae£ 

tt Indic« 

Martokfi ANTONt!« -^ Initia AAronpmida Spe- 

culae Batthyanianae Albenfis in Tranfylvania^ 

cuJQS I. origxnem et adjuncta. 11. Adparattim 

AArOnomicum* III. Recrificationem Inilrumen- 

torum propofiiit^ Cum XL Tabuh's aeneis. AU 

bae Carolinae Typis Epifcopalibus^ 179^« in 4« 

pag. XXIV» et 434« 

MaRTONFFV Gv6rgY L. B. Karczfalvi Erdelyi 

. Fasp&k bideg Tetemei feiett Magyat 4s Deik 

halotti Orat:|siok. L Antalffi Janos^« Nagy di* 

tsos^gii Aaron« foh 14« tl. Ciarus Occafus pri« 

mae lucis^ Regionis SepticollU. foh tt. Kolos* 

viratt i^au ia 4. 

Masta* MAS — MAT» %C9 

m 
I 

MAstAtiEk — £rnptiQdungen beym ToJe Kf. 
Thereliea. Wien irt dcr Ghelenfchcn fiuch« 
luindlung* in 8 foj^ g. 

MATEkNi A CiLANO Geougii Christ. Pofon. 
Hung. Med* Profk •*-- DilT Medica de Coru» 
ptelis Artem Medicam Jiodie depravantibus^ 
quam pubiice defendit Henr, Frid. Delius Wer* 
nigerodanus. AItona# operis Hullianis. 1740^ 
in 4« pag. ig. 

»M.^-^ AusfUhrliche Abhandiudgen der tomU 
fchen Alterthiuner^ in Ordnung gebracht und 
herausgegeben von Georg Chrift. Adler 4. Thei* 
le. Altoha bcy Cafpk Chrifl, EckstoriOF. 1775 — • 
76* in g. pg* 1% XIV» 784. IL 1S79* ^^^* "♦ 
IV. 1451J. 

MATfNei:« de LanfchitJS par M. le Roy de Lo« 
jfcembrune. Vienne 1778* in 8« pag. 7$. 

Matovic^ josEF^ R^v Komar* Polgk ~ Miii-' 
denkori eml^kc2etunkben tartand<5 t5rve^nyel 
folyo Por^ora a^ &2: az halairolvalo gyakoc 
elm^lked^snek egy 16 &f2tdnek Komarombaii 
Weinmitiler Balint betuivel» 1797. intd. pag. 132« 

«— r— -N- Kellemctefsen ZengS Lelki h^rfa^ melJy 
Js az oltari fzents^gbcn ei rejte^ett Kristus fs' 
test^^k m^lto im^dlsat mint annyi etc* Lelki 
ides hangot ete. igax hittel fel bot«(jt« ibid^ 
C0d. 1799. pag..u& 

Aa Tiacn* J7d MAT — MAU. 

^**--^ Tizenliet Levelfi Rozsa, azaz: Azefz- 
teodonek tizenket Holnapjaira alkalmaztatott 
jeles Isteni difseretek etc. Kom^romban* 1798» 
in g. pag. ago. 

Matronae Hungarae Mariae Therefiae Reginae 
pro fubmifTa fibi per Dominos Diaetales flatus 
falute gratias agunt. Neofolii infolio. s. a. foL u 

MaTvasi JosEF ~ Akkorij?ondolatok, midon a'Fel« 
s^ges Kiralyi Hertzeg Magyar Orfzig Nador Ispi- 
nyajosef b'fels($gesOrofzTsifzar Ie&nyitAlexaa« 
dra Pa^lo^nat el - jegj zette. 1799. Pesten 
Trattncr Matyas betiiivel. i8oo. in g* fol. 8» 

MJTvasovszKY Ladislai L Comit. Liptov« T. 1« 
AfftS. "— Perfecta circuli quadratura. Budae Ty- 

i 

pis R. Univ. igoi. in 8- c. Tab. aenea. pag. 30. 

^^^ Methodus calculandi Tempora Periodi.j 
ca Planetarum, Cpmetarumque , hodie juii 
praeprimis ad Cometas pertinens. ibid. in g. 
c. Tab. acn. pag. 8- 

Mitvus IsTvaN M. D. •— Diaetetica az az : a' |6 
egefzfzeg meg tarti^sinak modjat fundamentu- 
moson el^ add kdnyv. 2. Darab, Kolosvaratt 
Pildi Istvan betlSiivel. 1762 ~ 66. ia 8* pag* I* 
519. IL 495. 

Mausoleum Piis. M. M. Antiilitis fuiFrancifci X^ 
(Spl^nyi) Epiicopi Vacieniis in perpetuum Praen 
lati optimi Monumentum. L. B. S« (Liber Bar(^ 

SchafF. MAY— MEG. iyt 

Schaffratb) Canoniciis Vacienfia porait, 8« 1. 1796. 
in 8. pag« 15. 
Mayrhoffer Ignat. S. J. -^ Lob - und Dank* 
Rede uber die hochflbegluckte Geburt des vier* 
lcn DurchlauchtigOen Erb * Prinzen Ferdinand 
£rzher?.ogen zu Oeflerreich, da de^reii prachtige 
Xjeburtsfeyer von d« k« f, Stadt Ofen , wit et* 
nem etp* Dank ^ Fe(l beehret wurde« Ofen 
bey Leop. Fr#inz Landerer. 1754. in 4. plag. 3« 
Medici Pauli ^ Ritus ac Morea Hebraeorum 
italico idiomate refutati, nunc additis ([uibu^<* 
dam latine redditi^ notisque hebraicisi iiluArati 
a Nicalao RoOi ord. S« Pauli. Tyrnaviae Typis 
Acad. S. J. 1758. in 4. plag. 276. 
iA2£»6KAFTi Phyilci zu Tatzmansdorf in Ungarn« 
'-— . ais nach Abflerben des Furfleo Anton Bat« 
thyan Ihro Durchlaucht, mit allgemeinem Leid-* 
vefen zu Qiifiog^ 1773. beygefetzt worden« 
Wien 1773. in 8. ^oL 4« 
'Meg jEGYzesEK — t- igcn rtfvid — a' mellyek 
ezen Fels^ges Magyar Haza' ide Budara t^podik 
efztendoben dfzve gyiilekezett T. Statusi i$ Ren« 
dinek egy igaz Romai Katholicus Hazafi siltal 
be mutattattak a' vdgett « hogy a^ Fels^ Hazic 
t6rv^nyes Kotelefs^gere eml^ke^efsc (tgn* Ha« 
zafi Magyar Diniel) (Seitz Leo altal.) Budiii 
1790. in 4* foL 2f 

Aa i Mfit« 37» MEl» 

Meibomii Henrici — Commcntaf ta ' hiftorica 
de Sercniffimae Domus Brunfvic. Lynaeb. Ad- 
finitatibus Auguflis in niemoriam Augufti Con« 
jugii Jofeplii ]R.om. Regis ctc. cum Willielmina 
*- Amalia Piinc. Brunfvic. Lynaeb. Rom, uunc 
Regina* Helmftadii 1699. ia 4, pl&g. 9. 

Meislseder Ferdinandi Ord. S. Pauli CoAven- 
tus Wandorfenfis fijpra Soptonium Superioris 
.— . Defertuin Afceticum Terrae defiderabilis 
in tres vias atiimae nieditanti nempe purgati« 
vam, illuminativam et unitivam difpofitum, 
denuo reimprefnim. Pofonii 1724. in 4. pag. 193» 

Meisneri Balthasaris Dresdenfis , et TheoL 
Prof. J\^itteb, — Confultatio Catholica de Fide 
Lutherana capefTenda et Romana Papifiica defe* 
r^nda. Oppofita haereticae Confultationi Leo- 
nardi Lefsii Jefuvitae et Theologi Lovanienfis 
Editio ^a cui accefilt refponfio ad puerilem cen- 
furam cujusdam Ungari Michaelis Vorosmarti 
Plebani Sellienfis. Wittebergae ex Typogr. 
Joannis Gormanni. 1623. in 8. p«g. 706. 
♦) Brevif Con/ultatio Xithaelis f^drdsmarti etc. 
ex lifigua Hungariea in laiinUm ver/a Inter^ 
prete Stephano Gcnzio. Lyndua Hungaro a 
P^g* SSd^ — ^22. Cen/ura Mei/neri. pag. 6tj 

* 

MC£- MEL. 375 

M£L(?HioRis JoANNis — Fundamcnta Theolo- • 
giae DidafcaUcae fummaruin veritatum Apho^ 
^iftico Nexu denudato Cmul errprum hodier- 
norum Dervo io ufus Auditorii fui concinnata. 
nunc vero in ufum fiudiofae Juventutis Tranfyl* 
vaniae de novp in lucem edira, Claadiopoli 
ex ofEcina Nicolai Kifs de M, Totfalu , 1700. 

in 8- p«g. 176. 

McL£T£MA hi{l, EccU X» D^c Philjppi Arabis fide 
in Cbriftum fublefla , quod Fraelide M. Joan- 
ne Sartork) Gym. Thor, Frgf^ publ. defendet 
Ephraim Popradius Bartfa Hungar^s. 1697* 
Th.Qruni chalcographeo Gymnafii. in 4. fol. 4. 

MfXiaoEi — ^ VJngar, SprachmeiHer, 2te Aufl. 
Fresburg bey Koyerfchen Erben» 1747. in 8* 
pag. 93. 

— — — 6fcAufl. Presburg 1779. beyJob«Mich, 
Landerer. in 8* P^g* 33P* 

Meuus Avig jHas? Peter Somogi Fiii de Hor- 
hip — * Magiir Fraedikatioc, kit Fostillanac. ne- 
veznec, a Frophetac es Apostoloc Irafsdbol, a 
RegJ Doctoro!:n3C ^ Qngenes , Chrisostomus, 
Theophilactus. S. Ambrus, S. Hieronymus, S. 
Agoston , es a mastani bolcz Doctoroc magia. 
razafsoc fzerint, Dobr5czombe Toroc Mihil 
^tal, 1563, in 4. plag. 74» 

Her- ^74 MfeM — MEM^ 

•- — Hcibarium sz Faknac , Fvveknec , Ne- 

velirbl, Term^fzetekrol is hafzoairdl, Magyar 
nyelwre es ez rendre hofzra az Doc^oroc 
KOnyueibol az Horhi Melius Peter, Nyotn* 
tattot Colosu^rat Heltai Gasp'^rne Muheliy^be, 
I. 5. 7$. Efztendoben. in 4« praeter Praefat, et 
^ Indicem. fol. i88« 

MeMOiREs hiAoriipes et Geographtqnes fiir les 
Pajs fitufcs. entre la Mcr Noire et la Mer Ca- 
fpienne, contenant des details nouveaux fur les 
peuples, qiii les habitent, des obfervations re* 
latives a la topographie ancienne et mpderne 
de cette contr^e. ^^ Un Vocabalaire des '- dia. 
lectes du Caucafe et deux Cartes geographi(|t\?9, 
auxquels on a joint un Voy age en 'Crinrde et 
dans les parties meridionales de PEmpire rufle, 
Paris. 1797, in 4^ maj. Mcmotres j>. 150. Voyar* 

'McMORiA Pod Fata perennans Juvenis nobiliflimi 
Samuelis Fabricii Daraiino Nagy * Honthdnfis 
1773« beate defuncti, quam erecto hocce mo- 
numento coiifervatum eiint moefli commilito* 
nes ejusdem Patriae ct Academiae Cives Unga» 
ri* Halae in fol, plag. u 

m . ^ Leopoldi II. apud Hungaros, PeAini 
Typts Micb» Landerer» i8oa, in g. pa^. VI» 

Pia MEM — M£N. 975^ 

^ — -— Pia Ignatii Nagy de S^llyt primi Alba- 
. Regaknfiam Epifcopi per Regium Gymnafiuoi 
Albaregalenfe opportunitate , femefiralium Exa- 
minum erecta etc. .i?9o. (Auctore Bernardo 
Benyak« e S. P.} Peflini Typis Joan. Micli, 
Landerer. in 8* fol. 24. 

^^ — «^ brevis veritatum definitarum ex SS. Oe« 
cumenicis Conciliis extracta pro unione et con- 
cordia Ecclefiarum occidentalis et orientalis ad- 
dito brevi fermone circa finem ad praefentem 
orientalem Ecclefiam latine edita , dein pro 
commoditate Illyricae Nationis in ejus Idipma 
translata per Mart. Krufich Interpretem Illyr* 
A. R. Viennae Typts Gregorii Kurtzbeck. s, a. 
jn 12. pag. 73. 

Memoriale facra rituum Congregatione Emmo, 
et Rmo Dno Card. Rezzonico ponente fuper 
profequenda recitatione Officii proprii S* Ste« 
phani Hungariae Regis, quae plurimis ab hinc 
Annis in Monaflerio.S. Martini de SaqroMon- 
te Pannoniae Ordinis S. Benedicti nullius Dioe* 
cefis Provinciae Strig<}nt<nfis die feAo ejusdem 
S. Rcgis abfolvitur, Romae 1770« in 4. p. 24. 
M£NNY£i Tarbaz Kultsa N^methy Lotsen Bre- 

wen S. sUtaL in la^ pag« 336. 
iAEUTBhhE — Die vergleichende Erdbefchrci- 
bung. 3ter Band die Europaeifche Turkey aua 

dem ^37« M£N -- MER, 

dem Franv. mit Anmerk. mit 4. Charten Dn4 
5 Tab. Winterfhur bey Heinr* Steioffr^ »786' 

in 8- pag- 238- 
MfiNYORszaqBA ve^eto i.ajtorja as az ; olly imid* 

sagoses ^ntl^es ^onyv melly a' Kerefzteny eaw 

Tptt mindennemli allapofjahoz ^s a' Magyar 

Anyafzentegyhaznak Ciokasihoz alkalmaztatott, 

Pozsonyl^an, W^ber Simon Peter betuive), s, a, 

in 8* pagt 1o8* 
Merouh •— Ocfterreichifcher -^ odpr vSchenf- 
liches Varzeichnifs der neueften Bilcher, vel- 
che in QeAerreich unter^undo ob der £us etc. 

1793, Wien in 8» p^g» 85P- 

Mercur^ ^ le .-^ Hollandoii ^ contennnt les 
chofes les plus r^oiarquables de toute la Terre, 
arriv^es en P^n, id83« Ht furtout le fameux 
ilege ^t la delivrance de la ville de Vienn«. 
Amflerdam 16 g 4. in i^. pag, 504. 

MjsrQ^HIus AvsTKx^qiss flve memorabiiia Au* 
ftriae fuperioribus anois geAa (carmine deducta) 

Tyrm 1720. in 8- fol- 4»* 

♦j Pars I. HymenBpkf Aufiriatus. Poew^ in nu^ 
piiqt Friderici /lugnfli Ducis Saxonm it Ma^ 
riae Jofephac ^ofephi /. filiae. foL 1 'mm w, 
II, Ficioriai Au/iriae in Sicilia IdyUiit aifum* 
bra^ae, fol, 10 -«- /7, III. Parenialia AuflriaB 
pientiffmis Manihus Ueonorae Imperqtricis (^ue* 

^ rita MER — MES* ^ 

rita etiam in Hungaritttn) orationibus H Cer* 
iamen praecipuarum virtutum elogii/ expre£um. 

foL 17 — 42 ' 

Mergurius Historicus— Europaeifcher — oder 
glaubwurdige hinorifche Befchreibung aller ua4 
jeder denkwJrdigAen Gefchichten, Kriegs und 
Friedens Walil und Kronungs Reichs und De- 
putetion , Tags — Handinngen fo hin und 
wieder xn Europa, fonderlich im H. R5ni. 
Reich, und denfelben apgriinzenden Konigrei* 
chen und Herfchaften, als Hifpanien €tc. Huh* 
garn, Siebenbiirgen etc, Wallachey und Tiir- 
key etc, bey Regicrung deren vier glorKrdr- 
digflen etc, Kayfer Mathiae, Ferdinandi IL III. 
tind Leopoldi I, vom J^hr ChriHi 1617. bis auf 
das jetzige 1660. J^hr begeben und zugetragen 
ganz Unpartheyifch und ohne AfFectenalfokur/ 

. rerfaiTet, Frani^furt am M, 1660. in 4. pag. 614. 
et 64. 

MeKxtorum plas femifeculafi labore partorum mo- 
numentum Joanai Peltfchnero Leutfch. Evang. 
Gym. Prof. etc. 1787. crecfum. Leutfchoviae. 
1787, in fol, plag, I. 

MESTERHazY Naov Jsnos Urat a* Sopronyi Ev. 
Gymnasium ^rdemes Sub - Rectbrit e' versekkel 
idvezlettek neve napjao. i793i» Rak a^dik^n Ma« 

gyar 378 MET — MET. 

gytr Tanitv&yi. Sopooban Sie(z Rlaraaal. 
tn 8* foL 4* 

McTAMORPHOsss feu Natalei Poefici fubmonta« 
narum fuperioris Hungariae Urbium ac Vinea- 
rom etc. oblati a Mufis Apollinem merentibus. 
17 ag* CafToviae Typis Aead. per J. H, Frauen- 
heim. in 13« pag. 43« 

MsTASTASiusNAK egyoehaiiy Jatek darabjai, For- 
ditotta 01afzb6l Dome Ksiroly, Kouiaromban 
1803. io g. pag^ 336. 

Metzner Faitl Georg Predig. z. Kirchdrauf. -. — 
Denkmal fiir die Nnchvelt von Kay(er Jofeph 
des II, Goade, vorgeftellet in einer Gedachtnifs- 
rede iiber den zveckniajfHgen Gebrauch einer 
k. Nationalfchule. Leutfchau bey Micb. Pod- 
lioranfsky. 1789. io 4. pag. 8« 

Meum Tuum. Syflematis ab adverfo gemini 
Exordiuoi, (ive Atnicqm et familiare Literato- 
rum diffidium fuper principe articulo.fcientia me- 
dia, fibique connexi^ Thematibus et Dubiis, <)Ua0 
gratjae divinae et aqxilioruio ejfficaciam « Decre- 
torum indifferentiam , Praedeftinationis utrxus- 
que indolem , concurfum una divinqm prge- 
vlum aut fiinqltaneum ad peccati ipfius pofitio*f 
nem refpicerenc, et connotarent, ordinatifiima 
methodp et regulari ^uodam cpinpcadiQ dige- 

ftqoi M£U — Mia 379 

fli:fn et ihftractum. Autfaore Wenceslao aPo* 
rificat. B. V. M« e Clericis Reg. Scliolar. Piar. 
1744* Jaurini Tyfi^ C^egorii Joannis Streibig. 
in foL pag. 510. 

Meusel Pr^Df» in Erlangen *— Ueber Kayfer Jo- 
fef den It. einige Vorlefungen* Leipzig in 
der Weidmannifchen Buchhandlung. 1790. in 9« 
pag. 16* 

Mi a' Papa? N^iHei nyelvbol Magyarra fdrditta- 
tott, Szerentsi Nagy Istvan dltal. 1782. Po- 
sonyl>an in g. pag* 51. , 

Mi£Nz MoYscs Alt- Ofner Ober - Rabbiners — - 
Lob und Dankrede, welche bey der feywU- 
chen Ankunft Sr. konigl. Hoheiten dcr .Durchl« 
Erzherzogen Franz - Cari , und Alexander Leo* 
pold Palatin etc. gehalten worden. d« 6« Aug. 
1791. z» Alt - Ofen. Uberfetzt von Moyfes Ebl- 
manuel Leipnicker und Abrabam Kohn. Ofen 
bey Catharina Landerer. in 4. pagl 31. 

MiGAzzi Chrxstopm. Cardin. et Archiep. Vienn. 
— Gratiarum Actio vel ^ucharifiicon M. The- 
re/iae Augiiflae, dutn CoUegium Vaoienfe Mu- 
nifica ejus liberalitate Nobili Juventuti Hunga* 
ricae formaodae Innitutum IIL Id. Maii 176^* 
coram frequentibus Apofiolici Regni Proceri- 
bus dedicaretur» PeAioi Typis Eizenb^rgeria-^ 
nis, in foJ, plag* 9. 

Homi- 389 MIK. 

«^.•^^ Homilifl hiibita Vacii die a;. Aug. anni 
MDCCLXXII. cufD in Trniplum cathedrale ab 
eodem a Fuodamenrii recens erectum Capttu« 
lam Qenisque Vacienfis folemni Pompa indu- 
cere.mn Vacit Typi9 Franc, Ign« Ambro J^pifc 
Typogr. in iol* plag^ 4« 

^«^M. Sermo, quem etc. habuit Dominica 
XXIL poft Pentecoftem VT. Kal Nov. Anno 
r77& cum eti. Adamo e L* B, Patachich de 
^.ajezda etc. Co]oc« Arcbi Epifcopo Pallium 
Archiepifcopale impoireret. Typis Colocenfi- 
' bus Anno ut fupra in fol. pl>g« a* 

gehorfamAe VorAellung an S. R. k, K ^0^ M&jeflat Jofeph IL in Betr.eff des RmcIis Mona« 
thologia (dea H. Igoatz>^ 8ora) s^ U 1784* 
]> 8- pag. 31. 

MiKtd» Samucl K^^ Predik — Hall-^do be- 
fzed , ipeJIyet Fekeges II. Jusefnek a* vallas« 
b^Ii Turhetos^grol Isteoefsen tect rendelesenek 
N. Borsod Virmegy^ben Kozbnsegef&en lett ki 
hirdetdsekor mondott etc^ i^ga* S?;. Gyorgy 
hav. 31. napjan ^skoltzon. Posonybaa Lande- 
rer Mih^ly betfiivel. in 8. pag- 33, 

MiKLosoviCH Thomae t^ Iu obitum Nicolai 
Skerletz de Lomnitza Supremi Proyiociae Za. 
grabienfis Moderatoris. Zagrabiae Typis No- 
vofzelianis. 1799. in 4, plag. 4|. 

HlKQ MIK— MIL. 3gl 

^iKo MiKLOs Grof M. Kir. Tabla, 22. tCzttn^ 
dSkttil fo0;va hiv tanutsofsa halala felett halotti 
Tanie&sok. 1790. h Benko Ferentze II. ZaMnyi 
Pdter^» Szebeaben Hochaieifler Mirton ilcaK 
1790, in 4. pag^ 39, et w. 

MIKPA KATHXH2I2 ctc. Kis Katekismus avagy 
igaz hiti'i vallas ^ tetele a^ naj^keleti Gorog Anya« 
fzentegyhaii^ak) bfzve fzerkezeetett, ^ ki adat« 
tstote a' R&rlovitzi Erseks^gben 17744 elzt» most 
pedig a' GySri Sz. egyhdznak Lelki Pifitora 
Georgievits Anron ^ltal a' Gbrdg nyelvb6l Ma* 
gyarra forditatott, es a^ fent nevezett Anya« 
fzentegyhilz Ifiusig^nak hafznara kozre botsJt« 
tatote. 6y$rt5tt Streibig Jdsef bettiiveL xjoi* 

in 8- pag* i«i- 
MiLirSk-GRaNifz-RECHTEN voH Ihfo k*k« Ma* 

jeflat f ilr das Carlfladter und Varasdin^r Gene* 

ralat vorgefchrieben ioi J. 1754. Wien bey 

Joh. Peter v. Gh«leo» in 4. fo|. 74« c* Tab. 

et Icone. 

MiLLER Jac. Ferd» Hongari Budeniis. — • Dis^ 
quiiitio hiibrico * critica Belli fratemi intet 
AndreamL et Belam h M# Varadini pec Iga. 
Joao^ B* Balent» 1789* in 8«. psg* 61. 

^^* — ~ Nota de Supremis Comitibus Provinciao 
Raraflbvieafis. in 8« s. L (Ni Varadioi) fol 6. 

Po& 38% MIN ~ MIS. 

^^^ Pofitiones hiflorico-criticae tx Hiftoria 
Fragmarica, Ecclefiaftica et Literaria Huoga- 
riae, M. Varadini per Iga. Joao. Balent. 1781. 
in 4« foK iK 

«^ — — « Theoretnita critioa exHifloria pragma- 
tica, Religionis Literaria Hungariae. etc. ibi» 
dem I7g6* in 4*. foL 5. 

MiNDENKOR magaval hordozando Meny - Orfzag 
Kultsa etc« bfzve foglaltatott boldog baJalra 
Kefzito ujj Kalendariommal , melly de^l<b61 
Magyarra fordittatott . Kolosv^rott es Szebenben 
Kolmann Jos« Ftreotzn^ 1776, in 13. pag. loo. 

et 348. 
Misc£LLANEA iu modemum Leopoldinum teai* 

pus feliciflimum uVngarlae sponso sVo lesV 

VlVentl Desponsatae et feLICIter trlVMphftatl 

s 

dedicat plp Vctero Fragae Typis Georgii La- 

p 
baun i6g9, in 4. fol. 4. 

♦) F\)i j. Plmctus TokHlyu 

•*--——> quibus KegQum rationis Chriftianoram 
Animalium placita carni, ajfeqttbusque do- 
lofis blandientia pro totidem rati^nis legu 

\ bus adoptantium di|ucidatur« per principia Gen- 

tilium ratioaalium, cum rattoae infanieatium 

minus uti Epicteti, Tabulae Cebetis^ Senecae, 

Plutarchi^ IfoGratis ete* circt difciplinam Ci^ 

vium MIS — MOL; 3S3 

vium et educationem Juventutfs* Pofoaii Ty- 
pis G. A. Belnay igos.^ in 8* pag. 373. 
MissAE in Feflis ptopriis Sanctorum Patronorum 
Regni Huhgariae ad * formam Miflalis Romani 
Recufae Venetiis ex Typographia Balleoniana 
1798* in foL pag. ao« 
MrssALE RoMANUM SUvonico Idiomate JufTu. S» 
D. N« Urbani Octavi editum. RomaeTypisS» 
Congr. de Propag. Fide 1706. in 4. 

— Idem. ibidem 1631. in 4. 

^^ Correctum $xemp!ar i«fimtU eorreetumibnt pr^ 
nova editione adornanda» 
— •-^— - Idem. ibidem 1741. in 4. 
Mocsi KaROLY {Kicz Simuel) A Baba Mefiers^g» 
nek Eleji. Peded Trattner b^tiiivel 1784. in 8« 
pag, 63. ' .^ 

MoDus Confcriptionis Regni Mangariae Ideae pef 
SS. et OO. Regrii diaetaliter elaboratae pec 
fuam Majeftatem facratiffimam clementer apprp* 
batae, exindeque fubfecutis reportatarum Con- 
fcriptionum obfervationibus accommodatns. AxU 
no 1730. in foU plag. 31 cum Tab. 1« 
M<5ller Henr. Ferd. — Sofia avagy az igaz* 
sa^os Fejedelem, egy eredetes Mese jat& ^ 
Szakafzokban, magyarra fordittatott P&ptfn Os« 
▼ild Sigmond Prok^for ^ltal 1786. Gydrbea 
Streibig J6sef ^tal. in 8* p^g^ 8?« 384 MOH — MOL. 

MOHORITZ TOBIAfi Pcft. Hiiog* e S. P, •m t)^ 

virtutum Beatiillmae Virginis Mariae IiDitatto- 

, tie ut ejtts praefidio protegamur, necefTariay 

Oatio habita in S» Georgio^ cum annuf C9n« 

ditati ex AdolefcentibHS Studiofis folentii rita 

in Civitatem Marianam Bdfcriberentur Anno 

MDCCLXVIII. Pofonii Typls J. M. Landercr 

ia foh plag. Ij* 

MoHRfeNi^ELD JosEPH MAtJKiTto V. -— Verfuct 

iiber die Monopolien juridifch und poh*tifch be- 

liaadelt. Ped smit Patzkdifchen Schriften. tn g • 

8. a. pag. 48. 

MoizsEs MiHaLY kis Kuns^gi <*-* A Nemzeti n)relir 

viiagztsin* vAlu 5rom, meltyet ugyan azon 

Nemzeti nyelv oltalmazasanak alkalmatossaga- 

. val ki nyilatkoztatott. Kafsan Ellinger Janos be« 

ttllitvel igoi. in S» p&g* i6. 

MoLLER GoDOFR. Neofol. Hang* «^ Difs« inaug* 

med. de Aere fodinarum metallicarum noxiot 

yon unterirrdifchen b5fen Wetter, Praefidc 

< Michaele Alberti. Halae Magd. Typis Joh* 

Chrift. Hendelii 1730. in 4. pag* 53. 
MoCLilc TosiAE in Seminar. Agrienil TheoL Pa- 
floraL Prof. — ^ Diflertationea dogmaticae de 
Thefibus hocce fpecialiuf aevo difceptatis. Par-^ 
tes duae Prior de Sacr^amentts. Poflerior de Ju* 
flificatiorie >er culm SS» ete, AgriM i785->— 86« 
k 4* pag* 1« a6$. IL 137. Dif» MOL. 385 

~ — •— « DifTertationes locupleti/lltnae de Reli- 
giooe naturali, i«velata in genere, et in fpe- 
cie de Mofaica^ ad Syfleina tlieologicuni per 
Hungariam praefcriptum exactae etc. ibid. i^ja^, 
in 4. pag. 309. 

— — — Peotateuchus Secundam literalem, my" 
Aicumque fenfum^ familiari SS« Patribus metho* 
do , per breyes videlicet Homilias explicatus 
etc. tbid« 17S5. in 4. pag. ^ig. et Exodus. p, loa. 

: Differ. IX. de Ecclcfia Chriflir ibid. 178& 

10 4. pag« 440, 

MoLN^R Alberti. -— Lexicon Latino - Graeco- 
Ungaricum pag. 10:29. etc. Item Dictionariuni 
Ungarico • Latinum pag» 368* ^^c. Item Sylle- 
€ta Schofaflica» pag. 44« Heidelbergae Typis 
Viduae Joh. Georgii Geyderi. i6ai. in g. ma[. 

— - -— — S?; Davidnak etc. 150 Zspltari. Debre. 
czenben Margitai Jinoc ^ltal. 1753, in I9. 
pag. 401. 

^ ■ Szent D^vid Kirilynak ^s Profl^t^nak fzaz 

atven Zsolt^ri. A Frantziai Ndt^k *s viersek fze- 
r^nt Magyar versekre fordittattak 's rendeltet- 
tek. Pofonyban Landerer Mihaly Kolts^g^vel 
1773 «• a. in 8, pag. 409. 

MoLNaR Gregorh. ~ Elementa Grammaticae 
pro recta Juventutis Scholafiicae Inftitutione ex 
praecipais Crammaticonim Praeceptis contra- 

B b ista 386 MOL — MON. 

cta etc. Clbinii excudlt Joh. Barth/ 1731. in 8« 
pag. ao6. * 

MoLNaR JaNOs — A' mcg - t6:o Reformatus el- 
mAkedisirol n&gy Kdny vei. Nagy - Szombat- 
ban 1763. ih 4. pag« 439. 

— — . — Az igaz Penitentia tarto. Vide: Diftal- 
levi S^ndor. 

MoLNaR JaNOs — Magyar lconyvhaz. VIII — XIX. 
Szakafz. Peflen Trattner Mjktyis betuivel 1796« 
1803. in 8* 

MoLN^R JoHANN Ev. Pred. zu Peft. — Predigt 
bey Gelegenheit des Dankfefles filr die fieg- 
reichen WafFen der k. k. Armee );ehalten zu 
Peft 1799. Peft bey M. Trattner in 8. pag^ 16. 

MoNACis Laurentii. de, Veneti Cretae Cancel- 
larii — « Chronicon de rebui Venetis th U. C. 
ad Annum MCCCLIV. Accedit ejusdem Lhu- 
rentii Carmen de Qarolo 11. ]R.ege Hungariae 
etc. Omnia «x M. SS. editisqae Codicibus eruit, 
recenfuit, Praefationibus illuftravit Flaminius 
Cofnelius Smator Venetus. Venetiis .i^^g. ex 
Typographia Remondiniana in 4« pag 368« 
' Monimentum Aeternitati Sacrum Nomini Magni 
Dei Viri etc. Samuelis Sz. Nlmethi in liluftrt 
Reformatorum Collegio Claudiopolitano pri. 
mum Philofopliiae , Linguarum originis Hebrai* 
eae et Graecaci taadem Sacro^Sanctae Theo- 

lo. MON. ' 387 

logiae, «t HiApdarum Ecclefiafiicaruih Pro- 
fefToris ^ perpetui Sacrarutn Scripturanim Inter- 
pretis Ejusdem Collegii per 34 Anaos Rectoris 
prudentiillmi patris benigniffiiiii. A magni hu- 
jus Fatris Filiis genuinis« Nominis ejus aeAima- 
toribus et Cultoribus etc« pia cum gratitudine 
€t filiali debita reverentia elaboratum , exor- 
natum et erectum« Claudiopoli apud Sam, Te- 
legdi 1718. in fol. plag. lu 

MoNOszLoi Andr^s Vefzprdmi Piispok, es Eofo- 
ni Prepost — De gratia ^ ac libero hominis 
arbitrio^ et de voluntate Det. Az lAen ma- 
lafztyarol^ az fz^ad akaratroU es az Iflennec 
akaratyirol valo tudom^y* Nagyfzombatba 
1600. in 4« pag« 644. Dedic« ad Mart. Pethe 
elect. Archiepifc. Colocens. et Lucae Pecchi 
Carmen ad Authorem et Lectorem« fol. $. 

-•— De invocatione ct veneratione Sancto- 

ntm. Az Szenteknec hozanc valo fegetsegekrlil 
hafznos EoDyu^ az Kerefztyenekndc igaz hitben 
valo epUletekert, Nagyfzombatba 1589. in 8» 
pag. 543. Dedic^ ad Steph, Fejeirkovi Epiic. Ni* 
triens, Lucae Pecchi ad pios Cathol; Carmen, 
ct Praefat. fol. ao» 

MoNT£CucuLi« ~ Befondere nnd geheime Eriegs- 
Nachrichten, worinnen die Anfangsgrunde der 
Kriegskunft fehr deutlich befchrieben find etc. 

B b a init 388 MON — MOR. 

mit Zeichnungen und Kiipfevfticlien verfehen. 
Leipzig 1736. in 4. pag. 358. 

— Memorie del generalc Principe di Mon- 

tecuculi etc. allc/quali fi ha aggiunta la Vlta dell' 
autore , et Pofle in luce per il Signor Enrico di 
HuyfTen Tomi 3. in Colonia 1704. in 8- p3g« 475» 

MoNTiNi Innocenzio. — Sforia degli Avveni- 
menti della uiorte di Carlo VI. Imperador de' 
Romani Tomi fei. Leiden 1744 — 1750* a Spe- 
fe di Zuanne Tevernin Librait) in Venezia. in 
8* T. I. pag. aao. 11. 304, III. 3x6. IV. 237. V. 
327. VI. 350. 

Monumenta virtutis Auftriacae Carolo VL fub 
ipfum belli exordium de Turcis triumphanti 
a Rhetorica Viennenii calamo et mente pofita 
Anno 1717. Viennae Typis Ign. Dom. Voigt. 
in 8- pag. 132. c. Icone« 

Monumentum gloriae immortalis , quod Serenis* 
ilmo Principi Ludovico Wilhelmo Marchioni 
Badenfi etc. S« C. M« Supremo Legato bellico 
Rafladii die 4. Jan. 1707. vita functo Badenae 
in Eccl. CoUeg. cum Jafta funebria agerentur, 
confiitutum fuit ete. repraefentata a Quodam e 
& J. Typis Theodori Hechtii in foL plag. 7. 

MoRGENSTUNDEN |[ayf«r Jofeph des 11« Leipzig 
1788* in 8. pag.' 45. Mo MOR — MCfL. 389 

MoKiTZ ~ Die Berennung, Belagerung niid der 
Sturm Belgrads nebft der Uebergabe. Eine 
poetifche Ei;zahlung. Nach dem }ournale bear- 
beitet^ Wien bey Ignatz Alberti 1791. in 8« 

pag- 43- 
Les MoRLAQUEs. par I. Wynne ComtefTe d'Ur« 

fini et Rofenberg. deux volumes. s. 1. 1788* 

in 8 maj- pag. 354. 

MoRTE delPImperatore, e Avvenimento al Tro« 
no di Leopoldo II. Canzone di Lesbonico Pe* 
gafio. P. A. Wienna prefTo la Societa Typo* 
grafica. 1790. in 4. pag. 7. 

MouRiER Bourgeois de Presburg -— > Poeme he- 
rojLque dedie a fon Altefie Imperiale Madame 
rArchiduchefie Alexandrine Paulovna a I^ocda* 
fion du Carroufiel donn^ a Peft le 3. May de 
Pann^e igoo* Preiburg in 4. fol. a. 

MuDRaNYi JoAiv. Jac, Kesmarkino Hungari. -^ 
DifT. inaug. med. de Raucitate. 1778. Budae 
Typis R. Univ. in 8. pag.. 43. 

MuLLER Georoii Cotbufio Lufatii. — Difputa- 
tio prima de Polymathia Generatim et Specia- 
tim de Grammatica fub Praefidio Joannis Hey* 
lii Szakoltza • Hungari. Wittebergae. 1698« 
m 4. fol. 8« 

MiiLLER Jos. Pfarrer in Ofzlop ~ Einleitnng 
zur Auflofung vornehmfter Lehrf atze der Glau- 

bens* 5^a Mt)L — MUR. 

bensgegner unferer Zeiten» Aas dem Lateini- 
fchtn iibcrfetzt. Presburg bey Franz }os. Patz- 
ko. 1802. in g, pag* loi. 

MiiLLEK Jos Fridr. -^ Da Sr. PSbfllichc Heilig- 
keit Pius VL Sf« Eminenz Herrn Jofeph Filrften 
von Batfhyanyi' den Kardinalshut in Wien kuf- 
fetzte* Wien i^ga. in 4« fol. 4«, 

MuRATORi Luo. Ant. — Dc Charitate chriftia- 
na prout fertur in Proximum Tractatus moralis 
ex ItaUco fermone in Latinum verfus ab And. 
Frid. Schuppanzigh* Pofon. Canon. Strigonii 
Typis Franc. Ant. Roycr 1763. in 4. pag. 744. 

— — ~ A' nagy parantsolatnak tudnillik a' fc- 
lebarati fzerctetnek igaz Magyarazattya , for- 
ditott Galfalvi Ordi. Ferentz. Az Erd. qdv. Can« 
cellar/ ProtocoUistaja. B^tsben M. T. Tratt- 
ner b^tiiivcL 1776. in g- pag 375* 

MuRETt M. Antonii. ' — Inftitutio puerilis ad M. 

Antonium Muretum , fuum ex fratre nepotem. 

« Editio poft Romanam primam , Tertia adcu- 

rante Mathia Godofr. Belio. Pofonii in Qaa- 

dis /Anno 1740. in 8« fol. 6. 

MuRGAscHii JoAN, Turoccno Hungari. — 
2THHTH2I2 Theologica de fpiritu fancto fub 
Praefidio Joan. Deutfchmanni. Wittebecgie Ty« 
pis Joan. Borchardi i66g. in 4. plag. a|. Col. - MUS. 391 

— — -— * CoUegH fynoptici cx Logica Difputado 
la Sineni Praecognita Logices Praeflde Georgio 
Wagnero i668. Wittebcrgae Typis Joan. Bor- 
chardi, in 4. pag* ig. 

MusA Nxiptialis Conjugibus Forphyrogenitis Jo« 
fepho Archi-Duci Aufh-iae Regni Hungariae 
Pahitino et Alexandrae Magnae Principi Ruiliae 
Budam venientibus devota 9. CaU Febr. igoo. 
per G. A. S. (Georg. Aloys. Szerdahelyi) Bu- 
dae Typis R^ Univerfitatis. in 4. pag. 7. 

— quae publicis Vicnnae applaufibus im- 

mixtae haec Epigrammata veluti Epithalamia 
Auguflis et ScrenifUaiis Sponfi; Jofcpho L Au- 
Ariaco et Ameliae Wilhehninae Clementiai Du- 
ci Hannoverianae in Hymenaci Solemniis. An- 
no 1699. 34. Feb. — Wiennae Aufiriae celebratis 
devotifiima fubjectione ad Augufios pedes pro« 
flravere. 

Vetero - Pragae Typis Archi Epplibus in fol. 
plag. 5. 
^ — — f rancifco e( M. Therefiae Auguftis con- 
gratulantur ob Scientias bonasque Artes Eorum 
juffu et munificentia Vindobonae reftitutas. Vin- 
dobonae Typis J. T. Trattner 1756. in 4. maj, 
*} Inter Caetera : I) Miskei kddm Magyar ver^ 

sei ; cum Intirpretaiione Latina pag. i. II. 

Bofcovichii Jos. Rog. Carnun Latinum pag. 

'7. 39* MUS — MUT. 

tj. III. OknUhii Epift. poet. taU pag. f^p 

IV. KoUdr Adami Idyllion graecum pag. ijo. 

V, Stajf Bemdicti Ode Latina pag. zoo. 
MusARUM Lachrymae in obitam Francifci Seba- 

Aianovich Poetae Latini fui temporis celeberri» 
mi in Monte Parnafso fufae et a quodam Pres- 
bycero Dioetefis Zagrabienfis in unum coliecta^. 
anno 1799* Zagrabiae Typis Jofephi Caroli 
Kotfche igoo. in 4. foL 6. 

MusENALMANACH von und fur Ungarn auf das 
Jahr igoi. Herausgegeben von ChriA. Rosler. 
Presburg im Schauffifchen Verlag. in la. pag. i6g« 

MuszkA Nic. ~ De Sacramentis novae Legis 
Diflertationum Theolo. Libri 8« Tomus L de 
Sacramentis in genere, et in fpecie de Baptifmo 
et Confirmatione. Editio altera. Vindobonae 
Typis J. T. Trattner. 1757, ^^ A» pag- 535^- To- 
mus IL de Sacr. reliquis. ibidem. 1759. in 4. 

pag. 709- 
MuTATio Dexterae Excejfi, feu Fortunae Belli- 

cae in Auflriam Remigratio. c. Iconibus. Vien« 

nae Typis Cofmerovianis 1691. in 4. fol. 94. 

*) Hijloria Belli Tureici Jlilo lapid. exprejfa. 

MuTONi PjETRi M. •— Refponfio Admodum Reve« 

rendi Patris F. Petri Martyris Mutoni de Tarvi- 

fio Ord. Piraed. SS. Theol. Doct. etc« ad Epiflo« 

lam M.arci Antonii de Dominis IUyrici quoa« 

dam MYL— NAC. 393 

inm Archiepifcopi Spalatenfu nanc autetn Apo« 
flatae. Ingolfladii ex Tjrpographeo Ederi^no 
Anno MDCXVIIL in 4, pag. 330. Dedic. Pau« 
lo V. P. M. (Manc* a pag. 7 — 30.) 
Mylius Barthol. Wolfg. Oorona Traniylva^ 
/ ni — « DfiH inaug. med. fiftena Lochia praeter- 
natnralia Praefide Cafim. Chrilloph* Schmtde- 
lio., Erlangae Uterii Tezfchaerianis. 1763. iii 4. 

Fg- 55- N. J[^ ACHRiCHT von denj grofTen Sieg det Frinzen 
von Sachfen - Coburg (bey Martinieftie d. ai» 
Sept. 1788O ^i^^ in der RalliTchen J&ttchdrii« 
ckerey in 8« ^ol. 4, 

Nachrichten Eugenii Generalii Heldenthaten* 
Niirnberg 1737. in 8* c« Fig. et mappis. 

Nachtrag zur Befitznehmung Belgrads fammt 
der Befchreibung des Jubelf eftes in Wien •— ein 
Sendfchreiben. Wien in der KSUifchen Buch^ 
drackerey 1789. ia i. foh 4« 

NaDA« 594 NAD — NaV. 

NaDASi JoANNis E S. J. — Mcnfis Bivini Amo- 

ris five Meufis unius Exercicationes de amore 
; Dei, in ufum brevis meditationis et examinis 

particularis. Romae Typis Ignatii de Lazaris 

1662. in la. pag. 155. 
^ Menfis Secundus de optimo eligendo 

ex motione amoris Dei. ibidem. Typis Varefii 

2663. in 12. pag. 300. 
— Menfis IIL de optimis Infernum fugien- 

di artibus. ibidem Typis Varefii 1663. in 12. 

~ Hebdomada meditandae aeternitatis Ma» 

giftro Divino Amore. Editio ja. Romae Ty- 
pis Varefii 1664. in 12. pag. 48* 

~ Pretiofae Occupatiohes Morientiom ia 

Societate Jefu. Tyrnaviae Typis Acad. S. J. 
1753. in 12. pag. 418- 

i~ Vitae Praedefiinatorum Signum magnum 

- S. Maria Mater boni confilii , Viennae Typis 
Joan. Ign. Heyingcr. 1744. in 12.. pag, 330. 

.NavEN. — Des weiland Allerdurchlauchtigften 
etc. R5mifchen Kayfers Ferdiriandens des Erftcn 
Denkwtirdige Reden und Spriiche, fo theils 
iiber der kayferlichen TafFel, theilsw anderswo, 
find vorgebracht worden, herausgegebea von* 
David Schirmer. pag. 222. 

Nago- Naoonii Joan. Mich, Civif Roma&f ct Foetae 
lanreatL — - ad Wiadislauin IL Boemiae et 
Hungariae Regem Poematum Libri IV» Edi» 
dit Leopoldus Joannes Scherfchnik. Pi^agae 1777« 

in 8- pag- i87* 

Nagy Ferentz S* Pataki Prot — . A' Partos Jc^ 
rusalem IX. Enekekben Posonyban es Pestea 
Landerer Mihaly betfii^el. in 8^ pag. 193» 

Nagy Franc. Canon. Wefzprim. ~ DifH inang* 
Patrologica de Notionc Paftris Ecblefiae» Ty» 
pis Tyrnavienfibus 1776. in 8* maj. pag* 164» 

^-— -— Verfus Magyar Gfzton in Carmen Sa* 
phicnm verfi per auctorem. Wefzprimii s« a« 
(1796.) in 8- fol. 7. 

-*»-—— Carmcn Emincntiffimi Cardinalis JoGn 
phi Comitis a Battjan Rcgni Hungariac Prima- 
tis anno Sacerdotii jubileo Millefimo Octingcn- 
tefimo primo facratum, fcd anno 1799. 23, 
Octobris praemortui poAhumis honoribus cum 
planctu exhibitum. Wefzprimii Typis Michae- 

lis Sanimer. 1799. ^^ 4* P^& ^5* 
^*^:^ Taedae nuptiales Serenilfimorum Jo(e<- 

phi et Alexandrae Auftriae et Ruffiae Princi- 

pum. Wefzprimii Typis Michaelis Sammcr* 

i8oo. in 4. pag. 14. 
! Ad Menalcam Neozolienfium Paftorem 

pro Nonis Kalcndis Aprilibus Gregem fuum 

acccs- 39tf NAG. 

« 

accefrorum Strophae Paflorouli Amyntae. Wefz* 
primii Typis Micha^lia Sammer. igoi. ia 4, 
fbl. 4. 

«^ «. .^ Honor Sepulchri etc. Wefzprimienfium 
Epifcopi Domini Jofephi Rajzath de Pefzak etc. 
anno igoa. die 94. Febn defuncti adornarus. 
Wefzprimti Typit Michaelis Sammer. igoa. cum 
icone. in 4* plag« ai. 

Nagy Joak. Parochi S^^anyenfis. — Ad Sere- 
nifiunum Regium Archiducem Jofephum Pala- 
tinum, dum coram Augufli/fimo Imperatore 
et Rege Hungariae cum Infurgente Nobilitate 
-~ Tentamen militare produceret, Sabariae* 
X797. in foL plag. a|. 

— ^ '— Felso Szopori Sziiy Jiinosnak elsd Szom* 
bathelyi Puspoknek etc. B^nat * fziinteto - em« 
lekezete, irta 4$ ditsS hamvainak vegs6 tifz- 
teietekor Koz5nsegefse tette 1799. Szombathe- 
lyen Siefs Antal Josef betlSiveL in g. pag. 15. 

Nagy JaNOs Urat a* Sopronyi Ev. Cymnafium 
Subrector^t e' versekkel idvezlett^k Neve nap« 
]ia Magyar Tanitvanyi. Sopronban 1792. in g» 
fol. 4« 

Nagy iGNaxz - Sellyei — Szt5kes Fejervari. Pds- 
pok Pafztori Levele« s. h et a« in foL plag« a. 

Nagy Josef Szombatfa. Kdnonok. — Karatsca* 
napi Befz^d) meily Szombathelyen mondatott 

I797ben NAG. 397 

i797ben; Peftea Ttattner Mittyii betfiivcL 
in 4. pag. aa. 

Nagy Penteki beiz^d, mellyet mondott 

ugyan Szombathelyeo i798ben. Szombathelyen 
Siefs Ant 1 Jdsef betfiiveh in 4. pag. 24. 

— — — Hali- add Befzed, mellyet az ofzve gyliltt 
T. N. Zala V. Rehdei el5tt Mantua vivinA dia- 
dalmas vifzfza vetel&^rt tartatott, pompas Unne« 
pen mondotf, Zalacgerfzegen 1799. Szombathe- 
lyen Siefs Antal Jd&ef betujvel. in 4. p^g. 14. 

— Dietio ad EminentifHmum S. R. E, 

Cardinalem Francifcum e Comitibus Hrzan de 
Harras etc. dum regimen almae Dipecefis fuae 
Sabarienfis ritu folenni capefferet , habita Saba- 
riae die iima Nov, i8oo. Viennae in Typogr. 
de Polachiana. in 4. pag. g. 

_ -. Szent Istvan els6' Magyar Kiraly is Apo- 

stol Inneplesere alkalmafztatott Befzed , melly 
mondatott Betsben kts afzfz. hav. 34« nBpyin igoo. 
Bi^tsben a' suket ndmak betuiveLJn 8 p^g* 19» 

Kagy JdsEF Sz. Ferentz Szerz* 61 • N. Magyar 
Gyalog Reg. Tabori Papja, — -^ Koronas fcjek* 
ben a' Korm^nyozd hatalom fo tifztelet^nek 
kbteles vedelmez^se, mellyet D. Sz. tovin elso 
Magyar Kiralynak meg-betsfilhetetleri erdem^* 
bSl meg mutatott Budan 1799. hndia K. Umv» 
betufvel. 1799. ia 8» pag« aj, 

Nagy 398 NAG-NAP. 

KagyLeszlo, PeretS^nyi. — L^ta Magyar vi- 
iiz^ es Zamira Paononiai Risafzfzonyaak a' 
foldbn «s tengereken tortent Vifzontagsigai 
^ersekben) Posonybaii Landerer M. betuiveL 

igoo. in 8« pag. 198« 

«». _ _ Szakadir Esthonnyai Magyar Fejedelem 
bujdosisa «— A* Verseles Gyarapodisira irta« 
Fosonyban es Pesten. Landerer Mih^iy betuir 
veL 1S02. in 8« pag« a6i. 

4^'——. Mezengy az az: Pafztori Vers, nnelly 
tbbb Alogyakban, mint meg annyi Refzekb^li 
ki fejezesekben a' Magyar nyelvnek arra igea 
alkalmatos l^te vegett , es az) abban gyony5r« 
kbdok kedvek^rt irattatott. Pesten Landerer 
Mihaly betiliveK igoi, in g. pag, 119. 

Nagy Samuel Orvos. «— - Az oltalmazo HimIo« 
rol, irta a' Komiromi n^p meg vil^gosodisi{ra 
kiilbnofsen. Komarombaa Ozvegy Kl^a Wein- 
muUer betuivel. igoi. in 8* pag* 15* 

KaNasY Benj^min. «-— A' Magyar Polgarnak 

Torveny fzerent valo rendes Ordkbfse. Pesten 

^ Trattner Maty^s betuivel. 1799. in 8. pag* ^S^* 

Kapnyugoti T6rdel^kek, vagy is a* mai Filo- 
•ofusok efzeskedeseivel egybe vetett jozan el- 
m^ked^sek, mellyeket a' Magyar Olvasok 
kedviert) vilagofsigra botsajtott^ 69 minden j6« 
2an embernek ^ $9jit itelet&e hagyott P. N« E, 

(Pater NAR — NEG. 399 

(Patcr Narcifsus Klenak;j M. B. Allvinfzy 6 
Extzellcnfziaja N. Magyar - E^eredinek hajdani 
hadi kaplannya a. Refz. Pesten Patz'io Ferentz 
bettiiveL i8oo — goi.' in g. pag. I. X. ct 144. 
11. VIIi: et 140. 

Narcissi P. (Klenak) Ord, S. Franc — Szo- 
morii ^nek , melly ama* Nagy Maria There- 
sianak gyafzos temet^e alkalmatofsagaval az 
Hadl n^p iltal n^met nyelven enekeltetett, 
most pedig Magyar nyelvre fordittatott. Po- 
sonyban 1781. in 8* fol. 4« 

Navarko Ferd. Lehrers d. fpanifch. Sprache 
auf der Wiener Univ.. — Tieffinnige und be- 
friedigende Gedanken der forfchenden Verniinfc 
iiber den Tod Marien Thereficns. Wien bey 
Joh. Thom« EdU von Trattnern« 1780. in 8« 
fol. 8. 

Nebeszki Pasztir Pogublyenu Ovczu Ifche. 
Stampano vu Optuju « pri Ferenczu Schticzu 
1795. (a P. Gregorio Ord. Capuc.) in 8. p«g. 34* 

Negyedes PaL Gyori Piispoksegb. Egyhazi Pap. 
— Minden mostani fenn allo Innepekre , is 
n^meUy kiil5n6s Szenteknek rend kivul valo 
Isteni tifzteleteknek , Konyorg^seknek , is mi$ 
jeles ^jtatofsdgoknak napjaira fzolgalo Predik^« 
tziok 3. kotet. GySrdtt Streibig J6$. betuiveU 

igoo — Sou in 8* psg* I* 4^8« IL 492* IH* 42$# 

"NEHez 400 NEH — NfeM. 

# 

Neh -z Imre Nitrai Pl^b^nos. — ^ Ealazantzius 
Szent Josefnek kegyes OskoHk fzerzojenek di- 
tseretere rendeltt befzcd^ mellyet ugyan azoa 
Isten fzolgajanak a^ Szentek k5z^ bd irattatisa 
alkalmatofsagaval elo oyelvel inondott Nittria 
i^Sgben N. Szombatban L T^rs. Acad. betlii- 
vcl. 1773. in 4* pbg. a|. 

Neichel Franc* Prof. Albareg* — . ExccUentis. 
fioio etr, Domino Jolepho Urm^nyi de Eadeai 
Gailiciae orientalis Gubernatori, dum Provia« 
ciae Albenfis Supremi Comitis MagiHratum ini- 
ret Menfe Sept. i^oa. Jiudae Typis K. Univ. 
in 4. fol. 4« 

De Nelis Chanoine de Tournai. — Oraifoa 
Funebre de Marie — - Therefe ArchiduchefTe 
d'Autriche, Imperatrice douairiere, et Reine Apo- 
Aolique d^Hongrie etc. prononcee dans FEgli- 
fe collegiale des SS. Michel et Guduie a Bru- 
xelles le 33. Oec. 1780. a Bruxelles chez Le 
Maire. 1781. in 4. maj, pag. 37. 

