Skip to main content

Full text of "Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Over dit boek 

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteur srechttermijn is verlopen. Het kan per land 
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automatisch zoeken. 

Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http: //books .google . com mm m:v^ M> 


löarbarü OToUfgr ILtörarj 

y^Èj^^A-ys^Axk^ } I 
\<r III -^^ CATALOGUS DER KOLONIALE BIBLIOTHEEK. OC NCO BOCK- EN 8TCCNDRUKKCRIJ «/h H. L. tMITt. 'tORAVINHAOC G> CATALOGUS DER 

"^ Ol/C^Ajla- '^"^ ra- ; Koloniale Bibliotheek VAN het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Ned. IndiS 

EN 

het Indisch Genootschap 

DOOR G. P. ROUFFAER en W. C. MULLER 

adjuncf-secr. Kon. Inst. beambte* Kon. Inst. >-^<E>"X-^^-<=----" 's-Gravenhage 

MARTINUS NIJHOFP 
1908 r 


•4. . ' l VOORWOORD. De Koloniale Bibliotheek, thans gevestigd van Galenstraat 14 , 
Den Haag, bestaat uit de vcreenigde bibliotheken van het Koninklijk 
Instituut voor de Taai-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië en het 
Indisch Genootschap. Hoewel beide instellingen, resp. 4 Juni 1851 te Delft 
en 26 Mei 1854 te 's-Qravenhage opgericht, sedert 1868 samenwoonden te 
Den Haag, bleven de boekerijen gescheiden. Van die van het Indisch Ge- 
nootschap verscheen in 1864 een eerste Catalogus , door J. L. Beijbrs , in 1869 
een geheel nieuwe bewerking door den Secretaris Ind. Gen. J. Boudkwunsb, 
met twee Supplementen in 1874 en *77. 

Het denkbeeld eener vereenigde Koloniale Bibliotheek , zooals den vroegeren 
Secretaris van het Instituut Dr. Th. Ch. L. Wijnmalbn reeds voor den geest 
zweefde, werd werkelijkheid onder het Secretariaat van Dr. £. B. Kiblstra. 
Onder diens Secretariaat van het Instituut had ook voortdurende aanvulling 
en uitbreiding plaats, met het bewuste doel deze vereenigde bibliotheek te 
maken tot de Koloniale Bibliotheek hier te lande. 

Hiervan legt de nu verschijnende Catalogus getuigenis af. 

De inrichting van dezen Catalogus is chorographtech] hij behandelt land 
voor land, den nadruk leggend op de Neder landsche koloniale belangen. 
De Inhoud zogt het verdere, samen met de uitvoerig bewerkte Bogisters. ***•••• Enkele regels, bij het maken van den Catalogus gevolgd, moeten vermeld: 

£lk der 78 rubrieken, waarin de boeken verdeeld werden, is chronologisch 
geordend; men heeft daardoor ongeveer bij elke rubriek de ontwikkeling 
der kennis omtrent dat gedeelte ; hot 1* Register geeft voorts de (Uphabetische 
volgorde der schrijvers of der anoniem verschenen boekwerken. 

Overdrukken uit Tydschriften in eigen bezit, werden niet opgenomen (daar- 
gelaten overdrukken van een tijdschrift, eerst later als serie verkregen)- 
zij vergrooten slechts schijnbaar den rijkdom eener boekerij. Bij overdrukken 
in anderen vorm werd van dien regel afgeweken. 

Bij de boeken vóór 1800 gedrukt, werd de naam van don drukker vermeld; 
nk 1800 was dit onnoodig. 

Bij werken in meer dan één deel, werden de jaartallen van alle dcelen op- 
gegeven; dit in afwijking van het gebruik in do bibliographie , maar ten 
bate van studie. 

Het formaat der boeken is steeds aangegeven naar de signatuur-, bij de 
Tijdschriften — die zoo vaak van formaat veranderen — naar hot uiterlijk. 

Bif dubbele familienamen werd bijna steeds de laatste als voornaamste be- 
schouwd; behalve bij de Spaansche on Portugee.sche , waar de eerste den 
familienaam vormt. 

De Corrigenda werden zooveel mogelijk opgenomen in het 1* Begister. In het 
2* Begister werden die cijfers vet gedrukt, welke op geheele rubrieken slaan. 
Het raadplegen der beide Begisters zal trouwens veel moeite besparen. VI VOOEWOORD. 

De vette groote haken [] geven de oplossing van den schrij versnaam bij een 
anoniem verschenen boekwerk; vette haakjes () bevatten een schrijvers- 
naam, die enkel achteraan een werk voorkomt of onderaan een inleiding. 

Bij elke rubriek werd een nieuwe telling begonnen, van 1 af. 

In het Supplement werden vervolg-werken niet vermeld, tenzij bij hooge 
uitzondering. 

Daar de eigenlijke Catalogus — men zie de gedateerde signatuur van elk 
vel — in Oct. 1906, het Supplement in Juli '07 was afgedrukt, en de 
Tijdschriften en Periodieken met einde 1906 werden afgesloten, zal men 
voor later verschenen koloniale werken de Vervolgen op dezen Catalogus 
moeten raadplegen, welke jaarlijks voortaan zullen verschijnen in de 
Bijdragen Kon. Inst. , en om de 5 jaar vereenigd zullen worden tot een 
Supplement-Catalogus. 

De Koloniale Bibliotheek is geopend op alle werkdagen van 10 — 4 uur. Het 
uitleenon van boekwerken geschiedt alleen aan de leden van een der beide 
Instellingen (Kon. Instituut, en Indisch Genootschap). 

Bij aanvraag van boekwerken uit dezen Catalogus kan worden volstaan met 
rubriek en volgcijfer op te geven; dus b.v. r. 50 — M^w. 110 — 3h,Hb, enz. 

Ten slotte een verzoek aan allen die belang stellen in onze Koloniën. 

De nu verschijnende Catalogus is de eerste, die van zulk een omvang het 
licht ziet over eenige Koloniale Bibliotheek. Het is den Catalogue der 
Library van het India Office niet te na gesproken, wanneer men zegt dat 
die, in rijkdom deels de meerdere, in opzet en uitvoering voel beperkter 
moet heeten; hetzelfde geldt voor de Catalogi der Bibliotheken van het 
Departement van Koloniën te 's-Gravenhage , of het Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen te Batavia. 

Het streven bij het ordenen en uitbreiden onzer Koloniale Bibliotheek is 
inderdaad geweest: haar representatief te maken tegenover het buitenland , en 
haar de onvoonoaardeltjk-heste instelling van dien aard te doen zijn in hot 
binnenland. 

Dat zij dit nu reeds m, moge deze Catalogus toonen. Maar om op dat 
standpunt te blijven, on zoo mogelijk van steeds méér koloniale beteekenis 
te worden, daarvoor is belangstelling van buiten dringend noodig, zoo van 
de Regeering als van particulieren. Het Kon. Instituut van Ned.-Indië en 
het Indisch Genootschap koopen weliswaar geregeld uit eigen fondsen aan 
tot aanvulling en verrijking hunner Koloniale Bibliotheek, maar door gulheid 
van anderen kan daarnaast zooveel worden gedaan om leemten in onze 
boekerij aan te vullen , zeldzame werken en werkjes er voor allen beschikbaar 
te stellen, enz.; om er aldus steeds méér van te maken het rijkst voorziene 
middelpunt van Koloniale Litteratuur hier te lande. 

In vol besef daarvan mag voor onze Koloniale Bibliotheek een boroap 
worden gedaan op de vrijgevigheid van allen die wezenlijk belang stellen 
in de Nederlandsohe Overzeesche Bezittingen. 

Den Haag, 17 Juli 1908. G. P. ROUFFAER. INHOUD. I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. M 

filadz. 

a* Land- en Volkenkundo in het algemeen 1-8 ; 708-704 

6. „ van Java 9-16; 704-706 

c. r, r, Sumatra 17-20; 706 

Atjeh 21-26; 706- 707 

d. n n Bornoo in zijn geheel. 27-29; 707-708 

e. „ „ Celebes 80-31; 708-709 

f. ^ n de Molukken 32-83; 709 

ff* n n Nieuw-Guinea in zijn 

geheel 84-86; 709-710 

/i. „ „ de Kleine Soenda-ei landen 37; 710 

i. Geschiedenis 88-49; 710-712 

J, Aardrijkskunde 60-51; 712 

k* Reizen naar en van Ned. Oost-Indië 52-57; 713 

I. Bestuur tijdens de O. I. Comp., en tot 1811 .... 58-69; 714-715 
911* Bestuur sinds 1811; en inlandsche economische toe- 
standen 70-84; 715-718 

n* Nederlandsche koloniale politiek 85-88; 718 

o. Financieel beheer. Belastingen. Muntwezen. Opium- 

en Zoutmonopolie 89-98; 719-721 

p» Onderwijs. Opvoeding. Weeskamers. Liefdadigheid. 

Europeesohe Schoolboeken 99-107; 722-723 

q» Eeredienst. Zending. Bijbelgenootschappen 108-119; 723-726 

r. Rechtswezen. Wetgeving. Politie 120-185; 726-728 

8. Leger en Vloot. Militaria 136-145; 728-730 

t. Handel. Scheepvaart. Nijverheid 146-156; 730-731 

u. Verkeersmiddelen. Post, Telegraaf, enz 157-164; 731-732 

t?. Kultures. — Kultuurstelsel. Vrije-Arbeid. Kuituur- 
wetgeving 165-200; 732-739 

L Kina 165; 732 

IL Koffie 165-170; 732-733 

III. R^8t 170-171; 788 

IV. Suiker 171-177; 783-735 

V. Tabak 178-179; 7a5 

VL Thee 179-180; 735 

Vil. Kleine kultures 180-183; 73.5-737 

Vm. Verschillende kultures samen 184-189; 737-738 

IX. KuUuurstelsel. Vrye-Arbeid. En$ 189-200; 738-739 

!€?. Grondrechten. Landren te. Particuliere landen . . . 201-206; 739-740 

ac. Openbare Werken. Mijnwezen, Zeekennis. Kdarten. 207-216; 740-742 1) Voor de Chineesen in Ned. Oost-Indië , zie rubriek WW* sub II. 
„ den Isldm „ „ „ „ „ 3g. 

j. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van Ned, Oost-Indië , gie rubriek 3h. vin INHOUD. Bladz. y. Plant- en Dierkunde 217-226; 742-745 

Z. Geneeskunde. Klimaatkonnis. Meteorologie .... 227-235; 745-747 

OM. Biografiën. Personalia 236-246; 747-749 

bb. Bibliografie. Catalogi van boeken 247-255; 749-751 

CC. Indische schetsen 256-259; 752 

dd. Indische diversen. Almanakken 260-272; 753-755 

€€• Taalstudiën; en vertalingen van iniandsche teksten 273-277; 755-756 

ff. Spraakkunsten en samenspraken. 278-284; 756-757 

gg. Woordenboeken en woordenlijsten 285-291; 757-758 

hli. Maleisohe teksten 292-305; 758-762 

ii. Javaansohe „ 306-317; 762-763 

jj, Soendaneesche teksten 318-320; 763 

kk. Madoereesche „ 321 ; 763 

IL Makassaarsche en Boegineesche teksten 322; 763 

fnm. Bataksche teksten 323; 763 

nn* Alfoersche, Dajaksche, en andere teksten .... 324 

oo. Oud- Javaansohe en Balineesche „ .... 325; 763 

pp. Bijbelvertalingen in iniandsche talen 326-380; 764 

qq. Iniandsche schoolboeken 331-340; 764-765 II. HET OVERIG OOSTEN. 

rr. Britsch-Indiö. Land, Volk, en Bestuur 341-385; 766-770 

II. Burma 369-370; 769 

III. Ceylon 370-372; 769 

IV. Omliggende eilanden 372; 770 

V. Bluebooks 372-385; 770 

88. Britsch-Indiö. Geschiedenis . . . .' 386-403; 770-773 

II. Burma 401 

III. Ceylon 401-402 

IV. Omliggende eilanden 402 

V. Bluebooks 402-403; 773 

tt. Achter-Indië 404-410; 773-774 

UU. Het Maleische Schiereiland 411-414; 774 

vv* De Philippijnen, met Mikronesiö 415-420; 775 

WW. China, met Korea en Tibet 421-438; 775-778 

II. De Chineezen buiten China 433-436; 777 

III. Korea 436-437; 778 

IV. Tibet 437-438; 778 

XX. Japan, met Formosa 439-447; 778-780 

U. Formosa 447 

yg. Polynesiö, Melancsië, en oorspronkelijk Australië . 448-454; 780-781 

SZ, Madagascar, met omliggende eilanden 455-458: 781 

3a. Perzië, Aziatisch Rusland, Arabië, Voor-Azic . . 459-465; 781-782 

3b. Verschillende Oostersche landen samen, sinds 1800 466-472; 783-784 

3c. r, „ „ 1600—1800 473-481; 784 

3d. De tijden der oudste ontdekkingstochten (tot 1600) . 482-491 ; 785-786 

3e. Oostersche studiën in het algemeen 492-508; 786-789 

3f. Brahmanisme en Boeddhisme 509-518; 789-790 

3g. De Isl&m; zijn geschiedenis; zijn belijders .... 519-537; 791-793 

3fi. Kunstgeschiedenis. Oudheidkunde. Epigrafie . . . 538-550; 793-795 INHOUD IX 

Bladz. 

34m Spraakkunsten van Oostorsche talen 551-555; 7Ö5-796 

3J. Woordenboeken , , , 556-558; 796-797 

3k. Sanskrit-teksten 559-565; 798 

3L Oosterschc Bibliografie. Catalogi van boeken . . . 566-585; 798-800 

3m. Oostersche diversen 586-590; 800-801 HL OOSTEN EN WESTEN SAMEN. 

3nm Koloniale politiek in het algemeen 591-598; 801-802 

3o* Algemeene landenbeschrijving 599-610; 802-808 

3p. Ethnologie on Anthropologie 611-617; 803-805 IV. AMERIKA I AFRIKA; EUROPEESCH AUSTRALIË. 

3q. Nederlandsoh.West-Indië tot 1815 618-626; 8a5 

Nederlandsche Antülen 626; 805 

3r. Nederlandsch West-Indië sinds 1815 627-646; 805-806 

I. Ned. We8t-Indië in H algemeen 627 

n. Suriname 627-637; 805 

UI. Nederlandaehe Antülen 638-640; 806 

lY. Slavemtj en Emancipatie 640-644 

y. Inlandsche talen 644-646; 806 

3s. Engelsch- en Fransch-Westindiö 647-652; 806 

3t. Brazilië 668-667; 807 

3u. Overig Zuid- en Midden- Amerika 658-668; 807-808 

3v. Noord-Amerika 664-668; 808 

3w. Zuid-Afrika 669-680; 808-810 

3ir. De Kast van Gninee 681-686; 810 

3y. Overig Afrika 687-699; 810-812 

3z» Europeesch Australië 700-702; 812 TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. 

lm Begeerings-gegevens 818-816 

IJ. Tijdschriften in 't Nederlandsch 816-828 

III. Tijdschriften in vreemde talen 828-841 

IV. Nieuwsbladen 841-842 REGISTER. 

Begister der Boekwerken, enz 845-1006 

Zaakregister 1007-10-48 Corrigenda 1019-1053 I. NEDERUNDSGH OOST-INDIË. #!• 102. Uytrekening van de goude en silvere munU waardye, inhoui der 
maten en swaarte der gewigten, in de respective gewesten van Indien. 
Tot Middelburg, J. Meertena, 1691. kl. 4». Met titelvignet. 

74. Boy, J. JanSB. de. Voyagie gedaan door , na Borneo nn Atchin , 

in 't jaar 1691. en vervolgens;.... Waar in veel seld.same ontmoe- 
tingen .... te sien sijn. Als ook een fraaje beschrijving van hot Eyland 
Borneo, met der selver Koningrijken,.... Insgelijks een getrouw berigt 
van het Koningrijk Atchin, op 8nmatra. Gedrukt volgens de ('opy van 
Batavia. [Amsterdam?, ± 170()]. kl. 4*. Met koperplaten en kaart. 

103. Vogel y J. W. Zehen-Jahrige Ost-Indianische Roise-Boschreibung/ in 
drey Theile abgetheilet/ . . . Des Autoris Abreise nach Holland und Ost- 
Indien/ .... Des Autoris in Indien verrichtete Dienste/ und die meisten 

Gewftcnse/ Thiere/ Früchte/ Bergwercken/ &o Die Rück-Reise aus 

Indien. Altenburg, J. L. Richter, 1704. kl. 8o. Mit Plan. 

57. Valentyn , Fr. Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naau- 
keurige en uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogenthnyd in di« 
Gewesten, benevens... enz. I. [1. Algemeen. 2.] Moluccoa. II. Amboina. 
Ambonsohe zaaken. LH. 1. Ambonsche zaaken van den Godsdienst. 
[Flora en Fauna van Amboina.] UI. 2. Zee-horenkens. Banda. Solor en 
Timor. Macassar. Borneo. Bali. Tonkin. Cambodia. Siam. IV. 1. Groot 
Java. Batavia. Levens der Opper-Landvoogden. Batavia^s Grond-vesting 
[door J. CamphuiB]. IV. 2. Javaansche zaaken van den (Godsdienst. 
Suratte. Groote Mogols. Tsjina. Formosa. Uyt- en t'Huys-Reyze. V. 1. 
Choromandel. Persien. Malakka. Sumatra. Ceylon. V. 2. Malabar. Japan. 
Kaap der Goede Hoope. Mauritius. 

Dordrecht— Amsterdam , J. van Braam & G. onder de Linden, 1724, 
24; 24; 26; 26; 26; 26; 26; 26. 5 dhi. in 9 stukken in 8 bdn. fol. Met 
portretten, koperplaten, kaarten, plattegronden en facsimile». 

71. BarohewitZy E. Chr. Allerneueste und wahrhafFte Ost-Indianische 
Reise-Besohreibung , darinnen I. Seine duroh Teut.sch- und Holland nach 
Indien gethane Reise ; II. Sein Eilff-j&hriger Auffenthalt auf Java, Banda 
und den Sudwester-Insulen, . . . . III. Seine Rück-Reise. Chemnitz, J. 
Chr. und J. D. Stöszeln, 1730. 8°. Mit Karte. 

77. Forresty Gapt. Th. A Voyage to NewGuinea, and theMoluccas,from 
Balambangan: including an Account of Magindano, Sooloo, and other 
islands;.... performed in the Tartar Galley, belonging to the Hou. 

East India Company, during the years 1774, 1775, and 1776 To 

whioh is added, a Vocabulary of the Magindano tongue. London, J. 
Robson a. o., 1779. 4°. With portrait, plates, maps and miisic-notos. 

72. Boaohy J. van den. Nederlandsche Bezittingen, in Azië Amerika en 
Afrika, in derzelver toestand en aangelegenheden voor dit Rijk, wijs- 
geerig, stcuitahuishoud kundig en goographisoh beschouwd, 's Gravenhagc — 
Amsterdam, 1818. 2 dln. 8^. Met titelvignetten en tabellen; en met 
afzonderlijken Atlas van kaarten, plattegronden en vignetten. 'sGra- 
venhage — Amsterdam, 1818. fol. [p. 172—298 van dl. II behandelen 
West-Indië en de Kust van Guinee.] 

Cat Kol. Bibl. 16/4/02. 1 2 I. NEDEELANDSCH OO.ST-INDIÉ. 

B3. Walokenaer, C. A. Le Monde Maritime, ou tableau géographique 
et hiatorique de 1'Archipel d'Orient, de la Polynésie, et de TAustralie. 
I — II. [Archipel d'Orient.] Paris, 1819. 2 tomes. 8*. Avec planches et 
carte. [Tont oe qui a paru.] 

7. Crawfurd , J. History of the Indian Archipelago. Containing an account 
of the manners, arts, languages, religions, . . . of its inhabitants. Edin- 
burgh — London, 1820. 3 vols. 8". With plates, map and music-notes. 

8. — ^^— De Indische Archipel, in het bijzonder het eiland Java be- 
schouwd in de zeden, wetenschappen, en koophandel vanderzelver 

inwoners. Uit hot Engelsch vertaald [door F. doHaanPz., met Inlei- 
dingen]. Haarlem, 1828, 24, 25. 8 dln. 8**. Met platen en kaart. 

64. Olivier Jz., J. Aanteekeningen gehouden op eene reize in Oost-Indië , en 
gedurende een veeljarig verblijf in onderscheidene Ned. etablissementen 
aldaar. (Vermeerderde overdruk „Cybele"). Amsterdam, 1827. 8". Met 
platen. 

66. — ^^^^ Land- en zeetogten in Nederland's Indië,en eenige Britsche 
etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826. Amsterdam, 1827, 
28, 80. 3 dln. S°. Met platen, kaart en titelvignetten. 

88. Catalogus der voorwerpen van Ned. Indische landbouw en nijverheid 
in 1829, op do te Batavia gehoudene openbare tentoonstelling geëxpo- 
seerd. Batavia, (1829). 8°. 

47. Hogendorpy le Comte C. S. W. de. Coup d'oeil sur Tile de Java et 
los autres possessions néerlandaises dans PArchipel des Indes. Bruxelles , 
1880. 8°. Avec planche. 

69. Boorda van Eysinga, P. P. Verschillende reizen en lotgevallen van 

S. Roorda van Eysinga , ; mitsgaders die van deszelfs zoon , 

Uitgegeven door laatst gemelden. i) Amsterdam, 1830, 31, 32, 32. 

4 dln. 8». Met platen. 

44. Hogendorp, C. S. W. Grave van. Beschouwing der Nederlandsche 
bezittingen in Oost-Indië. Uit het Fransch vertaald door J. Olivier Jzn. 
.... vermeerderd met eene Inleiding en vele aanteekeningen van den 
auteur. Amsterdam, 1833. 8o. Met plaat en kaart. 

55. Olivier Jz., J. Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië. Am- 
sterdam, 1836, 38. 2 dln. 8«. Met platen. 

70. Earl, G. W. The Eastern seas, or voyages and ad ventures in the 
Indian Archipelago, in 1832 — 34, comprising a tour of the island of 
Java , visits to Bomeo , the Malay Peninsula , Siam , &c, ; also an account 
of the present state of Singapore. London, 1837. 8°. With maps. 

58. Moor, J. H. Notices of the Indian Archipelago, and adjac/Cnt coun- 
tries; being a collection of papers relating to Borneo, Celebes, Bali, 
Java, Sumatra, Nias, the Philippine islands, Sulus, Siam, Cochin 
China, Malay au Peninsula, &c. Partl. Singapore, 1837. fol. With maps. 
[All publLshed.] 
84 & 84a. Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche 
overzeescho bezittingen, door de Loden der Natuurkundige commissie 
in Indië en andere schrijvers. Uitgegeven op last van den Koning door 
C. J. Temminok. [Dl. III.] Land- en Volkenkunde door S. MüUer. 
Leiden, 1839—1844. fol. Met platen en kaarten. [2 Ex.] 

119. Olivier Jz., J. Tafereel van Oost-Indië , voor jonge lieden van beiderlei 
kunne. Zalt-Bommel, [1841]. 2 dln. 8". Met platen en kaart. 

45. Boorda van Eysinga, P. P. Handboek der land- en volkenkunde, 
geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indiö. [!•] — 
IP Boek, HP Boek 1'— 3* deel. Amsterdam, 1841,41; 41; 42; 50. 

5 dln. in 4 bdn. 8". Met plaat, kaarten en een gedeelte Arab. tekst. 

1) De titel van dl. II is hier gevolgd. Die van dl. I, en lU— IV wijken af. a. LAND- EN VOLKENKUNDE IN HET ALGEMEEN. 3 

54. Böttger, E. H. Briefe über Hinter-Indien w&hrend eines zehnj&hrigen 
AufenthAltB daselbst. Berlin , 1844. S°, Mit Tafel , lUustrationon und 
Karte. 

50. Boudyok-Bastiaaiisey J. IL de. Yoyages faiU dans les Moluques, 
k la Nouvelle-Guinée et k Célèbes, avec Ie comto Ch. do Vidua de 
Oonzano, k bord de la Goëlette royale Tlris. Paris, 1845. 8*. 

136. Velde, C. W. M. van de. Gezigten uit Neèrlands Indië, naar de 
natuur geteekend en beschreven. Amsterdam , [1845]. gr. fol. Mot platen 
en titelvignet. 

106. Böttger, E. H. Berigten omtrent Indië, gedurende een tienjarig ver- 
blijf aldaar. Naar het HoogduiUch. Deventer, 1846. 8*. Met plaat en kaart. 

3. Aa, A. J. yan der. Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der Nederl. 
bezittingen in Oost-Indië. Voorafgegaan van een beknopt overzigt van 
de vestiging en uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Amster- 
dam en Breda, 1846, 49, 51, 57. 4 dln. in 2 bdn. 8o. Met portret, 
platen en kaart. 

5. Temminok, G. J. Goup-d*oeil géneral sur les possessions Nccrlandaises 
dans rinde Arohipélagique. Leide, 1846, 47, 49. 8 tomes. 8". 

67. Jukes, J. B. Narrative of the surveying voyage of H. M. 8. Fly 

in Torres Strait, New Guinea, and other islands of the Eastorn Archi- 
pelago, during the years 1842 — 1846: together with an excursion into 
the interior of the Eastem part of Java. London, 1^7. 2 vols. 8^ With 
plates, illustrations and maps. 

'130. Sturler, W. Ii. de. Beschouwingen over onze Nederl. Oost-Indische 
bezittingen. Uitgegeven gedurende de jaren 1817, 1848 en 1849. [L Rede- 
voering over de natuurlijke voordeelen van . . . Java. 1817. II. Vhigtigo 
aanteekeningen op de „Beschouwingen over Ned.-Indië , door . . . Baron 
Nahuys van Burgst. 1847. Hl. Korte beschouwing van cenige . . . 
natuurlijke voortbrengselen van den Indischen bodem. 1H4S. IV. Voor- 
lezing over den innerlnken rijkdom onzer Oost-Ind. bezittingen. 1849.] 
Groningen, 1849. 4 stuKken in 1 band. 8». 

121. Epp, Dr. F. Sohilderungen aus HoU&ndisch-Ostindien. Heidelberg , 
1852. 80. 

129. Sevenhoven, J. L van. Memorie over den Indischen Archipel, in 
opzigt tot de belangen van Nederland en Nederlandsch Indië; nage- 
laten door . Amsterdam, 1852. kl. 4°. 

32. Teenstra, M. D. Beknopte beschrijving van de Ncderlandsche Over- 
zeesche Bezittingen...., uit de beste bronnen en eigen ervaring in 
Oost- en West-Indiën geput. I* — UI* Stuk (Aanteekeningen on Blad- 
wijzer). Groningen , 1852. 3 dln. 8*. Met plaat en kaart. [p. B5H — 750 
behandelen West-In dié en Guinea.] 

22. [Jukes, J. B.]. Togten van een Engelschman door den Indischen 
Archipel, voor Ncderlandsche lezers bewerkt door Dr. W. R. van 
Hoövell. Zalt-Bommel, 1858. 2 dln. 8». Met platen en titelvignetten. 

90. [Tromp, C.]. Katalogus der tentoonstelling vnn produkten der natuur 
en der industrie van den Indischen Archipel. Te houden te Batavia 
in Okt. en Nov. 1853. Batavia, 1853. 8«. 

18. Doren, J. B. J. van. Fragmenten uit de reizen in den Indischen 
Archipel, enz. Amsterdam, 1854, 56. 2 dln. 8*. Met platen. 

94. (W. Q.) [= Quarles van XJfTord, Jhr. Mr. J. K. W.]. Mr. S. 
Keijzer's uitgave van Fran9ois Valentijn's Oud en Nieuw Oast-Indiö. 
Overdruk „De Recensent , Alg. Lett. Maandschrift"). (Amsterdam), 1855 , 
56. 2 stukken in 1 omslag. 8^. 

51. Bleeker, P. Reis door de Minahassa en den Moluk.fijchon Archipel. 
Gedaan in ... . Sopt. en Okt. 18.')5 in het gevolg van den Gouv. Gon. 
Mr. A. J. Duymaer van Twist. Batavia, 1856. 2 dln. gr. 8'\ 4 L NEDERLANDÖCH OOSTINDIË. 

41. Crawfürd, J. A deacriptive dictionary of the Indian islands & ad- 
jocent countries. Londou^ 1856. 8*. With map. 

21. Gibson, W. M. The prison of Weltevreden ; and a glance at the Ëast 
Indian Archipelago. London — New York, 1856. 8o. With platea and 
iilustrations. 

*126. Oost-Indiflche typen (Nederlandsoh). Verzameling van groote 
gelithografieerde platen in kleurdruk. Naar de natuur geteekend door 
A. van Pers. Met een verklarenden tekst in 't HoUandsoh en Fransch 
[door A. van Pers en J. C. Hageman J.Czn]. 's Gravenhage, 1^56. 
gr. fol. [Plaatwerk.] 

122. Valentqn Fr. 's Oud en Nieuw Oost-Indiën. Met aanteekeningen, 
volledige inhoudsregisters , chronologische lijsten, enz. uitgegeven door 
Dr. S. Keijzer. 's Gravenhage, 1856, 56, 58. 8 dln. gr. 8". 

48 & 48a. Muller, Br. S. Reizen en onderzoekingen in den Indischen Ar- 

chipel, gedaan op last der Ned. Indische Regering, tusschen de jaren 
1828 en 1836. Nieuwe uitgave , met verbeteringen door den schrijver. 
Amsterdam , 1857. 2 dln. S^. Met kaarten en platen. (Uitgave Kon. Instituut). 
[2 Ex. ; 'waarvan één in 1 band gebonden.] 

19. Doren , J. B. J. Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indië, 
Vervolg op de Fragmenten uit de reizen in die gewesten. Amsterdam , 

1857, 60. 2 dln. 8". Met platen en tabel. 

78 & 78a. [Ong-tae-hae.]. Chinesche aanteekeningen omtrent Nederlandsch- 
Indië. [Naar de Engclsche vertaling door Dr. W. H. Medhurst, ver-, 
taald door B, Browne.] 's Gravenhage, 1858. 8°. Met titelplaat. 

[2 Ex.] 

49 & 49a. Beinwardty C. G. C. Reis naar het Oostelijk gedeelte van den 

Indisdien Archipel, in het jaar 1821. Uit zijne nagelaten aanteekeningen 
opgesteld, met een levensberigt en bijlagen vermeerderd; door W. H. 
de Vriese , [en uitgegeven door Dr. J. Pynappel Gz.]- Amsterdam , 

1858. gr. 8°. Met platen. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

42. Buddingh , Dr. S. A. Neêrlands-Oost-Indië. Reizen gedaan ge- 
durende het tijdvak van 1852—1857. Rotterdam, 1859, 60, 61. 8 dln. 
gr. 8o. Met portret, platen en kaart. 

9. K[uyper], J. Onze Oost, populair beschreven. Utrecht, 1860. 12«no. 

12. Boy, J. J. E. Quinze ans de séjour & Java et dans les piincipales 
iles de V Archipel de la Sonde et des possessions néerlandaises des 
Indes Orientales. Souvenirs d'un ancien officier de la garde royale. 
Tours, 1861. gr. in-8o. Avec planches. 

82. Willer, T. J. Volkstelling in Nederlandschindië. 's Gravenhage, 1861. 
4». Met tabellen. 

10. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der land- 
en volkenkunde van Nederlandsch Oost-lndië. Breda, 1861, 64. 2 dln. 
in 4 bdn. 8«. [Historische Leercursus ten gebruike der Kon. Milit. Aka- 
demie.] 

Valentljn, Fr. 's Oud en Nieuw Oost-Indiën. Met aanteekeningen, 
volledige inhoudsregisters , chronologische lijsten, enz. Uitgegeven door 
Mr. S. Keijzer. Tweede uitgave. Amsterdam, 1862. 3 dln. gr. 8". 
141 K[uyper] , J. Onze Oost , populair beschreven. Tweede vermeerderde 

dnik. Utrecht, 1864. 12«no. 
97 FThiebault, J. A.]. Katalogus der Tentoonstelling van grondstoffen 
en nijverheids- voortbrengselen uit den Indischen Archipel en van uit- 
hecmsche voorwerpen tot bevordering van landbouw en nijverheid m 
Indië dienstig, gehouden te Batavia . . . Oct.— Dec. 1865. Batavia, 1865. 
4". Met plattegrond. 56 a. LAND- EN VOLKENKUNDE IN HET ALGEMEEN. 6 

59. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der land- 
en volkenkunde van Nederlandsch Ooat-Indië. Tweede , omgewerkte uit- 
gave. Breda, 1866, 69. 2 dln. 8<>. Met kaart [Historische Leercursus 
ten gebruike der Kon. Milit. Akademie.] 

63. BickmOFe, A. S. Travela in the Sast Indian Archipelago. London, 
1868. 8<>. With portrait, plates, illustration and maps. 

30. Friedmann, Dr. S. Die ostasiatisohe Inselwelt. Land und Leute von 
Niederl&ndisch-Indien : den Sunda-Inseln, den Molukken sowie Nou- 
Guinea. Reise-Erinnerungen und Schildorungen. Leipzig, 1868. 2 Bde. 
8'. Mit Tafeln, Dluatrationen und Karte. [Das Buoh der Beisen und 
Entdeckungen, IV— V.] 

2. Heerklotz, D. Beise und Aufenthalt in Niederl&ndisch-Ostindien. 
Oederan, (1868). gr. S». 

87. (Levyasohn 19'onnan, [Mr. H. D.]). Katalogus der ethnologische 
afdeeling van het museum van het Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 1868. 8°. 

38 & 38a. Wallace, A. B. The Malay Archipelago: the land of the orang- 
utau, and the bird of paradise. A narrative of travel. London, 1869. 
2 vols. 8o. With plates, illustrations and maps. [2 Ex.] 

68. _^.^_ Insulinde: het land van |den orang-oetan en den paradijs- 
vogel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteckeningen voorzien door 
Prof. P. J. Veth. Amsterdam, 1870, 71. 2 dln. 8». Met platen, illustra- 
ties en kaart. 

60. BickmOFe, A. S. Reizen in den Oost-Indischen Archipel. Uit het 
Engelsch vertaald en van Aanteckeningen voorzien door Dr. J. J. de 
Hollander. Schiedam, 1873. 2 dln. in 1 band. 8>>. Met kaarten. 

118. Backer, Ii. de. L'archipel indien. Origines — Langues — Litteratu- 
res — Beligions — Morale — Droit public et privc des populations. 
Paris, 1874. 8o. 

31. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding b\j do beoefening der land- 
en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, voor... enz. Derde, om- 
gewerkte uitgave. Breda, 1874, 77, 2 dln. 8°. Met kaarten. 

79. Iiith, Mr. F. A. van der. Nederlandsch Oost-Indië. Beschreven en 
afgebeeld voor het Nederlandsche volk. Doesborgh, 1875. gr. 8<). Met 
platen. 

98. (CluïJSy [Mr. J, A.] van der). Catalogus der ethnologische afdeeling 
van het museum van het Bataviaasoh Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Tweede dnik. Batavia, 1877. 4". 

3t. Bosenberg, H. von. Der malaji.sche Archipel. Land und Leute in 
Schilderungen , gesammelt wfthrend eines dreissigj&hrigen Aufenthaltes 
in den Koloniën. Mit .... einem Vorwort von Prof. P. J. Veth. Leip- 
zïg, 1878. 8o. Mit Portrftt , Tafeln , lUustrationen , Kartenskizze und Plan. 

20. (AdamSy W. H. Davenport). The Eastcm Archipelago. A description 
of the scenery , animal and vegetable life. people,and . . . etc. London — 
Edinburg — New York, 1880. 8". With plates, illustrations and map. 

93. (Cluijs, [Mr. J. A.] van der). Catalogus der ethnologische afdeeling 
van het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Derde druk. Batavia, 1880. 4o. 

95. Pina, Ie C^ A. de. Deux anfl dans Ie pays des épiccs (Ilos de la Sonde). 
Paris, 1880. 12mo. 

6. Kuyper , J. Onze Oost. Utrecht , 1881. 8o. Met plaat , illustraties en kaart. 

120. Smits , J. G. J. Gedenkboek van bet Koloniaal-Militair Invalidenhuis 
Bronbeek. Arnhem, 1881. 4o. Met platen. e L NEDEELANDSCH OOST-INDIË. 

125. Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nedorlandsch Indië , volgens teeke- 
ningcn en studiën naar de natuur door A. de Gr^ 8 , geëtst door C. Ii. 
van Kesteren, met tekst van F. J. Veth. Botter dam, [1882]. fol. 

81. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der land- en 
volkenkunde van Nederlandsoh Oost-Indië. Vierde , omgewerkte uitgave. 
Breda, 1882, 84. 2 dln. 8^ Met kaart en plattegrond. 

105 & 105a. Bedragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsoh- 

Indië. Uitgegeven ter gelegenheid van het zesde Internationale 

Congres der Oriëntalisten te Leiden. Land- en volkenkunde. *s Graven- 
hage, 1883. 8». Met kaarten. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

76. . Gtogh , H. J. Eerlioh van. De inlandsche woningen op de Internatio- 
nale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling. Amsterdam, 1883. 4". 
Met illustraties en plattegrond. [HoUandsche en Engelsche tekst.] 

73. Kern, H. Over den invloed der Indische, Arabische en Europeesche 
beschaving op de volken van den Indischen Archipel. Als bijdrage ter 
beantwoording der vraag, in hoeverre het Maleisch-Polynesische ras 
voor hoogere beschaving vatbaar is. [Voorlezing.] Leiden, 1883. 8". 

*124. Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië. Haarlem , 
1883. 8». [Plaatwerk.] 

96 & 96a. (Veth, F. J. e. a.). Catalogus der af deeling Nederlandsche Koloniën 
van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandcl Tentoonstelling (van 
1 Mei tot uit*. Oot. 1883) te Amsterdam. Eerste — Derde groep. Leiden, 
1883. 8 dln. 8^ Met portretten, plaat, kaarten en plattegrond. [2 Ex., 
waarvan 1 op zwaar papier.] 

23. Voordrachten (Wetenschappelijke) gehouden te Amsterdam in 
1883 , ter gelegenheid der Koloniale Tentoonstelling Met eene Voor- 
rede van Mr. T. M. C. Asser, Leiden, 1884. gr. 8^ 

1. Bastlan, A. Indonesien oder die Insein des malayischen Archipel. I. 
Die Molukken. II. Timor und umliegcnde Insein. III. Sumatra und Nach- 
barschaft. IV. Borneo und Celebes. V. Java und Schluss. — Beise- 
Ergebnisse und Studiën. Berlin, 1884, 85, 86, 89, 94. 5 Lieferungen in 
1 Bd. ï) gr. 8». Mit Tafeln. 

53. Eek, B. van. Beknopt leerboek der gesoliiedenis , staatsinrichting en 
land- en volkenkunde van Nederlandsoh Oost-Indië. Breda, 1885. 8o. 
Mot kaart. 

62. 'Forbes, H. O. A naturalist's wauderings in the Eastern Archipelago, 
a narrative of travel and exploration from 1878 to 1883. London, 1885. 
8". With plates, illustrations and maps. 

99. Ch^S, Mr. J. A, van der. Catalogus der ethnologische verzameling 
van hot Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
Vierde druk. [Met:] Supplement. [En met:] Tweede Supplement (uitge- 
geven door Mr. L. Semirier). Batavia— 's Hage , 1885 , 94 , 1901. 3 dln. 8». 

80. Aitton y D. Nederlandsoh Oost- en West-Indië voor 't onderwijs bewerkt. 
'sGravenhage, 1886. 8o. Met diagram, [p. 113—188 behandelen West- 
Indië.] 

65. GulUemard, F. H. H. The cruise of the Marche.sa*to Kamschatka 
& New Guinea with notices of Formosa, Liu-Kiu, and various islands 
of the Malay Archipelago. Vol. II. [Philippine islands and Malay Ar- 
chipclago.] London, 1886. S^. With plates, illustrations and maps. 

24. Forbes, Anna. Insulinde. Experiences of a naturalist's wife in the 
Eastcrn Archipelago. Edinburgh — London, 1887. 8*. With map. 

26. Sohroven, B. H. Schetsen van Nederlandsch-Indië. Met een aanbe- 
velend woord van Prof. Dr. P. J. Veth, Tiel, 1887. gr. 8©. *) De omslag van het geheele werk heeft: 1894. a. LAND- EN VOLKENKUNDE IN HET ALGEMEEN. 7 

115. XJhley Dr. M. Über die ethnologieche Bedeu tung dor malaiischen Zahn- 
feilung. (Sep. Abdruck ^Abhandlungcn und Berichte des Kön. Zool. 
und Anthr.-Ethnogr. Museums zu Dresden", 1886/b7, 4). Berlin, L8b7. 
4o. Mit Figuren. 

85. CatalogfUB van de ethnolog^sche verzameling der Instelling vooronder- 
wijs in de taal- land- en volkenkunde van Ned. Indiö te Delft. (Delft , 
1888). 8'. 

28. Doeleman, A. Onze bezittingen in Oost en West. Een leerboek. Breda , 
1888. 8r [p. 9—15 en 190—205 behandelen Westlndië.] 

143. Zelle, Ik J. Einiges über Niederl&ndisph-Ostindien. (Abdruck „Luxem- 
burger Zeitüng"). Luxemburg, 1889. 8». 

15. I«eeildertz , G. J. Van Atjeh's stranden tot de kon^alrotsen van Nieuw- 
Guinea. Schetsen uit Insulinde. Arnhem, 1890. gr. 8<>. Met platen. 

17. HaVGy J. J. ten. Oost en West. Land en volk onzer koloniën. 's-Gra- 
venhage, 1892. 8". Met platen, illustraties en kaarten, [p. 289 — 311 be- 
handelen West-Indië.] 

91. SohmeltZy J. D. £. Catalogus der etbnographische verzameling van 
het Museum der Overijselsche Vereeniging tot ontwikkeling van Pro- 
vinciale Welvaart te Zwolle. Leiden, 1892. 8°. Met platen. 

86. Cataioglis der Tentoonstelling van landbouw, veeteelt en nijverheid 
te Batavia 1893. Nieuwe uitgave bezorgd door Ii. K. Harmseil. Bata- 
via, 1893. 8«. 

101. (V. d. C.) [= Ch^S, Mr. J. A. van der]. Catalogus der Tentoon- 
stelling van landbouw, veeteelt en nijverheid te Batavia, 1893. Bata- 
via, 1893. 8-. 

46. inrjjland, E. Schetsen uit Insulinde. Utrecht, 1893. 8*. Met platen. 
[p. 371 — 387 behandelen Suriname.] 

142. Piotet, C. et Bedot, M. Compte rendu d'un voyagc scientifique dans 
1'archipel malais. Genève, 1893. gr. in-8*. 

29. Uildrikfl, F[rederika] ' J. van. Beelden uit Nederlandsch Indic. Haar- 
lem, 1893. 8*. Met portretten, platen en plattegronden. 

36. WillLeny Dr. G. A. Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde 
van Nederlandsch-Indië. Naar diens dictaat en aanteekeningen uitgegeven 
door C. M. Fleyte Wzn. Leiden, 1893. 8». 

35 & 35a. Iiithy F. A. van der. Nederlandsch Oost-Indië beschreven en al- 
gebeeld voor het Nederlandsche volk. Tweede geheel omgewerkte druk. 
[Met:] Alphabetisch zaak- en plaataregister. Leiden, 189B, 94, 95. 3 dln. 
gr. 8» en 4o. Met platen en kaart. [2 Ex.] 

100. Catalog^ls van de Nederlandsche Koloniale afdeeling op de Wereld- 
tentoonstelling te Antwerpen 1894. (Met Voorwoord van Mr. A. J. S. A. 
BÜL.) Amsterdam, 1894. 8". Met portretten, platen en illustratie. 

92. Catalogus van de verzameling poppen, weergevende verschillende 
kleederdrachten van de volkeren van den Nederlandsch Oost-Indischen 
Archipel, aangeboden aan Hare Majesteit, de Koningin der Nederlan- 
den, door de Dames van Ned. Oost-Indië, en. . . enz. Batavia, 1894. 8^ 

112. (Semirier, [Mr. L.]). Tentoonstelling van kleederdrachten in Neder- 
landsch Indië. Voorgesteld door poppen. Geschenk van de dames in 
Ned. Indië aan H. M. de Koningin. (Leiden), 1894. 8». 

104. Veth, P. J. Het paard onder de volken van het Maleische ras. Leiden, 
1894. 8». Met illustratie en titelvignet. [Bijvoegsel „Internationales Archiv 
fiir Ethnographie", VU]. 

137. Benunelen, Dr. J. F. van. Uit Indië. Beisindrukken en herinneringen 
uit onzen Archipel. Batavia — 's-Gravenhage , 1895. 8*. 8 I. NEDEELA.NDSCH OOST-INDIË. 

14. Wunderliohy W. F. H, Insulinde. Land en volk van Nederlandsch- 
Indië. Ziitphcn, (1895). 8o. Met platen en illustraties. 

*127. Afbeeldingen betreffende koloniale voortbrengselen, enz. ten dienste 
van het onderwijs. ») I— V. Amsterdam, 1895, Haarlem, [1895,96,99,] 
1901. 5 afleveringen. 4*. [Koloniaal Museum ie Haarlem.] [Plaatwerk.] 

40. Hollander , Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der land- en 
volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië. Vijfde druk. Om- en bij- 
gewerkt door B. van Eok. Breda, 1895, 98. 2 dln. 8". Met kaart, en 
plattegrond. 

83. Bemmelen, Dr. J. F. van en Hooyer^G. B. Reisgids voor Neder- 
landsch-Indië. Batavia, 1896. kl. 8". Met platen en kaart. [Koninklijke 
Paket vaart Maatschappij.] 

52. Kükenthal, Dr. W. Forschungsreise in den Molukken und in Borneo. 
Frankfurt a. M., 1896. 4". Mit Tafeln, Illustrationen und Karten. [Ab- 
handhmgen der SenekenbergischonnaturforschendenGesellschaft, XXII.] 

39. Encyclopaedie van 19'ederlandBoh-Indlö met medewerking van 
verschillende ambtenaren, geleerden en officieren samengesteld door 
F. A. van der lath, A. J. Spaan , F. Fokkens en J. F. Snelle- 
man. I: Aa — Gijak. II: Haai— Myzomela. III: Naaktslakken — Soeka- 
poera. 's-Gravenliage— Leiden, [1896, 99, 1902]. 3 dln. gr. 8«>. Met figuren. 

43. (Bastian, A.). Lose Bl&tter aus Indien. Batavia, 1897, 97, 98, 98, 
Colombo, 1898, Berlin, 1898. 6 Bde. 8». Mit Tabellen. 

107 & 107a. (Kan, C. M. e. a.). Ëxposition Universelle Internationale de 1900 
k Paris. Guide k travers la section des Indes néerlaudaises. La Haye, 
1900. 8». Avec cartes. [2 Ex.] 

109. Binne, Fr. und Else. Kasana , Kamari. Eine Celebesfahrt. Hannover— 
Leipzig, 1900. 8<*. Mit Tafeln, Illustrationen und Musiknoten. 

113. Oost en West. [Cat-alogus der] TentoonstelUng van Indische kunst- 
nijverheid. Groep I. Oost-Indische wapens. Mei 1900. II. Bewerkt metaal. 
Nov. 1900. lU. Oost-Indische weefsels , Ja vaansche batik's en oud-Indische 
meubelen. 24 Juli tot 1 Oct. 1901. [Samengesteld door G. F. Boufflber.]. 
IV. Oost- en West-Indisch vlechtwerk, weefsel- versiering en kaart- 
weefsel. 21 Aug.— half Oct. 1902. [Samengesteld door J. A. Loebèr Jr. 
en Jhr. L. C. van FanhiMJs.]. 's Gravenhage , 1900, 00, (01, 02). 
4 stukken. 8». 

75. Haddon, A. C. Head-hunters. Black, white, and brown. [Desoription 
of British New Guinea and British North Borneo.]. London, 1901. 8o. 
With portraits, plates, illustrations and maps. 

116. Haeckel, B. Aus Insulinde. Malayieche Reisebiiefe. Bonn, 1901. 8^ 
Mit Tafeln, Illustrationen und Karten. 

117. Ffliiger, Dr. A. Smaragdinseln der Südsee. Eeiseeindrücke und Plau- 
dereien. Bonn, [1901]. 8". Mit Tafeln, Illustrationen und Karten. 

27. [Pleyte Wzn. , C. M.]. Gids voor den bezoeker van de Indische ten- 
toonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Amsterdam, 1901. 8*. 

1 23. Giesenhagen , Dr. K. Auf Java und Sum atra. S treif züge und Forschungs- 
reisen im Lande der Malaien. Leipzig, 1902. gr. 8". Mit Tafeln , Illustra- 
tionen und Karte. 

1) Afl. I — in heeft tot titel: „Oost-Indische planten- en cultuurge wassen". h. Lai 68. TX, TX, [= Goens, IL van]. Javaenne Rcyse / gedaen van Batavia 
over Samarangh na de Konincklijcko Hoofd-plaeU Mataram , door do 

Heere in den Jare 1656. Waer inne den wegh uyt Samarangh na 

Mataram, mitsgaders de Zeden/ Gewoonten/ en Regerinji^e van den 
Sousouhounan , groot- m ach tighste Koninck van 't Eyland Java, nauw- 
keurigh worden beschreven. Tot Dordrecht, V. Cuimax, 1666. •) kl. 4^. 

73. (N, D. G.) [= Graaf, N. de]. Beschryvin^ van Batavia, met des- 
zelfs Kasteel en pubiyke Gebouwen.... waar m onder anderen aange- 
toond wordt de grote Hovaardy der Hollandaohe en Oo.st-Indi»«he 
Vrouwen .... Waar a<'hter een Dagverhaal van den Opstandt der Si- 
neaen,... in Oct. en Nov. 1740. Vermeerdert met een... beknopt Ver- 
haal van de Vesting, Stadt en 't Land van de Kaap Goede Hoop. Am- 
sterdam, D. Swart, 1742. 2 stukken in 1 omslag, kl. 8". 

74. Heydt, J. W. AUerneuester geographisoh- und topographischer Srliau- 
Platz, von Africa und Ost-Indien, oder ausfiihrliche und wahrhafto 
Vorstellung und Beschreibung, von den wichtigsten der Hollftndiach- 
Ost-Indischen Compagnie in Africa und Aaia zugehörigen Lftndere, 
Kusten und Insulen« in accuraten See- und Land-Karten, nicht weniger 
der darin befindlichen Stftdte , . . . u. s. w. [Prospect I — LVII. Batavia , 
Java, Anfang von Ceylon.] Willhermsdorff, J. C. Tetsohner, 1744. fol. 
oblong. Mit Tafein, Karten und Pl&nen. 

23. Walbaum, Chr. Fr. Ausführliche und raerckwürdige Historie der 
Ost-Indischen Insel Grosz-Java und aller übrigen HoU&ndischen Colonion 
in Ost-Indien. Leipzig— Jena, J. Chr. Cröker, ,1754. 8«. 

130. Batavia, de Hoofdstad van Noerlands O. Indien, in derzelver Ge- 
legenheid, Opkomst, voortreffelyke Gebouwen, Hooge en laage Re- 
geering, Geschiedenissen, Kerkzaaken, Koophandel, Zeden, Luclits- 
gesteldheid, Ziekten, Dieren en Gewassen, beschreeven. Amsterdam — 
Harlingen, P. Conradi en V. van der Plaats, 1782, 82, 88, 83. 4 dhi. 
in 1 band. 4^ Met platen, kaarten en plattegronden. 

41. BeBOhreibuiIg und Geschichte der Hauptstadt in dem HoUftndisohon 
Ostindien Batavia nebst geographischen , politischen und physikalischen 
Nachrichten von der Insel Java aus dem HoU&ndisohen übersetzt von 
J. J. Ebert Leipzig, Weidmanns Erben und Reiph, 1785, 85,86,86. 
4 Theile in 2 Bdn. 8». Mit Kupfern, Karten und Pl&nen. 

36. Batavia, in deszelfs Gelegenheid, Opkomst, voortreffelyke Gebouwen, 
Hooge en laago Regeering , Geschiedenissen , Kerkzaaken , Koophandel , 
Zeden, Luchtgestelheid , Ziekten, Dieren en Gewassen. [Nieuwe titel- 
uitgave.] Amsterdam, J. W. Smit en W. Holtrop, 1799. 4 dln. 4o. Met 
platen, kaarten, plattegronden en titelvignet. 

10. (Stookdale, J. J.). Sketches, civil and military, of the island of 
Java and its immediate dependencies : comprising interes tiug details of 
Batavia, and authentio particulars of the celebrat^^d poison-troo. Second 
edition, with additions. London, 1812. 8'. With portrait, maps and plan. 

67. Baffles, Th. Stamford. The history of Java. London, 1817. 2 vols. 
4*. With portrait, plates, maps, tables and music-notes. 

46. — ^^^^ et Crawfurd, J. Description géographique , historiquo et 
commerciale de Java et des autres iles de V archi]>el indien. Ouvrage 
traduit de Panglais, par [Fr. J. F.l Marohal. Bruxelles, 1824. 4». Avcc 
portrait, planches, cartes et notes de musique. ') De kolophon geeft: Tot Dordrecht, N. de Vries, 1667. — Do reis was 
niet van 1656 , maar werd beschreven in 1656 te Amsterdam ; zij duurde van 
10 Aug.— 8 Oot 1654. 10 L NEDEELANDSCH OOST-INDIË. 

2. IfOman, Jz. J. Het eiland Java, in verband beschouwd, met Neêr- 
lands handel, zeevaart en fabrijken; en . . . enz. Amsterdam, 1828. 8**. 

4. 19'agel, G. H. Schetsen uit myne Javaansche portefeuille. Amsterdam , 
1828. 8". Met titelvignet. 

155. 'PtySér ZU IN'eueck, J. J. X. Skizzen von der Insel Java und der- 
selben versohiedenen Bewohnern. Sohaffhausen, 1829. fol. Mit Tafeln 
und Karte. 

57. Domis, H. J. Aanteekeningen. 2* — 4* Stukje. Gedrukt te Pasoeroean , 
ten huize van den schrijver, door deszelfs inlanschen schrijver Tjokro 
die Wirio, 1829, 29, 30. 3 deeltjes in 1 band. kl. 4». 

8. Wilde, A. de. De Preanger Begentschappen op Java gelegen. Am- 
sterdam, 1830. 8°. Met platen en titelvignet. 

79. Baffles, Sir Th. Stamford. The history of Java. Second edition. 
London, 1830. 2 vols. 8°. With tables. [And with:] Antiquarian, archi- 
teotural, and landscape illustrations of the history of Java. London, 

1844. 4». With portrait, plates, maps and music-notes. 

15. Strehler, Br. [...]. Bijzonderheden wegens Batavia en deszelfs om- 
streken; uit het dagboek, gedurende twee reizen derwaarts in 1828- 
1830. Uit het Hoogduitsch. Haarlem, 1833. 8«. Met titelvignet. 

56. Domls , H. I. De residentie Passoeroeang op het eiland Java. 's Gra- 
venhage, 1836. 8^ Met platen, kaart en titelvignet. 

81. Baffles, Th. Stamford. Geschiedenis van Java,.... vertaald, wat 
betreft de onderwerpen , welke voor Nederland en Indië wetenswaardig 
zijn , en voorzien van aanteekeningen , . . . . door J. £. de SturleP. 's Gra- 
venhage — Amsterdam, 1836. 8*. Met tabel. 

3. Hogendorp , C. S. W. Graaf van. Tafereelen van Javaansche zeden. 
Vier oorspronkelijke verhalen. Amsterdam, 1837. 8". Met titelvignet. 

44. Pfyffer de 19'eüeok, ») [J. J. X,]. Esquisses de Pile de Java et de 
ses divers habitants, recueillies pendant un séjour de huit années fait 
dans cette ile; . . . traduit de l'allemand par [^, . .] Girodz du Villard, 
revu et mis en ordre par G. Guénot Leoointe. Bruxellos, 1837. 6». 

24. PfyffèP von Neueckyi) [J. J. X.]. Schetspn van het eiland Ja va en 
deszelfs onderscheidene bewoners. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam, 
1838. 80. 

17. Kussendrager, IL J. I^ Verzameling van oudheden benevens dor- 
zelver fabelachtige verhalen, te vinden in de residentie Passaroeang. 
Voorafgegaan door een korte geographische beschrijving dier residentie. 
Rotterdam, (1840). 8*. Met kaart en titelvignet. 

11. — ^^^^ Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java. 
Groningen, 1841. 8". 

47. Junghuhn , Dr. Fr. Topographische und naturwissenschaftliche Reisen 
duroh Java, .... zum Druck befördert luid bevorwoi*tet durch Dr. C. G. 
'Nee& von Esenbeok. Magdeburg— Rotterdam— Amsterdam , 1845. 8». 
[Und:] Topographiacher und naturwissenschaftlicher Atlas. Magdeburg, 

1845. 4» oblong. Mit Tafeln, Karten und Profilen. 

71. Carlowitz, H. von. Beschreibung einer von Batavia aus durch oinen 
Theil von Java im August und Sept. 1845 untemommenen Reise. [Sep. 
Abdruck?]. O. S., [1846?]. 8o. 

139. Selberg, Dr. E. Reise nach Java und Ausflüge nach den Insein Ma- 
dura und St. Helena. Oldenburg — Amsterdam, 1846. kl. 4". Mit Plan. 

21. — — — Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, 
naar het Hoogduitsch... door W. L. de Sturler. Amsterdam, 1846. 
8». Met kaart. ^) Versta: Pf^fffer ZU Weueok. 6. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN JAVA. 11 

48. Sturler, W. Ii. de. Bedevoering over de natuurlijke voordeden van 
bodem en luchistreek op Java, in betrekking tot den maaUchappclij ken 
toestand der bevolking van dat eiland. Groningen, 1847. 8*. 

72. Hodvell, Dr. W. B. van. Beis over Java, Madura en Bali, in het 
midden van 1847. Uitgegeven onder toezigt van P. J. Veth. ^) I — II, 
III, 1. Amsterdam, 1849, 51, 54. B dln. 8". Mot portret , platen , kaarten 
en facsimile. [Verder niet verschenen.] 

69. Bosoh, Dr. W. De vermeerdering van Java's bevolking, beschouwd 
als de grootste bron van rijkdom voor Nederland. Botterdam, 1851.8*. 

48. Doren, J. B. J. van. De Javaan in het ware daglicht gescheUt, 
benevens eenige inlichtingen over het binnenlandsch bestuur op Java. 
's Gravenhage , 1851. 8o. Met illustraties. 

18. Hageman JOZ. , J. Handleiding tot do kennis der geschiedenis , aard- 
rijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Batavia, 1852. 2 dln. 
8». Met kaart. 

90. (X.) r= Cohen Staart, A. B.]. De penno vruchten van een paar 
Indische oudgaston. Opgedragen aan den heer J. B. J. van Doren. [Met 
Voorberigt en aanteekeningen van X. Z. Y.]. Zalt-Bommcl, 1852. 8^. 

38. Zieke Beiziger (Be); or, rambles in Java and the Straits. In 1852. 
By a Bengal oivilian. London — Teignmouth etc, 1858. gr. 8». With 
plates and map. 

66. Brumund, J. F. G. Indiana. Verzameling van stukken van onder- 
scheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den 
Indischen Archipel. [Uitgegeven door H. A. G. Brumund.] 1* — 2* 
Stuk. Amsterdam, 1853, 54. 2 dln. in 1 band. 8*. Met platen en kaarten. 

46. Junghuhn, Fr. Java, zijne gedaante, zijn plant^ntooi en inwendige 
bouw. Tweede verbeterde uitgave. • 's Gravenhage, 1853, 54, 54, 54. 
4 dln. gr. 8^. Met platen, kaarten, profielen en titelvignetten. [£n met :] 
Atlas van platen, bevattende elf pittoreske gezigten. gr. fol. 

87. (Quarles van XJfiEbrd, J. K. W.). [Bespreking van:] Indiana. Ver- 
zameling van stukken . . . enz. Door J. F. G. Bnimund. (O verdruk „ De 
Becensent, Alg. Lett. Maandschrift"). (Amsterdam), 1854. S^. 

58. Bitter, W. Ii. Java. Tooneelon uit het leven, karakterschetsen en 
kleederdragten van Java's bewoners. In afbeeldingen, naar de natuur 

geteekend door E. Hardouin, met tekst van en een voorwoord 

van H. M. Lange, 's Gravenhage , 1855. 4*. Met platen, illustraties 
en kaart. 

159. Goes, C. II. M. van der. Java. Schetsen en omtrekken uit de porte- 
feuille van . Dordrecht, 1858. 8*. Met plaat en schetskaart (op den 

omslag). 
92. (Dlllaiirier , E.). Musique javanaise. Notice sur un gamelan, ou col- 
lection d'instruments de musique javanaise, rapportée de 1'ile de Java 
k Paris, en 1845. (Dans „Bevue de FOrient, de l'Algcrie et des colonios", 
17* Année). Paris— Algor, 1859. 8«. 

59. Weitael, A. W. P. Batavia in 1858. Of schetsen en beelden uit de 
hoofdstad van Neèrlandsch Indië. Gorindiem, 1860. 8*. Mot kaart en 
titelvignet. 

9. Brink, Dr. J. ten. Op de grenzen der Preanger. BoiBscbetsen en 
mijmeringen. Batavia, 1861. 8^ Met facsimile. 

83. (Sloet tot Oldhuis, B. W. A. E. e. a.). Periodieke volkstellingen op 
Java. Bapport van de Bijkscommissie voor Statistiek, dd. 's Graven- 
hage, 31 December 1861. 's Gravenhage , 1862. gr. «•. 

158. Ynle, Lieut. Col. H. Sketches of Java. A lecture. (Calcutta) , 1862.4». 

77. Schniidt aiif Altenstadt, Jlir. J. K. F. H. von. Niet zóó, verheft 
gij den Javaan!! Breda, 1863. 8«. 1) Dit staat enkel op den omslag der 1* afl. van dl. III. 12 L NEDEBLANDSCH OOSTINDIË. 

1. d'Almeida, W. Barrington. Life in Java: with skotohes of the 
Javanese. London, 1864. 2 vols. 8°. With plates and title-vigncttes. 

52. Stöhr, E. Der erloachene Vulkan Ringgit in Ost-Java und sein an- 
gebiioher Aasbruch 1586. (Sep. Abdruok „Neues Jahrbuch für Minera- 
logie/' u. s. w.). (Stuttgart, 1864). H^, Mit Kartenskizze. 

121. Poerwo Iielono [= Soerio 'Qondro Negoro , Baden Mas Toemëng- 

goeng ArjoJ. Reizen van Raden Mas Arjo . Batavia, 1865, 66. 

2 dln. 8". [Javaansche tekst.] 

82. (B.) [= Bleeker, Dr. P.]. Bevolking en indeelingstaat van Java en 
Maaura, volgens officiële opgaven, 's Gravenhage, 1866. 8*. 

5. Hoogeveen, H. J. C. Togten naar den Merapi, in Midden Java, 
tijdens zijn eruptie in Nov. en Dec. 1865. Samarang, [1866]. 8". 

7. Jagor, F. Singapore. Malacoa. Java. Reiseskizzen. Berlin, 1866. gr. 8^ 
Mit Tafeln. 

50. (Laar, L. van) en (Hageman, Jcz. J.). Beknopte beschrijving,... 
van de aardbevmg, die het eiland Java in den ochtend van den lOdon 
Junij 1867 heeft geteisterd, benevens ecnige historische herinneringen 
aan den oorsprong van Passar-rGedée. Samarang, 1867. 4*. Met foto's. 

27. Deventer JSz., S. van. Eene Javaansche plegtigheid. Het verlaten 
van den ouden Dalm der Regenten van Pasoeroean, en het overgaan 
naar eene tijdelijke woning, op den 19d en Maart 1868. Soerabaya, 1868. 
4*. [Niet in den handel]. 

132. Inhoud (Korte) der Javaansche wetboeken Hanggèr-Sapoeloeh , Hang- 
gèr-Hagèng en Kanggèr- of Nawölo-Pradótó [naar "EL de Filliettaz- 
Bonsquet] en beschrijving der Javaansche gebruiken en instellingen 
[door C. P. Winter Sr.] [Herdrukken.] Soerakarta, 1868. 8». 

49. Hageman JCz., J. Tengger, gebergte en bevolking. (Overdruk 
„Handelsblad van Passaroewan en Omstreken"). Passaroewan, 1871. 8*. 

*30. Inilah tjonto* SOelamman di sikepan pakeijannja Prijaji< Djawa 
bagimana di tamtoekan di dalam besluitnja Kandjeng Gouvernement, 
dari 2 ari April 1870, Nro 9. dan lagi tjontonja pakeijan Dodottan, 
Kanigarau dan Pradjoerittan jang teratoer djoega pakcinja, di dalem 
besluit dari 7 : hari Nov. 1870 , Nro. 2. Z.pl., [1871V]. fol. [Plaatwerk.] 

114. Poenika sérat katoerangganing koetjing, saha ngalamat solahing 
koetjing kang awon miwah kang sahe. Sémarang, 1871. kl. 4o. [Ja- 
vaansche tekst.] 

143. Winter, P. L. Serat bab pratelanipoen 4apoer ^oewoeng, mawi ka- 
woedjoedan gambar 51 idji, kasorahakén dening toewan . Soera- 
karta, 1871. kl. 4*. Met platen. [Javaansche tekst.] 

37. Diest, F. van. Een reistochtjc van Batavia naar Buitenzorg en om- 
streken. Amsterdam , 1872. ^r. 8". 

70. Sérat amratelakakén rekanipoen anyog^, angétel toewin adamél 
sindjang sckaran, mawi katcrangakcn boemboe-boemboenipoen. Anggitan 
saking Soerakarta. Samarang, 1872. kl. 4**. [Javaan.sche tekst.] 

13. Groneman, J. Bladen uit het dagboek van een Indisch geneesheer. 
Met een voorrede van Dr. P. J. Veth. Groningen, 1874. gr. 8*. 

152. Wyk, J, E. van der. Aardrijkskundige beschrijving van Java, be- 
nevens een kort overzicht van het bestuur en de instellingen op dat eiland. 
Tweede, verb. en verm. druk. Zalt-Bommel, 1874. 8°. Met kaart. 

12. Meister, H. Bilder aus Java. Ziirich, 1875. 8'». 

22. — ^^^^ Schetsen uit Java. Naar het Hoogduitsch bewerkt en met 
Aanteekeningen voorzien door A. W. Stellwagen. *) Tweede druk. 
Deventer, 1876. 8». 1) De titel van den omslag is hier gevolgd. b. LAND- EN VOLKENJiUNDE VAN JAVA. IS 

26. Hejjneily P. C. Pr. Drie bergvlakten op Java. (Overdruk ,,OnEe Wach- 
ter»'). (Utrecht, 1877). 8». Met kaart. [Niet in den handel.] 

40. Meyer, A. B. Die Kalangs auf Java. (Sep. Abdruck „Leopoldina" , 
Xm)- (Dresden), 1877. 4o. Mit Tafeln. 

91. Mussohenbroek, Mr. S. C. L W, van. Iets over de inlandsche 
^ijze van katoen- verven (rood verven, bruin verven, blauwverven, enz.) 
op Midden-Ja va, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar Ja- 
vaanscbe bronnen bewerkt, en met aanteekeningen voorzien. Leiden, 
1877.') 80. 

95. Boekoe obat dan katoeronggO koeda. Ija itoe menerangken tja- 
tjad atawa baiknja koeda, kentara darie boeloe atawa tandania, ber- 
nama Mathie, atawa oeijeng-oeijengan , bagimana . . . enz. Djocdja, 1879. 
8". [Maleische tekst.] 

133. Coolsmay S. Twaalf voorlezingen over West-Java. Het land, de be- 
woners en de arbeid der Nederlahdsche Zendingsvereeniging. Rotter- 
dam, 1879. 8*. Met kaart. 

112. ([Pakoe Boewana LH). Katoerongg&. Sërat katoeraugga kapal , babon- 
ipoen mawi sèkar, jasan dalem ingkang Sinoehoen Kandjéng 8oe.soe- 
hoenan kaping 8, amrik tjêtanipoen kadjarwakaken dening . . . F. Ii. 
Winter. Kawëdalakên ingkang kaping 2. Ngajogyakarta, 1879. 8». [Ja- 
vaansche tekst.] 

60. Gtoldery W. van. Beschrijving van het eiland Java en zijn bewoners, 
voor de scholen in Nederl. Indië. Batavia, 1879, 79, 80, 80. 4 deeltjes, 
kl. 80. 
135. Gtolpke, Dr. J. H. F. SoUewiJn. Naar aanleiding van Staatsblad 
1878, N*. 110. L Eene bijdrage tot de land- en volkenkunde van Java. 
II. De opbrengst en de verbouwingskosten van droge gewassen. III. 
De opbrengst der erven en der ne venbedrij ven. (Batavia), 1879, 79, 80. 

3 dln. gr. 8*. [Niet in den handel.] 

119. Beteekenis (De) van sommige droomen. Sërat primbon. Masalah 
anjarijosakên bab ngalamatipoeo tijang soepèna, ingkang awon miwah 
ingkang sahe , . . . enz. Samarang , 1880. 8*. [Javaansche tekst.] 

80. Cohen Staart , A. B. Nota van den ambtenaar voor de Javaansche 
taal en letterkunde, , over „Adelijke Titels". Batavia, 1880. fol. 

120. Kenteekenen van goede en kwade perkoetoet. Poenika sërat ka- 
toerangganipoen pèksi prèkoctoet, saha tanggoeh miwah djampenipoen, 
kanti tambahan prëdikanipoen pëksi prëndjak, moengêl . . . enz. Sa- 
marang, 1880. 8*. [Javaansche tekst.] 

83. Goolsma, S. West-Java. Het land, de bewoners en de arbeid der 

Nederlandsche Zendingsvereeniging. Rotterdam, 1881. 8*. Met kaart. 

[Nieuwe titeluitgave van „Twaalf voorlezingen over West-Java".] 
106. Fawoekon. Sërat pawoekon, katê(}akan saking karaton Soerakarta. 

Samarang, 1881. kl. 4*. [Javaansche tekst.] 
117. Sérat katoerangganipoen sawoeng-djago abënan, kang mê^tï 

mênang oetawi ka won, miwah djampi saha pangrimatipoen. Samawis, 

1K81. kl. 4o. [Javaansche tekst.] 
76. Gelder y W. van. Beschrijving van het eiland Java en zijn bewoners, 

voor de scholen in Nederl. Indië. Tweede druk. Batavia, 1881 , 82, 82, 82. 

4 deeltjes, kl. 8*. 

105. Boekoe paBatohan, artosipoen etanganing lare ba(}e ka^ahocpaken , 
kakoeng klaian estri .... amê^ik saking parimbon Djawi dening Raden 
Mértaoiréqja. Samarang, 1882. kl. i». [Javaansche tekst.] 

115. Gelaatkunde (Orer^ en de kenteekenen van goede en kwade vrouwen. 
Kitab wirasating soedjalma, miwah katoerangganing wanita, . . . . mawi 
kasëkarakên. Ing mangke kaëtjap malih kawëwahan sarta kadamël 
lërës . . . enz. Samarang , 1883. 8*. [Javaansche tekst.] 

1) De omslag heeft: 1878. 14 L NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

126. (Groneman, J.). Javaansche rangen on pajoeng's. (Uit ^Tijdsohrift 
van het Indisch Aardrijkskundig Genootschap", I). (Jogjakarta, 188B). 
4». Met foto. 

113. Kenteekenen (Over de) van goede en kwade paarden , benevens 
de behandeling van zieke paarden. Poenika sérat katoerangganipoen 
koeda saha djampenipoen, tambahan pérsapa-wawalèripoen para lèloe- 
hoor Dj eng Soesoehoenan ing djaman kina. Mawi kasckaraken. Sama- 
rang, 1883. 8^ Met platen en illustraties. [Javaansche tekst.] 

llü. Poenika sèrat katoerangganing koetjing, saha ngalamat solahing 
koetjing kang awon miwah kang sahe, mawi kasëkarakèn. [Nieuwe 
uitgave.] Samarang, 1883. kl. 4o. [Javaansche tek^t.] 

108. Batikken (Over het) van Javaansche kleedjes, in het bijzonder die 
van Soerakarta. Scrat amratelakakèn rekanipoen anyoga^angétel toewin 
adamèl sindjang sèkaran , mawi katèrangakèn boemboe-boemboenipoen. 
Anggitan saking Soerakarta. [Tweede druk.] Samarang, 1884. 8**. [Ja- 
vaansche tekst.] 

116. Kenteekenen van goede en kwade perkoetoet. Poenika sèrat katoe- 
rangganipoen pèksi prëkoetoet, saha tanggoeh miwah djampenipoen, 
kanti tambahan prèdikanipoen pèksi prèndjak, moengèl .... enz. [Nieuwe 
uitgave.] Samarang, 1884. 8». [Javaansche tekst.] 

42. Veth, F. J. Java, geographisch, ethnologisch , historisch. [Met:] Be- 
gister [door B. van Eok] en Verbeteringen. Haarlem, 1875, 78, 82, 

84. 4 dln. gr. 8'' en 4^ Met >aarten. 
78. Berg , Mr. L. W. C. van den. De Inlandsche rangen en titels op Java 

en Madoera. Batavia, 1887. gr. 8». 
118. Beteekenis ^De) van sommige droomen. Sèrat primbon. Masalali 

anjarijosaken oab ngalamatipoen tijang soepèna, ingkang awon miwah 

ingkang sahe, . . . enz. [Nieuwe uitgave.] Samarang, 1887. 8'. [Javaansche 

tekst.] 
34. Deinse, H. K. J. van. De toestand in de Vorstenlanden. Acad. 

Proefschr. Leiden, 1887. 8o. 
61. Gelder y W. van. Beschrijving van het eiland Java en zijn bewoners 

voor de scholen in Nederl. Indië. Derde druk. Batavia, 1887, 89, 93, 

93. 4 deeltjes, kl. 8». 
157. Groneman, J. In den Kèd&ton te Jogj&k4rt&. Oep&tj&r& , ampilan en 

tooneeldansen. Leiden , 1888. 8". Met Portefeuille fotogrammen van [K.] 

Cephas. langw. 4*. 
*168. Lang, G. Album van Buitenzorg. Een Souvenir aan de Besidentie 

van Insulinde. Vieren twintig onveranderlijke lichtdrukken. Buitenzorg, 

[± 1888]. fol. In portefeuille. [Plaatwerk]. 
28. Massink, H. Bijdrage tot de kennis van het vroeger en tegenwoordig 

bestuur op het eiland Madoera. Acad. Proefschrift. Arnhem, 1888. 8». 

137. (Bonaparte, Prince Boland). Les danseuses javanaises. (Dans „La 
Nature", XVII). Paris, 1889. gr. in-8». Avec iUustrations. 

131. B[rooshooft] , Mr. P. Solosche catechismus. (Overdrukken „De Loco- 
motief). (Semarang), [1889]. 4». 

109. Iki lajang pranatan bab'anggon-anggon pameran ing para panggè<}e 
lan para prijaji Djawa, ing tanah Goeprëmenan bawah ing nagara Djawa 
ian Madoera , alija saka tanah Prajangan , ikoe kadjabakake. [Vertaling 
van Bijblad N«. 2308.] Semarang. 1889. 8». [Javaansche tekst.] 

53. Baoul, £• Javanais et Javanaises & 1'Exposition de 1889. (Paris), [1889]. 

8*. Avec planches et frontispice. 
97. Boekoe obat dan katoeronggo koeda ija itoe menerangken tjatjat 

atawa baiknja koeda kentara darie boeloe atawa tandanja bcniama 

Mathie, atawa oeijeng-oeijengen , bagimana... enz. [Nieuwe uitgave.] 

Djökja, 1890. 8». [Maleische tekst.] 
107. Fawoekon. Sërat pawoekon, katècjakan saking karaton Soerakarta. 

[Nieuwe uitgave.] Samarang, 1890. 8". [Javaansche t«kst.] 6. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN JAVA. 16 

86. Sohulze, II. F. M. Führer aaf Java. Ein Handbuoh far Beisende. Mit 
BerücksichtigTing der socialen, commerzi ellen , industriellen undnatur- 
geschichtliohen Verh&ltnisse. Leipzig — Batavia — Amsterdam, 1890. 8». 
Mit Karte. 

141. Buys, M. Batavia, Buitenzorg en de Preanger. Gids voor bezoekers 
en toeristen. Batavia, 1891. kl. 8o. Met kaarten en plattegronden. 

51. Groneman , Dr. J. Uit en over Midden-Ja va. Onuitgegeven en uit- 
gegeven Brieven over opiumpaoht, Chineezen woeker , en andere Ja- 
vaansche belangen. Zutphen, 1891. 8**. 

85 & 65a. JacobSy Dr. J. en Meijer, J.J. DeBadoej's. 's-Gravenhage, 1891. 

gr. 8». (Uit^ve Kon. Listituut). [2 Ex.] 

64. (Swaving, [A. H.]). Java van 1850—1890. (Overdrukken , Java-Bode"). 
Batavia, 1891. 8o. 

14. Sandiok, B. A. van. Leed en lief uit Bantam. Zutphen, 1892. 8o. 

89. Worsfold, W. B. A visit to Java with an aocount of the founding 
of Singapore. London , 1893. 8*. With plates , illustrations and sketch-map. 

134. Hieily H. A. van. De petangan's of tellingen der Javanen. I. De 
nprimbon''. Batavia — Solo— Amsterdam , 1894. 4°. Met plaat , figuren en 
tabel. [Verder niet verschenen.] 

19. Majjer, L. Th. De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche 
huisgezin. Batavia — Solo, 1894. S^. 

108. -^^-^— Javaansche legenden en sagen. Batavia — Solo , 1894. 8o. [Holl. 
en Javaansche tekst met Lat. karakters.] 

93. (Meijer Banneft, W.). Beschrijving der Tentoonstelling te Magelang 
van producten van Inlandsche nijverheid uit de residentie Kedoe ge- 
houden op 20, 21 en 22 Aug. 1891. Batavia, 1894. gr. 8*. Met platen. 

111. Franatan dalem sa-ha^^&p ing Sampejan dalem ingkang Sinoohoen 

kaping 10, saha prame^wari dalem, tè^ak améng-amèng ^oematcng 
pasanggrahan dalem ing Tégalganda, . . . enz. [Soerakarta , 1894]. 2 stukken 
in 1 omslag, fol. [Javaansche tekst.] 

98. Boekoe obat dan katoeronggo koeda. Ja-itoe menerangken tja- 
tjad atawa baiknja koeda, kentara dari boeloe atawa tandanja Mathi, 
atawa oenjeng-oenjengan , bagimana . . . enz. [Nieuwe uitgave.] Jogjakarta, 
1895. 8». [Maleische tekst.] 

96. Boekoe primbon adoe djago. Tjitjakanjangkadoewa. Batavia-Solo, 
1895. kl. 8^ Met figuren. [Maleische tekst.] 

39 & B9a. Groneman, J. De garèbëg's te Ngajogy&kartfi.. Met photogram- 
men van [K.] Cephas. 's-Qravenhage, 1895. langw. 4°. Met platen, platte- 
grond en notenschrift. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex] 

104. Boo de la Faille, P. de. Preanger-schetsen. Batavia, 1895. 8». [Niet 
in den handel.] 

20. Hien, H. A. van. De Javaansche geestenwereld en de betrekking, 
die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat, verduidelijkt 
door petangan*s of teUingen bij de Javanen in gebruik. L De primbon's. 
II. De tëngëran's. IlL De woekoe's. IV. De ngelmoe's. Semarang, 1896. 
4 dln. gr. S°. Met illustraties. 

94. Serrurier, L. De wajang poerwê.. Eene ethnologische studie. [Met: 
Platen- Atlas], Leiden, 1896. 2 dln. 4» en gr. fol. Met platen, illustraties 
en kaarten. 

16. De wajang poerw&. Eene ethnologische studie. Leiden, 1896. 

8'. Met platen, illustraties, kaart en tabellen. [Verkorte editie.] 

102. "Qondro Koesoemo, Il[aden] M[as]. Boekoe obat dan tanda-tanda 
oeseran koeda jang baek dan jang djahat, bagimana... enz. Batavia — 
Solo, 1896. 8o. Met platen. [Maleische tekst.] 16 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

55. Wiohmann , A. Der angebliche Schlammausbruch des GunungSalak 
im Jahre 1699. (Sep. Abdruck ^Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geo- 
logie und Palaeontologie", 1896, II). Stuttgart, 1896. 8». Mit Karten. 

62. Veth, P. J. Java, geographisch, ethnologisch , historiach. Tweede 
druk, bewerkt door J. F. Snelleman en J. F. Niermeyer. I. Oude 
geschiedenis. II. Nieuwe G-eschiedenis. III. Geographie. Haarlem, 1896, 
98, 1908. 3 din. gr. 8*. Met portret, platen, illustraties, kaarten, platte- 
gronden en diagrammen. 

122. HazeUy G. A. J. Bijdrage tot de kennis van het Javaansche tooneel. 
Acad. Proefsohr. Leiden, 1897. 8o. 

81. Hien, H. A. van. De petangan's of tellingen der Javanen. I. De 
^primbon", [Nieuwe uitgave.] Batavia — Amsterdam, 1897. gr. 8o. Met 
plaat en tabellen. [Verder niet verschenen.] 

63 & 63a. Mayer, Ii. Th. Een blik in het Javaansche volksleven. Leiden, 

1897. 2 dln. 8<). Met platen, illustraties en notenschrift. [2 Ex.] 

136. N\jlandy E. Handleiding voor de kennis van het volksleven der be- 
woners van Ned. Oost-Indië, tevens leiddraad bij de 12 schoolplaten. 
Leiden— Utrecht, 1897. 8o. Met platen, illustraties en notenschrift. 

124. Boekoe pasatohan, artosipoen etanganing rare ba^e ka^ahoepakèn, 
djalêr klajan es tri .... amè^ik saking parimbon Djawi dening Baden 
Mértadirédja. [Nieuwe uitgave.] Samarang, 1898. 8^ [Javaansche tekst.] 

125. Doorman, J. Q. 'Gids voor Bandoeng Garoet on omstreken. Tekst 

van teekeningen van W. O. J. Nieuwenkamp. Bandoeng-Ga- 

roet, [1898]. 4». Met platen en illustraties. 

32. Haan, Dr. F. de. Uit Oud-Batavia. De Portugeesche Buitenkerk. Ba- 
tavia, 1898. kl. 8^ Met platen. 

6. Leoleroq, J. Un scjour dans Pile de Java. Le pays, les habitants, 
Ie système colonial. Paris, 1898. 8'*. Avec planches et carto. 

29. May er, Ii. Th. De Javaan als landbouwer en veefokker. Batavia, 

1898. 8». 

85. Du Boifl, Fr. Le pays des, Princes k Java. (Extrait ^Les Actualités 
Diplomatiques & Coloniales"). Paris — Vieune, 1899. 4'. Avec portraits 
et illustrations. 

123. Groneman, Dr. J. De wajang orang Prcgiw&. In den kraton t^e Jogj&- 
kart&, in Juni 1899. Met lichtbeelden door . . . K. Cephas. Sémarang, 

1899. 4". Met platen. 

127. Breitenstein , Dr. H. 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines 
Militftrarztes. Zweiter Theil : Java. Leipzig, 1900. 8». Mit Tafeln, lUustra- 
tionen und Plan. 

128. Groneman, Dr. J. Reisgids voor Jogjakarta on omstreken. Jogja- 
karta, 1900. kl. 8». Met kaart. 

B5. Wiohmann, A. Der Ausbruch des GunungRinggitauf Java im Jahre 
1593. (Sep. Abdruck „Zeitachrift der Deutschen geologischen Gesell- 
schaft", Lil). (Berlin), 1900. 8°. Mit Karten und Figur. 

138. (Jasper, J. E.). Catalogus van de Tentoonstelling van inlandsche 
kunstnijverheid (Metaalbewerking.) [te Soerabaja] 20—30 Deo. 1901. 
Soerabaja, 1901. kl. 8°. 

25. Berg, Mr. L. W. C. van den. De Inlandsche rangen en titels op Java 
en Madoera. Tweede, herziene druk. 's Gravenliage , 1902. gr. 8o. -^♦- c. Land- en Volkenkunde ven Sumetre. 153. Hease, E. Ost-Indische Beise-Besohreibung oder Diarium, was bey 
der Keise des... Berg-Commissarii D. B. Olitzschens/ im Jahr 1680. 
von Dreszden aus bis in Asiam aoff die Insnl Sumatra Denckwürdigea 
vorgegangen. Zum andern mahl gedruokt / . . . . verbessert and ver- 
mehret. Leipzig, M. Günther, 1690. kl. 8«. Mit Titelblatt und Kupfor. 

154. _— Ost-Indische Beise-Beschreibung oder Diarium , was bey der 
Beise des . . . Berg-Commissarii , D. B. Olitzsch , im Jabr 1680. von 
Dreszden aas bis in Aaiam auf der Insul Sumatra denckwürdiges vor- 
gegangen. Zum andern [dritten] mahl gedruokt Leipzig, J. Born, 1785. 
kl. 8o. Mit Titelblatt und Kupfer. 

160. EschelB-Kroon y A. Beschryving van het eiland Sumatra. Inzonder- 
heid ten aanzien van deszelfs koophandel, .... In 't Hoogduitsch uitge- 
geven en met eene Voorrede veriykt , door . . . G. B. von Sohiraoh 

Waar by gevoegd is een Aanhangzel, behelzende eene beknopte be- 
schryving der eilanden Bomeo, Banda, Amboina en Ceylon» benevens 
die v&n eenige Ned. comptoiren aan de kust van Malabar , en . . . enz. 
Uit het Hoogduitsch vertaald. Haarlem, C. H. Bohn en Zoon, 1783. 8°. 
Met kaart. 

170. Marsden y W. The history of Sumatra, containing an account of the 
government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, 
with a description of the natural productions, and a relation of the 
ancient political state of that island. London , Th. Pay ne a. o. , 1788. 
sm. fol. With map. 

120. -^— — The history of Sumatra, containing an account of the govern- 
ment, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a 
description of the natural productions, and a relation of the ancient 
' political state of that island. The second edition. London, Th. Payne 
a. o. , 1784. 4o. With map. 

151. -^— — The history of Sumatra, containing an account of the go- 
vernment, laws, customs, and manners of the native inhabitants , with 
a description of the natural productions , and a relation of the ancient 
political state of that island. The third edition , with con^ections , [and] 
additions. London, 181!. 4^ With plates and map. 

159. Examination (An) of so much of the Tracts , historical and statisti- 
cal, on India,... by B. Heyne,... as relates to the account of 
Sumatra, with various notices on the subjects of oannibalism, nlavery, 
&c. By an Inhabitant of Fort Marlborough. (London, 1818). 8o. 

86. Court, Major M. H. An exposition of the relations of the British 
Government with the Sultaun and state of Palembang and the designs 
of the Netherlands* Government upon that country; with descriptive 
accounts... of Palembang and the island of Banoa. London, 1821. 8». 
With maps and table. 

96. Anderson , J. Mlssion to the East Coast of Sumatra , in M.DCCC.XXIII, 
.... including historical and descriptive sketches of the country , . . . . 
and a visit to the Batta cannibal states in the interior. Edinburgh — 
London, 1826, 8o. With plates, maps and table. 

45. Nahttgs [van BnrgSty Mr. H. Q. BaronJ. Brieven over Bencoolen, 
Padang, het rijk van Menangkabau, Bhiouw, Sincapoera en Poelo- 
Pinang. Door den Lt. Kolonel — . Breda, 1826. 8». 

164. — — — Brieven over Bencoolen , Padang , het rijk van Menangkabau, 
Bhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang. Door den Kolonel — . Tweede, 
vermeerderde druk. Breda, 1827. 8». 
Cat Kol. BibL 16/4/02. 2 18 L NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

127. Muller y S. Berigten over Sumatra, met eene kaart..., voornamelijk 
aantoonende de wegen en rivieren, welke uit de Padangsohe binnen- 
landen naar de Oostkust afloopen. Getrokken uit het dagboek van . . . 

[door] (J. A. S.).[= J. A. Susanna]. [Overdruk „De Gids",!.] 

Amsterdam, 1837. 4*. Met kaart. 

78. Boelliouwer, J. C. Herinneringen van mijn verblijf op Sumatra's 
Westkust gedurende de jaren 1881—1834. 's Gravenhage , 184 L. 8<>. Met 
titelvignet. 

36. £pPy F. Schilderungen aus Ostindiens Archipel. Heidelberg, 1841. 8o. 
Mit Tafeln und Karte. [S. 125—213 enthalten: ,,Banka und seine Er- 
zeugnisse".] 

51. Sturler, W. L. de. Proeve eener beschrijving van het gebied van 
Palembang. Groningen, 1843. S°. Met kaart en tabel. 

15. MiohielB, A. V. Neèrlands souvereiniteit over de schoonste en rijkste 
gewesten van Sumatra. Amsterdam, 1846. 8*. 

107. Muller, S. By dragen tot de kennis van Sumatra, bijzonder in geschied- 
kundig en ethnographisch opzigt. Leiden , 1846. 8*. Met platen en kaart. 

138. Willer, T. J. Verzameling der Battahsche wetten en instellingen in 
Mandheling en Pertibie, gevolgd van een overzigt van land en volk in 
die streken. [Met een bladwijzer vermeerderde Overdruk „Tijdschrift 
voor Neêrland's Indië", VIII]. Batavia, 1846. 8». Met tabellen. 

98. Junghuhn, Fr. Die Battal&nder auf Sumatra. lm Aufbrage Sr. Ezc 

P. Merkus in den Jahren 1840 und 1841 untersucht und beschrieben. 
Aus dem hoU&ndischen Original übersetzt vom Verfasser [und heraus- 
gegeben von H. Mahlmann]. I. Chorographie. II. Völkerkunde. Berlin, 
1847. 2 Bde. 8». Mit Tafel, Karten, Facsimiles und Tabelle. 

126. Korthals, Dr. F. W. Topographische schets van een gedeelte van 
Sumatra. Leijden, 1847. 8*. Met plaat. 

22. Stuers, H. J. J. Ik Kidder de. De vestiging en uitbreiding der Neder- 
landers ter Westkust van Sumatra, door den Generaal-Majoor . 

Uitgegeven [met Inleiding] door F. J. Veth. Amsterdam, 1849, 50. 
2 dln. 8o. Met portret, platen, kaarten en plattegrond. 

1 15. Iiange , H. M. Het eiland Banka en zijne aangelegenheden, 's Hortogen- 
bosch, 1850. 8*. Met kaarten en tabel 

171. (Quarles van Ufford, J. K. W.). [Beoordeeling van:] H. J. J. L. 
Bidder de Stuers. De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter 
westkust van Sumatra. (Overdruk „Algemeen Letterlievend Maand- 
schrift"). (Utrecht, 1850). 2 stuks in 1 band. 8o. 

20. Miohiels, A. V. De toestand van Sumatra's Westkust in 1848. Uit de 

nagelaten geschriften van den Generaal-Majoor . [Met Bijlage van 

H. J. J. L. Kidder de Stuers]. 's Hertogenbosch , 1851. 8». Met tabel. 

143. Sturler, W. L. de. Over Palembang. Voordragten. (Uit „FelizMeritis. 
Afdeeling Koophandel"). (Amsterdam, 1854). 8o. 

50. ^— ^— Bgdrage tot de kennis en rigtige beoordeeling van den 
zedelij ken, maatschappelijken en staatkundigen toestand van het Palem- 
bangsche gebied. [Voorlezing.] Groningen, 1855. 8°' * 

71. Rees, W. A. van. De annexatie der Kedjang. Eene vredelievende 
militaire expeditie. Rotterdam, 1860. S». 

21. Hoeven. A. Fniys van der. Een woord over Sumatra in brieven 
verzameld. I. Benkoelen. II. Sumatra's westkust en Palembang. Botter- 
dam, 1864. 2 dln. 8». 

13. Gramberg, J. S. G. De inlijving van het landschap Pasoemah. Batavia, 
1865. 8o. Met kaart. 

2. liion, H. J. Een uitstap naar Padang. Batavia, 1869. 8». Met figuur. c. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN SÜMATEA. 19 

75. Bütte, J. M. C. E. Ie. Moko-Moko. Eene bgdrage tot de land- en 
volkenkunde van Neèrlandsch Indië. 's Gravenhage , 1870. 8*. Met kaart 
en tabel 

*166. Feilberg, K. Views from Deli and the Battak country, i) [Medan, 
1871]. obL 4o. [Plaatwerk,] 

41. Fistorius, A. W. P. Verkerk. Studiën over de inlandsohe huis- 
houding in de Padangsche Bovenlanden. Zalt^Bommel , 1871. 8*. 

3. Coeverden , C. C. Ia. van. Sumatra*s Westkust. Schets van de middelen 
tot ontwikkeling. Leiden, 1872. 8°. 

208. Gtodon, Au F. Geen mlHtaire expeditiën, maar een kundig en beleid- 
vol bestuur op Sumatra. Rotterdam, 1872. 8^. 

108. Mohnikey Dr. O. Banka und Palembang nebst Mittheilungen über 
Sumatra im AUgemeinen. Munster, 1874. 8o. 

55. Sohreiber, Au Die Battas in ihrem Verh&ltniss zu den Malaien von 
Sumatra. Inaug.-Diss. Barmen, 1874. kl. 4». 

87. Kan, Dr. C. M. De Nederlandsche expeditie naar de Boven-Djambi 
en Korintji- vallei. Voordracht. Utrecht, 1876. 8o. 

167. (Brau de Saint-Fol IAab^ X.]. Exploration & Colonisation. L Expé- 

dition dans PAichipel indien. II etc,. Paris , 1878. 8». Avec planches, 

illustrations et cartes. 

123 & I23a. Midden-Slimatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra- 
expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap , 1877 — 1879, 
beschreven door de leden der expeditie, onder toezicht van Prof. 
P. J. Veth. 
I. Reisverhaal. 1* gedeelte, beschreven door A. Ia. van Haaselt en J. F. 
Snelleman. 1881. Met platen. 
^— ^— 2* gedeelte, beschreven door C. H. ComeliBfleiLy A. L. 
van Hasselt, en J. F. Snelleman. 1882. Met platen en kaart. 
II. Aardry kskundige beschrijving, door D. D. Veth. 1882. Met platen; 

en met afzonderlijken Atlas van kaarten. 1882. 
m. Volksbesohrijving en Taal. 1* gedeelte, 1» afd. Volksbeschrijving van 
Midden-Sumatra, door A. L. van Hassselt. 1882. Met tabellen en 
notenschrift. [2 Ex.] 

^— ^— !• gedeelte, 2* afd. Ethnographische Atlas van Midden- 
Sumatra, met verklarenden tekst, door A. L. van Hasselt. 1881. 
Met platen. [2 Ex.] 

— ^— — 2* gedeelte. De talen en letterkunde van Midden-Sumatra, 
door A. L. van Hasselt. 1881. Met facsimile. 
IV. Natuurlijke historie. 1* gedeelte, V—2^ helft. Fauna. Bijdragen tot de 
kennis der fauna van Midden-Sumatra door J. F. Snelleman, met 
medewerking van verschillende geleerden. 1887, 92. 2 dln. in 1 band. 
Met platen. [Samen in één band met IV, 2* ged.] 

— — ■ 2* gedeelte. Flora. Büdragen tot de kennis der flora van 

Midden-Sumatra, door A. L. van Hasselt,..., en Dr. J. G. 

Boerlage, met medewerking van verschillende geleerden. 1884. 

Met platen. [Samen in één band met IV, 1* ged.] 

Leiden, 1881—92. 4 dln. in 7 bdn. 4» ; en Atlas. fol. Bene vens : Photo- 

graphie-Album. 145 photographieën op 75 bladen, door D. D. Veth. 

Leiden, 1879. langw. 4*. in kartonnen doos. 

81. Cremer, J. T. De toekomst van Deli. Eenige opmerkingen. Leiden, 
1881. 8». 

83. Buys, M. Twee jaren op Sumatra's Westkust. [Overdrukken ^Haar- 
lemsche Courant"]. Amsterdam, 1886. 8^. 1) Deze titel staat alleen op den band. 20 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

54. Janssen , Dr. C. W. Die hoU&ndisohe KolonialwirthBchaf t in den Batta- 
l&ndern. Strassbiirg, 1886. 8°. Mit Karten. [Abhandlungen aus dem 
Staatawissensohaftlichen Seminar zu Strasaburg i. E. Heft m.] 

118. Groot, C. de. Herinneringen aan Blitong, historisch, lithologisch , 
mineralogisoh , geographisch , geologisch en mijnbouwkundig. 's Graven- 
hage, 1887. 8^ Met platen en tabel; en met Afzonderiijken Atlas van 
platen en kaarten, gr. fol. 

79. (Modigllani, E.). Lettera da Sumatra al prof. Arturo Is.sel. (Estratto 
«Giornale della Society di Letture e Conversazioni Scientifiche*'). 
(Firenze, 1887). 8«. 

145. Menoke, M. E.atalog der Battakkersammlung von Qt. Meissner. Er- 
langen, [1888]. 8o. 

213. Graafland, A. F. F. Schetsen uit Indragirie. Tweede druk. Batavia, 
1889. 8o. Met kaart. 

121. Modiglianiy E. Un viaggio a Nias. Milano, 1890. 4». Con tavole, 
illustrazioni , carte, quadri e note di musica. 

46. Carthans, Dr. E. Aus dem Beich von InsuUnde. Sumatra und der 
malaiische Archipel. Leipzig, 1891. 8°. 

56. Meurs, J. van. Pesemah Oeloe Manna op het eiland Sumatra. [Met 
Aanhangsel: Letterschrift.] [Overdruk ^Studiënop Godsdienstig, Weten- 
schapp. en Letterk. gebied", XXXVI.] Utrecht, 1891. 8«. Met kaart. 

156. Modi^liani, E. Fra i Batacchi indipendenti. Viaggio di . Boma, 

1892. 4*. Con tavole, illustrazioni e carta. [Society Geografica Italiana.] 

100. (Sohlegel, G.). De Deli -Courant in zake de Karau-Battak-quaestie. 
(Overdruk ^Het Vaderiand''). ('s Gravenhage) , 1892. 8». 

183. Hoekstra, J. Fr. Die Oro- und Hydrographie Sumatra's naoh dem 
Standpunkte unserer heutigen Kenntnisse. Inaug.-Diss. Groningen , 1893. 
gr. 8°. Mit Karte. 

186. Bataksche vertellingen verzameld door C. M. Fleyte Wzn. 

Utrecht, 1894. 8o. 

119. Brenner, J. Freiherr von. Besuch bei den Kannibalen Sumatras. 
Erste Durchquerung der unabh&ngigen Batak-Lande. Würzburg, 1894. 
40. Mit Portr&ten, Tafeln, Ulustrationen , Karten und Musiknoten. 

109. Modigliani , E. LUsola delle donne. Viaggio ad Engano. Milano , 1894. 
gr. 8<>. Con tavole, illustrazioni o carte. 

122. Dwars door Sumatra. Tocht van Padang naar Siak. Onder leiding 
van ... J. W. IJzerman , beschreven door de leden der expeditie 
J. W. Uzerman , J. F. van Bemmelen , S. H. Koorders en L. A. 
Bakhuis. Haarlem — Batavia, 1895. gr. 8*. Met portretten, platen, 
illustraties en kaart. 

52. Doeff, H. In de grenslanden der beschaving. Ervaringen . . . van een 
Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in . . . [de Lampongsche Distric- 
ten]. Amsterdam, 1896. 8*. 

169. Hanneken, W. von. Sumatra. Berlin, 1902. 8°. [Kreuz und Quer 
durohs Leben. L] 

134. Maass, A. Bei liebenswürdigen Wilden. Ein Beitrag zur Kenntnis der 
Mentawai-Insulaner, besonders der Eingeborenen von Si Oban aufSüd 
Fora oder tobo lagai. Nach Tagebuch-Bl&ttern. Berlin, 1902. 8*. Mit 
Tafeln, lUustrationen und Karte. c. LAND. EN VOLKENKUNDE VAN SUMATHA. 21 

ATJEH.') 

158. BeaulieUy A. de.*) De rampspoedige Scheepvaart der Franschen naar 

Oosiindien , onder 't beleit van de Heer Generaal , met drie Sohepen, 

uit Normandyen. Daar in ... . versoheide naaukeurige Historiën .... 
inzonderheit der Vorsten van Achem, vertoont worden. Door J. H« 
Glazemaker uit de Fransche taal getrokken en vertaalt. Amsterdam, 
J. Bieuwertsz en P. Arentsz. , 1669. 4*. Met koperplaten. 

152. Boy, J. Janas. de. Hachelijke reys-togt van , na Bomeo en 

Atchin, in sijn vlagt van Batavia, derwaards ondernomen in het Jaar 
1691. en vervolgens .... Mitsgaders een seer Naaukeurige Beschrijving 

van bet Eyland Bomeo, Insgelijks een aanmerkelijk Berigt van het 

Koningryk Atohin . . . . Den alderlaatsten Druk. Leyden, P. vander 
Aa, [1706?]. 8». Met koperplaten en kaarten. 

168. Anderson, J. Aoheen, and the ports of the No^th and East ooaste 
of Sumatra ; with inoidental notioes of the trade in the Eastem seas , 
and the aggressions of the Dutch. London, 1840. S». With map. 

12. Wapy Dr. [J. J. F.]. Het gezantschap van den Sultan van Aohin 
— 1602 — aan Prins Maurits van Nassau en de oud-Nederlandsche 
Republiek. Botterdam , 1862. 8o. Met titelplaat , illustratie en facsimile's. 

178. Multatuli [= Dou-w^OB Dekker, RJ. Brief van — aan den Koning 
over de Openingsrede. Amsterdam, 1872. 8o. 

11. Atohin. Antwoord aan den... Minister van Koloniën. Een redevoering 
die in de Tweede Kamer niet is uitgesproken, 's Gravenhage , 1878. 8*. 

66. Bake, Mr. B. W. J. C. de Menthon. Brieven aan den Minister van 
Buitenlandsohe Zaken .... over Djeddah en Atchin. Groningen , (1878). 
8o. [Niet in den handel.] 

10. Bancky Mr. J. E. Atchin's verheffing en val. Met historische Bijlagen. 
Botterdam, 1878. 8*. Met kaart en facsimile. 

58. Beeohrqving van Aljeh. (Batavia), 1878. kl. 8». 

8. Daalen, H. B. van. De enquête over den mislukten tocht naar Atjeh. 
(Overdruk „Java-Bode"). Batavia— 's Gravenhage , 1873. 8o. 

7. — — — De mislukte tocht naar Atjeh. Aan wien de schuld? (Over- 
druk „Java-Bode" [met Voorbericht]). Batavia— 's Hage , 1878. 8o. 

9. Gtorlaoh, A. J. A. Atiih en de Atjinezen. Beknopt overzicht van 
onze betrekkingen tot dat Bijk, sedert de vestiging der Nederlanders 
in den 0o8t-In£schen Archipel. (Overdruk „De Tijdspiegel"). Arnhem, 
1878. gr. 8o. Met schetskaart. 

60. Hofflnan, F. G*. Atchin. Verhaal der expeditie in 1857. Nijmegen, 
1873. 4o.. 

104. [Boohemonty J. L de]. Bemoediging. Een woord aan zijne mede- 
burgers door een Officier van het N. I. Leger. (Overdruk „Algemeen 
Dagblad van Nederlandsch Indië"). Batavia, 1873. 8». 

155. Veth y F. J. Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Topographisch- 
historische beschrijving. Leiden, 1873. 8o. Met kaart. 

23. (M.) [= AmtKeninSy Dr. A. K. W.]. Herinneringen aan de tweede 
expeditie tegen Atjeh, den lezers van Generaal van Swietens brief 
aangeboden door een Indisch officier. (Herdrukken ,De Locomotier'). 
Samarang, (1874). 8o. 

162. Aljeh. Verzameling van bulletins nopens de tweede expeditie. [Buiten- 
gewone nummers der Javasche Courant]. Batavia, 1874. S°. *) Alles over Atjeh is hier te zamen gebracht; zoowel Land- en Volken- 
kunde, als Krijgsgeschiedenis , Politiek, Polemiek, Personalia, enz. 
«) Er staat ,van". 22 L NEDEELAND8CH OOST-INDIË. 

A T J E H. 

59. Besohiiijyillg van den Kraion van Ghx>ot-Atjeh. Zijne verdedigings- 
kraoht en bewapening. Merkwaardigheden er in aangetroffen. Batavia, 
1874. 8o. Met plattegrond. 

18. Brutus [=Bee89 W. A. van]. Open brief aan den generaal Knoop 
over de Atjeh-kwestie. (Naar aanleiding van den brief van generaal 
Van Swieten in Het Vaderland.). Amsterdam, 1874. 8^. 

197. rKeuohenius, Mr. L. W. C.]. De Atjeh-drukpers- vervolging tegen 
H. B. van DaaJen, redakteur van den Ja va-Bode. Batavia, 1874. 8o. 

142. Bapport der Commiasie, benoemd bij besluit van den Gouv.-Gren. 
van Ned.-Indië van den 18**" Mei 1873 , N» 1 , tot het instellen van een 
omstandig onderzoek met opzigt tot het geheele beloop der, , onder- 
nomen expeditie tegen het rijk van Atjeh, van de uitrusting af tot de 
wederinscheping der troepen. [Met : Proces- Verbalen en Alphabetischen 
Klapper.] Batavia, 1874. 3 dln. fol. Met schetskaar ten en figuren. [Voor 
de Dienst.] 

128. Sninatra. Histoire des rois de Pasey, traduite du Malay et annotée 
par A. Marre. Paris, 1874. 8o. 

174. Booms, Generaal F. G. Over de eerste expeditie tegen Atjeh. Een 
antwoord aan Greneraal de Stuers. *8 Gravenhage , 1875. 8o. 

25. Braam Houokgeest, F. A« van. De mariniers te Atjeh. Bijdrage 
tot de geschiedenis der mariniers. Nieuwediep, 1875. 8<'. 

24. Ezpeditionen (Die holl&ndisohen) gegen Atschin. In ihren Haupt- 
umrissen historisch kurz dargestellt von einem in der holL-ostindischen 
Golonial- Armee sioh befindenden Milit&r. Leipzig, 1875. 8o. 

.) [= NidoUy H. A. A.]. Verdediging van Generaal van Swieten. 
len antwoord aan den schri|ver van „Herinneringen aan Atjeh ," voor- 
komende in de Locomotief van 15 Deo. 1874. [Overdrukken „De Locomo- 
tief'.] Samarang, 1875. 8°. 

29. Boohemont, J. I. de. (Maurite). Een valsche Brutus. (Overdruk „Al- 
gemeen Dagblad van Nederl. Indie''). Batavia — Amsterdam, 1875. 8*. 

30. ■^— ^^^ Loudon en Atsjin. Batavia — Amsterdam , 1875. 8o. Met portret. 

175. Versptjoky Generaal G. M. Loudon en Atsjin. Een woord van protest. 
(Overdruk „Het Vaderland"), 's Gravenhage , 1875. 8o. 

177. Faehlig, W. F. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van den Atjeh- 
oorlog. Nieuwediep, 1876. 8°. 

14. Boohemont y J. L de. (Maurits). Onze vestiging in het Byk van 

Atsjin. Voorlezing. Haarlem, 1876. S®. 

27. -^^-^-^ Wat hebben partijschappen van onzen Atsjin-oorlog gemaakt? 
Voorlezing. Haarlem, 1876. 8». 

28. Enpjt, J. A. Atjeh en de Atjehers. Twee jaren blokkade op Sumatra's 
Noord-Oost-Kust. Leiden, 1877. 8». Met platen en kaarten. 

141. Boohemont, L J. ^) de. Onze oorlog met Atsjin. I— II. 1. 's Graven- 
hage, 1877. 2 dln, in 1 band. 8^. Met kaarten. [Verder niet verschenen.] 

49. Borel, Q. F. W. Onze vestiging in Atjeh. Gritisoh beschreven. 's Gra- 
venhage, 1878. 8o. Met kaarten. 

47. (H.) [= Haakman, Mr. J. A.]. Atjeh. Beschouwingen. (Overdruk 
„Bataviaasch Handelsblad"). Batavia, 1878. 8o. 

17. Jeekel, C. A. Eenige beschouwingen over „De Waarheid" over onze 
vestiging in Atjeh van den Luitenant-Generaal J. van Swieten. 's Gra- 
venhage, 1879. 8o. 

*) Lees: J. I. c LAND- BN VOLKENKUNDE VAN 8UMATBA. 28 

ATJEH. 

40. (Ifioloay H. H. A.). Open brieven aan den heer G. F. W. Borel, 

naar aaiüeidin^ van sgn boek: Onse vestiging in Atjeh. (Overdrak 
„De Locomotief). Samarang, 1879. 8«. Met kaart. 

94. NieuwenhipJaeiL , F. N. Een woord over ,,De waarheid" van Generaal 
van Swieten. 's Gravenhage, 1879. 8o. 

116. Swieten y Lmt.-Gen. J. van* De waarheid over onze vestiging in Atjeh. 
Zalt-Bommel, 1879. 8*. Met kaarten. 

Ö8. ■ Open brief van Generaal aan Generaal P. G. Booms. 

Rotterdam, 1879. 8o. 

161. AtJeh. Verzameling van bulletins loopende van 18 April 1878 tot 27 
Februarij 1880. [Overdrukken ,,Javasohe Courant".] Batavia, 1880. fol. 

89. Borely G. F. W. Drogredenen zijn geen waarheid. Naar aanleiding 
van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze 
vestiging 'in Atjeh. 's Gravenhage , 1880. gr. 8o. 

129. Houtman y Frederick de. Gort verhael vant' gene wederuaren is 

tot Atchein , enz. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van 
Oudheden berustende handschrift. [Met Voorbericht van Dr. M.A.Q-. 
Vorstman e.a.] (Gouda), 1880. kl. 4*. 

38. Swieten y J. van. De Luitenant-Generaal contra den Luitenant- 
Generaal G. M. Verspyck. Zalt-Bommel, 1880. gr. 8». 

95. Verapjjoky Luit.-G^n. Q*. M. Generaal van Swieten en de waarheid, 
's Gravenhage, 1880. 8». Met kaart. 

43. Beeoheiden (Offloieele) betreffende het ontsteuin van den oorlog tegen 
Atjeh in 1878. ('s-Gravenhage) , 1881. 4fi. Met figuur. [Samen in eén 
band met c. 84.] 

131. (H.) [= Haakman, Mr. J. A.]. Eene koloniale intrigue in den vorm 
van een mail-overzicht aan Nederland bekend gemaakt door het Ba- 
taviaasoh Handelsblad. [Met Nota.] Batavia, 1881. 8o. 

4. Melanijong [= Cateniufl, H. A. N.l. Atjeh k vol d'oiseau. Leiden, 
1881. 8». 

84. Oorlog met Aljeh. Verslas van het verhandelde in de vergaderingen 
der Tweede Kamer in oomité-generaal van 16 — 19 April 1874. ('s-(&a- 
venhage, 1881). 4*. [Samen in één band met o, 48.] 

32. [Verstege, J. J. W. E.]. De benoeming van een civiel gouverneur 
van Atjeh en onderhoorigneden. 's Gravenhage , 1881. gr. 8». 

81. Heqden, K. van der. Memorie van den Luitenant-Generaal 

naar aanleiding van het voorgevallene op 18 Nov. 1881 in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. [Met Aanhangsel: Mijne w^ze van oorlog- 
voeren toegelicht.] 's-Gravenhage, 1882. gr. 8o. Met tabel. [Niet in den 
handel] 

182. MiBOpaeudes [= Verstege, J. J. W. R]. Eerlijke, koloniale staato- 
lieden. Naar aanleiding van eene bladzijde uit het Ministerieel leven 
van Mr. W. Baron van Goltstein. Botterdam, 1882. gr. 8©. 

212. Mooy, C. de. Herinneringen aan mijn verblijf te Atjeh. (Overdruk 
,,Nederl. Militair Geneeskundig Archief). Haarlem, [1882?]. 8*. Met 
platen en kaart. 

63. (Swieten y J. Vftn). Een antwoord op het ^ woord van protest en toe- 
lichting van deo Kapitein G. F. W. Borel". [Overdruk „De Militaire 
Spectator".] (Breda, 1882). gr. 8*. 

5. Beeky A. W. EL ter. De vier eerste jaren van den Atjeh-oorlog. 
's Gravenhage, 1883. 8o. Met kaarten. 24 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. ATJEH. 1. Metjer, H. F. Atjeh van 26 Deo. 1875 tot 4 Sept. 1876. De offensieve 
handelingen der guerilla. Uit officieele bescheiden samengesteld. Breda, 
1883. 8». Met kaarten. 

137. Kielstra, £. B. Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking 
der officieele bronnen. 's-Gravenhage , 1883, 84, 85. 3 dln. gr. 8'. Met 
kaarten en plattegronden. 

101. Bluebooks [C. — 4024 ; 4041 ; 4102 ; 4108 ; 4202 ; 4206} Correspondence 
[and : Further Correspondence] respecting the wreek of the "Nisero ," and 
the detontion of her crew by the Bajahof Teuom. London, 1884. 6 vols. 
in one. large 4o. [Netherlands. No. 1—6 (1884).] 

106. Bradley, W. The wreek of the Nisero, and onr captivitjin Sumatra. 
London, 1884. 8^. With plate, illastrations and map. 

48. Brau de Saint Pol Lias, [X.]. Ile de Somatra. Ghez les Atohés. 
Lohong. Paris, 1884. 8». Aveo portrait, planches et carte. 

34. ^S.). De generaal J. H. B. Kohier. >) Bene nalezing van feiten tijdens 
de eerste expeditie tegen het rijk van Atjeh. Naar aanleidingvan...: 
„Beschrijving van den Atjeh-Ooorlog", door E. B. Kielstra,... Door 
een oud- Hoofdofficier. Met een AanhangneL Botterdam, 1884. 8». 

135. [ Verstege , J. J. W. E.]. Koloniale geldverspilling en roekeloos Begee- 
ringsbeleid. Overdenkingen van een belastingbetalend patriot. Amster- 
dam, 1884. 8o. 

88. W\jok , Jhr. Mr. H, C. van der. De Nisero-zaak. 's Gra venhage, 1884. 8o. 

67. Geoonoentreerde stelling (De) in Groot- Atjeh. 's-Gravenhage, 1885. 
8*. Met kaart. 

61. (P -f C = E. C.) [= Zuylen, Q. E. V. L. van]. Apologie der con- 
centratie in Groot- Atjeh. Critiek. (Overdruk „Alg. Dagblad van Ned. 
Indië"). [Batavia], (1885). 8». 

53. Brooshooft, Mr. F. Geschiedenis van den Atjeh-oorlog 1873 — 1886. 
In populairen vorm verteld, Utrecht, 1886. 8'. Met kaarten. 

74. Cool, W. Het Atjeh- vraagstuk. (Overdruk „De Militaire Spectator"). 
Breda, 1886. gr. 8^ 

6. Hoeven, A. Prutjs van der. Mijne ervaring van Atjeh. *s Gra ven- 
hage, 1886. 8o. 

42. Laging Tobias, F. F. Phrasen en feiten. (Toelichting op „Mijne 
ervaring van Atjeh" door A. Pruijs van der Hoeven). Amsterdam, 
1886. gr. 8o. 

35. Nederburgh , Mr. S. C. H. Proeve van een onderzoek der middelen 
tot oplossing van het Atjeh- vraagstuk, 's Gra venhage , 1886. 8<'. 

91. Putte, L D. Fransen van de. Atjeh. Parlementaire redevoeringen 

van . (Van Febr. 1873 — Dec. 1885.) Met een Voorwoord. Schiedam, 

1886. gr. 8o. 

16. Verstege , J. J. W. E. Een beroep op het Nederlandsche volk , in zake 
het Atjeh- vraagstuk. Voordracht. Amsterdam, 1886. gr. 8°. Met kaart. 

157. — ^— Een beroep op het Nederlandsche Volk, in zake het Atjeh- 
vraagstuk. Voordracht. Tweede druk. Amsterdam 1886. gr. 8o. Met kaart, 

133. ^^— — Gelooven en hechten wij nog aan onze Volks-eer? Amster- 
dam, 1886. gr. 8o. 

201. Brutns [= Nieuwenhuyzen , W. O.]. Atjehsche omtrekken. 's-Gra- 
venhage, 1887. 8o. 1) Lees: J. H. B. Kohier. c. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN SUMATBA. 26 

ATJEH. 

144. Nederbiirghy Mr. S. C. H. De proeve van een onderzoek der middelen 
tot oplossing van het At jeh- vraagstuk , verdedigd en toegelicht. 'sGra- 
venhage, 1887. 8«>. 

196. Schmidt auf Altenstadt, Jhr. J. H. P. von. Telok Semawé de beste 
haven op Atjeh's Noordkust bonevens eenige voorafgaande beschou- 
wingen, 's Gravenhage , 1887. 8<'. Met kaart. 

^. Sohoemaker , J. P. Schetsen uit den Atjeh-oorlog. [Eerste — "] Tweede 
bundel. 's-Gravenhage , 1887, 90. 2 dln. 8*. Met sohetskaarten. 

113. (Brau de Saint-Pol Lias, [X.]). La Gdte du Poivre au pays des 
salanganes. [Extrait „Nouvelle Bevue", LV]. (Paris, 1889). gr. in-8*. 

33. Bniinsmay J. F. D. De verovering van Atjeh's groote Missigit. Sneek, 
1889. 8*. Met portretten, platen en kaart. 

198. Cooly W. en Hooijjery Q. B. Eene schoone bladsijde uit A^eh's ge- 
schiedenis. Met een voorwoord van Generaal EL van der Heijden. 

's-Gravenhage, 1889. 8*. Met kaart. 

146. Philips, W. J. Penjoeratan pekerdja-an perang di negeri Atjeh. Sa- 
marang, 1889. kL 8o. [Maleische tekst.] 

112. Begeeringsbenoeming (Eene merkwaardige) getoetst aan de 
eisohen der rechtvaardigheid, aan feiten, aan herinneringen en begin- 
selen. 'sGravenhage, 1889. 8». 

105. Swaying, A. H. De Atjeh-balans. (Overdruk „Java-Bode")- Batavia, 
1889. 80. 

111. (Brau de Saint-Pol IAab^ [X.]). Les Orangs-Atohe. [Extrait „Nou- 
velle Revue", LXV]. (Paris, 1890). gr. in-8o. 

76. Bruinsma, J. F. D. Onze versterking in het landschap Edi en de 
krijgsverrichtingen aldaar gedurende . . . April en Mei 1889. Sneek , 1890. 
8o. Met kaarten. 

90. Swavingy A. H. Het Sultanaat van Atjeh. (Overdruk «Ja va-Bode"). 
Batavia, 1890. 8«. 

89. — — — Mr. L. W. O. van den Berg*s «De toekomst van Atjeh". 
(Overdruk „Ja va-Bode"). Batavia, 1890. 8«. 

44. Brau de Saint-Pol Lias, [X.]. La Gdte du Poivre. Voyage k Sumatra. 
Paris, 1891. gr. in-8o. Avec portrait et planches. 

117. Petit, Ie Major W. Ii. de. La conquète de la vallée d'Atchin par les 
Uollandais. Üne page d'histoire coloniale contemporaine. [Avec : Notice 
concemant la carte.] Paris — La Haje, 1891. 8». Avec carte. 

148. Schoemaker, J. P. Hikajat prang di Edi pada boelan Moil889,ter- 
djoempoet dari pada hikajat prang di Atjeh. Batavia, 1891. kl. 8*. 
[Maleische tekst.] 

150. — — — Tjerita-tjerita dari negeri Atjee. Di scdinken oleh . . . H, Aars. 
Batavia, 1891. kl. 8*. [Maleische tekst.] 

97. Bosohy P. ten. De sluiting der Atjehsche kust. 's-Gravenhage, 
1892. gr. 8». 

99. Cobliijn, W. A. Hoe Atjeh te onderwerpen. 's-Gravenhage , 1893. 8*. 

87. HeutsZy J. B. van. De onderwerping van Atjeh. 's-Gravenhage — 
Batavia, 1893. 8*. Met tabel. 

57. Kempe, E. De Atjeh-blokkade mislukt. Eene critiek en een waar- 
schuwing. 's-Gravenhage, 1893. 8o. 

103 & 108a. Snouok Hnrgronje, Dr. C. De Atjèhers. Uitgegeven op last 
der Begeering. Batavia— Leiden, 1893, 94. 2 dln. gr. 8*. Met platen, 
kaarten en figuren. En met afssonderUjken Platen-atlas. Batavia — Leiden, 
1895. 4«. [2 Ex.] 26 L NEDEELANDSCH OOST-INDIÉ. ATJEH. 

189. JaoobSy Dr. J. Het familie- en kampongleven op G-root- Atjeh. Eene 
bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra. [Met Voorwoord van 
K. F. n. van Langen]. Leiden, 1894. 2 dln. gr. S". Met platen en figuur. 

77. (Sie-Anoe) [= BnUjn van Bozenbnrg, P. B.]. Met naar Edi. 

Een bescheiden bijdrage tot de kennis van een deel van Atjeh, in sijn 
beteekenis voor Neérlands handel, nijverheid en soheepvaart. [Herdruk.] 
Apeldoorn, 1896. S». 

73. Hoeven, [A.] FrujJB van der. Het laatste nieuws uit Atjeh. 's-Gra- 
venhage, 1896. 8*. 

85. Kassandra. Eene douche. Amsterdam, 1896. 8o. 

72. (KeuoheniuSy W. H. J.). Atjeh-Opstellen overgedrukt uit Prange's 
Advertentieblad van 2 t/m 15 April 1896. Batavia, 1896. 8*. 

65. Kru4jt, J. Au De Atjeh-oorlog. Kort overzicht van oorsprong , verloop 
en gevolg. 's-Gravenhage , 1896. 8*. 

62. LeendertB, C. J. Van Sumatra's Noordkust tot den Goudberg. Iets 
over land en volk van Groot Atjeh. Leiden, 1896. gr. 8». 

191. Piepers y Mr. M. C. ,,Zwaarden eisohen klingen, maar ook gevesten." 
Beschouwingen over de Atjeh-ziekte en hare genezing. Amsterdam, 
1896. 80. 

124. Atjeh-onlusten (De) in 1896 door een officier van het Ned.-Indisoh 
leger . . . Voorafgegaan door een kort overzicht van den Atjeh-krijg 
en . . . enz. Rotterdam , [1897]. gr. 49, Met portretten , illustraties en 
kaarten. 

110. Knmt, J. Au Poeloe Weh. Waarom staats-exploitatie van dit eiland 
af te keuren is. 's-Gravenhage, 1897. 8o. 

140. [Nieuwenhuyzen, W. C.]. De Toekoe-Oemar-politiêk. Inleiding en 
wording. 's-Gravenhage — Batavia, 1897. 8o. 

147. Schoemaker. J. P. Hikajat prang di Edi pada boelan Mei 1889, 
terdjoempoet dari pada hikajat prang di Atjeh. Tjitakanjangkadoewa. 
Batavia, 1897. kl. 8*. [Maleische tekst.] 

149. ^— ^— Tjerita-tjerita negeri Atieh. Terpindah kapada behasa Melajoe, 
oleh H. Aani,... L Tjitakan jang kadoewa. Batavia, 1897. kl. 8*. 

[Maleische tekst.] 

114. Hooiijery Q. B. De verlaten posten in Groot- Atjeh. Haarlem — Batavia, 
[1898]. langw. 4». Met platen. 

70. NieuwenhniBy C. De expeditie naar Samalanga (Januari 1901). Dag- 
verhaal van een fotograaf te velde. Met .... een woord ter inleiding 
door Bintang Bjaoen [= J. F. Ii. de Balbian Versterl. [Vermeer- 
derde overdruk „Eigen Ha€u>d"]. Amsterdam, (1901). 4*. Met platen, 
illustraties en kaart. d. Land- on Volkonkunde van 

in sijii geheel. 

41. Boy, J. Janas. de. Hachelijke reys-iogt van , na Bomeo en 

Atohin, in sijn vlagt van Batavia, derwaards ondemoomen in het Jaar 

1691. en vervolgens Mitsgaders een seer Naaukeorige Beschrijving 

van het Eyland Bomeo met des zelfs Koningrijken , als Banyer Massing, 

Suooadana , Gottaringen , de Woon-plaatsen yan de Viadies en andere , 

Insgelijks een aanmerkelnk Berigt van het Koningrgk Atohin. Leyden, 
P. vander Aa, 1706. 8o. Met koperplaten en kaarten. 

31. Beeokman, Captain D. A Voyage to and from the Island of Borneo, 

in the East-Indies. With a Description of the said Island: Together 

with the Be-establishment of the English Trade there, An. 1714, ... . 
Also a Description of the Islands of . . . Java, Madora; of the Streights 
of Bally, the Cape of Good Hope, the Hottentots , . . . etc. London, 
T. Warner and J. Batley, 1718. 8o. With plates and maps. 

29. Dalryxiipley A. An account of what has passed between the India 

Directors and : intended as an introduction to a plan for exten- 

ding the oommeroe of this Kingdom, andofthe Company, in the East- 
Indies, by an estabUshment at Balambangan. London, 1768. 8*. With 
map. [Samen in 1 band met ff. 42.] 

42. ^— ^— A plan for extending the Commerce of this Kingdom, and 
of the East-India-Gompany. London, J. Nourse and T. Payne, 1769. S». 
With map. [Samen in 1 band met a« 29.] 

85. Brooke, J. A letter from Bomeo; with notioes of the coontry and its 
inhabitants. Addressed to J. Gardner, Esq. London, 1842. 8*. 

46. B[eppel9 Captain H. The expedition to Bomeo of H. M. S. Dido for 
the suppression of piracy: with extraots from the joumal of James 
Brooke, Esq. of Sara wak. Second edition. London, 1846. 2 vols. 8*. 
With portrait, plates, maps and table. 5. — — — Togten naar Bomeo, van Jacob Brooke, thans gevestigd 
te Sarawak ; en van Britsohe oorlog^ohepen , tot demping der zeeroo verij ; 
uitgegeven door ... . Vertaald fuit het Engelsch] en met ophelde- 
ringen en teregtw^jzingen vermeerderd. Amsterdam, 1846. 2 dln. 8»'. 
Met portret, platen en kaarten. 

18. BrookOy J. Narrative o£ events in Bomeo and Celebes, down to the 

occupation of Labuan: from the joumals of ^ Esq. Bajah of 

Sarawak, . . . . Toff ether with a narrative of the operations of H. M. S. 
Iris. By Captain [G.] Bodney Mundy. London, 1848. 2 vols. 8». With 
portrait, plates and maps. 

12. Low, H« Sarawak; its inhabitants and produotions : being notes during 
a residence in that country with His Exc. Mr. Brooke. London, 1848. 
8o. With plates and illustrations. 

46. [Heredyth , Ch.]. Adventures in Bomeo. London, 1849. 12mo. With plate. 

50. ChameroVBOWy Ii. A. Bomeo facts versus Bomeo fallaoies. An inquiry 
into the aUeged piracies of the Dyaks of Serabas and Sakarran. Second 
edition. (London), 1851. 8». 

36. Vethy F. J. Over Bomeo's Westkust. Voordragten. (Uit „Felix Meritis. 
Af deeling Koophandel"). (Amsterdam, 1858). 8". 

7 & 7a. Sohwaner. Dr. C. A« L. M. Bomeo.- Beschrijving van het stroom- 
gebied van den Barito en reizen langs eenige voorname rivieren van 
het Zuid-Oostelijk gedeelte van dat eiland. Op last van het Gouverne- 
ment van Nederl: Indië gedaan in de Jaren 1848 — 1847. [Uitge^ven 
door Dr. J. P^nappel Qtz, naar een vertaling van het Hoogduitsche 
hs.]. Amsterdam, 1858, 54. 2 dln. in 1 band. gr. 8*. Met platen, titel- 
vignetten en kaart. (Uitgave Kon. Inatituut). [2 Ex.] 28 L NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

40. Bomeo Question (The), or the Evidenoe produoed at Singapore, 
before the Commissioners charged with the Enquiry into the facts 
relating to Sir James Brooke. Gompiled from the „Singapore Free Press", 
and other souroes. Singapore, 1854. 4». With sketoh-map. 

32. Veth, P. J. Bomeo^s Wester- Afdeeling , geographisoh , statistisch, 
historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen 
eilands. Zaltbommel , 1854 , 56. 2 dln. gr. 8o. Met platen en titelvignetten. 

17. BeBOhouwingeil omtrent de exploitatie der Wester-Afdeeling van 
Borneo, door J. J. Hasselman en F. H. van Vüsaingen. Amster- 
dam, 1859. gr. 8°. 

33. Beschouwingen over Indien door een' Zeeoffioier. Kampen, 1861. 
8o. Met schetskaart. [Deels Maleische tekst.] 

1. St. John, Spenser. Life in the forests of the Far East. London, 1862. 
2 vols. 8'. With plates and maps. 

28. Boyle , Fr. Adventures among the Dyaks af Borneo. London , 1865. 8". 
With plate and vignette. 

34. Brooke, Oh, Ten years in SarAwak. With an Introduction by H. H. 
the Bajah Sir James Brooke. London, 1866. 2 vols. 8". With plates 
and maps. 

23. Grinten , H. van der. Borneo. Een bezoek op dat eiland in het jaar 
1862. (Nagelaten Handschrift.) Eindhoven, [1867]. 8o. 

14. Perelaer, H. T. H. Ethnographische beschrijving der Dajaks. Zalt- 
Bommel, 1870. 8°. Met platen. 

15. (C. H.) [= Gtoeje, C. H. del. Een bezoek aan Sota-Ono in de Dajak- 
landen. (In ^De Banier", IV). Haarlem, 1878. 8». 

20. Denison, TH, Jottings made during a tour amongst the Land Dyaks 
of Upper Sarawak , Bomeo , during the year , 1874. Singapore , 1879. 4o. 
With illustrations. ') 

26. Burbidge, F. W. The öardens of the Sun: or a naturalist's journal 
on the mountains and in the forests and swamps of Bomeo and the 
Sulu archipelago. London, 1880. 8'*. With plates and illustrations. 

21. Hatton, J. „The new Cey Ion". Being a sketch of British North Borneo , 
or Sabah. From official and other exclusive sources of information. 
LondoD, 1881. 8o. With plate and maps. 

8. Book, C. Reis in Oost- en Zuid-Bomeo van Koetei naar Banjermassin. 
Ondernomen op last der Indische Regeering in 1879 en 1880. Met aan- 
teekeningen en bijlagen van P. J. B. C. Hobidé van der Aa, eene 
historische inleiding over Koetei...., door S. W. Tromp, en een 
Atlas van... platen, 's Gravenhage , 1887, 81. 2 dln. in 1 band.') 4o. 
Met kaart. (Uitgave Kon. Instituut). 

6. Biuebooks [C. —3108, 3109]. Papers relating to the aflfairs of Sulu 
and Bomeo, and to the grant of a charter of incorporation to the 
„British North Borneo Company". I. Correspondence respecting the claims 
of Spain. II. Correspondence respecting the claims of Holland. London , 
1882. 2 vols. large 4o. With maps. [Borneo and Sulu. Spain. N» 1 (1882). 
Netherlands. No 1 (1882).] 

25. Bock, C. The head-hunters of Borneo: a narrative of travel up the 
Mahakkam and down the Barito; also, joumeyings in Sumatra. Second 
edition. London, 1882. roy. 8*. With portraits, plates, illustrations 
and map. 1) Op den voor-omslag stsAt met de pen bggeschreven : „For private circu- 
lation only". 
*) P. 1 — 64 van den tekst was in 1881 met den Platen- Atlas samen vBrschenen. d. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN BOBNEO ik zuir oebbel. 29 

27. Book, C. ünier den Kannibalen auf Bomeo. Eine Beise auf dieser 
Insel und auf Somatra. Aas dem Englischen von R. Springer. Mit 
einleitendem Vorwort von A. Kirohho£ Jena, 1882. gr. S°. Mit Por- 
tr&ten, Tafeln, lUuatrationen and Karte. 22. — — — Hafvadjftgama p& Bomeo. Berftttelse om en f&rd upp&t 
Mahakkam och utför Barito jemte atfljgter p& Samatra. Autoriserad 
öfvers. fr&n andra Engelska upplagan af C. A. Swahn. Stockholm, 
(1884). 2 delar i 1 dl. 8*. Med planschePi illustrationer och karta. 

8. Hatton , Fr. North Boraeo. Explorations and adventurcH on the Equator. 

By the late . With bioKraphical sketch and notes by J. Hatton, 

and Preface by Sir W. Meohurst. London, 1885. 8*. With portraits, 
plates, illustrations , map and plan. 

16. [Andreaen, A. J.]. Een tocht langs de Kapoeas in 1854. [Uitgegeven 
door E. B. Elelstra.] (Overdruk .Algemeen Handelsblad"). (Amsterdam), 

1889. kl. 8». 

9. Handbook of British North Borneo compiled from reports of the 
Oovemor and officers of the residential staff in Borneo, and other 
sources Witli an Appendix of documents , trade returns , &c. London, 

1890. 8o. With plate, illustrations and maps. 

11. BuySy IL Twee maanden op Borneo's Westkust. Herinneringen. Leiden, 
1892. 8«. 

52. Wbiteheady J. Ezploration of Mount Kina Balu, North Bomeo. 
[With Appendix.] London, 1893. large 4o. With platcs, illustrations 
and map. 

80. Iiing Bothy H. The natives of Sarawak and British North Borneo. 
Based chiefly on the MSS. of the late Hugh Brooke IiOW. With a 
Preface by A. Iiang. London, 1896. 2 vols. large 8«. With portrait, 
frontispiece , plates, illustrations and maps. 

2. Adriani, F. Herinneringen uit en aan de Chineesche districten der 
Wester- Af deeling van Borneo. 1879 — 1882. Schetsen en indrukken. 
Amsterdam, [1898]. 8o. 

43. Breitenstein, Dr. H. 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines 
Mllit&rarztes. I: Borneo. Leipzig, 1899. 8^ Mit Tafeln, lUustrationen , 
Karte und Plan. 

88. FamesSy W. H. Folk-lore in Borneo. A sketch. Wallingford, 1899.8*. 
With plates. [Privately printed.] 

24. Views of British North Borneo with a brief history of the Colony , 
compiled from official records and other sources . . . . , with trade returns , 
&c. London, 1899. 4» oblong. With portraits, plates, illustrations and maps. 

48. Moleng^raaff, Dr. Q*. A« F. Borneo- expeditie. Geologische verken- 
ningstochten in Centraal-Borneo (1898 — 94). [With: Appendix I — II by 
Dr. Q. J. Hinde.] Leiden — Amsterdam, 1900. gr. 8o. Met platen, 
illustraties en kaarten ; en met afzonderlijken Atlas van platen , kaarten 
en profielen. Leiden — Amsterdam, 1900. gr. fol. 

44 & 44a. Nieuweniiuis, Dr. A. W. In Centraal Borneo. Keis van Pontianak 
naar Samarinda. Leiden, 1900. 2 dln. gr. 8». Met platen. [2 Ex.] 

4. Beocari, O. Nelle foreste di Borneo. Viaggi e ricerche di un natura- 
lista. Firenze, 1902. gr. 8*. Con tavole, illustrazioni e carte. e. Land- en Volkenkunde wan Celebes. 86. Gtorvaise, N. Desoription hisiorique du Royaume de Maca^ar. Div^isée 
en trois Livres. Paris, H. Fouoanlt, 1688. pet. in-8o. 

1. [ ]■ An historioal Deacription of the Kingdom of MaoasÉtr in 

the East ïndies. In three Books. Giving . . . eto. [Translated from the 
Frenoh.] London, Th. Leigh and D. Midwinter, 1701. 8*. 

29. Vaughan , W. The narrative of captain David Woodard and four 
seamen, who lost their ship . . . , and surrendered themaelves up to the 
Malays , in the island of Gelebes ; oontaining . . . . an aooount of the 
manners and customs of the country .... together with an Introduotion , 
and an Appendix. London, 1804. 8^. With portrait, plates and maps. 

11. ( ). Belation des malheurs et de la captivi té , pendant deux ans 
et oinq mois, du oapitaine David Woodard, et de quatre de ses oom- 
pagnons , dans l'isie de Célébès , . . . . aveo la desoription de cotte isle. 
Traduit de Panglais sur la 8*. edition. Paris, 1805. 8». Avee portrait, 
planohes et oartes. 

41. Joosten, H. Treffende, echter allezins waarachtige beschrijving van 

de noodlottige zeereize van Gapitein, , gevoerd hebbende het 

Snaauwschip Drenthe, ten dienste van de O. I. G., en verongelukt op 

't rif het Hoefijzer , gelegen in den Groeten Oost , bij de Toekanbessis , 

Mei 1804. Door hem zei ven beschreven. Amsterdam, 1806. 8*. 

21. Code (A) of fiugis Maritime laws, with a translation and vocabulary, 
giving the pronunciation and meaning of each word. To which is added, 
an Appendix. [Edited by Th. Thomsen.] Singapore, 1882. 2 parts in 
one. sm. 8*. [Partly with Bugis characters.] 

12. Harty C. van der. Beize rondom het eiland Gelebes en naar eenige 
der Moluksche eilanden. G-edaan in den jare 1850 , door Z. M. schepen 
van oorlog Argo en Bromo. 's Gravenhage , 1853. 8». Met platen en 
kaarten. (Uitgave Kon. Instituut). 

14. — ^— iteize rondom het eiland Gelebes, en naar eenige der Mo- 
luksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z. M. schepen van 
oorlog Argo en Bromo. Nieuwe uitgave, 's Gravenhage , 1855. 8». Met 
platen en kaarten. (Uitgave Kon. Instituut). 

10. OverzUrt (Aardlijkakiindig) van het eiland Gelebes. Batavia, 1858. kl. 8*. 

*80. Ethnogpraphisohe Atlas, bevattende afbeeldingen van voorwerpen 
uit het leven en de huishouding der Makassaren , geteekend door C. A. 
Sohröder, Jr.; hoofdzakelijk dienende tot opheldering van het Makas- 
saarsoh Woordenboek van Dr. B. F. ICatthea. Amsterdam, 1859. 
langw. fol. [Plaatwerk.] 

28. Graaflandy TX. Inilah kitab batja akan tanah Minahassa. Boterdam, 
1868. 12o»o. [Maleisohe tekst] 

22. Jaarboelcje Celebes 1864—1866. [1«— 8« jaarg.] Uitgegeven door K. 
Sutherland. Makassar, 1864, 65, 65. 8 dln. 8». Met tabellen. [Verder 
niet versohenen.] 

5. Bosenbergy C. B. H. von. Reistogten in de afdeeling Gorontalo, 

fedaan op last der Ned. Indische Begering. [Met aanteekeningen door 
^ A. Iieupe en J. TUL Obreen.] Amsterdam, 1865. 8». Met platen 
en kaarten. (Uitgave Kon. Instituut). 

24. Graaflandy TX. Inilah kitab batja akan tanah Minahassa [Herdruk.] 
Boterdam, 1867. 12n»o. [Maleische tekst.] e. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN CELEBES. 31 

7. Ghraaflandy N. De Minahassa. Haar verleden en haar tegenwoordige 
toestand. (Eene bijdrage tot -de land- en volkenkunde). [Uitgegeven door 
J. C. Nenrdenburg en G. EL Nieixuum.] Botterdam, 1867, 69. 
2 din. 8*. Met platen en kaart. 

35. MattheSy Dr. B. F. Over de Wadjorezen met hun handels- en soheeps- 
wetboek. Makasear, 1869. 2 gedeelten in 1 band. gr. 8». [Deels Boegi- 
neeeohe tekst] 

*32. BthiK^prapbiflOhe Atlas , bevattende afbeeldingen van voorwerpen 
uit het leven en de huishouding der Boeginezen, geteekend door C. A. 
Sohröder Jr., S. Batelt en N. EilerBy dienende tot opheldering van 
het Boegineesch Woordenboek van Dr. B. F. Matthes. (Amsterdam), 
[1874]. langw. fol. [Plaatwerk.] 

15. Matthes y Dr. B. F. Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Gelebes. 
'sQravenhage, 1875. 8*. 

9. Meyer, A. B. Die Minahassa auf Celebes. Eine Beiseorinnerung. Vor- 
trag. (Sep. Abdruck ^Virchow und Holtsendorff's Sammlung wissen- 
achaftlioher Vortr&ge", XI). Berlin, 1876. 8o. 

4. LahurSy Ie General Baron [F.]. Les Indes Orientales néerlandaises. 
L'ile des Célèbes. Souvenirs. Bruxelles— Botterdam , 1880. 8*. 

13. Brink, F. B. van Staden ten. Zuid-Celebes. Bqdragen tot de krijgs- 
geschiedenis en militaire geographie van de zuidelijke landtong van het 
eiland Celebes .... Yersameld uit offtoieele en andere bronnen. [Met 
Bijlagen.] Utrecht, 1884. 8*. Met kaart. 

^1. Bthnogpraphisohe Atlas, bevattende afbeeldingen van voorwerpen uit 
het leven en de huishouding der Makassaren, geteekend door C. A. 
Schröder Jr. en N. XSilerB; hoofdzakelijk dienende tot opheldering van 
het Makassaarsch Woordenboek van Dr. B. F. Matthes. [Nieuwe 
uitgave.] 's Gravenhage— Amsterdam , 1885. langw. fol. [Plaatwerk.] 

*28. Albnm von Celébes-Typen. Ciroa 250 Abbildungen auf 87 Tafeln in 
Lichtdruck. Herausgegeben von Dr. A. B. Meyer. Dresden, 1889. 4*. 
[Plaatwerk.] 

6. Hiakson, 8. J. A naturalist in North Celebes. A narrative oftravels 
in Minahassa, the 8angir and Talaut islands,with notices of the fauna, 
flora and ethnology of the distriots visited. London, 1889. 8*. With 
pUtes, illustrations and maps. 

43. Ghlllois, W. O. Bapport nopens den staat van zaken in de Minahassa 
uitgebracht door het lid van den Baad van Ned. Indië in vol- 
doening aan de hem bij besluit van 8 Febr. 1892 N» 1 gedane opdracht. 
Batavia, 1892. gr. 8*. 

3. (Swavin^y [A. H.]).Nabetrachting. Het Minahassa-rapport. (Overdruk 
Java- Bode")- (Batavia, 1892). 8o. 

2. Stakman, M. C. B. De Minahassa. Bezwaarschrift, opgemaakt naar 
aanleiding van het rapport nopens den staat van zaken in de Mina- 
hassa, uitgebracht door W. O. Oallois. Amsterdam, 1893. 8». 

27. Vorstman , B. Ynf jaren scheiding van tafel en bed. (Brieven uit Indië 
aan zgne vxouw). Amsterdam, 1895. 8o. Met notenschrift. 

^^' Oraaflandy N. De Minahassa. Haar verleden en haar tegenwoordige 
toestand. [Nieuwe uitgave.] Haarlem , 1898. 2 dln. gr. 8». Met kaart. 

19. Poy, W. Schwerter von der Celébes See. Anhang: TJeber den Namen 
Gelebes. Dresden, 1899. fol. Mit Tafeln. [Publicationen aus dem Kön. 
Ethnographischen Museum zu Dresden. Xn.] 

^- IffQoan, J. 8. Minahassa dari hal tempatnja,kaadaannja,d.l.I. Mena- 
do, 1901, 02. 2 deeltjes. 8o. [Maleische tekst.] f. Land- 30. [Bumphius, G. £.?]. Waeraohtigh Verhael, van de Schriokelijcke 
Aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaarts , ende vooraaementlijck 
op den 17. Febr. des Jaers 1674. voorgevallen, in/ en ontrent de Ëylan- 
den van Amboina, mitsgaders... enz. Gedruckt naer de Copye van 
Batavia, 1675. 49, 

16. BarohewitZy E. Chr. Allerneueste and wahrhaffte Ost-Indianisohe 
Beise-Beschreibung, darinnen I. Seine durch Teutsch- nnd Holland naoh 
Indien gethane Beise; ü. Sein Ëilff-j&hriger Auffenthalt auf Java, 
Banda and den Sudwester-Insulen, . .. . ; III. Seine Büok-Beise. Chem- 
nitz, J. Christoph und J. D. Stöszeln, 1730. 8*. Mit Karte. 

8. KolffJr.y D. H. Beize door den weinig bekenden zuidelijken Molukschen 
Archipel en langs de geheel onbekende zuidwest kust van Nieuw-Guinea ; 
gedaan in de jaren 1825 en 1826. Amsterdam , 1828. 8^. Met kaart en 
titelvignet. 

32. Olivier Jz., J. Beizen in den Molukschen archipel naar Makassar, 
enz. in het gevolg van den Gou v. -Generaal van Nederland's Indië, in 
1824 gedaan, en volgens de dagboeken en aanteekeningen van onder- 
scheidene reisgenooten , beschreven. Amsterdam, 1884, 37. 2 dln. 8*. 
Met portret. 

27. Kolff Jun. , D. H. Voyages of the Du tob brig of war Dourga , through 
the southeru and little-known parts of the Moluccan Archipelago, and 
along the previously unknown southem coast of New Guinea, perfor- 
med during the years 1825 & 1826. Translated from the Datoh by 
G. W. Earl. London, 1840. 8». 

