Skip to main content

Full text of "Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden .."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 
itized by Google 


Digitized by Google 
Google ^1 : ■ Digitized by Google wesrrm 
Google 24 

''^1 : Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google CATALOGUS. Dr. H. C. ROGGE, 
G. DE VEIES. 

OUIS D. PETIT l»»» Gbdbbltb. , E. J. BRILL. 

1887. Digitized by Google Digitized by Google CATALOGUS DER BIBLIOTHEEK VAN DE MAATSCHAPPIJ DER NËDERLANDSCHE LETTERKUNDE 

TE LEIDEN. . EERSTE DEEL. 

1*(« Atd. UAHmncmBMWTKN , bewerkt DOOB Dr. H. C. BOGGE, 
MBT Sdpplbmbnt bewbbkt DOOB D'. S. G. DE VRIES. 

2^ AFD. BmüKWERKEBr , BEWSBET DOOB LOUIS D. PETIT lot» aSDSKLTB. LEIDEN, E. J. BRILL. 

1887. Digitized by Google / Digitized by Google Nu, na een onvermoeiden arbeid van ruim 5 jaren de tweede Afdeeling 
van den Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappy der Nederlandsche Letter- 
kunde voltooid voor mü ligt, en de gebeele Catalogus binnen weinige weken geheel 
compleet, en door de b\j alle Afdeelingen gevoegde Supplementen tot heden bQge- 
werkt, in het bezit der leden wezen zal, is thans het oogenblik gekomen om, b|} 
wijze van inleiding, het een en ander mede te deelen over de lotgevallen dezer 
Bibliotheek. — Wèl is reeds in de voorrede van den Catalogus van 1847 de geschie- 
denis onzer boekerij medegedeeld en door Dr. W. Bisschop zeer uitvoerig herhaald 
in het in 1867 verschenen „Gedenkschrift^ uitgegeven ter geiegenheid van het eerste 
eeuwfeesV'.^ en zou ik dus kunnen volstaan met den belangstellenden lezer daarnaar 
te verwijzen; ik meende echter beter te doen wanneer ik, steunende op de mede- 
deelingen m\jner genoemde voorgangers, de lotgevallen onzer Bibliotheek zoo beknopt 
mogelijk verhaalde. Te eerder meende ik dat te mogen doen', daar dat Gedenkschrift 
by hen, die nè 1867 Lid onzer Maatschappij werden, zoo goed als onbekend is en 
ik dan tevens gelegenheid vond om de daarin medegedeelde geschiedenis, die slechts 
loopt tot het jaar 1866, b\j te werken tot op het tegenwoordige oogenblik. 

Een drietal Studenten der Leidsche Hoogeschool, de HH. W. M. Quabt, 
A. VAK AssENDSLFT OU E. A^ Ebeet vereouigde zich in 1767 tot gezamenlijke be- 
oefening der vaderlandsche letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde. — F. van 
Lbltvbld, de student H. Tollius, H. van Wun en P. Paludanus voegden zich b\j 
hen en zoo ontstond langzamerhand uit dien gezelligen vriendenkring een Genootschap 
met het doel de studie der Nederlandsche] taal- en letterkunde, geschiedenis en oud- 
heidkunde te bevorderen onder de zinspreuk : Mnima crescunt. — Het ledental werd 
allengs, grooter en [nadat M. Tydsican en A. Eluit mede tot het lidmaatschap waren 
toegetreden , werd het plan gevormd tot het oprichten eener Maatschappij der Neder- 
landsche Letterkunde. Dit plan vond voldoende ondersteuning, een aantal aanzien- 375165 Digitized by Googlc VI lijke en bekende geleerden werd uitgenoodigd daaraan deel te nemen en zoo werd 
in 1766 de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde opgericht^). 

De weinige boeken en handschriften die het Genootschap bezat, gingen aan 
de nieuwe Maatschappij over, en deze kleine verzameUng vormde dus de kiem onzer 
thans zoo uitgebreide en belangrijke bibliotheek. — Reeds spoedig na de oprichting 
der Maatschappij gaven enkele leden, doordrongen van het juiste denkbeeld dat de 
Bibliotheek dezer Maatschappij niet slechts voor, 'maar vooral door de leden ge- 
vormd moest worden, een exemplaar hunner geschriften ten geschenke en de eerste 
die daarvan het navolgenswaardige voorbeeld gaf, was de niet onverdienstelijke dichter 
W. VAN DBB Pot die zijn dichtstuk Endeldijk onmiddellijk na de uitgave aan de 
Maatschappij schonk. — Jammer genoeg bleef het getal dier müde gevers zich tot 
enkelen bepalen. — Slechts zeer weinigen volgden aanvankelijk dat goede voorbeeld 
na, zoodat de verschilleóide Voorzitters herhaaldelijk, ja zelfs geregeld, zich gedwon- 
gen gevoelden in hunhj^ openingsredenen voor de Algemeene Vergaderingen de belan- 
gen der Boekerij in de mildheid der leden ten dringendste aan te bevelen en hen op te 
wekken om geregeld van al hunne nieuwe uitgaven een exemplaar aan de Bibliotheek te 
schenken. — Langzamerhand b^on men aan dat verzoek gevolg te geven en ofschoon 
het nu en dan dringend herhaald moest worden (merkwaardige overeenkomst met 
toenmaals en nu !) toch vloeiden de geschenken langzamerhand meer en meer toe en 
breidde de Bibliotheek zich voortdurend belangrijk uit 

Het is natuurlijk niet wel mogelijk te dezer plaatse een opgave te geven 
van de honderden personen die sedert de oprichting der Maatschappij in 1766 tot 
heden hare Boekerij met geschenken vermeerderden, hunne namen trouwens werden 
geregeld in de jaarlflksche Verslagen medegedeeld ; toch meen ik voor sommige ge- 
schenken die eene belangrijke plaats in de geschiedenis der Bibliotheek innemen, eene 
uitzondering te mogen maken. 

Op de Alg. Vergadering van 1788 werd door den Voorzitter medegedeeld 
dat het in dat jaar overleden medelid Z. H. Albwun aan de Maatschappij gelegateerd 
had „alle zijne oude Manuscripten (zooals het Extract uit z\jn Testament luidde), 
„als meede alle z\jne oude gedrukte min of meer raare Boeken, die in de Nederlandsche 
„Letterkunde van gebruik zijn, van welk alles hij Heer Testateur voomeemens is, 
„eigenhandige Lijsten, bij de grosse van dit z\jn Testament, neder te leggen enz.". — 
Deze eigenhandige lijst bevindt zich in onze Bibliotheek en op bldz. XXIX— XXXn 
van den Catalogus' van 1847 vindt men eene opgave van de handschriften en boeken 
waaruit dit Legaat bestond. 

Het tweede belangrijke en hoogst kostbare geschenk ontving de Maatschappij 
in 1841 toen een der leden, die voorloopig onbekend wenschte te bleven (in 1847 
werd na het overlijden van den Heer Mr. Dibderik van Lbyden Gael bekend gemaakt 
dat deze de schenker was) , eene allermerkwaardigste verzameling Nederlandsche Too- 
neelstukken van vroegeren en lateren tyd, vergezeld van een, volgens de toen nog 1) Eene aitToerige geschiedenis der Maatschapp^ Tan de hand Tan J. T. BiBOifAN Tindt men in het 
hierboYen genoemde Oed€nkscAriJ't , blds. 121—219. Digitized by Google j vil 

gebruikelijke verdeeling naar de verschillende formaten van fol., 4®, groot en klein 
S'j alphaljetisoh ingerichten catalogus. — Deze verzameling was oorspronkelijk bijeen- 
gebracht door den Heer Diedbrik van Lbyden, overleden te Amsterdam omstreeks 1810 , 
en door erfenis in handen gekomen van zijn neef, die overtuigd was het meest in 
den geest des verzamelaars te handelen wanneer hij de geheele kostbare verzameling 
aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde schonk. — Dat die verzameling 
kostbaar was en de Bibliotheek daardoor eene belangrijke aanwinst kreeg, blijkt vol- 
doende uit de mededeeling van den toenmaligen Voorzitter der Maatschappij Dr. M. 
SiBQEKBEEK in do Alg. Konst' en Letterbode van 1841 W. 44 waarin hij zegt : dat de 
collectie aan de Maatschappij geschonken vergeleken was met de als volledigst bekende 
verzameling van vroegeren tijd, die van den Heer J. van der Marck, waarvan de 
verkoop-catalogus in 1774 bij C. van Hooöevebn Jr. verscheen onder den titel : JToemroï 
der Nederduitsche Tooneélspelen enz., en dat by de vergelijking gebleken was dat de ver- 
zameling aan de Maatschappij geschonken, wat zeldzame stukken en volledigheid betrof, 
die eerstgenoemde verre overtrof. Achter die Naemrol nu vindt men eene opgave der 
besteede prijzen en der geheele opbrengst van den verkoop, bedragende niet minder 
dan /•2876; 12 stuiv.! 

In 1861 kon de Voorzitter mededeeling doen van een hoogst belangrijk 
geschenk door de femilie Kluit aan de Maatschappij vereerd. Deze schonk namelijk 
al wat er van de papieren van den beroemden hoogleeraar A. Kluit uit de ramp van 
het jaar 1807, waarbij zijn huis ineenstortte en hij zelf doodelijk getroffen werd, 
gered was. Hoewel zich daaronder vele stukken bevonden die reeds door den hoog- 
leeraar in z\jn geschriften of door zijn studenten in hunne proefschriften gebruikt 
waren, toch vond men daarbij vele oude oorkonden en aanteekeningen die nog on- 
uitg^even waren. Adrla.an Kluit behoorde tot de oprichters en eerste leden der 
Maatschappij; zijne letterkundige nalatenschap kon daarom nergens beter dan in 
hare Boekerij nedergelegd worden. 

De familie van Lennep volgde in 1867 dat voorbeeld, door aan de Maat- 
schappij het handschrift te vereeren der gedrukte werken van Jaoob van Lennep; 
te belangrijker, daar onder deze handschriften öf de eerste onuitgegeven bewerking 
van eenige stukken öf eene latere omwerking van andere voorkomen. Ook Mevrouw 
A. L. G. Bosboom-Toussaint schonk in 1877 het volledige handschrift van verschil- 
lende harer romans; eene verzameling die met de hiervoor genoemde van van 
Lennep een der vele sieraden onzer BibUotheek uitmaakt. 

Dr. J. J. F. Wap verrijkte de boekerij in 1876 met eene buitengewoon vol- 
ledig exemplaar zyner tahijke werken, voor het meerendeel in fraaie, sommige 
zel& in zeer kostbare banden gebonden. Li deze verzameling bevindt zich menig 
stuk dat men in andere openbare bibliotheken te vergeefs zal zoeken. Daarenboven 
voegde h\j daaraan eene verzameling boeken toe door hem van aanteekeningen voor- 
zien, en eenige relieken van W. Bildbrdijk, een en ander uitvoerig medegedeeld op 
bladz. 69—80 van het Verslag der Handelingen onzer Maatschappij over 1876. 

Het belangrijkste geschenk evenwel dat der Maatschappij ooit te beurt viel Digitized by Google VIII was ' toen in 1880 haar diep betreurd medelid Dr. Eelco Ysbwijs een schitterend 
blijk van zyne belangstelling in haar en hare Boekery gaf door aan haar zijne ge- 
heele kostbare bibliotheek te legateeren. — Belangrijker en meer welkom geschenk 
ontving de Maatschappij nooit, want niet slechts ontving zij daardoor eene merk- 
waardige verzameling van boeken op het gebied der Nederlandsche taal- en letterkunde, 
waaronder eene menigte boeken voorkwam die men in hare boekerij vruchteloos 
zocht y maar ook de overige Gtermaansche, en niet minder de Romaansche talen 
waren door menig kostbaar boek of zeldzame uitgave goed vertegenwoordigd. Even- 
zoo werd door deze uiterste- wilsbeschikking de Afd. Geschiedenis, Oudheidkunde, Fabel- 
leer, Zeden en Gtewoonten en Plaatsbeschrijving belangrijk aangevuld; eene menigte 
boeken b. v. met betrekking tot Friesland en de Friesche taal- en letterkunde konden 
daardoor bij de reeds voorhandene gevoegd worden, en het gelukkig feit dat de ver- 
zameling met betrekking tot deze provincie vermeld op Kol. 605— 627 van Dl n van 
dezen Catalogus een zoo fraai geheel vormt, dat voor eene provinciale verzameling 
niet behoeft onder te doen, is voor een groot deel aan Ebloo Ysbwus te danken. 

De geheele verzameling, waaraan in de Bibliotheek eene eereplaats gegeven 
werd, bestaat uit ruim 1850 boekwerken en vult 91 planken of 18 kasten, die, 
van een fraai geschilderd opschrift voorzien, eene duurzame herinnering vormen aan 
den man, die door zijne geschriften zich zulk eene blijvende plaats in de geschiede- 
nis der Nederlandsche letterkunde, en door deze schenking in die der aan haar ge- 
wijde Maatschappij verworven heeft! — 

Daarenboven werd door den erflater vrijheid gegeven eventuöele doubletten 
ten bate der Bibliotheek te verkoopen. — Zoodra die verkoop zal plaats gehad heb- 
ben, wat met het oog op de overige dubbelen der boekerij tot heden niet kon 
geschieden, zullen voor de opbrengst dsi^van andere boeken, passende in het kader 
der verzameling- Verwijs gekocht en bij de overige gevoegd worden. 

Ook verschillende voorname uitgevers brachten het hunne bij tot vermeer- 
dering onzer Bibliotheek. De Heer^n A. G. Kbüseman, J. H. Qbbhabd, J. B. Wol- 

TKRS, MaBT. NuHOPP, S. E. VAN NOOTBN, A. W. SUTHOFF OU S. C. VAN DOBSBmiöH , 

om slechts enkelen te noemen, schonken dadelijk wat in vroeger of later tijd uit 
hun fonds ten geschenke gevraagd werd. — Het buitenlandsch lid, de Noord- Ame- 
rikaansche generaal J. Watts db Pbystbb vereerde de Bibliotheek met eene merk- 
waardige verzameling boeken en kaarten met betrekking tot den Noord- Amerikaanschen 
oorlog; Dn W. N. nu Kibu schonk eene uitgebreide verzameling werken van en 
over W. BiLDBEDUK uit de bibliotheek van wylen Mr. L. C. Luzao; Joh. Hilman 
gaf een fraai exemplaar der prachtuitgaye van Vondbl's Werken door J. van Lbnnbp 
uitgegeven; Mr. J. T. Bodbl Nubnhüis, die jaren lang de Bibliotheek met belangrijke 
bedragen vermeerderd had, schonk o. a. z\jne uitgebreide verzameling portretten van 
a^estorven leden onzer Maatschappij. De op bldz. 425—28 en 707 — 16 van Dl I 
van dezen Catalogus vermelde fraaie collectie kinderboeken, is voor het grootste ge- 
deelte te danken aan de mildheid van den Heer Dr. J. Tidbhan, die deze voor de 
Maatschappij verzamelde ; de Heer Jahbs db FaBMBRv gaf verlof voor z\jne rekening Digitized by Google aan te koopen een compleet exemplaar van de uitmuntende National-Bibliothek der 
Deutschen Klassiker, terwijl, zooals de jaarlijksche verslagen van den Bibliothecaris 
uitvoerig mededeelden, eene menigte andere leden onmiddellijk bereid waren om de 
leemten in de Bibliotheek, wat hunne werken betrof, aan te vullen, toen ik hen 
bij de bewerking van den nieuwen Catalogus daarop gewezen had, en in de laatste 
dagen, toen de Catalogus reeds bijna geheel afgedrukt was, verraste het Bestuurslid 
Dr. Jan ten Brink ons nog met een present-exemplaar zijner prachtuitgave Otuse 
hedendaagsche letterkundigen. 

Behalve door deze geschenken van leden en nieWeden der Maatschappij , is 
de Bibliotheek vooral ook in de laatste jaren zeer verrijkt door het ruilen der door 
de Maatschappij uitgegeven werken tegen die, welke door binnen- en buitenlandsche 
Genootschappen in het licht gegeven worden. De uitgebreide lijst' daarvan achter ieder 
Verslag van den Secretaris-Bibliothecaris voorkomende, en de menigte boeken 'en tijd- 
schriften langs dien weg verkregen en in den Catalogus opgenomen, toonen genoeg- 
zaam aan op hoe breede schaal en met welk een gunstigen uitslag die ruiling plaats heeft. Met aankoopen van boeken was men in den beginne spaarzaam. Slechts die 
boeken, welke voor de beide hoofdvakken der Maatschappij: Nederlandsche Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis van overwegend belang waren, werden voor rekening der 
kas aangekocht, en het eerste voorbeeld van dien aard, waarvan de Verslagen mel- 
ding maken, is, dat in 1777 door de Alg. Vergadering besloten werd tot den aan- 
koop der juist verschenen nieuwe uitgave van Kiliaén's Etymologicum. In 1778 
schafte men zich het Groot Placaat en Charterboek van Friesland uitg. door G. F. Thob 
SoHWABTZBNBBRa EN HoHBNLANSBERG aan. De oorsto groote aankoop werd gedaan 
voor het Algemeen omschrifvend Woordenboek der NederL Taal (zie Kol. 167 van 
dl I van dezen Catalogus), waarvan de Maatschappij de voorbereidende bewerking op 
zich genomen had en waarvoor zij zich al de noodige bouwstoffen en hulpmiddelen 
trachtte te verschaffen. Toen toch werd op de verkooping der bibliotheek van den 
bekenden geleerde J. J. Schultbns een aanzienlijk getal belangrijke boeken en hand- 
schriften aangekocht, ten gezamenlijken bedrage van ƒ295. 

Nog vele andere boeken en handschriften werden er in den eersten tijd nu 
en dan met het oog op dat Woordenboek aangekocht, en verder liet men geene ge- 
legenheid voorbijgaan om op verkoopingen , boeken en handschriften voor de Maat- 
schappy aan te koopen voor zooverre de toestand der kas zulks toeliet. Ondankbaar 
zou het zijn als te dezer plaatse geen gewag gemaakt werd van die leden, welke 
door buitengewone geldelijke bijdragen de Maatschappij daarin krachtig te gemoet 
kwamen. Hun getal is niet groot, daarom te meer hebben zij aanspraak op eene af- 
zonderlijke , erkentelijke vermelding. In 1837 vermaakte Jkhr. Mr. P. J. db Bye aan 
haar eene som van f 500.— met bepaalde aanwijzing om daarvoor hetzij éen, hetzy 
verschillende boekwerken aan te koopen. In 1843 werd men tot onderscheidene zoo 

2 Digitized by Google gewone als buitengewone uitgaven voor de Bibliotheek in staat gesteld door een legaat 
van Mr. J. H. Hoeupft, eveneens bedragende /500--. In 1854: gaf Mr. H.J. Koenen 
ten behoeve der Boekerij eene som van f 80.— en 6 jaar later nog eene van /'25,— ; 
de Heer J. J. van Voorst stelde in 1860 flbO.— ter beschikking van het Bestuur 
om daarvoor aankoopen te doen op de verkoopingen zijner bibliotheek, welk loffelijk 
voorbeeld in 1870 door twee leden van het Bestuur werd gevolgd toen zij ieder 
ƒ 100.— schonken, om daarvoor eenige belangrijke werken van de auctie-MEULMAK 
voor onze Boekerij aan te koopen. 

Door een en ander bleef 't mogelijk* de Bibliotheek ook door middel van 
aankoop te vermeerderen, en de woorden van de Bibliotheekscommissie in de voor- 
rede van den Catalogus van 1847 „dat er bijna geene noemenswaardige gelegenheid 
„verzuimd geworden (was), om voor de Boekerij in die vakken welke bij haarhoofd- 
„zaak zijn, datgene op te sporen en bijeen te verzamelen, wat haar nog scheen te 
„ontbreken" kunnen in 1887, vooral voor de laatst verloopen jaren, naar waarheid 
herhaald worden. 

Nadat toch gedurende eenige jaren ten gevolge van kostbare, door de Maat- 
schappij uitgegeven boekwerken, de aankoop van nieuwe boeken tot de meest on- 
ontbeerlijke moest beperkt worden, en de bibliothecaris daarover in zijn Verslagen 
telkens klaagde dat zoo menige belangrijke auctie, waaronder die van J. vanLennep 
en Enschedé, plaats gevonden had, zonder dat hij iets voor de Bibüotheek had kun- 
nen koopen, en dat 't hem slechts mogelijk gemaakt was om op de verkooping van 
J. Meulman eenige werken aan te schaiBfen doordat twee leden van 't Bestuur ieder f 100. — 
daarvoor beschikbaar stelden, was in 1876 in dien toestand eenige verandering ten 
goede gekomen, zoodat toen weder krachtig de hand geslagen kon worden aan eene stelsel- 
matige vermeerdering der Bibliotheek. Toen de Heer Th. J. I. Arnold bezig was 
met de bewerking van den nieuwen Catalogus der Tooneelstukken , deed zich de vraag 
voor of het niet wenschelijk zou wezen, dit gedeelte der Bibliotheek zoo volledig 
mogelijk te maken en door aankoop aan te vullen wat ontbrak. Die vraag werd 
bevestigend beantwoord en ruim 2500 stuks tooneelstukken werden gekocht en bij 
de verzameling gevoegd. En later toen ik bezig was met de rangschikking der Afd. 
Drukwerken, en wel der Afd. Nederlandsche Taal- en Letterkunde stuitte ik op zulk een 
groot aantal merkwaardige leemten en miste ik zulk eene menigte werken, die men in 
eene taal- en letterkundige verzameling als de onze het allereerst zou zoeken, dat ik 
van die ontbrekende boeken eene lijst maakte, van ruim 26 blz. folio. Het Bestuur 
gaf mij vergunning mij uit zijn naam tot de leden te wenden met verzoek door 
present-ex. hunner werken, voor zooverre die bij ons nog gemist werden, de Bibliotheek 
te hulp te komen (aan welk verzoek, zooals hierboven reeds medegedeeld is, door 
menigeen voldaan werd) , en tevens ontving ik verlof om oudere werken , of boeken 
die wij niet meer ten geschenke konden bekomen, aan te koopen. Daardoor werd 
ik in staat gesteld de Afd. Nederlandsche taalkunde. Dicht- en Prozawerken uit 
vroegeren tijd zooveel mogelijk te completeeren , de Afd. Berijmde psalmen, Gees- 
telijke liederen, Vertalingen van Bijbelboeken, Catechisatieboekjes enz. belangrijk uit Digitized by Google ZI te breiden, waardoor dan thans ook de genoemde afdeelingen de vergelijking met 
andere groote boekerijen met glans kunnen doorstaan. 

Groote sommen werden daardoor aan de completeering der Bibliotheek besteed. 
Gedurende 1876-1887 werd niet minder dan f 6936.- aan haar ten koste gelegd, 
en te rekenen van 1824 (tot op dat jaar ontbreken de opgaven) is tot heden het aan- 
zienlijk bedrag van /•21791,85 ter uitbreiding der Boekerij betaald^). Na deze beknopte uiteenzetting van het ontstaan en de uitbreiding onzer 
Bibliotheek mogen hier nu eenige woorden volgen met betrekking tot hare lotgevallen , 
of liever hare zwerftochten door Leidens straten, voor en aleer zij eene veilige schuil- 
plaats ontving onder het herbergzame dak der Universiteits- Bibliotheek. De Penning- 
meester der Maatschappij, Mr. J. G. La Lau maakte zich niet aan overdrijving 
schuldig toen hy op de Alg. Vergadering van het jaar 1848 de Boekerij vergeleek 
bij eene zwerveling, die van 't eene naar 't andere lokaal gejaagd werd, want van 
1766—1877 moest zij niet minder dan acht malen verhuizen 1 

In 1766 was zij geborgen in den reeds sedert vele jaren verbouwden Schut- 
tersdoelerij aan het einde van de Groenhazegracht , ter plaatse waar zich tegenwoordig 
de Kazerne der Artillerie bevindt. — Vandaar verhuisde zy in 1778 naar een gebouw 
aan de Oude Vest, vroeger de Brouwerij De Oliphant^ en bleef daar tot op het laatst 
der vorige eeuw. — Daarna tot 1818 werd zij bewaard in eene bovenzaal op deLange- 
brug, toebehoorende aan het Dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid verkregen. — 
Tegen het einde van 1822 moest zij overgebracht worden naar de gewezen Regenten- 
kamer in het Sint-Catharinagasthuis op de Breestraat, waarover de Kerkmeesters 
der Waalsch-Hervormde Gemeente beschikking hadden en die door hen kosteloos ten 
gebruike der jSfaatschappij werd afgestaan. Nadat, eenige jaren later, een gedeelte van 
dat gebouw tot de bekende Stadsgehoorzaal was ingericht en de Maatschappij daar 
hare vergaderingen kon houden, kreeg de Boekerij daar in 1829 haar plaats op eene 
voor haar uitsluitend bestemde en afgesloten bovenkamer. 

Spoedig echter bleek het dat, dank zij de voortdurende uitbreiding van de 
Bibliotheek, dit lokaal veel te klein en te bekrompen voor haar was. Na meer dan 
ééne vergeefsche poging om in hetzelfde gebouw of elders een ruimer lokaal te be. 
komen, slaagde het Bestuur in 1839 er in een geheel bovenhuis, uit drie vertrek- 
ken bestaande en toebehoorende aan Prof. Tydeman, in huur te verkrijgen, en werden 
de boeken daarop naar hunne nieuwe woning op het Qerechtsplein overgebracht. 

Het duurde evenwel niet lang of het bleek dat ook dit nieuwe lokaal te 
klein was voor de steeds in uitbreiding toenemende Boekerij en vooral in 1841, toen 
het hierboven genoemde geschenk van Tooneelstukken ontvangen was, scheen het 
raadzaam naar een ruimer en meer geschikte lokaliteit om te zien. Daarmede ver- 1) De opgave der bestede gelden van 1824—66 ontleende ik aan het Gedemktchrift , terwfjl de welwil- 
lende inlichting ?an omen Penningmeester mQ in staat stelde het bedrag der laatste 80 jaren daarbQ te voegen Digitized by Google liepen eenige jaren; de Bibliotheek werd voortdurend grooter, de behoefte aan meerdere 
ruimte deed zich hoe langer hoe meer gevoelen en, wat erger was, de huur dier 
kamers werd tegen 1 October 1848 opgezegd. Wat te doen? Weder een lokaal huren 
en zich opnieuw aan de wisselvalligheid van een gehuurd perceel blootstellen, of 
moeite doen om door middel eener geldleening een voldoend kapitaal bijeen te krijgen 
tot het oprichten van een gebouw, waarin de Maatschappij hare vergaderingen zou 
kunnen houden en hare Bibliotheek zou kunnen bergen? — Men koos het laatste. Op 
de Alg. Vergadering van 1848 werd daarop besloten tot het uitschrijven eener nego- 
tiatie van /" 10,000 verdeeld in 100 aandeelen k /"lOO.— , maar de tijden waren on- 
gunstig en de onderneming mislukte daar slechts 27 aandeelen geplaatst werden ^). 

Prof. Tydbman, hoe zeer verlangende, om zijne kamers voor zijn eigen biblio- 
theek ontruimd te zien, had de goedheid gehad de huur tot November 1849 te ver- 
lengen, en bood daarna, daar hij onmogelijk zijne kamers langer missen kon, voor 
denzelfden huurprijs drie vertrekken aan in een hem toebehoorend huis aan de Papen- 
gracht. Dit aanbod werd aangenomen en in Juli 1849 werden de boeken daarheen 
overgebracht. 

Ondertusschen was er eene leening voor een gebouw van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen tot stand gekomen; onze Maatschappij had daarin voor 
eenige aandeelen geteekend en daardoor kon zij met het Nut een contract sluiten, 
waarbij voor 25 jaren de noodige ruime lokalen tot berging harer Bibliotheek in het 
nieuwe gebouw gehuurd werden. In October 1850 werd dit gebouw aan de Steen- 
schüur betrokken en de boeken, ter nauwemood tot rust gekomen in de ongezellige 
vertrekken op de Papengracht, werden opnieuw uit de kasten gehaald en gebracht 
naar het Nutsgebouw. 

Met deze verandering, die werkelijk eene groote verbetering was, kon de 
toenmalige Bibliothecaris voorloopig tevreden zijn. Nu toch was er voldoende ruimte; 
voor de behoorlijke plaatsing der boeken was zorg gedragen en eene afzonderlijke lees- 
kamer voor de bezoekers opengesteld. Na verloop van eenige jaren evenwel kwam 
het „spook van gebrek aan ruimte" zich opnieuw vertoonen, wèl voorloopig in het 
verschiet, maar het kwam toch nader en nader. De onvoldoende binten van het ge- 
bouw gedoogden niet dat er nieuwe kasten bijgezet werden, zoodat het Bestuur in 
overleg moest treden met de Commissie voor het gebouw en er in slaagde nog éen 
vertrek te huren tot 1875. Daar^lede was men voorloopig weder geholpen; het 
duurde echter niet lang of de bibliothecaris begon al weder te spreken over onvol- 
doende ruimte. Hoe grooter toch het getal Genootschappen werd waarmede men in 
betrekking trad, des te grooter werd ook het getal tijdschriften en vervolgwerken 
dat men ontving, die alle niet slechts plaatsruimte voor zich zelve vroegen, doch 
ook voor de deelen die n^ hen zouden komen. Daarby kwamen bezwaren van ande- 
ren aard. Volkomen te recht toch vroeg de voorzitter Dr. M. de Vries in zijne ope- 
ningsrede voor de Alg. Vergadering van 1868, toen hij de leden opwekte om door 1) Zie HandeUngen 1848 bldx. 102 en 1849 blds. 28. Digitized by Google XTII de benoeming van Dr. H. C. Rogge tot Bibliothecaris, de toekomst der Bibliotheek 
te verzekeren: „Doch wat spreek ik van het verzekeren harer toekomst? Wat is 
„onzekerder dan het lot van dien boekenschat, met zooveel zorg en kosten verza- 
„meld, • een der schoonste sieraden van ons Leiden, ja van ons vaderland? öehuis- 
„vest in dit gebouw, zoo lijnrecht het tegendeel van wat men „hecht, sterk en 
„weldoortimmerd" pleegt te noemen; besloten binnen holle muren, met krullen op- 
„gevuld; omringd van een aantal vertrekken met brandende gaslichten en gloeiende 
„kachels , niet zelden eene poos lang verlaten en zonder toezicht ! Eén ongeval slechts, 
„en wat wordt er van de toekomst onzer bibhotheek!" 

Zoozeer was het Bestuur overtuigd van het werkelijk gevaar, dat het toen 
reeds maatregelen genomen had om althans haar kostbaarste handschriften en boe- 
ken, datgene waarvan het verlies onherstelbaar zou wezen, in veiligheid te brengen 
en werden die Meinooden door het Bestuur der Academische Bibhotheek bereidwilhg 
onder zijne bescherming genomen.» — Ter bekoming van plaatsruimte werd daarop 
in 1874 de groote verzameling der Genootschapswerken mede daarheen overgebracht, 
en werden tevens met de Directie onderhandelingen aangeknoopt tot bei^g der 
geheele Boekerü in het gebouw der Acadenaische Bibliotheek. Een gunstig onthaal 
viel aan dit voorstel van de zyde der daarin betrokken autoriteiten ten deel. Plan- 
nen tot verbouwing en uitbreiding van het bestaande gebouw door daaraan een 
nieuwen vleugel toe te voegen, uitsluitend bestemd tot berging der boeken van onze 
Maatschappij, werden ontworpen en door de verschillende colleges goedgekeurd en, 
nadat bij Contract, den 2^^*^ Oct. 1876 gesloten met de Curatoren der Hoogeschool, 
de Maatschappij hare geheele Boekerij in bruikleen afetond aan de Bibliotheek der 
Hoogeschool ^), werden de boeken in den loop van 1877 naar hunne nieuwe bewaar- 
plaats overgebracht. Die verplaatsing van de Boekerij en hare vereeniging met die der Hooge- 
school had eenige gewichtige veranderingen in de Wet ten gevolge, waarvan de 
voornaamste vöor ons was dat van toen af de Secretaris tevens BibUothecaris werd. 
De werkzaamheden van den Bibliothecaris waren dan ook door deze overbrenging 
zóo verminderd, dat beide betrekkingen gevoegüjk door één persoon konden waar- 
genomen worden. Hadden de BibUothecarissen vroeger te zorgen voor alles wat de 
Bibliotheek betrof, zooals het catalogiseeren, de adnainistratie van het uitleenen, die 
van de boeken welke gebonden moesten worden enz., door de overbrenging naar de 
Rijks-Bibliotheek is . dat werk verminderd tot het eenvoudig in ontvang nemen der 
boeken die aan de Maatschappij gezonden worden, de zorg voor het aankoopen van 
boeken, het aanteekenen daarvan in het journaal en de verzending der boeken naar 
de Bibliotheek der Rijks-üniversiteit, waar verder alle overige werkzaamheden door 
de daarvoor aangestelde ambtenaren verricht worden. En die werkzaamheden zijn 1) Zie Handelingen 187S blz. 79—33 en de Byiage tot de Handelingen over 1877. 

Digitized by VjOOQIC XIV 

waarlijk niet gering. Vooral niet doordat (om van de catalogiseering, de plaatsing en 
de nummering der boeken niet eens te spreken) thans oneindig meer boeken uitge- 
leend worden dan vroeger het geval was, en de geheele omvangrijke administratie daar- 
van , door die overbrenging , uit handen van den Bibliothecaris der Maatschappij genomen 
en op de schouders gelegd werd der Heeren J. P. db Saüvagi, 1^^, en P. M. Spillb, 
2den Custos der Universiteits-Bibliotheek , wier toch reeds drukke bezigheden daardoor 
meer dan verdubbeld werden; te meer daar aan eerstgenoemde de verplaatsing en 
vernummering van een groot gedeelte der tooneelstukken opgedragen moest worden, 
en door laatstgenoemde voor het afzonderlijk uitknippen en opplakken van de dui- 
zenden in dezen Catalogus voorkomende titels, ten behoeve van den in de Universiteits- 
Bibliotheek gebruikelijken Kaart-CataJogus gezorgd wordt. — Ook de werkzaamheden 
der andere beambten en bedienden werden door deze overbrenging meer dan verdubbeld. 

In meer dan één opzicht kwam die overbrenging aan de Maatschappy ten 
goede. Niet slechts kon zij nu overtuigd wezen dat hare kostbare , beroemde Boekerij 
in eene in alle opzichten veilige haven aangeland was en dat voor haar goede zorg 
gedragen werd, zoodat het Bestuur nu geen maatregelen meer behoefde te nemen 
tot het oprichten van een eigen gebouw; ook de kas werd daardoor zeer gebaat, 
daar voortaan alle boeken, zoowel die welke de Maatschappij reeds bezat, als die 
welke zij in het vervolg ontvangen zou, voor rekening der Universiteits-BibUotheek 
opgeknapt en gebonden zouden worden. 

Het toezicht op de Bibliotheek, tot in 1829 toevertrouwd aan den Secretaris , 
werd in dat jaar opgedragen aan eene commissie, bestaande uit Mr. H. W. Tydbman 
(Secretaris van 1822—47), Mr. J. T. Bodel Nijbnhüis en Dr. J. T. Bbrqman, welke 
beide laatstgenoemden sedert de Wet van 1847 als Bibliotheeksraden een lange reeks 
van jaren onafgebroken werkzaam gebleven zijn. Onder het bestuur van dit drieman- 
schap trad de Bibliotheek een nieuw tijdperk in, en wel van gestadigen vooruitgang 
en toenemenden bloei, waardoor zij langzamerhand in omvang en belangrijkheid toe- 
nam. En dat zij zóó geworden is als wij haar thans kennen, is voor een groot deel 
aan genoemd drietal, meer bepaald aan Bodel Nuenhüis en Bergman verschuldigd. 
Gedurende een groote reeks van jaren hebben zij geheel belangeloos een ontzaglijk 
aantal uren aan de Bibliotheek gewyd. Jaren lang hebben zij alleen al het werk 
gedaan dat er te doen was: catalogussen van boekverkoopingen nagezien, boeken be- 
schreven en gerangschikt, catalogussen gemaakt, drukproeven verbeterd, correspon- 
dentie gevoerd, in één woord zij hebben alles gedaan wat te doen viel en zich daar- 
door in de geschiedenis onzer Bibliotheek een blgvende plaats verzekerd. 

Toen in de Wet van 1847 de bepaling opgenomen was dat er een afzon- 
derlijke Bibliothecaris wezen moest, werd Dr. L. J. F. Janssen daartoe benoemd, 
doch daar deze de benoeming niet aannam, bleef de Bibliotheekscommissie opnieuw 
voor de belangen der Bibüotheek zorgen, totdat in 1848 Jkhr. W. I. C. Rammel- 
man Elsevier tot Bibliothecaris benoemd werd. Deze werd door redenen voor hem 
van overwegend belang genoodzaakt reeds in Januari 1849 zijn betrekking neder te 
leggen , zoodat de Bibliotheekscommissie weder voorloopig het bestuur in handen nam. Digitized by Google In de Alg. Vergadering van 1849 werd de bepaling in de Wet opgenomen dat de 
Bibliothecaris voortaan geen lid van 't Bestuur wezen, doch daarentegen eene bezol- 
diging van ten hoogste ƒ 500.— ontvangen zou. Als Bibliothecaris werd toen tevens 
Mr. L. Ph. C. van den Bbb3h benoemd, die tot 1852 , toen hij aan het Rijks- Archief 
geplaatst werd, deze betrekking met veel kennis, groeten ijver en nauwgezetheid 
waarnam. — Tot zijn opvolger werd gekozen Dr. L. A. te Winkel , die in alles het 
voorbeeld zijns voorgangers volgde en o. a. met medewerking der Bibliotheekscom- 
missie in 1858 een eerste en in 1857 een tweede Supplement op den Catalogus gaf. 
Tot het voorjaar van 1862 bleef Dr. L. A. te Winkel werkzaam, toen hij zijn ont- 
slag nam, daar hij toen zijne krachten onverdeeld aan het Woordenboek der Neder- 
landsche taal moest wijden. 

Niet dadelijk werd er een opvolger voor Dr. tb Winkel benoemd. Eenige 
maanden vroeger was in de plaats van Mr. J. T. Bodel Nijenhuis Dr. W. N. du Rieu 
tot Secretaris benoemd en deze nam voorloopig onbezoldigd de betrekking van Bibliothe- 
caris waar, totdat in de maandelijksche vergadering van Oct. 1862 Dr. W. Bisschop 
tijdelijk en in de jaarlijksche vergadering van 1868 definitief als zoodanig benoemd werd. 
Deze wijdde zijn zorgen aan de Bibliotheek totdat h\j in 1867 door zijne benoeming 
aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden daarheen vertrekken moest, en op- 
gevolgd werd door Dr. H. C. Rooge, die tot in 1878 deze betrekking met groote toe- 
wijding, veel kennis en liefhebberij waarnam en wel onder de meest ongunstige 
omstandigheden. De Bibliotheek, toch , door de zorgen der verschillende Bibliothecarissen 
gaandeweg zeer uitgebreid, werd dit nog meer door Rogoe's bemoeiingen en voort- 
durend werd deze geplaagd door het steeds toenemend gebrek aan ruimte in een gebouw 
dat, zooals hierboven reeds gezegd is, niet vrij van brandgevaar was. Daarbij kwam 
dat de toestand der kas niet altoos toeliet dat hy op verkooplngen nog steeds ont- 
brekende boeken aankocht. Omstandigheden die alleszins geschikt zijn om, zelfs bij 
den meest gverigen Bibliothecaris, de liefhebberij en toewijding te doen verminderen. 
In ieder door hem uitgebracht Verslag (waarvan ik de lezing ten zeerste aanbeveel 
aan ieder die een blik wil slaan op het lief en leed in het leven van een bibUothe- 
caris) kwam hij met krachtige woorden op deze omstandigheden terug, en 't is on- 
getwijfeld voor een groot deel aan zijne klemmende betoogen te danken dat het Be- 
stuur in onderhandeüng trad met de Directie der Universiteits-Bibliotheek en met de 
Regeering,* waardoor thans de Boekerij in een veilige en ruime woning geborgen is. 

Eene eervolle onderscheiding, de benoeming van Dr. H. C. Rogge tot Bi- 
bliothecaris der Universiteit van de stad Amsterdam, was oorzaak dat hy in 1878 
zijn betrekking in de Maatschappij moest nederleggen en opgevolgd werd door den Heer 
J. J. A. A. Fbantzbn, die tevens tot Secretaris der Maatschappij benoemd was. Deze 
bleef de betrekking van Secretaris-Bibliothecaris waarnemen tot in 1886 , toen hij door 
zijne benoeming tot Leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam daarheen vertrok en 
vervangen werd door den tegenwoordigen Secretaris-Bibliothecaris Dr. A. Kluyveb. Digitized by Google In 1829 verscheen voor het eerst een Catalogus van de Bibliotheek onzer 
Maatschappij, een boekdeeltje van 150 bldz. De samenstelling daarvan had voor het 
toenmalig Bestuur nog al eenige moeilijkheden, vooral met betrekking tot de oude 
handschriften en de oude drukwerken. Het toeval was het echter gunstig daar des- 
tijds de bekende beoefenaar der oude Nederlandsche letterkunde H. Hoffmann van 
Fallersleben , die zich later zulk een gunstigen naam verworven heeft door de uit- 
gave der Horae Belgicaej zich hier te lande bevond en bereidwillig op zich nam de 
oude handschriften te beschrijven, welk werk hij zoozeer tot genoegen van het 
Bestuur volbracht, dat zijne beschrijving, in het Hoogduitsch gesteld en thans nog in 
de Bibliotheek der Maatschappij berustende (Zie Catal. der fla/icfecAn/ï^ N®. 980) , voor 
den Catalogus van 1829 tot grondslag gestrekt heeft. Mr. H. W. Tydbman en Mr. J. 
T. BoDBL NuENHijis , voor de beschrijving der drukwerken uit de 15® eeuw bijgestaan 
door Baron van Westrbbnbn van Tibllandt, zorgden voor het overige, en zoo zag in 
1829 de langverwachte Catalogus het licht, tot 1840 gevolgd door niet minder dan 
12 Supplementen. 

Dat het raadplegen van dezen Catalogus door al die elkander opvolgende jaar- 
lijksche Supplementen gaandeweg moeilijk, bijna onmogelijk werd , spreekt wel vanzelf, 
en de behoefte aan een nieuwen Catalogus , waarin al die Supplementen opgenomen zou- 
den zijn, deed zich hoe langer hoe meer gevoelen. Daarbij kwam dat de voorraad 
exemplaren van den Catalogus zelf langzamerhand uitgeput raakte, zoodat in 1840 
besloten werd tot de uitgave van een nieuwen. Na de eerste voorbereidende werk- 
zaamheden kon in 1841 met het drukken der Afd. Handschriften en Drukwerken 
met geschreven aanteekeniogen begonnen worden, die dan ook in 1842 op de Alg. 
Vergadering ter tafel gebracht werd. Ondertusschen was het belangrijke, hierboven 
genoemde, geschenk van tooneelstukken ontvangen dat nog in den nieuwen Catalogus 
moest opgenomen worden, en dat de beschrijving van deze massa boeken aan het 
drukken groote vertraging gaf, laat zich begrijpen. In 1847 kwam men echter met alles 
gereed en kon de Catalogus, bewerkt door Mr. H. W. Tydeman, Mr. J. T. Bodel 
NuBNHuis en Dr. J. T. Beroman in 2 dln het licht zien, gevolgd in 1849 door den 
Alphabetischen Bladwijzer, geheel bewerkt door J. T. Bergman, in 1853 door een 
Bijvoegsel van de boeken in 1848 tot 1852 ontvangen en in 1857 door een Tweede 
Bijvoegsel de aanwinsten van 1853 --57 vermeldende, beide bewerkt door Dr. L. 
A. TE Winkel met medewerking van de beide leden der Bibliotheekscommissie. 

Reeds in het najaar van 1861 bleek alweder de behoefte aan een nieuw 
Supplement en de toenmalige Secretaris, Dr. W. N. du Ribü, nam de taak op zich, 
de uitgaaf daarvan te bezorgen. Daar de voorraad der beide vorige Supplementen zoo 
goed als uitgeput was, werd besloten niet weder een Supplement te geven, doch de 
in 1853 en 1857 verschenen Bijvoegsels te vereenigen met de opgave der sedert 1858 
bygekomen boeken en als een derde deel van den Catalogus van 1847 te doen ver- 
schijnen. De titels voorkomende in de beide nu vervallen Bijvoegsels werden door 
Dr. W. N. DU RiEU samengesmolten met de nog niet gedrukte titels ; alle boeken wer- 
den door hem naar de indeeling van den Catalogus van 1847 gerangschikt; Dr. J. T. Digitized by Google icvit 

BfiBöMAK zorgde voor de indeeling der Handschriften en der ïaalkundige werkeü, 
Mr. J. T. BoDBL NiJBNHTJis nam op zich die der Afd. Gteschiedenis , en zoo zag in 1864 
het derde deel van den Catalogus het licht, het Byvoegsel bevattende over de jaren 
1848 — 1862. In 1865 verscheen de Alphabetische Bladwyzer op de drie deelen, 
waardoor het Eegister op de eerste twee doelen verviel , en ook dit nieuwe Register 
was het werk van Dr. J. T. Beboman. 

In 1878 werden de handen aan het werk geslagen om alweder den Cata- 
logus te herdrukken. De voorraad der beide doelen in 1847 verschenen was uitgeput 
en die van het 3c dl, in 1867 uitgegeven, zeer gering geworden. In dezen nieuwen 
druk zou men de titels voorkomende in de drie doelen tot een geheel vereenigen , de 
titels der nieuw bijgekomen boeken daarin opnemen en daardoor te zijner tijd een geheel 
nieuwen Catalogus geven. Terwijl Dr. H. C. Roggb zich onledig hield met de be- 
schrijving en rangschikking der Handschriften , daarin door Dr. W. N. du Rieu krach- 
tig bijgestaan , werd aan den Heer Th. J. I. Abnold de rangschikking der titels van 
de Drukwerken opgedragen. — In 1877 verscheen daarop de 1® Afd. van den Catalogus, 
geheel gewyd aan de Handschriften en bewerkt door Dr. H. C. Rogge. Ondertus- 
schen was door den Heer Abnold een begin gemaakt met de rangschikking der titels 
van de boeken, doch deze stuitte daarbij spoedig op groote bezwaren, daar het weldra 
bleek dat daaraan nog meer werk verbonden was, dan men zich aanvankelyk voor- 
gesteld had. De titels van den ouden Catalogus, door meer dan tien verschillende 
personen achtereenvolgens opgeschreven, bleken niet alle bruikbaar te zijn, en niet 
meer te voldoen aan de strenge eischen die de bibliographie tegenwoordig laat gelden, 
en bijna alle boeken moesten daarom opnieuw beschreven worden. — Toen de Heer 
Abnold, die zich te Leiden metterwoon gevestigd had om zich geheel aan dat werk 
te kunnen wijden, ruim 12000 titels geschreven had, werd besloten om vóór den Cata- 
logus der Drukwerken, dien der Tooneelstukken en der werken over het Nederlandsch 
Tooneél het Ucht te doen zien. Hij het de verdere bewerking der overige titels 
daarom voorloopig rusten, en begon aan de nieuwe beschrijving der duizenden tooneel- 
stukken, waarbij hü zich niet bepaalde tot die welke afzonderüjk verschenen waren, 
maar ook de in tijdschriften en verzamelwerken voorkomende tooneelstukken opnam. 
Toen die belangrijke afdeeling gereed was, bleek het hem dat daaraan eene menigte 
oudere en nieuwere stukken ontbraken en , daar men gaarne door dien Catalogus een 
zoo volledig mogelijk overzicht onzer tooneelliteratuur wilde geven, werd besloten, 
zooaJs hierboven reeds gezegd is, om door middel van aankoop in die leemten te 
voorzien. Ruim 2500 stuks werden daardoor bij de bestaande collectie gevoegd en in 
den nieuwen Catalogus opgenomen, waardoor de uitgave wèl werd vertraagd, doch 
waardoor dan ook, toen de Catalogus met zijne ongeveer 8900 titels van Nederland- 
sche Tooneelstukken als eerste vrucht van Abnold's onafgebroken arbeid het licht zag, 
aan alle beoefenaren der Nederlandsche letterkunde door onze Maatschappij een dienst 
bewezen werd die nimmer genoeg kan worden gewaardeerd, en de naam van Th. 
J. I. Abnold is daardoor voorgoed aan onze tooneeUitei-atuur verbonden. 

Zoodra deze belangrijke afdeeling aan de leden verzonden was, werd de Digitized by Google xvtil 

verdere bewerking van de overige drukwerken weder met kracht ter hand genomen , 
zoodat de Secretaris ter gelegenheid der Alg, Vergadering van 1879 aan de leden 
het heuglijke bericht mededeelen kon, dat de Heer Arnold binnen weinige weken 
met de rangschikking der Afd. Letterkunde gereed zou wezen, zoodat die Afd. dan 
misschien in het najaar zou kunnen verschijnen, en de tweede Afd. spoedig daarna 
zou kunnen volgen, „zoodat", aldus besluit de Secretaris zijn opwekkend verslag, 
„ik hier ten slotte de blijde hoop kan uiten, dat, wanneer wij in 't volgende jaar 
„hier zullen vergaderen, de druk van onzen Catalogus geheel afgeloopen zal zijn". 

Maar »• • • • niit des Geschickes Machten 

„Ist kein ew'ger Bund zu flechten", 
want de Heer Aenold werd weinige maanden later benoemd aan de Bibliotheek te 
Gent en vertrok dé^rheen, zoodat de bewerking van den Catalogus voorloopig door 
hem gestaakt moest worden. — De plannen door hem gevormd, om te Gent den 
Catalogus verder af te werken , bleken voor hem onuitvoerbaar te zijn, en al de door hem 
geschreven en naar G^nt medegenomen titels (ongeveer 18000 stuks) werden daarom 
door hem in April 1882 naar Leiden teruggezonden, waarop door het Bestuur aan 
mij de verdere bewerking toevertrouwd werd. — 

Reeds dadelijk bleek mij, toen ik de uit Gent terugontvangen titels nazag, 
dat de beschrijving der boeken nog lang niet gereed was, en tevens dat Arnold's plan 
van bewerking minder breed was opgevat dan het mijne en dat er, wilde ik den 
Catalogus volgens het door mij ontworpen stelsel bewerken, nog veel meer moest 
gedaan worden dan ik aanvankelijk gedacht had. Eene groote menigte boeken, bro- 
chures, pamfletten, gelegenheidsgedichten, gelegenheidsleerredenen en andere kleinig- 
heden, die m. i. aan eene letterkundige en historische BibUotheek als de onze juist 
zulk een hooge waarde geven, waren nog niet gecatalogiseerd. Daarbij kwam dat ik, 
door die broedere opvatting, de weinige door den Heer Arnold reeds gerangschikte 
afdeelingen niet behouden kon. Ik moest dus beginnen met al die duizenden boeken 
en boekjes te beschrijven en kon toen eerst met de wetenschappelijke rangschikking 
der titels van meet af beginnen. Ondertusschen werd, zooals hierboven reeds mede- 
gedeeld is, de verzameling zoowel door present-exemplaren als door aankoop belang- 
rijk uitgebreid en werden de sedert 1877 bijgekomen boeken (de Heer Abnold beschreef 
niet verder dan de werken ingekomen tot het einde van 1876), waaronder dus ook 
de geheele bibliotheek van Dr. Eeloo Verwijs, in den Catalogus opgenomen, zoodat 
de Catalogus, zooals hij nu in handen der leden is, voorzien van Supplementen 
op alle afdeelingen, aUe boeken en handschriften vermeldt die de Bibliotheek op 
dit oogenbUk bezit. 

Om eenig denkbeeld te geven van den omvang onzer VerzameUngen ver- 
meld ik slechts , dat de Catalogus der Handschriften met het Supplement 1083 titels 
aanwijst, dat in den Catalogus der Drukwerken 82173 titels voorkomen en dat die 
der 8e Afd. Nederlandsch Tooneel 525 titels van boeken en 9409 titels van tooneel- 
stukken bevat. Digitized by Google XIX 

Zooals men bij inzage van den Catalogus der Drukwerken bespeuren zal, 
is de geheele collectie, behalve in eenige kleinere, vooral in twee groote afdeelingen 
gesplitst; de eene, die den inhoud van het I*» deel uitmaakt, is uitsluitend gewijd aan 
de Taal- en Letterkunde van Nederland en der overige landen in den üitgebreidsten 
zin, waardoor b. v. dan ook de Berijmde Psalmen, Vertalingen van Bijbelboeken en 
Leerredenen in deze afdeeling en niet bij de Afd. Godgeleerdheid vermeld zyn. De 
tweede Afdeeling, het voornaamste gedeelte van het n« deel vormende, is gewijd aan het 
tweede hoofdvak onzer Maatschappij en wel aan de Geschiedenis en Oudheidkunde, 
eveneens in de uitgebreidste beteekenis, en dat daarbij aan de Nederlandsche taal- en 
letterkunde en geschiedenis de voorrang boven dien van andere landen gegeven werd, 
zal zeker door iedereen gebillijkt worden. — Door de uitlegging van het woord Ge- 
schiedenis in zijn uitgebreidste teteekenis en door de indeeling in twee hoofdafdeelin- 
gen, die in vele opzichten van die van andere Catalogussen afwijkt, zal men nu 
alles wat betrekking heeft op een bijzonder land bij elkander vinden, en wèl in het 
I« dl alles wat betrekking heeft op de Taal- en Letterkunde en in het II« alles wat 
Geschiedenis en Oudheidkunde betreft. Vandaar dat in het I® dl de tahijke levens- 
schetsen van dichters, prozaschrijvers en geleerden bij de Oeschiedenis der TacU- en 
Letterkunde gerangschikt werden, terwijl die van vorsten, staatslieden, krijgslieden, 
zeehelden , enz. in het n« dl in de verschillende afdeelingen der hoofdafd. Geschie- 
denis van byzondere landen geplaatst z\jn, in den regel op het jaartal van hun 
overlijden , somtijds echter, voor zooverre de inhoud van het boek zulks vorderde, op het 
jaar dat zij aan 't bewind kwamen of iets merkwaardigs door hen verricht werd. 
Het een of ander werk over het Nederl. Burg. Recht heeft men verder niet te zoeken 
bij de Afd. Rechtsgeleerdheid in het algemeen, doch bij Rechtsgeleerdheid van Neder- 
land. De hoofdgedachte bij de rangschikking van het n« dl is steeds geweest: alge- 
meene werken, dan werken over bijzondere tijdvakken en gebeurtenissen, streng 
chronologisch, vervolgens werken over de geschiedenis van bijzondere onderwerpen met 
de daarby behoorende literatuur, rechtsgeleerdheid, staaterecht, kerkgeschiedenis enz. 
daarna: geschiedenis, oudheidkunde, rechtsgeleerdheid, kerkgeschiedenis enz. van bij- 
zondere provinciön, gewesten en plaatsen; de titels der werken over plaatselijke ge- 
beurtenissen weder streng chronologisch. — De uitvoerige inhoudsopgave voor ieder deel 
geplaatst zal, naar ik mij vleien durf, de leidende gedachte der rangschikking duide- 
lijk maken , en daarenboven is door talrijke verwijzingen naar de verschillende hoofd- 
en onderafdeelingen getracht, het gebruik van dezen Catalogus zoo gemakkelijk moge- 
lijk te maken, mite men zich vóóraf, zooals trouwens bij lederen systematisch inge- 
richten Catalogus noodig is, een weinig met het systeem vertrouwd maakt. 

Men zal voorzeker niet verwachten dat te dezer plaatse uitvoerig rekenschap 
gegeven wordt van de wijze waarop de Catalogus der Drukwerken door mij gerang- 
schikt werd. Waarvoor zou dat ook dienen? Ik geef echter gaarne de verzekering dat 
dit alles geschiedde volgens een door mij ontworpen en zeer nauwkeurig overlegd 
plan, waarby ik beoogde de beoefenaren der taal, letterkunde en geschiedenis zóo 
veel mogelijk voort te helpen, en de ervaring heeft mij overtuigend geleerd dat ik my in Digitized by Google XX 

mijne bedoeling niet bedrogen heb, en daarenboven kan ik hier de verzekering bijvoegen, 
dat het ontworpen plan door mij aan het oordeel der meest bevoegde kenners der taal- 
kunde en gesciiiedenis onderworpen werd , en dat het in overleg met hen is vastgesteld. 
Liever wijs ik daarom dus hier op eenige belangrijke afdeelingen van den 
Catalogus die, door de wijze van indeeling, nu meer in het oog springen dan zij anders 
zouden gedaan hebben. Vooreerst in dl I op de Afd. Congressen en Vlaamschen taal- 
stryd (Kol. 57 — 66) ; op de rijke verzameling van Catalogussen van boekverkoopingen 
(Kol. 95—110), die ontegenzeggelijk een deel uitmaken van de literatuurgeschiedenis 
en daarom door mij achter de levensschetsen gerangschikt werden. In véle gevallen toch , 
vooral wanneer het bibliotheken van welbekende verzamelaars betreft, zijn die Cata- 
logussen dikwijls de eenige bron waaruit men het bestaan van zeldzame boeken leert 
kennen. Catalogussen van boekverkoopers-magazijnen, z. g. Antiquaar-Catalogussen 
voor zooverre die uitsluitend boeken over een bijzonderen tak van wetenschap be- 
vatten, werden geregeld door mij aan het hoofd der aan die wetenschap gewijde 
afdeeling geplaatst (zie Catal. dl I, Kol. 579, 707, dl II 661), wijl zij daardoor bij de raad- 
pleging van dezen Catalogus aan de beoefenaren dier wetenschap niet kunnen ontsnappen. 
Ook met Verkoop-Catalogussen van particuliere bibliotheken, ofschoon reeds in de groote 
collectie vermeld, werd, wanneer zij slechts boeken over een bepaald vak bevatten, 
eveneens zoo door mij gehandeld. Verder wijs ik op de letterkundige Jaarboekjes en 
Almanakken (Kol. 183—190) die men in geen enkelen Catalogus in zulke complete 
reeksen vermeld vindt. De plaatselijke en gewestelijke Jaarboekjes en Almanakken zijn 
natuurlijk door het geheele tweede deel van den Catalogus verspreid ; de alphabetische 
Catalogus echter zal later daarvan een gemakkelijk overzicht geven en dan zal eerst 
met recht blijken dat onze Maatschappij eene verzameling van dergelyke boekjes 
bezit waarvan men de wedergade vergeefs zoeken zal. — De Afd. Middel-Nederlandsche 
Dichtkunst (Kol. 197 - 208 en II Kol. 985-986) vermeldt nagenoeg alle werken en uitga- 
ven die met betrekking daartoe afzonderlijk verschenen zijn (artikelen en tekstuitgaven 
in tijdschriften zijn daarbij niet opgenomen, daar deze zullen moeten voorkomen in 
een Repertorium van Nederlandsche taal- en letterkunde, waarvan de uitgave nog steeds 
op zich wachten laat); op de menigte uitgaven van Berijmde psalmen, Geestelijke 
liederen en Kerkelijke gezangen (Kol. 288 — 269) en der Liederboekjes (Kol. 273 — 295), 
ofschoon daaraan nog verscheidene uitgaven ontbreken , mag ook de aandacht gevestigd 
worden. De Afd. Dichters (Kol. 317-425 en n Kol. 995-1000) waarin de afzonderlijk 
verschenen werken van niet minder dan 985 Nederlandsche dichters voorkomen, is streng 
chronologisch naar het geboortejaar der dichters gerangschikt, en geeft daardoor een be- 
langrijk overzicht der Nederlandsche Dichtkunst in de laatste vier eeuwen en over- 
treft wat rijkdom van werken betreft alle in ons land bestaande verzamelingen. — 
Gelegenheidsgedichten waren in zulk eene menigte voorhanden dat daarvoor een groote 
onder-afdeehng geopend en die weder in zes kleinere verdeeld kon worden, waarop 
ik meen de bijzondere aandacht te mogen vestigen. In de 1« Afd. toch (Kol. 429— 
522 en II 1001 — 1005), bevattende Gedichten op of bij gebeurtenissen, zoowel van 
poütieken en kerkeUjken als van plaatselijken aard, trachtte ik, door de titels streng Digitized by Google XXI chronologisch (dikwijls zelfe volgens den datum waarop de gedichten geschreven 
werden), te rangschikken , een overzicht te geven der geschiedenis van ons vaderland 
zooals die geschreven is in Gelegenheidsgedichten. De overige afdeelingen: Bruilofts- 
dichten, Lijkdichten, enz. (Kol. 523—578), alle alphabetisch gerangschikt op de 
namen der personen die daarin bezongen worden, werden door mij zoo uitvoerig be- 
handeld, omdat bijna op alle nauwkeurige datums van huwelijk of overlijden voor- 
komen en zij daardoor van veel nut kunnen wezen voor de beoefenaren der genealogie. — 
Deze afdeelingen der Nederlandsche letterkunde, gelukkig tot het verleden behoorende, 
vindt men in geen enkelen Catalogus aldus behandeld. 

Ook de Afd. VertaUngen van Bijbelboeken (Kol. 579—596) en die der Verta- 
lingen van Grieksche en Romeinsche schrijvers (Kol. 597—608) verdienen evenzeer 
de aandacht; daarin toch komen verscheidene uitgaven voor die men in andere bi- 
bliotheken vei^eefs zoekt. — De Prozawerken der XVI« eeuw tot heden (waaronder 
vele zeldzame boekjes, o. a. de werken van David Jobis en Coobnhbbt op Kol. 615 
-624, voorkomen), de Stichtelyke en Godsdienstige geschriften en de Romans zijn 
alle weder chronologisch naar het geboortejaar der schryvers gerangschikt. De ver- 
dere Afdeelingen van het I« deel, de overige Germaansche en andere talen, werden, 
wat de volgorde der talen betreft, gerangschikt in overleg en met voorhchting van 
Prof. H. Kkbn en zijn, uit den aard der zaak, minder rijk voorzien dan de Afd. 
Nederlandsche Taal- en Letterkunde. — Die talen toch behooren minder tot de hoofdvak- 
ken der Maatschappij en hoewel nu en dan verschillende werken daarvoor aangekocht 
zijn, werden zij toch nooit stelselmatig aangevuld, en het grootste gedeelte der in deze 
Afdeelingen vermelde boeken is voornamelijk aan de vrijgevigheid der leden en voor 
menig belangrijk boek aan het Legaat-YEBwus te danken. 

De Afd. Geschiedenis van Nederland, het tweede hoofdvak onzer Maatschappij , 
vormt den hoofdinhoud van dl II van den Catalogus, beslaat Kol. 75—659 en werd door 
mfl gerangschikt in overleg met Prof. R. Fbuin, die over de bewerking voortdurend 
zijn oog liet gaan. Na de titels der werken die de geschiedenis van ons vaderland in het al- 
gemeen bevatten, volgen die waarin uitsluitend een bijzonder tijdvak of eenebgzondere 
gebeurtenis behandeld worden en zijn deze streng chronologisch naar den datum der 
gebeurtenis gerangschikt, waardoor dan tevens de groote menigte kleine gelegenheids- 
geschriften in proza (de z. g. Pamfletten) hunne plaats vonden. Evenzoo werd in 
deze Afd. opgenomen de groote menigte redevoeringen en leerredenen naar aanleiding 
van gebeurtem'ssen, de z. g. Gelegenheidspreeken , waarvan de Bibliotheek eene groote 
menigte bezat en die door Dr. R. Fbuin , die een aantal uit zyne particuUere verzame- 
ling ter beschikking stelde, belangrijk uitgebreid werd. De pamfletten op kerkhistorisch 
gebied , de z. g. Twistschriften tusschen Roomsch-KathoUeken en Protestanten en tus- 
schen Protestanten onderling, ofschoon een deel uitmakende der vaderlandsche geschie- 
deois, zijn niet daarin opgenomen, maar vermeld op Kol. 361-887 achter de vaderland- 
sche Kerkgeschiedenis waar zij meer eigenaardig thuis behooren. Voor belangrijke kwes- 
ties echter werd in de Afd. Geschiedenib telkens naar de Afd. Twistschriften verwezen. 

Dat in de Afd. Geschiedenis en beschrijving van Gewesten en Plaatsen Digitized by Google 4 

XXII (Aardrijkskunde van Nederland) voor eenige steden zooals Amsterdam, Leiden en 
Utrecht eene onder-afdeeling geopend is en deze wederom in een aantal kleinere ver 
deeld werd, zal voorzeker door iedereen goedgekeurd worden, daar de menigte titels , 
die met betrekking tot deze steden voorhanden waren, van zelf tot eene fijnere 
splitsing noodzaakte, en bet daardoor ook mogelijk werd om b. v» van Leiden, 
(Kol 461 — 517), de stad waaiïn onze Maatschappij gevestigd is, eene proeve eener 
plaatselijke bibliographie te geven. Daarom ook werden de verzamelingen pamfletten met 
betrekking tot de gebeurtenissen der jaren 1748, 1782-1786, 1794-1805, 1807, de 
verschillende Keuren, en de stukken betreffende de Gilden zoo uitvoerig door mij 
behandeld. — Hetzelfde geldt van de pamfletten betreffende de kwestie over het be- 
heer der Kerkelijke goederen te Utrecht (Kol. 591 - 598) en die met betrekking der 
gebeurtenissen te Utrecht in 1781-89 (Kol. 594-597) en in het algemeen werden 
de pamfletten nè. 1702 verschenen en vooral de merkwaardige verzameling Pïjblicatiön 
en Proclamatiön van de Provisioneele Repraesentanten en van de Staten Qeneraal van 
1795 (Kol. 215—218) door mij zoo uitvoerig beschreven en zoo nauwkeurig mogelijk , 
volgens den datum waarop zij uitgevaardigd werden, gerangschikt omdat die nog 
nimmer bibliographisch beschreven en gerangschikt zijn, en deze Catalogus daardoor 
min of meer een Supplement vormt op de vroeger verschenen Catalogussen der Pamflet- 
ten-collectie van MuLLBR, Thysiüs en der Leidsche Universiteits-Bibliotheek, die niet 
verder gaan dan tot 1702, of die van Mbulman die slechts loopt tot 1718. 

Dat de Afd.: Geschiedenis en beschrijving der overige landen in sommige 
opzichten zoo rijk is, danken wij weder voor een groot deel aan de vrijgevigheid 
der leden, daar deze Afd. uit den aard der zaak nooit stelselmatig gecompleteerd 
werd, en vandaar dan ook dat in deze Afd. vooral zulke in het oog vallende leemten 
voorkomen. In deze Afd. en vooral op Kol. 705—759 zijn de meeste werken ver- 
nield die wij door onze betrekkingen met buitenlandsche Genootschappen ontvingen ; 
zij toonen genoegzaam aan op welke grootsche schaal en met welk gunstig gevolg 
die ruiling plaats vond. — De belangrijke verzameling van kostbare boeken met be- 
trekking tot Noord- Amerika (Kol. 871—882), die men ongetwijfeld in een Biblio- 
theek als de onze wel het allerminst zoeken zou, zijn wij voor het grootste gedeelte 
verschuldigd aan de mildheid of de tusschenkomst van den Amerikaanschen (ïeneraal 
J. Watts db Petster. 

De daarachter volgende Afdeelingen Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Eechts- 
geleerdheid enz. (Kol. 885—958) zijn, in afwgking van aUe bestaande Catalogussen 
en van het algemeen gebruik achter de hoofdvakken onzer Maatschappij geplaatst 
bij wijze van Aanhangsel. De werken in deze Kolommen vermeld zijn van algemee- 
nen aard en hebben geen betrekking tot eenig bijzonder land. Door verwijzingen werd 
gezorgd dat men b. v. ^werken over het Nederlandsch of Fransch recht, of over de 
natuurlijke geschiedenis van eenig land niet onder deze Afd. Algemeene werken behoeft 
te zoeken , doch in die Afd. waarin zij volgens het stelsel van dezen Catalogus meer 
eigenaardig thuis behooren. — Daar die boeken uitsluitend ten geschenke gegeven 
werden (nimmer toch werd daarvoor iets aangekocht) maken die Afdeelingen natuur- Digitized by Google ttut 

lijk niet de minste aanspraak op volledigheid. Slechts voor de Afd. 'Gknlsdienstonder- 
wijs (Kol. 899-910) werd onlangs menig werkje aangeschaft en dat onder onze ver- 
zameling Oatechisatieboekjes verscheidene zeer zeldzame stukjes voorkomen, zal ieder 
deskmxdige onmiddellijk bespeuren. 

Op Kol. 959—1064 zijn als Supplement de boeken vermeld die tijdens het 
drukken van den Catalogus ontvangen werden , of dié , nadat verschillende afdeelin- 
gen reeds afgedrukt waren, mij nog in handen kwamen. Evenzoo werd door Dr. S. 
ö. Dl Vribs, den Conservator der Handschriften bij de Bibliotheek der Rijks-Uni- 
versiteit en der Ebmdschriften van onze Maatschappij, een Supplement op den door , 
Dr. H. C. Rogge bewerkten Catalogus der Handschriften gegeven, welk Supplement 
zich in wijze van rangschikking en typographische uitvoering nauwkeurig aansluit 
bij den door Dr. Rogge in 1877 uitgegeven Catalogus; bij den door den Heer 
Aenold in 1877 uitgegeven Catalogus der Tooneelstukken werd door mij eveneens 
een daarby aansluitend Supplement gevoegd, zoodat de Catalogus tot op dü oogen- 
blik compleet en daarin vermeld is allea wat de Maatschappij aan Handschriften 
of Drukwerken bezit. Toch zal men in dezen Catalogus menigen titel missen die in den Catalo- 
gus van 1847—64 voorkomt. Vooreerst die der boeken welke bij de overbrenging 
der Bibliotheek van het Nutsgebouw naar dat der Universiteits-Bibliotheek bleken 
te ontbreken en verloren gegaan te zijn , zoo door de herhaalde verplaatsingen der Boekerij 
als anderszins, en verder zal men de titels der groote menigte overdrukken van tijd- 
schriftartikelen, die in den vorigen Catalogus alle vermeld waren, in dezen nieuwen 
Catalogus vruchteloos zoeken. Na rijp beraad toch werd besloten de groote me- 
nigte titels daarvan niet op te nemen, en slechts in zeer weinig gevallen is van 
dien regel afgeweken. Toch worden die overdrukken steeds als kostbare bijdragen voor 
de Bibliotheek beschouwd, en zijn zij thans op de namen der schrijvers alphabetisch in 
portefeuiDes geborgen. Zij worden dus goed bewaard en kunnen in later tijd groote 
diensten bewijzen, niet slechts aan onze toekomstige biografen, maar ook aan hen, 
die zich dan met de geschiedenis der beoefening van dezen of genen tak van weten- 
schap zullen bezighouden. Voor de toezending daarvan kan ik de Bibliotheek dus niet 
genoeg b\j de leden aanbevelen. Elk overdrukje, hoe klein ook, is welkom. — In den 
later uit te geven Alphabetischen Catalogus zal bij lederen schrijver vermeld worden 
of de Bibliotheek overdrukken zijner tijdschriftartikelen bezit. 

Die Alphabetische Catabgus, tevens Register op den thans verschenen 
wetenschappelijk gerangschikten Catalogus en op dien der Handschriften en der 
Tooneelstukken, is reeds grootendeels door mij in handschrift bewerkt en zal waar- 
schöniyk tegen bet einde dezes jaars ter perse gelegd worden. Hoewel te gelegener tijd 
daaromtrent nadere mededeelingen zullen gedaan worden , kan ik nu reeds de verzekering 
geven dat die niet , zooals de Bladwijzers op de vroegere Catalogussen , slechts uit namen 
der schrijvers en opgaven van bladzijden bestaan zal, doch dat die zal wezen een 
alphabetische Catalogus in den volsten zin van dat woord. Iedere titel Digitized by Google toch van handschiift of boek, in den nu voltooiden Catalogus voorkomende, zal zeer 
verkort (zonder dat dit echter aan de duidelijkheid schade zal doen) 
alphabetisch op de namen der schrijvers daarin opgenomen worden, zoodat men met 
één oogopslag zal kunnen zien welke werken van Bildbrduk b. v. onze Bibliotheek 
bezit, terwijl door eene groote menigte verwijzingen gezorgd zal worden dat men 
tevens dadelijk zal ontdekken aan welke werken een schrijver zijn medewerking 
verleende, of welke werken door hem vertaald werden. In éen woord, dat Register, 
een geheel afzonderüjk werk, wordt zóo ingericht, dat men zonder de minste moeite 
zal kunnen vinden wat men zoekt. — Tevens worden daarin opgenomen de Levens- 
berichten der afgestorven leden onzer Maatschappij met verwyzing naar den Jaar- 
gang der Handelingen waarin die voorkomen. En nu ten slotte een harteiyk woord van weigemeenden dank aan allen 
die mij by de bewerking hun steun verleenden. In de eerste plaats aan het Bestuur 
onzer Maatschappij , dat mij in al mijne wenschen te gemoet kwam en mij , wat de 
wijze van bewerking betrof, de handen geheel vry het. Aan de beide Bibliotheeks- 
raden Dr. W. N. DU RiEU en Dr. R. Fruin die nimmer moede werden mg voor te 
üchten en met hunne raadgevingen te steunen; aan Dr. H. Kbbn die mij hielp bij 
de rangschikking der verschillende talen; aan Dr. J. G. R. Aoquoy voor de hulp mij 
verleend bij de bewerking der afdeelingen Berijmde psalmen, Geestelijke Uederen, 
Godsdienst- en Kerkgeschiedenis, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte; aan Mr. S. J. 
FooKEMA Andbeae dio mij hielp aan de Afd. Rechtsgeleerdheid en vooral aan den 
Heer L. C. van Dooren, den chef van het antiquariaat der firma E. J. Bbill, die 
mij door zijne meerdere ervaring voortdurend menigen nuttigen wenk gaf. Ook den 
verschillenden beambten der Universiteits-BibUotheek, vooral den Heer D. H. vandeb 
Craght , aan wien meer bepaald de verplaatsing en vernummering der boeken onzer 
Maatschappij opgedragen was, ben ik zeer verplicht voor de hulp mij verleend bij 
het vergelijken der boeken met de geschreven titels, en eindeUjk den beiden be- 
kwamen zetters, D. Klinkenbebö en W. F. Kokkbdbb, wien ik het werk met mijne 
correctie dikwijls zoo lastig maakte, betuig ik voor hun nauwkeurig werk myn harte- 
Ujken dank. De smaakvolle typographische uitvoering is uitsluitend te danken aan hen 
en aan den Heer H. van Duurbn, den verdienstelijken meesterknecht der firma Brill! 

In weerwil van al de ontvangen hulp doe ik toch een dringend beroep op 
de toegevendheid mijner medeleden; beveel dezen eersten door mij vervaardigden 
Catalogus in het welwillend oordeel van alle gebruikers ten zeerste aan en besluit 
met den weigemeenden wensch, dat deze Catalogus, door mij met üefde en toewij- 
ding bewerkt, iets moge bijdragen tot vermeerdering van de eer en den roem 
onzer Maatschapp\j I 

LOUIS D. PETIT, 

Leiden, 21 Maart 1887. Conservator bij de Bibliotheek der Ryks- Universiteit. Digitized by Google EERSTE AFDEELING 

HANDSCHRIFTEN, bewebkt doob Db. H. C. ROGGE. 
Met Supplement bewebkt doob Db. S. G. DE VRIES. Digitized by Google De Handschriften zgn sielselmatig geordend, en zooveel mogelgk in tödrekenkundige volg- 
orde geplaatst. Eene aitzondering daarop is echter gemaakt bg de nieuwere Nederlandsche dichters 
de tooneelspelen en de brieven, welke in alphabetische orde vermeld zgn. Alle Handschriften sgn 
tevens opnieaw genummerd, zoodat elk voortaan met het thans daarbg gevoegde nummer kan 
worden aangehaald. 

Zg zgn alle op papier geschreven, behalve die waarbij uitdrukkel^k het woord » perkament** 
wordt vermeld. 

De namen der schrgvers en de titels der Handschriften zullen worden opgenomen in het 
Algemeen Register (den alphabetischen catalogus), hetwelk later zal verschenen. 

De namen van de vroegere bezitters der Handschriften, of van den catalogus der verkoo- 
ping, waarop zy werden aangekocht, z|jn bg de voornaamste Handschriften opgegeven. 

De namen dergenen , die Handschriften hebben geschonken , zgn thans weggelaten , om plaats 
ruimte te besparen. Zg zgn echter in de Handschriften opgeteekend. 

Oude banden zgn alleen vermeld, wanneer zg werkelgk de aandacht verdienen. Digitized by Google INHOUD. Algemeene en yergelijkende Taalkunde Bladz. 1. 

Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 
Taalkunde. 

Inleiding «1. 

Spraakleer » 2. 

Taalkundige aanteekeningen uit middeleen wsche en latere schrijyerB » 3. 

Woordenlgsten » 4, 77. 

Tongyallen » 5, 77. 

Letterkunde. 

Lileiding » ,6. 78. 

Middelnederlandsche Letterkunde. 
Poëzie. 

In het algemeen y 8, 78. 

Stichtelijke liederen » 11. 

Proza. 

Bgbelvertalingen » 12. 

Leyens yan Jezus » 14. 

Legenden yan Heiligen. — Martyrologiën » 14. 

Getgdeboeken • » 16, 79. 

Passie, en Gebedenboeken v 18, 79* 

Sermoenen, Oollatiën enz » 19, 79. 

Stichtelijke geschriften » 21, 80. 

Nieuwere letteren. 
Poëzie. 

Psalmberijming • 9 25. 

Rederijkers « 25, 81. 

Dichtgenootschappen t> 25, 81. 

Enkele Dichters 1 26, 81. 

Proza. 

Bijbolyertaling » 30. 

Romans en Noyellen 1» 30, 82. 

Yerliandelingen , Opstellen enz n 31, 82. 

Stichtelijke geschriften )» 32. 

Tooneelspelen (Poëzie en Proza) i> 32, 83. 

Hoogduitsohe Letterkunde «33. 

Gothisch enz «34. Digitized by Google IT I V H O ü D. 

LatijnBche en GriekBche Taal- en Letterkonde Bladz. 34, 83. 

Fransche Taal- en Letterkunde » 35, 83. 

Yenchillende andere talen * 36, 83. 

Algemeene Geschiedenia » 37, 83. 

Kerkelijke Geschiedenis (Algem. en Vaderl.) ?>- 37. 

Nederlandsche Geschiedenis. 
Geschiedenis Tan het Tolk. 

In het algemeen » 39, 83. 

Grafelyk tgdperk » 42. 

Stadhonderlijk tgdperk > 43, 83. 

Na 1794 * 45, 83. 

Gesohiedenis^Tan Gewesten en Plaatsen. 

In het algemeen » 46. 

Noord-Brabant » 46. 

Gelderland • > 47. 

Zuid- en Noord-Holland . . » 48, 84. 

Zeeland » 51. 

Utrecht » 52. 

Friesland » 52. 

Overgsel • » 52. 

Ghroningen » 53. 

Reizen in en buiten Nederland . • t> 53, 84. 

LeTensbeschryyingen «54, 84. 

Alba amioorum, Genealogieën i^ 55, 84- 

Brieyen. 

Van 'Nederlanders « 56, 84. 

Yan Yreemdelingen » 70. 

Oudheidkunde enz y» 73, 85. 

Aanhangsel. 

Rechtsgeleerdheid > 74, 85. 

Godgeleerdheid en ' Wgsbegeerte » 75, 85. 

Genees-, Wis- en Natuurkunde enz » 76. 

Catalogussen , Yerzamelingen van Hbs. enz j» 76. 

Supplement » 77. Digitized by Google ALGEMEENE EN VERGELIJKENDE TAALKUNDE. Hespoxurioad qnaestionem, quid yideant fmgmenta 
Lingaaram Moesogothicae et Anglosaxonicae ad 
emenda iqonumenta Ungnae inferioris Germa- 
niae, et ad deducendam hajus liDgnae ex istis 
originem. 21 blz. 4*^. (1) 

Yg. Handel, v. d. Maatsch. d. Nederl Letterk. 1780 
U. 7, *81 bL 5 en de vertaling in Dl. YII der Werken. 

J. Kinker, Verhandeling over algemeeue taal- 
kunde. Eig. 4°. (2) 

Dictaten over taalkunde in bet algemeen, 

in het Nederl. en Fransch, gegeven te Luik. 
Eig. 40. (3) 

Opstellen en aanteekeningen over verge- 

lykende taalkunde. Eig. 4°. (4) 

Principes métaphysiques des langues , ou de 

grammaire générale. Aut. 4^. (5) 

Taalkundig!^ aanteekeningen. Vergelyking 

van de Nederlandsche met andere Indo-Germaan- 
sche telen. Eig. 4<^. (6) 

J. F. II. Schröder, Aanmerkingen op de Ver- 
handeling van J. .Kinker over hot mechanis- 
mus der talen. f°. (7) 

H. A. Kreet, Aanteekeningen over do onderlinge 
betrekking van verschillende Europeesche talen , 
inzonderheid van de Nederlandsche met de Go- 
thiflcbe en Saxische. Benevens lijsten van aan- 
gehaalde scbryvers in J. G. Eccard Historia studii e^mologici linguae Germanicae. Hanov. 
1711. 49 bl. 4<». (8) 

Hierbij: Notioes des meilleurs vocabulaires, gram- 
maires et autres ouvrages sur les différentes langues 
connues, publiés avant Ie XIX siècle; geschreven met 
eene andere hand. 

G. Bm Dirokinck Holmfeld» Vergelgking van 
zes verschillende Europeesche Alphabeths, zgnde 
een uittreksel uit M. T. Aiendh's Schwedischer 
Runentefel. Linkiöpïng 12 Nov. 1818. 1 bl.f°. (9) 

G. Braiaing, Aanmerkingen op J. C. W. Ie Jeune , 
Geschied- en letterkundige nasporingen omtrent 
de afkomst en verspreiding der talen van de 
onderscheidene volken, Delft 1826, '27 ; A. Ypey , 
Beknopte geschiedenis der Nederl. tale, ütr. 
1813; en andere geschriften over de ontwikke- 
ling en den oorsprong van taal en spraak. 48 
blz. 4^. (10) 

J. C. W. Le Jeune, Olossaria et idiotica varia: 
Frifiica, Wallonica, etc. Aanteekeningen over 
de verwantschap van de Nederlandsche met de 
Hoogduitsche , Noordsche en andere telen, 
enz. 4®. (11) 

Essai général et critiqae sur les différentes 

idiomes des peuples de TEurope moderne et de 
leur affinité. Avec Tableaus sjnoptiques des 
langues de TEurope et de TAsie, et Tables 
synoptiques sur les origines des langues. 4^. (12) NEDERLANDSCHE TAALKUNDE. INLEIDING. J. II. Moraer, Het Alphabet manuel, of het A. B. 0. 
voor Doven en Stommen. Getoekend door doof 
en stom J. L. M., een van de eerste discipelen 
van H. D. Guyot. Door Z.W.Ew. beneffens 
de Heeren Directeuren goedgekeurd in 1790. 
16 bl. 8^ • (13) 

Tnl<lTding tot de Nederd. taal- en dichtkunde. 
Hs. uit de 19e eeuw, 256 en 100. blz. (14) I Voorreden van de noodich- ende nutticheit der 
Nederdnytscher taelkanste. Waarachter: Voort- 
brengsel van een kunste om alle woorden wel 
wt te spreken, te schryven ende te verstaen. 
1568. 11 blz. 4°. (15) 

A&ohrifi van J. T. Bodel Nyenhuis van het oor- 
spronkelijk, berustende in het archief der familie Van 
Citters op Popkeosborg op Walcheren. 

1 Digitized by Google 2 HANDSCHBIFTBN. Bewjjs dat de Hollandscbe taal korter en klaarder 
is dan andere taaien, omdat de meeste grond- 
woorden syn van eene lettergreep ofte tongslag. 
Alsmede aanmerkingen over de onde Duytse 
taal, achtervolgd van *tgebmjk der voorzetsels 
be , ge , ver. Hs. uit de 1 7e eeuw. 22 bl. f*. (16) 

J. E[inker, Lessen over Nederl. taal- en letter- 
kunde en welsprekendheid. Nederl. en Fransch. 
Eig. 4^ (17) 

J. J. Sohultena, Taalkundige aanteekeningen. 
5 blz. 8«>. (18) 

M. Tydeman, Uittreksels uit de Taalkundige 
werken van L. ten Eate , gemaakt voor het Taal- 
lievend Genootschap: Mnsae Noster Amor. 4°. (19) 

Verhandelingen en by dragen in het Taal- 

lievend Genootschap : Musae Noster Amor. 4^. (20) 
Inhoud: Brief over het woord Helbaerd, gedagt. 
Utrecht 28 Febr. 1761. Over de voortreffelijkheid der 
spraak. Vertaling van P. D. Huetii Megia Thea, met 
aant. Betoog van het nut der Taalkunde voor een 
rechtsgeleerde. Over het beschryven des karakters. 

Z. H. Alewyn, Antwoorden of bedenkingen op 

de taalkundige vragen, voorgesteld 11 Juü 1775. 

Eig. 8 blz. 4^ ' (21) 

Vollediger dan het gedrukte in de Handel, v. 1776 

bl. 6, w. J. C. W« Le Jeune, Bgdragen tot eene proeve 
over den oorsproog der Nederduitsche taal , als- 
meede over zo .danige woorden , als andere taaien 
uit dezelve overgenoomen ofmet dezelve gemeen 
gehad hebben, en haare verklaring in dezelve 
vinden, en provinciaal woorden, die aan de 
nitgegeevene woordenboeken ontbreeken. Ver- 
zameld sedert 1801. 4*^. (22) 

De Noordelyke Nederlanden en hunne be- 
woners uit l^anne taal gêscVietst, vóór en tot 
aan het tgdperk der Romeinen, f^. (23) 

Prgsverhandeling over de regelen ter verrg- 

king der Nederl. taal door *t opnemen en in- 
voeren van veronderde en nieuwe woorden. Met 
de beoordeelingen en antwoorden op dezelve, 
alsmede de veranderingen en byvoegsels. f?, (24) 
Bekroond door de HolL Maatsch. v. Fraaye Kun- 
sten en Wetensch. en uitgegeven in 1838. B. H. Synkrujjer , Het beknopt Caracter Boeckie , 
of Onderwas om met Merckletteren te leeren 
schrgven. 1727. 35 blz. 8^. (25) SPEAAKLEER. O. F. Chastelein» Boek, waarin veele legulen 
aangaande de syntaxis en andere deelen van 
de grammatica gevonden worden. Nagezien en 
verbeterd door S. 0. Schütz, beëedigde translater 
te Leyden, 1762. 296 blz. 4«. (26) 

JoanneB Van Spaen, Taal- en Spelregels, ge- 
maakt door de vergaderinge der afgezondenen 
tot het kiezen en vervaaitligen eener nieuwe 
Psalmberyminge door de kerk van Nederland, 
in 1773. 4^. (27, bl. 31—49) 

Herm. Tolliiis , Dictata in lingnae Belgicae artem 
grammatica, post ferias hibemas R. Bondam 
Bcripsit, 1773. Schetze eener Nederd. Spraak- 
kunst, met aanteek. van Bondam en register. 
200 blz. 4^ (28) 

J. Blinker, Dictaten over Nederl. taal- en woord- 
voeging. Nederl. en Fransch.. Eig. 4*. (29) 

Recensie over Bilderdgks Spiaakleer. Eig. 4^. 

(30). 

Over verschillende soorten van werkwoorden. 

Eig. 40. (31) 

L. Ten Kate Hb., Worteldeelen van ongelgk- 
vloeiende verba, en andere taalkundige aantee- 
keningen. Eig. f. (82) 

B. Sohutte, Aanmerkingen op de Nederd. taal. 
Afschrift. 20 blz. 4^. (38) 

Inhoud: Over de wQzen en tQden der werkwoorden. 
Over de verbuiging der Nederd. werkw. Van de woord* 
buiging der hnlpwoorden. Het bijwoord Tans. Wei- 
eerwaardig Heer. Ygl. Handel. 1784 U. 8, '96 bl. 5, 
1804 hl. 18. Br. 6. D. ƒ> Schotel, Kefhék Sorêmht. 
Dl. n hL 877, V, N. Hinlopen , Onderzoek of de Nederlander een 
tweeden persoon van het eenvoudige in de ge- 
biedende wgze vau spreken hebbe. Afschrift. 
31 blz. 40. (34) 

Ygl. Handel 1770 bl. 6. 

Aanteekening van waarschgnlgke redenen, dat 

J. van Vondel had behooren te schrgven Neppers 

niet Toppers Lof der Zeevaart, vs 5). 5 bl. 4<*. (35) 

Met brief aan de Maat«}happ||. Vgl. HandeL 1778 bl. 4. 

Z. H. AlewJIjn, Bedenkinge over *t woord Mjn, 
zo als het voorkomt bj Clais Colyn en Bo^tius 
a Bolswert. Eig. en in afschrift, met aanteeke- 
ningen van A. Kluit en M. Tydeman. 8 blz. 4^. (36) 
Vgl Nieuwe Bijdrage» tot cpbomo der VaderL Let- 
teri. Dl. II bl. 1, w. 

F. Van Lelyveld, Ontwerp van eene Verhan- 
deling over de taal-richtigheid der Nedcrlandsche 
Doïdsche Bijbelvertaling, 1 762. 5 blz. 4<». (37) 
Vooi; het Genootsohsp: Minima orescont. 

Proeve voor Tael- en Dichtsieraden ; over 

het beeldspmkig gebruik der woorden : ontsteken , 
scheppen, vloeyen, stollen, enz. 1773. Eig. 26 
blz. 40. - (38) 

Vgl. Handel. 1771 bL 18. 

Taalkundige aanmerkingen over vreemde en 

bastaardwoorden in de Nederl. taal. A en B. 
Eig. 20 bl. f». (39) 

L. Van Wolde , Verhandeling over de verbuiging 
onzer zelffitandige naamwoorden in hunne on- 
derscheidene naamvallen. Eig. en Afschrift. 13 bl. 
4^. (40) 

M«t de hsowdsfüiBgvn nu A. Uut «o J. K. ¥«Uu Digitized by Google ÏAAL- ËtJ LlSWHiBKÜÏJDfi. » L« Van Wolde , Verhandeling over de verbuiging 

der sto£fe]gke adjectiva, 1767. Eig. en Afschrifl. 

12blz.4^ (41) 

Vgl. Handel. 1766 bl. 4. '69 bL 2, '70 bL 10. 

Bedenkingen over het gebruik en de buiging 

des vrouweijken genitivns. 32 blz. 4^. (42) 

Bf de Maatseh. iageleverd onder de zinspreuk: 

Ditoendi non docendi animo. Vgl. Handel. 1776 bL 16, 

'77 W. 16. 

W. O. Beits, Aanteekeninen bg A. Moonen, Nederd 
Spraekkunat. Amst. 1719. 8°. (43) 

Gebruik van dubbele en enkele klinkers in de 
BgbelvertaliDg, uitgeg. te Lejden bg Ravesteyn, 
1637. Naar het Alphabet. 51 blz. 4^. (44) 

J. De Rhoer, Yerklaaring van eenige oude en 
zeldzaame woorden. 4®. (45, bl. 77—88; 

Voorgelezen in de Maatach. Pro ezcolendo jure pa- 
trio, 22 Febr. 1794. 

M. Tydeman, Adnotationes ad Adr. Verwer, Ideam 
Linguae Belg. 4''. (46) 

W. Büderdijk, Aanteekeningen betreffende de- 
ciinatie en conjugatie in verschiUende talen. 
Op losse bladen. 8"". (47) 

Taalkundige aanteekeningen voomamelgk be- 
treffende Kederlandsche etymologie. Met uit- 
treksels uit een aantal middeleeuwsche en latere 
dichteis en prosa-schrgvers. Gedeeltel^k in al- 
phabetische orde. Op losse bladen in v^f portef. 
8*. (48) H. Siegenbeek, Aanteekeningen bg de Neder- 
duitsche Spraakkunst van P. Weiland. Uit zijn 
mond opgeteekend door een zgner leerlingen, 
omstreeks 1810. 54 bl. 4''. (49) 

W. BilderdQk, Bericht wegens de ingekomen 
Verhandelingen ter beantwoording van de uit- 
geschreven pr^Mvraag des Genootschaps »Tot 
nut en beschaving ," betrekkelgk het onderscheid 
der adjectiven en adverbiën en derzelver ver- 
anderlijkheid en onveranderlijkheid. Afschrifti, 
met een brief van Dr A. de Jager. 8 blz. f^. (50) 

Over de uitspraak der g; over de uitdruk- 
king van den genitivus; over de gedaante der 
letters, met fac-similés, en anilere taalkundige 
opptellen en aanteekeningen. 6 blz. 4^. (51) 

Korte voorstelling der dieper woord vorsching , 
in toepassing op ons Nederduitsch. 82 blz. f?, (52) 

J. C. W. Le Jeune , Over de spelling*van Siegen- 
beek. 8 blz. f>. (53) 

J. Van Lennep, De vermakel^ke spraakkunst 
Eerste en tweede bewerking. Eg. P. 4®. (54) 

Over Taal en Spelling. — Over het Alfabet. — 

Over het inschuiven der N. — Taalkundige op- 
merkingen. — Over de uitspraak onzer tsuil. — 
Over de spelling van sommige woorden van uit- 
heemschen oorsprong. Eig. 4^. (55) 

Iets over de Vrouwennamen , vroeger hier te 

lande in gebruik. Eig. 4^. (56) TAALKUNDIGE AANTEEKENINGEN UIT MIDDELEEUWSCHE EN 
LATEEE SCHR1JVEE&. Z. J. Sohnltene , Aanteekeningen uit Melis Stoke , 
in een doorschoten exemplaar van F. Halma, 
Woordenboek der Nederd. en Fransche talen. 
2 Dln. f>. (57) 

J. L. Sohnltens, Taalkundige aanteekeningen 
en excerpten uit den Delftschen Bgbel van 1477. 
4 U. 4*». (53) 

W. Kops, Woorden en spreekwazen, getrokken 
uit: ȣen gheestelike goede oeffeninghe voer 
innighe g^de herten. Dit boeck wert gheheten 
een tafelboec ende tracUert seer suetelic van 
der gheboorte o. 1. Vrouwe in den anbeghin, 
ende voert navolgende van den heil. leven ende 
Uden o. l. heren Jhesu Christi,-* vermoedelgk 
te Haarlem gedrukt omstreeks 1 450. 6 bl. 4°. (59) 
V^. Handel 1874 bl. 15. 

O. Noaeman, Woorden en woordbuigingen met 

verklaring, uit: Van dat Leven ons liefs heren 

Jhu Xri, ghedr. buten Scoenhoven In den Hem. 

In 'tjaer o. H. 1499. 6 bl. f>. (60) 

VgL Handel 1774 bL 15. 

J*. Bteenwinkel» Taalkundige uittreksels uit: 
Van den Kaetsspele, op eenen gheesteliken sin, 
Loven 1477 ; Gestf^n der Romeinen , Gouda 1481 ; 
B. de Breid^bach, BevardeatotdatheyLgrafft, 
Mentz 1488. 18 bl. fo. (61) Taalkundige excerpten uit de schr^Vers bg Huy* 
deeoper op Melis stoke aangehaald; uit den Gulden 
Throen , 1484 ; uit Clare Spiegel der waer. christel. 
Maechden, Antw. 1569; uit G. Borluit, Excel- 
lente figuren ghesneden vuyten oppersten Poête 
Ovidius, Ghendt, 1557; uit Spelen van Sinnen 
ghespeelt binnen Antwerpen op *t lantjuweel, 
3 Aug. 1561; Spelen van Sinnen by den XIX 
geconfirmeerde Gameren van Rhetorycken binnen 
Ghendt comparerende 12 Jung 1 539 , Wesel 1564 ; 
Nieuwe Chronycke van Brabandt, Antw. 1565; 
Hooft's Nederl. Hist. Amst. 1677 ; VondelV Poezy , 
Franek. 1682; Pers* Tranen Jesu Ghristi gestort 
over den ondergangk Hierusalems, Amst. 1662; 
Oudaan^s vertaelde Amobius» tegen de Heydenen , 
Harl. 1677; Oudaan's Gedichten , uitgeg. d. Poot, 
Delf 1724. 65 bl. 4*^. (62) 

Vgl. Handel Ylll bL 12, *81 bL 7. 

M. Tydeman, Z. H. Alewjjn e. a.. Taalkun- 
dige aanteekeningen, enz. 8<*. (63) 

Z. H. Alew^n en M. Tydeman, Taalkundige 
aanteekeningen bg Vonders vertaling van de 
lierzangen van Horatius , het Hoefkyn der Bosen , 
P. Francius' Vertaling van Gregorius Nazian- 
zenns over de mededeelzaamheid, enz. 1759 en 
'60. 12 blz. 8*». (64) Digitized by Google HAKDSCHEIFTEN. I*. Voorhout, Taal- en Oadheidknndige aantce- 
keningèn betreffende de Nederd. tale, gemaakt 
over woorden, ontleend uit Brederoo's Moortje, 
den Staten-Bjjbel , het Vervolg der Chronfjcken 
van de Nederlanden, Huygens' Korenbloemen, 
Antonides' Y^iroon^ en andere scbrgveren. Met 
register. 100 blz. 4®. (65) 

Vgl. Handel. 1796 bl. 7. 

I*. Van Lelyveld, Taalkundige excerpten nit de 
Zinne- en Minnebeelden , den Selfatrgt , vooral uit 
het Houwelijk van Mr. Jacob Cats. 28 bl.'4^. (66) 

Uittreksels uit: P. Livinus de Meyer, De 

Gramschap in dry boecken, Loven 1725. Met 
woordverklaring. 5 bl. f*. (67) H. Pietersen ; üittrekael uit: Het lof der vrottwen , 
geschreven en geqjmt door Johanna Hoobias, 
huysvr. van Sr Amout van Begeren, Amst. 
164S. Met eig. schreven van F Van Lelyveld, 
30 Aug. 1776. 12 bl. 4°. (68) 

A. Mandt, Verklaring van woorden nit lUike's 

Bybelsche Gezangen, blz. 49—100. Met eig. 

schreven aan de Maatschappg, 18 Juni 1784. 

120^ blz. 4°. (69) 

Vgl. Handel, 1774 bl. 14, '77 bL 11. '88 bl. 6 

W. Bilderd^k, Taalkundige aanmerkingen op 
de Romancen, Balladen en Legenden van Tol- 
lens. 4 bl. r. (70) WOORDENLUSTEN. S*. Van Lelyveld, Beredeneerd plan tot het 
vervaardigen van een Algemeen omschrgvend 
woordenboek der Nederlandsche tale , overgezien 
en naar de bgvoegselen en aanmerkingen en de 
nadere besluiten der Maatscfaappg verbeterd. 
1780. Met aant. van J. K. Valk, A. Kluit en 
anderen. 17 bl. f». ^ (71) 

Bouwstoffen voor het Algem. omschrgvend 

woordenboek van de Maatschappg, Letter F. tot T. 
C« 600 bl. f>. (72) 

A. N. E. Ghanguion, Brief (Kaapstad 12 Apr. 
1848) aan de Maatsch. d. Nederl. Letterk. over 
het vervaardigen van een Nederl. woordenboek. 
Met Rapport (Jan. 1849) van de Commissie voor 
Taal- en Letterk. 5 bl. 4<>. (73) 

J. C. W. IfO Jeune , Bouwstoffen voor het woor- 
denl)oek der Nederlandsche taal. f^. (74) 

J. Wagenaar, Alphabetische verzameling van 
oude Nederl. woorden , spreekwoorden en spreek- 
wazen , uit middeleen wsche en latere schry vers. 
154 bl. 4^. (75) 

O-. Lemke» Alphabetische aanteekeningen uit 
Vollenhove's Poëzy, zo als mg onder 't lezen 
iets aaDmerkolijks is voorgekomen. Achteraan 
de verklaring van verschillende woorden, die in 
deze excerpten voorkomen. 60 blz. 4**. (76) 
Vgl. Handel. 1774 bl. 15, '76 bL 19, '78 bl. 7, 
'84 bl. 4. 

F. Van Iielyveld, Alphabetische ligger van aan- 
teekebingen over Nederl. taalkunde. 574 blz. 4°. 

(77) 

Magazijn van woorden , met verklaringen en 

verwgzingen. Eig. 521 blz. f°. (78) 

Com. Neederberg , L^jst van meest zelfstandige 
en meervoudige naamwoorden, die tegelijk ook 
werkwoorden zijn, en door 't aflaaten of aan- 
voegen van éen letter onderscheiden worden. 
1779. 4^ (79 bl. 65—80) 

I. Steenwinkel, Alphabetische l^st van Nederl. 
woorden, met verklaringen en verwijzingen. 
Afschrift van F. Van Lelyveld. 35 bl. f*. (80) I. Steenwinkel 9 Lgst van oude Nederl. woor- 
den en spreekwazen, met verwgzingen naar de 
schrgvera en aanteekeningen. 19 bl. f^. (81) 

Glossarium van oude Nederd. woorden , met 

opgave der plaatsen. Alphabetisch. Met kla- 
vieren. f>. (82) 

J. L. VerBter Abrs.» Alphabetische 'l^st van 
minder bekende woorden , voorkomende in Huy- 
gens' Korenbloemen. 28 bL f». (83) 

Vgl. Handel 1787 bL 4. 

J. J. Bohultens, Alphabet. Igst van woorden, 
voorkomende by Nederl. dichters en proza- 
schrgvers. Met verklaringen en verwgzingen. 
Afschrift. 3 Dln. fo. (84) 

Vgl. Handel. 1779 bl.' 8, '80 bL 6, '81 bL 7. 
'83 bL 7. 

J. Van Iperen, Lgst van Nederl. en bastaard- 
woorden, A tot E (Ergeren). Met voorbericht 
en opmerkingen over de letters B. C. D. E. 
Afschrift. 146 kol. f°. (85) 

Vgl. Handel. 1774 bL 15. 

Aanteekeningen voor een Nederl. woordenboek, 
volgens besluit der Maandel. vergaderingen door 
C. Heyligert geschreven in een doorschoten exem- 
plaar van F. Halma, Nederd. en Fransch woor- 
denboek. 2 Dln. r. Letter K-45. (86J 
VgL Handel. bL 1778 bL 7, *93 bL 11, '94 bL 5. 

W. A^ Van Spaen Lalecq, Lgst van Nederl. 
wooiilcn in oude Charters, Brieven en Hand- 
schriften voorkomende. A tot 8. 83 blz. P. (87) 
VgL Handel 1806 bL 14. 

A Kluit, Woorden uit Middeleen wsche Neder- 
landsche en andere schryvers, met Latynsche 
verklaring en aanmerkingen. 97 bl. f**. (88) 

AlphabetiBOhe WoordenLjjst op Melis Stoke, 
naar de uitgave van Huydecoper, opgemaakt 
onder toezicht van F. Van Lelyveld en N. H in- 
lopen. 5 Dln. 795 bl. P. (89) 
Vgl. Handel 1777 bL 12, »78 bL 8, *79 bL S, 

Collectio verborum ex ill. dom. Johannis Ihre 
Glossario Suio-Gothico excerptorum , quae et in 
Belgica iingua sive obsoleta, sive in viridi ob- 
servantia adsunt. 130 bl. F. (90) Digitized by Google Taal- en lbttbrkündë. 5 t. Bondami Analecta, quibus Eiliani Etymo- 
lo^cam suppleri et emendari atque illustrari 
potent. 42 blz. 8°. (91) 

L. Ten Kate Hz., Aanteekeningen op KiliaDus 
auctus, sea Diction. Teat.-Lat.-Gallicum, Amst. 
1642. Eig. 2 Dln. f^. (92) 

F. H. Van de Wall, Aanteekopingen op C. Eilian , 
Etymologicum Teutonicae ling^ae, Antv. 1599. 
Eig. 4-. (93) 

F. Van Lelyveld, Aanteekeningen bg Eilian, Ety- 
mologicum, uitg. in 8°. Metklav. Eig. 4°0bl. {94> 

B. H. Van Gk>en8y Aunteekeningen bg Eilian, 
Etymologicnm Teutonicae Linguae c. ann. G. 
van Hasselt, 1777. 2 Dln. Eig. 4^ (95) 

M. Tydeman, Taalkundige aanteekeningen op 
Küiaen's Woordenboek. 20 blz. Eig. 4''. (96) 

Aanteekeningen op Eiliaen's Woordenboek. 

Afschritt. 198 blz. 4^. (97) 

F. Van Lelyveld» Aanteekeningen bg D. van 
Hoogstraten, Nieuw woordenb. der Nederl. en 
Ut. tale. Amst. 1756. 3 Dln. 4°. (98) F. Van Lelyveld , Zeemans woordenboek. A tot 
E, K tot O, U tot Z. 90 bl. fb. (99) 

VgL SaniüfLin^ bL 32. v. '77 bL 12. 

B. M. Van Gk>en8, Alpbabetische Igst van woorden 
uit schilder-, bouw- en beeldhouwkunst ont- 
leend. 16 blz. 4<>. (100) 

J. Ermerina, Enkele woorden betrekl^k töt de 
Artillerie en een oorlogs-magaz^n te lande, 
waarvan sommige tot opheldering kortelgk be- 
schreven zgn, dog meestal lireedvoeriget behan- 
delt in een Concept Magazgn-woordenboek. 88 blz. 40. 

VgL Hamiel 1775 bL 19. (101) ▲. Kluit, Extract uit een inventaris van een 
gzerwinkel, dienende om de Duitsche taal hare 
in dien tak gebruikel^ke woorden te doen keuQon. 
4 bl. f». (102) 

Namen van timmermansgereedschappen, en van 
woorden en spreekwazen, die bg de leerloogerg 
te pas komen. 4^. (1^^) TONGVALLEN. Lezioon van eenige oude Friesche woorden in 
alphab. orde. Omstreeks 1800. 90 blz. 4''. (104) 
YgL Hamdel. 1791 bl. 2. 

J. H. HoeufCt, Aanteekeningen en b^voegsels 
op Ev. Waasenbergh's Taalk. bedragen tot den 
Frieachen tongval, Franeker 1806. 4bl. 4°. (105) 

Gqsbert Japiz, Vriesche Rgmlerg. Met de over- 
zetting in het Nederlandsch door P. C. Scheltema. 
295 blz. Met Register. 4°. (106) 

Oratio Dominioa Frisice , Frisice communi stilo , 
Frisice Hindlopensi dialecto. Hs. van L. Ten 
Kate Hz. 1 bl. 4°. (107) 

A.Ten Broeoke Hoekstra, Briefin hetBoeren- 
Friesch aan A. Ypey. 9Haarl. dy njeggen-in- 
twynjigste fenne Wyn-moanne, 1815." (108) 

P. C. Soheltema, Friesche spreekwoorden, met 
verklaring; waarbg Twee Friesche brieven aan 
J. H. HoeuflFt, 1816. 26 bl. 4°. (109) 

Friesohe naamen, verouderde en gebruiklgke, 
opgegeeven door den historieschrgver Simon 
Abbes Gabbema , en geplaatst in een VoorschrifL- 
boexken door J. Arcerius gedrukt, 1662. Met 
aenteekeningen van Friessche eigen* en plaats- 
namen, benevens opgave van by-» of toenamen 
bg *t schoolonderwgs aan cgfers toegevoegd. Voor 
een deel Hs. van A. Kluit. 4<>. (110) D. F. J. Van Halsema, Naamlijst van eenige 
woorden, welke van het gewoon Nederduitsch 
enigzins in spelling als beteekenis afweken , on 
dagelijks in de Groninger Ommelanden gebruikt 
worden. 1776. 30 blz. 4*». (111) 

VgL Bondek 1776 bl. 4, 1844 bl. 64. L. Van BoUinia , ^Terzameling van (jhronjnger eil 
Ommelander woorden en s]ireekw^zen , niet voor- 
komende in Halma's Woordenboek. Met b^voeg^ 
sels van J. A. Clignett, J. Steenwinkel, A. C. 
de MalnoS. 1788. 41 blz. 4^^, en op losse bladen. 
8^ Obl. in port. (112) 

Groningsohe woorden en uitdmkkingen. Twee 
blada. 4«. (118) 

Zestienregelige verien in den tongval van 
twaalf Overgselsche steden. Met pentekeningen 
van deze steden. Hs. in drukletters uit de 17e 
eeuw. 24 bl. 8« Obl. . (114) 

Q. Dumbar Jr. (P), Lgsten van woorden en spreek- 
wazen meest te Deventer in gebniik* Met aan- 
merk. 105 blz. 4^, en losse bladen 8^ Obl. in 
port. (115) 

Vgl. Handel 1778 bl. 9, '81 bl. 6, '82 bl. 5. J. C. Copes ran Hasselt, Handboek, behelsende 
de uitlegginge en oorspronk van verscheide duys- 
tere en verouderde woorden, spreekwazen en 
gewoontens in de Geldersche en eenige naburige 
regten. 267 blz. f*. (116) 

Handboek behelsende de uitlegginge en oir- 

spronk van verscheide duy stère .en verouderde 
woorden, spreek wysen en gewoontens, in de 
Geldersche en enige naburige regten voorko- 
mende. Op eone proeve samengebragt. Afschrift. 
247 bl. f. (117) 

A. Van den Berg, Veluwsche gemeene landtaal. 
Met aanteekeningen en aanvullingen van H. J. 
. Folmer, geschr. door F. v. Lelyveld. 50 blz. f*. (1 18) 
VgL Handel. 1774 bL 15, 75 bl. 19, *76 bL 9. Digitized by Google flANDSOHftlFTEN. A. Van den Berg» Woorden ait de gemeene land- 
taal op de Veluwe. Twee versamelingen ; de eerste 
aangevuld door H. J. Polmer. 8<* Obl. in port. (119) 

Ij. A. J. Bm. Van Heeokeren, Proeve eener 
vertaling van het evangelie in Zatfensch dialect. 
86 bh. f*. (120) 

Brief in Zutfensch dialect. 21 Nov. 1 752. (121 ) 

Nieëjaorswenli op rym » in het Geldersch dialect 
van Geesteren. Ha. van L. Ph. C. van den 
Beigh. 8«. (122) 

Agge Eoskam Kool , Woordenboek tot de Noord- 

HoUandsche dialect behoorende, versameld om 

verder aangevuld te worden. 62 bl. f*. ( 1 23) 

Vgl Hamdel. 1777 1)L 11. 78 bL 6. '80 bL 4. 

'82 a 4. 

K. Hollandsohe eöloecidmen. 5 blz. 4^. (1 24) 

D. Van 't Sant en F. Van Zutphen, Proeven 

van de volkstaal te Qorinchem. 1859. 21 bk. 4^. 

(125) 

V, W. Boers» Lgst van woorden en spreekwazen 
bg de visschers te Katwgk in gebruik. 1790. 
30 blz. 4«. (126) 

YgL Handel. 1791 bl. 8. 

Brief van Erelis Louwen aan de gewaande boer 
van Philantrope. 5 bL 4^. (127) A. Kluit» Verzameling van woorden op Wal- 
cheren in gebruik. Met b^voegsels van eene 
andere hand. 17 bl. ^, (128) 

YgL Handel 1781 bL 6. J. Steenwinkel, Aanteekening van eenige woor- 
den en spreekwazen in Braband gebruikel^k en 
in Holland öf buiten gebruik geraakt öf onbe- 
kend. 8 blz, 4°. en f». (129) 
YgL Handel, 1790 bl. 8. 

J. L. Verster Abn., Woorden die gebruikt 
worden in de Megerg van *8 Hertogenbosch. Op 
losse bladen in port. 8® Obl. (180) 

Ygl Handel 1776 bL 9, '78 bL 7, '81 bL 6. 

Twee brieven in Beigen op Zoom's dialect. 8 
blz.4<>. (131) J. Van Iperen» Vlaamsche woorden. Met uit- 
legging. 10 blz. r. (182) 
Vgl. Handel 1774 bL 16. '78 bL 8, '83 bL 5. 
Vlaamsche woorden, inet bg voeging van woor- 
den in Staats- Vlaanderen in gebruik. 44 bl. f. 

(133) 

F. Lansens, Kort taalkundig onderzoek naar de 
bevolkers van West- en Ooftvlaanderen. 19 blz. 4^. 

(134) 
YgL de utgave: Dixmnd» 1860. NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. INLEIDING. J. Van Belle , Wegw^zer ter Neederduitse spel-, 
spraak- en dichtkunst, in dichtmaat te saamen 
gesteldt. Naauwkeurig oveigezien en van mis- 
slaagen gezuiverd door Gom. Needed)erg. Ëig. 4^. 

(79 bl. 1-64) 

H. Siegenbeek, Lessen over de Geschiedenis 
der Nederd. taal , dichtkunde en welsprekend- 
heid. 1800 -'2. 824 bl. 4^. (135) 

r^r^ Lessen over de Nederd. stgl. 292 bL 4^. (136) 

f — :- Lassen over de Nederduitsche welsprekend- 
heid, 9 pin. te zamen 414 bl. 4^. (137) 

•— ^ Historie der Nederduitsche letterkunde. 2 
Pin. te «amen 487 bl. 4^ (138) 

Hei VbdwVzer en Alphab. l^t van 8clut|vers. 

C. Fransen van Eok, Dictaten op M. Siegen- 
beek, Proeven van Nederd. welsprekendheid, 
Eerste en Tweede cursus. Geschr. door I. K. 
van Dievören, Deventer 1818<-18t9. Met In- 
houdsopgave van den 1^** curs. 4^. 

(139 bk. 1-848) J. V, Van Oappelle , Dictaten Over den Nederd. 
stgli 1821 ~'22. 4°. (140 bL 1-280) 

Johan Jaoob Hottinger, Verhandeling over de 
kenmerken van waar en valsch vernuft en de 
behoedmiddelen tegen het laatste, üii het Latgn 
vertaald door P. Nieuwland. Ëig. Met verande- 
ringen en bgvoegselen van N. G. Van Kampen. 
150 bl. 40. (141) 

De LfttffnBehe pt^tverhandeling is opgenomen in de 
Werken der Maatteh. Dl. YII. Hierb^i sfeondermk 
eene vertaling van de poötiaehe aanhalingen, door N. 
Hinlopen; Taalkundige aanmerkingen van M. l^deman , 
en nittreluelB omtrent deze vertiding uit de Handel 

, van 1786 tot '91 en 1804. 

A. Ten Broeoke Hoekstra , Voorrede van den 
oorsprong der fabelen in het algemeen, en van 
dien van Reinaturd den Vos in het b^zonder. 
Eig. 48 blz. R (142) 

Gesteld nadat de tchryver van den Koning' autori- 
satie had gekrqsen, tot de uitgave van Nederl. codioea. Digitized by Google TAAL- W!t UBin^B&EÜNDE. II. Le Iiong, Naleesingen en yerbeeteringen op 
sjjne uitgave van Lodewgk van Veltbem , Spiegel- 
Historiael 1727; zgne Historie der Reformatie 
te Amsterdam, 1729; zgne Boekzaal derNederd. 
Bijbels, 1732; ^^n ÏQct bist. verbwil Yan 4eo 
oorsprong der ^^e^l. G^cef. korl^n otnder *t 
Kruys, 1751. 4^ (143) 

VgL het gednil[te: Amst. 1760. 

Irenaens, AenmerMngen op bet dicbtstnlge: 
•Nataurlgke beschoawinge van den Staat des 
fa%s, vezgeleeken bg dien des vredes, ter on- 
Bterfelfiker eere der vaderen des vaderlands, voor 
het oog gespreid en aan bet oordeel gestelt van 
alle weldenkende Nederlanders door F. L." Leiden 
6 Oct 1758. 20 blz. 4^. (144) 

J. Kinker , Ontwerp van een beoordeelend lettei'- 
kundig tgdscbrift. Eig. 4 bl. f>. (145) 

Recensie van Bilderdgks Ziekte der geleer- 
den. Eig. 15 bU. 40. (146) 

E. Wolff, geb. Bekker, Iets over recensenten 
sn recensiSn , ter aanpr^zende voorrede van 
Walter van Montbarry, grootmeester van de 
Orde der Tempelbeeren, door Agatba Deken. 
31 blz. 4*. (147) 

H. A. Kreet, Aanteekenlngeo op VondeFs Palame- 
des. Amst. 1626. 4». (148) 

Z. H. Alewjjn en V. ▼&& Iielyveld, Aantee- 
kaniogen bs Vondel's Palamedea. Amst. 1652. 4^. 

(149) 

F. Vftn Xielyreld» Aenmerkingen op de Dicbt- 
lievende verlustigingen van Bern. De Boscb. Eig. 
Met eig. bgvoegselen van De Bosch. 28 bl. 4®. 

(150) 

W. Bttderdljk» Voorrede en aanteekeningen bg 
zgn dicbtstuk , Ibn Doreid. Eig. 1 1 bl. &<>. ( 151 ) 

Antikritiek op eene Eritiscbe beschouwing van 
het treurspel: Bertha en Jaromir of de Stam- 
vronw, Bott. 1825. 8^. Aanteekeningen op 5 

' bl. f^. (152) 

J. C. W. IflO Jeiine, Letterkundige aanteeke- 
ningen. 4^, (153) 

Excerpten uit Nederduitscbe , Fransche , En- 

gelsehe en Hoogduitsche werken, over allerlei 
onderwerpen Proza en poëzie. In vier 4^. dln., 
met register. (1^4) 

DL n (B) ontbroekt 

C. Tmmen van Eok, Dictaten op Siegenbeeks 
Proeven van Nederd. dichtkunde uit de XVlIde 
eeuw. Gesch. door I. K. Van Dieveren. Deventer, 
1820. Het Alphab. Igst der taalkundig opge- 
helderde woorden. 4». (139 blz. 344—423) 

Dictaten op de Reien van Vondel. Gescbr. 

door I.K. Van Dieveren. 4^ (155 bl. 1-59) 

Dictaten op S« Stgl^s Opkomst en bloei der 

Vereen. Nederlanden. Gescbr. do4»r denz. 4o. 

(155 bl. 60—119) J. P. Van Oappelle, Aanteekeningen op som- 
mige pkatsen uit Hooft. 1821—22. 4^ 

(140 blz. 281—320) F. G. Witsen Gtoyabeek, BibHcjepraphiscb woor- 
■ denboek der Nederl. geleerden , dichters en schrg- 
vers, in alle vakken van wetenschap en fraage 
letteren, behelzende eene -maauwkeurige opgave 
van hunne uitgegeven werken en denelver be- 
oordeelingen. 4 Port. met losse bladen. 4^. Obl. 

(156) 

C. Boonsajer » Letterkundige aanteekeningen over 
Nederi. schrgvers en de door hen uitgegeven 
werken. Met kort register. 562 blz. f^. (157) 

Uitgebreid alphabet. register op bovengen. 

Aanteekeningen. 806 blz. 8^. (158) 

J. C. W. Le Jeune, Register der verhandelingen 
en naamregister der schrgvers, voorkomende 
in de werken van het Koninkl. Ned. Instituut. 
28 blz. f*. (159) 

J. P. Van CappeUe, Dictaten over de Neder- 
duitsche dichters van do 17de eeuw. 1820. *21. 
Eig. 204 blz. 4^. (160) 

Charter betreffende Willem van Delf, den dichter. 
Extract uit het Register getit. AL 32, 1337 
tot 1345, cas D. berustende in het Rgksarchief. 

(161) 

H. C. Van Hall, De verdiensten van J. Kante- 
laar als lid en hoofdbestuurder van de Maatsch. 
tot Nut van 't Algem. Benevens Chronologie der 
levensbgzonderheden van Kantelaar, Igst zfjner 
geschriften en andere bglagen. f*. (162) 

F. Van Lelyyejd, Uittreksel over P. C. Hooft, 
als hervormer van de Nederl. taal , uit eene rede- 
voering van H. G. Oosterdijk , en over L. Ten 
Kate Hz. uit de voorrede van E. Ploos van Amstel 
vóór den Cataloj^us van schilderden, enz. van 
A. Rutgers. 6 blz, f>. (163) 

A. Van Boyen, Verhandeling over A. Van der 

Woordt, 1809. Eig. 40. (164) 

Hierhy a&chriften van gediohten op Van der Woordt 

van A. Simona. Strick van LinBchoten e. a., van re- 

oennön zQner geBchriften, enz. 

J. Van Iiennep, D. P. Pers en zgne werken. 
Big. 62 blz. 4«. (165) 

Over eenige werkjes van generaal J. Watts 

de Peyster. Eig. 16 blz. 40. (166) 

Voorrede vóór Schenkmans gedichten Eig. 4^. 

(166 bL 17-20) 

Over maconnieke liederen. Eig. 4^. 

(166 bl. 21—24) 

J. De Wal» Verhandeling over Frouke a Doyem, 
Friesche dichteres in de 17de eeuw. Met bglagen. 
34 blz. f^ (167) 

VgL SmM. 1864 bl 88. v. Digitized by Google HAl«)80HiaPn5N. MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. POB3ZIS: IN SET AIiGEMEEN. J. van Maerlant , Bg mbg b el. Hs. op papier uit 
de 15de eeiiw, 166 kl. fol. bladen, in twee kol., 
ieder van ruim 50 yerzen. (1^8) 

Het is geen der xes Hss., door DaTÏd by z^ne oiigaye 
gebruikt, maar yertoont de meeste overeenkomst met de 
HsB. B en D. Aan het Hs. ontbreekt het laatste blad; 
het eindigt met vs. 84803 der uitgave. 

Vroeger in het bezit van Emtinek en Alew^n. YgL 
Van Lelyveld. JmmMt. ap Snyd&eoperê Proeve vtm Taal- 
e» DieMtk. DL II U. 370. 

Rgmbgbel. Het eerste blad van een perka- 
menten Ha. uit de 14de eeuw , kl. fol., in twee kol. 

(169 bl. 4) 

Het is sleekts aan eene sQde besehreven, en bevat va. 

1 — 101 der uitgave van David. By deia uitgave is het 

niet gebruikt Het Hs. vertoont de meeste overeenkomst 

met de Hss. C. en F. 

Bgmbgbel. Fragmenten op ees verschil- 
lende perk. bladen. 4». (170) 

Het eerste blad geheel, de vijf andere van onderen ' 
en van boven afj^esneden. Zy bevatten de volgende ver- 
ten der uitgave van David : 1*". vs 9808—10012, 11203— 
•406. — «•. VS 8631— '43. *82— ^K 8731— '46, '82— 
•95. 9236— '47. '85— '96. 9334— '45, '8S— '94. — 3«. 
VS 10450— '79, 10501—29. '61— '80. 10601— '30, 
'51 — '53 (dese kolom niet verder beschreven), 1O073— 
10701, '2a— '61, '72—10801. — -*•. vs 11639^*60. 
'8»— 11704. '37—49, '86— '98,. 12666— '68. 12706— 
»18. '66— '68, 12806— '17. — H*». vs 14505— '20. '59— 
'74, 14611— '25, '60— '76. 13066— '70, 18106— '20, 
•56— '70, 13206— '20. — «•. vs 12856— '67, 12906— 
•17, •öö— '67. 13006— '17. 11430— '41, '86— '97, 11587 
—•47. '8»— '98. 

Dan fragmenten, gevonden door J. A. Nyhoff. lyn 
door David niet gebruikt — Hierby een a6ehrift uit 
een ander Hs. van A. C. W. Staring tot den Wildcnborch. 

Rgmbgbel. Vier strooken perk., behoord 

hebbende tot een Hs. uit de 14de eeuw, dat in 
twee kol. Tan 40 a 42 regels geschreven was. (171) 

Zg bevatten, gehed of gedeehel^k, VS 20962— '65. •67— 
•70.21004— '12, '44— '47. '49— '62. '86— '89, -91- '94, 
21980— '84. •71— '76. 22011— '16. '61- '54, 22572— 
'74, 2261»-l-'22. '5»— •62, '99—22702. 

De tekst wfjkt af van de Hss. door David gebruikt 

Bgmbgbel. Vier strooken van een Hs. op 

pe^k. uit de 15de eeuw, het meest overeenkomende 
met de Hss. B en D van de uitgave van David 
VB. 25329— '408, '489- *570, '651— '730. 27214— 
•253, '335— •375. (172) Gevoadoa door Dr. J.T. Bergman 
I 16de es tnsBohen de sdmt- Z. H. Alewyn, Aanteekeningen uit verschillende 
Hss. van Maerlants Bymbgbel en andere Hss. 4®. 

(173) 

J. van Maerlant, Destructie van Jherusa- 
lem. (Het derde deel van den Bgmbybel). Naar 
een perk. Hs. van 1339, 25 kl. fol. blz., elk met 
drie kol. van ongeveer 80 regels. Vooraan eene 
teekening, Jerusalems verdediging voorstellende. 

(169 bl. 5—20) 

Het Hs. bevat looveel uitlatingen en bekortingen . dat 
het sleehts ruim 6000 venen telt, terwgl de uitgave 
van David er bfina 8000 heeft Het wordt door David 
niet genoemd. 

Ygl. Le Long, Boekxdml det Nederd. ii^b, blz. 161. 
V. 210. V. en Cmiaiopu van si}ne biUiotiieek. Mss. bl. 29. 

Destructie van Jherusalem. Twee ge-| 

deelten van een perk. blad. Met eigenhandig 
afschrift van W. Bilderdfik. 4^ (174) 

Z^ bevatten de volgende venen der uitgave van David: 
Voonüde, n. 28125— '81, •45— '66, '68— ^74, 'SS— '98. 
Keerxyde, vs. 28211— ^17. '81— '41. '64— '60. '74— '84. 

Destructie van Jherusalem. Fragmen- 
ten op een groot f^. dubbel blad perk., in drie 
kol., afgeschreven door Dr. M. De Vries. Met v^oor- 
bericht. f^. (175 bl. 1—13) 
Met fiM»im. van het Hs. op de Bibliotheek te Mecklen- 
burg. Vgl JakrhtieM de» Veremt fir Meeklemkmrgitcic 
Geêckiekte mui AUertkmuk. VllI (1843). Fereloffenc^ 
Berigtem der Vereent ter keeord, vmm, cmde Nederl. let- 
terk. 1844. hl 86. w. 

Spieghel Historiael. Vier bladen perk., 

bevattende twee fragmenten. (176) 

Als fragment B gebruikt door Dr. De Vries en Dr. Verwijs 

bg hunne uitgave. SQ bevatten van I^. 2, 65—13, 9, 71 

en 13. 15, 81—13, 22. 8. Zie DL I. hL 96. Aant 7. 

Spieghel Historiael. Fragment Tan 

de Tweede partie, deel uitmakende van het 
Oentsche Hs. van den Spieghel Hist. Een 
groot blad perk. met vier kol. van 82 regels op 
iedere bk. (177) 

Bevattende Bk. VI, O^. LU va. 11 tot O^. LXX 
VS. 85. 

Der Naturen filoeme. Fragmenten op 

twee bladen perk. in drie kol., a^oschreven door 
Dr. De Vries! Met voorbericht f. 

(175 bl. 14—19) 
Het Hs. berust op de Bibtiothe^ te Meeklenbarg. 

Der Naturen Blo e me. Fragment, afge- 
schreven door D. Groebe naar een a&chrift van 
Mr. Büderdgk van een Hs. op de Bibliotheek Digitized by Google TAAL- EN LETTBRKimDE. 9 ▼an het Koninkl. Insfcitaat te Amsterdam. Met 
verschillende lezingen en aanteekeningen. 4 bl. 
4^ (178) 

J. van Maerlanty Der Naturen Bloeme. 
Twee wigvomiig uitgeknipte strooken perk. in 
twee kol., uit de 14de eeuw. (179) 

uitgegeven in de Verslagen en. Berigten der Ver- 
eeniging ter bevordering der Oude Nederl. Lettert. 
1846, W. 63. w. 

Heimelgkheid der Heimelijkheden. 

Hs. uit de 14de eeuw op perk., 6 bladen kl. 
fol., op elke blz. drie kol., elk van ongeveer 
50-53 verzen. (169 bl. 21—26) 

Met inleiding en aant. ];utgegeven door Prof. Clarisse 
in de Nieuwe Werken der Maatschappij, Dl. IT. 

Vroeger in het bezit yan Le Long {Catal. der Haa. 
tL 6) en van het Genootschap: «Kunst wordt door arbeid 
Terkr^gcn." 

Van den Lande van Overzee; Van 

ons Heren Eynscheide. Afschriften van J. 
Steenwinkel, naar een Hs. op de Academische 
Bibliotheek te Leiden. 16 bl, f>. (180) 

Het eerste is medegedeeld door. Van W^'n, Euu- 
zittend Leven Dl. II, st. 1, en uitgegeven door 
Dr. Verwijs, Bloemlezing DL II, bl. 100—107, en 
door Dr. Heremans te zamen met Der Kerken Claghe , 
Gent 1870. — Hierby: Steenwinkel, Üzcerpta qua^am 
ex qoibuadam carminibus J. Maerlant, 18 blz. 

Historie van Troyen. Vgf perk. bla- 
den, in drie kol. op iedere blz. (181) 

Uitgegeven door Blommaert, Oud-Vlaenuche Ge- 
dichten, de vier eerste bladen DL II, bL 75— 91, het 
v^fde DL I, bl. 52 — 56., De verzen komen overeen 
met VS. 246—1733 en 2880—2750 van Dr. Verdam's 
uitgave van Maerlant's Historie van Troyen in de 
MiddelnederL Bibliotheek, Aft. 11—18. 

H. Hofflnann von Fallersleben , Alezander der 
Grosze in X Büchero von J. van Meerland ge- 
dichtet. 13 bl. 4<>. (182) 

Brief van W. BUderd^k , naar aanleiding van B. J. 
Docen*s Verhandeling over het Hs. van Maerlant in de 
BibUotheek te Munchen. A^eschreven uit J. C. F. 
von Aretin, Begtragen zur Qeteh. und lAteratur, Bd. 
IX, a. 1087. w. 

J. van Maerlant y G r uden boe c. Fragmenten 

op perk. uit de 15e eeuw. Verslag en proeve van 

eenige dichtregelen van H. Hoffmann von Fal- 

lenleben. P. (175 bL 29) 

VgL Horae Belgieae, P. I, p. 38. 

Melifl Stoke, Rjjmkronyk. Fragment van een 
verloren Ha. Twee perk. bladen, met drie kol. 
op iedere bladz. (1Ö3) 

Zü bevatten, met hier en daar aanmerkel^k afvrij- 
kende klingen, B. III, vs 991—1580, en daarna de 
7 eerste regels der redactie, door Huydecoper (bl. 118) 
uit haadsehrift U medegedeeld. 

Ifotitie van de verschelde lezingen, die er ge- 
vonden werden in het uittreksel uit den Spie- 
gel-Historiael (van L. ?. Velthem) B. IV, 
e. 16, hg W. Gouthoeven p.. 868 v, ende tus- 
Bchen den Spiegel Hist., uitg. by I. Le Long. 
1727. f^. (184 bl. 1-3) Begister van sommige oude ende nu ongewone 
spreekwazen en woorden , die hier en daa^ voor- 
komen in den Spiegel Historiael van 
L. Van Velthem. f°. a84 bL 4—30) 

Jan van Heelu , Uittreksels van N. Carbasius Cz. 
uit een handschrift, met de gelgkluidende plaat- 
sen uit C. Butkens, Trophées de Brabant, en 
A. Dongelbeige, Proelium Weering. 1833. 4<*. 

(185 bl. 1 , 2) 

Zy bevatten, met geringe afwijkingen, de volgende 
verzen der uitgave van WiUems : vs 4459 — '66 , '72— *88, 

4740_'47, '60— '63, 6668—6768. 

i 

Slach van Woeronc, Hs. van de 19e 

eeuw op papier, 282 bl. f°, (186) 

Uitgegeven door J. F. Willems, Brussel 1886 , onder 
de CoUection de Chromguet Beiges inéc&tet. Vroeger 
in het bezit van F. Van Lelyveld. VgL Huydeooper*s 
Troeve DL I, bL 483 w., en Van Wyn's Aanteeke- 
ningen, uitgegeven door Kroon en Jonckbloet. 'sGra- 
venh. 1840. 

CiButkens, Trophées de Brabant, T. L Extraits 
de N Carbasius Cz. de ce qu'Ü a dëduit dé 
J. Van Heelu. f°. (185 bl. 3—11) 

Jan Boendale, Der Lee eken- SpiegeL Vier 
bladen perk. uit de 14e eeuw in twee kol. 
Bevattende B. III, c. 19, vs. 29 vv.; c. 15, 
VS 106 w.; c. 26, VS 121 vv.; B. IV, c. 9, 
VS 40 w. (187) 

Door Dr. De Vries in zfjne uitgave van de Leeckeur 
Spieghel aangeduid met de letters Ba, Bb, Bc, Bd. 
VgL DL III, bL 811, w. 

Der Leecken-Spieghel. Afschriften van 

gedeelten uit B.III en IV. 25 bL 4°. (188) 

D^r Leecken-SpiegheL Fragmenten op 

twee bladen perk. 4**, bevattende B. II , c. 12, vs 
7-27, VS 47 tot c. 13, vs 23 en V8 62— 81. 

(189) 
VgL de uitgave van Dr. De Vries DL II, bL 82 vv. 
en Hundel. v. d. Maatschappij 1842, bL 43 en47v. 

Der Leecken-Spieghel, B. UI, c. 11, 

VS. 76 tot c. 14, VS 13. Twee bladen perk. uit 
de 15e eeuw, in twee kol. (190) 

Niet door den uitgever gebruikt. Vgl. Hamfel. v. 
d. Maatsch. 1871 bL 101, vv. 

Dietsche Doctrinale. Hs. op perk. van 

1345, 80 blz. klein f, in twee koL 

(191 bL 104-148) 

Gebruikt door Holtrop en Jonckbloet b(j hunne uit- 
gave van het Hs. van de Koninkl. Bibliotheek, 'sGra- 
venh. 1842. 

Dietsche Doctrinale. Aanteekeningen 

van M. Siegenbeek uit het Hs op de Koninkl. 
BibUotheek. 8 Wz. 4^. (192) 

Dietse Doctrinale. Twee fragmenten op 

twee bladen f perk. uit de 14e eeuw, z^ndie 
twee bladen uit een katern, genummerd XXXV 
en XL en bevattende B. II, vs 1753— '98 en 
vi 1981-2010. (198) Digitized by Google 10 HAND80HBIFTEN. Jan De Weert, Nieuwe Doctrinael. Hs. op 
papier van de 15e eenw, 14 bladen klein P, 
in twee kol., met meer dan 3000 verzen. (194) 
Naar het Brusselsche Hs. uitgegeven door Pk. Blom- 
niaert, Ond.'Vlaenuehe Gedichten DL III, bl. 75—105. 
De varianten uit dit Hs. aldaar bl. 149 — 157. 

Willem van Hillegaertsberoh, Gedichten. 
Fragmenten op de Bibliotheek te Mecklenbnrg, 
afgeschreven door Dr. G. C. F. Lisch te Schwe- 
rin. 8 bl. r. (175 bl. 21-28) 

Vgl. Handel v. d. Maatsch. 1844 bl. 50 en 1845 
bl. 47, V. en Dr. Verwijs en Dr. Biasckop, Gedichten 
van Willem va» Hilleffoereèereh, Inl. 

Heinrio (van Aken), Roman van Heinric 
en Margriete van Limborch. Hs. op 
perk. uit de 14e eeuw, 120 bHden klein f® in 
twee kol. Met eene teekening op het laatste blad. 

(195 bl. 1—120) 

Uitgegeven met Inl. enrAant. door Mr. L, Pk. C. Van 
den Bergh, Werken v. d. Maatschappij, N. Reeks, Dl. 
II, III. Het teksths. der uitgave (A). Vgl. Inl. bl. 
XXXIV V.; Dr. Jonckbloet, Geschied, d. Mnl. Dichtk, 
DL III, bl. 355 vv.; Die Rote, Inl. bl. XXIII. 

Vroeger in het be?it van B. Hnydeooper. 

Boman van Limborch, Fragmenten op vier 
perk. bladen, uit het begin der 15e eeuw. (196) 

Zijnde B. I. vs 666—880; vs 1168—1327; B II. 
V8 12 — 844. Beschreven in de uitgave van Mr. Van 
den Bergh, 'Inl. bl. XXXVII. 

Boman der vier Heemskinderen. Twee vier- 
tallen fragmenten op perk., a%eflchreven door 
H. Hoffmann von Fallersleben. 41 bl. 4*». (197) 
Uitgegeven door Mr. BUderdijk, Nieuvfe Taal- en 
Dichtk. Ferjcheidenheden Dl. I, bl. 111 w. en door 
Hoffmann von Fallersleben in Hotae Belgicae P. V, 
p. 45 w. 69 w., 74 w. en door Dr. J. C. Matthes in 
de Bibl. van Mnl. Lètterk. Afl. 16. 

Boman van Ferguut en Galiene. Hs. op 

perk. nit de 14e eeuw, 64 blz. klein f in twee 
kol. , elk van ongeveer 44 verzen. (191 bl. 1 — 32) 
Uitgegeven door L. G. Visscher, Utrecht 1886. 
Afschrift van J. Steenwinkel. 189 blz. 4<*. (198) 

Penninc en Pieter Vostaert, Roman van War 
lewein. Hs. op perk. van 1850, 62 bladen klein 
f*, in twee kol. (195 bl. 121—182) 

Uitgegeven met Inl. en Aant. door Dr. Jonckbloet, 
Werken der Vereeniging ter bevordering der oude NederL 
Letterk., 2 Dhi. Beschrijving van het Hs. in Dl. II. bl. 
181 vv. 

W. Bilderdqk, Registers op de excerpten uit 
de Romans van Walewein ein van Heinric en 
Margriete van Limborch. 116 bl. f°. (199) 

Diederik van Assenede, F loris ende Blan- 

• ce floer. Zeer onvolledig Hs. op perk. uit de 

14e eeuw, 52 blz. klein f«* in twee kol., elk 

van ongeveer 40 verzen. (191 bl. 33— 58) 

Uitgegeven door Hoffmann von Fallersleben, Horae 
Bplgicae. P. III. 

Floris ende Blancefloer. Afschrift van 

J. Steenwinkel. 129 blz. 4^. (200) Maleg^s. Een perk. blad , bevattende 88 geheele en 
even sooyele middendoor geknipte regels. (201) 
Gedeeltcmk uitgegeven door Bormans, NotaeinRei- 
nardum VtOpem, p. 16—18. en geheel door Dr. Ver- 
dam in de Taal- en Letterbode DL VI, W. 121—126. 

Twee perk. bladen. (202) 

Uitgegeven door Dr. Verdam in de Taal- en Lut- 
bodeDX. VI, bL 127—141. 

Twee strooken perk. in twee kol., uit de He 

eeuw. (203) 

Uitgaven door Dr. Verdam in de Taal- en Letter- 
bode DL IV, bL 142—146. 

Die Bose. Fragmenten, afgeschreven door Mr. 
L. Ph. C. Van den Bergh. 6 blz. 4°. (204) 

VgL de nitgave van Dr. Verwf|s, W. 845—247. 

Dirc Pq^tter. Der Minnen Loep. Hs. op pa- 
pier van 1486, 239 bladen klein 8^, met slechte 
miniaturen. /205} 

Met InL, Aant. en Woordenlijst uitg^even door 
P. Leendertï, Werken van de Vereen, ter bevordert^ 
der onde NederL Letterk. Vgl. voor het Hs. (L) InL bl. 
L w. 

Van den drie ooninghen. Afschrift uit oen Hs. 

op papier uit de 15e eeuw, bevattende Historiën 

der Heüigen , door Mr. Van den Beigh. 8**. (206) 

Het Hs. bemst^op de Stads-bibliotheek te NijmegcD 

Historie van den wgzen Sydrac ende Co- 
ninc Bottus. Afschrift van het in dichtmaat 
geschreven gedeelte uit een Hs. op perk. uit de 
14e eeuw, door H. Hoffman von Fallersleben. Met 
de opschriften der afdeelingen en gesprekken, 
aanmerkingen, glossarium en bnlagen. 8 bl. P 
e^ 4-. (207) 

Het Hs. berost op de Koninkl. Bibliotheek te Kö- 
nigsberg. 

Samenspraak tussohen Scalc en Clero, be- 
nevens een fragment van een ander NederL rijm- 
werk , op twee perk. bladen , in twee kol. f». (208) 
Uitgegeven door Dr. De Vries in NieiÊwe Werken ^t 
Maatschappij DL VI. VgL Handel. 1842, bL 48 en 47 t. 

Bidderroman van den KaroUngischen cyclus. 

Fragmenten, op vier perk irepen in twee kol. 

groot 158 verzen. /2OP) 

Uitgegeven door Mr. Van den Bergh in Werken xA. 

Maatschappfl, N. Reeks. DL VII, bL 142—148. 
Parthenopeus van Bloys. Twee bladen perk. 

in twee kol. klein f^. (210) 

Met brieven van Bormans en Van Harderwijk. In 

de oitffave van Bormans vs. 1064—1482. Aldaar boschi*- 

ven JLIX 80. VgL Nieuwe Werken v. d. Maatschappij 

DL V, 2, bL 155 TV. en Handel 1888, bL 65. 

Aubry den Borgengoen. Fragmenten van dezen 

Ridder roman, op twee perk. ubladen uit de 14e 

eeuw. in twee koL (211) 

Uitgegeven door Mr. Van den Bergh, Werken van 

de Maatschappiö. N. Reeks, DL VII, bL 126—141. 

Der Historiën Bloeme. Hs. op perk. uit de 14e 
eeuw, 52 blz. kl. f«>. in twee koL (191 bl. 59—84) 
Uitgaven door A. C. Oademans Sr., Dieteehe Wa- 
rande. DL I, bL 187—161. 827— 4J61. 688— ÖÖO U 
128-188, 179-194. 470-489. 553^669. Digitized by Google TAAL- EN LETTERKUNDE^ 11 Bediedenis der Miaae. Ha. op perk. tut de 14e 

eeuw, 18 blz. kl. f°, in twee kol. (191 bl. 95—108) 

Uitgegeren door A. C. Oadcmans Sr., in de Wer- 

im ▼. d. MaatachappQ, N. Reek», Dl. VII, bL 1—80. 

Bflopet, 67 Fabelen en Vertelsels. Hs. op perk, 
uit de 146 eeuw, 20 bla. klein f°, in twee kol. 

(191 bl. 85—94) 

Uitgegeveii door J. A. CligDett, Bijdragen tot de 

oude Nederk Letterk. 'sGravenh. 1819. Vgl. voorW. 

U. XXI TT. en HoffmAnn von Fallersleben , Horae 

Bel0. P. I, $ 4é, p. 122 sqq. 

(Broeder Thomas}, Physfca of Natuer- 
kande van het Heelal. Afschrift yan de zes 
eerste bladen , of 169 eerste verzen , door A. Eluit , 
met Terschillende lezingen en verklaringen. Met 
drie teekeningen van den loop der hemellicha- 
men. AP. (212) 

Het gekeele werk is uitgegeven door J. Glarisse, 
Werken der MaatsohApp^, N. Reeks, Dl IV. 

Natnerkunde. Naar een Bs. der Utrecht- 

sche boekerg a%e8chreven door W. Bilderdgk. 
P. (218 bl. 1—29) 

Hediojjnboec , zgnde een Register op en uittrek- 
sel uit Br. Thomas Natuerkunde. Hs. van W. Bil- 
derdgk. f». (218 bl. 80— .35) 

Natuerkunde, Afschrift door J. F. V\^illems ge- 
nomen van een Hs. uit de boekery van Hul- 
them , bevattende de, volgende poëtische en pro- 
zaïsche werken over nataurknndige onderworpen , 
384 blz. 8*>. ^ (214) 

a.Natnnrkunde van het Heelal. 

h, Heimelgcheit der Heimelycheden, vs. 
949 tot 1434. 

c. Uittreksel uit Der Naturen Bloeme. d. Een gedicht over de Nutuurkunde van den 
mensch, getiteld Mannen ende Vrouwen 
Heimelgcheit, ongeveer 2336 verzen. 

e. Eene proza- verhandeling over de Chiromancie 
of handwaarzegkunde. 

/.Eene proza-Verhandeling over Gelaatkunde. 
g. Excerpten van verschillende Medische werken van 
Jan Ypermans. 

De inhoud van dit He. wordt uitvoeriger beschre- 
ven door J. aariaee, Naiuurk. v. h. Heelal, Werken der 
Maatechappij, N. Reeks, Dl. IV, bL 18—20. Vgl. de 
Inleiding van het Hs. en bl. 369. 

Minnedioht. Hs. op éen blad perk. in twee kol., 
misschien aan eene tweede bewerking van Die 
Rosé of aan eene vertaling van de Ajs amandi 
ontleend. F. (215) 

Opgenomen in de Werken der Maatsch., N. Reeks ^ 
Dl. VII, st. 1. 

Mumebneije op rgm. Hs. op perk. uit de 15d6 
eeuw. Fragment. (216) 

In het midden de teekening van een rood hart met 
ptjlen doorboord. VgL Handel, der Maatsch. 1871, bL 
103 V. 

II. TroflS, Bericht over, proeve en inhondsgave van 
den Merlgn, gedicht uit de 13e eeuw. Waar- 
achter proeven uit een Latgnsch-Nederlandsch 
glossarium , aan een ander Hs. ontleend. Hoogd. 
Met rapport » hierover van M. Siegenbeek. 25 
blz. 8^ (217) 

Het Hs. is in het bezit van den Graaf van Bent- 
heim-Steinfurt. VgL Handel. 1838 bL 65; L. G. Vis- 
scher, lete over J. van Maerlant. 1838; Dr. J. van 
Vloten in de Nederl Spectator, 1876, bL 821. STICHTELIJKE LIEDEREN. Alanua de Rijpe, Salter der hilger Drievoldic- 
heit of onser lieve Vrouwe. Hs. op papier uit 
de 15e eeuw. 4<>. "(218 bl. 24-^3) 

Vooraf de oopie der bnllen van Sixtos 1479, en 
InnoeentioB 1483. Aan het einde iets over de Broeder- 
Khap des Salters, en de mededeeling dat Alanns stierf 
in 1478 en begraven werd irte Swole ten broederen 
der prekerorden". Vgl. Foppens, BiU. Belg. T. I , p. 37 sq. 

8tn|}d tiUBChen natuur en Biel. Stichtelijke 
rymen in een Oetgdeboekje van Alyt Lamberts , 
uit de 15e eeuw. 8*». (219 bl. 122 v. — 125) 

Van wonden Christi, een de voet rgm. In het 
Oe^deboekie van Alyt Lamberts uit de 15e 
eeuw. 8^ (219 bl. 125 w.) 

Berijmde spreuken , afgeschreven uit een Hs. 
op papier van de 15e eeuw, door Mr. L. Ph. C. van 
den Beigh, op éen blad f^. (220) 

Het Hs. bemst op het Britsch Mnsetim en bevat: 
^drac' en Bottns, Lneidarius-boeck , Medicynbocck , Dit 
« yan dat edele lant van Cockaengen, Die peregri- 
QAcie van Jhemsalem, Sea moy spnüce van sesterhande 
vo^. VgL Verélagen van de Vereen, ter bevorder, der 
Oude Nederl. Letterkunde 1844. Spreuken of zoogenoemde priamelen op r^m. Twee 
schutbladen op perk., Hs. van de 14e eeuw. 8®. 

(221) 
Op elk blad 36 terzen. 

2Sedespreuken of leefregels, op rgm, tweerege- 
lig. Hs. uit de 15e eeuw. 8°. (222 bl. 252—253) 
In het geheel 32 r^ls. 

Zedespreuken op rgm, in een Hs. van 1503, 
behelzende oen Sermoen van die deucht der oet- 
moedicheit en andere stichtel. overdenkingen. 12^. 

(223 bl. 22-24) 

Gteesteljjk gedioht. Hs. uit de 15e eeuw op twee 

perk. bladen, vóór in een Passie-boek Zesrege- 

üge strophen. 8^. ' (224) 

Vgl. over een ander Hs. uit de 14e eeuw: Mone, 

VehertUht bl. 158, N®. 174. 

Een goede leeringhe. Zedespreuken op rgm, 
achter de Samenspraken tusschen Actoer en 
Hostiensis. Hs. uit de 15e eeuw. 12o. 

(225 bL188v.-191) Digitized by Google 12 HANDSCHRIFTEN. Beiijmd gebed, aan het eind van een Passie- 
boek , uit het begin der 16e eeuw. 8^ (226, bl. 90) 

Het begint: O God van hemelrike/ Wi bidden di 
oetmoedelike, enz. 

Geestelijke liederen, met muzieknoteti. Hs. op 
papier uit de 15e eeuw. 4". (218, bl. 62— 76) 

Inhoud: Een liet van die heilighe Drie Coeninghen. — 
Liederen aanvangende: Wees vroechlick sonder troeren 
ende laet ons vroecken syn. — Die voghelen van deser 
aerden, die singhen soc suverljck. — Wilt ghy hoe- 
ren een niew liet in dese nederdalen. — Ghequót ben 
ie van Binnen, doemont myn haert soe seer. — Aen- 
syet hoe Instelyc is ons die koele mcy ontdaen. — Myt 
droevigher harten blyde te syn. — In Jhesue naem 
ghebenedit. — Ie drach dat lyden verburghen. — Ie 
heb die menschenNsoe wel besocht. — Ghewanghen , ghe- 
wanghen, ghewanghen bèiye. — Onsen God wyljemyn 
hargen opgheven. — Wylt ghy van hoveidien syn 
gheloent. — Ie heb vercocren id in dat hartte myn. — 
Myn liefien is veer des troere ie dick. — Soepper van- 
hemel ende aarde. — Voorts de Romance van Bmnen- 
borch, nitgeg. in Nieuwe Werken der Maatsch. DU VI 
en in Willems, Oud-Vlaemtche tiederen, alsmede eenige 
korte spreuken op r^m. 

Sequenoia, enz. Kerkliederen van Kerstnacht ter 
ierster missen tot op den Paesschen avent. Hs. 
op papier uit de 15e eeuw. 4* (218, bl. 1—22). Nederduitsch ruimwerk van grodsdienstigeii 
inhoud. Fragmenten op drie stukken, met af- 
schrift. (227) 

Uitgegeven door Dr. Bergman, Niemoe Werken der 
Maatach. Dl. III, st. 2. 

Memorye en Liedt van 't Capelleken van Cos- 
mas en Damianus tot Bergen in Noordt-Wim- 
menum. Afschrift van een oud gedicht , waarby : 
Yr^je navolging van een oud gedicht op de zoo- 
genaamde Deelbroodsda^ , op hetwelk nog 's jaar- 
Igks, sedert 1468 en wel op 23 Febr., broodjes 
aan kinderen te Betgen werden uitgereikt. 11 
blz. f°. (228) 

Vooraf eene beschrljviiig van de Kapel van Cosmas 
en Damianus te Wimmenum. 

Berjjmd pasoLonael. Fragment gevonden en af- 
geschreven door J. Kinker, met toelichting en 
woordverklaring. 4^. (229) GheBChiedenis der Maoabeën in Latynsche ver- 
zen. Fragment van een Hs. uit de 15e eeuw, 
op twee bladen perk. 8 blz. i®. ' (230) PROZA.. B IJ B E L V E R T A L I N < } E N . Bijbelvertaling, bevattende de boeken van het 
O. Testament en de Apocryphen. Hs. op perk. 
in twee kol., met roode voorletters, uit de 14e 
eeuw. 246 bl. 4o. (231) 

«Begonnen op Sinte Gertmde dach in die vaste in 
*tjaar o. H. MCCXD en LVII, ende voorts daarna ge> 
eynt op Sinte Victors avent." VgL De Navoncher 1861 , 
bl. 687. 

Het Oude Testament , vermengd met de His- 

toiia Scholastica van P. Comestor. Hs. op papier 

uit de 15e eeuw in twee kol. 261 bl. f. (337) 

Afkomstig uit de Bibliotheek van Van Oosten de 

Bmyn (CWn/. 1860, N«. 8800). 

Nederl. bijbelvertaling , bevattende: De v|jf 
boeken van Mozes, Jozua, Richteren, Ruth, de 
vier boeken der Koningen, een deel van Eze- 
chiel, Daniël, Job, Tobias, Jonas, Judith en 
Esther. Met enkele stukken uit de Historia 
Scholastica hier en daar achter den tekst. Hs. 
op papier in twee kol. uit de 15e eeuw. 275 

' bl. f», (232) 

De Souter, of het Boek der Psalmen, in het 
Latgn en Nederduitsch. Hs. op perk. uit het 
begin der 14e eeuw, in twee kol. 57 bl. f. (233) 

Na de Psalmen volgen op bl. 52 verso vertalingen 
van Cantica der Heiligen des O. en N. Test., namelijk: 
vïin Jesaias, Cap. XII; van Hiskias, ald. Cap. XXXVIII, 
V. 10—20; van Hannah, I Samnel II. v. 1—10; van Moscs, Exod. XV; van Habakok, Cap. III; van Mo- 
ses, Deiiter. XXXIII; van Daniël, Cap. III, v. 57 w.; 
van Zacharias, Luc. I. v. 68 — 79; van Ambrosins en 
Augostinus, het «Tc Deum landamos"; van Maria, 
Luc. I, V. 46 — 55; van Simeon, Luc. II, v. 29 — 32; 
en de Oeloofsbclijdenis van Athanasins: irQuicunque 
vult salvus essc ante omnia opus est" eto. 

Einde: rrDyt is dey cristehke gheloue so wey des 
nycht truelike gheloue hey ne mach nycht syn behalden". 

Afkomstig uit de biblioth. van Johan, graaf van Nassau. 

De Souter, of de Psalmen Davids, met de Lof- 
zangen der Heiligen , Ezechiél , c. H— V , Daniël 
met de glossa en Historia Scholastica, Job's 
boeck, Salomon's Parabolen, Ecclesiastes , Der 
-Minnen boeck, Der Wgsheit boeck, Ecclesiasticas 
van J. Sirach. Hs. op papier van 1423, in twee 
kol., met gekl. voorletters. 280 bl. (234) 

Begin: «Also als sinte Jeronimus seyt inden prologe 
opten souter qoe hebben daer tien auctoers gheweeatder 
psalmen", enz. — Einde: ^rHier gaet wt ecclesiasticas Ende 
is dat leste van Salomons boeoken Ende dit boeok gaet 
hier mede wt." ' 

Afkomstig uit de bibliotheek van Huliman (Catal. 
bL8, N«.8). 

of de Psalmen met de Lofzangen der Heili- 
gen. Hs. op papier uit de 15e eeuw, met gekl. 
voorletters. 211 bl. 12^. (235) 

Een paar bladen ontbreken. 

Uit de bibliotheek van J. Heringa Elz. (CataL 
bL26, No.4). Digitized by Google TAAL- EN LBTT?ERKÜNDÉ. 13 De CL Psalmen, yerduitscht naar de LatijnBche 
▼ertaling van Joh. Campennis in 1534. Geschr. op 
papier door Wouter Wynmanssz. van 1566 — '67. 
286 bl. 12*>. (236) 

Hierin ook: S. AthanasiuB tot Marcellinam optboeck 
der psalmen , door Joh. ReuchUn int latjm overgesedt , 
ende 1533 in onse nederL spraecke yerdaytst. 

Uit de bibliotheek van D. C. en J. J. Yan Voorst 
{Catol. d. Hn. N« 242). 

Onaer lieve vrouwe Souter. Onvolledig Ha. op 
papier uit de 15e eeuw. 12°. (237 bl. 1—32) 

Ecdesiastes, met verklaringen. Ha. op papier 
alt het begin der 16e eeuw. 210 bl. 4''. (238) 

Einde: >»het gheen dat ons die wyse Salomon in dit 
bocck seit dat gunne ons god die welcke regneert indei 
eewicheyt, Amen." 

Hooglied y overzetting met verklaringen , benevens 
vertalingen van Joh. I, vs. 1 — 14, Hebr. I en 
andere stukken uit het N. Test., in een Leven 
van Jezus en Maria.^ Hs. op papier uit de 15e 
eeuw. 8°. (239 bl. 3—28) 

Faraphrase van het Hooglied. Hs. op perk. 
nit de 15e eeuw in twee kol. met Gt>th. letter. 
151 bl. 4°. (240) 

Begin: »In minen beddekyn heb iok des nachts ghe- 
locht dien myn siele minnet" — Einde: #Aldos mach 
hi wel mit rechte altemael begeerlio bieten." 

Afkomstig oit het St. Agnieten klooster te Delft. 
Vgl COaL d. bibUotheek van Holtman bL 4, N«. 18. 

Nederd; bijbelvertaling in prosa. Fragmenten 
op twee perk. bladen 8°, behelzende Ps. LI, 
V8. 18—21, LXV, VS. 2-8, Jesaia XXXVHI, 
VB. 10—18. Hs. uit de 15e eeuw met afschrift 
en verklaring van Dr. J. T. Bergman. (241) 

Bqbelvertalingeii uit de 15e eeuw. Eenige stro- 
ken op perk. (242) 

Het N. Testamiant, of de Evangelisten, Episte- 
len , Handelingen der Apostelen , Openbaring en 
Profetifin des O. T. van het geheele jaar, met 
glossen. Hs. op perk. van 1431 , met bladwij- 
zer >hoe men elc ewangelj vinden mach.'* 3 Dln. 
164, 202 en 138 bl. 4<>. (243) 

Ygl. Le Long, Boekzaal des Nederd. JBiJèeU,hl 29% 
en de Bglagen tot het rapport van den bibliothecaris 
in de Uandel, der Maatsehappy, 1853. 

De vier Evangeliën. Hs. op perk. van het einde 
der 14e eeuw, beginnende met den proloog van 
Hiëronymus op het Evangelie van Mattheus. 
55 bl. f>. (244) 

Begin: «Hier beghint dat prologos van sinte ihero- 
ninuu op die evangeliën van sinte matheus." — Einde: »ic 
mene dat die boeke die te scriven syn die w'elt niet 
begripen en sonde moghen." 

Vroeger in het bezit van Z. H. Alewyn. VgL Taeli. 
Mengeimgen van Clignett en Steenwinkel. Leiden 1781. 
N'. 1. 

— — (Mattheus I Marcus, Joannes, Lucas). Hs. op 
perk. uit de 15e eeuw, in twee kol., Ooth. 
schrift, met gekl. voorletters. Achteraan een Ta- 
fel der Evangeliön. 143 bL kl. 4^. (245) 

VgL Le Long, BoekzoéU dé» Nederd. B^beh, bL 277. 
Afkomstig nit het Elfddzend-Maagden-klooster te 
^thnimn. De vier Evangeliën. Hs. op perk. van 1450, in 
twee kol., Goth. schrift, met gekl. en verg. voor- 
letters. Vooraan de Tafel der Evangeliën. 188 bl. 
. kl. 40. (246) 

Einde: «Hi^ eyndet sonte Johannes ewangeliam. 
God si des ghelooft." 

Afkomstig uit de bibliotheek van Hultman {Catal. 
bL4, N<».lö). 

Hs. op papier van 1463, in twee kol., met 

gekl. voorletters. 134 bl. kL 40. (247) 

Met een Alphabet in c^fèrschrift op de keerzyde 
van het laatste blad. Vgl. F. Van Lelyveld, JatU. op 
B. Hwfdecffert Proeve, Dl. I, bL 197 V. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. Heringa Elz. 
(jCaüa. bL26, N*. 8). 

Hs. op perk.' van 1469 , in twee kol., Ooth. 

schrift, met gekl. voorletters. Vooraan een Tafel 
en Lijst der Capittelen van Mattheus. 167 bl. 
kl. 8^ (248) 

Afkomstig uit de bibliotheken van L. Klinge te Oot- 
1 Mr. J. Pan. Het Evangelie van Johannes. Fragmenten van 
eene Nederl. vertaling uit de 15e eeuw, op twee 
bladen perk. f. (249) 

Met afiwhrift van Mr. Bm Sloet van de Beele, en 
advyzen van Clarisse, Kist, enz. VgL Handel, der 
Maatseh., 18^3, bL 56 v. 

De Epistelen Sinte Pauwels, Jacobi, Petri, Jo- 
hannes en Judas; Der Apostelen werc; De Apo- 
calipsis; Het boek der wisheid. Hs. op perk., 
uit het begin der 15e eeuw , in twee kol.» Goth. 
schrift, met gekl. voorletters. Achteraan een 
Tafel der Epistelen in kerkteksten. 210 bl. kl. 4''. 
Oude band. ^ (250) 

Begin: «Hier beghint dat prologus van sinte pan- 
wels epistelen". — Einde: «Tot welken icse derwerts 
wtgheworpen hadde. Ende si sullen wonen in hoer lant 
spreeot die here almaohtioh. Amen." 

Tussohen bUd 202 eo '3 zQn twee perk. bUd«n van 
1644 ingehttoht VgL Le Long, Boekzaal doe Nedard. 
Bij belt, bl. 280 w. TaalkumUge Men^eUngmt, van Clig- 
nett en Steenwinkel. N*. 1. 

Afkomstig nit de bibliotheken van Gockinga en Z. H. 
Alewijn. 

Die Epistelen Sinte Paulus , en die na S. Paulus 
Epistelen volghen, met de Wercke der Aposte- 
len, Johannes Apocalipsis. en uittreksels uit 
Isalas, Jeremias en andere profeten en kerkva- 
ders op kerkelgke feestdagen. Hs. op papier uit 
het begin der 15e eeuw, in twee kol., Goth. 
schrift, met gekl. voorletters en eeneteekening, 
Johannes op Patmos voorstellende. Vooraan een 
Tafel en Sente Djonisius van S. Piuüus love. 
112 bL 4°. (251) 

De eerste bladen van de Epistelen, Handelingen, 

Apocalipsis en Jesaia z^n perk. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Lambin te 
Ypre. 

Brieven en Handelingen der Apostelen, be- 
nevens de Openbaring. Nederl. vertaling met 
glossen en prologen. Hs. op papier en perk. be* 
gonnen 1461. 270 bl. 4^ Oude band. (252) 

Afkomstig uit de bibliotheek van D. C. en J. J. Van 
Voorst. {Catal, d. Hss. N«. 160). Digitized by Google 14 HANDSOHBIFTEN. Brieven der Apostelen, Handelingen der apos- 
telen eü Openbaring. Nederl. vertaling met glos- 
sen en prologen. Hjt. op perk. uit de 15e eeuw, 
in twoe kol. 137 bl. 4^. (^53) 

Vgl. Le Long, Boekzaal des Nederl BijbeU, bl. 281 w. 
Afkomstig oit de bibliotheek van D. C. en J. J. Van 
Voorst {Catal. d. Hss. N*. 147). 

Lectionariiun , of Evangeliën en Ëpistelen-boék , 
gheschreven en gheeind in *tjaer o. H. 1479 op 
S. Mattbeus avont. Hs. op perk. in twee kol. 
roet gekl voorletters. 254 bl. 4°. (254) 

Volledige vertaling der Evangeliën naar de Vulgaat, 
met aanw^zing van de lissen of pericopen, die daaruit 
voor de mis op Zon-, feest- en werkdagen ontleend z|jn. 
^ Vopraf een «Tafel van den £vangelyboee,Nboe men elc 
Evangelium vyndeu macb.'* De perieopen der Epistelen 
schenen ontleend aan eene toen kerkeljjk gezag hebbende 
overzetting der Apostolische brieven , waarvan een exem- 
plaar gevonden werd in de libry van het oude Susteren- Gonvent te Weesp. Ontbreken bL 1 en 180 geheel, U. 56 

gedeeltel^k. 

— uit do 16e eeuw. Hs. op papier in twee kol. 
met gekl. voorletters. 287 bl. 4°. (255) Biblia Latina V. et N. Test. ex versione vul- 
gatu cum Prologis Hieronymi et Indice. Hs. op 
perk. uit de 15e eeuw, in twee kol., met gekl. 
voorletters. 336 bl. 4°, Oude band. (256) 

lid et handteekening van Gnilielmus Campensis aan 
het einde, en eene aant. van 1531 voorin. 

Latjjnsche bijbelvertaling. Twee bladen perk. 
uit de 14 eeuw, in twee kol., bevattende ge- 
deelten van Am os en Micha. Met gekl. voorletters. 
Verder verschillende strooken perk. van psalm- 
en bybclvertalingen. (257) LEVENS VAN JEZUS. Ben leven ons heren ihu zri. Hs. op papier 
uit het midden der 1 5e eeuw , in twee kol., met 
gokl. voorletters en kleine miniaturen. 207 bl. 4°. 

(258) 

Beschr. door W. Moll, Joh. Brugman Dl. Il, 
bl. 259 w. 

Bat boeok van den leven ons liefs heren 
ihesu xristi. Hs. op perk. uit de 15e eeuw , 
in twee kol. met enkele gekl. voorletters. 195 
bl. 4°. (259) 

Afkomstig uit het St. Agnieten-klooster te Haarlem. 
Beschreven door W. Moll, Jok. Brugman Dl. II, 
bl $^65. 

Leven ons Heeren Jhesu Christi, in vier en 
vgftig hoofdstukken. Hs. op perk. in twee kol., 
met gekl. voorletters, van omstreeks 1400. Met 
een prologus, benevens vierregelig rym en on- 

"" '^' 1. 4^- derschrift van 1753. 151 bl. (260) Leven ende passien ons Heren. Hs. op papier 
uit de 15e eeuw. 276 bl. 8^. (261) 

Uit de bibliotheek van D. C. en J. J. van Voorst. 
{Catdl. d. Hss. N«. 183). 

Leven van Jesus en Maria, volgens de £yan- 
geliën en de overlevering , van d'toecomst onser . 
1. Vrouwo tot haer hemelvaart. Met gebeden, 
meditatiën, leeringen en vertalingen van stuk- 
ken uit het N. Test. Vooraf eene inleiding van 
der begheerten der ynnige sielen, en eene ver- 
taling van het Hooglied met verklaringen. Hs. 
op papier uit de 1 5e eeuw. 883 bl. kl. 8<>. (239) 

Dit Hs. behoorde weleer aan de sosters Jan Bverwyns 
en Slysabeth van Oldenbamevelt. 

Leven van Jesus Christus. Hs. op papier uit 
de 15e eeuw, in twee kol. Vooraan een Tafel. 
339 bl. 8*^. (262) LEGENDEN VAN HEILIGEN. ~ MARTYBOLOGIËN. Legenden der Heiligen. Hs. op papier in twee 

kol. van 1477. 179 bl. f>. (263) 

Inbond: Van Ste Longinns die martelaer. Van Cos- 

mas en Damianus. Legenden van St. Locy en Ste Basilica. 

Afkomstig nit het Kathergnen-oonvent te Leiden. Vgl. 

Caial. van de bibliotheek van D. C. en J. J. Van Voorst, 

f^. N«. 214. 

pêj^ iQV^&van St. Franoiscus, naar bet Latjjn 

yai> Bonaventura. Hs. op perk. van 1455, in twee 

(:ol., Gotb. schrift, metgroote gekl. voorletters, 

waarin het beeld van den Heilige. 174bl.kl.4^ 

■ (264) 
Begin: «Hier beghint S. Franciscns' leven Alst die 
eetsamige vader Bonaventura y*gadert heaet" — Binde: 
/rHier eyndet S. Fr leven" enx. «Deo ^pracias." De tweede helft van het Hs. bevat: Die lessen van 
Sunte Frandscus leven also als mense pleghet te houden; 
sijn Testament; een Spiegel der volcomenheit daer der 
minre staet in begonnen is; eindelijk: Van S. Frandscus 
een suverlike gruete. 