K^MA MfSTER az az : oUy k^zi konyvetake , 
mellyben nemelly kUlonos kSz Joknak fel jegy- 
zi^sei egybe fzerkeztetve fel taliltatnak. IraN 
tatott Szegedcn S*** E** altal. Posonyban 4$ 
Pesten Landerer Mihaly betfiiveL iBoa. in 8. 
pag. u& 

N£M£S NEM. 401 

Kemes Franc. Comitis Confiliarii ct I. Tab. R. 
Trans. AffcC — ■ Diflf. jurid. fuccincta cum 
recennone notationum e diverfis Authoribus 
collectarum Materiam exhibens de TeAamentis,, 
Codiciilis et Legatis. Cibinii Typis M. Hoch- 
meifler. 1799. in 8« pag. 30. 
N^METHi MiniLY Kolosv. Rcf. Pr^dik. — Sz. 
D&vid Psalteriuma : avagy CL, Solt^roknak r5- 
vid el ofztasa, magyardzattya, 's azokb(Sl fzar- 
tnozott 150. Tudominyok iltal valo meg vi- 
Hgositasa. Colosviratt Veresegyhazi Mihaly 
altal 1679. in la.^ pag. 648* atiquot folia defidt- 
rantur ex interpreU Pfalmi ismi. 
Nemetz Jos. JoH. Adjuncten d. Phys. u. Mech. 
in Peft. Vorrath neuer Beytrage zur Phyfik, 
Oeconomie, Mechanik und Technologie etc. 
I. Theil. Pdl mit Trattnerifchen Schriften. 
1784. in 8« pag» 75- c. Tab. aen. 
^^ Innhait. i) Traubenmiihle z) uber die Schieb» 
• ifferke bey Hotz - Sagemuhkn ^) Weinpreffe. 
4) jinkerziehung bey Schiffbrucken. s) ^fl- 
nonbohrmafchine. (f) I^erbrjferung der Stark* 
macherwatzen. 7) Holzfchneidemafchine. 8) 
Ochfenharnblafebereitung und FiiUung zur 
Montgolfier. 
— — Vorlaufige Befchreifaung tiner electri- 
fcbea Lampe, velche mit «inem Ubrverke 

G c ver» /^oi NES — NEa 

verbandea nach Londbn beftellet vurde. Ofeii 
. mit konigU Univ, Schriften. i8oi. in 8* pag* 33. 
Nestor (HECTOP.) — Ruflifche Annalen ia 
ilirer Slavonifchen ^ Grundfprache verglichen^ 
Uberfetzt und erkliirt v. Ludv. Aug. Schlotzer. 
I. Theil Aligemeine Einleitung in die alteRut- 
fif:he Gefchichte, und in die nordifche Ge« 
fchichte uberh lupt. dter Rufslands Vorgefchich* 
te, Enrftehung des Ru/fifchen Staats, Er/ler 
<?rof&f iirA Rurik bis zu deden Tod im J. 879» 
Ailgemeiner Plan , die Ruilifjhen Annalen kri* 
tifch zu behandeln. Gtfrtingen bey Heiariclit 
Dieterich. i8o3. in 8« pag. h XXIV« et 119. 
U. XXXIIL et 140. 
^fxuHOLD JoH. Nep. Gerichts Advoc« -— Practi« 
fche Einleitung zum allgemeinen in allen k. ]t« 
SAerreichifchen Erblanden , im Konigreich 
Hungarn und den damit vereinten Provinzen 
beftehenden Verfahren in Rechtsfachen. a Ban* 
de. VJerte Auflage. Gratz bey Andr. Leykam^ 

1787- in 8- P^g* !• 576. U. 444* 

♦) Dof Vtrfahrm m Ungam. ptig. itp. i(fo. 11.^. 

Neumann Caspari — Nucleus precom tte. ad« 

jectae funt in nova hac editione plures precatio« 

num formulae. Pofonii apud J. M* Laaderec 

1764. in id. pag. i6o. Nucleus c;aationum Chri- 

(lianar. pag. 76,^ 

Nbu- NEU — NlE. 40} 

KfiusTABDf £R MicH* Schaesburgo • Tmnrylyani 
— « Triga cafuutn Medico • Chirurg{coruii>« Prae- 
fide Heor» Frid. Delio - Erlangae, Aere J. D. M. 
Camerarit 1763* in 4* ^g. 24. 
NfizTRANCHNO vezdaiTnyega Tabora xzpifzavaayd 
za Leto 1788» od P. G. C. (Pater Gregoriua 
Capucinus) feu Hifioria genuim belli Tufcici anni 
I7ij. carm. deducta. 
Nyulas Ferentz ^ Kolosvari Teh^n himl5* 
Kolosv^ron Hochmeister Marton betuivel. iSoa. 
ia g. pag. 3T» 
NicoLiNi Gio» GioRdto deUa Relig. delB. Petro 
di Pifa.' ^ Spalato foiienuto contro TOtto* 
mana Potenza Tanno 1657. Sotto GU aufpicit 
ieliciffimi della SereDiffima Repub« di^ Venezia 
con raffiftenza valorofi/fima dei fign, .Angiolo 
Orio Conte ^ e Proveditore in Lefina. in Ve* 
^ netia per Francefco Valuafenfe« 1665« in la. 

pag. 336. 
NifiuwBTyTs Bernardi M. D..— ^ Rechter Ge* 
brauch der Weltbetrachtung zur Eirkenntnifs 
der Macht, Weisheit^ und Gute Gottes zur Ue* 
berzeugung der Atheiften und Unglaubigeii* 
In einer freyen Ueberfetzung abermals ans Licht 
geftellt, und mit etnigen Anmerkungen erlau- 
tert von Jo. Andn Segner, mit Kupfern, Jena 
bey C. H« Cuno. 1747* in 4. pag» 605. 

(^ € a NiGRi* 404 NIG — NOR. 

NiGnmt Samttel Dilna • Hang. — « Solem A 
Eclipfi Itberum Praefes Michael Schvaenius et 
Refpoodens SdOjuel Nigiini d. XII. Maii ipfo 
Ei Iipfeos die 1706. difputabunt. Witembergae' 
Prelo Gerdefijno. in 4. fol. 8« 

NiTRiENSxs Epifcopatuk cum honore Comitatut 
perperuo. s. I. 1790. in 8* pag« 8» 

A. T. N. NiTTRA Varmegye' Gyongy 1 ipe't viselS 
etc. Koroha 61 zo Vitkzs^^ 5rok ditsd emleke- 
z^te , n)i^l6n a' Szent&£^es Magyar Koronauk- 
n k pomps ArzesJre a' T. N. Posonyi dr-iilo 
Vire &^get fel vileani n)eg tif^tehetett iddik 
Ikerbeti 1790. Pesten Trattner Maityas becCi- 
vel. in 8 p g- 8* 

NiTscH Karl Oaniel. — Pofonio Hongari^ in 
Colieg. S. Pitak ProfefT. Vaterlandslied eines 
Ungarn, beym Abfvhiede in Gottingen feinen 
Freundeo gewidmet. Gottingen bey H« M. 
Gr pe. I79U in 4. fol. 4. 

NoLANO Giov Birlic. •^ Hiftoria dc!la vita di 
Carlo V. Ouca di Lorena, e di Bdr^ etc. Ca« 
vata dalle piu autentiche Relarioui degl' aurori 
francefi, In Venezia prefib ii Coozatri e Pie- 
tro B^tri. in 4, pag. 304, 

NoRMA Regi< proS holi* M^'gni PrincipatusTr«n- 
fylvaniae Jofephi 11. Caefar. Aug, Magni Prin- 

cipit NOT — NOV. 405 

cipis Trans. juflu cdita. 1781. Cibinii Typis Mar- 
tini Hochii.eiflen in 4. maj» pag. '/3. 

i~ — — Cameralis fecundum quam in Conrcri* 
ptiouibus ' Bonorum Cameralium et Fifcalium 
in fequelam benignarum Refolufiomim Regt')» 
nim dd. 39. May 1784. et 3. Decemb, 1787. 
procedendum erit. in fol pag 51. i 

NoTiTiA Sinctorum Patrum, qui duobus primis 
Saeculisfloruerunt} Acta etScripta eorum com» 
pendio exhibens per qnemdam S. J. Sacerdo- 
fem (Prilefz'cy Joannem) in lucem data. Tyr- 
nariae Typis Acad, S. J. 1753. in %. pag 53». 

*— *^— brcyfs cum pia oratione ac hyntiio de 
giOriofa Dextera S. Stephani Hung. Regis Apo. 
flolici^ Viennae Typis Joan. Th. Trattnerin. 
1771. in 8 fol. 4. 

NoTiziE compcndiofe dei fHtti d^armi fucceduti 
tra gli efercfti dei Principi belligcranti nei pri. 
m\ fci anni per reredita delia C fa d'Auftria 
dopo ]a morte dell^ Imp. Carlo VL aggtunra- 
vi una Scelta di aziohi egregic operate i.i guer- 
ra da gcneioli, c da foldati Italiani ncl fecolo 
XVII. In Utrect 1751, in 4. pag. 300. ., 

NovjfKY JosiF Komlfii Pi-binos. — H ilotti Di- 
ts^ret, mellyct etc. Grof Efzrerhazy K'roly 
Egri Piispoknck ctc, utolso Gyifzos rirtcVr.re 
Moadott Sz. Wkxx hivanak i8« napjan 1799^^0 

Egcr- 405 NOV — NYU. 

Egerbea a' Puspoki Oskola betfiivtU ia foU 
pag. 33. 
NovoTNY. *-.P Supplementuai ad Sciagraphiam 
feu Huogariae veteris et recentioris Kotitiaai. 
Fafciculus I. Illyricum, feu Dalmatiae, Croatiae 
et Slavoniae defcriptionem hiftorico politicam 
in compendium redactam continens. Viennae 
Auftriae Typis Joau, Caroli Schuender. igoo* 

in 8. pag. t^U 
KvutAs Ferentz Orvos. ~ Az Erd^ly orfz&gi 
Orvos Vizeknek bontasi(rdl k5z6niegefsen. 3« 
Darab Kolosvaratt Hochmeister Mirton altal 
igoo, in 8. !• ^jdnlS Uvil Gr6f Bdnfftj Gyorgtf 
Gubern^ urhoz. ElSljdrd befzed^ is a" munkd'^ 
'ban elo fordulo ujj fzokrol pag. XXXX. o' vi- 
zeknek bontdrdrSl Kdzowegefsen pag. 174. II. a' 
Radna videki vams Borvizeknek bontdsdrdl pag. 
Xf^L et Z48. IIL uggyan azon vizeknek orvosi 
erejirdl^ hafznairSl is vilek elesnek mddjdril pag. 
VJIL et zoj. o. i * OBS — OCK. 407 O. O 'bscryationes AftroDomicae Aimonim 1756 
— 58. in Obfervatorio Colleg. Acad. S. J. Tyr- 
naviae in Hungaria habitae a Francifco Weifi 
S. J. Tyrnaviae Typis Acad. in 4. fol. lo, 

•— — — Annorum 1768 •— 70. ab eodem. Tyr» 
naviae in 4. fol» 30. ^ - 

OccHicvA Philippi Ord, M. S» ?. Franc. Ob« 
ferv. Provinc. Bofnae Argentinae. — Epitomc 
vetuftatnm Bofnenfis Provinciae, feu breviffi- 

' mum Compendium hiflorico • cbronotogicum 
<le Antiquitace variisque fuis ViciiHtudinibus ct 
confiilentia ufque haec tempora. Locupletata 
in hac ndva Editione nonnullis additionibus ^ 
multoque pluribus locupletanda fuiiTet, ni ca« 
rentia Monimentorum ob rationes mox ih Pro- 
logo indicandas csfium redidifieromne fludium* 
Anconae 1776. in 4- pag. 134, 

OcKL Cacciliani Ord. $♦ Franc. Prov. Capifln r- 
Rede bey der Feyerlichkeit als der Grundfieia 

an J 4o8 OCC — ODE. 

zu dem Gotteshaufe in der Chriftinaflade zu. 
Of en gelegc wurde. Ofen bey Catharina Lan« 
derer. 1795. in 8« pag« 29* 

OccuPAtio Regn^ Hujagariae, oder kurze fum« 
marifche doch gruiid]iche Relation von dem 
Fiirften in SiebenbUrgen Bethlehem Gabor, ^ie 
ihre f ilrftl. Durchlabcht unverfehens und "«rider 
aller Menfchen Gedanken des Konigreichs Hun- 
garn fich bemachtjgt, und die konigh'che Kron 
zu Presburg zu feinen Handen bekommen. Da- 
bey auch die ^aare Erzehlung der dreytagigen 
Schlacht und S^^hai^mtitzel bey Wien vorgangen 
ctc. fampt aqd^ra Pafrtjpuhra gefundep "^ird. 
Amberg bey Micl), ForO^r iQig. in 4. foL g. 

Odae , quum JofepI;us ![. Rom. Rex Auguftus ec 
Jofepha Bavariae Priacfps ^^reniftlma nuptiis 
jungerenfCir editae a Caef, Wiennenfi S. J. Col- 
legio ^uctoribus Jofepho Aegidiis, Jos. Ren- 
ckel et Jos. Eckhel) Viennae ex Typogr. Kali- 
wodiano 1765* in 4. fol. 12. 

— — — ad Epifcopum Jaurinenfem Francifcum 
e Comitlbus Zichy etc. cum hic quinquagefimo 
Celfi fui Sacer^lotii anno auguftiori ritu Sacris 
operaretur , a Rhetorica Jaurinenfi D. Viennae 
Typis Jos. Kurtzbock. 1774. in 4. fol. 8- 

Ode , quam in laudes Auguftiffimae Imperatricis 
M. Therefiae Scientiarum et Bonarum Artium 

Ma. ODE. 409 

Matris -^ Poefis Claudiopolitana cecinit, dum 
* ejusdem Auguftae MunifiGentia in Regia-Prin- 
cipali Univerfitate humaniorum Literarum Au- 
diofis annua praemia folenni ritu diflribueren- 
tur, 1779. Claudiopoli Typis Jos. Franc, Koll- 
mann. in foL plag. x 

— — — ^ Leopoldo II. Hungariae Re^i dicata, 
quum Inclitus Comitatus Szathmarienfis Regiae 
Inaugurationis folemnia publico cultu celebra- 
ret Magno - KaroUni die 14. Decembris anno 
MDCCXC (Auctore Adolpho Pefti e S. P. Hun- 
garo Markotaenfi) Karolini per Jos. Kiemann. 
in 4. fol. 5* 

-^ — dum Sereniffiinus Regias haered. Prin- 

ceps Jofephus Palatinus etc. Colocam die X. 
Junii ad Exce llenti/nmum D. Archipraefulem 
venit oblata a Scholis Piis Colocenfibus. Co- 
locae Typis Scholar. Piar. in 8- foU 4. 

— _ — ad XVII. Kal» Januarias etc. Jofepho 
Calafanctio Konigsacker e CC. RR. Sholarum 
Piarum Collegii Therefiani Vacienfis Rectoris 
Natalem. s. 1. 1781* ui 4. fol. 2. 

— — — quam Nicolao Skerlecz Superiori Audio- 
rum in Croatia etc. Directori, cum fupremi 
Comitis munus aufpicaretur, obtuiit M. S. £. A« 
Zagrabiae 1782. in 4* foL 4. 

Nico- V 4to OD£. 

— ^-— — Nicolao Sk^rletz per Regnum Datiti. 
Croat. Slav. Superiori Regio fludioruin Directo- 
ri oblata a Profeflbre Zagrabieofi 1785. Zagra* 
biae in g, foj. 2. 

m 

»—»-—. etc. Maximiliano Verlrov^cz Epifcopo 
Zagrabienfi etc. oblata ab Humanltatis Doctore 
Primario (Adamo Barichevichj ZagrabiaeX. Cal. 
Junii MDCCLXXXVIIL Zagrabiae Typis J. C^ 
Kotfche. in g. foK 4« 

ft-^-— -— Laudonio Belgradum feliciter agredien* 
ti, fortiter kxpugnanti oblata 1789* Budae ab 
A, F. A. D. S. P. in 4. fol. i. 

»-~»-~ ad Libertatem Hungaricam. s. I. 1790. 
in S« foL 4» 

m^.^^ ln diem ai. Menfis Januarii 1793. qua 
Ludovicum XVL Franciae Regem Chriftianis- 
fimum Furor Civium infando fupplicio adfecit 
a quodam Ungarorum (G. A. Belnay edidit^ 
Pofonii 1793. in 8« pag- i6. 

•^ -*--** Lyrica, (]U| feHx Onomafticon Adami 
FarkasSopr. Rectori^ ejus Difcipuli celebrarunt, 
praeludente Tob« Kirchknopf Sopronii. •• a» 
in fol, plag. I. 

■~-— ~ ijua virum ctariilimum atquc doctiiH- 
mum Dapielem Boczko exacto Jenae feliciter 
biennio jn Patriam redeuntem comitantur Po« 
pulares. Jenae s. a, in fol. pl ag. i« 

Ode ODE — ORO. 411 

Ode an die KOaigia von Ungarn. s. 1. 1745« in 4« 
fol, 2. 

^. -— allegorifche iiber daat Leben und den 

Tod der grofTen Therefia von eiiiem Ungarn 
Daniel Terfztyinfzky. Presburg bey Franz X, 
Thiei. 1780. in 8. fol. 8- 

— — — an Grafen von Niczky , als er dfc 
WUrde des oberflen Landrichtefs erhielt. v. F. 
M» (Paul Megyeri) in 4. fot. 2. 

•— — — * auf die Wiedereroberung der Feflang 
Belgrad v. C. K. Wien 1789. in 8. fol. 4. 

•— — — aiif die erfreuliche Ankunft Sn kOnigl. 
Hochheit des Erzherzogs als Statthalters von 
Konigreich Ungarn in Ofen v. J. V. S. 1795. 
in 8* foK 2. 

Odor Mih^ly N. Karolyi Ref, Pr^dik. — HiU- 
adatofsagnak Ofzlopa , meltyet a' Fels. IL Leo« 
pold Magyar orfzagi Kir^lys^gra valo meg 
koronaztatMnak enilekezetere , 4$ azon valo 
fzives orom^nek meg bi^onyitifs^ra a' T. N. 
Szathmir V. 1790. rendeleseire emelt. N. K^- 
rolyban kleman Josef ^ltal. 1791. in 4« pag. 38* 

Orom Enek, mellyet L Ferentz Magyar Kiraly 
koronizisa alkalmatof&agival versekben fzedett 
Kifs Imre , ^s vidam Notaba foglaltt Sielsmayer 
Fcrenfz. Pesten Trattner Mictyas betfijvt . 

1793« in 8* foL 2. 

nxen* 4ia, 0RO~OET. 

7— ~~ ineiiDyegzdi mellyel, ef^« .Fiislditi Lan* 
derer Anna kis afzfzonynak etc, Nevery Josef 
Urral C«* k. Udv, K]nts*ti(r valosagos Titok- 
nokjjval etc. Posonyban 179^. etc. orvendetes* 
sen tartott Parosodjsa napjit Inneplettelt. Lan« 
derer Mihily Typogr, Tagjai. in 8» fol. 4. 

&AOM Ekekek , mellyekkel Kira^yi Hertzeg Josef 
Magyar Orfz^ Nador Ispannya 4s Alexandra 
Orofz Tsafziri kis afzfzony 6 Herfzegs<*genek 
Jegyefse a' Magyar fzivtol oieg tifzteltetett. Bu« 
dan a' Kir, Univ. betuivel. 1800. in g. foU g.' 

Oesterrcichs flillfch^eigender Volkerbund fur 
Gott, den Kayfer, und das Vaterland, an die 
Ungarifche Nation im November 1796* Wiea 
gedruckt mit Albertifchen Schriiten. in 4« 

Pg. »• 
Qertelh Jo. Gottqpr. — Theologia Aethio- 

pum ex Liturgiis, Fidei Conf eifionibus , aliis- 
. que Ipforum pariter, ac rerum Habefllnicarum 

peritiffimorum Europaeorum fcriptis congefta, 

et cum neceiTarits Indicibus rnflructa, Witteber- 

gae 1746, in g. pag. 264. 
Oetter Samuel WaLH. — Hiftorifchc Befehrei- 

buDg des Wappens der Herrn vpn Eib« ' Augs- 

burg 1784. in 8. pag. 44- 6ttl CTT— OGE. 41 j 

IJttl Ant. Jos» Nob* Hing. ct generalis univ. 
Militiie Audiforis. — FeAiva Acclamatio etc. 

m 

Elifabeth^e ChrilHnae etc. natae Principi Brun- 
fvico-Gueipherbytanae, dutn ad ineuadutn cum 
Carolo I(L Rege Catholico Connubium Viea« 
oa difcederet etc« obbta 1703« Viennae Apud 
Cofmerovianos haeredes. in fol. plag. 5* 

Ofens Beliger- und Eroberung unter Anfuhrung 
Carls Herzogs von Lothiingen im Jijhre i686» 
Ofen mit k. Uni/. Sihr. 1795. in 8- fol. 8« 

w. .^ _ Gliick und Unglucks - Falle das ifl ; 
eine kurze doch eigentliche Befwhreibung de- 
rer dapfferen Thiten, Belagerungen Eroberan- 
gen und ScharmJtzeln, die vor, in, und bejr 
Ofen fich ereignet und zugetragen hjben, deme 
vird etc. die Eroberung etc. der VeAung S» 
Maura annoch beygef igt v. M. Gedruckt im 
Jahr 1684. in 8* p^g* I9* ^t 11. 

Officia Propria Sanctoium Fatronorum Regni 
Hungariae. Venetiis. in 8« p^g* S^* 

Ogesser Jos. Cooperatori. -— • Bcf hreibnng der 
Metropolitankirche ^u S« Sreplun in Wiea mit 

vieien Kupfern. Wien 1799« ^^ ^* P^S* 335* 

Anhang von Urkunden p^g. 164. 

•) Pramr Biographiar Urhani Ddez^t^ ^^oatt* 
nif yitiz^ Emenei Sinilii Cmarmienfif^ ^ 
gism» C KoUoniti JiMn^arorumf Epijttpo-^ 

$um 414 OHM—OLL 

mm f^iennenjium pag. ijf^. ~ JTor. plwra Mo" 
nummta et aniiquitatef Hungar. defcribuntur. 
Ohmeyer. — - Uiber den Tod Marien Therefiens. 
Wien bey GrafFer d» Juagern* 1780. in g. pag. 19» 
OKTATas. — - Tapafztalasbol meri(tetett, oielly 
tanit mik^ppcn a' Juhok a' jo gondvisel^s ^ltal 
a' leg tbk^Ilptefsebb illapotra ' hozattathatnak, 
i$ abban ineg tartattathatnak, Nemetbol Ma* 
gyar nyelvre fordittatott. Fosonyban Patzko 
F. \* bettiiveL 1774«^ in g. pag. igo. 
« ^ . erkoltsi , az ifiabb afzCzonys&gok (za- 
mara irta egy Angliai Dame (Wolftonecraft) | 
Magyarra forditotta Kis Jinos. Gyorben Streibig 
Jdsef betfiiveL 179^. in g. pag. ga. 
OxTATisoK , min^mu mdddal kellefs^k a' vizbe 
esett ^s abban el fiiladott vagy m^sfele fze- 
rents^tlens^gbe esett Embereken hathatdfsan fe- 
giteni. Posonyban Patzkd Agoston betfiivel. 
i7go. in g. pag. 30. 
de Oliver y Fullana Don Nicolas Sargento 
Mayor. — Recopilacion HiAorica de los Reyes, 
- Guerras, Tumultos^ y Rebeliones de Ungria, 
des de fu poblacion por los Hunnos , hafla el 
anno prefente 16^7. efpacio de mas de mil y 
ducientos. Refumida en eftilo breve, clarOi 
y comprehenflvo ^ de autores graves, antiguos, 
y modernos, Relaciones antiquas y verdadcras. 

Ilu- OLS — OLT. 415 

Iluflr^da coa la Defcripdon de Ungria^ kej« 
nos, 7 Provincias dependientes^ adjacentes, y 
annexas; y con digrefHones fucintas, concer- 
nentes al alTunito, contemporaneas a los fuc- 
ceifas, 6 convenientes para la Inteligencia. D§m 
dkada al Exmo Senar Don Manuel Diego LopiZ 
de Zuniga y Guznian,, Sotomayor^ y Mendoza^ 
Duque de Bejar^ Para funebre Monumento det 
Exmo Senor etc. ju Padre muerto gtdrioJhmenU 
en el memorabile fitio de Budae. En Coio« 
nia por Baitazir ab Egoioat 1687« ^a 4. 

OXpSavszKt MiH^LY MiNUEt Munkatsi ds Mir* 
marosi PUspbk -— A' fzeretet • kotele » az azs 
A^ napkeleti 4% qapnyugotti AnyafzentegyMs 
koz5tt vald Eggyefs^gr$l iott Befz^d. Deakbdl 
Magyarra forditotta es meg b^vitette egy Petsi 
Piispoki MegyebSl valo Pap. Petsetc EngeU 
Janos betuivel. s. a. in 4. pag.330* 

Oiszovn, (Olsowszky ) ^ Andreac Cultnen& 
Epi. ~ Cenfura Candidatonioi Sceptri Poloni- 
ci; Ejusdem oratio pro Matrioionio Regis Po» 
loniae cum Eleonora Ung. et Boh» Regina, Re« 
cufa Viennae 1669. iaia. p^g- i$i* ct foU& 

Az OLTaRi fdentseget fzUntelen imado ijtatot 
Tarsas&g Sz^es . feh^rviri Puspdk&^^ben« Pestea 
Roycr Ferentz betlSiivel. 1780. in 8* 2^^^* ^V^ 

yoM. 41 6 OMB — OPI. 

yOMSRE de Charles V. Duc de L<)raiae conful- 
tee fur 1& Etats prefents des afTaires deFEurope. 
Cologne 1693. in. I3. pag. 308. 

' *) Statuf quoque Hungariae eirca finem Saeeuli 
XVII. defcribitur^ res item gejlae Caroti Lothch^ 
ringi. 

Onomastigon, quod etc. Jofepho etc* Cardinali 
etc« a' Batthy^n Archiepifcopo Strigonienfi etc« 
devovit Clerus junior Seminarii Archiep. Pofon. 
1795« XIV. Calend. April. in 8* p^g* 8* 

Opinio de qualiter ad efFectutn deducendo Arti- 
culo XXI. in praeterlapfa anno 1791. conclufa 
Diaeta condito, circa erectionem et dotatio- 
nem Fundi Regnicolaris etc. Inclytae Regnico- 
lari Commerciali et Publico - Oeconomicae De« 

putationi humillime exhibita Ql Franc. X. Gyur- 

« 

kovics) Peftini Typis Mathiae Trattner. 1791. 

in 8* pag« 33* 
Opxvanje Slicsno - ricsno groba Jozipa Antuna 
Cholhicha od Cholke , Biskupa DjakovacskOga 
i Boinanskoga, davno jnrve Slbxeno, po je- 
dnomu u Slavonii dushah upravitelju, slavne 
Biskupije Zagrebachke Misniku. Sada pokona 
fvitlo dana ove tekucse godine 1785. (Jive Epu 
cedia in obitum ^ofephi Antonii Chotnich Epifcopi 
Didkovdritnjts et BofnenJtsJ V Zagrebu kod ]va- 
aa Thome Trattnern. 1786. !n 8« p^g* ^6. 

' Oppen- OPP — ORA. 417 

Oppenritter Joan. Jac. J- U, DocI. ~ Gni« 
tuiatio Serenifllaiis Regiis I^eo - Conjafi^ibus Ma« 
riae Therefiae Archtduci Auftriae et. Francifco. 
III. Duci Lotharingiae etc. oblata 1736* Vien- 
nae Typis M. Ther» Voigtin. in fol. plag. 3|» 

Opusgula fugientia Scriptorum et Reruin Hiin- 
garicarum Pars I. Magidri Andreae Humgari» 
Belae IV. et Stephani V. Capellani et familia- 
ris Defcriptio Victoriae, quam habuit Eccie- 
fia Romana Anno Dominicae Inca^nationia 
MCCLXVL quarta Martii fub SS. Patre Do« 
mino Clemente Papa IV. PontiHcatus fui Anno 
IL per brachium Magnifici Viri Domini Ca« 
roli Victoriofilfimi Regis Siciliae etc. Budae 
Typis R. Univers. 1779. in 8- pag* IS* ^^ 
Calendario Umti. Btidmfis ifip. 

Oratio de praecipuis Irae et Miferfcordiae Di« 
vinae Signis exhibitis Anno Patientitie ultimae 
1598. Cui adjuncta efi Adgratulatio pia de 
Jaurinio Pannoniae ex Turcici Tyranoi vi li* 
berato et Waradino Daciae cafiro contra ei|n« 
dem divina protectioile defenfo. In Schola 
Budfffina lo. Jan. 1599, recitata a M. Melcfaip- 
re Gerlachio ejusd. J^ectore. Typis Michaelis 
Wolrab. jn 4. fol. 93. 

^ *» « de Divo Ladislao Rege Htingariae» dom 
etc I. Natip H<ui(;arica Divo Tutelari fuo cuU 

P 4 tlUD 


418 ORD. 

tum annuum folenni ritu perfolv^ret (Viennae) 
Deferente Jofepho Melchiore de Schullern, ,di- 
cta a Carolo Patuzzi Auftriaco. 1744. Vien- 
aae 'exc;idebat Franc. Andreas Kirchberger. 
in fol. plag. 9» 

— -^ -i— de Sancti/iima Virgine Maria in Eccle- 
fia ad S. Salvatorem Pofonii dicta etc, dum 
Sodalitaa fub titulo B* M. V. ab Angelo falu- 
tatae fuum in ordinem Tironei adlegerat 1774. 
Pofooii apud Franc* Aug. Patzkd. in 4. plag. a. 

-— ^ —- quam Andreas Wlailics Excelfae Came- 
rae R. Huiig. Aulicae Confiiiarius qua Regius 
ComiiTarius occafione fibi clementcr coacredi- 
tae Inilall^ipnis Neo - erectae L. R. Civitatis 
Maria • Therefiopolis 9 prius Oppidi Cameralis 
Szent M^ria nuncupatae die i. Sept. 1779« ^i^i^ 
Pofonii Typis Franc. Aug. Patzko. in 4. pag. 14. 

— — *~ Caroli Archiducis hoflem a Bohemiae 
finibus propulfaturi ad fuos milites, lat. et hung. 
Wiennae fumtibus fcriptorum Magyar Hirmon- 
do. 1796. in &• foL 4. ' 

Oroo criminalis omnibus Tribunalibus et Foris 

Judiciariis M. Tranfj^Ivaniae Principatus Mo- 

dum denunciationis, inarefiationis et vifitationis 

etc. praefcribens. Cibinii Typis Mart. Hoch- 

- oieiflen $« a« (1787*) io 4* p>g* 4U 

Judi- ORI— ORT. 419 

—«-—-*- Judicisrius pro omnibtis Tribunalibus et 
Foris Judiciariis Regni Hungariae , Partiumque 
eidem adnejcarum praefcriptus» Fofonii Lite- 
ris Fatzkoianis. 1786. in 4, pag. 143» 

L'Origin£ del Danubio coa li Nomi antichi, e 
moderni di tutti i fiumi, ed acque, che in eflb 
concorronOt etc. tradotta dal Idioma Tedefco 
(di fiircken et Sandrart} in Italiano per Gouoni. 
in Bolo|;na per Guifeppe Longiii 1785. in la. 
pag. 386. 

Ortelii Hieronymi Augufiani — De Chronycke 
van Hungarie. Ofte warachtige BefclKyviughe 
van alle de yreeslicke Oorlogen ende Veltsla- 
gen tusfchen de Turk ende Chrinen Ffincea 
etc. befcbreuen iioor Hieronimum Ortelium 
Auguftahum ^ ende nnvertaeJt dooc Petrum Nc- 
andrum* Amfterdam by Jan Evertsen Cloppeiu 
burch 1619. jn foL pag. 595« 

.^ — . — ;. Chronologia^ oder hinorifche Befchrei* 
bun^ aller Kriegsemp6rungen , und Belagerun- 
gen etc. in Obpr und Unter Ungern ^ auch 
SiebenbUrgen mit dem Turken von 1395« bis 
auf gegeijwartige Zeit. 4. Theile fammt An« 
hang} mit Landch. und Kupfern. Nurnberg 
bey Catharina Lantzenbergerinn» in 4, pag» L 
IL IIL 613« IV. 233. Anhang. 337. 

D i a Or- 4ao ORT— OSI. 

Ortjhographia Bohemo - Slavica etc. ia ufam 
etc. Linguae Slavicae Cultorum etc. in htcem 
edita. $. I. 1743. in g. pag. 94» 

Ortlo9 Carl Evang. Pred* zu OelfTea in Schles. 
-— Arbor optima et maxima Coeleftis et Impe« 
rialit. Der allerf urtreflichfte etc. Rcgentbaum, 
velchen dea 8< Sonntag nach Trinitatis im Jah- 
re des Hcrrn i658. ani angeftelhen Freuden 
und Dankfefte von vegen wolverbraehter und 
auf etc. Leopolden den erften dtefes Namens 
etc. erviinfcht gefallener Rtfmifcher Kayferli- 
cher Wahl etc. zur Oclflen furgefteilet. Wit- 
tenberg bey Joh. Wilh. Fincelio. in 4. plag. ^i, 

Orzechovski Stanislai. — • Oratio de Bello 
adverftis Turcas fufcipiendo anno M. D. XLIIL 
ab Auctore ad Equites Polonos dicta, nunc ia 
paris neceflitatis argamento ad I. Regui Hun- 
gariae Proceres directa et Comiti Franc. de Na« 
dasd Judici Curiae R. dedicata a Mathaeo Coc- 
luero^io Typographo. Viennae 1663. in 4» 
plag 6. 

OsiMiNKA Anbreae S. J. — Lobrcde auf den 
H. Jofeph V. Calasanz Stifter des Pretswurdig- 
ften Ordens der Frommen Schulen, ala das 
Fieft feiner Heili^fprcchung den 27. Aug. 1768. 
in ete. Peft etc. begangen wurde , gehalten« 

<?cft OST— OTT. 421 

PeA mit EizenbergenTchen Schriften* in 4. 
pag. 30. 

OsTERLAMM EpHRAiMi. — - tnftitutiones Linguae 
Gercnanicae in afum Pairiae civium confcriptae* 
Pofonii Literis Patzk6ianis. lygi. in 8- pag. 354. 

OsTERLAMM JoH. Andr. Stadt Leatfchau V. No« 
tars. -— Wehmuth und Freude getreuer Un« 
terthanen iiber den fchmerzlichen Todesfall 
ctc. M. Therefiae , und troftvolien Antrettung 
der Regierung Jofeph des IL bey Gelegenheit 
der am 27. Dec. i^go. in d. k. f. Stadt Leut* 
fchau vollgezogen Raths - Erneueruiflg vorge- 
ftellet. Leutfchau bey Micliael Fodhor^Izky 
in 4. plag. I. 

OsTOicH JoANNis Couiitis. ~ Eclog) ad Imt« 
tationem Virgilii, qua carmine hcroico deplo* 
ratur mors Ludovici XVL Regis Gallorum fub 
nomine Daphnidis a duobus PaAoribus Menalca 
et Mopfo. s. 1. 1793» in g. pag« 6. 

OszLOF -— liaU - ado ~- mellyet az egefz Te* 
kintetes Rendek Tabl&jinak es az itt ki neve- 
2end6 fd M^ltosagoknak kulonosen emelt a^ 
felen levo Orf^ig Gyu!esel>en egy jelen nem 
levdk ktfvetje. s. L 179^. ing. fol. 4« 

Ottieri Franc. Marxa. ~ Iftoria delleguerre 

avvenuti in Europa , e particuiarmente in Ita« 

"^ iia per la fucce/fione alla Monarchia delle Spa* 

gne 4«! PAC — P AL 

gne dall' anno 1696. nlV anno 1725. Tomi g* 
in Roma, del Rocco Bernabo 1728 — $7. in 4. 
I. pag. 47. et 449. II. 451. III. 483« IV. 503. 
V. 544. VL 590. VII. 533. Vin. 336. P, i ACrOKVu de perpetua fucceflione in regnis Hun- 

gariae et Bohemiae, ac Provinciarum ad ea 

^ pertinentium Inflrumenta , VL et XV. Menfis 

Junii. An. 1617. Ptagae confecta. etc. s. L et a. 

in 4. foL 12. 

Paecken Christiani Rofnavia Hung* — • de 

cauHs et effectis Plethorae Praeflde Abrahamo 

Vatero 1751, Vittembergae ex offic. Schloma- 

chiana. in 4« pag. 40. 

Paintner MtcH. Sopron. Hung. Praepofiti B. 

M. V. de Rs^toth — Rede bey Gelegenheit der 

^oppelten }ube]feyer den 29. April 1798. am 

Jubilate Sonntage , nnd zugleich F^tArage des 

Heiligen Roberts etc. Stifters des Ciftercienfer 

Ordens als in der Abtey Ziitzetc. das Anden- 

ken PAt. 433 

ken des im }. 1098, geflifteten CiAereienfer 
Ordens und der vor 6oo. Jahren entflandenen 
Zirzer Abtey gefeyert wurde (mit Hiftorifchen 
ferlauterungen) Wefzprim bey Mich. Szam- 
mer in 4. pag. 40. 

_ _ — . Jubelrede^ als M. Eleonora Aloyfia gc. 
bohrne von Ren - Wolsheimb izt wurdigfte Obe- 
rinn des Ordenshaufes der Gefellfchafc der H. 
Uifula, die fo genannte anderte Profeffion den 
ag. Julii 1800. zu Prefsburg feycrlich al>tegte 
gehatten mit hiftorifchen Anmerkungen am 
Ende. s. 1. in 4. pag. 19. et 17. 

— — — Trauerredc aof den Hochwttrdfgften 
Herrn Jofeph ChriAian von Fengler, aus dem 
Orden d^r frommen Schulen etc. BifchofF zu 
Raab etc. als Hochdeffelben Leichenbegangnifs 
in der Raaber Domkirche den 26: April igo2. 
feyerlich gehaltea \rurde, vorgetragen. Raab 
bey Jofeph Streibig. in 4, pag. 24. 

Falkovits Andreae Hungari e Comitatu So- 

f pronienfi — Diff. inaug. med. de calculis pul- 
monum. 1778. Bndae Tj^pis R. Univ. in g. 
pag. 49. 

Falladium Sacrum, quod fuper Adorea Andreae 
11. Regis aeternitati confecrata etc. in Thcatro 
praefentatum venerata eft Rofnavienfls luventus 
170 5. in 4. fol. 4. 

Fal. / 4^4 PAt» 

pALtAvtcmi HoiffENSU S. J* M^<<^* ~ Au^ 
fimci Caefares Mariae A&nae Magni Caefartt 
Ferdiitiandi IIL filiao Maximi Regum Pbiiippi 
IV. Spoafae ^tc* ia dotale aufpiciuin iafantis 
Monarcbne totiuique SerenifT. pofteritatis exbi- 
biti c. Iconibttf» Mediplani ex Typogr, Ludo* 
vici Mpntiae 1649. in 4» pag. 176, 

Hllya Steph. s S« P. «^ Oratio ha|>it&, dutn 

in Claudiopolitana Caes* lUgia Univer^tate 

/AA* LL. ec Scientiaruai fludi^ folenni siQfpicio 

snftaurarentur Anao ScbolaAico 177^^ Claqdio- 

poli Typis Jos. Fraac Kollmann» ia 4, pag. 48* 

— — ^ Cicricorum Reg. Paup, Matris Dci Scbo- 
larum piarum, Praepofitus per Hqng, et Tran- 
fylv« provincialis in Collegio Treocbintenfi 
Scbolar. piar^ (alutatus 1797, Tyrnaviaf Typii 
Wenc Jelinek. in 4. pug. g. 

PaLMa jeLLIDVCls Francifd C. de NsJdasd. 
Vindoboaat Typis Joan^if TfiQma^ Trattncr 
1757. in 4. fol. 4. 

PalcJtz — A* tudos -n avagy Furka'ts TamjJs- 
nak Monosbelbe lakq Sogor Urihoz irtt leve* 
lei. Elso ktstct. Budan 1803. in 8» pag. 48* 
IL kotet. pag. 4^. 

Palumbini Jdnae • Jefus als die Queile a|les Ga- 
ten. Meu Jabrswuafch Uber Prelsburg in eiaem 
Lied anjefu. Prefsfaurg 1755. infpLplag. |. PAN. 425 

Pance^i Ciov. Ant, ~ Veridici, e diftincti 
fucceiTl dell' armi Imperiali , Ribelli et Otto- 
uiaDne fegniti oeli' Auftria et Ungheria Tanal 
1683. 84* 6 85* Con un previo Raguaglio di 
quanto fi cooperb dalia Maefta deU' Auguftii- 
fimo Leopoldo^ per la Continuatione delia 
Tregua con la porta Ottomana , e de* Trattati 
del. Ribelle Techely con la Medefinia , per U 
mofla deir armi infedeli, contro dell' Impero, 
e della Chriftianita. in Milano s. a. per Fede^ 
rico Agnelli in la. pag. 413. cum iconibui. 

Panckl Franc. Hung» Zolnokienfis •— Laurua 
poetica feu exercitationes metricae , quas ante 
i^uidem prp tempprum et occafionum diverfita- 
te publicam in lucem divifive edidit, nunc vero 
favente fuperioruni aunutu et munificen(ia ia 
praefens opufculum collegit Author. Viennae 
Typis And^ Heyinger 1734. in g. plag. la. 

r— — ^ — Vitia hominum. et vitioram ccnfurse 
ilylo poetico per Dialogos aliquot adumbratae. 
ibidem iisdem» 1726. in g. piag, 3^, 

— Feriae Autumnales^ feu Carmen quod 

etc. Godofi;$do etc. exemti Monafterii Gottvi* 
cenfis, nec non exemtae Abbatiae SzaUvt(r ad 
S. Adrianum in Huog. Ord. S. Bened. Abbati 
in tefieram fubmisfiifimae venerationis etc« o£- 
iert» Viennae 1725. in fol. plag. 2. 

Gar- 4a6 PAN- 

_«««— Carmen Onomafticmn etc. Andreae 
Joahni Eral SS« Theol. Doctori etc. oblatum 
die 30. Nov. 1727. Viennae Typis Andreae 
Heyinger in f ol. plag* 1« 

i~ — -~ Cogitationes criticae fuper ijaibosdam 
hominam moribus , fcientiis , nationibus etc. 
recens ab Autbore conceptae Anno 1733, Vien- 
nae Typts Andreae Heyinger. in 8* plag* 4* 

«Pakegyricon honoribus Jofephi Urmenyi deEa- 
dem Keferendarii etc. dum ab Antonio Comite 
Karolyi etc. Commiirario Regio in umnus fu- 
premi Comitis Byharieniis die XIII. Menfis Ju- 
nii 1782. folenniter introduceretur dicatum a 
Florideno Meonio. M. Varadini per Ign. Ba- 
lent. in 4. pag. 13. 

Fanegyricus prodigiofae facundiaeEphefini Prae- 
fulis Divi Joannis, loquentis Inimicis fuis in 
porta, dum I. Facultas Theologica ejusdem 
Tutelaris fui annuam memoriam recoleret, co« 
ram Uhiv« Vienn. Oratore Comite Nicolao Csa- 
ky. Viennae Typis Ignatii Dominiei - Voigr. 

y 17 19. in fol. plag, 4. 

-— Divo Ladislao Regi Hungariae dictus, 

cntp in Metropolitana S. Stephani Protomarty- 
ris Bafilica etc. I. Natio Huogarica eidem divo 
Regi fuo annuos honores haberet^ Deferente 
etc. Quod vult Deus — Roleman etc perorante 

Jofe- PAN. ^ 4*y 

Jofepho de Hainzmann Auftriaco» Viennae 
Typis Jofephi KurtzbSck. s. a. in fol. pag, 12. 
cum Icone. 

: — Eidem, deferente Joann. Jacobo Oppen- 

ritter, Oratore L. B. Adamo Patachich de Za- 
jezda Croata Caroloftadienfi 1734« Viennae Ty« 
pis M. Ther. Voigtin. in fol. plag. 4. 

- — — Eidem , deferente Joachimo Summatin« 
ger e S. J. Oratore Jofepho Czingel de FelsS 
Vasard Hungaro Majthinyienfi 1736. Typis 
M. Therefiae Voigtin. in fol. plag. a|. 

- — — Eidem , deferente Franc. Ant. Steindl 
de Plefeneth, dictus a Franc. Antonio Stanisla- 
vich de Cyprovatio Bulgaro. Viennac Typis 
Leop. Joann. Kali^vroda. 1739. in fol. pag. la. 
.— - — Eidem, cum anni verfariam Di vi fui Prae- 
ftitis memoriam cultu folenni recoleret. Defe-> 
rente Georgio Rud. Ribits, Oratore Jos. Joann. 
N. Comite a Batty^nyi 174$. Viennae ex Ty- 
pogr. Aulico —« Iitip. in fol. plag. g. 

- — . — Eidem/ deferente Joanne Gar. Neuge- 
bauer, dictus a Franc. Leop. Vofiy Auftriaco» 
Viennae Typis Franc. Andreae Kirchberger. 
1740. in fol. plag. 3« 

* «— — Ejusdem relata de fe hoflibusque victo- 
ria Magni, utraque Fortiffiaii etc. Deferente Car. 
Emman. Schellenberger , Oratpre Franc. Ern» 

Sciiebl 4aS PAN* . 

Schebl Moravo. 1743. Viennae ex Typogr^ 
Kalmodiana. io £0^ plag. 4X. 

M — ~ Eideo), deferente tgnatio Lampi e S. J. 
dictus a Jos. Nagy de Csatar Tranfylvano Ci- 
binienfi. 1748* Viesnae ex Typ. Imp. Aul. 
in foU plag. 9}. 

^—^— » Ejusdem deferente Joanne Petro Slmen, 
perorante Miciu Jafzvits Auflriaco. Viennae 
1749. ex Typogr. Kalivodiana ih fol. plag. 5. 

«...^^ Ejusdem etc. deferente Chriftophoro 
Rufiplpho ViTac^htl, Oratore Ant. Comtte Gras- 
salkovich de Gyarak 1750. Viennae ex Typogr. 
Kirchbergiana. in fol^ plag. 8|* cum effigie M. 
Thcrefiie, 

^pi.. — pw Ejusdem deferente Joana. Leop. Fuchs, 
dictus a Joachimo Richtenburg. 1754. Viennae 
Typis Jpan Ignat. He>inger. in fol. plag. 5. 

Panegyrici Leopoldi Imi virtutibus Magni, quos 
Promotore Jofepho Schalletari e S. J. Rbeto- 
rica Viennenfis obtulit i^Q). Viennae Typis 
Leopoldi Voigt. in 8. plag. 4. cum Icone« 

Pankl Matthaei -— Lobrede auf das einhun- 
derte Jahr des feyerlichen Stiftungstages des 
Ordenshaufes der wohlerwurdigen Fraaen ans 
der Gefellfchaft der H. Urfula, dcflen lebhiaf- 
tes Andenken fie am 7. Tage des Heomonats 

. im Jahr 1776. zu Prefsburg mit ungemeiner 

Feyer- PAP 7-r PAP. 429 

Feyerlichkeit begangeo haben , vorgetragen. 
Presburg bey Jos. Micb« Landerer« ia g. phg. 4, 

•— — »• ^ Compendiuai luftitutionum phyficarunu 
Pofonii Typis Joann. Mich. Landerer. 1790. ia 8» 
pag. 563. cum Tab« aeneis 9. 

Pap Josephi de Fogaras. — » DifTertatio de vi 
fubftantiali ejus notione natura et determina* 
tionis legibus (Diifertation fur la Force primi* 
tive, qvi a remponi le prix propose par TAca- 
demie Royale des fciences et Belles Lettres 
chez George Jacques Decker. 1780. in 4. pag. 6o« 

fitAY JosEPHi NicoLAi Jur. Cans. Advoc — « 
Elegia Seren. Coronae Principi Francifco Ar« 
chid. Auftriae dblata. s. 1. et a in foL plag» ^» 

— _ — Alex. Leopoldo Archiduci Auftriae, Re- 
gni Hangariae Palatino 1791*^ menfe Aug.die 
6. Budam venienti aggratulatur. s. L in foL 

plag. ^ 

-— ~ — Francifco U. Apoftolico Regi Hunga* 
riae Budae 6. Junii folenni ritu coronato obtu« 
Ift (Carmen) s. K 1792. in fol. plag.^ |. 

— - -«i ^ Mariae Therefiae JSudae 10. Junii 1793. 
coronatae obtulit (Carmen) s. U in fol. piag. |« 

f— — «— Versek meliyekkel 6 Kir. Herzegs^ge 
Sindor . Leopold Magyar Orfzig Nador Ispaa- 
nyinak neve napjic i792bea 15« Nov. tifzteli 

s. 1» ^Pesten) ia foL plag. u 

Vivatl 430 PAp, 

•^^1 — Vivat! poil fauAiflimatii iaaugnraiioni^ 
Francifci 11. Ftancofurti a 1793. 14, Jnlii per- 
actatn in Hungaria T^ Deum Laudaoius. 5. L 
1793. irt fol. plag. 1* 

^^ Memoriain folennis inaugurationis Fran- 

cifci II. Pragae in Bolietuia peractae^ hanc re« 
liquit pofteritati. s. 1« 1793. in foK plag. i. 

_ — . — Elegia Jofepho Antonio Archiduci et 
Locumtenenti Regio Budam 19. Sepr. 1795. fo- 
lenniter ingredienti oblata« FeAhini in fol. 
plag. I. 

-^«p— — Elegia Cardinait et.Principi Jdfepho e 
Com. Batthyanyi pro onotnaflico Budae die 
19. Martii 1796« obIaca« PeAhini infoU plag. i. 

— -^ — Elegia Jofepho Antonio Archiduci et 
Regni Hungariae Palatino Pofonii la. Novemb. 
1796. electo indeque Budam redeunti oblata. 
Budae in fol. plag. i. 

Elegia Archiduci Palatino Jofepho, Car- 

dinali Primati , Jos. e Com« Batthy^nyi , Nipo- 
lao Fr. Efztechazy ) Nicc^ao C. Palfy , Gabrieli 
B. Spl^nyi, Joanni B. MeTzaros et Georgio C, 
Keglevits etc. Colonelli ex Infurgentibus oblata 
Peflini 1797. in foL plag, i. 

— - — — Elegia de ficcitate infaufli anni 1797. 
pro memoria fcripta. Peflioi Typis Mathiae 
7irattner« in 4. pag. 8. 

EncO* PAR. 431 

-— . Encomiam Joiepho Comiti aWaldfteia 

de Varteaberg Archidapifero Bohemiae oblatuir}* 
Budae 1797. in foU plag. i. 

«._ Encomiuui L. Barpni ab Alvinfzy Rci 

tormentariae Praefecto, per Hung. Sup« Arm. 
Praef. oblatum. Budae in fol. 1797. plag. i. 

— — — - in etc Serenjflimi Jofephi Hung. Boh. 
Regii ac haered. Princ. Archiducis AuAria^ na- 
tivitatem die 9« menfis April. anni ut infra ge- 
niti epigrammatice editum (Budae 1799.3 ^^ ^^^ 
plag. I; 

~-» — In Victoriam a Gallia relatam (Budae 
1799.) in fol. plag. i. 

m^ .^ _ Solennes Nuptiae Serenifllmae Principis 
Caefareae Alexandrae Pawlownae, Serenifiimo 
Frincipi Regio Arcfaiduci AuAriae haereditario 
Regni Hungariae Palatino Jofepho Antonio, S^« 
cro Eccleliar um cum ritu Matrimonio junctad 
Peterbtirgi in Mofcovia die XXX. Menfe Octobr. 
Anno MDCCC celebratae» Budae Typis Regiae 
Univeriitatis. in fol. plag. i. 

Faradigma conjugationis Verborum et methodus 
iisdem reete utendi Hungaris propria (auctore 
Elia Georch) Pofonii Typis Sim. Petri Weber. 

1799. '^ 8* P^S* i^' 
tAKkutALE Sacrum quo Carolum VI. P&trem Ptf- 

triae optimum Rei litterariae confervatorem mu« 

nifi- 43» . PAR— PAR. 

» 

nificum rebus humanis 1740. exefDtum -—« Mi^ 
fae tam Augufto praefidio orbatae m Sempron. 
Evang. Gymnafio profequuntQr. Sempronii 
t74o. in 4* fol. d. 

Phriz Vi?Ai Francisci — Dietionarium Latino« 
Hungaricum etc. Novae huic editioni additum 
efl in Tomo 11. Repertorium Germanicum Al- 
phabetico ordine redactum. Pofonii et Cibinii 
Typis Joan. Mich. Landerer et Martini Hoch- 
meifter 1801. in g. msf. pag.. L 710. IL To- 
mus, cujus Titulus: Dictionarium Ungarico- 
Latino • Germanicum olim, fludio Alberti Mol- 
nar, Francifci Pariz fiptd et Petri Bod con* 
fcriptum , nunc revifum , emendatum et vpca« 
bulis cum aliis , tum imprimis Technologicis^ 
ad Philos. Math. Phys* Chem« etc. pertinen. 
tibus auctum opera Jos. Caroli Eder. pag« 406« 

f AROCHus duodenario preifus pondere, cujos ani- 
mum relevant hae pagellae encoeniali Dialogo 
propofitus ab Anonymo, nunc primo ufui 
communi latiue redditus et in paucis auctus a 
SJgismundo Podlufani Plebano Lifzcenfi, obla- 
tusque DD. Plebanis Romano • Catholicis Sub- 

• monunis. Cafibviae Typis Acad. S. J, j^a^. 
in 12. pag. 344« 

pARTHENii Philandri (Lcopoldi L. B. Schaf&ath) 
apud Societatem Jefu quondam difcipuli — Ibis 

ia iil €eltas vefetes et Gailos mocteraos -^ Cairi 
in Aegypto MDCCXCIX. Typis Buonapartianis^ 
proflat in ofiicina ad fignum Hyaenae. in 4« 
plag. I, 

Pasquigh Joh. — ^ Unterricht in der Mathema- 
tifchen Analyfis and Mafchinenlehre L Band 
eothaltend die Buchflsben - Rechenkunfl ^ und 
die fo genannte AnaJyfi^ en^iicher grofsen, Nrie 
fie in feinen Papieren Herr Jofeph Mitterpa^ 
cher von Mitternburg hinterlafTen hat. Leipzig 
t79o. in g. pag« 588. g« Tab. aenea* 

^«- -- — k- il* Band enthaltend die Difierential 
und Integrtilrechnung ^ nebft An^endung auf. 
die itierk^urdigAen krummen Linie abgefafst 
lr. Pasqutch Ibid» 1791« in 2* c« Tab^ aen* 21. 
])ag« $26. 

— — — -i BeyUge zuiti errten lincj ZNstfeyteri Ban^ 
de 4 Ervc^eiterungen und Bedchtigungen ent- 
haltend. Leip/ig iri der Weidmannifcheh Buch« 

' handlung« 1798, in 8< pag^ XXIL et 270, C« 
Tab. aenea. ^ 

*— — — Opufcula Statico Mechanica principiis 
Analyfeos finitorum fuperftructa c. figuris. YolL 
2). Lipfiae tn Hbraria Weidmanniana ex Ty- 
pogr. Durria. 1799. in 4. Volumen L etiaiii 
fub altero titulo: Elementa Analyfeos^ etGeO- 
metriae fublimioris ex ende^xiSkavi Notioi»i«> 

£ • ' tius« 434 PAS— .PAT. 

bus, principiisque deducta pag. XXVI. et 2^2. 
11. pag. 343. 
Passionei Dominici Arcbiepifcopi Ephefini et 
Legati Apoft. — In funere Eugenii Francifci 
Sabaudiae Principis Oratio (Ex Italico in Lati- 
num traduxit Georgius Thiera, Cafiuenfis Con- 
gregationis Prior) Lat, et Ital. Viennae 1738. 
in 4* fol. gi. 

— — — - Orazione in morte di Eugenio Fran« 
cefco Principe di Savoya. In Padova prefTo 
Giufeppe Comino 1737. in 4. niaj. pag. 93. 

Patachich- Adami L, B. Archiepifc. Coloc. — 
Homilia, quam habuit Colocae die 17. Nov. 
Anno MDCCLXXVL cum Ecclefiam eandem 
Metropolitanam'' primo acceflit et auctum Ar- 
chicapitulum fuum ac Seminarium traditis fu- 
per dote perpetua literis fiabilivit. Typis Co« 
locenfibus» in fol.' plag. d|. 

— — — Rede an die adelige Jugend, da diefi 
von etc. Erzbifchofen Patachich als eigen dazu 
ernannten konigL Gewalctrager in die neuer- 
richtete ErziehungsAiftung eingefuhret ^orden 
den 13. Nqv. 1777. Ofen in der k. Univ. 
Buchdr. in 8« fol. 8* 

Patachich Joann. Comitis — Tractatus de 
dolo, culpa et cafu. Viennae 1749« ^^ 4« 
pag. 170. 

Fater PAT— PAU. 455 

Fater Aemilian Kaputzinus, ^s Tresi \is afz« 
fzony. Efzteadeinkbol valo Tortenet a' Gyer*» 
mekeket nevelo nenielly SzUloknek okositj(si« 
ra ,^ irta G. M. Betsben 1787. in 8* pag. 3a. 

Fauek Caroli Godofr. e Societate Cofoiogr.;— 
De orientatione feu expofitione fitus regionis 
in plano refpectu plagarum niunili quaedam 
proponit^ finiulque D» Georgio Mauritio Lo- 
'^itz Profe{£ Matheoi. impr. Ailronomiae pri- 
nrordia muneris gratulatur- Pofonii Typis J. 
M* Landerer. 1751. in 4. pag. 24/ c. Tab. 
aenea. 

Pauer Samuelis Pifonio Hungari. -^ DiiT. inaug. 
nied^ de OjHbus Sefamoideis Praefide Jo. Frid. 
Creliio in Academia Julia Carolida. Typis 
Pauli Dieterici Schnorrii . 1746. iq. 4. png. 30. 
Cum Heijleri Laurentii Epiftoln grattUatoria d$ 
pilis^ Ojfibut et dentibus in variis Corporis hu* 
mani partibus praeier naturam repertis , Samueli 
Pauer c. Icone pag. 10. 