31. Serière, G. de. Bijdrage over de hulpbronnen voor nationale welvaart 

in den Molukschen archipel. [Voordracht] Gevolgd door eene bijdrage 

tot de statistieke kennis van de Z. W. en Z. O. eilanden. Zwolle, 1848. 8<>. 

3. Doren, J. B. J. van. Herinneringen der laatste oogenblikken van 
mijn verblijf in de Molukko's. 's Gravenhage, 1852. 8». Met platen , schets- 
kaarten en plattegronden. 

21. ( ). Het eiland Ceram, en zijne bewoners. (In „Yaderlandsche 

Letteroefeningen'*). Amsterdam, 1856. 8°. 

23. [Quarlea van IJfibrd, Jhr. H.]. Aanteekeningen betreffende eene reis 
door de Molukken van Z. Exo. den Gouv.-Generaal Mr. A. J. Duymaer 
van Twist, in... Sept. en Oct. 1855. 's Gravenhage , 1856. 8*>.. 

17. Hatteniy J. van. Extract uit de proeve eener geneeskundig-geogra- 
phiscbe plaatsbeschrijving van het eiland Amboina. (Overdruk „Ned. 
Tijdschrift voor Geneoskmide"). (Amsterdam, 1858). 8*. 

1. Willer, T. J. Het eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche 
instellingen. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband tot 
Europesche kolonisatie in Ned.-Indië door Jhr. J. F. Cornets de Groot 
van Kraajjenbnrg. Amsterdam, 1858. fy. Met kaart en tabellen. 

2. Doren, J. B. J. van. Boeroe en Manipa. Aanteekeningen en geschied- 
kundige feiten. Amsterdam, 1859. 8o. Met platen en tabel. 

7. Craby F. van der. De Moluksche eilanden. Beis van Z. E. den Gou v.- 
Generaal Gh. F. Pahud, door den Molukschen archipel. Batavia, 1862. 
8». Met tabellen. 1) Tot de Molukken ziin , behalve de Ternataansche , Ambonsche en Bandasche 
eilanden, ook gerekend de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden. /. LAND- EN VOLKENKUNDE VAN DE MOLUKKEN. 83 

20 &r 20a. Bosenbergy C. B. H. VOn. Bels naar de ZuidooBt«reiIanden, 

fedaan iu 1865 op last der Kegering van Ned.-Indië. [Met Voorrede van 
^ J. B. C. Bobidé van der Aa.]'sGravenhage, 1867. B^ Met platen. 
(Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

6. Banda, in het verleden, in het tegenwoordige en in de toekomst; 
met een woord over de wenschelijkheid eener reorganisatie der Molukken 
(door een Perkenier). (Rotterdam, 1871). 8°. 

9. Linden, Mr. H. O. van der. Banda en zijne bewoners. Dordrecht, 
1873. 4o. 

12. Hodvelly G. W. W. C. Baron van. Ambon en meer bepaaldelijk de 
Oeliasers , geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst. 
[Uitgegeven door J. D. van HoövelL] Dordrecht, 1875. gr. 8». Met 
kaart. [En met bijgevoegde Errata en Aanvullingen van 1876.] 

18. [ ] Nog iets over Ceram's politieken toestand (door een ex- Ambo- 
nees). (Overdruk „Algemeen Dagblad van Ned. Indië"). (Batavia, 1879). 8». 

15. (Mout van Soeterwoude, M. E. F. e. a.). Exploitatie van Batjan. 
('s Gravenhage , 1881). 8°. 

13. Biedel, J. G. F. De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes 
en Papua. 's Gravenhage , 1886. gr. 8". Met platen , kaarten en figuren. 

14. Clercq , F. S. A. de. Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate. 
Leiden, 1890. 8^ Met platen, kaarten en figuur. 

11. Planten 9 H. O. W. en Wertheim, C. J. M. Verslagen van de 
wetenschappelijke opnemingen en onderzoekingen op de Key-eilanden, 

gedurende de jaren 1889 en 1890, ingesteld in opdracht van het 

Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap. [En: Systematische beschrijving 
van de door de Heeren Planten en Wertheim verzamelde Ethnogra- 
phica, tijdens hun verblijf op de Zuidwester- en de Zuidooster-eilanden 
door C. M. Pleyte Wan.] (Overdruk „Tijdschrift v. h. Kon. Ned. 
Aardrijksk. Genootschap", jrg. 1892 en 1893). Leiden, 1898. 8°. Met 
kaart; en met „Ethnographische Atlas van de Zuidwester- en Zuidooster- 
eilanden, meer bepaaldelijk der eilanden Wetar, Leti, Babar en Dama 
alsmede der Tanimber-, Timorlaut- en E.ei-eilanden , te zamengesteld 
op last van het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap door C. M. Pleyte 
wan." Leiden, 1898. fol. 

19. Klerk, R. de. Belangrijk verslag over den staat van Banda en om- 
liggende eilanden aan Z. E. den Gouv.-Generaal van Ned.-Indië 
J. Mossel.... [uitgegeven] met eene korte beschr^ving van Banda in 
het bijzonder en de Molukken in het algemeen van 1795 tot 1894, door 
C. A. M. van Vliet, ('s Gravenhage , 1894). gr. 8^ 

10. Martin, K. Beisen in den Molukken , in Ambon , den Uliassem , Seran 
(Ceram) und Bum. 

[a.] Éine Schildening von Land xmd Leuten. Mit Illustrationen;und 

mit Atlas von Tafebi und Karte. 1894. 2 Bde. 
[b.] Geologischer Theil. 1* Lief.: Ambon und die Uliasser. 2» Lief.: 
Seran und Buano. 1897, 1902. 2 Hefte. Mit Karten, Tafeln und 
Illustrationen. [Bd. UI noch unvollendet.] 
Leiden, 1894—1902. 3 Bde. gr. 8o. 
24. Jaoobsen, A. Reise in die Inselwelt des Banda-Meeres. Bearbeitet von 
P. BolanoL Mit einem Vorwort von B. Virohow. Berlin, 1896. gr. 8o. 
Mit Tafeln und Illustrationen. 
5. Wiohmann, A. Der Ausbruch des Vulkans „Tolo" auf Halmahera. 
(Sep. Abdruok „Deutsche geologische Zeitschrift" , Bd. XLIX). (Berlin), 
1897. 8*. Mit Figur. 
4. Bintang Pjaoeh [» Verster, J. F. L. de Balbian]. Ambon vóór 
en na de ramp. (Amsterdam, 1898). langw. 8°. Met platen. 

22. Iiang^n, Kapt. H. G. Die Key- oder Kii-Inseln des O. I. Archipelago. 
Aus dem Tagebuche eines Colonisten. Wien , 1902. 8». Mit Illustrationen 
und Karten. Cat. Kol. Bibl. 2/8/02. Land- en Volkenkunde ^mn Nieuw-Guinea 

in zijn geheel. 15. Kolff Jr.y D. H. Reize door den weinig bekenden zuidelijken Molukschen 
archipel en langs de geheel onbekende Zuidwest kust. van Nieuw- 
Guinea; gedaan in de jaren 1825 en 1826. Amsterdam, 1828. 8". Met 
kaart en titelvignet. (Achteraan ontbreken p. 397—398 en de Errata.] 

9. Modera, J. Verhaal van eene reize naar en langs de Zuid-Westkust 
van Nieaw-Guinea gedaan in 1828, door Z. M. Corvet Triton , en Z. M. 
Coloniale Schoener de Iris. Haarlem, 1830. 8". Met kaarten titelvignet. 

48. Sari , Q. W. The native races of the Indian Archipelago. Papuans. 
London— New- York — Paris — Madrid, 1853. 8^'. With plates and maps. 
[Ethnographical Library, vol. I.] 

27. D^ky Mr. Ij. C. D. van. Twee togten naar de golf van Carpentaria. 
J. Carstensz. 1623. J. E. Gonzal. 1756. Benevens iets over den togt, van 
G. Pool en Piet er Pietersz. Amsterdam, 1859. 8". Met kaart en facsi- 
mile. [Mededeelingen uit het Oost-Indisch Archief. N". 1. Niet verder 
verschenen.) 

29. 19'ieuw-G'Uiliea , ethnographisch en natuurkundig onderzocht en be- 
schreven in 1858 door een Nederlandsch Indische Commissie [H. D. A. 
van der Goes, G. Boijer , P. G. Beekman, en Dr. J. H. Croocke- 
wit* Hzn.] (Afzonderlijke uitgave van Bijdragen tot de Taal-, Land- 
en Volkenkunde van Ned.-Indië, 2« Keeks, dl. V). Amsterdam, 1862. 8". 
Met platen; en met Atlas van kaarten, Amsterdam, 1862. 4". (Uitgave 
Kon. Instituut). 

7. Gk>udswaard , A. De Papoewa's van de Geelvinksbaai. Hoofdzakelijk 
naar mondelinge mededeelingen van ooggetuigen. [Uitgegeven door 
J. P. Asma.] Schiedam , 1863. 12'"". Met kaart. 

5. Humboldt8-Bai (Die) und Cap Bonpland in Neu-Guinea ethno- 
graphisch und physikalisch untersucht durch eine niederl&ndisch-indische 
Commission. Mitgetheilt von Dr. J. Muller. Berlin , 1864. 8». Mit Tafeln. 

12. Finschy O. Neu-Guinea und seine Bewohner. Bremen, 1865. 8". Mit Karte. 

34. (Iieui>e, P. A. en Obreen, J. M.). Geschied- en zeevaartkundige 
toelichting betrefiende eene kaart van de Geelvinksbaai, op de Noord- 
kust van Nieuw-Guinea, volgens de opname van Jacob Weyland in 
1705. ('s Gravenhage , 1866). 8^'. Met kaai-t in kartonnen portefeuille. 

17. OttOW, C. W. en Geissler, J. G. Kort overzigt van het landende 
bewoners der kust van Noord-Oostelijk Guinea. (Uit „Bijblad bij de 
Christelijke Stemmen", VT). (Amsterdam, 1868). 8». 

10. (IjOVera, G.). Notizie dei viaggiatori Bec<ïari e d'Albertis. (Nella 
„Rivista Marittima", VI). Roma, 1873. 8». Con carta. 

41. (HartOg, P. C. L.). Verslag eener reis met het stoomschip „Egeron". 
(Soerabaija) , [1875]. 8^. 

36. Meyer, Dr. A. B. Notizen über Glauben und Sitten der Papüas des 
Mafoor'schen Stammes auf Neu-Guinea. (Sep. Abdruck „Mittheilungen 
der GeselLschaft für Erdkunde zu Dresden", XII). Dresden, 1875. gr. 8". 
Mit Tafel. 

22. Bosenbergy C. B. H. von. Reistochten naar de Geelvinkbaai op 
Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870. [Met Voorrede vanP. J. B. C. 
Bobidé van der Aa.] 's Gravenhage , 1875. 4^. Met platen, kaarten 
en portret. (Uitgave Kon. Instituut). g. LAND- EN VOLKENK. VAN N.-GUINEA ir zijn qehkel. 86 

13. Moresby, Capt. J. Discoveries &. surveys in New Guinea and the 
d'Entrecasteaux islands. A cniiso in Polynesia and visits to the pearl> 
shelling stations in Torres Straits of H. M. 8. Basilisk. London, 1876. 
8^. With plates and maps. 

20 &. 20a. Beiaen naar Ned. Nieuw-G-uinea ondernomen op last der 
Begeering van Ned.-Indië in de jaren 1871, 1872, 1875—1876 door de 
heeren F. van der Crab en J. E. Teysmaniiy J. G. Coorengel, 
en A. J. Langeveldt van Hemert en F. Swaan. Met geschied- en 
aardrijkskundige toelichtingen door F. J. B. C. Bobidé van der Aa. 
's Gravenhage , 1879. 8». Met kaarten. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.) 

14. Albertis, L. M. d'. New Guinea: what I did and what Isaw. London, 
1880. 2 vols. 8o. With plates, illustrations , portrait and map. 

16. fiafiOray, A. La Papuassia o la missione scientifica di — — nella 
Nuova Guinea (1876—77). [Traduzione di] Q. TonL Roma, 1880. picc. 8*. 

1. Stone, O. C. A few months in New Guinea. London, 1880. 8°. With 
maps, plate and illustrations. 

2. D'Estareyy Ie Dr. €*• Meynera La Papouasieou Nou velle-Guinée occi- 
dentale. Paris — Botterdam, 1881. gr. in-S®. Avec planches et cart«. 

18. Kïiglioli, E. H.). [Becensione di:] D'Alhertis L. M. — Alla Nuova 
Gruinea. (Estratto „Archivio per l'Antropologia e la Etnologia'*, XI). 
(Firenze, 1881). gr. 8o. 

21. Baftray, A. Viaje k Nueva Guinea (1876—77). [Tradueción del „Tour 
du Monde'', XX, 1, por el Dr. Moreno.] Madrid , 188L 4». Con Uminas, 
ilustraciones y mapa. [Biblioteca de Viajes.] 

8. Haga, A. Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesohe eilanden. 
Historische bijdrage, d: 1500—1888. L d: 1500—1817. IL 1818—1883. 
Batavia— 's Hage, 1884. 2 dln. gr. 12—. Met kaart. 

33. New Guinea bibliOgraphy. (Extract „The Boyal Geographical 
Society's Supplementary papers", I). (London), 1884. 8°. 

40. Bastiany A. Der Papua des dunkeln Inselreichs im Lichte psycho- 
logi.scher Forschung. BerUn, 1885. 8». 

24. Bonaparte, Prince Boland. Les demiers voyages des Néerlandais 
è. Ia Nouvelle-Guinée. (Extrait „Bulletin de Ia Societé de Géographie de 
Paris", 1884, sur grand papier). Versailles, 1885. 4°. Avec carte. 

25. ' Les récents voyages des Néerlandais k la Nou veile- Guinee. 
(Extrait „Comptes-rendus de la Société de Géographie de Paris", sur 
grand papier). Versailles, 1885. 4© Avec carte. 

19. ChalmerB, J. and Qill, W. Wyatt Work and adventure in New 
Guinea. 1877 to 1885. (London), 1885. 8o. With maps, plates and 
illustrations. 

11. Ijyne, Ch. New Guinea. An account of the establishment of the 
British Protectorate over the Southern shores of New Guinea. London , 
1885. 8o. With plates. 

46. Hager, C. Kaiser Wilhelms-Land und der Bismarck- Archipel. Nach 
den neuesten Quellen geschildert. Leipzig, [18861. 8®. Mit Tafeln, lUus- 
trationen und Kartenskizzen. 

4. Iiindt, J. W. Picturesque New Guinea. With an historical introduc- 
tion and supplementary chapters on the manners and customs of the 
Papuans. London, 1887. 4o. With plates and portraits. 

26. Farkinson, B. Im Bismarck-Archipel. Erlebnisse uud Beobachtungen 
auf der Insel Neu-Pommern (Neii-Brittannien). Leipzig, 1887. 8o. Mit 
Tafeln, lUustrationen und Karte. 

32. Bonaparte, Prince Boland. La Nouvelle-Guinée. IIP Notice. Le 
fleuve Augusta. IV* Notice. Le golfe Huon. Paris, 1887, 88. 2 pièces. 
pet. in-4o. Avec oartes. 36 I. NEDERLANDSen OOST-INDIÈ. 

88. Finsohy Dr. O. Samoafahrten. Beisen in Kaiser Wilhelms-Land iind 
Englisoh-Neu-Guinea in den Jahren 1884 u. 1885 an Bord des Deutschen 
Dampfera „Samoa". Leipzig, 1888. 8o. Mit Tafeln, Illustrationen , 
Karten und Porfcr&t. 

*39. — ^— Samoafahrten. Ethnologischer Atlas, x Typen aus der Steinzeit 
Neu-Guineas. Mit erkl&rendem Text. Leipzig, 1888. 4». [Plaatwerk.] 

31. Strachan, Capt. J. Explorations and ad ventures in New Guinea. 
London, 1888. 8^. With maps, portrait and plates. 

3. Bevan, Th. F. Toil, travel and discovery in British New Guinea. 
London, 1890. 8°. With maps. 

87. Thomsoily J. P. British New Guinea. London, 1892. 8o. With plates, 
illustrations , portrait, map and Appendix. 

30. Cleroq, F. S. A. de en SohmeltZ, J. D. E. Ethnographisohe be- 
schrijving van de West- en Noordkust van Nederlaudsch Nieuw-Guinea. 
Met bijvoeging eener schets der ethnographie van Duitsch en Britsch 
Nieuw-Guinea. Leiden , 1893. 4o Met platen , illustraties , tabellen en kaart. 

23. Horsty Dr. D. W. De Bum-Serams op Nieuw-Guinea of het Hinduï.sme 
in het Oosten van onzen Archipel. Leiden, 1893. 8°. Met platen. 

6. Chalmers, J. Pioneer life and work in New Guinea. 1877—1894. 
London, 1895. 8°. With map, portrait, plates and illustrations. 

28. Hagen, Dr. B. IJnter den Papua's. Beobachtungen und Studiën über 
Land und Leute, Thier- und Pflanzenwelt in Kaiser- Wilhelmsland. 
Wiesbaden, 1899. 4o. Mit Tafehi. 

35. Erieger, Dr. M. Neu-Guinea. Mit Beitragen von Dr. A. Freih. von 
Danckelman, Dr. F. von liuschan, P. MatBOhie und Dr. O. 
Warburg. Berlin, (1899). gr. 8o. Mit Karten , Tafeln und Illustrationen. 
[Bibliothek der Lftnderkunde, Bd. V— VL] 

42. Bluniy H. Neu-Guinea und der Bismarckarchipel. Eine wirtschaftliche 
Studie. Berlin, 1900. 8«». Mit Karte, Portrftt und Tafeln. 

44. Klinze 9 G. Ln Dienst des Kreuzes auf ungebahnten Pfaden. Zweite 
Auflage. Bannen, 1901. 4 Hefte. 8<'. Mit Tafehi und Illustrationen. 
[Rheinische Missions-Sohriften , N'. 76—79.] 

45. Tappenbeok, E. Deutsch-Neuguinea. Berlin, 1901. 8». Mit Tafeln, 
Illustrationen und Kai*te. [Süsserotts Kolonialbibliothek , I.] *. Land- en Volkankunde van de Kleine 
Soenda-ellanden. 13. LautSy Q. Het eiland Balie en de Balienezen. Amsterdam, 1848. 8*. 
Met kaart en titelvignet. 

14 & 14a. CastrOy A. de. As po^sess^^ portug^ezas na Oceania. [Gom 

docomentos]. Li-sboa, 1867. 8*. CJom mapas. [2 Ex.] 

15 & 15a. Sosrowicljpjo, Raden. Serat Poerwotjarito Bali. Batavia, 1875. 

8». [Javaansche tekst.] [2 Ex.] 

3. Heynen , F. C. Pr. Het rijk Larantoeka op het eiland Flores in N. I. 
(In „ Studiën op Gt>d8dienstig , Wetenschappelijk en Letterkundig 
gebied", VIII). »s Hertogenbosch , 1876. S\ 

12. Eok, R. van. Schetsen van het eiland Bali. L Algemeene beschryving. 
II. Bevolking. III. Geschiedenis. lY. Godsdienst. V. Bestuur. YI. BÜechts- 
pleging. Yn. Wandeling door de afzonderlijke rukjes. YIII. Zeden en 
gewoonten. (Uit „Tijdschrift voor Nederlandsch Indië", Nieuwe Serie, 
7- Jrg. I[— 9- Jrg. II). (Zalt-Bommel , 1878—80). 14 stuks in 1 bd. 8». 

8. Jacobs, Br. J. Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving 
met aanteekeningen betreffende hygiëne , land- en volkenkunde van de 
eilanden Bali en Lombok. Batavia, 1883. gr. 8o. Met plaat, kaart en 
illustratie. 

1. Kniphorst, J. H. F. £. Terugblik op Timor en onderhoorigheden. 
(Overdruk „Tijdschrift van Ned. Indië", Mei— Nov. 1885). (Zalt-Bommel), ■ 
1885. 8». 

4. Colfis, A. Het journaal van — — . Eene bijdrage tot de kennis der 
Kleine Soenda-eilanden [uitgegeven en van aanteekeningen voorzien] 
door A. G. Vordarman. Batavia, 1888. 8o. Met schetskaart. 

10. Tonkes, H. Ydlkskunde von Bali. Inaugural-Diss. Halle a/6,1888.8». 
Mit Karte. 

2. Biedel, Ie Br. J. Q. F. Note sur Tile Bote. (Extrait „Compte-rendu 
^•Congres International de Géographie k Paris''). (Paris, 1889). 4». 

16. ' Jfikhaetl.') 'Q. A. Pr. Yan Noord tot Zuid dwars door het land der 

Beloneesche koppensnellers. Reisverhaal . . . voor de leden van den St. 
Cla ver-bond. 's Gravenhage, 1893. 8». [Niet in den handel.] 

7. Aanteekeningen (Eenige) betreffende Lombok. Uitgegeven met toe- 
stemming van Z. E. den Min. v. Koloniën, naar de uitgave van de 
Landsdrukkerij te Batavia, 's Gravenhage , 1894. 8». Met kaarten. 

9. Balen, J. H. van. Lombok. Land en volk. Met een overzicht van do 
laatste gebeurtenissen. Helder, [1894]. 8". Met kaartje. 

,5. Have, J. J. ten. Het eiland Lombok en zijne bewoners, 's Graven- 
hage, 1894. 8». Met kaart. 

6. LeendertB, C. J. De déb&cle van Lombok. Leiden, 1894. 8». 

17. __ Bali en de Balineezen. Een en ander over land en volk. 
Leiden, 1895. 8*. 

18. Jaoobflen, A. Beise in die Inselwelt des Banda-Meeres. Bearbeitot 
von P. Boland. Mit einem Yorwort von B. Vipchow. Berlin, 1896. 
gr. 8». Mit Tafeln und lUustrationen. [p. 48—100 & 242—270 handelen 
over de Kleine Soenda-eilanden.] 

11. Neeb, Dr. C. J. en Brusse, W. E. Asbeek. Naar Lombok. Soera- 
baia, 1897. 4». Met platen en plattegrond. *< i. Geschiedenis. 93. Argensola , el Licenciado B. Ii. de. Conq vista de las Islas Maliicas al 
fiey Felipe III. No. S«r. Madrid, A. Martin, 1609. gr. 8». Con frontispicio. 

96. Verhael (Waeraohtich), van 't geene inde £y landen van Banda,in 
Oost-Indien/ inden Jaere seetien-hondert eenentwintich / ende te vooren 
is ghepasseert. Z. p. Q-edruckt int laer ons Heeren , Anno 1622. kl. 4». 

159. Verhael (Een waer) vande onlanoksche ongerechte , wreede , ende on- 
menschelyoke procedure teghen de Enghelsche tot Amboyna in Oost- 
Indien, door de Nederlanders aldaer ghemaeckt op een versierde pre- 
tentie van een Conspiratie vande selue Ënghelschen. Z. p. Ghedruckt 
int laer 1624. kl. 4o. Met houtsneden. 

95. Verhael (Waerachtich) vande Tijdinghen gecomen wt de Oost-Indien , 
met het Jacht ghenaemt de Haze , in Junio 1624. in Texel aenghelandt. 
Aengaende de Conspiratie ontdeckt inde Ey landen van Amboyna: ende 
de straffe by lustitie daer op ghevolght. In Martio 1624.') vervat by 
missive. Z. p. Grhedruckt int Jaer 1624. kl. 4». 

25. Helation (A true) of the unjust, oruel, and barbarous proceedings 
against the English at Amboyna in the East-Indies, by the Nether- 
landish Qovernour & Council there. AUo the Copie of a Pamphlet of the 
Dutch in Defence of the Action. With Remarks upon the whole matter. 
London, W. Bentley, 1651. 3 pieces in one. 12mo. With frontispieoe. 

98. Anatomiay ofte Ont-ledinge. Roerende de saecken der Engelsche 
en Hollanders, in Amboyna. Daer beneffens, een perfecte Weder- 
legginghe van het HoUandts Journael , énde de Engelsche Duym-draeyer : 
waer in dat sy vergeefs soecken te bewijsen/ dat de Engelsche schuldigh 
zijn aen het Verraet van Amboyna. Voor de Onparteydighe. t' Amster- 
dam, S. vander Meulen, 1652. kl. 4". 

97. Journaal/ ofte Waarachtige Beschrijvinge van de gruwelijke Conspi- 
ratien der Engekohe , ontdekt in de Eylanden van Amboyna , in Oost- 
Indien/ en de straffe/ bij Justitie daar op ge volgt. Dienende tot ver- 
morselinge van d'onrecht vaardige actie des Parlements van Engelandt , 
op de Nederlandsche Oost-Indische Compagniet t' Amsterdam , H. Stam , 
1652. kl. 4o. 

100. Verhael (Waeraohtigh) vande Tijdingen gekomen uy t de Oost-Indien , 
met het Jacht genaemt de Haze, in Junio 1624. in Texel aen-gelandt. 
Aengaende de Conspiratie der Engelsen ondeckt inde Eylanden van 
Amboyna: ende de straffe by Justitie daer op ghevolchh In Martio 1624. ') 
Met een pertinent Discours op de selve Saecke. Z. p. Gedruckt tot 
onderreohtinge tegens de Engelsche Anatomia, in 't laer 1652. kl. 4°. 

94. Bor 9 L. Amboinse oorlogen , door Arnold de Vlaming van Oudshoorn 
als Superintendent, over d'Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind ge- 
bracht. Tot Delff, A. Bon, 1663. 12mo. Met koperplaten. 

85. Artyculen (Waerder) ende Poincten, waer op tusschen den Grood- • 
mogenden Padvcca Siri Svltan Hassan Ovdyn, Coninck ende vordere 
Regeringe van Macassar ter eönre ; ende den Heere Cornelis Speelman . . . 
in de Name van den Ed: Heere Joan Maetsuycker ; Gouverneur Gene- 
rael ende de Heeren Raden van India ; . . . . is gemaeckt geslooten en 
vast gestelt een eeuwich duerende vaste en goede Vreede Vriendschap 
en Bondgenootschap. Tot Batavia, 1668. kl. 4». I) Lees: 1623. /• GESCHIEDENIS. 89 

145. Contraoten (Naeder) gemaeokt met Badia Tello eu Crain Linquefl. 
Den 9. en 18. Mart Anno 1668. Item naerder Poincten met Radja Tollo 
en Crain LincqueH , mitsgaders den Jongen en Ouden Coninck van Goa 
gemaeckt den 15. 21. en 27. July 1669. Den tweeden Dnick vermeerdert 
met drie Brieven, door Crain Goa. Crain Tello. en Crain Linckis. Aen 
syn Edelheyt de H. Gouverneur Generael geschreven. Tot Batavia, H. 
Brants en J. Bniyningh , 1669. kl. 4". 

86. Verhael (Bondigh), van den Oorlogh, tusschen de E: Oost-Indische 
Compagnie, en den Koningh van Macasser, voorgevallen in den Jare 
1666. 1667. en 1668. Waer op gevolght is een Eeuwige Yreede , wekkers 
Artijckelen hier nevens gaende , enz. Xaer de Copie , gedruokt op Batavia. 
Tot Leyden, J. vander Brugge, 1669. kl. 4". 

87. Journael of Kort Verhael van 't Begin/ Voortgangh en Eynde des 
Oorloghs tussohen den Koningh en verdere Rogeeringe vanMacassar, 
en de Ned. Geoctr. Oost-Indische Compagnie, in de Jaren 1666/ 1667/ 
1668 en 1669 voorgevallen .... Onder het Manhaft beleyt van den Kd. 
Heer Comelis Speelman .... Als mede des sclfs Articulen van Vrede. 
t'Amsterdam, M. Doomick, na de Copye gedruokt op Batavia, [1670] . 
kl. 4o. Met titelvignet. 

141. AntWOOrt, van de Vergaederingh van de Seventiene , representerende 
de Generale Ned. Geoctr. Oost-Indische Compagnie, aen de Uoogh 
Mogende Heeren Staeten Generael .... overgelevert op de twee propo- 

sitien, d'eene door d'Heer Chudleyg en d'ander door d'Heer Ridder 

Chardin aen haer Ho: Mo: gedaen en ingedient , raeokende het 

voorgevallene tot Bantam, t' Amsterdam, P. Matthysz, [1683]. kl. 4". 

184. VindioatiOIl (An Impartial) of the English East-India-Company , 
from the uniust and slanderous imputations cast upon them in a Trea- 
tise intituled , A Justification of the Directors of the Netherlands East- 
India-Company. [At the end: „A Justification of the Directors of the 

Netherlands East-India Company Likewise u Justification |by P. 

van Dam] in Answer to the several Memorials lately given unto the 
States General by the Marquess of Albeville, touching Meslepatam and 
other places in the Indies. Translated out of Dutch by a good Friend. 
Printed at London, in the Year 1687".] London, S. Tidmarsh, 1688. 
2 vols. in one. 8". 

99. Argensola, B. L. de. Histoire de la conquète des isles Moluques par 
les Espagnols, par les Portugais, & par les Hollandais. Traduite de 
l'Espagnol. Amsterdam, J. Des Bordes, 1707. 3 tomes. 12roo. 

46. Verhael (Omstandig en Allemaeuwkeurigst) van den Oorsprong , 
Begin, Voortgang en gelukkige ontdekkinge van het vervloekt en 
Schelms Verraadt , gesmeedt tegen de Ed: Oostindische Compagnie , 
ende alle Europeanen, door de Chineesen, zoo in de Stadt Batavia , als 
in de Bovenlanden zich onthoudende .... behelzende een Dagverhaal , 
van omtrent twee Maenden tyts , beginnende met den 26 September 1740 
en vervolgens. Door een zeer Aenzienlyk Heer met de laetste Retour- 
Schepen overgezonden. Utrecht, J. Evelt, [1741]. kl. 4». Met plattegrond 
van Batavia. 

88. Verzameling van verschei de echte stukken, van Batavia herwaards 
gezonden: concerneerende den Opstand der Chineezen buiten, en de 
daar op gevolgde gniwelyke Massacre binnen gemelde Stad ; bestaande 

in I. enz V. Droom ; waar in veele aanmerkelyke zaaken voorkomen , 

tot opheldering van de voorgaande Stukken. Dord, van Braam, enz. 
enz., [1741?]. 8°. 

143. Ontroerd Holland (Het). Of kort Verhaal van de Voornaamste on- 
lusten, oproeren en oneenigheden , die in de Vereenigde Nederlanden, 
in voorige tyden, en allerbyzonderst in deze laatste Jaaren zijn voor- 
gevallen.. . . Tusschen beide is inge voegt, een beknopte Historie van 
de Opschuddingen aan Cabo de Groede Hoop , te Batavia en op Curacao. 
Harderwijk, W. Brinkink, [1748]. klein 8». Met plattegrond van Batavia, 
en ierreinsohets. 40 L NEDERLANDSen 008T-INDIË. 

140. Waldbaxun, Chr. F. Ausführliche und merokwürdige Historie der 
Ost-lndisohen Insel Groaz-Java und aller übrigen HoU&ndischen Colo- 
nien in Ost-Indien. Leipzig — Jena, J. Chr. Cröker, 1754. 8°. 

156. (Iiethinois , M*.). Bequête au Boy, pour Balthazar-Pasccd Celse, fils 
ainé du Boy, et héritier présomptif des royaumes de Timor et de 
Solor dans les Moluques. Paris, Knapen, 1768. 4P, 

181. HiBtorie van de Vereenigde Nederlandsche Oostindische Maatschappy. 
Leiden— Campen, P. van der Eyk e. a. & J. A. de Chalmot, 1779. kl. 4". 
Met titelplaat. (Hedendaagsohe Historie of het Vervolg van de Alge- 
meene Historie besohreeven door een Grezelscliap van geleerde mannen 
in Engeland. Uit het Engelsch vertaald, enz. X* Deel, U* Stuk.] 

149. Middelen (Politieke) tot behoud voor Ned. Oost- en West-Indien; 
vervat in een brief van een Oost-Indisoh Heer aan een zeker Vriend 
te Amsterdam. Z. pi., [1781]. 8°. 

180. Précis de Porisine de la marche et de la chüte de la Compagnie 
d^Asie & d'Afrique dans les Ports du Littoral Autriohien. Liège, 1785. 8o. 

84. (Carp, R.). Advis van den Fiscaal van den Baad der Asiatische Be- 
zittingen en Etablissementen, mitsgaders justificatoire resolutie van 
denzelven Baad, in de zaak van Fran^ois van Boeckholtz, gewezen 
gezaghebber van Banda; betreffende de overgave van gezegd Gouverne- 
ment. Amsterdam, 1802. 8°. 

142. Nederburgh, Mr. S. C. Echte stukken betreffende het volbragt onder- 
zoek der verrichtingen van de Generale Oommissie in den jare 1791 
benoemd geweest over de O. I. bezittingen van den Staat en deKsAb 
de Goede Hoop. 'sHaage, 1803. 8o. 

81. Wardenaar, W. en Du Puy, P. Ph. Journaal der reize van Mr. 
S. C. Nederburgh , gewezen Commissaris Generaal over Nederlands India , 
langs Java's Noordoostkust, in 1798. Op hooge order gehouden. Am- 
sterdam, 1804. 8o. 

21. Saalfeldy Fr. Geschichte des HoU&ndisohen Kolonialwesens in Ost- 
indien. Gtittingen, 1812, 18. 2 Bde. kl. 8°. Mit Tabellen. 

173. Thom, Maj. W. Memoir of the conquest of Java; withthesubsequent 
operations of the British forces in the Oriental Archipelago. To which 
is subjoined, a statistical and historioal sketch of Java. London,1815. 
40. With maps, plans and platos. 

152. [Bruinillg , Q.]. De heldhaftige bevrediging van Palembang , het aldaar 
sints 1810 vooraf gebeurde, wederlegging van Baffles en Court, en voor- 
loopige korte beschrijving van Palembang, Banca, enz. Botterdam, 
1822. 8». Met kaarten. 

172. Stuers, Jhr. P. V. A. Bidder De. Prins Diepo Negoro , hoofd der muite- 
lingen op Java. Kiaij goeroe van Modjo, hoofdpriestor. Badeen Pacha 
Prawiro Dirdjo, opperbevelhebber. Z. p., [1830]. fol. Met portretten. [Holl. 
en Fransche tekst.] 

82. Kampen , TX, Q-. van. Geschiedenis der Nederlanders buiton Europa , . . . 
van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd. Haarlem, 1831, 
31, 32, 33. 3 dln. in 4 bdn. 8^. Met titelplaten. 

179. Onderzoek (Geschiedkundig) naar den handel en het bestuur der 
Nederlandsche Oost-Indische bezittingen. (Overdruk?). Z. p. , [1883]. 8». 

24. Stuers, Ie Major P. V. A. de. Mémoires sur la guerre de 1'ile de Java 
de 1825 è. 1830. Leyde, 1833. 4«. Aveo portraits , cartes , et Atlas séparé 
(n** 360 en 386 van den Catalogus der Land- en Zeekaarten). 

12. Saxe— Weimar— Eisenaoh, Ie Duc B. de. Précis de la campagne de 
Java, en 1811. La Haye, 1834. 8<). Avec cartes, plans et tableau. <• GE8CHIEDENIR. 41 

6. Saxen— Weimar—Eisenaoh, B. Hertog van. Beknopte beschrijving 
van den veldtogt op Java, in 1811. Uit het f ranflch vertaald door J. C. 
van B\inevelcL Dordrecht, 1885. 8". Met kaarten, plattegronden en 
tabellen. 

2. Nahu^Sy Mr. H. G. Baron. Verzameling van officiële rapporten , be- 
treffende den oorlog op Java in de jaren 1825— 1830, voorafgegaan door 
eenige aanmerkingen en mededeehngen omtrent denzelven , benevens 
eene memorie over de verhuring of uitgifte van landeryen aan Euro- 
peanen. Deventer, 1835, 35, 86, 86. 4 dln. 8o. 

104. [HoohxiSBen , J. J.l. Verdediging der regten van Nederland tegen de 
aanmatigingen van Grroot-Brittannien , met betrekking tot het Tractaat, 
op den 17 Maart 1824, tiisschen de beide Bijken gesloten. [Uitgegeven 
door S. P. Lipman]. (Tweede druk.) Amsterdam, 1836. 8». 

105. <-~^— The rights of the Netherlands vindicated against the enoroach- 
ments of Great-Britain , ooncerning the Treaty , ooncluded between the 
two Xingdoms , on the 17^*^ of Maroh 1824. Translated from the Dutch. 
Amsterdam, 1836. 8». 

103. (Lauts, G.). Onderzoek naar geest en strekking van het traktaat van 
aen 17**" Maart 1824, over handel on ruiling van grondgebied in Indië ; 
gesloten tussohen Nederland en Groot-Brittanje. Amsterdam, 1837. 8". 

28. Hoövell, W. B. van. Batavia in 1740. Episode uit de geschiedenis 
van Neêrland's Indië. Batavia, 1840. 8°. Met kaart. 

167. Bqneveld, J. C. van. Celebes, of de veldtogt der Nederlanders op 
het eiland Celebes, in de jaren 1824 en 1826. Onder aanvoering van .. . 
Baron J. J. van Geen. ifit Officiële Rapporten. Breda, 1840. 8o. Met 
sohetskaarten. 

83. BluebookB. Papers relative to the execution of the Treaty of 1824, 
by the Netherland authorities in the East Indies. [I.] Preaented to the 
House of Commons ... in pursuance of their Address of the 28th May, 
1840. [n.] Presented to the House of Lords by Command of Her Majesty, 
1842. London, [I&IO, 42]. 2 vols. in one. roy.4o. 

15. BeeB, P. van. Quelques erreurs de MM. Maurice d'Argout et La 
Place; relevées et refutées. Utrecht, 1843. 8o. 

165. Selection (A) from papers relat ing to Borneo and the proceedings at 
Sarawak of James Brooke , Esq. now agent for the British Government 
in Bomeo. Printed for the use of the Government Offices. London, 1846. 
fol. With maps. 

170. Six weeks on the ooast of Bomeo, during the operations again.st 
the Sultan of Brune in the summer of 1816. By an officer of the squa- 
dron. (From „United States Magazine"). (New York), 1847. 8". 

92. Stuers, Jhr. F. V. A. Bidder de. Gedenkschrift van den oorlog op 
Java, van 1825 tot 1830. Uit het Fransch vertaald door H. M. Lange. 
Amsterdam, 1847. 8®. Met portretten en kaart. 

175. Daaeen H.Jsn., M. De Nederlanders in de Molukken. Utrecht , I8i8. 8^. 

189. Salie. Kort overzigt van zijnen toestand , geschiedenis, de jongste krijgs- 
bedrijven, enz. 's-Gravenhage , 1849. 8". Met kaart , plaat en terreinschets. 

188. Beoordeeling van het werk: De krijgsbedrijven tegen Balie in 1848, 
door den Luitenant-Kolonel J. van Swieten. Met een Voorwoord van 
den G^neraal-Majoor Van der Wijck. Amsterdam, 1849. 8*. 

57. Swieten, J. van. Krijgsverrigtingen tegen het eiland Balie, in 1848. 
Met een voorwoord van den Gen.-Majoor C. van der Wyck. 's Gra- 
venhage, 1849. S®. 

150. Collection des principales Chroniques Malayes publiée par E. Du- 
laurier. l'— 2* fasoicule. Paris, 1849, 56. 2 pièces en 1 vol. 8». (Tout ce 
qui a pani.] [Maleisohe tekst met Arab. karak^rs.] 42 I. NEDERLANÜSCH OOST-INDIË. 

56. Booms, P. Q-. Précis des expéditions de l'armée néerlandai»R do,.s Indos 
Oriontales oontre les princes de Bali, de 1846—1849. Breda, 1850. 8'\ 
Avec carte et plan. 

43. Blirexi Schele, A. D. van. Keur van gedenkwaardigheden , uit de 
geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen. Voor 
jonge lieden. Amsterdam, [1850]. S°. Met platen en titelvignet. 

54. Chronologiaoh Overzigt der Geschiedenis van Xeerlandsch Oost- 
Indiën. 1500 ét (1851). [Achteraan nog: Tabellarisch Overzigt- van de Ge- 
schiedenis der Xederlandsche Westindische Koloniën. (1598 k 1849)] Z. 
pi., [1851]. 2 dln. in 1 bd. langw. 8o. [Lithographie.] 

65. Ijange , H. M. Het Ned. Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra. 
(1819—1845.). 'sHertogenbosch, 1852. 2 dln. 8o. Met kaart. 

3. Weitzel, A. W. P. De oorlogop Java van 1825 tot 1830. Hoofdzakelijk 
bewerkt naar de nagelatene papieren van Z. Exc. den luitenant-generaal 
Baron Merkus de Koek. Breda, 1852, 58. 2 dln. S^. Met kaart en terrein- 
schetsen. 

44. Iiauts, Q. Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval 
van de magt der Nederlanders in Indië. Groningen en Amsterdam, 
1852, 56, 57, 59, 60, 66, 66. 7 dln. 8^>. | dl. VI -VU met den ondertitel : 
Geschiedenis van de Nederlandsche regering in Indië, gedurende 

1816-1858.] 

177. Doren, J. B. J. van. Twee episodes uit de geschiedenis van Palem- 
bangs hoofdstad, of de wrcedaardigheid van den Sultan Machmoed 
Badar-Oedin. 's Gravenhage, 1853. 8". 

73. Lange, H. M. Het Ned. Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra. 
(1819—1845.). Tweede druk. 's Hertogenbosoh, 1854. 2 dln. 8°. Met kaart. 

144. (Bakhuizen van den Brink, B. C). Het Oost- en West-Indische 
Archief te Amsterdam. (Overdruk „Algemeene Konst- en Letterbode"). 
(Haarlem— 's Gravenhage , 1855). kl. 8". 

169. Bluebook. Reports of the Commissioners appointed to inquire into 
certain matters connected with tlie position of Sir James Brooke. London, 
1855. roy. 4«>. With map. [Borneo.] 

35. Chys, Mr. J. A. van der. Geschiedenis der stichting van de Vereenigde 
O. I. Compagnie en der maatregelen van de Ned. Regering betreffende 
de vaart op Oost-Indië , welke aan deze stichting voorafgingen. Leyden, 
ia56. 8«>. 

4. Hageman JCz., J. Geschiedenis van den oorlog op Java, van 1825 
tot 1830. Batavia, 1856. 8«. 

139. Chys, Mr. J. A. van der. Geschiedenis der stichting van de Vereenigde 
O. I. Compagnie en der maatregelen van de Ned. Regering bet lelionde 
de vaart op Oost-Indië, welke aan deze stichting voorafgingen. Tweede, 
vermeerderde druk. Leyden, 1857. 8*^. 

132. DjiléLl Eddin, Sjech. Verhaal van den aanvang der Padri-onlusten 
op Sumatra. Maleische tekjst met aanteekeningen , uitgegeven door Dr. 
J. J. de Hollander. Leiden, 1857. kl. 4«. [Arab. karakters.]. (Maleisch 
Leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden, V* Stukje.] 

171. Doren, J. B. J. van. Thomas Matulesia, het hoofd der opstandelingen 
op het eiland Honimoa, na de overname van het bestuur der Molukicen 
door den landvoogd J. A. van Middelkoop in 1817. Am.sterdam, 1857. 
8'». Met kaart en titelvignet, 

166. Rees, W. A. van. Montrado. Geschied- en krijgskundige bijdrage be- 
treffende de onderwerping der Chinezen op Borneo. Naar het dagboek 
van een Indisch officier over 1854—1856. Met eene voorrede vanP. J 
Veth. 'sHertogenbosch, 1858. 8". Met kaart. i. GESCHIEDENIS. 48 

38. Gtorlaohy A. J. A. Fastefl militaires des Indes-OrimitalPB nóorlandaisos. 
Zalt-Bommel— Parix, 1859. gr. in-8'>. Aveo cartns, planohoH pi portraits. 

72. BeeSy W. A. van. Wachia, Taykonf^ od Amir, of het Ned.-Indisoh 
leger in 1850. Rotterdam, 1859. 8". Met kaarten. 

174. Steyn Farvé, D. C. De handelingen van 8ir Jamea Brooke op BorneO) 
getoetHt aan de officiële Engolsche bescheiden en de bestaande traktaten- 
Haarlem, 1859. 8o. 

58. Weitsely A. W. P. De derde militaire expeditie naar het eiland Bali , 
in 1849. Gorinchem, 1859. 8». Met kaarten. 

33. ChtJSy Mr. J. A. van der. De Nederlandor.s tn Jakatra. Uit de bronnen , 
zoo uitgegevene als niet uitgegovene, bowerkt. Amsterdam, 1860. S^ 
(Uitgave Kon. Instituut). 

76. Olden, F. van. De muiterij van Amir of Banka in 1850. 's Graven- 
hage, 1860. 8'». 

67. Boohemont, J. J. de. 2* Bonische veidtogt. (1859 -1860.) Eeriige bladen 
uit hot dagboek van . Soerabaya, 1860. 8". 

36. Blankenhe\jm , C. M. Geschiedenis van de Compagnie van Ostondo. 
Acad. Proefschr. Leiden, 1861. 8". 

80. Biitte, J. M. C. E. Ii9. De expeditie naar Montallat , Zuid- en Ooster 
Afdeeiing van Borneo. Batavia, 1861. Mot schetskaart. 

90 & 90a. Dgky Mr. L. O. D. van. Neêrland's vroegste betrekkingen met 
Borneo, den Solo- Archipel, Cambodja, Siam en Coohin-China. Een 
nagelaten werk van — — . Met eene levensschets en inleiding van 
Mr. a. W. Vreede. Amsterdam, 1862. 8". [2 Ex.] 

182. Hoek, Mp. L H. J. Het herstel van het Nederlandsch gezag over Java 
en onderhoorigheden in do jaren 1816 tot 1819. 'a Gravenhage, 1862. gr. 8*. 

20. liassen, Chr. Geschiedenis van den Indischen Archipel, [vertaald] 
door Dr. A. W. de Klerok, [en deels met noten van Dr. H.N.van 
dep Tunk.] Utrecht, 1862. 8». 

121. Riedel, J. G. "F. Inilah pintu gerbang pengatahuwau itu apatah dibu- 
kakan guna orang-orang padudokh tanah Minahosa ini. Bahagijan 
kalima, artinja pada menjatakan babarapa porkara deri piida hhikajatnja 
tnwah tanah Minahasa sampoj pada kadatangan orang kulit putih 
Xederlanda itu. (Batavia, 1862). 6". (Maloische tekst.] 

77. Tihon, G. Ii. C. Tongka, Zuid- en Oostkust van Borneo. Samarang, 
1862. 8». 

70. Weitsel, A. W. P. Schetsen uit het oorlogsleven in Ned. Indië. De 
Lampongs in 1856. Gorinchem, 1862. S'\ Met titelplaat. 

.50 & 50a. Opkomst (Dé) van het Nederlandsch gezag in Oost- Indië. Ver- 
zameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. 
Uitgegeven en bewerkt door Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. I — III. 
(1.595 — 1610). IV —XIII. De opkomst van het Nederlandsch gezag over 
Java. i* — 10* deel; waarvan XI— XIII uitgegeven en bewerkt door M. Ii. 
van Deventer. *s Gravenhage— Amsterdam , 1862, 64, 65, 69, 70,72, 
73, 75, 77, 78, 83, 84, 88. 18 dln. 8^. Met kaarton ; en met Registor op 
deel I — VII, bewerkt door J. Meinsma, 's Gravenliago -Amsterdam, 
1875; en met Alphabetisch Begister [op de geheele seriej , bewerkt door 
J. W. G. van Haarst, 's Gra venhage , 1888. [2 Ex.] 

47. Bmin, D. O. de. Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen 
Archipel. Een leer- en leesboek voor de scholen. I. 1594 —1723. II. 1723— 
op Onzen Tijd. Tweede, verm. en verb. druk. Batavia, 1863. 2 deeltjes. 
kL 8o. 44 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

102. Elout, Mr. C. Th. Bijdragen tot de gesohiedenis der onderhandelingen 
met Engeland, betreflfende de overzeesche bezittingen, 1820— 1824. Ge- 
trokken [door Jhr. Mr. P. J. EELout van Soeterwoude] uit de nage- 
laten papieren van wijlen den Minister van Staat . 's Gravenhage , 

1863. 8". 

17. Pomi>e , A. Geschiedenis der Nederlandsohe overzeesohe bezittingen , 
geschetst ten dienste van het onderwijs en enz. Kampen, 1863. 8*^. 
[Chronologisch overzicht voor Ned. Oost- en West-Indië.1 

63. Rutte, J. M. C. S. IiO. Episode uit den Banjermasingschen oorlog. 
Expeditie tegen de versterking van Pangeran Antasarie gelegen aan 
de Montallatrivier; enz. Tweede, veel verm. en verb. druk. Leiden, 
1863. 8^. Met plaat en sohetskaart. 

75. Doren, J. B. J. van. De terugkomst der Nederlanders , en de uitbrei- 
ding van hun gezag , op het eiland Bomeo. Volgens officiëele Bronnen. 
Amsterdam, 1865. 8". Met tabel. 

178. Opstand (De) van Amir benevens een statistisch overzigt van het 
tegenwoordige Banka. Samarang, 1865. 8". 

138. Hees, W. A. van. De Bandjermasinsche krijg van 1859—1863. Arnhem , 
1865. 2 dln. 8*. Met portretten, platen en ketart. 

26. Rees, Mr. O. van. Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland 
tot het einde der achttiende eeuw. I. Oorsprong en karakter van de 
Nederlandsohe nij verhei dspolitiek der 17* eeuw. II. Geschiedenis der 
koloniale politiek van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Utrecht, 
1865, 68. 2 dln. 8». 

78. Haes, R. Ii. de. Eenige opmerkingen over het werk getiteld: „De 
Bandjermasinsche krjjg van 1859 tot 1863." Bijdrage hoe de majoor 
W. A. van Hees de krijgsgesohiedenis schrijft. Leiden, 1866. 8*. 

79. Me^er, Jhr. A. De onpartijdigheid van den schrijver van „De Ban- 
djermasinsche kryg." Vlissingen, 1866. 8*. 

59. Rees, W. A. van. De pionniers der beschaving in Neêrlands Indië. 
Verhaal van eenige krijgstogten op de Buitenbezittingen. Arnhem , 1866. 
8^. Met platen en kaarten. 

64. — ^— De Bandjermasinsche krijg van 1859— 1863. Nader toegelicht. 
Arnhem, 1867. 8'. Met platen en kaart. 

31. R^nenberg, J. Geschiedenis der Nederlanders op Java, of in den 
Ned. Oost-Indischen Archipel. Samarang, 1867. kl. 8**. 

109. Doren, J. B. J. van. De Moluksche landvoogden van het jaar 1605 
tot 1818. Amsterdam, 1868. kl. 8*. 

42. (Hageman JCzn., J.). Het ontworpen standbeeld voor Jan Pietcrszoon 
Koen te Batavia tegenover de Geschiedenis. Batavia, 1868. kl. 8^\ 

66. Fasoemah-expeditie (Een woord over de) in 1866. Bijdrage tot de 
Indische krijgsgeschiedenis, door twee O. I. officieren, 's Gravenhage , 
1868. 8°. Met kaart en terreinschetsen. 

1. Wolbers, J. Geschiedenis van Java. I. Oude Geschiedenis. Midden 
Geschiedenis. (Eerste tijdvak). II. Midden Geschiedenis. (Tweede tijdvak). 
Utrecht, 1868, 69. 2 dhi. 8^ 

162. Harthoom , S. E. Het ontstaan van Batavia. (Overdruk „Ja va-Bode"). 
Batavia, 1869. 8». 

115. Gtenitfl, H. Arkelaus. Eoopa, roepa, tjerita, dari njang bertanda 
die bawa ini, njang bermoela die tjeritaken, tjerietanja Radja Blam- 
baiigan namanja Pangeran Pateh. (Soerabaia), [dt 1871]. 8". Met illustratie. 
[Maleische tekst.] 4. GESCHIEDENIS. 46 

176. Milliefl, H. C. Recherches Rur leB monnaies des indigèneR de PArohipel 
indien et de la Péninsule malaie. Ouvrage posthume , piiblié par [Q. K. 
Niemann]. La Have, 1871. 4". A vee planches. (Uitgave Kon, Instituut). 

1.58. Muller F2., S. Mare Clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der riva- 
liteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw. Acad. 
Proefsc^hr. Amsterdam, 1872. 8". 

60. Perelaery M. T. H. De Bouische expeditiën. Krijgsgebeurtenissen op 
Celebes in 1859 en 1860. Volgeiw officiëele bronnen bewerkt. Leiden, 
1872. 8». 2 dln. Met portret, platen en kaarten. 

48. MeillBinay J. J. Gesclüedeuis van de Nederlandsche Oost-Indische 
bezittingen. Delft en 's Hage , 1872 , 78 , 75. 2 dln. in B stukken in l bd. 8^ 

41. Harthoom, S. £. De grondlegging van Batavia. Tweede, herziene 
druk. Batavia, 1873. 2 deeltjes. 12-'', [Reis-Bibliotheek n»- V— VI.) 

82. (Quarles van UfEbrd, J. K. W. [Beoordeeling van : Geschiedenis van 
ae Ned. Oost-Indische bezittingen, door J. J. Meiusma. I* deel.]. (Over- 
druk „Vaderlandsche Letteroefeningen"). (Zalt-Bommel , 1873). 8". 

69. Weitsely A, W. P. De krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1H59 — 
1860. [Bespreking van: De Bonische expeditie. Krijgsgebeurtenissen op 
Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt door M. 
T. H. Perelaer.]. (Overdruk „De Militaire Spetitator"). (Breda, 1873). gr. 8". 

55. AmtseniUB, J. O. H. De derde Balisohe expeditie in herinnering 
gebracht. (Naar destijds door den Schrijver gemaakte aanteekeuingen.) 
\s Gravenhage, 1874. 8", Met kaarten. 

, 7. Gtorlaoh, A. J. A. Nederlandsch Oost-Indië. 's Gravenhage , 1874. 8^ 

124 & 124a. Babad Tanah Djawi, in proza. Javaaimcho geschiodoni.s 
loopende tot het jaar 1647 der Javaanscho jaartelling. Met aanteeke- 
uingen van J. J. MeilIBma. I. Tekst. II. Aanteekeuingen. 's Graven- 
hage, 1874, 77. 2 dln. 8». (Uitgave Kon. Instituut). (2 Ex.J 

68. Vljjmen, B. B. F. van. Bali 1868. Eene bladzijde der Indische krijgs- 
geschiedenis. Naar officiëele bronnen bewerkt. Amsterdam, 1875. gr. 8". 
Met terreinschetsen. 

34. Kniphorst , J. H. f. S. Historische schets van den Zeeroof in den 
Oost-Indischen Archipel. (Overdruk „Tijdschrift voor het Zeewezen"). 
(Amsterdam, 1875—79). 12 stuks in 1 bd. 8». 

120. IfOesboek (Javaanaoh) voor den inlandschen miUtair. Met Vervolg. 
Batavia, 1877^2 dln. 8o. [Javaansche tekst.] 

112. ^Leupe, P. A.). Pieter van den Broecke voor Jakatra in 1619. (Over- 
druk „De Nederlandsche Spectator''), ('s Gravenhage), 1877. kl. 8*. 

10. (Tiele, P. A.). De Europeërs in den Maleischen Archipel. 1. 1509—1529. 
n. 1529—1540. m. 1541—1555. IV. 1556—1578. V. 1578--1599. VI. 1598— 
1605. Vn. 1606—1610. VID. 1611—1618. IX. 1618— 1623. (Uit „Bydragen 
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië", 4^ Beeks, I--.5* 
Reeks, II). ('s Gravenhage , 1877—87). 9 stuks in 1 bd. 8o. 

13. Fortanier, A. P. Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling 
der Nederlandsche koloniën. Tweede , verb. en verm. druk. Amsterdam , 
1879. 8». 

126 & 126a. Ch\i89 Mr. J. A. van der. Geschiedenis van de Soenda- landen. 
In het Soendaasch vertaald door RadenKartaWinata. Batavia, 1880. 
8®. Met platen en facsimile. [Soendaneesche tekst.] [2 Ex.] 

168. SeryatiUB. Q. P. Korte aanteekeuingen omtrent Cheribon, van voor 
onze eerste vestiging aldaar tot op 1818. Uit verschillende bronnen 
verzameld. Buitenzorg, 1881. 8**. [Niet in den handel.] 46 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

136. Bluebookfl [C— 3108, 3109.]. Papers relating to the affaire of Siilu 
and Borneo, and to the grant of a charter of incorporation to the 
nBritish North Borneo Company." I. Correspondence respecting the 
claims of Spain. II. Correspondence respecting the claims of HoUand. 
London, 1882. 2 vols. large 4». With maps. [Borneo and Siilu. Spain. 
N». 1 (1882). Netherlands. N». 1 (1882).] 

153 & 153a. CIMJS , Mr. J. A. van der. Inventaris van 's Lands Archief te 
Batavia (1602—1816). Zamengesteld en uitgegeven op last van de Ned.- 
Ind. Regering. Batavia, 1882. gr. 8^ [2 Ex.] 

160. Huet, Cd, Busken. Het land van Rembrand. Studiën over de Noord- 
nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, 1882,84, 
84. 2 dln. in 3 bdn. 8». 

5. Cruyplants, E. Histoire de Ia participation des Belges aux campagnes 
des Indes Orientales néerlandaises sous Ie gouvernement des Pays-Bas 
(1815—1830). Bruxelles- Paris- Limoges— La Haye, 1883. 8°. Aveo cartes 
et portrait. 

127 & 127a. Geschiedenis van Tanette. Boeginesche tekst met aanteeke- 
ningen. Uitgegeven . . . door G. K. Kiemann . . . ter gelegenheid van het 
Zesde Internationale Congres der Orientalist-en te Leiden, 's Gravenhage , 
1883. 8o. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

157. Nyström, J. P. De Svenska Ostindiska Kompanierna. Historisk- 
statistisk framstallning. Göteborg, (1883). 8'\ Med tabellernas. 

45. Qeslin, J. Conquêtes et décou vertes de la République des Pays-Bas . . . 
d'après des documents hollandais de I'époque. I. Dans 1'ArchipeI indien. 

II. En Asie, en Afrique, en Amérique. Paris, |1884]. 2 tomes. 12*». 
Avec cartes. [Bibliothèque d'A ventures et de Voyages.] [p. 271 — 295 du 
tome II traitent de I'Afrique et de PAmérique.] 

16. Jooris, J. Aper9U politique & économique sur les colonles néerlan- 
daises aux Indes Orientales. Bruxelles — Amsterdam, 1884. 8". 

125. Babad Tanah Djawi, in proza. Javaansche geschiedenis loopende 
tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Uitgegeven door J. J. 
Meinsma. Tweede druk. 's Gravenhage , 1884 , 99. 2 stukken. S». [Javaan- 
sche tekst; het Tweede Stuk bezorgd door Dr. A. C. Vreede.] (Uitgave 
Kon. Instituut). * 

91. Chjjs, Mr. J. A. van der. De vestiging van het Nederlandsche gezag 
over de Banda-eilanden (1.599—1621). Batavia— 's Hage, 1886. gr. 8^. 
Met kaart. 

71. Meyners, H. Q. J. Ij. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van 
het Bandjermasinsche rijk. 1868—1866. Leiden, 1886. 8". Met portretten 
en kaart. 

39 & 39a. Deventer, M. L. van. Geschiedenis der Nederlandei*s op Java. 
Haarlem, 1886, 87. 2 dhi. 8". [2 Ex.] 

53 & 53a. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Ma- 
leischen Arcliipel. I. Uitgegeven en toegelicht door P. A. Tiele. II. 
Uitg. en toeg. door Dr. P. A. Tiele. Bewerkt door Mr. J. E. Heere& 

III. Uitg. en toeg. door Mr. J. E. Heeres. 's Gravenhage , 1886, 90, 
95. 3 dln. 8". [De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. 
Verzameling van onuitgegeven stukken in het oud-kolouiaal Archief. 
Tweede Reeks.' (Buitenbezittingen.)]. [Verder niet verschenen.] [2 Ex.] 

137. Bluebook [C. — .5055.]. Report to the Secretary of State for India in 
Council on the Records of the India Office by Fr. Ch. Danvers. Vol. I. 
Part I. Records relating to agencies, factories, and settlements not 
now under the administration of the Government of India. London, 
1887. 8». With maps. 4. GESCHIEDENIS. 47 

106 k 106a. Dagh-Hegister gehouden int Gasteel Batavia vant passerende 
daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1640 — 1641; 
1653; 1659; 1661; 1663; 1664; 1665; 1666— 1667; 1668—1669; 1670— 1671; 
1672; 1673; 1674. 

t^itgegeven door het Bataviaasch Genootschap van K. en W. , 

onder toeisicht van Mr. J, A. van der ChiJ8.Batavia— 's Hage, 1887, 
88, 89, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1901, 02. 13 dln. gr. 8». (2 Ex.) 

113. Eielstra, B. B. Sumatra's Westkust. (I.) Van 1819—1825. (n.) Van 
1826-1832. im.1 Van 1883—1835. {IV.] Van 1H36— 1840. [V.] Van 1H41- 
1849. [VI.] Sedert 1850. (Overdruk „Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Ned.-Indië", 5* Reeks, dl. U— VII). ('s Gi*avenhage , 
1887—92). 6 stukken in 2 bdn. gr. 8». 

110. Bokemeyer, Dr. H. Bie Molukken. Geschichte und quêllenmftssige 
Darstellung der Eroberung und Verwaltung der Ostindischen Gewürz- 
inseln durch die Niederlander. Mit einem Anhange von bisher unge- 
dnickten Aktenstücken. Leipzig, 1888. 8**. Mit Karte. 

UH, [GtesIaohtBiJgst der Begenten van Soerabaja]. [Soerabaja, 1888]. plano. 

74. (Kielstra, E. B.). De opstand der Chineezen in Sera wak (1857). (Over- 
druk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1889). gr. 8'\ 

18. Louw, P. J. P. De derde Javaausche successie-oorlog (1746—1755). 
Batavia— 's Hage, 1889, gr. 8». 

51. (Kielstra, E. B.). Bijdragen tot de geschiedenis van Bomeo's Wester- 
afdeeling. Eerste— Derde gedeelte. (Overdruk „De Indische Gids", 1889 — 
90 en 1892—93). Leiden, 1889, 90, 93. 3 stuks. gr. 8". 

118. Boekoe Igerita-an Tanah Djawa. Soerabaia, 1890. 3 deeltjes. 8^ 
[Maleische tekst.] 

122. Sërat Badjapoetra, anjarijosakén soedjarah dalem, ^wit Sampejan 
dalem ingkang Sinoehoen Kangdjëng Soeltan ingkang sapisan , doemoogi 
Sampejan dalem ingkang Sinoehoen Kangdjéng Soeltan ingkang djoe- 
mënëng kaping 6 ing nagari Ngajogyakarta Adiningrat. Babon asli 
saking swargi Kangdjëng Pangeran Arja Adinagara ingkang sapisan, 
kasèkarakën dening Baden Mas Arja iNata Asmara, ingkang kaping 
kalih ing Pakoealaman. Ngajogyakarta, 1890. 8**. [Javaansche tekst.] 

186. (Broek. J. A. van den). De Cheribonsche opstand van 1806. (Over- 
druk „De Tijdspiegel"). ('s-Gravenhage) , 1891. gr. 8". 

52 & 52a. Deventer, M. L. van. Het Nederlandsch gezag over Java en 
ondeHioorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken 
uit de koloniale en andere archieven. Uitgegeven en bewerkt. P deel, 
1811—1820. 's Gravenhage, 1891. 8». [Verder niet verschenen.] [2 Ex.] 

168. Bluebook [C— 6553.]. Convention between Great Britain and the Nether- 
lands defining boundaries in Borneo. Signed ad London, June20, 1891. 
Batifications exchanged at London, May 11, 1892. London, 1892. roy. 8". 
[Treaty Series, no 11. 1892,] 

116. Iken, D. Hikajat orang Wolanda dan pada poerbakala sampei seka- 
rang ini. Doetinohem, (1892). 8". [Maleische tekst.] 

40. Terwogt, Dr. W. A. Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis 
der Nederlanders in Oost-Indië , aan het Nederlandsche Volk verhaald. 
Hoorn, [1892]. gr. 8". Met platen, portretten en kaart. 

185. /Broek, J, A. van denV, Een en ander over Daendels, Gouverneur- 
Generaal. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage), 1893. gr. 8". 

187. — ^— . Het bestuur van den Gouverneur- Generaal Van der ('apellen. 
(Overdruk „Vragen des Tijds"). (Haarlem, 1893). 8". 

19. — ^_ Oud Oost-Indië. De lotgevallen van Ned. Oost-Indië , in afzon- 
derlijke , met elkaar verband houdende hoofd.stukken. (Ij. De erfeni.s der 
Kompagnie. Haarlem, 1893. 8». [Verder niet verschenen.] 48 I. XEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

11. Heeres, Mr. J. E. Hoe Stad en Lande een bewindhebbersplaats in de 
Oost-Indische Compagnie machtig werd. (Overdmk „Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en On(Dieidkunde",3»Reek8, VII). ('s Graveii- 
hage, 1893). 8o. 

114. Iken, D. Hikajat Kompeni orang Wolanda di Hindia Timoer ini. 
Amsterdam, (1893). 8». [Maleische tekst.] 

111. Bieg^an, G. J. P. Kuambelas tjentera pada menjatakan hika-jat 
Tanah Hindia. Batawi, 1894. 8«. [Maleische tekst.] 

80. (Nypels, Q.) De krijgsgeschiedenis van Indië en het onderzoek der 
archieven. (Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda), 1894. gr. 8«*. 

89. Sohulze, Kapt. P. Lombok-expeditie. Naar juiste bronnen samenge- 
steld. Batavia— Solo , 1894. 2 dln. in l bd. 8«. Met kaarten. 

117. — — ^ Tjerita pekerdjahan prang di Lombok. Salinan behasa Melajoe. 
Batavia— Solo , 1894, 95. 2 dln. 8". Met kaarten. (Maleische tekst.] 

22 & 22a. Louw, P. J. P. De Java-oorlog van 1825—80. Batavia— 'a Hage, 
1894, 97, 1902. 3 dln. gr. 8«. Met Atlas en met Couvert van kaarteu 
en teekeningen. [2 Ex.] 

1 84. (Boudewynse , J.) De contracten met inlandsche vorsten. [Beoordeeling 
van: P. W. Filet. De verhouding der Vorsten op Java tot de Ned, Indische 
Regeering]. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s GJravenhage , 1895). gr. 8». 

164. Bnijjll Kops, Q. P. de. Eonige grepen uit de geschiedefnis der Am- 
bonsche schutterij (Burgerij). Amboina, 1895. kl. 4". Met foto, 

108. Pilet, P. W. De verhouding der vorsten op Java tot de Ned.-Indische 
regeering. Aoad. Proefschr. 's Gravenhage , 1895. 8°. 

123. Hageman JCzn., J. Java Oodog 1825—1830. Sérat babat (sic) Dipa- 
uagaran, oetawi pèraug tanah Djawi, nalika kahoen (sic) 1825 doemoegi 
tahoen 1830 . . . katë^ak ing tëmboeng Djawi deningpambantoening toewan 
H. D. Eliliaan. Soerakarta , 1895. kl. 4". Met portret. [Javaansche tekst.] 

151. Heyman, A. De Timor-tractaten (1859 en 1893). Acad. Proefschi'. 
Leiden, 1895. 8». 

23. Hooyer, Q. B. De krijgsgeschiedenis van Nederlandsch-Indië van 1811 
tot 1894. Den Haag— Batavia , 1895, 96, 97. 3 dln. gr. 8«. Met Atlas. 

62. Boogaard, P. H. L'expédition de Lombok. (Extrait „Journal des 
Sciences militaires"). Paris, 1896. 8°. Avec plan. 

130. Cool, W. De Lombok Expeditie beschreven. Batavia— 's Oravenhage, 
1896. gr. 8°. Met portretten, platen, illustraties [van Q. B. Hooyer], 
kaarten en plattegronden. 

129. (Kielstra, E. B.). Eenige personen uit den Java-oorlog. [Bespreking 
van: Dipa Negara. Eeue geschiedkundige Hamlet-type, geschetst door 
P. H. van der Kemp.]. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 
1896). gr. 8°. 

14. Sadjarah Malayou (Le) (L'arbre généalogique malais) ou Histoire 
des Radjas et des Sultans malais depuis les origines jusqu'éi laconquête 
de Malaka par A. d'Albuquerque , en 1511. Traduit du Malais en 
Francais par A. Marre. Tomé I. Vaucresson — Paris — Versailles , 1896. 8<». 

107 & 107a. Dagh-Begister gehouden int Gasteel Batavia vant passerende 
daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1624 — 29. Uit- 
gegeven door het Dep. van Koloniën onder toezicht van Mr. J. E. 
Heeres. Met een inleiding van Jhr. Mr. Th. van Riemsdjjk. Anno 
1631—34; 1636; 1637; 1641—42; 1643—44. Uitgegeven enz. onder toe- 
zicht van Dr. H. T. Colenbrander. 's Gravenhage , 1896, 98, 99,99, 
1900, 02. 6 dln. gr. 8». {2 Ex.] 

27. Gkelder, W. van, Geschiedenis van Ned. Oost-Indië, voor de scholen 
aldaar bewerkt. Tweede, herziene druk. Groningen, 1897. S°. I. GESGHEBDENIS. 48 

119. Hik^jat perang t«rkai*ang serta terpindah dari-padabehafia Wolanda 
kapada behasa Melajoe, oleh H. Aars. Behagian jang pertama. Batavia, 
1897. kl. 8». iMaleiscIie tekst.] 

135. (Kielstra, E. B.). [BeHprekinp: van: P. J. F. Louw. D#» Java-Oorlog 
van 182.5— 30. Twoede Deel.]. (Overdruk „Het Mtiseum", V). ((froniugeU) 
1897). gr. 4«. 

61. Nypels, ö. De expeditiën naar Bali in 1846, 1848, 1849 en 1868 en 
de daaruit te putten lessen. Met een voorwoord van Prof. Dr. P. J. 
Blok. Haarlem, 1897. 8". Met kaart. 

146. (Bool y H. J.). Hoe Java in ons bezit is gekomen. (Overdruk „De 

Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1K98). gr. 8«. 

8. (Kern, B. A.). Geschiedenis der Preanger-Regentachappen. Kort over- 
zicht. Bandoeug, 1898. 8«. 

101. (Kielstra, E. B.). De Balische expeditiën. (Beoordeeling van: De 
Expeditiën naar Bali in 1846, 1848, 1849 en 1868... door G. Nypek.J. 
(Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage, 1898). gr. 8». 

49. _i_... De gevangenneming van Dipa Negara. (Overdruk „De Tyd- 

spiegel"), ('s Gravenhage , 1898). gr. 8". 

IBl. Cambier, J. B. J. P. De Nederlandsche Mariniers van 1665 tot 1900. 

Eene Korpsgeschiedenis. Helder, 1899. 8". 

29. Bok, B. van. „Luctor et Emergo" of de geschiedenis der Nederlandera 
in den Oost-Indischen archipel. Zwolle, 1899. 2 din. in 1 bd. H*. Met 
kaart., portretten en illustraties. 

9. CatalogfUfl van de Geschiedkundige Tentoonstelling van het Neder- 
landsche Zeewezen. 's (Traveuliage, 1900. 8". 

161. Sadj&rah Mal&yOU. Le livre des ohroniques malaises depuis les ori- 
gines jusqu'è, la conquête de Malaka par les Portugais, en 1511 , traduit 
en entier pour la premiere fois par A. Marre. Vaucresson, 1900. 8". 

154. Qelder, W. van. Geschiedenis van Ned. Oostludië, voor do scholen 
aldaar bewerkt. Derde, herziene druk. Groningen, 1901. kl. 8^ 

147. Kopper, ö. Ij. Wapenfeiten van het Ned. -Indisch Leger voor het 
Ned. volk beschreven, 's Gravenhage , (1901). 4». Met kaarten, platen, 
portretten en illustraties van J. P. de Veer. 

155. Heerea, Mr. J. B. De Oost-Indische Oompaguie. Ter herinnering 
(20 Maart 1602). (Overdruk „De Nederlandsche Spectator"), 's Graven- 
hage, 1902. 8". 

183. Napels, G. Onze strijd in Zuid-West-iSelebes tot 188H en de daaruit 
te putten lessen. Batavia, 1902. 2 dln. 8". Met kaart. 37. Verhaal (Kort) van d' opn>er der Chineesen, op het eiland Java, 
dog voomamentlyk wegens de stad Batavia, voorgevallen in de maand 
October des jaers 1740. Z. pi. of j. kl. 4*. 

128. lUangkoe Kagara IV (Pangeran Adipati Arja). Poenika papè^ikan 
aloeraning loeloehoer ingkang toemèrah 4o<)niiiteng ing Mangkoena- 
garan .... sampoen moepakat kalijan sadjarah agéng ing karaton Soera- 
karta. Samawis, z. j. 8^ [Javaansche tekst.) Cat. Kol. Bibl. 15/8A^2. j. Aardpijkskunde. 8. XrflutB , Q. Handleiding voor de aardrijkskunde van Neêrlands Oost- en 
West-Indische bezittingen. Utrecht, 1834. 8". (p. 83 — 116 behandelen 
West-Indië.] 

18. Roorda van Eysinga, F. F. Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch 
Indië. Breda, 1838. 8». Met kaart. 

16. [Timmer y H.]. Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands 
Oostindische Bezittingen. Uitgegeven door de Maatschappij : Tot Nut van 
't Algemeen. Leyden — Deventer — Groningen, 1848. 8*. Met kaart. 

4. Pijnappel Gte. , Dr. J. Geographie van Nederlandsch-Indië. 's Graven- 
hage, 1868. 8». 

32. Valk, T. A. F. van der. Beschrijving van Nederl.-Indië voorafgegaan 
door een algemeene inleiding. Batavia, 1863. 8°. [Javaansche tekst.] 

11. Rosskopf , J. M. Beginselen der aardrijkskunde van Ned. Oost-Indië. 
Batavia, 1864. kl. 8°. 

2. BEageman Jcz., J. [Beoordeeling van: Het „Aardrijkskundig en 
Statistisch Woordenboek van N. I., bewerkt naar de jongste en beste 

berigten» :1861. I deel A— J. 1863. H deel K— Q.). (Overdruk?). 

(Soerabaya, 1865). 8«. 

5. Bruin , D. C. de. Eerste beginselen der aardrijkskunde van Ned.-Indië , 
voor de scholen. Dertiende druk. Samarang — Amsterdam, 1867. kl. 8". 
Met kaarten. 

6. R^nenberg , J. Eerste beginselen der aardrijkskunde van den Oost-Ind. 
Archipel, ten dienste van de scholen. Samarang, 1867. 8'. 

7. Hollander, Dr. J. J. de. Aardrijksbeschrijving van Ned. Oost-Indië ; 
vooral ten gebruiks bij het middelbaar onderwijs. Amsterdam, 1868. 8°. 

10. F^nappel Gte., Dr. J. Geographie van Nederlandsch-Indië. Tweede 
verm. en verb. druk. 's Gravenhage , 1868. 8*. 

1 . Woordenboek (Aardrijkskundig en Statlstisoh) van Nederlandsch 
Indië, bewerkt naar de jongste en beste berigten. Met eene voorrede 
van Prof. P. J. Veth. Amsterdam, 1869. 3 dln. gr. 8^ 

30. BeflOhr^ving (Beknopte) van Nederlandsch Oost-Indië, in kleine 
Javaansche zangwijzen. Batavia, 1871. 8". [Javaansche tekst.] 

26. Harmsen, L. K. Bahoewa ini ilmoe boemi, ija-itoe pada menjatakan 
perihal tanah kepoelauwan hindija di sabelah timor jang di bawah 
perentah Goewememen Holanda. Batawi, 1875. S^. [Maleische tekst.] 

36. Matthes, Dr. B. P. Aardrijkskunde van Neêrlandsch Oost-Indië, in 
het Makassaarsch bewerkt. Makassar, 1877. 8». [Makasaarsche tekst.] 

35. Sastronegoro, Kiai. Aardrijkskunde van den Oostindischen Archipel 
in het Madureesch. Batavia, 1878. 12n»o. [Madoereesche tekst.) 

31. [Harmsen, Ii. K.]. Anadene iki lajang ilmoe boemi kang anjatakake 
ka-anane tanah poelo-poelo Hi^^Ü^ sisih wetan, kang ana ing bawah 
parentahe Goepërmen Walanda , te(j[akan awit sangka tëmboeng Mêlajoe 
kadjarwakake. Batawi, 1879. 8*. (Javaansche tekst.) 

25. Dozy , Dr. Gr, J. Die Geographie in den Niederlanden. Uebersicht über 
die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten. (Sep. Abdruck „Kettler's 
Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie", I). (Lahr, 1880). 2 Stück 
in 1. gr. 8*. j. AABDRUKSKUNDE. 51 

37. MattheSy Dr. B. F. Aardrijkskunde van Neêrlandsch Oost-Indië, in 
het Boegineesch bewerkt. MAassar, 1880. 8*. [Boegineesche tekst.] 

19. Muasohenbroeky Mr. S. C. J. W. van. Mémoire o£fert au Congres 
de Géograpbie s'assemblant & Yénise da 15 au 22 Septembre 1881 et 
destiné & mettre en évidenoe les travaux géograpbiques achevés ou en 
voie d*exéoution dans les Pays-Bas et dans ses possessions d'outre mer 
depuis... 1875 ju«qu»ii... 1881. Leide, 1881. 8«. 

21. Pynappel, Dr. J. Geo^raphie van Nederlandsch-Indië. Derde druk, 
herzien door Dr. Q. J. DoBy. 's-Gravenhage , 1881. 8*. 

20. Slan , Dr. C. M. Histoire des décou vertes dans P Archipel Indien. Nos 
connaissances géographiques aotuelles sur ce groupe d'iles. — Lacunes 
dans ces connaissances et moyens de les remplir. Leide, 1888. 8*. 

27. Brons Middel , B. Ilmoe boemi Hindij a-Nederland. Batavia, 1886. 
kl. S^*. [Maleische tekst.] 

24. MoreUy H. H. Lesboekje (aardry kslnindig gedeelte) voor de. . . lagere 
scholen in Ned. Oost-Indië. (Derde druk.) Batavia, 1887. kl. 8*. 

13. Sohuiltngy B. Nederland tusschen de tropen. Aardrijkskunde onzer 
koloniën in Oost en West. Zwolle, 1889. '8^ Met kaarten. 

9. Moren y H. H. Lesboekje (aardrijkskundig gedeelte) voor de . . . lagere 
scholen in Ned. Oost-Lidië. (Vierde druk.) Batavia, 1890. kl. 8o. 

33. Valk, T. A. P. Besobr^ving van Nederl.-Indië voorafgegaan door een 
algemeene inleiding. Tweede druk. Batavia, 1890. 8*. [Ja vaansche tekst.] 

8. Bekliout y B. A. Lezing over de ontworpen . . . onderzoekingsreis dwars 
door Bomeo,... de Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust ,... de 
reis van den hoofd-ingenieur IJzerman dwars door Sumatra. Amster- 
dam, 1892. 8«. 

29. Glelder, W. van. Dari Tanah Hindia berkoeliling boemi. Kitab peng- 
adjaran ilmoe boemi bagi sekola anak neger i di Hindia- Nederland. 
Bahagian jang pertama. BLindia-Nederland. Groningen, 1892. 8<>. Met 
platen en illustraties. [Maleische tekst.] 

12. Brons Middel» B. Gids door Ned. Oost-Indië. Rotterdam, 1893. 8^ 
Met kaart. 

28. G^elder, W. van. Dari Tanah Hindia berkoeliling boemi. Kitab penga- 
djaran ilmoe boemi bagi sekola anak negeri'di Hindia-Nederland.Baliagian 
jang pertima (sic). Hindia-Nederland. Tjitakan jang katiga. Groningen, 
1897. 8**. Met platen, illustraties en terreinschets. [Maleische tekst.] 

17. Moren y H. H. Leerboekje der aardr\jkskunde van Nederl.-Indië. 
(Vierde druk.) Batavia, 1897. kl. 8». 

14. Woordenlost van eenige aardrijkskundige namen in Xed. Oost-Indië 
samengesteld door eene Commissie van wege het Kon. Ned. Aardrijks- 
kundig Genootschap. Leiden, 1897. 8*. 

23. Moren , H. EL Leerboekje der aardrijkskunde van Nederl.-Indië. (Vijfde 
druk.) Batavia, 1898. kl. 8». 

22. Beinders Jr. , O. J. Aardrijkskunde van Nederl.-Indië met vele vragen 
en opgaven. Batavia, 1898. 8°. Met kaarten. 39. Palmer van den Broek, Dr. W. Nederlandsch Oost- Indie of Hand- 
leiding tot de kennis van Ned.-Indië, ten dienste van de Javanen 
opg(e)steld ... en in 't Javaansch vertaald door Mantrie Goeroe Soerono. 
Soerakarta, z. j. 8**. [Javaansche tekst.] k. Reizen naar en wan Hed. Ooat-lndië. 71. Besohryvinge (Historiale ende ware) vande reyse des Admiraels 
Cornelis Matelief de Jonghe/ naer de Oost- Indien/ wtglietrocken in 
Mayo 1605. Mitsgaders de belegheringlie voor Malacca , als ooc den slach 
ter Zee teghen de Portugijssche armade/ ende andere discourssen. Tot 
Rotterdam, J. Janssz., 1608. kl. 4". Met titelvignet. [Samen in één 
omslag met h* 72.] 

72. [L'Hennite de jonge, J.]. Breeder verhael ende klare besch rij vinge 
van tghene den Admirael Cornelis Matelief de Jonge inde Oost-Indien 
voor de Stadt Malacca, ende int belegh der zelver wedervaren is: als 
ooc den vreesselijcken strijdt ter Zee/ tussclien den Admirael voorsz 
ende de Portugiisen/ ende andere gheschicdenissen meer. O vergheschre- 
ven by eenen der Commisen inde Vlote. Tot Rotterdam , J. Janssz. , 
1608. kl. 4». Met titelvignet. [Samen in één omslag met k» 71.] 

73. PontanTlB, J. I. Remm et urbis Amstelodamensium historia. In qua 
HoUandiae primum atque inde Amstelandiae . . . mirabilia cum novis 
nrbis incrementis commerciisque ac navigationibus longinquis , aliaque . . . 
observata annonim serie accurate omnia deducuutur. Accedunt caet. 
Amsterodami, J. Hondius, 1611. fol. Cum laminis et tabulis. 

49 & 49a. Begin ende Voortgangh/ van de Vereenighde Xederlantsche 
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Vervatende de voornaemste 
Reysen/ by de Inwoonderen der selver Provinciën derwaerts gedaen. 
Alles nevens de besohrij vinghen der Rijoken/ Eylanden/ Havenen /enz. 
enz. I. Veerthien Voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't 
licht geweest. II. De volghende twaelf Voyagien. [Verzameld door 
I. Commelin.] [Amsterdam , J. Jausz.] , 1646. 2 dbi. langw. 4\ Met 
kaarten, titelprenten en koperplaten. [2 Ex.] 

8. Bontekoe, W. IJsz., van Hoorn. lovrnael ofte Gedenckwaerdighe 

beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van .... Begonnen den 

18. Dec. 1618. en vol-eynt den 16. Nov. 1625. Waer by ghevoeght is 
het loumael van Dirck Albertsz. Raven, als oock enz. op veel plaetsen 
verbetert en een groot deel vermeerdert.. Tot Hoorn, J. J. Deutel, 1648. 
kl. 4". Met portret, koperplaten en titelvignet. 

53. •^^— Journael ofte Gedenckwaerdige beschrij vinge van de Oost- 
Indische Reyse van Begonnen den 18. Dec. 1618. en vol-eynd 

den 16 Nov. 1625. Waer by gevoeght is het Journael van Dirck 
Albertsz Raven, als oock enz. op veel plaetsen verbetert en eengroot 
deel vermeerdert. t'Amstelredam , J. Hartgers , 1648. 2 stuks in 1 bd. 8«. 
Met koperplaat en titelprenten. 

ViÓ. Broeoke, P. van den. Wonderlijcke Historische ende Joumaelsche 
Aenteyckeningh , van 'tghene — — j op sijne Reysen/ soo van Cabo 
Verde , Angola, Gunea, Oost- Indien : Waer in hem / . . . seer veel vreemde 
dingen ontmoet zijn... t'Amsteh*edam, J. Hartgerts, 1648. 8®. Met koperplaat. 

62. loumael ofte Beschryvinghe van de \\'onderlijcke Reyse/ gedaen 
door Willem Comelisz. Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615. 1616. en 
1617. Hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie 
ofte Strate , tot inde groote Zuyd-zee , ontdeckt , ende voort den geheelen 
Aerdt-kloot omgezeylt heeft. Desen laetsten Druck verbetei-t, en uyt 
eenige geschreven lournalen, van Aris Claessz. en andere,... merck- 
lijck vermeerdert. Tot Hoorn, J. J. Deutel, 1648. 8". Met kaart , koper- 
prenten en houtsneêfiguren. *. REIZEN NAAR EN VAN NED. OOST-INDIË. 53 

70. Joumael, ende Historische Verhael/ van de trefifelijcke Reyse/ 
gedaea naer OoHt-Iudien, oude Cliina, met elf Schepen. Door den Man- 
haften Admiraol Cornelis Matoliof de Jonge. Uyt-ghe varen in den Jaro 
1605. En wat haer in de volgheude Jaren 1606. 1607. ende 1608. weder- 
varen is. t'Amstelredam, J. Hartgera, 1648. 8». Met koperplaat en 
titelvignet. 

69. Joumael (Historis) van de Voyage gedaen met 3 Schepen uyt Zeelant 
naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den Commandeur Joris van 
Spilbergen, syn eerste Reyne. Inden Jare 1601. 1602. 160B. 1604. AIh 
meede Beachryvinge vande Tweede Voyage ghedaen met 12 Schepen 
na d'Oost-Indien onder den Admirael Steven vander Hagen, t' Amster- 
dam, J. Hartgers, 1648. 8". Met koperplaat en titelvignet. 

61. Joumael van de Kassausche Vloot/ ofte Besohrijvingh van de 
Voyagie om den gantscheu Aort-KIoot, gedaen met elf Schepen: Onder 
't beleydt van den Admirael laques THeremite, en de Vice-Admirael 
Gh. H. Schapeuham , in de laren 1H28 — 1626. Noch is hier by gevoegt . . . 
Oock mede eenige Discourseen de Oost-Indische Vaert en deCoopman- 
schap betreffende, 't Amstelredam , J. Hartgertsz , 1648. 8**. Met koperplaat. 

66. Schip-vaert (Berste) der Hollanders naar Oost-Indien, met yier 
Schepen onder 't beleydt van Cornelis Houtman uyt Texel t'zeyl ghe- 
gaen, Anno 1.595. Waer in verhaelt werdt/ al wat haer sonderlinghs 
onder wegen bejegent is/ enz. t' Amsterdam, J. Hartgers , 1648. 8*. Met 
koperplaat en titelvignet. 

67. Verhael (Waeraohtigh) van de Sohip-vaert op Oost-Indien , ghedaen 
by de acht Schepen , onder den Heer Admirael Jacob van Neck , en de 
Vice-Admirael Wybrand van Warwijck, van Amsterdam gezeylt in den 
jare 1598. Hier achter is aen-ghevoeght de Voyagie van Sebald de 
Weert, naer de Strate Magalanes. t'Amstelredam , J. Hartgerts, 1648. 8o. 
Met koperplaat en titelvignet. 

56. Voyagie (Ongeluckige) , van 't Schip Batavia, nae Oost-Indien. Uyt- 
gevaren onder de E. Frantjoys Pelsaert. Ghebleven op de Abrolhos . . . 
Vervattende 't verongelucken des Schips, en de grouwelijoke Moorde- 
ryen onder 't Scheeps-volck , op 't Ey landt Bataviaes Kerok-hoff ; nevens 
de straffe .... in ... . 1628 en 1629. Hier achter is by-gevoeght eenige 
discoursen der Oost-Indische Zee- vaert/ als mede enz. t' Amsterdam, 
J. Hartgers, 1648. 8'». Met koperplaat en titelvignet. 

57. Voyagie (Oost- en West-Indische), door de strate Magallanes 
naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur loris 
Spilbergen. Als mede do wonderlijcko Reyse ghedaen door Willem Cor- 
nelisz Schouten van Hoorn, en lacob Ie Maire, in den Jaere 1615/ 
1616/ 1617. Hoe sy besuyden de Straet van Magallanes een Nieuwe 
passagie tot in d(' groote Zuydt-Zee outdeckt/ voort den gheheelen 
Aerd-kloot om-ghezeylt hebben. Midtsgaders enz. t'Amstelredam, J. 
Hartgerts, 1(>48. 2 stuks in 1 bd. 8". Met koperplaat en titelvignet. 

68. VoyagpLe (Wonderlijcke) by de Hollanders gedaen, door de Strate 
Magalanes. Ende voorts den gantschen kloot des Aertbodems om , met 
vier Schepen: onder den Admirael OU vier van Noort, uytghevaren 
Anno 1598. Hier achter is by-gevoeght de tweede Voyagie van lacob 
van Neck. naer Oost-Indien. t'Amstelredam, J. Hartgerts, 1648. 8'\ 
Met koperplaat en titelvignet. 

54. Bonte-koe, W. IJsz., van Hoorn, lournael, ofte Gedenokwaerdigc 

beschrijvinge van de Oost- Indische Reyse/ van .... Begonnen 

den 18. Decemb. 1618. en vol-eyndt den 16. Novemb. 1625. Waer- 
by gevoeght is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock enz. 
op veel plaetsen verbetert, en een groot deel vermeerdert. t'Utrecht, 
L. de Vries, 1649. 8". Met koperplaten en titelprent. 

B. Kerkhoven, S. vanden. Historisch verhael, der wonderlike ende 
seer zeldzame voor- vallen, den gene bejegent die met het Retour-schip 
Aernhem, van Batavia na hot Vaderland verreist zijn den 23 Decem. 
1661. Tot Middelburgh, J. Fierens, 1663. kl. 4«. Met titelvignet. 54 L NEDBBLANDSCH 008T-INDIÉ, 

11. Stokram, A. Korte Besohryvinge van de Ongelackige Weer-om-rejB 
van het Sohip Aernhem, nevens noch zes andere Schepen, onder 't 
gebiedt van .... Arnout de Vlaming van Outshoom , van Batavia na 
het Vaderlandt afgevaren, op den 23 Dec. 1661. t' Amsterdam, J. Venokel, 
1668. kl. 4». 

7. Keroklxoven, S. van den. ^) Wijtloopig breede en waeraohtige Be- 
schrijvinge van de ongelnckige Voyage van 't Sohip Aernhem; van 

Batavia vertrocken den 23 Deo. 1661 Haer komst met de Boot . . . 

op het Eylandt Maurititis, met de Besohrijvinge van 't selve Eylandt. . . 
Als mede het vertreck . . . na het Eylant Zylon, over Madagascar . . . 
en soo voorts tot Batavia, t' Amsterdam, J. van derFuyok, 1664.^.4". 

4. Joumael (Het), ofte Warachtigh verhael van 't gene gepasseert is/ 
op het Sohip 'T Huys te Velsen , uyt Texel gheseylt den 28 Oot. 1667 . . . 
daer Schipper op was Pieter lansz Velt-Miiys. Daer by ghevoeght enz. 
T' Amsterdam, O. B. Smient, 1668. kl. 4«. Met titelvignet. 

3. Overbeke, A. van. Geestige en Vermaeokelioke reys-beschryvinge 
van — — , naar Oost-Indien gevaren , . . . voor Raet van Justitie , in 
den Jare 1668. (Amsterdam), J. Joosten, 1872. kl. 4°. Met titelvignet. 

5. Vermeulen, Q. De Gedenkwaerdige Voyagie van naar Oost- 
Indien, in 't jaar 1668. aangevangen, en in 't jaar 1674. voltrokken: 
Daar in / . . . de vermaarde Oorlog tegen de Koning van Makassar . . . 
t' Amsterdam , J. Clsz. Ten Hoorn , 1677. kl. 4*. Met koperplaten. 

75. WnrflTbain, J. S. Vierzehen Jahrige Ost-Indianische Krieg- und Ober- 
Kauffmanns-Dienste / in einem richtig geführten Journal- und Tage- 
Buch . . . Endlich an den Tag gelegt von J. P. W(urflrbain). Sultz- 
baoh— Nümberg , J. G. Eudter, 1686. kl. 4«. Mit Kupfern und Karte. 

10. Sohweitzer , Chr. Journal- und Tage-Buch seiner Seohs-JöJirigen Ost- 
Indianisohen Bei se. Angefangen den 1. Deo. . . . 1675 und vollendet den 
2 8ept. . . . 1682. Darinnen er . . . sonderlich der Singulesen / (Zjrngalesen) 
Malabaren/ Ambonesen/ und anderer Nationen Sitten und Gebrftuch/ 
. . . beschreibet. Tubingen, J. G. Cotta, 1688. kl. 4o. Mit Kupfern. 

58. Hesse, £. Ost-Indische Reise-Besohreibung oder Diarium , was b'ey der 
Reise des... Berg-Commissarii D. B. Olitzschens/ im Jahr 1680. von 
Dreszden aus bisz in Asiam auff die Insul Sumatra Denokwürdiges vor- 
gegangeu. Zum andern mahl gedruckt / und . . . verbessert und vermehret. 
Leipzig, M. Günther, 1690. kl. 8«. Mit Kupfer und Titelvignett. 

74. Frik, Chr. Ost-Indianische Rftysen und Krieges-Dienste / oder eine 
auszführliohe Beschreibung/ was sich . . . nemlich von A. 1680. biszA. 
1685 .... begeben. Da dann insonderheit der Bantamische Krieg auf 
Grosz-Java von Anfang bisz zu Ende . . . . vorgestellet. (Ulm, 1692). 
kl. 8®. Mit Karte, Portrftt und Kupfern. 

1. Beysen (Drie seer Aenmerokl^jke) nae en door veelerley Gewesten 
in Oost-Indien; gedaen van Chr. Frikius, E.Hesse, Chr. Sohweitzer, 
yeder bysonder, van 't Jaer 1675. tot 1686. Bevattende, . . . oook een . . . 
beright van den laetsten Bantamsohen Oorlogh, en de veroveringh van 
geheel Groot-Java door de Hollanders. Desgelijcks van de Staet der 
Sillidaische Q^ud-Mijn .... op Sumatra. Vertaeld door S. de Vries. 
Utrecht, W. vande Water, 1694. kl. 4". Met koperplaten. 

50. Heoueü des VOyages qui ont servi k rétablissement et aux progrès 
de la Compagnie des Indes Orientales , formée dans les Pro\'inces Unies 
des Païs-bas. [Traduction de B. A. de Constantin de Renneville.] 
Amsterdam, E. Roger, 1702, 03, 05, 05, 06. 5 tomes. 1 2nio. Aveccartes 
et planches. *) Op den titel staat fbutief „ Johannes van Kerokhoven" ; maar de opdracht 
nAen den Leser^' is „door Simon van den Kerokhoven". k. REIZEN NAAR EN VAN NED. OOST-INDIË. 66 

39. Wappy D. Funffzehea J&hrige curiöse und denokwürdige aucli sehr 
geffthrliohe Ost-Indianische Reise-Beschreibung/ so sich im Jahr ChriBti 
1667. angefangen/ und... im 1682ten Jahre geendet hat/. Hannover— 
Wolffenbüttel, G. Freytag, 1704. kl. 4". 

35. Beysen (Drie seer Aanmerkemke) na en door veelerley aeweaten 
in Oost-Indien ; gedaen door Chr. FrikiUB, E. Hesse, Cbr. Sohweitser, 
yeder bysonder, van 't Jaer 1675. tot 1686. Enz. Vertaeld door S. de 
Vriea. Den tweeden Druk , vermeerdert en verbetert, t' Amsterdam , 
E. Solmans, 1705. kl. 4^ Met koperplaten. [Defect; alleen de reis van 
Frikius aanwezig.] 

46. Hoy, ^. de. Neue Ost-Indische Reise/ worinnen umst&ndlich beschrie- 
ben werden unterschiedene Kitsten und Insein in Ost-Indien/ auf welche 
die Holl&ndi.-^che Geoctroirte Compagnie zu handeln ptlegnt; insonder- 
heit die Insein Java Major, Sumatra und Ceilon, die f es te Kuste Mala- 
bar, Canara und Decam, ingleichen die Stadt Gamaron am Golfo in 
Persien. Heraus gegeben von Ohr. IrfinghailBB. Leipzig^Liegnitz , 
M. Rohrlaohs seel. Wittib und Erben, 1705. kl. 8». 
2. Verhaal (Ongeluokig, of Droevig) van 't ,Sohip De Goudon Buys ; 
uytgevaren ... in don Jare 1693 . . . onder . . . Schipper Theunis Baanman. 
Uyt de Beëdigde Verklaringe t' Samen-gestelt van D. Silleman, en L. 
Thysz. t' Amsterdam, Erven Wed. G. de Groot, en A. van Dam, (1718). 
kl. 4^ Met titelvignet. 

51. Beoueil des VOiages qui ont servi k l'établissement & aux progrès 
de la Compagnie des Indes Orientales , formée dans les Provinces-Unies 
des Païs-Bas. Seconde Edition reveue, & augmentée de plusieurs 
pièces cnrieuses. Amsterdam , J. Fr. Bemard , 1725. 7 tomes. 12"'«. Avee 
cartes et planches. (L'Introduction se trouve è, la téte du Tomé VI; 
les Tomes I — V contiennent des Tables des Matières; Ie Voiage de 
G. Schouten aux Indes Orientales forme les Tomes VI — VII.] 

44. Sohouteily W. Voyage de Gautier Schouten aux Indes Orientales, 
oommencé Tan 1658. & fini Tan 1665. Traduit du Hollandois. Nouvelle 
Edition, revüë par TAuteur & considerablement augmentée. Rouen, 
J. B. Machuel Ie Jeune, 1725. 2 tomes. 12»»*. A vee portrait et planches. 

60. [Roggeyeen, J.]. Tweejaarige Reyze rondom de Wereld, ter nader 
Ontdekkinge der Onbekende Zuydlanden, met drie Schepen, in het 
Jaar 1721. ondernomen, door last van de Ned. Westindischo Maat- 
schappy .... Nevens de Reyze van het Oostindisch Schip Bameveld, 
uyt Holland tot aan de Kaap dor Goede Hoopo in 't Jaar 1719. Behel- 
zende een Verhaal van . , . het Eyland Madagascar , by de Woeste Sou- 
klaven. Dordrecht, J. van Braam, 1728, kl. 4'>. Met kaart en koperplaten. 

14. Sohwars , Q. B. Reise in Ost-Indien , worinnen manoherley Merkwürdig- 
kciten, besonders aber die Anno 1740. in seiner Anwesenheitzu Batavia 
fürgefallene Rebel lion der Chinesen , und der().selben darauf erfolgte grose 
Massacre . . . besohrieben worden. Hoilbronn, Fr. J. Eckebrecht, 1751. 8*. 

64» Franoken, J. Rampspoedige reize van het O. I. schip De Naarstig- 
heid , in de tenigreize van Batavia over Bengale naar Holland . . . t'buis- 
gekomen . . . 1760, met 't schip Scholtenburg. Waar in . . . een korte 
beschryving der Bengaalscho Kust, de tegenwoordige Oorlog tusschen 
de Engelschen en Mooren .... en byzonderlyk .... de Oostkust van 
Africa of het Land der Kaffers. Haarlem , J. Bosch , 1761. 4*. Met platen. 

76. Belaas (Eoht^ en Dagverhaal, wegons den Opstand en het Afloopen 
van 't Oost-Indisch Compagnie-Schip Nyenburg , Schipper Jacob Ketel . . . 
naar Batavia gedestineerd, en uit Texel in Zee gestoken den 8 Mey 
1763. Amsteldam, D. Swart, [1764]. kl. 4o. 

41. Sohouten, W. Reistogt naar en door Oost'indiën, waar in de voor- 
naamste landen, steden, enz. enz. der Indische gewesten, nauwkeurig 
worden beschreven. Doormengd met . . . berigten van bloedige zee- en 
veldslagen met de Portugeesen, Makassers en anderen. Vierde druk, 
in eenen verbeterden stijl... gebragt, en met aantekeningen verrukt. 
Utrecht— Amsteldam, Wed, J. J. van Poolsum e. a. 1775. 2 dln. 4«. Met 
kaarten, koperplaten en portret. 56 L NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

37. StavormUB, J. S. Beize van Zeeland over de Kaap de Qt>ede Hoop, 
naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de jaaren 1768 tot 
1771. Lejden , A. en J. Honkoop , 1793. 2 dln. in 1 band. 8*. Met kaarten. 

59. Wurmb, Fr. von and Wollaogen» Baron von. Briefe . . . anf ihren 
Beisen naoh Afrika und Ostindien in den Jahren 1774 bis 1792. Gotha , 
C. W. Ettinger, 1794. kL S\ Mit Tafel, Vignett und Tabelle. 

45. StavormuBy J. S. Beize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop 
en Batavia , naar Samarang , Maoasser , Amboina , Suratte , enz. gedaan 
in de jaaren 1774 tot 1778. Leyden, A. en J. Honkoop , 1797 , 98. 2 dln. 
8°. Met kaarten. . 

38. Stavorinua, J. S. Besa til Goda Hopps-Udden, Java ooh Bengalen, 
foretagen och flutad ifr&n &ren 1768 til 1771. Öfvers&ttning. Ifr&n det 
af Prof. liUeger i Braonsweig 1796 föranstaltade Tjska sammandraget. 
Götheborg, 8. Norberg, 1798. 8«. 

9. Tombe, Ch. Fr. Voyage aux Indes Orientales, pendant les années 
1802, 1803, 1804, 1805 et 1806, oontenant la Description du oap de 
Bonne-Espérance , des iles de France, Bonaparte, Java, Banoaetdela 
ville de Batavia ; . . . la Campagne du Contre-Amiral de Linois dans les 
mers de 1'Inde et & la cóte de Sumatra; etc. Bevu et augmenté de 
plusieurs notes . . . par [Ch. BT. S.] SomünL Paris, 1810. 2 tomes. 8». 
Avec Atlfiis de cartes et planches. 4*. 

48. (H[oom] , J. A.). Mijne lotgevallen ter zee , en bedrijven op Batavia. 
In dienst der (voormalige) O. I. Gomp. Groningen, 1819. 8*. (Met hs.- 
aanteekeningen van J. C. Metzlar, en brief aan Prof. H. W. Tij deman.] 

55. Bontekoe , W. Uss. , van Hoorn. Gedenkwaardige Beschry ving , van 
de Achtjarige en zeer Avontuurlyke Beise van , gedaan na Oost- 
Indien Ook is hier bygevoegt een Verhaal van Dirk Albertz. Baven. 

Amsterdam, B. Koene, [zh 1820]. kl. 4*. Met houtsneden en portret. 

65 & 65a. MoUy Q. Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Neder- 
landers. Amsterdam, 1825. 8**. [2 Ex., waarvan één met hs.-aanteeke- 
ningen van P. A. Ijeupe.] 

27. Baane, J. C. Beis door een gedeelte van de Nederlandsohe bezittingen 
in Oost-Indië. Waarbij gevoegd is een verslag van de Expeditie, door 
's Lands Eskader, onder bevel van den Kapitein ter zee J. P. van 
Braam, volvoerd tegen de Vorsten van Malakka, Salangoor enBiouw. 
Amsterdam, 1826. 8*. Met platen en titelvignet. 

21. Teenstra, M. D. De vruchten mijner werkzaamheden , gedurende mijne 
reize, over de Kaap de Goede Hoop, naar Java, en terug, over St. 
Helena, naar de Nederlanden. Groningen, 1828, 29, 30. 2 dln. in 3 
banden. 8^ Met plaat, plattegrond en tabellen. 

42. Zeereizen (Nederlandaohe). In het laatst der zestiende, zeventiende 
en het begin der achttiende eeuw. Naar de oorapronkelijke journalen 
of gelijktijdige berigten, op nieuw uitgegeven en met eenige aantee- 
keningen . . . vermeerderd door R. Q. Bennet en J. van W ^k , Bs. 
Dordrecht, 1828, 28, 28, 29, 30. 5 dhi. 8». 

18. Strehler, Dr. J. Mittheilungen aus meinem Tagebuche . . . über meine 
zweimalige Beise von Botterdam nach Batavia . . . meinen viermonat- 
liohen Aufenthalt daselbst und Besuch auf der Insel St. Helena in den 
Jahren 1828 bis 1830. Nürnberg, 1832. kl. 8^ [Met vooraan een duplicaat 
betalings-mandaat op naam van Dr. J. Strehler.] 

22. Sande, D. F. Q. van de. Tafereelen geschreven op eene Beis uit 
Duitschland over de Nederlanden naar de Oost-Indien. [Gedeeltelijk 
naar het Hoogduitsch.] Groningen. 1834. 8*. 

20. Ver Huell, Q. M. B. Herinneringen van eene reis n£iar de Oost- 
Indiön. Haarlem, 1835, 36. 2 dln. 8^ Met platen en illustraties. 

52. (Cornets de Qroot, J. F.). Overzigt der reis in Nederlandsch Indie, 
door Zijne Koninkl. Hoogh. Prins Willem Prederik Hendrik der Neder- 
landen, gedurende het jaar 1837. Batavia, 1838. 8^. EEIZEN NAAR EN VAN NED. OOST-INBIË. 57 

38. EpPy J. C, Mijne uifc- en terugreize naar Java, Sumatra en andoro 
Nederl. Oost-Ind. bezittingen. Dordrecht, 1841. 8**. Met kaart mot 
vignetten. 

28. Overland-reiB (Eene) naar Indiö. (Overdruk „De Globe"). Amster- 
dam, 1850. 8«. 

29. Heerdty Mr. J. C. F. Baron van. Mijne reis met do landmail van 
Batavia over Singapore, Ceilon, Aden en Suez tot Alcxandriö in Egypte, 
's Gravenhage , 1851. 8**. Met platen en kaart. 

32. Jonghllhny Dr. F. Terugreis van Java naar Europa, met de zoo- 
genaamde Engelsohe overlandpost , in de maanden Sept. enOct. ,1818. 
(Afzonderlijke overdruk „Tiidschrift voor Ned. Indië", 1851, I.) Zalt- 
Bommel, 1851. gr. 8". Met platen en kaarten. 

30. Buddingh, Dr. S. A. Dagboek mijner overlandmail-reis van Botter- 
dam naar Java via Southampton in 1852. Batavia, 1852. 8». 

23. Fontanier, V. Voyage dans l'archipel Indien. Paris, 1852. 8«. 

40. (D\jk, Mr. L, O. D. van). De ontdekking van het eiland (Nieuw-) 
Amsterdam. Met Vervolg. (Overdruk „Algemoene Koust- en Letterbode"). 
(Haarlem — 'a Gravenhage) , 1854. 2 stuks in 1 bd. kl. 8^ Mot fac-simile 
teekening. 

16. Middleton, Sir Henry. The Voyage of — — to Bantam and the 
Maluoo islands; being the second voyage set forth by the Governor 
and Company of Merchants of London trading into the East-Indies. 
From the edition of 1606. Annotated and edited by Bolton Comey. 
London, 1855. 8". With chart and plates. [Hakluyt-edition n'> 19.] 

31. Buddin^h, Dr. S. A. Dagboek mijner overland-mail-reis van Batavia 
naar Nederland, via Triest, in 1857. Arnhem, 1857. 8". 

36. Steoky F. Q. Beise nach Java. Erlebnisse auf derselben nnd Winke 
über den Militftrdienst in der Holl.-Ostind. Armee. Darmstadt , 1861.8". 

34. G^evera Deynoot, Jhr. Mr. W. T. Herinneringen eener reis naar 
Nederl. Indië in 1862. »s Gravenhage , 1864. 8". Met titelvignet. 

26. Qrinteny H. van der. Pr. Mijne reis naar Oost-Indië. Aauteekeningen. 
Eindhoven, [1867). 8«. Met portret. 

25. (L. V. L.> Beis (De) van Harderwijk naar Oost-Indië uit het dagboek 
van een Koloniaal soldaat. Samarang, 1868. 8**. 

19. Iienthiolle, Ie V** de. Belation d'un voyage aux ilos do la Sonde ou 
les colonies néerlandaises des Indes Orientales. Rotterdam, 1876. 8". 
[Extraits du „Journal Offioiel".! 

43. Lancaster, Sir James. The Voyages of — -, K*, to thoEaatIndios, 
with abstracts of journals of voyages to the Eaat Indics, during the 
17ih oentury, preserved in the India Office. And the voyago of Captain 
John JKnight (1606), to seek the North-West passage. Edited byC.R. 
Markham. London, 1877. 8". [Hakluyt-edition b? 56.] 

24. Biiningy A. WerumeuB en Kruyt, J. A. Met de HoUandsche Mail 
naar Indië en terug. Gids voor reizigers mot do stoonischepen van de 
Maatschappij „Nederland". Amsterdam, 1878. kl. 8". Met kaarten en 
vlaggekaart. 

17. Brau de Saint-Pol laas, X. De Franco ^Sumatrapar Java, Singa- 
pour et Pinang. Les anthropophagos , Paris, 1881. 12"»". Avec planclies 
et carte.] 

47. Daum, P. A. Batavia— Amsterdam. Beissohets. Batavia, 1895. kl. 4^ 
Met illustraties. [Premie van het Bataviaasoh Nieuwsblad.] 

13. Heeres, Mr. J. E. Jörg Pranz Müller's reisindrukken, (Overdruk „De 
Navorscher", Lil). (Utrecht, 1902). 8°. I. Bestuur tijdens de O. I. Comp.| en tot 1811. 38. Discovrs by Forme van Bemonstrantye: vervateade de Noot- 
saeokelickheydt vande Oost-Indische Navigatie, by middel vande welcke, 
de vrye Neder-lantsohe Provinciën, apparent zyn te gheraecken totte 
hoochste Prosperitey t , int stuck vande alder-rijck ende costelijokste 
waren vande geheele werelt. Waer uyt enz. Z. pi. Ghedruckt Anno 
1608. kl. 40. 

58. DiBOOurs (Onpartydioh) opte handelinghe vande Indien. Z. pi., 
(1608). kl. 40. 

67. Aenwysinghe (Korte) der Bewinthebbers Begieringe. Z. pL, [1622]. 
kl. 4». 

58. Aenwysinghe (Kaerder) der Bewinthebbers Begieringe. Z. pL, 
[1622]. kl. 40. 

156. DiSOOVrs (Derde). By Forma van Missive, daer in kortelijck ende 
grondich vertoont wort / de nootwendichey t des Oost- en West-Indische 

Navigatie/ Worden daerom alle ghetrouwe Patriotten des Vader- 

landts/.... veiTnaent/ om tot dese/ nu nieuwe gheoctroyeerde West- 
Indiaensche Compaignie mildelijck te contribueren/ enz. Z. pi., 1622. kl. 4*. 

55. Disoovrs (Levendioh) vant ghemeyne Lants welvaert/ voor desen 
de Oost / ende nu oock de West-Indische generale Compaignie aenghe- 
vanghen / seer notabel om [te] lesen. Door een Lief-Hebber des Vader- 
landts. [Amsterdam], Broer Ismsz., 1622. kl. 4». Met titelvignet. 

54. [Middelgeest y S. van.]. Tweede noot-wendiger Disco vrs ofte Vertoooh 
aan alle Lant-lievende /^ van de Participanten der Oost-Indische Com- 
pagnie/ tegens Bewinthebbers. In 't Jaar Een-en twintioh, der Onghe- 
dane Rekeninge. Z. pi., [1622]. kl. 4^ 

56. Onderricht (Kort) der Participanten recht veerdighe klachten over 
de Bewinthebbers van de Oost-Indische Compagnie. Z. pi. , [1622]. kl. 4'. 

59. Sententien, by de Gecommitteerde Raden der Admiraliteyt / resi- 
derende binnen Rotterdam / gewesen ende doen ter Executie stellen over 
eenige persoenen/ ghedient hebbende de Gheoctroyeerde Oost-Indische 
Compagnie, t' Amstelredam, H. Gerritsz, 1629. kl. 4'. Met titelvignet. 

60. örotius, H. Vrye Zeevaert, ofte bewys van het Recht datdelnghe- 
setenen deser vereenighde Nederlanden toekomt/ over de Oost ende 
West-Indische Koop-handel. Nu uyt den Latijne op een nieuw vertaeld 
door A, lekerman. Haerlem, A. Roman, 1639. kl. 4». Met titelvignet. 

61. Handel (Den loosen) van de Actionisten. Die dobbele partijen maacken, 
of actiën beleenen , en , de beleende panden wedei-om verschey de malen 
verkoopen; tot uyt-suygingh en ruïne des eygenaars. Z. pi. Ghedruckt 
in *t laer 1642. kl. 4°. Met titelvignet. 

62. Aenwysinge: Datmen vande Oost en West-Indische Compagni en /een 
Compagnie dient te maken. Mitsgaders Twintich Consideratien op de 
Trafyque, Zeevaert en Commertie deser Landen. In 's Graven-Haghe , 
J. Veeli, 1644. kl. 4». Met titelvignet. 

68. Lof der Oost-Indise Compagnie, ende de E. Heeren Bewinthebbe- 
ren van dien. Waer onder anderen aen-ghewesen wort, hoe noot- 
sakelijck het is voor ons Vader-Land in dese Occurentie van tijden haer 
versochte Ootroy niet te weygheren. t' Amsterdam, H. J. Visscher, 
1646. kl. 4». 

14. 'm assens, J. Zee-politie der Vereenichde Nederlanden. In *s Graven- 
hage, J. Veely, 1652. kl. 4». l. BESTUUK TUDE>fS DE O. I. COMP., EN TOT 1811. 69 

69. Oost-IndiflOh-praeljen , yoorge vallen in Batavia , tusschen vier Neder- 
landers. Z. pi. Gedruckt in 't Jaer onses Heeren, Anno 166B. kl. 4". 
[Achteraan : ^Formosaense Begeeringh , onder Nicolaes Yerburgh, gewesen 
Gouverneur in Tayoan, en over Formosa"; en: „Kort en bondlgh ver- 
hael, van 't gene op het sohoone Ejlandt Formosa... op den vyfden 
luiy 1661. is voorgevallen",] 

70. Arttoulen en Conditien. Op welcke de Kooplieden en NejB;otiantea 
de Koning van Vranckrijck, ootmoedigh versogt hebben om sijnMajes- 
teyts Deolaratie en toestemminge te hebben , aengaende 't oprechten 
van een Oost-Indische Compagnie in Vranckrijck. Z. pi. Gedruckt nae 
de Copye van Parijs, 1664. kl. 4o. 

71. Verhael ^Cort) van den Stciet en Gelegentheyt vande saecken, tusschen 
d' Engelscne en Nederlantsche Oost-Indische Compagnie , altans contro- 
vers zijnde. Amsterdam, P. . Guldemont , 1664. kl. 4o. 

78. Thyssen, J. Joumael mitsgaders Verhckel vanden Toestant der Plaetsen 
van Oost-Indien, die D'Ed. Compagnie aldaer bezit: Op den 20 lulii 

1669 Ter Vergaderingh van de Ho. Mog. Heeren Staten Generael 

O ver-gele vert. Tot Rotterdam, J. Bedelijckhuysen , 1669. kl. 4^ 

1. 'QaaaenSy J. Zee-politie der Vereenigde Nederlanden. Den tweeden 
Druck door den Auteur verbetert , ende . . . vergroot. In 's Graven-Hage , 
J. Veely. e. a. 1670. kl. 4». 

74. Sententie by den Hoogen Bade . . . , gewesen tot laste van Jacob 
Syms,... Bewinthebber van de Oost-Indische Compagnie. Qepronun- 
cieert den 30 Juny 1673. Z. pL, (1673). kl. 4». 

75. Artikel , tusschen den . . . Prince Carel de II . . . Koninok van Engeland 
...ende de Hoog: Moog: Heeren Staten Generael... Om de geschillen 
der Engelsche en Nederlandsche Oost- Indische Compagnien, te voor- 
komen , . . . ende wech te nemen. Qeslooten den 8 Martij 1675. Ouden 
Stijl 0. Z. pi. Gedruckt in 't Jaer 1675. kl. 4». 

76. Gontraminenrs (De) op de Koorde . ofte Spiegel der grousame onge- 
rechtigheyt ende vervloeckte gierigheyt, van de factie der Contra- 
mineurs, die nu veel Jaren tot groot achterdeel der Koninklijke Com- 
pagnie van Oost-Indien, een schandeloose Roovery bedreven hebben, 
ende noch doen. Z. pi. Gedruckt in 't Jaer 1677. kl. 4*. [Herdruk van 
den ^Spieghel der grau-same ongherechticheyt e.n7J\ zie blz. 69.] 

3. Quellenburgh , H. van. Vindiciae Batavicae ofte Refutatie van het 
Tractaet van J. B. Tavernier, [door hem geuaemt, Verhael van het 
beleyd der Hollanders in Asia,...]. 't Amsterdam, J. Bouman, 1684. 
4». Met kaart en titelprent. 

79. (Muys van Holy, H.) Middelen en motiven om het kopen en ver- 
kopen van Oost- en West-Indische actiën, die niet getrausporteert 
werden ... te beswaren met een Impost , ten behoeve van het gemeene 
Land en de stad Amsterdam. (Tot Amsterdam, 1687). kl. 4«. 

Hl. -^— ^— Oplossing van de difficulteiten die by oenige gemaakt werden 
tegens sekere Memorie behelsende middelen en motiven om het koopen 
en verkoopen van Oost- en West- Indische actiën, die niet gotranspor- 
teert werden,... te beswaren met een Impost ton bohoevo van het 
gemeene Land en de stad Amsterdam. (Tot Amsterdam, 1687). kl. 4". 

SO. Belaes en Contradictie op de motiven, om het koopon en verkoopen 
van Oost- en West-Indise actiën , die niet gotransportcort werden , . . . 
te beswaeren met een Impost by de Heer Nicolaes Muys van Holy . . . 
onwetende voorgestelt. (Rotterdam, 1687]. kl. 4^ 

') Aan 't slot staat: „Tot Londen, den 8 Maart 167 J Ouden Stijl". 60 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

82. Aotionisten (Be) voor en tegengesproken. Tot Amsterdam, 1688. kl. 4». 
[De binnentitel luidt: „Gonsideratien tot wederlegginge van de voor- 
stellingen door de Heer Mr. Nioolaas Muys van Holj, opgestelt in 
zyne Memorie, om de Negotie van Oost en West-Indische Aotien te 
beswaren met een Impost, ende in zijn nader geschrift van oplossinge 
van de difficulteiten .... gemaakt . . . tegens de selve Memorie.'^ 

88. ^eeok , J. e. a.). [Btikest] Aan de Hoog Mog : Heeren Staten Generaal . . . 
Beschermers van de onnoozele Onder-drukte. Z. pi., [1707?]. 4". 

149. Foinoten van besohuldigingh tegens Pieter Goodschalck , . . . in 
Indien goavanoeert tot Gesaghebber op Japara , voor soo veel de selve 
het gedragh van gemelden Goodschalck in dese sijne tweede toght 
naar Indien, en gedurende des selfs gesagh op Japara, concerneren 
en aangaan. [Met Bijlagen, gedeeltelijk in hs.] Z. pi., (± 1715). fol. 

139. Flaoaat [vanl De Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden [om- 
trent de Octroyen der Oost-Indische Compagnie.]. In 's Gravenhage , 
P. Scheltus, 1717. fol. 

144. Lettres Fatentes d'Octroy aocordées par Sa Majesté Imperiale et 
Catholique pour Ie terme de trente années a la Compagnie generale 
k établir dans les Païs-bas Aütrichiens pour Ie commerce & la Navi- 
gution aux Indes. Bruxelles, E. H. Fricx, 1723. pet. in-4^ Avecécusson. 

151. [Mac N"eny, F.]. Eefutation des argumeus avances de la part de 
M" les Directeurs des Compagnies d'Orient, & d'Occident des Provinces- 
Unies contre la libert^ du Commerce des Habitants des Païs-bas, Sujet s 
de Sa Majesté Imperiale & Catholique dans les Climats éloignés , a pre- 
texte des Artides 5. & 6. du Traite de Munster. Selon la Copie [de 
Bruxelles]. LaHaye, P. & I. Scheltus, 1723. pet. in-4». 

152. [ 1, Wederlegginge van de Argumenten opgestelt van wegen 
de Heeren JBewinthebberen van de Oost- en West-In£sche Compagnien 
der Vereenighde Provinfcien , teegens de vryheyt van Commercie van de 
Inwoonders der Nederlanden, Onderdanen van sijne Keyserlijcke en 
Catholique Majesteyt, op ver afgelegene Plaatsen, op praetext van het 
5. en 6. Articulen van het Tractaat van Munster. Na de Copie [van 
Brussel]. In 's Ghravenhage , P. en I. Scheltus, 1723. kl. 4o. 

155. rWesterveen, A.?]. Dissertatie de jure, quod competit Societati Privi- 
legiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum 
Orientalium, adversus incolas Belgii Hispanici (hodie) Austriaci. Editio 
secunda a mendis purgata. Amstelaedami , R. & G. Wetstenii , 1723. 4». 

26. Verhandelinge , daarin ontdekt worden: I. De Bampzaalige gevolgen, 
die de Engelsohe en Hollanders van de opreohtinge der Compagnie 
van Oostende te vreesen hebben. II. Werdt onbetwistelyk beweesen , . . . 
dat desolve niet alleen den Koophandel van Groot-Britannien ou 
HoUandt sal bederven , maar . . . enz. Hl. Worden de middelen voor- 
pjestelt , . . . . op dat dese Compagnie vernietigt mag worden. Uit het 
Engelaoh in 't Fransch vertaalt, door J. Bion,... En in 't Neder- 
duytsch overgeset, door I. Ie Long. Amsterdam, J. van Septeren, 
1726. kl. 40. 

127. Sententie Gepronuncioert ende Geëxecuteert op ende jegens Mr. Petrus 
Vuyst,... den 3. Juny 1732. tot Batavia in Oost-Indien. Z. pi. Na een 
Origineel Copy van Batavia zoo ende gelyk het den Gevange is voor- 
gelese, getrouwelyk gedrukt 1733. kl. 4°. 

lil. Hilgers, M. Th. De jure, quod competit Societati Privilegiatae Foc- 
derati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium. Diss. 
Inaug. Lugduni Batavorum , A. Kallewier, 1741. 4*. Cum frontispioio. 

100. Octroy, by de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenigde 
Nederlanden verleend aan de Oostindische Compagnie. In dato den 20 
Maart 1602. mitsgaders Reglement , Limitatie , Ampliatie en Continuatien 
van het voorschreeve Octroy, tot den jaare 1700 incluys. als meedede 
Prolongatie[n] . . . tot den jaare 1754 incluys. In dato den 31 Dec. 1742. 
In 's Gravenhage , J. Scheltus, 1743. kl. 4». I. BESTIJUK TUDENS DE O, I. COMP., EN TOT 1811. 61 

107. Extract uit de Notulen van de Ver^dering der Heeren Seventiene, 
gehouden binnen Middelburg op Ma. den 16 Nov. 1744. over de Instructie 
voor de Hoofd-officieren ter Zee. Middelburg, L. Bakker, 1745. fol. 
Met titelvignet. [Met achteraan: Remarques van de Heeren Be ventiene 
op de vorenstaande Instructie.] 

25. Octroy, by de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden verleendt aan de Oost-Indische Compagnie. In dato den 
20 Maart 1602. mitsgaders Reglement, Limitatie, Ampliatie en Con- 
ti nuatien van het voorschreeve Octroy , tot den jaare 1700 inchiys. als 
meede de Prolongatie[n] van het selve Octroy,... tot den jaare 1740... 
1741 en 1742 . . . 1754 ... De Publicatie van het laatstgemelde ... en nog 
Prolongatie en Publicatie . . . tot den jaare 1774 incluys. (Achteraan nog: 
2 PubUcaties van prolongatie tot einde 1776, en tot einde 1796.]. In 
's Gravenhage , J. Scheltus, 1748, 74, 76. 3 stuks in 1 bd. kl. 4°. 

124. Deductie gedaan uyt naam en van Weegen [familieleden van] 

Frans Canter ... op en jeegens Bewindhebberen van de Oost-Indische 
Compagnie ter Kamere Amsterdam. Z. pi. [I758j. fol. [Achteraan nog: 
Dictum van de Sententie . . . Gepronuncieert den 2 October 1758.] 

128. Deductie gedaan . . . van wegens Bewindhebberen van de Oostindische 
Compagnie ter Kamer Amsterdam ... op ende jegens (familieleden van] 
Frans Canter. Z. pL [1758]. fol. 

126. MiflsiYe van den Baad van Staate, houdende haar beswaar over 
haar Hoog Mogende Resolutie, om uit het provenue van de liberale 
(ïifte in Oostindiën geheeven een Somme van f 674000-0-0 by leeninge 
te neemen tot de Equipage teegen de Algerynen , met de provisioneele 
Resolutie van haar Hoog Mog. dacu* op. (Ree. 4 Juny 1755.) Z. pi. 
(1755). fol. 

122. Missive van de Bewindhebberen van de generale Neederlandsche 
geoctroy eerde Oostindische Compagnie ter Vergadering van See ven- 
tienen. Dat. 6 Mey 1758. (teegens... de ontydi ge retraite en clandestine 
overkomst van 's Compagnies Bedienden uit Indien]. [Met:] Bedenkingen 
op de Missive. [En:] Advisen van de beide Hoven op de Missive. Z. pi. 
(1758). 3 stuks in 1 bd. fol. 

101. MatthaeUB, Chr. S. Kort gevat Jaar-boek van de Ed. Geoctr. Oost- 
Indische Compagnie ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de 

Erectie derzelver Compagnie. Vervattende een Naam-lyst van de Heeren 
Bewindhebberen der voorsz: Kamer... benevens vier Notitien, inhou- 
dende het Op Stabel zetten, Af-loopen, Uitvaren ende T'hiiis-komen 
der Scliepen van en voor gemelde Kamer: met enz. Uit Authentyque 
Stukken... by-een vergadert. Middelburg, J. Danc, 1759. 8*. 

118. Beii^ van Bewindhebberen der generaale geoctroy eerde Com- 
pagnie ... op de Memorie van den Heer Yorke , . . . bebelsende klagten over 
ho.9tiliteiten , die door de Bedienden der Oostindische Compagnie deeser 
Landen tegens Onderdanen van .syne Groot-Brittannische Majesteit in 
Bengale gepleegt souden zyn. (Extract uit de Resolutien van ae Heeren 
Staaten van Holland en Westvriesland,... 18 Maart 1761]. [Met Bijla- 
gen]. Z. pi. (1761). fol. 

113. Imhoff, G. G. Baron d'. Considérations sur Pétat présent de la Com- 
pagnie Hollandoise des Indes Orientales, rólativement i sa Navigation , 
4 son Commerce & k son Gouvernement; & sur les moyens de remé- 
dier aux causes de sa décadence. [Extrait de J. P. I. du Bois „Vies 
des Gouverneurs Généraux".]. (La Haye, P. de Hondt, 1768). 4». 

109. Crimineele prooedures by, den Hogen Scheeps Krygsraad in 

Texel gehouden, tegens zommige der Muitelingen van het O. I. Comp. 
Schip Xeyenburg, in.... 1763. uit Texel na Batavia uitgevaren. Met 
de Authenticque Stukken en Documenten. Amsterdam, P. Schouten, 
1764. fol. 02 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

114. Deductie.... van wegen J. Jolles, en J. Rietveld , als Curatoren over 
den Insolventen Boedel van L. Weyer, in Leeven Water Fiscaal op 
Batavia .... tegen M. A. van Schinne , Weduwe , en Erfgenaame vcm 

A. Patras , in Leeven Gouv. Gen. van Neederlands Lidiën. Z. pi. 

11767J. fol. 
5. VerbAftl (Historiesoh) van het begin , voortgang en teegenwoordi^n 
staat der koophandel *) , van de Generaale Nederlandsche Geoctroy eerde 
Oost-Indische Compagnie. Arnhem, W. Troost, 1768, 72. 2 dln. 8*. 

9. Berigt (Hedenkundig) wegens de ware oorzaak van 't bederf , mits- 
gaders do Middelen van redres der Nederlandsche Oost-Indische Com- 
pagnie , door den Indischen Patriot. Rotterdam enz. D. Vis e. a. , (1773). 8*^. 

84. Zamenspraak wegens de oorzaaken van het bederf der NederL O. I. 
Compagnie. Rotterdam, enz. D. Vis,' e. a. [1778]. 8^ 

85. Zamenspraak (Tweede) wegens de oorzaaken van het bederf der 
Nederl. O. I. Compagnie; waarin de noodige middelen van herstel , in 
de eerste Zamenspaak (sic) beloofd, aangeweezen en ontvouwd worden. 
[Door den Oostindischen Patriot.] Rotterdam , enz. D. Vis , e. a. (1778). 8*. 

4. [Baynal, G-. T.]. Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de 
bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indien. 
Uit het Fransoh vertaald. Eersten Deels, Tweede Stuk (handelende over 
de Nederl. Overz. bezittingen.]. Harlingen, F. van der Plaats en Junior, 
1774. 8°. [Met hs.-aanteekeningen van Mr. J. C. M. Badermaoher.] 

132. Canter Camerling, D. J. De potestate Gubematoris Generalis res 
et territoria Societ%tis Batavae, in India Orientali, dirigentis. Diss. 
Inaug. Lugduni Batavorum, P. van der Eyk et D. Vygh, 1778. 4*. 

43. Stat présent des Indes hoUandaises , contenant une peinture vraie et 
fidelle du Gouvernement , de 1' Administration , et de la conduite dea 
Hollandais dans les Indes-Orientales ; etc. Batavia , (1780). 8*. ') 

52. Nederlandsoh India , in haaren tegen woordigen toestand beschouwd ; 
of waar en grondig berigt van haare Regeering, derzelver Bestier en 
Handelingen; enz. Batavia, [1780]. 8<>. 

146. [Adres van] (De Bewindhebberen van de Ned. Oost-Indische Com- 
pagnie ter Ikamer Amsterdam) Aan de . . . Heeren Burgemeesteren en 
Raadcn in de Vroedschap der Stad Amsterdam [om te worden bijge- 
staan met 12 millioen guldens]. [Met Bijlagen.] (Amsterdam, 1783). fol. 
68. Bericht (Noodig) aan de Edele Heeren Bewindhebberen der Oost- 
indische Compagnie , en verder aan alle deelneemeren in dezelve , bevat- 
tende een voÜedig verslag van den ongeschikten staat dier Maatschapye 

in de Indien; Alles uit eigene ondervindinge opgemaakt door een* 

dienaar der Maatschapye, die meer dan dertig Jaaren zyn verblyf in 
de Indien gehad heeft. Amsteldam, 1783. 8". [Nieuwe titel-uitgave van 
het „Redeukundig Berigt . . . door den Indischen Patriot".] 

8. Brief van een Botterdammer, aan zyn vriend te Middelburg; 
wegens het Request van Bewindhebberen van de Oost-Ind. Comp. , om 
door den Staat met eenige Millioenen in Penningen te werden gead- 
siateord,... Rotterdam- -Amsterdam — 'sHage, D. Vis, e. a. [1783]. 8<5. 

40. Gedachten over het Bapport, door de Heeren de Gyzelaar, van 
Berckel, van Wyn, Nederburg, en Ryzer. ter Vergadering van Hun 
Edle Groot Mog. uitgebragt, op het verzoek van de Oost-Indi.sche 
Compagnie. Om met de Somme van Veertien Millioenen te worden 
ondersteunt. Z. pi. [1783]. 8°. 

*) In het 2* deel luidt de titel: „Historiesoh verhaal, van het begin, den 
voortgang, en den tegen woordigen staat des koophandels, van enz." 

') Hiervan verscheen in 1781 te Nürnberg bij E. Clir. Grattenauer een 
Duitsche vertaling „Gegenw&rtiger .Zustand der Besizungen der Hollander in 
Ostindieu, aus dem Franzosischen. mit einer Einleitung und Anraerkungen 
vom Uebersezer". In de „Vorrede" wordt hier medegedeeld, dat het werk in 
1780 gedrukt werd, niet te Batavia, doch te Luik of Maastricht. De Ned. 
bewerking „Nederlandach India , enz." is voorts korter dan de Fransche uitgaaf. I. BESTUUR TIJDENS DE O. I. COMP., EN TOT 1811. 68 

7. (A. F.). Gissingen en vrje gedagten over de exteerende gebreken in 
't bestier der Oost-Indisohe Compagnie^ medegedeeld door een gering 
Amsterdamach Koopman, aan zjn Vnend te Utrecht. Dy Missive in 
dato 25 Nov. 1788. (Amsterdam], (1783). 8». 

15. Proeve over de Middelen die tot Bescherming van de Zeevaart 
en Koophandel en tot verdediging van de binnen- en buitenlandsche 
bezittingen der Bepublicq in de Oost-Jndiën en op 't vaste Land van 
America souden kunnen aangewend worden. Amsterdam, Erven E. 
van Harrevelt, 1783. S". [p. 108—164 handelen over West-Indië.] 

35. Beter half gekeerd (Het is|) als geheel gedwaald , ofte Missive van 
een Deelhebber in de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, tot 
addres van een Memorie van Consideratien van de Zeeuwsohe Bewind- 
hebbereu ... de dato 14 April 1785. En hunne Antwoorden op de 25. 
Poincten van redres. Gedrukt in de Nederlanden, 1785. 8*. 

U7. Hofhouty J. Nieuwe besohryving van geheel Oost-Indiën. Benevens 
een Belaas van de Oprichting en het Bestuur der O. I. Compagnie, 
derselver Koophandel , Zeevaart , . . . Grondlegging en Opbouw der Stad 
Batavia , Huishouding en Le venswys der Hollanders en andere Volken 
• aldaar . . . Waar agter een oompleet Maleitsch en Nederduitsoh Woor- 
denboek. Botterdam, b. j. (zt 1786?). 8o. 

u. Missive van de Bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie 
ter Kamer Zeeland , met een bygevoegde Memorie van de aanmerkingen 
nopens het Plan van redressen in het bestuur van dezelve Compagnie. 
Gedrukt in de Nederlanden, 1786. 8*. 

159. BapiK>rt en Besolutie op een Missive en Besolutie der Staaten van 
Zeeland, concemeerende een nader vastgesteld plan tot verbeetering 
der Directie by de Oostindische Companie. [Extract uit de Besolutien 
van de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland , . . . 1 Decem- 
ber 1786). Z. pi. (1786). fol. 

10. Smith y A. Gh. De privilegiis Sooietatis Indiae Orientalis. Diss. Inaug. 
Traiecti ad Bhenum, A. k Paddenburg, 1786. 4". Cum frontispioio. 

158. Besolutie en Plan tot verbeetering van de directie bj de Oostindische 
Compagnie. [Extract uit het Register der Besolutien van de Hoog Mog. 
Heeren Staaten Generaal... 12 April 1787). Z. pi. (1787), gr. 8». 

121. Rapport van de Commissie [Van Iiynden e. a.] naar 's Hage , nopens 
den toestand van de Generaale Oost-Indisohe Compagnie &c. (Middel- 
burg, 1788). gr. 4». 

36. Huysers, A. Beknopte besohryving der Oostindische Etablissementen, 
verzeld van eenige Bylagen, zeer dienstig voor lieden die zig in den 
dienst van de Ooster-Maatschappy begeeven, uit egte berigten te 
zaamengesteld. Utrecht, A. van Paddenburg, 1789. 8^. 

120. fiapport over het middel tot adsistentie van de Oost-Indische Com- 
pagnie , met een concept Placaat om daar toe te furneeren eeneu 25'**" 
Penning van 't zuiver beloop der waarde van yders Bezittingen, Ampten 
en Bedieningen. [Extract uit het Begister van de Besolutien der Heeren 
Staaten van Zeeland ... 12 Januari 1789.] Z. pi. (1789). gr. 4». 

160. lüssiye van Bewindhebberen van de Oostindische Compagnie ter . . . 
Kamer Amsterdam, rakende zeeker particulier Schip, de Antonetta 
genaamd, en onder Hollandsche Vlag te Kalkatta in Bengalen binnen 
geloopen. [Met Bijlagen]. [Extract uyt het Begister der Besolutien van 
de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal.... 8 September 1789]. 
[Amsterdam, 1789—90]. fol. 

157. (Llisac, £. en Alphen, J. W. van). [Bekest] Aan de Hoog Mogen- 
den Heeren Staaten Generaal der Verëenigde Nederlanden [in zake 
Bobert Voute en Bobert Charnock]. [Met Bijlagen.] Z. pi. , (d= 1790). fol. 64 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

119. Conditiön, volgens welke de Oost-Indische Compagnie... ingevolge 
de Resolutie der Vergadering van Seventienen, in dato 29 Maart 1791 . . . 
aan alle Particulieren accordeert , om voor hunne rekening in *8 Comp. 
Schepen te laaden allerlei goederen... na Batavia, Cy Ion, Cormandel, 
Bengalen en Cabo de Goede Hoop. Z. pi. (1791). fol. [Achteraan nog: 
Conditiën . . . enz. om voortaan... van Batavia, Ceilon, Bengaaien en 
Ck)rmandel , ook van Cabo de Goede Hoop , naar . . . Nederland , te laaden.) 

18. Rapporten van — G. J. Doys Baron van der Does, Mr. P. H. 
van de Wall, J. Bendorp,... en Mr. H. van Straalen, over den 
staat der Generaale Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Duinkerken, 
1791. 8». 

21. Beflexien over de jegenswoordige situatie van de Oost-Indisohe Com- 
pagnie , mitsgaders over het thans intevoerene bestuur der West-Indische 
Coloniën. Z. pi. [1791]. 8». [p. 18—32 handelen over West-Indië.j 

128. Huysers, A. Beknopte beschry ving der Oostindische Etablissementen , 
verzeld van eenige Bylagen, uit egte berigten te zaamen gesteld. De 
tweede Druk. Vermeerderd en Verbeterd. Met het leven van Reinier 
de Klerk , Gouverneur van Nederlandsch Indien. Door dezelve Autheur 
beschreven. Amsteldam , J. Roos e. a. , 1792. 8*. Met plattegrond van 
Batavia. 

6. Staat der Generale Nederlandsche Oost-Indische Compagnie , behelzende 
Rapporten van de Heeren . . . Gecommitteerden G. J. Doys, Baron van 
der Does, Heer van Noordwyk, Mr. P. H. van de Wall, Mr. J. 
Bendorp, Heer van Marquette, en Mr. H. van Straalen, alsmede 
Nader Rapport van gemelde Heeren Gecommitteerden, en Bylaagen. 
In dato 14 July 1791. Amsterdam, J. Allart, 1792. 2 dln. in 1 bd. 
8o. Met tabellen. En met: Secreetfe] Bylaagen tot het Nader Rapport 
van de Gecommitteerden, tot de zaeken der Oostindische Compagnie, 
over den staat en de omstandigheeden van die Maatschappy. Den 14 
July 1791. [Amsterdam, J. AUart, 1792]. fol. Met tabellen. 

145. Missive van de H. H. Gheoommitteerden wegens Zeeland, tot 
de zaaken der O. I. Compagnie, van den 6. Maart 1794. (Middelburg, 
1794). 8«. 

28. Val (De aanstaande) en ondergang der Geoctroyeerde Vereenigde 
Oostindische Maatschappy, het volk van Nederland aangekondigd , by 
Missive van Gecommitteerde Bewindhebbers aan de Staaten van Zeeland , 
in dato 6 Maart 1794. In Holland, 1794. 8». 

22. Bericht der Vergadering van Zeventien, by de provisionele Re- 
praesentanten des volks van Zeeland, den 22 Sept. 1795 . . ., aangaande 
een verandering in de directie der Generale Nederlandsche Oost-Indische 
Compagnie. Amsterdam , Erven N. Byl en Wed. H. W. en C. Dronsberg, 

(1795), 8o. 

39. Bapport van de Gecommitteerden tot de zaaken van de Oostindische 
Compagnie, aan de provisionele Repraesentanten van het volk van 
Holland. Ingeleverd den 15 Jimy 1795. In 's Hage , 's Lands Drukkery 
van Holland, 1795. 8^ 

88. Besolutie van de provisionele Repraesentanten des volks van Zeeland, 
van den 3 Nov. 1795, aangaande de voorgenomen verandering der 
Directie van de Generale Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. 
Amsterdam, enz., A. van der Kroe, e. a. (1795). 8*. 

46. Contra-Memorie, of Antwoord op de zogenaamde Memorie van 
grieven en bezwaaren van Participanten in de Geoctroyeerde Neder- 
landsche Oost-Indische Compagnie, betrekkelyk de Resolutie van de 
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, van den 24 Dec. 1796. 
Z. pi. [1796]. 8». I. BESTUUR TIJDENS DE O. I. COMP., EN TOT 1811. 66 

47. Memorie van grieyen en beswaaren, van Participanten in de 
Geoctroij eerde Nederlandsche Oost-Indisohe Compagnie ; betrekkelyk de 
Reaolntie van de Staateu Generaal der Vereenigde Nederlanden, van 
den 24 Dec. 1795. Amsterdam, P. den Hengst, 1796. 8*. 

42. Wederlegging eener Memorie » van grieven en bezwaren van Parti- 
cipanten, in de voormalige Geoctroij eerde Nederlandaohe Ooat-Indisohe 
Compagnie, betrakkelyk de Resolutie van de Staten Generaal der 
Vereenigde Nederlanden, van den 24 Dec. 1795. Amsterdam, J. A. 
Crayenschot, 1796. 8». 

65. Zaamenspraak tusschen een ouden ingezeten van de provincie Holland 
en een uit de Indien wedergekeerd Patriot. Gedrukt by de Erven 
HoUand. Z. pi., (17971. 8». 

49. Hogendorp» D. van. Berigt van den tegenwoordigen toestand der 
Bataafsche bezittingen in Oost-Indiën en den handel op dezelve. 
Gedrukt voor den Auteur. (Delft?, 1799). 8*. 

27. Inatniotie voor den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablisse- 
menten. In den Haag, 1800. 8*. Met titelvignet. 

97. Hogendorp, D. van. Ontwerp om de Oost-Indische Compagnie ... in 
haren vorigen bloei, en welvaart, . . . t« herstellen. In den Haage, 1801. 8*. 

106 & 108a. — .— — Versameling van Stukken, rakende de zaak van , 

Opper-koopman in dienst der Oost-Indi.<3che Compagnie , en Gesachhebber 
over Java's Oosthoek. Gedrukt voor den Autheur. Den Haag, 1801. 
fol. [2 Ex.] 

50. Stukken, raakende den tegenwoordigen toestand der Bataafsche be- 
zittingen in Oost-Indië en den handel op dezelve. Kunnende dienen ter 
beantwoording der vraag, „Of de handel op Oost-Indië niet anders dan 
door eene Maatschappij, met een uitsluitend voorrecht voorzien, en het 
bestuur over de bezittingen aldaar hebbende, kan gedreven worden.'^ 
Uitgegeven door D. van Hogendorp. Z\jnde een vervolg opdeszelfs 
Bericht wegens den tegenwoordigen toestand der fiataafsohe bezittingen 
in Oost-Indië en den handel op dezelve. Den Haage— Delft, 1801. 8*. 
Met tabellen. [Hierin B. van der Oudermeulen's Memorie: ^lets 
dat tot voordeel der deelgenooten van de Oost Indische Compagnie en 
tot nut van ieder ingezeten van dit gemeene best kan strekken".] 

96. Temminok, J. [Memorie tegen] De Heer Dirk van Hogendorp, 
[dienende tot onderzoek en beantwoording van de reflexien, welke in 
de Memorie van den Heere Bewindhebber van der Oudermeulen, ge- 
dateerd 11 Noy. 1785, zyn gemaakt teegen de vermindering van de 
Inkoopspryzen van de duiten, welke . . . naar Indien verzonden worden.] 
Amsterdam, 1801. 8». 

89. Aanmerkingen op het Antwoord van den Heer D. van Hogendorp, 
op het Onderzoek der gronden van zijn stelzel, omtrent de vrije vaart 
en handel op de Nederlandsche bezittingen in Oost Indien . . . Dienende 
tot een vervolg op gemeld Onderzoek. Amsterdam , 1802. 8*. 

13. Adrea van Fartioipanten der Nederlandsche Oost-Indische Maat- 
schappij aan het Staats-bewind der Bataafsche republiek ; houdende een 
geschiedkundig en beredeneerd vertoog van de rechten dier Maat.- 
sohappij,... enz. Amsterdam, 1802. 8*. Met tabellen. 

28. DaUas» 8ir George. Brief van aan Sir William Pulteneij, 

over het verschil tusschen de Oost- Indische Compagnie, en den vrijen 
handel in Engeland. Uit het Engelsch vertaald, en met Aanteekeningen 
voorzien van D. van Hogendorp. In den Hage, 1802. 8'>. 

20. Hogendorp , D. van. Aanmerkingen op het Adres van Participanten 
(in de gewezene) Nederlandsche Oo-st-Indis. Maatschappij aan het Staats- 
Bewind der Bataafsche Republiek. In de Hage, 1802. 8«. 

Cat. Kol. Bibl. 90/9/02. 5 66 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

88. Hogendorp, D. van. Antwoord van — — op het Onderzoek der 
genden van zijn stelzel , omtrent de vrije vaart en handel op de Neder- 
landflche bezittingen in Oost-Indien , . . . door eenen ongenoemdon . . . En 
op drie Brieven, in de N<" 15, 16 en 20, van het Nationaal Magazijn. 
In den Haage, 1802. 8^ Met tabellen. 