Sinte Franciscus legende ende sjjn leven, 
benevens den Spiegel der volcomenheit. Hs. op 
papier uit de 15e eeaw, in twee kol. 130 bl. 
kl. 40. (265) 

Achteraan: Een suverlic visyoen dat een broeder ge- 
schiede. 

Afkomstig uit het St. Clara-oonvent achter het oude 
Gasthuis te Haarlem. Het Ha. was vroeger in het bezit 
van B. Hujdecoper en Z. H. Alewjjn. Digitized by Google TAAL- BN LETTERKUNDE. 16 Sinte Franoifloufl ende siijnre ghesellen le- 
ven. Vooraan een Tafel der Capittelen. He. 
op papier uit de 15e eeuw, In twee kol. Goth. 
schrift, met gekl. voorletters. 191 bl. kl. 4°. 

(266) 

Vooraan een Hymnns op de Martelaren, door Israfil 
Jaoobaz. Van der Meench 1606, en gedicht van P. V. 
d. Meersch onder eene gedrukte afbeelding van den 
Heilige. Achteraan nog eene afbeelding van Franciscns 
in knielende houding. 

Afkomstig uit het Jtfaria Magdalena-klooster van St. 
Franciscufl Ordre te Amsterdam; vrw^r in het bezit 
van Z. H. Alewijn. 

VgL Dat wyugaeri van Sic Franeucuê, Delft 1618. 

liegende Tan 8t. FranciseruB gesellen, met 
de Spieghel der Volcomenheit. Hs. op papier 
uit het begin der 15e eeuw. 98 bl. kl. 4^ (267) 

Begin: « . . . It syn de namen van sunte firanciscus 
ghesellen Die jerste van hen gheroepen waren totter 
orden." — Einde: .Des moet hi sgn ghebened^t die a^n 
creatueren aldus versien can in tijt ende ewicheit. Amen." 

Uit de boekerg der Susteren van Ortcn. Vgl Wer- 
ken der Maatsch. Dl. II, bl. 151 v. Vroeger in het 
bezit van C. A. von Wachendorff. 

St. Alexins Legende. Hp. op perk. uit de 15e 
eeuw. Goth. schrift, met gekl. voorletters. 

(268 bl. 82-87.) 

Dyt is de historie van Sint Reynolt, unaen 
hilgeo patroyn. Afschrift van H. Uoffniann vod 
Fallersleben in Hoogduitsch schritt, naar een Hs. 
op papier te Keulen. 43 blz. 4<>. (269) 

Begin: «Dyt is de historie van sent Reynolt, unsen 
hilgen patroyn." — Einde: «Des gnnne vns der vader der 
son ind der hilge geist. Amen.'* 

Met aanteekeningen van W. BilderdQk. Vgl Busching, 
WoeAaUl. Naekriehten, Breslaa 1817. Bd. III, s. 131. 

Afschrift van V7. Bilderdfik. 21 bl. f». (270) 

Leven Tan Sinte Elysabeth , S. Servaes , 8. Bar- 
tholomeus , S. Alyt en 8. Kunera. Hs. op papier 
van 1501. 216 bl. 8^ (271) 

Aap het einde latgnsehe kerkliederen op muziek. 

Afkomstig uit het klooster van Ste Gheertruden te 
Amsterdam. Vgl Catal. v. d. bibL van D. C. en J. J. Van 
Voorst, Hs. N«. 280. 

Die Hiatorie van der gebueerten, van den leven 
ende van der bekeeriuge Santé Katherinen der 
ioncfiouwen. Een epistel totten magheden Christi 
op die nye historie der elf dnsent magbet, die 
lestent van den hemel gheopenbaert wert. Be- 
nevens andere Heiligen legenden. Hs. op papier, 
uit de 16e eeuw, van verschillende hauden. 
219 bl. 12^ (272) 

Afkomstig uit een Zutfensch klooster. 

Legende van de heilige Barbara. Hs. op pa- 
pier uit de 15e eeuw. 4*». (218 bl. 57—61.) 

Usaardoa, Nederl. Martyrologium. Hs. op i>a- 
pier uit de 15e eeuw. 90 bl. 4°. (273) 

Afkomstig uit het St. Servaas-klooster te Utrecht. 
VgL CaUk V. d. bibL van D. C. en J. J. Van Voorst. 
Hss. N*». 216. 

Martyrologiiun van XTsuardus. Hr. uit de 15e 
eeuw , Qoth. schrift, met gekl. en verg. voo - 
letten. 266 bl. U. 4<>. (274) Begin: «Dits die voersprake opt martilogium die in 
veel boeken den eersamighen priester Beda wort toe- 
ghescreven". — Einde: «Ende noch voel ander martela- 
ren, confessoren ende ionefrouwen dach. Deo gracias'*. 

Afkomstig uit de bibliotheek van Hultman. {Catal, 
bl. 5, N*>. 19.) 

Martyraloginm in 't Nederduitsch. Met kalender. 
Hs. op papier van 1476. 132 bl. 4*». (275) 

Hierin ook: Die voersprake op martyrologium, die 

in veel boeken Beda wort toeghescreven , ende ander 

^segghen dat si ghenomen syn wt Ste Angust^ns boecken. 

Afkomstig uit de bibliotheek van D. C. en J. J. Van 

Voorst. {CataL d. Hss. N". 216). 

Die Süffiragien van den hejligen ende van den 
hoechtyden, die binnen den jaer comen. Hs. op 
papier, in twee kol., uit de 16e eeuw. Met mi- 
niatuur, voorstellende het laatste oordeel. 169 
bl. 40. (276) 

Begin: «Hier beghinnen die suffragien van den hey- 
ligen**. — Einde: «Also sal wesen mijn woert datter 
voertgaet van minen monde seyt die Almaehtighe God. 
Deo gracias'*. 

Epistel des h. Busebü tot Damasium Bjsschop 
Portuensi ende tot Theodosiuoi senatoer van Boe- 
men, van der doet des glorioscn Confessoers 
ende Leerars des 1. heil. Santé Jheronimi. - Hs. 
op papier uit het laatst der 15e eeuw. 116 bl. 
40. (277) 

Paasionael , Somer-stuck. Hs. op papier , in twee 
kol., uit de 15e eeuw. 150 bl. f». (278) 

Aanvangende met Die gulde legende en eindigende 
met de legende van Ste Katrijn. 

Afkomstig uit de bibliotheken van D. G. en J. J. Van 
Voorst {Catai. d. Hss. N«. 210). 

Somer-stuck. Hs. op papier in twee kol. van 

1439. Met kalender. 269 bl. P>. (279) 

Afkomstig uit dez. MbL N®. 211. 

Somer-stnck. Hs. op papier in twee kol. uit 

de 15e eeuw. Behelzende o. a. een epistel van 
Pilatus aan Claudius , en eindigende met de le- 
gende van 8te Smaragd. 832 bl. f^. Oude band. 

(280) 
Afkomstig uit des. bibl. N« 212. 

Dat Paasionael, dat Wynterstuc. Hs. op papier 
uit de 15e eeuw. 268bLr. Oude band. (281) 

Afkomstig uit het St Agnieten-klooster te Arnhem. 
Vgl Handel, v. d. Maatsch. 1854, B(jl. bl 51. ' 

Fassionael» Wynterstic van den heiligen. Die 
snSragia van den advent o. H. Jhesu Christi. 
Die commendacien in duutsche. Hs. op papier 
uit de 1 5e eeuw. 256 bl. 8"". Oude band. ( 282) 

Afkomstig uit S. Ohiertruden cloester te Amsterdam. 
VgL Catal v. d. bibL van D. C. en J. J. Van Voorst, 
Hss. N«. 213. 

Dat Passionael, Winterstic, gheeut in *t jaer 
o. H. doe men schreef MCCCC ende LXVIII op 
Ste Julius dach Confessoer. Hs. uit de 15e eeuw 
op papier, Goth. schrift, in twee kol. MetTafeL 
215 bl. 40. (283) 

Afkomstig uit het convent der Susteren van Sinte 
Agnieten binnen Scravenhaghe van Ste August^ns oerde. 
VgL Catal. v. d. bibl. van J. H. Hoeufit, bL 229, N» 12. Digitized by Google 16 HANDSCHRIFTEN, GETIJDEBOEKEN. Gtetydeboek uit de 14e eeuw, op perk., Goth. 
schrift , met gelil. Yoorletters. 474 blz. 1 2^. (284) 

Inhoud: Kalender; Onser 1. Vrouwen getide; Die 
Wysheit getide; Der h. Geestes getide; Die lange Gruis- 
getide; Die VII Saknen; Die lange Vigilie van IX 
lessen; Gebet van den h. Sacrament; Gebet ten hemel- 
schen Vader; Gebet van o. L Vrouwen; Die VII Vrou- 
den; Van uwen h. Engel en van uwen h. Apostel; Van 
S. Franciscus Gebet. 

Afkomstig uit de yerzamelingen van P. Bondam en 
J. Koning (CaüU. No. 158). 

uit de 14e eeuw, op perk., Goth. schrift, 

met gekl. voorletters. 147 bl. 12<>. (285) 

Inhoud: Kalender; Die lange Vrouwe tiden met de 
Laudes; Die lange Cruustide; Die h. Giest getide; Die 
ewige W^sbeit getide; Die seven Psalmen met de li- 
tanien; Die lange VizUie. Ontbreken een paar bladen. 

uit de 14e eeuw op perk., behelzende ver- 
schillende psalmen en gebeden. 46 bl. 1 2^. ( 286) 

Het begin en het slot ontbreken. Misschien gq- 
sehreven in het Sticht. 

bevattende de- getyden voor het grootste ge- 
deelte van het kerkjaar, met de evangeliën en 
epistelen. Hs. op perk. uit de 15e eeuw, in twee 
kol.« Goth. schrifb, met gekl. voorletters. 330 
bl. kl. 8^ (287) 
Inhoud: Kalender; Die Getiden van den Advent tot 
op den tweeden Vesper na Palmdach; Die love der 
Salmen van Augustinus; Davids Souters naar kerkge- 
bruik a^edeeld; Die Getiden van den eersten sonnen- 
dach na der octaven van Pinxter tot op den 24sten 
sondach. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schnltens 
(Catal. N«. 6962). 

— ^— bevattende de getgden van de toecomst ons 
Heren of met den Advent, Kers-, Paasch- en 
Pinkster-cirkel en verdere feesten en heilige da- 
gen tot op St. Andries (30 Nov.). Hs. op papier 
uit de 15e eeuw, in twee kol., Goth. schrift, 
met gekl. voorletters en Kalender. 344 bl. kl. 4^. 

(288) 
Afkomstig uit de bibliotheek van A. Ypey {Catal 
W. 163, N«. 8248.) 

uit de 15e eeuw op x>örh., Goth. schrifb, met 

gekl. voorletters en onafgewerkte miniaturen. 
226 bl. kl. 8o. Oude band. (289) 

Inhoud: Kalender; Onser Vrouwen getiden; Die 
Gmus ghetidc; Die Getide van d*cwiger wysheit; Die 
seven Psalmen met de litaniën; Die Vigilie van IX 
lessen; Die ghetide van der heiligen Gheeste; Een de- 
voet ghebet tot sinte Mychiel en andere gebeden. 

Afkomstig uit de verzameling van Meerman {Catal. 
N«. 1071.) 

uit de 1 5e eeuw, op perk., Goth. schrift , met 

gekl. voorletters. 105 bl. kl. 8°. (290) 

Inhoud: Kalender; 't Ghebet des Heren; Die lange 
Vigilie, IX lessen; Onser 1. Vrouwe ghetide; Die ewige 
WQsheit getide. Het eerste en laatste blad ontbreken. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schultens 
(Catal N* 6968). Gtetqdeboek uit de 15e eeuw, op perk., Goth. 
schrift. 266 bl. 12<». Oude band. (291) 

Inhoudt Kalender; Die ghetide van onser 1. Vrou- 
wen; Van der verrisenisse o. H. JhesuXristi; Van der 
hemelvaert o. H.; Van den h. Sacrament; Van der 
geboerten o. H.; Van den h. Gheest; Van der ewiger 
WQsheit; Die lange Cruus getide; Die seven Psalmen 
met de Litanien; Die Vighehe van neghen lessen. 

Afkomstig uit het Maria Magdalena-klooster te Am- 
sterdam. Later in het bezit van Z. H. Alew^n. 

uit de 15e eeuw, op perk., j3oth. schrift, met 

gekl. voorietters en miniaturen. 128 bl. 12°. (292) 

Inhoud: Onser 1. Vrouwen getiden; Die corte Cruus 
getiden; Die h. Geest getide; Die seven Psalmen; Die 
.Vigelie van den IX lessen. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schultens 
{Catal. N». 6956.) 

uit de 15e eeuw, opperk., Goth. schrift, met 

gekl. voorietters. 252 bl. 12«». (293) 

Inhoud: Kalender; Die getide der ewiger WQsheit; 
Van den h. Geeste; Onser 1. Vrouwen ghetide; die 
seven Psalmen;' Die Vigelie; Die lange Cruus getide. 

üit dez. bibl. N^». 6964. 

bevattende Die sequencien van al den helen 

iaer , Die metten en Die ghetide van o. l. Vrou- 
wen. Geschreven door Suster Wgburch Ghergts. 
Hs. uit de 15e eeuw, op perk., Goth. schrift, 
met gekl. voorietters. 176 bl. kl. 8*=». (294) 

Vooraan een Kalender voor de jaren 1401 — '19, en 
twee cirkels om de Zondagsletter en het Gulden getal 
te vinden. 

Afkomstig uit de verzameling van Z. H. Alew^n. 

uit de 15e eeuw , op perk., Goth. schrift , met 

gekl. voorletters. 88 bl. kl. 8«>. (295) 

Inhoud: Kalender; Onser 1. Vrouwen getiden; Die 
corte Cruus getide; Die seven Psalmen; Die corte Vi- 
gelie van drie lessen. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schultens 
{QUal. N®. 6954.) 

uit de 15e eeuw, op perk., Goth. schrift, met 

gekl. voorletters. 95 bl. 12®. (296) 

Inhoud: Kalender; Gebeden; Die seven ween van 
o. 1. Vrouwen; Onser Vrouwen getiden; Die seven boet- 
psalmen met de Litanien; De Geloofsartikelen benevens 
de Lo£Eangen van Maria en Simeon in het Latyn. — 
Aan de Litanien ontbreken een paar. bladen. 

Afkomstig uit de bibl. van P. van Musschenbroek 
{Catal bL 178. N^ 2.) 

van 1428, op perk., Goth. schrift, met gekl. 

voorletters. 127 bl. 12^. (297) 

Inhoud: Kalender; Die ghetide van o. L Vrouwen 
in duutsche; Die ewighe Wysheit ghetide; Die lange 
Cruus ghetide; VII Psalmen van o. 1. Vrouwe; Gebet 
van een Clusenaerster, begeerende naer Rome te tree- 
ken om gratie, benevens gebeden van Heiligen en an- 
deren. Voorts een aantal psalmen en lo&angen. Niet 
volledig en niet door dezelfde hand geschreven. Op het 
. eerste blad een cirkel om de Zondagsletter en de Nieuwe 
Maan te vinden. 

Afkomstig uit de verzameling van Z. H. Alew^n. Digitized by Google TAAL- BN LETTERKUNDE. ir Gtotqdeboek uit de 15e eeuw, op perk., Qoth. 
schrift, met gekl. voorletters. 137 bl. 8°. (2Ö8) 

Inhoad: Kalender; Oiwer 1. Vrouwe getide; Die 
Cruitó getide; Die h. Gheest ghetyde; Die ewige Wys- 
heiu getide; Die seven Psalmen met de Litaniën; Die 
langhe Vigilie. Ontbreken enkele bladen. 

uit de 15c eeuw, op perk., Goth. schrift, met 

gekl. voorletters. 176 bl. 12°. (299) 

Inhoud: Onser Vrouwen getide; Die Cruus ghetyde; 
H. Gheestes tyde; Die Wyshcit getyde; Die seven Psal- 
men; Die lange Vigilie; Les van den heilighen Sacra- 
mente. Ontbreken een paar bladen. 

uit de 15e èenw , op papier, Goth. schrift , met 

gekl. voorletters. 238 bl. 12°. (300) 

Inhoad: Kalender; Die ewighe Wijsheit ghetide; Ses 
punten voer die metten te dencken; Tot die metten XII 
punten; Die C articulen van het lyden; Die seven 
Psalmen; Die corte Cruus-getiden ; Die Cruus misse; 
Onser L Vrouwen misse; Die misse van den h. Gheest; 
Die zielmisse; Die presentiering'; Devoet ghedencke- 
niasen der passien o. H. van die seven ghetiden van den 
daghe; Ghebet voer onser Vrouwen beelde. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schultens. 
{Catal N*». 6968.) 

uit de 15o eeuw , op papier, Goth. schrift, mefc 

roode voorletters. 184 bl. 12°. (301) 

Inhoud: Een ghetyde van Machteldis; Van onser 1. 
Vrouwe en van alle heiligen; Des sonnendaechs Tagge- 
tide; Al^u sonder troest cleynmoedich biste; Die reghel 
ghetiden met die Lydensartikelen ; Een seer goe leere 
ende een ynnich vermaninghe, hoe dat een ynnich 
mensche sal dagelics oefenen in s\jn ghedachte; XII 
ponten die seer hinderen eenen ghe^telike mensche tot 
eenen voloomen leven te comen; Om o. 1. Ueer devoe- 
telic te dienen; Die XI Cellekijns die die hemelsche 
doctoer Jhesus Xr. prekede fl\jn gheestelic dochter; 
Voer die sielen devoete oefeninghen; Die stroeyinghe 
der weken; Een devoete oefeninghe; Salich gebet van 
een Regulier, en andere gebeden. 

uit de 15e eeuw. Fragmenten op éen geheel 

en twee halve bladen perk. 4°. (302) 

Vgl. Handel, der Maatsch. 1845, bl. 48. 

— op papier, geschreven door Zuster Aljjfc 
Lambertsdochter in 1476. 195 bl. 8°. (219) 
Inhoud: Stavektjn, hoe die mensche hem keren sal 
tot Gede. Goede leringhe van de berespingh^. Van 
die gehoersamheit. Van d'ootmoedieheit. Van heili- 
ghen sacramenten. Hoe wi striden sullen teghens ghe> 
breken. Hoe wi ons oefifenen sullen in den ghebede. 
Hoe wi ^e passie ende dat leven o. H. sullen navol- 
ghen. Hoe dat wi pus van binnen opwart tot Oo^e 
verheffen sullen. Van der reynicheyt. Van den mis- 
sen. Van die passien' o. H. enz. 

Hs. op papier, uit het begin der I6e eeuw. 

228 bl. 12°. (303) 

Onder gebeden aan het einde ook die van paus 
Gregorius en van keizer Maximiliaan. De laatste bla- 
den ontbreken. 

uit het begin van de 16e eeuw, op perk., 

Goth. schrift, met gekl. voorletters. 214 bl. 12°. 

. (304) Inhoud: Kalender; Joh. I, vs. 1 — 14; Die ghety- 
den van o. 1. Vrouwen; Die seven Psalmen der peni- 
tencie met de letanie sanctorum; Die lange Vigilie der 
dooden. Alles in het Latijn, behalve een paar NederL 
gebeden. Voorts in het Nederl.: Seer devote ghebedens 
eer, als en nae men dat h. sacrament ontfaet; Die XV 
ghebeeden van Sinte Bregitten, en andere gebeden. Op 
bl. 200 de ber^mde spreuk: 

Lyden^wyghen duyken. 

Dit sal een reUgioes ghebruiken. 

Getijdeboek , bevattende de Getgden voor het ge- 
heele kerkjaar, van den Advent tot het einde , be- 
nevens die der Heiligen. Met Kalender. Hs. op pa- 
pier uit de 16e eeuw. 384 bl. 12°. (305) 

Getijde- en Faasieboek. Hs. uit de 16e eeuw. 
176 bl. 8°. ' (306) 

In twee afdeelingen. De eerste bevat: Die evange- 
liën van den gehelen jaer, geschreven door Margriete 
Jheronimus dochter. De tweede: Joh. XIII — XVII; 
Jheronimus gebet in dat uiterste sijns levens, met an- 
dere gebeden, en eene Lijdensgeschiedenis naar de vier 
evangeliën. 

Moralisatiën. Vier perk. blaadjes uit een Getgde- 
boek, of een prozawerk over de bediedenis der 
"Misse. Hs. uit de 15e eeuw. In port. (307) 

Q^tjjdeboeken uit de 15e eeuw. Fragmenten op 
perk. In port. (307) 

C. Leemans, Vergelyking van twee Nederl. Ge* 
tijdeboeken op perk. uit de 15e eeuw, met de 
vertalingen van Psalm XXXII als proeve. 3 bl. 
f°. (308) 

De 6et\jdeboeken berusten in Hartwell*8 Museum in 
onder de Hss. van Dr. J. Lee. Getijdeboek in het latyn. Hs. op papier , in twee 
kol. uit de 15e eeuw, met gekl. voorletters. 
Vooraan een kalender. 200 bl. 4°. (309) 

Bevattende de Horae diumae, Laudes, Vesperae en 
het Ck>mpletorium , met bijvoegsels van de zon- en feest- 
dagen, loopende van April tot Oct. Aan het begin en 
het slot ontbreken bladen. De kalender (van Sept tot 
Nov.) bevat HoUandsche heiligen. 

Met beschr^ving van J. M. Schrant. 

in het latjjn en fransch. Hs. op perk., uit 

de 15e eeuw, Goth. schrift, met vergulde voor- 
letters en bloemwerk. Vooraan een Kalender. 
275 blz. 12°. (310) 

Inhoud: Officium parvum Ij, Mariae virginis. Hore 
de Spiritu scto. H. de Scta cruce. Officium pro defunc- 
tis. Septem Psalmi poenit. cum litaniis sctoruuL Oraison 
k Dieu Ie pere, Ie fil et Ie set esprit (lat. verzen op 
r\|m). Les quinse ioies de Nre Dame. Or. que fist 
S. Bemart pour avoir aide vers Ie jugement (lat. rym). 
Or. que fift un roy franchois du s. esprit. Or. pour 
saluer Ie corps du Jhu Grit, ou sacrament de lamesse. 
Or. pour appeller les VII dons du benoit s. esprit. 
Or. pour saluer et aoy reeommender k la vierge Marie. 
Or. k dire au matin. Or. k dire au vespre. 

Afkomstig uit de verzameling van Z. H. Alewijn. Digitized by Google 18 HANP805RIFTI1N PASSIE- EN GEBEDENBOEKEN, Passieboek, behelzende de geschiedenis van het 
huisgezin van Bethanië, het lyden-, sterven en 
de hemelvaart van Jezus en de hemelvaart van 
Maria. Hs. op papier uit de 14e eeuw, Goth. 
schrift, met gekl. voorletters. 526 blz. Oude 
band. 8^ (311) 

Afkomstig van Suster Willemken van Gerwen. Ygl. 
Catal. der Hss. van J. Koning, N<». 144. JohaimeB van Scoenhoven, Een devote epistel 
van der passien óns heren. Hs. op papier, geschre- 
ven 1439. 4o. (312, bl. 1—52.) 

Begin: «Bit is een devote epistel van d'passien ons 
heren Ben religioeen manne broeder Wemero Carthnser 
bi Vtrecht sinen alrenliefsten nene broeder Johannes*' 
ens. — Einde: ir Dit boec aldas nv eyndende bid ie den 
alren oaersten dat die h'e d*glorien die voer ons gepas- 
sQt is hem geweerdigen wil o alreliefste nene di te 
hebben tot enen geselle 8\jnre passien ende synre glo- 
rien ende di in sinen cmce glonerende ontfange in' die 
claerbeit di hi had bi den vader voer dat begin der we- 
relt amen." 

VgL Foppens. JSül. Belg, T. II, p. 726. 

Devote boecgen van der passien ons Heren 

ende is gehieten: dat metalen serpent. Hs. op 
papier uit de 16e eeuw. 8«, (313, bl. 1 -116) 

Hetzelfde als het voorgaande. Begin: «Dat metalen 
serpent int cmce te schouwen ende in den herteliken 
smerten Ende mit pinen dea oaer soetenihu^sendemyn-. 
lic onerstormt te werden te groeten voerscreven" enz. — 
ISnde: «Ay ghemynde mijn het is nu die leste tijt Ende 
hets oec tijd dat wi ons die leste ende die nederste ma- 
ken ende setten ons selven in dat alre wterste nae der 
ghelQcheit ons heren Die doer den propheet seit ie bin 
die alre wterste van alle mannen. Deo gracias. Amen". 

Afkomstig uit de bibliotheek van H. van W(jn (Caial. 
bl. 8, N<». 17). 

Die passie ons Heren Jhesu Christi, Hs.uit 
de 15e eeuw, op papier. 25 bl. 12». (314) 

Begin: «Hier beghint die passie ons heren ihesu cristi 
als die vier ewangelisten Lacas Marcus Johannes ende 
Matheus een yghelic daer wat of hebbe ghescreven" — 
Einde: ir Ende daer houden si den mont hoerre begher- 
ten aen ende drincken Want hebben een edel schencker 
want die dranc ende schencker sQn een. 

Achteraan gebeden over het lijden, van eene andere hand. 

Vroeger in het bezit van Z. H. Alewgn. 

Passieboek uit de 15e eeuw, op papier, Goth. 
schrift, met gekl. voorletters. 227 bl. 12». (315) 

Inhoud: De hoofdstukken uit de vier evangeliën over 
de l^densgeschiedenis (34 bl.) — Eene meditatie over 
het -l^den, beginnende: ir In den garden s^n bomen die 
boven schone s^n ende onder an der wortel stjn se leelich 
gestalt", en eindigende: «geen dinc en mach n soe ge- 
ringe inden hemel brengen als dat liden godes die Sar 
op dencken*' (45 bl.) — Een allegorisch gesprek van de 
dochter van Sjon, benevens gebeden by de bediening 
van het h. sacrament, aan Jezus, aan de h. M«agd, 
en anderen. — D!e hondert artikelen der passien ons 
Heren, gevolgd door Een jnnic gebet van o. 1. Vrouwe 
en andere gebeden. 

Afkomstig uit de bibliotheek van F. van Musschen- 
broek (^Catal. bl. 178 N«. 6.). Die passie ons Heren Jhesu Ghristi mitter hey- 
ligher scriften. Nicodemus evangeli dat ghehe- 
ten is die verholen passie. Kort tractaat van 
de uiterlyke gedaante van Jezus. Hs op perk. 
uit de 15e eeuw, Goth. schrift. 102 bl. 12o. (316) 

Passieboek op papier, uit de laatste helft der 
15e eeuw, geschreven door twee of drie ver- 
schillende handen. 217 bl. 8o. (224) 

Behelzende van Bemardinus: Sommighe punte van 
der passien ons Heren; Van den rouwen onser lieven 
Vrouwen, die sie hadden in der passien hoers lieven 
kindes; Leringhe, Openbaringhe, enz. (141 bl.). — 
Van de gehoorsaemheydt; Van de tien geboden; Hoe 
die heilige raden, dat leke menschen guede dujtsche 
boeke van simpebe materiën emstelike ' lesen sullen ; 
Van der hemelscher glorien; Boexken van drien staten 
eens bekeerden menschen. 

'Vgl o. a. over fragmenten van Brugmans Sermoe- 
nen, W. Moll, Jok. Brugman, Dl. I, bl. 24(J; II, 73, 168. 

Passieboek, van het einde der 1^ eeuw, op pa- 
pier , met roo<}e voorletters. 324 bl. Oude band. 
8o. (317) 

Inhoud: Die hondert artikelen van den liden ons 
Heren. — St. Bemaerdus ghebet mede te beschreien 
. o. H. passie. — Een ynnich ghebet, dat men hiet dat 
Oolsche pater noster. — Gulden Croen ter eren der 
passien o. H. ghemaoekt door een Minrèbrueder van 
der Observanten. — Gebeden o. a. van St. Augustijn, 
Beda, paus Gregorius, S. Ambrosius, Gersoen, deels 
met aflaatstoezeggingen. — Legende van een broeder 
wlen Bemaerditen oerde, van S. Bemaert en die duveL — 
Epistel van paus Lso aan keizer Karel. — Een devote 
ottfeniugho van den leven ende liden o. H. — Forme 
van den h. grave. — Sequencien van der doemen croen , 
van den h. X daaend martelaren, van dor verrisenisse 
o. H., van der h. drievoudicheit, van den h. cruus- 
vindinghe. — Gebeden voor, onder en na de bediening 
van den h. sacrament. — Ghebedel^jns in der ghehuech- 
•nisse des lévens ende des lidens o. H. — '&n divisie 
des h. evangeliums met gebeden. — Evangeliën opten 
witten donredach en andere h. dagen. — Een ynnich 
ghebet om een geestelic leven te leiden. — Een legende 
van en beda tot S. Anna. 

Meditatiën over het LQden vi^ Jezus Christus. 
Hs. op papier uit de 15e eeuw, in twee kol. f^. 

(318,^.70—161) 
Begin: «^O Ghi allen die daer gaet biden weghc 
merket ende penset of enioh liden ende droefenisse ghe- 
lijo is m|jn liden ende droefenisse". -^ Einde: «Ende 
die ewighe vertroester haerre beyder mynen die goeder- 
tieren god die heilighe gheest Amen. Ghebenedijt moet 
die vader die soen die heilighe gheest weaen. Amen". 

liijdensgeBChiedenis volgens de vier Evangelis- 
ten. Onvoltooid. Hs. uit de 15e eeuw. f». 

(318, bl. 67—69) 
Slechts drie bladen, beginnende: .^In dit boeck is 
bescreven een deel van dat lyden ons heren ihu X* ende 
van den miraculen die ghescieden in s^n doot" enz. 

Passieboek, behelzende de l^densgeschiedenis 
volgens de vier evangeliën op den Palmdag en 
andere heilige dagen, benevens: Die passie ons Digitized by Google TAAL- EN LETTERKUNDE. 19 Heren also als si Ancelmas gheopenbaert wart 

van Maria die moeder o. H. Hs. op papier uit 

het begin der 16e eeuw. 90 bl. 8<>. (226) 

Aan het einde een Gebed, op r^m, boven yermeld. 

I4jdenage80hiedeni8 volgens Matthens en de 
overige evangelisten. Bs. op papier uit de 16e 
eeuw. 8o. (313, bl. 119—158) 

I>ie seTen woerde , die God sprac an den cruce. 
Hs. uit de 16e eeuw. 8*>. (313, bl. 183— 194) 

Van den liden ende van der perseoucieny 

hoe dat ons H. Jhesus gheleden heeft ende al sgn 
lieve vrienden liden int ynde der werelt. Van 
verduldicheit,enz. Hoe salichlgc ende orberlgchet 
es te liden om gods wille. (319, bl. 48 v. — 61 v.) 

Schijnt afkomstig te zgn uit de «liberij'* van zeker 
St EHsabethVklooster. * 

Pasaie- en gebedenboek. Met kalender. Hs. op 
papier uit de 16e eeuw, met gekl. voorletters 
ên bloem werk. 294 bl. 12^. Oude band. (320) 

Inhoud: Van den leven ende )iden Christi. — Sin 
irtnemende scoen gebet van der passien Jhesus, genoempt 
JhesoB Rosengaerde' (bl. 33 — 72). — Die kondert arti- 
cnlen , al van der passien ende Uden Jhesns ( — bl. 128). — 
Sin devote mediBtieringken des bereks van Ohlvarien 
( — bl. 152). — Die crone des loves Maria der alre- 
glorioster coninghinnni des hemek ( — bL 192). — 
£in acoen gebet van O. L. Vr. gekeiteu Maria Mantel 
(— bL 240). -. O. L. Vr. gebloeinden paradissehen 
fWta«r. Ctebedenboek uit de 14e eeuw, op papier, Goth. 
schrift, met gekl. voorletters. 220 bl. 8^.. Oude 
band. (321) 

Inhoud: Een gebet van der h. Drievoldickeit, en 
andere gebeden. — Oneer 1. Vrouwen Psalter van den 
leven o. H. en anderhalf hondert aVe» in drie rcsen- 
cransen (ket Rosarium). — St. Anna roseneransken en 
croen. — Die C. Articulen van den liden o. H. — 
Dat golden gebet benevens de XXXIII Miserere mei. — 
Het aflaatstoeseggingen van Gregorins en anderen. 

uit de 15e eeuw, op perk., Goth. schrift, 

met gekl. voorletters en miniaturen.. 247 bl. 12^. 

(322) 

Hierin o. a. gebeden tot den linker- en rechtervoet; 

tot de rechter- en linkerhand; tot de vijf wonden en tot 

het herte Christi. Voorts Getyden van der passien o. 

H., o. ]. Vrouwen. Mantel en o. Vrouwen Crans. 

Afkomstig uit de verzameling van Z. H. Alewyn. Gebedenboek uit de 15e eeuw, op papier, Goth. 
schrift, met gekl. voorletters. 249 bl. 8^. Oude 
band. (328) 

Inhoud: Een devoete materie ende is geheiten Onser 
1. Vrouwen Mantel, ende is gedeilt door die weke (64 
bL). — Die seven psalmen van o. 1. Vrouwen, met 
gebeden (108 bl.). — Die heilige ure van Christus ge- 
boorte uit Maria '38 bl.). — Devoete gruethen van den 
liden dat o. 1. Heer leet aen sinen h. hoefde, ende is 
geheiten die doemen croen , ende is gedeilt doer die weke«. 

Afkomstig uit de bi))liotheek van J. J. Schultens 
(Catal. N<». 6968). 

uit het begin der 16e eeuw , op papier , Goth. 

schrift, met roode voorletters. 129 bl. 12^. 

(324) 

Inhoud: Die seven psahnen met de letanien. •«— 
S. Thomas van Aquinen ghebet en andere gebeden. -^ 
Onser Vrouwen O mater dolorosa in 't Nederl. — 
Van o. 1. Vrouwen een ynnich ghebet, en andere gebe- 
den, o. a. Die doemen croen o. H. — Gebeden over 
ket l^den Christi. — Seer minnentlike woerden, die 
o. L U. Jhesus hadde mit sQn ghebenedide moeder Maria 
van palmdach totten goeden vridach toe. — Neghen 
ghebêien iSt die wapenen o. H. enz. — S. Thomas 
van Cantelbeig seven gmeten van o. 1. Vrouwe, enz. — 
Voorts aflaatstoezeggingen van verschillende pausen, en 
het verhaal eener ppenbaring van o. 1. Vrouwe in 1474 
aan Alanus, priester van der Prediker-orden, gedaan, 
betreffende de prediking van haren Souter. 

Een soete contempelaoie van die mynne Christi 
Jhesu. Hs. op papier uit de 16e eeuw. 8^. 

(313 bl. 195- 251) 
Aan het slot onvolledig. 

Gebeden en geestelijke meditatiën. Hs. uit 

het begin der 16e eeuw, op papier, met klavie- 
ren , Goth. letter. 360 bl. 1 2°. Oude band. (325) 

Inhoud: Ben bevelinghe tot eenen mensehe die hem 
seicket ter doot. — Ghebet voor die rielen sis dat h. 
sacrament gheboert is. — Die gulden letanien van den 
leven ende passien o. H. — Bedinghe tot behoef der 
Coninginne van CiciUen, van Innocentiur — Gebed 
van Innocentius aan koning Kaerle. — Epistel van Leo 
aan kon. Kaerle. — Gebet van Beda op de zeven kruis- 
woorden. 

Met vele aanhalingen van hoofdst uit de EvangeliSn. 

Afkomstig uit de nalateniohap van Van Winter 
(^Catal Amst. 1S41. :^<>. 20). 

Gebedenboek, Fransch-Nederduitsch. Fragment 
op éen blad perk., in twee kol. 4®. (326) SEBMÓENÊH, COLLATIÊN EKZ. Joh. Tatiler. Des goeden Tanweleeifs setmoenen. 
Ha. op papier en perk., uit de 15e eeuw. 207 
bl. 8«», (327) 

Aan het begin en het einde ontbreken bladen. 

Sermoen, dat bescrivet ons die hejl. lerarSynte 
Ysidorus , benevens Bemaerdus Sermoen. Hs. op 
papier uit de 15e eeuw. 8°. 

(261, bl. 241—259) 

Achter een Leven van Jezus. «TohanneB van Booenhoveü. Drie sermoenen, 
gehouden te Windesem in *t Generale Oapittel. 
Hs. op papier uit de 15e eeuw, in twee kol. 4^. 

(312, bl. 53-155) 

Voorin eene gedrukte Afbeelding van St Francis* 
cus, met dichtregelen van P. v. d. Meerseh. Op de 
laatste bladz. eenige spreuken van Mr. Gher^t de Groot, 
en een ongenoemde. Vgl. Dr. J. G. iL'Aoquoy, Hei 
klooster te JTittdesAeim, en gijn invloed, Utr. 1875. 
DL II. bl. 19, 89, 819. 

Afkomstig uit de venameling van Z. H. Alewjjn. Digitized by Google 60 HANDSCHRIFTEN. Sermoenen en Gkebeden. Hs. op papier nit de 
15e eeuw. Oude btod. (221, bl. 1—73) 

Inhoud: Van cleynmoedicheit. — Sermoen van twie- 
verhande gherMhticlieit. — Sermoen hoe dat wi dat 
liden Christi ende syne verrisenisse salichliken moghen 
overdencken. — Onderwysinghe t^;en die aenvechtinghe 
in der doot. — Van die verkiezinghe ende van die h^- 
ringhe des geloves. — Een sermoen op Sinte Lebuynus 
dach, enz. 

Sinte Bemardus sermonen. 't Somerstick. Hs. 
op papier van 1475, in twee kol. Vooraan een 
register. 244 bl. kl. 4°. - (328) 

S. Bemaert sermoen » over bet Igden van Chris- 
tus. Hs. op papier uit de 15e eeuw. Aan het 
slot eene groete of gebed tot de H. Maagd. 
30 bl. kl. 8^ (329) 

Begin van het Sermoen : ir Dit sermoen predicte Synte 
Bemaert dye heyUghe leerrar den kersten voick alte 
mynnentl^ck**. — Einde: <»Ende hy syt myt glorien 
ende myt eren ghecroent tot d^nre rechterhant enie 
bidt voer ons in d^n aenschyn want hy is onse broe- 
der ende onse vle^sch". 

Acht sermoenen op Paschen, over de Emmaüs- 
gangers, over Die seven weghe der ewicheit, 
enz. Hs. op papier alt de 15e eeuw, in twee 
kol. 4^. (330, bl. 162-207) 

Afkomstig nit een Nonnen-klooster te Weesp. Later 
in het bezit van B. Huydecoper en Z. H. Alew^n. 

Sermoenen. iWinterstuk, van den Advent tot 
ongeveer aan bet eind der Vasten. Hs. op papier 
uit de 15e eeuw , in twee kol. f°. (318, bl. 1—66) 

'• Somerstuk, van Paschen tot den 248ten Zondag 

na Pinkster. Hs. als boven. f°. (318, bl. 174—272) 

Met het vorige geschreven door dezelfde hand. 
Afkoxnstig uit de verzameling van Z. H. Alewijn. 

Een scoen sermoen van die edele duecbt der 
ootmoedicbeit, die een fundament is ende moe- 
der van alle ander duechden. Benevens een 
aantal godsdienstige tractaten, oefeningen, ge- 
beden, enz. o. a. een hoofdstuk uit Dat boeck 
der ewiger wysbeit. Hs. op papier van 1503, 
Goth. letter. 160 bl. kl. 12°. (223) 

Achteraan vier perk. bladen van een Gretydeboek. 

Origenes, Sermoen op dat ewangelie dat S. Jo- 
hannes bescrgft des dinxdaegbes na paescben. 
(Joh. XX, 11). Hs. uit de 16e eeuw. 8<>. 

(313, bl. 159—182) 

Geestelijke sermoenen, drie-en-dertig, van den 
eersten Zondag van Advent tot Goeden Vr^dag; 
Aan bet eind een Register. Hs. op papier uit 
de 16p. eeuw. Oude band. 315 bl. kl. 8°. (331) 

Een costeliok en troestelick sermoen, allen 
kersten menschen van den heil. ende weerdigen 
doctoer ende gloriose martelaer Cypriano, van der 
sterffelicbeit , leerende hoe hem een ygelich ge- 
lovich mensche willichlicke zal geven in den doot. 
Hs. op papier uit de 16e eeuw. 12®. 

(332, bl. 55-92) Achter dit sermoen» opgenomen in eene venameling 
van stichtelijke geschriften, volgt o. a. nog een v&d 
TertuUianos, Van die verrisenisse des vleyssches. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. H. Hoeufft 
{Catal. bl. 282, N«. 36). 

Adam Sasbouts van Delft, Sermoenen, uit 
het Latijn vertaald, op den derden en vierden 
Sonnendacb in den Advent, op die Gheboerte 
ons Heeren , op die Besnydenis , op Drie-Conin- 
gbendacb, op L. Vrouwen lichtmisdach , Boot- 
'scap en Hemelvaert. Hs. op papier van 1574, 
Goth. schrift. 284 bl. kl. 8°. (833) 

Vgl. Catal der Hss. van J. Le Long N<>. 86, en 
CataL Van Winter (Amst. 1841) N*>. 21. 

tiollaüën des H. Vaders Ysaacs, des abts Che- 
remonts , des abts Nesterotis , van Joseph , Pya- 
mon, Johannes, Pinusius, Theonas en Abraham , 
behelzende vier-en-twintig overdenkingen over 
het Gebed en andere godsd. onderwerpen. Hs. 
op papier uit het laatst der 15e eeuw, in twee 
koL, met gekl. voorletters. 182 bl. 4°. (334) 

Ontbreken de ooUatiën 6 tot 18. 
Afkomstig uit de bibliotheek van H. Van Myn 
{Caütl bl. 2, N*». 7). 

Jhesns coUaoien, of vyf-en-yeertig Serme>enen 
van vastelavont tot paescben. Hs. op papier uit 
de 15e eeuw, in twee kolommen. 4®. 

(330, bL 208-262) 
Afkomstig uit een Nonnen-klooster te Weesp. Later 
in het bezit van B. Huydecoper en Z. H. Alewijn. 

Johannes Cassianus» Der Oude Vaders CoUa- 
tien, dewelcke 24* vaderen tot een geistelicke 
góéde leringe nagelaten hebben. Hs. op perk. 
uit de 15e eeuw, in twee kol., Goth. schrift, 
met gekl. voorletters, bevattende alleen den 
prologus en de vgf eerste coUatiën. 4°. 

(335, bl. 1-72) 

Uitgegeven te Antwerpen in 1520. 

Het Hs. bevat alleen den prologus met de v^f eerste 
collatiën. 

Omeliën des eerw. priesters Beda , daaronder ook 
- van St. Augustgn, Sinte Jan Guldemont (Chrj- 
sostomusj, en anderen. Hs. op papier van 1534, 
in twee kol., met gekl. voorletters. 239 bl. (336) 
In twee afdeelingen, de eene, op de sBon- en feest- 
dagen, van den hogben Paeschavent af tot den 23sten 
Zondag na Pinxter, en op die hoecht^d van Kerstmis; 
de andere op de Heiligen, van die Vindinge des heil. 
Cruces af tot op Sinte Clemens. Aan het einde: £eu 
corte wtsettinghe van br. Matheo Vorsterman, van be- 
waringhe der maechdeliker reynicheit. 

Afkomstig nit het klooster van de Witte nonnen 
precarissen after Sinte Pieterskerke te Leiden. 

Versoheyde leeringen van Augustinus, Am- 
brosius, Ancelinus, Bemardus, Franciscns, Jhe- 
ronimus en andere kerkleeraars van vroeger en 
later tgd, o. a. van Joh. Ruusbroek en Joh. 
Brugman. Hs. op papier uit het laatst der 15e 
eeuw , met gekl. voorletters, 8®. (222, bl* 1—83) 

Afkomstig uit de nalatenschap van Van Winter 
{Catal. Amst. 1841, No. 19;. Digitized by Google TAALr EN LETTERKUNDE. 21 STICHTELIJKE GESCHRIFTEN. Historie van die heilighe Drie Coninghen. 
Hs. op papier uit de 15e eeuw , in twe^ kol. 4^. 

(338, bl. 139—172) 

Begin: «Dye materie der heiliger drie coninghen Heeft 
beghinsel ghenomen van die propheet Balaam'*. — Einde: 
»In den jaer o. H. m. ende hondert en LXill des an- 
deren daghes nae Marien Magdalenen dach worden die 
heilighe drie coninghen ghehrocht van Meylanen tot 
Colen hoe ende wie ende in wat manieren saldi vin- 
den als hienroer gheseit is" 

Afkomstig uit het Magdalenen-klooster op Crayen- 
horst te Haarlem. 

Van dat andere Sacrament der Biechten 
ende der Fenitencien. Eene samenspraak tus- 
schen Actoer en Hostiensis. Hs. op papier uit 
de 15e eeuw, in twee kol. 4*». {338, bl. 173-245) 
Begin: «Hostiendis. Op dat ghi totien verstande van 
d|jnre begheerte comen moghes 3oe ist noot dat ghi ten 
eersten male wetet wat penitencie is". — Sinde: »£nde 
al daer mede soe laet ie dese materie bÜven ende rade 
een yeghel^c dat hi hem vorder al daer hi sal commen 
ende moghen die grote gracie te verdienen opdat hi 
mit euen cleynen betalinghe van ingrote scholden ghe- 
vrijt ende gheg^t mach worden. Amen. Deo gracias". 

Samenspraak tuaschen Actoer en Hostien- 
siB (Henr. de Segusia) over de h. sacramenten. 
Hs. op papier uit het laatst van de 15e eeuw, 
Goth. schrift, met gekl.' voorletters. Aan het 
einde het verhaal van eene ontmoeting van een 
meyster van der godheit met een vroukgn van 
22 jaren, benevens eenige goede leeringhen. 12^. 

(225. bl. 1—189) 

De eerste bladen ontbreken. Het Hs. hegint Cap. II : 
aldus: «Ie most ymmer meer weten segt mi doch wan- 
neer soe is van gode dit doepsel ingheset". -^ Einde: 
«Actoer. Tis mi ghenoech dos veel te weten; die groete 
opynyen ende dispntacien laet ie een ander gronderen. 
Deo gracias'*. 

Uitvoeriger dan het vorige Hs. 

Thomas a Kempis» Die mi volghet: Vol- 
ledige vertaling van: Deimitatione Christi. 
Hs. op perk. uit het begin der 15e eeuw, in 
twee kol., Goth. schrift, met gekl. voorletters. 4^. 

339 (bl. 1—117) 

Vooraan: «Hier begint dat prologus van sommighe 
vermaninghen die seer oerberüc sgn tot enen ghesteii- 
ken leven". Begin van het werk: «Die mi volghet die 
en wandert niet in duustemisse seit die heer". 

Deze volledige ood-Nederiandsche vertaling, de eenige 
tot hiertoe bekende, komt zeer getroaw met de La- 
tijnsche overeen, verschilt van eene vertaling van B. I, 
die volgt; van eene vertaling van B. IV, c. 10 — 18 
nitgeg. door Msgr. Van Vree in De Katholiek, Dl. XX 
(1851), bL 142 w.; van eene vertaling van B. II, 
c. S, 4, 6, 7, 11, nitgeg. door J. C. Pooi in Kalender 
voor de proteêtamten in Nederland, Jaarg. VII (1862), 
hL 15» w. Vgl. Oide, Oct. 1861, .De Thomas-kwestie". 

Het verdient opmerking dat eene zoo oude verta- 
ling van de Imitatio Christi voorkomt in gezelschap van 
drie andere werken van Thomas a Kempis, die volgen. 

Het Hs. was vroeger in het bezit v^ P. Van der 
Meersch, van wiens hand eene aanteekening voorin en een 
vierregelig ver^e aan het einde wordt gevonden, en 
behoorde later tot de verzameling van Z. H. Alewjjn. Thomas a EemplB, Die mi volghet. Verta- 
ling van het Eerste Boek van: De imitatione 
Christi. Hs. op papier uit de tweede helft der 
15e eeuw. 8». 319 (bl. 10—48) 

De inhoudsopgave van de 25 kapittels gaat vooraf. 

Achteraan: »Ora pro me soror**. 

Begin: #Die mi naevolcht en wandelt niet in doncW* 
heiden seit die here". — Einde: «allso vele profijts 
seltn doen hoe vele du di selven seit cracht doen**. 

Oud-Nederlandsche vertaling van de Ezer- 

citia spiri'tualia. Hs. op perk. uit het be- 
gin der 15e eeuw, in twee kol. Goth. schrift. 4o. 

339 (bl. 125—137) 
Zonder titeb 

. Oud-Nederlandsche vertaling van De recog- 

nitione propriae fragilitatis. Hs. opperk. 
uit het begin der 15e eeuw, in twee kol., Goth. 
schrift. 4^ 339 (bl. 137-143) 

Zonder titel 

— — Dat Hoefkyn der Rosen in den Dal 
der Tranen. Vertaling van de Hor tul us ro- 
sa rum. Hs. op perk. uit het begin der 15e 
eeuw, in. twee kol., Goth. schrift, met gekl. 
voorletters. 4°. 339 (bl. 143-164) 

Met de he^de vorige werlqes van Thomas a Kempb 
ten onrechte door eene latere hand aangeduid als B. 
6 — 8 van de vertaling der Imitatio. 

Van enen doechdeliken ende ynnighen le- 
ven. Hs. op perk. uit het begin der 15e eeuw, 
in twee kol., Goth. schrift. 4o. 339 ( bl. 1 1 8—1 25) 

Tractaat in veertien kapittels, waarvan het eerste 
bovengen. opschrift draagt. Het laatste heeft tot titel: 
#Van aendacht tot gode ende bewaringe s^ns selves". 

Die Spieghel van Voloomenheit. Hs. op papier , 
uit de eerste helft d^r 15e eeuw. 4«. 

(340, bl. 1—93 V.) 

Beging «Die gracie ons heren Jh*n Chri £nde die 
mynne des Vaders ende die ghemeenschap desheilighen 
gheests sy met ons allen. Amen. In Chro ghemynde 
dochter om uwer groter oetmoedigher ende devoter be- 
gheerten ghenoech te svjn** enz. — Einde: «Ochsatighe 
dach als nu weder ghegheven wort dat ie seggen mach, 
m\jn ghemynde in my ende io in hem".. 

Afkomstig uit het Grauwxuster-klootter Nasareth, 
in het bon van Marendorp te Leiden. Met een bericht 
omtrent dit klooster in dens. band aan het einde. 

Die bedudenisse van der heiligher Miase. 

Ha. op papier van 1419. 4°. (340, bl. 93—116 v.) 
Begin: «Van die minen te horen orte doen sal men 

weten dat ten eersten die priester die missen doen sal*'. — 

Einde: «Coemt ghi ghebenedide int r^c myns vaders 

ende besit dat rgc. .Anoen". 
Uit bovengenoemd klooster. 

Spreuken van 8t. Bemaert en andere vadeven , 
over de cteugd van awijgeu eo de jonde van gdel 
spreken , over de »dligheid des vredes , enz. Ge- 
sprek van Jezus met een zondaar, on met een 
heil. vader. Hs. op papier uit de eerste helft 
der 15e eeuw. 4<'. (340, bl, 117—149) Digitized by Google 22 HANDSCHEIFTBlSf. Met eene gravure yan J. Boel, voorstellende dehe- 
melsclie heerlijkheid en de helsche pijnigingen, met het 
opschrift: vMemorare novissima tua, et in aetemum 
non peocabis'*. 

Afkomstig uit bovengenoemd klooster. 

Een traotaet van den W\jngaert, die Synfce 
Bemaert ghemaect heeft. Hs. op papier uit de 
eerste helft der 15e eeuw. 4°. (340, bl. 149-277) ' 

Begin: «O goedertieren Jhn ghewarige wijnstoc ende 
koute des levens", enz. — Einde: «Die w^s^pit des 
wercs is gheleghen in een reyn lijdsamighen ghehoer- 
samighen leven. Amen. Deo gracias". 

Afkomstig uit bovengenoemd klooster. 

Samenspraak tnsschen een Meester en Leer- 
ling , over Israëls uittocht uit Egypte, beschouwd 
als een symbool van de reis door de wereld naar 
den hemel. Hs. op papier uit de 15e eeuw, in 
twee kol. 4^. (330, bl. 1—161) 

Begin: «Aldus staet ghescreuen int eerste boec van- 
der ouder ewen. Dat god sprac totten heilighen pa- 
triarc Jacob" enz. — Einde: «Dat ons ende alle Kar- 
sten menschen ghescie. Dat verleen ons die vader ende 
die soen ende die heiüghe gheest. Amen". 

Afkomstig uit een Nonnen-klooster te Weesp. Later 
in het bezit van B. Huydecoper en Z. H. Alewyn. 

Van de (vier) Uitersten. Hs. op perk. uit de 
15e eeuw, Goth. schrift, met gekl. voorletters. 
8<». (268, bl. 1—81) 

Vertaling van het OordiaU, de qmUtior noviuimit, 
later uitgegeven. 

Afkomstig uit do nalatenschap van Van Winter 
(Catal, 1841, N*. 23). 

Der Maechden spieghel. Samenspraak tusachen 
Theodora, een aenscouwester Gods, en een Pel- 
grim, in twaalf boeken. Hs. op papier nit de 
15e eeuw, in twee kol., met gekl. voorletters. 
172 bl. kl. 4^ (341) 

Begin: «Dit is der maechden spiegheL Want elc 
mensoe van sijnre natuereliker ewen weghen getoghen 
wort sQn eerste beghin weder te soeken". — Einde: 
«So laet ons dat te samen voertaen mit swigen beteren. 
Daer helpt ons toe die vader die soen ende die hei- 
lighe geest Amen. God is gheloeft ih*s maria lovet den 
here want hi goet is". 

Voorin eene gegraveerde titelplaat en achterin af- 
beeldingen van heiL maagden. 

Afkomstig van de Susteren van Ste Katherinen en 
Ste Elsabeths huus, wonende ter Goude in Rosendael. 
Vgl. Den klaren Spiegel der waeragtiger krieteL Maeg- 
den. Antw. 1614. Later in het bezit van P. V. d. Meersch 
(die ook verwast naar Pater C. Hazart, Lof der Maeg- 
den Staet, en hun manier van vel te leven), en Z. H. 
Alewyn. 

Dat ander stuo van den Spiegel der maech- 
den , van B. VI tot XII. Hs. op papier uit de 
15e eeuw, in twee kol., Goth. schrift, met gekl. 
voorletters. 140 bl. kl. 4<>. Oude band. (342) 

Afkomstig uit het Convent tot Sinte Ursulen te 
Delft, in 't Oesteynde. Later in het bezit van Van 
Winter {Catal. 1841, N<». 16). 

Spieghel der maeghden. Hs. op papier nit de 
15e eeuw. Het eerste blad op perk, 12°. 

(237 , bl. 98—156 v.) Jan van Buosbroec » Geestelgke tractaten, bevat- 
tende : Die Cierheit der Gheesteliker Bruloft , Dat 
Boec van den Sacrament of van den Seven Sloten , 
Dat Bye der Gbelieven, Dat Blenckende Steent- 
ggn , Die Hoechste Waerheit , benevens eene Ge- 
loofsbelydenis. Hs. op papier uit de 15e eeuw, in 
twee kol. 189 bl. kl. 4°. , (343) 

Met afbeelding van Ruysbroek in kleuren, eene ge- 
drukte afbeelding van het Convent der Reguliere Ka- 
nunniken der Orde van Augnstinus te Oroenendaal in 
het Bosch van Soignies bij Brussel, en eene mst der 
bezitters van dit Hs. van 1495 tot 1759. 

Alle stukken z^n te vinden in de uitgave van Da- 
vid (Dl. III, ea— 266 en VI, 1—269), die dit Hs. 
heeft gebruikt en beschreven. Dl. III bl. xv. 

Dat boec van den vier becorizigben'. -r- Een 

suverlgc boec van der hoechster waerheit. — 
Van den heil. sacrament. — Dat kersten ghe- 
love. Hs. op perk. en papier van 1466. 78 bl. 4^. 

(344) 
Afkomstig uit de bibliotheek van D. C. en J. J. 
Van Voorst (Catal. d. Hss. N**. 155). 

Des boecks des- Eerstens ghelove dat 

anderde boeck, loopende van Gap. XXXI tot 
LIV. Hs. op papier uit de 15e eeuw, in twee 
kol. 4°. (338, bl. 1—138} 

Begin: i/Dat XXX I Cap. is hoe men die seuen sacramen- 
ten der heiliger kerken als most uten w^jnkelre*', enz. — 
Mnde: «Nu is ghesloten dat boeck van den kersten 
gheloue in alle sine capittelen, des heb god lof ende 
eer nu ende ynmiermeer. Amen". — Het verschilt van 
het Fundament dat volgt. 

Afkomstig uit het Magdalenen-klooster te Haarlem 
op Crayenhorst 

Fundament van der Kerstenre ghelouen. 

Hs. op perkament uit de 15e eeuw, Goth. schrift, 
met gekl. voorletters. 194 blz. 4<>. (345) 

Begin: «Dit boec is een fundament van der Ker- 
stenre ghelouen en het is vergadert wt Compendium 
theologie ende wt pawes Innooentius sermonen*', enz. — 
Verschilt van het vorige. 

Afkomstig uit de Bibliotheek van Hultman {Catal. 
bL 4, N«>. 17). 

Speygel der hilligen Kersten geloven, ge- 
togen ind gemaket vit Compendium sacre theo- 
logie, ind vit Summa viciorum, ind vit pawess 
Innooentius sermoen, ind vit 9)1 andereu ser- 
monen ind boiken dey dey hilgen lerer bekere- 
ven hebet. Hs. uit het midden der 15e eeuw, 
in twee kol. Vooraan een Tafel. 67 bl. 4°. (346) 

De inhoud komt grootendeels overeen met het vo- 
rige, uit taal en styi, die naar het plat-Duitsch zwe- 
men, blijkt echter dat dit Hs. jonger is. 

Afkomstig uit do bibliotheken van Hultman {CataL 
bl. 2, N». 6) en J. Koning (Catal. d. Hss, N«. 164). 

Dat boeck van Twaleff graden der dueoh- 
den. Hs. op perk. uit de 15e eeuw, in twee 
kol., met gekl. voorletters. 4^. 

(335, bl. 73—124) 

Begin: //Dit boec leert van XII graden der duech- 
den, ende hoe die ene doghet comt uter ander. Dat 
eerste cap. is van der oetmoedicheit**. — Einde: *\Vant 
nye en was yemant gehoersamer ende oetmoediger dan 
hie selve, die gelovet moet sQn ende gebened^'t ewelic 
ende ymmermeer. Amen. Explicit". 

Uit het klooster van de Susteren van Ste Barbara 
in de Nes te Amsterdam. Later in het beat van H. Van 
AViJn {CataL bl. 1, N« 6). Digitized by Google TAAL- EN LETTBMlUNDE. 23 Pelegremaedse van dat heflighe lant. Ge- 
schreven op last van Claes van Dorssen ende 
Tde sfjn wgf in 1476. Hs. op papier in twee 
kol. f». (318, bl. 162— 173) 

Begm: «Hier Whint de pelegremaedee van dat 
heüighe lanf\ — Knde: «Hier eyndet die pelegre- 
m^fidae van dat heil. lant alao Teel als die pelegrims 
wenderen of verzoeken". 

Afkomstig uit het St. Bregitten-klooster te Gonda. 

Lease voor Gtoestelyke susters. Hs. op papier 
uit het laatst der 15e eeuw. 268 bl. 8°. (847) 

Inhoud: Hoe dat men Gode alleen soeken sel ende 
hem mit alre herten begheerren, in 33 capp. — Jhero- 
nimus lerre hoe men Cfode leven, enz.; eene vrije ver- 
taling van Hieronjmus, Begula Monacharum , in 41 capp. 
mei proloog. -^ Dat achtende ghebot en van den ne- 
ghenden gehode; gesprek van een meester ende jongher. — 
Over de Ghelykenis van den Phariaeeum en den Tol- 
ienaer. — Over de Canaanitisehe vrouw, ennogeenige 
andere stukken. Achter het tractaat van Hieronymus 
eene zinnebeeldiKe teekening. 

Afkomstig uit een Convent van St. Ceeilia. Later 
in het bezit van J. Koning {CataL d. Hss. N^ 172). 

Devote traotaten. Hs. op papier uit het laatst 
der 15e eeuw. 8^. (221, bl. 159-209) 

Inhoud: Die 15 bloedstortinge. — Een devoet ghe- 
tideken van onser 1. Vrouwen. — Dat leven onser L 
Vrouwen, also alst St. Amhrosius en Ste Hieronymus 
en sommige ander ieeraers ghescreven hebben, enz. 

Die enighe spraec ende die ynnighe vereeringbe 
die die gloriose vader Ste Augustinus had mit 
onsen Here, in 85 capp. Hs. op papier uit de 
15e eeuw. S*». (221, bl. 74-158) 

Vr^e vertaling van Augustini SolUoqviortm. ctmmae 
ad Demm Uber mmw. Gap. 5 en 6 in deze vertaling 5; 
cap. 18, hier 17, 18, 19. 

Dertig principael punten der werken, die 
Jhesus Christus gedaen heeft op dese werelt, 
beteekent in der missen mit vollen dienste. 
Alsmede: Van der waerdicheit des h. sacraments , 
vergadert van een meester in der godheit. Hs. 
op papier uit het laatst der 15de eeuw. 8^. 

(222, bl. 142-151) 
Afkomstig uit de nalatenschap van Van Winter 
{Caidl. 1841, N«. 19). Vgl. CataL der Hss. van 
J. Koning, N^. 148. 

Teytei des KenrtengeloveB. Sommyge capitte- 
len genomen uit dit boek. > Ende heeft gemaect 
broeder Dirc van Delf, meester in de heil. 
Bcrjft, ende regent in de universiteyten van 
Arfors ende van Golen*\ Hs. op papier uit het 
laat|it der 15e eeuw. 8^ (222, bl. 151, v.— 252, v.) 
Over allerlei natuurlijke en geesteiyke onderwerpen. 

Zeer merkelio oapittelen van een voloomen 
leven, en Van een volcomen sterven van alle 
begeerten tgtliker dingen, in 12 capp., alsmede 
Van enen overweselicke scouwende leven. Hs. 
op papier uit het laatst der 15e eeuw. 8^. 

(222, bl. 83, V.-.141) 

Devote leeringen. Hs. op papier uit de 15e 
eeuw , Gk>th. schrift , met gekl. voorletters. 164 bl. 
8o. (348) 

Inhoud: Een boee van menighiorhande devote lee- 
rynf^ben ghenomen wt vele boeken. — Menigherhande devote leeringhen, die seer troosteüken sQn eenen ghees- 
teliken mensche. — Zeventien punten van onser L 
Vrouwe. — Dertig punten van ootmoedicheit, die St. 
Franciscus leerde Ste daren moeder. — Van der cracht 
des heil. sacraments, en andere tractaten. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schultens 
{Catal. N« 6960.) 

Een chrlBtlioher vermaning ende verdaring 
voor religiose menschen, hoe dat den«godlicken 
vrientv die by den heer dicmael te gast ghaet, 
Bomtytp wederom behoort den heer te gast.ont- 
fanghen , als hy hen wt vrinscap overcompt. Hs. 
op papier uit de 15e eeuw. 12^. 

(332, bl. 93-106). 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. H. Hoeufft 
(Caialhl 282, N*. 85.) 

Ste Bemardus eenüke spreken ; hoe hem een 
siec stervende mensche hebben sal. — Eene leere 
van de goltblommen, benevens andere geeste- 
telyke tractaten, gebeden en psalmen. Hs. op 
perk. uit de 15e eeuw, met gekl. voorletters. 
117 bl. 12*. (849) 

Achter bl. 24 ontbreekt iets. 

Sidomons Cantica oanticorum geestel^'k ver- 
klaard. Hs. op perk. uit de 15de eeuw, in twee 
kol. 151 bl. 4^ (350) 

Afkomstig uit de bibliotheek van D. G. en J. J. 
Van Voorst {Catal. d. Hss. N*. 168.) 

Stichtel^ke traotaten. Hs. op papier en perk. 
van 1428. 184 bl. 4«. Oude band. (351) 

Inhoud: Eusebius epistole to Damasio van S. Jhe- 
ronimus dode. — Epistole van S. Augustinns aen S. 
Cyrillus van der groetheyt des h. Jheronimi. — Epistole 
vsn S. Cyrillus aan S. Augustino van den mirakelen 
S. Jheronimi. — Disputeeringe tuss, enen gheest eens 
ghestorven menschen ende enen prior van der predi- 
ker oerde. — Van der alre oversten lere den sterfli- 
ken menschen welke is sterven te konnen. — Speghel 
der sunders. — Een seer nutte leeringhe van den anxte 
godes te vercrigene sonder welcken niemant die sunden 
scuwen en kan. — Van ener hilligher ioncfrouwen die 
Enfrosina heet. — Een exempel van eenre nonnen. 

Afkomstig uit de bibliotheek van D. C. en J. J. 
Van Voorst {Caial. d, Hss. N«. 161.) 

Stichtemke traotaten en gediohten. Hs. op 
papier uit de 15e eeuw. 8«. (261, bl. 260—277) 

Achter een leven van Jezus. « 

Afkomstig uit de bibliotheek van D. C. en J. J. 
Van Vpont (Catal. d. Has. N^ 214.) 

Horologium aetemae sapientiae , ofte Eeuwige 
wgsheids uurw^zer; tot nut en dienst van alle 
godminnende zielen , om godvruchtelyk te leeren 
leven en godzaliglyk te leeren sterven. Hs. op 
papier uit het begin der 16e eeuw. 227 bl. 8®. 

(353) 

Begin: «Soedanich is dQn lief wten lieue o alre 
schoonste boven allen wiven* , enz. — Einde; «Jhesum 
Chrm onse here die4nitten vader ende.mitten heilighen 
gheest leeft ende regniert ewel^c sonder eynde. Amen. 
Hier eyndet dat horologium eteme sapientie". 

Gesprek tusschen de Wisheid en den Leerlingh in 
14 capp., waarby als 16e is gevoegd, door eene andere 
hand, eene Overdenking des Doods. Vgl. Siegenbeek, 
Froeve van Nederd. lóeltprekendheid, 1799. Si I. bl. 6, w. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. J. Schultens 
{Catal, N*. 6959.) Digitized by Google 24 HANDSCHRIFTEN. Devote meditatiën. Hs. op papier uit de tweede 
helft der 15e eeuw. S^. 319 (bl. 3—9, 61—83) 

InHond : Hoe ons lieve vrouwe eender vrouwen open- 
baerde die EUzabeth hiet. — Noch van onser 1. vrou- 
wen. -— Dat men zes dinghen merken sal om die passie 
ons liefÏB heren na te volgen. — Yan becoringhen des 
duvels ende hoe dat die heilichsten nxensche meest 
tribulacien liden. — Van tien saken wacr om onsc 1. here 
verhuut beooringhe op den mensche. — Van raet oft 
medicine' teghen alle becoringe des viants. — Van vier- 
derhande beooringhe die bouen al den anderen swacr 
sijn te lidene. 

Deze band, waarin ook andere stukken voorkomen, 
elders vermeld, is uit de libery van ean St.-Eli8abeth8- 
klooster afkomstig. 

Dat boezken van den inwendeghen ghesteliken 
oefeninghen ende van den arbeide hiertoe. Waar- 
achter: Die capitalen van den anderen boexken 
der wtnemende Uchaemliker oefeniughe. Ha. op 
papier uit de tweede helft der 15e eeuw. 8°. 

319 (bl. 83—256) 

Begin van het Ie boexken (bl. 83 — 168): ^/ Want ie 
ter eeren gods ende mi selven te verwecken", enz. — 
Eind^: «die hier nv ende in ewicheiden moet ghebene- 
d:yt sljn. Amen". — Vooraf de inhoud der 15 kapittels. 

Begin van het 2e: «Als dat boexken van den in- 
wendigen oefeninge gheeynd was", enz. — Einde: •Die 
ghebened^t ghelouet ende gheeert moet wesen hier af 
nv ende in ewicheiden Amen. Deo gracias semper". — 
Vooraan de inhoud der 16 (17) kapittels. 

De Samaritaan en de zieke. Gesprek .tusscheu 
een geestel^ken vader en eene jonge dochter over 
de Parabel van den barmhartigen Samaritaan, 
geschreven door de doofstom geborene Maritgen 
Jansd., in de 16e eeuw. Op papier, met gekl. 
voorletters. 12^ (354, bl. 1—179) 

Begin: //Lange yaren ende veel daghen s^n voer den 
ooghen des innichs rechters", enz. — Einde: *Soe es 
mijn begheren dat ghi in gheenen instructien ofte lee- 
ren v van mi ghedain en sueckt dan dcn.heere te be- 
hagen den seluen te beleyden ter binnenster rosten daer 
dye siele suetelijck slapende altijt ten heere waect. Dat 
V verleene doer s^n groote ontfermherticheyt Jhesus 
Chrs die hemelsche vadre". 

Van dezelfde hand volgt: Die drie doodschoten der 
grooter gracien totten herten Jesu; Die dancbaerhe- 
den; Die seven woerden an den cruce; Die seven ween 
onser L. Vrouwen; S. Edmundus ghebet vandiemaghet 
Maria en van S. Jan evangelist. 

Afkomstig uit de bibliotheek Van H. van W^n {Catal. 
bl. 2, N«. 12.) 

Een ootmoedjghe beclaginghe voor die voeten 
ons Heren, met nog andere gebeden, medita- 
tiën, legenden van S. Agneta, Ursula enz. Be- 
nevens Die XII raden des heil. ewangelys in 
duytsche, en Zes punten hoe hem een mensche 
sel oefenen. Hs. op papier uit de 16e eeuw. 12°. 

(354, bl. 180-291) 
Met het vorige opgenomen in een Catholijck Devotie 
Boeck, met heiligen-kalender. 

Bonaventura. Een boexken van die volmaect- 
heit des leven, dat die heil. bemende doctoer 
B. om bede zgn liever suster gemakét heeft. Hs. 
uit de 16e eeuw. op papier. 12°. (332, bl. 1—54) 

Uit de bibliotheek van J. H. B.oevM {Caial. bl. 2S2, 
I^r 86.; Verhalen van ontmoetingen en gesprekken tus- 
schen geestelgken en leeken. Fragment van een 
stichtelijk Hs. uit de 16e eeuw, op papier. 8°. 

(355, bl. 1—12) 

Devotie-Boekje, met gekl. houtsnee-prentjes. 
Hs. op papier en perk. uit de 16e eeuw. 215 bl. 
12°. (356) 

Inhoud: Van^ der verlossinghe des menscheUken ge- 
slachts, ende vander boetscap o. 1. vrouwen ende daema 
van der gheboirten ' Cristi J. o. 1. H. — Die hondert 
articule of ghedenkenisse van den Uden o. H. — Een 
suverlic lof van de heU. driewoudigheit. 

Dat bUBBeUpjn of dat bondeken van Mirren« 
vergadert ende gecopuleert van enen gheesteli- 
ken ènde seer verlichten broeder van der Minre- 
broeders oerden van die familie der observanten 
in die provintie van Colen. Hs. op papier uit 
de 16e eeuw. 292 bl. 4°. (357) 

VgL Fasdcuhu Myrre. Antw. 1529. 8* 

O^estelycke Apoteeke. Gesprekken tusschen 
eene geestelgke zuster en een pater, van de toer- 
nicheyt. enz. Voorts een devote leeringbe op 
een vrage, hoe dat wy daertoe comen mochten, 
dat die fonteynen in ons vloeyen mochten , ende 
dat weder op in Godt. Hs. op papier uit de 16e 
eeuw. 250 bl. 8°. (358) 

Gteestelyke traotaten. Ha. op papier uit de 16e 
eeuw. 262 bl. 4°v (359) 

Het eerste, zonder titel, loopt van Cap. 8 tot 57. 
Het tweede met opschrift: Hoe God gesocht wert in 
rust, *nde van begeerte om meerder gracien tontfaen. 

Thomas Gantiprateiisis , Boec dat geheeten is 
een gemeen goet van der natueren der Byen. 
Vertaling en uitbreiding van het Bonum uni- 
versale de Apibus. Hs. op papier in twee kol., 
van 1461, geschreven door eene 'zuster in het 
Besloten Convent van Bethlehem bg Utrecht. 
460 blz. 4°. (360) Dyalogion inter theolognm et philosophum de 
fide catholica patris nostri Dyonisii. Verdeeld 
in acht boeken , met inhoudsopgave. Hs. op pa- 
pier uit de 15e eeuw. 191 bl. 4°. Oude band. (352 ) 

Waarschljnl^'k afkomstig uit een KaHhuiser kloos- 
ter. Achteraan twee perk. bladen van een ander La- 
tijnsch Hs. 

Franc. Petrarcha, poeta laureatus, vitam soli- 
tariam apud Paduam ducens, liber primus et 
secundus de laude solitariae vitae , quem scripsit 
Episcopo Paduano. Hs. op papier uit de lüo 
eeuw. 4°. (361, bl. l-55,v.) 

BasUiuB , liber de commendatione vitae solitariae. 
Hs. op papier uit de 16e eeuw. 4°. 

(361, bl. 56—58) Digitized by Google TAAL- m I^ETTERKUNDE. 25 NIEUWERE LETTEREN. POSZIS. PSALMBERIJMING. Nederlandsohe Psalmbeiijmiiig. Yan een on- 
bekend difïhter der 17e eeuw. Hs. op papier, 
480 bladz. f«. (362) 

Nederlandsche berjjming van Psalm XLIV 

— Cl*. Geschreven tusschen 3 Juli en 20 Oct. 

1709 , door een onbekenden. 304 blz. 8*». (363) 

Ontbreken Ps. 47, 78, 84. 87, 91, 03, 103, 104, 

110, 119, 130, 181, 134, 137, 139, 148, 147, 148. W. Baron van Lynden van Hemmen, Stuk- 
ken over de vervaardiging der Nederl. Rgm- 
psalmen , benevens private notulen te dier ge- 
legenheid in 1772 en '73 gehouden. 160 bl. f*. 

(364) 
Vertehillend van de gedrukte notulen bij J. Van 
Iperen, Geschied, der nieuwe Nederd. ptalmberiiming, 
VgL Hatukl V. d. Maatschappij , 1778, bl. 16 v. REDERIJKERS. Anthennis de Boovere, *t Spel van: quicunque 
vult salvus esse, en ghescrevQU by my Gom. 
Everaert. Brugge^ 1527. Afschriit van P. Mees- 
ters. 16 bl. f». (365) 
Opgenomen in A. de Roovere's Khetoricale werken. 

Com. Everaert', Tspel van den hooghen wynt 
en den zoeten reyn, gemaect te Brugghe, 1528. 
Afschrift van P. Meesters. 17 blz. P. (366) 

Ygl. Wülems, Belg, Museum, Dl. VI, bl. 45 w. 
Jannen en Van Dale, Bijdragen tof de OudAeidk, en 
Geschied, van Z.'Jla«nderM , DL V, bl. 811 w. 

Ordonnantie van Burgemeesteren van Haarlem , 
Adr. van Berckenrode en Jacob 'Ysbrants , d. 23 
Aug. 1601, nopende de vereeringe, den Came- 
risten van de Camer van Rhetorica » Trouw moet 
bl)jcken*' toegevoegd, ter inhalinge van den 
hoochsten prys, van Bruzel gecomen 20 Aug., 
op den Regel: »dit8 van Brujssel nae Jerusa- 
lem den naesten pat", f*. (367) 

Twee a&chriften. 

Opene brieven van toelating van Regulen en 
Ordonnantiën aan de Rhetorgckamer of broeder- 
schap, onder 't woord van »In Liefde werc- 
kende". ende 't blttsoen van den ^amaritaen by 
den Palmboom, te Leyden camere houdende buyten de Zgle Poorte in de Voorstadt jegens 
over de Hoven; verleent door Schout, Burge- 
meesteren ende Gerechte der stadt , \Z Mey 1616. 
Met afschrift van eenige verzen van de Camer 
boven de Rijnsburgsche poort. 7 bl. 4**. (368) 

Twee afschriften, éen van den t\jd der uitgifte, het 
ander gecollationeerd naar het origineel op het Baad- 
hnia door den Secretaris J. J. Hubrecht. 

Verzoek van de Iieydsche Bedei^kerskamer 
vDaer Liefd is 't fondament", aan die van den 
Geregte der stad Leyden , om de Kamers te da- 
gen op zekere vrage. In dichtmaat. I7e eeuw. 
1 bl. P. (369) 

J. Storm, Antwoord op de vraag, vooi^stelt 
den 17 Dec. 1795 op de Redenkamer onder 
't- Woord: uLiefd Boven Al". Vrage: 
Ik vraag het onderschept van Rijmers en Poëten 
Een wat een digter dient het nodigste te weten. 
4 bl. 4°. (370) 

J. Ermerlns, Aanteekeningen rakende het Gilde 
van Rhetorica te Vere. Met bglagen. 10 bl. f9. 

(371) 

Afbeelding der geschilderde vierkante borden 
van Rhetorica, hangende op de Verbodskamer 
voor de schouwe te Sluis. 4®, (372) DICHTGENOOTSCHAPPEN. De Bidder-ordre van „Suiim Gnique'' te 
Batavia. Statuten, stukken, benevens Neder- 
duitsche en Xat^jnsche gedichten van leden de- 
zer Sociëteit. Met sleutel of naamlgst van het 
Bestuur en de Leden dezer Ridderschap. Keurig 
Ha. van 1708-1712. 56 bl. f*». (373) Kunstgenootschap „Ck>nstantia et Labore''. 

Onderzoek en zedig oordeel op het zogenaamd 
Treurspel van Admetus en Alcestis. Waarachter: 
Aanteekeningen betreffende de werkzaamheden 
van het Amsterdamsch Genootschap van 1694— 
1699. 40 bl. 4«. en f«. (374) 

4 Digitized by Google S6 HANDSOHRIFTBN. Het Genootschap ontstond in deien tgd te Amster- 
dam, naast de Genootschappen: i#NU volentibns ardnnm" 
en «In^magnis voloisee sat est". 
Kunstgenootsohap „longuaque aziimoque 
fldeles", naderhand Minima crescunt. Ge- 
dicfaten van P. Paludanus, F. Van Lelyveld, 
H. Tollina, H. Van Wgn én H. C. Cras. 1759- 
1762. 131 blz. 4°. (375) 

Lingua Animoqne Fideles, later Mi- 
nima Crescunt. Wetten, Namen der leden 
en bnitenleden. Oorsprong en Handelingen tot 
10 Oct. 1760. Handel, van 30 Jan. 1761 tot 14 
Jnni 1766. Boeken en eigendommen. Lgsten van 
mengelsch riften , vertoogen en dichtwerken , door 
F. Van Lely veld . H. Van Wgn , H. C. €ra8 e. a. 
voorgedragen. 44 bl. 4°. (376) Dit Genootschap «ter opbonw van Neerlands moe- 
dertaal*' werd 16 Nov. 1757 te Ldden opgericht door 
de stadenten W. Mohachins Qnaet, A. Van Assendelft 
en H. A. Kreet. Het heeft den grondslag gelegd tot 
de stichting van de MaatsehappQ der Nederl. Letter- 
kunde, wier gedrukte Handelingen van de eerste jaarL 
vergadering, 18 Juli 17B6, aansluiten aan de geschrevene 
der 102e en laatste sitting van «Minima crescunt**. 
Reeds de 95e zitting van dat Genootschap voert tot 
opschrift: «Besluit van de Maatschappy der Vaderland- 
sche Letterkunde onder de zinspreuk: Minima crescunt". 

Bestiermg en Wetten van het Qenoodschap ten 
opbonw van Neerlands Taal- eu Dichtkunde, 
onder de zinspreuk: «Dalces ante omniaMusae." 
Met korte aanmerkingen op de tweede proeve 
van Dulces, etc. 5 bl, 4«. (377) ENKELE DICHTERS. Aanspraak (op rijm) van den eerzamen Justus 
Schietspoel aan de Leeden van de Haarlemsche 
Beedenkamer.bekend ondor den zinspreuk:» Trouw 
moet blgken'\ gedaan bij zgn wederkomst van 
't Jnbilé der Hoge School van Leyden. Op den 
13 van Sprokkelm. 1775. 6 bl. 8». (378) 

i£Eonderl^k uitgegeven. 

H. Van Alphen, Bg bet graf van zgne gade, 
J. M. Van Goëns . L^kdichten op bet vroegtg- 
dig afsterven van Susannu Regina Titsingh, van 
J. E. De Lannoy, Comelia S. Van den Beig, 
e. a. Gedichten van H. E. Poot, Broërius Broes 
e. a. Hs. van de 19e eeuw. 145 blz. 4°. Met ge- 
heimschrift. (379) 

T. Aaseljgn, Mengel-dichten ; Bruilofts- en Minne- 
dichten; Lfik-gedichten. 40 bl. 8<>. (380) 

Barbert, Kruckestoel. Latyusche antiphonariën 
met muziek; henevens Nederlandsche godsdien- 
stige liederen op voojsen uit den Singenden 
Swaan en het Paradgshofken. Twee dln. 1'751. 
135 en 126 blz. 4<». (381) 

Hierin vele oude melodiën van volksliederen , o. a. 
van «Prins Robert was een gentleman**. De melodiën 
van het «Stabat Mater" en «Wilhelmus" verschillen 
van de gewone. De meeste oude voysen zQn op een 
Osntus sleutel gezet door £. B. Sneeu. 

Van dit Hs. is door F. G. Kist versUg gegeven in 
het Duitsche Toonkunstig Tgdsohrift CaeeiUa. 

J. Le Franoq van Berkhey, Gedagten op het 
omgaan met bedelbrieQes. 12 Oct. 1795. 18 blz. 
4*». (382) 

— De Hollandsche Rymkonst in de kinderka- 
mer en op het kinderschool. In vrye dichtlui- 
men. 24 blz. f°. (383) 

Gelegenheidsgedichten. 20 blz. f». (384) 

ArioD en Zephims in Zaanlands Arcadia. 25 

blz. f>, (385) 

Een en tachtigfarig Winterlover, gestrooit 

op de N^aarsblaeden van Mr. W. Bilderd^jk; tevens op de harttreffende beryming der over- 
stroming van 1809, door vrouwe K. W. Bilder- 
dgk. 15 blz. 4». (386) 

J. Le Franoq van Berkhey, Vrank en vrye 
zinnepoppen van Hollands rymlary, in ernstig 
schock en jokkery , in tachtig twee jaar leef- 
gety. Met registers. T. (387) 

Het gevoel der dankbaarheid aan God over 

de redding van Prins Fredrik van Orange nit 
zeegevaar. 22 blz. 4"». (388) 

Is. Bilderdljk, Zenawziekte. Gedicht naar het 
Latgnscbe dichtstuk van Flemming, Nenro- 
pathia. Met voorbericht van W. Bilderdyk en 
aant. 83 bl. 4°. (389) 

Zenuwziekte. Gedicht naar hetzelfde dichtstuk 

van Flemming. Eig. afschrift van het eerste ge- 
deelte. 14 bl. 4''. (390) 

De Patriot, lierzang; De Verschoning der 

dengd, dichtkundige m^mering; Op het over- 
laden van Willem IV; Oden op Willem V; Op 
het sluiten van den Amsterd. schouwburg in 
1746; Gelegenheids*, Bruiloflsdichten , enz. In 
port. 4°. (391) 

W. Büderd^k* Gedichten (Verzegeld). (392) 

Gedichten , eigenh. en in afschrift. In port. 8®. 

(393) 
Inhoud: Homeer en Ossiaan; Rondedans om een 
doodkist; Op den dood der schandel\jke Koningin vsn 
Groot-Brittannië; Gelegenheidsgedichten, enz. 

Gedichten op Koning Willem I, M. Tyde- 

man, L. Valckenaer, en anderen. Eig. en af- 
schriften. In port. 4<>. (394) 

De Alrik en Aspasia van Bh. Feith , lid van 

verscheide Genootschappen, sedert kort rege- 
rend burgemeester der stad Zwolle, enz. Voorts 
yverig loonschrgver van den boekverkoojter Al- 
lard. Nieuwe uitgave , eenigsints duidelyker van 
zin dan de eerste. Tweede druk, aanmerkelgk 
vermeerderd en op muziek gesteld door Bonaven- 
tura Miloraudchi. Alom te bekomen. 8 bl. 8®. (395) Digitized by Google ÏAAL- EN LETTERKUNDE. %*i Boertige en niet min sohimpige beapiege- 
ling op de meest bekende juffers ujt Lei- 
den. — Antwoord op het Pasquil tegen de 
juffrouwen. — Het lot van Javenaal, den autheur 
van het Pasquil. 7 bl. 4<>. (396) 

Hierachter: Proceduren tussehen de Leidsche juffe- 
ren, eiaseheraen in cas van iigarie, contra den Heer 
Voilaart, geaef^ Javenaal, gedaagde in oas voorachreeve. 
Gedr. 1755. 

JufErouw Braekel, Stichtelgke verzen of me- 
ditatiSn op rgm. Afschrift van 1694. 48 blz. 
8^ (397) 

V. Van Bnrmania , Uittreksel uit een dichtstuk , 
genaamd : Onbestendigheid van het ondermaan- 
Bche, vertoond in eenige lotgevallen en staats- 
wisaelingen van de beroemdste volken en ryken , 
behelzende dit het slot van de Ëngelsche en 

' een deel van de Fransche geschiedenis. Met aan- 
merk, van zeven beoordeelaars. 24 bl. 4^. (398) 
VgL Smdek 1766. 

W. Chevallerau, Brabandsche en Zuid-HoUand- 
sche Reb-Verhaal, in dicht-maat uitgebreid. 
17e eeuw. 17 bl. 4°. (399) 

De S. was theoL stndent, bmkens de Opdracht aan 
qne zuster 2if argaretha. 

Koning David, Heldendicht in tien boeken. 
Ha, uit de 18e- eeuw. 161 bl. 4°- (400) . 

Agatha Deken, Godsdienstige en andere liede- 
ren. Waarby het ontwerp van een opstel over 
volksbeschaving, en Aanmerkingen op Walter 
van Montbarry. 44 bl. 4°. (401) 

Gediehten en liederen. Geschreven in een 

schrgfboek, dat een overzicht behelst van de 
Vaderl. geschiedenis, van 1555 tot 1714, door 
eeno andere hand geschreven. 66 bl. 4°. (402) 

J. Doyer, Stichteljike en b^jbelsche gezangen, 
Lees- en zede-dichten; Puntdichten, enz. Uit 
de laatste helft der 18e eeuw. In port. 4''. (403) 

Feiko Feikens, Klein versboekjen, behelsende 
vele mengelstoffen , welke bergmd en gebruikt 
z^u tot voorschriften ten dienste van de Ënderen 
in de school, waaronder eenige in het Friesch. 
Leeuw. 8 Oct. 1736. 52 bl. 8°. (404) 

Gtodiohten over het eeten van finiit; van 
Bujcker ende kmydt; 't slachten der beesten; 
verkiezinge van 't vleesch; de vogelen; over 
melck, boter, eyeren, enz.; verscheydenheyt der 
visschen; het water; de wijn; de taback-blaser ; 
van Bont; beweginge ende ruste des lichaems; 
van slapen ende waken, enz. 17 eeuw. 24 bl. F. 

(405) 

Ontleend aan Erasmus, Gats» Beverweek en andere 
NederL dichters, aan Ovidius, Juvenalis, Plutarchus, 
Galenus en andere Romeinsche en Grieksche achriyvers; 
voorts aan Arabieren, Franschen, Ihigelschen en Ita- 
lianen. A«^n het begin en het einde ontbreken enkele 
bladen. 

Afkomstig uit de bibliotheek van J. Lenting {CaüU. 
Groningen 1848.) 

Gedichten ter eere van den stadhouder Willem 
UL 15 bl. 4*. (406) Inhoud: W. Evenvijn, 's Gravenhaaghe Laurierkrans. 
K. Verlove, Dankoffer over de verlossinge der gewe- 
tendwangs door W, III. J. Brant, Ter inkomste in 
1691 van W. III. D. VeUus. Op Koning Wilhem. 
T. Asseljjn, Wellekoomst. H. Benthem, Aan koning 
Wilhem. E. Feitama, Op de komst van Z. Kon M^. 
J. Feitama, Ter overkomst van "W. III. J Norel, Aan 
Z. Maj. Europaas vrengt ter derde overkomste van 
W. III. Oruwelstuk ondernomen tegen z^n gehei- 
ligde M^esteit. 

Gtediohten van A. en J. J. Vereul, H. G. Van 
Vrythoff, R. Feith, J. Bellamy, W. Bilderdgk, 
K. W. Bilderdgk, H. TpUens, H. A. Spandaw, 
Maria Van Zuylekom, E. M. Overdorp, geb. 
Post , P. J. Heron en anderen. 140 blz. 8**. (407) 
Geschreven met dezelfde hand. 

Gtelegenheids-, jubel- en spotgedichten, mee- 
rendeels op personen en gebeurtenissen te Lei- 
den betrekking hebbende. Tweede helft der 18e 
eeuw. 4«. (408) 

Verschillende (Gedichten, meerendeels eigen- 
handige. Eene portef. inhoudende: (409) 

Op de Afbeeldingen der twaalf Roomsche Keizers. VgL 
irDe Riddcr-Ordre van Suum Cuique" (N« 878.) 

Z. £[. .Alewtjn» BrieQe op r^m aan M. T^deman, 
1762. 

Jac. Bellaxny, Aan Phyllis; Aan Mej. N. Banne; 
Klaagzang. 

.All. Van dén BerflTt Op het graf van w^len den 
Welecrw. Heer W. R. Nanninga. 

Hoogduitsch brieQe op r^m aan L.'Marohand. 

Is. Bilderdük, aan Mr. J. W. Kumpel, op de ver- 
krijging der doctorale waardigheid in de beide rech- 
ten. Met afschrift van W. Bilderdgk. 

SC. TT. BUderdUk (?)f Op den dood van N. 
Schotsman. 

J. H. Brans, Lykklacht der Leydsche kerke over 
het gemis van haaren leeraar H. Wesselius. 1768. 

C. Brant, Gedigt ter bruyloft van Mr, Johan De 
Wit, geheymschr^ver der stad Dordregd , ende Jonkvr. 
Wilhelmina Pe Wit, 25 Mei 1692. 

Uitgegeven in K. en J. Brandt*s Foëaqf, met 
eenig verschil van lezing. 

J. Ten Brink, In Principes, foederis sctisooios. — 
Bv. Wassenberghio 60um muneris prof natalem oele- 
branti. — Ad nnncium mortis Kapoleontis. 

Blelena Bnyts, nu Filedt, Dank-bew\)s aan den 
WelEerw. Heer Joh. Plevier voor z^n getrouwen 
predik-dienst. 21 Mei 1784. 

Joh. Van I>lik, Yeersen aan Willem den Eersten , 
ter gelegentheit van de meerdeijaarigheit van Wü- 
lem V. 1766. 

Ter Sclitvereeniftinae .van Is. Bilderd\jk, med. 
doet., en Jongkvrouwe Sibilla Duizenddaalders. Vol- 
trokken 9 JuU 1758. ' 

S. ISpkema, Ad virum Joh. Com. Schorer, in 
morte patris Jac. Henr. Schorer. 

B. J. Faber. Latljnsch gedicht aan M. l^deman, 
b\| het verlaten van Leeuwarden. 

Ad virum eruditiss. M. Tydeman, j. u. d. reo* 

torem et gymnasiarcham Leovardiensem. Digitized by Google öè MandsohripteU. J. Gt-eel, GelokwenBch op rijm aan N. G. van Kam- 
pen. 1829. 

13. V. O-essclies, Aan Phiktus, ter gelegenh. der 
openbare bevordering van Egb. Westenberg tot doet. 
der beide Regten. 

Grrafsclix4ft op P. Paulos. Satyre. 

J^. *sO-i*avesandey geb. Van der Aar de Sterke. 
Aan A. Le Pla, med. doet. Ter dankzegginge, enz. 1782. 

I». 13e Oriënt 13rerLx, Op de algem. vrede te 
Amiens , geviert binnen Zutphen , den 2den Juni 1802. 

A- Heyblom, Ongelukkig geluk. Klinkdicbt. 1772. 

J. "Van Hoofirstraten, aan Dr. A. Le Pla te Lei- 
den, 1778. 

J. 13e Jonslie, Volkskreei Aan de Maatscb. d. 
NederL Letterkunde. Brugge. 

J^, O. Kleyn, wed. Schippers, Na den dood van 
myn zoon J. P. H. Schippers, 3 Maart 1834. 

J. ZsQnker, Over ongeiykvloeiende werkwoorden. 

Fragment. 
Jk.» Kl-oit» Op de afbeelding van L. P. Van den 

Spiegel. 
Ju» Kluit, Invallende gedachten, etc. 

H. £C. XOüxiy Fragment vertaald uit een Dichtstuk 
Tan Humbert de Superville: Jezus, Essai drama- 
tiqne. 

JL\>T, 13e I^onyaky Strena in honorem M. Tyde- 
man, 1781. 

J3. O. 'Van I^een.'wen, Aan Andr. LePla,med. 
doet. te Leiden. 

^. J3e ILtieiee, 'EAeyf/}ioy, ad Is. Bilderdyck, med. 
doet., in acerbnm filioli Johannis obitum. 22 Sept. 
1755. Met vertaling in Nederd. verzen van Is. Bil- 
derdijk, eigenh. en afschrift van W. Bilderdijk. 

XiierzaniE ter gelegenheid der Aanspraak van J. R. 
Schimmelpenninck, bij het aanvaarden zijner waardig- 
heid in Mei 1815. 

B. H. IL<-alofs, Ode op den dood van Helmers. 
Met een brief aan den Redacteur van het Tijdschrift 
Kunsten en Wetensch. Zutfen 8 Juni 1813. 

I*. H. "Marron 9 Brief op rijm aan den Voorzitter 
en de leden van de Maatsch. d. Nederl. Letterk. 
Par^s. 1 Juli 1830. 

Petronella IN£oens, Aan mijn vriend A. Uyten- 
hove. Aardenb. 1 Juni 1791. 

•Tob.. I3e "Mal f Geboortedicht op de veijaringe van 
de eerb. en deuchtz. jonge dochter, juff. AnnaFranck. 
9 Febr. 1661. 

I*. iPfieutv-land, Gedenk te sterven. Op den Nyd. 

Pervifi:iliuxn Veneris, met aanteekeningen. 

il. £l. Poot, Publius Ovidius Nazo. 

G-. Prins, Brie^e op r^jm aan zyne nicht. 1779. 

P. 13e la Rnë» Tienregelig lofdicht op . . . 

J. Scliarp, Brief op r^jm aan J. Le Francq van 
Berkhey. Rott. 25 Jan. 1797. 

Is. Sch.orery Uitbreiding van den CXXXsten Psalm. 
20 ï^br. 1737. 

J. Spex, Op het huwlijk van Mr. Gcr. Meerman, 
raadtpens. der stadt RcSterdam en Jongkvr. Maria 
Kattharina Buis. H. J. C Van den Steen, l^oempticum in in* 
speratum abitum M. Tydeman, in Ultrajectinam Aca- 
demiam evocati. 1766. 

H. a^L. Xollé, Aan mgnen leermeester, den Hoog- 
Eerw. Heere Jac. Willemsen, toen zijn H. & den 
ouderdom van 62 jaren bereikte, 23 Juli 1760. 
Naamdicht. 

m. Xydexnan, Stichtelijk gedicht. 

P. Verleus , Op de Afbeelding van Elisabeth 'Anna 
Tatum, wed. van wijlen Nik. Hoogvliet. 

sS:*. "Vester, De Nederlander bij het sterf bedde 
van H. Kohinkl. Hoogheit. II Jon. 1759. 

J. Pil. 13e ]V£edenbaoli "Wakker, Viro celeb. 
J. Th. Rossyn, philoeophiae professionem in Acad. 
Hardervicena solemni oratione adgredienti. 1766. 

Cl. Mein. Tidemanno viduo. 1777. 

C. J3L, "Vl^akker, geb. van Medenbach, Bij het ver- 
trek van M. I^deman uit Harderwijk. 

Barent de Groot, Album of verzameling van 
Gedichten. Enkhuizen en Amsterdam, 1770 tot 
1801. 172 blz. f°. (410) 

J. Van Harderwijk, Rz. Gedichten. Drie Dln. 
222, 152 en 230 blz. 4°. (411) 

N. Hinlopen, Frank. Veldzang, met gewyzigde 
afschriften en aanmerk, yan beoordeelaars. o7 
bl. 4°. • (412) 

Vgl. Handel. 1766. 

J. Van Hoven, Fabelen van Ësopus in dicht- 
maat. Hs. uit de 18e eeuw, met inhoudsopgave 
en alphabet. bladw^zer. 152 bl. f». (413) 

Met aant. betreffende den dichter en dese z\jne ver- 
taling. 

Q^rarduB De Jong, Een histories verhaal der 
-voornaamste lotgevallen en byzonderste ont- 
moetinge, raakende de perzoon, geboorte, op- 
voeding en famili etc. van G. De J. Op r^m. 
281 bl. 4°. (414) 

Onder afzonderl^ke titels ab: Eefiige bepaalingen 
omtrent het menschelycke leeven; over het vaderland, 
de geboorteplaats, de vader en moeder, de meesters 
van De Jong, enz. 

Krae3rvanger , Ter voorstellinge van Henrik 
Zwaardekroon , als Gouverneur-generaal van N. 
Indië. 1720, en andere gedichten. 4*^. (415) 

Het gulde A. B. C. — Verzoekschrift van Dr. B. 
Mandeviile, enz. 

J. Van Lennep, Leven en gedichten van C. en 
D. J. Van Lennep. Eig. 4*». (416) 

Aanteekeningen op de werken van Vondel, 

benevens diens leven in verband met z(jne wer- 
ken. Eig. In vier port. (417) 

Het lied van de Klok. Naar Schiller. Eerste 

en tweede. bewerking. Eig. 4** en 8°. (418) 

De bouwkunst. Eerste en tweede bewer- 
king. Eig. 4*^. (419) 

(G. Van de Linde Jz.) Gedichten van den 

Schoolmeester. Eig. 4°. (420) 

De Abjdeensche verloofde. Eig. 4°. (421) Digitized by Google ÏAAL- EN LETTERKUNDE. 29 J. Van Lennep, Het lecht van Brnüofksavondkout. 
Drakproef met eig. verbeteringen. (^22) 

— TasaooB weeklacht. Eig. 10 bl. 4o. (423) 

Beppo. Eerste en tweede bewerking. Eig. 4**. 

(424) 

De VQuraanbidders. Eig. 4°. (425) 

Eduard van Gelre. Eerste bewerking. Eig. f°. 

(426J 

Hetzelfde. Tweede bewerking. Eig. 8°. (427) 

Het Huis ter Lede. — Adegild. Eig. 8°. (428) 

Verontschuldiging. — De bebloede hemd- 
rok. — De St. Jansnacht. Eig 8*^. (429) 

— De vrouw van Pilatus. — Jacoba's wee- 
klacht. — De ^zeren spoorweg van Amsterdam 
op Haarlem. Eig. f». (430) 

Tafereelen uit de Geschiedenis des vader- 
lands, tot nut van groot en klein, vermakeljjk 
voorgesteld. Eig. 8°. (431) 

Gedichten. Eig. 4°. (432) 

Inhoud: De dochteren van Paetos. — Ter gelegen- 
heid der 25jar. echtverbindtenis van Jhr. W. Van Loon 
en A. L. Van Winter. — Meester Harmen. — De 
raaf. — God ApoUo. — Het lied der Olympische spe- 
len, des Amphitheaters en van het Toumooispel. — 
Klacht van Flora Toumesol over het verplaatsen van 
de bloemmarkt te Amsterdam. — Donna Incz. — Hoe 
loopt de DuBse langs het hol van Neander. — Twee- 
spraak tosachen een Noord- en Zuid-Nederlander. — 
Korte Kronyk uit het Jaarboelsje Holland. 

A. Le Pla, Gedichten. Eig. 4°. (433) 

Brink- en Minne-LiecLeren uit de 17 eeu^^ 
24 biz. 4°. (434) 

J. Maoquet, Dichtlievende uitspanningen. Eig. 
Met aanmerkingen van anderen. 85> bl. 4° . (435) 

Vgl. Nieuwe Bijdragen toi opbouw v. Vaderl. Let- 
hmOe. Dl. I, bl. 33 w. 

Hengelingen in dicht en ondioht, van J. Guepin, 
W. Hol'dflk, W. H. Dyk, enz,; o. a. eene vrye 
navolging op rgm van den 18den brief des Eo- 
niogs van Pruisen aan "Maarschalk Keith; L^ste 
aller waargenomene Gometen, enz. Hs. uit het 
laaUt van de 18e eeuw. 36 bl. 4°. (436) 

Wibrant Michiels van Beetghum, Stichtelijke 
Kgmen, hoe haer de jonghe maeghden metaen- 
gename zedicheyt ende goede manieren, item 
de gehoude personen ende weeduen, een iege- 
Igck in zgn staet, huyshoudinghe ende beroe- 
pinghe zuyver, vreedel^jck ende eerbaerl^ck zal 
houden ende draghen, niet min noodich als 
vermakelgck om te leeren, getrocken uit het 
LnsthoS der maeghden, geplant van dèn zeer 
beroemden const- en reedergcken hovenier J. B. 
Houwaert, ende byeen vergadert ende in deesen 
ordre gestelt. A*'. 1616. 8*». obl. 

(437, bl. 1—121) 

Schriftuirlicke Bymen, loerende, hoe een 

Christen mensche hem teegen des f^edrieghlgc- 
ken weerelts ende vleesches aenlockende lusten , 
des duyvels tentatien ende kettersche vervoe- ringhen, in waren gelove, hope en liefde, met 
becommernisse zijner zalicheit sall wapenen ende 
dragfaen. Getogen uytte 4 Uytterste , met grooten 
arbeyt, rhedr^ckelyck gecomponeerd deur den 
NederL poëet J, B. Houwaert. A°. 1616. 8°.obL 
(437, bL 122—217) 

Wibrant Iffichiels van Beetghum , Mengel-moes , 
ofte alderhande zoe emstighe als boerdigh^ r^mc- 
kens en knippelverskens , niet min^leerachtich 
als vermakel^ck om leesen, byeen vergadert 
ende confusel^ck zonder ordre alhier gestelt. 
A°. 1616. 8*. oU. (437, bL 218—286) 

Miohiel Dffiohielse, Pensionaris van Vlissingen, 
Notulen van 't gebesoigneerde ter vergaderingh 
der Hoeren Staten van Zeelandt, in spotagtig 
rym gebragt door den comparant terselver ver- 
gadering. Beginnende mot 13 Juny 1676 en 
eyndigende met 1 Jan. 1684. 247 blz. 4°. (438) 

Burlesque Notulen , met de sleutels tot 3 Nov. 

1678. 56 bl. f>. • (439) 

Gedeeltelijk Hs. van den predikant te Veere , J. Renier. 

Nederdiiitsohe Minnedichten, uit den aan- 
vang en het midden der 17e eeuw, een-en- 
zeötig in getal, gedeeltel^k met een register. 
90 bl. 4°. obl. (440) 

Enkele schenen van Jannetge daes Van der Beeck 
en van Claes Van Leeuwen te zijn, voorouders van Mr. . 
A. Van Gerwen, uit wiens nalatenschap (1837) deze 
verzameling afkomstig is. 

Christina Iieonora De NeufVille, Bespiege- 
lingen voorgesteld in dichtkundige Brieven, ge- 
schreven in Amst-erdam door B. Tideman. 54 
blz. 8°. (441) 

Jao. Van der Nieuburg, Voorzanger tot Wel, 
Het Welsche Lieteboek , verciert door veel gees- 
telijke^ en zielroerende gesangen. Met nog een 
korten omtrek van nogeenigeOorlogh-Liederen, 
tusschen de HH. Staten , den Eeyser en Engeland 
tegen den Eoninck van Vrankqjk en Spanjen. 
.1717. 48 bL 8°. (442) 

Quint^n Fabiis, Poëtische uitbreidinge van den 
eersten Psalm; beneffens Bym-oefeninge over 
het gedrag van den recht van God sprekende 
Job, tot eigen stigting geschreven. 123 blz. 4^. 

(443) 
Opgedragen aan Alh. Vöget, hoogl. in de godge- 
leerdheid te Groningen. 

M. Schagen, De jonge vorst Salomo te Gibeon, 
volgens 2 Kron. l, vs. 1—13. Dichtstuk, met 
aanmerk, van vier beoordeelaars. 15 blz. 4^« (444) 
Vgl. Sandel. 1766. 

— ^ — David verdedigd wegens zgne lykklagt over 
Saul en Jonathan, volgens 2 Sam. I, vs. 17 — 27. 
8 blz.. r». (445) 

Vgl. Handel 1769. 

Dirk Schelte, Rgmwerken, in verschelde ver- 
deelingen geschikt, zo van stoffen en voorwer- 
pen, naar gelegcntheeden van tyden en zaaken. 
In twee Dln., met registers. 484 en 478 blz. t**. 

(446) 
Met het portret van Van Gonsi De Rfjmwerken 
werden te Amsterdam in 1714 uitgegeven. Digitized by Google so HANDSOHRIPrEN. B. Schutte en Ghr. Bauwerts, Geestelgke ge 
dichten. Hs. uit de 1 8e eeuw, 6 bl. 4°. (447) * 

Tatert l^oerds, Vr^je navolging van den y^fden 
zang van het stichtelijk Heldendicht: De Maagd 
yan Orleans. Naar het Fransch van Voltaiie. 
Vervaardigd b^j den dood van P. Paulu8,1796, 
het 2de jaar der Schiermonnikoogsche vrgheid. 
12 blz. f». (448) 

Met portret van P. PaaluB. VgL lydemans aant. f4) 
by Büderd<jk8 Fad^rl Hitt,, Dl. XII, bL 809 v. ^ 

Adr. Spinniker, Het nut vermaak, of Stichte- 
lyke gezangen. Ten deele op zang- en speel- 
maat gebragt door W. Vermooten. 102 blz. 4°. 

(449) 

8. Sylvlus, Gedichten. 1686—1701. 45 bl. Eig. 4<>. 

(450) Toestand der Nederlanden te Palliacate op 
de kust van Coromandel , en de handelwijze der 
Nederl. ambtenaren. Op rgm. Hs. van het eind 
der 18e eeuw. 24 bl. f». (451) 

L. Trip 9 Het Caracter van eenen biaavcn gou- 
vernenr der jonglingschap. Dichtstuk, met aan- 
merk, van beoordeelaars en verbeteringen. 21 
bl. 4°. (452) 

VgL Handel 1766. 

A. Van der Woordt, Gedichten. Voorlaatste en 
laatste herziening. Eig. 8*. (^^3) 

H. Van Wjjn, Gedichten uitzgnejeugd, 1756— 
'58; Herderszang 1761, en andere dichterlgke 
fragmenten. Eig. 4^. (454) PROZJiL. BUBELVEETALING. M. H. V. H., Den principalen inhoudt der ca- 
pittelen des O. en N. Testaments; Register der 
Ck>ninghen ende vemaemsten persoenen des O. 
en N. Test., met haeren daden. Hs. op papier 
van 1572 en '73. 325 bl. 4«. Oude band. (455) 

Joost Van Laren, Nederlandsche vertaling van 
Jesaia, vóór de Statenoverzetting. Met enkele 
kantteekeningen. 135 bl. 4<>. (456) 

Grammatica, ontworpen en gebruikt door de 
overzetters van den Bgbel in 1628, benevens 
de goedkeuring en aenmerkingen der overziene- 
ren van de vertaling in 1633, naeuwkeurig af- geschreven uit het oorspronkelijk , berustonde in 
"sGravenhage onder de bewaring van de Depa- 
taten der Zuid-Holl. Synode. 45 bl. 4"". (457) 

Begister van drukfouten in den Bgbel , gedr. bg 
P. Keur te Dordrecht 1720, S'', en by denz. 
1712,12^. In twee dln. 144 en 60 blz. 8*». (458) 

Besolutiën van de beide coUegiSn der overzet- 
ters (van den zoogenaamden Staten-Bgbel), *t sa- 
men vergadert a°. 1628 in Julio, aangaande de 
Duytsche tale. Afschrift. 33 bl. f>. (459) 

Ygl. N. Hinlopen, Eiai, vtm de Nederl wen. dee 
Bijbeli, bl. 77. TV. ROMANS EN NOVELLEN. Gijsbert Japiks, Geschiedenis van Dorilles en 
Cleonice, ten tjjde van Cupido, onder het Be- 
stuur van Jupiter. Uit het Fransch forfriescht 
en in het Nederlandsch overgebracht door P. C. 
Scheltema. 4^ (460, bl. 61-97) 

Miohiel Kieuwenhuisen, een voorbeeld van 
luiheid en gierigheid, gest. 20 Maart 1 747. 4 bl. 4<>. 

(461) 

Uit een geaekreyen dagverhaal van Merkwaardige 

yoorvallen, opgeteekend door J. Bamaart te Haarlem. 

ff Van Lennep, De Voorouders. Eerste bewer- 
king. Eig. 4«. (462) 

-^^ De Voorouders. Laatste bewerking. In drie 
port. Eig. 4*>. (468) 

-— — De Pleegzoon. Eerste bewerking. Eig. 4^. (464) 

De Pleegzoon. Tweede bewerking. Eig. f«. (465) 

— — Ferdinand Huyck. Eerste en tweede bewer- 
king. Eig. !•. (466) 

De Roos van Dekama. Eerste en tweede be- 
werking. Eig. f*. (467) 

Klaasje Zevenster. Eerste en tweede bewer- 
king. Eig. 40. (468) J. Van Lennep , Elisabeth Musch. Eig. 4». (469) 

Eene vertelling van Mej. Staufi&icher. Eig. 

4°. (470) 

Mijmeringen in en over Amsterdam. Eig. 

40. (471) 

Eene schaking in de zeventiende eeuw. Eig. 

40. (472) De moeder en de magistraat. Eig. 4^ (473) — Een vergadering der Staten van Holland in 
1672. Eig. 4<>. ^ (474) Het Godsoordeel. Eig. 4*. (475) — Aan de beschaafde vrouwen in Nederland. — 
Het serail van den Grooten Heer. — De niet- 
jiit-te-spreken Naam. — Wactter, wat is er 
van den nacht? Eene vraag aan de natie. — 
Een woord, naar aanleiding van Renan's Vie 
de Jésus. — Het wafelmeisje. — De omroe- 
per. — De veertig voorschriften van het Whist- 
spel - De E-legende. Eig. 4«. (476) Digitized by Google TAAL- BN LETTERKUNDE. 31 VERHANDELINGEN, OPSTELLEN, ENZ. J. Le Franoq Van Berkhey, Verhandeling over 
de vraag: of de t^^nwoordige vorderingen in 
wetenschap en kunst belangryk genoeg zijn , om 
onze eeuw de verlichtte te noemen. 67 blz. 4». 

(477) 

Biiefwiflaeling tnflschen Eusebia.en Sopbia over 
eene godsdienstige beschouwing vtCli den roenscb. 
Omstreeks 1800. 74 blz. 4o. (478) 

10. Ba Ck>8ta, Eigenhandige opstellen. 96 bl. f>. 

(479) 
Inhoud: Jesns Christus, de Eenige. De zeven knus- 
woorden. De lameDstemmiBg der Evangeliën aangaande 
de opstanding des Heeren. De v\jftig dagen. Het gebed 
van Paalas voor d^nen wier aangezicht hij niet zag. 
De Hervorming in Spaiqe. Frankr^k en Nederland. 
Goethe en Bilderd^jk. De abt Bantain en de Joodsehe 
bekeerlmgen te Straatsburg. De verbondsbelofte Gods 
aan de kerk en haar laad gedaan. 

F. C. Hooft, HiHtoriSn van C. Cornelius Tacitus 

sedert Neroos afl^vighejt; vgf boeken. — Boecz- 

ken van C. Gom. Tacitus van de gelegenheyt 

en de volken van Germaniën. 461 blz. f^. (480) 

Hs. van Jnstos Baak. 

J. P. Huydekooper, Beedenvoering over de 
nnitigheid der Weetenschappen , uyigesprooken 
in het Kunstgenoodschap »Concord]a et Liber- 
tate", den 13 Dec. 1751. Eig. IJ bl. f>. (481) 

J. C. W. Le Jeune, Verhandelingen en opstel- 
len, fo. (482) 

De Griekaehe fsbelkunde, opgehelderd uit de aard- 
rijktkonde en de oudste geschiedenis der Grieken. Het 
volbrengen van mk-phgten. Over het meer of minder 
algemeene en daardoor meer of minder doeltreffende 
van het dichterUjk hekelschrift Gedachten over het 
schreven van de geschiedenis der Nederlanden. Ont- 
werp van een aardrijkskundig handboek, naar de na- 
tnurlijke verdeelingen. Over de verfraaiing on verbete- 
ring van Den Haag. Project van eene vereeniging voor 
annenzoig. M^ne eeuw; geschiedkundige nasporingen 
van hetgeen haar heeft voorbereid. De Theewairs zoe- 
ken de tuehtroede. Benevens enkele ontwerpen. 

Wgsgeerige Schetsen en Opstellen. 4». (483) 

Schetsen over den Godsdienst. De w^sbegeerte eene 
voorbereiding tot den dood. Aanmerkingen over de 
Schepping. Id^ sur U religion naturelle. 

Verhandelingen , voorgedragen in het Wage- 

ningpche Depart. Tot nut van 't Algemeen en 
in de HoU. Maatsch. v. Fraaie Kunsten en We- 
tenschappen. 4«. (4^4) 
Over de trapsgew^ze ontwikkeling in Kunsten en 
Wetenschappen. De invloed van het verschil in den 
smaak op het huiselijk leven. Over het gebruiken van 
geestverschijningen in Nederlandsche treurspelen. De 
voortreffel^khetd der wetenschappen in haar onderling 
verband aangetoond. Over fictie in de poëz^. J. Van Lexmep, Luther. — De Nootenkraker 
en Muizenkoning. — Verhandeling over de zoo- 
genaamde fEmtastische letterkunde. — Titels in 
brieven. Een gesprek. — Brief aan mgnen vriend 
8. over de zangen van onze dagen van A« P. 
Van Oroningen. Eig. f». (485) 

J. H. Onderdew^ngaart Caniiiis. Voorlezing 
over den steendruk, geh. in de Maatsch. Dili- 
gentia, 10 Maart 1820. 43 bl. 4^. (487) 

Voorlezing over de kracht der Nederduit- 

sche taal, met opzigt tot de uitdrukking van 
het schoone in al deszelfs betrekkingen, geh. 
in de Maatsch. d. Nederl. Letterk. 11 Nov. 1808. 
105 blz. 4«*. (488) 

Verhandeling, ten betooge dat de kennis 

der Nederduitsche taal in derzelver omvang, 
gelgk die der Latgnsche, eene bron is van uit- 
gebreide geleerdheid, geh. in de Maatsch. d. 
Nederl. Letterk. 7 Febr. 1806. 39 bl. 4<'. (489) 

Voorlezing over volksonderwijs, geh. in de 

Maatsch. Diligentia, 6 Apr. 1827. 49 bl. 40. (490) 

M. Tydeman, Verhandeling over de Ana*8. Eig. 
4 bl. P. (491) 

Met aanmerkingen van de Ck>mnussie voor Geschied- 
en Oudheidkunde. 1866. 

E. Wolff, geb. Bekker, Vertogen, brieven, ge- 
sprekken en fragmenten van volksgeschriften. 4^. 

(492) 
Meerendeels onuitgegeven. -»- — Tgd schrift voor jufFers. 4** (493) — — De jaarboeken der deugd, of onderwas in de 
Geschiedenissen. Ten gebruike van jongelieden , 
door Mevrouwe de gravin De Genlis. 4^. (494) 

H. Van W^n, Puerilia et juvenilia./Eig. Adver- 
van verschillenden inhoud. 351 bl. 4^. (495) Letter- en* geschiedkundige opstellen, ont- 
werpen en aanteekeningen uit zgne jeugd , enz. 
Eig. 4<>. (496) 

Een droom, in den nacht opgesteld van 10 

en 12 Maart 1761. In een studentengezelschap 
voorgelezen. Met aanmerkingen. 14 bl. 4^. (497) Adversaria, Aanteekeningen en uittreksels van 
allerlei aard, in het Nederl. en in 't Latgn, 
dicht en ondicht. Hs. van het laatst der 17e 
eeuw. 43 bl. 4^. (498) 

J. Van Lennep» Het onderwgs voor kinderen 
door W. E. De Perponcher. Eig. 4**. (499) Digitized by Google 3J? HANPSOHRIFTBN, STICHTELIJKE GESCHRIFTEN. Sen excellente oeffeninghe van het Ijden 
ende passie o. h. Jhu Chri, ende wort ghe- 
noemt het Cruys-gebel. Geschr. in 1610 door 
Matthgs Brouwer van Aken, crnysbroeder or- 
dens. 4 bl. 8®. (500) 

Uit de bibliotheek van Ackersdtjck {Catal. N». 5881.) 

Dat boeck van de oorspronck. Hs. op papier 
uit het laatst van de 1 6e eeuw. 8^ blz. 4®. (535) 
«Hoe de menBch getoont wiide een seer hoogen 
berg met negen steenbergen, op elcken een woonde 
besondere menschen", enz. Vertaling van H. Suss, Von 
den neiin Felsen, geschreven in 1852. 

Advyzen in den Joodschen Baad , uitgebragt bg 
de ter dood veroordeeling van Jezus. 4*^. 

(501, bl. 89—92) 
In het Hs. van Andreas Heinrid. 

Tractaat over de biecht en andere geestelgke 
tractaten. Hs. op papier uit de 17e eeuw. 103 
bl. 120. (502) 

Een góestelijck sermoen op sommige punten, 
die geschiet sgn nae ons Heeren doot, en nog 
twaalf andere sermoenen. Hs. uit de 17e eeuw 
op papier. 422 blz. 8^. Oude band. (503) Sermo de confratemitate SS Trinitatis Redemptio- 
nis captivorum. Nederlandsch Sermoen. Hs. van 
de 17e eeuw. 4 M. 8^. (504) 

Agatha Deken , Leerredenen , opstellen , brieven , 
gesprekken en fragmenten van gedichten. 4^. 

(505) 
Meerendeels onuitgegeven. 

B. WoifT, geb. Bekker , Jezus onder de menschen , 
of verhaalen van deiigdgezinde lezers, door E. 
Van Eekhartshausen. 4°. (506) 

O. Zwier Van Haren, Nationale leerreden van 
een oud man aan de jeugd van Nederland, ter 
gelegenheid van 't begin der derde eeuw van 
de Unie van Utrecht. 79 blz. 4«. (507) 

(J. HoUebeekP), Predikatiên. 4«>. (508) 

Joost Van Iiaren, Den Inhout van Godts ver- 
bont met de geloovige ende van alle de dier- 
bare beloften aen haer. 34 blz. f^. (509) 

JodocuB Larenus Junior, Predicatiën (120) over 
verschejden text^n, openbaerlfjck gepredickt in 
de gemeynte die Christo Jesu vergadert wort 
op den Hoeck. 1650. 176 blz 4<>. ^ (510) TOONEELSPELEN. rPoëade en Proza.) Ada, Graavin van Holland. Fragment van een 
Treurspel. Vooraf de Inhout, geschreven door 
E. Van Alkemade; nabootsing van het schrift 
der 17e eeuw. 8 bl. f». (511) 

Is. Büderdiijk , Arria en Petuïs. Treurspel. Naar 
het Fransch. 4^ (512, bl. 1—85) 

Hetzelfde. Fragment. 4«>. (512. bl. 86 - 106) 

Bern. Brandt, De bekeering van Augpistinus of 
Spiegel van Gods voorzienigheid. Biyeindich 
treurspel. Omstreeks 1700. 27 bl. P. (513) 

G. G. Brülenburg, De bedevaartgangster naar 
het feest van Adonis. Vrg gevolgd naar den 
vgfüenden zang van Theocritos , de Sjracusische 
vrouwen. Schiedam 1847. 6 blz. 4°. (514) 

Andreas Du Moulin, Polyxena. Treurspel. Hs. 
uit de 17e eeuw. 38 bl. f*. (515) 

Jan Van den Eeckhout , Echtbreuk door Liefde. 
Ti'eurspel, Aan de Hoofden der Amsterdamsche 
schouwburg opgedragen, 1 Dec. 1679. 61 blz. 
f>. . (516) 

La Grange, Orestes en Pylades of Ifigeniê in 
Tauren. Treurspel. Naar 't Fransch. 109 blz. f°. 

(517) Jan BaptiBf Hermans, Het leven van Constan- 
tinus ende van de H. Helena , syne moeder , waer 
in verheelt wort den oorspronk der vindinghe 
van het H. Crnjs ende» verschejden crachtea 
van het selve , in 't jaer o. H. 1709. Tooneel- 
spel. 76 bl. P. (518) 

Gheschreven uyt jonste voor MartinoB Waeyenbergh. 

J. C. W. Le Jeune , Bgdraagen tot eene geschie- 
denis van het Nederlandsch toonecl. 4^. (519) 

F. De Kaarsgieter y lid van Gonstantia et La- 
bore , Aanmerkingen , gedachten , gpronden en 
vindingen het tooneel betreffende, 1699. Waar- 
achter een brief (Febr. 1698) aan den Hr. 
Elias, over het spel: Arlekgn in de Elizeesche 
velden. 21 bl. 4°. (520) 

J. Van Lennep, Dramatische werken. Eig. In 
vier port. 4^ en 8°. (521) 

Inhoud: De zeekapitein of het geboorterecht (twee 
bewerkingen). — De vrouwe van Waardenburg. — 
Hulde aan Van Speyk. — De roem van twintig eeuwen. — 
Saffo. — De val van Jerusalem. — Het verheugd Am- 
sterdam. — De bruiloft van Kloris en Rooqe, met 
eenige nieuwe gasten gestoffeerd. — Lastige lieden» — 
Haarlem *s verlossing. — Marino Faliero. — Fiësko. — 
De Amsterdamsche jongen of het Buskruitverraad in 
^622. — De stichting van Batavia. — Het doip aan ' Digitized by Google TAAL- EN LETTERKTTNDE. 33 de grenzen. — De bergwerken. — Vonders droom. — 
Een dichter aan de bank van leening. — Romeo en 
Julia. — Rnwaardea Geertruida (Eerste en tweedje 
bewerking). — Rembrandt van Rijn. — Een droom 
ran Galifomië. — De betooverde viool en het bloemen- 
oproer. 

Jan Van Mieris , Aminta. Herderspel , en eenige 
andere dichtstukjes. Eig. 160 blz. 4''. (522) 

Montanier , Horatius. Treurspel , gemaakt te Co- 
lombo en opgedragen aan Rgcklof Van Goens, 
3 Oct 1674. 21 bl. f^ (523) 

J*. D. S. De Rnoepende minnaar in de turfback. 
Kluchtepel. Omstffeeks 1700. 26 blz. f*. (524) 

Hieuwart Bompslomp. Blgspel. Uit de eerste 
helft der 17e eeuw. 46 bl. P. (625) 

Vertaling van een Italiaansch blijspel, door Hooft 
▼oor Bredero vervaardigd, die zijn Sch^nheilig daar- 
naar heeft ontworpen. 

"Warrendhout, Bot- en Wysheid , of de wereld 
in zgn binnenste. Blijspel, vertoond ter eere 
van B. PadbruggOf gouverneur van Amboina, 
en J. Lobs, gouv. der Molukken. 1689. 45 bl.f**. 

(526) 

Geschreven op Temate, in het Kasteel Oranje, den 
Sstcn Haart F. Bu Saazet, Ino en Melicertu^. Treurspel. 
Naar het Fransch. 56 blz. 4*>. (527) 

Simma, koning van Arabië. Treurspel. Naar 

het Fransch. 57 bl. 4°. (528) 

Tiberius. Treurspel. Naar het Fransch. 50 

bl. 4«. (529) 

Van de Spiegel, L'egoiste ou Tadmiration de 
lui même. Comedie en 3 actes. In port. 8*^. (530) 

S. Stjjl (?), De' doodt van Pallas. Treurspel. 35 
bl. f. (531) 

Tooneelboek van den Amstcrdamschen Schouw- 
burg, loopende van 8 Sept. 1788 tot 30 April 
1789, behelzende opgave der opgevoerde stuk- 
ken met rol verdeeling. Vooraf een »Tekenblad", 
met de naamteekeningen van een veertigtal too- 
neelkunstenaars , o. a. F. Langendyk, Majofski, 
Kamphuyzen. Snoek, enz. 105 bl. f*. (532) 

J. C. Weyerman , De schoone Dwtudster , of de 

vereenigde Gelieven. — De vruchtbaare Juffer. — 

Den Heer is betoovert en de Juffer is behext. 

Blgspelen. 1704. 131 bl. f». (533) 

Hierachter: De wandelende jood en andere vertoogen. 

Zedekias , of de vaderschuldige kinderstraf . Treur- 
spel. Hs. van K. Van Alkemade, metopdi-acht 
aan W, Nieupoort. 39 bl. fo. (584) HOOGHDUIXSCHE LEXXKRICXJNrpiC, Begin: £inde: Oad-Bmtaeh Zegelied op de overwinning , door 
Koning Lodewijk in 881 op de Noormannen be- 
haald. Naar een Hs. in de abdg van Elno (St. 
Amaad) uitgegeven door Hoffmann von Fallers- 
leben. Afschrift van J. Kinker, met toelichting 
en verklaring. 8 blz. 4°. (536) 

Wigaloia. Hs. op perkament van 1372, 118 bl. 
kl. fo., in twee kol. met 49 miniaturen. (537) 
Wer hat mich gnter nf ghetan 
Si iz ienuin der mich kan 
Beyde lesen vnde versten 
Der sol genade an mir hegen 
Dar vns onch got gesende 
Vz diaem ellende 
Ane yennegerley missewende. 
Hie hat diz buch ejn ende. Amen. 
Gebruikt door G. F. Benccke. Vgl, Voorr. bl. XXXVII, 
TV. van zijn WiffaloU, der Bitter mit dem Bode. Ber- 
lin, 1819; alsook door Pfeiffer in z^n Wigaloit yljsv^- 
zig 1847. Vorwort X. 
Bn Spiegel menschlicher Behaltnuss. Ver- 
taling van het Speculum humanae salva- 
t i o n i 8 , omstreeks 1450. Hs. in twee kol. met 1 39 
gekl. teekcningen. 74 bl. 4«. (538, bl. 1—77) 
Vgl. Verslagen en Meded. der Roninkl. Akademie, 
Afd. Lcttcrk. Dl. III, bl. 88 w. 
Hugo Ton Trimberg, Der Renner. Drie frag- 
menten. Hs. in twee kol. 30 bl. 4°. 

(538, bl. 77—107) 
Vgl. Verslagen en Mededeel., als boven. Cassianus nnd GKermanus, oder Lere der Harp- 
ffen. Hs. op papier van 1461 , in twee kol., met eene 
afbeelding der beide schrgvers. 233 bl. P>. (539) 

Begin: SAnctus lohannes der ewangelist schreibt in 
dem puche der haimüchen offenbanmg von dem gesichte- 
das er ains mals gesechen hat in dem ewigen leben 
vnder andem worten stat geschriben. — Einde: Ansi 
den worten allen verstet man wol das got die- 
nen leicht ist. Amen das ist war. Dar inne sej got 
gelobet vnd geeret, etc. Et sic est finis huio libri in 
süxta feria post epiphanyam dni sub anno du! m^ cooo® 
I^j^ etc. 

Verdeeld in XXI guldin harpffen oder Gollationen. 
De inhoud heeft veel overeenkomst met Der oude va* 
ders coüaeien. Antw. 1606. 

Uit de verzameling van Z. H. Alew^n. 

Boman der vier Heemskinderen. Fragment 
van eene oude Hoogd. vertaling uit het voor- 
malige Vaticaansche nu Heidelberger Hs. 340, 
afgeschreven door H. Hoffmann von Fallersle- 
leben , met z^ne beoordeeling en eene aanteeke- 
ning van Is. Van Harderwgk. 19 bl. f*. (540) 

Beoeptboek. Hoogduitsch Hs. op papier uit de 
16e eeuw, 177 bl. 4°. (541) 

D. H. Heinemeyer, Literarische Notiien. 4®. (542) 

Mates an Peter. Gesprek in het Plat-Duitsch. 
6 blz. 4<*. (543) 

M. Tydeman, Verhandeling over Elo en Schelo. 
Eig. 4«. (544) Digitized by Google 34 HANDSCHKTFTBN, GK>XIIISOIiX: BIN ANT>^SE11E1 G^B2ElMLA.AJS&C)J-ail TATiTCTV. Alphabetum Gothioum et Oratio Dominica 
Gk)thice. 1 bl. 4^. ' (544) 

W. F. Van der Wüp, Expositio Alemannica 
yeterum Francicorum vocabalorum in libro Euan- 
geliorum Otfridi usitatorum. Benevens een op- 
ötel: De Gothica lingua, geschreven achter Wil- 
lerami Abbatis in Canticnm Ganticomm para- 
phrasis, ed. P. Mernla, L. B. 1598, met aan- 
teekeningen. 4 bl. fo. (545) 

Kleine fragmenten van een Saksisch rechtsgeleerd 
gesöhrift uit de 14e eeuw. Op perk. (486) 

A. Ten Broeoke Hoekstra , Eenige taalkundige 
aanteekeningen op minbekende woorden, voor- 
komende in het Anglo-Normannisch of Nor- 
manno-Saxonisch hekeldicht tegen de monniken 
en kloosterlingen dier eeuw. Met afschrift van 
het hekeldicht uit Hecke, Thesaurus gramma- 
ticae Anglo-Saz. et Moeso-gothicae p. 231 , met 
vertaling. 41 bl. 4°. (546) 

Hierbij adviezen van H. W. T^deman , Is. Van Har- 
derwijk en L. Ph. C. Van den Bergh. Ygl. ffand^l, 
1887, bl 58, '38, bl. W, "N, Ti&llmann, Grammatica Suecana, S.ller en 
Svensk Spr&k ock Skrifkonst Vaiment samman- 
skrifer. Stockholm 1696. Waarachter: Mots ana- 
logues de la langue Bi-itannique. 120 bl. 4\ (547) 

A. Ten Broecke Hoekstra , Het Kraknmal van 

Begner Lodbrog, met Latijnsche vertaling en 

aanteekeningen, benevens een advies van J. H. 

Halbertsma. f». (548, bl. 1—5) 

Vgl. Handel. 1837, bl 58. v. '38, bl. 64. 

N. Westendorp, Vertaling en verklaring van 
het Erakumal van Begner Lodbrog, met eene 
strophe op muziek. 4*». ' (548, bl. 6—11) 

P. G*. Witsen G-eysbeek , Nederduitsch-Deensch 
en Deensch-Nederd. Woordenboek. 2 Dln. 323 
en 349 bl. 4^ (549) 

L\jst van geschriften over Deensche Provinciaal- 
dialecten, overgenomen uit G. Molbech, Dansk 
Dialect-Lexikon , Kjöbenh. 1841. A%eachreven 
door H. J. Swaving. 5. bl. f. (550) LA-XIONSOHE KN" O^RISCKSCHE: XAAXi- lEN I-iKXTKRBnCJNT>B3. F. Burman, Dictata in H. Tursellini Historiamm 
epitomen. 187 bl. 4«. (551) 

H. Copes, Annotationes variae, excerpta, etc. 
4*». (552) 

Inecriptiones Latinae. 4®. (553) 

Adversaria, Annotationes ad Institutionos , 

Index auctomm aureae aetatis et alia manu- 
scripta litteraria. 8^ (554) 

Jac. PeriEonixis, De epistola scribenda; De va- 
riis carminnm generibus, 1695. 7 bl. 4<>. (555) 

Alpllabetu^L poëtico-religiosum , a Nic. Schmidt, 
phil. et theol. prof. Romano exaratum et N. Di- 
deman, prof. in Acad. ültraj. oblatum. 8 Apr. 
1779. 12 blz. 4«. (556) 

Simon Speyert van der Eyk, De Galvanismo. 
Latïjnsch gedicht, opgedragen aan den hoogl. 
G. Moll. Lugd. Bat. 26 Martii 1823. 11 blz.4o. 

(557) 

Exoerpta historico-politica e notis quas ad Gom, 
Taciti libellum de moribus Germanorum dicta- 
vit J. Perizonius. 40 blz. 4*». (558) 

B. Van den Honert, Varia epigrammata. 46 bL 
4«. (559) 

D. J. Van Lennep, Dictata ad Taciium. Hs. van 
A. Borobouts, 147 blz. 4*. (560) Alfabetische l^st van Latgnsche spreekwazen, 
met Nederl. vertaling. Hs. van de 18e eeuw. 
87 bl. 4^ (561) 

Gnil. Mtdlman, Garmina. Hag. Gom. 1714. 176 
blz. 4°. (562) 

^erbard Buyter, Aanteekeningen in het Latgn 

uit Grieksche en Lat^jnsche schrgvers , bjj S. Cur- 

cellaei Novum Testamentum. Amst. 1658. Drie 

Dln. 12*. (563) 

Voorin eene openslaande theologisch-mystieke plaat. 

Latijnsch-Nederlandsob woordenboek, toe- 
geschreven aan Theobaldus Petri. Beschrgving 
van dit Hs op papier uit de 15e eeuw door 
Is. Van Harderwyk, H. W. Tydeman en J. L. G. 
Jacob. Met facsimile's der papiermerken. 4^. (564) 
Het Hs. werd in 1840 te Gent verkocht 

J. Gavellius, Quaestiones Ciraecae, Pars pHor 
de litteris , pars alt. de verbis. 249 blz. 8*. (565) 

L. G. Valckenaer, Dictata in Antiquitates 
Graecas 1751. 377 blz. 4<». (566) 

Tib. Hemsterbuis , Dictata in Antiquitates Grav- 
cas , scripta manu Thadael Mul. 544 blz. 4*^. (567) 

J. B. G. Gamberlyn,Incaedem£gmondi, 1821. 

Panegjricum Joannis de Harchies, 1822. 16bl. 

4«. . (568) 

Vgi. z\jne JUtieeüamea^ Gand, 1828. p. 44 sqq. en 

p. 79 sqq. Digitized by Google TAAL- EN LËTTÉRKimDË. d5 WRAN&CiaJSl TAJLIw BTN" I^SXTTEIBICXJNX^S:. J. Bowring, Antiqi^ité de la nation et de la langne 
des Celtes, antrement appoUez Qaulois. Vert. 
en geschr. door W. Vap Haren. 62 blz. f*. (569) 

Ch. Poiigens, Trésor des origines de la langae 
Fran93U8e. Extraits sommaires, destinés a êtré 
places en tête des articles de son Dictionnaire 
grammatical et raisonné. In port. 4". (570) 

Achteraan: Oavrages de Ch. Pongens, puhliés depuis 
Jaillet 1819 jiuqu'en Decembre 1821. 

Vgf proeven uit zgn Trésor des Origines , op 

de woorden araignée, automate, azérole, braies 
et chuchoter. 4«». (571) 

Aan de Maatsch. gezonden v^or de verach^ning van 
zijn Specimen (1819), waarin alleen het laatste is op- 
genomen. Ygl. Sattdel. 1815, bl. 27. 

J. Kixiker, Woorden en Spreekwoorden in de taal 
van Luik. Met minuten van brieven in die taal. 
Eig. 8 blz. f». (572) 

L. Van Santen, Fransche uitdrukkingen en spreek- 
wazen, met Nederl. vertaling ep omschrgving. 
Eig. 9 bl. 8*». (573) 

W. BilderoUjk, Fransch request aan Lodewgk 
Napoleon, Leiden Juli 1806. Uierb^j de >Me- 
moiré contenant rezposé d*un ouvrage nouveau 
aar la iangue universelle", bg dit request over- 
gelegd. 12 blz. f». (574) 

Jean de Menng, La Gonsolation de Boece. 
Fransche bergming uit de 14e eeuw. Hs. op 
perk, in twee kol., met gekl. en verg. voorlet- 
ters. P. (575, bl. 1—35) 

In dmk uitgegeven. VgL Bnmet, Manuel T. I, p. 
239 w. Now. Rechtrchet bibliogr. T. I; p. 184. 
£bert, Bibliogr. Lexicon, No& 2688, 13946—49. 
Vooraan eenige Latynsche dichtregels en aant. 

Uit de bibliotheek van N. I. Foacanlt. 

Girard d'Amiens, La Bataille d'AgouUant et 
deForce encontreGharlemaine,in Alezandrynsche 
verzen» Hs. op perk., Goth. schrift, met gekl. en 
vergulde voorletters, uit de 13e eeuw. f^. 

(576, bL 1-47) 
Begin: 
Qnant Karlematne fa en France repairiez 
B'Aspremont on il ot moolt est^ traveilliez, enz. 

£inde: 
Et ie Girara d'Amiens qui tooz sui desirans 
De iaire son plaisir de ener liez et ioians 
Ai fait oest livre ei dont fiait me fii comans 
Et dont U estoire est bele et bien souffizans 
De plaire a prince grant qui veult estre emprendans 
A seryir Jhesa Grist et d'estre pourveans 
De sa loi essaacier sans estre deCaillans 
Dont eist livres est moult a tier gens profltans 
Mais petit proflter pnet aas mesentendans. 

Daaronder: Ci fine la bataille d'Angoallant et de 
Foroe eneontre Charlemaine. 
Met aant. van W. Bilderd^k. La Bataille de Benoesvans. Hs. iu dezelfde 
dichtmaat, als voren. (576, bl. 47, v. — 102) 

Begin: 
Moult' fa Karles prodons poor qnoi Dien li aida 
Car en toaz ses besoins soavent Ie visita 
Et sachiez que si tost qa'Espaingne recouvra, 
Seur Ie roi Agoulant c'onqnes nul iour n*ama, enz. 

Einde: 
Mais dist voos en avons la plus grande partie 
Et encore ferai tant que i'aie a88[evie] 
L'estoire toat ainssi come ele m'est chargie 
Car ne voel que par moi soH de tant abregie 
Que cele qae i'ai dit fust de riens ^laidie 
Que Jehans Bodiaus fist qni la Iangue ot poUe 
De biau savoir parier et science agoisie 
Por quoi de Gaitequin et des Saisnes traitie 
A Testoire si bel et si bien desclarcie 
Qae des bien entendcns doit estre auctorisie 
Et de toaz volentiers en toufes rara 07e. 

Daaronder: Ci fine Itf bataille de Rencesvaus ou 
RoUant et Olivier et leur compaignons morurent et 
Guenelon les vendi au roi Marsüe et en fu pendus et 
detrais a chevaus. 

En van eene latere hand: Chiz rommans est Mon- 
sieur Jehan de Flandres singneur de Crieveceor que 
Dieuz garde. Amen Amen. 

Deze twee gedichten zgn deelen van de groote Chanson 
de Geste over Karel den Grooten van Girard d'Amiens, 
de «Chanson de Challemaines qui fa emperières de 
Rome", het eerste gedicht het lilde, het tweede waar- 
schijniyk het IVde Boek. Zie Paolin Paris, Lea Ma- 
nuaerUs Franpois, T. VI, p. 148—151. Vgl. Memoi- 
res de VAcad. royale des Inscr. et Belles Lei tres, 1. II 
(Paris 1736) p. 680 sv. en F. Michel, La Cheauon 
de Roland. Fans 1837, Voorr. p. 69. 

Afkomstig nit de boekerij van N. J. Foaeault, co- 
mitis Concistoriani, beschreven door Galland. 

Beurtrede over de liefde en hare geneugten. 
Fragment van een Fransch gedicht in zuivere 
ottave rime. Sommige stanzen staan tusschen mu> 
ziekl^'nen , maar zonder noten. Hs. uit het begin 
van de 14e eeuw, op éen blad perk. in twee 
kol. f>. (577) 

Met afschrift en toelichting van Mr. L. Ph. C. Van 
den Bergh. 

Jacques Legrant, Le livre des bonnes meurs. 
Hs. op perk. uit de 14e eeuw, met gekl. en 
verg. voorletters. De eerste bladen met bloem- 
werk en eene miniatuur, den schrijver in z^ne 
cel voorstellende. f>. (575, bl. 86—92) 

In 1478 te Chablies uitgegeven. VgL Ebert, ^t- 
jr. Lexicon. N®. 12783. A. Paulin Paris, Les ma- 
nuscrits franfois de la Bibliothèque du Roi (Paris 1836, 
sv.) T. IV, p. 187 et 442. Memoires de VAcad. royale 
des Inscr. et Belles Lettres, T. H (Paris 1786), p. 
685. Uit de Bibliotheek van Foucaolt. 

J. B. B. De Roquefort, Notice d'un Ms. de la 
Biblioth. royale (de France), contenant un re- 
cueil de poésies par divers auteurs et compo- 
sées dans les Xlle et XlIIe siècles. 152^ blz. 4"*. 

(578) 
Afschrift van Is. Van Harderwijk uit de Notices et 
extraits der Mss. de la Bibl. im^. T. IX, p. 2, Digitized by Google 36 HANDSCHRIFTEN. Biokman (P), Eloge de vertu admirable des aiwes 
di Tonge 1700. Schimpdicht in Luiksch dialect. 
Met het rapport der Commissie voor Taal- en 
Letterkunde. In port. 4«. (579) 

Ygl. Handel. 1866, bL 37 en Choix det Ckansotu 
et jwéties WaUonnet, liège 1844. 

Seorets pour quantité de choses, aprouvez. Pour 
fondre Ie fer, faire yermillon, la brblure, etc. 
Hs* uit het laatst der 17de eeuw met enkele 
Spaansche aanteekeningen. 63 bl. 8®. (580) 

Op Het titelblad: Desen boeck is my ghegeven in 
Antwerpen van Jodocos Maerskalck 1712, den25Aag. 
Petras Paolns Melchior de Marcbion. 

Jo8. De la Qrange Chancel, Les Philippiques. 
Schimpdicht in vier zangen op'Philippus van Orieans, zoon van Philippos, den broeder vatil 
Lodewijk XIV, 20 bl. 4*. (581) 

Ygl. Bninet, iftmnel. Barbiers JDiet. de* Anom. 
de uitgaven van 1728, '95 en '97. 

Anoiennes ohansons Maltoises, avec traduc- 
tion Fran^oise. 2 blz. 12*». * (582) 

Be Chansons zijn ontleend aan MaUe, par Ie chev. 
■ St. Priest. 1791. 12«. 

J. C. W. Le Jeune, Le rencontre imprevue. Ma— | 
thilde , conté moral. — Mollerus , Le triomphe de 
ia nature. — B. Van der Haer , L'amour combattu 

^ par la generosité. — F. A. De Jonquières , Essai 
sur les passions. — G. Hooft , L^amour de la pa- 
trie. — A. P. De Jonquières , Essai sur Tamour de I 
la patrie. En andere Fransche opstellen van Lel 
Jeune en zgne vrienden. Omstreeks 1797. In 
port. 4«. en 8«. (583) vs:RSO»JDL.i^s:T<nDs: .aj>9x^s31x: talb»*. Chr. Ck>tl. Wolf, Russisch-hochteutschcs Wör- 
terbuch, in der Form einer durchgüngige Rede 
abgefasst, und getheilt in 150 Capitteln. Einige 
TSglich verfallende Vocabula aus der Moscovi- 
tischen Sprache, nach dem Alphabeth gesetzt. 
Vooraan eenige Alphabets én het Onze Vader 
in het Hongaarsch, Zevenbergensch , Wallachisch, 
Croatisch, Dalmatisch, Slavonisch, Servisch, 
Moscovisch, Zweedsch en Estnisch. 236 bl. 4*^. 

(584) 

Bussifloh Gtebedenboelqe. Hs. uit de 18e eeuw. 
Zonder titel. 41 bl. 12*». (585) 

J. H. Hoeufft, Wallische en Bas-ltretonsche woor- 
den, vergeleken met het Nederlandsch eu het 
Neder-Saksisch of Plai-Duitsch. In port. 4«. (586) 
Vgl. Sandel. 1848, bl. 60, '44. bl. 47. 

Nederl, woorden inet het Bas-Bretonsche of 

zoogenaamde Keltische overeenkomende. In port. 
4^ (587) 

Psalmberijming in Slavoonsch dialect. Hs. op' 
papier met titel op perk., van 1624. 186 bl. 12*». 

(588) 

Persisoh-Hindostanach-Nederlandsch Woor- 
denboek « hoofdzakelijk over plant- en zeevaart- kunde. Hs. van het eind der 17e eeuw. Met 
toelichting van Leopold Van Alstein en beoor 
deelend schrgven van H. E. Weyers, d®. 31 
Maart 1841. 1)1 bl. 4^ (580) 

Taalproeve van het eiland Ascension. Vertaling 
vau het Engelsche lied: There is a happy land, 
enz. 1 bl. 8*. (590) 

Ontleend aan het JourtuU of Miuiont. Vol. VII. 
Boston, N*>. 7. 

Woordenboek van Oost-Indische benamingen. 
Uittreksel uit een Hs. omstreeks het midden 
der vorige eeuw door een der Bewindhebbers 
van de O. Ind. Comp. samengesteld , behelzende 
eene l^st van vreemde woorden in de papieren 
der Compagnie voorkomende, met verklaring. 
• Met beoordeeling van H. C. Millies. 34 bl. 4®. 

(591) 

Tamoulsch Alphabet. Op éen blad perk. f». 

(592) 

J. H. Donker Curtius , Proeve eeuer Japansche 
Spraakkunst. Eig. 81 bl. f». (593) 

Met gedrukt voorbericht over de uitgave 'dezer Proeve 
door Dr. J. H. Hofinann, Leiden 1857. Digitized by Google ALGEMEENE GESCHIEDENIS. D. Wyttenbach, Compendium historiae univer- 
salis. Dictaat geschreveD door H. Muntinghe. 
Twee Dln. 141 en 131 bl 8*. (595) 

F. Bondam, Adversaria jurid. et historicae in- 
dolis. Cum Indice. Eig. 164 blz. f*. . (596) 

VgL C€itaL Ubror. et mstor. B. F. Tjrdcman (1882), 
p. 180. Die Qulden Bulle des vierden Eaisers Karoli, 
a^ 1856. Benevens f Bichsteig (van het Saksische 
landrecht door Joh. van Buch, omatreeks 1350) 
en Landrecht van Keizer Lodewgk, gegeven 
aan Beieren in 1346. Hs. in twee kol. 70 bl. 4^. 

(538, bl. 108—177) 

VgL Verêlagm eu Meded. der Koninkl. Akademie, 
Aia. Letterkunde, Dl. III, bL 88 w. 

Sententie van Keizer Kaerle door den Grooten 
Raad, 10 Juni 1558. Op perk., met beschrijving 
van A. Kluit. 15 blz. f*. (597) Aubóri, Manuscrits. T. I, Regne de Louis X, 
Philippe IV et Charles IV. T. II, Journal du 
regne de Charles VII. 157 en 399 bl. 4°. (598) Executie ofte doot van Maria Stuwaert , coning' 
inue van Schotlant, onthalst in Ëngelant den 
18 Febr. 1587 n. st., int kasteel van Fodring- 
haye. 4°. (599, bl. 48— 57) 

H. W. Tydeman, Twee voorlezingen over de. 
Memoriën van Sir Ralph Winwood. 1848 en '50. 
In port. 4<». (600) Johan PHermite, La maladie et la mort de 
Philippe II. Extrait litteral du ^Passe-tempH 
de J. TH., depuis son vojaige d'Espaigne, qui 
fust Tan 1587". Afschrift uit de 17e eeuw. 41 
blz. f*. (601) 

Het oorspronkeiyk is uit de Bibliotheek van P. van 
Musschenbroek naar Engeland overgegaan. Vgl. Bilder- 
dijk, Gtneh. d,, Vaderlands, Dl. VU. bl. 276. J. W. Wilthemius, Summa capitulorum Codicis 
ejus Msti circa 1630 de rebus Luxemburgensi- 
bus conscripti. 13 blz. f». (602) 

Het Hs. ÏB in Engeland. KERKELIJKE GESCHIEDENIS. ALGEMEENE EN VADERLANDSCHE. Stokken betreffende de stad Keulen en de St. Jans 
Orde aldaar. Zes bladen perk., éen met afschrift. 

(603, ■.) 

I>at boeok van den verlichte van Cisteroien 
en van Clareval .... nae Ste Benedictus re- 
gel. Hs. op papier van 1531, Goth. schrift, 
met gekl. voorletters. Achteraan eene korte le- 
gende van St. Andries. 376 bl. 4'. (604) 
Begin: Doen die ewige god die sone des almschti- gen vadert ons heer ihs xps Die een «oepper is alre 
dingen ende een yerloesser alre geloviger salicheit wracht , 
enz. — Einde: D*at wi bider graden gods oec verdienen 
mogen te oomen totter blyacap der ewiger salichheit 
Dacr wi sonder enige twyvelinge geloven dat onse hei- 
lige vaders comen sijn Dat ons verlenen moet onse heer 
ins zps die metten vader ende metten heiligen geest leeft 
ende regneert in ewigen tyden der tyden. Amen. 

Afkomstig van de Stisteren van Orten Ste Andries- 
huys genoemt JhemsaleoL VgL Catal, Van Sinter 
(1841) N®. 17. Achterin bUiden van een Rekening- 
boek en fragmenten van een Latijnsch Hs. op perk. Digitized by Google S8 HAiïDSCHBIFTEK. Spieghel der ▼olöötnenheit. Ordensregelen van 
St. Franciscas. fis. op perk. uit de 14e eeuw, 
Goth. schrift, met gekl. voorletters. 181 bl.8''. 

(605) 

Begin: Hier b^hint een spieghel der voloomenheit 
daer der minrehroeder staet. 

Dit werc u vergadert wt somighen onden Iq^end^ 
die Binte franciscnB ghesellen in alre hande steden 
acreven ende acriven deden. Sinte franciscas makede drie 
regulen, enz. . 

Einde: Hoe dat men dat goede vererighen sel opdat 
ment niet en verliese. 

Salich is die knecht die al dat goet dat hem die heer 
hier bewisen heeft als enen scat in den hemel vergadert 
ende dat den menschen om loene willen niet en begheret 
te openbaren. Want die heer aelve sel syn werken wel 
te weten doen wien dat hi wil. Salich is die knecht 
die die heymelike dinghen gods verberghet in sgnre 
herten. Deo gradas. 

Qrdenfiregelen van den H. Augu0tiim8, met 
de uitlegging. Hs. op perk. uit de 15e eeuw, 
Goth. schrift. 126 bl. S"». Oude batid. (606) 

Die Begule yan dat leyen der oerden der armer 
susteren (van S. Clara). S. Clare testament. 
Benedictie. Privile^ne mgns h. Innocencius. Forme 
van professie. Ordinancien. Hs. op perk. uit de 
15e eeuw. 43 bl. 12^ (607) 

Uit de bibUotheek van D. C. en J. J. Van Voorst 
{CaiaL der Hss. N*. 821.) 

Slnte Claren Begel, Benedictie, Testament, 
Priyilegien. Constitucien meester Willems de Ca- 
sali ter begeerten van Suster Golete in 1434. 
Declaratien op Scte Claren regel Capestrani. 
Hs. op papier uit de 15e eeuw. 168 bl. 12"*. (608) 

Met den naam van Machtelt Pemelis. 
Uit dezelfde bibUotheek (Catal. N^ 222.) 

Catalogus et gesta Episcoporam Monasteriensium , 
ab a^ 772—1612. Hs. git de 17e eeuw, met 
aanteek. van A. Kluit. 77 bl. f°. (609) 

Door B. Bottendorf te Manster aan den ambassa- 
denr A. Panw van Heemstede geschonken. 

I4JBt en bescbryving yan Aflaatbrieven van 1225 
tot 1525 te Zutfen aanwezig. 8 blz. f». (610) 
Vgl. Handel. 1S41. bL 69. 

PatifleUjke ordozmantie aan Philippus, Episc. 
Traj., tot hervorming der kloosters. 12 Aug. 1518. 
Op perk. (603, b) 

Baldewinn» de Rflga Comitum , Cathalogus 
monachorum Ord. S. Benedict!. Historia de tribus 
regibus. Yita beatae Gudulae. Passio b. Reinoldi , 
eet. Proverbia Vopponis ad Henricum regem, 
filinm Conradi imp. Descriptie reliqniarum Mo- 
nasterii Egmnndensis. PrivUegia Egmundana. 
Nova aliqua de TurDo(?). Ealendarium Mona- 
chorum et sctorum Ord. 8. Benedicti. Catalogus 
Bibliothecae Monasterii Egmnndensis. Necrolo- 
ginm Egmundense. Hs. van omstreeks 1526, in 
twee kol., 163 bl. f*. (611) 

Afkomstig uit de Abdq'van Egmond. 
Later in het bezit van Adr. Van Westphalen, de 
Gronorinssen, A. Klnit, e. a. Vgl. H. Van Wyn, Hmt- 
pUttnd ieve», DL I, bl. 25S v, F. Bondam 9 Copie uit een Register van de abdy 
van Loosduinen. 12 bl. f". (612) 

Stiohtingsbrief van twee vicaryen in de Parochie- 
kerk te Valkenburg door Magister Petrus Jaco- 
bus 10 Jan. 1387. Afschrift uit de 17e eeuw. 
8 blz. r>. (613) 

Twee Oorkonden betreffende de St. Jans Orde en 
de Balye van Utrecht, van 1530 en 1541. Op 
perk. (603, ^) 

Brief van den deken en het kapittel van St. Pie- 
ter te Utrecht, 9 Maart 1621. Op perk. met 
zegel. (603, ^) 

Johan van Ingen^ Geschiedenissen uyt oude 
geschriften ende o. a. van de compste van de 
Fraters, daervan gecommen syn die Reguliers 
van Marienhoofi ende van St. Johans binnen 
Amersfoort , oock van het begin van St. Agneta , 
BarV>ara ende Agatha conventen aldaer; oock 
van de kercken ende ander Godtshuysen. Geëx- 
traheert ende geschreven in den jare 1635, '43 
'55. Met register. 179 blz. 4<>. (6H) 

Instellingsbrief van O. L. Yr. Broederschap in 
de S. Maartenskerk te Tiel. (1590?). Afschria 
uit de 17e eeuw. 6 bl. f». (615) 

Fragmenten op perk. in het Latgn, van een 
Hs. uit de 15e eeuw, betrekking hebbende op 
de overbrenging van het Fraterhuis te Huls- 
bergen by Hattem tot de Congregatie van Burs- 
feit van de Orde van St. Benedictus. (616) 

Memorien» Brieven en andere bescheiden, af- 
komstig uit het in 1811 opgeheven en in 1820 
afgebroken St. Agnieten-klooster te Emmerik. 
In drie doozen. Met eene Igst der stukken. (617) 
Verzameld door J, H. Onderdew^jngaart Canzias. 
Zie Ham/el. 1844, bl. 53 en Byl. B. 

E. H. J. Du Puy de Montbrun, De kerkvoogdij 

van het vorstelgke Freulensticht El ten. Afschrift 

105 blz. 4«. , (618) 

Met een brief van den schrijver en adrieien vin de 

Commissie voor Geschied- en Ondheidknnde 1857, '58. 

Florent de Montmorency , Verklaring dat de 
Sociëteit van Jezus nimmer heeft begeerd in de 
Zuidel. Provinciën aan hare Collegiên de phi- 
losophie en theologie te onderwazen in ordine 
ad gradus, en desen last aan de Hoogescholen 
heeft overgelaten. Brussel 19 April 1616. Met 
zegel. P. (619) 

Chronika dei HÜBgesinnea der Lieften , daer- 
inne l^tQget wert de Wunderwercken Godes tot 
lester tydt: unde idt iene , dat H(enrik) N(iclaes) 
unde dem Hüsgesinne der Lieften wederfaren 
is. Dorch Daniel, Mede-older in dem Hüsge- 
sinne am-dach gegeven. 166 bl. 8®. (620) 

Zie de beide volgende stukken. 

Ordo Saoerdotis» De Ordeningen des pricster- 
licken states in dem Hüsgesinne dor Lieften, 
also H^enrik) K(iclacs) desulve, uth dem Munde 
unde Worde des Heren , nae idt waeraftige we* 
sen sul vest geschreven, unde den Olderen unde 
Ministèren in dem Hüsgesinne overantwordet 
hefL 70 bL 8o. (621) Digitized by Google GESCHIEDENIS BN OUDHEIDKUNDE. 89 Acta 'Hienrik) N(iolaeB). De Gescheften H. N. 
ande etiiche hemmelsche werckinge dos Heren 
nnd Godes , die H. N. van syner jöget ann wed- 
dcrfaren synt. Dorch Zacharias, ein Mode-older 
in dem Hüagesinne am-dach gegeven. 70 bl. 8^. 

(62Ï) 

Hs. met Het Torige in ^ dL geschreven, in Plat- 
dnitadien tongval uit het begin der 17de eenw. Ygl. 
Kist en Boyaards, ArtMef voor kerkel getch. Dl. Y, 
bl. 358. 

Egte stukken wegens de harde procedaren te- 
gen de Bemonstnuiten liinnen Leyden , meestal 
authentyk. 1638 en volg. jaren. f°. (622) 

Reqaesten, memoriën, brieven, enz. 

Kort Verhaal der marteldoodt van den eerw. 
heer Martinus Van Velden, gest. te Leiden, 6 
April 1639 , na mishandelingen hem aangedaan , 
daar hg, de mis bedienende te Middelburg bg 
ter Goude, overvallen was. 3 blz. 4». (340) 

Met eene afbeelding vah den martelaar, geb. te 
Antwerpen 1603. Vooraan in een Hs. behelzende irDie 
Spieghel van Volcomenheit", enz. 

Handelingen van de particuliere Z. Hollandsche 
synoden, gehouden te Dordrecht 1574, te Rot- terdam '75, te Schoonhoven *79, te Rotterdam 
*81, te Haarlem '82, te Delft '87, te Schiedam 
^88. Benevons de » particuliere vraegstukken'', 
behandeld op de Nation. Synode te Dordrecht 
1578. Hs. uit het begin der 17e eeuw. 68 bl. 
4«>. (599) 

Ck>rt3 deduotie de Jure Patronatus , aen de £d. 
Hooch-inog. Heeren de Staten van Holland ende 
West-vries-land. 15 bl. 4«>. (628) 

Vgl. Wiltens, K^rkel. Flacaatb. DL II, bl. 886. 

Visitatie dor autographa van de Bgbelvertaling , 
gedaan te Leiden in 1656, '59, *62 , '63, '65, 
'7U '74, '77. Gelgktgdige afschriften der origi- 
neele verklaringen. 12 bl. f*. (624) 

Koninkl. decreet van 2 Aug. 1808 over kerkel. 
goederen en beampten, benevens besluit van 
5 Maart 1810 over de geestelgke goederen. Af- 
schriften. 6 blz. f>. (625) 

Sohrtiven van den burgemeester van Leiden aan 
den Landdrost van Maasland, 14 Mei 1810 , over 
de tractementen der predikanten. Afschrift. 2 
blz. fo. (625) 

Handelingen der vergadering tot de zaak der 
kerkgezangen, gehouden binnen Utrecht, den 
1 7 April 1 81 4 en vlgg. dagen. 75 blz. 1°. (626) NEDERLANDSCHE GESCHIEDENIS. GhSSCIXISJDSKIS "VAN SCBX VOLK. IN HET ALGEMEEN. K. Van Alkemade en P. Van der Schelling, 

Catalogus Hollandiae , iSelandiae , Frisiae scripto- 

rum , aec non aliomm nationum. 59 bl. 4**. (627) 

Naar het alphabet. 

D. IJ. Heinemeyer» Bibliographie van Neder- 

landsche geschiedenis en plaatsbeschrgving. 

Hoogd. In losse aanteek. In port. f». (628) 

Andr. Weiss, Dictata de foederatorum Belgarum 

conventionibus cum populis exteris. 93 bl. 4^. 

(629) 

A. Kluit, Historia Belgii Foederati. In port. 4^. 

(630) 

Onvolledig. 

A. Kluit, Historia Foederum Belgii. Met Pro- 

diomns. Eig. Ha. In drie port 4<>. (631) 

Diotata ad A. Kluitii Historiam Foederum Belgii 

Foederati. Lugd. Bat. 1790. Drie dln.bl. 1—361, 

-737,-1107. 40. (632) 

Dictaat op al de tien boeken. 

A. Kluitii Historia Foederum Belgii Foederati 
et de ejua cum exteris gentibus nexu. Drie dln. 
300, 250 en 180 bU 4''. (638) A. Kluit, Eigenh. aanteek()ningen , gevoegd bg 
Historiae federum Belgii federati primaehneae. 
Lugd. Bat. 1790. In twee port. ' (634) 

Excerpta ad Saxii Historiam Belgii Foede* 

rati. In port. 4°. (635) 

Dictata ad Monogrammata Historiae Batavae 

Christophori Sax. In port. 4^. (636) 

Diotata ad Kluitii Primas lineas Collegü Diplo- 
matico-historico-politici. Lugd. Bat. 1780. In port. 
4°. (637) 

Het dictaat loopt maar tot f 187. ad A. Kluitii Primas lineas Collegü Diplo- 

matico-historico-politici. Lugd. Bat. 1780. Vier 
Dln. 42, 122, 143 en 62 bl. 4<>. (638) 

Pars I eindigt by Cap. IV (pag. 15 der nitg.),' 
P. II, 1 by Cap. XI (pag. 54); Pars II, 2 loopt tot het 
einde. P. III behebt Addenda. 

A. Klnit, Dictaten op Cap. V, VI, VIII, X, 
XI, XIV, XV zgner Primae lineae Collegii di- 
plom.-polit. Met verschillende collectanea. In 
vier port. 4**, (639) Digitized by Google 40 HANDSCHRIFTEN. A. Kluit, Historie der Hollandsche staatsregeling. 
Eig. Hs. in vier port. 1°. (640) 

Historisch-diplomatische aanteekeningen in 

alphabetische orde. 61 bl. f°. (641) 

Ad versaria betreffende Nederl. geFchiedenis, 

staatsregeling, staathuishoudkande , enz. Twee 
dln. 1—547, 548—1090 blz. f^. (642) 

De Index is verloren gegaan. 

Resolutiën en remonstrantiên van verschil- 
lenden t^d. Losse bladen over de Hollandsche 
staatsregeering , enz. In port. f^. (^43) 

Ad versaria, excerpten, ontwerpen, enz. f*. 

en 4°. In port. " (644) 

P. Bondam, Adversaria de jure publico et his- 
toria patriae nostrae. Eig. 52 bl. f°. (645) 

Adversaria jurid. et historici, Belgiae inpri- 

mis, argumenti. Cani Indice. Eig. 129 blz. f. 

(646) 

Dictata ad F. G. Pestelü Commentarium de Re- 
publïca Batava. 420 bl. 4°. (647) 

Tot toelichting en uitbreiding van den Commentaar, 
in 1782 door Van Festel uitgegeven, van welke uit- 
breiding hij gebruik maakte bij de laatste niet geheel 
afwerkte uitgave in drie dln. Het dictaat gaat niet 
verder dan F. I (pag. 177 der uitgave). 

Idem ad eundem. In twee port. 4^. (6^^) 

Bit dictaat loopt tot f 816 (pag. 868 der uitg.) 
en eindigt midden in de regeering van Over^sel. 

M. Tydeman, Historie van Holland. Overzicht 
tot 1702 en Afbeeldsels der drie eei:ste Hol- 
landsche graven. 38 blz. 4^. (649) 

T, Burmaxmus, Dictata in Historiam patriam, 
inde a Comitibus usque ad Philippum II. 198 
blz. 4^. (650) 

Tooneel der Graaven van Holland en Princen 

van Orangien. Afbeeldingen uit verschillende 

. werken, met bgschriffcen in proza en poezj'. 

175 bl. 4^ (651) 

Tooneel der Hartogen van Brabant. Afbeeldin- 
gen met bijschriften. 129 bl. 4**. (652) 

Vertooninge der Cooningen, Bisschoppen, Prin- 
cen , Potestaaten , Heeren ende Graaven van 
Friesland, met de gedenkweerdige saaken van 
haar gedaan. Afbeeldingen met bgsch riften. 156 
blz. 4*>. (653) 

J. P. Van Gappelle , Geschiedenis der Vereenigde 
Nederlanden tot 1714. Geschreven van 1820— 
'23. Met register. Twee dln. 245 en 192 bL 4*>. 

(654) 

J. Van Lennep , Geschiedenis van Noord-Neder- 
land. Eig. In vier port. 4®. (655) 

Vaderlandsche gogchiedenis (met platen , h\\ 

Binger) en Bijschriften voor de platen uit de 
Historische galerg van Arti. Eig. 4°. (656) 

Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen, 
zeedert de overdragt van Kyzer Karel de 5de 
aen syn soon Philips de 2de, tot 1648 toe. Hs. 
uit de 18e eeuw. Drie dln. 175, 215 en 193 blz. 
4**. (657) J. Le Franoq van Berkhey , Vaderlandsche aan. 
teekeningen op ware gebeurtenissen, f^. (658) 

Aanteekeningen betreffende Nederl. geschiede- 
nis en plaatóbeschrgving. 1768, 21 blz. 8*». (659) 

J. J. Dodt van Flensburg, Aanteekeningen 
getrokken uit Utrechtsche Kameraars-rekenin- 
gen , uit de B^Rolutiën van de Statén-Generaal 
en die van Holland, rakende het krijgswezen, 
in de 16e en 17e eeuw, eerste lielfb. In port. 
4^ (660) 

K. Van Alkemade, Annotata. Geschied- en 
oudheidkundige aanteekeningen. 52 bl. smal.P. 

(661) 

Resolutiën der Staten van Holland en West- 
friesland. Extracten van 1524 tot 1778. Vier dln. 
706, 708, 727 en 879 blz. P. (662) 

Verhandeling over de vraag: Welke zgn de 
voorniiamste zaaken, 's lands historie betreffende, 
die door de schqjvers niet, of niet genoegzaam 
zgn aangewend of behandeld geworden, waar- 
door duisterheid in de Geschiedenis van ons 
Vaderland is overgebleven? 22 bl. 4^ (663) 
Vgl. Handttl. 1794, bl. 6. 

Voorlezing over de kunstgrepen en middelen 
van geweld, door *s Lands graven en insonder- 
heid door die uyt de laatste huizen van tgd 
tot tyd in het werk gesteld, om 's volks vry- 
heid te ondermijnen en zich zelven van de op- 
perste magt dezer landen meester te maken. 
Hs. van de 17e eeuw. 16 bl. 4^. (664) 

Gehouden in het Amsterdamseh Genootschap: Gon- 
cordia et libertate. 

De Bataafëohe vrijheid en tyrannie der Graven 
en Stadhouders , naegespoord in de oude Regts- 
pleegingen en Wetten in de Nederlanden ge- 
bruikelijk. 1735. 87 blz. 4*». (665) 

Formulieren van Zoonbrieven van 1396 en 1532. 
Hs. van de 17e eeuw. 6 blz. f<^. (666) 

Uit de verzameling van K. Van Alkemade. Vgl. 
Caial. der Hss. van D. C. en J. J. Van Voorst N"». 373. 