Faul Wenzel Joh. — ?Abhandlang von der 
Schafzucht nebft einem Anhang vom Taback- 
bau. Presburg bey Joh. Mich» Landerer. 1770. 
itt 8. pag. 88* 

Faur Carl S. J. — Ehrenrede auf den H. Stif- 
ter des preis^llrdigfien Ordens der frommea 
Schulea Jofeph voa Calasanz, ali die 8 f^gig^ 

E e a Feyer 436 PAV~PAY, 

Feyer feiner Heiligfprechung den 37. ies^ Au* 
giiftmonats 1769. ctc. zu Neutra befchloflen 
^urde. Tyrnau in der Acad. Buchdr. in 4« 
plag. 3. 

Pavich Emer. a Buda — Ranius viridantis oli- 
vae in Arcam militantis Ecclefiae relatus , feu 
paraphradica et topographica defcriptio provin- 
ciae nuper Bofnae argentinae, jam vero S. 
Joannis a CapiArano nuncupatae Ordinis Mino* 
rum regularis obfervantilie etc. per Ungariam 
Slavoniam, Syrmiom et Banatum diffufae. Bu- 
dae Typis Leop. Franc. Landerer» 1766. in foL 
pag. 391. 

Favissevich Josephus Pofega • Slavon. Ord. S. 
Frnnc. — Sancto Jofeph utriusquc TeAamenti 
Patriarchae Patri Chrifti, Mariae fponfo , pa- 
tronoque fuo potentillimo hss quinque panegy- 
res ofFert, confecratque.. Morfae (Eflekini.) 
Literis Diwaltianis 1776. in 4. pag. 20. 

PaXI Ioannes baptIsta DeLICIVM Croatlae 
Inauguratas folenniter in Epifcopum Cathedra- 
]is Ecclefiae Zagrabieniis Divo Stephano dictae 
Vindobonae. in fol. cum icone plag. !• 

Payer Joann. Leop. Med. Doct. — ' Modicum 
medicum, five Regni Slavoniae Thermaruna ia 
L Varasdinenil Comitatu ad Venerabile ac an« 
tiquifllmum Capitulum Almae Ecclefiae Zagra^ 

bien- PAZ—PEC 437 

bjfhfis jure IDoininii fpectantium fucciocta et 
dilucidB Defcriptio Conoexis Cautelis in Aci* 
dulanim ufu obfervandis. in S« plag« 3. 

Fuzmisr Fetrx Arcliiepifc. Strigon. — Vindi- 
ciae Ecclefiaflicae , quibus edita a Principe 
Bedilen in Clerum Hungariae decreta, diyinia 
humaiiisque legibus contraria ipfo jure nulla efle 
dcnioiiflrantur , ex ofiicin. Wolfg. Schump. 
Viesinae* i6ao. in 4. pag. 48. 

— ~ -— Nyoltz okok , melljek^rt egy etc. f6 
ember etc. a' regi igaz papista hitre* ha}lott« 
Gydrben Streibig Gergely J jnos iltal 1771. in »• 
pag. 50. 

— -^— KalaiSz — Vide Kalauz. 

PecHY Pauli de Pechujfald ^ Planum pro Re* 
gno Hungariae et Provinciis eidem annexts de- 
notans fundum, quoparata pecuuia pro Caifa 
Regni innocenter conflari, ejus circulaifo «u- 
geri, aucta hac . neceffitatibns Regis, Regni^ 
privatorum et contribuentium commodo pro- 
fpici poffit. Annb igoa. die 4. Menfis Januarii 
EperjeHini Typis Michaelis Raedlitz. in g. 
phyl. 2^, 

de PBCirs JosEPHi a Confiliis Aug. M. Thcre- 
fiae viarum in Infubria Curatoris. — Delle 
Lodi della Sacra Cefarea Reale Apoftolica Maefia 
di Maria Terefa Imperadrice Fl.egina Orazione^ 

In 431 PBI*- 

- Ia Milano MDCCLXX. nella Aamperia l^areU 
liana. in 4* maj. c« Icone. pag. LVIII. . 

FfiiCHiGH .CHRisTOPif* Spfciiltun . wrtdatis iater 
Orientakm et OcclSentalem. Ecelcfias etc* nune 
deaum hao tertia ioipreffione per eundem Auth. 
Mendis typograph. vindioatum nov^ luce fllu- 
Aratom, additamentoqoe novii&mo de S^iri- 
tw S. ab utroque procefltone locupletataoi eft. 
Tyrnaviae Typi$ Acad. S. J. 1730»' in S* f^g» 
996. Addit, ^ag« 117« . 

0mm^^ Coneordia Orthodoxorum .Patum Orien- 
telium et OcctdentiUom in eadem veritate de 
Spiritus S, Proceifione ab utroque ad amuflim 
convenientfum ex Commeatadii Geniuulii Pa« 

> triarchae Conflaotinopolitaoi esccerpta et «ddi- 
jtae qaaedam Riegulae hutc loco maxime deter* 
vjentei^ Tyroaviae Typis Acad, 1730. in 8« 
pag. 119» 

c ^) EJi qj mrim idm mm Mditmmfo Hbri 
prioris^ 
' Sbvokma^dt Framoisci £^ S, J. -» Lob ond 
Trauerrede ilber den Tod des Durchlauchtigea 
Prinzen Eugenii Francifci Herzogen von Sa- 
voyen etc, da fisine hohe Leichbdlngniis mit 
^eytegigen groflen Ehreogeprang in der all- 
hiel^gen Metropolitankirche zu St. Stfphan ge- 

hal« halten worden. Wien bey Ignatz Heyiogqr* 
1736. in fol pag. 36. 

«^ -^ ~ Lobrede aof etc Eugeniu^ Franctfcut 
Herzog von Savoyen etc« in der Metropoli- 
tanhirche zu St. Stephan gehaltent neu ftuff- 
gelegt. Oedenburg bey J. C. OOtjen. 9. a; io 8« 
pag. 68- V 

f£NsUM poettcum in diem publici examiniiSi «ver. 
nalis fecttndtttn hoc iThema: Fortuna hoipife^ 
ffUt^ hos etevat^ hos dymt^ irigit iUos^ Cpgit 
$t in mrios bomut defcemUri eajus, Studip.i&t 
opera Joannis Kolofi elaboratum et a Sigism. 
D^sy Coll. Ref. Udvarhe^yieniw Profeff. cor- 
rectom) cum paraphrafibu;^ eorundem vecfiium 
ciijusdam Poetae cathoUci. 1735. a. L in fol. 
plag. I. 

?BKCZEh EitfERiGi E S^ P. — DiC iuaug. Theoh 
d^ poteftate Ecclefiae in actas internos« 1775. 
Typis Tyrnavienfibus. in 4. plag. 5. 

ftKGtK Eliae Ag. Pl. S. Cae^. R. M. Aulae Fftp 
miliaris et Hiftorici et S. Militiae ord« Portu«i 
gal. Eqnitii Crucigeri — Vindiciae Hotigtriae 
XttCpiciM foelieibas Ferdinandi II. Regis Hun- 
eariao recens coronati pie, feliciter Die i. Jolii 

. Anno MDCXVIIL Viennae apud Grcgoriwa 
Ceibiuar. 1618. ia 4. pag. 77. Viar 
mmm^^ ^10^10136' Solemnitatif S, Cdrdnae erc« 
Ferdinando II. Rege Hungariae Veceiis corona* 
to pie, felictter die t. Julii Anno MDCXVIIL 
ibidem. eodem. in 4. pag. 30. 

l^cliOHOtD Pauli Lucae U. J. Dbct. et Pirof. 
Peftio. — Mctliodica in IV. Stcratiilimi Prin- 
cipis Jufliniani Inftitutionum Libros, Commen- 1 
tatio Nobilis Hnngaricae Juventtltis ufdiacco- '' 
tnodata. Budae Typit Leop. Franc. Landerer. \ 
1757. in 4* pag» 209. 

~ — — ' Methodica in II. Sacratiflimi Princfpis 
Jafliniani Inftitutionum Librum Qommenti^o. 
ibid. 1757. in 4. f ag. 300. 

^i» pJL. «— De fponffNbus , Matrim6nii impedinf en« 

* tis , Matrimoxiio iie ejus indiftbliil>ilitate vei fe- 
cimdum ipfum Jus Naturae adverfus Naturali* 
fiat fpologetici Libri IIL pro Fide, t^g^^ 
Principe, veritate 'edhi. Budae 1763. in 4. 
pag. 4t3. 

^^ ^ Polygamiae' "five fimultaheae nxorum 

pluralitatis Damnabilitas , fecundum ipfum Jus 

' Nafnrae, pro Fde^ Lege, Principe, Veritate, 

adverfus etc» Naturaliftas demooflrata. Peflini 

'Typis Ei^enbergerianis. 1766. in 4« pag. 2ii. 

FsKiLU DoMAi^i Stanislai ICti Neapol. — 
Notitia Auguftifliau S^emmatit 'Auflriaci foli« 
diifimif Authorum cum veterum, tum recen- 
' ' tio. PER. 441 

tionim teflitnoniis quam perfpfcae indicatt. 
Keapoli 1729. excudebat Felix Mufca. in 4» 

pag- 54- 
Ferlaki David Urnak mint Nemes DOmolki, Aug. 

Conf. l^vo Sz. Gyiilek. .Lelki Tanit ojanak Mar- 

lius 10. napjin i8oa. efzt. veg tifztefsege meg 

idasanak alkalmatofsugaval tartott halotti befz^* 

'dek, is versek. I. Bachich Istvan Nemesk^ri 

Fredikitor^, a' vdletien halalnak firalmas^ 4s 

l5rvemTetes Neme. pag. 21. IL Gdd5r GySrgy 

Uraj-uifalui Predik. Gyifzos befzddje. pag. gg. 

IIL Zigan Janos HdgyeTzi £v. Pred. Bbtsufzta- 

to versei. pag. 34. IV« Szent Ifjantz (^Sikoa 

Istvan) versei. pag. 10* Vefzpremben Szam- 

iner Mih.ily betuivel. i8oa» in 8« 

Perliczi DaNiEL Ndgrad V. Ord. Phys. — Me- 
dicina pauperum , az az Szegenyek fzamara 
valo hazi orvofsagoknak bz kiiztok leg iiikabb 
is leg gyakrabban uralkodni fzokott nyavalyak 
ellen valo alkalmaztatas., Budan Veronica Not« 
tenftein Qzvegyn^l 1740. io 4< pag« ag. 

^^ — Testi b^kefsegre vezdrlo Uti •T^ az 
az: a' fokf^le nyavalyakkal kufzkodo Testnek 
fziiks^gere alkalmaztacott Hizi es uti patikats* 

« 

liimk r6vi(i ^ fuiiini^$ le irssa. ibid, eod« 
P»g. 4». 44* PER — PES. 

t£RSP£CTivE — « L'heurenfe — * fou$ le Regne de 
Frau^ois pr^mier Roi de Hongrie et de Bohe- 
me la par un bon Patriote, s. 1. et a« in 4. 
foH 2* 

Fesci che nafcono nel Danubio , volatili che vi« 
vono lungo d^efTo diiigentemente deh'neati ed 
incifi in tavole CVII. in Bologna nella Stam- 
peria di Lelio dalla Volpe in fol. 

Pesterische Feuerordnung. Peft mit Eizenber- 
gifchen Schriften* 1771. in fol. plag. 4. 

PfSTH — - die Stadt — und ihre Gegend in Brie- 
fen von einem Fremden. Mit 9. Kupfern her- 
ausgegeben von }ofeph Leyrer Buchhandler in 
Peflh. Peflh mit Trattnerifchen Schriften. 1803» 

in-8« pag* 17^ 
Pesthini Gabr. ~ NoYum Teftamentum feu quat. 

tuor euangeliorum volumina h'ngua Hungarica 
donata, Gabriele Pannonio Pefthino Interprere. 
Wij Teftamentum magijar nijlven. Cum gra- 
tia et privilegio Romanae Regiae Majeflatis ad 
quinquennium 1536« In averfa pagina folii ti* 
tularis. Az neegij Ewangelistanak ewange- 
liomija, melij wij tesmamentomnak mondacijk, 
kijt magijar nijelvre forditot, ees kijvalt keppen 
walo gond viseUflei meg nijomtattatot P^flhij 
Gabriel (nemzecsegerewl Mijflfer nemzetbewi 
^walo) E^s az hol walamij nehez ige wolt ben- 

ne PET. 443 

ne ertelemre, Annak ertelmet zijVkseges helije- 
ken megis ieczettje es magijarazta keues bezed« 
del az kevnijnek zelen, Touabba Regiftromot 
ijs zerzet hozza az kewnijnek hatolso rezebe, 
kij bewl mijnden Ewangeliomokot mellijek 
esn^k eztende^ altal ^asarnap napokon, egijebb 
zentek napijanijs, kewnij meg talalnij az de- 
rekba, Sequitur GabrieHs Pefthini praefatio ta^ 
tina , kanc excipiunt^ ^oannis AlexoKfdri Braffi' 
eani^ Udatrici Fabri Rheti et Votfgangi Lazii 
Carmina tatina in taudem Pejlhilhi. In Jine: 
Viennae Pannoniae Joannes Singrenus fuis ac 
Joannis Metzger bibliopole, expenfis XVII* 
die Menfis Julij excudebat. Anno M.D.XXXVL 
Nijomtatta bechbe Janos Sijagrenius, az tyffy 
E^S Metzger Janos ke^ItsegeUel ztat Jakab ha« 
uanak tijenheted napijan ezer e^t zaaz har- 
mijtzhat eztehdewbe. ing*. £0^245. praeter fo« 
lia VL numeris non fignata. 
PeTERFFY Caroli Hung. Equitis. ~ SermoGe* 
nethliacus Sereniflimo Leopoldo Archiduci Au« 
flriae Principi Afluriae confecratus ac dictus 
etc. coram Alma Archiepifcqpali Univerfitate 
Tyrnavienfi S. J. . Tyrnaviac Typis Acad. 
. MDCCXVI. in fol. plag. 8^. Pe. 444 PET. 

Petrus Germanus Hungariae Rex in Scenam da- 
tus in Gymnafio Wrtbyano Scholar. Piar. Be- 
nefohovii 1748. Pragae in 4, fol. 2. 

Petschelii Joan^. Godofr, Schemnitzio Hun- 
gRci — Canfor Chriflianus i. e. Cantica facra 
ad i]uaevis tempora et ad quemvis animarum 
(latum accomodata, cum praefatione Joh, Balth, 
Bernholdi Prof. Altdorf. Solisbaci Typis Lich- 
tenrhalerianis. 1754. in 8« pag« 916. 

P£TZ JosEPH Seelforgers bey S. Peter in Wien 
p— Rede auf den Tod des Kaifers Jofeph d« 11. 
gehalten im Horfale der Univerfitat zu Wienn 

^ in 4. 1790. pag. 51. 

PeTZELi Jqsef — « a' fzent Koronanak a' Ma- 
gyarokhoz intezett k^fzont^se, mellyet irt No- 
vembernek 28- napjan 1790. mikor ez a' draga 
kints Ppsonybdi iett vifzfza j5veteIekor Ko- 
m^rom alatt meg ^llapodott etc. Komaromban 
Wtjber Sim. ?it. betfiivel. 1790. in 8- fol. 4. 

1-^ — — . Ama' ]6 fzivti 's cmbereket fzeret6 lldik 
Jdsefnek Februariusnak ao. napjan reggeli ot es 
hati dra k&z5tt ^letenek 49. efztendej^bea tor- 
tentt fzomorii hal&l^t ^esergo' Versek. Kom^- 
romban Wel>cr S. P. beifiivei* 1790. in 8- 
fol. 4« 

<-*• -^ -^ A' Hszanak brome biival elegyedve, 
ama tifztes dUnek Feidmarfchal Grdf Hadik 

An- PEY ^ PHI4 449 

Anclr^sdak Q Excellentziijiaak fzomord haHIsi 
hirtfnek meg erkezesckor, 's ugyan T. N. 
Som^rom Varmegyenek regi allapofjara esett 
vifzfza (etelekor. Kom^romban Weber bettifi- 
vel. 1790, in 8. pag. 7. 

P£YssoNEL — Oie VerfafTung des Handels auf 
dem fchvarzen Meere, aus dem Franzofifchen* 
Nebft einigen neuen Nachrichten uber Smyrna 
und Candien* Mit Anmerkungen Uberfetzt voa 
Ernft Wilh. Cuhn. Leipzig 1788* in 8* pag* 
XXXII. et 460. 

Fezii Bernardi ' Benedictini — - Epiflolae Apo^ 
logeticae pro ordine S. Benedicti adverfus libeU 
lum: Cura fatuiis (auctore Hmne/iJ Vienna» 
1714. Defenduntur hic eeiam obiter Inclytus 
Stafus Petrinus etc. Epiftola^ decima exhibeC 
infignem Catalogum Scriptorum, qui ab anna 
1600. ufque ad 1714. in Ord, S. Bened. fiorue- 
runt. Edidit etc. MelliCQS Oratius^ Campodnni 
1735. in 8. pag. 304. 

— — — Eaedem, Auguflae VindeU I7i5« in 8# 
pag. 303. 

Ffeifferi Ludovici Phyfici Forgacsianae Fami« 
liae in Gacs« — « DiiT. de Calvitie. Budac 
Typis Catharinae Landerer. s. a. in 8« P^g* 39«' 

Fhilomusus per ApoUinem de quibusdaiu, qt^ae 
ia rem poeticaot faciunt, eruditus a Foeii Tyr^i 

aav^ ^0 PHR - PII. , 

n^v. dicafus 1737. Tyrnavia» Typis Acad. pcr 
Leopold« Berger. in 8« p« 38* 

Phrases Cornelii Nepotis ex Libro de Viea Ex- 
cellentium Imperatorum maxime ad ductum 
editionis Emmanuelis Sinceri addita Interpre- 
tatione Germanica, Hungarica, «Bohemica^ ex* 
cerptae. Editio altera. Pofonii ec Caflbviae 
Sumtibus Mich. Landerer. 1776. in 8- pag. 443. 

Fhysica exotica, five fecreta naturae et artis, Pro- 
motore Antonio Gabon S. J. Phys. Prof. 1717. 
Tyrnaviae per Frid, GalL Typis Acad. in la» 
pag. 194* 

PiETETi Bened. Gcnev. Prof. — MeduUa Theo- 
logiae Chriftianae didacticae et Elencticae , re- 
cufa Claudiopoli Typis CoUeg. Kef. per Ada- 
miim Kaprontzay. 1783. in 12. pag. 442. 

FiETAS Vetus Huugarorum in Magnam Dorni* 
nam fub poetico Schemate reflituta etc. et a 
poetis Tyrnavienfibus oblata 1738. Tyrna viae 
Typis Acad. per Frid. GalL in 8« P&g* 54* 

Pii II. Piccolomini Pont. Max. -~ Oratio de 
Bello Turcis inferendo eruta ex Schedis autho- 
graphis et anecdoti» monumentis ilhiflrata a Ste- 
phano Borgia S. Congr. de prop. Fide a Secre- 
tis, Romae apud Benedictum Francifcum. 1774. 
ui 8« pag* 66. Pii , PII — PIL. 447 

Pn VII. Papae — - Homilia habita in <3onfecra. 
tione Francifci S. R. 'E. Cardinalis Herzrm de 
Harras Epifcopi Sabarienfis in Hung. die XVIIL 
Maii 1800. Venetiis in Templo S. Georgii Ma- 
)oris« Venetiis igoo. apud Francifcum Andreo- 
la. in 8. pag. la» 

— Eadera. ibidem in 4. folior. 4» 

Piis Manibus etc. Joannis B. e Comitibus IllyeSt. 
h^zy de eadeni I. L Comitatuum Trenchinien- 
fis et Liptov. fupr. ac perp. Comitis facratum 
Carmen quo etc. Moecenatem fuuni munificen- 
ti/Iimum Scholae Piae Trenchinienfes deplora- 
runt anno 1799. Tyrnaviae Typis Wenc. Jeli- 
nek. in 4. fol. 6. 

PiLARiK EsAjAE S. Andreufis Hungari. «— De 
Perfecutione verae Ecclefiae Diff. TheoU Prae- 
fi^e Andrea Quenfiedt 1676« Wittebergae Li- 
teris J. G. Meyeri. 1705. in 4. pa^. 62. 

PiLARiK JoH, GoDOFR Vitebefgwfis — Medita* 
tiones poeticae in libros Biblicos quasdam eorum 
voces phrafes et fententfas ad criricam et phi- 
lologiam S. etc. referendas breviter et perfpicue' 
exponentes, quibus ^accedunt Theologorura et 
Philologonim etc celebriorum partim fufFragia^ 
partim difienfiones, earumque examina. Fran* 
cofurti ec Lipfjiae apud Georg. Marcum Kno« 

chium* 448 PIL — PIP* 

chiiini. 1735* in 8* pag* ^44* Litteris Godo« 
frcdi Gaeberti. 

PiLARXK Stephani zvl RohrsdorfF Pfarrers^ — 
Neuvermehrter etc. auch aiit 35. fchonen Kupfer- 
flucken gezierter Catechetifcher Lehr - Grand 
etc. in Namen Jefu des einigen Grundes unfe* 
rer Seeligkeit in Jordans * Mlihl in Schleiien ge« 
leget) in der k« Stadt Modor in Nieder Hun« 
garn gebauet und ntin in Neufalzf in Meiffea 
ausgefuhrt. Budiilin bey Andreas Richter* 
1693. in g. pag. 8aa« praeter Append. et in* 
dicem. 

PiLCiz Caspar. Pfarh. zu S^ros^ ^ Drey Pre^ 
digten gehalten zu Scharos vor den Rubrifchen 
in Jhahre 1581. und hernachmals zu beflfern un« 
terricht der Einfeltigen in lcurze Ffagftiick ge* 
bracht« Wittemberg bey Simon Gronenberg« 

1591. in 8- pag. 95- 
EiNEL Ph. -— Philofophifch • Medicinifche Ab« 

handlung uber Geiflesverwirrungen oder Ma* 

nie; Aus dem Franz. iiberfttzt von Michael 

Wagner. Mit Kupfern* . Wien i8oi» in 8* 

pag. 498. 
de PiPAK Francisci Hung. Pofonieniis« ^ Difll 

inaug. med* pract. de Febribus maligais* In« 
l golftadii Typis Sebafi« Valenti Haberberger« 

1788* in 4« pag. aa. 

PlSCQ- PIS — PLA. 449 

PiscoREuii Matthaei — Ad Illuftriffimum D. 
Joannem ZamoifciunnL R. P. Cancelkrium et 
exercituum Imperatorem de Nuptiis cum IlIu-« 
AriG. Domina D. Grifelide Ratthorrea TrahfyU 
vaniae nata Principe Sereniffimi Poloniae Re- 
gis Stephani primi fratris filia contraetis, Idi- 
busque Junii cetebratis Cracpviae Gratulatio. 
Cracoviae in officina Lazari. 1583. in 4. fol. 4. 

Plachy Andr. — Documentum pietatis, quod 
Joanni Stretsko RectQri Pofon. Evang. Gymn. 
dum diem iibi facrum celebraret, ejus ^ndito* 
res exhibuerunt. 1777. Pofonii. in fol. plag. a. 

Plan von der Gegend bey Belgrad und S«n^ia»r 
und dem Feldraarfchall Lafcyfchen -Damme 
fammt erner Erzahlung aller Belagerungen Bel- 
grads uud beynahe aller Europaifchen Tiirken- 
kriege. Wien 1788. in g. pag. 43. c.Jcone. 

— — zu einer Ungrifchen Gefellfchaf( fur 

Naturkunde Oekonomie und Medicin. Peft 
. bey Franz Jofeph Patzko. in 8* pag. 25. 

Planum T^bulare , flve Decifiones Curiales per 
Excelfam Deputationem a Piae Memoriae Im« 
peratrice et Regina Hung. Diva M. Therefia 
eatentis ordinatam (poUectae et in ordinem re- 
dactac Anno 1769. Pofonii Typis Sim. P. We- 
ber. igoo. in fo]« pag.aso. 

F f Plau- 450 PLA — POD. 

Plausus GymDafii Vacienfis Scholarum Piarum 
Jofepho Principi Regio haereditario, Archiduci 
Auftriae ct Regni Hung. Palatino, primb fau- 
ftifiimo Vacium adventu obldtus III. Non. Aug. 
1798. (Vacii) iq foJ. plag, i. 

Plecker Joann. Gottlieb Corona Tranfylv. 
Saxonifi — • de fehfibus internis morborum caa- 
fis, Praefide A. G. Plazio. Lipfiae ex offic. 
Langenheimia 1772. in 4. pagi, 43. cum pro* 
grammate C. G. Ludwigii de viribus plaata. 
rum cultura mutatis. pag. XVI. 

Plenck Josep — A' Borbelysignak Elcji, mel- 
lyeket neincttill t-s deikiil ki adott Plenck Josef 
etc. Magyarra forditotta ^ k^t kepekkel 's ne- 
melly hafznos tzikkelyekkel fzaporrtotta Racz 
Samuel O. D. Budan h P&tea rj&i. in 8« 
pag. aoa. 

Plenitudo vdlerum Majefiatis et gloriae in Augu- 
lli/Iimo aetacis ilore etc» confummatqs in brevi 
explevit tcmpora. multa Augufliflluius Occiden- 
tis Monarcha Jofephus I. praepropcro fato Re- 
gnis atque Imperio etc, erepcus etc. anno a 
DoLore atqVe LaChtyMIs sVppresso. Pragae 
1711. Typis Univ. Carolo Ferd. infbl. plag. {{, 

PoDMANiTZKY Alexander Frcyherrn — Klagen 
bei dem Tode des Freyherrn Alcxander v. Pod- 
manitzky auf Afzod, von feinem innigfl betrlib* 

ten 


POE — POM. 451 

ten Sohn. G5ttingen den 20ten Sept, 1786. 

hcy ]ohmn Chriftian Dieterich., in 4. fol. 4. 
PoEMATiON de fecunda Legione Valachica fub 

Carolo B. Enzenbergio (Auctore Antonio Co» 

fimelli ex Ifchia Italiae Locumtenentis CoIo« 

nelH Legionis. 2ae Vallach.) Cibinii Tranfylv. 

excudebat Samuel Sirdi 1763. in 4. fol. 14. 
PoKORA JosEPHi Ant. Advoc. — DifT. polit. 

jurid. de publica aedium apud Romanos cura. 
. Peflini Typis Mathiae Trattner, 1800. in 8» 

pag. 67. , 

PoLGaRi MieHAifLis Hungari -— DifT. pract; med* 

inaug. de Kabie Canina et Hydrophobia. Tra- 

}ecti ^d Rh. £x officina Joann. Broedelet 176^. 

iri 4. pag, i& 
PoLizEY und Kleider*Ordriung bey der^konigU- 

cKen Freyen Bergftadt Nepfohl yon J. 1733. 

s. L in fol. plag. 3/ 
.— ^ und Sicherheits Anftalten ftir^Ungarn 

unter Jofeph d. II. s. 1. et a. in fol pl^g. a^/ 
FoMARii SAMUELisr CoUeg. A. C. Eperjes. Di- 

rect. — Analyfis et Exegefis Arti^uU I. In« 

variatae Auguftanae Coaftffionis ,^ 1670. difpu* 

rationi folenni coainiifra Refpondentibus Joanne 

Saarofsy Hungaro et Georgio MichaeUde Zda. 

nenfi ex Montanis. Bartphae Typis Civi^ in 4. 

pag, 48. praeter Thefes Theol. fol. 11. 

\ ' F f a Artl- 45a POM — POR. 

— — — Ardculus VII. Aug. Conf. de Ecclefia, 
1669. ad difputandum publice propofitus Re« 
fpondente Joanne Rezik. Bartphae Tj^pis Ci- 
^vitatis in 4. fol. 14. . 

FoMPA triumphalis aeternae/ felicique meraoriae 
Magni et Magnanimi Ducis Eug^nii Rerum ge. 
flarum gloria ubique Clariflimi etc. adornata 
1736. Die X. Jul. a Jo. Car. Newenflein. Vin. 
dobonae ex Palatina Calcographia Agheliana in 
fol. plag. 5. 

PoOR Cajetani e S# P. — • Theoria Senfuuoi 
cum propriis tum probatiHimorum noArae aeta- 
tii philofophorum ratiouibus ac experimentis 
illuftrata et coniirmata. Cum Tab. aeneis a. 
Peflini Literis Franc. Ant. Royer. 1781* in 8« 
pag, 376. 

FooR Cajetani Ord S. Pauli. Diflertationes ad- 
verfus Libertinos in appHcanda ad fludium Theo- 
logicum philofophia. PefHni -— Litcris Roye- 
rianis. in 4. 1783. pag. io6. 

PopoFF MicHEL — Petite Mytologie Slavonne 
tiree de plufleurs Auteurs et arrangee felon 
Tordre alphabetique ; traduit du Ruffe. a S. 
Petersburg chez J. Z. Logan. 1793. in 8- pag* 64« 

Dela PoRTE — Voyageur Fran^ois, oii la Con- 
noiifance de Pancien et du nouveau Monde. 

Tome POS— PRA. 453 

Tome XXIII. a Paris chez L. Cellot. 1777. m g. 

pag- 495- 

*) Hungariae defcriptio pag. 1 — /j-^, 

PosEwiTs Ualth. Wernigcrod. Pred. zu Barn- 

berg. . — Drey Turkenpredigten , welche 

ctc. Benebft denen hierzu gehorigcn niitzlichen 

Anmer!iungeu gehajten find worden etc. in vor- 

ftehender grofTcn Turkengefahr. 1664. Helm- 

fladt bey Joh, Heitmiiller. in 4. fol. 40. 

PosiTiONEs , Juris Ecclefiaftici , quas pubh*ce de- 
fendit Joahn. N. Annyos de Faifz Hung. cx 
Com'itatu Vefzprimienfi. Tyrnaviae Typis 
Coll. Acad. S. J. 1771. in g. fol 26. 

ex univerfo jiire patrio privato et Jucis- 

prudentia Criminali, quas in Lyceo Epifcopali 
Agrieijfi Anno 1799. propugnavit Emericus Heja 
de Sarfalva Juris in Annum fecundum Auditor. 
. Agriae in 8 fol. la. 

«^ — — Selec^e univerfae philofophiac ex illus- 
tri/fimis veterum recentiorumque philofophoruni 
pbcitis defumtae, quas publice difputandas 
proponit Innocentius a Conc. B. M. V. e S. P. 
fub Affifientia Alexii a S. M« Magdal. ejusdem 
Ord. 'Profeff. Pefiini 1746. Budae Typis Vero- 
nicae Nottenftein. 1746. in g pag. XVI. ctg^. 

pRAEFicA Lugens Auguftiflimum Romanorura Im- 
peratorem Jofephum Primum etc. Leflb fune- 

bri 454 PI^ A — PRE. 

bri fldornaia fub P. Ernefto a S. Joanne Schoi. 
Piar. Sacerd. et Huoianior. Profeflfore ab eo- 
runcFem Auditoribus in Curtiano Hornae Au- 

' flriae Gymnafio Anno (|uo Morte Deo Caesar 
CharVsproh! raptVs loseph, Wildbergae Ty- 
pis Joftjphi Antonii Streibig.^Typogr. in fol. 
pag. a4. 

Prandstetter M. ]. — An den Herrn Feld- 
inarfchallieutenant Klebeck als er uns die Much- 
richc von dem Falle Belgrads brachte. Wiea 
1739. in 8. fol. 4. 

Pray Georgii Canpn, Varad. —- Hifloria Rc- 
gum Hungariae cum notitiis praeviis ad co- 
gnofcqndum yeterem Regni Statum pertinenti- 
bus etc. in partes 3« divifa« Rudae Typis R. 
Univ. igoi. in 8« !^aj. I. pars pag. CLIV. ct 
333» pracrer Dedic. et praef. JI. 1646. III. 598. 

Preces et piae Functjones a communitatc Judaeo* 
rum Pofonii e>c. lingua Hebraica peractae die 
qua etc. Lepppldus 11. Sacra R. Hting. Corona 
incinctus , tradirae idiomate latino. Pofonii 
Typis Franc. Aug. PatzVo. 1790. ih 8- p^g. 16. 

— -_— ad ufum quotidianum Clericorum re 
gularium Pauperiitn Matris Dei Scbolarum pia- 
rum provinciae Hungariae fecundum moreni 
Romanum Ecclefiaeque rit^is concinnatae. Ac- 
cedua> ri:us velHendi {Jovitios , eorum profcflio- 

i^em PRE — PRI. 455 

netn recipiendi, tnortuos fepeliendi et alia ejus* 
modi. Typif Scholar. piaruin Coloc. s a. in^g. 
pag. ii6. 
Predmerszki MaRTONY Pofonyi , Kifnonok — 
Lelki Kalendariom az az : a' Sz. Iiasbol es a' 
Sz. Atyikbol mindennnpra ki valogatott tzik- 
kelyeV. Posonyban Weber S. P. beiuivel. 1791. 

in 8*. pag. 57. •• 

, » 

— — — Ugyan az. Posonyban SchaufF Jinos 

betuivel. 1797. in g» pag- 57» 
Preller Casfar Pred. zu Eperjes. — Auslegung 

eines Verfis Danielis \2. Cap. (ubi fuerit Eccle- 

iia Lutherana ante Lutherum^ Anno 1637. ge* 

driickt zur Leutfchaw bey Lorenz Brewern. 

1638. tn 4. plag. 4. 
Pribevi Vincentii Lefena-Dalm. — i^Della ori- 

giije et fucceffi d^gli Slavi Orazione, Tradotta 

dalla lingva latina nell' Italiana. In Venetia 

1595. in 4. pgg. 79. 
Prileszky Joan. B. e S. J. Tractatus Theolo- 

gicus de Sacramentis in genere et in fpecie etc. 

in ufum difcipulorum elucubratus Partes a. Tyr- 

xiaviae Typis Acad. 1753 — 1755. in 4. p:>g. L 

533. IL.539. 
•^ — _- Theologicorum Prolegomcnorum Libri 

duo. Viennae Typis J. T. Trattner, 1761« 

in 8« p3g« 314* 

^ San- 4^6 PRI — PR6. 

— — — Sancti Gypriani Carehaginenfis Archi- 

epircopi et Africae totius primatis acta et fcri- 

pta omnia in fuisniam redacta et proloquiis at- 

que annotatiohibus illuftrata. Tyrnaviae Typis 

Acad. S. J. 1761. in fol. pag, 308. 

*) Pramijfa Dedicatio Collegii S. y^ Tymav. 

fol 2u Feftis honoribus Francifoi C. Barkotzy 

Archiepifc. ^trigon. etc. dum communi Cleri^ 

Populique gaudio Archiepifcopatis Sedis pos* 

f^lfionem adiret. 

Primitivae facrae MeHls , quas Petro Ambrofio 
Uugaro pro fcfto Nominis 1773. obtulit Unga- 
rus M. S. Jenae, in fol. plag i. 

Primitiva VocHbula Lingvae Latinae e Chriflo- 
phori Celli^rii Libro Memoriali in ufum infi- 
marum claiHum puerilium excerpta. Debre- 
cini per Joannem Margitai. 1742. in g. pag. go. 

Eadem. Pofonii Typis S. P. Weber. 

1791« in 8. pag« 80. 

Pritz Franz Xav. — . Stimme der Wahrheit 
ftir alle Menfchen. Oedenburg bey Aona 
Clara Siefs. 1793« in 8* pag 70. 

Pr6ba lijj , melly fzerint jo volna ezut^n irni cs 
nyomtatni a^ magyar nyelven , ha ^z olvaso 
hoz5nseg helyesnek talalna. — Vetetett a' 
Grammatica elsS darabj^bol. Kolosvaratt 1794* 
in 8« pag. x6. 

Pro- ^ PRO. 457 

Frobleme fccptiquc : eft il bon ie fc marier ? on 
Reflexions fur le Mariage, Dediees a Mr» le 
Comte Jofeph de Forgats a' l'occafion de fes 
epoufaiiles celebrees a Ujlak. par Jean Papa- 
nek. a Tyrhau avec des Lettres de rUniver- 
fite. 1783. in 8. pag. 151. 

Procopius Joannis Szakolcza*Hungari. — Difll 
inaug. med. de morbis haereditariis in genere 
1758. Erlangae apud Joan. Diten Micb. Ca^ 
merarium. in 4. pag. 45. 

Propempticon Francifco e Cpmitibus Barkdtzy 
Archi Epifcopo Strigonienfi Primati Ilungariao 
etc. a Mufis Tyrnavienfibus. — - Tyrnaviae 
1765. in fol; plag. a. 

— etc. Francifco e Comitibus Balafsa etc. 

quum VII. Kal. Nov. 1780.' e provincia Ar« 
\enfi terminatis feliciter Commiifionis Regiae 
negotiis laetus rediret voluntate Nobilitatis ejur 
deni I. Comitatus, oblatum a Mathia Majovsky 
Tricefimali Filialifia Lokcsenfi. in 8- fol- u 

Frosodia feu praecepta univerfa de fyllabarum 
dimenfione , carmine hexametro fcripta a qiio* 
dam Jefuita. Leutfchoviae ex oific. Danielis 
Schultz. 1619. in 8« fol. 8« 

Protestans a' hflla^datos az otet fzenvedheto 
Tsafzarj^hoz. Magyarra forditotta K. J. Budan 
Landerer Katalin betiiive]. 1782. in 8* p^g* 2g. 

Pro- 460 R A A — RAC. 15 JTvLaab Franc. Mich. Jaurinenfis Hung, — 
DifT. inaug. de Abufu Emetici. Viennae Ty« 
pis Franc. Andr. Kirchberger. 1756. in 4. fol. 9. 

Rabenstein Gotthard — Aufrufyngslied dcr 
Pefter Infurgenten bey dem Aufbruche ins Feld ; 
in Monat October igoo. Oedenburg. bey Jos. 
Ant. Siefs: in 8- pag* 7t 

Raccolta de' Poetici Componimenti fatti per la 
Mafcherata delle Reali Guardie del Corpo nel 
Carnovale dell' Anno 1792. Napoli. in 4« 
pag. 41. 

Rilcz Samuelis M. D. et Prof. — Oratio ad 
Sodales Marfanos 1782. Btidae Typis Catha« 
rinafc Landerer Viduae. in 8* pag* I5- 

— Orvosi Praxis. a. ReTz. Budan a* Kir. 

Univ. betliivel. igot. in 8. inaj. pag. XXIV. et 
579. II. XX. et 800. 

NoCio RAD. 4(Si 

Notio generalis vitae corporis humanf^ 

quani ih ufom domeflicae exercicationis edidir* 

Editio altera aucta. «Budae, Typis R. Univ. 

]go2. in g. pag. LXX, et 6x6. cum effigie 

Auctoris. 
Radits Antonii S. J. — ^ Introductio in Philo* 

fophiam naruralem Theoriae P. . RogerH Bofco- 

vich c S. J. accommodata, fiudae Typis Leo- 

poldi Franc. Landerer. in 4. pag. 133. c. Tab. 

acnea. 
— Inftitutiones Phyficae. Pars I. Budae 

Typls Leop. Franc. Landerer. — 1776. in 4. 

pag. 449. cuui Tab. aeneis 9. 
Radlingf.r Joh. — Andenken der Einnahme 

Belgrads den 7. Qctobr. 17^9. ^und der den 95. 

g. M. in des k. k. Freyftadt Peft vorgenom^ 

menen Dankes von den Zoglingen im k. k. G. 

Seminarium. Peft bey Franz Auguftin Patzko. 

in 8- foliorum 4. « 

— Eine Patriotifche Frage und Antwort 

bey Gelegenheit des eingefandten Reichs Di- 

ploms. — Pefth. 1790. in g. fol. 4. 
Radocsai Joannis Croatae ex Com. Zagrab. — 

DifT. inaug. jurid. de Matrimonio fenum. i^gg. 

Pcftini Typis Franc. Patzko. in g. pag. 50. 
RApossaNY Ladislai Ord. Camaldul. Eremi Lan- 

serienfis in Ungaria Superioris. ~ Epitome 

anti- 


462 RAE— RAP» 

antiquarii tripartiti Sacri Ordinis Erismitico Ca- 
malduleofis, in qua principium et progrefTus 
hujus {acrae Inftitutionis, ac irrelaxatus primae- 
vae obfervantiae vigor uti et gioriofiffimi Pa- 
triarchae et Fundatoris D. Romuaidi , ac non- 
nullorum ejQsdem fequacium admiranda vita, 
nec non Romualdinae Congregationis (Montis 
Coronae nuncupatae) per B. Paulum Juftinia- 
Dum erectae origo etc. continenturw NeoAadfi 
Typis Samuelit Mdller. ifa6. in 4. pag. 468. 

— - — — ' Corona D. noAri Jefu Chrini^ feu Ro- 
farii Salvatoriani per R. Mtcbaeiem £remitam 
Camaldulenfem divinitos inftituti origo, etc. 
Acceffit Synoptit Vita^e S. P. Romualdi Ord. 
Camald. Patriarchae ac B, Michaelis Eremitae 
Camald. Viennae Typis M. Ther. Voigtia 
Viduae. 1733, in 8. p^g- 73. 

Raenner Theophili Pofonro Hungari. — Difp, 
med. qua Febris in genere hifloriam Praefide 
Georgio Stahl publ. difquifitioni proponet 1701. 
P^cula Typis Chriftoph. Andreae Zeitleri. 1707. 
in 4. pag. 40.' 

Raff Gy6rgy Kristian — Termefzeti Histo- 
ria a' Gyermekeknek. Neaielly hozzi ^adilsok- 
kal es valtoztatsasokkal a' maga kdltsegen Ma- 
gyariil ki adott Fdbian Josef. 14 Keztabla raj* 

zolat* RAJ — R AI. 46} 

solattal. Wefzpremben Szaminer Mihaly be^ 
tfiivel. 1799. ^^ 8- p^g- 669. ' 

Rajcsunyi Joann. e S. J. — Opufculutn de 
vera et fdlfa (idei regula, in quo oflenditur ni« 
hilpoffe fide divina credi, nihil in rebus fidei 
controverfis decidi, nifi ad Ecclefiae fenfum eC 
traditiooem recurratur. Cafroviae Typis Acad. 
S* J. per Joannem Henricum Frauenheim. 1723* 

in 8. pag- 138- 
— — — Peregrinus Cntholicus^ de peregrina uni- 
taria Keligione difcarrens. Caffoviae Typis 
Acad. 1726. in S« p^g- 20 a. 
Rajnis Jos. Hung# Giofien£is# -*-« Perfecta qua*^ 
dratura Circuli , quam e verorum numerorum 
proprietatibus erutt ac demonfiravit. Jaurini 
Typis Jos. Streibig^ 179$: pag. X. et 84« c iTab. 
aenesr, 
' Rajts PeTEit frofefTor Urat neve napjia ezzel 
tifztelte meg mint Tanitoj^t a' Soproai Magyar 
If jusig. Sopronbaii 1791. in 8* fol. 4. 
Raitsch Joann. Archimandr. Eobilens. -— Iflo- 
rija raznjch Slavenskich narodov naipatse B6I« 
gar, Chorvatov, i Serbov, iz tmi zabvenija 
izjataja , i v fvel iAoritseski proizvedenaja jpa«> 
nom Raitsem. (five HiAoria variarum Slavo- 
IUyricarum Gentium , imprimis Bulgarorum 
Croatarum, et Serborum «x tenebris oblivio- 454 RAK — RAS. 

nis extracta et in luceai hiAoricatn adducta^ 
Tomi 4.) Vieniiac. 1794 — 95. in g. pag. I. 
496. 'II. 703. III; 363. IV. 307. 
RaKavszKY A. — Cogitatio fugitiva in abitam 
glaciei i. Febr» igoo. codem pene teniporis 
iDomento folutae, quo Sereniffimus Princeps 
Regius Jofephus etc. Paiatinus, cum Serenifll- 
ma Caefarea Principe Alcxandra Paulowna Neo- 
Sponfa Budam inter felHvos populi applaufus 
appulit* Pbftini Typis Mathiae Trattner. in 4. 
fol. a. 
.Ranich Stephanx Civit. M. Therefiopol. Paro- 
* chi, — .Sermo, quem in folenni inaiiguratione 
Regii Gymnafii ad L R.que Civitatem Neo- 
plantenfem iutroducti Calendis Septembris Auni 
MDCCLXXXlX.'dixit. Neoplantae 1790. in 8- 
pag.^4a. . 

*) Pag. rj. Sinceri graiiqm animi Conteftatio^ 

quam L. R.que Civitas Neoplantenjis etc. erga 

dictionem ad hunc actuni denominati Commijfa'^ 

rii Stephani Ranich etc. Praecone fuo V. No'- 

tario yos. Pcmfz detexit. 

Rassh Joh. *— Vaticiniorum liber primus, Pro- 

phetiae , Revelationes , Vifiones, praefagitiones 

et practicae prognofiicationes quaedani praeci- 

pue vulgarei ac memorabiles, praefertim de ul- 

timis muadi temporjbus: latino fermone fcri-. 

ptae 9 tlAS — R AT^ 4^5 , 

ft^e^ hinc inde ihveiitae ex plaribus jibris cum 
iliis notatu dignis cOntra M^focacuui iilutn et 
^juofidam.malevolos Pfeudoprophetas Anno Doi 
inini 1584» Vjeniiae Aufln congeftoje et editae. 
in 4. fol. 20, 

*) /«/^r a/ia de Imptrid Ture. iVBrtmdo , Epu 
^o/a MatHat CorV. Regis ad Torqudtufhy ei 
hujus ad Jffathiam, Tum BarthoL Georgieuitsii 
Prdefagium , it Pauli Scalichii Lt/cani Croa^ 
tae Explanatio Vaiiciniorum. 
Hastrelli Modesto — ^ Fafii e ihemorie di 
Giufeppe IL Lnperatore Augufio Volumi; a^ 
Fircnze prefTo Ant. Gius* Paganii in 8. 1789 — ^ 
1796. Vol. I. pag;-i45i II. »354 
RaTH Mathiae ~ Adajnd Farkas Reciori Sd- 
prohienfi Nbmiiiis folemnia agenti^ (Ode^ So^ 
protlii in foh pl ;g^ i, 
iii— — i.-fc-L Kereiistcny Fejir hepnefc valo iriidds^- 
gos Konyv , I. darabja Gyermekckre ^A ne- 
vendek Leifnykakra tartoiando, Gyorben Scrci- 
fcig Josef betiiivei. 1788. i« 8- p^g. 246^ 
Kationes dubitandi et decidendi, ob es Sr. Chur- 

f lirillichen Dinxhlaucht zu Brandenburg zutrag 

, * • • • '■ ■ * ' . . 

lich dasGeneralaC des R()mif hen Reichs (^ider 
die Turke» in Ungarn) anzunehmeri oder nicht ? 
Aua dem Franzdiifoben ins Deutfche uberfetzt; 
%. \. 1664. in 4. fol. 4. 4<56 R AY ~ RED. 

Rayman^ Joann. Adami Eperjefino Hung. -« 
De Origine Dyfenteriarum , cautoque in fais 
pafli Hungarici ufu. PraeHde^ Andrea Elia 
Biichnero 1750. Halae Magd, Typis Joano. 
Chrift. Hendelii. in 4. pag. 40. 

Rede, zur Empfehlung der Priefterehe. Von 
einem Katholifchen Priefler. j^us der Uoga« 
rifchen Sprache Uberfetzt, Samt ein paar an- 
^ern Auffatzen. Presburg. 1783* in 8« pag* 58« 

— — — vor Erofnung der Illyrifchen National» 
Verfammlung gehalten zu Temesvar in einem 
Zirkel der Eingeveichten (v, Szecsanacz) im 

^ Augofl. 1790. s, \. in 8* pag* ^3* 

—— -— anf die Kr5nnng des Kdnigs von Un- 
garn Leopoid des IL Frey gefchrieben von 
einem vahren Patrioten. Presburg, 1790. in 8« 
pag. 13. 

— -—— ' am Begrabnifstage Eaifer Leopold desIL 
in einem freundfchaftlichen Zirkel vorgelefen. 
Wien mit. Tnimmerifc^en Schriften* iTQa* 

in, 8. pag. a8# 

— — feyerliche, beym frohen Jubelfeft des 
f unfzignen Jfhres, welches Joh. Thom* Edlec 
V* Trattner (von Jurmannsdorf aus d. Eifen« 
burger Comitat) des H. R. R. Ritter des Ko« 
nigr. Hung. Edelmann, Herr der Herrfchaft 

Ebergasfing und NiedejcoAr, Landmann K: K« 

Hof. t 
• / REP. 467 

Hofbuchdnicker und Buchhandler den la. May 
1798« aU Diuckerherr und Principal feyerte* 
Wien, 1793. in 8^ pag. a6. 

— — — welche der Freyherr Ladislaus Vay von 
Vaya den 24. Hornung i8oo* in feinem Haufe 
2u Grofs^ardein an jene zwolf HufTaren hielf, 
die er an das Baron Blanckenfteinifche Regi- 
ment abgegeben hat. l« L in 8* fo^* 4* 

R£FL£xiON£s , quibus Auctor Commentationis 
de Electricitate medica in Mufeo PhyHco Qutn- 
que > ecclefienfi experimentis comprobata , Julii 
Tranquilli Animadverfioni in eandem Zagra- 
biae Anno«i789« editae refpondet.^ Budae Ty- 
pis R. Ufliv. 1790. in 8* p^g* 39« • 

«——*-- erga Elaborata Regnicolarium Deputa* 
tionum^ fignanter in ordine ad coordinationem 
Comitatuum; conftituendum item et admini* 
flrandum Fundum Regni publicum, a parte 
Comitatus Thurotzienfis occafione celebratae 
die 19. Menfis Augufli 1793« in oppido S2. 
Marton Generalfs Congregationis depromtae. s« 1. 
in fol. plag. 3. 

R£FLExiONs fur Pc^tat critique actuel de la Puis- 
fance Ottomanne. s. 1. et a. In 8* pag* 96* 

Refutatio Epiftolae familiaris , quam fub nomi* 
ne cujusdam Parochi Dioecefis Ratisbonenfis 
ineptifiime confarcinavit quidam Jefuita CoUegii 

Cg a E^ren* 4^8 REO. 

Egrenfis in caufa libelli quem Andnymus S. J. 

fub titulo: Cora falutis 1714. Vieonae Aoftr. 

edidit, auctore Barthol. Werdinger CapelK Caflr« 

emer. Venetiis 1735. in g. pag, 54« 
— — — falfae originis Motuum Hungaricorum 

rucctncta Anno Chrifti 1619. in 4* plag. 4. 
Regeln einer Lobl. Liebs • Verfamlung unter dem 

Titei deshciligen Schutz- Engels, welche von 
' denen henfchaftlichen Bedienten in Oedenburg 

aufgerichtet worden den i. Martii 1749. Von 

Ihro ^ibdU Heiligkeit confirmiret 1753. Prefs- 

burg 1760. in 8. fol. 8» 
Kegelsberqer Christoph '— an den Helden 

Laudon den zehnten und grttfsten Belagerer BeU . 

grads (Gedicht mit Hiftoriichen Anmerkungen) 

Wien iu 8* 1789- foJ* 4- 
Reggiani Joann. B. de S. Felice Ord. Seraph. 
Minor. Convent. Quintoforenfis Gvardiani — — 
Ahticatechetica feu Errores a Conrado Dieteri- 
€0 in Inflitutionibus Cathecheticis , Ponfificiis 
afFricati. Leutfchoviae apud Sam. Brever. 1673« 

in 8- pag. 749* 
Regolai«ento ed Inftruzioni dcgl* Officj di fa- 
nita, da oflervarli , nella Regia, Libera e Co* 
merciale Citta di Segna, e nella Regia e Co* 
merciale Citta di Cadobago. EAratto dal Ge^ 

aeral REG — REL 469 

«eral Regolamento di tQtto il Littorale Auflria» 
co, Triefte 17^9. in fol. plag. 13. 

Regulament — - Neues Militairifches , welche 
ain Jahr 1751 Vahrenden Landtag verftrtiget, 
und durch Ihro KaiferL KtinigL MsjeAar aller- 
gnadigft ver^iiliget uad beftifittiget worden. 
Prefsburg bey Joh. M. Landerer. in foU plag. g. 
* XiGULAMENTUM militare M. Therefiae juflu pro 
neo^- erecta militia conflniaria Siculica in Tran* 
fylvania Anao 1764.. dditum. s. L in fol. p?)g. 34. 

•— — — pro Regia Hungarica Nobili Turma 
Fraetoriana* Viennae 1795. Typis Joann, Da- 
vid. HummeL in 4. pag. 173. cum Tabellis XVL 

Reindl P. Martin Juriften — Der Friedens- 
fchlufs zu Szifztow ein Heldengedicht, und 
die excommunicirte Minerva im Griechifchen 
Gefchmacke. Wien bey Jos* B. Wallishaufer, 
1791. in 8- p8g- 15. 

Reisen durch Ungarn und Deurfchland f lir aller- 
ley Lefer. Halle bey F. C. Dreyfsig. 1791. 
in 8. pag n8. 

♦) Eji Pars II. Libri : Reifen des grilnen Man^ 
nes ,, novo titulo injlructa. 

Reither Jos. -— Avitaein Auguftos pietatis Hae- 
redi Genti Hungaricae ob decreta contra Gal- 
liim Comitiis Fbfonieufibus 1796. fubiidia gra« 
tes perfolvitGermanus, s. L (V^iennae) in 4. foL 1« 

Rekru- 47^ REL, 

den Unfisrn in cinen ScharmiUzel mit einer 
jSchlappe abge^riefen "oirorden: im ubrigen die 
Hungarn zu placitirung dei FriedensfchlufTes 
zu dirponiren, ein Landtag zu Oedenburg nach 
dem neuen Jahr fDlI gehalten verden. M. Octo« 
ber. 1664- in 4. fol. 2. 

r— — — - und Verlauf der den 4. und 5 Decem- 
ber 1663.' in Zec^elhid entftLindenen Rebellion. 
(der de Souchifchen und Strozziichen Regimen- 
ter vider ihre Offi^iere wegen nicht erfolgter 
Zahlung der Ltihnung) s. I. in 4, fol. 4. 

5--i — — der AfFaire de$ Grafen Zobor (Czbbor) 
mit dem Baron von Strahlenl^eim Koniglichen 
Schwedifchen Oefandten am KaiferL HofF anno 
1707, Samt der Folge diefer Strittigkeiten bis 
aufF den 6. Aug. 1711. s. ]. in 4, pag, 35. 

l^ELATiOK -ScHREiBEN aus unterfGhiedlichen Oer- 
tern von 14, 17* qnd 20. M^j» N. Cal. betref- 
fende den jetzigen Zuihnd der Canififcher Be- 
lagerung, desgleichen in dem eroberten Neu- 
trd. etc. GedrucKt im J. 1664. in 4. fol. 4. 

Relatione d'un viaggio fatto da Monfieur L^btrt 
in Morea, e da Monfieur Hamilton in Unghe- 
ria con le defcrizioni di que' paefi etc. ultirrj 
fatri d^arme (ifS?) ^d* altre curiofe notizje et 
portata dal Franctfe per Antonio Gerapoldi. 
jn Venetia i^gg. per Ant. Boito in la. pa^. 144* 

Kel- KfLKOviCH Math. Ant. --r- Novt' SJavonska, 
is Nitnaoska Grainmatika , Neue Slavonifch 
deutfche Gramiiiatik etc, zur aten Auflage be<» 
f ordcrt von Frantz Angielich. Wien b^y Jos» 
Kurtz^ock 1774. in 8- p^g* 557* 

ilENDEK JoANN. Jos. — Inflitutionum Imperia* 
lium Liber I. ex praelectionibus publicis. Tyr« 
naviae Typis Academ* per L^opold. Berger^ 
1734. in' 4. pag. 190. 

RcND£Lts a' fiknak qs prdoknek nevele^erOl' ^» 
meg tartis^rol. Posonyban Landerer Jin, Mih^ 
bet&ivel 1770. in 8- pag. 56. c, Tab^ aenea. 

— — -s— Debretzen varofs^nak Tii? elj^n, De^ 
bretzenben 1774. in 8- fol. 8f 

Rendelc^sei Debretzen Virosinak Tiiz - elleiLl 
Debretzenben 1799« in 8* pag* 34« 

■^ — -^ T. N. Bekefs Varmegyenek Tiiz ellen^ 
mellyefi a' Nagy Meltosjfgii Kjralyi Helytarta 
Magyar Tanatsnak lobb rendbeli parantsolati* 
bol fzedegettettek ctc. Fo Jegyzo Doiiiokos 
L^rintz altal. Debretzenhen 1300* in 8« 
pag. 32. 