34. •^^-^— Nadere uitlegging en ontwikkeling van het stelsel van' , 

.... In antwoord op het . . . werk van S. C. Nedorburgh, getiteld: 

Verhandeling over de Vragen, of, enz. In de Hage, 1802. 8o. 

158. Nationaal Magaz^n. N«" 13—20. Amsterdam, 1802. 8*. [Hierin een 
brief van D. van Hogendorp in n^ 18 ; een antwoord daarop van een 
ongenoemde in n*^ 15—16 en 20; en een tweede antwoord daarop van 
C. van Vollenhoven Jsz. in n- 18—19.) 

17. Nederburgh , Mr. S. C. Advertentie van aan zyne landgenooten ; 

betrekkelyk onderscheiden gedrukte stukken in... 1799, 1800 en 1801 
uitgegeeven, op den naam van D. van Hogendorp. In *s Haage, 1802. 8*. 

16. — ^-^-^^ Verhandeling over de vragen: of , en in hoe verre , het nuttig 
en noodzakelijk zijn zoude , de Oost Indische bezittingen . . . , te brengen 
op den voet der West Indische volkplantingen ; en enz. In 's Haage , lS)2. 
8". Met tabellen. 

37. Ootrojj (Het yijf-en-twintig-jaarig) en eene daardoor aan de Ba- 
taafsche Kepubliek , geduurende dien tijd , toegebragte schade van vier- 
en-twintig-en een half millioenen guldens. Amsterdam, 1802. 8'. 

24. Onderzoek der gronden van het stelsel van . . . D. van Hogendorp , 
omtrent de vrije vaart en handel op de Nederlandsche Bezittingen in 
Oost Indië, en de verandering in 't be.«<tuur over dezelve. Amsterdam , 
1802. 8«. Met tabellen. 

46. Papa GhuillelmuB Arrogans [= WiseliuB, Mr. S. Iz.]. Concept-besluit 
op het addres van den Heere G. Titsingh , . . . . aan het Staatsbewind 
dezer Republiek. Amsterdam, 1802. S^. 

30. PoilB, P. Onderzoek naar de geschiktheid der stad Middelburg tot den 
handel op en van de Oost-Indien. Middelburg, 1802. 8**. 

29. •^^-'^— ~ Verhandeling over de noodzaaklykheid dat de handel op de 
Oost-Indische bezittingen der Bataafsche Bepubliecq, bj voortduuring 
door een uitsluitend lichaam gedreeven word. Middelburg, 1802. 8^ 

31. Bapport van Mr. S. I. Z. Wiselius, Dr. J. van der Steege en Mr. 
J. A. de Mist,... op een Bequest van zich noemende Participanten 
in de O. I. Comp. . . . ingebragt op den 14 Jan. 1802, . . . aan het Staats- 
bewind der Bataafsche Kepubliek. Amsterdam, 1802. 8^ Met tabel. 

32. Bemarques op het Rapport van Mr. S. I. Z. Wiselius , Dr. J. van der 
Steege en Mr. J. A. de Mist ... op een Request van zich noemende 
Participanten in de Oost-Indische Maatschappij, enz. Amsteldam, 1802. 8*. 

67. Titsingh, GujU. Adres aan het Staatsbewind der Bataafsche Bepii- 
blicq, over de zaaken van de Nederlandsche Oost Ind. Comp. In dato 
3 Oct. 1802. Amsterdam, (1802). 8». 

66. Wiselius. Mr. S. Izn. Bericht betreklijk zeker Adres, onlangs ge- 
presenteerd aan het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek , op naam 
van Participanten der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij. Amster- 
dam, 1802. 8*. Met tabel. 

116. Zamenspraaken tusschen een Burger en Oost-Indische Schipper, over 
de Zaaken der O. I. Compagnie en het nieuwe Committó. Amsterdam , 
enz. [dz 1802]. 8^. 

98. Zeelands recht op het behoud van een vierde gedeelte in den handel 
op en van de Oost-Ind. Bezittingen der Bataafsche Republicq , betoogd 
en beweezen. Middelburg, enz. [zt 1802.1 8». I. BE8TUUE TUDENS DE O. I. COMP.. EN TOT 1811. 67 

117. Hogendorp» G. K. TAZL Brieven aan eenen Participant in de Oost- 
Indische Compagnie. Met Vervolg en Tweede Vervolg : Handelende over 
een Stelsel van bestuur en handel voor Nederlands Indie. Amsterdam , 
1802, 02, 03. 3 stuks in 1 bd. 8*. 

44. Aantekening^en op de Aanmerkingen , onlangs uitgegeven door Mr. 
S. I. Z. Wiselius. Amsteldam, 18(^. 8». 

106 & 106a. Commiasie (De) tot de Oost^Indisohe Zaken, aan het 8 taats- 
Bewind der Bataafsche Bepubliek. [Met Bijlagen.] In den Haag , den 81 
Aug. 1803. fol. [2 Ex.; waarvaji één met hs.-aanteekeningen uit 1804.] 

115. Hader-BeCllieBt aan het Staats-Bewind der Bataafsche Bepubliek van 
wegen Participanten in de Oost-Indidche Compagnie ingediend: benevens 
ene Memorie Adstructief, zo tot betoog der Positiven van voorsz. 
Nader-Bequest , als tot staving van het Adres, in Oct. 1802 overgegeven. 
Z. pL, (1803]. S: 

64. Kader-Bequest aan het Staats-Bewind der Bataafsche Bepubliek van 
wegen Participanten in de Oost-Indische Compagnie ingediend: benevens 
ene Memorie Adstructief, zo enz. Amsterdam, 1803. 8^. [Andere titel- 
uitgave van bovenstaand werk.] 

12. Nederbxurgh ^ Mr. S. C. Echte stukken betreffende het volbragt onder- 
zoek der verrichtingen van de Generale Commissie in den jai*e 1791 
benoemd geweest over de O. I. Bezittingen van den Btaat en de Kaab 
de Goede Hoop. Met een Voorbericht. In 'sHaage, 1803. 8«. 

154. — — Bequeste van aan het Staatsbewind der Bataafsche 

Bepubliek, en Bijlaagen. (*s Gravenhage) , 1803. H*». 

103. WüieliUBy Mr. S, Is. Aanmerkingen van — - - op de Bemarques van 
eenen nasóolozen schrijver , op zeker geschrift , . . . verschenen , onder 
den tijtel: Bapport van Mr. S. I. Z. Wiselius, Dr. J. van der Steege en 
Mr. J. A. de Mist. Amsterdam, 1803. 8». 

98. — ^-^-^^ Wederlegging van het Nader Bequest en de zogenaamde 
Memorie Adstructief van Mr. H. C. Cras c. s. aan het Staats-Bewind 
der Bataafsche Bepubliek, ingediend van wegen eenige Participanten 
in de gewezen Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, 1803. 8<'. Met 
tabellen. 

41. Bouterwek, D. A. van. Het voorstel van den heer Besier (Voor- 
komende in N*. 8. van de belangrijke Brieven tusschen J. Plebejus , en 
D. Batavus.) overwogen. In den Haage, 1804. 8°. 

125. BrieTen (Belan^n^ke) over de nieuwe zamenstelling van den Asiati- 
schen Baad, als mede over eenige andere gewigtige onderwerpen;... 
gewisseld . . . tusschen lustus Plebeius te Rotterdam , en Decius Batavus 
te Amsterdam. N" 1—5. Z. pi., (1804). 5 stuks in 1 band. 8'. 

91. Hogendorp, G. El. van. Memorie over den tegenwoordigen staat van 
den handel en de culture in de Oost- Indische Bezittingen van den Staat. 
Amsterdam, 1804. 8*. [Dit stuk is niet te koop.) 

94. Iets voor Mr. S. Is. Wiselius , . . . wegens eenige uitdrukkingen in 
zijn Beroep op het Bataafsche Volk enz. Door •••. Tweede druk. 
(Botterdam, enz.) 1804. 8*. 

102. Kal, J. van. Eerste [tot Agste] Brief, . . . aan . . . Zijne Hoogedelheid 
Mr. 8. C. Nederburg, gewezen Eersten Commissaris Generaal over de 
Oost-Indische Bezittingen van den Staat en de Kaap de Goede Hoop. 
Rotterdam, enz. (1804). 8 stuks in 8 bdn. 8^ 

48. Kanseboom, B. Copie brief, uit de nagelatene boedel van wijlen , 

in leven eerst gezworene Klerk ter Seoretarij van de Hoog e Indische 
Begeering en Koopman, en vervolgens enz. tot Batavia, behelzende 
aanmerkelijke aneodotes . . . den Heere Mr. S. C. Nederburgh , Gewezen 
eerste Commissaris-Generaal .... bij 't retour zijner Hoog afteleggeiie 
Commissie in Europa tot zijne Elucidatie mcdogedeelt. Amsterdam, 
1804. 8». 68 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

2. Lennep, D. van. Brief, gesohreeven te Batavia, den 10**»Aug., 1803. 
Bevattende onderschei de aanmerkingen op het, in anno 1802, uitge- 

koomen werkje van Mr. S. C. Nederburgh . . . . : Verhandeling over 

de Vraagen, Of enz. Amsterdam, 1804. 8*. 

90. IfOen, J. A. van. Aanmerkingen op den brief des Heeren D. van 
Lennep, G^eassumeerd Lid van den Baad van Justitie, te Batavia. 
Amsterdam, enz. (1804). 8«. 

19. WiseliuB, Mr. S. Is. Beroep van op het Bataafsohe volk, t«r 

zake van den inhoud eens briefs , door het Wetgeevend Ligchaam van 
het Bat-aafsch Gemeenebest, aan het Staats-Bewind der Bataafsohe 
Republiek, gezonden. Amsterdam, (1804). 8». 

101. [ ] Verzameling van brieven, gewisseld tusschen Valerius 

Poplicola, te Amsterdam, en Cajus Manlius, te Utrecht. N" 1—8. 
Haarlem, 1804. 3 stuks in 1 bd. 8«. 

92. Iets voor D. A. van Bouterwek, over het voorbygaan van W. V. H. 
van Biemsdyk, als Directeur-Generaal van Nederlands Indië, beloofd 
in het P. S. der Misssive (sic) , ten geleide van het Journaal der Beize 
van Mr. S. C. Nederburgh. Met Vervolg. Amsterdam, 1804, 05. 2 stukken 
in 1 band. 8«. 

150. Olde , Mr. N. den. Een tweetal brieven over staatkundige onderwerpen 
van den tegenwoordigen tijd, door nu wijlen . Amsterdam, enz. 1807. 8*. 

148. (SaliB, A. M. T. de). Korte aantooning van de notabolste verbete- 
ringen en redressen , welke sedert den 1 Januarij 1808 in verschillende 
vakken van Regering en administratie, in Hollandsch Indien zijn 
ingevoerd. Batavia, (1809). 8*. [blz. 75—78 in handschrift bijgevoegd.] 

142 & 142a. Daendels, H. W. Staat der Nederlandsche Oostindische Bezit- 
tingen, onder het bestuur van den Gouv.-Gen. ... in de jaren 

1808—1811. In 's Gravenhage , 1814. Met 3 Stukken Bijlagen. 4 dln. 
fol. [2 Ex.] 

188. [Bosch, J. van den.]. Brief, inhoudende eenige onpartijdige aan- 
merkingen, op eene memorie, onlangs in het licht verschenen, onder 
den titel van : Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen , onder 
het bestuur van den Gouv. Generaal H. W. Daendels,... 1808 — 1811. 
In 's Gravenhage, 1815. 8^ Met tabellen. 

130. Campagne , H. D. Java. Zynde een kort overzigt van deszelfs waardij 
en handel, met betrekking tot Nederland : in antwoord aan den schrijver 
der Aanmerkingen op het nieuw ingevoerd stelsel, op dat eiland '). In 
's Gravenhage — Amsterdam, 1815. 8". 

133. ,m^mmm^m.^^ KoTt ovcrzigt van den voormaligen handel der Nederlanders 
van Azië in Azië ; zijnde een vervolg van Java. In 's Gravenhage — 
Amsterdam, 1816. 8». 

187 & 187a. Engelhard, N. Overzigt van den staat der NederlandBohe Oost- 
Indische bezittingen , onder het bestuur van den Gouv.-Generaal H. W. 
Daendels... ter betere kennis en waardeering van 's mans willekeurig 
en gewelddadig bewind. *s Gravenhage— Amsterdam. 1816. 8*. (2 Ex.) 

134. [Polanen , R. G. van.]. Brieven , betreffende het Bestuur der Koloniën , 

en bevattende eene beoordeeling van een werkje , getiteld : Java. 

Waarbij gevoegd zijn eenige belangrijke Authentieke Stukken, welke 
een nieuw licht verspreiden over het vorig bestuur . . . van den Gouver- 
neur-Generaal H. W. Daendels. Amsterdam, 1816. 8*. 

51. (Campagne, H. D.). De schryver van Java aan zyn? beoordoelaar den 
schryver der Brieven betrefFende het Bestuur der Koloniën enz. ('s Gra- 
venhage, 1817). 8°. [Voor rekening van den Schrijver.] 1) Dus in antwoord aan J. van den Bosch. I. BESTUUK TUDENS DE O. I. COMP., EN TOT 1811. 60 

131. BltLSflé, A. De administratioae possessionum Batavaram in India 
Orientali , ex leffibus fundamentalibua anni 1798 , 1801 , 1805 et 1806. 
Diss. Inaug. Dordraoi, 1888. 8*. 

99. I4jnden , D. W. J. O. van. De oommeroio Sooietatis Indiae Orientalis. 
Diss. Inaug. Schoon hoviae , 1839. 8*. 

148. Tak, J. Historia legum ab Ordinibus Generalibus Foederati Belgii de 
coloniia latarum. Diss. Inaug. Lugdoni — Batavomm, 1841. 8*. 

87. ChySy Mr. J. A. van der. Geschiedenis der stichting van de Ver- 
eenigde O. I. Compagnie en der maatregelen van de Ned. Begering 
betreffende de vaart op Oost-Indiö, welke aan deze stichting vooraf- 
gingen. Tweede, vermeerderde druk. Leyden, 1867. 8*. 

186. Maokay , D. J. De handhaving van het Europeesoh gwag en de her- 
voi*ming van het regtswezen onder het bestuur van den (ïouv.-Gen. Mr. 
H. W. Daendels over Java en Onderhoorigheden (1808 — 1811). Aoad. 
Proefsohr. 's Gh-avenhage , 1861. 8». 

185. Berokely G. J. A. Tan. Bydrage tot de geschiedenis van het Euro- 
peesoh opperbestuur over Nederlandsoh Indië 1780—1806. Aoad. Proefsohr. 
Leiden, 1880. 8*. 

140. Bealia. Begister op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia. 
1632—1805. Leiden, en 's-Hage— Batavia , 1882, 85, 86. 3 dln. 4*. 

141 & 141a. Flakaatboek (Nederlandaoh-IndiBoh), 1602—1811, door Mr. 
J. A. Tan der Clpjfl. L 1602-1642. II. 1642—1677. m. 1678—1709. 
IV. 1709—1748. V. 1748-1750. VI. 1750—1764. VH. 1755—1764. VUI. 
1766—1775. IX. Nieuwe SUtuten van Batavia. [1766]. X. 1776—1787. 
XL 1788—1794. XIL 1795-1799. Xm. 1800—1803. XIV. 1804—1808. 
XV. 1808—1809. XVL 1810—1811. XVII. Systematisch Begister. 

Batavia— 's Hage, 1885, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91, 92, 98, 94, 
95, 95, 96, 97, en 1900. 17 dhi. 8*. [2 Ex.] 

163. Chambala, Dr. A. Die HoU&ndisch-Odtindisohe (ïesellschaft (1602 — 
1798)kein Vorbild fïir unsere Kolonisationsgesellsohafben. (lm «Programm 
des Kön. Katholischen Gymnasiums an Apostein zu Köln", XX XT** 
Sohuljahr 1890—1891). Köln, 1891. 4». 77. Spieshel der grau-same onghei-echtioheyt ende vervloeokte gierioheyt/ 
vande factie der Contremineurs / die nu veel Jaeren tot groot achter- 
deel der Gonincklicke Comp* van Oost-indien/ een scliantloose Roovery 
bedreven hebben/ ende noch doen/ enz. Z. pi. of j. kl. 4o. m. Bestuur sinds 1811 1 en inlandsohe 
eoonomisohe toeetandon. 34. Proolamations , Begulations , Advertisements, and Orders, printed 
and published in the island of Java , by the British Government , and 
under its authority. Vol. I. From Sept. 1811 to Sept. 1813. Bothlnolu- 
sive. Vol. n. From Sept. 1813 to Sept. 1815. Both Inclusive. [Vol: III. 
From 9th. Oct. 1815 to 19th. August 1816.] ») Batavia, 1813, 16, (16). 
3 vols. in one. fol. 

• 51. BafELes, Thos. Stamford. Substanoe of a minute recorded by ... 

on the llth. Febr. 1814; on the introduotion of an improved system of 
intemal management and the establishment of a land rental on the 
Island of Java: to which are added several of the most interesting 
doouments therein referred to. London, 1814. 4°. 

47. Beview of the administration, value, and state of the oolony of 
Java with its dependencies , as it was, — as it is, — and as it may 
be. London, 1816. 8°. 

25. Doornik, J. £. Vrijmoedige gedachten over Neêrlands Indië en over 
de regering van den Gouv.-Gten. van der Capellen. Amsterdam , 1826. S®. 

19. Beschouwing (Korte) van de Vrijmoedige gedachten over Neêrlands 
Indië, en over de regering van den Grouv. Gen. van der CapeUendoor 
J. E. Doornik. N" 1—2. Amsterdam , 1827. 2 stukken in 1 band. 8o. 

49. Staat van Nederlandsch Indiê , bij het einde van het jaar 1828 en 
het begin van 1829. (Batavia, 1829]. 8°. 

13. (BafQes, Sophia). Memoir of the life and public services of Sir Thomas 
Stamford BaMes , . . . particularly in the Government of Java, 1811 — 1816, 
and of Bencoolen and its dependencies, 1817 — 1824; with details of the 
commerce and resources of the Eastern Ajchipelago , and selections from 
his correspondence. By his widow. London, 1830. 4°. With portrait, 
plates and maps. 

16. Brink, C. ten. Een woord over het beheer van Indië; over de daarin 
wenschelijke veranderingen, en over de Indische financiën , na het tien- 
jarig bestuur van den Bai^on G. A. G. P. van der Capellen. (Amster- 
dam, 1832). 8'\ 

15. M^er, F. De commercie et internae administrationis forma possessio- 
num Batavarum in India Orientali. Diss. Inaug. Amstelodami , 1832. 8^. 
Cum tabula. 

187. Kniseman, J. Nederlands Indië. Z. pi. ['s Gravenhage ?] , (1835). 8'. 

27. Boorda van E^jsinga, F. F. Iets over Neerlandsch Indie. Kampen, 
1836. 8o. 

6. Selberg, Dr. £. Ueber die "vergangene und gegenwftrtige Lage der 
Insel Java. Nach hoU&ndischen und englischen Quellen und eigener 
Anschauung bearbeitet. Binteln — Leipzig — Amsterdam, 1840. 8». — ^-^-^^ Over den verledenen en tegen woordigen toestand van het 
eiland Java, naar NederL en Engelsche bronnen en volgens eigen be- 
schouwing bewerkt. Vertaald [uit het Hoogduitsch] en met eenige eM.n- 
teekeningen benevens een kort aanliangsel voorzien door W. li. de 
Sturler. Groningen, 1841. 8o. ') Het S* Deel mist algemeenen titel en index. m. BESTUUB SINDS 18U; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 71 

84. rVaynes van Brakell, B. G-. B. de]. Bijdrage tot de kennifl tui 
den voormaligen en tegen woordi gen staat onzer Oostindidohe Bezittingen. 
Amsterdam, 1841. B». 

85. ^Huohty J. P. Tan der). Betoog tot aanprij si ug eener kolonisatie van 
Nederlanders naar Java; en beantwoording van tegen hetzelve gemaakte 
bedenkingen. Amsterdam, 1844. 8o. 

3. Hoövelly W. B. van. Nederland en Bali. Eene stem uit Indië tot het 
Nederlandsche volk. Groningen, 1846. 8<'. Met kaart. 

42. Vliet, li. van. Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche Oost- 
Indische bezittingen. Botterdam, 1846. 2 dln. S». 

5. (Lavollóe , C). Colonles européennes de l*Asie Oriëntale. Indes hollan- 
daises. (Extrait «Revue Nouvelle"). (Paris?, 1847). 8*. 

159. NahtUJB van Bnrgst, Mr. H. O. Baron. Beschouwingen over Neder- 
landsch Indië. 's Gravenhage , 1847. 8®. [Niet in den handel.] 

97. Sturler, W. L. de. Vlugtige aanteekeningen op de „Beschouwingen 
over Nederlandsch-Indië'\ door den Gen.-Majoor Baron Nahuys van 
Burgst. Groningen, 1847. 8^. 

133. Hoövell, Dr. W. B. van. De emancipatie der slaven in Neeriands- 
Indië. Eene verhandeling. Groningen, 1848. 8*. 

67. Mljer, Mr. P. Verzameling van Instructiën, Ordonnanoiën en Begle- 
menten voor de Begering van Nederlandsch Indië, vastgesteld in de 
jaren 1609, 1617, 1682, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1880 en 1886, 
met de ontwerpen der Staats-Commissie van 1808 en historische aan- 
teekeningen. Batavia, 1848. kl. 4». 

83. Naha\j8 van Burgst, Mr. H. G. Baron. Beschouwingen over Neder- 
landsch Indië gevolgd door eene nadere toelichting. [Tweede druk.) 
'sGravenhage, 1848. 8o. 

274. Veth y P. J. Bedragen tot de kennis van den politieken toestand van 
Nederlandsch Indië. I. De openbaarheid in koloniale aangelegenheden. 
(Afzonderlijke overdruk „De Gids'\ 1848). II. De politieke demonstratie 
te Batavia in Mei 1848. Amsterdam, 1848. 2 stukken in 1 band. 8«. 

277. Andringa de Kempenaer, Jhr. B. L. van. De koloniën en het 
moederland. Een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken 
aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt. 's Gravenhage , 1849. 8*. 

132. Beaohouwingen over de Emancipatie der Slaven in Nederl. (Oost) Indie, 
zoodanig als die is voorgesteld in de verhandeling van Dr. W. B. 
van Hoëvell. Door een ingezeten van Java. Nieuwe-Diep, 1849. 8*. 

140. [BoflOh, Dr. W.1. Een onpartijdig woord uit Indië, betrekkelijk de 
gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te Batavia. Botterdam, 1849. B^. 

286. P. P. Brief QBerste) van eenen regts-consulent in Nederlandsch Indië , 
aan Jhr. B. L. van Andringa de Kempenaer, in antwoord op zijne 
brochure: De Koloniën en het Moederland, 's Gravenhage , 1849. S^. 

222. Burg, J. van der. Wenken aangaande Nederland's Oost- Indische 
bezittingen. Kolonisatie als : middel tot belioud onzer O. I. bezittingen , 
enz. Nijmegen, 1849. 8o. 

dB. Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen. 
I. Nederlandsch Indie in 1848, door A. D. de Janoigny. Naar het 
Fransch vertaald door E. A. v[an] V[loten]. 's Hertogenbosoh , 1849. 8o. 

288. Dassen, H. Jz., M. Over de doelmatigheid van het vestigen van 
volkplantingen in warme gewesten. Eene voorlezing. Utrecht — Meppel , 
1849. 8o. 

7. (Hoövell, Dr. W. B. van). [Bespreking van W. L. C. de Sturler's 
„Vlugtige aanteekeningen enz.", „Korte beschouwing van eenige der 
voornaamste natuurlijke voortbrengselen van den Indischen bodem", en 
„Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezit- 
tingen".]. (Overdruk „Gruno", I). (Groningen, 1849). 8o. 72 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

153. Jansen, M. H. Nadenken over — en behandeling van het Iets over 
koloniale aangelegenheden, van P. van Svvieten. 's Gravenhage , 1849. 8». 

139. Miohiels, A, V. Moet Nederlandsoh Oost-Indië in N. O. I. autocratisch 
of constitutioneel geregeerd worden'? 's Gravenhage , 1849. 8o. 

266. (Quarles van Ufford, J. K. W.). [Beoordeeling Van:] Moet Neder- 
landsoh Oostindië , in N. O. I. autocratisch of constitutioneel geregeerd 
worden? door den Gen.-Majoor A. V. Michiels. (Overdruk „A§. Letter- 
lievend Maandschrift"). (Utrecht, 1849). 8*. 

267. _„ [Beoordeeling van:] Wenken aangaande Nederland's Oost- 
Lidische Bezittingen . . . Door J. van der Burg. (Overdruk „Alg. Letter- 
lievend Maandschrift"). (Utrecht, 1849). 8*. 

101. Swieten, P. van. Iets over koloniale aangelegenheden, 's Graven- 
hage, 1849. 8*. 

66. Vloten, Mr. A. A. van. Proeve van een ontwerp van wet op het 
beleid der Regering in Nederlandsoh Indie , met eene . . . memorie van 
toelichting, 's Hertogenbosch , 1849. 8". 

63. Bake, Mr. R. W. J. C. Een woord over de nieuwe regeling van het 
bestuur van Neèrlandsch Indië. Utrecht, 1850. 8o. 

99. Sturler , W. Ii. de. Beschouwing van den toestand der Indische bevol- 
king, in verband met de belangen van moederland en koloniën. Gro- 
ningen, 1850. 8o. 

60. Swieten, P. van. Proeve van een ontwerp van wet op de uitoefening 
van het gezag in Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage , 1850. 8«>. 

189. Vliet, II. van. Indische belangen. I. Een pctar vragen aan den heer 
Mr. van Vloten... en aan den heer Smissaert. 's Gravenhage , 1850. 8». 

264. Bake, Mr. B. W. J. C. Bescheiden analyse der proeven van een 
ontwerp van wet, op het beleid der Kegering in Nederlandsoh Indië 
van Mr. A. A. van Vloten en den heer P. van Swieten. Utrecht, 1851. 8^. 

103. — ^-.^— De staathuishoudkunde van Xenophon, in zijn werkje: 
Over de inkomsten van Athene , toegepast op Nederlandsoh Indië. Zalt- 
Bommel, 1851. 8*. 

54. Bestuur (Het) van den afgetreden Oouv.-Gen. J. J. Rochussen, be- 
oordeeld door het dagblad „De Indiër". Zalt-Bommel, 1851. gr. 8*. Met 
portret. 

31. Elout, Mr. C. Th. Bijdragen tot de kennis van het koloniaal beheer 
getrokken [door Jhr. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude] uit de na- 
gelaten papieren van wijlen den Minister van Staat — — .'s Graven- 
hage, 1851. 8». 

203. (Quarles van Ufford, J. K. W.). [Beoordeeling van Mr. A. A. van 

Vloten's „Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering 
in N.-I.", en Mr. B. W. J. C. Bake's „Een woord over de nieuwe regeling 
van het bestuur van N.-I."]. (Overdruk „De Recensent, Alg. Lett. 
Maandschrift"). (Amsterdam, 1851). 8«. 

213. Vloten, Mr. A. A. van. Proeve van een ontwerp van wet op het 
beleid der Regering in Nederlandsoh Indië , met eene . . . memorie van 
toelichting. Tweede herziene uitgave. Amsterdam, 1851. 8*. 

146. [Wyok, Jhr. Mr. H. C. van der]. Eenige beschouwingen over Java. 
Arnhem, 1851. 8«. 

134. Bedenkingen op het werkje : Eene waarschuwende stem uit de binnen- 
landen van Java. Zalt-Bommel, 1852. 8^. 

14. Stem (Eene waarschuwende) uit de binnenlanden van Java. 's Gra- 
venhage, 1852. 8". 

135. Sturler, W. Ii. de. Algemeene beschouwingen over koloniale aange- 
legenheden. Leiden, 1852. 8". m. BESTUUR SINDS 18U; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 78 

46. Wqse van beheer en toestand der Nederlandsohe Oost-Indisohe 
Bezittingen. Naar offioiële opgaven. (Overdruk neerslag van het beheer 
en den staat der Koloniën over 1849."]. Amsterdam, 1852. 8o. 

59. Antwoord op de Aanmerkingen van den heer Cornets de Groot, 
op het ontwerp van wet tot vaststelling van een Beglement op het 
beleid der Begering van Nederlandsch Indië , door een Oud Oost>Indisch 
Ambtenaar, 's Gravenhage , 1858. 8^ 

263. Bake, Mr. "EL W. J. O. Eene geruststellende stem van de kust van 
Java, Utrecht, 1858. 8». 

68. — ^— — ^ Vier brochures in een band over Nederland en sgne Koloniën. 
L Een woord over de nieuwe regeling van het bestuur van Neêrlandsoh 
Indië. n. Bescheiden Analyse der proeven van een ontwerp van wet, 
op het beleid der regering in Ned.-Indië, van Mr. A. A. van Vloten 
en ... . P. van Swieten. III. Iets over de middelen van herstel onzer 
Financiëele Oostindische aangelegenheden. FV. Hoe de duitscher denkt 
over Nederland en zijne Koloniën. Uit het Hoogduitsch vertaald , tweede 
druk. Utrecht, 1853. [1850, 51, 52, 51. 4 stuks in 1 band.] H^. 

62. Beaohouwingen omtrent het bestuur van Ned. Indië , naar aanleiding 
van het Voorloopig Verslag . . . , nopens het ontwerp van wet tot vast- 
stelling van het Beglement op het beleid der Begering van Nederlandsch- 
Indië. *sGravenhage, 1853. 8». 

144. (Campbell, Sir G-eorge). Het Engelsch bestuur in Oost-Indië, ver- 
geleken met het Nederlaudsche. [Uit het Engelsch vertaald.] 's Graven- 
hage, 1858. 8*. 

45. Cornets de Groot van Kraaijenbiirg, Jhr. J. P. Aanmerkingen 
op het ontwerp van wet, tot vaststelling van een Beglement op het 
beleid der regering van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage , 1853. 8*. 

282. Doren , J. B. J. van. Vrijmoedige beschouwingen over het aanleggen 
van volkplantingen door Nederlaudsche behoeftigen en bedeelden in 
Ned.-Indië. 's Gravenhage , 1853. 8". 

265. G-raviére , S. Jurien de la. De Nederlanders in den Indischen archipel. 
Naar het Fransch. Harderwijk, 1853. kl. 8*. 

26. Bochiiasen, J. J. Toelichting en verdediging van eenige daden van 
mijn bestuur in Indië, in antwoord op sommige vragen van Jhr. J. P. 
Cornets de Groot van Kraaijenburg. 's Gravenhage , 1853. 8^ 

55. [Bool, H. J.]. Wet houdende vaststelling van het Beglement op het 
Deleid der Begering van Nederlandsch Indië. (Toegelicht uit de tiisschen 
de Begering en de Vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede 
uit de daarover gevoerde beraadslagingen.) Zalt-Bommel, 1854. 8*. 

64. Herwerden , J. D. van. Java , voorheen , tegenwoordig en in de toe- 
komst ; in verband met het Concept-Beglement op het beleid der Begering 
van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage , 1854. 8*. 

52. Beglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indië. 's Gra- 
venhage, 1854. kL 8". 

230. Boorda van Eysinga, Dr. P. P. Voorlezingen over kolonisatie door 
Nederlanders in Ned. Indië ; en gedeeltelijke vergelijking van de Indische 
maatschappij met die van Nederland. Haarlem, 1856. S**. 

29. Smulders, C. M. Geschiedenis en verklaring van het Tractaat van 
17 Maart 1824 , te London gesloten tusschen Nederland en Groot Britannië, 
ter regeling van de wederzijdsche belangen en regten in Oost-Indië. 
Aoad. Proefschr. Utrecht, 1856. 8*. 

58. Blume, H. A. Algemeene beschouwingen naar aanleiding van Art. 
105 , 106 , 107 en 109 van het Beglement op het beleid der Begering in 
Neêrlandsoh- Indië. Akad. Proeve. Leyden, 1857. 8*. 74 I. NEDBELANDSCH OOST-INDIË. 

321. Diggelen, B. P. G. van. Nederlandsohe belangen in betrekking tot 
landverhuizing en kolonisatie. Kampen, 1857. 8*. 

288. En "klaar, E. C. Het koloniseren met Nederlanders op Java en het 
tegenwoordig kultaurstelsel beschouwd uit het oogpunt van belang en 
van menschelijkheid. Kampen, 1857. 8^ 

61. Handelingen der Begering en der Staten-Generaal betreffende het 
Reglement op het beleid der regering van Nederlandsoh Indië. (Uitge- 
geven door Mr. L. W. C. KeuohenillB). Utrecht, 1857. 3 dln. in 4 
bdn. 8». 

234. Hasselman , J. J. Eenige beschouwingen omtrent kolonisatie. Amster- 
dam, 1857. 8*. 

32. LevySBOhn Norman, Mr. H. D. Be Britsche heerschappij over Java 
en Onderhoorigheden. (1811—1816). 's Gravenhage , 1857. 8o. 

258. Variatie (Een) op een oud thema. (Overdruk ^Nederlandsoh Indië, 
Staat- en Letterkundig Weekblad"). *s (ïravenhage , 1857. 8». 

235. Vliflsingen y F. H. van. Ontwerp van eene kolonisatie voor de eilan- 
den Sumatra, Bomeo, Celebes en Boeroe, uitmakende een deel der 
Nederlandsohe O. I. Bezittingen. Amsterdam, 1857. 8*. 

226. ( e. a.), [Verzoeksohriftl Aan den Koning [betreffende eene 

Èuropeesche Kolonisatie van Nederlandsohe Oost-Indische Bezittingen , 
buiten Java en Madura). (Amsterdam, 1857). fol. 

273. Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indischen Archi- 
pel. Zitting-jaren 1857/1858—1862/1868 ; 1864/1865—1867/1868 ; 1869/1870— 
1901/1902. (Uit : Bijlagen van de Handelingen der Staten-Generaal). ('s Gra- 
venhage), 1857—62, 64, 66—67, 69—1902. 42 stukken fol. in portefeuille. 

178. (Quarles van XJfford, J. K. W.). [Beoordeeling van: Mr. H. D. 
Levyssohn Norman , de Britsche heerschappij over Java en onderhoorig- 
heden (1811-1816).!. (Overdruk „Themis"). ('s Gravenhage, 1858). 8». 

270. — — ^— Europesche kolonisatie in Nederlandsch-Indië. [Beoordeeling 
van E. C. Enklaar's „Het koloniseren met Nederlanders op Java enz.", 
en B. P. G. van Diggelen's „Nederlandsohe belangen in betrekking tot 
landverhuizing en kolonisatie''.]. (Overdruk „De Nieuwe Recensent"). 
(Amsterdam), 1858. 8^ 

69. Begerings-Beglementen (De aes) van Nederlandsoh Indië, van 
1815, 1818, 1827, 1830, 1836 en 1854, met verwijzing naar de gelijk- 
luidende artikels. [Uitgegeven door Mr. S.Keyaer]. 's Gravenhage, 1858.8*. 

231. Swieten, J. van. Merkwaardige brief van den Luit.-Gen. — — , aan 
den heer F. H. van Vlissingen, betreffende Europesche kolonisatie op 
Sumatra; uitgegeven door het Comité voor exploitatie en kolonisatie 
der Oost Indische buitenbezittingen, 's Gravenhage , 1858. 80. 

187. Vercdag aan den Koning, uitgebragt door de Staats-commissie , 
ingesteld bij 's Koning besluit van 16 Junij 1857, n* 90, op het adres 
van F. H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europesche 
kolonisatie in Ned. Indië. 's Gravenhage , 1858. 4^ 

107. Frank, £. Eenige woorden tot geruststelling op alarmberigten uit 
Indië. *8 Gravenhage , 1859. 80. 

106. Hermas. Aan wien de schuld V (Overdruk „ Java-Bode"). Batavia , 1859. 8«. 

105. Stem (Eene geruststellende) uit Indië tot Nederland. (Overdruk 
„Java-Bode"). Batavia, 1859. 8». 

104. Stem (Eene waarschuwende) tot allen, die Indië voor Nederland 
wenschen te behouden. Botterdam, 1859. 8^. 

87. [Munnioh, J.]. Blik op de tien laatste jaren in Nederlandsch-Indië; 
een stem tot het Nederlandsohe volk. Amsterdam, 1860. 8*. m. BBSTUTJE SINDS 18U; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 76 

256. Mqmeringen over Indiö, door een oud gediende. Lejden, 1860.8*. 

109. BieSBy C. H. F. Eenige woorden over Indië, met betrekking tot den 
te benoemen Gouvemeur-Qeneraal. 's Gravenhage , 1860. 8*. 

181. — ^-— Wat behoeft JavaV Eenige denkbeelden over bestuur en 
arbeid, 'b Gravenhage , 1860. 8^ 

108. VitaliBf II. Opmerkingen over den indruk in Holland te weeg gebragt 
b\j de tgding van eene onverwachte gebeurtenis in den Oost-Indisohen 
Archipel, 's Gravenhage , 1860. 8». 

143. Baaok, Mr. J. E. Artikel 56 van het Begerings-reglement, beschouwd 
en toegelicht, 's Gravenhage , 1861. 8o. 

141. Bartholo [» Sohiffy D. W.l. De ambtenaar bij het binjienlandsch 
bestuur in Oost-Indië, meer bijzonder de Kontroleur bij de landelgke 
inkomsten en kultures. 's Gravenhage , 1861. 8o. 

142. Doren y J. B. J. van. Bij wien ligt de schuld van de g^wel^jke ge- 
beurtenissen te Bandjermasin en het zich verspreiden van duizende 
fanatieke Mekkagangers op JavaV Amsterdam, 1861. 8». 

12. Slonty Mr. C. Th. Bijdragen tot de fesohiedenis van het koloniaal 
beheer, getrokken [door Jhr. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude] 

uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat . 

'sGravenhage, 1861. S^. 

102. laon y H. J. Hoe Indië geregeerd wordt. Met zes bijlagen over spoor- 
wegen in Ned. Indië en Britsch Indië. 's Gravenhage, 1861. 8o. Met tabel. 

38. Money, J. W. B. Java; or how to manage a oolony. Showing a prac- 
tical solütion of the questions now affeoting British India. London, 
1861. 2 vols. 8o. With table. 

241. — i^»^-— Java, of hoe eene kolonie moet bestuurd worden. Uit het 
Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door D. C. Steyn 
Parvé. Zutphen, 1861. 2 dln. in 1 band. 8o. 

188. NederlandflOh Indie en de Staatsbegrooting voor 1862, door een 
oud gast. BCiddelburg, 1861. S^, 

276. Suermondty Y. D. C. Nog eene waarschuwing eer het te laat is. 
Utrecht, 1861. 8«. 

8. Vrieee, W. H. de. Wetenschap en beschaving, de grondslagen van 
welvaart der landen en volken van den Indischen Archipel. Bedevoering. 
Leiden, 1861. gr. 8°. 

96. Bestuur (Het) van den afgetreden landvoogd over Nederl. Oo8t-Indie , 
den Heer Fahud, getoetst aan eenige feiten. Botterdam, 1862. 8o. 

11. Cornets de Groot van Kraajjenbnrg, Jhr. J. P. Over het beheer 
onzer Koloniën, 's Gravenhage , 1862. 8o. 

70. Delden y H. B. van. Over de erfelijkheid der Begenten op Java. Acad. 
Proefschr. Leiden, 1862. 8o. 

165. Oost (Onse). Eene ernstig- waarschuwende stem. Gorinchem, {db 1862]. %<>. 

145. FHerwerden , J. D. van.] Hoofdbeginselen van Bestuur voor Neder- 
landsch Indië, of Stelsel tegenover Stelsel, 's Gravenhago , 1868. 8*. 

86. QtlArles van UiTord, Jhr. Mr. J. K. W. Wat is voor Nederlandsch 
Indië noodig? Open brief aan Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot. 's Gra- 
venhage, 1863. do. 

39. Spensler, J. A. De Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder 
het bestuur van den Gt>uv.-Gten. G. A. G. P. Baron van der Capellen. 
181»— 1826. Acad. Proefschr. Utrecht, 1868. S\ 

128. Winokely Chr. Plu K. De Baad v%n Neêrlandsch Indië. Acad. 
ProeÜBohr. Utrecht, 1868. 8o. 76 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

122. Bartholo [= SohifT, D. W.]. De ontwikkeling van Java. Een woord 
aan den heer J. J. Hasselman, oud-res. van Djokjokarta. 'sGraven- 
hage, 1864. S». 

71. FranoiBy E. De Begerings-beginaelen van Nederlandsohindië, getoetst 
aan de behoefte van Moederland en Kolonie. Leiden, 1864. 8«. 

126. Hasselman , J. J. Beschouwingen over Java in een reeks van artikels 
geplsiatst in het Tielsch, Stads- en Arrondissements- Weekblad. Tiel, 
1864, 8o. 

255. Roolllissen , J. J. Du régime des colonies hollandaises. Discours 

prononoé au Congres d' Amsterdam Ie 1*' Octobre 1864. Bruxelles , 

1864. 8o. 

244. Sterk Jr. , A. Mink. Antikritiek en nadere beschouwingen betreffende 
onze Indische belangen. 80 Aug. 1864 , als vervolg op die van den 10*" 
Maart, 's Gravenhage , 1864. 8o. 

111. Bosoh, Dr. W. Jk wil barmhartigheid en niet offerande. Eene wekstem 
aan Nederland tot regt vaardigheid en pligtsbetrachting jegens de Ja- 
vanen. [Voordracht.] Arnhem, 1865. 8*. [Niet in den handeL] 

78. (Wtjok, Jhr. Mr. H. C. van der). Onze koloniale staatkunde. Een 
beroep op het Nederlandsche volk. Met Vervolg, 's Gravenhage , 1865. 
2 stukken in 1 band. 8**. 

162. [Moore, Mr. W. C. J. van der]. Brieven van den Bruinen Bidder 
aan een Ongenoemde. [I.] Becheerinch en Becheerinch-stelsel. [II.] 
Landbouw, Nijverheid en Koophandel. [EEI.] Gemeente-instellinch. [IV.1 
De Buiten-bezittinchen. Saamaaranch , 1865 , 65 , 65 , 66. 4 stukken. 8<>. 

188 & 18da. Waaly E. de. Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 
[I— Xn]. 'sGravenhage, 1865, 67, 68. 3 dln. 8*. [2 Ex., waarvan één 
in 2 bdn.] 

112. Bosoh, Dr. W. Tweede wekstem aan Nederland tot barmhartigheid, 
regtvaardigheid en pligtsbetrachting jegens de Javanen. Arnhem , 1866. 8*. 

125. Joosten, A. C. Heeft Indië behoefte aan hervorming? Proeve van 
beantwoording. Amsterdam, 1866. 8*. 

258. Maatsohappij : Tot Nut van den Javaan. Open brief aan het Neder- 
landsche volk. Arnhem , 1866. 8o. [Hierin een herdruk van Dr. W. Bosoh 
zijn: nik wil beirmhartigheid en niet offerande".] 

4. Martin y H. De Engelsohen en de Nederlanders in den Indischen 
Archipel, met terugzigt op een besproken vestiging der Belgen op 
Bomeo; of commerciële , industriële en politieke beschouwingen. Amster- 
dam, 1866. 8^ 

77. [Vliet, II. van Woudriohem van]. Hervorming op koloniaal gebied. 
Het budget der toekomst gehandhaafd, met eene uitgewerkte en toe- 
gelichte proeve van dat budget. Amsterdam, 1866. 8<>. 

118. Wop, Mr. [= Tadema, Mr. W.]. Indische brieven van over 

koloniale hervorming. I. Proeven van wets-ontwerpen voor radikale, 
geleidelijke en conservatieve hervormers. II. Madoeresche toest€uiden. 
III. Neêrlandsch huwelijk met Indië. 's Gravenhage , 1866. 8 dln. 8o. 

40. Wiijek, H. van der. De Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen 
onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies. 
(1826—1830.) Acad. Proefschr. 's Gravenhage , 1866. 8°. 

278. (Francis, E.). Open brief aan de vrienden van Nederlandsch Indië. 
(Delft, 1867). 8o. 

124. ^[eerling, F. K]. Een brief uit de Oost. Leiden, 1867. 8°. 

184. Boelen , A. De rustverstoorders. 's Gravenhage , 1868. 8o. 

128. Hervorming (De) van het koloniaal stelsel. Arnhem, 1868. gr. 8*. m. BE8TUUB SINDS 18U; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 77 

88. Horwerdsn, J. D. Tan. De vernietiging der ambtelijke hiërarchie op 
Java. (Overdruk „Dagblad van Zuidholland en ^s G^ravenhage'^). 'sGra- 
venhage, 1869. 8». 

257. Koning of Koningin over Java ? Grondwet of dwingelandij in Neder- 
land? Door een Oost-Indisch ambtenaar. Leiden, 1869. 8o. 

131. Tento [b Haga, A.]. Java! Het land van geluk. Arnhem, 1869. 8o. 

190. (ThnrloWy T. J. Hovell). Beport. . . on Java and its Dependenoies. 
(In: Bluebook. N« 5 & 6. 1868. Reports by Her Majesty'a Secretaries 
of Embassj and Legation, on the manufactures , commerce, &c. , of 
the oountries in which they roside). London, 1869. roy. 8*. 

275. Herwerden , J. D. van. De laatste mailberigten. Toenemende wanorde 
en onveiligheid op Java. (Overdruk „Dagblad van Zuidholland en 's Gra- 
venhage"). 's Gravenhage , 1870. 8». 

75. ElamoeSy Ida. Hoe moet Nederland de bevolking van den Indischen 
archipel aan zich verbinden? Delft, 1870. 8*. 

76. W^ck, Jhr. Mr. H. C. van der. De koloniale kwestie. 'sGraven- 
hage, 1870. 8«. 

20. Bestuur (Het) van Nederlandsch Indië. [Beoordeeling van : De staats- 
instellingen van Ned. Indië , beschreven door Mr. P. A. van der Lith en 
J. Spanjaard). (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage, 1871). gr. 8®. 

271. Herwerden, J. D. van. De conferentie te Bandung. Afschaffing van 
het Preanger-stelsel. (Overdruk „Dagblad van Znidholland en 'sGra- 
venhage"). 's Gravenhage , 1871. 8*. 

272. — ^— Toenemende wanorde en onveiligheid op Java. (Overdruk 
„Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage"). 's Gravenhage ,1871. 8*. 

18. Lith, Mr. P. A. van der en Spanjaard, J. De Staatsinstellingen 
van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage , 1871. S®. 

33. imer, Mr. P. Rede... uitgesproken in de vergadering van den Baad 

van Ned. Indië, op 1 Jan. 1872, bij de overgave van het bestuur 

aan den benoemden (fouv. Gen. van Ned. Indië Mr. J. Loudon. Utrecht , 
1872. gr. 8°. (Niet in den handel.) 

240. Vliet, II. van Woudriohem van. Over koloniale aangelegenheden 
van den dag. Verspreide geschriften in drie bundels, 's Gravenhage, 

1872. 3 dln. 8*. [Verzamel-uitgave van verschillende brochures, in 1865 — 
'71 verschenen, slechts van een generalen omslag en inhoudsopgsiaf 
voorzien.] 

261. rVollenhoven, J. van]. Padang en het Gouvernement „Sumatra's 
Westkust". Losse gedachten over de oorzaken van verval en middelen 
tot herstel der welvaart. Rotterdam, 1872. 8°. 

1 76. Brief (Open) aan de redaktie der Amhemsohe Courant door de redaktie 
van den Ja va-Bode. (Overdruk „Ja va-Bode"). Batavia— 's Gravenhage , 

1873. 8o. 

30. Coeverden, C. C. L. van. Uit de loopbaan van een Nederlandsch- 
Indisch ambtenaar. Leiden, 1873. 8**. 

269. Difltriotsbeatuur en heerediensten, ('s Gravenhage , 1873). 4o. 

262. (Ijitli, P. A. van der). De zending van den vice-president van den 
Raad van Neerlandsch Indië naar Atjih , en het Regerings-Reglement. 
(Overdruk „Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal en 
Gemeentebestuur in Nederland", XVIII). (Utrecht, 1873). 8». 

17. Blout, Mr. C. Th. Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aan- 
gelegenheden in den Raad van State behandeld. Getrokken [door Jhr. 
Mr. P. J. Blout van Soeterwoude] uit de nagelaten papieren van 
wijlen den Minister van Staat . 's Gravenhage , 1874. 8*. 78 L NEDEBLAND8CH OOST-INDIË. 

120. Eist, S. L. W. van der. Cijfers en feiten. Nadere gegevens voor de 
productiefmaking van Java en de 'Buitenbezittingen, 's Gravenhage , 
1874. 8o. 

180. Wjjok, Jhr. Mr. H. C. van der. De koloniale kwestie. Tweede, her- 
ziene uitgaaf, 's Gravenhage y 1874. 8^ 

82. Daalen, H. B. van. Een brief uit de Oost. Open brief aan een lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 's Gravenhage , 1875. 8*. 

78. Delden, A. J. W. van. Blik op het Indisoh staatsbestuur. Batavia— 
Utrecht, 1875. 8o. 

287. (Linden , Mr. H. O. van der). Emigratie naar Oost-Indië. (Overdruk 
„Volks- Almanak , uitgeg. door de Maatschappij: Tot Nut van 't Alge- 
meen"). (Amsterdam), 1875. kl. 8«. 

48. IjOUter, Mr. J. de. Handleiding tot de kennis van het staats- en 
administratief recht van Nederlandsoh-Indië. Batavia, 1875. 8o. 

58. Bool, H. J. Wet houdende vaststelling van het Beglement op het 
beleid der Begering van Nederlandsch Indië. (Toegelicht uit de tusschen 
de Begering en de Vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede 
uit de daarover gevoerde beraadslagingen). Met aanteekeningen. Tweede 
uitgave. Zalt-Bommel, 1876. 8<*. 

80. Coeverden, C. C. L. van. Indische belangen. Leiden, 1876. 8o. 

251. Wanordemkheden (De) in de Javasche Vorstenlanden. [Bewerkt 
door G.1 Amsterdam, 1876, 77. 2 stukken. 8«. 

114 & 114a. Waal, E. de. Onze Indische financiën. Nieuwe reeks aanteeke- 
ningen. I. Inleiding: Staatkundige gegevens. IL. Eind cijf ers. Bijdragen 
aan het Moederland. Hoofdbestuur. Landmacht. HE — Iv. Zeemacht en 
aanverwante zaken. V — Vn. Burgerlijk Algemeen Bestuur. (Departe- 
mentaal en Gewestelijk.) 's Gravenhage , 1876, 77, 79, 80, 82, 83, 84. 
7 dln. S: [2 Ex.] 

28. IiOUter, Mr. J. de. Handleiding tot de kennis van het staats- en 
administratief recht van Nederlandsch-Indië. Tweede omgewerkte uit- 
gave, 's Gravenhage , 1877. 8°. 

81. Pierson, Mr. N. G*. Koloniale politiek. Amsterdam, 1877. 8**. 

212. Gorkom , K. W. van. Gids voor de kontroleurs bij het binnenlandsch- 
bestuür op Java en Madoera. Batavia, 1878. 8^ 

229. Gramberg, J. S. G. De toekomst van Indië. Voorlezing. (Met een 
naschrift.) Batavi*, 1878. 8o. 

74. (Kesteren, C. E. van). Hoe het in Indië gaat. Getuigenissen en toe- 
lichtingen. Leiden, 1878. 8'>. 

72. ( ). Nederlands belangen en Indiës grieven. Leiden, 1878. 8o. 

28. (Wedderbum, D.). The Dutch in Java. (Prom „The Fortnightly 
Beview", No CLXX). (London, 1878). roy. 8°. 

127. Wjjok, Jhr. Mr. H. C. van der. De koloniale kwestie. Derde, herziene 
uitgaaf, 's Gravenhage, 1878. 8"». 

79. ABSen, A. van. Geen zelfregeering in Indië! Amsterdam, 1879. 8». 

161. Beest Holle, G. du By van. Indië een lastpost voor Nederland, 
's Gravenhage, 1879. 8o. 

129. Vliet, L. V. W. van. Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in 
den Indischen Archipel gehandhaafd? Batavia, 1880. 8o. 

249. (Doom, W. Th. C. van). [Beoordeeling van: Zijn Neèrlands regten 
in den Indischen Archipel gehandhaafd? door L. v. W. v. Vli«t.]. (Over- 
druk ,Themia"). ('s Gravenhage) , 1881. 8°. m. BE8TUTIB SINDS 18U; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 79 

160. IaüB, f. o. Gftuseriën over urgente onderwerpen op koloniaal gebied. 
Eerste gedeelte, 's Gravenhage , 1881. 8*. 

41. Storler, J. E. de. Het grondgebied yan Nederlandsch Oost-Indië in 
verband met de Tractaten met Spanje, Engeland en PortugaL Acad. 
Proefsohr. Leiden, 1881. 8o. Met kaart. 

179. Metlger y E. Niederl&ndische Kolonialpolitik. I— II. (In «Ausland'*, LV). 
(Stuttgart, 1882). fol. 

167. Eokart [« Steinmets, H. E.]. Over de opleiding tot controleur bij 
het binnenlandsch bestuur in Nederl. Indië. Amsterdam, 1888. 8». 

24. QexmePf Mr. J. van. Nederland en Indië. Eene financieele beHchou- 
wing. Botterdam, 1883. 8«. 

21. MeiflS, J. H. Eenige bijdragen tot de kennis van den inwendigen 
toestand van Nederl.-Indië onder het bestuur van den (>ouv.-(^en. J. J. 
Bochussen. (1845—1851). Acad. Proefsohr. Leiden, 1B88. 8o. 

66. Moore, Mr. W. C. J. van der. Insulindische brieven, over de her- 
ziening van 't Begeerings-Reglement van 1854. Soerabaia, 1883. 8*. 

151. UillLenBy J. A. Een bezoek aan 't paleis te Buitenzorg, in den jare 
1900 en zooveel. 'sGravenhage, 1883. 8». 

37. Denkbeelden (Eenige) over den toestand op Java. Utrecht, 1884. 8*. 
[Niet in den handel.] 

98. Byky Mr. J. C. van. Een woord over „Nederland en Indië'', met een 
begeleidend schrijven aan Mr. J. van Gennep. Haarlem, 1884. 8o. 

200. Instruotie in dichtmaat voor Wedono's op Java en Madura. Poenika 
sêrat papat^ak saking Eangdjèng Gk)epémèmen, kangge ing paraWa- 
dana Distnk ing tanah Djawi kalajan ing Madoera, ka-étjap . . . . ing 
nagari Betawi tahoen 1873. Ing mangke katé^ak mawi kasèkarakën 
matjapat. Samaran'g, 1884. kl. 4*. [Javaansohe tekst.] 

91. Janssen y C. W. Holl&ndische Kolonialpolitik in Ost-Indien. Eine 
Skizze. Berlin, 1884. 8o. [Deutsche Zeit- und Streit-Fragen , Jrg. Xm, 
Heft 200.] 

115. JnstUB. Bekrompenheid of kwade trouw? Bijdrage tot de kennis van 
de tegenwoordige positie en de vooruitzichten van den Oost-Indischen 
ambtenaar. Nijmegen, 1884. 8o. 

150. (Kemp, P. H. van der). Ook een hervormer ! (O verdruk „Bataviaasch 
Handelsblad"). (BaUvia) , 1884. 8*. 

188. Koe (Be) bijj de horens. Vijf artikelen ... als bijdrage ter beoordeeling 
van liberalistische politiek in Ned. Oost-Indië. (Overdruk „Dagblad van 
Zuid-Holland en 's Gravenhage"). 's Gravenhage , 1884. kl. 8^. 

50. Louter, Mr. J. de. Handleiding tot de kennis van het staats- en 
administratief recht van Nederlandsch-Indië. Derde herziene uitgave. 
-sGravenhage — Batavia, 1884. 8«. 

175. Piepers, Mr. M. C. Macht tegen recht. De vervolging der Justitie in 
Nederlandsch Indië, toegelicht. Eerste gedeelte. Batavia, 1884. 8o. 
[Verder niet versohenen.] 

247. Pieren, A. C. N. De diensten aan de hoofden op Java en Madura. 
Acad. Proefsohr. Leiden, 1884. 8o. 

164. Uilkens, J. A. Indische vertoogen. 1*** en 2« Serie. Amsterdam , 1 884 , 
85. 2 dln. 8o. 

192. Instructie atawa Pepatjak aken goena-goena kepala-kepala bangsa 
Sabrang di dalem Besidentie Samarang. Tersalin dari bahasa Ollanda 
Javasche Courant 1885 N*». 27. Oleh G. R. Lucardie. (Samarang), 1885. 
kl. 8*. Met tabellen. [Maleische tekst.] 

152. Woord (Een ernstig) uit Indië aan Nederland, 's Gravenhage , 1885. 8«. 80 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

211. Fokkens Jr., F. De controleur op Java en Madoera. Memorandum 
van ambtelijke voorschriften en bepalingen ten behoeve van de ambte- 
naren bij het Binnenlandsch Bestuur. 1* Afl. Agrarische aangelegen- 
heden. 2*. — Belastingen. 3*. — Cultures. 4». — Ambtenaren en hoofden. 
5\ — Diverse onderwerpen. Batavia, 1885, 86, 86, 87, 87. 5 dln. 8». 

Id4. Salinan Staatsblad dan Bijblad dari jang baroe kaloear teroes kebla- 
kang sampe tahon 1816. Aken goenanja anak negri dan sesamanja. 
Bagian 1—16. Batavia, 1885—98. 16 dln. 8o. [Maleische tekst.) 

201. Istroeksi Kapala desa. [Vertaald door Bangga Adilaga]. [Batavia], 
(1886). 8o. [Soendaneesche tekst.] 

149. [Sandioky R. A. van]. Onze belangstelling in Nederlandsch-IndiÖ. 
[En:] De Ombiliën-kolenvelden op Sumatra's Westkust. (Overdruk „De 
Koerier"). (Deventer, 1886). kl. 8'. 2 stukjes in 1 omslag. 

96. Waldemar. Open brief aan de Staten-Generaal. Leiden, (1886). 8«. 

119. Dharma. Open brief aan de Staten-Generaal,... naar aanleiding van 
den „Open brief aan de Staten-Generaal", van Waldemar. (Aug. 1886). 
's Gravenhage , 1887. 8". 

94. Meerten , H. Ch. van. Overzicht van de hervorming van het Preanger- 
stelsel. Aoad. Proefschr. Leiden, 1887. 8». 

85. (Bool, H. J.). Oost-Lidië na den val der Compagnie. (Overdruk „De 
Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1888). gr. 8«>, 

158. Brooshoofty Mr. F. Memorie over den toestand in Indië , ter begelei- 
ding van den Open Brief, op 7 Maart 1888 door 1255 ingezetenen van 
Ned.-Indië gezonden aan 12 Ned. Heeren. (Eerste gedeelte: De belas- 
tingen). (Semarang, 1888). 4». [Verder niet verschenen.] 

147. Coeverden , C. C. Ii. van. Zelfbestuur in Nederlandsch-Indië. Leiden, 
1888. 8o. 

136. Eokart [« Steinmetz, H. E.]. Indische brieven aan een Staatsraad. 
Met een Voorrede van Prof. P. J. Veth. Haarlem, 1888. 8». 

148. [liion , Mr. J.]. „Koning" Otto , een Banierdrager. 's-Gravenhage, 1888. 8*. 

155. Opmerkingen (Eenige) en beschouwingen over den toestand in 
Nederl. Oost-Indië gedurende 1848 — 1888. Door een oud-hoofdambtenaar. 
Amsterdam, (1888). 8". 

198. Soerat parintah atawa Instruktie kapada kapala-kapala district. 
Staatsblad 1867 , No 114 Letter G. Samarang, 1888. S». [Maleische tekst.) 

185. Sol, E. P. C. Openbare geheimen. Indiërs tegenwoordige toestand. 
Leiden, 1888. 8». 

168. (Bool, H. J.). Koloniale hervormingen. (Overdruk „Vragen des Tij ds"). 
(Haarlem, 1889). 8o. 

228. Eekhout, R. A. Java, overbevolking en emigratie. (Overdruk „Bata- 
viaasoh Handelsblad''). 2* Druk. Batavia, 1889. 8o. 

90. IndophilOB [» Kielstra, E. B.l. Lidisohe toestanden. [Aankondiging 
van: Lidisohe brieven aan een Staatsraad, door Eckart.]. (Overdruk 
„De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1889). gr. 8°. 

22. Kleyn, B. H. Het gewestelijk bestuur op Java. Acad. Proefschr. 
Leiden, 1889. 8o. 

210. Sohmalhanaen , H. E. B. Twee onderwerpen van actueel belang op 
koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje 
op belastinggebied. Soerabaia, 1889. gr. 8». 

169. — ^— — Voorstel tot afschaffing der heerendiensten en tot inkrimping 
der gemeentediensten in de afdeeUng Djombang, benevens de daarop 
betrekking hebbende besluiten van den Resident van Soerabaia. Soera- 
baia, 1889. gr. 8». Met tabellen. m. BESTUUB SINDS 18U; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 81 

157. Swaving, A. H. De roode draad. (Overdnik ^ Ja va-Bode"). Batavia, 
1889. 8o. 

199. M(ayer)y Ii. Th. Soerat kandoengan boeat goenanja segala priajie- 
priajie , jang memegang pakerdja&n di ianah gouveruemennan di poelo 
Djawa dan Madoera, ia-i toe: katrangan atas segala hoekoem dan prentah, 
jang patoet di katahoei oleh-nja. Djilid I— VI. Met 1* Vervolg (Soesoelan, 
jang pertama). Semarang, 1889, 90, 90, 90, 90, 90, 91. 7 dlu. Met 
plaat, t-abel en terreinschetsen. [Maleische tek.4t.] 

196. Salinan Staatsblad dan Bijblad dari jang baroe kaloear teroes kebla- 
kang sampe tahon 1816. Aken goenanja anak negri dan nesamanja. 
Bagian 1—7. Tertjitak ka-doewa kali. Batavia, 1889—99. 7 din. 8». 
[Maleiaohe tekst.] 

197. FetilUUI dari Staatsblad 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, N» 149 
en 158. 1890. Di salin Bahasa Melaijoe aken goenanja segala orang. 
Soerabaia, 1890. 7 stuks. kl. 4». [Maleische tekst.] 

195. PetUc-an dari Staatsblad-Staatsblad dan Biiblad-Bijblad aken goenanja 
Kepala-Kepala district dan onderdistrict di dalem tanah Djawa dan 
Madoera di koempoelken oleh A. W. M. Striok van TiinHnhoten. 
Tweede dnik. Semarang, (1890). 8". [Maleische tekst.] 

17B. Swaving, A.H. De Kedoesche heerendienstregeling. (Overdruk „Java- 
bode''). Batavia, 1890. 8o. 

182. — — Dierentemmers? (Overdruk „Java- Bode"). Batavia, 1890. 8o. 

171. ^— ^-^^ Heeren- en dessadiensten op Java. (Overdnik „Java-Bode"). 
Batavia, 1890. 8o. 

118. '^^^-^^ Het zelfbestuur der dessa^s. (Overdruk „Java- Bode"). Bata- 
via, 1890. 8o. 

156. Theorie en praktijk. [Overdruk „Java-Bode"]. (Batavia, 1890). 8*. 

214. Cbineesohe vertaling [door A. A. de Jongh] van het Reglement 
op de Brandweer in de afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia, 
vastgesteld door den Resident van Batavia den SO"^" Jan. 1891. Bata- 
via, 1891. 8o. 

110. Q-roneman , Dr. J. Uit en over Midden-Java. Onuitgegeven en uitge- 
geven Brieven over opiumpacht, Chineezen woeker , en andere Javaansche 
belangen. Zutphen, 1891. 8<). 

174. (Kielstra, E. B.). De heerendiensten in de Lampongsche Districten. 
(Overdnik „Vragen des Tijds"). (Haarlem, 1891). 8'». 

233. -^^-^— » Kolonisatie in onze Oost. [Bespreking van: Kolonisatie in 
onze Oost. Sociaal-economische studie door J, G. Schot.]. (Overdruk 
„De Tijdspiegel"). (Haarlem, 1891). gr. 8o. 

100. Sandiok, R. A. van. Indische Schetsen. (Overdruk „Vragen van den 
Dag"). Amsterdam, 1891. 8». 

172. Sohochy Ch. F. De heerendiensten op Java en Madura volgens het 
Regeerings-Reglement van 1854. Acad. Proefschr. 's Gravenhage , 1891. 8*. 

224. Sohoty J. Q-. Kolonisatie in onze Oost. Sociaal-economische studie. 
Amsterdam, 1891. 8*. 

279. -^— ^— Ons overzeesch bezit en de sociale quaestie. Sociaal-econo- 
mische lezing. Amsterdam, 1891. B^. 

250. Swaving, A. H. De buitenbezittingen van 1849—1861. (Overdruk 
„Java-Bode"). Batavia, 1891. 8°. 

254. ' De koloniaal-liberalen in Nederland. (Overdruk „Java-Bode"). 

(Batavia, 1891, 92). 2 stuks in 1 omslag. 8». 

220. Boys, H. Soott. Some notes on Java and it.s admini.stration by the 
Dutch. AUahabad, 1892. sm. 8o. 
Cat. Kol. Bibl. 90^/02. 6 83 L NEDEKLANDSCH 008T-INDIË. 

117. EaohatLSier, O. C. Bijdragen tot toeliohting van het vraagstuk der 
déoentralisatie van het bestuur op Java. 's Gravenhage , 1892. 8o. 

168. Koning, G. A. de. De burgerlijke gouvernementsbetrekkingen in 
Nederlandsoh. Oost-Indië. Voorschriften op de benoembaarheid, uit- 
zending, jaarwedden en kostuums der Oost-Indische ambtenaren, be- 
nevens enz. Amsterdam, 1892. gr.8o. 

227. MetlgOTy E. Europ&isohe Ansiedler in Niederl&ndisch Ost-Indien. 
Hamburg, 1892. 8*. [Sammlung gemeinverst&ndlioher wissensohafbLicher 
Vortrftge, Heft 148.] 

170. (Quarles van UiTordy J. K. W.). [Beoordeeling van: C. F. Sohooh. 
De Heerendiensten op Java en Maidura, volgens het Begeeringsregle- 
ment van 1854.]. (Overdruk „Themis'% LUI), ('s Gravenhage) , 1892. 8». 

57. OraahuiB, Mr. G*. J. De Begeerings-Beglementen van Nederlandsoh- 
Indië benevens het Charter van Nederburgh. Leiden, (1898). 8<>. 

198. Mayer, Ii. Th. Soerat kandoengan boeat goenanja segala priajie- 
priajie, jang memegang pekerdja&n di tanah gouvememenan di poelo 
Djawa dan Madoera ia-i toe: katrangan atas segala hoekoem danpren- 
tah, jang patoet di katahoei oleh-nja. Pertara-ftn kadoeakali. Semarang, 
1893. 8o. Met plaat en tabel. [Maleische tekst.] 

225. Elalffy S. HoUandsohe boeren op Java. (Bijdrage tot het kolonisatie- 
vraagstuk.) Amsterdam, [1894]. 8°. 

166. iMOLge, G. A. de. De Gouverneur-Generaal in Bade, naar aanleiding 
van het wetsvoorstel tot wijziging van de bestuursinrichting in Neder- 
landsch-Indië. Alkmaar, 1894. 8^ 

154. Soly E. F. C. Hervormingen in Indië. Vluchtige besohouwingMk. 
Leiden, 1894. 8». 

65. Margadanti Mr. C. W. Het Begeeringsreglement van Nederlandseh- 
;[ndië toegelicht. Batavia — 's Gravenhage, 1894, 95, 97. 8 dln. 8». 

116. Bergsma, E. H. Plaatselijke en gewestelijke raden in Nederlandsoh- 
ihdië. Acad. Proefschr. Amsterdam , 1895. 8o. 

86. Heutss, F. J. F. van. Compendium. Practische gids voor Ladisohe 
ambtenaren op Java en Madura. Bevattende : . . . eene opgave der voor- 
naamste .... zaken van administratief recht en beheer met de daarop 
van betrekking zijnde Wetten.... Staatsbladen, Bübladen, Besluiten 
en Circulaires, alsmede met gelegenheid tot bijhouding en aanvulling. 
Afgesloten onder uit». Dec. 1898. Met Index. Samarang, 1895. 2 dln. 4*. 

92. IiOUtery Mr. J. de. Handleiding tot de kennis van het staats- en 
administratief recht van Nederlandsch-Indië. Vierde , geheel omgewerkte 
uitgave, 's Gravenhage , 1895. 8o. 

44 & 44a. HeutSS, F. J. F. van. Reorganisatie van het binnenlandsoh bestuur 
op Java en Madoera, Wenschen en Wenken van een Oud-Kontróleur 
B. B. Amsterdam, 1896. 8». [2 Ex.] 

48. Biönsti [ » Kol, H. van]. Land en volk van Java. Maastricht, 1896. 8". 

205. (Chailley-Bert, J.). Les Hollandais k Java. (Tiré de „Cosmopolis. 
Internationale Revue'*). (Berlin, 1897 — 98). 5 pièces en 1 vol. 8*. 

177. Du BoiB, F. Les Hollandais aux Indes. Vienne, 1898. 8*. 

1. GrashniB, Mr. G*. J. De Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indiö. 

Zutphen, 1898. 8». 

180. j[Kemp, F. H. van der). Mr. C. T. Elout als Commissaris-Generaal 
in Nederlandsch-Indië. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage, 
1898). gr. 8». m. BE8TUUB SINDS 1811; EN INL. ECON. TOESTANDEN. 88 

9. Büelstra, E. B. Nederlandsch-Indië onder de soavereiniteït van Oranje. 
(Overdruk ^Officieel Gedenkboek van de feestelijke ontvangst en de 
inhuldiging van H. M. Koningin Wilhehnina . . . binnen AiDsterdam in 
1898''). (Amsterdam, 1898). 4«. 

89. Nederlandaeh Indiö onder het Regentschap van Koningin Emma 
1890—98. Batavia, 1898. 8«. 

206. Hejjting, H. G. Proeve eener reorganisatie van het Binnenlandsoh 
bestuur op Java en Madoera. (Overdruk .Soerabaiasch Handelsblad"). 
Soerabaja, 1899. 8». 

191. Kemp, P. H. van. der. De voorgestelde candidaat indisch ambtenaar. 
(Overdruk «Vragen des Tijds"). (Haarlem), 1899. 8». 

186. Bapport vail de Oommiiwrie door den Minister van Koloniën benoemd 
om hem voor te lichten omtrent eene herziening der bepalingen be- 
treffende de benoembaarheid tot ambtenaar van den administratieven 
dienst in Nederlandsoh-Indië. ('s Gravenhage) , 1899. 8^. 

207. Boepa-TOepa Keur reglement hal Politie dan Prentah , serta berbagei- 
bagei Peratoeran. Jang perloe boewat sekalian prijai-pryai di Residentie 
Bantam. Batavia, 1899. 8*. [Maleische tekst.) 

202. BoOy Dr. L. W. G*. de. Indische dienst en Europeesoh personeel. 
Brieven, 's Gravenhage , 1899. 8». 

204. Wong Tanie r» Hnygen de Baat, B.]. Open brief aan de leden 
der Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Amsterdam , 1899. 8*. 

219. Anton, G. K. Neuere Agrarpolitik der Holl&nder auf Java. (Sep. 
Abdr. «Jahrbuch fiir Gesetzgebung , Verwaltung und Volkswirtschaft 
im Deutschen Beiohe"). Leipzig, (1900). 8». (Nicht im Handel.) 

217. Berg, Mr. N. P. Tan den. Over de economische belangen van Neder- 
iands<^-Indië. Voordracht. Amsterdam, 1900. 8*. 

215. Chaüley-Berty J. Java et ses habitants. Paris, 1900. 8*. 

216. Fokkena, F. Verhooging van volkswelvaart op Java. Batavia, 1900. 8*. 

289. G^eunSy M. van. Nieuwe wegen. Semarang— Soerabaja , 1900. 8o. 

223. (Kemp, P. H. van dor). Gewestelijke decentralisatie in Ned.-Indië. 
(Overdruk „Vragen des Tö^»")- (Haarlem, 1900). %•. 

206. (Kielatra, B. B.). Indische belangen. [Aankondiging van: Twee onder- 
werpen van actueel belang op koloniaal gebied. Door H. E. B. Schmal- 
hausen.). (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1900). gr. 8o. 

218. .^^^— — Over Java en zijne bewoners. [Aankondiging van : J. Chailley- 
Bert, Java et ses habitants.]. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Graven- 
hage, 1900). gr. 8». 

10. Boohemont, J. L de. Opstellen. Weltevreden— Amsterdam, 1900.8*. 

209. Tendeloo, Dr. Bir. H. J. E. Europeesche bestuursambtenaren voor 
Nederhftndsch-Indië. Leiden, 1900. 8^ 

243. Brooahooft, Mr. P. De ethische koers in de koloniale politiek. Amster- 
dam, 1901. 8o. 

242. Fokkena, F. Eenige beschouwingen over betere opleiding van Oost- 
Indische amblenaren. Batavia, 1901. 8*. 

248. HeutSSy P. J. F. van. Inlandsch landbouw-crediet op Java. (1900-- 
1901.) Batavia, 1901. &>. 

121. Homan van der Heide, J. Economische studiën CU eritieken met 
betrekking tot Java. Batavia — 'a Gravenhage , 1901. 8». 84 L NEDEELAND8CH 008T-INDIË. 

245. Kielfltra, E. B. De koloniën. (Overdruk „Gedenkboek Oranje-Nassau- 
Mecklenburg-Sohwerin"). (Amsterdam, 1901). 4o. Met portretten. 

246. [NieuwenhuyBen, W. C.]. Adat en haar beteekenia voor het bestuur 
in Indië. (Overdruk „Vragen van den Dag"). Amsterdam, 1901. 8o. 

252 & 252a. FokkenBy F. Eindrcsumé van het bij besluit van den Gouv.- 
Generaal van Ned. -Indië van 24 Juli 1888 u9 8 bevolen Onderzoek naar 
de Verplichte Diensten der inlandsche bevolking op Java enMadoera, 
(Gouvemementslanden). I. Eerste — Tweede iStuk. Heerendiensten. II. 
Eerste — Tweede Stuk. Gemeentelijke diensten. Batavia, 1901, 02, 01, 
02. 4 dln. 4«. Met tabellen. [2 Ex.] 

260. ,^ Het bevolen onderzoek naar den omvang der gemeentelijke 

diensten op Java en Madoera. 's-Gravenhage , 1902. 8**. 

259. Houten, P. J. van. Nederlandsch Nieuw-Guinea. Onze staatsplicht 
ten aanzien van Ned. Nieuw-Guinea en de toekomst voor dit koloniaal 
gebied. (Overdruk „De Nieuwe Courant"), ('s Gravenhage) , 1902. 8'. M. Umdi 69. Hogendorp, G. K. Grave van. Bijdragen tot de huishouding van 
staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der 
Staten Generaal. In 's Graveuhage , 1818, 18, 19, 20, 20, 23, 28, 24, 
24, 25. 10 dln. 8*. Met tabeUen. 

71. Handelingen van de Regering en de Btaten-Oeneraal , over de her- 
ziening der Grondwet, 's Gravenhage , 1840, 40, 41, 42. 4 dln. 8». 

3. Bedevoering van Z. Exc. den Minister van Koloniën, uitgesproken 
in de . . . Tweede Kamer der Staten-Generaal , den 4 Deo. 1845 , over 
de regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot in 1844. (Door 
critische aanteekening^n toegelicht.). Amsterdam, 1845. 8*. 

66. Handelingen omtrent het voorstel van negen leden dor Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal, tot herziening der Grondwet, in 1845, en 
omtrent het voorstel van J. T. U. Jhr. Nedermeijer Ridder van Rosenthal. 
*s Gravenhage, 1846. 8». 

85. ExuBeman, J. Vrijmoedige gedachten over koloniale aangelegenheden. 
8* Stuk. Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over Art. 56 
van het Ontwerp van Grondwet, 's Gravenhage , 1848. 8». 

64. Thorbecke, Mr. J. B. Bijdrage tot de herziening der Grondwet. 
Leiden, 1848. 8". 

70, ( e. a.). Ontwerp van gewijzigde Grondwet van het Koningrijk 
der Nederlanden , benevens het verslag der Commissie aan den Koning, 
's Gravenhage, 1848. 8*. 

67. Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal, over de her- 
ziening der Grondwet. 1847—1818. 's Gravenhage , 1848,49,49. 3 dln. 8'. 

41. Nes, Mr. J. F. W. van. Eenige beschouwingen over koloniale aan- 
gelegenheden. Met Vervolg, 's Gravenhage , 1848, 49. 2 stukken. 8^ 

7. Smulders y C. M. Geschiedenis en verklaring van het Tractaat van 
17 Maart 1824, te London gesloten tusvschen Nederland en Groot Brittannië, 
ter regeling van de wederzij dsche belangen en regten in Oost-Indië. 
Aoad. Proefschr. Utrecht, 1866. 8». 

72. Capadose , Mr. I. Regts vragen, bo treffende het contraseign der Ministers. 
(Overdruk ^Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving'*, 
Vn). (Amsterdam, 1858). S\ 

5. Bake, Mr. B. W. J. C. Iets over de Oost-Indische aangelegenheden 
van den dag. Een antwoord, aan het Amsterdamsche Handelsblad en 
het Handels- en Effectenblad, en enz. Amsterdam, 1859. 8*. 

63. — — Verhandeling over de vraag: Welk aandeel heeft het volk 
van Engeland en bij ons in Nederland in het beheer der Koloniën 
gehad; en is voor ons een Raad van Koloniën noodzakelijk geworden? 
Voordracht, 's Gravenhage , 1859. 8". 

43. — ^^— Zal het opperbestuur over de koloniën den Koning ontnomen 
worden? Eene vraag aan de Staten-Generaal. Amsterdam, 1859. 8^. 

20. Philalethes [= laon, I. J.]. De parlementaire regeringsvorm, in 
verband beschouwd met het voordeelig en rustig bezit van N. Indie. 
's Gravenhage, 1859. 8*. 

28. — ^^— Indië's grieven en Nederlands onregt , getoetst aan de waar- 
heid en de feiten, 's Gravenhage , 1859. 8*. 

12. ( ). De Nieuwe Rotterdamsche Courant contra Philalethes. 

(Overdruk Weekblad „Nederlandsch Indië"). ('s Gravenhage , 1859). 8«'. 86 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

10. Philalethes [= Lion, L J.l. De regten des Konings en de Motie— 
Wintgens. 's Grravenhage , 1860. 8'. 

38. Biesz, C. H. F. De Tweede Kamer en Hare Zittingen van 27 April, 
10, 11 en 12 Mei. ^s Gravenhage , 1860. 8». 

56 & 56a. Waal , £. de. Nederlandsoh-Indië in de Staten-Generaal sedert de 
Grondwet van 1814. Eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale 
politiek in Nederland. *s Gravenhage . 1860, 61, 61. 3 dln. 8». [2 Ex.] 

65. Debatten (Koloniale). Verzameling van het verhandelde in de beide 
Kamers der Staten-Generaal, met betrekking tot de Bezittingen en 
Koloniën van het Rijk inandere werelddeelen.over dejaren 1814 — 1865. 
Uitgegeven onder toezigt van Jhr. J. P. Comets de GrOOt van 
Kraa\jenblirg. Vierde Tijdvak, Zittingjaren 1848—1859, l»— 2« Afl. 
[Alles wat versoheenl. Vijfde Tijdvak, Zittingjaren 1859—1865, !•- 14» 
Afl. [Compleetl. 's Gravenhage , (1860—67). 16 afl. in 2 bdn. fol. (Verder niet 
voortgezet.] 

8. yylaberale koloniale oppositie'' (De) in Nederland, en hare rigting 
met betrekking tot Indië. (Overdruk „ Amsterdamsche Courant''). (Amster- 
dam), 1861. fol. 

29. Conservatieve part\j (Be), wat zij wil en immer gewild heeft op 
koloniaal gebied, 's Gravenhage , 1862. 8*. 

4. Ministerie (Het) Thorbecke en zijne daden op koloniaal gebied. 
[Overdruk: „Nieuw Dagblad van 's Gravenhage"]. 's Gravenhage , 1862. 8*. 

68. Wintgens, Mr. W. Bede voeringen en adviezen in do Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. (Met Aanteekeningen.) 1849 — 1861. 's Gravenhage, 

1862. S». 

1. Hoövell, Dr. W. R. van. Parlementaire redevoeringen over koloniale 
belangen. I. 1849-1854. U. 1854-1856. Hl. 1856— 1859. IV. 1859— 1862. 
Zalt-Bommel, 1862, 63, 64, 65. 4 dln. gr. Sr 

54. Bosscha, J. Kroon en Ministers. Amsterdam, 1863. gr. 8«. 

58. Cornets de Groot van Kraaijjenbnrg , Jhr. J. P. Bijdrage tot be- 
oordeeling van het geschrift : „Kroon en Ministers", 's Gravenhage , 

1863. 8». 

38. Nemo [= Beersteoher , L. HJ. De koloniale kwestie , in verband 
met de verwerping, door de Eerste Kamer, van Hoofdstuk IX der 
Staatsbegrooting. Kampen, 1863. 8^ 

57. Waal, E. de. De koloniale politiek der Grondwet en hare toepassing 
tot 1 February 1862. Een historisch handboek, 's Gravenhage , 1863.8*. 

82. Hervormer (Een koloniaal). [Beoordeeling van : Parlementaire rede- 
voeringen over koloniale belangen, van Dr. W. R. van Hoëvell. Dl. 
I— nj. (I— VIj. (Overdruk „De Tijdspiegel"). (Arnhem, 1863, 64). 2 
stukken in 1 bd. 8*. 

80. Bekking, H. C. Nederlandsch Indië en het Ministerie Thorbecke. 
Open brief aan Mr. A. F. Jongstra, 's Gravenhage , 1864. 8«. 

74. Hogendorp, G*. K. Grave van. Bijdragen tot de huishouding van 
staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der 
Staten-Generaal. Tweede verbeterde uitgave onder toezigt van Mr. J. B. 
Thorbecke. Amsterdam, enz. [1864]. 10 dhi. in 5 bdn. 4». 

34. Jonckbloet, Dr. W. J. A. Het koloniale vraagstuk in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Eene studie. Amsterdam, 1865. 8**. 

48. Boorda van Eysinga, S. E. W. Eene ontleding van ^ Onze koloniale 
staatkunde". Amsterdam, 1865. 8<>. 

47. Trekt Nederland batige saldoos ten koste van Java ? Tweede 

adres aan de Tweede Kamer. Een getuigenis k deoharge. Amsterdam, 
1865. 80. n. NEDERLAND8CHE KOLONIALE POLITIEK. 87 

27. Staatkunde (Koloniale). Door een Oosi-Inditch oad-hoofdambtenaar ; 
naar aanleiding van een gelijk gesohrift, waarin een beroep op het 
Nederlandsohe volk wordt gedaan. Arnhem, 1865. 8*. 

26. Taunay, J. F. Zult gy blijven sluimeren? Een woord tot myne mede- 
burgers over koloniale belangen. Haarlem, 1866. 8*. 

2. WintgenSy Mr. W. Conservatieve koloniale politiek. Redevoeringen 
over koloniale onderwerpen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
(Met Aanteekeningen en Bijlagen.) 'sGravenhage, 1866. 8*. 

37. Interpellatidn (De aanstaande) in de Tweede Kamer der Staten- 
GeneraaL Proeve van een parlementair tafereel door ten aspirant 
stenograaf. Amsterdam, 1867. 8». 

61. Heldring, B. Nederland en Indië. Amsterdam, 1868. 8o. 

24. (Keuchenius , L. W. C.)> Eene stem in Indië , ook tot Nederland. (Over- 
druk „Nieuw Bataviaasch Handelsblad*'). Batavia, 1868. 8*. 

51. BOflOh Kemjier, Jhr. Mr. J. de. De staatkundige geschiedenis van 
Nederland tot 1880, geschetst. Met Letterkundige Aanteekeningen. 
Amsterdam, 1868, 71. 2 din. 8*. [Handleiding tot de kennis van de 
wetenschap der samenleving en van het Nederlandsohe Staatsregt, II, 
afl. 1—2.] 

59. Ghroen Tan Frinaterer, Mr. G. Aan de conservatieve part\j. II. Het 
koloniale vraagstuk. Amsterdam, 1869. 8*. 

15. ^— -^»-> M' Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene 
karakterstadie. Amsterdam, 1869. 8^ 

16. Hoeren, Mr. H. A. des Amorie van der. Het streven der Indisoh- 
radicalen. Een woord aan Nederlaudache Christenen. Amsterdam , 1869. 8*. 

25. Keuchenius y Mr. L. W. C. Eene stem in Indië, ook tot Nederland. 
(Met een Voorwoord.), 's Q-ravenhage , 1869. 8*. 

14. Woord (Een) over het koloniale vraagstuk in Nederland, in den 
aanvang van 1869. (Overdruk „Qorinchems Weekblad"). Oorinohem, 
1869. %o, 

6. fHerwerden , J. D. van]. Het wets-ontwerp voor de Indische begrooting, 
aienstjaar 1871. (Overdruk ^Dagblad van Zuidholland en 's G-ravenhage*'|. 
'sOravenhage, 1870. 8''. 

13. Joosten, A. C. Bijdragen tot de oplossing der koloniale questie. 
Amsterdam, 1870. 8*. 

4.5. Vliet, II. van Woudrichem van. Wat willen de „geavanceerd'* 
liberalen? Een woord naar aanleiding van den tegen woordigen crisis. 
Amsterdam, 1870. 8*. 

44. WintgenSy Mr. W. De pligt van Nederland jegens eigene selfstandig- 
heid en Java's nationaliteit. Redevoeringen in de Tweede Kamer der 
Staten Generaal. (1866—1867). 'sGravenhage, 1870. 8*. 

58. Fransen van de Putte, I. D. Parlementaire redevoeringen. I. (Van 
Mei 1862— Sept. 1868). IL (Van Sept. 1863— Sept. 1865). Schiedam, 1872, 
73. 2 dln. gr. 8*. 

.52. 'flJaoob, Mr. E. H. Waarheid of Vuurwerk? Een parlementair geding 
aan hoogere uitspraak onderworpen. PoUtische studie. 'sGravenhage, 
1873. s: 

55. BoflCh Kemper, Jhr. Mr. J. de. (^schiedenis van Nederland na 1880. 
Met Aanteekeningen en onuitgegeven stukken. [Dl. V uitgegeven door 
B. de BOflOh Kemper]. Amsterdam, 1873, 74, 75, 75, 82. 5 dln. 8*. 

11. Wintgena, Mr. W. Bedevoeringen in de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal. [Ij. (1866—1873). Met een Aanhangsel (18.50—1865). [H— VI] . 
(1878—1888). Met Aanteekeningen. [VU]. (1883—1884). Met Aanteeke- 
ningen en Bijlagen, 's Gfravenhage , 1873 , 75 , 77 , 79 , 82 , 83 , 84. 7 dln. 8*. 88 L NEDEBLAND8CH OOST-INDIË. 

46. VolkBmail, Tennis. Gronden tot verandering van artikel 194 der 
G-rond wet. 's Gravenhage , 1875. 8o. 

39. Huet, CcL Buaken. Nationale vertoogen. Amsterdam, 1876.2 dln. S°. 

50. (Berg, N. F. van den). Mist het protest tegen „de Bijdrage" een op 
recht en billijkheid steunenden grondslag? Brief aan den heer Mr. F. 
Alting Mees. Batavia, 1878. 8«. 

42. ( ). Nederlands politiek tegenover Indië. Briet aan den heer 

Mr. J. van Gennep. Batavia, 1878. 8». 

49. Brooshooft, Mr. F. Geef Indië wat Indië's is! De „Bijdrage'' als sluit- 
post verdwijne van de Indische begrooting, het Indisch „Batig slot'- 
uit de Nederlandsche schatkist. Koloniaal-staatkundige beschouwingen. 
(Overdruk „Samarangsohe Courant"). Samarang, 1878. 8*. 

40. Vlngsohliften over Indische aangelegenheden door C. E. van Kes- 
teren en anderen. I — U. Eenige kantteekeningen op de Indische be- 
grooting voor 1879 door een Indisch ambtenaar. Met Vervolg. Amster- 
dam, 1878. 2 stukjes. 8». [Verder niet verschenen.] 

21. Wintgens, Mr. W. Onze toestand in Indië. Bedevoeringen over de 
begrooting van Nederlandsch Indië voor 1879 in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 25—30 Nov. 1878. 's Gravenhage, 1878. 8^ 

31. WIjck, Jhr. Mr. H. C. van der. Onze Staatkunde. Politieke beschou- 
wingen, 's Gravenhage , 1878. 8". 

36. Brief (Open) aan den heer H. A. Insinger, over zijne aanvallen in 
de Tweede Kamer tegen de Indische „Planters" door geen plant«r. 
Amsterdam, 1879. 8«. 

9. W\jOk, Jhr. Mr. H. C. van der. Onze politiek, 's Gravenhage , 1879. 8". 

81. Kuyper, Dr. A, „Ons Program." Tweede druk. Amsterdam, 1880. gr. 8». 

18. Moore, Mr. W. C. J. van der. Nederlandsch-Indische brieven over 
de grondwetsherziening. Soerabaia, 1880. 8^ 

17. ^[aakman, Mr. J. A.]). De Missive der Bataviasche Kamer van 
Koophandel aan Z. E. den Gouverneui'-Generaal. (Overdruk „Bataviaasch 

Handelsblad"). (Batavia), [18841. 8». 

80. HartOg, Mr. Ii. de. De gronden der staats- , provinciale en gemeente- 
inrichting van Nederland. Zesde, herziene druk. Leiden, (1887). 8«. 

78. Asser, H. L. De buitenlandsohe betrekkingen. 1860—1889. Schets eener 
Parlementaire Geschiedenis. Acad. Proefschr. Haarlem, 1889. 8<*. 

79. Bengers, Mr. W. J. van Weideren Baron. Schets eener parlemen- 
taire geschiedenis van Nederland sedert 1849. 's Gravenhage , 1889,92, 
93. 2 dln. in 3 bdn. 8». 

19. Danm, F. A. „Waarom de Minister Keuchenius viel". (Een stem uit 
Indië). Batavia, 1890. 8«. 

22. Cremer , J. T. Koloniale politiek. Twee redevoeringen. Haarlem, 1891. 8**. 

23. (E.). Koloniaal bezit en beheer. 's-Gravenhage , 1891. 8*. 

73. Blanda [= Clercq, A. Ie]. Indië bij de stembus van 1901. Amster- 
dam, 1901. 8». 

75. Deventer, Mr. C. Th. van. Rechtvaardige koloniale politiek. Bede- 
voering, ['s Gravenhage! , (1901). 8". 

77. Kol, H. van. Ontwerp -program voor de Nederlandsche koloniale 
politiek door — — te behandelen op het Congres der sociaaldemokra- 
tische arbeiderspartij te Utrecht 1901. (Overdruk „De Nieuwe Tyd"). 
Amsterdam, 1901. S\ 

1^ » ^> Financieel beiieer. Belastingen, üuntwezeii. 
Opium- en Zeutmenepelie. 21. Alphen y D. F. van. Bede voering over het ontwerp van wet der geld- 
leening ten behoeve van de overzeesohe bezittingen, uitgesproken in 
de zitting der Staten Generaal van den 27 Febr. 1826. Vermeerderd 
met eene inleiding en eenige aanteekeningen. Lejden, 1826. 8^ Met 
tabellen. 

162. Hall, Mr. F. A. Tan. Proeve van een onderzoek omtrent de schuld 
van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, 1840. 8*. 

61. Begten (Inkomende en uitgaande) op dranken, katoenen, koop- 
mansgoederen, enz. benevens verscheidene reglementen, tarieven en 
besluiten van Ned. Oost-Indië. Amsterdam, 1841. 8*. 

25. Tönsen, A. C. E. Ontwerp over de middelen waardoor het mogelijk 
zoude kunnen gemaakt worden, om een groot gedeelte der Neder- 
landsche Nationale schuld op de Oostindische Koloniën te converteren , . . . 
enz. Groningen, 1842. 8^ 

37. Boach, J. Graaf van den. Onderzoek naar de beginselen, waaraan 

de bezuinigingen en hoogere belastingen , behooren getoetst te 

worden, en naar doelmatige middelen, die deze zouden kunnen ver- 
vangen. Met 2 Vervolgen, 's Gravenhage— Amsterdam, 1843, 43, 44. 
3 stukken in 1 band. 8*. Met tabellen. 

89. Kruseman, J. D. Vrijmoedige gedachten over koloniale aangelegen- 
heden. I. Het betaalmiddel in Ned.-Indië. n. Noodzakelijkheid van de 
herstelling van het Indisch betaalmiddel op goede grondslagen, 's Gra- 
venhage, 1848. 2 stukken in 1 band. 8^. 

110. Opiiun-pacht (Opbrengst der) en van alle andere gouvernement 's 
verpachte middelen op Java en Madura, van af 1830 tot en met 1848, 
zoo mede staten van in- en uitvoer van opium van af 1825 tot en met 
1847. Batavia, 1848. gr. fol. 

88. Muller, J. De toestand der Nederlandsche finantien en de middelen 
tot herstel. Amsterdam, 1849. 8*. 

88. Boaoh, Mr. J. H. Graaf van den. Een viertal verhandelingen over 
de belangrijkste quaestiën, thans omtrent Java aan de orde van den 
dag. 1* Stuk. Over het betaalmiddel, 's Gravenhage , 1850. S'. 

93. Erajenbrink, J. A. Gedachten over eene regeling van het Indische 
muntstelsel. Tiel, 1850. 8^ 

92. Brief (Ben) over het ontwerp van wet tot regeling van het munt- 
stelsel van Ned. Indië. Rotterdam, (1851). 8^ 

90. FHerwerden, J. D. vanl. Is eene zilver-circulatie voor onze Oost- 
Ind. bezittingen wenscheliJK? (Overdruk „Goudsch Kronijkske"). Gk>uda, 
1851. S\ 

91. Mees, Mr. H. W. Opmerkingen omtrent het ontwerp van wet tot 
regeling van het muntstelsel van Ned. Indië. Botterdam, 1851. 8^ 

94. Mees, Mr. W. C. Het muntwezen van Nederlandsch Indië. Amster- 
dam, 1851. 8». 

39. Vreede, C. Het batig saldo op de inkomsten van de overzeesclie 
bezittingen van het Koningrijk der Nederlanden , . . . dienstbaar gemaakt 
tot herstel , bevordering en bevestiging van de algemeene welvaart der 
ingezetenen, zoowel van dat rijk zelven, als van zijne koloniën ; .... in 
brieven aan een lid van de Staten-Generaal. Zalt-Bommel, 1851. 8^ 90 L NEDERLANDSen OOST-INDIÈ. 

22. [Rekest] Aan de Staten Generaal [in zake de voorgestelde Wet 
tot regeling van het Muntstelsel van Nederlandsch Indië]. (Rotterdam, 
1852). 8o. 

48. ^Bake, Mr. R. W. J. C). Iets over de middelen van herstel onzer 
hnanoiëele Oostindische aangelegenheden. Utrecht, 1852. S^. 

80. lAoiLy H. J. Beschouwingen over het Indische muntstelsel, naar aan- 
leiding van de brochure van den heer Mr. C. W. Mees*). Utrecht, 
1852. S: 

79. lüllieB, H. C. De munten der Engelschen voor den Oost-Indischen 
Archipel, beschreven. Amsterdam, 1852. 8». Met platen. 

40. Ste^n Farvóy D. C. De toekomstige wijze van beheer en verant- 
woording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, ingevolge art. 60 
der Grondwet. Zalt-Bommel, 1852. S*. 

173. — ^— ^ Geschiedenis van het munt- en bankwezen van Ned. Indië, 
sedert de herstelling van het Ned. gezag in 1816. Zalt-Bommel , 1852. 8*. 

105. Verslag van de beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, over de wets-ontwerpen tot regeling van het muntwezen in 
Ned. Indië. ['s Gravenhage] , (1852). 8o. 

183. Vervolg van brieven en antwoorden over het op den duur gebruik 
maken der batige saldo's , op het beheer der overzeesche bezittingen . . . 
Geschreven aan, en beantwoord door C. Vreede. Zalt-Bommel, 1852. 8*. 

98. Ablaing van Gieaaenburg » Mr. B. C. Baron d'. Wets-ontwerp ter 
regeling van het Oost-Indische muntwezen met voorafgaande beschou- 
wingen. Utrecht, 1853. 8*. 

95. (H. IJ.). Iets over de opium-pacht op Java. Zalt-Bommel, 1853. 8*. 

84. (ÏSntllOVen & Co. , L. J.). Antwoord aan de heeren Paul van Ylissingen 
en Comp. , te Amsterdam , omtrent de aanbesteding en aanneming der 
koperen muntplaatjes , voor Nederlands Oost-Ind. bezittingen, 's Gra- 
venhage, 1855. 8*. 

85. V(liS8ingen) , F. v(an). Iets over de aanbesteding en aanneming der 
koperen muntplaatjes voor Neêrlands Oost-Ind. bezittingen. Met Vervolg : 
^Nog iets over enz." Amsterdam, (1855). 2 stukken. 8*. 

83. Bake, H. A. van den WalL Toelichtingen auuigaande de koperen 
Indische-pasmunt. Utrecht, 1856. 8'. 

170. — ^-^ Toelichtingen aangaande de koperen Indische-pasmunt. 
Tweede druk. Utrecht, 1856. 8^. 

82. Eerlijkheid (De) en de duitenplaatjes. Een drama in ? bedrijven. 
Amsterdam, 1856. 8^ 

163. Bu\JB, Mr. J. T. De Nederlandsche staaUschuld sedert 1814. Vier 
voorlezingen. Haarlem, 1857. 8*. 

81. Milliftfl, H. C. Notice sur les nouvelles monnaies pour les colonies 
orientales néerlandaises. (Extrait „Revue de la Numismatique Beige"). 
Bruxelles, 1858. 8*. Avec planche. 

60. Haan, Ii. M. de. Eenige beschouwingen over het ontwerp van wet 
op den in- , uit- en doorvoer en over do belangen der Oostindische be- 
zittingen, 's Gravenhage , 1859. gr. 8"*. [Niet in den handel.] 

18. BoBSe, Mr. F. F. Bijdrage tot het onderzoek der vraag , of de koloniale 
begrooting door de wet behoort vastgesteld te worden. (Overdruk „Bij- 
dragen tot de kennis van het Staats- Provinciaal en Gemeentebestuur 
in Nederland"). Rotterdam, 1861. 8°. 

100. lAojXy H. J. De geldsomloop in Nederlandsch Indië. Batavia, 1861.8*. 
Met tabel. 

>) Lees: W. C. Mees. o. FIN. BEHEER, ENZ. OPIUM- EN ZOUTMONOPOLIE. 01 

B3. Moeten Neêrlanda handel, aoheepvaart . . . , on onze eigene oom- 
missiehuizen in Indië, te gronde gaanV Eene vraag, beantwoord naar 
aanleiding van het voorioopig ontwerp-tarief voor Oost-Indië. Amster- 
dam, 1861. 4*. 

17. Bedenkingen tegen de aanmerkingen op de brochure, getiteld: „Be- 
schouwingen orer den geldsomloop in Ned.-Indië'\ Batavia, 1862. 8». 

65. BeeohOUWingen over den geldsomloop in Ned.-Indiö. Batavia , 1862. 8°. 

87. Bergy N. P. ran den. De kwestie over den geldsomloop in Ned.- 
Indië. Batavia, 1868. 8*. 

78. Boflse, J. Fh. van. Het muntwezen op Java. Akad. Proefsohr. Leiden, 
1863. 8». 

67. HydoraeilB r» Toe Water, Mr. J. H.j|. Opmerkingen omtrent de 
kwestie over aen geldsomloop in Ned.-Indië, van N. P. van den Berg. 
Batavia, 1863. 8*. 

103. NetflOher, K en Chijs, Mr. J. A. ran der. De munten van Neder- 
landsch Indië, beschreven en afgebeeld. Batavia, 1868. 4*. Met platen. 

16. Qoltetein, Mr. W. Baron van. Het vaststellen der Indische begrooting 
^bij de wet. *8 Gravenhage , 1864. 8». 

68. Muntweaen (Het) op Celebes. (Overdruk «BCakassaarsoh Handels- en 
Advertentie-Blad"). (Makassar), 1864. 8*. 

45. Vaststellen (Het) der Indische begrooting bij de wet. (Overdruk 
„Themis, Begtskundig Tydsohrift'*). ('s Gravenhage) , 1864. 8*. 

52. Verslag der Ck>mmissie, benoemd tot het uitbrengen van een 
rapport, omtrent het Wetsontwerp tot vaststelling der tarieven van 
in-, uit- en doorvoer in Ned. Indië. (' Gravenhage , 1864). 8o. 

55. Bedenkingen tegen het behoud van bescherming van Nederlands 
handel en nijverheid in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1865. 8*. 

54. (Bruyn, H. de en Toe Water , J. H.). Memorie handelende over 
het ontwerp van wet tot vaststelling der tarieven van in- uit- en door- 
voer in Ned.-Indië; gerigt aan de Begering door de Ned.-Ind. Maat- 
schappij van Nijverheid en Landbouw. Batavia, 1865. 8*. 

36. Gelder 9 W. de en Houthnysen, B. V. Handleiding voor de toe- 
passing der ordonnantie op de heffing van het regt van het klein zegel 
in Ned. -Indië , met alphabetiach register , tarieven , ens. Batavia , 1865. 8*. 

53. Bapport der Kommissie uit den Bataviasohen handelstand , omtrent 
het door den Minister van Koloniën , dd. 23 Sept. 1864 , aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ingediend wetsontwerp, tot vaststelling der 
tarieven van in-, uit- en doorvoer in Ned.-Indië. Batavia, 1865. 8*. 

180. Wet en tarief van regten op den in- , uit- en doorvoer in Ned. 
Indié, van koopmansgoederen, manufacturen, dranken enz. voor 
1866—1872. Amsterdam, 1865. 8o. 

126. (Krgjenbrinky J. A.). Wordt Indië door Nederland stiefmoederlijk 
behandeld? [Uitgegeven door Dizi). Breda, 1866. 8*. 

141. Staten en rerantwoordingstukken, in te eenden door de autori- 
teiten en ambtenaren betrekkelijk het beheer der lands ontvangsten bij 
de Departementen van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indiê. Batavia, 
1866. fol. 

11. Comptabiliteit. Kegelen voor het administratief beheer. (Staatsblad 
1866 N* 149). Regelen voor de materieele verstrekkingen. (Staatsblad 
1866 N» 161). Batavia, 1867. S\ 

80. rH[outhU7Sen y B. V.]). De ordonnancies op het middel derverpon- 
oing en den aanslag in dat middel over de jaren 1868, 1869 en 1870, 
met aanteekeningen. Samarang, 1867. 8*. 02 I. NEDEELANDSCH OOST-INDIË. 

56. Wet en tarief van reg^n op dea in- , uit- en doorvoer in Xed. 
Indië van koopmansgoederen, manufacturen, dranken enz. voor 1866 — 
1872. Met vermelding van al de veranderingen .... ens. Soerabaya , 
1867. 8o. 

15. Woord (Sen kort) aangaande de werking der oomptabiliteits'wet op 
de Buitenbezittingen. Soerabaija, 1868. 8». 

20. K(eurder) Y(an) S(meer) r== Mekem , E^verhardus)]. Proeve ee ner 
betere regeling van het Inaisoh Comptabiliteita-wezen. L Nieuw ont- 
werp .. . Eerste Stuk: Beheer. Batavia, 1869. 8*. 

4. Tawon. Civiele en militaire betrekkingen in Ned. Indië, met opgave 
der aan dezelve verbonden inkomsten. Kampen, 1869. 8*. 

123. Berg, N. F. van den. De Bataviasche Bank-oourant en Bank van 
leening 1746 — 1794. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het bank- en 
finanoie- wezen van Ned. Indië. Amsterdam, 1870. 8o. 

5. Nogmaals het Bataviasch ontwerp tarief. (Overdruk „Samarangsclie 
Courant"). Samarang, 1870. 8«. 

124. Kamer van Koophandel en Nijverheid [te] Batavia Aan Z. £xc. 
den Gk)uv. Gen. van Ned.-Indiö [over de voorgenomen herziening der 
Ned. Indische tariefwet). (Batavia, 1871). 8». 

104. Millies , H. C. Reoherohes sur les monnaies des indigènes de PArchipel 
indien et de la Péninsule malaie. Ouvrage posthume, publié par 
[G. K. Niemann]. La Haye, 1871. 4"*. Aveo planohes. (Uitgave Kon. 
Instituut). 

18. Mossel, J. F. en Gonggrijp, G. F. H. H. Aanteekeningen omtrent 
de werking en toepassing der Indische comptabiliteitswet. Batavia, 
1871. 8o. 

46. Houten, Mr. S. van. Bijdrage tot de kennis der Oost-Indische geld- 
middelen, ^s Gravenhage , 1872. 8». 

59. j[Iieeuwen, J. A. C. van). Een woord aan allen die belang stellen 
in den bloei onzer koloniën in verband meb onzen handel en onze 
industrie. Amsterdam, 1872. gr. 8'. 

58. (MiUard, J. e. a.). [Rekest] Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraAl 
[in zake het wetsontwerp tot vastabelling der tarieven van in- , uit- en 
doorvoer in Ned. Indië]. Z. pi., (1872). fol. 

57. Adviezen van de kamers van koophandel en nijverheid te Batavia, 
Samarang en Soerabaija over het ontwerp van een Algemeen reglement 
op de heffing en verzekering van in- en uitvoerregten en accijnsen. 
Batavia, 1873. 8o. 

138. Regeling der heffing van den accijns op het inlandsch gedistilleerd 
op Java en Madura. (Staatsblad 1873 N» 240—245). Batavia, 1873. 8°. 

101. Berg, N. F. van den. De muntquaestie met betrekking tot Indië. 
Batavia, 1874. 8o. 

185. ( e. a.). [Adres] Aan den Koning [in zake het plan tot invoe- 
ring van eene speciale belasting voor Europeesche ingezetenen en 
vreemde oosterlingen]. (Batavia, 1874). 4». 

132. (Kemp, F. H. van der). Geldleeningen met betrekking tot Staats- 
begrootingen. [Beoordeeling van Mr. H. J. Smidt's „Middelen tot 
dekking van uitgaven" en Mr. H. C. Vemiers van der Loeflfa «Ben 
recht van de St^ten-Generaal"]. (Overdruk „De Vrije Gedachte"). 
(Sneek, 1874). 8°. 

99. Fierson, N. Q. Twee adviezen over muntwezen. Amsterdam , 1874. 8*. 

186. (Berg, N. F. van den). Het Bataviasche adres. Brief van een mede- 
adressant aan den schrijver van de Koloniale Kronijk in de Economist 
van November 1874. Batavia — Leiden, 1875. 8°. o. FIN. BEHEER, ENZ. OPIUM- EN ZOUTMONOPOLIE. 93 

19. (Alting MeeSy F.). De Indische begrooting ia verband tot de Indische 
belangen, 's Gravennage , 1877. 8*». 

43. Bofl8e,Mr. J. F. vaxL Indische begrootings-kwestién. (Overdruk «De 
Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1877). gr. S». 

47. Heiniy Jhr. Mr. H. J. van der. Finantiëele aanteekeningen. 's Gra- 
venhage, 1878. 8». 

26. Kemp, F. H. van der. De leer der administratie van staatfl-financiën , 
eene inleiding op de administratie der geldmiddelen van Ned.-Indië. 
Leiden— Samarang, 1878. 8o. 

12. Vliet, II. T. W. van. Afscheiding tusschen Nederlandsohe en Ned.- 
Indische financiën. (Overdruk «De Nederlandsohe Mail"), 's Gra ven- 
hage, 1878. 8». 

BM. Berg, Mr. N. F. van den. De zilverquaestie. (Overdnik «Algem. 
Dagblad van N. I."). Batavia, 1879. 8*. Met tabel. 

27. Hovy, Mr. A. J. Indische comptabiliteitswet. Vaste bijdrage. Amster- 
dam, 1879. 8o. 

139. Tonnage dues levied in Netherlands-India. (Batavia, 1879). 8<*. 

178. a)orrepaaI, & C». e. a.). Open brief aan Z. E. Mr. W. Baron van 
Uoltstein, Minister van Koloniën. Samarang, 1880. 8». 

140. Duties (Import and Export). Tariffs of imports, export.^ and 
transit in Netherlands India. iTranslated from the Dutch by A. D. J. 
Fenn.]. Batavia, 1880. 8°. 

121. Dedem, Mr. W. K. Baron van. Eene bijdrage tot de studie der 
opinmquaestie op Java. De officiëele litteratuur. lAfzonderlijke overdruk 
,De Indische Gids"]. Amsterdam, 1881. gr. 8o. 

165. Versameling van de rapporten en bezwaarschriften over de patent- 
belasting, uitgegaan van de Kamers van Koophandel en Nijverheid op 
Java in de jaren 1875 t/m. 1881. Batavia, 1881. 8*. 

44. Kemp , P. H. van der. De administratie der geldmiddelen van Neerl.- 
Indiê. Amsterdam— Samarang, 1881, 81, 82. 4 dln. in 3 bdn. 8*. 

51. Bepalingen op de heffing en verzekering van in- en uitvoerregten. 
Batavia, 1882. 8». 

66. Mees, Mr. M. Een en ander over het stelsel van bescherming. Botter- 
dam, 1882. 8o. 

23. Perelaer, M. T. H. De Spoliatie (Wederrechtelijke Toeëigening) ge- 
pleegd door de Nederlandsch-Indische regeering ten opzichte van hot 
particulier landbezit op Java. Botterdam, 1884. 8*. 

131. (Wqnmaleny Dr. T. C. K). Eene wondeplek in de Indische maat- 
schappij. [Beoordeeling van: De Spoliatie... door M. T. H. Perelaer]. 
(Overdruk „Stemmen voor Waarheid en Vrede"). (Utrecht, 1884). 8». 

6. Berg, Mr. N. F. van den. Debet of credit? Batavia, 1885. gr. 8°. 

24. pebet of credit? 2** Druk. Batavia, 1885. gr. 8». 

7. ___ Debet of credit? Derde druk, Batavia, 1885. gr. 8o. 

73. _^_- Ons muntstelsel en onze landbouwnijverheid. (Overdruk 
^Bataviaasoh Nieuwsblad"). Batavia, 1885. 8». 

120. Koning, G. A. de. De opiumreglementen voor Nederlandsch-Indië. 
Bepalingen op den invoer,... enz.... in dé Ned. Oost-Indische bezit- 
tingen verzameld. Zalt-Bommel, 1885. 8*. 

^^' Feratoeran baroe di atas pri hal bea zegel. (Zegel-ordonnansi baroe) 
Staatsblad tahon 1885 No 131, 132 dan 136. Batavia, 1885. 8o. [Ma- 
leische tekst.} 04 L NEDERLANDSen OOST-INDIÊ. 

152. Feratoeran pak apioen di t&nah Djawa dan Madoera. (Staatabl. taon 
1874 No 228). Batavia, 1885. kl. 8o. (Maleisohe tekst.) 

180. Perelaer, M. T. H. Aan de leden der Tweede Kamer betreffende de 
Inlichtingen van den Min. van Kol. op het nader adres van den heer 
W. K. E. Huygen de Baat te Salatiga , houdende klacht over verkorting 
van zijn eigendomsrecht op het landgoed Gemoelak in de res. Samarang. 
Botterdam, 1885. 8». 

127. ^— — Eene mededeeling aan de leden der Tweede Kamer betreffende 
de opiumkit te Boeloesan. Botterdam, 1885. 8». 

128. ^— ^-^— Het oordeel der Nederlandsche pers over de Spoliatie (weder- 
rechtelijke toeëigening) , gevolgd door: De inlichtingen van den Min. 
van Koloniën aan de Tweede Kamer onder het ontleedmes. Botterdam, 
1885. 8o. Met plaat en kaartje. 

129. rQuarles van Ufford, J. K. W.). [Beoordeeling van: Het oordeel 
der Nederl^dsche pers over de Spoliatie..., gevolgd door: de Inlich- 
tingen van den Min. van Kol. . . . onder het ontlee^nes van M. T. H. 
Perelaer.). (Overdruk ^Themis, Bechtskundig Tijdschrift"), ('s Graven- 
hage), 1885. 8o. 

125. ToeUohting op de concept-ordonnantie op het zegelrecht. Herdruk. 
Batavia, 1885. 8o. 

148. Atoeran bahroe atas hal padjek verponding. Staatsblad tahon 1886 
No 78. Batavia, 1886. 8o. [Maleische tekst.] 

64. Bé Ik Sam. Vijftien millioen vermeerdering der staats-inkomsten , 
zonder belastingverhooging ! Open brief aan Z. M. den Koning der 
Nederlanden, met diepen eerbied aangeboden. Djokdjokarta, 1886. 8®. 

76. Berg, Mr. TH. P. van den. De muntregeling van 1877 en de belangen 
der producenten in Ned.-Indië. (Overdruk „Bataviaasoh Nieuwsblad"). 
Batavia, 1886. 8o. 

75. ^— ^— De waardedaling van het zilver en haar gevolgen voor de 
landbouw-ondememers in Britsch-Indië. (Overdruk „Bataviaasch Nieuws- 
blad"). Batavia, 1886. 8o. 

186. — Nog een woord over onze muntregeling en onze landbouw- 
belangen. (Overdruk „Bataviaasch Nieuwsblad"). Batavia, 1886. 2 
stukken. 8o. 

166. Kooky Jhr. W. H. W. de. De personeele belasting met aanteeke- 
ningen. Batavia, 1H86. 8o. 

119. WiBelinSy J. A. B. De opium in Nederlandsch- en in Britsch-Indië, 
oeconomisch , critisch , historisch, 's Gravenhage , 1886. 8o. Met platen 
en kaart. 

70. Berg, Mr. N. F. van den. De voor- en njideelen van onze tegen- 
woordige muntregeling. Voorlezing. Batavia, 1887. 8o. Met g^phische 
tabellen. 

72. ^— ^— Een nieuwe curiositeit op muntgebied. (Overdruk 3&ta- 
viaasch Nieuwsblad"). Batavia, 1887. 8». 

102. — — — The financial and economical progress and condition of 
Netherlands India during tlie last fifteen years and the effect of the 
present currency system. Batavia, 1887. 4o. (Printed for private circu- 
lation only.] 

96. ^— — The financial and economical progress and condition of 
Netherlands India during the last fifteen years and the effect of the 
present currency system. Second edition. Batavia, 1887. 4*. [Printed 
for the use of subscribers only.) 

71. Dinger Wsn., J. De nadeelen van onze tegenwoordige muntregelingeu. 
Batavia, 1887. 8o. Met plaat. o. Flïr. BEHEER, ENZ. OPIUM- EN ZOUTMONOPOLIE. 96 

182. Jftger, A. de. De muniorisis. Djokdja, 1887. 8*. 

169. Kemp, P. EL van der. De Ordonnantie op het recht van auoceaaie 
en overgang in Nederlandsoh-Indië. Staatsblad 18B6 N* 17. Toegelicht. 
Batavia, 1887. gr. 8o. 

164. Kook, Jhr. W. H. W. de. Het patentrecht met aanteekeningen. 
Leiden, 1887. 8». 

106. Mang Gisten F » Groot , H. A. de]. Het zoutmonopolie, sijne werking 
en het wenacheliJKe der vervanging door verpachting. Soerabaia, 1887. 8*. 

74. Ohl, A. K U. W. De handel en de muntkweatie. Samarang, 1887. 8*. 

77. Berg, H. P. J. van den. Brieven aan een auikerfabrikant over de 
muntkweatie in verband tot de landbouw-nij verheid. Batavia, 1888. 8*. 

115. (Beol, H. J.). De opiumpacht op Java. (Overdruk «Vragen des Tyda''). 
(Haarlem, 1888). 8o. 

153. Dafter dan Beja-maaoek dan Beja-kloear di Indie Nederland moelai 
di melakoeken tangal 1 Juli 1886. Etc. Soerabaia, 1888.8*. [Maleische tekst.] 

122. Haak, J. Opiumregie met normaal-tjandoe. Samarang, 1889. 8*. 

118. Nederblirg, Mr. 8. C. H. Opium-amokkelhandel. Iets over een middel 

om zonder eenige koaten , den opium-amokkelhandel op Java en 

Madura zeer belangrijk te verminderen, 'a Gravenhage , 1889. 8*. 

181. Boeasillgh yan Iterson, G. Nota aantoonende, hoe in Nederland 
het ontwerpen op Hooger laat, van betere vooraohriften tot uitvoering 
van een gedeelte der Indiaohe Gomptabiliteits-wet , in Ned.-Indië de 

aanleidende oorzaak ia geweeat van het aan , wel ia waar opzijn 

verzoek verleend , (maar volatrekt niet door hem begeerd) eervol ontalag 
uit 'alands dienat. 's-Gravenhage , 1889. 8*. ]Niet in den handel.] 

175. Vrolik, J. Overzicht van het montvraagatuk. Aoad. Proefsohr. Leiden, 

1889. 8*. 

174. Willinok , G. D. Het Neerlandaoh-Indiache muntwezen. Acad. Proefachr. 
Leiden, 1889. 8*. 

118. Elout van Soeterwoude, Jhr. Mr. W. De opium-vloek op Java. 
'a-Gravenhage, 1890. 4*. Met tabel. 

112. Groenereldt, W. P. Rapport over het opium-monopolie in Fransch 
Indo-China in verband met de vraag in hoever beheer in régie van 
dat middel voor Nederlandach-Indië wenachelijk ia, uitgebracht in vol- 
doening aan Art. 1 van het Gouv.-BeHluit van 21 Jan. 1890 N* 1. 
Batavia, 1890. gr. 8». Met kaarten en plattegrond. [Geheim.] 

H. Kook, Jhr. W. H. W. de. Handboek voor den Algemeenen Ontvanger. 
Semarang, 1890. 8*. Met tabellen. 

145. Paoht apioen atoeran baroe aeperti di temtoeken dingen oendang 
oendang tanggal 14 Juli 1890, Staatablad n<> 149. Soerabaia, 1890. 8<>. 
[Maleiache tekat.] 

147. Peratoeran baroe dari pacht apioen di tanah Djawa dan Madoera. 
Javaache Courant 18 Juli 1890, N« 57. (Stbl. 1890 N» 149.) Batavia, 

1890. kl. 8*. [Maleiache tekat.] 

146. Soerat I>eratoeran jang bahroe ataa pacht apioen di tanah Djawa dan 
Madoera (Stbl. 1890 N» 149) dan di Pertja Barat , Palembang , Bangka- 
hoele, tanah Lampong dan di . . . karadja&n Djambi . . . dan di Reai- 
denai Borneo aalatan dan timoer. .. (Stbl. 1890 N" 155). Batavia, 1890. 
8<>. [Maleiache tekat.] 

117. Swaving, A. H. Mr. S. C. H. Nederburgh's „Opium-smokkel-liandel". 
(Overdruk ^Java-Bode"). Batavia, 1890. 8^ 96 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

157. Vellema, F. Het reglement op het notarisambt in Nederlandsch Oost- 
Indië benevens het tarief van het honorarium toegelicht, 's Graven- 
hage, 1890. 8o. 

116. ZegerSy J. L. Het opium- vraagstuk in Nederlandsch Oost-Indië. Nij- 
megen, 1890. 8». 

167. (Houthuysen, B. V.). Scheiding, uitkoop, aankoop. (Art. 7 N" 2 
Stbl. 1885 N« 108). (Overdruk „De Locomotief). Semarang, 1891. 4o. 

151. Sjart bagi pak-apioen di tanah Djawa dan Madoera , ditetapkan dengan 
soerat titah 14 Juli 1890 (Staatsbl. N^ 149) dan terhiring oleh ketrangan. 
Betawi, 1891. gr. R*». [Maleisohe tekst.) 

155. Agerbeeky B. L. en Brondgeest, I. P. T. J. Gids voor den alge- 
meenen ontvanger van 's Lands kas in Ned.-Indië. Met Bijlagen. Batavia, 
1892. 2 dbi. gr. 8». 

82. (Bool, H. J.). De verpachte middelen in Nederlandsoh-Indië. (Over- 
druk „Vragen des Tijds"). (Haarlem, 1892). 8°. 

41. Oosterzee Jr., J. J. van. Het beheer van landsgoederen in Ned. 
Lidië , eene verzameling bepalingen , enz. bijeengebracht en gerangschikt. 
Batavia, 1892. 8». 

114. BoOy Dr. II. W. G. de. De verkoop van opium op Java. Open brief 
van aan Dr. H. J. A, M. Schaepman. Nijmegen, 1892. gr. 8*. 

111. ^— — De verkoop van opium op Java. Open brief van — — aan 
Dr. H. J. A. M. Schaepman. Tweede uitgaaf. Zonder Bijlagen. Nijmegen, 
1892. gr. 8o. 

31. Bepalingen omtrent de inning en overstort] ng der belasting op het 
bedrijf in de residentie Batavia, vastgesteld bij besluit van den Besi- 
dent van Batavia van 20 Dec. 1892 N» 9303. Batavia, 1893. gr. 8°. ' 

108. (Bunreny Dr. Th. van en Mertens, Dr. K. H.). Verslag betreffende 
het gehouden onderzoek en de beoordeeling der ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag voor een geschikt verpakkingsmiddel voor Indisch 
zout. Met Bijlagen. Batavia, 1893. gr. 8o. Met diagrammen. 

1. Kemp , P. H. van der. Het weduwen- en weezenfonds van 's Lands 
Europeesche ambtenaren in Nederlandsch -Indië. Eene bijdrage tot de 
kennis der administratieve huishouding van staat. Batavia , 1898. 3 dln. 
gr. 8». Met tabellen. 

10. (Boessingh van Iterson, G.)* Nog weder eens de inspectie van 
nnanciën in Ned.-Indië. (Overdruk: „De Amsterdammer. Dagblad voor 
Nederland"). (Amsterdam, 1893). 8*. 

14. ^— ^^— Nog weder eens de inspectie van finantiën in Ned.-Indië. 
[Overdruk: „De Amsterdammer. Dagblad voor Nederland"]. (Amster- 
dam, 18931. kl. 8o. 

172. Thomas y Th. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pacht- 
stelsel op Java. Acad. Proefschr. Leiden, 1893. 8«. 

28. (Bool y H. J.). De Oostindische comptabiliteitswet en de scheiding der 
nnanciën van Nederland en Indië. (Overdruk „Vragen des Tijds"). 
(Haarlem, 1894). 8°. 

42. Bjjdrag^e (De) van Indië aan het moederland. (Overdruk „De Tijd- 
spiegel"), ('s Gravenhage) , 1894. gr. 8o. 

62. HanibalBy Q. Ii. Tarief van in- en uitvoerrechten in Ned.-Indië. 
Alphabetisch ingericht en van vele aanteekeningen voorzien. Batavia — 
Solo, 1894. 8«. ï) *) De binnentitel zegt ten onrechte „Hannibals" en „aphabetisch". Op den 
omslag staat dit verbeterd. o. FIN. BEHEER, ENZ. OPIUM- EN ZOITTMONOPOLIE. 07 

107. Kemp 9 F. EL van der. Handboek tot de kennis van 'sLands soat- 
middel in Ned.-Indië. Eene economisch-hiHtorische studie. Batavia — 
's Gravenhage , 1894. gr. 8*. 

148. Feratoeran paoht apioen dalam residentie Riouw. Sebagimana dite- 
tapken dengan SUatsblad 1H57 N* 105 dan 1879 N* 154. Batavia— Solo, 

1894. 8». [Maleische tekst.] 

97. Berg, N. F. van den. The financial and economical condition of 
Netherlands India since 1870 and the effect of the present currency 
system. Third edition. (Revised and worked up to date). The Hague, 

1895. 4o. 

176. Bevervoorden tot Oldemeule, K H. J. F. van. De financieele 
verhouding van Nederland tot Nederlandsch-Indië. Acad. Proef sohr. 
Utrecht, 1895. 8'. 

144. Tarief boenga boeat roemah-roemah gadean di tanah Djawa dan 
Madoera , Sumatra Barat , Benkoelen , Borneo Barat , Selatan dan Timoer, 
serta Celebes dan daerah ta'aloeknja menoeroet Staatsblad tahon 1891 
n' 164 dan 1894 n* 91 karangan toewan G. Franois. Batavia , Yap Goan 
Ho, 1895. 8*. [Maleische tekst.] 

149. Feratoeran baroe di atas peri hal zegel , sebageimana telah di-oendang- 
oendangken dengan Stbl. tahon 1885 N<* 181 serta di-obah dan ditambah 
poela dengan Stbl. 1886 N» 25 dan 1892 X'> 260 dan 261,berikoet: enz. 
Batavia, 1896. S\ [Maleische tekst.) 

50. Begeering (De) en het uitvoerrecht op suiker en koffie. (Overdruk 
„De Locomotief*). Semarang, 1896. 4*. 

192. Diepenheim 9 M. G. Ordonnancie op de overschrijving van den 
eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheken op 
dezelve in Ned.-Indië (Stbl. 1884 N» 27) bijgewerkt en voorzien van 
aanteekeningen. Samarang, 1897. 8*. 

35. (Heuaden , W. van). Wynkeuringen in Nederlandsch-Indië. Batavia , 

1897, 8o. 

33. Kolffy Mr. K A. C. en Bruggen Cate, B. ten. De verpondings- 
ordonnantie (Staatsblad 1886 N* 78). Verzameling van officieele en 
andere bescheiden op de verpondings-ordonnantie betrekking hebbende. 
Batavia, 1897. 8*. 

177. Böelly Jhr. J. J. De bepalingen op de openbare verkoopingen , ver- 
huringen en verpachtingen in Ned.-Indie. Semarang, 1897. gr. 8". 

29. Boeasingll van Iterson, G. Waar vele millioonen reeds gebleven 
zijn en wskar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de 
kennis van het Indisch Staatsbestuur. Leiden, 1897. H°. 

3. — Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele 
millioenen nog zullen blijven. Een verzoekschrift aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. Leiden, 1H97. 8", 

109. Boo, Dr. II. W. G. de. De invoering van opiumregie. Eenige op- 
merkingen. *s Gravenhage , 1897. 8®. 

34. Albreoht'8 klapper op het accijnsreglement van 1898. Batavia, 1898. 8*. 

9. Bruggen Cate, B. ten. De belasting op het bedrijf iu Xederlandsch- 
Indië. Toegelicht uit officieele bescheiden. Batavia, 1898. 8"*. 

184. Dorsaer y J. A. van. De Millioenenstudie van den Heer G. Roessingh 
van Iterson toegelicht en beoordeeld. *s Gravenhage — Batavia, 1898. 8<'. 

154. Houthuyaen, B. V. Zegel-ordonnanties...; tot 30 Juni 1898 bijge- 
werkt. Semarang, (1898). 8». 

2. RoeflSingll van Iterson, G. Waar vele millioenen reeds gebleven 
zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Een antwoord op de 
repliek van den ond-O.-I. Hoofd-ambtenaar J. A. van Dorssor. Leiden, 

1898. 8». 

Cat. Kol. Bibl. 19/11/02. 7 Ö8 ï, NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

159. Cteer, Dr. P. van. Rapport en Tweede Rapport omtrent de pensioens- 
regeling der Europeesche ambtenaren in Ned.-Indie. Z. pL, (1898, 1900). 
2 stukken. 4». 

135. Kessing, Q. A. In- en uitvoerrechten en accijnzen. 1*^* gedeelte: 
Tarieven van in- en uitvoerrechten en bepalingen enz. in Ned.-Indië, 
bijgewerkt en voorzien van aanteekeningen. Soerabaia, 1899. 8". 

49. KolfT, Mr. Ii. A. C. Het recht van overschrijving in Ned.-Indie. De 
bepalingen op de heffing van het recht van overschrijving en de boeten 
wegens niet tijdige overschrijving toegelicht. Batavia, 1899. S". 

142. Boessingb. van Iterson, Q. Waar vele millioenen reeds gebleven 
zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Van kasbeheer in Ned.- 
Indië. Een antwoord aan den Oud-O.-I. Hoofd-ambtenaar P. H. van der 
Kemp. Leiden, 1899. 8^. 

184. Struiok du Moulin, JU, J. Van der Kemp's denkbeelden over de 
Indische kasboekhouding. Batavia — *s Gravenhage , 1899. S". 

86. Prysoourant voor de aangifte gedurende het Ic kwartaal 1899— het 
3c kwartaal 1902 van de waarde ter berekening van het in- en uitvoer- 
recht der daarin vermelde goederen, te heffen volgens de Wet van 16 
April 1886 (Ind. Stbl. 1886 N« 107). Batavia, 1899—1902. 12 stuks in 
1 band. 8". 

160. Bevervoorden tot Oldemeule, Jhr. Mr. L. van. Bijdrage tot de 
geschiedenis der Xederlandsch- Indische financién. Utrecht, 1900. 8o. 

156. Houthuysen, B. V. Verpondingswaarde van landelijke ondernemingen 
en tusschentijdsche aanslag- vermindering. Semarang,.1900. 8". 

158. Boessingh van Iterson, Q. Waar vele millioenen reeds gebleven zijn 
en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eenopenbrief aan de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Leiden, 1900. 8*. 

161. Bruggen Cate, B. ten. De circulaires en beschikkingen van het De- 
partement van Financiën van af het jaar 1875 , met klapper. Met eerste 
Supplement. Batavia, 1900, 01. 2 dln. 8». 

133. Behr, F. E. Eenige beschouwingen en toelichtingen betreffende het 
Vendureglement. Soerabaia, 1901. 8". 

179. Boon, M. C. en Baaymakers, J. M. Reglement op het houden van 
aanbestedingen ten behoeve van 's Lands dienst in Ned.-Indie. Van 
aanteekeningen voorzien [en] bewerkt. Batavia, 1901. 8". 

168. Boessmgh van Iterson, G-. Waar vele millioenen reeds gebleven 
zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Een slotwoord. Leiden, 
1901. 8«. 

171. Wiggers, "F. Boekoe pengoendjoek djalan dalem perkara harta banda 
(Ke Hwe) pada Wees dan Boedelkamer, hal overschrijving, hal failliet, 
dengan bebrapa katerangan, tjonto tjonto dan rekest dalem perkara 
begitoe. Batavia, 1901. 8«. [Maleische tekst.] 

137. KolfT, Mr. Ij. A. C. De ordonnantie op de rechten van successie en 
van overgang, (Stbl. 1901 N" 471); vergeleken met de oude successie- 
ordonnantie (Stbl. 1836 N° 17) en met de Nederlandsche successiewetten. 
Batavia, 1902. 4». 

188. Boeasingh van Iterson, G. Waar vele millioenen reeds gebleven 
zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eenige zeer noodige 
toelichtingen en nog wat. Leiden, 1902. 8**. 

189. Visser, J. W. Indische comptabiliteits- voorschriften met aanteeke- 
ningen ten behoeve van het onderwijs, 's Gyavenhage, 1902. 8". p. Onderwijs. Opvoeding. Weeelcamere. 
Liefdadigiieid. Europeeeoiie Soiiooiboelcen. 59. Beglement voor het oiviel weduwen- en weezen-fondB in Xed.-Indic. 
[Batavia], (1837). 8«. 

37. Beglement voor den Biunen-Begent en de Regentes van het Protest antHch 
Wees- en Armen-huis te Samarang. [Batavia], (1H45). H». 

36. Reglement voor het Protestantsch Ween- en Armen-huis te Samarang. 
[Batavia], (1845). 8». 

75. Vliet, II. van. Iets over het onderwijs op Java. 's Graveuhage, 1848. 8*. 

77. Brief uit Batavia, over de Delftsche School en andere belangrijke 
zaken. Arnhem, 1849. 8*. 

34. WÜkens, J. A. Het inlandsche kind in Oost-Tndië, en iets over den 
Javaan. Amsterdam, 1849. 8". 

113. Verslag (Algemeen) van den staat van het schoolwezen in Neder- 
landsch-Indië , onder uit®. Dec. 1845, 1849 en 1852 [over de jaren 
1834—45, 46 — 49 en 50 — 52] door de Hoofd-kommissie van onderwijs 
ingediend. Batavia, 1849, 50, 53. 3 dln. 8°. Met plattegrond. 

78. Breda en Delft. Amsterdam, 1850. 8^ 

97. Veth, P. J. Over den toestand en de behoeften van het onderwijs 
der jeugd in Nederlandsch Indië. Aanspraak. [Amsterdam], 1850. 8°. 

35. Beglement voor het Parapattan Weezen-C-resticht , gevestigd te Batavia. 
Batavia, 1851. 8o. [Holl. en Engelsche tekst.] 

23. Statuten voor de Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij. 
[Met:] Huishoudelijk Reglement voor de Commissie van Beheer. [£n:j 
Verslag van de !• — 5* en 12* Vergadering der leden. (Met Bijlage). 
(Delft, ia51, 51, 51—59). 8 stukken in 1 band 8o. 

44. Beglement (Algemeen) voor het Ned.-Ind. Onderwijzers-Genootschap , 
opgerigt te Batavia, den 9*" Aug. 1851. (Batavia, i852). 8o. 

42. Verslag (Eerste jaarl\jk80h) van de werkxaamheden en den staat 
van het Ned.-Indisch Onderwijzers-Genootschap , opgerigt te Batavia den 
9 Aug. 1851. Batavia, 1852. 8o. 

21. Verslag (JaarUiksoh) van den staat der af deeling Batavia van de 
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. [Batavia], (1852). 8®. 

93. Verslag van den staat van het Departement Soerabaya der Maat- 
schappij tot Nut van 't Algemeen, over het XIX maatschappelijk jaar 
1851 — 1852. Benevens een overzigt sedert de oprigting in 1833. Soera- 
baya, 1853. 8o. 

61. Verslag (Algemeen) van den staat van het schoolwezen in Neder- 
landsch-Inoië. a. Voor Europeanen en Inl. Christenen. 6. Voor Inlanders. 
Afgesloten onder ulto. i854, 18.55, 1856, 1857 en 1^58. Batavia, 1855- 59. 
5 dhi. 8o. Met tabellen. 

18. Overaigt van den staat van de Maatschappij : Tot Nut van 't Alge- 
meen in Oost-Indië, gedurende de vijf eerste jaren van haar bestaan. 
1851—1856. Batavia, 1856. 8o. 

16. Verslag (Tweede en Zevende) der Directie vanhet Djatti-Gosticht 
voor verwaarloosde en hulpbehoevende kinderen. Batavia, 1856, 62. 
2 stuks. 8o. 100 L NEDERLANDSen OOST-IXDIË. 

1. Brumund, J. F. Q. Hot volksonderwijs onder de Javanen. Prijs- 
antwoord. Batavia, 1857. 8". 

90. Beglement voor de prijsvragen van de Maatschappij: Tot Nut van 
't Algemeen in Oostindië. Batavia, 1857. 8'. 

107. (Hejjnst, J. C). Inrigtingvoor jongens-weezen te Soerabaija. (Batavia, 
1858). 40. 

81. Verslag (25*— 29» Jaarijjksoh) van de Directie van het Parapattan 
Weezen-gesticht. Opgerigt in het jaar 1832. 1857/5S— 1861/62. Batavia, 
1858—62. 5 stuks. S". 

79. [Alberda, J. J.]. Het onderwijs in de Oost-Indiën. Amsterdam, 1859. 8". 

119. Fromberg, Dr. P. F. H. Landbouwkundig vraagboekje voor 's Gou- 
vernements lagere scholen op Java, enz. Batavia, 1859. kl. 8^ 

87. Pijnappel Gz., Dr. J. De Koninklijke Akademie te Delft als inrigting 
tot opleiding van Indische ambtenaren beschouwd. Amsterdam , 1859. 8«. 

2. Sohoolwezen. Instructiën, reglementen en besluiten. Batavia, 1859. 8». 

66. Verslag der plegtigheid van het leggen van den eersten steen van 
het hoofdgebouw van het Gymnasium Willem III te Batavia, door 
Z. Exc. den Gt)uv. Gen. van Ned.-Indië Chs. F. Pahud, op den 27'**" Nov. 
1860. Batavia, 1860. 4°. 

88. Verslag van de oprigting van het Indisch Leesmuseum, den 15 
Sept. 1859 te Delft tot stand gekomen. Delft, 1860. 8». 

92. Verslag van het collegae van curatoren van het Gymnasium 
Willem III, over zijne verrigtingen tot 31 Dec. 1859. (Batavia), (1860). 80. 

69. Verslag (Algemeen) vnn den staat van het schoolwezen in Neder- 
landsch-Inaië. A. Voor Europeanen en Inl. Christenen. B. Voor 
Inlanders. C. Gymnasium Willem III. Afgesloten onder ulto 1859, 
1860, 1861 en 1862. Batavia, 1860—63. 4 dln. 80. Met tabeUen. 

108. Verslag O-'— d* Jaarl^jksoh algemeen) van de Hoofd-kommissie der 
Jongens- Weezen-Inrigting te Soerabaija over het jaar 1859 — 1861. Batavia, 
1860—63. 8 stuks in 1 band. 4». 

86. Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal , benevens 
verzameling van stukken op de Delftsche aangelegenheden betrekking 
hebbende, 's Gravenhage , 1861. 8°. 

138. BuyskeSy A. A. De weeskamer en het collegie van boedelmeesteren 
te Batavia. Acad. Proef schr. Leyden, 1861. Ü*. 

109. Protest van den Senaat, namens het Delftsche Studenten-corps , 
tegen de sluiting der Academie, op 23 Nov. 1861. Z, pi., (1861). fol. 

50. [Adres] Aan den Koning [van Ouders en Voogden van aan de 
Koninklijke Academie te Delft, als Kweekelingen of Gandidaat- Ambte- 
naren, studerende jongelingen. .. tegen het Kon. besluit van 12 Maart 
1862, no 43], (Delft, 1862). fol. 

159. Adres aan Z. M. den Koning, door de Oost- en West-Indische 
Opvoedings-maatschappij ingediend, naar aanleiding van Z. M. besluit, 
dd. 12 Maart 1862, no 43. Delft, 1862. 80. 

72. Adres van de commissie van beheer der oost- en west-Indische op- 
voedings-maatschappij te Delft, aan de tweede kamer der Staten-Generaal. 
Delft, 1862. 80. 

151. Besluit (Koninkl^k) van 12 Maart 1862, tot intrekking van de artt. 
1 en 2 en het 1* lid van art. 4 van 's Konings besluit van 2 Mei 1859 , 
wegens de opleiding tot en de benoembaarheid tot ambtenaren voor de 
burgerlijke dienst in Ned. Indië. 's Gravenhage , 1862. 8». 

17. Beglement voor het Djatti-Gesticht te Batavia. Opgerigt in Junij 1854. 
Batavia, 1862. 8». p. ONDERWIJS. OPVOEDING. LIEFDADIGHEID. ENZ. 101 

99. Verslag van de verdeeling der gelden , door de particuliere liefdadigheid 
in Indiê en Nederland bijeengebragt tot leniging der door den waters- 
nood yan 1861 in Midden- Java veroorzaakte rampen. Batavia, 1862. b*'. 

100. Bartholo [ s Sohiff, D. W.l. Het inlandsch schoolwezen en de evangeli- 
satie in Ned.-Indië. 's Gravenhage , 1868. 8«. 

63. Bruin , D. C. de. Eerste Leesoefeningen , overeenkomstig de leerwijze 
van P. J. Prinsen; ten gebruike der scholen in Ned.-Indië. Eerste 
stakje. Bevattende de 1'^ 2^* en 3'* leestafel. Achtste druk. Samarang, 
1863. kl. 8o. 

116. .^.^^-— » Geslachtlijst van zelfstandige naamwoorden, gevolgd van 
eenige woordenlij sti es . . . enz. , ingerigt voor de scholen in Ned.-Indië. 
Batavia, 1863. kl. S». 

15. Pijnappel Q%, , Dr. J. Drie stellingen over de opleiding der Indische 
ambtenaren, 's Gra venhage , 1868. 8^ 

29. Verax [« Valk, T. A. F. ran der]. Het staatsonderwijs voor den 
Javaan. Samarang, 1868. 8o. 

128. Weyhenke, Mevr. J. A. Lesjes en vertellingen. Eerste — Vierde lees- 
boekje voor de Ned.-Indische jeugd. Batavia, 1863. 4 deeltjes, kl. 8». 

84. Ke3rxery 8. Toespraak, bii den aanvang der lessen van de Instelling 
voor onderwijs in de taal- land- en volkenkunde van Ned. Indië, te 
Delft, op den 6*- Sept. 1864. Delft, 1864. 8'. 

83. Oud-gast. Iets over het onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde 
van Ned. Indië. Door een . Amsterdam, 1864. 8^. 

85. Beglement voor de instelling van onderwijs in de taal- land- en 
volkenkunde van Nederlandsch Indië, te Delft. (Delft, 1864). 8«. 

82. Veth, F. J. Over den aard en hnt doel van het onderwijs in deland- 
en volkenkunde van Ned. Indië voor toekomende ambtenaren. Toespraak. 
Leiden, 1864. 8«. 

98. Verslag (Algemeen) van den staat van het schoolwezen in Neder- 
landsch-Indië. A. Voor Europeanen en Inl. Christenen. B. Gymnasium 
Willem m. Afgesloten onder ulto. 1868 en 1864. Batavia, 1864, 65. 2 dln. 
8*. Met tabel. 

150. Harthooniy 8. E. De toestand en de behoeften van het onderwijs bij 
de volken van Neérlands Oost-Indie. Haarlem, 1865. 8**. 

11. rKeyaer, 8.). Verslag van den staat der Instelling van onderwijs in 
ae taal- land- en volkenkunde van Ned. Indië. (Overdruk „Handelingen 
van den Delftschen Gemeenteraad"). (Delft, 18(55). 8«. 

96. Verslag der Commiaaie [in Nederland], belast met het afnemen der 
examens, vermeld in art. 4 van het Kou. besluit van 10 Sept. 1861 
(Stbl. no 93). (Met Bijlagen.], ['s Gravenhage , 1865]. 8». 

89. Verslag van den staat der Rijksinstelling van onderwijs in taal- , land- 
en volkenkunde van Ned.-Indie, over het studiejaar 1864/65, door den 
Baad van Bestuur ingediend, ['s Gravenhage , 1865]. 8^ 

62. Vertaling (Hollandaohe) van het Javaausohe rekenbockje over de 
benoemde getallen, de inlandsche maten en gewigteu en het Neder- 
landsche maten- en gewigtenstelsel. Met: Voorbeelden, behoorende bij 
het Bekenboekje enz. Batavia, 1865. 2 stukken. W". 

127. Wetihenke, Mevr. J. A. Iets voor jonge kinderen. Batavia, 1865. kl. 8*». 

126. , R. J. II. De zoogdieren. Een leesboek voor de lagere 

school. Batavia, 1865. kl. 8o. 

76. Woord (£en) over opleiding en onderwijs in Ned. Oost-Indiè. 'a Gra- 
venhage, 1865. S". 102 I. XEDERLANDSCH OOÖT-INDIË. 

102. Verslag der Commissie [in Nederland] , belast met het afnemen der 
examens [over de jaren 1865 en 1866] , vermeld in art. 4 van het Kon. 
besluit van 10 Sept. 1864 (8tbl. no 93). (In „Nederl. Staats-Courant", 
dd. 21 Julij 1865, 9 Aug. 1866 en 16 Jan. 1867). ('s Qravenhage) , 
1865—67. 3 stuks in 1 band. fol. 

112. Verslag van het inlandsch onderwijs in Nederlandsoh-Indië over 1863, 
1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869. Batavia, 1865—72. 7 dln. 8°. Met tabellen. 

83. Onderwijs (Het inlandsoh) in Nederlandsch-Indie. Kampen , 1866. 8"*. 

26. Franataning pamoelangaa tjalon goeroe Djawa ing nagara Soera- 
karta, toemrap ing ugatase para moerid ing pamoelangan mahoe. 
Bètawi, 1866. 8"*. Met tabel. [Javaansche tekst.] 

41. Verslag der Commissie [in Ned.-lQdië] , bij besluit . . . van 8 Mei 

1866, n" 8, benoemd tot het afnemen der examens, vermeld in art. 4 
van het Kon. besluit van 10 Sept. 1864, n» 47 (Ind. Stbl. n» 194), voor 
het jaar 1866. (In „Nederl. Staats-Courant", dd. 21 Nov. 1866). ('s Gra- 
venhage), 1866. fol. 

28. Antigraaf. Inlandsoh onderwijs. Beoordeeling door T. A. F. van der 
Valk van Harthoorn's brochure. Repliek. Samarang, 1867. 8". 

91. Groen, S. F. Beleediging en satisfactie, of veroordeeling van den 
gang van zaken op het Gymnasium "Willem III te Batavia. Batavia, 

1867. 8». 

73. Harthoom , S. E. Het inlandsch onderwijs. De hceren T. A. F. van der 
Valk, en N. Graafland, beantwoord. Soerabaija, 1867. 8®. 

80. Valk, T. A. F. van der. Het inlandsch onderwij.s. Naar aanleiding 
van het werk van S. E. Harthoom: „De toestand en de behoeften 
van het onderwijs bij de volken van Neérlands Oost-Indië." Amster- 
dam, 1867. 8o. 