Eedtboeok. Eedzweringen van 1549 (Eedt van 
Coninck Philips den Lande van Hollant gedaen . 
tot 1651 (Formulier van den Eedt voor de HH 
die van wegen haer Ho. Mo. werden gebruyckt 
tot het maecken van eenich tractaet met Am- 
bassadeurs van uytheemsche coningen , enz. ) Hs. 
van de 17e eeuw. 87 bl. t°. (667) 

Stukken over de verpachting der gemeene lands- 
middelen. Hs. van de 17e eeuw. In port. f®. (668) 

A. Kluit, Over het onderscheid van den hoogen 

en lagen Adel in de Nederlanden. Eig. 89 blz. 

f°. (669) 

In 1785 als dissertatie op naam van C. Backer in 

het Latijn verdedigd. 

Oorkonden uit het Archief van R^ssel , betrekking 
hebbende op de Geschiedenis der Nederlanden, 
afgeschreven door L. Ph. C. Van den Bergh, 
11 stukken. In port. f*. («70) 

Voor zoover z^ niet reeds gedmkt waren, z\jn deze 
stukken nagenoeg alle geplaatst in het eerste dl. der Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 41 GedeniMtukken Tan den hr. Van den Bergh. Van 
de overige z^n de aÜBchriften nauwkeoriger dan de vroe- 
gere nitgaven. Van enkele ia de betere tekst opgeno- 
men in het Oorkondenioek van Holland en Zeeland. 

Stukken betreffende de Nederlandsche geschie- 
denia van 1558—1630. 658 bl. (671) 

Deze verzameling bevat de volgende stakken.- 

Unie van Utrecht met de verschillende accessiën tot 
die van Antwerpen ingesloten. 

Trèves met het nader verdrag van 7 Jan. 1610 (in 
het fransch.) 

Instmctie voor den Raad van State , 12 April 1588. 

Extract Resol der Stat. Gen. 22 April 1624. (over 
de monsteringhe en andere militaire en administrative 
zaken). 

Staet ende repartitie van het Crijgsvolk en andere 
lasten van den oorloge. 

Sommier Staet van 't Cr^gsvolck soo te paert als 
te voet noch ongerepartieërt z^nde (exhibitum den 2 
Nov. 1627,. 

Repartitie van 't voorgemelde Cr^jgsvolck opte respec- 
tieve provinciën naar rate van yders quote. 

Staet int corte van de Rayteren ende knechten by 
de respectieve provintiën betaelt wordende. 

Staet sommier van penningen op Interest gelicht 
ende noch tegenwoordich ter Comptoire van den Ont- 
vanger Gen. lopende. 

Petitie voor den Rakd van State van 1629. 

Nieuwe middelen ende verhooging van de gene die 
in treyn waeren, ingewillicht bij de Ed. Mog. Heeren 
Staten 'slants van Utrecht tsedert d^n jare 1620; en 
andere stukken betreffende de Utrechtsche finantiën. 

Staet van H Innecomen van de Contributiën van 
Brabant, Vlaenderen, Overq aartier van Gelderlant, 
Landen van Overmaze ende Lingen. 

Staet van de Contributiën ende gemeene middelen 
in Brabant, Vlaenderen, Gelderlant, Lingen, Wedde, 
Westerwoldingerlant ende .de vier Landen van Over- 
mase, als Limboreh, Valkenborch, Daalhem ende 's Uer- 
togenbosch, gedurende desen oorloge. (Zoowel de uit- 
gaven aU de ontvangsten van den Ontvanger Gen. dier 
contributiën worden opgegeven.) 

Sommier staet van de contributiën, zoo uytgcschre- 
ven z^ (in plaatse van Inquartieringe by de Spaense 
voor desen gebmickt) op de landen van (jleve, Bergh, 
Marck, Ravensbnrgh ende Ravenst^n. December 1629. 

Bordreel van de 5de reecken. van Johan Doublet, 
Ontt Gen. der Vereen. Provinciën. 1623. 

Instructie voor Johan Doublet. 

Instructie voor Philips Doublet, 1 Jan. 1629. 

Instructie voor de gecommitt«erden op de liquidatie 
van den Ontf. Gen. en den Ontf. der CoUegiën van 
de Admiraliteit 

Sommier verhael van de order die in des Generali- 
tcits Reeckenkamer gemeynlyck wordt geobserveert int 
hooren ende sluijten van de declaratiën der respectieve 
provintiën. 

(Gedrukte) Ordonnantie waamaer schuit- en wagen- 
vrachten betaelt sullen worden, 1624. 

lijste van de Wagens (benoodigd voor verschillende 
Compagniën) 1627. . 

Ijjste van log}-s-gelt, 1619. 

Sommier van de poincten van consideratiën bij de 
geeommitteerden der Generaliteits Rekenkamer, anno 
1621 d. Ho. Mo. Heeren Stat, Gen. overgelevert, tot 
redres van de besognes vant stuck der finantiën, mits- 
gidera van 't gene daerop provisionelyck gevolcht ende 
geresolveert is. 

Instmctie voor den Ontfanger Gen. van de provintie 
van Stadt Groningen ende Ommelanden, anno 1625. Beraminge van den voet die men op 't onderhout 
van de crancke soldaten in de gasthuyse soude mogen 
onderhouden. April 1628. 

Uytleveringe van turf ende kaersen zoo die van 
wegen de Generaliteit gedaen sal worden. 

Concept van een ordre waemaer de Geünieerde Pro- 
vinciën mt stuck van (Consenten voertsaen haer sullen 
hebben te reguleren, 1680. 

Staet van oorloge te water, 1629. 

Extract uit Resol. der St. Gen. 1627, 28. (betref- 
fende de Zeezaken). 

Extract als boven, 1629.. 

Instructie voor de CoUegiën der Admiraliteit, 1597, 
en Extract Resol. Stat. Gen. over deze aengelegenheid , 
van April 1624. 

Staet sommier van den Incomen van oonvoyen ende 
licenten der respectieve CoUegiën ter AdmiraUteit (1613 
—1625). 

Octrooi voor de O. I. Compagnie, d602. 

Vernieuwd Octrooi, 1622. 

Octrooi voor de W. Ind. 0)mp. 1621, met de la- 
tere ampliatiën. 

Remonstrantie der W. Ind. Comp. tegen de trèves, 
23 Oct. 1629. 

Concept Octrooi van de Comp. van assurantie. 

Wederlegging der objectiën tegen het C!onoept-octrooi 
(n*». 36). 

Discours sur TEstat des Provinces Unies, anno 1608. 
(Verbandeling over het al of niet raadzame der beraamde 
trèves). 

Staatsstukken en andere bescheiden, afgeschre- 
ven en aldus verzameld door A. en W. P. Kluit. 
In port. P. (672) 

Inhoud: 1. Tractaat en conventie, gesloten tusschen 
de Bat. Republiek en het Huis van Oranje. Den Haag 
1 Aug. 1804. — 2. Proclamatie van WUlem Frederik, 
erfprins van Oranje, 1799. Gedrukt — 8. Aanspraak 
van den admiraal Ver-Huell, als hoofd der deputatie 
te Parijs, 15 Aug. 1810, met de namen der ged. en het 
antwoord van Napoleon. — 4. Verslag van het voor- 
gevallene op de audiëntie te Breda, 6 Mei 1810 door 
Napoleon gehouden, betreffende de R. C. geestemk- 
heid. — 5. M jssive van Lodewijk Napoleon aan het Wet- 
gevend lichaam, 1 Juli 1810 en den Chargé d'affaires, 
Serrurier, aan den minister Roëll. — 6. Manifest van 
den keizer van Oostenr^k tegen Napoleon i 19 Aug. 
1813. — 7. Protest van Maria Louisa aan het Weener 
Congres, 19 Febr. 1815. — 8. Traite de Paix entre 
Ie roi de Suède et Ie roi de Danemarc. — 9. Karak- 
terschets van eenige patriotten, die het plan van con- 
stitutie voor de Bataafsche Republiek hebben aangenomen 
tot grondslag der deliberatie van de Nation. Vergade- 
ring. — 10. W^sgeerig-staatkundige beschouwing der 
Fransche invasie van Holland (Vgl. Von Aschenholtz, 
Minerva, Maart, 1796;. — 11. WiUielmus-lied, waarby 
een Allernieuwst christ. lied aan WiUem V. Gedrukt. — 

12. Missive van den prins van Oranje aan de steden, 
4 Dec. 1785, met twee missiven van ba^uw en raads- 
leden van Amsterdam, 22 en 27 Maart 1786. — 

13. Aanspraak door den luit. admiraal B. V. W. op 8 
Maart 1783 aan den prins van Oraiye. -:- 14. Protes- 
ten van vijf Leidsche regenten tegen de middelen van 
defensie, Febr. en Maart 1798. — 15—19. Punten 
van deliberatie, propositiën, ena. in de Stat v. Hol- 
land, 1697—1795. Gedrakt — 20. Dechuratie vanden 
prins van Oranje, Hamptoncourt, 21 Mei 1796. — 

21. Extract uit eene missive van R. 1. Schimmelpen- 
ninck aan J. Valckenaer te Madrid, 25 Febr. 1800. — 

22. Politieke papieren, pasquillen op r\jm, enz. InHs. 
en gedrukt. Digitized by Google 42 HAND8CHRIFTBN. GRAFELIJK TIJDPERK, G. Van Alkemade, Afbeeldingen en eigenh. 
aanteekeningen bg O. Vaenius , Batavorum cam 
Romanis bellum. Antv. 1612. 4°. (673) 

J. H. Van Bolhuis, Eigenh. aanteekeningen op 
zijn boek : De Noormannen in Nederland y bene- 
vens uittreksels uit aankondigingen, wederleg- 
ging van beoordeelingen, aanhalingen enz. 17 
bl. 8^ (674) 

Vgl. Handel. 1844, bl. 61 v. '45 1)1.-46 v. en zfjii 
exemplaar yan het werk in den Catal. der boeken. Nederl. cfaronyk van Holland en Zeeland. Frag- 
ment van een Ha. op perk. uit de 15e eeuw. 2 
bl. 4°. (675) 

Dits die Hollantsche chronike. Afschrift van 
eene Kroniek van 1409, deels in het origineel op 
perk., deels in afschrift op papier , samengesteld 
of vertaald door Beyeren en opgedragen aan 
Graaf Willem VI. Met register en aanteek. van 
J. T. Bodel Nyenhuis. 93 bl. T. (676) 

Het oorspronkelijk Hs. was in 1846 in het bezit 
van de Erren van Jhr. Dirk Van Foreest van Schorel, 
Groet en Camp. 

Het bevatte 108 bladen, of 216 bladzijden, tleels 
op papier in afschrift, deels op perkament in *t origi- 
neel, kl. fol. Aan het eind stond tweederlei nagenoeg 
gelijkluidend Latijnsch onderschrift: het eene, denkelijk 
dat van 't oorspronkelijk perk. HS., in kapitaal: 

Expucir Cronoorafhia per manvs Betkrxn 
• AmcoRVH BEois ns rvtris. aitno Dohini. M. 

CCCC IX. VRBANI. 

het aniere, eene uitbreiding van latere hand, in~ge- 
wone schrijfletters: 

ExpUcit Cronographia ^piscopatut TrajectensU et 

Oomitatus HoUakdiae. per manus Beyeren quondam 

Gelre. armorvm Regis de Ridris. anno. domini. M. 

CCCC. IX. ipsa die Vrbani pape. 

Beyeren was, volgens bladz. 1 onderaan , niet slechts 
de afischrljTcr, maar de maker, of samensteller of ver- 
zamelaar en vertaler uit het Latijn ,« van deze Kroniek , 
door hem opgedragen aan Hertog Willem (VI) Gravc 
van Holland. 

N. Beets, Mededeeling aangaande een middel- 
eeuwsch Hs., behelzende eene Chronycke van 
Holland in proza. Met rapporten van H. W. Ty de- 
man , N. C. Kist en P. O. Van der Chys. 4°. (677) 

Het Hs. was in het bezit van de familie Van Fo- 
reeat op Nyenburgh. Vgl. HaAdel 1841, bl. 60. 

GteschiedeniBsen der Vereenigde Nederlanden, 
nyt een warring en aangreep der bijzondere zee- 
ven landschappen , niettegenstaande in- en uyt- 
landsche beroerten, van Dirkl tot Ada. 922—1203. 
59 bl. 4<». (678 •) 

Het opkoomend gezach der steeden in het 

Staatsbewind van Ada tot Jan II. 1203—1299. 
56 bl. 4°. (678 b) 

P. De la Ck>iirt, Historiën der Gravelyke regee- 
ring in Holland. Met eygenhandige annotatiên door dezelve P. De la Gourt geschreeven op een 
in folio doorschoten exemplaar van zgne Historie 
d. Grav. Regering, z. pi. of j. kl. 8^. (679) 
Hierbij Extracten uit de Handel, van den kerkeraad 
der Ned. Herv. gemeente te Leiden en uit Burgemees- 
ters- en Gerechtsdagboeken van Leiden betreffende P. De 
hl Court, 1662. 

A. Kluit, Over den oorsprong en de macht der 

Staten onder de Hollandsche graven. Eig. Hs. 

48 blz. f°. (680) 

In 1782 als dissertatie op naam van P. Rendorp 

in het Latyn verdedigd. 

Tib. Hemsterhuis, Dictata in Historiam patriam 
usque ad exstinctam Comitum Holland, do mum 
primam. Excerpta ex ore ejus. 822 blz. 4°. (681) 

A. Kluit, Kopieën getrokken uit de Registers 
E. L. van de Grafelyke Leenkamer, van 1299 
tot 1404 , onder de graven vao Henegouwen en 
Beieren. In vijf portefeuilles. f°. (682) 

Brief van Thedericus van Limborg, enz. aan H. 
praeposit. Eccl. Daventr. ut pacem factam inter 
se et Scabinos Swollenses sigillo confirmet. 1303. 
Op perk. (603 «) 

Kwitantie (in 't Latyn) van Wilhelm, hr van 
Bronchorst, van £ 500, ontvangen van den 
Bisschop van Utrecht. 1324. Op perk. (603 f) 

Charta Ducis Brabantiae, qua dat salvnm con- 
ductum Trajectensibus. 1333. Op perk. met zegel. 

(603 g) 

A. Kluit, Aanteekeningen betreffende de gesteld- 
heid der dagvaarden onder Aalbert van Beieren , 
1377— '90, gedurende zijns broeders krankzin- 
nigheid Ru waart van Holland. 16 bl. f'. (683) 

Johan Van Zulen , enz. boloven Henric , hr van 
Montfoorde, schadeloos te houden van kosten 
wegens toegezondene hulp. 1381. Op perk. (603 *») 

Uittreksel uit een onuiigegeven Hs. op de Bi- 
bliotheek van het Vaticaan betreffende Jacoba 
van Beieren. 1844. 2 bl. f°. ' (684) 

Uitspraak van het Hof van HoUand ten t^jde 
van een der Bourgondische Hertogen, in zake 
het verschil over Tolgelden tusschen den Geer- 
vlietschen Tolman en een paar Amsterdammers. 
Fragment op perk. met toelichting van Is. van 
Harderwijk. 4^. (603 O 

VgL Handel. 1841, bl. 59. 

Diro Van Zulen , als voogd van zgn zoon , geeft 
een leen aan Jacob Van der Mye. 1446. Op 
perk. (603 k) 

Groot Privilegie van Vrouw Maria. Met Re- 
gister der artikelen. 4^. (501, blz. 96— 132) 
In het Hs. van Andreas Heinrici. 

A. Kluit, Over het groot Privilegie van Vrouw 
Maria. Eig. Hs. 200 blz. f^. (685) 

In 1792 alB dissertatie op naam van J. Doornik in 
het Latgn verdedigd. Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 43 Ordonnanoye van den jare XL (1540) op 't stuck 
van der pollicye ende andere puncten ende ar- 
ticulen ^esaengaende. Afschrift van 1689. f^. 

(686) 

Extract wtten erffeijcken accoorde tusschen De- 
nemarcken ende die Nederlanden, ^maeckttot 
Spiere, den 23 Mey A°. 1544. 4°. 

(501, bl. 183-139) 
In het Ha. van Andreas Heinrici. 

Huldigixigsaote van Philips II, als Graaf van 
Holland, te Dordrecht den 26 Sept., te Amster- 
dam den 2 Oct. 1549. 10 bl. 4». (687) 

Atachrift uit de 16a eeuw, waarschijnl^k ontleend 
aan het Register van Aert Van der Goes. 

H. AgylaeuB, Inauguratio , sive pactae jurataeque 
conditiones, secundam quas Hispaniarum rex 
Philippus a populo Brabanticv in Brabautiae 
dux est receptus. üna cam constitutione Mariae 
Bclgg principis, qua praecipna inaugurationis 
reliquis Belgicis provinc^js communicantur. La- 
tina facta commentarioque illustrata. 97 bl. f. 

(688) 

H. Be Brederocle , Instmction pour Ie Sgr. Pie- 
ter De Willach ponr dire de ma part! a Monsgr Monsieur Ie Dac de Cleves, Julliers etc sur ce 
qu'il a pleu è. Monsgr ma faire declarer de sa 
part. Aug. 1 567. Afschrifb van A. Kluit uit het 
Archief van Cleef. 2 blz. fó. (689 •) 

Acte waarbg de gouverneur van Vere verklaart 
ten dienste van den Prins van Oranje te heb- 
ben doen lossen 1700 ^ Spaansch grof zont 
uit een vjjandelyk schip. 8 Sept. 1573. Op 
perk. met zegel, en afschrift. (603 i) . 

Concept eener nadere unie door den aartshertog 
Matthias aan de Algem. Staten der Nederlanden 
binnen Antwerpen vergaderd, voorgesteld den 
22 April 1579. Afschaft naar eene gelijktijdige 
copie, 31 blz. f". (690) 

VgL de aan den Catal. van A. Stolke's toegevoegde 
stukken van P. Bondam, blz. 134, N*'. 568. 

Ev. Van Beidt, Liquidatie gemaeckt in naem 
ende van weeghen der Graff Johan van Nas- 
sauwen , und die van de Rekening des Fnrsten- 
dombs Gelre van de 25000 gulden met den in- 
teresse, die syn G. v. Nass. den Furstendoem 
in Maio 1579 tct betaelinghe den ruiteren van 
Philips van Hohenloe heoffc geleent. f*. 

(691, bl. 8—10) 
AiBchrift van Van Hasselt. STADHOUDERLIJK TIJDPERK. J. Van Lennep, Do ivorstelstrgd met Spanje. 
Willem I. Eig. 40. (692) 

Mittive van het Hof vair Holland aan deo Prins 
van Oranje, 30 Juli 1573. Over de aanmati- 
gingen der steden, inzonderheid van Delft. Af- 
schrift, f». (689 k) 

Missive van de Gedeputeerden ter Generaliteit 
aan die van het Kwartier der Veluwe. Antw. 
28 Jan. 1583 , over de onderhandeling met Anjou. 
f». (691, bl. 17 V.) 

£y. Van Beydt, Memorie van den Magistraat 
van Arnhem. 27 Jan. 1584. Eig. get. f. 

(691, bl. 19) 
Tegen het leveren van krQgs- en levensbehoeften 
aan den v^and. 

Missive van den Landraad aan d'oost-zjjde der 
Maze aan de Gedeputeerden van Gelderland, 
Utrecht 14 Jan. 1584, betreffende het nemen 
van maatregelen tegen den vijand op de Veluwe. 
Afschrift f. (691, bl. 20) 

— — van de Gedeputeerden van Gelderland aan 
den Landraad te Arnhem, 7 Jan. 1584, over 
bewegingen van den vgand. Afschrifb. f^. 

(691, bL 20 V.) 

- — van de Staten-Generaal aan den Heer Van 
Vilers, 80 Mei 1585, over baldadigheid van z|jn 
kiggsvolk. (691, bL 13) 

Afschrift van Tan Haasell Missiven van Staat over de jaren 1598—1600 
van de Staten-Generaal aan deu Coninck van 
Frankrgk, mitsg. van Hun Ed. M. Gedep. en agent 
Fran9ois van Aerssen, met voorafgaande instructie. 
Afschrift uit de 17e eeuw. 272 bL f». (693) 
-Uit de verzameling van P. Bondam. 

Concept van ootrooi, rakende de oprichting 
der West-Indische Compagnie, 1618. Orig. Be- 
nevens Remonstrantie, overgeleverd aan dcBe- 
winthebberen der Gener. geoctrojjeorde Nederl. 
O. Ind. Compagnie, wat voordeel d'Armeniste 
coopluyden, residcerenden binnen Amsterdam, 
aan Hollant iu generael ende 'aen deese stad 
in 't bflsonder toebrengen. 14 bl. f>. (694) 

Stukken betreffende de West-Indische Compagnie. 
P. (695) 

Inhoud: Conditiën nopende de restitutie van Ise- 
quepe, 1670. Memorie aan de arbiters door de Be- 
windhebbers overgeleverd. Resolutie van de Stat. v. 
Holland, 7 Juni 1669, Ree. van de Stat v. Zeeland 
28 Juli 1670. Mandement rakende de Compagnie 
1701. . Conditie waarop Bewindh. aan 6. Hammei en 
6. Hoornbeek toestaan op de kost van Africa eene 
kolonie op te richten. Request aan het Hof van Hol- 
land wegens het schip La) Victoria. Besteck van nieuwe 
fregatten. Memorie wegens de directie, vaart en han- 
del van en op IJsekepe, 1676 — 1744. Missive van 
het Collegie ter Admiraliteit op de Maze, 19 Oct. 
1759. Bericht van de Presidiale Kamer Amsterdam 
aan de Stat. Gen. wegens het transporteeren van Rio 
Isequebo aan Zeeland, 4 Apr. 1765. Memorie wegens 
het eiknd St. Martin, 1783. Digitized by Google 44 fiANDBCHRIFTEN. J. Van Lennep, Neerlands Boem. Eig. 4"^. (696) 

Gtesoliillen tua^cben de Heeren van Embden en 
Jhr. Victor Frise, behandeld bg de Staten Ge- 
neraal, 1639—47. CasuB positie met bewijsstuk- 
ken. Oorspronkelgk , of gel^jkt^dige afschriften. 
52 bl. r>. (697) 

A. Kluit 9 Artikelen van den Westphaalschen , 
Nymeegschen en Ryswgksch'e vrede. Punten uit 

• "het eerste tractaat van partage der Spaansche 
erfenis. Memorie over vredesonderhandelingen 
gedurende den Successie-oorlog. Redenen waarom 
by deesen oorlog tegens Vranckryck en Spag- 
nien meer als oyt nootsakeligh is het afsneden 
van alle correspondentie met die twee rijken 
en derselver onderdanen. 10 bl. f. (698) 

Obligatie van Frederik Hendrik ten behoeve van 
Mr. Antonis Copal, 8 Juni 1646, get. C. Huy- 
gens. Afschrift. Benevens afschrift van K. Van 
Alkemade van een stuk van 1684, behelzende 
conditiën raekende Copall en Alkemade. 4 blz. 
f. (699) 

Acte van aanstelling van Adolff de Gone (?) tot 
Luitenant-Colonel, 2 Oct. 1665. Op perk. (603 "») 

A. De Wioquefort, Histoire des Provinces Unies. 
Livre 16-24 et 29 (1667— '76). 1096 blz. f>. 

(700) 
Uitgegeven door het Histor. Genootschap te Utrecht. 

Seeoker conslcLeratiêii op het bekomen van 
schoone schepen, spoedich revictualieren , ver- 
versinge van den matrosen, ten meesten prof- 
fite van den lande en het minste verswgnden 
van tgt; 't welck de hr Luit. Adra. Tromp 
raedzaam heeft gevonden UEd. Gr. Mog. te ge- 
moet te voeren. Hs. van dien tgd. 17 bl. ^, (701) 

Ljjste authentio van de namen der Heeren Re- 
genten , welke h}^ Zyne H. Prins Willem Hendr. 
Fred. van Oranje, als stadhouder van Holland 
en Westfr. in 1672, omme politicque redenen 
in versoheide steden van Holland uit de regee- 
ringe zgn gezet, doch niet conform de Reso- 
lutie en authorisatie van haar Ed. Gr. Mog. d° 
27 Aug. 1672 daarop genomen. 8 bl. 8°. (702) 

J. De Bhoer, Oratio secularis in memoriam ob- 
sessae liberataeque urbis Groningae, 28 Aug. 
1672. 4^ (45, bl. 1—33) 

M'aar8ch\jnmk gehouden op het eeuwfeest in 1772. 

A. Kluit, De Volks-regeering ontmaskerd, of ver- 
gelijking van *t gebeurde na den dood des stad- 
houders Willem III in 't jaar 1702 met de ge- 
beurtenissen onder den stadhouder Willem V 
sedert 1780, ten aanzien der poogingen toteene 
zoogenaamde grondwettige herstelling of invoe- 
ring eener volks-regeering in Nederland. Ge- 
schetst in een der vaderlandsche brieven. Tweede 
druk, doorgaans verbeterd en met aanteeke- 
ningen verrijkt. 108 bl. (703 j 

Vgl. BiUerdijk, OescA. d. Vaderl. DL XI, bL 209 w. 

Protest der stad Lejden, A° 1704, betreffende 
de aanstelling van den Frieschen stadhouder b^j 
het leger. 9 bl. 4». (704) C. Droste» Eigenhandige aanvulling en uitbrei- 
ding van zgne «Overblijfsels van geheugchenis 
der bisonderste levensgevallen. In dichtmaat. 
'sGravenh. 1728". Met register. 4<*. (705) 

K. J. B. Van Harderwijk, Register van per- 
sonen, voorkomende in: J. C. De Jonge, Ge- 
schiedenis van het Nederl. Zeewezen. 50 bl. 8o. 

(706; 

Extraordinaris staat van oorlog voorden jare 
1713, van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, 
Vriesland, Overgsset, Stad- en Lande, Drenthe. 
Twee Dln. 413 en 149 bl. f°. f707; 

Lijsten der tractementen van de ambtenaren 
(advocaten, procureurs, enz.) composerenden 
den Hovo van Holland, 1716 en 1749. 9 bl.f*. 

(708) 

Sententie van Laurens Lips, d^ 28 Maart 
1749 gepronuncieert bg den Ed. Hove van Hol- 
land. Gelijktijdig afschrift. 5 bl. 4*». (709) 

Stukken van Staat over de assumtie van den 
hr Wm. yt. Baron van Hompesch in de Holl, 
Ridderschap, 1728. Hs. van A. Kluit. Met twee 
gedrukte stukken. 114 blz. P>. (710) 

J. A. Folkers, Dag- verhaal van de beleegering 
van Bersten op den Zoom, in den jaare 1747. 
Gelgktödig afschrift. 251 blz. A^. [l\l) 

Stukken over de crimineele en civile jurisdictie 
over de militairen, en heigeen dienaangaande 
verhandeld is met den Prins van Oranje, 1748, 
'49. Met bgiagen over het jaar 1675. 38 bl. f». 

(712) 

Bapport over het doen van eventueele voorzie- 
ning omtrent de educatie van den Heere Erf- 
stadhouder en van de Piincesse Garolina, en 
omtrent de voogdij of waameminge van de dig- 
niteiten van Erfstadhouder, Capitein en Admi- 
raal Generaal. Benepens finale resolutie in dezen 
10 Febr. 1752. 15 bl. f«. (713) 

Missive van den Raad van State met een plan 
tot versterking van de Troupes van den Staat. 
1773. 11 bl. f». (714) 

Staat van Financie voor het jaar 1772. Staat 
van de losrenten , toebehoorende aan verscheiden 
Steeden, Dorpen en Gasthuizen. 1775. 15 bl. 
^- . (715) 

Rapport wegens het in staat van defensie bren- 
gen der provincie Zeeland, get. ter ordonnantie 
van Gecomm. Raden, L. F. Van de Spiegel, 
24 Maart 1781. 10 blz. fo. (716) 

Hierb\j de gedrukte Missive van Burgem. van Am- 
- sterdam, houdende berigt op zeekere papieren van den 
Ambassadeur Jorke. 

Brief aan het volk van Nederland, geteekend: 
Oost-Ende, 3 Sept. 1781. Waarachter Placaat 
tegen dezen Brief van wege de Staaten van 
van Holland en Westfriesland gegeven te 's Gra- 
venhage, 19 Oct. 1781. 280 blz. 8o. (717) 

Extracten uit de Resolutiën van de Staten-Ge- 
neraal. 1781 en '86. — Resolutign van Stad en 
Lande tot afdanking van het Coips van den 
Rhgngraaf van Solms. 1786. 21 bl. f». (718) Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKIINDE. 45 A. Kluit, Stukken, adviezen en coTrespondentiën 
over de Schelde-quaestie , 1784. Met belagen. 
14 bh f. (719) 

Hetz. in afschriften, zonder de Belagen. 15 

bl. f. (720) 

H. Nederburgh, Elad-notnlen , extract-resolu- 
tiên en copieën yan bet ye];handelde in de ver- 
gaderingen van de Staten van Holland. 4 Febr. 
1772 tot 18 Mei 1774. Eig. In port. f>. (721) 

Notulen van het voorgevallene in de verga- 
dering van Hun £d. Groot. Mog. in bet jaar 1782. 
Eig. In port. f». (722) 

Eztraoten uit de Besolutién van de Staten van 
Holland, missiven, enz. 1652 tot 1788. Meeren- 
deels afschriften van H. Nederburgh. In port. f^. 

(723) 

H. Nederburgh, Stukken betreffende de klach- 
ten van den Hertog van Bruuswgk-Lunenburg. 
Extracten uit de Besol. van de Stat. Generaal 
1781, V. Friesland 1784, v. Stad en Lande 
1781, van de vroedschap te Rotterdam 1781 
en '84, van die te Dordrecht 1781. Copie van 
de Missive van D. W. Van Lynden, 26 Juli 1781. Consideratiën op de Missive van Z. Hoog- 
heid en de acte tusschen Z. H. en den Hertog. 
1784. Meerendeels eig. afschriften. In port. P. 

(724) 

Memorie voor Scheepenen, Geswoorens en Ba- 
den der stad 's Bosch, rakende een difterent 
tusschen den Auditeur Militair en Stads Vendu- 
meester over het recht tot 't verkopen der meu- 
bilaire goederen van den Hertog L. Van Bruns- 
wgk. 1785. 8 bl. f«». (725) 

n. Nederburgh, Lgst van stukken in Hollandt 
commissoriaal gemaakt, sedert den 1 Jan, 1785. 
tot 22 Dec. 1786. Eig. 40 bl. f». (726) 

Notulen van het voorgevallene in de verga- 
ring van Hun Ed. Gr. Mog. in het jaar 1787. 
Eig. In port f». (727) 

Missiyen van Gecommitteerden ter directie van 
het Depart. des Oecon.-Taks te- Haarlem en 
Delft aan de Commissie van directie en corres- 
pondentie te Utrecht. 1787. f>. (728) 

Eclite beacheiden van den jare 1787. Hs. van 
A. Kluit. In port. f>. (729) 

Hierby enkele gedrukte stukken. NA 17 94. Notulen der Staten-Gteneraal in de Vergade- 
ring der Provisioneele Representanten, geh. 
onder het praesidie van P. Paulus, 28 Jan. tot 
10 Maart 1795. Met eig. brief van J. G. H. Hahn , 
d^ 2 Mei, aan Paulus. 305 bl. f>. (730) 

Uit de verzameling van J. ab Utrecht Bresselbuia. 

Cnriende extracten uit de Handelingen der 
Staten-Generaal , kort na de Revolutie van 1795. 
60 bl. f<>. (731) 

Geilonsche seoreete resolutiën van 25 Juli 
1795 tot 15 Febr. 1796, houdende het voorge- 
vallene met de Engelpche, van de opeisching 
of gedaan door het gouvernement van Madras , 
totdat Colombo aan de Britsche 2ee- en land- 
macht bg capitulatie is overgedaan. Een extract 
uit het concept van een Secreete Missive aan 
de Hooge Regeering. Eenige extracten uit par- ticuliere brieven van den gouverneur Van An- 
gelbeek aan den Directeur-Generaal Van de 
Graaff. Authent. afschrift. 59 bl. f*. (732) 

Uit den patriottentijd. Verschillende stukken 
in dicht en ondicht. In port. 4°. (733) 

Inhoud: Den scheldnaam van Kees tot eemaam aan- 
genomen; Samenspraak tusschen den Dood en P. Pau- 
lus; Grafechrift op P. P.; Ter nagedachtenis van P.P.; 
Keezenzang; Hondenadres aan den Gemeenteraad te 
Amsterdam; Manifest (^r Hollands nytgeweekene Ree- 
zen; get. J. G. De Kook, H. Schilge, J. R. Van Hooft, enz. 

AdBlgnaten , Fransche en HoUandsche , benevens 
bons voor eene zekere hoeveelheid lakens voor 
de a Sansculottes''. (734) 

Stukken rakende de opheffing der Gilden .onder 
Koning Lodewgk, en over plaatselgke belastin- 
gen ingevolge de aanschrijving van Holland van 
7 Jan. 1806. In port. f°. (735) Digitized by Google 46 HANDSCHRIFTEN. a-SSSCBGCBDBIN'IS VAJST G-BSWIBISXKN KN PLAJLXSHIN'. IN HET ALGEMEEN. J. Van Lennöp, Ons ryk in vroegere tgdper- 
ken. Eig. 4'. en P. (736) 

J. De Bhoer, Batavorum insula, vetus et bo- 
diema. 4o. Onvolledig. (45, bl. 65—76) 

Dissertatio epistolica ad ill. Marcbionem de 

St. Simon, in qua de Flfevo, Rheni ostio, dia- 
seritur. 4°. (45, bl. 35—51) 

Voorgelezen in de Maatsch. #Pro excolendo jure 
patrio". 28 Mei 1774. 

G. G. Boonzajer, Alphabetiscbe naamlijsten der 
steden, vlekken, dorpen, enz. van Oud-Neder- 
land, met opgave van hunne ligging in de Ge- 
westen en Arrondissementen, en vergelgkende 
Staten dor bevolkingen in 1796, 1811, '30, '40, 
'50, en hnizen in 1632, 1732, 1840. 44 bl. f^. 

(737) 

J, B. Groshans 9 Uitvoerige aanteekeningen bg 
eene opgave van beschr^vingen der gewesten, 
steden en plaatsen in het Koningrgk der Ne- derlanden door J. T. Bodel Nyenhois in de 
Vriend des Vaderlands, 1829— '34. 271 
blz. f°. (738) 

Register op de naamlgst van Plaatsbeschrg- 

vingen- door Bodel Nyenhuis. Eerste nitg. 26 
bl. f°. (739) 

J. Van Lennep, Merkwaardige Easteelen. Eig. 
In port. 4°. (740) 

Octrooien en privilegiën van differente Hol- 
landsche steden. Hs. van de 17e eeuw. f*. (741) 

Oorkonden. Afschriften van en extracten uit oude 
Oorkonden, meerendeels betrekking hebbende op 
dgk- en polderaangelegenheden. 338 bl. f. (742) 

Ck>m. Aurelius , Elucidarium scopulosarum ques- 
tionum super Batavina regione et differentia, 
ad Beinerum Snoyum. Hs. op papier uit de 16e 
eeuw. 14 bl. 12^. (743) 

Opgenomen in Aurelius, Batavia. Antv. 1686, p. 
49 aqq. NÖORD-BRAÖANT. Jac. Le lAóti 3. It. J. llber Baro, t)oin. de la 
Tour, etc., De origine oppidi et Baronatus Bre- 
dani. 4°. (744, blz. 1-151) 

De origine oppidi et Marchionatus Bei^gensis. 

4^ (744,bl2. 153— 266) 

Tho. De Bouok, (Nederduitsch) Gompendiiim 
privilegiorum (betreff. Bergen op Zoom) cum 
notis succinctis editum. Achteraan het afschrift 
van twee stukken van eene latere hand. 99 blz. 
4<^. (745) 

J. J. F. Wap, Proeve eener geschiedenis der 
Heeren Van Guyk. Naar aanleiding eener prijs- 
vraag , uitgeschr. door het Prov. Gen. van Kun- 
sten en Wetenschappen in N. Brabant, 12 Juli 
1854. Afschrift. Met Atlas, behelzende een stam- 
l^st van het geslacht , afbeeldingen van wapens , 
zegels, enz. f=*. (746) 

Uitgegeven te Utrecht, 185é. 

W. C. Ackersd^ok en C. Wjjjgants Geschied- 
en aardi^kskundige aanteekeningen, voomamelgk 
betreffende 's Hertogenbosch. In port. 4®. (747) W. C. Aokerdjjok, Boekdrukkerg te ^s Herto- 
genbosch. Titels en beschrijving van oude druk- 
werken, uit de 15de en 16e eeuw. In port. 4°. 

(748) 

Costuimen van Heusden. Afschrift naar een 
oud Hs., grootendeels van de hand van C. V7jj- 
gants. 4°. (749) 

Contract. Fragment op perk. van 1403, waarin 
de namen Kuyc, Wesemale en Immerzele in 
voorkomen. (603 ») 

Verkoopbrief van goederen in »Man80 dicto 
Ruwenberch , in parochia de. Gestel prope Heer- 
laer ad locum cUctum Rumel", 24 Jan. 1463. 
Perk. (603 «) 

Verkoopbrief van een stuk land in Santvliet 
door de Staten van Brabant. Antw. 1 Mei 1582. 
Perk. (603 p) 

KwjjtsoheldingSbrief van Philippe, ambachts- 
heer van Vuytwyck. Den Haag 1557. Perk. 

(603 q) Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 47 GELDBBLANP. Boberts Kenchenius, Gelria illastrata, sive 
rernm in Gelria memorabilium e Romanis, 
Francis , Saxonicis , Germanicis , Belgicis , aliisque 
historüs deproraptaram. Compendiosa descriptio 
poëtica, hietorico commentario illustrata. Ace. 
orbium Hollaodiae ologia. Anno 1672. Afscfaxifk. 
563 blz. 4«. (750) 

Uit de verzameling van Van Hasselt. 

Brie kaarten van Gelderland in het Frankische 
tijdvak. Get. door L. Ph. C. Van den Bergh. 
Met ophelderingen. 4». (751) 

Charterboek van Gelderland. Stukken hierop 
betrekking hebbende. 13 bl. T. (752) 

Inhoud: Opgaaf van personen, die aan Bondam 
bijdragen voor zijn Charterboek hebben geleverd, en 
van de stokken door hea medegedeeld. Titels der Hss. 
voor de uitgave van het Charterboek gebruikt. Brief 
van ^V. A. Van Spaen aan Bondam (Qeef 1796) met 
kopie van vier door hem gevonden diplomata uit de 
13e en 14c ^uw. '^rief van G. Van Hasselt aan Bon- 
dam. Amh. 1789. 

Uit de aan de Bibliotheek 'i^demann. toegevoegde 
stukken van P. Bondam, bl. 131, N« 67. 

Ordre ende reglement» waemae de regeringe 
des Fursteadoms Gelre ende des Graefschaps 
Zutphen in het toekomende sal worden beleit. 
Ljste van alle degeene, so in hare bedieninge 
sjn gecontinueert, of voor nieaws daartoe aen- 
gestelt. Ordre en reglement by sine Hooch. ge- 
arresteert omtrent het logeren ende refrescheren 
van 'sLandts militie ten platten lande. Hs. 
van het laatst der 17e eeuw. 17 bl. 4®. (753) 

Land- en Quartierdaags Becessen van Gelre 
fen Zutphen over 1710, '11, '65-'68. 717 blz. 
r. (754) 

Uit de aan de Bibliotheca Tydemann. toegevoegde 
stukken van P. Bondam, bl. 131, N<». 69. 

E. Van der Gapellen, Over de Baander-Heeren , 
en wel in 't bijzonder over de Geldersche. Met 
aanmerkingen van Van Wgn, Ackersd^jck en 
anderen. 1828. 34 blz. 4<^. ^ (755) 

Acta oder Lehengedinge und Process tusschen 
Albrecht van Voirsts anlegger einsz and Phi- 
lips van Varick beclaeghter anderdeils zu Kep- 
pel under der linden gerichtlich uiagefuert. A^ 
1570. 251 bl. f>. (756) 

Bladwijzer op G. Van Hasselt, Amhemsche Oud- 
heden , Geldersche Oudheden , Geldersche Maal- 
tijden én Geldersch Maandwerk. Vervaardigd 
onder toezicht van den hoogl. Reuvens. 46 bl. 
S'^. (757) Vgl. Catal. van de bibUotheek van Reuvens (1838), 
Hss. N**. 36. 

Privilegiën van Boemel, Tielrewaard en Bom- 
melerwaerd, door de Graven, enz verleend van 
1307 tot 1579. Afschrift van de burgemeesters 
Van Bommel, Corn. Janssen en £w. Janssen, 
1583, grootendeels geauthentiseerd door den 
Secretaris De Bye. Met index. Benevens Gel- 
dersch waterrecht en afschrift van andere Gel- 
dersche stukken van 1583 tot 1633. 216 bl. f^. 

(758) 

Stukken on origineele brieven van en betreffende 
de Graven en Gravinnen van Bronckhorst , Ba- 
tenburch en Homes, uit de 17e eeuw. In port. 
f°. (759) 

Willekeur und plebisciten der Statt Elburch. 
Afschrift van 1773. 89 bl. 4^. (760) 

Uit de aan de Bibliotheca l^demann. toegevoegde 
stukken van P. Bondam, bl. 1.11, N<». 70. 

H. G. Haasloop Wemer, Afbeeldingen van 
Zegels, Handteekeningen en Munt-stempels uit 
het Archief te Elburg. 8**. ' (761) 

Twee privilegiën van Harderwjjk van 1457 en 
1637. Op perk. Het laatste met afschrift van 
J. W. Holtrop. (603 r) 

Stadsbrief van NQmegen 1616. 24 bl.f. (762) 

Beoes des Quartiers van Ngmegen 1717 en '18. 
119 bl. <°. (763) 

Stads ordonnantiën, waarna de middelen ver- 
pagt worden. Item eenige ordonnantiën van 
keuren en breuken der stad Njmegen, mits- 
gaders van thynsregten uit de XVlHe eeuw. 
Met register. 138 bl. 4«>. (764) 

Fresentatio Ëcclae parochialis de Ingen in fr. 
Henr. Ruysch 1558.^ Perk. (603 •) 

Twee Charters rakende het dorp Tuyll, van 
1457 en '76. Perk! (603 t) 

Privilegia van den Stat Zevenhaer. Hs. uit de 
17e eeuw. 13 bl. 4°. (765) 

Beces des Landdags, Jan. 1717 extra-.ord. bin- 
nen Zutphen gehouden. Alsmede van den Land- 
dag van 1718. 403 bl. f^. (766) 

Die Zutphensohe rechten, daar wg die onse 
na halden, und unsse hoef-stadt is des rechten. 
Afschrift van 1773. 174 bl. 4o. (767) 

Uit de aan de BibUotheca Tjrdemann. toegevoegd» 
stukken van P. Bondam, bl. 181, N®. 71. Digitized by Google 48 HANDSCHRIFTEN. ZUID- EN NOORD-HOLLAND. A. Kluit, Staten- en Schepenresolutiën , afschrif- 
ten van stukken uit de archieven van het Hof 
van Holland, aanteekeningen , uittreksels, enz. 
In port. f°. ^ (768) 

Kaarten van Polders onder Oud- en Nieuw Beyer- 
land, waarvan vier naar de oorspronkelgke zgn 
gecopieerd door Kom. Kluit; en twee stukken 
van eene gedrukte kaart van Nic. Visscher. Met 
beschrgving. In port. P. (769) 

Oude Keuren der stad Brielle. Gecopieerd naar 
een Hs. van het laatst der 15e eeuw , berustende 
in het Archief van Delft, door Mr. J. Souten- 
dam. 118 hl. f'. (770) 

Sententie van 22 Juni 1551 , waarbij te niet ge- 
daan is de voogdg van burgemeesters en sche- 
penen van Delft. f'. (689 «) 

Ck>nditiên en voorwaarden op de welke de 
Ed. gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren van 's Gra- 
venhage van meninge z^jif in het openbaar te 
veylen de stede en vrg heerlicheyd van Heen- 
vliet. Geschreven door E. Van Alkemade; na- 
bootsing van het origineel. P. (689 <*) 

J. Van Lennep, Galerie Guillaume II. — Verhan- 
deling over de eischen der kunst. £ig. 4^. (771 ) 

De oudste brieven aanwezig in het Archief 
van 's Gravesande , (fotographisch) afgebeeld op 
hunne werkelgke grootte, met bijvoeging van 
den tekst, onder invulling der verkortingen, 
edoch met behoud der spelling, die tijden eigen. 
Waaraan z^n toegevoegd het oude grootzegel 
der stad en een oud priester-zegel. Medegedeeld 
door James de Fremery. Mei. 1876. 4^. (772) 

De brieven zjjn van Machteld, gravin van Holland, 
21 Sept. 1255, 18 Dec. 126Si; Johannes van Diest, 
bisschop van Lubeck, Mei 1265; Graaf Willem II, 
16 Mei 1255; Schepenen van *s6ravenzande, 27 Mei 
1322. 

Schepenbrief van Gorcum over eene erfenis en 
het onderhoud van een kind. 18 Aug. 1535. 
Perk. (603 «) 

Privilegiën van Gouda en den Lande van Stejn , 

met eene beschriiving der stad. Hs. van K. Van 

Alkemade. 254 bl. f«. (773) 

Vgl. voor dit en de beide volg. stulcken : Ca^al. der 

Hss. van K. Van Alkemade, N^ 182, 132b en 133. 

Privilegiën en andere voorname Charters en 
Archiven 'van Gouda, en van don lande van 
Steyn. Hs. van P. Van der Schelling. 222 blz. 
f>. (774) 

Naamrol van de Easteleinen, Ballinwen, Burge- 
meesteren, Scheepenen en verdere regeerders 
der stad Gouda. Hs. van K. Van Alkemade en 
P. Van der Schelling. 52 bl. f>. (775) Memorie voor Schout en Geswoorens van 's Heer- 
aartsberg en Beigambagt, mitsg. Ingelanden. 
Met Bijlagen. 1779. Afschiift van H. Neder- 
bui^h. f>. ' (776) 

Eigendomsbrief van drie morgen lands , gelegen 
in Hekendorp, Voshol en Oudewater. 1400. Perk. 

(603 O 

Inyentaris der Charters in het Archief der stad 
Lejden, 1857 tot 1647, gedeeltelgk in dubbel 
afschrift. Onvolledig. In port. (777) 

A. Kluit, Voorlpopige aanmerkingen op den In- 

^ventaris der Archiven van Leyden. Losse aan- 

teekeningen en brouillons. In port. fo. (778) 

Deze papieren dragen meerendeels de sporen der ver- 
woestmg van 12 Jan. 1807. 

Aanteekening ^f beredeneerde Catalogus van 

alle de papieren , eoo hss. als andere , afkom 
stig van Frans Van Mieris, Nic. Van Alphen, 
Dan. Van Alphen en A. C. DeMalnoê, tot 1795. 
163 blz. f>. (779) 

De papieren bemsten grootendeels in het Archief 
der stad Leiden. 

D. Van Alphen, Voor- en nabericht op F. Van 
Mieris, Beschrgving der stad Leyden, Dl. lU. 
In port. f^. ^ (780) 

J. J. Orlers, Aanteekeningen en geteekende 

platte gronden gevoegd biJ: J.- Van Hout, Der 

Stadt Leyden Dienst-bouc. Gedr. op 't Raedt- 

huys. 1602. 185 bl. f°. (781) 

Vgl. Handel. 1818, bl. 6 v. 

Keuren der stad Leyden des Graafechaps van i 
Hollandt. 112 bl. Aant. 4^. (782) , 

Ontleend aan het Keurbouck van 1683, .^nvtgeno- 
men daer NB. voor staet, synde 't geen naer geresol- 
veert ia , oft andere aenteeckeninge nyt particoUere spe- 
culatie gedaen'*. « 

Stukken betreffende P. A; Van der Werffenhet 
Beleg van Leiden, verzameld door de Griffiers 
Van Alphen en De Malnoë. 172 bl. f*. (783) 

Inbond: Geslacbtslijst van de familie Van der Werff 
en verwante familiën; Rekening overgeleverd door Van 
der Werff aan de Rekenkamer, 17 Mei 1582; D. Van | 
Alpben, Levensgeschiedenis van Van der Werff; Lof- | 
rede op V. d. W.; Brieven en rekeningen betreffende j 
het beleg, enz. 

Vroeger in het bezit van J. W. Te Water en J. Kley- 
nenbergh. 

Contract van Burgemeesters van Leiden met 
eenige burgers, 11 Juni 1592. Get. J. Van Hout. 
Perk. (603 ^) 

Fieter De la Ck>iirt, Het weivaaren der stad I 
Leyden. Hs. uit de 17e eeuw. 196 bl. 4^ obl. ! 

(784) , Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 49 Fieter Be la Ck>iirt, Het welvaren der stad 
Leiden. 1659. Afschrift. 131 bl. fo. (785) 

YgL B. W. Wttewaall, Proeve tai een onmtgegeven 
eüuttAuisAatidk. geaehrift. Leiden, 1845. 

Memorie wegens Deeken en Hoofdluyden van het 
Bronweragilde te Leiden aan den pens. Heems- 
kerck, omtrent den uitvoer van de hop. 1699. 
In port. f». (786) 

Stokken betreffende het recht der bnitengetim- 
merten en bnitenneringen der stad Leiden. 
1**. Bapport van D. Van Bo^en uit het Groot- 
Privüegieboek 1732. 2°. W.P. Kluit, Adres 
aan den koning tot behoud van dat privilegie, 
21 Sept. 1806. 3<>. Eoniuklgk besluit tot be- 
vestiging van dat privilegie. In port. f°. (787) 

HeeTiykheden van de stad Leiden. Geschre- 
ven en enkele gedrukte stukken van 1785 tot 
1806. Met aanteek. van A. Kluit. In port. P. 

. (788) 
Stokken betreffende de Fabriek-Hallen binnen 
Leiden, 1806-1815. In port. T. (789) 

Hierhfj ook enkele gedrukte stukken. 

A. Eloit, Papieren, rakende den stedelgken vrg- 
dom b^zonder der ledematen van de Universi- 
teit te Leiden. In port. f*. (790) 

Papieren, rakende de Academische vierschaar 

te Leiden, ter zake C. P. Chastelein. 16bl.f^. 

(791) 

Het boek Anonymi , genoemt Deutero Jubilon. 
(üjtgekomen ter gelegenhejd der viering van 
de tweede eeuw- of jubelfeest der hoogeschool 
van Leyden, ingesteld op den agtsten van nprok- 
kelm. 1775.) 7 bl. 4°. (792) 

Met aanteekening omtrent den tgd der mtgave. 

Tweede eeowfeest van Ijeidens ontzet en van 

de stichting der Hoogeschool. In port. 4^. (793) 

Vrijheid, blijheid. D. Van Oesscher, U-zang, en 

andere gedichten. Uittreksels nit tijdschriften, bij die 

gel^enheid verschenen, enz. 

Besloit van den Baad van Leiden , 27 Jan. 1807 , 
ter jaarlgkfiche godsdienstige herinnering aan 
den Romp. Afschnjft van W. P. Kluit, f ^. (689 •) 

Dankbetolging^ van de Regeering van Leiden 
aan G. W. Vaui Gaasbeek, voor bewezen dien- 
sten bg en na den ramp van 12 Jan. 1807. Twee 
stnkken op perk. (689 ') 

Stokken betreffende" erfpachten te Nnmansdorp 
of Cromstrgen. 1492. Met register. Afschrift 
228 blz. fo. (794) 

A. Kloit, Aanteekeningen betreffende Rhyns- 
' burg, Catwgk en Leeuwenhorst. In port. f». 

(795) 

Bentmeesters van Rijnland van 1508 tot 1788 , 

benevens Rekeningen van Rgnland van 1716 

tot 1737. 16 bl. 4°. (796) 

Keuren en ordonnantiën van het Hoog-Heem- 
raadschap van Rgnland na 1664, gevoegd b^j 
twee exemplaren van de uitgave der vroegere 
keuren , Leiden 1664. 559 en 693 blz. 4''. (797) Keuren van het Hoogheemraadschap van Rgn- 
land, van Sept. 1664 tot het midden der 18e 
eeuw. Met register. 208 bl. 4». (798) 

Stukken betreffende het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. 18e eeuw. 61 bl. f>. (799) 

Keuren en privilegiën van het Hoogheemraad- 
schap Rynland, uit de 17e en 18e eeuw. In 
port. 4'». (800) 

Frivilegieboek van Rotterdam. Bs. nit de 17e 
eeuw. Met register. 172 bl. f*>. (801) 

Handvesten , privilegiën en andere oorkonden van 
Rotterdam. Hs. uit de 17e eeuw van tweeërlei 
hand. Met register. 80 bl. f». (802) 

üit de verzameling van K. Van Alkemade (Caial 
der Hfls. bl. 17, N». 149.) 

Korten Inhoud van alle zoodanige Privilegiën, 
Octrooien, enz. als succ4^ssivelfjk aan de stad 
Rotterdam vergunt ende geaccordeert sgn. Hs. 
uit de 18e eeuw. 28 bl. f". (803) 

Forme van regeringe der stad Rotterdam van 
ouds aff, getrokken uit het Privilegieboek. Hs. 
uit de 18e eeuw. 45 bl. f». (804) 

Instruotiën-boeck van de Regeering van Rot- 
terdam, behelzende instructiën voor Bailliuw, 
D^jckgraaff, Thesaurier, enz. Hs. van de 17e 
en 18e eeuw. 60 bl. f^. (806) 

Begister, inhoudende eene pertinente notitie van 
't gunt door ordre van de HH. Buigemeesten 
ende Regeerders der stadt Rotterdam is gedaan , 
betreffende het stuk van de conservatie der pro- 
thocolleiS van de notarissen. Verzameling van 
gedrukte en geschreven stukken van omstreeks 
1650 tot '70. f». (806, bl. 1—22) 

Extracten uit de Resolutiën van de vroedschap 
te Rotterdam. 1696—^98. 17 bl. f^. (807) 

H. Nederburgh, Notulen van het verhandelde 
in de vroedschap te Rotterdam; rapporten, be- 
sognes , enz. 1769—1776. Eig. In port. f°, (808) 

Notulen van het verhandelde in de vroed- 
schap te Rotterdam; enz. 1777—1779. Eig. In 
port. f^. (809) 

Hetzelfde, 1780—1783. In port. f». (810) 

Hetzelfde, 1784—1786. In port f». (811) 

Verlofbrief van Willem I tot fortificatie van 
Rotterdam, gegeven 22 Mei 1573. Op. papier 
met zegel, en afschriften, f. (689 %) 

Willevort Vreezen, Waeraghtigh verhael van 
de meuyterye in 1672 binnen Rotterdam tegens 
de regeringe ontstaan en voorgevallen, mitsg. 
van 't gunt de personen van eenige voorname 
regenten aldacr is ontmoet sedert Junj 1672 
tot de publicatie van het placcaet van amnestie 
van 27 Sept. daaraanvolgende. Hs. van E. Van 
Alkemade. 133 bl. f». (812) 

H. Nederburgh, Stukken betreffende Adriaan 
Van Schoonhoven, deelgenoot van P. Van 
Schoonhoven in het Comptoir van Negocie te 
Rotterdam. Extradten uit de resolutiën van de 

7- Digitized by Google 50 HANDSCHRIFTEN. Staten v. Holland, het Hof, en de Vroedschap 
van Rotterdam; requesten, brieven, enz. 1771. 
In port. f°. (813) 

Stokken betreflfende M. W. Tgn, wed. J. C. Trap- 
man te Rotterdam. 1776. 20 bl. f*. (8U) 

Wetten voor de Vaderlandsche Sociëteit te Rot- 
terdam , met de oorspronkel^ke handteekeningen 
der leden. 1786. 10 bl. f^. (815) 

Eenige aanteekeningen van hetgene dat in 
Schiedam is voorgevallen, bg de omwentelin- 
gen van Staads- en Stadsbestuur, zoo omtrent 
de publique zaken, als die den burger betref- 
fen; en hoe dat zich vele personen hebben ge- 
distingeerd om hunne medebuigers te plagen, 
en smarte aan te doen. 1787. 47 bl. 4o. (816) 

Met alphabet. naammst van personen en een schimp- 
dicht: «De Scheveningsche visschcr, verhalende de 
eerste zeetocht van Willem Y, voorgevallen 19 Jan. 
179B." 

N. ZiiB, Schieland uit de oudheyd opgedolven, 
üedagt. 12 April 1658. r. (806. bl. 23— 74) 

Ordonnantie ende Statuyten der Stede van 
Schoonhoven, de anno 1557. Hs. uit de 18e 
eeuw, met Taefel. waarachter afschriften van 
eenige privilegiën. 158 bl: f^. (817) 

Opdrachtsbrief van vier morgen op Sp^ck. 6 
Nov. 1492. Perk. (603 x) 

Privilegiën en Keuren van Yianen, van 1336 

tot 1566. Meerendeels authentieke afschriften. 

Hs. op perk. uit' de 15e en 16e eeuw. Met 

register. 44 bl. f<^. (818) 

Uit de verzameling van B. Huydecoper {CatéU. N». 86.) 

Schepenbrief van Yianen, 7 Mei 1558. Op perk. 

(603 J) 

Grenssoheiding van Leyderdorp en de gemeen- 
ten Warmond, Alkemade, Woubrugge, Kou- 
dekerk, Hazerswoude, Soeterwoude, Leyden en 
Oestgeest. Met kaart-teekeningen. 4^. (819) 

Miflaive van die van den Gerechte der stede Woer- 
den aan Schout en Schepenen der stadt Ley- 
den. Woerden 10 Oct. 1701. Betreffende de 
goederen van zekeren G. W. Kostens. f®. (689 »>) 

Willem Van W:tjnbergen, pastoor van Waer- 
den , verdagvaert gedeputeerden van Waerden. 
1516. Perk. (603 ») Verdragen, ordinantiën, keuren, enz. Holland 
in 'het algemeen en Amsterdam in het bgzon- 
der betreffende. Afschiiiften van meer dan der- 
tig stukken. Hs. uit de 16e eeuw. Met register. 
271 bl. f*. (820) 

Met aanteek. van M. Temminck. 

BtcÜLken betreffende kloosters, kerken benevens 
andere gestichten der stad Amsterdam. Meeren- 
deels op perk. en van zegels voorzien. In port. 

(821) 

Inhoud: Zeventien oorkonden rakende het St. Mar- 
garetha klooster, 1421 — 1568. — Zes oorkonden ra- kende het Karthüizers-klooster, 1480 — 1B5B. — Twee 
oorkonden rakende het S. Cathar^'nen-convent, 1471 — 
1564. — Drie oorkonden rakende de Bególarisaen, 
1433 — 1532. — Oorkonde van de Minderhroeders, 
1462. — Oorkonde van S. Agnieten-klooster, 1498. — 
Vier oorkonden van S. Lucie-klooster, 1480 — *98. — 
Tien oorkonden rakende het S. Maria Magdalena-kloos- 
ter, 1456 — 1583. — Twee oorkonden, rakende het 
Spinhuis en de kerk van S. Barbara-kloost^r, 1463. — 
Compact van Amsterdam met de Observanten te firua- 
sel, 1518. — Twee oorkonden rakende S. Joris en de 
Lazar\}. — Oorkonden van het Bagijnhof, 1416. — 
Oorkonde van S. Paolus-kerk, 1496. — Oorkonde van 
het Burgerweeshuis, 1895. — Oorkonde rakende het 
Gasthuis, 1398. — Een vidimus van 1871. — Een 
huurhrief van 1394. — Ben en twintig schepenbricven 
van 1521—1602. 

Uitspraken van den Raadt van Holland over 
geschillen tusschen Schepenen en Bnrgemeeste- 
ren van Amsterdam in 1561. Met een schepen- 
brief van Amst. van 1574. Gel^ktydige afschrif- 
ten. 7 bl. 4<=>. (822) 

Sohepenbrief van Amsterdam, van 22 Febr. 
1584. Perk. (603 ") 

Beg^ter der secrete notulen, gehouden bg de 
Ed. Ach tb. Heeren Scheepenen in de respective 
minuutregis Iers , berustende in het eerste kasje 
onder de balie in de Kamer van Schepenen der 
stad Amsterdam , met alle de datums in margine. 
1562—1760. 45 bl. 4^ (823) 

BrieJQe, get. door Jacob Cabeliau, W. Van Zon- 
nen berch, J. Hennebert, J. Spiegel, D. Duvel, 
F. Van Teylingen en Cl. Hercxsz, tgdens het 
beleg van Alkmaar heimelgk gezonden aan den 
Prins van Oranje. 1573. (689 «) 

Photogram naar het origineel op het Stadhuis te 
Alkmaar, met afdruk van den inhoud. 

Stukken betreffende G. De Winter, wed. Mr. 

J. De Dieu te Amsterdam 1769, '70. 24 bl. r. 

(824) 
Keuren van Drechterland. Hs. op papier uit de 

16e eeuw. Met register. 81 bl. 4«*. (825) 

C. J. Hellingrwerf , Oudheid- en geschiedkun- 
dige berigtcn van de Efinnen-Egmonden. Met i 
geteekende kaarten en afbeeldingen, 1841 , '45. 
twee Dln. 72 en 23 bl. 4^. (826) 

Vgl. HandeL 1864, bl. 84 v. 

Stadregten van Haarlem. Hs. op papier uit 
de 15e eeuw. 88 bl. 4°. (827) 

Inhoud: Stadregten van 1890 in vQf-en-veertig ar- 
tikelen; Handvest van Aelhrecht van Beijcxen, 4Maart 
1402; Handvest van Koning Willem van SI Clemens- 
dag 1245 in eene oude vertaling. Vgl. Van Oosten de 
Bruyn, Haarlem en hare gewkied. bl. 108 w.; Px». 
vUegtën. van Haarlem bl. 8 vv., 60 w. 

Instructie gegeven der stede van Haerlem by 
Mr. Phillip.^ Wielandt ende Jan Roussen, en 
andere stukken, meeren deels betreffende Haar- 
lem. Hs. op papier uit de 16e eeuw. 114 bl. 
f"*. (828) i 

Verdere inhoud: Extract getogen, vuyten Keurbueck 
gen. het Ruuge-bouck v. Haerlem. Overdracht der stede 
van Dordrecht metten 8t«de van H. opten exuwe pondt- 
gelt ende besterffenisse. Overdrachten van Delft, Gouda Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 51 en Ajngterdam/eni. Extract Tan der impositie yaii*96 
Tuyte Memoriael boack van Amst. Copie van den sta- 
pel tot Dordrecht Leenrecht Keyserrecht. Als die 
baeliu sQn vierschaer Jbegindt, enz. Die hantvesten van 
R^nland ende costnymen, daemae men procedeert. Con- 
cept hg nutniere van ommealach capitael die geschieden 
sonde hfi staken. Orerdraecht Tan Amst. met H. Tafel 
vant gebothonck, beginnende April 1516. Idem van 
Oet. 1466. Memorie voor den officiers van de Keyserl. 
mijesteyt. Goncordaet ende overdracht van Yu^trecht. 
TtfeL Incomingen jaerlicx van de coninckrijcken ende 
andere heerlicheden van de Coninck van Spangen. Die 
XII genoten van VranckrQck, enz. 
Ygl. Eandel. 1866, hL 42. 

Charter yan Haarlem van 1466. Perk. (603 «^) 

VidimuB (in H Nederl.) van oen privilegie van 
Graaf Willem YI, gegeven aan die van Hem 
en Veenhuizen in 1413. Perk. (603 «c) J. De Wal 9 Over de aloude regten van het graaf- 
schap Loos. 1850. 24 blz. f». (829) 
YgL Honda. 1860, hl. 48 w. ' 

Oude oostuimen van Loos. Hs. uit de 16e en 
17e eeuw, afkomstig uit het Archief van St. Elisa- 
beth in het Graafschap Home. 88 bl. f. (830) 

Andreas Heinrioi, Handvesten, Costumen en 
Usancien van Waterland, alsmede over de ver- 
pondinge van die dorpen. Schildtalen van Am- 
stellund, Waterland, Zeevanck en Gooiland, en 
het schot van de dorpen in Waterland. Met 
register der Hoofdstukken. Hs. uit de 17e eeuw. 
4^ (501. bL 1—93) 

Kueren en HantYesten van Scellinckhout in 
Yrieslandt. Hantvesten van ICedemblik. Met re- 
gisters. Hs. op papier uit de 15e eeuw. 58 bl. 
4<>. (831) ZEELAND. I Ant. De Jonge, Staets-beschrgvinge van Zee- 
land, soo van desselfs pol. regeringe, als ci- 
tuatie. 1648. 137 bl. f>. (832) 

J. De Timmerman Jr., Bedragen tot de ge- 
schiedenis yan Holland en Zeeland-, benevens 
uitvoerige aanteekeningen , in een doorschoten 
exemplaar van agn Specimen de Unione 
Hollandiam inter et Zeelandiam, Traj. 
' 1748. f?. (833) 

Inhoud: Ondenoek over het a&emen derZeeawsche 
eiUmden aan Dirk III en het overdragen aan Boade- 
w$n van Ylaanderen. Oorsprong van een gemeen Hof 
en Rekenkamer van Holland en Zeeland. Yan de 
Ylaamfche geschillen over Zeeland. Plakkaten uit het 
Groot PlajLaatboek van Ylaanderen, die in het Groot 
Zeeuwaoh Plakaatboek zouden moeten komen. Yersehillen 
, tuBsehen Holland en Zeeland. Grensscheidingen van 

Zeeland in oude t^den. Redenen waarom het voor Zee- 
land heter was een afiEonderlfjk Gerichtshof te hebhen, enz. 

Oude Keuren van Zeeland, uitvoerige aan- 
teekeningen b$ en tweeerlei register op een 
doorschoten exemplaar van Ghora a Flo- 
rentio Zelandibus concessa, ab illo et 
a Dno Henr. de Yorne confirmata. 
Amst. 1752. 4''. Hs. uit de 18e eeuw.f^». (834) 

Kienwe Keuren yan Zeeland. Uitvoerige aan- 
teekeningen by en register op een doorschoten 
exemplaar yan de Keuren van den lande 
van Zeeland, enz. Middelbuigh. 4^. Hs. uit 
de I8e eeuw. f*. (835) 

PriYüegièn en keuren van Zeeland, inzon- 
dtoheid van Reimerswale. Yan de tienden in 
Zeeland, bgzonder in 1310. Verzameld door 
P. Bondam uit een afschrift van de privilegiën 
van Reimerswale, böeengebracht door De Rue- 
ver. 185 bl. f». (836) 

Het oudste privilegie des stapels tot Reymerswale 
is van 1816. De privÜegien sQu van 6 Juni 1491, waarop volgt eene Ordonnantie op de Draperyneering, 
gegeven door Boudew^n van Reymerswate enz. enz. 
1863. De keuren zQn voor de vleeschhouwers 1502, 
de vischverkoopers 1482, de handhoogschutters 1499, 
de snijders 1502, de bakkers 1618, de schoenmakers 
1473, de vettewariërs 1511. 

Acooordt tnsschen den Grave van Zeeland ten 
eenre ende den Eedellnjden vant zelye lant ter 
andere zgde , beroerende de thyenden , die zy te . 
vuren in pachte gehadt hadden van die van de 
Gapittelen van S. Pieter t'ütrecht, daer naebg 
den voorsz. Ghnve gecofL 1315. Afschrifb. i?. 

(689 k) 

Memorie van *t gene 'ande Heeren Staten van 
Zeelandt van wegen de Rekencamer goetgevon- 
den is voorgedragen te worden, op 't versouck 
van de heeren Magistraet van Ylissingen, vol- 
gens de notule in date 11 Sept. 1620. Qet. 
J. Van Vosbergen. Over fortificatiön. f». (6891) 

Brieven aan de Staten van Zeeland, d^ 22 April 
en 16 Sept. 1620, rakende de bedekte polder 
ten halven Grgte. f". Beschadigd. (689 m) 

J. Beigersberg, Bequest aan de Staten van Zee- 
land. Orig. f». Beschadigd. (639 ») 

Begister volgende de letteren van den A, B, C, 
op de tien Gopulaten, berustende ter Rekenka- 
mer van Zeeland. Item advysboecken , enz. 452 
bl. f'. (837) 

A. De Jonge van Bruiniaae, Register van de 
Copulaten ter Rekenkamer van Zeeland. 354 bl. 
f°. (838) 

Sommier van de tien Copulaten , berustende ter 
Rekenkamer van Zeelandt 144 bl. f^. (839) 

Transport van een huis te Middelburg bg Schepen- 
brief van 13 Jan. 1729. Op perk. met zegels. 

- - -^ Digitized by Google 63 flAlïDSCHftlFTEN. Ck>ustumen, ordonnantiën , statiq^ten der stadt 
Vlisuingen. Vooraf twee Lofdichten daarop van H. 
Willemsz. 1674. Hs. op papier. 100 blz. 8°. (840j Heerlgkheid van der Vere. Extracten uit de 
eerste brieven van investiture, gegeven in 1282, 
1555, 1566 en 1617. f'. (689 •) UTRECHT. J. Van der Beke » Cronjken van den Stigte van 
Utrecht ende van Holland. Met tafel. Hs. uit 
de 18e eenw. 44 bl. 40. (841) 

Amoldns Drakenboroh, Origines Trajectinae, 
in lectionibus publicis collectae. 67 blz. 4^. (842) 

P. Van Muaschenbroek » Prospectus van een 

Supplement op het Grroot Utrechtsch Staaten- 

boek van Johan Van de Water. Vierde deel. 

Met Extract uit de Notulen van Gedep. Staten 

^van Utrecht, 27 Febr. 1789. 8 blz. f>. (843) 

Leenbrief van de Staten van Utrecht , betreffende 
goederen te Maarssen, A*^. 1641, Op perk. met 
zegel. (603 ••) Ordonnantie ende reglementen, bg de Staten 
*sLand8 van Utrecht gearresteert , den 23 Juni 
1674. 4«. (753, bl. 16—18) 

A. Kluit, Over de hooge en vrge heerlgkheid 
der Proostdy van St. Jan te Utrecht, na 1562. 
Met bewgastukken en aanmerkingen. 205 blz. 
f. (844) 

Uittreksels en afschriften uit de registers, 

berustende in de Archieven van het Aartsbis- 
dom te Utrecht. In port. f°. (845) 

Hierin afschriften van Oorkonden, o. a. van SOOct. 
1057 en 29 Nov. 1081, meerendeels in het ArcMef 
van Dodt van Flensbnrg vermeld en door Bondam 
en Kluit gebruikt. FRIESLAND. Die eerste Koeren der Vriesen, ende andere 
Landtrechten ende wilkoeren. Met register. Hs. 
op papier uit de 16e eeuw. 317 bl. #. 

(846, bl. 93—228) 

Martena's Landboek van Vriesland, gaande tot 
14 Aug. 1545. Hs. uit de 16e eeuw. 253 bl. f*. 

(847) 

Bl. 219 — 227 z\|n opengelaten. Uitgegeven in het 
Oroot Place.' en Charterboek van Vriesland, Leeuw. 
1778. Dl. II. 

J. De Bhoer, Frisia antiqua et medii aevi ex 
scriptoribus antiquis illustrata. 4°. 

(45, bl. 53—63) 
Voorgelezen in de Maatsch. «Pro exoolendo jure 
patrio", 30 Nov. 1782. 

Verba et flEtcta, quae occurrunt in J. H. Beuc- 
ker Andreae Disquisitione de Juris mu- 
nicipalis Prisici origine, Traj.adRh.1840. 
23 bl. f°. (848) Aanklagt tegen de HH. Valkenaar, Manger, 
Coopmans en Van Eooten, professoren te Fra- 
neker , als leden van zeker Genootschap genaamd : 
Fratemiteit. 15 bl. £*>. (849) 

Inhoud: Brief van de Curatoren aan de Staten van 
Friesland, d» 27 Febr. 1787. Advies van het kwartier 
van Z. Wouden. Eixtract uit de Besol. van Gedep. 
Staten, 12 Mei 1787. Waarschuwing en last aan Yal- 
kenaar gegeven. Request van de professoren aan de 
Staten. Verklaring van Studenten. Nominatie van te 
benoemeA hoogleeraren. Vgl. 6. Bruining, Herigtnermgen 
Dordr. 1830, bl 60. 

Charter van Harlingen. A<». 1592^ Perk. 

(603 af) 

Sohepenbrief van Harlingen, van 15^ Juni 1592. 

Op perk. met zegel. (603 ■«) 

Begister van de Ed. Agtb. Hoeren Vroedschap 
binnon Leeuwarden, welke successive verkoeren 
zgn, beginnende met den jaare 1657 tot nu 
toe (1776). 11 bl. 4^ (850) OVEBIJSEL. Land- en dgkrechten van Overgsel, Drenthe 
en Gelderland. Hs. van 1574 met gekt. titels 
en wapens. 222 bl. f*^. (851) 

Inhoud: Eeformatie op het Landrecht van Over- 
^ssel begonnen door George Schenck (1641). Dyckrecht 
van Sallandl Dyckrecht des lands van Mastenbroek. Or- 
donn. der rechten en statuten 's lands van Drenthe. 
Beohten en Statuten der stad en heerl. van Linghen. 
• Landrecht des Furstendoms Oelre. D7ckrecht des kers- 
pels van Camperveen. Johan Van Bloi^js, Hierna volgen de Lantrech- 
ten van Overyssele a*^ 1551. Hs. op papier, van 
1583. 80 bl. 8^ (852) 

De 56 eerste bladz. z^n uitgegeven in J. W. Racer, 
Overijsielsche Gedenkstuiien, St. III, Cempen 1784, 
alwaar in St. II, bl. 289 ook voorkomt de acte van 
overdracht van Overösel aan Karel V (Hs. f. 71). 
Met register van hetgeen niet is uitgegeven, van Dr. 
L. J, F. Janssen. Digitized by Google GESOHIEDMIS BN OUDHEIDKUNDE. 58 Aanteekenüigen op de Lantrechten yan Over- 
geael. Zwolle 1676. 4«. (853) 

Koopbrief yan een huis in Kampen, 1587. Perk. 

(603 «h) Olde-huis te VoUenbove. Scbetsteekening naar 
E. P. Seydel, gecopieerd door J. C. Wendel, 
'1854, P. (689 p) 

Ygl. Sandek 1864, bL 86. GRONINGEN. Lantreohten van Groeninghen en ümmelanden, 
7 boecken. Tractaet tasseben Z. Eeis. Maj. ende 
der gtadt Groeningben ende den ümmelanden, 
10 Jan. 1550. Hs. op papier uit de 16 eeuw. 
4°. (846, bl. 1—92) 

Stadtreohieii yan Groningen. Hs. op papier uit 
de I6e eeuw. 4^. 

(846, bl. 229— 317) 

Dat staedtboeok van Gronyn^en in negen 
boeken. Met register en andere stukken ' ' beboorende. Hs. op papier uit de 16e eeuw. 
226 blz. 4». (854) 

Opgenomen in de Werken van het Groninger Ge- 
nootschap «Pro ezcolendo Jure Patrio" DL V. 

Instruotie yoer den Luitenant ende Hoeftmannen 
Munpt voer den Secretaris ende Dienaren der 
Qrericbtkamers van de provincie der stadt Groe- 
ningen ende der Ommelanden , waer na se sicb 
van wegen die Hoege Overicbeidt ende Heer- 
licbeidt derselver in de bedieninge harer ampts 
respectivelyck sullen hebben te reguleren. Hs. 
uit bet begin der 17e eeuw. 83 bl. 4^ (855) RSIZKN- IN- EN BUITEN NEDERLAND. Waraohtige besoryyinge der Jerusalemsche rey se 
ende des bercbs Synai , tot S. Cathlgnen gedaen 
by den eersaemen Jan aerts Biddere, borger 
der steden yan Mecbelen, metten grooten fac- 
tour yan Portngael don Juan , int Jaer 1484. Hs.^ 
op papier uit bet laatst der 16e eeuw, 94 bl.^ 
4^. (856) 

Ant. Marganetti, Breve Tnstrutiion all Viaggio 
dltalia per il M. Hl. Sig. Hooft. 1608. 22 bl. 
8^. (857) 

George Bataller Boubleth, Joumael van de 
Mechelsche zeyie, Dec. 1653 tot 23 Maart 1655. 
uitvoerig, dagboek yan al wat den schrgver we- 
dervaren is, tödens hg als raadsheer in de 
Ghambre-miparti te Mecbelen vertoefde. 901 bl. 
^**^ (858) 

- Vgl. Dr. R. Proin in Be Gids, 1869, IV. 

Jaoobiu GHronoyiuB , Dagverbaal eener reis naar 
Spaigo en naar Itali3 in 1672, '73. Eiff. Hs. in 
den vorm van een zakboekje. 37 bl. 8^ (859) 
Vgl. SandeL v. d Maatsch. 1857. bl. 62. 

Journaal van sgn verblgf in Italifi van Oct. 

1673 tot 5 Maart 1674. 13 bl. 8«. (860) 

Journaal van een reysie van Zaandam na Braband en Vlaanderen, door A.. L., J. S. en P. K. 
A°. 1728. 24 bl. 4^ (861) 

Beifije, gedaan in Mei 1731 van Amsterdam naar 
Brabant en Luik, en terug, door J. en P. Van 
der 'Streng, C. Ghroen, H. Van Cuyghem, Jan, 
Jacob en Joost Van Eyberge. 57 bl. 8*. (862) 

J. P. De Dompierre de Jonqtderes, Journal 
d*un voyage de la Haye k Coppenbague en 1798. 
115 blz. 4°. (863) 

J. C. W. Le Jeune, Journal d'un voyage en 
Zeelande, 1786. — Journaal van een reisje met 
bet groote jacbt van Rotterdam naar de Moer- 
djjk. 1793. — Lettres sur la V^estjAalie , la 
Basse-Saxe et le Danemare, éczites depuis 1799 
jusqu'a 1802. In port. 4«*. (864) 

D. TT. Heinemeyer, Aanteekeningen gedurende 
Bgn verbluf in Nederland. Einde der 18e eeuw. 
4''- (865) 

J. . J. P. Wap, Het Ghrootheriogdom Luxemburg , 
uit een geschied- en aardrgkskundig oogpunt 
beschouwd door een Noord-Nederl. bezoeker, tex 
plaatse-zelve opgemaakt in 1847, doch enkel 
voor persoonlijk gebruik bestemd. f>. (866) 
Met kaart, aeven geriehten op Imxembutg en Wol- 
ferdinge, en grieven hierop hetrekkeiyk. Digitized by Google 54 HANDSCHEIFTEN. rjSikTjmN'SBSsoiacRu^rxN'osiN'. D. TT. Heinemeyer, Das gelehrte Batavien oder 
Lexicon der Schriftsteller der Batavische Be- 
publik. Biogprafie en Bibliografie van de in het 
begin der 19e eeuw levepde Nederlandsche ge- 
leerden en letterkundigen. In losse aanteek., 
alphabetisch geordend, in 21 port. 4^. (867) 

Van Stnjen , Aanteekeningen van verschillenden 
aard: Gezegden van Bozhom, Grafschrift op 
Schonaeus, Genealogie van Jacob De Wit, enz. 
31 bl. 8<». (868) 

J. Koning, Verhandeling over Jan Van Hout,' 
secretaijs v. Leid. Met letterk. bgl. 52 bl. (869) 
Uit de biWotheek van D. G. en J. J. Van Voorst 
{Catal. NO. 416.) 

LevenfllXQSonderheden van Joh. Badon, J. Chr. 
Baum, Chr. M. B. Van den Boge, J. Bosman, 
P. Bosveld, G. Colonias, B. Elüdnk, Margriet 
Van Essen, H. Muntinghe, G. B. Nanninga, 
B. Nieuweniiaizen, B. Nieuhoff, Iz. Van Nuys- 
senbuig, Alb. Schultens, A. C. W. Staring, 
E. Tinga, C. Zillesen. Met opgave van hunne 
geschriften. 4**. (870) 

J. Van Lennep, Maria van Bourgondië. — 
L. Beael. — Een wakker man. — Eomelia 
Vossius. — Eig. 4«». (871) Testament van Hadr. Beverland. 1704. La- 
tgn. Afschrift van H. W. T. Tydeman. (689 q) 

W. Bilderdijk» Mgne biografie. Eigenh. opstel, 
met inleiding. !<>. (872) 

Opgenomen in Bilderd^jks, OeicA. d. Vadert Dl. 
XI, k 165 w. XIII, 29 w. 

Stukken door W. Bilderdgk zei ven bgeenge- 
bracht voor zgne biografie. 194 bl. f*. (873) 
Hierin een aantal ofELcieele bescheiden, benoemin- 
gen, uitnoodigingen , brieven, alsmede minnten en af- 
schriften van brieven en andere stukken, door BUderdiJk 
geschreven en gesteld. 

Bequesten, dispositiën, correspondentiën , reke- 
ningen, enz. betrefPende de vicarye, in het 
bezit van Mr. W. Bi 1 d e r dg k. In port. i*». (874) 
Afkomstig uit de verzamelijog van L. G. Luzae. 

Btukken betreffende de boedelscheiding van Mr. W. 
B i 1 d e r d n k en C. W. Schweickhard. 8 blz. f °. 

(875) 

Memorie tot aanbeveling van Mr. W. Bilderdjjk 
voor den post van hoogl. in de rechten aan de 
Academie te Lingen. 6 bl. f*. (876) 

BilderoUjkiana. Brieven, aanteekeningen, afschrif- 
ten van origineele bescheiden enz. betreffende 
de genealogie en levensgeschiedenis van W. Bil- 
derdijk. f». . (877 i) 

Verxameld door Dr. J. J. F. Wap. 
Gebruikt b|j de samenstelling van Dr. Wap*8 mono- 
' grafie over Bilderd^k. BüdeT<mkB gedenkteeken. Verzameling van 
brieven, courant-artikelen en andere gedmkte 
bescheiden, f^. (877 ") 

Bijeengebracht en aan de Maatschappy geschonken 
door Dr. J. J. F, Wap. 

Veraameling van Bedragen tot het leven en 
de werken van W. Bilderdyk, alsmede de cor- 
respondentie, door Dr. Wap gedarende eenige 
jaren over Bilderd^k gevoer)d. Verzameld door 
Dr. J. J. F. Wap. 49, en twee port. 8o. (878) 

Hierin o. a. De Toespraak van Dr. Wap b^ de Ge- 
denksteenplaatsing te *s6ravenhage, portretten van Bil- 
derd\jk en z^ne beide vrouwen, afbeeldingen van Bil- 
derdijks huis te Haarlem, ontweipen van monumenten , 
teekeningen, gedichten, bio- en bibliografische aantee- 
keningen, enz. 

Pieter Jaoob De Bije, 'Korte beschrgving van 
zijne eigene levensloop, geb. 1768, met aantee- 
keningen. 59 bl. f». (879) 
. Ygl. Handa. 1887, bl. 12 w. 

'Sff, G. Ackersdijk, Memoria Copesiana, siye de 
H. Copesii Jcti vita et studüs commentariolns. 
In port. 4». (880) 

Met daarby behoorende brieven en adviezen vw 
de leden der Commissie voor Geschied- en Oudheid- 
kunde. 

Testamentum Joh. a Cranevelt, decanna 
Eccl. S. Petris , per Joh. De Riddere , notarius , 
1 Maart 1565. Op perk. met zegel. (603 «O 

Doctorale biQ, Diploma's, bewgzen van lid- 
maatschap van geleerde en letterkundige genoot- 
schappen, enz. van J. Le Francq van Berk- 
hey. In port. (881) 

K. J. B. Van Harderw^k, Levensbgzonderheden, 
door hemzelven opgeteekend. Aangevuld door 
J. T. Bodel Nöenhuis. 8 bl, 8«. (882) 

B. Hogerbeets» Eig. familie^aanteekeningen. 4^. 

(883) 

M. Tydeman. Leven en karakter van Mr. ^ 
Joh. Hop, laatst thesorier-generaal der Ver-' 
eenigde Nederlanden. Eig. 75 bl. 4». (884) 
Met brieven van.J. Hop (Den Haag, 6 Jan. 1761), 
F. V. d. Hoop, J. V. d. W^npersae, W. Koyer en 
eene «Memorie van oonsideratiën op het Leven van 
J. Hop door M. l^deman*' van H. Van WQu. 

J. Jaoobson (?), Levensbeschryving van Janus 
Secundus. 1778. 11 W. 4^ (885) 

By het Genootschap: Kunst wordt door arbeid ver- 
kregen" ingeleverd. Vgl. Handel van dat Gen. 1777, 
hL 9, '78 bl. 6. 

Diploma's van lidmaatschappen van geleerde 
en letterkundige genootschappen van J. C. W. 
Le Jeune. (886 •) Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 55 J. H. Van Küksbergen. Brief (d^ 15 Maart 1800) 
over zjjn leven en z^jne geschriften , met aantee- 
keningen van D. ü. Heinemeyer en afschrift van 
de officieele kennisgeving aan de Staten van 
z^*De benoeming tot Admiraal van de Deensche 
vlooi (887) 

Iieyensbe8olir\iv;ing van A.. Elnit en biblio- 
grafie z^ner geschriften, f*. (888) 

Aanteekeningen betreffende de familie M o d é en 
gevoegd bg Mr. W. V a n Dam, een gedrukt La- 
tgnsch grafschrift op Johanna Hoogerbeets (geh. 
met Van Dam) (889) 

Gqsberts Japiks Verhandeling over het leven 
en den dood van Philippus van Mornay, 
uit het Fransch forftnescht, en door P. C. Schel- 
tema in het Nederlandsch overgebracht. 4°. 

(460, blz. 1—60) 

BeroepBbrief van J. De Rhoer tot predikant 
te Delden, 1745; benoeming tot hoogl. te De- 
venter, 1745; ontslag als pred. te Delden, 
'45; benoeming tot hoogl. te Groningen, '67. 

(886 k) 

Everhard Van Beydt. Copie van zgu Testa- 
ment, benevens opgave der kinderen van Dr. 
Johan Van Reydt. f». (691, bl. 1-4) 

Extract nit het Land-reces, 19 Febr. 1592, op 
die saeck van £v. V. Beidt endeC. Van den 
San de. Afschrift. f>. (691, bl. 2o) 

Gesohiedk. aanteekeningen betreffende Ev. V. 
Reydt, door Van Hasselt, f*. (691,bl. 28 v.) 

B. P. Van Wesele Soholten, Aanteekeningen 
betreffende den Zweedschen staatsman J. A. Sal- 
vius, benevens inhoudsopgave van brieven van 
Salvius aan De Groot. Eii;. en in afschrift. Met 
aanteek. van J. T. Bodel Ngenhais. P. (886 e) 
HierVg rapport, in Dec. 1861 uitgebracht in Ko- 
ninkL AtxA. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Uit- 
gegeven in de SandeL m Meded. van de Maatach. 1862. 

P- Hoftnan Peerlkamp» De vita Jos. Scali- 
geri. Oratio habita 17 Scpt. 1834. Met bg lagen. 
In port. 4*». (890) 

K. Tydeman ^ Eigenhandige le^ensbeschr^ving. 
6eb. 1741 , gest. 1825. Afschrift van H. W. f. 
Tydeman. 153 bl. 4^. (891) M. en H. W. Tydeman, Aanteekeningen van < 
verschillenden aard, benevens stukken die op 
hnnne leven^e^^chiedenis betrekking hebben. In 
port. 4*. (892) 

G. J. Wenckebach , Berigten aangaande P i e t e r 
Verleua. 8*. (886 d) 

J. T. Bodel N^enhuis, H. Van Wgn in zgn^ 
karakter en zijne letterkundige werkzaamheden 
vluchtig geschetst. Opgemaakt uit zgne minuut- 
brieven. 1835. 22 bl. 4*». (893) 

Versameling van brieven en bescheiden van en 

betreffende Comelis en Karel Van Oeckelen, 

Mr. S. Kegzer enMr. P. Van Ghert. In port. 

8. (894) 

Hierby verschillende artikelen van Dr. J. J. F. Wap. 

van brieven en bescheiden van en betreffende 

J. H. Lubeck, C. G. Withuys, Mr.F. A.Bm 
Van Hall, G. De Meyer, Mr. L. J.H. Bor- 
ret en F. Dunkler. In port. 8°. (895) 

Met verschillende artikelen van denz. 

van brieven en bescheiden van en betreffende 

P. Weiland, Mr. J.A. Weiland, A. Schelf- 
hout, Jhr. Mr. Van Oldenbarneveld gen. 
Witte Tullingh, Jhr. Mr. CA. Van Sype- 
stegn en J. W. K«:öller. In port. 8^ (896) 

Hierhy artikelen van denz., aUmede Dichtbloemen- 
offer van Mevr. Bongarts, geb. Smeets. 

van brieven en andere bescheiden van en be- 
treffende Mr. J. Van 's Gravenweert. In 
port. 8^. (897) 

Hierbij een levensbericht en artikelen van denz., ge- 
dmkte Leerredenen van W. Zegers Jzn. enz. 

van l»rieven en andere bescheiden van en betref- 
fende Jhr. Mr. A. G. A. Ridder Van Rappard 
en Mr. G. Dornseiffen. In port. 8«. (898) 

Met het levensbericht van J. De Bosch Kemper, 
artikelen en gedichten van J. J. F. Wap. 

van stukken en brieven van en betreffende de 

beide hoogleeraren J. M. Schrant. In port. 
8o. (899) 

Met artikelen van denz. ALBA AMICORÜM, ENZ. P. BaldaeuSy Album amicorum. 1650—1654. 
lt)6 bl. 80. Obl. (900) 

Met handteek. van A. Hulsins, A Goppenburch, 
A. Yienwn, M. Pasor, Chr. Schotanus, M. Schoock, 
R. JunioB, R. SixtuB, D. a Renesse, 6. Mees, A. Mon- 
taniu, en anderen. 

Uit de verzameling van J. T. Bodel Nyenhuia. 

Antonius k Blonok , Album celeberrimorum et 

doctissimorum virorum. 1598. 144 bl. 8°. (901) 

Met handteek. van G. Timing, O. Bontius, S. Lnb- 

hertos, U. Seotanus M. Lydios, J. Scaliger, B. Vnl- canios, F. Junios, P. Meinla, L. Trelcatins, F. 6o- 
maruB, C. De Groot en anderen. 
Uit bovengen. verzameling. 

AmolduB BuoheliuB, Album amicorum. 1590— 
1676. 103 blz. 8°. Obl. (902) 

Met handteek., wapens en teekeningen van Abr. 
Bloemaert, Ruijsius, J. Scaligcr, P. Moreelse, P. Scri- 
verius, Ph. Clnverins, Th. Brpenius, B: Vorstios, D. 
Heinrius, Ph. en R. Van Tuyll v. Serooskerke, G. Van 
Reede van de Vuers, P. Van Veen, C. De Pas, G. 
VoetiuB, G. Stratenus, J. G. Graevius, Fr. Barman, enz. 

Uit bovengen. verzameling. Digitized by Google 56 HANDSCHMPTEN- I4J0t der autoipraphen , die voorkomen in het Al- 
bum van L. Van Santen, f^. (886 «) 

Petr. Sohenok van Elberfeld, Albnm Amico- 
mm, 1700 en vv. j. 281 blz. 4*». Obl. (903) 

Met handteek. van AuguBtus, koning v. Polen, 
vorsten van de Paltz, Liechtenstein, Saxen, enz. Menno 
Bm Van Coehoem, Wassenaar Obdam, Adr. Beland, 
J. Clericos, D. Van Hoogstraten, J. Basnag» en an- 
deren. 

üit bovengenoemde verzameling. 

Vrieindenrolle van P, Verieus, stixdsbode te 
Leiden, hem aangeboden op 2^n een en ze- 
ventigsten verjaardag, 1792. 99 blz. 4®. Obl. In 
koker. (904) 

Met b^schriften in poëzy en proza van D. Van 
Alphen, P. J. B. C. Van der Aa, A, C. Delfos, P. J. 
De Premery, Bir. Hollebeek, W. Hoogvliet, N. Hin- 
lopen, J. Lnchtmans, H. A. Scholtens, J. Steenwin- 
kei, B. Voorda, N. S. Van Winter, P. Weyland, (r. Zoutmaat, e. a. Benevens teekeningen van CSiristina 
Chalon, e. a. 

L. Van Weleveld» Genealogie van het geslacht 
van den Amiraal J. C. Bgk. Met wapen in 
kleuren. 1848. 10 bl. gr. f». (905) 

G^eslaohtregisters van de fo,milie VanLaren, 
van het midden der 16e tot het begin der 19e 
eeuw. 40 en 8 bl. f**. (906) 

Met oude beseheiden en aanteekeningen. 

Stukken en bescheiden betreffende het geslacht 
Bronchorst tot Batenburch, van 1603 
en 1662. Op perk. en op papier. (603 «k) 

Genealogie van het geslacht Van Boetselaer. 
Uit echte bescheiden opgemaakt f». (886 r) 

Genealogische aanteekeningen betreffende P. 
De la Rue, Nic. Lynckens en de fiEun. De 
Croesere. 4». (886 f) 'BRTETSTEN VAN NEDERLANDERS. [N(ederl), F(ransch), H(oogd.), E(ngel8ch), L(atan), e(eigenh.) g(eteek.)] Aa, G. G. H. van der, 2 aan J. Ie Francq 
van Berkhey, Haarlem 1763, '77. N. e. g. 

Abbinga , Anke fiSoerds , aan D. ü. Heinemeyer , 
Franeker 1801. N. e. g. 

Met bio- en bibliografie van Anke Wybrans Abbinga. 

Abbinga, J., aan D. ü. Heinemeyer, Winscho- 
ten 1800. N. e. g. 

Abresoh, F. L., aan M, Tydeman, Zwolle 1769. 
N. e. g. 

Abresoh, P., 2 aan M. Tydeman, Utrecht 1758, 
Groningen 1793. L. en N. e. g. 

Acker, V. H., 2 aan D. ü. Heinemeyer, Hat- 
tem 1799, 1800. L. e. g. 

Met eig. Latynsche bio- en bibliografie. 

Ackersdijck, J., aan H. W. Tydeman, Brussel 
1847. N. e. g. 

Onderaan een paar regels van Horaoe Say te Brussel. 

Ackersdijck , W. G., 2 aan M. Tydeman , Utrecht 
1810. N. e. g. 

aan H. W. Tydeman , Rotterdam 1826. N. e. g. 

Adama, H., 2 aan M. Tydeman, Zwolle 1777, 
'80. N. e. g. 

Adiiani, A., aan M. Tydeman, Groningen 1778. 
hf e. g. Aerssen, G. van, aan M. Tydeman, Amst. 1784. 
N. e. g. 

Alewiijn, G., aan M. Tydeman, Baale (?) 1767. 
en een z. j. N. e. g. 

Alewijn , W., aan M. Tydeman, Amst. 1 789. N. e. g. 

Alewjjn, Z. ÈL,, 2 aan F van Lelyveld, 1770. 
N. e. g. 

Met eenige aanteekeningen. 

93 aan M. Tydeman, Amst. Utr. Den Haag 

en Loosdrecht, 1763— '88. L. en N. e. g. 

Alphen, D. Van., aan A. Kluit, Leid. 1775. N. e. g. 

2 aan N. N. Leyden, 1772, '80. N. e. g. 

Alphen, D. P. Van, 4 aan H. V7. Tydeman, 
Leiden, 1822, '27, '40. N. e. g. 

Alphen, H. Van, 4 aan M. Tydeman, Utrecht, 
Leiden, Den Haag 1765, '68. '92. N. e. g. 

2 aan N. N., Den Haag, Utrecht 1766, 

'94. N. e. g. 

AlstorphiuB Grevelink, aan H. V7. Tydeman, 
Assen 1840. N. e. g. 

Ameshoff, Asn. H., aan M. Tydeman, Amst. 
1807. N. e. g. . Digitized by Google BRDBVBN. 57 Ameshoff, P. J., aan (J. J. Dodt), Amst. 1836. 
N. e. g. 

Andrieaaen, Jak.Bn. A., 3 aan N. N., . Vere 
1760, '63, '64. N. e. g. 

Amoldi, nr., aan Willem IV, Leeuw. 1731. F. Facs. 

Amtaeiiiiu H.» aan H. W. Tydeman, üir. 1837. 
N. e. g. 

AmtseniuB» J. O., aan H. W. Tydeman, Har- 
derwjk 1810. N. e. g. 

Amtseniiu, P. BT., aan M. Tydeman, Amst. 
1771. L. e. 

Arrenberg, B.» 2- aan D. ü. Heinemeyer, Bott. 
1799. N. e. g. 

Assen, W. van, aan M. Tydeman, Bladel 1775. 

N. e. g. 

Assendelft, (A. Van, 3 aan N. N., Assendelft 

1766, '69, '90. N. e. g. 

Austen, J. E., aan M. Tydeman, Middelb. 1777. 
N. e. g. 

Backer de Jonge, C, aan A. Kloit, Den Haag 
1786. N. e. g. 

Backer, G-., aan G. van Loon, Backershagen 
1748. N. e. g. 

Bagelen, E. W. J., aan D. ü. Heinemeyer, z.j. 
N. e. g. 

Bake, H. A., aan D. ü. Heinemeyer, Leiden 
1801. N. e. g. - 

Met eig. Ino- en bibliografie. 

Bakker, P.. 3 aan M. Tydeman, Middelburg 

1767, '69. L. e. 

Bakker, P. Hnisdngs, aan J. W. Te Water, 
Amst. 1775. N. e. 

2 aan N. N., Amst. 1768. '76. N. e. g. 

Barels, J. M., aan A. Kloit, Amst. 1773. N. e. g. 
Met aanteekeningen. 

Barlinekhoff, J., aan D. ü. Heinemeyer, 
Scheemda 1799. L. e. g. 

Barueth, J., aan N. N., Dordr. 1778. N. e. g. 

Bemmelen, Abr. Van, aan D. ü. Heinemeyer , 
Delft 1800. N. e. g. 

Bemmelen, J. Van, aan D. U. Heinemeyer, 
Leiden 1799. N. e. g. 

Berg, A.' Van den, aan D. U. Heinemeyer, 
Arnh. 1800. N. e. g. 

Met eig. bibliographie en aant. van Heinemeyer. 

- - 2 aan A. Kluit, Bamev. 1769. N. e. g. 

3 aan N.^N., Barnev. 1768, '69, '73. N.e.g. 

Berkhey, J.' Le Franoq van, aan J. W. Te 
Water, Leiden 1802. N. e. g. 

Bemard, A.(?), aan M. Tydeman, Utrecht 1769. 
L. e. g. Betouw, J. In de, aan J. W. te Water, Ng- 
megen 1818. N. e. g. 

Beuoker Andreae , D. J., aan H. W. Tydeman , 

Leeuw. 1825. N. e. g. 

aan N. N.,. Leeuw. 1810. N. e. g. 

Bioker, L., 2 aan D. ü. Heinemeyer, Bott 

1799. N. en F. e g. 
Met eig. bibliografie. 

B\il, aan N. N., 1829. N. e. g. 

B\iUaardt, H. Van, aan M. Tydeman, Utrecht 
1778. N. e. g. 

Büderdjjk, L. W., 2 aan L. C. Luzac, 1831. 

N. e. g. 

Bilderd^k, W., aan P. Van den Bosch, Amst. 
1780. N. e. g. 

46 aan L. C. Luzac, 1817— '30. 

Hierby bladen postpapier van BilderdQk, ens. 

aan M. Tydeman, 1813. N. e. g. 

2 aan N. N., 1783. 1821. N. e. g. 

Binnevest, D. S. Van, aan N. N., Deventer 
1773. N. e. 

Blaeuw, (?) 'aan M. Tydeman, Zwolle 19 Pnd- 
rial, 3e ann. rep. F. e. g. 

Blussé, A., aan N. N., 1800. N. e. g. 

Blussé, P., aan D. ü. Heinemeyer, Dordrecht 

1800. N. e. g. 

Het eig. biografie der fam. BloBS^. 

Boddaert, P., 2 aan N. N., Middelb. 1746, '97. 
N. e. g. 

Boddens, M. A., Wed. Gobius , aauiW. A. Van 
Spaen Lalecq, Cleye 1803. N. e. g. 

Boelensz , J., aan G. Bicker, Embden 1586. N. e. g. 

I 
Boers , C, aan M. Tydeman , Leiden 1 780. N. e. g. 

Boers, F. W., 7 aan M. Tydeman, Delft 1804. 
'5, '6. N. e. g. 

Bok, aan H. W. Tydeman, Den Haag 1828 
N. e. g. 

Bolhuis, L. Van, aan A. Van Aseendelft, Gron. 

1786. N. e. g. 

aan F. Van den Bosch , Oostwold 1780. N. e. 

Bondam, P., 5 aan A. Kluit, Utrecht 1779, 
'80, '93. N. e. g. 

9 aan M. Tydeman, Harderwgk, Kampen 

en Utrecht 1764, '67, '72, '87. N. e. g. 

aan H. Van Wgn, Harderw. 1769. N. Afachrift. 

aan N. N.. Utrecht 1779. N. e. g. 

Bonnet, G., aan D. U. Heinemeyer, Utrecht 1800. 
N. e. g. 

Met eig. bibliografie. 

4 aan M. Tydeman, Utrecht 1766, '75, '77, 

'93. N. e. g. 

8 Digitized by Google 58 HANDSCHRIFTEN. Bonnet 9 geb. Wesseling, A. A., aan M, Tvde- 
man, Zuilen 1786. N. e. g. 

BoonBi^er, C. G., aan H. W. Tydeman, Go- 
nnchem 1838. N. e. g. 

BoBCh, S., 8 aan A. Kluit, Rott. 1780, 1801. 
N. e. g. 

Bosch, B. De, 2 aan N. N., Amst. 1768, '72. 
N. e. g. 

BoBCh» J. De 9 6 aan M. Tydeman, Amst. 
1802, '4, 5, 7. N. e. g. 

Bo0Oh, P. Van den, 2 aan N. N., Zwammer- 
dam en Leiden 1768, '80. N. e. g. 

BoBSCha» H.y aan D. U. Heinemeyer, z. j. F. e. g. 

Bossohay J.9 aan M. Tydeman, Leeuw. 1773. 
N. e. g. 

Bosveld, P., aan A. Kluit, z. pi. of j. N. e. g. 

Boxman» A., 3 aan H. W. Tydeman, Gorin- 
chem 1817, '21. N. e. g. 

Brandt» J., aan R. Leers, Amst. 1705. N. e. g. 

Breda, P. Van, 3 aan M. Tydeman, Gouda 
1781 , '85. N. e. g. 

Brederode , H. van , aan Margaretha van Parma , 
1567. P. Afschrift van A. Kluit. 

Brender a Brandis, Q., aan J. Le Francq van 
Berkhey, Amst. 1778. N. e. g. 

aan D. U. Heinemeyer, Amst. 1800. N. e. g. 

Brosser, A., 6 aan M. Tydeman, IJselstein, 
Brielle, Hees 1760, '66, '72, '87. L. enN.e.g. 

Breugel, H. G-. Van, aan D. U. Heinemeyer, 
1800. H. e. 

Broeoko Hoekstra, A. Ten, 18 aan W. Bilder- 
dgk, Haarlem, Dockum, Leuven, Amst. 1816 — 
'19, '21, '27. N. e. g. 

aan N. N., Haarlem 1814. N. e. g. 

Broedelet, aan M. Tydeman, 1762. N. e. g. 

Broes, B., aan N. N., Dalem 1780. N. e. g. 

Broes, W., 3 aan H. W. Tydeman, Amst. z. j. 
N. e. g. 

Brouwer, P., aan A. Kluit, Dordr. 1777. N. e. g. 

Brouwer, P. W., aan M. Tydeman, z. pi. of j. 
N. e. g. 

Brujjn, M. De, aan M. Tydeman, Amst. 1773. 
N. e. g. 

Bruljn, S. v. P, De, van D. U. Heinemeyer, 
Amst. 1800. F. e. g. 

Bruijskerk aan M. Tydeman, Harderwijk 1764. 
N. e. g. 

Bruinier, BT., aan M. Tydeman, Twisk 1765. N.e. g. 

Bruinier, W. H., aan M. Tydeman, Haarlem 
1775. N. e. g. Bruining, H. A., 2 aan M. Tydeman, Golhora 
en Veere 1766. N. e. g. 

aan N. N., Colhom 1766. N. e. 

Brunings aan D. ü. Heinemeyer, Zwaenenburg 
1800. F. e. g. 

Buchelius, Am., 14 aan C. Barlaeus, 1627— 
'25; 2 aan P. Scriverius, 1627; 2 aan Ad. 
Vorstius, 1629, '39; 2 aan A. M. a. Schur- 
man, 1629, '33; 2 aan .1. J. Pontanus, z. j., 
1 aan G. Vossius, 1628; aan J. Beverovicius , 
1636; aan J. F. Gronovius, 1639; aan Van 
Tienhoven en Boot^ L. Afschriften. 
Met opgave van Brieven aan BacheUnB. 

Buma, L. A., aan H. W. Tydeman, Makkum 
1813. L. e. g. 

Burman, P., 2 aan A. Kluit, Amst. 1765, '77. 
N. e. g. 

Burmania, E. M. Van, 2 aan A. Kluit, Wei- 
dum en Leeuw. 1782, 86. N. e. g. 

2 aan M. Tydeman, Leeuw. 1766. L. en 

N. e. g. ' 

aan N. N., Leeuw. 1785. N. e. g. 

Burmania, G-. O. Van, aan Van Sytsema, I 
Den Haag 1752. N. e. g. 

Bus de Ghisignies, L. De, aan H. W. Tyde- 
man, Den Elelder 1830. F. e. g. 

Calkoen, H., aan J. Le Francq van Berkhey, 

Amst. 1800. N. e. g. 

Calkoen, J. Van Beeck, 4 aan M. Tydeman, 
Utrecht 1803, '4. N. e. g. 

Camper, A. a., aan M. Tydeman, KI. Latiom, 
1805. N. e. g. 

Camphuyzen, C, aan N. N., Breda 1786. N. e. g. 

Cannegleter, H., 2 aan M. Ackersdgk,' Fra- 
neker 1758, '59. N. e. g. 

2 aan N. N., Arnhem 1767 , '68. N. e. g. 

Capelle, H. Van de, aan A. Kluit, Amst. | 
1778. N. e. g. 

Capellen, J. D. van der, aan F. van Lelyveld 
Wittenstein, 1768. N. e. g. 

9 aan M. Tydeman, Bakenburg, Witten- 
stein en Zwolle 1764, '65, '67, '68, '72. F. I 
en N. e. g. ^ 

Capellen, B. Van der, aan F. Van Lelyveld, 
Utrecht 1766. N. e. g. 

Capellen, R. J. Van der, aan J. De Kruyff, 
Lathmer 1773. N. e. g. 

Carbasius, Cs. N., aan H. W. Tydeman, Den 
Haag 1833. N. e. g. 

Casembroot, E. A. O. De, aan H. W. Tyde- 
man, Leiden 1854. N. e. g. 

Oerff, J. De, aan Mej. E. Paets, Amst 1739. 
N. e. g. Digitized by Google BRIEVEN/ S9 Chalmot» J. A. De» aan D. ü. Heinemeyer, 
Kampen 1800. N. e. g. 

2 aan M. Tydeman, 1799. N. e. g. 

Chaufepié, G. 8. De, aan M. Ty^eman, Delft 
1807. F. e. g. 

GheUuB, J. W. E., 3 aan A. Kluit, Den 
Haag, 1787, ^90. '91. N. e. g. 

Chevalier, P.» aan M. Tydeman, Groningen 
1778, '82. N. e. g. 

Chemak, L., aan M. Tydeman , Dev. 1776. L. e. g. 

dartee, J., aan E. Maaskamp, Leiden 1822. N. e. g. 

aan H. W. Tydeman, Leiden 1838. N. e. g. 

Clavareau , G. J. , aan H. W. Tydeman , Maae- 
tricht 1827. F. e. g. 

de^n, C, aan K. K, Den Briel 1773. N. e. 

Cleve , Johanna C, aan A. Uy ttenhoven , Den 
Ha-g 1817. N. e. g. 

Clignett, J. A., 2 aan W. Bilderdijk, Den 
Haag 1817, U8. N. e. g. 

aan H. W. Tydeman , Den Haag 1820. N. e. g. 

aan N. N., Leyden 1783. N. e. g. 

Cock , BL, aan H. W. Tydeman , Leid. 1843. N. e. g. 

Convent, J. Van, aan A. Kluit , (Middelburg ?) 
z. j. N. e. g. 

Copes, H., 5 aan B. Bachinius, Bologna,Flo- 
reoce, Rome 1695, en een fragment. L. Af- 
schriften. 

— aan R. Bormans, Livorno 1696. N. Afschrift. 

aan C. CarpzoviuB, Frankfort a/M. 1695. 

L. Afschrift. 

aan J. B. Ceffis', Venetië 1695. L. Twee 

Afschriften. 

aan Chr. Cellarius, Leipzig 1695. L. Afschrift. 

BeneYens een fragment. 

9 aan G. Guper, Frankf. a/M., Rome, Li- 
vorno en 's Hertogenb. L. Afschriften , deels 
onvolledig. 

19 aan A. Magliabechius , Padua, Venetië, 

Bologna , Livorno , Rome en 's Hertogen bosch 
1695, '96, '98. L. Afschrifben , deels onvolledig. 

aan P. Mandosius, Rome 1695. L. Afschrift. 

Geschonden. 

Copes, W. H., aan H. Copes , Utrecht 1691. L. e.g. 

Cordes, L. G., aan D. U. Heinemeyer, Zwolle 
1800 H. e. g. 

Corneüa, Jan, in het St. Barbara convent te 
Amersfoort, aan »mgn beminde moeder ende 
allen geestelgke kinderen". Adres »Ant Cloos- 
ter". Z. j. Op papier. 

Craght, M. Van der, aan A. Kluit, Den Haag 
1780. N. e. g. Craght, M. Van der, aan-N. N., Den Haag 

1780. N. e. g. 

Crane, M. J. De, aan N. N., Hoorn 1769. N.e. 

Gras, H. C, aan H. W. Tydeman, Amst. 1820. 
N. e. g. 

Cremer, J., aan A. Kluit, Hulst 1774. N. e. g. 

Cunaeus, F., 2 aan R. Hogerbeets, Leiden 1614, 
'15. L. e. 

Cuper, G., aan Nic. Witson, 1709. N. e. g. 

Da CoBta, A., aan H. W. Tydeman, Amst. 
1820. N. e. g. X 

Da Costa, J., aan W. Bilderdük, Amst 1843. 
N. e. g. 

3 aan H. W. Tydeman j Amst. 1823, '82, 

'36. N. e. g. 

Damme, P. Van, aan A. Kluit. Amst. 1775. 

N. e. g. 
aan N. N. N. e. g. 

Deken, A., aan N. N., Den Haag 1804. N.e.g. 

Delfos, A., aan J. W. Te Water, 1802. N.e.g. 

Delprat, G. H. M., aan J. C. W. Le Jeune, 
Rott. 1833. N. e. g. 

Derfelden, F. de, aan Wild en Altheer, Snel- 
lenberg 1804. N. e. g. 

DeatB, D., aan A. Kluit, Amst. 1783. N. e. g. 

Diemerbroeck, J. Van, aan H. Copes , Utrecht 
. 16(58 L. e. 

Djjk, G. Van, aan H. W. Tydeman, Amst. 
1813. N. e. g. 

Dodt van Flensburg, J. J., v^f aan H. W. 

Tydeman, Utrecht 1829, '42. N. e. g. 

Does , J. Van der , 2 aan M. Tydeman , Utrecht , 
Amst. 1775, '86. N. e. g. 

Doorman, aan N. N., Brussel 1823. N. e. g. 

Domseiffen, G., aan H. W. Tydeman, Utrecht 
1816. N. e. g. 

Drager, F., aan W. Holtrop, 1827. N. e. g. 

Drijfhout, A., aan D. U. Heinemeyer, Middelb. 

1800. N. e. g. 
aan M. Tydeman, Heerenv. 1769. N. o. g. 

Duircant, A., aan M. Tydeman, IJselmuiden 
1792. N. e. g. 

Dnmbar, G., aan N. N., Dev. 1794. N. e. 

Du Pui, M. S., aan H. W. Tydeman, Leiden 
1825. N. e. g. 

Dussen, J. Van der, 7 aan M. Tydeman , Haarl., 
Amst. 1780, '82. L. en N. e. g. 

Eijk, F. Van, aan J. A. Clignett, *s Hertogenb. 
1783. N. e. g. 

Eldik, E. H. Van, aan M. Tydeman, Zutien 
1764. L. e. g. Digitized by Google 60 HANDSCHEIFTEN. Slont, O. Th., aan^H. W. Tydeman, Den Haai? 
1823. N. e. g. ^ ^^ 

Emdre, 8. Van, aan D. ü. Heinemeyer, Wa- 
geningen 1799. N. e. g. 
Met eig. bio- en bibliografie. 

Sngelberts, E. M., twee aan D. U. Heinemeyer, 
Hoorn 1799, 1800. N. e. g. 

aan M. Tydeman, Leid. 1804. N. e. g. 

-^ 2 aan N. N., Hoorn 1769, '83. N. e. g. 

Byk, J. Van, aan N. N., LooBduinen 1792. N. e. g. 

Ernst, S. P., 2 aan A. Kluit, Rolduc 1778, '83. 
L. e. g. 

Esoury van Heinenoord, O. D', 3 aan H. 

W. Tydeman, Den Haag, 1824. N. e. g. 

Faber, B. J., aan M. Tydeman, Franeker 1763. 
L. e. g. Gedeelteiyk in poëzie. 

Feith, B., aan D. U. Heinemeyer, Zwolle 1799. 
F. e g. 

aan N. N., Zwolle 1785. N. e. g. 

Fledderus, A., aan M. Tydeman en P. Bondam, 
Steenwgk 1788. N. e. g. 

Fliid van Giffen, D., 27 aan G. Van Alke- 
made, Dordr. 1696— 170Ö. N. e. g. 

uitgegeven in Bibïiographitcke adversaria Dl I en II. 

Folmer, H. J., 2 aan N. N., Dwinglo, Den 
Haag 1772, '73. N. e. g. 

Folmer, L. B., aan N.'N. Bierum, 1801. N. e. g. 

Fontein, P., aan F. Van Lelyveld, Amst. 1767. 
N. e. g. 

Met eenige aanteekeningen. 

Forsten, B., aan D. Ü. Heinemeyer, Harderw. 
i799. N. e. g. 

Met eig. bio- en bibliografie. 

Fortman, J., 3 aan de Maatsch. d. Nederl. 
Letterkunde, Hoorn 1766. N. e. g. 

FremQry, N. O. De, 2 aan D. ü. Heinemeyer, 
Utrecht 1799. F. e. g. 

Galló, F. J., aan M. Tydeman, Den Haag, 1794. 
N, e. g. 

Ook door H. G. van Oldenbarneveld gen. Witte 
Tullingb en P. J. v. Hamel get. 

Gkmswijk, D. J. Ten Zeldam,' twee aan H. 
W. Tydeman, Dordr. 1846. N. e. g. 

Garde, J. De la, aan H. De Groot, Stockholm 
1642. L. e. g. en in afschrift. 
Uitgeg. in Handel 1862, bl. 91 w. 

Geel, J., 4 aan H. W. Tydeman, Leiden 1825, 
'26, '38. N. e. g. 

Geisweit van der Netten, aan Altheer, Delft 
1824. N. e. g. 

Gelder, J. De, drie aan H. W. Tydeman, Lei- 1 
den, 1827, '28. Z. d. N. e. g. I Getinfl, J. Van, aan M. Tydeman, 1811. N. e. g. 

Geuns, M. Van, aan D. U. Heinemeyer , Utrecht 
1800. F. e. g. 

3 aan M. Tydeman, Harderwjk 1787, '91, 

en een z. j. N. e. g. 

Gheaquiere, J., aan N. N., Brussel 1784.N.e.g. 

Gillissen , P., aan A. Kluit, Middelb. 1779. N. e. g. 

GiUesen, P., aan M. Tydeman, Schoonhoven 
1775. N. e. g. 

Ctoens, J. Q. Van, aan M. Tydeman, z. j. L. e. 

Goens, B. M. Van, 3 aan M. Tydeman, Utrecht 

1766 N. e.^g. 

Gk>gel, J. I. A., 3 aan H. W. Tydeman. Over- 
veen, 1817, '19. N. e. g. 

Gtoslinga, S. Van, aan de Staten van Friesland. 
1706. N. FacB. 

Goussét , M., aan A. Kluit, Den Haag 1784. N. e.g. 

Graafland, J., aan M. Tydeman , z. pi. of j. L. e. g. 

Graeuwen, A. 's, 2 aan M. Tydeman , Zierikzee 
1775. N. e. g. 

Graevlus, J. G., 4 aan H. Copea, Utrecht 1693, 
'96, '97, 1700. L. e. 

Graswinokel, D., aan N. N., 1650. N. e. g. 

Graswyickel, J. A., 2 aan A. Kluit. Haarlem 
1804. N. e. g. 

Gravezande, A. »s, aan N. N., Middelb. 1776. 

N. e. g. 

Greve, L. De, aan H. Copes, Ngm. 1675. L. e. 

Groe, J. H. Van der, aan Otterlo, Ridderkerk 
1806. N. e. g. 

Groen van Prinsterer, G., aan H. W. Tyde- 
man, Den Haag 1827. N. e. g. 

Gronovius , A., aan M. Tydeman , Leid. 1773. L. e. 

Groot, N., aan J. Le Franco van Berkhey, Hoorn 
1779. N. e. g. 

Guepin, J., aan J. Mounier, VUssingen 1746. 

Haaok, P., aan J. W. Te Water, Zierikzee 
1783. N. e. g. 

Habbema, J., 4 aan M. Tydeman, Rott. 1775. 
N. e. g. 

Haefkens, J., aan N. N., 1831. N. e. g. 

Hageman, B., aau D. U. Heinemeyer, Leiden 
1800. H. e. g. 

Met bio- en bi1)liografie. * 

Hagens (?) , P. H., aan M. Tydeman , 1805. N. e. ^ 

Hahn, J. G. H«, aan D. U. Heinemeyer, Den 
Haag 1802. F. e. g. • 

Haijser (P), aan M. Tydeman, Den Haag 1804. 
N. e. g. 

Hake, P. S., aan A. Kluit, Op den Egk 1786, 
N. e. g. Digitized by Google BRIEVEN. 61 Hall, M. C. Van, aan H. W. Tydeman, Amst. 
1841. N. e. g. 

aan J. W. Te Water, Amst. I8II N. e. g. 

Halma, F., aan N. N, Franeker 1715. N. e. g. 

HalBema, D. F. J. Van, aan H. W. Tydeman 
Rusthoven 1776. N. e. g. 

2 aan F. Van Lelyreld, Gron., Delfabaven 

1768, '72. N. e. g. 

► aan N. N., Wirdum 1779. N. e. g. 

Hamaker, H. A., aan H. W. Tydeman, Fra- 
neker 1816. N. e. g. 

Haren, O. Zwier van, 2 aan N. N., Wolvega 
1776. N. e. g. 

Haren, W. Van, aan de Staten van Friesland, 
, z. j. N. e. 

Hierim een eigenhandige wiseelbrief ftn 1760. 

aan N. N., Sas van Gent 1731. N. e. g. 

Harkenroth, E. F., aan M. Tydeman, Amst. 
1772. N. e. g. 

Harkenroth, I. IJ., 20 aan Lud. Smids, Lar- 
relt 1714—19. N. e. g. 

' Hasaelt, G-. Van, aan A. Elnit, Arnhem 1792. 
N. e. g. 

8 aan M. Tydeman, Arnhem 1772, '75, '77, 

1805. L. en N. e. g. 

2 aan N. N., Arnhem 1792. N. e. g. 

Hasselt, L J. Van, 8 aan M. Tydeman, Arn- 
hem 1772, '75, '79, '80. N. e. g. 

Hasselt, J. G. Van, aan M. Tydeman, Arnhem 
1771. N. e. g. 

Hasselt, W. J. G. Van, drie. aan J. C. W. Le 
Jeune. Amst. 1833, '34. N. e g. 

Heeokeren, A. B. .Van, aan M. Tydeman, 
Enghoizen 1787. N. e. g. 

Heeokeren, geb. van Westreenen, A. J., aan 
f M. Tydeman, Utrecht 1784. N. e. g. 

Heeneman, G., 9 aan A.Elnit, Den Haag 1777, 
^78. '80. N. e. g. 
Met eene memorie. 

Heiden Hompesoh, Le Gomte De , aan N. N., 
Ootmarsen 1789. F. e. g. 

f Hetiendal» J., aan M. Tydeman, Utrecht 1786. 
L. e. g. 

Heinsins, N., aan la. Gratems, Den Haag 1658 
L. e. 

Hetm, J. Van der, 3 aan A. Elnit, Den 
Haag, Bott., DelfvUet 1784. N. e. g. 

Hemert, P. Van, aan D. U. Heinemeyer, Amst. 
^ 1800. N. e. g. 

Hemsterhms, F., aan N. N. 1788. N. e. g. 

Hennert, J. J., 2 aan M. Tydeman, Ngmegen 
1787, '90. N. e. g. Heringa, J., aan H. W. Tydeman, Den Haag 
1806. N. e. g. 

Hermans, G. R., aan J. J. Dodt, 'sHertogenb. 
1836. N. e. g. 

Heum, J. H. Van, aan A. Elnit, Yugt 1777. 
N. e. g. 

Heusde, Ph. W. Van, 3 aan H. W. Tyde- 
man, (Jtrecht 1821, '23, '35. L. en N. e. g. 

Heusden, G. Van, aan A. Ooit, Bott. 1800. 
N. e. g. 

Hixilopen, Jao., aan M. Tydeman, Utrecht 1788. 
N. e. g. 

aan N. N., Utrecht 1773. N. e. 

Hinlopen, Jan, aan A. Eloit, Utrecht 1799. 
N. e. g. 

2 aan J. W. Te Water, Utrecht 1800, '1. 

N. e. g. 

Hinlopen, N., 2 aan F. Van Lelyveld, Hoorn 
1766. N. e. g. 

aan H. W. Tydeman, Hoorn 1777. N. e. g. 

2 aan J. W. Te Water, Hoorn 1777. N. e. g. 

2 aan N. N., Hoorn 1770, '78. N. e. g. 

Hoboken, A. Van, 2 aan H. W. Tydeman, 
Berlgn, Bott. 1819, '26. N. e. g. 

Hodges, G. H., 2 aan N. N. Den Haag 1818. 
N. e. g. 

Hoen, W. 't, aan M. Tydeman, Bnckh. 1801. 
N. e. g. 

Hoeufft, J. H., 3 aan H. W. Tydeman, Breda 
1824, '28. N. e. g. 

aan M. Tydeman, s. pl.of j. N. e. g. 

Hoeufft, J. P., aan W. Bilderdgk, Amst. 1810. 
N. é. g. 

HoflEhian, J. F., aan H. W. Tydeman, Dev. 

1841. N. e g. 

Hoflhiann, N. J. A. G., aan.H. W. Tydeman, 

Krayenburg 1820. N. e. g. 

Hoflitede , P., aan M. Tydeman, Bott. 1 788. N. e. g. 

Hogerbeets, B., aan zgne vrouw. 1619. N. e. g. 

aan Th. Modaeos, Loevest. 1622. L. e. g. 

Hojjnek van Papendreoht, G. P., aan G. 
V^an Loon. Mechelen,^1745. L. e. g. 

Holtlus, A. G., aan H. W. Tydeman, Deventer 
1819. N. e. g. 

Holtrop, W., aan M. Tydeman, Amst. 1785. 
N. e. g. 

aan N. N., e. j. N. e. g. 

HoltBhey, J. G-., aan N. N., Amst. 1794. N. e. g. 

Hondius, P., Verklaring namens den kerkeraad 
van Ter Neuzen , 2. j. N. e. g. Digitized by Google 62 HANDSCHRIFTEN. Hoogeveen, C. Van, nan N. N., Leiden 1791. 
N. e. g. 

Hoogstraten, aan P. Van der Veer, Gouda 
1707. N. e. g. 

Hoogstraten, D. Van, aan W. Muilman , Amst. 

1718. N. e. g. 

Hoogwerff, H. Van, 2 aan M. Tydeman, Den 
Haag 1764, *65. N. e. g. 

Hoola van Nooten, D., aan A. Kluit, Amst. 
1797. N. e. g. 

Hoop, G. Van der, 2 aan M. Tydeman, Amst 
1775. N. e. g. 

Hop , J., aan M. Tydeman , Den flaag 1772. N. e. g. 

Hortensius, J. D., 2 aan M. Tydeman , Kampen 
1762, '65. L. e. g. 

Hoven, D. Van, aan M. Tydeman, Kampen 
1762. N. e. g. 

Hiuijbert, P. A. De, twee aan W. Van Haren, 
1753, '54. N. e. 

Huydeooper, B., 2 aan P. Van Lelyveld, Amst. 
1766, '69. N. e. g. . 

2 aan N. N., Amst. 1768. N, e. g. 

Huygens, C, aan N. N., Zuylichem 1647. Af- 
schrift van J. De Haes. 

Hnmbert, G-., aan J. Altheer, Feyenoord 1808. 
N. e. g. 

Hnmbert de Superville, D. F. a., aan H. 

W. Tydeman, Leiden 1826. N. e. g. 

Idflinga, S. H. Van, 2 aan A. Kluit, Gron. 
1773. N. e. g. 

Immerzeel, J., 2 aan L. C. Luzac, 1827. N. e.g. 
Iperen, J. Van, aan N. N., Veere 1773. N. e. 

Ittersum tot Beelaer, I. G-. Van, aan M. 

Tydeman, Schoonhoven 1794. N. e. g. 

» 

Janssen. 5 aan H. W. Tydeman, Den Haag 
1826, '27. N. e. g. 

Janssen, L. J. F., aan H. W. Tydeman, Leid. 
1860. N. e. g. 

Jetine , J. C. W. Le , aan zgn vader 1779. N. e. g. 

aan J. G. Ottema en G. T. N. Suringar. 

Eig. minuten. 1850— '52. 

Jong van Bodenburgh , De , aan M. Tydeman, 
Den Haag 1821. N. e. g. 

Jonge van Campens Nieuwland, M.W.De, 

aan H. W. Tydeman, Den Haag 1841. N. Af- 
schrift. 

Jonqnieres, A. De, aan J. 0. W. Le Jeune, 
Hamburg 1826. Fragment. F. e. g. 

Jordens, a. D., 4 aan M. Tydeman, Dev. 1762, 
'68, 75. L. en N. e. g. Joubart de POrme, J., aan M. Tydeman, Pur- 
merend 1772. N. e. g. 

Kampen, N. G-. Van, aan H. W. Tydeman, 
Leiden 1811. N. e. g. 

Kantelaar, J., aan A. Van der Woordt. N.e.g. 
Met aant. betreffende gedichten. 

Kanter, J. De, aan D. U. Heinemeyer, Middel- 
burg 1800. F. e. g. 

Kasteele, F. L. Van de, aan N. N., Den 

Haag 1773. N. e. 

Kasteleyn, F. J., aan J. Le Francq van Berk- 
hey, Amst. 1778. N. e. g; 

Keessel, D, G. Van der, 6 aan M. Tydeman, 
Leiden en Gron. 1757 , '65 , '67, '70. L. en N. e. g. 

aan H. W. Tydeman, Leid. 1812. N. e. g. 

Kempen, G. Van, geb. De Fremery, 2 aan 

M. Tydeman, Breda 1787. N. e. g. 

Kempenaer, Th. De, 2 aan M. Tydeman, 
1775. N. e. g. 

Kemper , J. M., aan H. W. Tydeman, 1824. N. e. g. 

Kicherer, J. J., 2 aan M. Tydeman, Den Haag 
1803, '4. N. e. g, 

Kinker, J., aan N. N., Fransche minuut, z j. 

Kinsohot, G. R. Van, 4 aan G. Van Loon, 

Delft 1746, '47. N. e. g. 

Kleijn, J. F., aan A. Uyttenhpoyen , 2. i. N. e. 

2 aan M. Tydeman, Hooge-Zwaluwe , Wa- 

geningen 1792, '94. N. e. g. 

Kl\jn, H. H., 2 aan D. P. G. Humbert de Su- 
perville, AmBt. 1836. N. e. g. 

aan N. N., Amst. iai4. N. e. g. 

Klinkenberg, J. Van BTnys, aan D. ü. Heine- 
meyer, Amst. 1800. N. e. g. 

Kluit, A., aan de Abdis van Herckenrode 1776. 
F. minuut, waarby eenige yragen. 

7 aan P. Bondam, Middelb., 1774, Leiden 

'79, '82, '89, '91. N. Afschriften, 

aan P. Burman, Middelb. 1777. N. e. g. 

aan D. Deutz, 1783. N. e. Minuut. 

aan J. Qhesquière, Middelb. 1774. L. e. 

2 aan Gode&oy , Middelb. 1775. L. e. afschrift 

en minuut. 

aan J. Van der Heim, 1784. N. e. minuut. 

aan J. Meerman, 1784. N. e. afschrift. 

aan Moreau, 1783. L. e. minuut. 

aan Graaf Neny, 1776. L. e. minuut. 

aan J. N. Paquot, 1775. L. e. afschrift. 

aan P. Paulus, 1775. N. e. minuut. 

aan J. Bendorp, 1785. N. e. minuut Digitized by Google BRIEVEN. 63 Kluit, A., aan H. i;^. Van de Spiegel, 1783. N.e. 
minaat. 

34 aan M. Tydeman, Alkmaar, Den Haag, 

Middelb., Leid. 1761, '62, '65-'68, '70, '73, 
'75, '78, '79, '87, '90. N. en L. e. g. 

aan P. H. Van de Wall, 1781. N.e. Minuut. 

71 aan B. Van Wgn,. Alkmaar 1764, '65, 

Middelb. '71 , '73, 75, Leiden '80. '82, '90-92, 
»94, '96, '98, 1800, ''2-'7. N. 

Afbekriften van de origineelen op de Koninkl. Bi- 
bliotheek te 's Oravenhage. 

Eluit, K., 2 aan A. Kluit, Oud-Bejerland 1780. 
N. e. g. 

Eneppelhout, J., 6 aan M. Tydeman, Naarden 

1776, '78, Gorinchem 1789. N. e. g. 

Koning, J., aan N. N., Amst. 1818. N. e. g. 
Konijnenburg, J., aan N. N., Amst. 1821. N. e. g. 

Kooten, Th. Van, aan M. Tydeman, Kampen 

1777. N. e. g. 

Kops, W., 2 aan F. Van Lelyveld, Haarlem 
1772, '73. N. e. g. 

aan J. W. Te Water. Haarl. 1772. N. e. 

Kreet , H. A., aan M. Tydeman , z, pi. of j. N e. g. 
aan F. Van Lelyveld, Rott. 1771. 

Krom, H. J., 2 twee aan M. Tydeman, Middelb. 
1784, '93. N. e. g. 

Krajjff, J. De, aan D. Du Mortier, 1812. N. e. g. 
Kuipers, Q., aan N. N., Vlissingen , 1784. N. e. g. 
— aan M. Tydeman, Vlias. 1785. N. e. g. 

Iiambreehtsen, N. C, 2 aan M. Tydeman, 
VUfls. 1782, '83. 

aan H. W. Tydeman, Middelb. 1810. N.e.g. 

Lau, J. G. La, aan J. C. W. Le Jeune, Leid. 
1836. N. e. g. 

Iiee (?) , £• Van, aan J. Kinker , Goes 1823. N. e. g. 

Leeuw, P. W. Van der, aan D. U. Heinemeyer, 
Dordr. 1800. F. e. g. 

Leeuwen, J. D. Van, 2 aan M. Tydeman 
Tiel 1776, '95. N. e. g. 

— ^ 2 aan N. N., Tiel 1783, '84, N. e. g. 

Lelyveld, B. P. Van, aan A. Kluit, Den Haag 
1791. N. e. g. 

Lelyveld, P. Van, aan A. Elnit, Leiden 1783. 
N. e. g. 

8 aan M. Tydeman, Leiden 1762, '66, '75, 

'80, '81. N. e. g. 

aan J. W, Te Water, Leiden 1771, N. e.g. 

aan N. N., Leiden 1771. N. e. g. 

Lelyveld, P. J. Van» aan M. Tydeman, Den 
Haag 1778. N. e. g. Lemke, G.» 3 aan N. N., Harlingen, Den Haag 

1772, '73, '78. N. e. g. 

Lennep, G. Van, aan P. Vreede, van 't Huis 
te Manpad 1778. N. e. 

Lennep, D. J. Van, aan H. W. Tydeman, 
▼an 'tHuifl te Manpad 1813, '26. N. e. g. 

Lier, J. Van, aan N. N., Assen 1774. N. e. g. 

Lightenvelt, L. A., aan H. W. Tydeman, Pa- 
ris 1856. F. e. g. 

Lydius, J„ aan G. Brandt, Dordr. 1671. N.e.g. 

Lynden van Hemmen, P. G. Van, 2 aan H. 
W. Tydeman , Den Haag, Hemmen 1826. N. e. g. 

aan M. Tydeman, Hemmen 1766. N. e. g. 

aan N. N., Den Haag 1833. N. e. g. 

Lynden, B. Van,* 2 aan M. Tydeman, Leeuw., 
Beesterzwaag 1794, 1802. N. e. g. 

Lynden van West-Barendrecht , Van, aan 
H. W. Tydeman, Den Haag 1816. N. e. g. 

Lijnslager, P., aan A. Kluit, Alkmaar 1776. N.e.g. 

Linden, J. Van der, aan H. W. Tydeman, 
Amst. 1827. 

Lis, P. H. Van, aan D. ü. Heinemeyer, Tholen 
1800. N. e. g. 

Löben Sels, M. J. Van, aan H. W. Tydeman, 
Zutfen 1819. N. e. g. 

Loon, G. Van, aan G. Van Loon, Den Haag 
1728. N. e. g. 

Loosjjes Pb., A., 2 aan D. U. Heinemeyer, Haarl. 
1800, '1. N. e. g. 

Met eig. bio- en 1)i1)IiogrBfie. 

Loofijes, A., 2 aan A. Kluit, Haarl. 1800. N.e.g. 

aan N. N., Haarlem 1788. N. e 

Loots, C. aan H. W. Tydeman, Amst. 1826. N. e. g. 

Luehtmans, G. J., aan D. U. Heinemeyer, z. j. 
N. e. g. 

Luehtmans, P., aan D. ü. Heinemeyer, Utrecht 
1799. F. e. g. 

Luehtmans, S. en J., aan M. Tydeman, Leid. 

1773. N. e. g, 

Lusao, E., aan H. W. Tydeman, 1801. N. e. g. 

Luzao, J., aan .1. Valckenaer. uittreksel uit zgne 
Fransche brieven, 1789— '96. 

Lusao, L. G., 2 aan H. W. Tydeman, Leiden 
1830, '38. N. e, g. 

Maanen, P. J. Van, 8 aan H. W. Tydeman, 
Den Haag, Brussel 1811, '28. N. e. g. 

Maanen, P. J. Van, aan D. ü. Heinemeyer, 
Harderwgk 1799. F. e. g. 

Maokay, B. J. G., aan H. W. Tydeman, Boti 
1828. N. e. g. Digitized by Google 64 HANDSOHEIFTEN. MaoqueUjn, M. J., aan H. W. Tydeman, Lei- 
den 1826. N. e. g. 

Maoquet, J., aan F. Van Leljveld, Zierikzee 
1769. N. e. 

aan N. N., Zierikzee, 1770. N. e. g. 

Mahne, J. G. H., aan N. N., Den Haag 1795. 
N. e. g. 

Malnoë, A. C. De, 2 aan J. W. Te Water 
Leiden 1780, 1801. N. e. g. 

Margaretha van Parma, aan Spietingh, Brus- 
sel 1566. N. Afschrift. 

Maria Iiouisa van Oranje, aan N. N., 1734. 
F. Fac8. 

Maronier, H., aan W. Büderdgk, Bott. 1827. 
N. e. g. 

Martjjn, H. C, aan J. C, W. Le Jeune, Den 
Haag 1834. N. e. g. 

Martinet , J. F. , aan C. Elont , Zntfen 1778. N. e. g. 

aan N. N., Zntfen, 1780. N. e. g. 

Manun, M. Van, aan H. W. Tydeman, Haari. 

Mauregnault, D. P. De, aan F. Van Lelyveld, 
Gompvere, 1766. N. e. 

Masel, qanH. W. Tydeman, Amst. 1811. F. e. g. 

1821. N. e. g. 

I 
Meoima, J., aan k. J. C. De Beere, Harlingen 
1787. Afschrift. 

Meder, H., aan D. U. Heincmeyer, Emden 
1800. N. e. g. 

Meerman, G., 6 aan A. Kluit, Bolt , Den Haag, 
Voorschoten 1765, '69, '71. N. e. g. 

aan M. Tydeman, z.j. Afschrift. 

aan N. N. Bott. 1767. N. e. g. 

Meerman, J., 11 aan A. Kluit, Den Haag, 
Stadwgk 1777, '81— '84, '96, '97. N. e. g. 

2 aan M. Tydeman, Stadwgk, Den Haag 

1804, '5. N. e. g. 

3 aan J. W. Te Water, Den Haag, Stad- 
wgk 1804, '5, '10. N. e. g. 

Meersoh, P. Van der, aan L. Smids, 1719. 
N. e. g. 

Me^er, J. D., aan A. de Bruine, 1822. N. e.g. 

3 aan H. W. Tydeman, Amst. 1827, '30 N. e. g. 

Me^er , P., aan F. Van Lelyyeld, Amst. 1768. N. e. 

Meqer, A. De, aan H. W. Tydeman, Amst. 
1835. N. e. g. 

Meiyners, Gi C, aan M. Tydeman, Bott. 1780. L.e. 

Meruia, P., aan N. N., Leiden 1602. N. e. g. 

Merwede, A. Van der, aan M. Tydeman, Broe- 
kerooidt 1807. N. e. g. 

Mesfichaart, N., aan M. Tydeman, Bott. 1801. 
N. e. MicheU, J., aan N. N., Leid. 1804. N. e. g. 

Middelhoven, GT Van, aan D. U. Heinemeyer, 
Zierikzee 1800. L. o. g. 

Mieris, F. Van, 8 aan G. Van Loon, Leiden 
1731, '41, '42. N. e. g. 

MilliuB, D., aan J. De Bhoer , iTtrecht 1744. L. e. 

Mist (,?), J. De, aan H. W. Tydeman, Kaap- 
stad 1842. N. e. g. 

Modaeus, Th., aan B. Hogerbeets, Leiden 1622. 
L. e. g. 

Moens, P., aan N. N., Bergen op Zoom 1803. 
N. eig. met potlood get. 

MoUerus, A. C, douariere Meerman, aan N. N., 
Den Haag 1815. N. e. g. 

MoUerus, A. N., 2 aan M. Tydeman, Den Haag 
1765, '70. L. en N. e. g. 

Moor van Immerseel, B. De, aan N. N., By- 
nendijk 1767. N e. 

Moorman, J., aan N. N., Hulst 1730. N. e. g. 

Mortier, D. Di»", 3 aan J. G. W. Le Jeune, 
Leiden 1833. N. e. g. 

Mmmieks, G., aan M. Tydeman, Utrecht 1791. 
N. e. g. 

Munscher, geb. Pinget, A., aan M. Tydeman, 
Amst. 1770. N. e. g. 

Mussohenbroek, P. Van, 3 aan A. Kluit, 
Utrecht 1800, '1, '2. N. e. g. 

aan J. W. Te Water, Utrecht 1817. N. e.g. 

Nahuys, Q. J., aan A. Kluit, Botterd. 1775. 

N. e. g. 

Nanninga, W. B., aan A. Kluit, Gron. 1757. 
L. e. g. 

4 aan M. Tydeman' Gron., Dronryp 1765, 

'67. N. en L. e. g. 

aan N. N., Oudeschoot. 1766. N. e. g. 

Nassau, Charles, Vorst van, 4 aan M. Ty- 
deman , Den Haag 1 758 , '60 , '62, *68. N. en F. e. g. 

Nieburg, P. Van der, aan M. Tydeman, Gan- 
zenburg 1780. N. e. g. 

N^jhoff, J. A., 3 aan H. W. Tydeman, Arnh. 
1853, '54. N. e. g. 

NodeU, P. A., 4 aan M. Tydeman, Kampen, 
Amst. 1784, '85, '86. N. en L. e. g. 

Noemer, P. Van, aan J. Mounier, 1740. N.e. g. 

Nozeman, O., aan F. Van Lelyveld, Bott. 1768. 
N. e. g. 

aan A. Kluit, Bott. 1774. N. e. g. 

Nuyssenburg, J. Van, 2 aan N. N., Geer- 
truidenberg, 1772, '74. N. e. g. 

4 aan M. Tydeman , Geertruidenberg en Bu- 

^ ren, 1771, '73, '79. N.;^en L. e. g. Digitized by Google BRIEVEN. 65 Ockene, W. A., 2 aan N. N. Lünmen, 1817. 
Den fiaag, 1824. N. e. g. 
Met een prospectus. 

Ommeren, B. Van, aan M. Tvdeman, Amers- 
foort 1784. N. e. g. 

Onder de Linden en Zn., De Erren D^., aan 
D. U. Heinemeyer, Amst. 1800. N. e. g. 

Onkmyt, wed. Tydeman , J., aan M. Tvdeman , 
Zwolle 1774. N. e. g. 

Oordt, J. F. Van, aan H. W. Tydeman, z. j. 
N. e. g. 

Ooflterd^k , H. ö., aan N. N. Amst. 1772. N. e. g. 

Oosterd^k, TSf. G., 2 aan M. Tydeman, Leiden 
1777, 1804. N. e. g. 

Onthofi, G-., 3 aan L. Smids, Emden 1718. 
N. e,g. 

OuwenB, B., 2 aan M. Tydeman, Den Haag, 

1769. N. e. g. 

ft 
Ouwerkerk de Vries, J. Van, aan H. W. Ty- 

deman, Zeist 1830. N. e. g. 

Palm, J. H. Van der, aan N. N., Middelburg 
1813. N. e. g. 

PaludaniiB, P., 2 aan M. Tydeman, Dalem, 
1769. 70. N. e. g. 

Faludanus, B., 8 aan M. Tydeman, Alkmaar, 
Heyloo, Werk en Rust 1772, '73, '75. N.e.g. 

— aan N. N., Werk en Rust, 1776. N. e. g. 

Parean, J. H., aan H. W. Tydeman, Utrecht, 
1811. N. e. g. 

Panlufl, P., 4 aan A. Kluit, Leiden 1774, '75. 
Den Haag 1776, '80. N. e. g. 
Met minaut-antwoord op den lattsten. 

27 aan M. Tydeman, Utrecht, Den Haag, 

Leiden 1774— '82. N. e. g. 

Fecker, K. De, aan de Maatsch. d. Nederl. let- 
terkunde, Leiden 1774. N. e. g. 

Peerlkamp, P. Hofinan, 2 aan J. T. Bodel 
Nyenhuis, Hilversum 1851. h. e. g. 

2 aan H. W. Tydeman, Haarlem 1822, Lei- 
den 1837. N. e. g. 

Perrenot, A., aan A. Kluit, Breda 1776. N.e.g. 

Pestel, F. W. Von, 13 aan M. Tydeman, Lei- 
den, 1773— '75, '79, '82, '86, '87. L. en N. e. g. 

P(hi]opoemen), G., 6 aan M. Tydeman, Zwolle 
1777— '79. N. e.- g. 

Pietersen, H., 2 aan F. Van Lelyveld, Amst. 

1771. N. e. g. 

Met een Klinkdicht aan de Maatsch. d. Nederd. Letterk. 
Perizonins, J., aan H. Copes , Leiden 1702. L. e. 
Ploos van Amstel, C, aan J. Tjeenck. Amst. 

1771. N. e. g. 
PlüflChke, J. T., 3 aan H. W. Tydeman, Amst. 

1819, '20, '22. H. en L. e. g. P08thumii8, J», aan M. Tydeman, Opgnen. 1790. 
N. e. g. 

Pot, W. Van .der, aan P. Van Lelyveld, En- 
deldijk 1767. N. e. g. 

Prins, J., 2 aan J. W. Te Water, Leiden 1779 , 
'99. N. e. g. 

aan N. N., Leiden 1776. N. e. g. 

Provo Blnit, P. W., aan H. W. Tydeman, 
Amst. 1815. 

aan N. N., Amst. 1814. N. e. 

Pruysen MorisBen , P. Van , aan M. Tydeman , 
Voorburg 1804. N. e. g. 

Putman, H., aan J. W. Te Water, Amst. 1784. 
N. e. g. 

Bappard, J. A. A. W. Van, aan H. W. Ty- 
deman, GOttingen 1816. N. e. g. 

Bappard, J. K. Bidder Van, aan H. W. Ty- 
man, Den Haag .1843. N. e. g. 

Bau, 8. E. J., aan N. N., Leiden 1790. N.e.g. 

Bauppe (?), W., aan D. U. Heinemeyer, Den 
Haag 1801. N. e. g. 

Bavekes, H., aan H. W. Tydeman, Amst. 1882. 
N. e. g. 

Bechteren, J. B. B. B. Graaf Van, aan M. 

Tydeman, Almelo 1772. N. e. g. 

Beguleth, D. A., aan M. Tydeman, Utrecht z.j. 
N. e. g. 

Beigersman, J., aan A. Kluit. Den Haag 1775. 
N. e. g. 

Beigersman, J. C, 3 aan A. Kluit, Den Haag 
1785. N. e. g. 

Beydt, £v. Van, 3 aan de Regeering van Am- 
hem , Groningen . 1593— '95. N. e. g., en af- 
schriften van Van Hasselt. 

aan de Regeering van Deventer, 1584. Af- 
schrift van Vau Hasselt. 

aan de Gedeputeerden van Gelderland ter 

Generaliteit , 1583. Eig. minuut. 

aan de Rekenkamer van Gelderland, 1584. 

Afschrift van Van Hasselt. 

Beinwardt, G. G-. C, 2 aan H. W. Tydeman, 
Leiden 1837. N. e. g. 

Beits, K. K., aan A. Eluit, Middelburg 1783. 

N. e. g. 

Met gedeelteiyk facsimile en beoordeeUngen van het 
Charter van Keizer BaldmnuB van 1269. 

Bendorp , J., 5 aan A. Eluit , Marquetteh en Amst. 
1780, '85, '92. N. e. g. 

Beuvens, C. J. C, 5 aan H. W. Tydeman, 
Harderwijk 1816, '17, '27. L. en N. e. g. 

Beverhorst, M. O. Van, aan J. W, Te Water, 
z. pi. 1804. N. e. g. 

9 Digitized by Google 66 HANDSOHRIFTBN. Bhemen» W. G. J. Van, 3 aan M. Tydeuan, 
's Hertogenb. en Den Haag , 1760, '94, '97. N. e. g. 

Bhoer, J. Be, aan P. Van BkiBwük, Groningen 
1772. N. e. g. 

~— aan D. ü. Heinemejer, Gion. 1799. L. e. 

aan S. H. Beimarns, Dey. 1762. L. e. g. 

aan K. W. De Rhoer Gron. 1792. N. e. g. 

aan B. Schutte, Gron. 1779. L. e. 

aan L. P. Van de Spieghel, Grim. 1779. N. e. g. 

5 aan M. Tydeman, Dev*1767, Gron. 1770, 

'77, '36. N. en L. e. g. 

— aan N. N., Gron. 1783. N. e. g. 

Bhoer, K. W. De, 2 aan M. Tjdeman, Gron. 
1777, Harderwijk '67. N. e. g. 

Bigot van Begnius aan H. W, Tydeman. Den 
Haag 1838. N. ö. g. 

Boëll, W. F., aan A. Kloit, AmsL 1798. N.e.g. 

Beest, J. Van der, aan D. U. Heinemeyer, 
Haarl. 1800. N. e. g. 

Boyen, H. Van, 2 aan H. W. Tydeman, Den 
Haag 1827, '82. N. e. g. 

Boijer, A. J., aan A. Kluit, Den Haag 1775, 
'79 , '80. P. en N. e. g. 

Bojjer, W., 4 aan M. Tydeman, Leiden, Het 
Loo, Den Haag 1762, '73, '77. F: en L. e. g. 

Bod, H. De, aan N. N., Leiden 1771. N. e. g. 

BoBkam, P., 2 aan M. Tydeman, Harder^ük, 
1787. N. e. g. 

Bossjjn, A. A., aan Lucretia W. Tydeman , enz., 
Elmina 1774. N. e. g. 

Bossyn, J. Th., 4 aan M. Tydeman, Harder- 
wijk 1767, '75. N. e. g, 

Buardi, J., aan H. W. Tydeman, Leeuw. 1807. 
N. o. g. 

Buil, Fh., 2 aan W. Copes, Haarlem 1675. L. e. 

Santen, L. Van, 2 aan A. Van dor Woordt. 

1791. N. e. g. 

Saxe, C, aan M. Tydeman, z. j. L. e. g. 

Saxe, F., 2 aan H. W. Tydeman, Amersfoort 
1821 , '22. N. e. g. 

— •— 6 aan M. Tydeman, Deyenter, Amersfoort 
1789, '90, '93, 1823. N. e. g. 

Saxe, J» A., aan H. W. Tydeman, Rotterdam 
1817. N. e. g. 

Sehacht, J. H., aan D. U. Heinemeyer, Harder- 
wijk 1799. H. e. g. 

Sehaoht, J. P., 7 aan M. Tydeman, Harderwp: 
1766, '67, '69, ^71, '72. K en L. e. g. 

Schagen van Soelen, B., 2 aan W. Holtrop, 

Amst. 1827. N. e. g. Seharp, J., aan N. N., Bott. 1807; N. e. 

SeheidiuB, B., 2 aan M. Tydeman, Harderw. 

1788. N. e. g. 

6 aan M. Tydeman, Amst, Harderw. 1766, 

'68, '79, '87. N. en L. e. g. 

SeheidiuB, J., aan M. Tydeman, Pargs 1789. N. e. g. 

Scheidius, J. F., aan M. Tydeman, Harderw^ 

1789. N. e. g. 

Sohelling, H* Van der, aan J. Monnier, z. j. 
N. e. g. 

Soheltema, J., 2 aan D. U. Heiniemeyer, Kam- 
pen 1802. N. e. g. 

aan A. Kluit, Den Haag 1805. N. e. g. 

4 aan H. W. Tydeman, Amst, Zaandam 

1809, '12. N. e. g. 

Sohmeling, P. W. De, aan N. N., 'sHertogen- 
bosch 1767. N. e. g. 

Scholten, B. P. Van Wesele, 2 aan H. W. 
Tydeman, Deia 1815, Den Haag 1819. N.e.g. 

4 aan M. Tydeman, Delft, Den Haag 1804, 

5, '22. N. e. g. 

Soholten, F., aan H. W. Tydeman, 1829. N. e. g. 

Sohomaker, H., 2 aan N. N., Zutfen 1768, '65. 
N. e. g. 

Schouten, F., 3 aan M. Tydeman, Amst. 1764, 
'68, '75. N. e. g. 

Sohrant, J. M., aan fi. W. l^deman. Gent 
1825. N. e. g. 

Schroeder, Ii. G., aaq. D. U. Heinemeyer, Gro* 
ningen 1799. H. e. g. 

Schults, G., aan M. Tydeman, 1787. N« e. g. 

Sohnlts, J. G«, 2 aan M. Tydeman, Franeker» 
Batavia 1777, '91. N. e. g. 

Schutte, B., aan L. Trip, 1769. K. e. g. 

2 aan N. N., Amst. 1766. N. e. g. 

Schwartsenberg en Hohenlansberg» G. F. 
Bm Thoe» aan de Maatsch. d. Nederl. Letter- 
kunde, Leeuw. 1766. N. e. g. 

aan J. W. Te Water. Leeuw. 1774. N. e. g. 

aan N. N. Leeuw. 1769. N, e. g. 

Segaar» C, aau D. U. Heinemeyer , Utrecht 1800. 
N. e. g. 

aan M. Tydeman, Utrecht 1800. N. ^. g. 

Servaas, TT., aan D. U. Heinemeyer, Delftsha- 
ven 1800. L. e. 

Biegenbeek, M., 2 aan H.M. Tydeman, Leiden 
1827, z. d. N. e. g. 

4 ^n M. Tydeman, 1808, '04, en 2 a. j. 

N. e. g. 

SJÜpesteyn, G. A. Van, 2 aan G. Van Loon, 

Haarlem 1748. N. e. g. Digitized by Google B&mVBN. 67 Sypkenfl « H., aa^ J. De ^oer , Gros. 1 809. N, e. 9. 

Slabber, M., aan D. U. Heinemeyer, Goed 1600. 

N. e. g, , ^ 

Slioher, B., aan A. Kluit, Den Haag, .2. j. 
N. e. g. 

Bmids, L., aan G. Üroonenbeig, J. P. WeiBü, 
S. Scbgnvoet, G. De Flines , J. IJ. Harkcnroht (3), 
17U— '17> Eig. Aftchrift. v 

Smit, F., aan A. Kluit, Rotterdam 1773. K". e. g. 

' Smith, D. J., aan M. Tydeman, Batavia 1783! 

Snoaok van Loosen , aan H. W. Tydeman. N. e. g. 

Sobels, J. M., aan de Maatsch. d. Nedetl. Let- 
terk. Den Haag 1792. N. e. g. 

Solingen, A. Van, aan N. N. Middelburg 1776. 

N. e. g. . ^ ^, . ,. . ,. 

Solingen, E. A. Van^ aan. D. ü. Heinemeyer, 

Middelb. 1800. F. e. g. 

Son, H. S. Van, aan A. Kluit, Den Haag 1784. 
N. e.g. 

Sonsbeeok, B. Van, aan M. Tydeman, Zwolle 
1769. L. é. g. 

Spaan, J. Van, 2 aan N. N., Den Haag 1772^ 
'78. N. 0; g. 

Spaen Lalecq, W*l A. Van, ion J. Ali&eé/, 
Bellevue bg Cleef 1812. N. e, g. 

— 12 aan A. Kluit, Den flaag en Bel^- 
levue bn Cleef 1789, '98, '99, 1801, '2, '5. 

N. e. g. .....,..'.. .-, ... -. . ; 

89 aan P. Van Mnsschenbrpek 1802—^17,. 

1^. e. g. enkele met aanteekeningen. 

3 aan N. K. Déni Haag, Bellevue bg Cleef, 

1796, '97, 1814. N. è. g. .. / 

Spandaw ƒ H. A-, aan ïï. N. ^uidbróek 1 8 1 9. 1^. e. 

Spiegel, L. F. Van de, 6 aan A. Kluit, Mid- 
delburg, Den 'Haag, IJselstéiii 1783, '84, '90, 

'93, .'99. •. .;•■ ../ :: ...J .:. r^ ■^'•■■- •'/ 

' Sprayt, J.» 2 aan zgn zoon, Den Haag' 1771. 
N..e. g. .:•... ./.i ... ■: ..... •:■ .-M 

Stafford , J., aan A^ Kltat, Haarlem 1778. N. e. g. 

Steengraoht» J;, aao H.K.; Middelburg. 1784. 

ëteenm^er aak D, Ü. , Heinemeyei^, Ylaard. 

1799. 

.,...'../.;. . . ,. ' i . J 

Steenwinkel» j., 2 aan M. Tydeman,. Leiden 

1782. N. e. g. 
. . . ./ ■... , . .... I .. ..) ..'- - '-- ••-•' ^^ 
Stipriaan ipuiBoii^i :aan D. IJ. JSjsioemeyer , Delft 

1800. F. e/ g. 

Stolte, 3. H., aan M. ïydeman,, Zwolle 1776. 

K e..g.- ; 1 •■/..■• ■■' .' ■'•--' • -^ 

Storm, E. a., aan M. Tydeman, ti^trecbt 1788. 
N* D.-g; .:.'...- •• ' • 

atroiofatinéyar, F^ Ii., 3 aa» It. Tydeiitan> Zul^ 
feu 1769, '71. L. e, g. Stuart, M., ^n;N,.N..Amfit..l$14.:JT. e,, g. 'J 
Suringar , L., aan H. W. Tydeman , 18^5. IT. e. g. 

Suringar, W. K., aan V, X De Freméry iXeenw. 

1828." N. e.g. ': ■"..*'":■.•*"'..' -- 

Swaving. C, 5 aan M. Tydeman , Naarden , Wef^ 
broek, Dodenweerd 1778,' '8Ö, '83.N. e,g^' 

Swinden, P. Van, aan M. Tydeman*, Den Haag 
• 1793: N.-e; g. •' •' ■■• • • • - .■■•;;;■■;-"■'**- 

Swinderen. Th. Van, aan H. W. Tydeman, 
Kassei 1809. N. e»' g. . -' 

Teding van Bierkhout, B:., aan W. Biïderdijk , 

1817. N.«.g. •■' .•^':-' >■ .': -::: 

Temminok, C. J., aaü'M. Tydeman^ Zuidb^ 
1804. N. e. g. ■': :• 

Terpatra, J., aan M. Tydeman, l'780vNi«e.g/ 

Tet» van €k>ud]«iton, A. W< Kv Vafly-aan 

H. W. Tydeman, Haarlem 1,825, '^ö-N^ e. .^-^^ 

Tex, C. A. Den, aan H. W. Tydeman, Amst. 
1830, N. e. g. .^ .: .., 

Thye Hannee , J. A.,aan N .N., Qorcïjm 1768.^ N, e, 

Tholen, N., 8 aan M. Tydenian, Leeüw:l765, 

'70. N. e. g, .. ^ c , o .. , X ,,.,.:^^ ^j ,- 

Thomassen èk Thoessink^ •&.-, 2 aan M. ty- 
deman, ZwoU^ 1769, ;78t N,. e.yg.r .,.^. .. y 

Thorbecke, J. tt., aan H; W; Tydeman; 1689. 

N. e. g. -'■ ••' -'''■ • - ,-■ • 

Tydeman, H. Wij aan I/; G. Lueic; 18»2;-Hr^ e.'^^ 

22 aan M. Tydeman, Kampen, traneker 

1801, '4,^5.-N.'en L. e, g:' -• r^^^-ij^:-^^.^ J' 

Tydeman, M., 25 aan A. Kluit ,/utirècbt 1760, 
'61; Hardetwgk 1766— '68, »70, '74, n5r*r7,'78, 
Groningen ) 780, en z. j. N> e. «n j^ntoal^ g.^ / 

Tydeman , M., aan den Friescfaen stadhouder, den 

^ Priiïs , van , ^ei^bonig , ; denj Yeld^aftrac^lk e]F 

aan Weïssius 1764i F, en L, è/ mi^^tép^v ..:, 

aan 'V?. B. Nmminga^ ;5^; j.JHg./m^ 

— -aan P^ Tyies8eling",jz.,j. Big. minuut. ,:r,^ 7 

aan E. J. A. WoodfoM , Zwöïiè 1794^ P. e. 

. n^il^UUt.; ;• • ....-.; L..,'. . ,, ) ., ./ ■ ,.; ': 

— -r- aan J. P. Van l^edenba^di^ W^kke^^ .ï'» . ^• 
minuut. ....•■ . l 

— — , 2 aan A. Weuaius, HaTdeïn^k) 1766,eaj57> 
lï. e. minuut. 

8 minuten jionder fidres, 1765,j '69 jen z.^^. 

'H., N. f: en l; ".,. .;';;\ 

Tydeman» wed. Porier, . jJ. I*?» aan M. Tyd^ 
man, Zwolle 1804. N. e. g. 

Tijmens, A, 9 aan ,L. Smids, Leeuw. i98ïA:'^8é. 
N. e. g. 

IQeénki il,^ aan M. Tydeman, Vliflsingen 177^. Digitized by Google 68 HANDSCHRIFTEN. ToUenB, H., aan J. W. Te Water, Den Haag 
1791. N. e. 

TolliUB, H., 8 aan M. Tjdeman, Harderwyk, 
Ngmegen, Amst., Den Haag, Leiden 1760, '64, 
'69, '77, '87, '88. N. e. g. 

ToxüB, H. N., aan M. Tydeman, Amst. 1775. 
N. e. g. 

Tresling, T. H., aan H. "W. Tydeman, Gronin- 
gen 1821. N. e. g. 

' Trip , L., aan de Leden yan het Genootschap 
der Bijdragen. Gron. 1766. N. e. 

aan N. N., Gron. 1770. N. e. g. 

Troyel, J., 4 aan G. Van Loon, Den Haag 1729, 
'30, '88. N. e. g. 

Tromp aan Termenlen, z. pL of j. N. e. g. 

Tuinman, O., aan de Claaris, St. Cruis 1687. N. e. g. 

Turs (P), F. Van, aan H. W. Tydeman, Deven- 
ter 1809. N. e. g. 

Twent , H., aan M. Tydeman , Leiden 1775. N. e. g. 

Uytwerf Sterling, aan H. "W. Tydeman, Amst. 
1829. N. e. g. Fragment. 

tJtenllove, J. M. G. D', aan D.ü. Heinemeyer, 
Utrecht 1800. F. e. g. 

Vaassen, J. Van, 11 aan M. Tydeman, Zwolle 
1759, Rotterdam 1761, '62, '64, Alkmaar 1773, 
'74, *75. N. enL. e. g. 

Valokenaer, J., aan W. Büderdijk,Bijwegl818. 
N. e. g. 

Valokenaer, L. C, 4 aan A. Kluit, Franeker 
1764, Leiden 1770. N. e. g. 

aan M. Tydeman, Franeker 1764. N. e. g. 

Vaielen, J. E. Van, aan H. W. Tydeman, 
Haarlem 1825. N. e. g. 

Velden, J. Van de, aan J. W. Te Water, Zie- 
rikzee 1776. N. e. g. 

aan N. N., Zierikzee 1783. N. e. g. 

Velingins, A., aan D. ü. Heinemeyer, 'sHerto- 
genbosch 1799. N. e. g. 

2 aan N. N., Op 't Huis ter Aa 1795. N. e. g. 

Verheye van Citters, J., 4 aan A. Kluit, Den 
Haag 1789, '98—1800. N. e. g. 

Vermehr, G. W., aan A. Kluit, Ngmegen 1788. 
N. e. g. 

Versteeg, N., aan F. Van Lelyyeld, Rotterdam 
1771. N. e. 

Verwer, A., aan R. Leers, Amst. 1700. N. e. g. 

Vestrinck, A., 8 aan M. Tydeman , Kampen 1774, 
Den Haag *90 N. en L. e. g. 

Visser, J., aan A. Kluit, Den Haag 1767. N. e. g. 

^-^ 2 aan F. Van Lelyyeld , Den Haag 1767. N. e. g. Visser, J., 2 aan J. W. Te Water, Den Haag 
1776, '96. N. e. g. 

Visvliet, D. Van, aan A. Kluit, Middelburg 
1781. N. e. g. 

Vitriarius, J., aan H. Gopes, Hertogenbosch , 
1664. L. e. g. 

Vitrixiga, J., aan A. Tymens. Leeuw. 1781. Af- 
schrift. 

Vitringa, L. J., 5 aan M. Tydeman, Arnhem 
1773 . Den Haag 1777, '78. N. e. g.* 

VUegef, T. T. De, aan M. Tydeman, Utrecht 
1780. N. e. g. 

Vloten, W. A. Van, aan M. Tydeman, Gan- 
zenburg 1780. N. e. g. 

Voërst van Alerdinck, Van, 2 aan M. Ty- 
deman, Zwolle 1791, 93. N. e. g. 

Voet, J. E., 3 aan N. N., Den Haag 1763, '66, 
'67. N. e. g. 

VoUenhove, J., aan N. N. Den Haag 1680. 

Voo, G. W. Van der, 5 aan H. W. Tydeman, 
R(At. 1833- '35. N. e. g. 

Voorda , B., aan M. l'ydeman, Leiden 1766. N. e. g. 

Voorda, J. H., aan H. W. Tydeman, Leeuw. 
1813. N. e. g. 

Voorst, J. Van, aan H. W. Tydeman, Leiden 
1807. N. e. g. 

Vorstiiis, C, aan J. A. Goenerding, 1619. L. e. g. 

Vos, J. A., aan A. Kluit, Utrecht 1775. N.e.g. 

aan M. Tydeman, 1774. L. e. 

Vos van Steenwijk, J. A.' Bm De, aan de 

Maatsch. d. Yaderl. Letterkunde, Yollenhoyen 
1766. N. e. g. 

aan N. N., Vollenhoyen 1766. N. e. 

Vosmaer, J. Van, aan H. W. Tydeman, 1821. 
N. e. g. 

Vreede Jr., F., aan J.VanHaeften, z.j. N.e.g. 

aan F. Van Lelyyeld, z. j. N. e. g. 

aan N. N., Leiden 1772. N. e. g. 

Vries, A. De, aan H. W. Tydeman, Haarlem 
1827. N. e. g. Fragment. 

Vriese, W. H. De, aan H. W. Tydeman, Lei- 
den 1846. N. e. g. 

Wachendorff, C. A. Van, aan de Maatsch. d. 
Nederl. letterk., Utrecht 1776. N. e. 

aan N. N., Utrecht 1795. N. e. g. 

Wagenaer, J., aan F. Van Lelyveld, Amst 
1766. N. e. g. 

3 aan N. N., Amst. 1770, '71. N. e. g. 

Wagner, De, 2 aan M. Tydeman, Amst. 1782, 
'84. L. e. g. Digitized by Google BRBEYEN. 69 Wakker, J. F. Van Medenbach, 24 aan M. 

Tjdemao, Harder wgk, Winkel, Zwolle, Gro- 
ningen 1766, '67, '69, '70, '72, '76, '78, '80, '83, 
1804. N. en L. e. g. 

Wallaardt Sacré, Q., 2 aan L. G.Lazac, 1831, 
'32. N. e. g. 

Wall, P. H. Van de, aan J. W. Te Water, 
Dordr. 1787. N. e. g. 

\ aan N. N., Dordr. 1772. N. e. g. 

Wall, C. H. Van de, aan M. Tydeman , Dordr. 

1770, '71. N. e. g. 

WaU, P. H. Van de , 3 aan P. Bondam , Dordr. 

1771, Den Haag '72, Woerden '76. N. Afschrift. 

8 aan A. Klnit, Dordr. 1773, '80, '81, '83. 

N. e. g. 

Walré, J. Van, 2 aan W. Bilderdijk, Haarlem 
1820. N. e. g. 

Wassenaer, W. F. H. Van, aan J. W. Te 
Water, Den Haag 1780. N. e. g. 

. Waasenaer, W. L. Van, 4 aan A. Klait, Den 
' Haag 1780, '81. N. e. g. 

. Waasenbergh, E., aan H. W. Tydeman, Fra- 
■ neker 1815. N. e. g. 

aan M. Tydeman, Franeker 1805. N. e. g. , 

Water, J. W. Te, 3 aan A. Kluit, Vlissioffen 

1774, '76, '80. L. en N. e. g. 

6 aan H. W. Tydeman, Leiden 1805, '19, 

'25, en 3 z. d. N. en L. e. g. 

25 aan M. Tydeman , Axel , Haemstede , Vlis- 

singen, Middelburg 1761, '63, '70— '80, '82— «84. 
L. en N. e. g. 

Weljers, H. E., aan H. W. Tydeman, Leiden. 
N. e. g. 

Weüand, P., aan H. W. Tydeman, Rotterdam 
1812. N. e. g. 