Repraesentatio et hamillimae preces univerf;\e 
jn Tranfylvania Valaehicae Nationis fe pro Re« 
gnicolad Natione, qualis fuit, authori(ate Re- 
gia, declarari , feque ad pfum omnium ju^^iuih 
civiliunii, ex quo non lege, non jure, fed ten;i« 

porum 474 RES. 

pordm dantaxat injuria cum initio praefertim 
fuperioris Saeculi exclufa efl, reponi de genu 
fupplicantts Menfe Martio 1791. Jaffy (fictun]) 

1791. in 8* pag. 44- 

B. Resolutiones Caefareo Regiae de Chriftiana 
' iToler^ntia publicatae. Debreczini per Stepha* 
num Margitay i^ga. in 8* pag* 54« 

RcspoNsuM ad Auptor^m fine nomine , ' qui edi« 
dit libelhim cui titulus: quid eft Papa? (Car- 
men Auctore }. Sz.) s. 1. et a. in 4. fol, 2. 

^ — ^ yeri Catholici ad Libellum cui titulus : 
Declaratio Statuum Catholicorum, qui ad Con* 
ventum Cathohcum die XXX. Nov. 1790. apu^d 
Archiepifcopum Colocenfem celebratum non 
influxeraat* 8. 1. 1791. in 8- p^g* 53* 

Respublica recte ordinata in Huogaria tripartita 
panegyrica Oratione celebrata , dum L facultas 
juridica S, Joannis Tutelaris iui etc» feftivam 
folennitatem annua devotione recoleret defe- 
rente Joanne B. Szegedy S. J. oratore Paulo 
Feftetits Rhetore Tyrn. 1738. Tyrnaviae Ty- 
pis Acad. iu fol. pag. 30. - 
Resumen, 6 Compendio de los Hechos del Se- 
reni/fiwo Principe Eugenio de ^boya etc. Tra- 
ducido del Tofcano al EfpannoL Barcelona 
por Rnfdel Figuerd 1711« in 8- pag> a6o, 

Reus« — REV. 475 

Reusneri Nicolai Leorini Jcti, et Coofil. Sa« 
xon. -^ Selectiflimarum Orationum et Conful- 
tationum de bello Turcico varionim et diver* 
forum Auctorum voluniina 4. Lipfiae 1595 — 
96. in 4. pa^. L 369. IL 369. lU. 334. et 177. 
IV. 292. et 184. 

^ — — Elegia Nobilitatis^ virtutum, pictatis^ 
imperiique felicis Wolffgangi Comitis Palatini 
Rheni etc« Elogium» deque reditu ejusdem 
ex Pannonia gratulationem cpntinens. Lavin- 
gae ekcudebat Emanuel Salzer* 1566. in 4. 
foL 6. 

Reuss Frakc* Ambrosii M. D. — - Lexicon 
Mineralogicum, five Index Latino • Gallico^ Ita. 
lico - Svevico • Danico - Anglico • Ruffico - Hun« 
garico • Germanicus ^ complectens omnia no« 
mina quae Oryctognofiae et Geognofiae infer* 
viunt, ciim addiCa eorum vera atque propria 
fignificatione fecundum re<ientiffimam Clari/fiuii 
Werneri nomenclaturam» Curiae Regnitianae 
apud G. A. Grav. 1798* in g. pag. 503. 

RfvA Petri de — • Comitis Comitatus de Tu- 
rdcz. — De Sacrae Coronae Regni Hungariae 
Orto, virtute, victoria, fortuna finnos ultra 
DC. clariffimae hrevis Commentarius. Augu- 
flae Vi|)d. excudebat Chriftophorus Mangus Anno 
1613. in 4* pag, xoo» ^ 

RevAX j 476 RfeV — RHE. 

)^^vAi Antonii Com. Epifcopi Mifrlenfif. — 
Sertno ad Clerum fuum ^ dictus dum ia 
Epifcopum Nitrienfcm dle 15. Menfis Novem- 

, bris Anno 1780. inauguraretur. Tyrnaviac Ty- 
pis R. Univ. Budenfis. in foK plag. 31. 

JldvAi NicOLAi — Piuf dolor et par votum in 
repentino obltu Leopoldi II. Imp, et Regis a 
fideli Hungaro. s. U in 8« fol. 2. 

^^ — «^ a' H:)za t^rt Magyar Koroninak 5rom 
Unnepj^re. 17^0» s, 1. in g. fol. 9. 

w-^--— Carmina quaedam. AcceiTerunf Ami- 
corum judicia recehtiora. Sopronii Typis Aa- 
tonii Siefs. igQt. in 8* pag* 4^- 

fF- — — Sacer mons Pannonius Francifci IL 
Cnef^ris AuguHi ac Regis ApofloHci pietate 
poflliminio folemniter reflitutus. Die XXV. 
Menfis Apri^is. Anni MDCCCII. Viennae Ty- 
pis J. V, Degen. in 4. pag. 16. 

RhvCei Grof Adamnak es GrcSf Teleki MarWnak 
egym^Gai k6tOtt hizafsagi fz. fzovetsegeket 5r- 
vendetes emldkezetben kivanja tartani ezen Ver- 
sczetek altal egy igaz Atyafi 's Iiiv fzivtS Test- 
vdr (Grof Teleki Domokos) Bttsben 1795. ^^ 8« 
pag. 31. 

JIhenii Joann. — Donatus Latino Hungaricus, 
oflendens ratiQoem declinandi,- comparandi. 

con- codjiigahdi crc. Norimbergae apud Malhiaai 
Endterum. 1705« in 8* P^g. 138* 

-~ — -*- Conipendium Latinae Orammatioae pro 
difcentibus Nationis Germ* Haog. atque Boh# 
fcriptum» Pofonii et CafToviae Typis Joana« 
Mich Landeren 1781* ^n 8* p^g* S^S* 

Rhetor officiofus a Rhetorica Tyrnavienil D« 
D. D. 1738. Tyrnaviae Typis Acad. ia la. 
pag. io8. c. Iconibus^ 

KiBtcz GeoblGii Rudolphi Oslippenfis Huog. tx 
Com* Sopron. «^ Differt* hifl. jurid. de prae» 
rogativis, o£5icio, et privilegiis Pharmacopaeo* 
rum , Praefide Joaiu Jos* Ant. Renz, J. U. D» 
Viennae Typis Joann. Jac. Kurner. 1729. in 4« 
pag. 68. 

RiCAUT — L'Etat prefent de l^mpire Ottpman 
etc divise in 3. Livres. de la Traduction du 
Sieur Bespier fur roriginal Anglois. avec figu«f 
res. a Rouen chez Jean Lucas 1677. in la^^ pag* 
720« Remarques pag. 120. 

RiccA Franc. — Elogio Storico deir Abate 
Ruggiero Giufeppe Boskovich. Miiano da Gitt« 
ieppe Marelli. 1789» in 8* pag« ^16« 

RiGcr Micri. Neapolit. — De' Re di Francis 
etc« de' Re d'Ungaria librt IL dal Latino tra« 
dotti in ^ueAa Jiingva vulgare da M. Giovaoni 

Tatti 47« RIC — RIM. • 

Tatfi Fiorentino. in Vioegia appreflb Vincen- 
zo Vangris. 1543. in 8» ^ol, 90. 
Ricii Pauli — ad Principes, Mflgiftratus, Po- 
pulosque Germaniae in Sptrenli Conventu Ora- 
tio (protreptica contra Turcas) 1530« Auguftac 
V. in officina Alex. Weyflinhorn. in 4. plag 3, 

R.ICHTERI ChRISTIANI SlGlSMUNOI M. D. — 

Succiucta Recenno de Medicamentis ali<juot fe« 
lectis, qaae Halae Magd. in Orpbanotropbio 
difpenfantur et quorum legitimo ufu non leves 
tantum, fed graviores quoque morbi tefte lon- 
ga experientia feliciter depelluntur , editio ada 
auctior procurante Davide Samude Madai. 
Halae Liteiis Orphauotrophfi 1753. in 8* p^g* 
XXXn. et lao. 

RiGLER SiGisMUND. GfORGii Rohontzcnfis Httn- 
gari ~ Difl*. inang. Bot« de Synginefiae Divi- 
flonibiis. c« Tab. aenea» Budae Typis R«g. 
Univ. 1778- in 8» pag. 35« 

RiGLER NicoLAi JoAN. Nep. Rohontzenfis Hung. 
-— Difl*. inaug. med. de cibis noxiis* Tyrna- 
viae Typis R. Univ. 1774. in 8- P«g« 40^ 

RiMONSTRANZA di fua Eminenza il Sig. Cardi- 
nale Giufeppe a Batthian Arcivefcovo di Stri« 
gonia alla Maefta di Giufeppe II. tradotta dalla 
lingvalatina. in Afsisi 1783» per Ottavio Sga« 
riglia. in g* pag. 8^« 

Rir. RIP — ROD. 479 

RippEL Gergely — Az anyafzeategyhaznak tze» ' 
remoniai es fzertartasi, fiudan Kir. Acad. be- 
tfiivel. 1790, in 4. pag. 528. 

RisEBERGii Laurentii Ecclefiaff. Gardelegen- 
iis. — Compendiaria praectpuarum rerum Tur- ^ 
cicarum relatio, feptem diAinctis capitibus Tur. 
corum originem , oeconomica , Ecclefiaflica 
et politica; feptem item principum feptem Re« 
gum et feptem Imperatorum res geflas Hiflo* 

. ribphilis exhibens ex diverfifiimis aotoribus col- 
lecta. Helmfladii 1596« in 4. pag. 254« 

Rituale Strigonienfe etc, Tyrnaviae Typis 
Acad. i68a« in 4. pag/a^S* £t adnexa Syno* 
di provincialis decreta anno x6ii« Tyrnaviae 
celebrata, pag. 37» ^ 

«—. — -— Wefzprimienfe , feu Formula agendo- 
rum in Adminiflratione Sacramentonim ac cae- 
teris Ecclefiae publicis functionibus. Wefzpri* 
mii Typis Micbaelis Sammer, igoi. in 4«' 
pag. 320; 

RoBERT P^TEi^ fziiletett Anglusnak egy iakatlan 
izigetben tett masodik utaztfsa : forditotta itia- 
gyarra Sz« Szentivinyi L^fzld. Fosonyban A 
Festen Landerer Mih&Iy bettiiveK 1802. in 8« 
pag. 392. 

RoDERiK Alfons. Spanyoi Jefuita ~ A' Ke- 
fejfzt^pyi Jos&goi Oelekedcteknck is a' tek^le- 

tes« 4So HOS ^ R6K* 

lefs^gnek gyahorlatoGags'* Meg magyarazta- 
tott IUyes Andras Erdelyi piispt5k altal. Ha<. 
rom refz. Nagy Szombatban 1688 — 1708. 
iii 4. pag. t 582. II. S92. 111« 479- 
♦; PartU III. titulus: Szerzetesi Tekiltetefsig' 
nek is j6sdgos CseUkedeteknek gyakoriatofsdga. 
&0S£Fk Jacobi Gyoin* Eperjes^ A. C. Eloqu., Prof» 
vocati. -^ Annotationes Anti - Grotianae ad 
Oenoalogiam Chrifti fecunduoi Lucam; ^rae- 
fide Abrahamo Calovio 1668« Wittebergae 
Typis Joannis Borckardi* in*4. ^foL a8« 
KosiNGH }oANN4 B. Auftriaoi Vienn. e S. J. — ^ 
Dolor orbis Imp^ Caes. teoppldus t. femper 
Adg. dolenda morte orbi ereptus dum etc. piis 
ejusdem manibus devotas adornaret exequias 
Viennenfis Univetiita9« 1705« Vtennae Typis 
Leopoldi Voigt. in foL plag. 614 
KoHT RuDOiPHi Ulm« — • ^ttila Hunnorum Ke}& 
quem ex hiftoticis deliifeatum eta publicae do- 
crorum cenfurae exponit. Auctior editio (um« 
tibiis Cbrift. Eiiochi Buchrae 1679. in 4. fol. 2S* 
Koiito JoANN, -^ Onomafticon virtnti et meri- 
tis^ Adami Far kas. Eyang. Gymn. Sopron# Rect« 
Sopronri s". 8« in fol. plag. i. 
KoKA JoANN. B. Can. Vac. — Dem Mochviir- 
dfgen Herrn H*rr6 Paulo Marthonyi Inf. Prob- 
#eii vM Drofza Domherra uiid Gufiof de$ 

HocM. ROS. 48 1 

Hochl. Vaitzener DoinAifts, sls etc. fUofzig* . 
jahrigen Prifefter etc. verfafTete Jubelrede. Ofen 
gedruckt bey Leop. fvmz, Landerer. (1767.) 
in 4. plag* a|. 

— M M^thodus Cafechifandi e Gcrni. in La« 

tinum traducta. Viennae Typis Joann. Tho« 
mae de Trattncr, 1776. . in 8- pag» 56. 
_ — — das Vatcr unfer^ ausgelegt. Peft mic 

Lindererifcfaen Schriften. 1787. in 8» pag. 24. 
KosA fziu GyUjtemeliy ^dik Kdtet: a' vilignak 
3. refzeiben bujdoso, avagy egy Spanyol vi« 
fzoatagsagai. Kafsih Landerer Ferentzn^I. 1799. 
in 8-*pag. aog. 
RosAEi Alexandri VirgiL Evangeliz« — * Vide: 

Virgilii. 

Ro5£>7BACHER Ferentz A. O. P. -^ drooi iin- 

nepi predikatzio; melly a' T. N. Thurotz Vir- 

tnegyebeli T. .Stsftusokhoz is Rendekhez mon- 

dattatott, midSn a' IL Leopold Ts^fzar^rt, a' 

mi Felseges Koronis Urunkert Isteni hala - adil 

Unnepl&e tartatott Sz. Martonb^n 1790, Refz^ 

tertze Biny^n Tumler Josef betilivel.. in 4» 

fol. 8. 

— — — orvendetes Lantotska, mellyel a* T» 

N* Posony Vifrmegye gyOngy ktfp^t viselS ko- 

rona firzS vitlzs^get Buda'ra vald pomp^s jtfve- 

Hh cdie. 
4Sa KOS — ROT. 

teleltor xneg tiftteU. Pesten Trattner Mittyat 
betttivel. 1790. in 8* pg* i^* 

•— -^ — Gyafzos tant , a' mellyel Kafznitt Jd- 
sefnek a' Pesti kegyes OskoHk Tanitoja'nak 37. 
Febr. 17^0. tdrt^ntt hal&lat kesergi. Patzko Fe^ 
rent2 betuivel. in S* p^g* 7* 

RosENMANN StepHani — Tractatus de jure Cam- 
biali juxta praeftabilita apud plerasque gentes 
principia elaboratus* Vindobonae Typis Joann» 
Car. Schuender. igoa. in 8« pag. ago. 

RosenmUller GvoaGY JaNos. ~ A^ Hetnek 
minden napjaira vak> reggeli es estv^Ii^ is az 
amber ^et^nek nevczetefsebb kornyfil^lUsaira 
(zolgilo im^dsagok mellyeket RosenmuUer etc. 

' A mas kegyes feijfiaknfik ndmet munk£(iboI ma- 
gyar nyelvre forditotta Horvath Samuel mostan 
B. Tamisi Ev. Pred. Gyfirben Streibig Josef 
betiiivel; 1799. ^'^ '^- P^g* ^84« 

RossiTis FftANC, Dottore d'ambe le Leggi, ^ — — 
gli effetti del fole Auftriaco da Iddio creato 
al beneficio del Mondo. Compendio hillorico 
neli' anno. 167$. in 4. s. L pag* 099. 

RoTH LuDovfci Lavingani — - Difputatio ine« 
dica de Ftbri Ungarica* Praetide Sebafliano 
Bioffio. Tubingae i6a6. ex officina Theodori- 
ci Werlini^ in 4. pag» aa« 

R9TK ftdt ~ RUS. 4ig 

Kb^ti MELcriiORis Caflovienfis Hiing i- Eke- 

gefeos , vel Praeexegeffcos A^g. Conf. D. Hfca» 
rici Altingii Refutatio Praefide Joann. Deutfch- 
liianno. Vittcberga^ Typis Joh. BorckardL 
1663. id 4» fol. 32i 
sB^^ — u Mdthodica {Jraecipubfttm Articiilbrtini 
iidei fecundum drdinem ArticUlorum ScbmaU 
caldicorUm fymbolicum l-cfp^titio^ cujus difp; 
iV. dd divinis operibus in genere et In fpeci^i 
de crfeatione etc* Wittfcbi Typis Joann. tta« 
ken 16631. 
RbDiMENTA LiitgVae La^n^c in tifdm Schdlad 
Albenfis^ Editio p (Auctore Joanne Alfledio) 
Albae Juliae Typis Celfiifimt Prineipis Anno 
1640. in g. pag. 207. 
jLuEF TnoMAE Vienn^ Aufir. -^ Oratio funebriii 
in celebri exe^quiarUpi folennitate Sdrenifiimi 
Principis ac Domlni D. Ernefii Acchiducis Aa- 
ftriae etCi Viennae efc^ ig. Martii et gratc.et 
pie Archigyinnafii nomine celebrata^ Viennac 
Typis LeohharJi Formicae 1595. in 4. pl^g. 5« 
lluscHiTzkA Antonh Presbyteri et Elocju. Sa^ 
crae Prof. — ^ Sermo de concordia in populo 
Chriftia^o fectindtim J6ahn. 17^ 20. at. dicttis 
4.V Maii 177^. etc. in Capella Caes. Reg. Au- 
lica , dum etc. Fdgarafchienfis Epifcopus Ga» 
briel Oregorius Major de Sisarvat ete. (bleai^i ' 

H h a rita 484 SAC. 

ritu confecraretur , e germanica Sermone ia 
Latinum translatus. Viennae Typis Jos. Kurtz- 
b5ck. in 4. pag. 54« 

— Predigt von dcr Einigkeit im Chriftcn* 

tlium iiber Johann 17. 20. ai. gehalten am 4.' 
May Monat 1773, Wien bcy Jofcph, Kurtz- 
bock» in 4. pag. 56* 

— — — Predika od Jedinftva i Kerftjanftvu 
fverhu. Evang. Joan. Pog. 17. rcd. ao. j2i. etc» 
Iz Nimacskoga na liliricski Jezik prevedena po 
Adamu Thadi Blagoevichiu od Valpova. U 
Becsu. in 4. pag. 139« in duab. colum, charact. 
lat. et glagoL O9 de Oacy — Hiftoire generale de Hoagrie ^e- 
puis la premiere invafion des Huns , jusqu' a 
nos jours« Tomes 2. a Paris chez Dcmonville 

# 

1788. Jn 8. pag. I. 433. n. 533, 

Sak. SAE-^SAM. 485 

Saecula prim2 quinque Regai Mariano Apoflo- 
lici denuo et hicce adumbrata. Pars Prior» 
CafTov. Typis Acad. S. J. 1745. in la. pag. 160. 

Salagii Steph. — de Statu Eccleilae Fanooni- 
cae Liber feptimus de Initiis Religionis Chri« 
Aianae inCer Hungaros. Opus poHhumum, cui 
adjunctus in/lar fupplementi Jofephi Koller etc« 
de Sacra Regni Hung. Corona Commentariut. 
Quinque • Ecclefiis Typis ChriAiani Engel Vi- 
duae. 1800. in 4. pag. 220, 

Salamon — Kiralynak a* David Kiraly fianak 
MarkalfFal valo Tr^fa-befz^ddnek rdvid konyve. 

Vitzoa. 1795. ^^ 8* P^^S* 3« 

Salz - Kontrabands - Inftruction» d. 16« Marz 1786. 
in fol. plag. 13. 

Sammlung von Natiir und Medicin, wie auch 
hierzu gehorigen Kunll und Literatur Gefchich« 
ten, fo iich in Schlefien und andern Landera 
begeben» In welclier GeAalt nemlich : i) Wind 
und Wetter. a) Die Witterungs.fcuchen an Men- 
fchen und Vieh. 3) Der Zuftand des Feldes bc- 
merket. Wie nicht weniger 4) was vor ein- 
zelne eclatante naturliche fiegebenheiten ; auch 
was 5) vor neue phyficalifche und medicinali. 
fche Erfindungen jeden Monath hervorgebrachc 
und bekannt worden : ui;id denn 6} was ia 
Re Literaria phyfico • medica veranderliches 

vor- 4|^ > SAM. 

VOFgefallen, alle^ in mdglicher Conaejilon uqd 
mit allerley Reflexionibus 9us vielfaltiger Cor- 
irefponden^ und ' aqdern Relationibus , fo wie 
' gcoiTen Theils aus eigeiier Erfahrung zuCiVfi' 
niengelefen 9 upd ans Licht geftellet von eini- 
gen Bref^IauifLhen Medicis^ Leip^ig uiic] Er- 
ftirt 1713 — 36. m 4? I — ?• 37- Veifuche 
ftnimt 4. Supplementen Von Jo|i« Kanold M. 
P. i^f\tv Verf ich und Regifter iiber 38. Ver- 
fuche und 4. §uppieipeq(e vpfi Apd. Elt 
BUchnerf 

*) Muttijf eontinmfur ad fli/f. paf, rt J?^f^ medi'' 
cam Hungariae p $rtinentifl^ 

m 

■!*• — T^ ci|iigf r Staats - Schriften , veiche nac|iv 
Ableben Kayfer Carl des VI. zum Vorfcheia 
gekpqimen, IV. BSnde^ $, 1. 1741 — 43, in g. 

pag* h 1315» n m^f Ult ?098- . IV. 1157. 

ferrQnee: 2057,) 

^^ Praet^r alia Mitjta Hungariam co^cernentiar 

fparfiv^qm aeeurentic^ Partif ' Ip^. pag^ pj7 — 

iy7r Omtinetur: Rtlfitio d^ Difpo/itionibus 

firca qufpicatiffimum^ M. Therefw in Regmm 

fuum Hungariap ingrejfum^ fubfecutawque fjuf 

Coronationem inflituti, Catqlogi Tof»i /• Par* 

ie II, japi expofita. 

m^ — .'-. merkwardjger Nachric|;ten von den 

|^at;dve<:d^rblichea E(eufci|recken, T^lclie Ap^o 

1747^ SAM— SAN^ 487 

1747. uod 48. aus der Tiirkey m Siebenblirgeny 
Uagam und Pohlen eingedi^ungen , und von 
dar 1749* durch Oeftreich, Rayern und Fran-* 
ken etc. bis in das fiifsthum Wurt^burg ausge- 
breitet, und fich dafelbfl niedergelaflen , wo^ 
rinncn diefes Infekts (lerkunft, Zeugung etc* 
befchrieben etp. und in Kupfer vorgeAellet 
worden, Frankfurt am M, 1750. in g. p ig. 110« 

Sammlung der Redcn, ^elche bey feyerlichen 

Einftallirung des Ehrwiirdigen Herrn Jofeph 

Kafztner Stadtpfarrers zu Neufafz icn Juhre 1708* 

den 93- Sept..gehalten worden ilnd. Neufat:^ 

mit Jankovitzifchep Suhriften. in 4. (ol. 6^ 

♦ 1) Rede des H. H. Adalbert Vqinitt Pfarrers 

zu Futak a) des Herrn NeufaC^rr RathsveT'^ 

wandten ^ofeph Sopprans. 3) /intwor(en 4esi 

Stofitpfarrers ^os. Kaf^tner. 

S&NDOi^ IsTvaN -«- SoKfdle. 5 es^. Darab.Gyft- 
r5tt Streibig Josef betfiiyel. 1798« ~ 99^. ia 8« 
pag. V. 249« VI. 27I. 

SaNOORFFi J (nqs. — -- PoQtai 3otinika. Neve^ce- 
tefsen a' Poetik elmes ){Qltemenyjeikbe b^ tsu- 
fzott pHntak neyeik « mellyeKet ket Nemes, 
Linne fzerent KulSmbozo ha^akban rakni fzo* 
kott Palmafiknak e folyo efztenddben $eptem- 
ber i^dik napjann lett fzerentses egybe - keliSs- 

/ sek* i ^ 48 J SAN — SAR. ^ 

sekbenn vett 6rom^ben fzedett ezen versekbe. 

Betsbenn 1795. ^^ 8^ P^g* >4* 

Sans - Soucinak '—> ujj - avagy gond niHkfil - valo 
helynek rovid I9 irasa, melly Frantzia nyelv- 
ben G. Sz. M. ilt^l icattatott: azt Magyarra 
pedig G. C. J. (Grdf Csiki Jdsef ) forditotta 
1776. $. 1. in 8- fol. 8* ' 

SaNTA &RDeG. Elme futtato konyv az Olvas&st 
kedveloknek Frantzia nyelvbiSfl (le Sage mun« 
k^jabol) magyarra fordittatott» Pesten 1803* 

in 8' pag* 115« 

Saracini Caroli Presbyteri Tridentini — Ba- 
varia Auftriae confoederata in connubio Jofe« 
phi II. cum Maria Jofepha Walburga Bavariae 
DucifTa. Viennae. 1765. in 4. fol. 4, 

SaROssY JoAN.. Hung. •— « Exegefis Capitis CC» 
Aureae Epiftolae ad Romanos quod etc. Do- 
ctrinam Apoftolicam de Juftificatione per fideot 
in Chri(Ium ex ipfa Judaeorum rejectione, Geiu 
tiumque Salvatione adferit. Praefide Abrahamo 
Calovio. Witteborgae Typis Michaelis Maye- 
ri. (1673.) in 4. plag. 8« ^ 

Sarrocchi Margherita. ~ La Scanderbeide. 
Poema heroico. in Roma appreffo Lepido Fa- 
^ij. MDC.VI. in 4. maj. pag^ 97. 

Sartorii Andreae Scholae IUavienfis Rectoris. — - 
Refponfa ad Poftulata duodecim» quae in lu« 

cemi SAR ~ SAX, . 48^ 

tem emifit lodocus Kedd Jesuita Anno 1653. die 
a. Julii Trenchinii iTypis Laur. Benj. ab Hage 
in 4, fol. 8« 

Sartorh Joan, Rofnavia Hung. — DifC Philol. 
de Tiaris Minorum Sacerdotum ex Lege Exod« 
XXVIIL 40. et XXIX. 9. Praefide Henr. Andr. 
ToepfFer i^aa. Witemb* Literis viduae Gerde- 
fiae. in 4. pag. ao. 

Sartori Joseph- V. k. k. Raths — • Leopoldini- 

""fGhe Anoalen ~ Ein Beytrag zur Regierungs* 

gefchichte Kayfer Leopolds IL a. Theile. Augs« 

burg bey Nic« Doll. 1793— ^3. in 8* pag« L 

318. IL a6a. 

SfiRvaRY Jos. -— Die Morgenrothe oder gnte Ge « 
danken in der friih. Wiea-igai. in 8* p^g- 45» 

SARvaRi P^L Debrecz. Ref. CoIIeg. ProL — « 
Moralis Philofophia , melly ben az erkttltsi Tse^ 
lekedetel^nek a' jozan okofsig fzerint valo i'8 
regul^ja, vagy Principiuma ki keresodik, es 
annak az Isten letelevel, a' L^Iek halhatatlan- 
sagaval es a* valUfsal valo fzoros egybe - lioU 
tetese elS adodik. Pesten Trattner M&tyis be* 
tiiivel 1803. in^. pag. XIV. it aa6. 

Sax Andreae e S. J. — • Leopoldus der Erfte, 
Groffe weyland etc. Rdin. Kayfer etc. bey feyer- 
lich drey Tag behaltenen Exequien zu etc« 
Znayoib durch ebxe Leich und Ehren - Predig 

crkla. 490 SCH. 

erklSref. BriinQ bey M, Elfs« Slnapia 1^705 
in foL pl9g. 4§. 

ScHAFFRATH Leopoldi L. 6. Abb. et Cauon, — « 
Epitaphium quo EminenrifIia)0 Principi Cardi- 
nyM Archiepifcopo Strigonienfi et Regni Priroati 
Jofepho e Con)iiibus bBtthyinm Fatriae nomi- 
ne parentavit 1799. PeAhint Typia Mathiae 
Trattner. .in 4. fol. 2. 

^i^ — .^ Parthouii Philandri apud Societatem 
Jefu quondam Difcipuli Ibis in Celtas vetpres 
et galloi modernos* Cairi in htgyfto M.DCC 
XCIX* Typis Bounapartianis. ProHat in Qffi- 
cina ad fignum Hyaenae in 4. fol. 4» 

^ , SS. M. M. Pii VL Pontifi^is 0. M. N. 

D. Qi^ Hoc Epitaphio parentavit 1799. Pe- 
Ahini Typis Mathiae Trattner. in 4. foU 3« 

^-^— Threnodia Sacerdotis Catholici ad 
Pium VL Pontificem O. M. apud Gallos quar- 
tum jam exulem 1799. Peftliini Typis Mathiae 
Trattner„ in 4. pag. 5,. 

w .^ — Votum Pannonis ^ quod SereniAImo 
Archiduci Auftriae, Regni Hung. Palatino Jo- 
fepho et LectifHmae e|us fponfae Alexandrae 
Augufli Caefaris RufTorum filiae Priiicipi in pe* 
renne Pietacis obfequium Clientiim Bnus D* 
D.D. 1799. Pefthini Typis Mathiae Trattner. 
in 4. foU 3. 

Ortf- SCH. 491 

■^— Oratio funebris in Exequiis etc Gcor» 
gii Pray Abbafis B, M. V, d? Tormoya etc. 
L R. Hung« Hiflbriographi habita , dum Re^ 
gia Scientiarum Univerlitaa Peflienns Jufta fu* 
cebria folenni ritu perfolveret» Peflhini Typis 
Mathiae Trattner» in g. pag. 24. 
ScHATz JoAN. E S. J. -^ Jofephus I. Weyl^nd 
Rdaiifcher Kayfer etc, Bey einem Ehren Gc* 
riifl etc^ in dem Hohen Domb - StifTt zu Wilrtz- 
burg etc» in einer Lob und Leyd - Predig vor# 
g^ftcllet : dea ig. May 1711, Wurtzburg bey 
Joh. Mieh. Kleyer, in 4. pag. 40« 
ScHAUPLATZ — -^ Qcu erofFactcr kleiner -^ Oenkv 
wurdiger Begebenbeiten NK^ic auch mehreutheils 
trauriger Gefchicht^n und Unglucksf ^Ue , da^* 
rinnen das St^igen und Fallen 6iniger groiTea 
Herrn auf , dem Theatro dicfcr Wdt zu lefea 
pnd zu erfehen^ Augsburg 1773. in g. pag. 94^. 
"^) Contimntur Hungarica /. Serini^ Nddasdy 
und Frangipani werden weg^ Uebellhfiten ent^- 
hauptet. pag. ip r— 164. //. der jmmerliek 
hingerichtete Ladistaus Hunyady* pog* ^S4~* 
^S4f HL Graf Niclgs Serini der alters fiirlf 
als ein tapferer Held^ pag» ^06 — jzj. 
ScuEoius Jqh. LuDVf Jaurin, Hung. -^ Dcm 
lierm Jooathan WiecQrjs {Cettoi: U(id Prof^ am 

pvain» 49« SCH. 

Evangel. Oymiu zu Oedeaburg -— Oedea- 
Iwirg 1787. in 8. pag* 13. 

ScHEiDHAUER JoAN* Caroli. — Onoinanicoa 
hbnori Adami Farkas 1773« a Difcipulis. Sopro- 
nii in fol. plag i. 

ScHEMA derer unter dem hohen Conimando fei- 
ner Eonigh Hoheit Erzherzog Palatinus Jofe- 
phus, Stehenden Herrn Herrn Generals, Stabs- 
u. Ober - Officiers der Hochloblich - Hunga- 
rifch • Adelichen Infarection etc* fo im Lager 
bei Steinamanger verfammlet waren Arnio 1797. 
Steinamanger in. 8* ^o\. 16. et 9. Tabel. 

ScHERER GEORGit S, J. — Chrifllichc Leichpre- 
Aig gehalten zu Wienn in S. Auguftin Kirchen 
den 90. Martii diefes laufFenden 1595. Jahrs bey 
der f ilrfllichen Befingknus des etc. Herrn Ern- 
ften Erzherzogen von Oeflerreich etc. Wien 
durch Francifcum Kolben 1595. ia 4, plag. 4|« 

' '^) ExpedUiones beltkae in Hung. contra Turcm 
etiam defcribuntur. 

ScHEsAEi Christiani Medieufis Tranflytv. — 
Ruinae Pannonicae Libri quatuor^ continentes 
flatum Reipublicae et Religionis in Ungaria, 
Tranfylvania , vicinisqile regionibus imperan- 
te Joanae Secundo Electo Rege Ungariae etc, 
Addita efl hifloria de bello Pannonico Soly* 
manni Imperatoris Turcorum Bltimo, Julae et 

Zy. SCH. 493 

Zygethi expugnationem continens* Witteber- 
gae excudebaat Cleniens Schleich et Antonius 
Schone 1571. in 4. foU 107. 

ScHL£GEL Christiami Salfendendi Thuringi. — • 
HiAoria Vitae Georgii Spalatini Theologi, Po- 
litici ^ primii]ue Hiftorici Saxonici , Viri de Ec« 
clefia et Republ. meriti. Jenae Typis Kreb* 
fianis 1693. in 4. pag« 353« 

ScHLEGEL Christoph Vdilot 2u Leutfchau. -— 
Geifllich Blum und BiUmwerk beyC.hrifl ade- 
lichen . Leichbegangnirs etc. Friedrich Probftens 
V. Sfttaw etc« zu Lentfchaw 2u betrachten voi> 
geftellet. d. i. Junii 1649« Gedruckt zu Leiit« 
fcha^ bey Lorentz Brewern, in 4. plag* 10. 

Sohlotzer L^ A. -— Bricfwechfel meift ftattfti« 
fchen Inhilts, zum Verfuch herausgegeben» 
G&ttingen 1775. in 8« XIV« StUcke pag« 224. 

— - — — Briefwechfel meift hiftorifchen und pb- 
litifwhen Inhalts. 60 Hefte Gottingeni776*— 8^» 
in 8) A^hft Anhang und Regifter* 

— — .— Staatsanzeigen. 72 Hefte famt Regi* 

jfter V. Eckard«. Gottingen 1776—795- in 8- 

ScHLuTTERN Pauli Christoph. Consil. Aul. -« 
Oratio gratulatoria ob aufpicatum in Auftriam 
reditum ad Carolum VL Aug Kom. Imp* «tc, 
ArChlDVCeM AVstrlae. Viennae in £oU 
plag. 4. ^ 494 ^ SCH» 

ScHMEizEL Mart. Corona Tranfylvaou — Prae- 
cognita HiAoriae Ecclefiafti cae , in quibus Na- 
tura et indoles Hifloriae EccU explicantur^ Ad« 
jumenta edifTeruntur ^ totiusque Hift* Eccl. Sy- 
ilema Tabellis fynopticis aduoibratur. Jenac 
apud ]oh, Bern« Hartung« 1721» in 4. pag. 
372. 

r-"^ — Oratio inauguralis de Titulo Imperato- 

ris, quem-Tzaarus RufTorum fibi dari praeten- 

dit 1722« habita Notis et obfervationibus aug- 

mentata. Jenae in 4. pag. 69« 

..I.— .— Einleitung zur Wappen - Lehre, darin- 

, nen die Grundfatze derfelbea deutlich erkla- 
rety nnd mit vielen Exempeln geh5rig erlau- 
tert NTerden, Nebft der vollflandigen Blafoni- 
rung det v5lligen KOnigL Preufsifchen Wap- 
pens» ite Edition. Jena. bey Joh. Bern. Har- 
tung. 1723. in 8. pag. 272. 

— — -^ 2te Edition. Jena bey Joh. Bern. Har- 
tung. I734# in 8- pag. 273. 

-— — •— Hiftorifche Nachricht von den am i6. 
und 17. Julii 1724* zu Thorn. in Preufsen pas- 
firten Tumult des gemeinen Volks wider das 
Jefuiter CoUegium, und der hierauf am 7. Dez. 
erfolgten fcharfen Execution einiger zum Todc 
verurtheilten Perfonen fammt Regifler Uber dis 
. XIIIs erfie StUcke. Jena bey Joh. Volckmar 

• Mar- SCH. 495 Margraf in 4» 1734 — 26. XXIV. fortfctz pag, 
173. ct 596. 

- -^ — Abrifs 2u einer , vollflandigen Reichs» 
Hiflorie. Jena dnM^h Perer Fickelfcher* 17^3« 
in 4. pag» a04» 

«^ r- Verfuch zu einer Hiflorie der Gelehr^ 

heit: darinnen uberhaupt von dem ganzen 
Korper der Geiehrheit etc. Nachricht gegebea 
\7ird. Jena 1728* hey Peter FickeKchern. in 8« 
pag. 903. 

« — -— Praecognita Hiftoriae civih's univerfah\ 
in quibus ejus natura et indoles expllcantur^ ad^ 
jamenta ediflerunfur etc. editio a« Jenae apud 
Joh. Math. Kaitenbriinner. 1730, in 4. pag. 306, 
«.^^ Einleitung zur Staatswifrenfchaft iiber' 
haupt und dann zur Kenntnifs der Europaei- 
fchen Staaten. i. Th» Halle' 1732, in 8« 
pag. 3oa, 

♦) Hungam pag. iSj. SUbmb. i^d^ 
^ — ^ Bibliotheca Schnieitzeliana « five ladex 
Librorum Viri iiluftris Martini Schmetzelii etc» 
Hiiloriar, Prof, p. o, folennis Auctionis legc 
1748« difhrahendorum. Accedit antfquorum et 
receutioram quorundam Numismatuiu Defcrii 
ptio. Halae M« ei Officina Headeliana. in 8* 
pag^ i6o« ScH^iDX 496 SCH. 

ScHMiDT JoH» Ffarrer d. Evang. Gemeidde zh 
Claufeaburg. -^ Trauerrede auf den Tod' Ma- 
ria Therefia, ia der Evaog. Kirche zu Klau- 
feoburg etc. gehaken den 31. Dezember 1780. 
Klaufeobarg. 1781. in 4. pag. 34. 

ScHMiDT ^OH. Ubaldi Effekino • Slavonii Ord. 
Capuc. Parbchi Csepel. -— Rede in "«relcher 
erwiefen vird, dafs ubelverflandener Freyheits- 
»geift, und Aufklarang der Vernunft zweea 
Weege fiad, wclche die franzofifche Nation 
zur Zeraichtung der Religionsgefetze ^ uad 
zum Sturze der Monarchie verleiteten den 
d^tea Dez. 1793« vorgetragen» Ofen mit k» 
Univ* Schriften. in 8* psg* 33« 

■.«^•^ Oie Katholifche Kirche hat die Macht 
Abraife zuertheiien eine Skizze "«rider die Phi- 
lofophie unferer Zeiten; bey Gelegenheit der 
Feier des Porziunkula Ablaffes in der Kirche 
ctc, der Capuciner zu Ofen 1799. vorgetragen. 
Ofen mit k. Univ. Schr. in 8* pag.ao. 

ScHMiTTH NicoLAi E S. J. •— Archiepifcopi Stri- 
gonienfes compendio dati. Tyrnaviae Typis 
Acad. S. J. I7J2. in foL pag. i6i.^ 

*——-—• Inflitutiones Theologicae Dogmatico' 
Scholaflico - Morales. Tractatus de Jure et Ju- 
i(litia. Tyrnaviae Typis Acad. S. J. 1756. 

«»'4- pag* 490V 

SCHNEI- 9Ctt. 497 

^CMKfilbfeR * EdLOGtt -^ telegic ftii dcri ftetbcn* 
deii Kayfer Jofepli tt. Wien 1790, in 8. foU 4* 

SciJNEtLER ]os, — TraUerrede auf Mi^There- 
fien ROmifche Ksyferin ctCi t\i Hangarn etc* 
Kdnigini aU Ihrcr hocliAfeligen MajeflHt Lei« 
chenbegangnils iti der liohen MetBdpolitdnkir- 
che in hh Stephan, gehalten ^utde, Wiefi, 
bey Jofeph Kurtjibedk 178^, in fol. pag. 55. 

-*^-^ — Trauerrede auf Jofeph d* 11* etd. al8 
Seiner hochdfeligen Majeflat LeichenbegUdgnifs 
ctc* irt Wien gehaltett ^urde bey Thaddacu* 
Schmidtbatier 1796. in foK pag, 41^ fammt Be^ 
fchreibung des Trauergeruftes* in fol. pWg. ^* 

ScMoNAt^Eil DANiiELis Ord» S^ Auglift: — Leich* 
Seeliges Te DeUm LaudamU$ das ift t LedpoL* 
DVs zV 6oit geDauCkter f oDt bey denen ^ejr* 
land in Gott fteligfl abgeleibten ctc* Rom. Kay^ 
fer^ Lcopoldi L ctd. von der Univerfitat t\i 
Wienn etc« gehaltijnen Acadcmifchen Exfequieii 
Ctc« vorgctragen, Wien bey Andreas Heyin* 
ger. in fol. pag. 4^. 

SdHbNfiAuEk Josi M* D. in XSixm R. l?el}, ^U 
fioriae nat« ac Thcrapiae fpec» Pro£ -— Con- 
fpectufi Ornithologiae Hungaricae^ tive EnU" 
tneratid iiviuni ^ quas in Regno Hungatiae db*' 
feruavit^ Ct feeunddm Sy(tema Lidutiei digcinc* 
Budae Typis K« t7niv« 1795. in 4. |)agi ^0« 

1 i Sq9Q»^ 50Q SCH. 

. Heilungsart. Wien bey Kurtzbeck« 1791. 

in 8. pag* 68. 
«-^ Beobachtnngen aus » der Arzneykunde. 

Wien bey Jofepli Kurtzbeck. 1793. in 8. pag. 

XXV[. ct 117. 

•^ Gefchichte der Pefl in Sirmiea in den 

Jahren 1795. 96. Nebft einein Anhang, vrel- 

cher die Gefch. der Peft in OftgaHizien , Vor- 

fchriften d. -— Peft -— Poh'zei und Ideen ilber 

die Ausrottung einiger anfteckenden Krankhei- 

ten enthalt 2. Th, mit einer Charte v. Sirmien 

und I. Kupfert. Peft bey M. Trattner^ i8oi. 

in 8* 1« psg* ^io. 11. 193. 
.^ ^^ ^ De Eo, i|Uod eft in Morbis Epidemium, 

dui^i- Protomedici Hungari munus capefferet, 

differit. Pefthini Typis M. Trattner i8oa. 

in 4. maj, pag. 34. 
,„ Hiftoria Peftis Sirmlenfts annorum 

MDCCXCV. et MDCCXGVI. Juffu Reglo fcri- 

pfit Schraud. Tomi 3. Budae Typis R. Univ. 

i8oa. ih 4. pag. I. LXVI. et 203. cum Tab. 

aeneis X. IJ. 394. III. 337. 
— Georgio Stahly etc. in K, Univ. Hung. 

Profeffori Chirurgiae etc. VII. Kal. Novembris 

mortuo par,entat« Pefthini Typis Mathiae Tratt- 

ner, 1803. in 8* pag« 22» 

SCHREI- sch: 501 

ScHR£r9€N <%af NiclaTens V. Serini de dsto i^. 
ag. Noveml^r 16^3. -von ieiner berrliclien Vwto^ 
ria Vfder d«n Erbfeiiid^ wlcbe den ^^ Dils 
an der Maci; bejr Caaifcblsi * ddrch fonderiiere 
^Dttliche Wrfoihong edisdten Irorden. s. i. ia 4* 
fol. 4* < 

— -— -— des bbcliwurdigftdn Bifchofs zu BrQaa ^ 
an Pabil Vms VI. nebft Ant^ort des FafbAes^ 
and deo Artikelti, ?relciie s^ifchen demfelbent 
und den hungarifchen BifchS^en in RetrcfFder 
Difpenfenrio -Bfaebindernil^n ^ EloftergielrMeit 
•tc. zuWien iihdfeftgefetiEietiwordeH .etc. Mit 
Anmerkitngeti herausgegetien von F. B. A. 3783* 

' in 8* pag. 48t 

— — .~ -eines k* k, O^ders an 'dem Oeiieral 
Feldmarfchal Laudon (uber den Vorf»ll '^bey 
Sabatz 4 mbiy K^yfer ^ofeph d. II. fiim Leben 
d&r^Gefk^ ^uf/kmej s. L 17984 in 4; f al *. 

ScHAviKR .N«>RU. E S. ¥. Theol. Profeff. -* De 
Senfu (potinmuni Diff. Logicd' • Metaph^fica. 
' Viennae Tjfpis Jlo. %. Trattner. 1778- «a 4. 
pag. 46. • : ' 

— — — Caimen , quo Joanni Bapt, Bref^tyeofz- 
ky Prott}Otk>jiem ad Canonicatum. Act4ialem 
Nitrieniem griitulatur» Tyrnaviae in 4* < 1797. 
foL 4^ 

ScHUt \ i $02 SGH* 

SchUller Joh. NfeE. — JuUiis Snhinm — Einc 
ernfthatte Oper in ?• Aufzagen r- Nebft eiaem 
Anhange das^ liochgrailick Eu^iUhe Opern- 
fheater betrefKrndL in Pr^pr^. .mit Weberi- 
fehen Schr. 1785« iA Sv. pag* S^.^ et fol. 6. 

ScHULEK JoANNis — Latinska Graminatika 
(Grammatica L^tina) K dohr^mu slovenske 
Bil'ad'e2'c sl'oveiBkym. gazyjtein od Jana Ssu- 

.. leka fepfana. Kwfoiii .flpi^d ' Joaatt,em Stephani 

iu 8« P^g* ic^4* 

ScHWABE FRiEDf^iCH:. -— * Leb^H tind Character 
des Herrn Reichagrafen PpmiiHk Teleki von 

. $cek erllen Fr^tfidenten der Sociecat fur die 
gefammte Mineralogie zu Jena nebA einem ein- 
gefJiickteo Original frey b9srbi^.itet9 s« U et a. 
in ^. pag. ai» 

ficHWANpTNERt. J. G* — • Scriptores Rerum Hun- 
gacicarum v^ere^ , ac geminf. partim primum 

- €«' tenebris eruti ; paitim aqite hac quid?fn edi- 
ti, nunc veso ,ex. MSS* Codieibus, et cari/Ii- 
mis editionibus Bibliothecae •A.ugpftae Vindo- 
bonenfis, ab innuoieris mendis vindifati, pla- 
rimis variaatibus Lectipnibus, , * et neQeflariis hiac 
inde quibusdam. notis illudrati et citm amplii&- 
ma praefatione Mathiae Belti ,Cura et Audio 
Jdannis Georgii Schwajudtneri aundaci Stadel- 

/ kir- SCH. 503 

klrchenfis, Partes 3. ' Tyrnaviae Typis CoUe- 
gii Acad. S. J. 1765. in 8- h pag* 694. II. 458, 
III. 360. 

*) Hac Editione contineniur ilta nonnifi ^ quae 
Tomo primo editionis Vindobonenfis in folio 
eomprehenduntur. 

ScHWARTNXR Martini Bibl. R. Univ. Cuflo- 
di^. — latroductio in Rem Diplomaticam aevi 
intermedii praecipue Hungaricam cum Tabu- 
lis V. aeri incifis. Editio fecunda auctior et 
emendatior* Budae Typis R« Univ. PeAanae. 
1802. in . 8« niaj. pag. XVI« et 403. 

ScHWARTz Georg Schaufpicrer in Peft. -^ — Dem 
Andenken der am 31. Mar? i8oo. verfchiede- 
nen Hochgebohrnen Frau Therefe Grafin von 
Efzterhazy vonGalantha gebohrnen Grafin von 
Zierotin. Feft bey Mathias Trattner. in 4. 
fol. a. 

ScHWARTz GoDOFR. — Exercitatioues Oratione 
profa et vorfa dicendi , fcribendique, quas pro 
tempore, vel unius linguae acuendae gratia 
compofait olim, nunc m unum congeflas edi- 
dit. Rintelii ex officina Boefendaiiana. in 8* 
pag. 288. 

* i) Oratio de optima fludiofam Juventutem in* 
.' fiituendi ratione. pag. i — <fo. 2) de praecon^ 
cepta eruditione verae eruditionis obice. pag. 
61 — iS. i)de 3^ de dignitate Memoriae pag* $7. ^ u(f^ 

4) 4^ ea quocfJudiciumvQcmtpag. 117— iS$. 

5) de CauJsT difficultatum tn,akiQribus di/ciplh 
pif/ve tradendi^ five addifcendif. pag, 151 — 193^ 

6) Fafcicutufjlorumpoeticarum.pag. igj-frf-asg. 
^) Tres Fc^bulae Phaedri in profa extenfa. pag. 
^59 — 274. S) Fabultfd non Jam fabutae^ pag. 

^ii -^ m^ 

m^*^ —* Recenfio critica Epitooies Rerutn Ua- 
garicarum Au^tore Petro Ran^ano Siculo, cuui 
triplicY Appendic^ Infignium ad Mempriam Di« 
plomatum duorym ^t crifeos fingularis editio- 
Xi\% Epitomes Ranzani Tyrnayia- Mudenfis, l^em^* 
goyia^ ia BibliopoUo Mcyeriano i774t '^ 4. 
pag. 73, 

ScHWARTz Samuel|s Iglovia t Scepiis, -^ Nonv 
liulla ad malum Hypochoqdriacum fp^ctantia 
Piif. iaaug* med, f^-aefide Henr, Frid. Pelio 
proppfitg 1-757, Erlanga^ Typis Jo. Pi^t, Micbf 
Csiin^rarii^ in 4, pag. 33. 

ScwAi^TZL S;cfi9Mu^pi ^ S. P, -n Laiidatio 
funebris , quam hoqoribus piae memoriae etc. 
Fauli L,adislai e Comitibus Efzterh^zy de Ga- 
lantlia^tc, Epifcopi Quiqqueecclefienfis etc. ador- 
navir^ et prima folennium exequiarum die XIII. 
Kaleqdas Jaquarias dixit, MDCCLXXXXVIIII. 

Qu^ini SCH/ 505 

Quinque • Ecclefiis Typis Chrininae Engei Vi^ 

^ duae. in fol. pag. i6« 

ScHWEiGGER Salamon Predigcrs zu Nurnberg.^ 

Eirje Newe Rayfsberchreibung au$ Teutfchlf^nd 

nach Conftantinopel und Jerufalem , darinn die^ 

Gelegenheit derfelben Lander, StHdt, Flecken* 

Gebeu etc, der innwohnenten Vo|ker-art, Sit^ 

t^n, Gebrauch, Trachten, Religion, uqd Gotf 

fesdienfl etc. Infonderheit die jetzige ^ahre G^« 

Aalt des H^ Grabs , der Stadt Jejrufalem ^ und 

anderer h, Oerter etc. Item welcher GeHalt 

Und ^-ai die Rom, Kayf, Majeflaet durch ihr^ 

Legaten dem Turkifchea Kayfer, auch defTeii 

lUrnehmflen OjfSci^ren, jedeni befonders ?;um 

Praefent untcr\eregen und zu Conilantjnopel da« 

maU ubedjefern laffen, fampt deflelbe^ Wertb, 

und der Legatenampt, Habitation, etc, der* 

gleichen des Turkifchen Reichs Gubernation, 

Polizey, Hofbaltung, Nutzbarkeit defs Rey- 

fens , und vielerley aadern lufligea Sachen 

Mit ipo, fchoaen ne^en Figuren etc^ in 3^ ua- 

terfchiedlichea Biichern A,u(s fieifsigfl in eige- 

ner Perfon verzeichnet und abgeriffen^ Niira- 

bcrg durrh Cafpar fulden 1619, in 4* pag. 34^« 

*) Defcriptio Ifineris per Hfingariam fffg. 7 — 35, 

Libri L 

5c«WEi9. ro6 SCH — SEB. 

ScHwciGHOi^ER. ~ Beobachtungen uber die Eritfgs- 
operationen der Oeilerreicher, RufTen, Schwe* 
den !ind Turken im Jahrc 178«. Wien bey Chri- 
flian Zierch 1788. in g. plag. 4« 

ScHw:£NDi Lazari Frcyherrn — Bedenken an 
Kaifer Maximilian IL von Regierung defs hei- 
ligen R-om. Reichs, und Freyftellung der Re- 
ligion ttc. im Jahr 1574. s. L 1782. in g. pag. 78. 

ScopoLi JoAN. Ant. Sapr. Hung. Cammergraf. 
ofEcii AfTefroris et MineraL Prof« — DifTerta- 
tiones ad fcientiam Naturalem pertinentes Pars L 
Tentamm Mingralogicum de Schematibus MetaUo- 
rum ; . de Minera Argenti rubra , de Sinopi Hun* 
garica Sinopl dicta ; Plantae fubterranea/e dejcri» 
ptae et deiineatae. Pragae 1772; in g. pag. lao. 

ScRiPTOREs Rerum Tranfylvanicarum cura et 
opera Societatis Philohiftorum Tranfylv. editi 
et illuftrati Tomus IL vol. I. complexum Am« 
brofii Simigiani Hifloriam Rerum Hungaricar. 
et Transnivaniae adcurante Jofepho Carolo 
Eder. Cibinii Typis Mart. Hochmeifter. igoo. 
in 4. pag. 394. 

Sebo MiHaLY Gy6ri k^nonok — Kerefzttfnyi 
Trombfta , mellyet etc. mid6'n hires kiiltsos 
Gyori Varosanak TorBk altai valo meg vetelet 
i594ben a^ kerefztenyek altal pedig vifzfza valo 
vecel^t I59gban iillenek ttc. a' Fejerviri kapii 

felett SEC— SEG* 507 

fclett 1756. elo nyelvel hirdctett. Gjorbcn Strei- 
big Gycrgely Jatiosn^I. in fol. pag. 31. • 

Secunda Deiparae Virginis Laudum Minuta poft 
laudcs Lauretanas coUecta: id efl varii clegan^, 
tts et amocni tiruli e SS. Patrum 'Homiliis ac 
Dictionibus excerpti , quibus illi B. V. ctc. M. 
celebrant per Elegias deducti. Ciaudiopoli» 
Typis Acad. S. J. in la. s. a. O737.) psg* 43*^ 

SfGNER Jo. Andreac Pofon. Hung. -— Eiemen- 
ta Arithmeticae et Geometriae. Gottingae apudt 
Chrifl. Henr. Cunonem 1739. in g. pag. 248. 
c. Tab. aeneis VIIL 

—. »^ .^ Vorlefungen uber die Recheiikun(l und 
Geometrie. Lemgo bey Joh. Heinr. M^yer. 
1747. in 4» pag. 782. c. Tab. aeneis XIV. 

• 

u^ Curfus Mathematici Pars I. Elemmta 

Arithmeticae ^ Geometriae^ et Calcuti Geometrici. 
IL Elemenia Analyfeos Finitorum Cont. IIL JE/f- 
menta Analyfeos Infinitorum» Halae M. in OfH- 
cina Rengeriana. 1756 — 61. in g. pag. I. 336* 
c. Tab aeneis XI. II. 510. c« Tab. aen. VIL 
IIL 480. c. Tab. aen. IX. 

-— — : — Defenfio adverfus Cenfuram Berolinea* 
fem — Probationis loco eft Crifis perpetua in 
duo Capita Gebmetriae liluflris Wolfii» G5t- 
tingae apud Abr. Vandenhoeck. s. a. C^74^0 - 
in g. pag. 96. c. Tab. aenea. 

Ein. 5o8 SEG — SEI* 

a^ EinleitDng in die Naturlehre. Mit XVI. 

Kupfert. ate Auflage. Gttttingen bey Abr. Van- 
denhoecks Wittwe. 1754. in g- pag* 565. 

-— -~ -^ Ebendiefe. gte Auflage. ^bidein. 1770. 

in 8* pag. 586* 

mm,^ ^ DifTertationem tned. inaag« Chiift. An« 
dreae Kochii indicit Programniate de Fonte 
Fliniano primo. Gottingae. Literis J. C. L. 
Sch^c^artzii 1737. in 4. fol. 7. / 

— - — — GebraucU der Weltbctrachtung, — Vide 
Nieuwetty ts, 

— — — Exercitationum Hydraulicarum Fafcicu- 
culus. Goctingae apud Abrah. Vandenhoeck. 
c. Tab. aeneis. 1747. in 4, pag. 60. 

5eifridi Joann. Silefii WratJslao S. Ciftercenfis 
Ordinis in Monafterio Clarae v^His AuAriae 
vulgb Z^^etbal Abbatis -^ Arbor Aniciana, feu 
Genealogia Seren. Aug. Auflriae Pomus Prin- 
cipum ab Anicia, antiquiilima nobiliflimaqae 
Urbi$ Romae familia deducta , feptemque Li« 
bris explicata, Viennae 1613. in fol, pag. Lib. L 
83. IL 44. in. 134. 