137. Verslag van de plegtige opening van de kweekschool voor inland:jche 
onderwijzers te Bandong, op 23 Mei 1866. Batavia, 1867. 4". 

31. Pijnappel Gz., Dr. J. De Rijks-instelling van onderwijs in Indische 
taal-, land- en volkenkunde te Leiden en de Hoogesohool. 'sGraven- 
hage, 1868. 8o. 

135. Verslag der Kommissie [in Ned.-Indië] , bij besluit . . . van 21 Nov. 
1867, No 41, benoemd tot het afnemen van het examen, bedoeld bij 
art. 4 van het Kon. besluit, van 10 Sept. 1864, No 47, (Ind. Stbl. 
No 194). [Batavia, 1868). 8». Met tabel. 

45. Cohen Staart, A. B. Het inlandsch onderwijs. In antwoord op een 
schrijven van den heer S. E. Harthoorn, getiteld „Willen en kunnen". 
(Javabode N» 60 en 61). (Overdruk „Java-Bode"). Batavia, 1869. 8»>. 

22. Verzameling van reglementen besluiten, aanschrijvingen, enz. be- 
trekkelijk het lager onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijk- 
gestelden in Ned.-Indië. Batavia, 1869. 8o. 

32. (Veth , F. J. e. a.). Rapport van de commissie tot onderzoek naar den 
toestand van het inlandsch onderwijs op Java. Arnhem, 1869. 8°. [Uit- 
gave „Maatschappij tot Nut van den Javaan".] 

74. Eyk , Dr. W. B. J. van. Het openbaar lager onderwijs voor Eui'opeanen 
in Ned. Indië. Met Aanhangsel. Deventer, 1870. 8o. 

110. Verslag (Algemeen^ van den staat van het lager onderwijs voor 
Europeanen en met dezen gelijkgestelden in Nederlandsoh-Indië over 
1865 t/m 1869 en 1870. Batavia, 1872. 2 dhi. 8». Met tabellen, 

27. Gonggr^p, Q. P. H. H. Verzameling van bepalingen omtrent de 
benoembaarheid en examens van ambtenaren voor de burgerlijke dienst 
in Ned.-Indië , . . . bijeengebragt en in . . . orde gerangschikt. Batavia — 
'sHage, 1873. 8». p. ONDERWIJS. OPVOEDING. LIEFDADIGHEID. ENZ. 103 

4. Handleiding voor de werkzaamheden van de agenten der Weeskamers 
in Ned.-Indië. Met Belagen. (Batavia, 1873). fol. 

138. OudemanSy Dr. J. A. C. Ilmoe alam of wereldbeHcluijvinjec voor do 
inlandsche scholen. Eerste— Vijfde stukje. Batavia, 1873, 80, 81, 83, 
85. 5 din. 8». Met platen en illustraties. 

111. Verslag (Algemeen) van den staat van het middelbaar en lager 
onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkge stolden in Neder- 
landsch-Indië over 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881 en 1882. Batavia, 1873—83. 12 dbi. 8o. Met tabeUen. 

153. Verslag van het inlandsch onderwijs iu Nederlandsch-Indië over 1870 , 
1871 en 1872. Batavia, 1873—75. 3 stuks in 1 band. 4*. 

51. Qiieeuwen, Dr. A. H. Ch. van). De Meisjesschool te Soerabaia. Eene 
I^rotestantsohe bijzondere en nochtans niet particuliere school. Utrecht , 
1874. 8*. [Niet in den handel.) 

24. Vensameling van reglementen besluiten, aanschrijvingen, enz. be- 
trekkelijk het lager onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijk- 
gestelden in Ned.-Indië. Batavia, 1876. 8^. 

43. (Craby F. van der). Eene meisjesschool in de Minahassa. (Overdruk?). 
Z. pL, (1877). 8*. 

20. Jaarboeli^e voor onderwgzers in Nederlandsch-Indië. Onder redactie 
van A. C. ïjebbes. Derde— Vijfde jaargang. Semarang, 1877, 78,79. 
3 dln. 8°. Met figuren. 

13. (Hoêvell, Dr. W. B. Baron van en Spanjaard, J.). NoU betreffende 
het adres der Curatoren van de Genieente-Instelling tot opleiding van 
Oost-Indische Ambtenaren van 18 Nov. 1878, aangeboden aan Z. E. 
den... Minister van Koloniën, ('s Gravenhage , 1878), fol. 

118. rE^raasterink , H. W. en Thierbaoh, B.). Knopjes. Leesboek voor 
ae Indische scholen. (Vervolg op „Stekjes"). Derde stukje. Tweede druk. 
Semarang, 1878. 8°. 

158. -— ^.-.— Stekjes. Leesboek voor de laagste klasse der Indische scholen. 
Tweede stukje. Tweede druk. Semarang, 1878. 8». 

134. OudemanSy Dr. J. A. C. Ilmoe alam of wereldbeschrijving voor de 
inlandsche scholen. Eerste stukje. Tweede druk. Batavia , 1879. 8^. Met 
illustraties. [Verder niet verschenen.] 

30. Spanjaard, J. Een laatste woord van verdediging in zake de Cura- 
toren van de gemeente-instelling voor de opleiding van Oost-Indische 
ambtenaren te Leiden tegen de Commissie, belast met het afnemen 
van het Oost-Indisch ambtenaars-examen, 's Gravenhage , 1879. gr. 8«. 

124. IjebbeSy A. C. Korte vertellingen voor de jeugd in NederL-Indië. 
Semarang, 1879. kl. 8o. 

120. We^henke, B. J. L. Brieven voor de Indische jeugd. Batavia, 

1879. 12mo. 

115. Dekker y J. Bozeknopjes. Leesboekje voor de Indische jeugd. Batavia, 

1880. kl. 8». 

101. Overzicht der bepalingen van belang voor hen, die zich te Leiden 
wensohen voor te bereiden tot het O.-I. ambtenaarsexamen. Z. pi. , 
[it 1880). kl. 80. 

38. Verslag over het derde boekjaar van het Studiefonds voor onbe- 
middelde leerlingen van goeden aanleg. Batavia, 1880. 8". 

57. Verslag (Algemeen fV\jfiarig]) van het inlandsch onderwijs in Neder- 
landsch-Indië loopende over de jaren 1873—1877, 1878 t/m 1882, 1883 
t/m 1887, 1888 t/m 1892, 1893 t/m 1897 met aanliangsel betreffende de 
jaren 1898 en 1899. Batavia, 1880, 85, 90, 94, 19Ü1. 5 dln. 4". 104 I. NEDERLANDSen OOSÏ-INDIË. 

8. Verslag van de Commissie tot het afnemen van het eindexamen der 
Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus in Ned.-Indië in 1880 , 
1888—89, 1892, 1894—95, 1897, 1899—1902. Batavia, 1880—1902. 
11 stuks. 8o. 

122. Bergen , H. van. Begonia. Leesboek in samenspraken voor de hoogste 
klasse der Ned.-Indisohe scholen. Samarang, 1881. kl. 8». 

123. — ^— ^— Kananga. Leesboek in samenspraken voor de middelste 
klasse der Ned.-Lidische scholen. Samarang, 1881. kl. S°. 

121. — Kemoening. Leesboek in samenspraken voor de laagste 
klasse der Ned.-Indische scholen. Samarang, 1881. kl. 8°. 

40. Programma der lessen aan de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen 
cursus te Samarang. Vijfde Schooljaar 1881—1882. Samarang, (1881). 
8*. Met tabel. 

131. Taaioefeningen voor de lagere scholen in Nederl. Indië. Eerste— Derde 
Stukje. Batavia, 1881. 3 deeltjes, kl. S*». 

6. Verzameling van de officiëele stukken betreffende de benoembaarheid 
en benoeming van ambtenaren bij den burgerlijken dienst in Ned. Indië , 
en het daartoe betrekkelijk onderwijs , dat aan de Instelling voor onder- 
wijs in de taal- , land- en volkenkunde van N. I. te Delft gegeven wordt. 
(Delft), 1881. 8*. 

14. Jaarverslag (3«, 12% 16% 17% 21«— 24») der Vereeniging tot voor- 
bereidend onderricht aan kinderen van minvermogenden in Ned.-Indië. 
1880/1881—1901/1902. Batavia, 1881—1902. 8 stuks. 8*. 

5. Verslag van het Liefdadigheids gesticht te Depok over het jaar 1880 — 81 
en 1884. Batavia, 1881—^5. 3 stuks. 8". 

132. Gkatsonides, Th. De daad bij het woord. Een stel samenspraken voor 
de leerlingen der lagere school in Indië. I— IV. Samarang, 1882. 
4 stukjes, kl. 8°. 

1 17. Hovenkalnp , Ii. Leesboek voor de middelklasse der Indische scholen. 
Batavia, 1882. kl. 8*. 

129. V. Oefeningen (Eenige) tot het aanleeren van de beteekenis der tijd- 
vormen voor de scholen in Ned. Indië. Batavia, 1882. kl. 8». 

70. Schuitemaker, L. F. Tu^l. Beknopte landbouw-natuurkunde voor 
de scholen in Ned. -Indië. Eerste Stukje. Semarang, 1882. kl. 8*. 

157. Weyhenke, R. J. L. Eerste honderdtal. Gemakkelijke leeslesjes om 
na te vertellen. Batavia., 1882. kl. 8». 

180. Jacobs, Frederika. Bozen en doornen. Leesboek voor scholen in 
Ned.-Indië. 's Gravenhage , (1883). 8o. 

3. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereeniging „de Meisjes- 
school" te Soerabaja. Soerabaja, 1883. kl. 8". 

95. Verslag der colleges door eenige studeerenden aan de Indische- 
Instelling te Delft. Schiedam, 1883. 8o. 

10. Programma der lessen aan de Hoogere Burgerschool met driejarigen 
cursus voor meisjes te Batavia. 1«— «• schooljaar 1882/1883—87/88; 9% 
90/91, en 14% 95/96. Batavia, 1883, 83, 84, 86, 86, (87), (90), 95. 
8 stuks. 8". Met tabellen. 

105. Programma der lessen aan het Gymnasium Willem III. Afdeeling : 
Hoogere Burgerschool. 17*— 18% 20«— 21% 27", 29», 31«— 34« cursus, 
1883/1884-1900/1901. Batavia, 1883—1900. 10 stuks. 8». Met tabellen. 

104. Programma der lessen aan het Gymnasium WiUemin. Afdeeling: 
Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. -Indië. 17*— 18% 20«—21% 27*, 
30% 32% 35« cursus, 1883/1884—1901/1902. Batavia, 1883— 1901. Sstuks. 
8*. Met tabellen. p. ONDERWIJS. OPVOEDING. LIEFDADKiHElD. ENZ. 106 

94. Examen (Oroot Ambtenaars-) in Nederland. Venameling der schrif- 
telijke opgaven 1873—1883. Delft, 1884. 8o. 

106. Verslag van het Centraal Comité voor de noodlijdenden door de 
uitbarsting op Krakatau. Batavia, 1884. 2 stukkun. gr. 8<*. 

53. Verslag (Algemeen) van den staat van het middelbaar en lager 
onderwijs voor Europeanen en met desen gelijkges telden in Neder- 
Undsch-Indië over 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 en 
1891. Batavia, 1884-92. 9 dln. gr. 8«. 

19. Verslag (28«— 28* Algemeen jaarl^ksoh) van de Hoofdoommissie 
der Jongens-Weezen-Inrichting te Soerabaia 1884/85—1886/87. Batavia, 
1885—87. 8 stuks. 4*. 

141. Brandstetter , Dr. H. Bildung und Schule in Niederlftndisch Indien, 
n— ni. und V. Aufsatz. (Sep. Abdruck ^Die Praxis der Schweizerischen 
Volks- und Mittelschule".) Zürich, (1886). 8 Stüok in 1 Bd. 8o. 

114. (Brons Middel , B.). Een speciaal opvoedingsinstituut voor Indische 
jongelingen in Nederland. (Overdruk „Maandschrift voor de Huiselijke 
Opvoeding en het Schoolwezen in N. I.'')* Batavia, 1886. gr. 8*. 

7. Bepalingen betrekkelijk de gemeentelijke inrichting tot opleiding van 
Oost-Indische ambtenaren te Leiden. Leiden, (1887). 8*. Met tabel. 

139. (B. B. H.) [= Brons Middel, B.]. Over de opvoeding onzer zonen 
in Nederland! (Overdruk: „Maandschrift voor de huiselijke opvoeding en 
het schoolwezen in Ned. Indië", I). Botterdam — Batavia, (1887). gr. 8*. 

9. Verslag der Commissie [in Ned. Indië], belast met het afnemen 
van het examen, bedoeld bij art. 1 van het Kon. besluit van 29 Aug. 
1883 No 25 (Indisch Stbl. N» 249). Batavia, 1888. 8«. 

12. Spanjaard, J. Herdenkingsrede ter gelegenheid der viering van het 
vijf-en- twintigjarig bestaan der Instelling voor onderwijs in de taal-, 
land- en volkenkunde van Ned. Indië te Delft op den 8*" Sept. 1889. 
(Delft, 1889). 8o. 

64. Bxamen (Oroot Ambtenaars-) in Nederland. Verzameling der schrif- 
telijke opgaven 1873—1889. Delft, 1890. 8o. 

65. Kemp^ P. H. van der. De voorschriften op het Ëuropeesch lager 
onderwijs in Nederlandsch-Indië verzameld en toegelicht. Batavia, 
1890. gr. 8». 

67. Swaving, A. H. Bestaat er wanverhouding tusschen de uitgaven voor 
Europeesch en die voor Inlandsch onderwijs in Ned.-Indië? (Overdruk 
^Java-Bode"). Batavia, 1890. 8». 

68. — ^— Onderwijs aan Inlanders. (Overdruk „Ja va-Bode''). Batavia, 
1890. 8o. 

47. Verslag (dO«— 81% 34* -42* Algemeen jaarl^ksch) van de Hoofd- 
commissie der Jongens-Weezen-Inrichting te Soerabaja. 1888/1889 — 
1900/1901. Batavia, 1890—1902. 11 stuks. gr. 8». 

164. Mededeelingen der Yereeniging „Soeria Soemirat" 1891—1892. Nr. 
I-m. Semarang, (1891, 92, 92). 3 stuks. 8«. 

54. Verslag (Algemeen) van het middelbaar en lager onderwijs voor 
Europeanen en met aezen gelijkges telden in NederlandHoh-Indië over 
1892 en 1893. Batavia, 1893, 94. 2 dln. gr. 8'>. 

160. Jaarverslag (Zevende) van de Vereeniging tot Weezen verpleging te 
Padang over het jaar 1893. Batavia, 1894. 8°. 

60. Vorenkamp, J. Practische theorie. Proefondervindelijke rekenkunde 
ter voorbereiding voor het toelatingsexamen H. B. S. en het klein- 
ambtenaarsexamen. Batavia, 1894. 8^ 9* Eeredienst. Zending. Bijbelgenoot- 
schappen. 199. Caron, Fr. Voorbeeldt des Openbaeren Godtsdiensts , . . . ten dienste 
der Inlandtse Christenen op Amboina, in 40 Praedioatien eenvoudelyck 
gestelt. Tsjeremin acan pegang A gamma, .... gouna orang Nassarani 
di Ambon, berator dalam 40 parracarra rewajat. t' Amsterdam, Erfg. 
van P. Matthysz, 1693. 4?, [Maleische tekst.] 

96. Hogerwaard, W. Lyk-rede.... by gelegenheyd van het Afsterven 
van . . . Mevrouwe Adriana de Haan , . . . Gemalmne van . . . Stephanus 
Yersluys , Baad Extraordinair van Ned. India : . . . gedaan. In 's Graven- 
hage, Fr. Bouoquet, 1728. kl. 4». 

90. WagarduB, J. Afscheyd, Intree, Troost en Lyk Predikatien , by ver- 
scheyde gelegentheden , zo in 't Vaderland, als op Batavia, in Neder- 
lands India uytgesproken. [Met Yoorreede van A. van Gennep.]. 
Gorinohem, N. Goetzee. 1741. kl. 4^. [In één band met q» 194.] 

194. — ^— (3Fedagtenisse der hulpe Godts , opgerecht door , op den 

Algemeinen Boet- Dank- Vast- en Beden-dag, over het gelukkig ont- 
komen van het gesmeed Verraad der Chineesen; plegtig gehouden binnen 
de Stad Batavia .... In de Nederdnitsche Kerke dier Stad , . . . op den 
23. Nov. 1740. Amsterdam, G. en J. de Broen, (1741). kl. 4». [In één 
band met q* 90.] 

83. Hofstede , P. Antwoord op de vraag , . . . Welke zyn de beste middelen , 
om de ware en zuivere leer van het Euangelie onder de bewoners der 
Colonien van den Staat meer te bevestigen, en in die landstreken voort 
te planten? [Met achteraan nog: „Tweede Antwoord op dezelfde Vraage 
door C. van VoUenhoven y Jz.". En: „Derde Antwoord enz. door 
J. van Nuys Elinkenbergh".]. (Uit „Verhandelingen, uitgegeeven 
door de Hollandsohe Maatschappye der Weetenschappen , te Haarlem", 
XVII). (Haarlem, J. Bosch, 1776). 8o. 

94. Hooyman , J. Treur en Troost-reede , ter gedagtenisse van wylen den 

Hoog Edelen Heer Petrus Albertus van der Parra; Gouverneur 

Generaal . . . Overleeden, . . . den 28. Dec. 1775, . . . Uytgesproken in de 
Lutherse-kerk te Batavia. Batavia, L. Dominicus. 1776. 4**. 

95. Vermeer, Th. Een helderflonkerend , dog al te vroeg uitgeblust ligt , 
voorgesteld in eene Lyk-reede over den . . . Heere Hermanus Teeringh, 
(:in Leeven:) Bedienaar des H. Euangeliums . . . te Batavia. Batavia, 
L. Dominicus, 1776. 4^ 

91. — ^— »T Oppergezag der Godheid in het afsterven van aards- 
grooten~ verheerlykt , of Leer-reede by geleegenheid van het afsterven 
van Zyne Hoog Edelheid , den . . . Heere Jeremias van Riemsdyk , (: In 
Leeven:) Gouverneur Generaal van Ned. Indië,... Overleeden den3*«° 
Oot. 1777. Batavia, L. Dominicus, 1777. 4». 

9. Hofstede , P. Oost-Indische kerkzaken , zoo oude als nieuwe ; meest alle , 
uit oorspronglyke en ongedrukte stukken by een versameid, in orde 
gebragt , en beredeneerd. Rotterdam , J. Bosch en R. Arrenberg , 1779 , 
80. 2 dln. in 1 band. 8*». 

84. Metzlar , J. C. Bede-stonden , gehouden te Batavia. Met Aantekeningen, 
en Bylagen. Utrecht, A. van Paddenburg, 1787, 88. 2 dln. 8'. 

45. Haafher, J. Onderzoek naar het nut der Zendelingen en Zendeling- 
Genootschappen. Eene Prys verhandeling. Haarlem . 1807. 4'. [Verhande- 
lingen, raakende den natuurlyken en geopenbaaraen Godsdienst, uit- 
gegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap, XXII.] q. EEREDIENST. ZENDING. BIJBELGENOOTSCHAPPEN. 109 

155 & 155a. Bèbérapa tahlil jang tërpilih daripada soerat tahlil jang bèsar. 
Sirampoera) 1820. 4*. [Maleische tekst met Arab. karakters.]. [2 Ex.) 

110. Dj élan (Sakalgen) peng-en&lan dawsa 'awleh im4n dengan peiig- 
asêhan 'Allah. H&rlem, 1820. kl. 8». [Maleische tekst.] 

190. Tahül jang dinjanji orang Mesehi , tatkala ija memoedji Allah. Seram- 
pore, 1820. kl. fol. [Maleische tekst.) 

23. Verslag van de werkzaamheden en van den staat van het Neder- 
landsche Oost- Indische Bijbel-Genootschap. (Batavia, 1880). 8^ 

22. Veoralag van de werkzaamheden en den staat van het Ja vasche mede- 
werkend Zendeling-genootschap te Batavia. (Batavia, 1832). 8'\ 

108. Brink, A. Peng'adjaran lang pendekh '&kan segala kabenftran 'agama 
Meséhhij. Ters41in deri pada bah&sa Wolandftw\j kapada bah&sa Mal&juw 
*awleh J. Akersloot. Roterdam, 1889. kl. 8*. [Maleische tekst.] 

20. (Chevalliery M. J.). De Bgbel en de Bijbelgenootschappen. Ter ge- 
legenheid van het 25-jarig bestaan des Nederl. Bijbelgenootschaps ; . . . 
uitgegeven. Amsterdam, 1889. 8**. 

123. l^eritera hhikajet «Isèj 'Elmesêhh jang 'ftnakh 'AUah déin Muchalits 
segala 'awrang berdawsa. Boterdam , 1839. kl. 8*. [Maleische tekst.) 

130. 'Anngarah deri pada peng^asêhan iang Mesêhhii bagi 'anakh*. Tersftlin 
deri pada beh&sa WolandAwij kapaaa bahftsa Malaiuw , 'awleh O. HeÜ- 
meruig. Boterdam, 1840. 2 deeltjes, kl. 8*. [Maleische tekst.) 

122. Wester, H. Kit&b midras jang dd.lamnia 'ada tersimpan babarapa 
fatsal jang pendekh d&n bergüna, 'ftkan debatj&kan. Tersftlin kapada 
bah&sa Malêjuw 'awleh B. Ie Bruyn. Boterdam, 1840. kl. 8*. [Ma- 
leische t«kst.] 

153. G^rioke. J. F. C. Leesboek voor de Javanen, tezamengesteld uit 
stukken des Ouden en Nieuwen Yerbonds ; verzameld en vertaald. Haar- 
lem, 1841. 8*. [Javaansche tekst.) 

200. Kitab lang tersebut sohbat orang berdosa. Batavia, 1842. kl. 8^ 
[Maleische tekst.) 

201. l^aritra hikayat Nabi Nabi dihulu kala kadapatan dalam Alkitab Allah ; 
serta babrapa ibarat katrangannia , dan ingat-ingatan mengadjar orang 
gunania. Batavia, 1848. kl. 4*. [Maleische tekst.) 

38. Hoövelly W. B. van. De inwijding der Christenkerk te Serang, hoofd- 
plaats der res. Bantam, op den 20»*« Sept. 1846. Batavia, 1846. 8». 
Met plaat. 

44. Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het 
Ned. Oost-Indisch Bijbelgenootschap. Op . . . 9 Julij 1846 .... in de 
Willemskerk te Batavia. Batavia, 1846. 8**. [Hierin een redevoering van 
Dr. W, B. van Hoövell over „De Bijbel in Indië".] 

72. Groen van Prinsterer, Mr. O. Het Nederlandsche Zendelinggenoot- 
schap, 's Gravenhage , 1848. 8'. 

48. Mnnnloh, J. Opleiding van Ja vaas bevolking tot Christelijke bescha- 
ving. Voorgedragen. Utrecht, 1848. 8'. 

124. Ijeritera hhikd.jet Ats&j 'Elmesêhh jang '&nakh 'Allah d&n Muchalits 
segala 'awrang berdawsa. Boterdam, 1848. kl. 8*. [Maleische t^kst.) 

93. Meer van KufEéler, F. C. van der. De gesneuvelden op het eiland 
Bali godsdienstig herdacht in eene leerrede. Batavia, 184B. 8<'. 

4. Sohnltse, F. F. Het onderwijs en de opleiding tot het Christendom, 
aangeduid als middel, om de volken in de O. I. bezittingen naauw 
en duurzaam aan Nederland te verbinden. Amsterdam, 1850. 8*». 

.53. Bhiijn, II. J. van. Reis door den Indischen Archipel, in het belang 
der Evangelische zending. Rotterdam, 1851. 8*. Met kaarten en platen. UO I. NEDERLANDSen OOST-INDIÈ. 

<i6. Doren. J. B. J. van. Het voor en tegen van de uitbreiding des 
Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indisqhe volken. Onder- 
zocht, 's Gravenhage , 1852. S*». 

3. Grinunius, J. "N. Depok en de Depokkers. Eene bijdrage tot de kennis 
van inlandsohe Christenen op Java. Batavia, 1852. kl. 8**. 

204. Adjaran gampang deri Agama Serani; lagi sedikit toerot A. Brink. 
Samarang, 1853. 8°. [Holl. en Maleische tekst.] 

39. Sisser, J. Brief aan de commissie uit de beide kerkeraden der Pro- 
testantsche en Evangelisch-Luthersche gemeenten van Batavia belast 
met de regeling van het project der vereeniging van gemelde gemeenten. 
Batavia, 1853. 8o. 

212. Gk>ds Waarheid aan alle Adams kinderen, uitgegeven door Chr. 
vrienden te Soerabaija. Bandjermassin, 1853. 12^0. [In één band met 
q. 186.] 

136. W. £. Ini ada satoe ingetan dari Toehan Allah poenja baik dan 
tjinta! haroes segala orang toewa moesti adjar dan tjerita ini saben 
hari sama anak-anaknja. Bandjermassin, 1853. 12"^^. [Maleische tekst.] 
[In één band met q, 212.] 

37. Ritter, W. Ii. Een woordje aan de leden der Evangelisch-Luthersche 
gemeente te Batavia, over de proiect-acte van vereeniging der Her- 
vormde en Luthersche gemeente alaaar. Batavia, 1853. 8^. 

67. Bnunund, J. F. G. Berigten omtrent de Evangelisatie van Java, 
medegedeeld. Uitgegeven door H. A. G.BniTmind. Amsterdam, 185i. 8". 

50. Rhtin, II. J. van. Evangelische bedenkingen tegen het voorgedragen 
koloniaal Regerings-Beglemeht. (Overdruk „De Nederlander, Nieuwe 
Utrechtsche Courant"). Utrecht, 1854. 8°. 

169. Surat rinting agama. Bandjarmasin, 1854. gr. 8». Met illustraties en 
titelvignet. [Dajaksche tekst.] 

151. [Gerioke, J. Fr. C.]. Iki tjarita satoes papat, pëpètikan saka ing 
Fradjangdjejan Lawas lan saka ing Pradjangdjejan Anjar. ['s Qraven- 
hage], 1855. kl. 4». Met illustraties. [Javaansche tekst.] 

13. Heldring, O. G. De Nederlandsche Hervormde Kerk in Indië. Utrecht, 
1855. 8o. 

189. (Mounier, A. A. T.). Open brief aan den... Heer O. G. Heldring, 
ter zake zijner brochure: De Nederlandsche Hervormde Kerk in Indië. 
Batavia, 1855. 8». 

114. Prins, L Pengadjaran pendek deri segala tjeritera njang didalam 
boekoe Bijbel itoe, tersamboeng dengan pengadjaran agama njang pen- 
dek. Tersalien deri pada bahasa Wolanda oleh J. R. F. F. Gonggr^p. 
Batavia, 1855. kl. B*». [Maleische tekst.] 

40. Soheuer, J. J. Iets over de zending in Indië. Bijdrage ter beoordeeling 
van O. G. Heldring's Hervormde Kerk in Indië. Arnhem, 1855. 8®. 

35. Verzameling van kerkelijke verordeningen in Nederlandsch-Indië. 
Vervaardigd bij het bestuur over de Prot. kerk in N.-I. 1816 — 1854. 
Batavia, 1856. 8». 

16. Buddingh, Dr. S. A. Naamlijst der predikanten in Neerlands Oost- 
Indië, van 1615 tot 1857; benevens van die te Ceylon, van 1623 tot 
1807; — van die te Choromandel, van 1625 tot 1784; — van die te 
Malabaar, van 1663 tot 1751; — van die te Malakka van 1618 tot 1822 ; 
— van die te Formosa, van 6127 [sic] tot 1659; — en aan de Kaap de 
Goede Hoop , van 1665 tot 1790 ; zoomede van de zendeling-leeraren in 
Ned. Oost-Indie, van 1814 tot 1857. Batavia, 1857. 8°. 

15. ■^^^^— Proeve eener chronologisch-historische schets van de lot- 
gevallen der Protestantsche Kerk in Nederlands Oost-Indië, van 1615 
tot 1857. Arnhem, 1857. 8°. q. EEREDIEXST. ZENDIXCi. BIJBELGENOOTSCHAPPEN. U 

68. Harthoom , S. E. De zending op Java en meer bepaald de Malangsche 
zending op Java. Jaarverslag over 1857. Batavia, 1858. 8*. [Vooraan 
ingeplakt eene Circulaire van het Bestuur van hot Ned. O. I. Zend. en 
Bijbel Genootschap, tot aankondiging van het Verslag van Harthoom.) 

58. Ostertag, Dr. A. Uebersichtliche Geschichte der prot^stantischen 
Missionen von der Reformation bis zur Gegenwart. (Erweiterter Abdruck 
„Dr. Herzog's Real-Encyklop&die für prot. Theologie und Kirohe".) 
Stuttgart, 1868. 8». 

216. Bijdrage tot de kennis der Soendanezen. Medegedeeld ... in den bid- 
stond der Zendings-Vereeniging , te Botterdam. Kotterdam, (1850). 8". 

47. Fre\J88y J. P. Proeve ter beantwoording der vraag : Wat ter bevorde- 
ring van beschaving in Ned.-Indië kan worden gedaan. Amst-erdam, 
ia59. 8o. 

55. Moord (De) aan de Bijnsche zendelingen op Bomeo gepleegd , benevens 
eenige bijzonderheden betrekkelijk den opstand aldaar. Amsterdam, 

1859. 8o. 

80. Veer, G. S. de. Onderzoek van de vraag: Of een tot het Christen- 
dom bekeerde Mahomedaan meer dan ééne vrouw mag behouden, 's Gra- 
venhage, 1859. 8«. 

105. Barang hhikajet deri dalam perdjandjian lama dan baharuw. Boter- 
dam, 1860. gr. 12mo. [Maleische tekst.] 

211. Brief (Een) uit Java [van den zendeling P. JanfUB.]. Amsterdam, 

1860. 8*>. 

181. Paijalanan orang mnnchari slamat, deripada ndgri yang fana ka 
nagri yang baka. Singapore, 1860. kL 8©. [Maleische tekst.] 

125. Toehan Jesus menarima orang berdosa. Bandjermasin , 1860. kl. 8^ 
[Maleische tekst.] 

103. Gtonggrtjp, J. B. P. F. Bagej-bagej hikajet dhoeloe kala. Batawi, 

1861. 8o. [Maleische tekst.] 

185. Jaarfeest (Zesde) van het Java-Comitté , Nederlandsche afdeeling van 
het Genootschap van In- en Uitwendige Zending t« Batavia. Amster- 
dam, 1861. 8o. 

109. Penoendjoekan bagimana orang misti sombahjang. Tjitakan jang 
katiga. Bandjermasin, 1861. kl. 8(). [Maleische tekst.) 

101. Gk>nggr\jp, [J. B. P. F.l. Bijbebche verhalen , met Arabische letters. 
Batavia, 1862. 8^. [Maleische tekst.) 

142. Kitab njanjian dan soembahjang akan goena orang Mesehi. Batavia, 

1862. 8°. Met notenschrift. [Maleische tekst.) 

121. Wester, H. Kitab midras jang dalamnia ada tersimpan babarapa 
iatsal jang pendekh dan berguna 'akan dibatjakan ; . . . tersalin kapada 
bahasa Malajuw 'awleh B. Ie Bruyn. Boterdam, 1862. kl. 8». [Ma- 
leische tekst.] 

113. Graafland, TS, Inilah penghentaran akan beladjar kenal dan berin- 
dahkan segala Surat'an jang Khudus. Boterdam , 1863. gr. 12mo. [Ma- 
leische tekst.) 

51. Harthoom, S. B, De Evangelische zending en Oost-Java. Eeno 
kritische bijdrage. (Met een begeleidend schrijven van Dr. A. Pierson.) 
Haarlem, 1863. 8». 

31. JansSy P. De koloniën Nederland ten vloek of ten zegen? Eene stem 
uit Java. Amsterdam, 1863. 8®. 

118. Keasberry, B. P. Sermons in Malay. Babrapa püngajaran deripada 
Injil Isa Almasih: yang dikhotbatkan dalam greja, dikampong Büng- 
kulu. Vol. I. Singapore, 1863. kl. 8o. [Maleische tekst.) 112 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

56. Sohuh, B. Die Mission auf der Insel Java oder Schilderungen aus 
meinem Leben. Straszburg, 1863. S». 

7. Statuten van de Nederlandsohe Gereformeerde Zendings-Vereeniging 
te Amsterdam. Goedgekeurd bij Kon. besl. van 4 Dec. 1863 , (Staatsbl. 
No 117). (Amsterdam), [1863]. 8o. 

83. Capadose, Mr. I. Java. Eene voorlezing, 's Gravenhage , 1864. 8°. 

61. Harthoom, S. E. Oade grieven en nieuwe bewijzen ten aanzien van 
de Evangelische zending. Haarlem, 1864. 8^. 

57. ü'eurdenburg , J. C. Geschiedenis tegenover kritiek. (Naar aanleiding 
van S. E. Harthoom's geschrift: „De Evangelische zending en Oost- 
Ja va."). Rotterdam, 1864. 8°. 

78. NiemaniLy G. K. Bijdragen tot de geschiedenis der verbreiding van 
het Christendom , naar aanleiding van het werkje van S. £. Harthoorn : 
„De Evangelische zending en Oost- Ja va." Rotterdam, 1864. 8o. 

74. Voorhoeve , H. C. De Evangelische zending op Oost-Java. Een woord 
naar aanleiding van: De Evangelische zending en Oost-Java. Eene 
kritische bijdrage door S. E. Harthoorn. 's Gravenhage, 1864. 8^ 

215. Beginselen (De) der Nederlandsohe Zendingsvereeniging. (Overdruk 
„Orgaan der Ned. Zendingsvereeniging", I en II). Tweede druk. Rotter- 
dam 1865. 8c. 

62. Jansz, F. Java's zendingveld, beschouwd na de beoordeeling door 
S. E. Harthoorn in zijn werkje: De Evangelische zending in [sic] Oost- 
Java. Amsterdam, 1865. 8°. 

146. Penjasalan dosa-dosa jang benar di kardjakan oleh Rohhoelkhoedoes. 
Batavia, 1865. kl. 8». [Maleische tekst.] 

127. Sohaa&ma, A. O. Tsohbat kamij jang benar rawajat. Batavia, 1865. 
kl. 8*'. [Maleisohe tekst.] 

217. Toelichting der bepalingen van de Nederlandsohe Zendingsvereeniging 
te Rotterdam, uitgesproken in haren eersten openbaren bidstond den 
7''" April ia59. Derde druk. Rotterdam, 1865. 8». 

70. Oraafland, N, Wat is waarheid ten aanzien van de zending in de 
Minahassa? Opheldering voor belangstellenden. Met begeleidend schrijven 
van H. Hiebink. Zutphen, 1866. S». 

186. Memorie betreffende de oprigting eener Maatschappij tot bevordering 
van de christelijke belangen van Nederlandsch-Indië. Met een Voor- 
woord van Mr. L. W. C. Keuohenius. Utrecht, 1866. 8». 

49. rWolbers, J.). Rechtvaardigheid en plichtsbetrachting jegens de 
Javanen. (Overdruk weekblad „De Morgenster"). (Utrecht), 1866. 8^. 

85. Boorda van Eysinga, S. F.W. Christendom en cultuurstelsel. Leer- 
rede. Arnhem, 1867. 8». 

188. Weater, [H.]. Faija biêija ro refo Manseren Allah biëda is ome soerat- 
soerat kam ro perdjandjian fiorro ma biabo. Kiawer ro woois Wolanda 
be woois Papoesch-Mefoorsch. Ro J. O. Geissler. Utrecht, 1867. kl. &«. 
[Noefoorsche tekst.] 

8. Braams, B. De apostolische zegen, aan de gemeente van Borneo's 
Westkust toegewenscht. Batavia, 1868. 8o. 

86. Eling, £. W. Een feit, verblijdend voor den vriend en verwarrend 
voor den vijand der waarheid. Batavia, 1868. kl. 8". 

129. Hikajat deri pada perdjandjian jang lama dan baharuw. Amsterdam, 
1869. 8o. [Maleische tekst.] 

80. Schuurman Joh.8. , J. A. Een woord van ernst en liefde ter gelegen- 
heid van het 250-jarig bestaan van Batavia. Batxivia, 1869. 8**. q. EEREDIENST. ZENDING. BIJBELGENOOTSCHAPPEN. 113 

116. l^erita akan pentjarian dan hoekoeman dosa, serta pembaroean hati 
manoeaia, akan mendapai kahidopan kekal. Batavia, 1869. kl. 8*. [Ma- 
leisohe tekst.] 

36. Verzamelilll^ der verordeningen betreffende de Protestantache kerken 
in Nederlandsoh-Indië , vervaardigd onder toezigt van het bestuur over 
de Prot. kerk in N.-I. Batavia, 1869. 8°. 

89. Heglement voor den breeden kerkeraad der Evangelische gemeente 
te Batavia. Batavia, 1870. H». 

112. Booker, H. Pangadjaran agama Mesehi akan dipakejkan pada kitab 
sual akan pengadjaran agama Mesehi. Roterdam, 1870. gr. V2}^^. [Ma- 
leische tekst.) 

115. Gtonthier , F. F. A. Peringatan orang beragama sebelomnja ija dataug 
kapada perdjamoean malam Maha Toehan Isa Elmeseh , . . . tersalin 
dalam bahasa malajoe. Batawi, 1871. kl. 8*. [Maieisohe tekst.] 

162. Qu Ijarioana paara Nabl Mèstèr, 1H71. 8o. [Soendaneesohe tekst met 
Lat. karakters.] 

27. Wameok , Dr. G. Naoht und Morgen auf Sumatra oder Schilderunf en 
und Erz&hlungen aus dem Heidenthum und der Mission unter den 
Battas. Bannen, 1872. 8». Mit Tafeln. 

97. Jaarboekje voor de Nederlandsche Zendingsvereeniging gevestigd te 
Botterdam , onder redactie van J. W. H. M. Iilea en M. F. de Jonipe 
IiUghten. Eerste— Derde jaargang. 1872—1874. Rotterdam , 1872 , 78, 74. 
8 dln- kl. 8*. Met tabel. [Verder niet verschenen.] 

164. Poepoedjian pikun njanji , sareng pikun moedii ka Pangeran. Tjitakan 
noe kadoewa. Meester-Uomelis , 1878. 8". [Soendaneesche tekst met Lat. 
karakters.] 

175. D^lLen, H. van. Eenige Psalmen en Gezangen in de GalerareeMche 
taal. Utrecht, 1875. 8**. Met notenschrift. [Galelareesohe tekst.] 

178. Rmnooy, TS. Eenige Psalmen en Gezangen in de Papoesohe taal, 
(Noefoorsoh dialect.). Utrecht, 1875. 8«'. Met notenschrift. [Noefoorsohe 

tekst.] 

104. Wilken, N. Ph. Inilah beberapa hikajet perdjandjian lama dan ba- 
haru. Roterdam, 1875. gr. 12mo. [Maleische tekst.] 

149. Almanak (Takwim) atau hitoengan hari , boelan, tahon orang Mesehi 
1877, tahon Islam 1294, dan tahon Tjina 8. Batavia, 1876. kl. 8*. Met 
tabellen. [Maleische tekst.] 

2. He^en Pr. (F. C.) Het Christendom op het eiland Flores in Ned. 
Indië. (In «Studiën op Godsdienstig , Wetenschappelijk en Letterkundig 
gebied", Vm). 's Hertogenbosch , 1876. 8^ Met kaart. 

81. Heyting, P. Een brief uit Indië over de Protestantsohe kerk in Indië. 
Enschede, 1876. 8». 

117. Fenoendjoekan bageimana barang orang haroes meminta doa dalem 
segala pri halnja. Tjitakan jang ka-lima. Meester-Cornelis , 1876. kl. 8». 
[Maleische tekst.] 

29. Wiersma, J. N. Ervaringen gedurende mijn twaalfjarig zendings- 
leven. Rotterdam, 1876. 8». 

192. Hall, Newman. Marüah kapada Toehan Jesus ! Satoe panggilan kapada 
sekalian orang. Tersalin dari bahasa Hollanda kapada bahasa Malajoe. 
(Tjitakkan jang kadoewa). Batavia, 1878. 8*. [Maleische tekst.] 

99. Bedenbaoher, W. Soeatoe fasal dari dalam hikajat gredja Masehi. 

Dari hal gredja dibeharoei. Tersalin daripada behasa Germani , . . . . 

dengan diringkas poela. Harlem, 1878. 8°. Met platen en portret. [Ma- 

leisdie tekst.] 
Cftt. Kol. BlU. lO/lSyCO. 8 114 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

167. ^Bunyaily J.). Palisai^ oioh Kristen manintu lewu sorga, tumon 
aj6t& injarita awi John Btmjan. Bandjermasin , 1879. 4*. Met Ulustraties. 
[Dajakflche tekst.] 

11. If eurdenburg y J. C. Proeve eener handleiding hij het bespreken der 
Zendingwetenschap. Rotterdam, 1879. 8*. 

145. Almanak orang Mesehi pada tahun 1881. Tanawangko, (1K80). kl. i^. 
[Maleische tekst.] 

24. Christlieb, Th. Der gegenw&rtige Stand der evangelischen Heiden- 
mission. Eine Weltüberachau. Giitersloh, 1880. 8*. 

75. Grundemaxm , Dr. R. Overzicht van het Christelijk zendingswerk over 

de geheele aarde. Naar het Hoogdiiitsoh van bewerkt door P. van 

W\]k Jr. Amsterdam, [1880]. 8». 

180. Zahn, F. Ii. Bijbelsche geschiedenissen. Vertaald in de Papoesch- 
Noefoorsche taal door J. O. Gteissler. Herzien door J. Ii. van Hasselt 

Utrecht, 1880. 8«. [Noefoorsche tekst.] 

170. Almanak atawa rinting andau, bulan akap njelo 1881, 1882 & 1885. 
Bandjermasin, (1880, 81, 84). 8 stuks. kl. 8". Met illustraties. [Dajaksche 
tekst.] 

150. Poensen, C. De geschiedenissen van het Oude Testament naar de 
Heilige Schrift. Rotterdam, 1881. gr. 8^^. [Javaansche tekst.] 

158. Sèrat pananggalan, kangge ing tahoenipoen Goesti Jesoes Kristoes 
1882. Sémarang, (1881). kl. 8». [Javaansche tekst.] 

185. Soerat hikajat djama&tnja Kristus. Tersalin deri bahasa Duits. Ka-pada 
bahasa Malajoe. Bandjermasin, 1881. kl. 4°. [Maleische tekst.] 

218. Toelichting der bepalingen van de Nederlandsche Zendingsvereeniging 
te Botterdam, uitgesproken... enz. Vijfde druk. Rotterdam, 1881. 8*. 

54. Zending-oonferentie (De 1*— 3*) te Batavia en te Depok. Aug. 1880, 
81, 83. 'sGravenhage, (1881); Samarang, 1882; Neerbosch, 1885. 3 dln. 
8*. [Het 1* Verslag met een Voorwoord van Ds. J. A. Sohuurman Johz.] 

184. Chinesolie vertaling van een herderlijken brief uitgegeven door het 
Apostolisch Vacariaat [sic] te Batavia. Batavia, 1882. 8». 

154. Hikt^at Sjioh Tsalih jang lagi bèrnama Abdoel Masih. Bandjarmasiu, 
1882. 4". [Maleische tekst met Arab. karakters.] 

202. 1858—1883. G^edenksohrift bij gelegenheid van het vijf-en-twintig- 
jarig bestaan der Nederlandsche Zendings- Vereeniging , gevestigd te 
Botterdam, op 2 Dec. 1888, door het Hoofdbestuur. Botterdam , (1888), 
8''. Met tabel. 

166. Sarita teka surat Alatalla. Bandjermasin, 1883. kl. 8o. [Dajaksche tekst.] 

196. Surat sarita bara surat auh Hatalla. üambagan tingkat idjft &pat. 
Bandjermasin, 1888. kl. 8^. Met illustraties. [Dajaksche tekst.] 

179. Faya Isreen ro fokken ma karem kiawer kwaar ro woos Woranda bé 
woos Noefoor ro J. Ii. van Hasselt. Utrecht, 1884. kl. S\ [Noefoorsche 

tekst.] 

25. Troostenburg de Bruyn, C. A. I*. van. De Hervormde Kerk in 
Ned. Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602 — 1795). Arnhem, 
1884. 80. 

98. Zendings-almanak voor 1884 onder redactie van J. F. O. Westhoff 
en P. van Wyk Jr. Amsterdam, (1884). 8*. Met portretten en 
illustratie. [Verder niet verschenen.] 

181. KurtB ÏJ, H.]. Ichti^ar hikajat gredja. Penghentar bagei moerid- 
moerid Seminarie di Depok. Tersalin deri pada bahasa Germani [oleh 
J. Fh. Hennemann]. Betawi, 18a5. 8''. [Maleische tekst.] q. EEKEDIENST. ZENDING. BIJBP^UiENOOTSCHAPPEN. 116 

168. Sorat Imadeddin. atawa Saritan oloh pintar, idj& solake saiam, 
rahian mandjadi oloh Kristen. Bandjermasin, 1H85. 8". Met portret. 
[Dajaksohe tekst.] 

163. l^^B^OB Goesti Jesoes saréng Rasoel-Rasoelna. Rotterdam, 1885. 8o. 
Met illustraties en titelvignet. [Soendaneesche tekst met Lat. karakters.] 

14. VerBameling der verordeningen betreffende de Protestantsche kerken 
in NederL-Indiè vervaardigd onder toeeicht van het Bestaur over de 
Prot. Kerk in N.-I. Batavia, 188.5. 8o. 

ly. Oversioht van de 4* -10© Zending-Conferentie, gehouden te Batavia en 
te Depok. Aug. 1885, 87, 89, 92, 96, 98, UKX). Neerbosch, (1885); (Den 
Haag, 1888); Rotterdam, (1890, 98); Batavia, 1897, 98, 1901. 7 dln. S». 
Met plaat. 

s8. [Albers, C.]. Elmoe Agama oerang Kristen. Kitab péngadiaran eukeur 
sakoer anoe soeka nganjahokeun kana Agama teja. Rott^raam, 1886. 8*. 
[Soendaneesche tekst met Lat. karakters.) 

172. Beets, "N. O bi Kristiani manga poedji ma dodotto ka ja poddono. 
Kort begrip der Christelijke heilsleer. Leiddraad bij de Catechieatién. 
(Vrij gevolgd.). Utrecht, 1886. klein 8». [Galelareesche tekst.) 

76. Qundert, H. Die Evangelische Mission, ihre L&nder, Völker und 
Arbeiten. Zweite verm. und verb. Aufiage. Calw-Stuttgart , 1886. 8». 

71. Schagen van Soelen, Dr. J. C. Oost-Indiën en de zending. Twee 
voordrachten. Amsterdam, 1886. 8o. 

79. Breljer, H. B. De opium en de Zending. Referaat. (Overdruk „Bouw- 

steenen", VI). (Utrecht, 1887). 8». 

143. BoOBy M. F. Pengadjaran agama Kristen. Tersalin dari pada beha«a 
Germani kapada behasa Melajoe )oleh J. Ph. Hennemann). fiagi 
moerid-moerid Seminarie di Depok. Batawi, 1887. 8^ [Malei.sche tekst.) 

6. Toespraak van den Voorzitter in de Algemeene Vergadering van het 
Nederlandsch Bijbelgenootschap , gehouden den 27"^'" Sept. 1887. Z. pi., 
(1887). S\ 

17. XThlenbeok, G-. W. Bijdrage tot de geschiedenis van de verhouding 
tosBchen den Staat en de Christ. Kerkgenootschappen in Nederl. O.-I. 
Acad. Proefschr. Leiden, 1887. 8«. 

21. TTmnnolt, J. Ij. van. Gedenkboek van een vijf-en-twintigjarig zendelinge- 
leven op Nieuw-Guinea (1862—1887.). Utrecht, 1888. 8». 

137. Kitab beberapa Ijeritera&n. Tersalin dari pada bhasa Wolanda. 
Semarang, [1888?]. 8*. [Maleische tekst.) 

34. (Kreemer, J.). De zending op Oost- Ja va. [Met een voorwoord van 
O. J. H. van Idmburg Stanun]. 's Gravenhage , 1888. 8*. 

5. (SohuimnanB, "N. DX De Christen geroepen tot bevordering der 
Evangelieverbreiding. Haarlem, (1888). 8o. 

IB. ^Creemer, J.). De zending op Oost- Ja va. [Met een voorwoord van 
O. J. H. van Umburg Stirum]. Tweede druk. 's Gravenbage, 1889. 
8». Met portret. 

126. Pengakoe&n hal kepertjaija&n orang Mesehi tjara ke Rasoelau (Aposto- 
liesche Gemeente). Batavia, 1889. kl. 8o. [Maleische tekst.) 

157. Piwoelang ing bab ngibadah batin, kang tinarimah dening Allah, 
katéfak saking ing têmboeng Malajoe. Onderricht aangaande de Gods- 
dienst des Harten die God welgevallig is. Uit het Maleisch in het 
Javaanach overgebracht. Ngajogjakarta, 1889. 8**. [Javaansche tekst.] 

US. Alm%in^.Tr (Takwim) atau hitoengan hari, boelan dan tahoen orang 
Mesehi 1890— 98 & 1896, tahoen... enz. Batavia, 1889—95. 5 stuks. 8°. 
iMaleisohe tekst.) ne I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

176. KateohismUB , atou manga kakiwalo dingangu sasimbahe bou tatin- 
tirongu agama Mesehi ko susi. Nisalin su bahasang Sangie bou i 
F.Kelling. Nitara su kania sulene. Batavia, 1890. 8°. [Sangireesche tekst.] 

28. ü'aaml^jst der dienstdoende zendelingen van de Nederlandsche Zen- 
dingsvereenigingen in 1890. Bewerkt onder toezicht van Dr. E. "F, KrcpjfL 
Groningen, 1890. plano. 

178. Tatmtiro manimbu, mangalene: manga kakiwalo dingangu sasim- 
bahe bou Hikajetu elKitab. Nisalin su bahasang Sangie bou i F. jCellinS. 
Nitara su katelu sulene. Batavia, 1890. 8**. [Sangireesohe tekst.] 

106. Torat oemmat I^raöL Perhimpoenan akan melebehken pembatja-an 
soerat-soeratan Mesehi di Betawi. Batavia, 1890. S^, [Maleische tekst.] 

147. Almanak dengan tafel pembatja&n Elkitab, jang toendjoek sasahari 
doewa nats bagi tahon 1891—96 & 1898—1901. Batavia, 1890—1901. 
10 stuks. 8*. [Maleisohe tekst.] 

60. Neurdenbnrgy J. C. De Christelijke zending der Nederlanders inde 
17*^ en 18*» eeuw. Rotterdam, 1891. 8°. 

160. Albers, C. Hikajat garedja. Rotterdam, [1892]. 8». [Soendaneesche 
tekst met Lat. karakters.) 

198. Gtorter, S. Het verband tusschen Godsdienst en zedelijkheid, uit de 
nalatensohap van — — ; (overgenomen uit het tijdschrift Los en Vast. 
(Jaarg. 1872]). [Met een Voorrede van D. B.]. Semarang, 1892. kl. 8». 

66. Granpré Molière, T. B. Het Protestantisme in Nederlandsch Indië. 
Eene voorlezing. Helder, (1892). 8». 

26. Tiemersma, Ii. De geschiedenis der zending, van de zending uit 
Genève tot de oprichting der zendinggenootschappen. 1555—1792. Leiden , 

(1892). 8o. 

159. l^arljOB para Nabi, ditoekil tina kitab Pèrdjangdjian Lawas. Rotter- 
dam , 1892. 8o. Met illustraties. [Soendaneesche tek.st met Lat. karakters.] 

77. Verslag van het College van Diakenen der Evangelische Gemeente te 
Batavia over de jaren 1891 en 92. Batavia, 1892, 93. 2 stuks. gr. 8«. 

65. (Berokel , H. E. van). Kantteekeningen door een Roomschen Christen 
op iHet Protestantisme in Nederlandsch Indië" van Ds. T. B. Granpré 
Molière. Leiden, 1898. 8». 

107. Biljara&n (Satoe) antara orang Slam dan orang Christen. Batavia, 
1898. 8o. [Maleische tekst.] 

82. Ernst, H. Moet de polygamist, Christen geworden, scheiden van al 
zijne vrouwen op ééne na? Een strijdvraag op Zendingsgebied, beant- 
woord. Utrecht, 1893. 8o. 

188. X. Y. Z. Kitab bebrapa tjeritaftn. Batavia, 1898. 8». Met platen. [Ma- 
leische tekst.] 

222. Poepoedjian oerang Kristen, njanjikeuneun di Garedja djeung di 
imah. Rotterdam, [1898]. kl. 8". Met notenschrift. [Soendaneesche tekst 
met Lat. karakters.] 

10. Troostenbiirg de Bru4jn, C. A. K van. Biographisch woorden- 
boek van Oost-Lidisohe predikanten. Nijmegen, 1893. 8*. 

208. Kate, H. ten. Evangelisatie onder de militairen in Indië. (Overdruk 
„Bouwsteenen. Tijdschrift voor Inwendige Zending"). (Utrecht, 1894). 8o 

1. Eru^f, Dr. E. F. G^chiedenis van het Nederlandsche Zendeling- 
genootschap en zijne zendingsposten. Groningen, 1894. gr. 8''. Met 
portretten. q. EERED1EN8T. ZENDING. BIJBELGENOOTSCHAPPEN. U7 

165. TSarijOB Joesoep beunang nëmbaagkeun. Ditoekil ti kiub Nabi Moesa. 
'Botterdam, [1894]. 8*. Met illustraties. [Soendaneesche tekst met Lat. 
karakters.] 

78. Verslag van het oollege van diakenen der Evangelisohe Gemeente te 
Batavia over het jaar 1898. Batavia, 1894. 8*. 

82. Dijkstra, H. Kom en Zie! Verhalen uit de Zending in Oost-Indië. 
Leiden, [1895]. 8*. Met schetsfiguur. 

171. Verhalen (Bybelaohe). Vertaald in het Niassisoh dialect van de 
Batoe-Eilanden door C. W. FriokenflOhmidt. Botterdam, 1895. S». 
fNiassische tekst.) 

68. Verolag (Algemeen) betreffende den godsdienstigen en zedelgken 
toestand der Protestantsche gemeenten in Ned.-Indiö. 1898. Batavia, 

1895. gr. 8«. 

120. O. O. Apakah jang angkau memilih? Batavia, 1896. 8». [Maleisohe tekst.] 

41. Dijkstra, H. 1596. 28 Juni. 1896. Nederland en Indië. Een gedachtenis- 
woord na driehonderd jaren. Leiden, 1896. &". 

43. Kerstliederen te zingen door de leerlingen der Zondagsscholen van 

de Gereformeerde kerk , op 26 Dec 1896 in de kerk te Kwitang. 

Batavia, 1896. 8o. 

69. liion Cachet, F. Een jaar op reis in dienst der zending. Amsterdam, 

1896. 8o. Met kaarten, portretten, platen en illustraties. 

188. Poe4jiAn anak-anak sekolah padi hari raja taperanakan Toehan Jesus 
ChristoB. Batavia, 1896. 8«>. [Maleisohe tekst.) 

50. Callenbaoh , J. B. Justus Heumius , eene bijdrage tot de geschiedenis 
des Christendoms in Nederlandsch Oost-Indië. Aoad. Proefschr. Nijkerk, 

1897. 8». 

209. G^enkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaaa 
van het Nederlandsche Zendelinggenootachap. 1797 — 19 December — 1897. 
Botterdam, 1897. gr. 8». Met portretten en platen. 

219. Ifjanjian baris moedji di iskola reudjeuug di imah. Rotterdam, 1897. 
8*. Met notenschrift. [Soendaneesche tekst met Lat. karakters.] 

102. Tiemersma, Ij. Pêngadjaran agama. Batavia, 1897. 8*. [Maleisohe tekst.) 

64. Verslag (Algemeen) der Protestantsche Kerken in Nederlandsch- 
Indië over 1895, 97, 99. Batavia, 1897, 99, 1901. 3 dhi. gr. 8». 

191. Axioma (Het) der absolute waarheid. (Batavia, 1898.) 8*. 

138. Daftar peratoran guna pakerdjaan perhimponan anak* hari ahad. 
(Ambon), [1898?]. langw. 8«. [Maleisohe tekst.] 

177. B[atechismU8y atou manga kakiwalo dingangu ssksimbahe hou tatin- 
tirongu agama Mesehi ko susi. Nisalin su bahasang Sangie. Bon i 
F.Kelling. Nitara su katélu sulene. Batavia, 1898. 8». [Sangireesche tekst.) 

140. Sohröder, C. J. M. K Inilah beberapa njanji&n dan pantoen jang 
dinjanjikan di dalam perhimpoenan orang-orang Mesehi. Betawi , 1896. 
kl. 8*". [Maleisohe tekst.] 

139. , ö. P. Kitab pêngadjaran goena orang-orang moeda jang 
mengoendjoengi ' Eatechisatie akan beladjar djadi Anggota-djama-at 
Mesehi. Betawi, 1898. 8°. [Maleisohe tekst.) 

174. Tatintiro manimbu, mangalene: manga kakiwalo dingangu sasim- 
bahe bou Hikajetu elKitab. Nisalin .su bahasang Sangie bou i F. Kelling. 
Nitara su kaëpau sulene. Batavia, 1808. 8". [Sangireesche tekst.] 

192. Tentiro limembon mapia bo u agama'n-Mesehi , nionggo dingang u 
kakiwaloneh dingang'u sasimbaeh, nipahia suralung u lima fatsaL 
Betawi, 1898. 8o. [Sangireesche tekst.] 118 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

134. Tiemerania , L. Bintang Bethlehem inilah bebrapa barang riwajat 
akan masa raja taperanak Toeban Jesoes. Tjitakanjangkadoewa. Ban- 
doeng, 1898. 8». [Maleisohe tekst.] 

119. -...^_ Kamoeliaan Toeban. Inilab bebrapa barang riwajat pada 
masa raja naiknja Toeban ka sorga dan pada raja Pêntekosta. Tjitakan 
jang kadoewa. Batawi, (1898). 8°. [Maleisobe tekst.] 

100. — ^— — Kitab poedjian. Batavia, 1898. kl. 8o. [Maleisohe tekst.] 

144. ■^^^^— Koeboer jang tërboeka. Inilah bebrapa barang riwajat pada 
masa raja bangkitnja Toeban Jesoes. Tjitakan jang kadoewa. Bandoeng, 
1898. 8o. [Maleisohe tekst.] 

141. (7oe ^ai Slang). Bahasia ujang amat moelia Mguws ! ! ! Onbekend 
maakt onbemind. Di kaloewarken oleh: Hok lm Koan. Batawi, Tjiong 
Eng Lok, 1898. 8°. [Maleisohe en HoU. tekst.] 

92. Adriaanse, L. Sadrach's kring. Leiden, 1899. gr. 8^ Met portretten 
en kaart. 

52. Dijkstra, H. De Zendingszaak. Een verzoek om eenige revisie. Opon 
brief aan Prof. Dr. A. Kuyper. Amsterdam — Pretoria, [1900). 8'. 

12. — — Kjai Irawana, de veedief van Bloeloek. Een zendingsverhaal. 
Ermelo, [1900]. 8°. Met platen. 

195. Jaarverslag ^42*— 44*) van de Vereeniging ter bevordering van Ma- 
leisohe-Christehjke lectuur te Batavia over 1897— 1899. Batavia, 1900. 8». 

221. Kéljapi Sion. Inilah beberapa njanjian jang tersalin dan terkoem- 
poel oleh J. L. MoenB dan H. L. LangeVOOrt. Rotterdam , 1900. 4^ 
Met notenschrift. [Soendaneesche tekst met Lat. karakters.] 

42. Tiemersma , L. Hikajat sègala Nabi,dikoetipdari kitab Pérdjandjian 
Lama. Botterdam, 1900. 8^. Met illustraties. [Maleisohe tekst.] 

206. — ^— — Hikajat Toeban Jesoes, dan rasoel-rasoelnja. Botterdam, 

1900. 8». Met illustraties. [Maleisohe tekst.] 

187. Dijkstra, H. Het Evangelie in onze Oost. De Protestantsche Zending 
in het tegenwoordige Nod. Indië van de eerste vestiging tot op onzen 
tijd. Tweede vermeerderde di-uk. Leiden, 1900, 01. 2 dln. 8". 

220. Callenbaoh, Dr. J. R. De ordening onzer Zendelingen. Referaat. 
(Rotterdam, 1901). 8«. 

196. Coolsma, S. De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië. Utrecht , 

1901. gr. 8». 

197. Fregerea, D. Bidstond ter gelegenheid van het huwelijk van H. M. 
Wilhelm ina Koningin der Nederlanden met Z. H. Hertog Hendrik van 
Meoklenburg— Schwerin ... op . . . den 8'*'" Febr. 1901 ... in de Buiten- 
kerk te Batavia. Weltevreden, 1901. 8«. 

205. — ^^— Tiidpreek met het oog op de heerscheude Cholera naar 
Amos 8 VS. 6'> : Gehouden in de Nieuwe kerk te Batavia. Weltevreden, 
1901. 8». 

210. Heglement van de Chiistelijke Jongelings- Vereeniging „Ora et Labora" 
opgericht te Batavia, den 8"**" Augustus 1886. Batavia, 1901. kl. 8«. 

214. l^arljos Goesti Jesoes sarëng rasoel-rasoelna. Tjitakan anoe kadoewa. 
Rotterdam, 1901. 8". Met illustraties. [Soendaneesche tekst met Lat. 
karakters. | 

87. l^ar^OS Joesoep beunang nembangkeun. Ditoekil ti kitab Nabi Moeaa. 
Tjitakan noe kadoewa. Botterdam, [1902]. 8^\ Met illkstraties. [Soenda- 
neesche tekst met Lat. karakters.] q. EEREDIENST. ZENDING. BIJBELGENOOTSCHAPPEN. U9 

213. l^ar^jOB para Nabi, ditoekil tina kitab Pèrdiangdjiau Lawas. Tjitakan 
anoe kadoewa. Rotterdam, 1902. 8^. Met illustratie.s. [Soendaneescho 
tekst met Lat. karakters.] 

223. Toeliohtizi^ van de Bepalingen der Nederlandsche Zendingsvereeniging. 
Botterdam, [1902]. W>. 

207. TroOBtenblirg de Bruyn , C. A. L. van. Krankbezoekers in Neder- 
landsoh Oost-Indië. Amsterdam, 1902. d\ 128. Bierhaufly J. O. G. Tjeritera hikajat. Sa'orang manoesia jang ter- 
lebeh besar dan moelia ia itoe Allah ternjatakan didalam daging. 
Batawie, z. j. 8*. [Maleische tekst.] 

156. DjalaZL chalats ija-itoe soerat pada ménjatakan djalan ka-ampoenan 
dosa. Z. pi. of j. 4*. [Maleische tekst met Arab. karakters.] 

152. Pazigandikane Nabi Moesa, kapangfih wontén ing Kitab Toret; 
kasamboeng kaUjan pangandikane Goesti Jesoes Kristoes , oetawi para 
sa^abate, kapanggih wonten ing Kitab Indjil. Bandjarmasin,z. j. 12^^. 
[Javaansche tekst.] 

111. Sapuloh Pasanan [enz.]. [Singapore?], z. j. kl. 8o. [Maleische tekst.] 

203. Sêrat iki tjéritane sangking polah-tingkahe sawidjinlng manoengsa 
kang loewih oetama, enz. i) Z. pL of j. kl. 8*. [Javaansche tekst.] 

182. Soeal dan djawab daripada aLKitab. Z. pi. of j. kl. 4». [Maleische tekst 
met Arab. karakters.] 

161. l^arqOB djalma noe sangsara. Z. pi. of j. 8o. [Soendaneesche tekst met 
Lat. karakters.] 1) Aldus begint de tekst; het boekje mist een titel. r. R^chtswexan. Wetgeving ■). Politie. 38. Ckxle of provisional Begulations, for the Judioial and Polioe Depart- 

mentd at Batavia , Samarang , and Sourabaya , oontaining rules for 

the different Districts throufirhout the Island of Java, made and passed, 
by . . . Tho8. Stamford Baffles, ... in pursuance ... of the Proolama- 
tion, of... G. Lord Minto,... dated the lltli Sept., 1811. Batavia, 
1812. fol. 

50. [Wetten tot eene meer prompte , isuivere en onpartijdige administratie 
der Justitie op het eiland Java. Batavia, 1812. fol.] *) 

157. Oode (A) of Laws as established by the Pangerans' Court at Fort 
Marlborough. GoUected by H. R. Lewifl. (London), 1821. sm. fol. 
[Maleische tekst met Arab. karcJcters.] 

67. Overzigt (Beknopt) van het Begtswezen in Nederlandsch Indië. 
(Overdruk „Ned. Jaarooeken voor Begtsgeleerdheid en Wetgeving'', IV). 
(Amsterdam, 1842). 8». 

103. BouBquet, B. de F[lllietta8l. Korte beschrijving van de Javaansche 
Begtbanken in de Landen der Javasche Vorsten , — benevens uittrek- 
sels uit de Wetboeken 'bij die Begtbanken gevolgd wordende. (Overdruk 
„Ned. Jaarboeken voor Begtsgeleerdheid en Wetgeving", V). (Amster- 
dam, 1843). 8o. 

207. Wetten ^ Javaansohe) ; namelijk de Xawal&-Prad&t&, de Anggér-Sadiksa, 
de Angger-Agéng , de Anggër-Gk>enoeng en de Angger-Aroebiroe, uit- 
gegeven door T. Boorda. Amsterdam, 1844. kl. 4*. [Javaansche tekst.) 

17. Bepalingen betrekkelijk de misdrijven, begaan ter gelegenheid van 
faillissement, en bii kennelijk onvermogen, mitsgaders bij surseance 
van betaling, in Ned.-Indië. Officiële uitgave. Amsterdajn, 1846. 8^ 

.11. Bepalingen (Algemeene) van wetgeving voor Nederlandsch-Indië. 
Officiële uitgave. Amsterdam, 1846. 8". 

L42. Buddingh , S. A.. De doodstraf getoetst aan gezonde rede en mensoh- 
kunde, — aan Godsdienst en zedelijkheid, — aan maatschappelijk 
belang, — aan Bijbel en Evangelie. Batavia, 1846. 8*. 

10. Beglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie in 
Ned.-Indië. Officiële uitgave. Amsterdam, 1846. 8"*. 

18. Wetboek van koophandel voor Nederlandsch-Indië. Officiële uit- 
gave. Amsterdam, 1846. 8*". 

12. Wetboek (Burgerlijk) voor Nederlandsch-Indië. Officiële uitgave. 
Amsterdam, 1846. 8°. 

38. Beglement op de burgerlnke regts vordering voor de Baden van Jus- 
titie op Java en het Hoog-Öeregtshof van Ned.-Indie. Officiële uitgave. 
Batavia, 1847. 8». 

41. Beglement op de strafvordering voor de Baden van Justitie op Java 
en het Hoog-Geregtshof van Ned.-Indië ; mitsgaders . . . enz. Officiële 
uitgave. Batavia, 1847. 8'. 

1) Alles het vigeerende Begeerings- Reglement betreffende, bevindt zich 
onder tn, 

•) Het ex. mist het titelblad , en het ex. in de Leidsche Univ.-Bibl. mist dat 
evenzeer; zie ook Mr. J. A. van der Chijs, Proeve enz., in Verh. Bat. Gen. 
XXXIX, 1880, p. 29. Bovenstaande titel is ontleend aan hetgeen Mr. P. Mijer 
schreef in Tijdschr. voor Neêrland's Indië, 2»" jrg., Batavia 1889, I, p. 273, 
in zijn studie .Bijdrage tot de geschiedenis der Codificatie in Ned. Indië". r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 121 

14. BepaUngen omtrent de invoering van- en den overgang tot de 
nienwe wetgeving. Officiële uitgave. Batavia, 1848. 8o. 

15. BepaliüKon ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, 
welke eene dadelijke voorziening vereischen. Offioiele uitgave. £ttavia, 
1848, 8*. 

29. Bepalingen (B^BOndere) ter verzekering der regelmatige werking 
van de nieuwe wetgeving in de bezittingen buiten Java en Madura. 
Officiële uitgave. Batavia, 1848. 8». 

98. Finto, Mr. A. de en Linden, Mr. G. M. ran der. Overzigt over 
de nieuwe wetgeving voor Nederlands Indië. (Overdruk „ThemiSyBegts- 
kundig Tijdschrift", IX). ('s Gravenhage , 1848). 3 stukken in 1 band. 8». 

16. Beglement op de uitoefening der polioie, de burgerliike regtspleging 
en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gel^kgestelde 
pei-sonen op Java en Madura. Officiële uitgave. Batavia, 1848. 8*. 

86. Thorbecke, Mr. J. B. Bijdrage tot de herziening der Grondwet. 
Leiden, 1848. 8». 

53. Wicliers, Jhr. Mr. H. L. Redevoering, door — — , ... uitgesproken 
... op den 1***" Mei 1848, ter gelegenheid van de invoering der nieuwe 
wetgeving. ') Batavia, 1848. S\ 

28. Hoeven, Mr. M. des Amorie van der. Proeve van eene beant- 
woording der regts vraag: Kan een Nederlander, in Ned. Indiê . . . ge- 
vestigd , in personeele regtszaken , . . . voor de regtbanken van het 
moederland gedagvaard worden? Leeuwarden, 1850. 8*. 

22. Karseboom, Mr. F. F. Brief aan... Mr. M. des Amorie van der 
Hoeven , . . . betiekkelijk diens Proeve van beantwoording der regtsvraag : 
Kan een Nederlander , in Ned. Indië . . . gevestigd , in personeele regts- 
zaken , . . . voor de regtbanken van het moederland gedagvaard worden ? 
Amsterdam, 1850. 8». 

212. Iki Ligang Anggére ing Nedérlan Indija, saka ing témboeng Walonda 

tinoeroen ing têmboeng Diawa, kang pitoedoeh widjange marang 

kang noeroe n . . . Jhr. Mr. [M. L.J Wiohers , kaug noentoen sarta nërang- 
ake . . . Mr. I W. C. SS.] Baron de QeBT , dene kang noeroen ing têmboeng 
Djawa ... Cl Fr. Winter. Bëtawi , 1858. 8». ( Javaansohe tekst.) 

215. Soerat hoekoem oendang* atas tanah Hindija-Nidérlan, térsalin 

daripada ' bahasa Holanda kapada bahasa Malajoe jang mënoen- 

djoekan l^oekoem oendang' itoe mana jang akan disalin Malajoe . . . 
Jhr. Mr. [H. L.] Wiohers, maka jang mélakoekan kérdja s érta toeloeng 
mênërangkan maqsoed sagala hoekoem oendang' . . . Mr. [W. C. SS.] 
Baron de Geer, dan jang mënjalin . . . [A. B.] Cohen Stuart. Batawi , 
1853. 8o. [Maleisohe tekst met Arab. karakters.] 

13ö. Waaly J. H. de. Uitvoerige Algemeene Index op de Wetboeken en 
verdere Wettelijke verordeningen van Nederlandsch Indië. Batavia, 
ia53. fol. 

100. Ke\jzer, Mr. S. Opmerkingen, naar aanleiding van art. 71 van het 
ontwerp van wet, vaststelling van het reglement op het beleid van de 
regering in Neêrlandsch-Indiê. Met : Nadere toelichting van de Opmer- 
kingen, naar aanleiding van art. 71 (78 nieuw) van het . . . enz. 'sGra- 
ve]]]bage, 1854. 2 stukken. 8». 

99. Bake. Mr. B. W. J. C. Vereisebt de N. O. I. wetgeving van 1 Mei 
1848 eenige wijzigingen? Gevolgd van... enz. Batavia, 1855. 8*. 

65. Metman, J. F. De nonnullis locis in quibus differat methodus pro- 
cedendi in foro civili ex oodice Indo-Neerlandioo a codice nostro. Diss. 
Inaug. Botterodami, (1855). S\ *) Deze redevoering werd herdrukt in den aanhef van het eerste uommer 
van „Het Regt in Nederlandsch-Indie", 1849. 122 I. NEDERLAXDSCH OOST-INDIË. 

92. Tollens, llr. L. J. A. De Indische Secretaris. Handboek voor den 
notaris, den ambtenaar van den burgerlijken stand,... enz. Batavia, 
ia55. 8». 

74. Drukpers (De) in Nederlandsch Indiê. Zalt-Bommel , 1857. S'. 

34. Jon^h, Mr. C. A. de. Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsoh [ndië, 
met Aanteekeningen getrokken uit de werken van de heeren Voorduin, 
Asser, de Pinto, Diephuis, e. a. Zalt-Bommel, 1857. gr. 8«. 

146. (Linden, Mr. G-. M. van der). [Bespreking van:] J. P. Metman,de 
nonnullis locis in quibus differat methodus prooedendi oaet. (Over- 
druk „Themis"). Cs G-ravenhage , 1857). 8». 

8. [19'ahuys van Burgst, Mr. EL G-. Baron]. Het Drukpersreglement 
voor Neêrlandsch Indië aan de ervaring van eene halve eeuw getoetst 
door een ongenoemde, maar niet onbekende. Utreoht, 1857. 8». 

130. Begrtsgeding tegen de 22 Maleijers, schepelingen aan boord van het 

koopvaardijschip Twenthe , beschuldigd van wederspannigheid , 

poging tot . . . doodslag , . . . verwonding , en . . . brandstichting in een 
schip. Behandeld voor het Prov. Geregtshof in Zuidholland, 's G-raven- 
hage, 1857. 8*. 

35. Blume, Mr. EL A. De toekenning van regt op verblijf in Neêrl.-Indië 
en de hoofdonderscheidingen in zijne bevolking, naar aanleiding van 
Art. 105, 106, 107 en 109 van het Begerings-Beglement voor N. I. 
Leyden, 1858. 8». 

102. Santhagens, R. van Eibergen. Vergelijking van het Ned.-lndische 
Reglement op de Strafvordering met het Nederlandsche Wetboek van 
Strafvordering. Acad. Proefsohr. Amsterdam, 1859. 8». 

68. Semler, EL De openbaarheid van den eigendom en der zakelijke 
regten, volgens het Burgerlijk Wetboek voor Ned. Indië. In vergelijking 
met het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek. Acad. Proefschr. Groningen, 
1860. 8«. 

129. Tollens, Mr. L. J. A. De Indische Secretaris. Handboek voor den 
notaris , den ambtenaar van den burgerlijken stand , den koopman , . . . 
enz. Tweede verb. en veel verm. druk. Batavia, 1860. 8o. 

137. Wetboeken (De Nederlandsoh-Indische) , benevens de Grondwet 
voor het Koningrijk der Nederlanden, het nieuw Beglement op het 
beleid der Begering in Ned.-Indië . . . enz., uitgegeven onder toezigl 
van Mr. P. P. L. U. Last. Batavia, 1860. 8». 

70. Couperus, Mi*. J. R. De geest van artikel 110 van het Ned.-Indisch 
Begerings-Beglement, beschouwd als wettelijke grondslag voor de aan- 
staande Indische Drukpers-wet. 's Gravenhage , 1862. 8^. 

55. Toe Water, J. EL Over de rechterlijke inrichting in Nederlandsch 
Oost-Indië. Acad. Proefschr. Leiden, 1862. 8«. 

97. Schill, J. J. A. Over de drukpers in Nederlandsch-Indiö. Acad. Proefschr. 
Leiden, 1863. 8o. 

230. Verordening ter bevordering van rust, orde, veiligheid, netheid en 
zindelijkheid ter hoofdplaats Makassar. (Makassar, 1863). 8». 

184. Boekoe parintah njang bergoena kapada segala orcuig njang ada 
di bawah parintahnja Kompeni Olanda. Njang menialin dari bahasa 

Olanda dalem bahasa Melaijoe J. Z. van den Berg. Soerabaya , 

1864. &". [Maleische tekst.) 

272. Stelsel (Het) van bestuur in Ned. Indië, of verzameling van Wetten, 
KoninkliJKe besluiten en Ordonnantiën , die , ten gevolge der ge- 
wijzigde Grondwet van 1848 en van het Beglement op het beleid der 
Begering van N. I. , zijn of zullen worden ingevoerd. Eerste Bundel. 
Amsterdam, 1864. kl. 8*. r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 128 

76. [Moore, Mr. W. C. J. van der]. Het Becht- weezen. Brieven van 
den Bruinen Bidder aan een Ongenoemde. Saamaaranch , 1865. 8*. 

60. Wetboeken, (De Indiaohe). Bevattende daarenboven: l*. De Grond- 
wetten van 1840 en 1848. 2*. De Beglementen op het beleid der Bege- 
ring in Ned. Indië van 1836 en 1854. 3* . . . . ene. enz. , benevens alle 
overige wettelijke bepalingen,.... betreifende de met 1 Mei 1848 inge- 
voerde wetgeving. Vermeerderde uitgave, 'b Gravenhage — Batavia, 1865. 
2 dln- 16mo. 

27. Finto, Mr. A. A. de. Wetboek van Strafregt voor Nederlandsch Indië, 
Wetboek voor de Europeanen, gevolgd door de Memorie van Toelich- 
ting. Met eene Voorrede en Aanteekeningen ter aanvulling van de 
Memorie van Toelichting, 's Gravenhage , 1866. 8». 

4. BeohtBgeding (Het) van Hemmelmann en Schlup beiden beschuldigd 
van hoogverraad. [Uitgegeven door A. Tftn der Does de B^je.]. 
Batavia, 1866. 8*. 

59. Moore, Mr. W. C. J. van der. De recht- wef^tenschap , verklaard in 
haar beginzelen- Maakazzer, 1867. 8*. 

87. T\jl, J. Het regt van verblijf, naar aanleiding van art. 105 van het 
Beglement op het beleid van ae Begering in Ned. Indié. Acad. Proef sohr. 
Zwolle, 1867. 8r 

105. Piepers, Mr. ü. C. De politierol. Handleiding voor administratieve 
ambtenaren met de rcchtëpraak ter politierol op Java en Madura belast. 
Batavia, 1868. 4». 

37. Matthee, Dr. B. F. Over de Wadjorezen met hun handels- en scheeps- 
wetboek. Makassar, 1H69. 8®. (Deels met Boegineschen tekst.] 

246. Chineaohe vertaling [door M. von Faber] van Staatsblad 1871, 
N" 78. [Batavia, 1871]. fol. 

226. Javaanflohe vertaliiig [door EL K. H. Wilkena] van Staatsblad 
1871 N» 78. (Batavia, 1871]. fol. 

204. MaleiflChe vertaling [door J. L. Bhemrev] der Ordonanoie van 
3- Junij 1871 (Stbl. N» 78). [Batavia, 1871]. fol. [Arab. karakters.] 

78. Reglement van orde en tucht onder de gevangenen in Xed.-Indië en 
tot voorloopige regeling van hunnen arbeid. Batavia, 1871. 8*. 

21. Kinderen, Mr. T. H. der. Wetboek van Straf regt voor Inlanders 
in Ned.-IncQë , gevolgd door eene toelichtende Memorie. Batavia , 1872. 8*. 

150. Foliüestrafreglenient (Algemeen) voor de Europeanen, in Ned.- 
Indië. Batavia, 1872. 8«. 

18. FolitieBtraf reglement (Algemeen) voor de Inlanders in Ned.-Indië. 
Batavia, 1872. 8*. 

80. Protest (Eerbiedig) tegen de Indische Ordonnantie, dd. 22 Mei 1872, 
N» 12. ('s Gravenhage) , 1872. 8o. 

19. Wetboek van Strafregt voor Inlanders in Ned.-Indië. Batavia, 
1872. 8o. 

224. Gedeelte (Een) van het Beglement op de uitoefening der Policie 
enz. onder de Inlanders, betrekking hebbende op de dorpshoofden. 
Nalika nganggit srat poenika tahoen 1798. Poenika sèrat wahosan , . . . 
mawi kasékarakën matjèpat, soepados . . . enz. Samarang, 1878. S». 
[Javaansche tekst.] 

233. M a ndh elingaohe vertaling van het reglement tot regeling van het 
regtswezen in het Gouv. Sumatra's Westkust door W. Iskander. 
Batavia, 1873. kl. 4». [Bataksche tekst.] 

107. Politieetrafireglementen (De Algemeene) voor de Europeanen en 
voor de Inlanders in Ned.-Indië, gevolgd door eene Toelichtende Me- 
morie,. .. Bewerkt door Mr. T. M. der Kinderen. Batavia, 1873. 8». 124 I. NEDERLANDSen 008T-1NDIË. 

140. Trip (Mr. J. SibeniUB). Het politie-regt op Java en Madara. Batavia, 
1878, 73, 74. 2 dln. in 8 stukken, gr. l2n»o. 

242. GkMJmans (Mr. J. J. C). De Landi^aden op Java en Madura, recht- 
sprekende in zaken van misdrijf. Batavia, 1874. 8<>. 

284. MandhftHngaahe vertalillg van het wetboek van strafre^^t voor 
Inlanders in Ned.-Indië. Batavia, 1874. kl. 4*. [Bataksche tekst.] 

128. Reglement tot regeling van het regtswesen in het Qouv. Somatra's 
Westkust. Batavia, 1874. 8». 

75. Beglementaire en andere wettelijke bepalingen , betreffende het beheer 
der justitie op de Bui tenbesit tingen in Ned.-Indië en in de reaidentien 
Soerakarta en Djokdjokarta , . . . bijeen versameld en uitgegeven door 
het Hoog-Geregtshof van N.-I. Vierde druk. Batavia, 1874. 8*. 

122. ToUenB, Mr. L. J. A. De Indisohe Secretaris. Handboek voor den 
notaris, den ambtenaar van den burgerlijken stand, den koopman,. .. 
ene. Derde verb. en veel verm. druk. Batavia , 1874. Eén deel in 2 bdn. 
gr. 12m«. 

138. FofiZLO (M. A.). Handboek voor den Oost-Ind. ambtenaar. Korte inhoud 
van alle van kracht zijnde wetten en besluiten voorkomende in het 
Staatsblad van Ned. Indië van af 1816 tot en met 1876. Kampen, 
1874, 74, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 77. 9 dhi. 8o. [Verder niet versohenen.] 

144. Aa, Mr. J. W. S, van der. Het civiel proces voor de landraden en 
rapats op Java en Madura en ter Sumatra's Westkust, beschreven ten 
dienste van administratieve ambtenaren. [Met Voorwoora van Mr. T. H. 
der Kinderen.]. Batavia, 1875. 8*. 

116. Kinderen , Mr. T. H. der. De algemeene verordeningen tot regeling 
van het regtswezen in het Qouv. Sumatra's Westkust, toegelicht uit 
officieele bescheiden. Batavia, 1875. 2 dln. S^, 

104. ( ). Formulierboek ten gebruike bij de toepassing van het Be- 

glement tot regeling van het regtswezen in het Qouv. Sumatra^s West- 
kust (Stbl. 1874 N* 94b), voor zooveel betreft de regtspleging bij de 
distrikts- en magistraats-geregten , de landraden en rapats, benevens 
de uitoefening der policie. Batavia, 1875. 8*. 

261. Baedt, J. A. Onderzoek naar de voormalige en hedendaagsche poli- 
tieke uitzetting in het moederland en in Ned.-Indië. Acad. Pioefsohr. 
Rotterdam, 1875. 8«. [In één band met r. 278.] 

235. Verordeningen (Algemeene) tot regeling van het regtswezen in 
het Qouv. Sumatra's Westkust. Ankolasohe vertaling. Batavia, 1875. 
kl. 40. [Bataksche tekst.] 

180. Verordeningen (Algemeene) tot regeling van het regtswezen in 
het gouvernement Sumatra^s Westkust. (Maieische vertaling [door G. 
van Hoövellj). Batavia, 1875. 8». [Arab. karakters^ 

236. Verordeningen (Algemeene) tot regeling van het regtswezen in 
het Qouv. Sumatra's Westkust. Mandhelingsche vertaling [door W. 
iBkander]. Batavia, 1875. kl. 4». [Bataksche tekst.] 

232. Wetboek van strafiregt en algemeen polioiestrafreglement voor In- 
landers. Ankolasohe vertaling. Batavia, 1875. kl. 4*. [Bataksche tekst.] 

176. Wetboek van Straft^gt en algemeen policiestrafreglement voor In- 
landers. Batavia, 1875. 8^. [Maieische tekst met Arab. karakters.] 

45. Aa, Mr. J. W. S. van der. De leer van het bewijs in strafzaken, 
volgens het Ned.-Indisch strafregt toegelicht ten dienste van adminis- 
tratieve ambtenaren , voornamelijk van Sumatra^s Westkust en van leden 
in eenen krijgsraad. 2« verm. en verb. druk. Batavia, 1876. 8*. 

7. [Adres van de] Kamer van Koophandel en Nijverheid [te Batavia]. 
Aan Z. E. den Qouverneur-Q^neraal van Ned.-Indië [over art. 2 N* 27 
van het algemeen politi e-reglement voor inlandei*s, Stbl. 1872 N" lil.]. 
Batavia, 1876. fol. r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 125 

90. Pekelharing, D. A. De bevoegdheid van den Nederlandsohen wet- 
gever ten aanzien van de koloniën. Acad. Proef sohr. Leiden, 1876. 8*. 

106. Piepers, Mr. M. C. Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving 
in de 2^ Kamer der Staten-Generaal. Verdediging van art. 2 n* 27 van 
het algemeen politiestrafreglement voor Inlanders in Ned. Indië. Amster- 
dam, 1876. 8o. 

H6. Lith, Mr. P. A. van der. Het doel en de methode der wetenschap 
van het koloniale recht. Bede voering. Leiden, 1877. S®. 

229. Beglement (lïadlireesoh) van orde en tucht onder de gevangenen 
in Ned.-Indië. Batavia, 1877. 8°. [Madoereesche tekst.) 

'220. Strafwetboek voor Inlanders (Javaansche vertaling). Batavia, 1877. 
gr. 12m«. 

42. Vermandel, C. A. Oendang oendang polisi dari karesidenan Sama- 
rang. Jang di koempoelken dan di djoeroebahasaken bahasa Melajoe 
oleh . Semarang, 1877. 8». [Maleische tekst.) 

135. Vendag ten geleide van de Statistiek der rechtsbedeeling in Neder- 
landsch-Indië over de jaren 1871—74, 1875—76, 1877— 80, en 1881—82. i) 
Batavia, 1877, 80, 84, 85. 4 dln. 4o. 

278. Rejjnst, J. C. De afscheiding der rechterlijke en administratieve macht 
in Ned. Oost-Indië. Acad. Proefschr. Leiden, 1878. 8^. (In één band 
met r. 261.) 

44. Bik, A. J. E. A. Iets over het conflict tnsschen de Nederlandsche en 
de Ned.-Indie8che wetgeving in zake van voogdij en toesdende voogd^. 
Acad. Proefechr. Utrecht, 1879. 8*. 

83. Deventer, C. Th. van. Zijn naar de grondwet onze koloniën deelen 
des rijks? Acad. Proefschr. Leiden, 1879. 8». 

24. Qiiarles van Ufford, Jhr. Mr. J. K. W. [Beoordeeling van:] De 
afscheiding der rechterlijke en administratieve macht in Ned. Oost- 
Indië. Acad. proefschrift door J. C. Beijnst. (Overdruk „Themis"). 
('s Gravenhage) , 1879. 8«. 

89. Vliet, II. van Woudriehem van. Internationaal regt. Begts vragen 
over nederzettingen van niet-Nederlanders in den Ned.-Indischen Ar- 
chipel. (Overdruk „Themis*'). 's G-ravenhage , 1879. 3 stukken. 8». 

186. Statistiek van de regtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over de jaren 
1873—74, en 1875—76. Batavia, 1879, 81. 2 dln. 4». 

161. Berg, J. Z, van den. Boekoe parintah njang bergoena kapada segala 
orang njang ada di bawah parintahnja Kompeni OUanda. Soerabaja, 
1880. 8«. [Maleische tekst.] 

84. Bik, Mr. A. J. E. A. [Aankondiging van:] Zijn naar de Grondwet 
onze koloniën deelen des Bijks? Proefschrift van C. Th. van Deventer. 
(Overdruk ,Themis"). ('s Gravenhage) , 1880. 8o. 

114. nünmink. Mr. A. J.1. Iets over de tegenwoordige af hankel^kheid van 
de Nederlandsch Indische rechterlijke ambtenaren. [Uitgegeven door 
Mr. K.] Amsterdam, 1880. 8o. 

6- Nederburgh, C. B. Bgdrage tot de interpretotie der Artt. 78 al. 2 
en 88 van het Beg.-Beglement van Nederl.-lndië in verband met Art. 3 
van het Beglement op de Becht. Org. in N.-I. Acad. Proefschr. Leiden, 
1880. 8*. 

^) Het 1* deel heeft feitel^'k tot titel: ^ Statistiek van de regtsbedeeling in 
Nederlandsch-Indië over de jaren 1871—74"; en het 4* deel mist het «ten 
geleide". lae I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

9. (Nooten, Mr. M". P. van). [Bespreking van:] Iets over het conflict 
tasschen de Nederlandsche en de Ned.-Indisohe Wetgeving in zake van 
voogdij en toeziende voogdij. — Acad. proefschrift van A. J. E. A. Bik. 
(Overdruk „Themis"). ('s Gravenhage) , 1880. 80. 

22B. Politie reglement. Lajang pranatan poelisi kang anamtokake pahoe- 
koemane wong Djawa sapapajane ing tanah Indija Nedërlan. Ngajog- 
jakarta, 1880. 8*. (Javaansohe tekst.] 

251. Waal, H. II. E. de. De invloed der kolonisatie op het inlandsohe 
recht in Nederl. Oost Indië. Acad. Proefschr. Haarlem, 1880. 8*. 

239 & 239a. Winokel , C. P. K. Essai sur les principes régissant Padminis- 
tration de la justice aux Indes Orientales hoUandaises surtout dans les 
iles de Java et de Madoura et leur application. Samarang — Amsterdam, 

1880. 8». Avec carte et planche. (2 Ex.] 

110. Abendanon, Mr. J. H. De Nederlandsch-Indische rechtspraak van 
1849 tot 1880 , eene verzameling der rechterlijke beslissingen , . . . in 
verkorten vorm en systematische volgorde wedergegeven. Batavia, 

1881. 4». 

98. Ne^S, H. EL A. Beschouwingen over de toepassing van het strafrecht 
op werkcontractbreuk. Acad. Proefschr. Leiden, 1881. 8". 

54. Couperus, F. £. Het rechtswezen op Sumatra's Westkust. Acad. 
Proefschr. Leiden, 1882. 8*. Met kaart. 

113. Immink, Mr. A. J. De regterlijke organisatie van Nederlandsch-Indië. 
's-Grravenhage , 1882. 80. 

147. Jonker, J. Chr. Q-. Over Javaansch strafrecht. Acad. Proefschr. 
Amsterdam, 1882. 8°. 

72. (Kinderen. T. EL der).Formulierboek ten gebruike bij de toepassing 
van het Beglement tot regeling van het regtswezen in het Gouv. Sumatra's 
Westkust (Stbl. 1874 No 94b), voor zooveel betreft de regtspleging bij 
de distrikts- en magistraats-geregten , de landraden en rapats , benevens 
de uitoefening der policie. Tweede, herziene druk. Batavia, 1882. 8°. 

197. Beglement op het regtswezen in de residentie Amboina. In het Maleisch 
vertaald door A. F. VOn de Wall. Batavia, 1882. 8°. 

195. Beglement op het regtswezen in de residentie Menado. Li het Maleisch 
vertaald door A. P. VOn de Wall. Batavia , 1882. 80. 

196. Reglement op het regtswezen in het Gouv. Gelebes en Onderhoorig- 
heden. Li het Maleisch vertaald door A. P. VOn de Wall. Batavia, 

1882. 80. 

3. Beitz, Mr. P. G-. A. en Pilliettaz-Bousquet, Mr. L. A. de. De 

Nederlandsch-Indische Wetboeken , benevens de Ghrondwet . . . , het 
Beglement op het beleid der regering van Ned.-Indië en . . . enz. Met een 
Voorberigt van Mr. L. W. C. KeucheniuB. 's öravenhage , 1882. 8». 

227. Soendasche vertaling [door [Raden] Karta Winata] van het regle- 
ment van orde en tucht onder de gevangenen in Ned.-Indië (Stbl. 1871 
No. 78). Batavia, 1882. 80. 

108. Stibbe IiZ., Mr. A. De Nederlandaoh-Indische Wetboeken; benevens 
de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, het Beglement op 
het beleid der Begering van Ned.-Indië en vele andere Wetten, 
Wettelijke verordeningen en Besluiten , . . . bewerkt. Batavia , 1882. 80. 

71. (Kaay, W. van der). De drukpers in Indië. (Overdruk „Algemeen 
Handelsblad"). (Amsterdam, 1888). kl. 4». 

188. Reglement op het regtswezen in de residentie Ternate in het Maleisch 
vertaald door A. P. VOn de WalL Batavia, 1888. 80. 

178. Reglement op het regtswezen in de residentie Timor in het Maleisch 
vertaald door A. P. VOn de Wall. Batavia, 1888. S^. r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 127 

77. Reglement op het verhuren van paarden, rij-, voer- of vracht voer- 
tuigen in de residentie Batavia. (Javasche Courant van 28 Juni 1888 
No. 51.) Batavia, 1883. 8«. 

170. Bahwa inilah Soerat atoeran aken mendjalanken hoekoem dalam 
residentie Bomeo bahgian sebelah barat. (Maleische vertaling der 
Ordonnancie van 1 Febr. 1883 (Stbl.) N». 59 , door J.Young.). Batawi , 

1883. 8«. (Arab. karakters.) 

191. Bahwa inilah Soerat atoeran akan mendjalanken hoekoem dire«i- 
densi Ambon disalinken daripada bahasa Belanda oleli A. F. TOn de 
Wall. Batawi, 1883. 8«». [Maleische tekst met Arab. karakters.] 

138. VerordeniiLg op het bouwen en sloopen in de stad en voorsteden van 
Batavia en op de hoofdplaatsen der afdeelingen Buitenzorg, Meester- 
Cornelis en Tangerang. (Overdruk „Javasohe Courant"). Batavia, 1888. 8«. 

47. WilkeZL, G. A. Over de verwantschap en het huwelijks- en erfrecht 
bij de volken van den Indischen Archipel. [Rede.] Leiden, 1888. 8^ 

268. Davelaar» W. A. J. Tan. Het strafproces in zaken van misdrijf op 
de terechtzitting van de landraden op Java en Madura , vergeleken met 
de Nederl. en Nederl.- Ind. strafvordering. Arad. Proefschr. Leiden, 

1884. 8^ 

95. Formillierboek van burgerlijke regtsvordering in Ned. Indië naar het 
voorbeeld van J. van den Honert Thz. , van Mr. J. Heemskerk Af. en 
van Mr. Gt. BeUnfante, zamengesteld door Mr. C. F, K. WinckeL 
's-Gravenhage, 1884. 8o. 

225. Gedeelte (Ben) van het Reglement op de uitoefening der Policie enz. 
onder de Inlanders, betrekking hebbende op de dorpshoofden. Nalika 

nganggit srat poenika tahoen 1798. Poenika sérat wahosan, mawi 

kasèkarakên matjepat, soepados . . . enz. Samawis, 1884. 8^ [Javaansche 

tekst.] 

20. Kool, J. W. Art. 828a. Wetboek van Strafregt voor Inlanders. (Ind. 
Staatsblad 1879 N» 203.) Aoad. Proefsohr. Alkmaar, 1884. 8». 

186. Maleisohe vertaUng [door J. Young] der ordonnancie van 21 Mei 
1882 (Stbl. No 148 en 142). Inilah soerat atoeran hoekoem pada resi- 
densi Bali dan Lombok. Batavia, 1884. 8*. 

159. Maleisohe vertaling [door J. Young] der Ordonnancie van 21 Mei 
1882 (Stbl. N» 148 en 142). lenilah soerat atoeran hoekoem pada resi- 
densi Bali dan Lombok. Batavia, 1884. 8^ [Arab. karakters.] 

185. Bahwa inilah Soerat atoeran akan mendjalanken hoekoem diresi- 
densi Rijau disalinken daripada bahasa Belanda oleh A. F. YOn de 
Wall. Batawi, 1884. 8<'. (Maleische tekst met Arab. karakters.] 

177. Wetboek van Strafiregt voor de Inlanders in Ned.-Indië. Volgens 
de officiëele vertaling. Samarang, 1884. 8*. [Maleische tekst.] 

244. Winokel, Mr. W. A. F. F. K De rechtsbedeeling onder de Inlan- 
ders en daarmede gelijkgestelden op Java en de Buitenbezittingen. 
Batavia, 1884. 8 dln. in 1 band. e*". 

31. Abendanon. Mr. J. H. De Nederlandsch-Indische rechtepraak van 
1881 tot 1884. «) Batavia, 1885. gr. 8». 

81. Faes, J. De heropening van de drukker^ der firma G. C. T. van Dorp & C" 
te Semarang. (Overdruk ^Bataviaasoh Handelsblad'^). (Batavia, 1885). S"". 

96. Jonker, J. Chr. G-. Een Oud-Javaansoh wetboek vergeleken met 
Indische rechtsbronnen. Acad. Proefschr. Leiden, 1885. 8*\ [Deels Oud- 
Javaansche tekst met Lat. karakters.] 1) De inhoud van dit eerste supplement werd herdrukt in ^De Nederlandsch- 
Indische rechtspraak van 1881 tot 1891", Batavia 1892. 128 L NEDERLAVDSCH 008T-1NI>IË. 

217. Iki IiQJang anggére ing Kedèrlan Indija, dene kang niti 

pariksa... G. B. IiUOardie. Samarang, 1885. 8^ [Javaanflche tekst.) 

162. Feratoeran hoekoeman polioie boeat sekalian orang bangsa Diawa 
dan Sebrang di tanah Hindia— Nederland. BatAvia , 1885. 8«. [Maleiache 
tekst.] 

182. SaliZLan Soerat peratoeran hal membikin dan membon^kar 
roenxah-roeinah di residensi Betawi, jang dibriken oleh toean fiesi* 
dent Beta'wi , dan di batja di dalem .... Javaflohe Courant ... 19 I>ec. 
1884 N« 101. (Persenan„FembritaBetawi"). Batavia, 1885. 8».[Maleische 

tekst.) 

202. Bahwa inilah Soerat atoeran akan mendjalanken hoekoem diresi- 
densi Bijau disalinken daripada behasa Belanda oleh A. F. von de 
Wall. Batawi, 1885. 8^ [Maleische tekst.] 

199. Soerat atoeran atas perkara membikin roenxah dan membongkar 
roemah dan laen-laennja didalem afdeeling Stad en Voorsteden van 
Batavia (dalem pos) dan diïboe negeri Bogor dan diïboe negeri Tang- 
erang. Tersalin dari pada bahasa Belanda. Betawi, 1885. kl. 8*. [Ma- 
leische t^^kst.] 

112. WiselillBy J. A. B. Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Neder- 
landsch- en in Britsch-lndië , gevolgd door een opstel over de jute- 
aanplant en jute-spinnerijen van Bengalen. Zaltbommel, 1885. 8*. 

131. Gtolder, Mr. W. de. Het strafreoht in Nederlandsoh-Indië. Batavia, 
1886. 2 dln. 8o. 

46. Kohier, Dr. J. Beohtsverh&ltnisse aus dem ostindisohen Archipel und 
den westliohen Xarolinen. (Sep. Abdruck „Zeitschrift fiir vergleiohende 
Rechtswissensohaft", VI). (Stuttgart, 1886). 8«. (In één omslag met 3p. 93.1 

287. Iiion, Mr. J. De Nederlandsch- Indische strafvordering voor Europeanen 
en met hen gelijkgestelden , toegelicht uit de jurisprudentie, de litera- 
tuur en de, voor het grootste gedeelte, nimmer gepubliceerde officieele 
bescheiden, en opgehelderd..., door tal van formulieren. Leiden, 

1886. gr. 8o. 

52. BOBemeier , C. A. en Natadira4ja (Pangeran). De Javaansche Wetten 
benevens andere bepalingen ten dienste van landhuurders , beheerders 
en geëmploij eerden van de Ondernemingen in de beide Vorstenlanden. 
Vertaald, verzameld en bewerkt. Djokdjakarta , 1886. kl. 4». 

109. Abendanon, Mr. J. H. De rechtstoestand van den Inlander in 
Algerie vergeleken met de beginselen te dien aanzien in Ned.-Indië 
geldende. Batavia, 1887. gr. 8o. 

126. Cordee, J. W. C. De privaatrechterlijke toestand der vreemde Ooster- 
lingen op Java en Madoera. Acad. Proefschr. Leiden, 1887. 8°. 

111. Matthes, H. J. Eenige opmerkingen over de waarborgen waarmede 
de doodstraf in Xed. Oost-Indië omgeven is. Acad. Proefschr. 's-Gra- 
venhage, 1887. 8o. 

198. Bahwa inilah Soerat atoeran akan mendjalanken hoekoem dire- 
sidensi Pesisir poelau Pertja sebelah timor (Oostkust van Sumatra) 
disalinken daripada bahasa Belanda oleh A. F. YOn de Wall. Betawi , 

1887. 8*. (Maleische tekst.] 

194. Bahwa inilah Soerat atoeran akan mendjalanken hoekoem dire- 
sidensi Pesisir poelau Pertja sebelah timor disalinken daripada ba- 
hasa Belanda oleh A. F. von de Wall. Batawi, 1887. 8*. [Maleische 
tekst met Arab. karakters.] 

164. Boekoe peratoeran negpri hal djalannja policie menoeroet oendang 
oendang tanggal 5 April dari tahoen 1848. Staatsblad angka 16. 
So«rabaia, 1888. kl. 8«. [Maleische tekst.] r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 129 

219. Ctodeelte (Een) van het Reglement op de uitoefening der Policie 
enz. onder de Inlanders, betrekking hebbende op de dorpshoofden. 
Sêrat pë^ikan saking anggër nagari, bab . . . enz. Sêmarang, 1888. 8*. 
(Javaansche tekst.] 

öl. Heqoop ten Eta.ni, A. J. C. E. van. De berechting van civiele 
zaken en van misdrijven op de terechtzitting der landraden op Java 
en Madoera. Acad. Proefschr. Leiden, 1888. 8o. 

214. Pératoeran nagara ka-anggo marang kapala desa bab lèlakoene poelisi 

mitoeroet oen^ang-oe^^^ng tanggal kaping 5 April 1848 Stbl 16lan 

pangowahan ing saboerine ikoe. Soerabaia, 1888. kl. 8*. [Javaansche tekst.] 

49. Proces du Clouz. Acte van beschuldiging. (Bijvoegsel „Bataviaasch 
N^euwsblad'^). (Batavia), 1888. 8*. 

183. Bedeker, Mr. A. J. Boekoe kaftdilan hoekoeman atas orang bangsa 
djawa dan lain bangsa, jang di samaken dengan bangsa djawa di India 
Nederland dengan pengertijan jang ringkas, aken di pake oleh Djaksa- 
Djaksa, dan lid-lid dari Lan draad dan darl Raad Sambang. Samarang, 
1888. S". [Maleische tekst.] 

141. Verordening omtrent de toekenning van schadeloosstelling voor 
reis- en verblijfkosten aan onderdanen van het Ned. Ind. Gouvernement 
en van den Sultan van Djokjakarta, die als getuigen in strafzaken. .. 
verschijnen. Batavia, 1888. gr. 8*. 

228. Boekoe wet hal pangadilan hoekoeman djeung atoeran noe djadi 
babakoe hoekoeman politie baris oerang priboemi di Indië-Nederland . . . . 
disalin tina basa Walanda kana basa Soenda koe Raden Karta Winata. 
Batavia, 1889. 8"*. [Soendaneesche tekst met Lat. karakters.] 

198. Imminlc, Mr. A. J. Atoeran hoekoem atas anak negri dan bangsa 
Tjina dan bangsa Arab dan lain-lain sabageinja di tanah Hindia-Keder- 
land. Betawi, Yap Goan Ho, 1889. 8^ [Maleische tekst.] 

149. — ^— De regtspleging voor de inlandsche regtbanken in Neder- 
landsch-Indië. Batavia, 1889. 2 dÜL 8». 

36. Kohier, Dr. [J.l. Geldgesch^fte und Pfandlingschaft der Buginesen 
in Kutei. (Sep. Abdruck „Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht", 
XXXV). (Stuttgart, 1889). 8». 

56. Lens, A. De rechtstoestand in Ned.-Indië van vereenigingen in Neder- 
land als rechtspersonen erkend. Acad. Proefschr. Leiden, 1889. 8'. 

171. Pératoeran hoekoeman policie jang oemoem atas orang bangsa 
Djawa dan Sebrang di tanah Hindia-Nederland. Menoeroet salinan jang 

soedah kaloewar dengan di pindahken kapada hoeroef OUanda dan 

di tambahken katrangan oleh Ij. Th. M[ayer]. Samarang, [18891. 8». 
[Maleische tekst.) 

173. Soerat hoekoem ondang-ondang atAs tanah Hindi Nederlan tersalin 
dari pada bahsa Holanda kapada bahsa Melajoe dan jang menjalin 
. . . [A. B.] Cohen Stuart. Tertjitak kadoewa kali. Ditambah dan 
diobah sampe . . . 1889. Batavia, 1889. 8*». [Maleische tekst.] 

187. Verordeningen en keuren voor de residentie Madioen, verzameld 
en in 't Maleisch overgebracht door T. A. Winata. Batavia, 1889. 8". 
[Maleische tekst.) 

179. Wetboek van strafrecht voor de Inlanders in Ned.-Indië (Volgens 
de officiëele vertaling.). Batavia, 1889. 8«. [Maleische tekst.) 

192. Albrecht , J. E. Soerat ketrangan dari pada hal ka&daë,n bangsa Tjina 
di negri Hindia Olanda. Bijblad 4017. Batavia , 1890. 8». [Maleische tekst.] 

2. Engelbreoht, Mr. W. A. De Nederlandsch-Indische Wetboeken. De 
Grondwet . . . , het Reglement op het beleid der regeering van Ned.- 
Indië en . . . enz. bewerkt. Semarang , 1890. 8». 
Cat Kol. Bibl. 30/1/03. 9 130 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

91. Iiion, Mr. J. Verzameling van de voornaamste publiek- en privaat- 
rechtelijke algemeene verordeningen voor Ned.-Indië, benevens de 
grondwetten voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1848 en 1887 , . . . 
Bijgewerkt, voorzien van aanteekeningen , enz. Samarang- Amsterdam , 
(1890). 8». 

201. Redeker, Mr. A. J. Boekoe ka&dilan hoekoeman atas orang bangsa 
djawa dan lain bangsa, jang di samaken dengan bangsa djawa di 
India Nederland dengan pengertijan jang ringkas, aken di pake oleh 
Djaksa-Djaksa, dan lid-lid dari Landraad dan dari Raad Sambang. 
2* Druk. Samarang, 1890. 8«. [Maleische tekst.) 

208. Terpetik dari Burgerlijke Wetboek di salin bahasa Melaijoe goenanja 
toean tanah serta toean tanah di India Nederland. Soerabaia, 1890. 8». 
[Maleische tekst.] 

1. Vries, Mr. A, D. W. de. De algemeene verordeningen tot regeling 
van het rechtswezen in de gewesten Celebes en Onderhoorigheden , 
Timor, Menado, Amboina en Temate („De groote Oost") toegelicht 
uit offioieele bescheiden. Eerste Deel. Algemeene verordeningen. [Met 
Voorrede van Mr. T. H. der Kinderen.], 's Gravenhage , 1890, gr. 8«. 
[Verder niet verschenen.] 

176. Wetboek van Strafreoht voor de Inlanders in Ned.-Indië (Volgens 
de officieele vertaling.) Batavia, 1890. 8^ [Maleische tekst met Arab. 
karakters.] 

26. Zorab, £. De publiekrechtelijke toestand der vreemde Oosterlingen 
in Ned. Oost-Indië. Acad. Proefschr. Leiden, 1890. 8°. 

85. Abendanon, Mr. J. "EL Publiek- en privaatrechtelijke verhoudingen 
tusschen Nederland en de Nederlandsohe koloniën. Batavia, 1891. 8*. 

58. Ontwerp van een Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen in 
Ned.-Indië met memorie van toelichting. Aangeboden . . . door de Staats- 
commissie, ingesteld bij Kon. Besl. van 28 Maart 1887, N*. 15. 's Gra- 
venhage, 1891. gr. 8°. 

62. Fanhuys, Fr. Q-. van. Uitlevering van vreemde misdadigers met 
betrekking tot onze Overzeesche Bezittingen. Acad. Proefschr. Leiden , 
1891. 8°. [p. 75 — 112 behandelen de uitleveringskwestie in de West- 
Indische Koloniën.] 

172. Peratoeran baroe dari hal membikin dan merombak roema-roema 
dan sebageinja di dalem af deeling kota dan kota-kota moeka Betawi, 
dan pada iboe-iboe kota dari afdeeling-afdeeling Bogor, Meester-Cornelis 
dan Tangerang. (Java-Courant 20 Maart (1891) N» 23). Tersalin oleh 
G-. F. W. F[ranoi8.]. Batavia, 1891. 8<>. [Maleische tekst.] 

218. Feratoeran hoekoeman poelicd boewat sakalijan orang bangsa 
Djawa dan Sabrang di tanah Hindija Nidërlan. Batawi, 1891. 8'. [Ma- 
leische tekst met Arab. karakters.] 

181. Soerat parintah bagi sekalian orang pompa pemadem api dalem 
bilangan kota dan kota-kota moeka Betawi. [Uit het HoU. vertaald door 
J. L. Rhemrev.]. Betawi, 1891. 8o. [Maleische tekst met Lat. en Arab. 
karakters.] 

132. Abendanon, Mr. J. H. De Nederlandsch-Indisohe rechtspraak van 
1881 tot 1891. [Eerste Vervolg.]. Batavia, 1892. gr. 8o. 

79. Dirkzwager , N. Eenige opmerkingen over den tweeden titel van het 
Ontwerp-Strafwetboek voor Europeanen in Ned.-Indië. Acad. Proefschr. 
Leiden, 1892. 8». 

69. Hekme^er, Fr. C. De rechtstoestand der Inlandsche Christenen in 
Nederlandsch-Indië. Acad. Proefschr. Utrecht, 1892. 8°. 

120. Iiabr^n, J. W. Misbruiken bij faillissementen van Vreemde Ooster- 
lingen. (Overdruk „De Locomotief"). Semarang, 1892. gr. 8°. r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 131 

211. Li^^^Z^ aaggére ing Nedêrlan Indija .... anggitan salinane . . . G. R. 
Lucardie. Kasalèsihake maneh sarta kawoewoehi dening ... Ij. TIl 
Mayer. Samarang, 1892. 8^ [Javaansche tekst.} 

241. Ontwerp van een Koninklijk besluit ter hersieuing van het Beglement 
op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Ned.-lDdie 
en andere daarmede verband houdende ontwerpen met Memorie van 
Toelichting. Batavia, 1892. gr. 4». 

163. Peratoeran hoekoeman polioie boeat sekalian orang bangsa Djawa 
dan Sebrang di tanah Hindia-Nederland. Tjitakanjangkatiga. Batavia, 
1892. 8*». [Maleische tekst.] 

124. Beglemeilteil en keuren van politie voor de residentie Probolingg^. 
[Overdruk „Javasche Courant"]. Batavia, 1892. 8«. 

25. Schüsaler , Chr. J. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Art. 228 
van het Inlkndsch Beglement. Acad. Proefschr. Leiden, 1892. 8*. 

73. Bik , Mr. A. J. E. A. F. G. Hekmeijer. De rechtstoestand der inlandsohe 
Christenen in Ned.-Indië , . . . aangekondigd. (Overdruk „Themis", LIV). 
('sGravenhage), 1893. 8«. 

249. Gedeelte (Een) van het Beglement op de uitoefening der Polioie enz. 
onder de Inlanders, betrekking hebbende op de dorpshoofden. Boekoe 
sêmpalan 4.a,Ti ger-anggér nagara, bab panégoehan poelisi . . . senjalen 
iaii basa Djaba 4^^^^ 1><i^a Madoera Radin WaZLgsa Taroena. Sama- 
rang, 18^. 8o. [Madoereesche tekst.] 

43. Graafland, A. C. H. Iets over strafwetgeving en strafrechtelijke 
begrippen . in den Ned.-Ind. Archipel. Acad. Proefschr. Amsterdam , 
3. 8». 190. Kinderen , Mr. Th. der. Hal melakoeken hoekoem atas anak negri dan 
laen-laen bangsa , jang di samaken dengan anak negri di tanah Djawa 
dan Madoera. Tersalin. Betawi, Yap Ooan Ho, [1898?]. kl. 8<>. [Maleische 
tekst.] 

169. Beglement op het rechtswezen in de assistent-residentie Belitoeng. 
In het Maleisch vertaald door A. F. von de Wall. Batavia, 1898. 8o. 

189. Salinan Staatsblad 1892 N« 288 i) jang termoewatatoeran burgerlijke 
stand boeat orang-orang Tjina di tanah Djawa dan Madoera. Betawi, 
1893. kl. 8o. [Maleische tekst.] 

158. Bahwa inilah Soerat atoeran akan mendjalanken hoekoem diassisten- 
residensi Belitoeng disalinken daripada bahasa Belanda oleh A. F. VOn 
de Wall. Batawi, 1898. 8o. [Maleische tekst met Arab. karakters.] 

61. Visser 9 J. H« W. B. Eenige opmerkingen over eeden in den N. I. 
Archipel. Acad. Proefschr. Leiden, 1893. 8o. 

174. Wetboek van strafrecht voor de Inlanders in Ned.-Indië (Volgens de 
officiëele vertaling.) Tjitakan jang ka 2. Batavia — Solo, 1898. S». 
[Maleische tekst.] 

213. Oendang* hoekoem tersalin kadalam bahasa Malajoe olih J. L. van 
der Toom.' Batawi, 1894. 8o. [Maleische tekst met Arab. karakters.] 

168. Oendang-oendang-hoekoem tarsalin kadalam bahasa Malajoe oelih 
J. L. van der Toom. Batawi, 1894. Ho. [Maleische tekst.] 

167. Oendang-oendang-poelisi tarsalin kadalam bahasa Malajoe oelih 
J. K van der Toom. Batawi , 1894. 8». [Maleische tekst.] 

238. Oendang* poelisi tersalin kadalam bahasa Malajoe olih J. L. van 
der Toom. Batawi, 1894. 8«. [Maleische tekst met Arab. karakters.] ') Aldus terecht de omslag; de binnentitel heeft foutief „N^ 289". 132 L nederla:^dsch oost-indië. 

216. Feratoeran (Rooi-reglement) hal bediriken roemah sabageinja di 
dalem kota Soerakarta. Lajang pranatan bab lakoe-lakoene angadegake 
oetawa amboebrah omah . . . . enz. Soerakarta, 1894. 4o. [Javaansche en 
Maleische tekst.] 

268. Delden, Chr. EL van. Bijdi'age tot de arbeidswetgeving in Ked. 
Oost-Indië. Aoad. Proefscbr. 's Gravenhage , 1895. 8o. 

30. Ldth, Mr. P. A. van der. Beschouwingen over verschil van rechts- 
toestanden in Ned.-Indiè. Redevoering. Leiden, 1895. gr. 8*. 

5. Margadant, Mr. C. W. Verklaring van de Nederlandsch-Indische 
strafwetboeken. Batavia, 1895. gr. 8°. 

221. Politie reglement (Algemeen) voor de Inlanders in Ned.-Indië. 
Ghevolgd door eene toelichtende memorie door Mr. Th. der Kinderen, 
in het Javaansch vertaald door P. Xi. Winter. Vijfde en veel verb. 
druk. Samarang, 1895. 8". [.Tavaansche tekst.] 

222. Tatèdakan Berat-sèrat oen^ang-oe^^a-ng pranatan sasaminipoen, 
ingkang ka^awoehakën dening kangdjèng Baden Adipati Sasradi- 
ningrat, ingkang kaping sakawau, Papatih dalem ing Soerakarta, 
ingkang djoemënéng sapoenika, wiwit kala sawëg kakarsakakén ama- 
kili Papatih dalem. Djilidan 1—5. Soerakarta, 1895, 96, 96, 98, 1900. 
5 dln. 8*. [Javaansche tekst, deels met Maleische vertaling.] 

210. Wetten (Javaansche), en andere bepalingen, geldig in Jogjakarta 
ten dienste van landhuurders , beheerders en geëmployeerden van onder- 
nemingen en van de Javaansche ambtenaren in dat gewest. Vertaald, 
verzameld en bewerkt door G. J. Oudemans. Jogjakarta, 1897, 95, 
96. 8 dln. 8». [I. Holl.-, II. en III. Javaansche tekst.) 

119. [GkttBOnides, Mr. T.]. De rechtspraak in Ned.-Indië en speciaal die 
over den Inlander. Een voorloopig program door een Ned.-Indisoh rech- 
terlijk ambtenaar. Leiden, 1896. 8". 

128. Nieuwenhu\js , Mr. C. H. De uitoefening van politie in Nederlandsch- 
Indië. Aanteekeningen. Semarang — Cheribon, 1896. 8*. 

82. Popp, J. BL V. Verzameling van bepalingen, voorkomende in de 
Ned. -Indische Wetboeken, Staats- en Bijbladen, benevens eenige cir- 
culaires , en aanschrijvingen , . . . betrekking hebbende op het Grevangenis- 
wezen. Soerabaia, 1896. 8*'. 

88. Verzameling van keuren en reglementen van Politie der residentie 
Semarang. Benevens van eenige andere bepalingen samengesteld onder 
toezicht van den gewest. Secretaris J. J. Verwyk. Semarang — Cheribon, 
1896. 8». Met afstandswijzer en kaart. 

115. Vonnis van den Baad van Justitie te Padang in zake W. B. Pearson. 
(Extra Bijvoegsel van de Java Bode). Batavia, 1896. 8". 

160. Collard, Mr. P. L. A. Roekoen-roekoen hockoem jang lakoe di tanah 
Hindi-Belanda, pertama-tama di poelau Djawa dan Mendoera. Batavia, 
1896, 97 2 dln. 8°. [Maleische tekst.] 

94. Brondgeest, J. P. T. J. [en Kuipers, A. P.1. Het Burgerlijk Wet- 
boek voor Ned.-Indië met aanteekeningen naar de beste schrijvers over 
het burgerlijk recht ; toegelicht en door voorbeelden en rechterlijke uit- 
spraken opgehelderd. Eene handleiding voornamelijk ten dienste van 
hen die zich wenschen te bekwamen voor notaris. Batavia — 's Graven- 
hage, 1897. 2 dln. in 1 band. gr. 8». 

243. Driessen, A. J. Schets der werkzaamheden in strafzaken van den 
Ned.-Indischen ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Java en 
Madoera. Acad. Proefschr. Amsterdam, 1897. 8'. 

156. Oendang-oendang Simboer Tjahaja. Landrecht in zwang in de 
Palembangsche Bovenlanden door Mr. L. W. C. van den Berg. 

Batavia, 1897. kl. 4". [Maleische tekst met Arab. karakters.] r. KECHTSWEZEN. WETGEVING. POLITIE. 1S8 

200. Oudemans, G. J. Keur-keui* dan bebrapa besluitnja kangdjeng 
Resident Japara, prihal atoeran roepa-roepa di dalem karesidenan 
Japara. Di toetoep pengabisan . . . Okt. 1897. Samarang , 1897. 8». (Ma- 
leische, en deels Javaansche tekst.] 

166. Bedeker, Mr. A. J. Boekoe ka&dilan hoekoeman atas orang bangsa 
djawa dan lain bangsa, jang di samaken dengen bangsa djawa di 
India Nederland dengan pengertijan jang ringkas, aken di paJca oleh 
Djaksa-Djaksa, dan lid-lid dari Landraad dan dari Raad Sambang. 
3* Druk. Samarang, 1897. 8o. [Maleisohe tekst.] 

125. Verzameling van reglementen en keuren van politie benevens ver- 
schillende andere politiebepalingen voor de residentie Batavia. Bijge- 
werkt tot en met 1897. Pekoempoelan dari peratoeran dan parentahan 
poUtie . . . enz. Batavia , 1897. S®. [HoU. en Maleische tekst.) 

127. [Willinck, Mr. G-.D.]. Desa-Politie en Justitie [door Een Landraad- 
voorzitter]. (Overdruk „De Locomotief). Semarang-Cheribon , 1897. 8". 

32. Abendanon, Mr. J. EL De Nederlandsch-Indische rechtspraak van 
1892 tot 1897 (Tweede Vervolg). Batavia, 1898. 4o. 

63. ^outhuyBen, B. V.). Het betwisten eener erkenning als natuurlijk 
kind. (Overdruk „Bataviaasoh Nieuwsblad"). Batavia, 1898. kl. 8«. 

118. Meerten, Mr. M. B. van. Reglement op de uitoefening der politie 
de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlandei-s 
en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera tot één 
geheel bewerkt Batavia, 1898. 8°. 

20B. Bedeker, Bir. A. J. Boekoe kaftdilan hoekoeman atas orang bangsa 
djawa dan lain bangsa, jang di samaken dengan bangsa djawa di 
India Nederland dengan pengertijan jang ringkas aken di pake oleh 
Djaksa-Djaksa dan lid-lid dari Landraad dan dari Raad Sambang .... 
diobahken dan ditambah banjak oleh Mr. M. C. OfferhailS. 4* Druk. 
Samarang, 1898. gr. 8^. Met tabel. [Maleische tekst.) 

28. Beglement op het bouwen en sloopen in de af deeling Stad en Voor- 
steden van Batavia en op de hoofdplaatsen der afd. Buitenzorg , Meester- 
Comelis en Tangerang. (Batavia), [1898]. 8o. 

165. Soerat hoekoem oendang-oendang atas tanah Hindi Nederlan tersalin 
dari pada bahsa Holanda kapada bahsa Melaioe dan jang menjalin . . . 
[A. B.] Cohen Stuart. Tertjitak katiga kali. Batavia, 1898. 8*. (Ma- 
leische tekst.] 

254. Wetboek (Burgerlijk). Kitab dari hak-haknja, permistian-permis- 
tiannja dan pembikinan-perdjandjian roepa-roepa satoe pada lajin 
boewat orang Olanda dan siapa-siapa jang di bersama-samaken pada 
orang Olanda di dalem Tanah Hindi a Nederland. Tjitakan kadoewa. 
Betawi, 1898. 8». [Maleische tekst.] 

40. Wetboek van Strafirecht voor de Europeanen in Nederlandsch-Indie 
met Memorie van Toelichting, 's Gravenhage — Batavia , 1898. gr. 8*. 

117. Verzameling van reglementen en keuren van politie en verschillende 
andere politiebepalingen voor de residentie Soerabaja verzameld door 
W. F. Engelbert van Bevervoorde. Met Supplement . . . bijgewerkt 
tot uit. December 1901. Batavia, 1898, 1902. 2 dln. 8». 

256. Boekoe peratoeran pas djalan teramat bergoena boewat orang 
orang Tjina, Arab, Kling dan laen-laen bangsaasing jang di persama- 
samaken pada orang anak negri. Karangannja Redactie Hoekoem Hindia. 
Batavia, Tjiong Eng Lok, 1899. kl. 8°. [Maleische tekst.] 

271. Burger, J. Pr. De aan de Nederlandsche consulaire rechtsmacht in 
strafzaken onderworpen personen. Acad. Proefschr. Amsterdam , 1899. 8*». 

248. Oendang' hoekoem tersalin kadalam bahasa Malaioe olih J. L. van 
der Toom.' Betawi, 1899. 8«. [Maleische tekst met Arab. karakters.] IM L NEDBRLANDSCH OOST-INDIÈ. 

^9. Rooireg^ement baroe boewat residensie Betawi ia itoe . . . enz. Ter- 

maloemken di Javasohe Courant 4 Juli 1899 N* 53. Batavia , 

1899. kl. 80. 

153. Verzamelillg van eenige algemeene politiebepalingen voor Java en 
Madoera in het bizonder en voor Ned.-Indië in het algemeen ten dienste 
van den politierechter en voorzitter der residentiegerechten, verzameld 
door W. P. Engelbert van Bevervoorde. Batavia, 1899. 8«. 

39. Nederblirgh (Mr. L A.). Wetgeving voor Nederlandsoh-Indië. Offi- 
cieele bescheiden, met eenige aanteekeningen. Batavia, 1899, 1902. 2 
dln. in 3 stukken. 8°. 

253. Collard (Mr. F. Ii. A.). Boekoen-roekoen hoekoem jang lakoe di tanah 
Hindi-Belanda , pertama-tama di poelau Djawa dan Mendoera. Behagijan 
I. Tjitakan jang kadoewa. Batavia, 1900. 8». [Maleische tekst.] 

240. Immink, Mr. A. J. Het reglement op de burgerlijke rechtsvordering 
voor de Europeesche rechtbanken in Ned.-Indië vergeleken met het 
Ned. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. I. 's Gravenhage , 1900. 
80. {Verder niet verschenen.] 

145. Kamebeek, BL A. van. De ^ Costa Bica Packet"- Arbitrage. Acad. 
Proefsohr. Utrecht, 1900. 8o. 

250. Piepers , Mr. M. C. De rechtszekerheid van den Inlander in Ned.-Indië, 
op het gebied van het strafrecht. Amsterdam, 1900. ö". 

57. Sande Bakhuyzen , A. van de. Nederlandsch onderdaanschap. Acad. 
Proefschr. Leiden, 1900. 8». 

255. Zesde Titel (De) van het Beglement op de uitoefening der politie, 
de burgerlijke rechtspleging en do strafvordering onder de Inlanders 
en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera en daarop 

betrekking hebbende Staats- en Bijbladen Bijeenverzameld door 

B. M. A. Dhipokoesoemo. Jogjakarta, 1900. 8^ 

262. Berg, H. H. van den. Nederlandsch-Indisch en Britsch-Indisch straf- 
recht. Acad. Proefschr. Amsterdam, 1901. 8<^. Met tabellen. 

259. Engelbreeht, Mr. W. A« De Nederlandsch-Indische Wetboeken. De 
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, het reglement op het 
beleid der Begering van N.-I .... enz. , bewerkt. Nieuwe uitgave. 
Semarang, 1901. kl. 8». 

264. Gtolpke, J. P. L. Burgerlijke vorderingen voor de nieuwe residentie- 
gerechten uitgelegd aan handelaren en industrieëlen. Batavia, 1901. 8**. 

267. Korevaar (M. P.) De ambtenaar van het openbaar ministerie by het 
residentiegerecht op Java en Madoera. Batavia, 1901. 8». 

121. Ontwerp van een Wetboek van Strafrecht voor de Inlandei*s in Ned.- 
Indië met Memorie van Toelichting, ('s Gravenhage) , [19011. 4». 

260. Opheffing van de rechtbanken van omgang en nieuwe regeling van 
de residentiegerechten op Java en Madura. ['s Gravenhage, 1901). fol. 

270. Perkampoengan dari berbagai-bagai soerat titah peratoeran politie 
dan bergagai-bagai peratoeran lain terpakai di tanah Minahassa goena 
toean' kapala dan toean' pendjawat politie d. 1. s. Jang soedah dikam- 
poengkan dan disalin kapada bahas^ Melajoe oleh W. A. Wakkar^. 
Menado, 1901. 8«. 

269. Proceareoht (Civiel) voor de Besidentiegerechten op Java en Madura. 
[Samengesteld door A. S. Hamakers van Praag]. Semarang, 1901. 
kl. 8». 

265. Sjarth pengatoeran adanla madjelis hoekoem danhakim-hakim, 

ia itoe . . . Atoeran rechterliJKe organisatie atau Beglement op de rech- 
terlijke organisatie en het beleid der Justitie in Ned.-Indië disalin dengan 

diobah dan ditambah boenjinja oleh L. Th. Mayer. Betawi, 1901. 

S^. [Maleische tekst.] r. RECHTSWEZEN. WETGEVING. 1'OUTIE. 136 

266. Cyarth pengstoeran melakoeken kapolisèn , . . . . ia itoe .... Inlandscli 
Beglement atau Beglement op de uitoefening der polioie , de burgerlijke 
rechtsvordering en de strafvordering onder de inlanders en de daar- 
mede gelijkgestelde personen op Java eu Madoera, disalin dengan 
diobah dan ditambah boenjinja, .... oleh Ij. Th* Mayer. Betawi, 1901. 
8o. [Maleische tekst.] 

64. Versameling van gewestelijke verordeningen voor de Residentie 
Amboina. Ambon, 1901. W>. 

258. VoUenhoven, Mr. C. van. Exacte rechtswetenschap. Oratie. Leiden, 

1901. b: 

274. WjJElging (Nadere^f van het reglement op de burgerlijke rechts- 
vordering naar aanleiding van de wet-Hartogh (wet van 7 Juli 1896 
Ned. 8tbl. N». 103). BatavTa, 1901. gr. S*. 

101. Wjjiriging van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het 
beleid der justitie in Ned.-Indië en van de Reglementen op het 
rechtswezen in de bezittingen buiten Java en Madura. ['s Gravenhage, 
1901). 4». 

48. Qiel, Mr. D. A. Inleiding tot het Ned. -Indische handelsrecht ten 
dienste van den handel en het handelsonderricht. Afl. 1. Soerabaia, 

1902. 8». 

148. Hekme^er, Mr. F. C. Formulierboek voor de rechtspleging bij de 
inlandsche rechtbanken en het residentiegerecht in Ned.-Indië. Batavia, 
1902. 8o. 

275. Hooyer, D. A. Het Reglement op de drukwerken in Ned. Indië. 
(Overdruk n^i^^'^sblad voor den Boekhandel"). Amsterdam, 1902. 8'. 

276. Blraaeman, J. W. Q. Beschouwingen over het Ontwerp- Wetboek 
van Strafrecht voor Inlanders in Ned.-Indië. Acad. Proefschr. Haarlem , 
1902. 8o. 

134. Ontwerp-Beglement op de rechtspleging in burgerlijke zaken voor 
de inlandsche rechtbanken en gerechten in Ned.-Indië en andere daar- 
mede verband houdende Ontwerpen van de Staatscommissie ingesteld 
bij Kon. besluit van 80 Juli 1892 n* 86 met Memorie van Toelichting. 
fsGravenhage, 1902]. fol. 

1.52. Sepoeloe oendang-oendang jang perloe boewut oranc berdagang 
dan priiai-prijai terpetik dari boekoe pengadilankarangannjajr. Wiggen. 
[Batavia, 1902]. 8*. [Maleische tekst.] 

143. Statifltiok der rechtsbedeeling in Ned.-Iudië over de jaren 1896 tot 
en met 1899 en van de gevangenen in Ned.-Indië over het jaar 1899. 
Batavia, 1902. fol Met tabellen. 

1.54. Tiga vonnis perkara assurantie kobakaran boeat orang-orang dagang 
jang masoek assurantie .... enz. Karangannja F. WiggOTB. Batavia , 
1902. 8o. [Maleische tekst.] 

151. Versameling van reglementen en keuren van politie on verschillende 
andere poiitiebepalingen voor de residentie Jogjakarta verzameld door 
W. F. Engelbert van Bevervoorde. Jogjakarta, 1902. 8». [Holl., 
Javaansche en Maleischo tekst.] 

277. Wiggers, F. Residentie-gerecht. Tjara sebagimana misti ka.si masoek 
penagian di hadepan residentie gerecht? Di terangin boewat orang* 
dagang, toekang* dan laen*. Batavia, 1902. 8». [Maleische tekst.] s. Leger en Vloot. Militaria. 20. Vermeulen Krieger, P. P, Oost- Indische oorlogen , of Haten , hinder- 
lagen en verdedigings-wijze der InlandKche volkeren , waargenomen . . . 
in de jaren 1817—1820. Breda, 1829. 8». Met platen. 

184. Reglement (Algemeen) van Administratie voor de landmagt in 
Nederlandsoh Indië, gearresteerd bij besluit... dd. 17 0ot. 1831 N'4, 
hetgeen... enz. [Met:] Eerste Nota van Alteratien en £rratas. [En:] 
Tweede Nota van Ampliatiën, Alteratiën, enz. Batavia, 1882, (32,41). 
8 stukken in 1 band. kl. 4». 

21. [Penning ITieuwland, J.]. Vrijmoedige beschouwing van de Land- 
magt in Neêrlands Oost-Indië. Breda, 1834. 8". 

90. Reglement voor de verschillende ladingen, vaardig maken, enz. met 
het percussie-geweer; gearresteerd... dd. 29 Oct. 1841, N^ö. Batavia, 
1841. 8». 

109. Instructie (Algemeene) , voor de ambtenaren van de Registratie enz., 
betreffende de bijzondere punten, in acht te nemen, bij de toepassing 
der wetten op de successie, opziohtens militairen, schepelingen en de 
in de koloniën overledenen. (*sGravenhage, 1843). 8*. 

1. Verzameling der Algemeene Orders en van eenige . . . besluiten en 
instructiën uitgevaardigd aan de Kou. Ned. landmagt dienstdoende in 
Oost-Indië. Bevattende de jaren 1830—1843 en 1844, 45, 46. Deel I 
in 2^« druk. Breda, 1845, 45, 46, 47. 2 dln. in 4 stukken in 1 band. 8^. 
Met platen en tabellen. 

59. Arriens [P.]. Bijdrage tot de kennis onzer marine. Tweede druk. 
^8 Gravenhage , 1846. 8o. 

112. rSwieten, P, C. J. van]. Blik op de verdediging van Neerlands Oost- 
Indische bezittingen, door een Hoofd-Officier van het Indische Leger. 
\s Gravenhage , 1846. 8o. 

17. Vliet, L. van. Iets over de brochure van den heere Arriens, . . . onder 
den titel: Bijdrage tot de kennis onzer Marine,... en nog iets over do 
Marine. Tweede druk. Amsterdam, 1846. 8«. 

101. rjansen, M. H.]. De zeemagt, beschouwd in verband met de Oost- 
Indische bezittingen van het rijk. 's Gravenhage , 1847. 8*. 

108. Janssen, EL H. C. A. von Anssen. Wenken en raadgevingen, ter 
inlichting van heeren Officieren, die zich naar Oostindië begeven. 
Zutphen, 1847. 8o. Met tabel. 

84. Swieten , P. C. J. van. Bedenkingen tegen het geschrift : De Zeemagt 
beschouwd in verband met de Oost-Indische bezittingen van het rijk. 
Tiel, 1847. 8». 

113. — — — Verdediging van Oost-Indië. Leiddraad . . . tevens dienende 
tot antwoord op eene antikritiek van . . . W. Beijerinck. Tiel , 1849. 8". 

191. Manden, S. P. Provisionele handleiding tot afrigting van remonte 
paarden bij de kavallerie van het leger in Ned. Oostindië. Batavia, 1850. 8«. 

2. Verzameling van Dagorders, uitgevaardigd in het Leger van Ned. 
Oost-Indië, van 1818—1852. Breda, 1853. 8°. 

107. Handleiding voor officieren en onder-officieren, die van of naar 
Oost-Indië vertrekken; benevens eene opgave derformaliteiten,in acht 
te nemen bij een huwelijk per procuratie. Door een officier van het 
Oost-Indische leger. Groningen, 1857. 8°. Met tabellen. ê. LEGER EN VLOOT. MILITAKIA. 137 

72. Brauw, Generaal-Majoor C. A. de. Iets uit mijne Indische militaire 
portefeuille. (Uit „De Militaire Spectator"). Breda, 1858. gr. S<*. 

82. Jansen, M. H. Proeve van eene beginselmatige dienstregeling der 
marine in Ned. Indië. Dordrecht, 1858. 8». 

65. Umbgrove, G. Iets over Indië en bijzonder over het leger. 's G ra ven- 
hage, 1858. 8o. 

8B. Boelen, J. Nederlands Zeemagt in verband met zijne overzeMche 
bezittingen. Utrecht, 1859. 8». 

36. B oO fl, W. A. van. Is eene voreeniging der beide Nederlandscho legers 
in het belang van hot land? Rotterdam, 1859. 8*. 

85. SaUfl, C. P. A. Baron de. Een woord over de vereeniging van het 
leger in Nederland, met dat in Ned.-Indic. 's Gravenhage , 1859. Ho. 

13. Vaynes van Brakell, Jhr. B. G. B. de. De verdediging van Neder- 
landsch Indië, gevolgd door eene proeve van een stelsel van verdedi- 
ging voor onze bezittingen in den Ind. Archipel. Amsterdam, 1859,63. 
2 dlu. 8o. Met tabel. 

39. Blink Sterk Jr. » A. Een Indisch belang , tevens Nederlandsoh belang, 
ter overweging gegeven, 's Gravenhage , 1860. 8*. 

38. Mijmeringen over Indië, door een oud gediende. Leyden, 1860. 8". 

37. Bees, W. A. van. De aanvulling van het Ned. Indisdi leger met 
Nederlanders, in verband met eene koloniale reserve in het moeder- 
land. Rotterdam, 1860. 8». 

87. [Andreae^ J.]. De politieke en strategische toestand van Nederland 
en zijne overzeesche bezittingen getoetst aan eigenbelang en zelfbehoud, 
's Gravenhage , 1862. 8^ Met schetskaart. 

73. B[aak] , E. M. C. Iets over Marine en Oost-Indic. Amsterdam , 1862. 8*. 

201. — ^_ Iets over Marine en Oost-Indie. Nader toegelicht. Amster- 
dam, 1862. 8o. 

189. Hout. Mr. W. E. van der. Handleiding ten gebruike bij de uitoefe- 
ning der militaire regtspleging, bewerkt ten dienste van het Leger in 
Ned. Oost-Indiè. [Met Voorwoord van M. W. Scheltema.]. Bata- 
via, 1862. S\ 

126. lieerw^se voor de exercitie met het kanon k drie pond k pivot aan 
boord der gouvememeuts kruisbooten. (Gearresteerd . . . dd. 25 Maart 
1862, n« 28). [Batavia, 1862]. 4o. [Holl., en Maleisohe tekst met Lat. 
en Arab. karakters.] 

66. Bees, W. A. van. Handboek voor postkommandanten op Java en 
Buitenbezittingen, tevens handleiding voor aspiranten naar den rang 
van 2** Luitenant der Inf»« bij het leger in Neêrl-Indië. Arnhem, 1862. 
2 dln. 8*. Met platen. 

26. Beglement op de inwendige dienst, de policie en do krijgstucht van 
de infanterie, gewijzigd voor het indische leger,... enz. Derde ver- 
beterde druk. Breda, 1862. gr. 12^0. 

62. Gk>rdt Dilliéy P. M. Ia. Bijdrage tot de kennis der oorlogvoering in 
de Ned. Oost-Indische gewesten. Samarang , 1863. 8". Met terreinsrhetsen. 

194. Sohröder, Th. W. en G. 1*. Leiddraad voor jonge officieren van het 
Oost-Indische leger te velde. Rotterdam , 1863. 8"*. Met platen en vlag^e- 
kaarten. 

68. [Bn^elhard, J. F. D.]. Beschouwingen over de regeling van de 
bevordering, het ontslag en het op non-a<;tiviteit .stellen van de Euro- 
pesche officieren der in Ned. Indië aanwezige landmogt. 's (iravonhage, 
1864. 8-. 138 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

168. [Moore, Mi*. W. C. J. van derl. Het leecher. Brieven van den 
Bruinen Bidder aan een Ongenoemae. Saamaaranoh , 1865. S». 

10. Verzameling der merkwaardigste vonnissen gewezen door de krygs- 
raden te velde in de Zuid- en Ooster-afdeeling van Borneo gedurende 
de jaren 1859—64. Bijdrage tot de geschiedenis van den opstand in 
het rijk van Bandjermasin. Batavia, 1865. 8^. 

114. Inhoud (Korte) der van kracht gebleven Circulaires voor het Ned. 
Oost-Indisch leger uitgevaardigd door het Militair Departement van 

1831—1865. Bijeenverzameld door J. G. Hamakers. Samarang, 

(1866). 8». 

100. [Smissaert van de Haere, C. L. M.]. Waarom wordt de portefeuille 
van Marine geweigerd? Beschouwingen van een oud zee-offioier. 'sGra- 
venhage, 1866. 8o. 

28. Algemeene orders van 1831—1867, voor het Ned. leger in Oost-Indië. 
Verzameld door W, A. van Bees. Tweede en vermeerderde druk. 
Zalt-Bommel, 1867. 8». Met platen. 

99. Iieui>e, F. A. en Braam Houckgeest, F. A. van. De geschiedenis 
der mariniers van het jaar 1665 tot op heden. Nieuwediep , 1867. 8*. 

115. Verzameling van algemeene orders, besluiten, enz. betreffende de 
militaire regtspleging, ten gebniike bij de Handleiding van Mr. W. E. 
van der Hout. [Door J.]. Batavia, 1867. 8o. 

110. Woord (Ben) over de opleiding der Kweekelingen bij 's Bijks Kweek- 
school voor militaire geneeskundigen, bestemd voor de dienst in de 
koloniën. Utrecht, 1867. 8o. 

46. Gobius, J. O. De kogelbaan in den dampkring bij het getrokken 
geschut. Batavia, 1868. 8*. Met illustraties. 

104. Velders, J. A. en wijlen Du Fon, J. Praktisch handboekje ten 
dienste van het personeel der stoomschepen van de Qouvemements- 
Marine, en de ambtenaren, belast met het beheer of de administratie 
der GK)uv. gewapende- en adviesbooten. Batavia, 1868. 8°. Met tabel. 

177. Gtedaohte over de werving van recruten in Nederland voor het Oost- 
Indische leger; door een oud hoofdofficier, 's Gravenhage , 1869. 8®. 

64. [Heiligers, £• J. G.]. Het Indische leger, de daaronder heerschende 
geest — zijn generale staf — bepalingen omtrent de huwelijken van 
officieren — begrooting — enz. Beschouwd door een Indisch officier. 
Nijmegen, 1869. gr. 8*. 

188. Bees, W. A« van. Handleiding tot de kennis der velddienst en vecht- 
wijze van het nederlandsch oost-indisch leger tegen inlandsche vijanden. 
Derde vermeerderde druk. Breda, 1869. 8*. Met plaat en terreinschets. 

69. Tento [= Haga, A.]. Java! Hoe het te verdedigen tegen een Euro- 
peeschen vijand? Arnhem, 1869. 8». 

120. Beglement op de exercitiën der veld-artillerie met het veldgeschut. 
Eerste gedeelte. Kanonnier-school. Batavia, 1870. kl. 8^ 

121. Voorschriften voor het bivouaoqueren der veld- en bergbatterijen en 
voor het vervangen van buiten gevecht gestelde trekpaarden. Batavia, 
1870. kl. 8*». Met platen. 

89. Beglement op de exercitiën der vesting-artillerie in Ned. Oost-Indië. 
I. Het batterij-geschut. Gewone vuurmonden. [Met Vervolg :] Het batterij- 
geschut. Q-etrokken vuurmonden. II. Het positie- en uitvalgesohut. 
m. Beweging van lasten. Batavia, 1870, 75, 75, 70. 4 deeltjes, kl. 8». 

176. V. S. t. B. [= Brink, F. B. van Staden ten]. Proeve vaneen voor- 
stel tot verbetering der positie van het kader bij het Ned. Ind. leger. 
[Voordracht.]. Makassar, 1871. 8*. [Niet in den handel] 8. LEGER EN VLOOT. MILITARIA. 138 

195. Peraoneel der Artillerie 1866—1868. Beknopt overzigt der proeven en 
werkdadige oefenin^n . welke in genoemde jaren hebben plaats gehad, 
met... enz. Batavia, 1871. fol. Met tabellen. 

124. Instruotie-Inyentaris voor de Artillerie der Landmagt in Ned. Oost- 
Lidiö. Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. Hoofdstuk 
I— Xlen XIIL 1871—1880. [Met:] Eerste— Zevende Bijvoegsel. 1871— 
1881. Batavia, 1871— (1881). 19 dln. 4-. 

172. Assen, P. van. Is eenig verband tusschen het Nederlandsche en het 
Ned. Oost-Indisohe leger wenschelijk en mogelijk? Leeuwarden, 1872. 8». 

200. Nog een woord over Batavia, als zetel van de Indische regering. 
(Overdruk „De Militaire Speotator"). (Breda, 1872). 8o. 

32. Beglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Linie-school. Batavia, 1872. kl. 8*. 

54. Beglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Tweede afdeeling der recruten-school , gewijzigd voor het achter- 
laadgeweer stelsel „Kuhn". Batavia, 1872. kl. 8*. 

11. Benoeming (De) van een ambtenaar tot Directeur, chef van het 
Marine-Departement in Indië , en hare gevolgen , door een onpartydige 
in het licht gesteld. Amsterdam, 1873. 8**. 

24. Maurits [« Bochemont, J. L de]. Onze buitenlandsche vijand. 
(Overdruk „Algemeen Dagblad van Ned. Indië"). Batavia, 1878. 8*. 

19. — — Onze inlandsche vijand. (Overdruk „Algemeen Dagblad van 
Ned. Indië"). Batavia, 1878. 8o. 

45. Nota bevattende voorschriften voor het bruineren der getrokken 
infanterie geweren en voor het onderhoud dier gebruineerde wapenen. 
Batavia, 1873. 8o. 

166. Beglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Grondslag van het onderrigt en Kekruten-schooL Batavia, 1873. 
kL 8o. [Holl. en Maleische tekst.] 

162. Reglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost- Indisch 
leger. Tweede afdeeling der rekruten-school , gewijzigd voor het achter- 
laadgeweer stelsel „Kuhn". Batavia, 1873. kl. 8«. [Holl. en Maleische tekst.] 

57. Beglement op de inwendige dienst der infanterie van het Ned. -Indisch 
leger. Batavia, 1873. 8o. Met tabel. 

142. Dag-Orders voor het Indisch leger. 1873—1880. [Batavia, 1873—80]. 
8 dba. 8». 

164. Heglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Kompagnie-school. Batavia, 1874. kl. 8o. Met figuren. [HoU. en 
Maleische tekst.] 

145. Orders voor de militaire administratie. 1874 en 1876—1880. [Batavia, 
1874, 76—80]. 6 stukken. 8o. 

141. Verzameling der Algemeene Orders voor het Ned. Oost-Indisch 
leger, bevattende het jaar 1873 en 1876—1880. Batavia, 1874, 77—81. 
6 dln. 80. Met tabellen. 

61. Seglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Bataillon-school. Batavia, 1875. kl. 8^ [Holl. en Maleische tekst.] 

60. Beglement op de exercitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Tweede afdeeling der rekruten-school, geweer klein kaliber. 
Batavia, 1875. kl. 8*. [HolL en Maleische tekst.] UO I. NEDEBLANDSCH OOöT-lNDEÈ. 

119. Reglement op de exeroitiën der veld-artillerie. Scholen te paard. 
Seotie-sohool. Batavia, 1875. kl. 8®. 

118. Reglement op de exeroitiën der veld-artillerie. Scholen te paard. 
Stukrijder-school. Batavia, 1875. kl. 8*. 

147. Terreinleer. Zamengesteld bij . . . het Departement van Oorlog (onderaf d. 
Topographische dienst). Batavia, 1875. gr. 12mo. Met platen. 

123. Overzigt (Beknopt) van proeven en oefeningen welke in de jaren 
1869 — 1881 hebben plaats gehad, bij het wapen der artillerie van het 
Ned.-Oost-Indiech leger. Getrokken uit de daarover ingediende ver- 
slagen. Batavia, 1875, 76, 76, 77 , 78, 80, 84. 7 dln. fol. Met platen 
en diagrammen. 

140. Verzameling der orders voor de artillerie , van het Ned. Oost-Indisch 
leger, uitgevaardigd op last van het Departement van Oorlog be- 
vattende het jaar 1874—1880. Batavia, 1875—81. 7 dhi. 8*». Met platen. 

143. Verzameling der orders voor de genie, uitgevaardigd door den Chef 
van het wapen der genie, bevattende het jaar 1874 en 1876. Batavia, 
1875, 77. 2 stukken. 8». 

56. Verhandeling betreflfende de kogelbaan van het achterlaadgeweer 
klein kaliber (stelsel de Beaumont), in gebruik bij het Ned. Indisch leger. 
Batavia, 1877. kl. 8». Met platen. 

185. Monitor [= Nieuwenhnyzen , W. C.]. De transportsohepen voor 
het Indische leger. Batavia, 1878. 8°. 

50. Reglement op de exeroitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. Grrondslag van het onderrigt en rekruten-school. Batavia, 1878. 
kl. 4*. [HoU. en Maleische tekst.] 

106. Reglement van krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te lande, 
van de Vereenigde Nederlanden, bewerkt ten gebruike bij de toepas- 
sing van hetzelve, voor het leger in Ned.-Oost-lndië. Batavia , 1878. 8'. 

23. Reglement voor de (jkimizoensdienst. G-earresteerd bij besluit . , . van 
den 11**" Jan. 1815. N» 32. Gewijzigd voor het Oost-Indisohe leger. 
Vijfde geheel herz. druk. Batavia, 1878. kl. S\ 

148. Verzameling der (nog van kraoht zijnde) orders voor de Genie, 
uitgevaardigd door den Chef van het wapen der Genie , bevattende de 
jaren 1870 tot en met 1877. Batavia, 1878. 8«. Met platen. 

40. Voorschrift betreffende de wapenen en de schietoefeningen bij de 
infanterie van het Oost-Indisch leger. Batavia , 1878. kl. 8*. Met platen. 

130. Q^erling, F. Ii. Over eene vrijwillige reserve voor de Nederlandsohe 
zeemagt. 's Gravenhage , 1879. 8'. 

169. Luymes, A. en Boers, C. H. W. Algemeene orders, reglementen 
en instructiën voor het Ned. Oost-Indisch leger, 1831—1878; om- en 
bijgewerkt. Reglementen en instructiën. Leiden, 1879. 8*>. 

157. Reglement (boekoe adjar) baris. Stabelam-berkoeda. Soola- kanonnier. 
Batavia, 1879. kl. S*». [Maleische tekst.] 

49. Reglement op de exeroitiën der infanterie van het Ned. Oost-Indisch 
leger. TiraiUeurschool. Batavia, 1879. kl. 8'. 

138. Reglement op de exeroitiën der veld-artillerie. Scholen te paard. 
Ruiter-school. Tweede druk. Batavia, 1879. kl. 8». 

41. (S[ix, Jhr.] J. D.). Nederlandsohe en Indische belangen op militair 
en financieel gebied, 's Gravenhage, 1879. 8''. 

137. Voorschrift omtrent de zamenstelling , het onderhoud en de aan- 
wending van de revolver en de daarmede te houden schietoefeningen. 
Tweede druk. Batavia, 1879. kl. 8o. Met platen. ê. LEGER EN VLOOT. MILITARIA. 141 

9. Boelen, A. Het lager onderwijs in verband tot onze weerbaarheid. 
Batavia, 1880. 8°. 

78. Orders voor de Militaire- Administratie van het Ned. Ooiit- Indisch 
leger, 1870-1879. Bijgewerkt door C. H. W. Boers. Batavia, 1880. 8*. 

165. Reglement (boekoe adjar) baris stabelam bala tantara Hindia Neder- 
land. Betawi, 1880. kl. 8". Met figuren. [Maleische tekst.) 

161. Beglement (boekoe adiar) baris stabelam -berkoeda pekardjaan brat. 
Betawi, 1880. kl. 8o. [Maleische tekst.] 

160. Beglement (boekoe adjar) baris stabelam- vesting di Hindia- Nederland. 
Eerste gedeelte. Itoe batterij geschut. Marijam glad. Penoeroetan per- 
kara satoe. Itoe batterij -geschut. Marijam-getrokken. Perkara doewa. 
Positie- dan uit valgeschnt. Betawi, 1880. 8 deeltjes, kl. 8*. [Maleische tekst.) 

136. Reglement op de exerciticn der vesting-artillerie in Ned. Oost-Indië. 
Derde gedeelte. Beweging van lasten. Tweede druk. Batavia, 1880. kl. 8*. 

146. Verzameling der Orders voor de Artillerie van het Ned. Oost-Indisch 
leger, uitgevaardigd op last van het Departement van Oorlog. Bevattende 
het jaar 1870. Herziene druk. Batavia, 1880. 8". 

190. Hout, Mr. W. E. van der en Prins, H. J. Handleiding ten gebniike 
bij de uitoefening der militaire Rechtspleging , bewerkt ten dienste van 
het leffer in Ned.-Oo8t-Indië. B*"* Uitgave , vermeerderd en . . . enz. door 
J. A. jP. arevers. Batavia, 1881. H^. 

33. Voorst tot Voorst, J. J. Q. B". van. Zedelijke plichten van den 
soldaat. Ten gebruike bij het onderwijs ... en ten dienste van het 
kader. Arnhem, 1881. kL 8». 

70. BrutuB [= Baedt van Oldenbamevelt, C. H. A.1. Eenigc wenken 
op Indisch-militair gebied door den oud-Hoofdofncier — . Breda, 
[1882]. gr. 8*. 

116. Signalenboek voor de ve.sting-artillerie. Batavia, 1883. langw. 8*. 
Met notenschrift. 

18. Staiineh [= Mandele, H. J. van der]. Drie artikelen over de Zee- 
macht in Oost-Indië. [Overdruk «De Amsterdammer, Dagblad voor 
Nederland"). Den Haag, 1884. S". 

16. Arriöns, W. A. De krijgstucht aan boord Z' M' oorlogsschepen in 
Nederland en Indié in verband met het nieuwe strafstelsel. 's-Graven- 
hage, 1885. 8«. 

12. Gooi , W. Indische legerbelangen. (Overdruk „De Militaire Spectator'* 
1884—85). Breda, (1885). gr. 8". 

5. Arriöns, W. A. De wenschelijkheid eener inkrimping der Zeemacht 
in Oost-Indië nader beschouwd in verband met den politieken toestand 
aldaar en met den toestand der Gouvernements-Marine. Rotterdam, 

1886. 8o. 

3. Q\fsberti Hodenpjjl, I. J. H. De werkkring der Nederlandsohe 
Marine. Haarlem, 1886. gr. 8». 

4. Halverhout, C. A. W. De Marine. Open brief aan hot Ned. volk. 
Haarlem, 1886. 8<*. 

175. Jnnius [= Gfreerling, F. L.]. Het Auxiliair Eskader en nog wat. 
Nalezing op de Marine- Begrooting van 1886. Leiden, 1886. 8'. 

42. Aanwijzing omtrent de inrichting en het onderhoud van het St. Getr. 
kanon van 7 cm. A. Veld, de daarbij behoorende projectielen en munitie, 
en... enz. Batavia, 1887. kl. 8". 

15. Anidns, W. A. De Indische Militaire Marine in 1887. Rotterdam, 

1887. 8*. 142 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

25. Bepakklngsmst voor den smidswagen tot 7 cm. A. Veld. Batavia, 

1887. 8o. 

103. Bepalcki t1 gwl Ijst voor den voorraadswagen tot 7 cm. A. Veld. Batavia, 

1887. 8«. 

6. Cobljjn, W. A. De Indische infanterie. Beschouwingen en voorstellen. 
's-Gravenhage , 1887. 8». 

14. ...^...... De Indische infanterie. Nadere beschouwingen. 's-Q-raven- 

hage, 1887. 8o. 

51. Exeroitie-reglement der cavalerie. Grondslag vcui het onderrichten 
algemeene bepalingen. Batavia, 1887. kl. 8^. 

117. Instruotie voor het voeren der administratie bij de militaire zieken- 
inrichtingen. (Gearresteerd ... 27 Julij 1887 N" 13, Stbl. N» 135). Batavia, 
1887. fol. 

88. (Kielstra, E. B.). Over marine-zaken. [Beoordeeling van:] De werk- 
kring der Nederlandsche marine, door I. J. H. Gijsberti Hodenpijl. 
(Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage , 1887). gr. 8*. 

75. (LevySBOhn Norman [Mr. H, D.]). De werving voor Indië. (Over- 
druk „Het Vaderland"). (*8 Gravenhage , 1887). 8». [Niet in den handel.) 

8. (II. W.) [= ]. Moet er meer gedaan worden? Zoo ja, wat kan 

er meer gedaan worden ? (Overdruk „Het Vaderland"), ('s Gravenhage), 
1887. kl. 8». 

102. Regelen voor het beheer der militaire gebouwen en voor de toekenning 
van huisvesting en bureellokalen , of van . . . enz. Vastgesteld bij . . . 
besluit... van 2 April 1887, N» 10. Batavia, 1887. 8«. 

52. Beglement (Voorloopig) op de exercitiën der berg-artillerie. Scholen 
te voet. Kanonnierschool. Batavia, 1887. kl. S^. 

55. Beglement op den garnizoensdienst. Batavia, 1887. kl. 8*. [Samen in 
één band met «• 198.] 

98. Tinimermans, L. J. F. Geschriften. Batavia, 1887. 8o. 

27. Uittreksel uit het voorschrift op den velddienst voor het Ned.-Indisch 
leger, bewerkt voor de onderofficieren en korporaals der infanterie. 
Batavia, 1887. kl. 8». Met plaat. 

96. Verzameling van voorschriften op het beheer der adviesbooten. Ba- 
tavia, 1887. gr. 8*. 

155. Verzameling van Voorschriften voor Z'. MV Zeemacht in Oost-Indië. 
Officiëele uitgave. Batavia, 1887. 8 dhi. gr. 8o. 

93. Voorschrift betreffende het paardentuig en de bepakking der cavalerie. 
Batavia, 1887. kl. 8». 

198. Voorsohritt op de militaire eerbewijzen , de saluutschoten , enz. Bata- 
via, 1887. kl. 8^ [Samen in één band met 8, 55.] 

105. Voorwaarden van aanbesteding voor leveringen en werken ten 
behoeve van het Departement van Oorlog in Ned.-Indië, voor zooveel 
in de behoefte wordt voorzien door de militaire administratie. Va.stge- 
steld... dd. 11 Maart 1887. Batavia, 1887. 8». 

173. Guyot, H. D. De organisatie onzer marine, 's Gravenhage , 1887, 87, 
88. 3 stukken. 8«. Met tabel. 

76. Cobiy n , W. A. De verdediging van Java tegen een buitenlandschen 
vijand, 's Gravenhage , 1888. gr. 8". 

77. ^— — ^ De verdediging van Java zonder Marine. Repliek. 's-Graven- 
hage, 1888. gr. 8*. (Met achteraan een herdruk van: Verdediging van 
Java zonder Marine?, door [N.] IflieocL , in het Dagblad van Zuid- 
Holland en 's-Gravenhage.] ê. LEGER EN VLOOT. MILITARIA. 143 

44. Dienstregeling (Inwendige) bij het departement der marine in 
Ned..Indiê. Batavia. 1888. H\ 

156. Hout, Mr. W. B. van der en Prins yH.J. Handleiding ten gebruike 
bij de uitoefening der militaire rechtspleging , bewerkt ten diennte van 
het leger in Ned.-Oost-Indië. 4** Uitgave , vermeerderd en . . , enz. door 
J. A. P. Grevers. Batavia, 1888. 8o. 

47. Reglement op de exeroitiën der artillerie van het Ned.-OoRtindisoh- 
leger. Batavia, 1888. kl. Sp. Met figuren. 

1B2. Reglement op de exeroitiën der veld-artillerie. Scholen te voet. 
Kanonnierschool en manoeuvres de force. Batavia, 1888. kl. 8*. 

188. Reglement op de exeroitiën der vesting-artillerie in Ned. Oostindië. 
Kanonnen U. getr. van 24 cm. Batavia, 1888. kl. 8«. 

43. Reglement op de exercitiën van de genietroepen. Batavia, 1888. kl. 8*. 
Met notenschrift. 

71. Schmidt auf Altenstadt, Jhr. J. H. P. von. Marine- en koloniale 
aangelegenheden. Met Vervolg, 's Gravenhage , 1888. 2 stukken. 8<>. 

30. Voorschrift betreffende de wapening en de munitie der infanterie. 
Batavia, 1888. kl. 8<'. Met plaat. 

81. Vooreohrift tot het bruineeren van de revolvers bij het korps Genie- 
troepen. Batavia, 1888. kl. 8«». 

48. Voorechrift tot het houden van gecombineerde manoeuvres en veld- 
oefeningen in Aug. 1888. Batavia, 1888. kl. 8^ 

29. Voorschrift tot het houden van riohtoefeningen bij de bereden artillerie. 
Batavia, 1888. kl. 8«. Met tabel. 

63. Ijjanae Atoranna aorodadoe tolotongnge ri Nidirilanda Indiija. Bata- 
via, 1889. 8«>. [Boegineesche tekst met Lat. karakters.] 

111. Brakel, D. Proeve eener organisatie van het Nederlandsoh-Indische 
leger, 's Gravenhage , 1889. 8». 

158. Soola orang berkoeda. (Ruiterschool te paard). Peladjaran dari ilmoe 
toenggang koeda. Batavia, 1889. kl. 8**. [Maleische tek.st.] 

154. CoblJgny W. A. De verdediging van Java. Eene studie. 's-Graven- 
hage, 1890. 8*. 

193. Ck>ol, W. De opleiding en hoogere vorming in Nederland van den 
officier der Landmacht hier te lande en voor Indië. 's Gravenhage 
1890. gr. 8«. 

81. "NeVBf B. K. A. de. Indische legerbelangen. [Overdruk „De Indische 
Tolk van het Nieuws van den Dag''], 's Gravenhage , 1891. 8*. 

94. (Putte, I. D. Transen van de, e. a.). Rapport . . . van de Commissie 
benoemd bij Kon. besluit van 31 Juli 1889, N« 27 tot het uitbrengen 
van een advies . . . : of de bestaande indeeling der Zeemacht in den 
Ned. OoBt-Indisohen Archipel , . . . al dan niet behoort te worden be- 
stendigd? 's Gravenhage , 1891. 4o. Met tabel. 

187. Schmidt, B. T. C. F. Zakboekje voor den Ned.-Indischen officier 
te velde. Batavia, 1892. kl. 8». Met illustraties. 

192. Oreve, W. B. de. De verdediging van Nederlandsch Indië. Tweede 
druk. Batavia — 's Gravenhage , 1893. 8®. Met kaart. 

79. Minister (De) van Koloniën contra de Militaire-admini.stratie van het 
Indisch leger, door een Intendance-officior. (Overdruk „Jnvn-Bodo"). 
Batavia, 1898. 8». 144 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

80. (Z.). Nog eens : „De Minister van Koloniën contra de Militaire-admini- 
stratie van het Indisch Leger" door een Intendance-officier. (Overdruk 
„Java-bode"). Batavia, 1893. 8o. 

180. Vereeniging (Koninkmke) „Het Eereteeken voor belangrijke krijgs- 
verrichtingen" opgericht te *s-Gravenhage den !"•" Xov. 1869. Begle- 
ment en naamlijst, 's Gravenhage , [1893]. 8». 

7. lohtisar dari atoeran parintah hal orang-orang bangsa anak negeri 
jang masoek bilangan bala tentara Hindia. [Maleische vertaling door 
[J. B.] Bhemrev.]. Batavia, 1894. 8". 

202. fBron de Vexela, J. L. Ie]. Samensmelting der Officiers-kaders. 
Verbetering door bezuiniging. 's-Gravenhage , 1895. 8'. [Niet in den 
handel.] 

186. Brakel, D. Handboek voor onderofficieren en korporaals der Infanterie 
van het Ned. Indisch leger. Vierde verbeterde druk. Zutphen, 1896. 
kl. 8'. Met plaat en illustraties. 

204. [Bron de Vexela, J. L. Ie]. Samensmelting der officierskaders. Ver- 
betering door bezuiniging. (Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda), 
1896. gr. 8°. 

34. Maaten, K. van der. De Indische oorlogen. Een boek ten dienste 
van den jongen officier en het militair onderwijs. Haarlem — Batavia, 
1896. 2 dln. 8°. Met Atlas van platen en kaarten. 

178. EngelbertS, W. M. De reorganisatie onzer zeemacht. Een critieken 
een studie. Amsterdam, 1897. 8<>. 

53. Maroella, E. Geschiedenis van het korps genietroepen van het leger 
in Oost-Indië, 1816—1895. [Met Voorwoord van O. E, V, L. van 
Zuilen.]. Batavia, 1897. gr. 8o. 

86. Verwijnen, J. J. Historisch overzicht van het bestaan der Militaire 
school te Meester-Cornelis (N.-I.) (Oct. 1852— Juli 1896). Haarlem— 
(Sam€u:ung), 1897. 8^ Met plaat en plattegrond. 

22. Brandenburg, F. J. Gids voor officieren en onderofficieren van het 
Ned.-Indische leger bij de beoefening en toepassing van het militair 
recht. Batavia, 1898. 8». 

205. [Bron de Vexela, J. L. Ie]. Nabetrachting over de ^ Samensmelting 
der officierskaders. Verbetering door bezuiniging". (Overdruk „De Mili- 
taire Spectator"). (Breda), 1898. gr. 8«. 

206. ^—^^^^ Samensmelting der officierskaders. Verbetering door bezui- 
niging. (Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda), 1898. gr. 8*. 

203. ^— — ^ Samensmelting der officierskaders. Verbetering door bezui- 
niging. (Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda), 1899. gr. 8». 

207. ^— ^^ Samensmelting der officierskaders, verbetering door bezui- 
niging. (Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda), 1899. gr. 8*. 

179. Engelberts, W. M. Nog eens de reorganisatie onzer zeemacht. Een 
vervolg. Amsterdam, 1899. 8'. Met platen. 

167. Iiannoy, Jhr. Ii. D. C. de. Cavalerie tegen den inlandsohen vijand. 
Batavia, 1899. 8'. Met terreinschetsen. 

208. [Bron de Vexela, J. L. Ie]. Samensmelting der officierskaders, 
verbetering door bezuiniging. (Overdruk „De Militaire Spectator"). 
(Breda), 1900. gr. 8». 

197. Ifieuwenhuyzen , W. C. De regeling van den staat van oorlog en 
van beleg in Ned.-Indié. (Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda), 
1900. gr. S\ 

183. Verrichtingen en bewegingen van H^ M'. schepen en vaartuigen 
van oorlog, behoorende tot het eskader in Ned.-Indië, gedurende het 
1* kwartaal 1900~het 1* kwartaal 1902. Batavia, 1900—1902. 9 stuks. gr. 8». «. LEGER EN VLOOT. MILITARIA. 146 

170. Fanoy 9 J. J. B. De drankkwestie in het Ned.-Indische leger beschouwd 
over het tijdvak 1816—1901. (Overdruk ,Het Werk der Liefde»'). 
Groningen ) 1901. 8». 

196. [Nieuwenhuyseil, W. C.]. De paarden in Nederlandsch-Indié. (Over- 
druk ,De Militoire Spectator"). (Breda), 1901. gr. óo. 

58. (Six, Jhr. J. D. e. a^. Rapport der Commissie , ingesteld bij Koninklijk 
besluit van 21 Oct. 1898 , n9 15 [in zake samensmelting van de officiers- 
korpsen van het leger in Nederland en in de koloniën en bezittingen 
des Rijks in aadere werelddeelen.]. ['s Gravenhage , 1901). 4<>. Met plaat 
van diagrammen. 

174. Verzameling yan Algemeene Orders voor het Ned.-Oostindisoh leger 
1833^1900. Uitgegeven door het Departement van Oorlog. L 1833— 1893. 
IL 1894 — 1900. Met Alphabetisch Register op de nog van kracht zijnde 
Algemeene Orders voor het Ned.-Oostindisoh leger, 1833 — 1900. Rijswijk— 
Batavia, 1901. 3 dln. 8». Met platen, kaarten, tabellen, en 1 anson- 
derlijken bundel Afstandwijzers. 

209. [Bron de Vexela, J. L. Ie]. Beoordeeling van het rapport der Staats- 
commissie. Hoe zal het antwoord der Regeering luiden? (Overdruk „De 
Militaire Spectator"). (Breda), 1902. gr. 8». 

210. Quo vadis? Den Haag, (1902). 8o. 

185. — ^— Samensmelting der officierskaders. Eindrapport der Staats- 
commissie. (Overdruk ,De Militaire Spectator"). (Breda), 1902. gr. S*. 
Met tabellen. 

182. Egbert. Het in verdedigbaren staat brengen van Nederl. Oost-lndië. 
'.sGravenhage, (1902). 8". CAt. Kol. BiU. 21/2/Oa 10 f. Handel. Scheepvaart. Nijverheid. 181. [Sérionne, J. A. de]. La Richesse de la Hollande, ouvrage dans 
iequel on exposé , Torigine du commerce & de la puissance des Hollan- 
dois ; 1'accroissement de leur commerce & de leur navigation ; les causes . . . 
etc. Londres, 1778. 2 fcomes. 4°. 

130. Lombard y E. en Udemans, W. Antwoorden op de Vraage . . . . : 
Welke schepen, behoorende aan de Ned. Oost-Indische Compagnie, van 

140 , 150 en 155 voeten lang , anders genoemd driedekkers , zyn . . . 

de bekwaamste, voor Haaren dienst, zoo tusschen Europa en India 

varende, als in de Indische zeeën zelve gebruikt wordende? (Uit „Ver- 
handelingen van het Zeeuwsche Genootschap", VII). (Middelburg, P. 
Gillissen, 1780). 2 stukken in 1 band. 8**. Met platen. 

94. LllzaCy Mr. £. Hollands Rijkdom, behelzende den oorsprong vanden 
koophandel , en van de magt van dezen Staat ; de . . . enz. Uit het 
Fransch [van J. A. de Sérionne] vertaald. Vervolgens o vergezien, 
merkelijk veranderd, vermeerderd, en van verscheiden misslagen ge- 
zuiverd*). Leyden, Luzac en van Damme, 1780, 81, 82, 88. 4 dln. 8^. 
Met tabel. 

160. Rapport nopens de vreemde Thee door de Oostindische Compagnie 
deezer Landen niet ingevoert. [Extract uyt het Register der Besolutien 

van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal 15 February 1791.] 

Z. pi., (1791). gr. 4°. 

155. Hogendorp, G. K. van. Verhandelingen over den Oost-Indischen 
Handel. Amsterdam, 1801, 02, 02. 3 stukken in 1 band. 8^. 

156. — ^-^^ Brieven aan eenen Participant in de Oost-Indische Com- 
pagnie. [Met:] Vervolg [en:] Tweede Vervolg, handelende over een 
stelsel van Bestuur en Handel voor Nederlands Indië. Amsterdam, 
1802, 02, 03 3 stukken in 1 band. 8°. 

127. Campagne, H. D. Java. Zjnde een kort overzigt van deszelfs waardij 
en handel, met betrekking tot Nederland: in antwoord aan den schrijver 
der Aanmerkingen op het nieuw ingevoerd stelsel, op dat eiland. In 
's Gh*avenhage — Amsterdam , 1815. 8". 

83. Bouchenröder, Baron Pr. von. Verhandeling over den handel en 
scheepvaart op de reeds bestaande landbouwende koloniën in het alge- 
meen, en enz. 's Gravenhage , 1816. 8*. 

28. Campagne, H. D. Kort overzigt van den voormaligen handel der 
Nederlanders van Azië in Azië ; zijnde een vervolg van Java. In 's Gra- 
venhage — Amsterdam, 1816. 8*. 

49. [Haan Pbe., F. de]. Ernstige beschouwing van de mogelijke gevolgen 
der Nederlandsche Handel-Maatschappij. In eenen brief van • • • aan 
zijnen oorrespondent te Antwerpen. Leyden, 1824. 8*. 

50. Beeohouwing (De ernstige) van de mogelijke gevolgen der Neder- 
landsche Handel- maatschappij , van • • • >) wederlegd , voor 

zoo veel aangaat de aantijgingen , daarin voorkomende , tegen het Oost- 
indisoh bestuur. Leeuwarden, 1825. 8'*. 

85. Haan Paz., P. de. Het handelstelsel van Java met koophandel , scheep- 
vaart en fabrijkstaat van Nederland , in verband gebragt. Leyden , 1825. 8*. 

') Op den titel van dl. m — IV staat: „Het Fransch ontwerp gevolgd. Het 
werk zelf geheel veranderd, merkelijk vermeerderd, en van... enz." 
*) Dus van P. de Haan Paz. t. HANDEL. SCHKEPVAAKT. NIJVERHEID 147 

69. lK>]Xian Js., J. Betoog, dat de opgerigte Handel-Maatschappij als eeue 
vernieuwde bron voor Neèrlands welvaart moet beschouwd worden, 
benevens middelen en maatregelen, die .strekken kunnen om het 
gewenschte doel te bereiken. AmHterdam, 1825. 8". 

15H. Haan Pas., P. de. De invoer van thee, ter overweging voorgest-eld. 
Leyden, 1827. 8*. 

76. Reglement en instructie voor de Factorij der Nederlandsche Handel - 
Maatschappij, te Batavia gevestigd. [\h (jlravenhage] , (1827). H*. 

67. Verslag van den handel, scheepvaart en inkomende en uitgaande 
regten op Java en Madura, in het jaar 182.'>— 1880. Batavia, 1827- 81. 
6 dln. in 2 bdn. kl. fol. en 4". Met "tabellen. 

124. Sohünmelpenninok, Q. Aanspraak van -, President der Ned. 
Handelmaatschappij , bij de opening der gewone jaarlijksche bijeenkomst 

van den Raad 1828 — 1H83. (Am.sterdam -/sGravenhage, 1828 -88. 

6 stuks. 8». 

24. •^— ^-^— Discours de , Président de la Société de Commerce des 

Pajs-Bas, a 1'ouverture de la session ordinaire du (^onsoii . . . . 1828 
1R80. La Haye, 1828—80. 8 pièces. 8«. 

86. Haan Pb., P. de. Koloniaal bezit en handel, in verband gebragt met 
de afscheiding van België met Holland. Leiden, 1881. 8". 

20. Reglement en instructie voor de Factorij der Nederlandsche Handel- 
Maatschappij , te Batavia gevestigd. ['sCïravenhagej , (1881). 8». 

84. Verslag van den handel, de scheepvaart en de inkomende en uit- 
gaande regten op Java en Madura, over het jaar 1881 1887, 188Ö-- 
i869. Batavia, 1882-38, 1840-71. 88 dln. in 25 bdn. 4«. Met tabellen. 

125. Houven, H. G. van der. Aanspraak van den President der Ned. 

Handel-Maatschappij , ; bij de opening der gewone jaarlijksche 

bijeenkomst van den Raad 1884- -8."). (Amsterdam— \s Oravenhage, 

1884, S!)). 2 stuks. 8o. 

29. (Cate, S. Blaupot ten). Geschiedenis van Nederlands zeevaart en 
handel. [Prijsverhandeling.] Amsterdam, 1886. 8*. 

77. Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij .. . vastgesteld, bij Z. M. besluit van den 22 Junij 1 827 , n" 85, 
en sedert veranderd, ten gevolge van de, ... goedgekeurde wijzigingen. 
'sGravenhage, 1K40. 8*. 

S7. Bedenkingen over het verzekeren der Oostindische produkten, voor 
rekening van den Staat verzonden. Amsterdam, 1840. 8". 

78. Eruseman, J. Beschouwing der kontrakten, in het jaar 1840 door 
het Departement van Koloniën gesloten met de Ned. Handel-Maatschappij 
in verband met de Grondwet,... enz. 's Gravenhage , 1840. 8". 

146. Beschouwingen over het nadeel en de onbestaanbaarheid eener ver- 
mindering van vrachten voor de vaart op Oost-Indiën. Amsterdam, 
1841. 8o. 

151. HandelBmagasqn ^Nederlandsoh), of algemeen zamenvattend Woor- 
denboek voor Handel en Nijverheid. Amsterdam , 1848. 2 dln. gr. 4^^. 

145. [EmbrechtS , F. A.]. 85 statements of exports from Java and Madura . . . 
from the beginning of 1825 to the end of theyear 1845. Extracted from 
the yearly Government reports. [Batavia, 1846]. oblong 4«. With table.s. 

104. Ontwerp van artikelen van overeenkom.st der Nederlandsche Handel- 
Maatschappij. (Amsterdam), [1847]. 8". 

88. (F. B.) [=Blom, P. W. C,]. Bijdrage tot de beschouwing van de 
wijze van verkoopen der Ned. Handel-Maatschappij, voornamelijk naar 
aanleiding van het Antwoord op de Bedenkingen, voorkomende in de 
Nieuwe Rott. Cour. van 5 Julij 1848. Rotterdam, 184«. 8«. 148 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

187. Jaoobson , E. L. Laatste woord aan . . . Mr. H. H. Tels , over de plaats 
gehad hebbende veilingen der Ned. Handel-Maatschappij ; met een kort 
woord aan... F. [W. C.] B.[lom], over hetzelfde onderwerp. Rotterdam, 

1848. 8o. Met tabel. 

102. Muller y J. De Nederlandsche Handel-Maatschappij getoetst aan het 
belang der natie. Amsterdam, 1848. S'*. 

90. Tereg^wjj zingen aan den handelaar, die in strijd is met de drukpers ; 
eene eerste nalezing van het geschrift: Antwoord op de bedenkingen, 
van... Mr. H. H. Tels, over de wijze van verkoopen der Ned. Handel- 
Maatschappij. [Door: Geen Handelaar]. Rotterdam, 1848. 8*. 

70. Muller, J. De overeenkomst van den Minister van Koloniën, met de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij , beoordeeld. Amsterdam , 1849. 8». 

121. Statuten der Handels- Vereeniging. Opgerigt te Batavia den 12*" Maart 

1849. (Batavia, 1849). S». 

61. Besohouwing (Staatktindige) gegrond op de statistiek van Neêrlands 
handel, nijverheid en scheepvaart, in Neêrlands Indië, in verband tot 
het vraagstuk der scheep vaart wet ten. 's Gravenhage , 1850. gr. 8° en 4". 

111. Overzigt van den handel en de scheepvaart in de Nederlandsche be- 
zittingen in Oost-Indië, buiten Java en Madura, over de jaren 1846— 
1848, 1849—1853, 1854—1856, 1860—1862, 1863—1864, 1865, 1866, 
1868. 's öravenhage , 1850. Batavia, 1857. 's Grravenhage, 1858. Batavia, 
1864, 66, 67, 70, 70. 8 din. 4o. 

65. Sevenhoven, J, L van. Memorie over den Indischen Archipel, in 

opzigt tot de belangen van Nederland en Ned. Indië ; nagelaten door . 

Amsterdam, 1852. kl. 4o. 

72. fPremöry» J- -A.. del. De Nederlandsche Handelmaatschappij in ver- 
band met onzen Oost-Indischen handel. Zalt-Bommel, 1853. 8°. 

71. [Herwerden, J. D. van]. Het met de Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij gesloten consignatie-contract. (Overdruk „Goudsch Kronyksko"). 
Gouda, 1853. 8o. 

22. Koenen, Mr. H, J. Voorlezingen over de geschiedenis des Neder- 
landschen handels. Amsterdam , 1853. 8°. 

74. Stolte , H. Bedenkingen tegen het voorkomende in eenige artikelen , 
opgenomen in het dagblad de Grondwet, ten titel voerende: „De Handel- 
Maatschappij". ('sGravenhage, 1853). S\ 

200. Janolaes, J. M. Beschouwingen over handel en nijverheid, naar aan- 
leiding van de „Nederlandsche katoen-nijverheid en het stelsel van 
bescherming in Neerlandsch Indië," door den heer H. Muller Szn. 
Rotterdam, 1857. 8*. 

95. Java kofflj -veilingen (De) der Nederlandsche Handel-Maatschappij 
beschouwd door een Koopman. Amsterdam, 1857. 8o. 

2. Koenen, Mr. H. J. De vroegere en latere Nederlandsche handels- 
politiek. Vier voorlezingen. Haarlem, 1857. 8". 

189. Muller Szn., H. De Nederlandsche katoen-nijverheid, en het stelsel 
van bescherming in Ned. Indië. Rotterdam, 1857. 8o. Met origineele 
katoen-staaltjes. 

82. (Bees, O. van). De Nederlandsche handel en nijverheid in betrekking 
tot Oost-Indië. (Overdruk „Pantheon"). (Utrecht, 1857). 8°. 

114. Beglement voor de Spaarbank, opgerigt te Batavia, door de Maat- 
schappij tot Nut van 't Algemeen in Oost-Indië. (Batavia, 1857). 8o. 

101. Bru^n Kops (Q. F. de). Statistiek van den handel en de scheepvaart 
op Java en Madura sedert 1825. Uit officieele bronnen bijeenverzameld. 
I. Invoer. II. Uitvoer. Batavia, 1857, 58. 2 dln. 8». t, HANDEL. SC^HEEPVAART. NIJVERHEID. 149 

91. Blom, P. W. C. Beschouwingen betreffende d« verkoop wy ze der Oosi- 
Indisohe produkten door de Nederl. Handel-Maataohappij. Rotterdam, 
1858. 8o. 

30. (HfoJBrmaxL y M. A. F. H.]). Iets over handel en scheepvaart met be- 
trekking tot Java. Rotterdam, 1^58. 8*. 

92. lanae , F. A. Openbaren [sic] brief aan . . . F. W. C. Blom , . . . naar 
aanleidïmg zijner Beschouwingen betreffende de verkoopwijzc der Oost - 
Indische producten door de Ned. Handel-Maatschappij. Amsterdam, 

1858. 8». 

194. (Mediobnrgensis) [^ Kanter , J. J. de]. De koffij- veilingen der Ned. 
Handel- Maatschappii , inzonderheid in betrekking tot Middelburg. Open 
brief aan de leden aer Tweede Kamer van de iStaten-Generaal. Middel- 
burg, ia58. 8». [Niet in den handel.] 

97. Opmerkingen (Eenige) betrekkelijk de Java koffij-veihngen. *s Herto- 
genboscb, 1858. 8*. 

31. Ablaing van Qiesflenbiirg, Mr. B. C. Baron d'. Open brief over 
vrijen handel, met het oog op Indië. Arnhem, 1859. 8^. 

85. KniBemany J. D. Het openstellen van havens, op Java, Borneo en 
Sumatra. Vrijmoedig beoordeeld, 's Gravenhage , 1859. 8o. 

19. M^er , Mr. P, Over het openstellen van kusthavens voor den algemeem*n 
handel, in Ned.-Indië. 'a Gravenhage , 1859. gr. 8». 

115. Verslag der Commissie voor de Spaarbank,... der Maatschappij tot 
Nut van *t Algemeen in O. I. , . . . . over het 2* en 7* . . . boekjaar. 
Batavia, 1859, 64. 2 stuks. 8*. 

96. DammOy S. van. Le Jardin des Hespérides Néerlandais, ou les pos- 
sessions HoUandaises des Indes Orientales, cx>nsidérées sous le rapport 
des avantages qu'elles peuvent produire au commerce et k ^industrie 
de la Belgique, par . . . etc. Gand, 1860. 8«. 

48. Ifevensveraekering- en Lijfrente- Maatschappij (Ned.-Indische), opge- 
rigt te Batavia in den Jare 1859. [Statuten, enz.]. Batavia, 1860. 8^. 
Met tabel. 

123. Oversigt des handels te Samarang, gedurende het jaar 1859 en 1860. 
Uitgegeven door de Handels- Vereeniging te Samarang. Samarang, 1860, 
61. 2 stuks. 8». 

108. Verslag van den President der Javascbe Bank en van den Raad van 
Ck)mmissarissen over het 82*— 74» Boekjaar 1859/60—1901/1902 uitge- 
bracht in de Algemeene Vergadering van stemgerechtigde Deelhebbers. *) 
Batavia, 1860—1902. 48 stuks. 8*. Met tabellen. 

32. Bonman, Mr. L. J. H. Waarom worden op Java slechts weinige 
dispaohes opgemaakt? Batavia, 1861. 8». 

105. Verslag over het 1* — 42* boekjaar der Nederlandsch-Indische Levens- 
verzekering- en Lijfrente-Maatschappij. Batavia, 1861—1902. 42 stuks, 
waarvan 40 in 2 bdn. 4». 

136. Statistiek der assistent residentie Banjoewangie , en Patjitan. 1861. 
(Soerabaija), [1862]. 2 stuks. 4°. 

187. Statistiek der residentie Bezoekie , Japara , Kedirie , Pasoeroewan , en 
Soerabaja. 1861. (Soerabaija), [1862]. 5 stuks. 4°. 

5. Octrooi en reglement voor de Javasche Bank [verleend ... 22 Nov 

1859, (N. I. Stbl. 1859, N* 98), met de wijzigingen... enz.]. Batavia? 
1864. 8». 1) Aldus de titel sinds het 64* boekjaar; de titels van het 82", 83* — 85*, 
36* — 42», en 43* — 68* zijn eenigszins anders. 160 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

131. BrUeb, J. Bedenkingen over den suiker-accijns, in verband tot den 
Nederlandachen Handel. Rotterdam, 1864. 8". 

5y. Bedenkingen tegen het behoud van bescherming van Nederlands 
handel en nijverheid in Ned. Indiê. Amsterdam, 1865. 8o. 

33. Mollerus, Mr. J. H. M. Geschiedkundig overzigt van hot handels- 
stelsel in Ned.-Indië. Utrecht, 1865. 8°. 

66. Beede (De) van Samarang, Samarang, (1865). 8^ Met figuur. 

16. Resumé van het namens de Directie der Javasche Bank uitgesprokenc, 
in de Alg. Verg. van 23 Febr. 1865. (Batavia, 1865). 8°. 

183. Warnar, O. Een woord over de invoering van het metriek-stelsel van 
maten en gewigten in Ned. Indié. Batavia, 1865. 8®. 

109. Verslag over het jaar 1864- -1869, zamengesteld door de kamer van 
koophandel en nijverheid te Batavia. Batavia, 1865—70. 6 din. 8". Met 
tabellen. 

120. Verslag van het Bataviaasch-Prauwenveer over het jaar 1865, 75, 
77—80. Batavia, 1866, 76, 78—81. 6 stuks. 4°. 

175. Bjatmika. Tjarijosipoen — bab tatingalan tëntonsëteling ingkang . . . 
enz. Beschrijving der tentoonstelling van nijverheid enz. te Batavia in 
1865. Batavia, 1867. 8». Met plattegrond. [Javaansche tekst.] 

26. Overzigt des handels te Samarang, gedurende het jaar 1866. Uitge- 
geven door de Handels- vereeniging te Samarang. Samarang, (1867). 8". 
Met tabellen. 

34. Stukken over de wissel trekkingen van het Gouvernement , uitgegeven 
door . . . N. P. van den Berg. Batavia , 1867. 80. 

180. Tijdeman, H. W. De Nederlandsche Handel-Maatschappij. Bijdmge 
tot hare geschiedenis en waardeering, in verband met het koloniaal 
beheer. Aoad. Proefsohr. Leiden, 1867. S». 

190. (Veeokens, J. e. a.). Open brief aan... Dr. van Zinnicq Bergman, 
te 's Hertogenbosch [over de reede te Samarangl. (Samarang, 1867). 8". 

176. Verslag van de in 1865, te Batavia gehouden tentoonstelling van 
grondstoffen en nij verheidsvoortbrengselen uit den Indischen-archipel , 

uitgebragt in de op 25 Nov. 1866 gehouden laatste vergadering 

der Commissie. Batavia, 1867. 8°. 

112. Handelsbank (Nederlandsch-Indisohe) , boekjaar 1866—1901. Ver- 
slag aan de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam , 
1867—1902. 36 stuks , waarvan 20 in 1 band. 4». 

13. Verslag over het 9^ en 17' Boekjaar der Ned.-Indische Esoompto- 
Maatsohappij , 1867 en 1875. Batavia, (1867), 75. 2 stuks. 8°. 

93. Adressen (De) der Kamers van Koophandel te Amsterdam en Botter- 
dam , tot vermeerderden verkoop van producten in Indië , getoetst aan 
staats- en handelsbelang. Amsterdam, 1868. 8®. 

60. Anonymus [= Kanter, L. M. de Laat de]. De kritiek der Bata- 
viasche dagbladen over het Verslag van het iO*** boekjaar der Javasche 
Bank. (Overdruk „Java-Bode"). Batavia, 1868. 8». 

62. Berg, N. B. van den. Het octrooi der Javasche Bank. Amsterdam, 
1869. 8o. 

103. Bru^n Kops, G. F. de. Statistiek van den handel en de scheepvaart 
op Java en Madura van 1855 — 1866. Uit de officiële handels verslagen 
bijeenverzameld. I. Invoer. II. Uitvoer. Batavia, 1869. 2 dln. 8°. 

89. Jacobson, J. Het koffij-veiling-stelsel in Nederland , ontvouwd. Botter- 
dam, 1869. 8». «• HAXDEL. SCHEEPVAART. XIJVERHEII). 161 

58. Kamer van koophandel en nijverheid te Batavia. Stukken nopens de 
toelating van vreemde schepen in sommige havens van Ned. Indië. 
Batavia, (1869). 8«. 

106. Notulen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering der Ned.-Indische 

Esoompto- Maatschappij , gehouden 1869 en 1870. (Batavia, 1869, 

70). 2 stuks. 8*. 

51. (LenBy A. F.). Beschouwingen omtrent het wettig bezit der door de 
Oost-Indische Maatschappij van administratie en lijfrente aan hare 
geadministreerden afgestane of gecedeerde hypotheken . . . enz. (Arnhem , 
1870). 8«. 

6. Oktrooi en reglement voor de Javasche Bank. Gearresteerd 

6 Maart 1870 (Stbl. n*. 34). Batavia, 1870. 8o. 

23. Ontwerp, houdende wijziging en veranderingen van de art. 8, 10. 
en 11 van het octrooi en reglement voor de Javasohe Bank , gearrcsteera 
.... 6 Maart 1870, (Stbl. N». 34.). (Batavia, 1870). 4o. 

132. OvenigX van den handel, de scheepvaart en de inkomende en uit- 
gaande regten in de bezittingen buiten Java en Madura, over de jaren 
1868 en 1869. Batavia, 1870. 2 dln. in 1 band. 4». 

118. Verslag door het Bestuur der Oost Indische Maat-schappij van ad- 
ministratie en lijfrente, uitgebragt in de Alg. Verg. van deelhebbers, 
op 30 Junij en 15 Sept. 1870. (Amsterdam, 1870). 2 stuks. 8«. 

134. (Vliet, II. van Woudriohem van). Avant-proJet[H] tot regeling der 
zaken van de Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente. 
(Vermeerderde overdruk „Bijblad tot het Amsterdamsoh Effectenblad"), 
('s Gravenhage , 1870). 8°. 

43. ZeemanB bedenkingen over instellingen en toestanden in Neerlands 
Oost-Indië. Amsterdam, 1870. Ho. 

47. Castens, C. De Oost-Indische Maatschappij van Administratie en 
Lijfrente, gevestigd te Amsterdam. Opene bneven aan de concurrente 
crediteuren en aan het Bestuur der Maatschappij. [Met Ver volg-brochure 
twee— zes.]. Rotterdam, 1870, 70, 71; 's Gravenhage, (1872, 72, 72). 
6 stukken. 8o. 

17. Blom, F. W. G. De Nederlandsche Handelmaatschappij. Beschouwingen 
naar aanleiding van het naderend einde van hacur tweede 25jarig tijdvak. 
Rotterdam, 1871. 8«. Met tabellen. 

52. (Gastons y G.). De Oost-Indische Maatschappij van administratie en 
lijfrente, te Amsterdam. Open brief aan den heer P. Tiedeman. [Met 
achteraan nog: „Nadere open brief... enz.], 's Gravenhage , 1871. 2 
stukken in 1 band. 8*. 

64. Differentieele reohten (De) in Nederlandsch Indiö, door een Amster- 
damsch koopman. Amsterdam, 1871. 8». 

75. Extract. Artikelen van overeenkomst der Nederlandsche Handel- 
Maatschappij. [Amsterdam, 1871]. 8^ 

41. Krajenbrinky J. A. Een haven-plan voor Batavia. (Overdruk „Bata- 
viaasch Handelsblad"). Batavisr— Tiel , 1871. 8o. 

63. rBfonehy [E. F.] de en Glercq [D.] de). Aan de stemgeregtigde 
oieeUiebbers in de Nederlandsche Handel-Maatschappij , bij het naderend 
einde van haar tweede tijdperk. Amsterdam, (1871). 8°. Met tabellen. 
[Niet in den handel.] 

54. Nierop f Mr. A. S. van. Over de verpligting tot storting der aandeel- 
houders van de O.-I. Maatschappij van Administratie en Lijfrente. Met 
Bijlagen en Naschrift. Tweede druk. Amsterdam, 1871. 8^ 

7. Voorstel (Het) tot wijziging en verandering van het octrooi en regle- 
ment der Javasche Bank na^er toegelicht Ln de buitengew. alg. verg. 
van deelhebbers gehouden op den 17* Mei 1871. [Batavia, 1871J. 4\ 162 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

154. Statistiek van den handel , de scheepvaart en de in- en uitvoerre^t«n 
op de bezittingen buiten Java en Madora, over het jaar 1870 — 1873. 
Batavia, 1871—75. 4 din. 4*. Met tabellen. 

53. (Castens, C). Nota van voorloopig onderzoek van balansen, winst- 
en verliesrekeningen en andere gegevens van ... de gefailleerde O. I. 
Maatschappij van Administratie en Lijfrente te Amsterdam ^ met het 

oog op de vragen: enz. ('s Gravenhage , 1872). 8*. [Met achteraan: 

n Beoordeeling van het voorgestelde aocoord'\] 

15. Javaaohe Bank. Reglement voor de agentschappen. Vastgesteld . . . 
den 14*- Sept. 1871. Batavia, 1872. S". 

14. Javaaolie Bank. Reglement voor de inrigting en den werkkring van 
de agentschappen. Goedgekeurd... 20 Jan. 1872. Batavia, 1872. 8». 

44. (Iieeuwen, J. A. C. van). Een woord aan allen die belang stellen 
in den bloei onzer koloniën in verband met onzen handel en onze 
industrie. Amsterdam, 1872. gr. 8*. 

42. Plan van oprichting eener Maatschappij tot het leggen en exploiteeren 
van drijvende droge dokken in Ned. Oost-Indië. Utrecht, 1872. 8*. Met 
plaat en kaart. 

1. Zeehaven (Sene) voor Batavia. Verzameling van of fioieele bescheiden 
uitgegeven door de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia. 
Batavia, 1872. 8°. Met schetskaarten en figuren. 

185. Schram y M. J. en Hogendorp, W. Baron van. Rapport omtrent 
het onderzoek in de baai van Batavia, ingesteld naar aanleiding van 
art. 2 van 's Gou vemements Besluit dd. 28 April 1872 , n» 6 en . . . enz. 
Batavia, 1873. fol. 

144. Statuten der Nederlandach-Indische Handelsbank , gevestigd te Amster- 
dam. Amsterdam, 1878. 8°. 

27. Delden, A. J. W. van. Vierjarig overzigt van de voornaamste onder- 
werpen, behandeld in de kamer van koophandel en nijverheid te 
Batavia, voorgedragen door ... . (Overdruk „Bataviaasoh Handels- 
blad'»). Batavia, 1874. kl. 8«. 

179. Notulen der vergaderingen van de kommissie benoemd bij Gouv. 
Besl. dd. 9 Jan. 1873 N». 28 voor de beoordeeling der verschillende 
havenplannen voor Batavia. [Batavia, 1874]. foL Met tabel. 

178. Bapi>ort der kommissie ingesteld bij Gouv. Besl. van den 9^*° Jan. 
1873 No. 28 , met het doel om de kwestie omtrent de geschiktste plaats 
waar eene zeehaven voor Batavia kan worden daargesteld, te beoor- 
deelen. Batavia, 1874. fol. 

116. Veralag van de Bataviaasche Spaarbank, over 1873—76, 1878—80. 
Batavia, 1874—81. 7 stuks. S\ 

129. Artikelen van overeenkomst der Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij. [Amsterdam], 1875. 8". 

152. Berg, Mr. "N. P. van den. De handelsbalans van Indie en de zilver- 
markt. (Overdrukken „ Algemeen Dagblad van Ned. Indië"). Batavia, 
1876. 8o. 

18. Iieeuwen, J. A. C. van. Neêrland's jongelingschap en Neêrland's 
handel. Amsterdam, 1876. gr. S*. 

186. Stukken over de geprojecteerde havenwerken te Tandjong-Priok. 
Batavia, 1876. 8». 

122. Wiaelius, J. A. B. Verslag en vijfjarig vergelijkend overzigt vanden 
handel en de scheepvaart van de vier voornaamste Middellandsche zee- 
st«den KTriëst, Venetië, Genua en Marseille), vooral met betrekking 
tot Oost- en Zuid- Azië (1870/1871—1874/1875). 's Gravenhage, 1876. gr. 8". t. HAXDEL. SCHEEPVAART. NIJVERHEID. 158 

25. Jaarverslag der Ned.- Indische Escompto-Maatsohappij. Boekjaar 1875 
en 1876. (Batavia), 1876, 77. 2 stuks. 8». 

110. Verslas omtrent den toestand der Nederlandsche Handel-Maatschappij 
en hare handelingen in het boekjaar 1875—1901. (Amsterdam, 1876—1902). 

27 stuks. 4*. 

56. TglJTiTr Soliuurmail, G. Eenige beschouwingen over verkoop van 
Gouvemements koffij in Indië. Rotterdam, 1877. 8*. 

il. Javaaohe Bank. Huishoudelijk reglement. Vastgesteld . . . den 14*e" 
April 1877. Batavia, 1877. 8°. 

10. Javasohe Bank. Reglement van orde voor de . . . vergaderingen van 
de Directie en van den Raad van Commissarissen. Batavia, 1877. 8». 

158. Statistiek van den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten 
in Nederlandsch-Indië over het jaar 1874—1901. Batavia, 1877—1902. 

28 dln. 4'. 

57. [Adres] Aan Heeren Leden van de Staten-GeneraaL Eenige mede- 
deelingen over het koffieveiling-stelsel van de Nederlandsche Handel- 
Maatsohappij. Rotterdam, (1878). 8<*. 

113. Reglementen van de Bataviasche Spaarbank. Batavia, 1878. kl. 4*. 

107. Jaarverslag der Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij over 
het 20*— 22», 27«, 32*— 44* boekjaar, 1877—79, 1884 , 188^—1901. Batavia, 
1878—80, 1885, 1890— 1902. 17 stuks. 4». [Boekjaar 1892 Maleische tekst.] 

79. Deventer, M. Ib. van. De kwijning van den Nederlandschen handel. 
Eene kritische beschouwing, 's Gravenhage , 1879. 8*. 

36. Elouty Jhr. Mr. M. £• F. De oprichting eener nieuwe Oost-Indische 
0>mpagnie in Nederland, 's Gravenhage , 1879. 8*. 

8. Ontwerp octrooi en reglement voor de Javasohe Bank, met nota van 
toelichting. Batavia, 1879. 8». 

168. PinoofOs, Mr. A. Ib. Open brief aan de aandeelhouders der Ned. Ind. 
Gasmaatschappy. New York, 1879. 8«. 

81. Feenstra, 7. Beschouwingen over de ontwikkeling van handel, 
cultuur en nijverheid onzer Oost-Indische Buiten-bezittingen en in het 
bijzonder van de Molukken. Amsterdam, 1880. 8*. 

ió. Bloemen Waanders, F. G. van. Nederland's koloniale markt. (Over- 
drukken „Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage") , 1881. gr. 8». 

183. [(Selder , J. A. de]. De haven voor Batavia te Tandjong-Priok. [Batavia , 
1881). fol. 

184. — ^^^— Kort overzigt der eischen , waaraan een handelshaven in het 
algemeen moet voldoen , om een zuinige en doelmatige exploitatie te 
kunnen verkrijgen. [Batavia, 1881]. fol. 

12. Javasohe Bank. Huishoudelijk reglement. Batavia, 1881. 8<». 

9. Javasohe Bank (De). Koninklijk besluit en statuten. Batavia, 
1881. gr. 8*. 

142. Javasohe Bank. Beglement van orde voor de gemeenschappelijke ver- 
gaderingen van de Directie en van den Braad van Commissarissen. 
Batavia, 1881. 8». 

4. Javasohe Bank. Beglement voor de agentschappen. Gearresteerd . . . 
19 Mei 1881. Batavia, 1881. gr. 8». 

55. Statuten der naamlooze vennootschap „De Batjan-Maatschappij", ge- 
vestigd te 's Gravenhage, volgens de acte harer oprichting, den IS***" 
Oct. 1881 gepasseerd, ('s Gravenhage , 1881). 8^ 154 I. NEDERLANDSen OOST-TNDTË. 

37. Berg, Mr. N. P. van den. De haven van Tandjong Priok. Staats- 
exploitatie of particuliere exploitatie? Batavia, 1882. 8*. 

68. ^^— ^ Over haveninrichtingen en havenexploitatie. Batavia , 1882. 8". 

177. rO^lder, J. A. de]. Tandjong Priok. [Uitgegeven door de Handels- 
Vereeniging. Batavia, di 1882]. 8°. [Niet in den handel.) 

172. (Haakman, Mr. J. A.). De exploitatie van Tandjong Priok. (Overdruk 

„Bataviaasch Handelsblad"). Batavia, 1882. 8\ 

149. Levensverssekering- en Lijfrente-Maatschappij (Ned.-Indische). Alma- 
nak voor het jaar 1883— 84, 86— 90, 92. 23»— 24% 26*— 30», 32* Jaargang. 
Batavia, (1882—91). 8 stuks. 12mo. Met tabellen. 

117. Verslag van de Padangsche Spaarbank over 1881, 82. Padang,1882, 
83. 2 stuks. 8». 

3. Berg, Mr. "N, F. van den. De handel van Java gedurende de laatste 
acht jaren. Batavia, 1883. gr. 8". 

166. ( ). De noodzakelijkheid der Priok con(;cssie. (Overdruk «Alge- 
meen Dagblad van Ned. Indië"). (Batavia, 1883). 8o. 

159. Boo^ , J. de. ^Volgzame schildknaap", of (terechtwijzing) : „ verdienende 
ridder V" Nadere beschouwing van de jongste brochure „Over de oppor- 
tuniteit eener concessie voor de exploitatie der Priok-haven." Batavia, 
1883. 8o. 

1-57. Cohen Stuart, A. J. De opportuniteit eener concessie voor de 
exploitatie der haven te Tandjong Priok in verband met de omtrent 
het scheepvaartkanaal gerezen quaesties. Batavia, 1883. 8*. 

173. Toom , J. Ib. van der. Pada menjatakan beberapa pekerdjaan toekang- 
toekang. Betawi, 1883. 8». [Maleische tekst.] 

167. Koloniale Bank. Verslag over het boekjaar 1882/83— 1888/89, 90— 96, 
98—1901. (Amsterdam, 1883—1902). 18 stuks. 4». 

78. Handelskaart van Nederlandsch Indië met aanwijzingen en statistische 
gegevens. Leiden, 1884. 8°. Met kaart en tabel. 

80. Sonndorfer, Dr. B. Handel und Verkehr mit Niederlandisch -Indien. 
Eine Handelspolitische Studie mit Bücksicht auf den Osterreichischen 
Handel und die Triestiner Schiffahrt. Mit einem Anhange : Die Export- 
artikel Niederlandisch-Indiens. [Von Dr. H. Braun.]. Wien, 1884. »•. 

195. BoCHEie , M. J. van. Gegevens en beschouwingen omtrent de haven van 
Tandjong Priok naar aanleiding van het verhandelde in de Vergade- 
ringen van het Indisch Genootschap en het Kon. Instituut van Ingenieurs 
van 12 Nov. 1884 en 10 Febr. 1885. Batavia, 1885. 8». Met tabel. [Niet 
in den handel.] 

128. Kamer van Koophandel en Nijverheid te 8amai*ang. Jaarverslag over 
1885, 1887, 1889—1901. Samarang— Soerabaia , 1886, 88, 91—1902. 
13 stuks. 8*. 

46. Bloemen Waanders , F. G. van. Nederland en Indië. Een noodkreet. 
's-Gravenhage, 1887. 8o. 

40. Beaohreibung des Hafens von Batavia „Tandjong Priok". Haag, 
1888. 8o. Mit Tafeln. 

39. BeflOhx^vlng van de haven van Batavia ^Tandjong Priok". 's Gi*aven- 
hage, 1888. 8^ Met platen. 

38. Description of the harbour of Batavia „Tandjong Priok". The Hague, 
1888. 8o. With plates. 

126. Verzameling van de voornaamste ingekomene en uitgegane stukken, 
behandeld in de Vergaderingen der Kamer van Koophandel en Nijver- 
heid te Batavia 1887, 1892, 1894r-1900. Batavia, 1888, 93, 95—1901. 
9 stuks. 8». t. HANDEL. SCHEEPVAART. NLTVERHEID. 156 

21. Statuten der naamlooze vennootschap „Het Indisohe Veem" gevost igd 
te Batavia. Opgericht.. . den 8 Aug. 1H89. Batavia, 1889. gr. 8". 

171. Abdullah (Said^ bin Aloeie bin AbduUah Al Attas. Alkitaab pada 
menjataken perlaojaran ilmoe memegang daftar (boekoe) den die nama- 
ken kitaab inie perkakas boewat pendjaga harta orang berniaga. Batavia, 
4890. ^^. [Maleische tekst.] 

148. Veralag over 1890 omtrent handel en nijverheid uitgebracht door de 
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang. Batavia, (1891). fol. 

148. Memorie betrelFende de vergunning tot het visschen naar paarl- 
schelpen, paarlemoerschelpen, tripang on andere zeeproduc.ten , binnen 
de territoriale zee van het eiland Geram , res. Amboina. Batavia, 1894. 4». 

170. Capellen, [F. Q.] y(an) d(er). Hindia Code ija itoe kitab kawat akan 
goenanja soedagar-soedagar dan orang-orang lain jang hendak kirim 
kabar kawat dengan memakei sedikit perkata&n dan dengan behaaa 
rahasia. Batavia — Solo, 1895. 8». [Maleische tekst.] 

98. Ijabrqn, J. W. Vennootschappen en balansen en winst- en verlies- 
rekeningen zooals die voor de practijk verkort en gecombineerd worden. 
Handleiding voor boekhouders,... enz. Snmarang, 1895. 8". 

169. Seinboek der Ned.-Indische Hou taankap-Maatschapp ij. Batavia — Solo, 
1895. 8o. 

99. Voorwaarden en bepalingen der naamlooze vennootschap Algemeene 
Spaar- en Depositobank gevestigd te Batavia .... benevens huishou- 
delijk reglement. Batavia, 1895. 8». 

100. Brinkman, W. P. Qramser. Critisdie beschouwingen over de te 
Batavia gevestigde maatschappij van aankoop en levering ^Onderlinge 
Hulp". Voorafgegaan door een Open brief aan de aandeelhouders. 
Batavia, 1896. 8«. 

1 19. Statuten van het Bataviaasch Praauwenveer zooals dezelve zijn gewijzigd 
op de Alg. Verg. van 24 Oct. 1896. Batavia, 1897. 8«. 

174. Toom, J. Jm van der. Pada menjatakan beberapa pekerdja&n toekang- 
toekang. Betawi, 1898. 8». [Maleische tekst.) 

188. Dent2, H. Sumatra tabak. Beschouwingen en gegevens op handels- 
en op financieel gebied, over het jaar 1897- -1902. (H*)--^* Jaargang. 
Amsterdam, 1898—1903. 6 dln. kl. 4». (Niet in den handel.) 

150. Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar. Jaarverslag 1 897 — 
1900. Makassar, 1898—1901. 4 stuks. 8». Met tabellen. 

163. Verslag omtrent de Handelsvereeniging te Soerabuja alsmede over 
den handel aldaar gedurende het jaar 1899. Soerabaia, 1899. 8°. Met tabel. 

164. Zeepfabriek (SoerabaiaBChe) Soerabaia. Veralag over het tweede 

boekjaar 1898. Uitgebracht in de . . . Alg. Verg. . . . van 25 April 

1899. Soerabaia, 1899. 8^ 

162. Qidfl bij de Prijscourant van de Vereeniging voor den Effectenhandel 
in Ned.-Indië. V—d* jaargang 1899—1901. Batavia, 1899—1901. 8 
stuks. 12roo. 

165. Wanjon, D. Geschiedenis van den Nederlandschen handel sedert 1795. 
Haarlem, 1900. 8». 

161. Vereeniging voor den Effectenliandel in Ned.-Indië. [l*— 8*| Verslag 
uitgebracht in de jaarliiksche algemeene vergadering.... 1900—1902. 
Batavia, 1900—02. 3 stuks. 8». 

202. (Jongh. Dz., W. de e. a^. Een spoorweghaven voor Soorabaja. [Mot 
Voorwoord van M« van Geiinsj. (Overdruk „Soerabajasch Handels- 
blad"). Soerabaia, 1901. 4». Met kaart. 160 L XEDERLANDSCH OOÖT-INDIË. 

1K2. Sohmedding, J. H. F. & Zonen. Coffee-statistics running from 1884— 
1905. Amsterdam, 1901. oblong sm. 4*. [Bijvoegsel «^De Indische Mercuur".] 

208. Toom 9 J. II. van der. Pada menjatakan beberapa pekerdjaan toekang- 
ioekang. Betawi, 1901. 8». [Maleische tekst.] 

201. (Bicker, P. EL). Open Brief aan de Vereeniging Moederland en 
Koloniën in zake de verplaatsing der Bankarveiüngen naar Indié. 
Amsterdam, (1902). 8«. 

192. Concept — nieuwe statuten — der Xed.-Indische Escompto-Maatschappij 
met toelichting. Batavia, 1902. 4«. 

198. Kottingy A. Bescherming voor de Nederlandsohe scheepvaart. Vlug- 
schrift. Amsterdam, 1902. 8». 

191. Bodenbnrg , J. B. Scheepvaart onder Nederlandsohe vlag. Amster- 
dam, 1902. 8». ^ ^ •f. Verkteersmiddeleii. Post 9 Tologpaaffy enz. 85. Iieoil, M. de. Oost-Indische mysteriën. De posterijen op Java en do 
post-beambten aldaar, voorkomende in het Tijdschrift voor Ned.-Indië, 
Jaargang 1B50, N* 7,... toegelicht Rotterdam, 1^51. 8*. 

39. Soheffer, C. Plan tot daarstelling van eene geregelde driemaande- 
lijksche pakketvaart... tusschen Nederland en Java, met... enz. 
'sGravenhage, 1852. 8«. 

49. Bake, Mr. B. W. J. C. De doorgraving der landengte van Suez, en 
hare gevolgen voor Nederland en zijne koloniën. Twee Voorlezingen. 
Haarlem, 1867. 8*. 

41. (IdOlly H. J.). Prospectus voor eene stoom vaart tusschen Batavia, 
Samarang, Soerabaya en tusschen liggende plaatsen in correspondentie 
met . . . enz. Soerabaya , 1857. S". 

40. Statuten der stoomboot maatschappij Java^s Welvaren gevestigd te 
Soerabaya. Soerabaya, 1857. 8°. 

38. SanthagenB, J. J. A. Versnelde gemeenschap tusschen Java en Neder- 
land , Naar aanleiding eener voorlezing over . . . enz. Amsterdam , 

ia58. 8o. Met plaat en figuur. 

57. (Monchy, E. P. de en '8 QraveBande Quicherit, M. A. M.). 

Verslag over de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de land- 
engte van Sndz voor den handel en de reederijen van Nederland. 
's Gravenhage , 1859. 4^. Met kaarten en tabel. 

5. laon, H. J. Hoe Indië geregeerd wordt. Met zes bg lagen <) over 
spoorwegen in Ned. Indië en Britsch Indië. 's Gravenhage , 1861. 8^. 
Met tabel. 

94. Verslag omtrent den Gouvemements telegraaf') in Ned.-Indië over 
(het jaar) 1860—62, 66—68, 70—74. Batavia, 1861—63, 67—70,72—75. 
11 stuks. 8*. Met Ubellen. 

18. (Vliet, L. van). Stoom-spoorweg- vervoer op Java. Memoriën en 

toelichtende Voorrede. Leiden, 1861, 62. 2 stukken. 8*. 

99. Banok, J. E. e. a. Toelichtende nota, behoorende hij de aanvrage om 
concessie, Z.£. den Min. van Koloniën aangeboden, bij adres d.d. 12 
Nov. 1862. (Amsterdam, 1862). S^. 

11. AanTragen (De) om concessie Banck c. s. en Poolman c. s. onderling 
vergeleken. Amsterdam, 1868. 8». 

10. Banck [Mr. J. E.] o. s. Onze aanvrage om concessie nader toegelicht 
en met cijfers gestaafd. Amsterdam, 1863. S^. 

luest van de Heeren , aan Z. E. den Gouv.-Generaal van Ned. Indië [om concessie tot het aanleggen en exploit-eren van 
ijzeren spoorwegen op Java]. [Met:] Missive (en) Reqnest . . . aan Z. E. 
den Minister van Koloniën. Z. pi., (1868). fol. 

46. Conoessie (De) Samarang- Vorstenlanden in de Tweede Kamer. Leiden, 
1868. s: 

25. Conoeasie [aan W. Poolman e. a.] tot het aanleggen en exploiteren 
van eenen spoorweg op Java, van Samarang, langs Soerakarta, naar 
Djokdjokarta. Bekrachtigd bij de Wet van 6 July 1868 (Stbl. NollO). 
's Gravenhage, (1863). 8». 

>) De binnentitel luidt: „Met zeven bijlagen enz." 

*) Tot en met 1870 heet het: «omtrent (in 1860—61 ook: ..over") de Gou- 
vemements telegrafen." 158 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIÊ. 

14. Herwerden , J. D. van. De spoorweg-kwestie op Java. 's Gravenhap:e, 
1868. 8o. 

47. Spoorweg (De) Samarang-Vorstenlanden, als geldbelegging beschouwd, 
in een brief van een Amsterdamsch beursman. Amsterdam, 1863. S^. 

9. Tydeman, Mr. J. W. Hoe zullen op Java spoorwegen worden aan- 
gelegd? Proeve van beantwoording. Amsterdam, 1863. S». Met kaart. 

15. StiellgeB, T. J. Gegevens omtrent de zaak der spoorwegen op Java. 
I— VI. 'sGravenhage, 1863, 64, 64, 64, 64, 65. 6 stukken in 1 band. 8". 

23. Dudok van Heel , J. P. c. s. Open brief van de heeren '- , over 

spoorweg-aanleg op Java, suin de leden der commissie ad hoc uit het 
Indisch Genootschap. Amsterdam, (1864). 8*. 

43. Haitink, £. A. Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden- 
Ja va is voorgevallen, door T. J. Stieltjes,... toegelicht en getoetst 
aan de feiten. Amsterdam, (1864). 8°. 

96. Mülard, J., Bachiene, F. J. en Kerkwijk, J. J. van. Verslag der 
kommissie uit het Indisch Genootschap over den aanleg van een spoor- 
. weg-net op Java. ('sGravenhage, 1864). gr. 8«. 

77. Staat aantoonende het benoodigde materieel voor de brieven-posterij 

op Java en Madura. Gearresteerd bij besluit van 16 April 1864, 

No 32. iBatavia, 1864]. fol. 

28. Stielljes [T. J.]. Het rapport van den heer — , over verbeterde ver- 
voermiddelen op Java ; met kantteekeningen van een officier der Genie 
van het Ned. Oost-Indisch leger [= Niunans, AJ. Leiden — Batavia — 
Samarang, 1864. 8». 

127. — ^— ^— Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden- Java 
is voorgevallen, 's Gravenhage , 1864. 8°. Met platen en kaarten. 

17. Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden- Java 

is voorgevallen. Tweede veel vermeerderde uitgave, 's Gravenhage , 
1864. 8o. Met platen en kaarten. 

86. Voorschriften (Ambtelijjke) , in acht te nemen bij de toepassing 
van het Reglement op de brieven-posterij in Ned.-Indië (Stbl. 1862 N* 103a), 
goedgekeurd bij besluit dd. 16 Jan. 1864 n«> 9. [Batavia, 1864]. fol. 

60. Overeenkomst tusschen het Gonvemement van Ned.-Indië en 

H. O. Bobinson, voor het onderhouden eener geregelde stoompakket- 
vaart-diénst in den Indischen archipel goedgekeurd bij besluit .... dd. 
5 Sept. 1863, b?. 3. Batavia, 1865. 4<». 

68. Verslas van den Raad van Beheer *) der Nederlandsoh-Indische 
Spoorweg- Maatschappij over het jaar 1864 en 1866—1901. Amsterdam 
en 'sGravenhage, 1865, 1867—1902. 37 dln. 8«». Met tabellen en kaarten. 

19. (Besier , H. W. en Jonklieym , JX Prospectus , concessie , contracten 
.... en statuten der Pasoeroeansche Trekspoorweg-Maatschappij. ('s Gra- 
venhage, 1866). 8». 

27. Henket, "N. 'Bi, De aanleg van spoorwegen op Midden- Java. Amster- 
dam, 1866. 8». Met kaart. 

76. Verzameling van reglementen en bepalingen betreffende de dienst 
der gouvemements telegrafen in Ned.-Indië. Batavia, 1866. fol. 

42. Baak, E. M. C. De wenschelijkheid van de krachtdadige uitbreiding 

der partikuliere stoomvaart in Neêrlands Oost-Indien, betoogd. 

Haarlem, 1867. 8». 

ï) Tot en met het 6* boekjaar (dat over het jaar 1868) begint de titel: 
„Verslag van Commissarissen... enz.". Met het 27* boekjaar begint de ver- 
melding: „over het jaar 1SH9" euz. u. VERKJiERSMlJJDELKN. POST, TELE(;KAAK, ENZ. 159 

45. Banoky Mr. J. S. GeschiedenÏH der Xed.-IndiMc.he Spoorweg-maat- 
schappij, 's Gravenhage , 1869. S«. 

29. Nierop, Mr. A. S. van. De Indische spoorweg-cjonventie. Amsterdam, 

1869. 8«. 

44. [Vliet, Ib. van Woudriohem vanJL De Ned. Indische Spoorweg- 
Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op De WaaPs Aanteeke- 
ningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister. 
Amsterdam, 1869. 8». 

34. Bordes, J. F. de. De spoorweg Samarang-Vorstenlanden. 's Graven- 
hage, 1870. 8». 

123. Comeliasen, J. E. Stoomschepen op lange lijnen. Beschouwingen 
naar aanleiding van het rapport der Snez-Comraissie in 18.59. Utrecht, 

1870. 8". Met tabellen. 

48. Jeekel, C. A. De doorgraving der landengte van Siiuz en hare ge- 
volgen. (Overdruk .,Onze Tijd"). Amsterdam, 1870. H*. Met kaart. 

4. Soeptious [= Vliet, L. van Woudriohem van]. Onverpligte edel- 
moedigheid of gunstbetoon. Een woord aan het adres van O.-I. Maat- 
schappijen en deconfiture. Am.sterdam, 1870. 8". 

53. Stoom vaart (Directe) op Java, door het Sues-Kanaal. Amsterdam, 
(1870). 8». 

50. Tez, Mr. N. J. den. Egypte en het Suez-Kanaal. Voorlezing. Amster- 
dam, 1870. 8o. 

91. Stoomvaart-Maataohappïj „Nederland.'' Verslag... 1H71— ... 1902. 
(Amsterdam, 1871-1902). 32 stuks, waarvan 20 in 1 band. 4°. 

59. (Diest, P. BL van en Qnarles van XJflCbrd, J. K. WX Nota over 
de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het Ombilienveld 
en aanleg van een spoorweg van daar naar Padang. 's Gravenhage, 1872. 8**. 

30. Herwerden, J. D. van. Een spoorweg-net over Java. (Overdruk 
^.Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage"). 's Gravenhage, 1872. 8". 

110. Steam Navigation Company, Nederland. Report of the general 
meetings of shareholders , held in Amsterdam, on 25th Marohand31st 
May, 1872. (Amsterdam, 1872). 4«>. 

58. Afkoop van den tol in het Suez-kanaal. Deventer, 1873. 8^ 

26. Indische spoorwegen en Europesche bankiers. Bijdrage tot de kennis 
van het ontwerp der oommissie voor de spoorwegen op Java. dd. 12 
Sept. 1873. Amsterdam, 1873. 8«. 

65. ^inoofOs, II. en Stieltjes, T. J.^ Spoorwegen op Java. [Concept- 
Concessie en Memorie van Toelichting van de (kommissie voor de spoor- 
wegen op Java, aangeboden aan Z. £. den Minister van Koloniën.], 
('s Gravenhage?], (1873). fol. 

66. Voorwaarden van aanbesteding voor het onderhouden eener geregelde 
stoompakketvaart-dienst in den Indischen Archipel, goedgekeurd bij de 
Besluiten dd. 29 Mei en 4 July 1873 , N- 9 en 17. Batavia, (1873). fol. 

129. Stieltjes, T. J. Eenige beschouwingen over spoorwegen op Java, 
opgesteld naar aanleiding van de artikelen van den heer De Bordes, 
in het Vaderland van 16—21 Nov. 1873. (Overdruk „Het Vaderland"). 
Met eenige Aanteekeningen. Botterdam, 1874. 8**. 

31. Woord (Een) over den aanleg van spoorwegen op Java. 's Graven- 
hage, 1875. 8». 

1. Cluijsenaer , J. L. Bapport van den Ingenieur , over den aan- 
leg van een spoorweg ter verbinding van de Ombilien-kolenvelden op 
Sumatra met de Indis<'he zee. v 's Gravenhage), 1876. H*. Met kaarten, 
platen en tabel. leO I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

18. (Hartog, P. C. L.). Verslag der 3"*» reis van het stoomschip „Egeron" 
en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid- 
wester-, de Zuid-Ooster-eilanden en Nieuw-Guinea , benevens op de 
Philippijnsche-eilanden. (Soerabaia, 1876). 8*. Met kaart '). 

1)5. Veralag omtrent den Gouvernements po.st- en telegraafdienst in Ned.- 
Indië over het jaar 1875, 76, 78, 79. Batavia, 1876, 78 , 79 , 81. 4 stuks. 
8o. Met tabellen. 

20. GroU, J. De overeenkomsten met de Ned.-Indische Spoorwegmaat- 
schappij en 's lands belang, ('s Gravenhage) , 1877. 8«. 

32. [Vliet, Ib. van Woudriohem van]. Spoorweg-aanleg op Java. Het 
wetsontwerp tot bekrachtiging van vier overeenkomsten tusschen den 
Staat en de Ned.-Indische Spoorweg-maatschappij, 's Gravenhage, 1877. 8°. 

3. Brief (Open) van een Oost- Indisch Hoofd-ambtenaar met verlof aan 
een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 's Gravenhage , 1878. 8*. 

21. Cluljsenaer, J. L. Het hellend vlak van Agudio en de stangen- 
banen. Bapport van den Ingenieur over de waarde en bruikbaar- 
heid dezer stelsels bij den aanleg van een spoorweg ter verbinding 
van de Ombilien-kolen velden op Sumatra met de Indische Zee. ('s Gra- 
venhage), 1878. 8o. Met platen. 

22. — ^-^-^ Rapport van den Ingenieur over den aanleg van spoor- 
wegen in de Padangsche Bovenlanden, ('s Gravenhage) , 1878. 8'. Met 
kaarten. 

78. [Vliet, II. van Woudriohem van]. Een nalezing — geen bloem- 
lezing. Het wets-ontwerp tot bekrachtiging van vier overeenkomsten 
tusschen den Staat en de Ned.-Indische Spoorweg-Maatschappij, 's Gra- 
venhage, 1878. 8«. 

92. Vliet, L. van Woudriohem van. Over spoorweg-uitbreiding op 
Java. 's Gravenhage, 1878. gr. 8«. 

125. Jaarverslag (Vierde) van den dienst der Staatsspoorwegen op Java 
loopende van 1 Junij 1878 tot Ult«. Mei 1879. Batavia, 1880, gr. 12m«. 
Met tabellen. 

126. Verslag van de dienst der Staats-spoorwegen op Java, over het jaar 
1880. Batavia, 1881. 8». Met tabellen. 

87. Verslag omtrent den post- en telegraafdienst *) in Nederlandsch-Indië 
over het jaar 1880—1901. Batavia(— 's Gravenhage) , 1881—1902. 22 dln. 4». 

37. Handleiding (Beknopte]f tot het aanleggen en onderhouden van 
wegen in Ned.-Indiö. Batavia, 1882. 8**. Met plaat. 

24. Quarles van Ufford , Jh. Mr. J. K« W. e. a. Conoessie-aanvrage voor 
den aanleg van spoorwegen en voor kolen-ontginning in Midden-Sumatra. 
's Gravenhage, 1882. 8«. [Niet in den handel.] 

120. Stoomtram Maatschappij (Semarang-Joana). [Eerste] Verslag uit- 
gebracht op den 28 Juni 1882. Z. pi. , (1882). fol. 

33. Verslag van den dienst der Staatsspoorwegen op Java, over het jaar 
1881—1886. Batavia, 1882—87. 6 dhi, 4o. Met tabellen. 

12. Spoorweg^aanleg en kolenmijnontginning ter Sumatra's Westkust. 
Adres van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang aan 
Z. E. den Gouv.-Generaal van Ned.-Indië. Padang, 1883. 8*. 

69. Stoomtram-Maatsohappy (Samarang-Joana). Verslag over het 
jaar 1882—1901. 's Gravenhage (en Utrecht), 1888—1902. 20 stuks. 8«. 
Met kaarten en tabellen. 

16. CllUjsenaer, J. L. Nota over spoorweg-aanleg in Midden-Sumatra. 
('s Gravenhage), 1884. 8<». Met plaat. I) Deze kaart draagt aan de tegenzijde nog gedrukte ^Handels-aanwijzingen." 
*) De verslagen 1880 t/m 1886 beginnen: „Verslag omtrent den Gfouverne- 
ments post- en telegraafdienst . . . enz." U. VERKEEBSMIDDELEN. POST, TELEGRAAF, ENZ. 161 

56. Beglemant (Algemeen) voor de spoorwegdiensten in Ned.-Indië, 
benevens Algemeen Beglement op den aanleg en de exploitatie van 
stoomtram wegen voor publiek verkeer in Ned.-Indië . . , Enz. *s-Graven- 
hage, 1884. 8<». Met platen. 

7a. Spoorweg Maatachappy (Deli). l*— 19* Jaarverslag. 1888/84—1901. 
(Amsterdam, 1884—1902). 19 stuks. 8^ Met kaarten en tabellen. 

131. (EyflBOmus de Waal, R. H. e. a.). Nota omtrent den ontworpen spoor- 
weg door het Serajoedal in de Besidentie Banjoemas. NeerboHch,(l885). 
8*. Met kaart. [Niet in den handel.) 

114 StOOmTaart-MaatsohappxJ Botterdamsche Lloyd. !•— 17* Jaarverslag. 
(Botterdam, 188S— 1901). 17 stuks. 8o, 4^, en fol. 

116. Mandele, H. J. van der. De pakket vaart in Ned.-Indië. Voordracht. 
Amsterdam, 1886. 8». 

93. Memorie van het Bestuur der Ned.-Indisohe Maatschappij van Nijver- 
heid en Landbouw te Batavia aan de Directeuren der Ned. Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid te Haarlem over de pakketvaart in 
Ned.-Indië. Batavia, 1886. 8». 

(&. Overziollt van het aantal passagiers en de hoeveelheid goederen enz. , 
die voor rekening van het Gouvernement zijn vervoerd met de booten 
der Ned.-Indische Stoomvaartmaatschappij . . . over de jaren 1888 tot en 
met 1885 en van de gedurende de jaren 1883—85 door het Gouv. van 
Ned.-Indië ingehuurde stoomschepen. Batavia, 1886. fol. 

6. Sluiter, J. Het heden en de toekomst der Indische Spoorwegen. Soera- 
baya, 1886. 8». 

61. Voorwaarden van aanbesteding voor het onderhouden van ge- 
regelde stoomvaartdiensten in den Indisohen Archipel, gedurende de 
jaren 1891 t/m 1905, met toekenning van een uitsluitend recht op hot 
overvoeren van Gbuvemementspassagiers , goederen en gelden op do 
contraotuëele lijnen. Batavia, 1886. fol. 

124. Voorwaarden van aanbesteding voor het onderhouden van ge- 
regelde stoomvaartdiensten in den Indischen Archipel gedurende de 
jaren 1891 t/m 1905, zonder toekenning van eenig recht op het over- 
voeren van Gouvemements-passagiers , goederen en gelden. Batavia, 
1886. fol. 

135. Staatsspoorwegen op Java. Verzameling van tarieven , . . . met de 
bijzondere bepalingen op het vervoer. Batavia, 1886, 87. 2 stuks. 8<'. 
Met tabellen. 

55. Canter Visscher, J. Een woord over de Nederlandsche handels- 
belangen in verband met de aanbesteding van stoomvaartdiensten in 
Ned..Indië. 's Gravenhage , 1887. 8». 

51. Houten, F. J. van. De ontworpen West-Sumatra-Spoorweg en de 
voordeelen der door de Begeering voorgestelde richting. Een weder- 
woord naar aanleiding van uitgesproken critiek. 's-Gravenhage, 1887. H'. 

7. (Qiiarles van UflTord, Jhr. Mr. J. K. W. e. aX Ls voor den Suraatra- 
spoorweg de richting over Soebang niet te vericiezen boven die over 
Padang-Pandjang? 's Gravenhage , 1887. 8©. 

54. Spoorweg-MaatSOhapp^ (jN'ed.-IndiBehe), lijnBatavia-Buitenzor^. 
Verzameling van de bijzondere bepalingen op het vervoer met de 
klassificatie , tarieven enz. Samarang, 1887. 8*". 

62. Staat van wijzigingen in de bekend gemaakte Voorwaarden van aan- 
besteding voor het onderhouden van geregelde stoom vaar tdieiinten iu 
den Indischen Archipel gedurende de jaren 1891 t/m 1905. Batuvia, 
1887. fol. 
Ut. Kol. Bibl. 8/6/(W. 11 102 I. XEDERLAXDSCH OOST-INDIË. 

90. Verslag der Nederlandsch-Indisohe Tramweg Maatschappij , 1886/1887— 
1901/1902. (Amsterdam, 1887—1902). 16 stuks. fol. 

75. Veralag over de Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië. 1887 — 1901. 
Batavia en ^sGravenhage, 1888—1908. 16 dln. 4». Met tabellen. 

35. Opmerkingen (Senige) omtrent een spoorwegnet op Java. (Over- 
drak „Java-Bode"). Batavia, 1889. 8o. 

71. Stoomtram-Maatachappïj (Oost-Java). Verslag over het jaar 1888— 
1902. 's Gravenhage en Utrecht, 1889—1908. 15 stuks. 8o. Met kaarten 
en tabellen. 

36. (Cluysenaer, J. L. en Houten, F. J. van). Spoorweg ter Sumatra's 
Westkust en Oembilien kolenveld. Z. pi., (1890). fol. 

52. (Raaff, R. M. £• e. a). [Bekest] Aan Zijne Majesteit den Koning der 
Nederlanden (van de Vereeniging van Djociasche Landhuurders, in 
zake afvoer van suiker langs de lijn Djocjakarta — Tlilatjap.]. Z. pi., 
(1890). fol. 

140. (Boissevain, K.). Een kortere mail verbinding met Indië. (Overdruk 
„De Indische Mercuur"). (Amsterdam), 1891. 8». Met schetskaart. 

121. (Heutsz, F. J. F. van). De opname van het Serajoe-dal in het groote 
verkeer. Semarang, 1891. 8". Met kaarten en tabellen. 

81. Tarief der binnenlandsche telegrammen, opgemaakt naar aanleiding 
van art. 84 van het Beglement voor den telegraafdienst in Ned.-Indië , . . . 
Stbl- 1892 N». 255. Voor... enz. Batavia, 1892. 8'». (Extra-Bijvoegsel 
„Javasche Courant."] 

88. Faketvaart Maataohapp\i (Koninklijke). Verslag over 1891—1901 
(Amsterdam, 1892—1902). 11 stuks. fol. 

72. Statistiek van het vervoer op de Spoorwegen en Tramwegen met 
machinale beweegkracht *) in Ned.-Indië over het jaar 1890 — 1901. 
Batavia, 1892—1902. 12 stuks. 8o. Met kaarten en tabellen. 

80. Naanüjjst (Alphabetisohe) der kantoren en hulpkantoren van den 
post- en telegraafdienst in Ned.-(Ooat-)Indië. Z. pi., 1893. 8«. 

84. Tarief der bmtenlandsche telegrammen en bijzondere bepalingen om- 
trent liet buitenlandscb telegraaf verkeer. Batavia, 1893. gr. 8^ [Extra- 
Bijvoegsel „Javasche Courant".] 

82. Tarief van binnenlandsche telegrammen , opgemaakt naar aanleiding 
van art. 34 van het Reglement voor den telegraafdienst in Ned.-Indië, 
.... Stbl. 1892 N». 255. Batavia, 1893. 8«. 

67. Cremer, J. T. De ontwikkeling van het stoom vaart verkeer in den 
Ned.-Indischen Archipel. Voordracht. (Overdruk „De Indische Mercnur"). 
Amsterdam, 1894. 8°. 

139. Heport of the Java Spoorweg-Maatschappij (Java Railways Company) 
1893. ['s Gravenhage, 1894.] fol. With table. 

138. Verslag der Java Spoorweg-Maatschappij. 1893. ['s Gravenhage , 1894.] 
fol. Met tabel. 

136. Voorwaarden van vergunning voor den aanleg en de exploitatie van 
een stoom tramweg . . . loopende van . . . Djocjakarta naar Brossot , vast- 
gesteld .. . enz. [Batavia, 1894.] 4». 

64. Boissevain, J. Terugblik op de eerste 25 jaren van het bestaan der 
Stoom vaart^Maatschappij „Nederland"..., gedaan in de Algem. Ver- 
gadering . . . den 13''*» Mei 1895. Amsterdam , 1895. 4o. >) Tot en met het jaar 1898 luidt de titel: ^Statistiek van het vervoer op 
de Spoorwegen en Stoomtramwegen in . . . enz." u. VEBKEEE8MIDDELEN. POST, TELEGRAAF, ENZ. löS 

79. Naammst (AlphabetiflOhe) der kantoren, hulpkantoren enz. vaii 
den post- en telegraafdienst m Ned.-(Oost-)Indië. (Met een aanhangsel , 
bevattende de gewestelijke indeeling van Ned.-Indië.) Tweede , verbeterde 
druk. Z. pi., 1895. 8*. 

lü3. Stoomtram«MaatachappJ3 (Semarang-Cheribon). Statuten. 1895. 
fsGravenhagel, (1895). 8». 

83. Telefoon-Maatachapp^j (NecL-Ind.). Verslag over het 12* boekjaar 
1895. Batavia, 1895. 8*. 

70. Stoomtram-Maataohappjj (Serajoedal). Verslag over het jaar 1894— 
1902, 's Gravenhage en Utrecht, 1895—1908. 9 stuks. 8». Met kaarten 
en tabellen. 

122. BeisgidB (Van Dorp's Offioieele) voor Spoor- en Tramwegen in 
Ned.-Indië. Samarang, 1896. 8°. Met kaart. 

102. Stoomtrammaataohappij (Kediri-). Verslag over het jaar 1895— 1901 . 
Amsterdam, (1896—1902). 7 stuks. 8». Met kaart en tabellen. 

108. Stoomtram-Maataohappjj (Fassoeroean). Verslagover 1895 -1901. 
['s Gravenhage] , (1896—1902). 7 stuks. 4o en 8o. 

74. Stoomtram-l£aat80liapp\j (Semarang-Cheribon). Verslag over 

jaar 1895—1902. 'sGrav " '^ " '^ " 

iet kaarten en tabellen. het jaar 1895—1902. 's Gravenhage (en Utrecht), 1896—1903. 8 .stuks. 
8o. Me ■ 107. Tramweg-Maatachappjj (SolOflOhe). Verslag over 1895—1901. ['s Gra- 
venhage], (1896—1902). 7 stuks. 4» en 8*. 

100. Bekeningeil van de exploitatie van den Staatsspoorwcg ter Sumatra's 
Westkust en van het Ombiliënkolenveld over 1896. 's Gravenhage , 
1897. 8". 

132. Statuten der naamlooze vennootschap Madoera Stoomtram Maat- 
schappij , . . . goedgekeurd bij Kon. Besluit van 19 Juli 1897 N" 48. 
(Amsterdam, 1897). 8». 

115. Foat- en Telegraatigida voor Nederlandsch-Indië. V—T Jaargang. 
(1897)- 1903. Batavia, 1897—1908. 7 dln. 8". Met tabellen. 

103. Stoomtrammaatsohappij (Malang-). Verslag over het jaar 1896— 
1901. Amsterdam, (1897—1902). 6 stuks. 8°. Met kaart. 

109. Stoomtram-Maatachappy (Frobolingo). Verslag over 1895—1901. 
['s Gravenhage] , (1897—1902). 6 stuks. 4° en 8». 

97. Tarief der buitenlandsche telegrammen en bijzondere bepalingen om- 
trent het buitenlandsch telegraafverkeer. Bijgewerkt tot Dec. 1897. 
Batavia, 1898. gr. 8». [Extra-Bijvoegsel „Javasche Courant".] 

UI. Jaarverslag (!«— 5«) der Batavia Electrische Tram -Maatschappij ge- 
vestigd te Amsterdam. 1897— 1901. (Amsterdam, 1898— 1902). 5 stuks. 8». 
Met tabeL 

2. BeiBgids (Van Dorp's Offioieele) voor Spoor- en Tramwegen op 
Java. 4«— 5» Uitgave. Samarang, 1898, 1900. 2 stuks. kl. 8». Met kaarten. 

89. Stoomtram Maataohappij (Madoera) te Amsterdam. 1«— 5* Jaar- 
verslag. 1897—1901. (Amsterdam , 1898—1902). 5 stuks. 8°. Met kaarten. 

104. Stoomtrammaatsehapp^' (Modjokerto). (i*)— 5* Jaarverslag. 1897— 
1901. 's Gravenhage, 1898—1902. 5 stuks. 8°. Met tabellen en kaart. 

112. Veralag der exploitatie van den Staatsspoorwcg ter Sumatra's West- 
kust en van de Ombilin- kolen velden over 1897—1900. Batavia, 1898 - 
1901. 4 stuks. 80. Met tabellen en kaarten. 

98. Broining, M. L B. Aanleg en exploitatie van spoorwegen. Acad. 
Proefsohr. Amsterdam, 1899. 8°. 164 I. NEDERLANDSen OOST-INDIÈ. 

106. Stoomtram-Maataohappxj (Babat-Djombang). Voorloopig verslag 
over het jaar 1898. 's Gravenhage, 1899. S\ 

137. Voorsohriften (Algemeene) voor de levering van locomotieven met 
toebehooren . . . , ten behoeve van de Staatsspoor- en Staatstramwegen 
in Ned.-Tndië. 's Gravenhage , 1899. 8«. 

1 19. Post- en Telegraafdient (Ghouvemements) in Ned.-Indië. Tarieven 
voor den boitenlandschen pakketpostdienst. (Bijgewerkt tot Dec. 1898 — 
Nov. 1902). Batavia, 1899—1902. 5 stuks. 8*. (Extra-Bijvoegsels „Javasche 
Courant"]. 

105. 8toomtram-Maataohapp\| (Babat-Djombang). l*— 4* Jaarverslag. 
1898—1901. 's Gravenhage, 1899—1902. 4 stuks. 8». Met kaart en tabellen. 

101. Veralag omtrent den dienst der Postspaarbank in Ned.-Indië over het 
jaar 1898—1901. Batavia, 1899—1902. 4 stuks. gr. 8». Met tabellen. 

118. Spoor- A Tramgidfl van Nederlandsch-Indië voor 1901. Semarang, 
1901. kl. 8«. Met tabel. 

1 18. Dienstregeling der Koninklijke Paket vaart Maatschappij , met passage- 
en pakketten-tarieven , . . . enz. Dienstregeling , passage-tarieven , enz. 
der Stoomvaart-Maatschappijen „Nederland" en „Botterdamsche Lloyd." 
1* halfjaar 1902— 2* halfjaar 1902. Batavia , 1902. 2 stuks 4^ Met kaarten. 

134. Spoorweg-Maatschapp^ (NecL-Indiache). Bepalingen betreffende 
het Personeel in Ned.-Indië. 's Gravenhage , (1902). kl. 8*". 

128. Verslag der exploitatie van den Sumatra-S taatsspoorweg en van de 
Ombilinmijnen over 1901. Batavia, 1902. 8o. Met tabellen. 

117. Verzameling van concessievoorwaarden der particuliere spoorwegen 
en tramwegen met machinale beweegkracht. Batavia, 1902. gr. 8*. KultiiPM. <) - Kultuuretetoel. Vrije-üpbeid. 
KultuupwetgeYina. I. KINA. 

349. Vriese, W. H. de. De Kina-boom uit Zuid- Amerika o vergebragt naar 
Java, onder de regering van Koning Willem III. 's Gravenhage , 
1855. gr. 8». 

SiH. Markham , CL R. TraveU in Pei-u and India while superintending 
the coUection of Chinchona planta and seeds in South America, and 
their introduction into India. London, 1862. 8*. With maps, plates, 
table and illustrationfl. 

350. Boohllflflen [J. J.]. Sur la culture du Quinquina k Java. (Ëxtrait 
„Bulletin de la Sooiété Impériale d^Aoclimatation^'). Paris, 1868. 80. 

508. (Barros Gtomes, B.). Cultura das plan tas que d&o a quina. Lisboa, 
1864. 80. Gom estampas. 

566. Gtorkom, K. W. van. Die Chinacultur auf Java. Aus dem Hollftn- 
dischen übertragen von G. Hasskarl. Leipzig, 1869. 8®. 

351. KtmtSMy Dr. O. Ginchona. Arten, Hybriden und Gultur der Ghinin- 
bftume. Monographische Studie nach eigenen Beobachtungen in den 
Anpflanzungen auf Java und im Himalaya. Leipzig, 1878. gr. 8*. Mit 
Tafeln. 

854 A d54a. Moens, J. C. Bremelot]. De kinacultuur in Azië 1854 t/m. 
1882. Batavia, 1882. 4*. Met platen en kaart. [2 £x.] 

353. ^SixndeB DiogO , E.). Belatorio dceroa do eatado da cultura daa arvores 
ae quina da ilha de Santo AntAo. Analyse ohimica das mesmas quinas. 
Lisboa, 1883. 8». 

352. (Qorkom , K. W. van). Kinologisohe schotsen. (Overdruk „De Indische 
Mercuur"). (Amsterdam), 1892. 8«. 

409. Kina Maataohappjj ^ertamanah**. Verslag over 1892—95, 1897— 98. 
Batavia, 1893—99. 6 stuks. 4». 

527. BeimerSy N. Les quinquinas de culture. Paris, 1900. gr. in-8*. Avec 
planohes. 

556. Jaarverslag der Gouvernements kina-onderneming in de residentie 
Preanger-Begentschappen over het jaar 1899 — 1901. Batavia, 1900 — 02. 
3 dln. gr. 8*. Met graphische voorstellingen. 

625. Prudhomme , E. Le quinquina. Guiture. Préparation. Gommeroe. 
(Extrait ,L'Agriculture pratique des Pays ohauds"). Paris, 1902. gr. 
in-8*. Avec planche, illustrations et diagrammes. [Bibliothèque d^Agri- 
culture Goloniale.] II. KOFFIE. 52. Munnioky [L. W. H.] de. Handleiding voor de kuituur en de bereiding 
der koffij op Java. Batavia, 1845. 8». Met platen. 

8. (Gkurdner, Q.). Mededeeling betreffende eene ziekte der koffij boomen 
in Geylon. [Uit het Engelsch vertaald. Met Voorbericht.] Amsterdam, 
1859. 80. Met plaat 1 Alles over Tropiêche KuUures is hier te zamen gebracht; ook over die in 
andere landen dan Ned. Oost-Indië. 160 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

II. KOFFIE. 

400. Koffij -bereiding (De). I. Algemoene beschouwing , door Prof. 

S. Bleekrode. II. De voordeelen der West-Indische wijze , door A. D. 
van der G^on iN'etsoher. III. Beschrijving van den sioom-koffijpelmolen. 
(Overdruk „Nieuw Tijdschrift", V). Eotterdam, 1861. 8o. Met plaat en 
illustratie. 

29. rVeth, P. J.]. Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voort- 
brengselen van Ned. Indië. II. De koffij. Amsterdam — Deventer — Leiden, 
1861. 8*». Met illustratie. 

401. C. B. Het koffij -stelsel van Sumatra's Westkust. (Overdruk „8umatra- 
Ck)urant"). Padang, 1862. 8°. 

II. Holle, K. F. Proef-handleiding voor de kuituur en gewone inlandsche 
bereiding van koffij. Batavia, 1863. 8^ 

7. Mnnnicky [L. W. H.] de. Handleiding voor de kuituur en de bereiding 
der koffij op Java. Tweede druk. Batavia, 1863. 8**. 

60. [Heeckeren van Brandsenburg, F. L. Baron van]. Hoe wordt de 
koffij-kultuur in de Soenda-landen op Java productiever gemaakt voor 
het Grou vernement ? Beantwoord door een kontroleur bij de landelijke 
inkomsten en kultures. Utrecht, 1865. 8°. 

54. Joosten, J. A. & Co. Een woord over Koffij. Amsterdam, 1865. 8». 

19. Steinmetz, C. F. C. Handleiding voor de Gouvemements koffij- 
kultuur, het onderhoud, de bereiding , het beheer en toezigt , de admini- 
stratie, enz. Soerabaja, 1865. 8^ Met tabellen. 

30. Suermondt , Q-. [en] Loudon , BL Hope c. s. West- Java-Koffij-Cultuur- 
Maatschappij. Toegelicht. Met Supplement. Amsterdam', 1865. 2 stukken. 8*. 

35. [Vliet, L. van Woudrichem van]. De toekomst der Nederlandsche 
koffijmarkt. Eene stem uit den handel. Amsterdam, 1865. 8®. 

59. Een woord aan het Amsterdamsche Handelsblad. Botterdam , 

1865. 8«. 

56. Een woord over en in verband tot de door . . . . G. Suermondt 

en H. Hope Loudon , o. s. , voorgestelde West- Java-Koffij-Cultuur- 
Maatschappij. Amsterdam, 1865. 8^ 

31. — ^^■^— West-Ja va- koffij -cultuur-maatschappij verdedigd door G. 
Suermondt, H. Hope Loudon c. s. tegen de aanvallen van „Volksblad" 
en „Arnhemsche Courant". Amsterdam, 1865. 8®. 

58. West-Java-Koffij-Cultuur-Maatsohappij verdedigd door G. 

Suermondt, H. Hope Loudon c. s. tegen den Referent in „de Economist". 
Amsterdam, 1865. 8*. 

57. West-Java-Kofflj-Cultuur-Maataohappy (Be), beoordeeld door 
een Oud-Koopman. Amsterdam, enz. 1865. 8^ 

61. Abels, A. F. Q. Het kunstmatig droogen van koffij en cacao. Beschrij- 
ving van het werktuig en de werkwijze. Batavia, 1866. 8o. Met platen. 

32. [Vliet, II. van Woudrichem van]. West- Ja va-kof fij- cultuur-maat- 
schappij. Het advys der Kamer van K.oophandel te Batavia, de „Oud- 
Koopman", enz. wederlegd door G. Suermondt , H. Hope Loudon c. s. 
Amsterdam, 1866. 8°. 

9. Abels, A. F. G. De kwaliteitsachteruitgang der Java koffii, in ver- 
band tot het toppen, zuiveren, snoeijen en bemesten der kofnjboomen. 
Samarang, 1867. 8». 

17. (Vliet, L. van Woudrichem van). Koloniale studiën. I. Degouver- 
neraents-koffij-cultuur op Java. Eene bijdrage tot de kennis der uit- 
komsten van verpligte koffij -cultuur, en van hetgeen tot oplossing 
dacurvan in vrije cultuur , wordt voorgesteld. *s Gravenhage , 1867. 8*. V. KULTURES. — KULÏUUBSTKLÖEL. VKIJE-ARBEID. ENZ. 167 

II. KOFFIE. 

15. Haan, R. W. de. Kort woord over de oorzaken der achteruitgang 
van de kwaliteit der Java-koffij, en de middelen tot herstel. Batavia, 

1868. 8». 

46. SohöfRdr Sr., C. H. Der Caffeehandel Amsterdam, (1868). 8^. 

16. (C. J. V. H.) [=Haastert, C. J. van]. Begrootingen over 100 en 
BOO Bouws woeste gronden bestemd om met koffij te worden beplant 
door een koffij planter. Pasoeroean, [1869]. 8*. 

47. Sohöfibr Sr., C. H. Der Caffeehandel. Zweite Broohure. Amsterdam, 

1869. 8*. 

588. ^ban , R. W. de). De toekomst der Gk)uvernements-koffie-cuItuur op 
Java, Sumatra en Menado. Leeuwarden, (1870). 8*. 

569. Sabonadière, W. The ooffee-planter of Ceylon. With an Appendix. 
Second edition, enlarged and revised. London, 1870. 8o. With plates. 

882. Vliet, Ia. van Woudriohem van. De koffij-enquète in verband 
met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappy. Amsterdam , 
1871. gr. SP. 

18. (Gk>rkiim, [K. W.] van, Pies, D. en Holle, K. F.). Handleiding 
voor de gouvemements-koffiekultuur. Batavia, 1878. 8°. 

827. Herwerden, J. D. van. Reorganisatie en toekomst der (louver- 
nements-koffij-cultuur. (Overdruk: „ Dagblad van Zuid- Holland en 's Gra- 
venhage"). 's Gravenhage , 1878. 8». 

51. Slat, S. Ia. W. van der. Staats-koffiecultuur op Java. 's Gravenhage— 
Soerabaija, 1874. 8*. 

397. (Bose, G-. F. C). Eenige opmerkingen naar aanleiding van de conclusie 
van de meerderheid der commissie uit de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal over de uitkomsten van het ondersoek betrefiende de koffij - 
kuituur op Java. [Met Naschrift.], ('s Gravenhage, 1874). S^. Met tabellen. 

6. White, A. H. Coffee culture in Ceylon. Manuring of estates. Prize- 
Essay. Colombo, 1875. 8^ With figures and table. 

42. DemokritOS (= Holle, A. W.). Buigen of barsten. Koffij -cultuur- 
droomen eens slapeloozen. (Overdruk „Algemeen Dagblad van Ned. 
Indië*'). Batavia— Amsterdam, 1876. H\ 

20. Herwerden, J. D. van. Desorganisatie en toekomst der Gouverne- 
ments-koffij -cultuur, 's Gravenhage , 1876. 8o. 

28. Handleiding voor de koffiekultuur op Java , volgens de werkwijze op 
Ceylon. [Uitgegeven door H. J. Prins.]. Samarang, 1878. 8». Met plaat. 

39. Smid, H. J. Handboek voor de kuituur en bereiding der koffie in 
Oost- en West-Indië. Tweede, herz. en verb. druk. Middelburg, 1878. 
8<». Met schetskaart en tabellen. 

478. (Heyting, [J*]). Handleiding voor de kofHe-cultuur. Sêrat pratcla bab 
nanèm toewm ngrimati pakopen Goebrèmen. Sèmawis, 1879. 8". Met 
illustraties. [Javaansche tekst.] 

12. Berg, N. P. van den. Historical-statistical notes on the produc.tion 
and consumption?of Coffee. Translated from the Dutch by G*. G*. Batten. 
Batavia, 1880. 8«. 

o. Notulen der vergadering ter bespreking van de koffiebladziekte , 

belegd door de Handels-Vereeniging te Samarang op . . 8 Aug. 

1880. Samarang, (1880). 8». 

4. Nicliolls , H. A. Alford. On the cultivation of Liberian coffee in the 
West Indies. London , 1881. 8*. 168 L NEDEELANDSCH OOST-INDIË. II. KOFFIE. 1. Thurber, Pr. B. Coffee: from plantation to cup. A brief history of 
oofFee production and consumption. With an Appendix containing . . . 
etc. Xew York, 1881. 8°. With platea, illustrations and table. 

88. Bloemen Waanders, F. G*. van. De koffiemarkt. 's Gravenhage, 

1882. 8o. 

88. Centro da Itavoiira e Commeroio. Breve noticia sobre a primeira 
oxposi<jAo de café do Brozil. Rio de Janeiro , 1882. peq. 4o. Com mappas. 

610. (Berg, N. P. van den). Koffieproductie en koffieuitvoer. (Overdi-uk 
„Alg. Dagblad van Ned.-Indië"). (Batavia, 1884). S". 

40. Smid, H. J. Handboek voor de kuituur en bereiding der koffie in 
Oost- en West-Indië. Derde, met een Toevoegsel verm. druk. Middel- 
burg, 1884. 8'. Met sohetskaart en tabellen. 

498. Delden Iiaême , C. P. van. Brazil and Java. Report on coffee-culture 
in America, Asia and Africa, to H. E. the Minister of the Colonies. 
London— The Hague, 1885. 8°. With plates, diagrams and maps. 

295. — — — Le Brésil et Java. Rapport sur la culture du café en Amériquo, 
A.sie et Afrique présenté a S. E. lo Ministre des Colonies. La Haye, 
1885. gr. in-8'. Avec planches, cartes et tableaux. 

84. Amold, E. Lester. Coffee: its cultivation and profit. London, 1886. 
8°. With plates and illustrations. 

41. FucllS, Dr. M. Die geographische Verbreitung des Kaffeebaumes. Eine 
pfianzengeographische Studie. Leipzig, 1886. 8^ 

48. Heyting, J. Handleiding voor de Gouvernements koffiecultuur op Java. 
Batavia, 1887. gr. 8». 

44. Look, C. (ï. Wamford. Coffee: its culture and commerce in all 
rountries. London — New York, 1888. 8^. With plates and illustrations. 

62. Burok, Dr. W. Over de kofficbladziekte en de middelen om haar te 
bestrijden. (Overdruk ^Javasche Courant"). Amsterdam, 1889. 8". Met 
plaat. [Met achteraan nog : Nota over de kleurstof van Bixa Orellana L. 
Door Dr. M. Greshoff.] 

65. KofftecultUlir (Gk>UVemementS-). Rapport van de Staats-Commissie 
benoemd bij Kon. besluit van 14 Oct. 1888. *8-Gravenhage , 1889. 4«. 

8. Verslagen betreffende de cultuui* en de bereiding van koffie en het 
beplante en nog beschikbare terrein voor dit product in Mexico, 
Centraal- & Zuid- Amerika en West-Indië. Uitgebracht door de Consuls 
der Vereenigde Staten van Amerika. Amsterdam, 1889. S°. 

22. Brooshooft, Mr. P. De monosoeko in het koffie vraagstuk. (Stellingen 
met toelichting). (Overdi'uk „De Locomotier'). Semarang, [1890]. 4'. 

18. Kuneman, J. De Gouvemements koffiecultuur op Java. Onderzoek 
en advies. 's-Gravenhage , 1890. 8°. 

28. Swaving , A. H. De instandhouding van het koffiemonopolie op Java. 
(Overdruk „Java-Bode"). Batavia, 1890. 8». 

21. Wessels, L. De opheffing van het monopolie en de vervanging van 
de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrgen 
arbeid. 's-Gravenhage , 1890. gr. 8'. 

584. Amtsenius, G. Cultuur en volk. Beschouwingen over de Gouver- 
nementskoffiecultuur op Java. 's-Gravenhage, 1891. 8*. 

36. (Stennekes, L.). Gouvemements en particuliere koffie-oultuur be- 
schouwd in verband met de ordonnantie van 20 April 1891 N^ 110. 
Batavia, 1891. 8^ [Niet in den handel.) V» KULTITRES. — KULTtJUBSTELSEL. VRIJE-AKBEID. ENZ. 109 

II. KOFFIE. 

2. Bomunde, B. van. Koffiebladziekte en koffiekultuur. 's-Gravonliage, 
1892. 8». 

4ó. Weaflelfly Ia. De vooretellen van de Indische Begeering omtrent de 
gouvemements-koffieottltuur op Java en Sumatra's Westkust. 's-Gra- 
venhage, 1892. gr. 8*. 

26. Morren y F. W. Cultuiir, bereiding en handel van Liberia koffie. 
Amsterdam, 1894. 8^ [Bijvoegsel «De Indische Mercuur.'H 

325. Statuten der naamlooze vennootschap „Cultuur-Maatsohappij Maswati /' 
gevestigd te Soekaboemi. Batavia, 1894. gr. 8*. 

*J94. Statuten (Concept-) der Naamlooze vennootschap Cultuur-Maat- 
schappij Soemberboeloes. Batavia — Solo, 1894. 8°. 

24. Bosse, Mr. J. van. Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van 
den achteruitgang van de koffiocultuur ter Sumatra's Westkust benevens 
eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden 
aldaar. Eerste gedeelte, 's Gravonhage , 1896. gr. 8*. (Verder niet ver- 
schenen.) 

25. Fauok, C. F. Ph. Beschouwingen over de Liberia-koffie endecacao- 
cultuur. Samarang, L895. 8*. Met illustraties. 

496. Morren,. F. W. Werkzaamheden op eene koffie-ondememing. Hand- 
leiding voor opzichters bij de koffie-cultuur. Amsterdam , 1896. 8*. Met 
platen. 

311. Marie, A. J. van. De Gouvemements Koffie-cultuur op Java en 
Sumatra met handhaving van het beginsel: de boomen het eigendom 
der bevolking. [Gewijzigde overdruk ,,De Standaard'*]. 's-Gravenhage , 
1897. So. 

^7. Notulen der buitengewone algemeene gecombineerde vergadering der 
Soekaboemische en Bataviasche Landbouw Vereenigingen [over een prijs- 
vraag voor een Liberia-koffiepulper) op ... 19 Jan. 1897. Batavia, 1897. 8'. 

27. Dafert, Dr. F, W. Ueber die gegenwftrtige Lage des Kaifeebaus in 
Brasilien. (Vortrag.). Amsterdam , 1898. gr. 8». Mit Karte und Tabellen. 

63. Baedt van Oldenbamevelt, A. C. De koffiecultuur op Java. Een 
practisohe handleiding, 's Gravenhage , 1898. gr. 8^. Met platen en 
illustraties. 

49B. Leoomte, H. Le café. Culture. Manipulation. Production. Paris, 1899. 
8o. Avec planches, oartes et illustrations. 

^<i- Morren , F. W. Culture , préparation et commerce du café de Liberia. 
Traduit da néerlandais [par n. VerbaereJ. Amsterdam, 1899. pet. in-S"». 

499. -^-^-^-. Koffiecultuur in Guatemala met aanteekeningen betreffende 
de overige cultures, de m^nen en den economischen toestand van deze 
republiek. Amsterdam, 1899. 8». Met platen, kaart en tabellen. 

454. Warnier, W. Ia. A. Bijdrage tot de kennis der koffie. Mededeeling . . . 
van het Koloniaal Moseom te Haarlem. (Overdruk ^De Indische 
Merouur"). Amsterdam, 1899. 8». 

514. Boutilly, V. Le caféier de Liberia sa culture et sa manipulation. 
Paris, 1900. gr. in-8*. Aveo planche. 

517. Dafert, le Dr. [F. W.]. Principes de culture rationnellc du café au 
Brésil. Etude sur les engrais i, employer. Traduit sur la 2* édition 
allemande par A. Couturier. Paris, "^1900. 8». Aveo illustrations et 
planche. [Bibliothèque d'Agriculture Coloniale.] 

^2. (Delden, A. A. van). Nota betreffende de particuliere Koffiecultuur 
op Java. [Met Bijlage.], ('s Gravenhage , 1901). fol. 170 L NEDEELANDSCH OOSÏ-INDIË. II. KOFFIE. 542. Fokkens, F. Vervanging van de gedwongen koffieieelt door eene 
vrije volkskoffiecultuur. Batavia, 1901. 8°. 

576. Nicolai , Dr. H. F. Der Kaffee und seine Ersatzmittel. Volkshygienische 
Studie. (Sep. Abdruok «Deutsche Vierteljahrssohrift für öffentliohe 
Gesundheitspflege", XXXIII). Braunschweig, 1901. gr. 8°. Mit graphischen 
Abbildungen. 

544. Sohuurman , G. A. Elink. (G. Duuring & Zoon). De koffiecultuur in 
Brazilië. Eenige aanteekeningen en beschouwingen. Amsterdam, 1901. 
gr. 80. Met kaart , illustraties en tabel. [Bijvoegsel «De Indische Mercuur".] 
[Niet in den handel.) 

558. Vennootsohap (Naamloose) Koffie Pellery Sisir. Verslag aan aandeel- 
houders over het tweede boekjaar 1900. Soerabaia, 1901. gr. 8o. 

654. CrOffée. Extensive information and statistics. (Beprinted). Amsterdam 
1903. roy. 8o. 

627. Kaffée (Der). Gemeinfaszliche DarsteUung der Gewinnung , Verwertung 
und Beurteilung des Kaffees und seiner Erzatzstoffe. Herausgegeben 
vom Kaiserlichen Gesundheitsamt. Berlin, 1903. S\ Mit Tafeln und 
Karte. •+Xf^ 4 69. Pratelan prakara saroepaning pèngatoeran kébon-kèbon kopi kanggo 
para këpala lan prajaji Djawa ing karësi^enan Tagal. (Scmarang,z. j.). 
8*. Met figuren. [Javaansohe tekst.] III. RIJST. 

394. [IiOthes, P. W.l. Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voort- 
brengselen van Ned. Indië. I. De rijst. Amsterdam— Deventer — Leiden, 
1860. 8o. Met illustratie. 

478. Moehamad Moessa (Baden Hadji). Handleiding voor de kuituur van 
padi op natte velden, (sawahs). Batavia, 1864. 8o. Met figuren. [Soenda- 
neesche tekst met Lat. en Jav. karakters.) 

892. Krajenbrink , J. A. Nota over de oorzaken der toenemende schaarschbe 
en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. 
(Voordracht). Batavia, 1865. 8». 

893. Poel, H. A. van der. Nota over de rijstkuluur op Java. Batavia, 
1865. 8o. 

453. Netsoher, A. van der Qon. Bab ilmoe njawah. Samarang , (1868). 8^ 
Met illustratie. [Javaansche en Maleische tekst.] 

396. Krajenbrink, J. A. Nota over de oorzaken der toenemende schaarschte 
en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. 
Voordracht. (Tweede druk.) Batavia, 1869. 8». 

468. [Netsoher, A. van der Gon]. Bab ilmoe njawah. [Herdruk]. Sama- 
rang, [1870]. 8^ Met illustratie. [Javaansche en Maleische tekst.] 

890. Q^lpke, J. H. F. Sollewjjn. De rijstkultuur in Italië en op Java. 
[Overdruk „Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.- 
Indië", 3» Reeks, dl. IX]. »s Gravenhage , 1874. 8o. Met kaarten, dia- 
grammen en figuren. (Uitgave Kon. Instituut). 

889. (Gaade, [IJ*]). Driemaandelijksch rapport . . . , van den gekommitteerde 
voor de padi-Kultuur in de afdeeling Keboemen, res. Bagelen. Bata- 
via, 1875. 2 stuks. 8». V* KULTUKES. — KULTUUE8TELSEL. VRIJE-ABBEID. ENZ. 171 

III. RIJST. 

391. Gtolpke, Dr. J. H. F. Sollewyn. Rapport van den geoommitteerde 
der qjstoultuur over 1874/76. Batavia, 1876. 8». 

388. (Jong, [C. H. G-.] van ZtJll de). Algemeen rapport van de verrig- 
tingen tot bevordering der padi>kultuur. Batavia, 1875. 8*. 

419. (GkUtde» [IJ*])* Halfjaarlijksch rapport... van den gekommitteerde 
voor de padi-kultuur in de afdeeling Keboemen res. Bagelen. Van Febr. 
tot Jolij 1875, en Aug. 75 tot Jan. 76. Batavia, (1876), 76. 2 8tnk8.8*. 

387. (Jong, [C. H. &,\ van ZtJll de). Algemeen rapport van de verrig- 
tingen tot bevordering van de belanden der padioultuur in de afdeeling 
Kendal. [Met naschrift door K. F. UOlle]. BaUvia, 1876. 8*. Met tabel. 

461. Holle, K. F. Bahoea ini Aoeatoe peringatan pada menjatakan hal 

bertanam padi teratoer akan pergoenaan orang Melajoe dipoelau 

Pertja dipasisir sabelah barat oleh IL Th. van Delden , . . . . serta disa- 
linkan kapada bahasa Melajoe oleh D. Gtorth van Wqk. Batawi,1877. 
8*. [Maleische tekst.) 

465. ...i-.»^... Nota over de rijstkultuur van -- — voor Sumatra bewerkt 
door E. Th. van Delden vertaald door D. Gtorth van Wjjk. Batavia, 
1877. 8o. [Maleische tekst met Arab. karakters.) 

395. Gelpke, Dr. J. H. F. Sollew^jn. De padi(e)-cuituur in de afdeeling 
Ngrowo, 1875—1876, 1876—1877. [(Tweede)— Derde rapport; met Eerste— 
Tweede L^st van woorden gebruikelijk bij de cultuur van padi en 
polowidjo.). (Batavia), 1877, 79. 2 stukken. 8o. Met Ubellen. 

460. Holle, K. F. Bahoea ini soeatoe peringatan pada menjatakan hal 
bertanam padi .... teratoer akan pergoenaftn orang Melajoe dipoelau 
Pertja dipasisir sabelah darat oleh £. Th. van Delden , . . . serta disa- 
linkan kapada bahasa Melajoe oleh D. Q^rth van Wqk. Tjitakanjang 
kadoewa. Batawi, 1890. 8*. [Maleische tekst.) 

464. (Hadi Ningrat). Rapport pertjoba&n taneman padi. [Batavia], (1892). 
8*. [Maleische tekst.) 

418. Verslagen van gedurende 1893—94 op Java genomen padikultuur- 
proeven [uitgegeven door K. F. HoUe]. Gouv. bosl. 18 Febr. 1896 N» 23. 
Batavia, 1896. foL Met plaat. 

534. Beis C. Kamphuys Zaandam. WelUusstellung Paris 1900. Der Beia. 
Seine G^schichte, Kultur , und sein Nahrungswert . . . von H. B. Frootor. 
Uebergenommen aus „The Miller". (Haag, 1900). obl. 8<'. Mit Tafeln 
und Illustrationen. IV. SUIKER. 

408. [Model-ContalOten voor suiker- en andere landbouwonderneniingon.]. 
[Batavia], (1836—40). 14 stuks in 1 band. fol. 

188. Gléban , P. Eerste adres , betreffende hetgeen , onder het bewind van 

J. G. Baud , en D. J. de Eerens , tegen den eigenaar van gebouwde 

eigendommen op Java, suikerfabrijkant aldaar, en contractant met het 
Gk>u vemement , — — is ondernomen. Met Supplement. [Amsterdam), 
1839, 39, 40. 3 stukken. 8o. 

96. Blonuneatein 9 H. van. Verhandeling over het verbeterde suiker- 
fabrikaat op Java. Batavia, 1843. 8^. Met platen. 

94. Mulder, G. J« Vergelijkend onderzoek van suiker, met en zonder 
stoom bereid. Botterdam, 1860. 8^ 172 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

IV. SUIKER. 

93. Kruseman, J. Nota over de suiker-kultuur op Java, voorafgegaan 
door eenige algemeene beschouwingen over het kultuurstelsel en den 
hapdel voor rekening van den Staat, 's Gravenliage , 1852. 8". 

B28. (Vloten, E. A. van). De mededinging tusschen de beetwortel- en 
rietsuiker-produotie met betrekking tot het eiland Java. (Maastricht, 
1852). 4». 

222. ^ De mededinging tusschen de beetwortel- en riet-suikerpro- 

ductie, met betrekking tot het eiland Java. [Tweede druk.1 Utrecht 
1852. 8«. 

192. Pleitredenen door Mr. ö. M. van der Linden, F. C. Donker Curtius 

en J. Faber van Riemsdijk , . . . gehouden voor den Hoogen Baad 

in de zaak van H. P. Hoevenaar, administrateur van de suikerfabrijk 

Pangkah , appellant tegen de Regering van Ned. Indië. Zalt- 

Bommel, 1854. 8». 

553. Stukken betreffende het onderzoek der (bij besluit van den Gouv.-Gen. 
van Ned. Indic , van 8 Dec. 1853 , n* 10) benoemde Commissie voor de 
opname der verschiUende suikerfabrieken op Java. (Batavia, 1857). f ol. 

111. VitaliB, II. Antwoord, op het voorstel om, na expiratie van de 

thans in werking zijnde kontrakten voor de suikerondernemingen op 
Java, dezelve bij wijze van uitbesteding af te staan en.. . enz. 1* — 2* 
Gedeelte, 's Gravenhage , 1857. 2 stukken. 8°. 

585. Bake, Mr. B*. W. J. C, Een woord over de verhooging van het 
plantloon op Java, naar aanleiding enz. Amsterdam, 1858. 8^ 

567. Hering, C. J. De kuituur en de bewerking van het suikerriet 

benevens eene beschrijving van al de toesteilen tot de suikerbereiding 
en tot het destilleren van rum, ten gebruike der planters in al de 
Ned. overzeesche bezittingen. Rotterdam, 1858. 3 dlii. in 1 band. gr. 
8^. Met platen en illustraties. 

193. b' Jacob, F. Gedwongen en vrije suikercultuur op Java. Rotterdam, 
1859. 80. 

110. Sandenbergh Matthiessen , Mr. C. Iets over regeling en uitbesteding 
der suiker-contracten op Java. 's Gravenhage , 1859. 8*. 

^ 141. Beraadslagingen in de zittingen der Tweede Kamer van de Staten 
Generaal van 15, 16 en 17 Oct. 1860, aangaande de conclusie van 
liet Verslag der Commissie omtrent de stukken en mededeelingen be- 
treifende de regeling voor de gouvernementssuikercultuur op Java, 
en de dading met den heer van Vloten , ter beëindiging van procedures 
nopens de onderneming Pangka in het bijzonder, 's Gravenhage , 1860. 8'. 

137. Couperus y G. G. Nadere toelichting van mijn voorstel tot het uit- 
geven van nieuwe suiker-oontreuïten op Java. 's Gravenhage , 1860. 8*. 

136. — ^— ^ Voorstel tot het uitgeven van nieuwe suiker-contracten op 
Java. 's Gravenhage , 1860. 8^ Met plaat. 

87. Fransen van de Putte, I. D. De regeling en uitbesteding van de 
suiker-contracten op Java. (Joes, 1860. 8*. 

131. Grondslagen (Algemeene), naar welke de gouvernements-suiker- 
cultuur, alsmede de fabricatie van suiker op Java wordt in stand 
gehouden, in verband met het voorschrift van art. 56 van het Regle- 
ment op het beleid der regering van Ned. Indie. (Overdruk „Javasche 
Courant"). [Samarang, 1860]. 8o. 

211. Junius van Hemert, Jhr. Mr. F. De uitbesteding van de suiker- 
contracten op Java , door den heer J. D. Fransen van de Putte. Amster- 
dam, 1860. 8». V. KULTURES. - KULTUURSTELSEL. VRIJEARBEID EXZ. 178 

IV. SUIKER. 

255. Memorie behoorende bij het rekest van suiker contractanten op Java, 
gerigt aan den Koning,... 28 Febr. 1860. BaUvia, 1860. 8*. 

188. Morbotter, H. F. De regeling der Gouvernements saiker-oultunr, 
beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door .... 
de Commissie van onderzoek,uit de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal. 
'sOravenhage, 1860. 8o. 

368. Overbeok, F. Yorschlftge zur Yerbesserung der Znokerfabrikation auf 
Java. Batavia, 1862. 4». Mit Tafeln. 

11.*). Vitalis, Ij. Opmerking omtrent den loop der suiker-industrie in den 
Ned. O. I. Arohipel. 's Oravenhage , 1862. 8o. 

150. rBroek, W. J. van den e. a.). Memorie betreffende den tegenwoor- 
digen toestand der suiker- industrie op Java , behoorende bij een rekwest 
dd. 5 Dec. 1862, aan Z. Exo. den Minister van Koloniën. Amsterdam, 
1863. 8». 

587. [ ]. Memorie betreffende den tegenwoordigen toestand der suiker- 

industrie op Java, behoorende bij een rekwest dd. 5 Dec. 1862, aan 
Z. Exc. den Min. van Koloniën. (Bijvoegsel „Samarangsche Courant"). 
(Samarang), 1863. 8». 

109. Begelmg (De nieuwe) der suiker-contracten, overgenomen uit het 
Samarangsch Advertentie-blad. Samarang, 1868. kl. 4^. 

89. (Blommestein, H. van). Voorstel van eene belangrijke wijziging in 
het planten van het suikerriet op Java, door een oud suikerfabriekaut. 
Samarang, 1864. 8«. 

126. Dolder, V. J. van en Morbotter, H. F. Verslag van... , 

omtrent hunne bevindingen in de fabriek Poerwoedadie betreffende 

de wijze van suikerbereiding aldaar onder de leiding en het toezigt van 
den heer Montolar daar gesteld. (Samarang, 1864). §<>. 

509. (QonsalveB, J. M). Rapport aan het 19*» Ned. Landh. Congres (over 
de uitkomsten met net zwarte suikerriet verkregen]. (Overdruk „Verslag 
van het XIX* Ned. Landhuishoudkundig Congres^'). (Zwolle, 1865). S°. 

129. Memorie over de suiker-industrie in de Gouvemements residentiën van 
Midden- Ja va, door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Samarang 
ingediend aan Z. E. den Gk)uv.-Gen. van Ned. Indië. Samarang, 1865. 8''. 

118. Millard, J. en Sloet tot Oldruitenborgh , A. Baron. Het wetsont- 
werp betreffende den suikeraccijns , in verband beschouwd tot de belangen 
der suikerindustrie op Java. Adres aan de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal. *s Gravenhage , 1865. 8°. 

82. Montolar y A. La canne k sucre universeUement en danger et parti- 
cuHèrement k l'ile de Java. Défense du contrat au point de vue agri(K)le , 
industrie] et manufacturier ; . . . etc. Soerabaya , 1865. 8*. 

83. — — -^ La „canne k sucre" et la „betterave" Ie „nègre" et Ie „blanc" 
comparés au point de vue agricole, industriel et manufacturier. (Sou ra- 
baya), 1866. pet. in-8». 

90. — — ^^ La sucrerie exploitée par la raffinerie protégée au détriment 
du revenu public et de la consommation publique. Défense de la 
sucrerie ooloniale. Soerabaya, 1865. 8<'. 

144. BeynOBOy A. Ensajo sobre el cultivo de la cafia de azucar. |Con 
Prólogo del Conde de POB08-Dllloe8|. Segunda edicion, corregida y 
aumentada. Madrid, 1865. 8". 

145. — — ^ Verhandeling van Don over de cultuur van suikerriet, 

met eene voorrede van Graaf de Pozos-Dlllces. Naar deu tweedon 
druk .... uit het Spaansch vertaald door Servaas de Bruin en ... . 
nagezien door ... Dr. J. E. de Vry en J. Millard. Rotterdam , 1865. 8». 174 L NEDEBLANDSOH 008T-INDIË. 

IV. SUIKER. 

219. Rueb , J. Is het tractaat tot regeling der suikerbelasting in het 

ware belang van Neêrlands handel en koloniën? Rotterdam, 1865. 8^ 

88. Stolk, Mr. Th. van. Het suiker-traktaat en zijne bestrijders, 's Gra- 
venhage, 1865. 8^ 

592. BeaollOUWingeil betreffende den tegenwoordigen toestand der Goii- 
vernements suiker-industrie in Midden- Java, en voorstellen tot hare 
hervorming. Samarang, 1866. 8**. 

112. Montolar, A. La „Sucrerie" Indo-Néerlandaise et Ia „Raffinerie" 
Néerlandaise. Amsterdam, 1866. pet. in-8^ 

191. Proeve ter regeling van de belangen der Suiker-industrie op Java, 
in verband tot Art. 56 van het Begerings-Reglement. Met Nota van 
Toelichting. (Batavia, 1866). 2 stukken. 8». 

505. Beed, W. The history of sugar and sugar yielding plants, together 
with an epitome of every notable process of sugar extraction, and 
manufacture, from the earliest times to the present. London, 1866.8*. 
With tables. 

506. BourgOih d'Orli , P. H. F. Guide pratique de la culture de la canne 
k sucre et traite de la sucrerie exotique. Paris, (1867). 8». [Bibliothèque 
des professions industrielles et agricoles , Série H. n* 50.] [Samen in een 
band met v, 656.] 

127. JPryert COnerete** in de raffinaderij. (Overdruk „Bataviaasch Han- 
delsblad"]. Batavia, 1867. kl. 8«. 

158. Krajenbrink, J. A. De toekomst der suiker-kultuur als tegenhanger 
tot die der rietsuiker-industrie. (Overdruk „Bataviaasch Handelsblad"). 
(Batavia), [1867]. kl. 8». 

102. Lotmazi, G. Praktische handleiding tot het onderzoek van alle suiker- 
houdende stoffen , bewerkt naar . . . enz. Amsterdam , 1867. 8^. Met 
illustraties en tabellen. 

386. Adhémar , Graaf rA.] d'. De Concreter. De nieuwe suikermachine uit- 
gevonden door A. Fryer. Met eene vergelijking van dit nieuwe systeem 
met het oude. Vrij vertaald en bewerkt door een ooggetuige 0, van 
liookeren Campagne]. Zalt-Bommel, 1869. 8*. Met plaat. 

412. [Adres van de Elamers van Koophandel te Batavia, Samarang en 
Soerabaija] Aan Zjjne Exc. den Gou v. -Generaal van Ned.-Indië [over 
de Suiker-industrie]. (Samarang, 1869). fol. 

100. (Joosten, A. C). [Beschouwingen over de suikercultuur.]. (Overdruk 
„Maatschappij tot Nut van den Javaan", 1869, n* 16). [Arnhem, 1869]. 8*. 

101. Millard, J. De suikerindustrie op Java toegelicht door en de 

beraadslagingen daarover in het Indisch Genootschap, ^s Gravenhage , 
1869. gr. 8o. [Verzamel-uitgave van de Verslagen der Algem. Verg. 
van het Ind. Gen. dd. 10 Nov. en 22 Dec. 1868, en 2 Maart 1869.] 

98. ( ). Het wets-ontwerp ter nadere regeling van de op hoog gezag 

ingevoerde suikerkultuur. Verslag eener te Amsterdam gehouden bijeen- 
komst. Amsterdam, 1869. 8o. Met tabel. 

138. ...^—^ De werking van den suiker accyns, beschouwd naar aan- 
leiding der wijziging van eenige bepalingen in de overeenkomst ter 
regeling dier belasting. [Met Bijlage.] Amsterdam, 1870. 8». 

552. Snikerwet (De nieuwe). [Met Bijlage: Het wets-ontwerp ter nadere 
regeling van de op hoog gezag ingevoerde suikerkultuur. Door J . Millard.] 
(BaUvia, 1870). 8». Met tabel. 

21B. Snikerwet (De) , stelselmatig toegelicht uit officiële bescheiden. Batavia, 
1871. 8». V, KULTURE8. — KULTUUESTELSEL. VRUE-ARBEID. ENZ. 176 

IV. SUIKER. 

591. (Voort, A. van der). Proeve van een ontwerp- regeling der suiker- 
cultuur. Z. pi., (1871). 8». 

212. Millard, J. De suikerbelasting en de Internationale conventie. 'sGra- 
venhage, 1875. gr. 8*. Met plaat. 

117. (EJIJdman, F. EL). Diffusie? [Beoordeeling van: Eengewiohtig voorstel 
in het belaag der suiker-industrie op Java, door G. M. W. Zuur.]. 
[Overdruk.]. [Batavia], (1877). 8». 

411. Blliebook [821]. Beport from the Select Committee on Sugar Industries; 
together with the Proceedings . . . etc. [London] , 1879. large 4». 

146. Tuöker, J. H. A manual of sugar analysis including the applioations 
in general of analytical methods to the sugar industry. NewTork, 1881. 
8o. With illustrations. 

862. MemoriÖn en nota van toelichting behoorende bij het Request aan 
Z. E. den Gouv. Generaal .... dato % Julij 1882. aangeboden door de 
Yereeniging van Suikerfabrikanten te Soerabaija. (Soerabaya) , ] 882. 4*. 
[Niet in den handel.] 

.578. Ck^Ilier, P. Sorghum its culture and manufacture eoonomically con- 
sidered as a source of sugar, syrup, and fodder. Cincinnati, 1884. 8*. 
With plates and illustrations. 

120. Ejjdman, F. H. Rietsuiker-bereiding op Java. Over suikerwinning 
uit ampas en uit melasse. [Voorleziog.]. Soerabaia, 1884. 8°. 

121. .— i..— .. Suikerwinning uit melasse. [Overdruk ,De Indische Merouur"]. 
Soerabaia, 1884. 8». 

182. Heybroek, M. H. Ernstige bedenkingen tegen eenige onderdeelen 
van het wetsontwerp, houdende nadere bepalingen omtrent den accijns 
op de suiker. (Rotterdam, 1884). 8*. 

342. (Kreglinger A C^». e. a.). [Rekest] Aan .de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal [over suikeraccyns]. (Amsterdam, 1884). fol. 

B45. (Ledeboer, R.). [Rekest] Aan de Tweede Kamer der Staten -Generaal 
[over suiker belasting]. (Amsterdam, 1884). fol. 

139. Millard, J. Riet- en beetsuiker in verband tot de suiker-industrie op 
Java. Voordracht ter aanprijzing vaneene proef met de diffusie op Java. 
'sGravenhage, 1884. 8*. 

616. Gelpke, Dr. J. H. F. Sollew^n. Een proefstation voor suikerriet in 
West-Java. (Overdruk „De Locomotief^. (Semarang), [1885]. fol. 

154. Hül0mailil, Dr. J. H. H. De suiker uit een natuurkundig , technisch 
en oeconomisch oogpunt beschouwd. Voordracht . . . uitgegeven door 
P. A. Haaxman fr. 's Gravenhage , 1885. 8«. 

343. (Se^Imans, I. J.). Treurige herinneringen. Suiker-conventie van 1864. 
(Amsterdam, 1885). fol. [Niet in den handel.] 

135. Anemaety A. J. Lettres k M. Ie Baron H. vanderGoes vanDirxland. 
(Bruxelles— Paris, 1886). 8«. 

134. __i-i.^_ Open brief aan Zijne Exc. den Minister van Buitenlandsche 
Zaken, 's Gravenhage , 1886. 8«. 

122. (Berg, N. P. van den). Over de productiekosten van de Java-sniker. 
(Overdruk: „Algemeen Dagblad van Ned. Indië"). (Batavia, 1886). 8«. 

108. Goes van Dirxland, Mr. H. van der. Suikercultuur en spoorweg- 
tarieven, ('s Gravenhage, 1886). 8©. 

155. Hudig Ds.y J. Suikeriords. Amsterdam, 1886. 8*. 

105. Kruaeman, J. Beschouwingen over de suikercrisis. V-Graveuhage , 
1886. 8». 176 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

IV. SUIKER. 

104. IiOvert, H. E. De anonieme Brochure Het Proefst-ation te Samarang^ 
door S. B. beantwoord. Samarang, 1886. 8**. 

106. ]!9'otulen van de algemeene Vergadering van de Soerabaiasohe Vereeni- 

ging van suikerfabriekanten 28 Dec. 1885. [Met Bijlagen]. Soera- 

baia, 1886. 8». 

224. Pierson , Mr. "N. G. Een woord over de Indische suikercrisis. Amster- 
dam, 1886. S\ 

288. Snabiliéy C. Kalender voor suikerfabrikanten op Java 1887/1888 met 
tabellen en overzichten. Samarang, (1887). kl. 8^ 

151. Berg, Mr. "N. P. van den. Productiekosten van de Java-suiker,oo[g]st 
1887. (Overdruk „Bat. Nieuwsblad"). Batavia, 1888. 8°. 

147. Look, Ch. G. Wamford, Newlands, B. E. B. and Newlands, 
J. A. B. Sugar: a handboek for planters and refiners. London — New 
York, 1888. S°. With plates and iDustrations. 

152. Poelen , Dr. H. J. E. Beschouwingen over Serehziekte. Batavia, 1888. 8«. 

119. Wiel, J, van der. Nog een ernstig woord over de „sereh". (Overdruk 
„De Landbouwer"). Soerabaia, 1888. gr. 8». Met platen. 

364. (ZjjU de Jong, G. van). Een ernstig woord over Sereh. Soerabaia, 
(1888). 4». 

97. Basset, N. Ouide du planteur de cannes. Traite théorique et pratique 
de la culture de la canne k sucre. Paris, 1889. 8°. 

124. Beneoke, Dr. Fr. Over suikerriet uit „zaad". Semarang, 1889. S^. 
Met platen. [Mededeelingen van het Proefstation „Midden- Java" te 
Semarang.] 

118. Soltwedel, Dr. F. De serehziekte. Samarang,1889. 8<. [Mededeelingen 
van het Proefstation „Midden-Java" te Semarang.] 

114. Vereeniging van Suikerfabrikanten (Soerabaiasohe). Memorie behoo- 
rende bij het antwoord ... op de Missive dd. 29 Juli 1889 . . . van den 
Resident van Soerabaia. Soerabaia, 1889. gr. 8*. 

539. Verslag van het Suikercongres gehouden te Samarang van B — 10 
Febr. 1889. Samengesteld door... J. G. J. Sohmutzer. Samarang, 

1889. 8<'. Met platen en tabel. 

123. Potter , F. J. De kuituur van suikerriet op Java. Arnhem , 1890. gr. 8». 

125. Winter, H. „Uit het chemisch Laboratorium". N*» 1 — 7. Semarang, 

1890. 8o. Met plaat. [Mededeelingen van het Proefstation „Midden-Java" 
te Semarang.] 

256. Adres der Vereeniging van Djocjasche Landhuurders. Aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal [over uitvoerrecht op suiker]. (Djocjakarta?, 
1891). fol. 

220. (Snikerbelasting). Soerabaiasohe Vereeniging van Suikerfabrikanten. 
Secretariaat. Circulaire N® 41. Soerabaia, 1892. 8». 

223. (Swaving , [A. H.]). De suikercultuur. (Overdruk „ Java-Bode"). (Bata- 
via, 1892). 8». .549. Resident (De) De Wit en de suikerindustrie in Besoeki. Verweerschrift 
van de suikerfabriekanten in Besoeki. Soerabaia, 1893. 8". [Niet in den 
handel.] 

221. Homans, Dr. J. J. Beknopte handleiding ten gebruike van chemisten 
in laboratorien van rietsuikerfabrieken. Tweede druk. Soerabaia , 1894. 8». 

365. Moll, J. van. Tabellen te gebruiken op suikerfabriek-laboratoriums. 
Samarang, 1894. fol. V. KVLTURES. - KULTÜURSTELSÊL. VRIJE-ARBEID. KXZ. Vit 

IV. SUIKER. 

142. Jaarboek voor suikerfabrikanten op Java. !• — 8* jaargang. 1896— 
1903/04. Amsterdam, 1896—1903. 8 dln. 8«. Met kaarten. 

385. Kultuur Maat80happ\i y^agottan". Verslag der uitgebracht 

jn de Jaarlijksche Algemeene Vergadering .... i897 , 98. Soerabaia , 

1897, 98. 2 stuks. 8». Met tabellen. 

649. Gonférence Internationale sur Ie régime des sucres. Bruxelles, 

1898. Proces- verbaux et documents relatifs k la session tenue dn 7 au 
25 Juin 1898. Bruxelles, 1898. fol. 

B55. Zehntner, Dr. L. Methode der boorderbestrijding , vademecum ten 
behoeve van tuinopzieners. Semarang, 1898. 8*. 

^6. Anlnis de Bourouill, Le Baron J. d'. Leti primes & Texportation du 
saore. Exposé de leurs différentes formes, de leur mode d'évaluation 
et de leur influence sur les prix du marché intérieur et extérieur, suivi 
de quelques considérations au sujet de leur suppression. La Haye, 
etc., 1899. 8». 

457. B[aay], J. J. De rietcultuur. Bandoeng, 1899. 4». Met platen. 

143. Er&ger, Dr. W. Das Zuckerrohr und seine Kultur mit besonderer 
Berücksiohtigung der Verhftltnisse und Untersuchungen auf Java. 
Magdeburg— Wien, 1899. 8». Mit Tafeln und Illustrationen. 

537. MaatSOhapp^ tot exploitatie der Kendalsche suikerfabrieken. Verslag 
over het 6«— 9* Boekjaar, 1898—1901. Batavia', 1899—1902. 4 stuks. 4°. 

532. Exposition Universelle de Paris en 1900. Collection de la Station 
experimentale pour 1'industrie sucrière dans Touest de Java k Kagok- 
Tegal. Tegal, [1900]. 8o. 

446. Nota over de door de Regeering genomen maatregelen tot tegengang 
van de serehziekte in het suikerrietgewas op Java. Batavia, 1900. fol. 

530. Verslag over 1899 en 1901 van het Proefstation voor suikerriet in 
West-Java „Kagok". Tegal, 1900, 02. 2 stuks. 8«. Met platen en tabellen. 
[Niet in den handel.] 

•559. Guyot, Y. La question des sucres en 1901. Paris, 1901. 8». 

647. Anlnis de Bonronül, Le Baron J. d'. La convention relative au 
régime des sucres conclue le 5 Mars 1902 k Bruxelles annotée d'après 
les pièces officielles. La Haye , etc. , 1902. 8». 

618. Conférence Internationale sur le régime des sucres. Bruxelles, 
1901 — 1902. Procès-verbaux des séances tonues du 16 décembre 1901 au 
5 mars 1902. Bruxelles, 1902. gr. in-8». 

605. Eibergen Santhagens Jr., D. C. van. De inrichting der admini- 
stratie voor Ned. Indische rietsuikerfabrieken. (Overdruk „Maandblad 
voor het Boekhouden"). Rotterdam, 1902. 8". Met tabel. 

B52. Prinsen GfreerligS, H. C. Korte handleiding tot de fabrikatie van 
suiker uit suikerriet op Java. 3' herziene druk. Tegal , 1902. 8°. Met platen. 

621. Verslag uitgebracht in de jaarlijksche algemeene vergadering van 
aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap „Suikerfabriek Tjoekir". . . 
op... 30 April 1902. Soerabaia, 1902. 8". Met tabellen. Cat Kol. Bibl. 22/6/08. 12 178 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. V. TABAK. 

809. Manden , W. F. Een woord naar aanleiding van de Intime Blikken 
in het binnenlandsch bestuur op Java, over het artikel tabak. 'sGra- 
venhage, 1864. 8«. 

72. Cultuur en bewerking van de tabak op Java eene handleiding voor 
planters en fabriekanten. Samarang, 1867. 8o. Met platen. 