^ 2 aan N. N., Rotterdam 1802, '3. N. e. g. 

^?B^\?' I^ö» 2 aan M. Tydeman, Rotterdam 

1775. N. e. g. 

Achter den eenten een brief van J. Kneppelhout. 

Weis, aan M. Tydeman, Den Haag 1764. L. e. 

Wenokenbaoh, C. J., aan J. Kantelaer, Frane- 
ker 1794. N. e. g. 

aan H. W. Tydeman, Den Haag 1807. N. e. g. 

2 aan A. Van der Woordt, Leiden 1791, '92. 

N. e. g. 

Wefifleling, P., 4 aan A. Kluit, Utrecht z. j. 
N. e. g. 

2 aan J. De Bhoer, Utrecht 1744. L. e. g. 

2 aan M. Tydeman, Utrecht, Den Haag 1764. 

L. e. 

Wwrterbaen , O. W., aan H. W. Tydeman, 1826. 
N. e. g* Westreenen, W. H. J. Van, 3 aan H.W.Ty- 
deman, Den Haag 1812. N. e. g. 

aan N. N., Den Haag 1807. N. e. g. 

Westreenen, geb. Woesthoven, C. P. G.. 
aan H. W. Tydeman, 1822. N. e. g. 

Wiohers, B. L.. aan (J. deRhoer?), Gron. 1785. 
N. e. g. 

Wielheesen, H., aan F. Van Lelyveld. Den Haac 
1774. N. e. g. ^^ 

Wijn, H. Van, letterkundige minuut-brieven , 
1765 tot 1773, 1788 tot 1797 en 1826, aan: 
Academie van Brussel, J. Allart, D. Van Al- 
phen, J. Altheer, Beaufort (?), P. Van Bleis- 
wgck, P. Bondam, S. Bosch, G. W. Van Oosten 
de Bruyn, Bullet, P. Burman, H. Cannegieter, 
O. Celsius, Chabert de Praillé, J. Vorheye van 
Citters, J. A. Clignett, P. Van Dammo, J. Van 
Dijk, Dreyer, Du Jardin , J. Enschedé , F. Fagel , 
Gennelon, Gen. Kunstlielde spaart geen vlgt, 
Zeeuwsche Sociëteit van wetenschappen, Gerard 
De Ghesquière, Godefroy, R. M. Van Goens,' 
Van der Goes, P. Graafland, Van Hattum, N. 
Hinlopen. d'floop, Hoope, B. Huydecoper, een 
Italiaan, De Kempis, A. Kluit, J. Kneppel- 
hout, J. De Kruijff, Van Lansbergen, J. D.Van 
Leeuwen, F. Van Lelyveld, W. H. C. Brn Van 
Londen, Graaf Van Lguden tot de Voorst, Lou- 
vez, Luchtmans, Maatsch. d. Nederl. Letter- 
kunde, Mallet, Mann, G. Meerman, Meier, Me- 
rabelli, Montagnini, Needham, C. F. De Nelis 
P. Nieuwland, L. Offerhaus, F. W. VonPestel,' 
Predikant te Muiden, Ploos van Amstel , Post' 
De Rauchard, J. M. Roukens, Van Roijen e! 
Sandifort, C. Saxe, Scheurieer, G. F. Brn Thoe 
Schwartsenbei^ en Hohenlansberg , L. P Van 
de Spiegel, H. Van Stralen, H. Tichelaar, M. 
Tydeman, H. Tollius, Twent, üri, Vijgh, Van 
der Vgnckt, Vroedschap te Gouda, J. Wa«e- 
naar, P. H. Van de Wall, Wa*telin, J. wTto 
Water, Winkelman, De Witt, Graaf Van Wei- 
deren, Zollikofer, Van Zon en onbekenden. 2 
Dln. f*. 

Enkele brieven zjjn in het Fransch en Latfln. de 
ovengen m het Nederduitsch. Vgl. Mandel. v. rf. MaaticA 
d. Nederl X^^^r*., 1886, bl. 44. 

6 aan W. Bilderdgk, Den Haai? 1806 '8 

'12, '16, '17, '22. N. 7 g. ^ ' • 

26 aan P. Bondam, Maastricht en Den Haac 

1769, '70, Brielle '71, '79, Den Haa^ '74 75 
'77, '78, Gouda '80, '88-'90, '92--?4 en'z i* 
N. Afschrift. ' •*• 

113 aan A. Kluit, Brielle en DenHaaa 1771 

'73. '75, '76, '78, '80, '89-.'99, l800--'9rN. e. g. 

Letterbode, 1861, N^. ÖO. 

aan denz. z, j. N. 

A&chrift van het origmeel op de Koninkl. Bibl^o^eel^. Digitized by Google 70 HANDSCxananiTEN . Wtin, H. Van, 18 aKn M. . Tydeman, Deo Haa^ 
1766-'68, *70, 1804, '12- M4, 'IS. N. e. gT^ 

aan M. WilleramojB, N, 1802. . 

Afi^hrift van het origineel op de KooinkL BibUotheek. 

— — 3 aanN. N.,' Den Baag 1807/8! N. e. g, 

Wynpersse, J. Van de, 2 aan M. Tydeman, 
Leiden 1770, '79. N. e. g. 

Wijnperse, S. J. Van de, aan H. W. Tyde- 
man. Leiden 1835. N. e. g. 

Willem I. 3 aan den Heer Van Riimmer, Dil- 
.lepburg.1571, '72. R. Afschrift fan A. Kluit 
naar het oorspronkelijk. 

Willem rv, aan N. K*., Den Haag 1748. N. 
Pacs. ' 

Willem iYederik, Erfprins yon Omnje, aan A. 
. Kluit^ Den Haag. 1791. N. e. g. 

Whiteiréhoven, J. B. Von, aan Heinemeyer 
• Jever. Z. pi. of j. N. é. g. 

WiBeliiis, S lp., 4 aan H. W.Tjdeman, Amst. 
1827-.'29. N. e; g. 

-^ aan N. N: Amst. 1819. N. e. g. 

Withuya, C. O., 2 aan H. W. Tydèman, Voor- 
. bttfg 1849, Den Haag '51. N. e. g. 

Wltaen, N., aan R. Léers, Amst. 2. j. N. e. g. 

aan S. Verbólt, Amst. z. j. 

WytiQ^baoh, P,, aan/M, Tydeman, 1807. L.e. 
Wyttenbach» geb. Gallien, Jeannette, aan 
. . Blasaé, 'Oegstgeest 1^19. N. e. g. 
— -^aan W. BiMerdgk, Leiden 1814. F. e. g. 
WoéBtbovén', C. fi., aan H. W.ïjdeman, 1821. 

WÓlcU, II, Van, aan F. Van Lelyveld,,Schel- 

. hiin^n 1'766. :N..e..g4 

--T*^ aan M. Tydemaa, ^chelluinen 1764. N.e.g. Wolff» geb. fiekkev, E, aaa/h<u!e anist^r, Beemr 
ster 1766. N. e. g..> 

Woordt, A. Van der, 6 ton J. Bellaray , Vlia- 
singen 1785. N. e. g. 

Hierb|):i6edenkzi4l op H praf vftn, B^Uimy. 

2 aan C. J. Wenckenbach, benevene eènige 

fragipenten, 1791— '94. N. e ^. 
Hierbij ontwerpen van gêAicliten. 

Wttewaall, G., 3 aan H. W. Tydeman, Leiden 
1825, '31, Wikkenburg ^3.'N. e. g. 

Ypey, A., dan H. W. Tydem>n,Ordningenl820; 
N. e. g. 

— — aan M. Ty<ï<?ïöan, Zuidwöudó 1789'. N.é. gC 

aan N. N. Groningen, 1813. W. e. g^ 

Zeemaan, J. W. V. X en Ói L., aan M. Ty- 

man, 1805. N. e. g. 

SSeper, J., aan D. Ü. Heinemeyer, Hahn 1799. 

Zujjlen van Niöevélt, H. Van. 2 aan W.Bü- 
derdjjk , Waterland bij ijeverwök 1823. N. e. g. 

Zujjlen van N\jevelt, J. A. Van, Aan D. U. 
Heinemeyer, Emden 1806. JT. e. g. B. aan G. Bonnet. L. Afschrift. 
Sodalitiüm literarium^ > Studio cplituringénium^' 
M. Tydemanno, Lelden 1807; L. 

Schrijvers der N. Nederl. Jaarboeken aan M. ty- 
deman, 1785. N. 

Onbekenden, 2 aan L. Smidsi, 1712. N. 

Onbekenden, 6 aahH.W. Tydeman, 1817,^27. 

40 en z. j. N. 
Onbekenden , 10 aan M. Tydemah , 1764, '65., *7^, 

'77, '86, 1804. N. en F. e. VAN vreemdelingen! Adblf, Arnold Jost en Wilhelm JCetorioh, 
Graven van Bentheim , 3 aan Joh. Palthem en 
. Joh.Hnbertz. Bentheai 1)606. H. Afschriften. 

Allen, W./aan H. W. Tydeman, Londen 1817. 

• E.e. g. •■'• "^ •• 

Alva aan Wilhelm , hertog v^n Cleef ,. Gambresis 
1568. H. Afschrift van A. Eloit. 

Ankerhielm, K. D% aan N. |T. Oostende 1737 

• F. e.'if.""' ' - " ; ' . Ans, Ernest Buth B'^ aan N.N. 1705. F. e.^. 

Aroq, Jeanne D', aan den Hertog Tan Bour- 
gondië , . ïUieims. . F., auth. afsctuift. . . . . / 

Amemann , J., aan M. Tydeman , Londen 1 788. 
L. -e. g. •• '••■.••• 

Ar!nolt JoBt , Élraaf Van Bètitheim , aicüa deiï School- 
raad van Steinfurt. Bentheim 1624. H. e. g. 

Asschenbergh/ Ó-./aah Dangevillè, 1821$. F^ e* g. Digitized by Google BBIEYBN. 71 AIMone, MttrqtiisSevenioh, aan N.N.Bra8Bel 
1735. F. e. g. 

Beda, aaa A.' Kluit, Haffligbem 1775. L. e. g. 

Bedlerman, Mendle, aan Herr Land-Rente- 
meiaier, 1800. H. e. g. 

Beneoke, G*. F., aan H. W. Tydeman, Göttin- 
gen 1816. H. e, g. 

Biener, A.» aan H. W. Tjdeman, 1812. L. e. 

Binter (?) aan E. Van Hogendorp 1785. H. e. g. 

Blnmenbaoh , J. F., 2 aan H. W. Tjdeman, 
Göttingen 1815, *16. B. e. g. 

Boddien, ö. P. Von, 13 aan H. W.Tydeman, 
Anrich 1823, '40, Vollenho^en, Anrich '41, '42. 
fl. en K. e. g. 

BorroflS, J., 8 aan M. Tjdeman, utrecht 1780 
en z. j. L. e. g. 

Bonohette, aan A. Kluit, Bergue St. Winoo 1778. 
F. e. g. 

Bouvrie, X B. G., aan N*. N., Waterloo 1816. 
F. e. g. 

Brinkmann, H. B., aan H. W. Tydeman , Gött. 
1818. H. e. g. 

Brown , G. Ii.. aan M. Tydeman, Utrecht 1 778. L. e. 

Buatte, G. F., aan J. Le Francq yan Berkhey, 
Amst. 1808. F. e. g. 

Bunnen, C. E. J. Bitter Von, 5 aan H. W. Tyde- 
man, Amsterdam, Cirbach, MQncheo, Rome, 
Charlottenbnrg bg Heidelberg, 1814, '15 '35, 
'36. '89. H. e. g. 

CellariuB, C, aan H. Gopes, Halle 1695. L. e. 

Ghaalkin (P), S., aan N. N., Amsterdam (?), 
1820. F. e. g. 

Clievalier, J.» 8 aan A. Kluit, Brussel 1775, 

'76. L. en F. e. g. 
ChrdBtien, Ytcomte de Ter Yueien «tDuysberg, 
I aan N. N., Brussel 1714. F. e. g. 

Clé, J. Pm 9 aan A. Kluit, Antwerpen 1775,77, 
78, L. en N. e. g. 

Comenius, J., aan de Admiraliteit te Amsterdam, 
1658. L. afschrift. 

ComeliBSen, H. (?), 5 aan H. W. Tydeman, 
Gent 1823, '27, '46, F. en N. e. g. 

Ck>adra7e, C. de la, aan H. W. Tydeman. 
Auz sables d'Olonne, 1782. F. e. g. 

Dircidnok HolmfWd, C, 2 aan H. W Tyde- 
man , Kopenhagen en Londen 1848 , '59, N. e. g. 

Dooft, C. A., aan D. ü. Heinemeyer, Jever 
1808. H. e. g. 

Douglas, Comte De, 2 aan M. De flesdin. Na- 
men 1743, '45. F. e. g. 

Drieaoh, G. Van den, aan R. Copes. Keulen 
1679. L. e. g. 

Duperró , J., aan Duperré fils. Paris 1307. F. e. g. 
HierbQ een briefje yan den zoon san zQne moeder 
ie Amitevdam. Ehrentrant, aan G. Yan Boddien, Jerer 1841. 
H. afschrift. 

Eichhom, K. P., 3 aan H. W. Tydeman, Göt- 
tingen 1816, 17, 19. H. e. g. 

Eichstadt, H. C. A., 3 aan H. W. Tydeman, 
Jena 1816, '17, '32. L. e. 

Fraser, T., aan H. W. Tydeman , Edinbnrg 1 828. 

E. e. g. 

Freoh, Von, 2 aan A. Kluit, Wetzlar 1775. fl- 
en N. e. g. 

GKkldano Savi aan N. N. Pisa 1826. H. e. g. 

Gerard, G. J., 2 aan A. Kluit. Brussel 1775. 

F. e. g. 

Gobbelt , W. Van , aan H. W. Tydeman , Brussel 
1827. N. e. g. 

Ghesqaiere, J., 3 aanA. Kluit. Antwerpen 1774, 
'75, Brussel 1780. L. en N. e. g. 

Ghistelle St. Ploris, Marquis De. 6 aan sLe 
Prince de Homes," Toumay 1728, Bethune 
'40, '41, '43, '44, '49. F. e. g. 

Gtöde, St., aan M. Tydeman, 1775. L. e. g. 

Godefiroy, 10 aan A. Kluit, Rgssel 1776, '77, 
'79, '83. F. e. g. 

Gk>yerB, «f., 8 aan A. Kluit, Humelgh6m,Ander- 
lecht 1771, '74, '75, 77, '94. N. e. g. 

Grayenhont, J. Z. O., aan N. N. z.j. Breslaa 
Fragm. H. e. g. 

Grimm, J., 2 aan W. Bilderd^jk, Caseel 1817, 
'22. F. e. g. 

Met een Hoogd. blad OTer taalkundige opmerkingen 
van BilderdQk. 

26 aan H. W. Tydeman, Cassel 1811— '13, 

Weenen '15 Cassel '17— '20, '23, '24, '27, 
28, Göttingen '31, '32. H. e. g, 

W. C, aan H. H. Tydeman, Cassel 1815. 

H. e. g. 

Grovestins, C. "?. Sirtema de, 2 aan H. W. 
Tydeman, St. Germain en Laye 1845, '51. 
F. e. g. 

Heems, Baron De, aan N. N. Den Haag 1712. 
F. e. g. 

Heyne , G. G., 5 aan H. W. Tydeman , Q5ttingen 
1808~'12. L. e. g. 

Heineme\jer, D. U., aan zgno vrouw en zyne 
moeder, Aurich en utrecht 1808. H. e. g. 

— > ~ 8 aan Dr. Seetzen , Anrich , Groningen , 
Harderwijk, Utrecht, Leiden, Den Haag en 
Amsterdam 1801. H. e. 

Herdin, De, aan N. N. F. e. Fragment. 

HoflLua, aan H. W. Tydeman, Tübingen 1824. 
H. e. g. Digitized by Google 72 HANDSOHBIFTEN. Hoop , F. D. D., aan A. Kluit , Gent 1779, N. e. g. 

Hoffinan von FaUersleben, H., 11 aanH. W. 
Tydeman, Bonn, Brealau, BerÜn, Neuwied 
1820, '22— '26, '52, '53. H. e. g. 

Hulthem, C.' Van, aan H. W. Tydeman, Brus- 
sel 1818, F. e. g. 

aan J. W. te "Water, Leiden 1821. H. e.g. 

Jaoobs, F., aan H. W. Tydeman, Gotha 1816. 
F. e. g. 

Josephine, aan Madle. Le Normand, z. j. F. 
facs. 

Julien, St. (?), aan W. Bilderdp, Brussel 1826. 
F. e. g. 

aan H. W. Tydeman, Amst. 1826. F. e. g. 

Jung, J., aan A. Kluit, Heidelberg 1775. L. e.g. 

J. H. 2 aan A. Kluit, Hannover 1774, '76. 

L. e. g. 

Kersten, Chr. W., aan M. Tydeman , Den Haag 
1803. H. e. g. 

Kesterinck, C, 2 aan J. O. Westenberg, 1660, 
'64. fl. e. g. 

Keverberg, D. Bm De, 2 aan H. W. Tyde- 
man, Den Haag en Brussel 1819, '27. F. en N. e. g. 

Knight, Al., aan M. Tydeman, Rotterdam 1772. 

E. e. g, 

Konyat , A. De , 2 aan M. Tydeman , Linscboten , 
Miskolczin 1781, '86. L. e. g. 

liebaert, aan H. W. Tydeman, Brugge 1822, 
N. e. g. 

Idsch, G. C. F., aan L. J. F. Janssen , Scbwerin 
1844. H. e. g. 

Louis (?), D. J., aan N. Tydeman, Zwolle 1772. 

F. e. g. 

Ludwig, aan G. Stuckert, Lorrach 1828. H. e. g. 

Magliabeohi, A., aan H. Copes, Florence 1695. 

I. e. g. 

2 aan ... ., Florence 1695, '96. I. e. g. 

Marron 9 P. H., aan A. Kluit, Pargs 1830. F. e. g. 
6 aan H. W. Tydeman, Pargs 1826, '27, '28, 

F., L. en N. e. g. 
Hartens, Q. F. De, aan A. Kluit, Göttingen 

1790. F. e. g. 
Meyer, J. F. Von, 3 aan H. W. Tydeman, 

Frankfort 1832, '33. F. en H. e. g. 
Michaelis, J. D., aan A. Kluit, Göttingen 1768. 

L. e. g. 
Minot de Warvüle (?), aan M. Tydeman , Paris 

1781. F. e. g. 
Miret, J., aan H. W. Tydeman, Madrid 1851. 

F. e. g. 
Moser, D., aan N. G. yan Kampen, Heidelbeig 

1818. H. e. g. 

Op de achterzijde de collatie yan een Nederl. rijm- 

werk. Moser, O-. H., aan H. W. Tydeman, Leiden 

1810. L. e. g. 

Napoleon Bonaparte, aan Josephine, Bologne , 
2. Thermidor. F. facs. met afschrift. 

Nelis, C. F. De, aan A. Kluit, Doornik 1775, 
L. e. g. 

aan N. N. Antw. 1793. N. e. g. 

Neny, Graaf, 10 aan A. Kluit, Brussel 1775, 
'77, 79, '80, F. e. g. 

Oelriohs, G., 4 aan M. Tydeman, Bremen 
1771— '73. H. e. g. 

Outin, J., 3 aan A. Kluit, Luik 1779, '83. F. e. g. 

Falmer , N., aan Frgdag , Antwerpen 1814. E. e. g. 

Faquot, J. N., 2 aan A. Kluit Gembloux, 1776. 
L. e. g. 

Pazi de Bathmar, M., aan M. Tydeman, 
S. Patakini 1772. L. e. 

Ferthes, F., aan H. W. Tydeman, Hamburg 

1811. H. e. g. 

Pertuis , F. L. De , aan Gonst. Huyghens, Orange 
1663. F. e. g. 

Peterson, J., aan M. Tydeman, z. pi. of j. 
E. e. g. 

Pfeffel, C. F. aan A. Kluit. Versailles 1775, 
L. e. g. 

Pougens, C, 3 aan W. Bilderdjjk, Paris 1814, 
Vauxbuin pres Soissons, '16, en z. j. F. e. g. 

Pruisier, J. C, aan M. Tydeman, Windsheim 
1780. F. e. g. 

Babert, F., aan M. Tydeman, Utrecht 1782. 
H. e. g. 

Baemondt, Ignase, aan »Son Ezcell," Gend 
1711. F. e. g. 

Baülard, P., aan H. W. Tydeman, Zeist 1844. 
H. e. g. 

Beiffenberg, F. De, aanH. W. Tydeman, Leu- 
yen, 1824. F. e. g. 

aan M. Tydeman, Leuyen 1824. L. e g. 

Benard , P., aan J. Kinker en echtgenoote , z. pi. 
of j. F. e. g. 

Boches, J. Des, 2 aan A. Kluit, Brussel 1780, 
'83. N. e. g. 

aan J. W. te Water, Brussel 1783. N. e.g. 

aan N. N. Brussel 1781. N. e. g. 

Bücker, J. Chr., 3 aan M. Tydeman, Winds- 
heim 1779, '80. F. e. g. 

Bücker, J. G. E., aan M. Tydeman, Anspach 
1779. N. e. g. 

Salvius, J. A., 13 aan H. de Groot, Hamburg 
1637— '39. L. en H. e. g. Met afschriften. 

Uitgegeven in Handel, 1862, bl. fil yy. Digitized by Google BRIEVEN. 73 Schlöaer, A. L. Von, 4 aan H, W. Tydeman, 

Góttingen, 1806— '8. H. e. g. 
SchmalziuB, aan H de Groot, Stockholm 1637. 

L. e. g. ea in afschrift. 

Uitgegeven in Handel 1862, bL 91 w. 
Sersanders , P. A., dit De Lima, aan N. N. Gend 

1706. F. e. g. ■ 
Smith Jr., J. L. (?), aan H. W. Tydeman, De- 

raerarie 1820. E. e. g. 
Spies, P. E., 3 aan A. Kluit, Culmbach 1781 — 

"83 H. en L. e. g. 
Stubenrauoh, Von, aan den Uitgever der » Ga- 

zette de Leide'', Weenen 1803. F. e. g. 
Tak, A., aan A. Kluit, Antw. 1776. N. o g. 
Triest de Castille, S. T., aan .»HEd. Mog. 

Heer'\ Gend 1709. N. e. g. 
Tross, L., 3 aan H. W. Tydeman Hamm, 

1835, *37. H. e. g. 
Verdussen, H., aan A.' Kluit, Antwerpen , 1776. 

N.e.g. 
Vermiilen, A., aan A. Kluit, Tongeren 1775. 

F. e. g. 
Villers, Chevalier De, 6 aan H. TV, Tyde- 
man, Lubeck, Göttingen 1808, 11— '13. F. e. g. 
Visscher, 2 aan H. W. Tydeman, Brussel 1826, 

'27. K e. g. 
Villoison, D'Ansse de, 2 aan M. Tydeman, 

Venetië 1781, en een z. j. F. e.g. en afschrift. 
Vivarioff, H. (?) De, aan A. Kluit, Mechelen 

1775. N. e. g. 
Voltaipe, aan N. N., Potsdam 1751. F. g. Wagner, L. F., 4 aanM. Tydeman, Amst. 1782. 
L. en H, e. g. 

Wal, Brn De, aan W. A. Van Spaan Lalecq, 
Heidclberg 1803. F. e. g. 

Wansoulle, Bm De, aan N. N., Luik 1748. 

F. e. g. 
Wede, F. Bm De, aan H. Copes, Munster 

1698. L. e. g. 

Het eig. afschrift van Copes antwoord van 1 Dee. 

Weigel, J. A. G., 6 aan H. W. Tydeman, 
' Leipzig 1816, U7, '19, '20, '26, 28. H. e. g. 

Wenck, O. F. O., 2 aan H. W Tydeman, 
Leipzig 1818, '21. L. en H. e. g. 

Westerloo, Le MarquiB De, aan M. Le Rhin- 
. grafe, Weenen 1712. F. e. g. 

Wichelhausen, J. E., 3 aan M. Tydeman, 
Bremen 1775 en z. j. L. e. 

Wichelhausen, R., aan M. Tydeman, Bremen 
1773. H, e. g. 

wynants, G., aan »HEd. Mog. Heer", Weenen 

1717. N. e. g. 

Wilhelm Hertog van Cleef, aan Alva. Cleef 
1568. H. Afschrift van A. Kluit. 

Willems, J. F., 7 aan W. Bilderd^jk, Antw. 
1825, '28. N. e. g. 

Witte, C. E. W. De, aatt A. Kluit, Antw. 

1775. N. e. g. 
Zwingli, J. D., aan H. W. Tydeman (?), Zü- 

rich 1805. F. e. g. oiXDHoaaüKUNiDB:, enz. J. De Brhoer, Zedelgk en staatkundig bestaan 
der oude Gallen, meest volgens Caesar. 4°. 

(45 bL 89-95) 

VoorgcL in de Maatsch. .Pro cxc. jure patrio", 1794. 

Lud. Smits, De zegelring van Pedro Pacieco 
Met afdruk in lak. — Het koperen standbeeld 
van den Hertogh van Alba. Met de afbeelding 
van de duim van het standbeeld. 4°. (689 i) 

Bepalingen omtrent boeten» te verbeuren bij 
drinkgelagen. Fragment van een folio blad per- 
kament, (ioth. letter. Hs. van de 15e eeuw, 
met afachrift van J. T. Bodel Ngenhuis en 
J. O. La Laa. (90J) 

Waarschijnlijk een 'gedeelte der Wetten van Gilde- 
maaltijden. 

A. J. Van der Poest Clement , Onderzoek, 
^(^daan naar eenige gevonden kannen, enz. on- 
der de gemeente Etten en Leur. 8 bl. 4°. (908) 
Met afbeeldingen. Henr. Gannegieter, Latgnsche aanteekeningen 

over de Romeinsche gedenksteen by Berj? en 

Dal. 4^ (009) 

Gevoegd achter een exemplaar van W. Klerck's 

Jurid. dissertatie. 

K. Van Alkemade , Papegaay-schieten. Naboot- 
sing van het schrift der 17e eeuv^r. 6 bl. f^. (910) 

W. Q. Van Kampen, Trekken van overeen- 
komst tusschen de Noordsche en Grieksche 
fabelleer. Eig. en in afschrift. 8 bl. f». (911) 

J. Van Lennep, De kroon boven het Amster- 
damsche wapen. — Iets over eene b^zondere 
tak van nijverheid in de 17e eeuw. — Bestie 
Van Meurs. - Over de voorgenomen slooping 
van de Gevangenpoort te 's Gravenhage. Eig. 
4°. - (912) 

en J. Ter Gouw, üithangteekens , histo- 
risch en kritisch beschouwd. Eig. 4®. (913) 10 Digitized by Google 74 HANDSCHRIFTEN, W. Bilderd^ik, Fransch-HoHandsche woorden- 
Igst van Heraldieke termen. 14 bl. P. (914) 
Met enkele wapenkaarten. J. Van Lennep, Vervolg op G. Van Loon, 
' Hedendaagache Penningkunde. 4°. Eig. (915) 

G. Van Loon^ Ampel en scherp betoog tegen 
Fr. Van Mieris over het werk der Penning- 
historie van Nederland. 60 bl. f. Eig. 

Hetzelfde. Afschrift met bnvoegselen, 35 bl. 

r. (917) C. G. Boonzajer, Ontwcrp-Lg»t van omtrent 
400 bekende Munt- en Pennin^verzamelaars in 
de oude of Noord-Nederlanden. 1 1 bl. f*. (918) C. G. Boonzajer, Alphabetische naamly-st van 

Stempelsnydera in en buiten Nederland. Met 

adviezen van N. C. Kist, P. O. Van der Chijs 

en .J. T. Bodel Nijenhuis. 20 bl. f°. (919) 

Vgl Handel. 1844. bl. 64. 

Teekeningen van zegels in was en van cvro- 
graphcn , gediend hebbende voor A. Khiit's 
Historia critica. Holl. et Zei. Gr. f». (920) AANHANGSEL RECHTSGELEERDHEID. J. A. G. Pagensteoher, Dictata ad Institutio- 
nes Impériales, ad Compendinm J. O. Westen- 
bergii. Hs. van Is. Joh. Elzevier, 1786. 185 bl. 4^. 

(921) 

Dictata ad J. O. Westenbergii Compendium 

Pandectarum. 1788. Twee Dln. Hs. van denz. 426 
en 193 bl. 4^ (922) 

F. Bondam, ad J. J. Mascovii De jure feu- 
dorum in imperio Romano-Germanico librum 
annotationes. 304 bl. 4®. Autogr. (923) 

Analecta juris Romani et Medii aevi. Gum 

Indice. 421 blz. f». Eig. (924) 

M. Tydeman, Dictata et animadversiones qnae- 
dam tumultuariae ad F. G. Pestelii Fundamenta 
jurisprudentiae natiiralis. 4**. (925) 

De antestato ia mancipationibus. 4^. (926) 

Achteraan afschrift van Latijnache gedichten. 

Index in Ottonis et Meermanni Thesanros Juris. 4^. 

(927) 

M. Temminok , Verhandeling over het onbillgk 
en schadeiyk verzuim der beoefening van onze 
oude Vaderl. regten, wetten, keuren en privi- 
legiën , en over het nut en voordeel in derzel- 
ver beoefening gelegen. 23 bl. 4<». (928) 

In het laatst der 18e oenw voorgelezen in eene 
vergadering der Maatsch. Vgl. Handel. 1814, bl. 26, 
•81, bl. 66. 

H. Van Wijn, Dissertatie historico-juridica 
inauguralis quaedam circa jus aggerum sistcns. 
In port. Eig. 4**. (929) 

F. Boscam , Differentiae Juris Romani et Belgii , 
seu Jus hodiemum, ad ductum Cl. Voordae. 
Ha. van Is. Joh. Elsevier 193 bl. 4*>. (930) F. Bosoam, Praelectiones in Jus Feudale , ad duc- 
tum Jo. Schilteri. 1792~'94. Hs. van denz. 164 
bl. 4^ (931) 

F. Bondam, Differentiae Juris Romani et Bel- 
gici. Naar volgorde der Instituten. Twee Dln. 
188 en 238 bl. 4<='. Eig, (932) 

Aanteekeningen op H. De Groot, Inleiding 
tot de HoUandsche Rechtsgeleerdheid B. I — UI ; 
benevens op B. II dl 41—43 van het Leen- 
recht. Met register op de Holl. Regtsgel. 289 bl. 
4*». (933) 

J. G. G. Bücker, Elucidatio nonnullorum lo- 
corum ex H. Grotii Inleiding tot de Holl. 
rechtgeleerdheid. 40 bl. 4°. (934) 

Register van de HoUandsche Regtsgolcerdheid 
van H. de Groot. Hs. uit de 17e eeuw. 18 bl. 4°. 

(935) 

I, Pred. Qronovii, Dictata in H. Grotium, De 
jure belli ac pacis. Hs. uit de 18e eeuw. 218 bl. 
4°. (936) 

Gfrenerale remarques wegens de justitie en prac- 
tijk hier te lande gebruikelijk. 293 bl. 4*>. (937) 
Met registnr. Ha. uit de 19de eeuw. 

P. G. Festel, Dictata ad Ev. Ottonis Notitiae 
Rerunipublicarum , caput de Belgio Foeder.ito, 
sive de jure publico Belgii, 170 bl. 4**. (938) 

G. Soheltinga, Aanteekeningen op R. Hooger- 
beets. Van het aanleggen van processen in Hol- 
land. 160 bl. 4°. (5,^^) 

Aanteekeningen over den vorm van processen. 
114 blz. Hs. uit de 18e eeuw. 4°. (940) 

Ordonnantie nopende do manier of styi van pro- 
cedeeren voor den Ed. Hovo van Utrecht. Met. 
registers. Afschrift v. P. Bondam. 176 bU f*. (941) Digitized by Google AANHANGSEL. 7S Frocessus juris, vel Modaa procedendi breviter 
et compendioso comprehensas , quantum potuit 
itecundum usum ac observautiüm ia Camera 
Hooflmannoram , caeterisque judiclis inferiori- 
bus Omlandiae, excerptus ex Carpzovii Processu 
jnris et aliis autoribus, addito passim nostro 
jure statiiario. 270 blz. 4<*. (942) 

Memorie yan Mr. W. Bilderdjjk aan de H.H. Ka- 
merling en Arntzenins uit naam en van wege 
J. Schot, laken wiokelier, eiachcr, op en jegens 
don WelEd. Gestr. Heer Quarlos. In port. P. (943) 

A. Kluit, Bouwstoffen voor een Noderduitsch 
Collegie over staathuishoudkunde. Eig. hs. in 
zes port. 4°. (944) 

Schaldbekentenisseti, Schepenbrieven , enz. uit 
de 14de tot de 16de eeuw. Twaalf bladen perk. 
gedeeltelgk met zegels. (603 «i) 

Lijfrentenbrief van 1560. Op perk. (603 ■«) 

Nederlandsohe Notarieele Acten (Drie), ge- 
pa.«8eerd te Hamborch door den notaris Pieter Van der Willighen voor Mr. Andreas Backer , 
Med. doet., woonachtig te Halverstad , nu we- 
sende te Hamborch, 1595, '96. t°, (945) 

Acte van defaut met insinuatiën contra Gerard 
van Lutsenburg van 1662, benevens eene No- 
tarieele verklaring van 1641. f°. (689 r) 

Notul van Advyzen, d. i. Inventaris op aller- 
lei adviezpn en -casus-positiön, uit de 18de eeuw. 
139 bl. 4°. (946) 

Stukken in de zaak van J. Hillebrand, gewezen 
schipper aan boord de Jason, conti*a den fiscaal 
der Marine , eischer , in cas van verraad. f°. (947 ) 

Gecondemneerde geëxecuteerd 1803. 
Hierl)y eene Casus positie over het stellen van cau- 
tie enz. 1806. 

Verzameling van leen-, schepen-, transport-, 
verlei-, koop-, lijfrenten- en rentebrieven van 
de 14e tot de 17e eeuw. Op perk. gedeeltelgk 
met zegels. In twee doozen. (948) GODGELEERDHEID EN WIJSBEGEERTE. J. W. Te Water, Een bundel aanteekeningen 
en opstellen , meerendeels tot verklaring van bij- 
belplaatsen tiit het O. en N. Testament. Latijn. 4°. 
In twee portef. (949) 

L. C. Valckenaer, Observationes philologicae 
in Evangel. Lucae. 1751. 426 blz. 4^. (950) 

— Observat. philol. in Actus Apostolicos. 1752. 
214 blz. 4°. (951) 

Observat. philol. in pr. Pauli epist. ad Co- 

rinthios 1752. 347 blz. 4*>. (952) 

Tboec van d' zonne te maken, dat Avicenna 
ghetoghen heeft wt enen van Aristoteles boeken , 
die men in latino heet Liber clavis sapiencie 
majoris, dat in dietsche is te segghen een boec 
de* alotels der meerdere wysheit. Hs. op papier 
uit de 15e eeuw, afkomstig uit de Bibliotheek 
der abdfl van Egmond. 31 blz. 4°. (953) 

Met een blad afschrift van F. Beek aan Kaan te 
Haarlem. 1841. 

Sim. Bierens , en Sal. Serurauix (óf Van Hor(»n) , 
In univer»am Aristotelis Logicam Prima pars. 
Libri Predicamentorum Aristotelis. Annotatio in 
Priccipalia. Commentarius in Libros Aristotelis 
pen Harmonias. Hs. van Comelius van Neder- vcn, Bredanus, 1653. 286 bl. 4°. Oude band. 

(954) 
Met zinnebeeldige en satyrieketeekeniugen, o. a. eene 
nabootsing van eene daarbg liggende spotprent op 
. Cromwel. 

Salomon Seruraux, Dictata minus principalia 
in Sphaeram Joannis a Sacro Boscho. Commen- 
tarius in Libros de Generatione et Corruptione 
1657. Hs. van Cornelius van Nederven. 4°. 

(955 bL 112—220) 

Joannes A&ltius, Institntionem philosophicam 
et theol. oftort et suscipit conditionibus et legibus 
sequentibus. Medioburgi-Zeland VIII Kal. Oct. 
1707. Eig. 4«>. (956) 

Deze voorwaarden zgn onderteekend door zijne leer- 
lingen I. A. Schorer, H. Pottcy, I. van Burcht en G. 
Coymans. 
J. Kinker, Recenaiën van H. Schmidt. Voorle- 
zingen over het wezen der wjsbegecrte en Be- 
knopte geschiedenis der wijsbegeerte. Eig. 4°. 

(957) 
T. Boorda, Dictaten over de Zielkunde. 130 blz. 4°. 

(958) 
Met bijvoegsel van eene andere hand. 18 bl. 

J. Blinker, Aanteekeningen betreffende w^jsgec- 
rige onderwerpen. Nederl. en Latjjn. Eig. In 
port. r. (959) Digitized by Google 76 HANDSCHRIFTEN, GENEES-, WIS-, NATUURKUNDE ENZ. Alchemistisoh-Oeneeskuiidig werk. Frasrmen- 
ten van een Hs. uit de He eeuw op anderhalf 
blad perk. in twee kolommen. 4°. (960) 

Vgl. Handel, van de Maatsck. 1837. bl. 60. en '38. 
bl. 62. 

J. D. Schlichting , De cerebri motu animadver- 
siones, Acad. Reg. Londin. exhibendae. Hs. v. 
Is. Bilderdijk. Ah blz. 4°. (961) 

Is. Bilderdijk. Index excerptorum; medic. pa- 
thologico-practicorum ; historianim medicarum ; 
lemmatum anatomie, et phjsiologic. Drie stukjes. 
12^ ^ (962) 

Geneeskundige aanteekeniugen in het Latjjn 

en Hollandsch. In port. 4°. (963) 

Geneeskundige recepten, aantcekeningen en 

uittreksels , in het Latgn en Fransch. Met regis- 
ter 167. blz. 4°. (964) 

SikiuB, Verhandeling over Astrologie en Chiro- 
mantie. Russisch. 127 bl. 24*». (965) 

Barth. Gortenaer, De honderd geometrische 
quaestiën met 6are solutiè'n , door Sy brand Hansz. ' Cardinaal van Harlingen, in zjjn leven roken- 
meeHter tot AmHtelredam. 1675. 298 blz. 8^. (966) 
Aan het einde 10 Oct. 1686. 

De ses eerste boeken Euclidis van de begin- 
selen en fundamenten der geometrie met hare 
definitiën, stukken, gemeene bekentenissen, pro- 
positiën en eenige nuttigheden uit deselve hoe- 
ken getrokken, mitsg. d'addilio , substractio, 
multipUcatio en divisio in figuren, dienende tot 
een atinbangsel. Nog zjjn hier bigevoegd de twee- 
entwintig konstige geometrische regulen van Jan 
Janse Stampioeu, de Jonge. 1683. 342 blz. 8°. 

(9(37) 

Gasp. Glaudius Bachetus, Sebusianus, Geo- 
metrische en arithmetische voorstellen op Dio- 
phantus van Alexandriën. J94 bl. 8®. (9ti8) 

Sim. Bierens, Dictata physicalia magis princi- 
palia , in universam Aristotelis physicam et 
metaphysicam. 1657. Hs. van Cornelius van Ne- 
derven. 4^ (955 bl. 1-111) 

Register op een natuur- of aardr^kskundig werk 
uit de 18e eeuw. 163 bl. 4°. (969) CATALOGUSSEN, VERZAMELINGEN VAN HANDSCHRIFTEN ENZ. A. Kltiit, Alfabetische Index der oorkonden van 
de Hollandsche leenkamer, met voorbericht en 
aantcekeningen. 84 blz. f**. (970) 

— — LJst van de oorkonden enz. in de Leen- en 
Registerkamer van Holland (onder 1300) ver- 
spreid, welke by Van Mieris ontbreken. 6 bl. f*. 

(971) 

Index of inventaris van alle boeken, tractaten, 
stukken en papieren, in de Secreete casse in de 
Camer der Vergaderinge van H.H.M, Afschrift 
«van A. Kluit. 1^9 blz. P. (272) 

Bepertorium van boeken en registeren in de 
Register- Camer van Holland berustende. 9 blz. f*. 

(973) 

H. Copes, De Bibliotheca S. S. Salvatoria Bo- 

noniensi. 4°. (97-ï) 

Uitgeg. in de Handel, en Meded. van de Maatsch. 1864. 

G. De Falbe, Opgave van handschriften op de 
Koninkl. Bibliotheek te Kopenhagen, die op 
Nederl. geschiedenis en oudheden betrekking heb- 
ben. 1837. Hs. van Dr. L. J. F. Janssen. 4«*. (975) 

L. Tross, Catalogus van 72 Hss. en 359 oude 
en latere drukwerken op de klooHer-Bibliothepk 
te Frenswege bjj Nordhorn, 1839. 20 bl. 8°. (976) 
Vgl. Handel 1889. bl. 6B. v. Lijsten der boekwerken van de Maatsch. der 
Nederl. Letterk., opgemaakt door J. Steenwin- 
kel en F. Van Lelyveld, benevens eene Igst der 
handschriften en boeken door Alewjjn ver- 
maakt. 1785— '89. 9 bl. f°. (977) 

der handschriften en boeken van de Maatsch. 

d. Nederl Letterk. opgem. door M. Siegenheek, 
J. Steenwinkel en H. W. Tydeman. 19 bl. t^. 

(078) 

Catalogus van de boekerjj der Maatsch. 179;^. 
24 W. i°. ' (979) 

van de handschriften der Maatsch. opgem. 

door H. Hofman n Von Fallersleben. 1Ö21. In 
port. 4°. (9ï<o) 

eener verzameling staatsstukken , afkomstig 

van Mr. D. Van Wyckerheld Bisdom. 9 bl. f-\ 

(081) i 

In 1834 te Leiden nit de hand en publiek ver- 
kocht bij J. C. Cijfveer. 

Alphabetische lijsten derportefeilles mofchan<l- 
Bohriftcn en brieven vnn A. Kluit. Twoe stuk- 
ken. f°. en 4<» (982— '8o) 

Notitie der hnndschrifton van A. Kluit, door i\o 
familie in 1861 aan de Maatschappij ten g ? , 
schenke aangeboden. f°. {^S^) \ Digitized by Google AANHANGSEL. ~ SUPPLEMENT. 77 I4jat van handschriften en incunabelen in het 
bezit van de familie Enschedé te Haarlem, 
1850. 8 bl. 8^ (985) 

Catalogus yan den Atlas van Diderik van Lej- 
den, Heer van Vlaardingen. 139 bl. 4*. (98ö) 

L. A. Te Winkel, Verslag over eenige hand- 
schriften van J. De Rhoer. 4^ (987) 

H. Tollens, Bibliografie der werken van Mr. 
Boxman, f». (988) 

Bibliografie der werken van F. Moens. i?. (989) Notitie van werken van J. Le Francq van 
Berkhey. In port. f». (990) 

J. B. Groshans, Bibliografische aanteekeningen. 
Vier Dln. f». (991) 

■ Naamlgst van uitgevers, boekdrukkers en 

boekverkoopers in de Nederlanden en België, f^. 

(992) 

[De nummers 993 — 1006 z^n gegeven aan eenige 
venamelingen yan brieven, reeds bochreven op bÏE. 
66—78.] SUPPLEMENT. NEDERLANDSCHE TAALKUNDE. Woordenlflsten. 
(Zie hiervóór bladz. 4—5). 

Spreekwijzen (Verzameling van Latgnsche en 
Nederlandsche)t Latgnsche raadsels, geslachts- 
wapens, Species van de rekenkonst , Chineesche 
cj)fers in het Latjjn. Hs. uit *t begin der 18e 
eeuw. 294 blz. S*. (1007) 

Spreekwoorden (Dnytsche en Latgnscfae) gehaalt 
ujt de beste schrgvers. an. 1736. In alfabetische 
orde mei nitvuerig register. 3 dln. van 224, 
215 en 253 blz. 8*. (1008) 

(Raepelinck van Yaderlandsche), ieder met 

zgn alibi (d. i. met aanhaling der plaatsen, 
waar zg b|j oudere en nieuwere schrg vers voor- 
komen) bewezen. 557 blz. f*. (1009) 
Oesehreven door 6. van Hasselt. 

Adagia et Gnomata usitatiora. Gebruyklikste 

Spreekwoorden en Siospreuken. Hs. uit de 2e 

helft der vorige eeow. 167 blz. 8®. (1010) 

Verzameling van spreekwoorden en spreekwazen, 

Latijnsch en Nederlandsch. 

Eorn. Yan Alkemade , F. van der Sohelling , Hollandse Spreek-wiisen in haar Oorsprong en 
Beteekenis nagespoort. 208 blz. 8^ (1011) 

Hierbij een brief van P. J. Harrebomée aan J. T. 
Bodel Nijenhais, Gor 21 Mei 1858. 

Zie Harrebomée, Sprfiehooordenèoek. Dl. 2. 
p. 1. 

J. van Lennep, Zeemanswoordenboek. Eig. Hs. 
in 8 pakketten in 2 portef. 4«. (1012) 

H. J. Swaving , Losse bijvoegsels tot P. VVeilands 
Taalkundig Woordenboek. 4 portef. 8<>. (1013) 

Tongvallen. 
(Zie hierr^r blz. 5—6). 

A. Ballot, Lgst van Twentsche woorden in alfa- 
betische orde, met omschrgving. 132 blz. 8^. 

(1014) 

H. J. Swaving, Lgst van Dinzperloosche woor- 
den. 1 bl. f». (1015) 

Kaapsohe volksliederen, afschrift uit The Cape 
Monthly Magazine. Nieuwe Ser. Vol. VIII. 1874. 
p. 254-256. Vol. IX. 1875. p. 63-64; 320. 
14 blz. 8^ (1016) le Gfld. HandiohiifUn. 11 Digitized by Google 78 HANDSCHRIFTEN. - SUPPLEMENT. NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. 

INLElDINa. 
(Zie hiervóór bb. 6—7). J. M. Sohrant, LeAsen over den goeden Neder- ' 
daitschen st^l. (jeschreven door J. J. F. Wap. 
Gent, 1825-26. 156 blz. 4^ (1017) 

H. J. Swaving, Nalezingen op de biographische, 
anthologische en critische woordenboeken van Nederlandsche dichters door P. G. Witsen Geys- 
beek en A. J. van der Aa, en op de Ij^^t der 
Nederl. dichters in den Algem. Konst' en Letter- 
bode van 1847 en 48 van S. Gille Heringa. Een 
portef. f<». (1018) MIDDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. (Zie hiervoor bb. 8—12). Brabantsohe Yeesten (De vgf eerste boeken 

der) van Jan Boendale (.fan [Niclaes] de Klerk). 

Hs. afwisselend op papier en perk., omstreeks 

't jaar 1400 te Antwerpen geschreven, met 

roode voorletters. 413 blz. f. (1019) 

Kerst door eene latere hand (16e eeuw) z\jn byge- 

schreven en ingevoegd blzz 23—80. 41, 42 89-92, 

286, 286, 248, 244. 249—252. 257, 258, 265, 266, 

863, 864, 377-880, 393—899, 405 m— 418. 

Behoorde achtereenvolgens aan C. Gevartius, J. B. 
Verduascn (CWa/, Aniwerp. 1776. T. II. p. 221. 
n^. 10), A. Kluit. 

Gebruikt en nitvoerfg beschreven (onder letter A) 
door J. F. ^Villem8, in zyne nitgave der lirabantsche 
Yeesten, Tom. I, Introduction, p. XXIIl— XXlV. 

Maerlant's Spiegel Historia el (Fragmenten 
enz. van). Een portef. f*. (1020) 

Inhoudende; 

I. Afschrift gemaakt door J. M. Wagncr te Weenen 
van de in het JJêntaches Museum van Schmidt en 
Kinderling (Leipz. 1788) uitgegeven fragmenten. 8 
bb 8«. 

Zie de nitgave van de HH. de Vries en Verwijs, 
1, Inleiding, blz. XCII vlg. (1. I). 

II. Fragment van den Spiegel Hist. 3e boek der 
8e partie, c. 7, vs. 87 tot c. 10. vs. 52. Eén blad 
perk. 330 X 240 m., uit de 15e eeuw, in drie kolom- 
men van 50 regels, met roode voorletters. 

Zie de Vries en Verwgs, Inleiding, blz. XCIII (1. O). 

Hierby 8 brieven van Mr. A. G. Kleyn, 1 aan 
Dr. W. G. Brill en 2 aan Dr. M. de Vries, hande- 
lende over het vinden van dit fragment. 

III. Fragmenten van den Spiegel Hist , 8e boek 
der 4e partie, c. 10, vs. 88 tot o 13. vs. 80 en 
c. 34 tot o. 87, VS 74. Twee bladen perk. 310 X 
250 m., uit de 15e eeuw, in drie kolommen van 
49 regels, met gekleurde voorletters 

Zie de Vries en Verwas, Inleiding, bbc. XCIV, 
P; dl. III, blz. 392 vigg; 446. 

Iv. Frsgment van den Spiegel Hist., 8e boek der 
4e partie, c. 49 tot c 58, vs. 24. £én blad perk, 
behoorende tot hetzelfde Ha. als de voorgaande, n^. III. 

Zie de Vries en Vcrwys, dl. III, blz. 397 vlgg. 

V. Fragment van den Spiegel Hist., 4e boek der 
3e partie, c. 16, vs. 26 tot c. 17, vs. 25. Se'n blad perk , 290 X 220 m., uit de 15e eeuw, in twee ko- 
lommen van 50 regels, met gekleurde voorletters. 
Gevonden na de voltooiing der groote uitgave. 

VI. W. G. Brill, Fragment van een Hs. van 
Maerlant^s Spiegel Hist, gevonden te Zutphen. 12 
blz. Uit de fTerkem der Maatschappij, N. Reeks, Dl. 
VI, 117—155. 

Zie de Vries en Verwijs, l. Inleiding, blx. XCII 
(1. G). 

VII. D. Camel, Fragment ms. du «Spiegel His- 
toriaer* de Maerlant. 28 blz. S^. Extrait d€8 Annales 
du Comité Flamand de Franee, VI, (1862) 407—427. 

Zie de Vries en Verwils, I, Inleiding, blz. XCIII. 
(1. P.). 

Voorin ligt een brief van den heer de Coussema- 
ker aan Dr. M. de Vries, handelende over dit fragment. 

VIII. Afdruk van een stukje van Dr. M. Toppen 
uit de Alfpreuuiêche MonatsaeArifi, dl VI, bevat- 
tende fragmenten van VelthemV vervolg op Maerlant*6 
Spiegel Hist, 18 blz. S"*. Afi^edrakt bij von Hellwald, 
de Vries en Verwijs, 2e partie, blz. 529-536 

IX. Afdruk van een stukje van Fr. von Hellwald uit 
de Alipreuuiêche MonatMsehrift^ dl. VII, getiteld «Zwei 
neue Maerlant-Fragmente"', 11 blz. 8^. Afgedrukt in 
bovengenoemde uitgave, 2e partie, blz. 524— 526; zie 
Inleiding, blz. VI, n«». VII en Vlll. 

X. Afschrift gemaakt door Mr. N. de Pauw van een 
fragment der 3e partie, 25 bl. 8^. Beschreven en ge- 
deeltelijk afgedrukt in lijdsehr. v. Nederl. Leiierk, 
1 , 115—124. 

XI. Beilage zur Allgemeinen Zeitung, n®. 273, 
von 30 Sept. 1869. Hierin het eerste bericht van 
von Hellwald omtrent het terugvinden van de 2e 
partie van den Spiegel Hist. 4 bl. P. 

Wapen Martjjn (Afschrift van bet 3e boek van 
den), naar het Hs. der 2e partie van den Spie- 
gel Hiatoriael te Weenen, f. 218a— 2206. 9 
bl. f. (1021) 

Zie de uitgave der 2e partie van den Spiegel Hist. 
door von Hellwald, de Vries en Verwas, Inleiding, 
blz. VIII. no- XV. 

Boman der Lorreinen (Fragment uit het Ie 
boek yan den). Eén blad perk. in 2 kol. yan Digitized by Google TAAL- EN LETTERKUNDE. 79 46 regels, 250 X 185 m. Begin der 14e eeaw. 

Zeer Terminkt. (1022) 

Beschreven en nitgegeren door Dr. M. de Vries 

in T^)d9ehr. v. Nedwl. Letterk. III, blz. 8 vig. en 

9—16. 

Legende van Sint Joris (FragmeDt yan een 
Middelnederl. gedicht, bevattende de). Twee 
stukken , te zamen vormende één blad perk. uit 
de 14e eeuw, 220 X 110 na., in twee kol. van 
44 regels, met roode voorletters. (1023) 

TJitfcegeven door den heer K. F. Stallaert in Tael- 
verbimd, 1864. hlz. 69—74. Zie de Inleiding van 
Dr. M de Vries op de 8e Partie van Maerlant's Spie- 
gel Historiacl, blz. X, »). 

Boman ran den borohgrave van Conohi (Fragmenten van eene Middelnederl. bewerking 
van den). 12 bladen perk. uit 't laatst der 14e 
eeuw, 2] O X 160 m., in twee kolommen van 
51 of 52 regels, met roode voorletters (1024) 
Eerlang uit te geven door Dr. M. de Vries in 
Tijdtehnft V, Nederl Uiierk. 

Ogier von D&nnemark [von Ardennen], ein Hel- 
den-Gedichte [v. Jan de Clerk]. Een door den 
heer J. G. Lehmann, an. 1845. gemaakt af- 
schrift van het Heidelberger handschrift. 394 
blz. f». (1025) 

Zie F. J. Mone, VOen. d Niederl. Fottê-Ut. 
blz. 88 vlg.. J. C. Matthes in Tata- en Leeierèade, 
VI. blz. 241 vlg, Jonckbloet, OewA. d. Ifwiêrl, 
Letterk. IV blz. 892. PROZJL. 

GETIJDEBOEKEN. 
(Zie hiervóór bhs. 12—24). Des heiligen geests Gtetide (Fragment van). 
Eén bl. perk., 190 x 125 m., van 21 regels, uit 
de 15e eeuw. Merkwaardig om de schoone mi- 
niatuur. Begin: »Hier begint des heiligen geests 
Getide. Here du selste opdoen mine lippen", enz. — Einde: >gelyc dat uwe vaderen mi ver- 

toemden in den dage der becoringe". (1026) 

Zie yf. MoU, Geert Groote's Dietsche Vertalingen, 

blz. 23 vlg. {VerhandeUngen der Kan Akad. Afd. 

Letterk. Xlll. 1880). PASSIE- EN GEBEDENBOEKEN. 
(Zie hiervóór blz. 18). Nederlandfloh gebed (Aanvang van een) uit het 
laatst der 14e eeuw. Eén strook perk. 270 X 105 
m., 36 regels. (1027) Hierby een afbcbrifl en eene Duitsehe vertaling van 
C. Ziegler te Regensburg. 4 blz. f^. SERMOENEN. 
(Zie hiervtfor blz. 19). Sermoenen. Hs. uit het begin der 15e eeuw, 
afwisselend op papier en perk., in twee kolom- 
men, met roode voorletters. 8^. 

(1031, bl. 95'—149) 
Inhond : 
•Sermoen van onser vrouwen hemelvaert hoe sancte 
Johan een wyffsach , gheoleet mitter zonnen ,** enz. Be- 
gin: «Signnm magnnm apparuit in celo," enz. — Einde: 
«ende daer brachten se haer leven to enen salighen 
eynde amen." blz. 96' koL 1-107' kol. 1. 

«Sermoen van nnser vrouwen hemelvoert." Begin : 
«Muite filie congregauerunt'*', enz. — Einde: «du 
hebste dy gheapenbaert den cleynen kinderen amen.** 
bl. 107' kol. 2-116. 

•Sermoen van unser leven vrouwen ghebnerte." Begin : 
•Egredietur virga de radice,*' enz — Einde: «anders 
soe solde men myt vingheren wisen amen."bl. Il6'— 
121 kol. 1. 

•Sermoen van nnses heren badescap.'*'' Beg^n : «Missus 
est Gabriel,*'* enz. — Einde: «ende scheide hiermede 
van hem amen." bl. 121 kol 1—127'. •Sermoen van der baetschap onser liever vrouwen." 
Begin : «Lucas scrift ons ia sin eerste capittel," enz. — 
Einde: •dit is die sin van desen twen hUligen ewan- 
gelien amen.*" bl. 128—187 kol. 1. 

•Hier beghint dat derde sermoen des voersechden 
broeders dat hie oec toe windesom dede.'* Begin: •Uns 
beboert toe glorieren,** enz. — Einde: «een god 
ewelike amen^' bl 187 kol. 1—149 kol. 1. 

Nederl. vertaling van eene door Johannes van 

Schoonhoven te 'Windesheim gehouden Lat^jn- 

sche kapittelrede; zie Hs 812, bl. 136-166; Dr. 

J. 6 K. Acquoy, üei Klooiier te Windeskeim, 

II. 89 De beide Jiieraan voorafgaande sermoenen 

schynen echter, naar de meening van Dr. Acquoy, 

niet van Johannes van Schoonhoven te z(jn; zie 

Dr. J H. Oaliëe in lydsekr. v. Hederl Letterk. 

IV. blz. 4 »)■ 

Sermoenen (Veertien), waarflchgnlijk van een' 

Dominicaan, uit het begin der 14e eeuw. 56 

bl. kl f o. (1028) 

H Begin van de eerste preek ontbreekt, t. w. fol. 

1 — 82 van het oorspronkel^k Hs. Digitized by Google 80 HANDRCHRIFTEN. - SUPPLEMENT. STICHTELIJKE aESCHRIFTEN. 
(Zie hiery^r bU. 21—24). Jan van Buusbroeo, dat boec van XII (praden 

der doechden. Hs. op perk. uit het begin der 

15e eeuw, met gekl. voorletters. 190 bh. 8®. (1029) 

Voorin staat: «Dit boack hoort toe heynrick ians 

dochter van persjn. Dit boeck hoert toe anna mieh- 

ehieU doechter die dat wint die brenc hoer weder 

om gods willen*'. 

Achterin staat: «Dit boec hoert den reicalieren bi 
aiDsterdam ende is een brueder snghecomen van eli- 
sabet ians van persynsdoehter beiehyn ende ian claeszoen 
dochter van persyn sal dit boec moeghen hebben haer 
leven lanc als si daer beqaeem to is ende haer dat 
ghelievet te hebben". 

Stukken van 8tiohteI\jken aard (Verzameling 
van). Ha. nit het begin der 15e eenw, afwisse- 
lend op papier en perk., met roode voorletters. 
131 bl. 8^ (1030) 

Inbond : 
[Spegel der snateren] Begin: «in Christo ihesn 
van doegheden yn doegnen voertgaan/* enz — Einde: 
«die vader ende die soene ende die heilige gheest, 
die daar levet yn ew*cheit. Amen^'. bl. 1^26'. 

[Der snateren gheistelike abteeck] Begin: «Sosteren 
alsemelick herteliok gemynt yn christo**, enz. — 
Einde: «soe spreekt eyn ygelick myt ynnycheit eyn 
engelsche grnet. Ane maria etc", bl. 27 — 89'. [Zie 
Hs 858). 

[Der ionferscop hochenisae ende werdirheit]. Be- 
gin: 'Jhezns ohristas des almechtighen godes soen/* 
enz. — Einde: «Dees ons allen gunnen moet die 
vader ende die soen ende die hillige geest Amen*', 
bl. 89-101. 

[Van dryerley weedwerschen] Begin: «Die weed- 
werschen syn dryerley/' enz. — Einde: «Des ons allen 
gonnen moet die vader die soen ende di hilige geest 
Amen'*, bl 101—107'. 

Brief aan eene «gnede vriendynne HiP, waarin 
eene woordspeling met de letters van ff I L, nl. 
H(ebt) I(hesas) L(yeff). Begin: «Guede Vriendynne 
yn christo, want gy van my eenen breeff begeit*', 
enz. — Einde: Des ons allen gnnnen moet die selve 
heer Jhesos christus Amen**, bl. 107' — 109. 

[Deugden van eene goede Beggn], evenals het 
voorgaande eene woordspeling met de letters B(ruyt) 
E(ynvoldich) 6(ndertire) Y nich) N(eder). Begin: 
«Hilder eyn begerlike gniet*\ enz. — Einde: «den 
naemen des oversten heren dairaff dancken ende laven 
daervan sie heeft ontfangen die gaven.*' bl. 109 — 114'. 

[Dyt syn die XII pnnten dar die ziel medegecyrt 
is als myt XII doyrberen stenen]. Begin: «Die ziele 
is eyn geestelike natayr eyn hemels creatoyr*', enz. — 
Einde: «dat sie nyet bevleek en werde myt sonden". 
bl. 115—116 

(Gedrukt in «Het hofken van devocien**. Ant- 
werpen, Heyndriok Peeterssen van Middelburoh, 
1646). 

[Van drie krachten der ziel]. Begin: «Nae deer 
ynwendicheit soe syn wy gebeelt nae gode**, enz. — 
Einde: vwant hie geve den ooere voer dnsender wer- 
den guet nyct". bl. 116'— 118'. 

[Van het wesdn Gods]. Begin: «God is eyn eenol- 
dige sabstancie eyn sympel wesen*', enz. — Einde: 
•ende eyn seker toeverlaet ynder noot Amen.*' bl. 
118'— 119'. 

•Grisildis histori mit eynre geestlike bedndenisse". 
Begin: «Grisildis was hyrvoertyts eyn vrouwe persoen alsoe genomt**, enz. — Einde: «Des ons allen gunnen 
moet die vader die soen ende die hillige geest Amen'*, 
bl. 121—181. 

Zie Dr. J H. Gallée in TijtUehr. v. Nederl Letterk, 
IV. blz 1-85. 

Dit Hs. was tot 't jaar 1884 in één band met 
Hs. 1081 vereenigd. 

Stukken van stiohtel^ken aard (Verzameling 
van). Hs. uit het begin der 15e eeuw, afwisse- 
lend op papier en perk., in twee koloiumen, 
met roode voorletters. 234 bl. S^. (1031) 

Inhoud: 
«Sanctus thomaes boeck van aquynen van deugod- 
liken manieren ofte seden**. Begin: «Weest volcoemen 
als oec u hcmelsche vader volcoemen is**, enz. — 
Einde: -alsoe vele is dat werck vruchtbaerre ende 
der hilligher drievoldicheit loveliker amen. hier 
eyndet". enz. bl. 1—18. kol. 1. 

• Boeck van der kennisse gode8*\ toegeschreven aan 
Thomas Aqainas in den catalogus der «liberie int 
convent van Sinte Barbaren binnen Delf*, (zie W. 
MoU in Kist en Moll, KgrkAittoriieA AreAufflW, 260). 
Begin: «Salich sin sie o here die in dinen hnose 
woenen^*, enz. — Einde: «opdat die overvloedicheit 
dinre glorien gheapenbaert moet werden van ewettot 
ewen amen." bl. 18 kol. 2—60'. 

«De glose up de XV grade**, d. i. glossen op de 
psalmi Hammaaloth, ps 120—184. Begin: «Totten 
heren riep ie als ie bedroeft was. Die tittel is die 
sanck der graden. Sommyghe segghen*', enz. — Einde : 
«ende mytten hillighen gheest ere ende glorie is 
ewelike sonder eynde amen." bl. 61 — 96' kol. 1. 
Bl. 96' — 149 zie hierboven onder •Sermoenen'**. 
«Vyftyn tekene die gheestelike ghestelike geschien 
! moeten in ons eer die suete here in onsen herten 

I oomen wil**. Begin: «Sanctus Jheronimos scrivet dat 

i hie wtten ioedschen boeken", enz. — Einde: «Dat 

I wy toe deser dserheit alle coemen moeten des help 

1 ons god amen." bl. 149 kol. 2—166. 

! [Vier dingen , die de innige ziel naar het voorbeeld 

der vriendinnen van Jezus welke z\jn lichaam heb- 
ben gezalfd, moet opmerken]. Begin: «Die ymiighe 
siele die ghehoert hevet**, euz. — Einde: «welke ons 
moet ghunnen die mylde grondelose goetheit godes 
I amen." bl 166'— 166'. 

I «Sommige exempelen ghenomen wt den boeke dat 

ghemaket is van merkeliken mannen der orden van 

, cistercien**. Begin : » Het was des doesters regel**, enz. — 

Einde: .ofte langhor solde gheduert hebben", bl. 

i 166-217. 

Vfjf Maria-legenden : 

I I. Begin: «Het was een hierde die woende in een 

dorp'*, enz — Einde: ende mit blytschappen gevoert 

I in dat ewighe leven amen" bl. 218—220 kol. 2 Uitge- 

; geven door Prof. J. A. Alberdingk Thym , Dó Ditttêcke 

Warande^ V. blz. 889 vlgg ; Volkê-alMOMok voor 

Nederl. KathoUêktn^ 1884, blz. 117 vlgg. 

II. Begin: «Het was een hertoghe die naden ghe- 
menen loep der weerlt levede", enz. — Einde: «daer 

I ons allen salicheit van gbecomen is amen.** bl. 220 

I kol. 2—222' kol. 1. 

III. Begin: «Het was een monick van cistereien", 
enz — Einde : «dat maria hoeren dienren ende hoeren 
dienresschen niet af en ghaet in die noet hoers Udens.'*' 
bl. 222' kol. 1—226 kol. 1. Digitized by Google TAAL- EN LETTERKUNDE. 81 IV. Beirin : *Het «ermi drie broeden in een cloeeter**, 
enz. — EiDde: «soe elaerlike by nee of hie siewgbe 
Toer sinen ogben."* bl 226 kol. 1^228' kol. 2. Ge- 
deelti^1\jk afgedrukt nit een Hs. der Kon. Bibl ) bfj 
Tan Vloten, VtnumêUmg vam Hederl. Prouutukkeu, 
bl. 808 Tlgg. 

_ V. Begin : - Het waa een wrldieh eonynck die mech- 
tieh waa**, enz. — Einde: -die vader ende die soRne 
en die hilHge gheeat amen" bl. 228' kol. 2-280' 
kol. 2. 

Commentaar op va. 9 van eap. IV van het Hoog- 
lied: «Cóm van lybaen myne bront oom van ly- 
been oom'*, enz. — Einde: «ende tie werden be- 
ghavet met ewigben loeven^ bl 230' kol 2— 234' 
Zie Dr J H. Gall^ in Tijdêekt, v blwierl 
lêttgrk IV. blz. 2—4. 

Dit Ha. waa tot 't jaar 1884 in éisk band 
met Hs. 1C80 vereenigd. 

Btnlcken van stiohtelqken aard. Hs. ait de 

2e helft der 15e eeuw, in twee kolommen , met 

roode voorletters. 20 bl. 8*>. (1032) 

Inbond : 

I. Samenapraak tasacben een Meester en Leerling 

(Pragment van een) over Israëla nittocht nit Egypte, beaehonwd als een symbool van de reis door de wereld 
naar den hemel, (s Hs. 880. bl. 1—15% kol. 1.) 
bl. 1—10. 

II. Allegoriseerend tractaat (Fragment van een) 
over het bereiden van onze woning en onsen hof tot 
het ontvangen van den Heer. bl. 11 — 16'. 

III. Een kort atiikje (misschien een fngment), 
beginnende: vDie ewiiche w^nheit seit tot ten den 
ghenen die hoer mynnen wil : Bereit dyn herte**, enz. 
bl. 16'— 17. 

IV. Over de vier dengden, die de mensch bezitten 
moet, om alle dagen bet lichaam des Hoeren te mo- 
gen ontvangen In den vorm van een verhaal eener 
jonkvrouw, die naar deze dingen vroeg en later ziek 
werd. Begin: «Een joncfrouwe bad al hoer eendacht 
ende hoer begheerte daer anlegghende dat sy onsen 
beer dicwyl mochte ontfaen*\ enz. — Einde : dat wy ons 
oec vervroawen moeten des soe help ons god. Deo 
gracias.'' bl. 17-18'. 

V. Tractaat over «de mynne** (Fragment van een). 
Begin: *als wi weten die oersake der mynnen aoe 
is ons ten anderen male van node te weten hoe dat 
wy tot deaer mynnen mochten eomen", enz — Einde : 
«ende hebetn dyn oncnnsoheit" .... bl. 18'— 20'. NIEUWE LETTEREN. 

POSZIS. 

REDERUKERS, DICHTGENOOTSCHAPPEN. 
(Zie hiervoor blz. 25—26). Willem Elias, Een enbatement van Crelebnys, 
die een jaer te vroech ghe boren ia ende wert 
herdraf^ben. Gespeelt voor den willecome van 
de Lekenbroeders in Dieet, op die incompste 
van den Retboriaienen a. 1541 prima aagusti. 
Dincompste was 'sdaaghs te voren. Hs. ait de 
16e eeuw, 23 blz. 8^ (1033) 

Het stnk is gespeeld door de Redertjkerskamer 
«Tron moet bmken"^ te Haarlem. 

Stokken betreffende de Haarlemsche Redergkers- 

kamer »Trou moet blgken*\ oorspronkelgke en 

afschriften, f>. en 4* In port. f*. (1034) 

Extracten uit een Kosterboek , beginnende a^. 1600, 

Korte inbond van een eluyt van onzen Lieven Heers Minnevaer, Gedichten op de Ontheyt van de Camer 
en van 't Blaesoen (a^. 1629) , Reglement op r^m , 
Acte verleden voor den notaris C. J. Verbeek, 27 
Jan. 1620. 

Naeml^jsten van Nederl. Tooneel-Spellen en 
Redergkers. Hs. nit 't begin dezer eenw. 2 dln. 
en 2 portef. kl. 8^. (1035) Voorspel ter gelegenheid van bet weeder openen 
der Tooneele van het Kunstgenootschap »Ve- 
niam pro lande*', op den 19 Sept. 1758. 19 
blE. 8<». (1036) ENKELE DICHTERS. 
(Zie hiervoor blx. 26—80). Z. H. AlewQn, Oedichten en vertoogen. 1773— 
1784. Een portef. 4*». (1037) 

Een deser vertoo«en is nitgeg. in Nederl. BibUo- 
ilkeck VIII. 2 (1780) blz 34 vlg. 

Verachülende Oediohten, meerendeels eigen- 
handige. Gevoegd bg n* (409). 

H. van Alpben, Op den 8sten Maart 1798. 
Aan Willem den vjjfden. 1 bis. 4<». 

3. Lje BVanoq van Berkhey, Gedicht aan 

Job Chr 8chats, Meester in de Taaien. Lejden, 

24 Jaaaary 1760. Eig 8 hls. 8<». 
"W. de OleroQ, Aan mQnen vriend I. da Costa, 

na de lering van het eerste deel lilner gedichten. 

Sig. 4 bli. 40. K. VT. van Dam van Isselt, In de vergade- 
ring der Staten Generaal, 17 Dec. 1S88. Beg.: 
*Dat is een bndget als een klok " 1 bl. f^. 

? Maandag, 20 Oct. 1845. Begin: «Lieve Sta- 
ten Generaal!" 8 blz. f. 

A, Vr. van 'Engelen* Op het borstbeeld van 
Bilderdyk. 1 bis S^. 

S. I^. Olinderman» Onder de afbeelding van 
Mr. W. Biiderd^jk. 1 bli 8<>. 

17« O. de GIreove, Bergers bede aan den Rl^jn 
verhoord. 1821. 4 bli. 4<>. 

J. van Haeften» Waarheid en Bede. Sig. 9 

bil 8<» 
D. Tan Heyat (f 1886) • Het Uuaemk Leven. 

7 blf. 40. Digitized by Google 82 HANDSCHRIFTEN. - SUPPLEMENT. Joh. ECilman, Op den dichter Oom. Loots , oyer- 
leden 10 Oct. 1884. 6 bli. 8<>. 

A.. des A.inorie van der Sioeven , Zie onder 
I^(ablink) W.eddik). 

VT. de Jonffe, op de afbeelding van den Heere 
Oom. Fr. Ëveradyk. 4 blz. 8"*. 

Jol. Comelia de X^annoy, GraÜMhrifl op 
Labbert Jan Bm van Eek. Geertraidenberg , 8 
Jali 1766. 1 bl. f>. 

O. I^oots, Eenige gedichtjes. 8 bl. S**. 

B. 17. L(ablink) Vr(eddik), Gedicht aan A. des 
Amorie van der Hoeven na de lezing van z^ne 
nitboezeming : Slapelooze Nacht. 15 Maart 1886 
2 blz. 4^. Hierbij : Jk.* des A^morie van der 
BoeTen, Slapelooze Nacht. 1885. 2 blz. 4°. 

S[ Meyer Jr., Op den dichter Gom. lioots. 9 
Fcbr. 1802. 1 blz. 8*. 

P. :N'ieiiwland, Op een daiQen. Eig. 8 blz. 12^. 

S. Rivier, Vgf gedichtjes op de aankomitt en het 
vertrek der Rütterdamsche tooneelisten. Leiden, 
1784—1787. 4 Eig. en 1 Aftchr. 18 blz. 8» 

Rotterdam in vreugde op de inhaalinge van 

den Marqnis de Vérac, gezant van .... Lodewijk 
XVI .... 29 Ang. 1786. Eig. 8 blz. S"". 

IEL, 'Pollens Cz., Op O. F. van Maanen 8 blz. S^. 

Op de vereeniging der Fransche en Engelsche 

Vloten nitgerust ten aanval en bedwang van Hol- 
land (Naar het Engelsch ait het Dagblad TJke 
Standard, 11 Nov. 1882). Eig. 2 blz S^. 

l^f . ^., Op de bevestiging van Dr. Petras Meyboom 
door Dr. Petras Haack, op den 6en Maart 1791. 
1 bl. f». 
«Gevonden in het armen zakje des Zondags na 
de bevestiging." 

I^« £i9m Gedicht op Immerzeel, aan den uitgever 
.van den Nederl. Muzen Almanak. Amsterd. Deo. 
1880. 1 bl 8«. 
De onderteekening is afgescheurd. 
I^. N.9 Op Oom. Loots. Oct. 1884. 1 blz. S"". J. Immerzeel Jr., De moederliefde. Gedicht in 

vier zangen, naar het Fransche gedicht >La 

Pitié" van den abbé Delille. an. 1819. 80 blz. 

8*». (1038) 

Bijgebonden: Recensie van het voorgaande door . . . 

4 blz. f». 

Hugo van 't wond. Qedicht in vier zangen. 

214 blz. 8o. (1039) 

J. Ingeneger, Losse gedichten, meest gelegen- 
heidsgedichten. Eig. Een dl. 4^, waarin ook vele 
latere afschriften van andere gedichten. (1040) 

Kinderrijmpjes (Eenige Nederlandsche) , ver- 
zameld door Mr. U. J. Swaving, gedeeltelgk 
in den tongval van het Graafschap. 5 blz. 8^. 

(1041) 

Elis. Koolaart— Hoofinan, Nederlandsche en 
Latgnsche gedichten, deels eigenhandig. Bene- 
vens een catalogns harer nagelaten poézie. 4^ 
en f^ In port. f». (1042) 

Zie hierover den brief van Petr. Slis. Harmes- 
Koolaart aan Willem Kops, 4 Maart 1761 , bewaard 
in de Bibliotheek der Maatschappij. 

Lod. Meyer, Verzameling van minnedichten, 
lof-, eer-, Igk- en grafgedichten; deels gedrukt, 
deels eigenhandig geschreven. 1651—1671. 146 
blz. 40. (1043) 

GKerlaoi Bibbii Emblemata ofte Minnebeelden 
ver-andert in Sinnebeelden , volgens de maniere 
van J. Catz. Anno MDCXXXV. 194 blz. 8^ obl. 

(1044) 

Sara Siz van Ohandelier, Gedichten, 826 in 

getal. 5 Jan. 1659. 56 blz. 4^ (1045) 

Voorin eenige bijzonderheden omtrent deze dichteres, 

die eene nicht was van den bekenden dichter Six van 

Ch andelier. 

A. C. W. Staring, Gedichten en verhalen. Eig. 
Twee bundels. 4^ en 8*. (1046) ROMANS EN NOVELLEN. 
(Zie hierv^r blz. 80). A. L. G. Bosboom-Toussaint , Romantische 
werken. Eig. In 28 portef. 4*». (1047) 

Inhoud : Een theennrtje op den haize Arkesteyn. — 
Gideon Florensz. — De terogkeer van Golgotha. — | De verrassing van Hoey. — Don Abbondio IT. — 
De Delftsche Wonderdokter. — Migoor Frans. — De 
bloemschilderes Maria van Oostenrijk. — FritsMillioen 
en zijne vrienden. — De triomf van Pisani, enz. VERHANDELINGEN, OPSTELLEN, ENZ. 
(Zie hierv6or blz. 31). G. G. Flempius, Eneppel onder de hoenderen, 
d. i. Speld werk, of Waerschouing aandenNeer- 
dnitachen Schrgver van de Speldiig. 'tAmstel- 
redam met des Auctenrs hand MDCXXXI. 12^. 

(1048, bl. 1-19) 
Uitgegeven te Haarlem, 1682. 

Kladdetjens tot meerder oopening van 't 

Speldwerk. 12*. (1048, bl. 20-27) 

Pieter LourensB. Spiegel, de oude. De na- 
volging Cbristi wt het Latijn, in klinckent Duytsch, cort vervaet; om beter t' onthonwen 
enz. Eig. Hs. 1623. 182 blz. 4<>.obl, (1049) 

Voorin 2 maal eenzelfde lofdicht op Spiegers 
•zinr\|ck rijmwerk*\ get. Pieter Willemsz. Hooft 
Crijnsz. 4 blz. 

Van de 10 eerste hoofdstakken van Boek I en 
eenige andere plaatsen schreef S. den Latynschen 
tekst tegenover x^ne vertaling. 

Uit de boekery van Jac. Koning (Catal. I, n^ 
187). later van van Voorst {Catal. IV, n^ 811). 

, da Ck>8ta, Schets van eenige woorden aitge- 
sproken over de IJjkbaar van W. de Clercq. 
1844. 6 blz. 4*». (1050) Digitized by Google TAAL- EN LETTERKUNDE. - GESCHIEDENIS. 83 TOONEELSPELBN. 
(Zie hienröor blz. 32—88). CatalogOB mn allerhande trenr-, big-, kloght- 
en andere spelen , behoorende onder verschejde 
coUegien en zinspreuken met en zonder privi- 
legiën in (verschillende) formaaten en alfab. 
orde. Hs. nit het einde der 18e eeuw. 504 blz. 
en 8 blz. register. 8*». (1051) 

L. P., DorTal en Clairmont of de bedrieger be- drogen. Oorspronkelgk blgspel in twee bedre- 
ven, a*». 1822. 43 blz. 8^ (1052) 

Aanspraaken gedaan op de Schouwburg voor 
en na het speelen door den Ueere Joan Plui- 
mer. Hs. uit *t begin der 18e eeuw. 66 blz. 
kl. 8^ (1058) VERSCBDLLENDE ANDERE TALEN. 

(Zie hiervoor blz. 34 — 86). Latgn. 

G>. II. Mahne, Dictata de Antiquitatibns Roma- 
nis, de Historia Litteraria Latina, in Horatii 
(^rmina selecta , in Giceronis Laelium. Geschre- 
ven door J. J. F. Wap, Gent, 1824— 26. 4 dln. 
met eenige bglagen. 4^. (1054) 

Fransch. 
Oud Fransoh Mysteriespel (Fragment van een), 2 bl. perk. uit 't begin der 15e eeuw, 260 X 

180 m., in twee kolommen vaoi 36 regels, met 

roode voorletters. (1055) 

Beschrevea en uitgegeven door Aem. W. Wybrands 

in de Studiën en Bijdrofftm van Moll en De Hoop 

Schcffer, dl. IV, blz. 106—118. 

Japansch. 

Japansohe spraakkunst door een Japannees in 
het Nederlandsch geschreven. 50 bl. 4^. (1056) GESCHIEDENIS. 

(Zie hiervóór blz. 37—56). (I/Estevenon), Plasienrs réflexions sur les affai- 
res dn tems présent, Tan 1710. Avec d*autres 
réflexions historiques et moralcs. 115 blz. F*, 
(1057) 

Kopji-eztraoten uit het eerste en tweede Me- 
moriaal Rosa, van het Hof van Holland, van 
1428 tot 1488 en van 1434 tot 1438. Geschre- 
ven onder toezicht van A. Kluit. 2 dln. 250 en 
260 blz. f>. a058) 

Antonius Hovaeus, die Cronjck ofte Hvstorien 

van Ëgmondt. Hs. uit de 16e eeuw met gekl. 

voorletter. 61 blz. kl. 4<>. (1059) 

Voorin: Antonii Uovaei octortichon ad Tiatinam 

lectorem, en een gekleurd wapen van Egmont 

Sententie van den Hove van Holland op ende 
jegens Laureos Lips, Brouwer te Leiden, 28 
Maart 1749. Gel^ktijdig afschrift. Met eenebg- 
lage. (Zie Hs. n^. 709). 8 blz. 8^ (1060) 

Seschr^jving (Een korte) van de Regering van 
de seven vereenigde proviotien der Nederlanden. 
Hs. uit de 18e eeuw. 63 blz. K — B^jgebonden: 
Annotatien op het nevensgaande. 18e eeuw. 4 
blz. P. (1061) 

Onderzoek van het verval der commercie en 
redres van de fabricq van wolle manufacturen, 
80 van lakenen , stoffen en grgnen etc. Hs. van 
omstreeks ^t jaar 1751. 24 blz. 4o. (1062) Praeoise Staat of bereekening van het pro^t 
hetwelk de provintie van Holland op de Staaten 
van Oorlog 'sjaarlgks geniet, volgens de voet 
waar op de respectivo posten staande op de 
zelven in den jaaren 1772 en 1773, en tot nu 
toe ter Finantie van dese Provintie worden 
goedgedaan. Geformeert in den jaare 1775. Seer 
Secreet. 96 blz. f. (1063) 

Geschreven in een doorschoten exemplaar van den 
Staat van Oorlog van Holland van 1772—78 

Begtsgeleerd Advis (Extract nit het) in de zaak 
van den ge weezen Stadhouder door de Burgers 
Yoorda en Valkenaer ingelevert ter vergadering 
der Prov. representanten van het volk van HoU. 
op den 7 .Tan. 1796 en in het licht gegeven op 
last derzelve veigadering. Met wederleggende 
aanteekeningen van een HoU. regtsgeleerde. 2 
blz. f. (1064) 

Berekening van het verschil van hetgeen Willem V 

gedurende 29 jaren van den Staat genoot , en in het 

land verteerde. 

W. C. Aokersd^k, Aanteekening op een Ont- 
worpen Adres tegen de invoering van het Ko- 
ningschap over Holland van 2 Mei 1806. 2 blz. 8^*. 

Afschrift van het Adres van Lodewgk Na- 
poleon aan het Wetgevend Lichaam 1 Juli 1810. 
16 blz, 8*. Digitized by Google 84 HANDSCHRIFTEN. ^ SUPPLEMENT. W. o. Aokersdljk, Eenige aanteekeningen om- 
trent zgne ODdervindingen 29 Jani — 13 Jali 1810. 
2 blz. 4^ (1065) Opkomst Tan den AmsterdamBche Schoawbarg. 
Korte geachiedeDis van den Amst. Schouwburg 
en beachryving van het vieren yan het 100-jarig 
bestaan in 1738, door een tydgenoot. 65 blz. 
40. (1066) 

Begenten (Naamen der meeflteren) van het Heilige 
Qeest of Arme Wees-Hois der stad Leyden, 
1491—1557. Afschrift uit de vorige eeuw. 6 
blz. 8». (1067) 

Aflesingsboek (AiBchrift nit het) van de stad 

Leiden, an. 1578—1574, betreffende bet Beleg 

der stad. 125 bl. P. (1068) 

Vervaardigd in 1878 onder toezicht van de HH 

Frnin en iUmmelman Elsevier, voor rekening van 

de Historische GomniBsie der Maatachappy. 

Nieuwe keuren tot vordemisse van de getim- 
merten ende bouwen van de huysen bioneti deser 
Stadt Leyden. Ten bevele van die van de Ge- 
rechte der voorschreve Stede. Gedmct opt Raet- 
hujs aldaer in den jaere 1586. Hs. uit de 17e 
eeuw. 480 blz. 4». (1069) 

AfiMshrift van genoemde nitgnve met een aanhangsel 
van keuren tot het jaar 1688. 

Vonnis (Afschrift van het) van Schepenen der 
stad Leiden, waarbij de hond van Jan Jansen 
van der Poel veroordeeld werd >met de koor- 
de aan den galg te worden gehangen*', 25 
Mei 1595. 1 bl. f>. (1070) 

Ampliatie op de Keuren 135, 138 en 140 der 
stad Leiden, gedaan 9 Sept. 1667, 21 Maart 
1650 en 29 Maart 1736. Afschriften uit de vorige 
eeuw. 8 blz. 40. (1071) 

Stukken betreffende het verzoek van C. van 
Engelen te Leiden, aan de Stnten van Holland en 
West- Friesland, om met zijo* zoon niet »geconsi- 
dereert te warden als Leedematen der Univer- 
siteit", enz. Eén daarvan is een gedrukt extract 
uit de Resoltttifin van de Staten, 11 Oct. 1776. 
7 blz. f». (1072) 

Armen Wensoh (Der) aan de Heeren van Lely- 
veld, Pauius en Pieters zoonen, waar van de Eerste een stujver, en de laaste een sesthalf, 
in de WiotercoUecte op den 19 January 1789 
gefourneerd hebben. 1 bl. 8^. (1073) 

Studenten (Verklaring door) der Leidsche Hoog^- 
school gedaan , tot oprichting van een Vry-Corps 
Jagers io 't jaar 1830. Gelyktgdig afschrift met 
handteekeningen, waaronder eenige eigenh. 2 
blz. f>. (1074) 

G-eldersohe rechten, privilegiën enz. Hs. uit 
de 17e eouw, 235 blz. f». (1075) 

Bijgelegd is eene inhoudsopgave door Mr J. de 
Wal (1861), waaruit bl|jkt, dat een groot deel on- 
uitgegeven is. Mr. Alb. yan Nie^elt, Verhaal van eene reis 
door Vlaanderen eo Brabant. 4 Juni— 16 Jali 
1770. 165 blz. 8^ (1076) Bolandus de Weert, Album amicomm. 1589— 

1593. 460 blz. 8». (1077) 

Met handtoek, wapens en teekeningen van Wilhelm 

en Ladw. v. Sein, Theod. Beza , Nic. Viglius, Kmest 

Casimier en Lud. Gvnt. v. Nassau , Emest v. Solms, 

enz. — Met uitvoerig register van Mr. M. Verbrngge. Qenealogie Werdmüller, vroeger genaamd von 
OpfikoQ, begonnen in opklimming van 1097, 
door den bekenden Beatus of diens zoon Christof 
en door laatstgenoemden in 1613, 3 Januarj 
opgedragen aan zyn zoon Hans CJonrad. 

den lOen April 1764 door Hans Gonrad 

WerdmQller von Elgg geschonken aan zgn zoon 
George Engelhard. 62 blz. f>. (1078) 

Ên in 1872 gemaakt afStchrift van beschouwingen 
over den adel en diens verplichtingen, en van ge- 
schiedkundige by lagen getrokken nit gen. genealogie, 
terwijl het eigenlijke geslachtsregister niet is a%e- 
schreven. 

J. de Biemer, Aenmerkingen op [S. van Leeu- 
wen'»] Redening over den oorspronk, regt en 
ondersclicid der edelen en welgeboorenen in 
Holland (an. 1659). Afschrift nit het begin der 
18e eeuw, 82 blz. 8«. (1079) 

Gebonden achter een exemplaar van genoemde ver- 
handeling van S. van Leeuwen. BRIKVKN 

VAN NEDERLANDERS. 
(Zie hiervoor bk. 66—70). Büderdjjk, W., aan C. A. Spin. Haarlem 19 
Juli 1831. N. e. g. 

deroq, W. de, 4 aan M. C. van Hall. Amster- 
dam en *8Qravenhage 11 Dec. 1823—5 Nov. 
1839. N. e. g. 

De brief van 81 Maart 1824 is van eene andere 
hand, doch door W. d. Cl. geteekend.' 

~^- 16 aan S. Muller. Amsterdam en 'sGraven- 
hage 17 Jan. 1822-18 Jan. 1835. N. e. g. Crane. J. W. de, 2 aan M. Siegenbeek. Frane- 
ker 28 April 1810, 22 Mei 1811. N. e. g. 

Hierbij een door J. W. de Crane an. 1811 ver- 
vaardigd a&chrift van het huweiykscontract van C. 
van Ëwssem en Anna van der Does, 25 Mei 1600, 
met e* ne teekening van het wapen van C van fiwasem 
en facsimile der voornaamste handteekeningen. 

Qroot, P. Hofiitede de, aan S. Maller. Gro- 
ningen 17 Nov. 1840. N. e. g. Digitized by Google GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. - AANHANGSEL. 85 Hannes, F. E., geb. Koolaart, aan Dr. yan 
Zanten. Caesel 23 Jani 1747. N. e. g. 

aan W. Kops, Cassel 4 Maart 1751. N.e.g. 

Holtliem, O. van, aan yan de Velde. Leayen 
5 Jan. 1787. F. e. g. 

aan yan Braekel. Gent 6 Jali 1832. N. e. g. 

Marnix yan St. Aldegonde, P., aan Bon. Val- 
canios. 10 Maart 1582. AfBchrift yan den La- 
tgnschen tekst met Nederlandsche yertaling. 
Zie: ninstr. & dar. Yir. epUt. select. (Lagd. Bat. 
ïaacnr. 1617) p. 871. Nühoff, I. A., Zie A. C. W. Staring. 

Staring, A. C. W., Briefwisseling met I. A. 
Nöhoff. 1835-1840. Een portef. 4». 

Tollens Czn, H., aan M.C. yan Hall. Rotterdam 
4 Mei 1816. N. e. g. 

Vos Wzn., J. C. de, aan S. J. Wiselius. Am- 
sterdam 25 April 1832. N. e. g. 

Vries, Jer. de, 2 aan S. J. Wiselius. 5 Febr. 
en 14 Oct. 1832. N. e. g. N. N., aan J. de Rhoer. 1760. OUDHESIDKUl^DS. 

(Zie bierr^or blz. 78). J. Kinker en D. J. van Lennep, Rapport aan 
de 3e klasse yan het Kon. Institaut omtrent 
eene door L. J. P. Janssen ingezonden yerhan- deling, betreffende een te Millingen geyonden 
Rom. gedenksteen. Ëig. 4 blz. 4^ (1080) AANHANGSEL 

(Zie hiervóór blz. 74—77). J. A. Q. Pagenstecher, Dtctata ad Hngonem 
Grotiam , de iure belU et pacis. Hs. geschreyen 
door Is. loh. Elseyier, üarderwgk 1788. 369 
blz. 40. (1081) Vraagboelge uit het begin der 17e eeuw, opge- 
steld door een Noord-Hollandsch predikant. 268 
blz. 12«.obl. (1082) 

Zie Dr. G. O. J. Schotel in Kist eo Rojaards, 
AteUef voor Kerk. gueh. X. bli. 817 ylg. I4J8t (Uitvoerige) yan een bundel geschriften nit 
de Hs. yerzameling yan H. W. Tydeman, be- 
treffende de geschiedenis der Gereformeerde en 
Walscbe Eer ken te Londen , in Zeeland , enz. 
in de 16e -18e eeuw. 13 blz. f». (1083) 

Een uittreksel hiervan zie Catalogus dor BibUo- 
thoek van E. W, Tgdoman, Y, blz. 46. n"". 602. Aenw^jsinge tot Eort-schrift. T^e-geeygent de 

Nederlantse Tale. An. 1650. 12 blz. 40. (1084) 

Handleiding tot de toepassing der stenografie op de 

Nederl. taal. Waancfaijniyk van de hand van C. Schaep. Ie Ged. Handschriften. 12 Digitized by Google AANYÜLLINGEN EN VERBETERINGEN. Blz. 2, Kol. 

10, * 

11, j> 12. 
12. 
13, 
14. 

19, 
21, 

25, 
SO, 
3S, 
47, 
49, 
55, 

63, 
66, 67, 
69, 
73, 

74, 
76, 1, (n^ 26). S. C. Schütz, lees: J. C. Schütz. 

1, reg. 18. De woorden: »Met eene teekening op het laatste blad'* moeten hier 

toegvaUen en geplaatst worden reg. 46 (n^ 195, bl. 121—182). 

2, (n^ 221). Spreuken rjjm, lees: Fragmenten van den Dietsohen Catoen. 

Zie Mr. L. Ph. G. van den Bergh in Werken der Maatschappg , VII. 
blz. 155—159, Dr. A. Beets, Dion, Cato in het MidddnederL blz. 13. 
1, reg. 6. De woorden: »niet muzieknoten'* moeten wegvallen, 

1 , reg. 18. beiye wyl je , lees: ben ie wyl ie. 

2, <no. 252). begonnen 1461, lees: begonnen 1361. 

2, (n<>. 262). LeTen yan Jesus Christus, lees: Die Epistelleasen ende Evangelie- 
lessen, in Nederlandsche vertaling. {Dit lis. dus te plaatsen vóór 
no. 254). 

1. (n^ 321). 14e eenw, lees: 15e eenvF. 

1, reg. 42. (n*>. 339, bl. 1—117). Uitgegeven door Dr. C. Wolfegraber, Van der 

navolginge Christi, enz. Weenen, 1879. 

2, (n^. 372). Afbeelding, lees: Besohrjjving der afbeelding. 
2, reg. 20. (457), lees: (27 bl. 1-30). 

2, laatste reg. (544), lees: (594). 

1, reg. 34. 17 bl. 4^ (753), lees: 4». (753 bl. 1-15). 

2, reg. 6. f», lees: 4*^. 

1, (n^. 890). Uitgegeven door J. T. Bergman in P. Hofmarmi Peerlkampü opusc. 

orat. et poet (L. B. 1879). p. 88 sqq. 

2, reg. 15. aan N. N., lees: aan H. W. Tjdeman. 

2, reg. 32 tot 34. lees: O. Sohults, aan M. Tjdeman, Franeker 1777. N. e.g. 

a. Sohulti, aan M. Tjdeman, Franeker 1787. N.e.g. 

J. C. SohultB , aan M. Tydeman , Batavia 1791. N. e. g. 
2, reg. 24. Thoessink, lees: Thuessink. 

1, reg. 11. WaU, C. H., lees: WaU. P. H. 

2, reg. 21. De brief van G. Wgnants moet geplaatst worden op blz. 70 onder 

de brieven van Nederlanders. 
2, laatste reg. P. Bondam, lees: B. Bondam. 
1, reg. 35. (272), lees: (972). Digitized by Google TWEEDE AFDEELING 

DBÜEWEBEEN, biwkbkt doob LOUIS D. PETIT. Ie GEDEELTE Digitized by Google ALPHABETISCH OVERZICHT DER IN DEN CATALOGUS 
VOORKOMENDE TALEN. 

De getallen, waarvoor geen Romeinsch cfjfer geplaatst is, verwgzen naar de kolommen van het Ie deel. Afrikaansche talen 987. 

Albaneesch 875. 

Alfoersch lOOS. 

Amerikaansche talen 1008. 

Angelsaksisch 829. II, 1025. 

Arabisch 988. 

Armenisch 977. 

As8yrisch;981. 

Australië (Talen van) 1006. 

Aziatisoh-Arische talen 978. 11,1088. 

Baskisch 998. 

Bataksch 1001. 

Berbersch 987. 

Bergsohotsch 866. 

Boegineeech 1001. 

Boheemsch 969. II, 1033. 

Bomn 987. 

Breton 868. II, 1027. 

Bulgaarsch 967. 

Catalanisch 917. 

Celtiflch 863. II, 1027. 

Chileensoh 1004. 

Ghineesch 995. 

Gzechisch 969. II, 1088. 

Beensch 867. U, 1026. 

Dravidische talen 995. 

Egyptisch 987. 

Engelsch 827. 831. II, 1025. 

Esthnisch 991. 

Finach 991. 

Fransch 925. II, 1031. 

Friesch 819. 

Gaelisch 866. 

Germaansohe talen 737. II. 1019. 

Gothisch 789. II. 1021. 

Grieksch en Latgn 867. II, 1027. 

Oroenlandsch 1008. 

Haassa 987. 

Uawaiisch 1003. 

Hebreeawsch 981. 

Hind! 976. 

Hindostaansch 975. 

Hongaarsoh 987. 

Hoogdaitsch 743. II, 1021. Hottentotsch 988. 

lersch 866. 

IJslandsch 849. II, 1025. 

lllynsch 965. 

Italiaansch 911. 

Japansch 998. 

Javaanseh 999. 

Kaffers (Taal der) 988. 

Kalmaksch 988. 

Kimri 868. II, 1027. 

Land-Friesch 821. 

Laplandsch 991. 

liatgn 877. II, 1027. 

Lettisoh 971. 

Litansch 971. II, 1034. 

Magyaarsch 987. 

Makaasaarsch 1001. 

Malabaarsch 996. 

Malayo-Polynesiscbe talen 997. 

Maleisob 997. 

Maltesisch 985. 

Mandingo 987. 

Manx 866. 

Maori 1008. 

Mayas (Taal der) 1004. 

Middel-Nederlandsch 197. Il , 985. 

Mongoolseh 987. 

Nederdnitoch 812. II, 1023. 

Nederlandsch 57. II, 965. 

Neger-Engelsch 1005. 

Neger-Spaansch 1005. 

Nieaw-Celtisch 868. II, 1027. 

Nieaw-Grieksoh 875. 

Nieuw-Zeelandsch 1008. 

Noord-Friesch 821. 

Noordsche talen 849. 

Noorsch 857. II, 1026. 

Odschi 988. 

Oost-Friesch 820. 

Oost-Jakkisch 993. 

Oad-Geltiseh 868. 

Oad-Griekscb 869. II, 1027. 

Ond-Italiseh 877. 

Oad-Noorsch 849. II, 1025 Oad-Saksisch 811. 

Oad-Slawisch 961. 

Papiëmentisch 1005. 

Fersiseh 977. 

Phoenidsoh 981. 

Platdoitsoh 812. II, 1024. 

Poolsoh 967. 

Portageesoh 921. 

Pr&krit 978. 

Proven^lsch 928. II, 1031. 

Panisch 981. 

Rhaeto-Romaansch 959. 

Komaansche talen 909. II, 1081. 

Roodhoiden (Taal der) 1004. 

Rnmeensch 961. 

Russisch 968. II, 1083. 

Saksisch 811. II, 1028. 

Samojeedsch 994. 

Sanskrit 973. 

Scandinavische talen 849. II, 1025. 

Semitische talen 979. 

Servisch 965. 

Singaleesch 975. 

Slawisch 961. II. 1083. 

Slowakisch 969. 

Slowenisch 967. 

Spaansch 917. 

Syrisch 985. 

Syrjanisch 998. 

Tamolsch 996. 

Tibetaanseh 997. 

Transvaalsch 177. II. 982. 

Tscherkessisch 998. 

Tarksch 987. 

Ural-Altaïsche talen 987. 

Vlaamsch 57. II, 965. 

Vaorlandsch 1006. 

Walachisch 961. 

WeUh 868. II, 1027. 

Wendisch 971. 

WolofiMïh 987. 

Zigeaners 975. 

Zoeloes (Taal der) 988. 

Zweedsch 859. Digitized by Google CATALOGUS DER BIBLIOTHEEK VAN DE MAATSCHAPPIJ DISB NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE TE LEIDEN. TWEEDE GEDEELTE. 

DBUKWEBEEN. 

l«te DEEL. LEIDEN, E. J. BRILL. 
1885. Digitized by Google Digitized by Google ALGEMEENE INLEIDING. Catalogae de liyreB sur Tliistoire littéraire : Jour- 
naux et Revues, Histoire littéraire des Bciences 
et dea diyers pays. — Histoire des üniversités. — 
Biographies de Savants etc. Saivis d'ane liste de 
Portraits et d^Aatographes de libraires, impri- 
meurs, bibliothécaires , bibliophiles etc. Enyente 
anz prix marqnés chez F red. Muller & Co. 
Amst, 1879. 8^ 

IaivT68 anciens et modemes en vente aax prix 
marqués chez Mart. N^hoff. — Histoire 
littéraire. — Histoire dessciences. Bibliogra- 
phie. Bibliothéoonomie etc. La Haye, 1879. 8°. Qrotius, H., et al. Dissertationes do stndiis in- 
stitnendis. Amst. 1645. 12°. 

"Maniere (La) de bien penser dans les onvrages 
d^esprit . . . [Door Bonhours]. Nouv. éd. Par. 
1768. 8^ 

Ferizonius, J., Oratio de doctrinae stndiis, nu- 
per post depnlsam Barbariem diligentissime de- 
nuo coltis et desideiatis, nanc vero rnrsns ne- 
glectis fere et contemptis. Lugd. Bat. 1708. 4^, 

Burmaxmufl, P., Oratio in humanitatis stndia. 
Lngd. Bat. 1720. 4o. 

B«denvoering over de beschaafde letter- 
oefening . . . vertaald door J. van Leen e. ütr. 
1720. 4^ 

B«den voering tegen de beschavende geleert- 

heii. Overgezet door D. Smont. [Met voor- 
reden van P. Burman], Leid. 1720. 4<>. 

SchultenSy A., Oratio pro stndiis humanitatis. 
Franeq. 1720. 4o. 

Wagenaar , J. J., Oratio do necessaria in Indo 
litterario disciplina , ut felix et cum fructu fiat 
institutio. Fliss. 1744. 4''. sur rétude des belles Lettres. [Door E. M a 1- 
let). La Haye, 1750. 8o. 

Batteux, Einleitong in die schonen Wissen- 
schaften; nach dem Französ. mit Zus&tzen ver- 

Drokwerken I. mehret von K. W. Ramler. Wien, 1770—71. 
4 dn. 8°. 

CasazLUoya, F. A. G., Was hindert die Auf- 
nahme und Ausbreitung der Wissenschaften? 
Nehenüm. 1778. 8«. 

Alphen, H. van, Theorie der Schoone Kunsten 
en Wetenschappen, grootendeels overgenomen 
nit het Hoogd. van F. J. Riedel. Metbgvoegs., 
aanteeken. en inleiding. Utr. 1778—80. 2 dln. 8«. 

— Aanmerkingen (Vrijmoedige) over de Theorie 
der Schoone kunsten en wetenschappen van 
F. J. Riedel, met bjjvoegs., aanteeken. en 
eene inleid, d. H. van Alphen. Door D. E. 
Rott. 1779. 8o. 

— Brief [en Tweede Brief] aan . . . H. van Alphen, 
b{j geleegenheid zgner Theorie der schoone 
kunsten en weetenschappen. [Door W. E. de 
Perponcher]. ütr. (1779—80). 2 dln. 8o. 

— Briefwisseling tusschen ... W. E. de Per- 
poncher en H. van Alphen, over het 
Schoone. Utr. 1780. 8^. 

Kooten , Th. van, De literis humanioribus optimo 
felicitatis publicae praesidio. Mediob. 1779. 4®. 

Luzac, E., Redevoering ten betooge dat de ge- 
leerdheid de voedster is der burger-deugd - 
vooral in een gemeenebest. ü. h. Lat. door J. d e 
Kruyff. Leyd. 1786. 8^ 

Sórv&ri, P., Commentatio de summis cogui- 
tionis humanae principiis. Gott. 1795. 8<^. 

Manen, J. van, Verhandeling over den voord- 
gang en invloed der kunsten en wetenschappen 
op de burgermaatschappgen in de afgelopen 
agtiende eeuw. Arnh. 1801. 8**. 

Discours sur les progrès des sciences, lettres et 
arts, depuis 1789 jusqu'^ ce jour, enz. [d. J. L. 
Kesteloot]. ('s Gravenhage), 1809. 8°. , 

Luloft, B. H., Redevoering over de noodzake- 
Igkheid van de beoefening der eigene Taal en 
Letterkunde voor de zelfstandigheid en den 
roem van eene Natie. Gron. (1815). 4<>. 

1 Digitized by Google 3 ALOEMERNE INLEIDING. ENCTCLOPEDISN. Beuvens , C. J. O., Oratio de Literaram disciplina, 
animos ad stadia seyeriora et ad yitam com- 
mnnem piaeparante. HarderoY. 1816. 8*^, 

Beesema, A. Siewertss. yan, Bedeyoering oyer 
het gemeenebest der letteren. (Leyd. 1825). 8^. 

Iets belangende het oordeelen, yoomamelgk oyer 
werken yan smaak, [door S. Iz. Wis e lias]. 
Bruss. 1826. 8*». 

Meylink, A. A. J., Dissertatio de connexione 
philosophiam inter et litteras. Paris, 1827. 4^*. 

Hoeyen, A. des Amorie yan der. Voorlezing 
oyer de yrye beoefening der kunsten en weten- 
schappen. (Leyd. 1829). 8«. 

Huety D. T., Bedeyoering oyer de blgyende 
waarde yan letterkandige yoortbrengselen. Z. p. 
1833, 8^ 

Bedeyoering oyer degenen, welke zich der let- 
teroefeningen wgden [door A. Ggsberti Ho- 
denpgi]. Z. pi. en j. (c. 1837). 8*. 

Böokhy A., d'Alembert and Friedrich der Grosse , 
über das Yerh&ltniss der Wissenschaft zam 
Staat. Berl. 1838. 4*». 

Bake, J., Oyer de yertegenwoordiging der weten- 
schap. Leid. 1846. 8». 

StofCken, J. H., Oratio de modo qno experien- 
tia omnis nostrae cognitionis fons sit habendus 
anicus. Lagd. Bat. 1859. S^. 

Brill, W. G., Oyer den eisch des tgds en de 
wetenschap als geschikt om aan dien eisch te 
beantwoorden. Leid. 1859. 8^. 

Wïjok, B. H. O. K. yan der, Oyer het ont- 
staan en de beteekenis yan wetenschap en wgs- 
begeerte. Gron., 1864. 8''. Beeloo, A., Wat is de bedeeling der letteren bg 
de groote yorderingen der wetenschappen in 
onzen i^d? Bede. (Leid.) 1864 8^ 

Uitg. door de HolL Mtseh. y. Fr. Kaniten en 
Wetenaeh. 

Sepp 9 Chr., De meest gewenschte Maecenas yoor 
Eonsten en Wetenschappen. Toespraak. (Amst.) 
1867. 8^ 

Uitg. door de HoU. Htseh. y. Fr. Kmuten en 
Wetenaoh. 

Peyster, S*red. de, Address on the caltare de- 
manded bj the age. New York 1869. gr. S». 

Brill, W. G-.y De bewondering het beginsel der 
ware kennis. Toespraak. Leid. 1870. 8^. 

Oyer de liefde, haar wezen en hare kracht 

tot het yoortbrengen yan schoone werken op 
letterkundig gebied. Toespraak. Leid. 1872. 8^. 

Franoken, O, M.» Stadie yan taal- en letter- 
knnde als propaedeasis. Bedeyoering. Gron. 
1873. 8o. Feith, Bh., en J. Kantelaar, Bgdragen ter 
beyordering der schoone kansten en weten- 
schappen. Bott. 1825. 2 dln. 8''. 

Muller , F. Max , Chips from a German workshop. 
2d ed. [yan Vol. I, II]. London 1868—1875. 
4 dln. 8^ 

I. Easajs on the seienoe of religion. 2d ed. 1868. 
II. » on mythology, traditions and costoms. 

2d. ed. 1868. 
III. EaBays on literatore» biographj and antiqai- 

tiee. 1870. 
lY. JSutLja chieflj on the ecienoe of langoage. 1876. ENCYaOPEDIEN. Gueinz, Chr., Encjclopaedia, corft A. F. D., 
J. G. G. eons. H. et C. M., pablicata impensis 
yidaae et haered. Oelschlegianornm (sic) 1647. 
Hall. Sax. — Badolfop. 1691. 12*. 

Kahrel, H. F., Encjclopaedia Bhetorica, siye 
Philolc^pA scientiaye yerboram: h. e., Philoso- 
phiae tomos II , pars U, in qna Philologia 
contemplatiya , nominatim Philologia nniyer- 
salis, Grammatica philosophica , Bhetorica et Poë- 
tica continentar. Berbom. (1757). 8°. 

Diotionnaire des notions primitiyee on abrégó 
raisonnó des ólémens de tontes les connaissan- 
ces hnmaines enz. (Door Pag et de Saint- 
Pierre). Par. 1773. 4 dln. 8«. 

Enoyolopédie , oa Dictionnaire nniyersel raisonnó 
des connaissances hnmaines. (Door Diderot 
en d'Alembert). Tyerdan, 1770-1775. 42 
dln. — Sapplément. Aldaar, 1775—1776. 6 
dln. — Planches. Aldaar, 1775—1780. 10 
dln. — Te samen 58 dn. 4o. 

Chomely N., Algemeen haishoademk-, nataar-, zedekandig- en konst-woordenboek enz. 1I« dr., 
yermeerdert en yeryolgd door J. A. de Ghal- 
mot. M. pi. Lejden, Leenw., Gampen en Am- 
sterd, 1778-1793. 16 dln. 4«. 

Handboek (Hnishoadkandig) yoor den stedeling 
en landman, of Chomel, Haishondelgk woor- 
denboek yerkort. Met gekl. pi. Amsterdam , 
1800- 1803 4 dln. 8^ 

Beal-Enoyklop&die (Allgemeine Dentsche) für 
die gebildeten St&nde. — Gonyersations-Lexikon. 
X« yerm. Aafl. Leipzig (F. A. Broek ha as) 
1851-1855. 15 dln. 16 bdn. 8^ 

Nieuwenhnis, G., Woordenboek yan Ennsten 
en Wetenschappen, herzien, omgewerkt en yer- 
meerderd tot yerspreiding yan kennis en be- 
yordering der beschaying onder alle standen, 
door Nederl. geleerden [H. M. G. y a n O o s t e r- 
zee e. a.]. M. hontgr. Leid. 1855—68. 10 dln. 4». 

Woordenboek (Noodwendig) der zamenleying. 
Yoomamel^k bewerkt yoor yxonwen. M. pi. 
Amst. 1835—39. 8 dln. 8^ Digitized by Google SCHRIFT. GESCHIEDENIS. - SCHRIJPTEEKENS. - ALQEM. ALPHABET. - SCHRIJFKUNST. 
SNELSCHBIFT. - GEHEDiSCHBIFT. Sohleiermaoher, A. A. E., De rinflaence de 
rEcritnre sar Ie Laogage. Mémoire qoi , en 1828 , 
a partagé Ie prix fondó par M. Ie Comte de 
Yoinej; snivi de Grammaires Barmane et Ma- 
laie , et d'un aper9n de TAlphabet harmonique 
poar les langaes Asiatiqaes, que l'Inst. Boyal 
de France a conroimé en 1827. Darmstadt, 
1835. 8«. 

Beohon, M., Historia artis scriptoriae. Wittenb. 
1683. 4«. 

Nioolfl, G., De Literis inventis libri VI. Lond. 
1711. 8^ 

CkMETtadau, A.» Traite historiqne et critique des 
principaux signes , dont nous noos servons pour 
manifester nos pensees . . . avec quantité de plan- 
ches. Lyon, 1717. 4 dn. 8*». 

Bilderdyk, W., Van het Letterschrift. Bott. 
1820. 8*>. 

Ueber die Buchstabenschrift. Ans dem Hol- 
land, flbexsetzt. Barm. 1831. 8^ 

Steintbal, H., Die Entwicklnng der Schrift. 
Nebst einem effenen Sendschreiben an Prof. 
Pott. Berl. 1852. 8'. 

Wsttenbaoh, "W., Das Schriftwesen im Mittel- 
alter. Leipz. 1871. 8^ 

Verklaring (Algemeene ophelderende) van het 
ond letterschrift [door Ja c. Koning]. Insteen- 
plaatdmk nitgeg. door de Maatsch. Tot nnt 
van *t Algemeen. Leyd., Devent. en Gron. 1818. 
8^. Met pi. in 4*». 

Schrift en Schrgfknnst. Het boekdrukken. Hont-, 
Koper- en Staalgraveerkunst. Het Steendruk- 
ken en het Boekbinden. Met afb. Leid. 1874. 8^. IiibellUB yalde doctus , elegans , et utQis , multa 
et varia scribendarum literarum genera com- 
plectens. Ghedmckt Thantwerpen, by my Jan 
va Ghelen . . . 1576. 4<'. obl. 

Dit hoogst Kldnme werk bestaat uit 68 bladn. 
en bevat op hout gegraveerde voorbeelden van 
verschillende Eoropesdie en Oosterache alpba- 
betten, initialen en afbeeldingen, betrekxing 
hebbende op de flehrQf knnst en net •ohoonschrQ- 
ven, in zanden, evenieer in honttnede, gevat. 
OÜM^oon in Antwerpen gedmkt, ii de grond- 
toon doitseh, en zQn ook de houtsneden waar- 
Bchynmk van duitschen oorsprong; op blz. 6 de 
woorden Jctum Sehaffhuinm. Niet minder 
merkwaardig is het perkamenten omslag, waarop 
seer fraaie teekeningen in kleuren, waarschf|n- 
lyk iets onder dan het boek lelf , de Zondenval 
ens. voorstellende, en waarbQ een frasment van 
een ond-nederduitsch gedieht op de scuuryfknnsi 
Voorin eenige aanteekeningen betreffende dit 
werk en eene transcriptie van de dichtregelen op 
het omslag voorkomende. Het omslag is niet voor 
het werk vervaardigd , maar er later toe ingericht. Büttner, C. W., Yergleichungs-Tafeln der Schrift- 
arten verschiedener VOlker in denen vergange- 
nen u. gegenwartigen Zeiten. les Stück. G6tt. 
u. Gotha, 1771. Met 8 platen. 4^ 

Ck>noordia (Naturae et Scripturae) Commentario 
de literis ac numeris primaevis, alüsque rebus 
memorabilibus , cum ortu literarum coniunctis, 
illustrata, et tabb. aen. depicta. (door J. G. 
Wachter). Lips. et Hafn., 1752. 8^ 

Blanooni, J. B., De antiquis Litteris Hebraeo- 
rum et Graecorum libellus. Bonon. 1748. 4^ 
Met afbeeldingen van munten. 

Alphabetum Iberioum, s. Georgiannm, cum 
Oratione Dominicali Salutatione Angelica, Sym- 
bolo Fidei , Praeceptis Decalogi , Ecclesiae Sacra- 
mentis et Operibus Misericordiae. Lat. et Iber. 
ling. compos., et charact. Gteorgiano impress. 
Ace. Litaniae B. Y. eisdem ling. et charact. 
Ibericis. Bom. 1629. 8», 

Alphabetum Graeoum enz. (Bom.?) c. 1629. 

8^ 

Alphabetum AEthiopioom, 8. Abjssinnm. Gum 
Oratione Dominicali, Salutatione Angelica, 
Symboio Fidei et Praeceptis Decalogi, Latina 
lingua compositis et charactere AEthiopico im- 
pressis. Bom. 1681. 8<^. 

Brioi, J. F., Benatum è Mysterie Principium 
philologicum , in quo vocum , signorum et punc- 
torum, tum et literarum maxime ac numero- 
mm origo, nee non novum variarum rerum 
specimen etymologicum form& Dialogi propala- 
tur. Patavii, 1686, 8®. 

MouBSaud, TAlphabet raisonné, ou ezplication 
de la figure des Lettres. Paris, 1808. 2 dln. 
Met pi. 8^. 

Bergmami, F. W., üeber die Bedeutung der 
Buchstaben, nach dem Französ. von A. Beclam. 
Leipz. 1840. 8**. 

Mamiert, C, De Nvmerorvm qvos Arabicos vo- 
cant vera origine Pythagorica. Norimb. 1801. 
Met plaat. 8<». Writixig, (A common) whereby two, although 
not understanding one the ethers languageyet 
by the helpe thereof , may communicate their 
minds one to another. (door Lodewyx). Z. 
pi. (Lond.?) 1647, 4*». 

Volgens een berieht op den titel, gesohreven door 
een zekeren C. Schsep A^ 1650, ontving deie 
dit ez. van den schrijver self , waarvan hQ segt: 
IVas genpt .... Lodewyx. ooopman tot London, 
van Nederlandsohe af kompst. 

Fasigraphie. Anfangsgründe der neuen Eunst- 
Wissenschaft, in einer Sprache adles so zu 
schreiben und zu drucken, dass es in jeder Digitized by Google ALGEMEEN ALPHABET. — SCHRIJPKUUSX. — SNELSCKBIÏT. 8 andern ohne üebenetzang gelesen nndverstas- 
den werden kano. . . . Erfnnden o. verfasset von 
J*** von M***(aimieux). Erste Ausgabe , die, 
wie die franzOaische , Originalauegabe ist. Paris, 
1797. 4<*. 

PasJgraphie. Premiers Elémens du nouvel Art- 
Science d'écrire et d'imprimer en une langue de 
maniere k être lu etentendu dans toute autre lan- 
gue sans traduction. Inventés et rédigés par J*** 
d e M***(aimi e u x).Première éd., originale comme 
l'éd. en langae allemande. Paris, 1797. 4^. 

et Pasilalie. Methode élémentaire, cont«nant, 

1° les douze régies de la Pasigrapbie c.-d.-d. 
de Tart d*écrire dans Ia seule langue qu'onsait; 
2^ les trois régies de la Pasilalie ou d'nne 
Langue universelle ayant pour base la Pasigra- 
pbie; 3^ les Tableaux nécessaires et une Plan- 
cbe gravée; rédigé par Tinventeur J* *** D* 
M***(aimieux). Paris, an VIII. (1799). 4^ 

Vater, J. S., Pasigrapbie und Antipasigrapbie ; 
oder über die neueste Erfindnng einer allge- 
meinen Schriftspracbe für alle Völker , und von 
Wolkens, Leibnitzens, Wilkins^s und 
E alm ar *8 pasigrapbiscben Ideen. Nebst einer 
Kupfertafel. Weissenf. und Leipz. 1799. 8^. 

Firmas-Periés , Pasitélégraphie. Stuttg. 1811. 
Av. pi. 8^. 

Bia, J. P. de, P A L & Z Do svo & santo e 
katro fon & tro enz. — Pal ais de soixante- 
quatre fenêtres . . . ou Tart d'écrire toutes les 
langues du monde, comme on les parle. Pe- 
tersb. 1788. M. afbeeld. 4». 

Astier, F. J., Grapbodromie ou Ecriture cur- 
sive, appiicable k tous les idiömes. Paris, 
1816. 8^ 

Solvique et Phonique , c^est-èrdire : Ie Mécanisme 
de la Parole dévoilé, et Ecriture universelle, 
au moyen de 48 pbonins ou lettres, qui, k 
Taide de quelques signes, accens et marques, 
désignent tous les sons de la parole avec leurs 
qualités prosodiques; précédées d^une esquisse 
de rhistoire de Téchture, et suivies d'nne mé- 
tbode de noter la déclamation moyennant douze 
cbifires duodécimaux, qui se ironvent égale- 
ment appliqués è. l'aritbmétique , ainsi qu'è un 
système de poids et de mesures. On y a joint 
divers morceaux imprimés en pbonins , une gra- 
vure représentant la pbonique écrite et nn ta- 
bleau synoptique des pbonins et de leur mé- 
canisme, par Cb. L. B. D. M.— Q. [C. L. 
baron de Mecklembourg] Paris, 1829. 8^ 

Inoonvenienti di un alfabeto arabo-romano. 
Tfixchil t'alfabet Gbarbi-llom4n. Livomo, 
1839. 8^ 

Italiaansch en Arabiscb met latgnscbe letter ge- 
drukt. 

Volney , C. F., l'Alfabet Europeen appliqué aux 
langues Asiatiques. Paris, 1819. 8^. 

Weüers, H. E., Nieuwe proeve om al de Ara- 
biscbe letters en scbrgfteekens door bet gewone 
Europeescb karakter onderscbeidenlgk uit te 
drukken. Leyd. 1840. 4^. Lepsius, B., Standard Alpbabet for redneing 
unwritten Languages and foreign grapbic systems 
to an uniform ortbograpby in European letters. 
Lond. 1855. 8°. ABC, oft Exemplen om de Kinderen bequame- 
lick te leeren scbry ven , inboudende veel scboone 
sentencien tot onderwysingbe der jonckbeit. 
Antw. 1568. 4°. obl. 

Dit werk is geheel met scbryfletters gedrukt. De 
sprenken zyn gerangschikt in dier voege, dat 
de beginletters het alphahet yormen. Dexo be- 
ginletters zijn hetzij gegoien of in houtsnede, en 
yan eene uitstekende schoonbeid. Aan het einde 
yerachiilende soorten yan alphabetten, die tevens 
kannen dienen als eene soort van letterproef 
yan den nitgeyer en boekdrukker C. Plantyn. 

Academie der Scbryfkoust onderricbtende de 
Jonkbeyt om de Penne wel te snyden, te bon- 
den en te voeren in de Italiaenscbe bastaerde 
Letteren. Als ook voorstellende verscbeyde 
kon&ten , aerdigbeden , cieraeten , inkten , verwen 
enz. dienstig tot de scbrgf-konst. Gent (1724). 8^. 

Pas, J., Mathematische of Wiskundige behande- 
ling der Scbrijfkonst. Behelzende een manier 
van alle de gemeene Letteren van het regt- en 
schuin Romeins; Cursijf enz. zeer naaukeurig 
in al haare Gedaantens, Proportien, en Even- 
redigheden door Passer en Liniaal te beschrij- 
ven. In *t koper gebragt door J. C. Pbilips. 
VAmsterd. 1737. M. pi. fol. 

Küsel, J. J., Griecbische, Hebrftische , Polniscbe , 
Russische, Serbische und Ungarische Yorscbrif- 
ten, nebst Uebungen in f reyen Zügen. Prag, 
1822. 4<^. obl. 

Handleiding tot de schrgfkunst , naar vaste rege- 
len enz. [d.P. J. Boonekampj. Leyd. 1880. 8°. 
Uitg. d. d. Mtsch. Tot Not yan 't Algemeen. 

Catalogue d'une coUection précieuse de Calli- 
graphie. En vente chez Fred. Muller k Am- 
sterdam, 1873. 8^. 

du Musée de Calligraphie dëlaissée par feu 

G. J. Dekker. Yente publique 2 Juin 1882. 
Amsterd. 1882. 8°. 

Eisma, Tb. A., Nieuwste en geheel eenvoudige 
Eopieer-métbode , of aanwijzing, hoe men Brie- 
ven enz. zonder eenige machine enz. kan ko- 
piëren; naar den 2en dr. uit het Hoogd. 2e dr. 
Leeuward. 1842. 8<>. Bamsay, C. A. Tacheograpbia, seu arsbreviter 
et compendiose scribendi, methodo brevissima 
tradita ac paucissimis regulis comprebensa , enz. 
Jenae, Francof. et Lips. 1681. Met pi. 8°. 

Tacheograpbia Latino-Gallica , enz. Tacheo- 

grapbie, ou Tart d^écrire aussi vlte qu'on parle, 
enz. trad. de Lat. en Fran9. par A. D. G. Sui- 
vant la copie impr. k Paris, 1683. Met pi. 8^. 

Helderen, J. Oosens van, Eort-scbrift boek: 
Waar in een niewe vont van schreven onder- 
wezen wort; daar men zo veel mede in een 
quartier uurs kan scbry ven, als met gemeen- Digitized by Google SNELSCEBIFT. GEHEIHSCHBIPT. 10 schrift in een nnr enz., insgelgks een Neer- 
dnitse Spel-Bonst: waar in d^onwe en nieuwe 
manier enz. Amst. 1683. 8^. 

Met tosschen den tekst geplaatste stenograpliische 
teekens. 

Coxniers, Traite de la parole, langnes et écri- 
tures , cont. la Stéganographie impénétrable , on 
TArt d*écrire et de parier occultement , de loin et 
gans 8onp9on avec tout ce qni conceme les Encres, 
Cachets et Cire k cacheter. Brux. 1691. 12®. 

Handleiding (Korte) tot het doen van godge- 
leerde oeffeningen enz. Hier is bggevoegt een 
nieuwe uitgevondene character-kunst: of ver- 
handeling over het schrjjven met eenvoudige 
en gemakkelgke letterm erken enz. Nooit te vo- 
ren aldus in 't licht gegeven. Amst. (c. 1750). 8**. 
Hierin eenige liederen, met de muziek. 

Bertin, T. P., Sjstême universel et complet de 
Sténographie ou Maniere abregée d'écrire ap- 
plicable k tous les idiOmes enz., inventé par 8. 
Tajlor, et adapté k la langue Fra^caise. 
Paris, 1792. 8°. 

Mosengeü, F., Stenographie ... fiSr die Deut- 
sche Sprache, enz. Eisen. 1796. 8®. 

Stenography, or the art of short hand perfec- 
ted. Lond. Lackington et Co. (1800) Met pi. 8°, 

Blano , H., Okygraphie ou Tart de fixer , par 
écrit, tous les sons de la parole avec autant 
de facilitë, de promptitude et de clartó que la 
bouche les exprime. Nouvelle methode adaptée 
a la langue fran9aise et applicable k tous les 
ididmes, enz. Paris. 1801. Met pi. 8^. 

Hetz. werk. 8e éd. revue, enz. Paris. 1819. 8**. 

Zalkind Hourwitz, Lacographie ou écriture la- 
conique , aussi vite que la parole .... appli- 
cable k toutes les langnes, enz. Paris, 1811.8^. 

Conen de Prépéan , Stenographia exacta , sive ' 
Ars vocem loquentis scribendo excipiendi, me- 
thodus nova, è Gall. ling ad Lat. deducta, ad- 
ditis quibusdam Belgicae, Germanicae , Anglicae , 
Italicae atqne Hispanicae linguae contractioni- 
bus, studio J. Bossujt. Gand, 1814. Met pi. 8^ 

Anleitnng (Eurze) zur Tachygraphie oder zur 
Erlernung des Geschwindschreibens vermittelst 
einfacher Abkürzungen. Mit Eupfertafel. Jena, 
1814. 8^ 

Syk, P. "van, Diatribe de notis scribendi com- 
pendiariis, in usum studiosorum. Amst. 1815. 8^. 

Delpin, Fil., Sistema diStenografia Italiana enz. 
Torino (1819). Met pi. 8°. 

Milanesio , A., Trattato teorico-pratico di Steno- 
grafia Italiana seconde D Sistema univers. del 
Taylor. Tor. 1819. Met pi. 4^ 

'Witsen Gtoysbeek, P. G., Ëenvoadige en gemak- 
kelijke Aanw^ziog om de Stenographie of kunst 
van Snelschr^ ven , door middel van slechts twee 
karakters , te leeren , volgens de uitvinding van 
Dr. Erdmann. Amst. 1827. Met pi. 8°. 

Verhandelingen over de Stenographie op de 
Nederlandsche Taal toegepast , [door H. S o m e r- hausen en J. Bossaert] enz. MetSgesteen- 
drukte pin. Brussel, (1829). 4«. 

laon, l2. J., Proeve eener Nederlandsche steno- 
graphie Met eene plaat. Amst. 1850. 8^. 

Pitman, Is.; The Phonographic Teacher; aguide 
to a practical acquaintance with the art of 
Phonetic Shorthand. lOth. ed. Lond. 1860. 8^. 

Steger , C. A., Handleiding tot de Nederlandsche 
stenographie. Met pin. Schoonh. 1867. 8°. 

Bietstap , J. B., Leerboek der stenographie naar 
Gabelsberger 's stelsel. 'sGravenh. 1869. 8^ Porta, J. B. De occvltis literarvm notis sev artia 
animi sensa occvlte aliis significandi aut ab 
algs significata expiscandi enodandique 11. IV. 
enz. Ed. 2a, priore castigatior. Argent. 1603. 
Met houtsn. 8*. 

Hottinga, D. de, Polygraphie ou methode uni- 
verselle de Técriture cachée, avec les tables et 
figures concemants reflfet et Tintelligence d*i- 
celle. Gron. 1621. Met houtsn. 4^. 

Trithemins , Jo., Polygraphiae libri VI ; ace, Cla- 

vis Polygraphiae lib. I Add. aliq. locorum 

explicationes , eor. praesert. in quib. admirandi 
operis Steganographiae principia latent, quao 
quidem ingeniosis occasionem praebent, longè 
maiora et subtiliora inueniendi Per ... A. k 
Glauburg. Colon. 1571 8^ 

Steganographiae, nee non Claviculae Salo- 

monis . . . genuina , facilis , dilucidaque decla- 
ratio. Col. Agr. 1635. 4°. 

Steganographia qvae hvcvsqve a nemine intel- 

lecta, sed passim vtBvppoBititiapemicio8a,mar 
gica et necromantica , reiecta, elvsa, damnata 
et senteDtiam inqvisitionis passa; nvnc tandem 
vindicata reserata et illvstrata vbi post vindi- 
cias Trithemii clarissime explicantvr Conj vra- 
tiones Spiritvvm ex Arab., Hebr., Chald. et 
Graecis spiritvvm nominibvs jvxta qvosdam 
conglobatae , avt secvndvm alios ex barbaris et 
nihil significantibvs verbis concinnatae. Deinde 
Bolvvntvr et exhibentvr artificia nova Stegano- 
graphica a Trithemio in literis ad Arnol- 
dvm Bostivm et polygraphia promissa enz. 
Avtore W. E. Hei del. Norimb. 1721. 4^ 

Schottas, Gkuip., Schola Steganographica in 
Classes VIII distributa enz. cum figuris aeri 
incisis, et privil. Norimb. 1665. 4**, 

SÓlenus, Q., Cryptomenytices et Cryptographiae 
libri IX. in quibus et planissima Steganogra- 
phiae a Joh. Trithemio... conscriptae 
enodatio traditnr. Luneb. 1624. fol. 

Conradi, D. A., Cryptographia denudata, s. ars 
deciferandi, quae occulte scripta sunt in quo- 
cunque linguarum genere, praecipue in Germa- 
nica, Batava, Latina, Anglica, Gallica, Ita- 
lica, Graeca. Lugd. Bat. 1789. 8°. 

Cryptographie universelle , ou essai sur la cry- 
ptographie. Par N. D. L. P. D. V. Amst. 1785. 12°. 

Q-eheimschrift voor briefkaarten en andere cor- 
respondentien. 2e dr. Amst. 1871. 8°. obl. Digitized by Google 11 12 BOEKDRUKKUNST. 

GESCfflEDENIS VAN DB UITVINDING. — PRAKTIJK VAN DE BOEKDRUKKUNST. SohxQae, O, F., Wechselwirknng zwischen der 
Buchdrockerkanst uod der Fortbildung der 
Menschheit. Gotha, 1840. 8^ 

Vries , A. de , Lgst der stukken betreffende de ge- 
BcliiedeniB van de ait?inding der boekdrukkunst , 
berustende op het Raadhuis te Haarlem. Haarl. 
1862. 8o. 

Bibliotheek Abr. deVries. — Beschrgnng van 
eenige belangrgke verzamelingen over Boek- 
drukkunst enz. Amst. en Haarl. 1864. 8°. 

Catalogue de la Bibliothèqne de Typogpraphie.et 
de BibUographie formée par P. van Cleef... 
Vente 10 Juin 1872, Amst. 1872. 8<>. Sei2, J. C, Het derde jubeljaar der uitgevondene 
boekdrukkonst , behelzende een beknopt historis 
verhaal van de uitvinding enz. Haarl. 1740. 
Met platen. 8^ 

Lesser, Fr. Chr., Typographia Jubilans, d. i. 
Kurtzgefasste Historie der Buchdruckerej, enz. 
bej dem dritten Jubel-Fest derselben . . . ent- 
worffen. Leipz. 1740. 8®. 

Sohoepflin, J. B., Vindiciae typographicae. 
Argent. 1760. Met facsim. 4**. 

Gtocldnga, H., Uitvinding der boekdrukkunst, 
getrokken uit het Lat. werk van Ger. Meer- 
man, met ene voorreden en aantekeningen. 
Hierachter ene Igst der boeken, in de Neder- 
landen gedrukt voor 1500, door J. Visser. 
Amst, 1767. 4^ 

Bewjjzen (Geloofwaardige) dat de boekdruk- 
kunst te Haarlem is uitgevonden, [door H. A. 
Abrahams?] Midd. 1806. 12^ 

Westreenen, W. H. J. van. Verhandeling over 
de uitvinding der boekdrukkunst; in Holland 
oorspronkelgk uitgedacht, te Straatsburg ver- 
beterd en te Mentz voltooid, 's Gravenh. 1809. 8°. 

Koning « J., Verhandeling over den oorsprong, de 
uitvinding, verbetering en volmaking der boek- 
drukkunst. Met facsim. en papicrmerken. Haarl. 
1816. 8^ 

Bedragen tot de geschiedenis der boekdruk- 
kunst. Met portr., facsim. en papiermerken. 
Haarl. 1818-20. 2 dln. 8^ 

Soheltema, J., en J. Koning, Vier brieven... 
over de laatste tegenspraak van het regt van 
Haarlem op de uitvinding der drukkunst. Haarl. 
1823. 8^ 

XSeuwgetiijde (Het vierde) van de uitvinding der 
Boekdrnkkunt. Gevierd den lOden van Hooi- 
maand 1823. Door het Hoomsche Departement der Maatsch. Tot Nut van *t Algemeen. (Be- 
nevens een dichterlek bgvoegsel). Amst. 1828. 8^. 

Loofldes , V., Gedenkschriften wegens het 4e eeaw- 
getgde van de uitvinding der boekdrukkunst, 
door L. Jansz. Koster. Met pi. Haarl. 1824. S^". 
Ez. op beat papier. 

— Aanmerkingen op de gedenkschriften wegens 
het 4« eeuwget^de van de uitvinding der boek- 
drukkunst, door L. J. Koster enz. (door G. 
van Leunep). 's Hage, 1824. 8^ 

Palm, J. H. van der. Bedevoering op het 
4* eeuwfeest van de uitvinding der boekdruk- 
kunst binnen Haarlem , aldaar uitgesproken op 
den 10 Julfl 1823. Haarl. 1823 8*>. 

Staveren, J. 8. van, Redevoering voor de kin- 
deren der Stads-armenscholen, bg gelegenheid 
van het 4e eeuwgetgde van de uitvinding der 
boekdrukkunst. Haarl. 1823. 8<'. 

FeesiUederm, — Zie de Afd. GelegenheJdBgedichten. 

Beschriijving (Korte) der boeken door Lourens 
Jansz. Koster, te Haarlem, tnsschen 1420 en 
1440 gedrukt, alsmede van eeniee merkwaardig- 
heden tot de geschiedenis van L. J. Koster be- 
trekkelp, enz. Met Bgvoegsels. Z.pl. 1823.8''. 

Spel (Historisch) der boekdrukkunst, opgedragen 
aan de Nederlandsche jeugd. Z. pi. en j. (c. 
1823?) 8^ 

Typographia, oder die Buchdruckerkunst eine 
Erfindung der Deutschen enz. Essen, 1823. 8*^. 

of betoog dat de boekdrukkunst eene uit- 
vinding der Duitschers is, enz. U. h. Hoogd. 
Met een opheld. naschrift van den . . . vertaler 
[G. H. M. Delprat]. Fran. 1823. 8^ 

Einweihungsfest des Denksteins zu Ehren des 
Erfinders der Buchdruckerkunst im Hofe zum 
Gutenberg in Mainz, 4 Oct. 1824. 4^ 
In: RAemu enz. far 10 Ooi. 1824. 

Ebert, F., Nieuw onderzoek naar de aanspraak 
van Holland op de uitvinding der boekdrukkunst, 
en Brief wegens het geschrift van F. Lehne 
enz. Met . . . aanmerkingen d. J. K o n i n g, Haarl. 
1825. 8^ 

Westreenen van Tiellandt, W. H. J. van, 

Korte schets van den voortgang der boekdruk- 
kunst in Nederland in de 15«, en haare ver- 
dere volmaaking in de 16« en 17«eeuw. *8 Gra- 
venh. 1829. 8*». 

Scheltema, X, Berigt en beoordeeling van het 
werk van G. A. Schaab, getiteld: de geschie- 
denis der uitvinding van de boekdrukkunst door 
Joh. Gensfleisch , genaamd Gutenberg te Mentz. 
Utrecht, 1832, 8^ 

Beume, Aug. de, Notice biographique aurC.A* 
Schaab. Brux. 1849. 8^ Digitized by Google 18 GBSCHIXDEKIS VAN DE UITVHTDIKG DBB BOEKDRTTKKUNST . 14 Wnestemaim» E. F., Oratio in q^artis in?enate 
arÜB GytenbernplaQae flolemnibvs Baecylaribvs , 
qvae eadem secvnda fverynt officinae typogpra- 
phicae in yrbe Gotha conditae sacra saecvlaria. 
Gotha, 1840. 8^ 

Kade, E., Die yierie SlU^nlarfeier der Buch- 
drackerkunst zn Leipzig, 24—26 Jnni 1840. 
Leipz. 1841. 4o. 

Verzameling yan stakken nitgegeven b^ het 4« 
eeuwfeest der boekdrukkunst in Duitschland. 
1840. 5 stn. 4<> en S*». 

Frognmm. — Tsxte sur Musikaiisfölining in der 
ThomaskiTclie. — F. A. Piohon, Kurze Oe- 
ichiehte der Erfindung der Bachdrackerknnst. — 
L. F. O. Baamgarten — Grnsias, Fest- 
rede. — Yeneickniss einiger znr Ansicht anfge- 
stellter alter Droekwerke. — YerseichniM der 
Oegenttande welche aosgestellt sind. 

Vries, A. de, Brief. . . over Gnichard's Notice 
8or Ie Speculnm hnmanae salvationis. Met drie 
bglagen tot staving der naaawkeurigheid van 
het verhaal van Junias wegens de uitvinding 
der boekdrukkunst en de wederlegging der mee- 
ning dat Oester koster zou geweest zgn. 's 6ra- 
▼enh. 1841. 8o. 

Éclaircissements sur Thistoire de Tinvention 

de Timprimerie , contenant : . . . Béponse k la No- 
tice de M. G u i c h ar d sur Ie Speculum humanae 
salvationis; — dissertation sur Ie nom de Cos- 
ter et sur sa prétendue charge de sacristain 
enz. . . . Trad. du Hollandais par J. J. F. 
Noordziek. La Haye, 1843. 8o. 

Isangenschwars, M., De vergoding van Guten- 
berg in onze dagen; of tien vragen, tot be- 
wgs, dat Johann Gutenberg niet de uitvinder 
der boekdrukkunst was. Naar het Hoogduitsch 
met voorrede en aanteekeningen door G. van 
Enst Koning. Gron. 1842. 8». 

Vries, A. de, Bewgagronden der Duitschers 
voor hunne aanspraak op de uitvinding der 
Boekdrukkunst, of beooideeling van het werk 
▼an A. £. Um breit: die Erfindung der Buch- 
druckerkuDst. 'sGravenh. 1844. S^. 
fiz. op best papier. 

Arguments des Allemands en ÜEtveur de leur 

prétention h Vinvention de rimprimerie ; ou 
examen critique de Touvrage de M.A. E. üm- 
breit: die Erfindung der Buchdruckerkunst. 
Traduit du Hollandais par J.J.F. Noordziek. 
La flaye, 1845. 8^ 

Bijdragen (Tweetal) betreffende de boekdruk- 
kunst, [door A^ D. Schinkel], 's Gravenh. 
1844. Met facs. 8». 

Westreenen van Tiellandt, W. H. J. van , Iets 
over de afbeeldingen van Laurens Jansz. Koster. 
's Gravenh. 1847. 8^ 

Hoordsiek, J. J. F., Het geschilstuk betrekke- 
Igk de uitvinding der boekdrukkunst geschied- 
kundig uiteengezet. Haarl. 1848. S^. 

Lotgevallen van Goster's woning [door A. de 
Vries]. HaarL 1851. 8». Voorstelling (Hedendaagsche) van Cos ter en de 
uitvinding der boekdrukkunst in Frankrijk [d. 
A. de Vries, met eene voorrede van A.VD. 
Schinkel]. 'sGravenh. 1853. 8*. 

Uitvinding der boekdrukkunst [door J. J. F. 
Noordziek]. Haarl. 1854. 8*». 

I)ui>ont, F., Histoire de Timprimerie. Paris, 1854. 
2 dln. 8^. 

Beber, F., De primordüs artis imprimendi ao 
praecipue de inventione tjpographiae Harle- 
mensis. Berol. 1856. 8°. 

Lonrens Janszoon Goster , uitvinder der boek- 
drukkunst te Haarlem , omstreeks 1423. Oprig- 
ting van het standbeeld tot Costers's eere , enz. 
[door J. J. Belinfante] Met houtsneden. 
(Amst. 1856). 4o. 

Smits Jzn., J., Iets over de uitvinding der boek- 
drukkunst. Dordr. 1856. 8«. 

Catalogus van voorwerpen, ingezonden ter al- 
gemeene typographische Tentoonstelling te Haar- 
lem, bg gelegenheid der onthulling van het 
standbeeld van L. J. Co ster. (Haarlem, Julg 
1856). 8°. 

FeettUedereit. — Zie de Afd. Gelegenkeidagedichten. 

Noordziek, J. J. F., Gedenkboek der Costers- 
feesten van 15, 16 en 17 Jul$ 1856. M. pi. 
HaarL 1858. 8*^. 

Paeile, Ch., Essai historique et critique sur Tin- 
vention de Timprimerie. Paris, 1859. S^. 

Eritiesch onderzoek naar de uitvinding der 

boekdrukkunst. Geschiedenis der vinding, waar- 
deering van den daarover gevoerden stryd , enz. 
ü. h. Fr. door J. H. Rutjes. Met aanteekenin- 
gen. [door J. A. Alberdingk Thgm]. Amst. 
1867, 8o. 

Ekama, O., Bomeyn de Hooghe en de Hortus 
Medicus, met het standbeeld van L. Jsz. Gos- 
ter te Haarlem. Haarl. 1869. 8^. 

lande, A. van der, De Haarlemsche Goster- 

legende wetenschappelgk onderzocht. 2«omgew. 

uitgaaf. 'sGravenh. 1870. 8«». 
The Haarlem legend of the Invention of 

printing by Lourens Janszoon Coster criticallj 

examined. From the Dutch by J. H. Hessels. 

Lond. 1871. 8o. 
Meurs» F. van, De Eeulsche kroniek en de 

.Costerlegende van A. van der Linde te 

zamen getoetst. Haarl. 1870. 8^. 
Qnarles van Ufford, F. N., Eenige regelen ter 

wederlegging van de Costerlegende. Haarlem, 

1872. 8^ 

Bodel NIjenhuis, J. T., Liste Alphabëtiqne 
d'une collection de portraits d*imprimeurs et 
de Ubraires etc. Leide 1848—68. 7 stukk. 4<>. 

Ledeboer, A. M., De Boekdrukkers, boekver- 
koopers en uitgevers in Noord-NederUnd , sedert 
de uitvinding van de boekdrukkunst tot den 
aanvang der XlXe eeuw. Eene proeve. Deven- 
ter 1872. 4^ Digitized by Google 15 PBAKTUK YkV DB BOBKORUILXirHST. 16 Ledeboer, A. M., Alfabetische lijst der boek- 
drakkers , boekverkoopers en uitgeyera in Noord- 
Nederland, sedert de uitvinding van de boek- 
drakkunst tot den aanvang der 19e eeuw. ütr. 
1876. — Chronologisch Register tot hetzelve, 
ütr. 1877. 2 dln. gr. 4<*. 

Beiohhart, H., Die Druckorte des XV Jahr- 
hunderts und die Erzeugnisse ihrer ers1fj9.hrigen 
typographischen Wirksamkeit. Mit Verzeichniss 
der je ereten Typographen und j ener Druckorte, 
deren allererste Drucker bis jetzt unbekannt 
geblieben sind. Augsb. 1853. 4^. 

Campbell, M. F. A. G-., Annales de la typo- 
graphie Néerlandaise au XVe siècle. La Haye, 
1874. — Supplém. Aldaar, 1878. 8°. 

Puy de Montbrun, E. H. J. du. Recherches 
bibliographiques sur quelques impressions Neer- 
landaises du lh«^^ et du 10*^^ siècle. Avec des 
planches zylographiques. Leide, 1836. 8^. 

Oomkens, Jsz. J., Bouwstoffen tot eene ge- 
schiedenis van de boekdrukkunst en den boek- 
handel in de stad en provincie Groningen. Gron. 
1854. 8^ 

Hetz. werk. 2e verm. druk. Gron. 1864.8°. 

Eyk, W. B. J. van. De proto-typographie te 
Deventer tot 1500. Deventer z. j. (1873) 8°. 

Stöger , F. X., Zwei der &ltesten Deutschen Druck- 
denkm&ler, beschrieben und in neuem Abdruck 
mitgetheilt. Mit vier Abbildungen. München. 
1833. 8<>. 

Zapf, G-. G-., Annales typographiae Augustanae, 
ab ejus origine 1466 usq. ad a. 1530. Ace. F. A. 
Yeith, Diatribe de origine et incrementis artie 
typograph. in vrbe Augusta Vindelica enz. Aug. 
Vindel. 1778. 4°. 

Oathérinot , N., Annales typographiques de Bour- 
ges, {1490—1571). Bourg. 1683. 4^ 

Hasse, F. C. A., Typographiae Lipeiensis, im- 
prim. saec. iy,historiae brevis adumbratio. (Lipe). 
1840. 4°, 

Enauthen, Chr., Annales typographici Lusatiae 
Superioris, oder Geschichte der Ober-Lansit- 
zischen Buchdruckereyen , enz. Lauban, z. j. 
(c. 1740) 4^ 

Typographiois (De), earumq. initüs et incre- 
mentis in regno Poloniae et Magno ducatu Li- 
thuauiae, c. var. observatt. enz. [Door J. D. 
Hoffmann]. Dant. 1740. 4°. 

Capitaine, IJ., Recherches sur Tintroduction de 
rimprimerie dans les localit^ dépendant de 
Tancienne principauté de Liége et de la pro- 
vince actueUe de ce nom. Brux. 1867. 8^. Benxne , A. de , Notice sur les imprimeurs bei- 
ges. Avec des planches xylographiques. Bruz. 
1848. 30 blaz. 8*>. 

Niet verder verschenen. 

Holtrop, J. W., Thierry Martens d'Alost. 

Étude bibliographique. La Haye, 1867 8*». 
Vorsterman yan Oyen, A. A., Les Yan 

G helen, imprimeurs. Gand, 1883. 8^ Almeloveen , Th. Janss. ab, Devitis Stepha- 
norum, celebrium Typographornm , Diasert. 
epistolica enz. Subjecta est H. Stephani 
Querimonia Artis Typographiae enz. (Ace. Index 
librorum ex Stephanorum officina) Amst. 1 683. 8^. 

Beume , A. de , B^cherches historiques, généalo- 
giques et bibliog^phiques sur les Elsevier. 
Brux. 1847. 8°. 

Het portr. en facsim. der handteekening van ver- 
BcbiiUende leden dezer &milie. 

Pieters, Oh., Annales de Timprimerie Elsevi- 
rienne, ou histoire de la fkmille des Elsevier 
et de ses éditions. Gand, 1851. 8^. 

Annales de rimprimerie des Elsevier, ou 

histoire de leur familie et de lenrs éditions , 2e 
éd. revue et augm. Gand, 1858. — Additions 
et corrections. Gand, 1860. 2 dln. 8^. 
Ex. op zwaar papier. 

Willems, A.. Les Elzevier. Histoire et Annalei 
bibliographiques. Brn^L., Paris , La Haye, 1880. 
M. pi. 80. 

Catalogue d'une coUection très-considérable de 
livres imprimés par les Elzevirs, de format 
in fol., in 4^. et in 8°., recueillis par un bi- 
bliophile pendant ces vingts demières années, 
en France et dans les pays étrangers. Paris, 
1846. 8«. 

EditionB des Elzevier et de leurs imitateurs 
au 17e siècle (en ven te aux prix marquées chez 
Mart. Nyhoff). La Haye, 1883. 8<>. 

Ledeboer, A. M., Het geslacht Van Waes- 
berghe. Eene bjjdrage tot de geschiedenis der 
boekdrukkunst en van den boekhandel in Ne- 
derland. Met portr., wapens, drukkersmerken, 
enz. Rott. 1859. 8^ 

Hetzelfde werk. 2e verm. uitg. ^sGravenh. 

1869. 8o. Cathérinot, N., TArt d'imprimer. Bouiges, 
1685. 4°. 

Marahrena, A., yollstS.ndiges theoretisch-prak- 
tisches Handbnch der Typographie nach ihrem 
heutigen Standpunkt. Leipz. 1870. 2 dln. 8<'. 
Proeven der letteren welcke de naghelaten we- 
duwe en erfgenamen van Zal. Broer Jansz. 
(in zgn leven Ordinaris Boeck-drucker deser 
stede Amsterdam) van meeninge zgn ... te 
verkoopen. Amst. 1653. 4^. 

Hoogst belangrijk voor de kennis der inrichting 
van eene voomame Nederlandsche boekdrakkery 
in de eerste helft der 17e eenw. In dezen ca- 
talogos komen o. a. voor 6200 Amst. ponden 
dmkletters, verdeeld over 44 soorten en 490 
Amst. ponden mozieknoten, verdeeld over drie 
soorten. 

Drukproef met onderscheidene soorten van let- 
teren uit de drukker^ van G. A. Spin. Amst. 
Junfi 1825. 4°. 

Froeye van letteren der boekdrukker^ van J. G. 

la L au te Leyden. (Leid.) 1830. 8^ 

Idem. (Leid.) 1844. 8^. 

Proeven van drukwerk; door Wilson en Go. 

Meppel, 1853. Met portr. van L. J. Koster. 8^. Digitized by Google 17 GESCHIEDENIS VAN T>EN BOEKHANDEL. WETGEVING OP BOEKHANDEL EN DRÜKPEUS. 18 Westxeenen van Tiellandt, W. H. J. van, 
Verslag d. nasporingen omtrent de oorspronkelgke 
uitvinding en het vroegste gebruik der ste- 
reotypische drakw^ze enz. — Rapport sur les re- 
cherches enz. (Holl. en Fransch). 's Gravenh., 
1833. 8°. 

£k. op best papier. 

Proeven van de Stereotypen, welke uit de drnkkerg 
van Ds. Johannes Muller (Hoogduitsch Herv. 
predikant ie Leiden; overl. 1710) en vanz^nen 
zoon afstammende, door de Boekhandelaars. S. 
& J. Luchtmans te Leiden overgenomen z|jn en gedurende de geheele 18e en de eerste ja- 
ren der 19e eeuw door hen gebezigd werden* 
Gedrukt te Leiden, Julg 1856. Plano. 

Schinkel, A. D., Handleiding tot het corrigeren 
van Drukproeven , beneveus eene aanwgzing der 
meest gebruikelgke Lettersoorten , met derzelver 
HoUandsche benamingen, 's Gravenh. 1838. 8^. 

Lanrens Jansz. Koster. Jaarboekje voor typo- 
graphische vereenigingen [Onder red. van J. E. 
de Regt]. Ie jrg. 1856. Leyden, 1856. M. 
portr. 8». BOEKHANDEL 

GESCHIEDENIS. — WETGEVING OP BOEKHANDEL EN DRUKPERS. - DAGBLADEN. Menlen, B. van der. Boekhandel en Biblio- 
graphie. Theorie en praktjjk geschetst in een 
reeks aaneensluitende opstellen. Naar het 
voorbeeld van Rottner, Schürmann, Rou- 
vegre e. a. bewerkt. Leid. 1883. 8°. Mühlbreoht, O., Der holla,ndische Buchhandel 
aeit Coster. Leipz. 1867. 8°. 

Verslag der feestelgke viering van de 25e Alg. 

Vergadering der Vereeniging: ter bevordering 

van de Belangen des Boekbandels, gehouden op 

den 16en Aug. 1842 te Amsterdam. M. pi. z. j. 8°. 

Waarin: Toespraak van P. Meijer Warnars; 

Feestrede van J. A. Nyhoff; Feestliederen enz. 

Gfredenkboek der feestviering . van het 50-jarig 
bestaan der Vereeniging ter bevordering van 
de belangen des boekhandels, op 12—14 Aug. 
1867 [door H. Binger]. Amst. 1868. M. pi. 
gr. 8^ 

Waarin : Feestkronijk door H. Binger. — Waarom 
vieren w\j feest? Feestrede door J. H. G eb- 
hard. — Toespraak van P. Meijer War- 
nars. — Feestzang van W. Marten Wester- 
man enz. 

Begioment voor de Vereeniging ter bevordering 
yan de belangen des boekhandels te Amsterdam 
en de instellingen onder haar beheer. Augustus 
1882. 8^ 
Muller, Fred., Catalogus van de Bibliotheek 
der Vereeniging ter bevordering van de belan- 
gen des boekhandels. Amst. 1856. — Suppl. 
Aid. 1868. 8°. 
Jaarboekje voor den boekhandel [uitgeg. d. 
J. L. C. Jacob]. 's Gravenh. 1839—43. 4 dln. 
Met portr. 8<>. 
Verkoop-Catalogussen vanBoekverkoopers-Ma- 
gazijnen : 

.Altbeer, jr.,Traj. ad Rhen. 1841. Met pr\jzen. 8°. 
Ooffli, O. M. van, Amsterd. 1878. 8^ 
«Tacdb, jr. I^. Cy La Haye, 1865. Ie pariic 

Met levensBch. 8°. 
yuxkcUxtïïnskim, &• & J., Leiden, 1848—50. 5 

dhi. 8«». 
MüUex*, Joh , Amst. 1888. 8^ 
Radink, Jao. Amst. 1867. M. levensach. S^'. 
Rayter, J. de, Amst. 1881. 8^ 
Scheurleer, B., 's Gravenh. 1844. 8^ 

Drukwerken 1. Nyrop, C, Bidrag til den Danske Boghandels 
Historie. Eöbenh. 1870. 2 dln. Met portretten. 8^. Putter, Joh. Steph., Der Büchemachdrack nach 
S.chten GrundsS.tzen des Rechts geprüft. Göt- 
tingen, 1774. 4^. 

Bücherwesen (Das) nach Staatsklugheit , Recht 
und Geschichte, so wol überhaupt als anch 
insbesondere nach Römisch-Teutschen Staats- 
und Privatgesezzen betrachtet. Vornllmlich aber 
die Ungerechtigkeit des Büchemachdrucks mit 
einigen neuern Gründen erwiesen. [door H. G. 
Scheidemantel]. Leipziger Ostermesse, 1781. 
8o. 

Naohdruck! (Wider den) Anssprfiche berühmter 
deutschen Gelehrter, Schriftsteller, Dichter enz. 
3.lterer und neuerer 2^it über Nachdrnck und 
Nachbildung. Gesammelt von O. Dambach. 
Berlin, 1872. 8°. 

Bodel Nijenhuis , J. T., Dissertatie de juribus 
typographorum et bibliopolarum in regno Bel- 
gico. Lugd. Bat. 1819. 8°. 
£x. op zwaar papier. 

Wetten en Verordeningen nopens den Boekhan- 
del en de Drukpers in Nederland [door J. Be- 
linfante], 's Gravenh. 1834. 8°. 

Velden, B. Tan den. Het kopg-recht in Neder- 
land, 's Gravenh. 1835. 8°. 

Blanc, E., Traite de la contrefa9on, et de sa 
ponrsuite en justice enz. Paris, 1838. 8^. 

Swaving, H. Is., De jure, quod vulgo dicitnr 
Dominium litterarium. Lugd. Bat. 1841. 8°. 

Verslag der werkzaamheden van de Afgevaar- 
digden der Vereeniging ter bevordering van de 
belangen des boekhandels op het Congres van 
Letterkundigen te Gent [door G. T. N. Surin- 
gar en J. F. Schleyer]. Z.p. 1849. 8^ 

Jonge, Evertsen de, Verhandeling over de 
regten van schrgvers en kunstenaars op hunne 
werken, voornamelijk uit het oogpunt van het 
internationale regt. Utrecht. 1853. 8°. 

2 Digitized by Google 19 LBTTBEK. EIGBND0M3EECHT. — VBIJHEID VAN DBÜKPERS. — DAGBLADEN. — BIBLIOOEAPHIE. 20 Oappellemans , V., De la propiiété littéraire et 
artistiqae en Belgique et en France. Bmxelles, 
Parifl, 1854. 8^ 

Hettinga Tromp, T. Tan, De Koninklgke Aka- 
demie van Wetenschappen en de zoogenaamde 
letterkundige en kunsteigendom. Eene kritiek. 
Leeuw. 1863. 8«>. 

Heemskerk Az., J., Voordragten over den eigen- 
dom van voortbrengselen van den geest. 2e 
verm. uitg. Amst. 1869. 8®. 

Bidder, N. de, Eenige beachonwingen over 
kopierecht. Utrecht, 1875. 8^. 

Viotta, H., Het antearsrecht van den compo- 
nist. Amst. 1877. 8°. 

Wet van den 28en Juni 1881 tot regeling van 
het Auteursrecht (Staatsblad N^. 124). Z. p. 
[1881]. 4^ 

Oedmkt voor rekening der Vereeniging ter bevor- 
dering van de belangen des Boekhandels. 

Ljjst van boekwerken geregistreerd op het De- 
partement van Jastitie volgens Artt. 24—26 
der Wet van 28 Juni 1881 tot regeling van het 
auteursrecht [Opgemaakt door J. F. van S o m e- 
ren]. Amst. 1883. 8°. 

Uitg. door de Vereeniging ter bevordering van de 
Iwlangen des Boekbandels. SnIjderB, J. Bal, Bedenkingen over de vrgheid 
der drukpers. Midd. 1829. 8^. 

Heiiflde, A. O. van, De vrgheid der drukpers 
hier te lande uit een historisch oogpunt be- 
schouwd. Haarl. 1847. 8°. 

Buyn , L. A. P. F., Het regt tot eene volkomen 
onbelemmerde gedachte-uiting. Eene strafreg- 
teigke proeve. Amst. 1867. 8^. 

Thiers, A., Discours prononcés au Corps légis- 
latif ... BUT la liberté de la presse. Tours , 
1868. 8<>. 

Bitter, Ii. IJ. de, De drukpers als middel tot 
miadrgf. öron. 1869. 8^. HatiliL,ïS., Histoire politique et littéraire de la presse 
en France. Avec une introduction historique sur les 
origines du joumal et la bibliographie générale des jouruaux, depnis leur origine. Par. 1859--61. 
8 dln. 8°. 

Hatin, E., Bibliographie historique et critique de la 
presse périodique fran^aise.ou Oataloguesystéma- 
tique et raisonné de tous les écrits périodiques 
de quelque valeur publiés ou ayant circulé en 
France, enz. avec extraits, notes historiques, criti- 
ques enz. Précédé d'un essai histor. et statist. sur la 
naissance et les progrès de la presse périodique 
dans les deux mondes. Par. 1866. 8^. 

Met portret van Th. Renandot, «Ie père des 
journalistes francais". 

Les gazettes de Hollande et la preese clan- 

destine aux 17e et 18e siècles. Par. 1865. 8°. 
Met portret van La Fond, redact. van La Öazette 
ordinaire éPAmtterdam^ 1667. 

Ck>iirante (Weeckelycke) van Europa, K^. 1. 
Gedruckt tot Haerlem, voor Abrah. Gaste- 
le yn, enz. 8 Jan. 1656. fol. 

Facsimile aitgegeven door Joh. Enschedé & Zonen 
te Haarlem in 1856. 

Couranten (Eene verzameling), bestaande uit ver- 
schillende Nos. van Nederlandsche couranten, 
uit de 18e en 19e eeuw, in portef. fol. 

Donker OurtiUB, D., Pleitrede voor den Hoo- 
gen Baad d. Nederlanden ten behoeve van C. A. 
Thieme, drukker en uitgever der Amhem- 
Bche Courant. Amh. 1889. 8«>. 

Nieuwerwets, Jasper (ps.). Het Handelsblad. 
Een humoristisch satyrische voorlezing. Am- 
sterd. 1843. 8°. 

liystéres (Les) du Joumal de la Haye. La Haje, 
1844. 8«. 

SifBé, A. F., Pleitrede in de zaak van het dag- 
blad de Ekster , uitgever A 1 e x. A. C r a f f o r d... 
beschuldigd van laster jegens de Ministers, 
uitgesproken 4 Jan. 1855. Middelb. 1855. 12"". 

Lee, M. H. Tan, Het zegelrecht der dagbladen 
in Nederland. Verhandeling uitgespr. op het 9e 
Nederl. Taal- en Letterkundig Congres te Gent. 
Benevens het Verslag der op het Congres over 
het zegelrecht gevoerde beraadslagingen enz. 
Leid. 1867. 8^ 

N^jgh en Van Ditmar^s Catalogus en Adver- 
tentietarief, van de voornaamste bladen der 
wereld, enz. Bott, 1874. 8°. BIBLIOGRAPHIE. 

(De bibliographien van byzondere onderwerpen zfjn in de verschillende afdeelingen van dezen Catalogns opgenomen.) Petsholdt, Jul., Chronologische Uebersicht der 
bibliographischen Systemen. Dresd. 1860. 8^. 

Jeweth, Ch. C, On the construction of Catalo- 
gues of libraries, and their publication by means 
of separate, stereotyped titles. With rules and 
examples. 2d ed. Wash. 1858. 8<^. 
Smithsonian report. 

Peyster, P. de, The moral and intellectnal in- 
fluence of libraries upon social progress. New 
York, 1866. 8o. Bapporten der Commissie van de internationale 
ruiling[door L. J. F. Jansen, J. W. Holtrop 
en B. C. Bakhuizen van den Brink] 
1852-1860. Z. p. 8*». 

Programma d'une . . . le9on de bibliogpraphie 
et d*histoire littéraire enz. (door C. van Hult- 
hem]. Gand, (1802). 4^ 

AdTersaria(Bibliographische). *sQravenh. 1873- 
1883. Dl. I-V Ie afl. kl. 8o. Digitized by Google 21 BIBLIOGRAPHU. 22 Baume , A. de, Variétés bibliographiques et liir 
téraires. Bnix. 1847. 8<>. 

Met op hoat gegraveerde dnikkenmerken en ini- 
tialen. 

Meradorf , J. F. Ii. Th., Bibliothekarische ün- 
terhaltoDgen. Nene Sammlong. Oldenb. 1850. 8^. 

StruviUfl, B. G-., Introdvctio in notitiam rei lit- 
teraiiae et vsym bibliothecarvm. Ace. diss. de 
doctis impoBtoribvs , et hoic 8** ed. ace. Svp- 
plementa necessaria et oratio de meritis Ger- 
xnanonun in historiam. Jenae, 1710. 8^. 

Walch, G-. E., De ervditis singvlaris eviysdam 
libri amatoribvs. Lips. 1715. 4^. 

TTnger, J. G-., De libris bibliothecarum nomine 
notatis. Lips., 1734. 4^. 

Ballhom, L. W., De libris qyibYsdam rariori- 
bvB, eorvm maxime qvi latinas literas ada- 
marvnt cvra avt cognitione dignis. Prol. I* et 
n. Hannoverae, 1765. 2 stn. 4*>. 

PfeiflEér, A. F. üeber Bücher-Handsehrüten 
überhanpt. Erlangen, 1810. 8^. 

Eokhard, J. F., Nachrieht von des Angeli De- 
cembrii Politia litteraria enz. Eisen. 1766 4^. 

Nachrieht von einem lateinischen Psalter 

ans dem 15en Jahrh. enz. Eisen. 1768. 4^. 

Nachrieht yon Yincentii Bellonacensis Spe- 

culo natarali. Eisen. (1771). 4^ 

Nachrieht von einem sel tenen Baehe: Som- 
ma Magistnitia alias PisaneUa dicta. Eisen. 
1771. 4^ 

Nachriehten TOn Dnrandi rationali Dioinor. 

officiorum enz. Eisen. 1775. 4^. 

Gtorlaohe, E. C. de, Notice sur nn MS. de Li 
Moiais, abbé de St Martin de Tourna j. (Bmz. 
c. 1838). 4«». 

BesohrÜYing van een nienwlings ontdekt exem- 
plaar Tan de Biblia Panperum en do Ars mo- 
riendi; begeleid van eenige aanmerkingen en 
een fiicsimile [door D. Groebe]. Amst. 1839. 8^ 

KerTiijn de LettenhOTe , Notice sur un MS. de 
rabbaye des Danes. (Brux. e. 1850). 4°. 

Sohinkel, A. D., Handschriften en oude druk- 
ken (incunabelen) deel uitmakende van de kunst- 
en letterverzamelingen van A. D. S. Met een 
facsim. CsGravenh.) 1853. 8^ 

Vervolg van de handschriften en oude drukken 

(incunabelen), enz., deel uitmakende van de 
kunst- en letterverzamelingen van A. D. S. 
'sGravenh. 1857. 8^ 

Petsholdt, Jul., »Das Buch der Wilden" im 
Lichte FranzOsischer Civilisation. Mit Proben 
aus dem in Paris als »Manuscrit pictographi- 
que Américain" [von £m. DomenechJ ver- 
&ffentlichten Schmierbuche eines Deutsch-Ame- 
rikaniechen Hinterwftldler-Jungen. Mit Taf. Dres- 
den, 1861. 8^ Vogt, J., Gatalogvs historico-criticvs Librorvm 
rariorvm enz. Ed. nova priori vel qvadrvplex 
avetior, enz. accvr. lano Librario. Hamb. 
1738. 8o. 

ld. Ed. 4a. Hamb. 1753. 8°. Gebonden in 2 

bdn. 4^. met wit papier doorschoten, waarop 
aanteekk. in HS. 

Seelen, J. H. a, l^/iftacr» libraria, sive libro- 
rvm rariorum Index I et II. Lubee. 1762. 2 
stn. 4^. 

HaamUIjst van eenige zeldzaame boeken en ma- 
nuscripten, [door Jac. Koning]. N°. 1—9. 
(Amst.) 1796—1819. 9 stn in 1 bd. 8«>. 

Abkoude, J. van, Naamregister of verzaame- 
ling van Nederduytsche boeken, die zedert de 
jaren 1640—1741 uitgekomen zgn enz. met 
[Eerste en] Tweede Aanhangsel en Vervolg, en 
Lyet of Register van alle Tractaten enz. uitge- 
komen ter gelegenheid van het Huweljk, als- 
mede op de VerheflSng van . . . Willem C. H. 
Friso enz. alsm. over het Jubeljaar van de 
Hondertjaarige Vroede ... te Munster 1648 , enz. 
Leyd. 1743, 45, 50. 2 dln. 4®. 

en B. Arrenberg, Naamregister van Ne- 

derduitsche boeken welke sedert 1600 tot 1671 
zgn uitgekomen enz. Nu overzien, verbeterd 
en vermeerderd tot 1772. Bott. 1773. 4"". 

Tideman, J., Bibliographie voor Nederland. 
1850 N^ 1-5 en 7-11; 1851 N^ 1-3. 
'sGravenh., 1850-51. 8^ 

Bibliographie (Nederlandsche). L^jst van nieuw 
verschenen boeken, kaarten, enz. ütr. en *s 
Gravenh. 1874—83. 9 dln. en Lgst van Tgd- 
schriften 1868. 8^. 

Mourik, B., Naamrol der rechtsgeleerde en his- 
torische schrgvers, welke over alle rechtszaaken 
en voorvallen in de rechten in Holland ... in 
*t Nederduits gesehreeven hebben enz. Amst. 
z. j. (c. 1740). 4°. 