5eile|i Gy. Erlangi Grof^ — ^ Kerefajt^ny Vallas- 
nak rovid vedelinezese es egy keref^t^ny Filo- 
^ofus Vallasanak Summ^s le irasa, Magyarra 
forditptta S?, Peteri Hodor Pal Vathai Ref. 

Pii- SEN — SER. 50^ 

Pr^dikdtor. Debretzenbea Szigethy Mihily al- 
tal. 1799« in 8- p9g. 398* 

Senae fenis Univerfitatis Tyrnaviejifis , Divis Ia« 
digctibus erectae nrae. Tyrnaviae Typis Acad# 
S. }• per Joann» Henr. Ceich» 1712. in 4« 
pag. 49. 

Sennyei LADisLAt £ S« J. — ^* Examen ordinati-* 
dorum« Venetiis apud Laurentiam Bafilium* 
1758« ia t2k pag. ^214. 

Sensa genuina Boni Fatride Civis» declamata 
coram Excellenti/Iimo Comite Antonio Kjrolyi^- 
Supremo Comite Prpvinciae Szathm^rienfis ec 
coram IUufiriifimorum etd« Virorum frequentia^ 

. quae ad publicorum ejusdem Provinciae Magi- 
flratuum infiaurationem more^ infiitutoqtie Ma<» 
joruai die XIIL Aprilis Anno M.DCCXC. ha. 
bieam confluxerat» Debreciai per Samuelem 
R* Hufzti. 1790« in 4« fol« 4« 

SEREDi Joann. Sarofio Hung« •*-• Difll TheoL 
de bonis operibus fub Fraefidio Balthafaris 
^cifneri, Anno qVo bona paX reDeat te DVCe 
frlne DeVs. Wittebergac cxcudebat Joannes 
Gormannus. in 4« foL 104 

Seredi ValentinI Ungari Krompachienfis. — 
Diff. inaug. med.de Pefle* Wiennae ex Ty* 
pographia Kirchbergeriua« 1763, in §« pag. 3a# S»« 5IO 5ER. 

' ScKMON fur le Zele qu'on doit apporter a la Priere 
dans les triftes circonflaoces actuelles , pro- 
nonce le dernier Dimanche de Tannde 1793. 
par le R« P. Albert. Capiicin Auteur du Sermon 
ile Parbre de la liberte fran^oife , doot celuici 
fait le fupplenient. Traduit de rAllenoand en 
Fran^ois (per Holtzmann Sopronienfem Hua« 
garum} a Vienne 1793. in 8. pag. 31. 
Sermones habiti per Deputationem a SS. etc. 
OO. IL Comitatuum PeA Pilis et Solth articu- 
lariter unitorum ex incidenti luctuofi obitus 
Serenifllmi condam Arcniducis Alexandri Leo* 
poldi Regni Hungariae Palatini et dictorum 
Comitatuum Supremi Comitis atque fubfecutae 
Sereniifimi itidem Archiducis }ofephi ia Re* 
gium per Hungariam, Locumtenenten) ac prae. 
repetitorum Comitatuum Supremum Comitem 
Nominationis Viennam etc» ablegatam; quibus 
ftdjunctae funt Dictiones fub folenni altefatae 
Suae Celfitudinis Regiae, Budam ingreifu, et 
ipfa in Supremum Comitem facta Inflallatione 
pronnntiatae. Peftini Typis Mathiae Trattner. 

f i) Qratio Gabriitis Zerdahilyi Epifcepi. ad 
Sttof Majejtates Vwtmae. a) Refponfa Ea^ 
tmdm. 3) Zerdahelyii^ Oratio ad Paiatimm 
f^itnnae ft refponjio ejusdem. 4) Epifcopi 

Fran^ fkran^d Miktdfy ad Pidatiiitim -ifff^Sti^vdr 
cum ' Refponfo. 5) Sftfcopi meolai JMhU de 
Pikatikk prope Budam ad Paiiiinum^ "{uW^ fe^ 
Jponfo ejufdem.^%\6) jMdisltd MpUomtf ^jchi* 
Epifcopi , Pnmatis Jfos. Baftydais, .Maini , 
jKollomtsii^ Zerdahelyiiy fub ipfoJnaugur^ aetu. 
— -^ — Iidem* Pefiini 1795. io 8- J*^- 5»- 
Sermo Nobilis Hangftri ad ConAatus iko9s i^ Or- 
diott'^ dum ia provi^ciali Comitatus^cujtisdaia 
Synodo pofi perfoctas Rcgias Ltft^ras de belli 
fnbiidiis ab ioclyta regni Hungariae: Nobilitate 
fldlvejfus fioruffum ageretur. Caflbviae 17^« in 4. 
fol. 8- . w .: 

Di Serbconeta de. Daehi Caetam X)norat0 — 
Oiazione in morle deli' ImpeDatrice ftftgina 
Maria Therefa Walburga di Adlrit. erc. Na- 
poli. 1780« in 4. pag. 38. V 

Serpilii Georoii Sopron. Huag« A. C. V. fi.jMialv 
ilri Ratisbon. •— Neuverfertigte Ued«r*:Concor- 
danz uber D. C. Kirchen* und aadere geiflrei- 
che Gefange zu befoadern Nutzender Lehrer, 
deaen ZnhSrera zu Erbauung des Chciflenlhuma 
siad zeictichea Vorfchmack der ewigen Freude 
«ach Art dtr biblifcheo Con):ordaiiz mUhfam 
sttfammengetragen ) . Dnbey eia dazyig^btirig^ 
Geiaogbacht uad AMbige Aa^viet&i^g, wie 

> dai 51» S£R«MiSftT« 

du W«rk fdgtk^ ibll gebnttchet ^«rden; 
Hebft eiaer Vorrtde <fes Herra Jofa. Frid. 
Mnyen. Dreidea inid Leipzig« 1696« in 4« 
(gedrackt iu Pirna) praMr Cmi»nkmikm , qwu 

■«•i «^ .i» Dtaconi Wtltdnippeniis <» . ^agra* 
phia Hercnetii Epifloiici ad Analyfia» et Ge« 
nefim Epiftolarutn L«tinamai viam conmioa* 
flrantia cum duplici Appeiidice. I) De varia« 

; tione Styli* II) De Onhographia et Interpun- 

etione in ufum Juventuttt Scholaflicae eoncin- 

. nata; Miienae Literii Chriflophori Onntheri. 

•• a. in 8. p&g* S^- 

mmm^^ Eftttaphia ^er Ehrengediichtnufle ins* 
terfchtedlicher Theologorum die in Schvabea 
gebohren ^ordta. Regenshurg bey Joh* Fded* 
rich SeideU 1707. in 8* p>g« 167* 

SsRTUK ExctUentiorum virtncum Divi Stephani 
ApoAoiid lUftt Huogariae ete. dimi S. Steph. 
Regis SemJnarium , etc. in annuatn Tutelarii fiii 
Feflivitatem etc* Tjfriaaviae in aedi^s fuis 90» 
Attg. rMoleret^ a&rnatum a Stephano Borfos 
Hungaro Cirponenfi :$(6atfn« praelib. ahiamp. 
1716. Typis Aead. in 4. plag. nf. 

iSYtt JoftAWir der IttbKcher Kooionier Gel^- 
lcha^ Fhyflcir -«^^Verfiich Uber 4ie^31atrera 
Impfung und deren vefentliche VorsEuge zur 

Befor* «EV— SHQ. 51 j 

Beforderung diefer ^xrohlthiiitigea ErfindoDg, 
Komorn bey Clara Weininulier Wittwe igoi, 

in 8- pag- i8a. 

Severini Joann. — Philofophia Rationalis, feu 
La^ica uHt^us Jiiventutis yeteriore ex Difciplina 
recenti ^ Me'thod6 accommodata opufculum 
ponhuirun). Fraemifla efl CI. Auctqris vita a 
Paulo Tefchlak Vetuzol. Minifl. A. C. Sche- 
niDitzii apud Joann. Franc. Sulzerum. 1789* 
pag. 99. praeter Severini vitam, quae plagu- 
lar. 2. efl, 

Seyffert Joann. Ghristoph. Glaucha Mifinci. 
— DiiT. inaug. n^edica de Dyiienteria Panno- 
nica. Von der Darm oder Blut - Ruhr^ Prae- 
fide Jonn. Junckero. Halae Magd. Typis J. C. 
Hifiigeri 1733. in 4. pag. 35. 

Seyffert Jos. Prosper. Prof. Pailoral Theol. zu 
Prefsburg. — Beiitz und Ertheilung des Frie- 
dens — Eine Sittenrede am erflen Sonntage 
nach Oflern, an ^elchen H. Domin. Bene* 
dict aus dem Neofohler Kirchfprengel in de^ 
lc. 1(1 ScHlofskirche des General Seminariums 
zu Presburg, fein erfles feyerliches Mefsopfer 
gehaiten. 1787. Prefsburg mit Patzkoifcheii 
Schriften. in g. pag. 39. 

Shoretits Mich. tFngari Sigendorfenfis. — DiiC 
inaug, med^ de Senfibus externis, eorum^ue 

K k iAtei: J $14 JSIE — SIS.* , 

inter fe comtnercio, Vindobonae Typls Jos* 
KurfzbtSck. 1765 in 4. plag. 32. 

SiKBENBiiRGiscHER in Ungarn Riifsgelegfer Mefs* 
kramen , welchen dcr Fiirft in Siebenbiiigen 
unter den Jefuirern MdncJiien , und sufFriihre- 
rifchen Pfifien niit grofser Verwunderung iin 
Konigreich Ungarn ausgeiegt und hauffenweis 
verpartirt hat ^cum icone Carmen fotadicum) 
%. L et a. in foL plag. i. 

SiEBENBliRGiscHE Quartalfchrift, ^ter Jahrgang. — * 
Hermanftadt bey Martin Hochmeifter, 1797. 

in 8. pag- 39^- 
— ^— Scchfter Jahrgang. ibidem. i^.^g^ in 8« 

pag. 400. 
^^^^ Siebcnter Jahrgang* ibidem. i8ot. in 8- 

pag. 360« 
SiGNA de Sole vel potius cum fole apparentia 

clariirima Judicia Pablicae Laeiitiae, quam cor- 

dialt affectu demonftrat univerfus Cleriis, Po- 

I r 

pnlutque Juurtnenfis , dum gratulabundus ap« 
phudit exorientibus in fuo Epifcopali folio ra- 
diis Optati/fiuii fui moderni Neo-folis etc. 
Fhilippi Ludovici Comitit 9 $inzenJoifF Epi- 
fcopi Jauriaenfis , etc. * Abbatis de Pi^csvarad 
ctc. per P. H, S. Parochum in Neumark Ord. 
S. Aug. Sacerd» Viennae Typis WQiffgangi 
Schwendiman, Z7a6. ia foL plag 7, 

SlKOS SiK— SiM. jrs 

SlRoi IsfVaK ^ A* tneg basiiltt Sztvtiek keser» 
vei GaniaufF.famu ii.4aiad» Soprooybatl^ t^gS. 
iii fol. pl ag« t* 

SlAiANOVlcs FrajJc* EMEit. £pilc. Zagrab. Thed- 
logi et Biblioth* — Evangelium jefu Chriftl 
STNTATTOMEINON. E quatuor E^dugtlii* 
neicu eonttnuo) >nihil uipiatn addito aut prde- 
termiflo) fublatisque ipfo facto Antilogiis ooini* 
bus juxta fidem vulgatae eoordinatum* Argtt« 
tnenttS) Chronologia^ Paralleliftno ^ Sxegefiy 
Notisque et Animadverfionibus non VUlgaribus 
perpetuo illuftratum ^ et V. Cleto Hutigariae 
dicatum« Vindobonae LiteHs M* A« Schmidt« 
1793* in g. pag. 818* 

SiMi-GiANt AMBtiosii Notarii Comitatus S^oltiok 
inter. — Hiftoria RerUm UngariQarti.iii et Trart* 
fylvanicarUm ab anno 14^0* ufque 1606. quft» 
tuor Libris comprehenfa « nunc primum ^typi^ 
edita^ annotationibusque illuftrata , adcurante 
jofepho Carolo Edcr* Liber L Cibinii Typil 
Mart, Hochmeifter. 1800* ia 4. pag« 994. ^ 

S1M014 Mate kit&(ii Pl^banos. t-* fiefzed a* Re. 
ligidnak harom rendbeli ellenseg^i ellen^ melly 
tnondatott SaSekf^ardon i^cj^ben a* Templom 
fjnnepen ugymint JeSus Kristus menybe Mehd- 
tele napjin. Vat2on 179$* Gottlieb Antal be« 
luiveL in 8« p^g* 

K k a hoU 5i(J SIM. 

Boldog afzfzonyrol XXXX. Pr^dikatziok 

etc. hozza adatik Sz. Annarol , Jo^kiairol es 
J6sefr51 egynehiny ditsero befzed. L Kotet. 
V^tzon 'Gottlieb Antal betfiiyeU igoi. in 8« 

pag- 549- 
SiMONCHiCH Innoc. c S. P. — Semio ad Can. 

didatof Marianos in Gymnafio Vacienfi Scholar. 

Piar. dictus VL Idus Dec. 1795. Vacii Typia 

Ant. Gottlieb. in S- pag* 14* 

^ — ^ bolts Tanitoj inak neve napjat h^la - ad6 
Szivvel tifztelik h^rbm Tanitv^nyi. Vatzoa 
Gottlieb AntalniU. 1796. in 4. fol. 2. 

— * — — In Ejusdem diem Onomafticum Elegia 
etc. a tribus ejusdem difcipulis confecrata. Vacii 
die ag. Julii 1796. Typis Antonii Gottlieb, 
in 4. fol. 3, 

— - — — - Ugyan annak Szulet(&e napjit h^a-ado 
Szivvel tifztelik niSmelly Tanitvanyi. Vitzoa 
Gottlieb AntalnaU in 4. fol 2. 

SiMONiDEs JoANN, Rcctor Briznobanenfis , Joan« 
ne Snicellio Refpondente* — Studium Cate- 
cheticum de Evangelio, Symbolo Apoflolico^ 
Deo triuno , quod in Examine Scholae Brizhy- 
bernali etc. 1669. ad ventilandum proponit. 
Leutfrhoviae Typis Samuelis Bre^crer. in 4. 
plag. 6. 

SlMO* SIM— SIN. 517 

SiMONiDEs JiNOs. — A' Eerefzt(^nyi Hitnek c$ 
erliQltsi Tadom^nynak rdvid Sumni^ja. Festhen 
Patzko Ferentz RettiliveL 1793. in la. pag. 140» 

SiMULATio per Satyras detecta Promotore Joanne 
Szegedy S. J. ab Humanitate Tyrnayienfi de« 
dicata. 1733. Tyrnaviac Typis Acad. in S* 
fol. 13« 

SiNAPii Danielis Rectoris Alnovicnfis, — Ser- 
tum decerptum ex horti theologici Areolis IV. 
fAreola L de Seriptura S. JL de Deo^ III. de 
SS. Trinitate» IV. de Perfona Chrijti) omni- 
bns quod veritatis ftudiofis odorandum et exe- 
quendum grata manu porrigunt ad anni 1664. 
menfis Julii 9. in Palaeflra Alnovienfl, Praefes 
Sinapius etc. et Kefppndens Joannes Mathaefius 
Arva • Veliczenfis, Caflbviae Typis Sufannae 
Severini. in 4. plag. 2|. 

Sinnschrift des guten Patrioten bey der Thron- 
befteigung Sr. geheiligten rom. kaiferU k&nigl. 
apoflol. Majeflaet Jofephs des II. von einem 
guten Oeflerreicher. Wien bcy Mathias An- 
^reas Schmidt. i^gi. in g. fol. a. 

SiNOviTz MicHAELis NcofoL Huug. — Difll 
Theol. de Animi implacabilis damno fpiritttali 
ad Locos Matth. XXI. 33 — 33. et XXII. 15. 
22. iiluflrandos Fraefide Chrtfl. Sigism. Geor- V. gfo, Wittcbergae Stanno Tzschidrichiano «. 
cufa, in 4, pag. 40, 

81PO3 PAUti Tranfylvani* — * Bcfchreibung und 
Anwendung cines Mathematifcheq Inftruonent^ 
fiir dje Mecbaniker zur unmittelbaren Verglei- 
cbung der Circulbogen j mit 7. Kupfertaf. (aus 
den deutfcben Abbandlungen der Berliner Aca- 
dccnie) (. a, (1706,) in 4. pag, 30» 

ap* „ -,-^ Viro fumme venerando ac celeberrimo 
Jo. Ifaaco Ludov, Cauffe 5S, Tbeol. Doctori 
et Prof. p, o, Hegiae Academiae Francofurta- 
nae, ordinisque Tbeologici Senlori^ Praece- 
ptori ad cirieres ufque colendo deplorati He- 
rols mcmorlam pie colenti lugentique, Hoc 

C^rmeq Dt D, D. iS» Apr. 1793, Francofurti 
ad V. e Typograpbeo Apit^tano, in 4. fol, 4. 
Sjpy? JosPF, -^ Temely Xitne Tergovinc polag 
tJarave y Dogacsajev ra^borlto po Jofeff Sipus 
Horvatsano KarloVaqskQme, Vuzagrcbn; 1796. 

in 8- P»g' nfi. 
S|5TIT*5 Lectoresf parvum fpectate coloflurn, 
quem non vi, fed iamore etc, Cardtnali c^. 
Principi etc, Jofepbo e Comitibqs de Batthyan 
etc, dqm Onom^Oicon fuum recoleret Archiepi- 
fcopaiis Seminarii Pofoniends Clerus Junior fub 
iigurat6 fcx Mufarum emblemate etc. obfec^ 

van- ' SKO— SOL. 51^ 

vantiae Monumentum coUocavit. 1793. XIV. 
Kalen. April« a. L fol 4. 

Skolka Andreae. — • Unferen Verehrungswttr- 
digften Lehrern etc Stephm Fabry und Stephan 
Sabel etc. im Namen ihrer ZuhQrer den 36. Dec» 
1797. etc. ge^idme^. Presbtirg mit JSchauffi" 
fchen Shriften. in 8* P^g* 16. 

SoDALis Auousxys feu Ferdinandus II» Romano- 
rum Imperator, primus Almae Congreg, Ma* 
joris Verbi locarnati etc. fodaUs et Frotector 
fuis virtutibui a Gnilielmo Lamormaini e S. }• 
olim expreflus, ac noviter iterum prelo fub^ 
jcctus 1715. Graecti apud haeredes Widmanft^dii 
in 8« pag. 165. In fine Elenchus Sodalium 
Rectorum ab a. 1596. pag. 64. 

SoLEAfNiTATE^ Alba- Regalcnfes aRegioGymna- 
fio ceiebratae et opportunitate . Diflributionil 
Fraemiorum Semedri IL MOCCCII. vulgatae« 
(feu Francifci Neichei I. Huoi. Prof, Odae VIIL 
et Jofephi Novich Scn, Hum* Prof. Odae IV.) 
Budae Typis R. Univ. in 4. pag, 33« 

SoLLEi^QHY KaROLY, — Uj • Modi magyar • Se- 
lyem-ruha az az: Magyar es hoz^i tartozan« 
d($ Orfzagoknak a' Selyem erefzt^ bogarahh^l 
bSvetkezendo klilonos hafz^iok is gyornpiti«Qk« 
Nyomtattatott AIs6 Sclavoniabaa i^^cjdik efzt^ 

ifl 8. pag, 6a« 

Ugyan 5fio ^ SOL — SOM* 

— ^ — Ugyan az: D^breczenben Margitai 

Istv^n sQtal 1770. in 8* pag. 31. 

SoLOsM&jA ^ a' boldog fel tamadisnak rem^ny- 
uege alatt Vildgbol ki miilt hiveknek Tetemek 
felett mondand6 l6zbn$6ges Solosmaja es Peni- 
t^ntzia- tartoSoUarok, mellyet T. P. Bar»baa 
Mirton Uram T. N. Csikfzeknek drdeme» Vice 
Esperestye etc. ujjonnan ki cyonitattatott ea 
fzerelmes ^des Nemzetebez va!6 buzgosag^bol 
d^I fzinre botsiitott. Csiki Kalastromban 1738. 
in 8. pag. 57. 

SoMNiUM. — quod vidit facrat<)s Aganippes Fon- 
tis ad Undas Tyrnaviae Vates in vigiHa Ono* 
mafticae feftivitatis Joannis Nep^ Fleifjfahacker 
J. U# D. et ProfcfT. etc. Tyrnaviae Typis 
Wenceslai Jelinek. in 4. 1798. fol. 3. 

SoMODi IsTvaN Bogardi 6 Tinqdi Rtf. Predik, 
-— Faiusi Predik^tor az az: egyligyil elm^khez 
alkalmsiZtatott egynehany tanitasok 2. Darab. 
GySrben Strcibig Josef betuivcl, 1797. in 8» 
pag. I. 546. II. 550. 

SoMOGVi Daniel Sz. Martoni Fo Apatur. -— 
Meltosigos Gt6ff Erdedy es PalfFy H^zoknak 
nagy Erdemi , melJyeket tif-^telet^re M. GrofF 
Erdody Janosnak etc^ Fels. Kiralyi Magyar ud- 
vari Kamara fej^nek etc. mint b^^iktato F6 
Kir^Iyi Commifsariusnak ^s M. Gr6£f Palffy Ji- 

nos- SOM. $21 

nosnak etc. fo Isp^nysi^gi liivatally^ban , b^ 
helj heztct&ekor etc. Posony viros:(ban I774# 
ctc« rovid befzedben foglaltt. Posonyban Patzk($« 
F. Ag. altaL 1776. in 4. pag. ig. 
SoMOGYi Elek Minorita — ? Patientia, Rarat» 
Tintz (verse' bcn) niellyre minden Ferfiak is 
Afzfzocyi Rendek hivatalosok. Pesten. 1794* 

in 8* pag. ^93» 

SoMOGYi Leopold Kinonok es Gyori Pleb. — 
Halottas befzed, ineliyben Grof Ef/.terhazy Ka- 
roljnak Egri Megye PiispOki fo PaTztoranak etc, 
niidon Papa vaVosaban ktizelebb U\6 f o M^- 
tosagd . vereitlil harmadnapi fzomorii gyi(Yos 
egyhjzi pompaval tifzteltetne , ditsS etnl^keze- 
tet foglalta eselo nyelvel hirdectc i^Qgben. Gy5r« 
ben iii g. pag. 39. 

Halotti Befz^d, mellyel Mdltosagos 

Felso-Buki Nagy Josef Urnak, a' Szent Istv^ 
Rendje Commendatorinak , a' Torvenyekben 
Kiralyi Szem^lyes jelenletel Helytsrtojanak etc» 
tzimeres Ig3zs&gat, es feddhetetlen jambor ele- 
tA, le rajzolta es, a' midSn Nemes Soprony 
Virmegy^en Rojtokon igo^ik. efztendoben» 
Boldog Afzfzony Havinak ^dik napjan, teme- 
tetesenek alkalmatofs^gaval a' gyazos Egyhazi 
Tzeremoniik tartatn^nak^ elS nyelvel hirdettc. 

B^ta- 542 SOM. 

B^tsbetiHraTcb^nsky Jdsef betuivel* igox ia 4» 

pag. 12. 
—*-—«— Lob und Traaerrede dem hochfeligen 

Andenhen des Cardinals etcw etc« Jofephs etc. 

Ton Battbyan etc. Erzbtfchofifs zii Gran etc. 

gewidoiet, uod za Presburg etc. den la. 

Chriftm. 1799, vorgetragen. Raab beyjofeph 

Streibig, in 8* pag- 40. 
"SOMSiCH Lazari <~ Ode ad Univerfos Imperii 

Auftrjaci fubjecto^. Pro Principts Auguilae Do. 

IDUS et Patriae defeniione incredibili alacritate 

'arma capientes. Pofonii Typ^' M. Landerer. 

18oi. in 4. pag,«6, 
**^ ~ — r Carmtna. (Soterion L Carolo Archiduce 

gravf morbo feliciter liberato Menfe Martio 11. 

Eodem e periculofo morbo iterum profpere re« 

ilituto Menfe Majo igor.) Viennae in 4 foI« 5« 
^^^^ fid Francifcum IL Caefarem de Corona 

(Cercle) ad Auguftam Aulam XVI. Maii i8oa« 

habita (Ode) s, l (Pofonli) in 8. &)• 3. 
•— — — Carmen ad Ludovicqm Rbc^dei de Kis- 

Rh^de. ^ Nuncium Comitatus Szatthmar. ad 

Comitia Kegni Hungariae Anno Aerae vulg. 

MDCCCIL Pifonii cele|;>rata Legatum pro 

Mih'taris Academiae in Hungaria Fundatione^ 

decem millia florenorum donantem.^ Pofonit 

Typis Georgii Aloyfii Belnay. in^. pag. 11. 

SoN- \ SoiiJNENi?EL$ HOfraths — Dic erftc Vorlefung^ 
^elche et nach derii Tode M. Therefiens hielli 
Wien I78c>. in g. pag. 64* 

SoNNETTO all' invitcif&mo Gi;an Marefciallo L6u« 
don fulia prefa di fielgrado« 1789. s. U in foI# 

iii— — per la glOriofa cdnquiffa di Belgradd 

i& Caefarcj. in Vieniia 1789. in fol. plag. i, 

SONNiiTti fdprd la guerra prefeiite tra 1'armi Aii' 
flro-RufTe^ e la Porta OttOmahna^ dedicatl 
flir Aug. Vittorlofo Monarca Giufeppe II* 
tmp. dal Dottore Franc« Manfroni* i Vietina 
1789. In g. pag. 164 

SotERiA Auguftalia — Aaguftae Mariie Ther€* 
fiae Germ. Pannoii. Bojoheit)^ IIL Dac. Non 
Belg^ tnfubricae. Maximae Pia6 Felici Matrl 
Studiorum^ FatrOnae elegantiofum. Litterarunl 
Curatores publici Gaudii monumentain ]^ofueref< 
Vindobond^ 1767. in 4, fol* 9, 

SFAits LADisLAi — Rcgulae vitae humaiiae lO^ 
ter homines cudi morum elegantia ducendaei 
ete. pro coiiimodo jfuventutis praeci^ue fhidiofae^ 
aliortimque« fiudae 1798. iii Z* 

SpAits StEPH. Prof. Bud. hodi6 Direc^ Grymiij 
Albareg. — ta obitum Mariae Therefiae AU'« 
gofltae, quum d Regia Univerfitas Badenf!^ 
ritu ibUmni parentaree« Budae 1781« in 8* fot i^ 514 SPA^SPE. 

SpALATiMi Georgii •— Anoales reformationii , 
oder Jahrbiicher von der Reformation Lutherit 
aus defTen Aurhographo ans Licht geAellet von 

. ErnA Salamon Cyprian, D^^^Leipzig zufin* 
den bey Johann Ludvig Gleditfch , und Mo« 
ritz Georg Weidmann. 1718« in 8* pfl^* 720. 

Specification wunderlicher Antiquitaten , fo in 
Ueberumplung der Stadt Funfkirchen gefimden, 

, mit beygefugten Tractamenten, (o die Herrn 

. von Hirfchau zur Faflnachtzeit in ritu folenni 
verzehrt. Gedruckt in diefem Jahr (1664.) in 
4» foU 4# 

Sfecimen Characterum in neo-erecta T^porum 
fufura Fofpnii apud Joan. Mich. Landerer Ty« 
pographum exiAentium» 1770. in 8- ^^^- ^S* 

^FECULUM Theopoliticum « Virtutes Ferdinandi 
IL R, Imp^ etc. a Guilielmo Lamormaini e 
S. J. oJtim confcriptas repraefentanSp Liucii 
Typis Joh^ Jac. Mayr. 1678. in i3. pag. 168- 

•^ -^ — Juventutis, Academicae , live Uluftrifli- 
mufs Adolefcens Cpmes Ignatius Emericus Ko- 
hary de Csil.brig et Szitna Flos majaiis pruina 
mortis decoctus, Angelus Coelo infertus, ora- 
tion^ funebri a Gabriele Splenyi de Nyirs - Ar- 
do , Eloquentiae Studiofo Tyrnaviae laudatus 
die 97. Maii 1720,1 Typis Academicis foU i8» 

in> SPE — SPL. 515 

in 4. eum Infcriptionibus Sytnbolicis apparatus 
funebris et Elogiis. 

Spergs Jos. Ant. Oenipontani. -— Serenifllmo 

Archiduci Jofepho AuguAo Auftriaco Generis 

delicio etc. Genetliacum confecratum. 1743« 

'Norimbergae in Bibliopolio Cremeriano. in 4* 

pag. 40. 

Spicgel fur die Kritiker des neulfch gemachtea 

Friedens zu Liebe allen denen^ die flch nach 

demfelben fo wiirdig fehnten , und zu Ehrea 

' Leopolds IL verfafsc y. G. L. (Lukas) in Oe- 

denburg. s. a. in 4« pag. g. 

Spitko Georgii Bela - Hungari. — Difp. fefli- 
vaiis de Fefti Pafchalis Eoergiis vel Operationi- 
bus ex Gen. IIL fub Praefidio Joan. Deutfch- 
tiianni 169;. Wittenbergae Prelo Chrifliani 
Schrbedteri. in 4. plag. a^. 

Sfitzer Wolp. Arts und Diftricts Rabiners zu 
Petzel. ■— Trauerrede am Tage des feyerli- 
chen Leichenbeg^ngnifs Sr. Excellenz Herra 
Grafen Gedeon v^ Raday, Kronhilter etc. Peft 
niit Landererifchen Schriften. 1801* in g. pag.,29. 

Spl^nyx Francisco Xav, e L. Baronibus Epi- 
fcopo Vacienfi etc. Typographia Vacienfis ilL 
Non. Decembris 1795. ^*"^" Typis ^ Ant. Gott- 
lieb, in fol plag, i. 

SpSrl 5«« S?6 ~ STA. 

Sporl Samxjel DiacoDi zu AUdorf -^ (/ott^ 

Hand ^ des Turkea Wiederfiand d, i. Sieben 

Predigcen iiber die Worte der chrirtlicben alK 

geincinen Litaney : Fiir dc$ Tiirken Gritnni, 

Tyranney und filutdiirfligkeit , bchiite iins lie- 

bcr Herr Gott. parinnin i) von det Tiirken 

Herkommen und Aufnehmen ; z) Alcoran. j) grof- 

f$r MiuhU. 4) graufamer Tyranmy. s) *^i^ ^^ 

folche mit unfern Siinden verdicnen. (f) um der» 

fetben Abwendung bitten und 7) ihren Untergang^ 

Gehandelt Vrird init niitzlichen Anmerkungen. 

Gehalten Anno 1663. 2U Altdorf* Nurnberg 

bcy ChriAopli Gerhard* 1664«. in 4« pag« td^i 

SfoN -^ Viaggi di Mons* Sp On per la Dalmd» 
2ia^ Grezia^ et Levantc^ portati dal Francefe 
da D« Cafimiro Frcfchot Cafinenfe. Cum tcoii^ 
et Mappi».' Bologna per Giacomo Moati t688* 
ia i^. pag. 525* 

Staats - pRoi^ocoLt ^ raifonBbles « daWnnen 
tiach richtSger Ordnung der jetzigen Souverai* 
tien Herrent und ge^afFneten Haupter in ganz 
Europa merk^Lirdiges Staats und Kriegsghinde, 
jheimliches InterefTe ^ und hierbey weitausfe- 
henden Kriegs und Frtedens Expeditioncs , fo- 
Vohl mit unpartheyifchen Staatsgrilndeh illu- 
ilriret^ als aus recht politifchcn Principiis de« 
duciret gnugfaoi aa vervundem feyn wcr- 

den. %- STA* 527 

df fu 9. 1. 1665. iD 4. pag. i3b, Anhang ilber iU 
der Ibyf* Armee in Ungam etc. wider die Ottom, 
Pforte erlangte gliickliche Progreffen^ et Secours 
vor Ofen und diefes Orts denkwurdiger Belage^ 
rung. pag.^z. 

♦) Continentur inter alia I.) Warumb der Ko* 
nig in Pohlen nicht perfdnlich wieder in Un» 
gam zu Fetde gchrt ^ und ob er wohl befldn^ 
dig der Off - und Defenfu . AlUance wider 
den atlgemeinen Chriflenfeind anhangen mochte? 
11.) JVammb Graf Tokdti den General Par. 
don Kaijfert. Maj. abgefchtagen^ und ob er bey 
gtucktichen Succefs der Chriftlichen Waffen un^ 
ter Turkifchen Schutz fubf/lirep kdnne oder 
nicht ? III) f^on 'der fchkchten Anfiatt und 
Magazinet in Ungam und daraus erfotgtichin 
Ruin der ChnfMchen Sotdatrfca. IF) Ob 
Kayferl. MajeJlSt den Krieg tdnger continui^ 
ren^ oder bey Abgang der Pohtnifchen Ar^ 
mee Frieden fchtieffen dorfte. V) Ob auch 
Ungarn die V6rige Retigions - Freyheit wieder 
erhalten werde^ und ob fich Schtefen d^rgleichen 
7SU hefahren ? FI.) Was vor ein Frantzdfi^ 
fches FrSutein der Marquis de Bethme den 
Potmfchen Konigt. Printzen zur Heyrath 
gteichjqm offeriret^ und ob woht fotches die 
Attiancf mk^ dem Rmifchen Kayfer turbiren 

folte i 528 STA. 

I 

folliel VII) JVohin der Herren Vemttaner 
f^orhaben gerichtet, und was fie mit dem Ro^ 
mifchen Kayfer auff s* Jtihr lang gefehtojfenen 
Bundniiff vermuthlich iniendiren muchten ? 
XFI.) ITarumb der Pabji zu Fortfetzung 
des Turken - Krieges fo trfffliehe Geld - Smi" 
men herfchieffet. XXIV,) Wie fiarck die 
kayferL Armee injf Fetd geriicket , mit was 
vor Volcke und Generals feibige verfehen^ und 
warumb , Sachfen , Brandenburg , Bayem^ 
IMneburg und andere Reichs • Glieder nur ihr 
gefitztes Quatttum beyzutragen gefonnen und 
nicht vietmehr mit gefamter Machi den Erbfeind 
verfctgeti? XXF.J Ob der Turkifche Sut- 
tat^ Pohlen zugieich ciiaquiren^ oder alle Macht 
wider die Teuifchfn alleine anwenden dUrffiel 
XXV IJ Warumb der Grofs - Vezier nicht 
Jlranguiiret worden , und von dem bevorjlehen' 
den Uniergang des Otiomanifchen Haufes. 
XXVII.) Ob fich JVien noch einer Betdge^ 

m 

rung zu beforgm und wie Schtefien und Mah* 
rm vor den fireiffenden Partheym der Tur^ 
ikm und Tartarm zu verfichem? XXIX.) 
JVas bey continuirung der fiegreichm KriegS' 
Expeditions in Ungarn die Chrifieuheit zu hof 
fen und hingrgm bey vertierung einer offmttL 
ihm Schlacht zu gewarten babe. XXXI) Vm 

jetzu Jitzigey Churfurftlicher Durchlanehiigkeitm zik 

Sachfm und Brandehburg wchlbefteilter FeJd' 

ttnd Land - Mitice , der trejlichsn Cofidulte^ 

iind wis ififotiderheit gmz Tcutfthknd auff dii 

tielden md Nieder - Safifthe Furfien ihr Abfe^ 

,hen zii tichten genugfami tlrfache hati 

XXXlI.) IVat fchliifslich dehen kirieg^nden 

Parthetjen vor ^utzeh und Sch^den tiur di^feti 

KrU^e gewSchfet. 

Sr?AATs . SpiegeL — hfellfctieinender ^* Un^iicfo 

iichcr Mininerd, vorinheo zu feheh ^ vie 

fcinige derfelbeh bey Hofe zw^r hoch geAi&- 

^en^ aber hinwiedenimfehr tief);eidllen j allen 

Vorhehhieh Hoi - Staat^ • Uhd KriegS • Lehtea 

zuni kiugfeh Kachdenken vor Augen geftellf^ 

VOh Sihcero kfa^ Aulai Leip^ig bey Friedrt 

Lahcfcifchehs £rbeh. 1106. \n 4. }vg. 37*^, 

*) Cohtmmtur ex liuhgaHs 1) t^cn dem Gi afm 

Ferdindnd von Hardeck (Commandanten zu 

liaabj pag. iz6. a) J^cn dem Obriften Para^ 

• deifer Commahd. zU Canifcha. pag. Tjrf". 9) 

Voh Miehaet K^eiwodd in def Wallachey Kay^ 

fert. Feld obrifttn. pag. zjs» 4) J^on drth 

Cardinat Andreds Bdthori. pag. iS3* 5) ^^ 

iietn Cardinat Gebrg (MartinufusJ pag^ z6$. 

6) V. Grafth Franz Nddasdy Peter Zrini un4 

^rahgipani, pag. 367. 371. $JS. 

Ll STADt 55© STA. / 

Stadl Antonii Martini Exaet Officii Acces- 
fiftae. *— • Hilaria Hangarorucn in Aufpicatf)- 
fimo Budam advcntu Serenilluoae Caefareae 
Principis Alexandrae PauloWnae etc. Serenifliaii 
IL haered. Principis Jofepbi Antonii Arehiducis 
Auflriae Regni Huug. Palatini Conjugis Anno 
I80O. VIII. KaL Febr. Budae Typis R. Univ. 
in 4. fol. a. 

Stadler Joh. Mich. Cameral. Medici. ~ Ver- 
fache ttber die uralten r5m]fchen Hercules ba- 
der auf allerhochfte Verordnung. Wien bey 
Jofeph, Gerold. 1776. in 8*. pag- 933. 

Stand JiNOs — o Kiralyi Hertzegs^g^nek Ma- 
gyar orfz&gN&dor Isp&nnyinak Josef Er(z*Her* 
tzegnek neve napjdra aj&nlott OrOm - Enek igoo. 
Festen Trattner M^ttyds bettSfivel. in 4. fol. a. 

— . A' Teh^n - Himlorbl ; irta Frantzta 

nyelven Doktor Carenoj forditotta Doktor 
Stand — Pesten Trattner Matty4s bettiiveU 
1809. in 8* pag* 40. c. Tab. aenea» 

Stanihurstius Guilielmi S. J. -— A' halando 
testben fzenvedS halhatatlan Istennek Szents^gea 
historiaja, a\deak Iiyelvb6l Sz. Ferentz egyik 
fzerzetes fia ^tal magyarra fordittatott. Nagy 
Szomb. az Acad. betiiivel. 1770. in 8« pag. 8213« 

Stanislaides Danieli — Viro ClariiluDO in 
ColU Aug. Conf* add : Sopr. Profeilbri meri- 

tiiE. STA. 5JI 

ti/Cmo die natali et onofnsftico hoc smoris et 
pietatis documentum dicavit ftiidiofa Juvehtus. 
Sopronii d. 3. Jan, soLe noVo lanVs referaVIt 
VersILIs, Sopronii Typis Clarae Siefs. 1787, 
in 8« foL 4. 

Az 6 igen kedves Tanitoj^nak , 's en- 

nek melto elete Parj (nak T. N. cs N, Eiittel 
Sufanna kis afzfzonynak egybe kelesek orom 
ilnnepen Jan. i6dikan 1791. ezzel tifztelkedett 
a* Sopr. Ev. Gymn. Taniilo If)usig, Sopron* 
ban Sziefz KlivdnSl. 1791. in 4. foU a« 

Status Caufae Exemptionalifiarum S^rdienfium 
contra Epifcopatum Tranfylvanienfem ratione 
fubdiviiionis perperam fic dictbrum commu- 
nium terrenorum s. L ^Albae Juliae^ in 4« 
pag. 19. 

Statuta. Dioeceds Agrienfis, pnmum qufdem 
per Franciscum e C. Barkdtzy Epifc, Agrieii- 
fem etc. ; nunc autem a plurimis , quae i|i ea 
irrepferunt, mendis repurgata et jufiii Caroli 
Epifcopi Agrienfis e Comicibus Efzterhi^y etc, 
uua cum Encyclica ejasdem dictorum Statuto* 
rum confirmatoria publicis Typis vu^gata^ Agriae 
Typis Scholae Epif c, 1773, in 4. pag. ^g. Epift^ 
Encycl. fol, 8» Tabellae item fex, 

Stay Bened. Ragufini, — Philofophiae verfibuj 
traditae Libri 6« editio 3. Venetiis exc^debat 

LI a Fran» 53* STE, 

Francifcus Storli 1749. in g, pag. ]^XXIL 
ct 307. 

Stehenics JaNOs Gyori Kanonok, -— Threnus 
I. Comitatus Albenfis ac az : a' T. N. Fehdr- 
Varmegy^nek keserves fir^sa az 6 halottyan , 
melly GrofF ECitcrhdzy Gy5rgy Ur 6 Extz. 
Feher V, ('& Ispannya etc, kinek is f^omoru 
exequiiin 616 nyelvel predikallott fz^es feh^r- 
viratt i734ben, Gy6rben Streibig Antai Jdsef 
betluvel. in 4, pag. 38» 

Stein A. — Magnus Torcarum Exercitus ad 
Martinefti^m fufus ab Auflriacis , Duce Princi- 
pe , a Sachfen • Coburg Sociis RufTorum Cbhor- 
tibus Carnem Epinicium, 1789» in 4. fol, 4, 

-^ AOTAHNI Ta noAlQPHTH A2MA 

EniNlKION. Loudonio urbium expugnatori 
Belgrado reccpto C^rmen epiniciumf Graece, 
( Viennae ) 1789. in 4^ fol. 4, 

SgrEiNsiEss Antonp Ord^ FF. Minorum Provin^p. 
ciae S, Mariae in Hungaria Professi. -^ Pa* 
noplia dogmatica, feu de verbo Dei, praefer- 
tim fcripto , Lectioneqae ejusdem 9, in Verfio- 
pibus vulgaribus, Responfio apologetica ad fcri- 
ptqm nuperi Auonymi , . in lucem edita, Cui 
accedit, id quod quaer]tur« yiAu Fides folo 
ex auditu, et^pcr Vcrbum Chrifti? Jaurini Ty- 
pis Greg, Joan, Strcibig 1755, in 4, pag. 428. 

Apho- ' STE — STT. ' , 53J 

— — — Aphorirni Juris PraxeoJ, feu Refo^u- 
tiones Theologico • JuFidico - Morales , juxta 
. ordinem Tlr, IV. Libri Decrefa^ium Greg. ?a- 
pae IX. fuis locis Juri Civili accommodutae, pro 
Forb in • refpecfive et externo, de ContracHbuf 
fponfdlitio et matrimoniali etc. edifac per Cen« 
turiani cafuiim practiconim. AliguHae VindeL 
et Dillngae* 175^: in g. pag. 395. 
-i- — -^ Aptidrirmi Jiiris praxeos, feu Refolu» 
tiones Thebtdgieo - Juridico • niorales juxta Ord« 
Titt. IIL LibJ Decret. Grego. Papae IX. fui» 
locis Juri civili accomm.odatae et pro foro ia« 
refpective et externo editae per cafus practico9. 
Lib. IIL de' Clero. Peftini Typis Franc. Aot. 
' Eitzenbirger. 1761. in 8« pa^* 305. 
mL^ — — Ltbcr V. de Crimine ct poelis. Pefti^ 
ni Typis Fraqc. Ant. Eitzenberger. 1761. in g. 
pag. log. 
Steller ThOmae HuDgari ~ Exercitatio Theol. 
de triplicii Spirftus S. Gratiae vooantis, jnfti- 
ficantis et confervantis Quidditate et Diverfitate^ 
Praefide Abtahamo Calovio. Wittebergie. iC67# 
in 4. fol. 37. 
Stiltingi Joannis S* J. Continuatoris Jo^nnii' 
Bollandi. — Vita S. Stcphi^ni Regis Hunga. 
riac ex Latinis et Graecis »11 «rnmque Gentium 
mbnumentls collecta et dig^Aa, Commeotariis 

et K^^ * STI» 

^t obf^vationibus illuflrata, in ^a Joanni^ 
Schvartzii Hungari heterodoxi adverfus initia 
Keligionis apud Ungaros Chriflianae et Angeli- 
cam Regni Ungarise Goronam calumniae re- 
futantur. Caflbviae Typii CoIIeg. Acad. S.J« 
1767. in fol. min. pag. 376. 

Stimulus Morti^, az nt Hal^Inak Ofztone melly- 
nek minden Ktfr&fzt^ny emb^rnek fztikseget 
gyakor eml^kezet^vel etc« az udvofs^ges halalra 
valo mindenkori k^fzen I^telre .5&t6noztet^t 
tz az: Grof B arkd tzy Theresia.Alzfzony, Grof 
Berenyi Tam^s Urnak etc. hutvfis tarsa a' msnt 
etc« halotti exequiainak fzolgal(asa'sa alkalcna- 
tofsig^val Sz. Ferentz fzerzetb^Ii etc* Pr^dik^- 
tor el6'|nyelvel ki magyar&zta, Posooybaa 
i738bBn Royer Janos fal ozvegyen^K in 4. 
plag. 5- 

Stipsics Al. Em. — - Eine Thrane beym Grabe 
^es H. Georg Szkl/en^r eines verdienflyoUen 
Lehr^rs* Presburg bey Fr. Aug« PatzkiS. 1790« 
jn 8- fol. s. 

*- — — Tres aquilae, Apologus Heraldico - Al- 
legoricus Sereniifimorum Archiducifm Jofephi 
haereditarii Principis ac Pelatini, et Alexandrae 
Pauliadis Caefareae Principis RufHae et Magnae 
Ducis ab inito Petropoli felici connubio in Re* 
gni Metropolim , fuosgae pcnateis primo ad« 

ven« f«- STI-Sm 5J5 

f 

ventut confecratuf. Budae Typis R. Univen. 
igoo. in g. fol. 6. 

— Apobaterion , quod etc. Archidueif An- 

Ariae et . Reguf Hungariae Palatini Jofephi et 

,' Sereniffimae Caefareae Principis etc Alexandrae 
Pauliadis Nednuptorum Conjugum in Rcgni 
Metropolim fuosque penates venientium hono» 
ribuf confecravic. Budae Typls Reg. Univers. 
in 4. fol. 4« 

Stifsics Ferdin. Car. Nobilis Hung. ex Comi* 
tatu Alba Regal. — DiC inaug. med. dcNa- 
tnra et Remediis Calculi, quaiii pro confequen- 
da fupremae Medicinae Laurea 1774. pubL difqu, 
expofuit in Palatio Academico Tyrnavienfi« 
Pofonii Litteris Patzkoianis. in 8* foK 7. 

Stockelii Leonh. Bartfenfis — Poftilla five Enar- 

^ rationes Erotematiieae Epifiolar. et Evangelior. 
anniverfan tam Dominicalimn ({ttam feftivor. die- 
rum, quibus etiam nonnalli fermones in feftis 
folemnioribus utiies adjuncti funt. Bartphae im« 
primebat David GutgefeL 1596. in foL 531. 
folior. 

Stockl Ign. Franc. Xav. Jos. U. J« Doct -^— 
Gratulatio ob feliciifimas nuptias fuarum Regia- 
rum Celfitudinum Jofephi (II.) et Ifabellae Par« 
snenfis Ducis fiiiae etc« obiata» Vindobonae 

Typit 53« |ST6-^sm 

Tjpis Joan. Thomae TntpieT^ 176Q. in foL 

S^fiRCK Antal L. B, — OrVos kdny ▼ , mollyet 
az Aufzrnal N^tner Tartoai&ayokbaa }^vd Ti- 
liori ts F^lusi Korbel^ok Szamfra n^itiet nyel- 
yen irott, maga Memzete^ h.fzgira pedig ma- 
gyar cyelvre forditott Milef^ Jostf O, D, a. Da- 
fab. Betsben Trattner T^ma^s beffSivel 1778. 
in 8r pag I. 339* U. ao^. a' Konijvbm. ^Iol fQr^- 
di$h Orvofsdgok. pag, 117^ 

$T0KER Friderici Ord, Minort Conv. S. Fr^n^ 
cifci Coocioqat. ^vad. -^ Lobrede auf 4as 
feft des H» Jofephs gehalten in der Kirche der 
W- W* ?' P* Obfervantcn in dejr Feftung Arad, 
F?fl l^cy J^s^* Gottfn Lettn^r. 1785. in 8* pag- 29, 

.^QLTz JoH. Seiden und Maulberinfpector zu 
jPeAh., — r Eiq hun^er^ utid zweyiiebenzig 
nothvc^eqdige und griindlich beantx^ortete Fragq 
YOq den etc, niitzlichen Erforderniilen zum Sei- 
^enbati^ und angemeifener Wactung in Erzie- 
hung der Seidenvilrmer etc* Pe/l bey Jos, 
Qptcfr. Lettner, 1786, in 8* pagt 68. 

^ORiA delle JBattegli^ vinte dal SerenifT. Princi- 
pe Fr, Eugeqio di Savoja dall' Anno 1697. 
ilao ^I 1717. in Ungheria^ in Itatia, in Qerma- 
|iia, e ne^ Faefi bafu dei fig^ Du^ Mont, Trans- 

por- snrR---sTiTr 557 

portata dalEnipzefe, in Venwia * I736, pr^o 
GioVf P; FasqiCiU. in ^«' psg. 236« 
Stromth AL "i^ Oiip»f*^ieyifcfae . G^anken iibec 
den Feidzu^-^tTSg;. tVifGheiidjsa. aUiirten Ksy* 
ferbofeq nfxil 'd^ ofmaiiifeheo Flbrte mjt der 
Auslicbt auf ^^JnliriYgcj; Net>ll Bcifchhfs des 

Paflarovitzer i Friedeijs. ' 'Wiwi*'i789» ^^,'?^ 
pag. 35J. . . ^'^. ' ^ 

Struve KEKfstiTidY AGOSTcm' Ofv, Popt* — . 
A' gyenge ftet^- nveg IicrfkfeAbbttasanak ^ a* 
gyogyitbatatlan nyaValyak hiiziMnak a^ Mesjer- 
s^ge. Forditotta, a* TeJ^^n k}lisekr61 valoTa- 
nit^feal, '^* fok 'Tuddsok ^rtclroeivel meg bo» 
vitette, Kpvats Mifialy Pryo* Dofctor. 3. Hiiz» 
Pesten Trattner Matyas betiiiveL igda. ih g. 
I. pag. XXXII. ct 373. II, pag, XII. 28». IHn 

xVi. 400. 

•Stulli JoAGifmx Rbgaufini Ord* S^. Franc. — • 
Lexicon Latino^ltalico-IHyrjcnm ditifllmum ac 
locapletiflimunr, in quo adferuntur uQtatiore^ 
elegantiores , di^ificiliores eai-imdem iingiiarum 
phrafes, loqtiendi foruiqlae ac Proverhia. Par- 
tis I. Tpmi diio. Budae Typisf R. Uhiv. in 4« 
inaj,%Tomui I. A — K. pag. goo. II. L — Z 810, 

Stummer Mariani Vienii. Aitflr. Qrd, S. Franc, 
— Aufrufepredigt zum Ehrwardigen Soldatcn- 
ftande gehalteii uber dasEvangeliim:^ ^e^ 4. Fa«? ' 

ilen- I I 538 STU — SUM^ 

fleafonntags zor Zett des FcantBiSfcben Kriegs. 
Pefttbey Franz jfos. Fattk<$. igop. iii 8» pag.^a. 

Sturm Jos. GditiEtMi'-*-» Tiraaecrede auf dea 
tSdtlichea Hintrtti . M« Thtrefieas etc. bey 6e. 
legenheit det dreyfagigen Bi^agoi^e 1781« zu 
Freyburg abgehalten. Freyburg tn Breisgau 
mit Satroirifchen Sehriften. ia foL pag. $4« 

SuccEssi dell' armi Cefare' neil' una, e nell' altra 
Ungheria defcritti in varie Lettere de Mon. Sa- 
far dall' Hetemitage tradotte dal Francese i68s* 
in Venezia i686« per . Aluife Pavino. in la. 
pag, 154. 

•—'—-»— etc* dell anno i686« in Venezia ap* 
preflb Giov* Giacomo Hertz. i687# ^ i^* 
pagl 924. 

— — —— dell* anno 1687« in Venezia i688« sp* 
preilo Aluife Pauino. in I3« pag. 87« 

SuLiKOvii JoAN. Demetrii Archi-Epifc« Leopo* 
lienfis. '— Commentarius brevis Rerum Poio- 
nicarum a morte Sigiimilndi AuguAi Poloniae 
Regis Anno MDLXXIL Menfe Julio Knifini 

mortui. Dantifci 1647« i° 4* P'S* ^3'* 
*) Rit gefiae Siipham Bdthortf Rigu PoUmiai 
potiffimum difcribmUur. 
SuMMajA. •— « Az o es ujj Testamentomi Szent 
Historianak adik kt ada^. Bud^ a' K. Univ. 
betttivel. i778#.. in 8« pag. xaS* 

SUM* SUM— SYU J39 

SuMMCRAUER Franc e S. J. — • Kayfec<Bild in 
Trauer • Schatten von Todt der Ewigkeit abge« 
bildet Ihro vcyland Rdm. Kayf. Maj. Jofephi 
des Erften etc. bey pfiichtfchuldiger Abftattnng 
Dreytagiger Leichbegrabnifs etc. in einer l^ob 
und Leichpredigt vorgetragen 1711. Gratz bey 
denen Widmanftattiichen Erben. in foL pltg;. 6« 

SuPANiCH D£ SiBENEGG Jofephi -— Exc. Domino 
Joanni Paxy Epifcopo Zagrabienfi, Elegia. Za« 
grabiae 1770. in g. fol. 4. 

SuppiNi JoH« Kameral • Reitoffiziers ^ Ode auf 
die erfreulicbe Ankunft Erzherzogs Jofeph ab 
Statehalters vom Ktfnigreich Hungarn in Ofeo« 
— Ofen 1795. in 4. fol. 9. 

SuppLEMSNTUM ad DiiTertationem hifiory:o cri- 
ticam Georgii Pray de Dextra S« Sephani pri- 
mi Hung^riae Regis cum Hiftpria Monafterii 
Sz. Job, ubi olim facra haec dextra afTervaba^^ 
tur, cohcinnatum ex CoUectaneis Joachimi Kol« 
lariCs Ord* S. Paulij Auctore Matthaeo Simos 
ex eodem ordine. Vacii Typis Antonii Gptt« 
lieb. 1797« in 8* pag* i84< c. 3« Iconibus. 

Syllabus vocabulorum Grammaticae Emmanue* 

lis Alvtrie S. J« in Hungaricam et Germani- 

cam Linguam converforum. Tyrnaviae Typit 

Acad. per Frid. Gall. 1731. in 8* P&g* 88« 

— — *— Idem. Jaurini 1733. in 8» pag* 88. j 

Syl« 


549 • SYL — SYN. 

SyllogismiTS demonflrativus, quo clare oftendi- 
tur Lutheri et Calvini fidem efle falfam ac hae« 
retieam, atq*ie ab aniverfali Komana Chrifli 
Ecclefia condemnatam* s. L et a. in la. pa£« 24. 

Syi^charisticon etc. S. R. L Principi Jofepho e 
Comitfbus Ratrhyany etc. Strigon. Archi Epifc. 
etc. Hungariae Primati etc. a Poeii Pofonienfl 
D. D. D« Pofonii Typis Laodererianis. 1776. 
1n 8* fol. lOf 

"Synopsis Apbftafiae Nfsrci Antonii de Dominis 

olim Archiepiicopi Spalatenfis, nunc Apoflatae 

• cx ipfiusmet h*bro de-ineata, auctore Fideli An- 

nofo Verimentano Theologo, Antvcrpiae apud 

Haeredes Martini Nytii. 1617. in g. pag. 139, 

'*— — •— Hifioriae Romanorum Imperatorum in 
tifum Academiarum Hung. (Auctore Stephano 
Katona) Budae Typis R, Univ. 1782. in 8- 
pag. wi^, 

•— — — PoHticae ac Phllofophiae moralis a Mi- 
chaele L. B/Fifcher Adm« Cam. Scep. Admini- 
flratore etc. quondam concinnata , modo au« 
tem ab Ejusdem genito Haerede Jofepbo L. B. 
Fifcher Rei Mont. per Super. Hung. Admini- 
flratore luce donata. s. 1. 1753. in 8« psg. 41. 

^vntagma Juris Unguici, peculiares iina Tran- 
lyivaniae Leges complect^ns. Partesduae. Clau* 

dio- , sys-s2A SH 

diopoli Ty p!$ Acad, S. J. per Mich. Becskcreki, 
1743. in 8. p g« I. I77» II- 254. 