78. Tabakfl-kultuur (De) op Java. Handleiding voor het planten , bereiden , 

verpakken, enz. van Java-tabak. Soerabaya, [1869]. 8». Met kaart en 
tabellen. 

74. Harkema, G. Wat heeft Nederland van de tabaksaccijnsen te wachten? 
Amsterdam, (1875). 8». 

551. VerzoekflOhrift , door de gezamenlüke eigenaren en administrateuren 
van landbouw-ondememingen in de r\jken van Deli , Langkat en Serdang , 
ter Oostkust van Sumatra, ingediend aan Z. E. den Gouv.-Gen. van 
Ned.-Indië. Batavia, 1876. 8«. 

79. Vliet , C. A. M. van. Handleiding voor de teelt en bereiding van tabak 
voor de Europesche markt. [Pr^ssohrift.]. Batavia, 1876. 8'». Met plaat. 

75. B^arkema, G-. Overzicht van den tabaks-handel, gedurende het jaar 
1876. (Amsterdam, 1877). 4o. Met tabeL 

99. Iiieftinoky J. H. Jaar-bericht. Sumatra, Java en de overige soorten 
tabak in 1877—1885. >) (Amsterdam, 1878-86). 9 stuks. 8«. 

310. Statuten der naamlooze vennootschap Deli-Maatschap pij. [Met:] Wijzi- 
gingen .... goedgekeurd volgens Kon. besluit van 25 April 1883 , N* 24. 
(Amsterdam, 1878, 83). 2 stuks in 1 omslag. 8». 

415. Harkema, G. Het tabaksjaar >) 1879—84, 1886—89. (Amsterdam, 
1880—90). 10 stuks in 1 omslag. 4o. 

347. Deli-Maatsohappü (The) Amsterdam. Notes on Sumatra Tobacco. 
Distributed gratis at the Calcutta International Exhibition, 1888 — 84. 
(Amsterdam, 1883). 8o. With table. 

405. Vries, P. de A Zoon. Tabaks-bericht. Overzicht 1883. (Amsterdam, 
1883). 4«». 

547. Cauteren, Pb. van. Over tabak. Gent, 1885. 8^ 

71. Harkema, G-. De gevolgen van tabaksbelasting voor de Nederlandsche 
nijverheid. Redevoering. (Amsterdam, 1885). S». 

68. IiOOky C. Q. Wamford. Tobacco: growing,curing,&manufacturing. 
A handboek for planters in all parts of the world. London — New York , 
1886. 8°. With plate and illustrations. 

404. Lieftinck , J. H. ft Zoon. Tabak. Statistiek van Sumatra , Ja va , Bomeo 
en andere soorten in Nederland, over 1886 — 1892 ■). (Amsterdam], 
(1887—93). 7 stuks. 8o. 

497. rHaarsma, G. E.]. De tabakscultuur in Deli. Amsterdam , 1889. gr. 8*. 
Met platen en plattegronden. 

66. Tabaks-ondernemingen op de Oostkust van Sumatra. Deli , Langkat , 
Serdang, Padang, Bedagei, Assahan, Batoe-Bahra en Siak. Amster- 
dam, 1890. langw. 8o. 

67. Lieftinck , J. H. & Zoon. Tabak. Statistisch overzicht van den import- 
handel in Nederland. 1893—94, 1897. Amsterdam , (1893— 97). 3 stuks. 8o. 1) De titel wisselt af. Bovenstaande komt voor in 1888, en '84. 

') De titel varieert; ook: ^Overzicht van den tabakshandel", „Tabaksbe- 
richt", enz. 

») Aldus de titel sinds de Statistiek over 1890. Daarvóór is hij korter, en 
vóór de Stat. over 1889 alleen van: J. H. Lieftinck. V. KULTURES. - KULTUUR«TELSEL. VRUE-ARBEIU. ENZ. 17d 

V. TABAK. 

436. (Janasen, P. W.). Verslag over het vijf-en-twintijgarig tijdvak 1869— 
1894, oitgebraoht in de . . . vergadering der Deli-Maatschappij op 1 Nov. 
1894. (Amsterdam, 1894). 4». Met platen en vignetten. 

406. liieftilioky J. H. & Zoon. Tabak. Afloopen der gehouden innchrij- 
vingen en statistisch-o verzicht van den import-handel in Nederland in 

1898. Amsterdam, (1898). langw. 4^ 

494. Balcke, W. Beschouwingen over de toekomst van Deli. Amsterdam, 

1899. 8o. 

504. HftffViery B. Essais de culture dn tabao faits k Hong-Quan par Ie 
Jardin Botanique de Saigon en 1897. Saigon, 1899. 8^. [Publ. do Ia 
Société des Etudes Indo-Chinoises de Saigon. N** 4.] 

501. liieftinoky J. H. & Zoon. Productie-staten omvattende het in Neder- 
land ter markt gebrachte van Sumatra, Java en Borneo tabak. Jaar- 
statistiek. Amsterdam, 1899. langw. 4*. 

427. TerWOgty W. A. Een en ander over de tabakscultuur in de Republiek 
Mexico. Culemborg, [1899]. 8o. 

513. KoniZig, C. J. Der Tabak. Studiën über seine Kultur und Biologie. 
Amsterdam —Leipzig, 1900. 4*. Mit Illustrationen. 

554. Iiaureilt , Ia. Le tabao sa culture et sa préparation production et consom- 
mation dans les divers pays. Paris, 1900. gr. in-S*. Avec illustrations. 

548. Westerman , W. De tabakscultuur op Sumatra'a OostkuHt. Mot mede- 
werking van deskundigen samengesteld. Amsterdam, 1901. gr. 8". Met 
platen en illustraties. 

416. Ideffcilioky J. H. & Zoon. De tabaksplantages in onze overzeesche 
bezittingen en in Britsch-Noord Borneo. Amsterdam, 1902. fol. 

655. Collet, O. J. A. Le tabac sa culture et son exploitation dans les 
régions tropicales. [Le tabac k Sumatra.]. (Ëxtrait „Bulletin de la Société 
d'Etudes Coloniales"). Bruxelles— Paris — Amsterdam, 1903. gr. in-8". 
Avec planches, illustrations, plans et diagrammes. VI. THEE. 

307. Jacobson^ J. J. L. Ij. Handboek voor de kult.unr en fabrikatie van 
thee. Batavia, 1843. 3 dln. S°. Met platen en tabellen. 

565. — — ^ Handboek voor het sorteren en afpakken van thee. Batavia, 
1845. 8\ Met platen en tabellen. 

524. Theekultuur en theerechten met betrekking tot Ned.-Indië. Verza- 
meling van Memorien en Requesten , ingediend aan de Indische Regeering 
en aan de Wetgevende Macht in Nederland. Batavia, 1876. 8'. 

284. Beade, A. Tea and tea drinking. London, 1884. 8^ With plate» and 
illustrations. 

285. Walflh, J. M. nA cup of tea", containing a history of the t«a plant 
from its discovery to the present time, including its botanical cha- 
racteristios , geographical distribution , cultivation and .... Qtc . . . and 
embracing Mr. W. Saunders' pamphiet on „Tea-oulture — a probablo 
American industry." Philadelphia, 1884. 8». With plate.s and illustrations. 

282. Deas, P. T. R. The young tea-planter's coinpanion. A practical 
treatise on the management of a tea-garden in A.snam. London, 188U. 
8^ With plates and ügures. 180 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

VI. THEE. 

286. Mundt, G. Ceylon en Java. Aanteekeningen van een theeplanter. 
Batavia, 1886. 8*. 

308. Tea Planter'8 Vade Mecum (The): a volume of important articles, 
. . .regarding Tea . . . Compiled by the Editor of the „Indian Tea Gazette". 
London, 1886. 4». 

283. Feistmantel» Dr. O. Die Theekultur in Britiach-Ost-Indien. lm 50. 
Jahre ihres Bestandes , historisch , naturwissenschaftlich und statistisch 
dargestellt. Prag, 1888. 8*>. 

289. Statuten der naamlooze vennootschap „Cultuur-Maatschappij Ghoalpara", 
gevestigd te Batavia. Batavia, 1893. gr. 8». 

287. Boutilly, V. Le thé sa culture et sa manipulation. Paris, 1898. 8°. 
Avec planches et iUustrations. 

516. Moore, Ch. van der. Assam-thee. Haar cultuur en bereiding op Java. 
Batavia — 's Ghravenhage , 1898. 8^ Met plaat. [Indische Landbouw- 
bibliotheek. I.] 

522. Conlombier, F. L'arbre h, Thé. Paris, 1900. 8". Avec planches et 
iUustrations. [Catéchisme du Planteur.] 

557. Verslag der Bagelen Thee- en Kina-Maatschappij over 1900. Batavia, 
1901. 40. VII. KLEINE KULTURE8. 

433. Vriese, W. H. de. De Kamferboom van Sumatra,... volgens Dr 
Junghuhn's waarnemingen . . . , en door nadere onderzoekingen toegelicht. 
Leiden, 1851. 4?. Met plaat. 

490. Vliet , II. van. Proeve van beantwoording der vraag : welken invloed 
moeten de laatste aard- en zeebevingen in de Molukken, geacht worden 
gehad te hebben op de productie der specerijen? Amsterdam, 1853.8*'. 
Met tabel. 

332. R. F. V. B. r= Baders , B. F. Baron van]. Eenige woorden ter aan- 
prijzing van aen Maïs-bouw in de Kolonie Suriname. Herdruk. 'sGhra- 
venhage, 1854. 8». 

626. Heringy C. J. The rum distiller's manual, for the use of sugar planters. 
Philadelphia , 1855. 8°. With plates and iUustrations. 

580. Vriese, W. H. de. De handel in getah-pertja, (Gutta-Percha) , door 
den oorsprong dezer stof toegelicht. Leyden, 1856. gr. 8°. Met platen 
en illustratie. 

579. Seemann, B. Die Palmen. Populftre Naturgeschichte derselben und 
ihrer Verwandten. Nebst einem vollst&ndigen Verzeichniss aller bisher 
in unsre Gftrten eingeführten Arten. Unter Mitwirkung des Verfassers 
deutsch bearbeitet von Dr. C. Bolle. Leipzig, 1857. S<>. Mit Tafeln. 

341. n?etJ8man[n] , J. E.). Handleiding voor de katoen-kultuur in den 
Oost-Indischen Archipel. [Batavia, 1859). fol. 

381. Bleekrode, S. Katjang-olie, arachiden- en aardnoten-olie. [Overdruk 
„Nieuw Tijdschrift", III.]. Rotterdam, 1860. 80. Met illustraties. 

813. Floris, D. de. De culture der vanielje. (Overdruk „Nieuw Tijdsclirift 
van Prof. 8. Bleekrode"). (Rotterdam), 1860. 8». 

316. Vriese, W. H. de. Aanwijzing voor de teelt van de kakao in Ned.- 
Indie. Batavia, 1860. 8°. V. KULTURES. — KULTUURSTELSEL. VRLTE-ARBEID. ENZ. 181 

VII. KLEINE KULTURES. 

898. Ontwerp der aote van oprigting van de naamlooze Vennootschap 
NederL Indische Katoen- Maatschappij. [Met Circulaire]. (Amsterdam, 
1861). 8o. 

428. (A. Z.). Iets over de zijdeteelt en hare invoering in de Ned. Oost- 
Indische bezittingen. (Overdruk „Alg. Handelsblad"). Amsterdam, 
1862). plano. 

312. (IiimbUTg Brouwer, [J. J.]vail). De Nederlandsch-Indische Katoen- 
Maatschappij. [Eerste stukje]. [Batavia], (1862). 8*. 

95. (Veth, F. J.). Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voort- 
brengselen van Ned. Indië. III. Het katoen. IV. De sago. Amsterdam — 
Deventer— Leiden , 1865, 66. 2 stukken. 8o. Met illustraties. 

430. Silva CoutmhOy J. M. da. ^) O cadU> na Exposi^&o universal de 
1867. S. 1., (1868). fol. 

429. Eedeily F. W. van. Algemeene beschrijvende Catalogus der bout- 
soorten van Ned. Oost-Indië , aanwezig in het Koloniaal Museum , . . . 
te Haarlem. Haarlem, 1872. kl. 4». 

491. (lians, F. C). Rozengain_^ een der eilanden van de Banda groep , een 

eiland. Rotterdam , 1872. 4o. Met kaarten. 

474. Javaansohe vertaling [door H. K. H. Wilkens] van Staatsblad 

1874, N« 110, zooals het is gewijzigd door Stbl. 1875, N» 119. Batavia, 

1875. 8«. Met tabellen. 

570. Moreira, N. J. IJ. S. International Exhibition. Historical notes con- 
ceming the vegetable fibres, exhibited by S. L. da Costa Leite. New 
York, 1876. sm. 8©. 

375. Boutledge, Th. Bamboe en Ampas als grondstoffen voor papier- 
bereiding. Vertaald door A. S. van Westarum. Arnhem, 1876. 8». 

360. Voorwaarden ^Concept-) waarop de exploitatie van 's Lands bosschen 
op Java en Maaura wordt aanbesteed en gegund, vastgesteld bij het 
Gouv. besluit van 2 Sept. 1877 N« 16. Batavia, 1877. 8». 

357. CrOrdeSy J. W. H. De Djati-bosschen op Java; hunne natuur, ver- 
spreiding, geschiedenis en exploitatie. Batavia, 1881. 8*. Met kaarten, 
platen, tabellen en figuren. 

379. Bloemen Waanders, F. G*. van. DeRameh. 's Gravenhage, 1882. 8*. 

317. Bartelinky E. J. Handleiding voor Kakao-planters. Amsterdam, 
1885. gr. 8o. 

492. Schröter, Dr. C. Der Bambus und seine Bedeutung als Nutzpflanzo. 
Zürich, 1885. 4*. Mit Tafel. 

356. Verloop 9 M. C. Zakboekje voor den houthandel. Soerabaia, 1886. 8«. 

543. Cross, C. F. a. o. Report on Indian fibres and fibrous substances 
exhibited at the Colonial and Indian Exhibition, 1886... With Notes 
of methods of treatment and uses prevalent in India , by Dr. G. Watt. 
London — New York , 1887. 8». With plates and illustration. 

560. Lewin, Dr. L. Ueber Areca cateohu, Chavica betle und das Betel- 
kauen. Stuttgart, 1889. 8». Mit Tafebi. 

467. Fenc^ac^aran dari hal menanem sajoer-sajoeran Olanda scperti slada, 
andewi , . . . enz. Terkarang dalam behasa Melajoe dengan menoeroct 
karangan bahasa Wolanda. Oleh toe wan B. TeilBOher. Betawi, 1889. 
80. [Maleische tekst.) ') Op het eerste blad staat foutief: Cautinho, 183 I. XEDERLANDSCH 008T-INDIË. 

VII. KLEINE KULTURES. 

314. Houten, P. J. van. Handleiding voorde pepercultuur. [Overdruk „Do 
Indisohe Mercuur"]. Amsterdam, 1890. S». Met tabel. 

315. André, A. Th. Cultuur en bereiding van indigo op Java. Amsterdam , 
1891. gr. 8^ Met plaat, illustraties en plattegrond. 

563. (Gollan, A.). Report on hemp cultivation in the Philippine islands. 
London, 1891. 8». [Foreign Office. C. 6206—17.1 

502. Bridges-Iiee , J. On indigo manufacture: a practical and theoretical 
guide to the production of the dye. Calcutta, 1892. 8o. 

628. Mtiller, J. A. Ueber den Bomeotalg oder Minjak Tangkawang. Inaug.- 
Diss. Erlangen, 1892. S", 

318. Hart, J. H. Cacao cultuur en bereiding. Uit het Engelsoh. (Overdruk 
„De Indische Mercuur*'.) Amsterdam, 1893. 8o. Met plaat. 

526. Schermbeek, A. J. van. Een woord over het boschbouwvak en de 
opleiding daarvoor. Ouderkerk a/d Amstel, [1893]. 8*>. 

595. (Berkhout, A. H.). Gemengde boschaanplantingen. (Overdruk „Tijd- 
schrift der Nederl. Heidemaatschappij''). (Zwolle), 1894. 8o. 

359. ^ruinsxna, A. E. J. e. a.). Open brief aan den Heer J. H. W. 
Cordes ... en Aanteekeningen op het artikel „Het bosQhwezen in N. I." 
in... enz. Batavia, 1895. 8^ [Niet in den handel, i)]. 

340. Byk, Dr. W. B. J. yan. De opleiding der technische ambtenaren bij 
het boschwezen in Neêrlandsch-Indië. (1865— 1897). Amsterdam, 1897. 8». 
[Niet in den handel.] 

486. Warburg, Dr. O. Die Muskatnuss ihre Geschichte, Botanik , Kultur , 
Handel und Verwerthung sowie ihre Yerfölschungen und Surrogate. 
Zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Banda-Inseln. Leipzig, 

1897. gr. S». Mit Tafeln, lUustrationen und Karte. 

545. FergUBOn, J. All about the „coconut palm" (Cocos nucifera). Including 
practical instructions for planting and cultivation with . . . etc. (Second 
edition.) Colombo, etc. 1898. sm. 4*. With plates and illustration. 

339. Obaoh, Dr. B. F. A. Getah-pertja. Drie lezingen als Cantor Lectures 
gehouden... te Londen uit het Engelsoh vertaald. Amsterdam, 

1898. fol. Met portretten, illustraties en kaart. 

636. Berkhout, A. H. Voordracht over de rentabiliteit der caoutchouc- en 
getahpertja-cultuur . . . met bespreking. Amsterdam , 1899. 8°. 

431. Clouth, Fr. Gummi, Guttapercha und Balata ihr Ursprung und Vor- 
kommen, ihre Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung. Leipzig, 

1899. 8**. Mit lUustrationen, Karten und Diagrammen. 

642. Ferg^uson , J. All about Bubber and Gutta-percha .... More particu- 
larly in regard to cultivation and scientific experiments in Trinidad 
and Ceylon. Third edition — revised and enlarged. Colombo , etc. , 
(1899). sm. 40. 

495. Herbet , F. Manuel de culture pratique et commeroiale du caoutchouc. 
Paris, 1899. 8^ Avec planches et illustrations. 

376. Ligtvoet , W. De eerste aloë vezelbereiding op Java. Batavia , 1899. gr. 8^ 

455. Voorwaarden (ConoeptO waarop de exploitatie van de voorloopig 
ingerichte djatibosschen (aibakeningsperoeelen) op Java en Madoera 
wordt aanbesteed en gegund , ingeval . . . enz. Batavia , 1899. gr. 8*. 

456. Voorwaarden (Concept-) waarop de zuivering van doodstaand-en 
omverliggend hout der voorloopig ingerichte djatibosschen op Java en 
Madoera wordt aanbesteed en gegund. Batavia, 1899. gr. 8*>. 1) Dit is met de pen op den omslag bijgeschreven. r. KULTURES. — KULTUVRSTELSEL. VRIJE-AREKTD. ENZ. 188 

VII. KLEINE KULTURES. 

604. VoUte, S. J. De groentetuin. Handleiding voor de cultuur yan Euro- 
peeeohe groenten in Ned.-Indië. Batavia, 1899* kl. 8<>. Met figuren. 
[Indisohe Landbouwbibliotheek. IL] 

641. (Berkhout, A. H.). Nogmaals de rentabiliteit der oaoutohouo cultuur. 
(Overdruk ^De Indische Merounr"). (Amsterdam), 1900. 8». 

541. Fleoryy Th* L'arachide, prinoipalement oelle de la Sénégambie. Sa 
culture, son oommeroe, sa transformation en huile et en tourteau. 
Bordeaux, 1900. 8°. Aveo planohe. 

525. (Kamerlingh Onnes , O.). Banda nutmegs and maoe. Being an aooount 
of their history, oultivation, trade and use. Amsterdam, 1900. roy. 8^. 
With plate, illustrations and map. [Holland Abroad, YII , Foreign Series.] 

519. Leoomte , H. Le ooton. Monographie. Culture ~ Histoire économique. 
Ouvrage oouxonné. Paris, 1900. 8*. Aveo planohes, illustrations, oartes 
et tableau. 

535. Sohleohter, B. Westafrikanische Kautsohuk-Expedition. 1899/1900. 
Berlin, 1900. gr. 8*. Mit Tafeln und Illustrationen. [Beilage zum „Deut- 
schen Kolonialblatt'*, XII.] 

515. Talleken 9 Dr. J. E. Indigo en sijn onderzoek. Leiden, 1900. gr. 8*. 
Met figuren en tabel. 

629. Warburg, Dr. O. Die Kautschukpflansen und ihre Kultur. Berlin, 
1900. gr. 6o. Mit Illustrationen. 

564. Boflch-Sxploitatie ICaatBChappÜ (Jayaaohe) voorheen P. Buwalda 
ft Co. Verslag over 1900. Het 7* boekjaar. Amsterdam, (1901). 4o. 

571. Leoomte 9 H. et Chalot, Oh« Le vaniUier sa culture, préparation et 
commeroe de la vanille. Paris, 1901. 8». Aveo illustrations. 

555. Iiookeren Campagne , C. J. ▼[an]. Planten-indigo. Wageuingen , 1901. 
8*. Met platen. 

608. Dubard , M. et Eberhardt , Fh. Le ricin. Botanique , culture , industrie 
et oommerce. Paris, 1902. gr. in-8*. Aveo planches et illustrations. 
[Bibliothèque d'Agrioulture Coloniale.] 

581. Haas, W. H. ran der. Open-brief gericht aan allen die belangstellen 
in het ontslag uit 's Lands dienst verleend aan den houtvester van 
Palembang . Semarang — Soerabaia, 1902. 8*. 

632. Oppely Dr. Aé Die Baumwolle nach Geschiohte, Anbau,yerarbeitung 
und Handel, sowie nach ihrer Stellung im Volksleben und in der 
Staatswirtsohafl. Leipzig, 1902. g^. 8^ Mit Tafeln, Illustrationen und 
Karten. 

574. Pearson, H. C. Le caoutchouc brut et ses transformations en caout- 
chouc manufacturé .... Manuel pratique du Fabricant. Traduit et adopté 
par G. Lamy-Torrühon. Paris, 1902. gr. in. 8°. 

254. Wall Bake, H. W. A. yan den. Djatihout. Voordracht. (Overdruk 
^De Ingenieur"), ('s Öravenhage), 1902. 8^ Met platen. 

488. (Bruinsma. A. E. J.). Nota over de verjonging der djatibossohen op 
Java. Batavia, 1903. 8*. [Niet in den handel.] 

487. Collety O. J. A. De aanplant van caoutchouo-boomen , eene studie. 
Vertaald [uit het Fransch] door J. B. C. Gonggnjjp. Amsterdam, 
1908. 80. Met illustraties. 184 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. VIII. VERSCHILLENDE KULTURES SAMEN. 

577. Porter, Gr. Hichardson. De landbouw tusschen do keorkringen, of 
overzigt van de kweeking en beliandeling der voornaamste voortbreng- 
selen uit het plantenrijk in de keerkringslanden ; naar het Engelsch 
van door W- L. de Sturler. Groningen, 1845. 8". Met platen. 

B78. Staat van den landbouw, op Java, onder het bestuur van den Burg- 
graaf Du Bus de Gisignies , als . . . enz. Brussel , 1846. 8o. 

523. Schotel, Dr. Gr. D. J. Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis 
van den tabak, de koffij en de thee. 's Gravenhage , 1848. 8". 

218. Sturler, W. L. de. Korte beschouwing van eenige der voornaamste 
natuurlijke voortbrengselen van den Indischen bodem, met het oog op 
de plaatselijke nijverheid en de denkbeelden van kolonisatie op Java. 
(Voorlezing). Groningen, 1848. 8*. 

170. Broek, P. et P. van den. Béflexions sur les ohangements apportés 
depuis 1844 au système des cultures è. Java. Paris, 1856. pot. in-4o. 

216. Kroesen, W. E. en Vlissingen, P. H. van. Cultuur- en industrie- 
ondernemingen op Borneo, toegelicht. (Amsterdam, 1858). 8o. 

439. Verslag over het jaar 1859 — 1864 en Notulen der Algemeene en 
Bestuurs- Vergaderingen van de Ned.-Indische Maatschappij van Nijver- 
heid en Landbouw. [Met:] Notulen der Bestuurs- Vergaderingen van 
de N. I. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw. (Julij 1860 — Mei 
1868). Batavia, 1860—68. 13 stukken in 2 bdn. 8°. 

508. Verslag van het verhandelde op het 15«— 18" en 20» Ned. land- 

huishoudkundig congres, gehouden te Amersfoort enz 1860^-65. 

Zwolle, enz. 1860, 61, 62, 64, 65. 5 dln. S\ Met portret en tabellen. 

324. Vriese, W. H. de. Wetenschap en beschaving, de grondslagen van 
welvaart der landen en volken van den Indischen Archipel. Redevoering. 
Leiden, 1861. gr. 8^ 

481. Moehamad Moessa, Rad^n Hadji. Woelang-tani. Batavia, 1862. 8''. 
[Soendaneesche tekst.] 

37. Spall, P. W. A. van. Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op 
het eiland Ceylon in het jaar 1861. Batavia, 1863. 8°. Met plaat. 

374. Sturler, W. L. de. Handboek voor den landbouw in Ned. Oost-Indië. 
Overzigt van de kweeking en behandeling der voornaamste voort- 
brengselen uit het plantenrijk in de keerkringslanden. (Naar aanleiding 
van G. Richardson Porters's Tropical Agriculturist). Leidon , 1863. gr. 8'. 
Met illustraties en platen. 

489. Weber, L. Handleiding voor eenige kultures op Java, met name de 
gambier, ramé, koffo, hennep en de Bombyx mori of tamme zij de worm 
van Siam, benevens over de bereiding van papier. Batavia, 1863. 8». 

372. Kinder de Camarecq , A. W. Verslag van ... , aan Z. Exc. 

den Min. van Koloniën, aangaande de kunstmatige bevruchting van 
grauen en vruchtboomen , volgens de methode van D. Hooibrenk. 
(Overdruk „Ned. Staatscourant"), ('s Gravenhage) , 1864. 8«. 

371. Hochussen, J. J. D. Hooibrenk's kunstmatige bewerking en bevruch- 
ting van granen en boomen , en hare toepassing op cultures in Indie. 
's Gravenhage , 1864. S». Met illustraties. 

442. Maatschappy(N'ed.Indisohe) van Nijverheid enLandbouw(Afdeeling 
Soeiakarta). Notulen Algemeene en Bestuurs Vergaderingen 22 Mei — 
25 Dec. 1865. (Semarang, 1865). 3 stuks. 8». 

128. Montolar, A. De 1'économie agricole et manufacturière selon la science 
industrielle en réponse aux questions posées par un fabricant de Solo. 
Batavia, 1866. 8°. V. KULTURES. — KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. EXZ. 186 

VIII. VERSCHILL. KULTURES SAMEN. 

656. Bourgoin d' Orii, P. H, P. Guide pratiquo de la culture du Cafiwr 
et du Cacaojer suivi de la fabrication du Chocolat. Paris, 1867. 8". 
[Bibliothèque des professions industrielles et agriooles, Série U,n*46.| 
[Samen in één band met v» 506.] 

159. Notulen der vergadering van landhuurders der beide Vorstenlanden , 
gehouden te Klatten den 25n. Oct. 1868. Samarang, (1868). 8». 

49. Posno, M. Aan den heer A. S. Warmolts , . . . naar aanleiding zijner 
brochure: Vrijmaking der suiker-indu-strie en lotavorbetering der koffij- 
planters. *8 Gravenhage , 1868. 8*^. 

10. WarmoltS , A. S. Meer koffij en suiker van Java. *8 Gravenhage , 1868. 8". 

48. -^— — Vrijmaking der suiker industrie , en lots verbetering der koffij- 
planters. Groningen, 1868. 8*. 

475. WirodjOJO. Een verhaal door bevattende leerzame bepalingen 

voor landbouwers en dessa-hoofden. Batavia, 1868. 8<>. [Javaansche tekst.] 

185. Ph. Zakboekje voor landhuurders , administrateurs en geëmployeerden. 
Soerakarta, 1868. kl. 8- 

279. Bruyily H. de. Over den tegenwoordigen toestand van den landbouw 
op Java. Redevoering. Leyden, 1869. 8*. 

471. Holle, K. F. De vriend van den landman. Bijdrage tot verbetering 
der kuituur van padi , maïs , klappers , . . . en andere . . . planten op 
Java. Getrokken uit geschriften van ... — — , en in het Javaansch 
vertaald door H. E. H. Wilkens. Batavia , 1871. 8^ [Javaansche tekst.) 

377. — — ^— De vriend van den Javaanschen landman. (1') — 3* stukje. 
Batavia, 1871, 73, 73. 3 stukken. 8». Met illustraties en tabel. 

512. Peokolt, Dr. Th. Historia das plantas alimentares e de gozo do Brasil 
contendo... etc. I— IV. Rio de Janeiro, 1871, 74, 78, 82. 4 tomos. 8^ 
[Tomo in contem uma ^Monographia do milho e da mandioca" ; Tomo 
IV oonclue-se oom „Cacio."] 

270. (CastenSy C). Algemeene beschouwing ten aanzien van het algemeen 
beheer van landelijke ondernemingen in Indië , door naamlooze vennoot- 
schappen. [Met Aanhangsel]. (Overdruk?), ('s Gravenhage , 1872). 8". 

476. Holle, K. F. Mitra noe tani, (De vriend van den Javaanschen land- 
man) vertaald uit het Nederl. in het Soendaasch door Radon 

Kartawinata. I«— Vn» deel. Batavia , 1874 , 77 , 77 , 78 , 78 , 79 , 79. 7 dln. 
8o. Met illustraties en tabellen. [Soendaneesche tekst.) 

480. — — ^— Among taneh, toles anjoppre kapérdjoennah panamënnah 
pafih djagoeng, ijor, ...ban laen*nah seh i tana Djabah métt^ek ^arili 

tolesan , i-toron ka otjak Djabah ban . . . S. K. H. Wilkens. 

Batawi, 1875. 8'. Met titelvignet. [Madoereosche tekst.] 

528. (Eeden, F. W. van). Musée Colonial... Harlem. Notice sur los col- 
lections du Museé pour servir de guide aux visiteurs. Harlem , 1876. 8«. 

459. Holle, E. F. Bahoea inilah kitab pada menjatakan hal meuanamkan 
padi dan lain-lain tanam-tanaman. Tersalin pada bahasa Malajoe oleh 
D. Gtorth van W\jk. Batawi , 1876. 8». Met illustratie. [Maleische tekst.] 

472. — ^^ De vriend van den landman. Bijdrage tot verbetering der 
kuituur van padi, maïs, klappers,... en andere... planten op Java. 

Getrokken uit geschriften van ... , en in het Javaansch vertaald door 

H. E. H. Wilkens. Tweede druk. Batavia, 1876. K». [Javaansche tekst.] 

479 .....-..^^ Sanakna oreng tanie Djaba tambahei darie atoran tatancman 
padie sei ee pabender, djagoeng, njior, . . . sarta laen tataneman, .... 
ee salein tjara Babian .... ka . . . P. £. Bieler . . . holee Raden Noto- 
koesoemo. Batavia, 1877. 8". [Baweanscho tekst met Arab. karakters. ] 186 L NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

VIII. VERSCHILL. KULTURE8 SAMEN. 

624. Simxnonds, P. L. Tropical agrioulture. A treatise on the oulturo, 
preparation, commerce, and consumption of the principal productsof 
the vegetable kingdom. London — New York, 1877. 8*. 

305. Aotes du Congres international de botanistes , d'horticulteurs , de négo- 
ciants et de fabricants de produits du règne végétal , tenu k Amsterdam , 
en 1877. Leide, 1879. gr. in-8». Aveo planohe. 

507. Catalog^us der Nationale Tentoonstelling van Nederlandsohe en Kolo- 
niale Nijverheid, te Arnhem 1879. Tweede vermeerderde druk. Arnhem, 
(1879). 8«. 

162. Prospeotus van de Bagelen Thee- en Kina Maatschappy. [Met:] 
Concept statuten. [En:] Circulaire. (Batavia, 1879, 79; 's Gravenhage , 
1880). 3 stuks in 1 omslag. 8o. 

378. Mussohenbroek , Mr. S. C. J. W, van, Mededeelingen omtrent grond- 
stoffen uit het Oostelijk gedeelte van onzen Indischen Archipel , die , . . . 
voor onzen handel en nijverheid van meer belang zouden kunnen 
worden. (Eerste gedeelte). (Voorlezing). Leiden, 1880. gr. 8°. [Verder 
niet verschenen.] 

434. Iets over het rijk van Balgan. ('s Gravenhage, 1881). 8°. Met kaarten. 

158. Ontwerp en raming van eene kof£j- en kina-onderneming in de 
Preanger-Begentsohappen. (Botterdam, 1881). 8*. 

452. (Eeden, F. W. van). Koloniaal Museum... Haarlem. Overzigt van 
het Museum als leiddraad voor de bezoekers. 2^ druk. Haarlem, (1882). 8** 

470. Koloniaal Museum... te Haarlem. Beschrijvende Catalogus tevens 
handleiding tot de kennis der voortbrengselen van de Ned. overzeesohe 
gewesten. 

I— Vni. Koffie. Thee. Cacao en Vanielje. Kina. Suiker. Specerijen. Tabak. 
Bijst. Door K. W. van Gorkom. 1882, 88, 84. 1 deel in 8 
stukken. Met tabel. 
[IX.] Vetten, was, aetherische oliën, harsen, gom. Door Dr. D. 

de Loos. [1884]. 
[X.] Vruchten , drogeriien, geneesmiddelen , verfstoffen en voedings- 
middelen. Door F. Hekmeyer. [1884]. 
[XI.] Caoutchouc en guttapercha. Door Dr. D. de IiOOS. [1887]. 
[XII.] Houtsoorten van Ned. Oost-Indië. Tevens beschrijving van. . . 

enz. Door F. W. van Beden. [1886]. 
[Xin.] Plantaardige vezelstoffen , tevens overzicht van . . . enz. Door 

F. W. van Beden. [1887]. 
[XrV.] Voortbrengselen van Ned. West-Indië. Door Dr. D. de Loos. 
[1888]. 
Haarlem, 1882— [88]. 9 stukken. 8o. 

450. Catalogus van bekroningen op de tentoonstelling van land- en tuin- 
bouw .. . te Buitenzorg. Op 22—24 Sept. 1883. Batavia, 1883. 8«. 

176. Meeteren, [F. W.] Westeroüen van. Surinaamsche planten en oul- 
tuurgewassen , boomen en houtsoorten. Korte opsomming der tot heden 
bekende en gebruikt wordende soorten. Amsterdam, 1888. gr. 8o. 

451. Prognramma der tentoonstelling van land- en tuinbouw, paarden en 
pluimgedierte ... te houden te Buitenzorg , op 22 — 25 Sept. 1883. Bata- 
via, 1883. 8o. 

130. Qorkom, K. W. van. De Oost-Indische cultures, in betrekking tot 
handel en nijverheid. Tweede herziene druk. Met Supplement. Amster- 
dam, 1884, 84, 90. 3 dln. 8*. Met plaat en tabellen. 

384. Vereeniging van beheerders van landbouwondernemingen te Soeka- 
boemi. Verslag over 1882—83—84. Buitenzorg, (1885). 8o. V. KULTURES. - KULTIJUR8TELHEL. VRIJEARBEID. ENZ. 187 

VIII. VER8CHILL. KULTURU SAMEN. 

108. Hftldane, TL C. Subtropioal oultivatiomi and climate». A handy book 
for planters, colonists, and settlers. Edinburgh — London, 1886. 8^ With 
maps and illustratioas. 

46B. Holle 9 E. F. Bahoea inilah kitab pada menjatakan hal bertanam padi 
dan lain-Iain tanam-tanaman. Tersalin pada baha8a Malajoe oleh D. 
Gtorth yan Wqk. Tertjitak kadoea kalinja. Batawi , 1886. 8». Met 
illostratie. [Maleische tekst.) 

271. Moltser, Mr. J. P. Nederlandsch-Indinch landbouworediet. Hetoognt- 
verband volgens het Kon. besl. van 24 Jan. 1886 (Ind. 8tbl. N* 57) 
toegelicht en beoordeeld. 's-Gravenhage , 1886. 8*. 

420. Semler , H. Die tropische Agrikultur. Ein Handbuch für Pflanzer und 
Kaufleute. I— UI, IV, 1—2. Wismar, 1886, 87, 88, 92, 98. 4 Bde. 8*. 
Mit niustrationen. 

215. Wiel, J. van der. Waarom, wanneer en hoe sullen wij onze gronden 
met kalk bemesten? Soerabaia, 1887. 8». 

91. Handboek voor Cultuur- en Handels-ondernemingen in Nederiandsch- 
Indiö. 1*'-15* jaargang. 1889—1903. Amsterdam, 1888— 1902. 15 dln. 8». 

488. Landbouw-Vereeniging (Soekaboemisohe). Jaarverslag over 
1889—96, en 1898—1902. [En:] riotulen der . . . vergadering . . . gehouden 
... 20 Mei 1892—19 Maart 1908. Batavia en Soekaboemi , (1890)— 1908. 
53 stuks, waarvan 24 in 1 band. S». Met tabellen en plaat. 

421. Ohl» A. E. H. W. Eene waterstudie. Batavia, 1891. 8». 

272. CllltureB in Ned. Oost-Indië. Overgenomen en bijeenverzameld uit het 
Koloniaal Verslag van 1890-1896. Amsterdam, 1891-97. 7 stuks. 8". 
[Premie „De Indische Merouur^'.] 

358. BOflOhy A. en Potter, F. J. Landbouwonderwijs voor Nederl. Indic 
aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen. Eemge opmerkingen naar 
aanleiding van... enz. Z. pL, (1892). 8». [Niet in den handel] 

536. Wohltmann, Dr. F. Handbuch der tropischen Agrikultur für die 
deutschen Kolonieen in Afrika auf wissensohafblicher und praktischer 
Grundlage. I. Die natürlichen Faktoren der tropisclien Agrikultur und 
die Merkmale ihrer Beurteilung. Leipzig, 1892. gr. 8*. [Noch nicht weiter 
ersohienen.] 

477. [Holle I E. F.]. De vriend van den landman (Soendasche tek^t). Doel 
Vni— XrV. Batavia , 1892 , 98 , 93 , 94 , 95 , 97 , 99. 7 dln. 8». Met iUustratics , 
platen en portret. [Lat. karakters.] 

448. Jaaroyerziohten betreffende den handel in koloniale producten. 1891 — 
1902. Amsterdam, 1892—1908. 12 stuks. 4*. Met tabellen en graphische 
voorstellingen. [Bijvoegsel „De Indische Mercuur".] 

572. Eeden, F. W. van. Le Musée colonial de Harlem. (Extrait „Bevuo 
des Sciences Naturelles Appliqueés"). Paris, 1898. 8». 

107. SagOt, P. Manuel pratique des cultures tropicales et des plantations 
des pays chauds. Ouvrage . . . mis k jour par^B. Baoul. Préface par 
M. Comu. Paris, 1893. gr. in-8». Avec planche et illustration. 

426. Berkhout, A. H. (en Greshoff, M.). Indische Cultuur-almanak (voor) 
1894 en 1908. 8* en 17» Jaargang. Amsterdam, 1893, 1902. 2 stuks. kl. 8". 

529. Koloniaal MtUieuin ... te Haarlem. [Beschrijvende Catalogus. Tweede 
vermeerderde druk.]. 

[I— V en Vn]. Koffie. Thee. Cacao en Vanielje. Kina. Suiker. Tabak. 
Door Dr. K. W. van Oorkom. Haarlem, [1894,] 97, 1901 , 1896, [96,951. 
6 stukken. 8*. 

424. Aantooning van de hoeveelheden door eigenaars van landbouw- 
ondememingen in Ned. Indië in 1894 bereide producten. Batavia, 1895. 8'. 188 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

VIII. VERSCHILL. KULTURES SAMEN. 

561. Catalog^US der tentoonstelling van geneeskrachtige en nuttige planten, 
plantaardige producten, enz. ... te 's Gravenhage .... Juli 1895. ('s Gra- 
venhage, 1895), 8». Met plaat. 

594. Smid, H. J. Het beheer van Indische landbouwondcrnemingen , met 
wenken en inlichtingen voor ouders en voogden, die... enz. (Over- 
drukken „Algemeen Handelsblad" en „Utrechtsch Dagblad"). Bussum, 
1896. S». 

435. Beilingh , Mr. W. De cultures van Ned. Oost-Indië. Amsterdam, [ 1897] . 8". 

540. Semler. H. Die tropische Agrikultur. Ein Handbuch für Pflanzer und 
Kaufleute. Zwei te Auflage. Unter Mitwirkung von Dr. O. Warburg 
und M. Busemann bearbeitet und herausgegeben von Dr. "EL Hindorf. 
Bd. I— II. Wismar, 1897, 1900. 2 Bde. 8«. Mit lUustrationen. 

598. Landbouw-tentoonstelling (Malangsohe) 1898. Malang, (1898). 
8^. Met schetsplan. 

64. Romero, M. Coffee and India-rubber culture in Mexico preceded by 
geographical and statistical notes on Mexico. New York-London, 1898. 
roy. 8". With map and plates. 

425. Aantooning van de hoeveelheden door eigenaren van landbouw- 
ondernemingen in Ned.-Indië in 1896 — 99 geteelde producten. Batavia, 
1898—1901. 4 dhi. gr. 8^ 

428. Iiandbouw en Minwezen in Ned. Oost-Indië. Overgenomen en bijeen- 
verzameld uit het Koloniaal Verslag van 1897 — 1901. Amsterdam, 1898 — 
1902. 5 stuks. 8°. [Premie „De Indische Merouur".] 

520. Sadebeck, Dr. R. Die Kulturgew&chse der deutschen Koloniën und 
ihre Erzeugnisse .... Nach dem gegenwë.rtigen Stande unserer Kennt- 
nisse bearbeitet. Jena, 1899. gr. 8^ Mit Tafeln und lUustrationen. 

500. Gids voor de bezoekers van het Koloniaal Museum te Haarlem tevens 
beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen. Amsterdam , 1900. 8^. 
Met platen, illustraties en plattegrond. 

645. Sérat pangarih-arih 4<^^^i^ para mitra tani, soepados poeroena 
anggarap pasitenipoen ngangge lampah ingkang prajogi , mawi .... 
enz. Batawi, 1900. 8'. Met illustratie. [Javaansche tekst.] 

518. Landbouw Vereeniging (Bataviasohe). Notulen der algemeene 
vergadering gehouden op 20 Nov. 1899—20 Febr. 1902 ... te Buitenzorg. 
Batavia, en Buitenzorg, 1900—02. 3 stuks. 8*. 

883. Landbouw Vereeniging (Kedirische). Notulen der Algemeene 
Vergaderingen 1897—1902. Semarang, 1897—98; Malang, 1898—1900; 
en Soerabaia, 1900—02. 10 stuks. 8". 

116. Cappelle, Dr. H. van. Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname. 
Amsterdam, 1901. gr. 8®. Met plaat en illustraties. 

445. Gtolpke, Dr. J. H. F. Sollew^n. Naar aanleiding van Staatsblad, 
1878 N«. 110. [Herdruk, met Voorrede van H. J. W. van Lawiok van 
Pabst.]. Batavia, 1901. (3 dln. in 1 band). 8». Met figuren. 

361. Hering, C. J. Verhandeling over de voedingsmiddelen der kolonie 
Suriname, haar cultuur en hunne bereiding en over de Surinaamsche 
vruchten in betrekking tot handel en nijverheid. Paramaribo, 1901. 8«. 

637. Landbouw Vereeniging (Bataviasohe). Jaarverslag 1900 uitge- 
bracht in de vergadering... Febr. 1901. Buitenzorg, 1901. 8". 

575. (Berkliout, A. H.^. De vooruitzichten voor Ncderlandsche jongelieden 
bij den Land-, Tuin- en Boschbouw in Ned. Oost-Indië. (Overdruk 
„Cultura", n» 164). (Tiel), 1902. gr. 8«. V. KULTURES. — KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. EXZ. 189 

VIII. VERSCHILL. KULTURES SAMEN. 

630. HenriqueB, J. Agricultura colonial. (Separata „Revista Portugueza 
Colonial e Maritima"). Lisboa, [1902]. 4o. Com illustravóes. 

573. Janville, P. de. Atlas de poche des plantes utiles des pays chatids 
les plus importantes pour Ie commerce. Paris, 1902. 12i"o. Avec plauches. 
(Bibliothèque de poche du Naturaliste. XIL] 

W. Wildeman, £• de. Les plantes tropicales de grande culture, café, 
cacao , cola , vanille , caoutchouc , avec une étude sur la distribution des 
plantes dans Ie centre de V Afrique et . . . etc. Bruxelles , 1902. gr. in- 
8*. Avec planches, illustrations et cartes. 

B30. Hering, C. J. Overzicht van de cultuurgewassen en boschproducten 
in verband met nijverheid en handel in de Kolonie Suriname. I. Vezel- 
stoffen, n. Oliën en vetten, m. Looistoffen. Gommen en harsen. lY. Kleur- 
en verfstoffen. Paramaribo, 1902, 02, 03, 08. 4 stukken. 8«. Met portret. 

föl. IndiBOhe Merouur (De). Herinnerings-nummer 1878— 190B. Amster- 
dam, 1903. foL Met plaat en illustraties. IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

2S0. Bijdrage 9 ter beoordeeling van het werk: Over den voorgaanden en 
tegenwoordigen staat van Ned.-Indië, met voorkennis van Z. E.... 

J. van den Bosch, uitgegeven door D. van Elten, D. Jz Uitgegeven 

door de Bedactie van den Oosterling. Kampen, 1835. 8^. 

92. Elten D. Jz., N. van. Iets over den voorgaanden en tegen woordi gen 
staat van Ned. Lidië, vergezeld van eene beoordeeling van twee vlug- 
schriften, getiteld: ^Kort overzigt der financiële resultaten van het 
stelsel van kultures onder den Gouv.-6en. J. van den Bosch'' en ^Blik 
op het bestuur van N. I. onder den G.-G. J. van den Bosch,.. . enz." 
'sGravenhage — Amsterdam, 1835. 8«. 

86. riferlcus, Mr. PJ. Blik op het bestuur van Nederlandsoh-Indië onder 
den Gouv.-Gen- J". van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven 
ingevoerde stelsel van kultures op Java betreft. Uitgegeven door do 
Bedactie van den Oosterling. Kampen, 1835. 8°. 

85. — ^— Kort overzigt der financiële resultaten van het stelsel van 
kultures onder den Gouv.-Gen. J. van den Bosch. Uitgegeven door do 
Bedactie van den Oosterling. Kampen, 1835. 8*. 

B18. Iets over de financiële aangelegenheden van het Rijk. [Met Bijlage van 
J. van den Bosch.], 's Gravenhage— Amsterdam, 1840. 8<>. Met tabellen. 

619. Kruseman, J. Wederlegging van Iets over de financiële aangelegen- 
heden van het Rijk. 's Gravenhage , 1840. 8^. 

^ Starier , J. E. de. Reizen uit Oost-Indie naar Europa ; . . . gedaan in 
1836. s'Gravenhage — Amsterdam, 1840. S\ Met plaat en titelvignet. 
[Hierin o. a. een stuk: „Begrippen over de wijze waarop het stelsel van 
Cultures op Java behoort uitgevoerd te worden".] 

620. Beoordeeling (Onpartijdige) van eenige punten, voorkomende in 
eene brochure, onder den titel: Wederlegging van Iets over de financiële 
aangelegenheden van het Rijk, door J. Kruseman. 's Gravenhage, 1841. 8". 

582. [Burg, J. van der]. Wenken, aangaande Nederland'» Oost-Indi.sche 
bezittingen, het Cultuur- en Monopolie-stelsel. Door eeu Bataviaasch 
burger. Nijmegen, 1848. 8'. 190 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

610. [Herwerden, J. D. van]. De Indiër, als dagblad, aan de belangen 
van Nederlandsch Indië toegewijd, in zijne waarde en strekking beschouwd. 
'sGravenhage, 1850. S". 

601. Heeft „De Indiër," het vlngsohrift: „De Indiër , als dagblad , 

aan de belangen van Ned. Indië toegewijd, in zijne waarde en strekking 
beschouwd," met der daad wederlegd? 's Gravenhage , 1850. 8». 

302. Monoi>olie stelsel (Het koloniaal) getoetst aan geschiedenis en 
staatshuishoudkunde van D. C. Steijn Parvé, . . . daadzakelijk wederlegd. 
Gouda, 1850. 8'». 

247. Ste\jn Parvé, D. C. Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan 
geschiedenis en staatshuishoudkunde, 's Gravenhage , 1850. 8^. Met tabel. 

248. Swieten, P. van. Eenige bedenkingen op het werk: Het koloniaal 
monopolie-stelsel, van D. C. Steijn Parvé. 's Gravenhage , 1850. 8*. 

303. Toetssteen (De) van een boekje, getiteld: Het koloniaal monopolie- 
stelsel getoetst aan de geschiedenis en staathuishoudkunde, van D. C. 
Steijn Parvé... Daadzakelijk wederlegd. 's Gravenhage , 1850. 8». 

607. Bosch, Mr. J. H. Graaf van den. Een viertal verhandelingen over 
de belangrijkste quaestiën, thans omtrent Java aan de orde van den 
dag. 8* Stuk. Over het stelsel van cultures en de verbeteringen , welke 
thans, in de uitvoering, daaraan zouden kunnen worden toegebragt. 
's Gravenhage, 1851. S\ 

187. Ste\in Parvé, D. C. Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan 
geschiedenis en staatshuishoudkunde, door — — , nader toegelicht. 
Zalt-Bommel, 1851. 8« 

304. Swieten, P. van. Eenige nadere bedenkingen op de werken over het 
koloniaal monopolie-stelsel, van den heer D. C. Steijn Parvé. 's Graven- 
hage, 1851. 8o. 

214. VitaliSy II. De invoering, werking en gebreken van het stelsel van 
kultures op Java. Zalt-Bommel, 1851. 8o. 

602. [Herwerden, J. D. van]. De redevoering van den afgevaardigde 
uit Amsterdam, H. Stolte, gehouden in de Tweede Kamer der Staten 
Generaal op den 26 Sept. 1858, over den tegen woordigen toestand van 
Nederland's Oost-Indische Bezittingen. Toegelicht. (Overdruk „Goudsch 
Kronijkake"). Gouda, 1853. 8o. 

55. Bake, Mr. B» W. J. C Kunnen en moeten veranderingen gebragt 
worden in het kultuurstelsel op Java? Utrecht, 1854. S°. 

249. Herwerden, J. D. van. Is overgang tot vrijen-landbouw op Java, 
zonder slooping van het stelsel van kuituur, nu reeds mogelijk? 's Gra- 
venhage, 1854. 8«. 

164. Kruseman, J. Het stelsel van kuituur en handel voor rekening van 
den Staat , vergeleken met een stelsel van vrijen arbeid en vrijen handel 
op Java. 's Gravenhage , 1854. 8". 

600. Variatie (Sezi) op een oud thema. [Bestrijding van : De welvaart der 
Javanen, door .Dr. W. Bosch.] (Overdruk „ Ned. Indië , Staat- en Letter- 
kundig Weekblad"), 's Gravenhage , ia57. 8°. 

161. liion, H. J. Het kultuurstelsel en art. 56 van het Begeringsreglement. 
Batavia, 1858. 8^ 

244. Bake , Mr. B. W. J. C. De vrije arbeid op Java , naar aanleiding der 
beraadslagingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal ... in Febr. 
1859. Amsterdam, 1859. 8°. 

298. Bekkin^y H. C. Eenige proeven tot wederlegging van de brochure , . . . : 
De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid , van P. Vroede 
Bik. 's Gravenhage, 1859. 8°. V. KULTUEEö. — KULTUUKöTELSEL. VKUEAfiBEID. ENZ. 191 

IX. KULTUUR8TEL8EL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

291. Hermas. Wat kan de Javaan tot vryen arbeider vormen? (Overdnik 
„Java-Bode"). Batavia, 1859. 8*. 

290. Herwerden y J. D. VUl. Indië gelijk het geworden is , en Nederland, 
gelijk het dreigt te worden. ^ Gravennage , 1859. 8*. 

612. -.»^— ^— Indiö gelijk het geworden is, en Nederland, gelijk het dreigt 
te worden. Tweede druk. 's Gravenhage , 1869. 8o. 

248. Mol Yan OtterloOy J. De. De vrije arbeid te Bembang en Kedirie, 
getoetst aan de waarheid. Utrecht, 1859. 8<>. 

615. [Serière, G. del. Open brief betreffende den vrijen arbeid op Java, 
naar aanleiding der brochures van de oud-residenten Bik en Bekking, 
en een artikel van den adsistent-resident met verlof Ten Cate, door 
een gewesen Indisch hoofd-ambtenaar. Met Vervolg, 's Graveiihago , 

1859. 2 stukken in 1 omslag. 8*. 

dO& VitaliSy II. Nog een woord over het voorstel van vr^en arbeid, en 
van uitbesteding der kontracten op Java. 's Gravenhage , 1859. 8». 

292. Vroede Bik , F. De vrije arbeid te Soerabaija , getoetst aan de waar- 
heid, 's Gravenhage , 1859. 8». 

217. [Bake, Mr. B. W. J. C.]. Eenige hedendaagsche koloniale zaken en 
geschriften. Amsterdam, 1860. 8^ 

226. Bartholo [a Sohiff, D. W.l. Vrije kuituur en vrije arbeid op Java, 
in verband met art. 56 van het regerings-reglement en de publicatie 
van 1838. 's Gravenhage , 1860. 8*. 

149. Beraadalagingen in de zittingen der Tweede Kamer van de Staten- 
Generaal, van 18 en 14 Dec. 1860, aangaande het wetn-ontwerp tot 
vaststelling van hoofdstuk XI der Staatsbegrooting voor 1861. (Departe- 
ment van Koloniën.), 's Gravenhage , 1860. 8'>. 

242. Besohouwing over den, in den laatsten tijd zoo veel besproken, 
vrijen arbeid in Neerlandsch Oost-Indie. Zutphen, 1860. 8<>. 

199. Bosch 9 Dr. W. Het antwoord van den heer J. D. van Herwerden 
aan den heer W. Bosch, getoetst aan de feiten. Arnhem, 1860. 8*. 

241. CouperuBy Mr. J. B. Een woord ter gelegenheid der op handen zijnde 
ontmoeting der oud Gouverneurs-Generaal J. J. Bochussen en Mr. 
A. J. Duijmaer van Twist op het veld van vrijen arbeid. 'a Gravenhage, 

1860. 8*. 

231. Haseelman, J. J. Beschouwingen omtrent het kiiltuurstelsel , eenige 
andere Indische aangelegenheden en vrijen arbeid op Java. Zalt-Bommel , 
1860. 8». 

240. Herwerden y J. D. van. Antwoord aan den heer Dr. W. Bosch,... 
naar aanleiding van zijn: ^Indië zoo als het geweest is en men het 
weer zou willen hebben." 's Gravenhage , 1860. 8*. 

236. — — ^— •) Indië's verderf, Neêrlands ondergang, 's Gravenhage , 
1860. 8». 

179- Hoèvell, Dr. W. B. van en Bosoh, Dr. W. De vrije arbeid op 
Java, behandeld in „Felix Meritis". 's Gravenhage , 1860. 8<*. 

81. Kmaeman, J. D. De motie van Mr. W. Wintgens, weg^ens het 
stellen van regels voor de uitgifte van kultuiur-contracten bij de Wet; 
vrijmoedig beoordeeld, 's Gravenhage , 1860. 8*. 

140. £ \, Beschouwingen over de suiker-contracten, het knltunr- 

stelsel, en net stelsel van vrijen arbeid op Java. 's Gravouhago , 1H6Ü. 8". 

') De binnentitel heeft: „Herwebden". 1Ö2 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

299. Riesz, C. H. P. Cultuur-stelsel en vrije arbeid op Java, in verband 
tot het gesprokene in Felix Meritis. \s Gravenhage , 1860. 8^ 

198. Salak. De deugdelijkheid van het tegenwoordige cultuurstelsel op Java, 
tegenover het gewaagde en gevaarlijke van vrijen arbeid op groote 
schaal, betoogd op grond van enz. Amsterdam, 1860. 8». 

234. Banck, Mr. J. B. Artikel 56 van het Begerings-reglement, beschouwd 
en troegelicht. 's Gravenhage , 1861. 8^ 

336. •^-^— De koloniale staatkunde van het Kabinet ontvouwd en 
beoordeeld. Amsterdam, 1861. 8'. 

69. Bankroet (Het) van de firma Kiesz , Lion & C«. , in de tabakszaak 
van Berabang, bewezen. (Door de Verzamelaar.). [Overdruk ^'s Graven- 
haagsch Weekblad"]. Amsterdam, 1861. 8». 

76. Bekking, H. C. De ontwikkeling der residentie Bembang. Eene weder- 
legging van het besluit van 12 April 1861, n® 1. Botterdam, 1861. 8**. 

337. Blikken (Intime) in het Binnenlandsch-Bestuur van Java, den zoo- 
genaamden vrijen arbeid en de werking van het kul tuur-stelsel. Utrecht, 
1861. 8«. 

189. Justus. De Pangka-kontraktanten , de ware sloopers van hetkultuur- 
stelsel. 's Gravenhage , 1861. 8». 

326. Klein , N. M. Aan de natie. Nog een ernstig woord over Indië. Amster- 
dam, 1861. 8«. 

80. [liion, L J.P]. De misleiding der natie door de liberale factie , bewezen 
in de Bembangsche kwestie, 's Gravenhage , 1861. 8^ 

70. — -^— De schuld van den heer H. C. Bekking, in de Bembangsche 
kwe.stie, bewezen uit zijne eigene verdediging en door de feiten. [Over- 
druk „'s Gravenhaagsche Nieuwsbode".], 's Gravenhage , 1861. 8'. 

190. Overeenkomsten (Vrq willige) en vrije arbeid op Java. 's Graven- 
hage, 1861. 80. 

297. Biesz, C. H. F. De particuliere industrie en de publicatie van 25 
Deo. 1838 (Stbl. No. 50). 's Gravenhage , \^61. 8°. 

298. -^— ^ Het kultuiirstelsel en art. 56 van het Begerings-reglement. 
's Gravenhage, 1861. 8*. 

320. .^^— ^— Het welzijn van Java, vooral van den Javaan en dat van 
het moederland. (Voorlezing en Discussie), 's Gravenhage , 1861. 8". 

194. Vitalis, L. De kwestiën van den Ned.-Indischen Archipel nog eens 
besproken, 's Gravenhage , 1861. 8". 

338. Woord (Een ernstig) in een ernstig oogenblik aan de Vertegen- 
woordiging en het Nederlandsche volk. [Met Bijlagen.], 's Gravenhage , 
1861, 8'. 

178. [Bekking, H. C.]. De Minister van Staat J. J. Bochussen ,... beant- 
woord op zijne brochure: Het wetsontwerp op de particuliere cultuur- 
ondernemingen in N. I. Botterdam, 1862. 8*. 

183. Bergsma, Mr. W. B. Is het weder ingediende Wetsontwerp betreflende 

de cultuurondernemingen in Ned. Indië volledig? 's Gravenhage, 1862. 8». j 

458. Q^beiirtenissen in Cheribon. [Tweede Kamer der Staten Generaal. | 

Zitting 1861—62. (CVII). Alleen voor de Leden.], ('s Gravenhage, 1862). fol. 

253. Hasselman, J. J. De kultuur-procenten en het kultuurstelset. Zalt- 

Bommel, 1862. 8». ' 

169. Hasselman, B. H. P. Mijne ervaring als fabriekant in de binnenlanden I 

van Java. 's Gravenhage , 1862. 8". 1 V. KULTURES. — KULTUURSTELSEL. VRIJEAKBEID. EXZ. lOd 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

182. Heerdt, Mr. J. C. F. Baron van. Artikel 56 van het RofireringH- 
reglement van Neêrlandsch Indië. 's G-ravenhage , 1K62. 8«. 

1 H 1 . Herwerden, J. D. yan. Het ongevraagde oordeel der Indische Regering, 
over de hoofdbeginselen van de kultuur-wet. \s Gravenhage , 1H62. 8». 

638. .^^— Toelichting van eenige cijfers van den heer Dr. W. Bosch, 
(Overdruk verschillende c-ourauteu). 's Oravenhage , (1862). 8«. |Sameu in 
één band met r. 689.] 

197. '8 Jaooby Mr. E. H. Het Wetsontwerp betreffende de Cultuurondei^ 
nemingen in Ned. Indie , . . . . onderzocht en beoordeeld. Amsterdam, 
1862. 8». 

168. liioily H. J. Het Wets-ontwerp op de kultniirondernemingen in Ned. 
Indie. Batavia, 1862. 8*. 

171. [liioily I. J.]. Het budget van de toekomst. Eene beoordeeling van de 
beginselen, waarop de aangeboden wot op do cultuur-ondernemiugen 
rust. [Overdrukken „Nieuw Dagblad van \s Gravenhage'']. 'sGraven- 
hage, 1862. 8». 

252. Mnltatuli [= Douwes Dekker , E.]. Over vrijen arbeid in Ned. Indië, 
en de tegenwoordige koloniale agitatie. Amsterdam, 1862. 8*. 

237. Ontwerp (Het) van wet op de cultuur-ondernemingen , overwogen in 
brieven uit de residentie. (Overdruk „Utrechtsche (Courant"). Utrecht, 
1862. 8«. 

227. Opmerkingen (Eenige) over het wetsontwerp betreffende de cultuur- 
ondernemingen. (Groot endeels overgednikt uit de Rotterdamschc Courant). 
(Rotterdam), [1862]. kl. 8». 

606. Qnarles van Uffbrdy Jhr. Mr. J. K. W. Indrukken van Java mede- 
gebragt. 's Gravenhage , 1862. 8^ 

229. [BieSB, C. H. F.]. De koloniaal-radicalen en het cultuur-stelsel. [Ver- 
meerderde overdruk „Nieuw Dagblad van \sGravenhage"). 'sGravenhage , 
1862. 8o. 

228. — .^— De koloniaal radicalen en hunne cultuur-begrooting. 's Qra- 
venhage, 1862. 8o. 

589. -^— — Dr. W. Bosch, de kampioen van „Het budget der koloniaal- 
radicalen'', 's Gravenhage , 1862. 8". 

77. — ^^^^ Nieuwe bloemlezing uit Rembanguche brieven. (Overdruk 
„Nieuw Dagblad van 's Gravenhage"). 's Gravenhage, 1862. 8«. 

296. BoohllBSen, J. J. Het wets-ontwerp op particuliere cultuur-onder- 
nemingen in Ned. Indië, beoordeeld in verband met het Gouvernemeuts- 
cultnur-stelsel. 's Gravenhage , 1862. 8". 

833. Vaynes van Brakell , B. G*. B. de. Wenken bij de beslis.sing van 
het Indische vraagstuk. Arnhem, 1862. 8". 

617. VitaÜB, Ij. Het koloniaal batig slot der heeron hervormers. '.s Graven- 
hage, 1862. 8». 

160. Vogel y H. A. F. de. Hinderpalen die vrij willigen arbeid en vrije 
kuituur op Java, in den weg staan. Soerabaya, ltS62. 8^ 

239. Vr\j-arbeider8 vrJijheid. '«Gravenhage, ih62. H". 

84. BartholO [= Sohiff, D. W.]. De wording van het kultuurstelsel. (De 
Gou V.- Generaal J. van den Bosch en Mr. P. Merkus.) Historische schets, 
's Gravenhage , 1863. 8». 

177. CouperUB, Mr. J. B. Gouvernements-cultures met of zonder stelsel? 
's Gravenhage, 1863. 8*. 
Cat. Kol. Bibl. l/H/tÖ. 13 194 L NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

180. Duymaer van Twist, Mr. A. J. Art. 56 van het Reglement op het 
beleid der regering van Ned. Indië. (Overdruk „Bijdragen tot dekennis 
van het Staats- Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland"). Rotter- 
dam, 1863. 80. 

173. Hasselman, J. J. Beschouwingen over de particuliere industrie in 
vergelijking met het kultuurstelsel. Bijlage: De landbouw op Java, in 
verband met besproeijing en bemesting. Zalt- Bommel, 1863. 8'. 

175. Frehn, W. van. Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het 
stelsel van vrije ontwikkeling, 's G-ravenhage , 1863. 8°. 

319. Bartholo [= Schiff, D. W.]. De ontwikkeling van Java. Een woord 
aan den heer J. J. Hasselman. 's Gravenhage, 1864. 8**. 

78. Bekking, H. C. De „schandalen" van den „vrijen arbeid in Rembang." 
Eene toelichting op het rapport van den heer O. van Rees, over de 
vrijwillige tabakskultuur. 's Gravenhage , 1864. 8». 

206. H'etsoher, P. H. J. Regt en onregt of de toestand der gewestelijke 
besturen in Indie tegenover de particuliere industrie, 's Gravenhage , 

1864. 8o. 

267. Anti-cultuurwet (De) van den Minister Fransen van de Putte. (Over- 
druk „Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage''). 's Gravenhage , 

1865. 8«. 

166. (Baud, ö. II.). Een woord over de kultuurwet in verband met het 
„Beroep op het Ned. volk van Jhr. Mr. H. C. van der Wijck". 's Graven- 
hage, 1865. 80. 

196. Bedenkingen (Eenige) tegen de cultuurwet, 's Gravenhage, 1865. 8^ 

266. Buijn, Mr. L. A. P. F. Het ontwerp van wet tot vaststelling der 
gronden, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Ned.- 
Indië kunnen worden gevestigd... Beoordeeld. Breda, 1865. 8'. 

245. Cultuurwet (De). Zamenspraak in het jaar 1868 , tusschen een Resi- 
dent , een suikerfabriekant en een Javaan, 'a Gravenhage , 1865. 8'. 

238. Feist, B. De werking van het cultuurstelsel op Java en de nieuwe 
cultuurwet. Amsterdam, 1865. 8'. 

268. (Francis, B.). Beschouwingen over het ontwerp cultuur-wet. Delft, 
1865. 8«. 

335. [Herwerden, J. D. van]. Adres door dertien gewezen hoofden van 
gewestelijk en plaatselijk bestuur op Java, gerigt aan Z. M. den Koning , 
over den tegenwoordigen toestand van Ned. Indië. 's Gravenhage, 1865. 8'. 

611. — Cobden's nederige navolgers in Indië. (Overdruk „Dagblad 
van Zuidholland en 's Gravenhage"). ('s Gravenhage) , [1865]. kl. 8o. 

331. Cobden's nederige navolgers in Indië. Een beschamend woord 

voor alle bestrijders der liberale koloniale politiek. (Overdruk: „Dagblad 
van ZuidhoUand en 's Gravenhage"). 's Gravenhage , 1865. 8'. 

207. Herwerden, J. D. van. Het tweede wetsontwerp tot regeling van 
ondernemingen van landbouw en nijverheid in Ned. -Indië, in zijne 
strekking en werking beoordeeld, 's Gravenhage , 1865. 8°. 

246. Hoeven, Mr. H. A. Des Amorie van der. De cultuurwet. (Over- 
druk „Bataviaasch Handelsblad"). Batavia, 1865. 8o. 

200. ['s Jacob , Mr. £. H.]. De rigting en uitvoerbaarheid van het wetsontwerp 
tot vaststelling der gronden, waarop ondernemingen van landbouw en 
nijverheid in Ned. -Indië kunnen worden gevestigd, onderzocht en be- 
oordeeld. Door Mr. ... 's Gravenhage , 1865. 8'. V. KULTUREö. — KULTUURSTELSEL. VRUE-ARBEID. ENZ. 105 

IX. KULTUURSTELSEL. VRUE-ARBEID. ENZ. 

250. Jaoobson, B. L. De koloniale quoestie van den dag. *h Gravenhage , 
1865. 8'. 

586. — De koloniale quaeatie van den dag. Tweede druk. *8 Graven - 
hage, 1865. 8o. 

201. N. N. [=Vreede Bik, P.]. Besohouwingen omtrent sommige hoofd- 
grondslagen der voorgedragen wet op de vent i ging van ondernomingon 
van landbouw en nijverheid in Neerlands Indië. 's Gravenhage , 1 865. 8^ 

230. No88e, J. J. De cultuurwet, 's Gravenhage , 1865. 8*. 

301. Ontwerp van wet tot vaststelling van gronden , waarop ondernemingen 
van landbouw en nijverheid in Ned. ludié kunnen worden gevestigd, 
met. . . Memorie van toelichting, ingekomen in de... Tweede Kamer 
van de SUten-Generaal ... 2 Oct. 1865. Rotterdam , 1865. gr. 8«. 

195. Salniy A. Financiële beschouwingen , in betrekking tot de afschaffing 
der Heerendiensten en eene daardoor noodzakelijke herziening van het 
Cultuurstelsel. (Amsterdam), 1865. 8*. 

174. [Vliet 9 L. yan Woudriohem van]. Brief aan den Hoogleeraar 
R. Dozy , het koloniaal vraagstuk ontvouwd en het ontwerp van cultuur- 
wet beoordeeld. Amsterdam, 1865. 8©. 

269. ? Vrijmoedige gedachten over het wetsontwerp: tot 

vaststelling der gronden, waarop ondernemingen van landbouw en 
nijverheid in Neèrlandsch-Indië kunnen worden verkregen. Kampen, 

1865. 8». 

163. Vreede Bik, F. Ontwerp van wet met de daarbij behoorende memorie 
van toelichting, nopens de toepassing en ten uitvoerlegging van art. 56 
van het Reglement op het beleid der Regering in Neérlands Indië. 
*s Gravenhage , 1865. 8o. 

203. Ablaing van Giessenburg, Mr. W. F. G. L. Baron d'. Is het ont- 
werp der cultuurwet op wettige, billijke en gelijksoortige grondslagen 
daargest^ld? Utrecht, 1866. 8«. (Niet in den handel.) 

167. Adressen uit Midden-Java. Betreffende de cultuurwet. Samaraug, 

1866. 8». 

232. Beschouwingen ^Vlugtige) over het ontwerp van wet van den 3''*" 
Sept. 1866, houdenae regeling der uitgifte in erfpacht van gronden in 
Ned.-Indie. 'sGravenhage, 18<)6. 8». 

172. Beschouwingen over het Wetsontwerp tot regeling der uitgifte in 
Erfpacht van gronden in Ned. Indië, door een Wa<ïhtende. ') (Amster- 
dam), [18661. 8». 

235. Eekhout y Mr. B. A. Opmerkingen over het kultuurstelsel en be- 
denkingen tegen de afschaffing der heerodiensten en de invoering van 
het stelsel van vrijen arbeid, op Java, door wijlen — — »• .. meteene 
Voorrede van Mr. M. A. Eekhout. Heerenveen, 1866. 8». 

262. Enklaar 9 E. C. Wets-ontwerp tot uitgifte in erfpacht van woeste 
gronden in Ned. Indië , benevens . . . enz. (Overdnik „Vriend van den 
Landman"). Zwolle, 1866. 8*. 

251. Handelingen van de Regering en der Staten-Generaal over het ont- 
werp van wet tot vaststelling der grond.slagen waarop ondernemingen 
van landbouw en nijverheid in Ned. -Indië kunnen worden gevestigd. 
'sGravenhage, 1866. 8 dln. 8". 1) De titel op den omslag begint: ^De regeling der uitgifte in Erfpacht enz.*^ 196 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE- ARBEID. ENZ. 

204. Herwerden y J. D. van. De adressen der Kamers van Koophandel 
en Nijverheid in Ned.-Indië, tegen de concept-cultuurwet, 's Graven- 
hage, 1866. 8». 

613. ( ). Het ontwerp van wet tot afstand van gronden in Ned. ludië. 

(Overdruk „Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage"). 's Hngo , 
1866. kl. 8«. (Samen in één band met v. 614.] 

403. Kidtuurwet (De). (Overdruk „De Tijdspiegel"). (Arnhem, 1866). 8». 

202. [Hoeven, Mr. H. A. des Amorie van der.1. Het oordeel van het 
Bataviaasch Handelsblad over de cultuur-wet. [Overdruk „Bataviaasoh 
Handelsblad", uitgegeven met Voorwoord door ] Amsterdam , 1866. 8**. 

63.5. Mnltatllli [=Douwes Dekker, E.]. Over vryen arbeid in Ned, 
Indië, en de tegenwoordige koloniale agitatie. [Nieuwe uitgave]. Amster- 
dam, 1866. &*. 

263. Ontwerp eener regeling der kultuur-aangelegenheden op Java. Kampen, 
1866. 8o. 

260. Sandenbergh Matthiessen , Mr. C. Het koloniaal vraagstuk van 
het uur, met eenige stellingen nader toegelicht. 's Gravenhage, 1866. 8'. 

261. Stemmen uit Indiê over de kultuurwet. Batavia, 1866. 8". 

399. Verzoekschrift van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te 
Soerabaija aan Z. E. den Gou v. -Generaal . . . naar aanleiding van de 
concept-cultuur- wet. (Soerabaija, 1866). 8'. 

588. (Vliet, L. van Woudrichem van). Eene aanteekening op de beraad- 
slaging over de Indische begrooting voor 1867 , door den schrijver van 
Thorbecke tegenover de cultuur-wet. 's Gravenhage , 1866. 8o. 

14. -^— ^— Open brief aan de Nieuwsbode, over de houding van Thor- 
becke, tegenover de cultuur-wet. 's Gravenhage , 1866. 8°. 

264. — — — Thorbecke tegenover de cultuur-wet. Met Vervolg, 's Graven- 
hage, 1866. 2 stukken. 8o. 

369. Zaken (De) van het land Simbang nader toegelicht. Uitgegeven door 
de Commissie van liquidatie des boedels van wijlen den lieer J. E. 
Herderschee. [Met voorwoord van J. A.Krajenbrink]. 's Gravenhage, 

1866. gr. 8«. 

449. [BetZ, O-, H.], Politieke be.schouwingen. Tweede gedeelte: Koloniale 
politiek, 's Gravenhage , 1867. 8^ 

259. (DucL). De Gouvernements-kultures en de volksinstellingen. Breda, 

1867. 8o. 

614. [Herwerden, J. D. van]. Hoe de tegenwoordige minister zijne roeping 
begrijpt; ontleding van het wets-ontwerp-Trakranen tot uitgifte in 
erfpacht van gronden in Nederlands Indië. (Overdruk „Amsterdamsche 
Courant"), 's Gravenhage , 1867. kl. 80. [Samen in één band met r. 618.] 

329. Wolbers, J. Java moet rechtvaardig bestuurd worden. Proeve ter 
beantwoording der vraag: Zou het niet mogelijk zijn om het bestuur 
over Java, volgens vaste en rechtvaardige begin.selen te regelen? 
Utrecht, 1867. 8». 

366. (Vliet, L. van Woudrichem van). Koloniale Studiën. I—V. 's Gra- 
venhage, 1867. VI. Amsterdam, 1868. Tweede reeks. L *) Rotterdam, 

1868. 7 stukken in 1 band. gr. 8^ 

275. Brief (Open) van een Jong-Koloniaal aan den „Oud-Koloniaal", ver- 
dediger (?) van 't cultuurstelsel. Am.sterdam, 18üH. 8". 

^) Hier staat de naam van den schrijver op het titelblad. V. KULTURES. — KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ, 107 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

274. Cultuur-stelsel (Het) tofj^on zijne bentrijderH verdedigd , door oen Oud- 
Koloniaal. 's Gravenhage , 18(>H, «o. 

639. [Herwerden, J. D. van]. Wordt het Indisch ntolsel inderdaad HlcditH 
gehandhaafd door een half miUioen rottingnlagcn? (Overdruk ^Dagblad 
van Zuidholland en 's Gravenhage"). ('s Gravenhage , 1868). kl. 8*. [Samen 
in één band met t*. 638.] 

265. Pierson , "N. Q. Het kultuursteUel. Zes voorlezingen. Amsterdam, 1868. 8*. 

157. Sohmidty W. J. Ij. Over de schijn vrienden van den Javaan, of do 
Javaan en de kultures. Batavia, 1868. 8«*. 

413. (Vogel, H. A. F. de). LXXVUI'** Bijlage te voegen bij de stukken 
betreffende de particuliere tabaksteelt in de ros. Rembang. Zie Bijblad . . . 
(Zitting 1863—64 XCI). Z. pi., (1868). 8«. Met facsimile van' een Ja- 
vaanschen brief. 

328. Buys, A. Mr. Groen van Prinsterer en zijne Javaantjes. Vier vragen 
van Mr. Groen van Prinsterer, aan de konservatieve partij over hot 
koloniale vraagstuk. Beantwoord. Amsterdam, 1869. 8*. 

257. Herwerden, J. D. yan. Twee agrarische wetten, tot wijziging van 
art. 60 en 62 van het Indisch Regerings-Reglement. Met aanteekeningen; 
tevens in verband met het nader ingediend gewijzigde wets-ontwerp. 
[Gedeelt-elijke overdruk „Dagblad van Zuid-UoUand en 's Gravenhage'']. 
's Gravenhage, 1869. 8o. 

550. Politiek (Koloniale). De agrarische wet. De suikerwet. (Overdrukken 
„Het Vaderland"). '«Gravenhage, 1869. 8«. 

277. Storler, W. L. de. Beschouwingen over... eenige verordeningen en 
voorschriften, vervat in het Reglement op het beleid der Regering van 
Ned. Indië van 1854, in verband met de voorgestelde aanvulling van 
art. 62 van dat Reglement. Amsterdam, 1869. 8^. 

278. Ta won. Het land verhuur op Java. Aanvulling van art. 62 van hot 
beleid der Reg. van N. Indië. Kampen, 1869. 8*. 

276. Vliet, II. yan Woudriohem van. De voorgedragen aanvulling van 
art. 62 van het Regerings-Reglement. Rotterdam, [1869J. 8^ [Niet in 
den handel.] 

281. Alphen, Jhr. Mr. H. van. Java on hot kultuurstclscl. 's Gravenhage , 
1869, 70. 2 stukken. 8». 

273. Soest, Q. H. van. Geschiedenis van het kultuurstclscl. Rotterdam, 
1869, 69, 71. 3 dln. 8«. 

300. Agrarische wet (De koloniale), toegelicht uit de officiële stukken 
en de discussiën in de beide Kamers der Staten- Generaal. Met Aan- 
teekeningen. Rotterdam, 1870. H^. 

210. Couperus, Mr. J. B. De Agrarische wet van den Minister de Waal, 
en hare toepassing volgens Fi-ansen van do Putte, ter viersc-hare ge- 
brogt voor de Eerste Kamer der St aten-Generaal, 's Gravcnliage, 1870. H". 

609. Herwerden , J. D. van. Een besluit tot „nadere regeling" dor agrarische 
wet van 9 April 1870. (Overdruk „Dagblad van Zuidliolland en 's (tra- 
venhage"). *s Gi-avenhago , 1870. 8*. 

209. Kinder de Camareoq, A. De agrarische wet en haar bestrijder. 
Arnhem, 1870. 8«. 

258. Multatuli [=Douwes Dekker, E.]. Nog eens: Vry e-Arbeid in 
Xederlandsch-Indië. Delft, 1870. 8°. 

156. Tawon. Twee agrarische wetten van J. D. van Herwerden; bestreden. 
Kampen, 1870. 8'. 

20a Wyok, H. C. van der. De agrarische wet. 's Gravenhage , 1870. 8". 198 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

59Ü. Missive van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Samarang, 
aan Z. E. den Gouv.-Gen. van Ned. Indië. dd. 3 Julij 1871. (Samarang, 
1871). 8». 

368. Pierson, N. G. Java en de koloniale questie. Amsterdam, 1871. S". 
[Bibliotheek van Volks voordrachten, II, 3.] 

380. Eist, S. L. W. van der. De toestand van Java, in betrekking tot 
Nederland , zoo als die is en zijn kon. 's Gravenhage — Soerabaija , 1873. 8^. 

597. (Enklaar van Querioke, F. A.). Memorie van hot Indisch Land- 
bouw- Genootschap aan Z. Exc. den Minister van Koloniën. [Amster- 
dam], (1873). 8«. 

165. (Picoardt, Dr. R. A. S.). De geschiedenis van het cultuurst«lsel in 
Ned.-Indië. Amsterdam — Deventer — Leiden, 1873. 8°. 

233. M^er, A. Verzameling van algemeene verordeningen betrekkelijk het 

agrarische regt in Ned.-Indië, met de bijzondere voorschriften 

Bijeengcbragt en van aanteekeningen . . . voorzien. Batavia, 1876. 8'. 

608. Pierson, Mr. "N. Q. Koloniale politiek. [Tweede, vermeerderde druk 
van „Het kultuurstelsel".] Amsterdam, 1877. 8^. 

367. Bloemen Waanders, F. G. van. Moet Ned. Indië conservatief of 
liberaal geregeerd worden V I. De houtbosschen op Java. II. Do voedings- 
middelen op Java. 's Gravenhage , 1879. 8". 

186. Mqer, A. De agrarische verordeningen in Ned.-Indië van aanteeke- 
ningen en een alphaboti.sch register voorzien. Tweede, herz. en verm. 
druk. Batavia, 1880. 8". 

593. Landbouwn\j verheid (De particuliere) op Java; hare beteekenis, 
en de belemmeringen waarmede zij heeft te kampen. Memorie aan 
Z. Exc. den Gouv.-Gen. van Ned.-Indië ingediend door de Vereeniging 
van Beheerders van Landbouw- Ondernemingen te Soekaboemi. Batavia, 
1885. 8». Met tabel. 

414. M^er, A. De agrarische verordeningen in Ned.-Indië voorzien van 
aanteekeningen en een alphabetisch register. Derde, herz. en verm. 
druk. Batavia, 1885. 8". Met kaart. 

346. Qnien, C. F. e. a. [Adressen] Aan de Staten- Generaal [over uitvoer- 
rechten in Ned.-Indië]. [Met Bijlagen.]. (Amsterdam, 1885). 2 stuks in 
1 omslag, fol. 

321. Biesz, C. H. F. Java's-ontwikkoling. (Overdruk „Ja va-Bode"). Bata- 
via, 1888. 8°. 

370. Uitg^ifte in erfï>acllt van woeste gix)nden in Ned. Indië. Memorie aan 
Z. Exc. den Min. van Kol. ingediend door de N.-I. Mij. van Nijv. en 
Landb. te Batavia. Batavia, 1888. 8o. 

402. Hagenaar Jr., B. Erfpachts-oanon en uit voer-rechten. (Overdruk 
„Soerabaya-Courant"). (Soerabaya, 1889). 8". Met tabel. 

650. Berg, Mr. N. P. van den. Begeling der verhouding tusschen werk- 
gevers en arbeiders in Ned.-Indië. Voordracht. Amsterdam, 1890. 8'. 

184. Swaving, A. H. Eene studie over Prof. Mr. G. A. van HamePs koelie- 
ordonnancien. (Overdruk „Ja va-Bode"). Batavia, 1892. 8«. 

148. Swaving , [A. H.]. Leer lozen ! (Overdruk „Ja va-Bode"). Batavia , 1893. 8». 

568. Delden, Chr. H. van. Bijdrage tot de arbeidswetgeving in Ned. Oost- 
Indië. Akad. Proefsohr. 'sGravenhage, 1895. 8*. 

643. Mullemeister , J. Ontwerp-ordonnantie tot herziening der regelen 
omtrent de verhuring van grond door Inlanders aan niet-Inlanders op 
Java en Madoera , samengesteld ... in voldoening aan de opdracht , 
vervat in art. 1 van het besluit van 8 Oct. 1903 N'. 1. Met nota van 
toelichting en... bescheiden. Batavia, 1895. fol. V. KULTURES. — KULTUIIRSTELSEL. VRUE-AKBEID. ENZ. 109 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

644. Il'ota over de verhuring van grond door Inlnndern aan niot-Inlander» 
op Java en Madoera. Naar aanleiding van de door . . . J. MuMeinoiHtor 
samengestelde ontwerp-ordonnantio tot herziening der . . . bestaande 
regelen. Batavia, 1895. fol. 

322. Swaving, A. H. De regeling der rechtsverhouding tussrhen werk- 
gevers en werknemers op Java. (Overdruk „Bataviaasch Nieuwsblad' '|. 
(Batavia, 1895). kl. 8'». 

462. PeneWft&n tanalL Perobahan dari pada atoeran-atooran porsewaftn 
tanah orang-orang anak negcri di tanah Djawa 'dan Madoora. Stbl. 1K95 
No 247. Batavia— Solo, 1896. 8*. [Maleischo en Javaansohe tekst.) 

53. Swavingy A. H. Het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Bata- 
via, 1896. 8o. 

538. Toeliohting der regelen omtrent de verhuring van grond door Inlanders 
aan niet-Inlanders op Java en Madoera. Vastg(»steld bij de Ordonnantie 
van 26 Nov. 1895 (Stbl. n» 247). Batavia, 1896. gr. 8'. 

331. Nota over de in 189(5 en 1897 bij den Dir. van Binn. Bestuur en den 
Gouv.-Generaal voorgebrachte quaestiön nopens de toepiussing dor grond- 
huur-ordonnantie in StbL 1895 n» 2J7. Batavia, 1898. fol. 

410. Ontwerpen (Nader gewqsigde) met toelichting tot herziening der 
regelen omtrent de inlandsche grond verhuringen in Stbl. 1H9Ö n'> 217 
en Bijbl. n» 5084. Batavia, 1898. fol. 

622. Nota over de in 1898 en 1899 bij de grondhuur-commissie voorgebrachte 
quaestiën nopens de toepassing der grondhuur-ordonnantie in Stbl. 1H95 
n» 247. Batavia, 1899. fol. 

447. Overzicht van de bijzondere bedingen, aangetroffen in de tUH.Mchen 
Inlanders en niet-Inlanders gesloten huurovereenkomsten ten behoeve 
van suiker- en indigo-ondernemingen. Batavia, 1899. fol. 

a44. Bapi>Orten ((Gewestelijke) omtrent de werking dor grondhuur- 
ordonnantie in Stbl. 1895 n** 247 , in voldoening aan . . . enz. Batavia , 
1899. fol. 

444. (BeeSy [D. F. W.] yan). Rapport nopens de werking der grondliuur- 
ordonnantie in Stbl. 1895 n' 247, uitgebracht.. . enz. Batavia, 1899. fol. 

441. Resumtie der antwoorden op do bij de Circulaire . . . van 28 Maart 
1898 n» 647 gestelde vragen nopens de uitvoering der grondhuur- 
ordonnantie in Stbl. 1895 no 247. Batavia, 1H99. fol. 

533. Verslagen van het verhandelde op de mot ambt^^naren en belang- 
hebbenden bij de suiker-, indigo- en tabaksindustrie in de(iouvcrnemonts- 
lauden op Java gehouden bijeenkomsten. Batavia, 1899. fol. 

521. (Day, CL). Experience of the Dutch with tropical labor. (From „Yahï 
JBleview"). (New Haven, 1900). 2 pieccs in one. 8»^. 

.531. Landhuur-Beglement (Het) als gewijzigd en aangevuld bij Stbl 
1884, N" 10, 86 en 189 en Stbl. 1891 N" 255, benevens eonige andere 
besluiten... enz. ten dienste van landhuurders. . . enz. in de residontic 
Jogjakarta, verzameld door J. A. Th. Gortmans. Jogjukarta, IIKK). H". 

633. Toelichting der nadere voorzieningen tot bescherming van de occo- 
nomische belangen der inlandsche bevolking in do cultuunM-ntra op 
Java en Madoera. Vastgesteld bij de Ordonnantie van 21 Sept. 1899 
(Stbl. n" 263). Batavia, 1900. gr. 8«. 

631. Brandy Mr. J. van den. De millioenen uit Deli. Amsterdam — Pretoria , 
[1902]. gr. 8^. 

634. Toelichting der regelen omtrent de verhuring van grond door inhmdors 
aan niet- inlanders op Java en Madoera. Vastgesteld bij de Ordonnantie 
van 27 Aug. 1900 (Stbl. no 240). Batavia, 1902. gr. 8". 200 I. NEDERLANDSen OOST-INDIÉ. 

IX. KULTUURSTELSEL. VRIJE-ARBEID. ENZ. 

225. Brand, Mr. J. van den. Nog eens: De Millioencn uit Deli. Amster- 
dam—Pretoria, [1903]. 8». 

653. Kooreman, P. J. Do koelie-ordonnantie tot regeling van de reclits- 
verhouding tusachon werkgevers en werklieden in de Res. Oostkust 
van Sumatra toegelicht. Lezing. Amsterdam, 1903. gr. 8". 

407. ^— — — Nog eens : de koelie-ordonnantie tot regeling van de rechts- 
verhouding tusschen werkgevers en werklieden in de Res. Oostkust 
van Sumatra. Amsterdam, 1903. 8". 

50. Mulier, W. J. H. Arbeidstoestanden op de Oostkust van Sumatra. 
(Overdruk „Deli Courant"). Medan, 1903. kl. 8». ^ ^ ^ 9v. firondreohlen. Landrenle. Parliouliere 

Landen. 87. BaffleSy Thos. Stamford. Subst-ance of a Minute recordod by the 
Uon. — -...on the llth Febr. 1814; on the introdmjtion of an im- 
proved sjstem of internal management and the establinhmcnt of a land 
i-ental on the Island of Java: to which are added Heveral of the most 
interesting Documents therein referred to. London, 1814. 4*. 

84. Haan PSS., P. de. Schetsen aangaande de landelijke administratie van 
Java, zoo als die geweest is, thans bestaat, en zoo aU die in te rigten 
is. Leyden, 1829. 8». 

6. Wilde, A. de. Adres aan Z.M. den Koning, wegons het voorgevallene 
ten aanzien van Soekaboemie, onder het bewind van den Gouv.-Gcn. 
van der Capellen. Amsterdam , 1888. 8«. 

52. Swieteily F. C. J. yan. Den [sic] verkoop van landerijen op Java 
verdedigd tegen W. L. de Sturler,... of antwoord op de Vlugti ge aan- 
teekeningen , . . . enz. Tiel , 1847. 8«. 

73. Nes, Mr. J. P. W. van. Eenige denkbeelden over den verkoop van 
landerijen op Java. 's Gravenhage , 1848. 8*. 

74. Sieburgh, Mr. Q. J. Verkoop van landerijen op Java, aan regten 
getoetst, 's Gravenhage , 1848. é**. 

72. Swieten, P. C. J. van. De nieuwe bedenkingen tegen den verkoop 
van landerijen op Java, van Mr. J. F. W. van Nes,... opgelost. Zalt- 
Bommel, 1848. 8». 

56. Vliet, II. van. Verkoop van Indische domeinen. Een woord aan Mr. 
J. F. W. van Nes. 's Gravenhage , 1848. 8». 

57. (N. N.). Brief van een ingezeten te Batavia, aan den Heer Mr. Sloct 
tot Oldhuis,... over den landverkoop op Java. 's Gravenhage, 1849. 8'. 

58. [Cohen Stuart, J.]. 's Eijks gronden in Indiö zonder verkoop aan- 
wendbaar tot voorziening in het te kort van 's Lands geldmiddelen en 
tot opbeuring der algemeene welvaart, 's Gravenliage , 1849. 8». Mot tabel. 

59. .i_^_ »s Rijks gronden in Indië . . . enz. (Zie hiervóór]. Tweede druk. 
's Gravenhage, 1849. 8». Met tabel. 

50. Herwerden, J. D. van. Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. 
A. E. Sioet tot Oldhuis , . . . over den verkoop van gronden op Java. 
Groningen, 1849. 8». 

48. Hoövell , Dr. W. R. van. Bedenkingen tegen de mcdodooling van 
den Min. van Koloniën aan de Tweede Kamer der St. Gen., omtrent 
den verkoop van landen op Java. Groningen, 1849. 8^ 

51. Il'eB, Mr. J. P. W. van. Over grondeigendom en landverkoop op 
Java,... Naar aanleiding van de Nota van den Heer Mr. Sloet van 
Oldhuys en de beantwoording daarvan door Z. Exc. den Min. van 
Koloniën, 's Gravenhage , 1849. 8". 

114. Hoedanig zijn de voorstellen van de Hoeren J. Kniseman en T. J. 
Ganter-Visscher , tot verbetering van het belasting stelsel op JavaV 
Gouda, 1850. 8«. 

40. (SmifUSaert, J. W. H.). Een woord over de Nota van den Heer Sloet 
tot Oldhuis , dienende ter beantwoording van de mededeeling , door den 
Min. van Koloniën, . . . [over den verkoop van gronden op Java] , godtian. 
Leiden, 1850. 8». 202 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

12. Vliet, L. van. Indische belangen, l. Een paar vragen aan den hoer 
Mr. van Vloten , . . . en aan den heer Smissaert. II. Een paar vragen 
aan den heer Smissaert. III. Proeve van wederlegging der bezwaren 
tegen het verkoopen van Indische domeinen, 's Gravenhage, 1850. 
B stukken in 1 band. S^. 

71. Keyaer, Dr. S. Beschouwingen over het landbezit op Java, ter over- 
weging voorgesteld aan Dr. W. R. van Hoëvell. 's Gravenhage , 1858. 8". 

3. (E.). Brieven (Twee) over de Chineezen en hun landbezit op Java. Tiel , 

1861. 8». 

87. ErajenbrilllL, J. A. Het particulier landbezit der Europeanen op Java, 
verdedigd tegen de beschuldigingen van den heer Mr. P. Mijer . . . , en 
vergeleken met het landrent-enstelsel , in de Gouv.-residentiën. Tiel, 

1862. 8». Met tabellen. 

123. Iets over het landrcntestelsel op Java. Door een oud-resident op Java. 
's Gravenhage, 1868. 8^ 

70. Krojenbrink, J. A. Het regt van eigendom, der bezitters van parti- 
culiere landen op Java, met authentieke acten bewezen. Tiel, 1864. 8». 

86. Riesz, C. H. F. De heerendiensten op de particuliere landen, en de 
geschiedenis van Buitenzorg. 's Gravenhage , 1864. 8», [Niet in den handel.) 

15. [Vliet, L. van Woudriohem van]. Over grondeigendom en heere- 
dienstpligtigheid op Java. Amsterdam, 1864. 8». 

32. Bn^n, Mr. L. A. P. P. Grondeigendom op Java. Breda, 1865. 8«. 

49. fMoore , Mr. W. C. J. van der]. Grond-eiohendom. Brieven van den 
Bruinen Bidder aan een ongenoemde. Saamaaranch, 1865. 8». 

8. r Vliet, II. van Woudriohem van]. De parlementaire strijd op 
Koloniaal gebied. Amsterdam, 1865. 8". 

85. — - De schrijver van „Grondeigendom en heeredienstpligtigheid 
op Java" aan zijne lezers. Amsterdam, 1865. 8o. 

1 & la. Deventer J.S.Z., S. van. Bijdragen tot de kennis van het landelijk 

stelsel op Java, op last van Z. Exo. den Min. van Koloniën, J. D. 
Fransen van de Putte , bijeenverzameld. (Vermeerderde overdruk „Tijd- 
schrift voor Ned. Indië", 1864—66]. Zalt-Bommel, 1865, 66, 66. 3 dln. 

gr. 8». [2 Ex.] 

20. Hoelaqat of grondontginning in Ned. Indië on de regten daardoor 
geboren. Groningen, 1866. 8*». 

10. Bake, Mr. B. W. J. C. Eene bezadigde koloniale staatkunde. Velp, 

1867. 8«. 

21. (Dedem, W. K. van). let« over den regtstoestand der landbouw- en 
nijverbeidsondernemingen van Europeanen en daarmede gelijkges telden 
in de residentiën Soeracarta en Djocjacarta. Samarang, 1867. 8". 

2 & 2a. Boudewtjnse, J. Alphabetisoh overzicht van het werk van den heer 

8. van Deventer JSzn. , „Bijdragen tot de kennis van het landelijk 
stelsel op Java". [Overdruk „Bijdragon tot de Taal- Land- on Volken- 
kunde van Ned. Indië", 3« Reeks, II], 's Gravenhage , 1868. 8o. (Uitgave 
Kon. Instituut). [2 Ex.] 

9. (£nklaar, £. C). Beschouwingen aangaande de gedragsHjn, welko wij 
omtrent Java behooren te volgen. Kampen, 1868. 8". 

27. Extraot uit de notulen der vergadering van de permanente commissie 
voor het zakelijk regt in de Vorstenlanden , gehouden den 29"'*° Nov. 

1868. [Samarang], (1868). kl. 8o. 

89. Indisch Grenootschap. Beraadslaging over het landrcntestelsel op 
Java. (Overdruk „Indisch Genootschap. Verslagen der Algemeene Ver- 
gaderingen"), 's Gravenhage , 1868. gr. 8*. w. GBONDBECHTBN. LANDRENTE. PABTIC. LANDEN. 208 

47. Notulen der vergadering van landhuurders der beide Vorstenlanden» 
gehouden te Klatten... den 25n. Oot. 1868. Bamarang, (1868). 8o. 

86. FranciSy S. A. J. Iets over de particuliere landerijen bewesten do 
rivier Tjimanok. Utrecht, 1869. 8». Met tabel. 

62. Lavenir. De Vorstenlanden. Open brief aan Mr. C. J. F. Mirandolle 
naar aanleiding van zijn opstel, getiteld: Iets over den zoogenaamden 
landverhuur in de Vorstenlanden op Java" geplaatst in het Tijdsohr. 
van Ned. Indië... 1867. Samarang, 1869. 8*. 

16. (Quarles van Ufford, J. K. W.). [Beoordeeling van: Iets over de 
particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok, door E. A. J. 
Francis). (Overdruk „Themis"). ('s Gravenhage) , 1869. 8». 

25. Besidentie (De) Kadoe naar de uitkomsten der statistieke opname en 
andere officiële bescheiden, bewerkt door de afd. Statistiek ter Alg. 
Secretarie. Batavia, 1871. ^^. Met schetskaarten. 

26. Bésumé van het bij Grouv. besluit van 10 Julii 1867 N» 2 bevolen 
onderzoek naar de regten van den inlander op den grond in de res. 
Bantam , zamengesteld door den chef der afd. Statistiek ter Alg. Secre- 
tarie [Mr. W. T. D. Ussel de Sohepper]. Batavia, 1871. 8^ 

h8 & 88a. BésTuné'B van het onderzoek naar de regten , welke in de Gouver- 
nements-landen op Sumatra op de onbebouwde gronden worden uit- 
geoefend. Batavia, 1872. fol. [2 Ex.] 

68. Tydeman, H. J. Was het grondbezit op Java oorspronkelijk commu- 
naal of individueel? Eenige resultaten van het, op last der Begeiing 
over dTt onderwerp gehouden onderzoek. Arnhem, 1872. gr. 8*. 

61. Vleuten , J. M. van. Het grondbezit in het Begentschap Pamêkassan, 
Bes. Madoera. Rotterdam, 1873. 8«. 

98. (HoêvelljG'. W.W.C. van). Nota de regten betreffende welke in de 
residentie Amboina op onbebouwde gronden worden uitgeoefend. Bata- 
via, 1875. fol. 

105. (Levysaohn Norman, Mr. H. D.). Rapport over de agrarische aan- 
gelegenheden. Batavia, 1875. fol. 

97. Bésumé [door Q. J. Qersen] der van de . . . ambtenai-en in het gouv. 
Celebes en Onderhoorigheden ontvangen antwoorden . . . , de regten be- 
treffende, welke in de Gou vernemen ts-landen .. . door de bevolking op 
de onbebouwde gronden worden uitgeoefend. Batavia, 1875. fol. 

92. RésuméB van de uitkomsten der onderzoekingen nopens do regten der 
inlandsche bevolking op den grond in de Buitenbezittingen. (Colebes 
en Onderhoorigheden. Amboina. Billiton. Menado. Z.- en O.-Afd. van 
Borneo. Wester-Afd. van Borneo. Banka. Timor.). Batavia, 1875, 75, 
76, 76, 76, 76, 77, 77. 8 dhi. in 1 band. fol. 

99. (Craby [P.] van der). Verzameling van vragen de regten betreffende 
welke in de Gouvernements landen der residentie Menado op de onbe- 
bouwde gronden worden uitgeoefend. Batavia, 1876. fol. 

101. (Kater, C). Bésumé van het onderzoek naar de regten welke in do 
Wester-af deeling van Borneo door den Inlander op de onbebouwde 
gronden worden uitgeoefend. Batavia, 1876. fol. 

115. Ontwerp (Gtow^Zigd) eener Algemeene Verordening tot uitvoering 
van art. 62 van het Beglement op het beleid der Begering van Ncd. 
Indië en tot verdere voorziening in de agrarische aangelegenheden in 
de Gouvernements landen op Java en Madura. Batavia, 1876. fol. 

94. Bésumé [door G. J. GSersen] der van de . . . ambtenaren in de res. 
Zuider- en Ooster-af deeling van Borneo ontvangen antwoorden . . . , de 
regten betreffende, welke in de onder direkt Gouvernements gezag 
staande landen . . . door de bevolking op de onbebouwde gronden worden 
uitgeoefend. Batavia, 1876. fol. 204 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

96. (Verstege, Ch. M. G. A. M. Ecoma). Verzameling van vragen de 
regten betreffende welke in de Gouvernements landen op Billiton op 
de onbebouwde gronden worden uitgeoefend. Batavia, 1876. fol. 

90 & 90a. Eindresumé van het bij Goevernements besluit van 10 Juni 1867 
Nö 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond 
op Java en Madoera samengesteld door den [gewezen] Chef der afd. 
Statistiek ter Alg. Secretarie [Mr. W. B. Bergsma]. Batavia, 1876, 
80, 96. 3 dln. 4«. [2 Ex.] 

100. (Klokke, A. K. H,). Resumé van het onderzoek naar de regten welke 
op het eiland Banka door de inlandsche bevolking op de onbebouwde 
gronden worden uitgeoefend. Batavia, 1877. fol. 

95. (Wit, jMr. J. K.] de). Resumé van het onderzoek naar de regt«n 
welke in de residentie Timor door de inlandsche bevolking op de on- 
bebouwde gronden worden uitgeoefend. Batavia, 1877. fol. 

60. Bloemen Waanders, P. G. van. De overgang van communaal in 
individueel grondbezit op Java. 's Gravenhage , 1879. 8®. 

39. Moet Ned. Indië conservatief of liberaal geregeerd worden? 

III. De algemeenc inlandsche hoofden op Java. IV. Het grondbezit op 
Java. V. Bijzondere opmerkingen, VI. De Javaansche maatschappij, 
's Gravenhage , 1879. 2 stukken. 8". 

24. Bergsma, Mr. W. B. De conversie van communaal in erfelijk indi- 
vidueel bezit op Midden Java, getoetst aan het inlandsch grondrecht. 
Leiden, 1881. 8«. 

19. Nederburgh , I. A. Het staatsdomein op Java. Acad. Proef sclir. Leiden, 
1882. 8°. 

53. Wintgens, Mr. W. Redevoering over de conversie der gemeente- 
gronden op Java en Madura. 's Gravenhage , 1882, 8*. 

14. [Wyok, Jhr. Mr. H. C. van der]. Een koloniaal drama door een oud- 
Indiaan. 's Gravenhage , 1882. 8*. 

18. Perelaer , M. T. H. De spoliatie (wederrechtelijke toeëigening) geploegd 
door de Ned.-Indische Regeering ten opzichte van het particulier land- 
bezit op Java. Rotterdam, 1884. 8®. 

22. Dissel Szn., Mr. H. van. De particuliere landerijen in het gewest 
Celebes en Onderhoorighedcn. Batavia, 1885. gr. 8o. 

91. G^elpke, Dr. J. H. F. Sollew\jn. Gegevens voor een nieuwe landi-ente- 
rogeling. Eindresumé der onderzoekingen bevolen bij Gouvts. besluit 
van 23 Oct. 1879 N" 3. Batavia, 1885. gr. 8«. Met graphische voor- 
stellingen. 

65. ^— — ^ Ontwerp van eene landrente ordonnantie. Batavia, 1885. gr. 8°. 
Met graphische tabellen. 

13. (Kemp, P. H. van der). Een vonnis toegelicht [in zake landrente]. 
(Overdruk „Bataviaasch Handelsblad"). (Batavia), 1885. 8». 

83. (N, V.) [= Fokkens , F.1. Getrouw verhaal van de landrcnte-enquóte , 
door een ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur. (Overdruk „Bata- 
viaasch Handelsblad"). (Batavia), 1885. 8". 

4. Soheuer, W. Ph. Het grondbezit in de Gcrmaansche Mark en de 
Javaansche dessa. Acad. Proefschr. Rotterdam, 1885. 8**. 

55. Sol, E. P. C. Een woord over de rechten van de eigenaren der parti- 
culiere landen. Batavia, 1885. 8o. 

76. (Veritas) [= Linn , W.]. Het „Ontwerp eener Landrente-Ordonnantie 
van Dr. Sollewijn Gelpke". (Overdruk „Bataviaasch Handelsblad"). 
(Batavia), 1885. 8«. 

23. X. Nogmaals „Tjiomas". Batavia, 1886. 8«. w. GRONDRECHTEN. LANDBENTE. PARTIC. LANDEN. 206 

tU. Nlinen, J. P. Th. van. De Tjiomaa-zaak in verband met de belunf^en 
der opgezetenen van do particuliere landerijen bewe.4ten deTji-Manok. 
Amsterdam, 1886. H«. 

G3. Riesz, C. H, "F. Het Tjiomas-schandaal. (Overdruk „Soerabaija-C'oii- 
rant"). Soerabaia, 1886. 8». 

126. { ). Wat nu? Eene vraag betrekkelijk Tjioma.*». Breda, 18s<]. «". 

'óS. Sol, E. P. C. ') De rechtnpraak voor de particuliere landerijen. Batavia, 

1886. 8». 

43. Buflsemakery J. Barlagen. Iets over het landbezit van den inlander 
in Ned. Indiö. Acad. Proefschr. Leiden, 18^7. 8". 

7. BieflZ, C. H. F. De Tweede Kamer en de Tjiomas- verbanning. Batavia, 

1887. 8«. Met tabel. 

78. — ^^— Erger dan overschatting. [Overdruk „Java-Bode"). Batavia, 
1887. 8». 

77. — ^^— Schatting. [Overdruk „Bataviaasch Handelsblad^'l. Batavia, 

1887. 8«. 

88. ^tosemeier , C. A.). De toestand in de Vorstonlanden door d<*n Heer 
R. Wijnen beoordeeld. [Overdruk „Mataram". Jogjakarta, 1H87.] 8". 

116. Sol,E.P.C. LandTjiomas. O f ficieele waarheid toegelicht. Leiden, 1887. 8«. 

111. Atoeran tanah mardika dlsebelah koeion kali Tjimauoek . . . Stant.^blad 
tahon 1836 N" 19. Dengan atoeran . . . enz. Betawi , lks8. 8*. [Maleische tekst.) 

41. Nederburgh, Mr. S. C. H. Tjilegon. Bantam. Java. Iets over des 
Javaans lasten en over zijne draagkracht, 's Gravenhage, 1.S.S8. M". 

11. (Abendanon y J. H.). Nogmaals de particuhere landerijen be westen 
de Tjimanoek, in verband met de uit ontginning van woeste of vei- 
laten gronden voortvloeiende rechten. (Overdruk „Indisch Weekblad 
van het Regt"). (Batavia), 1889. 8». 

119. Dliamia. Het een en ander over landrente- regeling op Java, in ver- 
band met de jongste discussiën over de Indische Begrooting in de 
Tweede Kamer der Staten-Oeneraal. 's Gravenhage , 1889. 8«. 

121. Oelpke, Dr. J. H. F. Sollewün. De landerijen onder het Engcl.sche 
tus.schenbe8tuur verkocht en het verbod van heerendienst<»n aldaar. 
Cheribon, (1889). gr. H«. [Niet in den handel.) 

112. Kemp, P. H. van der. Bijdragen tot de wordingsgeschiedenis van 
het Reglement op de Particuliere Landerijen be westen de Tji-nmnook. 
Samengesteld uit officieele bescheiden. Batavia, 1889. K". 

93. nijiefrilioky rP. A.]). De onbebouwde gn)uden in de landschappen 
Boelèlèng en Djambrana eiland Bali. Batavia, 18^9. fol. 

110. Atoeran tanah mardika disebelah koeion kali Tjimanoek . . . Staatsblad 
tahon 1836 N" 19. Dengan atoeran . . . enz. Betawi, l'89(). 8". (Malei.schc tekst.) 

31. WillinlL, Mr. Q. J}, De grondrechten bij de volken van den Oost- 
Indisohen Archipel. VGravenhage, 1891. 8". 

104. PaeSy J. Geschiedenis particulier landbezit op West-Ja va. !• Gedeelte. 
Batavia, 1893. 8«. 

5. — ^^— Geschiedenis der Tjikandi-landen. Naar de authentieke stukken 
bewerkt. Batavia, 1895. 8«. Met kaarten. 

113. Tendeloo, H. J. E. Over de wenschclijkheid der invoering van het 
Torrensstelsel in Ned.-Indië. Acad. Proet'scJir. Leiden, I89ö. 8". 

•) Op titel en omslag sUat: „C. P. C, Sol." 206 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

125. T^deman , H. J. Grondbelasting op Java. Proeve van aantooning der 
wenschelykheid het landrente-stelsei in te trekken — en een grond- 
beiasting-steUel in te voeren, met staking der proef die op Java 
(Preanger-regentschappen) met kadastrale opname gehomen wordt. Een 
woord naar aanleiding van de rede , gehouden door ... F. Yerstijnen , 
en de . . . discussie, in. . . het Indisch Genootschap. 's-Gravenhage, 1895. 8«. 

81. Grondbelasting op Java .... Enz. [Zie hiervóór]. Tweede 

druk. 's-Gravenhage, 1895. 8«. 

124. WesflelSy II. De landrente op Java in het Indisch Genootschap. 's Gra- 
venhage, 1895. 8». 

69. FokkenSy S*. Landrenteonderzoek op Java. Semarang — Amsterdam, 
1896. 8o. 

79. _^ Repliek op de bezwaren aangevoerd tegen mijn „Landrente- 
onderzoek op Java". 's-Gravenhage, 1896. 8'. 

128. Soerat peratoeran kongsi „CuHuur-Maatü. Lie Tham Zoon Goan" di 
Betawi. Batovia, 1896. 8^ [Maleisohe tekst.] 

75. WeflSelB, L. Naar aanleiding van F. Fokkens' „Landrente-onderzoek 
op Java". 's-Gravenhage, 1896. 8». 

44. FaeSy J. Ontwerp nieuw Reglement op de particuliere landerijen bn- 
westen de Tjimanoek , met Memorie van Toelichting . . . Artikel 1 — 5. 
Batavia, 1897. 8». 

B4. Rees, D. F. W. van. De bezwaren in het Indisch Tijdschrift van het 
recht, betreffende de nieuwe regeling der z. g. Inlandsche grondverhu- 
ringen op Java en Madoera. 's-Gravenhage, 1897. 8». 

109. Pengatoeran-pengatoeran dari perkaranja tanah-tanah mardika, 
prijman oetawa partikoelir di dalem tanah Indi-Niderland. Batavia, 1898. 
8°. [Maleische tekst.] 

45. Heglementen en bepalingen omtrent de particuliere landerijen iu Ned.- 
Indië. Batavia, 1898. S^, 

29. Toelichting der regelen omtrent de ontginning van grond door Inlan- 
ders op Java en Madoera. Vastgesteld bij de Ordonnantie van 29 Febr. 
1896 (Stbl. N« 44). Batavia, 1898. gr. 8». 

107. Werk, M. S. van de. Zur Geschiohte des javanischen Grundbesitzcs. 
Inaug. Diss. Freiburg i/B., 1899. 8o. 

120. FaeSy J. Geschiedenis van Buitenzorg. Batavia, 1902. 8^ Met kaart. 

122. -^— — Over de erfpachtsrechten uitgeoefend door Chincezen en de 
occupatie-rechten der inlandsche bevolking, op de gronden der particu- 
liere landerijen ten Westen der Tjimanoek. (Aan Mr. J. Sibeniu.s Trip 
in antwoord op... enz.) Buitenzorg, (1902). 8". a:. Openbare Werken. Mijnwezen. Zeekennie. 

Kaarten. 113. Osthoff, H. Ij. Beschrijving van het vaarwater langs de Westkust 
van Sumatra, tusschen Padang en Tapanoly; behoorende by de kaart 
...enz. Batavia, 1840. 8*. Met kaart en figuur. 

29. Derfelden de Hinderstein, Baron Q. F. von. Mémoire analytique , 
pour servir d*explication h, la carte générale des possossions Néorlan- 
daises dans Ie Grand Archipel Indien. La Haye, 1811. 4*. Avec oartes 
(n* 365 van den Catalogus van Land- en Zeekaarten). 

71. Handleiding voor het landmeten. Batavia, 1844. 8^ Met plaat. 

122. Smits, H. D. A. Zeemans-gids door de straten Banka en Gaspar. 
Batavia, 1847. 4». Met titelvignet. 

70. Velde 9 C. W. M. van de. Toelichtende aanteekeningen behoorende 
bij de Kaart van het Eiland Java, uit officieele bronnen te samen- 
gesteld. Leiden, 1847. kl. 4*. Met kaart (n" 367 van den Catalogus der 
Land- en Zeekaarten). 

15. [Doren, J. B. J. vanl. Vrijmoedige beschouwingen tegen het afstaan 
van de tinmijnen op Banka aan de particuliere industrie, door een 
oud onder-inspecteur van Palembang en Banka. 's Gravenhage , 1850. 8*. 

46. Lange, H. M. Aanmerkingen op de Vrijmoedige beschouwingen togen 
het afstaan van de tinmijnen op Banka aan de particuliere industrie, 
's Hertogenbosch , 1850. 8». 

62. Bnrgn, H. de. Bijdragen tot de kennis der bouwkunde in Ned. Indië. 
Batavia, 1851. 8^. Met platen in afzonderlijken Atlas, fok 

37. (GrOll èL Co. e. a.). [Rekest] Aan Zijne Majesteit den Koning (betreffende 
oie exploitatie der Banca Tinmijnen]. (Amsterdam, 1851). fol. 

43. [Herwerden, J. D. van]. Nederlands Oost-Indische bezittingen bij 
eenen afstand der tinmijnen op Banka, in gevaar gebragt. (Overdruk 
,Goudsch Kronijkske"). Gouda, 1851. 8*. 

27. Kaiser, F. De sterrekundige plaatsbepaling in den Indischen Archipel, 
en de maatregelen, op gezag van Z. £. den Min. van Koloniën, tot 
hare voorbereiding genomen. Amsterdam, 1851. 8<'. 

86. Krajenbrink, J. A. De l'irrigation , de son influence sur l'agriculture 
et des moyens d'y pourvoir; avec description d'une maniere de barrer 
les eaux courantes. Batavia, 1851. 4^. Avec planches. 

4. Iieon, M. de. Oost-Indische mysteriën. De toestand der Civiele Genie 
in Ned. Indië. Rotterdam, 1851. 8». 

87. CrOOOkewit Hz., Dr. J. H. Banka, Malakka en Billiton. Verslagen 

van aan het Bestuur van Neêrlandsch Indië, in de jaren 18^19 

en 1850. 's Gravenhage , 1852. 8^ Met tabel. (Uitgave Kon. Instituut). 

149. Doren, J. B. J. van. De ezelsooren van Koning Midas, beleefdelijk 
teruggezonden aan... Mr. B. W. A. £. Sloet tot Oldhuis, [in zake tin 
op Billiton] . . . door eenige beschouwingen gevolgd over den toestand 
der slaven op Java en onderhoorigheden. 's Gravenhage , 1852. 8'. 

61. Keiirenaer, [J. A.]. Over de bouwmiddelen en wijze van uitvoering 
bij de geniewerken, welke in de vallei van Ambarawa op Java worden 
aangelegd, met eene beschrijving der zamenstelling en inrigting van 
de gebouwen binnen de vesting Willem I. 's Graveuhago , 1852. kl. 4". 
Met platen en tabellen. 208 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

10. Sturler, W. L. de. Voorlezing over de delving van metalen en andere 
mineralogische voortbrengselen in onderdcheidene landen , in betrekking 
tot landbouw en beschaving. Groningen, 1852. S». 

118. Gregory, P. A. A. Zeemans Gids voor de vaarwaters van Ja va, naar 
en door den Molukschen Archipel en terug. Uitgegeven door J. Swart. 
Amsterdam, 1853. 4». 

153. Gröppert, H. B. Die Tertiarflora auf der Insel Java, nach den Ent- 
deckungen des Herrn Fr. Junghuhn beschrieben und eröi-tert in ihrem 
Verh&ltnisse zur Gesammtflora der Tertiftrperiode. 's Gravenhage, 1854. 
4». und fol. Mit Tafeln. 

35. Junghuhn, P. Catalog der geologischen Sammlung von Java. Oder 
Verzeichniss der Felsarten gesammelt zur Erl&uterung des geologischen 
Baues dieser Insel, niedergelegt und geordnet im Reichs-museum für 
Naturgeschichte zu Leiden, 's Gravenhage , 1854. gr. 8°. 

14. (B.). Tin (Het). (In „Pantheon'», Nieuwe Serie, I). Zutphen, 1856. 8". 

49. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zee- 
stroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan uitgegeven door 
het Kon. Ned. Meteorologisch Inst. [Dl. I]. 2* omgewerkte druk. Utrecht, 
1856, 57, 58, 59. 4 dhi. kl. fol. en 4^ Met kaarten, platen , tabellen en 
graphische voorstellingen. 

141. GrOedkoop, J. P. Përladjaranja toekang oekoer tanah. Bëtawi, 1857. 8°. 
Met plaat. [Maleische tekst met Jav. karakters.] 

116. Melvill van Carnbee, P. Baron. Zeemans Gids voor de vaarwaters 
rondom het eiland Java. Van wege de Commissie tot verbetering der 
Oost-Indische zeekaarten uitgegeven door J. Swart. Derde verbeterde 
uitgave. Amsterdam, 1858. 4". 

119. Smits, H. D. A. Zeemans Gids voor de eilanden en vaarwaters 
beoosten Java; door wijlen . Tweede druk. Amsterdam, 1859. 4". 

117. Onderzoekingen met den zeethermometer , . . . Uitgegeven door het 
Kon. Ned. Meteorologisch Inst. Utrecht, 1861. kl. fol. Met kaarten, 
illustratie en tabellen. 

30. Andrau, K. F. R. Beizen van Australië naar Java... Uitgegeven 
door het Kon. Ned. Meteorologisch Inst. Utrecht, 1862. 4®. Met platen. 

5. (Lakerveld , [A.] van & Broox , [Gr. L.]). De toestand der industrie in 
Neèrlandsch-Oost-Indië , in verband beschouwd met de wijze, waarop die 
het best bevorderd worden kan. Delft, 1862. 8°. 

145. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zee- 
stroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan, uitgegeven door 
het Kon. Ned. Meteorologisch Inst. (Chinesche Zee en westelijk gedeelte 
van den Noorder Stillen Oceaan) >). Utrecht, 1863, 76. 2 dln. 4». Met 
tabellen. 

102. Billiton-Maat8Chapp\j. Verslag over het boekjaar 1863—1901/1902. 
('s Gravenhage , 1864—1902). 39 stuks. 8*^. Met kaarten en tabellen. 

33. Diesty P. van. Bangka, beschreven in reistogten. Amsterdam, 1865. 
8*^. Met kaarten en illustraties. 

73. Qroot, C. de. Eene bijdrage tot de kennis van de Ned. Indische 
steenkolen. Met Bijlagen. Rotterdam, 1865. 8®. 

24. KloOfly ... Vorkommen und Gewinnung des Goldes auf der Insel 
Borneo. [Mit Anhang.] (In „Berg- und Hüttenmannische Zeitung", XXIV). 
(Leipzig), 1865. 4». 

45. MaatBOhappjj tot ontginning van petroleurabronnen in Ned.-Indië. 
Prospectus. Z. pi., [1866]. fol. ï) De titel van dl. Il begint: „Eeizen door de Chinesche Zee en het 
westelijk gedeelte van den Noord Pacific." X. OPENB. WEKKEN. MIJNWEZEN. ZEEKENNXS. KAARTEN. 209 

d9. Mededeelin^en over de Billiton-maatsohappij, uitsluitend voor aandeel- 
houders bestemd. (1866)— 67. ('s Gravenhage , 1866, 67). 2 stuks. 8". 

98. Statuten van de naamlooze vennootschap „Billiton-Maatschappij" . . . 

vastgesteld 1860, . . . gewijzigd 1866. (Met Nadere Wijzigingen 

1868 en 1875.] f s Gravenhage , 1866, 68, 75.] 3 stuks in 1 omslag. 8°. 

115. [Leupe, P. A.]. Inventaris der verzameling kaarten berustende in 
het Kijks- Archief. Eerste Gedeelte. *s Gravenhage, 1867. 4'. 

50. Mededeelingen uit de Journalen aangaande bijzondere meteorologische 
verschijnselen, havens, banken, enz. in sommige gedeelten van den 
Oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, uitgegeven door 
het Kon. Ned. Meteorologisch Inst. Utrecht, 1867. 4^. Met illustraties. 

68. Toewater y P. M. Iets over het kadaster in Ned.-Indië. Handleiding 
voor landmeters en eigenaars van vaste goederen. Batavia, 1867. 8". 
Met figuren. 

12. ZeiIaanw\jSEingeil van Java naar het Kanaal. Uitgegeven door het 
Kon. Ned. Meteorologisch Inst. I. De maandelij ksche snijpunten van 
de reizen van Oost-Indië naar het Kanaal. II. [Tekst met Bijlagen.] 
Utrecht, 1868, 70. 2 dln. langw. fol. en fol. Met schetskaarten. 

63. Bmjjil, H. de. Iets over bevloeijingen op Java. Bedevoering. Ley den, 
1870. 8o. 

79. (Diesty P. van). De kolenrijkdom der Padangsche Bovenlanden en de 
mogelijkheid van voordeelige ontginning. Amsterdam, 1871. gr. 8". Met 
kaart en illustraties. 

21. (Qreve, W. H. de). Het Ombilien-kolenveld in de Padangsche Boven- 
landen en het transportstelsel op Sumatra's Westkust. [Met Bijlagen.] 
's Gravenhage , 1871. 4^ Met kaarten en sohetsteekening. 

176. Route voor stoomschepen door den Indischen Oceaan van Aden naar 
Straat Sunda en terug. Utrecht, 1871. langw. gr. 4'. Met kaarten. [Uit- 
gave „Kon. Ned. Meteorologisch Inst."] 

112. [Iieupe, P. A.]. Catalogus der verzameling van kaarten van het 
Ministerie van Marine. [Met Voorwoord van J. M. Obreen.]. 's Gra- 
venhage, 1872. 4». 

121. fieizen van Australië naar Java, enz. Uitgegeven door het Kon. Ned. 
Meteorologisch Inst. Tweede vermeerderde druk. Utrecht, 1872. 4". Met 
plaat en tabellen. 

96. I4jst (Alpliabetische) van land-, zee-, rivier-, wind-, storm- en 
andere kaarten, toebehoorende aan het Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen. Batavia — 'sHage, 187B. 8*^. 

13. Stöhr, S. Die Provinz Banjuwangi in Ost- Java mit der Vulkangruppe 
Idjen-Raun. Keiseskizzen. (Sep. Abdruck „Abhandlungen der Sencken- 
berg'schen naturforschenden Gesellschaft", IX). Frankfurt a. M. , 1874. 
4°. Mit Karten, Tafeln und lUustrationen. 

69. Bapi>Ort omtrent het irrigatiewezen op Java en Madura. [Met:] (Bij- 
lagen). Batavia, 1875. 2 dln. fol. 

120. Tranohe-tabel ten gebruike van de Topographische Dienst in Neder- 
landsch-Indie. Batavia, 1875. fol. 

82. Trian^alatiOIl (Di©) von Java ausgeführt vom Personal dos Goographi- 
schen Dienstes in Nied. Ost-Indien. P — VP Abtheilung . . . bearbeitet 
von Dr. J. A. C. Oudemans. (Batavia und) Haag, 1875, 78, 91,95, 
97, 1900. 6 Bde. gr. 4o. Mit Karten, Tafeln und Illustration. 

95. Catalogus der boekwerken én kaarten, aanwezig in de Bibliotheek 
van het Mijnwezen te Batavia. Batavia, 1876. 4». 

lU. (Metzger, B.). A monsieur F. de Bas, Capitaine d'état-major k La 
Haye. (Stuttgart, 1877). 8«. 

Cat Kol. BiW. 13/10/03. 14 210 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

58. Zeilaanw^ zingen van het Kanaal naar Java. Uitgegeven door het 
Kon. Ned. Meteorologisch Inst. Utrecht, 1877. 4o. Met schetskaarten 
en tabellen. 

53. Groot, C. de. Notioe,... de Ia Classe 43 „Produits de Texploitation 
des mines et de la metallurgie", de 1'Exposition Universalle Internatio- 
nale de 1878, ék Paris, en ce qui concorne les Indes Orientales Néer- 
landaises. La Haye, 1878. 8*. 

51. Winden (De) op de kust van Atjeh. (Los vents sur la cóte d*Atvjeh.) 
Uitgegeven door het Kon. Ned. Meteorologisch Inst. Utrecht, 1878. 4*. 
Met tabel. [HoU. en Fransche tekst.] 

1. IiOrié, J. Bijdrage tot de kennis der Javaansohe eruptiefgesteentea. 
Acad. Proefschr. Rotterdam, 1879. 8^ Met tabel. 

65. Post, C. L. F. Over den Waterstaat in Nederlandscli-Indië. Amster- 
dam, 1879. 8«. 

83. Prospectus der mij nbon w-maatschappij „Samatra''. Batavia, 1879. 
kl. 8». iBijlage „De Vorstenlanden".] 

106. Reizen door de Chinesche zee en het westelijk gedeelte van den Noord 
Pacific, en onderzoekingen aangaande winden, zeestroomingen , enz. 
I. Tweede vermeerderde druk. Utrecht, 1879. 4o. Met kaarten. (Uitgave 
„Kon. Ned. Meteorologisch Inst."] 

81. Stem (£en) uit Java's Oosthoek in het algemeen belang van Neder- 
land en Ned.-Indië (omtrent irrigatie]. [I — II.] (Overdrukken ). 

Z. pL, (1879). 2 stuks in 1 omslag. 8». 

54. Verbeek, R. D. De mijnwotten in Ned.-Indië, getoetst aan de be- 
ginselen van het mijnrecht en van de mijnhuishoudkunde. [Met Aan- 
hangsel: De Fransche mijnwetten van 28 Juli 1791 en van 21 April 1810]. 
Batavia, 1879. 8°. 

64. Verwaandh.eid (De) van de technici contra de Kommiezerij. Een 
woord naar aanleiding van „Over den Waterstaat in Ned. Indië" door 
C. L. F. Post... Door een Kommies. Delft, [1879]. 8«. 

59. Voorwaarden (Algemeene) voor de uitvoering en het onderhoud 
bij aanneming der werken onder beheer van het Departement der 
Burgerlijke Openbare Werken in Ned.-Indië. Herdruk. Batavia, 1879. kl. 8*. 

105. Martin, Dr. K. DieTertiarschichtenauf Java. Nach den Entdeckungen 
von Fr. Junghuhn bearbeitet. Leiden, 1879—1880. gr. 4°. Mit Tafoln 
und Karte. 

85. Reglement regelende het toezigt op het gebruik van stoomtoestellcn 
in Ned.-Indië. Met eenige Aanteekeningen door een deskundige. Djokja, 
1880. 80. 

25. Verbeek , R. D. De zilver- en goudmijnen van Salida op Sumatra's West- 
kust. (Overdruk „Algemeen Dagblad van Ned. Indië"). Batavia, 1880. 8*. 

67. Vrendenberg, H, Iets over waterwegen en waterleidingen op Java. 
Soerabaia, 1880. 8». 

47. Houtman, Pr. Catalogue des étoiles circumpolaires australes observéea 

dans 1'ile de Sumatra par -en 1'année 1600. Traduit du hollandais 

et publié [avec Introduction] par A. Marre. (Extrait ^Bulletin des 
Sciences mathém. et astronom.", 2* série, V). (Paris, 1881). 8'. 

170. Verbeek, R. D. M. Geologische Notizen über die Insein des Nied.- 
Indischen Archipels imAlIgemeinen und über die fossilfüh renden Schichten 
Sumatra's im Besonderen. (Sep. Abdruck „Palaeontographica", Suppl. 
m). Cassel, 1881. 8o. Mit Tafeln. 

19. Brauw, Jhr. T. E. de. Zeilaanwijzingen in Straat Siberoet... 1877. 
Batavia, 1882. gr. 8«. X. OPENB. WERKEN. MIJNWEZEN. ZEEKENNIS, KAARTEN. 2U 

143. Hiamnk , A. C. Wetten der aard- en Volta -Htroomen benevens eene 
benaderingsmethode tot het meten van deze stroomen in telegraaf ij ncn. 
Batavia, 1882. 8». Met figuur. 

57. Posewitz, Dr. Th. Unsere geologischen Kenntnisse von Bomeo. (Sep. 
Abdnick „Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kön. Ung. Geologischen 
Anstalt", VI). Budapest, 1882. gr. H«. Mit Karte und Tafel. 

*174. Voorsohrift ter vervaardiging van topographische kaarten betreffende 
de Nederlandsche bezittingen in Oost Indië. 's Graveuhage, [1882]. langw. 
gr. 4«. Met kaartjes. [Plaatwerk.] 

110. Jaeger, F. M. Toelichting van de grafische voorstellingen (blad I— IV) 
betreffende de statistiek en de staathuishoudkunde van Ncd.-Indië 
benevens eene kritische beschouwing over de . . . grafische en de geo- 
grafische methode in de statistiek... enz. 's-Gravenhage , 1883. 8*. Met 
kaarten in afzonderlijke portefeuille. (UoU. en Fransche tekst.] 

28. IiOudon, J. P. De eerste jaren der Billiton-onderneming. (Overdruk 
„De Indische Gids"). Amsterdam, 1883. gr. 8«. {Ex. op luxe-papier.] 

41. Verbeek, B. D. M., [Schelle, C. J. van, Fennema, B. en 
Jongh Hz., D. de]. Topographische en geologische beschrijving van 
een gedeelte van Sumatra's Westkust. [P— 2* Gedeelte.] Batavia, 1883. 
2 stukken in 1 band. gr. 8°. Met Atlas (n" 331 van den Catalogus der 
Land- en Zeekaarten). 

1Ó2. [Dietrich, C.]. Les premières nouvelles concernant Péruption du 
Krakatau en 1883 dans les journaux de l'lnsulinde. [Publiés par ie 
Prince Boland Bonaparte.] Paris, 1884. gr. in-8". Avec carte. 

16. Doom, M. O. van. Gids voor het bevaren van Straat Karimata. Bata- 
via, 1884. gr. 8». 

36. Groot, C. de. Rede betreffende de ramp , veroorzaakt door de werking 
van den vulkaan Bakata (Krakataoe) in 1883. 'sGravenhage, (1881). 8". 

11. Verbeek, B. D. M. Kort verslag over de uitbarsting van Krakatau 
op 26, 27 en 28 Aug. 1883. Batavia, 1884. gr. 8». 

159. Wiltens, Mr. H. W. Andrée, c. s. Aanleg van spoorwegen en kolen- 
mijn ontginning ter Sumatra's Westkust. Concessie aanvraag. Batavia, 
1884. 8*. [Niet in den handel.] 

150. Cappelle Jr., H. van. Het karakter van de Ned.-Indischo tertiaire 
fauna. Acnd. Proefschr. Sneek, 1885. 8°. 

34. Verbeek, B. D. M. Krakatau. Uitgegeven op last van Z. Exc. den 
Gou V. -Generaal van Ned.-Indië. Batavia, 1885. gr. 8^^. Met kaarten en 
teekeningen in koker (n» 330 van den Catalogus der Land- en Zee- 
kaarten); en afzonderlijk Album met platen, langw. fol. 

32. Gids voor het aandoen van de reede Batavia. Met Supplement N" 1. 
Batavia, 1885, (87). 2 stukken in 1 omslag, gr. 8o. 

42. Posewitz, Dr. Th. Die Zinninseln im Indischen Oceane. I. Geologie 
von Bangka. Als Anhang: Das Diamantvorkomraen in Borneo. 11. Das 
Zinnerzvorkommen und die Zinngewinnung in Bangka. (Sep. Abdruck 
nMittheilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungar. Geologischen An- 
stolt", Vn— Vm). Budapest, 1885, 86. 2 Theile. gr. 8". Mit Kar ten 
und lUustrationen. 

38. Brauw, Jhr. T, E. de. Zeilaanwijzingen in Straat Siberoet. 1877. 
Batavia, 1886. gr. 8*. 

2. Cotteau, E. Voyage aux volcans de Java. (Extrait ^Annuairedu Club 
Alpin Francais", XII). Paris, 1886. 8°. Avec planches et illustration. 

52. Kemp, P. H. van der. Billiton-opstellen. Batavia, 1886. 4". Met 
tabellen. 

40. (v. d. K.) [= j L Een nieuwe atlas van Xederlandsch-Indië. 

(Overdruk „Bataviaasch Handelsblad"). (Batavia) , 1886. 8^. 212 I. NEDERLANDSen OOST-INDIÊ. 

9. Verbeek, B. D. M. Krakatau. Publié par ordre de S. Exc. leGouv.- 
Général des Indes Néerlandaises. Batavia, 1B86. gr. in-S*. 

158. (Verbeek, B. D.). Nota over de verrichtingen der Oost-Indiache Com- 
pagnie bij de ontginning der goud- en zilveraders te Salida, op Sumatra's 
Westkust. (Amsterdam, 1886). 8«. 

172. (Domseiffbn, I.). Lijst der kaarten in bezit van het Nederlandsch 
Aardrijkskundig Genootschap op 1 Jan. 1887. Amsterdam, 1887. gr. 8». 

48. Gidfl voor het bevaren van de Gaspar Straten. Batavia, 1888. gr. 8". 

8. Verbeek, Dr. B. D. M. Krakatau. Eerste gedeelte. Tweede verbeterde 
druk. Batavia, 1888. gr. 8^ 

75. Brooshoofb, Mr. P. De formatie van den Waterstaat. (Overdruk ^De 
Locomotief). Semarang, (1889). 4». 

88. Findlay, A. G. A Directory for the navigation of the IndianArchi- 
pelago, and the Coast of China, from... etc. With descriptionsof the 
winds, monsoons, and currents, and... etc. Third edition. London, 
1889. 4°. With maps. 

17. Gids voor het bevaren van straat Soenda. Batavia, 1889. gr. 8*. 

90. Fosewitz, Dr. Th.. Borneo. Entdeckungsreisen und Untersuchungen. 
Gegenw&rtiger Stand der geoiogischen Kenntnisse. Verbreitung der 
nutzbaren Mineralien. Berlin , 1889. gr. 8°. Mit Karten und Illustrationen. 

125. Koloniaal Mliseum... te Haarlem. [Beschrijvende Catalogus tevens 
handleiding tot de kennis der voortbrengselen van de Ned. overzeesche 
gewesten.] 

[XV — XVIII.] Gesteenten en mineralen van Ned. Oost-Indië. Tin. 
Diamant en edele metalen. Steenkolen. Petroleum. Door Dr. D. de IiOOB. 
Haarlem, [1889, 90, 92, 93]. 4 stukken. 8*>. Met platen, kaart en tabel. 

55. Billiton. (Overdruk „Ja va-Bode"). (Batavia, 1890). 8«. 

76. Brooshoofb, Mr. P. Be vloeiing en waterkeering in Indië. (Overdruk 
„De Locomotief', 1889—90). Semarang, (1890). 4». 

7. (Ernst, A.). Das Gold- und Silbererz-Vorkommen von Tambang-Salida 
auf Sumatras Westküste. Hannover, 1890. 8". Mit Tafel und lUustration. 

39. Kaarten en gidsen van den Ned.-Indischen Archipel uitgegeven door 
het Hydrographisch Bureau van het Dep. der Marine te Batavia. Bata- 
via, 1890. gr. 8o. 

151. Singkep Tin Maatschappij. Verslag over het boekjaar eindigende 
31 Juli 1890, 92, 94— 30 Juni 1903. 's-Gravenhage , 1890—1903. 12 stuks. 8*. 

109. Verslag van het Mijnwezen over het 2* kwartaal van 1890— het 4* 
kwartaal van 1902. Batavia, 1890—1903. 51 stuks. gr. 8o. 

155. Exploitatie marmergroeven „Wadjak". *s-Gravenhage , 1891. S\ 

23. [Houten, P. J. van]. De Oembilien kolen velden in de Nederl. Maat- 
schappij ter bevordering van Nijverheid Dep. *s-Gravenhage [uitgegeven, 
met Discussiën] door P. A. Haaxman Jr. (*s-Gravenhage) , [1891]. 8'\ 

56. Iiange, G. A. de. Mijnontginning van Staatswege op Billiton. 's-Gra- 
venhage, 1891. gr. 8*. 

6. Ifinisterie van Koloniën . . . Voorschriften betreffende de aanbeste- 
ding en levering van ijzerwerken met toebehooren. (Vastgesteld . . . 
2 Maart 1891). 's Gravenhage , 1891. 8». Met platen en figuur. 

131. Maatsohapp^ (Koninkl\jke Nederlandsohe) tot Exploitatie van 
Petroleumbronnen in Ned.-Indië. Verslag over 1890 — 1902. (Leiden en^ 
's Gravenhage , (1891—1903). 13 stuks. 8°. Met sohetskaart en tabellen. 

22. Hooze, J. A. Verslag over de inrichting en het materieel eener kolen- 
mijn te Sawah Loento, ter ontginning van het Soengei Doerianveld 
der Oembilienkolen op Sumatra. 's Gravenhage , 1892. 4*. Met figuur. X. OPENB. WERKEN. MIJNWEZEN. ZEEKENNIS. KAARTEN. 213 

77. Hoose, J. A., Eekhout, B. A. and Sandiok, B. A. van. The coal- 
fields of Malaysia. A paper read before . . . etc. (with Discussion]. (Reprint 
«Transactions of the Federated Institution of Mining Engineers"). 
London— Newcastle u/T, 1892. roy. 8°. 

26. (Houten , F. J. van). Het besluit tot staataontginning van het Oem- 
bielin-kolenveld. (Overdruk „Het Vaderland"). ('sGravenhage), 1892. 8r 

1B6. OudemanSy G. J. en Bookel, H. van. Toelichting behoorende bij 
de kaart van de Residentie Jogjakarta. (Jogjakarta, 1892). kl. 8<>. Met 
kaart in afzonderlijke portefeuille. 8^. 

60. Voorwaarden (Algemeene) voor de uitvoering bij aanneming der 
werken onder beheer van het Departement der Burgerlijke Openbare 
Werken in Ned.-Indië. Batavia, 1892. kl. 8o. 

142. VoB, Q. W. F. de. Indische bouw-hygiëne. Proeve van eene toe- 
passing van de gezondheidsleer bij het bouwen in Ned.-Indië. Batavia, 
1891. 8^ Met platen in afzonderlijken Atlas. Batavia, 1892. fol. 

184. Vrolik, W. K. M. Billiton. Onuitgesproken rede. 'aGravenhage, 1892. 
8». Met tabellen. 

20. Wakkie, H. Beschouwingen betreffende het wetsontwerp voor den 
aanleg van een dam in het Westgat van Soerabaija , van af . . . enz. 
(Overdruk ^De Ingenieur"), ('s Gravenhage) , 1892. 8». Met kaart. 

146. Kaarten en Gidsen van den Ncd.-Indischen Archipel uitgegeven door 
het Hydrographisch Bureau van het Departement der Marine te Bata- 
via. Batavia, 1893. gr. 8». 

31. Bik, E. F. T. A. Gids voor het bevaren der vaarwaters van Atjeh. 
Batavia, 1894. gr. 8^. 

1»1. Bosse, M. J. van. De toekomst voor den ingenieur in Ned.-Indië. 
(Overdruk „Delftsche Studenten- Almanak"). (Delft), 1894. kl. 8". 

80. Verslag van de Directie der Ncd. Ind. Mijnbouw Maatschappij . . . 
van af de oprichting tot... Juni 1H94. Batavia, 1894. 8°. Met kaart. 

132. Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Ned.-Indië over de 
jaren 1892—1901. 's Gravenhage , 1894—1903. 10 dln. 4*. Met kaarten. 

182. Bosse, M. J. van. De verslagen over de Burgerlijke Openbare Werken 
in Ned.-Indië over 1892 en 1893. (Overdruk „De Ingenieur"). 's-Graven- 
hage, 1895. 8o. 

94. CatalogpiS van zeekaart-en en gidsen van het Koninkrijk der Neder- 
landen en de Koloniën. Min. van Marine, Afd. Hydrographie. 's-Gra- 
venhage, 1895. 4». 

133. Grinwis Plaat, P. Bevloeiingen in Noord-Italië en Spanje. Verslag 
uitgebracht op last van Z. Exc. den Min. van Koloniën. ('a-Gravenhage) , 
1895. 4<*. Met illustraties; en afzonderlijken Atlas van platen en kaarten, 
langw. 4". 

72. — ^— De productiviteit van irrigatiewerken. (Overdruk „De In- 
genieur"), ('s Gravenhage) , 1895. 8^. 

186. Deken , J. Staatsaanleg van irrigatiewerken op Java. (O verdruk „Vragen 
des Tijds"). Haarlem, 1895. 8«. Met tabel. 

74. Prqsljijst van het Departement dor Burgerlijke Openbare Werken. 
Batavia, 1895. fol. 

108. Tabel van de resultaten eencr, met behulp van den planimeter, ver- 
richte meting van den vlakken inhoud der Nederlandsche Bezittingen 
in Oost-Indië. Batavia, 1895. fol. Met schetskaarten. 

185. (Weqs, C. W.). Een dreigend gevaar voor Soerabaija. (Overdruk 
qSoerabaia Courant"). (Soerabaia), 1895. gr. 8^. 214 I. NEDERLANDSen OOST-INDIE. 

84. Wing EaJSton, "N. Diamanten in Landak hun voorkomen en ontgin- 
baarhoid. (Overdruk „Javasche Courant**). Batavia, 1895. gr. 8". Met 
kaart. [HoU. en Engelsche tekst.) 

156. E^dman, F. H. Drinkwatervoorziening te Soerabaia. *s-Gravenhage , 
1896. 8o. 

*18. Topographisohe dienst in Ned. Indië. Voorschrift bevattende de 
aangenomen teekens ... bij het vervaardigen van topographisohe kaarten 
benevens... enz. (Batavia), 1896. 4°. (Plaatwerk.] 

66. Verbeek, Dr. B. D. M. en Fennema, B. Geologische beschrijving 
van Java en Madoera. Amsterdam, 1896. 2 dln. 8°. Met platen; en 
afzonderlijke Portefeuille met kaarten {n° B82 van den Catalogus van 
Land- en Zeekaarten). 

89. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1847 — 1897. ('sGraven- 
hage, 1897). fol. Met kaarten, platen, portretten en illlustraties. 

177. Stok, J. P. van der. Wind and weather, ourronts, tides and tidal 
streams in the East Indian Archipelago. Batavia, 1897. fol. obl. With 
plates and charts. 

130. Stoppelaar, L. P. de. De petroleum industrie, in het bijzonder die 
van Ned. Oost-Indiö. Overzicht bewerkt ten behoeve van houders van 
petroleum waarden. Amsterdam, 1897. gr. 8". 

97. Catalogus van kaarten en boekwerken uitgegeven door de Afd. Hydro- 
graphie van het Min. van Marine, 's Gravenhage, 1898. 4°. Met kaarten. 

104. Noordkust van Java. Van hoek Krawang tot Duiven-eiland. (Over- 
druk „ Mededeelingen . . . aan Zeevarenden",... 1888— 92 en... enz.). 
'sGravenhage, 1898. kl. 4». 

100. Oostkust Sninatra van Varkenshoek tot Lucipara-punt , benevens 
de Duizend-eilanden en van Langsarbaai tot de Karimon-eilanden. 
(Overdruk „Berichten aan Zeevarenden" 1886, „Mededeelingen", . . . enz.) 
's-Gravenhage , 1898. 8«. 

UI & lila. (BouS^r, G. P.). Catalogus der Land- on Zeekaarten toebehoo- 
rende aan het Kou. Instituut voor de Taal- , Land- en Volkenkunde van 
Ncd.-Indie. 'sGravenhage, 1898. 8". (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

91. Spall, W. J. v[an]. Practische handleiding over „Telefonie" voor 
eerstbeginnenden. Djokjakarta, 1898. 8*^. 

92. Verbeek, Dr. B. D. M. Kort verslag over de aardbeving te Ambon 
op 6 Jan. 1898. (Met Bijlagen.) Batavia, 1898. gr. 8«. Met kaarten en 
platen. [Extra- Bijvoegsel „Javasolie Courant".] 

101. Witkamp, H. Ph. Th. Handleiding bij de kaart van Noord-Celebcs. 
(Schaal 1 : 500.000). [Met Bijlagen.] Amsterdam, 1898. 8". Met kaart in 
afzonderlijke portefeuille. 

103. Zuidoostkust Borneo, eiland en straat Laoct, met omliggende 
klciucM-e eilanden. De Aroe-eilandeii, benevens... eilandengroepen be- 
weston en benoorden Nieuw-Guinea. (Overdruk „Mcdedeelingou . . . aan 
Zeevarenden", . . . 1888 en 91 en . . . enz.). Bijgewerkt tot . . . 1898. 's Gra- 
veiihage, 1898. 8«. 