Naam-rol der godgeleerde schi^vers, welke 

over het Nieuwe Testament ofte byzondere Boe- 
ken, Gapittelen en Versen, uit dezelve in het 
Nederduits gesehreeven hebben, zo Gereform., 
Luth., als Bemonstr. en Mennon. enz. 5de dr. 
Amst. z. j. (e. 1775). 4^. Bibliographie (Vlaemsche)oflgstderNederduit- 
sche boeken van 1830—55 [67] in België uitge- 
geven, [d. F. A. Snellaert en F. de Potter]. 
Gent, 1857-68. 8 dln. 8°. 

Uitg. vsn het Willemsfonds N<>. 80, M en 69. 

Idem. Lgst van Nederlandsche boeken , tgd- 

schriften en muziekwerken in België in 1877 
—80 versohenen. Gent, 1878—81. 4 dln. 8**. 
Uitgave vAn het Willemsfonds 

Bulletin bibliographique de la littérature An- 
glaise et Hollandaise, publié par la librairie de 
T. O. Weigel 2l Leipzig, 1839, N*». 1-16. 
1840 , N°. 1. 8°. Digitized by Google 23 BIBLIOGBAPHIE. TAAL- EN LETTERKUNDE IN HET ALGEMEEN. 24 Doominck. J. I. van, Bibliotheek vao Neder- 
landsche anonymen en pseudonymen. *b Gra- 
venh. en Utr. z.j. (1870). 8°. 

Vermomde en naamlooze scbrgTers opge- 
spoord op het gebied der Nederlandsche en 
Ylaamsche letteren. Tweede uitgave der » Bi- 
bliotheek van Anonjmen en Pseudonymen". 
Leid. 1881-83. Afl. 1-7. 8°. OatalogUBsen van openbare bibliotheken =- Zie 

de A.fd. PlaatsboBchrgving. 
» » Bibliotheken van Maatschappgen 

en Genootschappen = Zie de afd. 

Werken van Genootschappen, enz. 
» » Boekverkoopingen «= Zie het slot 

der Afd. Levensschetsen. TAAL- EN LETTERKUNDE IN HET ALGEMEEN. GESCHIEDENIS. Enoyolopédie méthodique. — Grammaire et Lit- 

térature. Paris et Liége, 1782—86. 3 dln. 4°. 

Deze afdeeling der Encyclopédie van Diderot et 

d'Alembert werd bewerkt door du Mar- 

8 ai 8, Beanzée,Marmontel, Yoltaire, e.a. 

Soherr, Joh., AUgemeine Geschichte der Lite- 
ratur vod den Skitesten Zeiten bis anf die Ge- 
genwart. Stuttg. 1851. 8<>. 

N. Encyklop. f. WisBensch. n. Künste. Bd. VI. 

Villemain, A. F., Etndes de littératare an- 
cienne et étrangère. Nonv. éd. Paris, 1849. 8^. 

Hardt, H. von der, Historia longa veritatis, 
mille annoram, ab a. 720 ad a. 1720. 500 an- 
nis sine bonis literis et fontibus; 300 ad bo- 
nas literas et Judaeorum conversionem ; 200 in 
bonis literis et foDtium studiis ad veritatem: 
recensita in Acad. Julia, in exordio publicae 
recensionis Hoseae, d. 14 Octobr. 1720. Helmst. 
1720. 4<>. 

Acht zinnebeeldige voorstellingen van den toestand 

der letterkunde, van de 18e — 19e eeuw, in 

houtsnede. Met onderschriften. 

Eiohhoff, F. G-., Tableau de la littérature du 
nord au mojen age, en Allemagne et en An- 
gleterre, en Scandinavië et en Slavonie. Paris, 
1853. 8°. 

Lambeoius, F., Prodromus Historiae literariae, 
et Tabula duplex chronographica universalis. 
Accedunt in hac edit. praeter Auctoris Iter Gel- 
lense, et Al. Ficheti Arcanam studiorum 
methodum atque Ideam locorum communium, 
nuno primum in lucem editus Wilh. Langii 
Catalogus librorum MSS. Bibliothecae Mediceae, 
curante Jo. Alb. Fabricio. Lipa. et Francof. 
1710. fol. 

Hallam, H., Introduction to the literatnre of 
Europe in the XV, XVI and XVII centuries 
New- York, 1860. 2 dln. 8°. 

Nouvelles de la Repnbliqne des lettres. Mars, 
1684. — Avril, 1689. 15 dln. 12°. 

Historia et Commentationes Academiae Electo- 

ralis scient. et eleg. litt. Theodoro-Palatinae. 

Vol. I. Manhemii, 1766. Met pi. 4o. 
Friedemaim, F. T. Oratio do ludis litterariis 

regundis. Wittemb., 1820. S^. 
Tittmann, J. A. H., ... De mvtationibvs lite- 

rarum. Lips. 1829. 4°. Beok, CJhr. D., Ueber die Fortschritte der Wis- 
senschaften , der philologischen und historischen 
insbesondere , in den letzten fQnfzig Jahren. 
Leipz. 1829. 8°. 

Hierachter eene latijnsche ode op muziek. 

Stahr, A., Bericht über den am 28 Oct. 1839 
gegründeten Litterarisch-geselligen Verein zu 
Oldenburg. -— Krster Jahresbericht des Vereins. 
Oldenb. 1840. 2 stn. 8^. 

Storoh, L., Der Philologen Verein in Gotha. 
Gotha, 1840. 4°. 

Dunlop, J., The Historj of Fiction: being a 
critical account of the most celebrated prose 
works of fiction; from the earliest Greek Ro- 
mances to the novels of the present age. 2d 
ed. Edinb. 1816. 3 dln. 8^. 

KollewJjn, Nz., A. M., Aanleiding tot de be- 
oefening der Nieuwere Letterkunde. Schoonh. 
1853. 8^ 

Doorenbos, W., Handleiding tot de geschiede- 
nis der letterkunde, vooral van den nieuweren 
tgd. Amst. 1869—73. 2 dln. 8°. 

Vloten, J. van, Beknopte geschiedenis der 
nieuwe letteren. Amst. 1876. 8°. 

G-oethalfl, F. V., Lectures relatives k Thistoire des 
Sciences, des arts, des lettres, des moeurs et 
de la politique en Belgique, et dans les pays 
limitrophes . . . Av. grav. è. Teau-forte et fac- 
simile. Brux. 1837—38. 4 dln. 8. 

Histoire des lettres , des sciences et des 

arts, en Belgique et dans les pays limitrophes. 
Brux. 1840—44. 4 dln. Met portretten. S^, Chassang, A., et F. L. Marcou, Les chefs- 
d^oeuvre épiques de tous les penples. Notices et 
analyses. Par. 1879. 8®. 

Crane , J. W. de , Letter- en geschiedkundige 
verzameling van eenige biographische bijdra- 
gen en berigten. Leeuw. 1841. 8^. 

Bruyn, F., Letterkundige silhouetten. Botterdam , 
(1871). 8°. 

Huet, Cd. Busken, Litterarische fantasiën. Am- 
sterd.l8S0,naarl.l881 .-IVe Reeks, DL I-UI. 8°. 

Gtottsohall, Bud, Een geniale dichtrentrits. Cri- 
tische studiën over Lord Byron, Victor Hugo 
en Friedrich ROckert. Vrg naar het Hoogd. 
door S, J. Andriessen. Ngm. 1873. 8°. Digitized by Google 25 26 TAALKUNDE IN HET ALGEMEEN, 

TIJDSCHRIFTEN EN VERZAMELWERKEN. Arehiv für das Stadium der neueren Sprachen 
und Literaturen heraasgeg. von L. Herrig u. 
H. Viehoff. [Bd. VIII u. F. unter besonderer 
MitwirkuDg von Rob. Hiecke und H. Vie- 
hoff herauag. von L. Herrig] Elberf. 1846— 
54. Jhrg. I-IX. 15 dln. S^. 

ZeitBohrift für die Wissenschaft der Sprache, 
heransgeg. von A. Hoefer. Greifew. 1851—54. 
Bd. I-IV. 8°. 

Beitrëge zur veigleichenden Sprachforschung, aof 
dem Gebiete d. Arischen, Celtischen u. Slawi- 
schen Sprachen, herausgeg. von A. Kuhn u. 
A. Schleicher, nnterMitwirk. vonA. Leskien 
u. J. Schmidt. Berl. 1858—1876. 8 dln. 8^ 

Zeitschrift für vergleichenden Sprachforschang 
auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen 
und Lateinischen. Herausg. von Theod. Auf- 
recht und Ad. Eubn [Bd. III enz. von 
Ad. Kuhnl. Berlin 1852—62. Bd. I-XL 11 
dln. 8o. 

ld. Neue Folge. [o. d.t. Zeitschrift f. vergL 

Sprachforschang auf dem Gebiete der Indoger- 
manischen Sprachen. Begründet von A. Euhn. 
Herausg. von E. Euhn und J. Schmidt]. Aid. 
1877—83. Bd. Hl— VU. 8°. 

ld. Gesammtregister zu Band I— X. Aid. 

1862. 8^. 

Taalstudie. Tweemaandel^ksch tgdschrift voor 
de studie der nieuwe talen, onder redactie van F. J. Rode, C. Stoffel en T. H. de Beer. 
[Jrg. II o. red. van F. J. Rode, C. Stoffel en 
J. J. A. A. Frantzen. Jrg. III o. red. van 
C. Stoffel, J. J. A. A. Frantzen en L. M. 
Baale]. Culemb. 1879—83. Jaarg. I— III. 8<>. 

CoUeotio Dissertationum rariss. histor.-phDolog., 
ex Musaeo J. C. Graevii. Traj. Bat. 1716. 4to. 
Nieawe oplage, vroeger onder den titel van: 
Syntagma var. Diss. rar. Ultn^. 1702. Daarin, 
▼oor de Taalkunde, Th. Beinesii fqopoöfuva 
lioguae Punicae, en C. Da umin 8, de causis 
amisBar. Latinae ling. radicom. 

Whitney, W. Dwight, Taal- en Taaistudie. 
Voorlezingen over de gronden der wetenschap- 
pelgke taalbeoefening. Volgens de 3e uitg. be- 
werkt door J. Beckering Vinckers. Haarl. 
1877-81. Serie I. IL 2 dln. S^. 

Vater, J. B., Litteratnr der Grammatiken , Lexica 
und Wörtersammlangen aller Sprachen der Erde , 
nach alphab. Ordnung mit einer üebersicht des 
Vaterlandes , der Schicksale und Verwandtschafb 
derselben. [Duitsch en Latgn]. Berl. 1815. 8<'. 

Engelmann , W., Bibliothek d. neueren Sprachen , 
od. Verzeichniss der in Deutschland, besonders 
vom Jahre 1800 an erschien enen Grammatiken , 
Wörterbücher enz. wie auch deijen. ausl9,nd. 
Classiker, welche ebendaselbst vom Jahre 1800 
bis zu Anf&nge des Jahres 1841 zum Abdrucke 
gekommen sind. [Met 2 Suppl. tot 1868]. Leipz. 
1841-68. 3 dln. 8^ OORSPRONG, ONTWIEEELING EN GESCHIEDENIS DER TALEN. Symons, B., Jacob Grimm, de schepper der 
historische spraakkunst. Redevoering. Groningen 
1881. 8^ 

Buret, C, Thresor de l'histoire des langves de 
eest univers. Contenant les origines, beautez. 
perfections , Decadences etc. des langues. 2e éd. 
Yverd. 1619. 4*^. 

Crinesitiui, C, Discursus de confdsione Lingua- 
rum , tam Orientalium . . . tum Occidentalium . . . 
statuens Hebralcam onmium esse primam. Norib. 
1629. 4^ 

Ziegra, O-. D., praes., respond. J. Musaeo, 
Dissertatio de confasione Imgvamm Babylonica. 
Witteb. 1679. 4<^. 

Sohroeder , N. G-., Oratio de confasione sermonis 
BabeUca. Gron. 1752. 4'>. 

MoriniUi, B., Ezercitationes de lingua primaeva 
ejttsq. appendicibus. Ultraj. 1694. Met platen. 4^. 

Caspar^ J. O., De Lingua prima, ex oraculo 
Mosaico Gen. XL 1. disput. Vitemb. 1706. 4'>. 

Honert, T. H. Tan den, Dissertationes histor. I. 
de Creatione mundi; U. de situ Edenis; III. de Lingua primaeva ejusque propagatione , atque 
inde natis variis dialectis. Lugd. Bat. 1738. 8^. 

Dissertationes histor. ed. alt. auctior et emend. 

Aid. 1739. Additamentum apolog. ad ed. 

alt. Aid. 1739. 8^. 

Met geschreven aanteek. van A. Schalt en 8. 

— SohulteiiB , A., Excursus primus (sec. et tert.) 
ad Gap. I. Viae veteris et regiae Hebralzandi. 
Contin. Stricturas ad Diss. histor. de Lingua 
primaeva enz. Lugd. Bat. 1739 4°. 

MuhliUB, H., De origine linguarum variaram, 
stirpeque ac Matre Gnraecae, Latinae et Germa- 
nicae, Hebraeft disserUtio. EiL (1692). S"". 

Bharpe , G-., Two dissertations : I. üpon the origin , 
construction , division and relation of languages. 
II. Upon the original powers of letters. To wMch 
is added the second edition, enlaiged of a 
Hebrew Grammar and Lexicon, without points. 
Lond. 1751. Met platen. B"". 

Traite de la formation méchanique des langues , et 
des principes phjsiques de TÉtymologie [door C. 
de Brosses]. Par. 1765. 2 dln. Met platen. 8^ 
Met A&nteekeningen in HS. Digitized by Google 27 OOESPKONG, ONTWIKKELING EN GESCHIEDENIS DER TALEN. ALGEMEENS 8PRAAKLEEB. 28 Süszmilch, J. P., YerBacb eines Beweisee, daas 
die erste Sprache ihreo ürspruog nicht vom' 
Menschen, Bondern allein vom Schöpfer erhalten 
habe. Berl. 1766. 8<^. 

Brosses, O. de, üeber Sprache nnd Schrift. 
Aus dem FranzOsischen übersetzt u. mit Anmer- 
knngen von M. nissmann. Mit Eopfem. 
Leipz. 1777. 2 dln. 8°. 

Essai sur Torigine et 1'antiqnitó des langues 
[door J. B. Perrin]. Lond. 1767. 8^ 

Mestingh, D., Verhandeling over den oorsprong 
en de natuur der Taaien in het gemeen be- 
schouwd. Gron. 1771. 8°. 

Herder , J. G-. von, Abhandlung über den Ur- 
sprung der Sprache. Berl. 1772. kl. 8^. 

Bekroond door de K. Acad. d. Wissenachaften. 

Versuoh einer ErklSjrung des Ursprunges der 
Sprache [doorD. Tiedemann]. Riga. 1772. 8^ 

Zobel, Gedanken über die verschiedene Meinun- 
gen der Gelehrten vom Ursprunge der Spra- 
chen. Magdeb. 1773. 8<>. 

Essai synthétique sur Torigine et la formation 
des langues [door Copineau]. Par. 1774. 8®. 

Büdiger, J. C. C, Grundrisz einer Geschichte 
der menschlichen Sprache nach allen bisher 
bekannten Mund-und Schriftarten. Ir Th. Von 
der Sprache. Leipz. 1782. 8°. 

Monboddo (Des Lord) Werk von dem Ursprunge 
und Fortgange der Sprache übersetzt und ab- 
gekürzt von E. A. Schmid. Mit einer Vorrede 
von [J. G. von] Herder. Riga, 1784. 2 dln. 
8°. 

Michaeler , C, De Origine Linguae tnm primaria , 
tum et speciali Gommentatio. Vienn. 1788. 8^. 

Dorsoh, A. J., Philosophische Geschichte der 
Sprache und Schrift. Mainz, 1791. 8^ 

Anton, C, De lingva primaeva ejvsqve in lin- 
gva Hebraica antiqvissima reliqviis. Vitoburgi, 
1800. 4^. 

VoUbedlng, M. J. C, Stammtafel aller Spra- 
chen. Berl. 1802. 8*». 

MüUer, P. F. J., Die ürsprache. Düsseld. 1815. 

Stutsmami, J. J., Gommentatio de Linguarum 
in orbe terrarum nezu. Erlang., 1816. 4°. Ssquisse historique sur les Langues, considé- 
rées dans leurs rapporta avec la civilisation et 
la liberté des peuples, par un Beige [J. B. J. 
G. Plasschaert]. Brux. 1817. 8*». 

Jeime , J. C. W. Le, Geschied- en letterkundige 
nasporingen omtrent de afkomst en verspreiding 
der Talen van de onderscheidene Volkeren, met 
eene Inleiding tot de Algem. Taalkunde. Delft , 
1826-27. 2 dln. 8°. 

Sohmittlienner , F . Ursprachlehre. Entwurf zu 
einem System der Grammatik, mit bes. Rück- 
sicht auf die Sprachen des Indisch-Tentschen 
Stammes: das Sanskrit, das Persische, die 
Pelasgischen , Slavischen u. Teutschen Sprachen. 
Fiancf. 1826. 8^. 

Kennedy , Vans, Researches into the origin and 
affinity of the principal Languages of Asia and 
Europe. Lond. 1828. 4°. 

Wüllner, F., Ueber ürsprung und ürbedeutung 
der sprachlichen Formen. Münst. 1831. 8^. 

Kaleer , G-. P. C, Ueber die Ürsprache , oder ueber 
eine Behauptung Mosis, dass alle Sprachen der 
Welt von einer einzigen der Noachischen ab- 
stammen , mit einigen Anh&ngen. Erl. 1840. 8^^ 

Steinthal, H., Der ürsprung der Sprache im 
Zuzammenhange mit den letzten Fragen alles 
Wissens. Berl. 1851. S"». 

G-rixnm, J., Ueber den Ürsprung der Sprache. 
3te Aufl. Berl. 1852. 8**. 

Fott, A. F., Die Ungleichheit menschlicher Ras- 
sen , haupts&chlich vom sprachwissenachaftlichen 
Standpuncte , unter. . . Berücksichtigung von des 
Grafen von Gobineau gleichnamigen Werke. 
Mit einem Ueberblick ül^r die Sprachverh&lt- 
nisse der Völker. Ein ethnologisdber Versuch. 
Lemgo u. Detmold, 1856. 8^. 

Benan, E., De Torigine du langage. 2e éd. revue 
et augmentée. Par. 1858. 8^. 

Farrar, F. W., An essay on the origin of 
language. Based on modem researches, and 
especially on the works of M. Benan. London, 
1860. 8°. 

Beke, Oh. F., Views in ethnography, the clas- 
sification of languages, the progress of civili- 
zation and the natura! history of man. Lond. 
1863. 8^ ALGEMEENE SPRAAKLEER. Bibliandrus, T., De ratione communi omnium 
linguarum et literarü commentarius. Cuiadnexa 
est compendiaria explicatie doctrinae recte 
beateq. uinédi enz. Tiguri, 1548. 4^. 

Beeoldus , C, De Natura Populorum ejusque . . . 
variatione, ... et de Linguarum ortu atque im- 
mutatione. Tubing. 1632. 4*^. 

Brerewood, E., Recherches curieuses sur la di- versité des Langues et Religieus en toutes les 
principales parties du monde, trad. en Fran9. 
par I. de la Montagne. Paris, 1667. 8^. 

Brerewood, E., Scrutinium religionum et lingua- 
rum. Ed. noviss. auctior. Francof. 1679. 12°. 

WiUdliB, J., An essay towards a real character 
and a philosophical language. Lond. 1668. fol. Digitized by Google 29 ALGEMEENS SPRAAKLEEB 30 Walton, B.y Biblicus apparatns, chronologico- 
topographioo-philologicus enz. Adj. J. Drnsii 
de Proverbiis sacris classes duae enz. Tig. 1673. 
fol. 

Hierin o. a.: Dissert. de lingaarum natara, origine, 
divinone, mutationibns et osa. 

Borriohins, O., De Cansis diversitatis linguaram 
dissert. Hafii. 1675. 4<>. 

Bosignuoli, O. G-., La Lingna purgata, overo 
discorsi in emenda del parlare osceno. Bologna, 
1694. 12mo. 

Fraln du Tremblay, J., Traite des Langnes, oü 
Ton donne des principes et des régies pourjuger 
du mérite et de Texcellence de chaqae Langue , 
et en particulier de la Langne fran9aise. Amst. 
1709. 8^ 

GarpoTioB, J., Meditatio philos.-crit. de perfec- 
tione lingvae methodo scientif. adorn. Jenae, 
1735. 8^ 

Hetz. werk. Ed. alt. qvam plyr. accessionibns 

ancta. Francof. et Lips. 1748. 4°. 

Vindiciae meditationts de lingra eivsqve per- 
fect. Jenae, 1744. 40. 

SpaethiuB , J. M., Oratio de coltura Linguaram , 
ex Societatibus quaerenda, in diem Societatis 
Latinae natalem recitata. Jenae, 1739. 4^. 

Mofler, F. O., Yersucb ciner Staats-Grammatic. 
Francf. a. M,, 1749. 3 stn, 80. 

Beanzée , N., Grammaire générale , ou exposé des 
éléments nécessaires du langage , pour seryir de 
fondement k Tétude de tontes les langues. Paris, 
1767. 2 dln. 8°. 

Harris, J., Hermes or a philosopbical inqviry 
conceming yniyersal grammar. Tlurd ed. revised 
and corrected. Lond. 1771. 8°. 

Hetzelfde werk. 7th ed. Lond. 1825. 8^. 

Hermes, oder pbilosophische Untersucbung 

über die allgemeine Grammatik; uebers. von G. 
G. Ewerbeck, nebst Anmerkungen und Ab- 
handlungen von F. A. Wolf und dem Ueber- 
setzer. Bd. I. Halle, 1788. 8«>. 

Hermès, ou recherches philosophiques sur 

la grammaire universelle. TVad. de FAnglois , 
avec des remarques et des additions par 
F. Thurot. Paris, An IV (1796). 80. 

Miohaêlifl, J. D., Prgsyerhandeling over den 
wederkeerigen invloed van de aangeuoomen 
begrippen onder een volk op de nationaale Taal , 
en van de Taal op de nationaale wyze van 
denken ; vert. en met aanm. verm. door C. v a n 
Engelen. HarL 1771. 8vo. 

Ealméff, G-., Praecepta grammatica atqve speci- 
mina Lingvae Philosophicae s. Vniversalis ad 
omne vitae genvs adcommodatae. Berol. et Lips. 
1772. Met pi. 40. Ck>urt de Gobelin, A, Monde primitif, analyse 
et comparé avec Ie Monde moderne : 1. Plan et 
Allégories. — II. Grammaire universelle et 
comparative. — III. Origine du Lang^age et de 
TEcriture. — IV. Hiatoire du Galen drier. — 
V. Dictionnaire étymologiqne de la Langue 
Fran^oise. — VI. VII. Dictionnaire étymologiqne 
de la langue Latine. — VIII. Dissertations 
mêlées. — IX. Dictionnaire étymologiqne de la 
langue Grecque. Avec des figures en taille-douce. 
Pang, 1773-1784. 9 voL 4to. 

Iperen , J. yan , Proeve van taalkunde , als eene 
wetenschap behandeld. Amst. 1773. 8^. 

Proeve van heilige taalkunde, als eene we- 
tenschap behandeld, bgzonderlgk nuttig voor 
hun, die zich de voornaamste gronden van de 
tnalen der H. Schrift willen eigen maaken. Leyd. 
1786. 80. 

2de Uitgave van het Yoorg. werk. 

Heinioke, S., Wichtige Entdeckungen und Bey- 
t^ige zur Seelenlehre und zur menschlichen 
Sprache. Leipz. 1784. 8'>. 

Tooke, J. Home, *ET§a xrtpotvra. or, the di- 
versions of Purley. Part 1. Lond. 1786. S^. 

Sourcesol, De, L'esprit des langues; ou les 
principes essentiels de la grammaire, pour 
fsiciliter l'intelligence des langues modernes. 
[Fransch en Engolsch]. Lond. z. j. 12°. 

Both, G. Ü., Antihermes, oder pbilosophische un- 
tersucbung über den reinen Begrifi der menschli- 
chen Sprache und die allgemeine Sprachlehre. 
Frankf. u. Leipz. 1795. 8*». 

Mertian, J., Allgemeine Sprachkunde. Braunschw. 
1796. 8-. 

Saoy, A. I. Silyestre de. Principes de gram- 
maire générale . . . propres è, servir d'introduc- 
tion k r étude de toutes les langues. Par. An 
VII (1799). 12^ 

Hetz. werk. 4e éd., revue et corrig. Par. 

1822. 12<>. 

Vater, J. S., Versuch einer Allgem. Sprachlehre. 
Mit einer Einleitung über den Begriff und Ur- 
sprung der Sprache, und einem Anhange über 
die Anwendung der allgem. Sprachlehre auf die 
Grammatik einzelner Sprachen und auf Pasi- 
graphie. Halle, 1801. 8^ 

Lehrbuch der allgemeinen Grammatik . . . 

mit Vergleichung ftlterer und neuerer Sprachen. 
Halle, 1805. 8^ 

Adelung, J. C, und J. S. Vater, Mithridates 
oder allgemeine Sprachenkunde , mit dem Vater 
ünser als Sprachprobe, in bey nahe 500 Spra- 
chen und Mundarten. Berl. 1806—17. 4 dln. 5 
bdn. 8°. 

Kooh, O., De linguarum indole, non ad logices 
eed ad psychologiae rationem revocanda. Marb., 
1809. 8-. 

Estarac, A. F., Grammaire générale. Paris, 
1811. 2 dln. 8^ Digitized by Google 31 ALGEHBENE SPBAAKLEER. 32 Gourt de Gébelin, A., Histoire natarelle de la 
parole, on Grammaire universelle k Vusage des 
jeunes gens; avec un discours préliminaire, et 
des notes par M. Lanjuinais. Avec 3 pi. Par. 
1816. 8^ 

G-riepenkerl , F. K., Yon den Formen der De- 
klinazion und Eonjugazion ihrem Begriffe nach, 
zur Begründung einer allgemeinen philosophi- 
schen Grammatik. Marb. 1822. 8^. 

Ouvier, C. O. L., Aphorismi philosophici de 
Sermone. Argentor. 1826. 4^. 

Daily, N., Essai de Grammaire générale, basée 
sur les procédés idéolog^ques et analytiques de 
Lemare. Liège, 1826. 8^ 

Falkenhainer , O. B. N., Quid tribnendum sit 
versibus linguae yemaculae similiter cadenti- 
bus. Marb. 1828. 8^. 

Bprache (Ueber die). Heidelb. 1828. 8°. 

Hierin: 1. Ueber den Rhyibmns. firnohst. ans den 
Denkwordigkk. des Grafen S***. — II. Die Sprach- 
reiniger. — III. Wodarch bildet sich eine Spra- 
cheP — IV. Die Rückschritte der Poesie. — 
V. Stylübungen. 

Meylink, A. A. J., Verhandeling... over den 
invloed der geschiedkunde op de taalkunde . . . 
en . . . de noodzakel^kheid eener grondige ken- 
nis der vaderlandsche geschiedenis ter beoefe- 
ning der Taderlandsche taal. Brugge, 1829. 8^ 
Uitgeg. door de Maatach. Eendragt en Vaderlands- 
liefde. 

Altenburg, Fr. W., Allgemeine Bemerkungen 
über phüosophische Grammatik, nebst der 
speciellen Lehre vom Zeitwort. Schleusingen , 
1830. 4to. 

HofEïneister , K., Erörterung der GrundB&tze der 
Sprachlehre , mit Berücksichtigung der Theorien 
Becker's, Herling*s, Schmitthenner's 
und anderer Sprachforscher ; als Prolegg. zu jeder 
künftigen allgemeinen Grammatik. Essen , 1830. 
2 dln. 8^. 

Sohlegel, Fr. von, Philosophische Yorlesungen 
insbesondere über Philosophie der Sprache und 
des Wortes; enz. Mit dem Bildnisse des Verf. 
Wien, 1830. 8°. 

Kaltsohmidt, J. H., Grundriss der Sprach- Wis- 
senschaft. Ein Yersuch. Leipz. 1833. 8^. 

Binke, M., Etymologie und linguistische For- 
schungen , besonders in Bezug auf die Lateinische 
Sprache. Götting. 1836. 4<'. 

Humboldt, W. von, üeber die Yerschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss 
auf die geistige Ëntwickelung des Menschen- 
geschlechts. Berl. 1836. 4\ 

Sprachphilosophischen Werke. Herausg. und 

erklart von H. Steinthal. Berl. 1883. 4^ 

Bteinthal, H., Die Sprachwissenschaft Wilh. 
Ton Humboldt's und die Hegelsche Philoso- 
phie. Berlin, 1848. 8°. HeiiBde, P. W. van., Wgsgeerte. Proeven van 
w^sgeerige navorschingen in de Talen. ütr. 
1837. 8vo. 

De SocraÜBclie School. Dl. III. 

— Wederlegging van Ph. W. van Heusde's 
eerste proeve van wgsgeerige navorschingen in 
de talen: hoe komt de mensch tot waarheid? 
[door F. C. Greuve]. Gron. 1837. 8<>. 

Zeel, O. van. Inleiding tot de TaaU en Rede- 
neerkunde , ten dienste van aankomende School- 
onderwgzers. Roti. 1837. 8vo. 

FritBCh, E. A., Eritik der bisherigen Grammatik 
und der philosophischen Eritik , Ir Theil. Kritik 
der bisherigen Tempus- und Modus-Lehre und 
der philologischen Kritik enz. Fraakf. 1838. 8"". 

Wocher, M., Allgemeine Phonologie oder na- 
türliche Grammatik der menschlichen Sprache, 
enz. Stuttg. und Tübing., 1841. 8^. 

Lemenenr-Doray , Traite élémentaire d'Idéologie 
grammaticale, enz. Falaise, 1842. 8^. 

Brill, W. G., Over de Taal, als het pand van 
's Menschen hoogen rang in de Schepping enz. 
Zutph. 1844. 8vo. 

Mongenast, H., Grammatisches. (Diekirch) 
1845. 4°. 

Programm d. K.-Orossh. Progymnas. zn Diekirch, 
1844—46. 

Wienbarg, L., Das geheimniss des Wortes. 
Hamburg, 1852. 8°. 

Steinthal, H., Die Classification der Sprachen 
dargestellt als die Ëntwickelung der Sprachidee. 
Berlin, 1850. 8°. 

Grammatik, Logik und Psychologie, ihre 

Principien und ihr Yerh&ltniss zu einander. Berl. 
1855. 8°. 

Gesammelte sprach wissenschaftliche Abhand- 

lungen. Berl. 1856. 8^. 

Heyse , K. W. L., System der Sprachwissenschaft. 
Herausg. von H. Steinthal. Berl. 1856. 8°. 

Muller, F. Max., Lectures on the science of 
language. 3d ed. Lond. 1862. 8^. 

Lectures, enz. lid Series. With woodc. Lond. 

1864. 80. 

— Voigtmann, C. O-., Dr. Max MüUer's 
Ban-wau-Theorie und der ürsprung der Sprache. 
Ein Wort zur VersUlndigung an den Herausg. 
der » Yorlesungen über die Wissenschaft der 
Sprache". Leipz. 1865. 8°. 

Gaspari, O., Die Sprache als psychischer Ent- 
wicklungsgrund. Gött. 1864. 8®. 

Hermann, O., Das Problem der Sprache und 
seine Ëntwickelung in der Geschichte. Dres- 
den, 1865. 8^ 

Moltser, H. E., De nieuwe richting in de taal- 
kunde. Redevoering. Gron. 1865. 8®. Digitized by Google 33 ALGEMEENE SPRAAKLEER — SPRAAK- EN SPRAAKKUNSTI6 ONDERWIJS. 34 Hartflon, P. A., De hoofdkenmerken van de 
▼olraaakte taal. Leiddraad bn de taalstadie 
Utr. 1866. 8°. 

Bolts, A., Die Sprache nnd ihr Leben. Popn- 
l&re Briefe über Sprachwissenschaffc. Offenbach, 
1868. 8^ 

Q-rOB8, Magn., Langnages and popular educa- 
tien. Three addresses. New-York, 1871. 8°. 

Muller, P. MaX| De uitkomsten van de weten- 
schap der taalkunde, üit het Hoogd. door G. 
Pen on. Met een inleidend woord van H. Ë. 
Moltzer. Gron. 1872. 8°. 

Doomkaat Koolman, J. ten, Die Sprache 
nach M. Carrière nnd Anderen. 2e Aufl. Nor- 
den, 1879. 8°. 

Moltaer, H. E., De volksverbeelding in het rgk 
der taal. Redevoering. Gron. 1881. 8°. Bülja, A., Die Pasilalie, oder kurzer Grnndriss 
einer allgemeinen Sprache, enz. Berl. 1809. 8^. 

Esquisse d^une langne universelle. Paris, 1837. 8^. 

Pasilogie oder Weltsprache, [door Dr. L.]. Breslau, 
1853. 8°. 

Prospeotus, on Explication succincte dn plan 
auquel Mr. du Mitand travaille depuia plu- 
sieurs années; et dont Ie but est de simplifier, 
rapprocher et assimiler Ie Sjstême grammati- 
ca!, tant des treize Langues vivantes, qu'on 
parie dans TEurope Chrétienne, que des deux 
Langues savantes, Ie Grec et Ie Latin, de les 
b&tir toutes sur la Langue Fran9oise, d*oü 
elles partiront comme d*un point central, pour 
former ensuite différentes Branches ou Compar- 
timens^ dans un ordre analogae k leur affinité 
OU proximité : enz. La Haye , " G. B a c k h u 7- 
sen, z. j. 8®. SPRAAK- EN SPRAAKKÜNSTIG ONDERWIJS. Be St. Pierre, (L'abbë), Projet pour perfectioner 
rOrtografe des Langues d'Europe. Par. 1730. 8°. 

IVallis, J., De loquela, s. sonorum formatione, 
tract. grammatico-phjsicus. Ed. VI. Lugd. Batav. 
1727. 8<>. 

[Pluche , N. A.] , De Linguarum , artificio et doe- 
trina. Par. 1751. 80. 

La mécaniques des langues, et Tart de les 

enseigner. — Supplément k la mécanique des 
langues. Par. 1751. 8**. 

Marsaifl, C. C. du, Des tropes, ou des différens sens 
dans lesquels on pent prendre un même mot 
dans une même langue. Nouv. éd.Tar. 1757. 8^ 

Hetz. werk. 5e édit. Par. 1805. 80. 

Maudru, J. B., Nouveau système de Lecture 
applicable k toutes les langues, Irepartie. Paris 
et Strasb., an Vm (1800). Av. tableaux. 8«>. 

Spraohen (Üeber), besonders über die lebenden , 
über die gewOhnl. Sprachmeister , und über eine 
bessere Methode lebende Sprachen gründlicher, 
leichter and doch geschwinder zu erlemen. 
Nümb. u. Altdorf, 1804. 80. 

Peetaloszis neue Methode die alten Sprachen 
za lehren ... in ihren Grundzügen dargestellt. 
Carlsr. 1818. 8*». 

Würth, ainó, J. P. X., et A. Meyer, Plande 
plusieurs cours de langue Grecque, Latine, 
Hollandaise, Fran^aise. (Namur, 1820). S\ 

Ck>ulianoff de Volney, Disconrs sur Tétude 
fondamentale des Langues, lu k TAcadémie Russe, 
et traduit de Toriginal Russe par Ie même. 
Par. 1822. 8<>. 

Kolbe, K. W., OeberWortmengerei; nebsteinem 
Nachworte gegen die Herren Fr. Passow und 
Pr. Horn. Dritte, teilweise ganz umgearb. 
Ausg. Berl. u. Leipz. 1823. 8*. 

Drukwerken I. Kolbe, K. W., Abgerissene Bemerkungen über 
Sprache. Ein Nachtrag zu der Schrift: über 
Wortmengerei. Leipz. 1813. 8°. 

Schaub, P., üeber die Muttersprache als Unter- 
richtsgegenstand. Bresl. 1825. 4°. 

Jaootot , J., Enseignement universel. Langue ma- 
temelle. 3me éd. Louv. 1827. 80. 

Enseignement universel. Langue étrangère. 

3me éd. Louv. 1828. 8®. 

— Bemarques sur la methode de M. Jacotot et 
sur ses deux ouvrages. Brux. 1827. 8^ 

— Duriveau , E. P. H., Examen raisonné de TËn- 
seignement dit universel. Brux. 1827. 8^. 

Humboldt, W. Ton, üeber den Dualis. Berlin, 
1828. 4^ 

Pott, A. P., De Relationibns quae Praepositio- 
nibus in linguis denotantur dissertatie. Gellis, 
1828. 8«>. 

Boggen, C. H., Nieuwe leerwijze om vreemde 
talen volgens den gang der natuur werktuige- 
lyk aanteleeren. 'sGravenh. 1829. 8<*. 

PritBoh, E. A., Einige Gedanken über Sprach- 
ünterricht auf Gymnasien , enz. Francf. 1830. 8^. 

Humboldt, W. von, üeber die Verwandschaft 
der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen 
Sprachen. Berl. 1830. 4°. 

Baur, K., üeber die Art und Weise, Sprachen 
zu erlemen, aus dem Französischen des Le- 
mare übersetzt; nebst Andeutungen des Prof. 
Weber über den Werth der alten Sprachen, 
vorzüglich der Griechischen , für die Gymnasial- 
bildung; und einigen von dem Herrn Dahl mit- 
getheilten Römischen Steinschriften. Darmst., 
1831. 4«. Digitized by Google 35 SPEAIK- EN SPRAAKKUNSTIG ONDERWIJS. YERGELUKEITDE TAALKUNDE. 36 BaTuner, B. yon, Die Aspiration und die Laut- 
verBchiebang; eine sprachgeBchichtliche Unter- 
auchung. Leipz. 1837. 8°. 

Tafel, L., Hamilton und seine Gegner, oder 
DarlegTmg der Hamiltonischen Sprachlehrme- 
thode, in welcher diese als vor andem formell 
bildend, und als Zeitbedürftiiss erwiesen wird. 
Stuttg. 1837. 8o. 

Leutbecher , J., üeber den Unterricht in den alten 
und neuen Sprachen, enz. Erlang. 1837. 8^. 

Sohwars, Chr., Prolusio de ordine in Linguis 
addiscendis obeeryando. ülmae, 1842. 4®. 

Letellier, C. Ii. A., Goars complet de Langue 
universelle , offrant en même temps une methode 
facile et snre pour apprendre les langues, et 
pour comparer, en quelques mois, tontee leslit- 
teratures mortes et yivantes. Irepartie, (Gram- 
maire). Oaen, 1852. 8». 

Dirokinok Holmfeld, O., Program to an essay 
on the &aming of words in language. Lond. 
1859. 8°. Beets, N., Spreken. Haarl. 1838. S^. 

Donders, F. O., De physiologie der sprasLkklan* 
ken, in het bgzonder yan die der Nederland- 
sche taal geschetst. Utr. 1870. 8«. 

Peerlkamp, F. Hoftnan, Dissertatio de surdo- 
rum mutorumque institutione. Groning. 1806. 8^. 

G-uyot, C. en B. T. Ouyot, Systematisch ge- 
rangschikte Igst der werken en geschriften oyer 
doof-stommen en onderwas aan doof-stommen. 
Gron. 1824. 8*». 

Liste littéraire philocophe, on Catalogue 

d'étude de ce qui a été pubUé jnsqu'è* nos jours 
sur les Sourds-muets ; sur Poreille, Toule, la 
yoiz, Ie langage, la mimique, les ayeugles, 
etc. Gron. 1842. 8o. 

Verslag wegons het Instituut yoor doofstommen te 
Groningen, oyer de jaren 1825—83. 59 stkn. 8°. 

Wet yan het Instituut yoor Doofstommen te Gro- 
ningen. (Gron.) 1825. 8*>. Feith, H. O., Bedeyoering uitgespr. op het 
feest . . . bg het 50-jar. bestaan yan het Insti- 
tuut yoor doofetommen te Groningen .... 1840. 
Met aanteekeningen. Gron. 1841. 8^. 

Beschrjjving yan het Instituut yoor doofstommen 
te Groningen [bg de] yienng y. h. 75-jarig be- 
staan der inrigting. [Gron.] 1865. 8°. 

Catalogus Bibliotheoae Gnyotianae Institnti surdo- 
mutornm Ghroningani. Pars specialis. De snrdo- 
mutis, balbis, caecis, mente imbecillis. Gur. 
A. W. Alings. Gron. 1883. 8°. 

Capitaine, U., J. B. et C. J. Pouplin, pre- 
miers instituteurs de Técole des sourds-muets 
de Liége. Li^e, 1867. Met portr. 12*^. Helmont, F. M. yan, Afbeelding yan het ware 
. natuurlgke Hebreuwsche A. B. G., welke te 
gelgk de y^se vertoont , volgens welke die do {sie) 
geboren sgn, sodanig konnen onderwesen werden , 
dat sg . . . konnen verstaan. . selfs. . . spreken. 
Alsm. een verhandeling om de doof-geboorene 
te leeren spreken, door J. O. Amman. Amst. 
1697. Met pi. 12^ 

Deumer, J. G-., De manuloquio. Altd. 1702. 4^ 

De oculiloquio. Altd. 1702. 4«. 

Kessler, G-. G-., De pediloquio. Altd. 1702. 4**. 

Andres, G*., Deir origine e delle vicende dell' 
arte d*insegnar a parl^ ai Sordi muti. Yienna, 
1793. 4^ 

Laohs, J. S., Andeutung des Yerfahrens beim 
ünterrichte taubstummer Einder im Sprechen, 
für Yolksschullehrer. Berlin, 1835. 8<'. 

Hand- ABC (Het) voor Doofstommen. D. T. de 
Haas delin. D. Veelwaard sculp. W. van 
Vliet excud. Z. j. 4«. 

Alphabet van Doofstommen. (Leid. 1847). 1 bl. 
4^ obl. 

mannel. Gloire k T Abbé de T £ p é e , Oréateur 

de Véducation des Sourds-muets enz. Z. p. e. j. 
(Paris) pP. VERGELUKENDE TAALKUNDE. Sorieokius, A., Adyersariorum 11. nil. His ar- 
gum.: 1. Linguam Hebraicam esse divinam et 
primogeniam; 2. Linguam Teutonicam esse se- 
oundam, et dialecto tantum ab Hebraea distare ; 
3. Apologia pro Diuo Hieronymo; 4. Metrum 
Hebraicum, post D. Hieronymum ignoratum, 
nunc repertum; 5. De yulgaribus Hebraizantium , 
historicor. , geographor. et critioor. , circa origines, 
erroribuB. Ipr. Flandror. 1520. Fel. 

Originum rerumq. Celticarum et Belgicarum 

11, XXin. Ipr. Flandr. 1614. Met portret, fol. 
Hoogst belangr^k voor de hierin voorkomende 
vreemdsoortige woordafleidingen uit de Nederd. 
taal Sorieokius, A., Monitorum sec. 11. V. quib. 
Orig^n. rerumq. Gelticar. et Belgicar. opus suum 
nuper editum, alüüs et auctiüs ë fontibus 
HebiaiciB, ipsSq. rer. orig. deducit, probate 
firmatq. . .«. De yera et falsa origine monimen- 
tum s. Europa rediviva. Tpr. Flandror. 1615. fol. 

Passeratios, J., De Literarum cognatione ac per- 
mutatione liber. Par. 1606. 8^. 

Myle, A. yan der, Lingua Belgica, sive de 
Lingnae illius communitate tum cum plerisque 
alijs, tum praesertim cum Latind.» Graecft, 
Persicft; deque comriinnitatis illius cansis; tum 
de Linguae illius origine et latissimd. per nationes Digitized by Google 37 VEBGELUKENDE TAALKUNDE. 38 quam jdarimaB diffosione; ut et de ejus prae- 
Btantia, ens. Lagd. Bat. 1612. 4^ 

Craoigeras, G-., Harmonia lingaaram lY cardi- 
naliam : Hebiaicae , Graecae , Latinae et Germa- 
nicae , ens. Francoh 1616. foL 

Bozhom, M. Z. Tan, Antwoord... op de 
Yraaghen... over de BediediDge yan de 
Afgodinne Nehalennia ... In welcke de ghe- 
meine herkomste yan der Griecken, Romeinen 
ende Duytschen tale ujt den Scythen ... be- 
wesen , ende Yerecheiden oudheden . . . ont- 
deckt... worden. Leyd. 1647. 4°. 

Hayne , Th., Lingaarum cognatio : seu de Linguis 
in genere et de variamm Lingnarum harmonia 
Dissertatio. Lond. 1648. 8^. 

CasaubonoB, M., De quatuor Linguis commen' 
tationis, pars prior, quae de lingiia Hebratca 
et de lingua £kixonica. [Bggey. G. Somneri, 
ad verba yetera Germanica, a J. Lip aio... 
coUecta: Notae]. Lond. 1650. 8<'. 

Het 2e ttak yan dit werk U nooit yerschenen. 

Gemeenaohap tussen de Gottische spraeke en 
de Nederduytsche , Vertoont L Bj eenen brief 
nopende deze stoffe. II. Bj eene Lyste der 
Gottische Woorden, gelykluydig met de onze. 
III. By de voorbeelden der Gbttische Declinatien 
en Conjugatien . . . alles gerigt Tot ophelderinge 
van den ouden grond van 't Belgisch [door 
L. ten Eate Hzn]. Amst. 1710. 4^ 

Leibnita, G-. G-. Gollectanea Etymologica, illu- 
strationi lingnarum, veteris Celticae, Germanicae, 
Gallicae, aUarumque inservientia. Cum prae&t. 
J. G. Eccardi. Hanov. 1717. 8^ 

Kate Ha. Ii., Ten, Aanleiding tot de kenniase 
van het Verhevene Deel der Nederduitsche 
Sprake: waerin hare zekerste grondslag , edelste 
kragt, nuttel^kste onderscheiduig en geregeldste 
Afleiding overwogen en naegespoort, en tegen 
bet allervoomaemste der verouderde en nog 
levende Taelverwanten , als *t Oude Moeso-Got- 
thisch, Frank-Duitsch , en Angel-Sazisch , be- 
neffens het hedendaegsche Hoogdnitsch en Ts- 
landsch , vergeleken wordt. Amst. 1723. 2 dln. 4^. 
Met Yert&illende aanteekeningen in H.S. ymn M. 
Tydeman. 

HenaeliiiB, Q-., Synopsis vniv. Philologiae, in 
qua miranda vnitas et harmonia lingvarum totivs 
orbis terrarvm occvlta, e literarvm , syllabarvm , 
vocvmque natvra et recessibvs ernitur enz. Map- 
pis geogr.-polyglottis adomata. Norimb. 1741. 
Met pi. 8o. 

Lennep, J. B. Tan, Oratio inauguralis de lingna- 
rum Analogia, ez analogicis mentis actionibus 
probatu. Gron. 1752. 4*. 

Bayly , A., An Introduction to Languages, literary 
and philoeophical ; especially to the English, 
Latin , Ghreek and Hebrew. enz. In 3 parts. Jjond. 
1758. 8^ 

Büdiger, J. C. C, Neuester Znwachs der Teut- 
schen, fremden und allgemeinen Sprachkunde. 
Leipz. u. Halle, 1782—93. 5 stn. 8''. Miohaeler, O., Tabulae parallelae antiquissima- 
rum Teutonicae linguae dialectomm, Moeso- 
Gothicae, Franco-Theotiscae , Anglo-Saxonicae , 
Runicae et Islandicae, aliarumque. Oeniponte, 
1776. 8^ 

Anton, C. G. , Versuch das zuverl&szigste Ün- 
terscheidungszeichen der Orientalischen und 
Occidentalischen Sprachen zu entdecken, nebst 
einigen Resultaten für die Grammatik und für 
die Geschichte der alten Sprachen und Völker. 
Leipz. 1792. 8o. 

Kanne, I. A., üeber die Verwandtschaft der 
Griechischen und Teutschen Sprache. Leipz. 

1804. 8*». 

Beoken, J., Entzifferer, oder Aufschlfljsse zu 
der Kunst in allen Sprachen zu reden und zu 
dem Geheimnisse französische, italienische , en- 
glische, holl&ndische , griechische, lateinische 
und alle andere Schriften zu verstehen und den 
Sinn davon herauszubringen. Verbessert von 
Eckartshausen, neu hrsg. von D. Braun. 
Neue Aufl. Leipz. 1807. 8*^. 

Ctoldmann, G-. A. F., Commentatio qua trina- 
rum lingnarum, Vasconum, Belgarum et Oel- 
tarum, quarum reliquiae in linguis Vasconica, 
Cymry et Galic supersunt, discrimen et diversa 
ci^'usque indoles docetur. Gött. 1807. 4^. 

Luntae , J. G-., Carena und Eehren ; oder etymo- 
logische, philologische üntersuchung über den 
Ursprung und die Bedeutung der beyden genann- 
ten Wörter. Leipz. 1808. 8^. 

Maugard, A., Discours prononcé h louverture d'un 
cours public de langue Fran^oise et de langue 
Latine comparées. Paris, 1809. 8^. 

Bmith, Ad., Essai sur la première formation des 
Longues, et sur la différence du génie des 
langues originales et des langues composéos; 
traduit de l'Anglais, avec notes; suivi du pre- 
mier livre des Recherches sur la langue et la 
philosophie des Indiens, extrait et traduit de 
l'AUemand de F. Schlegel; par J. Manget. 
Genève, 1809. 8o. 

Filenr, H. A. Ie, Tableaux synoptiques de mots 
similaires dans les Langues Fersane , Samskrite , 
Grecque, Latine, Moeso-Gothique , Islandoise, 
Suéo-Gothique , Suódoise , Danoise, Anglo-Sazone, 
CeHo-Bretone ou Armorique, Angloise, Aléma- 
nique ou Franciqne, Haut- et Bas-Allemande; 
précédós d^une Grammaire du Persan. Paris et 
Amst. z. j. (1812) 8^ 

Sohoell, F., Tableau des Peuples, qui habi- 
tent TEurope, classes d'après les Langues qu^ils 
parlent, et Tableau des ReUgions quils profes- 
sent. Seconde éd. entièrement refondue , et aug- 
mentée de Supplémens enz. Avec une Carte 
géogr. Par. 1812. 8*. 

Frank, O., Fragmente eines Versuchs über dy- 
namische Spracherzeugung nach Vergleichungen 
der Persischen, Indischen nnd Teutschen Spra- 
chen und Mythen. Numb. 1813. 8^ Digitized by Google 39 VBKGELIJKENDE TAALKUNDE. 40 Jamieson, J., Hermes ScjihiciiB: or, the radical 
affinities of the Greek and Latin Languages to 
the Gothic , enz. to which is prefized a Diss. on 
the historical proofa of the Scythian origin of 
the Greekfl. Edinb. 1814, 8*». 

Adeliing, F., Gatherinens der Grossen Verdienste 
um die vei^gleichende Sprachenkunde. St. Pe- 
tersb. 1815. 4°. 

Froben Deutacher Volka-Mundarten, [U. J.] S e e t- 
z e n*8 linguiatiacher Nachlaaa, and andere Sprach- 
Forachnngen und Sammlungen, beaonders über 
Oatindién; hrsg. von J. S. Vater. Leipz. 1816. 8®. 

Amdt, O. O. von, Ueber den ürsprung und 
die Terachiedenartige Verwandtschaft der Earo- 
pSischen Sprachen , nach Anleitnng des ruaaiachen 
allgemeinen vergleichenden Wörterbuchs; hrag. 
von J. L. Klüber. Frankf. a. M. 1818. 8^ 

Cloet, J. J. de, Proeve over de Fransche en 
Nederlandache talen ; overtreffelijkheid van deze 
op de eerste; uit het Fransch door Grahame. 
Brugge, (1818). 8^ 

Luloüs, B. H., Schets van een overzigt der 
Duitsche Taal , of der Gormaansche taaltakken , 
in derzelver oorsprong en tegenwoordige verdee- 
ling in het Hoogduitach, Nederlandsch, Deensch , 
Zweedsch, Engelsch enz. Gron. 1819. 8^. 

Adelung, F., üeberaicht aller bekannten Spra- 
chen und ihrer Dialekte. St. Petersb. 1820. 8** 

Euithan, J. W., Die Germanen und Grieohen, 
eine Sprache, ein Volk, eine auferweckte Ge- 
schichte. Hamm, 1822—26. 3 atukk. 8o. 

Vergleiohungstafeln der EuropSischen Stamm- 
Sprachen und Süd-, West-Aaiatiacher; — R. K. 
Rask, über die Thrakische Sprach-clasee , aus 
dem Dan.; — Albanesische Grammatik, nach Fr. 
M. de Lecce, — Grusinische Grammatik , nach 
Maggio, Ghai und Firalow, hrsg. von J. 
S. Vater, und Galische Sprachlehre, von G. 
W. Ahlwardt. Halle, 1822. 8^ 

Frenzel, F. C, Ueber die Verwandtschaft zwi- 
schen der griechiachen und Deutschen Sprache. 
Eisen. 1825. 8^ 

Biebdrat, C. G-., Adumbratio quaestionis de Stu- 
dio Etymologiae, a multis perverse et inatituto 
et adhibito. Prolusio ad memoriam Langianam 
recolendam. Ace. Appendix de rebus Gymnasii 
nostri (Islebiensis) recentiasime gestis. Halae, 
(1825.) 4^ 

Het Appendix in het Hoogdmtach. 

Wagner, A., Zum Europaischen Sprachenbau ; 
oder Forschungen über die Verwandtschaft der 
Tontonen, Griechen, Cel ten, Slaven und Inder; 
nach A. Murraj bearbeitet. Leipz. 1825. 2 
dln. 8^. 

Dom, B., üeber die Verwandtschaft des Persi- 
schen, Germanischen und Griechisch Lateini- 
schen Sprachstammes. Hamb. 1827. 8^^. 

Merian, A. A. de. Principes de Tétnde comparative 
des Langues, suivis d'observations sur les ra- 
cines des Langues sémitiques, par H. J. Elap- 
roth. Paris et Leipz. 1828. 8^. Pflans, B. A., De Linguarum inter se compara- 
tione, turn Naturae ut primae linguarum ma- 
gistrae , tum Historiae saperstruenda. Rotevillae , 
1829. 4<>. 

Rauch, F. A., Die Identitat derHinda, Perser, 
Pelasger, Germanen und Slaven, dargethan 
aus Sprache, Religiën und Sitte. Iste Abth. 
Marb. 1829. 8«. 

Etymologien. Probe eines ausfuhrlichen Werkes, 
in welchcm die Abstammung der Griechischen, 
Lateinischen und Deutschen Sprache von der 
Hebraischen nachgewiesen werden soll, allen 
Philologen, inabeaondere den Freunden des 
Sanskrit zur Prüfung vorgelegt von einem 
Schulmanne. Altona, 1832. 8^. 

Fott, A. F., Etymologische Forschungen anf dem 
Geblete der Indo-Germanischen Sprachen, mit 
beaonderem Bezug auf die Lautumwandlnng im 
Sanakrit, Griechischen, Lateinischen, Littaoi- 
schen und Gothiachen. Lemgo, 1833—36. 2 
dln. 8<>. 

LepsiiiB, B., Paiaographie als Mittel f&r die 
Sprachforschung zunachst am Sanskrit nach- 
gewiesen. Berlin, 1834. 8^. 

Hamaker, H. A., Akad. Voorlezingen over het 
nut en de belangrgkheid der Grammatische 
vergelgking van het Grieksch, het Latgn en 
de Germaansche tongvallen.^ met het Sanskrit. 
Leyd. 1835. 8^. 

Latouohe , A., Panorama des Langues. Clef de 
l'étymologie. Par. 1836. 8*. 

Bergier , N. S., Les Élëmons primitifs des Langues, 
découverts par la comparaison des racines de 
THébreu avec celles du Greo, du Latin et du 
Fran9ois; ouvrage dans lequel on examine la 
maniere dont les langues ont pu se fermer et 
ce qu^elles peuvont avoir de commun. Nouv. 
éd. augm. d'un Essai de Grammaire générale, 
par rimprimenr-éditenr [Lambert]. Besancon, 
1837. 8^ 

Hoefer, A., Beitrage zur Etymologie und ver- 
gleichenden Grammatik der Haupteprachen des 
Indogermanischen S tammes. Ier Band. Berl. 
1839. 8^. 

Jost, B., Grammaire polyglotte ou Tableaux 
synoptiques comparés des Langues fran9ai8e, 
allemande , anglaiae , italienne , espagnole et hé- 
braique, accompagnés de la prononciation 6gu- 
rée et d*annotationa philoaophiqnes, exégétiques 
et archéologiques. enz. Par. 1840. 8^. 

Eiohhoff, F. W., Vei^gleichung der Sprachen 
von Europa und Indien, oder Untersnchung der 
wichtigsten Romanischen, Germanischen, Sla- 
vonischen und Celtischen Sprachen, durch Ver- 
gleichung dorselben unter sich, und mit der 
Sanskrit-Sprache, nebst einem Versuch einer 
allgemeinen ümschreibung der Sprachen. Aus 
dem Französ. mit alphab. Verzeichnisaen der 
verglichenen Lateinischen und Griechiachen WOr- 
ter begleitet, und durch einige die Deutsche 
Sprache betreffende Etymologische Angaben ver- 
mehrt von J. H. Ealtachmidt. Leipz. 1840. 8®. Digitized by Google 41 VERGELIJKENDE TAALKUNDE. SPBAAKK. EN WOORDENE. IN MEERDERE TALEN. 42 Hegewald, L., Die Sprachen-Scala der sechs 
abendlftndischen Völker , für Teutsche im Natie- 
nalton, nach Gesicht und Gehör dargestellt. 
Mannh. 1841. 8^ 

Book, G. W., Analjsis verbi, oder Nachweisnng 
der Entstehung der Formen des Zeitwortes fQr 
Persen, Tempus, Modus, Actiyum, Medium u. 
Paasivum ; namentlich im Griecbisclien , Sanskrit , 
Lateinischen u. Türkischen. Berl. 1845. 8**. 

Verstehen und sprechen die neueren Völker 

ihre Sprachen noch richtig? oder Nachweisung 
der Entstehung und Bedeutung der Persen-, Zeit-, 
Sprechweise-, Thatigkeits- und Leidensformen 
der Verba , in den indogermanischen und vor- 
zugsweiee in den deutschen Sprachen. Berl. 
1846. 8^ 

Pott, A. I*., Die quinare und vigesimale Z&hlme- 
thode bei VOlkem aller Welttheile. Nebst aus- 
fohrlicheren Bemerkungen über die Zahlwörter 
Indogermanischen Stammes und einem Anhange 
über Fingemamen. Halle, 1847. 8^. 

Sohleioher, A., Die Sprachen Europas in sys- 
tematischer üebersicht. Bonn, 1850. 8^. 
LmgaiBÜBche Untersachungen, II. 

Bapp , M., Grundriss der Gxammatik des Indisch- 
EuropSischen Sprachstammes. Stuttg. 1852—59. 
3 dln., 5 stn. 8°. 

I. Encyclopa^ache Abtheilmig. — II. Worzelbüch- 
lein. — III. Yerbal-Orgaoismiu, 1. Das Indi- 
sche, Fersische o. Slavnsche Verbum; 2. Das 
Grieehisohe und Romanische Verbum ; 8. Das Goti- 
sche, das ScandiBohe u. das Sachsische Verbum. 

Book, C. W., ËrklUrung des Baues der berühm- 
testen u. merkwürdigsten filteren u. neueren 
Sprachen Europa's , Asien's , Afrika's , Amerilqei's 
u. der Südsee-Inseln. Berl. 1853. 8<'. ' Stoddaert, J., Glossology; or the historical re- 
lations of languages. Ist division. Lond. and 
Glasg. 1858. 8°. 

Bopp, F., Vergleichende Grammatik des Sans- 
krit, Send, Armenischen, Griechischen , Latei- 
nischen, Litauischen, Altslavischen , GoÜiischen 
und Deutschen. Ile umgearb. Ausgabe. Berlin, 
1857-61. 3 dhi. 8^ 

Fiotet, A., Les origines Indo-Européennes , ou 
les Aryas primitifs. Essai de paleontologie lin- 
guistique. Par. 1859—63. 2 dln. gr. 8^. 

Dozy, B., Oosterlingen. Verklarende IgstderNe- 
derlandsche woorden, die nit het Arabisch, 
Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Pei'zisch en Turksch 
afkomstig z^jn. *sGravenh. 1867. 8*>. 

Hetzelfde werk. Dezelfde uitgaye. 

Met wit papier doorschoten waarop vele aanteeke- 
ningen en bfjvoegingen van de hand van Dr. R. 
Dozy. 

Schiilze , G-., TJeber das Verh&ltniss des Z zu den 
entsprechenden Lauten der verwi^dten Sprachen. 
Gött. 1867. 8o. • • 

Sioherer, C. A. X. G-. F., Lorelei. Zebn Plau- 
dereien dber Hollftndisches und Schw&bisches. 
(I-V). (Leid. 1868). 8*>. 

In: Programma voor het Gymnasium te Leiden, 
1867—68. 

Fiok, A., Vergleichendes Wörterbuch der In- 
dogermanischen Sprachen. Ein sprachgeschicht- 
lichen Versuch. 2e umg. Aufl. des »Wdrterbuchs 
der Indogermanischen Grundsprache". Gött. 
1870-71. 2 Abth. 8*». 

Westphal, B., Vergleichende Grammatik der 
indogermanischen Sprachen, Ir Th. Das indo- 
germanische Verbum, nebst einer üebersicht 
der einzelnen indogermanischen Sprachen und 
ihrer LautverhSltnisse. Jena, 1873. 8**. SPRAAKKUNSTEN, WOORDENBOEKEN EN VERZAMELWERKEN IN MEERDERE TALEN. Miirr, C. T. de, Conspectus Bibliothecae Glot- 
ticae uni versalis propediem edendae, operis 50 
annorum. Norimb. 1804. 8^. Pianzola, B., Grammatica, Dizionarj,eco]loquj, 
per imparare Ie lingue Italiana , Greca-volgare , 
e Turca, e yarie scienze. Ed. terza, corr. ed 
aggiunte d*un quarto Tomo cont. il Turco, e 
ritaliano, ed Armeno Italiano. Venezia, 1801. 
4 stn. Met krtn. 8'>. SohiflohkofC, Alez., Vergleihendes (sic) Wörter- 
buch in 200 Sprachen. St. Petersb. 1838. 2 
dln. 8o. 

Oalepiiii, A., Dictionarium XI Linguarum . . . 
Respondent Latinis vocabulis Hebraica, Graeca, 
GalUca, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, 
Polonica, üngarica, Anglica. Onomasticum pro- 
prioTum nominum. . . seorsum adj. Basil. 1590. 
fol. Minsheu, J., Ductor in Linguas,enz. TheGuide 
into the Tongues, with their agreement and con- 
sent one with another, as also their Etymolo- 
gies ... in . . . English, Welsh, Low Dutch , High 
Dutch, French, Italian, Spanish, Portuguez, 
Latino, Greeke, Hebrew etc. Lond. 1617. fol. 

G-uiohard, E., L'hannonie étymologique des lan- 
gues Hébralque , Ghaldaüque, Syriaque, Greque, 
Latine, Fran9oi8e, Italienne, Espagnole, Alle- 
mande, Flamende, Angloise etc. Par. 1606. 

8^ 

L'harmonie étymologique enz. En laquelle 

par plusieurs antiquitez et etymologies de toute 
sorte, se demonstre enidemment que toutes les 
langues sont descendues de rHébraSque. Par. 
1631. 8». 

Colloquia et Dictionariolum octo linguarum, 

Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, His- 

panicae, Italicae, Anglicae et Portugallicae. 
Fliss. 1613. 8°. obl. Digitized by Google 43 WOORDENBOEKEN IN MEERDERE TALEN. 44 Ck>lloqma ei Dictionariolam octo LinguArum , La- 
tinae, G^dlicae, Belgicae, Teutonicae, Hispa- 
nicae , Italicae , Anglicae et Portugallicae. — Col- 
loquien oft t^samen sprekiogen met eeoen Yo- 
cabalaer in acht spraken, enz. van nieuws 
verb. ende verm. Amst. 1631. 8**. obl. 

Met tweederlei Voorbericht: het eene, Idber ad 
Emtorea, in Latijnsche dichtmaat, onderteekend 
met de letters L. B. 2. B. F,\ het flmdere, 
JBenevoio Lectorit in prosa, gedagteekend, Idib, 
Novmb. L 1585. 

Vanwjjn. La Polyglotte ou Recueil de neuf mille 
mots les plas usités dans kuit langues et deus idio- 
mes , . . . Francais , Allemand , Anglais , Rasse , 
Polonais, Espagnol, Hollandais, I tallen, et 
idiomes Russe-Polonais; avec cinq Vocabnlaires 
OU Répertoires, Fran9ais, Hollandais, Allemand, 
Espagnol et Anglais, raesemblés et transposes 
. des Caractères étrangers , des Hemiph-et-Diph- 
thongues, yalenrs en lettres occidentales. Pre- 
mière édition. Belgiqne, 1841. fol. obl. 

Biotionarius (geptem Linguarum, Latinae Teu- 
tonicae GaMiffie Hispanicae Italicae Anglicae 
Almanicae dilucidissimus).— Yocabulaer in seven- 
derley talen, enz. te copë [te Antwerpen] in 
die Gamerstrate inde Mol, by my U en riek 
Peetersen van Middelborch [c. 1540]. 8®. obl. 

(Septem linguaram Latinae, Teutonicae, 

Gallicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, Al- 
manicae, dulcidissimus). enz. Antv. 1569. 8^. Merovrivs qvadrilingvis , i. e.: Linguarum, ac 
nominatim Latitinae {sic), Germanicae, Graecae 
et Hebracae nova et compendiaria discendi ratio 
enz. [Door G. Bateus, uitg. door G. Sciop- 
pius] Basil. 1687. 8^ 

Dhuesios, N., Nova nomenclatura quatuor lin- 
guarum , Gallico , Germanico , Italico et Latino 
idiomate conscripta. Ed. sec. emend. Lugd. Bat. 
1644. 8°. 

Peil, G-., The English, Dutch, French, andLatin 
Vocabulary. — Engelsch, Duytsch, Fransch en 
Latgn kleyn Woordenboek enz. Utr. 1735. 8®. 

Veneroni , J., Le Dictionaire impérial , repres. les 
quatre langues princip. de TEurope ; Tltalienne , 
la Fran9oi8e, T Allemande, la Latine; corr. et 
augm.parN. de Castelli. CoLetFrancf. 1743. 
2 dln. 4*». 

Landolt , H. M. F., Dictionnaire polyglotte (Néer- 
landais , Francais , Allemand , Anglais) , de termes 
techniques militaires et de marine. Leid. 1865— 
71. 4 dln. en Supplem. op de eerste drie dln. 8°. 

Seryilios, J., Dictionarium triglotton, h. e. tri- 
bus linguis, Latin&, Graeca, et ea qua tota 
haec inferior Germania utitur, constans enz. 
Adpositae suo loco sunt, yoces eae omnes quae 
in priore editione desiderabantur. Antv. 1560. 8^. 

HulsiiiB, L., Dictionarium Teutsch-Frantzösisch- 
Itali&nisch enz. Sampt einer kurtzen vnd not- 
wendigen Ynterrichtung gemeldter drey Spraa- 
chen... 5e Ed. ... durch F. M. Ravellus. 
(Ir Thl, Teutsch-Frantz.-Ital.). Francf, 1616.4**. Dictionarium tetraglotton, in quo voces La- 
tinae omnes cum Graeca, Gallica et Belgica 
interpretatione. ed. nova. Amst. 1627. 8^. 

enz. Ed. postr. caeteris auctior et emendatior. 

Amst. 1634. S^. 

Petrus, J., Dictionarium Latino-Sueco-Germani- 
cum enz. Lincop. 1640. fol. 

Victor, H., Tesoro de las tres lenguas Espafiola, 
Francesa y Italiana. Dem. éd. reueue et aug- 
mentée. Geneve, 1644. 4®. 

Ck>meiiiU8, J. A., Janua Linguarum reserata 
aurea; sive Seminarium Linguarum, et scienti- 
arum omnium: h. e. Compendiosa Latinam (et 
quamlibet aliam) Linguam, una cum scienlia- 
rum artiumque omnium fundamentis , perdiscendi 
Methodus , sub titulis C. periodis M. comprehensa. 
Dat is. De galden ontslote Deure der Taelen; 
ofte een Saei- of Spruyi-gaerde aller Taelen 
ende wetenschappen enz. [Latgn, Nederduitsch 
en Fransch]. Amst. 1662. 8o. 

Janua Linguarum, enz. ab eodem in Bohe- 

micum idioma translata. Ed. Latino-Germanica 
11>, Bohemica 2«, enz. (Latjjn, Boheemsch en 
Duitsch). Prag. 1669. 4'>. 

Portael der saecken en spraecken. Yeatiba- 

lum rerum et lingvarum enz. Inhoudende de 
grondtveste der dingen, en onser wysheidt om- 
&ent de dingen, als mede der Latgnschen tael 
met de moeder-tael toegeschickt nae de wetten 
des laetsten Spraeck-weeghs , en met veel beel- 
den verlicht. . . door J. Redingerus en J. S. 
[S ey d e 1 i u s]. [Nederd., Lat^n en Hoogd.] — At- 
que nunc Germanica versione donatum op. Ph. 
Caesii h Zesen. Amst. 1673. Met platen. 8^ 

Martinez , M., Dictionarium tetraglotton novum , 
in quo voces Latinae omnes, et Graecae his 
respondentes cum Gallica et Teutonica singula* 
rum interpretatione, ordine Alphabetico pro- 
ponuntur. Ed. noviss. Amst. 1671. 8^. 

Dictionarium tetraglotton novum, in quo 

voces Latinae omnes cum Graeca, Gallica et 
Teutonica interpretat., ordine Alphabetico propo- 
nuntur. Ed. noviss. auth. A. Mo n tan o. Amst. 
1698. 8^ 

Dictionarium (Trium linguarum) Teutonicae, 
Latinae, Gallicae, enz. Fran. 1695. 8^ 

Dictionarium (Novum) Latino-Sueoo-Germani- 
cum, Sueco-Latinum et Germanico-Latinum. 
Hamb. 1700. 3 dln. 8<>. 

Bella , A. della , Dizionario Italiano , Latino, II- 
lyrico. . . ed anche una breve Grammatica per 
apprendere con proprietè. la lingua niirica. 
Con in fine Tindice Latino-Italicus enz. Venet. 
1728. 4^ 

Pomai, F., Le grand dictionaire royal, Francois- 
Latin-Allemand enz. présentement purgé ... et 
enrichi de nouveau ... de mots Fran9oiB nouvel- 
lement introduits ... de cinquante deacriptions 
de diverses choses toui-d. fut admirables, et 
d'un traite de la venene et de la fanoonnerie. 
Ed. 7e. Col. 1740. 4^ Digitized by Google 45 WOOBDENBOEKEV IN MESRDEBE TALEN. 46 Dail6t^P.,NoaYean grand dictionnaixe . . . Francais, 
Latin et PolonaiB . . . ayec des notes de critiqne 
et de giammaire flor ces trois languee. Varso- 
Yie, 1743—45. 2 dln. fol. 

Diotionaziiim trilingae , h. e. Diotionam Slauo- 
nicarum, Graecamm et Latinaram thesauras, 
ex vargs antiqxiis ac reisentioribus libris collec- 
tas, et iuzta Slauonicam alphabetnm in ordi- 
nem dispositas. [Mosc. 1743]. 4^. 

[Woordenboek (Latgnsch-Rossisch-Hoogdmtsch). 
Naar de Dictionnaire yan C. CiHft^ius be- 
werkt. St. Petersb.] 1746. S^. 

SereninB, J., Dictionariom Anglo-Suethico-Lati- 
nam , in qao vooes Anglicanae , quotquot Gothis 
debentnr, ad origg. revocantar ; praem. E. B e n- 
zelii praef. de nova ülphilae edit. .. de vet. 
Sneo-Gothor. cnm Anglis nsu . . . Hamb. 1754. 
Met pit. 4<>. 

BentOth, G-., Af{Mdv t^Amovov r9c ToAAm^^, 

^mpiitihw^ X. T. A. 'Ey Biiyy)f r^c' Aw«Tf /«c i 1790. 
[o.o. d. t.: Dictionnaire Grec-moderne , Francais 
et Italien]. 3 dki. Met portr. 4<^. 

HaldorBonius, Biöm., Lexicon Islandico-Latino 
Danicom... ex MSS. Legati Ama-Magnaeani, 
cara B. E. Baskii ed. . Praefatos est P. E. 
Muller. Havniae, 1814. 2 dln. 4^. 

Hindoglu, A., Sammlang der znm Sprechen 
nOthigsien WOrter und Bedensarten der Tür- 
kischen, Nengriechischen n. Dentschen Sprache. 
Wien, 1840. 16^ 

Wörterbuoh (Mittellateinisch-Hochdentsch-Böh- 
misches) nach einer Handschrift vom Jahre 1470 
znm ersten Male heraasgegeben nnd mit erlAu- 
temden Zos&tzen versehen von L. D i e f e n b a c h. 
Frankf. 1846. 8^ 

Twent, A. C, Zeemans Woordenboek, of Ver- 
sameling der meest gebrnikelgke Hollandsche 
Zee kanstwoorden , in het Fransch en Engelsch 
overgebragt enz. Amst. 1818. 8^ 

Beehorst, K. P. ter, Woordenboek der zee-, 
stoom- en scheepsbonwkandige termen, in de 
hollandsche , fransche en engelsche talen. Amst. 
1845. 3 dln. 8«>. JanloB , H., Nomenclator , omniam reram propria 
nomina yariis lingais explicata indicans. Multo 
qnjkm antea emendatior ac locupletior. Antv. 
1577. 8«. 

Nomenclator, omniam reram propria nomina 

septem diyersis lingais explicata indicans. Fran- 
cof. 1596. 8«>. 

Homenolatiira. — Plantamm , arborum, fraticnm 
et herbamm efiBgies, nnmero 800, ad virnm 
depfictae, com eamndem propnjjs, sex lingg., 
Gmecis, Latinis, Italicis, G^cis, Hispanicis 
et (Jermanicis nomenclataris. Cam ind. sextu- 
plici. Francof. 1562. 4<». 

Met ait de hand geklearde afbeeldingen. Nomina, (Hebraea, Chaldaea, Graeca et Latina) 
Virorum, Malieram, Popaloram, Idoloram, 
Yrbium, Flaoioram, Montiü caeterornmq. Loco- 
ram qoae in Biblijs sparsa legnntar, sais 
qaaeqae characteribas restitata, cam Lat. inter- 
pretatione; enz. Antverp. 1565. \2f*, 

Bohn, J. O., Nomenclator Bohemico-Latino-Ger- 
manicns: — Pars I. Bes a Deo creatae saper 
terram (Plantae et Animalia); — II. de Homine 
rebusqne hamanis; — III. Oeconomus, Miles, 
et Geographns; — lY. Artifex, et Mechanicas. 
Prag. 1764—68. 4 dln. 4o. 

Junias, H., Nomenclator in qao propria reram 
Yocabala Gallic& Belgicdque linga& explican- 
tor: . . . Gai add. tabolae nummar. et calendar. 
Boman. Ultraj. 1618. 8o. 

OttiuB, J. H., OyofMToAoy/bt sen de nominibns 
hominnm proprüs. Tigori, 1671. 8^. 

Thielen, J. O. van, Étades archéologiqaes. 
Anvers, 1844. 8o. 

Over afleiding van Ooetersehe geographiache namen. 

Kramers Jb., J., Woordenschat; bevattende eene 
vertaling en verklaring van daizenden vreemde 
woorden, die in het dagelgksch leven enz. 
voorkomen, 's Gravenh. z. j. (c. 1850). 8®. 

Looman, T. M., Proeve eener verklaring van 
meest gebruikelgke vreemde woorden en ver- 
kortingen. Hoorn, 1839. 8''. 

Fookena, Th., Alphabetische lyst der meest ge- 
broikelgke verkortingen. Amst. 1876. 8^*. SohreTelioB, C, Lexicon manaale Graeco-Lati- 
nnm et Latino-Gh»ecam. 4« ed. enz. Lngd. 
Batav. 1664. 8°. 

Fape, W., Handwörterbnch der Griechischen 
Sprache. In 4 B&nden. 2e Aafl. [3e drak van 
dl. IV]. Brannschw. 1840—75. 4 dln. 8o. 

Bd. I. II. OriechiBch-DectscheB Handwörterbaoh. 

2 dhi. 
fid. III. Wörterbnch der OriechiBchen Eigennamen. 
m IV. Deutech-Griechiaches Handwörterbnch. 3e 
Aofl. bearb. von M. Sengebnsch. Gtemmnla vocaboloram [Latgn-Nederdnitsch] cam 
addito. Antv. G. Leea , d. 23 Aag. anni (14)86. 4<'. 
Campbell. Annales de la iypogr. néerL dn 15e 
si&de, N<>. 788. 

vocabaloram cam addito, diligenter reoisa 

et emendata. [Latgn-Nederdoitsch]. Antv. G. 
Leea, d. 19 Maii (14)88. 4^ 

Campbell. Annales, N®. 790. Met eene aanteeke- 
ning van J. T. Bergman. 

vocabaloram cum addito diligêter reaisa et 

emêdata. [Latgn-Nederdaitsch]. Davientr. J. de 
Breda, 1491, 8« d. Marcg. 4<>. 

Campbell, Annalea, Ie Snpplem. N^ 798 a. 

Ck>meniti8, J. A, Janna lingnaram reserata. 
Pro compendiose Lingna Latina cam rebas do- 
cenda. Belgicft vers. a J. Seidelio omata est 
enz. Ontsloote Deure der Taaien enz. [Latgn en 
Nederd.] Amst. 1666. 8». Digitized by Google 47 IV'OOllDENBOEREN IN MEERDERE TALEN. 48 Diotioiiaiium Belgico-Latinum enz. [Door W. y a n 
WinschootenJ. Lugd. Bat. 1684. 8°. 

In den GatalogoB van J. Ie Long (1744) pan II 
blz. 242 wordt dit Woordenboek aan W. van 
Winschoot en toegeachreYen. 

Hannot, 8., Nieuw Woordboek der Nederlant- 
Bche en Latynsche tale . . . Overzien . . . gezui- 
verd en vermeerderd door D. van Hoogstra- 
ten. 2e dr. Amat. 1729. 4o. 

Met zeer vele aanteekeningen in HS. van J. J. 
Sclinltens. 

Hoogstraten, D. van, Nieuw woordenboek der 
Nederlantsche en Latgnsche tale. 4°. 

Dè titel ontbreekt; met wit papier in-fol. door- 
schoten, waarop aanteekeningen in HS. Noel van Berlaimont, Vocabulare va nyeus 
gheoordineert , en wederö gecorrigeert om lich- 
telic frachoys te leerë lesen scrivê efi spreke. 
Vocabulaire de nouveau ordonne et de rechief 
recorrige, pour aprêdre legieremêt è. bien lire 
escripre et parier Franchoys et Flamêng. Tant- 
werpen, 1511. 4®. 

Sasbout, M., Dictionaire Francoys-Flameng , tres 
ample et copieux auquel on trouvera un nom- 
bre presque infini de tormes et dictions . . . 
avec plusieurs formes et manières de parier 
tres-elegantes. Anv. 1579. 8^. 

Biotionaire (Le grand) Francois Flamen, augm. 
en ceste demiere edit. enz.: Den Schat der 
Duytecher Tale, met de verklaringhe in Fran- 
Boys , van nieus grootelyckz verm. enz. Met een 
Appendix [door E. L. Mellema]. Bott. 1618. 
2 dln. 40. 

Hieraan werkten achtereenvolgenB , bl^kens des 
nitgevers Opdracht aan de £tterd. Kegeering, 
Gl. [CL] Lniton, G. Meurier, M. Sas- 
boat, E. L. Mellema. M. Nicod en 
Jacq. dn Puis. 

Fran9oi8-Flamen: Augmenté en ceste der- 

niere edition d'une infinité de Vocables, Dic- 
tions et Sentences tres-elegantes et necessaireB 
enz. Bott. 1630. 4». 

Arsi, J. L. d', Le Qazophilace de la Langne 
Francoise et flamende. — Schatkamer der Ne- 
derduitsche en Francoische Tale. 4e éd. revue , 
corr. et augm. [door C. van den Ënde, 
Met Franse Spraakkonst.] Botterd. 1695--97. 
2 dln. 4^. 

Met portret van G. van den Ende. 

Halma, F., Woordenboek der Nederduitsche en 
Fransche taaien, enz. — Dictionnaire Flamand 
et Fran90is. 2e éd. Amst. 1729. M. pi. 4^". 

Le grand dictionnaire Fran9ois et Flamand. 

Gomposé sur le modèle des Dictionnaires de 
TAcadémie Fran9oi8e, de Furetiere enz. — - 
Het Groot Frans en Nederduitach woordenboek, 
enz. 4e druk. Amst. 1733. M. pi. 4''. 

Marin, P., Dictionnaire fran9oi8-hollandois. Gom- 
prenant tous les mots de 1'usage avouez de 
l'Académie fran9ai8e enz. — Groot nederduitach 
en fransch woordenboek enz. 4e druk. Botterd. 
1762-68. 2 dln. 4^ Boohes , J. des , Nieuw Nederduy tsch en Franscb 
Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Fran9oiB- 
Flamand. Antw. 1769. 2 dln. 8**. 

Nieuw Nederd. en Fransch Woordenboek; 

nieuwen druk. le Deel (Nederd.-Fransch). t'Antw. 
an X (1802). 8°. 

Lantsheer, H. W., Woordenboek der Fransche 
Zee-termen, bgeenverzameld en in HoUandsche 
en gedeeltelgk in Ëngelsche Kunst woorden over- 
gebiagt ; enz. (Fransch en Nederd.) Amst. 181 1. 8^. 

Saussaye, J. H. &. C. de la, Dictionnaire 
Fran9ois et HoUandois et Hollandois et Fran9ois 
k TuGAge de TArtilleur. — Woordenboek voor den 
Artillerist enz. Amst. 1811. 8°. 

Olinger, F., Nieuw Nederduitsch en Fransch 
Woordenboek. — Nouveau Dictionnaire Hollan- 
dais-Fran9ais Brux. 1822. 80. 

Baingo, G*. B. J., Nouveau Dictionnaire Hol- 
]andais-Fran9ais. Mons, 1827. S^, 

Diotionnaire (Nouveau petit) avec des entretiens 
en Fran9ais et en Flamand , enz. Nieuwen kley- 
nen Woordenboek, mei eenige samenspraeken 
in hei Fransch en Vlaemsch. Nieuwen druk, 
verm. met de Declinatiën en Goi\jugati6n , enz. 
ook verbeterd enz. Malines, 1831. 8<°. 

EQstoire lexicographique, ou le Dictionnaire 
Fran9ais-Flamand de MM. Sleeckz, van de 
Velde et consorts , jugé par leura compatriotes 
les littérateurs Flamands. 2e éd. revue et augm. 
Brux. 1846. S'>. Diotionary (An English and Nether-dutch) com- 
posed out of the best English Authors, with 
a most natural and easie method of spelling 
English. — Een Engels en Nederduits Woort- 
boek enz. [door J. G. van Heidoren]. Den 
eersten druk. — Amst. 1675. kL 8°. 

Hezham, H., Dictionarium ofte Woordenboek, 
begrgpende den schat der Nederl. tale, met de 
Ëngelsche uytlegginge. Verrgckt met eene Ne- 
derduytsche Grammatica. Van nieuws oversien , 
verbeterd ende vermeerderd door D. Manly. 
Rotterd. 1678. 4^. 

Sewel, W., A laige Dictionary English and Dntch. 
to which is added a Grammar for both Langua- 
ges, enz. — Groot Woordenboek der Ëngelsche 
en Nederduytsche talen. 3d ed« — Amst. 1727. 
2 dln. 4^ Eramer, M., Nieuw Woordenboek der Neder- 
landsche en Hoogduitsche Taal , . . . overgezien , 
gezuiverd en vermeerderd door A. A. van 
Meerbeek. 3de dr. Leipz. 1768. 4^ Jaeger, N. H., Woordenboek der Nederduitsche 
en Deensche of Noorweegsche talen, waarin 
het Woordenboek voor de Nederduitsche apel- 
ling van M. Siegenbeek ten grondslage ge- 
legd is. Christ. 1826—31. 2 dln. 8*». Digitized by Google 49 WOORDENBOEKEN IN HËE&OERE TALEN. 50 DiotionariB (Nieuwen) om te leeren de Neder- 
landtsche ende Spaenache talen, enz. [door J. 
F. Rodriguez]. THantw. 1634. 4°. 

Porte, A. de la, Den nieuwen Dictionaris, oft 
Schadt d. duytse efi spaensohe talen. Van nieuws 
OTOrsien, ghecorrig. en seer vermeerd. Daer by 
geyoecht eenen Spaenschen Grammatica, enz. 
Antw. 1659. 2 dln. 4o. 

Alew^n, A., en J. Collé, Tesóuro dos Voed- 
bulos das düas Linguas Portuguéza e Belgica. 
Woordenschat der twee Taaien, Portug. en 
Nederd. [o. o. d. t. Yocabulario das duas Lin- 
guas Portuguéza e Flamenga]. Amst. 1718. S*'. Woordenboekje (Hollandsch en Russisch) be- 
helzende de woorden der dagelgksche verkeering. 
Leeuw. 1813. S*». Hoffinann, J. J., Japansch-Nederlandsch Woor- 
denboek. Bewerkt en uitgegeven door L. Ser- 
rurier. Leiden. 1881. Deel I en IL 4^ Wiltens, C, en J. DaiiGkaerts,yocabularium, 
ofte Woorden-boeck , Duytsch en Maleys, enz. 
Ende nu met meer dan drie duysent woorden, 
enz. vermeerderd uyt de schriften van J. van 
Hasel ende A. Buyl, door J. Heurnium. 
Amst. 1650. 40. 

Houtman, F. de, Spraeck ende woord-boeck, 
inde Maleysche ende Madagaskarsche talen, 
met vele Arabische ende Turcsche woorden: 
inhoud, twaelf tsamensprekinghen inde Maley- 
sche, ende drie inde Madagaskarsche spraken . . . 
alles int Nederduytsch verduytst. Noch zgn 
hier b^hevoecht de declinatien van vele vaste 
sterren, staende ontrent den Zuyd-pool: voor 
desen tgdt noyt ghesien enz. Amst. 1603. 4°. obl^ 

Dictionarinm, ofte woord en spraeck-boeck in 
de Duytsche en Maleysche tale, met verscheyde 
t'samen-spreeckingen , in 't Duytsch en Ma- 
leysch . . . Nootwendigh voor alle de geene die 
de Maleysche tale begeren te leeren. Gestelt 
door F. de H[outman]. Op nieuw met veel 
woorden vermeerdert. Amst. 1680. 8°. 

Collectanea Malaica vocabularia, of Maleische 
Woordboek-sameling enz. Batavia, 1708. dl. 

n. 40. 

Dit deel bevat: Vocabalarium ofte Woorden-boeck, 
DaytsclL en Mallays, eert\jtsgecomponeert door . . . 
C. Wiltens ende Se b. Danckaerts. . . ver- 
meerd. uyt de achriften van. .. J. van Hasel 
ende A. Rnyl, door J. Heurnius. — Guey- 
nier, Yocabalaer . . . Duytsch ende Mallaye . . . 
Terbet. en vermeerd. [Waarachter:] Woorden, die 
in d'lchtisaar Gatechismou van ... M. L e y- 
dekker . . . voorkomen enz. 

Woordenschat (Nieuwe Nederduitsche en Ma- 
leidsche) en spraakkunst, ten gebruike van 
Nederlanders die naar de Indien gaan. Amst. 
1815. 80. 

Eloat, C. P. J., Dictionnaire Malai, Hollandais 
et Francais, trad. du Dictionnaire Malai et An- 
glais, de W. Marsden. Harl. 1825. 4°. 

Drukwerken I. Dissel, J. A. van en H. G*. Lucardie, Nieuw 
Hollandsch — Laag-maleisch Woordenboekje, 
enz. benevens de verklaring van onderscheidene 
spreekwazen. Leid. (1860). 16®. 

Badings, A. H. L., Nieuw Hollandsch-Maleisch, 
Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3de druk. 
Schoonh. 1879. 8^ 

Boorda van Eysinga, F. F., Algemeen Neder- 
duitsch en Javaansch [en Javaansch-Neder- 
duitsch] woordenboek, in de Kromo-, Ngoko, 
Modjo en Eawische taal. Eamp. 1834—35. 2 
dln. 80. 

Met geautograph. tafel. 

Matthes, B. F., Boegineesch-HoUandsch woor- 
denboek, met Hollandsch-Boegineesche woor- 
denlost, en verklaring van een tot opheldering 
bggevoegden Atlas, 's Gravenh. 1874. 8°. Met 
Atlas in br. fol. 

Makassaarsch-Hollandsch woordenboek, met 

Hollandsch-Makassaarsche woordenlost, opgave 
van Makassaarsche plantennamen enz. Amst. 
1859. 80. Met Atlas in br. fol. Frisoh, J. L., Teutsch-Lateinisches Wörter-Bnch 
enz. BerUn, 1741. 2 dln. 4^. 

Gteorges, K. E., Lateinisch-Deutsches und 
Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch , nach I. 
J. G. Scheller und G. H. Lünemann neu 
bearbeitet. Leipz. 1845—48. 4 dln. 8°. 

Deutsch-Lateinischer Theil. 8e verm. Ansg. 2 dln. 
Lateinisch-Deutscher ' 10e umgearb. Ausg. 
2 dbi. 

Nomenolatura. — Animantium terrestrium, vola- 

tilium et aquatilium efiSgies ad vivum depic- 

tae, una cum eorundem Latinis et Germanicis 

nomenclaturis. Francof. 1562. Met houtsn. 4^. 

De houtsneden gekleurd , en de onjuiste afbeelding 

van een walvisch hierin voorkomende met de 

pen verbeterd. 

DiotiLonary (The new pocket) of the German 
and Ënglish Languages, in two parts , Engiish- 
German, and German-English , composed after 
Adelung, Johnson a. o. Leips. 1801. 16°. 

Seymour , C. A. E., A general English and (her- 
man Glossarj ; or GoUection of words , phrases, 
names, customs, proverbs, enz. which occurin 
the works of the Ënglish and Scotch poets, 
from the time of Chaucer to the present cen- 
tury; revised and augmented by J. G. Flügel. 
Leips. 1835. 80. 

Haand-Lexicon (Dansk og Tydsk) indeholdende 
det Danske Sprogs Ord med deres Benaevnelser 
paa Tydsk, som anden Deel til det forhen ud- 
komne Tjdske og Danske llaandlexicon. Andet 
forbedrede Oplag. Kiöbenh. 1791. 8«>. 

Muller, G*. H., Deutsch-D&nisches Wörterbuch 
Tysk-Dansk Ordbog; revidirt von F. H. Guld- 
berg. Kiel, 1807—10. 3 dln. 8«. 

Grönberg , B. C, Tydsk-Dansk og Dansk-Tydsk 
Haand.Ordbog. Kjobenh. 1824—26, 2 dln. 8°^ 

4 Digitized by Google 51 WOORDENBOEKEN IN MEERBEBE TALEN. 52 Bjelke, H. von, Dansk-Tydak og Tydsk-Dansk 
Haand-ordbog. Ie dl. [DeeDBch-Hoogd.]. Schlesw. 
1827. 16^ 

Ta80hen-WörterbuGh(Neae8) der Daniscken und 
Deutschen Sprache. 2e Ausg. Leipz. E. Taach- 
nitz (c. 1854). 12^ 

Biotionarium (Teutsch-SchwedlBches nnd Schwe- 
disch-TeutBchee) gdz. Stockh. 1738. S*». 

Tilnd , O., Teutflch-Scliwedisches und Schwediech- 
Teutschea Lexicon oder Wörter-Buch. — Orda- 
Bok v& Tyaka och Swanaka 8& ock Swanaka 
och Tyaka. Stockh. 1749. 2 dln. 4o. 

MöUer, J. G*. F., Teutach-Schwediachea nnd 
Schwedisch-Teutachea Wörierbnch. Stockh., Upa., 
Abo, n. Greifaw. 1782—90. 8 dln. 4<>. 

Heinrioh, C, Nenea Schwediach-Dentschea nnd 
Deatach-Schwediachea Handwörterbnch. Strala. 
. 1826. 2 dln. 16*». 

Tyakt och Svenakt, Svenakt och Tyakt Hand- 

Lexicon. Strala. 1885—36. 2 dln. 16o. 

Antonini, A., Nnovo Dizzionario Italiano-Tedeaco 
e Tedeaco-Italiano enz. Ed. 2a, Lipa. 1777. 8*». 

Valentixii, F., Nuovo dizionario portatile itaJiano- 
tedeaco, tedeaco-italiano enz. Ed. 2a, riviata, e 
corretta dall'autore, ed aomentata enz. Berl. 
1837. 2 dln. 8o. 

Sohmid, E. A., Diccionario Aleman y Eapanol. 

Oder Handwörterbnch der Spaniachen Sprache 

für die Deutachen. Deutach-Spaniach. Leipzig, 

1805. 8°. 
Heym, J., Dentach-Bnasiach n. Bnaaiach-Deatach 

Wörterbnch. Riga, 1795—1800. 2 dln. 8°. 
Sohmidt, J. A. E., Bnaaiach-Dentachea nnd 

Dentach-Ruasiachea Handwörterbnch enz. Leipz. 

(1823-31). 160. 

SchuBter, J. T., Nenea Üngarisch-Dentschea 
Wörterbnch aller nengeformten , wiedergrünen- 
den oder umgeatalteten Wörter ana dem Ge- 
biethe dea Geaetzea, der Wiaaenachaften , der 
Technologie, der Ennat, Poeaie nnd der üm- 
gangaaprache , enz. Wien, 1838. 8^. 

Blooh, M., Taachenwörterbnch der Ungariachen 
und Deutachen Sprache. Mit. Anwendung der 
neueaten Orthographie und Aufnahme aller neu 
gebildeten Ungariachen Wörter. 2e verbeaa. u. 
verm. Aufl. Peath, 1847—48. 2 dln. 8^. 

Fogarasi, J., Wörterbuch der Deutachen und Un- 
gariachen Sprache. 3e verbeaa. und verm. Aua- 
gabe. Peath, 1850. 2 dln. S^. 

Tham, E., Deutach-Böhmiachea Nationallexikon 
(und Anfangagründe der Böhm. Sprache) mit 
einer Vorrede von J. O. Adelung. Prag u. 
Wien, 1788. 8<». 

Jordan, J. F., Vollat&ndigea Taachenwörterbnch 
der Böhmiachen und Deutschen , Deutachen und 
Böhmischen Sprache. Leipz. E. Tauchnitz (c. 
1847). 120. 

Smnanského, J. Franty, Öeako-Nëmecklj Slov- 
nik (Böhmiach-Deutachea Wörterbuch). V Praze, 
1851. 80. Huhig, Fh., Littauiach-Deutaches und Dentsch- 
Littauiachea Lexicon, enz. nebst einer hiato- 
riachen Betrachtung der Littaniachen Sprache; 
wieauch einer... Qrammatiok. Eönigab. 1747, 
3 atn. 8o. Dues , N., Dittionario Italiano & Franceae. — Dic- 
tionnaire Italien et Fran9oia [Fran9oi8 et Ita- 
lien] . . . Beven, corrigé et augmenté. Genève, 
1678. 2 dln. 8o. 

Veneroni, J., Dictionnaire Italien et Fran9ais. 
Nouv. éd. revue, corrig. et augm. enz. par C. 
Placardi. Par. 1769. 2 dln. 40. 

Buttara, A., Dictionnaire Fran9aia-Italien et 
Italien-Fran9aia . . . précédé de la prononciation , 
de la grammaire et de la veraification Francaiaea , 
de la prononciation, de la grammaire et de Ia 
versification Italiennea. Par. 1832. 2 dln. 80. 

Ferrari, O., Nouveau dictionnaire Italien-Fran- 
9aia et Frai)9aia-Italien. Par. Ga mi er frères. 
Z. j. 2 dln. 80. 

Oudin, O., Teaoro de laa doa Lenguaa Francesa 
y Ëapanola; Threaor dea deux Languea Fran- 
9oiae et Eapagnolle: anquel eat contenue Tex- 
plication de tontea lea deux reapectivement 
Tune par l'autre: diviaé en deux partiea (Eap.- 
Frany. et Fran9.-Eap.) reveue , corrigé , angmenté, 
illuaiaré et enrichy en ceate 8me éd. d*un grond 
nombre de Dictiona et Phraaea; et d'un Voca- 
bulaire dea mota de jargon en langue Eapa- 
gnolle. Par. 1621—22. 4^. 

Sobrino, F., Dicionario nuevo de laa lenguas 
EapaBola y Franceaa,.. en doa partea enz. 
Nueva ed. Brnaael. 1721. 2 dln. 4». 

NuneB de Taboada, D. E., Diccionario-Frances- 
Eapanol y Eapafiol-Francea. — Dictionnaire 
E8pagnol-Fran9aia et Fran9ai3-£8pagnol. 2e éd. 
Par. 1820. 2 dn. 8<>. 

Nuevo Diccionario port&til, Eapafiol-Frances. 

Par. 1825. I60. 

Marques, J., Nouveau dictionnaire dea languea 
Fran9oiae et Portugaiae, tiré dea meilleurs an- 
teura ... 2e éd. rev., corrig. et augment. Dl. I 
(Fran9oia-Portugaia). Liab. 1758. fol. 

Diotioxmaire (Nouveau) de poche Fran9ai8-Por- 
tugaia , Portugaia et Fran9aia , par une Societé de 
gena de lettrea. Bord. 1811—12. 2 dln. 16^ 

Ck>tgraYe, Bandie, A French and Engliah Dictiona- 
ry . . . with another in Engliah and French. Where- 
unto are added the animadveraiona of J. H|o w e 1 1 
enz. Lond. 1650. fol. 

Diotionnaire complet Fran9oi8 et Buaae, aur la 
dem. éd. de celui de TAcaidémie Fran9ai8e, par 
une Societé de gena de lettrea. St. Peterab. 1786. 
2 dln. 40. 

complet Fran9oia et Buaae, compoaé aur 

la nouv. éd. de celui de TAcadémie Fran9aise 
et augmenté par J. de Tatiacheff. Moac. 
1816. 2 dln. 4^ Digitized by Google 53 WOOBDENBOEKSN £N V£KZAM£LW£&K£N IN M£EED£R£ TALEN. 54 Memmert, J. F., Dictionnaire Fran9oi8-Allemand, 
enz. Französisch-Teutsches HandwGrterbuch . . 
yerm. von J. H. Me j nier. £rl. 1800. S». 

Bictioimaire (Nouveau) Fran9oi8-Allemand et 
Allemand-Fran9oi8 d. Tosage des deux natione 
[door Amand Eoenig]. 7e ód. Straeb. et 
Par. 1810—12. 2 dln. 8^ 

portatif Fran9ai»-Danoi8 et Danoi8-Fran9ais. 

Leipz. K. Tauchnitz, z. j. (c. 1860). 16^ 

Aphelen, H. von, Grand Dictionnaire Bojal 
Danois et Fran9ois, et Fran9oi8 et Danois. 
Eiöbenh. 1759. 2 dln. 4». 

Möller, L., Nouveau Dictionaire Fran9oi8-Suédoi8 
et Saédoi8-Fran9oi8. En ny Frantzöek och Swensk 
samt Swensk och Frantz5sk Lexicon. Stockh. 
1745. 2 dln. 4». 

Diotionnaire (Nouveau) portatif Fran9ais-Suédoi8 
et SuédoiB-Fran9aiB. Nytt Franskt och Svenskt 
Handlexicon.Leipa.E. Tauchnitz, z.j. 2 dln. 12^ 

Dehéqne, F. D., Dictionnaire Grec moderne 
Fran9ai8, enz. Par. 1825. IG"*. Cormon, J. L. B. j V. Manxd, Diccionario 
Italiano-Ëepafiol y Ëspafiol-Italiano. Leon , 1805. 
2 dln. 16^ Briaman, 8., Engelskt och Svenakt (Swensk och 
Engelsk) Handlexicon, med accentuation och 
pronunciation. Andra üplagan. üpe. 1801. 4^. deasby, B., Icelandic-English Dictionary, enlarged 
a. completedbg G. Yigfusson. WiÓianintro- 
duction andlifeof B. Gleasby, bg G. Webbe 
Das ent. Oxf. 1874. 4«. ' 

f3keat, W. W., List of EngUsh words the ety- 
mology of which is illusüated by comparison 
with Icelandic , prepared in the form of an Ap- 
pendix to Cleasby and Yigfusson's Icelan- 
dic-English Dictionary. Oxf. 1876. 4<*. ^Weylle, Ohr. Ostersson, Glossarium juridicum 
Danico-Novegicum , det er: Alle gamle Danske 
oc Noiske Glosers rette Forklaring enz. Eiöbenh. 
1652. 4^ 

'Weiander, F. O., Norskt- (och Danskt-) Svenskt 
Handlexikon: genomsedt och utg^et af C. A. 
Guldberg. Christ. 1844. 16^ Oabinet de Gonvereation en dix langues , ou choix 
de phrases pour la vie sociale, en Latin, Ita- 
lien, Fran9aiB, Yalaque, Hongrois, Allemand, 
Anglais, Busse, Servien et Grec-moderne. Bou- 
carest, 1840. 8^ obl. 
Hanky , V., Polyglotta Eralodvorského Bukopisu. 
V. Praze, 1852. Met facsim. 12^ 

Polyglot van het KSnigiiüiofer H.S. bk het Ros- 
iiseh, ServiBoh, ülyriioh, Poolwh, ItaÜAansch, 
Franiohf Epgelach, HoogdoitBch en Bolguurach. Gnide de la conversation, ou Vade-mecum du 
voyageur. en sept langues, Anglais, Allemand, 
FraD9ais, Italien, Espagnol, Busse , Barbaresque 
OU Moresqne enz., revu et corrigé sous la direc- 
tion de M. Nunez de Taboada. . .suivid'un 
Vocabulaire Fran9ais Arabico-Barbaresque . . . 
par M. Nunez de Taboada. Par.1833. 8^ 

Q-amier , F., Dialogues en dnq langues , Espa- 
gnolle, Italienne, Latine, Fran9oise et Alle- 
mande . . . Accommodez au langage du temps. 
Dem. éd. reveue , corr. et augm. par Ph. F abri. 
Strasb. Heritiers de E. Zetzner. Z. j. 8°. Oratio Dominica in diversas omnium fere gen- 
tium linguas versa, et propriis cujusque lingaae 
characteribus expressa, una cum Dissertt. non- 
nullis de linguarum origine variisque ipsarum 
permutationibus; ed. J. Chamberlaynio. 
Amst. 1715. 4*». 

Orationes Dominioae versiones fere centvm 
svmma qva fieri potvit, cvra genvinis cvivs 
libet lingvae characteribvs tgpis vel aere ex- 
5. Lips. (1740). 8*». t Vader Ons, in XX oude Du^jtse en Noordse 
Taelen, met d*ugtleggingen , enz. Z. drukpl. of 
j. 8». 

Yan Janna Ylitins of van Yliet, van Breda^ 
gedrnkt omstreeks het midden der XYIle eeaw. 

Ghebed des Heeren (Het) in veertien talen, 
strekkende tot proeve van Letters , van het ge- 
woon Europeesch karakter afwekende , aanwezig 
ter Drukkerg van E. J. Brill. Leid. 1855. 4o. 

Freces Niersis clajensis sedecim-linguis, Arme- 
nice literalis, Arm. vulgaris, Graece literalis, 
Graece vuig., Latine, Italice, Gallice, Hispa- 
nice, Germanioe, Anglice, Hollandice, lUyrice, 
Serviane, flungarice, Turcice, et Tartarice ar- 
meniacis characteribus. Yenet. 1818. 12^ 

Luther , M., CatechesiB minor: Germanice, Latine, 
Graece & Hebraice. Ed. studia et opera Joh. 
Cl. fiertzberg. Iterum recognita & emen- 
data. YYiteb. 1578. 8°. 

Ck>nstitation et travaux de la Société Biblique 

Britannique et étrangère. Bruxelles, Juin, 1843. 8^. 

Hierin: Tablean des Lasgnes et Dialectea, danalee- 

qneU la diatribation, rimpreasion on la traduc- 

tion des Ecritorea, en tont on en partie» ont éU 

aoign^ par la SodéU. 

Tabel van de Talen en Tongvallen, waarin de 
Bgbel, hetzg geheel, hetzg bg gedeelten, door 
het Britsoh en Buitenlandsch Bgbelgenootschap , 
onmiddell^k of middellgk, is vertaald, gedrukt 
of verspreid geworden. (Amst. 1845.) 8^. Desainliens, O., ali&s Holiband, Gampo di 

fior or else the flourie field of four Languages 

for the furtherance of the leamers of the La- 
tine , French , English , but chieflie of the Italian 
tongue. Lond. 1583. 12^ 

Oase, I. de la, Le Galatée, premièrement com- 
posé en Italien et depuis mis en Fran^ois , Latin , 
Allemand et Espagnol, enz. (Lyon), 1609. 8^ Digitized by Google 55 VEBZAMELWERKBN IN MBEEDEB.E TALEN. SPREEKWOORDEN. 56 Juliani, La Nomenclature , dialogues, proverbes 
et heares de recréation , contenant diverses ren- 
contres, histoires plaiaantes et contes facétieax, 
necessaires k parier et escrire les langnes Fran- 
9ai8es, Italiennes et Espagnolles. Par. 1668.8°. 

Abrégé de THistoire sacrée, composé en langue 
Busse è. Tosage des jeunes gens. St. Petersb. 
1778. 8°. 

(RoMisch, Orieksch, Fnuuch, Duitsch, LatQn). 

Munnich, W., SENIA nOATrAnXTA. ynft m, 
tvtrpt^ov^^ Tfii thFeniiQ rm <Pt^oa'oo^v W Torrtvym 

EMifvim TfTOi VufuuffTi iMkg^erat BIAIEAMOS 
MTNNIX, TïfC ^/Aog-o^tOQ xai rm ayaduv Tf%v«v 
hiao-xoAoQ. Ev Vorrtvyeu^ 1815. 4°. 

Inaugurele Dissert. voor den Doctorgraad in de 
W^sbeg. en Fraaie Letteren aan de Hoogeschool 
te Goettingen, bevattende: I. Ooethe^s Hei- 
denröslein, in 't Hoogduitscli, met de vergeli]- 
kende vertaling in 1.) 't Persisch; 2.) het En- 
gelsch; 8.) bet Orieksch; 4.) het Arabifldi; 5.) het Hebreeuwsch; 6.) het Latgn; 7.) het ItaUaanach 
8.) het Spaansch; 0.) het Fransch; 10.) het Tnrksch ; 
en IL Schil Ier 's Des Mddgent Klage, in 
het Engelflch overgezet. 

Monumenta medii aevi plemmque inedita,Graeca, 
Latina, Itala, Franco-Gallica, Palaeogermanica 
et Islandica. Spec. 1. (Poema Graecum de rebus 
gestis Regis Arturi. Tristani, Lanceloti, Gal- 
bani, Palamedis, aliorumque Equitum Tabulae 
rotundae , e Cod. Yaticano , ed. pr. [Gr. en Lat.] 
[Uitg. door F. H. van der Hagen]. Vratisl. 
1824. 8<>. 

Anthologie uniyerselle. Ghoiz des meilleures 
poésies Ijriques de diverses nations dans les 
langues originales par J. G. de Souza. Leipz. 
1859. 8^ 

Luther, M., >Ein feste Buig ist unser Gott" in 
19 Sprachen. Als Gedenkblatt zum 350 jS.rig 
Jubilaeumder Augsburgschen Confession. Heraus- 
gegeb. von B. Piek. Roch. N. Y. 1880. 8**. SPBEEKWOOEDEN. H'opitsch, C. C, Literatur der Spricbwörter. 
Ein Handbncb für Literarhistoriker , Bibliogra- 
phen und Bibliothekare. 2e Ausg. Nümb. 1883. 8°. 

Erause, E., De proverbiorum fontibus. Yitemb. 
1725. 4^ ErasmiiB, D., Apophthegmatum , ex opt. lingnae 
scriptoribus collect. 11. VIII. Antv. 1554. 8«'. 

Hetzelfde werk. Ed. nov. enz. Amst. 1671. 

120. 

SartoriuB , J., Adagiorum chiliades III .. . in 
Batavicum sennonem propriè ac eleganter con- 
vertit, et brevi ac perspicua interpretatione 11- 
lustravit. Antv. 1561. 8*>. 

Hierin spreekwoorden in het LatQn, Oriekflch en Ne- 
derdoitflch. Met eenige vermeerderingen in HS. 
door 8. Idzardi. 1620. 

Adagiorum chiliades III, s. sententiae pro- 

verbiales Graecae , Latinae et Belgicae, ex praeci- 
puis autoribuB coUectae, ac brevibus notis 11- 
Instratae. Ex recens. G. Schrevelii. Amst. 
1670. 8«». 

Linguae Latinae phrases, vel selectissima- 

rum orationum Germanicè redditamm delectiss. 
adv. barbariem exercitus enz. Ace. Adagia quae- 
dam Sartorii, in Batavicum sermonum con- 
versa et brevi interpretatione illustrata. Ed. in. 
emend. et auct. Amst. 1660. 8^. 

FungeruB, J., Nova proverbiorum farrago, tam 
ex. Graecis quam Latinis auctor, collecta. Lugd. 
Batav. 1585. 8o. 

Dioteria Proverbialia , rbytmica . . . cum versione 
Germanica A. Gartneri... His access.: Mar- 
colphus, Regulae nuptiales, Sortileginm rhyth- 
mat., Prognostica a. practica perpetua, Prae- 
cepta valetudinis et morum, Monopolium phi- 
losophorum enz. Francof. 1598. 8°. Tunlngius, G-., Apophthegmata Graeca, Latina, 
Italica, Gallica, Hispanica. (Lugd. Bat.) ex off. 
Plant. Raphel. 1609. 8^ 

Lyoosthenes, C, Apophthegmata ex probatis 
Graecae Latinaeque linguae scriptoribus enz. 
postrema hac editione düigenter recognita enz. 
Access. Parabolae , dve Similitudines , ab Erasmo 
ex Plutarcho et al. olim excerptae, deinde per 
Lycosthenem dispositae, ac nunc primum aliquot 
centuriis auctiores editae. Sumptib. J.Grispini, 
1633. 8^ 

Adagia id est Proverbiorum, paroemiamm et 
parabolarum omnium quae apud Graecos, La- 
tinos, Hebraeos, Arabas enz. in nsu fnenmt, 
collectio in locos communes digesta. In qua 
continentur: Des. Erasmi Chiliades, Hadr. 
Junii Adagia, Joa. Alex. Brassicani 
Symmicta, enz. Francof. 1646. fol. 

Seyboldt, J. G-., Selectiora adagia Latino-Ger- 
manica, enz. Norimb. z. j. 12®. 

Bitmus, A., Florilegium Adagiorum et Senten- 
tiarum Latino-Germanicum , ex opt. auctori- 
bus . . . collectum et Alphab. ord. dispositum ; 
in quo X Chiliades Proverbiorum enz. Basil. 
1728. 8^ 

Gtaal, G*. von, Sprüchwörterbuch in sechs Spra- 
chen, Deutsch, Englisch, Latein, Italienisch, 
Französisch u. üngrisch. Wien, 1830. 8*». 

Baoh der Sizmspriiohe. Eine Concordanz poë- 
tischer Sinnsprüche des Morgen- und Abendlan- 
des, gesammelt von W. E. Mit einem Yorwort 
von W. Wacker nagel. Leipz. 1853. 8^ 

CaliBOh, J. M., Proverbes et locutions familières 
en quatre langues (Fran9ai8-Anglais-Allemand- 
HoUandais), avec une liste alphabétique pour 
chaque langue séparément. LaHaye (1876). 8<». Digitized by Google 57 SFBEEKWOORBEN. — NEDBBIi. EN VLA.AMSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. 58 Corderinfl, M., Sententiae proverbiales seu ada- 
giales Gallico-Latinae , ab authore anctae et 
recognitae. Lntet. 1551. 8°. Dueringsfeld, I. von, und O. von Beins- 
berg-Dueringsfeld , Spricbwörter der Germa- 
niscben und Romaniscben Spracben, vergleicbend 
zusammengestellt. Leipz. 1872—75. 2 dln. 4^. NEDERLANDSCHE EN VLAAMSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. INLEIDING. Livres anciens et modemes en vente aux prix 
marquéscbez Mart. Nyboff. — Belles let- 
tres Néerlandaises, suivies de linguistique 
et de littératnre Frisonnes et Allemandes. La 
Haye, 1875. 8^ Burman, F., Eenige Aenmerkingen , de Nederd. 
Tael en verscbeidene Oadbeden aengaende. ütr. 
1768. 8^ 

Nieawe nitg. van den druk yan 1757. 

[ ] Eenige nieuwe aenmerkingen enz. ütr. en 

Amsterd. 1761. 8**. 

Kmfle , C. A. W., Ezcurae über boil^ndiscbe n. 
vlamische Art, Spracbe and Literatar. Elberf. 
1854. 8^ 

Beyerman , H., Redevoering over de noodzakelgk- 
heid om de studerende jongeHngscbap reeds 
vroegtgdig eene grondige kennis mede te deelen 
van de Taal , Letteren en Gescbiedenis des Vader- 
lands, enz. Devent. 1881. 8^ 

Vloten, J. van, Redevoenng over de zede- 
l^ke werking der vaderlandscbe taal-, letter- 
en staats-gescbiedenis enz. Dev. (1855). 8^. 

Jonckbloet, W. J. A., Het professoraat in de 
Nederlandsche taal- en letterkunde. Bede. Gron. 
1877. 8°. 

Bowring , J., Sketch of tbe language and litera- 
ture of Holland enz. Amst. 1829. 8^. 
Met portret op den titel. 

Kuyper Hz, G*.» Handleiding tot de beoefening 
der Nederlandscbe taal- en letterkunde. Breda, 
1844. 8o. Euyper Hz., G-., Handleiding tot de beoefening 
der Nederl. taal- en letterkunde, de druk. Breda , 
1851. 8°. 

Hetz. werk. 4e druk. Breda, 1855. 8<». 

Hetz. werk. 5e herz. druk. Breda, 1860. 8o. Eok , C. Franzen vao , Bedevoering over het aan- 
bevelenswaardige van de beoefening der Nederl. 
Letterkunde. Dev. 1817. 8**. 

Heesema, A. Siewertsz. van, Bedevoering 
over de vorming van het eigen karakter der 
Nederlandscbe letterkunde. Leyd. 1819. 8''. 

Lulofi9, B. H., Bedevoering over den omvang 
en de uitgebreidheid van het vak d. Nederl. 
letterkunde en welsprekendheid. Gron. 1821. 8°. 

Kampen, N. Q-. van. Bedevoering over den 
geest der Nederlandscbe Letterkunde , vergeleken 
met die van andere volken. Haarl. 1830. 8°. 

VtTürth ainé, J. F. X., Cours préparatoire k 
l'étude de la littérature boHandaise .... Ta- 
bleau historique. Biographies des auteurs . . . 
traduction Fran9aise de plusieurs eztraits. Li^e, 
1828. 8°. Willems, J. F., Verhandeling over de Neder- 
duytsche tael- en letterkunde, opzigtelgk de 
zuydelgke provintien der Nederlanden. Antw. 
1819—24. 2 dln. 8°. 

Nolet de Brauwere van Steeland, J, Be- 
devoering over den invloed van het gevoel voor 
het schoone. Met toepassing op onze taal en 
letterkunde. Antw. 1844. 8^ GESCHIEDENIS. Uoltzer, H. E.» De historische beoefening der 
Nederlandscbe letteren. Toespraak. Gron.1882. 8"^. 

Wassenbergh, E., Oratio de bonarum hodie 
Literamm et eruditionis in Belgio commodis et 
incommodis, eaque vel amplificandi, veltollendi 
modis. Franeq. 1790. 4<>. 

BoBBoha , H.y Oratio de Batavorum ingeniis , cum 
ad morum humanitatem, turn doctrinae ele- 
gantiam , et mature et exinue compositis. Gron. 
1805. 4^ Jeune, J. C. W. Ie, Bouwstoffen voor de Ne- 
derlandscbe letterkunde en hare geschiedenis, 
•s Gravenh. 1829- 32. 2 dln. 8^ 

Manen Azn., J. van, Over de oorzaken, waar- 
door ons vaderland, in 't begin der 17e eeuw, 
in 't voortbrengen van voortreffelgke schqjvers, 
dichters , geleerden en schilders , enz., zoo zeer 
beeft uitgemunt, enz. ütr. 1818. 8<^. 

Uitgeg. door het Prov. ütrecbtscli Genootach. v. 
Kuisten en WetenacL Digitized by Google 59 GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. 60 Kampen y JSf. G*. van, Geschiedenis d. letteren 
en wetenschappen in de Nederlanden, van de 
vroegste tyden af, tot op het begin der 19e 
eeuw. 's Gravenh. 1821. 3 dln. 8°. 

Cappelle, J. F. van, Bedragen tot de geschie- 
denis der wetenschappen en letteren in Neder- 
land. Amsterd. 1821. M. portr. 8». 

GoUot d'Esoory, H., Holland's roem in kunsten 
en wetenschappen, met aanteekk. en bedragen 
's Gravenh. 1824—44. 7 dln. en Register over 
de afdeel. Kunsten. Te zamen 10 dln. 8^. 

Vries, Jo. de, Proeve eener Geschiedenis der 
Nederlandsche Dichtkunde. Amst. 1810. 2 dln. 8"". 

Hetz. werk. 2e druk. Amsterd. 1835—86. 4 

dln. 8^ 

n'aata, B. A., Schets van de Geschiedenis der 
Latgnsche Dichtkunst in Nederland , getrokken 
uit de Prgsverh. van P. Hofman Peerlkamp 
(naar den Isten druk). Lejd. 1826. 8<>. 

Siegenbeek , M., Beknopte geschiedenis der Ne- 
derlandsche letterkunde. Haarl. 1826. 8^. 

VlBSCher, L. G-., Handleiding tot de geschiede- 
nis der Nederlandsche letterkunde. Leuv. 1829. 
dl. I. 8°. 

Niet verder verschenen. 

Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde. Utr. 1851—57. Deel I. II. 1/3. 8°. 
Niet verder veischenen. 

Lauts, G-., Voorlezingen over de Nederlandsche 
letterkunde, sedert de vroegste tgden tot op 
onze dagen, met een* gel^ktydigen blik op de 
Hoogduitsche , Fransche en Ëngelsche letter- 
kunde. Bruss. 1829. dl. I. 8*>. 
Niet verder verschenen. 

Gravenweert, J. de *8, Essai sur l'histoire de 
Ia Littérature Néerlandaise. Amst. 1830. 8^ 

Hermans , O. B., Introductie in notitiam rei lite- 
rariae max. Prov. Brabant. Septentrion. Lugd. 
Batav. 1834. 8*>. 

[Elberts, W. A.], Chronologische Handleiding 
tot de beoefening der Nederlandsche Letter- 
kunde. Dev. 1843. 4*>. obl. 

Tabellarische handleiding tot de beoefening 

der Nederlandsche Letterkunde. Derde verm. 
druk. Dev. 1856. 8^ 

Siegenbeek, M., Oratio de incrementis, quae 
literae Neerlandicae per hos L annos ceperont. 
Lugd. Bat. 1847. S*». 

Over de vorderingen, welke de Nederlandsche 

letterkunde in de laatste 50 j. gemaakt heeft. 
Uit het Latgn vertaald. Lejd. 1848. 8''. 

Snellaert, F. A., Kort begrip der nederduitsche 
letterkunde. Antw. 1849. 8^ 

Schets eener geschiedenis der Nederland- 
sche letterkunde. 2e verbet. nitg. Gent, 1850. 8''. Snellaert, F. A., Hetz. werk. 4e, verm. en verbet. 
uitgave. Gent, 1866. 8». 

Thym , J. A. Alberdingk , De la littérature néer- 
landaise d. ses différentes époques. Amst. 1854. 8**. 

Mulder, G. C, Beknopte geschiedenis der Ne- 
derlandsche letterkunde. 4e druk. Zutf. 1872. 8^. 

Hofdjjk, W. J., Geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde. Amst. 1857. 8*^. 

Hetz. werk. 2e druk. Amst. 1859. 8». 

Hetz. werk. 3e druk. Amst. 1869. 8**. 

Hetz. werk. 5e druk. Amst. 1872. 8<>. 

Knuivers, T., Beknopt Overzigt van de Neder- 
landsche Letterkunde enz. Gron. 1859. 8^. 

HnbertB, W. J. A., Chronologische handleiding^ 
tot de beoefening van de geschiedenis d. Ne- 
derlandsche letterkunde. Amst. 1861. 8o. 

Vloten, J. van, Beknopte geschiedenis der Ne- 
derlandsche letteren. Tiel, 1865. 8''. 

Beknopte geschiedenis d. Nederlandsche let- 
teren, van de vroegste tgden tot op heden. 
2e verm. en verbet. druk. Tiel, 1871. 8^ 

Brink, J. Ten, Schets eener geschiedenis der 
Nederlandsche letterkunde. Leeuw. 1867—69. 
Afl. 1—4. 8«. 

NederL KlaaBieken, aitg. door Eelco Yerwgs, 
Dl. V. 

Jonokbloet, W. J. A., Geschiedenis der Neder- 
landsche letterkunde. Gron. 1868-72. 2 dln. S^*. 

— '— Hetz. werk. 2e geheel omgew. uitgave. 
Gron. 1878-74. 2 dln. 8^ 

Hetz. werk. 8e uiigave. Gron. 1881—83. 

Dl. ni— V. 8o. 

Ile Afd. G«8ch. d. Nederl. letterk. in de 17e eeuw. 
S dhi. — Ille Afd. Gesoh. d. Nederl. letterk. 
in de 18 en 10e eeuw. Dl. L 

Geschiohte der Niederl&ndischen Litexatur. 

Deutsche Ansgabe von Wilh. Berg [Mevr. 
Lina Schneider]. Mit einem Yorwort and 
Yerzeichniss der Niederl&ndischen Schriftsteller 
und ihrer Werke von Ern. Martin. Leipz. 
1870—72. 2 dln. 8<^. 

Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde. Gron. 1871. 8o. 

— Vloten, J. van, Jonckbloet's zoogenoemde 
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ge- 
toetst en toegelicht. Amh. 1876. 8<>. 

Brouwer» P. A. 8. van Limburg. H movi- 
mento intellettuale in Olanda. Fir. 1871. 8«. 

Vloten, J. van, Schets van de geschiedenis der 
Nederlandsche letteren, van de 13e tot de 19e 
eeuw. Tiel, 1871. 8*>. 

Wendel, W. J., Schets van de geschiedenis der 
Nederlandsche letteren, enz. Gion. 1871. 8^ Digitized by Google 61 GESCHIEDENIS D. KEBBBL. EN YLA.AMSCHE LBTTEBKUNDE. ^ C0N0EES8EN. 62 Franoke, G. A. J., Neérlands lettenchat. Onse 
Toomaamste schrgvers en werken van yroege- 
ren en lateren tgd, ten dienste van het onder- 
wgs besproken. Gron. 1871. Ie stak. 8^ 
Niet Toortgeset. 

Baoker, L. de, Histoire de la littérature Néer- 
landaise, depnis les temps les plus recolésjas- 
qu'èt Vondel. Louv. 1871. 8^ 

Bverts, W., Geschiedenis d. Nederlandsche let- 
teren. 2e drok. Amst. 1873. S^". 

Thym, P. P. M. Alberdingk, Spiegel van 
Nederlandsche letteren. Lenv. 1877—78. 8 dln. 
2 bdn. 8^ 

I — ^11 De geeehiedems der letterkunde. 

m. LeUervmchten in gebonden en ongebonden 

styi. 

Brink, J. Ten, Kleine geschiedenis der Neder- 
landsche letteren. Haarl. 1877. 8<'. 

Winkel, J. Te, Overzicht der Nederlandsche 
letterkunde. Haarl. 1882. 8^. BeetB, N., Yerpoozingen op letterkandig gebied. 
2e dmk. Amst 1878. 8o. 

Hartog, J., De spectatoriale geschriften van 
1741—1800. Bydrage tot de kennis vanhethui- 
selgk, maatschappel^k en kerkelgk leven onder 
ons volk, in de 2e helft der 18e eeuw. ütr. 
1872. 8*. 

Uitg. door het Prov. Dtrechtseh Genooteeh. y. 
Kunsten en Wetensob. 

Baoker, L. de, Études Néerlandaises. (Vondel. 
— La femme dans les poèmes néerlandais — 
Nova-Zembla (tradact. du poèmede Tollens). 
Par. 1878. 8o. 

Hnet, Cd. Busken, Nederlandsche Belletrie 
1857—1876. Kritieken. Amst. 1876. 8 dhi. 8«. 

Moltaer , H. E., Studiën en schetsen van Neder- 
landsche letterkunde. Haarl. 1880. 8<'. 

Penon, G-., Bedragen tot de geschiedenis der 
Nederlandsche letterkunde. Gron. 1880—82. 
2 dln. 

Winkel, J. Te, Bladzgden uit de geschiedenis 
der Nederlandsche letterkunde. Haarl. 1881. 8^. Snellaert, F. A., Verhandeling over de Neder- 
landsche dichtkunst in België, sedert hare 
eerste opkomst tot aen de dood van Albert 
en Isabella. Bruss. 1838. 4''. 

Olivier, Th., Sur l'avenir de la littérature et 
de la librairie dans les Pays-Bas. Toum. 
1851. 8o. 

Histoire de la littérature flamande. Bruz. 

(c. 1848). 8^ 

Sermre , O. A«, Geschiedenis d. Nederlandsche en 
Fransche letterkunde in het graafschap Vlaen- deren, van de vroegste tgden tot aen het einde 
der roering van het huis van Burgondié. Gent , 
1855. 8^ 

Nederlandsche en Fransche letterkunde tg- 

dens de Xlle , XlIIe en XlVe eeuwen. Gent, 1872. 
Met pL 8<>. 

Letterk. geaokiedeniB van Vlaanderen. Deel I. 
Niet voortgezet. 

Leemans, J., Onze taal in vorige eeuwen. Gent, 
1881. 8*'. Booses, Max, De Nederlandsche Taalcongressen. 
Antw. (1868). 8°. 

Ck>ngre88en. — Verzameling van brieven , pro- 
grammals, voordrachten, liederen, stukken uit 
dagbladen, toeganoskaarten , enz. betrekking 
hebbende op de Nederl. Taal- en Letterkundige 
Congressen, gehouden van 1860—75, gedrukt 
en in H.S. Een band, gr. S^. 

Programma's van het 9e, 11e, 12e, 14e en 

15e Nederl. Taal- en Letterkundig Congres , en 
eenige kleinere stukken betreff. verschÜI. con- 
gressen. Een band. 4^. 

Handelingen van het Nederlands<:h Congres, 
gehouden te Gfónt den 26—29 Aug. 1849. Gent 
1850. M. bgg. progr. 8<». 

Yenlag der werkzaamheden van de A%evaardigden 
der Vereeniging y. d. Boekhandel. — Zie de 
ald.: Boekhandel, enz. 

Handelingen van het Ile Nederlandsch letter- 
kundig Eongres gehouden [te Amsterdam] den 
16—18 Sept. 1850. Amst. 1851. 8°. 

— Tideman, J., Afscheids-groet aan de Zuid-Ne- 
derlandsche leden van het 2e letterkundig Con- 
gres. Z. p. 1850. 120. 

— Brief van de letter G aan de CH. Nagalm van 
het 2e letterkundig Congres [door H. J. Koe- 
nen]. Amsterd. 1850. 8"^. 

Handelingen van het Ille Nederl. letterk. Con- 
gres, gehouden te Brussel, den 30 en 81 Aug. 
en 1 Sept. 1851. Bruss. 1852. Met progr. 8<*. 

van het IVe Nederl. Taal- en Letterk. Congres 

gehouden te Utrecht op 20—22 Sept. 1854. 
ütr. 1855. 8o. 

— Hoop Jrssn., A. Tan der , Leve vader Bilder- 
dgk. Een kreet van verontwaardiging, nè het 
verhandelde op het 4e Nederl. taal- en letterk. 
congres gehouden den 22 Sept. 1854. Leid. 
1854. 8^ 

~ Greb, F. H., WeêrkUmk aan mgnen vriend A. 
V. d. Hoop Jrszn bg het lezen sgner dichtrege- 
len: Leve vader Bilderdgk. Leid. 1854. S^, 

Handelingen van het Ve Nederl. Taal- en Let- 
terk. Congres, gehouden te Antwerpen den 15 
en 16 Aug. 1856. Antw., Gent. z. j. 8^ Digitized by Google 63 GESCHIED. D. NEDERL. EN VLAAMSCHE LETTEEK. — CONGRESSEN. — VLAAMSCHE TAALSTRIJD. 64 Handelingen van het Yle Nederl. Taal- en Let- 
terk. Congres , gehouden te 's Hertogenbosch den 
11—13 Sept. 1860. 'sHertogenb. 1860. 80. 

— Beer Foortugael , D. J. den , Aan Vlaanderen 
en de Vlamingen. Dichtregelen nitgeg. bg ge- 
legenheid yan het Vle Nederl. taal- en let- 
terk. congres. 'sHertogenb. (1860). 80. 

Handelingen van het Vlle Nederl. Taal- en 
Letterk. Congres, gehouden te Brugge, den 
8—10 Sept. 1862. Gent, 's Gravenh. 1863. 8«>. 

van het VlUe Nederl. Taal- en Letterk. 

Congres, gehouden te Rotterdam, den 11 — 13 
Sept. 1865. Rotterd. 1865. 80. 

van het IXe Nederl. Letterkundig Congres, 

gehouden te Gent den 19—21 Aug. 1867. Gent 
1868. 8°. 

Uee, IMC. H. van. Het Zegelrecht enz. Verhan- 
deling uitgesproken op het 9e Congres. = Zie de 
Afd.: Boekhandel enz. 

Handelingen van het Xe Nederl. Taal- en Let- 
terk. Congres gehouden te 'sGravenhage den 
31 Aug., 1, 2 Sept. 1868. 'sGravenh. 1869. 8^. 

— Welkomstgroet en Liederkrans door de 
Eoninkl. Nation. Zangschool gewgd aan de Zuid- 
en Noordnederlandsche leden van het Xe Taai- 
en Letterk. Congres, 'sGravenh. 1868. 8^ 

— Ck)ngresberioliten. Uitgegeven van wege de 
Regelings-Commissie van het Xe Nederl. Taai- 
en Letterk. Congres. *s Gravenh. 1868. 4 
Nrs. fol. 

"Vloteii» J. van, Noord-Nederl. karakterfeilen , 
enz. Zie de afd.: Ned, Taalkunde, Woordenboeken 
d. Nederl. taal. 

— Thjjm, J. A. Alberdingk, Het tiende Neder- 
landsch letterkundig Eongres. Een schreven 
gericht aan W. J. A. Jonckbloet. Amsterd. 
1868. 80. 

ld. 2e druk, met eene noodzaaklgke verbe- 
tering. Amsterd. 1868. 8*». 

IMConvezneiit (Le) Flamand. Lettre k propos dn Xe 
Congres. = Zie aan het slot dezer Afdeeling. 

Handelingen van het Xle Nederl. Taal- en Let- 
terk. Congres, gehouden te Leuven den 6—8 
Sept. 1869. Leuv. 1870. 8^ 

van het Xlle Nederl. Taal- en Letterk. 

Congres, gehouden te Middelburg, den 3 — 5 
Sept. 1872. Middelb. z. j. 8«. 

van het XlUe Nederl. Taal- en Letterk. 

Congres gehouden te Antwerpen den 18 — 20 
Aug. 1875. Antw. 1875. 8«. 

van het XlVe Nederl. Taal- en Letterk. 

Congres, gehouden te Maastricht den 24 — 26 
Aug. 1875. Maastr. 1875. 8°. 

De Handelingen van het XVe Congres z\|n tot 
heden nog niet uitgegeven. 

van het XVIe Nederl. Taal- en Letterk. 

Congres , gehouden te Eampen den 22— 24 Aug. 
1878. Eamp. 1879. 8°. Handelingen van het XYIIde Nederl. Taal- en 
Letterkundig Congres gehouden te Mechelen 
den 24—27 Aug. 1879. Mech. (1882). 80. 

van het XVIIIe Nederl. Taal- en Letter- 
kundig Congres, gehouden te Breda, Aug. en 
Sept. 1881. Breda, 1882. 80. Vandenbroeok , F. A., Nadeelige gevolgen van 
de onverschilligheid der Vlamingen en Braban- 
ders omtrent hunne moedertaal, en noodzake- 
Igkheid dat zg dezelve beoefenen. Aalst, 1817. 8^. 

Mulle, Letterkundig tgdverdr^f over het bewgs 
dat de vlaemsche taal beter is als de fransche , 
en eenige aenmerkingen tot voorspoed van den 
landbouw enz. Gend, (1819). 8°. 

ThySy Isfr., [Doopnaam Joan. Franc], Ver- 
handeling over onzeNederdujtsche Tael: Ant- 
woord op de prgsvraag van het Eon. Genootsch. 
te Antwerpen: » Of en in hoe verre de Moeder- 
tael tot grondslag dienen moet in het leeren 
van andere Taelen en van Weétenschappen.^^ 
t'Antw. 1821. 8^ 

Aokersdyok, W. C, Aanmerkingen omtrent de 
Nederl. Taal, bgz. met betrekking tot de Zui- 
delijke Pro vintien. — Observations sur la langue 
Flamande, particulièrement sous le rapport des 
Provinces méridionales , trad. du Holl. par J. 
C. E. Baron van Ertborn. Anvers, 1821. 8^. 

Dubus de Gtosignies , L., Toezending van eene 
waarschouwing aan de inwoners der provincie 
nopens het gebruik maken van de landtaal (Me- 
moriaal van Administratie der Provincie Ant- 
werpen No. 276). (Antw. 1821). 8^. 

Willems, J. F., Over de HoUandsche en Vlaem- 
sche schrjfwyzen van het Nederduitsch. Antw. 
1824. 80. 

Baonz, A. G-., Origine de la difiPérence, par rapport 
è. la langue , entre les provinces dites flamandes 
et celles dites wallonnes enz. Bruz. 1825. 4®. 

ViSBCher, L. G-., Over het herstel en de invoe- 
ring der Nederlandsche Taal (in de Zuidel. 
Prov.). Brnss. 1825. 80. 

Willems, J. F., De la langue Belgique, Lettre 
k S. van de Weyer. Brux. 1829. 8®. 

Idees (Quelques) sur Tusage obligé de la langue 
dite nationale au rojaume des Pays-Bas , par 
un Beige, ami de la justice et de la vérité 
[J. DefrenneJ. Brux. 1829. 8°. 

Jonghe, J. de. Iets over de volksbeschaving , 
en een woord over de Vlaemsche tael. Brugge, 
(1832). 80. 

Beslissing der Eoningljke Commissie wegens de 
geschilpunten in het schrjven der Nederduitsche 
Tael , en uittreksel van het daerover ingeleverde 
verslag. Gent, 1839. 8*. 

Gtoethals , L., Quelques réflezions sur le pétition- 
nement en faveur de la Langue Flamande. 
Brux, 1841. 8<>. Digitized by Google 05 GESCTIIED. 1). NEDERL. EN VLAAMSCUE LETTBRK. VLAAMSCHE TAALSTRIJD. Verslag over de Verhandelingen, ingekomen bg 
het Staetsbestnur van België, ten gevolge der 
Taelkundige Prgavraeg, voorgesteld bg Kon. 
Besluit van 6 Sept. 1836, nitgeg. op last der 
Comm. om dezelve te beoordeelen, uitg. door 
J. H. Borm&ns. Gent, 1841. 8o. 

Wülems, J. F., Brief aan Bormans over de 
tweeklanken g en un. Gent, 1841. 8^. 

SneUaert, F. A., Taelconspres en Ylaemsch feest, 
gehouden te Gent, d. 23 en 24 October 1841. 
Gent, 1842. 8*». 

Kerokhoven, F. F. van, Ylaemsch Taelver- 
bosd, volledige beschryving der Algem. Letterk. 
Vergadering en van het daarop volgende Feest , 
gehouden te Brussel, 11 Febr. 1844. Antw. 

1844. 8o 

VandenhoTen, H., [Delecourt], La Langne 
Flamande , son passé et son avenir. Projet d*une 
orthographe commune aux peuples des Pays- 
Bas et de la Basse- Allemagne ; avec une Carte 
des divers territoires oü 1'on parle Ie Neder- 
duitsch. Brux. 1844. 8'>. 

Iiebrocqny, F., La grande question de Tortho- 
graphe flamande réduite k de petites propor- 
tions. Brux. 1844. 8o. 

DisooBsionB èk la Chambre des Beprésentants du 
Boyaume de Belgique sur TOrthographe Fla- 
mande, et autres pièces k ce sujet, avec des 
notes et des éclaircissements , [door J. F. Wil- 
lem s]. Gand, 1844. 8^ 

CSonsoienoe, H., De Sleutel der gezuiverde Spel- 
ling, goedgekeurd door Eoninglyk Besluit van 
1 Jan. 1844. Antw. (1844). pl«. 

Ijebroo<iay, F., Analogies Linguistiques. DuFla- 
mand dans ses rapports avec let autres idiömes 
d*origine Teutonique. Brux. 1845. 8®. 

Vandervoort, M. J. T., Verslag over de grond- 
beginselen van het Vlaemsch Taelverbond, ge- 
daen namens het Nederdaitsch Tael- en Letterk. 
Genootschap van Brussel. Brnss. 1845. 8^. 

I>e Iiaet, J. A., De Vlaemsche beweging. Een 
antwoord aen de Revue Nationale. Antw. 

1845. 8^ 

Kolet de Brauwere van Steeland, J., Wat 
zg waren. — Wat wg zjjn. — Een woord over 
den toestand onzer vaderlandsche letterkunde. 
Antw. 1846. 8^ 

Z. of S. Twee brieven aan J. W. Wolf. 

Bruss. 1846. 8°. 

Snellaert, F, A., Wael en Vlaming. Gent, 1847. 8«. 

Kerokhoven, F. F. van, De Vlaemsche bewe- 
ging. Een woord aen het publiek en aen de 
Vlaemsche schryvers. Antw. 1847. 8**. 

Verzameling der stukken uitgeg. t. inrigting van 
een algemeen petitionnement tot het terag 
eiflchen der Vlaemsche taelregten, 1849—50. 
Bruss. 1850. 4^. Vandervoort, M., Redevoering over de nood- 
zakelykheid om de tael den vreemdelingen 
nuttig te maken, met aenwyzing der middelen , 
welke daertoe aen te wenden zyn. Brnss. 

1852. 8o. 

Bees, O. van. De Vlaamsche beweging, ütr. 

1853. 8«. 

Hofbnann von FaUersleben , H., De Vlaemsche 
beweging; met een voorwoord van A. de Jager. 
Rotterd. 1856. 8«. 

Ck>U88eniaker , E. de , Délimitation du Flamand 
et du Fran9ais dans Ie Nord de la France; 
avec une Carte. Dunk. 1857. 8^ 

Oetker, F., De Vlaemsche taelstqjd, vertaeld 
d. J. M. Dautzenberg. Gent, 1857. S*». 

Le mouvement Flamand (De Vlaemsche 

Taelstryd). Traduit de Tallemand. Tournai, 
1858. 8^ 

Waarheid (De) over de Vlaemsche beweging. 
Brieven van eenen ouden staetsman [Jul. de 
Geyter) aen eenen jongen Gentenaer. Gent, 
1858. 8o. 

Ck>mmi8Bie (Vlaemsche). Instelling, beraedsla- 
gingen, verslag, officiëele oorkonden, onder 
toezigt van leden der Commissie uitgegeven. 
Bruss. 1859. 8^ 

Heremans , J. F. J., Over het wenschelyke van 
eene eenparige spelling onzer taal in Noord- en 
Zuid-Nederland. Redevoering enz. Gent, 1861. 8®. 

Vlaemsoh (Het) in de Kamer der volksvertegen- 
woordigers. Zitting van 3 en 4 Dec. 1861. Gent, 
(1861). 8«. 

uitgave V. h. Wülenu-Fonds N<». 40. 

Laet , J. A, de , Vlaamsche zaak. Verslag [in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers] namens de 
Commissie van vertoogen. Antw. 1866. 8®. 

Mouvement (Le) Flamand. Lettre & propos du 
Xe Congres de langue et de littérature Néer- 
landaises. [door D. Har te velt]. Leide, 1868. 
8^. 

Nolet de Brauwere van Steeland, J., Du 

Pan-Germanisme et de ses iufluences sur la lit- 
térature flamande. Brux. 1868. 8^. 

Maere-ljimnander, De, Question Flamande. 
Discours prononcó k la Chambre des repré- 
sentants. Gand, 1869. 8^ 

Beers, J. van, Het Vlaamsch en het onderwp. 
Bedevoering. Antw. 1876. 8^. 

Hansen, O. J., Platduitsch en Nederlandsch of 
het Nederdaitsch en de Dietsche beweging. 
(Met proefstukken). Antw. 1878. 8<». 

Obrie, J„ De Nederlandsche rechtstaal. Voor- 
dracht gehouden in de Vlaamsche Conferentie 
der Balie van Gent. Gent , 1880. 8^. 

Bepalingen (Wettelyke) over het gebruik en 
onderwys der Nederlandsche taal in België. 
Gent, 1882. 8^ 

Uitgave v. h. Willems-Fonds. N^. 99. Drukwerken I. - 5 Digitized by Google 67 UÖ LEVENSBESCHRIJVINGEN, LEVENSBIJZONDERHEDEN . enz. VAN NEDERLANDSCHE 
EN BELGISCHE GELEERDEN, DICHTERS EN PROZASCHRIJVERS. 

Leerredeneii (Be?ertigi]ip-, Intrede- en A&cheida-), Kerkel^ke Jnbilé's en OedachteniBreden in den Torm tui 
leerredenen = Zie de Aid. : Weüprekendkeidy afxonderl. leerredenen. — Oedlohten aan bjjzondere personen , 
Yeijaar- en Brailoftsdichten en Lykdichten = Zie de Afd.: Oelegenheidtgediehten. — X^evenssdxetaezx van 
Staatslieden, Zee- en Krygskelden en Oenealoslen s Zie de Afd.: OeeeMiedeme. 

ALGEMEENE WERKEN. Prjïjsyerhandeling over de vereiachten in een 
leyensbeschrgving der dichteren, [door J. 
Veren 1] nitg. d. h. GenootBch.: Kunst wordt 
door arbeid verhreegen. Leyd. 1790. 8^. Miraeus, A., Elogia illvBtriym Belgii scriptor., 
qoi vel Eccleaiam Dei propugnamnt, vel disci- 
plinas illustrarunt. Centvria decadibns dietiiicta. 
Antv. 1602. 8<». 

Sweertius, F., Aihenae Belgicae, s. Nomendator 
Infer. German. scriptomm, qni disciplinas, phi- 
lologicas , philoflophicaB , theologicas , juridicas , 
medicas et musicas illoBtrarunt , enz. Aoc. eod. 
auct. XVII einsd. Infer. Germ. provinc. nee non 
praecipuar. orbis bibliothecarum et academiamm 
descriptio. Antv. 1628. fol. 

Pars, A., Index Batavicns, of Naamrol van de 
Batavise en Hollandse schrgvers; van Jalins 
Caesar af tot dese tyden toe. Met afbeeldsels. 
Leid. 1701. 4«. 

Bidloo, L., Panpoëticon Batavnm, Kabinet waar 
in de afbeeldingen yan voomaame Nederl. 
dichteren, versameld en konstig geschilderdt 
door Arn. van Halen, en onder uytbrey ding 
en aanmerkingen over de Hollandsche rymkonst 
geopendt. Am&terd. 1720. 4°. 

Foppens, J. F., Bibliotheca Belgica, sive viro- 
rum in Belgio vita scriptisque illustriam, cata- 
logus, librorumqne nomenclatura , usque ad 
ann. 1680. Bmx. 1739. 2 dln. M. portretten. 4'>. 

Faqiiot, J. N., Mémoires ponr servir k THistoire 
littéraire des XVII Provinces des Pajs-Bas, de 
la Principauté de Liège et de quelqaes con- 
tróes voisines. Loav. 1765—70. 3 dln. fol. 

Leven der Nederlandscbe dichteren en dichte- 
ressen, uitg. door het Genootsch.: Kurut wordt 
door arbeid verkreegen. Leyd. 1782. dl. I. 8®. 

Niet verder versclieneD. Dit deel bevat levenabe- 
«chryvingen van Ph. van Marnix door J. 
Prins, S. Feytama en A Hoogvliet door 
J. de Krayff. Met portretten. 

Vitae aliqnot excellentium Batavorom enz. [Door 
P. Hofman Peerlkamp]. Harl. 1806. 8®. 

FamasvB Latino-Belgicus, s. pleriqve e poëtis 
Belgii Latinis , epigrammate atqve adnott. illnstr. 
a J. H. Hoeufft Amst. 1819. 8^ Peerlkamp, F. Hofinan, Liber de vita, doe- 
irina et fiftcnltate Nederlandomm, qni CArmina 
Latina composnernnt. £d. alt. emend. etancta. 
Harl. 1838. 8<>. 

De Ie dmk Vencheen in 1822 onder de werken 
van de Koninkl. Akademie te Bnusel. 

Qeysbeek, F. G*. Witsen, Biographisch , antbo- 
logisch , kritisch Woordenboek d. Nederlandscbe 
dichters. Amst. 1821—27. 6 dln. 8o. 

Met 74 ingevoegde portretten, gegraveerd en in 
swarte knnst, in fol., ^\ en 8^. 

Aa, A- J. van der, Nieuw biografiesch, antho- 
logiesch en kritiesch woordenboek van Nederl. 
dichters, onder medewerking van J. T. Bod el 
Nyênhnis, I. da Costa, H. O. Feith, 
J. van Harderwyk, A. J. Lesturgeon, 
G. D. J. Schotel e. a. Uitmakende tevens een 
vervolg op Witsen Geysbeek's Woorden- 
boek der Nederl. dichters. Nieuwe [titel] nitg. 
Met eene [nieuwe] voorreden van J. A. A 1 b e r- 
dingk Thym. Amst. 1864. 3 dln. 8^ 
Met portret v«n W. Bilderd^k. 

Otto, F., Die GesammtliteraturNiederlands, oder 
Leben und Wirken d. hollftndischen Schriftstel- 
ler, seit dem 13en Jahrhundert bis auf uneere 
Zeit. Hildburgh. 1888. 8''. 

Kampen, TS(, G. van. Levens van beroemde 
Nederlanders, sedert het midden der 16e eeuw. 
üit echte stukken opgemaakt. Haarl. 1838. 2 
dln. 8<>. 

G-lasius, B., Godgeleerd Nederland. Biographisch 
woordenboek van Nederlandscbe godgeleerden. 
*s Hertogenb. 1852-56. 3 dln. 8». 

Met byvo^ngen en verbeteriDgen in handschrift 

Leveneberiohten der afgestorvene Leden van 
de Maatechuppy der Nederfandsche letterkunde, 
1864-83. Leid. 1864-83. 20 dln. 8^. 

De levenabericbten tot 1868 zgn opgenomen in de 
Handelingen der Maatsohappy. — In het Re- 
gister achter dezen Catalogus sollen alle door de 
Maatschappij uitgegeven Levensberichten vermeld 
worden. 

Huberts, W. J. A., W. A. Elberte en P. 
Joz. F. van den Branden, Biographisch 
Woordenboek der Noord- en Zuid-NederlandBche 
letterkunde. Dev. 1878. 8°. Digitized by Google 69 LBVBNSBBSCHRIJYINGEN ENZ. (AGBICOLA— BILDEBDIJK). 70 LEYËNSBfiSGHBJJYINGEN enz. VAN BUZONDQRE PEBSONEN. 
(alphabetisch OBBAIïGSCHIKT). Solioepperlin, J. F., De Rudolphi Agrico- 
lae Frisii in elegantiores litteras promeritis 
enz. Jen. 1758. i^. 

Wurm, O* F., Studiën in den Archiyen Yon 
Braanachweig , Bremen , Haag . . . und Wolien- 
buitel, über diie Lebensschicksale d^s Foppiaa 
van Aitzema... and über den Kachlasa des 
Leo van Aitzen^a enz. Hamb. 1854. 4^ 

Sohotel, Q*. D. J., Leven, gedrukte werkea en 
handschriften van Gom. van Alkemade en 
P. van der Schelling. Breda, 1838. 8^ 

Clarifui^, J., Over Hi^ronymua van Alphen, 
als dichter en kinder-dichter. Rott. 1836. 8^. 

Koenen, H. J., Hieronymns van Alphen, 
als christen, als letterkundige en staatsman. 
Amst. 1844. 8*». 

Drakenbarch , A., Oratio fdnebris in obitum 
H. S. van Alphen. Traj. ad Rhen. 1748. 4^ 

Boessingh, P. ff., Jacobus Alting, een bg- 
belsch godgeleerde uit het midden der 17e 
eeuw. Gron. 1864. 8°. 

Iiosturgeon, A. L., 1567—1867. Menso Al- 
ting, de eerste hervormer in Drenthe herdacht. 
Met historische aanteekeningen. £oev. 1867. 8^. 

EvertBB, IJ. A., Woord ter herinnering aan H. 
Amersfoordt enz. Work. 1848. 8^ 

Ampsing, 8., Ëer-yerdediginge s^ns persoons, 
ende ampts, iegens verscheyde onbekende Am- 
sterdamsche pasquil- dichters, enz. Haerl. 1629. 4^. 

Tirion, C, Lgkreden over Joh. Andries. 
Utr. 1706. 4«». 

Bertiiis, P., Omtio in obitam Jac. Arminii. 
Logd. Batav. 1609. 4^ 

Brandt, O., Historia vitae J. Arminii, enz. 
Ace. U. Grotii et D. Baudii in Arminii 
obitam Epicedia. Amst. 1724. S^.. 

Stolker, A., Gedachtenis van Jac. Arminius, 
b^i de 200ste veijaring van zgnen dood . . . Met 
aanteekeningen. Leyd. 1809. 8®. 

Mómolre (A la) de Jean Pierre van der 
Anwera. Bruz. 1881. 8». 

Baaort de la Faille, J., Hulde aan de nage- 
dachtenis van Gerl^r. Bakker. Groning. 1828. 
M. portr. 8**. 

— Proeve van navolging [door F. C. C. Ty de- 
man]. Leyd. 1829. 8^ 

Over de letterdievery gepield door J. Baart 
d e 1 a Fa 1 11 e in de bovenffen. Lofrede aan de Lof- 
rede op H. Sohaltens door J. Kantelaar. 

Bakhoiaen van den Brink» H. O., Rede ter 
nagedachtenis van J. Bake. Vermeerderd met 
toespraken van G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en Bw C. Bakhuizen van 
den Brink. Amst. 1865. 8^ 

Bast, A. de. Necrologie biographique de M. J. 
de Bast enz. Gand, 1836. Met portr. 8^ 

Heuade, Fh. W. van, Herinneringen aan W. 
H. de Beaufort, ütr. 1880. 8^ 

Bekker (Balthasar) in Franeker. Een portret nit 
de 17e eeaw [door E. J. Diest Lorgion]. 
Gron. 1848. 8«. 

Linde, A. van der, Balthasar Bekker. 
Bibliografie, 's Gravenh. 1869. 8^ 

Ockerse, W. A. en A. Eleyn geb. Ookerse, 
Gedenkzuil op het graf van J. Bellamy. 
Haarl. 1812. 8o. 

Met Silhouetten van [Bellamy en Franoina Baane. 

Byserinok, Jok., Ter nagedachtenicf van Jaco- 
bus Bellamy.' Middelb. 1881. 8^ 

Kappeyne van de Ck>ppello, J., Prolusio scho- 
lastica... in memoriam A. van Bemmelen. 
flag. Oom. 1822. S"". 

Loo^ies, Psn., A., De geest der geschriften van 
J. Ie Francq van Berkhey, in samenspra- 
ken van Dichtlief en Gloorroos met honne 
kinderen. HaarL 1818. Met portr. 8''. 

Berkhey, J. Ie Franoq van, (Eene uitge- 
breide verzameling van stukken, gedrukt en in 
HS. voor en tegen) en den Poetischen Snapper. 
1778. 4^ 

(Eene dergelgke verzameling van stukken 

in dicht en in proza van, vóór en tegen) 1783— 
89. 8*». 

Kuypers, G*., Memoria M. Bertlingii. (Gron. 
1760?) 8^ 

Herinnering aan den Maaltgd van 11 September 
1878 ter eere van Dr. L. B. Beynen.('sGraT 
venh. 1878). fol. 

Vrienden (Voor de) en betrekkingen van w^len 
Vrouwe L. S.B. [Bil der dg k gen. van Teister- 
bant] [door H. W. Tydeman] z.p.(1881).8^ 

Herinneringen aan Bilderd^k door V. H[al- 
mael?] Z. p. e. j (1882). 8*». 

[Wap, J. J. F.], Mr. Oornelis Felix van 
Maanen en Mr. Willem Bilderdgk. Eene 
Historische bjjdrage. Grave. 1840. S"". 

Ck>sta, L da, Bllderdgk herdacht in eene 
redevoering. Haarl. 1856. 8"^. 

De mensch. en de dichter W. Bilderdgk; 

eene bedrage tot de kennis van zgn leven, 
karakter en schriffcen. Met portr. Haarl. 1859. 8^. 

Koenen. H. J., Over de verdiensten van B il d e r- 
dg k ten aanzien van de beoefening QnzertaaL 
's Hertogenb. 1860. 8°. Digitized by Google 71 LEVENSBESOHRIJVnïGBN enz. (w. BILDERDUK— G. A. BBEDEROÓ). 72 GtodenkBteenplaatBing te *sGrayenha^e, 26 Maart 
1867, in den voorgevel van het huis waar van 
1786—1795 gewoond heeft W. Bilderdgk. 
Toespraak [v. J. J. F. Wap] en dichthulde [v. 
J. van Lennep], het voor de vuist gesprokene 
door M. de Vries, J. W. Brouwers, J. A. 
Alberdingk Thym, W. J. Hofdgk, A. 
Gapadose en H. J. Koenen enz. 's Gra- 
venh. 1867. gr. 8^ 

Smiets, M., Bilderdgk. Letterkundige voor- 
dracht, enz. Antw. 1868. S"^. 

BüdercUjk's (W.) Eerste huwelgk, naar zgne 
briefwisseling met vrouw en dochter (1784— 
1 807), medegedeeld door zgn aangehnwden klein- 
zoon J. C. ten Brummeler Andriesse. 
Leid. 1873. Met portr. 8°. 

Moltzer , H. E., B i 1 d e r d g k en het Nederland- 
Bche volk. Aan wien de schuld der verw^de- 
ring? Toespraak. Gron. 1878. 8®.. 

Wap, J. J. F., Bilderdgk. Eene bydrage 
tot zgn leven en werken. Leid. 1874. 8^. 
Met portret, wapeos, facsimilee, enz. 
Hierby het oorspronkelQke H. S. van het in dit 
boek (blz. 180) voor het eerst nitgegeren vier- 
regelig verqe van Bilderdijk. 

Mededeeling uit de Bilderdjjkiana van A. 

D. Schinkel, [door A. de Jager] Z. pi. 
1863. 8°. 

Bilderdijk, W. (Eene verzameling van brieven 
in H. S., afzonderlgke afdrukken, couranten- 
artikelen, brochures I enz. betreffende). 25 stn. 
Een bd. 8^. 

Stukken (Echte) betreffende de uitzetting van 
Mr. W. Bilderdgk in Maart 1795. [DoorW. 
Bilderdgk]. (Leid.). 1821. 8^ 

I4jst der werken uitgegeven door of met bedragen 
voorzien van . . . W. Bilderdgk en K. W. 
Bilderdgk, chronologisch; en Register der 
stukken in die werken voorkomende, alphabe- 
tisch gerangschikt. Met eene voorrede en aan- 
teek. van den schrgver, [E. L. Glin der- 
man]. Amst. 1833. 8". 

Pan, J., Aanw^zing der oude en nieuwe dich- 
ters, door W. en K. W. B il der dg k overge- 
brogt of nagevolgd, met aanteekeningen. Amst. 
1839. 8^ 

[ ] Nalezing op de aanwgzing der oude en 

nieuwere dichters , door W. B il d e r d ^k en E. 
W. Bilderdük overgebragt of nagevolgd. Z. 
pi. 1855. 8^. 

Bibliotheek A b r. d e V r ie s. — Beschrgving van... 
een geheel buitengewoon ex. van Bilderdgk's 
werken. Amsterd. en Haarl. 1864. 8^. 

Baudet, P. J. H., Leven en werken van W. 
Jansz. Blaen. Met portr. en platen, ütr. 
1871. 8^ 

Uitgeg. door het Prov. ütrechtsch Genootsch. y. 
Kunsten en Wetensch. 

Aandenken (Een) aan H. T. de Blaauw [door 

E. Laurillard]. Leyd. 1858. S^, 

SehultenB, A., Oratio acad. in memoriam H. 
Boerhaavii enz. Lugd. Bat. 1788. 4^ Boogaard, J. A., Toespraak by de plechtigre 
onthulling van het standbeeld van Boerhave. 
(Leid. 1872). 8^. 

G-leiohman, J. G., Het leven van Mr. A. Bo- 

gaers (1795—1870), op verlangen z^ner doch- 
ter uit z^ne nagelaten papieren geschetst. (Amst.) 
1875. 8*». 

Tunk, H. Edema van der, Johannes Bo- 

german. Acad. proefschr. Gron. 1868. M. portr. 

8o. 
Susanna , J. A., Levensschets van H. B o i e . . . 

benevens eenige door hem geschrevene brieven. 

Amst. 1884. Met portr. 8<^. 

Allard, H. J., »Een genie** en > Slechte manieren 
in de letterkunde'* of de Fransche en Holland- 
sche Victor Hugo voor dezelfde rechtbank. 
'sHertogenb. 1873. 8<>. 

Brochure tegen Ch. Boissevain^s artikelen in 
de Gids. 

Breggen, Cs. F. van der, Memoria And. 
Bonn. AmsteL 1819. 4^ 

Hall, M. C. van, Mr. Jan Bondt, en diens 
vader Mr. Ni co 1 au s Bondt, herinnerd. Z. p. 
of j. (1845). 8^. 

Borger (Elias Annes), z^n leven en zgne dicht> 
vruchten. Met portr. Amst. (1850). 8^. 

B^Bonderheden omtrent de jeugd enz. van . . . 
E. A. Borger. Leeuw. 1842. 8^ 

Feerlkamp, F. Hofinan, Oratio de vita E. A. 
Borgeri. Z. p. 1821. 4^ 

Palm, J. H. van der, en H. Tollens Cs., 

De nagedachtenis van E. A. Borger... ge- 
vierd, enz. Leyd. 1821. 8^ 

Tiohler, J., Iets over Borger^s kansel welspre- 
kendheid. Amst. 1835. 8'>. 

Bosscha, H., Memoria H. de Bosch... et Car- 
men de inventae tjpograph. laude Kost er o 
Harlemensi . . . asserta. Amst. 1817. 4^. 

Lennep, D. J. van , Lofrede op Jer. de Bosch, 
ü. h. Latgn door C. W. Westerbaen. Met 
aanteekeningen van J. de Yries. Z. pi. 1820. 
Met portr. 8o. 

Eist, E., Lofrede op P. van Braam. Dordr. 
1818. 80. 

Met portret in silhoiiet. 

Haes, J. de , Het leven van Geeraert Brandt. 
Hierby komen, behalven de lof- en Igkdichten . . . 
eenige brieven van vemaemde mannen aen hem , 
en eene verhandeling over de geveinstheit door 
hem geschreven. "sQravenh. 1740. 4^. 

Loeff, G*. M. C, De Nederlandsche Kerkge- 
schiedschr^jver Geeraardt Brandt. Acad. 
proefschr. ütr. 1864. 8<». 

Emigratie (M|jne) in Duitschland , Engeland en 
Ierland... 1799-1802... [door C. J. de 
Brauw]. Met eene plaat. ütr. 1887. 8^. 

Brink, J. ten, Gerbrand Adriaensen Bre- 
der o ö. Historisch-aesthetische studie van het 
Nederl. bigspel der 17e eeuw. ütr. 1859. 8». Digitized by Google L£V£NSB£8CHBIJVIIÏG£N EN2. (j. C. BB0ES8 ~I. DA COSTA). 74 Siiringar, G. O. B., In obitu J. C. Broers. 
Lagd. Bal et Amstel. 1848. 8<>. 

Steenmeyer, J., Wilhelm Broes, in leven, 
karakter, werkauimheid geschetst. Arnh. 1858. 
8^ 

Bell, F. W. B. van, Woord ter nagedachtenis 
Tan... Alef Brown. Leyd. 1856, 8*>. 

MoU, W., Johannes Brugman en het gods- 
dienstig leven onzer vaderen in de 15e eeuw, 
grootendeels volgens handschriften geschetst. 
Amst. 1854. 2 dln. M. pi. 8<'. 

Het register is bewerkt door J. 6. R. Aoqnoy. 

Cionrsd, F. W., Leven en verdiensten van Chr. 
Brunings, met een voorberigt van J. H. 
van der Palm. 'sGravenh. 1827. 4«. • 

Buohel, H. E. van, (Gopie van het testament, in d. 
20 Sept. 1579, en alle verdere stukken daartoe 
behoorende, van) Utr. 1795. 8®. 

Frodnoten ende Bewjzen in de zaak tusschen 
Dina van Woudenberg als eiss** in cas van 
Defloratie, contra Petrus Burmannns Pro- 
fessor in de Academie te Utrecht. (Botterd. 1712). 
4^ 

Signa diagnostica B[urmann]ianae rabiei. Z. 
pi. en j. 4®. 

Uit de eerste helft der XYIIIde Seaw. 

Leeuwen, J. van, Herinnering aan Ülbe 
Aylva van Burmania. Work. 1848. 8*>. 

Notioe biographique surP. J. de Bye. LaHaye, 
1837. 8**. 

Phüipse, J. H., Oratio de Gom. Bynkers- 
hoekio jurisconsulto egregio. Qron. 1828. 4^. 

Nnman, O. W. Star, Gomelis van Byn- 
kershoek, zgn leven en zgne geschriften. 
Leid. 1869. 8°. 

Gtodaohtenisse (Ter) van J. F. van Beeck 
Cal koen enz. [door J. Heringa], ütr. 1813. 

Mulder, J., Oratio de meritis P. Camperi in 
anatomiam comparatam enz. Gbron. 1808. 4^. 

Lennep, D. J. van. Gedachtenis-rede op J. P. 
van Cappelle. Amst. 1880. 8^ 

Calkoen, J. M. AsBink, Georgii Cassandri 
vita. Amst. 1859. 8». 

AlBohe, A. G*. C, De Jacobo Catsio enz. 
Lugd. Batav. 1828. 8°. 

Spies, J. W., Jacob Oats. Eene voorleziog. 
'sGravenh. 1840. 8<>. 

Stoppelaar, J. H. de, Jacob Oats te Mid- 
delburg, 1603—1623 en zgn huis aldaar, enz. 
Middelb. 1860. 8«. 

Feestviering bg de ontsluiering van het stand- 
beeld van Jacob Oats, opgengt te Brouwers- 
haven. Met afb. Amst. 1830. 8''. 

Museum Gatsianom. Verzameling van W. 0. 
M. de Jonge van EUemeet, 1839—70, [door 
W. 0. M. de Jonge van EUemeet]. ütr. 
1870. gr. 4^. W. C. M., Sur la mort de M. Sam. de Ohau- 
fepié, décédé 19 Dec. 1807. Z. p. 8''. 

Hengel, "W. A. van. Toespraak by het graf 
van J. Olarisse. Leyd. (1846). 8^. 

Bonman, H., Memoria J. Olarisse theologi. 
Traj. ad Ehen. 1850. 8^. 

Senden, G-. H. van. De nagedachtenis van 
Th. A. Olarisse plegtig gevierd. Gron. 1828. 
8«. 

Ereenen, J. J., Memoria [W. O.L.] Olarissii. 
Z. p. e. j. (1845). 8o. 

Êloge historiquo de... Jean Ie Glerc enz. 
tiré de la Bibliothèque raisonnée , mais revü et 
angmentó enz. [door J. Barbeyrac]. Amst. 
1736. Met portr. 8°. 

Ck>sta, Is. da. Herinneringen uit het leven en 
den omgang van Willem de Olercq. Amst. 
1850. 8<>. 

Oleroq (Willem de), Naar zgn dagboek, 1811— 
1 844 , [bewerkt door A. Pierson en uitgegeven 
door D. de Olercq]. HaarL (c. 1870). 2 dln. 
Met portr. 8«. 

Bosscha, J., Willem de Olercq herdacht. 
'8 Gravenh. 1874. 8**. 

Wetstenins, J. J., Oratio fnnebris in obitum 
J. Olerici. Amst. 1736. 4^ 

Hoeven, A. desAmorievander, De Joanne 
Olerico et Phil. a Limborch dissert. U; 
adhib. Epistolis aliisq. script, inedit. sorips. at- 
que eruditor. viror. Epist. nnnc prim. edit. 
Amst. 1843. 8o. 

Gorkom, G*. van, De Joanne Ooccejo. S. 
Oodicis interprete. Tng. ad Bhen. 1856. 8^ 

Flier, A. van der, De Johanne Ooccejo, 
anti-scholastico. Traj. ad Rhen. 1859. 8^. 

FtJDJe, J. G-.' W., Levensberigt van F. W. O on- 
rad, enz. en eene bedrage tot de geschiedenis 
van den waterstaat van zgn' tgd. 's Gravenh. 
1870. Met portr. 4<». 

Pol de Mont,E. M., Hendrik Oonscience, 
zgn leven en zjjne werken. Met twee autografen 
van Oonscience, zgn portret in eene ets, voor- 
stellende het hoofd des dooden door P. Ver- 
haert. HaarL 1883. 8^ 

Ck>nscienoe-Album. — Noord-Nederland aan 
Hendrik Oonscience. 25 September 1881, 
(Amst. 1881). 8°. 

Bogge, H. C, 0. Jz. Ooolhaas. Devoorlooper 

van Arminius en der Remonstranten. Amst. 

1856-58. 2 dln. 8*». 
Brink, J. ten. De Diderico Yolckertsen 

Ooornhert scriptore ethico. Pars I. Traj. ad 

Bhen. 1860. 8^ 
Dirck Yolckertsen Ooornhert enzgne 

Wellevenskunst. Historisch-ethische studie. Amst. 

1860. Met portr. 8^. 

Koenen, H. J., Over Is. Da Oosta, als Ohria- 
ten-godgeleerde. Amst. 1861. 8<>. Digitized by Google 75 LEVENSBESCHKIJVINGEM ENZ. (l. DA COSTA— J. W. GANZSVOOET) 76 Oostersee, J. J. van, Iets over da Costa. 
2e drak. Rotterd. 1861. 8^. 

Pierson, ▲., Isaac da Costa, Eene gedenk- 
rede. Haarl. 1865. gr. 8°. 