Systema niundi teneniis per quaeflta et refponfa 
in Synopfi , Proniotore Petro Mayr e S. J, a 
Ph Ijfof bis Caflbvienfibus 1716, infcriptum. 
Cyfloviae Typis Acad. per Joann. Hcnr* Frauen* 
hcim. jn ix pag. 507. 

SzABO DaviD Baro i -— Orthographia h Gram^ 
maticabeli tfzre* v6elek a* Magyar Prosodi^- 

♦ val cgygyuttg Komi(romban WeinrauUer Bif* 
lint betiiivel. Igoo. in $• P^g.lSi- 

S2ab6 FEtiENti Nevend^k Pap — Meltds^goS 
Fehd S2opori Szily Jano^ elso Szombathelyi 
Fuspok O Ex^zellentziujanak mint ^des Atyjok-^ 
Aak varatlan hala aa kesergo nevendek Paps^g* 
Szombathelyen. .17(;9* in 4. fbl. 4. 

SzABo JosEPHt Csepregienfis Hungari.j Presbyt. 
faec. — Waitzner Getreyde verfalTet von Jo- 
feph Szabd) aus dem Hungarif.hen ilberfetzt 
vori, Ludwig Mitterpacher. Waitzen gedruckt 
ia der Ambcpifchen Buchdruckerey, 1793« in 8« 
pag. laa. 

SzABo M^RTOi* R^ti Bilv^nyos — Virallyai Refi 
Predik. — A' viUgnak kozons^ges Historiaj^ 
loellyben a' nevezetefsebb T(5rteaetek ds viito« 
zafiok z% id6' rendi Szerent Vil4g teremte^et^l 
fogva a' [eliea valp idoig el^ addttataak I* Dae, 54t • ^ZA. 

rab 1438« efztenddig. Kolosv^ratt a' Ref* Roll. 
betuiveU ^799. in g. pag. 375. 

SzABOLOviTS Martini Exhoft. Acad. Zagr. — 
Applaufus Catullianus honoribus etc. Cardma- 
lii et Principis Domini Jofephi e Comitibus 
de Battyanyi etc. Archiepifcopi Strigonienfis 
etc. cum ab AuguAo Rom. Imper. Jofepho fa- 
cram Purpuram folenniter acciperet Anno 1778. 
die 2o« Decembris dicatus. Vindobonae Ty« 

. pis Joa. Th..de Trattnern* in 4. fol. 4. 

I-:»—-— Ode, quam Joanni e Com. ErdSdy 
cum is anno 1790. Regnorum Dalm. Croat. 
Slav. Bani dignitatem adiret, obtulit. Zagra* 
biae. in $• ^oL a. 

SzALAY P&L. — A* Leleknek el ragadtatasai, 
mellyeket a' N. Korosi Gytilekezet hafznara 
irt. Pesten Landerer Mihaly betuiveL 1794* 
in 8. fol. 8. 

SzATHAiaRi Danielis. r- DiC oftendens ex He- 
rodoto Pharaones, quibus Regibus liraelitae 
Aegyptum incoluerunt, Praefide Hermanno Ve« 
nema. Franequerac ezcudit Guilielmus Coulon. 

»758. in 4. pag- 50* 
SzATHMaRi dTvos IsTvaN Ersck ujvari Pr^dik^- 

tor <— * Titkok Jelenese, avagy Sz« J&nos Apo« 

•tol Mennyei litisB, rSvid magyaraz6 jedz^sek- 

kel edgyiitt» mellyek a' Belgiomi Djjonnan forr SZA. 543 

ditatott , A rfivid Magyar^zatokkal meg biSfvif- 

' tetete Bibliabol magyar nyelven fzedegettettek. 
Szebenben Udvarheiyi Mihaly dltal. i66g. in 8* 
pag. 310. 

SzATHMiRi Pauli Hukg. — DifT. ttitd. ihat]g« 
de mbrte naturali Praefide Guilielmo Ou^vrens. 
Franequerae excudit Guilielmus Couloo. 1758« 
in 4. pag. 57. 

-— DiflT. I. de Simplicium remedioniov 

prae operofe concinnatis praeflantia. IL de 
Morte /laturali. Praefide Guilielmo Ouvirens. 
1757. Editio altera. Claudiopoli Tranfylva- 
nonim Impreir. per Stephanum Mdi. 1760. 
in 4« pag. 86. 

SzATHM&Ri Pap. Mich. Tranfylv. Hung. Theol. 
et Hiftor. ~ Ecc). Prof. in CoUeg. Claudiop. 
-— Diifertatio hifiorico - theologica , qua oflen- 
ditur , quomodo quaptum<}ue conatns adverfa* 
rionim doetrinae chrifiianae, a prima ejus in» 
formatione ac deinceps, profuerint augendae 
ipfius evidentiae et certitudini. — * Cum' ad- 
nexa Interpretatione HoUandica vide in Opere. 
Pryfverhandelingen van het Geaootfchap tot 
yerdediging van den chrifielyken Godsdienft, 
tegen defsel& Hedendaegfche beflryderen vor 
het Jaar 1790« Te Amfterdam, Haeriem, by J. 
AUart 1791« io 8« pag, 371. 544 SZA — 6ZE. 

SzATHM&iii Paxi sMich. ' Patakino Hung, — 
DiHI Antiruflaviana 4c Ha|}i^u.Re]igidni5 Chri- 
Aianue ad vita/li civilem. Praefide Meinardo 
Tidemaili JFraj. ad Rli, ex offic. Joan* Broc 
delee« 1770. in 4. pag. 59. 

— * .^ ~ Specimeo inaug. chem« phls. fiflens ol)- 
fervationes novas etMele^emata circa pyropiio- 
rum aluminofum et igiiem« Fnij. ad Rh. ex 
0/fic« Broedele^ 1771. in 4. pag. 55. 

SzEGEDY JoAN. — Trip&rtitum Juris Huiigarict 
Tyrocinium. Zagrabiae Sumtibui^ Joan. Mich^ 
Sattner.- m6. in 4. pag. Xlt/ et 440. 

«^ -^ — ^ Opufculum de Hierarcliia EccU et de 
Frimatu S« Petri Apo/loli ejus<{ue fucceiTorum 
Romaiiori Fontifk Agtiae Typis Vu hnU Royer, 
1756. in 8* P«g* 370. 

SzJBGEDi PaL Szeke^ feherv. l?repost. -^ A^ jo 
P&fztor, m^Uyei a* Mtltosagos kegyelmes Felso 
Szopori Szily J[Inos nrat a' Szoiubsthelyi tne- 
gyenek elso PuspQket etc. az o v(^g$6' halotti 
{)ompis Tifzteietcnek alkalmatofsagavftl meg 
ditserte Szdinb«the'y varosaban Sz. Gyofgy hava- 
liak pdik napjia 1739« efzten^oben «— Szom* 
bathelyeii Siefs Antal Jostf betlSiYeU ixi foh SzEXCZ iztict LEd Maria. -^ A* boldog^igoi fzlaS 
Mi;ria fobb Uiinepeinek fzent^lt&^iol. fiuciid 
Landerer Katalln betiiivel. 1784* in la. pag^ 165« 

SzEKEL IsTViN *-^ Chroaica ez Viliignac Yeles 
ddlgaicoL Ctaccoba Niomtatot StriykoviHi La- 
2ar altal Christvs fzukle&enec MDLIXi efzten- 
deiebe< Pagina folii titularif alUra e:Kihibei 
Stemma ExceUentiffimi Herois Franeifei Nemeti 
Proviforis Tokayenfis, Tum fequitur CarnM 
LdUmum fH Stemt^a NemetianUm a Michaele Ly» 
beczd ff^ylman. DnncU Dedieatio Hmgaricai 
ae Denique Michaelis Lybecza fFylman Corre^^ 
itorif Carmin LatOium et Hungaricum in Chro^ 
noiogiam Stepha^i Siculi V4 D. M. Gsnczenfis. 
In fineli Ezer ^tt (z^t Ottuen ktlencz efzten^ 
d5be niomtatot fzent G5rg^ hauanak tizedik 
napian^ in 4« folior« 937. 
^^ Chronologia a mundo dondifo ufque dd ea^ 
num issi. 

tt-KJLVe laviiN (TAsNiDi) — A* Kristu* lesusban 
val6 Hitn^ altala az Idvefs^gre balts^' tebetS} 
u tanitsbra a' feddtfsre ^ a^ nieg fobbitisra i i$ 
ef fenyit^re hafzaos iga^^sigoknak Fundainen* 
toma^ mellyet lei tett 51. Predfkatzidkba« a. Da« 
fab« Kafsan Landerer Mihaly betitiveL ify^^ 
M S# L 0..pg« 462. IL 447< 

Um A^Sil m % 546 S2E« i 

A'' Sz(?KES Fejcr -" Vifrincgyebeli ' Nemefs^ghez, 
mikor a' Magyar Korona Orz^sere Budara men- 
ne Apr. 14. napjin 1790. (versek) Budan a' Kir, 
Acad. betuivel. in 8* foU 4. 

SzELECzeNY Ferdinandi *— Cithara, quam Ho- 
nori Adami Farkas Recf. Gymn. Ev. Sopron. 
etc. dum fauflum Nominis ejus diem 1776« 
Difcipuli ceiebrarent , urfit. Sopronii in fol. 

phg. I. 

SzENCzi IsTv^N Praemonfl, Szerzetbeli Fap. — - 
Filius accrefcens az az : a' Papi Meltos^gra ^s 
Hatalomra fel nevekedS F6 Tilztelendo Szent- 
Imrei Antal Ferentz Ur a' Praemonstratena Ca- 
nonica Szent Szerzetbeli Jafzai Canoni^nak 
egyik dirdemes tagja , ki midon Fels^ges Ur 
Istennek maga elsd aldozattyit b^ miitatn^ a' 
Krafznik vajdai Templomban tartatott rovid Pr^- 
dikatidban ^ nyelven el6' adott i778ban 
Kafsan Landerer MihaN betuivel. in foi« 
pag. i6* ' 

SiENT- GYfiRGYi^GERARDi Ord. S. Paulf — - Jo- 

'^zan Eim^lkedj^s a' Religidrol, mellyet frantzia 

< ^s n^meth nyelvekbSl ^rtelem fzerint magyarra 

forditott versekbeu. Pesten X^^t^tner Mdtty^ 

b^tiiivcl. 1795. Jn 8. pag. 173. 

A' Sz£NT£K^ Imadiagaikkal , miiit valamelly •](> 
illatokkal tellyes Arany Tsefze, avagy bz 6 

Cf SZB. .547 

) «s DJ TfStat»eotomi Szentcknek kegycs fohifz» 
kodasaakbol V icnidsagaikbol ijfzve fzedegeltet- 
tett Icp^dsagos koay.vetske. Kolosv^k-att Re£ 
ColU betijkivel. 1793. in 8« |)ag. a8o« 

Sz^NTivANYi Martini e S. J. — * Opufculoruiu 
polemicoruui Pars L edita Typis fecuadis. Tyrn* 

1718. itt 4' pag*^54- 

*) ContinaQtur: i) Refponfa nou Rifpoinfa. 3) 

Luihirmicum nHil ad rm. 3) Soliaiones 

ntm Jfil^Uones. 4J SoluUime/ CatboUcae fex 

fraecipuorum-fidei dubiorum^ 5) ^lnakffis feu 

refolutsones 12. praecip. errcneor, dogmatum^ 

^) '^ppimdix fiu Jubia /ejufdem Euangeliei Ho* 

muis 'in fua fide fcruptdizantis. 7) Luthira* 

nicum nunquam et nufquam. S) Magnum 

Chaot^^ <f) Doctrma fidei ^ chriftianae Eccle^ 

fiae^ primorum quinqui Saeeulorum. 10) Tur* 

ris BabeL 11) Forum fcrntarium. 

«.«^_» Katio Statos futiirae vitae, feu DiHerta* 

tio de flatu tuturae vitae ex Parte L Decad. IIL» 

Cucios» Mifcellan. ejusdem ab ipfo Authorc ex* 

cerpta, et feparatioi cdita* Tyraaviac. 1699. 

iii 4. pag, 14U 

«— •— — Focttoa Stnitarhioi antiquanini Haere- 

fum , ex 'quibus ooflri temporis Haerefes , in« 

cOQctnne et difiortiiHme confarcinatae (unt- 

Tjsaaviae. Typis Acad» in 4« pag» 6$. 

M m A Tlir- 548 ^S^fi» 

••^ -^ -— Turrit Babel , feu confufio Doctrina^ 
fidei inter modernos Acatholfcoi expdfita. Tyr- 
naviee Tj^pis Acad. S, }. 1707« ic 19. pag. 113* 

~ — — Recros' n^odns interpretandi fcripturam 
Sacram. Venetiis 1740« Typis Caroli Fecora. 

in 8. pag. ^04. 
^»— -— Motiva 50. ad praeeiigendaal Romano- 
Catholicam religionem prae oninibus aliif fe* 
ctis et reh'giontbus , cuoi ACtonQllis novif i^ddi* 
tionibus et appendice etc* de errorifcus Grae* 
corum. impreffa Agriae 1756« Typis Royer. 

in 8* P^. 7<). 

SsENT M 'rtoni J£noS' — HiAoria azaz: Ma. 
ria Magdoliiinak, fok biinesbol va)6 j6 rtmeny' 
sc'g aljtt , kegyes meg t^r^silrSU -^ Es a* 
Vadiifztsnak dits^^ret^rol valo ^nek. Posony. 
ban 1736. in 8- P^« ^4. ' 

SzEROAH^LYi Geozgu Aloysiz. «^ Od^ Dithy- 
rambos Sacerdoti <}uinquagenario Francifco e 
Comitibus Zichy Epifcopo Jfaoritfienfi etc. fa. 
ci^ta. Pofonii Literis Palzkoiaiiis.> 1774. m g. 
fol. 8^ 

— *— *— Mufa nuptialts Confagibus Perphyro 
genitis Jofe^iho Archi Duct Auflriae Regni Hon- 
gariae Palatino, et Alexandrae Magnao Priocipi 
Rufiiae Budam venientibus devoni. IX. Cal. Febr. 
Anni 1800. Budae Typif R. Univ. in 4. pag. 7. 

Me. SZE. 549 

-«-^p^» Mecnoriae ImmoilaH Alexandrae Ma- 
gnae Principis Ru/Hae et Archiducis AuAriae. 
ibidem iSoi. in 4. foL 2. 
1.^«— Sereni/fimo Frincipi Regio ec Archiduci 
Auftriae Carolo Germaniae vindici. G. A-~Sz. 
fecit , Sam. Falka Scereotypo foo expreffit 
Budae« anno 1801. in 4. fol. 9. 
.w. _« Eidtm Garolo Germaniae Vindici et Pa« 
cificatori. Budae igoK in 4. foh a. % 
-^•"-^ Sereni/Smo Rcgio haeredilario Principi 
Archiduci Auftriae et Regni Huogariae Palatiaa 
Jofepho Budaixi ex Provinciis ItaJicis redeunti 
Menfe Ay^^Ao Anni igoi, Budae Typis R. 
Univerfitatis Peflhanae. in foi. plag. i. 
-•— — SerepiifimQ Priijcipi R. et A. Aufiriae 
Ferdinando Ord. M. R. Th; E<}uiti etc. Bu« 
dam die IV. $ept, Anno igoi. inopinate ve- 
nienti. Budae in 4. fol. i, 

- -^ ~- Exc^Ueiitiffimo e(c. Ladislao e Comiti* 
bus Kollonits Colocenfi Arcbiepffcopo etc. dum 
in Excelfo Confilio Regio Locumtenentiali 
Hungarico Menfe AuguAo Anni igoo. OfBcium 
€ft locnni caperet« Budae Typis R, Univ. 
Peflhanae igoo. in 4. fol. 2. 

- -~ — IlluAri/fimo D. Jos* Izdenczy de Mo- 
npflor. etc. Status Confiliario. Falka feulpfit 
et in folidum fudit. Budac igoi. in 4. fol. a. 

Viro d ^^o SZE •sr- SZL 

— — — . Viro Chirifltnia -ac Celebemmo Jofephe 
de BenhofFen Archhtro Aulae Regiae Rttdenfis 
— Budae Typis R. Univ.,l8oK in 8- fol- ^ 
mm. ^^ Foeta ad Pictorem , dam Ludovtcitm 
Boros de Kikos Confii. AuL et Re£ Ordtni S. - 
Steghant R. A. adlectum audiit^ Menfe Majo 
1801* in 4. foL r. 

— Reftitutio Ordinia Religiofi Benedicli- 

norum , Ciflercienfium et Praemonflratcnfium 
decreta anno iRoi. in Jbl. plag. f. 

-^ Honoribus Comitis Francifci Szech^yi 

ctc. Anno 1803. dum Bibfiothecam Hungaricaiu 
Patriac dedicavit. Budae Typis R. Univ. Pe- 
Ahanae in 4. fol. a» 
— — — . Spect, Magn. Stephano Tarrody de 
N^meth SzetsSd Equiti Aurato et Confi^ario 
R. Locumt. (fuper obitu filiae) s. 1. in 8« ^^1- i- 
SzEREDAi Antonii dc Szentronl&s (olim S^nt 
H^romsag) Canon. Albenfis in Tranfylv. — 
Tripartita Praxis judtciaria SacrOrum i|i Un- 
garia et Tranfylvania Tribunalium ^ e Sacris 
danonibus, Legibiis patriis et ufu confvetudina- 
rio, probattsque Authoribus collccta. Typis 
Conveotus Csikienfis. 1760. iti fol. pag. 398« 
SziKSZAY GTfiRGY — M^rtirok Ofzlopa, mcUyet 
az ollyan dr^ga fzemelyeknek eml^kczetckrc ca 
tifztefs^gekre^ kik az Ur Eristusert kint €s ha- SZI. » 551 

lalt feenvcdtck, e^y k,crefzt6iy Vallai igaz- 
$igit y^rekkel meg pets^telt^k a' regi hiteles 
irasok Maridv^nyjibol 5rzve rakott es fel eoielt. 
Posonyban W^ber S. P. bctiiivel. 1789/ in g. 
pag. XLIL et 485. 

— — — Kercfztycni Tanit^ok is Imads^gok a* 
kerefzty^n eoibernek kU15mb kulombf^le alla- 
pati A fzUk&^gci fzerint, a' vellek dni aka« 
roknak lelki hafzn^ra harom fzakafzokban ke« 
fzitette vala , most pedig ujjonnan mcg bSvitve 

* es fok hib^ktpt meg tifztitva ki adta ^dik ki 

adas. • Posonyban We1)er S. P, betfiiveJ. 1795. * 
^ in 8. pag. 830. 

— — — OtSdik ki - adas. Posonyban es Pesten 
Landerer Mihily betiiivel. i8o3. in 8* pag« 830» 

SziLaGYi Samuel Tifzantiil valo etc. Superinten* 
dens Urnak el tcmettetese!»or i78$dikben Eo« 
vatsiban hl6 nyelvel el mondatott. ~ Halotti 
Pr^dikatzio 4$ Vers I. Bartok Samucl Csatiri 
Fredikitor^ pag. 37. 11. Kovacs Josef Debrecz. 
Prof. versei pag. 46. N. Vsfradon. Eizcnber* 
, ger Ferehtz dltal. 1786. in 4. 

SziLT JaNGTs Efztergami Pl^stnos. -^ Szent htyin 
elso Kerefzt^ny Magyar Kir ^ly elobb az egben^ 
mint fem a' f 5ld6n ismi^retef etc. hirdette ezea 
Sz« Kiralynak jeles inneplese alkalmatofsag^vai 
a* Betsi Nemes Magyarsagnak i^ygban. Becsbea 
Hummcl B. J, ^tal. 1798. in g. pag. ag. j ^St SZI->SZL. 

f^jtRMAi Steph. !• BP — ^; MonDinenruin Aitiop 
ris Micb. Ffcifero Caefareopolit. Huogaro, <]un) 
fummoa ia artf medica hotiorea 1745, capefle* 
ret ; pofitum Jeaa^ iQ foU plag. i. 

$pRMAY Antonu S. C. e( Rf A. M» ConfiU ^ 
Notitia hiA» polit. oecon. Moptium et Loconun 
viniferorum Comitatus Zempliniennf* CafTo- 
viae Typis Joan. Jos« ^lUngerp lyog. ip g. 
pag. 307, 

S^KLENaR Georgix '^ Oaomaflicoa honoribus 
Mari^e Therefiae Auguflite Reginae Apoflolicae, 
quum apud Regium fuperiorem per DiiHorum 
fofonienfem ftu(liorum Dirpctorem ipfa Piva^ 
Therefiae die literarius confefTus celebraretur 
facratum» Fofonii Typi^ |. M. f^anderer. 1777«. 

' sn %.JoL 4. 

p^^^ Laudatip funebris Antonii Maqcipi (C^S'' 
fovienfis Hungari) Presbyt. Strigon» ProfeiT. 
Pofon. habifa in exequiis folennibus ad XVItt 
KaL Maps anno 1783, Pofonii Lit^rii Patzlidiav 
nis. in 8» foU 8. 
*) injin$: Epteedion a Georgio Baesdnfkftii. 

^LOVENSZKi Silabikar % - Aeroga fze decza StiBti 
More Novcsiti, z*nikimi Rejcsiniczami Nav 
kiipe pod Frespa'n^ Stompanja difni v Soproni 
Pri Stampari Sie& jfdsef J&nbsi. 1790. in 8« 
fol. J3* 

SZLUHA SZt — f ZT. 551 

SzLVHA T^EMEti^ pauliaus Pidp, 4$ Viradi Th» 
'Tanito, ^ T, Nf« kihar Virmegyiwk }eles 
6r5me, ipi^on etc. UrnM^nyi Josef etc. Gtof 
Eirolyi Antal «tcy roint Ksr^lyi FS Cooioiiisi» 
ritis altal ugyan N. Bihar Virtnegycnpk FiJf 
Ispaoyi m&lt^i^ihm ' pot^ipds Wfzvilettfil 
x^gadikben etc* b^ belyhfztettetn^k (ver^ekben) 
N* Varadop 3aleot Ign4t^4lMll* lA g. p«g-3!k 

SzoLGA Mariani (Szeitz Leoni^) Arttculi Apoi^ 
logetki 9- de S^ Rosario. f t XX* de Patroof 
Regoi Hubgariae, s« 1, 1790* in 8« pag* 89* 

^^^ HufzoufSt efiitezidSfe, fiiegQddtt hizi > 
mezei f^ ayiigy az Astrpoofxiiai Tudoniiny 
fzer^qt, f(' t^Uagoli^Ak ^9 tobt> Igi i^teknek 
95* efztendos Kalendariom formlhan vaI<S r5vid 
le iri^a, a^bol is horul hfSra aitndenikebeo egdff 
efzeendo alt^l elo fordulandq hazi ^s mfzei 
Mufikak, ^ n^mely Mz do]gok a' regieknek 
figyelmetes vigyi^isokbol meg emlittetneki 
Vitzon GQttlidb Anta^s betl^vcrf. 1797. in 8t 
fol. 80. . 

Sz.TO]{KQviT? ATtfAi^Asa Ri|(iia - Syrmjeniif — 
Phifika, proflim jazikom fpifaoa za rod Stavi;» 
no ' ferbski (Phy(ica, lingu^ vulgari pro Gqnte 
Serbica copfcripta) Partes 9, B^i^t Typis Ri» 
Univ. i8oiT**4. ia 8, Lpag. XIV. Pt p^ Ih 
VL et 330t : . 

Serbskf ». 55^ SZ V — TAB. 

' rtimpuat, tfOBqoe commani Soeietati noxios 
reddunf, depromptae. ibid. 1793. ia 8« pag. 174. 

■ 

StVO&eNyi MiCHAe|.TS Parochi et Vice archid. 

♦ 

Kapid. ~ Jus Puhlicym commune et particti- 
lare Ecclefiae Hungaricae. Partes duae^ g^Q^ 
ralis et fpecialis« Wefzprimii Typis Micb» 
Sammer, igo}. in 8* pag* 635. 
SzvoRevNYi Jos« MiCH. «-» Caufa Reiigidnis coq* 
tra Libertinos defeofa. Budae Typis R, Uni- 
vers. 1779. in g. pag. 35», » T. JIL aBtaTSKA, mellyben hiromfele For^ntobnak, 
Hgy mint Rhenes, voais^^ i$ M^gyar For^P- 
toknak kulombt^zo mepnyif egek fzamfzerint elo 
adattk ^ ^s nz . Ar^nyoJvnak a' mostani elevatio 
izerint valp vildra fogialtatik b^« Kolosvi- 
fatt a' Ref. Koll. betuivel. 1788* iu i^- pl^g* >• 

. Tabu- TAB — TA&. 557 Tabuxae Dir^cctvae Divini Officii jiixta ricum 3» 
R. EccleiifMrreGitandi icem S8« MiiTae Sacrificii» 
quibus adjunctiini Meuioriele de Muderie^ Sa- 
cerdoiis boni etc. Juflu et Impeniis eCc, Leo* 
poldi a KoUonits S. R. £. Cardinalis. Tyrna- 
viae Typis Acad« per Joannem And. Hornuuin. 
1702« in S plag. 4* 

Tax.£nti Vincent. £ S, P. -~ Compendiiim 
hiftorico • chrooologicum viCae rerumque g<fta» 
rum beati Pacris Jofephi Calafanciii , Fundato^ 
ris Clerioorum Regularium Pauperum Macris 
Dei Scbolarum Piarum^ Quod fcripcum iCaUce^ 
Latine reddidic ejusdem Infticuti Sacerdos Hun« 
garns. (Norb* Conradi PefiieofiO TypisEranCt 
Ant^ Roycc; Pofonii 1749. ^^ 8* Pg* ^H< 

Tannoli Sylvii Com. Legtonis fecunda^ Vala- 

chicae pedeft. 0£»J« Cencurionis. — Poemauon 

•de fecunda Xi^giobe Valachica fub Carolo Ba* 

rone Enaenbergio. Cibioii Tranfylvaaiaf 1768« 

in 4« foL 14, . 

Tari PaL -^ Theori&ja a' viliig aHiotv&imya 
Mechanismufsaoak. Budia K. Univ. becuivat. 
igoo. 10 8- pag* ^ ' 

TAaNOT^i Mart^ini Becakovia HungarL -— 
Difp. TheeH^.de Theologia heterodoi^si et or« 
thodoxa. Praefide Jacob<^ Marcini. Victeber^ 
§ae Uttna Joaa» RMuiep. |^44(t ia 4* foU 8« 

' Tiiu 55» TAR~TAX* 

Ti^KSASaG — >* Az Oltitt fzenls^et fztiotelea 
im^dp ^jcatof TArsas% fz^kes Feh^vari Ptis- 
]po1t€<$gben. A' fzeat Lelek Istenhez valo nyol« 
tzad napi ijtato&iggal egygyiitt. Pestea. i^go, 
in 8. fol. a70, 

Taschenkalend£r Ofner uhd Pefter auf dasjahr 
1795. ^^^ Mufik zum Singen und aufs Klavier. 
Ofen in i9. mtt k« Univ. Schr. «^ Darinn kurze 
Befchreibung des K5nigreichs Ungarn. fol. 15. 

Tatay Pauli — Fietatis it Aniozis fpecimeo^ 
quod Adamo Farkas etc« dum diem nomini 
fuo facram ceiebraret. 1779* Soprooii ia foL 
plag. u 

i^^m^ Pium Soterion Adamo Farkas Gymn« 
Evaog« Sopron. Rectori diem nomiui fuo fa- 
crum celebranti oblatum. Sopronii i^gi. in foL 
plag. I. 

Taurica Juri Ruffico « Catharina II, Aiilocratrice 
'bello et paee afl*erta Poemation ex Bibliotheca 
Regiae Univerfitatis Peflienfis. (Auctore Georgio 
Pray) Peftini 1787. in 4. 161 r6» 

Taxa Pharmaceutica Pofonieolis cum Inflrttctio- 
aibus Pharumcopaeorum , Chifurgorum ct Ob* 
fletricum fpeciali mandato Excelfi Confilii Re- 
gii L. Hungarici aflumpta per Regiam Sanita- 
tis Commiifioiiem revifa, relecta ap per titula- 
tum £ze. Cona. -Reg* Locmiteattiti fopexrevifa, 
' appro* TEC ^- TEL. 559 

approbata opcra vero et Audio Jufli Joffntne 
Torkos Medicinae Doctoris, et L. R. Cittis Po- 
fonienfis Pliiiici Ordinarii elaborata in publiciith 
ufpm ac udlitatem Tjrpts ^data. Pofonii 1745. 
litteris Royerianis; ia folio. ^. folior. 

Tectandri — Iter Perflcum , Km^ze doch ius- 
fiihrliche und ^ahrhaftige Befchreibung de> 
Perfianifchen Reyfz, welche auf der Rom. Kiyf. 
May. allergnadig Refelch im Jabr Chrifti 1602. 
von den edlen und gefirengen Herrn Stephano 
Eakafch von Zalonkemeny vomehmen^ Sieben- 
biirgifchen von Adel angefaiigen ; uncl als der- 
felbig unterwegen zu Lanzen in Medser Land 
Todes verfchieden; Von feinen Reifebefehrten 
Georgio Teocandro von der Jabel voUends cour 
tinuijt, und verrichtet vord^ea» mit fchonen 
Eupferft« Altenburg bey Henning Gcoffen* 
1609, in 8. pag. igo. - / ■ 

— - «— - ~ Ejusdem editio a. ibidem. i6io, in 8f 
pag. 180;^ t 

*) ^^* ^4f "^ ^^* Orath Latma &ephani Ka^ 
kafeh ad Petfarum Regenim - 

Teleki lAt%%6. .Gi^f. w-^ Neha R. Sz. B. Gr6£ 
Sztfki Teleki Mim iUr etc. . az Erd^i Fo 
igazgato Tandts ^gygy^ ^^fST ^f^^<^^ c^^Si^ 
^ldott hamviinak emli^kezetefcre. Pesten.Tratt- 
iicrM4tty&s bctiSiivi^. i29^ io 4.~p»g.4S. 

(5 Ki. 56* TER. 

Republica di Venezia Tomi X!lL in Venezia 
appreiTo Giacomo Storti 1785. in 8* pag* !• 
434» 11. 408. ni. 178.« IV. 418. V. 388. VI. 
413. VIL 543, Geographia incipit VIII. pag. 
389. IX. 403. X. 418* XL 393. Xir. 413. 

Terentii Comoediae 6. ex recenfione Heinflana. 
Leutfchoviae apud Samuelem Brewer. 1685. in 22. 
pag, 314. 

TERLaNOAi J^NOs Rosouai Fiispok Nyitrai Kano- 
nok — Kalafzantius Szent Josef ajtatos Isko* 
laknak fundatora, kinek m^lto ditseretet Szen- 
tek' LaistrQm^ba [zimUltsitott Tifzteletenek al- 
* kalmatofs&g&vai Nitran ajtatos oskol^k Templo- 
m^ban 1769. Efztendoben Kis-Afzfzony Hava- 
nak 2odik napj^n Summaba foglalta. N. Szom- 
batban az J, Tars. Akad. betliivel. 1771« in 4. 
plag. 3. • 

TfRRA feu Provincia Scepufienfis ac aequipollens 
titulus olim viginti quatuor Regalium Scepudi 
Civitatum, nunc vero Ly Provincia Scepufienfis^ 
qua privilegialis titulus fedecim Oppidorum, 
quod ex genuinis ^erarum monumentis eruere 
et evincere Auduit Godefredus Szent Miklofsy 
Stavats Junior D. P. Nobilis Hungarus Iglovia 
Frovinciah*s. Leutfchoviae Typis Michaelis 
Fodhorinfzky, 1770). in 4. pag. 23. 

Ter- TER. 5<J3 

Tertina MiCHi Prof. M. Varad. — Ode, qiiatn 
Maximiliano Verhov^cz etc. in Seminario Pe- 
flienii deri junioris Rectori emerito, modo 
Epifcopo Zagrabienfi facram effe voluit Anao 

I787* «• !• in 8- fi>l» 2. 

•— . Sacrae Apoftolicae Regni Hungariae 

Coronae in Uegia Budenfi die XXI, Februarii 
Anno MDCCXC, coUocatae memouam carmi- 
ne elegiaco celebravit. Budae apud Catbarinam 
Landerer. in 4. foU 2» 

C'irmen gratulatorium , (juo praeoccu- 

pantur felliva vota ante diem nominis $iinonis 
Faba Cimon. Stfig. oblatunu TyrnaViae 1796. 
Peftin Typis J. M. Landcrer. in g- pag 7» 

. Leflus in obitum dulciiHmi Pufionis No- 

bilibus progoati Parentibus Francifci Xayerii 
Szotocziy. Caffoviae ex Typographia EUia- 
geriana (1799 ) ia 4. fol. 4. 

Epicedion Joannis Bielek de Eadem ia 

Legione pedeftri Jellachichiana Hungarica Toga 
Sagoque longe clariiHmi Primarii Centurionis 
etc. qui anno aetatis 48, 1798.* ^^L CaL Junii 
vitam hanc mortalem Veronae in Italia gloriofe 
terminavit. Caffoviae ex Typographia Ellia- 

geriaaa. 1799. ^^ 4* ^^^' 4* 
— — — Feftivum Syncharma , quod tribus fuc- 
ceffive fplendidiilimis dignitatibus etc. exoraato 

N a 2 etc* ^^ . TES. 

etc^ Comiti Francifco Sz^chenyi eto» eecinit 
'Menie Martio igoo. Caflbviae ex Typogr, 
Ellingeriana. igoi. in 4. pag. 43/ 

«» -^ •— - Memoria inauguracionis Fontificiae Illu- 
{Iriffiaii ac Reverendiflimi Domioi Nicolai Koa- 
de de Poka-teleh Divina Providentia Epifcopi 
Magno - Varadinenfit die XXL menfis Apriiis 
anno MDCCCI. folenni rita et celebritate, 
peractae, etc« Typia Debrecineofibui per Mi* 
chaeiem Szigetby Typogr. in 4. p^g. 41. 

Tjeschediic Samuel — - Uj modja a* retek igazi- 
tasanak azon k^rd^s meg fejtc^i^re , mi modon 
kellene a' fa, gyiimSlts, es takarm^ny fogyaft- 
kozasinak eleit venni, a' retek igazitasa ^ltal^ 
a' tbbbi mezei gazdasugnak h&tra maradasa neK 
kfil r Budin a' K. Univ. betfiivel. igoa. in g. 
pag. 39. c. Tab. aenea. 

— — — Neuer Wiefenrectificationsphn etc. ent* 
vorfen im J. igoo. Ofen mit k, Univ. Schrif- 
ten. igox in g. pag. 39. c. Tab. aenea. 

T£ss£RA -^ grati aniaii , quam Joanni Szafz^iy 
Ludi Jaurinenfis A. C. Directori Sacra Nuptia* 
)ia cum Sufanna Egerlandiana peragenti i^ag. 
in demonfirationem obfervantiae obtulic uni- 
yerfa fcholaftica Juventus Jaonaenfis« — Jau- 
ijni in fol* plag. i. Tew. TEU -• THE^ ftff 

Teubelix Joak. CaiTon Hung. — Froblenaatum . 
Tbeologicoruoi ex Decalogo Decadis a. Pro« 
blemara VII — X. in Difptttatiopetn vocata Prae« 
fide Joanne Fdrflero, Wittebergae i6io* in 4; 
fol. lO» 

TfuTscH Andreak Schae^burgenfis Sa:^onis Tran- 
fylvani. «^ DiiC Chjrmico - Medica de Tinctu- 
lis Martialibus fub Praefidio Joannis Leusden, 
Trajecti ad Rh. ex OfEcina Franq. Halma, 1693» 
in 4, pag. as- 

Theateralmanach Hochgraflich Erdfidyfcher 
—* fluf d«$ Jahr 1787. Leipzig und Berlin^ iu g. 
pg. ia6. 

Thbatrum dolorisy quod Jofephi L Aug, Rom. 
Imp. Hung. etc. Regis etc. Honoribus poflhu- 
inis etc. S. R. Imp. Princeps Joannes Philippua 
Herbipolenfium Epifcopus etc. in CathQdrali 
ibidem Ecdefia inter communia parentantis 
Francontae Laaienta moerens pofuit XV« Calend. 
Jun. 17H. Herbipoli Typis Mart. FrauCr Hertz. > 
in 4. pag. 39. 

-^«-,— „ fidelitatis -*-' vide VaracJJ. 

Tkeologia Monaftica oppofita Theologiae Juri- 
dicae, feu Notae in Diflertationem vulgo Ko-^ 
vatfchianam de Ex • Mon^chis quoad vota Mo- 
naflica fure pofiliminii in libertatem reflituth oc- 

cafione 566 THE: 

caHoae Difcurfus Exmonachutn inter et Exmo< 
nacham coUectae. s. I, 1784. in 8- p^g* 130. 

M. Theresia — Nehai Fels^ges Tsif^arn^ etc. 
o Fels^genek halotti tifztesegere alkalnsaztatott 
Eneke'c, mellyek Kar^tson havanak ai. napjaa 
1780. cfzt, a' Posonyi Magyar Evang, Gyule- 
kezetben el mondattak. Posonyban Patsko 
F. A. betfiivel. in 4. fol. 4. 

.— Koronas Apostoli Kiralyn^ Afzfzonyunk- 

hoz hila^ado Posonyi dnek. .s. L et a« ia 8« 
foL 4. 

-— und Elifabeth im Reiche der Todten. — 

Ein Gefprach zwifchen diefen beeden groflen 
Kayferinnen , in welchem die "v^ichtigAen Be« 
gebenheiten ihres Lebens und ihrer Regierung 
kurz und unpartheyifch erzUhlt werden. a*Thei* 
le. s. I. in 4. pag. 173. 

Theresiens Chriflen und Heldentod. 1780. Wien 
mit Kurtzbeckifchen Schriften. in 8. fol. 4. 

Thesaurus perennis Hungariae Providentia II. SS. 
et 00. recludendus , five Opufculum de pro- 
curata cx cultura Metallorum etc. in Patriam 
felicitate, deque facillima Thefaurorum fub tel- 
lure uberrime reconditorum etc. ^iTequendi Me- 
thodo (auctore Andrea Halitzky) s. 1. 1790. 
in 8. pag. 16« 

THRa* THR — TIE. 557 

THRaNEN der zu Potfch in Hangarn "oreinendea 
Mutter Gottes und fonderbahrer Himmlifchen 
Pati;onin diefes v. H. Konig Stephano gcftifte- 
ten Apoftolifchen Reichs in kurzen Raumzeilen 
befchrieben von einer patriotifch gekronten Fe- 
der. Wien bey J, P. von Ghelen. 1747, in 4^ 
iol. 3. 

Thurzo Emprici Comitis de Arva Rectoris Acad. 
Wittcmberg. — . Horae primae Exercitationum 
Oratoriarum, quas inter Nobiliflimos doctifli- 
mosque aliquot Juvenes Witteberg^e habuic 
1615. Typis Joh. Richteri. in 8* psg» i^* c. De» 
dic. Georgio C* Thurzo R. Hung. Patatmo^ 
Patri. 

TiELEMANN JoH. Andr, Paft. lu Nemdam, — 
Sacrati/Iimum Prophetico* Gogiticum I. Griind* 
liche Erorterung derMeynung von der Turki- 
fchen Einafcherung uhd Begrabnifs. II. Kurze 
Summirung vom Gogitifchen Rumorn uberEze- 

' chielis Prophezeyung im XXXVIII. und XXXIX. 
und Johannis OfFenbahrung im XX. KapiteL III. 
Schriftmafsiges Bedenken, ob es vermnthlich^ 
das Ungerland ^erde von den Tiirken konnen 
gerettet, und die eroberten Platze wieder ab- 
genommen ^i^erden. Leipzig 1664. In 4* 
pag^.32. 

Too 56f tOD — TOU 

ToD Therefieni^ ein allegorifches GemShlde $t9 
Auflage. Wien bcy Joh« Jos. J^ihn. in g. 
fol, 8. 

ToDEsuRTHEiL und voMverdicnte Strafe, fo aii 
den zveen Haaptrebellen Hora und Kloczka 
den 28- Hornung 1785« zu Karlsburg iq Gro{$« 
fiirflenthume Siebcuburgen vollfuhrf vorden» 
Wien in 4, fol. a. cum Icon. 3, 

Tt5R5K JosEPHi Parochi Rim&fzombatenfis, «^ 
^ereni/Cmo Archiduci Carolb Gallorum Pomi« 
tori, s« loi.o 1796. in 4, foK 3, 

mm--^^ Elegia de felici Armorum Auflriacorum 
conrra Gallos fuccefTa. in g* pag. 1, 

T^^RoK MiHaLY «-*- Berencsi Oskola Mefler — « 
1741 efzrendoben Sz, Andr&s haviaak L napjin 
Iflenben ki mult etc. Hunnyadi Iflvannak T« 
K. Nyitra Varmegye fS AfreiToranak meg holtt 
tereme felett utolso biirsiizo fzomorii versek, 
N. Szombatban, az Academiinak betuiveL 
1744. in 4^ pag. 6* 

TcRvtNY - KONY V kuzous^ges PolgAri — - ElsJ 
Refz. Peften Tratrner beruivel 1789« i<r 8* P^g* 
i80f 

ToLNAY F. IsTvdN -pw- Igaz kerefztyeni A Apo» 
ftoli Tudomany '$ vallas Ur&ra vezetS ^s az eU 
tt^velyed^srSt ]o Urban hozo Kalauz az az: 
Olly Murkaj mellyben» mindennek eldrte a* 

Papi- TOt, 5^ 

l^ipiitiknak nz Uri vacsoriban a kenyernek et 
bornak Cbriftus valds^gos 6$ termeTzeti teftev^ 
iB v^rive va)6 Altalil-latozasa veleked^se, tfn« 
tvtfn Irasokbiil, elo adatik^ 4$ a' derekasb VU 
fogisokkal egyben, 9$ Alyikbul 's magokboly 
«1 * rontatik , a Reformatusoknak az Uri vacsora 
felSl valo igaz ertelmek, tneg-mutogaftatik; 
a Mise 6b Uri vacsora ktfzt valo kultfmbseg le« 
rajzoltatik: az utan az Elso ktfnyv alka)matofs&i» 
gival irt egy Aeminemu Pater Tracta'ja pontrul 
pontra ^imira vonatik , ^s mind a' r^gi Atyak- 
bol , mind magokbol a' PapiA&kbot , mind a 
jmi nagyobb a fzent Irisbul meg » erotelenitte* 
tik & ki forgattatik» Vegrt az igaz Reformata 
Vallisnak a sok uldtfztetesek ^s fzornyi$ v^roi^ 
tisok ktfztftt^is az Apoftolok idejettil fogvaa 
•z ideig ilhatatos fenn illih , *s onnet r^ank 
ali fzallisa • meg - viligofittatik ) ellenben a' 
Fapifta Vallas ujsaga eredete, ^s az Eccleiia1)an 
val($ csuda be-csufzisa nap f(^nyre h6zatik« 
Kolosvaratt Nyomtattatott Vete$ egyhazi Mi- 
haly iltal , 1699« in g, pag. 1049« 
Toi,vAY Emerici. — EpiAoIa dc morte Valen* 
tini K^ri Collegii Academici et Univerfitati» 
Tyrnavienfis Rectoris ddp Tyrnaviae 94* JuUi 
4764, in 4« fol^ I, 

TOMA- 570 TOM — TOR. 

ToMASi Georgii Veneti, Protonofar, Apoft. ct 
Princ, Sigismundo Bathori a Secretis — Delle 
guerre et rivolgimenti del RegnodUngaria , e 
della Tranfilvania con fucccfH d^ aitre parti, 
feguiti fotto 1' Imperio di Kodolfo, eMatthia 
Ccfari, fino alla creatione in Imperatore di 
Fcrdinando IL In Venetia appreffo Giovanni 
Albcrti. 1621. in 4. pag. 189« 

TopoGRAPHiA Veneta ovvero Dcfcrizione dello 
ftato Veneto Tomi 4. prefTo Giammaria Baffa- 
glia 1786. in 8* pag* T, L pag. LX. et 240. 
IL 304. IIL 304. IV. 237. 
♦) Infulae Dalmaticae Parte L Dalmatia II. de* 
fcrtbuntur. 

ToRELn RoMOALDO Chicrico Reg. di S. Paolo 
-~ Le Riconipenfe, Panegirico alla Maesta di 
Leopoldo Cefare, etc. per le feliciflime Nozze, 
de' Serenlflimi Principi Maria Anna Archidu- 
cheifa d'Auftria et Gio Guilielmo Paiatioo in 
Vienna appreffo Pietro Paolo Viviani 1678. in 8- 
pag. 68. 

ToRKOs JaNOs — Polychreftus Liquorjarol valo 
Tudositas — Posonyban Landerer J^nos Mi- 
haly betuivel. 1756. in 4* foL a. 

ToRKOs JosEPHi — Trauer Cantata Uber Carls 
Erzherz. v. OeAerrcich Tod. Ocdenburg 1761. 
in 4< foL 2. 

■" Trauer TOR — T6T. 571 

— — — Trauer Cantata auf den Tod Ifabella 
Erzherz. und Gemahlin Jofephi» Oedeaburg 
1763. in 4. foL 2. 

— Traucr Cantata auf den Tod Franz d. !• 

Kayfcrs. Oedenburg in 4. 1765. fol. 3. 

ToRKO? Samuehs — Ode an Herrn Wilh. Leop. 
V. Artner Prediger der Evangelifchen Gemeinde 
zu Neuhaus, als er den 11. Nov. 1793. mit fei* 
ner liebenswiirdigen Braut Maria Roflna Trog. 
meyer vermahlte zum Beweife feiner fort- 
daurenden Dankbarkeit von deffen ehemaligen 
Zogling gewidmet. Oedenburg^ bey A. C. Siefs* 
in 8* ^ol. 4. 

ToRNER MicH. Remetcnfis Hung. ex Comit. Sce- 
pus. — - Thefes inaug. med. de Crifibus. Vien« 
nae tx Typogr. Kirchbeirgiana» i66a. in 4« 
pag. 8* V 

ToTH Alberti e S, P. — Honoribus etc, Si- 
gismundi Horvath de Sz. Gy5rgy, dum Beke- 
fienfi Provinciae ab Augufto Principe praefici» 
tur i8oa. Peflhini Typis Mathiae Trattner. 
in 8. pag. 8. 

ToTH W0LFGAN61. -— Onomafticon Leopoldo 
Archiduci et Palatino mecoenati oblatum, quum 
1793. Grammatophylacium Inftituti Diploma- 
tico Hiflorici publice aperiretur* fiudae in 4» 
foi. 2. 

Mele 1 57* TOU — TRA. 

w— -— — Mele Pindarica honpribas ete« Fran* 
cifci Sz&nyi Epifcopt R.ofnavienri5 A. MDCCCL 
clecantata. Sopronii Typii Antonii Siefs. in 8« 
pag. la. 

le TouRNEUX ~ Kerefzt^ny Efztend6, sz az: 
Minden Epistolik, is Evangeliomok, mellyek 
a' Romai Katholica Anya£zentegyh*izban min- 
den Vnsar es fJnnep napokon az egdfz eiztend^ 
tfltal olvastatnak 9 azohnat vii&gos, foganatos, 
^ a' Szent Ira's fzer^nt valo Magyarazisokkal 
egyutt etc. ElsS Refz Advent elsa Vasarnaptiil 
fogva Hamvazo • Szerdiig. Magyarra fordita- 
tott (Pater Jaroslaus Capucinus ^ltal) Budan 
Landerer Leop. betfiivel. 1771. in 4« pag. 550* 

TowNsON RoBERT — Voyagc en Hongrie, prc- 
ced^ d'une defcription de la Ville de Vienne 
et des Jirdins Imperiaux de Schoenbrunn ; pu« 
blfee a Londres en 1797. traduit de rAnglois 
par le C. Cantvel, enrichi dela carte g^nerale 
de la Hongrie ec de dixhuit plancbes. Tomes 3. 
i Leipzig 1800. in 8* pag« I» LXXU. et 973. 
IL 333. III. 338. 

Tractatus quidrde Turcis incipit, prout ad 
pfeas ecclena fancta ab eis afHi^iTcoUectiis di- 
ligeti difcullione Scripturarum a qbusda fratrib^ 
ordinis pdicatorum 9 q etia d' trib^ pncipalit 
fractat. Primo de autenticatone fcriptur. loquetiu 

de TRA. 573. 

2e pnti afflicloe ecclefie. (c3o de culpis et 
caufis hui' a/9ictiouis Terco de ejus duratoe 
et termio qntu videlirj tpis ecclefia ab eir afHi- 
g^ur^ — In fint : Explicit Tractat^ collectj 
ano dni MCCCCLXXIL etc. loiprefius alaa 
dni MCCCCLXXXI. Nureberge per Conra« 
dum Zeninger in 4, charact. Goth. plag, 5-^» 
»— '^ brevis de mediis, quibus Vita et Saai« 
tas confervaretur et prolongaretur, nec non plu* 
res morbi indeque oritura Senectus gravior ia 
longius averteretur, ad ductum et mentem ce« 
leberrin)! D. Cornelii Bontekoae etc» adornatu» 
a S. K. S. M. C. ExcufuQi Solnae per J. Dada^ 
1693. in 13. pag. 83» 

. «^ .^ duplex fidei Orthodoxae in Ungaria fia« 
biliendae honori Emerici MelzirOvics etc. ob^ 
latus ab Acad, S, J» Typogr. Tyrnav. 17^5» 
sn g. 

^) Tractatur /. Exiractut brevis et ueruf^ quQ 
candide demonffratur Aeathotuorum Praediean* 
tium e Regno Hungarlae profcriptio et degra* 
datio facta effe refpectu RebeUknis non autem 
Religionis. Tymcmae recufus 1721. in g. pag.s?^ 
II. Veritas toti Mundo declarasta* S. C. R^ 
Majeftatem non obligari ad tolerandos m Ungch 
ria Lutheranos et Cahmifias Authore primum^ 

Gear* 574 TRA. . 

Georgio Bdrfonyi praefenti fcript^ vindicata 
fub 'ipfis Comitiis SoprGfiimfibus anni i6Si. in i. 
pag. 224, Dedicatio folior. j. 

— — — de Dolo, Culpa et Cafu , quem publi- 
cae difquificioni proponit Joannes Comes Pata- 
chich de Zajezda. Vieniiae. 1749. ex Tjpo- 
graphia Trattneriana. ih 4. pag. 170. 

Tranc^illi Andronici Dalmatae — ad Opti- 
mates Polonos Admonitio, cum Praefjtione 
Jacobi Gorfcii cum L^udibus Steph. Bathory.. 
Cracoviae in O/Ecina Lazari. 1584. in 4. pag. 59. 

Trauergedicht auf den Tod Therefiens gehal- 
ten von einem Knaben in einer Dorfskirche im 
HermanAadtcr Stuhl. in 8* pag* 17S0. s. h 
fol. 2. 

Trauerlied auf den betrubt^n Hintritt }A. The- 
refiae d. Rom. Kayferin von J. D. H. Pres- 
burg bey Joh. Mich. Landerer. 1780. in g. fol. 4* 

— der Soldaten am Begrabnifstage der grV 

f&en Therefia von einem Soldaten. Presburg 
178Q. in 8. fol. 4. 

Trauerrede auf. die Dtirchl. Fiirrtin M. Therc- 
/ta etc. verwittwete Kayferin tic. gehalten ia 
der Hauptkirche zu Paris den 30. May 17S1. von 
Alex. Amad. Lapzieres Themines Bifchof zu 
Blois Uiberfetzt. Wien mit SchmidtifchenSchrif* 
ten. 1782. in g. pag. 101. 

iiber TRE. , 575 

-—■ — —* uber das etc. Hinfcheitlen Jofeph des 
II. etc. Rom. K. u» Ap, Konig^ zu Hungarn 
etc. verfafTet von F. F. E\c E. Wien bejr 
Joh. David Huaiiiiei. in 4. pag. 32. 

Treiberi Joh. Frid. — • Regis Hungariae Coro- 
natio actu oratorio in Schola Schwarzburgiana 
Arnfladienfi repraefentanda Progr. invitat. Arn- 
(ladiae i6g8« iti 4. fol. a. 

Trenk Frid. Barone. — Memorie del Barone 
di Trenck Comandante de', Panduri, Scritte 
da iui medeilmo, e date in luce dai Abbate 
Pietro Chiari. in Venezia. Appreffo Vincenzo 
Radici. 1783« in 8* Tomus I. pag. 208. cum 
cffigie Trenbkii* Tomus II. 1784. preffo Leo- 
nardo e Giammaria Fratelli Bdffagh^a. pag. ij^* 

■~ — — - Difcours au Tombeau de la grande Ma- 
rie Therefe, traduit de rOriginal AUemand pac 
l'Auteur meme. Vienne chez Joseph de Kurtz- 
beck. 1780. in. 4 pag. 15, 

— ~~.— i Gebet der ungrifchen Landftande ia 
Ofen. Im Juli 1790. in 8* pag- 14« 

— — — Szerentset kivano Versek a' Magyarok- 
hoz , mellyeket N^met nyelven irt B« Trenk 
Friderik es Megyar de mas forma versekbe fog- 
lalt Gy. Cs. (Cs^pan) J. 1790. in 8- foU 4* 

TaENTsaNSKY Franc. Evang, Prcd, zu Presb. — 
Trauer • Rede bey der Beerdigusg des Freyherra 

Paul fl& TRK 

Paul V» Jtfzejxik de Kiralyila Seiner i. k. Apoft. 
Maj. Rath. gehalten 1798* d* 2. }uni. Presburg 
mit Weberifchen Schriften. in 8* pag* g« 

Tribunal Bellicum Divi Hungariae Regis La- 
dislai I. Nationis Ungaricae Tittilaris in Bafi- 
lica D. Stephani Protooiartyris inflitutum^ pro 
qao etc. in Ungariae Belloruin Tumuitibus 
afflictae commodum , caufam dixit ^ deferente 
Joan. Georgio KrsfFtl Orator Gabriel Stephanus 
Bellaveicz de Bellti t tc. Agens aulicus , 1696. 
Viennae Typis Leopoldi Voigf. in fol. plag. 5, 

Tribut der Daul.barkeit fur die von Ihro R5m, 
Kaif. Maj, den zweyten Jofeph eingefuhrtea 
Toleranz in k, k. Staaten von einem aligemel* 
nen Patriotfu. s. L tyga. in g. psg. 44« 
RiUMPHus D. Ferdinando L Ro. imperatori Ia« 
nrictifs. P, P. Auguflifs. Archigymnafiii Viennen- 
fis nomine pro felicibus Imperii Aufpiciis re« 
Dunciatus per D. 0« Eder J« U. D. ad eundem 
pancgyrica aliquoc doctiffiaiorum hominum 
Carmina e]usdem Scholae domine pro eom« 
nmni-CQiigratulatione de ImperH fafcibus tam 
feiiciter adeptis confcripta. Viennae excud# 
Kaph. Hofhalter. 1558. in 4. foi* 76. 
*) Carmina ^oannit Sambuci funt inter alia» 

#*- — — Mifericordiae id eft Sacrum Ordinis SS^ 
Trinitatis Inftitutum Redemptio C^ptivorum* 

cum TR6 ^ t%t. sft 

Cmtn n6]m6t6 KakhdaHo^ EccL hift. iUiiverli 
ordiiiis^ Authdre joMne d S. Felice ejtisd. Ord. 
Sac6rd« Vieadae nTypis ^oannis vaa Oheleil 
1704. in 4* pag. 25$. 
TnosTER JdAhT. Cibinio Tranlylvani. — PoIbI- 
fches Adier - Neft d^ u kilrzgefafste doch aus* 
iulirliche Gefchicht - BefchreibUng de^ Koitig^ 
reichs Pblen etc. von 550. bis 1666. J. etc^ 
Kebrt einetit Landkartlein der Polniicfaeti Feld- 
Wappen Abbildungen lind ^lichen anderti Eu- 
pfern. Kilrtiberg bey JohaWl Hoddi{Utn« t663* 
tn id. pag« 4dj* 
Ti^ojA Eir^yn^ egy fstabad ^rtelmii ifihes hirom 
(tralomban K^meth Antal ^tah B^^tsbeil Kuttz^ 
tOck Joscf betiiiveU 1776. in g, pag* $5. 
TKOs-f dcs Dichtert^ bey dei? Trauerfeyer Led* 
. potds d. IL ii L tt a« (Pragae) in g. foL iL 
^scmcii^AiBEiit Feidpredig^^ aus dem Domt* 
iiic* Orden — Jofeph der IL fur den <3eirt 
tiild die Herzen feiner Mationedt gepredigC 
bey Gelegenheit^ da das ISbU G^olsher^og* 
]ich Toskanifche Dragontir • Reginient da^ hocL 
ile N9me0s£efi deti Moilafchen feyerte ih def 
Dominicaner Kirche zu Oedenburg« Wien htf 
Schoofeld* I78J, in g. pag, ^U 
^gitst JoAi^. Rect. €t Prof^ Sarospatafe. ** OrJl* 
tto Secttlatij altero Reformftttoaii JubiU^d iia# 

. O o bitA 57g TSE — TUB. 

bi(a in Aoditorio publico lUuftrii Athenaei Fa* 
takienfis ad diem 31, Octob* Julian. 1717 t. K 
1720. in 4« pag. 44, - 
^) /» /fi^: Thefis ps. di IndutgmHs ^ quof 
Luthirus anno 1517. ji. Octobr. PlitebBrgui 
Templo wd eontiguo affixit pubtici^ 

TsERM&K JoAN. B« Aut. -^ Oratio Gedeoni 
Loudoni Caes. Aug. fupremo Belliduci, quum 
Albam Graecam Ottomanis eriperet 1789« Bu. 
dae Typis Catharinae Landerer viduae. in 4« 
pag« 9o« 

TuBA pacis hoc efi Meditatio et Confultatio Pa» 
Cris Gregorii Rumeri S* J. CoUegii PafTaviea- 
fis Rectoris de Motibus Bohemicis ob religio* 
nem excitatis legitime componendis oppofita 
«^Calumniis UbiquiAarum in Regno Bohemiac 
degenCium, qui irrito conatu univerfo Tena^ 
rutn Orbi perfvadere ftudtot: Jefaitas publieaf 
pacis eflfe perturbatores edita opera et fhidio 
Reuneri Reunecci qnondam Profelforis. in Acad. 
Ingoldad. Romae ex officina SS. Dom. Pau» 
li V. Pontif. RotD. anno a nato Chrifio S. Vir. 
ginis Deiparae filio. i6i8. in 4. foh 4, 

Jm^^^ vocalis famae ac aeviternae Memorias 

Joannis III^ Regis Poloniae etc. ad Viennam et 

Parkaiium fimul de Turcis obtentam victoriam 

buecinaas. Anao Domini 1684. repraefeattta* 

^ - Auiho« Aurbori« aenigma; £n ego Griezneilfis Prima* 
cis nomiae vocor , qui folidac ) Praeful Vaue» 
lianus erit* Infpice fylvarum fruticeSf cogno- 
men habebis^ Authorem fiquis nunc reperire 
capis ^Adalbertus Chrofciuski) Varfaviae excu- 
debac Carolus Schreiber. in 4. plag. 4^. 
TijDosii^is , rovid, ajtatos Im^dsaggal es Kn^ '«i el 
egyiitc Sz. Istvan etc^ ditsofseges jobb kezeiol. 
fiecsben Tamas Jinos Trattnern beruiveL I77t. 

in 8* £ol* 8- 

^Urken • Einfall oder kur^er jedoeh fcheinbarec 
Berichc von dem graufamen Einfalle Gogs tind 
Magogs, ^orinnen vornehmlich bewiefen^ dafs 
eij^Alich durch den Gog Magog der TUrken j 
^um andern, dafs derfelbe in Deutfchland ein- 
fallen werde* Zum dritten^ zu xa^elcher Zeit 
diefer Einfall gefchehen folL Zum vierten^ 
vas auf diefen graufanien Einfall zu gewarten 
fej. Stuttgard bey Joh. Wcyrich R6fslin 1664^ 
in 4« foL 10. 