Vó'ó. Jaarverslag over 1897—1902 der Naamlooze Vennootschap Petroleum- 
Maatschappij „Moeara Enim" te Amsterdam. Amsterdam, [1898 — 1903). 
6 stuks. 8». 

161. Petroleum-Maatschappy Sumatra—Palembang. Verslag over 1897— 
1902. 's-Gravenhage, (1K98— 1903). 6 stuks. 8^ Met kaarten. 

93. Ameh [=ColIet, O. J. A.]. L'or aux Indes Orientales Néerlandaises. 
Etude sur 1'état actuel de 1'industrie aurifère. Batavia, 1899. 8*. X. OPENB. WEBKEN. MÜNWEZEN. ZEEKENNIS. KAAKTEN. 216 

144. (Enthoven, J. J. K.). Notice sur les cartes, livres et objets oom- 
posés et recueillis par Ie Service topographiqiie don Indes Orientales 
Néerlandaises et destinés è. TExpoHitioii universelie de Paris de 1900. 
Batavia, 1899. gr. in-8o. Avec carte. 

129. Harenoarspel , Mr. J. C. van. Een nationaal belang (onze goud- 
industrie in Oost en West). 's-Gravenhage , [1S99]. 8«. 

128. Homan van der Heide, J. Beschouwingen aangaande do volks- 
welvaart en het irrigatiowezen op Java in verband met de Solovallei- 
werken. Batavia — 's Gravenhage , 1899. 8°. 

126. Koloniaal Museum... te Haarlem. Beschrijvende Catalogus. Tweede 
druk. 

XVin. Petroleum door Dr. D. de Loos. Haarlem, 1899. 8». 

3. Piepers, Mr. M. C. De Indische mijnwet en het eigendomsreoht. 
Amsterdam, 1899. 8». 

44. Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel. I— III, met Aan- 
vullingsblad N* 1 op dl. I — II, en Land verkenningen behoorende bij dl. 
I— m. 's Gravenhage , 1899, 1900, (00), 02,02,03, (08), 03. 8 stukken in 
7 bdn. 8*. Met kaarten en platen. 

187. Broek d'Obrenan, B. van den. De reorganisatie van den Indischen 
Waterstaatsdienst. (Overdruk „Do Ingenieur"), ('s Gravenhage), 1900. 8'^. 

127. Catalogus van kaarten en boekwerken uitgegeven door de Afd. 
Hydrographie van het Min. van Marine. 's-Gravenhage, 1900. 4*. Met 
kaarten. 

134. Halbertsma, H. P. N. Bapport in zake de drinkwatervoorziening 
der hoofdplaats Soerabaja. (Met 10 Bijlagen). Uitgebracht aan Z. Exc. 
den Min. van Koloniën, ['s Gravenhage, 1900]. fol. Met platen; en met 
kaarten in afzonderlijken koker. 

168. Handleiding voor de uitvoering van secundaire triangulaties. Samen- 
gesteld ten behoeve van het personeel der opnemingsbrigades van den 
topographischen dienst. Batavia, 19(X). 4". Met platen. 

1B5. (Telders, J. M., Leemans, W. F., Kraus, J. en Meqier, J. E. 
ae). Verslag van de Commissie van Advies nopens de werken in de 
Solo-vallei, door den... Min. van Koloniën benoemd bij beschikking 
van 23 Dec. 1898. Delft, 1900. gr. 4«. Met kaarten en platen. 

137. Triangulatie van Sumatra. Driehooksnet van Sumatra's Westkust. De 
coördinaten der driehoekspunten. Samengesteld bij do triangulatie- 
brigade. Batavia, 1900. gr. 8°. Met kaart en plaat. 

166. Verbeek, Dr. B. D. M. Kort verslag over de aardbeving te Soeka- 
boemi (Preanger Begentschappen) op 14 Jan. 1900. Batavia, 1900. gr. 8o. 
lExtra-Bijvocgsel „Javasche Courant".! 

165. — ^— ^ Kort verslag over de aard- en zeebeving op Ceram, den 
30"»~ Sept. 1899. Batavia, 1900. gr. 8». Met kaart. [Extra-Bijvoegsel 
„Javasche Courant".] 

Xgl, -.^^_ Voorloopig verslag over eene geologische reis door hot Ooste- 
lijk gedeelte van den Indischen Archipel in 1899. Batavia, 1900. gr. 8». 
Met kaart. [Extra-Bijvoegsel „Javasclie Courant".] 

140. Wing Easton, K". Handleiding tot do kennis der praktische minera- 
logie, geologie en mijnontginning. I. Minerah)gie en Geologie. Tweede 
verm. en gedeeltelijk omgewerkte druk. II. Mijnontginning. Tweede, 
verm. en verb. druk. Batavia, 1900, 01. 2 dln. gr. 8*'. Met 2 Athissen 
met platen, langw. 4». 

148. Gerst, E. Een kwaal bij de werken van openbaar nut in Indiê en 
een eerlijk middel tot betering. [Met Aanhangsel. Overgenomen uit „De 
Indische Gids", jaarg. 1901.] Amsterdam, 1901. 8". 216 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

167. Overzicht van de organisatie en de werkwijze van den topographischen 
dienst in Ned. Indië. Samengesteld bij het Topographisch Bureau te 
Batavia. Batavia, 1901. gr. S». 

154. Wiohmann , A. Ueber einige Gesteine von der Humboldt-Bai (Neu- 
Guinea). Vortrag. (Sep. Abdruck „ Central blatt für Mineralogie etc.''). 
(Stuttgart), 1901. 8«. Mit Kartenskizze. 

163. Catalogus van kaarten en boekwerken uitgegeven door de Afd. Hjdro- 
graphie van het Min. van Marine, 's Gravenhage , 1902. 4*. Met kaarten. 

178. (Q-orkom, [K. W.] van). Het irrigatie- wezen, in betrekking tot den 
economischen toestand op Java. (Overdruk „De Indische Merouur"). 
(Amsterdam), 1902. 8«. 

183. Leemans y W. P. Het Westgat van Soerabaja. (Overdruk „De In- 
genieur"). 's-Gravenhage , 1902. 8<>. 

17 L. Molengraaff, G. A. F. Ueber die Geologie der Umgegend von Suma- 
latta auf Nord- Celebes und über die dort vorkomm enden goldfülirenden 
Erzgë-nge. (Aus „Zeitschrift für praktische Geologie"). (Berlin), 1902. 4». 
Mit Kartenskizzen. 

179. Vergadering (Openbare) op . . . 12 Mei 1902 . . . belegd door de 
Ned. Afdeeling der N. I. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw en 
de Vereenigingen „Oost en West" en „Moederland en Koloniën" [in 
zake bevloeiing op Java]. (Overdruk „De Indische Mercuur"). Amster- 
dam, (1902). &>. 

169. Vermaes Jr., S. J. Openingsrede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het Hoogleeraarsambt in de mij nbouwkundige vakken aan de Poly- 
technische school te Delft. (Overdruk „De Ingenieur"), ('s Gravenhage), 
1902. 8». 

162. Xiichtenli(J8t van het Koninkrijk der Nederlanden en de Koloniën. 
Ministerie van Marine, afd. Hydrographie. 's-Gravenhage , 1902 , 03. 
2 stuks. 4». 

78. Sibog^Expeditie. Uitkomsten op zoölogisch, botanisch, oceanogra- 

phisch en geologisch gebied in Ned. Oost-Indië 1899 — 1900 aan boord 

H. M. Siboga onder commando van ... G. F. Tydeman uitgegeven door 

Dr. M. Weber. 

I. Introduction et description de 1'expédition par M. Weber. (1902). 

Avec cartes, illustrations et diagrammes. 
II. Description of the ship and appliances used for scientific explo- 
ration by G. F. Tydeman. (1902). With plates and illustrations. 
III. Hydrographie results of the Siboga-expedition by G. F. Tydeman. 
1903. With maps and illustrations. 
Leiden, 1902-03. 3 dln. gr. 4°. 

157. Vergfunningen tot mijnbouwkundige opsporingen. Tot en met 31 Dec. 
1901—1902. Batavia, 1902, 03. 2 stuks. 8^ [Extra-Bijvoegsels „Ja vascbe 

Courant".] 

180. Bemard , Le Capitaine P. Aménagement des eaux k Java. Irrigalion 
des rizières. Rapport . . . d'une Mission d'études aux Indes néerlandaises. 
Paris, 1903. 4". Avec cartes, plauches et illustrations. 

175. [IiOUdon, Mr. A. en Pott, Mr. J. G.]. Nieuwe mijnwetgeving. Voor- 
schriften tot uitvoering van het Kon. oesluit van 29 Juli 1899 N* 29 
(Ind. Stbl. 1899 N*» 297). I. Vereischten waaraan houders van mijn- 
concessiön moeten voldoen. II. Regeling van de heffing van vast recht 
en cijns van de bruto-opbrengst van mijnconcessiën. Batavia, 1903. 
2 dln. gr. 8". y. Plant- en Dierkunde. %. Piso, Q-. [= W.]. De Indiae utriusque re naturali et medica Libri 
quatuordecim. [I. Q-. Pisonis,. . . Hlstoriae naturaiis & medicae Indiae 
Occidentalis Libri quinquo. U. G. Marcgravii de Liebstad, Trac- 
tatiis topographicus &, meteorologicus Brasiliae, . . . quibus additi sunt. . . 
Conunenturii de BraHÜiensium & Chilensium indole & lingua. UI. I. [= J.] 
Bontii,..., Historiae naturaiis & medicae Indiae Orientalis Libri 

sex Commentarii , . . . . a Q-. Pisone, in ordinem redacti & illustrati. 

lY. G. Pisonis Mantissa aromatica.]. Amstelaedami , apud L. et D. 
Elzevirioa, 1658. 4 tomi in 1. fol. Cum iconibus. 

17. Meister, G. Der Orientalisch-Indianische Kunst- und Lust-Gftrtner/ 
das ist: eine aufrichtige Beschreibung derer meisten Indianischen/ als 
auf Java Major, Malacca und Jappon , waohsenden Gewürtz- Frucht- und 
Blumen-BHume/ . . . wie auch . . . was bey dos Autoris zweymahliger 
Reise nach Jappan, von Java Major, oder Batavia ^l&ngst derer Cüsten 
Sina, Siam , und rückwerts über Malacca , daselbsten gesehen . . . worden. 
Bresden, J. Riedel, 1692. 4o. Mit Kupfern. 

104. BumphiuSy Q>. E. D'Amboinsche Rariteitkamer, behelzende eene 
besclirjvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisscheu , te 
weeten raare krabben, kreeften en diergelijke zeedieren, alsmede aller- 
hande hoorntjes en schulpen, die men in d' Amboinsche Zee vindt: 
daer beneven zommige mineraal en , gesteenten, en soorten van aarde , 
die . . . enz. t' Amsterdam , Fr. Halma , 1705 , i'ol. Met koperplaten. [Portret 
ontbreekt.) 

105. VaJentiniy M. B. Historia simplicium reformata , sub Musei Muscorum 
titulo antehac in Yernacula edita, jam autem in gratiam Exterorum, 
sub directioue , emendatione & locupletatione autoris , 4 . . . J. C. Beokero , 
...Latio restituta. Accedit India Literata, e Lingua Belgica primuni 
in Germanicam translata, nune veró, ad desiderium Exterorum Lati- 

nitate donata, longe auctior reddita 4 CllT. B. Valentilli M. B. filio. 

Francofurti ad Moenum, apud J. A. Jungium, 1716. fol. Cum iconibus. 

97. BriimphillSy G. E. D' Amboinsche Rariteitkamer, behelzende eene be- 
schryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisscheu, te weete 
raare krabben, kreeften, en diergelijke zeedieren, als mede allerhande 
hoorntjes en schulpen, die men in d' Amboinsche Zee vindt: daar be- 
nevens zommige mineraalen , gesteenten , en soorten van aarde, die . . . enz. 
[Derde druk], t' Amsterdam, J. R. de Jonge, 1741. fol. Met portret en 
koperplaten. 

^7- — ^-^— Herbarium Amboinense , caet. Het Amboinsche Kruid-boek. 
Dat is, beschryving van de meest bekende boomen , heesters , kruiden, 
land- en water-planten , die men in Amboina , en de omleggende Ey landen 
vind, na haare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en 
gebruik : mitsgaders van eenige insecten en gedieitens .... Nagezien 
en [met Aanmerkingen] uitgegeven door J, Burinannus. [Met:] Het 
Auctuarium , ofte Vermeerdering op het Amboinsch Kruyd-boek. Amster- 
dam— 's Hage— Utrecht , Fr. Changuion e. a., 1741, 41, 43, 43, 47,50, 
55. 7 dln. fol. Met portretten , platen en vignetten. [Lat. en HoU. t^kst.] 

58. — — Herbarium Amboinense, caet. Het Amboinsch Kruid-boek, 
dat is, beschryving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden, 
land- en water- planten, die men in Amboina, en de omleggende Ey lan- 
den vind, na haare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en 
gebruik: mitsgaders van eenige insecten en gediertens ... Nagezien en 
[met Aanmerkingen] uitgegeven door J. BurmanniLS. [Tweede uitgave; 
dl. V in l" druk.] [Met:] Het Auctuarium, ofte Vermeerdering op het 
Amboinsch Kruyd-boek. Amsterdam , M. Uytwerf (en Wed. S. Schouten 
en Zoon), 1750, 50, 50, 50, 47, 50, 55. 7 dln. in 4 bdn. fol. Met 
portretten, platen en vignetten. [Lat. en HoU. tekst.] 218 L NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

45. Sonnerat, [P.]. Voyage k la Noa veile Guinee [par les Séchelles et 

les Philippines] , dans lequel on trouve la description des Lieux, , 

& des détails relatifs &. THistoire Naturelle dans Ie Bogne Animal & 
Ie Regne Végétal. Paris, Ruault, 1776. 4*. Avec planches. 

13. Badermaoher, Mr. J. C. M. Naamlyst der planten, die gevonden 
worden op het eiland Java. Met de Besohryving van eenige nieuwe 
Geslagten en Soorten. !•— III* Stuk. Batavia, E. Heemen & P. van 
Geemen, 1780, 81, 82. 3 stukken in 2 bdn. 4o. 

22. Beinwardt, C. G. C. Redevoering van , over hetgeen het 

onderzoek van Indië tot uitbreiding der natuurlijke historie heeft toe- 
gebragt. Uit het Latijn vertaald door M. Siegenbeek. Amsterdam, 
1823. 80. 

85. Blume , C. L. Tabellen en platen voor de Javaansche Orohideën. Ba- 
tavia, 1825. fol. Met platen. 

40. ^-^^-^ Bijdragen tot de Flora van Nederlandsoh Indië. 1* — 17* Stuk. 
Batavia, 1825 (1—13), 26 (U— 17). 17 stukken in 3 bdn. 8\ 

46. ^^— ^ Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus 
cognitarum vel novanim ex herbariis Reinwardtii , Kuhlii , Hasseltii et 
Blumii. Faso. I— II. Lugduni Batavorum , 1827 , 28. 2 fase. in 1 tomo. b*. 

118. ■^-^^— ^ et Fisoher, J, B. Flora Javae nee non insularum adja- 
centium. [Faso. 1 — 42.] 
I. 1. Anonaccae. 2. Balsamifluae. 3. Chlorantheae. 4. Gupuliferae. 
II. 5. Dipterocarpeae. 6. Filices. 
III. 7. Juglandeae. 8. Lorantheae. 9. Magnoliaceae. 10. Myriceae. 11. 

Rhizantheae. 12. Schizandreae. 
Bruxellis, 1828—30'). 3 tomi. fol. Cum tabulis. [Verder niet verschenen.] 

108. Henschel, A. G. [=W.1 E. Th. Clavis Rumphiana botanica et 
zoologica. Acoedunt vita G. E. Rumphii, Plinii Indici, specimenque 
materiae medicae Amboinensis. Vratislaviae , 1833. 8*. [Plaat ontbreekt.] 

48 & 48a. Blume, C. Ij. cognomine Rumphius. Rumphia, sive commenta- 
tiones botanicae imprimis de plantis Indiae Orientalis. tum peuitus 
incognitis tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii , Wallichii, 
aliorum , recensentur. Lugduni-Batavorum , 1835 , 36 , 47 , 48. 4 tomi. 
fol. Cum tabulis. [2 Ex., waarvan het eene in 3 bdn.] 

113. HorsfLeld, Th. Plantae Javanicae rariores, descriptae . . . quas in 

insula Java, annis 1802 — 1818, legit et investigavit .E siccis 

desoriptiones et characteres plurimarum elaboravit J. J. Bennett; obser- 
vationes structuram et affinitates praesertim respicientes passim adjeoit 

B. Brown. Londini, 1838—1852. 4o. Cum iconibus et chartfL [Engol- 
sche tekst.] 

51. Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Ned. over- 
zecsohe bezittingen, door de Leden der Natuurkundige commissie in 
Indië en andere Schrijvers. Uitgegeven op la.st van den Koning door 

C. J. Temminok. [Dl. L] Kniidkunde, door P. W. Korthals. [Dl- H) 
Over de zoogdieren van den Indischen Archipel, door S. Muller. 
Leiden, 1839—42, 1839-44. 2 dln. fol. JVIet platen. 

13^. Brandligt, C Geschiedkundige beschouwing van de walvisch-visscherij. 
Amsterdam, 1843. S^. Met tabellen. ') Afl. 1—2 verscheen in 1828, met titelblad voor het geheele werk; afl. 
32 — 33 ia 1830; doch al de andere afleveringen kwamen in 1829 uit. In 1830 
bleven nog onuitgegeven achter 23 platen, zónder begeleidenden tekst. In 
afl. 42 verscheen Tab. 28 der Lorantheae, en Tab. 89—94 der Filices, beide 
familiën onvoltooid. In het geheel zijn er 262 platen. De tekst is aan geen 
bepaalde volgorde gebonden, daar elke familie met een nieuwe pagineering 
begint. Hierboven is de alphabctische genomen. y. PLANT- EN DIERKUNDE. 210 

110. Miquel , F. A. G. [= W.]. Systema Piperacearam. I— n, Roterodami , 
1W3, 44. 2 fase. in 1 tomo. 8«. 

76. Bllime, C. Ij. Museum Botanicum Lugduao-Batayum , sive stirpium 
exoticarum novarum vel minus cognitarum ex vivis aut siccis brevis 
expositio et descriptio. I — Il [Nr. 1 — 16]. Lugduni-Batavorum, 1849— 51, 
(1852—56). 2 tomi. gr. 8«. Cum tabulia. [Verder niet verschenen.] 

56. Bleeker, Dr. P. Over eenige nieuwe soorten van Notopterus van den 
Indischen Archipel. (Overdruk „Nova Acta Acad. Caes. Leop. Caiol. 
Nat. Cur.", XXIV). (Breslau-Bonn, 1853). 4». Met platen. 

2. Plantae Jling^hulinianae. Enumeratio plantarum , quas in insulis Java 
et Sumatra, detexit Fr. Junghuhn. [Exposuerunt F. A. G. [= W.] 
Miquel, G. [= W.] H. de Vriese, alii.) Faso. Il— IVJ. Lugduni- 
Batavorum — Londini , 1853[— 571. ^ fase. in 1 tomo. p. 4«. [Verder niet 
verschenen.] 

38. ZoUinger, H. Ueber Pflanzenphysiognomik im AUgemeinen unddie- 
jenige der Insel Java insbesondere. (Besonders abgedruckt aus dem 
systematischen Verzeichniss der im indischen Archipel etc. gesammel- 
Um Pflanzen). Zürich, 1855. 8». 

71. Dozy, F. et Molkenboer, J. H. Bryologia Javanica seu descriptio 
muscorum frondosorum Archipelagi Indici. Post mortem auctorum 
edentibus B. B. van den Bosoh et C. M. van der Sande Laooste. 

Lugduni-Batavorum, 1855—61, 1861—70. 2 tomi. 4». Cum tabulis. 

43 & 43a. Miquel, F. A. W. Flora van Nederlandsch Indië. 1 , 1— 2 ; H—lIL 
[Met:] Eerste Bijvoegsel. Sumatra, zijne plantenwereld en hare voort- 
brengselen. Amsterdam— Utrecht — Leipzig, 1855, 59, 56, (59) *), 60. 
4 dln. in 5 bdn. 8^ Met portret, platen, kaarten en tabel. [2 Ex.] 

36. Vriese , G. [= W.] H. de. Plantae Indiae Batavae Orientalis quas , 
in itinere per insulas Archipelagi Indici Javam , Amboinam , Celebem , 
Ternatam, aliasque, annis 1815—1821, exploravit C. G. C. Reinwardt. 

...Digessit et illustravit . Fase. 1— II. Lugduni-Batavorum, 1856, 

57. 2 fase. in 1 tomo. 4o. Cum tabulis. [Verder niet verschenen.] 

181. Blume, C. Ij. Flora Javae et insularum adjacentium. Nova Series. 
I. Lugduni Batavorum, 1858. f ol. Cum tabulis. [Verder niet verschenen.] 

24. Vriese, W. H. de. Eenige opmerkingen en wenken tot beantwoor- 
ding der vrage: Hoe kunnen pcrsouen, die geen opzettelijke beoefenaars 
van de natuurwetenschap zijn, de kennis der Ned.-Indische producten 
bevorderen? Batavia, 1859. 8'. 

87. [Holle, K. F.]. Katrangan tina prakawis mijara laoek tjai. Batawi, 
1861. 8». Met tabellen. [Soendaneesche tekst.] 

39. Semper, Dr. C Entwickelungsgeschichte der Ampullaria polita Dos- 
hayes nebst Mittheilungen über die Entwickelungsgeschichte einiger 
andem Grastropoden aus den Tropen. Preisschrift. Utrecht, 1862. 4o. 
Mit Tafeln. [Natuurkundige Verhand. uitgegeven door het Prov. 
Utrechtsch Genootschap van K. en W. , I, 2.] 

49. Bleeker, P. Atlas iohthyologique des Indes Oriëntale» Néerlandaises, 
publié sous les auspices du Gouvernement Coionial Xéerlundais. [Livr. 
1—36.] Tomé I— [IX]. Amsterdam, 1862. 62,68,64,65,66-72,73—76, 
76—77, 78. 9 tomes. fol. Avec planches. [Tout ce qui a paru.] 

BI. Pengadjaran akap piara dan bertambah koeda-koeda jang baik. 
Batavia, 1863. 8»! [Maleische tekst.] 

88. Teqsman *) , J. E. Beknopte handleiding voor de kuituur van de 
Bombijx mori of tamme zijdeworm van Siam. [Batavia, 1863). fol. *) Het titelblad van dL III draagt „1655"; doch de Praefatio van dit deel 
is uit 1859. 
•) Lees: Teijsmann. 220 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

65. Verslag (Algemeen) der werkzaamheden van de Kon. Nntuurkun- 
dige Vereeniging in Ned.-Indië , voorgelezen ... 28 Febr. 1863. Bata- 
via, 1863. 8«. 

62. Miquel, P. A. G. [= W.]. Annalea Musei botanici Lugduno— Batavi. 
Amstelodami— Traiecti adRhenum, 1863—64,65—66, 67, 68— 69. 4 tomi. 
fol. Gum tabulis. 

59. — — — F. A. W. Clioix de plantes rares ou nouvelles, cultivéoset 
dessinées dans Ie jardin botanique de Buitenzorg. Publié aveo un texte 
explicatif. La Haye, 1864. gr. in-fol. Aveo planches. 

112. Boer, F. de. De coniferis Archipelagi Indici. Diss. Inaug. Traiecti ad 
Rhenum, 1866. 4». Cum tabulis. 

57. Hasskarl, Dr. J. K. Neuer Schlüssel zu Rumph^s Herbarium amboi- 
nense. (Aus „ Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle", 
IX). (Halle, 1866). 4o. 

84. Mohamad Oemar, Raden Hadji. Handleiding voor de teelt van 
zoetwatervisch. Batavia, 1866. 8°. [Soondaneesche tekst.] 

85. ^— ^^— ^ Handleiding voor de teelt van zoetwatervisch. Batavia, 1866. 
So, [Soendaneesche tekst met Lat. karakters.] 

11. ([Teqsmann, J. E. en Binnend\jk , S.). Catalogus plantarum quae 
in horto botanico Bogoriensi ooluntur. Catalogus van 's Lands Planten- 
tuin te Buitenzorg. Batavia, 1866. 8°. 

55. Bleeker, P. Description et figure dMne espcce inédite de Crosso- 
rhinus de P Archipel des Moluques. (Extrait „Archives Ncerlandaisos", 
II). (Harlem), 1867. 8'. Avec planche. 

41. Opgave der plantenfamilien, welke voorkomen in de vakken door de 
cijfers aangeduid op het plan van het paleis en 's lands planten tuin te 
Buitenzorg. [Batavia, 1867]. 8". Met kaart. 

114. FinEtCh, O. Die Papageien, monographisch bearbeitet. Leiden, 1867, 
68, 68. 2 Bde in 3 ïln. 8°. Mit Karte und Tafeln. 

86. Dalanna anso binoto oemoer ni koedo di ata Mandailingkon Soetan 
Koelipah. Batavia, 1869. 8^ Met plaat. [Bataksobe tekst met Lat. 
karakters.] 

44. Giglioli, Dr. E. H. La fosforescenza del mare. Note pelagiolie ed 
osservazioni fatte durante un viaggio di circumnavigazione 1865—68 
colla descrizione di due nuove noctiiuche. (Estratto „ Atti della R. Acca- 
demia delle Scienze di Torino", V.) Torino, 1870. 8". 

79. Graafland, "N. Bahuwa inilah kitab pada menjatakan peri hal segala 
machluk jang hidup diatas muka bumi ja itu segala manusija, bina- 
tang dan tumbuh-tumbuhau. Batavia, 1870. 8'. [Maleische tekst.] 

33. Miquel , F. A. W. Illustrations de la flore de 1' Archipel Indien. [Avec 
Préface de W. F. B. Suringar.j Amsterdam— Utrechtr—Leipzig, 1871. 
4». Aveo planches. 

34. Walden, A. Yiscount. A list of the birds known to inhabit the 
island of Celebes. [With:] Appendix. London, 1872. 4». With plates, 
illustrations and map. [Transactions of the Zoological Society of Lon- 
don , VUI, 2.] 

54. Bleeker, F. Révision des espoces d'Ambassis et de Parambassis de 
rinde archipélagique. Harlem, 1874. 4^. [Natuurkundige Verband, der 
Holl. Maatschappij der Wetenschappen, 3, II, 2.] 

53. ^— ^^— ^ Révision des especes indo-archipélagiques du groupe des 
Apogonini. Harlem, 1874. 4". (Natuurkundige Verband, der Holl. Maat- 
schappij der Wetenschappen, 3, H, l.j 

52. — — — Révision des espèces insulindiennes de la familie des Synan- 
céoides. Harlem , 1874. 4". Avec planches. [Natuurkundige Verband, der 
Holl. Maatschappij der Wetenschappen, 3, H, 3.] y. PLANT- EN DIERKUNDE. 221 

69. Hopffér, C. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Ceiébes. (Mit Vor- 
wort von Dr. A. B. Meyor). (Sep. Abdruck „Stettiiier EntomologiHche 
Zeitung", 35). (Stettin), 1874. 8». 

29. Meyer, Dr. A. B. Ileber die Papageien-Gattung Eclectus (Wagler). 
(In „Der Zoologische Garten", XV). Frankfurt a. M., 1874. 8«. 

8. ^^^■^^— Ueber drei neue auf Ncu-Guinea entdeckte Papageien. (Sep. 
Abdruck „Yerhandlungen der k. k. zooL-botanischen GeselUchaft in 
Wien"). (Wien), 1874. 8«. 

103. — Ueber einen bemerkenswerthen Farbenunterschied der Ge- 
schlechter bei der Papageien-Gattung EclectuB (Wagler) und . . . etc. 
(Sep. Abdruck „Verhandlungen der k. k. zool.-botaniachen GesellHchaft 
in Wien"). (Wien), 1874. 8». 

30. ■^-^^— ^ Ueber 4 neue Vogelarten von Neu Guinea und über die 
Papageien von Neu Guinea. (Sep. Abdruck „Sitzungsbericht der „Isis" 
zu Dresden"). (Dresden, 1875). 8». 

109. Sohlegel» H. Monographie dea Singes. Leide, 1876. 8*. 

32. Bowerbank, J. S. Desoription of five new species of sponges dis- 
covered by A. B. Meyer on the Philippine Islands and New Guinea. 
(Extract „Proceedings of the Zoological Society of London''). (London) , 
1877. 8o. 

42. Kirsch , Th. Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren- Fauna von Neu 
Guinea. (Sep. Abdruck «Mittheilungen des Kgl. Zoolog. Museums zu 
Dresden"). (Dresden, 1877). 4o. 

18. — — — Beitrag zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna von Neu 
Guinea. (Sep. Abdruck ^Mittheilungen des Kgl. Zoolog. Museums zu 
Dresden"). (Dresden, 1877). 4». Mit Tafeln und Figuren. 

31. (Meyer, Dr. A. B.). Noch einmal die Geschlechtsversohiedenheiten in 
aer Papageiengattung Eclectus (WaglerV (Sep. Abdruck „Der Zoolo- 
gische Garten", XIX). (Frankfurt a. M., 1878). 8o. 

20. Selys-LongohampB, E. de. Odonates de la rcgion de Ia Nouvelle 
Guinee. (Extrait „Mittheilingen des Kgl. Zoolog. Museums zu Dresden"). 
(Dresden), 1878. 4». 

21. Sharpe, B. Bowdler. On the coUections of birds made by Dr. Meyer 
during his expedition to New Guinea and some neighbouring islands. 
(Extract „Mittheilungen des Kgl. Zoolog. Museums zu Dresden"). 
(Dresden), 1878. 4°. With plates. 

26. Wallaoe, A. B. Tropical nature, and other esays. London, 1878. 8«. 
With illustrations. 

50. Verslag omtrent den staat van 's Lands Flantentuin te Buitenzorg 
over het jaar 1877—78, 1881—87, 1889—1901. Batavia, 1878—1902. 
22 stuks. 8^ en gr. 8<'. Met platen en plattegrond. [Deels Extra- Bijvoegsels 
nJavasche Courant".] 

9. Hubreoht , Dr. A. A. AV. Handleiding bü het op.sporen en verzamelen 
van voorwerpen uit het dierenrijk ook in Oost- of West-Indië. Leiden , 
1879. 8o. Met plaat. 

6. Veth, H. J. Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, 
gedaan is voor de kennis der fauna van Ned. Indië. Acad. Proefschr. 
Leiden, 1879. 8». 

61. Bosenberg, H. von. Ein J&ger-Eldorado [am See von Limbotto]. 
(Aus ,Der Zoologische Garten", XXII). (Frankfurt a. M., 1881). 8o. 

60. — — — Die Aften von Insulinde. (Aus „Der Zoologische Garten", 
XXUl). (Frankfurt a. M., 1882). 8o. 

10. Bisschop Grevelillk, A. H. Planten van Nederlandsch -Indië bruik- 
baar voor handel, nijverheid en geneeskunde. Amsterdam, 1883. 8*». I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

28. Bla43iil8, Dr. W. Ueber neue und zweifelhafte Vogel von Celebes. 
(Vorarbeiten zu einer Vogelfauna derinsel.). (Sep. Abdi-uok „Cab. Journ. 
für Ornithologie".). Branuschweig , 1883. 8'. 

1. Mohnike, Dr. O. Blicke auf das Pflanzen- und Thierleben in den 
Niederlandischen Malaienl&ndern. Manster, 1883. gr. 8°. Mit Tafeln. 

78. Biemsdljk, Dr. H. M. D. van danHabbema, J. Tjeritera boenga. 
Betawi, 1883. 8°. Met plaat en illustraties. [Maleische tekst.] 

73. Biirck, Dr. "W. Rapport omtrent een onderzoek naar de getah-pertja- 
produoeerende boomsoorten in de Padangsche Bovenlanden. Batavia, 
1884. gr. 8o. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, L] 

12. TTheil, "N. M. Zur Fauna des indo-malayischen Archipels. Die Rhopa- 
locera der Insel Nias. Berlin, 1884. 4'. Mit Tafeln und Figuren. 

80. Biemsdijk, Dr. H. M. D. van dan Habbema, J.Padamenjatakan 
ka-ada-an dan kadjadian sagala toemboeh-toemboehan. Betawi , 1885. 8*. 
Met illustraties. [Maleische tekst.] 

27. Bosenbergy [C. B. H.] Baron von. Die Paradiesvögel und ihre Ver- 
wandten. (Sep. Abdnick „Mittheilungen des Ornithologischen Vereines 
in Wien"). Wien, 1885. 8". 

73. Treub, Dr. M. Onderzoekingen over sereh-ziek suikerriet gedaan in 
's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Batavia, 1885. gr. 8". [Mededee- 
lingen uit 's Lands Plantentuin, ü.] 

73. Burok y Dr. W. Minjak tengkawang en andere weinig bekende plant- 
aardige vetten in Ned.-Indië. Batavin, 1886. gr. 8". [Mededeelingen uit 
's Lands Plantentuin, ÜL] 

82, (Winter, F. L.), Elita,b hal ilmoe toenggang atau mematjoe koeda . . . 
menoeroet sabagai tjaranja di kraton Soerakarta. Soerabaia, 1886. kl. 
4ö. [Maleische tekst.] 

25. £\jknian , J. F. Een bezoek aan 's lands plantentuin te Buitenzorg. 
's-Gravenhage, 1887. S". Met platen en kaart. 

73. Burok, Dr. W. Over de kofflebladziekto en de middelen om haar te 
bestrijden. Batavia, 1887, 89. 2 dln. gr. 8o. Met plaat en tabel. [Mede- 
deelingen uit 's Lands Plantentuin, IV, V.] 

95. Filet, G, J. Plantkundig woordenboek voor Ned.-Indië; met korte 
aanwijzingen van het geneeskundig- en huishoudelijk gebruik der planten, 
en vermelding der verschillende inlandsche en wetenschappelijke bena- 
mingen. [Met Inleiding van H. Witte.] Tweede verm. en verb. druk. 
Amsterdam, 1888. kl. 4o. 

19. BiemscUjk, Dr. H. M. D. van dan Habbema, J. Pada menjatakan 
ka-ada-an dan kadjadian sagala toemboeh-toemboehan. Pertjitakanjang 
kedoewa kali. Betawi , 1889. 8». Met plaat en illustraties. [Maleische tekst.] 

73. Treub, Dr. M. Geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. 
Eerste Gedeelte. Batavia, 1889. gr. S^. [Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin, VI.] [Verder niet verschenen.] 

137. Drude, Dr. O. Handbuch der Pflanzengeographie. Stuttgart, 1890. 8". 
Mit Karten und Figuren. [Bibliothek Geographischer Handbüoher.] 

98. Serrurier, Dr. L. Toespraak van den waarnemenden voorzitter , 

• • •! l^ü gelegenheid van de constitueerende vergadering der Maatschappij 
ter bevordering van het Natuurkundig onderzoek der Ned. Koloniën, . . . 
14 Mei 1890. Leiden, 1890. 8». 

99. Statuten der Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig 
Onderzoek der Ned. Koloniën. Opgericht den 14 Mei 1890. Leiden, 1890. 8». 

16. Boerlage, Dr. J. G. Handleiding tot de kennis der flora van Neder- 
landsch Indic. I— II, en III, 1* Stuk. Leiden, 1890, 99, 1900. 3 dln. 
8°. [Verder niet verschenen.] ;/. PLANT- EX DIERKUNDE. 223 

73. Greshoff, M« Eerste [en] Tweede Verslag van het onderzoek naar de 
plantenstoffen van Ned.-Indië. Batavia(— 's Gravenhage) , 1890 , 98. 2 dln. 
gr. 8*. Met plaat. [Mededeelingon uit *s Lands Plantentuin, VII « 
Extra-Bijvoegsel „Javasche Courant"; XXV.) 

14. Burck, Dr. W- Aanteekeningen op planten-biologisch gebied. Voor- 
dracht. Batavia, 1891. 8°. Met platen. 

73. Janse, Dr. J. M. Het voorkomen van bacteriën in suikerriet. Batavia, 
1891. gr. 8". Met plaat. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin , IX. 
Extra-Bijvoegsel „Javasche Courant".] 

73. — ^— Proeve eener verklaring van sereh-verschijnselen. Batavia, 

1891. gr. 8". [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, VlIL Extra- 
Bijvoegsel ^Javasche Courant".] 

124. Sohimi>er, A. F. W. Die indo-malayische Strandflora. Jona, 1891. 
gr. 8^ Mit Tafeln , lUustrationen und Karte. [Botanische Mittheilingen 
aus den Tropen, Heft 3.] 

7. TeekexiB (Verschillende) en haarwervels van het paard met betrek- 
king tot zijne handelswaarde in Ned.-Indië. Soerabaia, 1891. 8». Mot plaat. 

37. Haaky J. Plant«nkunde voor Indië bewerkt. Semarang, 1892. 8*. Met 
afzonderlijken Atlas van platen, fol. 

3. Feterseily J. A. Pferde, Pferdezucht und Sport in Ost-Indien. Berlin , 

1892. gr. 8«. Mit Tafeln und lUustrationen. 

15 & 15a. Plantentuin ('s Lands) te Buitenzorg. 18 Mei 1817— 18 Mei 1892. 
[Met Voorwoord van Dr. M. Treub,]. Batavia, 1892. gr. 8». Met por- 
tretten, schetskaarten en plattegrond. [2 Ex.] 

134. Prins, H. J. De oerèt-plaag in de koffie-, thee-, kina-, suikerriet- 
tuinen en tabaksvelden op Java. (Overdruk ^De Indische Mercuur"). 
Amsterdam, 1892. 8». Met illustraties. 

126. Botanisohe Ghirten (Der) „'s Lands Plantentuin" zn Buitenzorg auf 
Java. Festschrift zur Feier seines 75 jahrigen Bestehens (1817—1892). 
[Mit Vorwort von Dr. M. Treub.] Leipzig, 1893. 8°. Mit Tafeln und 
Plftnen. 

93. Haberlandt, Dr. G. Eine botanische Tropenreise. Indo-malayische 
Vegetationsbilder und Beiseskizzen. Leipzig, 1893. 8*. Mit Tafeln und 
lUustrationen. 

73. Greshoffy M. Beschrijving der giftige en bedwelmende planten bij de 
vischvangst in gebruik. [En:] Tweede gedeelte van de Beschrijving .. . 
enz. Tevens: Overzicht der heroische gewassen der gehoele aarde en 
hunner verspreiding in de natuurlijke plantenfamiliën. Batavia, 1893, 
1900. 2 dln. gr. 8o. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin , X , XXIX.] 

115. Bemmelen, Dr. J. P. van. Indische huisdieren. (Overdruk „Java- 
Bode"). Batavia— 's Gravenhage, 1894. 8^ [Bijlage „Natuurkundig Tijd- 
schrift voor Ned.-Indië".] 

70. Porest ainóy J. Contributions ornithologiques de la Nou veile- Guinee 
OU Papouasie & 1'industrie de Ia mode. (Extrait „Bevue dos Sciences 
naturelles appliquées"). Paris, 1894. 8°. Avec illustrations. 

73. KoorderSy S. H. Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java 
met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout. Bata- 
via — 's Gravenhage, 1894. gr. 8*. [Mededeelingen uit 's Lands Planten- 
tuin, XIL] 

4. Vethy Prof. P. J. Het paard onder de volken van het Maleische ras. 
Leiden, 1894. 8". Met illustraties. [Bijvoegsel „Internationales Archiv 
für Ethnographie", Vn.] 

73. Boorsma, Dr. W. G. Eerste [en] Nadere resultaten van het... ver- 
richte onderzoek naar de plantenstoffen van Ned.-Indië. Batavia( — 'sGra- 
venhage), 1894, 97, 1902. 3 dln. gr. 8«. [Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin, XIH, XVHI, LIL] 224 I.' NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

94 & 94a. Greshoff, Dr. M. Nuttige Indische planten. Met inleiding van Dr. 
J. G. Boerlage. [N»" I— L.]. Amsterdam, 1894— [1900]. fol. Met platen. 
[Koloniaal Museum. Extra Bulletin(s).] [2 Ex.] 

73. Koorders, Dr. S. H. en Valeton, Dr. Th. Bijdrage No 1—8 tot de 
kennis der boomsoorten op Java. Additamenta ad cognitionem Florae 
arboreae Javanicae . . . Pars I — VIII. Batavia( — 's Gravenhage) , 1 894 , 
95, 96, 96, 1900, 00, 00, 02. 8 dln. gr. 8«. [Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin, XI, XIV, XVI, XVII, XXXIU, XL, XLU, LIX]. 

73. Haan, Dr. J. van Breda de. De bibitziekte in de Deli-tabak ver- 
oorzaakt door Phytophthora Nicotianae. Batavia — 's G-ravenhage, 1896. 
gr. 8°. Met plaat. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XV.] 

89. Hand-guide to the Botanie Gardens Buitenzorg. Batavia, 1897. 8". 
With plan. 

73. Koningsberger, Dr. J. C. De dierlijke vijanden der koffiecultuur op 
Java. Deel I. Batavia — 's Gravenhage , 1897. gr. 8*. Met platen. [Mede- 
deelingen uit 's Lands Plantentuin, XX.] 

128. Koorders, S. H. Ueber die Blüthenknospen-Hydathoden einiger 
tropischen Pflanzen. Inaug.-Diss. Leiden, 1897. gr. 8». Mit Tafeln. 

101. Maatschappy ter bevordering van het Natuurkundig Ondensoek der 
Ned. Koloniën. Huishoudelijk reglement. Leiden, 1897. 8°. 

83. Veen, H. Koloniaal Museum te Haarlem. Handleiding voor het ver- 
zamelen en conserveeren van dieren en dierlijke producten in de Ned. 
overzeesche gewesten. Haarlem, 1897. 8". Met illustraties. 

73. Bi(jlert, Dr. A. van. Onderzoek van eenige grondsoorten in Deli. [Met:] 
Vervolg. Batavia— 's Gravenhage , 1897 , 98. 2 dln. gr. 8°. Met tabel. 
[Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XXI, XXVI.] 

73. Haan, J. van Breda de. Regenval en reboisatie in Deli. Batavia — 
's Gravenhage , 1898. gr. 8®. Met tabellen. [Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin, XXHI.] 

73. Janse, Dr. J. M. De nootmuskaat-cultuur in de Minahassa en op de 
Banda-eilanden. Batavia — 's Gravenhage , 1898. gr. 8'. Met plaat en 
tabellen. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin , XXVIIL] 

73. Koningsberger, Dr. J. C Eerste overzicht der schadelijke en nuttige 
insecten van Java. Batavia — 's Gravenhage, 1898. gr. 8«. [Mededeelingen 
uit 's Lands Plantentuin , XXII.] 

73. Koorders, Dr. S. H. Verslag eener botanische dienstreis door de Mina- 
hassa tevens eerste overzicht der flora van N. O. Celebes uit een weten- 
schappelijk en praktisch oogpunt. Batavia— 's Gravenhage, 1898. gr. 8'. 
Met kaarten en platen. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XIX.] 

73. Kramers, Dr. J. G. Waarnemingen en beschouwingen naar aanleiding 
van eene reis in de koffie. Batavia — 's Gravenhage , 189>^. gr. 8». [Mede- 
deelingen uit 's Lands Plantentuin , XXIV.] 

111. Suringar, J. Valokenier. Het geslacht Cyperus (sensu amplo) in 
den Maleischen Archipel, benevens een overzicht van de geschiedenis 
der systematiek van de familie der Cyperaceën. Acad. Proefschr. 
Leeuwarden, 1898. gr. 8". Met platen. 

73. Zimmermann, Dr. A. De Nematoden der koffiewortels. I— IT. [En:] 
De kanker (Rostrellaziekte) van Coffea arabica. Batavia( — 's Graven- 
hage), 1898, 1900. 2 dln. gr. 8^ Met platen en illustraties. [Mededee- 
lingen uit 's Lands Plantentuin, XXVII, XXXVII.] 

73. Beiert, Dr. A. van. Onderzoek van Deli-tabak. Batavia— 's Graven- 
hage, 1899. gr. 8®. Met tabellen en graphische voorstelling. [Mede- 
deelingen uit 's Lands Plantentuin, XXX.] 

130. Greshoflf, M. Mitteilungen aus dem chem.-pharmakolog. Laboratorium 
des Botanischen Gartens zu Buitenzorg (Java). (Sep. Abdruck „Berichte 
der Deutschen Pharmaceutischen Gesellschaft", IX). Berlin, 1899. 8o. y. PLANT- EN DIERKUNDE. 226 

73. Haan 9 Dr. J. van Breda de. Levensgeschiedenis en bestrijding van 
het tabaks-aaltje (Heterodera radicioola) in Deli. Batavia, 1899. gr. 8». 
Met platen. (Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XXXV] 

129. (R K.) [= Krelage, E. H.]. Acaljpha Sanderi de „tamme Kat testeert" 
van Rumphius. (In „Krelage's Bloemhof', I). Haarlem, 1899. 8'. Met 
illustratie. 

73. IjOtsy, Dr. J. P. Physiologische proeven genomen met Cinchona 
Succirubra. !• Stuk. Waar wordt het alcaloïd gevormd? Batavia, 1899. 
gr. B». (Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XXXVI.] 

102. Fearl Oysters and Pearl fisheries. Meeting of the Coylon Branch 
B. A. S. (Reprint „Ceylon Observer"). [Colombo, 1899]. sm. 4». 

73. (Pliigge, P. C). Nadere resultaten van het door Dr. W. G. Boorsma 
verrichte onderzoek naar de plantenstoffen van Ned.-Indië. Batavia, 
1899. gr. 8°. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XXXI. ] ' 

100. Statuten der Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig 
Onderzoek der Ned. Koloniën. Opgericht den 14 Mei 1890... Statuten- 
wijziging goedgekeurd bij Kon. Besl. van 20 Juli 18%. Leiden, 1899. 8«. 

73. Vemhoilty Dr. J. H. Onderzoek over bacteriën bij de fermentatie der 
tabak. Batavia, 1899. gr. S*». Met platen. [Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin, XXXIV.] 

122. Boerlage, J. G. Catalogus plantarum phanerogamarum quae in Horto 
Botanico Bogoriensi coluntur herbaceis excepti.s. Fase. I — II. Butaviae, 

1899, 1901. 2 fase. gr. 8^. 

73. Kramers y Dr. J. G. (Eerste) — Derde Verslag omtrent de proeftuinen 
en andere mededeelingen over koffie. Batavia, 1899, 1900, 01. 3 dln. 
gr. 8". Met graphische tabellen. [Mededeelingen uit 's Lands Planten- 
tuin, xxxn, xxxvm, li.j 

5. Vergiftrapporten ^disohe) bewerkt door Dr. M. Greshoff. Met 
eene inleiding van Dr. H. Wefers Bettink. 's Gravenhage , 1899, 

1900. 2 stokken. 8o. 

73. Byiert, Dr. A. van. Over Deli-grond en Deli-tabak naar aanleiding 
van de proefvelden aldaar 1899. Batavia, 1900. gr. 8o. [Mededeelingen 
uit 's Lands Plantentuin, XLIIL] 

90. Haan , Dr. J. van Breda de. Levensgeschiedenis en bestrijding van 
het tabaks-aaltje (Heterodera radicicola) in Deli. (Overdruk „ Mededee- 
lingen uit 's Lands Plantentuin", XXXV). Amsterdam, [1900]. 4«. Met 
platen. [Premie „De Indische Mercuur".] 

73. Mohr, Dr. £. C. J. Over het drogen van de tabak. I. Totaalgewicht 
en gewichtsverlies. Batavia, 1900. gr. 8*. Met plaat. [Mededeelingen 
uit 's Lands Plantentuin , XLI.] 

121. Baoiboraki, Dr. M. Parasitisohe Algen und Pilze Java's. Batavia, 
1900. 8 Stück. gr. 8". 

73. Bombnrgh, Dr. F. van. Caoutchouc en getah-pertja in Ned.-Indië. 
Batavia, 1900. gr. 8^ [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin , XXXIX. | 

117. Giesenhagen y Dr. K. Die Farngattung Niphobolus. Eino Monographie. 
Jena, 1901. gr. 8'. Mit Tafeln und Illustrat ionen. 

73. Hunger, Dr. P. W. T. Een bacterie-ziekte der tomaat. Batavia, 1901. 
gr. 8°. Met platen. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XL VIII. J 

73. — ^— Overzicht der ziekten en beschadigingen van het blad bij 
Deli-tabak. Batavia, 1901. gr. 8". (Mededeelingen uit 's Lands Planten- 
tuin, XLVn.] 

73. Koningsberger, Dr. J. C De vogels van Java en hunne oeconomische 
beteekenis. Deel I. Batavia, 1901. gr. 8". Met platen. [Mededeelingen 
uit 's Lands Plantentuin, L.J 

Cat Kol. BibL 2/12/08. 15 226 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

73. Koningsberger, Dr. J. C. en Zimmermann , Dr. A. De dierlijke 
vijanden der koffiecultuur op Java. Deel II. Batavia, 1901. gr. 8'. Met 
platen en illustraties. [Mededeelingen uit 'a Lands Plantentuin , XLIV.] 

73. Nanninga, Dr. A. W. Onderzoekingen betreffende de bestanddeelen 
van het theeblad en de veranderingen welke deze stoffen bij de fabri- 
katie ondergaan. Deel I. Batavia, 1901. gr. 8°. [Mededeelingen uit 
's Lands Plantentuin, XLVL] 

28. Zehntner, Dr. Ii. Over eenige insectenplagen bij de caoaooultuur op 
Java. Semarang — Soerabaia, 1901. 8'. 

73. Zimmennann , Dr. A. Over het enten van koffie volgens de methode 
van den heer D. Butin Schaap. Batavia, 1901. gr. 8^. Met illustraties. 
[Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, XLIX.] 

78. Bie, H. C. H. de. De landbouw der inlandsche bevolking op Java. 
!•— IP Gedeelte. Batavia, 1901, 02. 2 dln. gr. 8". [Mededeelingen uit 
's Lands Plantentuin, XLV, LVin.] 

119. Cordemoy, Ie Dr. H. J. de. Les soies dans 1'Extrême Oriënt et dans 
les colonies fran<?aises. Les vers k soie et leurs similaires. Paris, 1902. 
gr. in-8*'. Aveo planche. 

73. Haan 9 Dr. J. van Breda de. Een aaltjes-ziekte der rijst „omo mentek" 
of „omo bambang". Voorloopig rapport. Batavia, 1902. gr. 8^. [Mede- 
deelingen uit 's Lands Plantentuin , LUI.] 

73. Hunger, Dr. F. W. T. De Mozaiek-ziekte bij Deli-tabak. L Verslag 
van de op Deli met betrekking tot de Mozaiek-ziekte genomen proeven 
in de jaren 1901-1902. Batavia, 1902. gr. 8". Met plattegrond , tabellen, 
graphische voorstellingen en figuren. [Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin, LXIII] 

73. Eoningsberger, Dr. J. C. De zoogdieren van Java. Batavia, 1902. 
gr. 8**. Met platen. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin , LIV.j 

73. Kramers , Dr. J. G. Verslag omtrent grondanalyses van koffie tuinen. 
Batavia , 1902. gr. 8*. Met tabellen. [Mededeelingen uit 's Lands Planten- 
tuin, LVn.] 

73. Mohr, Dr. E. C J. Over het oogsten van Deli-tabak op verschillende 
tijden van den dag. Batavia, 1902. gr. 8**. Met tabellen. [Mededeelingen 
uit 's Lands Plantentuin , LVL] 

116. Vergiftrapporten (Indische) bewerkt door Dr. M. Greshoffl Met 
eene inleiding van Dr. H. Wefers Bettink. Tweede uitgave, 's Gra- 
venhage, 1902. 8». 

132. Weber, M. Der Lido-australische Archipel und die Geschichte seiner 
Tierwelt. Naoh einem Vortrag , . . . in erweiterter Form herausgegeben. 
Jena, 1902. 8». Mit Karte. 

73. Hissink, Dr. H. J. Verslag van de op Deli met betrekking tot de 
tabakscultuur genomen bemestingsproeven op proefvelden in . . . 1900 — 

190L I— U. [En:] Voorloopig Verslag van... enz in... 1902. m. 

Batavia, 1902 , 02, 03. 3 dln. gr. 8°. [Mededeelingen uit 's Lands Planten- 
tuin, LV, LX, LXIL] 

135. Haerdtl, J. C. A. W. Freiherr von. Die Pferderassen des Nieder- 
Iftndisch-Indischen Archipels. Skizze. Stuttgart , 1903. 8°. [Unsere Pferde , 
26. Heft.] 

73. Koningsberger, Dr. J. C. Ziekten van rijst, tabak, thee en andere 
cultuurgewassen , die door insecten worden veroorzaakt. Batavia , 1903. 
gr. 8**. Met platen. [Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, LXIV.] 

133. Targioni-Tozzetti , G. Le coUezioni di Giorgio Everardo Eumpf 
acquistato dal Granduca Cosimo III de' Medici ed una volta esistenti 
nel Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze. Estratto dauncata- 
logo manoscritto dal prof. — — per cura di TJ. Martelli. Firenze, 
1903. picc. 4». z. Geneeskunde. Klimaatkennie. Meteepelegle. 19. Fleming, J. Naamlijst van Indische geneeskundige planten en 
droogerijen, met hunne namen in de Hindostansche en Sanscritsche 
talen. Benevens een Aanhangsel over de genezing der lintworm (Taeniae). 
Uit het Ëngelsch vertaald en met de Maleische namen vermeerderd; 
als ook eene kort« beschrijving van eenige planten, die op het eiland 
Java gevonden worden: geschS^t voor. .. enz. Door J. H. V08. Botter- 
dam, [1820]. 80. 

13. Johnson, J. De invloed der keerkrings-luchtstreken op Europesche 
gestellen ; zijnde eene verhandeling over de onder de Europeanen voor- 
komende ziekten in heete gewesten. Uit het Ëngelsch, naar de 3'* 
zeer verm. en verb. uitgave , vertaald en met Aanteokeningen , . . . ver- 
meerderd door J. M. Daiim. Amsterdam, 1824, 26. 2 dln. 8». 

22. Waits, F. A. C. Beknopte afsohetsing der hydrargyromanie en hae- 
matomanie, of kwik- en bloedwoede onder de gencesheeren in Oostindië. 
Amsterdam, 1829. 80. 

20. -^— — Onderrigtingen en voorschriften , om de gewone ziekten van 
Europeanen in de heete gewesten te ontgaan, en zich aldaar spoedig 
aan het klimaat te gewennen , bijzonder met betrekking tot Ned. Indië. 
Amsterdam, 1829. 8». 

21. i— — ^— Praktische waarnemingen over eenige Javaansche genees- 
middelen, welke niet alleen vele uitheemsche medicamenten, die thans 
nog van Europa naar Java moeten worden overgezonden , kunnen ver- 
vangen, maar... enz. Amsterdam, 1829. 8*. 

49. .^_. Wat belooft de watergeneeskunde voor de gezondheid en 
welvaart van het Europesche ras in tropische gewesten? Batavia, 1848. 8*. 

77. JeronymHB [=sHoéy6ll, Dr. W. B. van]. Eene epidemie op Java, 
en de cholera in Nederland. Amsterdam, 1849. 80. 

23. [SwavinKy Dr. C. PI. Twee voorstellen in het belang van de Ned. 
bezittingen in Oost-Indië, door een geneesheer in Indië. Groningen, 
1850. 80. 

18. Heymann, Dr. S. Ii. Yersuch einer pathologisch-therapeutischenDar- 
stellung der Krankheiten in den Tropenlftndern. Würzburg, 1855. 8°. 
Mit Karte. 

145. Moreliead, Ch. Clinical researches on disease in India. London, 
1856. 2 vols. 8o. 

65. Zollinger, H. Ueber die Gewitter und andere damit verwandte 
meteorologische Erscheinungen im indischen Archipel. (Sep. Abdruok 
^Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellsch. inZürich",ni). Zürich, 1858. 
8». Mit Figuren- 

73. Friedmann, Dr. S. Niederlandisoh-Ost- und Westindien. Ihre neueste 
Gestaltung in geographischer , statistischer und ciilturhistorischer 
Hinsicht, mit besonderer Darstellung der klimatischen und sanit&tischen 
Verhftltnisse. München, 1860. 8». Mit Tafel. 

24. Praeger, Ii. P. Indische studiën. Bijdragen tot de kennis der levens- 
vatbaarheid, levens- en gezondheidsleer van de vreemde en eigene 
bewoners van Ned. Indië. Nieuwediep, 1863. 8°. Met platen. 

5. Schneider, Dr. C. F. A. Beri-Beri. Soerabaya , 1868. S^^. Met tabellen. 

25. Verwey, Dr. [Ii. H.]. De acclimatatie van Nederlanders in Indië, en 
van Indiërs in Nederland. Eene handleiding, 's Gravenhage , 1863. 8». 228 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

26. Waitz, P. A. C. Een en twintig jaren in de Oost. Eene bijdrage tot 
de tropische gezondheidskunde. Arnhem, 1864. 8". 

75. Swaving, Dr. C. De oorzaken en gevolgen der ongezondheid van 
eenige gevangenissen en hospitalen op Java. Delft — Batavia, 1865. 8". 
Met kaart en tabel. 

3. Behandeling (De) van drenkelingen. Batavia, 1866. 8». Met plaat. 

61. Bleeker, Dr. P. De cholera. Wenken voor allen. Tweede druk. 's Gra- 
venhage, 1866. gr. 8^ 

118. Famoelasarane wong kang kabalabak ing banjoe. Bëtawi, 1866. 8°. 
Met plaat. [Javaanscho tekst.] 

119. Soerat pada mènjatakan pa^ida bagaimana hendak di-belaorang jang 
lémas di dalam ajar. Batawi, 1866. 8°. Met plaat. [Maleische t«kst met 
Arab. karakters.) 

53. Grieven der geneeskundige dienst, in Nederlandsch Indie. Batavia, 

1867. 8°. 

101. Quinoey, Th., de. Confessions of an English opium-eater. And... 
etc. New edition. London, 1867. 8». 

7. Bauer, Dr. F. H. en Smit, W. M. Verslag van het onderzoeknaar 
den tegenwoordigen toestand van het krankzinnigen wezen ... in Ned. 
Indië . . . , met aanwijzing der middelen welke tot verbetering kunnen 
worden aangewend. Batavia, 1868. 8*. Met plattegronden. 

87. Grramberg, J. S. Gr. Een togt naar het gezondheids-etablissement 
Sindanglaja op Java. [Overdruk „Nederland"]. (Amsterdam, 1868). 8*. 

76. IiUdeking, E. W. A. De ofücier van gezondheid van het Ned. Indisch 
leger en zijn opleiding aan de kweekschool voor militaire geneeskun- 
digen te Utrecht. [Met:] Vervolg. De officier van gezondheid van het 
Ned. Ind. leger en zijne toekomst. Utrecht, 1868. 2 stukken. 8*. 

28. Monod, Dr. [G.]. Raadgevingen betrekkelijk de cholera. Naar de 
tweede Fransene uitgave. Batavia, 1869. 8". 

74. CaUsins, A. Opium and the opium-appetite : with notices of alcoholic 
beverages, cannabis indica, tobacco and coca, and tea and coffee, in 
their hygeienic aspects and pathologie relations. Philadelphia, 1871. 8*. 
With portrait. 

116. Stibbe Lz., S. Hot nut der koepok inenting. Batavia, 1871. 8^ 
[Maleische tekst met Arab. karakters.] 

90. Observations made at the Royal Magnetical and Meteorological 
Observatory at Batavia. Published by order of the Government of 
Netherland's East-lndia. By Dr. P. A. Bergsma, Dr. J. P. van der 
Stok and Dr. S. Pigee. Vols. 1— XXin. With Supplement to Vol. 
XXI: Die Abweichung der Magnetnadel; Beobachtungen , S&cular- 
Variation, Wert- und Isogonensysteme bis zur Mitte des XVIII**" Jahr- 
hunderts von Dr. W. van Bemmelen. Batavia, 1871 — 1902. 23 vols. 
in 26 parts. roy. 4". With plate. 

29. Verslag der verrigtingen van het Centraal Comité in Ned.-Indic 
van do Ned. vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en ge- 
wonde krijgslieden in tijd van oorlog, loopende van Febr. 1874 tot ulto 
Dec. 1874' en over het jaar 1875. Batavia, 1875 , 76. 2 dln. 8«. Met plaat. 

124. Sohreiber , A. Beknopt ondorrigt omtrent het menschelijke ligchaam 
in de Mandhelingsche taal. Batavia, 1876. 8°. [Bataksche tekst.] 

68. Bergsma, Dr. P. A. en Baoker Overbeek, L. Bijdrage tot de kennis 
der weersgesteldheid ter kuste van Atjeh. Batavia, 1877. 4^ Met kaart 
en plaat. z. GENEESKUNDE. KLIMAATKENNIS. METEOROLOGIE. 220 

160. Btirg, Dr. C. Ik Tan der. Overzicht van de geschiedenis en de werk- 
zaamheden der Yereeniging tot bevordering van geneeskundige weten- 
schappen in Ned. Indië gedurende de eersto vijf-en-twintig jaren van 
haar bestaan. Bedevoeriug. Met Bijlagen. Batavia, 1877. 8". [Samen in 
één band met bb, 159.) 

9. Stok, TX, F. Tan der. De voeding van zuigelingen. Een wenk aan 
moeddrs. Prijs-Verhandeling. Batavia, 1877. 8®. 

8. ^^....— . Handleiding voor niet-geneeakundigen tot het verleenen van 
eerste hulp in dringende ziektegevallen, verwondingen en vergifti- 
gingen. Tweede druk. Batavia, 1877. 8". Met platen. 

142. Costa Alvarenga, Dr. P. Fr. da. Symptomatologia, natureza e pa- 
thogenia do beriberi. (Das ^Memorias da Academia Heal das Sciencias 
de Lisboa, !• Classe", Nova Serie, V, 2). (Lisboa, 1878). 4». 

43. Esmaroh, Dr. F. Het eerste verband op het slagveld. Vertaald door 
Dr. H. Greye. Batavia, 1878. 8». Met illustraties en figuur. 

84. Swaving, Dr. C. Batavia's sanitaire geschiedenis onder het bestuur 
van de Oost-Indische Maatschappij. (Met:) Verbeteringen en toelich- 
tingen. (Overdrukken „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde"). (Amster- 
dam, 1878). 2 stukken in 1 omslag, gr. 8^. Met plattegrond in facsimile. 

6. Karsseily Q. Denguis of knokkelkoorts. Acad. Proefschr. Amster- 
dam, 1879. 8«. 

51. Rapport aan den Koning van de Commissie, benoemd ... 2 Jan. 1867, 
betreffende de middelen tot bestrijding van den veetyphus, met eene 
bijlage, benevens... enz. Batavia, 1879. 8". 

52. Verzameling van ordonnancien betrekkelijk veeziekten in Ned.-Indië 
en van handleidingen t^t het desinfecteren van besmette . . . voor- 
werpen, schepi'n enz. zoomede tot de kennis der kenteekenen van be- 
smettelijke veeziekten. [Met:J Supplement. Batavia, 1879. 80. 2stukken.8». 

27. Burg, Dr. C. L. van der. Indische spruw. (Aphthae tropicae.) Eene 
(bekroonde) monographie. Batavia, 18S0. 8^ Met plaat. 

172. (Belden » [A. J. W.] van). Aan de Kamer van Koophandel en Nijver- 
heid te Batavia [omtrent de maatregelen van regeerings-wcgc genomen 
tot bestrijding van de in West Java heerschende veepest). (Batavia), 
1880. fol. 

111. Gtent, Detelle, Njonja £. yan. Boekoe obat-obat voor oi*aug toewa 
dan anak-anak. Vierde druk. Djocdja, 1880. 8". [Maleische tekst.) 

120. MaleiflOhe yertaling [door J. L. Rhemrev] der voorschriften en 
wenken, strekkende als leiddraad voor de Europeesche eu inlandsche 
ambtenaren en beambten bij hunne verrigtingen tot bestrijding der 
veepest. (Batavia), |1880]. fol. [Lat. en Arub. karakters.] 

125. Farentah djeung piwoeroek baris noedoehan petaiia amtënar-amtënar 
Eropa djeung priboemi rawoeh pangkutpangkat ngalampahkeunaiia 
timbalan kana ngadjaga paragan sato, sakoemaha . . . enz. [Batavia, 
1880]. foL [Soendaneesche tekst.] 

103. Voorschriften en wenken, strekkende als leiddraad voor de europesohe 
en inlandsche ambtenaren en beambten bij hunne verrigtingen tot 
bestrijding der veepest, vastgesteld... enz. (Batavia, 1880). fol. 

91. Begenwaamemingen in Nederlandsch-lndië. 1'— 24* Jaargang. 1879— 
1902. Batavia, 1880—1903. 24 dln. 8» en gr. 8». >) 

82. Eist, A. van der. Beknopte handleiding der physiologie ten gobruike 
bij het onderwijs aan de school voor Inlandsche geneeskundigen. Eerste 
deel. Batavia, 1881. gr. 8". Met platen in afzonderlijken Atlas. [Verder 
niet verschenen.] 

') N.L van den 18''« Jaargang af, gr. 8». 230 L NEDEELANDSCH OOST-INDIË. 

38. Mens , J. F. G. van. Beri-beri. Het ontstaan , de verklaring en de 
eenvoudigste geneeswijze dezer ziekte. Makassar, 1881. 2 stukken. 8^. 

15. Burg , Dr. C. II. yan der. Kantteekeningen op het Beglement op de 
burgerlijke geneeskundige dienst in Ned.-Indië. (Overdruk ^Bataviaasch 
Handelsblad"). Batavia, 1882. 8^ 

34. Freytsg, C. J. de. Beknopte handleiding der algemeene pathologie 
ten gebruike bij het onderwijs aan de school voor Inlandsohe genees- 
kundigen. Batavia , 1882. gr. 8». 

10. LodewjjkSy J. A. Beri-beri. Harderwijk, 1882. 8». 

14. Beglement op de burgerlijke geneeskundige dienst in Ned.-Indië. 
Gearresteerd bij Stbl. 1882 No 97. Batavia, 1882. 8". 

1 & la. Burg, Dr. C. L. van der. De geneesheer in Nederlandsch-Indië. 
Batavia, 1882, 87, 85. 3 dhi. 8». [2 Ex.] 

89. Verzameling van reglementen , bepalingen en voorschriften betreffende 
de burgerlijke geneeskundige dienst in Ned.-Indië. Batavia, 1883. 8°. 

46. Eist, A. yan der en Freytag, C. J. de. Bijzondere pathologie en 
therapie ten gebruike bij het onderwijs aan de school voor Inlandsche 
geneeskundigen. Batavia, 1883, 85. 2 dln. gr. 8». 

64. Breitenstein , Dr. H. Die Syphilis in Indien. (Sep.-Abdruck „Wiener 
medizinische Presse"). (Wien), 1884. kl. fol. 

42. Congres international de médecins des Colonies , Amsterdam , Sept., 

1883. Compte-rendu publié par [F. J.] yan I«eent, et [A. A. Q.J 

Guye,... de Ferrot et [J.] Zeeman. Amsterdam, 1884. gr. in-8*>. 
Avec planches, illustrations et tables. 

118. Blokland, Njonja... yan. Doekoen djawa oetawa kitab dari roepa- 
roepa obat njang terpake di tanah djawa. Batavia, 1885. *) 8». [Ma- 
leische tekst.] 

48 & 48a. Semmelink , J. Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817. 
Utrecht, 1885. gr. 8°. Met kaart. [2 Ex.] 

30. (Vorderman, A. G.). De jongste ziektegevallen te Priok. (Overdruk 

„Ja va-Bode"). (Batavia, 1885). 8^ 

69. — ^— - Nog eens: de ziekte onder schepelingen te Priok. (Over- 
druk „Java-Bode"). (Batavia, 1885). 8'». 

168. . Kritische beschouwingen over Dr. C. L. van der Burg's 

„Materia Indica'^ tevens eene bijdrage tot de kennis van eenige 
inlandsche geneesmiddelen. Batavia, 1886. 8'. 

60. -^^■^— ^ Malaria te Tandjong-Priok. (Overdruk „Algemeen Dagblad 
van Ned. Indië). Batavia, 1886. 8«. 

66. BUnk, H. Wind- und Meeresströmungen im Gebiet der kleinen Sunda- 
Inseln. Inaug.-Diss. Stuttgart, 1887. 8o. Mit Karte und Figur. 

163. (Braun, W. P.). Hoe men het ontstaan van beri-beri kan voorkomen, 
met andere woorden op welke wijze de chambrées onzer soldaten, de 
hospitalen, enz. moeten zijn ingericht om te voldoen aan de eischen 
der hygiëne, speciaal wat betreft luchtverversching. Batavia — Noord- 
wijk, 1887. 8o. 

11. Dieren, K. van. Critiek op de beweringen van Prof. Pekelharing, 
omtrent de beri-beri. Arnhem, 1887. 8o. 

151. Qroote, Ie Dr. P. de. L'Européen dans les climats chauds. . . . Guide 
raisonné et pratique. Gand, 1887. 8°. 

32. Niolou, H. A. A. Beri-beri te Atjeh. (Overdruk „Java-Bode"). Bata- 
via, 1887. 8^ i) Het oorspronkelijk jaartal op het titelblad was 1883. «. GENEESKUNDE. KLIMAATKENNIS. METEOKOLOGIE. 281 

67. Vliet Jr., W. F. van. Winden en regenverdeeling over Sumatra. 
Inaug.-Biss. Beverwijk, 1887. 8". Met kaart en tabellen. 

50. Adrianiy P. De tropische infectie-ziekten. (Overdruk «Ned. Militair 
Geneeskundig Archief). (Utrecht) , 18ÖS. «o. 

79. Duparo, Dr. H. M. Voorbehoeding, beteugeling en behandeling der 
Cholera. Een populaire benchouwiug. (Amsterdam), [IHHHVJ. 8*. 

78. Bmi-QreifEbnbergy Dr. H. Die Behaudlung der Verwundeton im 
Kriege der Niederl&nder gegen das Öultanat Atjeh. Basel, l»b8. 8«. 
Mit Karte. 

80. Fekelliaring , Dr. C. A. en Winkler, Dr. C. Onderzoek naar den 
aard en de oorzaak der beri-beri, en de middelen om die ziekte te 
bestrijden. Utrecht, 1888. 4°. Met platen. 

55. Haga, J. Algemeene heelkunde, ten gebruike bij het onderwijs aan 
de school voor Inlandsche geneeskundigen. Batavia, 1H89. gr. 8*. 

54. BllTgy Dr. C. L. van der. Behandeling in Europa van zieken, 
komende uit het heete klimaat. Leiden, 1890. 8^ 

56. Haga, J. Bijzondere heelkunde, oogheelkunde en operatie-leer ten 
gebruike bij het onderwijs aan de school voor Inlandsche geneeskun- 
digen. Batavia, 1890. gr. 8o. Met platen. 

108. Hmoe Obat-obattan bergoena... enz. Terpetik dari boekoe Tjina: 
Tat Seng Pian. Batavia, Yap Goan Ho, 1890. 8*^. [Maleische en deels 
Chineesche tekst.] 

138. Burgy Dr. C. L. Tan der. De geschiktheid van tropische hooglanden 
tot vestiging van Europeanen. (Redevoering). (Overdruk „Ned. Militair 
Geneeskundig Archief*). (Arnhem) , 1891. 8». 

17. Stokvis y B. J. Het Koloniaal-Geneeskundig Museum te Amsterdam. 
(Overdruk „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde", II). (Amsterdam), 1891. 8*. 

62. Kempy P. H. yan der. De quarantaine- en epidemie- voorschriften 
in Ned.-Indië (StbL 1892 N" 44 en 45) toegelicht uit de officieele be- 
scheiden en getoetst aan de wetgeving in Nederland. Batavia, 

1892. gr. 8o. 

57. Bentley, A. J. M. Bèri-Bèri: its etiology, sjmptoms, treatment, and 
pathology, with an Appendix. Edinburg— London, 1898. 8«. With plates 
and diagrams. 

159. Bimie, Q*. De voedingswaarde van rietsuiker. Amsterdam, 1898. 8». 

115. Blokland, Njonja... yan. Doekoen djawa oetawa kitab dari roepa- 
roepa ubat njang terpake di tanah djawa. Tjitakan jang ka 2. Bata- 
via—Solo, 18aS. 8». 

44. Bykllian, Dr. C. Physiologie van den mensch. Leerboek ten gebruike 
bij het onderwijs aan de school tot opleiding van Inlandsche genees- 
kundigen. Batavia, 1898. gr. 8^ 

33. Qronemaily J. Cholera en oreoline- therapie. Öemarang— Cheribon, 

1893. 8°. 

31. Eiewiet de Jonge, Q. W. De leer der methoden van het klinisch 
onderzoek bij inwendige ziekten ten gebruike bij het onderwijs aan de 
school tot opleiding van Inlandsche gentie.skundigcn. Batavia, 1898. gr. 8". 

166. Martin, Ie Dr. E. L'opium. Ses abus. Mangeurs et fumeurs d'opium. 
Morphinomanes. Paris , 1898. 8«. 

36. Stok, N". P, van der. De voeding van zuigelingen. Een wenk aan 
moeders. Prijs- Verhandeling. Derde , . . . herz. en verm. druk. Batavia , 
1893. 8o. 

109. [Aeckerlin, J. A.]. Dari hal penjakit kolera. Betawi, 1894. 8». [Ma- 
leische tekst met Lat. en Arab. karakters.] 232 I. NEDEELANDSCH OOST-INDIË. 

182. Groneman , Dr. J. Das Kreolin in der Choleratherapie. Amsterdam — 
Semarang, 1894. 8". 

112. KtUuie, Ij. Peladjaran baek daripada ilmoe mengobati segala roepa 

penjakit dengan pakei aer . . . Menoeroet karangan ... ... serta 

tersalin dalam behasa Melajoe rendah oleh . . . L. Th. May er. Batavia — 
Soerakarta, 1894. 8<*. Met platen. [Maleische tekst.] 

39. Ledeboer, Dr. Ii. B. E. Verslag omtrent het krankzinnigengesticht 
te Buitenzorg over het jaar 1892, benevens eene korte geschiedenis 
dier inrichting sedert hare oprichting. Batavia, 1894. gr. 8". [Extra- 40. aier inricnting seaert nare opricnting. Datavia, iöy-i. gr. ö". ^jJiXtra- 
Bijvoegsel „Javasche Courant"]. 

^^— — Verslag omtrent het krankzinnigengesticht te Buitenzorg 
over het jaar 1893. Batavia, 1894. gr. 8*. Met platen. 

47. Beglement [voor de res. Probolinggo] tot wering der schadelijke 
gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloeien. (Overdruk „Javasche 
Courant"). Batavia, 1894. 8'. 

139. Stokvis, B. J. De invloed van tropische gewesten op den mensch, 
in verband met kolonisatie en gezondheid. Drie voordrachten . . . uit- 
gegeven door Dr. H. Zeehllisen. Haarlem, 1894. 8^ 

81. Kiewiet de Jonge, G. W. en Soheer, A. van der. Leerboek der 
bijzondere pathologie en therapie ten gebruike bij het onderwijs aan de 
school tot opleiding van Inlandsche geneeskundigen. Batavia, 1894, 
95, 96, 96. 2 dln. in 4 stukken, gr. 8°. 

117. Aeokerlin, J. A. Dari hal penjakit kolera. Di tjitak pada kadoea 
kalinja. Betawi, 1895. 8°. [Maleische tekst.] 

59. Burg, Dr. C. L. van der. Persoonlijke gezondheidsleer voor Euro- 
peanen, die naar Ned.-Indië gaan of daar wonen. Amsterdam, 1895. 8*. 

37. Dieet (Indisch) voor buiklijders naar de inzichten van wijlen Mevrouw 
Stoll opgeteekend door een geneesheer. Batavia, 1895. kl. 8". 

63. Driessen, D. P. F. Uebor die Tierseuchen besonders über die Einder- 
pest in Niederl&ndisch Ostindien. Inaug.-Diss. Venlo, 1895. 8®. Mit 
Karten und Tafel. 

45. Seoke, J. W. P. J. van. Algemeene ziektekunde van den mensch. 
Leerboek ten gebruike hij het onderwijs aan de school tot opleiding 
van Inlandsche geneeskundigen. Batavia, 1895. gr. 8'. 

175. E^kman, Dr. C. Vergleiohende Untersuchung über die physikalische 
Wftrmeregulining bei dem europaischen und dem malaiischen Tropen- 
bewohner. (Sep. Abdruck „Virchow's Archiv für pathologische Anatomie 
u. s. w.", 140). (Berlin, 1895). 8o. 

35. Preytag, C. J. de. Recueil voor den civiel geneeskundigen dienst in 
Ned.-Indië. Batavia, 1895. gr. 8». 

143. Legrand, Ie Dr. M. A. L'hygiène des troupes européennes aux colonies 
et dans les expéditions coiuniales. Paris — Limoges, 1895. 8°. 

2. Navarre , Ie Dr. P. J. Manuel d'hygiène coloniale. Guide de l'Européen 
dans les pays chauds. Paris, 1895. 8". 

110. Peratoeran boe wat Instituut Pasteur di Weltevreden, dan hal 
penjakit andjing gila tersalin oleh P. Wiggers. Batavia— Solo , 1895. 
8". [Maleische tekst.] 

107. Burg , Dr. C. L. van der. Boekoe segala roepa penjakit dan obatnja . . . 
Menoeroet karangannja — — [oleh A. dan JBL] Batavia — Solo, 1896. 8®. 
Met platen. [Maleische tekst.] 

16. -^— — Statistiek der beri-beri in het Ned. Oost-Indische leger van 
1873 tot en met 1894. (Overdruk „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde", I). 
(Amsterdam), 1896. gr. 8°. Met graphische voorstelling. z. GENEESKUNDE. KLIMAATKENNIS. METEOROLOGIE. 238 

176. Bekman y Dr. C. Blutuntersuchungen in den Tropen. (Sep. Abdruck 
„Virchow's Arohiv für pathologische Anatomie u. s. w.", 143). (Berün, 
1896). 8o. 

114. Ma\jer| Ik Th. Dari penjakit kolera. Katerangan pegiroana mistinja 
mendjaga soepaia djangan sampe kena atau katoelaran penjakit itoe. 
Batavia, 1896. 8*. [Maleische tekst.] 

4. Fi^eaudy Dr. J. J. Iets over kinderopvoeding. Raadgevingen voor 

moeders in Indië. Snmarang, 1896. 8". 

123. [Aeokerlin, J. A.1. Bab sakit kolerah, kadjawekakén dening Raden 
Toemènggoeng ^akranagsra. Batawi, 1897. 8^ [Javaansche tekst.) 

58. Dieren, £. van. Beri-beri eene rijstvergiftiging. Critisch-historische 
bijdrage tot de kennis der meel vergiften. Amsterdam , 1897. 8». Met tabel. 

72. — ^— Kantteekeningen op Dr. Vorderman's Beri-beri-rapport en 
nog iets. Amsterdam, 1897. 8*. 

96. Bekman , C. [Bespreking van :] A. G. Vorderman , . . . Onderzoek naar 
het verband tusscben den aard der rijstvoeding in de gevangenissen 
op Java en Madoera en het voorkomen van beri-beri onder de geïnter- 
neerden. (Overdruk „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde"). (Amsterdam), 
1897. gr. 8». 

94. — ^— Beri-beri en rijstvoeding. (Overdruk „Ned. Tijdschrift voor 
Geneeskunde"). (Amsterdam), 1897. gr. 8*. 

161. Strats, Dr. C. H. Do vrouwen op Java. Eene gy naecologi.sche studie. 
Amsterdam — Samarang, 1897. gr. 8". Met illustraties. 

150. — ^— Die Frauen auf Java. Eine gyn&kologische Studie. Stutt- 
gart, 1897. gr. 8». Mit Illustrationen. 

71. Vorderman 9 A. G. Onderzoek naar het verband tusschen den aard 
der rijstvoeding in de gevangenissen op Java en Madoera en het voor- 
komen van Beri-beri onder de geïnterneerden. (Met Bijlagen). Batavia, 
1897. gr. 8". Met platen, kaart, plattegrond en graphische voorstellingen 
in afzonderlijke Portefeuille. 

126. Wawatjan piwoelang panoelak panjakit kolera di-Djawakaken ing 
Raden Toemènggoeng Djajadiningrat. [Batavia] , 1897. 8°. [Javaansche 
tekst met-Arab. karakters.) 

127. Wawatjan piwoelang panoelak panjakit kolera di-Soendakeun koe 
Raden Toemènggoeng Djajadiningrat. [Batavia], 1897. 8". [Soenda- 
neeschc tekst met Arab. karakters.] 

121. Blokland, Njonjah ... van. Sërat raratjikan djampi Djawi warni- 
warni, sarta katerangakên toemrap ') <^atcng satoenggal-toenggaling 
sasakit, tédakan saking tèmboeng Maladjëng. Soerakarta, 1898. 8®. 
[Ratjikan obat Djawa. I.J [Javaansche tekst.] 

70. Broes van Dort, Dr. T. Historische studie over lepra, voornamelijk 
in verband met het voorkomen dezer ziekte in Ned. Óost-Indië. Rotter- 
dam—Batavia, 1898. 8°. 

178. Buuren, Dr. [EL B.] van. De verloskundige hulp voor Inlanders in 
Ned. Indië. (Overdruk „Nederl. Tijdschrift voor Verloskunde en Gynae- 
cologie."). (Haarlem, 1898). gr. 8». 

134. Dozy, Dr. J. P. Geneeskundige gids voor Nederlandsch Indië. Vierde 
druk. Amsterdam, 1898. 8*. Met illustraties. 

95. E^kman, Dr. C. Beri-beri en voeding, een kritisch-historische studie. 
(Overdruk „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde"). (Amsterdam), 1898. 
gr. 8». Met diagram. 

86. -^— — Over gezondheid en ziekte in heete gewesten. Rede. Utrecht , 
(1898). gr. 8». ^) De omslag heeft: toenu-apipoen. 234 I. NEDERLANDSen OOST-INDIÊ. 

170. Hartwioh, Dr. C. Das Opium als GenussmifcteL (In „Neujahrsblatt 
herausgegeben von der Naturforschenden Gesellsohaft au f das Jahr 
1898''). Zürich, (1898). 4». Mit Tafel und Kartenskizzen. 

169. Koch., Dr. R. Aerztiiche Beobaohtungen in den Tropen. Vortrag. 
Berlin, 1898. 8». Mit Figuren. 

130. Kohlbmgge, Dr. J. H. F. Malaria und Höhenklima in den Tropen. 
(Sep. Abdruck „Arohiv für Schiflfs- und Tropen-Hygiene", U). Leipzig, 

1898. 8o. 

129. ^^— Therapeutische Mittheilungen aus der Tropenpraxis. (Sep. 
Abdruck „Archiv für Schiflfs- und Tropen-Hygiene", II). Leipzig, 1898. 8^ 

152. Stratz, Dr. C. H. Über die Körperformen der eingeborenen Frauen 
auf Java. (Sep. Abdruck „Arohiv für Anthropologie", XXV). Braunsch- 
weig, 1898. 4o. Mit Tafeln. 

128. Adriani, F. De bedevaarten naar Arabië en de verspreiding der 
epidemische ziekten. Eene epidemiologische studie voor medici en 
politici. Ooltgensplaat, 1899. 8*. 

106. Blokland , Njonja • . . Tan. Doekoen djawa oetawa kitab dari roepa- 
roepa obat njang terpake di tanah djawa. Tjitakan jang ka 3. Batavia, 

1899. 8». [Maleisohe tekst.] 

105. Qroxiemaxi, Dr. J. De hoogvlakten van 't Jang-gobergte. (Overdruk 
„Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde"). Groningen, 

1899. 8». Met illustraties. 

122. — ^— Platoeran aken mendjaga dan merawatin penjakit Cholera. 

Terpetiek dari karangannja . Batavia, Tjoe Toei Yang, 1899. 12«no. 

[Maleische tekst.] 

98. Hartung, Dr. H. Neue Gosichtspunkte zur Vorbeugung von <) Tropen- 
Krankheiten. Malaria, Dysenterie etc. Leipzig, [1899]. 8^. 

131. Kohlbrugge, Dr. J. H. P. Aus einer Umfrage über das Schwarz- 
wasserfieber. (Sep. Abdruck „Archiv für Sohififs- und Tropen-Hygiene", 
ni). Leipzig, 1899. 8«. 

133. .^— Meteorologische Beobaohtungen zu Tosari (Java). Ein Beitrag 
zur Keni^niss des Höhenklimas tropisoher Insein. (Sep. Abdruck 
„Meteorologische Zeitschriff). (Wien, 1899). 2 Stüok in 1 Decke. 4'. 
Mit Diagrammen und Illustration. 

132. -^^■^— Zu den periodischen Schwankungen der Infectionskrank- 
heiten (Diphtherie, Beri-beri). (Sep. Abdruck „Therapeutische Monats- 
hefte"). Berlin, 1899. 4«». Mit Diagram. 

148. Beschrijving en afbeelding der malaria-muskiet. [Overdruk „De 
Indische Mercuur"]. (Amsterdam), [1900]. 8". Met illustratie. 

164. Buuren, Dr. [H. B.] van. Een jaar later. (Overdruk „Nederl. Tijd- 
schrift voor Verloskunde en Gynaecologie"). (Haarlem, 1900). gr. 8". 

100. D&ubler, Dr. K. Die Grundzüge der Tropenhygiene. I. Tropenhygiene. 
IL Tropenpathologie. Zweite völlig umgearb., verb. Auflage. Berlin, 

1900. 8». Mit Tafeln und lUustrationen. 

158. (Gtersen, Dr. A. A.). Over de blindheid (Akan hal buta). [Met Ma- 
leische vertaling door R. W. F. Kyftenbelt.]. Ambon, 1900. kl. 8o. 

141. GnijnB, Dr. G. Beknopt leerboek der oogheelkunde ten gebruike bij 
het onderwijs aan de school tot opleiding van Inlandsche geneeskun- 
digen. Batavia, 1900. gr. 8». 

167. Kooh, Dr. R. Ergebnisse der vom Deutsohen Beich ausgesandten 
Malaria-Expedition. Vortrag. Berlin, 1900. 8o. *) De binnentitel heeft: der. Z. GENEESKUNDE. KLIMAATKENNIS. METEOROLOGIE. 286 

137. Scheube , Dr. B. Die Krankheiten der warmen L&nder. Ein Handbuch 
für Arzte. Zwei te umgearbeitete Auflage. Jena, 1900. gr. 8». Mit Tafeln, 
Karten, lUuütrationen und Diagrammen. 

140. Wlllffert, Fr. Die Akklimatisation der europ&iachen und insbesondere 
der germanisohen Bosse in den Tropen und ihre haupts&chlichen 
Hindernisse. Leipzig, 1900. gr. 8*'. [Sammlung Klinischer Yortr&ge be- 
gründet von B. vou Volkmann. Neue Folge . . . Nr. 279.] 

149. [Aeokerlin, J. A.]. Madoereesche bewerking van het werkje Dari 
hal penjakit kolera door Mas Wignja Hamlaarma. Batavia, 1901. 8'. 

171. Campenhout, Ie Dr. . . . van et Dryepondt, Ie Dr. . . . Rapport sur 
les travaux du Laboratoire médical de Léopoldville en 1899 — 1900. 
Bruxelles, 1901. 8». Avec iUustrations et diagrammes. 

173. Gorkom, W. J. van. Over malaria en muskieten. [Voordracht. |. 
Malang, 1901. 8^ Met platen. 

155. Oronemaxiy Dr. I. Kitab pendjaga&n diri dan obatnja waktoe ada 
penjakit: cholera. Jogjakarta, 1901. kl. 8'. [Maleische tekst.] 

156. ^^— Sérat roeméksaning badan saha djampi kalanipoen won ten 
sêsakit: kolerah. Ngajogyakarta, 1901. kl. ^^, [Javaansche tekst.] 

154. .^_. Voorkomiug en bestrijding van cholera voor leeken. Jogja- 
karta, 1901. kl. 8». 

144. Hu6pi>ey F. Ueber die modernen Kolonisationsbestrebungen und die 
Anpassungsmöglichkeit der Europ&er in den Tropen. (Sep. Abdruck „Ber- 
liner khnische Wochenschrift"). Berlin, 1901. 8». 

158. Kohlbrogge, J. H. F. Een bijdrage tot de aetiologie der Indische 
spruw (Psilosis). (Overdruk „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde"). 
(Amsterdam), 1901. gr. 8«. 

165. Mangkoepradja, Radhen Moehamad Saleh. Kitab atoeran bab ma- 
radjian djèléma noe ngedjoeroe. Batavia, 1901. 8^ Met illustraties. 
[Soendaneesche tekst met Lat. karakters.] 

147. BuSGf I^r. B. Einführung in das Studium der Malariakrankheitenmit 
besonderer Berücksichtigung der Technik. Ein Leitfaden für Schiffs- 
und Colonialarzte. Jena, 1901. gr. 8°. Mit Tafeln, Iliustrationen und 
Diagrammen. 

157. Sauton, Ie Dr. D. La léprose. Paris, 1901. 8<>. Avec planches , iUustra- 
tions, oarte et plan. 

146. Soheurer, J. G. Eenige aanteekeningen over de pest. Jogjakarta, 

1901. 8». 

179. (Hoftnann, [J. W.]). Bericht über die Landesirrenanstalt in Buiten- 
zorg . . . von 1891 bis Anfaug Juli 1901. Batavia , 1902. gr. 8°. Mit Tafeln. 

181. HygiÖniflOhe en andere wenken voor den soldaat. Batavia, 1902. kl. H^. 

177. Mailgkoepradja, Radhen Moehamad Saleh. Kitab pengadjaran 
bagaimana patoet orang menoeloeng sa-orang perampoean jang beranak , 
tersalin dari dalam bahasa Soenda. Batavia, 1902. 8^ Met illustraties. 
[Maleische tekst.] 

174. Mense, Dr. C. Tropische Gesundheitslehre und Heilkunde. Berlin, 

1902. 8o. 

180. Ijaohy Ph. Iets over de aetiologie, prophylaxis en therapie der 
beri-beri. Bijdrage tot de kennis der infectie-ziekten. Batavia , 1903. 8^ 

41. Sergenty Ie Dr. £. La lutte contre les moustiques. Une campagne 
antipaludique en Algérie. Paris, 1903. 8°. Avec planchea, oarte et figure. 

12. Tappenbeok, £. Wie ruste ich mich für die Tropenkolonien aus? 
Berlin, 1903. gr. 8». aa. Biegpafiën. Personalia. 96. Verbeet , G. Memorie , of getrouw verhaal van alle de moeilykheden, 

vervolgingen , en mishandelingen , den persoon van , laatst geweest 

Predikant tot Banda, in Neerlands Oostindien aangedaan. Door hem 
zelfs opgestelt. Delft, E. vander Smout, 1762. fol. 

94. Du Bois , J. F. L Vies des Gouverneurs Généraux , avec l'abrégé de 
1'Histoire des Etablissemens HoUandois aux Indes Orientales. [Bééditées 
et oonsidérablement augmentées du Tomé XVII de 1' „Histoiro Générale 
des Voyages, ou Nouvelle CoUection . . . etc."] La Haye, P. deHondt, 
1763. 4'. Avec portraits, cartes et plans. 

97. (BaffleSy T. S.). Statement of the services of Sir Stamford Baffles. 
London, 1824. 4o. 

148. CoUot d'Esoury, H. Baron. Holland^s roem in kunsten en weten- 
schappen, met aanteekeningen en bijdragen. Met register op de vier 
eerste deelen (bevattende de kunsten), 's Gravenhage — Amsterdam , 1824 , 
25, 26, 29—30, 32, 35—39, 44; en 1833. 7 dln. in 10 bdn. 8o. 

91. (Haffles, -Sophia). Memoir of the life and public services of Sir 
Thomfis Stamford Baffles, ... particularly in the Government of Java, 
1811 — 1816, and of Bencoolen and its depondenciea , 1817—1824; with 
details of the commerce and resources of the Eastern Archipelago, 
and selections from his correspondence. By his widow. London, 1830. 
4". With portrait, plates and maps. 

53. Susanna, J. A. Levensschets van Hendrik Boie, en hulde aan zijne 
deugden en verdiensten, benevens eenige doorhem geschrevene brieven, 
gedurende isijne reis en verblijf in Oost-Indië. Amsterdam, 183i. 8'. 
Met portret. 

58. £ekllofr, W. Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljeé , 
in leven Raad van Ned, Indië , . . . Uit echte bescheiden en overleve- 
ringen opgemaakt. Leeuwarden, 1835. 8°. Met plaat. 

124. (Baffles, Sophia). Memoir of the life and public services of Sir 
Thomas Stamford Baffles, particularly in the Grovernment of Java, 
1811 — 1816, Bencoolen and its dependencies , 1817 — 1824; with details 
of the commerce and resources of the Eastern Archipelago, and selec- 
tions from his correspondence. By his widow. New [abridged] edition. 
London, 1835. 2 vols. 8'. With portrait, plates, maps and fao-simile. 

185. Meer yan Kuffeler , F. C. van der. Het leven van Franciscus Xaverius, 
medeoprigter der Jezuï tenor de , bijgenaamd Apostel van Indië. Leij den , 
1842. 8°. Met portret en kaart. 

25. Iieioher, P. P. Het leven en de lotgevallen van wijlen ,... 

Uitgegeven door The. I«eicher. Groningen, 1843. 8o. 

64. TimmermaxiB , P. J. Mémoire de service de Colonel . . . depuis 

son entree au service sous 1'Empire en 1806 jusqu'è, sa démission hono- 
rable en 1843. [Maestricht] , 1814. gr. in-8». 

61. Hogendorp, G. S. W. van. Gedeeltelijke wederlegging van twee 
artikelen in Ned. dagbladen, van 1843 en 1844,... nu afzonderlijk uit- 
gegeven, in afwachting van een omstandiger verhaal van het gebeurde 
op Java in 1840. Amersfoort, [1845]. 8^ 

131. Vliet, II. van. Crimineel proces ter zake van beweerden hoon en laster 

tegen de Hooge Indische Regering , of misbruik van gezag , door 

willekeurige ontzegging van, en gewelddadige verbanning uit eene 
residentie, en... enz. Met authentieke Bijlagen. Botterdam, 1845. 8*. aa. BIOGEAFIËN. PERSONALIA. 287 

80. WeedSy F. Pieter van den Broek in Azië, of geschiedenis der tog^n 
en verrigtingen van dezen Nederlandschen Begulus. Amsterdam, 1845. 
8*. Met platen. 

86. Kerk en Staat. Uitdrijving van den Roomschen Bisschop [J. Grooff] 
en vier Priesters uit Neèrlandsoh Indië. (Overdruk „De Reformatie"). 
(Amsterdam), 1846. 8«. 

29. [Miohiels, A. V.]. £ene stem uit Oost-Indië. De discussiën over de 
zaak van den Hoogeerwaarden bisschop Grooff. *s Gravenbage, 1846. 8*. 

129. Vliet y Ik van. Autocratie of het bij de Indi.sche rechterlijke magt 
aanhangige proces tegen de Javasche Bank. Rotterdam, 1846. 8o. 

127. — — -^— Bijdragen tot de kennis der Ned. Oost-Indische bezittingen. 
II. (Crimineel proces , ter zake van beweerden hoon en laster tegen de 
Uooge Indische Regering...., of misbruik van gezag, door wille- 
keurige ontzegging van, en gewelddadige verbanning uit eene re.sidentie, 
en... enz. Met authentieke Bijlagen.) Rotterdam, 1846. 8^ 

128. ^-^— — Indische regtsbedeeling. Amsterdam, 1846. 8<». 

143. — ^— Indische regtsbedeeling. Tweede druk. Amsterdam , 1816. 8*. 

130. -^^■^— ^ Mijne inhechtenisneming en verwijdering uit Ned.-Indië , . . . 
vervolg van het werk Autocratie. Amsterdam, 1846. 8^ 

46. Woord (Een) over den maatregel van den Gouverneur Generaal van 
Neêrlandsch Indië , ten opzigte van den Apostolischen Vicaris J. Groofi 
en zijne assistenten, ^s Gravenhage , 1846. 8*. 

32. Baud, J. C. Het ontslag van J. D. Kruseman als Directeur Generaal 
van Financien in Ned. Indie, nader toegelicht, 's Gravenhage, 1818. 8*. 

38. Ertuaemaily J. D. Beschouwingen en ophelderingen van de door 
Z. £xc. J. O. Baud,.... uitgegeven brochure, getiteld het: „Ontslag 
van J. D. Kruseman als Directeur-Generaal van Financiën in Ned. 
Indië nader toegelicht." 's Gravenhage , 1848. 8**. 

17. — ^— Het ontslag van , als Directeur-Generaal van Financiën 

in Xeêrlands Indië, door autentieke stukken toegelicht. (*s Graven- 
hage, 1818). 8o. 

37. — ^— Inleiding tot de door aangekondigde nadere ophelde- 
ringen en beschouwingen, ter zake van zijn ontslag... enz. 's Graven- 
hage, 1848. 8*. 

62. Beesema, A. S. en W. S. yan. Memorie tot wederlegging der be- 
schuldigingen ingebragt tegen den Heer J. E. Banck, bij gelegenheid 
van het crimineel proces gevoerd te 8ourabaya, tegen F. H. Preijer, 
Agent der Javasche Bank aldaar, in... 1844. (Rotterdam, 1848). 8». 

76. (Bosoh, Ik £.). Levensschets van G. A. G. P. baron van der Capellen 
van Berkenwoude. Utrecht, 1849. 8*. Met portret. 

71. Serière, G. de. Mijne loopbaan in Indië. Zwolle, 1849. 8o. 

18. (Steits, Ik). Een woord over de redevoering van Zijne Exc. , den 
Minister van Koloniën, uitgesproken... 15. Aug. 1847, ter zuivering 
van den blaam, opgelegd aan de nagedachtenis van den heer P. J. 
Kamphuis , . . . eigenaar van het land Tji-Kandi Oediek. Utrecht, 1849. 8°. 

171. (B.). Generaal (De) Michiels verdedigd tegen het Tijdschrift voor Neder- 
landsch Indië. 's Gravenhage , 1850. 8°. 

50. HoÖvell, Dr. W. R. yan. De beschuldigingen veroordeeling in Indië, 
en de regt vaardiging in Nederland. Zalt- Bommel, 1850. 8<'. 

205. Junghulin, Fr. Vervolg der Inlichtingen aangeboden aan het publiek 
over een geschrift van den heer C. L. Blume. ') Leiden, 1850. 8*>. *) De ^Inlichtingen aangeboden aan het publiek . . . enz." verschenen in den 
„Algemeenen Konst- en Letterbode" van 1850, n** 41. 238 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

52. Lion, H. J. Over Dr. W. R. van HoëvelPs Beschuldiging en veroor- 
deeling in Indië en regtvaardiging in Nederland, in eenen brief aan 
eenen vriend te Rotterdam. Gouda, 1850. 8*. 

8. (NahujJB van Burgst, [Mr. H. G. Baron]). Antikritiek. Antwoord 
op het Iets ter wederieggmg, enz. van den Heer Q, Knijper Hz. in het 
A. L. Maandschrift. (O verdruk „Algemeen Letterlievend Maandschrift"). 
(Utrecht), 1850. 8». 

51. Opmerkingen (Een paar) ten aanzien van Dr. W. R. van Hoëvell's 
geschrift getiteld „Beschuldiging en veroordeeling in Indië , en de regt- 
vaardiging in Nederland." Grouda, 1850. 8*. 

88. Andringa de Kempenaer , Jhr. Ii. van. Fragmenten uit mijne porte- 
feuille. 1* Stuk. 'sGravenhage, (1851). 8». 

45. [Doren, J. B. J. van]. Nader ontvangen berigt over het ontslag van 
den heer M. J. Scnn van Basel, vroeger Ned. consul voor China te 
Canton, en laatst algemeen ontvanger te Samarang. 's Gravenhage, 1851. 8^ 

181. (Nahuis van Burgst, Mr. H. Q. Baron). De Pangerang's Aria Reksa 
Negara en Adie Widjojo. [Overdruk?] ('s Gravenhage , 1851). 8'. 

36. BosBOher Jr., Mr. B. D. Regtsgeding, gevoerd voor het Prov. Ge- 
regtshof van Zuid-Holland, tusschen J. D. Kruseman, appellant, en 
D. Verbeek, ge'lntimeerde. Amsterdam, 1852. 8<>. [Buiten den handel]. 

27. Doren *) , J. B. J. van. „Gij zijt verst riekt met de redenen uwes monts :" 
(Spr. 6, V. 2.) Gerigt aan den schrijver der recentie, voorkomende op 
bl. 434—436 van het „Tijdschr. voor Ned.-Indië", Dec. 1851. 's Graven- 
hage, 1852. 80. 

69. GrovestinSy Ie B*". C. F. Sirtema de. Notice et souvenirs biogra- 
phiques du comte Van der Duyn de Maasdam et du baron de Capellen , 

recueillis, mis en ordre et publiés par leur ami . Saint-Germain- 

en-Laye, 1852. 8o. 

104. Nahuys van Btirgst, Mr. H. G. Baron. Herinneringen uit het open- 
bare en bijzondere leven (1799—1849). (Utrecht), 1852. 4». Met portret. 
[Niet in den handel.] 

48. (Verbeek Bz., D.). Wie is berispelijk? Met een brief van den heer 
J. C. Baud. 's Gravenhage, 1852. 8». 

114. (Weitzel, A. W. P.). De generaal-majoor Carel Jhr. van der Wijok. 
(Overdruk „De Militaire Spectator"). (Breda, 1852). gr. 8«. 

164. Brooke, Sir Jame& The private letters of , Rajah of Sarawak , 

narrating the events of his life, from 1838 to the present time. Edited 
by J. C. Templer. London, 1853. 3 vols. 8«. 

145. Qrovestins, Baron C. F. Sirtema van. Gedenkschriften van den 
Graaf van der Duyn van Maasdam en van den Baron van der Capellen, 
bijeengezameld , gerangschikt en uitgegeven. Uit het Fransch. Amster- 
dam, 1853. 8o. 

13. Ijion , H. J. Een drukpersproces in Neêrlandsch Indië. [Met Bijlagen.] 
Zalt-Bommel, 1854. 8«. 

77. [Qliarles van Uflford, Jhr. Mr. J. K. W.]. J. Graaf van den Bosch. 
(Overdruk „Nieuwenhuis' Woordenboek van kunsten en wetenschappen", 
n). ['s Gravenhage, 1854]. kl. 8». Met portret. 

84. Mounier, A. A. Th. Inhuldigingsrede . . . bij de plegtige onthulling 
van het gedenkteeken op het Waterlooplein te Batavia, opgerigt ter 
nagedachtenis van den Gen.-Majoor tit. A. V. Michiels,... met aan- 
teekeningen. Batavia, 1855. 8". Mot plaat en tabel. 1) Op den omslag staat: Doom. aa. BIOGEAFIÉN. PERSONALIA. 

78. Ayondgeflprek (Sen) in de Besogne-kamer over een berigt in ,»De 
Indiër." 'a Gravenhage , 1856. 80. 

113. (piemonty [A. J. R]). De kolonel A. van der Hart. (In „De Militaire 
Spectator"). (Breda, 1866). gr. 8». 

99. Pranois, S. Herinneringen uit den levensloop van een' Indisch* ambte- 
naar van 1815 tot 1851. Medegedeeld in brieven. [Met Aanhangsels: De 
Lampongs; en Palembang.] Batavia, 1856, 56, 60. 8 dln. in 1 band. 8^ 
Met figuur. 

39. Ontslag (Het) van den heer W. L. Ramaok. Eene bijdrage tot de 
kennis der regtvaardigheid van de Indische Regering. Zalt-Bommel, 

1857. 80. 

102. Nahuys van BnrgSty Mr. H. G. Baron. Herinneringen uit het open- 
bare en bijzondere leven (1799—1858). [Tweede druk, met Bijlagen ver- 
meerderd door Dr. J. J. F. Wap.] 's Hertogenbosch , 1858. 8*. Met portret. 

87. (Wap y Dr. rJ« «r> F.]). Herinnering aan de plegtige ter-aarde- bestelling 
. . . van Mr. Huibert Gerard Baron Nahuys van Burgst . . . den 15. Jan. 
185a (Utrecht, 1858). 8«. Met vignetten. 

75. CoenraetBy J. J. Episodes de ma vie militaire auz Indes Orientales 
(Java et Sumatra). Paris, 1859. 8». 

59. Philalethes [= Lioily L J.]. Jean Chrétien Baud. [Vermeerderde over- 
druk „Nederlandsch Indië".] 's Gravenhage , 1859. 80. 

165. Biogpraphifioll Album. Verzameling van portretten met levensberigten 
van verdienstelijke mannen uit de geschiedenis van het Nederlandsche 
Zee en Krijgs wezen en van de Koloniën. Uitgegeven onder toezigt van . . . 
Jhr. J. w. yan S\jpeste\jn, Jhr. J. F. Cornets de Qroot van 
Kraa^enbnrgy J. K. H. de Boo van Alderwerelt en Mr. C. 
Vosmaer. Rotterdam, [1860]. gr. fol. Met portretten. 

28. Bousquet , A. M. De Gouverneur-Generaal in ruste en z\jne redevoering 
van 15 Oot. 1860. 's Gravenhage , 1860. 8». 

107. Mllltatuli [= Douwes Dekker , E.]. Indrukken van den dag , mede- 
gedeeld. [N»« 1—2.1 Arnhem, 1860. 2 stuks in 1 band. 80. 

111. -^— — Max Havelaar , of de kof fij veilingen der Nederlandsche Handel- 
Maatschappij. Amsterdam, 1860. 2 dln. in 1 band. 8**. 

109. (W. H.). Waarheen? Een woord aan de lezers van Max Havelaar. 
Tweede druk. Leyden , 1860. gr. 8». 

lOa Hagiosimandre [^Broena Jr., G.1. Max Havelaar! Een beroep 
op de Nederlandsche vrouwen. Amsterdam, 1861. 8°. 

92. Kamebeeky Jhr. H. A. van. Levensschets van den Vice-Admiraal 
A. W. de Man. 's Gravenhage , 1861. kl. 4o. [Portret en fac-similé 
ontbreekt.] 

112. Philoverax [= Broena Jr. , G.]. Nederland en Max Havelaar. Amster- 
dam, 1861. 8». 

184. TXemo [= Beersteoher, L. H.]. De penvoerder der koloniale reactie. 
Een woord tot voorlichting der publieke opinie. Kampen, 1862. 8". 

126. ^-^— — Openbare brief aan commissarissen van het Nieuw Dagblad 
van 's Gravenhage , naar aanleiding hunner advertentie tot verdediging 
van den hoofd-redacteur dier courant. Kampen , 1862. 8*. 

20. Waal, R de. Eene oude zaak. 's Gravenhage , 1862. 8^ 

B4. Huoht, G. Ij. J. yan der. Mededeelingeu over mijne verrigtingen 
in Indië, als vertegenwoordiger van de Billiton-Maatschappij. Amster- 
dam, (1863). gr. 8«. 340 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

81. Stdohling, G. Th. Hertog Bernhard van Saxen Wei mar. [Voordracht]. 
Vrij uit .het Hoogduitsch. Met een voorwoord van W. A. van Bees. 
Arnhem, 1863. &*. 

139. Indisch Genootschap. Naamlijst der Leden. [1863]— 1903. ['sGraven- 
hage, 1863—1903]. 41 stuks, waarvan 38 in 1 band. 8». 

65. Kroon, A. W. Levensschets van Franz Wilhelm Junghuhn. (Over- 
druk „De Dageraad"). (Amsterdam), 1864. gr. 8°. Met portret. 

63. Begtmatigheid (De) van het ontslag van den heer T. J. Stieltjes, 
aan diens handelingen getoetst. Amsterdam, 1864. 8». 

35. Heynst & Vinju. Mededeelingen over mijne verrigtingen in Indië, 
als vertegenwoordiger van de Billiton-Maatschappij , door G. L. J. 
van der Hucht, getoetst aan de geschiedenis en de waarheid. Bata- 
via, 1864. 4®. [Uitsluitend bestemd voor aandeelhouders.] 

138. (Salyador, Jhr. M.). Twee brieven aan den heer J. D. Fransen van de 
JPutte, Minister van Koloniën [over de zaak-Stieltjes]. Haarlem, 1864. 8*. 

60. Cantharis Vesicatoria [= IiudekLng, E. W. A.]. Hulde aan den 
clown Dixi. Makassar, 1865. 8o. 

106. (Iieupe , P. A.). Eenige bijzonderheden betreffende den kapitein Douwe 
Auokes. (Overdruk „Nieuwe Friesche Volks-Almanak"). (Leeuwarden), 
1865. kl. 8». 

197. Mol van Otterloo, Th. de. Adres nan President en Leden der 
Tweede Kamer der Staten Generaal. Haarlem, 1865. 8o. 

40. "NOBSe y J. J. De werkelijkheid van een Nederlandsch-Indischen droom. 
*8 Gravenhage , 1865. 8°. 

4. Boorda van Eysinga, S. E. W. De „liberalen" en mijne verbanning. 
Amsterdam, 1865. S». 

5. ^— ^-^— Een mysterie. Eerste adres aan de Tweede Kamer. Amster- 
dam, 1865. 8o. 

8. — ^-i^— Mijne verbanning. De officiëele waarheid, 's Gravenhage, 1865. 8*. 

105. (L[eupe, P. A.]). Jacob Janszoon de Rooij. (Overdruk „Nationaal 
Museum"), ('s Gravenhage , 1866). gr. 8\ 

6. Boorda yaji Eysing^, S. E. W. Heftigheid en gemoedsbezwaren. 
Derde adres aan de Tweede Kamer. Amsterdam, 1866. 8°. 

7. — ^-^— Mijne verbanning en mijn vloekzang. Eene andere waarheid 
dan de officiëele. Amsterdam, 1866. S°. 

198. Wie is de heer M^er, nieuw benoemd Gouverneur- Generaal van Ned. 
Lidië ? Eene vraag, beantwoord voor de leugenpers in Nederland, 
's Gravenhage , 1866. 8*'. 

83. Bosch, B. P. van den. Alphabetische naamlijst van gepensioneerde 
Ned. koloniale Ambtenaren, Officieren en hunne Weduwen en Weezen , 

in betaling zijnde bij het Departement van Koloniën ; met . . . enz , 

uit officiële bronnen zamengesteld. 's Gravenhage , 1866, 73. 2 dln. 
kl. 4? en 8°. 

121. Hogendorp, G. K. van. Brieven en gedenkschriften van .Uit- 
gegeven door zijn jongsten . . . zoon [P. van Hogendorp]. L 1762 — 1786. 
II. Het jaar 1787. IET. Voortgezet door Mr. H. Graaf yan Hogendorp. 

1788—1813. 's Gravenhage, 1866, 66, 76. 3 dln. 8». 

56. Chatelin, L. "N, H. A. De primogénitus van een schandaal, opge- 
dragen aan den kapitein,... A. F. C. Bloem. Padang, 1867. kl. 8». 

170. Polytropos. De Oost-Indische Pleiaden en hun pleegkind. Eene biblio- 
graphische studie. Amsterdam, 1867. 8o. 

179. Bees, W. A. van. Toontje Poland voorafgegaan door eenige Indische 
typen. Arnhem, 1867. 2 dln. 8*. Met portret. aa. BIOGEAFIKN. PERSONALIA. 241 

2. (Hageman J.Cz., J.). Het ontworpen standbeeld voor Jan Pieterszoon 
Koen te Batavia tegenover de geschiedenis. Batavia, l^tW, kl. 8". 

186. Multatuli [= Douwes Dekker, K]. Max Havelaar or tho ooffee 
auctions of the Dutch Tradiufi^ ('ompany. Translatend from thooriginal 
manuscript by Baron A. NahuyB. Ëdinburgh, 1«S6H. H'>. With niaps. 

21. Elbergy J. H. J. Weggejaagd! Ook een bijdrage tot de kennis van 
het Ned.-Indisch legerbestuur. Samarang, [IMJyj. 8*. 

49. Franoifly £• Mijn beroep op het Nederlandsche volk. Requeat inge- 
diend aan de Staten-Generaal. Leyden, 1H69. 8'. 

74. (Goeie f M. J. de). Willem Herman Engelmann. (Overdruk ^Do Neder- 
landsche Spectator"), ('s Gravenhage) , 18Ü9. 8*. 

68. (Hageman J.Cs.» J.). Uit het leven van wijlen Johan Willem Bart ho- 
lomeus Wardenaar. Soerabaya, 1869. 2 stukjes, kl. >i*. 

15. (K.) [= KeuoheniUB, Mr. L. W. Cl. Het ongevraagde ontslag 
van den Resident van Soorakarta [J. P. /oetelief]. (Overdruk „Nieuw 
Bataviaosch Handelsblad''). (Batavia), 1869. 8". 

100. (Angelbeek, J. J. van). Klagt ingobragt, tegen H.H. Excellentiën 
den Min. van Koloniën E. de Waal en den Gouv. Generaal Mr. P. Mijor. 
Leiden, (1870). 8o. 

55. liier, J* C. van, H. J. Lion, een strijder voor de belangen vanludie, 
geschetst. Batavia — 's Gravenhage , 1870. 8°. Met portret. 

72. Meyer, Dr. A. B. Charles Darwiu und Alfred Russel Wallaoe. Ihre 
ersten Publioationen über die „Entstehung der Arteu"' nebst einer Skiz/.e 
ihres Lebens und einem Verzeichnisz ihrer Schriften. Erlangen, 1870. h^ 

161. Bees, W. A, yan. Vermeulen Krieger. Tafereelen uit het Indische 
krijgsleven. Arnhem, 1870. 8". Met portret. 

57. [Angelbeek, Mr. J. J. yan]. Indische Grondwet of aanzien van per- 
sonen? Rotterdam, 1871. 8». 

199. (Faes, J.). Extract uit het Register der Besluiten van den Gouv.-Gen. 
van Ned.-Indië. (Met Memorie). [Batavia], (1871). 8«. 

125. Courier dit Dubekart, A. M. Feiten van Brata-Yoeda, of Ned.- 
Indische toestanden. Eerste bundel. Samarang, 1872. 8o. [Verder niet 
verschenen.) 

132. Olivier, Mr. W. C. D. Herinneringen aan Mr. J. R. Thorbecke. 
Arnhem, 1872. gr. 8". 

41. rWtjnmalen , Dr. T. C.L.). Johannes Hageman J.Cz. Nekrologio. (Over- 
aruk „De Nederlandsche Spectator"), ('s Gravenhag(») , 1872. 8'. 

120. Winokel, Mr. C. P. K. Mijne uitzetting uitlndië. Verzoeksclirift aan 
de Staten Generaal. Met justifioatoire bescheiden. Utrecht, 1878. 8". 

70. (Angelbeek, J. J. yan.). Open brief aan den prokureur generaal bij 
het Hoog-Geregtshof van Ned.-Indië, om bescherming tegen misdaad. 
(Batavia), 1874. 8o. 

101. Hillyer, E. e Giglioli, I. Gli odierni viaggiatori Italiani. (Estratto 
„Annuario Soientifico Italiano", X). Milano, 1874. 8*. 

156. Vloten, Dr. J. van. Onkmid onder de tarwe. Letterkundige karakter- 
studie [over Multatulij. Haarlem, 1875. 8*. 

146. Hogendorp, Mr. F. Baron van. Gijsbert Karol van Hogcndorp in 
1813. Nagelaten geschrift. *s Gravenhage , 1876. 8". 

163. Jacob, Gtertrude Xi. The Raja of Saniwak. An account of Sirjamos 
Brooke, given chiefly through letters and jouriials. London, 1876. 2 vols. 
8''. With portrait, maps and plate. 
C«t Kol. Bibl. 19/12/03. 16 242 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

93 & 93a. Mljer, Mr. P. Jean Chrétien Baud geschetst. Utrecht, 1878. gr. 8«. 
Met tabel. [2 Ex.] 

162. St. John, Spenser. The Life of Sir James Brooke,Bajahof Sarawak. 
From his personal papers and correspondence. Edinburgh — London, 
1879. S». With portrait and map. 

89. IiOOpbaan (De militaire) van den Luitenant-G-eneraal Jan van 
S wieten. Door een gepensioneerd officier van het O.-I. leger. Breda, 

1881. 8". Met tabel. 

154. Multatuli r= Douwes Dekker, E.]. Max Havelaar of de koffi vei- 
lingen der Nederlandsche Kandelmaatschappy. Vyfde druk (tweede door 
den auteur herziene uitgaaf). Botterdam, 1881. 8«». 

44. Quarles van UflTord, Jhr. Mr. J. K. W. Een beroep op de Neder- 
landsche Maecenaten. 's G-ravenhage, 1881. S°. 

158. (S^jthoff, A. W.). In Memoriam (Gualthenis Kolff.] (Leiden, 1881). 8«. 

149, Huet, Cd. Buaken. Litterarische Fantasien en Kritieken. 1«— 25* deel. 
[Deel 22—25 uitgegeven door G.BuBken Huet.] Haarlem, [1881]— (88). 
25 dln. 8®. Met portret ; en met Begister , samengesteld door M. Hom. 
Haarlem, [1888]. 8°. 

85. Balen, J. H. van. Jacob van Heemskerck, zijn leven en streven. 
Herdacht bij gelegenheid van den 275sten gedenkdag van den slag bij 
Gibraltar. [Overdruk „Nederlandsch Magazijn", XLIX.] Amsterdam, 

1882. gr. 8o. Met portret. 

42. Kley, Th. De publieke opinie in zake luitenant Kley o. s. [Vervolg op 
„De zaak van den luitenant Kley en 50 andere officieren van het Ned. 
Ind. leger . . . enz.] Met een „woord vooraf". 's-Gravenhage , 1882. 8*. 

78. — — — Het „treur"bataillon van a -|- b ! (de „bespreking" van de 
brochure „de zaak van den luitenant Kleij enz." door a + h , in het 
Ind. Mil. Tijdschr. N" 7 van dit jaar, besproken). (Overdruk „De Mili- 
taire Spectator"). Breda, 1882. gr. 8°. 

12. Ferelaer, Majoor M« T. H. De houding van een eerlijk man. Laatste 
woord aan den Luitenant Generaal J. van Swieten naar aanleiding van 
het handweigeren door den heer G. G. E. van Daalen aan den heer 
J. Loudon. Botterdam, 1882. &<>. 

48. Veth , F. J. Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen , ter 
tweede verb. en verm. uitgave bijeenverzameld. Leiden, 1884. 8°. 

54. [Hemert, Jhr. Mr. P. Junius van]. De Minister Sprenger van Eijk 
en de Gouverneur-Generaal Van Bees. [Herdrukken „De Indische Gids", 
1885, I— n.] Cs-Gravenhage), [1885]. 8». 

79. Snelleman, J. P. Daniel David Veth. (Overdruk „Eigen Haard"). 
Haarlem, 1885. gr. 8". Met portret en schetskaartje. 

80. Angelbeek, Mr. J. J. van. Brief van . . . , , aan de beide Kamers 

der S taten- Generaal , over het gevaar, waarin , zoowel de Nederl. troon , 
als ieder onderdaan des Konings, zou kunnen verkeeren, wanneer het 
aanwenden van fictie, bij toepassing van Wetten, werd goedgekeurd. 
[Met Bijlage.]. (Amsterdam, 1886). 2 stukken in 1 omslag. 8^. 

142. Hogendorp , D. van. Mémoires du général , . . . Publiés par son 

petit-fils M. Ie Oom te D. C. A. van Hogendorp. La Haye, 1887. 8». 

194. Kriens, M. J. E. Krijgstucht verslapping bij de Marine en mijn ontslag 
uit 'slands zeedienst. Amsterdam, 1887. 8°. Met portretje. 

187. Timmermans, L. J. P. Geschriften. Batavia, 1887. S». 

157. Gtorter, A. Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidaartikel 
van Dr. Swart Abrahamsz, toegelicht. Amsterdam, 1888. 8*. aa. BIOGRAFIEN. PERSONALIA. 243 

24. Janssen , Dr. C. W. K. F. Holle. Wat een Nederlander in Indië doen 
kan. Eene schets. Amsterdam, 1888. 8^ Met portret. 

115. Levijssolin Norman, Mr. H. D. Hal setijanja kepala bangsa anak 
negri di tanah. Hindia-Wolanda. Tersalin dalem bahasa Melaijoe. Betawi , 
Yap Ghoan Ho, 1888. 8'. Met portretten. [Maleische tekst.) 

19. Boohemont, J. L de. De generaal Jan van Swieten 1807—1888. 's Gra- 
venhage, 1888. 8o. Met portret. 

208. Swart Abrahamsz, Dr. Th. Eduard Douwes Dekker rMuItatuIi). Eene 
ziektegeschiedenis. [Herdruk „De Gids", met Voorwoord.] Amsterdam, 

1888. 8o. 

158. Top. H. J. Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 
'n Onpartijdig antwoord — zonder geleerdheid — op het artikel van 
Dr. Swart Abrahamsz. Amsterdam, 1888. 8^ 

135. Veritas [ = Anderson» Mej. M.]. Multatuli-wespen. Amsterdam ,( 1888). 8". 

103. Verstege , J. J. W. S. De Staatscommissie in zake de Beri-Beri-quaestie. 
Haar ontstaan, haar doel en haar secretaris. Eene onthulling en een 
karakterschets, 's Gravenhage , 1888. 8^ Met schetskaart. 

134. Douwes Dekker 9 A. H. S. Aesculaap als caricatuurschilder. Beden- 
kingen tegen het artikel van Dr. Th. Swart Abrahamsz over Multatuli. 
Batavia, 1889. 8o. 

133. Gterha rd. Ii. G. Multatuli. Eene stem uit Indië. Met een Voorbericht 
van A. W. Stellwagen. Amsterdam, 1889. 8o. 

16. Boohemonty J. L de. De strafzaak Verstege. 's-Gravenhage, 1889. 8». 

136. Versluys, J. Een en ander over Multatuli. Amsterdam, 1889. 8». 

159. Boude'WtJnBe y J. Begeering en Staten-Generaal tijdens de Grondwet 
van 1848. Feiten en cijfers, 's Gravenhage , 1890. 8°. 

176. (Deventer, M. L. van). Dirk van Hogendorp. (Overdruk „De Neder- 
landsche Spectator"), ('s Gravenhage) , 1890. 8*. 

201. Don Grioty C. P. Bequest van aan de Tweede Kamer der 

StAten-Generaai met Bijlagen. 's-Gravenhage , 1890. 8®. 

178. Huet, Cd. Buaken. Brieven... uitgegeven door zijne vrouw en zijn 
zoon. I. (1847 —1876). H. (1876—1886). Haarlem , 1890. 2 dln. Met portretten. 

182. (Kielstra, E. B.). [Necrologie van:] J. J. VJ, E. Verstege. (Overdruk 
„De Militaire Spectator"). (Breda, 1890). gr. 8». 

119 & 119a. Mendels, L Herman Willem Daendels, vóór zijne benoeming 
tot Gouverneur- Generaal van Oost- Indië. (1762—1807). Met Bijlagen. 
Acad. Proefschr. 's-Gravenhage, 1890. 8". Met portret. [2 Ex. , waarvan 
1 zonder portret. ')] 

1. Sillem, Mr. J. A. Dirk van Hogendorp. (1761—1822.) Naar grooten- 
deels onuitgegeven bronnen bewerkt. Amsterdam , 1890. 8°. 

98. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische Ambtenaren, 
Officieren en Weduwen. (Samengesteld .... door H. Prins & Co.; 
A. P. Beukman; en J. Haus). !• (met Supplement)— IP Jaargang. 
Amsterdam, 1890-1904. 12 stuks. 8o. 

33. Acte van beschuldiging in de zaak van i: J. P. J. C. van St^nis, 
en 2*. L. W. C. van der Schoor, geb, Schuak. (Batavia, 1891). 8o. 

67. [Betana, W. R]. G. A. Wilken. (En „La Solidaridad"). Madrid , 1891. 4-. ') De aitgave zonder portret bezit een gewijzigd titelblad, en was voor den 
boekhandel bestemd. 244 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

95. Bhede van der Kloot, M. A. van. De Gouvemeurs-Goneraal en 
Commissarissen-Generaal van Ned.-Indië 1610—1888 historisch -genea- 
logisch beschreven. 's-Gravenhage , 1891. gr. 8". Met platen van Wapen- 
af beeldingen door M. J. Lion. 

1 10. [Douwes Dekker, E.]. Brieven van Multatuli. By dragen tot de kennis 
van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. [M.] Douwes 
Dekker, geb. Hamminck Schepel. [I.j Eerste periode, (tot 1816). [IL] 
Vervolg eerste periode. (1846-1859). [IJL] Het ontstaan van den Have- 
laar. (1859 . [IVj. De Havelaar verschenen. (1860). [V]. Minnebrie ven- 
tyd 1861. [VI]. [Vervolg Minnebrieven-tyd.] 1862—63. [VU— VlII]. 
Multatuli— Busken Huet 1866—67. Amsterdam, 1891, 91, 90, 90, 92, 
92, 93, 93. 8 dln. 8°. 

200. (Donker Curtius, H. H.). Belaas van het den Kegent van Magettan 
(B-es. Madioen.) ten laste gelegd opium sluiken, en het daarnaar inge- 
•steld onderzoek. [Met:] Naschrift. Soerabaia, 1892. 4". 

137. Gedachtenis (Ter) aan Multatuli 1887 — 19 Februari — 1892. Uit- 
gegeven door de vereeniging „De Dageraad". Amsterdam, 1892. 8*. Met 
portret, plaat en facsimile. 

47. (Lith, P. A. van der). G. A. Wilken. [Overdruk „Leidsche Studen ten- 
Almanak"]. (Leiden, 1892). 8°. 

191. Bruin Sr., D. C. de. Fragmentarische herinneringen uit het leven 
van een oud-Gouvernements-onderwijzer. Scmarang, 1893. kl. 8°. 

193. (OOBterw^k , H.). Iets over de positie der Indische officieren en hunne 
behandeling, met een voorbeeld er van. (Zwolle, 1893). 8°. 

160. Schaepman, Dr. H. J. A. M. Jan Pieterszoon Coen. Bede uitge- 
sproken te Hoorn op 30 Mei 1893. 's-Gravenhage, 1893. 8°. 

9. (Swaving, [A. H.]). Mr. H. D. Levyssohn Norman. (Overdruk „Ja va- 
Bode"). Batavia, 1893. 8°. 190. Troostenburg- de Briijjn, C. A. Ii. van. Biographisch woordenboek 
van Oost-Indische predikanten. Nijmegen, 1893. 8°. 

26. (Winokel, W. A. P. P. L.). Acte van beschuldiging in zake Abbema 
voor den Baad van Justitie te Macassar ter openbare terechtzitting 
uitgesproken den 14" Oct. 1893. (Öoerabaja), 1893. 4°. [Bijvoegsel „Soera- 
baij a-Courant"]. 

211. Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdra- 
gen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P. J. Veth 
oud-hoogleeraar door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden. 
Leiden, 1894. gr. 4o. Met portret, platen, illustraties , kaarten en tabel. 

90. Hoeven, A. Pruys van der. Veertig jaren Indische dienst, 's Gi*aven- 
hage, 1894. 8«. 

155. Jonckbloet, G. Multatuli. Amsterdam, 1894. 8". 

66. (Eielstra, S. B.). Herinneringen en bespiegelingen van een oudgast. 
(Beoordeeling van: A. Pruys van der Hoeven, Veertig jaren Indisoheii 
dienst.]. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage, 1894). gr. 8^ 

117. I«ak8itardjo. Sërat Laksitardja, bab lalampalianipoen swargi Kang- 
djeng Raden Adipati Sasranagara, doemoegi sasoeroedipoen , pëpetikan 
saking serat Locomotief, kadjarwakakën ing tëmboeng Öj^wi dening . . . 
F. L. Winter, sinawoeng sëkar matjapat dening Ngabehi Tirtapradja, 
toewin Ngabehi Djajasoepana, ingkang samangke kapatëdan nama 
Sétjapradata. Soerakarta, 1891. kl. 8". Alet portret. [Ja vaansche tekst.) 

188. Perelaer, M. T. H. Beantwoording van de Verdediging van J. van 
Hengst contra Perelaer c. s. Z. pi. , (1 894). gr. 8°. [Xiet in den handel.] cta. BIOGRAFIEN. PERSONALIA. 246 

123. Koninklijk Instituut voor de Taal- , Land- en Volkenkunde van Xed.- 
Indië. Naamlijst der leden 1894-1903. ('s Gravenhage, 1894-1903). 
10 stuk3. 8«. 

3L Qimberg, J. S. Toelichting op de „Verdediging" van J. van Hengst. 
[Rotterdam], (1895). 8«. [Niet in den handel.] 

10. Euyper, Dr. A. Mr. Levinua Wilhelmus ChriatiaanKouchenius. (Over- 
druk „Mannen en Vrouwen van Beteekenis"). Haarlem, 1895. 8°. Met 
portret. 

22. Perelaer, M. T. H. „Mijn laatste woord" op het Laatste woord van 
J. van Hengst, ('s Gravenhage, 1895). 8'\ [Niet in den Handel.] 

23. (Quarles van UflTord, J. K, W.). Ter nagodachtonis van professor 
Veth. (Overdruk „De Nederlandsche Spectator"), ('s Gravenhage), 1895. 8'. 

11. Winokel, Ii, P. A. De militaire loopbaan van den luitenant-generaal 
Karel van der Heydeu. Utrecht, [189()]. 8'\ Met portret. 

141. Boulger, D. Ch. The life of Sir Stamford Rafflos. London, 1897. 
gr. 8'. With portraits, plates and maps. 

203. (Abbema, L F. P. A.). [Rekest] Aan de Tweede Kamer derStatcn- 
Generaal. (Haarlem, 1898). 8". 

144. Kleian, F. A. Adresboek van Batavia stad en voorsteden en Mecster- 
Cornelis voor het jaar 1898. Batavia, 1898. 8». 

195. Stortenbeker , W. La vie et les travaux de Jean-Guillaume Retgers. 
(Extrait „Ree. d. trav. chim. d. Pays-Bas et de la Belgique", XVII). 
(Leido), 1898. 8«. 

189. D^ikstra, H. Johann Friedrich Riedel. Rotterdam, [1899]. 8". Met plaat. 

183. (G[re8hofry Dr. M.1). De grafzuil van professor Plnggo te Buitenzorg. 
(Overdruk „Album der Natuur"). (Haarlem, 1899). 8'». Met plaat. 

116. Huizinga, J. Hendrik Kern. Haarlem, 1899. 8«. Met portret. [Mannen 
en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen.] 

118. Pekelharing, Mr. B. H. L D. Fransen van de Putte. Haarlem, 1899. 
8". Met portret. [Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen.) 

122. St. John, Sir Spenser. Rajah Brooke. The Englishman as ruler of 
an Eastern state. London, 1899. 8". With portrait and maps. [Builders 
of Greater Britain, 7.] 

147. Spohr, W. Multatuli. Auswahl aus seinen Werken in Übersetzung 
aus dem Hollandischen , eingeleitet durch eine Charakteristik seinos 
Lebens, seiner Persönlichkeit und seines Schaöens. [1.] Minden i/W., 
1899. 8«. Mit Portraten und Facsimile. 

167. Bescheiden (Offlciöele) betreffende den dienst van Multatuli als 
Oost-Indisch ambtenaar , uitgegeven door P, M. Ii. de Bru^n Prinoe. 
Jogjakarta, 1900. 8». 

173. Deventer, Mr. C. Th. van. Bij het portret van Isa^c Dignus Fransen 
van de Putte. (Overdruk „Woord en Beeld"). (Haarlem, 1900). gr. 4". 
Met portret. 

140. Egerton, H. E. Sir Stamford Rafflos. England in the Far East. 
London, 1900. 8°. With portrait and skctch-maps. [Builders of Greater 
Britain, 8.] 

152. Douwes Dekker-Hamminck Sohepel, M. Multatuli en Offlciöele 
Bescheiden. Amsterdam, 1901. 8®. 

166. (GreshofT, Dr. M.). Twee levensbeschrijvers van Rafflos. [Besproking 
van D. Ch. Boulger's „The life of Sir Stamford Rafflos", en van H. E. 
Egerton's „Sir Stamford Raffles"]. (Overdruk „Do Xederlandschc Spec- 
tator"). ('8 Gravenhage), 1901. 8^ 246 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

168. Kleiaiiy F. A. Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië. Batavia, 

1901. gr. 8«. 

175. (Maohielse , A.). Ophelderingen in de zaak der „Chateau Lafitte". Soera- 
karta, 1901. 8o. 

151. Ralph. Interpellatie van den afgevaardigde van Kol in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal betreffende de benoeming van resident 
Fokkens tot tijdelijk lid van de Algemeene Eekenkamer in Ned.-Indië. 
's-Gravenhage, 1901. 8o. 

150. Stoppelaar, Mr. J. H. de. Balthasar de Moucheron. Een bladzijde 
uit de Ned. handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog. 
'sGravenhage, 1901. 8*. 

202. Veritas [= Fokkens, F.]. De waarheid in de Kleian-zaak. Bata- 
via, 1901. 80. 

174. Anderson , M. TJit Multatuli's Leven. Bijdrage tot de kennis van zijn 
karakter. Amsterdam, [1902]. 8". Met portretten. 

172. Broto di Ningrat, Raden Mas Adipati. Na een een-en-dertig-jarig 
regentschap in de residentie Madioen. Confidentieele mededeelingen aan 
de Ned. Volksvertegenwoordiging. Semarang, 1902. 8°. [Niet in den 
handel.] 

206. G^Tins, M. van. De groote waterstaats werken in Oost- Ja va en do heer 
J. E. de Meijier. (Overdruk „Soerabajasch Handelsblad''). (Soerabaja, 
1902). 8o. Met schetskaart. [Niet in den handel.] 

192. QreshofT, Dr. M. „Kuhl en Van Hasselt". Eene episode in het Ned.- 
Indisch natuuronderzoek. (Overdriik „Album der Natuur"). Haarlem, 

1902. 8®. Met portretten en illustratie. 

169. Heeres, J, E. Pieter van den Broecke en zijne journalen- (Fragment). 
(Uit „Geschiedkundige Opstellen uitgegeven ter eere van Dr. H. C. 
Rogge"). (Leiden, 1902). 8». Met portret. 

177. Kate, Dr. H. ten. Lindor Serrurier herdacht. Tokyö, 1902. 4». Met 
portret. 

180. Meijer, W. Johannes Casearius. (Overdruk „Nederlandsoh Archief 
voor Kerkgeschiedenis", I). 's Gravenhage , 1902. 8*. 

14. Nieuwenhoff, W. van. S. J. Pater Le Cooq d'Armandville von der 
Gesellschaft Jesu. Skizze aus dem Missionsleben von Niederl. Ostindien. 
Aus dem Holl&ndischen übersetzt von M. S. Regensburg, 1902. kl. 8*. 
Mit Portraten, Tafeln und Kar ten. 

82. Bumphius-G^denkboek. 1702—1902. (Amsterdam), 1902. gr. 4». Met 
platen, portret en illustraties. [Uitgave Koloniaal Museum]. 

196. (HeuBOhn, H.). Eine Denkmünze auf den Naturforscher Georg Eber- 
hard Rumphius 1628— 1702. (In „Frankfurter Münzzeitung", III.) Frank- 
furt, 1903. 2 Teile in 1 Band. gr. 8°. Mit Portrat und Illustrationen. 

204. [Kleian, F. A.]. Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsoh-Indië. 
Batavia, 1903. 8". 

207. Scheltema, J. F. De opiumpolitiek der Regèering en de vrijheid der 
drukpers in Ned. Indië. Vervolging en veroordeeling van den gewezen 
Hoofdredacteur van het „Bataviaasch Nieuwsblad", — — , onder art. 
24 van het Drukpersreglement (Stbl. 1856, N». 74). 's-Gravenhage , 1903. 8^. 

210. W. S. Strijder (Een onvermoeid) [n.1. F. Fokkens] voor de belangen 
van den Inlander tevens bijdrage tot de kennis der in de laatste tien 
jaren gevolgde koloniale politiek met betrekking tot de welvaart der 
Inlandsche bevolking in Oost-Indië. 's-Gravenhage, 1903. 8*. bb. Bibllogpafflo. Catalogi van bookon. 76. BleelLer, F. Bibliothecae Sooietatis Artium Scientiarumquo quae Bata- 
viae floret, Catalogus systcmaticus. Bataviae, 1846. 8**. 

41. Fuliri, S. Catalogus van boekwerken,... verkrijgbaar bij .Bata- 
via, 1849. 8o. 

B4. Iiange ft Co. Prijslijst van . . . boekwerken , . . . waaronder geschiedenis 
en levensbeschrijving, reizen, plaats- en volksbeschrij ving ... enz. ver- 
krijgbaar bij te Batavia. Batavia, 1849. kl. 4«. 

36. Bleeker, Dr. F. Catalogus van de bibliotheek van het Bataviaasch 
• Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1846. Tweede uitgave, 
door J. Munnioh. Batavia, 1853. 8". 

35. Muller 9 Fr. Catalogus van boeken, plaatwerken en kaarten, over de 
Ned. Bezittingen, zoo vroegere rIs tegenwoordige, ... en over . . . Japan, 
China, enz.; voornamelijk echter over Oost-Indië en de Oost-Indische 

Compagnie. Met . . . enz. verzameld door en . . . verkrijgbaar bq . . . , 

te Amsterdam. Amsterdam, 1854. kl. 4^. 

54. Hoek 9 C. C. van der et Brill, E. J. [Auctie-catalogus der boekerij :] 
C. Q. C. Reinwardt. [Met Voorwoord van J. Q^el.] Leyde, 1855. kl. 4». 

73. [Veegenfi, Mr. D.l. Catalogus dor bibliotheek van de Tweede Kamer 
der Staten- Generaaf. [Met:] Eerste — Vijfde Vervolg [bewerkt door J. J. P. 
Noordziek.]. 's Gravenhage , 1855, 56, 57, 59, 63, 65. 6 dln. kl. 4*. 

90. [Canter Visscher, J. T.]. Catalogus der boekwerken van het Indisch 
Genootschap te 's Gravenhage. 's Gravenhage , 1856. kl. 4o. 

164. (Tiele, F. A.). Catalogus van de Bibliotheek der stad Amsterdam. 
I — IV. V. Supplement, eerste gedeelte. [Bewerkt door D. XiOdeosen.] 
VI. Supplement, tweede gedeelte. [Bewerkt door M. Boest Ms.]. 
Amsterdam, 1856, 57, 58, 58, 61, 76. 6 dln. in 2 bdn. 4o. 

58. [HooykaaB, J. C.]. Lijst der boeken en ge.schriften uitmakende de 
Bibliotheek van het Departement van Koloniën. 's Gravenhage, 1858. 8^ 

52. Muller 9 Pr. Tweede catalogus van boeken en kaarten, over de Ned. 
Bezittingen zoo vroegere, als tegenwoordige,... en over... Japan, 
China, enz.; voornamelijk echter over Oost-Indië en de Oost-Indische 

Compagnie. Met . . . enz. Verzameld door en . . . verkrijgbaar bij . . . 

te Amsterdam. (Amsterdam), 1858. 4". 

165. Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Weten- 
schappen , gevestigd te Amsterdam. Dl. I — II. [Bewerkt door W. Vrolik 
en M. Roest Mz.]. Dl. III. [Bewerkt door J. C. Q. Boot.). [Met:] Eersten 
Deels Eerste Stuk. Nieuwe Uitgaaf. [Bewerkt door J. C. G. Boot en 
W. MoU.]. [En met:] Register. [En:] Eerste Vervolg met register. 
Amsterdam, 1858-60, 1868, 1881; 1874, a5, 91. 6 dln. kl. 4». 

157. Tiele, F. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdee- 
ling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde 
gerangschikt en beschreven. I. 1500—1618.11. 1649 - 1672 Mei. III. Junij 
1672— Mrt. 1702. Amsterdam, 1858, 60, 61. H dln. 4». 

17. Thieme, W. J. Catalogus van oude en nieuwe boeken, voornamelijk 
over de Ned. Oost Indische bezittingen, land en volkenkunde, reizen, 
enz. voorhanden [bij]... , te Zutphen. (Zutphen), 1859. kl. 4'. 

26. Boudew^nse , J. Alphabetische opgave van onderwerpen over staat- 
kunde, staathuishoudkunde, koloniale aangelegenheden enz. behandeld 
in het Bijblad van de Ned. Staats-Courant , tijdsein iften en dagblad- 
artikelen. Jaargang 1861. (Eerste— Vierde aflevering.) 's Gravenhage , 
1862. 4 stuks in 1 band. H°. [Verder niet verschenen.] 248 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

128. N^hofi, M. [Auotie-Catalogi der boekerijen:] 

M. H. Lange. 1862. — {Cornets de Groot.] Manuscrits autographes de 
Hugo Grotius. 1864. — Fr. W. Junghuhn. 1865. — T. J. Willer. 1865. — 
Mr. F. A. Baron van Hall. 1866. — Dr. L. A. te Winkel, en P. Nijhoff. 
1868. — C. Kruseman. 1869. — Mr. C. D. Beels, S. H. vanderNoordaa, 
A. van Egmond, en P. O. van der Chijs. [1873]. — Dr. T. Roorda, en 
C. P. F. G. van Emde. 1874. — Dr. J. H. Th. de Vogel 1875. — 
J. AndreaB , en Dr. D. Lenting. 1877. — Dr. W. R. Baron van Hoêvell , 
en J. K. H. de Roo van Alderwerelt. 1879. — Mr. S. C. Snellen van 
Vollenhoven, en Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. 1880. — Mr. D. Veegens , 
en Mr. J. J. Verwoert. 1885. — Dr. J. W. Retgers. 1897. — Dr. B. 
Fruin, Mr. T. H. der Kinderen, Mr. J. van Bosse , en Mr. C. J. Fran^ois. 
1*_2« Gedeelte. 1900. — J. L. Beijers. I. 1900. H. 1901. Met platen. — 
P. Galand, en J. W. Tesch. 1903. — Mgr. H. J. A. M. Sohaepman. I— II, 
en Baron A. L. van Plettenberg. 1903. Met portret. 
'sGravenhage, 1862—1903. 22 stuks. kl. 4° en 8». 

80. ^^^^^^ Catalogue d'une belle collection de livres anciens et modernes 
sur les possessions Néerlandaises aux Indes Orientales et Occidentales , 
1'lnde Britann. , la Chine , Ie Japon , la Cóte de Guinee et ie Cap de 
Bonne Espéranoe. En vente . . . chez , è. la Haye. La Haye , 1863. 8*'. 

12. [Canter Visscher, J. T.]. Catalogus der bibliotheek van het Indisch 
Genootschap, te 'sGravenhage. 'sGravenhage, 1861. kl. 4". 

117. Doom en Zoon, C. van en Cleef, Gebr. van. [Auctie-catalogus der 

boekerijen :] Douair van Lansbergeu , Mr. P. Buyskes , J. C. van de 

Polder, en A. J. Ehnlo. 'sGravenhage, 1864. kl. 4*. 

1. Ch^js, Mr. J. A. van der. Catalogus der bibliotheek van het Batar 
viaasch genootschap van kunsten en wetenschappen. [Met:] Eerste 
Vervolg .... en Catalogus der Maleische , Javaansche en Kawi hand- 
schriften (door A. B. CohenStuart). [En:] Tweede Vervolg. Batavia — 
'sHage, 1864, 72, 77. 3 dln. in 1 band. kl. 4o en 8°. 

107. Muller, Pr. [Auctie-Catalogi der boekerijen:] 

J. F. G. Brumund , en M. Weimar ten Cate. 1861. — Mr. C. H. Kuhn. 
1866. — G. Lauts, en Ds. S. H. A. Begemann. 1866. — A. G. de Visser, 

en F. G. Stamkart. 1882. — Chê-teaux de Heeswijk et ... . de 

Haaren. 1903. Met kaart en platen in facsimile. 
Amsterdam, 1864—1903. 5 stuks. kl. 4o en gr. 8". 

75. NJjhofT, M. en Brill, E. J. [Auctie-catalogi der boekerij :] Mr. H. W. 
Tydeman. I— V. 's Gravenhage— Leiden , 1864 , 65 , 65 , 66 , 65. 5 dln. kl. 4°. 