Hoogstraten, F. F. Th. van, Da Costa. 
Eene stadie. Breda, 1875. 8<>. 

Allard, H. J., Pater Adrianus Cosgns, S. 
J. Een historiBch-letterkundige schets, enz. Met 
genealog. tabellen. Vermeerderde nitgave. Amst. 
1873. 8^ 

Telting, A., Leven van J. W. de Crane. Work. 
1855. 8^ 

Lennej), D. X van, Parentalia in honorem ac 
memoriam H. C. Cras, enz, pio carmine cele- 
brata. Amst. 1820. 4^. 

Kemper, J. M., Memoria H. C. Crassii enz. 
Amst. 1825. 4°. 

Schuil, F. S., Herinnering aan... J. B. Crol 
enz. Dordr. 1823. 8°. 

Hall, M. O. van. Ter nagedachtenis van A. J. 
Cnperns. Amst. 1881. 8^ 

Bosscha, F., Oratio de Gisbertp Cnpero. 
Davent. 1816. 4^. 

Opgave en beschrgving van de handschrif- 
ten nagelaten door G. Cnperns. Voorafge- 
gaan door eene levensschets. Dev. 1842. 8^. 

Haar, H. ter, Spec. hiBt.-theolog., PetriDathe- 
ni vitam exhibens. Accedit brevis de ejns 
scriptis, indole ac meritis disquisitio. Traj. ad 
Bhen. 1858. d"". 

Jansen, H. Q., Petrus Dathenns. Een blik 
op zgne laatste levensjaren, vooral op z^ne 
twistzaak met Oranje, enz. Delfb, 1872. 8^ 

Notioe sur la vie et les ouvrages de J. L. David. 
Par. 1824. Met portr. 8°. 

Doornik, J. B., en J. Einker, J. H. Deiman 
gedacht in eene redevoering en in een dicht- 
stuk. Amst. 1808. 8^. 

Met portret van Deiman op den titel 

Vries, J. de, Jeremias de Dekker. Amst. 
1807. Met portr. 8^ 

Verhoeven , F. F. Timmers, Over de verdiensten 
van Jeremias de Decker. Dordr. 1834. 8^ 

Snyers, J. A., en L. Bonnier-Hellyer , Rede- 
voeringen gehouden b|j . . . het overlyden van . . . 
F. J. L. Delin en J. F. van de Gaer. [Ne- 
derd. en Fr.]. Antw. 1821. 8^ 

Meerbeeck, F. J. van. Recherches historiques 
et critiques sur la vie et les ouvrages de R om- 
bert Dodoens (Dodonaeus). . . Omé du 
portrait, facsim. de sa signature et de la re- 
présentation de son tombeau. Mal. 1841. 8^. 

Herinneringen aan D. Donker Hz. enz. [uit- 
gegeven door B. van Geuns en J. Groot]. 
Zaand. 1841. 8^ 

Gk>eje, M. J. de, Biographie de Reinhart 
Dozy. Traduite du Hollandais par Y. Chau- 
viü. Avec portrait. Leid. 1883. 8®. Schacht, J. Oosterdjjjk, Oratio fnnebris in 
obitum A. Drakenborch enz. ültr. 1748.4**. 

Munniks , J., Levensschets van P. Driessen. 
Gron. 1829. Met portr. 8*». 

Wiarda, J., Huibert Duifhuis, de prediker 
van St. Jacob. Amst. 1858. 8<'. 

Bisschop, W., Justus van Effen geschetst 
in zgn leven en werken. Bgdrage tot de ge- 
schiedenis der letterkunde in de 18e eeuw. 
Utr. 1859. 8*». 

Uitg. door het Prov. Utr. Genootsck. v. Rnnaten en 
Wetensoh. 

Scheltema, C. S. Adama van. Hulde aan 
W. E g e 1 i n g, stichter d. Nederl. Yereeniging t. 
afschaffing van sterken drank. Haarl. 1858. M. 
portr. 8«. 

Leeuwen, J. van, Hulde aan Eise Eisinga. 
Work. 1847. 8«. 

Lixnborch, Fh. van, Leven van Simon Epis* 
copius. Amst. 1693. 4®. 

Butler, (X, The life of Erasmus, with histo- 
rical remarks on the state of literatare be- 
tween the tenth and sixteenth centuries. Lond. 
1825. 8«. 

Martin, H., Erasmus en zgn tgd. Historische 
schets. Amst. 1870. 8<'. 

Qlasius, B., Verhandeling over Erasmus als 
Nederlandsch kerkhervormer. 's Gravenh. 1850. 

Woker, Fh., De Er as mi Botterdami studiis 
irenicis. Paderb. 1872. 8«>. 

Spioüegium Autographorum , illustrantium ratio- 
nem, quae intercessit Erasmo Roterodamo 
cum anlis et hominibus aeui sul praecipuia 
omnique republica. Lips. 1785. 4^. 

Kan, J. B., Er a s m i a n a. Acced. tabulae E r as m i 
testamentum et notarii publici testimonium pho- 
tolithogr- reddita exhibentes. Roter. 1881. 4^. 
Erasmiani Oymnasü programma litterariom. 

Eyk, J. van. Antwoord aan den heer J. de 
Er u ij ff, op deszelfs Repliek, geplaatst in het 
Nieuws- en Advertentieblad, van d. 28 Ang. 
1824, NO. 69. 'sGravenh. 1824. S^. 

Honert, THs. J. van den. Oratio de vita et 
obitu F. Fabricii. Lugd. Bat. 1738. 4^ 

Beiffenberg, de, Quelques mots sur feu A. R. 
Falck. Brux. 1844. 8o. 

Frjjlink, H., Arend Fokke Simonsz. Zgn 
leven, denken en werken. Uit echte bronnen 
verzameld en uitgegeven. Amst. 1884. 8^. 

Evers, J. W. Staats, Johannes Fontanus* 
Amhem's eerste predikant en zgn tyd (1577 — 
1615). Amh. 1882. 8^. 

F\ine (Pasohier de) naar zgn leven en schrif- 
ten. Uit gedrukte en ongedrukte stukken [d. 
J. van Vloten]. Met portr. en facsim. ^sHerto- 
genb. 1853. 8o. 

Huurling, W., De Wesseli Gansfortii cum 
vita, tum meritis in praeparanda sacrorum 
emendatione in Belgio Septentrionali. Pars I. 
Traj. ad Rhen. 1831. 8». Digitized by Google 77 LEVBNSBESCHEIJVINGEN ENZ. (j. W. GANZEVOORT— M. C. VAN HALL). 78 Oroot, F. Hofttede de, Johan Wessel 
Ganzevoort, op het 9e halve eeuwfeest zgner 
geboorte herdacht. Met portr. Gron. 1871. 8^. 

Blealand, J., Oratio in memoriam H. D. Gaa- 
bii. Harderv. 1792. 4^ 

Koning, W.A., De Gerardi Zntphaniensis 
vita, scriptia et msritis. Traj. ad Bhen. 1858. 8^. 

Iievens-sohets van S. J. van Geuns Mz.Haarl. 
1795. 8^ 

GedaohteniB (Ter) van Professor van Gil se 
[door S. Muller]. Z. p. e. j. (1859) 8^ 

Bijlage tot het Verslag der Alg. Doopeg. Sociëteit. 

Veth, P. J., Het leven van J. van Gilse. 
Amst. 1861. 8°. 

Boodhuyaen Jr., H., Het leven van Gnilhel- 
mns Gnapheus, een der eerste hervormers 
in Nederland. Amst. 1858. 8^. 

Blink, B. ten, Levensbeschrgving van Bgklof 
Michaël van Goens. Utr. 1869. 8^ 

Uitg. door het Prov. ütr. Grenootsch. ▼. Knnaten en 
WeteDBch. 

IiOtse, J. A., Egberti Joannis Grevii lau- 
datio. Lugd. Batav. 1815. 8°. 

Wal, J. de, Levensschets van S. G rata ma. 
Leid. 1858. 8^. 

Staart, M. Cohen, In memoriam. G. Groen 
van Prinsterer. Notice biographique. ütr. 
1876. 8^ 

Graf (Bg het) van Mr. G. Groen van Prinste- 
rer, 23 Mei 1876. [Uitg. door J. H. Gun- 
ning Jr.]. Amst. 1876. M. portr. 8^ 

Peetsold, J. H. en F. J.deBosson, Hulde aan 
de nagedachtenis van A. P. van Groningen. 
Dordr. 1862. S\ 

Brandt, C, Historie van het leven des heeren 
Hugo de Groot... tot den aanvang van zyn 
gezantschap wegens de . . . kroone van Zweden 
aan 't Hof van Vrankryk ... en vervolgt tot 
zjn doodt door A. van Gattenburgh. Met 
een Aanhangsel der zelve Historie enz. 2e dr. 
Met portr. Dordr. 1732. fol. 

Karakter (Het uitmuntend) en de zonderlinge 
lotgevallen van Hugo de Groot, herdagt b^ 
de beschouwing van het slot Loevestein . . . Jul^ 
1772enz. [door J. Ploos van Amstel]. Amst. 
z. j. (c. 1775). 40. 

Leven (Het) van Hugo de Groot .. .met aan- 
merkingen , en . . . met twee juiste afbeeldingen 
van het koffer waarin de Groot zgne gevan- 
genis ontkomen is enz. Amst. 1785. 8^. 

van Hugo de Groot, uit echte stukken 

opgemaakt, versierd met twee juiste afbeeldin- 
gen van het koffer, enz. Z. pi. 1790. 8^ 

Laden, H., Hugo Grotius nach seinen 
Schicksalen und Schriften daigestellt. Berlin, 

18Ö6. 8^. 

Hugo de Groot, uit zgne lotgevallen en 

schriften. [Naar het Hoogd.]. Leeuw. 1830. 8"". Bntler, Ch., The life of Hugo Grotius: with 
brief minutes of the civil, ecclesiastical , and 
literary history of the Netherlands. Lond. 
1826. 8^ 

Vries, J. de, Hugo de Groot en Maria 
van Reigersbergen. Amst. 1827. 8®. 

Hngonis Grotii . . . manes ab iniquis obtrecta- 
tionibus vindicati. Ace. scriptorum eivs tvm edi- 
torvm tvm ineditorvm conspectus triplex. [Door 
P. A. Lehman]. Delph. Bat. 1727. 2d]n.Met 
portretten. 8**. 

Gras, H. O., Oratio qua perfeoti jurisconsulti 
forma in H. Grotio spectatur. Amst. 1766. 4^. 

Laudatio H, Grotii. Amst. 1796. 8^ 

Met een portr. van Orotins op den titel. 

Lorgion, E. J. Diest, Het Catholicisme van 
Hugo de^Groot. Gron. 1857. 8°. 

Muller, Fh. L., Hugo Grotius als latgnsch 
dichter beschouwd. Haarl. 1867. 8<^. 

Wijnmalen, T. O. L., Hugo de Groot als 
verdediger des Ghristendoms beschouwd. Utr. 
1869. 8^ 

Bogge, H. C, Bibliotheca Grot ia na. — Bi- 
bliographie der werken van Hugo de Groot, 
met opgave van alle uitgaven en vertalingen in 
systematische en chronologische orde [O. o. d. t. . 
Hug. Grotii operum descriptio bibliographica 
enz.] 's Gravenh. 1883. Ie Ged. 8^ 

Oatalogue de Manuscrits autographes du célèbre 
Hugo Grotius et de documents importants 
qui ont servi ^ la composition de sesouvrages. 
Yente è, la Haye Ie 15 Nov. 1864. 8"". 
Met pr\jzen en namen der Koopers. 

Groot, J. F. Cornets de. Levensschets van 
Mr. Pieter de Groot, 's Gravenh. 1847. Met 
portr. gr. 4**. 

Beume, A. de, Notice sur B. J. F. G. Gy so- 
leer s— Th ys. Archi viste de la viUe de Mali- 
nes. Brux. et Leipz. 1849. 8<>. 

Tienboven, G. van, Un Dantista Olandese 
[J. C. Hacke van Mgnden]. Cenni biogra- 
fici. Firenze, 1873. 8**. 

Eekhoff, W., Voorlezing over het leven van 
J. H. Halbertsma en zgne verdiensten om- 
trent de geschiedenis, taal- en letterkunde, 
vooral van Friesland [Met aanteekeningen en 
belagen, benevens Herinneringen aan J. H. 
Halbertsma, van B. W. A. E. Sloet tot 
Oldhuis]. Leeuw. 1869. 8^ 

Blom, Fh. Tan, Dr. J. H. Halbertsma, 
foreare held for Fryske tael en Fryske sin. — 
Foarlêzing, h&lden by 't ontbleatsjen fen de 
Earestien for Dr. J. H. Halbertsma. Apeld. 
1879. 8*>. 

Wal, J. de,,LevenBberigt van Jac. van HalL 
Leid. 1859. 8*>. Hall, H. O. van, Herinneringen, 1787- 
Amst. 1867. 8°, -1815. Digitized by Google 79 LEVENSBESCHRIJVINGEN ENZ. (M. C. VAN HALL— P. C. HOOPT). 80 Boot, G. H. B., Het leven en de letterkundige 
verdiensten van M. C. van Hall. (Amst. 1858). 
8^. 

Eekhoff, W., Voorlezing over het leven van A. 
van Halma el Jr. en zgne verdiensten omtrent 
de geschiedenis en letterkunde van Friesland. 
Work. 1853. 8^ 

Bake, J., Parentatio H. A. Hamakeri. Lugd. 
Batav. d. 15 Oct. 1835. 8°. 

Juynbol, Th. G. J., Oratio de H. A. Hama- 
ker o enz. öron. 1837. 4^ 

Haren, O. Z. en W. van (Eene verzameling 
van stukken, gedrukt en in HS. over) Waar- 
onder uittreksels en afzonderlgke afdrukken uit 
verschillende werken. 

Halbertsma, J. H., Het geslacht der van 
Hare u's. Fragmenten. Dev. 1829. 8^ 

Hnet, Gd. Busken, De Van Harens. Bat. 

1875. 8°. 

Nepveu, J. I. D., Bedrage tot het leven van 
O. Z. van Haren. Utr. 1868. S*. 

Haren, O. Z. van. Derde deductie enz. ter 
zgner Noodwendige zuiveringe van de laster- 
l^ke gerogten en imputatien, tegen hem ver- 
spreid en ingebragt, enz. Leeuw. 1762. fol. 

Procediiren (Crimineele) enz. op en jegens O. Z. 
van Haren, met de sententien, enz. Amst. 
enz. Z. j. (c. 1763). fol. 

Bruyloftspraatje , gehouden ter geleegenheid van 
zoeker voornaam huwelgk. Gron. enz. Z. j. 
(1737). 8°. 

Hoogst waarschQnlgk op het hawelQk van Wil- 
lem van Haren. 

MtQder, G. J., Bedevoering over P. O. G. Yors- 
selman de Heer. ütr. 1842. 8^ 

Sloet tot Oldhids , B. W. A. E., Levenschets . . . 
van P. O. C. Yorsselman de Heer... 
Met byiagen van J. F. L. Schröder, G. J. 
Mulder en... S. van Delden. Dev. 1843. 
Met portr. 8°. 

Trieper , J. H.. Lofrede op Hidde Heeremiet, 
in leven Secretaris d. Maatsch. Felix Meritis Amst. 
1823. Met portr. 8*». 

Pool, J. C, Frederik van Heilo en zgn 
schriften. Amst. 1866. 8^ 

Heldring, O. G., Leven en arbeid [Uitg. door 
L. Heldring]. Leid. 1881. Met portr. S^. 

HtQde toegebragt aan de nagedachtenis van J. F. 
Heimer s, [door H. H. Elyn en B. Klyn, M. 
C.van Hall en G. J. Meyer]. Amst. 1815. 8*». 

Crane, J. W. de, Bgzonderheden , de familie 
Hemsterhuis betreffende. Leid. 1827. 8^ 

Tydeman, F. H., Proeve eener lofrede op Fr. 
Hemsterhuis. Leid. 1834. 12<>. 

Heyboom, L. 8. F., De Franc. Hemster- 
husii meritis in philosophiae loco de Deo hominisque cum Deo conjunctione ezplicanda. 
Gron. 1840. 8«. 

Buever Groneman, 8. A. J. de, Frans 
Hemsterhuis, de Nederlandsche wgsgeer, 
enz. Utr. 1867. 8°. 

BulmkeniuB , D., Elogium Tib. Hemster- 
husii. Ed. 2a cast. Cui duae B. Bentleji 
Epistolae ad Hemsterhasium accedunt. 
Lugd. Batav. 1789. 8<>. 

Bonman, H., J. Heringa Ezn., als voorstander 
van het vaderland en desz. heilzame instellin- 
gen, enz. Met aan teek. en bgvoegs. ütr. 1840. 
Met portr. 8°. 

Herinnering aan J. Heringa £z., door eenen 
z^nerleerlingen[R. A. Soetbrood Piccardt]. 
Utr. 1840. 8^. 

Waterman, I., Uitboezeming bg het graf van 
H. J. Hertzveld, in leven Opper-Babbgn in 
het Synagogaal ressort van Overgssel en Drenthe 
enz. Amst. 1846. %">. 

Eist, N. G., Memoriam Heusdii cum discipn- 
lis recoluit. Lugd. Bat. 1839. 8"^. 

HtQde aan van Heusde, bg zyn graf hem toe- 
gebragt [door A. van Goudoever en H. J. 
Royaards] Z. p. e. j. (1839). 8o. 

Boyaards, H. J., Ph. W. van Heusde, ge- 
schetst als geschiedkundige en als paedagoog 
tot de godgeleerdheid. Utr. 1840. 8o. 

Bovers, J. A. O., Wie was Philip Willem 
van Heusde? Eene vraag ten behoeve van 
belangstellende jonge menschen beantwoord. 
Met een voorrede van M. A. N. Rovers. Utr. 
1875. 8<^. 

Vrolik, W., Levensschets van A. des Amorie 
van der Hoeven. M. portr. Amst. 1855. 4^ 

Tideman, J., De hoogleeraar A. des Amorie 
van der Hoeven herdacht. Amst. 1856. 8^. 

Nieuwenhuis, F. J. Domela, Leven en ka- 
rakter ?an A. des Amorie van der Hoe- 
ven, gedeeltel^k uit onuitgegeven brieven en 
zgne schriftelgke nalatenschap beschreven. [Met 
naschrift]. Amst. 1859. 8^ 

Quaok, H. F. G-., Martinus des Amorie 
van der Hoeven. Met portr. en facs. Amst. 
1869. 8«>. 

Lnlofs, J., Oratio funebris in obitam J. van 
den Honert THBlii. Lugd. Bat. 1758. 4^ 

Lgkrede over... Johan van den Ho- 
nert THzn... uitgesproken op 19... [Juni] 
1758. U. h. Lat. vert. Leyd. 1758. 4^ 

Brandt, O-., Het Leeven van P. C. Hooft en 
de L^kreeden. Met inleiding en aanteekeningen 
door J. C. Matthes. Gron. 1874. 8°. 

I4jkreede over den Heer P, C. Hooft, ... üit- 
gesprooken in de Schouwburg t*Amsteldam den 
28en Mey, 1647 [door G. Brandt]. Z. p. 8^. 
Fragment van een ander werk, gep. 186—160.. Digitized by Google 81 LEVENSBBSCHKUrvnïGEN ENZ. (P. C. HOOFT— J. KnïKEB). 82 Boorenbofl, W., Pieter Cornelisz. Hooft. 

Feestrede. (Met eene bglage o?er de Warenaar). 

Amat 1881. 8^ 
Meyer, G. de, Gedachtenisrede aan . . . A. ran 

der Hoop Jr. Rott. 1842. 8^ 

Mees Ae., G., Lam bert as Horten si as yan 
Montfoort als geschiedschryver. Utr. 1836. 8^. 
TJitgeg. door het Proy. Utr. Genootsch. v. Kunsten 
en Wetensch. 

Oobet. C. G., In memoriam lani Gerardi 
Halieman. Accedant ea qaae in ipso fonere 
nomine Senatas Academici et facultatis litte- 
rarnm et stadiosoram dicta sant. Lagd. Batav. 
1862. 8^ 

Vos, W. de, Leven en character van All ar d 
Hulshof f. Amst. 1795. 8°. 

Bidder, J. Herman de. Dr. T. G. B. Huy- 
d e e o p e r. Een voorlezing. 2e drak. 's Gravenh. 
1866. 8^. 

Harfeing, P., Ghristiaan (Hnygens, in zgn 
leven en werken geschetst. Met portr. Gron. 
1868. 8^ 

Huygens, Gonst., De vita propria sermonam inter 
liberos 11. II. Primam ed. et annotat. illastr. 
P. Hofman Peerlkamp . . . Belgicis versib. 
adumbravit A. Loosjes Pfil. Harl. 1817. 8^ 

Het leven van Gonst. Haygens, in ge- 

meenzamen dichttrant voor zgne kinderen, door 
hem zelven beschreven, ü. h. Latijn in dicht- 
maat overgebragt door A. Loosjes Pzn. M. 
portr. Haarl. 1821. 8^ 

[Sohinkel, A. D.], Bijdragen tot de kennis van 
het karakter van Gonst. Haygens, ontleend 
nit aanteekeningen wegens het beheer zgner 
goederen, 's Gravenh. 1Ö2. 8o. 

Nadere bg zonderheden betreffende Gonst. 

Haygens en zg ne familie , alsmede eenige door 
hem vervaardigde doch onuitgegeven dicht- 
stukjes. *s Gravenh. 1851—56. 2 stn. 8°. 

Jorissen, Th., Gonstantin Huygens. Stu- 
diën. Dl. L Amh. 1871. 8°. 

Opgave der handschriften van Gonstantyn 
en Ghristiaan Huygens, benevens die 
handschriften, welke tot hen betrekkelgk zgn 
en vóór weinige jaren onder derzelver nako- 
melingen nog berustende waren [door A. D. 
Schinkel], 's Gravenh. 1840. 8^ 

Bnrmannus Fz., F., Oratio funebris in obitum 
GuiL Irhovii. Traj. ad Rhen. 1760. 4°. 

[Jager, A. de, In Memoriam, uitgegeven door 
zgne kinderen. Met portr. Botterd. 1881]. fol. 

Beddingius, G. Benthem, De vita, moribus 
et carminibus clariss. poet. Frlsii Gisberti 
Jacobi F. Franeq. 1793. 4«>. 

Hulde aan Gysbertus Japiks bewezen, in 
de St. Martini kerk te Bolsward, 7 Julg 1823 
[door J. H. Halbertsma]. Met de daarbg 
behoorende stukken, uitgeg. door de Gommis- 
sie enz. Met portr. Bolsw. en Leeuw. 1824—27. 
2 dln. 8«>. 

Drukwerken I. Blesdikins, B*., Historia vitae, doctrinae, ac 
rernm gestarum Davidis Georgii haeresiar- 
chae, enz. None prim. prodit in lucem ex Mu- 
saeo J. Revii. Daventr. 1642. 8«>. 

Linde, A. van der, David Joris, Bibliogra- 
fie, 's Gravenh. 1867. 8^. 

Crane, J. W. de, Oratio de Yossiorum I un lo- 
rum q u e familia , seculo praesert. XVII insigni 
eruditionis laude clara, optime de literis, ap. 
posteros etiam, merita. Gron. 1821. 4^. 

Voorlezing over Franc. Junius enz. Work. 

1836. 4^. 

Soheltema , P., Diatribe in Hadr. Junii vitam, 
ingenium, fftmiliam, merita literaria. Amst. 
1836. 8°. 

Met portret en wapen in klearen. 

Gtoer, F. van, Frederik Eaiser. Een woord 
van herinnering. Leid. 1872. 8^. 

Kampen, (Nioolaas Godfried van) geschetst 
als mensch en geleerde [door D. J. W. van 
den Brink]. Leid. 1839. 8^ 

MuUer, 8., Levens- en karakterschets van N. G. 
van Kampen. M. portr. Haarl. 1840. 8». 

Uitvaart (De) van N, G. van Kampen. (Amst. 
1839). 8^ 

Nagtglas, F., Jacobus Johannes de Kan- 
ter. Middelb. 1870. 8^ 

Bax, C, Laudatio viri doet. J. Kappeyne van 
de Goppello enz. Hag. Gom. 1833. 8^ 

Boyen, H. van, Bg de ter aarde bestelling 
van J. Kappeyne van de Goppello enz. 
2 Mei 1833. ('s Gravenh. 1833). 8^. 

Kappeyne van de CoppeUo, J., Memoria J. 
G. van der Kemp. Hag. Gom. 1824. 8^ 

Krom, H. J., Zegepraal der waarheid over het 
ongeloof, blikbaar in de bekeering van J. Th. 
van der Kemp, enz. Zijnde een uittreksel 
uit zgn eigen dagregister. Dordr. 1801. 8^. 

Siegenbeek, M., Memoria J. M. Kemperi enz. 
Lugd. Batav. 1824. 8^. 

Palm, J. H. van der, Eloge funèbre de J. M. 
Kem per , traduit du Holland, par V. Def lin n e. 
Toum. 1825. 8*». 

Kempenaer , J. M. de, Aanspraak bij het . . in- 
wijden van het gedenkteeken ter eere van J. 
M. Kemper. Z. p. (1835). 8^ 

Vreede, Q. W., Jeron. de Bosch-Kemper 

als staatsburger en geleerde herdacht. M. portr. 

ütr. 1877. 8°. 
Kesteloot-de Man, P. J., Feestviering ter eere 

van ... J. L. Kesteloot gehouden te Gent . . . 

13 Apr. 1846. Nieup. 1846. 8°. 

Duyse, Prudens van, Levensschets van J. L. 

Kesteloot. Gent, 1852. 8^ 
HaU, M. C. van. Mr. Johannes Kinker. 

Bydragen tot z^n leven, karakter en schriften. 

M. portr. Amst. 1850. 8°, 

6 Digitized by Google 83 LEYENSBESCKRiarVINGEN ENZ. (j. KINKEB— MASNIX VAN ST-ALDEGOKDE). 84 Wjjok, B. H. G. K. van der, Mr. Johannes 
Kinker. 2e verm. dr. Gron. 1864. 8«>. 

Hoef hamer, H., Oratio funebris in obitum J. 
H. van Einsbergen. Amstelod. 1819. 4^ 

Tydeman , B. F., J. Eiaselius en J. Sohouten , 

Hulde aan de nagedachtenis yan E. Eist enz. 
Dordr. 1823. 8^. 

Prins, J. J., Hnlde aan de nagedachtenis van 
N. C. Eist. Leid, 1860. 8^. 

Water, J. W. te, LeYensbeschryvinge van G. 
J. Eneppelhout. (Leid.) 1819. 8^ 

MuUer, 8., en J. de Vries, Hulde aan B. 
E 00 p man 8. Amst. 1827. 8^ 

Glasius, B., De nagedachtenis van J. Lager- 
wey Gz. Dordr. 1845. 8^ 

I4J8t der onderscheidene yerzamelingen, welke 
sedert den jare 1826 zgn bgeen gebragt door 
G. Lamberts. Julg 1836. Z. p. 8^ 

der Autographen, geschrevene en gedrukte 

stukken, voorkomende in de onderscheidene 
verzamelingen van G. Lamberts. 1850. Z. p. 8°. 

Ledeboer, A. M., Bemardus Ledeboer. 
Eene levensschets, enz. Dev. 1865, 8^. 

Bergman, J. T., Iets ter nagedachtenis van L. 
G. C. Ledeboer, gewezen predikant te Bent- 
huizen. Met authentieke belagen, ^s Gravenh. 
1865. 8^. 

Heremans, J. F. J., Levensschets van E, L. 
Ledeganck. Antw. 1847. 8^ 

Haastert, Is. van, Anthony van Le.eu- 
wenhoek... herdacht enz. Delft, 1823. 8^ 

I4J8t der tentoongestelde voorwerpen die afkom- 
stig z^n of betrekking hebben op A. van 
Leeuwenhoek, 8 Sept. 1875, te Delft. (Delft, 
1875). 8^ 

Lennep, J. van, Het leven van G. en D. J. 
van Lennep. Beschreven en toegelicht nit 
hunne gedichten en andere oorspronkelgke 
bescheiden en in verband met hunnen tgd be- 
schouwd. Amst. 1861. 3 dln. 8^. 

Hoogleeraarsambt (Het 50-jarig) van D. J. 
van Lennep, gevierd te Amsterdam. 19 Nov. 
1849. [d. W. Vrolik]. Amst. 1850. 8^ 

Koenen, H.J., L^'krede op D. J. van Lennep, 
enz. 11 April 1853. Amst. 1853. 8^ 

Hierbij: M. Siegenbeek, Levensberig^ van D. 
J. yan Lennep. — Bekendmaking van over- 
lijjdeii. — Venchillende stokken uit Dagbladen, 
betr. diens overlfjden enz. 

— Sybrandi, K., Brief aan den Heer H. J. E oe- 
nen over de lykrede. Z. p. 1853. 8^. 

Beville, A., Jakob van Lennep en zgne 
romantische werken. Naar het Fransch. Devent. 
1869. 8°. 

Hall, M. O. van, J. van der Linden en J. 
D. Meyer als regtsgeleerden herinnerd. Amst. 
1853. 8°. Lipman, 8. F., Woorden van afscheid [bg zgn 
vertrek uit Amsterdam]. Einde Mei 1857. Z. pi. 
(Amst.) 8<>. 

Miraens, Aub., Yita Jvsti Lip si sapientiae et 
litterarvm Antistitis . . . Ed. alt. auct. et emend. 
Antv. 1609. 8«». 

FarticularitÓB sur la vie de Juste Lipse 
[door L. Galesloot]. Brug. 1877. 8^ 

Proost, P. Jzn., Jodocus van Lodenstein. 
Acad. proefschr. Amst. 1880. 8^. 

Hnlde aan de nagedachtenis van A. Loosjes 
Pzn. enz. [door P. Hofman Peerlkamp, G. 
de Eoning Ldzn., A. van der Willigen 
en H. Meyer Jun.]. Haarl. 1818. 8^ 

Nagedaohtenis (Ter) van Gom. Loots, door 
H. Haakman, M. G. van Hall, J. Ein- 
ker, H. H. Elgn, J. van Walré, en H. 
Tollens Gzn. Amst. 1835. 8^ 

Grane, J. W. de, Willem Loré. Zgn leven 
en zgne voornaamste dgk- en waterwerken 
geschiedkundig beschreven. Fran. 1835. 8°. 

Westerbaen, O. W., Lofrede op J. Lublink 
den jongen. Amst. 1817. 8^. 
Met portret op den titel. 

Nienwenliais, F. J. Domela, B. T. Lublink 
Weddik als prediker beschouwd. Amst. 1864. 
80. 

Luiken, (Het leven van J.) Z. p. e. j. M. portr. 4^. 

J. en C, [door J. Ph. van der EellenJ. 

Z. p. 1871. 8^ 

Brochnre over eene voorgenomen uitgave eener 
bibliographie en ioonographie van Lal ken-. 

Gheslacht ('t), de gheboort, plaets, tydt, leven, 
ende werckenvan Earel van Mander, Schil- 
der ende PoSt , mitsgaders zyn overlyden , ende 
begraeffenis, den 11 Sept. Ao. 1606 t'Amster- 
dam. [door G. A. Breder o?] HaerL 1624. 8^ 

Beiffenberg, F. A. de, Éloge de Tabbé Th. 
A. Mann. Brux. 1830. 4^ 

WesseUus , J., Oratio funebris in obitum ... Joh. 
Marckii. Lugd. Batav. 1731. 4^ 

Prins, J., Leven van Philips van Marnix 
enz. (Leyd. 1782). 8^. 

Fragment van het hiervoor genoemde werk: Leven 
der nederlandBcèe dichters en dichteressen enz.; 
met aanteekeningen in HS. van den Schrijver. Broes, W., Filips van Marnix... 
aan de hand van Willem I. Met portret. Amst. 
1838—40. 2 dln. 3 stn. 8^. 

Qiiinet, E., Fondation de la république desPro- 
vinces-Unies. — Marnix de Sainte-Alde- 
gonde. Par. 1854. 8^ 

Hetzelfde werk. Brux. 1854. 8^. 

Marnix van St-Aldegonde, en de 

wording van het gemeenebest der Yereenigde 
Nederlanden. Vrg naar het Fransch [door J. 
van Vloten]. Met focsim. Dev. 1855. 8^ Digitized by Google 85 LBVSNSBESCHSIJVnrGEN ENZ. (MABNIX VAN ST-ALDE60ND£— J. KABSIUS). 86 Jnste, Th., Les Paya-Bas au 16e siècle. Yie de 
Marnix de Ste-Aldegonde (1538—98), tiré 
des papiers d*état et d'aQtres monnments inédits. 
La Haye, 1858. 8^ 

Have, J. van der, Filips van Marnix van 
Sint Aldegonde. Haarl. 1874. 8^ 

Filipg Tan Marnix van St-Aldegon- 

de. Gent, 1874. 8^. 

Uitgave van het WillemB-Fonds. N*'. 79. 

Piccardt, B. A. S. Filips van Marnix, heer 
van St.-Aldegonde , enz. Met een woord vooraf 
door J. van Vloten. Schoonh. 1875. 8^ 

Frederioq, P., Marnix en zgne Nederlandsche 
geachriften. Gent, 1881. 8®. 

Uitgave van het WiUenu-FondB. N*'. 96. 

Gras, H. C, Eloginm J. Meermanni. Amst. 
1817. 8^ 

Hexnert, F. Tan, Oratio funebris in obitnm . . . 
A. A. van der Meersch. Amst. 1792. 8^ 

Lgkreden op A. A. van der Meersch. 

Uit h. Lat. d. P. Weiland. Amst. 1792. 8°. 

Aan den uitgever der Yaderlandsche Biblio- 
theek. Amst. 1792. 8". 

— Selmit-praelje , enz. over de recensie der Lyk- 
oratie van Van Hemert op A. A. van der 
Meersch. Medeged. door een Leydsch Heer aen 
z^n vriend te Amsterdam, enz. [d. F. van 
Hemert]. Z. pi. (1793). 8^ 

— Hamelsveld, Y. van. Nodig bericht aan het 
pnbliek, nopens de handel w^ze van P. van 
Hemert. Amst. 1798. 8^ 

— Wie heeft het hem gedaan ! . . . Waarom raast 
hg zoo? of Iets over de remonstrantsche pro- 
fessor P. van Hemert, op zgnnoodig bericht, 
enz. Amst. e. e. Z. j. (c. 1798). 8^. 

Mees As., G., Gregorias Mees, predikant 
te Rotterdam in de 17e eenw geschetst. Bott. 
1851. 8«. 

MeeuBe, Ghr. (Herinneringen uit het leven van) 
Door hem zelven beschreven. Met voorrede, 
aanteek. en vervolg, door eenen vriend enz. 
Midd. 1840. 8^. 

Cramer, A. M., Het leven en de verrigtingen 
van Menno Simons, voora%egaan d. eene 
Verhandeling over den oorsprong en de opkomst 
der Doopsgezinden, voorn, in de Nederlanden. 
Amst. 1837. 8^. 

HoU, W., Angelus Mernla, de hervormer en 
martelaar des geloofis. 1580—57. Amsterd. 1851. 
Met portr. 8®. 

Beeeema, A. Siewertss. van, Redevoering ov. 
den waren vriend der menschheid. Ter gedachte- 
nis van N. Messchaert. Rott. 1883. 8^ 

Sartorins, G*. H., Dispntatio circularis de J. 
Menrsio. Altdorf. 1693. 4^ 

Sohramm, J. V., De vita et scriptis Joh. 
Mearsii patris. Lips. 1715. 4^. Greve, F. de. De Jona Dan. Mejero, Icto, 
de patria dequo jarispmdentia et nomothetico 
enz. Amst. 1839. 8^. 

Aanmerkingen over de letterkundige verdiensten 
van J. D. Michaêlis, [door J. G. Eichhorn], 
Leyd. 1791. 8^ 

Schutte, G., Lgkrede op J. Petersen Mi- 
chell. Amst. 1796. 8^ 

Delrio, J., Oratio in funere Joann. Miraei 
IV Antverpiens. Episcopi. Antv. 1611. 8**. 

Brutel de la Biviére, G. J., Het leven van 
Hermannas Moded, een der eerste Calvi- 
nistische predikers in ons vaderland. Haarl. 
1879. 8°. 

AIb b^lage is hierachter gedrukt: Apologie ofte ver- 
antwoordinghe Hermanni Modeth, tegheas 
de Galomnien ende valBche beachuldinghen ghe- 
stroeyet, tot lasteriiighe des H. Saangely, ende 
Zynen Persoon door de rianden der Christe- 
lycker Beligie. 1667. 

Wamsinok Bb., W. H. en J. Deoker Zim- 
merman, Petronella Moens. Amsterd. 
1843. M. portr. 8^. 

Aokere geb. Doolaeghe, Maria Tan, Petro- 
nella Moens, Holland's blinde dichteres. 
Myne Noordnederlandsche knnstvriendin in Bel- 
gië herdacht in 1872. Antw. 1872. 8"". 

ViBSoher, L. G., Oratio de G. Mo 11. Ultr. 
1838. 8^. 

Mulder, G. J., Levensschets door hem zelven 
beschreven en door drie zgner vrienden uitge- 
geven. Botterd. 1881. 2 dln. M. portr. 8''. 
I. LevenBSchets. II. Fragmenten. 

Muller, 8., Feestrede ... ter viering van zgne 
25-jar. ambtsbediening [als hoogleeraar aan de 
kweekschool d. Doopsgez. Sociëteit]. Amst. 1852. 
8^ 

CohenStuart,A.B., Mnltatnli [D. Dekker] 
en Jocrisse. Leid. 1874. 8"^. 

Vosmaer, O., Een zaaier. Stadiën over Multa- 
tuli's werken. Amst. 1874. 8^ 

Vloten, J. van, Onkmid onder de tarwe. Let- 
terkundige karakt-erstudie [over Mnltatnli]. 
Haarl. 1875. 8^ 

MuUer, H. C, Een woord over Mnltatnli. 
Amst. 1888. 8^ 

Souvenirs (Quelqnes) antonrd'nn tombean. Notice 
sar J. H. Mnssche enz. [door N. Corne- 
lissen). Gand, 1835. Met portr. 8°. 

HofiBtede, F., Het leven van G. J. Nahuys, 
laatst hoogleeraar in de godsgeleerdheid en kerk- 
Igke geschiedenissen te Leiden enz. Hier agter 
de Leerreden , met welke N a h u y s . . . zfin 
werk als predikant, enz. zou begonnen hebben. 
Rott. 1782. 8^. 

Beeldsnijder, G. J., Het album van Joann es 
Narsius, van Dordrecht, Igüeurts en geschied- 
schrgver van Gastavas Adolphus, koning van 
Zweden, ütr. 1837. 8^. Digitized by Google 87 LEVENSBBSCHRWTIHGEN EHZ. (a. MEBinSYEB— N. W. jaAÜWENHOFP). 88 Woorden bg het graf van A. Niermeyer [door 
N. C. Kist en H. W. Terpetra]. Levd. 1855. 
8«. 

Nieuwenhuis, F. J. Domela, Toespraak bg 
de opening z^'ner lessen na het overlgden van 
zgn zoon Prancis Goenraad. Amst. 1868. 
M. portr. 8°. 

Kruyff, J. de, Redevoering ter nagedachtenisse 
van Jan Nieuwenhuyzen. Leyd. 1806. 8^ 

Brender a Brandis, G-., L^krede op Mart. 
Nienwenhnyzen. Medeoprichter en Secretaris 
d. Mt. Tot Nut van 't Algemeen. M. portr. (Amst. 
1793). 8^ 

Hichell, J. F,, Iets ter nagedachtenis van P. 
Nieuwland. Amst. 1794. 8^ 

Sonsbeeck, J. W. van en D. J. vanLennep , 

Ter nagedachtenis van Pieter Nieuv^land. 
Leyd. 1794. 8°. 

Swinden, J. H. van, Lprede op P. Nienv^- 
land, enz. Amst. 1795. 8^ 

Wap, J. J. P., Pieter Nieuwland. Eene 
geschied'] etterknndige avondkoat. 's Gravenh. 
(1870). 8^ 

Visser, H. W. O. A., Herinnering aan J. H. 
Nieuwold. Sneek, 1814. 8^ 

Rommelpot voor de dolende Ridder, ter eere 
van den extemporaire Bommel pots- dichter, den 
grooten J. Nomsz. [door J. Ie Francq van 
Berkhey]. Alomme by de Uitgevers der Pa- 
triotsche Coaranten te bekomen (1786). 8**. 

Rhoer, J. de; Oratio fünebris in obitum L, 
Offerhausii. enz. Gron. 1780. 4^ 

Oosterzee, H. H. C. van, Het beeld van J.F. 
van Oordt JWz. Met portr. 's Hertosenb. 
1853. 8^ 

Kist, N. O., Woorden bg het graf van J. F. 
van Oordt JWzn. Leid. 1852. 8°. 

BoBOh, J. de, Lofrede op H. G. Oosterdnk. 
Amst. 1795. 8«>. 

Met een portr. v. O. op den titel. 

Doedes, J. I., Woord ter gedachtenis van J. J. 
van Oo 8 ter ze e. (Utr. 1883). 8®. 

Ter nagedachtenis van J. J. van O o ster- 
ze e. Met portr. Utr. 1883. 8°. 

Opzoomer, C. W., 1846—1871. Redevoering op 
den dag z^ner 25-jarige ambtsbediening. Amst. 
1871. 8^ 

BiLrmannus Jun., P., Oratio fanebris in obi- 
tnm... J. Ph. d'Orville enz. Amst. 1751. 4^ 

Sohubert, G. H., Herinnering aan Bern ar d 
Overberg. Amh. 1859. 8°. 

Evangelische Bibliotheek, 1869. IIL 

Uitvaart (Bg de) van J. H. van der Palm 
den 12 Sept. 4840 [door W. A. van Hengel 
en J. Dermout]. Z. p. 8®. 

Siegenbeek, M., Hulde aan de nagedachtenis 
van... J. H. van der Palm. Leid. 1840. 8^ Hengel, W. A. van, Meritomm J. H. van 
der Palm, commemoratio enz. Lngd. Batav. 
1840. 8^. 

Olarisse, J., Prologns, quo . . . J. H. van der 
Palm... exemplum... fatnris theologis ad 
imitandam proposnit. Lugd. Batav. 1841. S**. 

Beets, n*., Leven en karakter van J. H. van 
der Palm. Leyd. 1842. Met portr. 8^ 

Life and character of J. H. van der Palm. 

Translat, by J. P. We ster velt. New York, 
1865. S*». 

Palm, J. H. van der, (Verzameling van pla- 
ten, circulaires, berichten, courantenberichten 
enz. betrekking hebbende op het standbeeld 
van), opgericht door de Maatschappy der N&derL 
Letterkunde^ in de St-Pieterskerk te Leiden. 1 
bd. fol. 

Huurling, W., Louis Gerlach Pareau. Een 
levensbeeld. Gron. 1866. 8^. 

Suringar, P. H., Biographische aanteekeningen 
betreffende Mr. Pieter Paulus. Eerste ge- 
deelte (1753—84). Acad. proefschr. Leid. 1879. 8^. 

Kramer, G., Elogium Perizonii A n t.fil. Berol. 

1828. 8^ 

BoyaardB, H., Oratio de G. Emmerio k Per- 
pon c her. Traj. ad Rhen. 1820. 8°. 

Palm, J. H. van der, Lofrede op J. A. van 
de Per re. Midd. Z. j. (c. 1790). 8^ 

Bilderd\jk,W., P e stel, Gedachtenisrede. Leyd. 
1809. 8°. 

Graphaeus, J., Hist. J. Pistorii. Nnnc prim. 
prodit in Lucem ex Musaeo Jac. Revii. Lugd. 
Batav. 1659. 8°. 

Huet, Od. Busken, Potgieter, 1860—1875. 
Persoonlijke herinneringen. Amsterd. 1877. 8**. 

Iiorgion , J. J. Dieet, Verhandeling over Re gn e- 
rus Praedinus. Gron. 1862. M. portr. 8^ 

PAnge, J. Teissedre en W. Büderdljk, Lof- 
rede en Lykzang op S. F. J. Eau. Haarl. 
1808. 8°. 

Uitgeg. door de Maatsch. d. Ned. Letterk. 

Leben und Charakter S. P. J. Ra u's. Aus 

d. Holland, von M. H. E sier, geb. Rau. Mit 
einer Vorrede u. einem Anhange von G. W. 
Lorsbach. Sieg. 1810. 8°. 

H[inlópen], J., Sur la mort de Monsieur Rau. 
Utrecht, 5 Dec. 1807 8^ 

Souohay, J. C, Discours prononcé & Toccasion 
du décès de feu S. F. J. Rau. Leid. 1808. 8<>. 

Toespraken gehouden bg de overdracht van het 
Monument opgericht ter nagedachtenis van F. 
Rauwenhoff aan de familie [door G. P. 
Tiele e. a.]. Rotterd. 1868. M. pi. 8^ 

Haakman , H., Redevoering ter nagedachtenis van 
N. W. Rauv^enhoff enz. Amst. 1818. 8^ Digitized by Google 89 LSVENSBSSCHBIJVIKGEN ENZ. (j. U. BEGENB06EK — B. SPINOZA). 90 Eekhoff, W., De levensloop van Johannes 
Henricus Regenbogen, van 1798 tot 1818 
Ho<^leeTaar te Franeker en te Leiden, en zgn 
invloed op de hervorming van de Nederl. Her- 
vormde Eerk, in den aanvang der XlXe eeaw. 
Leeuw. 1867. 8^ 

Hoeven, J. van der, Woorden . . . b^ het graf 
van... C. G. C. Reinwardt. Leyd. 1854. 8^ 

Vriese, W. H. de, Ons streven naar waren 
roem. Eenige woorden van dankbare herinne- 
ring bg het afsterven van G. G. C. Rein- 
wardt. Leyd. 1854. 8^ 

Backer, 8., Levens- en karakterschets van Joa- 
chim Rendorp, vrnheer van Marqnette. Amst. 
1858. 8^ 

Heremans, J. F. J., Levensschets van J. Th. 
van Ryswyck. Antw. 1855. 8^ 

Beiffenberg, de, ÉlogedeJean des Roches. 
Brux. 1843. 8*». 

Wildsohut, D. H., Memoria H. Royaards, 
enz. Amst. 1836. Met portr. 8^. 

Wyttenbaoh, D., Yita Davidis Rnhnkenii. 
Logd. Batav. 1799. 8<>. 

Iaeupe,P. A., Georgius Everardus Rumphi- 
us, Ambonsch natuurkundige der 17e eeuw. 
Amst.- 1871. 4^ 

Uitg. door d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. 

Suringar, G*. O. B., Memoria G. Sandifort 
enz. Lugd. Batav. 1848. 8"". 

Burmannus Seo., F., Epistola ad fratrem F. 
Barman num de scriniis literariis ex Museo 
Barmanniano a Chr. Saxe subreptis. (Z. 
pi. 1761). 4^ 

Brief aan desz. broeder Fr. Burman, over 

de boeken en handschriften . . . door Chr. Saxe 
uit de boeker^ van E. Burman ontvreemt. Uit 
het Lat. vert. Z. pi. 1761. 4^. 

— Saxe, Chr., Jnsta depnlsio immanis calumnia* 
rum atrocitatis , qua in ipsum . . . grassatus est 
P. Barman, Minor, al. Secundus. Tng. Batav. 
1761. 40. 

Rechtmatige afkeering der lasteringen op 

hem uitgespoogen , [door] F. Burman, den 
Kleine, al. Secundus, enz. ü. h. Lat. en met 
aanteek. vermeerd. Utr. Z. j. (c. 1761). 4*». 

Epistola ad P. Barman num Minorem. 

Traj. Batav. 1762. 4°. 

— Barmannns Seo., P., Deductie ter verdediginge 
van P. Barman tegen de zoo gen. Regtma- 
tige afkeering van Chr. Saxe. *s Gravenh. 
1763. 4°. 

— [Saxe , Chr.] Nodige aanmerkingen op de De- 
ductie ter zoo gen. verdediginge van P. Bar- 
man. Utr. 1764. 4^ 

Hierachter een latynsch gedicht in HS. #Manes 
P. Bnrmanni violati per farem literarium". 

Kenohenius, B., Oratio funebris in excess. Gerh. 
Schaap, enz. Amst. (1666). foL 

Kops , J., Hulde aan de letterkundige verdiensten 
van J. Scheltema enz. Utr. 1836. «^ Scheltema, P., Het leven en de letterkundige 
verrigtingen van den geschiedschrgver Jac. 
Scheltema. Met portr. Amst. 1849. 8^. 

Sohinkel, A. D., — (Eene verzameling van be- 
richten en andere stukken betreffende) en diens 
overlgden, 25 April 1864. 8^ 

Kappeyne van de CSoppello, J., Prolusio scho- 
lastica.... in memoriam ... B. P. van We- 
sele Scholten. Hag. Comit. 1829. 8*». 

Beome, Aug. de, Louis Schoenen. Brux. 
1849. 8*». 

Kanter Phz., J. de, Lofrede op... J. H. 
Schorer... 3 Julg 1822. Midd. 1822. 8^ 

Wassenbergh, E., Laudatio funebris J. Schra- 
deri enz. Franeq. 1784. 8^ 

Douwes, J., De wgsgeer J. F. L. Sch roder. 
Gron. 1870. 8«. 

Kantelaar, J., Lofreden op H. A. Schaltens. 
Amst. 1794. 8°. 

Grootendeelfl overgenomen door J. Baart de 
la Braille in zijne Hnlde aan de nagedachtenis 
van O. Bakker. 

Schotel, Q. D. J., Anna Maria van Schur- 
man. Met portr. en fac-sim. 's Hertogenb. 1858. 
8°. 

Tschackert, P., Anna Maria von Schür- 
m a n n , der Stem von Utrecht , die Jüngerin 
Labadie's. Qotha, 1876. 8**. 

Spandaw, H. A. en G. Star Nnman , Tammo 
Sgpkens... geschetst. Gron. 1843. 8°. 

Nagedaohtenifl (Ter) van Dr. G. Simons. 
Amst. 1869. 8<>. 

Jager, A. de, Dirk Smits, enz. in z^ne ge- 
boortestad herdacht. Rotterd. 1852. 8^. 

Larmes ou chants fanebres en forme de Borge- 
ne sur Ie tombeau du Sieur Ft e d. S p a n- 
heim [ondert. 318c48«19t] Leid. (1649). 40. 

Golerus, J., Korte, dog waaragtige levens-be- 
schryving van Benedictus de Spinosa. 
Uit Autentique Stukken en mondeling getuige- 
nis van nog levende personen, opgestelt. [Nieuwe 
uitgave bezorgd door M. F. A. G. Campbell], 
•s Gravenh. 1880. 8<*. 

Auerbaoh , B., S p i n o z a , het leven van een 
denker. Uit het Hoogd. met een voorberigt van 
D. Burger Jr. Doesb. (1856). 8^ 

Linde , A. van der , S p i n o z a. Seine Lehre 
and deren erste Nachwirkungen in Holland. Gött. 
1862. 8^ 

[Vloten, J.van], — Baruch d'Espinoza; 
zgn leven en schriften, in verband met zijnen 
en onzen tgd. Amst. 1862. 12^. 

Bet8, H. J., Levensschets van Baruch de 
Spinoza. Met een kort overzicht van z^n 
stelseL 's Gravenh. 1876. 8 . 

Gunning Jr, J. H., Spinoza en de idee der 
persoonlgkheid. Eene studie. Utr, 1876. 8«>. Digitized by Google 91 LBVENSBESOHRIJVINGEH E^Z. (b. SPIN0ZA~J. VAN J)SS VONDJSL). 92 Bets, H. J., S p i n o z a en de vrgheid. Eenige 
bedenkingen tegen de Spinoza-stadie van J. H. 
Gunning Jr. 'sGravenh. 1877. 8^ 

Linde, A. van der, Benedictns Spinoza. 
Bibliografie, 'a Gravenh. 1871. 8^. 

Lulofs, B. H., Gelderlands dichter... A. C. W. 
Staring van den Wildenborch, in 
zgn leyen, karakter en verdiensten geschetst. 
Met portr. en fac-sim. Arnh. 1843. 8^. 

Murphy, H. C, Jacob Steendam, Noch 
vaster, A Memoir of the first poet in New 
Netherland, with his poems [Engelsch en 
Nederd.] descriptive of the colony. TheHague, 
1861. 8^ 

Goethals, F. V., Noüce historiqae sur la vie 
et les travaux de Simon Stevin... soivie 
de remarques sur Ie Dodoens de... van 
Meerbeeck. Brux. 1841. Met portr. 8°. 

Ottema, J. G., Gelegenheidsrede bg de oprig- 
ting van het monument voor Sim. St^l 
te Harlingen , 29 Dec. 1860. Met portr. en af b. 
V. h. monument. Leeuw. 1860. 8^ 

Bijgevoegd: Aanspraak van den Conun. d. Konings 
J. E. tan Panhuys bij dezelfde gelegenheid. 

Akerlaken, D. van, Mr. Hendrik van 
Stralen. Aanteekeningen uit zgne nagelaten 
geschriften, 's Gravenh. 1878. 8°. 

Swinderen, Th. van, S. Stratingh £z. ... 
geschetst. Gron. 1841. 8**. 

Heemskerk As., J., Levensschets van M. Stuart. 
Met portr. Amst. 1855. 

Snringar, F. H., Bijzonderheden betreffende het 
leven van G. C. B. S u r i n g a r. Amst* 1874. 
8^. 

Sinia, B., Johannes Swammerdam in 
de l^'st van zgn t^d. Hoorn, 1878. 8^. 

Boeles, W.B.S., DepatriotJ. H. Swildens, 
publicist te Amsterdam, daarna hoogleeraar 
te Franeker. Zgn arbeid ter volksverlichting 
geschetst. Leeuw. 1884. 8**. 

Moll , G., Bedevoering over J. H. van S w i n- 
den enz. Amst. 1824. 8^. 

HtQde aan de nagedachtenis van J. H. van 
S w i n d e n. [Lofrede door D. J. v. L e n n e p 
en Lofdicht door H. H. Klyn]. Amst. 1824. 8^ 

WiUems, J. F., Lijkrede op Joannes Abra- 
ham Terbruggen enz. 12 Sept. 1819. 
Antw. 1819. 8^ 

ClariBse, W. C. L., Ter gedachtenis van Jac. 
Terpstra. Utr. 1837. 8^ 

Sluiter, J. G., Prolusio scholastica (de Guil. 
Ter pst ra). Rott. 1839. 8^ 

Soheltema, Jao., Anna en Maria Tessel- 
schade, de dochters van Boemer Via- 
scher. Amst. 1808. M. portr. S"*, 

Molteer, H. E., Anna Roemers Yis- 
scher. Letterkundige studie. Gron. 1879. 8^ Vries, A. de, [Levensbeachrgving van] C. A. 
den T e X. (Amst. 1856). M. portr. 4'». 

Schotel , G. D. J., T o 1 1 e n s en zgn tgd. Eene 
proeve van levensbeschrgving. Tiel, 1860. 8^. 

— Deroksen, J.M. E., Het leven van eengproot 
man. — Tollens en zgn tijd, eene proeve 
van levensbeschrgving door G. D. J. Schotel 
aangekondigd. Leyd. 1861. 8''. 

Buyse, Frudens van, Tollens herdacht in 
België. Antw. 1857. 8^. 

Jager, A. de, Tollens' dichterrang gehand- 
haafd tegen de bedenkingen van N. Beats. 
Dev. 1859. 8^ 

Beesema, W. Siewertaz. van, Feestrede bg 
de plegtdge onthulling van het standbeeld ter 
eere van Tollens op den 24en Sept. 1860. 
Z. p. 1860. 8°. 

[Tollens- Album. — Eene verzameling van stuk- 
ken, betrekking hebbende op de onthulling van 
het standbeeld en het grafmonument van H. 
Tollens Czn., waarb^ vele afbeeldingen , zoo 
geteekend als gedrukt, portretten, eigenhan- 
dige brieven, enz. enz.J. Een deel gr. fol. 
Zie ook de afd.: Qelegenheidêgédieht&n, 

Tollens-fonds (Het). Amst. 1860. S''. 

Gratama, S., Bedevoering over het staate-wezen, 
den akademischen regts-leeraar en de regtsgel. 
verdiensten van den Hgl. A. J. Duymaer van 
Twist. Gron. 1821. 8^ 

Fjjper, P., Jan ütenhove. Zgn leven en 
z^ne werken. Leid. 1883. 8°. 

Bergman , J. T., Memoria L. C. Y a 1 c k e- 
narii. Rhen.-Traj. 1871. 8^ 

üitgeg. door het Frov. Utr. Genootsch. v. Konsten 
en Wetenach. 

Sterling, J. J. ITitwerf, Hulde aan de nage- 
dachtenis van G. van Varik, onderwgzer 
enz. (Amst. 1825). 8*. 

Velingius, A., Verdediging van zgn eer en ge- 
drag tegen zeker gesch^, opgesteld bg ge- 
legenheit van zgne beroeping tet Professor in 
's Hertogenbosch. Rott. 1758. 8«». 

Bakker, J., Lofrede op H. Venema. Amst. 

1801. 8^ 

Duyse, Prudens van. Pater Verhegghen. 
M. pi. Gent, 1846. 8^ 

Volder. B. de, Oratio qua sese laboribus aca- 
demicis abdicavit, habita 19 Oct. 1705. Lugd. 
Batav. 1705. 4°. 

Gronovius , J., In laudem B. de Volder pe- 
racta ad XVII Galendas Majas. Lugd. Batav. 
1709. 4°. 

Brandt, G., Leven van Vondel. Met inlei- 
ding en aanteek. d. Elcoo Verwas. Leeuw. 
1866. 8^. 

Nederl. Klassieken, aitg. d. E. Verwijs. IV. Digitized by Google 93 LEVBNSBBSCHBIJVnïGBN ENZ. (J. VAN DBN VONDEL— P. E. WAUTBKS). 94 Ollefen, I.. van, Het leven van Joost van 
den Vondel. 2e dr. Yenn. en met aanteek. 
verrykt. Aznsteld. 1783. S''. 

Fiaohel, A., The life and writings of Joost 
van Vondel. [Liverp. 1854]. 8». 

Iievensberiolit van Joost van den Von- 
del, eenmaal genaamd : » 's landts oudste poëet" 
nog altgd: ''slands grootste (door J. A. A. Th.) 
[Alberdingk Thgm]. Amst. 1867. 8«>. 

Westerman, W. Harten, Joost van den 
Vondel. Amst. 1870. 8o. 

Bibliotheek v. Volksvooidrachten , N». 1. 

Batungartner , A., Joost van den Vondel, 
sein Leben and seine Werke. Ein Bild aas der 
Niederlftnd. Literatnrgeschichte. Freib. 1882. 
M. portr. 8<*. 

Camper, P., De Jnsto Vondelio, poëta 
tragico. Lngd. Batav. 1819. 4o. 

SohaafE , J. H. van der. Verhandeling over het 
leven en de verdiensten van J. van den 
Vondel. Amst. 1827. 8«». 

Hall, M. C. van. Redevoering over Joost 
van den Vondel als schrgver in ondicht. 
(Amst. 1829). 8<>. 

Sybrandi, K., Verhandeling over Vondel en 
Shakspeare als trearspeldichters. Haarl. 
1841. 4^ 

Uitgeg. door Teyler^s Oenootschap. 

Beer Foortngael, D. J. den, J. van den 
Vondel, nit z^ne kleine gedichten geschetst. 
Amst. 1850. 8«. 

Kok, A. 8., Vondel in eenige van zgn vroa- 
wenkarakters. Eene bedrage tot billyke waar- 
deering van 's dichters dramatische kunstwer- 
ken. Amst. 1864. gr. 8<>. 

Vondelflfeeat (Keêrlands eerste) voor het op 
te richten standbeeld, te Roermond, 5 Febr. 
1862. Feestrede door J. W. B r o u w e r s. Dicht- 
stnk van H. J. H. Pieters. Amst. 1867. 
Met plaat. gr. 4<>. 

Vondelsfeesten te Amsterdam, 17—19 Oct. 
1867. 

Sene nitgebreide verzameling van eigenhandige brie- 
Ten, programma's, berichten, verslagen, toe- 
gangskaaiien , liederen, enz., betreffende de ge- 
noemde feesten, waarby eene afbeelding van het 
monument en een portret van J. Van Lennep 
in photographie. Nog z^n aan deze verzame- 
ling toegevo^ verschillende stokken, berichten, 
brieven, enz. betreffende den ontwerper van het 
standbeeld, L. Koyer. 

Zie verder de Afd. Oelegmhddigediehten. 

Vondal-fèeaten (De) in Oct. 1867 [door H. 
Frg link]. Met platen. Amst. 1867. 8^ 

Brink, J. ten, Vondel bekroond door het 
dankbaar nageslacht. Herinnering aan de op- 
richting van het standbeeld enz. 17 — 19 Okt. 
1867. Amh. 1868. 8°. Banck , J. E., Vondel herdacht. Haarl. (1879). 
8o. 

Hansen, O. J., Vondel. 1679— 5 Februari— 1879. 
Voordracht en gedicht. Antw. 1879. 8®. 

Dyserinok, Joh,, 1679. 5 Febr. 1879. —Von- 
dels sterfdag na twee eeawen gevierd te Amster- 
dam en Keulen. Oedenkschrift. Botterd. (1879). 
8«. 

Voorst, J. van, Oratio in memoriam beneficior. 
Dei , in munere publico , cum ecclesiastico turn 
academico, decem lustra, feliciter gesto, in se 
coUatorum, enz. Lngd. Batav. 1828. 8^. 

Hengel, W. A. van, Memoria Joh. van 
Voorst. Lugd. Batav. 1834. 8^ 

ToUins, H., Oratio de G. J. Vos si o gramma- 
tico perfecto enz. Amst. 1778. 4°. 

Worp, J. A,, Jan Vos. Acad. proefschr. Gron. 
1879. 8o. 

Vreede, G. W., Levensschets. Naar zgn eigen 
handschrift uitgegeven [door A. O. Vreede]. 
Met portr. Leid. 1883. 8«>. 

Gtedachten bg het afsterven van ... A. d e 
Vries... predikant te Rotterdam ... 24 Jan. 

1847, d.V [Venator, ps. van A. de 

Jager]. Rott. 1847. 8«. 

Vriese, G. H. de, Memoria H. G. Waarden- 
burg. Lugd. Batav. 1833. 8<>. 

Honneurs funèbres ... ^ la mémoire de . . . ( J. G.) 
Wage manu [door Ch. de Chênedollé 
et M. A. van der Bank]. Liége, 1825. 8<>. 

Leeven (Het) van Jan Wagenaar [door P. 
Huisinga Bakker]. Benevens eenige brie- 
ven van en aan denzelven. Amst. 1776. M. 
portr. 8*>. 

B^'gevoegd: Berigt van het overlijden van J. Wa- 
genaar. 

Siegenbeek, M., Over Jan Wagenaar, 
als een voorbeeld van onvermoeide vlyt en 
loffelgke werkzaamheid. Z. pi. en j. 8o. 

Gratama, M. 8., Schets van het wetenschap- 
pelgke leven en de geleerde verdiensten van . . . 
G. de Wal. Gron. 1834. 8^ 

Gras, H. C., Memoria D. A. Walraven: ora- 
tione fun. celebr. Amst. 1804. 8®. 

Hulde der nagedachtenis van Jan van Wal- 
ré... door de Kamer : de Wyngaardranken. Haarl. 
(1838). 8^. 

Met twee portretten, waarvan een in physionotraoe. 
Slechts voor de leden gedrukt. 

Wassenberg, E., Oratio eucharistica , dicta a. 
d. 19 Junii 1821, postquam, Literas docens 
humaniores, annum implevisset quinquagesimum. 
Leovard. (1821). 8^ 

Crane, J. W. de. Narratio de vita et scriptis 
E. Wassenbergh enz. Fran. 1828. 8<>. 

Kesteloot, J. L., Notice biographique sur P.E. 
W a u t e r s. Brux. 1841. 8o. Digitized by Google 95 LEVEKSBESCHRIJVIKGEN ENZ. (j. W. TB WATER— G. 3. ZILLESEN). 96 Water, J. W. te, Levensberigt door hem zel- 
ven vervaardigd, enz. (Leyd. 1823). 8°. 
Yoor Trienden gedrakt. 

Bueb, ▲. S-, Ter nagedachtenis van W. W e n c k e- 
bach. Utr. 1847. S*. 

Boot, J. C. Q-., De vita et «criptis P. Wesse- 
lingii. Traj. ad Rh. 1874. 8°. 

Uitgeg. door het Froy. Utr. Genootsch. v. Kniuten 
en Wetenscli. 

Swart , N., Lgkrede over C. W. Westerbaen. 
Amst. 1832. 8^. 

Juynboll, Th. O. J., Sermo de H.E. Weyers 
enz. Gron. 1844. 8°. 

Levens-gevallen (Zeldzame) van J. C. Wyer- 
m a n , op de Yoorpoorte van den Hove van 
Holland in 's Gravenhage overleeden; Behelzende 
zgne weergalooze en voortre£felyke geleerdheid. 
Zgne wonderbaarlyke Ontmoetingen en wetens- 
waardige Omzwervingen door veele Landen. Zyne 
doorsleepene en klugtige Minnargen enz. Uit 
deszelfs eigen Schriften . . bg een verzameld. 
2e druk. 'sGravenh. 1763. S*». 

Hein, G. H., F. H. Gallé, D.H. F. Abbing, 
J. T. Büzer, A. L. Iiesturgeon en W. 8. de 
Booy, Bedrage ter vereering der nagedachte- 
nis van Boel. van Wgk Jzn. Zwartsl. 1839. 
8o. 

Vjjver, C. van der, Levensbeschrgving van J. 
van Wgk, Boelandszoon... Zwolle, 
1849. 8o. 

Jonge, J. C. de, H. van W^'n, als geleerde 
en staatsman geschetst, 's Gravenh. 1832. 8^. 
Met portret op den titel. 

Hahne, G. L., Yita Dan ie lis Wytten- 
bachii, enz. £d. alt. Gand. 1823. 8«. 

Decker, F. de, Notice sur J. F. Willem s. 
Brux. 1847. 12o. 

Saint-Genois, J-. de, Notice nécrologique. J. F. 
Willem 8. Gand, 1847. 8°. 

Snellaert, F. A., Korte levensschets van J. F. 
Willems. Gent, 1847. Met portr. 8^ Snellaert, F. A., Aenspraek gedaen bg de inhul- 
diging van Willems' gedenkstuk. Gent (1848). 
8°. 

Gedenkzuil aen J. F. Willems toegewyd. 
Gent, 1848. M. pi. S^, 

Booses, J. F., Levensschets van J. F. Wil- 
lems. Gent, 1874. 8<>. 

Uitg. van het WillemB-fonds. N<>. 78. 

Krom, H. J., Oratio funebris in obitam J.Wil- 
lem se n. Mediob. 1780. 4^ 

Brouwer, F. van Limburg, Het leven van 
S. lp eraszoon Wiselius, enz. Gron. 
1846. 80. 

Heringa , 8. F., De Hermanno Witsio 
theologo .biblico. Amst. 1861. 8^. 

Lijkrede en 1^'kzangen ... ter gedachtenis van . . . 
P. Wittig 8 enz. [d. G. de Meyer e. a] 
Rott. 1823. 8o. 

Konynenburg, J., Lofrede op E. Wolff,geb. 
Bekker en A. Deken. Amst. 1805. 8^. 

Frülink, H., Elisabeth Wolf f, geb. Bek- 
ker, en Agatha Deken, uit hare geschrif- 
ten enz. geschetst. Met Bgvoegs. en verbete- 
ringen. Amst.. 1862— 63. 2 dln. 8°. 

Wolff, BliB., geb. Bekker (Van en over) 
uitg^. door B. H. J. Gallandat Huet. 
HaArl. 1882. Afl. 1. 2. 8». 

Thorbecke , J. B., Levensschets van . . . G. W 1 1 e- 
waall. Haarl. 1838. S^. 

Zaalberg Fsn., J. C, Aan mgne vrienden te 
's Gravenhage. Afscheidsgroet. 2e duizend, 's Gra- 
venh. 1867. 80. - 

Uitspraak (De) der Synode. Met een voorbe- 
richt van J. G. Zaalberg Pzn. Alkm. 
1868. 8^. 

Vereering (Ter) der nagedachtenis van Nico- 
laas Ypey [door W. Eekhoffl. Leeuw. 
1869 8o. 

Cappelle, A. G. van, Prolusio scholastica in 
memoriam G. J. Zillesen. Amstelod. 1834. 8<>. CATALOGUSSEN VAN BOEKVERKOOPINGEN. 

Verkoop-CatalogusBen van Schilderden, Teekeningen en Prenten zgn geplaatst in de Afd. Sehoone Kuntten. 
Die vai\ Penningen in de Afd. Fennixghmde. JLo,^ A.. J. van der» — Amst. 1867. S°. 
A.berson, O. L. O. B'., Amst. 1879. 8*». 
.A^breaoli, J. "W., Amst. 1856. 8®. 
Ackersdljok, J., Amst. 1862. S^. 

-VT. C, Amst. 1862. 8°. 

AJofsen, S., Utr. 1876. Ie ged. 8*>. 
JLmersfoordt, BL., Snecae, 1344. 8°. 
Jkmeshoff» J. H.» Amh. 1876. 8^. 
ÜLndreae, J.» 's Gravenh. 1877. 8^. 
Ajidreflon, S. Jk., Leid. 1882. 8^. ^nffe, S. Teissédre 1% Amst. 1864. 8^ 
Ajna^ely^ S2., La Haye, 1880 S"". 
^Ajikrinoa, J. !>., Leeuw. 1860. 8°. 
.4jpend, J. P., Amst. 1866. 8^. 
Ajpntxenius, I». N., *s Gravenh. 1867. B^. 
.A.sflien, C J. van» Leid.-Amst. 1860. S9. 

A-sünh: van Falkenatein^ JL., Amst. 1841. 

8<*. 
Baak, J. van, Amst. 1882. 8^ 

Baart de la B^aiUe , J., — Amst-Gron. 1868. 
Met levensbericht. 2 dln. 8*^. Digitized by Google 97 CATiLLOOUSSEK VAV BOEKVEBKOOPtNGEN. 98 Verkoop-Catalosroflseii enz. 

Baobiene, 3E»li. J., 'sOravenb. 1881. 8^ 
]Baoker, A..^ — Amst. 1856. 8^ 

M., Gron. 18S3. 8<>. 

van Xjeuven» J. JBC. O-., 'sOrayenh. 

1883. 8°. 
Bake, J., Leid 1865. 8^". 
Bakker, S., Amst. 1887. 8''. (Nataurk. In- 

stram.). 
DBalen, X. van, Gron. 18S8. 8°. 
BsOlot, J. S. S., Amst. 1880. 8''. 

ï». C, lieid. 1868. 8°. 

Bas, TV. A. B'. H. de, Zutph. 1831. 8®. 
^Kassen, D. R. van, Arnh. 1875. 8^. 
]Banmhaner, AI. AI. von. Leid. 1879. 8^ 
c, C, 'sGravenli. 1871, 8°. 

a. TV-., Amst. 1881 . S^. 
Beokerinsk, Gron. 1870. 8^. 

A., Amat. 1879. 8*. 

Beeke, H., Leid. 1865. 8°. 
Beels, O. !>., 'sGravenh. (1879). 8''. 
Beima, S. M., Leid.-Am8t. 1874. 8''. 
Bekker, «T. JU , Leid. 1873. S"*. 
Bemmelen, A.. van, Amst. 1844. 8^. 
IBerse, T. J. ten, Gron. 1882. S^'. 
Bersbi. S. J.vanden, 'sGravenh. 1869. 8^ 

(Met bijlage door J. J. F. W ap en portret). 
Bersman, J. 17., Leid. 1879. 8<'. 
Berkkont, Nunnin^^ — Leid. 1866. 8". 
Betonw, J. in de, Amb. 1875. 8^ 
Benoker Ajidreae, i:>. B., Leeuw. 1829. 

B^. Met de prijzen. 
Bilderd4»k, W., Amst. 1832. M. portret. 8^ 
Binkkorst van den Binkkorst, «T. X., 

Amst. 1881. 8''. 
Bimbanm, J. M. B'., 'sGravenb. 1879.8®. 
BiMokop, O-. TV., — Amst. 1844. 8®. 
Blank, W., -^ Amst. 1811. 8«- 
Blnnken, Jfn. J,, Amst.-Utr. 1841. S"^. 
Bleeker, J., Gron. 1877. 8^ 

I»., Leid, 1878. 8°. 

Blom, JL., Botterd. 1884. B*". 
Blomxnaert, Pk., Gand, 1872. 8''. 
Blommendal, .A.. B., 'sGrayenh. 1875. 8°. 
Boae , S., Amst. 1880. 8<'. 
Bodell^'yenknis, J. T.. Leid.-Amst. 1878— 

74. 6 dln. Met &cs. 8». 
Boeke, J., Amst. 1866. 8"". 
Boellaard, I>. J. BC., 's Gravenb. 1871. S®. 
Boode, B. I»., Amat. 1876. 8*». 
Boosaard, B"., Amst. 1878. 8^ 

J. JL., Leyd. 1888. 8®. 

Borser, I». JL^ Amb. 1888. 8<*. 
Borlnnt de IN'oortdonok, Gand, 1868. 8 

dln. 8*». 
Borssnm TTaalkes, P. van, Gron. 1881. 

8^ 
BoMsk Om, JL. ten. Leid. 1880. 8^ 
j. Q.. J. van den, Haarl. 1881. B"", 

Drukwerken L Verkoop-CatalogroBsen enz. 

BoBok Ridder van Boeentkal , U. B. N*f 

Amb, 1876. 8*». 
Bosqnet, J., Amst. 1878. 8^". 
Bonman, B. X7. B., Amst. 1878. B"*, 
Boxman, JL^ Leyd. 1866. 8®. 
Brand, J. O., Lugd. Bat«v. 1784. 8''. 
Brandes, J. B., Amst. 1877. 8^ 
Breda, J. 0-. S. van. Leid. 1868. S^. 
Bredemeyer, J. F., Amst. 1888. 8®. 
Brentano, J. ^., Amst. 1822. 8®. 
Brink, J. ten, Gron. 1840. 8®. 

Broeoke Boekatra, A.. ten, Amst. 1829, 
8°. 

Broeokz, C, Brux. 1877. 8°. 

Broedolet, B. "W., Rotterd. 1872. 8*>. 

a., Utr. 1879. 8^ 

Broek, "W. Palmer van den. Leid. 1882. 
8<». 

Broene, Al. B., ^sGrarenb. 1879. 8^ 

Broers, B. J., Utr. 1878. 8''. 

Broes, -VT., Amst. 1868. 8°. 

Brona Middel, N., Utr. 1871. 8°. 

Bronwer, B., Amst. 1879. 8^. 

van Bosendorp , B^. de , 's Gravenb. 

1875. 8*>. 

Brown, JL^ Leid. 1867. 8«. 
Bruffsen, ICd. ter, Amst. 1877. S°. 
Brusa^hen van I^anwenreokt , O. 1*. 

V. d., Amst. 1879. 8°. 
Brn^mana, P. ^., Amst. 1867. 8"". 
BrnininiE van den Ber^k, JL^ Rotterd. 

1888. 8*». 
Bmninffs, C, Amb. 1865. 8®. 
Bftokner, O-. P., Amst. 1879. 8''. 
Bnddinsk, S. A... Arnb. 1871. 8''. 
Bultman, B. B^., Amst. 1881. 8°. 
Burserkont, 0-. O., Leyd. 1866. 8°. 
Calisok, M:., Amst. 1871. 2 dln. 8"". 
Callenback, W., Rotterd. 1884. 8*». 
Oarton, O. L., — Gand, 1866. 8®. ' 
Oaatena, O., 's Gravenb. 1881. 8°. 
Cate, S. ten. Leid. 1882. 8^ 
Okrifltiaanse, A., — Breda, 1888. 8®. 
Clarisae, J., Lngd. Batav. 1842. B"*. 
J., Amst. 1847. 8<>. 

TV. O. Ij., Amat. 1847. 8°. 

Oleef, van, Amst. 1881. 8^. 

P. vriJi, Amat. 1872. 2 dln. 8o. 

Oleroq, J. Jk. Ie, 's Gravenb. 1881. 8^ 
Olons, "VT. Xk., Amst. 1888. 8*». 
Cnoop Boopmans, B., — Amst. 1857. 8®. 
Ookcn Stnart, JL. B., Leid. 1877. 8°. 

J., Amst. 1867. 8*». 

M., Utr. 1879. 8^. 

Ooldewey, M., Gron. 1882. 8®. 

Oollot d'Baonry van Beinenoord, B., 

La Haye, 1846. 8<>. 
Conrad, M. B., Amb. 1866. 8<'. 

Ia Digitized by Google 99 t;ATAL06ü88XN VAN BOEKVX&KOOPHSGEN. 100 Verkoop-Catalogrussen enz. 

Costa. I. da, Amat. 1861. 2 dln. S"". 
Oowan, W. M^ Amst 1862. 8<'. 
Oamer, TT. D.» Amst. 1857. 8^. 
Oane, J. TT. de» Leoward. 1848. 8^ 
Oremer, J. J., 'sGnveiüi. 1881. 8^. 
Orevezixia, P. JL. Bolonsaro, — Amst. 

1789. 6 dln. met de prezen. 8^ 
Crommelizi, D. CS., Amst. 1860. 8®. 
Ouypers van Velthoven, P«, La Haye, 

1884. 8^. 
Dam, JL. H. van, Utr. 1878. 8*^. 

J., Zutph. 1883. 8<>. 

van M'oordeloos, J. van, Rotterd. 

1878. 8*>. 
IDavld , J. B., Louv. 1866. 8^ Met levensschets. 
I>edel, J., ^sGravenh. 1858. 8^. 
Delprat, O. H. Itl., 'sOravenh. 1872. 8'>. 

J. I»., *sGravenh. 1880. 8**. 

DeyU, •VT.S.O.van, 's Grtvenh. 1888. 8^ 
I>iSffelen, H. P. O-, van. Leid. 1859. 8^. 
Does, JIl. van der, Rotterd. 1856. 8^ 
Donker Onrtins, J3., Amst. 1867. 8^ 
H. H., Amst. 1840. 8*». 

Dozy, V^ Leid. 1858. S9, 

J., Leid. 1887. 8*>. 

R. JL. P., Leid. 1883. 8'>. Met portret. 

Dressellinys , O-., Leid. 1880. 8^. 
Dninen, X. van, Gron. 1858. 8^. 

I>nflsen~.van BeefUnsli, P. van der, 

Rotterd. 1881. 8«'. 

Dnnrintf , O., Utr. 1888. 8^ 

X>nyn van "Maasdam, A.. «T* A.. 'S*. 
van der. La Haye, 1845. 8^. 

Dnyse, Pmdens van, Gand, 1862. 8^. 

Seklxoff , TT^ Leeaw. 1880. 8^ 

Serde, J. R. van, Gron. 1886. 8^ 

Ssmond, JL. van, ^sGravenli. (1879). 8^ 

Klink Sterk, J. TT., Leyd. 1857. 8^ 

Smants, M., ^sGravenh. (1855). 8^ 

lËImans de MSoanlt, Cl-., ^sGravenh. 1864. 
8«. 

S2meis, O. JL^ Leid. 1884. 8^ 

Smtlnok, S^ Amstelaed. 1768. 4 dln. 8*^. 

Bhiftels, P., Leid. 1881. 8°. 

XCnsohedé, I, Jen J., Amst.-la Haye, 1867. 

M. portr., &CS. en Notioe d. prix. 8^. 

BwUk, S., 'sGravenK 1859. 8^ 

Syok van 2Siiylioliem, ütr. 1877. 8^ 

Syndkoven, A.. J. van, Amsterd. 1878. 8®. 

Syssonins "Wiokers, S2. TT. Xj», Amst. 
1876. 8«. 

B'aber, J. O-. A.., Amst. 1882. 8o. 

F'eitk, S,. O., —'Gron. 1849. 8^ 

Felperlaan, J. P., Rotterd. 1872. 8<'. 

Blokker, O-. A.., Middolb. 1879. Met lérens- 
schets door D. Tan £ck. 8^ 
B^ontein, B^. D., Harl. 1847. 8°. 
B^ortnyn, C J^ Amst. 1845. 8^. Verkoop-Catalognssen enz. 

B^ranotns, P^ Amstelaed. 1705. Met de pie- 
ten. 8**. 

BhramoQ van Berkhey, J. Ie, Lngd. Bstsr. 
1788. 8*». 

ld. Lagd. BataT. 1788. Liefhebberflen, boeken 

enz. Met voorbericht. 8^. 

BVemery, P. J. I. de, Utr. 1856. 8<'. 

JT. TT. V. de, Gron. 1888. 8^ 

BVies, BC GraTC von, Amst 1824. 8^. Mei 

prezen. 

SHibri , O-. I^., Leid. 1880. 8^. 

O^al, J. J. B^ Delft, 1854. 80. 

Gkiay Sportman , P. Ta. de , Leid. 1877. 8^. 

O^el, J., Leid. 1859. 8^ 

CKeerts, O^ Leid. 1880. 8^ 

O-eisweit van der 14'etten, O. A.^ 'sGra- 
▼enh. 1847. 8<'. 

Jr., 'sGravenh. 1868. 8«. 

'sGravenh. 1884. 8 dln. 8«. 

Oénestet, P. JL. de, Amst. 1862. S"». 

Oerdes Oof«terl>eek, J^ Amh. 1877. 8^ 

GlerUn«s, P. S2. O-^ Amh. 1882. 8^ 

Okert, 3. M. S. van, Leyd. 1857. 8^ 

GKesse, J. J^ RoU. 1881. 8<'. 

CkLSen, D. Bind van, Dordr. 1702. 8<». 

Oiiselaar, JL. de, ^sGravenh. 1853. 8<*. 

Oille Serinsa, S^ Utr. 1878. 8<'. 

Olakn, 0-. von, Amst. 1884. 8^ 

Oobins, JL. B., 'sGravenh. 1858. 8^. 

Oookinsa. ïl., Traj. ad Rhen. 1778. 8^ 

TT., Gron. 1888. 8^ 

Gk>edbloed, C. A.^ Amst. 1888. 9^, 

Oratama, Seerp, Gron. 1888. 8^ 

Oravenweert, J. van 's, Amh. 1871. 8^. 

GHUoher, O. B"., Amst. 1871. S^. 

Otodllon, C O-. ^., Rnremonde, 1874 (Boe- 
ken, konstvoorwerpen, «antiqnités Romsines- 
Geltiqnes et dn Moyen-Age"). 8^. 

Baar, B. ter, 'sGravenh. 1881. 8^. 
Baer, B. van der, 's Gravenh. 1851. 8^. 
Ba«eman, O. O*, Leid. 1855. 8^. 

B. B., Amst. 1851. 8<'. 

Balbertsma, K. X., Leid. 1880. 8<>. 
^bOl, B^. JL. Baron van, 'sGravenh. 1866. 8°. 

JT. van, ütr. 1859. 8<». 

BI. C van, Amst. 1858. 2 dln. 8^ 

TTsllnngins, J. S., Breda, 1833. 8^. 
Balmael Jr., JL. van, Bamev. 1851. 8^ 
FTamaker, B. A.., Lngd. Batav. 1836. S"*. 
Bane de Steenknyse et de Ueeia^rer- 

«kem, Ck)mte d% Gand, 1848. 8®. 
Bardenbroek van Bi^oen, Baron van, 

Rotterd.-Arah. (1873). 8*. 
BarderwtJk, J. van, Rotterd. 1848. 8''. 

I£. J. R. van. Leid. 1861. 8<». 

Barms, A.., Utr. 1878. 8^ 
Basselt, O-, van, Amh. 1875. 8^ 
J. J. van, Amh. 1835. 8°. Digitized by Google 101 GATALOOUSSBN VAK BOEKVEBKOOPIKGEK. 102 ▼an Rüsewük» ^W, S^ Verkoop-Oatalogassen enz. 

Baaaélt, J. O. van» Arnh. 1886. 8^. 

ECattinsa Raven , TIT. O.» 'sOravenh. 1860. 
8«. 

'Baverkom 

Anili. 1880. 8<'. 

Bayward» I». J. BC., 'sGravenh. 1882. 8^ 

lOaaelhoff Roelfsezna, iC. K. B., Utr. 
1871. 8o. 

ECeber, ^^ — Gand, 1886. 8^. 

^eeokeren van Traliën, TT. R. O. 

Baron van, — Zntph. 1884. S^'. Met prQzen 
en namen d. koopen. 

Seexnakerk, Bzn, J.. *8 Oravenh. 1881. 8^ 
SeenAstra van SVoma en XCiberalnii'en, 

B. Xk. Baron van, 'sOravenh. 1879. 8°. 
^eea, O. 0-. van, Anut. 1877. 8^. 

H. van. Leid.; 1878. 8^ 

Seineine I>s., IST^ Logd. in Bat. J. dn Vivie 
[168S]. 2 dln. 8<'. doorschoten in it"^. met pre- 
ien en a&chrift der Latynsche aanteekeningen 
▼an J. 6. Oraeyius. Prof. te Utreolit, aan 
zyn itodenten medegedeeld in 1691. 
Sekmeyer, V. A.., Amst. 1867. 8^ 
BelUnffwerfi-, O. «J^ Alkm. 1867. 9^, 
SDenftel, TT. JL. van. Leid. 1871. 8^ 
Sexypener, J^ Amst 1882. 8*^. 
Serwaarden, JL, van, Utr. 1866. 8^ 
Kerwerden, O. ^. van, Oron. 1882. 8^ 
Senkelozn, O. van, 'sOravenh. 1881. 8^ 
Bienade, Pk. TT. van, 'sGraTenh. 1879.8^. 
— — J. ÜL. C. van , 's Oravenh. 1879. 8*^. 
Beneden, J. van. Leid. 1880. 8^ 
Biflsink, Ta. R., Kotterd. 1888. S*". 
Bodenpül, JL. OiJeberti, Leid. 1864. 8<>. 
^oenebeek Biseink, B. IB., Utr. 1869. 8^. 
Boeofit, jr. B., «- Amst. 1844. 8<'. Met 
levensschets. 

IBoevell, TT. R. Baron van, 's OraTenh. 
1879. 8^ A.. dee A.xnozie van der, 2e 

cat. Amst. 1862. 8<>. 

— — Jr., JL. des A-morie van dor, Amsi 

1862. 8°. 

J. van der, — Leyd. 1869, 8^ 

Biofetede, P., Rotterod. 1804. 8^ 

Bofetede de Oroot, P., Utr. 1880—81. 
8 dln. 8^ 

Bolm, S., Amst. 1879. 8®, 

Boltins, A.. O., Utr.-Amst. 1861. 8^ 

:Boltrop, J. TV., 'sOravenh. 1871. 8®. 

:Boltnohne, J. P., Utr. 1878. 8^. 

IBondina van Bier^v^erden , Leyd. 1866. 8^. 

Booft van Xddekinse, J* X2. B., 'sOra- 

▼enh. 1882. 8<'. 
Boos van ter Amt^ P. O-. J., Rotterd. 

1869. 8*». 
Boosetraten, A. van. Leid. 1884. 8^ 

J. F», van, Utr. 1879. 8^ 

£Coop, w4l. van der, Amst. 1866. 8*^. 
Joa., JIl. van der, 'sGravenh. 1881. 8*». Yerkoop-OataloguBsen enz. 

Boretznan, A.., — Amst. 1846. 8^. 
Bnber, O. XJ. J., Gron. 1879. 8^ 
BnUemann, J. O-., — Leid. 1862. 8^ 
Bultman, O. O-., — Sylvaed. 1821. S^, 
^nyeman, JL. SI., Leid. 1869. 8^ 
Immerseel Jr., J., Amst. 1842. 8®. 

Isendoom van Blois, van, 's OraTenh. 
1882. 8^ 

Ittersncun, B". A..S. A..van, Utr. 1878. 8^ 

J. TT. O. van, Gron. 1888. 8^ 

Jaoobna, O. TT. O., Leid. 1882. 8^. 

Jaeer, JL. de, 'sGravenh. 1878. 8^ 

Janssen, U. W. J., Leid. 1870. 8*^. 

Jenne, 3. Xu. TT. Ie, La Haye, 1842. 8^ 

Jonieb, B2. jIl. de, Rotterd. 1888. 8^ 

JoUes, TT. B. J., Amsi 1868. 8% 

Jonker, !>., *sGraTenh. 1869. 8^ 

Jonkers, J. B. A.., Amst. 1872. S^, 

Joosten, O. J. B., Amst., 1888. 8^. 

Jnnffins, O. U., ^sGra^enh. 1869. 8^ 

Kaatkoven, O. "W- B. van, Leld.-Amst. 
1879. 8». 

Kampen, M". O-, van, Leyd. 1889. 8^ 

Kamperdük, M-. J., Utr. 1878. 8<'. 

Keer, B., Amst. 1868. S"*. 

l£elderman, R. J., Amst. 1888. 8<». 
• l£eUenbaob, O.S^., Rotterd. 1882. 8^ (Phys. 
Kab.). 

Kemper, D. X., Amst. 1884. 8<'. 

J. m., Lngd. Batav. 1826. 8^. 

l£etwlok Versoknnr, J. JL. van, Leyd. 
1888. 8*^. 

Kenls, P. JL., Rott. 1882. S"". 

Kieyser, J. P. de, Arnh. 1879. 8°. 

Kieyser, U., Amst. 1868. 8<>. 

Kieboom , B. J. van den, Rotterd. 1866. S^, 

Kiebl, TT. B^. P., Arnh. 1876. 8°. 

Kindermann, J. O., Utr. 1878. 8^ 

Kinker, J., Amst. 1846. 8^. 

KIst, M". O., Leid. 1861. 8<». 

merk, J. JIl., Leid. 1880. 8^. 

X£lnit, JL,, Leid. 1808. 8®. 

O. B., Leid. 1868. 8*>. 

Knipkxdsen, BL J., 's Grarenh. 1871. 8^. 

Knoops, TTessel, Arnh. 1880. 8*^. 

Kobns, J. O., 'sGravenh. 1882. 8*^. 

[Konintf, Jao..] Amst. 1828. S"". 

Jao., Amst, 1888. 2 dln. S*>. 

, DaTid, Amst. 1877. 8*». 

AJtmann, O., Rotterd. 1879. 8^ 

Koolkaas, B. M. O-., Amst. 1879. 8^. 

Kraan. Lngd. BatoT. (1886>. 8<>. 

KJramm, O., Utr. 1876. M. portret en levens- 
schets. 8^ 

Krayenhoff , O. R. X. Baron , Leid. 1840. 8*^. 

Kreoke, V, TT. O.. Utr. 1888, 8^ 

Krieser, W. TT, Leid 1882. 8<'. Digitized by Google 108 CATALO&UBSBir VABT BOSKVB&ROOPIKGEV. 104 Verkoop-Catalogussen ene. 

K>oott, jr. H., Leid. 188d. B"*. 
K^ofl, J.. 'sGravenh. 1871. 8°. 
KrasemAn, A.., Rotterd. 1884. 8^. 
Kuim, J. G., Anwt. 1881. 8°. 
Kuyper Hbh, O-., 'sOravenh. 1880. 8®. 
Uaav. ^. M. van der, 'sGraTenh. 1871. 8^ 

B. van, Alkm. 1868. 80. 

ILiamberts, O-., Amst. 1851. 8''. 
tuamme, D. -Al., Amst. 1879. 8«. 
ILiammens, P. P. O., Gand, 1889—40. Dl. I. 

III. 8«>. 
JLiaiid, A.. A.., Leid. 1882. 8^ 
Xjanse van 'Wynsaerden , B. A.. O. de , 

La Haye, 1846. S"". 
Ijanfterlinixen, P., Amst. 1877. 8^. 
Liaii, jr. lua. Leid. 1857. 8^ 

3. O-. lua, Leid. 1868. 8^ 

J. O-. lua, Leid. 1884 8<'. 

Ijedeboer. P. J., Leid. 1881. 8"". 
I^enwen, J. van. Leeuw. 1857. 8^. 
lueenwenbnrs Pzn, J., Rotterd. 1879. 8^. 
Ijelyveld, geb. Oliffnet, Wed. J. van, Leyd. 

1887. 8*>. 
Xjennep, D. J. van, Amst. 1858. [8^ 

T>, J. van, Amst. 1855. Met levens- 
schets door J. B[os8clLaP] 8^ 

O-, van , 's OravenlL. 1885. 8°. 

J. van, Amst. 1871. 8<». 

luenshoek, O. P., La Haye, Utr. 1884. 8^ 
Ijentfrinok, J. BL, Rotterd. 1861. 8''. 
rientiniE, I>., 'sOravenh. 1877. 8''. 
ILieon, I>., 'sGraTenli. 1884. 8*^. 
luestorseon, JL. Tj.. Amst. 1879. 8^ 
Ijenpe, P. A., 'sGravenh. 1882. 8*». 
ILievié, lu.. Leid. 1880. 8*>. 

Ijeyden, r>. Baron van, Amst. 1811. S^. 

Ley», H., Brux. 1877. 8*. 

luimbnrs Bron-wer , J. J. van, Utr. 1888. 

Xiidtli de Jende , llx, O-, van, Amst. 1866. 
8<». 

Liinden, J. van der, ^Amstelod. 1885. 8<>. 

I^obatto, B., 'sGravenh. 1866. 8^ 

XiOftser, J. B., Lejd. 1889. 8^ 

luoke, J. <J., 's Gravenh. 1879. 8''. 

luom de Ber«, Ij. de. Leid. 1882. 8^ 

[XioniE, Is. Ie], — Amst. 1744. 8<>. 

UnbUnk, A. J., — Amst 1845. B^. 

lunsac, jr., ~ Lugd. Batav. 1811. Met prezen. 

Ij. C, Leid.-Amst. 1872. 2 dln. Met lérens- 
schets door W. N. de Rieo. 8^. 

Maanen, 9". 3, van, 'sGravenh. 1862. 8^ 

Maokenfeteln, A. V„ Amst. 1876. 8^. 

Maiat, SkL, Bmz. 1865. 8^ 

Maler, P. J., Amst. 1879. 8^ 

Malnoë van Noort, 3. TT. de, Leyd. 
1861. 8^ 

BXanoer, BL, HaarL 1846. 8^. 

Mavok A..S2«n, J. van der. Leid. 1774. 8<' Verkoop-Catalogussen enz 

Matthés, O. J., Amst. 1882. 8"». 

B. J., Leyd. 1864. 8*». 

I^edenbacli de Booy, A. B. van,Amh. 

1879. 8^ 

M.eerbnrs Snarenbur^, P., Rotterd. 1876. 
8«. 

Meerman, 3,. Hagae Comit. 1824. 4 dln. 8^. 
Met de pr\izen. 

Meerten, L. A. van, Leyd. 1866. 9?. 
Melnama, J., 'sGravenh. 1888. 8*^. 
Melort, GI-. A., 'sGravenh. 1879. 8°. 
Meneinsa, J. A. M., Amst. 1884. 8°. 
Meseobert, TT., Rotterd. 1844. S*'. 
Menlman, I., Amst.-La Haye, 1869. Met le- 
vensbericht, [door Fred. Muller]. 8^. 
Menrs, P, van. Leid. 1881. 8^ 
Menrsinse, A., Lngd. Batav. 1851. 8<'. 
Meyboom, O., Amst. 1858. 8®. 

L. S. P., Amst. 1876. 8°. 

Meyer, Ij. O., Leid. 1884. 8^ 
MieyUnk, A. A. J., *e Gravenh. 1864. 8''. 
MiUies, B. O., Utr. 1870. 8^ 
Mianel, V*. A. TV,, Utr. 1871. 8<>. 
Moee, O. M., Amst. 1879. 8^ 
Moet, W. J., 'sGravenh. 1859. 8<>. 
Sffolkenboer, geh. Sobenkbnisen, 3. B., 

Amct. 1858. 8*". 
MoU, -VT., Amst. 1880. 8"». 
Moltzer, -VT. Ij. B^., Gron. 1879. 8*>. 
Monlin, 3., Amst. 1862. 8''. 
MnUer, 3. W., Leid. 1882. 8*. 

N. J., Leid. 1880. 8*». 

Mnntintf , Tl^. N., Leyd. 1849. 8**. 
Montinurbe, B., Gron. 1825. 8^. 
Mnsflobenbroek, P. van, — Lugd. Batav. 

1826. 8^. Met de prgzen. 

Myers. M. M., Amst. 1881. 8<>. 

M'affelvoort, J. B., Amst. 1879. 8*». 

Pa'abnys de Borssit, Anv. 1868. 8^. 

M'anta. B. A., Lugd. Batav. 18S6. 8''. 

Nedermeyer Bosch, B. X., Oulemh.1848. 
8«. 

Ridder van Bosentbal, 3, B. T., 

'sGravenh. 1867. S"*. 
M'epven, O. Baron, Amst. 1880. 8^ 
Pa'iermeyer, A., Leyd. 1855. 8^. 
Pfienwenbnis, O. 3. N., Utr. 1881. 8<'. 
ISrienw-enbnysen, J. J., Amst. 1861. 8^. 
KToordaa, 3. TT. van der. Leid. 1882. 8"*. 

S. B. van der, 's Gravenh. (1879). 

80. 

:N oordewier, AC J., Gron. 1866. 8^, 

^onboye, M,, 3. O. van, Amst. 1856. 8^. 

M'yboff, P., 'sGravenh. 1868. 8®. 

M'ymesen fSobeltema, GI-. van, Amst 1840. 

Ofierhana, JS. JT., Gron. 1876. 8^. 
Ontüd, C. Gh. B., Amst. 1878. 8 dln. 80. Digitized by Google 105 CATALOGUSSBV VAIT BOSKVBEKOOPTKOBN. 106 Verkoop-CatalogtisBen enz. 

Oosten de Brayn, Gh. *W. ▼axi, Amst. 

Haarl. 1860. S"*. Met levensschets. 
Opten-Noorili, O., Amstelod. 1742. S^". Met 

de prijsen. 
Orden, O. van, Leyd. 1854. 8^. 
Oadaan, 'M,., Amst. 1766. 8**. Met de preien. 
Oatshoom, C, Amst. 1876. 8^ 
Oversaanw Pemis, O S3., Amst. 1883. 8^. 
Palm. J. A... Amstelod. 1837. 8<'. 
J. EL van der, Lagd. Batav. 1841. 8^. 

£z. op zwaar papier. 
Panhnys, L. V. van, 'sGravenh. 1878. 8*». 

U. W. BP. van, Gron. 188». 8® 

Parean, J. SE., Tr^. ad Rhen. 1838. 8^ 
Parvé, D. J. Steyn, 's Gravenli. 1884. 8*>. 
Petit, L. J. de. La Haye, 1868. 8^. Handschr. 

ld. Arnh. 1864. 8^ 

PleijSer. A. A., Amal 1883. 8°. 
PhUipse, J. H.. Gron. 1879. 8°. 
Pieters, K. J., Leid. 1879. 8<'. 
Pilaar, J. O., Aast. 1851. 8"". 
Pinéd», ÜL. V. 0-. de, Rottard. 1878. 8<'. 
Plnto, A. de, 'sGniffenh. 1878. S"". 
Plooster, U., Leyd. 1867. 8<'. 

Poll geb. \ralokenier, ^. van de, Amst. 

1843. 8^ 
Polmar Kraeeman, K.. Leid. 1880. 8<', 
Potgieter, S. J., Amst. 1875. 8°. 
Praaft, L. S. van. Leid. 1880. 8<'. 
Jt»rae«er, V*. L, Leid. 1871. 8°. 
Prins, I., Amst. 1879 8<' 
Pynacker, A.. L., Amst. 1851. 8^ 
Quant, A.. C, Leid 1884. S"". 
Qnarlea van XJfibrd, «T., *s Gravenh. 1866. 

8«. 

EL O-., 'sGmvenh. 1856. 8*^. 

Rappard, JL. O-. A.. Ridder van, Utr. 1869. 

BE. A. , Ridder van, Arnh. 1879. 8*>. 

Ran van Oamespen, J., Arnh. 1876. 8^ 
Raye, Heer y. Brenkelerteaard, «J., La 

Haye. 1825. S^". 

Reede van Ondtahoom, J. A.. van, 

'sGravenh. 1881. 8''. 

Reidins S'riena, V. S., Gron 1858. 8<'. 

Renvens, O. «T. O., samengeet. door C. Lee- 
mans. Logd. Batav. 1838. M. portr. en Aank. 
in de Alg Konst- en Letterbode. 

Renver, 0-. Al., imst. 1856. 9^. 
Reverhomt, O. van, Lugd. Batay. 1784.8**. 
Reyera, EL J., Leid. 1876. S^. 
Reyn. £L van, 'sGrayenh. 1871. S^. 
Riedel, IX., Gron. 1871. 8^ Met levensber. 
Rieser, J. O., Lngd. Batav. 1774. 8<>. Met 
prQam. 

RIemer, B". de, Amst. 1871. 2 dln. 8<'. 
Rienderhoff, B"., Leid.-Am8t 1879. S*". 
Roelmmen, JT. J., Amst. 1S81Ï. Sl^. 
Drukwerken I. Verkoop-Catalogussen enz. 

Rover, M., Lugd Batav. 1806 8^ Metvoorr. 

■ door B. P. van Wesele Scholten. 8^ 

Rosse, H. C. Leid 1879. 8». 

Romar, E». J., Fran. 1833. 8*. 

Roxnondt, 'W. 0-. W. van, ütr. 1879. 8®. 

Romnnde, J. "W. van, Amst. 1860. 8^ 

Roo van A.lderwerelt, J. I£. IX. de , 

'sGravenh. 1879. 8«. 

Rookmafeer, J. en D. TT., Amst. 1882. 8°. 

Roae. W. C, 'sGravenh. 1880. 8°. 

Rossiem, H. W. van, Amst. 1851. 8°. 

J. I». van, Amst. 1856. 8"*. 

Rossnm, 3. van, Utr. 1877. 8°. 

Rost van Xonninsen, D. "W., Leid. 1879. 
8«». 

Roy, O. a. ik, Amstelod. 1830—84. 6 dln. 
8''. M. portret. 

Royen, A.. van, Lugd. Batav. 1779. 8''. 

Ratsera, JL., Gron. 1878. 8^ 

O. r». L., Gron. 1879. 8«. 

Rymenans. Gand, 1842. 8^. 

Rynbant, O. J. Utr. 1879. 8«. 

Sandenbersh Matthieaaen, O.» Amst. 
1866. 2 dln. 8^ 

Sandifort, O., Logd. Batav. 1816. 8<'. Met 
prijzen. 

Santen, Li. van, Lngd. Batav. 1800. 8^ 

Sarphati, S, Amst. 1866. 8^ 

Savomin Lioliman, 1^. A.. de, Gron. 
1879. 8*>. 

Saze, Chr., Tng. ad Rhen. 1806. 8*^, 

Soliefier, J. C. X., Amst. 1879. 8^. 

SotieUe, C \?r. H. van, Utr. 1883. 8*». 

Soheltema, J, Utr. 1836. 8^ 

Solieltns van Kaxnpf erbeke , I^. J. JL., 
Rotterd. 1876. 8«». 

SohUdemp, HS., Amst. 1811. 8^. 

Sohi m m elpenniiiok van der Oye , A.. 3. 

Baron. Arnh. 1876. 8^. 

Idoliinkel, JL. O., La Haye , 1864. Met levens, 
bericht. S*». 

Schippers, J., Gron. 1883. 8^. 

Soblinsemann, S*, Iu„ Arnh. 1871. 8^ 

Soholte Ms., J., Amst. 1881. 8''. 

Soholten, y^., Lejd. 1857. 8°. 

B r*. V. TVesM»le. Lngd. Batav. 1880. 8<>. 

Soholten van Gbinaoyen, ^W. B'., Arnh. 

1876. 80. 

Schotel, O-. D. J. 'sGravenh. 1377. 8^. 
Schonten. «I., Amst. 1852. 8^. Met prezen en 
namen der koopers. 

Sohnller tot Peuranm, O. U , Utr. 

1877. 8o. 

Schnltene, S. JL., Lngd. BaUv. 1794. 8^ 
-r — J. J., Lngd. Batav. 1780. 8«. 
Scbnltse, F'. W., Amst. 1854. 8**. 
Schnnrman, J. A.., 'sGravenh. 1881. 8^. 
Sohwars, O. ^W. O «., Amst 1879. 8<'. 
Sermre, O. E»., Bmx. 1872—78. 2 dln. 8°. 

76 Digitized by Google 107 CATALOGUSSEN VAN BOXKVXRKOOPIVGEN. 108 Verkoop-Catalogussen enz. 

Sermrier, B'., Arnh. 1876. 8^ 

TV-., Amst. 1871. 8°. 

Servais, GI-. J. de, Malin. 1808. 8^ 
Sixnmers, V. W.; Am8t. 1881. 8^ 
Sitter, W. de, Gron. 1882. 8^ 
Slnys, r>. S., Amst. 1881. 8<'. 
Sluiter, J. O., Logd. Bat. 1816. 8^ 
SmaUeisanffe, C, Amst. 1888. 8^. 
Bmetli, de, Amst. 1810. 2 dln 8''. 
Smissaei-t, Tl^. J. £2., 'sGravenh. 1880. 8°. 
Smissen J. Ja. van der, 's Gravenh. 1861. 8®. 

Snellen van Vollenlioven , S. O., 'sGn- 

venh. 1880. 8*>. 

Sneltjes, S". i:>., Amst. 1876. 8''. 
Spek, J. van der. Amst. 1879. 8^ 
SpUker, K. J., Leid. 1871. 8<'. 
Spoor, ÜL. O., 'sGravenh. 1858. 8'>. 

O. J., Rotterd. 1883. 8^ 

Staden, X2. O. van, 'sGraTcnh. 1881. 8^. 
Stadnitski, ÜL., Amst. 1889. 8°. 
Stamkart, W. J., Amst. 1882. 8<'. 
Starins, T^. O. H., Amh. 1880. 8«. 
Steenwinkel , J., Harderw. 1818. 8^ 
Steenwyk , S£. JL. van, Amst. 1864. 2 dln. 8''. 

ld. Plaatw. Amst. 1864. 8°. 

Stenfert Kroese, K. S3., Leid 1880. 8°. 

Stenerwald, J. !>., 'sGravenh. 1871. 8"^. 

Stieltjes, X. J., 'sGravenh 1878. 8°. 

Stinstra, I»., — Harl. 1822. 8<>. 

Stolk, Xh. van, 'sGravenh. 1888. 8^. 

Storxn van *» Ghravesamde, O. S£., *s Gra- 
venh. 1881. 8^ 

N. J.. Rotterd. 1861. 8«. 

Straaten, J. van, Amst. 1868. 8^ 

Staart. ILi. Coken. Leid. 1878. 8^^. 

StnBTken , H. «I., Amst. 1888 en Leid. 1884. 2 
dln. 80. 

J. BE., Leid. 1882. 80. 

N. O., Leid. 18S2. 8«. 

SwaviniE, C, 'sGravenh. 1888. 8®. 
H. I.. Zutph. 18S1. 8*>. 

Swinden, J. £[. ^-an, Amst 1824. 2 dln. 8^. 

(Handschr). Amst. 1866. 8°. 

Sypesteyn, «1. 'W. van, 's Gravenh. 1869. 8°. 
Xak, O, B. van der, Rotterd. 1879. 8*». 
Xelders, H: J., ütr. 1879. 8«. 
XenoUnok, J., Leyd. 1867- 8o. 

Xex, C. A.. den, — Amst. 1866. 8^. 
Xkissen, A.., Amh. 1880. 8^ 
Xköne, O. TV., — Amst. 1861. 8«. 
Xöpfer, J. A^., Amst. 1841. 8^ 
XoUens Osn. iB., Leyd. 1867. S"". 
Xonokens, TV. J., Amst. 1877. 8®. 
Xoorenenbersen, J. J. van, Utr. 1869. 8^ 
Xrqjen, A.. V. O. van, Amh. 1871. 8®. 
Xydeman, B. F., •» Logd. Batav. 1882. 8^*. 
H. W.. 's Gravenh. Leid. 1864—66. 6 st. 8«. Verkoop-Catalogussen enz. 

Xydeman, Itf., Lngd. BaUv. 1826. 8°. 

TJytwerf StcorUntf, J. J., Amst. 1868. 8**. 

^alUant, C. £2., Amst. 1830. 8''. 

\randevelde, J. S"., Breda, 1880 [1888]. 2 
dln. 8''. Met levensbericht. 

Varelen, J. K. van. Haarl. 1840. 8^ 

Ven, H. JL. van der, Amst. 1879. 8<». 

Verdam, O. J., Leid. 1867. 8°. 

-Vertiasen, £». J-, Amst. 1877. 8<>. 

Verkoefi, A. y., ütr. 1877. 8<». 

Vermassen, D. U., 'sGravenh. 1866 8^. 

VermeiUen, ï». J.. Utr. 1879. 8*>. 

Versfelt, J, Amst. 1876. 8°. 

Verslntis , S£. C. K., Breda, 1866. S^. 

Verstolk van Zoelen, J. G-., La Haye. 
1846. 8*». 

-Vink, I. J. de. Leid. 1881. S^. 

Vinke, O-. J., Amst. 1882. B^. 

Viroly van Vnren en Dalem , M., Rot- 
terd. 1881. 8®. 

Vissoker, C, Amh. 1882. S"*. 

L. O., ütr. 1869. 8«. 

Visser, JL, O-., de, Amst 1882. 8«. 
Viiapinsa — Utr. 1880—81. 8 dln. 8«. 
Vkuun, J. de. Leid. 1879. 8«. 
Vlieser, iL. de, Amst. 1884. 8^. 
Volkom, TV. van, Breda, 1838. 8®. 
Voofft, H. L. de, Utr. 1871. 8*». 
Voordnin, J. O., 'sGravenh. 1879. 8*». 
Voormolen, JL., Utr. 1871. S^. 
Voorst, I>. C en J. «J. van, Amst 1859. 

6 dln. 8o. 

H. van, Amh. 1879. 8*». 

«I. van, Lncd. Batav. 1884. 8°. 

Voortknysen, TTT. O.F. van. Leid. 1882. 

8°. 
Vos, W., — Amst. 1881. 8°. 
Vreede, O-. TV., Leid. 1881. 8<». 
Vriemoet, £2. U., — Leovard. 1761. 8^. 
Vries, JL. de, Amst. 1880. 8''. 

JL\>r. de, Amst. HaarL 1864. S^. Mo( 

levensbericht. 

Jo. de, Amst. 1868. 8^. 

3*., Jo. de, Amst. 1883. 8*". 

Vrolik,a>., — Amst. 1860. 8^ M. levenncheU. 

O-., Amst. 1888. 8®. 

TV., Amst. 1866. 8^. M. levensscheta d. J. 

Tan der Hoeven. 

TVaard, S. K. de. Leid. 1867. 8''. 

TVaardenbnrs, S., Amst. 1840. 8^. 

TVaokendorff, O. A. van, ~ Tnj. ad 
Rhen. 1811 8<>. 

TVal, O-, de, Gron. 1886. 8<'. 

TValraven, D. JL, Amst. 1866. 8"". 

TVanetried, JL.. O-., Amst. 1881. 8'>. 

TVarmolts, C C. C, Leenw 1868. 8^ 

TVassenbers, B., Fran. 1828. 8^. 

TVater , J. TV. te , Lngd. BaUv. 1828. 2 dln. 8°. Digitized by Google 109 CATALOOUSSSN VAN BOEKVS&KOOPINGEN. — B&IKVENVEBZAMELINGBK. 110 Verkoop-CatalogUBsen enz. 

TVeiland, J. ^., 'sGravenh. 18C9. S"". 

TVeldUk, J. Leyd. 18S9. S^. 

TVesselins, I»., Traj. ad Rhen. 1766. S*». 

^I^estfteest, J., Leid. 1879. 8°. 

^I^esterbofi , R., Amst. 1888. 8®. 

*1^e«temian,*1^. Marien, Amst. 1874.8**. 

TTeyer», EL E., Lugd. Batav. 1846. 8^ 

T^eyland, B., Amst. 1855. 8». 

TViarda. J., Amst. 1879. 8<». 

^I^ierdsma, I»., Fniii.-Leenw. 1818. 8^. M. 
pr^jxen. 

ld. Leeuw. 1868. 8*». 

TTön. EL van. 'sGravenh. 1884. 8*>. 

"^^ünpexve, J. O. van de. Leid. 1788. 8^ 

TTtlaxnnUer, «J. J., Amst 1888. 8^ 

TVilde, O. de, Amst. 1879. 8*". 

TTiUekee, J. W., Amst. 1846. 8<>. 

TTlUexna, J. B'. Gand, 1847. 2 dln. 8*>. 

TTiUemeen, J., Lngd. Batav. 1781. 8^ 

"Willigen , A.. en JL. Pxn van der, Amst. 
1876. Met levensbericht en portr. S dln. 8^ Verkoop-CataloguBsen enz. 

Tl^illiften, -V. S. M. van der. Leid. 1878. 8^ 
TViUmet. J., Amstelod. 1887. 8*>. 
Tl^inkel, Ja, JL. te, 'sGravenh. 1868. 8o. 
Tl^inttfene, O. M.., 'sGravenh. 1871. 8°. 
Tl^iseUns, O. Ipss. Amst. 1846. 8». 
TV-olff . W.y^.ÖJB, Leid. 1788. 8^ 
Tl^olfs, J. J.. Amst. 1858. 8<>. 
TTolterbeek, J. U.. Amst 1855. 8<>. 

I».. Amst. 1845. 8o- 

TToltliers, K., Gron. 1858—59. 2 dln. 8^ 

TVonter. I>., Amst. 1882. 8^ 

TTpey, A., Gron 1887. 8*». 

^S^ssel de Sokopper, O. ^.. Utr. 1872. 8^ 

J. T^. J., Leid. 1876. 8°. 

ITvoy van Mydreoht, 'M.. Ia. d% *s Gra- 

venh. 1882. 8*'. 

Zandt «I. H. K. van der, *s Gravenh. 
1881. 8*>. 

Znylen van PQ'ievelt van den feSohaffe- 
laer, «J. S. van, Amst. 1828. 8^. 

Zweerta, C. J.. Amst 1868. 8^. BRIEVENVERZAMELINGEN. CkKmihart, D. V., Brieven-boeck. Inhoudende 
hondert Brieven. Ie deel. Amsteld. 1626. 4"". 
Dit Ie deel bevat 100 brieven. Het boek heeft 
eentweeden titel «D. V. Coornharts Hondert 
brieven van verscheyden ghewightighe en stichte- 
l^cke materien'\ Z. pi. 1626. Met poitr. op den 
titel. 

Hooft, F. Czn., Brieven [uitgegeven door B. 
Hnydecoper]. Amst. 1788. fol. 

Brieven; nienwe, vermeerderde, en naar den 

oor»pronkel{jken tezt herziene aitg.; met toe- 
lichting, aanteeken. en belogen. 1600^1647 
[door J. van Vloten]. Leid. 1855—57. 4 
dln. 8«. 

— Soheltema, J., B<>devoeriDg over de Brieven 
van P. Czn. Hooft. Amst. 1807. 8^ 

Reigersbergh, Maria van, Brieven. [Met le- 
vensbeschrg ving] uitgeg. door H. Vollenhove 
en G. D. J. Schotel. Middelb. 1857. 8<». 

Sohnurman, A. M. van. Geleerde brieven , enz. 
gewiaselt met Sam. Rachelins en Joh. van Be- 
vervrgk. Dit de Lat. in de Nederl. taaie over- 
gezet, enz. Hier nog b{j ge voegt, verscheidene 
lof-vaarssen, op dez. Juffr. Schuurman, in het 
Lat. opgestelt, en nu meede vertaalt. Amst. 
1728. 4«. 

Hareniana. — Brieven van W. en O. Z. van 
Haren, uitgeg. door H. E. Moltzer. Gron. 
1876. 8*». 

Capellen van de FoU, J. D. van der, (Brieven 
van en aan), uitgeg. door W. H. de Beau- 
fort, ütr. 1879. 8^ Capellen van de FoU , J. D. van der, (Brieven 
van en aan) uitgeg door J. A. Sillem. [Aanh. 
van de brieven door W. H. de Beaufort uit- 
gegeven]. Utr. 1883. 8°. 

Werken aitgeg. door het Historisch Genootsehap 
gevestigd te Utrecht. N. R. N^". 27 en 27b. 

Lublink, den jongen, J., Brieven en brief- 
wisseling. Amst. 1803. S"*, 

Brieven, geschreven op een e wandeling door 
een gedeelte van Duitschland en Holland in 
den zomer van 1809. [door Th. van Sw in- 
deren, B. H. Lulofs, W. H. Crull, B. H. 
Steringa Eujper en J. J. Modderman]. 
Met pi. Gron. 1809. 2 dln. 8«». 

Bilderdgk, W., Brieven, [uitg. door W. Mes- 
schert]. Amst. en Rott. 1836—37. 5 dln. 8^ 

en Jan J. P. Wap, Briefwisseling over 

godgeleerde onderwerpen. Rene bgdrage tot de 
geschiedenis van den letterkundigen levensloop 
en tot de nagelaten geschriften van Neérl. 
puikdichter. Breda, 1832. 8o. 

Brieven aan Adriaan Looqes Pzn. Amst. 

1836. 8^ 
Brieven aan P. J. Uylenbroek. Amst. 1836. 

8^ 
Brieven aan A. H. Hoffmann von Fallers- 

leben. Rott. 1837. 8«. 
Brieven aan J. L. Kesteloot. Rotterd. 1837. 

8^ 

Brieven aan J.F. Willems. Rotterd. 1837. 8*. 

en M. en H. W. Tydeman. Briefwisseling, 

1807-31, uitgeg. door H. W. T. Tydeman. 

Sneek, 1866. 2 dln. 8^ Digitized by Google 111 BRnSVENVSBZAHELnïGBN . WEBKBN VAN GELEBBDE GBBOOTSGHAPPEIf. 112 Costa, I. da, Brieven, medegedeeld door G. 
Groen van Prinsterör (1880—60). Amst. 
1872—76. 3 dln. 8o. 

Bilders, A. G., Brieven en dagboek (1838—65), 
[Uitgeg. door J. Eneppelhout]. Leid. 1876. 
2 dln. 8^. Wülems , J. P., Brieven aan Jer. de Vries , K. A. 
Vervier, E. J. Potgieter, F. H. Mertens, J. B. 
David, enz. verzameld door Max Eooses. 
Gent. 1874. 8^ 

Uitgave van het WiUems-Fonda , N"". 77. WERKEN VAN GELEERDE EN TAAL- EN LETTERKUNDIGE GENOOTSCHAPPEN. 

De werken die afzonderlifk door de hieronder genoemde Maatschappyen en Oenootschappen werden 
oitg^ven, zgn onder hunne liteU in de verschillende aldeelingen van dezen Catalogus opgenomen. 

Zie voor de Genootschappen aan byzondere takken van wetenschap gewyd de verschillende Afdeelingen van 
dezen Catalogus. Beesema, W. Siewertsz. van, Redevoering 
over dicht- en letterkundige genootschappen in 
ons vaderland. Leyd. 1850. 8®. 

Uitgeg. door de HoU. Maatseh. van Fr. Kunsten 
en Wetensoh. Werken (Tooneel-, dioht» en taalkondige) van 
het GenooiBch. Natura et arte. Rotterd. 1726— 
1741. 6 dln. 8<>. 

Kenrstoffen (Bgbelache) [van het Genootsch.: 
Natura et arte^ Rott. 1732. 8<». 

Deel in en IV der voorgaande verzameling met 
veranderden titeL 

Bedönvoering [door H. G. Oosterdyk] en 
Feestzang [door H. J. Ronllaud] ter gelegen- 
heid der 25e verjaaring van de oprichting des 
GenootschapB Concordia et Libertale, Amst. 1778. 

Soharp, J., Inwijding der nienwgeboawde ge- 
hoorzaal van het letterkund. Genootschap Ver- 
scheidenheid en Ooereenstemming f enz. Rott. 1807. 
8». 

Feestviering der Maatschappg: Verscheidenheid 
en Ooereenstemming t ter gelagenheid van haar 
75-jarig bestaan ; 1835 [Algemeen Verslag door 
G. de Meyer, Redevoering door R. H. van 
Someren, en Feestzang door A. van der 
Hoop Jr.]. (Rotterd. 1835.) 8o. 

Akademie der geleerden of uitspanningen ter 
opheldering van de H. Schrift, taal-, ondheid- 
en geschichtknnde , alsook ter bevordering d. 
beschaafde letteren, konslen en weetenschappen 
door [het] Genootschap Tendit ad ardua virtus. 
Amst. 1764—67. 3 dln. 8<». 

Mengelwerk tot de Akademie der geleerden 

behoorende enz. Amst. 1770. 8**. 

By-dragen (Tael- en dichtkundige), 1759—62. 
Leyd. 1760-62. 2 dln. 8^ 

Belangr^k ex. grootendeels samengesteld uit proef- 
bladen, waarop verbeteringen, en gedeeltel^k 
doorsdioten met wit papier, waarop vermeer- 
deringen in HS. 

Hetz. werk. Dezelfde üitg. 2 dln. 8«. 

Met eenige aanteekeningen in HS. van M. Ty- 
deman. 

Hetz. werk. Ie dl. 2e druk. Leyd. 1771. 8°. — Bedenkingen (Yrymoedige) over bet Ie deel 
der Tael- en Dichtkandige By-dragen [door 
Leden van 't Genootschap Vita brems ^ arsUmga] 
Z. p. 1761. 8o. 

— Hetzelfde werkje. 2e uitg. met ophelderende 
Aenmerkingen vermeerderd. Z. p. 1761. 8^. 

— By-dragiana, bevattende twee brieven tegen 
Irenaeus Philomusus, schryver der Aen- 
merkingen, gevoegd b^j de 2e uitg. der Yry- 
moedige bedenkingen. Z. p. en j. (1761). 8^. 

— Vrye, P. de, Korte Aenmerkingen op de 
Maendeiyksche By-dragen ter opbouw van Neer- 
lands tael- en dichtkunde. Beschouwende de 
verregaende Bedil- en Hekel-zuchtige Schryf- 
wyze, die in dezelve gevonden word. Amst 
(1762). 8^ 

Bydragen (Nieuwe) tot opbouw der Vaderland- 
sche Letterkunde. Leyd 1763—66. 2 dln. 8<>. 
Deze en de voorg. Bydragen zjjn het werk van een 
Letterkundigen Vriendeokring te Leiden, die 
zich vervolgens aansloot b|j het 6eno<iteehap 
Mimima Ontseiint, waaruit later de Maatschapp^ 
der Nederl. Jjetterk ontstond; zy kannen dos 
als Yoorloopers der Werken van laatatgen. Maat- 
schappij beschouwd worden. Bijdragen tot de geschiedenis van de Maat- 
schappy der Nederlandsche Letterkunde i&L^deii, 
1766—1866. Gedenkschrift uitgegeven ter gele- 
genheid van het eerste Eeuwfeest [door W. N. du 
Rieu, J. T. Bergman en W. Bisschop]. 
Leid. 1867. 8o. 

Dit Gedenkboek bevat: Lijsten van vroegere Leden 
en Bestuursleden, alsmede opgave van de Wer- 
ken, Levensberichten enz. door de Maatseh. 
uitgegeven, met eene volledige inhoudsopgave; 
eene geschiedenis der Maatsoh. en eene geschie- 
denis van hare Bibliotheek. 

Handelingen van de Maatseh, d. NederL Letter- 
kunde te Leyden, van hare eerste vergadering, 
18 van Hooimaand 1766, tot op de vergadering 
1799, en van de hervatting harer werkzaam- 
heden, van 1803—22. 2 dln. fol. 8^ 

In de jaren 1798 en 1800—1802 zyn geene jaar- 
lyksdie vergaderingen gehouden. Behalve de Han> 
delingen, bevat het ex. nog een aantal andere 
stukken, betrekking hebbende op de geschiedenis 
der Maatseh. in de genoemde jaren, als: Wetten, 
Programma's , Naamlysten van leden , Circulaires , 
enz. volgens eene, aan het hoofd van ieder deel 
geplaatito, geschreven IQst. Digitized by Google 113 WSBKEN VAK GELEEBDB, TAAL- EN LETTEEKüKDIOE 6EK00TSCHAPPEN. 114 Handelingen, enz. — Eene dergelgke verzameling 
als de voorg. over de jaren 1766 — 82. fol. 

van de jaarlgksclie vergadering van de 

MaaUch. der NederL Letterkunde te Leiden, van 
1823-83. 61 dln. 8<>. 

Water, J. W. te. Aanspraken gebonden in de 
algemeene Vergaderingen van de Maatsck» der 
NederL Letterkunde, van 1793—1822. 3 dln. 8^. 

Siegenbeek, M., Aanspraken tot opening van 
de jaarlijksche veigadering der Maatsdi, der 
NederL Letterkunde te Leyden gehouden in 1823— 
44. 2 dln. 8«. 

Deze verzameling is, even sla de voorgaande, getrok- 
ken uit de Handelingen der MaatBcbappij. 

ITaamlijsten (Alpbabetische) der Leden van de 
Maatsch, der NederL Letterkunde te Leiden , op- 
gemaakt in 1861, 66, 71, 76 en 81. 5stn.8^ 

Wetten van de Maatech. der NederL Letterkunde 
te Leyden (1771 en 1775). 2 stn. 1 bd. 4». — 
(1807), 1835, 1852 en 1872. 4 stn. 8^ 

Werken van de Maatech. der NederL Letterkunde 
te Leyden. Leyd. 1772-88. 7 dbi. 4*. 

Verhandelingen van de Maatsch. der NederL 
Letterkunde te Leyden. Leyd. 1806—24. 3 dln. 
dl. I in.40. dl. n en III in-8o. 

De nitgave in-4®. is niet verder voortgezet; elechts 
het Ie dl. verBcheen in dit formaat. 

Werken (Nienwe) van de Maatsch, der NederL 
Letterkunde te Leyden. Dordr. 1825—44. 6 dln. S®. 

(Nieuwe Reeks van) van de Maatsch. der 

NederL Letterkunde ie Leyden. Leyd. 1846—57. 
10 dln. 8«. 

CatalogUB der Bibliotbeek van de Maatschappy der 
NederL Letterkunde te Leyden. (Leyd.) 1829. — 
Sapplement. — Bgvoegsels, sedert 1829—39. 
[door J. T. Bodel Nyenbnys en H. W. 
Tydeman]. 13 stn. 1 bd. S*». 

ld. Leid. 1847. 2 dln. — Register over 

de twee deelen. Leid. 1849. — Bgvoegsels ov. 
de jaren 1848—52 en 53—57 [door L. A. te 
Winkel, J. T. Bodel Nyenbuys en J. T. 
Bergman]. Leid. 1853. — Te zamen 5 dln. 
8«. 

Idem DL III [door W. N. du Rieu]. Leid. 

1864. So. 

In dit 8e deel zgn de Bijvoegsels over de jaren 
1848—62, en 58—67 samengesmolten met de 
vermeerderingen van 1857 — 62. 

Idem. Bladwijser (Alpbabetiscbe) op de drie 

deelen van 1847 en 1864. [door J. T. B e r g m a n]. 
Leid. 1865. 8«. 

Idem. Leid. 1877. Dl. I en III. 4^. 

1. Handschriften [bewerkt door H. C. Rogge]. 
III. Nederlandach Tooneel [bewerkt door Th. J. I. 
Arnold]. Iiïjjst van de Bandscbriften , Kaarten en Boeken, 
beboorende tot de Verzameling van bet Genoot- 
Bcbap Pro exeolendo Jure Patrio, opgerigt te 
Groningen in bet jaar 1761. (Gron.) 1831. 8«. 

Drokwerken I. Uitgaven (Dicbtlievende) [uitg. d. b. Genootscb. : 
Door arheyd en yver']. 1767-68. Leyd. 1768. dl. 
I (26 Nos.). 80. 

(Dicbt- en tael-lievende) door een Genoot- 

sobap, onder de spreuk: Door arbeid en yver. 
1766—69 (31 No«.) Leyd. 1774. 8<>. 

Handelingen der Algem. Jaerlykscbe Vergade- 
ringen van bet Genootscbap Kunst wordt door 
Arbeid verkreegen, opgerigt den Uden van Slagt- 
maand 1766, gebonden te Leyden, van den 20 
van Bloeim. 1773 tot den 19 van Hooim. 1797. 
met de Jaarl. Ledenlgsten. fol. 

Werken van bet tael- en dicbtlievend Genoot- 
scbap: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Leyd. 
1766—98. 23 dln. en eenige losse stukken. 8». 
Bevattende: Psalmberüming. — (Op) yan Halende 
Pan ^tioon. — Nederd. spraakk. — Tael- en 
diehttievende oefeningen, dl. I — VU. 1. — Klei- 
nere gedichten en Mengeldichten, 4 dln. en 
eenige losse stokken. — Früsverhandelingen. 
4 dbi. — Pnjsverhandeling, 1790. — Leven 
der Ned. diehte'ren dl. I. — Tooneel-poezie. 
4 dbi. 

CatalogUB van . . . boeken. — Een appendix , bev. 
de boeken van bet gewezen taal- en dicbtlie- 
vend Genootscbap Kunst voordt door arbeid ver- 
kregen , waaronder rare manuscripten en boeken 
voorkomen. Verkooping 15—17 Juny 1818. Leyd. 
1818. 8*». 

Verslagen, Programma's, Naamlgsten, enz. v. 
b. Zeeuwsch Oenootschap d. wetenschappen ^ enz. 8®. 

Verslag van bet verbandelde in de algem. ver- 
gad. t. viering v. b. eeuwfeest, v. b. Zeeuwsch 
Genootsch. d. wetenschappen, geb. 7 Apr. 1869. 
(Middelb. 1870). 80. 

Verhandelingen uitgeg. d. b. Zeeuwsch Genootsch. 
d. wetenschappen te VUsaingen. Middelb. 1769 — 
92. 15 dbi en Register over dl. I— XII, M. 

. pl. 8«. 

(Nieuwe). Middelb. 1807-35. 5 dln. Metpl. 

80. 

Werken (Nieuwe) v. b. Zeeuwsch Genootsch. d. 
wetenschappen. Middelb. 1836—45. dl. I 1 en 3, 
dl. II 1 en .2. 8<>. Met Atlas van platen , be- 
boor. b^ dl. II. fol. 

Catalogus d. Bibliotbeek v. b. Zeeuwsch Genootsch. 
d. wetenschappen. (Middelb.) 1845. 8<'. 

Idem. Middelb. 1864. — 2e Vervolg. Mid- 
delb. 1869. 8*». 

Idem. [bewerkt door P. N a g t g l a s]. Middelb. 

1883. 8*>. 

Visvliet, J. P. van, Inventaris d. bandscbriften 
V. b. Zeeuwse^ Genootsch. d. wetenschappen. Mid- 
delb. 1861. Met vervolg door F. Nagtglas. 
Middelb. 1869. 8*». 

Verhandelingen van bet Genootscbap: Floreant 
liherales artes. Amst. 1771—80. 2 dln. 8^ Digitized by Google 115 WEBKEN VAN GELEERDE, TAAL- EN LETTERKUNDIGE GENOOTSCHAPPEN. 116 Programma v. h. Provinciaal ütrechisch Genoot- 
schap V. kunsten en wetenschappen ^ 1820 , 21 , 23 , 
25, 28, 29, 32, 34, 35, 37-48, 4o. en 8^ 
Hierbg: Wetten, Naammften van leden, Stakken 
betr. h. eeawfeest, enz. 

Aanteekemngen v. h. verhandelde in de Sectie- 
vergaderingen V. h. Provinc, Utrechtsch Genootsch, 
V, itunsten en wetenschappen ^ 1845—81. 8^. 

Beg^ters op de Aanteekeningen enz. over de 
jaren 1845->78. Voorafgegaan door eene opgave 
van de openingsreden der Algemeene ver^de- 
ringen. Utr. 1879. 8®. 

Verslag v. h. verhandelde in de Algem. vergader. 
V. h. Provine, Utrechtsch Genootsch. v, kunsten en 
wetenschappen f 1849—81. 8®. 

Kaamlyst der leden van het Provine. Utrechtsch 
Genootsch. van kunsten en wetenschappen op 15 
April 1880. 8^. 

Verhandelingen van het Provine. Utrechtsch 
Genootsch. v. kunsten en wetenschappen, ütr. 
1781-1801. 9 dln. 8«. 

(Nieuwe). Utr. 1822—51. Met platen en fac- 

8im. 26 dln. 8o. 

Aota (Nova) literaria Societatis Rheno-TrajecHnae. 
Traj. ad Rhen. 1821—28. 3 dln. 8». 

Proeve [en tweede Proeve] van oadheid-, taal-, 
en dichtkunde door h. Genootsch. Dulces ante 
omnia Musae. Utr. 1775—82. 2 dln. 8o. 

DiohtoefCëningen van het . . . Genootschap : Stu- 
dium sdentiarum genetrix. Rott. 1776 — 85. 5 
dln. 8«>. 

Werken van het Genootsch. Studium sdentiarum 
genetrix. Rott. 1789. dl. I. 8^. 

Mengel-stofEén van het Taal- en Dichtlievend 
Gezelschap te Leiden : Ultra posse nemo obligatur. 
Leid. 1778. 8°. 

Gelder , J. J. de , Lotgevallen van het Natuur- 
en Letterkundig Genootschap : Solus Nemo Satis 
Sapit te Alkmaar van 1782 tot 1882. Alkm. 
1882). M. portr. 8«>. 

Feeetgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van het Genootschap. 

Verhandelingen uitgeg. door T eyl e r*s Tweede 
Genootschap. Dl. U, XIX, XX, XXUI, XXVI, 
en Nieuwe reeks. L Haarl. 1783—1873. 10 
dln. 8». 

Catalogus d.\bibliotheek v. Tejler^s stichting. 
Haarl. 1832. 8^ 

Idem. Haarl. 1837. Met Supplem. 1848. 2 dln. 

8^ 
Catalogae de la bibliothèqne du Musée Teylerèi, 

Harlem [door D. Lub ach]. HarL 1865. 8^ 

Verzameling van Mengelstukken door het Ge- 
noodschap: Door Yver hloeid de Wetenschap. 
Rott. 1764. 80. 

Iiennep, D. J. van. Feestrede ter viering van 
het 50-j. bestaan des Genootschaps Doctrina et 
Amicitia te Amsterdam. Amst. 1838. 8^. Catalogus der Bibliotheek van het Genootschap 
Doctrina et Amicitia, Amst. 1863. 8^. 

Idem. Amst. 1872. 8o. 

Wetten van de Maatsch. tot Nut van 't Algemeen. 
— Concept- wetten, 1784; Algem. aanmerk, 
daarop, Bgvoegsels, veranderingen, enz. Wet- 
ten, 1784; B^voegs. en verander, op de Wet- 
ten , 1834 ; Wetten , 1844 , 54 , 64 en 75. 9 st. 8^. 

Ljjjst d. leden van de Maatsch. tot Au< van het 
Algemeen, 1796. Z. pi. 8°. 

Punten ter beschrgving v. d. Algem. Veigad. 
1798-1801, 1807, 12, 17, 20,22,23,29, 
38—42, 44, 45, 48, 50, 52, 58-61, 63, 65, 
66, 69, 74—83. 8o. 

Handelingen van de Algem. Vergadering. 1793— 
96, 98-1800, 1812, 15, 26, 30, 32, 37, 38, 
40, 41—43, 46-48, 51-83. 8«. 

Bedevoeringen en Aanspraaken gedaan in de 
onderscheiden Vergaderingen der Maatschappy : 
Tot nut van 't Algemeen. Gedrukt alleen voor de 
Leden. 1790—1816. Z. pi. 6 dln. 8*>. 

Deze bundels bevatten de volgende Bedevoe- 
ringen: 

Dl. L — J. H. Hoekstra, 1785. (2 versch.). — 
J. J. Ie Sage ten Broek, 1785. — A.Fokke 
Simonsz., 1785. — M. Nieuwenhujzen , 
1785-1787. — D. Stoop, 1786. — P. 
Schouten, 1786 (2 versch.). — J. de Vis- 
scher, 1786. — D. Hovens, 1788. 

Dl. II. '- G. Brender k Brandis, 1788. — W. 
van Bameveld, 1789. — C. Rensing, 1790. — 
B. Zur Muhlen, 1791. -- J. F. Muller, 
1792. 

Dl. III. — J. Kantelaar, 1793. — H. Tichelaar, 
1794. - C. Rensing, 1795. — A. J. van 
Soelen , 1796. — A. H. van Gelder , 1797. — 
H. Bavekes, 1798. 

Dl. IV. — N. Sinderam, 1799. — M. C. van 
Hall, 1800. — Y. van Hamelsveld, 1801. — 
W. van Bameveld, 1802. — J. L. Wol- 
terbeek, 1803. — A. H. van Gelder, 1804. 

DL V. — A. H. van Gelder, 1804. — O. Wertz, 
1806. Met portr. van J. Nieuwenhuyzen en 
afbeeld, van het monument en den ge- 
denkpenning. — M. C. van Hall, 1807. — 
W. Y. van Hamelsveld, 1808. — C. Wertz, 
1809 , ter opening der 25e Alg. Vergadering. 

Dl. VL — A. fl. van Gelder, 1810. — C. M. 
Westerbaen, 1811. — M. C. van Hall, 

1815. .- J. Kops, 1813. - J. L. Wolter- 
beek, 1814. ^ G. H. Lagers, 1815. 

Bedevoeringen (Afzonderlek verschenen) ter 

opening der Algem. Vergaderingen der Maatsch. 

Tot nut van U Algemeen. 1816— 1880. 38 stks. 8^ 

H. Beyerman , 1846 , 52. — J. Boeke, 1839. — 

M. C. van Hall, 1827, 31. - W. Y. van 

Hamelsveld, 1808. — J.P.He^e, 1847. — 

C. Hooyer, 1856. - B. A. van Houten, 

1816. — J. C. Loman, 1842. — H. J. 
Matthes, 1821. — S. Muller, 1819, 1830. — 
C. W. Opzoomer, 1870. — M. A. Perk, 
1880. — D. A. Portielje, 1851. — J. G. 
de Hoop ScheflPer, 1857. — H. J. Spjker, Digitized by Google 117 WERKEN VAN GELEERDE , TAAL- EN LETTERKUNDIGE GENOOTSCHAPPEN. 118 1854, met naschrift en aant., 1863. — J. J. 
Uytwerf Sterling, 1829, 1833. — W. H. 
Suringar, 1844. — N. Swart, 1820, 1828, 
1835, 1843. - C. A. den Tex, 1836. ^ 
Bruno Tideman, 1838, 1840. — G. van 
Tienhoven, 1871. — P. J. Veth, 1850.— 
S. Vissering, 1860. — W. H. de Vriese, 
1841. — C. W. Westerbaen, 1818, 1825. — 
D. H. Wildschut, 1832, 1837, 1845. 

Bedevoeringen gehouden in -de vergaderingen 
der Maatsch. Tot nut van U Algemeen, door: 
G. Brender h, Brandis, 1793. — D. T. Huët, 
1831. 

Verslag (Algemeen) van de Maatsch. Tot Nut 
van 't Algemeen over 1810, 12. 37—41. 8^ 

Jaarboek der Maatsch. tot Nut van U Algemeen, 
van 1852—78, 80—82. roy. 8«>. 

G^denksohriften der Maatsch. tot Nut van 't 
Algemeen, 1809—34. Amst. 1834. 8". 

Bijdragen tot bevordering van de kennis enden 
bloei d. Maatsch. tot Nut van 't Algemeen. Amst- 
1842—52. 8*>. 

Een paar nnmmers ontbreken. 

Werken uitgeg. door de Maatsch. tot Nut van U 
Algemeen, 32 dln. Met pi. 8''. 
Bestaande uit: 
Bekroonde verhandelingen. Amst. 1789—1819. 

17 dln. 
Schoolwezen. Amst. 1785—1812. 10 dln. 
Stukken van onderscheidenen aard. Amst. 
1790—1809. 5 dJn. 

Brender & Brandis, Q., Het waare doel der 
Maatschappg: lot Nut van "t Algemeen, Z. pi. 
1788. 8^ 

Iioot^es Fan., A., Hulde aan de Maatsch. tot 
Nut van U Algemeen, b^ derz. 25-jarig bestaan. 
Haarl. 1809. 8^. 

Bedevoeringen gehouden in verschillende De- 
partementen bg het 50-jarig bestaan der 
Maatsch. tot Nut van 't Algemeen in 1834, door 
A. Telting, P. F. Timmers Verhoeven, 
F. Bosscha, M. C. van Hall, H.O.Feith, 
H. J. Matthes, D. T. Huët. 
Inw^ding van het nieuwe gebouw der Amsterd. 
Departementen van de Maatsch. tot Nut van 't 
Algemeen [Met Redevoeringen vnn J. van 
Geuns en C. W. Westerbaen]. 1823. 8^ 

Timmers Verhoeven , F. F., Toespraak gehou- 
den in het Depart. Dordrecht der Maatsch. tot 
Nut van 't Algemeen in desz. buitengewone ver- 
gadering van den 24 Nov. 1842.Dordr. 1843. 8^ 

Wetten voor het 's Gravenhaagsch Departement 
der Maatsch. tot Nut van *t Algemeen. 1846.8^. 
HierbQ: Naamlijst der Bestuurderen, leden enz. 
1842 en 1866 en Reglement van de inrig- 
ting tot het verleenen van hnlp, in geval van 
ziekte en overladen, onder beheer van het Depart. 
1847. 8«>. 

Feith, H. O., en B. H. Lulofii, Bedevoering 
en dichtregelen uitgesproken ter gelegenheid 
van het 25-jarig feest van het Dep. Groningen 
der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen, Metaan- 
teekeningen. Gron. 1819. 8^. Suringar, W. H., Bedevoering bg de viering 
van het 25-jarig bestaan van het Depart. 
Leeuwarden, der Maatsch. tot Nut van *t Alge' 
meen. Leeuw. 1817. 8**. 

Bedevoeringen uitgespr. in het Leidsch Depart. 
der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen door: 
J. de Kruyff 1806, H. J. Matthes 
1831 , 1835. 3 stkn. 8^ 

Kagtglas, F., Geschiedenis van het Depart. 
Middelburg d. Maatsch. tot Nut van 't Algemeen 
van 1793-1866. Middelb. 1867. S"*. 

Feestviering van het 25-jarig bestaan der Bot- 
terdamsche afd. van de Maatsch. tot Nut van 
't Algemeen [Feestrede door N. Messchaert, 
Feestzang door A. Sieuwertsz van Ree- 
sema]. Rotterd. (1815). 8o. 

Inw^ding der nieuwe Leeszaal van het Botterd. 
depart. [Redevoering door A. Sieuwertsz 
van Reesema en Dichtregelen van H. T o 1- 
lens Cz.]. Rotterd. 1819. 8^ 

Feestviering van het 75-jarig bestaan van het 
Depart. Rotterdam der Maatsch. tot Nut van *t 
Algemeen [Redevoering van C. W. van der 
F o t en Feestgroet door G. van R e y n]. Rot- 
terd. 1860. 8«. 

Wetten van de Bataafsche Maatsch. tot Nut van 
't Algemeen, Depart. Slooterdjjk. 1795 en 1807. 
8^. 

Verslag (Algemeen) van het Depart. Slooterdgk 
over 1795, 1798—1802. 8^ 

Maandblad van het district Sluis (in Zeeland) 
van wege desz. Depart. tot Nut van *t Algemeen. 
Sluis, 1823. N^ 2—6. 8*». 

Lettervnichten ingezameld van wege het De- 
part. Sluis \\n Vlaanderen) der Maatsch. tot 
Nut van 't Algemeen. Sluis, 1828—30. 6e— 8e 
jaarg. 8«. 

Hoogvliet, W., Redev. uitgespr. in eene ge- 
mengde vergadering van het Depart. tot Nut 
van 't Algemeen te Zaandam, over het denk- 
beeld tot daarstelling van eene openbare Werk- 
inrigting aldaar. Zaand. 1855. 8^. 

Verbmgge, M., Toespraak aan mgne medebur- 
gers in de plegtige Algem. Vergadering der 
Maatsch. tot Nut van 't Algemeen (Depart. Brus- 
sel). Bruss. 1829. 8''. 

Maatsohappij tot Nut van 't Algemeen te Batavia. 
Wetten, 1853. S*». 

Hierbjj: Reglement voor de Spaarbank, 1867. 
Regiem, voor de prQsTrageii, 1857. 

Beelaerts van Blokland , Q., Redevoering uit- 
gesproken in de Algem. vergad. d. Maatsch. 
tot Nut van 't Algemeen , aan de Kaap de Qoede 
Hoop, 13 Aug. 1813. Eaapst. 1813. 8o. 

Swinden, J. H. van. Redevoering en Aanspraak 

ter inwijding van het gebouw der Maatsch. 

FeUx Meritie te Amsterdam , geh. d. 31 Oot. en 

1 Nov. 1788. Amst. 1789. 8^. 
Gedenkstuk der Feestviering van het v^ffcig- 

jarig bestaan der Maatsch, FeUa Meritis, Nov. 

1827. 8^ Digitized by Google 119 WERKEN VAN GELEEBDE, TAAL- EN LEITEKKUNDIGE GSN00T8CHAFPEN. 120 Verslag en Naamlget van FeUx MeriHs , 1872/73 - 
1876/80. 8 Bt. 8^ 

Bedevoeringen uitgesproken in de Maatsch. 
Felüf MeriHs door: 

J, de Vries, 1841. — G. Schutte, 
1796. 

Katalogus der Bibliotheek van de Maatsch. Felis 
Meritis. (Amst.). 1880. 8*». 

Mengelingen van het Genootschap: Vlyt is de 
Voedster der Wetenschappen. Utr. 1789. 8°. 

Werken van het Amsteld. dicht- en letteroefe- 
nend Genootsch. : TFy streeven naar de volmaakt- 
heid. Amst. (1789—94). 2 dln. 8«. 

Foëzij en proza van [het Genootschap :] Kunst-^er, 
Leyd. 1791. 8^ 

AlBOhe , A. Q. C, Toespraak bjj de viering van 
het 50-j. bestaan der Maatschappij voor Natuur- 
en Letterkunde DiUgentia op den 18 Sept. 1843. 
'sGravenh. 1843. 8«. 

Werken van het Genootschap te Weesp opge- 
richt, onder de zinspreuk: Voor het Menschehm, 
[o. o. d. t. Verzameling van Verhandelingen en 
Dichtstukken , uitgeg. door het Genootschap 
enz.]. Amst. 1793—98. 3 stn. 8**. 

Bibliotheek (Land- en Stad-). Bestaande in een 
keurige verzameling van geschiedenissen, ka- 
rakterschetsen, sneedige gezegdens, enz. door 
een Gezelschap, onder de zinspreuk: UtOeduld. 
Camp. 1796-97. 6 dln. 8^ 

Werken van h. Gtenootsch. ter bevordering van 
waar en godsdienst ^ deugd , kunst en toeienschap, 
[I 2 o. d. t. Eerste proeven v, h. Genootsch. 
enz.]. Grave, 1797—98. dl. L Ie en 2e st 8^ 

MaatBOhappjj (HoUandsche) van taal en dicht- 
hunde, — Circulaires , uittreksels uit de Notulen. 
Naamlijsten enz. van 1800—1805. 1 bd. foL 

Werken der Bataafsche Maatseh, van taal' en 
dichtkunde. Amst. 1804-10. 5 dln. S"". 

Dezelfde werken. 5 dln. 8**. 

Exempl. op zwaar papier. 

Programmals, Wetten e. a. kleinere stukken 
betr. de Hollandsche Maatschapp^ van Fraaije 
kunsten en wetenschappen. 4^. 

Verslagen der Hoü. Maatsch. v. Fraaije kunsten 
en wetenschappen. Leid. en Amst. 1853, 59, 62 — 
64, 67—69, 71—76 en 78. 15 st. 8^ 

Inw^ding van het spreekgestoelte, door M. 
STtraalman aan de Amsterdamsche afdeeling 
der Hollandsche Maatsch. van Fraaije kunsten en 
wetenschappen ten geschenke gegeven. [Redevoe- 
ring van J. Einker,en gedicht , getiteld ; De lof 
en het nut der fraaye Kunsten en wetenschap- 
pen, bgzonder in den ouderdom, door J. F. 
Helmers]. Amst. 1808. 8^ 

Toespraken bg de opening der-algemeene ver- 
gaderingen der Hollandsche Maatsch. van Fraaije 
kunsten en wetenschappen gehouden door: 

A. Beeloo, 1864. — G. Ph. F. Groshans, 1865. — A. G. van Hamel, 1876. — 
A. des Amorie van der Hoeven, 1827, 
1831. — D. T. Huet, 1833. — A. Sie- 
wertsz. van Beesema, 1819, 1825, 1839. 

— W. Siewertsz. van Eeesema, 1850. 

— C. Sepp, 1867. 

Bestaan (Het 50-jarig) der Hoü. Maatsch. van 
Fraaye kunsten en wetenschappen , enz. 21 Sept. 
1850. Leyd. 1851. 8^ 

Werken der HM. Maatsch. v. Fraa^ kunsten en 
wetenschappen. Amst. *s Gravenh., en Leid. 1810 — 
37. 10 dln. 8^. 

(Nieuwe) van ld. Leyd. 1840-45. 8 dln. 8°. 

Beglement voor het Kon. Instituut van Weten- 
schappen, Letterkunde en Schoone Kunsten [te 
Amsterdam.] 1808, 1816 en 1843. 3 stkn. 4^ 

van orde voor de Alg. Vergadering van ld. 

1808. 4o. 

van orde voor de He Klasse van ld. 1816. 4**. 

» > » » IHe » » » 1816. 4«>. 

>> »»lVe» »» 1808.4**. 

Prooes- Verbaal van de algemeene vergadering 
(I -XXXIX) van het Koninkl.-Nederl. Instituut 
geh. in Amst. 1808--39. 4"". 

Verslag van de openb. vergadering (I— XIH) der 
Ie Klasse van het Kon. Ned. Instituut enz. 
Amst 1817—39. 4«. 

van de openb. vergadering (I— XIII) der 

Ile Klasse van het Kon. Ned. Instituut enz, Amst. 
1809-40. 4^ 

van de openb. vergadering (I— XHI) der 

IVe Klasse van het Kon. Ned. Instituut enz. 
Amst. 1817-41. 2 dln. 4^. 

Proces-Verbaal van de Vereenigde Zitting der 
vier classen van het Kon. Ned. Instituut enz. 
Amst. 1814 en 1841. 2 stn. 4^". 

Verslagen van de werkzaamheden der Ie Klasse 
van het Kon. Ned. Instituut enz. van 1809—16 
uitgebragt in de Alg. Vergaderingen des Insti- 
tuuts. 4^. 

Institunt (Het) of Verslagen en Mededeelingen 
uitgeg. door de vier Klassen van het Kon. Ned. 
Instituut enz. over de jaren 1841—46. Amst. 
1842—46. 6 dln. 8<>. 

Verhandelingen der Ue Klasse van het Kon. 
Ned. Instituut enz. Amst. 1818—43. 8 dln. 4''. 

(Nieuwe) van ld. Aid. 1850-51. 2 dln. 8°. 

Oedenkschrilten in de hedendaagsche talen 
van de Ille Klasse van het Kon. Ned. Instituut 
enz. Amst. 1817—36. 5 dln. A"*. 

Ck>mmentatione8 Latinae Tertiae Classis Instituti 
Regii Belgid. Amst. 1818—36. 6 dln. 4®. 

Jaarboek van het Kon. Ned. InstUwu enz. voor 
1847—51. Amst. 1847—52. 5 dln. 8°, 

Catalogus Bibliothecae Instituti Reg. Neerl Pars 
L Amstelod. 1841. 8<>. Digitized by Google 121 WE&KXN VAN GBLEBBDB, TAAL- EN LETTEKKÜNDIGB GENOOTSCHAPPEN. 122 Besohoawingen over den aard en den werk- 
kring van het Koninkl. Nederl. Instituut Uitg. 
door de leden van het Committé van presiden- 
ten , secretarissen en algemeenen penningmeester 
[F. A. W. Miquel, W. Vrolik, B. ter 
Haar, A. des Amorie van der Hoeven, 
G. A. den Tez, J. Warnsinck en J. de 
Vos J.Bz.]. Amst. 1849. 8*». 

Institaet (Het Eoninklvk Nederlandsch). B. I. P. 
[door J. Nolet de Brauwere van Stee- 
land]. Bmss. 1851. 8^ 

Frogramma's, Rapporten en Verslagen van de 
Koninklyke Akademie van wetenschappen gevestigd 
te Amsterdam. 8^ 

Jaarboek van de Kan, Akademie van wetenschap- 
pen. Amst. 1857'-88. 26 dln. 8''. 

Veralageii en mededeelingen der Kon. Akademie 
van wetenschappen. (Afdeeling Letterkunde). 
Amst. 1855—69. 12 dln. m. Register. ~ 2e 
Reeks, Amst. 1871—88. dl. I-XU. 8^ 

Vèrhandelmgen d. Kon. Acad, v. wetenschap^ 
pen. (Afdeel. Letterkunde). Met platen. Amst. 
1858—83. 15 dln. 4^ 

Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akademie 
van wetenschappen (Afdeel. Natuurkunde). Amst. 
1857—65. dl. V-XVII, met Register. — 2e 
Reeks, Amst. 1866—83. dl. I— XIX. 8^ 

Catalogaa van de boekerg d. Kon. Acad. v. 
wetenschappen. Amst. 1858—76. dl. I— IIL 1.8**. 

van de boekerg d. Kon. Akad, v. wetenschap- 
pen ^ en». Nieuwe uitg. [door W. Mo 11 en J. 
C. G. Boot]. Amst. 1874. dl. L Ie. ged 8*>. 

Oversigt van de boeken, kaarten, penningen 
enz. ingekomen bg de Kon. Akademie van we- 
tenschappen, te Amsterdam van April 1877— 
83. Amst. 1878-84. 8^ 

Werken van het . . . Genootsch. Tot nut en bescha- 
ving [te Amsterdam]. Amst. 1821. dl I. 8®. 

uitgegeven door het letterlievend Genootschap: 

Oefening kweekt Kennis, 's Gravenh. 1887—51. 
18 dln. 8<». 

Ochtend-schemering. Nieuwe mengelingen , 
1837. — Morgenrood, 1839 (Pro»), 1840 
(Poëzie en Proza), 1841 , Proza. — Menge- 
lingen, [Proza en poëzie] 1842—1851. 

Feest (25-jarig) van: Oefening kweekt kennis, te 
's Gravenhage, 28 Febr. en 1 Maart 1859. 
('s Gravenh. 1859). 8«>. 

Gram , Joh., De Olymp bg Opening ten bezoek. 
Gelegenheidsstukje opgevoerd bg de viering van 
het 40-jarig bestEian van het Letterkundig Ge- 
nootschap Oefening kweekt kennis. ['sGravenh.l 
1874. 8°. 

Cïonviya [pseud. van G. Keiler], Het Ser- 
vetje. Herinnering aan Oefening kweekt kennis. 
Leid. 1878. M. portretten. 4''. 

Handelingen van het Provinciaal Genootschap v. 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brahand. 
'sHertogenb. 1837—71, 73, 75 en 76. 8^ Hermans , C. B., Overzig^ d. verzamelingen van 
het Provinc. Genootsch. v. Kunsten en Wetensch. 
in Noord'Brabant. 's Hertogenb. 1855. 8<>. 

OatalogUB der Bibliotheek van het Provinc. Ge- 
nootsch. van Kunsten en Wetensch. in Noord- 
Brahant. *b Hertogenb. 1841. 8''. 

Idem. 's Hertogenb. 1853, 66. 2 dln. 8'. 

Does de Bye , F. J. van der. Analytische ca- 
talogus der oorkonden met opgave der HSS. 
berust, in de boekerg van het Provinc. Genootsch. 
V. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brdbant. 
's Hertogenb. 1875. 8«>. 

Vereenigin^ Nieuwland, te *s Gravenhage. — 
Verzameling van Feestwgzers, toespraken enz. 
bg feestelgke gelegenheden , enz. 1870—76 , [ver- 
zameld d. J. J. F. Wap]. 5 st. 8^ Buddingh, 8. A., Geschiedkundig overzigt van 
het Bataoiaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Batav. 1846. 8<>. 

Kinderen, T. H. der. Het Bataviaasch Ge- 
nootschap van Kunsten en Wetenschappen gedu- 
rende de eerste eeuw van zgn bestaan 1778 — ^1878. 
Gedenkboek. Deel I. Batav. 1878. M. pi. 4<>. 

Kotulen der vergaderingen van het Bataviaasch 
Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen. Batav. 
1862-83. dl. I-XXI. 8*». 

Begister op de notulen over de jaren 1867—78 
[door J. A. van der Chgs]. Batav. 1879. 8^ 

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootsch. 
V. Kunsten en Wetenschappen. Batav. 1849—77. 
Dl. XXII- XLIII. 1. Met platen. 4*». 

Bleeker, P., Bibliothecae Societ. art. sciehtia- 
rumq. guae Bataviae ^oret. Catalogus systema- 
ticus. £d. alt. cur. J. Munnich. Batav. 1853. 
8«. 

CatalogUB (Eerste [en Tweede Vervolg-]) der Bi- 
bliotheek en Catalogus der Maleische, Javaan- 
sche en Eawi HSS. v. h. Bataviaasch Genootsch. 
V. Kunst, en Wetenschappen. Batav. 1872—77. 
2 dln. 8^ 

Friederich, B., et L. W. C. van den Berg, 

Codicum Arabicorum in Bibliotheca Societ. art. 
et scientiar. Batav. Batav. 1873. 8®. 

I4J8t (Alphabetische) van land-, zee-, rivier-, wind-, 
storm- en andere kaarten , toebehoorende aan het 
Bataviaasch Genootsch. v. Kunst, en Wetenschap- 
pen. Batav. 1873 8^ 

Berg, II. W. C. van den. Verslag van eene 
verzameling maleische, arabische , javaansche en 
and. Handschriften , door de regeering v. Nederl. 
Indi€ aan het Bataviaasch Genootsch. v. Kunsten 
en Wetenschappen ter bewaring afgestaan. Batav. 
1877. 8o. 

Mémoires de V Académie impériale et royale des 
Sciences et belles lettres de Bruzelles. Brux. 1780. 
dl. I-III. 4^ 

2e druk van deel I. Digitized by Google 123 WERKEN VAN GELEERDE, TAAL- EN LETTERKUNDIGE GENOOTSCHAPPEN. 124 Mémoires (NouveaDx) enz. Bruz. 1820—29. dl. 
I, II, IV, V. Met platen. 4^ 

Bur lea questions pToposées par V Académie 

royale enz. qui ont remporté les prix en 1817,' 
21, 22/28, 24/25, 26/27 et 28. Brux. 1818— 
29. dl. I, III-VII. 4^ 

Frogramme de V Académie enz. peur les années 
1822-25, 29. 5 st. 4^ 

BllIIetiZKB de V Académie Royale des sciences, des 
lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 1858 — 56. 
Brux. 1853—56, dl. XX— XXIII met: Annexe aux 
Bulletins, 1853/54. 10 dln. — ld. 2e Serie, 1857— 
80. dl. I— X. 50 bdn. M. platen. Te zamen 60 dln. 
en Register ov. dl. I— XX der 2e Serie (1857— 
66). 8*». 

Compte-rendu des séances de la Commission 
Royale d'histoire, ou Recueil de ses bulletins, 
(4 aoüt 1834-8 avr. 1850). Brux. 1837—50. 
16 dln. — 2e Serie. Bnix. 1851—52. dl. I-III. 8*». 

Annuaire de V Académie Royale des sciences, des 
lettres et des heaux-arts de Belgique, 1888, 39, 
41, 42, 49, 54—81, (4e, 5e, 7e, 8e, 15e, 
20— 47e ann.). 28 dln. Met portretten. 8°. 

Anniversaire (50e) de la reconstruction de V Aca- 
démie Royale des sctences , des lettres etdesheaux- 
arts de Belgique. (1816—66). Brux. 1866. 8**. 

(Centième) de fondation (1772—1872), de 

V Académie Royale de Belgique, Brux. 1872. 2 
dln. 8^ 

Bibliographie académique ou liste des ouvrages 
publiés par les membres, correspondents et 
associés résidents , (de VAcad, Roy, des sciences , 
des lettres et des arts enz. de Belgique). 1854. 
Brux. 1855. 8^ 

Bibliothéqne de M. Ie Bo». de Stassart, léguée 
k V Académie Royale de Belgique. Brux. 1863. S*'^ 

Vuylsteke , J., Een woord over de Belgische 
Academie van kunsten, letteren en wetenschappen. 
üenderm. 1867. 8°. 

Mengelingen van het te Brussel gevestigdj Nederl. 
letterkundig Genootschap Concordia, Bruss. 1820. 
Ie bund. 8^. 

Bundel uitgeg. door de Kon. Maatsch. y. yaderl. 
taal- en letterkunde te Brugge . . . Eendragt en 
Vaderlandsliefde , voor . . . 1821—26. Brugge 
(1824-27). 4 dln. 8o. 

Werken, enz. (Nieuwe Serie, aansluitende 

aan de voorg.) yoor 1827 en 28, of 5e dl. 
(Brugge). 1829. 8**. 

Dichtstukken bekroond door het Kon, Genoot- 
schap van tael en dichtkunde , te Antwerpen, 23 
Sept. 1821. Antw. (1821). 8^ Ghedichten en Verhandelingen (Nederdnitsche en 
Fransche) van het Koningl, Genootschap van tael 
en dichtkunde te Antwerpen. Antw. 1825. 8°. 

Mengel-werken van het Genootschap : den Wyn- 
gaardy onder de ken-spreuk: Groeyen enhloeyen ^ 
te Brussel, 1824. Bruss. 1824. 8"". 

[Werken uitgeg. door de] Maetschapp^ d, Vlaem- 
sche hihliophilen. Gent, 1845-83. L Ser. 1,3, 
4. — II. Ser. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 14. — in. 1,4, 
7, 9, 12, 13. — IV. Ser. 1, 2, 3. - Werken 
uitsluitend voor de leden, 6, 7, 8, 9, 10. Te 
zamen 36 dln. S"". 

Deze werken zijn onder hmme a&onderl^ke titels 
in dezen Catalogus opgenomen. 

Kervyn de Volkaertsbeke , Fh., Les Biblio- 
philes Flamands , leur histoire et leurs travaux. 
Gand, 1853. 8^ 

Bigdragen der Gazette van Gend , voor letteren , 
kunsten en wetenschappen, uitg. d. deMaetsch. 
V. Vlaemsche letteroefening onder kenspreuk; 
De tael is gantsch het volk, 1836—39. Gent, 
1836—39. Ie— 4e jaarg. 16^ 

Maatschappij van Nederl. Letterkunde en Ge- 
schiedenis: De taal is gansch het volk, te G^nt, 
Verslag over den toestand d. Maatsch. gedurende 
1864-67. Gent. 1868. 12°. 

Verhandelingen en prgsverzen, uitgeg. d. de 
Gendsche Maatschappij van Nederlandsche taai- 
en letterkunde, Gend, 1826. dl. I. 8**. 

Sooiété littéraire de Tuniversité Caiholiqae de 
Louvain. Ghoix de mémoires. Louv. 1842—77. 

dl. II, III, v-xn. 8^ 

Verslag over het Willem^-Fonds , 1854, 57, 61, 
63-68, Gent. 1855-69. 9 stn. 8^ 

Jaarboek van het WiUems-Fonds , voor 1870— 
84. Gent, 1869—84. 15 dln. 8^ 

Uitgaven v. h. Wülems-Fonds , Gent, 1854—83. 
55 dln. 8**. 

De werken waaruit deze venameling bestaat, zQn 
onder hanne afsondermke titels in dezen Cata- 
logus opgenomen. 

Avondstonden (Rumbeeksche) uitgegeven door 
de Maetschappjj : De vereenigde vrienden te Rum- 
heke, — Eerkelgk goedgekeurd. Rousselaere , 
Gent, 1856. 8^ Annales du Comité Fktmand de France. Dunk. 
1854-74. dL I-VI, X en XIL Met pi. en 
kaarten. 8^. Bulletin du Comité Flamand de France. 
1857—72. dl I-VL 8o. 

Ëen aantal afleveringen ontbreken. Dunk. Digitized by Google 125 126 TIJDSCHRIFTEN EN VERZAMELINGEN. 

De Tydiehriften voor bgzondêre wetenschappen z^n in de yerschillende Afdeelingen van dezen Catalogos opge- 
nomen. — De zoogen. Spectatoriale geschriften zoeke men in de Afd. ProsMsehrijvers en de Politieke tijd- 
schriften van 1770 — 1814 in de Afd. Oeschiedenis der Nederlanden. 14J8t van Tgdschrifben en periodiek yerfich^nende 
werken in Nederland. Bgvoegsel tot de Neder- 
landsche Bibliographie. December 1868 [door 
J. L. Beiers], 's&ravenh. Utr. z. j. 8**. Mooyeriana (De) of nieawbakke gedagten over 
wereldscbe voorvallen in digt en ondigt. Sept. — 
Dec. 1699. S*- 
Niet voortgezet. 

Vermakelykheden. (Godgeleerde, historische, 
philosopbische , natuur-, genees- en aerdryks- 
kundige, poëtische en regtsgeleerde) of nitge- 
leze keurstoffen over allerlei onderwerpen enz, 
[door M. Schagen] (Julg 1732— Dec. 1736). 
Amst. 1733—36. 7 dln. 8«>. 

Magasyn (Hollands) , voorzien van aardrykskun- 
dige, historische, wysgeerige, geneeskundige, 
rechts-geleerde , theologische, poëtische, en 
oratorische waarnemingen, proeven, vraagen, 
schetsen en verhandelingen. Haarl. 1750—58. 
3 dln. 8o. 

Fama (Nederlandsche geleerde), of onzydige be- 
rigten van 't merkwaardige dat in het geleerde 
Europa in dezen tyd [Jan.— Juni 1759] voor- 
valt, enz. Teffens ook de nieuwe uitgekomene 
schriften en gevoelens vrjmoedig beoordeeld 
worden, enz. [door J. D. van Hoven]. Zwolle 
1759. No. 1-6. 8^ 

Niet verder verschenen. 

Iietter-Coiirant (Nederlandsche), doende korte- 
Ijk verslach van de nieuwe boeken en geschrif- 
ten, welken van tjd tot tjd, zo in de Ver- 
eenigde als andere gewesten uitkomen; als ook 
van *t voornaamste nieuws, dat 'er in de ge- 
leerde werreld voorvalt, üitgeg. onder de zinspr. : 
Nee Temere, nee Timide, [door E. Luzac — Jan. 
1759—23 Dec. 1763]. Leyd. 1760-64. 10 dln. 

Iietteroefèmngen (Yaderlandsche). — Amst. 

e. eld. 1761—1857, 1865—75. Te zamen 109 

deelen, 228 bdn. 8^. 