«—---—- Schwarm — * der vor deift KayferL 
Adler bey Coi^ia^ Mehadia und Orfova be« 
fiegte« Augsburg fammt der Abbildung^ s« !• 
tu a* in foL plag. |>. 

'i— ^ «^ Trucz und Gptces - SchuC^ , gevifTer 
Berichc, So mir aus Siebenbilrgen durcb ei« 
nen gutjpn Freqnd ift iiberfchickc worden voii 

O a eioexQ 58o TtR. 

einem WuBdcrzeichen, xE^elches iin veflaufTea* 
den 1663. Jahre im Monat Junii in Arabien zu 
Medina Thalnabia nm Himmel erfchienen, da- 
bey von des Tdrken Einfall und Graufamkeit« 
yon der HofTnung der Hiilfe Gottes^ auch 
von dem des^egen gebiihrlichen Verhalten ge- 
Kjndelt vird ; Darbey der Zufiand nahefl fol- 
genden Zeiten vermuthlich entdecket, und vat 
auf foiches erfolgen mochte, alien bekiimmer- 
ten Gemiithern zu chriftlichcn Nachdeoken trea- 
meynend in Druck vorgeftellet durch S. H. 
V. G. Nebft einem Exfract von dea Tiirken 

r 

Ankunft. u \. 1664. in 4. fol. 6/ 

TiiRKiscHC — Tartarifche — Perfianifche, Grif^ 
cfaifche und Venetianifche Chronica , oder aus- 
luhrlich und warhafTtige Befchreibung von des 
Tiirkifchen Reichs AuiFnehnien und Wachs- 
thumb etc. dann auch ein Bedenken i^egen 
des Tiirken Kriegs (Lazari Sch^endi) fammt 
unterfchiedlichen Weiflagungen von Untergang 
des Turk. Reichs. Frankfurt in W. Serlins 
Verlag. i66$, in 4. pag. 357. 

— — — Merkwiirdigkeiten oder kurzgefafste 
Nachrichten v. d. Gefchichte, Staatsverf 'ifung 
etc. diefes beriihmten Volks, von C. H. Kora. 
Tiibingen bcy Joh. Georg Cotta. 1771. in % 

P«g- 409* 

TiiR. TOR— TUS, s8i 

TiiitKiscHEii Rechc • Boden auf den jetzjgen Za- 
ftand inUngarn^und andern Landern eingerich. 
tet^ und entvorfFen in diefem 1686. Jahr, da 
die Stadt Ofen belagert war. (in Knictelverien) 
Frankfurt am M. 1686. in 4. foU a. 

TfoRoczi Ladislai.e S. J.'— Lilietura Aloyfia- 
nttm, RoCetum Stanislaianum olim ad D. Igaa* 
tii S. J* Coaditoris Maurefini plantatum ^ ac 
enatum etc. Hodie ad Divi Joan. Bapt, Tyr-. 
nayiae adumbratum) dum S, Aloyfio Gonza* 
gae, *acS« Stanislao KoAkae S. J ih Divos re- 
latis, primis Sanctorum honoribus Utaret Ar? 
demicum ejusdqm S. J. Collegium 17^7. A . 
dit Oratio in eorundem cultum peror^nfe L 
dislao Turoczi. Tyrnaviae in foi. pl^g. n 

■— — — S. AloyGus Gonzaga S. Stanisiaus Roft 
ka 1S. Jefu Heroicis facinoribus ac beneiiciis 
par nobile fratrum nuper in numerum SS. re- 
latum (Oratio Panegyr.) dicta Tyrnaviae. 1737. 
Tyrnaviae in fol. plag. 5. 

TTuRKii Henrici Vice Comitis de Tourenne — - 
ad Regem Chriftianiffimum de Bello Turcico 
Oratio habita Marfalii 31. Augufti. 1663. s. ]» 
in 4. fol. 6. 

TussENG Caroli e S. J. -— Der in feinem 
Aufgang worunter, .bey feinem Untergarfg aber 
grofsaufgehende Heil. Auguflinus, da deffen 

Fcft. 58» TZI—TZ tr. 

Fcfttag in der Kirchen dcr W. V. E. E. Klor 
nerfrauen Societatis S. Urftilae zu Prefsburg 
auf das hcrrlichfle begangen wurde, und bey 
ebea folchen die Ehrvr, Schwefter Ange- 
la, etc. vorhin Maria Anna gebobrne Friiule 
von Nothhel£fer die feyerliche OrdensgeUlbdc 
abgeleget, Presburg bey F. A. Royer. 175Q. 
in 4* foU 10. , 

TziGaNVOK Vt$gs6 vefzedelme rovid historidja ver* 
sekben. Nyomtattatott ebben az efztendobcq 
s. 1. et a. in g. fol. 4. 

TzuTz IsTviNY* — - A' Nemes Heves Varmegy^ 
korona -— 6rz5 feregenek masodik Budara valo 
jovctele. Mindfzent havtfnak p. napjifn 1790. 
Budan &' Kf Akademianak betjSivel. in 4, 
fol. 4, V. UEB — UHL., 583 V, V/EBER dic gcgchwSrtige VcrfifTnng dcs Tur- 
bifchcn Reiclis«. Heraiannfladt bey M. Hoch- 
tnciflcr. 1796. in 8* pag* 276« 

•— * den Feldzug Joachims von Brandeburg 

und Moritzcns von Sachfen in Ungarn (Lied) 

Nurnbcrg bey Georg Steinbach. infoL pl^g* f 

UxBERsiCHT — kurzgefafstc -^ der Kricgsbege. 

bcnheiten z^ifcbcn den drey Kayferhofen 

Oefterrcich, Rufsland, und der Pforte. Wien 

(1790.) in 8* pag* 48- c- Ironib. Jofephi If. 

Loudonii ct Coburgi efSg, refer. 

♦) Pag. jj — ^7. numeruf Legionum Caefareo^ 

Regianm. Pag. jS — -^. Biographia Frid. 

yojiae Dueif Saxo * Coburgicij BelUducis Caes. 

tJHLiCH GoTTFRiED Pricfters aus d. from. Schu- 

lcn. — - Das Lcben Marien Therefiens in ci« 

nem 584 UJJ--UNP, 

nem Auszng^ ncbfl einer Gepealogifch^Q Ta- 

belle all^r Durchlaucbtigflen Abkdmmlinge» 

;>tc Aiifl. Prag feejr Scbopfeld l^^h ip 8« 

P8g- «P» 
yjT ef/.teudei ajanclek, a' jp igyekezctu fiii gyer- 

a)e)<ekn^k ajindeko^za egy gytrmekek bar^ttya 

P ♦ ♦ ♦ J ♦ ♦ ♦. Kolosvrfratt, Hochuicmcr Mar- 

ton beifijveU 1799, in g, pag, gg, 

Vjjcxr Lf:ONHAKi^l Traniilvani. ~ Poematum 

Libri VIL d^ Rebus U^g^rivis, Cracoviae ia 

' QfEcin9 La^ariapa ^nuo Pui MI^LXXIX^ in la. 

folior. 160, 

**) JDedie, Stephafio Regi Pobniae et Ckrijlojihcro 

yaivodae Travfylv. fr(iiribw ffdthoretj; j Tftm 

Jrqtiuntur CarirAna in hfides ^uctoris « deinde 

fiijforia ffutigariae ab 4tiih ufque fid cbifum 

JHaihiae fiuny^y ^f^isi (ienime Eiogium 

^ ^iephani Bdtkort/f 

Unfehy-PAKkisiit dci gfmeineu ^ahrcn SprKh- 
wort^* Kommt ^Lcit , fo kommC auch Rath; 
vurde io den edleo Beyfpiele dea Hochadcli- 
gen Hochzeitpaars d^f H^rrn Andrea$ ▼. Tor- 
hos ttc. und der Jungfer Sophia Chrifliua von 
Artner bey er^unfchter Feyer Derofclbep cr- 
frrulirhen Ehreutagef iu cinetn ungektinfleltea 
lUimgedichte entdecket von J. G. W. (Wietoris) 

im j UNG. 58f 

fm J. 1764. Oedenburg bey J. J. Sief$. in foli 
plag. I. 

Ui^JGAR Carls Domherrn und Bibliothe!.ars «-«. 
Ndthige Beylage zu des H. H.^uptmanns voa 
^rchenhoitz Minerva. Februar 1793. als Ge* 
genftiick dier Shildenmgjofephs lU Pfsg, bey 
J. G. Calve 1793. in 8. pag. jt. 

Der UNGiVR an die Ungarn jin J. 1796. aus demr 
lat. G^djcUte. ,, Ad Jrfungaros Hungarus" ia 
freyer Frofe iiberfetzt. V(ita mit Albcrtifcten 
Schriften, in 4. plagt 2f ' - 

Unger J, Cai^i, eines Uagarn aus dem Oedenb* 
Comit. ~ Gedicbte, mit r. Kupfer und Ti* 
telvignette^ W^^^ b®7 Alberti .1797. la $• 
pag. 103. 

UKGERtsqHER und Siebenbilrgifcber Kriegshande^ 

au&f uhrliche Pefchreibung, w^9 fich von Friih* 

ling 1593, etc^ bis in den Herbft diefes 

^laufendea 1599. Jahrs zwifchen den Erbfeind 

fiud den ChriAen etc. zugetragen, Fraitliffirt 

' ao^ M. bey Chrifl. Egenalphs Erbea i$99- in 4« 
P3g- 3^6, 

— -^-^ von FrUhling bi« Herbft 1596. ibidenw 
1596. in 4. pag, 94, 

.^— ..^ Continuatio von Herbft des vergangc^ 
nen 1596. Jahr^^ bis auf den Fruhling 1597. durch 
Jao. Frey» ibid; 1597. in 4. pag. 65. 

Con. 586 UNS — UNT. 

i^ — — Contiaaatio von Friihling bis Herbfi 

1597. ibid. in 4. pag. 38* 
«*-i— -— -* Continuatio von Herbft bis Frlihliog 

1598« ibid« in 4. pag. 40. 
•*- Continuatio V. Friihlingbis HerbH 1598* 

ibid. in 4. pag. 50. 
— — — - Continuatio von Herbft 1598. bis Herbfl 

1599. ibid. in 4. pag. 60. 
Unsern Freunden Fabry und Waltcrsdorfcr bejr 

ihrer Abreife aus Jena geweihet d« ag. Sept. 

1781. Jena in 8- fol. a. 
Untkrnehmungen vorgefallene zwifcben dea 

k. k. Vorpoflen des Frinz Coburgifchen Corps 

unter der Anf uhrung des Herrn Obriflen Baron 

Karaicziiy und dcr Chotymer Refatzung bis zur 

Uebergabe der Feftung nebft genauer Zeich- 

BUng aller Bevegangen diefer beiden Truppen 
' (in 9. Flanen) Von einem k. k. Offizicr. Lem- 

berg mit PiJlerifchen Schriften. 1788* in 4. 

plag. a^. 
Unterricht, nach velchem die Befchreibung 

der |{, hungarifchep Kameral, und Fisoal Herr- 
. fchafren, dann anderveitigen GiUer zu Folge 

AllerhSchfter Entfchliefrungea ddto 29« May 

1784- und 3ten Dez. 1787. vorzunehmen fcy« 

verdeo, s. 1. in fol. pag. 53. 

•• • 

nacb URI. 587 

-— — - — nach welchem die k. hung. Kamend ^ 
und Fisklal • llerrfchaf ten und Gilter zu Folge 
allerhochfter EntrchliefTung ddo 15. ^P^'^ '79^* 
befchrieben ^erden mufTem s. L in foh pag. 6g« 

^-^ — — wie fich Lehrer und Zuhorer bey ent- 
flehender Tdrckengefahr bezeigen foUen , vor« 
nials aufgefetzt von Joh« Brentio, jetzt der be- 
drdngten Chriftcnheit zur Nachricht ausgefertigt 
1664, Dresden durch Molchior Bergei;i« in 4» 
foL 8. 

Az Uri Szent Vatsorira mcg tanito k 6ny vctskc, 
a* melly irattatott a* gyengebbek kedveiert, 
hogy az igaz tudomanyt az Leinyok is A(z« 
f^onyok is konnyen ^s vilagofsan meg fogha«« 
sat etc. Ezen kivul, hogy az hitben gyeng^l- 
kedok az igaz tudomanyban meg er$sittefsenek ; 
az ei tevelyedestol 6'riztefsenek^ kiki Pl^dig a' 
fz. vatsorival idvefsegefien eikelsen , a' Jesna 
Kristusnak egy rendes egyhazi fzolgaja (Hat* 
vani Istvan) aital. Basileaban Imhof Rodolf 
Japos altal 1760. in 8* P^g* 3S^ V. 588 VAL — VER. 

t V. \ ALCKEREN PiERRE Confeiller Imp. ^ Vienne 
' uffiigie par les Turc« et delivrtfe par les Chre- 
Aiens , oii Joarnal du iiege de Vienne depuis 
le 6« de May de 1'anncf^ i68^ jusqn^ au 15. de 
Sept. dela me$me ann^e, Compos^ en Larin, 
avec des Hgures. Brus^elles che? Lambert Mar- 
chant |6g4. in p. pag. 215. 

•— — -^ Wien von den Turckcn belagert , von 
Chriften cntfet^t 1633. etc, Linz 1684. bey Joh« 
RHdlmayr in 4. pag. loa. Cum multis Anno- 
tatronrbus Mss« in foliis infertis, 

Versvch einer Staat^ und Religions • Gefchichte 
von Siebenbiirgen , vel fub altero operis titulo: 
Ueberficht der politifchen Gefchichte von Si*- 

ben- ^ VER. stp; 

benbiirgen heraosgegeben von einem Siebeii* 
biirger Sachfen. Leipzig tind Gera bey Wilh, 
Heiniius. 1796. in 8« p^g* i8o. 

VsRTRAG zwifchen Liebe un4 Vernunft am Ver« 
luahlungstage des Grafen Franx von Nidasdy 
mit Jofepha Grafin von Hoyos« Wi^n 1793« 
in 4. fol. 4. 

Vekzeichnuss, was von der Cavallerie der Reichs* 
volker todt bliebeo , bey dem jiingflen gehaU 
tenen Trefien bey S. Gotthardt den i. Augufli 
1664« s« L in 4« foL 3. 

Vjcrzjeichniss ~ allgemeines -— der innlandi* 
fchen Bilcher, ^elche auf den PeAer Jofephi 
Markt des 1798« Jahres, entveder ganz neu 
gedruckt, oder verbefTert, oder fonft Viedec 
aufgelegt » erfchienen iind ^ auch kUnftig noch 
herauskommen follen. Feft in 8* pag. i6. 

«— — ~ des 179^ Jahrs« Peft» in 8« pag. a6. 

— — — des. 1800. Jabrs, fammt einenl Vferzeich^ 
nifre der jetzt lebenden SchriltAeller Ungerns, 
Fefl in g. pag. 4^, * -^ 

-^ — — der inniandifch^n fiiicher, ^elchc fcit 
< dem Jahre 1800^ bir^auf den Pefler Jofephi 
Markt des r8oa. Jahrs etc, erfchienen fiad. Feft, 
si 8« F^g* 34« VQt* \ 590 VOL ^ VOR. 

VotKSLteD nach dar Eroberung Belgrads, gefiin- 
gen am 14. Oct. i78i> Wicn bcy Th. v. Schaiidt*^ 
b^aer. in 8* foK $• 

VoN dem TUrckenkrieg , ob folcher rathfamer 
foFfzufetzen , oder aber Friedensmittel z\i fu* 
cben : Anmuthiges Gefprach zwifchen zvey 
furnehmen Kriegscavaiiers ^ und ejneni kurz- 
lreih'gen ehemals in der Turkejr gefangenent 
Dieners, N^relcher yielen vichtigen Begeben- 
heiten fovohl in der Tiirkey , als Ungarn bey* 
gewohnt, abgehandelt« Im Jahre 1664. in ^ 
plag. 7. 

VoRSGHRiFT allgemeine iiber die Schatzung der 
Waaren f ilr f ammtliche k. k* ZoU und Drey^ 
fsigftUmter in den deucfchen^ ungarifchen und 
' gallizifchen Erblandern. 1789. Sammt dem 
Uauptverzeichniffe der Waarenfchatzungeo voai 
J. 1788« 9, 1. in fol. plag. i7|« 

.^.^•^ ^elche die k. hung. Frejftadte bei mo<* 
natlicher Verrechnung der ihaen anvertrautea 
Contributionsgeldern zu beobachteti haben v, J. 
1786« s« L in fol. pag. i6. e. Tabelli^ VL 

VoRsCHRiFi^EM fur die Pracfecten in dcr There. 
fianifchen iind Savoyifchen Academie. Wiea 
gedruckt mit von Trattnerifches Schriftea. i^go. 

VOR- voR — yrm. $9% 

VoMTELLWQ ~ unterthanige — cJcs Cardinals 
Batthyan Primas v. Hungarn an den Kayfer 
Jofeph den IL in BetrefT der hirchlich - politi- 
fchen Verordnungen iiber die Ordensgemeindea 
und anderc Gegenflande. Rom, 1782. ia 8« 
pag. 62. w. ▼V ACkERBARTH Jof. ¥• •r* Parallelc zvifchen 
Leopold IL und Albrecht II^ hpipzig bef 
G« E. Beer. 1793. in 8* pag« 9oo« 
Vagner Caroli -p-* CoUectanea Genealogico^ 
hifiorica Illuflrium Hungariae familiarum, quac 
jam intercideruQt. *^ Ex MSS« potiffimum 
eruit ct fcutis gentilitiis (aeri incifis) auxir. 
Decades IV. Pofonil Typis J. M» Laadwer* 
i8<>^* ia 8* c* Tab| aeneis XVIL §91 WAG — VAJ. 

^) Contintntur Deeade I. i) JBdnfy de Ah6 
Xifulva. q) de Bdlhor. 3) Bebeh de PeUotz. 

4) de Chetnek. 5) de Hedervdra. 6) de Ka* 
wfsna. 7) Oldh. 8) de Styborieh. p) rf^ £//• 
/fl*. 10) i/e 2^fv». pag. 1^4, — Deeade JL 
1) Ci^ (/i? LeW« fi) Corbaviae ComiUs. 3) £r- 
nfi^ de Chdktornya. 4) //^ Frangepanibur. 

5) ^f S. Georgio et BoZyn Comites. 6) £& Hi/ 
Wdrda. 7) A /^a/(Jr2f. 8) I^itht de Gerse. 
9) rf* Ze'ch. 10) ife Z^rAfff. /7^^". y^. — iJf* 
fni^ ///. i) de Bud. 2) Buthka. 3) Drdgfi 
de Belthei^ 4) Drugeth de Homonna^ 5) L^y^;- 
thrn de Kdpisiny. 6; Pdzmdnyde Panafit. 

7) rf^ Rbzgon. 8) ^^ 7>/<?^rf. 9) Torc* flfo 
Enning. 10) Zuiar i^ O/noi. pag. 14J. -^ 
Decade IV. i) Apafi de Apanagyfiilva. a) 
Boekkay de Kis Mdria, 3) Chapi de Efzen. 
4) Dersfi de Zerdahety. 5) Elderpaeh de JHo" 
nyordkirik. 6) Gara. 7) Lordndfi de Serke^ 

8) Orfzdgh de Guth. g^ Rdkoezy de Fetso- 
vaddfz. to) £b^o/. j!7ag. nt. 

H^AONER Paulu ~ Mathtae rongraC^ quta^ 
qVageiiarll saCerDotll hotiorlbVs fbVLVs 
Wtgner. (C,rmen) Quinque Eccleliitf Typii 
Joan. Jos. Engel. 1797« ia 4. fol. 3« 

y^jDA Samuel Tihanji ApatiSr. — A* meg 
diti&ultt fzenteknek ^ jetesul . pedig a^ fioldog 

Sziiz WAL^ 593 

Stuz MiJri&nak tifztelcterol ndhiny rovid es 
kbnnyen ^rtheto Bizonyitasok^ Vefzpreoiben 
Slrerbig Josef betuivel. 1793. in 8» pag. 39« 
Waldstein Francisci Comitis Caes. Reg. Cu^ 
bicularii , Ord. S. Joann. Hierofol. Equitis^ 
et Pauu Kitaibel M, D. -— Defcriptiones 
ct Icones Planfarum Rariorum Hungariae. Vol. I. 
Viennae Typis Mathiae Andr. Schmidt. i8oa. 
in fol. max. pag. XXXII. ct 104. c. Tabulis 
100. vivis col. picti^. 
VAledictio Magiftratus Comitatus Scepuftenfis, 
dum ante ipfum Reftaurationis diem i« Junii 
Anno MDCCXCVI. in L. R. Civ. Leutfcho- 
yienfi celebratae actum praegefta OfEcia refi- 
gdaret ad SS. et 00. Comitatus ejusdem pec 
Ord. Notariam S. J. de E. habita. pag. 4, — . 
Allocutio ad Jofephum e Comitibds Csaki etc. 
fupr. Comitem etc. occafione fedis Magiflratus 
reftauratoriae praelibati Comitatus die i. Junii 
Anno MDCCXCVI. celebratae, per Ord. No- 
tarium S. J. de E. facta. Leutfchoviae Typis 
Mich. Podhoranfzky. in 4. pag. g. 
Valla Hiacynthi e S. P. (Fidalci Ladonii Poe- 
tae Arcad.) — - Carmen ad Joan« Nep. Janko« 
vits e Cler. Reg. Scholar. Piar. etc. dum Re« 
ctoris CoUegii Colocenfis honore cumuiaretur 
Anno 1793. in 4. fol. i. 

P p Ode 594 WAL. 

— Ode «-« MaDbeim Armis Caefareit ca- 

ptum die ag, Nov. 1795. id g. pag a. 

— — ■— ad Archiducciu Carolum, cum ad Rhe- 
naoas Caefareas Copias adverfuiti Gallos diicen- 
das fefe pararet , meofe Martio 1796« in g. 
pag. 2. 

-— — . — - Ode ad Jofephum Comitem Efzterh^zy 
(fuot Odae latinae 9, et uoa hung.) in 8- 

pag. 8. 
Wallaszkay Joann. Neograd - Peftenfis Pan. 

nonii. — Difll inaug, med. de Morbis Pere- 

grinanciudi Praefide Friderico HofFmanno, 

Halae Magd. ex Ofiicina Hendeliana. 1734. 

Wallsdorff Christian von. — Tiirkifcher 
Landfturtcer, oder Neue BefchreibuDg der f Ur- 
nehmften Turkifchen St'ddte und Veilungen 
durch Ungarn , Thracien , Aegypten : Darinn 
nicht aliein Gran , Qfen , Griechifch Weifen- 
burg etc^ fammt andern ausf uhrlich befchrie- 
ben ; fondern auch ailerley bertihmte Flufre, 
Brucken Seehafen etc. und dergleichen Denk- 
viirdigkeiten mit Fleifs bemerket werden, vie 
folches alles Chriftian v. WallsdorfF, als wel- 
cher im Jahr i66o. in der R^gotzifchen Schlacht 
bey Ctaufenburg gefangen, in die Turkey ver- 
kaufr^ und bajd vieder ausgelofet worden, auf 

fei. WAL. 595 

feiner drejjahrigen Reis erfahren, und ia fei- 
ner tUrkifchen Pilgramnifchaft glaubvlirdig ver- 
2eichnet. Sambt einem Anhang derer bey S« 
Gotthard uad Lewenz befchehenen harten Tref- 
fen von hoher und ge^riifer Hand, ausfiihrli- 

cher bedchtet. s. L 1664. ^^ 4* P^S* 3^* 
Walther L£Ofold Prediger Ordens. — Lob und 
Sittenrede fo bey Ablegung geifllicher Profes- 
iion der tugendreichen Jungfrau Anna Kop- 
pens des Hoch und Ehrvurdigen Inflituts Ma« 
riae gehalten varde zu Pefth d. 34. Erndtem* 
1794. bey Fr. Aug, Pat^ko* ia 8; p^g* 14* 
Valvasor Joh. Weichard Freyherrn. — Dii 
Ehre des Herzogthums Crain d« i. wahre griind- 
liche und recht eigentliche Belegen und Be« 
fchaffenheit diefes etc. Romifch*Kayferlichea 
herrlichen Erblandes , etc* ins etc* Hiftorifch- 
Topographifche Befchreibung in funffzeheuv 
"«rieworin vier Haupt-Theile untprfchieden^n 
Buchern, wie auch haaffigen Abriffen und zier- 
lichen KupfFerfiguren ausgebreitet etc. ins Deut- 
iche gebracht und etc erweitert durch Eras- 
mum FrancifcL 4 Theile mit Kupfern. Lay- 
bach. bey WoliFen Moritz Endter Buchh^ Ge- 
dnickt zu Nurnberg 1689» ia foL pag. L 696. 
II. 835. IIL 610. IV. 730. p P » *) n^ I 596 VAR — VAS. 

*j Tomi IV. pag. i — y^, Regionum Camio'- 
iiae tonterminarum ut Croaiiae , Hungariae 
Geographia et Hiftoria defcribuniur^ cum map^ 
pa Croitiae et muttis Iconibus. — - Hiftoria 
vero Illyrici hodiemi et veteris fparfim per 
omnes Tomos enarratur. 
VaKADY Ladisl. dc Folp5s, Parochi. — Thea- 
trum Fidelitatis Deo, Kegi, Religioni Catho- 
licae conrccratutii fub optatiflinia.Inauguratione 
•tc. L. B« Antonio Andrafly etc. Eccl. Rofnav. 
Epifcopo noininato ttc. Anno 1780. die 17. 
Decemb. Agriae Typis Scholae Epifc. in foL 
pag. 96. 
VaRADi Barany Las2L<5 — RCvid Magyar Geo- 

graphia. Pesteni^g^. in 8* p^g. 310. 
— — — Hcver^s Parnifja» — Vide Hever&. 
Varjas Joannxs -^ Jofepho II. Iniperatori Pio, 
Felici, Augufto Sacratiflimae Suae Mtti D. D« D« 
(Orationem hungaricam, in qua nulla praeter E 
vocalis occurrit) devotifTImus fubditiis Joannes 
VarJ3$ ProfefTor Debrecinenfis. Vacii Typis 
Franc. Ignatii Ambro. 1784* in S* foL 4. 
Was ift der Kayfer? verfafst von einem Kapuzt- 
nermonch — Herausgegeben v. Fefsler. ites 
Stttck. Wien in 8« pag* 8^« 
Vass Joan. Nep. — Ode Ampliillmis etc. Ni- 
colai Koiide de Pukatelek cum Varadinenfem 

Poa. WAS— Wm S97 

Fontificatam cQmmuni plaufu &u{lisque oninibas 
capefTeret» honoribus dicata Magno Varadini — 
Typis Debrecineniibus per Micl^aelem Szi^etby 

igoi. in 8- pag* 8* 

Wassenbergii Everr. Embriceniis. -^ Floqut 
Germanicus continens Res geflas, Bella^ Victo* 
rias Invictiffimorum Ferdinandorum IL et IIL 
Imperatoruxn ab ExeefTu Caes. Matthiae contra 
HoAes eorundem feliciter obtentas etc. nunc 
correctior editus. et ufq,ue ad praefentis. anni 
1646. terrae motum continuatus A. P* S. Co« 
loniae apud Henr..Kra0t. 1640. inia. p^g* 453* 

— — — Der erneuerte Teutfche Florus, an vie- 
len im vorigen eingeruckten ungleichen HiAo- 
ricn verbeffert, der Warheit reftituirt und bi% 
jns J^hr 1647. continuirt. Frankfurt 1647^ in ia« 
mit Kupf, pag. 718. 
*) Siebenb. Krieg d. I. im ^. f rfir j — iHzz^ pag. 

33 — 5^- — ll^ '^^ — 24, jpag. 76 — ^j. — 

Kronung Ferd, UI. in. Ungarn 1625. pag, ^(f — 

tj^ IIL Sieb. Krieg 1626 — 27. pag. 124 —. 

/5^. ly^. 163} pag. iS8 — ijiu -— Ferdinan* 

di 11. Tod pag. 375 — ijJ^- 

Weberi Adami JoAN. Canoo. Reg. S, Aug. — 

Adamas Auflriacus , iive Indoles heroica Aagu- 

Oiflimae Domus Auflrkcae in Adamante gem- 

marum 59$ WEB — VEC. 

marum principe adumbrata* Francofurti i66^ 

in 8. pag. 45i- 
Weber JaNOs Eperjefi Patik^rius. — <- Amoletum 

az az rovid es fziikseges oktat^s a' Dbg -— ha. 
' Ultol 6tc. mellyet G. Kilnoki Borb^la edes 

nemzetemhez valo buzgosifgombol tulajdoa 
' kbhsegemmel ujjabban ki nyomtattatvan Vilig: 

elejebe terjefztettem. A' Csiki Sarlos Boldog 

afzfzony Kalastromban 1739. ^° 4* P^S* 5^* 
Weber Imm. J. U. Doct. -— Sylloge rerum prae* 

cipuarum tempore Matthiae Caefaris in Europa 
' geflarum. Hefpondente Jo. Reinh. Roedero. 

Recufa. 1731. GifTae Hafforum typis Joh. Miil- 

leri. in 4. pag. 68« 
IVeber Simon Peter, — An dcn Tod , der 

uns M. Therefien raubte. Wien bey Rudolph 

Graifer 1780. in 8« fol* 4« 
^ — — - Lied der Schiitzen Kompagnie gefun- 

gen als Leopold der II. zom K6nig von Un» 

garn gekrtint wurde d. 15. Nov« 1790. in 8» 

fol. 4. 
VscTiGAL Regium Reformatum. -— Recufuoi 

Tyrnaviae. Typts Acad. per Joan. Andr. Hor- 

mann. i'698* in fol. plag. 20«^. 
— Rcgni Hungariae Partiumque eidem ad- 

nexarum. Viennae Auftriae Typis Joannis Tho- 

mae J VED -<- VEL 599 

mae TratCner. Caefareo Regiae Aulae Biblio* 
poiae 1754. in/foK plag-. 4-i.« 

Vedres IsTvaN. — N. Sz. Kirflyi Szcged va- 
rofsa meg nagyobbitando Tanats — Hiza Talp. 
kov&nek Le - teleie alkalmatofsagira kdfztilltt 
Versek 1799. efzf. Pesten Landerer Mihily 
becuivel, in g. pag. 36. 

Wegleitek Chistoph, — Chriftliche Dank- 
Predigt fiir den am 11. Herbftmonath diefes 
1697. Heil • Jahrs unweit Zenta an der Theyfs 
herrlich beftrittenen Sieg etc. auf der Niirn* 
bergifchen Univerfitaet Altddrf eiQfaltig ge« 
halten etc. Altdorf 1697. in 4. p^g. 97. 

Weinert Samuelis Leutfch. Evang« Conrect. -— 
Die wohlausgeubte und aus Gnaden wohlbe- 
lohnte Hirten Treue etc. bey dem Leichenbe- 
gangnifs des Elia Periicii Paftoris Primarii der 
Evang. Gemeine zu Kayfersmark im J. 1734« 
(Trauergedicht) Leutfchau. in fol. plag. i. 

Weisz Joan» ( DEREst5NY-i ) Leutfchov. Hung. 
M. D« — Continuatio prima Tentaminis Py* 
retologiae practicae fifiens Febres Cardinales 
primas inftammatorias» Viennae 1783. in.g* 

_ Pyretologiae practicae Tentamen. Edi* 

tio 9. Viennae 17^3. in 8* pag* 94* 

VSNAC 6oo VER. 

Venae Pocticac c fontc gratiarnm Virgine Dei 
Matre Sas- Varienii ad rigandas lauros etc. Neo 
Baccalaureorum in Univ. Tyrnav. a Mufis Tyr- 
nav. derivatae 1734, Tyrnaviae Typis Acad. 
in g. pag. {^6. c. Iconibus. 
VerbStz Stephani — Tripartitum opus Juris 
confvetudinarii Inclyti Regni Hungariae. Ac- 
ceiHt Index Titulorum perquani diligentifHmus. 
— - Summa cum diligentia caftigatum , ac no- 
viflime Impreifum Viennae Pannoniae per Joan- 
Dcm Syngrenium Typographum. Anno repa- 
ratae falutis MDXLV. in iol.' plag, 6o. Ipfum 
opus fignatum fol. CVIIL 

— ..^ _ Decretum Lacino - Hungaricum , five 
TVipartitum etc. Huc acceffit EAchiridion Ar- 
ticulorum etc. az az : Magyar is Erd^ly or- 
fz^gnak harom r^fzre ofztott TOrveny k5ny ve ; 
Mostaa ismi^t .etc. Deikiil 4$ Magyardl fz^p 
hafznos Regestromokkal es rOvid Summ^kkal 
egyUtt ki nyomtattatott. Kolosvaratt M. Tot- 
falusi Kis Miklds ^ltal 1698. in 4. Prologus 
pag. 44. Partes 3. pag. 425. erronee 935. praeter 
copiofos Indices« 

■,1^——. Magyar es Erdely orfzagnak Torv^ny 
kBnyve. Posonyban 4f Pesten Landerer Mi» 
haly betfiivel. 1802, in 8« psg* $i6. Ver. VER. 6ot' 

Verdier Hiftoriographc dc Francc. ~ Abrcge 
de rHifloire des Turcs, contenant (out ce qui 
s'est palsd de plns remarquable fous le Regne 
de vingt trois Empereurs , enrichie de leurs 
Fortraits en taille - douce. 3. Tomcs. a Faris 
1665. in 8. pag. I. 556. II. 662. III. 774. 

Verdinger Barthol. Cap. Caftr. emerid. — 
Diatribe adverfus Apoldgeticum Modcfti Tau- 
bengall Q Hanfizii e S. J. ) in caufa Libelli, 
quem quidam Anonymus (Gabr. Hevenefi) S. J* 
fub titulo ; Cura falutis etc' 1714. Viennae 
Auftriae edidit. Venetiis 1723. in 8« plag« 9« 

Veridicus Gcrpianus. — Dcr deutfche Wahrfa- 
ger d. i. ^rarhaffte Urfachen, defs Lobs und 
Preufs Gottes. V^ic auch die Bel5hrung zur 
alcen Catholifchen Religion und Glauben der 
lieben Vorfahren , genommeh und erwiefea 
aufs verlaufF deffen, dafsvon entftandener B5h* 
mcn - Pf alzifcher Emp5rung im H. R5m. Reich 
Deatfchen Nation v. A. 1618. Gott der allmach* 
ti^e klarlich erzeugt und ^Krunderbarltch iM>r 
aller Welt ergehen laifen, Embfig bedacht 
etc. durch Joannem Viatorem (fonften Bilger) 
Gedruckt in Frankenburg. 1630. in 4. pag. 337. 
♦) Hi/ioria quoque moiuum m Hungariafub -PVr^ 
4inando II. d^fcribitur, 

Verx. 6oa VER — WER. 

Veritas toti mundo declarata Saeram Caefaream 
Regiamque Majeilatem non obligari ad tole- 
randos in Hungaria Luthernnos et Calvinifhs 
Authore primum Oeorgio Barsonyi etc. impu- 
gnata deinde ab Haeretico quodam Proteflan- 

. tium fautore; fed praefenti fcripto vindicata 
per Cathoiicum Pacis^ Patriae, MajeAatis Cae- 
fareae Regiaeque, et antiquae Religionis Ca- 
thoiicae ae Hungaricae fludiofum. Sopronio 
Tyroaviam noper miiTa. Typis Acad, excufa^ 
per Mathiam Srneosky anno i68i. in ' g. 
pag. 153. 

WfRNEH Andre^as. •— Summarifcher Bericht 
vom iczigen Turkifchei^ Imperio, ^elches ent« 
flanden iA Anno Chrifti 1300» etc« Neben an- 
gehefftem kurzen Bericht von der deutfchen 
Argonauten und der Tartarn Domination uber 
die Turken im heiligen Lande, auch eigentli- 
che Erinnenmg der iilrnemeAen Turkifchen Ge« 
fchichte von Ottomanno etc. bifs uS unfere 

m 

^ Zeit nenilich 1579« Ma^deburg durch Wolffg. 
Kirchfier 1579. in 4« P^^g* lo* 
Wernischek Jacobi Hungari M. D. — Tracta- 
tus phyilcam Aftrorum notitiam ex principiis 
Mechanicae proponens. Viennae Typis Joan. 
Thoniae de Tratmero» 1764. in 8« p&g« ^62* 

prac. WER — VER. 60 J 

praerer Dedic. IL SS. et 00. Hung, et Prae- 
fat. folior. 7. 

•— — — Genera Plantarum ad facilius confeqaen- 
daoi earum notitiam fecundum numeriim Laci- 
niarum CoroUae difpoflta^ Vit^dobonae Typit 
J. T. de Trattner, 1766. in g. pag. 361. 

Werntle Anxonii (S. J.) EpiAola^ qua S. P* Q;^ 
Latii fibi gratulatur Inclyta Heroum Regna 
Hungariae et Croatiae fuo rurfus ore loqui^ 
eis vero congaudet Linguani Latimm reverttfle 
ab exilio et pro mortua declaratam rediiffe ia 
vitam. Zagrabiae defcripta Literis Joan» Th.- 
Trattnern. 1790. in fol. plag. i. ^ 

Ternulaei Nicolai — Apologia pro Auguffit* 
fima etc. Gente Auflriaca in qua iilius magni- 
tudo^ Imperium^ virtus adverfus ejus hoc tem- 
pore aemulqs afferitur» Lovanii apud Pranc» 
Simonis et Jac. Zegers 1635. in 4. pag. 310» 

Veroni Franc. SS. TheoL Doc. Ecel. Regii^ 
Galli. — Regula (idei Catholicae five fecretia 
eorum, quae fuht de fide catholtca ab iis« quae 
non funt de fide. Editio nova in Hungaria» 
Budae 1783. in 8* Typis R. Univ. pag.- iig» 

Versek. — A' ]6 fzercnts^nek Irtgylfii ellea 
irattatott egyneh^ny Magyar Versek etc. s. U 
1753. in 8« foU 4« Ha. i tfo4 VER — VES. 

» 

^»*— . Halotti • Isteoben Boldogiiltt M^ltosigos 
Baro Mefznill Jozsef ur' temet.^senek tifztele- 

* t^re 1798. Sz, Gy5ryi hav. 25. Napjan. So- 
pronban in 4. foL 9» ^ 

Versezet — Gytfzos, mellyet XVI. Lajos a' 
Frantiok Kerefzt(?nyebb Kiralyoknak i^gjban 
etc« k^fzite^t egy hazafi. Posonyban SchaufT 

-^ Janos betlSffveL 1793. in g« fol. 6« 

-^ — -~ A' keserfis^g , is belso Megilletodes 
tollabol folyt - mellyet Kartsai Katalin utdlso 
Tifztelet^re tettfel egy annak elhunytit fzive- 
bol fajlalo Ifjd Sikos Istvan, Sopronban. 1798« 

t in 4« fol. 2. 

Werthes Frid. AiTGusT. Clemens. — Rede 
bey dem Antritt des ofFentlichen Lehramts dec 
fchonen Wiflenfchaften auf derUniverGtaet von 

• Fefl. in Pefl und Ofen 1784. in 8» fol. 8* 
Vespbra -— r Sereniffima ter auguflaediei^ in qua 
' confummato adultae gloriae meridie Augufliffi- 

ma Romanorum Imperatrix viduaEIeonora Magd. 
Ther, etc* ter auguflum Caput omnium univer- 
farum Provinctaram moerore cum folis occafu 
terris difparuit. 1720. Pragae Typis Univers» 

" CarVFerd. in fol. plag. 6. 

A' VEszpReMi Piispbk Megy^ben Szent H^romsag 
tifztelet^re etc a' n)indennapi Szent Misekor 
mind eddig p^ldas ^jtatofs^ggal gyakoroltatni 

fzo* VES — VEX. 605 

fzokott Enekek 6 Imidsagok* Pesten Lande- 
ref Mih^y bettSfiveU in 8**pag« 48* 

V£szpReMi Stephani Pannonii — - Tentamen de 
inoculanda Pefte. Londini Literis Joannis 
Tuach, 1755. 'o 8» P«g« 30. ' 

Wetsei Gregorii Debrecino Hung« •— • Difp. 
exeg. TheoL octava et aona ad Jefaiae LIV» 
fub Praefidio Davidis Millii. «Trajecti ad Rh. 
Typis Alex, van Megen. 1739. ia 4. pag. 55. 

WcTSEY Josef Kapolyi Ref. Prtfdik. ~ A' ke- 
refztyen Erktiltsi Tudomany Renddel Predi- 
katziokbaA foglalva. N^metbdl kefzitette. Har- 
madik es negyedik Darab. Gyorben Streibig 
Jdsef betfiivel. 1798—^99« in 8- pag* HL t)a« 
rab 458. IV. 564. y 

Vexatio dat Intellectuni Manufcriptum fub Diae- 
ta Regni Hungariae Anno MDCCLXIV. ^ vul- 
gatum, et mox XII. Kalend, Mart. An. MDCC- 
LX V. Pofonii in foro publico per manus Car- 
nificis combuftum, cum omhia illa, quae nunc 
Rcgno aceidunt, in eodem praedicta habean- 
tur, una cum facta fuper eodem fcripto Apo- 
logia ad perpetuam rei memoriam nunc primum 
typis excufum. — Gerip. tit : F^ixaiio dat in^ 

> UlUcUm 0ine fo betittelte Handfchrifi , wetche 
im Landtag des KSnigreichr Hmgarn im ^ahre 
1764. ausgejireuet und fedann de» ig* Februar^ 

Anuo 6otf VIA — VIC. 

Anno 1765. auf dffentHckm Platz in Prefsburg 
durch dtn Henker verbrennet wurde ; weil fie al' 
ter dasjenigey war itzt dkfem Reiche widerfahrt^ 
vorxmsgefagt in fich enthdit^ fammt der fiir diefe 
Schrift gemachten Schutzrede zum ewigen Ange^ 
denken itzt zum erjtenmal zum Druck befordert. 
%. 1. (Vifinnae apud Wucherer) 1785. in 4. pag, 
44« in duabm coluainis , in quarum una latine 
altera geroi. libellus expofitushabetur. 
ViAGGi *del Signore March^fe Ghiroo Francefco 
Villa, in Dalmetia e Levanfe Gon U diftinta 
relatione^ de' fueceffi di Candia, per il tempo, 
che fii dal niedemo defiesa (1664 — 68-) in 
qualita di General dell^ Infanteria della S^ren. 
Kepublica di Venezia defcritti et occularmente 
ofTervati dal conligliere Ji Stato Giovani B. 
RoAagno, in Tarino per Giov. Sinibaldo i668« 
in 4. pag. 416. c. mappa. 
*) Pauca de Datmatia adfermtur. 

V1CTOR Pacificus Divus Ladislaus Pannoniae Rex 

* 

etc. Panegyrico celebratus dum etc. L Natio 
Hungarica Ejusdem Divi Tutilaris fui memoriam 
annua devotione celebraret ^Vieimae) Deferen- 
rente Luca Dihantcz Ord. Praed. Oratore Jofe« 
pho Andrea 'Ruck Aufldaco, Viennae Tjpis 
<7reg6rii Kurtzb5ek. 1733. in fol. plag. 4. L« VID — WIE. 607 

La ViDA de Carlos V. Duque de' Lorena, y de 
Bar Generaliffimo de los exercitos Iinperiales, 
Dividida eo cinco Libros , e fcritta en Lingua 
Francefe y tradudda en la CaAellana For D* 
Miguel de Echalaz Gonzales de Sepulveda. 
Anade el Traductor una Lamentacion funebre 
fobre el Sepulchro de Carlos V. de Lorena. 
£n San SebalHan , por Bernardo ^e Huart^ 
1693. in 8* pag> 487* 

La ViE de l'Imperatrice Eleonore. Mere de FEm- 
pereur regnant (Charles VL) a Paris 1735. in 8* 
pag. 244. 

WiEDERLEGUNG Grilndliche des jezo regierenden 
Turk. Kayfers Mahomet des IV. herf lirgekom- 
nienen Nativitat, darinn derfetben Falfckheit^ 
fo^ohl was die Himmels - Figur als auch das 
Judicium belanget, anzeiget; hingegen aber 
das wahre Thema und Urtheii etc. von def« 
fen Leben Glilck und UnglUck, infoitderheJt 
^ieder das Teutfche und Ungarifche Reich 
etc. befchrieben lA. s. I. 1684. in 4« fol. 4. 

IViELAND Jo. Caroli Pofonienfis Hungari^ — 
De Mutationibus Morborum Praefide Joanne 
Andrea Segnero 1747. GSttingae Typis A« 
Vandenhoeck in 4. pag, 32. In fine Program- 
ma Invit. Jo« Gothofredi Brendelii de H/drar« 
gyri Reli(}uiis a Ptyaiismo expellendis pag. g. 

WiK. , 6o8 WIE — VIG. 

WiETORis JoNATHAN nagy erdemii Taaitojunak 
neve napjan ezzel bizonyitotta nieg haladatos 
fzivet a* Sopr. Ev. Magyar liHiisag 1789- So- 
pronban 1789. in % fol. 4«* 

«» ..^ ^ Wictoris Jonathan Urnak neve napjia 
ezt nyujtofta b^ halatofsaganak jeldiil nagy er- 
demfi Tanltdjanak a' Sopn Ev. Gyo). tanuld 
IfEusig 1790. Sopronban 1790. ia 8* fo^* 4« 

•— — -— E^zel kivantak az 6' nagy erdemu Ta- 
oitdjdknak Wietoris Jdnathan Urnak neve nap- 
jan meg bizonyitani haia adasra iparkodd fzi* 
veket Magyar Halgatdi 1792. Sopronban in 8« 
foL 4« 

WiETORis Ki^ROLY Sirjanal i^^aban a' Sopronyi 
laniild IfjdsigtiiL in 8* ^oL 4« 

ViGASZTALas (Auctore Joan. Satsanyi Ode hung.) 

9. 1. 1796. in 8* foL 3« 

ViGASZTALojA — A' kercfztcnyi Katholikos Be- 
tegeknek ^s Haldokldknak etc« a* Lelki Pafz- 
toroknak fzamara etc, Pesten Trattner Mat- 
tyh betuivel. 1795. in 8* p^g* 9S3** 

Du ViGNAu Secretaire d*un Ambaffadeur de France 
a la Porte — TEtat prefent de la PuifFince 
Ottomane, avec les caufes de fon Acroiffeiuent 
•t celles de fa Decadence, a Paris cbez Daniel 
Hortemels 1687« ^^ ^^* P^S* 37^« 

rEtat WIL. ' $09 

— ' — TEtat prefent. etc, a' la Haye 1688. 

in 13. pag. 290« 

WiLD JoHANN Biirgers aus Niirnjberg. — . Neu^ 
Reyfsbefchreibung eines gefangenen Chriflen^ 
•wie derfelbe neben anderer Gef ahrHchkeit zum 
fiebenden verkaiift worden, welche fich Anno 
1604. (in Ungarn) angefangen , und 1611 ihr 
End genommen. Darinn ausfiihrlich lu fin* 
den die Stadt, Landcr und Konigrelch, fampt 
dcfrofelbcn Volker; Sitten und Gebrauch, fo- 
viel in werenden Reys gefehen und erfahren. 
etc. Item von der Stadt Jerufalem ctc. defsglei- 
chen von der Stadt Connantinopel ^ des tiir« 
kifchen Kayfers fiofhaltung; der Tiirkea Le« 
ben und Wandel, Endlich wie er durch Poln 
wieder in Deutfchland kommen; Sampt eirier 
Landtafel , darinneh feine vornehmften Reyfen 
im III. unterfchiedlichen Biichern begrifFen» 
auiFs fleyfsigft eigener Perfon befchrieben und 
aufsgeftanden. Mit einer Vorrede Herrn Sa- 
lamon Sch^eiggers. Niirnberg durch Ludwig 
Lochnern* 1623. in 4. pag. 262, 

WiLLEBRANDT JoH. PEtER k. Danifchcn Juftizr, 
— ^ Hiftorifche Berichte und practifche Anmer* 
kungen auf Reifen in Deutfchlaod, Niederland 
«tc. B&hmen ond Ungara ia einer Vorrede 

(^q her* 6io ' VIL — VIN. 

herausgegeben von Gottfded Schutze. F^nk- 
furt und Leipzig 1761. in 8- pag- 378- 
*) Praeter Epiftolam XIX. de Pofonio pag. zgy. 
paucijjinia di Hungaria memorantur^ 

ViLT JosEFHO Praepofito S. Georgii etc, Archi- 
epifcopi Scrigonienfis in Spiritualibus Vicario, 
dum onoMastlCon DIVIs paVentlbVs , patrl- 
bVsqVe oVantlbVs faVste reCoLeret. Clerus 
Junior Pofon. etc. devovit XIV. Cal. Apr. Po- 
fonii Typis Joan. Mich. Landerer. in g. foK 4* 

WiLT Leonardi e S, P. — vidc Refzed. 

WiNCKLER JosEPHi ex Comitatu Mofouienfi Cae- 
fareo Lapicidenfis. -— Thefes Medicae de Uri- 
na rubra cum Sedimine laMritio 1758* Viennae^ 
ex Typographeo Kali^odiano. in 4. fol. 4. 

ViNDEx Libectatis Cbriftianae oder fonders be- 
flifiener Freuheits Befchirmer deren unter Tar* 
tarifch - Turkifchen Dienfibarkeit angefchlofie- 
nen Chrifien etc» I. Theil v. Fr. Lucas (Hasler) 
a S, Nicolao (Trinitarier). Tyrnau in d. Acad. 
Buchdr. durch Frid. GalU 1^22. in 4« pag. 73. 

ViNDiciAE Marianae feu Maria Dei • Hominis 
mater a primigenia Labe vindicata etc, per- 
orante S. J, Religiofo. Tyr^aviac 1733. Tyr- 
Mviae Typis Acad. per Georg. Aqdream Ro- 
den. in 4. plag, 2. c. Icon. 

Sacer* VIN — Vm. 6ii 

I 

— — — Sacerdotunj ex Oratione Chriflophori 
Scheurl excerp^e (a Stephano K^tona) Peflini 
Typis J. M, Landerer 1791. in §• P9g. 16. 

Gleri Zagrabieniis contra Reflexioncs 

Hieronymi Szabadhegyi et Ladislai Fogafsi 
Ejusdem Cleri Informatoruui ~- Philadelphiae 
(fictum) 1793. in 8« pag. 304, 

ViNDiCTA Vindictae, feu Andreas L et Bela I. 
Reges Hungariae in fcenam dati in Gymnafio 
Wrthyano bcholamm Piarum. Benefchovii 1749 
in 4. fol. a* 

WiNDiscH — Kurzgefafste Erdbefchreibung des 
Konigreichs Huogarn. Presburg 1772« in 8* 
pag. 66. 

— » Geographie und Gefchichte des Konig- 

reichs Unj^arn f dr Kinder ^te vermehrte und 
fortgefelzte Auflage (v. G. A. Belnay) Presburg . 
bey Andreas Sthwaiger 1800. in 8 psg» i84 
cum Icone coronam referente Hungariae.. 

ViRaG Bjenedicti — ^- Ad Nobiles e caflris redu- 

ces. s. U et a« in 8- fol* 2, 
« 

Bekefseg ohajtas 1801. Pesten in 8« 

fol. 2. 

ViRGiNiTAs laui:eata in connubio, five illuftria 

^Virgineorum Conjugum Exempla (In Epijlotis 

XtV. quarum j. Emerici Cunegundae^ et 4. Cu- 

negunda Emerico Hung. PrincipiJ a Jos. Greg, 

CLq 2 L. B, 6ia' VIR — VIS. 

"L. B. Fifcher 1731. dicata* CafToviae Typii 
Acad. in ^. pag. 6u 

ViRGiLii Evangelizantis Chriniados Libri XIIL ia 
quibus omnia, quae de Domino noftro Jefu 
Chrifto in utroque Teftamento, vel dicta vel 
praedicta funt, altifona divina Maronis tuba 
fvaviillme dccantantur , infiante Alexandro 
RosAEO. .Debrecini per Steph. Toltefi. 1684* 
in g. pag» 340. 

P. ViRGiLius Maronak — Magyar Eneifse, 
avagy Eneas viseltt dolgairol irt munkaja^ mel- 
lyet Magyar versekbe foglalvan ki adott Eo- 
vats Josef N* K6r6si Prcdika'tor I. darab. Ko- 
m^romban WeinmUUer Balint betiliveL 1799. 
in 8* pag. XVII. et 234. 

VisER Adamo Quinque Eccl. Canonico Profcffori 
Jubilato. — Ode oblata Anno 1788« y^'- 4» 
2) a* Posonyi Nevendik Papsdgnak fdjdatmas er- 
vsise midon etc. Vizer kdam urtol el butsuzott^ 
irta K. R. J. fol 2. 3) Alagya mellyel Vizer 
Urat tanito hivataljdtol butrut vivo utjdban ilte- 
todStt Tanitvdnyi kiserik es kesergik Posonyban 
Szent Mihdly havdnak fogytdn J788* Kazaveri 
Bertits Ferentz dltat fol. 4. 4) Kesergo versek^ 
mettyeket Vizer Urnak midon \etc, tanitoi terhet 
vdtlairot te tenne^ be ajdntottj Donie Kdrgty 
fot. 4. 5) yizer Umak irdemei emtekezete^ irta 

Mifzd. vrr. 613 

Mifzdros J6fef. fol. 4. 6) Denkmat dem H* 
V. Vizer^ von Jgnatz Duchon geweihet. foU 4. 
7) Bey GeUgmheit der Jubilirwng des H. Vizer 
zum Zeichen dei^ Dankbarkeit v. ^. S. foU z. 
Omnia impreira Pofonii Typis S. P. Weber. 
1788. in 8. 
ViTA e fatti d^alcuni Imperatori Ottomani aggiun» 
tevi di nuovo cive, Selinao IL Amurathe III. 
Mahometto III. Acmete, MustafFa. Ottoma* 
no 11. Amurathe IV. et Ibraino ultimo. s. 1« 
et a. in 4. pag« 533. 

— — — di Carlo V. Duca di Lorena e di Bar, 
Generaliflimo deir armi Imperiali etc. da Caii- 
miro Frefchot. in Milano per Marco Antonio 
Fandolfo Malatefla. 1692. in la. pag. 184. 

— — ^ — di Carlo V. Duca di Lorrena etc, in Bo- 
logna 1693. per il Longhi. in la. pag. 184. 

— ~- — di S, A. S. il Principe Francefco Euge- 
Nio di Savoja, Tradotta dal Francefe, Farti a. 

. in Venezia 1720. appreiro Carlo Buonarrigo. 
in 12. Fars I. pag. iga. IL 135. 
— ••— — dell' Auguftiffima Imperadricc Leono- 
RA, Magdalexa Teresa tradotta compen- 
'diofa mente dall idioma latino in lingua Italia* 
na da un Religiofo della conip. di Giefu — 
in Milano preflfo gli credi di Domenico Bella 
gatta 1721. in 8- pag. 213. 

Comi- 6i4 VIT — WOB. I 

r 

— — — Comitis SuwAROw Rymniskoy Imp. 
RuiT. et Caes, Regii fiupremi Campi - Mare- 
fchalli -— . cifm Imagine . ad viviim ^xprefTa 
(auctore G. S. Lakits) Budae Typis R. Univ. 
Peft. 1799. ^^ 8. pag. 35- 

VitczlS gyozedelmes Magyaroknak ^rok Ofzlo- 
piirol valo Versek , mellyekkel ^des hazujat 
meg tifztel^ egy Pesti nevejidc^k Pap. Pesten 
Patz\6 Ferenic betuivel 1789. in 8* p^g* i6« 

ViTTiJRi Conte Rados Antonio Michieh Ifpet- 
tore Generale. fopra I. Agricoltura nella Dal* 
mazia. — Memoria fuUa moltiplicatione della 
Specie Bovina nella Dalmazia Venezia.. 1788« 
in 8. pag. 105. 

— Sopra la Manna di FraiSno Meoioria. 

in Venezia 1791. in 4. fol. 10. 

WoBORNiK HiERONYMi Pfarrcrs zu Leutfcha^r. — 
Der lang verborgene, aber mit hochfter Glory 
"^iederuinb erhobene Seelen • Schatz d« u 
hbchftfchuldige Lob und Ehrenrede von de-r 
groften Vorbitt der glorwiirdigen H. Jung- 
frauen und Martyrin Barbara, welche bey den 
erften hoch • feyerlich gehaltenen Einzug der 
lobl. Ihr zu Ehren aufs neue aufgetichteten 
Bruderfchaft in koniglieher Berg und XIII. 
Stadt Neudorf d. 6. Dez« 1729» ift abgeredet 
worden. $. I. in 4^ foJ. 9. 

Wor. /1 
WOR — WOL. 615 

W5RGERI Franciscx — Hinoria Hamclenfis 
contra Martinum Schoockium defenfa. etc* 

t 

Hamburgi $• a« in la. pag. 107. 

W0R05 JoAN, Documentum Pietatis, quod Ada- 
mo Farkas dum diem fibi Sacrum incolumis 
celebraret ejus univerfi Auditores exhibuerant 
1778. Sopronii in fol. plag. i. 

VoGEMONTE LoTARio — Trattato intorno allo 
fiabilimento del Commercio che introdurfi po* 
trebbe nella Germania; rendendo navigabili 
i Fiume diefsa ed unendoli per mezzo di Ca- 
nali con il Danubio ed altri Fiuiiii del Mez- 
zogiorno (con 4. Carte) Vienna appreflb Chri- 
ftoforo Lercher. 1709. in 8- P^g. ao6. 

VoHLMANN Samuelis Soprou. Cantoris. — Trauer- 
Cantate bey Beerdigung xles Herrn Daniel Hie- 
ronymus PraunSachfen gothaifchen Hof-Ratha 
1742. Oedenburg in fol. plag. i. 

WoLDER SiMONis Pomeraui. — Tiirkifcher Un- 
tergang oder Rahtliches Bedenken , Kayferl — i 
May. Ferdinando dem L 1558* Ubergcben, wel- 
cher 'Geftalt ohnc fonderbare Befchwernifs dcr 
Oberkeiten und Unterthancn dcr Grofs-Tiirke 
der Chiiftenheit Erb- und Erz-Feind zu Waf 
fer und Land zu iiberziehen und mit Hiilfc 
*ics unubersrindlichen Gottes zu liberwinden. 

Aufs €i6 VOL — VOT. 

Aufs neue uberfeben und gebeflcrt. s, 1. 1664. 
in 4« fol. 7« 

VoLTAiRE — Kandid vagy a' leg jobbik vilig. 
El doradoban (fictum) 1793. in 8^ pag* I^S- 

^VooD — «- gazda ember konyvetskeje etc. ford. 
Wefzpr^mi Istvan, Szebenbeq Sardi Samuel 
altal 1768* in 8* pag* 64. 

WOPPERER k. k. Rittm, — Griindliche Abhand^ 
lung von der Pferdkenntnifs zum niitzlichen 
Gebrauch f iir Cavallerie OfHziers bey Rimon- 
tierungen, und fonfligen Ankauf eines Pferdes, 
Peft bey M. Trattner. 1799. ^" 8» pag» 88- 

WoRTE einige zur Beriehtigung der Uriheile iiber 
die Verfahrungsart des verdienten k. k. (lerrn 
General Feldmarfchall-Lieqtenants Baron Kray 
bey der letzten unglilcklichen Gefchichte bey 
Neuwied 1797, •« Mit einem Schreiben dnes 
k, k« Officierc -~ ate Auflage s. 1, 1797. in 8< 
pag, 3a. 

VoTA Publica in diem folennem qua Eminentis- 
fimus ac Celflinmus S. R. E. Presbyter Cardi» 
mVis Sigismundus e Comitibus Kollonits ^. R. I. 
Princeps Archiepifcopus Vienneniis e Caefareis 
Manibus purpnrati honoris Iniignia acceperat, 
a Confule, Senatu, Populoque Viennenfi con* 
eepta, Viennae Auflriae Typis Joannis Petri WUC— WUR. 617 

Tan Ghelen I7a8- in folio max. cum Kolloni-i 
csii effigie. plag* 9* 

— quum etc, Ignatius e Comitibus de Bat- 

thyan etc, Epifcopus Tranfyl vanienfis etc, in- 
ter folennes adplaufus primmn Cibinium ingre- 
deretur oblata ab Humanitate Regii Qymnafii 
Cibinlenfis 1781. Typis Mart. Hochmeifler. 
in 8- foL 5« 

— _ — et Propempticon in iter Jofephi Anto- 
nii Afchid« Regni Hungariae Locumtenentis, 
dum primum Vienna Budam tenderet An. 179;« 
depronipta a Poeta Comaromienfi (Joan. Bapt« 
Gro/finger) Comaromii in 8- fol. 4. ^ 

— — -^ quae Jofepho Maycr Pofon. Canon. 
Semin. Archiep. Pofon» Rectori , dum Ono- 
maflicon fuum recoleret , ejusdem Seminarii 
Clerus junior obtulit Pofonii 1795. XIV. CaU 
Apr, Typis Simonis Petri Weber. in ^ 
fol. 4. 

WucHETiCH Mathiae Prof. Juris Nat. publ. 

univ. ct Gent. in Acad. Caflbv. ■*— De Or^- 

gine Civitatis. Caflbviae i8o3. Typis Franc, 

Landerer. in 8- pag- ii8« 

*) Contra Adami Syftma antiphitofophict/m* 
WuRz Ignatii S. J. ~ Dankrede auf die glUck* 

Uchc Genefung Ihrer k, k. Apoftol, Majefliit 

Mar 618 ZAB. 

Marien ThereHen , als eine k. k. IUjTirche 
Sanitats Hof Deputation Jen 94. Brachm. 1767. 
den Allerhochflen ein feyerlich^s Dankopfer f Ur 
diefelbe entrichtet, gehalten. Wien hey J. T, 
V, Trattner, in 4. pag^ 17, £tLi z ABANii IsAACi Eperj. A. C. Gyran. Rect. — 
Difputatio-L Theol. Thefibus Controverfianim 
Fidei prooemialibus Mathiae S^mbar e S. J. 

^Controv. Fidei in CoUegio Caffovienfi Jefuita- 
rum Prof. ord. oppofita a Joanne Braxatoris et 
Melchiore Smotnik Brifnob. 1669. s. i. in 4. 
fol, 16. 

Difputatio II. Refpofldentibus Nic. Fu- 

soczi Transdanubiano et Samuele Schnitzlero 
£ibia. Tranfylv, s. 1. 1669, in 4. fol. 90. - 

Zab£« ZAB — Z AC. 619 

Zabeler Pktri Superint. et Leutfchov» Pafl. ~ 
Eine cbri Aliche Leichpredigt aiifs dem 3. Cap ; 
Esaiae bey der furftlichen Leichenbegengnnfs 
des ^eylandt Hoch-und xi^olgebornen Herra 
Herrn Stanislai Thurzonis Palatini*und Furftea 
des Kontgreichs Hungern etc. welcher den iten 
Maii des 1625. Jahrs ich Chrifio feeliglich ver- 
fchieden. Sein Leichnainm aber benebens feinem 
Herrn Rruder, zweyen jungen Herrlin uad tu 
nem Frawlin, wie dann auch feinem vielge- 
Itebten Enkeltn den ix Jan, folgenden 1626« 
Jahrs zur Leutfch in der Deutfchen Kirchen 
chriftlich beygelegt nnd zur Erde beftattet wor- 
den. Cafchaw durch Daniel Schnitz i6a& 
in 4. plag. 3i* 

Zach Franc. L. B. Peftienfis Hung. Saxo - Go- 
thani Colonelli — Fixarum praecipuarum Ca- 
talogus novus ex Obfervationibus AAronomicis 
in Specula Aftronomica Gothana annis 1787 ~ 
go. habitis et ad initium anni igoo. conftru* 
ctus. Gothae apud Can Guil. Ettinger 179^ 
in 4. maj. c. Icone Speculam* repraes. Expli- 
catio ufus Tabellar. cum Indice. pag. 64. Ta- 
bulae CXIV. 

-— Allgemeine Geographifche Ephemeriden 

verfaffet von einer Gefellfchaft Gelehrten, und 
herausgegeben voa Zach. Jahrgang i^^g, 
' . 2B5a- feo Z AC — Z AL. 

2 Bande. la. Hefie. Weimar 1798. in S* n)it 
Kupf. und Landcharten. I. Band. pag. 744. 
11. 6oo. 

— i— . — Jahrgaiig 1799. ^^ ^^^* ^^'^^* Pf%* 7^7* 
IV. 572. ibideoi. 

~— *_ Monadiche Correfpondenz zur Befor- 
derung der Erd und Himmelskunde. Heraus- 
gegeben v, Zach» MitKupforn und Landchar- 
ten. Qothsu . in 8« Jahrgang igoo. L Band. 
pag. 646. II. 653« Jahrgang i^oi. UL Band. 
pag. 626. IV. 6$4. Jahrg. igoa. V. Band. pag. 
668. VI. continuat. 

Zacharidis GfOKGii Neofolio Hungari. — - DiiT. 
inaug. med. de Diaeta et Regimine Hypochon* 
driacorum. Praefide A. E. Bitchnero. Halat 
M. Typis J. C. Hendelii. 1750. in. 4. pag. 46. 

Z&GONi Gabrieus Tranfylyaao • Hungari, ^«« 
DiiT. inaug. ined. de invei^tis hujas fdeculi in 
arte falutari novis (ex Anatotpia, Chemia, arte 
med. et Pra^^i) Praefide Gisberto Bonneto* 
Trajecti ad Rh. ex offic. Joan. Broedelet. 1764« 
in 4. pag. 69. 

Zaluski Josephi Andreae Canon. Cracov. -— 
SpeciiUjen Hifloriae criticae conAans animad- 
verfionibus in Hido. Ludovici Polon. et Hnng, 
Regis ab Ayguftino Koliidzki defcriptam. War- 
(aviae, 1735. in 4, pag. 197. 

Zanet- ZAN — ZEH. 621 

Zanetti Hieron. Franc. ~ De Namis Re- 
gumNIyfiae feu Rafciae ad Venetos Tjpos 
percu/fis Comfneotariolum* Venetiis 1750* ex 
Typographia Albritiana in 8« pag* 3^« c. Tab« 
aenea i. 
Zanicsich Joan. -^ Krathopis poglavitii Do« 
gagjajah Sadafsnje voiske Megju Mariom Tere« 
ziom KraJjicom od Macxar$k, i Friderikom IV. 
Kraljem od Brandiburske. Od pocsetka Godioe 
1756. do fverhe Godine 1759. Koje u defet 
poplaVji metnu etc. (five Defcriptio brevis belli 
inter M. Therefiam Hung. Reginam et Fride« 
ricum Boruifiae Regem gefli Muis 1756-*- 1759. 
Foematibus decem exhibita) PeAini Typis Franc. 
Ant. Eizenberger. 1762. in 8« p^g* 350* 
Zavodszky Nicol. Ufhelyienfis Hung. — Diff. 
Theol. de Unitate fenfus LiteraHs cujusque di- 
cti fcripturae facrae, Praefide Joanne Fabricio 
Gymnafii Briznobanenfis Rectore. Leutlcho* 
viae, Typis Samuelis Brever. 1667. in 4* 
fol. ig. 
Zehen Joh. Bernhard Predig« — Tiirkifclieii 
Gogs Letzter Herzug uod Niederlag auf dea 
Bergeo Israel d. i. Ausf uhrlicher uod Schrift- 
maffiger Bericht voo des Tiirkifchen Tyranea 
uod feines Reichs Anfang Fortgang und endli- 
chea Untergang etc. la uaterfchiedenea Bufs* 

Pre* 621 \ ?J[E~ZIE. 

Fredigten etc. in der ReicbsHadt * Heilbronn 
vorgetragen und erkldret. Heilbronn durch 
Leonh. Franckea. 1664. in 4. pag. i6a» 

Zeiler Georg, der GQttesgel. Doctor und Dom- 
predigcr zu Augsburg. -— Trauerrede anf 
den Tod Jofeph des II. etc. gehslten etc. den 
i{{. Marz 1790. Augsburg in der Jofeph Wolffi- 
ichen Buchhandlung. in foK pag. 16. 

ZciTscHRiFT von und fur Ungarn zur Bef6rde« 

^rung der vaterlaadtfchen (jefchichte, Erdkunde 

und Literatur berausgegeben von Ludvig von 

- Schcdius. I. B. j Hefre. 11. B. i. Heft. Pefth 

■ 

bey Frsnz Jos. Patzko. igoj. in 8« !• Band. 

pag, 410. IL B. pag. 367. 
Zeit - Reimen» Wie es jet^t gehet eben in die- 

fem Jahr. Durch Jtlrkel Pptzknecht von Pooi- 

niern. s . 1. et a. in 4. pag» i6. 

*) Pag. j. f^on dtm ,wunderthStig • wiinmdin 
Hedbildnifs Marim zu Pots in Oher • Uhgam^ 
und von . Tmkm und Mdlconienten krieg in 

d. j. Kfm* 

Z^rdahelyi Garrieli Conferr. Epifcopo Tito* 
politano etc, Typo^aphia Vacienfis IX. CaL 
Aprilis i79<. Vacii Typis Aat. Gottlieb. ia foL 
plag, u 

Ziegler jAcoor Landavia - Bavati. — Duplex 
Conf^o Valdeniittm ad Kegem Uogarie mifla. 

Augu- ^ ZIG. 623 

Auguflin? de Olomucz Arciu et Decretoru Do- 
ctoris Prepofiti Oiomuccjifis Ecclefie Regijque 
Secretarij Epiflole cotra pfidiam Valdenfium, — ^ 
Ejusdem Doctoris bioe Littere ad Regiam Maie- 
ftate de Herefi Valdenlium — Excufatio Valden- 
fium cotra binas litteras Doctoris Auguftini — }a* 
cobi Ziegleri ex Landau Bauarie contra Here- 
fim Vaidenfium quinque. In iine Operis — « 
Coeptu ejl inftitui hoc opuf Anno a nata falutf, 
Chriftiana M. P. X. quinto idus Nommbris pro^ 
pter aut peregrinaciones atque alia negocia plura 
faepe fuit intermiffum et repetitum^ tn quod in 
ipfum eft expmfum tempus ^Menfes furit omino 
feptem, Deus fup omina et infecuta benedictus 
vires dedit et animu. Generofus Dominus 
Heinricus Kuna de CAunfat fua pecufiia impreffo^ 
ria officma redemit^ Melchiorque Loterus ciuis 
Lypfenfis excujfit. Anno. M. D. XIL Menfe 
Octobri Die ipfius vttimo^ lA fol. Ternio- 
nes ag. 

ZiGaN JaNOs — Ezen Versekkel ^ldozott Wie* 
toris Jonathas Urnak Sopronyi Evan. Rectora- 
nak neve napj^n. 1791« Sopronban in g. 
fol. 3. 

ZiOEUNERiNN -— die den TUrken wahrlagende. 
mic z Kupf, Augsburg in fol. plag. i* 

ZiMi- 


624 ZIM. 

ZiMaNYi LuD. £ S. P. — Fimus Sigismundi 
Orofz Praepofiti per Hung. et Tranfylv. Scho- 
lar. Piar. ProvinciaDV, 1782^ s, 1. in g. fol. 5. 

*-. Oratio de Laudibus etc. Jofephi Bajzath 

de Pefzak etc. Epiicopi Wefzprimienfis etc. 
in ejus Parentalibus ad diem IIL Kalendas Ma- 
jas i8oa. etc. habita. Vefzprimii Typh Mi- 
chaelis Sammer. 1802. ia fol. piaj^* 7* 
ZiMMERMANN Mathiae Epetj. Hung. — Con- 
feffionis Calvinianprum in Colloquio Thoru- 
nienfi Anno 1645. exhibitae articulus IV. de Re- 
demtione, Juflificatione et Sanctificatione. Sub 
Fraefidio Joan. Hulfemanni. . Lipfiae 1650. 
Typis haered. Frid. Lanckifch. in 4. fol. 43. 
— — -— difceffum in Patriam fauAis omnibus 
profequuntur Gelliani 1650. Lipfiae Typis hae- 
red. Timothei Honii. in 4. fol. 4. 
— '-— — Gemeiner Stad Aufnehmen etc. am 15. 
Januarstage des 1654. Jahrs, da nach vollende- 
ten Gottesdienft L. L. L. W. O. W. Rath in der 
k6nigl. Freyen Stadt Eperjes verneuert tind 
beflatiget "^orden, vorgeflellet etc» Ge- 
druckt in Leutfchau bey Lorenz Bre^ern. in 4^ 
fol. i6. 
ZiMOROwicz Barthol. ConfuU Leopolit. •— ^ 
Leopolis Ruffiae Metropolis a Turcis, Tarta- 
ris , Cofacis 9 Moldavis anno M D C L X X 11« 

bofti. ^ ZIN— ZOD. 62$ 

hodiliter obfefTa, a Deo miriiice Liberafa^ per 
Z.imorowicz fcripta et a Joann. Stanisl. Mofcic- 
ki Prof. Cracov. in luceoi publi(^ni data 1693. 
Cracoviae Typis Univers. in 4. plag. g-i. 

ZiNGER Phil. joANi B. Ofdi Pracfnonrtr. Canoii. 
Keg. et Parochi felso MetzenfeilTenfis- — Ju- 
biiaeuni Sacierdotkle Qiitnqiiag^nariuai etc. An- 
dreae Sauberer etc. Ord. Praemonflr. Pracpofiti 
jaszov. etc« 2da julii Filialis gratitudinis Seroio- 
ne celebratUnii CaiToviae Typis Joannis M* 
Laiiderer. in foL pag. i^. 

^ODiACus avitus Virtutdm Aufiriacarum Leopoldi 
Augufli Victricibus Armis facer defumtus ex do^ 
meflicis tmperatdrltm Auflriadoriim .monumen- 
tis , elogiis^ ctc. Vieftriae Typi^ Leopoldi Voigt 
Anno qub; TrVX LaChryMabVnDa xhraX cst 
a Vlrgtne fVsVs. in 4* pJ^g* 8^* 

^ODiAdisi DAciae ndvo, rursus fiderc^ locupleta* 
tus, duni Georgius Eorda Liber Baro de Bo« 
ros- jeno etc^ in Supr. Comitem t. Comitatua 
Colofienfis folenni Majdriim iritu inauguraretur^ 
applaudentibu^ Tanti nonijnis honori humillimis 
ejus ctieiitibus^ in perforia quidem jovis Paulo 
P. Deaki i in perfona verd Atlantis Michaele P. 
Ssiithmari CoUi Ref. Claudiop. alumnisi annd 
qud t 

K i iCCf 6a6 ZSC — ZSE. 

eCCe GeorglVs eXCeLsos $IbI VlnXIt honores 

pLaVDIt qVe hlnC oiiens CynthlVs at(jVe Ca- 

Dens, Claudiopoli in iol. plng. a. 

ZscHACKWiTz Jcyi Ehrenfr. — - Hcraldica, oJer 

ViTappenkunfl , woriunen der ^ahre Urfprung 

derWappen und derf^n Bedeutung behbrig, und 

fondedich aus denen Alterfhilmern aufgefuchet, 

zugleich deren eigentlicher Nutz und Gebraach 

hinraoglich gewiefen, die vornehmfien Wap- 

pen erklaret, nicht weniger zam Verflaadnifs 

deiTen allen eine Nachricht voa dem alten Kriegs- 

Wefen, famt denen verfchiedenen Arten der 

WafFen, nicht weniger das Ceremoniel groffer 

Herren und deren Abgefandten, als eine mit 

deim Wappen-Wefen verkniipfte Sache beyge- 

fuget 'wird« Leipzig, 1735, ^^ 8* ^^^ Tabu- 

lis aeri incifis. pag. 692. praeter Praef. et Indic. 

*) Pag. //, exponit rationes^ cur Henricus Au' 

eeps cum Hungaris pacem in p. annos iniverit^ 

ubi fmul locum Wittichindi hac de re explicat. 

pag. ij. bellicam Hungarorum virtutem mcmo* 

rat. pag. J4, diuerfa eorundem arma , quibus 

eo tempore utebantur^ recenfet. pag. 6^g. f^- 

fert Nris i — 16. per extenfum caerimonias 

Pacit Cartoviczenfis de anno i6pp. 

ZsEB - Almanak — magyar — az 1795. Kozttnse- 

gea esztendore (Magyar orszdg Tortenetei rS* zsi— zuR. . ez^ 

tnd fogtalatban KrUtus sziiktisB itSti vat6 ugj. 

^fztendutiU fogva Attila haldldig). Pcstea 1795» 

Trattner Matyas betiiivel. in 13- pag. log. 
^ — 1796* efztendSre, {Magyar Tdrtemtek 

Attila haldla ntdn egifz pj2. efztendiiig). XV. Kiu 

pekkej. Pesten in la. pag, 144. 
Zsivics Mathiae Canon, Quinque Ecck — »- Dis^ 

fert. inaug. Theol. de exifteniia revelationis di«, 

vinae. Typis Tyrnavienfibus 1775. ifl 8- pag. 51* 
Sennones in Solemnitatibus Dooiini ct 

Sanctorum. Peftini Typis Matthiae Trattner 

1799* ia 8. pag. 387- 

ZsoLpos Jajjos — Afzfzony Orvos , mellybea 
a' Szuzeknek , a' hazas , ^erhes , :fzul6 , fealtt , 
es koros Afzfzonyoknak nyavallyaik adattatnak 
clo, Gyorben 1802. in 8. p. 453. 

Zu der den 30. Oct. 1775, ^^ Presburg vergniigC 
voUzogenen Korabinfzky • Karafzif chcn Ehever* 
bindung. v, J. F. C. S. Gedruckt zu Lunakat. 
fchullea der Hauptfladt iin Mond. in 4. fol. 2. 

ZuR Namensfeyer unfers verehrungswiirdigen Leh- 
rersNjisrrn Daniel Stanislaides Profeflors am 
Evang. Gymnaflum zu Oedenburg von feinea 
Zahorern gewidmet. den 3. Januar 1792. Ocdea*; 
burg bey A. C. Siefsin. in 8- tol. 4. 

ZuRBRucKEN MiCH. Hungari Leutfchovienfis. -«« 
Hifr. inaug, med. dc OAONTAAriA. Vindo- 

R r a . boaa« €%S ZWE. bonae TypU Georgii Lud* Schulzii 1763. in 4« 

ZwEi Worte iiber. die Freude Ungarns bey der 
glueklich vollzogenen Kronung Franz d. L und 
M. Thercfia. s. L 1793. in g. foL 4. 

ZwEiFEL — Vier und zwanzig — denen Pa/lo- 
ren Augsburgifchen und S(#hweizerifchen Con- 
fefHon zutn Neu - J^^hr^ Gefchenk von einem 
feiner Seeligkeit htfchft geilifrenen , und darum 
eifrigft nachforfchenden Chriften , \7elche Re- 
ligion oder Giaubens- Arth unter fo viekn und 
unterfchiedlichen Glauben, fo in Hungarn ge* 
cluldet werden, zu ervahlen fey. Tyrnau« 
I70Q. in 4« pag. i& SCRI. SCRIPTORES AO HISTORIAM HUNGARIAE 

« 

SUBSIDIARII. N ■*Fr QUORUM INDEX SUPPLEMENTO CATALOGI^ 
ALTERO CONTINUABITUR. SCRI- ■ 

i 


S C R I P T O R E S 

HISTORIAE BYZANTINAE. JTatnnae' Comnenae Porphyrogenitee Caefarif- 
fae — Alexias, five de rebus ab Alexio Im- 
peratore, vel ejus tempore geflis libri XV. E 
Bibliotheca Barberina nunc primum editi, et a Pe* 
tro Poilino S. J. Presbytero latina Interpretatione, 
Gloflario ^ et Notis illuftrati , e quibus Gloifarium 
nunc datur. Notae mox opportunius edentur una 
cum . Sinnamo Continuatore Annae , et aliis 
quibusdam ad Alexiadem fpectantibus. Accesse^. 
runt Praefationes ac Notae Davidis Hoefchelii Au* 
guftani ex Editione Anni 1590. Parifiis e Typogr, 
Regia 1651. curante Sebaftiano Cramoify Ar.chity* 
pogr. ia fol. max. pag, 5O7. praeter Pracf. GlQfT. 
ct Indic. 

Cantacuzeni Joannis Eximperaftoris — Hi- 
ftoriarum Libri IV. Jacobus Pontanus S. J-./latine 
vertitj. et Notas fuas cum Jacobi Gretferi cjusd. 
Soc. Adnotationibus edidit. Graece nunc primum 
prodeunt ex codice Mss. Bfbl. Illuftr. Viri Petri 
Seguietii Franciae Cancellarii. Tomi 3. ibid. eodm 
1645. pag. 1058- praeter Praef. Vitam Cantacuzc- 
Ai ec Indic. 63t CED — COD. 

Cedreni Geofgii — Compendium Hifioriarum 
ex Veriione Guilielmi Xylandri, cum ejusdcm 
Annotationibus. Accedunt huic Editioni praeter 
Lacunas tres ingentes, et alias expletas , Notae 
in Cedrenum P. Jacobi Goar, Ord. Pracdic. ct Ca- 
roli Annibaiis Fabroti |c. GIofTarium ad eundem 
Cedrenum, Item Joannes Scjlitzes , Cu- 
Topalates excipiens j ubi Cedrenus definit , nunc 
primum graece cditus ex Bibliotheca Regia. ibid. 
cod, ^647, Tomi 2, pag. pr^eter P/aef. Gloff. An- 
npt, 868f 

Chalcondylae Laonici Athenienfis — Hifto- 
riarum Lrbri X. Interprete Conrado Claufero 
Tigurinp cum Annalibus jlultj^norum cx Interpre- 
tatione Joannis |LeuncIavii. Acccdit Index GiofTa* 
rum Laonicf Chalcondylae , Studio et epera Caro* 
li Anntbalis F^broti J. C* ibid. eod, 1650. pag. 
506. prjjeter Indic, ^t GIofTi 

Cinnami Joannis Impcratorii Grammatici — 
Hiftoriarum {.ibri VI, fq^ de rebus gefti« a Joan- 
ne ct ^anuele Qomnenis Impp. Cp, — Acccdunt 
Caroli du Frcsne D, du Cangc in Iificcphori Bry- 
ennii Caefari^, ^nn^e Comncnae Caefariftac , e( 
ejusdem Joannis Cinqami Hiftoriam Comnenicam 
Notae hiftoricae et philologicac. ' His adjungitur 
Pauli Silentiarii Defcriptio S. Sopbiae , quae 
iiunc%primum prodit graece, latinc' cum ube- 
xioTi Gomrnentario. ibid. cod, 1670. pag* 602* 
praeter Indic, 

^odini Georgii ct Altcrius cuiusdam Anonjr- 
mi Excerpta de Antiquitatibus Conftintinopolita- 
ms^ ediu in lucem opera ct fiudio P^tri Lambe- 

Ci| CON ~ QEO, 653 

tii Hamburgenfis, cum latina vcrfione ct An^^mad^ 
vcrfionibus nccelTariis, Accedunt Manuclis 
Chryfolorae Epiftolae tres dc comparatione 
veteris et novae Romae. Et Imp. Leonis co» 
gnomine Sapientis Oracula cqm iiguris atqne 
antiqua graeca Paraphrafi. Addit?^ cft etiam Ex- 
plicatio OflSciorum S. \c Magnae Ecclefiae, juxta 
corum ordincm Interpretc Bern^rdo Mcdonio fq^ 
' lofatc. ibid. cod. 1655. pag. 323. 

Conltantini Porphvrogeniti Inip, Cp. — ^ibrf 
duo de Ceremoniis Aulae Ryzantinae, prodeunt 
nunc primum graece cum launa Interpretatione 
et Commentariis , Cprarunt Henr. Lcichius et Jp. 
Jac* Rciskius. Tomi 2. Lipfia^ cx o|fic. libr. Jo. 
Frid. Gleditfchii J751 — 54, in fol. max, pag, 
XXIV. 466. et 150. 

Genelii Jofephi — de rebus Conftantinopolita* 
nis a Leone Arincno ad Bafilium Macedoncm Li^ 
bri IV. nunc primum editi (cum plufibus aliis) 
Venctiis Typis Jch. B. Pasquali 1733. in fol. 

Gebxgii Monachi et S. P. N. Tfirafii Patriarchae 
Cp. quondam ^yJ^celli — Chropographia ab 
Adamo usque ad Diocletianum, pt JJicephori 
Patriarchae Cp. Previarum CBrpnographicum 
ab Adamo ad Michaeh's et c)us F. Thcop,hili 
tempora. Georgius ^yncellus p BibL K. nu|LC pri- 
mum , adjecta v^rfione latjna , editus. Nicepho-^ 
ri breviarium ad varias cditiones recenfitum. His 
Tabulae Chronologicae ct Annotationes additae 
cura ct ftudio P. Jacobi Goar Ord, Pr^ed, Parifiis 
c Typ. R. 1652. fol. max. chart. reg. pag. 528« 
«t 88* praeter Emend. Annot. ct Indic. 

Ma- 634 MAN,— GES. 

Manaflis Conftantini — Breviarium hiftori-. 
cum ex Interpretatione Joannis Leunclavii, cum 
ejusdem et Joannis Meurfii Notis. Accedit varia- 
rum Lectionum Libellus cura Leonis Ailatii et Ca- 
roli Annibalis Fabrotf Jc. Item GlofTarium Graeco. 
barbar. Audio ejusd. Fabroti. ibid. eod. 1655. pag. 
197. praetcr Indic. 

Pachyrneris Georgii — Michael Palaeologus, 
five Uifloria rerum a Mich. Palaeologo ante Im- 
perium ot in.lmperio geflarum nunc primum edi- 
ta ' ex BibL Barberina ^ Interprete Petro Poffino e 
S. J. — Acc^iTeflint Ejusd. observationum Libri 3. 
et Appendix Specimen Sapientiae Indorum vete- 
rum. Romae Typis Barberinis 1666. in foL max. 
reg. pag. 6:20. praeter Indic, 

— Andronicus Palaeologus, five Hiftoria rc- 

rum ab Andronico feniore in Imperio geflarum 
usque ad ahnum ejus aetatis undequinquagefi- 
mum. E Bibl. Barberina, Interprete Petro Pcffi- 
no c S. J. — AccefTerunt E)usdcm Obfervationum 
Libri 3. ibid. eod. 1669. pag. 632. praeter Indic, Corporis Hiitoriae Byzantinae nova Appendix 
opera Georgii Pifidac. Theodofii.Diaconi , et Co- 

rippi Africani Grammatici complectens, graece 

et latine. Romae apud Behed. ^rancescum 1777. 

in foL GeAa Dei per Francos , five orientalium Expcdi- 
tionum.et Regni Francorum Hierofolymitani Hi" 

ftoria DU — XUR. tfJS 

itoria a variiS) fed illius aevi fcriptoribus literis 
commendata y nunc primum aut editis,,aut ad li- 
bros veteres cmendatis. Tomus I. Hanoviae Typis 
Wechelianis i6rr. in fol. pag. 1206. Tomus IL 
Liber Secretorum Fidelium Crucis fuper Terrac 
Sanctae recuperatiooe et confervatione etc. cujus 
Auctor Marinus Sanutus dictus *f orfellus Patricius 
Vehetus,^ nunc primum cum Libello ejusdem ar- 
gi\menti fine Auctoris nori^ine ex Mss. veteribui 
editus. ibid. eod. p^g. 361. 
Xlu Fresne Caroli JD- du Cange — Hiftoria Byzan- 
tina duplici Commentario illuflrata. Prior Familias 
ac Stemmata Imperatorum Cpolitanorum cum eo* 
rundem Auguftorum Numismatibus et aliquot Ico- 
nibusj praeterea Familias Dalmaticas ec Turcica? 
complectitur. Alter defcriptionem Urbis Confian- 
tinopolitanae , qualis exftitlt fub Imperatoribus 
Chriftidnis. Lutetiae Pariflor. i68o. in fol, max. 
pag. 372. 180. et 203. 
Turco . Graeciae Libri VIII. a Martino Crufio 
utraque lingua editi , quibus Graecorum Status 
fub Imperia Turcico in Politia et Ecclefia, Oeco- 
nomia et Scholis jam inde ab amifia Confiantino- 
poli ad hacc usque tempora luculenter defcribitur, 
cum Indice copiofifiimo. Bafiieae per L^onardum 
Qftenium 1584^ in fol. pag. 557* SCRI- ^36 CIJR, SCRIPTORES 

HERUM AUSTRIACARUM 

STYR. ET CARNIOL, c ^ hronicoi^ Gottvieenfe feu Annalcs Liberi cii 
Exemii Monaflerii Gottvicenfis Ord. S. Benedicti 
infer.. Auflriae , Fadem AuAriae a^itiquae et me- 
dfae usque ad noftra tempora; peindei^jusdem 
Monaf^erii Fun()atiqi)ein 9 ProgrefTum , Statumque 
hodiernuD^ exhibens., ex Codicibus. antiquis , 
^embranis et Inilrumentis tum donieil|cis tum 
extrs^neis depromtum. Pro quoru|n facih'or^ intel- 
lectu Tomus Prodromus de Codici)}u$ a:^tiquis 
Ms^. — de Imper^torum ac Regum Qermaniae 
Piploinatibus , de Eorundem Palatiis, yilliSjCt 
Ci^rtibus ^legiis — de Geri^aniae Medii Aeyi pa* 
gis, praemittitur, et ea, quae Caefareoruip llegio- 
rumque Germaniae pjpioinsitunx ^ntiquitatem , 
Materiam, ftiluiu., fcripturam^ monogrammata , 
ligilla 5 fuhfcriptiones, notasque chronplogicas at* 
que ad Palatiorum , et Villarum Regiarum^ P^go- 
fumque Germaniae Mediae fitum pertin^nt, ex- 
plicantur, et adjectis Speciminibus , ' Tabulisque 
Aeri incifis illuflrantur. (Auctore Godefrido BefTel 

Abba- HAN. . .^37 

Abbate GomaGenfi) TypL* Monaflerii Tcgefnfe-» 
enfis Ord. S. Bened. 173^. in fol. T6m. I. Pars L 
pag.' XXXVI. et 440. ?. altera pag. 441 — 890. 

Hanthaler Chryfoftpmi Profeifi Campilil. Ord. 
Cifler. — Fafci Campiinienfes. Tomus i. conti- 
nens Propyleum Faftorum,five Elogia X. genealo-* 
gic9 - hiftorica primorum Auftriae Marchioiium ac 

^ Ducum Babenbergicofum , ceu Majorum Serenis- 
^ fimi Fundatoris Ducis Leopoldi Vlt. .gloriofi ab 
anno pCCCCVIII. usque MCC. Item Seculum I. 
Campililii ab anno MCCI. tisquc MCCC. Decadi-^ 
bus diftinctum^ quaruin quaelibei §• i) Res Prin- 
cipum et JPatriac, a) Rcs Oirdinis Ciftercienfis, 3) 
fi.es Monafterii quahtae rifae funt^ recehfet. 
Omnia ut fieri licuit^ SytLchrohotum Scriptorum 
partiih an^edotdtum in iitramquc paftem teftimo- 
niis^ fundamento iterh diplohiatico curate explo- 
tata^ et illuilfatai Adduhtui^ Summaria totius 
Voluminis velut Indic^s Talsuiae. Lincii Typis 
Joah. Michi JPramfteyi. 1747« in fol. pag. XL^ et 
1324. Appendix apolpgetica, five Dialogi IX. 
critici (upcr Notulas Ortilonis dc Lilienfeld ex 
Aloldo Pekiarienfi excetpta^ , primum editas anno 
1742. hunc inlipugnatas et propugnatasanno 1745. 
pag. 40^ Sumtaaria feu Indices pag. 147. — To- 
inus II. continens Partc I. Seculum Chrifti XIV. 
Campililii II. Partti altcra XV. ct III. ab anno 
MCCCI. usque ad An. MD. Acccdunt Mantifla 
quarundam chartarum notabilium. Item Summa* 
tia totius Voluniinis velut Indiccs Tabulac Lincii 
1754. in foh Pars L pag« 568« li* 404« Indice^ 

t^inlc (53^ •LIN — PEC. 

Lfink Bernardi Zwettlenfis Abb. Ord. Ciftere. — • 
Annales Auftrio-Claravallenfes, feu Fundationis 
Monaflerii Claraevallis Auftriae vulgo Zwetcl Ord* 
Cifterc. Inititim et ProgreiTus, ubi compendiofo 
Schemate per modun^ Hiftoriae univerfalis fideii-* 
ter refertur, quidquid ab auno MLXXXIII. usque 
ad annum MDCXLV. ex Archivio et Chronici» 
Mss. Zwettlenfibus , aliorumque Scriptorum Au- 
thoritate erui poterat. Non folum-quod praefa- 
tam Fundationem, fed et Fundatorum progeniem, 
multorumque Nobilium Genealogiam, nec non de 
anno in annum notabiliores , praefertim in Auftria 
res geftas concernit. Opus in duos Tomos diftin- 
ctum. Viennae Typis "Wolfg. Sclwendimann 1723 
— 2 V in fo\. pag. I. 830. II. 647. 

Peczii Bernardi Ord. S. Bened. — Thefaurus 
anecdotorum noviffimus , feu veterum Monumen- 
torum praecipue Ecclefiafticorum ex Germanici» 
potiffimum Bibliothecis adornata collectio recen- 
(iffima. Tomi 4. Auguftae. V. 172 1 — 53. in fol. 

Peczii Hieronymi R* l^- P. — Scriptorcs rerum 
Auftriacarum veteres et genuini, quotquot exAu- 
ftria, vicinarumque Provinciarum Bibliothecfs et 
Tabulariis, decumano labore perluftratis aut pri* 
jnum in lucem vindicari aut ex Mss. codicibui 
auctiores et ; emendatiores edi potuerunt , etc. 
quibus non folum.Auftriacae, fed etiam adfitarum 
Provinciarum Hiftoriae antiquae Lux amplior ac- 
cenditur, et conciliatur. Tomi I. et II. Ltpfiae 
172T. III. Ratisbonae 1745. in fol. Accedit Glof-» 
farium^ quo Germaniae voc68 obfcuriores etc. ex* 
|)Ianantur. 

: Cae-. CAE— MON. 639 

Caefaris Aquilini Julii — Annales Ducatus Sty- 
riae cum adjccta finicimarum Provinciarum etc. 
Hifloria, in quantum ca ad res Styriae illuftran- 
das conducere videtur, ex antiquis Hifloriae mo- 
numentis collecti, Graecii 1768* in fol. 

Diplomataria facra Ducatus Styriae. Pars prior et 
pofterior. 01 im coUegit Sigism. Pufch e S. J. 
edidit , auxitque Erasmus Frolicfi ex cad. Soc. 
Viennae 1756. in 4. maj. 

yalvafor Joh. Weich. Freyhwn — Die Ehrc 
des Herzogthums Crain , d. i. wahre grUndliche 
etc. hiftorifch- topographifche Befchreibung in 15 
Blichern , etc. ins deutfche gebracht und erwei- 
tert durch Erasmum Francisci. 4 Th. mit Kupf. 
Laybach und NUrnberg. 1689- in foi. SCRIPTORES 

RERUM BOHEM. ET SILESIT. 

Jl^JSLonumenta Hiftorica Bohemiae , nnsquam ante^ 
hac edita , quibus non modo Patriae , aUarumque 
vicinarum Regionum , fed et remotiflimarum Gen- 
tium Hiftoria mirum quantum illuftratur, coljegit 
et partini ex AutographiS) partim cx legitimis 
Apographis Codicibus recenfuit, cum variis Mss. 
iixemplaribus contuh*t j plurimis animadverfioni* 
bus, aerique incifis figiilis adornavit ^ denique lo- 
cupletiffimo Indice ioftruxic V. GelSifius Dobner c 

Cler. 640 :§CR'— AEN. 

Cler. Regi Scholar. Piar. Tomi Vi..Pragac 1764 — 
85. 1114. 
Scriptores rcrum Bohemicaruxhi ( Edentlhus Frane* 
Mart. Pelzel et jos. Dobrovfzk^) Tomi 11. Pxa- 
gac 1783 —84. in 8* nia)- Curaei Joachimi Freiftadienfis M. D. — Gentir 
Silcfiae Annales^ complectfeps Hifloriam dc origi' 
ne, propagatioiie et mjgrdtionibus (jentis, et re- 
citationem praedpuorum cventtium , qui in Ecclc* 

fia et Republica usque ad necem Ludovici Hun- 

... 

gariae et Bonemiae Regis acciderunt^ contexti cx 
antiqvitate facra et ethnica , et ex fcriptis teccft^ 
tioriliuSi ^ittcbergae. 1571* iii fol* SCRIPTORES 

HISRUM GERMANiCAfttJM* Oi( firSsieneae Sylvii ( Piccoiomini ) Episcopi Scncm- 
fis, poftae Pii 11. Pont^ Rom. — Opcra , quac 
extaht omnia. His iicccint Gnomologia cx omni- 
busSylvii operibus collecta. Bafileae 1571. in fol. 

a Hirioria Reruin Friderici III. Imp, cx Mss. 

bptimae hotae.riunc primiim edita, cum Specimi- 
hCrAnnotationum joi Henn Boecleri in candcm. 
AcccfTerunt Diplomata et Docilmenta varia rcbug 

' tridchcitll* illuftraindisj.ut et Figurafcj Imagi- 

hcs. AVE — GOL. <J4i 

nes , oumi. Subjuncti funt praeterea alii ad Ger- 
manicam Hiftoriam pcrtinentes Scriptores nojfinul- 
li rariones. Argentorati 1685. iB fol. 

Ayentlni Jo. JAnnalium Bojorum Libri VII. ex Au- 
thenticis Mss. Codicibus rccogniti, reftituti, Au- 
cti Nic. Cisneri diligentia atque fide. Indices gc- 
mini , prior Nomcnclaturarum j pofterfof rerum , 
ac vcrborum. Bafileae 1580* in. fol. 

Freheri Marquardi — Rerum Germanicarum 
Scnptores aliquot infignes , qui Gcfta fub Regibus 
ct Imperatoribus Teutonicis jam inde a Carolo 
M. usquc ad l^ridericum IIL Imp. perpetua fere 
ferie, fuis quisque faeculis , litcris mandata pofte- 
ritati reliqucrunt Tomi III. olim a Frehcro editi^ 

■ 

nunc dcnuo recognitr, additis Scriptoribus aliis 
antca ineditis , cum GlolTario , Locis aliorum Au- 
ctorum parallelis , notis ac Indice rerum et ver*- 
borum copiofii&mo. liditio ^tia curante Burc» 
Gotth. Struvio. Argentorati 17 17. in fol. 

Goldalti Haiminsfeldii Melchioris — Rcrum 
Alamannicarum Scriptorcs aliquot vetufli, a qui- 
bus Alamannofum , qui nunc partim Svcvis ^ par- 
tim Hclvctiis ceflere, hiftoriac tam faccplares,. 
quam ecclefiafticae traditae funt, Tribus Tomis 
divifi cum Gioflis rcrum et vcrborum difficiliorum 
ez BibliotHcca Gotdafti cum Indicc rcrum et.vcr-^ 
borum accuratfjflimo. Editio ^tia prioribus cmen- 
datior, Praefamine, Vita, ac fcriptis auctoris et 
editoris Goldafti et nonnullis aliis auctior cura 
Hcnr. vChrift. Senckcnbcrg. Francofurti et Lipfiae 
1736. in foL 

Sf Hei. 6At HEI — PIS. 

Heineccii Joan. Mlch. ct Leuckfeldii Joan. 
, Georg. *— Scrlptores rerum Gennanicarum com 
variis Diplomatibus et Indicibusi in unum volu- 
men collecti Francofurti ad M« 1707. in fol. 

Leibnitii Godefr. Guih — Acceffiones liiftoricae, 
quibus potiffimum continentur Scifptores rerum 
Germantcarum et aliarum hactenus^ inediti» Vol. 2. 
Hannoverae 1698 et 1700. in 4. 

Meihomii Henr* jun. rcrum Germanicarum 

Tomi III. I. Hifloricos Germanicos ab Henrl Mei* 
bomio feniore primum editos et illustratos , nunc 
aucttores. IL Hiftoricps Germanicos abHenr. Mei- 
bomia jun. e Mss. nunc primum editos et iliuflra- 
t08. III. Diilertatione» hiAoricai varii argumenti 
vtriusque "Meibomii continet, cum Indicibus co- 
piofiffimis. Helma"efladii i688* in fol. 

Menckenii Joan. Burc. — Scriptores rerum Gcr- 

' manicarum , praecipue Saxonicarum , in quibus 
Scripta et monumcnta iriuflria pleraque, et hacte- 
nus inedita tum ad Hifloriam Germaniae gcnera* 
tim, tum fpeciatim Saxoniae fup.Misniae, Thuriu- 
giaC) Varisciae fpectantia vel nunc primum iu 
lucem protrahuntur , vel cum Codicibus Mss. col- 
lata notulis illuflrantuf. Toxiii III. c. fig. aeneis» 
Lipfiae 1728 — 30. in fol. 

Piftorii Joannis Nidani — Iterum Germanicarum 
Scriptore? aliquot infignes , qui Hifloriam et res 
geilas Germanorum medii potiffimum aevi inde a 
Carolo M. ad Carolum V. usqu6 per Annales hV 
terys confignarunt , primum CoIIectore Joanne Pi- 
fiorio Nidano III. Tomis in lucem producti, nunc 
denuo recogniti , adjectis Notis et Indice rerum , 

pcr- REU — s6h. 643 

perfonarum ac locorum copiofiffimo. Editione ^tia 
cmendatiori et locupletiori ad ufus publicQS re* 
ducti, curante Burc. Gotth. Struvio. Racisbonae 
1726. in fol. 

Reuberi Jufti Veterum Scriptorum , qui Caefa- 

rum et Imperatbrum Germanicorum res per ali- 
quot faecula geilas literis mandarunt, Tomus 
unus a J. Reubero olim editus , nova liac ^di- 
tione diligenter recognitus , et iuco^entis accei&o- 
nibus ^auctus curante Georgio Chrift. Joannis. 
Francofurti 1726. in fol. , 

Schardii Simonis — Hifloricum.Opus in IV. To- 
mos divifum, quorum Tomus I. Germaniae anti- 
quae illuArationem continet etc. II. comprehendit 
ea, quae fub imperio Caroli V. Caefaris accide- 
runt. III. Hiftorias complectitur , quae evenerunt 
in gubernatione Ferdinandi I. Imp. ab an. 1550 
— 1564. IV. Res geftas in fe continet , quae in- 
currerunt in Maximiiiani II. Caefaris imperium; 
una cum £j.Atoma rerum , quae fub eodem Caefa- 
re ab an, 1565 — I574« variis in Orbis terrarum 
plagis peractae funt, cum Catalogo Scriptorum 
fingulis Tomis praepofito et Indice locupletii&mo 
adjecto. Bafileae 1574. ^^ ^<^'« 

Schilteri Jo. — Scriptores rerum Germanicarum 
a Carolo M. usque ad Fridericum III. inclufive: 
partim denuo , defiderati hactenus in Tabernis j 
partim auctiores , partim de novo in unum volu- 
men collecti una cum omni re diplomatica Fride- 
rici Imp. et Indicibus convenientibus. Argentora- 
ti I702*< in foL 

S f ^ -Stru* 644 STR — DLU. 

StniviU Burc. Gotth. Icti — Corpnt Hiftoriac 
Germanicae a prima Gentis origine ad annum us- 
que MDCCXXX. ex genuinis HiAoriarum docu- 
mentis , coae\rorum Scriptorum monumentis , Di^ 
plomatibus et Actis publicis illuflratum, cum va- 
riis Obfervationibus et Figuris Aeneis, adjecto In- 
dfce locupletiffimo et Opusculis ad Hifloriam G^r- 
manicam facientibus. Praemittitur Chrift. GottL 
teuderi Btbliotheca Scriptorum rerum Germanica-' 
rum easdem univrerfim illuilrantium. Tomi II. Je- 
nae 1730. in fol. 

Urftifii Chriftiani Bafileenfis — Gcrmaniae Hiilo- 
ricorum illuftrium, quorum plcrique ab Henrico 
IV. Imp. usque ad annum Chrifti MCCCC. et ex 
iis quidem feptem nunquam antea editi , Gentis 
cjus res geftas memoriae confecrarunt , Tomus 
unus. Francofurti 1670. in foU SCRIPTORES 

RERUM POLOIJICARUM. C rbrtieri Martini — de origine et rebus gcftis 
Polonorum Libri XXX. Adjecta eft in fine ejus- 
dem Autoris funebris Oratio Sigismundi Regis v!"- 
tam compendiofc complexa. fiafileae 1555* ia fol. 
DlUgoffi fcu Longini Joannis Canonici quondam 
CracoviCnfis — Hiftoriae Polonicae LibriXII, quo- 
tum fex pofteriores nondum editi, nunc fimul 

cum 


LUD — PIS. «45 

cam prioribus ex Ms. rarifliiiio in lucem pro- 
deunt cx Bibliotheca et cum Praefatione Henr. L. 
B. ab HuyiTen etc. Praemittitur praeter vkam Au- 
toris et Doctorum de eo Tefiimonia, Samuelis 
Joach. Hoppii Schediasma de Scriptoribus Hifloriae 
l^olonicae, plurimis Annotationibus auctum Ga* 
brieiis Grodeckii. Tomus L Lipfiae 1711. in foL 
— Ejusdem Diugoffi Liber XIIL et ultimus Hifto- 
riae Polonicae, etc. Accedunt ob Materiae affi- 
nitatem Libri hactenus rariffimi i ) Vincentii Ka- 
dlubkonis Hifloria Polonica cum Commentario 
• Anonymi. 2) Stanislai Samicii Annales, feu de 
origine et rebus geftis Polonorum et Lithvanorum 

Libri vm. 3) Stanislai Orichovii Okfzi, An- 
I nales Poionici ab exceiTu Sigismundi I. cum vita 
/Petri Kmithae. 4) Illuftnum virorum Epiftolae 
in tres Libros digeftae opera Stanislai Carncovii* 
5) Stanislai Samicii Defcriptio veteris et novae 
Poloniae , itemque Ruffiae et Livoniae. Tomus II. 
ibidem l^ia. ^in foL 

l^/udovici Chriftiani Theoph. Sorniz - Misn, — 
Scriptores rerum Polonicarum ex recentioribus 
praecipui quotquot extant Latini , in unum cor- 
pus nunc primum congefti et in III. Tomos diftri^ 
buti, Amftelodami 1698* in 4. 

Piltorii Joan, Nidani — Polonicae Hifloriae Cor-- 
pus , Jioc eft : Polonicarum rerum Latim' recentio- 
res et veteres Scriptores quotquot extant uno vo^ 
lumine comprehenfi omnes et in aiiquot diftributi 
Tomos III. Bafileae 158^. in fol. Lihiig 64« tUN — LEX. 

Ltknig Joan. Chrift. — Codex Italiae Diplomati- 
CUS9 quo non folum multifkria^ Invefiiturarum 
Literae ab AuguftiflimisRomanorumlmperatoribus^ 
Italiae Prinorpibus et Proceribus concessae , atque 
' traditae j verum etiam alia iafignia varii generis 
I Diplomata tam edita , j^uam multa anecdota ip- 
fos concernentia continentur j quae omnia colle- 
gtt , ac Elencho Indiceque reali inftruxit. Tom^' 
IV. Francofurti et Lipfiae 1725 — 35. in foh GIoiTariuna ad Scriptores mediae et infimae Latini* 
tatis Auctore Caroio Du Fresne Domino du Can- 
ge Editio nova locupletior et auctior* Tomi VI. 
Parifiis 1733 — 3^* '° ^*^'* ' 

Lexicon Diplomaticum Abbreviationes Syllaba- 
rum et vocum in Diplomatibus et Codicibus a 
faeculo VIIL ad XVI. usque occurrentes expo- 
nens , Junctts Alphabetis et Scripturae Specimini* 
bus integri>', Studio Joannis Ludoifi VTaitheri 
cum Praefatione Joannis Henr. Jungii Gottingae 
apud Joan. \^ilh. Schmidium. 1747« in (SL cbart, 
reg. SMM^MIWWMM-l^wh-Mhl OCCURRENTIA IN SUPPLEMENTO I. Erraia fic Carrige. 

Pag. 4. tin. 24* IV. Tomi Corrige Tomi II. III. IV. 

, primus defideratur. 
~ 5^7. — 17* exta — — vita, 

— 81 • — s^3* ^^c quam — Odae , quas, 

^ 113. •— 17. pofl Germanicum. adde: et Slavor 
nicum. ^ 

— 129. — 4-8- Cyrus nyugod. deicatur^ 

— 141. — 16. adde: p^g. 64. 

— 164. — ultima adde : pag. 347. 

— 175- — i^- F'-t)ri Fabricii. 

— 178. — Ig. Fejar Gycirgy. 

• 1 — 179. — 6* Chriftina. — adde: Kosmetows Witxrc. 

— 22^* — 14. Panopbia — — Ylct.iftsf^icu 
. — 269. — 9. Hymnus Hymens. 

— 271^ — 25. Jinosfi — Jinoffi. 
-^ ^95- — 7. Kapitan — Kapitar. 
-r- 3Ji6. — g. 1790. -^ — 1740. 

^ 330- — ultima : Ladislai IV. adde : terapor^. 

— 376. — la. ob der En^ — adde : Ungarn und 

Siebenbtirgen &c, crfchcinen, 

— 391. — II. — — — Mufae nuptiales. 

— 394« ~ ultiraa ante pag. 222. pone : in g. 
*— 556. — 8« Szvordnyi Jos. Mich. — — . — 

— 585* — 12. Ocdenburgcr — Zypfcr. / I . 


MAY 1 - 1953