Yepleeld als volgt: Yaderlandsche letteroefeningen. 
Amst. 1761—67. 7 dln. 14 bdn. — Nieuwe 
Yaderi. letteroefeningen. Amst. 1768—1771. 5 
dln. 10 bdn. — Hedendaagscbe vaderlandsche 
letteroefemngen. Amst. 1772-73. 7 dhi. 14 bdn. 
— Algemeene vaderlandsche letteroefeningen. 
Amst. 1779—85. 7 dln. 14 bdn. — Nieuwe 
algemeene vaderl. letteroefeningen. Amst. 1786 — 
90. 5 dln. 10 bdn. — Algemeene vaderlandsche 
letteroefeningen. Amst. 1791—1811. 21 dln. 41 
bdn. — Tijdschrift van kunsten en wetenschap- 
pen V. h. departem. d. Zuiderzee» van 1812 — 13. 
2 dln. 4 bdn. — Yaderlandsche letteroefeningen. 
Amst. e, eld. 1814—57 , 65-75. 65 dln. 121 bdn. Dit tijdschr. werd achtereenvolgens geredigeerd door : 
C. Loosjes, F. Loosjes Az. J. S ch el- 
tem a, J. W. Yntema, G. van Reyn, 
J. van Harderwijk Rz., C. G. Wit- 
huys, A. Loosjes, J. W. Bok en W. 
B. J. van Eyk. in 1811 werd het vereenigd 
met de Yaderi. Bibliotheek. 

Besohouwer (De letter-, historie- en boek-) enz. 
Opkomst enz. der Akademiën, Gjmnasien en 
Maatschappgen enz. Waarb^ levensbeschrgvin- 
gen van beroemde mannen en beoordeelingen d. 
beste schriften in Europa uitkomende, [door 
E. Luzac]. Amst. 1763—64. 4 dln. 8°. 
Niet verder verschenen. 

Bibliotheek (Algemeene), vervattende naauw- 
keurige en onpartijdige berigten van de voor- 
naamste werken, in de geleerde waereld alom 
van tgd tot tgd uitkomende. Amst. 1777—86. 
5 dkt. 8o. 

Kabinet (Taal-, dicht- en letterkundig) of ver- 
zameling van verhandelingen , de taal-, dicht- en 
letterkunde betreffende; benevens eenige dicht- 
stnkken enz. uitgeg. d. G. Brender & Bran- 
dis. Amst. 1781—84. 6 dln. 8». 

Magazijn (Taal-, dicht- en letterkundig) of ver- 
zameling van verhandelingen enz. [als heL 
voorg., uitgeg. door G. Brender k Brandisl. 
Amst 1785-87. 2 dln. S\ 

Magazijn (Algemeen) van wetenschap, konst- en 
smaak. Amst. 1785—91. 5 dln. 

(Nieuwe Algemeen) enz. Amst. 1792—99. 5 

dln. 8^ 

(Yaderlandsch) van wetenschap, kunst en 

smaak. Amst. 1801—12. 5 dln. 8o. 
Niet verder verschenen. 

KonBt- en Letterbode (Algemeene) , voor meer- 
en min-geoefenden : behelzende berigten , uit de 
geleerde wereld, van alle landen. Haarl. 1788 — 
93. 11 dln. 4^ 

(Nieuwe Algemeene). Haarl. 1794—1800. 

14 dln. Met Register over de eerste 25 dln. 4°. 

(Algemeene). Haarl. 1801-53. 106 dhi. 8o. 

( » ). Nieuwe reeks. HaarL 1854— 

61. 8 dln. 4°. 

Dit tijdschrift werd van 1788—1809 geredigeerd 
door Corn. de Yries en A. Loosjes 
Pz.; 1809—41 door Y. Loosjes Azn; 1841— 
58 door K. Sybrandi; van 1854—69 door 
R. C. Bakhnizen van den Brink; M. 
F. A. O. Campbell, J. de Witte van 
Citters, P. M. Netscher, J. Tide- 
man, S. C. Snellen van VoUenho- 
ven, enT. van Westrheene Wzn; 1860 — 
61 door L. J. F. Jansen. Digitized by Google 127 TIJDSCHEIfTEN EN VERZAMELINGEN. 128 Beoensent (De) of bjjdragen tot de letterkun- 
dige geschiedenis van onzen tgd, [ond. redactie 
van W. van Irhoven van Dam, A. A. 
van der Meersch, W. Holtrop e. a.]. 
Amst. 1787-93. Dl. I— III en N^. 13 en 14. 8». 

Kabinet van Mode en Smaak. Met gekoleurde 
plaaten. Haarl. (1791—94). 8 dln. 8«. 

Inzonderheid belangrijk voor de geschiedenis der 
mode en van het tooneel in Nederland. Verder 
bevat deze verzameling stnkken in proza en poëzie. 

Zak-Bibliotheek van vernuft en smaak. Amst' 
1797-98. 2 dln. Met platen. 12o. 

Verzameling van tooneelstnkken , verhalen en ge- 
dichten. 

Fortuin (De). Weekblad, door A. L. Barbaz, 
(1 Oct. 1804—23 Sept. 1805), bevattende ernstige 
en boertige mengelingen, in proza en poëzy. 

Amst. 1805. 8o. 

Sohouwborg van in- en uitlandsche letter- en huis- 
houdkunde, [onder red. van J. Scheltema, 
J. Schultz, J. D. Janssen, J. Immer- 
zeel Jr. e. a.] 'sGravenh. en Amst. 1805—10. 
9 dln. 8^ 

BeoenBent (De), ook der Recensenten, [o. red. 
van J. M. Eemper, C. Ot. E. Reinwardt, 
J. Glarisse, J. ten Brink, W. A. 
Ockerse. e. a]. Amst. 1805—52. 86 dln. 8^ 

Ster (De) [onder red. van: J. Scheltema, 
J. F. Helmers, J. M. Eemper, e. a.] 
Amst. 11 Maart-10 Juny 1806. 40 Nos. fol. 
Alles watr hieraan is venehenen. Het blad werd 
vervolgd onder den titel: 

Avon^jonmaai. (Amsterdamsch) 14 Junj— 2 
Aug. 1806. N^ 1—20. fol. 

Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in 
het koningrgk Holland (1806—1807). 1809—10. 
dl. I en II. 3 stn. 4o. 

BibUotlieek (Hedendaagsche vaderlandsche) van 
wetenschap, kunst en smaak. [o. red. van Y. 
van Ham els veld]. Amst. 1808—11. 8 
dln. 8<». 

Dit tgdsohrift werd in 1811 vereenigd met de 
Vaderl. Letteroefeningen. 

Suterpe; een tödschrift tot bevordering van 
firaage kunsten en wetenschappen , door J. E a n- 
telaar en M. Siegenbeek. Amst. 1810 
—11. 2 stn. 8«. 

Alles wat hieraan is verschenen. 

Museum, of verzameling van stukken ter be- 
vordering van fraaije kunsten en wetenschap- 
pen , uitgeg. door M. Siegenbeek. Haarl. 
1812-17. 4 dln. 8». 

Magas^n (Letterkundig) van wetenschap, kunst 
en smaak. Amst. 1814—28. 30 dln. 8°. 

Mnemoayne. Mengelingen voor wetenschappen 
en fraage letteren; verzam. door H. W.Ty de- 
man enN. G. vanEampen. Dordr. 1815 
—21. 10 dln. 

Hetz. werk. Nieuwe verzameling verz. door 

H. W. en B. P. Tydeman. Dordr. 1822—28. 
8 dln. 8o. Mnemosyne. (8e verzam.) door H. W. en B. F. 
Tjdeman en J. T. Bodel Nyenhuis. Leid. 
1829—81. 2 dln. 8^. 

Mengelingen (Letter- en geschiedkundige). Ver- 
zameld en ui^egeven door H. W. Tydeman. 
Zalt Bomm. 1836. 8^. 

Vervolg op de Mnemosyne. 

Ernstige (De) [door F. van Goch]. (Botterd. 
M. Wgt, 1818) .2 stn. 1 bd. 8o. 

Hierin verhandelingen, leerredenen en gedichten 
door Zillesen e. a., waarbQ eene vertaling 
yan P. L. Y i 1 1 e r ii , TA€ê$s de Üèero arbUrio, 
en een ex. der oorspronkel^ke Latgnsche theses. 
Lngd. Bat. 1616. 4''. 

Star (De). Tijdschrift uitgeg. van wege de per- 
manente Eommissie der MaaUchappy van Wel- 
dadigheid, [o. red. van W. A. Ockerse]. Amst. 
1819-1826. 8 dln. S^. 

Ontwerp van een nieuw nit te geven Week- 
blad, onder den titel van: Vaderlandsch Yer- 
lichtingskwispedoor, of Tydschrift tot bevorde- 
ring van verlichting, vryheid en regt, en tot 
zinspreuk voerende: Leve de Vitiery! [door 
Bartolomaeus Ludolphides Gelras, pa. 
van B. H. Lulofs e. a.]. öron. 1822. 8^. 

— Verlichting8-kwi8pedoor(De). Eene vertel- 
ling uit onzen t|jd. Gron. 1823. 8^. 

Magasjjn voor wetenschappen, kunsten en let- 
teren, behelzende: Wijsbegeerte des levens, 
geschiedenis, aardryks- en volkenkunde, fraaie 
letteren en mengelwerk, verzameld door N. G. 
van Eampen. Amst. 1822—30. 10 dln. 8^ 

Apollineum. Bgdragen, de nederduitsche taal, 
dichtkunst, welsprekendheid en fraage letteren 
betreffende , uitgeg. door P. G. WitsenGeys- 
beek. Amst. 1823—26. 3 dln. 8^ 

Argus (De). (Tijdschrift van den 14 Sept. 1825 
—20 Dec. 1826). [o.red.vanL. G. Visscher]. 
Bruss., 1825-26. 3 dln. 8^ 

Fakkel (De). Bedragen tot de kennis van het 
ware, schoone en goede, verzameld door J. P. 
Sprenger van Eyk. Botterd. 1825—39. 14 
dln. en Register over de eerste twaalf jaargg. 
8<». 

Vriend des Vaderlands (De). Een tydschrift 
toegew^d aan den roem en de welvaart van 
Nederland en in het bgzonder aan de hulpbe- 
hoeftigen. Uitgeg. van wege de permanente 
commissie der Maatsch. van Weldadigheid [o. 
red. van P. O. van der Chgs]. Amst. 1827 
- 42. 16 dln. 8«. 

Echo (De) aan leering en gezellig onderhond 
gewyd. Amst. 1827—29. 4 dln. Met platen. 8"^. 

Arke Noaohs (De) [Maandschrift door A. J. 
C ram er]. Amst. 1827-33. 7 dln. 8*». 

Katholikon. Tgdschrift voor beschaafde Boomsch- 
Eatholyken , door J. F. B u d t s. Bruss. en Breda , 
1827/30 (blzz. 1-308). 2 dln. 8°. Digitized by Google 129 TIJBSCHBnTEN EK VEHZJiHELINGEK. 130 Argus, door F. Beland, Botterd. en Breda, 24 
Ang. 1828—24 Mei 1829. 2 dln. 4«>. 

HierbQ een late nummer van ApoUo, tgdflchrift 
Toor den beschaafden stand, 4 Dec. 1827. De 
ArgoB was de opvolger van Apollo. 

Merourius (De Nederlandsche). Tijdschrift, aan 
de beoefenaren van fraaie kansten en weten- 
schappen gewgd [o. red. van A. van der 
Hoop Jr.] Amst. 1829/30. 52 Nos. 2 dln. 8^. 

Ins. Bloemlezing uit buitenlandsche t^dschriften 
[Jrg. X. o. o. d. t. De Bcgenboog. Eenrbloemen 
van aitheemschen oorsprong], 's Gravenh. 1880— 
89. Jig. I-X. Ie dl. 19 dln. S^. 

Bedragen tot boeken- en menschenkennis , ver- 
zameld door P. S. Schuil en A. van der 
Hoop Jr. Met platen. Dordr. 1832 (Boekbe- 
schouw.) 1833—35 (Boekbeschouv^. en Mengel- 
werk). 7 dln. 8^. 

Magas\jn (Hollandsch) van letteren , wetenschap- 
pen en kansten, verzameld door N. G. van 
Kampen en J. de Vries. Amst. 1832. 8**. 

Magas^n (Nederlandsch) ter verspreiding van 
algemeene en nuttige kundigheden. Behelzende 
wetenswaardige bgzonderheden betreffende ver- 
schillende godsdienst-gebruiken, oudheden, ze- 
den en gewoonten van alle landen en volken 
der aarde. Merkwaardige geschiedkundige her- 
inneringen , en regtsplegingen van vroegeren en 
lateren t^'d; levensschetsen van Nederlandsche 
en andere beroemde en beruchte mannen en 
vrouwen. Het opmerkenswaardigste uit het ge- 
bied der natuurkvinde en der natuurlgke his- 
torie; mededeelingen , uitvindingen en vorde- 
ringen in onderscheidene vakken van wetenschap, 
kanst, bedrgf en hantering; voorts eenige ge- 
schied-, volks- en romantische verhalen , snedige 
gezegden , anecdoten , enz. Te zamen uitmakende 
een' schat van noodwendige kundigheden , ten 
nutte van den mensch in alle tg d vakken des 
levens. In zes deelen, 1834 — 39. Met ongeveer 
1500 houtsneeplaten. Amst. z. j. 6 dln. 4^. 

Ijeeskabinet (Het). Mengelwerk tot gezellig on- 
derhoud... onder redactie van D. A. van 
Waalwgk. Leid. 1882—83. Met pi. 8*^. 

Mazen (De). Nederlandsch tijdschrift voor de 
beschaafde en letterkundige wereld, [onder red. 
van E. J. Potgieter en J. P. Heg e]. Amst. 

1835. dl. I. 8«. 

Niet verder verschenen. — Voorlooper van het 
tijdschrift de Oidi. 

Tijdschrift voor Nederlandsche letterkunde, in- 
houdende: boekbeoordeelingen en mengelwerk 
van onderscheiden aard. Amst. 1835. 3 dln. 8^. 
I, Boekheschonwing. II en III, Mengelwerk. 

Aihenaeum. Tgdschrift voor wetenschap en 
kunst, 's Gravenh. 1836 en 37. Jig. I en II. 4 
dln. 8o. 

Komeet (De). Weekblad N^. 1—13, (2 Jan. tot 
26 Mrt. 1836 en 6 buitengewone Nos). Utr. 

1836. 4«>. 

Drukwerken I. TijdBOhrüt (Driemaandelgksch-). [Onder de zin- 
spreuk: Om 'i Ugte Kaf^ Te scheiden af en o. 
red. van J. W. Holtrop, G. Simons, P. 
Simons en W. G.'Schey]. 's Gravenh. '1836. 

8°. 

Euthymia. Bgdragen tot het gebied der zede- 
en letterkunde , verzameld d. J. A. Bakker, J. 
van Harderwgk Rz. en G. van Rejn. 
Rott. 1837—38. Stuk 1 en 2. %<>. 

Museum (Niederlandiaches). Magazin für Geschich- 
te, Literatur, Kunst u. Eenntnias d. öifentlicben 
Zust&nde in den Niederlanden , herausgeg. v. 
E. Münch. Carlsr. 1837-41. 2 dln. 8«. 

Oogst (De). Verzameling van redevoeringen, be- 
dragen en mengelingen. Amst. 1838—39. 2 
dln. So. 

Volksbode (De). Een tgdschrift tot nut van 't 
algemeen, d. C. P. E. Robidé van der Aa 
en O. G. Heldring. Amst. 1839—41. le-3e 
jaarg. 8<>. * 

(De Nederlandsche). Een tijdschrift tot nut 

van 't algemeen, d. G. van Schaick. Amh. 
1848-50. Ie tot 3e jaarg. 8». 

Gids (De) [De Ie— 2e jaarg. onder den titel: De 
Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. 
De 1— 5e jrg. met pi.]. Jrg. I— XLVII. Amst. 
1837-83. 134 dln. 8o. 

Dit t^cUchr. verscheen achtereenv. onder redactie 
van: E. J. Potgieter, C. P. B. Robidé 
van der Aa, R. C. Bakhaizen van 
den Brink, W. J. C. van Hasselt, J. 
van Geans, H. Pol, J. F. Oltmans, 
G. J. Fortnyn, B. ter Haar, P. J. 
Veth, G. de Clercq, G. E. Voorhelm 
Schneevoogt, S. Vissering, H. C. 
Millies, H. Riehm, F. A. W. Miqnel, 
J. Heemskerk, Bz., H. J. Schimmel, 
J. van Gilse, Joh. O. Zimmerman, 
P. N. Maller, P. A. S. van Limhurg 
Bronwer, H. P. G. Qnack, J. T. Buys, 
G. A. Engelhregt, Gd. Basken Hnet, 
R. J. F ruin, J. A. Sillem, Ch. Bois- 
sevain, W. H. de Beanfort, J. N 
van Hall, C. Honigh en J.H. Hooyef 

Register op de veertig eerste jaaig. 1837— 

76 [bewerkt door F. A. T i e 1 e]. Amst. 1877. 8°. 

— Huet , Cd. Busken, Aan Mevrou w Bosboom- 
Toussaint. Haarl. 1865. 8<». 

Over H a e t *s aftreden als mede-redaetenr van 
de Gids. 

Katholiek (De). Godsdienstig, geschied- en let- 
terkundig maandschrift. *s Gravenh. [1842— 66. 
m dln. Leid. 1867—83. N. Reeks, dl. 1—18, 
te zamen 84 dln. Met Register over 1842— 
1873. 8®. 

Huisvriend (De). Gemengde lectuur voor burgers. 

in Stad en Land, verzameld d. J. J. A. Goe- 

verneur. Gron. 1843—63. 21 dln. gr. 8^. 
Beferent (De). Wetenschappelgk tgdschrift 

[onder redactie van J. G. F. d'Estrée e. a.]. 

Amst. 1843—44. 2 dln. 4o. 
Tijdspiegel (De), [o. red. van J. F. de Keg se r 

e. a.]. »s Gravenh. (en Amh.). 1844—83. jrg. 

I-XL. 85 dln. 8o. Digitized by Google 131 TIJDSCUBIïTEN EN VEBZAMBLINGEN. 132 Tijd (De), merkwaArdigheden der letterkunde en 
geschiedenis yan den dag, voor de beschaafde 
wereld. Hoofdredactenr [van jrg. 1—5] Bonde- 
wjjn [pseod. yan J. L. yan der Vliet] van 
jrg. 6 enz. o. red. yan eene Vereeniging yan let- 
terkundigen]. Met pi. en portr. 's Gravenh. 1845 
—54. Deel I-XX. 8*^. 

Stemmen (De Vereeniging Christelgke). Hoofd- 
redacteur O. G. Heldring. Amst. 1847—59. 
13 dln. 8^. 

Gruno. Algemeen wetenschappel^k tgdschrift;, 
ond. redactie van L. Ali Cohen, W. Gleuns, 
W. Heek er e. a. Gron. 1849. 8«>. 
Niet verder yerBchenen. 

Astrea. Maandschrift yoof schoone kunst, we- 
teuschap en letteren, verzameld door [J. J. F.] 
Wap. 1851—55. Utr. 1852—58. 6 jaarg. Met 
platen. 4**. 

Niet verder venchenen. Hierby : eigenhandige brie- 
ven van L. J. F. Janiaen, Ghr. Kramm, 
e. a. betreffende het vignet Astsea voorstellende, 
verslagen nit dagbladen, enz. 

PAstrée. Becneil périodique des beauz-arts, 
des sciences et de la littérature des Pays-Bas, 
par |J. J. F.] Wap. Utr. 1851—58.3 jaarg. 4o. 
Niet verder verschenen. 

Kavorsoher (De). Een middel tot gedachten- 
wiaseling en letterkundig verkeer tusachen allen 
die iets weten, iets te vragen hebben of iets 
kunnen oplossen. Amst. 1851—60. — Nieuwe 
reeks, Amst. 1861—67. — Nieuwe serie, Amst. 
1868—83. Te zamen 33 dln. 8«>. Met bgblad 
over de jaren 1853—55 , met de omslagen der 
afleveringen van de eerste 17 jaargg. en met 
Register over den Hen— 20en jaarg. 

AohtereenTolgens onder red. van J. H. van L e n- 
nep, J. P. Arend, J. G. de Hoop Schef* 
f er, P. Leen d erts Ws, L. S. P. Mey- 
boom en J. Anspach. 

Drenthina. Tfidschrift voor Noord- en Zuid- 
Nederlandsche Letterk., Proza en Po€zy; onder 
redaktie van C. van Schaick, enz. Mepp. 
1851. 2 dln. 8o. 

Biftng-Iiala. Indisch leeskabinet tot aangenaam 
en gezellig onderhoud, onder redactie van W. 
L. Ritter en L. J. A. Tollens. Batav. 1852 
-54. Jaargg. I-ül. 6 dln. 8«>. 

Warande (De Dieteche). Tgdschrift voor Neder- 
landsche oudheden, en nieuwere kunst en let- 
teren, bestuurd door J. A. Alberdingk 
Thym. Amst. 1855—74. jaargg- 1— !<>• 8**. 

Hetz. werk. Nieuwe reeks. 1876—84. dl. I 

-IV. 8°. 

Bladen (Wefcenschappelgke). Bloemlezing van de- 
gelijke werken uit het buitenland voor Neder- 
hknders bewerkt , onder toezigt van J. T. B u j s , 
W. M. Logeman en J. C. van Deventer. 
Haarl. 1856—79. 83 dln. Met afbeeld. 8". 

DameB* Weekblad. Lectuur voor vrouwen en 
meisjes uit den beschaafden stand. Proza en 
poëzy van Nederlandsche auteurs. Jaarg. 1856/57. 
Schied. 1857. 8». Spectator (Nederlandsche), Weekblad van den 
ouden Heer Smits [ps. van M. P, Lindo]. 
Rotterd. e. e. 1858—59. 2 dln. 4<>. 

(De Nederlandsche). Amh. en 's Gravenh. 

1860-83. 24 dln. Met pL 4°. 

— Vloten, J. van, De Ponsch-god en z^ne 
trawanten. Eene bedrage tot de geschiedenis 
der letterkundige kritiek in Nederland. Devent 
1862. 8o. 

Tegen R. C. Bakhoizen van den Brink als redac- 
teur ?an den Ned. Spectator, 

Museum (Nationaal). Met Bgblad: Zoologisch- 
Botanische tuin. 's Ghravenh. 1865—66. 2 dln. 4<>. 

Bibliotheek (Neêrlands). Oorspronkelgke romans , 
schetsen en novellen van hedendaagsche auteurs, 
op nieuw uitg. door J. P. de Kegser. Amh. 
1865-69. Jrg. I— V. 10 dln. S^. 

Lob en Vast, onder hoofdredactie van Q. van 
Gorkom, H. de Veer, [Jo. de Vries en 
A. G. van Hamel]. Leid. 1866—83. 18 dln. 8<». 

Studiën op godsdienstig, wetenschappelnk en 
letterkuuiUg gebied, 's Hertogenb. 1868—82. 
Jrg. I— XV. 15 dln. 8o. 

Kennis en Kunst. Geïllustreerd volksboek. Bla' 
den ter algemeene ontwikkeling. Met mede- 
werking van desbevoegden onder leiding van 
T. C. Winkler. 1867—71. ^rg. 1872—74 o. d. t 
Elk wat wils. Eennis en Kunst enz. . . . onder 
leiding van R. Eoopmans van Boekeren]. 
HaarL (1867-74). M. pi. 8 dln. 4°. 

West-ïYiesland. Tgdschrift onder redactie van 
G. J. van der Hoeve. Enkh. 1869. 2 dln. 
Met pi. 8o. 

Noord en Zuid. Tijdschrift voor de beoefening 
der fraaie letteren [onder red. van W. H. de 
Beaufort, D. Beets, J. Ësser Jr., P. Har- 
ting, A. Eerdgk, P. D. Ghantepie de la 
Saussaye en G. W. Wttewaalll. 1867— 68. 
Utr. 1868. 8o. 

Tolk (Onze). Centraalblad voor kunst- en let- 
temieuws. [onder red. van C. Zwaslrdema- 
ker]. Dev. 1869/71. 2 dln. 40. 

Letterkundig Nieuwsblad., hoofdred. G J. 

Dozy en P. Brooshooft. Dev. 1871/74. 
3 dln. 4^ 

Leeskabinet (Nieuw). Lectuur uit het Buiten- 
en Binnenland verzameld op het veld yan ro- 
mantiek, wetenschap en kunst. M. staalgr. 1870. 
Gron.-Amst. 1870. 4». 

Wachter (De). Tgdschrift ond. redactie van H. 
J. A. M. Schaepman en W. J. F. Nuyens. 
Haarl. en Utr. 1871—83. 26 dln. 8«». 

Vervolg van de KathoUei-Nederlandtehe BrocAu- 
rett-VareefUffing. — Sedert 1874 is dit tydachrift 
getiteld: Onze wachter. 

Uilenspiegel. Humoristisch-Satjriek weekblad. 
Rotterd. 1874. Met houtsn. 4®. 

Banier (De). Tgdschrift voor »het jonge Hol- 
land", redactie: Mare. Emants, F. Smit 
Kleine, [en J. van Santen Kol ff]. Jaarg. 
I— VL Haarl. 1875—80. 8». Digitized by Google 133 TIJDSGHKIFTEN EN VERZAMELINGEN. 134 Sisen haard. UeÜlustreerd voik8t4idBchrift, onder 
redactie van H. de Veer, H.F. B. Hnbr echt 
BD J. H. Benneveld [E. van der Ven en 
Gh. Bochussen]. Haarl. 1875—83. Met 
houten. 9 dln. 4^. 

Suphonia. Weekblad gewgd aan de letterkunde 
en welsprekendheid voor Noord- en Zuid-Neder- 
land, onder redactie yan A. J. S er vaas van 
Roeyen. [Sedert het N^ van 8 Nov. 1877 
onder redactie van M. A. Sip man], ütr. 1876 
—1879. 8 dln. gr. 4^ 

Partefènille (De). Letterkundig weekblad [onder 
redactie van T. H. de Beer en M. A. Sip- 
man]. Jrg. 1-4. Amh. 1879-83. 4^ 

Tjjdsohrift voor Nederlandache taal- en letter- 
kunde, uitgegeven van wege de Maatschapp^ 
der NederlandtcKe Letterkunde te Leiden, [onder 
red. van P. J. Cosgn, W. J. A. Jonck- 
bloet, H. Kern, J. Verdam en M. de 
Vries]. Leid. 1881—88. Jrg. I-IEL 8^.. 

Astrea. Letterkundig tjjdschrift voor Noord en 
Zuid [onder redactie van W. Gossler]. Amst. 
1881—82. Jrg. 1 -n. 8o. 

Oud-HoUaniL Nieuwe bgdragen voor de geschie- 
denit der Nederlandsche kunst, letterkunde, 
ngverheid enz. Onder redactie van A. D. de 
Vries Azn. en N. de Boever. Amst. 1882— 
84. Jrg. I. M. pi. 4^ 

IfettemieuwB. Uitgegeven door de Vereeniging 
ter bevordering van de belangen des BoekhandeUf 
onder red. van J. F. van Someren. Amst. 
1882-84. Jrg. I— lU. M. portr. 4"*. Measager des sciences et des arts. Becueil publié 
p. la Sodété Royale des heaux^arU et de» lettres , 
et par ceÜe d'agriadture et de botanique a Gand. 
Gand, 1823-1824. 8o. 

Een paar nummers ontbreken. 

des sciences et des arts de la Belgique» ou 

Nouvellee archives histor., littér. et scientif. 
Gand, 1832 (N^ 1). 1833 (N^ 2-4), 1834 
(N^ 1, 3, 4), 1835 (N^ 1-3), 1836—38. — 
Messager des sciences historiq., enz. Gand, 
1839—44. — Messager des sciences historiq. et 
archives des arts de Belgiqne. Gand, 1845—50. 
— Messager des sciences historiq., des arts et 
de la bibliographie de Belgiqne. Gand. 1851— 
54. — Messager des sciences historiques, ou 
archives des arts et de la bibliographie de 
Belgiqne. Gand 1875—83. Met platen en fac- 
sim. 28 dln. 8''. 

I«etteroeliBiiiiigen (Nederduiteche) enz. [uitgeg. 
door C. P. Serrure]. Met pL Gent, 1884. 8^ 
Tan dit tydiehrifl is aieclits dit eerste deel ver- 
•ènenen. 

Mtuiecim (Belgisch) voor de Nederd. tael- en let- 
terkunde en de geschiedenis des vaderlands, 
nitgeg. d. J. F. Willems. Gent, 1837—46. 
10 dln. Met platen en fiEussim. 8^ 

Xunat- en Letterblad [ond. redactie van F. A. 
Snellaert en H. GonscienceJ. Gent en 
Aatw. 1840-45. Jaarg. I-VI. gr. 4*. Middelaar (De) of bydragen ter bevordering van 
tael, onderwys en geschiedenis, [üitgeg. d. J. 
David]. Leuv. 1840-43. 3 dln. 8^ 

Biekorf (De Vlaemsche). Boek v. onderwys.nut 
en vermaek , uitgegeven d. J. de Jonge. Brugge, 
1841-48. dl. I. 8^ 

Niet verder verschenen. 

Grootmoederken, Archiven voor Nederduitsche 
Sagen, Sprookjes, Volksliederen, Volksfeesten 
en Volksgebruiken, Kinderspelen en Kinder- 
liederen enz. uitg. door J. W. Wolf. Gent, 
1842. Dl. I. 8o. 

School- en Letterbode , of bgdragen t. bevorde- 
ring v. onderwp, letterkunde en geschiedenis, 
[uitgeg. d. J. David, J. H. Bormans, K. J. 
Bogaerts en W. Vanwest.] St.-Truyen, 
1844. 8^ 

Taelverbond (Het). Letterkundig tgdschrifb, ond. 
bestuur van J.F. G. Verspreeuwen, [J. van 
Beers en H. Peeters]. Antw. 1845—51. 6 
jaarg. 7 dln. 8^ 

Broederhand (De). Tndschrift voor Hoogduitsche, 
Nederduitsche en Noordsche letterkunde, op- 
gesteld door J.W.Wolf [en and.]. BruBs. 1846. 
Ie jaarg. 8*^. 

Bendragt (De). Tgdschrift voor letteren , kunsten 
en wetenschappen, enz. 7 Juny 1846—21 Mei 
1848. (Ie en 2e jaarg.). Gent, 1846— 48.gr. 4^ 

Muaetun (Vaderlandsch) voor nederduitsche let- 
terkunde, oudheid en geschiedenis, uitgegeven 
d. C. P. Serrure. Gent, 1855—63. 5 dln. Met 
platen en facsim. 8^. 

Waarheid en licht. Maendschrift voor gods- 
dienst, zedeleer, talen, letterkunde en weten- 
schappen, door J. de Jonghe. Lier, 1857. Ie 
en 2e afl. 8^ 

Niet verder verschenen. 

MaandBChrift (Nederduitsch). [o. red. van J. M. 
Dautzenberg, F. de Gort, D. Delcroiz, 
G. J. Dodd en £m. Hiel]. Bruss. 1863—65. 
Jaarg. I-III. 9 dln. 8^. 

Jaargg. Il en III verschenen onder den titel: 
Nederdmttch tydsohrift. 

TIjdsohrlft (Nederlandsch) onder het bestuur 
van £m. Hiel. Bruss., Gent en Antw. 1868. 
Jaaig. VI. 3 dln. 8®. 

vervolg van het voorgaande. 

— Nolet de Brauwere van Steeland , J., Anti- 
Kritiek den Heere Petrus G omestor gewgd. 
Denderm. 1867. 8«'. 

Heerd (Bond den). Een leer- en leesblad voor 
alle lieden. Met prenten. [Jrg. XII— XV]. Brugge, 
1877-80. 4 dln. 4«. 

MuBetun (Nederlandsch). Tgdschrift v. letteren, 
wetenschappen en kunst , onder het bestuur van 
J. F. J. Heremans. Gent, 1874—82. 16 dln. 
8o. 

Dioht- en Knnathalle (Nederlandsche). Tgd- 
schrift gewgd aan Taal- en Letterkunde , Kunst, 
Geschiedenis en onderwgi. Bed. Th. Goop- 
man en V. A. De la Montagne. Antw.- 
Boesel. 1878-83. Jrg. I-V. B\ Digitized by Google 135 136 VERZAMELWERKEN VAN BIJZONDERE SCHRIJVERS. Vergameling van aitgelezene keurstoffen, han- 
delende over den godsdienst, natuur-, schilder- 
teken-, oudheid-, redeneer- en dichtkunde [O. 
o.d.t.: Philalethes brieven] (door W.Goe- 
ree). Met platen. Amst. 1713. 8^ 

Nieuwland , P., Letter- en oudheidkundige ver- 
lustigingen, of ophelderende aanmerkingen over 
verschelde bybelsche, kerkelyke, waereldlyke 
en wgsgeerige Keur-stoffen. *8 Qravenh. 1765-> 
69. 4 dln. Met portr. 8<>. 

Booy, A. dB, Taal-, oudheid- en oordeelkundige 
Mengelstukjes. Dbrdr. 1774. B"". 

Wiijn, H. van , Historische en letterkundige avond- 
stonden ter opheldering van eenige zeden der 
Nederlanderen, bgz. in derz. daaglgksch en 
huislgk leven, en [van den stand der Neder- 
duitsche dichtkunde, sedert de vroegste tgden 
tot aan het b^gin der 16e eeuw. Met platen. 
Amst 1800. 8o. 

Huiszittend leeven , bevattende eenige mengel- 

stoffen over afzonderl^ke en voorheen weinig 
of niet bewerkte onderwerpen betrekl^k tot 
de letter-, historie- en oudheidkunde van Ne- 
derland. Amst. 1801— ) 2. dl. I— ü. Ie. Met 
platen. B^". 

Niet verder verschenen. 

BrandiB, G-. Brender a, Proeven van geschied- 
en letter-kundige oeffeningen , zo wel den koop- 
handel en de scheepvaart als de dicht- en let- 
terkunde betreffende. Haarl. 1801. S"". 

Bilderdjjk, W., Taal- en dichtkundige verschei- 
denheden. Rotterd. 1820—23. 4 dln. 8"". 

Nieuwe taal- en dichtkundige verscheiden- 

heden. Rotterd. 1824—25. 4 dln. 8*». 

0i>8tellen van godgeleerden en zedekundigen 

inhoud. Amst. 1833. 2 dln. B"". 

Koning, Ldz. C. de. Geschied- en letterkun- 
dige mengelingen. Haarl. 1814. 8^ 

LektUUT van smaak, voor lieden van^^beschaaf- 
den stand, inzonderheid ook voor vrouwen, 
[d. W. A. Ockerse]. 5 dln. Amst. Z. i. 
(1808—10?). M. portr. 8^ 

Vruchten en resultaten van een zestigjarig leven 
[d. W. A. Ockerse]. Amst. 1823—26. 3 dln. 

Voor het 8e deel een levensbericht van den Sehrg- 
ver door H. W. T y d e m a n en J. 1 s r i s b e. 

Hetz. werk. 2e dr. Amst. 1825—26. 3 dln. 8». 

Soheltema, J., Geschied- en letterkundig men- 
gelwerk, ütr. 1817-36. 6 dln. 17 stn. 8°. 

HallfM. G. van. Gemengde schriften, betrekk. 
tot de geschiedenis, de letterkunde en de ge- 
schiedenis der vaderlandflche regtsgeleerdheid. 
Amst. 1848. 8°. Kemper, J. M., Verhandelingen, redevoeringen 
en staatkundige geschriften. Verzam. d. J. de 
Bosch Kemper. Amst. 1835—36. 3 dln. 
Met portr. 8®. 

Meyer, J. D., Verhandelingen in geleerde ge- 
nootschappen over letter-, oudheid- en taal- 
kunde [en geschiedenis]. 'sGravenh. 1844—46. 
2 dln. 8^ 

Sohinkel, A. D., Geschied- en letterkundige 
bedragen. — Met 2 fsussim. enz. ('sGravenh.). 
1850. 8^ 

Harderwijk, Is. van, Geschied- en letterkun- 
dige bedragen. Rott. 1837. 8^ 

Cappelle, J. P. van, Nagelaten bedragen tot 
natuurkunde en geschiedenis . . . Bgeenverzam. 
en uitgeg. d. D. J. van L e n n e p. Haarl. 
1831. 8*». 

Halbertsma , J. H., Letterkundige naoogst. Dev. 
1840. 2 dln. S\ 

Mldder, 8. J., Verspreide lettervruchten. Leyd. 
1844. 8^ 

Brouwer, F. van lomburg, Verhandelingen 
en losse geschriften. Gron. 1836. 8"". 

Bakker , J. A., Proeven in het vak van geschie- 
deniB, wgsbegeerte en letteren. Rott. 1825. 8^. 

Visscher, L. Q-., Nagelaten verhandelingen, 
kleine opstellen en verspreide schriften, Utr. 
1862. 8<>. 

Bolhuis, J. H. van. Verspreide letterarbeid, 
voorafgeg. d. eene schets van zyn leven [d. G. 
D. J. Schotel]. Utr. 1846. M. pi. 4°. 

Schotel, G-. D. J., Geschied-, letter- en oud- 
heidkundige uitspanningen. Met eene afbeelding 
van het Slot Develstein. ütr. 1840. 8^. 

Letter- en oudheidkundige avondstonden. 

Dordr. 1841. 8°. 

Tilburgsche avondstonden. Amst. 1850. 8**. 

Brink, B. C. Bakhuizen van den. Studiën 
en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en 
letteren , uit vroegere opstellen b^eenverzameld 
en herzien. Amst. 1860—63. Dl. I. 2 stn. 8°. 

Hetz. werk. Dl. E. Verzameld en uitgegeven 

door E. J. Potgieter, 's Gravenh. 1869. 
— Hetz. werk. Dl. III en IV, uitgegeven door 
P. A. Tiele. 's Gravenh. 1876-77. 8^ 

Vreede , G-. W., Geschied- en letterkundige her- 
inneringen. Gor. 1835—36. 8®. 

E[noop, W. J., Erjjgs- en geschiedkundige ge- 
schriften. Schied. 1861-67. 8 dln. 8°. 
I—IV. [Kleine geachriften]. 4 dhi. 
V. VI. Seelig op de Citadel van Antwerpen 

(1880—82). 2 dhL 
VII. VIII. Verspreide geschriften. 8 dk. Digitized by Google 137 VBfiZAMBLWBRKBN VAN BIJZONDERE SCHRIJVERS. — TAALKUNDE. 138 Scheltezna, P., Oud en nieuw uit de vaderland- 
scbe geschiedenis en letterkunde. Amst. 1844— 
47. 2 dln. 8°. 

SeetB, N., Yerscheidenlieden meest op letter- 
kundig gebied. Tgdschrift op onbepaalde tgden. 
Haarl. 1858. 5 stn. 8<>. 

Honig, J., Historische, oudheid- en letterkun- 
dige studiën. Zaandgk, 1866-67. 2 dln. 8^ 

Oosteraee, J. J. van, Varia. Verspreide ge- schriften. [O. o. d. t. Kedevoeringen , Verhande- 
lingen en verspreide geschriften. 2e Bundel]. 
Eott. 1861. 8^ 

Lorgion, J. J. Dieet, Letterkundige nalaten- 
schap [üitgeg. d. E. J. Diest Lorgion]. 
Gron. 1871. 8*>. 

Loghem, H. van, Verspreide Geschriften van 
geschiedkundigen , godsdienstigen en wgsgeerigen 
inhoud. Dev. 1879. 8**. TAALKUNDE. 

INLEIDING. - GESCHIEDENIS. Kok, A. L., Ontwerp der Neder-duitsche letter- 
konst, uit de natuur der taal, de redelgke 
ghe-woonte en 't ghebmik der ghoede schrg- 
vers, enz. Amst. 1649. 8^. 

IjeupenixiB, P., Aanmerkingen op de Neder- 
duitsche taaie, t' Amst. 1653. 8"". 

Verhandeling op het niet achten der moeder- 

ijke tael in de Nederlanden, door een Brus- 

selsch Advocaet (J. G. Verloo). Gend, 1829. 8^ 

Nieuwe drok, besorgd door J. M. Schrant, 

van een werlge dat in 1788 te Maastricht het 

licht zag. 

Bilderdjjk W., Nagelaten voorlezingen over de 
Hollandsche taal. Uitg. door A. de Jager. 
Arnh. 1875. 8^ 

Schrant , J. M., Bedevoering over het beoefenens- 
waardige der Nederl. Tale , zoo om haar zelve , 
als om hare voortbrengselen. Gend, 1818. 8^. 

G^nabeth, F. van. Redevoering over hetnood- 
zakel^ke van de aankweeking der volkstaal, 
en de genoegens daarmede verbonden. Brugge, 

(c. 1819). 8^. 

Bedevoering over het ongegronde der vooroor- 

deelen tegen de Nederlandsche taal. Bott. 1821. 8^. 

Schrant, J. M., De patrii sermonis studio juris- 
consulüs maxime commendando. Gand. 1821. 8^. 

Ijnlofisi, B. H., Over Nederl. Spraakkunst, Stgl 
en Letterkennis , als voorbereiding voor de Bede- 
kunst of Welsprekendheidsleer. Gron. 1828. 8^. 

Hetz. werk. 2e geh. overgeziene en verbeterde 

druk. Gron. 1831. 8^ 

Iets over de Hollandsche Tael, noch voor, noch 
tegen, latende eik dienaengaende vry en onver- 
let als naer goedvinden, [door J.. B. Can- 
naert]. Ie atukske. Gend, 1823. 8°. 

Westreenen van Tiellandt, W. H. J., Be- 
cherches sur la Langue nationale delamajeure 
partie dn royaume des Pays-Bas. La Haye et 
Amst. 1880. 8*». 

Bergh, L. Ph. C.j^van den. Bespiegelingen 
over den aard en de ontwikkeling onzer taal. 
Leid. 1831. 8^. 

Moesman, F., Taal- wenken voor Nederlanders 
bg het onderwijs. Utr. 1835. 8<>. Jonckbloet, W. J. A., Over wetenschappeljgke 
beoefening der Nederlandsche taal. Bedevoering. 
Dev. 1848. 8°. 

Dezelfde redev. Afdruk in gr. 4**. 

Gtonabeth, P. van, Eenige woorden aan alle 
voorstanders onzer moedertaal. Haarl. 1851. 8^. 

Vries , M. de , De Nederlandsche taalkunde in ha- 
ren aard en hare strekking. Bedev. Haarl. 1853. 8^. 

Pijnappel Gz., J., Spreektaal en Schrgftaal. 
'sGravenh. 1855. 8°. 

— Boraki, O-, van Wieringhen, Het grondig 
taalonderwijs verdedigd tegen J. Pgnappel Gz. 
Delft, 1855. 8^. 

Boorda, T.. Verhandeling over het onderscheid 
en de behoorlgke overeenstemming tusschen 
spreektaal en schrgftaal, inzonderheid in ónze 
moedertaal. Leeuw. 1858. 8^ 

Nassau , H. J., De Nederlandsche Taal en Grimm's 
Dentsches Wörterbuch. Aanteekeningen en be- 
denkingen. Gron. 1858. 8®. 

ITloten, J. van, Spraakwording, taal en schrift ; Ne- 
derlandsche spreek- en schrgftaal. Zutf. 1859.8^. 

_^ Zielkundig-historische inleiding ter algemeene 
en Nederlandsche taalkunde. 2e druk der Spraak- 
wording, taal en schrift enz. Haarl. 1871. 8^. 

Moltser, H. E., De nieuwe richting in de taal- 
kunde. Bedevoering. Gron. 1865. 8^. 

Verdam J., De wetenschappelijke beoefening der 
Nederlandsche taal in verband met het nieuwe 
doctoraat. Toespraak enz. Leid. 1878. 8"". Aanmerkingen over den oorsprong en verderen 
voortgang der Nederduitsche taaJe. (door E. 
Wassenbergh?). Fran. 1780. 8°. 

Ypey, A., Beknopte Geschiedenis der Nederland- 
sche Tale. Utr. 1812 en Gron. 1832. 2 dln. 8^. 

Bosworth, J., On the Origin of the Dutch: 
with a sketch of their Language and Litera- 
ture, and diort ezamples, tracing the progress 
of the language. Lond. 1836. 8''. 

Delepierre , O., De Torigine duFlamand , avec une 
esquisse de la Littérature flamande et hollandaise, 
d*après TAnfflais de J. Bosworth, avec des 
ad£tions et des annotations. Toumay, 1840. 8^. Digitized by Google 139 TAALKUNDE. — TIJDSCHKTFTElf. — VERZAMELINGBK. 140 Vriea, H. de, De Nederlandsche taalkunde... 
in hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen 
toestand en eischen voor de toekomst. Haar]. 
1849. 8^ 

Baoker, L. de, De la langue néerlandaise et 
des premiers monuments littéraires écrits en 
Néerlandais. Par. 1868. 8<*. Moltser» H. E., De historische beoefening der 
Nederlandsche taal. Toespraak. Gron. 1877. 8^. 

Heiten, W. L. van. Bedrage tot een pragma- 
tische geschiedenis der vaderlandsche taaistudie 
in Nederland. Redevoering. Gron. 1882. 8. TIJDSCHRIFTEN. - VERZAMELINGEN. - ALGEMEENE WERKEN. Bevue ezplicative des principes fondamentanx et 
des beautÓs de la langne Néerlandaise. Rédigé 
par D. Snatich. Brux. Jnillet 1826-~Mars 
1827. 9 Nos. 8o. 

Magasjjn (Taalkundig) of gemengde bijdragen 
tot de kennis der Nederdnitsche taal; bgeen- 
verzameld door A. de Jager. Rott. 1835—42. 
4 dln. 8<>. 

van Nederlandsche taalkunde. Tgdschrift ter 

praktische beoefening der Nederlandsche taal, 
enz. 'sGravenh. 1847-52. 6 dln. 8°. 

Arohief voor Nederlandsche taalkunde, verza- 
meld door A. de Jager. Rott. 1847>-54. 4 
dln. 8°. 

(Nieuw) voor Nederlandsche taalkunde, ver- 
zameld door A. de Jager. Amst. 1855—56. 8^ 

Taalmaganijii, (Nieuw Nederlandsch). T^dschrift 
voor de werkdadige beoefening, vergel^king en 
veredeling onzer moedertaal .... verzameld door 
L. A. te Winkel. 'sGravenh. 1853—57. 4 
dln. 8^ 

Taal (De Nederlandsche). Tgdschrift ter bevorde- 
ring van Nederlandsche taalkunde, voor beoefe- 
naars der taal. Gron. 1856—61. Jrg. I~VI. 6 
dln. 8^ 

Yoortgeiet onder den titel: 

Maandblad voor Nederlandsche taal, st^'1 en 
letterkunde, ten behoeve van het Lager On- 
derwas op praktisch gebied. Gron. 1862. Schied. 
1863-64. 3 dln. 8^ 

Taalgids (De). T^dschrift tot uitbreiding van de 
kennis der Nederlandsche taal onder redactie 
van A. de Jager en L. A. te Winkel [le~ 
3e jaarg.] en van L. A. te Winkel en J. A. 
van Dgk [4e— 9e jaaig.] Utr. 1859—67. 9 
dln. 8^ 

Taal- en Letterbode (De), onder redactie van 
Eelco Verwgs enP. J. Cosgn. Haarl. 1870— 
74. Ji^. I-VI. 6 dln. 8o. 

Bedragen (Taalkundige) onder redactie van P. 
J. Cosijn, H. Kern, J. Verdam en Eelco 
Verwgs. Haarl. 1877—79. 2 dln. 8*». 

Register (Alphabetisch) op de Taalgids , de Taai- 
en Letterbode en Taalkundige Bedragen, ten 
dienste van hen die de Nederbuidsche taal 
wetenschappelgk beoefenen. Haarl. 1881. 8^. Noord en Zuid. Taalkundig tydschrift voor de 
beide Nederlanden ten behoeve van onderwij- 
zers enz. Onder redactie van T. H. De Beer. 
Culemb. 1876-83. Jrg. I— VI. 8^ Mengelingen (Taalkundige), uitgegeven onder 
de zinspreuk: Linguae Patriue Escolendae Amore 
[door J. Steenwinkel en J. H. Glignett]. 
Leyd. 1781—85. 6 stn. 8<». 

Hetz. werk. Dez. uitg. blz. 1—96. 

Met wit papier doorschoten , waarop aanteekeningen 
in HS. 

Fieterson, H., Vier verhandelingen over eenige 
gedeelten van de Nederdnitsche taaie. Amst. 
1782. 8«>. 

Nassau , H. J., Taaimgmeringen. ^s Gravenh. e. e. 
1847—53. Verschillende stukjes. 8^. 

Bogaers, A., Taalkundige opstellen, uitgegeven 
door W. G. Brill. Met uitvoerige wooidenlgst. 
Rotterd. 1872. 8^. 

Oudemans, A. C, Gemengde taalkundige be- 
dragen en bedenkingen. Leid. 1845. 8^. 

Jager, A. de. Verscheidenheden uit het gebied 
der Nederdnitsche taalkunde. Dev. 1844. 8"". 

Latere verscheidenheden uit het gebied der 

Nederdnitsche taalkunde. Dev. 1858. 8''. 

Taal- en letteroefeningen. Leid. 1875. 8°. 

Nieuwe taal- en letteroefeningen. Gron. 

1876. 8^ 

Winkel , L. A. te , Taalkundige b^'dragen. *s Gra- 
venh. 1852. 8^. 

Stellwagen , A. W., Stijloefeningen. I. Woorden 
en uitdrukkingen. — Zinnen en zinverband. — 
Synoniemen. — Gemengde oefeningen. — Uit 
andere schr^vers. — Woord verkhuingen. 6e 
druk. den Haag, 1881. 8^ 

ld. II. Woorden en uitdrukkingen. — Uit 

vroegere eeuwen. — In te vullen zinnen. — 
Beeldspraak. — Inhoud en gedachte-gang. — 
Synoniemen. — Zinverband. — Gemengde oefe- 
ningen. — 3e druk. den Haag, 1882. 8*». Digitized by Google 141 142 SPRAAKLEER. I Verwas, Eeloo, Korte Middel-nederlandsche 
Spraakknast. Zutph. 1867. S». 

Lubben, A., Mittelniederl&ndische Qrammaiik, 
nebst Chrestomathie and Glossar. Leipz. 1882. 8®. 

Franok , J., Mittelniederl&ndische Grammatik mit 
Lesestücken und Glossar. Leipz. 1888. S^, 

Bederyok-Kimst, in lym opt kortst vervat 
Hierbj ghevoegt de Redenkaveling ende letter- 
kunsts grondvesten. Uytghegheven by de Kamer 
In IMfi JS^o«y«m2e , t' Amstelredam. Tot Leyden. 
1587. 8^. 

Bnygh-Bewerpvande Redenkaveling, ofte Neder- 
duytsche dialectike enz. — Kort begrip des re- 
denkavelings: in slechten rym vervat enz. Uyt* 
ghegheven by de Kamer /n lAtfét Bheyende^ 
t'Amstekedam. Leyd. 1585. B"". 

Begrip ' (Kort) loerende recht Doidts spreken. 
Oock waarheit van valsheit te scheyden. Be- 
staande in 4 deelen. 1. Twééspraack vande 
Nederdnytsche letterkunst 2. Raygh-bewerp 
van de Redenkaveling. 3. Kort begrip des Re- 
denkavelings, in slechten rym. 4. Rederyck- 
knnst in rgm op *t kortst vervat. Alles uytghe- 
gheven by de Kamer In Liefd Bioeyende^ t*Am- 
stelredam. Wormerv. 1649. 8^. 

EeTeprys van het Gculachap Democriet te Htar- 
lem aan den «Ridder Krol" (bentnaam van ü. 
I de Koning Lm. 

Senle, G. van, De Nederdnytsche Grammatica 
ofte Spraeckonst, waer in de gemeyne deelen 
der Nederdnytsche spraeke (nae de manier der 
Grieken ende Latynen) beschreven zyn. Leyd. 
1626. 8 . 

Hetzelfde werk. Dezelfde nitg. 

Met wit papier doorschoten, waarop eenige aan- 
teekeniogen in HS. 

De Nederdoytsche spraec-konst ofte taei- 

beschryvinghe, waer in alle gemeyne verande- 
ringen der Woorden, ende Sprenken grondelic 
vertoont ende geleert worden. 2e druc verbet. 
Leyd. 1638. S^, 

Aan het einde (blzz. 16S — 168): «Benige vertoo- 
ningen van onde aehrifton der Daytaohe [6o- 
thisehe] sprake", en irBesduryvinge der tien ge- 
boden in de Yriesche 8prake'\ 

Baffome, B., Grammatica ofte leez-leerlings 

stennsel. Amst 1627. 8^. 
MontanuB, F., B. £. R. i C. H. t van een niewe 

konst, genoemt de spreeckonst .... waerin . . . 

den rechten en tot nnu toe verborgen aertvan 

alle nitspraec: als met naemen vande onde ende 

veel niewe letteren. Del£f, 1635. 4». 
WiBflOhooten, W. A., Letterkonst, sgnde het 

eerste deel van de Neederlandse Spraakkonst 

Leid. 1688. 8"". « 
Moonen, A., Nederdaitsche spraekknnst, ten 

dienste van in- en nitheemschen enz. Amst. 

1706. 8^. 
Hetz. werk. Amst. 1740. 8°. I Idngaae Belgicae idea grammatica, poëtica, 
! rhetorica; deprompta ex Adversariis Anonymi 
1 Batavi [A. Verwer]. Amst 1707. 8o. 

I ld. Cur. E. van Driel. Lugd. Bat 1783. 

I 8^ 

Nyloë, J., Aanleiding tot de Nederdnitsche taal , 
enz. Nn vermeerdert met een vervolg. Leenw. 

1711. 8<>. 

Aan het slot: A. Perizonins, In ntilissimo 
tractafn de rationa stndii theologici enz. Dit 
stak is in latere uitgaven van dit werk in het 
Nederl. vertaald. Met aanteek. in HS. 

Hetz. werk. 3e dr. Nu vermeerd. enz. Amst. 

1723. 8*». 

Hetz. werk. 4e dr. No vermeerd. enz. Amst. 

1746. 80. 

Hetz. werk. 5e dr. Nn vermeerd. enz. [Met 

een voorwoord van D. van Hoogstraten]. 
Amst 1751. 8^. 

Sówel, W., Nederdviyt4che Spraakkonst, waarin 
de Gronden der HoUandsche Taaie naanwken- 
riglyk opgedólven , en ... zo ten aanzien der Spel- 
linge als Bewoordinge, duydelyk aangeweezen 
zgn. De 2de drak doorg. veel vermeerdert en 
met eene Lyst van de Geslachten der Naam- 
woorden, die onder geene vaste Regelen be- 
treklyk zyn; nevens eene Verhandeling van de 
Redenkonstige Piguuren, enz. verrykt. Amst. 

1712. 8°. 

Aan het slot, bl. 416 en volgg. eenige •Vertoo- 
ningen**, of proeven, «van Onde Daytsche 
Spraake'*, uit eene Gothiache Bgbeloverzetting, 
met de «Tien Oebooden" in Ond Friesch. 

Hetz. werk. 4de druk. Amst 1756. 8°. 

— Spelling (De) van A. Moonen... verde- 
digt. Benevens een Naschrift aen den leezer, 
handelend van eenige behnlpselen der Neder- 
dnitsche taele. Door eenen minnaer dier spraeke. 
(P. H. P.). 'sGravenh. 1708. 8o. 

Tegen de Spelling van J. Nyloë en W. Séwel. 

— Sèwel, W., Aanmerkingen op het boekje, 
genaamd de spelling van A. Moonen... ver- 
deedigd. Amst. 1708. 8<'. 

Tuinman, G., Fakkel der Nederdnitsche Taaie. . . 

Hier achter is gevoegt , Oad en nieuw , of ver- 

gelyking der onde en nieuwe Nederdnitsche Taal , 

in vorming en spreekwyzen. Legd. 1722. 4^. 

In twee banden, met wit papier doorschoten, 

waarop eigenhandige aanteekeningen van P. 

Bnrmannns (1). 

Hetz. werk, dez. uitgave. 

Met aanteek. van eene onbekende hand. 

Hetz. werk, dez. uitgave. 

Met eigenhandige aanteekeningen van Z. H. A Ie- 
wyn. 

Vervolg op de Fakkel d. Nederdnitsche taaie; 

opgedólven nit de aaloude oorsprongen, Ontste- 

I ken . . aan de Hebreenwsche , Grieksche , en 

I Latgnsche spraaken . . om de . . Vaderlanders 

hunne Moedertaal te leeren verstaan en de waare Digitized by Google 143 SPBAAKLEER. 144 betekening van zeer veele woorden en spreek- 
wjzen enz. Na 's Mans doot, met een Voorrede 
nitgeg. d. J. H. Jnngius]. Midd. 1731. 4o. 

Folqman , G., Grammatica Hollandeza , enz. com 
hu ma nomenclatura copiosa, varios dialogos, 
e hnma collec9aö dos mais selectos Proverbioe 
de ambas as linguas. Lisb. 1742. 8^. 

Belle, J. van, Korte schets der Néderdaitse 
Spraakkonsi, waar in . . . inzonderheid , de waare 
eigenschap der naambaigingen ... en der tgd- 
voegingen. Haarl. 1755. 4^. 

Q-rammaire pour apprendre Ie Flamand, cont. 
les Principes généraux et raisonnés avec une 
methode courte et facile enz. De plus un Vo- 
cabulaire , quelques Dialognes et formulaires de 
diverses sortes de Lettres etc. [Door J. de f 
R och es?] Prem. éd. Brux. 1757. 8». 

Aan het einde een lijst van franache en neder- 
doitsche spreekwoorden. 

Janssens , B., Verbeterde Vlaemsche Spraek- en 
Spel-konste , waer in onzjdig de gevoelens tegen- 
gesproken worden van Richelet, des Boches, 
J. 6. en bez. van Bellegem. Suivi d*nne Gram- 
maire Francoise. Brugge, z. j. (c. 1757.) 8^ 

Denkbeelden (Nieuwe) of Leer Regels over de 
Spraakkunst, de Welspreekendhyd , de Digt- 
kunde en de Wysbegeerte, uyt het Frans ver- 
taalt door Jan Sinkel. En door den Ver< 
taaider vermeerdert, met Leer Regels over de 
Spellinge. En eene verdedinge voor de letter y 
tegen de Heer B. Huydecoper. Amst. J. Schu- 
ring, z. j. (c. 1760.) 8^ 

Haes de jonge, F. de, Nederduitsche spraek- 
kunst. Z. pi. en j. (Amst. 1764). 4«. 

Komt voor achter zgne Nagelaten gedichten. Amst. 
1764. 

Palm, K. van der, Nederduitsche Spraekkunst 
voor de jeugdt. Rotterd. 1769. 4 stl^s. 8<>. 

Hetz. werk. 2e druk. Aid. 1774. 4 stkjs.S^. 

Spraekkunst (Nederduitsche) ten gebruike van 
het Genootschap: Kunst wordt door Arbeid ver- 
kreegen^ binnen Leyden. (Leyd. 1770.) 8®. 

Deze Spraakkanat werd alleen voor de leden van 
het Genootschap gedmkt en mocht »aen niemand, 
geen lid 2|jnde ... tot wat pr|j8 het ook mogte 
^n^' afj^taan worden. 

Hetz. werk. (Leyd. 1774.) 8°. 

Ez. op zwaar papier. 

Kramer, M., Vollkommene niederdeutsche od. 
hollftndische Grammatik . . . Nebst einer alpha- 
betischen Vorstellung meist aller hoU&ndischen 
Gmnd- u. StammwOrter . . . Vermehret und 
verbessert van A. A. von^Moerbeek. Leipz. 
1774. 8^ 

Taalkunde (De Nederduitsche) gemakigk ge- 
maakt. Amst. 1783. 8"". 

Inleyding tot de Grondregels der Vlaemsche 
Spraek- en Spelkonste, aentoonende de ver- 
warring, yerschillig gebrnyk en misbruyk dezer 
Taelbeschryvers. Denderm. 1785. 8*>. Spel- en Spraakkunst (Nieuwe en volledige , 
enz. [door C. W. Holtrop]. Amst. 1791. 8«. 

Moerbeek, A. As. van, Neue, vollkommene 
Hollftndische Sprachlehre. Leipz. 1791. 8^. 

Hetz. werk. Neue Auflage. Leipz. 1804. 8*. 

Zeydeiaar , E., Nederduitsche Spraakkonst. Amst. 

1791. 8o. 

Aan het slot, op de ongenommerde blz. 396 — 
898 eene belangrijke naaml^st van boeken over 
de Nederduitsche taal. 

Bolhuis, II. van, Nederduitsche spraakkunst. 
Leyd. 1793. 8<>. 

Uitg. door de Mtsch. Tot Nut van V Algemeen. 

Schooloefeningen of Handleiding tot de Nederd. 
Taalkunde, in het spellen, leezen en schryven , 
enz. Haarl. (1796). 8«>. 

Wester, H., Bevattelgk Onderwas in de Nederl. 
Spel- en Taalkunde, voor de Schooljeugd. 5e 
dr. op nieuws verheterd en veranderd naar de 
Spelling van Siegenbeek. Gron. 1805.8^. 

Gronden (Algemeene) der Nederduitsche Taai- 
en Spelkunde, gevolgd naar de Rudimenta der 
Maatach. lot Nut van 't Algemeen [door P. H. 
Yserman]. 2de druk. Amst. 1803. 8<>. 

Weiland, P., Nederduitsche Spraakkunst, uit- 
geg. in naam en op last van het Staatsbestuur 
der Bataafsche Republiek. Amst. 1805. 8''. 

Vertalingen (Tusschenregelige) of beoeffenenJe 
leerwijze om het HoUandsch in het Fransch 
over te zetten: . . . [door H. A. Lfe) P(ileur)]. 
Leyd. 1805. 8°. 

VaelandevanIeper[ps.vanF. D. van Daele]. 
Tyd-verdryf. — . Onderzoek op de Néder-dnyt- 
sche Spraek-konst , Met de noodige Lessen op 
de néder-duytsche Vers-maekerye , Kort gesegd 
De Schóle der Schólmeesters ende Oefen-perk 
der Dichters. In 1805 en 1806. Z. p. 2 dln. S». 

Ghrue , Ph. la , Grammaire hoUandaise . . . revue 
par G. Se wel. 6e éd. corr. et augm. par un 
Grammairien Hollandais. Amst. 1806. 8^. 

Schilperoort, T. Olivier, Proeve van nieuwere 
Taalkunde, op de Nederd. Spraakkunst toege- 
past. Gron. 1806. 8<>. 

Zutphen, A. van, Voorberigt, behelzende de 
reden van de uitgave, en de onderrigting aan- 
gaande het gebruik van de leerwgze der eerste 
grondbeginselen om de jeugd . . . het Nederduitsch 
te leeren lezen, en haar denkvermogen te ont- 
wikkelen. Gor. J. van der Wal. Z. j. 8°. 

Élémens de la langue Hollandoise, ou methode 
enz. pour apprendre la prononciation , l'ortho- 
graphe, la contexture et les principes, enz. 
[door H. A. Ie Pileur]. Leid. 1807. 8°. 

G-rammaire (Nouvelle) pour apprendre Ie Fla- 
mand, avec vocabulaire, dialognes et lettres en 
Fran9ois et Flamand. Ed. entièrem. reform. Anv. 
A. Grangé. Z. j. 8^ 

Hetz. werk. Anv. 1817. 8«. Digitized by Google 145 8FBAAKLBEE. 140 Orammftire (Nouyelle), enz. ah voorg. Noav. éd., 
Tevae et corrigée par [J.] des Boches. Braz. 
1831. 80, 

Boohes, J. des, Nieuwe nederdajtsche spraek- 
konst. 8e dr. oyernen en irerbetert. Antw. J. 
Grangë. Z. j. (c. 1817). 8^ 

liennep, G-. van, Ghnmmaire Hollandaise k 
FoBage des collögee et des institntions, rédigée 
d'après la grammaire adoptée par Ie goaveme- 
ment. Bmx. 1816. 8^ 

Behaegel, Nederdnytsche Spraekkunst. Brogge, 
1817-27. 2 dln. 8^ 

Achter deel II: Woordenboek der Nederdnytadie 
taeL, inhondeiide alle de Nederd. woorden ; Jinkel- 
lyk nyigezonderd de zamengestelde, wier enkele 
beeUnddeélen, en de a^eyde, wier grond- 
woorden sieh met den éérsten oogslag foordoen. 

Weiland, P., Nederdoitsche spraakkunst ten 
dienste der scholen. Dordr. 1818. 8». 

Bekma, F., Handleiding tot de Nedecduitsche 
Taalkennis, zoowel in het gebruik als in de 
woordgronding. Leenw. 1819. 8^. 

Oenabeth, F. van, Beginselen der Nederduit- 
sche Taal. Brugge, (1820). 8<>. 

Koendera, J., Grammaire hoUandoise , contenant 
dans no ordre nouveau et facile tontes les 
régies de cette langue ayec des thèmes et des 
▼ersions. Liège, Z. j. (c. 1820?). 8®. 

Moke, J. J., Nederduitsche Spraakkunst naar 
het Hollandsch, ten bgzonderen gebruike der 
Vkamsch-sprekeaden. Gent, 1828. 8». 

Würth alné, J. F. X., Les Principes de la lan- 
gue hollandaise mis en pratique, ou précis de 
la Grammaire hollandaise, accompagné d*ezer- 
cices enz. Liége, 1824. 8^. 

lAntB, O., Elémens de la Langue Hollandaise; 
2e édition. Brux. 1825. 8o. 

Bilderdïjk , W., Nederlandsche Spraakleer. *b Gra- 
Tenh. 182tf. 8<'. 

— Begrip (Kort) van het zamenstel onzer Taal , 
na inzage van W. Bilderdgks Spraakleer; 
benevens... eene reeks van aohtereenvolgende 
woorden, als voorbeeld eener mogelgke behan- 
deling van een... Taalkundig Woordenboek. 
[door T. Olivier Schilperoort]. Amst. 
1827. S». 

— Bmining, O., Ook iets over de NederL 
Spraakleer van W. Bilde rdgk; over zeker 
Kort Begrip van het zamenstel onzer Taal, 
en over meer ander geschrgf. Delft, 1827. S^. 

— SiegenbeékJI., Taalkundige bedenkingen. « 
Zie de Afd. Spelling. 

_ Kinker, J., Beoordeeling van W.Bi ld er dg k*s 
Nederlandsche Spraakleer . . . gevolgd van eenen 
Brief des Hoogl. M. Siegenbeek aan den 
Schrgver als büvoegsel tot deze beoordeeling. 
1829. e*. Ahn, F., Nene Holl&ndische Sprachlehre, zum 
Selbst uji i er richt fllr Deutsdie ; nebst einer Samm- 
Imig proffuscher and poëtischer Stücke aus den 

Omkwerken I. besten Schriftstellern. 2e verb. u. verm. Aufl. 
Köln, 1883. S"». 

David, J., Nederduytsche Spraekkunst. Ie dl. 
Spelling en Woordvorsching. 5e uitg. - 2e dl. 
Woordvoeging en Prosodie. 2e uite. Mech. 
1837—39. 2 dln. 8^ 

Jaarsveldt, J. van, Theoretisch-praktische und 
vergleichende Holl&ndische Sprachlehre f&r 
Deutsche. Amst. 1838. 8®. 

Taal (De Nederlandsche), ingerigt tot zelftoefe- 
nlng. Amst. 1839. S^. 

Brul 9 W. G-.9 Hollandsche spraakleer. Leid. 
1846. 8^ 

Hetz. werk. Leid. 1849. 8**. 

Nederlandsche spraakleer (Ie deel: klank- 
leer, woordvorming, aard en verbuiging der 
woorden). 4e uitg. Leid. 1871. 8<>. 

Hetz. werk. lle deel. Leer van den volzin 

(Syntaxis). Leid. 1852. 8"^. 

Hetz. werk. 2e uitg. Leid. 1863. S\ 

Hetz. werk. 3e uitg. Leid. 1881. 8o. 

Hetz. werk. Ule deel. Stglleer (Bhetorica. 

Letterkundige encyclopedie en Kritiek). Leid. 

1866. 8^. 

Nederlandsche spraakleer, ten gebruike bg 

het onderwgs in de lagere scholen. 3e druk. 
Leid. 1864. 8^. 

We^ermans, J. O., Nederlandsche Spraakkunst. 
•sGravenh. (1846). 8°. 

Froeve eener Hollandsche spraakkunst [en van 
Gemeenzame zamenspr&ken] ten gebruike enz. 
in de gemeente van de H. Rosa, op Cura9ao, 
[door J. J. Putman]. Santa Bosa, 1849—53. 
2 stku. 8'>. 

Vandenhove, V. H., De verbuigingen der oud-, 
middel- en niew-nederduitsohe (sic) sprake. Brief 
aan Prof. Bormans. Bruss. en Gent, 1850. 8». 

Mulder , G-. O-, Beknopte Nederlandsche spraak- 
kunst voor schoolgebruik. 13e druk. Zalt-Bomm. 
1881. 80. 

Nederlandsche spraakleer, een vervolg op 

de Nederl. spraakkunst voor schoolgebruik. 
Ngm. 1852. 8«. 

Hetz. werk [Nieuwe üteluitg.l. Amh. z. j. 

8». 

Beera, J.van, Nederdoitsohe Spiaekleer. Antw. 
1852. 8<». 

Kuyper Ha., Q-., Beginselen der Nederlandsche 
spraakleer enz. 3e druk. Breda, 1852. 8^. 

Hetz. werk. 4e dr. Breda, 1854. 8«. 

Hetz. werk. 5e dr. ütr. 1856. 8». 

Hetz. werk. 7e dr. ütr. 1862. 8®. 

Hetz. werk. 8e dr. ütr. 1865. 8*>. 

Éléments de grammaire néerlandaise ^ Tusage 

des étraogers. La Haye, 1858. S^. 

Hetz. werk. Nouv. édit. revue et angm. La 

Haye, 1870. 8». 

Hetz. werk. Se édit revue. La Haye, 1878. 

8^. 

10 Digitized by Google 147 •PKAAKLEBE. SPELLXire. 148 Heremans, J. 7. J., Beknopte Nederduitache 
Spraekleer. [o. o. d. t.: Abrógé de la Gratn- 
maire Flamande. (Nederd. en Fransch)]. 6e 
uitgave. Gent, 1860. 8^. 

Schets eener Hollandsche Spraakleer, voor Hoo- 
ger onderwys, door P. R[i d d e r s] . Goes, 1853. 8®. 

Marshall, Th., The Dutch grammar, preceded 
by a brief sketch of the origin and progress 
of the Datch language. 2d ed. Amst. 1854. 8^. 

Kern, H., Handleiding bg het onderwgs derNe- 
derlandflche taal, ten gebraike van inrichtingen 
voor middelbaar onderwas. Zatph. 1859—60. 
2 dln. 8^ 

Hetz. werk. 3e drak. Herzien en met de spel- 
ling van het Woordenboek der Nederl. taal in 
overeenstemming gebracht door J. A. van 
Dgk. Kromm. 1864-65. 2 dln. 8**. 

Hetz. werk. 4e druk [door H. Kern]. 

Kromm. 1866—67. 2 dln. 8^ 

Hetz. werk. Ie stakje. 5e dmk. Krommenie, 

1869. 8^ 

D\jk, J. A. van. Leerboekje der Nederlandsche 
spraakkunst, enz. Leid. 1859. 8^. 

Elements of Dutch Grammar after Dr. Ahn's 
method. 3d ed revised. The Hague, 1877. 8^. 

Kuyper Ha., G-., Eerste beginselen der Nederl. 
spraakleer. ütr. 1863. 8<>. 

Dale, J. H. van, Nederlandsche spraakkunst. 

2e verb. druk. Schoonh. 1871. 8<». 
Hetz. werk. 3e druk. Schoonh. 1874. 8**. 

Beknopte Nederlandsche spraakkunst, enz. 

2e verb. druk. Schoonh. 1864. 8». 

Zeegers, L. Th., Nederlandsche spraakkunst. 
Amst. 1864. 8"». 

Spraakkunst, (De vermakeiyke) bevattende de 
meest noodige regels en voorschrifken om de 
nederduitsche taal ... te leeren spreken en 
Bchrgven enz. [door J. van Lennep]. Amst. 
Z. j. (c. 1864). Met houtsneden. 8^. 

Ku3rper Hb., G-., Beginselen der Nederl. spraak- 
leer, enz. overeenkomstig de spelling in het 
Nederlandsch Woordenboek, ütr. 1866. 8<'. 

Hetz. werk. 2e druk. ütr. 1871. 8°. 

Gtormain, A. J., Oefeningen op de grondbegin- 
selen der Nederlandsche spraakkunst. 2e verb. 
druk. Brugge, 1868. 8<'. 

D|jk, J. A. van, Nederlandsche Spraakkunst, 
naar de Handleiding van Dr. H. Kern. Met 
een voorbericht van H. Kern. 2e druk. Krom- 
menie, 1868. 8*>. G-root, D. de, Nederlandsche Spraakleer. Arnh. 
1868. 8^. 

Nederlandsche Spraakkunst. 2de druk. Gron.- 

Arnh. 1875. 8*». 

Molenbroek, F., De ontleding der spraakkons- 
tige vormen in de Nederlandsche taal. Rott. 
1867. 8«. 

Handleiding bg het onderwas in de moe- 
dertaal. Rotterd. 1873—75. 3 stigs. 8^. 

Ck>sjjn, F. J., Nederlandsche spraakkunst. I. 
Etymologie. 2e druk. Haarl. 1869. 8''. 

Hetz. werk. II. Syntaxis. Haarl. 1869. 8«>. 

Hetz. werk. II. Svntaxis. 2e druk. Haarl. 

1871. 8«. 

Hofknan, G. A., Easy method of leaming the 

Dutch laDgaage. Amst. 1870. 8<>. 
Dekker, D., Verstaat gg ook, wat gg leest? 

Vragen en oefeningen op het gebied der Nederl. 

taal. Ie st. 2e druk. Amst. 1872. 8». 

Labbertó, H. M., Vragen over taalkunde. Hand- 
leiding bg de beoefening der Nederl. taal, enz. 
2e druk. Alphen, 1873. 8». 

Broeder, J. den en A. Jansen. Taalboe^je 
voor de lagere scholen. — Vereeniging van 
spreek- en stgloefeningen en spraakkunst. 2e 
druk. Rotterd. 1873-^74. I— IV. 6 stkjs. S^. 

Heiten, W. !■. van, Nederlandsche Spraak- 
kunst. Rotterd. 1875—77. 2 Dln. 8°. 
I. De klinkers en medeklinkers. 
II. 1. 2. Het werkwoord in sfjne fervoeging en 
afleiding. 

Vondels taal. Grammatica van het Nederl. 

d. 17e eeuw. « Zie de Afd. Nederl, JHcktwer^ 
km bg VondeTs werken. 

Kleine Nederlandsche spraakkunst. 4e druk. 

Gron. 1883. 8*. 

IJkezna, IJ., Handleiding bg het onderwas in 
de Nederlandsche taal. 3e Cursus. 2e druk. 
'sGravenh. 1878. 8*». 

Labbertó, H. M., Nieuw taalboe^je. Zwolle» 
1876-77. I. II. 4 stkjs. 8^. 

Hnsen, B., Eerste beginselen van Nederlandsche 
Taalkunde. Ingericht overeenkomstig de spel- 
ling van Dr. de Vries en Dr. te Winkel. 
4e druk. Kampen, 1877. 8<^. 

Terwe^, T., Nederlandsche Spraakkunst 2e dr. 
Gron. 1880. 8°. SPELLING. - ÜITSPEAAKLEEE. ~ SPEL- EN LEESBOEKEN. Iiambrecht, J., NéderlSdsche Spellgnghe, nut- 
ghesteld by vr&ghe ende andwoorde duer Joas 
Lam br echt lettersteker. Tot onderwys der 
jonghers voor haar earste beghin. [Uitgegeven 
door J. F. J. Heremans en Ferd. Vander- 
h a e g h e n]. Heliotjpisch ÜEtcsimile van het eenig bekende exemplaar berustende in de Bibliotheek 
der Gentsche Hoogeschool. Gent, 1882. 4''. 
Uitg. der Vlaemsche Bibliophilen, IVe R. N<^. 8. 

Heuiter , Fontus de , Nederdvitse Orthographie , 
d. i. Maniere houmen opreht (mc) Nederduits Digitized by Google 149 SPELLIKG. 150 spellen ende sehriyen zal, niet alleen nnt ende 
nootelic die opreht begeren te Bchriven, maer 
al die snlx de ioincheit (aie) zonken te leren, 
f Antw. 1581. 8^ 

Twe-spraaok vande Nederdoitsche letterkunst, 
ofte yant spellen ende eyghenscap des Neder- 
duitschen taals, [door H. L. Spieghel, Q. 
Fallet, R. Visscher enD. V. Coornhert] 
nytghegheyen by de Kamer Jn liefd hloeyende, 
t' Amstelredam. Lejd. 1584. 8^ 

Bit werlge yormt het Ie gedeelte van #Kort be- 
grip, lerende recht Dnidts spreken ens. waar- 
ysn ook een 2e dr. yerscheen in 1649. 

Spellixige (Nederdnjdsche) ofte een korte yer- 
klaringe, zoo yan elke letter in Hbyzonder, 
twee-klanken ende drie-klanken, als yan de 
Spcllinge in 't gemeen, by-eengebracht duer 
lief-hebbers enz. Haerl. 1612. 8<^. 

Voor-loperkesi inhoudende een kort Onderricht 
der Letterkunst dat is = 't wei-spellen des 
Nederl. taals (Ter Goude 1624). » Zie de Afd. 
Dichtwerken: Geestelijke liederen. 

PlempiUB, C. G-., Orthographia Belgica, in qua 
etiam obiter de Latina et Ghraeca. Amst. 1637. 4^. 

Ampsüig, 8., Taelbericht d. Nederlandsche spel- 
linge, door Ghr. y ander Heulen oyersien 
en yerbetert. Wormerv. 1649. &^. 

Hetz. werk. Wormery. 1649. 8®. 

Latere uitgave, met hetz. adres en jaartal. 

Weyden, D. van der, Inleydinge tot een yast- 
gegronde Nederduitsche Letterstellinge. Utr. 
1651. 120. 

Bolognino, G-., Niuwe noodeliicke ortographie 

tot het Bchrgyen en 't drucken yan onse Neder- 

duytse tale. Antw. 1657. 8''. 
Helderen , J. Goeens van , Eort-schrift boek : . . . 

insgelyks een Neerduitse Spel-konst enz. Amst. 

1683 « Zie de Afd. Schrift. 

]>u\ikeria8, J., Schoubnrgh der Needer-duytsche 
Letter-, Spel- en Lees^Eonst, geschikt na de 
natuur der taal, kragt der woorden en uit- 
spraaken enz. Amst. 1696. 8^ 

Niervaert, C. D., Oprecht onderwas yan de 
letterkonst, bequaem om in korten tgt wel en 
volkomel^ck te leeren spellen ende lesen, enz. 
Yan nieuws oyersien, geoorrig. ende yermeerd. 
Breda, 1701. 8^ 

Verschillen (De yoomaamste) oyer de Spellinge 
kortljjk aangewesen en de bekentmakingen yan 
Elaas Najer aangaande sgn letter en spel- 
konstige bew|jsen yerdedigt t^ens den schrgyer 
yan de Haagsche Merkurius [door M. S.]. Amst. 
1711. 8^ 

HakYOord, B., Oprecht onderwas yan de letter- 
konst bequaam om alle persoenen in korten 
tgd wel ende yolkomelgk te leeren spellen en 
leezen ; alwaar *t ook dat ze in haar jeugd nog 
A nog B geleerd hadden enz. Utr. 1743. 8^ 

Hetz. werk. Van nieuws oyerzien, gecorrig. 

ende yerbet. Amst. 1770. 8^. 

Fondamenten ofte grotd-regels d. neder-duyt- 
8che spel-konst, enz. waer by eenige regels yan de wel-gemaniertheyd , als ook eenige gemeyu e 
brieyen, enz. Door P. B. Antw. 1757. 8*. 

Hetz. werk. Anty. Z. j. (c. 1780). 8*. 

Hetz. werk. Nieuwe druk. Merkelyk yer- 

beétert. Loyen, 1820. 8<^. 

Woordenschat, oft Letter-konst, gedeylt in 
twee deelen, (I.) yolgens de nieuwe en kortere 
maniere yan schryyen na den oorsprong der 
Taele , neyens de uy tlegginge , hoe ende waerom 
de aflaeting der Letteren geschiet, hoe ende 
waerom de Woorden yerandert worden yan den 
tegenwoórdigen tgd in den onyolmaekten , ne- 
yens de yeranderingen der Naamwoorden, 
dienstig yoor onze nieuwsgierige Tael-schryyers. 
(II ) . . . Inhoudende verscheyde Qebastardeérde 
oft Veryalschte woorden in onze Nederl. taele 
(tot nadeel der zelye) yeél in gebruyk, nut 
yóor die de zelye spreékende , daeryan den eygen- 
dom geéme zoude wéeten, opgestelt yolgens 
A. B. C. door J. D. V[erpoorten]. Derden 
druk, yerbetert. t'Antw. 1767. 8^ 

Fietereon, H.. Aanmerkingen oyer het misbruik 
der letter V. Amst. 1768. 8<>. 

Zeydelaar, E., Bégelmaatige Nederduitsche Spél- 
konst, óf Verhandeling over de zès-én twintig Let- 
teren yan hèt Alphabéth . . . met veele spraak- 
kundige aanmerkingen yerrykt. Amst. 1769. 4^. 

Bom, H. van den. Historie en taalkundige yer- 
handeling over de letter Q , waer in wordt aen- 
getoont dat die letter met de C en E deselve 
is, enz. Zwolle, 1772. 8^ 

Stül » K., Beknopte Aanleiding tot de kennis der 
Spelling, Spraakdeelen en Zinteekenen van de 
Nederd. Taal . . . uitgeg. door L. yan Bolhuis. 
Gron. 1776. 8«». 

Hetz. werk. Tweede en nauwkeuriger druk. 

Gron. 1778. 8«. 

Siegenbeek , M., Verhandeling over den invloed 
der welluidendheid en gemakkeljjkheid van uit- 
spraak op de Spelling der Nederduitsche Taal. 
Amst. 1804. 8<». 

Verhandeling over de Nederduitsche Spelling, 

ter bevordering van eenparigheid in dezelve . . . 
uitgeg. in naam en op last van het Staatsbe- 
wind der Bataafsche Republiek. Amst. 1804. 8». 

Verhandeling over de spelling der Neder- 
duitsche taal, enz. 3e druk. Amst. 1810. 8^ 

Voorberigt by de 4e uitgave zgner verhande- 
ling over de spelling. Dordr. 1827. 8^. 

— [Besluiten van het Staatsbewind der Ba- 
taafsche Republiek betreffende de Verhandeling 
van M. Siegenbeek oyer de Spelling der 
Nederd. Taal, en de werkzaamheden van de 
Hoogll. J. H. van der Palm, M. Tydeman 
en A. Eluit in deze zaak. ^sGravenh., April 
tot Dec. 1804]. 8*». 

— Zeydelaar, E., Verhandeling over de Spel- 
ling der Nederd. Taaie, ter bevordering van 
regelmaatigheid en éénpaarigheid in dezelve; 
met bescheidene Aanmerkingen op de Ver- 
handeling van M. Siegenbeek, uitgeg. in 
naam en op last van het Staatsbewind der Ba- 
taafsche Republiek. Amst. 1805. 8<'. Digitized by Google 151 8FBLLIH0. 152 — Boelofswaert, M., Eoige Aanmerkingen op de 
Verhandeling over de Nederd. Spelling van . . . 
M. Siegenbeek. In den Haage, 1805. 8*. 

— Dijkshoopn, J. V., Brief aan M. Roelofs- 
waert, ten betooge dat de enkele Vocaalspel- 
ling, door , . . Siegen b eek . . . voorgedragen . . . 
verkieslijk zg boven de spelling door Z. E. 
voorgesteld. Vlissing. 1805. 8®. 

Siegenbeek, M., Woordenboek voor de Neder- 
duitsche Spelling. Amst. 1805. 8^ 

Hetz. werk. Ile dmk. 'sGravenh. 1817. 8<». 

Met geschreven aanteekeningen van J. T. B e r g m a n. 

— Meerman, J., Aan... Siegenbeek, over 
de Vocaal- verdubbeling in het Nederduitsch , 
volgens den regel (van de) Commissie der 
Psalmbergming. ^sGravenh. 1806. 8°. 

>- Siegenbeek , M.) Aan J. Meerman, ten 
antwoord op zgnen brief, over de Vokaal ver- 
dubbeling in het Nederdoitsch. Amst. 1807. 8**. 

— Bilderd\ik, W., Brief aan M. Siegenbeek 
[1808]. Amst. 1837. 8^ 

Woordenboek (Nederdoitsch Spel- en Taalkun- 
dig), Ie stukje, A-B. Leyd. 1810. 8^ 

Weiland, P., Handwoordenboek voor de spelling 
der Hollandsche taal. den Haag, 1812. B^. 
Met geschreven aanteekeningen van A. B. G o h e n 
Staart. 

Hetï. werk. 2de druk. Dordr. 1830. 8^ 

Neokere, Ph. J. de, Bewerp van Vlaemsche 
Spelling, gevolgd van eenen opslag op de Ne- 
deriandsche dichtkunst (rnmknnde) enz. Yner. 
(c. 1815). 80. 

Schetsen. N®. l: Iets over onze Spelling; N<>. 2, 
Proeve over onze fransche taalbastaardn , [door 
J. G. W. Kalckhoff]. Zutph. 1816. 8<>. 

Laats, G., Élemens de la langue hoUandaise, 
Ie part. Orthographe et prononciation. Brux. 
1821. 80. 

Zelling, E. J., Theoretisch-practisch berigt over 
de Klankmethode, briefswgze medegedeeld . . . 
met een aanprgzende Voorrede van M. J. 
Adriani. Winsch. 1825. 8o. 

Irfiuts, G-., Woordenboek voor de Spelling der 
Nederlandsche taal. Bruss. 1827. 8o. 

Siegenbeek , M., Taalkundige bedenkingen , voor- 
namelgk betreffende het verschil tusschen de 
aangenomene Spelling en die van W. Bil de r- 
dgk. Voorafgegaan door een* brief van J. H. 
van der Palm aan den schinver. Haarl. 1827. 
80. 

Wenning, C. H., Beknopte Verzameling van 
Woorden, welke, volgens M. Siegenbeek en 
P. Weiland, de hard-lange e of o vereischen; 
en dus met ee o{ oo moeten geschreven worden. 
5de dr. Dev. 1827. 8^ Simpel, D. de. Taalkundige Tweespraak, waarin 
de Hollandsche taalregels van Weiland en 
de Spelling van Siegenbeek tegen die der 
voornaamste Vlaamsche Taaiopbouwers opge- 
wogen, of tegengesproken en verdedigd worden, 
enz. Yperen, (1828). 8o. 

Bilderdjjk, W., Woordenboek voor de Neder- 
duitsche Spelling. *sGravenh. 1829. 8o. 

Bergh, L. Ph. C. van den, De leer der enkele 
en dubbele Vokaalspelling in het Nederduitsch 
onderzocht en opgeheldei^. Bott. 1836. 8^. 

Posthumus, B., Eenige aanmerkingen over de 
dubbelde en enkelde klinkerspelling in de Ne> 
derlandsche taal , in een brief aan ... M. de 
Haan Hettema. Doek. 1839. 8o. 

— Hettema, M. de Haan, Antwoord aan... 
B. Posthumus... over zgne Aanmerkingen 
over de dubbelde en enkelde klinkerspelUng 
enz. Doek. 1839. 8o. 

Konijnenburg, J., Handwoordenboek der Noder- 
duitsche Taal, naar de laatste spelling, op 
nieuw herzien en verbeterd. Amst. 1889, 8o. 

Handboel^e (Taalkundig) of Alphabetische Igst 
van alle Nederduitsche woorden, die wegens 
spelling of taalkundig gebruik aan eenige be- 
denking onderhevig zgn [door A. ter Gun nel. 
Dev. 1841. 120. 

Hetz. werk. 2e druk, herz. door A. de 

Jager. Devent. 1856. 8o. 

Bosoh Dsn, D. W., Beknopt en, zooveel mo- 
gelyk, volledig Zakwoordenboe^e voor de Ne- 
derduitsche taal , volgens de spelling vcor het 
Woordenboek der Nederl. taal. 4e dmk. Ver- 
meerderd met de meest gebruikel^ke bastaard- 
woorden en kunsttermen. Amst. 1865. 8o. 

Bomhoff Hsn, D., Nieuw handwoordenboek voor 
de spelling der Nederduitsche taal. Zalt- Bommel, 
1846. 8o. 

Thym, J. A. Alberdingk, De Nederduitsche 
spelling, in haar beginsel, haar wezen, en 
eischen beschouwd, ütr. 1847. 8o. 

Vermeerderde overdruk uit het Alg. Lettert Maand- 
■ohrift 

Oarlebnr, W. F.. Het spelling- en taalstelsel 
van Bilderdgk, Siegenbeek, Weiland 
en andere spraakkunstenaren , vrg moedig beoor- 
deeld. Amst. 1856. 8o. 

Winkel, L. A. te, De Nederlandsche spelling 
onder beknopte regels gebragt. Leid. 1859. 8^ 

Hetzelfde werk. 8e verm. en verb. druk. Leid. 

1861. 8o. 

Leerboek der Nederlandsche spelling. 2e 

druk. Vierde omgewerkte en veel vermeerderde 
uitg. van: De Nederlandsche spelling onder 
beknopte regels gebracht. Leid. 1866. S^. 

Hetz. werk. 5e omgew. druk. enz. Leid. 

1868. 80. 

Oefeningen in de kennis en toepassing der 

spelregels. Leid. 1861. 8o. 

Hetz. werk. 2e geh. omgewerkte dmk. Leiden, 

1866. 80. Digitized by Google 158 8PELLIH6. — UIMWiAAKT.TtKa. — aPBIr SS LBMBOEKXV. 154 Winkel, L. A. te, De grondbeginselen der Ne- 
derlandflche spelling. Ontwerp der spelling Toor 
het aanstaande Nederlandsch woordenboek. Leid. 
1863. 8«. 

— Blik (Een) op iets van nationaal belang — 
een hand?ol op- en aanmerkiDgen met betrek- 
king tot het «Ontwerp der spelling voor het 
aanstaande Nederlandsch woordenboek" [Door 
Th. Werndly]. Dev. 1868. 8«, 

— Hnydeooper, B., [psend. van A. van der 
Linde]. Aanteekeningen op het » Ontwerp der 
spelling** voor het aanstaande Nederl. Woor- 
denboek. Ngm. 1868. 8''. 

— Ku7i>er BEs, G-., YiDgerwgziDgen binnen het 
gebied d. Nederlandsche spelling, naar aanlei- 
ding van het Ontwerp d. spelling voor het 
aanstaande NederL Woordenboek, ütr. 1868. 8^ 

— Fr^link, H.» Het Ontwerp der spelling voor 
het aanstaande Nederlandsch woordenboek be- 
schouwd, met een blik tevens op de aanteeke- 
ningen en vingerwgzingen van B. Ha jdecoper 
en G. Knyper flzn over dit onderwerp. Amst. 
1863. 8^ 

-^ Baan, J. van der , Physiologiscbe beschouwing 
van de letter G. Neusen, 1868. 8". 

•— Beokering VinokenifJ., Een orthographische 
E-legie of Dr. L. A. te Winkel's E-spelling 
en uitspraak der Gothische Ai, naar aanleiding 
van haar sti$d tegen de gewestel^ke uitspraak 
en zekere venchjjnselen in een paar Ravenna- 
tische oorkonden uit de 6e en 7e eeuw, taal- 
Teigelgkend beschouwd. Kampen, 1864. 8^. 

Winkel, L. A. te, De grondbeginselen d. Ne- 
derlandsche spelling. Regeling dor spelling voor 
het Woordenboek d. Nederlaudsche taal. Leid. 
1865. 8o. 

Hets. werk. 2e drak. Leid. 1865. 8<'. 

Heta. werk. 3e druk, herz. door M. d e Vries. 

Leid. 1878. 8^ 

Hets. werk. 4e druk, opnieuw herzien door 

M. de Vries. Leid. 1879. 8^ 

— Jager , A. de, Bezwaren tegen de spelregeling 
voor het Woordenboek der Nederlandsche taal. 
Dev. 1865. 8^ 

Benaaen, J. W. A., Woordenboekje der Neder- 
landsche taal , ingericht volgens de spelling van 
het Nederlandsch woordenboek, met regels voor 
de geslachten en de spelling. Gron. 1865. 8<>. 

Vriee, H. de en L. A. te Winkel, Woorden- 
lost voor de spelling der Nederlandsche taal , met 
aanwgzing van de geslachten der Naamwoorden 
en de vervoeging der Werkwoorden, 's Gravenh., 
Leid. en Amh. 1866. S^ 

Hets. werk. 2e uitg. herzien en vermeer- 
derd [door M. de Vries]. "sGraveoh., Leid. en 
Amh. 1872. 8*». 

Hets. werk. 8e uitg. [Herz. door M. de 

Vries], 's Gravenh. en Leid. 1881. 8^ 

Opmerkingen van een Corrector over de nieuwe 
spelling. Amst. 1866. ^\ . Jager, A. de, Mgne toetreding tot de spelling 
van het Woordenboek der Nederlandsche taal. 
Dev. 1867. 8^ 

Dale, J. H. van. Taalkundig handboel^e, of 

alphabetische lyst van alle Nederlandsche woor» 
den, die wegens spelling of taalkimdig gebruik 
aan eenige bedenking onderhevig zgn. 8e dnik . . . 
met de spelling van het Woordenboek in over- 
eenstemmiog gebracht. Dev. 1867. 8^. 

Hetz. werk. 4e druk herzien door J. Man- 

have. Schoouh. 1874. 8^ 

Land, J. F. JX., Over uitspraak en spelling, 
voomamelgk in de Nederlandsche taal. Amst. 
1870. 8^ 

Molenbroek, P., Regels voor de spelling der 
Nederlandsche taal, naar de Grondbeginselen 
der Nederlandsche spelling van wege de redac- 
tie van het Woordenboek d. Nederl. taal. 2e 
druk. Rotterd. (1878). ^. 

Koenen, M. J., Dictees over de nieuwe spel- 
ling. Met aanteekeningen tot zelfoefening. 2e 
druk. Tiel, 1882. 8^ Tafereelen (Zamenzigtige en vergelykende) der 
Vlaamsche en Hollandsche uitspraken... naar 
Desroches, Tenkate, Siegenbeek, Wei- 
land CDz. door W. D. T. — Tableanx synop- 
tiques et comparatifs des dialectes Flamand et 
Hollandaia enz. [Nederl. en Fransch]. Bruz. 
1823. 4*». 

Adriani, M. J., De Prosodist of Woordenljist 
voor de uitspraak. 2e veel vermeerd. en ver- 
bet, uitg. Gron. 1827. 8«. 

Siegenbeek, H., Waarschuwing tegen eenige in 
zwang gebragte verbasteringen van de uitspraak 
onzer moedertaal. Leid. 1836. 8^ 

OoBtersee, H. M. O. yan, Beknopte uitspraak- 
leer der Nederlandsche taal, enz. *sHertogenb. 
1848. 8*». 

Hets. werk. 2e dr. 's Hertogenb. 1858. 8^ 

Bofldtjk, J. F., Korte üitspraakleer der Neder- 
duitsche Taal; voor de beoefenaars der monde- 
igke voordragt, en voomamelgk voor Onder- 
wgzers en Eweekelingen , bg het onderrigt aan 
hunne meergevorderde leerlingen. Amst. 1844. 
8o. 

Temest, K. L., üitspraakleer d. Nederlandsche 
taal. 2e omgew. en verm. uitg. Gent, 1872. 8^. 
Uitg. Tsn het Willeou-fondi. N^ 71. Matery-boeokflken, ofte voor-schriften, seer 
bequaem voor de jonckheydt, om wel te leeren 
leesen , schry ven ende een opweckinge tot deugh- 
den. Noch een t^telboecksken , enz. Daer by 
een materie om te schrgven obligatien, qui- 
tantien enz. Wederom op een nieuws verbetert. 
Amst. 1686. 8'>. obl. 

Speldeboek (Nieuw Nederduitsch), opgesteld tot 
onderwas der vorstelgke kinderen , uit den huize 
van Nassauw-Weilburch. Se en verb. dr. Bott 
1780. Met plaatjes. S^. Digitized by Google 155 SFXL- £K LEESBOEKEN. — UTOOEDGBONDINO. 156 Spel- en lees-boekjen voor eerstbeginnendeD 
uitgegeven door 't Edamsch Genootschap tot 
Nut van U algemeen. 2e dr. Amst. 1786. 8<*. 

A. B. C.-Boek (Groot) ten dienste der jeugd eDz. 
Leyd. 1797. 8^. 

Bekend als het Zwart-hane-hoek. 

Speldboekje (Nuttig en noodig), dienende om 
iemand na de hedendaagse, meefit-geagtste spel- 
ding te onderwyzen. Dezen druk . . nagezien 
en... verbetert. Bott. A. van Zwaamen. 
Z. j. 8^ 

Brant, J., Eerste spelleboek. Leyd. 1802. 8°. 

Oterdoom, J., Ontwerp van handleiding tot een 
geestelgk A. B. C. Lees- en Rekenboek. Gron. 
1802. 4^ 

A. B. O. (Nieuw) en spelle-boekje voor eerstbe- 
ginnenden, gevolgd naar de verhandeling over 
de Nederduitsche spelling van M. Siegenbeek. 
Arnh. 1805. 8^ 

Spelle-boekje (Nieuw) voor meergevorderden, 
gevolgd naar de verhandeling over de Neder- 
dttitsche spelling van M. Siegenbeek. Arnh. 
1805. 8^ 

Spel- en leesboekje voor de jeugd , uitgeg. door 
de Bataafschê Maatschappij tot Nut van *t Alge» 
meen. Leyd. 1805. S"*. 

Ansmn Nz., N.. Leesboek tot oefening in het 
kunstmatig lezen (Keur van Nederlandsche 
dichtstukken). Leid. 1828. 8 dln. 8''. 

Leeslesjens behoorende b|j de verhandeling over 
het kunstmaatig leezen, [door M. Nieuwen- 
huizen]. 6e druk. Leyd. en Dev. D. du Mor- 
tier en Zn. en J. H. de Lange. Z. j. 8°. 
Üitg. door de Mtach. Tot Nut van 't Algemeen. Vervolg op het eerste Nederduitsch Leesboek 
van G. J. Meyer [door A. J. van der Aa]- 
verzien ... en met eene voorrede van G. 
Lauts. Bruss. 1826. 8^ 

Dautsenberg, J. M. en Pr. y an Duyee , Volks- 

leesboek voor de middelbare en iRgere scholen. 
Bruss. 1854. 12^ 

Boekeren, B. Koopmans van, De onde tol- 
baas. Leesboekje voor kioderen. 8e dr. Arnh. 
1869. 8'. 

Hetz. werkje. Zwolle, 1876. 2 dltjs. 8^ 

Bloemkrans (Een). Leesboek voor meiqesschool 
en huisgezin, uitgegeven d. J. P. de Eejjser. 
Arnh. 1871. 8^ 

Leesboek (Nederlandsch). Proza en poëzy der 
beste Nederlandsche schryvers. Verzameld en 
voorzien met eene schets van de geschiedenis 
onzer letterkunde door G. D. Minnaert. Gent, 
Leid. 1872. 8^ 

Hetz. werk. 2e druk. Leid. 1875. 8^ 

Bouman, H., De eerste trap van het leesonder- 
w^s in aanschouwingsoefeningen. Handleiding 
b{i 't gebruik van 12 platen voor het aanschou- 
wel^k leesonderwgs. 2e druk. Gron. 1872. 8^. 

Eerste, [2e en Se] leesboekje met plaatjes. 

Oefeningen bg de Platen voor school en huis. 
5e [en 4e] dr. Gron. 1873. 3 sigs. 8*». 

Leesboek voor de volksschool , [verzameld] d. L. 
Leopold. Gron. 1873—74. 6 stkjs. 8*». 

1. Meiragen , 8e dr. ; — 2. DanwdroppeU , 5e dr. ; — 
8. Sneeawvlolcken, 6e dr.; — 4. Moerooqei, 
Be dr.; — 6. 'Wildzang, 8e dr.; — 6. Klimop, 
ie dr.; — 7. Bonte steenen, 4e dr. 

Proza en Poëzie. Een leesboek . . (Inleiding tot 
» Een Bloemkrans" door J. P. de Keg s er) door 
M. J. Koenen. Zwolle, 1883. 2 dln. 8^ WOORDGRONDING. - WOORDVOEGING. Hilarides, J., Nieuwe taalgronden der Needer- 
dujtscho («te) taal , weegens het gebraik der Voor- 
leedekens ... en de Neederlant-sche woordrek- 
kingevoor D. v. Hoochstraaten .. conrector 
t' Amsterdam opgesteld. Fraanek. 1705. 8^. 

Hoogstraten, D. van, Aen merkingen over de 
geslachten der zelfstandige naem woorden. De 
2e druk merkelyk verbetert, en met eenige 
byvoegselen vermeerdert. Uier komt bj een 
Brief van A. Moonen aan den opsteller dezer 
Aenmerkingen. Rotterd..l71l. 8°. 
Herdrukt onder den volgenden titel: 

Lflst der gebruikcl^kste zelfstandige naam- 
woorden ... 5e dr. aangevuld uit de b^voeg- 
selen van G. Outhof, vermeerderd en opge- 
helderd door A. Kluit. Amst. 1759. 8^ 

In twee banden, met wit papier in-4^. doorscho- 
ten, waarop eigenhandige aanteekeningen van 
J. J. Sehultons. 

Hetz. werk. 6e druk. Amst. 1783. 8**. Verhandelingen van der letteren al&nitas of 
verwantschap : van het gebruik der accentus of 
toonen in de Nederduitsche vaerzen, en van de 
metaplasmus of woordvervorming . . . [door W. 
Blaauw, A. Pels, L. Mejer e. a. uitg^. 
door het Genootsch. Nü volentibus arduum]. Hier- 
achter volgen twee redenvoeringen van . . . P. 
C. Hooft. Amst. 1728. 8^ 
Ez. op groot en zwaar papier. 

Hetz. werk. Dez. uitgave. 8®. 

Ez. op gewoon papier. 

Verklaring (Korte) over de zelfstandige naem- 
vallen , en het . . . werkwoordt gehoort worden , 
door het Kunstgenootschap Natura et Arte^ 
waarby ge voegt is het werkwoordt hooren. (Amst. 
1736). 8°. 

Ck>rleya , J., De Schat der Nederduitsche wortel- 
woorden, nevens der zelver afkomstigen, waar 
in alle oorspronkelyke woorden . . . naanwkeurig 
onderscheiden zyn , en de Spruit- en te Zamen- 
gestelde woorden tot haar oorsprong oveigebragt Digitized by Google 157 wooaiMiBOin>nfG. — 'woobsyoxgino. 1&8 worden. Met de Fansche (sic) taal. — Le Tresor 
des mots ''originaoz enz. (Nederl. en Fransch). 
Amet 1741. 8^ 

Middel (Het eenigste en tot nu toe onbekeDd), 
om aanatonts, en voor altoos, uit den weg te 
mimen de zwaarigheden die zig opdoen, noo- 
pende de Geslagten van sommige zelfstandige 
Naamwoorden, als ook in het spelden van de 
meeste woorden der Nederd. Taaie, benev. de 
voornaamste oorzaak dezer verwarringe aange- 
weezen enz. 'sGravenh. 1765. 8^. 

Pieterson, H., Verhandeling over de scheid- en 
onscheidbaare Voors^etsels van de Werkwoorden 
der Nederduitsche Taaie; benevens een aan- 
hangsel over de zelfstandige en bgvoegel^ïke 
Naamwoorden, die in hanne buiginge de letter 
d of t vereischen, en eene l^st van vertaalde 
nitheemsche woorden, getrokken uit de schrif- 
ten van ... P. Cz. Hooft. Amst. 1774. 8^ 

Rhapsodia van Nederduitsche Taalkunde, 

benevens eene Geslachtlyst der zelfstandige 
Naamwoorden. Amst. 1776. S^'. 

Geslachtlyst der zelfstandige Naamwoorden, 

aanmerk, verm. door den uitgever [V. L o o s j e s]. 
Sste dr. Haarl. 1826. S^. 

Vier Verhandelingen over eenige gedeelten 

van de Nederduitsche Taaie. Amst. 1782. 8^^. 
I. Over het woordeken US. II. Verdediging voor 
de Spelling met de T. in plaatse ?an de D. III. 
Over de baiging der selfirt. Naamw. IV. Over 
de Tydvoegingen der Werkwoorden, enz. 

Kinderen, B. der, Analogische en Etimologi- 
sche gronden van Nederduitsche Letter- en Taal- 
kunde. Amst. 1802. 8o. 

Bilderdljk, W., Verhandeling over de geslach- 
ten der Naamwoorden in de Nederduitsche 
taal. Amst 1805. 8^. 

Hetz. werk. 2e dr. Met bgvoegselen en ver- 

meerd. aanteekeniugen. Amst. 1818. 8^ 

Moook, S. J. M. van. Aanleiding tot het za- 
menstellen en ontbinden van Volzinnen, ge- 
meenlek bekend onder den naam van con- 
strueren en analyseren. Zutph. 1811. 8^. 

Elémens de la langue hollandaise. 2e part. 
(Développement des parties du discours). Brux. 
G. Picard. Z. j. (c. 1820?). 8o. 

Olinger, F., La Langue Hollandaise & la portee 
de tout le monde, par une traduction littérale 
et interlineaire du Ir livre des A ventures de 
Télemaque conforme k la construction de la 
Langae fran9aise, avec Tanaljse grammaticale 
des mots hollandais qui prÓsentent quelque 
difBcultë, et les deux textes en regard. Brux. 
1821. 8«. 

Bilderdyk, W., Geslachtlyst der Nederduitsche 
naamwoorden, op stellige gronden gevestigd. 
Amst. 1822. 2 dln. 8». 

Mnyt, P. N., Handwoordenboek der meest ge- 
bruikelgke Nederd. zelfstandige Naamwoorden, 
met derzelver Geslachten, volgens de Spraak- 
kunst en Spelling van Weiland, S ie gen- 
beek e. a. Nedei^uitsche taalkundigen. Z. Boe- 
mel, 1824. 8^ Tafel voor de Geslachten der Naamwoorden; 
voor de verdubbeling der klinkers Ë en O; en 
voor het bgvoegeljjke Naamwoord of Bgwoord , 
uitgaande op lyk of elijk, Lejd. 1829. in plano. 

Bilderdjjk, W., Beginsels der Woordvorschinff. 
Leeuw. 1831. 8<>. 

Verklareude geslachtlgst der Nederduitsche 

naamwoorden op stellige taalkunde gevestigd. 

Amst. 1832. 3 dln. 8'. 
Met het proBpectns. 
Jager, A. de. Proeve over de werkwoorden van 

herhaling en during in de Nederduitsche taal. 

Rott. 1832. 8*». 

Hetz. werk. 2e uiig. Devent. 1844. 8». 

Lulofli , B. H., Gronden der Nederlandsche Woord- 
afleidkunde, voor zoo ver dezelve eenigzins 
zeker is, of Woordontleedkundige beschouwing 
van de wgze, waarop in het Hollandsch de 
Woorden uit elkander voortspruiten, en met 
elka&r vermaagschapt , of verbonden zijn, enz. 
Gron. 1833. 8o. 

Kroese Bamaker, H., Zakwoordenboekje , be- 
vattende eene verzameling van mannelgke en 
vrouwelyke Zelfstandige Naamwoorden, en van 
Woorden , die met ee, oo of ei moeten geschre- 
ven worden, enz. 2e vermeerd. druk. Zwolle, 
1835. 160. 

Hetz. werk. 8e druk. Herzien en in overeen- 
stemming gebracht met de spelling van de 
Vries en te Winkel, door F. G. van 
Pesch. Zwolle, 1875. 16^ 

Hetz. werk. 10e druk. Zwolle. 1879. 16^ 

Ghanguion, A. N. E., Geslachtwgzer der Neder- 
duitsche Taal. Kaapstad, 1842. 12<'. 

Terwen, J. L., Etymologisch Woordenboek der 
Nederduitsche Taal, of proeve van een gere- 
geld overzigt van de afstamming der Nederd. 
woorden. G^uda, 1842. 8o. 

Boorda, T., Over de Deelen der Rede en de 
rede-ontleding, of Logische Analyse der taal, 
tot grondslag voor wetenschappelgke taaistudie. 
Leeuw. 1852. 8». 

Winkel, L. A. te. De logische analyse. Zutph. 
1858-60. 2 dln. 8^ 

I. Beschoawingen naar aanleiding vanT. Roorda's 

Rede ontleding of logische analyse der taal. 

II. Antwoord op de bedenkingen van T. Roorda 

en Q. N. tegen het Ie deel der LogiBche 

analyse. 

Labbertó, H. M., Beschouwing van het wezen 
en den aard der tien rededeelen onzer moeder- 
taal. Tüb. 1853. 80. 

Winkel, L. A. te, Over het werkwoord Ujken 
en zgne voornaamste afstammelingen. (Leid. 
1856). le ged. 4°. 

Progr. van het Gymnasiom te Leiden, 1866. 

Kern , H., Over de schrgfw^ze van eenige zamen- 
stellingen, in het Nederlandsch. Utr. 1858. 8^. 

Helm , G-. L. van den , Proeve van woordgron- 
ding, ütr. 1859—60. 2 stn. 8^. 

Brill, W. G-., Over het grammatisch geslacht 
der Naamwoorden. Redevoering. ^sHertogenb. 
1860. 80. Digitized by Google 169 WOO&DOROVDIVG. — WOOaDVOMIVO. •— ZINVaBVAirrE BN OELUKLUISBNSB VOOEDBir. 100 Dale, J. H. van, Zinsontieding. Een Leerboek 
voor onderwgsere en kweekelingen. Schoonh. 
1861-64. 3 dln. 8«. 

Hetz. werk. Ie stu^e. 2e druk. Schoonh. 

1865. 8^ 

Zinsontleding. Een handboek voor onder- 
wazen en leerlingen. Schoon. 1868. 8<>. 

Hetz. werk. 2de druk [bewerkt door P. J. 

Gosgn]. Schoonh. 1878. S». 

Torls , J. A.t Nederlandsch dictaatboek. Leuven, 
1872. 8«. 

Iffatthes, J. O., Regels voor de geslachten en 
de spelling. 3e druk. Gron. 1875. 8^. 

Heiten, W. L. yan. Proeven van woordverkla- 
ring. Akad. proefschr. Rotterd. 1871. 8o. 

Bouoourt, Th. J. E., Proeven van Nederland- 
sche woordafleidkande. Mechelen, 1872. 12°. 

Jager, A. de, Woordenboek der frequentatieven 
m het Nederlandsch. Gk>ada, 1875—78. 2 dln. 
gr. 8^ 

Stellwagen, A. W., Verleden en heden. Woord- 
verklaringen met inleiding en ophelderingen, 
den Haag, 1883. 8^ Lequien, S. A., Verhandeling over de inter- 
punctie: behelzende een zeer geleidelgk onder- 
rigt aangaande de gronden en het gebruik 
dezer hoogstnuttige wetenschap. Naar het Fr. 
2e uitg. doch met vermgding van het fransche 
taaieigen, enz. . . door J. J. Perk. Amst. 1819. 
8o. 

nyUlik, H., Over de Interpunctie. Amst. 1857. 
8* Lennep, J. ran, Alledaagsche bokken in *t 
gesprek. Amst. 1871. 8<>. 

Moook, S. J. M. yaa. Verzameling vanopetel- 
len ter verbetering van de daarin voorkomende 
Spel- en Taalfouten, voor kinderen. Zutph. 
1811. 8*. Lnlofii, B. H., Kakographie of opstellen met 
deze en gene feilen in Taal en Stgl, benevens 
eenige taalkundige Aanteekeningen , enz. Oron. 
1841. 80. 

Heeris, F. J., Cacographie uit Nederlandsche 
auteurs, ten gebruike bg het middelbaar on- 
derwgs. öron. 1873. 8<». 

Hetz. werk. 2e druk. Gron. 1877. S*. 

Bïooeiiberg, A. J., Hoe men Nederlandsch 
Bchrgft. Officieele en niet-officieele Oacographieën. 
enz. Dev. 1875. S^. 

Dale, J. H. yan. Honderd opstellen ter verbe- 
tering. 2e druk. Schoonh. 1866. 8<'. (AIb proeTen van kunstmatige woordvoeging iQb 
de Tolgende titels in dese afdeeling geplaatst). 

Proeve van vgf Klinkdichten, in welke naer rang 
zyn uitgelaten de yjf vocaelen, door A. F. 
[Fr es e] en uitgeg. door het Genootschap: Ar$ 
superat fortunam. Delft, 1784. S^, 

In hot lo deier klinkdiohton komt de «, in het 
3e de tf, in hot Se de t, in het 4e de en ia 
het 6e de « niet voor. 

Mttllner, J., De Naam Jesus enz. Leerrede op 
den feestdag van Jesus geboorte , met volkoome 
uitlaating van de Letter R, zonder dat daar- 
door de zin verstoord wordt. Op een vrgen 
trant uit het Hoogd. vertaald, merkelyk in styl 
verbeterd, en met een voorbericht uitgeg. door 
J. Scharp. Rotterd. 1795. 8«. 

B-legende (De), [door J. van Lennep]. Amst. 
1840. 80. 

PamohiniiftTidftg , A-saga [door J. Bosscha]. 
Amst. 1841. 8». 

Oolholms rooB. 0-sprook [door A. des Amorie 
van der Hoeven]. Amst. 1841. 8^ 

A-Mga. E-legende. 0-sprook [door J. Bosscha, 
J. van Lennep en A. des Amorie v. d. 
HoevenJ. Amst. 1879. 8^. 

Prins Willi. I-dicht. Arnh. 1880. 8». ZINVERWANTE EN QELUKLUIDENDE WOORDEN. - BIJNAMEN. Weiland, P. en O*. N. Landró. Woordenboek 
der Nederdnitsche synonimen. *8 Gravenh. 1821 
—26. 3 dln. 8o. 

Bruining, G-., Nederdnitsche Synonymen. . . taal- 
kundig en . . . etymologisch behandeld. Rotterd. 
1820. 2 dln. 8«>. 

Iiaats, G*., Woordenboek van Nederlandsche ge- 
lijkluidende en klankverwante woorden (homo- 
nymes): Met de beteekenis in het Franech. 
Bmss. 1826. 8«. Smytera, A., Epitheta, dat zgn bynamen oft 
toenamen. Rotterd. 1620. 8^. 

Met wit ptpier doortekoten, wmtrop Mnteéksnin- 
gen in HS. vtn het einde der vorige eeuw. 

Hageman, H., Yersameling van^ Nederduitaohe 
byvoeglyke Naamwoorden, uit verscheiden 
Schryvers ... in Alphabetische orde gebragt. 
Amst. 1771-72. 2 dln. 8^ Digitized by Google 161 162 BASTAABD-, KUNST-, OUDE EN NIEUWE WOOBDEN. 
Zie voor de Knnitwoorden ook de Afd. Woordenboeken in meerdere talen. Spiegel, H. L., Byepvaax- Almanak. Am8t. J. 
Theunissen. Z. j. (o. 1606). 16^ 

8ie ook ; Metgk van de Neded. spnekwoordtn enz. 
ia de AfiL Spreekwoordra. 

Werve, J. yan den, Den Schat der Duytscher 
Talen. £en seer pro^tel^ck boeck, voor alle 
de ghene die de latgneche spraecke, ende meer 
andere niet en connen, ende bysonder die de 
rechten hanteren. Dalft, 1608. è\ 

Hetz. werk. Deeze laaste drak verbeet, enz. 

Amat. 1742. 8*. 

[Meyer , LI]. Nederlandtache Woorden-Schat , d. i. 
Terdaytachinge van nytheemache woorden , die 
aomtyda onder het Kederlandtaeh gevonden 
worden. Wt venchejde achrgvera vergadert. 
HaerL 1650. 8«- 

[ ] Nederlandtache Woorden-Schat, waar in 

meeet alle de baaterdt-woorden , njt P. C. 
Hoofdt, H. de Ghroot, G. Huyghens, 
J. van Vondel en and. voortreffelyke Taal- 
kfuidigfae: en Konst- woorden oyt A. L. Kok, 
8. Sterin, de Kamer in LUfiT bloeiende e. and. 
duitache wgsghieren, Vei^adert, naanwkenrigh- 
Igk en met Kraft vertaalt worden. De tweede 
dmk, verbetert en veel vermeerdert. Amst. 
1654- go. 

[ ] Nederlandache Woordenachat , gheachikt in 

twè doelen , van welke 't eene Basterdtwoorden 
en ^t ander Eonatwoorden beghrgpt. De derde 
dnik,*van veel gfarove miaatelUngengheznivert, 
en meer ak de helft veighroot. Amst. 1658. 
12». 

[ ] Hetz. werk, als yoren. De vierde drok, 

bj na een derde deel ghrooter, dan de voor- 
l^nde. Amat. 166S. 1^. 

Woordenachat, in drie deelen ghescheiden, 

van welke het L Bastaardtwoorden , II. KoDat- 
woorden, IIL Yeroaderde woorden beghrgpt. 
De vjfde drok verbeeterdt en vermeerderdt met 
het heele laatste deel en zeer veele woerden 
in de voorghaaade. Amst. 1669. 12^. 

Woordenachat , verdeelt in 1 Baataardt- woor- 
den, 2 Konat-woorden , 8 Yeroaderde woorden. 
Den zeaden drulc. Verbetert en veel vermeer- 
dert in het derde deel. Amat. 1688. 12<>. 

Heta. werk, als voren. Den zevenden druk, 

verbetert en veel Termeerdert in heiderde deel. 
Amat. 1698. 12o. 

-*— -- Hetz. werk, ala veran. De oohtate druk. 
Alom veel vermeerdert en verbetert. Amat 
1720. »>. 

Hetz. werk, als voren. De negende drak. 

Alom veel vermeerdert en verbetert. Amst. 
1781. S*. 

Hets. werk, ala voren. De tiende dfuk. Alem 

tfmL vMaeenfeii en verbetert. Amst 1745. 8«. 

Drukwerken I. Meyer, L., Woordenachat, vervattende in drie 
deelen, 1 Baaterdwo(Mrden , 2 Ennatwoorden , 3 
Veroaderde woorden. De elfde druk. Deeze drak , 
ten nutte der Nederlanderen, in woorden en spel- 
ling doorgaans verbeterd en zeer merklgk ver- 
meerderd, door E. W. Cr amer as. Amst. 1777. 8**. 

Woordenschat, bevattende, in drie deelen» 

de verklaaring der Basterdwoorden » Eunstwoor- 
den en Verouderde woorden. Laatatlgk merklgk 
verbeterd en vermeerderd door E. W. Grame- 
rus. Nu verder beschaafd en verrekt, naar de 
behoefte van den tegen woordigen t^d, door den 
arbeid van verscheiden taaiminnaars. Twaalfde 
druk. Dordr. 1805. 8<». 

Koerbagh, A.» Een bloemhof van allerley lief- 
l^kheyd sonder verdriet, geplant door Vreede- 
rgk Waarmond enz. Of een vertaaling en ujt- 
legging van al de Hebreusche, Griecksche, 
Latynse , Franse e. a vreemde bastaart- woorden 
en wgsen van spreeken, enz. Amst. 1668. 8®. 
In dit exemplaar sfjn de bladz^den 98, 99. 102, 
108, 106, 107. 110 en 111, die wit waren ge- 
bleven, doordien men vergeten had het blad op 
de keenyde te bedrukken, waavMbgn^jk door 
den Sohf^ver aelven, die bet werk voor eigen re- 
kening uitgaf, in H.S. bygescbreven. 

BoBtiiig, Bal. v«n, Barbarologia, Sjnde de 
Sleutel der Grandiloquentia paganiame, ofte 
Boewn-Latyn. So als bj Voorname Boeren, en 
sommige Stedelingen, in Zujd- en Noord- 
Holland , seer geleerdeijk van haer gesproken 
wort ALb mede een Kroeg-praetjen , daer al de 
aardigheden van 't Boeren-Latyn in getoont 
werden. t'Amst. 1698. 8<>. 

HetB. werk. t'Amst. 1738. 8o. 

— --> Hets. werk. Amst. 1746. 8o. 

ICaurioiua, J. J. van, Onledige Ouderdom . . . 
behels. Taallievende en Historische Uitspannin- 
gen , over 't gebruik en ovemeeming van vreemde 
woorden , b$ welke gelegenheid de Krygsroem 
onzer Voorvaderen verdedigd wordt te^n de 
zwetzerjdn der Romeinen. Vooraf gaat 't Vaar- 
wel aan den zangberg, enz. Amst. 1765-66. 
2 dln. 8^ 

Lulofii, B. H., Vlngtige woorden over Neder- 
landsohe taalzuivering en taalverrgking , inzon- 
derheid ook met opzigt tot hetgene de nieowe 
Wetboeken daartoe kunnen en zullen bedra- 
gen. Gron. 1826. 8**. 

Proeve tegen de verbastering der Nederlandsche 
taal, door beschaafde Nederlanders, benevens 
eenige bglagen, door eenen Duitschen bemin- 
naar der Nederlandsche volkstaal [J. G. W. 
Kalckhoffj. Zutph. 1829. 8». 

Brieven van S., aan den heer Z., over het me- 
nigvuldig gebmik van Fransche woordm in de 
Nederdnitsche Taal, bgzonder in zwang in de 
aansienlghe kringen van Amsterdam en den 
Haag. Amst. 1629. 8*. 

11 Digitized by Google 168 0A0IAAai>-, KVirST-, 0U9S EN «lEUWS WOORVBV. l$4 Bpellizig (Over de) yan de Bastaartwoorden in 
't Nederduitsch. Door M. [J. A. Alberdingk 
Thym]. Amst. 1843. 8^ 

Lexmep, J. yan, Proeve eener yerduitsching 
der Grondwet van het Koningryk der Neder- 
landen. Amst. 1844. S"". 

Siegenbeek , M., Lgsfc van woorden en nitdmk- 
kingen met het Nederlandsch taaieigen etr^- 
dende. Leid. 1847. S\ Weiland. F., Eonstwoordenboek , of verklaring 
van allerhande vreemde woorden, benamingen, 
gezegden ens. Met Sapplem. 's Gravenh. en B^ott. 
1824-32. 2 dln. 8<». 

Ars NotariatoB, d.i. konate en stgl vanNotari- 
schap, begrepen in Theorgcke en Practücke; 
met verklaringhe van vele dnystere Latgnsche 
als Fianeoysche Woorden ende Termen, die 
men gemeynelgck in de Practgcke is ghebroyc- 
kende ; enz. [door J. T h nys]. Den lesten Drack, 
grootelicx vermeerdert ende verbetert. Utr. 
1645. 8^ 

Woorden-boek (Cnriens) van alderhande konst- 
en bastaart- woorden tot de practyck jiidicieel , 
ende des notarischaps enz. noodig en dienstig. 
Z. p. e. j. 4^ 

Slochts van een voortitel voorzien. Wtanohyniyk 
een fragment van een ander werk. 

Leeuwen, 8. van, Woordenboek waar inne 
allerhande konst ende bastaart woorden, tot 
de practgqae des Notarisschap ende andere Begts- 
oeflfeninge behoorende, ugt H. de Groot, 
Hooft, fluygens, Vondel ende andre enz. 
Z. p. e. j. 8^. 

Fragment van een ander boek, gepagin. 567 — 712. 

Boey, Th., Woorden-tolk of verklaring der voor- 
naamste onduitsche en andere woorden, in de 
hedendaagsche en aalGade Elechtspleginge voor- 
koomende, mitsg. korte schets v. d. oorspronk 
en het departement d. floven van Justitie e. a. 
voomaame staats-coUegien enz. *s Gravenh. 1773. 
2 dln. 4*». 

WinBChootesi, W. a, Seeman enz. »• Zie de Afd. 
Spreekwoorden. 

Lambrechts, M., Handboe^e voor den Zee- 
leerling, zgnde een beknopte beschryving der 
toetakelinge eens Oorlogschip, . . . Benevens . . . 
verscheidene zaaken, die hg kennen moet, be- 
voorens zgn bevordering tot luitenant. Amst. 
(1781). 8*. 

FlineSy Q. dé, Scheepe en zeemans woorden- 
boek, vervattende eene zeer groote menigte zo 
woorden als gewoone termen en kommando^s» 
betceffende zo wel de scheep- en zeevaart als den 
Bcheepsboaw en het geen tot dit alles betrek- 
king heeft. Amst 1806. 8'>. 

Hets. werk. Amst. L. van Es. Z. j. 8^ 

Deielfile uitgave doek met veranderden titel. 

Xiexmep, J. van, Zeemans-woordeboek, behel- 
zende een verklaring der woorden, bg de scheep- 
vaart en den handel in gebruik, en een op- 
gave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelgk, en der spreekwazen daaraan ont- 
leend . . . Met opmerkingen en aanhalingen enz. 
Amst 1856. 8^ 
Venter van Wulyerhorst, A. H., Proeve 
eener Nederlandsche jagtterminologie. (Met aan- 
vullingen). Amh. 1857. 8^ 

Landolt, H. M. F., Militair woordenboek, voor 
Nederlanders bewerkt. Leyd. 1861—62. 2 dln. 8^ 

Hoefer , F. A., Eenvoudige verklaring van water- 
staatkundige benamingen, vooral met het oog 
op militaire inundatien. Utr. 1880. M. pi. 8^. Heyer, L., Woordenschat, 3e dl. begrypende 
verouderde en ongewoone woorden met der 
zelver uitlegginge. (Amst. 1720). 8^. 

Met wit papier in 4^. doonehoten, waarop eigcn- 
kandige aanteekeningen van J. J. Sohnltens. 

Schatkamer der Taaien, uitgeg. onder de zin- 
spreuk: Linguae putriae exeoleruU (sic) amore; 
bevattende veele uitleggingen van verouderde 
Nederduitsche Woorden, en, ophelderingen van 
de meeste doode Taaien, niet alleen ten nutte 
van alle Taal- en Letterkundigen, maar ook 
van de Godgeleerden, met betrekking tot het 
verklaaren des Bybels. Amst. 1794. Met pi. 8^. 
HetnUde Werk, onder een anderen Titel, als de 
Taalkundige Mengelingen, door Steenwin- 
kel en Clignett^ 1781—86, geplaatst in de 
Afd. Nederd. IWk. kolom 140. 

Fokke SimonBS., A., Proeve van een ironiesch- 
Oomiesch woordenboek, van veronderde, ver- 
nieuwde en nieuw uitgevonden woorden en 
spreekwyzen, in de NcMierlandsche taal enz. 
Amst. 1797—98. 2 dln en Aanhangs. Amsterd. 
1805. 8o. 

Het», werk. 3e dr. Amst 1821. 8o. 

Ypey, A., Taalkundige aanmerkingen over ver- 
ouderde en miuverstaanbare woorden in de 
Staaten Overzetting des Bgbels. Amst 1807. 
— Vervolg. Utr. 1811. 2 dln. 8o. 

Jager, A. de, Taalkundige handleiding tot de 
Staten-overzetting des Bgbels, bevattende eene 
verklaring der verouderde of min verstaanbare 
woorden en spreekwazen in die overzetting 
voorkomende. Kotterd. 1837. 8^. 
Heoker, W., Verklarende Igst van verouderde 
woorden, uitdrukkingen, vormen enz., nit de 
Staten-vertaling des Bgbels. Gron. 1852. 8<>. 
Woordenboek (üitlegkundig) op de werken van 
P. Eornz. Hooft, uitgegeven door de 2e El. 
V. h. Kon. Ned. Instituut. Amst 1825—38. 4 
dln. 40. 

Bit woordenboek werd bewerkt door D. J. van 
Lennep, M. Siegenbeek, J. P. v. Cnp- 
pelle, S.Is. Wiseiins, J. de Vries, H.W. 
Tjdeman, J. Koning, J. ▼. 'sOraven- 
weert, /. D. Meyer, W. Broes» N. &. v. 
Kampen, J. ▼. Lennep en D. Hooft 

OndemaïiB Sr., A. G., Taalkundig wootdenboek 
op de werken van P. G. Hooft, ter aanvul- 
ling en verbetering van het üitlegkundig woor- 
denboek op Hooft, uitgegeven door de 2e 
klasse van het voormalig Kon. Ned. InttUuuL 
Leid. 1868. 8^ 

mtg. door de Maataok. d«r NedwL I«stt«rhinito. Digitized by Google 165 W0OADESBOBK.BN DEK ÜISDEALANDSCHE TAAL. 166 Frljlink , H., Het Woordenboek op de gedichten 
van 6. Az. Bredero, door A. C. Onde- 
mans Sr. nagelezen. Amrt. 1865. 8^ 

Het «Woordenboek op de gediehten van G. Ax. 
Bredere" door A C. Oudemant Sr. komt 
▼oor ia de Werken van de Maatach. d. Nederl. 
Letterkvndei N. R. dl. IX. 

Flaataen (Besloten). Art. 167 der Grondwet 
Begtageding van H. te Vaarwerk enz. [door J. L. 
G. Gregory]. 'BGravenh. 1857. 8^ 

Iiexmep, J. van. De uitlegging der woorden 
Besloten plaatsen in Art. 167 der Grondwet. 
beschoawd. *8Gra7enh. 1857. S^. 

Vries, K. de, De yiiscliergen, geheeten het 
Vroon, ten jare 1488 aan de stod Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek. Leid 

1858. 8°. 

Brink, B. C. Bakhuizen van den, Piscatio, 
Pêcherie, Visschftrg; de ware beteekenis dezer 
woorden gehandhaafd tegen Prof. de Vries. 
•sGravenh. 1858. 8^ 

Adviesen (Taalkundige) betreffende zekere testa- 
mentaire quaestie enz. benevens eenige proces- 
stukken, verzameld d. J. A. N. Travaglino. 
Amst. 1862. 8o. 

Hierin advieien van J. van Lennep» M. de 
Vries, W. 6. Brill en N. Beets. 

Opsoomer, C. W., Naar aanleiding van een 
Testament. Open brief aan M. de Vries. 
Amst. 1863. 8<>. WOORDENBOEKEN DER NEDERLANDSCHE TAAL. 

Zie ook de Afd. SneUing, de Aid. Woordgronding en, voor de Woordenboeken der Nederl. en andere talen 
de Afd.: Woordenboeken in meerdere talen. Qloflsare (Niederlftndische) des 14. and 15. Jahr- 
hoaderts nebst einem Niederdentschen. Heraos- 
geg. V. Hoffmann yon Fallersleben. 
Leipz. 1845. 8^ 

Horae Belgica^ VIL 

CUcwMMirliiin Belgicum. Heraoageg. v. Hoffmann 
Ton Fallersleben. Hann. 1856. 8^ 

Horae Belgiese , VU — 2e druk van het hier voor- 
alig. werk. 

Soringar, W. H. D., Glossarium van de oud- 
hoUandsche en midden-eenwsch latgnsche woor- 
den, voorkomende in de Proverbia Gommnnia. 
Gevolgd door omstreeks 200 emendaties in den 
latgnschen tekst van dat geschrift. Leyd. 1865. 8^ 
Gedrokt ab bQlage tot het Oe deel der Horae 
Belgioae (Altmederlandisehe ^riehwörter) ens. 
van Hoffmann von Falleraleben. 

ThesanruB Thentonicae Lingnae, Schat der 
Neder-dnjrtscher spraken. Inhoudende niet alleene 
de Nederduitsche woorden , maer oock verschey- 
den redenen ea manieren van spreken, vertaelt 
ende onergeset int Fran9ois ende Latgn, [door 
Chr. Plantyn]. Antverp. 1578. 4**. 

Kiliantis, C, Etymologicvm Tevtonicae lingvae: 
sive dictionarivm Tevtonico-Latinvm , praecipvas 
Tevton. lingvae dictiones et phrases Latinè inter- 
pretatas, et cvm aliis nonnvlli> linguis o.biter 
collatas, complectens enz. Ed. III prioribvs auctior 
et correctior. Antverp. 1699. 8®. 

Hetzelfde werk.... Ed. IV. Auct. add. 

Gontin. propriomm nominum Germanicae oiigi- 
nis Etyma et significationes vtriusq. sexns, et 
Nomenclaturas animalium enz. Op.L. Potteri. 
Alom. 1605. 8^ 

Met eigenhandige aanteekeningen van O. J. Vob- 
sina. 

Hetz. werk. Dez. uitg. Alcm. 1618. 8^ 

Hetz. werk. Dez. nitg. Middelb. 1620. S^. Küianua, C, Etymologicvm Tevtonicae lingvae, 
s. Dictionarivm Teutonico-Latinvm , enz. Gnr. 
G. Hasselto, qvi et svas adnotat. adiecit. 
Tn^. Batav. 1777. 2 dln. 4«. 

Met aanteekeningen in HS. van M. Tydeman. 

Theeavnre duamm vocnm locnpletissimus sev 
Dictionarivm Tevtonico-Latinvm , omnib. ejusm. 
Dictionarüs auctior enz. Antv. 1640. 8^. 

Küittnus auctus, sen Dictionarium Tentonico- 
Latino-Gallicum enz. Adj. etiam Lud. Pot- 
teri... I. de propriomm ntriusque sexus 
nomimum Germanicae originis etymis ac signi- 
ficatione , II. de animalium nomenclatura. Amste- 
lod. 1642. 8*. 

Hetzelfde werk. Dezelfde uitgave. 

Met papier doorschoten in foL, waarop eigenhan- 
dige aanteekeningen van P. Bondsm. 

Binnart, M., Biglotton amplificatum sive Dic- 
tionarium Teuto-Latinum novum enz. Amstelod. 
1659. 8**. 

Dictionarium Teutonico-Latinum novum, s. 

Biglotton amplificatum . . . Nunc denuo emend. 
atque multis vocibus, quae desiderabantur » 
locupletatum, studio et diligentia J. de Wilde. 
Amst. 1719. 8^ 

Sohueren , Q-. van der , Teuthonista of Duytsch- 
lender, [NederL en Lat.] uitgeg. door C. B o o n- 
zajer, met eene voorreden van J. A. Cli- 
gnett. Leyd. 1804. 4o. Vriea, M. de, Proeve van Middelnederlandsche 
taalzuivering. Voorbereidende opmerkingen voor 
de aanstaande uitgave van een Middelneder- 
landsch Woordenboek. Haarl. 1856. 8"^. 

Middelnederiandsch woordenboek, 's Gravenh., 

Leid., Amh. 1864. afl. 1 en 2(A— Anxt). gr. 8^. 
Niet verder venehenen. Digitized by Google 167 WOORDENBOBKXN DSB 17EDERLAVD80UE TAAL. 168 OademanB 8r., A. C, Bedrage tot een middel- 
en oad-nederlandsch woordenboek. Uit vele glöa- 
aaria en andere bronnen b^eengezameld. Amh. 
1869-80. 7 dln. 8«>. 

VerwtJB, Eelöo, en J. Verdam, Middelneder- 
landflch woordenboek, 's Gravenh. 1882—84. Afl. 
1_7 [A-Belo]. gr. 8». Plan tot bet Torraadligen van een algemeen , om- 
Bchrgvend Woordenboek der Nederhuidache tale, 
door de Maattehappy d. Nederlandêche Letterkunde 

te Leyden (1778). BgvoegselB en aenmeiv 

kingen (1773). — Ontwerp (verkort nit bet Plan , 
1774). — Taalkundige vragen, met 3 Belagen 
(1775). — NaamlgBt van [gebmikte] aucteuren en 
Woordenlost: A—Hits en Ontwerp, enz. van 
een Nederdnitsch omscbrgvend Woordenboek. 
1791. 1 bd. fol.' 

Alles wat hierover is veisehenen. 

Weiland, F., Nederdnitecb Taalkundig Woor- 
denboek. Amst. 1799-1811. 11 dln. 8^ 

Bijvoegselen tot bet voorg. werk, bgeen- 

gebragt door G. de Vries en M. Siegen- 
beek. 1 bd. 8^ 

Dern verEameling is samengesteld uit aittrekseb 
en alzonderl^ke Nos. ?an aen Kontt- e» Letter- 
hode^ van de jarai 1799 tot 1812. 

Beknopt Nederdnitsch taalkundig woorden- 
boek. Dordr. 1826-30. 5 dln. 8^ 

Proeve van 't woord Bwnn^ dienende tot eenen toets, 
hoe men een algemeen omschrjj?end Woorden- 
boek der Nederdaitsche Tale zonde behooren 
op te maken, enz. [door A. Kluit]. HaarL 
1801. 8o. 

Halem, F. W. von, Eleinee ftcht HoUftndisches 
Handwörterbuch ffir GesohftfiFtomftnnet nnd 
Eaufleute. Brem. u. Avrioh, z. j. (1811). 8^. 

Martin Jr., H., Beredeneerd Nederdnitsch woor- 
denboek . . . voorafgegaan door eene spraakleer 
en gevolgd door eene verzameling' der meest 
in gebruik zgnde Nederduitsche sjnonimen. 
2e druk. Amst. 1829. 2 dln. 8^ 

Bomhof Hzn., D., Nieuw groot woordenboek 
der Nederlandsche taal, waarin alle gebruike- 
Igke woorden opgenomen; hunne verschillende 
beteekenissen verklaard en, waar zulloi noodig 
ifl, met voorbeelden gestaafd zgn. Met een 
voorberigt van L. A. te Winkel. [Voorburg, 
1852]. 'sGravenh. 1857. 8^ 

Vries, M. de. Ontwerp van een Nederlandsch 
woordenboek enz. Bruss. 1852. 8^. 

Hetz. werk. Gron. 1852, 8*, Vrtea, M. de, Verslag der Bedactie van het 
Nederl. woordenboek omtrent den staat harer 
werkzaamheden van 1 Jan. 1852 tot 1 Aug. 
1854. Haarl. 1854. 8^ 

Hetz. van 1 Aüg. 1854 tot 1 Julg 1856. 

Aid. 1856. 8^ 

Hetz. van 1 Jul« 1856 tot 1 Jul« 1860. 

Aid. 1860. 8<>. 

Hetz. van 1 Jnlg 1860 tot 1 Jnlg 1862. 

Aid. 1862. 8^ 

Woordenboek der Nederlandsche taal , door M. 
de Vries, L. A. te Winkel, E. Verwgs 
en P. J. Cosgn. 's Gravenh.-Leid-Anih. 1864 
-82. Dl. I en II. aü. l. — He Reeks. afl. 
1-9. — Ille Reeks. afl. 1-7. gr. 8». 

Ie Reeks. Ie Dl (A-Ajuin), d. M. de Vries 
enL. A. te Winkel; de Uatste drie sfl. d. M. 
de Vries slleen. Ile DL Ie sfl. (Aksnt- 
AUeens) d. M. de Vries. — 8e Beeks (O- 
QndemohteB), d. M. de Vries en B. Ver- 
was. 9 sfl. — 8e Reeks. Afl. 1—6 (6-Gekken) 
d. P. J. CosQn en S. VerWtfs. 7e afl. 
(Gekken-GeleguÜLeid) door P. J. Gosgn, S. 
Verwas en M. de Vries. 

Inleiding door M. de Vries. 'sGravenh. 

en Leid. 1882. gr. 8^. 

[De in 1864 bg dé Ie afl. gevoegde In- 
leiding en de Naamlgst der inteekenaren met 
vervo^. Blz. 1—18 waarvoor bg de laatste afl. 
van het Ie deel verbeterbladen gegeven werden, 
benevens de omslagen der Aflgn waarop mededee- 
lingen der Redactie voorkomen]. 1 bd. 8^. 

— Vries, M. de» Mededeelingen en opmerkin- 
gen betreffende het Nederl. woordenboek, 's Qra- 
venh.. Leid., ^mh. 1865. 8^ 

—Vloten , J. vani Noord-Nederlandsche karakter- 
feilen en Ziekte-geachiedenis van het Nederland- 
sche Woordenboek. Twee Congres-voordrachten , 
met toelichtende inleiding. EUiarl. 1868. 8^. 

Nederlandsche Spelling- en Woordenboeks- 

grieven; de waarheid aan en omtrent Dr. M. 
de Vries. HaarL 1888. 8^ 

CaliBOh, I. M. en N. 8., Nieuw woordenboek 
der Nederlandsche taal enz. Tiel. Z. j. (1864). 8''. 

Dftle, J. H, vaa, Nieuw woordenboek der Ne- 
derlandsche taal. 's Gravenh., Leid., Amh. 1872. 
8«. 

Hetz. werk. Sde geheel nieuwe druk bewerkt 

door J. Man have. 's Gravenh.-Leid. 1884. 8^ 

Thieme's Zakwoordenboe^e voor de Nederland- 
sche taal Bewerkt naar van Dale'e Woor- 
denboek [door J. Manhavel. *s Gravenh. 1 878. 
kl. 8^ Digitized by Google 170 SPBEEEWOOBDBN. SuriUgar, W. H. D., Yérhandelng over de 
Froverbia Commmiia » ook Proverbia Seriosa 
geheeten , de oadste TenameliDg yan If ederland- 
ache spreekwoorden. Leid. 1864. 4^. 

Zie het hierVd behooreude Oloeaarinm hfj de Afd. 

Woorinloekni d. Nederi. taeL 
Progr. ?. 11. Gymnannm te Leiden, 186S--64. 

Spriohwdrter (Altniederlftndieohe), nacb der&l- 
teeten Senttnfmig. — Geeprftchbftcblein , roma- 
niacb n. fl&miscb. Henraegeg. y. Hoffmann 
Ton Fallersleben. Haim. 1854. 8^ 
Horte BelgicM, IX. 

Spreuken (Oode Nederlandscbe) en Spreekwoor- 
den. Met taalkundige aanteekeningen oitgege- 
▼en door Q. J. Ileyer. Qron. 1836. 8^ 

Dit werk iMttaat ait nieuwe nif gaven, met aantee- 
keningen yooraen, lan 1°. Obemeene DuTticb» 
Spreeokwobrden: Adagia oft Proverbia gbe- 
noemt . . . P. W. 1660. Gbeprent toe Gampen. . . 
hy my Peter Wameraen, ens. — en van S^ Les 
proterbee andent Flamengi et Pran^ft, Gorrespon- 
dants de aentenoe les ma anx antres, eolligée et 
ordonnéi par F. Goedtbala. Anvers, 1668. 8^ 

Harrebomóe, F. X, Spreekwoerdenboek der 
Kederlandacbe taal, of verzameling van Neder- 
landacbe spreekwoorden en spreekwoordelgke 
uitdrukkingen van vroegeren en lateren tnd. 
ütr. 1858-70. 3 dln. 8<». Soringar , W. H. D., EraamuB over Nederlandsehe 
spreekwoorden en spreekwoordelgke uitdruk- 
langen van zgnen tgd, uit 's mans Adagia 
opgesameld en uit andere, meest nieuwere ge* 
schriften opgehelderd, ütr. 1873. 8^. 

Idinau, D., Lof van wiisheyd ende goed gelnck; 
op drge hondert ghemeyne eprek-woorden , in 
rgme gestelt, enz. « Zie de Afd. Dichtwerken. 

Bmne , J. de , Nieuwe Wgn in oude le*er-zacken, 
bewyzende in Spreeck woorden — 't gheluck 
Tan onze Kederlandsche Taele. » 2ie de Afd. 
Dichiftêtken^ 

Kergh (Het) van de Nederlandscbe Spreek-woor- 
den : waer in H. L. Spiegels By-spraakx Al* 
manack: neffens het 2e en 3e deel der Spreeck- 
woorden zgn by-gevoegt. Noyt aldus volkomen 
ghedruckt Amst. 1644. \2^. 

Hetz. werk. Amst, 1660. 12**. 

KatthMutf, A., Paroemiae Belgarum, Jariscon- 
solüs nsitatissimae , enz. ültr^. 1667. 8<>. 

Zinspreuken by de Neederlandscbe rechts- 
geleerden gebmikelyk ... in welke behalven de 
Boomsche Rechten , constumen en instellingen , 
en die van andere volkeren, het ütreohtsohe 
reeht verklaard en opgehelderd word ... [ü. h. 
Latgn] in het Neederd. overgezet door een 
recht^^leerde. Onder de zinq^reuk: JVm utilê 
est, quod facimvM, etuUa eit gloria, Amst 1775. 4^ 

ZiziOgreven, J. W., Duytsche Apopbthegmata, 
of kloeck-nyt-geprokene wysbeydt, bestaende 
in nn- pit- nnnt- en spoi^redenen , enz. Met 
eenige spreacken vemieeidert door J. L^Weid- 
ner. Amst 166d. 8^ Winsohooten, W. a, Seemati: behelsende een 
grondige uitlegging van de Neederl. Konst- en 
Spreekwoorden, voor soo veel die uit de See- 
vaart sgn ontleend , enz. en bg de beste schrg- 
vers deeser eeuw gevonden werden, enz. Leid. 
1681. 8^ 

Lyste van Spreek-woorden , op yerscheyde voor- 
valien toepasselgk. Door een Liefhebber der 
selve by een vergadert. Gedrukt in de Brouwery 
van de wereld , in de drukkerg van Kakodemus 
z. j. (1706). 2 stkn. 8<». 

Komt voor acbtar bet werbjei liftte van Raritey* 
ten enz. 

LyatB van Spreekwoorden op vetscheydo voor- 
vallen toepasselyk; door een Liefhebber der 
zelve bg een vergadert. Zegwaardt» by Joh. 
Silentiarium , in Momus , Z. j. 2 stn. 8**. 

Tuinman, O., De oorsprong en uitlegging van 
dagelgka gebruikte Nederduitsohe spreekwoor- 
den, opgehelderd tot grondig verstand der va- 
derlandsche moedertaal. Midd. 1726. 2 dln. 4"^. 

Bhgelen, W., Spec. jur, sisten* Paroemiae 
quasdam Juris Belgici illustratas. Traj. ad Bhen. 
1777. 4». 

Hierin worden de volgende spreekwoorden be- 
bandeld: «gemeen goed geen goed; kieeen of 
deden; geven of nemen; beeren peeren rotten 
niet; eoop breekt knor; ooop breect geen baar*'. 

Martinet, J. F., Oorspronglyke Nederlandscbe 
logogiyphen, of de verzameling van vaderlandsche 
spreekwoorden opgehelderd in beeldtenissen , 
mnzyk- geBgureeide- en andere letteren voor- 
gesteld enz. Amst. W. van Vliet, z. j. Ie 
afdeel. Met platen. 8^. 

Mi^^asQn van spreekwoorden en zedenspreuken , 
opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, 
enz. Met platen. Amst. 1802. 3 dln. 8''. Fokke Simonfli., A., Verzameling van eenige, 
bier te lande gebmikelgke spreekwoorden, enz. 
verklaard en opgeheldeid. Met caricatnurplaten. 
Amst. [1805-]1810. 6 stn. 8<>. 

Bevattende: SUc is een dief ia zffn neering, 1806. — 
't Ia al geen gond wat er blinkt, 1806. — Praetica 
est moltiplez, 1806. — By bet sebeidm van de 
markt leert men de kooplien kennen, 1807. — 
Geen geld, geen Zwitaen, 1800. — Elk meent 
sQn nil een valk te zVn, I8ia 

Zutphen, A. van, Vaderlandsche Spreekwoor- 
den , ten dienste . . . der Nederi. Scholen , op- 
gehelderd. Gorinch. 1821. 8^ 

Lnim en ernst, of verklaring en uitbreiding 
van eenige vaderlandsche spreekwoorden welke 
van eyeren ontleend zgn. [d. N. van der 
Hulst]. Rotterd. 1823. 2 stn. 8o. 

Byk, J. P. Sprenger van, Handleiding tot de 
kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden 
en spreekwoordelijke zegswjjsen, bjjsonder van 
de scheepvaart en het scheepsleven ontleend.' 
Rotterd. 1835. — Nalezingen en Vervolg. Rot- 
terd. 1836. 2 dln. 8°. Digitized by Google 171 SPRSEKWOOBBXH. — PBBfiOOlTS- XN FLAATSVAXEN. 172 Byk, J. P. Qprenger van, Handleiding tot de 
kennis van onze yaderlandsche spreekwoorden 
en spreekwoordelgke zegsw^zen, bgzonder uit 
het diereorgk ontleend enz. Met Vervolg en Na- 
lezingen. Rotterd. 1838~-89. 8^ 

Handleiding tot de kennis van onze vader- 

landsche spreekwoorden, en spreekwoordel^e 
zegsw^zen, bgzonder aan het landleven ont- 
leend. Rotterd. 1841. 8^ 

— Jager, A. de , Toelichtende Bedenkingen op het 
Naschrift van den Heer J. P. Sprenger van 
Ejk, achter zgne Handl. tot de kennis van 
onze Vaderl. Spreekwoorden aan het Landleven 
ontleend. Rotterd. 1841. 8^ 

Eyk, J. F. Qprenger van, Het Spreekwoor- 
delijk gebruik van Bgbeltaal in de burgerlgke 
zamenleving beoordeeld. Rotterd. 1844. 8^ 

Handleiding tot de kennis van onze vaderl. 

spreekwoorden en spreekwoordelgke zegswgzen 
bgzonder aan de scheepvaart en het scheeps- 
leven, het dierenrgk enhet landleven ont- 
leend. Rotterd. 1844. 8 dln. Met 3 vervolgen. 
8^ 

Bijdragen tot de kennis der Nederduitsche 
Spreekwoorden, door A. d. J. [de Jager]. Z. 
pi. en j. (c. 1840). 8®. Bogaert, F., Toegepaste Spreekwoorden. Een 
boek voor het volk. Qent, 1852. 8^ 
üitg. van het Willems-fonds. N<>. 6. 

Modderman, A., Bgdragen tot de Hnishond- 
kunde, in voorlezingen, meerendeels zamenge- 
steld uit spreuken , spreekwazen en spreekwoor- 
den. Gron. 1852. 8**. 

Lanrillard, E., Opgave en toelichting van 
spreuken of gezegden in de volkstaal aan den 
Bgbel ontleend. Amst. 1875 8''. 

Bekroond door de Holl. MaatioL v. friste KuBSten 
en WeteBsobappen. 

— Harrebomée, P. J., Bedenkingen op het 
prgsschrifb van E. Laurillard: »Bgbel en 
volkstaal , bevattende opgave en toelichting van 
spreuken of gezegden in de volkstaal , aan den 
Bgbel ontleend.** Gorinch. 1877. 8^. 

Zeeman, C. F., Nederlandsche spreekwoorden, 
spreekwazen, benamingen en volksuitdrukkin- 
gen, aan den Bgbel ontleend. Dordr. 1877. 4^. 
Bdnroond door de HolL Maatsch. v. fraaie Kunsten 
en Wetenschappen. Wülems, J. F., Over eenige oude Nederlandsche 
ééden en uitroepingen. Qent, 1884. 8®. PERSOONSNAMEN EN PLAATSNAMEN. Lansena» F., Bedrage tot de kennis van den 
oorsprong en de beduidenis der geslacht- of 
familienamen. Brugge, 1852. 8^. 

Nomina propria Hollandorum accommodata 
Nominibns Sanctorum, qui in Ecclesia cele- 
brantur, a4)anctis plerumque eor. Festis. Antv. 
1694. 12^. 

Dese naamlijst komt voor achter: Bituale Romanom 
oontraetum et abbreviatiim. Antr. 1604. 12^. 

Baklcer, F., School-boeck behelsende de namen 
der geslachten van Adam af tot op Chrifltus 
toe; met noch eenige andere namen van Lan- 
den, Steden, Plaetsen, Ampts-personen enz. 
vertoouende een kort beloop der H. Schrifiure. 
Utr. 1718. 8<>. 

Bonkei, 8. J. van , Woordenboek der eigennamen 
naar hunne eerste spelling en oorspronkelgke 
uitspraak met eene korte beschrijving van de 
personen, landen en plaatsen in het Oude 
Testament voorkomende, enz. Gron. 1835. 8^. 

Beteekenis en afleiding van eigennamen, door 
J. W. M[ontgn]. Zalt-Bomm. 1840. 8^ 

Ftfjlink, H., Woordenboek voor de uitspraak 
van vreemde Eigennamen. A. Muller 's Allge- 
meines WOrterbuch voor het Nederl. publiek 
bewerkt, voorafgegaan van eene uitspraakleer 
der voornaamste Europesche talen. Amst. 1852. 
8^ Fttjlink, H., Woordenboek enz. 2e uitg. Amst. 
1858. 8**. 

Smits, F. H, Personennamen volgens de Neder- 
landsche wetgeving. Acad. proefschr. Leid. 1883. 
8^ Hoeuflt, J. H., Taalkundige Bgdrsgen tot de 
naamsuitgangen van eenige, meest Nederland- 
sche, plaatsen. Breda, 1816. 8^ 

Buddingh, D., Mededeeling over de Loo-en. 
Gor. 1859. S^. 

De Loo-kwestie. Nieuwe mededeeling. Tiel, 

1861. 8^ 

Woord (Een) over het Kon. Acad. vraagstuk 
van de spelling der Nederlandsche plaatsnamen 
[d. H. J. Koenen]. Dev. 1860. 8^ 

I4J8t van Nederlandsche plaatsnamen naar de 
nieuwe regelen gespeld, uitgegeven door de 
Letterkundige afdeeling d. Kan. Academie v. 
Wetenêchappen [door M. de Vries e. a]. Amst. 
1861. 8^ 

Enyper, J.» Atlas van Nederland volgens de 
nieuwe spelregels. Haarl. 1884. 4^. 

Cosiijn, F. J., Eenige taal- en natuurkundige 
ontdekkingen van den Hoogleeraar J. van 
Vloten beoordeeld. Haarl. 1871. 8^ 

Voonamemk over v. Vloten*» afleiding van den 
naam Deventer. Digitized by Google 178 174 TONGVALLEN. Fetit, laOTiia D., Proeve eener bibliographie der 
Nederlandsche dialecteD. Kuilenb. L882. Ie sed. 
8o. 

Oroigednikt uit »Onze Yolkitaal.'** 

Volkstaal (Onze), Tgdschrift gewgd aan de studie 
der Nederlandsche tongvallen, onder redactie 
van Taco H. de Beer. Cnlemb. Boesel. 1882 
-84. Jrg. I~U. 8^ 

Winkler, J., Algemeen Nederduitsch en Friesch 
Dialecticon. ^sGravenh. 1874. 2 din. 8«. 

Schelde (Van de) tot de Weichsel. Nederdoitsche 
dialekten in dicht en ondicht, nitgekosen en 
opgehelderd door Joh. A. en L. Leopold. 
Gron. 1876-82. 2 dln. 8<>. Hoeufft , J. H., Proeve van Bredaaach Taai-eigen , 
of Igst van eenige in de stad en den lande 
van Breda gebruikelgke en in sommige oorden 
van ons Vaderland min gewone woorden en 
spreekwazen, verzameld en toegelicht. Breda, 
1886. 8^ 

Aanhangsel op de Proeve enz., bevatt. op- 
helderingen van eenige in onbruik zjjnde spreek- 
wazen , in oude Bredasche stukken voorkomende. 
Breda, 1838. 8^ 

Klokman, J. A., Schetsen en novellen, meeren- 
deels in het Geldersch dialect. Doetinch. 1870. 

8^ 

Oremer, J. J., Betnwsche novellen. Elaarl. 1856. 
2 dlljs. 16^ 

Overbetnwsche novellen. 

80. Leid. Z. j. (1879). 't Hart op de Völuw. Overbetnwsche ver- 
telling. ^sGravenh. 1878. kl. 8^ 

Gedichtjes. Amst. 1874. 8<'. 

Keurs, B. van. Kriekende kriekske. Betnwsche 
gedichten, ütr. 1879. 8<'. 

Keiaer Karels klok. Een praotje ün de Nim- 
wigse toal. (Nym.) 1839. 8^ 

Proeve eener nabootsing van het plat Zutphens. 
Yriasi tussen Jan en Trui. Z. pi. en j. 8®. 
Met ten» tanteek. vta de hand ?ta L. Ph. C 
van den Bergh. 

Bonman, J., De volkstaal in Noord-Holland. 
Inhoudende eene Igst van woorden, die in deze 
provincie meer of minder gebruikel^k zgn. Met 
een voorwoord van P. Leendertz Wzn. 
Parmer. 1871. 8^. 

BllderdQk, W., Over een oud Amsterdamsch 
volksdeunigen. Lejd. 1824. 8o. 

Lennep, J. van. Proeve van Plat- Amsterdamsch. 
[Zamenspraak tnsacben den verhaler, een verwer, 
Schele G^s, een tapper, Haarlemmerdgkers , 
Zwarte Sander, een Ooetindievaarder Klaas de Bobbert, matroos om de Noord, en Hein Rip, 
een heerenknecht , Katt«nburgers ,] met ophelde- 
rende aanmerkingen van J. fl. Halbertsma 
ten dienste van J. M. Firmenich's Germa- 
niens Völkerstimmen. Dev. 1845. 8^. 

Zutphen Ab., P. yan, Een brief over den Fran- 
schen tjjd en dan een Vrouwenpraalje in de 
Gorkumsche volkstaal. Gorinch. 1866. 8®. 

Cremer, J. J., Japik en Plennije. Een schets 
uit de duinen en aan zee. Geïllustreerd, 's Gra- 
venh. 1877. 4*. 

Scheveningiche tongvtl. 

Heina [ps. van H. E. Beimke], Walchersche 
schetsen en vertellingen. Purmer. Z. j. (1875). 
8o. 

üit het Walchersche Boerenleven. Een twee- 
tal verhalen. Amst. 1877. 8<>. 

Erelie Begtuut zgn rais na Ijuwt , bg gelegen- 
haid dat Zgn M%jestait Keuning WuUem de 
Darde der waer. Op zgn Bils beschreven van 
'en geboren Bilkert. Franek. 1852. 8<>. 

Heering, P., Overgsselsche vertellingen. Met 8 
teekeningen van J. Israels. Leid. 1883. 8^. 

Volks- Almanak (Twentsche) voor 1877. Hengelo , 
(1876). 16^ 

Bevat eene liydrsge in dea Twentichen tongvsL 

Swaagman, J. Sonius, Comment. ad Quaest. 
in Acad. GhK>ning. a. 1824. propodtam: »Prae- 
monitis nonnullis de lingaae Belgicae et caete* 
rarum linguarum ac dialectomm Germanicarum , 
AngUcarum et Scandinavicarum origine ex 
commnni Teutonica stirpe, deque stirpis illius 
antiquissima divisione in lingnas et dialectos 
superiores et inferiores, explicetur deinde, inter 
quasnam dialectos, dialectus Groningana sit refe- 
renda , et quomodo orta sit. Praecipuae porrolit- 
teramm permutationes et formae grammaticae , 
quibus dialectus illa a vemacula nostra cnltiori 
distinguatur (ex. o. quod pro diphthongo is, ei dve 
ai, pro oe saepissime ou vel au ntatur; quod 
particulam praefixam ge sexcenties in participüs 
abiidat, v. c. tlaan pro gedaan, etc. etc.) 
breviter enumerentur ; denique , speciminis causa , 
series aliqua detur vocabulorum, quae urbi ac 
provindae Groninganae magis minusve propria 
sint, quornmqne malta ex linguis et dialectis 
cognatis expUcari possiut et, quoad ^us fieri 
lioeat, explioentur. Cui palma est adiudicata. 
Gron. 1827. A\ 

Laurman, K. T., Proeven van kleine taalkundige 
bgdragen tot beter kennis van den tongval in 
de Provincie Groningen. Gron. 1822. 8^. 

Gtosprek (Yn) tassen Joust, Gerriet enTrien^e, 
over smokkeldery, en het verkoopen van zgke 
kugen, in de GrOnninger boerentaal ^ van boe- 
ten de Stgntilpoort Leeuw. Z. j. 8<>. Digitized by Google 175 TOVftVALLBV. 176 Qevprék. (Yn) taaschen Pjteroom oetyerkoren en 
Paul op gne avond verziete over het riek der 
waarhaid. (Op riem) dear Paul zölf beschreven. 
Gron. 1884. 8^. 

Jaapks Baise naa Domenei Kok, op ein ein- 
vaudige wize deur hom sölf beschreven. (Op 
riim). 2de druk. Sappem. 1834. 8^ 

Baaisie ('t Zeamer) of ein veraaam aventaur van 
den vermaarden ridder Don Kaschot (op 
riem), in de GrOneger taaV, d. C. Jr., Onm. 
Z. j. (c. 1884). S\ 

Sohuitpraalges (Nieuwe) in Groningerland , groo- 
teodeelfi in den Gkroninger toagval; door den 

' Schrgver van de Zamenspraak 'tutechen Pgter 
en Jaap. [G. Oool]. Gron. 1886. 8^ 

Baize (Roare) met en Stoom-luchtschip , noa de 
Moan. Gron. 1886. 8^. 

Wiyt je wo&rom Eekma schelt? 't Is nat wro&k- 
zucht en om geld. En Biemke veur het Alge- 
mein, ien de Grdn^ger tongval, deur Jan 
Pak-an. Grön. 1840. 8^ 

Qranepikkers (De twee), of Bedrage tot de 
Poêey. In de platte Groninger taal door J. G. 
[Meyer?]. Gwm. Z. j. S*. 

Fraotje ('N Hgl plezöng) over de Peerriedarei, 
tusschen twei Oldambster boeren en ein Jende 
ens. Winschot Z. j. (c. 1854?). 8^ 

Harm op en bal ien stad. 5e dr. Gron. 1854. 8^. 

* op vreyersvonten. Vervolg [van 't voorg.]. 

2e dr. Gron, 1858. 8^. 

op Wedder mark. Vervolg [van het voorg.]. 

Gron. 1854. 8*». 

BrtJf van'a Ghfdnsenger jonge, oet de Erim, 
an aien monder, dg azgeiis an é« walle mout 
wonen te GrOnningen. Gron. 1855. 8^. 

'Briit van Kees , dg met zien vrou naar 't Ake- 
diemiefeest west had, an zien vrond Jaap. 
. Gron. 1864. 8^ 

OetmienJBg (^) ien 'n jaehtwaide, 'n vertel- 
sel ien de GrOnninger tcal. Gronn. 1872. 8^. 

Palmar, W. ▼aa, De golden Kette. 'n Grön- 
neger dSrpsverhaol. Gronn. 1875« %\ 

Wildeboer, O*. E., Nannts-bgdragen : Moppen 
en mopjes in Gfoningsch dialect. Met een voor- 
woord van J. Wgn. Bappem., 1882. 8«. 

Iddstorgacw^ ▲• L. en B. BeimiiüL Jaaaao- 
nhifl, Proeve va»i «en WDordenboekjan van d^n 
Dreathsehen tos^pna. CoevonL 1844—49. 5 

Bit werkje bestaat uit venchfllende «Inpteltlke 
afiUrnkken uit den Drentachen Yolknlmanak. 

Werken (Poëtische en prozaïsche) van de Socie- 
ieit Mamuê, « Zie de Afd. Werken ton Dicht' 
genootschappen. 

AVékaot (Den) Flnckvink, of de kunst nmdoor 
de wereld te komme. Klnchsspenl • . . euveigezat 
in *t Mafi(treeg8 ens. door Momus Krantx. 
Maeetr. 1848. 1^. Elaoa Pompernikkel, of den dokter tegen wil 
en dank. . . . Envergezat in *t Mastreeg^ nao de 
Módecin malgré lui, van Molière. Mastr. 
1856. 8^ 

Sk. op iwaar papier. Bloodsukers (De). Elüchtspeul ... nao 't Hol- 
lants enveigexat door eene boer en einige Ini. 
Mastr. 1857. 8o. 

Momusklanken, Gedichten in 't Maastrichtsch, 
Nederlandsch en Franech door Momusleden. 
Maastr. (1888). S^. Stem, J. I*., Gedichten « parabelen en sjaoekes, 
of poëtische paarlensnoer voor de Kalle; eene 
rariteit . . . het Joodseh-Duitsch vrg gevolgd , 
door W.8.[Stern] naar den Sden druk met aantt. 
verrekt, en een Aanhangsel ... der Loosjne- 
kondjsche woorden ens. M. pi. Amst. 1884. 8^. 

BSiootje, waar binje? hof Conferenige hop de 
vertrekkie vaa de CoUeesje, ia de Pooretoe- 
geescke Koffij'nyssie, hover de gemasqnerde bal 
ontmasquert. Bg de meeste Boekverkoopers te 
bekomen. [In dichtmaat]. Amst. Z. j. 8^. 

Brief (Tweede bolangrgke) van een Amsterdam- 
schen jood, vrg williger in het Fransche Leger 
voor Sebastopol , aan zgne moeder in de Bata- 
vierstraat te Amsterdam. Letterlek overgedmkt 
[door J. Schenkman]. M. portr. Amst. z. j. 
4«. 

Lied (Das) vnn die Kuggel. Amst 1854. 8o. 
In den tongval dar AnMtardamaBhe jodm. Legende , ofte Historye vande snoode practgcquen, 
. ende de behendige listicheden der dieven, ü. h. 
Fransch. Hierachter is noch by gevoecht Gie i er s 
Vocabulaer hael tael. Leyd. 1645. 12^. 

ofte Historye van de practycquen der Die- 
ven ; overgeset nyt het Frans. Uier achter is by 
gevoecht : G i e 1 e r s Vocabulaer hael tael. Niea- 
stadt (?), Gom. Glaesz. van Buren (?) 1649. 
l2^ 

Cartouche of de gestrafte booewigt. Uyt het 
Fransch in Nederd. vaersen nagevolgt* Amst. 
1731. M. pi. 8^ 

Aan het slet: 1. Nederdfutioli en Bargoens Woor- 
denboek; 8. Woordenboek Bargoens en Neder- 
dnitich; 8. Woordenboek vaa het oud Bargoens 
en Daitach. 

Qartoueb», of da gestmfte booswigt« waar in de 
Kottst van beurzen -sneden . . . verhandeit wert . . . 
Hier agter . . . twee woorden boelges . . . [nederd .- 
baigoens en bargoens-nederduitsoh). üyt het 
Fransch in Nederd. vaercen nagevolgd. 2e druk. 
Amst. 1743. 8«. Schueirmana, L. W., Algemeen Vlaamsch idio- 
ticon, uitg. deor het taal- en letterlievend 
Genootschap Met t^d en vl$t, bewerkt door 
L. W. 8., met de medehnlp van P. da Boia 
en J* Lambrechts, onder h^ toeaicht van 
J. David. Lenven» .1865. 8^ 

L HetE. werk. Bgvoegsel. Loven, 1888. 99. Digitized by Google 177 tOKÖVALlilSK. 17è Bo, II. II. de, WestTlaamach iüotioon. Brngge, 
1878. gr. 8o. 

— Nolet de Brauwere yan Steeland, J., 
Epistel aan L. L. de Bo. Z. p. 1874. S"". 

Pieswieswieije. EtTmologiscli verhaal uit 

den taalparticalariBtenstryd. Dendermonde, 1875. 
80. 

Qailliard, B., Gloesaire Flamand de rinventaire 
des archives de Brnges (Sect. 1, Ie Série) de 
L. Qilliodts Tan Severen. Brnges, 1879— 
82. 4<>. 

Snellaert, F. A., Bjdragen tot de kennis van 
den tongyal en het taeleigen van Eortryk. 
Gent, 1844. 8^ 

Broeokaart, K., Jeile en Mietje, Gentsche 
vryagie. 5e dmk. Vermeerderd met eene navol- 
ging in het Bonigoensch [en met een woorden- 
lost]. Gent, 1841. M. pi. 8<». Changoion, A. V. B., De Nederdnitsche Taal 
in Znid- Afrika hersteld, sgnde eene Handlei- 
ding tot de kennis dier Taal, naar de plaatse- 
Igke hehoefte van het land gewgzigd. Eaapst. 
1844. e*». 

Hetz. werk. 2e druk. Rott 1848. 8«. 

Spraakkunst (Nederlandsche) voor schoolgebmik 
in Zoid-Afrika. Leid. 1876. 8^. GtoakiedeiiiB van die Afrikaanse taalbeweging 
ver vrind en vyand, uit publieke en private 
bronne, bewerk deur 'n Lid van die Genootskap 
van R^e Afrikaners. Paarl, 1880. 8^. 

BeginaelB (Eerste) van die Afrikaanse taal, uit- 
gege deur die Genootskap van regte Afrikaanders. 
Kaap Kolonie, 1876. 8°. 

Gtodigte (Afrikaanse) door Jan, wat Versies 
maak. 8e versameling. Paarl, 1882. S^. 

Qeldduiwel (Di). Afrikaanse verhaal deur» Neef 
Jan wat Versies Maak"' [J. Lion Cachet]. 
Paari, 1882. 8^ 

Drankduiwel (Di). Afrikaanse verhaal deur »Neef 
Jan" enz. [J. Lion Cachet]. Paarl, 1882. 8^ Sohükei, E., Kort gevat berigt der eerste her- 
vormde gemeente in de Europeische Turkyen 
te Bukurest in het vorstendom Walachy. Ber- 
lyn, d. 15 Oct. 1883. 8o. 

Merkwaardig als proeve van den styi en de spel- 
liiKg, die men te BerlQn toenmaals volgde, wan- 
neer men Nederdaitach sehreef. De verbeterde 
Nederlandsche drok, Leyden, d. 26 Jan. 1834, 
is hier bggevoegd. 

Fsalmboeok (Nedder-Düdesche Eereken- und 
Hnss-), tho deenst der HoUfinder-Gemeene up 
Amack. Copenh. 1788, dem 268 Jahr sint der 
HoU&nder erste Ankumpste up Amack. 8^. 

Bohinitto, F. C, Ordnung des Heils d(Srch den 
Catechismum Lutheri . . . , torn Gebruck der 
Dfitschen Gemene to HoU&nderdOrp op Amack. 
Kopenh. 1788. 8''. LETTERKUNDE. 

ALGEMEENE INLEIDING. — POËZIE EN PROZA. Burmanniui, P., Oratio de eloquentia et poe- 
tice. Traj. ad Bhen. 1696. 4''. 

Hermann, G., De dülérentia prosae et poeticae 
orationis disputatie. Lips. 1808. 2 stn. 4^. 

Oeel, J. en A. Simons, Voorlezingen gehouden 
in het leesmuseum te utrecht ütr. 1880. 8°. 
J. Geel, Lof der prosa. — A. Simons, Orer 
da po«sg. 

Ariatoteles , Verhandeling over de Dichtkunst , 
uit het oorspronglyk Grieksch in het Nederd. 
▼ertaald; waaragter gevoegt zgn eenige Verhan- 
delingen o?er de Dichtkunst en het Tooneel 
der Onden, door M. C. Curtius. Amst. 1780. 
8o. 

Boüeau, N., De kunst der poêzy. Met levens- 
schets, ü. h. Fr. [door J. van Zgp]. Leyd. 
1768. 8o. 

Sidnei, F., Verdediging der Poêzj. Uit het En- 
gelsch vert. door J. de Haes. Rotterd. 1712. 
8^. 

Burmaimiui Seo., P., De enthusiasmo poêtico. 
Amst. 1742. i<*. 

Drukwerken I. Bormannas Sao., F., Intreêreden over de po€ti- 
Rche verrukking enz. in nederdnitsche vaerzen 
nagevolgt d. D. Smits. Rott. 1743. 4». 

Aokersdyok, W. C, Disput, de utilitate et 
auctoritate Poëseos et PoStarum in Jurispru- 
dentia, nee non de utilitate Jurisprudentiae in 
legendis et explicandis Poëtis. Trai. ad Rhen. 
1779. 40. 

MaoquBt, J., Proeven van Dichtkundige Letter- 
oefeningen: over den smaek in de Po€zöe, 
over den Abraham den Aartsvader van Hoog- 
vliet; [over eenige Dichtstakken van Von- 
del, en over den IJstroom van Antonides; 
over den Ggsbregt van Aemstel en Lucifer van 
Vondel, over Hooft als dichter , en over de 
Eleggen]. ütr. 1780—86. 3 dln. 80. 

Alphen, H. van, Digtkundige Verhandelingen. 
Utr. 1782. S^. 

Proeven van oordeelkunde betreklnk de poSzij. 
Utr. 1790. 8^ 

Proef (Rwwe) over het werktvigliike der dicht- 
kvnde, enz. [door L. van Santen]. Leid. 
1796. 8^ 

12 Digitized by Google 179 LETTEBKUNDE. AL6EMEEKE INLEIBIKO. POËZIE EN PROZA. 180 Aanmerkingen oyer de dichtkunst. Amst. 1805. 
8o. 

Hofham, O. C. F., Proeve eener theorie der 
Nederduitsche Poëzy. 2e uitg. Gron. 1809. 8o. 

Gtoysbeek, P. G. Witsen, Verhandeling over 
het Puntdicht. Amst. 1810. 8*». 

Simons , A., Bedevoering over den waren dichter, 
ütr. 1816. 8o. 

Simpel, D. de, Beredeneerde ontleding van de 
voornaamste grondregelen der Dicht-rede-too- 
neel- en uitgalmknnst, gevolgd van de Nederl. 
Prosodia. Yper. 1825. 2 dln. 8o. 

Esohenburg, J. J., Handboek der Dichtkunde 
en Welsprekendheid. . . Naar den 4den druk 
uit het Hoogd. vertaald en ten aanzien der 
Nederlandsche letterkunde vermeerderd. . . [door 
N. G. van Kampen]. Rott. 1828—29. 2 dln. 
8o. 

Bilderdjjk, W., Verhandeling over het verband 
van de dichtkunst en welsprekendheid met de 
w^sbegeerte. Nieuwe uitgave. Met platen. Amst. 
1836. 8^. 

Vemée, J. A., Onderzoek naar de vereischten 
van den waren Volksdichter, met aanwgzing 
van die der afgestorvene Nederlandsche Dich- 
ters, welke op dezen eernaam de meeste aan- 
spraak verworven hebben. Delft, 1835. 8®. 

Haar» B. ter. Over den invloed van het christen- 
dom op de poéz^. Leid. 1843. 8^. 

üitg. door de Holl. Mtsch. ▼. fraaie Kousten en 
WeteoBch. Dichtkunde (De Nederduitsche). Ie deel. Van 
de dichtmaat. Amst. 1781. 8^ 

Bosch , J. de 9 Verhandeling over de regelen der 
dichtkunde. Haarl. 1783. 4°. 

Uitg. door Teyler's Genootschap. 

ledema, F. L., Toegewelike toneel proe we , ofte 
een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en 
oordeelkundig ABC: sinnebeeldig op histori- 
sche ordere beraamt, en met een foorberigt tot 
aanleidinge der Nederduitsche maatstiil, ofte 
klankredekunde pralende is. Leeuw. z.j.(1791). 
40. 

Aftchetsing (Korte) der toonmeeting of maet- 
klank van lettergreepen in Nederduitsche vaer- 
sen. [Naar het Hoogd. van J. C. Q o 1 1 s c h e d d. A. 
S. F. [F r e s e] uitgeg. door het Kunstgenootschap 
Ar$ superat fortunam], 'sOravenh. z. j. (1765?). 
8«». 

Hetz. werk. 2e druk. 'sGravenh. 1775. 8^. 

Uitg. d. h. GeDOotseh. Ars superat /ortumam, 

Vaelande van leper, Tgd-verdrgf . .. Met de 
noodige lessen op de nóder-dujtsche vers-mae- 
kerye « Zie de Afd. Nederl, Taalkunde: Spraak- 
leer. 

Hesselink, G., HoUandsche Dichtmaat en Pro- 
sodie, toegepast op het rythmus en metrum 
der Ouden enz. Amst. 1808. 8^. Kinker, J., Proeve eener HoUandsche prosodia, 
oordeelkundig gegrond op, en door het gehoor 
getoetst aan de uitspraak onzer taal, door het 
beschaafde gedeelte onzer natie, en toegepast 
op het rythmus en metrum der Ouden enz. 
Amst. 1810. 8°. 

Werken d. Holl. Mtsch. y. fraaie Kansten en 
Wetensch. I. 

Dantzenberg, J. M., Beknopte prosodia der 
nederduitsche tael. Antw. 1851. 8<>. 

Duyse , Prud. van , Verhandeling over den Neder- 
landschen versbouw, ^s Gravenh. 1854. 2 dln. 8^. 

Boorda, T., Over dichtmaat, versmaat en vers- 
bouw, inzonderheid in de hollandsche , duitsche , 
fransche, grieksche, romeinsche, arabische en 
oud-indische poëzie, 's Gravenh. 1863. 8^. 

Heremans, J. F. J., Beknopte Nederlandsche 
metriek. 2e druk. Gent, 1874. 8«». Historie, regels ende bemerkingen wegens de 
Nederdnytsche Bymkonst, waergenomen ende 
bemerkt in de beste ende vloeybaerste Rym- 
dichters, enz. Antw. (1773). 80. 

Sifflé, A. F., Over het gebruik van min regel- 
matige rgmwoorden in Nederlandsche gedichten , 
enz. Haarl. 1828. 4°. 

Uitgeg. door Teyler^s Genootsehap. 

Versameling van de bruykbaarste Nederdnytsche 
Bymklanken tot dienst der liefhebberen van 
Taal- en Dicht-kunst [d. W. Kroon] enz. Utr. 
1754. 8°. 

Gtoysbeek, F. G. Witsen, Nederduitsch Rym- 
woorden-boek , waarin de bruikbare rymwoor- 
den uit de beste Noord- en Zuid-Nederlandsche 
dichters byeenverzameld en, naar vokaalorde, 
onder derzelver natuurlyke klanken gerangschikt 
zyn, tot gemak by de praktische beoefening 
der dichtkunst. Amst. 1829. kl. 4». 

Frqlink, H., Nederlandsch Rg m woordenboek , 
naar W. Kroon en P. G. Witsen Geys- 
beek, voor den tegenwoordigen i^d bewerkt, 
en voorafgegaan van: Iets over de poëzie, hare 
geschiedenis en beoefening. Amst. 1881. 8**. Geel, J., Het proza. 2e verb. dr. Leid. (1841 ?). S*». 

Borski, G. van Wieringhen, Handleiding tot 
de theoretische beoefening van den Nederland- 
schen prozastgl. Haarl. 1848. 8^. 

Stijloefeningen voor de scholen. Rott. 1834. 8». 

Ukema, Y., Stgloefeningen. 's Gravenh. 1879. 
3 stkjs. 8^ 

Bosman, Th. J., Het opstel. Stgloefeningen. 
Tiel. 1881. 8^. 

Beattie, J., Proeve over het lachen en gelach- 
verwekkende in spreken en schrgven; uit het 
Eng. in 't Neêrl. o verg. met eene Voorrede en 
Voorbeelden uit Nederd. Schriften. Dordr, 
1783. 8°. Digitized by Google 181 BL0XMLEZIN6XN EN VEBZAKELDfOEN IS POBZIE EN FBOZA. 182 Mostart, D., Nederdaytse Secretaris oft Zend- 
briefechryver. Amet. 1635. 12**. 

Vermeerderde Nederdaytse Secretaris oft Zend- 
brief schryyer: waer in allerleye slagh van 
Sendbrieven enz. Met een tytelboezken. Amst. 
1656. 12^ 

Breton, N., Nederduytsen Briefdragher ge- 
laden met een pack van yerscheyde oubollige, 
diepsinnige, Temuftige, en t|jdtverdrgveDde 
brieven en hare antwoorden enz. Wei-eer ge- 
stelt in 't Engels [en vertaald door Willem 
Christiaens van der Boxel. Amst. 1645. 
12^ 

Jaoobi, H., Ghemeyne zeyndt-brieven , profijte- 

Igck voor de onders, meesters ende kinderen , 

om te leeren brieven dichten, wel te leven, 

ende orden telyck te schrjjven enz. Hoorn, 1645. 4®. 

Met schrijfletters gedmkt. 

Serre, J. vander [de la], Fatsoenlycke send- 
brief-schry ver . . . Yermeerd. enz. By J. D. [uit 
het Fransch] vertaelt. In desen druck oversien 
en verbetert. Amst. 1663. 12^. 

Seoretaris (De volmaakte) behelzende een on- 
derregting wegens het schryven van allerlei 
brieven , mitsgaders een naauwkeurig tyielboekje 
enz. [Nederl. en Fransch]. Amst. 1683. 12<'. 

Secretary (Amsterdamsche) bestaende in formu- 
lieren van schepenen-kennissen, Qugtscheldin- gen, Schatbrieven, e. a. die gewoonlgk daar 
gebruikt worden. Hier z^n bygevoegt veelerlei 
Formulieren van Acten enz. Deze laatste druk 
doorgaans vermeerd. en met annotaties verrykt. 
Amst. 1707. 8^ 

Hetz. werk. Als voorg. Doorgaans met anno- 
taties verrykt. Amst. 1737. 8®. 

Hakvoord, B., Gemeene zend-brieven, zo die 
in de dnitse scholen van Nederland worden 
gelee rt. Geheel vemieut en veel verbet. met 
by-voeging van requesten, hou welyks- voor- 
waarde, accoorden, enz. In desen 12en dr. van 
den auteur nader oversien en vermeerdert. 
Amst. 1777. 4^ 

Hetz. werk. Dezen laatsten druk nader over- 
zien en verbetert. Gk)rinch. T. Hom eer. Z. j. 
4^ 

Handleiding (Nieuwe) tot de manier van brie- 
venschreven . . . volgens een geheel nieuw ont- 
werp opgesteld , enz. ü. h. Eng. 3e druk. Amst. 
1770. 8^. 

Jongh Jr., J. de, Post-comptoir van Gu^do en 
Mercurins uitleverende velerlei Voorschriften 
van Brieven enz. Amst. 1761. 8**. 

Lennep, J. van, Titels in brieven , een gesprek. 
Utr. [Amst.] (1845). 8«. BLOEMLEZINGEN EN VERZAMELINGEN IN POËZIE EN PROZA. Proeven van Nederduitsche welsprekendheid . . . 
uitgeg. door M. Siegenbeek, enz. 2e dr. 
[van het Ie en 2e deel]. Leyd. 1817—24. 8 
dln. 8o. 

Hetz. werk. DL H. Leyd. 1809. 8«>. 

Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters en 
proza schrgvers, door L. G. Visscher. 2e dr. 
[van dL I]. Leuv. en Breda, 1821—28. 8 dhi. 
8». 

Dl. II en III zyn getiteld: Bloemlezing nit 
de bette schriften der Nederlandsche dichters 
van de 18e tot en met de 18e eenw. 

Hetz. werk. 2e dr. [onderden laatstgenoem- 
den titel]. Leuv. en Breda, 1821—28. 3 dln. 
8^. 

Hetz. werk. 8e dr. Ie deel. Leuv. 1829. 

8*. 

Niet voortgewt. 

Chrestomathie (Nieuwe Nederlandsche) of voor- 
beelden van verschillende soorten van schrgf- 
stgl in proza en poezy door J. de Keyzer. 
7e dr. Amst. 1861. 8^ 

Chrestomathie (Nederlandsche). Bloemlezing uit 
de werken van eenige voorname hedendaagsche Nederlandsche prozaschrgvers en dichters [d. 
L. Th. Zeegers]. 9e dr. Amst. 1871. 8^ 

Charis. Proza en po€zy van nederlandsche auteurs 
(Verzam. d. J. P. de Eeyser). Amh. 1855. 
80. 

Dioht en Ondioht (Nederlandsch) der XlXe 
eeuw. B^eenverzameld en gerangschikt door 
J. van Vloten. Zwolle en Dev. 1865. 8 
dln. 8^. 

I. II. Bloeml. nit de Nederl. Dichters. 8e dmk. 
III. Bloeml. van het Nederl. proia. 

Hetz. werk. III. Proza. 2e dr. Dev. 1870. 

8o. 

Frosa en iK>ë8ie, enz. verzameld d. G. J. Dozy 
en F. de Stoppelaar. 3e dr. Tiel, z. j. 
(1876). 8°. 

Bloemen van Nederlandsche proza en poëzie, 
uit den geheel en omvang der Nederlandsche 
letterkunde verzameld door L. T h. Z e e g e r s. — • 
Van de Bedergkers tot Cats. — Amst. 1873. 
8o. 

Sohrqvers (Uit onze beste), enz. [verzameld door 
J. C. Matthes]. Qron. 1878. 8^. 

Hetz. werk. 2e dr. Gron. 1881. 8«>. Digitized by Google 188 BL0EMLEZIN6EK EN VEBZAMELniGEN IN FOBZIE EN PROZA. — MA&B0BKJE8 EN ALMANAJUUUT. 184 Letterkunde (Nederlandsche). De vooiDaamste 
schrgvers der vier laatste eeawen. (Bloemlesing 
in poëzie en proza), d. D. de Groot, L. 
Leopold en R. B. Rgkens. 3e zeer verm. 
dr. Gron. 1874. 8^. 

Hetz. werk. 5e dr. door L. Leopold. 

Gron. 1882. 8**. 

(Neêrland's) in de 19e eeuw. Bloemlezing 

(Proza en Poêzy) ten gebraike bg de beoefe- 
ning onzer letterkunde, d. J. F. de Eenaer. 
'BQravenh. 1877. 2 dln. 8^ 

Hetz. werk. Schooluitgave , bewerkt door 

A. W. Steil wagen. — Poëzie. — den Haag. 

(1881). 8*». 

HoofdperBonen uit de geschiedenis der Neder- 
landsche letterkunde. £ene bloemlezing uit 
hunne werken door L. Leopold. Gron. 1878. 
Met portretten. 8**. 

Hetz. werk. 2e dr. Gron. 1882. 8°. 

TlMjm, F. F. M. Alberdingk, Spiegel van 
Nederl. letteren = Zie de Aid. NederL Letter- 
kunde, Geschiedenis. Fantheon (Klassiek, Letterkundig). Schiedam, 
1862-1883. N^ 1-112. 8^ 

De werken in deze Verzameline uitgegeven x^n 
onder hume afieonderlijke titeu in dezen Cata- 
logus opgenomen. 

MengelBtoffèn (Verzameling van ernstige en 
boertige). Li dicht en ondicht. Amst. N. Yis- 
scher. Z. j. 5 dln. 8^ 

Vindioat atque polit. Mengelingen door de 
Ghroninger studenten. Gron. 1816. 8^. 

Hoop Jr., A. van der, en F. 8. Sohnll, Ver- 
tellingen in rgm en proza. Dordr. 1834. 8^. 
Orphea. Bloemlezing uit de schatkamer van een 
romandichter. Hoorn, 1838. Dl. I en II. 8^. 
Gedichten en verhalen van N. Beets, O. A. C. W. 
deThoaara^B. A.Plemper vanBalen e.a. 

Album aan het schoone geslacht toegew^d. Ie 
jaarg. Gor. 1839. Met platen, l^". 

Kabinetbibliotheek der vaderlandsche litera- 
tuur. [O. red. van M. D. de Bruin], ütr. 
1850—54. 6 stn. 8^ 

Bestaande uit: Anthologien ait de werken van: J. Le Franeq van Berkhey, J. W. te 
Water, L W. van Merken, W. £m- 
mery de Perponcher en H. van 
Alphen, welke bloemlezingen in dezen Ca- 
talogus ook vermeld zqn hg de werken der ge- 
noemde schryTon. 
Mengelingen in proza en poézy verzameld door 

L. J. W. ten Bokkel en H. S. J. van Bys- 

00 rt. Alkm. 1852. 8*». 
Gaven der liefde van eenige onzer hedendaagache 

dichters en proza-echrjjvers. Amst. 1870. 8^. 
FrOBa en Foësie. Voor visschera gevangen. Door 

J. ten Brink, A. J. de Bnll, El. v. Gal- 

car, J. M. E. Dercksen, N. Donker, J. 

Gram, J. ter Gouw, J. P. Hasebroek; 

Helena [pe. v. Mevr. van der Tuuk geb. 

Lenting], J.P. Hege, W.J. flofdgk, A. H. 

V. d. Hoeve, P.H. Hugenholtz Jr.,G.Eel- 

ler, E.Laurillard, B. en Y. Loveling, J. 

J. van Oosterzee, C.P.Tiele, J.L.Wert- 

heim en W. J. v. Zeggelen. Verzameld door 

A. van Laer Jr.]. 2e Bundel (Amst (1874). 8o. 

Voor ▼iBseherB gevangen. Nieuwe bundel 
Proza en Poëzie, door N. Beets, J. ten 
Brink, A. J. de Buil, J. J. Gremer, J. 
M. E. Dercksen, N. Donker [pe. van H. 
Th. Boelen], Dr. E. Dorbeck, J. J. A. 
Goeverneur, J. ter Gouw, B. ter Haar, 
J. P. Hasebroek, J. P. Hege, A. H. van 
der Hoeve, W. J. Hofdgk, J. J. L. ten 
Kate, G. Keiler, E. Laurillard, J. J. 
van Oosterzee, den Ouden Heer Smits 
[ps. van M. P. Lindo], H. de Veer e. a. 
[Verz. door A. van Laer Jr.]. Amst. z. j. 
(1875). 8-. 

Lancljuweel. Proza en poèzy van Aart Admi- 
raal, J. ten Brink, Gatharina, M. 
Goens, Gonstantgn, [ps. van M. P. W. 
G. van der Does, geb. Scheltema]. J. J. 
Gremer, Joh. Gram, F. Haverschmidt, 
Gd. Busken Huet, J. Huf van Buren, 
[ps. van J. A. Heuff Az.] G. Keiler, F. 
Smit Kleine, Joh. E. Knappert, J.Knep- 
pelhout, M. A. Perk, A. Pierson, J. 
Winkler Prins, A. Eeville, A. W, Steil- 
wagen, H. de Veer, J. v. Vloten en W. 
P. Wolters [verzameld door A. J. Berman]. 
Amst. 1878. 8 dln. 8^ JAARBOEKJES EN ALMANAKKEN. 

Zie voor stedelijke en provinciale jaarboe]geB en almanakken de A£l. : 

Ahnanakken, het Jaarb. voor de Kon. Milit Academie, het Jaarb. v. d. MtBch.'v. 
verschillende Afd. van dezen Gatalogos. en Toor de Stodenten- 
^eldadigheid eni. enz. de Almanach (Heren-Feenster) voor den Jare onses 
Heeren 1639 door Petrnm Baardt. Leeuw, 
z. j. M. pL 12^ 

(Kleyne) nae den N. en O. styl op 'tjaer 

1 644. Gecalculeert door Dav. Origanus. Amst. 
z. j. 32*>. 

(Nier opper), na den N. en O. stgl op 

't jaer 1676 enz. By een geatelt door Joh. Jacobsz. Stichter en Dirk Bembrantsz 
van Ni erop. Amst. 1676. M. houtsn. 16^ 

Almanach (d'Er^en. der Wed. G. Stichteres) 
voor 1719. 12^ 

Philomnsus FhilokaluB [pseud. van A. van 
Twist]. Eeuwigduurende Liefdes Almanak enz. 
Tot Gyprus by Philander MixtiUo eos. 1721. 
M. pi. 8<>. Digitized by Google 185 JAAKBOEKJES EN ALMANAKKEN. 186 Almanak (Nieawe Nederlandsche hiBtoriflohe en 
aBtronomiscfae) voor het jaer 1734. 'sGrayenh. 

%. j. l2^ 

(De naaawkeurige Bollandsche) voor 1759 , 84 

en 85. Amat. (1758-84). 3 dln. Met pi. 12«. 

Almanaoh (D'Er?. Stichteres Comptoir) [d. D. 
Js5, van Dam], op 't jaer 1763. Amat. Z. j. 8°. 

ATmftnak (De huiahoadeljke Hollandache juffer- 
lyke) voor 1768, 1773 en 1781. Amat. z. \. 
3 dln. 12^ 

Almanaoh (Dichtkundige) of keur van helden - 
brieven , vertelzela , theatraale- en andere dicht- 
stukjea. Met plaaten. Amat. 1773-- 78, 88, 90 
en 91. 9 dln. 12<». 

Almanak (Nuttige huis- en bgbelache) voor 1775 , 
77 en 82. Met konat-tafrelen , enz. Amat. 
(1774-81). 8 dln. 12^ 

(De nieuwe, vaderlandache). voor 1780, 

82 , 85 , 87 en 90. Met kunat-plaatjea. Amat. 
(1779-1789). 5 dln. 12^ 

Almanaoh (Oude) tot nut en vermaak voor het 
jaar 1783. M. pi. Amateld. (1782) 12°. 

(Van Zwaamena) op 't jaar 1783, enz. d. 

M. van Dam. Bott. (1782). 32^ 

(Erve der Wed. Stichter'a)d.Meindert 

van Dam, voor de jaren 1784—95 en 98— 
1800. Amat. 14 dl^a. 12*». 

voor jonge heeren en dames, voor 1786. 

i Amat. 1786. Met platen. 32''. 

Almanak der zanggodinnen, enz. voor 1787. 
Met kopere plaatjea en muziek. Amat. 1786. 
12^ 

Almanaoh (Eooker en taa) voor 1787. Amat. 
1786. Met platen. 32^ 

(Nieuw geïnven teerde koopmana comptoir- 

en achrgf-) voor 1788. Amat 1787. 8°. voor jonge heeren en jnffera, voor 
1790-92, 1805 en 1807. Amat. z. j. 5 dln. 
Met platen. 12''. 

Nieuw-jaars gesohenk aan Neêrlanda jonge- 
lingschap voor het jaar 1791. Amsteld. z j. 16^. 

Almanak (Brieventaa-). Leid. P. H. Trap. 1792 
—94. 3 stn. Met platen. 16". 

De titels der drie jsaigg. eenigermate venchillend. 

Aifwft.wftfc' Yoor vrouwen, door vrouwen. Amst. 
1792, 94, 96, 1805, 8, 11, 14-16 en 22. 
Amst. z. j. Met platen. 10 dln. 16^. 

Bloemen op het outer van H vaderland, der 
dengd en der gratiën. Almanak voor 1793. 
Amst. z. j. Met platen. 16^. 

Almanak van vernuft en smaak, v. 1793, 95, 
98, 99, 1805, 6, 8, 12, 16 en 22. Amst. 
z. j. 8 dln. Met platen. 16''. 

Tydwyaer (Sentimenteele) voor 1794. Met 12 
kunatplaaijes. Amst. (1798). 12^. Zakboekje (Vaderlanda) ter bevordering van 
wetenschappen en fraage letteren of Almanak 
voor 1796-98, 1800—1802. Amateld. z. j. 6 
dln. M. pi. 12<». 

Almanaoh voor de negentiende eeuw van 1801 
tot 1901. [Ile vermeerd. druk]. Amst. z. j. 8°. 

Ernst en boert voor de 19e eeuw, of Almanach 
van beachaafde kundigheeden |d. A. Fokke 
Simonaz]. Met plaaten. Amst. 1801, 8, 5, 6 
. en 7. 5 dln. 12^. 

Van dit Jaarboekje, geheel door A. FokkeSimonsz. 
bewerkt, venchenen de jaargg. 1801—1803 by 
W. van Vliet en J. van der He y. De 
uitgave werd na 1808 in zooverre gestaakt dat 
de onverkochte exx. van de jaargg. 1801 — 1808, 
door A. B. S a a k e 8 van nieawe kalenders voor 
de jaren 1804—1806, voorzien, en aldos op 
nieuw in den handel gebracht werden , nu met 
den naam des schi^vers op den titel. — De jaarg. 
1807 is voonden van het «zegel op de obiecten 
van handel en weelde.**' 

Almanaoh voor het veratand en hart, voor de 
jaren 1801—1806. 1808—14, 17, 18, 19, 
1822—28 en 37. Amat. 1800—36. 24 dln. Met 
platen, lö*». 

voor meiajeuH door meiajena. Amat. 1803, 

1804, 1806. 3 dln. M. pi. 8^ 

Zakboekje voor het veratand en hart voor het 
jaar 1807. Amat. z. j. M. pi. 8*». 

Almanaoh der'muaen en gratiën aan vriendachap, 
liefde en kunat gew^U 1809, 11, 12, 13, 16 en 
17. M. pi. Amat. 1809-17. 6 dln. 12<>. 

Almftwulr aan de achoone aekae gewgd, 1817. 
Amat z. j. Met platen. 16^. 

KLinerva. Almanak voor het jaar 1818. Amat. 
E. Maaakamp. Z. j. 16^ 

Muzen-Almanak (Nederlandache). 1819—47 en 
Begiater ov. de jaren 1819—33. Bott. en Amat. 
1818—46. Met platen, portr., fiicaim. en muziek. 
29 dln. 16*». en 8**. 

Met het oorspronkelijke prospectus. In 1848 werd 
deze Almanak vereenigd met den Alm. Vergeet 
mij niet. 

— Visite (Een) b^ de atervende Muzen-almanak. 
(Een aatyre, of zoo ieta) den Braga-Heeren toe- 
gew^d. Door den ach rg ver van: Een blik, geen 

>blaam^' op Neêrlanda poézy [ondert. M N.] 

Amat. 1843. 8°. 

Alma-TniV voor liefde en vaderland, voor 1819 
—20. Amat. 1818—19. Met platen. 2 dln. 16*». 

aan bevalligheid en deugd gew^d, 1819 — 

23. Met platen. 5 dln. W. 

Jaarboekje door vriendachap aan kunat gewgd , 
voor 1819. Amat. z. j. M. pi. 8°. 

Jaar- en Zakboekje der . . . Maatschappy F. W, 
(Amat.) 1821—28, 32—34. 40, 41, 43, 44. 
Gedrakt voor de leden. Z. p. e. j. (Amat.) 15 jaarg. 
12«. Digitized by Google 187 JAABBOEKJES BN ALMANAKBSK. 188 Almanak voor het Schoone en Goede voor 1822 
—60. [tot 1848 ond. red. van J. C. Robidé 
van der Aa, 1849 enz. onder red. yan A. L. 
G. BosboomTonssaint]. Amst. z.j. 39 dln. 
Met platen. 12<>. 

(Antwerpsclien) van Nut en Yermaek, door 

het K, Genootseh. v. Tael en Dichtkunde te Ant- 
werpen, voor 1821 en 22. 7e en 8e jaarg. 
T'Antw. 1820-21. 2 dln. 8*. 

TJilkens, J. A., Almanach tot nut en vergenoe- 
ging voor de onderscheidene standen des maat- 
schappelgken levens voor 1821 en 1823. Gron. 
z. j. 2 dln. 16^ 

Jaarboekje door natuur en kunst aan genoegen 
gewgd. Sneek, 1824. 8"". 

aan bevalligheid, deugd en kunst gew^d, 

1824-26. Amst. 1823—25. Met pi. 3 dln. 12o. 

Muzen-Almanak (Belgische), 1— 5e jaarg. Gent, 
1826-30. Met platen. 5 dln. W. 

Almanak voor Blggeestigen. Jig. 1—5 (2de druk 
van jrg.II), 1826—30. Bruss. J. Sacré(1826— 29). 
5 dln. M. pi. 8°. 

voor Blggeestigen , voor 1831 — 88. Amst. 

Gebr. Diederichs. 1831-38. M. pi. 8 dln. 
12«. 

voor Hollandsche blggeestigen voor 1831— 

80. Am8t. e. e. 1830—80. Serie I. 16 dln. Ser. 
II. 34 dln. te zamen 50 dltjs. M. pi. 12<'. 

Jrg. 1 — 8 yeiBchenen bg Brest v. Kempen 
te Amst. — Jrg. 4—6 bij J. A. M. W. Ie Sage 
ten Broek te Alkmaar. — Jig. 7—12 by 
Gebr. Vermande te Hoorn. — Jrg. 18—46 bg 
S. E. V. Noot en en jrg. 47—50 by S. E. 
y. N o o t e n en Zn. te Schoonhoven. 
Deze Almanak werd voortgezet onder den titel: 

voor scherts en luim. Jrg. 1881—83. Schoonh. 

1880-82. M. pi. 3 dln. 8^ 

Olipodrigo voor blggeestigen. Met pi. Hoorn. 
Gebr. Vermande (c. 1840?). 8^ 

Bloemlezing mt verschillende jaargg. v. d. Alma- 
nak V. Hollandsche Blygeestigen. 

Almanak ter bevordering van kennis en goeden 
smaak, voor 1832. (5e jaarg.). Gron. (1831). 
Met eene plaat. 12^. 

van en voor Nederlandsche vrouwen voor 

1828. M.pl. Amst. Gebr. Diederichs. Z.j. 16^ 

aan luim en ernst gewgd, voor 1831. Eerste 

jaar. Met platen. Gor. (1830). 12°. 

Jaarboekje (Nederduitsch letterkundig) voor 1834 
—57, 59, 62—75. Gent (1833-74). 39 dln. 8^ 

voor Nederlandsche vrouwen en dochters 

voor 1835. Met muzyk en platen. Ie Jrg. 
Leeuw. (1835). 12^ 

Almanak tot gezellig onderhoud, Ie— 3e jaarg. 
Dev. 1838—40. 16°. 

(Nieuwe) voor Bl^geestigen voor 1838. 

Amst. Gebr. Diederichs. 1837. M. pi. 8^ TeBselsohade. Jaarboekje [onder redactie van 
R. C. Bakhuizen van den Brink]. Amst. 
1838-40. Met platen. 3 dln. 16^ 
Niet verder verschenen. 

ChriBtophilus. Christelgk jaarboekje voor 1841 
—47. Proza en Poêzy enz. Met staalplaten. 
Jaarg. I— VII. Ngm. 1840—46. 8°. 

Aurora. Jaarboekje uitgeg. d. J. I. D. Nep- 
veu, [later d. S. J. van den Bergh, W. 
J. Hofdgk en J. M. E. Dercksen], voor 
1841-1876. 's Gravenh. 1840-48. Haarl. 1849 
—65. Amst. 1866—75. Met platen en portret- 
ten. 37 dln. 8<>. 

De jaarsangen 1855, 67, 58 en 60 van dit ex. sgn 
getiteld: mAurorahuttdel, Proza en poëzy^ van 
nederlandsche antears". 

Vlinder (De). Jaarboekje [uitgeg. d. A. Win kier 
Prins]. Heerenv. 1844, 45 en 48. 3 dln. 16^ 

Almanak voor vaderlandsche geschiedenis en let- 
terkunde, voor 1846. d. H. M. 0. van Oos- 
terzee. Ie [eneenigste] jaaig. Amst. 1845. 12^. 

Vergeet mjj niet. Jaarboehje voor 1846—65. 
Amst. (1846—65). 19 dln. Met platen. 8». 

In 1848 vereenigd met den Nederl. Mozen-Al- 
manak en in 1866 opgelost in het jaarboelge 
Aarora. 

Wamasarie. Indisch Jaarboekje. Batav. 1848, 
49, 54 en 55. 4 dln. Met platen. 8^ 

Holland. Almanak uitgeg. d. J. van Lennep. 
Amst. 1849—66. Met platen. 18 dln. 8^ 
Voortgezet onder den titel: 

Castfi^a. Jaarboekje aan de fraaie letteren ge- 
wijd. Jaarg. 1867-1875. Amst. 1866—74. Met 
platen. 9 dln. 8''. 

Doroas. Jaarboekje voor 1849—53. Uitgegeven 
ter oprigting van een fonds voor Wolds^igheid 
[Jrg. 1852 en 1853 onder redactie van W. J. 
Hofdgk]. Rotterd. 1848-52. 5 dln. M. pi. 8«*. 

MtLBen-Albom voor 1850. Amst. 1850. 8''. 

Volks-Almanak voor Nederl. Katholieken d. 
J. A. Alberdingk Thgm en H. J. G. van 
Nouhuys. Amst. 1852—84. 33 dln. Met pla- 
ten. 16*». 

Almanak (Erve Stichteres Enkhuizer) voor 
1854 en 55. Amst. (1853-54). Methoutsn. 16*». 

Magdalena. Evangelisch jaarboelge, uitgeg. ten 
behoeve van het Asyl Steenbeek, [Jrg. I— IX 
onder red. van O. G. Heldring; X— XI o. 
red. van M. Cohen Stuart; XVII— XXVIII 
o. red. van J. A. Schuurman Jsz. en L. R. 
Beynen; XXIX— XXXII o. red. van H. 
Pierson en W. v. d. Bergh]. Amst. 1853 
-84. Jaarg. 1-32. 8^ 

VolkB- Almanak , uitgeg. d. de Maatsehapp^ tot 
Nut van U Algemeen, Amst. 1856—84. 29 dln. 
Met platen. 8''. Digitized by Google 189 JAASBOEKJES SN iXVANAKKEN. — WERKEN IN POËZIE EN PROZA VAN BIJZONDERE SCHRIJVERS. 190 Volkfl- A Imanak (Christelgke). Nieuwe serie, 
verzam. d. P. A. de Geneste t, C. P. Tiele 
en E. Laurillard. Amst. 1856-80. 25 dln. 
Met platen. 8"?. 

(Evangelische) nitgeg. door de Evangelische 

MaaUchappij. Amh. 1856—84. 29 dln. 8^. 

AlmanaTc (Gfólllastreerde) ond. red. van W. van 
de Poll. 1856-66. Leid. (1855-65). Met 
houtsn. 11 dln. 8^ 

Erato. Miniatanr- Almanak voor Neêrlands schoo- 
nen, voor 1857, verzam. d. W. J. Hofdgk. 
Utr. 1857. Met platen. 16«». 

AlTnanak voor Jan en alleman. Antw. 1857, 59 
en 60. Met houtsneden. 3 dln. 12<>. 

Volks- Almanak ter verspreiding van waarheid 
en deogd voor de Katholieken van Nederland, 
voor het j. o. H. 1858-62. Gron. 1857-61. 5 
dln. 16^ 

Muaen-Almanak (Nederlandsch-Indische) voor 
de jaren 1859 en 60, uitgeg. door L. J. A. 
Tollens. Batavia, 1859.^8». 

Volks-AImanak [uitgegeven door het] Wütems- 
fonds. Gent, 1864, 65, 67-69, 73—79. 12 
dln. 16«. 

Agape. Christelijk Jaarboekje voor 1870. Amh. 
(1870). M. pi. 8°. Ck>nielia. Dames- Almanak voor 1871— 80, bgeen- 
verzameld door F. H. van Leent. Met pi. 
10 dln. Utr. [1870-79]. 8^ 

Almanak (Van Zwaamen's en Thompson's) 
voor 1872. Rott. (1871). Met houtsn. 16°. 

Dez. Almanak voor 1872. Rott. (1871). 32o. 

De liefde stioht. Almanak voor 1872—84. 
Amst. (1871-83). 13 dln. 12°. 

Uitg. door de Vereen, t. venpreidiDg Ton stioh- 
teiyke blaadjes. 

Almanak Uilenspiegel, voor 1874—76 , door de 
redactie en medewerkers van het Weekblad 
Uilenspiegel. Bott. 1874—76. Met houtsneden. 
3 dhi. 8°. 

Jaarboekje van Zettemamskring voor 1875. 
Gent, (1874). 8o. 

Flora, Jaarboelge voor Neêrlands vrouwen en 
dochters [voor] 1876—1877, bgeen verzameld 
door F. H. van Leent. Amst. [1875—76]. 
Met pi. 2 dln. 8«. 

Vondel- Almanak. Nederl. volkskalender voor 
1876, door J. van Vloten. Haarl. (1875). 16o. 

Album (Vlaamsch letterkundig), [üitgeg. door 
de Seyn-Verhougstraete]. Ie Jaarg. 1881. 
Boeselare, 1881. M. portr. 8«>. WERKEN IN POËZIE EN PROZA VAN BIJZONDERE SCHRIJVERS. Coomhert, D. V., Wercken, waer van eenige 
noyt voor desen gedruct zyn [üitgeg. door G. 
Boomgaert]. Amst. 1680. 3 dln. fol. 

Heyns, Z., Weg-wyser ter salicheyt onder een 
sinnebeeld van des werelts heschryvinge den 
christen wandelaer voorgestelt. Zwolle, 1629. 4*». 
Met portret, sinnelieeld. figaren en eene zinne- 
beeldige kaart. 

Hooft, F. Ck>mzn., Werken ten deele nooit te 
vooren gedrukt. Amst. 1671. Met portr. fol. 

Bmne, J. de. Emblemata of Zinne-werck: voor- 
ghestelt in beelden, ghedichten, en breeder 
uyt-legginghen , tot uyt-druckinghe en verbe- 
teringhe van verscheyden feylen onser eeuwe. 
2e dr. met nieuwe plaeten en eenige zede- 
spreucken vermeerdert. Amst. A. Latham. 
Z. j. Met zinnebeeld, platen. 4?, 

Ziel-gerechten , toegemaeckt met Hemel- 

Bche speceryen: gehaelt uyt de kostelgcke 
winckel der Goddelike Schriften. Veimeerd. met 
Geestelgck Bancket-werck. Door den authenr 
van nieuws oversien en verbetert Leeuw. 1660. 
Met portr. 8*». 

C^ het schntblad eenige taaUnuüdige aanteekenin- 
gen van J. J. Schalt ent. 

Mayvogel, J. C, Gulden-spiegel, ofte opwek- 
kinge tot christelgke deugden . . . waer in . . . 
de schadel^kheit der souden . . . Noch is hier 
bggevoegt Thamar's ontschaking, of de ver- doolde liefde van Ammon ; alsmede de vermake- 
Igke Bruilofts-Eroon , doorvlochten met • . . ge- 
cUchten . . en . . liedekens . . . Verciert met aer- 
dige konstplaten. Amst. wed. G. de Groot 
(c. 1699). 8^ 

Mayyogel , J. C, Gulden-spiegel enz. Amst. 1709. 
2 dln. 8*. 

Hetz. werk. Amst. 1710. 2 dln. 8*». 

Hetz. werk. Amst. 1782. 2 dln. 8«*. Met houtsneden. Amst. 1774. Hetz. werk. 

3 stn. 8o. 

Afbeeldinge van den Ouden ende Nieuwen-Tgt, 
waer met Orpheus wandelt, spreeckt, siugt 
en de speelt; ofte een corte Tragedie van Neder- 
lant enz. onder de spreuk hy leeft en doet leven, 
Z. pi. of j. Met platen. 4o. 

Hobnrg, Chr., Levendige herts- theologie , d. z. 
aandachtige betrachtingen, hoe Jezus in der 
geloovigen herten wil woonen , werken en leven, 
enz. Met schoone printverbeeldiuge enz. ü. h. 
Hoogd. enz. Amst. 1701. 8®. 

De plaatjes zyn latere afdrukken van die door 
C. Mallery gegraveerd voor het werlge: Gor 
Jesa amanti aacnun. 

Bagohus op z^n' troon, of de nuttigheid des 
wgns ; in zgn aart en Eygenschap. Uyt de aaloude 
en nieuwe grieksche , latgnsche en fransche his- 
toriën opgeheldert. En met aartige poëtische 
gedachten verreikt. Leid. 1715. S^, Digitized by Google 191 WEBKISN TS POËZIE EN PEOZA VAN BIJZONDERE SCHEI J VEES. 192 Caraoteren (Honderdt geestige), ofte uitbeeldin- 
gen van honderdt verscheidene personen, door 
R. V. [Ri char dus Verstegen]. 4e dr. Niet al- 
leen verschaaft . . . maar nog . . . gezuivert. Amst. 
z. j. (1735). 8*>. 

De ▼eranderingen hierin Toorkomende z^n gemaakt 
door D. Schelte, doch komen in deze nii- 
gave niet voor het eerst voor. 

Confusie (Ketters) met 't slodt der lippen. Een 
open deure , met een loop-bane [door P. d e 
Clopper]. Leyd. 1638. S». 

Hierachter: Vocabulaer met andere spraken (Vlaems, 
Hispaüol, Francoys, Italiano) e. a. stukken in 
proza en in poëzie. 

Burohhoorn, I., 't Vermaeckelick proces van 
drie edel-lieden, zgnde gebroeders: De eene een 
dronckaert , de tweede een hoereerder , de derde 
een speelder. Met verscheyden verssen enz. 
'sGravenh. 1640. 4°. 

Foirters, A., Het masker van de wereldt afge- 
trocken. 13e dr. Amst. A. van Huys steen 
en S. van Esveldt. Z. j. 8°. 

Beelthouwer, J. F., Alle wercken. Amst. 1671. 
8^. 

1. De hooghste en laetste bedenck, over Godt en 
goddel\)cke saken. 2. Adams antwoordt, tegen 
J. V. d. Vondel, over Adam in ballingschap. 
3. Dialogos . . . over Godt, godsdienst en H. 
Schriftnere. 4. Antwoort op de vrage . . . hoe 
na, ofte verre dese hedendaeghsche Joden met 
de Christenen over-eenkomen en verschelen. 
6. Schildt der Christenen tegen alle on-christe- 
nen. 6. Antwoort op het boeck ... de Philosophie 
d^nytleghster der H. Schriftare. 

LydiuB, J., Yrolicke uren des doodts ofte der 
wysen vermaeck. 2e dr., verraeerd, soo in de 
platen als de stoffe self. Dordr. 1662. Met pla- 
ten. 8°. 

Bnine, de jonge, J. de, Alle volgeestige Wer- 
ken. Te Harling. (1665). M. pi. 4®. 

Biilant, H., Het Leerzaam ende vermakelyk proces 
tnsschen drie broeders, . . . een dronkaart, een hoer- 
eerder, een speelder, enz. Zynde agter 't zelve 
ge voegt, den Lof van dronken drinken. Amst. 
1738. 8^ 

Burgh, W. ter, Gereformeerde Bloem-Hof, ver- 
sierd met verscheidene christel^ke gebeden en 
gezangen. Alsm. de gebeden en gezangen op 

ieder dag van de weeke enz Op nieuws 

overgezien en verbeterd. Dev. 1811. 12^. 

Lodensteyn, J. van, Op-dragt van eens Chris- 
tens tgd'Igcke goederen aan haren eygenaar, 
ofte Schrift- en Regtmatig oordeel nopende der 
selver eygendom en bestel , enz. In digt en in 
prose. TJtr. 1673. 4^. 

Nyenborgh, J. van, De Weeck-werken , der 
ghedenkwaerdighe Historiën, Leergedichten en 
spreucken. Gron. 1657. 4^, 

Hetz. werk. Dezelfde uitg. met platen. 

Gron. 1657. 4o. ITyenborgh, J, van, Het wónder-toneel, ofte 
Ivsthof der history-paerlen , van wonderbare be- 
houdenissen, midtsgaders van de vreemdigheden 
der gewassen ende gedierten op aarden ende 
wateren , blixem , bergen , mineralen , menschen, 
machtige steden, gebouwen, rghdomen, be- 
graefnissen, op en ondergang der Werelts Sta- 
ten. Als oock van *t Paradgs, Verschoningen, 
eenige consten en sin-gedichten enz. moer. Z. 
pi. en j. (Gron. c. 1657). Met vignetten in hout- 
snede en op koper. fol. 

Het Wónder-Toneel ofbe Lust-Hof der 

Histori-paerlen , enz. [als voorg.] Groening. A. 
Eissens. 1657. Met pL 12^ 

Met titelpl. waarop gegraveerd: Lost-hof waer in 
te vinden zyn de wonderlycke BeschiyYinghë 
van Boomen enz. 

Hof-stede met desselfis Bedenckingen , Ge- 
dichten en Historiën. Gron. 1659. 4°. 

Met platen, portret (aet. 82) en afbeelding ?an 

de ho&tede Nyenborg. 
Hierachter eenige berichten over de gebeurteniasen 
der jaren 1684—69. 

Toonneel der ambachten: of den winckel der 

handtwerken en konsten enz. Midtagaden Het 
Bericht van den Koophandel: Ter leeringe ge- 
richt, en gedicht. 2de druk. Groening. J. Sip- 
kes. 1659. M. pi. 4^ 

Hetz. werk. Dezelfde uitg. Groen. 1659. M. 

portr. en pi. 4^. 

Hetz. werk. 3de druk. Groen. 1670. fol. 

Gabinet (Profytelyck) voor den christelycken jon- 
gelingh. De 2e Druck. Met Kopere Platen ver- 
ciert, d. C. F. B[iens]. Ench. 1642. S». 

Bie , C de , Echos weder-klanck passende op den 
gheestelycken wecker, tot godtvmchtighe oef- 
feninghen , goede ende denghtsame gedachten , 
om syn-selven te bereyden tot een geluck-salige 
doodt: ende middel om alsoo door Godts gratie 
te klimmen tot den hemel, enz. Yerciert met 
fyne figuren. Bruss. z. j. (c. 1706). 4®. 

Overbeke , A. van , Geestige werken ... be- 
staende in liederen en gedichten, nevens sgn 
vermaeckel^cke reys naer Oost-Indiên enz. Amst. 
1678. Met portret en muziek. 8^. 

Croon, P., Almanach voor heden en morghen, 
ende daer op vermaeckel^'cke uyt-legginghen 
met Gheestelgcke Bemerckinghen voor een Nievw- 
iaer. Antw. 1665. 8®. 

Moy-al oft vermaekelyke be^chryvinge op 

verscheyde ambachten, affedrens ende oeffenin- 
gen. Antw. 1766. 8**. 

Baardt, P., Devgden-spoor, in de on-devghden 
des werelts a£F-gebeeldt. Lenw. 1645. Met pla- 
ten. 120. 

Liefde-vlammen (Goddelyke) door 50 Sinne- 
beelden a%ebeeld In 8 Dln. Amst. 1711. 3 8tn. 
M. pi. 8^ 

Toegeschreven (vermoedelifk ten onreehte) aan C. P. 
Biens en J. Luiken. ^ Blz. 198 enz. ont- 
breken. Digitized by Google 193 WERKEN IN POËZIE EN PKOZA VAN BIJZONDERE SCURUTVERS. 194 liiefde-Tlammen of vervolg van Jesas en de 
ziele, handelende van een boetvaerdige , ge- 
heiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende 
ziele . . . Met . . . afbeeldingen . . . Nevens haar 
vaareen , aanmerkingen en zielzuchtingen , door 
J. L. [Luiken]. Amst. 1715. 3 dln. 8o. 

Wille (Uiterste) van een moeder aan haar toe- 
komende kind. Toegeëigent aan de volmaaktste 
huismoeder [door E lis. Jocelyn-Brook]. 3e 
drak. Met vaerzen, on koperen platen [door 
J. Luiken]. Amst. 1748. B®. 

TSfejn, P. de, Lust-hof der huwelyken. Behel- 
sende seldsame ceremoniën en plechtigheden , 
die voor desen by verscheyde natiën en volcke- 
ren, soo in Asia, Europa, Africa als America in 
gebruik zyn geweest , enz. Mitsg. dess. Yrolycke 
uyren, uyt verscheyde soorten van mengel- 
dichten bestaande. Amst. 1697. Met platen. 8«. 

Zweerts , K., Zede- en zinnebeelden over koning 
Davids Harpzangen, nevens daar op toegepaste 
zielzuchten. Met zinnebeeld, platen. Amst. 1707. 
8°. 

Gkxskinga, L., Groningaas adelaar of de gedag- 
ten van L. G. Ie druck. Gron. 1699. 8°. 

Qraauwhart , H., Christelyke bedenkingen en 
voorbeeldlyke zeedelessen . . . voorgesteld in leer- 
zaame zinnebeelden , in 65 konstige plaatjes . . . 
en door vaarzen en redeneeringen opgeheldert. 
Nevens een byvoegzel eeniger gedichten , enz. 
Amst. 1758. 8*». 

Leerzame zinnebeelden, bestaande in chris- 
telyke bedenkingen door vergelykinge eeniger 
schepselen .... strekkende tot zeedelessen ter 
deugd en aanmoediging tot godzaligheid . . . 
Met 110... afbeeldsels. Amst. 1758. 8^ 

Brouerius van Niedek, M., Zederyke zinne- 
beelden der tonge . . . Met 40 kopere plaaten. 
Amst. 1716. 8«>. 

Berkhey, J. Ie Franoq van, Ernstige en boer- 
tige vertellingen m^ ner jeugd. Ware origineelen. 
Leyd. 1804. 8°. 

Bevattende: De Haagsche parade of de promotie 
door politiek vaderlands vemiift, — De Leyd- 
aclie Kuiper en de Amsterdaniache zakkenroller. — 
De Leydsche spinster. — De edelmoedige knach. — 
De Wassenaarscke knol. — De vorstelijke vinke- 
neozen, op Leydens Academie. — De poedel. — 
Mans hand boven. — Laat blaaaw blaauw blij- 
ven. — Waarheid. — De weddenschap van 
Rob. Hennebo. — De witte molen. — Gampo 
Weyerman of leer om leer. 

ITomSB, J., Mengelwerk. Amst. 1776. 8^. 

Deze verzameling bestaat . ait 86 kleine stukken 
van den S. in proza en poëzie, waarvan een in 
eigen HS. en verzameld onder e^e daarvoor 
vervaardigde titelplaat en met portret des dich- 

' ters. Deze stukjes verschenen i^onderiyk in de 
jaren 1751—94, en syn hoogstwaarschyniyk 
meerendeels alleen voor vrienden gedrukt. 

Hulde van m^nen geest aan Nederland. Utr. 
1792. 8^ 

Drukwerken 1. Deken, A., Mgne offerande aan het vaderland. 
'sGravenh. 1799. 8^ 

Aan den schryver der aanmerkingen in de 

N. Yaderl. Bibliotheek, over m^n werkje: M^ne 
offerande aan het vaderland. Leyd. 1800. 8^. 

Os, J. van. Bespiegelingen. Bott. 1793. 8°. 

Hoffham, O. C. F., [Nagelaten geschriften! . De 
boerenschouwburg, kluchtig blgspel; de kluch- 
tige opera, tooneel fragment , Gedichten en losse 
gedachten [Uitg. en met eene levensschets ver- 
meerderd door P. J. üylenbrock]. Amst. 
1801. 80. 

Gedigten en overdenkingen [door H. van Al- 
phen]. Utr. 1777. 8o. 

Mengelingen in proze en poëzy [door H. van 
Alphen]. 2e verb. en verm. druk. Utr. 1793. 
8<*. 

Aan... H. van Alphen, over de onlangs 

uitgekomen mengelingen in proze en poezy, 
[ondert. L. D. E. D. = J. Bellamy]. Z. pL 
1783. 8°. 

voor *t verstand en 't hart, verzameld [door 

P. J. van Lelyveld]. Utr. 1806. 8». 

Offeranden (Mgne) aen Apollo en Hymen, 
[door B. Premery]. Dordr. 1786-90. 3 dln. 
8°. 

Wester, H., Bundellje dichtstnkjes en redevoe- 
ringen. Zwolle, 1836. Met muziek. 8^. 

Feith, Bh., Dicht- en prozaische werken. Bott 
1824-25. 14 dln. 8^ 

Proeven voor het verstand, den smaak en het 
hart [d. J. Bellamy]. Dordr. 1790. 8^. 

Verzameling van stukjes, van Vernuft en 
Smaak, in naarvolging van Bellamy [o. o. d. t. 
Geschenk voor Nederlands Jufferschap]. Met 
Muziekplaatjes. Amsteld^ 1791. 8^. 

Hooft Js., J. 't. Mengelingen in po6zy en proza. 
Ëénig exemplaar. Z. p. 1801. M. pi. 8^. 

Onderwater, D., Mengelingen in dichtmaat en 
proza. Leyd. 1804. 8^. 

Kleyn , A., Geb. O c k e r s e , Mengelingen in proza 
en poêzy. Leyd. 1824—27. 2 dln. 8«>. 

ITienwland) F., Gedichten en redevoeringen. 
Amst. 1824. 8». 

Met portret op den titel. 

Kinker, J.» Verspreid en onuitgegeven dicht en 
ondicht, naar tydsorde gerangschikt en toege- 
licht [door J. van Vloten]. Haarl. 1877. Met 
kaart. S^. 

Vatebender, G. C. C, Mengelwerk in onge- 
bonden en gebonden styl , enz. Verhandelingen , 
dichtstnkjes en ovensettingen. Delft, 1802. 8^. 

18 Digitized by Google 195 WERKEN IN POËZIE EN PROZA VAN BIJZONDERE SCHRIXVERS 196 KUjn, H. H., Nagelaten en veropreide gedich- 
ten en redevoeringen. Uitgeg. d. G. J, Bois- 
sevain, W. H. Zimmermann, J. H. Mol- 
kenboer en H. Croockewit. Amst. 1856. 
8». 

Tollens Czn, H., Proeve van sentimenteele ge- 
schriften en gedichten. Amst. 1799. 8°. 

Verspreide dicht- en prozawerken, verz. 

door G. Engelberts Gerrits [wa irvan slechts 
het Ie deel: Gedichten, verscheen]. Zie deAfd. 
Dichttoerken. 

d'Hulster, L.» Lettervruchten, uitgeg. d. Pru- 
dens van Duyse. Gent, 1845. 8°. 

Zünmerman , J. Deoker, Kinderen der ver- 
getelheid. Amst. 1825-28. 5 dln. 12«. 

Herziene en verbeterde uitgave van zyne bijdragen 
voorkomende in het tgdschrift Euphonia. 

Weohel , A. van , Mengelingen in proza en poëzy . 
Njmeg. 1857. 8^. 

Hoon, J. P. de. Novellen en gedichten. Gent, 
1869. Met portr. 8°. 

Someren, B. H. van, Verspreide en nagelaten 
dicht- en prozastukken. Met biographie. [uit- 
geg. d. J. J. F. Wap.]. ütr. 1852. 8°. 

Met eenige b^gevoegde stokken in HS. en gedrukt , 
betrekking hebbende op dit werk en op den uit- 
gever daarvan. 

Willems, J. P., Nalatenschap. — Dicht- en 
tooneelstukken , met inleiding, bgdragen en 
aanteekeningen van Prudens van Duyse. 
'sGravenh. 1856. gr. 8o. 

— Snellaert, P. A., Nalatenschap van J. F. 
Willems (Beoordeeling). Gent, 1856. 8o. 

Willems, J. F., Eens uit [zgne] dicht- en proza- 
werken, verzam. d. Max Booses (1812—46). 
Gent, 1873. 2 dln. 8°. 

Uitg. van het Willems-fonds N^. 74. 

Bergh, F. T. Helvetius van den. Proza en 
poêzij. Haarl. 1853. 8°. 

Soirtopodes [pseud. van A. Hirschig Czn]. 
Kleinigheden in rgm en onrgm. Enkh. 1833.8®. 

Wap, J. J. P., Bloem en vrucht — poëzy en 
proza - (tot afscheid). Delft, 1878. Met 
portr. 8®. 

— - [Een buitengewoon kompleete verzame- 
ling van kleinere stukken in proza en poëzie, 
bestaande uit afzonderlgke afdrukken zgner bij- 
dragen in tgdschriften , verschillende Nos van 
week- en dagbladen, gecorrigeerde drukproe- 
ven, enz] 4**, Schenkman, J., Humoristische voorlezingen in 
proza en poëzie nagelaten door — . Met eene 
voorrede van J. van Lennep. Amst. 1863. 
M. portr. 8°. 

Hetz. werk. 2e druk. Gouda, 1878. 8o. 

Potgieter, E. J., Verspreide en nagelaten wer- 
ken. Proza, poëzj, kritische studiën, uitgeg. 
ond. toezigt van Joh. G. Z immer man. Haarl. 
1875-79. 11 dln. 8^ 

Poëzy, 2 dln. — Schetsen en verhalen, 3 dln. — 
Kritische stadiën, 8 dln. — Aanhangsel, 3 dln. 

Voget, C. O., Vreemdelingschap en vaderland. 
Bgdrage tot bevordering van geloof, liefde, 
hope, in proza en poëzie. Leid. 1874. 8®. 

Buddingh, S. A., Allerlei. Batav. 1840. 8°. 

Pot, C. W. van der. Proza en poëzie. Rotterd. 
1878. 8«>. 

Proza en poëzy. Verzameling van verspreide 
opstellen en verzen [door Hildebrand = ps. 
V. Nic. Beets]. Haarl. 1840. 8o. 

Nolet de Brauwere van Steeland, J., Poëzj 
en Proza (1874—77). Amst. 1877. 8°. 

Meer van KufPeler, P. C. van der. Levens- 
herinneringen in proza en poëzy. Samar. 1857. 8^. 

Th\jm, J. A. Alberdingk, Palet en harp. Bo- 
mantiesch dichtwerk , in vaerzen en proza. Amst. 
1849. 8o. 

Munnioh, J., Letterkundige Verscheidenheden 
(in dichtmaat en proza). Batav. 1860. 8^. 

Hoeven Jr., A. des Amorie van der, Proza 
en poezy. 2e drak. Leeuw. 1857. 8<>. 

Vosmaer , C, Vogels van diverse pluimage. Leid. 
1872-75. 3 dln. 8<>. 

Keiler, G., Proza en poëzie. 

Zie in de Afd. Proza ^ de Onderafd.: Romans en 
Novellen. 

Mark, J. P. C. van der. Proza en poëzie. 
Indiana. Batav. 1864. 8°. 

Laurillard, E., Rust een weinig. Oudejaars- 
avondgedachten. Amst. 1869. 8°. 

Eigeman, J., Bloem en Blad. Allerlei voor ver- 
stand en hart. Dordr. Z. j. (1879). 8*». 

Spoor, G-. J., Historie en fantasie. Novellen en 
gedichten. Leid. 1882. 8*». 

Wertheim, J. L., Proza en poëzie. Met portret. 
Amst. 1884. 2 dln. gr. 8°. Digitized by Google 197 198 DICHTWERKEN, 

MIDDEL-NEDEELANDSCHE DICHTKUNST. 

llfLEIDraG — GESCHIEDENIS. Hone, F. J., üebereicht der Niederl&ndischen 
Volks-Literatur ftlterer Zeit. Tüb. 1838. 8*». 
Met pi^ier doonchoten, waarop aanteckeningen 
in HS. van L. Ph. C. ▼. d. Bergh. 

Jonokbloet, W. J. A., en M. de Vries, Over- 
zigt van verspreide Middelnederlandsche ge- 
dichten, fragmenten en letterkundige mede- 
deelingen. Leid. 1846. 8^. 

Verslagen en berigten nitg. door de Vereen, ter 
bevord. der onde Nederl letterk. Ille jrg. 

HofOnan von Fallersleben , H., Horae Belgicae 
Pars I«. Vratisl. 1830. 8**. 

Hetz. werk. 2e uitg. [onder den titel: Ueber- 

aicht der mittelniederlS.ndi8chen Dichtung]. Hann. 
1857. 8^ 

Uorae Belgicae, I. 

Heremans, J. F. J., Hoffman van Fallersleben 
en de Nederlandsche letterkunde. Gent, 1874. 8^. Buddingh, D., Dieteche taal en poëzy, met be- 
trekking tot de algemeene, kerkelgke en staat- 
kundige gesteldheid des t^ds , gedurende de mid- 
deleeuwen. Gor. 1859. 8**. 

Heyningen, H. van, Zestal voorlezingen [over 
oude letterkunde] in de Maatsch. Diligentia te 
'sGravenh. Amst. 1838. 8». 

K&stner, £., Abhandlung über die niederdeutsche 
u. niederl&ndische Dichtkunst im Mittelalter , u. 
eine noch ungedruckte Probe derselben. Lingen , 
1833. 4*». 

Luloib, B. n.. Handboek van den vroegsten 
bloei der Nederlandsche Letterkunde, of Proe- 
ven uit Nederlandsche Schriften der XlIIde en 
XlVde Eeuw; met Inleidingen, Aanstippingen 
over de spraakleer en den stül van dien tyd, 
een klein Woordenboek, enz. Gron. 1845. 8°. 

— Jager , A. de , Nalezing op het glossarium van 
Lul of s' Handboek van den vroegsten bloei 
der Nederlandsche Letterkunde. Dev. 1846. 8°. 

Lulofs, B. n.. Verhandeling over den t^d van 
den eerst regteu aanvang en vroegsten bloei 
onzer oude bepaaldelgk gezegde Nederlandsche 
Letterkunde, en wel inzonderheid over het on- gegronde van het gevoelen diergenen, welke, 
op stout beslissenden toon, dien bloei voor een 
deel reeds in de 12e eeuw stellen. Gron. 1847. 8^. 
Gericht tegen W. J. A. Jonckbloet*B beoordee- 
ling van bet voorg. Handboek in de Gids van 
1846. 

Jonokbloet, W. J. A., Geschiedenis der mid- 
dennederlandsche dichtkunst. Amst. 1851 — 54. 
3 dln. 8*». 

Serrure, C. A., Nederl. en Fransche letterk. tij- 
dens de XII —XIV eeuwen = Zie de Afd. Ned. 
en Vlaamsche taal" en letterk. Geschiedenis. 

Booses, M., Een dry tal Verhandelingen over de 
Geschiedenis der letterkunde (1. Reinaert de 
Vos. 2. Jacob van Maerlant. 3. De volksliederen 
der middeleeuwen). Antw. 1865. 8^. 

Visscher, L. G-., Iets over Jacob de Coster 
van Maerlant. ütr. 1838. 8«. 

Versnaeyen , K., Beschrgving der M ae r 1 an t 's 
feesten [gevierd te Damme ter gelegenheid der 
inhuldiging van Jacob v. Maerlant 's stand- 
beeld]. Brugge, 1860. 8**. 

Jacob van Maerlant en zgne werken. 

Gent, 1861. 8^ 

Serrure, C. A., Jacob van Maerlant. Gent, 
1861. 8^ 

Bekroonde verhandeling. Uitg. op laat van bet 
Belgiflcb Staatsbestnor. 

Jacob Tan Maerlant en zyne werken 

2e uitg. Gent, 1867. 8*^. 

Buddiiigli,D., De Dietscher Jacob van Maer- 
lant en z^ne zoogeuoemde vlamingschap. Arnh.- 
Bruss. 1869. S*». 

Archief v. Nederl. oudheden, geschiedenis en let- 
terk. Ie Stak. 

Mgn laatste woord over d. dietscher Jacob 

van Maerlant en zgne zoogenoemde vla- 
mingschap. Utr. 1874. 8°. 

Winkel ,J. Te, Maerlants werken , beschouwd 
als spiegel van de dertiende eeuw. Acad. 
proefschrift. Leid. 1877. 8^ TEKSTUITGAVEN EN KRITIEK. 

Voor Middel-nederlandscbe prozawerken zie men de Afd. Proza en vergelijke in die Afd. ook de QnderAfdeeling 
rolktUit^kwtde. 

a, INLEIDIIÏG. — h. VBBZAMSLIKGEN. Jonokbloet, W. J. A., Over middennederland- 
schen epischen versbouw. Amst. 1849. 8°. 

Helton, W. L. van, Middelnederlandsche vers- 
bouw. Gron. 1884. 8°. 

Verdam, J., Tekstcritiek van Middelnederland- 
sche schrijvers. Acad. proefschrift. Leid. 1872. 8**. Verslagen en Berigten van de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche letterkunde. 
Leid. 1844-48. 5 dln. 8«. 
Werken uitgegeven door de Vereeiüging t, bevor' 
dering der oude Nederlandsche letterkunde. Leid. 
1844-48. Jaarg. I-V. 17 dln. 8«. 

Deze werken zyn onder bonne afzonderlyke titels 
in dezen Catalogus opgenomen Digitized by Google 199 HIDDEL-mSDERLANBSCHE DICHTKXTirST. — TEKSTUITOAVEK SN KUTIEK. 200 Hoffmann von FallerBleben, H., Horae Belgi- 

cae. Vratisl. [Lipa-Hanno?.] 1830-55. 12 dln. 8<». 

De werken waaruit deze verzameling bettaat, z^n 

onder honne afiEonderlijke titels in dezen Cata- 

loguB opgenomen. 

Bexüanfiler altniederlS^ndischer Sprache u. Lit- 
teratar. Nach ungedruckten Qaellen heraaageg. 
V. E. [von] Kausler. Tüb. u. Leipz. 1840 — 
66. 3 dln. 8<>. 

Be werken in deze verzameling voorkomende, z^'n 
onder hunne aCeonderlgke titel* in dezen Cata- 
logus opgenomen. 

Bibliotheek van Middclnederlandache letter- 
kunde, ond. redactie v. H. E. Moltzer [en 
J. Te Winkel]. Gron. 1868-83. afl. 1—33. 8«. 
De werken in deze verzameling voorkomende z^n 
onder, hunne alSsonderl^jke titels in dezen Cata- 
logus opgenomen. 

BloemleElng uit middelnederlnndsche dichters, 
bgeen verzameld door Eelco Verwya. Zutph. 
1858-67. 4 dln. 8o. 

I. Ridderpoëzie. — II. Oeesteljyke en burgerlQke 
poëzie. — IIL Mengelpoëzie. — IV. Woorden- 
liyst en spraakkunft 

Hetzelfde werk. 2e uitg. Zutph. (1873-80). 

Dl. I. II. 8«. 

I. Dierensage. — Ridderpoëzie. 

II. Geestelijke en hnrgerl\jke poëzie. 

Sohaubühne (Altniederlslndiache), hcraupg. von 
Hoffmann von Falleraleben. 

Zie de Afd. Tooneehtukken, Verzamelingen. 

Dramatisohe poëzie (De Middelnederlandsche) 
uitgeg. d. H. E Moltzer. 

Zie de Afd.: TooneehtukkcH, Verzamelingen. 

Vissoher, L. G., Bedragen tot de oude letteren 
der Nederlanden. Nieuwe uitg. Utr. 1839. 2 
dln. 8«. 

Clignett, J. A., Bgdrage tot de oude Nederl. 
letterk. «= Zie in deze Afd. de Onderafd. : Fabels, 

Schinkel, A. D., Bedragen tot de oude Neder- 
landsche letterkunde. Leid. 1849. W*. 

XSlnonensia. Monuments de la langue Bomane 
et Tudesque dans Ie IXe Siècle. . . publiés par 
Hoffmann de Fallersleben, avecunetra- 
duction et des remarques par J. F. Willem s. 
(land, 1887. 4^ 

Monuments de la langue Romane et de la 

langue Tudesque enz. (alsvoorg.) 2e éd. Gand, 
1845. gr, 8^ 

B^m (Ond-Neêrlandsch) en onrgm, verzam. d. 
J. M. Schrant. Leid. 1851. 8^ 

Ghediohte (Mittelniederl&ndische), herauag. von 
H. A. Keiler. Tüb. 1851. 4°. 
Universitats-Programm. 

Loverkens. Altniederl&ndische Lieder , [Hei-ausg.] 
von Hoffmann von Fallersleben. GGtt. 
1852. 8*». 

Horae Belgicae, VIH. 

Bruohstüoke mittelniederl&ndischer Gedichte , 
nebst Loverkens. Herausgeg. von Hoffmann 
von Fallersleben. Hann. 1862. 8^ 
Horae Bclgioae, XII. Bloemen van Nederlandsche proza en poëzie, 
uit den geheelen omvang der Nederlandsche 
letterkunde verzameld door L. Th. Zeegers. 
— Middeleeuwsche poëzie. Amst. 1871. 8°. 

Psalmen (MittelDiederl&ndische), Hymnen and 
Gebete aus zwei handschrift! ichen Breviarien 
d. herzogl. Bibliothek zu Gotha, in Auswahl 
mitgetheilt u. sprachlich beleuchtet von E. 
RegeL Gotha, 1864. 4^ 
Univenitata-Programm. 

Hadewtjch (Zuster), Werken. I. Gedichten. Diplo- 
matisch uitgeg. [door J. F. J. Horemans en 
C. J. K. Ledeganck] naar 2 HSS. der Kon. 
Bibl. te Brussel. Gent, 1875. 8°. 

Uitgeg. door de Maetach. d. Vlaemsehe Biblioph. 
IV. N«>. 2. 

Carminum epicorum Germanicorum Nederlan- 
dicorum saec. XIII et XITII. ld est Waleweini, 
Parthenopaei et Makaris sive potius Aiollfrag- 
menta. — E codd. Msb. ed. Ferd. Dejcks. 
Monast. Guestphalorum , 1859. 4^. 

Gedichte (Altniederl&ndische) vom Schlusee des 
XIII bis Anfang des XV Jahrh. Nach einer 
Alt-niederlSud. HS. mit Anmerkungen herausgeg. 
von E. Kausler. Tüb. 1844. 2 dln. 8°. 

Denkm. altniederl. Spraohe n. Literetur. B. II, III. 

Jaoob van Maerlant, e. a. Geestelgke gedich- 
ten, uit de 13e en 14e eeuw. Medegedeeld en 
met eene inleiding en aanteek. voorzien d. L. 
Ph. C. van den Bergh. Dordr. 1840. S». 

Van den Lande van Over-See en Der Kercken 

Claghe , twee strophische gedichten , uitgegeven 
door J. F. J. He re mans. Gent, 1870. 8^ 

Kleine gedichten. Met inleiding, toelichting 

en bjjlagen van J, van Vloten. Haarl. 1878. 
8°. 

— Verwqs , Eeloo , Van enen manne die gherne 
cnoUen vercoopt ene goede boerde. 'sGravenh. 

1878. 8o. 

Jaoob van Maerlant, Strophische gedichten, 
uitgegeven en toegelicht door Eelco Verwjjs. 
Gron. 1879. 8°. 

Van Jaoob ende van Martine. — Verkeerde 
Martyn. — Ene diipatacie van onaer Vroawen 
ende van den heiligen Cmce. — Van den vyf 
vroaden. — Van ons Heren wonder. — Die 
claosule van den bible. -^ Van den lande van 
Oversee. — Der Kerken clage. 
Bibl. V. middelnederl. letterk. afl. 24—86. 

Gtodiohten (Nederlandsche) uit de XlVe eeuw 
van Jan Boendale, Hein van Aken e. a., 
naar het Oxfordsch handschrift uitgeg. door 
F. A. Snellaert. Bruss. 1869. 8^ 
Uitgeg. door de Kon. Akad. v. BelgiB. 

WUlem van Hildegaersberoh, Gedichten, enz. 
uitgeg. [m. inleid., aanteek. en woordenlost] 
d. W. Bisschop en Eelco Verwns. 'sGra- 
venh. 1870. 8<>. 

Uitgeg. door de Maatsoh. d. Ned. Letterk. 
Liederen (Oudvlaemsche) en andere gedichten 
der XlVe en XVe eeuwen. [Uitgeg. door C. 
C art on]. Gent, z. j. Met muzgkbgl. 8®. 

Uitg. d. Maetsch. d. Vlaemache Bibliophilen. Ile 

Serie. N«. 9. 
Met aant. in HS. van Eelco Verwas. Digitized by Google 201 KIDDBL-ITSDEBLANDSCHB DICHTKUKST. — TBKSTUIieAVBN £N KBITOK. Vrouwen (Van) ende van minne. Middelneder- 
landsche gedichten nit de 14e en 15e eeuw. 
Uitgeg. [met inleid., aanteek. en woordverkla- 
ringen] d. Eelco Verwga. Gron. 1871. 8^ 
Bibl. ▼. middelaederl. l^tterk. afl. 4 en 6. 

Lieder (Niederl&ndiscber geistliche) des 15en 
Jahrh. Aus gleichzeitigen HSS. herausgeg. v. Hoffmann von Fallersleben. Hann. 1854, 
8«. 

Horae Belgicae, X. 

Boerden (Dit sgn X goede), uitgeg. en toege- 
licht door Eelco Verwgs. 'sGravenh. 1860. 
8<». C. APZONBEBLIJKE WEBKEK. 
BOHANS. — SFBOKEN. — BIJMKBONIEKEN. — LBGEKDEN. — LEEBDICHTBN. — PABELS. 

Voor Middel-nederlandache pioxawerken zie men de Afd. Froza en vergeljjke in die Afd. ook de Onderafdee- 
ling VoUuktUrkmuU. BOMAMS. 

Jaoob van Maerlant, Alexanders Geesten. Met 
inleiding , varianten van HSS., aanteekeningen en 
gloesarinm, enz. Toor de eerste mael uitgeg. 
door F. A. Snellaert. Brues. 1860. 2dln. Met 
facsim. 8**. 

Uitg. op gezag van het Staatsbestaor. 

Alexanders Geesten [met aanteek. en glos- 
sarium] uitgeg. door J. Franck. Gron. 1882. 
8<». 

Bibl. V. middelnederl. letterk. afl. 27 , 29 , 81 en 32. 

Visscher, L. G., Iets over Ferguut, enz. Leyd. 
1838. 8«>. 

Ferguut, Bidderroman nit den Fabelkring van 
de ronde Tafel, uitgeg. [naAr het BS.] doorL. 
G. Visscher. ütr. 1838. 8^ 

Met aanteek. in HS. van Ëeloo Verwijs. 

, Nieuwe uitgave van Eelco Verwgs. Uit 

zgne nalatenschap uitgegeven en van een glos- 
sarium voorzien door J. Verdam. Gron. 1882. 
8^ 

Bibl. V. middebiederl. letterk. afl. 80 en 88. 

Franok, J., Üeber das mittelniederl^ndische Ge- 
dicht Flandrgs. Inaag.-Dissert. Strassb. 1876. 8^ 

Flandrijs. Fragmente eines Mittelniederl&ndischen 
Bittergedichtes. Zum ersten Male heransgegeben 
von J. Franck. Strassb. 1876. 8^ 
Qcellen nnd Forsehnngen. Heft 18. 

Diederic van Assenede, Floris eode Blance- 
floer. Mit Einleitung, Anmerkungen u. Glossar 
herausgeg. v. Hoffmann von Fallers- 
leben. Leipz. 1836. 8<». 
Horae Belgicae, III. 

Floris ende Blanoefloer Met inleiding en aan- 
teekeningen door H. E. Moltzer. Gron. 1879. 
8°. 

BibL V. middelnederl. letterk. afl. 28. 

Fragment (Onuitgegeven) der Middelnederland- 
sche vertaling van den roman der Vier Heems- 
kinderen. Medegedeeld door W. Bisschop. Leid. 
1866. 8«>. 

Oorlog (Be Grimbergsche), Bidderdicht nit de 
XlVe eeuw [uitg. door C. P. Serrure en Ph. 
Blommaert]. Gent, 1852—54. 2 dln. Met 
pi. 80. 

Uitg. d. Maetsch. d. Vlaemsohe Bibliopbilen. Ile 
Serie, N°. U. Flovent. Bruchstücke eines mittelniederlandi- 
schen epischen Gedichtes, heransgegeben v. E. 
Bartsch. Wien, 1864. 8^ 

Fragments d'une ancienne version Thioise de 
la chanson de geste d'Aiol, suivis d'un extrait 
du texte inédit du po€me Fran9ais et d'an- 
notations par J. H. Bormans (Brux. z. j.). 
8^ 

AioL Die Fragmente des mittelniederl&ndischen 
Aiol, heransgegeben von J. Verdam. Altenb. 
1881. 8^ 

Fragmenten (Oude en nieuwe) van den Middel- 
nederlandschen Aiol. Met aanteekeningen uitg. 
door J. Verdam. Leid. 1883. 8^ 

Oarl ende Elegast. Ed. et illustr. Hoffmann 
Fallerslebensis. Lips. 1836. 8^ 
Horae Belgicae, IV. 

fieatrjjs. Eene Sproke uit de XlIIde Eeuw, uit- 
gegeven en opgehelderd door W. J. A. Jonck- 
bloet. Met aanhangsel. *s Gravenh. 1841. 2 
stn. 8*>. 

Eine Legende aus dem 14 Jahrh nndert. 

Hochdeutsche , metrische Üebersetzung von 
Wilh. Berg. [Mevr. Lina Schneider]. 
Haag, 1870. 8^ 

BeatrJijs en Carl ende Elegast, uitgegeven en 
toegelicht door W. J. A. Jonckbloet. Amst. 
1859. 8«. 

Heinrio van Aken, Boman van Heinric en 
Margriete van Limborch, uitgeg. [m. Woorden- 
lijst] d. L. Ph. G. van den Bergh. Leyd. 
1846-47. 2 dln. 8^ 

Nieawe Reeks v. Werken d. Mtach. d. Ned. Let- 
terk. II, IIL 

Boman van Karel den Grooten en zigne XII 
pairs (Fragmenten) , uitgeg. [met inleiding, aan- 
teekeningen en Woordenlost] d. W. J. A. J o n c k- 
bloet. Leid. 1844. 8^. 

Uitg. door de Vereen, t. bevord. d. oude Nederl. 
letterk. 

— Vries, M. de, Brief aan W. J. A. Jonck- 
bloet Bijdrage tot de kritiek en verklaring 
van Earel de Groote en z^ne XII pairs. Leid. 
1845. 8«. Digitized by Google 203 MIDDEL-NIDJSELANDSCHE DICHTKUNST, — TEKSTUITGAVEN EN K&ITIEK. 204 Boman der Iiorreinen (De) K^ieuw ontdekte ge- 
deelten, uitgegeven door J. C. Matthes. 
Gron. 1876. 8«». 

Bibl. y. middelnederl. leiterk. aft. 17. 

Festsohrift znr vierten S&cular-Feier der uni- 
versiteit za Tübingen, dargebracht von d. k. 
öffentl. Bibliothek zu Stuttgart. Stuttg. 1877. 4°. 
Be?at o. a. H. Fischer, Zwel Fragmcnte des 
mittelniederl. Ilomans der Lorreinen. 

Jaoob van Maerlant, Merlijn, naar het eenig 
bekende Steinforter HS., uitgegeven door J. van 
Vloten. Leid. 1880. Met facsimile. 4°. 

Boman van Moriaen. Op nieuw naar bet HS. 
uitgegeven en van eene inleiding en woorden- 
lost voorzien door J. Te Winkel. Gron. 
1878. 8o. 

Bibl. ▼. middeUiederL letterk. afl. 20 en 22. 

Baeoker, L. de, Des Nibelungen; saga méro- 
vingienne de la Néerlande. Par. 1858. Met 
facsim. 8°. 

Hierin o. a. ook eene fransche prozavertaling van 
het Nibelangenlied. 

Partonopeus und Melior. Altfranzösisches Ge- 
dicht des XlIIten Jahrh. in Mittelniederl9,ndi- 
schen und Mittelhochdeutscben Bruchstücken , 
nebst begleitenden Auszügen des französischen 
Gedichtes, gescbicbtlichen Nachweisuugen und 
Wörterverzeichnissen herausg. von H.F. Mass- 
mann. Berl. 1847. 8°. 

Fragmenten (Oud diotsche) van den Parthono- 
peus van Bloys [d. D e n y s P ir a m u s] , grooten- 
deels byeenverzameld door wylen . . . F. Dey ck s 
en verder. . . uitgeg. met inleiding, nalezing en 
woordenlijst door J. H. B o r m a n s. Bruss. 1871. 
gr. 8^ 

Uitg. door de K. Akad. van België. 

Boman van Lanoelot, (XUIe eeuw). Naar het 
[eenig-bekende] HS. op gezag van het Gouver- 
uitgegeven d. W. J. A. Jonckbloet. 's Gra- 
venh. 1846. 2 dln. 4«>. 

In de Bylagen tot het 2e deel bevindt zich eene 
uitgave van: Zi Romatu de la CAarreie, par 
Chrestien de Troye et Godcfroi 
de Leigni. 

Lantsloot ende die scone Sandrijn. Benout 
van Montalbaen. Herausgeg. von H o f f m a n n 
von Fallersleben. Bresl. 1837. 8°. 
Horae Belgicae V. 

Benout van Montalbaen , met inleiding en aan- 
teekeningen door J. C. Matthes. Gron. 1875. 8°. 
Bibl. V. middebederl. letterk. afl. 16. 
Seghel^n van Jherusalem. Naar het Berlijnsche 
HS. en den ouden druk uitgeg. door J. Ver- 
dam. Leid. 1878. gr. 8°. 

TJitgeg. d. de Maatsch. d. Ned. Letterk. 

Jacob van Maerlant's Roman van Torec, op 
nieuw naar het handschrift uitgegeven en van 
eene inleiding en woordenlijst voorzien door 
J. Te Winkel. Leid. 1875. 8°. 

Episodes uit M's Historie van Troyen, 

naar het te Wissen gevonden HS. bewerkt en 
[met inleiding en woordverklaringen] uitgeg. 
door J. Verdam. Gron. 1873. 8°. 

Bibl. v. middelnederl. letterk. afl. 10—12. Fenninc en F. Vostaert, Boman van Wale- 
wein , uitgegeven [met inleiding en aanteeke- 
ningen] d. W. J. A. Jonckbloet. Leid. 1846 
—48. 2 dln. 8°. 

Uitgeg. door de Vereen, t. bevord. d. oude Ned. 
letterk. 

— Meijer , G-. X, . . . Verslag van den roman van 
Walewein, enz. •= Zie in de Afd. Middel-ned, Proza. 
Leven van Jezus enz. uitg. door G. J. Meger. 

Homan van Cassamus. (Fragment). Uitgeg. [met 
inleiding, aanteekeningen en woordverklarin- 
gen), d. Eelco Verwijs. Gron. 1869. 8°. 
Bibl. V. middelnederl. letterk. afl. 2. 

SPKOK£N. 

Willem van Hillegaersberch , Van den Sacra> 
men te van Amsterdam. Met ophelderende aan- 
teekeningen uitgegeven d. P. Leendertz Wz., 
Sneek, 1845. 8°. 

Fluym, A. J., Willem van Hildergaers- 
berch en zgn gedicht: van den Sacmmente 
van Aemsterdam. Met eenige aanteekeningen. 
's Gravenh. 1845. 8°. 

Het H. Sacrament van Mirakel te Amster- 
dam. Antwoord aan den schryver der recensie 
in den Algemeene Eonst- en Letterbode van 4 
en 11 April 1845. 's Gravenh. 1845. 8**. 

KIJMOL0NIES.EN. 

Jacob van Maerlant, — Drei Bruchstücke 
von J. V. M.'s Hyinbibel oder Scholastica, aus 
einem alten MSe. herausgegeben von E. ESist- 
ner. Gött. 1884. 4°. 

Rymbybel. Met voorrede, varianten van 

HSS., aentcekeningen en glossarium enz., voor 
do eerste mael [met Glossarium] uitgegeven 
door J. David. Bruss. 1858-61. 3 dln. Met 
facsim. in kleuren. 8°. 

Uitg. op last V. h. Belg. Goavernement. 

Spiegel Historiael of Rymkrongk. Met aan- 
teekeningen d. J. A. Clignett en J. S teen- 
winkel. Leyd. on Amst. 1784-1849. 4 dln. 8*». 
Deel III en IV, uitgegeven door de 2e KI. van het 
HoU. (later Kon. Nederl.) Instituut , zijn bewerkt 
door W. Bilderd^k en J. H. Halbertsma. 

Spiegel Historiael, 4e dl. uitg. door de 2e 

kl. v. het Kon. Ned. Instituut. Nalezing d. W. 
J. A. Jonckbloet. Dev. 1849. 8^ 

Deze aanteekeningen op het 4e deel verschenen 
voor dat de aanteekeningen van Halbertsma 
(zie het volg.) het licht hadden gezien. 

Spiegel Historiael. Aanteekeningen op het 4e 

deel door J. H. Halbertsma, Dev. 1851. 8^ 
Uitg. door de 2e kl. v. het Kon. Ned. Instituut. 

Spiegel Historiael, met de fragmenten der 

later toegevoegde gedeelten bewerkt door Ph. 
Utenbroeke en Lod. van Veltheni, uit- 
gegeven [met nant. enz.] door Eelco Verwys 
en M. de Vries. Leid. 1857-63. 3 dln. 4^ 
Uitg. door de Maatsch. d. Ned. liotterk. Digitized by Google 205 MIDDEL-NBDERLANDSCHE DICHTKUK8T. — TBKSTÜITGAVBN EN K&ITIEK. 206 Jacob van Maerlant, — Fragment manuscnt 
du » Spiegel historiaer\ transcrit p. D. Camel. 
Lille, 1862. Met faceim. S». 

Spiegel historiael. Tweede partie , bewerkt d. 

Philip Utenbroeke, uitgegeven [met aan- 
teek. enz.] d. F. von He Uw al d, M. de 
Vries en Eelco Verwjja. Leid. 1879. gr. 4^ 
Uitg. door de Maatsch. d. Ned. Letterk. 

Jan van Heelu , Rymkron jk . . . betreffende den 
slag van Woeringen van het jaar 1288. Uitg. 
met ophelderingen en aanteek. van J. F. Wil- 
le ms. Brusa. 1836. 4°. 

Collect. de Chroniques Belges inédites pabliée par 
ordre d. Goavenkement. 

— Wxjn, H. van, Letter- en geachiedkandige 
aanteeken. op de Bjmkronyk van Jan van 
Heelu, betreff. den slag van Woeringen in 
het jaar 1288, uitgeg. d. W. J. A. Jonck- 
b loet en A. W. Kroon. 'sGravenh. 1840. 4^ 

[Stoke, Melis,] Hollandtsche Riim-Eroniek, in- 
houdende de gheschiedenissen der graven van 
Hollandt tot... 1805. Door enen wiens naeme 
noch onbekcnt is, voor 286 jaren beschreven. 

Met een Voorrede des Ed J. van der 

Does. Hier is noch bj gevoeght de moort van 
Groef Floris, ende Gherrit van Velsens weder- 
varen, zangs-gewys. Amst. 1591. foL 

[ ] Hollandtsche Riim-Eroniek, inhoudende de 

gheschiedenissen der gi-aven van Hollandt tot . . . 
1305. Door enen wiens naeme noch onbekent 
is, voor 319 jaren beschreven. Met een voor- 
rede [van] Jan van der Does. Hier is noch 
by gevoecht een . . . deductie van de gelegen t- 
heyt van graef Floris ende Gerrit van Velsen 
enz. 'sGravenh. 1620. fol. 

Met verbeterde lezingen en toelichtingen van A. 
Moonen en A. Ypey, volgens het ex. van 
den laatBtgen. afgeschreven door J. T. Bod el 
Nyenhnis. 

Rgmkrongk, met historie-, oudheid- en taal- 
kundige aanmerkingen door B. Huydecoper. 
Leyd. 1772. 3 dln. 4«>. 

— Clignett, J. A., Vertoog over het aantal HSS. 
door Huydecoper gebruikt bg de uitgaaf 
der Rijmkrongk van Melis Stok e. 'sGravenh. 
1825. 8o. 

Kolyn , Klaas , Geschicht-historiaal Rym, of Rym- 
chronyk beginnende met den Simberschen vloed , 
en eyndigende met de dood van Graaf Dirk . . . 
in 't jaar 1156 voorgevallen. Met aanteekenin- 
gen enz. door G. van Loon. 'sGravenh. 1745. 
fol. 

£x. op leer groot papier. 

Iiodewijk van Velthem, Spiegel historiaal 
of Rym-Spiegel, zynde de Nederlandsche Rym- 
chronyk . . . beginnende . . . 1248 ... en eyndi- 
gende ... 1316. Nooyt voor desen gedrukt. 
Uytgegeven volgens het oorspronklyke HS. . . . 
en met verklaaringen door I. Ie Long. Amst. 
1727. fol. 

Met verbeterde lezingen naar het oorspronkeiyk 
HS.y in eigenhandig schrift van J. A. Clignett. Lodewijk van Velthem , Spiegel historiaal , enz. 
uitgave als de voorg. 

Met papier doorschoten, waarop tallooze ver- 
beteringen, verschillende lezingen e. a. aantee- 
keningen in HS., waarsch^jnlgk nit het laatste 
gedeelte der 18e eeuw. 

— Specimen e literis Neerl., exhibens L. 

de V. Chronici , quod inscrib. Speculam Historiale 
librum III , denuo editum . . . atque annotatione 
illustratum a G. J. A. Jonckbloet. Hag. 
Gom. 1840. 4^ 

Jan de Ellerk, De Brabantsche Ycesten of 
Rymkronyk van Braband , door Jan de Klerk, 
van Antwerpen [Jan van Boendale]. üitgeg. 
d. J. F. Willems. [Vervolgd door J. H. Bor- 
mans. M. aanteekeningen , belagen, Codex di- 
plomaticus en Register]. Bruss. 1839—69. 3 
dln. 4°. 

O. o. d. t. Les gestes des Dacs de Brabant. 

Beimohronik von Flandern , nach einer altnio- * 
derlS.odischen HS. m. Anmerkungen zum ersten 
Mal herausgeg. von E. Eau sier. Tüb. 1840. 
8o. 

Denkm. altniederl. Sprache nnd Literatar. I. 

Chronyk van Holland, van den Klerk uit de 
laage landen bg der zee enz. Met eenige aan- 
teekeningen zoo van P. Scriverius als van 
den uitgeever [F. van Mieris]. Leyd. 1740. 4**. 

LEGENDEN. 

Iievene ons Heren (Vanden). Een Bgmwerk uit 
de Middeleeuwen. Naar een HS. der XVe Eeuw 
uitgegeven door P. J. Vermeulen, ütr. 1843. 
8<>. 

Jaoob van Maerlant, Dboec vanden houte, 
uitgeg. [met inleiding , aanteekeningen en woor- 
denlost] door J. Tideman. Leid. 1844. 8^ 
üitgeg. door de Vereen, t. bevord. d. oude Nederl. 
letterk. 

Tstorien Bloeme (Der). De Legende der Apos- 
telen , in dietsche dichtmaat , naar het HS. . . 
afgeschreven en met . . aanteekeningen voor- 
zien door A. C. Oude mans Sr. Amst. (1855). 

lieven van Sinte Amand, patroon der Neder- 
landen. Dichtstuk der 14e eeuw [door Gillis 
van Wevel. Met voorbericht en woorden- 
lijst uitgegeven doorPh. Blommaert]. Gent, 
1842. 2 dln. 8*. 

Üitgeg. door de Maetsch. der Vlaemsohe Biblioph. 
Met verbeteringen en aant. in HS. van fi e l o o 
Verwijs. 

Heynr^iok van Veldeken, Sinte Servatius le- 
gende van — , naer een handschrift uit het 
midden der XVe eeuw, voor de eerste mael 
uitgegeven door J. H. Bor mans. Maestr. 
1858. 8«. 

Marieken van Nijmegen, eene nederlandsche 
volkslegende uit de 16e eeuw. Met eene in- 
leiding, woordverklaring en aanteekeningen [d. 
J. van Vloten]. 'sGravenh. 1854. 8°. Digitized by Google 207 MIBDBL-NSBEBLAKDSGHE BIGHTKUKST. — TBKSTUITOAVEN EN KRITIEK. 208 Sinte Brandane. (Van), [Met inleiding en woord- 
verklaringen uitgegeven] door W. G. Brill. 
Gron. 1871. 8<». 

Bibl. van middelnederl. letierk. afl. 6. 

Leven van S. Christina de wonderbare , in oad- 
dietsche rgmen, naer een perkementen hand- 
schrift uit de 14e of 15e eeuw, met inleiding, 
aenteekeningen en andere byvoegaela, voor de 
eerstemael uitgegeven door J. H. Bormans. 
Gent, 1850. gr. 4^. 

Jaoob van Maerlant, Leven van Sint Fran- 
ciscus , [met inleiding , aanteekeningen en woor- 
denlost] uitgegeven door J. Tideman. Leid. 
1847-48. 3 dln. 8o. 

Uitgeg. door d Vereen, tot bevord. d. oude NederL 

letterk. 
Met aanteek. in HS. van Eelco VerwQs. 

Theophilus. Gedicht der 14e eeuw , gevolgd door 
drie andere gedichten van hetzelfde tydvak, 
uitgegeven [met woordverklaringen] door Ph. 
B[lommaert]. Gent, 1836. 8<>. 

Gedicht der 14e eeuw, gevolgd door negen 

andere gedichten uit de middeleeuwen, uitge- 
geven door Ph. Blommaert. Gent, 1858.8^. 
Met aanteek. in HS. van Eeloo Verwas. 

Middelnederiandsch gedicht der XlVeeenw. 

Op nieuw uitgegeven door J. Verdam. Amst. 

1882. 8o. 

LEERDICHTEN. 

Jaoob van Maerlant's Wapene Martgn met de 
vervolgen, kritisch uitgegeven en toegelicht. 
Acad. proefschrift door ËelcoVerwys. Devent. 
1857. 8o. 

Drie boeken van den Wapene Martin , in 

het Latgn vertaeld door Jan Bukelare, 
voor de eerste mael , naer het eenig bekende 
handschrift, in het licht gegeven door C. P. 
Serrure. Gent, 1855. 8». 

Dietsoe Oatoen (Die), een middelnederiandsch 
Leerdicht. Kritisch uitgegeven door W. J. A. 
Jonckbloet. Leid. 1845. 8^ 

Boeo van Catone (De), een Dietsch leerdicht, 
uit het Latyn , naer een handschr. van het einde 
der Xllle eeuw [uitgegeven door D. J. V a nd e r 
Meersch]. Gent, z. j. (1846). 8«. 

Uitg. d. Maetioh. d. Vlaemsche Biblioph. 2e Ser. 
NO. 8. 

BagIMjnken van Parqs. Oock is hier by ghe- 
daen die wyae leeriage die Catho ^inen sone 
leerde [uitgegeven door C. P. Serrure]. Gent, 
1860. 8. 

Uitg. d. Maetach. d. Vlaemsche Biblioph. 8e Ser. 
N». 7. 

JaavanBoendale, gezegd Jan de Clere,..Der 
Leken Spieghel, Leerdicht van den jare 1830. 
Uitgegeven [met inleiding, bglagen en woor- 
denlost] door M. de Vries. Leid. 1844—48. 
8 dln. 8». 

Uitg. door de Vereen, t. bevord. d. oude Nederl. 
letterk. Dietsohe Dootrinale (Die), leerdicht van den jare 
1345, toegekend aan Jan Deckers, Clerkder 
stad Antwerpen, uitgegeven [met inleid, en 
aant.] door W. J. A. Jonckbloet. 'sGravenh. 

1842. 8«. 

Heinrio van Aken, Die Bose, met de frag- 
menten der tweede vertaling, enz. uitgegeven 
[met inleiding, aanteekeningen, woordverkla- 
ringen en varianten] . d. Ëelco Verwas. 
'sGravenh. 1868. 8<>. 

Uitg. door de Maatsch. der Ned. Letterk. 

Potter, Diro, Der Minnen Loep, uitgegeven 
[met inleiding, aanteekeningen en woordenlost] 
d. P. Leendertz Wzn. Leid. 1845—47. 4 
dln. 8*>. 

Uitg. door de Vereen, t. bevord. d. oude Nederl. 
letterk. 

Jaoob van ICaerlant, und ein Manuscript der 
öffentlichen Bibliothek in Detmold. [door M. L. 
Petri]. Detm. 1853. 4o. 

Der Naturen Bloeme. Met inleiding, vari- 
anten van HSS., aenteekeningen en glossarium , 
op het gezag van het gouvernement voor de 
eerste mael uitgegjdven door J. H. Bormans. 
Bruss. 1857. dl I. Met 2 facsïm. S"*. 

Naturen Bloeme, uitgegeven [Met inleiding 

en aant.] door Eelco Verwgs. Gron. 1878. 
2 dln. 80. 

BiU. V. middelnederl. letterk. afl. 7, 8, 14, 18 
en 21. 

Gheraert (Broeder). Sterre- en Natuurkundig 
onderwas, gemeenlgk genoemd Natuurkunde 
van het geheel-al. . . . Nederduitsch leerdicht 
uit het laatst der 13e of het begin der 14e 
eeuw. Uitgegeven naar 5 HSS. [en] 4 afschriften 
[met eene inleiding en aanteekeningen] d. J. 
Claris se. Leid. 1847. Met afbeeld. 8^. 

Nieuwe Reeks v. werken d. Maatscfa. d. Nederl. 
Letterk. dl. IV. 

Vrouwen heimelykheid (Der). Dichtwerk der 
XlVe eeuw [door Albertus Magnus.^ Uit- 
gegeven door Ph. Blommaert]. Gent, z. j. 
(1846). 8o. 

Uitg. d. MaetKh. d. VUemsche Bibli^K 2e Ser. 
N». 8. 

FABBLS. 

Beinaert de Vos, naer de oudste beryming, 
door J. F. Willems. Eecloo, 1834. 8^ 

, episch fabeldicht van de 12e en 13e eeuw. 

Met aenmerkingen en ophelderingen van J. F. 
Willems. Gent, 1836. Met platen. S^. 

Hetï. werk. 2e druk. Gent, 1850. 8». 

Vo8 Beinaerde (Van den), uitgeg. en toegelicht 
d. W, J. A. Jonckbloet. Gron. 1856. Met 
facs. 8®. 

Vos Beinaerde (Willems gedicht van den) 
u. die Umarbeitung u, Fortoetzung Reinaerts 
Historie, heransgegeben u. erlaeutert [Met 
aanteek. en glossarium] von E. Martin. Paderb. 
1874. 8». Digitized by Google 209 UIDDEL-NEDEBLANDSCHE DICHTKUNST. — REDERIJKEBS. 210 Clignett, J. A., Bydnlgen tot de onde Neder- 
landsche letterkande. 'sGrayenh. 1819. 8^ 

Fabelen van Esopas pSsopet] berymd in de I8e 
eeuw, met aanteek. De onde Holl. dronk, S. 
Geerden Minne (met het gedicht van Willem 
▼. Hildegaersberch). 

Esopet. Opnieaw naar het handschrift nitgege- 
▼en en Yan eene inleiding en woordenlost voor- 
zien door J. Te Winkel. Gron. 1881. S^. 
Bihl. V. middelnederl. letterk. afl. 28. 

Praet, Jan, Speghel der wgsheit of leeringhe 
der zalichede. Voor de eerste mael nitgegeven 
van wege de Kon. Akademie van Bel^S door 
J. H. Bormans. Bmss. 1872. 8o. 

Borohgratiiime (De) van Vergi, Middelneder- landsch gedicht nit het begin der 14e eenw, 
op nieuw naar het handschrift nitgegeven [door 
S. Muller Hzn]. Leid. 1878. 8o. 

Gtoetman, Lamb., De Spiegelder Jongers. 1488. 
[Uitg. door C. P. Serrure]. Gent, 1860. 8*». 
Üitg. d. Maetacb. d. Vlaenucbe Bibliopbilen. Se 
Serie. N^ 8. Clero Matthiae (Van dien). Ein Mittelnieder- 
l&ndisches Gedicht nach einer unentdeckten HS. 
herausgegeben ohne Einleitung, Glossar und 
Erl&uterungen aber mit einer Vorrede [door Joh. 
Franck]. Leid. 25 Jakr nachdem Dr. M. de 
Vries daselbst Professor wurde [1878]. 4<». REDERIJKERS. INLEIDING. — GESCHIEDENIS. Vandersohueren, J. F., Beden voering over de 
oudheid , nntheyd en heerlykheid der . . . Bede- 
rgkera in de Nederlanden enz. Gend, (1785). 8®. 

Noordaiek, J. J. F., Iets over de Bedergkers. 
'sGravenh. 1843. S<>, 

Schotel, G. D. J., Geschiedenis der redergkers 
in Nederland. Amst. 1862. 2 dln. 8». 

Hetselfde werk. 2e verm. nitgaaf. Botterd. 

1871. 2 dln. 120. 

Hermans, O. B., Geschiedenis d. redergkers in 
Noordbrabant. 2e st. (Belagen), 's Hertogenb. 
1867. 8o. 

Uitg. door het Prov. Genootsch. v. Kansten en 

Wetenschappen in N.-Brabant. 
Het Ie stok is niet verschenen. 

Gerlings Czn, H., De aloude Bhetorykkamer 
De WijngaoTtranken ^ ond. het blazoen: Liefde 
Boven Al, te Haarlem. Dev. 1874. gr. 8^. 

Vanderstraeten , E.. Le théatre yillageois en 
Flandre. Histoire , littërature , musique , religion , 
politique, moeun. D'après des documents en- 
tièrement inédits. 2e éd. avec lettre-préface de 
G. Becker. Brux. 1881. 2 dln. M. pi. 8». 

CSomelisaen, N., De Torigine, des progrès et 
de la décadence des Chambres de rhétorique, 
établies en Flandre. Avec une notice sur Jacques 
van Artevelde enz. Gand, z. j. (c. 1813). 8®. 

Blommaert, Fh., Beknopte geschiedenis der 
Kamen yan Bhetorica te Gent. Gent, 1838. 
Met blasoen. 8^». 

Vlaminök, A. L. de, Jaerboeken der aloude Kamer 
van Bhetorica: Het Roos/en te TkielL Gent, 
1862. Met platen. 8». 
Elx. op best papier. 

Oaateele, D. van de, Notes historiques sur 
Tancienne Chambre de Bhëtorique dite «Ouutf- 
hroers'' k Poperinghe. Ypres, 1872. M. pi. 8o. 

Drukwerken I. Ertbom, J. van, Geschiedkundige aanteekening 
aeng. de St. Lucas Gilde, en de Bederyk- 
Eamers . . . van den Oluf-iak, de Violieren, en de 
Gaud-bloem. t'Antw. z. j. (1806). S^, 

Hetz. werk. 2e dr. Antw. z. j. (c. 1822). 8®. 

Even, E. van. Het Landjuweel van Antwerpen 
in 1561 ; eene Verhandeling over dezen be- 
roemden wedstrgd tusschen de Bedergkkamers 
van Braband, bewerkt naar eventgdige oorkon- 
den en versierd met 85 platen enz. Leuven, 
1861. gr. 40. 

Beder\jker (De). Tgdschrift yoor leden van Bede- 
rgkerskamers , Vereenigingen en Genootschappen 
ter bevordering yan uiterlgke welsprekendheid 
enz. Leyd. 1855—60. 7 jaargg. 8®. 

Hetz. werk. 1 Oct. 1860—20 Sept. 1861. 

(8e jaarg.). Leid. 1860—61. fol. 

Alles wat daarvan in dit formaat is verschenen. 

Bederjjkers Weekblad. Uitgave onder mede- 
werking yan vele letterkundigen. Utr. 1864— 
75. le— 12e jaarg. fol. 

Bederüker (De Vlaemsche), T^dschrift ter be- 
vordering van tael-, dicht- en letterkunde, uitgeg. 
d. L. yan Hoogeveen-Sterck. Antw. 1844 
46. dl. I-V. 8«. 

Jaarboekje voor Bedergkers en beminnaars der 
poëzg, onder hoofd-red. v. F. H. Greb[Jrg. XI 
enz. o. hoofdred. van D. F. van Hejst]. Amst. 
1857—84. le— 28e jaarg. Met portr.en platen. 8°. 

HasselB, L. F. J., Dichterlgke uitnoodiging tot 
bg woning van een fecstmaaltgd ter gelegenheid 
der yerschgning van den 25en jaai^g. van het 
Jaarboekje yoor Bedergkers. 1880. 4°. 

1866—1881. V|jf-en-twintigjarig Bestaan van het 
» Jaarboekje voor Bedergkers" Feestel^k gedacht 
in het Lokaal van Krasnapolsky te Amsterdam 
22 Jan. 1881. Z. p. e. j. (1881). 80. 

Dit Gedenkboek bevat de Antwoorden in dichtmaat 
op de hier voorg. nitnoodiging , de feestdronken 
enz. en werd nitalnitend voor de gasten en mede- 
werkers aan het jaarboekje gedrakt. 

14 Digitized by Google 211 212 REDERIJKERS-GEDICHTEN EN REFEREINEN. 
Zie Toor de Spelen v&n Sinne de M. Ned TooneeL Roouere , A. de , Rethoricale werckê [uitgegeven 
door E. de Dene]. Thantw. Jan va Ghe- 
len... 1562. S*». 

Balladen (Politieke), refereinen , liederen en spot- 
gedichten der XVIe eeuw, naer een geljktydig 
handschrift [Uitg. door Ph. Blom ma er t]. 
Gent, z. j. 8°. 

üits. d. Maetsch. d. Ylaeouche Biblioph. II. S. 

Befereinen en andere gedichten uit de XVIe 
eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan 
de Brnjne, uitgegeven door E. Bnelens 
Dl. I en II. Antw. 1879—80. 8°. 

üitg. der Antwerpsche Bibliopbilen. N^. 4. 

Befereynen int vroede, op de vraghe. Wat 
dier ter waerelt meest fortse verwint. Itê int 
zotte, op de vraghe, Wat volck ter waerelt 
meest zothejt tooght. Item int amorueze, op 
den stoc , Och moghticse spreken , ie ware ghe- 
paeyt. Vertooght binnen Ghendt by de XIX 
cameren van Rhetorgckcn aldaer comparerende 
den XX in April M.D. neghen ende dertigh. 
[Aan 't slot: Gendt, loos Lambrecht Let- 
tersteker. 1539]. 8*>. obl. 

Hetz. werk. [üitg. door J. F. J. H o r e m a n s]. 

Gent, 1877. 4«. 

Uitg. d. Maetach. d. VlaemBche Bibliopkilen. XI. 

int wgse, op de vraghe, wat dier terwerelt 

meest fortse verwint. Item int sotte, op de 
vrage , wat volc ter werelt meest sotheyt toocht. 
Item int amourense, op den stock. Och mocht 
icse spreken , ie waer gepaeyt. Vertoocht binnen 
Ghendt by de XIX Cameren van Retorgcke 
aldaer comparerende den XX in April MCCCCC 
neghen ende dertich. Thantw. H. Goesmans. 
1581. 8^ 

Herdrak van het voorgaande werk 

(Veel schoone Chrstelycke (sic) es Schrif- 

tuerlijcke) ghemaeckt wten ouden e& nieuwen 
Testamente, die noyt in druck en zgn wtghe- 
gaen. Met noch een ghenealogie ofte afcoemst 
des woesten ende grouwel|jcken Antechrist . . . 
Noch . . . een Spel van Sinncn , opt 3e , 4e en 
5e Gap. van Twerck der Apostelen. Noch . . . 
Den boom der schriftueren , van ses persoua- 
gien , gespeelt tot Middelbnrch ... 1 Aug. . . 
[15]39. Dordr. Jasp. Troyen, 1592. 8*>. 

(Diuersche), ende Liedekens seer playsant om 

lesen. 

Duysend Ghuldens, Situeren Coppen en Schalen, 
Met my te coopen moecht ghy winnen. 
V geit comt in de loterye sonder falen. 
Goede stichtinghe vindy hier binnen. 
Z. pi. (Antw.) 1574. Met muziek. 8«. 

Dit handelde vervalde de plaats van oen billet in 
eene verloting, in 1674 gehouden, ten voordeele 
van den opbouw der SUTacobskerk te Antwer- 
pen. (Zio: Fokker, QtÊch. d. k>ter9en in Nederland, blz. 45 en 108). Onder den titel en 
in een afisonderlgk randje leest men: 
Dit is V Prose ende Nombre net. 
Wilt dit bewaren in plaetse van v Billet, 
waaronder T Seese. N^. 62142, en den atempel tsb 
de kerkmeesters der genoemde kerk. Een gebeel 
kompleet ex., zooals dit, komt alechts hoogst 
seldzaam voor; meestal is, in de weinige exx. 
die men nog aantreft, het nommer weggesneden. 

Solutien (Deuchdelgcke), gesolueert by vele in- 
genieuse Componisten van diuersche cameren 
van Rethorgcken. Duysent guldens, ens. [ala 
hiervoor]. — Dit is v prose enz. [als hiervoor]. 
VHantv. G. vanden Rade. z. j. (1574?). Met 
muziek. 8^. 

Andere , minder fraaie uitgave van het voorgaande 
werkje. De inhoud is dezelfde, slechts ontbreekt 
in deze de opdracht aan Fr. Sonnius, terwgl 
hier op den titel ook geen nommer voorkomt, 
doch wel de stempel van kerkmeesters der St.- 
Jacobskerk. Deze uitgave Eesohiedde dus waar* 
schfjniyk evenzeer in het belang van de zaak 
die men beoogde, doch de exx. die van deze 
Refereinen en liedekens , onder bovenstaanden titel 
verkocht werden, gaven vermoedel^k geen recht 
op een lot in de loterQ 

CSomoedia. Ein Gedicht des Spels van Sinnen, 
(welcker den Affal der Minschen betüget) , dorch 
H. N., [Hendrik Niclaes] am dach gegeuen, 
VD van Em vppet nye överseen vfi vorbetert. 
Z. pi. 1575. Met houtsneden. 16^. obl. 

Befereinen (Dre grfindige) , die H. N. [Hendrik 
Niclaes] wedder syne Vyenden am dach ge- 
geuen heft. Z. p. (1575). 16*». obl. 

Befereinen vnde Rondelen edder rymische Spro- 
ken. Dorch H. N. [Hendrik Niclaes] am 
dach gegeuen, vnde van em vppet nyeöuerseen 
vnde vorbetert. Z. p. 1575. 16®. obl. 

Lieder (De) edder Geaangê H. N. [Hendrik 
Niclaes] tot goede Lere vnde Stichtinge , dem 
hflsgesinne der Lieften, vnde en allen die sick 
daer-thoe wenden. Z. pi. 1575. 16<>. obl. 

Dboeok der amoreusheyt, inhoudende diuersche 
Minnebrieuen , Refereynen, Baladen, Meye- 
sprake. Tafelspelen, Batamenten, Gheraetselen, 
ende meer andere , zeer ghenoechelgck voor den 
swaermoedighen minnaer. t'Antw. G. yan 
Pargs, 1580. 8o. 

Befereynen Ghepronunchieert opte Intreden bin- 
nen . . . Delft by de thien . . . Gameren van 
Bhetorgcke in Hollandt ghedaen ... 20 Jung 
Ao. 1581. Mitsgaders de Refereynen... op de 
Vraghe: 

Wat het svvaerste is en t* beste binnen avre- 

[relts Ronden, 

Dat deur smenschen vemtant oyt is gheuonden, 
... De Refereynen op den reghel : VVant Godt 
haet den menschen die booslick leuen. Met de 
Liedekens enz. Delft, A. Heyndricksz. 1581. 
Met houtsneden. 4^. Digitized by Google 213 BSDBBUKSBS-GSDICHTBN EN KSFEKEIKEN. 214 Beféresrnen (Diyencbe) ende liedekeoB, wt HoUant 
ende Zeelant, van verocheyden beminders der con- 
sten gheleaea , ende gesonghen , inde heerlgcbeyt 
Tan Heenyliet, ten yeraoecke van P. S t e r 1 i n z. 
3 Sept. 1580. Opde vraghe, int Wpe wat menschê 
treurich leuë en vrolic sternen. Opde vraghe 
int Amonrense waer wt de liefde haren oor- 
spronck heeft. Opden reghel. L^dt deen des 
anders fouten, zoo kent ghy v seinen. Ende 
het Hedeken: Hoe het Nederlant eer ty den ge- 
floreert heeft , ende hoe desolaet tselne nn ley t. 
Antw. F. van Rauelinghen . . . 1582. 8^ 

Verhael (Gort), Van tprincipael, In Leyden be- 
dreven, By Sotten meest, Die op vroa Lors 
Feest, Waren verschreven. Den 26 Mayus, A . 
1596. Doen Joncker Mors, Tronde vrou Lors, 
Op tLeitsche toonneel , Won een zot , van thie- 
nen. Met bot voordienen, Een ring om z^jn 
keel. Leyd. J. Claesz. van Dorp. 1596. Met 
houtsneden. 8^. 

Vele stukken hierin voorkomende ign geteekend: 
L. X. N. tyt [Elk s*en t^t], zinspreuk van 
Pieter van der Morsch, gesegd Pierot 
'de Leytache sof*. 

Lvst-Hof (Den) van Bhetorica. Waer inne ver- 
hael gedaen wordt vande beschrgvingen ende 
t'samen-comsten der Hollantscher Gameren vande 
Beden-rjjckers , binnen Leyden geschiedt, den 
26 Mey, des jaers 1596, ende de volgende 
dagen, met het gene aldaer gedaen, ende ver- 
handelt is. Leyd. F. van Bavelengien. 1596. 

(Den) van Bhetorica. Vvaer inne verhael 

ghedaen werdt, vande beschrgvinghen ende 

t'samen-eomsten der Hollantscher Gameren vande 

Reden-rgckers , binnen Leyden gbeschiedt, den 

26 Mey, des jaars 1596. Ende de volgende 

daghen, met het ghene aldaer ghedaen, ende 

verhandelt is. Leyd. J. J. Orlers. 1596. 8°. 

OÜMshoon de tekst der stokken in dese en in de 

foorgaande nitgave dezelfde is, bestaat er een 

•«ncienl|}k veiMhil in de wQze waarop in de 

bdde uitgaven de feestel^kkeden, de uitfoeringen 

enz. bes(£reven sffn. 

(Den) van Bethorica enz. Delf, J. An dri e s z. 

1596. 8^. 

DezeUde druk als de voorgaande , doch hier slechts 
met veranderd adres. 

Beoreatye (Der Bedenrgcke Gonst-lief-hebbers 
stiohtelicke). Vervatende t'sestich, soo geeste- 
lioke als politiqne Befereynen, met neghen- 
thien liedekens, gepronuncieert ende gheson- 
ghen . . . binnen . . . Botterdam , 18—20 Ang. 
1598. Ie Vraghe: Hoe sal den Leerling recht 
oordeelen van zgns Leeraers leer? 2e vraghe: 
Waer in ons daden, boven de Bomeynsche zgn 
te prgsen. Beghel: Alsulcke Bataviers overtref- 
fen d'onde Bomeynen. Liedeken: De triumphe 
der Bataviersche helden, Leyd. H. Haestens 
en N. de Elerck. 1599. Met pl. 4^ 

Biohten ( Veelderhande geneuchlicke), tafel-spelen, 
ende leifereynen . . . Qedmct om te verkoopen 
by de doz^nen, Endier eê begeert macht ooc 
wel mijnen. [Aan 't slot : Antw. J. van Qhelen, 
1600.] 8«. Hierin de navolgende stukken die, naar het sohfjnt, 
afEonderlyk verkrijgbaar waren, niettegenstaande 
het werlge met eene doorloopende signatuur, 
alhoewel zonder pagineering is gedrukt: 

1. Van een droncken man ende afjn wfjf. 

2. Van de bonte kapkens. 

8. Moorkens-vel , van de quade w^ven. 
é. Der Boeren Vasten-avond-speL 

5. Der Boeren Pater-noster. 

6. Hoe een ghesel een dienst-maeght vrijde. 

7. Vanden ouden ende langhen Aemout. 

8. Den reghel van Aemouts arme broederen. 
0. Tleven van Sinte Beyn-wt. 

10. Tleven van vrou Jjandate. 

11. De pelgrimagie tot Sinte Heb-niet. 

12. De rechte wegh nae 't Oast-huys. 
18. Van 'tLuy-lecker-Iand. 

14. Van S. Niemant, ende sjju wonderlic leven. 
16. Van de lange wage met a^n liehte vraeht. 

16. Van drie ghesellen met eender Koedke. 

17. Vande Mey, ende vande sohoone vrouwen. 

18. Vande abt van Amfra, Heer tot Kannenburgh. 

19. Van Baochus, alder dronckaerts 6odt. 

20. Der dronckaerts lied, Benedictie ende Oratie. 

21. Vant arme bier, dat kranok en watersuchtich is. 

22. Den str^d tusschen den haringh ende Kabbe^jau. 
28. Een sotte vraghe, ende een w^jse antwoorde. 
24. Jan Splinters Testament. 

Behalve deze stukken, die op den titel vermeld 

worden, vindt men hierin nog de navolgende, 

tot aanvulling der bladen: 
Der vrouwen Pater Noster. 
Hoe Aemouts broederen met de vrouwen sullen 

spreken, enz. 
Hoe Aemoudts broeder sal doen, als de dorp- vrou 

klaegt, enz. 
Van den jonghen Aemoudt, ende hoe hy eerst 

inde werelt komt. 
De sotte Benedictie. 
De sotte Gratias. 
£en ghenoechelick Refereyn. 
Van het Euangelie vanden Spinrocken. 

Tsamexikomste (Der Reden-ryckers stichtighe) 
op t' ontslnyt der Vraghe: Wat tnoodichst' is 
om d*arme vveesen t'onderhovvê? Qhehonden 
binnen Schiedam A^. 1603 ... 6 Julg enz Noch 
eenighe andere wercken . . . voorghestelt by de 
Roode Rooêêu tot Schiedam. [Aan 't slot : Bott. 
J. van Waesberghe.] Z. j. Met mnziek. 4^ 

VreedB-triumph-gedioht. Gecomponeert ende 
rethoryckelycken vertoont by de Camer, Ver^ 
nieut tot liefden tot Gorinchem ... 5 Mey . . . 
1609. Handelende van tghemeen wantrouvrich 
ghevoelen . . . sproytende wtet twaeliF Jarich Be- 
stant, enz, [d. H vander Muyr] Gor. A. 
Helmich. 1609. 4*. 

Befereynen ghemaeckt op een vraghe, of in 
Christnm te ghelooven in aller menschen macht 
is, om naer haer believen te kiesen de doot 
of t' leven ? Ende noch op een Reghel : Sy pre- 
diken alle in den Naem des Heeren. Amst. 
A. flnybrechtsz. 1611. 4^ 
Opgezongen te Gouda. 

Antwoort op de Vraghe, nytghegeven by de 
Brabandsche Beden-rgck Camer 't Wit Lavender, 
Uyt levender lonst^ tot Amsterdam. Vrage: 
Wat's d'oorsaeck meest, waerom 't verkeerde 

[werelts rond, 
Sich waenw^s so bedrieght, en bloeyd in 

[alle sond? Digitized by Google 215 REDERIJK EB;S-6EDICHTBN EN REFEREnffEN. 216 Ënde op den reghel: De Bulcke die zjn dwaes, 
en d'Werelt achtse wgs. Amsi Ghedr. by P. v. 
Ravestejn. Voor A. Hnybrechtsz. 1618. 

Beflponsiones diversae, ofte Vencheyden Ant- 
woorden, op de vragbe: Wat gbelyckst van 
naem , en onghel^ckst van krachten is. Wtgbe- 
gbeyen den 2 Ang. 1612, inde Bedenrgcke 
Kamer van Liefde boven al, tot Haerlem. Door 
A. y. d. H. [Adam van der Hagen]. Haerl. 
V. Casteleyn. 1613. 8^ 

Springh-Ader (Der Beden-rgcken) , vervaet in 
verBcbejden Andtwoorden, op de aytgegeven 
caerte der Wgngaertranczkens . . . binnen . . . 
Haerlem ... 1613 .. . op de vraghe ende reghel 
als volcht. Vraghe: 
Of Qods genade door Christi Igden en "s- 

[gheeste kracht 
Ons aalicheyt maer ten deel »of geheer* 

[heeft gevvracht. 
Reghel: Want reden leert dencht, oock eich 

[selfs verwinnen. 
Haerl. voor Dan. de Eeyser. 1614. 4**. 

Springh-ader (Der Reden-rgcken), enz. (als 
het voorjjr.). Haerl. P. Arentsz. 1614. 4^. 
Dezelfde uitgave, doch met veranderd adres. 

Vertoogh (Nootwendich) der alleen-snyverende 
Springh-Ader aller kinderen Gods: vervaet in 
verscheyden Antwoorden der Beden-rgcke ton- 
ghen, op de nytghegheven Caerte der Wyn- 
gaertranczkens onder 't woort Liefct boven al. 
Binnen . . . Haerlem . . . 1613 enz. Haerl. D. 
Wachtendonck. 1614. 4°. 

Het& werk als het voorg., dezelfde druk doch mei 
veranderden titel. 

Beroep (Const-Riick) ofte Antwoort, op de Kaerte 
uyt-gesonden by de Hollantsche Camer binnen 
Leyden , onder tVoort LiefcT Es C fondament . . . 
6 Oct.... 1613. Vraghe: 

Waer door t-er werelt meest, en al der sterczt 

[Godts wot, 
Van waerheyt ende vree, den voortgang 

[wert belet. 
Reghel: Door yver blint, veel twist men vint, 
[In plaets van vreden. 
Regel op t'liedt: D'ervarentheyt die is, mees- 
[tersse van de vvaen. 
Leyd. J. J. Paets. 1614. 8^ 
Met platen d. J. de Oheyn. 
Befereynen (Negenthien) int Sot, ghepronon- 
cieert ... na de beroepinghe van alle de vrye 
Gameren in Leyden , 8 Oct. 1613 , op den Reghel : 
Voor al te wfjs, en valt gheen Prgs, als Sot 
gheacht. Leyd. J. J. Paets. 1614. 4^ 

Met eene plaat door J. de Gheyn, voorstellende 
een zotskap met bijschrift: Nosce Te Ipsvm. 

Aenwüsixighe (Der Reden-ryckers Stichtighe) van 
des werelts dwael-paden met hare verwerringe, 
veroorzaect door 's Menschen eyghen-w^s ver- 
nuft . . . Vertoont binnen den dorpe vande Ee- 
thei , op 't onsluyt der vraghe : Waer door de 
werelt meest heyloos en blindich dwaelt?... 
2—7 Aug. 1615. Met de Refereynen ende Lie- 
dekens enz. Schied. A. Czn. van Delf. 1616. 4^ 
Met blazoenen. Helicon (Der Reden-rgcke Rgnschen), betreft m- 
den Dorpe van Leyder-Dorp, onder t'woort 
Liefd bluft Sonder Endt, opt beroep der Rhgn- 
landtsche Dorp-Gameren ghehoaden ... 22 Julg 
1616. Leyd. L Sol. 1617. 4^ 

Antwoordt der Pellicanisten , op de Santvoortsche 
Vraegh: 

VVat Sonde door Godts Geest, ons sterck ver- 

[boden staet, 
Daer den Mensch aldermeest, minst achtend' 

[in voortgaet. 

enz. Haerl. V. Casteleyn. 1616. 4^ 

ITieuw- Jaar-Ideden : Wt-ghegheven by de Neder- 

daydtsche Academi , int jaer Ist niet een Maegt 

Die s' VlTerelits VerLosser heeft ghebaert? 

tl618]. Amst. [bg N. Biestkens] voor C. 
iodow.sn. vander Plassen. 1618. 8**. 
Achter: Groote Schrgf-Almanach ... op 't jaer . . . 
1618 Gbecalcol. na... D. Origanus. Amst 
G. vander Plasse. 1618. Met hoatsneden. 
Hoogst waar8d4jnUjk verschenen, blQkens dit 
ex., de zoo zeldxame Nieuw-Jaar-Lieden der 
Nederd. Academi, geregeld achter deien of een 
vroegeren SchrQfalmanak. 

[Bodenburgh, Theod.], Eglentiers Nieuwe-jaers- 
gift, in liefde blowende op 't jaer 1619. Amst. 
1619. 4^ 

Eglentiers poëtens Borst -weringh. TAmst. 

1619. 40. 

Schadt-kiste (De) der Philosophen ende Poëten 

waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke 

blasoenen, refereynen ende liedekens Gebracht 

ende gesonden op de Peoen-Camere binnen 

Mechelen van d'omliggende steden in Brabant, 

Vlaenderen , HoUandt ende Zeelandt : Gepronon- 

ciert ende gesonghen . .-. . 8 Mey . . . 1620 enz. 

Mech. H. laye. 1621. Met platen en muziek, fol. 

Hierachter: Porphyre en Cyprine, trevr-spel [d. 

J. Tbieullier] verthoont by de Redenr^jcke 

Galde die Peoen binnen Mechelen . . . S Mey 

A^ 1620. Mech. H. layc. 1621. fol. 

Beden-feest (Levenders), oit Amsteldams Heli- 
con , op-ghestelt by de Brabantsche Reden-R^cke 
vergaderingh Uyt Levender lonst. Amst. W. I. 
Cloppenborch. 1634. 4». 

Met blazoenen in hoatsn. en met eene geteekende 
afbeel<ling van hét blasoen der Kamer. 

Eeren-krans (Der Wit-Angieren) , ghesproten uyt 
de Vlaemsche Natie, door- vlochten met vele 
verscheyden wel-rieckende blommen ende boo- 
men , ter eeren de Maghet van Reden -ryoke. Tot 
Haerlem. Haerl. H.P. vanWesbusch. 1 630. 4^. 
Vraag: Welck is d' weerdighste vrucht, die 

God ons heeft gegeven? 
Regel: Zgt danckbaer voor Gods gaef, die 
ons in alles voed. 
Orangien Iiely-hof (Het Leydsch Vlaem^ch), 
verciert met veel verscheyden nieuwe Vrnchten , 
tsaem-ghestelt by de Broeders In liefden groeyende, 
Ghedr. tot Leyd. voor L Roe Is. 1632. 4*>. 

Befereynboeozken (Een schoon), waer in ghy 
vinden sult veelderhande Refereynen, seer be- 
quaem voor alle Jonghers, om een gheselschap 
te verheughen, ende om melancolie te verghe- 
ten. Nu op een nieu verbetert , ende . . . oversien. 
THantw. H. Aertssens. 1640. 8^ obl. Digitized by Google 217 BBDERIJKBRS-GEDICHTEN £N KEJEBEINKB* 218 AjïgiBr^'Hoft (Bejjnsbarchs), beplant met alle de 
Wercken , ende Liedekens , die op 't sehe Retho- 
ricea-Beroep verhandelt z|jn ... 26 Mey . . . 1641. 
Leyd. 1641. 4o. 

Redens-Luflt-hof (Vlissingp), beplant met seer 
schoone en beqname oeffeningen, ghestelt op 
de YTHge , Wat oe£F*ning is elc best , en noodigst 
Yoor 't gemeen? Als oock een regel yast ge- 
stelt, Grelockigh is het landt, daer solcke volck'ren 
woooen. Met een liedt op desen sin: Die God 
heeft tot sgn hulp, geen dingh hem hinder 
doet . . . Beantwoordt met 63 verschejden werc- 
ken ... 1 Jnlg 1641. En is besloten met een knie- 
wercx regel: 't Is 'twerck van Godes geest te 
roepen Abba Yader. Alles nyt-gegeven by de 
Reden-Camer tot Ylissinge, deBlaeu Acolye &az. 
Vüss. J. J. Piek. 1642. 40. 

Bedenfl-kranB , gevlochten van Wiirge-rysen en 
gecierd met Segel-blom, d. i. : verschejden 
vragen, nyt gegeven, by die van Rgswgk, en 
be-andwoord, by die van Gorinchem, A**. 1643. 
Gor. H. V. C appel. 1643. 4^ 

Triumph Gedight (Der Wit angieren) op d'over- 
winge van 't Gentsche Sas. Ondert Woort: 
In lieféT getrou. Overgegaen den 7 Sept. 1644. 
Haerl. J. Pz. de Does. Z. j. (1644). 4**. 

Oeteek. met de spreuk : JT&eit voormektigh. Zin- 
spreuk van P. Hoeeksteen. 

Befereynen ende Liedekens, van d'Hemel-£rf, 
gemaeckt by verscheyden Authearen. Op de 
vraghe : 
2^0 vleys en bloedt niet kan besitten d^Hemels 

[Erven , 

Wat menschlyok deel sal dan Gods eenwigh 

[B|jck verwerven? 

Beant woort 25 Nov. 1646 op de Camer der 

Wyngaerdt Rancken, binnen Haerlem. Haerl. 

J. Pz. de Does. 1648. 4^ 

Jaanangen aan de Broederschap van de Rheto- 
ryk Kamer te Haarlem. . . Trouw moet blyken, 
voor de jaren: 1657, 1686, 1689, 1714, 1717, 
1719, 1722, 1725, 1727-33, 1735-75, 1791 
—96, 1799—1811, 1814-52, 1855-66,1876, 
1878, 1880—81 en 83. 8 dln. 4^ 

De dichters dezer Jasrzangen waren de tydelfjke 
Faotors der Kamer, en als zoodanig vindt men 
in dese venameling gedichten van J. Sohaep, 
P. Vlaming, H. Bayzen, H. van den 
Burg, P. Langendtjk (1722—66). J. 
Marshoorn, J. W. Nozeman, J. van 
Stook. A. de Waal Malefgt, J. Brink, 
Azn., J. van Varelen, J. ten Broese 
A. van der Willigen, J. A. van Eeden, 
J. B. Dnisenberg en H. F. Waller. De 
onderwerpen dezer jaarzangen zQn zeer verschil- 
lend en uiteen loopend, en deze zangen werden 
slechts voor de Leden gedrukt. Deze verzameling 
wordt gedeeltelQk aangevuld door de navolgende: 
lAngendijk, P., Verzameling van alle de jaar- 
gedichten, oitgesprooken op de onde Reden- 
kamer der PeUikazusten , bekend onder de sinspr. : 
Trouw moet blijken, van d. j. 1716—1756 enz. 
Hier tnsschen drie gedichten, gemaakt d. H. 
Buysen en fl. v. d. Burg, 1717, 18 en 19 
enz. 3 dln. 4®. 

Oollectieve titel voor 40 afisonderiyk uitgegeven ge- 
dichten j by verschillende uitgeven venohenen. Liefde (Schipluysche) toe-geëygent aen de Maegt 

van Bethorica op haer Vrage, nytgeg. by de 

Broeders van de Rossemareyn . . . door *8woordti 

Kracht, tot Schiplnyde. Vrage: 

Seght wat drie dingen zgn *t, die yder christen 

[kent, 
Daer van der twee vergaen , *t derde blgft 

sonder end*. 
Regel: Hier jaeght den Vromen staegh naer een 

[gelnc^h eynde. 
... 20 Jaly 1670. Delft, C. Blommesteyn. 
1676. 4«>. 

Vrage (Naeldwgcksche), ofte Kennis-vreugd*... 
op de vrage: 
Wat Volck'ren hier en daer op hunne Vry- 

[heydt roemen? 
Naeldwjck vraeght wat men sal een ware 
[vryheydt noemen? 
U^tgeg. by de Jirchoos-Roos ... tot Naeld- 
wyck... 29 Juny 1676, Delft, C. Blomme- 
steyn. 1676. 4^ 

Vreugd-toneel (Swaens-halsche) ... op de Vrage : 
Daer Vrede *t Landt bekroont, heeft 't Volck 

[goede dagen: 
Wat Landt is meest bevrydt voor Oorlogh , en 

[haer plagen, 
enz. Gleschiet buyten Rotterdam, in ^tSwaens- 
hals enz. Delft, C. Blommesteyn. 1676. 4^ 
Apolloos-Pamas, Vreughdigh vertoont by de 
Kamer vande Jesus oogen tot Voorburgh, 27 
—29 July 1676..,. Vrage: 
Wie sagh een wreed Geslacht eer sy waren 

[geboren , 
En gingen door een steen weer te gelgck 

[verloren ? 

Delft, a Blommesteyn. 1676. 4^ 

Maeoht (De Verresene) derHaeghscheRethorica, 

op de vrage in *t particulier, uyt-gegeven by 

Jacobus de Roy letter-setter, ten hnyse 

ende herberge van Huybreght vander 

Laen , waert in de Na-dorst in de Kraenstraet, 

in *s Ghraven-Hage. Vrage: 

Wat staet *er eerst gantsch recht, en dan 

[weer recht verkeert, 

Eer dat het rechte recht daer nyt-komt, en 

[vermeert, 
enz. Delft, C. Blommesteyn. 1677. 4^ 

Ketels-Beroep op dese . . . Vrage . . . uy t-g^geven by 

de Broeders van de Sonne-bloem, daer men schrift: 

Noyt meerder vreugd",.. 12 Oot. 1682. Vrage: 

Wiens Heyr en machtigh Volck, die voor 

[Basnyne vloode» 
En die in *t vluchten nogh mallnuider selver 

[doode, enz. 
Delft, C. Blommesteyn. 1683. 4^ 

Wit Angierlge ('t Soet-myckent) op-ge-offert 

aen de . . . HH. Burgermeesteren en Regeerders 

van Haerlem, enz. onder *t woord: In Idefdê 

Getrouw. (Vraag: 

Soo langh elck Mensoh, door Gods genaed* 

[op d'Aerd moet leven, 

Wat gaef komt Ziel en Lgf de meeste rust 

[hier geven? 
Delft, C. Blommesteyn. 1688. 4^ 

▲pollus Lust-hof , ofte Beroep tot Bleyswyck Digitized by Google 219 REDSRNKEB8-GBDIGHTEN EK REPBRETHBV. 220 Tande Broedera tad den Dubbelt Geelen Hóif- 
bloem, onder 't Woord: Wyckl OrUrmno . » , 4 
Sept. 1684. Vrage: 

Wat volck was seer benaut, die eachtend' 

[tranen lieten, 

Verlost uyt prgckel om vol-op-heyt te genieten? 
enz. Delft, G. Blommesteyn. 1684. 4^ 

ApoUus-Helioon ofte Beroep gedaen by de Broe- 
den van H Rosmareyn, daermen schrgft: door 
'* Woords Kraeht, tot Schipluyde . . . Vrage: 
Wiens dood voor handen was, vond' g'naed 
[in "sKonings oogen 
Hy tot loon , kreeg een Kroon , en wierdt tot 

[Staat getogen, 
enz. 28 Jnly 1685 enz. Delft, G. Blomme- 
steyn. 1685. 8«. 

Vrage (Soetermeersche), ofte Kermis- vreaghd', 
vertoont in verscheyde Reden- Bgcke antwoorden, 
op de Vrage: 

Wie stont naer 's Konings Kroon , door vals- 

[heydt en verraat, 

't Wgl diese was belooft, doen kre«gh door 

[raadt en daadt? 
Regel: Dees kreegh de Kroon, die bem (nae 
recht) was toegeseydt . . . 16 Sept. 1686. Delft. 
G. Blommesteyn. 1686. 4o 

Antwoorden (Alle de) van veracheide Beden- 
kamers op de vrage van de jonge Beden-Kamer 
't Meybloem , onder 't woord Met Liefde volbragt, 
Vraeg: 
Wat is 't voor ciersel dat een Ghristen past 

[te dragen, 
Dat waerst en noodigst is, en best na Gods 

[behagen. 
Regel: Die soo een Giersel draagt, sal eeuwig 

[zegen-pralen. 
. . . Beantw. . . 4 Oct. 1701 tot Haserswoude. Van 
17 Vrye, en 2 Onvrye Redenkamers. Leyd. J. 
V. Dam me en H. van Damme. (1701). 4^. 

Inleyding, van Pallas vreugd; van Rethorikadie 
haar hebben gekompereert in ons al oude stadt 
Schiedam, met seven veracheyde Kamers, op 
het Pinxter-feest , op den jare 1705 enz. (Vrage: 
Wat volk , wanneer , en waar , doen angst en 
[noot, hen drukten. 
En of die gruweldaad', den koning wel ge- 
puk-ten.) 
Schied. K. Wz. Muys. 1705. 4^ 

Uytnoding (Hertgrondige), aen alle vrge enon- 
vrge Kamers van Rethorica, om te komen tot 
Schiedam, met trom, blasoen en vaen, ten 
huyse van Pieter van Leeuwenschilt ... 28 Oct. 
1705. (Vraag: 
Wie wierdt 'er van de dood door beesten- 

[bloed verlost, 
't Geen dnysenden die dat niet wisten 't 

[leven kost?) 
Schied. L. Van der Wiel. 1706. 4*. 

Deze venameling is asn het hoofd der bladsyden 
getiteld «Psllss aytvtr'. Xericrans (Den) voor Rethorica, gevlogten door 
het vredelievend Broederschap deser navolg. 
Reden-kameren , de Witte Roose-Knoppe, het 
Roosmareyn , den Lieverbloem , den Vygenboom, 
de Koorenaaren, Op de Reden-Kamer der Lely 
onder den Doom, onder 't woord Uyt Liefi 
Bestaan y tot Noortwyk, op de Kerkmis-feef>t , 

d. 19, 20 en 21 Aug. 1709. Leyd Wed. 

V. H. vander Boxe. (1709). 4®. 

Jaarsangen van de Broederschap van de Reden- 
Kamer der Witte Angieren onder 't woord In 
LUféC Getrouw binnen Haarlem [door J. van 
der Venne, P. F., M. v. Hulkenroy, J. 
Olthof en A. v. Beaumont]. Haarl. 1709 
—57. 41 stuks, pl^ en 4^ 

Leden (De) der 348jarige Kamer der Gouds- 
bloemen, daer men schrift: Uit Jonste bene- 
pen . . . aen de regering der stad Gouda [door 
J. Verveer]. Z. pi. (Gouda, 1785). 8^ 

HeilwenBcben, Meiversen, enz. van de Leden 
der Kamer der Goudsbloemen , daer men schrgfb: 
Uit JonBtê begrepen i [te GoudaJ. Gouda, 1786 
—94. 15 stuks. 8*». 

Hierb^ gedichten door Boon van Ostade, 
L. Grendel, A. vanOverBtraten,J. 
BeBsan, J. Verveer, e. a. 

Mengelwerken der Kamer van Rhetorica, ge- 
naemd De Goudsbloemen, daer men schryfb: 
Uit Jonstê begrepen [uitgeg. door J. A. van 
Alphen]. Gouda, 1792. 8o. 

Vmohten ingezameld door de aloude Redergk- 
kamer De Wgngaardranken , onder de zin- 
spreuk Liefde boven al, te Haarlem. Haarl. 
1833, 86, 40. 3 dln. S^. 

Bundel van Dichtstukken, bekroond door de 
Maatschappg van Ethetorica te Eecloo, 2 Sept. 
1828. Gend, 1829. S\ 

Hierin gedichten van F. Rens en P radens 
van Dnyse. 

Vederlaeg der Algieren , en voor eeuwig afschaf- 
fing der Christene slaevemy, beschreeven door 
de Maetech. van Rhetorica binnen Oostende. 
Oostende (1816). 8^ 

Vermmeling van Jnbeldichten en Gezangen, 
opgedraegen aan den Heer Franciscus Canneel, 
stadhouder der Maetschappy van Rhetorica te 
Brugge , benevens nog eenige kleyne dichtstukjes. 
Brugge (1836). 8^ 

Hierin gedichten van A. Tsenbrant, T. van 
Loo, J. De Muynok, J. Ponpaerten 
E. Pierrot Digitized by Google 221 222 DICHTWERKEN DER XVIIe— XlXe EEUW. WERKEN VAN DICHTGENOOTSCHAPPEN. 

De werken door deze Qeaooischappeii aÜEonderlljk uil gegeven iQn onder hunne a&onderlQke titels in dezen Catalogos 
opgenomen. — Zie ook de A(d. : Werken van Geleerde, lial- en Letterk. Genootiehappen» en de Kid. : Nederl. tooneel. "Werken (Dichtkonstige) van het konsi-genootBch. : 
HU volenHbus arduum, Amst. 1670--1765. 16 
dln. Met platen en ingevoegde platen en tee- 
keningen. 8^. 

Treurspelen, 2 dln. — Zinnnespelen , 1 dL — BlQ- 
spelen, 4 dln. — Kluehtspelen , 2 dln. — 
Mengelwerken, 7 dln. 
Een algen, inlioad it voor het Ie dL gebonden. 
Ex. qp groot en swaar papier. 

Werken (Dichtkonstige} enz. (als voorg.) Dez. nitg. 
doch eene andere verzameling. Met platen , inge- 
voegde platen en teekeningen. 
Ek. op gewoon papier. 

In dese verzameling komen stukken voor die in 
de vorige ontbreken, sooals ook in de vorige 
stukken gevonden worden die men in deze niet 
aantreft. 

Mengelzangen door het Genootschap: Kunst 
wordt door arbeid verkregen. Z. pi. en j. 4 dln. 8**. 

Werken (Alle de) van het Kunstgenootschap: 
Ar» superat fortunam. *8 Gravenh. enz. 1788—84. 
3 dln. 8o. 

Gedichten (Verscheidene) door leden van het 
Genootachap : Ars superat fortunam , te 's Graven- 
hage. Z. j. S^. 

J. van Hoven, Aan de leden van... A. S. F. 
1788. -^ Voor- tegen- en inlooper; en neetekam, 
d. Cbristianus Gladmakius enz. [C. 
SebaaQ. 1742. 8 stn. (De InJoop&r ontbr.). 
— Proeve van vQf Klinkdiobten, in welke naer 
rang sQn uii gelaten de v\if vocacden of klinklet- 
ters, d. A. F[rese]. Delft, 1784. — Verwelkomst- 
zang aen de vrede enz. door A. F [re se]. 

Proeve van zedepoêzj [v. h. Genootsch. Concardia 
et labore]. Dordr. 1755. 8«>. 

yan meugelpodzy door het Kunstgenootschap 

onder de zinspreak : Magna molimurparoi. Hoorn , 

1763. 8». 

Kweekschool des vemnfts; hehelzende verschei- 
den ernstige, hoertige, satyrike en leerzame 
stoffen , in rjm en onrym. Door het Genootsch. : 
Non ut voluimus,' sed ut potumus. Bott. 1763. 
2 dln. 8<». 

Marayaa (De verreesene) of de letterdievery 
beteugeld door een Genootschap onder de zin- 
spreak: Studium alit artes [J. van Hoogstra- 
ten, W. de Bas en L. Dgl]. 's Gravenh. 

1764. 8o. 

Oedleht tegen N. J. Veerman^s versi Kla- 
gende Ho&tad, op het overladen van A. van 
der Mieden. 
— Dichilaarieren van het Haa^he Genoot- 
schap enz. bg gelegenheid der uitgave van Den 
Yerreezenen Marsyas [ondert.: La Verlu pour 

guidei neb. 80. 

Met bQgevoegde advertentien uit de Haarleasehe en 
Haaï^elie Oainmten. Uitgaven (Dichtlievende) [uitgeg. d. het Genoot- 
schap: Door arbeyd en Yver]. Ie dl. 1767 en 
1768. (26 Nos.). Leyd. 1768. 8o. 

Sohatkamer der Nederlandsche dichteren, door 
een Genootschap onder de spreuk : Nut vermaek. 
Leyd. 1771-75. 2 dln. 8«. 

Werken van het Genootschap : Kunstliefde spaart 
geen vl^t. 's Gravenh. 1773—1813. 27 dln. S<>. 
Poëtische mengelstoffen, 18 dln. — Dichtstukken , 
8 dln. — Nieuwe DichtgewQde Mengelingen. DL 
II—VIII, 7 dhi. —Dichtoefeningen. Dl. I. — 
Bekroonde dichtstukken op het Hooge huwel^k 
[van den Prins v. Oranje]. 1 dl. — Dankoffer 
aan het Genootschap. — Wetten, 1 dl. 

Letteroeffeningen v. h. Kunstgenootsch. Düi- 
gentiae omnia, Amst. 1774. 8^. 

Mengeldiohten van het Kunstgenootschap onder 
de zinspreuk *Prodesse canendo'^ voor het jaar 
1774. Rott. 1774. 4<>. 
Bz. op groot papier. 

Mengelwerk [door het Genootschap onder de 
zinspreuk :] Tendimus ad coelestem patriam. ütr. 
1775-88. 9 stn. 8o. 

Mengeldiohten van 't Genootschap : Volmaakter 
door den tijd. ütr. 1777—79. 2 dln. %<>. 

DiohtoefEbningen d. h. (xenootschap Sine labore 
mhü. Met plaaten. Amst. ^1778—82). 2dln. 8o. 

Mengelpoëz^ van het Kunstgenootschap :iVa/ut«r 
begaaft. Oefening beschaaft. Amst. (1778). 8^. 
Vooral beiorgd door P. J. Kasteleyn en 6. 
Brender 4 Brandis. 

Proeve van poezye, door het Genootschap: Vlyt 
volmaakt. Leyd. 1781. 8o. 

Gtodiohten van het Genootschap: Hier na vol- 
maakter. Amst. 1784. 8<>. 

IbE. op groot en zwaar papier. 

XTitspanningen (Letterkundige) van het Ge- 
nootschap: de Surinaamsche lettervrinden, enz. 
Paramaribo, 1785—87. 4 dln. 8». 

Hierin gedichten van J. Voegen van Snge- 
len, P. F. Roos, H. Schouten, N. G. 
Lemmers, H. Zwartenhoff en P. 
Malmberg. 

Mengelingen (Poëtische) van het Genootsch.: 
Oefening kweekt kunst. Amst. 1790. 8o. 

Diohtvmohten van den vriendenkring: Kunst 
door vrindschap volmaakter. Amst. 1803—9. 8 
dln. 8*». 

Diohtproeven van het kunstbevorderend Ge- 
nootschap V. W. opgerigt in den jare 1806. 
Gedr. alleen voor de Leden. Z. p. e. j. (Amst. 
1820-25). 2 Bundels. 8». 

Jaarl^oekje der Maatsch. V. W. -> Zie de Afd. 
Jaarboekje» en Almanakken. Digitized by Google WB&KEN VAN DIGHTGENOOTSCHAFPEK. — BLOEMLEZINfOEK. 224 Vriendengangen tot gezellige yreogd, [d. J. 
van Walró, A. Loosjes e. a. üitgeg. door 
het Gezelschap Democriet te Haarlem]. 2e dr. 
Met muziek. Haarl. 1826. B"". obl. 

Dioht- en Proza-stakken uitgeg. door het Tael- 
en letterlievend Genootschap der Eathol. Hoo- 
geschool te Leuven, onder de zinspreuk: Met 
tyd en vlyt. Leuv. 1839. 8°. 

IiettervTUChten van het Leuvensch Genootsch. 
Tyd en Vlyt. Antw. 1845—47. 2 dln. 8o. Lettennraohten van het Tael- en letterl. Stu- 
denten-Genootschap . . . onder de zinspreuk Met 
Tyd en Vlyt. Leuv. 1863-74. 3 dln. 8^ 

Werken (Poëtische en prozaïsche) van de Socië- 
teit Momus. He editie. Maastr. 1842. ledl. S"". 
Bevat gedichten in het Nederlandsoh, Fransch en 
in den tongval van Maastricht. 

Lettervruohten der Vlamingen van Vrankryk, 
uitgeg. met inleiding en aanteekeningen, enz. 
Duynk. 1855. Dl. I. Ie afl. 8*». BLOEMLEZINGEN. Hemiohilias of haliduizend vaarsen» uit ver^ 
scheide latjnsche en nederduytsche digters versa- 
melt door S. S. [Sjl vius]. 's Graavenh. 1725. S*>. 

Bymen ( Christel jke en stigteljke), uyt ver- 
scheydene autheuren by een verzaamelt, d. C. 
Knyper. Amst. A. Meyer. Z. j. (1750?). 8*». 

Zanggodixmen (De vrolyke), of mengelwerk van 
vernuft. Amst. 1781. 2 dln. 8^ 

Gtoest (De) der Nederlandsche dichters [door M. 
Nienwenhnizen]. Amst. 1788. 8^ 

Anthologie (Epigrammatische) , of keur van 
puntdichten uit de voornaamste en beste Nederl. 
dichters, verzam. en uitgeg. d. P. G. Witsen 
Geysbeek. Amst. 1821. 8^ 

Proeven van Nederlandsche dichtkunde , uit zeven 
eeuwen, door J. M. Schrant. Gend, 1827. 8^ 

Keur van Nederlandsche letteren. [Bloemlezing 
uit de werken van de beste Nederlandsche 
dichters]. Amst. M. W es t e r m a n. Z. j. 52 stn. 
18 dln. 12^. 

van Nederlandsche dichtstukken door N. 

Anslyn Nz. Leyd. 1829. 8^ 

Sohoonheden uit de Nederlandsche dichters der 
XYII, XVIII en XTXe eeuw. Voor mgne jeug- 
dige landgenooten [verzameld] door G. En g ei- 
ber ts G er rits. 3e verm. druk. Amst. 1844. 
2 dln. 8«. 

Zangen (Vaderlandsche), verzameld d. G. Groen 
van Prinsterer. Leid, 1842. 8®. 

Bloemlesing uit Nederlandsche dichtwerken d. 
J. R. Eilers Koch en J. E. Eilers. Leid. 
1847. 8*>. 

TTitg. door de MaatM^h. Tot Nnt van 't Algemeen, 

Harp (De Christelpe). Stichtelgke poezy , verza- 
meld uit vaderlandsche dichters [door M. D. 
de Bruyn]. ütr. 1848. 8^ 

Dichterlialle (Nederlandsche). Bloemlezing uit 
de Nederl. dichters van de vroegste tyden onzer 
letterkunde tot op onze dagen , volgends dicht- 
vakken en onderdom gerangschikt d. J. F. J. 
Heremans. Gent, 1858-64. 2 dln. 8^ 
TJitg. van hei Willems-fonda. N^. 82. 

Bloemen. Keur van Nederlandsche poSzy, bg- 
eenverzameld d. Joh. H il man. Amst. en 
Leeuw. 1859—66. 2 dln. 8^ 

Ie DL 8e dnik. He DL 8e dmk. 

(Nieuwe). Keur van Nederlandsche poësy, 

verzam. d. Joh. H il man. Amst. 1857. 2 dln. 8^ Bloemlezing uit Nederlandsche dichters, d. P. 
van Genabeth. Geheel omgewerkt en ver- 
meerderd door J. W. A. Ren SS en. 4e dmk. 
Gron. 1866. 8^ 

Bloemleaing uit Nederlandsche dichters. Bgeen- 
gebracht door J. ten Brink. Amst. 1876—78. 
4 stljs. 8o. 

Album (Godsdienstig). Bloemlezing van stichte- 
Igke poëzg, verzameld door J. J. L. ten E at e. 
Dev. (1874). 8». 

G^diohten (Nederlandsche), ontleend aan de 
Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur , der 12e 
--(17e) eeuw , gerangschikt en toegelicht d J. A. 
Alberdingk Th gm. Amst. 1850— 52. 2 dln. 8^ 

Leekediohtjens van ouden datum. — YerzenË 
en r^men van Nederlandsche dichters uit de 
XVI, XVII en XVIIIde eeuw, verzameld door 
A. A. Deenik M. Lz. Doek. (1864). 8^ 

Diohters (Nederlands) tot op de helft der XYIIIe 
eeuw, in herinnering gebragt door D. Duw er- 
sloot. Amst. 1856—57. 2 dln. 8*>. 

Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de 
17e eeuw... Met eene voorrede uitgeg. d. M. 
Siegenbeek enz. Leyd. 1806. 8^ 

Hetz. werk. 3e dr. Nieuwe uitg. Amst. H. 

J. van Kesteren. Z, j. (c. 1860). 8«. 

Paarlen, byeenverzameld uit de poezy der gou- 
den eeuw van Neêrlands letterkunde [door 
Heemskerk], ütr. 1841. 8o. 

Tijdperk (Het gouden) der Nederlandsche let- 
teren. Bloemlezing uit de werken der voor- 
naamste schrijvers uit het begin der 17e eeuw 
door L. Th. Zeegers Amst. 1866. 8^. 

Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der 
17e eeuw. Naar tgdsorde gerangschikt en biogra- 
fisch toegelicht door J. van Vloten. Amh. 
1869. 8». 

Kenr van dichterl^ke zedeleesen , voomamelgk uit 
J. Cats [door M. Siegenbeek]. Amst. 1810. 
8*. 

Ghediohten van C. van Baerle, J. van der 
Burgh, J. van Heemskerk, L. Reael, 
Anna en Maria Tesselschade Visscher 
en anderen. [Met aanteekk. door D. Groebe]. 
Amst 1827. 2 dln. 8^ 

Bloemloiing nit de werken van J. de Brune, 
J. H. Krul, J. de Decker, Cats, Feith, Digitized by Google BLOEMLEZINGEN. Houbrakon, Cl. Bruin, Poot, v.d. Veen, 
Hnjgens, J. de Regt, Vondel, Lniken, 
Smits en v. d. Goes, [door R. Bell]. Amst. 
1853-61. 8<>. 

Yemmeling yan gedichten afgedrakt uit 'de Vriend 
Tan armen en r^ken.'* 

Bloemleadng uit de gedichten van El is. Ho of- 
man, J. Antonides van derGoos, Jer. 
de Decker en Joach. Ondaan. Bjjeen- 
verzam. d. W. P. Wolters en H. G. Rogge. 
Amst. (1871). 80. 

Bloemen (Onverwelkte). Een krans der schoonste 
liederen uit vroeger tyd, verzameld door G. 
Honigh. Amh. 1882. &<>. 

Bloemlesing uit de Nederlandsche dichters d. 
18e eenw. Naar tgdsorde gerangschikt en 
biografisch toegelicht d. J. van Vloten. Amh. 
1871. 80. 

Venoheidenheden (Dichterlgke) voor jonge 
lieden enz. Bijeenverzameld [uit dichters van 
het einde der 18e en het begin der 19e eeuw] 
door J. de Br e et. Amst. 1828. 8». 

Bloemlesmg uit de werken van dichters der 
19e eeuw. Schied. 1855. 4 dln. 12^ 

Klaatiek. letterk. Pantheon N<>. SI, 68, 63, 88. 

Ernst en luim. Bloemen gegaard uit den lusthof 
der Nederlandsche poezy, (verzam. d. T. van 
Westrheene Wzn.). Leyd. (1858). Met fron- 
tisp. 8«. 

Keur yan schertB en Inim uit onderscheidene 
Nederlandsche dichters, verzameld door W. J. 
V. Zeggelen. 3de druk. Amh. 1866. 2 dln.8^ 
Ooldens-Sditie. Poftde N^. 4 en 5. 

uit onze Nederlandsche dichters verzameld 

door W. J. van Zeggelen, 4c verm. druk. 
Schied. (1879). 8*. 

Keurgarve. Verzameling van gedichten, by-een 
gebracht door W. J. Hof dg k en L. P. J. 
Haas els. Ernst en luim. 8e druk. Amst. (1874). 
8'>. 

Blaren van allerlei boomen. Verzen en versjes, 
enz. verzam. d. L. Leo pol d. 2e herz. druk. 
Gron. 1874. 8«. 

Sleutel (Een). Bjj van oorspronkelgke gedichten 
ter voorbereiding van de studie onzer letter- 
kunde, verzameld door M. en L. Leo pol d. 
2e druk. Gron. 1879. 8<>. 

Diohterschat (Neerlands), Keur van poëzie uit 
onze dagen. Bijeenverzameld door F. H. van 
Leent. Amh. (1877). 8^ 

Hetz. werk. 2de druk. Amh. (1879). 8<>. Poësjj (Vlaamsche). Bloemlezing uit de werken 
der Znid-Nederlandsche dichters van onzen t^d , 
d. J. J. A. Goeverneur en W. Heek er. 
Gron. 1852. 8«. 

Hetz. werk. 2e druk. Schied. 1857. 80. 

KUariek, letterk. Pantheon N^". 64 en 66. 

(Zuid-Nederlandsche) , verzameld d. Joh. 

Hilroan. Amst. 1858. 8^ 

Zuid-]!lederland (üit). Vlaamsche verzen en 
versjes, samengelezen d. L. Leo po ld. Gron. 
1868. 8^. 

1880—1880. Onze dichters. Eene* halve eeuw 
Vlaamsche Poëzie. Naar tydsorde gerangschikt, 
met biographische en bibliographische aantee- 
keningen, eene bloemlezing en eene inleiding 
door Th. Goopman en V. A. de la Mon- 
tagne. 2e uiig. Boeselare, Amh. 1881. gr. 8». Diohter (Die Bömischen und HoU&ndischen) in 
ihren Meisterstacken , Poétische Nachahmungen , 
und andere Gedichte , von O. J. A 1 b r e c h t. 
Amst. 1777—78. 2 st. 8^». 

Van Nederlandiehe dichters komen hierin gedich- 
ten voor, van: Vondel, Ooddaens en van 
Alphen. 

Blumenlese (Deutsche) aus Niederl&ndischen 
Dichtem, nebst einer Abhandlung über die 
Niedorlftndische Poesie von P. F. L. von 
Eichstorff. Namur, 1826. 8^ 

Auswahl Niederl&ndischer Gedichte. Ins Deutsche 
übertragen und mit kurzen historischen und 
biographischen Erl&uterangen begleitet von F. 
W. von Man villon. Essen, 1836—41. 3 dki. 8». 

Clayareau, Aug., Les Bataves k la Nouvelle- 
Zemble, poème en deux chants. Traduit de 
Tollens, suivi de poésies diverses de Tol- 
lens, de Bilderdyk et da traducteur. 
Brox. 1828. 80. 

IiOQonB de Littérature hollandaise , trad. en fran9. 
par L. V. Baoul. Brux. 1828. 8^ 

Imitations de quelques fleurs de poésie Hollan- 
daise par L. F. A. de Jagher. ütr. 1846. S^. 

lÊtudes nationales. Traductions et imitations du 
Hollandais par F. L. A. de Jagher. LaHaye, 
1850. 8^ 

Anfhology (Batavian), or Specimens of the Dutch 
poets; ¥rith remarks on the pootical literature 
and language of the NetherlandB, to the end 
of the 17th century. By J. Bo wring and H. 
8. van Dyk. Gron. 1825. 8<». 

Flowers of poetry and patriotism from the Dutch 
by S. Sanders. Botterd. 1838. 80. Bmkwerken I. 15 

Digitized by Google 227 VERZAMELINGEN EN DICHTBUNDELS DOOR MEERDERE PERSONEN VERVAARDIGD. Helioon (Den Nederdaytschen) e jgentlgck weeende 
der Maet-dicht beminden lusi-tooneel : daer 
vertoont worden, enz. veelderley versamelde, 
ende aen een geschakelde Boetluydende leer- 
name ghedichten, enz. Alckm., 1610. 8^. 

TesselBOhade Hoemers en hare vrienden, in 
1632—1649. [Onuitgegeven brieven endichtjens 
van Tesselschade, Hnygens, van Baerle 
e. a. Üiigeg. d. J. van Vloten]. Leid. 
1852. Met portr. 8^. 

ViBBOher, Anna en Maria Teaaelsohade Vis- 
soher. Gedichten fUitg. door M. D. de Brug n]. 
Utr. 1851. Met pi. 16^ 

Qediohten (Verscheyde Nederdayteche) van Gro- 
tiuB, Hooft, Barlaens, Huygens, Von- 
del en and. Versameld door J. V., J. S., T. 
V. D. B., G. P. en C. L. B. [dl. II d. J. v. M.] 
Amst. 1651. 2 dln. 8». 

Waaneh^nlyk verzameld door Jan Vos, J. Six, 
T. V. Domselaer, 6. Brandt de Jonge, 
G. Pm. ?an SQl. 

Hetz. werk. Amst. 1659. 8®. 

Kliooa-Kraam, vol verscheiden gedichten. [Bgeen- 
verzameld door den uitgever H. Rintjes]. 
Leeuw. 1656-57. 2 dln. 8^ 

ApoUo^s harp , bestaande in Nederdnytsche men- 
gelrymen van by zondere stoffen, van G. Huy- 
gens, J. V. Vondel e. a. Byeenverzamelt d. 
N. H. A. I. M. t'Amst. 1658. 8^. 

Bloemkrans van verscheiden Gedichten, door 
eenige liefhebbers der poSzg bijeenverzamelt. 
Amst. 1659. 8*». 

Pajmas (Hollantsche), of verscheide gedichten, 
gernmtd.J. Westerbaen, J. van Vondel, 
J. vos, G. Brant, R. Anslo, en andere 
voornaamste Dichters onzer eeuwe. Door T. 
van Domselaar verzameld. Amst. 1660. 8^. 

ApolIO0 Harp (Den herstelden), versien met 
verscheyde nieuwe snaren. Voor desen noytsoo 
gedrackt, enz. Z. pi. 1663. 8^. 

Questiars, Cath. en Oom. van dor Veer, 

Lauwer-stryt. Met eenige by-dichten aan, en 
van haar geschreeven. Amst 1665. 12^ 

Broekhuiien, J. van, en J. Plnimer , Gedich- 
ten. Amst 1677. Met plaat. S\ 

BaboB, P., en D. van Hoogstraten, Rgm- 
oeffeningen ... op allerhande gelegentheden en 
voorvallen. Amst 1678. 8^". 

Luiken, Jan en Kaap., Spiegel van het men- 
selyk bedryf , vertoonende honderd verscheiden 
Ambachten, konstig afgebeeld, en metgodlyke 
spreaken en stiohtolyke verzen verrykt Amst 
1704. 8^ 

Spiegel van het menselyk bedryf, enz. Tot 

Amsteldam. Gedaan door loh. en Casp. Luy- 
ken. Z. j. 8^ 

In deze oitgave z|JB de bladen aan beide zjjden met platen bedmkt, waaronder lesregelige, ge- 
graveerde onderschriften. De bQbelteksten die 
op de keerzQde der platen in de uitgave van 
1718 zQn afgedrakt, komen doa hier niet voor. 

Luiken, Jan en Kaap., enz. (als voorg.) Amst 

1718. 8o. 
Hetz. werk. Amst. 1749. 8o. 

Beginselen (De) van Gods koninkrgk in den 
mensch. üitgedr. in zinne-beelden , alsmede een 
alleenspraake met God, benevens eenige stigte- 
lyke rymen [d. P. en J. Haygen]. 2e druk. 
Amst 1690. 8o. 

Met zinnebeeld, platen d. J. Luiken. 

Hetz. werk. 2e druk. Haarl. 1690. 8^ 

Hetz. werk. 3e druk. Hier zgn bggevoegt de 

stichtelgke Rymen van J. H[uygen]. Amst 
1700. 8o. 

Hetz. werk. Der (sic'S vierden dmk. Hier 

zyn bygevoegi de Stichtel^ke Rymen van J. H. 
t'Amst. 1724. 8^ 

Hetz. werk. Met konst-plaaten d. J. Lny- 

ken. Amst 1740. 8». 

Famas-loof (Gemengelde), bestaande in verschei- 
dene soort van gedichten , zoo ernstige als Spot- 
Dichten. Amst 1698. Ie Dl. 8''. 

De voorrede is onderteekend mNo» Utat tim tM- 
bra**, de gediebten met verschillende initialen, 
pseudoniemen, zinspreuken, enz. — Met een kaart: 
Algemeene Afbeelding van het Groot Koningr^k 
Poëzy. Met alle desselib onder Horigheden. 

Gfredi^^n (De herstelde uitgelezene) bg een ver- 
zamelt door K. J. V. D. E. H. Schied. Joh. 
de Raat Z. j. 8o. 

Keurdigten (Nederduitsche) bg een verzamelt 
door K. J. V. D. E. H. Schied., 1707. S^. 

(Nederduitsche) ver9iert met kopere platen. 

Rott 1708. Met platen. 8°. 

(Nederduitse en Latynsche) By een verza- 
melt door de liefhebberen der Oude HoUandsche 
vryheit. Op nieuws overzien en wel met een 
derde vermeerderd. De meeste noit voor dezen 
gedrukt. Rott 1710. Met 10 Vervolgen 1717 — 
84 (hei 10e zonder jaar). Te zamen 4 dln. 8^. 
Hierby ook de irvalsche" uitgave van het Se 
Vervolg. 

Hetz. werk. Andere dmk van het Ie en 2e 

Vervolg. Rott 1717—24. 2 stn. 8o. 

Fleidoojjen (Comische), gevoerd voor de reapec- 
tive regtbanken van Puiterveen , Cyprus en in de 
Regentenkamer van den Amsterd. Schonwb., 
met de noodige stukken en munimenten , mitsgad. 
de vonnissen , in dezen geslagen d. A. A 1 e w g n , 
R. Hennebo, J. de Marre en J. J. Hart- 
sinck. Alsmede Proces crimineel van A. van 
Overbeke tegen zgne holle kies. Amst. 1823. 
8^. 

Kermispamas (De oud-hoUandsche) of ker