112. StOCkum & Zonen, W. P. van. [Auctie-catalogi der boekerijen:] 
Jhr. Mr. H. J. Caan. 1864. — L. J. A. van der Kun. 1864. — J. L. C. 
Jacob. I — II. 1865. — Jhr. Mr. C. C. A, I. van der Straten van den 
Hill, en A. J. H. van Beusekom. 1865. — ... Gelsweit van der Netten. 
1868. — Mr. C. M. van der Kemp. 1869. — Mr. H. Beyerman. [1870]. 
Dr. I. P. Delprat, en F. O. Rosé. 1880. — J. A. Ie Clercq, Ds. J. A. 
Schuurman, en R. Lobatto. 1881. — ...Gelsweit van der Netten. 1* 
Gedeelte. 1884. — W. C. A. Staring, Jhr. C. Hartsen, en C. de Groot 
van Embden. 1896. — Mr. H. O. Feith, Mr. J. G. Kist, Mr. J. P. 
Vaillant, en J. F. Metzelaar. 3897. — L. R. Beynen. 1898. — P. C. 
Margadant, W. B. J. van Eijk, J. N. Verschoor, H. J. A. Mulder, 
P. J. Cohen , A. C. J. van der Kemp , en D. Dunlop. 1900. — M. Bichon 
van IJssel monde, M. van Groene veldt, P. H. F. Bakker , en F. W. van 
Gendt. 1901. — B. A. Baron van Verschuer , Mr. A. van Wuliïten Palthe , 
J. W. Lieftinck, en M. H. J. Plantenga. 1901. — Mr. J. E. Banck, 
Mr. P. F. Hubrecht, Dr. B. H. Steringa Kuyper, Dr. A. Boon en F. 
Gedikiug. 1902. — Mr. C. H. B. Boot, Mr. H. D. Levyssohn Norman, W. 
Drektraan, B. J. Ovink. 1902. — Mr. Ph. W. van Heusde, A. A. des 
Tombe, Jhr. E. Alberda van Menkema en Dijksterhuis, en P. R. Bos. 
1903. — P. du Rieu , A. A. des Tombe , en Jhr. G. Alberda van Menkema 
en Dijksterhuijs. 1903. 

La Haye, 1864—1903. 21 stuks. kl. 4». bh. BIBLIOGRAFIE. CATALOGI VAN BOEKEN. 240 

16. BeljerSy J. Ii. Catalogus van oude en nieuwe boeken,... te bekomen 
bij ,... te Utrecht. !•— 2« Gedeelte. Utrecht, 1865. 2 stukken. S». 

100. Doom en Zoon, C. van. [Auotie-catalogus van 27 Maart 1865]. 's Gra- 
venhagc, 1865. kl. 4«. 

BI. Gimberg & Co., Gtobr. Catalogus van boekwerken, verkrijgbaar 
bij te Soerabaya. (Soerabaya), 1865. 8'\ 

106. Doom ft Zoon, C. van. [Auctie-catalogi der boekerijen:) 

Mr. H. Provo Khiit, H. R. MoHkendorff, Dr. J. V. Peerlkamp,en J. C. 
van de Polder. 1865. — Dr. L. P. J. Snabilió, en J. H. van Suchtelen. 

1866. — Mr. P. Brunsveld van Hulten, J. B. Bühler, (i. de Meijer, en 
W. G. F. Heijmans. 1867. — Mr. S. Keyzer 186H. Met portret. — Jhr. 
J. \V. van Syposteyn , Mr. H. J. Versteeg Meulemann , en P. Wintgens. 
1868. — R. F. Baron van Radens, en P. A. Beret ta. 1869. - - W. D. A. M. Baron 
van Brienen van de Groote Lindt, C. H. Schanze, Ds. K. N. Meppen, 
en G. F. F. A. MoUinger. 1870. — C. H. T. Baron Nahuys, A. D. J. 
Mioulet, en H. van den Heuvel. 1870. — J. J. Rochu88en, en Mr. J. 
Vernée. 1871. — A. R. Blommendal, en F. de Brouwer van Hogendorp. 
1875. — J. M. Obreen, en H. A. Mansfeldt. 1877. -Dr. J. F. d'Aumerie, 
J. C. P. E. Mcnso, J. M. Wap, en Mr. P. P. van Bosse. 1880. 

's Gravenhage , 1865—1880. 12 stuks. kl. 4«. 

140 & 140a. Tiele, P. A. Mémoire bibliographique sur les journaux des navi- 
gateurs néerlandais réimprirnés dans les coilections de De Biy et de 
HuLsius, et dans les collections hoUandaises du XVII* siècle, et sur 
les anciennes (>ditions hoUandaises des journaux de navigateurs étrangers ; 
lu plupart en la possossion de Fred. Muller & Amsterdam. Amsterdam, 

1867. 8^». Avec planche et fnc-simile. [2 Ex.] 

47. Muller, Fr. en N^jhofT, M. [Auctie-catalogi der boekerijen:] 

1., J. , en Dr. J. Enschedé. 1867. Met portret en facsimile's. — Mr. 
L Meulman. 1869. 
Amsterdam— La Haye, 1867, 69. 2 stuks. kl. 4o. 

162. (V. cL II.) [= Tiinde, A. van derl. De oudste zeetochten der Neder- 
landers. (Beoordeeling van: P. A. Tiele. Mémoire bibliographique sur 
les journaux des navigateurs néerlandais.] (Overdruk „Nederland.sche 
Spectator";, ^'s Gravenhage) , 1868. 8°. 

50. Noordziek , J. J. F. Catalogus der bibliotheek van de Tweede Kamer 
der Staten- Generaal, 's Gravenhage , 1869. 8«. 

25 & 25a. Boudewtjnse, J. Catalogus der bibliotheek van het Indisch Ge- 
nootschap, te 's Gravenhage. Op nieuw bewerkt. [Met:] Supperaent. (En:] 
2* Supplement, 's Gravenhage, 1869, 74, 77. B stukken in 1 band. 
kl. 4* en 8°. [2 Ex.) 

188. Doominck, Mr. J. I, van. Bibliotheek van Nederlandsche anonymen 
en pseudonymen. *8 Gravenhage — Utrecht, (1870). 8". 

118. Beiers, J. Ii. [Auctie-catalogi der boekerijen:] 

Dr. H. C. Millies. 1870. — Dr. F. A. W. Miquei, Dr. K. H. B. Hazelhoff 
Hoelfsema, en A. Voormolen. 1871. — Dr. P. J. Vermeulen, en H. J. 
Telders. 1879. — Mr. J. D. van den Poel, H. J. Bool, Mr. M. S. Pols, 
en Ds. G. J. van Lindonk. 1898. — W. J. Roijaards van don Ham. 
2« Gedeelte. 1899. — Dr. J. G. Schlimmer, Dr. D. Lubach, Mr. 
L. I. H. Philips, Mr. S. J. van Geuns, en Dr. A. van der Flier. 1903. 
Utrecht, 1870—1903. 6 stuks. kl. 4^ en 8« 

5. Michielsen, C. I*. Catalogus der bibliotheek van den militair-genees- 
kundigen dienst te Batavia. Batavia, 1871. 8°. 

71. iryhofT, M« Catalogus van boeken en handschriften over de Xed. 
Oo8t-Indi.sche bezittingen, Britscli-Indië, Siam, Palestina, Perzië,euz. 
voorhanden... bij , te 's Gravenhage. 's Gravenhage, 1H72. kl. 4». 

81. — ^— — Catalogus van boeken gedrukt in de Ned. Oost-Indische bezit- 
tingen voorhanden bij . . . te 's Gravenhage. 's Gravenhage, 1873. 8^. 250 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

61. Kroon, F. EL Kroon's algemeen kunst- en lettemieuws. N' 1 — 12. 
(Batavia), 1874—75. 12 stukjes in 1 band. S". 

172. Ghys, Mr. J. A. van der. Proeve eener Ned. Indische bibliographie 
(1659 — 1870). [Met:] Vermeerderde en verbeterde herdruk voor de jaren 
1659—1720, supplement en verbeteringen voor de jaren 1721 — 187.0 
[En:l Supplement n. Batavia, 1875, 80, 1903. 3 dln. in 1 band. gr. 8*. 
Met tabellen. [Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen , XXXVII ; XXXIX , 2« Stuk ; en L V, 3« Stuk.] 

72. Dorp ft Co. , H. M. van. [Auctie-catalogus der boekerij :] W. J. van de 

Graaff. Batavia', 1876. 8o. ' 

174. Heringa, J. Catalogus der bibliotheek van de Kon. Natuurkundige 
Vereeniging in Ned.-Indië. Batavia, 1876. 8°. 

78. Dorp ft Co., H. M. van. [Auotie-catalogi van 8 Juni , 5 Oct. en 9 Nov. 
1876; en 11 Aug. 1881.] Batavia, 1876, 81. 4 stuks. 8«. 

89. Kroon, F. H. [Auctie-catalogi der boekerijen:] 

Mr. B. G. H. Straeter, en Mr, C. Visser. 1876. — S. Westerbaan Muur- 
Ung. 1876. — J. J. de Wilde. 1880. — . . . Calmer. 1881. — Mr. H. 
Semler, en Mr. F. E. Embrechts. 1881. 
Batavia, 1876—1881. 5 stuks. 8o. 

74. [Auctie-catalogi van 9 Maart 1876—9 Maart 82]. Batavia, 

1876—82. 16 stuks in 1 band. 8o. 

159. Burg, Dr. C. II. van der. Proeve van oen overzicht der in Ned. Indië 
gepubliceerde geneeskundige boeken en der verhandelingen over genees- 
kundige onderwerpen, voorkomende in de tijdschriften in Ned. Indië 
uitgegeven tot 1 Jan. 1876. Batavia, 1877. 8®. [Samen in één band 
met z. 160.] 

21. Brill, S. J. [Auctie-catalogi der boekerijen:] 

Dr. A. B. Cohen Stuart, en Dr. P. L. de Gaay Fortman. 1877. — Dr. 
P. Bleeker, Dr. V. S. M. van der Willigen, Dr. L. Cohen Stuart, en 
Dr. H. van Hees. 1878. — J. Th. Bergman, (en D. W. Rost van Ton- 
ningen). 1879. — J. H. Kroon, J. W. van der Noordaa, W. Palmer 
van den Broek, en J. H. Stuffken. 1882. — H. Baron van Rosenberg, 
J. J. van Renesse, en J. A. Vuysting. P Gedeelte. 1889. — G. A. Wilken. 
1892. — Dr. P. J. Veth. 1899. Met portret. — Dr. P. A. van der LIth , 
en Jhr. Dr. L. F. W. E. van Binckhorst tot den Binckhorst. 1901. — 
Dr. G. van Vloten, en Dr. A. J. van der Houven van Oordt. 1903. 
Leiden, 1877—1903. 9 stuks. kL 4o en 8». 

64 & 64a. Hooykaas, J. C. Repertorium op de Koloniale Litteratuur, of 
systematische inhoudsopgaaf van hetgeen voorkomt over de Koloniën , 
(beoosten de Kaap) in mengelwerken en tijdschriften , van 1595 tot 1865 
uitgegeven in Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Ter perse 
bezorgd door Dr. W. N. du Bieu. Eerste Deel. I. Het land. II. Het 
volk. Tweede Deel. UI. Het bestuur. IV. De wetenschap. Amsterdam, 
1877, 80. 2 dln. kl. 4». [2 Ex.] 

77. NIjhofT, M. Livres anciens et modernes en vente . . . chez i la 

Haye. Linguistique et littérature de Tlnde Archipélagique , de la 
Nouvelle Guinee etc. La Haye, 1879. pet. in-4'>. 

147. Bejjers, J. L. (Auctie-catalogus van 7 Juni 1881.] Utrecht, 1881. 8». 

161. (Janse , G.). Catalogus der Bibliotheek van het Kon. Zoölogisch Genoot- 
schap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Amsterdam, 1881. gr. 8^ 

160. Kan, Dr. C. M. Proeve eener geographische bibliographie van Ned. 
Oost-Indië voor de jaren 1865—1880. Utrecht, 1881. S». [Niet in den 
handel]. 

58. Catalogn^S der boekwerken, kaarten, enz. voorhanden ter Lands- 
drukkerij te Batavia. Batavia, 1882. 8^. 

14. Catalogus van boekwerken , kaarten , enz. ter Landsdrukkerij verkrijg- 
baar. (Batavia), 1882. 8**. [Extra-Bijvoegsel „Javasche Courant".] bb. BIBLIOGRAFIE. CATALOGI VAN BOEKEN. 261 

95. Catalog^OB van leer- en leesboeken en andere leermiddelen ten behoeve 
van het Inlandsch onderwijs. Batawi, 1882. 8*. [Maleische tekst.] 

131. GK>uda Quint, P. [Auotie-catalo^^s der boekerijen:] Mr. P. E. G. 
Gerlings, en Mr. C. Visscher. Arnhem, 1882. 8». 

33. Muller ft Co.y Fr. Les Indes Orientales. Catalogue de livres sur les 
possessions Néerlandaises aiix Indes, aveo des divisions sur les Indes 
Anglai^es, la Chine et Ie Japon, Siam, la Perse, Siberië, PAfrique, 
spécialement la Cóte de Guinee et Ie Cap de Bonne Espéranoe , Surinam, 
Guyana et l'Australie. A la fin un Atlas de cartes , . . . etc. En vente . . . 
chez . Amsterdam. (Amsterdam), 1882. pet in-4*. 

150. (Noordziek , J. J. F.). Systematische catalogus der Bibliotheek van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deel I — II. [En:] Vervolg — 
Derde Vervolg, 's Gravenhage , 1882, 83, 89, 92, 97. 5 dln. 8oenkl. 4o. 

99. Catalogus van boeken in en over inlandsche talen, verkrijgbaar ter 
Landsdrukkerij te Batavia. Batawi , 1883. 8*. [Maleische en HolL tekst.] 

48. Kolff ft Co., G. Kolff's boekenlijst. N* 1. Maandelijksche lijst van in 
Nederland verschijnende boeken, verkrijgbaar door tusschenkomst van 
— — te Batavia. Batavia, 1883. 4'. Met portret. 

153. I4jst van geschriften op linguistisch gebied, vervaardigd door zende- 
lingen der UtrechtscheZendingsvereeniging, en door genoemde Vereeni- 
ging uitgegeven. Utrecht, [1883]. plano. 

141. BooluwerlLeil ter tafel gebracht in de vergaderingen vau de Directie de 
Kon. Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië gedurende het jaar 1882, 
89, 91—97. Batavia, (1883, 90)— 98. 9 stuks. 8o. 

10. Doominok, Mr. J. I. Tan. Vermomde en naamlooze .schrijvers opge- 
spoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Tweede 
uitgave der „ Bibliotheek van Anonymen en Pseudonymen". I. Schuil- 
namen en naamletters. II. Naamlooze geschriften. Leiden, 1883, 85. 
2 dln. kl. 4». 

3. NqhofT, M. Bibliotheca Neerlando-Indica. Catalogue de livres et de 
quelques manuscrits concernant les Indes- Orientales et Occidentales 
Néerlandaises, l'Empire Indo-Brittannique , 1'Inde Franyaise, les iles 

Philippines , la Chine , Ie Japon et 1' Australië , . . . En vente . . . chez , 

k la Haye. [Avec:] Premier Supplément. La Haye, 1883, 84. 2 pièces 
en 1 vol. pet. in-4o et 8'. 

56. Bom ft Zoon, G. Th. [Auctie-catalogi der boekerijen:] E. P. de 
Monchy, en L. van Dijk. Amsterdam, 1884. kl. 4*. 

51. Catalogus van leer- en leesboeken en andere leermiddelen ten behoeve 
van het Inlandsch onderwijs. Batawi, 1884. 8». [Maleische en HoU. tek-st.] 

98. Dorp ft Co., G. C. T. van. Sërat wahosan oetawi bockoe-boekuc 
Djawi, ingkang... tijang sagéd pikantoek toembas ing tokonipoen... 
ing Öamarang. (Samarang), [1884]. kl. 4«. [Javaansche tekst.] 

39. Eeltjes, A. [Auctie-catalogus der boekerij:] J. F. Asma. Rotterdam, 
1884. 8«. 

175. (Sllliter, Dr. C. Ph. [en Stok, Dr. J. P. van der]). Catalogus dor 
bibliotheek van de Kon. Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. 
Batavia, 1884. 8o. 

46 & 46a. Tiele, P. A. Nederlandsche bibliographie van land- en volken- 
kunde. Amsterdam, 1884. gr. 8®. [Bijdragen tot eene Nederlandsche 
Bibliographie, uitgegeven door het Frederik Muller- Fonds. 1.] [2 Ex.) 

67. rHartmann, A.]. Catalogus van de boeken en kaarten, uitmakende 
de Bibliotheek van het Departement van Koloniën. [Met:] Eerste — 
Vierde Vervolg, 's Oravenhage , 1884, 87, 89, 91, 93. 5 dln. 8". 262 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

4. Brill, £. J. Lijst met prijzen van boeken en kaarten betreffende de 
Ned. Indische bezittingen. Verkrijgbaar bij — — , te Leiden. (Leiden), 
1885. 8o. 

70. Ekama, C. Fondation Teyler. Catalogue de la Bibliothèque. Tomé L 
Sciences exactes et naturelles. Hariem, 1885—88. 4°. 

9. Wilms & Co. Catalogus van oude en nieuwe boeken, verkrijgbaar 
bij te Amsterdam. (Amsterdam), [1886]. 8°. 

163. Catalog^US der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden. L 1* Afd. Handschriften, bewerkt door Dr. 
H. C. Bogge, met Supplement bewerkt door Dr. S. G. de Vries. 
2« Afd. Drukwerken, 1« gedeelte, bewerkt door L. D. Petit. IL 2« Afd. 
Drukwerken, 2* gedeelte, bewerkt door L. D. Petit. S* Afd. Neder- 
landsch Tooneel, bewerkt door Th. J. I. Amold, met Supplement 
bewerkt door Ii. D. Petit. III. Alphabetische Catalogus , bewerkt door 
II. D. Petit. Leiden, 1887, 87, 89. 3 din. 4". 

178. Catalogus van de militaire geneeskundige bibliotheek te Weltevreden. 
[Met:l Supplement. Batavia, 1887, 96. 2 dln. S«. 

45. [Tideman, J.]. Catalogus der boekerij van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs. [Met:] Supplement, 's Gravenhage , 1887, 95. 2 dln. 8». 

19. Catalog^us van boeken, kaarten, atlassen en andere drukwerken in 
voorraad bij 's Lands Depot van Leermiddelen te Batavia. Batavia, 1888. 8°. 

2. Sejrftodt's BoekliandeL Lijst van nieuwe en oude boeken en kaarten 

over Ned. Oost-Indië en de Koloniën in Amerika, voorlianden in 

te Amsterdam. (Amsterdam), [1888]. 8°. 

57. (B. D.) J[=Backer Dirks, J. J.]. Catalogus der bibliotheek van het 
Ministerie van Marine, 's Gravenhage , 1889. kl. 4°. 

158. Knuttel, Dr. W. P. C. Catalogus van de pamfletten-verzameling 
berustende in de Koninklijke Bibliotheek, bewerkt , met aauteekeningen 
en een register der schrijvers voorzien. I. 1. 1486 — 1620. 2. 1621 — 1648. 
IL 1. 1^9—1667. IL 2. 1668-1688. IIL 1689—1713. IV. 1714—1775. 
's Gravenhage, 1889, 89, 92, 95, 1900, 02. 6 dln. 4^. 

171. Catalogus van hetgeen verkrijgbaar is bij 's Lands Depot van Leer- 
middelen te Weltevreden of voor Gouvernements inlandsche scholen 
aangevraagd kan worden ter verstrekking van Batavia. Batavia, 1890. 8°. 

Dorp & Co., G. C. T. van. Catalogus van Javaansche enMaleische 
boekwerken, gedrukt bij en uitgegeven door — — te Samarang. Sama- 
rang, [1890]. 8». [Javaansche en Holl. tekst.) 

96. Daftar goedang kitab Goebernemen di Batawi tahon 1892. Djilid I. 
Mcnjataken segala barang jang boleh dipinta bagi sekola anak negeri 
Goebernemen di tanah Hindia Nederland. Batavia, 1891. 8". [Maleiscbe 
tekst.] 

156. Koloniaal Museum. Catalogus der boekverzameling. 1* Gedeelte. Haar- 
lem, 1891. 8". [Verder niet verschenen.] 

168. L^st van boeken behoorende aan het Kon. Nederlandsch Aardrijks- 
kundig Genootschap. Amsterdam, 1891. 4o. 

97. Kitab dari goedang kitab Goebernemen di Batawi tahon 1893. Djilid I. 
Menjataken segala barang jang boleh dipinta bagi sekola anak negeri 
di tanah Hindia Nederland. Batavia, 1892. 8". [Malei.sche tekst.] 

8. N^hofT, M. Catalogue de livres sur les posse.ssions Néerlandaises aux 
Indes Orientales et Occidentales ... en vente . . . chez — — , ft. la Haje. 
La Haye, 1893. 8o. 

11. (Pée, J.). Multatuli-bibliographie. 19 Feb. 1887—1892. (In „Nederlandsch 
Museum", 4« Reeks, II). Gent, 1893. 8». 49. bb. BIBLIOGRAFIE. CATALOGI VAN BOEKEN. 263 

173. I^jst der in de Militaire Geneeskundige Bibliotheek te Batavia aan- 
wezige tijdschriften. Batavia, 1894. 8". [Bijlage ^Geneetikundig Tijdschrift 
voor Ned.-Indië."] 

169. Beglemeilt en catalogus van het Juridisch Leesgezelschap opgericht 
te Batavia in 1887. Batavia— Solo, 1894. 8«. 

137. Indeeling der Bibliotheek [van de Indische Instelling te Delft). [Delft , 
it 1895]. plano. 

136. Brill, E. J. Catalogue de livres anciens et modemes... N^ 49. Les 
Indea Orientales et Ocoidentales. [Avec:] Supplément. N"52. [Et :] 2>'''»<' 
Supplément. N" 59. Leide, [1895, 97, 99]. 3 pièces. 8«. 

63 & 63a. Hartmann, A. Repertorium op de literatuur betreffende de Neder- 
landsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en 
mengelwerken. L Oost-Indië. 1866 — 1898. IL West-Indië. 1840—1893. 
Met een alphabetisch zaak- en plaats- register. [Met:] Eerste Vervolg 
(1894 — 1900), Met een alphabetisch zaak- en naamregister. 'sGraven- 
hage, 1895, 1901. 2 dln. 4» en gr. 8^ [2 Ex.) 

15. Instituut der Zusters Ursulinen Weltevreden. Catalogus der bibliotheek. 
(Batavia), 1896. 8o. 

151. [Jungmann, J. A.]. Alphabetische catalogus der bibliotheek van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Met:] 1ste Vervolg, 's Graven- 
hage, 1896, 1900. 2 dln. 8*. 

18. Catalogus der boeken enz. verkrijgbaar bij het Depot van leermiddelen 
te Weltevreden voor 1898. Afd. I. Loer- en leesboeken voor het Inlandsch 
onderwijs, benevens Inlandsche volkslectuur. Afd. II. Boeken en andere 
drukwerken , niet of niet speciaal behoorende tot de leermiddelen voor 
het Inlandsch onderwijs of tot het gebied van Inlandsche volkslectuur. 
Batavia, 1897. 2 stuks. 8o. 

170. Gkumiaoens-bibliotheek voor officieren te Batavia. Catalogus der 
boekwerken, instrumenten, enz. Batavia, 1897. 8». 

20. Haan, Dr. F. de. Catalogus der boeken en kaarten uitmakende de 
bibliotheek van den Baad van Indië. Batavia, 1897. 8^ 

23. Eolff ft Co., G. Prijscatalogus inhoudende werken over .... Indisch 
recht , . . . . Waarbij gevoegd : . . . . antiquarische werken over Indische 

taal-, land- en volkenkunde . . . N^ 16. Verkrijgbaar bij Batavia 

en Weltevreden. (Batavia), 1897. 8*. 

92. (Louw, P. J. P.), Inhoudsopgave tevens prijslijst der werken van het 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 
1897. 8o. 

7. Brill, S. J. Catalogue des livres de fonds de la librairie et imprimerie 
ci-devant — — . Les Indes Orientales et Occidontales. Leide, 1898. W>. 

84. Njjhoff, M. Fondscatalogus van ... te 's Gravenhage. 1853-1897. 

's-Gravenhage , 1898. 8". 

93. (Slee, J. C. van). Catalogus van geschriften en boekwerken, voor- 
namelijk betrekking hebbende op de Litteratuur der Ned. Koloniën, 
afkomstig uit de Boekerij van wijlen Mr. A. J. Duijmaer van Twist, 
. . . en . . . vermaakt aan de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. Deven- 
ter, 1898. 8o. 

65 & 65a. (Hartmann, A.). Catalogus van de boeken en kaarten uitmakende 
de Bibliotheek van het Departement van Koloniën. Nieuwe uitgave. 
[Met:] Eerste Vervolg, 's Gravenhage , 1898, 1903. 2 dln. 8o. [2 Ex.) 

94. Albrecht & Co. Daftar besar daripada roepa-roepa boekoe di dalam 
bahasa Melajoe, Djawa, Soenda dan Olanda (hoeroof Olanda, Arab 

dan Djawa)... jang tordjoeal . . . pada . . . di Batavia. (Batavia, 

1899). kl. 8». Met tabellen. (Maleische tekst.] 264 I. NEDERLANDSen OOST-INDIÊ. 

6. Buasy, J. H. de. Fonds-catalogus van , Amsterdam. (Amster- 
dam), 1899. 8". Met tabellen. 

22. Catalog^us van boekwerken nagelaten door . . . A. Jeanneret , welke .... 
door de Weeskamer te Batavia publiek zullen worden verkocht. Batavia, 

1899. 80. 

148. Bussy, J. H. de. Fonds-catalogus van , Amsterdam. (Amster- 
dam), 1900.8». 

62. Eolff & Co., G. Catalogus der voornaamste . . . tijdschi-iften en couran- 
ten . . . verkrijgbaar door tusschenkomst van . N«" 31 , 36. Batavia , 

1900, 01. 2 stuks. 8o. [Bijvoegsel „Bataviaasch Nieuwsblad'\] 

177. Nyhoff, M. Livres anciens et modernes en vente . . . ohez — — ét la 
Haye. No 301, 303. Sciences naturelles. löre_2rao Partie. La Haye, 
1900, 01. 2 pieces. pet. in-é». 

139. Ophorst, J. D. B. Catalogus van de Bibliotheek der Koninklijke 
Militaire Academie. [Met:] Eerste — Derde Supplement. Breda, 1900, 
02, 02, 03. 4 dln. 8". 

149. Brill f E. J. Catalogue des livres de fonds de la librairie et imprimerie 
ci-devant . Les Indes Orientales et Occidentales. Leide, 1901. 8°. 

146. Dorp & Co. , H. M. van. Catalogus van werken over genees- en heel- 
kunde en hygiëne voorhanden bij Boekhandel. Batavia. (Batavia) , 

[1901]. 8^ [Extra-Bijvoegsel „Java-Bode".] 

144. Muller & Cie. , Pr. Asie. Histoire. Gréographie. Voyages. Chine. Japon. 
Perse. Terre-Sainte. Indes Anglaises. Indes Néerlandaises. lies Philip- 
pines. Siam. Ceylan. Siberië. Tartarie, etc. Amsterdam, [1901]. 8". 

145. StOOkum ft Zoon, W. F. van. Catalogus van boeken en kaarten 
over Neder landsch Oost- en West-Indië. Azië. Afrika. Amerika. Australië. 
Taal- land- en volkenkunde ... te bekomen in den . . . Boekhandel van 
— — 's Gravenhage. ('s Gravenhage) , [1901]. kl. 4o. 

143. Burgersdjjk ft Niermans. [Auctie-oatalogi der boekerijen:] 

Dr. J. ten Brink. 1901. Met portret. — L. van Limburg Stirum- 
Warmond. 1901. — A. J. Andreae, D. H. Andreae, B. ter Haar Bz. , 
K. Wieringa, en J. J. van Harreveld. 1902. — Dr. E. L. van Emden, 
en J. J. L. Luti. 1902. — Dr. A. F. L. Gregory , Dr. [J. F. H.] K[ohlbruggel , 
en Dr. G. F. Steenhuisen. 1902. — Dr. J. E. van Iterson J.Az. 1902. 
Met portret. — S. A. van der Chijs , en F. J. Boursse Wils. 1903. — 
Dr. C. K. Hoffmann, Dr. J. D. Boeke, en Dr. A. W. van Meegen. 
1908. Met portret. — Dr. E. A. J. Kaiser, en R. Scholten. 1903. — 
Prof. H. Power, S. A. van der Chijs, en F. J. Boursse Wils. 1903. — 
Dr. W. Pleyte, Dr. H. G. Hagen, en E. Baumgartner. 1903. Met portret. 
Leyde, 1901—1903. 11 stuks. 8o. 

154. GK>uda Qllint, S. [Auctie-oatalogi der boekerijen:] 

Mr. C. P. Henny, Mr. H. Albarda, C. H. de Swart, J. P. A. van Balle- 
goyen de Jong, en Mr. G. J. Grashuis. 1899. — Mr. B. W. A. E. 
Baron Sloet tot Oldhuis, Mr. A. G. A. Baron Sloet tot Oldhuis, Jhr. 
Mr. J. H. F. K. van Swinderen, Mr. A. F. Vos de Wael, en J. N. 
Valkhoff. 1902. — Mr. W. J. Baron van Brakell van Schoonenburg en 
den Brakell, Mr. J. E. H. Baron van Nagell van Ampsen, Mr. M. 
Oldenhuis Gratama, Mr. J. Thooft, en S. J. Vermaes. 1903. 
Arnhem, 1901—03. 3 stuks. 8*. 

55. Kolff ft Co., G. 2«, 4*,en6* Jaarlijkscheantiquariaats-oatalogus 1899, 
1901 , 03. N«* 24 , 35 , 44. [uitmakende o. a. de boekerijen G. P. A. Renaud, 
J. de Bmijn Mgzn., Dr. A. G. Vorderman, en J. H. Ehrencron.]. 
Batavia — (Bandoeng), 1901 — 03. 3 stuks. 8°. (Bijvoegsel „Bataviaasch 
Nieuwsblad."] 

66. Albreoht ft Co. Daftar besar daripada roepa-roepa boekoe di dalam 
bahasa Melajoe (hoeroef Olanda dan Arab) jang terdjoeal . . . pada . . . 
■ di Batavia. (Batavia), 1902. 8". [Maleische tekst.] bb. BIBLIOGRAFIE. CATALOGI VAN BOEKEN. 265 

166. Mendes da Costa , Dr. M. B. Bibliotheek der Universiteit van Amster- 
dam. Catalogus der Handschriften. II. De handschriften der stedelijke 
bibliotheek met de latere aanwinsten. Bewerkt. Vooraf eenige mede- 
deelingen, . . . door ... Dr. C. Burger Jr. Amsterdam, 1902. B». Met 
portret. 

167. N\ihoff, M. A list of the best books relating to Dutch East India 
made ap in oommemoration of the third centenary of the foundation 

of the East India Company (20 March 1902) and o£fered . . . by 

bookseller. The Hague, 1902. 8*. 

102. Bom 9 H. G. [Auotie-catalogi der boekerijen:] 

A. J. C. J. 8. Bergsma, Ds. J. Bouvin, Ds. H. van Griethuysen Hz. , J. 
Prins, J. J. Suyver, en Ds. W. de Visser. 1902.— Ds. J. C. C. Abbing, 
Prof. Dr. W. Berlin, J. Davidson , Ds. K. A. Gonlag , en T. C. Msgnenat. 
1903. — A. Bakker, J. C. Eger, P. C. C. Hansen, W. Keiler, Ds. P. N. 
Kruyswijk , J. Miedema , Dr. E. J. van der Mijle , en C. van Mourik. 1903. 
Amsterdam, 1902—03. 3 stuks. 8«. 

129. Vries, B. W. P. de. (Auctie-catalogi der boekerijen:] 

Mr. Ch. M. Dozy , Chr. J. van Eeghen , A. de Boe ver , Mr. N. de Roever Az. , 
et les arohives d'une familie noble de la Hollande [van Foree8t]. 1902. 
Met facsimile. — Ds. J. Honig Jzn., Dr. D. de Bruyn, en C. H. den 
Hertog. 1903. 

Amsterdam, 1902, 03. 2 stuks. 8«. 

123. N^jhofT, M« Catalogus van boeken uitgegeven door 'sGraven- 

hage. 4* Gedeelte . . . Nederlandsche koloniën , Azië , Afrika, ('s Graven- 
hage), (1903). 8«. 

13. Stookmn ft File, W. P. van, Catalogue d'estampes anciennes 

Provenant des successions de . . . P. du Rieu . . . A. A. des Tombe . . . 
et Jhr. G. Alberda van Menkema et Dijksterhuis. Dont la vente .... 

aura lieu du 19 au 24 nov. 1903 ét la Librairie . . . , La Haye. 

La Haye, 1903. 4o. cc. Indische Schetsen. 71. Hogendorp, D. van. Kraspoekol; of de slaaverny. (E on tafereel der 
zeden van Neerlanda Indien.) Delft, 1800. kl. 8«. Met plaat. 

67. Ritter, W. L. Indische herinneringen, aanteekeningen en tafereelen 
uit vroegeren en lateren tijd. Amsterdam, 1843. 8®. Met titelprent. 

20. Cordellier-Delanoue ») [. . .]. Les Javanais , histoire de 1682. Limoges , 
1845. pet. in-8o. Aveo planches et vignette. 

37. Ritter, W. Ii. Nieuwe Indische verhalen en herinneringen uit vroege- 
ren en lateren tijd. Batavia, 1845. 2 dln. 8". 

29. Hennus, J. Eene stem uit Oost-Indiö, in gemeenzame brieven van 

aan zijnen vader. [Met Voorberigt van Z. HennilS.] Utrecht, 

1847. kl. 80. 

31. Wamasarie. 1848. Letterkundig Jaarboekje uitgegeven door L ') 
Munnioh. [L] Batavia. (1847). kl. 4o. Met plaat en notenschrift. 

26. [King , C.]. De dubbelle [sic] teleurstelling. Eene novelle , vol zuchten 
en klagten, die eigenlijk niet in de negentiende eeuw te huis behoort. 
Door een' Oosterling. Zalt-Bommel, 1849. 8". 

32. Wamasarie. Indischj aarboekje. 1849—51, 1853—58. [II— IV, VI— XI.] 
Uitgegeven door Mr. L. J. A. TollexiS e. a. Batavia, (1849)— 58. 9 dhi. 
8". Met portret, platen, vignetten en notenschrift. [Verder niet ver- 
schenen.] 

3. [ Jimghlülll , P. W.]. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden 
van Java ... . Verhalen en gesprekken verzameld .... door de gebroeders 
Dag en Nacht. Tweede onveranderde druk. Amsterdam , 1855. 3 stuk- 
ken in 1 band. 8''. 

50. Brumtmdy J. P. G. Eenige opmerkingen over de Lichte en schaduw- 
beelden van de gebroeders Dag en Nacht. Batavia , 1856. 2 stukken 
in 1 band. 8®. 

38. Ritter , W. L. De Europeaan in Nederlandsch Indie. Leyden , 1856. 8°. 
Met plaat. 

13. Consoience , H. Batavia. Historisch tafereel uit de XVII* eeuw. Ant- 
werpen , 1858. 3 dln. in 1 band. 8". Met platen. 

30. Hopman, [J.]. De Zendeling en zijne lievelinge. Eene Oost-Indische 
schets. (In „Geïllustreerde Almanak, onder redactie van Mr. W. van 
de Poll"). Leyden, (1860). 8°. Met illustraties. 

1. Ritter, W. Ii. Nacht en morgen uit het Indische leven. Amsterdam, 
1861. 2 dhi. 8o. Met titelplaten. 

36. Brensing, H. Een Duitscher in Indië. Bomantisch tafereel uit den 
Oost-Indischen Archipel. Vrij uit het Hoogduitsch vertaald. Leiden, 
1863. 8». Met plaat. 

27. Herinneringen aan Ned. Oost-Indie uit de jaren 1837—1852; door 
een voormalig Hoofdofficier van het Ned. Oost-Indisch Leger. Uit het 
Hoogduitsch (door B.j. Breda, 1863. 8". ^) De titelplaat heeft ten onrechte : Cordelier Delanoue. 
') Lees : J. cc. INDISCHE SCHETSEN. 257 

59. BeeSy W. A. van. Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch 
officier. [Eerste, en] Tweede serie. *8 Gravenhage— Leiden , 1863, 68, 
65, 65. 4 dln. in 2 bdn. U^ Met platen. 

54. Almeida, W. Barrington d'. Life in Java: with sketches of the 
Javanese. London, 1864. 2 vols. 8**. With plates and title-vignettes. 

72. Hoövell, Dr. W. B. van. Uit het Indische leven. Tweede druk. Amster- 
dam, 1865. 8«. Met plaat 

55. Qrambergy J. S. Q. Madjapahit. Historisch-romantisch tafereel uit 
de geschiedenis van Java. ^s-Gravenhage— Leiden — Arnhem, 1868. 2 
dln. 8«. Met platen. 

80. Hoövell, Dr. W. B. van. Aus dem indischen Loben. Aus dem 
Holl&ndischen von W.Berg. Leipzig, 1868. 8^ [Indische Bibliothek , I.] 

41. W[ilflen],') f. C. Lain dooeloe, lain sukarang, of voorheen en thans. 
Schetsen uit Oost-Indië. Amsterdam, 1868, 69. 2 dln. 8'. 

7B. Babut, J. Félix Batel ou la Hollande k Java. La Haye etc., 1869. 
2 tomes. gr. in-8o. 

56. Gramberg, J. B. G. De sleutel van Madjapahit. Het Mohammeda- 
nisme tegenover de Westersche beschaving in Indië. *s-Gravenhage — 
Leiden— Arnhem, 1869. 8". 

24. UilkenSy J. A. Aroeman. Eene Javaansche legende. Samarang, 
[1871]. kl. 8». 

12. Wilaen , F. C. Naar Europa. Tafereelen uit het leven van Ned.-Indisch- 
gasten buiten Indië. Leiden, 1871. 2 dln. 8"*. Met titelplaten. 

60. RJilkenBy J. A.]. Schetsen uit Tjidraboemi , door den Schrijver van 
Herinneringen uit het leven van een ambtenaar. Batavia, 1872. 8". 

5. Beohtinser, Dr. J. Der hinkende Teufel im Ostindischen Archipel 

oder Memoiren eines Wiener Arztes. Wien — Alexandrien , 1873. 8*. Mit 
Tafel. 

34. Gterdesaen , Ii. S. Vijf jaar gedetacheerd. Indische schetsen. Amster- 
dam, 1873. 8o. Met plaat. 

25. PeripatetiOUS 9 [ = nilken89 J. A.]. Beo. Schetsen uit de Oost. 
Eerste bundel. Zutphen, 1874. 8». 

10. ^— ^— Brieven uit de Oost. [Overdrukken „Insulinde"! . Zutphen, 
1874. 8*. 

35. Schetsen uit Tjidraboemi. [Herdruk.] Zutphen, 1874. 8». 

11. Groneman, J. Indische schetsen. Zutfen, 1875. 2 dln. 8". 

6. Bogor, Maria [= Geiger, Annie]. Kousouma. Roman javanais. 
Paris— Amsterdam , 1877. 8°. 

2. Gramberg, J. S. G. Palembang. Historisrh-romantische schets uit de 
geschiedenis van Sumatra. Batavia — Haarlem, 187H. 8". 

28. Byokevorsely Dr. [B.] van. Brieven uit Insulinde. 's Gravenhage, 
1878. 80. 

9. Bloemen Waanders, F. G. van. Indische schetsen door van 
Blommen. N» I— Vm. 's Gravenhage , 1879, 80, 89, 90. 4 deeltjes in 
1 band. 8«. 

76. Brink y Dr. J. ten. Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot 
de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in 
Ned.-Indië. Tweede druk, herzien door den Auteur, 's- Gravenhage, 
1881 «). 2 dln. kl. 8». ^) Op den titel van het tweede deel staat de naam voluit. 

•) De omslag van dit ex. zegt: „Arnhem — Nijmegen, 1885". 

Cat EoL Bibl. 20/1/04. 17 268 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

57. Perelaer, M. T. H. Bomeo van Zuid naar Noord. Ethnografisclie 
roman. Rotterdam, 1881. 2 din. 8». Met kaart. 

22. Silvia. Utrecht, 1881. 8«. 

14. [Gheyn Jr., E. van den]. Op Java, langs kruisweg en slingerpad. 
kritische pennekrassen door Bobertus Nurks den Jongere. 

Dordrecht, 1882. 8o. 

58. Perelaer , M. T. H. Uit de oude doos. Sprokkelingen over Neèrlandsch 
Indië. Rotterdam, 1882. 8°. 

51. (Weitzelf A. W. P.). (Beoordeeling van:] Uit de oude doos. Sprokke- 
lingen over Neêrlandsch-Indië door M. T. H. Perelaer. (Overdruk „De 
Militaire Spectator"). (Breda, 1882). gr. 8«. 

77. ^^^-^— Bomeo van Zuid naar Noord. [Bespreking van : Bomeo van 
Zuid naar Noord. Ethnografische roman, door M. T. H. Perelaer.] (Over- 
druk „De Militaire Spectator"). (Breda, 1882). gr. 8». 

40. Gheyn Jr., E. van den. Van Oost naar West, in lichtbeelden en 
silhouetten. I. In het Oosten, II. In het Westen. Dordrecht. 188B. 
2 dln. 8«. 

43. Perelaer, M. T. H. Een kwart eeuw tusschen de keerkringen. [I.] 
naar den Equator met een voorspel: van pastoor .«loldaat. [II.] In het 
land der zon. [III.] Op snee verguld. [IV.] Naar den eindpaal eener 
loopbaan. Rotterdam, 1884, 84, 84, 85. 4 dln. 8°. 

23. Bokemeyer, H. Der Söldling oder Hollands Regimentauf Java. Eine 
Kolonialgeschichte. Leipzig, 1885. 8°. 

15. (Huiüser, P. C). De pioniers van Indië door een Pionier, 's Öraven- 
hage, 1885. 8o. 

7. UilkenSy J. A. Indische typen. Amsterdam, 1885. 8^ 
21. Heerins, P. Indische schetsen. Leiden, 1886. 8». 

8. Perelaer, M. T. H. Baboe Dalima. Opium roman. Rotterdam, 1886. 
2 dln. 80. 

33. Vljjmen , B. B. F. van. Een kijkje in Luilekkerland [n.1. Bomeo]. (Over- 
druk „Nederland'"). (Amsterdam, 1886). 8«. 

45. Groneman, J. Een kètjoegeschiedenis. Vorstenlandsche toestanden, 
n. Dordrecht, 1887. 8°. Met platen. 

18. Hlgglnson, B. J. A Princess of Java. A tale of the Far East. Boston— 
New York, 1887. 8o. 

49. Perelaer , M. T. H. Ran away from the Dutch or Borneo f rom South 
to North. Translated by M. Blok and adapted by A. P. Mendes. 
London, [1887]. 8». With plates. 

39. Pyritns, E. Bunte Bilder aus Niederlftndischlndien. Borna, [1887].8«. 

19. Moore, Mr. W. C. J. van der. Onder 't Regeerings-Reglement van 
1854. Een roman van een Nederlandsch-Indiër. 's-Gravenhage, 1888. gr. 8". 

16. MargCUiant, W. P. Voor drie jaren naar de Oost. Leiden, [1890]. 8». 
53. Meister, H. Bilder aus dem schonen Osten. Basel, 1890. 8». Mit Tafeln. 

68. Bar Ais, B. von. Kriegsfahrten eines alten Soldaten im femen Osten. 
Naoh den Aufzeichnungen eines ehemaligen Offiziers der niederl&ndisch- 
ostindischen Armee erz&hlt. Stuttgart u. s. w., 1893. 8». 

69. [Eekhout , B. A.?]. Een Trans-Bomeo spoorreis je. Visioenen en droomen 
van een Amsterdammer. Amsterdam, 1893. 8°. 

17. Kalff, S. Uit Oud- en Nieuw-Oostindië. Haarlem, 1894. 8o. 

74. Schoemaker , J. P. Nederlandsch-Indische krijgsverhalen. Solo^ 
Betawi, 1895. 2 stukjes, kl. 8<>. [Maleische tekst]. cc. INDISCHE SCHETSEN. 

66. Brau de Saint-Pol laas, [X.]. Amour sauvoge. Paris, 1896. 8«. 

42. Mauriky J. van. Indrukken van een „TótcNk". Indische typen en schet- 
sen. Met teekeningen van J. Braakeiudek en W. O. J. Nieuwen- 

kamp. Amsterdam, 1897. gr. 8<*. Met platen en illustraties. 

4. Wit, AllgUSta de. Facts and fancies about Java. [Reprints ^^Straits 
Times"). Singapore, 1898. 8*. 

52. Creusesol [ = Graafland, Jhr. L P. C.]. Op en om Soek& Sepi. 
Schetsen van een koffielandje. 2* Druk. (Overdrukken «Soerabaj a-Cou- 
rant"]. Semarang, 1899. 8». Met platen. 

78. Dompers, O. Sakinum. Indische roman. Amsterdam, [1899]. 8». 

62. Borel, H. Opstellen. Amsterdam, [1900]. 8^ 

63. Buya, M. In het hart der Preanger. Leiden, 1900. 8^ 

65. Koopman, Mevr. [M. geb. Smit.]. Het paradijs der vrouwen. Tegen- 
schrift op Veth's qLeven in Indië". 's-Qravenhage , [1900]. 8». 

64. Veth, B. Het leven in Nederlandsch-Indië. Tweede druk. Amsterdam , 
[1900]. 8o. 

61. Wit, AngUBta de. Facts and fancies about Java. Second edition, 
revised and enlarged. The Hague— London, 1900. 8*. With plates. 

44. Boeka [= HanBen Jr., P. C. C.]. Uit Java's binnenland. Een kofüe- 
opziener. Amsterdam, [1901]. 8<). 

70. (Kohlbrugge, J. H. F.). Is Indië zoo slecht? (Overdruk „Vragen des 
Tijds"). (Haarlem, 1901). gr. 8». 

75. Oost-Indisch Landjuweel verzameld door S. Kalff. Haarlem , 1902. 8<>. 

79. Stoll, Fr. Meine Erlebnisse bei der hoU&ndischen Schutztruppe. Zwülf 
Jahre Dienstzeit in Ostindien. Leipzig, [1902]. 8". 

81. Boeka [= Hansen Jr. , P. C. C.]. Uit Java's binnenland. Beschaving. 
Amsterdam, [1903]. 2 dln. 8». dd. Indische Diversen. Aimanaicicen. 88. Herckmans, E. Der Zee-Vaert lof handelende vande gedenckwaer- 
dighste Zeevaerden met de daeraenklevende op en onderganghen der 
voornaemste Heerschappijen der gantsoher wereld : Zedert haere begin- 
selen tot op den dagh van huyden. In VI Boecken beschreven. Tot 
Amsterdam, J. Pz. Wachter, 1684. 4*. Met koperplaten. 

144. P. V. H. [= Hoorn, P. van]. Eenige voorname eygenschappen van 
de ware Deugdt, Voorsichtigheydt , Wysheydt en Volmaecktheydt. 
Getrocken uyt den Chineschen Confuoius, en op Rym gebracht. Batavia, 
J. Van den Eede, 1675. 4». 

87. Marre, J. de. Batavia, begrepen in zes Boeken. Amsterdam , A. Wor 
en Erve G. onder de Linden, 1740. 4®. Met titelvignet en plattegrond. 

27. Heil-groeten . . . opgedraagen , aan . . . den Heere P. A. van der Parra , . . . 
Directeur Generaal , van Ned. India , en . . . Mevrouwe A. J. Baake , . . . , 
ter gelegenheid van de gelukkige Geboorte van Hun . . . Zoontje , de 
Heer P. A. van der Parra Jr. , . . . 29sten April... 1760. Batavia, 
Fr. Tetsoh, (1760). 4©. 

60., Femandez de Leon , M. Gomedia famosa. La oonquista de las Ma- 
luoas. (Valenoia, Viuda de J. de Orga, 1762). 4°. 

125. [Shebbeare, J.l. \) The History of the Excellence and Declineof the 
Constitution , Keligion , Laws , Manners and Genius , of the Sumatrans. 
And of the Restoration thereof in the Reign of Amurath the Third. 
London, G. Kearsly, [1768]. 2 vols. in one. 8*. 

288. Aaneipraak van Polichinel aan de leden van de Sociëteit de Harmonie , 
(ter gelegenheid van de Bataviasche Kermis.) (Batavia), [1828]. 8^ 

240. Kermis-lied van Polichinel. [Batavia, 1828). kl. 8o. 

289. liied (Nieuw) op de verschrikkelijke verwoesting van Sumadang, 
door de uitbarsting van den Galoengong, den 8sten en 12den October 
1823»). [Batavia»), 1828]. kl. 8». 

5. Boorda van Eysinga , P. P. Nederlands roem in Oost-Indië. In acht 
zangen. Amsterdam, 1881. 8®. 

133. Wetten voor het Natuur en Letter-kunde beoefenend Genootschap te 
Batavia. Onder de zinspreuk: Studio et Labore. Batavia, 1881. 8o. 

246. (Bniiijn, P. de). Gezangen, vervaardigd bij gelegenheid van het open- 
baar examen op de eerste lagere school, te Weltevrede, Dec. 1888. 
(Batavia, 1888). kl. 8«. 

165. Haar, B, ter. Aan mijn' vriend Pieter Mijer, na zijne bevordering tot 
Doctor in de beide Regten en bij zijn vertrek naar Java. Z. p., (1833). 8". 

128. B^wet voor de Z.\ A.*. Loge De Ster in het Oosten , werkende in het 
O.-, van Batavia. Batavia, 1888. 8*. 

52. Meijer, L. Verklaring der schilderij , voorstellende de schipbreukelingen 
van Z. M. Stoomschip Willem I. op de Lucipara. Deventer, 1839. 8'. *) De naam staat voluit op den titel van Vol. II. — Het boek is een politieke 
satyre op Engeland onder George UI. ' 

«) Lees: 1822. , 

*) Achteraan staat kwansuis: Gedrukt te Haarlem, bij Gilles Rooman, in 
de Golden Persse. I 

I 

I dd. INDISCHE DIVERSEN. ALMANAKKEN. 261 

101. Stuers, [Fr. V. H. A.] de. Tjeritera . . . . , prie menjatakan hhal ija 
kena karam . . . doDg'an . . . kapal asap bernama: Willem jang Pertama 

di atas karang Lucipara. Pada tahon 1837. Tersalin oleh P. P. 

Boorda van Eysings. Breda, 1839. kl. foL Met titelvignet. [Maleische 
tekst.] 

222. LakschmL Jaarboekje voor 1841. [II.] Batavia, (1840). kl. 4o. Met 
titelvignet. 

221. (MarseliB, J. fr Th. van, en Brandligt, C). Statuten der Neder- 
landsche Waivischvissoherij-.Maatschappij, te Amsterdam. [Met Voor- 
berigt.] Amsterdam, 1848. 8». Met titelvignet. 

21. (imer, Mr. P.). Gedenkboek der feestelijke vereeniging van Oud- 
Studenten der Vaderlandsche Hoogescholen , gehouden te Batavia , den 
2«" Aug. 1844. Batavia, 1844. 8*. Met facsimiles. 

127. Verslag der feestviering van het vijf en zeventig-jarig grondwettig 
bestaan der Vrijmetselarij te Batavia,... den 16^*" Nov. 1844. Bata- 
via, (1^44). 8o. 

29. Programma voor de ontvangst van Z. Exc. den Minister van Staat, 
J. J. Bochussen, bij Zijner Majesteits besluit van 5 Febr. 1845, N* 14, 
benoemd tot Gouv. Gen. van Ned. Indië. (Batavia, 1815). 8». 

45. Bulloty J. B. M. Verslag van het verongelukken der Ned. Indische 
Bark Twee Gebroeders. Rotterdam, 1846. 8". 

247. Welkom in het weeshuis te Parapattan. Een liedje aan Z. Exo 

J. J. Rochussen , . . . , toegezongen door de weezen. Batavia, 1846. 8o. 

189. Beglement voor de vereeniging Musis, gevestigd te Batavia. Bata- 
via, 1848. 8r 

248. VenjeB, gezongen bij het examen , door de weezen van het Parapattan 
Weezen-gesticht. Batavia, 1848, 49. 2 stuks. 8o. 

241. Frague (. . . .). Cantate en Phonneur de )a campagne de Bali. [Bata- 
via, 1849]. 8o. 

158. Veralag [1*— 2*, en:j (4* JaarmkBOh) van den staat der werkzaam- 
heden van de vereeniging Musis , gevestigd te Batavia. Batavia, 1849, 51. 
2 stuks. 8«. 

40. (Baud, J. C.y Simons 9 G., en Boorda, T.). [Uitnoodiging tot lid- 
maatschap van een op te rigten Koninklijk Instituut voorde taal- land- 
en volken-kunde van Ned.-Indië bij de Kon. Akademie te Delft.] [Met 
Bijlagen.) (Delft, 1851). 3 stuks in 1 omslag. 4». 

39. Reglement (Ontwerp-) voor het Instituut voor de Taal- Land- en 
Volkenkunde van Neêrlandsch Indië. [Delft, 1851]. fol. 

28. Reglement voor het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en 

Volken-kunde van Neêrlandsch Indië , goedgekeurd 4 Augustus 1851. 

[Delft], (1851). 8». 

Sérat pananggalan ing tahoen Wëlandi (1854)— 62, 1864. [l*— 9*, en 
11« Jaargang.) [Onder redactie van A. B. Cohen Stuart.) Sèmawis 
(en Soerakarta), (1853—63). 10 stuks. 8" en kl. 8". [Javaansche tekst.] 

206. Wetten van de Ned.-Indische Maatschappij van Nijverheid. Opgerigt . . . 
1853. Batavia, 1854. 8o. 

199. Altheer, J. J. Kort.e schets van de leer der verbranding en zelfver- 
branding; het aanwenden van voorbehoedmiddelen daart(*gon, bij goe- 
deren in schepen geladen of in pakhuizen opeengestapeld. Batavia, 
1856. 8o. Met plaat. 

31. Sieburgh, Mr. G. J. Java. Poème traduit de ,... Avec Ie toxte 

hollandais en regard, par A. Clavareail. Utrecht, IH^S. 8®. 

126. Reglement voor de prijsvragen van de Maatschappij : Tot Nut van 't 
Algemeen in Oostindië. Batavia, 1857. 8**. 170. I. NEDERLANDSen OOSÏ-INDIE. 

13. Soest, J. van. Nagelaten Oost-Indische gedichtjes. Leyden, 1857. 8*. 
Met portret. 

132. (Wall Bake, J. van den e. a.). Beknopte beschrijving van den ge- 
costumeerden optogt, te houden door de leden van het Delftsche 
Studentencorps, den 5 Mei 1857. Delft, 1857. kl. 8«. Met uitslaande 
Plaat en Verklaring. 2 stuks in 1 omslag, langw. 49, 

25. Lennep, Mr. J. van. De stichting van Batavia, tooneelspel in vijf 
bedrijven, Amsterdam , 1858. 8°. 

159. Muzen- Almanak (Nederlandsoh-Indisolie) voor de jaren 1859 en 
1860. Uitgegeven door Mr. Ii. J. A. Tollens. Batavia, 1859. kl. 8°. 

207. Wetten van de Ned. -Indische Maatschappij van Nijverheid. Batavia, 
1859. 80. 

34. Miiltatuli[=DouwesDekker,E.].Minnebrieven. Amsterdam, 1861. 8^ 

163. — — — Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb ! Rotterdam , 1861. 8*. 

12. Bitter, W. L. Uitboezeming ter gelegenheid mijner terugkomst in 
mijn vaderland, na een 45jarig verblijf in Nederland's Indië. Haar- 
lem, 1861. 8». 

220. Tafereelen (Zes) uit het leven van den Ned.-Indischen landadel. 
(Overdruk „Ja va-Bode"). Batavia, 1861. 8°. 

227. Programma van de feesten,... bij gelegenheid van de door Z. E. 
den Gouv.-Gen. Mr. L. A. J. W. Baron Sloet van de Beele voorwaar- 
delijk verleende concessie tot aanleg en exploitatie van een spoorweg 
van Samarang naar de Vorstenlanden. (Samarang), [1862]. plano. 

162. Reglement voor het Koninklijk ^) Militair Invalidenhuis op het land- 
goed Bronbeek. [Overdruk „Ned. Staatscourant"]. ('s-Gravenhage, 1862). 8*. 

210. Reglementen voor het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Batavia, 1862. 8». 

26. Janssen, P. A. Luitenants-mijmeringen op eenen buitenpost in Neêr- 
lands Oost-Indië. Verzamelingen van proza en poëzy. Samarang , 1863. 8*. 

64. Wetenschap (De) der zamenleving. Eene studie, ter uitbreiding van 
het gebied der stellige wetenschappen. Batavia — 's Hage , 1863. 8**. 

208. Wetten van de Ned.-Indische Maatschappij van Nijverheid en Land- 
bouw. (Batavia, 1864). 8*. 

107. Almanak (Javaansche) voor 1865—71 , 1878—79, 1881— 85, 1887— 89, 
1891—1901, 1903. (12«— 18% 25«— 26% 28»— 32% 34*— 36% 38«— 48«, 50» 
Jaargang) , onder redactie van A. B. Cohen Stuart e. a. Sërat panang- 
galan . . . enz. Sëmarang(— Soerabaia) , (1864—1902). 29 stuks.kl. 8o. Met 
portretten , platen , tabellen en pajoengkaart. ') [Javaansche tekst.] 

102. Carte des pavillons, en usage chez les différents peuples desindes 
Orientales neerlandaises. (La Haye), [1865]. in-plano, en portefeuille. 

177. Cohen Stuart, A. B. Bijvoegsel op den Ja vaanschen Almanak , voor 
doorgaand gebruik. Tjaranganipoen Sèrat pananggalan, kangge ing 
salaminipoen. Samarang, 1865. kl. 4^. [Javaansche tekst.] 

20. Haeger, A. Tropenlieder. Amsterdam, 1868. 8». 

109. Woewoelang Olah-Olah , katc^ak saking tëmboeng Walandi dening . . . 
P. L. Winter. Samarang, 1868. 4». [Javaansche tekst.) 

42. (Ch^S, Mr. J. A. van der). Catalogus der numismatische afdeeling 
van het museum van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en 
wetenschappen. Batavia, 1869. 8*. 

ï) Lees: Koloniaal. 

') N. 1. in den Almanak voor 1892. dd. INDISCHE DIVERSEN. ALMANAKKEN. 268 

3. rOouwes Dekker, [B.]). De Maatsohappy tot Nut van den Javaan 
door Multatuli. Amsterdam, 1869. 8°. 

57. Qids voor de feestviering ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan 
van Batavia, op... 29 en 31 Mei en 1 Junij 1869. Batavia, 1869. kl. 
4». Met portret. 

211. Beglement (Al^meen) voor de Maatschappij: tot nut van den 
Javaan. (Met Bijlage.]. [Arnhem] , (1870). 8«. 

137. Beglement voor het gebruik der bibliotheken van het Koninklijk 
Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het 
Indisch Genootschap, (^s Gravenhage , 1870). 8^. 

167. Graaflandy "N. Bahuwa inilah suling ija itu: barapa kidong jang 
disampeikan kapada segala orang-orang muda di tanah Minahassa. 
Batavia, 1871. 4». Met notenschrift. [Maleische tekst.] 

131. Zwager, P. Herdenking aan Neerlands vrijheid en onafhankelijkheid. 
1572—1872... Voordracht. Samarang, 1872. 8o. 

82. ' Het binnenste der aarde en de uitbarsting der Merapi op 

den 15 April 1872 en volgende dagen. Populaire voordracht. Samarang, 
1872. S\ 

149. rDouwea Dekker, B.]. Ideën van Multatuli. P— II» Bundel. Vijfde, 
door den Auteur herziene druk. III* — IV* Bundel. Derde , . . . herziene 
druk. V*— VII* Bundel. Tweede... herziene druk. Amsterdam, (1872, 
72), 76, 77, 77, 78, 79. 7 dln. 8«. 

103. Handleiding voor de kennis van het notenschrift. Batavia, 1874. 
kl. 4°. Met notenschrift. [Javaansohe tekst.) 

154. Vosmaer, C. Een zaaier. Studiën over Multatuli's werken. Amster- 
dam, 1874. 8o. 

*212. Photogrammen van de etablissementen der Ned.-Ind. Droogdok- 
maatschappij op het eiland ^ Amsterdam^' . . . aangeboden . . . door A. G. 
Bosch Directeur. Batavia, 1876. fol. [Plaatwerk.] 

246. Wet voor de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijver- 
heid. 1876. Haarlem, 1876. 8". 

43. (ChiÜS, Mr. J. A. van der). Catalogus der numismatische afdeeling 
van het museum van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en 
wetenschappen. Tweede druk. Batavia, 1877. 8o. 

63. Blinderen, Mr. T. EL der. Het Bataviansch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan 1778 — 
1878. Gedenkboek. Deel I. Batavia, (1878). gr. 4o. Met platen, platte- 
grond en facsimiles. [Verder niet verschenen.] 

24. Letterproef van de Landsdrukkerij te Batavia. (Batavia) , 1878. 4°. 

151. Multatuli [= Douwes Dekker, £.]. Millioenen-studien. Tweede 
druk. Delft, 1878. 8». Met figuren. 

140. Reglementen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Ned.-Indië. ('s Gravenhage , 1878). 8°. 

243. Société Néerlandaise pour Ie progrès de l'Industrie. (Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid). Notice historique. Har- 
lem, 1878. 8°. 

145. Verslag der viering van het honderdjarig bestaan van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen op 1 Juni 1878. Bata- 
via, 1878. 4°. 

65. Boekoe masak masakan roepa-roepa, mengoendjoeken bagimana 
bikinnja: makanan tjara blanda, makanan tjara djawa, koeweeh- 
koeweeh . . . enz. Samoeanja lebih dari 600 warna. Djokdjakarta, 1879. 8". 
[Maleische tekst.] 264 I. NEDEELANDSCH OOST-INDIË. 

152. Multatuli [ = Bouwes Dekker , E.]. Duizenden-eenige hoofdstukken 
over Specialiteiten. Tweede drak. Delft , 1879. 8o. 

186. Wagenaar, S. Deutsohes Lese- und TJebungsbuch nach der neuen 
Reichsorthographie. Semarang, 1879. 8o. 

100. Woewoelang Olah-Olah babon saking sérat Walandi katè^ak 
dening . . . F. Ii. Winter. Kawèdalakén ingkang kaping 2. Ngajogya- 
karta, 1879. 8*. [Javaansche tekst.] 

97. Almanak (Maleische). 4*—T Jaargang (1880— 83) onder redactie van 
P. L. Winter; 18«— 23» (1889—99), en 25«— 27- Jaargang (1901—03) 
[samengesteld door] Tan TQiook San. Jogjakarta, (1879—1902). 19 
stuks. kl. 8'. Met portretten en platen. {Maleische tekst.] 

209. (Stuffken, H.). Tabellen aangevende de kubieke inhoud van balken 
en kromhouten van gelijke en ongelijke breedte en dikte. Ampliatie 
van... enz. Tweede druk. Batavia, 1880. fol. 

85. Dudok de Wit , Ii. C. Herinneringen , ontleend aan reizen te water , 
te voet, te paard en per spoor. Amsterdam, 1881. 4». Met platen en 
kaart. [Niet in den handel.] 

104. Hofd^ky W. J. In 't harte van Java. Amsterdam, 1881. gr. 8o. Met 
portret. 

6. Mnssohenbroek , Mr. S. C. J. W. van. Het vaarwater van de schip- 
breukelingen van het stoomschip „Koning der Nederlanden", en de 
kansen op hun behoud. Amsterdam— Utrecht, 1881. 8°. Met kaarten. 

214. Voorsohriften (Technisohe) voor de levering en verpakking van 
benuodigdheden ten dienste van 's Itijks Overzeesche Bezittingen, 's Gra- 
veuhage, 1881. kl. 8». 

4. II. y. II. Zuster (De) van den misdadiger. Tooneelspel in twee bedrijven. 
Samarang, 1881. kl. 8». 

14. Koloniale en nitvoerhandel tentoonstelling (Internationale) 

te Amsterdam in 1883. Officieele wegwijzer. [Tweede druk.] Amsterdam, 
1883. 8». Met plattegrond. 

32. Erakatau. Internationale courant. Eerste en laatste nummer. (Amster- 
dam), 1883. fol. 

244. Leeuwen, J, W. van. Verzameling van vijf-en-dertig teekeningen . . . 
betreflfende de Ned. koloniën in Oost-Indie en de Kaap de Goede Hoop 
in de XVIII* eeuw naar de natuur geteekend door J. Bach . . . A 

collection of . . . etc. . . . and belonging to , bookseller at Leiden. 

(Leiden), 1883. 8^ 

215. Voorschriften (Technische) voor de levering en verpakking van 
benoodigdheden ten dienste van 's Bijks Overzeesche Bezittingen. Tweede 
vervolledigde uitgave. 's-Gravenhage , 1883. kl. 8". Met tabellen en 
figuren. 

16. (Wnste, J. e. a.). Nederlandsche Koloniale Vereeniging. (Amsterdam, 

1883). 8«. 

146. Jaarboekje der Indologische Vereeniging voor het jaar (1883), 1885—87, 
91. Delft en 's Gravenhage , 1883, 85—87, (91). 5 dl n. 8o. Met portretten 
en tabel. 

88. Boekoe petangan di atas tanda dengan garis kaliatan di tangan. 
(Cheromantie) scrta dengan kartoe. Samarang, 1884. kl. 8". Met plaat. 
[Maleische tekst.] 

36. Cordes, D. Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
Amsterdam 1883. Uitreiking der bekroningen aan de Ned. inzenders. 
Redevoering. Amsterdam, 1884. 4». 

*62. [Holle, K. P.]. Patronen voor inlandsch vlechtwerk. Batavia, 1884. 
gr. 8o. [Plaatwerk.] dd* INDISCHE DIV£B8£N. ALMANAKKEN. 266 

106. Winter , f. Ij. De uitbarsting van Krakatau (in het Javaansch). Met 
medewerking van Badhen Mas Toemenggoeng POOTWO NagOTO. Soera- 

karta, 1884. 8*. Met plaat. 

81. Boekoe T»fM^>-^f masalfaTl roepa-roepa, mengoendjoeken bagimana 
bikinnja makanan tjara blanda, makanan tjara djawa, koeweeh-koe weeh . . . 
en£. Samoeanja lebih dari 600 warna. Djokjakarta, 1886 '). 8'. [Ma- 
leische tekst.] 

47. Ch^s, Mr. J. A. van der. Catalogus der numismatische verzameling 
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappon. 
Derde druk. Batavia— 's Hage, 1886. 8*. 

15. Bom, H. G. [Auotie-catalogus der verzamelingen :] A. K. H. Klokke van 
Steenwyk, en L. J. QoddelVoy. Amsterdam, 1887« gr. 8*. 

30. (Groneman, J.). Een noodkreet. (Jogjakarta, 1887\ 4o. [Niet in den 
handel.) 

157. Hofdijk, W. J. Dajang-Soembi. Een Javaansche legende. Amster- 
dam, 1887. gr. &». 

33. Kemp, P. H. van der. Over de opvatting der geestelijke heerschappij 
in de Middeleeuwen. (Overdruk „Maand.%chrift voor de huiselijke op- 
voeding en het schoolwezen in Ned.-lndie"). Batavia, 1887. gr. 8'. 

'150. Laar , J. J. van. Begister op de Ideën van Multatuli. Botterdam , 1887. H^. 

56. Verslag van de commissie der tentoonstelling van bloemen en sier- 
planten te Pasoeroean. Soerabaia, 1887. 8«. 

155. Heloiae [= Douwea Dekker , Hammlnok Schepel, Mevr. M.]. 
Multatuli. Bloemlezing. Derde druk. Amsterdam, 1888. 8'. Met portret 
en facsimile. 

55. Jaarverslag (IS**) van het Uitkeeringsfonds ^La Constante et Fidele" 
te Semarang... Boekjaar 1887. 8emarang, 1888. 8". 

2. Reglement voor het Uitkeeringsfonds „La Constante et Fidele" te 
Semarang. Semarang, 1888. 8*. 

249. Beglementen voor het Immigranten-asyl te Medan. [Batavia] , (1888). H». 

202. Verslag van het Bestuur der Soerabaiasche Hulpbank en . . . enz. 3e 
Boekjaar 1887. Soerabaia, 1888. 8*. 

108. Almanak (Javaansche). 1889—1903. Serat pananggalan, ingkang 
kaping 5— 19, kangge ing tahoen Walandi 1889 — 1908, ka-anggit dening 
Tan IjioekSan. Ngajoegyakarta , (1888—1902). 15 stuks. kl. 8°. Met 
portretten, platen en tabel. [Javaansche tekst.] 

223. Bolland, Q. J. F. J. De ruimtevoorstellingen. Voordracht. Batavia, 
1889. 8». 

153. Multatuli [ = Douwes Dekker , EJ. Verspreide stukken. £en on 
ander over Pruisen en Nederland. De Bruid daarboven. Divagatien over 
Eeker soort van liberalismus. Herzien door zijne weduwe. Amsterdam, 
1889. 8«. 

135. Reglement (Algemeen) en Reglement van Orde voor hot Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen opgericht op den 24stGn 
April 1778. Batavia, 1889. 8». 

136. Reglement van de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige 
wetenschappen in Ned.-Indië. Batavia, 1889. 8". 

96. Soerat peratoeran dan tarief sewa-sewahan di atas hal menjewakken 
koeda-koeda, kreta-kreta, . . . enz. di kota Betawi dan Meest er-Cornelis. 
Tersalin oleh . . . R. J. M. N. KuASendrager. Betawi , 1889. 8". Met 
tabel. [Maleische tekst.] >) De omslag heeft echter: 1891. 266 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

75. (Abdul Karim ^iat). Sjair atau panton akan djoedoli perak [D. 
Heijting] deri bangsawan Ambon , 1865—14 Maart— 1890. Ambon, (1890). 
kl. fol. [Maleische tekst.] 

92. Begrafenisfonds (Chineesch) merk Hong San Sie. Boekoe pcratoeran 
... enz. Di Betawi. Batavia, 1890. kl. 8». [Maleische tekst.] 

1. Kern, J. H, O. Die Freibeut^r von Sumatra, Erlebnissezweierjungen 
Seeleute unter den r&aberischen Bewohnern der Pagai-Inseln. Für 
die reifere Jugend erzfthlt. Leipzig, (1890). 8". Mit Tafeln undlUustra- 
tionen. 

193. Reglement (Statuten) van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijks- 
kundig G-enootschap. Opgericht in 1873. (Leiden, 1890). 8». 

59. Jaarverslag (6% U*— 12«) van het Uitkeeringsfonds „Help U Zelf' 
te Batavia... Boekjaar 1889, 95—96. Batavia, 1890, 96 , 97. 3 stuks. 8". 

23. Cryptographisoh notaboek. Uitvinding, druk en uitgave van het 
Uitgeversinstituut Regina Orientis. Batavia, 1891. 12"»o. 

95. Fada menjataken ^ilmoe menjoerat soerat rahsija. Batawi, 1891. kl. 
8^ [Maleische tekst.] 

91. Tan Teng Kie. Sair dari hal datengnja Poetra Makoeta keradjaftn 
Boes di Betawi, dan pegihnja, tersamboeng dengan Sair sekalian bina- 
tang di hoetan. Betawi, 1891. kl. 8°. [Maleische tekst.] 

80. — — ^-^ Sja'ir djalanan krèta api ja 'itoe Bataviasche Oosterspoorweg 
dengan personeelnja bij gelegenheid van de opening der lijn Tjikarang — 
Kedoeng-Gedé bezongen. Batawi, [1891]. kl. 8°. [Maleische tekst.] 

119. Almanak (Soendaneesehe). Eerste — Zesde Jaargang. 1892—97. 
Cheribon, (1891—96). 6 stuks. kl. 4° en kL 8". Met portretten, platen 
en tabel. [Soendaneesehe tekst.] 

110. Sèrat pananggalan (7de— 13de, en 15de jaargang) 1892—98, 1900. 
Soerakarta, (1891—99). 8 stuks. 8". Met platen en tabel. [Javaansche 
tekst.] 

84. [Gat80nide& Th.]. Het hongerpeil of Nederland en Indië in 1900. 
plet:] Best: Nihil, noodwendig gevolg van en onvermijdelijk slot op 
Het hongerpeil, (eene profetie). Niet door „een Schrijver." Semarang, 
1892. 2 stukken. 8». 

61. Hulde .... Aan Nederland's Indischen Staatsman Mr. L. W. C. Keuche- 
nius, bij de viering van zijn 70*" geboortedag. 21 October 18J}. Z. pi., 
[1892]. gr. 40. 

141. Beglementen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Ned.-Indië. ('s-Gravenhage , 1892). 8». 

114. Sèrat bab kasoekan Omber, babonipoen ing tèmboeng Walandi , 
katë^ak dening. . . P. L. Winter. Soerakarta, 1892. 8°. [Javaansche tekst.] 

216. Voorschriften (Teohnische) voor de levering en verpakking van 
benoodigdheden ten dienste van 's Rijks O verzeesche Bezittingen. Derde 
uitgave. 's-Gravenhage, 1892. kl. 8". Met tabellen en figuren. 

118. Wellevendheid (De). Sèrat bab tatakrama toe win tj aranipoen bangsa 
Walandi, katé^ak ing tëmboeng Djawi dening... F. Ii. Winter. 

Soerakarta, 1892. kl. 4». [Javaansche tekst.] 

147. Almanak van de Indologische Vereeniging voor 1892—96. Delft, 
(1892—96). 5 dln. 8». Met portretten en tabellen. 

87. Boekoe masak-masakan roepa-roepa, mengoendjoeken bagimana 
bikinnja makanan tjara blanda, makanan tjara djawa, koeweeh-koe- 

weeh enz. Samoeanja lebih dari 600 warna. Djokjakarta, 1893.*) 

kl. 4». [Maleische tekst.] ») De omslag heeft echter: 1898, en: Vijfde druk. €f<l. INDISCHE DIVERSEN. ALMANAKKEN. 267 

93. Gtelaat kunde (Over) en de kenteekenen van goede en kwade vrouwen. 

Kitab meuoeroet dari pada kitab Tadjoe Salatin dari bahasa djawa 

di melajoeken oleh Baden Ngabehi Basah TirtO Soebroto. Betawi, 
1893. 8*. (Maleische tekst.] 

54. Jonokbloety G. B. K. P'. Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige 
causerieën. V—2* Bundel. Amsterdam, 1893. 2 dln. 8». 

73. ErafPbi H. Boekoe komidi terpaké bagi komidi Stamboel. Batawi , 
1893. kl. 8*. (Maleische tekst.] 

130. Beglement voor de sociëteit «Conoordia", gevestigd te Muntok. 
Batavia- Soerakarta, 1893. kl. 8». 

77. TirtO Soebroto, Baden Ngabehi Basah. Hikajat ilmoe menggambar 
Photographie diterangken deiigan bahasa Molaijoe. Betawi, 1893. 8*. 
[Maleische tekst.] 

70. SI moe patenoengan pegangannja orang doeloe kala. 5* Druk. Sama- 
rang, [1894?]. kl. 4». Met tabel. [Maleische tekst.] 

18. Nederland-Lombok* Botterdam, (1894). fol. Met portret, illustraties, 
facsimiles en notenschrift. 

115. Photographie. Sërat woelang anggambar sorot (potografi). Pepëtikan 
saking serat . . . Walandi , sarta katë^ak ing tëmboeng Djawi dening . . . 
F. II. Winter. Soeraknrta, 1894. kl. 8^ ]Javaansche tekst.] 

134. Reglement voor het Indisch Qenootschap , vastgesteld in de algemeeno 
vergadering van 8 Nov. 1861. fs Gravenhage) , [1894]. 8". 

98. Winter 9 F. Ii. Almanak bahasa Malajoe akan goena tahoen 1895. 
[Tahoen ka I]. Solo— Batavia , (1894). 8«. [Maleische tekst.] 

117. — ^^ Sërat pananggalan, ingkang kaping I, ing tahoen Walandi 

1895 Mawi tambahan tjarijos ringgit pocrwa lampahan Koemala 

Sëkti. Soerakarta, (1894). kl. 4". Met platen. [Javaansche tekst.] 

78. Krêsna. Boekoe aken beladjar main wies (whist) dengen gampang dan 
sampe pinter sama sekali. Semarang, (1895). kl. 8^ Met illustraties. 
[Maleische tekst.] 

234. Maatschappij „Onderlinge Hulp" te Batavia. Prijslijst ingaande 
den 1'*«» Mei 1895. Batavia, 1895. 8*. 

83. Nonna ComeliSL Kokki Bitja atau Kitab Masak-masakan India, jang 
baharoe dan sampoma. Negende veel vermeerderde druk. Batavia, 
[1895]. 80. Met portret. [Maleische tekst.] 

219. [Padhligy W. F.]. Aimer la Reine de Soekasari. Comédie . . . dédiéc 
l l'armée indienne. S. L, (1895). 8°. 

8. Reglement der Vereeniging „De Club" te Buitenzorg. Batavia — Solo, 
1895. 8o. 

50. Reglement van de „Spaar- en Hulpbank SS." te Buitenzorg. Bata- 
via—Solo, 1895. kl. 8». 

22. Verslag van de Maatschappij van aankoop en levering „Onderlinge 
Hulp". Over 1894. Batavia— Solo, 1895. 4°. 

204. (Verster, J. F. L. de Balbian). De geschiedenis van een Lombok- 
telegram. Uitgave van het Nieuws van den Dag. (Amsterdam), [1895]. 
Met illustraties, facsimiles en schetskaartje. 

99. Almanak Melajoe akan goena tahoen 1890—97. Tahoen kti 1—2. 
Batavia— Solo, 1895, 96. 2 stuks. kl. H". Met portretten. [Maleische tekst.] 

19. (Chys, Mr. J. A. van der). Catalogus der numismatische verzame- 
ling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
Vierde druk. Batavia— 's Hage , 1896. gr. 8^ L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

224. Eykman, Dr. C, Fergruson, B. W. enEok, J. W. van. Leerboek 
der scheikunde ten behoeve van het onderwijs aan de school voor 
Inlandsche geneeskundigen. Batavia, 1896. gr. 8®. Met figuren. 

58. Jaarverslag (6*) van het Onderling Ondersteuningsfonds gevestigd 
te Semarang. Semarang, 1896. 8^ 

44. Kookboek (Oost-IndischU bevattende meer dan 800 beproefde 
recepten, op nieuw vermeerderd en verbeterd met diverse recepten voor 
de Hollandsche en Inlandsche keuken. Elfde druk. Samarang , 1896. 8». 

*175. Mangkoemihardjo , Baden. Voorbeelden voor inlandsch mat- en vlecht- 
werk door wijlen . Tjonto* anjaman tikar. Batavia, 1896. 33 stuks 

in omslag, kl. 8^ [Plaatwerk.] 

242. Nederlandsche lüaatsohapplj (De) ter bevordering van Nijverheid 
en hare stichtingen. Haarlem, 1896. 8°. 

89. VjODJa Johanna. Boekoe masakan baroe menoendjoekken bagimana 
bikinnja segala roepa Makanan dan kwé-kwé jang enak tjara Blanda , 
Tjina, Djawa, Prasman dan laen-laen sebaginja menoeroet recept. 
Batavia, 1896. 8<*. Met platen. [Maleische tekst.] 

67. (Overbeek Bloem) [B. L. H.'AJ. Slamat dateng . . . dipersembahken 
kabawah doeli Sri Maba Baginda Badja Siam . . . pada waktoe datengnja 
di negeri Betawi. Batavia, 1896. 8". Met portret. [Maleische tekst.] 
[Bijvoegsel „Pembrita Betawi".] 

228. Pa&li. De laatste Badja van Lombok. Oorspronkelijk treurspel in vijf 
bedrijven. Batavia, 1896. 8°. Met notenschrift en figuur. 

231. Beglement der Dilletanten (sic) Yereeniging „Ta venu" te Bandoeng. 
Batavia— Solo, 1896. 8». 

7. Beglement van de onderofficiers vereeniging „Advendo". Batavia, 
1896. 8». 

49. Beglement van het Algemeen Begrafenisfonds voor Europeanen en 
mot dezen gelijkgestelden in Ncd.-lndië gevestigd te Batavia. Batavia , 
1896. 8». 

230. Beglement voor de Sociëteit „Galoenggoeng" te Tasikmalaia. Batavia , 
1896. 8». 

9. Beglement voor het Tjiandjoersche Begrafenisfonds. Z. pL, (1896). S\ 

10. Verslag van de vereeniging Begrafenisfonds nHoffman's Stichting" 
te Batavia over het jaar 1895. Batavia, 1896. kl. 8*. Met tabel. 

48. Verslag van het Begrafenisfonds „Onderling Hulpbetoon" over het 
jaar 1895, en 1900. Batavia 1896, 1901. 2 stuks. 8^. Met tabellen. 

11. Verslag van het „Kwitangsch Begrafenisfonds" over het jaar 1895, 
en 1901. Weltevreden, 1896, 1902. 2 stuks. 8o. Met tabellen. 

66. Boekoe meliatan oentoeng atawa tjilakanja orang. BeUwi , 1897. kl. 
4o. [Maleische tekst.] 

71. Elmoe patenoengan pegangannja orang doeloe kala. Betaw^e, 1897. 
kl. 4«. Met tabel. [Maleische tekst.] 

51. Of&oiers-vereenig^g tet onderlinge ondersteuning van nagelaten 
betrekkingen. Ledenlijst op 1 Jan. 1897. [Met:] Verslag van de gewone 
algemeene vergadering ... op 29 April 1897. Batavia , 1897. 2 stukken. 8'. 

85. Peratoeran boeat (Sooieteit) roemah bolah „Soekamanah" di Batavia. 
Batavia, 1897. kl. 8«. [Maleische tekst.] 

232. Beglement der Gymnastiek-, Scherm-, Muziek- en Tooneel vereeniging 
„Vriendenkring". Batavia, 1897. 8". 

72. Tan Teng Elie. Sair dari hal datengnja Poetra Makoeta keradjaftn 
Koes di Betawi , dan pegihnja , tersamboeng dengan Sair sekalian bina- 
tang di hoetan. Tjitakan jang ka-doewa. Batavia, 1897. kl. 8^ [Maleische 
tekst.] dd. INDISCHE DIVERSEN. ALMANAKKEN. 

68. Wiggers , F. Toerki dan Joenani (Griekenland). Batavia , 1897. kl. 4*. 
Met kaart en portretten. [Maleisohe tekst.] [Bijvoegsel „Pembrita Betawi".] 

123. Winter , Ii. F. Penjoeka hati jaitoe berbagai-bagai permainan soelap , 
hikmat, teka-teki dan permainan djinaka. Akan . . .enz. Batavia, 1897. 
8°. Met figoren. [Maleisohe tekst.] 

195. Statuten en haishoudelijk reglement van de vereeniging „Poerwoker- 

tosohe Hulp-, Spaar- en Landbouwcrediet-bank" Pranatan . . . enz. 

[Met: Wijziging van het huishoudelijk reglement.] Betawi , 1897, (98). 
2 stuks in 1 omslag. 8*. [Holl. en Javaansche tekst.] 

235. Binldliijysen , A. N. De Kazerne-Indo. Indisch gedicht opgedragen 
aan den Heer Joh. van der Steur. Batavia, 1898. 8*. 

90. Huster fr Co. A. Daftar harga barang dari ia itoe dari sendjata- 

sendjata dan obat pasang, piloeroe dan laen-laen lagi bengkel bikin 
sinapan de Betawi. Betawi, 1898. 8». [Maleisohe tekst.] 

139. Indische Bond (De). [Circulaire en Statuten.] Weltevreden , 1898. 4*. 

94. Kapitan item komedie, (tjerita djaman doeloe) jang di mainken di 
Betawi . . . enz. Betawi , 1898. 8^ [Maleische tekst.] 

238. Oranje en Nederland. Critische beschouwingen van een Hollander 
op Java. (Overdruk „Prangers Nieuws- en Advertentieblad'^). Batavia, 
1898. 8». 

124. Oraige nummer van het Marine Blad 81 Aug. 1898. (Helder), 1898. 
4*. Met platen, portretten, illustraties, kaartjes, notenschrift, facsimiles 
en tabel. 

192. Beglement (Algemeen) en Reglement van Orde voor het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, opgericht op den 24sten 
April 1778. Batavia, 1898. 8o. 

217. (Senden [A.] van). Agenda voor het verblijf gedurende. . . Sept. 1898 
van de vorsten en grooten uit Ned.-Indië ter gelegenheid van de 
plechtige Inhuldiging van H. M. de Koningin, ('s Gravonhage , 1898). 8*. 

17. Wereldtentoonstelling te Panjs in 1900. Afdeelingen van Nederland 
* en de Koloniën. Samenstelling der Commissien .... enz. Uitgegeven 
door de Centrale Commissie Mei 1897. Batavia, 1898. gr. 8o. 

129. Willems, J. A. F. van den Houte. Phototechnisch-bureau . 

Apotheker & Scheikundige. Geïllustreerde prijscourant N». 4. Batavia, 
1898. 4«. Met illustraties. 

76. Winter F. Ii. Kitab pri halnja adat sopan dan lembaga dari bangsa 
Wolanda. Tjitakan jang kadoewa. Betawi, 1898. 8*. [Maleische tekst.] 

69. Peladjaran aken main bola. (Jogjakarta) , 1898. kl. 8«. Met 

illustraties. [Maleische tekst.] 

148. Almanak van het Indologisch Studentencorps voor 1898—99. Delft, 
(1898, 99). 2 dln. 8o. Met portretten, tabellen en notenschrift. 

120. Almanak (Soendaneeflche) voor 1899—1900 en 08. (8*— 4« en 7* 
Jaargang.) 8emarang(— Soerabaja) , (1898, 99, 1902). B stuks. kl. 4«. 
Met platen en tabellen. [Soendaneesche tekst.] 

185. Vereeniging (NederlandBoh-Indinohe) tot bescherming van dieren , 
gevestigd te Batavia. (Goedgekeurd bij Gouv. Besl. van 20 Jan. 1897 
No 7). Verslag over 1897—1902. Batavia, 1898—1903. 6 «tuks. 8». 

116. Wiggers, F. Albrecht's Ahnanak Prijai dari taon 1898, 1899. TT— ITT. 
Batawi, (1898, 99). 4 dln. S\ [Maleische tekst.] 

198. Bang toeloengan tjelengan lan potangane wong tani ing Poerwa- 
kérta. „Poerwokertosche Hulp- Spaar- en Landbouwcredietbank". Bata- 
via, 1899. kl. 4«. [Javaansche en Holl. tekst.] 270 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

105. ClOCkecer Brousson, [H. C. CX Kitab njanjian goena soldadoe 
Kompenie. Tersalin deri dalam bahasa Wolanda. . . oleh J.£.Tehupeiory. 
Batavia, 1899. 8'. Met portret. [Maleische tekst.] 

168. Knaap, O. Eenige jaren kunstleven te Batavia. (Januari 1896 — Mei 
1899.) Verzamelde kritische en didaktische dagbladopstelletjes. Batavia, 
1899. 80. 

173. Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Spaar- , Hnlp- en Land- 
bouw-credietbank Limbangan. Pangatocran Tjengtjelengan Limbangan. 
[Met Verbeterblad.] Bandoeng, 1899. 8°. (Holf., en Soendaneesche tekst 
met Lat. karakters.] 

138. Almanak (Soendaneesohe) voor 1900 en 03. Eerste en Vierde Jaar- 
gang. Samarang — Soerabaja , (1899 , 1902). 2 stuks. kl. 8«. [Soendaneesche 
tekst met Arab. karakters.] 

161. Scliulman, J. [Auctie-catalogi der verzamelingen:] 

...Fontein, Mevr Smits geb. Lagerwey, en Mr. E. G. Quellhorst. 

1899. Met platen. — |G. L.) Baud, en J. W. Groenendijk. 1900. Met 
platen. — J. M. H. van Oosterzee. I. 1900. Met platen. — J. P. J. Claus, 
en [W. G. L.] Snyders. 1901. Met platen. — Jkvr. . . Smissaert, fam. van 
Visvliet, en L. Chantal. 1902. Met platen. — V. Bergsöe. I— 11. 1903. 
Met platen. — Jhr. P. O. H. öevaerts van Simonshaven. 1903. Met 
platen. — A. A. von Karacson. I— II. 1903. Met platen en illustratie. 
— C. de RUk, L Rink, en Barones v. S. I— n. 1903. Met platen en 
illustraties. 

(Amersfoort), 1899—1903. 12 stuks. gr. 8" en 4«. 

166. Staatsalmanak (Nederlandsohe) voor iedereen Jaaigang 1900—1904. 
Handboek betreffende zaken en personen in betrekking tot Nederland 
en Koloniën. Met veler medewerking samengesteld door H. Fytter- 
sen Ta. (Eerste) — Vijfde Jaargang. Zalt-Bommel, 1899—1903. 5 dln. 8«. 

142. Bom, H. G. Catalogus [der auctie] van eene. . . . verzameling wapens 
en andere ethnographische voorwerpen uit den Oost-Indischen Archipel , 
van Nieuw Guinea, de Maty-eilanden , de Philip pij nen , en.... enz., 
(Amsterdam, 1900). gr. 8o. 

236. Deventer, Dr. Oh. M. van. Beknopte scheikunde der metalen voor 
de H. B. S. Weltevreden— Amsterdam, 1900. 8o. 

237. ^^^■^— Organische scheikunde. I. Weltevreden — Amsterdam , 1900. 8°. 

74. Hnster & Co. , A. Prijscourant van van wapens & amunitie 

tevens geweermakerij te Batavia. Batavia, 1900. 8'. Met illustraties. 

187. liierop, [M. PhJ van et Vermeulen [L. P. J.]. Manuel de lecture 
et de littérature. Batavia, 1900. 8^ 

196. Peratoeran Kas desa dan loemboeng desa di afdeeling Poerwokerto. 
Soerakarta, 1900. 8o. [Javaansche tekst.] 

197. Poerwokertosche Hulp-, Spaar- en Landbouwcrediet-Bank. Leenings- 
boekje. Batavia, [1900?]. 8». (Javaansche tekst.] 

184. Beglement (Huishoudemk) en Statuten van de Vereeniging „Oost 
en West". Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12 Sept. 1899, No 43. 
[Met wijzigingen.]. ('s-Gravenhage , 1900.] kl. 8''. 

200. Spaarbank „Minahassa". Verslag over het vierde boekjaar . . . 1899. 
Menado, 1900. 8». 

203. Verslag v«n de Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie 
der rijtuigfabriek en van den handel in paarden voorheen „F. J. Fuchs" 
over het 15' Boekjaar 1899—1900. Batavia, 1900. 8o. 

143. Vereeniging Oost en West. Jaarverslag over (1899)— 1902 ... be- 
nevens Naamlijst van Besturen ... en Leden. (*s Gravenhage , 1900 — 
03). 4 stuks. 8». dd. INDISCHE DIVERSEN. ALMANAKKEN. 271 

229. V. A. V. D. V. [= van Asperen van de Velde], Mevr. Vrije wil 
en Karma vrij vertaald uit The Growth of the Soul van A. P. Sinnett. 
Semarang, 1901. 8". Met figuren. 

46. AsselbergS, A. J. Pr. Het doel heiligt de middelen. Lezing. [Over- 
druk „Het Centrum*-). Jogjakarta, 1901. 8°. 

174. Njonjah Johanna. Boekoe masakkan. Poeniku sêrat kangge anérang- 
akén boemboe-boemboe saha pratikélipoen olah-olah oelam sarta tèté- 
4an tjara Walandi, tjara Tjina, toewin tjara Prasman, kadjawekakën 
saking sérat têmboeng Malajoe. Soerakarta, 1901. kl. 4o. [ Ja vaansche tekst.) 

181. Reglement dari Perhimpoenan „Kemoerahan-Hati'* di Batavia. Bata- 
via, 1901. 8«. [Maleische tekst.] 

122. Reglement (Huiahoudel^^k) der Loge ^Excelsior'' gevestigd in het 
0.\ van Buitenzorg. Batavia, 1901. 8°. 

253. Reglement voor het Indisoh Genootschap , vastgesteld in de algemeene 
vergadering van 8 Nov. 1861. ('s Gravenhage) , (1901). 8'. 

121. Santen, P. J. van. Schleiermacher belasterd? Wederwoord aan A. S. 
Carpentier Alting, predikant te Batavia. Soerabaia, 1901. 8*. 

179. Statuten en huishoudelijk Reglement der Werktuigkundige Vereeni- 
ging in Ned.-Indië. Batavia, 1901. 4». 

79. Statuten en huishoudelijk reglement van de Spaar- tevens Hulpbank 
voor Lilandsche ambtenaren en beambten, „BeksaPrijougga", gevestigd 
te Cheribon. Cheribon, 1901. kl. 8*. Met tabel. (Holl. en Maleische tekst.] 

176. Statuten en huishoudelijk reglement voor de Sociëteit „De Harmonie'^ 
te Makassar. Makassar, 1901. S°. 

182. Statuten en Reglement der Vereeniging Moederland en Koloniën, 
('s Gravenhage, 1901). kl. 8«. 

160. Stockum fr Zoon, W. P. van en Coronel/J. H. [Auctie-catalogus 
eener:] Verzameling Oost-Indisch, Chineesch en Japansch poroelein. [En:] 
Médailles... ems. 's Gravenhage , 1901. 2 atuks. 4*. 

164. Verwey, S. Fotografeeren in de tropen. Apeldoorn, (1901). 8«. Met 
figuren. [Fotografische Bibliotheek N» 14.] 

53. Albreoht'8 Almanak prijaji taon 1903. (Taonjangka-ampat.) Batavia, 
1902. 8*. [Maleische en deels Javaansche tekst.) 

188. Boekoe m aaalr-maBakan roepa-roepa. Mengoendjoeken bagimana bi- 
kinnja makanan tjara blanda, makanan tjara djawa, koewee-koewee . . . 
enz. Semoeanja lebih dari 600 wama. Zesde aruk. Djokjakarta, 1902. 
kl. 40. [Maleische tekst.) 

191. Gids voor repatrieerenden. Gratis aanbieding van de Haagsche Uit- 
gevers Maatschappij ^Het Gemeenschappelijk Belang", ('s Gravenhage , 
1902). 8». Met plattegrond. 

41. Handelflvereeniging voorheen C. Moll. Prijscourant . . . over photo- 

graphie-artikelen van de Naamlooze Vennootschap „ ". Soerabaia , 

1902. gr. 8«. Met illustraties. 

194. Instruotie voor beheerders van kleine kassen der Spaar-, Hulp- en 
Landbouw-credietbank „Limbangan" te Garoet. Cheribon, 1902. S^. 

188. Kokkie Djawa. Mevrouw in de keuken. HoUandsch-Indisch kookboek. 
245 beproefde recepten. 's-Grravenhage , [1902]. 8*. 

218. Kunstkring (Nederlandsch Indische) te Batavia. Jaarverslag over 
het !• vereenigingsjaar 1901/1902. (Batavia), (1902). 8«. 

86. Mengeoty A. et Delmas, Ph. De l' organisation des Musées commer- 
ciaux et coloniaux du Nord de la France, Belgique et Hollande. 
Bordeaux, 1902. S<>. 272 I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

171. Njonja Johanna. Boekoe masakan baroe menoendjoekken bagimana 
bikinnja segala roepa-roepa Makanan dau kwé-kwé jang enak tjara 
Blanda, Tjina, Bjawa, Prasman dan laen-laen sebaginja menoeroet 
recept. Batavia, 1902. 8®. [Maleische tekst.] 

172. NIjhofTy M. en Vries, R. W. P. de. [Auctie-oatalogiis der verzameling :] 
Ph. Zilcken. La Haye — Amsterdam, 1902. gr. 8°. Met platen. 

180. Statuten en Huishoudelijk Reglement van de „Bataviasche Sport Club" 
gevestigd te Batavia. Batavia , 1902. kl. 8°. 

190. ^erita Jan de Hoode. Satoe orang jang bae, bagimana djoega 
dia mendapet kesoesahan dan kemalaratan , . . . . enz. (Ter koem poel dari 
„Bintang-Barat" 1880). Batavia, Oeij Tjaij ffin, 1902. kl. 8». [Maleische 

tekst.] 

201. Uiteenzetting (Korte) van de in Ned.-Indië meest gebruikelijke 
tarieven der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijf- 
rente. Batavia, 1902. 8». 

169. Verslag over het boekjaar I — Il vstn de Spaar-, Hulp- en Landbouw- 
credietbank „Limbangan" te Garoet. Cheribon , 1902. 8". 

205. Wieneoke, Mr. C. A. Begisters op de Ideen van Multatuli. Verkla- 
rende en critische regeling der Ideen .... voorafgegaan door een studie 
over Multatuli's werken en gedachteleven. Amsterdam, 1902. 8". 

178. Zu\jlen-Tromp, [Me\T.] N. van« 1602— 1902. Derde eeuwfeest van de 
stichting der O.-I. Compagnie. Gedenk den noodlijdenden Javaan! 
Oproep aan het Nederlandsche Volk. (Overdruk „Het Koloniaal Week- 
blad"). ('sGravenhage, 1902). 8o. 

252. Bom, H. G*. Catalogus [der auctie] van eene .. verzameling wapens 
en andere ethnographische voorwerpen, uit den Oost-Indischen Archipel, 
van de Congo, Senegal en Nubië, en... enz. Amsterdam, 1903. gr. 8*. 

213. Cateniu8-van der Me\jden (Mevr. J. M. J.). Nieuw volledig Oost- 
Indisch kookboek. Becepten voor de volledige Indische rijsttafel, 

met een kort Aanhangsel voor Holland. Semarang— Soerabaia, [1903]. 8». 

250. Huet, Cd. Busken. Nalezing. Met een voorbericht van G*. Busken 
Huet. Haarlem, 1903. 8». 

251. Jaarverslag (15*) van Batavia's schoolkleerenfonds , uitgebracht in de 
algemeene vergadering... 1903. Batavia, 1903. 8*. [Extra-Bijvoegsel 
„Javasche Courant".] 

254. (Kempy P. H. van der). Makelaars buiten de residentie! (Overdruk 
„Vragen des Tijds"). (Haarlem, 1903). 8». 

156. Boser, R. Ein Sang aus dem Tengger. Soerabaia, [1903]. 8^ Mit 
Tafeln und Illustration. 

226. Statuten der Naaujiooze Vennootschap Boeatan. Koninklijk goedge- 
keurd bij besluit van 3 Aug. 1903 n». 15. ['s-Gravenhage], (1903). kl. 8o. 

225. Statuten en Huishoudelijk Reglement Van de Vereeniging „Oost en 
West". Benevens Huishoudelijk Reglement der Afdeeling 's-Gravenhage. 
l's-Gravenhage], 1903. 8«. 

111. Verslag van de Bataviasche Spaarbank over 1902. Batavia, 1903. 8°. *112. Gktmbar: 6: idji, nganggo goeritan, amoerih kaboengahaning botjah 
kang tabëri sinahoe, lan kang mitoehoo maraug wong toewa Tan goe- 
roene. (Amsterdam), z. j. 4". [Plaatwerk met Javaanschen tekst.) 

113. Panggèran wataking para mardikeng-tjipta. Tjap-tjapan kaping 
kalih. Ngajoegyakarta, z. j. kl. 8". [Javaansche tekst.] [Niet in den handel.) 

^«.^ ee. Taalstudiftii I mn vaptalingan 
iiilandsoha takston. 7(). Iievenssohets van Sulthan Ibrahiem, vorst van Eirakh, uit hot 
Arabisch in het Maleisch vertaald door eenen Maleischen schriftgeleerden 
en uit het Maleisch in het Nederduitsch overgebragt door Ph. P. 
Boorda van Etjsillga. Batavia, 1822. 4°. [HoU., en Maleische tekst 
met Lat. en Arab. karakters.] 

B8. Vlissmgen , P. van. Proeven , voortspruitende uit de eerste oprigting 

eener Javaansche drukkerij, naar het ontwerp van , en onder 

deszelfs toezigt ter lettergieterij van Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem 
vervaardigd. Haarlem, 1824. 4». [Holl. en Fransche tekst.] 

71. Booh&rie. De Kroon aller Koningen, van — van Djóhor, naar een 
oud Maleisch handschrift vertaald door P. P. BoOTda van E\J8inga. 
Batavia, 1827. 4*. [Holl., en Maleische tekst met Arab. karakters.] 

16. Humboldt, W. von. Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, 
nebst einer £inleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprach- 
baues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschenge- 
.schlechts. I-UI. |IT— UI herausgegeben von J. C. E. BuBOhmann.] 
Berlin, 1836, 38, 39. 3 Bde. 4". Mit Tabellen. 

17. (Pott, A. P.). [Besprechung von:] Ueber die Kawi-Sprache auf der 
Insel Java ... . Von W. von Humboldt. (In „AUgemoine Literatur- 
Zeitung", I). (Halle), 1837. 4°. 

73. Bopp , pp. Über die Verwandtschaft der malay isch-polynesischen Spra- 
chen mit den indisch-europftischen. (Aus ^Abhandlungen der Kön. 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin"). Berlin, 1841. 4°. 

74. Bnsohmann [J. C. E.]. Der Malayische Sprachstamm. (In „Magazin für 
die Literatur des Auslandes", N». 26). Berlin, 1842. fol. 

26. Dnlaurier, E. Mémoire lettres et rapports relatifs au cours de langu es 
malaye et javanaise fait k la Biblioth^que royale pendant les année» 
1840—42, et k deux voyages littéraires entrepris en Angleterre . . . . 
pendant les années ia38*et 1840. Paris, 1843. 8«. 

69. Brata Joeda (De) of de krijg der Bharatas naar het Javaansche 
heldendicht van Hempoe Sedan, in negen en zestig zangen , metrisch 
overgebragt door P. P. Boorda van Eysinga. Leyden, 1849. 4». 

55. Qesohiedenis van Baron Sakéndhèr , een Javaansch verhaal , van 
vertaling, aanteekeningen en alphabetische woordenlijst voorzien door 
A. B. Cohen Stuart. |I. Voorrede, en Javaansche tekst.] U. Vertaling, 
Aanteekeningen en Woordenlijst. Batavia, 1850. 2 stukken in 1 band. 8». 

56. ['Abdoe-r-Baejied.]. Boegineesch Heldendicht op Daeng Kalaboe, 
waarin onder andere de dood van den ambtenaar T. Baron Collot 
d'Escury en de zegepraal der HoUandsche wapenen bezongen worden. 
Voor het eerst uitgegeven en vertaald door Dr. B. P. Matthes. Ma- 

kassar, (1858). 8". [Deels met Boegineeschen tekst.] 

40. (Koorders, D.). [Bespreking van:] A dictionary of the Sunda language 
of Java, bij J. Rigg. (Overdruk ^Java-Bode"). (Batavia, 1863). 8«. 

32. (Cohen Stuart, A. B.). Hoe een criticus zich verpraten kan. (Over- 
druk „Ja va-Bode"). (Batavia, 1864). 8«. 

28. (Koorders, D.). Aan Dr. A. B. Cohen Stuart. (Overdruk ^Java-Bode''). 
(Batavia, 1864). 8". [Samen in één omslag met ee. 29.] 

Cat. Kol. Bibl. 17/2/01. 18 Ö74 ï. NEDERLANDSen OOST-INDIE. 

30. (IL) [ = Koorders, Dr. D.]. Heeft de Criticus zich „verpraat"? (Over- 
druk „Java-Bode"). (Batavia, 1864). 80. 

25. Hoorda, T. Over het voorname doel en de methode van het onderwijs 
in de Javaansche taal. [Redevoering.] Leiden, 1864. 8^ 

34. Tuuk, H. IX. yan der. Opmerkingen naar aanleiding van eene taal- 
kundige bijdrage van den hoogleeraar T. Roorda. Amsterdam, 1864. 8". 

33. — ^— Taco Roorda's beoefening van 't Ja vaansch bekeken. Amster- 
dam , 1864. S\ 

31. (Cohen Stuart , A. B.). [Repliek op „Heeft de criticus zich verpraat?"] 
[Overdruk „Java-Bode"]. (Batavia), [1865]. 8°. 

29. (G-rashuis , G-. J.) Een woord in do quaestie : R. contra Veth , -j- v. d. 
Tuuk contra Roorda. [Overdruk „Java-Bode"]. (Batavia, 1865). 8». 
[Samen in één omslag met eCm 28.] 

14. Koorders, D. Over den heer H. N. van der Tuuk en zijn jongste 
geschriften. Batavia, 1865. 8*. 

37. Muller, Dr. Fr. Über den Ursprung der Schrift der malaysohen Völ- 
ker. (Sep. Abdruck „Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. 
Akademie der Wissenschaften"). Wien, 1865. 4°. Mit Tabelle. 

21. Tuuk, H. N. van der. De heeren R., Koorders en CJohen Stuart 
naar aanleiding van hun schrijven over den Min. van Koloniën, en 
de heeren Veth, Roorda en Engelmann in „de Javabode" (Nov.-Dec. 
1864) beantwoord. Amsterdam, 1865. 8". 

22. ( ) . Een advocaat van den hoogleeraar Taco Roorda. Lon- 
don, 1865. 8». 

4. Wall, H. von de. Nog iets over de zoogenaamde angka imalah en 
de woorden netijasa en arakijan. Opgedragen aan den grooten Vloo. 
Batavia, (1865). 8». 

79. rWilken, TX. P., en] (Niemann. G*. K.). Bijdragen tot de kennis 
der Alfoersche taal in de Minahasa. Eerste stuk. Rotterdam, 1866. 
gr. 12n»o- [Deels met Toumbuluschen tekst.] [Verder niet verschenen.] 

9. G-rashuiS, G*. J. Dienstijver. Open brief aan Dr. W. H. Engelmann. 
Rotterdam, 1867. 80. 

3. Gonggrjjp, J. B. P. F. Eene bijdrage tot het derde deel-4* stuk 
der Bijdragen van het Kon. Instituut voor de taal- land- en volkenkunde 
van Ned. Indie. (Delft, 1869). 8". [Niet in den handel.] 

62. Kern, Dr. H. Kawi-studiën. Arjuna-Wiw&ha, Zang I en II in tekst 
en vertaling met aanteekeningen en inleiding, 's Gravenhago, 1871. 80. 

35. Boele van Hensbroek, P. A. M. De beoefening der Oostersche 
talen in Nederland en zijne overzeesche bezittingen 1800 — 1874. Bibliogra- 
phisch overzicht. Bekroond. Leiden, 1875. 4». 

59 & 59a. Kern, H. Wi-tta-saftc'aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw 
in Kawi- tekst en Ned. vertaling bewerkt. Leiden, 1875. 8®. (2 Ex.] 

51. Matthes, Dr. B. F. Kort verslag aangaande alle mij in Europa be- 
kende Makassaarsche en Boeginesche handschriften, vooral die van 
het Ned. Bijbelgenootschap te Amsterdam. [Met:] Vervolg. Amster- 
dam, 1875, 81. 2 dln. 8». 

50. Berg, Mr. Ij. W. C. van den. Verslag van eene verzameling Maleische , 
Arabische, Javaansche en andere handschriften, door de Regeering 
van Ned. Indië aan het Bataviaasch Genootschap van K. en W. ter 
bewaring afgestaan. Batavia — 'sHage, 1877. gr. l2mo. 

8. P^nappel, Dr. J. Het recht en de waarde der beoefening van het 
Maleisch en, in 't algemeen, van de Poljnesische talen, als vak van 
hooger onderwijs. Redevoering. Leiden, 1877. 8». ee. TAALSTUDIËN ; EN VERTALINGEN VAN INL. TEKSTEN. 275 

7. Vethy P. J. De toevoeging der talen en letterkunde van Ned.-Indië 
aan de vakken van Hooger onderwijs. Bede. Leiden, 1877. 8**. 

77. Vreede, A. C. De beoefening der Javaansohe taal aan de Bijkü- 
Instellingen van Indisch onderwijs, als grondslag voor de studie dier 
taal aan de Rijks-Universiteit. Openbare les. Leiden, 1877. 8'. [Niet in 
den handel.] 

52 & 52a. Abiiaa een Javaansch tooneelstuk, (Wajang) met een Hollandsche 
vertaling en toelichtende Nota. Door U, C. Munune. 's Gravenhage , 
1878. 8*. [Deels met Javaanachen tekst.] (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

43. BokliarL Makdta radja-reldja, ou la Couronne des Bois par — de 
Djohóre traduit du Malais et annoté par A. Marre. Paris, 1878. B». 

20. (Wall, A. P. von de). De voorrede van Dr. H. N. van der Tuuk 
in het verkort Malei sch-Nederlandsch woordenboek van wijlen H. von 
de Wall. Batavia, 1878. 8". 

60 & 60a. Holle, K. F. Tabel van oud- en nieuw-Indische alphabetten. 
Bijdragen tot de palaeographie van Ned.-Indië. [Met Vervolgen.) Bata- 
via— 's Hage, 1882. 2 stukken ï) in 1 band. 4». Met facsimile. [2 Ex.) 

27 & 27a. Bedragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. 
Uitgegeven van wege het Kon. Instituut .... ter gelegenheid van het 
Zesde Internationale Congres der Oriëntalisten te Leiden. Taal- en 
Letterkunde, 's Gravenhage , IHW3. 8«. Met plaat. [Deels met inlandsche 
teksten.] [2 Ex.] 

2. Marre, A. Notes de philologie malaise. Examen d'un artiole intitulé : 
Quelques notes de Lexicologie malaise. Additions au dictionnaire malais- 
fran^ais de 1'abbé Favre, et publié dans Ie N^ de Janvier 1883 du 
Journal Asiatique. (Extrait „Le Muséon'*). Louvain, 1888. 8®. 

57 & 57a. Matthes, Dr. B. F. Eenige proeven van Boegineesche enMakas- 
saarsche poëzie. *s Gravenhage , 1883. 8". [Deels met Boegineeschen en 
Makassaarschen tekst.] (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] ' 

1 & la. Brandes, J. L. A. Bijdrage tot de vergelijkende klankleer der 
Westersohe afdeeling van de Maleisch-Polynesische taalfamilie. Acad. 
Proefschr. Utrecht, 1884. 8*. [2 Ex.) 

46. nffarre , A.). De la poésie malaise. (Dans «Le Monde poétique. Bevue 
de poésie universelle''). (Paris, 1884). 4°. 

72. Gh&belentB, G*. yon der. Einiges über die Sprachen der Nicobaren- 
Insulaner. (Aus ^Berichte der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. 
Phil.-Hist. Classe"). (Leipzig), 1885. 8°. 

5. (BrandBtetter , B.). Malayische Studiën. (8ep. Abdruck „Zeitschrift 
für Völkerpsych. und öpachw.", XVII). (Leipzig, 1887). 8». 

42. Heyli^ers, J. C. Th. Traces de Portugais dans les principales langues 
des Indes Orientales néerlandaises. La Haye, 1889. 8". 

G. Veth , Dr. P. J, Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche 
woorden. Arnhem, 1889. kl. 8'. 

24. Brandstetter y Dr. B. Charakterisirung der Epik der Malaien. Original- 
untersuchung. Luzern, 1891. 4*. 

78. (Coolsma, S.). Soendaneesch en Hebreeuwsch. Bijdrage voor de verge- 

lijkende taaistudie. (Rotterdam, 1891). 8". 

86. Grashuis, Mr. G-. J. Bijdrage tot de kennis van het Soendaneesch. 
Leiden, 1891. 8o. ^) Het tweede stuk, geheel gelithografeerd, draagt op den titel: Bui tenzorg, 
1877 ; maar werd toen niet uitgegeven. 276 L NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

48. Vreede, A. C. Catalogus van de Javaansche en Madoereesche hand- 
schriften der Leidsche Universifceits-Bibliotheek. Leiden, 1892. 8«. 

44. Histoire de la princesse Djeiihar M&nikam. Contes et récits. Traduits 
du Malftjr (par È. Dulaurier). [Reproduits de la „Revue de TOrient , 
de 1'Algérie et des Colonies" par A. Marre.] (Extrait „Le Muséon''.] 
(Louvain, 1893). 8". 

58. Juynboll, H. H. Drie Boeken van het Oudjavaanache Mah&bhïlrata 
in Kawi-tekst en Ned. vertaling, vergeleken met den Sanskrit- tekst. 
Acad. Proefschr. Leiden, 1898. 8°. 

18. Brandstetter, Dr. B. Malaio-Polynesische Forschungen. L Der Natur- 
sinn in den &lteren Litteraturwerken der Malaien. II. Die Beziehungen 
des Malagasy zum Malaiischen. III. Die Gesohichte von Hang Tuwah. 
Ein ftlterer malaiischer Sittenroman ins Deutsche übersetzt. FV. Die 
Geschichte von König Indjilai. Eine bugische Erz&hlung ins Deutsche 
übersetzt. Zugleich ein Hilfsmittel für das Studium der bugischen 
Sprache. V. Die Gründung von Wadjo (Paupau Rikadong). Eine histo- 
rische Sage aus Südwest-Selebes ins Deutsche übertragen. Luzern, 
1893, 93, 94, 95, 96. 5 Tle. 4o. 

10. [Tuuk, H. N. van der]. Eene aanvulling der Maleische Woorden- 
boeken, 's Gravenhage , 1894. gr. 8". 

47. Fokker, A. A. Malay phonetics. Acad. Proefschr. Leiden, 1895. 8». 

82. Bonkei, Ph. 8. van. De roman van Amir Hamza. Acad. Proefschr. 
Leiden, 1895. 8o. 

61. ^— — ^— De roman van Amir Hamza. ï) Leiden, 1895. 8". 

67. Bost, Dr. B. De la lengua y literatura Malay as. Traducción del inglés 
y notas de M. Walls y Merino. (Madrid), 1895. peq. 8«. [Ejeraplar en 
gran papel.] 

68. Tendeloo, H. J. S. Maleische verba en nomina verbalia. Acad. 
Proefschr. Leiden, 1895. 8«. 

39. Marre, A. Glo.ssaire explicatif des mots de provenance malaise et 
javanaise usités dans la langue fran^aise. Epinal, 1897. pet. in-8o. 

11. Vreede, Dr. A. C. De oorspronkelijke en figuurlijke beteekenissen der 
Javaansche woorden. Redevoering. Leiden, 1897. 8*. 

41. Walbeehm, A. H. J. G-. De taaisoorten in het Javaansch. Batavia, 
1897. gr. 8». 

84. Marre, A. Proverbes et similitudes des Malais avec leurs correspon- 
dants en diverses langues d' Europe et d* Asie. (Estratto „Atti della 
R. Accademia delle Scienze di Torino", XXXIII). Torino, 1898. gr. in-8". 

64. ^— ^— Tableaux comparatifs de mots usuels malais, javanais et 
malgaches extraits de l'ouvrage de G. de Humboldt surleKawi. Revus, 
corrigés et annotés. (Estratto „Atti della R. Accademia delle Scienze 
di Torino", XXXIV). Torino, 1898. gr. in^^ 

54. Poerbo Negoro (Radhen Toemenggoeng). Wajang orang-verhsial van 
Djajeng-Tilam,. . . . Uit het Javaansch vertaald door P. Ii. W[inter.]. 
Jogjakarta, 1898. 8». 

19. Brandstetter, Dr. B. Malaio-Polynesische Forschungen. Zweite Reihe. 
I. Die Geschichte von Djajalankara. Ein makassarischer Roman in 
deutscher Spraclie nacherz3,hlt. II. Tagalen und Madagassen. Eine 
spraohvergleichende Darstelluug als Orientierung für Etlinographen 
und Sprachforscher. Luzern, 1898, 1902. 2 Tle. 8^. 

') Dit is de vollediger uitgave, voor den handel bestemd. ee. TAALSTUDIËN; EX VERTALIXGEN VAX INL. TEKSTEN. 277 

49. Juynboll, Dr. H. H. Catalogus van de Maleigchc en SundaiiooBche 
handschriften der Leidsche Universiteit^-Bibliotheek. Leiden, 1899. S^. 

58. IrfÜLOn Prègiwa (De) als wajang orang in den Kraton te Jogj&- 
kart& .... naar 't voor die opvoering bewerkte javaansche handschrift 
van . . . Pangeran Arja Soeija Mataram , [vertaald] door Dr. J. Grone- 
man') Tweede herziene druk. Jogjakarta, 1899. 8°. 

83. Marre y A. Des noms de nombres en usage dans Madagascar, aux 
Philippines , dans Ia Malaisie et dans la Polynésie. (Estratto „Atti 
della E. Accademia delle Scienze di Torino", XXXIV). Torino,1899. 8«. 

65. BrandBtettery Dr. B. Drei Abhandlungen über das Lehnwort 

U. Das Lehnwort in der bugischen Spraohe Luzern, 1900. 4». 

[Wissensohaftliche Beilage zum Jahresbericht über die Höhere Lchr- 
anstalt in Luzern für . . . 1899/1900.] 

70. Marre, A. Madagascar et les Philippines. Vocabulaire comparatif des 
principales raoines malajo-polynésiennes , communes k la langne mal- 
gache et k la langue tagalog. (Estratto ^Atti della B. Accademia delle 
Scienze di Torino", XXXVI). Torino, 1900. 8». 

81. Dewall, A. F. von. Enkele verklaringen betreffende het Maleisch en 
iets over het Soendaneesch. Batavia, (1901). 8". 

15. Brandes, Dr. J. Beschrijving der Javaansche , Balineesche en Sasaksche 
handschriften aangetroffen in de nalatenschap van Dr. H. N. van der 
Tuuk, en door hem vermaakt aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek. 
I. Adigama-Ender. IL Ghatotkatja^ara^a-Putrupasadji. Batavia, 1901, 
03. 2 dln. 4o. [Deels met inlandsche teksten.] 

75. G^esohiedenis van Prins Soepéna en van Prinses Sekar aroem. Eene 
vertelling in den trant van de verhalen uit do «Duizend en een nacht" 
[bewerkt door Mohammed Sanoecd, en Mas Wangsa di Pradja]. 
Vrij vertaald uit het Soendasch en van eenige aanteekeningen voorzien 
door H. J. Oosting. Assen, 1902. 8«. 

28. BrandeBy Dr. J. Kem en de Archipel. Batavia, 1908. 8». [Extra- 
byvoegsel „Javabode".] 

12. Javaanaohe en Maleische fabelen en legenden overgobracht door T. J. 
Besemer. Amsterdam, [1908]. 8o. Met platen en illustraties. 

18. Priok, P. P. EL Indische woorden en hunne equivalenten in de 
moderne talen. Batavia, 1908. gr. 8*. 

45. Volkadichtung aus Indoncsien. Sagen, Tierfabeln und Mürchen 
übersetzt von T. J. Besemer . . . mit Vorwort von Prof. Dr. H. Kern. 
Haag, 1904. 8«. 

I) Hier is de titel genomen van den omslag ; de binnen titel is minder, volledig. ff. Sppaakkunsten en Samensppaken. 83. Boman , J. Grondt ofte Kort Bericht , van de Maleysche Tale , vervat 
in twee Deelen; het eerste handelende van de Letters ende haren 
acnhangh, het andere, van de deelen eener Bedene. t' Amsterdam, 
P. Matthysz , 1674. 2 deeltjes in 1 band. kl. 4". Met facsimiles on 
titelvignet. 

74 & 74a. Wemdly, Q. H. Maleische Spraakkunst, uit de eige schriften 

der Maleiers opgemaakt; met eene Voorreden, en een dubbeld 

Aanhangsel van twee Boekzalen van boeken, in deze tale zo van 
Europeërs, als van Maleiers geschreven. Amsterdam , B. en G. Wetstein , 
1736. kl. 4». (2 Ex.]. 

87. G-rammar, A of the Malay Tongue, as spoken in the Peninsula of 
Malacca , the islands of Sumatra , Java , Borneo , Pulo Pinang , &c. &c. 
Compiled from Bowrey's Dictionary, and other authentio documents, 
manuscript and printed. London, 1800. sm. fol. With map. 

81. Grammar Bules for the attainment of the Malayo Language, with 
a short Vooabulary. Batavia, 1812. sm. 8°. 

72. Marsden, W. Maleische Spraakkunst, . . .; in 1812 te Londen ge- 
drukt, en uit het Engelsch vertaald door C. P. J. E3.0Ut. Haarlem, 
1824. 4». [HoU. en Fransche tekst.] 

107. Bruokner, G-. Proeve eener Javaansche spraakkunst. Seramporo, 
1830. kl. 4». 

77. Gterioke, J. P. C. Eerste gronden der Javaansche taal, benevens 
Javaansch Leer- en Leesboek met eene Woordenlijst ten gebruike bij 
hetzelve. Batavia, 1831. 3 dln. in 1 band. 4^ 

82. Boorda van Eysinga, P. P. Javaansche Spraakkunst, of de wijze 
om op eene gemakkelijke manier de Javaansche taal te leeren schrijven , 
lezen en spreken; toegelicht door autographische tafelen; met . .. enz. 
Amsterdam, 1835. 4'. Met tabellen. 

16. Cornets de G-root, A. D. Javaansche spraakkunst, door wijlen ; 

uitgegeven .... door J. P. C. Gterioke; tweede verb. en vei*m. uitgaaf, 
gevolgd door een Leesboek tot oefening in de Javaansche taal, ver- 
zameld en uitgegeven door J. P. C. Gterioke ; op nieuw uitgegeven en 
voorzien van een nieuw Woordenboek , door T. Roorda. Amsterdam , 
1848. 3 stukken in 1 band. 8^ 

80. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der Javaansche 
taal en letterkunde, voor . . . enz. [I. Spraakkunst. II. Letterkunde.] 
m. Bloemlezing. Breda , 1848. 3 dln. in 2 stukken in 1 band. 8'*. en kl. 4". 

111. Crawflird, J. AGrammai* and Dictionary of the Malay language, 
with a preliminary dissertation. Vol. I. Dissertation and Grammar. Lon- 
don, 1852. 8°. 

133. GabelentZ, H. E. VOn der. Grammatik der Dajak-Sprache. Leipzig, 
1852. 8o. [Beitrftge zur Sprachenkunde , I.] 

35. Hobinson , W. Proeve tot opheldering van de gronden der Maleische 
spelling. Uit het Engelsch vertaald door S. Neticher. Batavia, 1855. 
kl. 40. 

109. Hoorda, P. Javaansche Grammatica, benevens een Leesboek tot oefe- 
ning in de Javaansche taal. Amsterdam , 1855. 2 dln. in 1 band. gr. S^. ff. SPRAAKKUNöTEN EN SAMENSPEAKEX. 279 

110. BladwiiJBer [uitgegeven door de studenten- vcreeniging Woelang-winoe- 
lang] van de verschillende aanhalingen uit Javaansche leesboeken, voor- 
komende in de Javaansche Grammatica van T. Boorda. Delft, 1B56. 4^ 

73. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der Maleische 
taal en letterkunde, voor . . . enz. [I. Spraakkunst. II. Letterkunde.] 
in. Leesboek. Tweede, verbeterde druk. Breda, 1856. 3 dln. in 2 stukken 
in 1 band. 8« en kl. 4". 

98. — Handleiding tot de kennis der Maleische taal. Derde verm. 
en verb. druk. Utrecht, 1856. 12mo. 

14. (Hardeland , A.) Versuch einer Grammatik der Dajackschen Sprache. 
Bearbeitet . . . . im Auftrage .... der Niederlaendischen Bibelgesell- 
schaft. Amsterdam, 1858. 8**. 

65. Matthes, B. I*. Makassaarsche Spraakkunst. Amsterdam, 1858. gr. 
80. Met plaat. 

18. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening van het 
Maleische letterschrift. Tweede, verbeterde druk. Utrecht, 1859. 8*. 

81. (Winter, [C. F.] en Wilkens, [J. A.]). Lajang wyakarana Djawa 
ka-anggit saking karsaning Goepernémen. Hamawis, 1861. 8<\ [Ja< 
vaansche tekst.) 

34. Janss, P. Aanleiding tot de kennis der Javaansche Spraakkunst, 
benevens een lijst van spreekwijzen en eenige gesprekken ; alsmede . . . 
enz. Samarang — Amsterdam, 1862. kl. 8". 

55. Pqnappel Gz., Dr. J. Maleische spraakkunst voor eerstbeginnonden. 
'sGravenhage, 1862. kl. 4«. 

58. Tuuk, H. N. van der. Tobasche Spraakkunst, in dienst en op kosten 
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, vervaardigd. Eerste Stuk. 
(Klankstelsel). Tweede Stuk. (De woorden als zindeelen). Amsterdam, 
1864, 67. 2 dln. 8°. 

86. Soerlo ^ondro Hegoro, Badhen Mas Toemenggoeng Ario. Foutieve 
Javaansche opstellen. Batavia, 1865. 8*. [Javaansche tekst.] 

46. Favre, PAbbé P. Grammaire javanaise accompagnée de fac-simile et 
d'exercices de lecture. Paris, 1866. 8'. Aveo tableaux. 

15. [Palmer van den Broek, W. en Winter, P. W.]. Javaansche 
spraakkunst voor de Javaansche scholen, vervaardigd op last van de 
Ned.-lnd. Begering. Batavia, 1866. 8"*. [Javaansche tekst.] 

28. Pqnappel Gz. , Dr. J. Maleische spraakkunst, 's Gravenhage , 1866. 8». 

38. Tunk , H. H. van der. Kurzer Abriss einer Batta'schen Formenlehre 

im Toba-Dialekte , nach einem Dictat von , verdeutscht durch 

A. Sohreiber. Bannen, (1866). 8». 

119. HaSBelt, J. li. van. Allereerste beginselen dor Papoesch-Mefoorsche 
taal. Utrecht, 1868. kl. 8». [Niet in den handel.] 

42. Tuganlt, A. Grammaire de la langue malaye ou malaise. Paris, 
1868. 8». 

114. Ibrahim, Hadji. Tjakap-2 rampai-2 bahasa Malajoe Djöhor , terkarang 

öleh jaïtoe dengngan pertoeloéngan'dan pengatöeran H. VOn de 

WalL Djilid l— n. Batawi, 1868, 72. 2 dln. 8o. [Maleische tekst met 
Arab. en Lat. karakters.] 

51. Janss, P. Kleine Javaansche Spraakkunst, benevens een liist van 
spreekwijzen en eenige gesprekken. Tweede, veel vermeerderde, uit- 
gave van de Aanleiding... enz. Samarang, 1871. kl. 8<>. 

X03. — — Verzameling van Spreekwijzen en eenige Gesprekken tot 
oefening in de Javaansche taal, behoorende bij de Kleine Javaansche 
Spraakkunst. Samarang, 1872. kl. H^'. 280 L NEDERLANDSen 008T-INDIË. 

75. Bloliard. Jm Ilmu sarfu dan nahu deri bhasa jawi, atau malayü. 
Cours theorique et pratique de la langue commerciale de rArchipol 
d'Asie dite malaise telle qu'elle se parlelkSumatra, Singapour.Bomeo, 
les Célébes, les cótes de Chine, du Cambodge (Saigon), de Siam, de 
Java, etc., etc. Bordeaux — Paris — Bnixelles, 1872. 8". 

105. Si-Daoed Badja Medan. Mènangkabausch-Maleische Zamenspraken 

opgesteld door [en uitgegeven, met woordenlijst, door J.Pynapi>el]. 

's Gravenhage , 1872. 8». 

18. Coolsma, 8. Handleiding bij de beoefening der Soendaneesche taal. 
Batavia, 1873. kl. 4». 

52. £ok, R. van. Beknopte Handleiding bij de beoefening van de Bali- 
neesche taal ten dienste van Zendelingen en Ambtenaren. Utrecht, 
1874. 80. 
1B8. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der Malei schc 
taal en letterkunde. [1. Spraakkunst. II. Letterkunde.] UI. Leesboek. 
Vierde, verbeterde druk. Breda, 1874. 3 dln. in 2 stukken in 1 band. 
8» en kl. 4». 

67. Morel , C. J. Nederlandsch-Maleische gesprekken ten dienste van . . . 
enz., benevens eene beknopte spraakkunst en eene alphabetische lijst 
van de... meest voorkomende woorden. Leiden, 1874. 8*. 

68. [Palmer van den Broek, W. en Winter, P. W.]. Javaansche 
spraakkunst voor de Javaansche scholen vervaardigd op last van de 
Ned.-Ind. Regering. Eerste gedeelte. (Tweede druk.). Batavia, 1874. 8'. 
[Javaansche tekst.] 

47. Vreede, A. C. Handleiding tot de beoefening der Madoeresche taal. 
Eerste— Tweede Stuk. [En:] Aanhangsel. Leiden, 1874, 76, [76?j. 3dln. 
kl. 4». Met tabel. 

115. Ibrahïm, Hadji. Tjakap-2 rampai-2 bahasa IMLalajoe Djöhor, terkarang 

öleh jaïtoe dengngan pertoelöengan dan pengat^oeran H. von de 

Wall. Batawi, 1875. 8«. [Maleische tekst met Arab. karakters.] 

1 & la. Matthes, Dr. B. F. Boeginesche Spraakkunst, 's Gravenhage — 
Amsterdam, 1875. gr. 8». [2 Ex.] 

45. Pavre, 1'Abbé P. Grammaire de la langue malaise. Vienne— Paris , 
1876. gr. in-8». 

7. Hasselt, J. L. van. Beknopte Spraakkunst der Noefoorsche taal. 
Utrecht, 1876. 8*'. 

29. BadingS, A. H. Xi. Sprsiakkunst der Maleische taal. Eene handleiding 
voor hen die .... die taal wenschen te leeren zonder beoefening van 
het Maleisoh letterschrift. Schoonhoven, 1877. 8". 

84. Martens, J. L. Kitab pada menjatakan ^ilmoe menjoerat behasaMe- 
lajoe dengan hoeroef >Arab bagei orang jang berkahendak mengenal 
segala l.ioeroef Melajoe dan djalannja, dan hoekoemnja. Batawi, 1877. 
kl. 4°. Met tabel. [JVIaleische tekst.] 

69. [Palnier van den Broek , W. en Winter , F. W.]. Ja vaansche spraak- 
kunst voor de Javaansche scholen, vervaardigd op last van de Ned.- 
Ind. Regering. Eerste gedeelte. (Derde druk.). Batavia, 1877. 8". [Ja- 
vaansche tekst.] 

9. Debeauz, A. B. P.* Éléments de grammaire de la langue Malaise 
rédigés en Francais , suivis d'un dictionnaire des mots les plus usuels. 
Harderwijk, 1878. pet. in-4«. 

76. Eek, R. van. Beknopte Spraakkunst van het Maleisch , benevens op- 
stellen ter vertaling, Samenspraken en Woordenboekje. Breda, 1879. 8®. 

28. Halkema, W. Beknopte handleiding tot zelf onderricht in de Javaansche 
taal. Djokdja, 1879. 8o. 

B9. Jansz , P. Kleine Javaansche Spraakkunst. Derde , zeer veel vermeer- 
derde, uitgave van de Aanleiding . . . enz. Samarang — Amsterdam , 1879. 8^. tf. SPRAAKKITNSTEX EN.SAMENSPRAKEX. 281 

134. Klinkert, H. C. Opstellen ter vertaling in het Maleisob. Te gebniiken 
bij de Maleisohe grammatica van Dr. J. J. de Hollander. Eerste-Tweedc 
Stukje. Leiden, (1879, 82). 2 deeltjes. 8". 

120. Kitab koempoelan bitjara dalam babasa Malajoe dan Wolanda goena 
anak-anak di Maoassar. Pnda . . . ens. Macassar, 1880. kl. 4*. [Maleische 
tekst.] 

182. Klinkert, H. C. Eerste schrijf-, spel-, lees- en vertaaloefeningon van 
het Maleisch met Arabisch karakter. Met een voorbericht. Leiden, 1H80. 8". 

12. Stokmanfly W. J. ELaevier en Mariniaaen, J. C. P. Handleiding 
tot de beoefening der Madoereesche taal met Woordenboek. Soerabaia — 
Goes, 1880. 8«. 

59. JansSy P. Verzameling van Spreekwijzen en eenige gesprekken tot 
oefening in de Javaansche taal , behoorende bij de Kleine Jav. Spraak- 
kunst. Tweede druk. Samarang, 1881. kl. 8». 

90. Klinkert, H. C. Conversatie-boek voor het Maleisch, bevattende vyf 
duizend . . . zinnen en een paar gesprekken. Haarlem, 1881. 8". 

40. [Cohen Stuart, Dr. A. B.]. Kort begrip van de Javaansche woord- 
vorming. [Bewerkt door Ch. te Meohelen.] Leiden, 1882. S». 

48. Oraahuis , Mr. G-. J. Handleiding voor het aanleeren van het Soenda- 
neesch letterschrift. Leiden, 1882. 8^. 

85. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der Maleisohe 
taal en letterkunde. [L Spraakkunst. II. Letterkunde.) lU. Leesboek. 
Vijfde, verbeterde druk. Breda, 1882. 8 dln. in 2 stukken in 1 band. 
8* en 4o. 

48. — — ^ Handleiding tot de kennis der Maleische taal. Negende, 
verm. en verb. druk. Utrecht, 1882. 8\ 

24. H[U]nme], H. C. Overzicht van de verschillende werkwoordsvormen 
in de Javaansche taal. Leiden, 1882. 4o. Met tabel. 

88. JanSB, P. Praktisch handboekjen bij de Kleine Javaansche Spraak- 
kunst. Serie van spreekwijzen ingericht naar de derde uitgave der 
Spraakkunst, met . . . eenige gesprekken. Samarang, 1882. 8^ 

66. Klinkert, H. C. Spraakleer van het Maleisch. Leiden, 1882. 8''. 

100. ICaxwell, W. S. A mauual of the Malaj language. With an intro- 
ductory sketch of the Sanskrit element in Malay. Londen, 1882. 8». 

26. Ophn^jsen, C. A. yan. Gronden der spelling van het Maleisch met 
Arabische karakters. Nieuwe leerwijze. Samarang, 1882. 8*. 

86. Boorda, T. Beknopte Javaansche Grammatica, benevens een Leesboek 
tot oefening in de Javaansche taal. Derde verbeterde druk. (Met Voor- 
berigt van A. C. Vreede.] Amsterdam, 1882. gr. 8». 

181. (Qonggrijp, J. B. P. F.) Opstellen ter vertaling in 't Maleisch en 
Soendaneesch. [Met:] Nieuwe opstellen. (Vervolg). Delft, 1882, 88. 2 
stukken. 8o. [Niet in den handel.] 

70. Vreede, A. C. Handleiding tot de beoefening der Madoeresche taal. 
Tweede geheel omgewerkte druk. Leiden, 1882, 84, 88, 90. 4 dln. 4». 

11. BadingB, A. H. Ii. HoUundsch-Maleisohe en Maleisch-Hollandsche 
samenspraken. Harderwijk, 1888. 8*. 

98. [Bru^^an, J. A. G-.]. Nederlandsche en Makassaarsche samenspraken 
met woordenlijst. Batavia, 1888. 8<*. 

60. Dijkstra, A. Populair Maleische Taalgids. Praktisch leerboek voor 
allen die .... het oon versa tie-Maleisch willen leeren. Met een voorwoord 
van Mr. G*. J. Grashuifl. Rotterdam, (1888). kl. 8(>. I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

130. Joest, W. Zur Holoatalo-Spraohe. Inaugural-Diss. Berlin, 1883. 8». 

97. ^— ^— Dr. Das Holontalo. Glossar und grammatische Skizze. Ein 
Beitrag zur Kenntniss der Sprachen von Celebes. Berlin, 1883. gr. S'. 

88. Slarta Winata, Baden. Soendasch ^)-Hollandsohe Samenspraken, 
onder leiding van K. F. HoUe, . . . samengesteld. Batavia, 1883. 8^'. 

71. liOtterBOhTift (Maleisoh). Leesoefeningen ten dienste vein het onder- 
wijs. Eerste— Derde verzameling. Leiden, [1883]. 3 stukken. 4'. 

27. Bode , J. de. Nieuwe handleiding om de Maleische taal door zelfonder- 
rioht spoedig te leeren lezen , sohry ven en spreken. Volgens de spelling 
van H. von de Wall, Amsterdam, 1884. 8*. Met plaat. 

104. lAe Kimhok. Malajoe Batawi. Kitab deri hal perkata&n-perkata&n 
Malajoe , hal memetjah oedjar-oedjar Malajoe dan . . . enz. Batawi , 
1884. 80. [Maleisohe tekst.] 

25. Oostdng, H. J. Soendasohe grammatica. [En: Stukken] (Ter verta- 
ling.). Amsterdam, 1884. 2 dln. 8». Met tabel. 

61. £ok, B. van. Beknopte Spraakkunst vein het Maleisch, benevens 
opstellen ter vertaling , Samenspraken en Woordenboekje (Holl.-Maleisch 
en Mal.-Hollandsoh). Tweede, verb. en verm. druk. Breda, 1886. 8*. 

30. Hollander , Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der Javaansohe 
taal. Leiden, 1886. 8«. 

41. CatenillS, H. A. IX, Poeé gata basa Atjeh? (Spreekt gij Atjehsch?) 
Samenspraken, gezegden en spreekwijzen in de*Hollandsche , Maleische 
en Atjehsche taal. Breda, 1888. kl. 4». 

135. Fjjnappel Gz., Dr. J. Maleische Grammatica niet alleen voor hen die 
voor eenig practisch doel die taal noodig hebben maar vooral voor hen 
die belangstellen in de taalkunde in het algemeen ter . . . enz. Amster- 
dam—Haarlem, 1888. 8«. 

21. Strikwerda, 7. Handleiding voor de beoefening der Maleische tsial, 
nieuwe duidelijke spelwijze. Amsterdam, (1888). 8®. 

122 & 122a. Langen , E. F. H. van. Handleiding voor de beoefening der 
Atjehsche taal. 's Gravenhage , 1889. 8^ (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

78. Gtorth van W\jk, D. Spraakleer der Maleische taal. Batavia, 1890. 8^. 

95. Sie-Anoe [= Bruyn van Bozenburg , P. B.]. Beknopte handleiding 
om binnen korten tijd de Maleische taal te verstaan en te spreken. 
Haarlem, 1890. kl. 8». 

20. Baarda , M. J. van. Beknopte spraakkunst van de Galillareesche taal. 
Utrecht, 1891. 8». 

32. Brieven (Maleisohe) van Sumatra's Noordoost- en Oostkust van 
aanteekeningen voorzien, door C. Lem, ... en J. P. G. Eni^t, . . . 
met . . . medewerking van J. A. van den Broek. Tweede herziene 
uitgave. Delft, 1891. 4». 

64. Fokker, A. A. Volledige leercursus in brieven om zonder onderwijzer 
.... de Javaansche taal te leeren lezen, schrijven, verstaan en spreken; 

Uitgegeven onder toezicht van Mr. Q. J. G-rashuis. Zutphen , 

[1891]. gr. 8». Met facsimiles. 

92. Slarta Winata, Baden Kangga. Soendaasch-Hollandsche Samen> 
spraken , onder leiding van K. F. Holle , . . . samengesteld. Verb. en 
verm. herdruk. Batavia, 1891. 8'. 

106. liie Kim Hok. Melajoe Betawi. Kitab deri hal perkata&n-perkata&n 
Melajoe, hal memetjah oedjar-oedjar Melajoe dan... enz. (Tjitakan 
jang kadoewa). Betawi, 1891. S°. [Maleische tekst.] 

1) De omslag heeft; Soendaasch. tf. SPBAAKKUNSTEN EN SAMENSPEAKEN. 288 

89. Bouyeroy van Hieuwsal, M. C. van. Het Maleisoh in de kazerne. 
Maleische woorden en uitdrukkingen die . . . tegenover niet-Europeeaohe 

militairen te pas komen. Gesprekken en taalregels, gevolgd door 

enz. Breda, 1891. 8o. 

54. Seidel, A. Praktische Grammatik der malayischen Sprache nebst oinem 
Lesebuche, sowie einem malayisch-deutschen und einem deutsch- 
malayischen Wörterbuche. Wien — Pest—Leipzig, [1891]. 8'. [Die Kunst 
der Polyglottie, 84.1 

87. VuureiLy A. van. Tjempaka Tjina. Samenspraken Maleisch en Hol- 
landsoh met eenige bijvoegsels wat dagelijksch voorkomt. Boerabaia, 
1891. 8«. 

8. Bohatta, Dr. H. Praktische Grammatik der Javanischen Sprache mit 
Lesestücken , einem javanisch-deutschen und deutsch-javanisehen Wör- 
terbuch. Wien— Pest— Lei pzig , [1892]. 8o. (Die Kunst der Polyglottie, 39.] 

.57. Slindermann , H. Kurzgefasste Niassische Grammatik. Moers , 1892. 8*>. 

22. Valky J. W. van der. Beknopte handleiding om de Javaansche taal 
te leeren spreken. Leiden, 1892. 8*. 

8. Adriani , H. Sangireesche Spraakkunst. Acad. Proefschr. Leiden, 1898. 8*. 

128. Brons Middel, B. De hoofdpunten der Maleische grammatica toe- 
gelicht voor hen die de Maleische taal bestudeeren. Amsterdam, 1898. 8*. 

49. Gterth van W\jk, D. Spraakleer der Maleische taal. (Tweede druk). 

[Met:] Praktische oefeningen behoorende bij de Spraakleer enz. 

Batavia, 1893. 2 dln. 8». 

187. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding bij de beoefening der Maleische 
taal en letterkunde. Zesde druk. Herzien en aangevuld door B. van 
Bek. [Dl. I-IL] Breda, 1898. 8o. [Voor Dl. UI zie ff. 85.] 

19. JanSK, P. Javaansche Spraakkunst. Geheel omgewerkte, verm. en verb. 
uitgave van de Kleine Javaansche Spraakkunst. Vierde druk. Sama- 
rang, 1898. 8o. 

127. — ^— ^ Verzameling van Spreekwijzen en eenige gesprekken tot oefe- 
ning in de Javaansche taal, behoorende bij de Javaansche Spraak- 
kunst. Vierde druk. Samarang, 1898. kl. 8". 

6. Poensen, C. Eerste Javaansche leesoefeningen. Leiden, 1898. 8". 

56. — Lijst van afgeleide en samengestelde vormen, in de Eerste 
Javaansche leesoefeningen voorkomende. Leiden, 1898. 8*. 

79. Boorda , T. Beknopte Javaansche Grammatica , benevens een Leesboek 
tot oefening in de Javaansche taal. Vierde verbeterde druk. (Met Voor- 
berigt van A. C. Vreede.] Zwolle, 1898. gr. 8°. 

102. l£a\ier,Ii. Th. Javaansch-HoUandsche samenspraken. Batavia, 1894. 8^ 

63. Poensen, C. Volzinnen en Opstellen ter vertaling in het Javaansch. 
Leiden, 1894. 8°. 

108. Bnt , M. van der. Hollandsch-Soendaneesche spreekwijzen en samen- 
spraken, brieven en korte opstellen. Batavia— 's-Gravenhage , 1895. 8". 

126. Walbeehm, A. H. J. Q. De woordafleiding in het Javaansch. Batavia, 
1896. 8». 

62. ^"' Javaansch leesboek behoorende bij De Woordafleiding in 

het Javaansch. [Met Verbeterblad.] Batavia, 1896. 8«. 

44. — Schrift en uitspraak in het Javaansch. [Met Verbeterblad.] 
Batavia, 1896. 8«. 

5. Ghrashuis, Mr. G. J. Javaansche Spraakkunst met Vertaaloefeningen. 
Zwolle, 1897. 8*. 284 I. XEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

4. Kiliaan, H. N. Madoereesche spraakkunst. £erstc— Tweede stu 
Batavia, 1897. 2 dln. 8«. 

94. Maqer, Ii. Th. HoUandsch-laag-Maleische samenspraken. Batavia 
1897. 8». 

116. (PadmaBOesastra. Ejahi). Tjarakan Djawa. Lajang tjarakan. Soera 
karta, 1897. kl. 4«. [Javaansche tekst.] 

50. Poenseily C. Orammatica der Javaansche taal. Leiden, 1897. gr. 8' 

2. Walbeehm , A. H. J. O. De woorden als zindeeien in het Javaansoh, 
Batavia, 1897. 8». 

117. Padmasoesastra , Ejahi. Paromoboso I[— IIIl. Lajang Paramabasa . . 
awit saka pitoedoeh sarta panoentoene ... D. ï*. van der Pant. Soera- 
karta, 1897, [97, 98].») 3 stukken in 1 band. kl. 4o. [Javaansche tekst.] 

10. Grashuis, Mr. G. J. Maleisohe Spraakkunst met Vertaaloefeningen. 
Zwolle, 1898. 8o. 

17. Klinkert Sr., H. C. Spraakleer van het Maleisch. Tweede, geheel 
omgewerkte en verm. uitgave. Leiden, 1898. 8*. 

128. Stokxnans, W. J. Elsevier en Marinissen, J. C. P. Handleiding 
tot de beoefening der Madoereesche taal met Woordenboek. [Nieuwe 
titeluitgave.] Soerabaia, [1898]. 8». 

96. Fokker, Dr. A. A. • Maleisoh-Nederlandsche Gresprekken. Zutphen, 
(1899). 8». 

118. Gonggrqp, J. B. P. F. Kitab Amtsal. Maleisoh-HoUandsch lees- on 
leerboek tot zelfonderrioht voor . . . enz. Zwolle , 1899. 8**. Met facsimile. 

101 & 101a. Toom, J. li. van der. Minangkabausche Spraakkunst. 's-Gra- 
venhage, 1899. gr. 8«. (Uitgave Kon. Listituut). [2 Ex.) 

124. Morris, M. Die Mentawai-Sprache. Berlin, 1900. 8». 

125. Spat, C. Maleische taal. Eerste stuk: Ovei*zicht der Grammatica. 
Breda, 1900. 8*. Met faosimiles. 

58. Hollander, Dr. J. J. de. Handleiding tot de kennis der Maleische 
taal. Elfde druk, herzien en omgewerkt door Dr. A. A. Fokker. 
Utrecht, 1901. 8*. 

129. Tendeloo, Dr. Mr. H. J. E. Maleische Grammatica. Leiden, 1901. 
2 dln. 8». 

186. [Fokker, Dr. A. A.]. De vlugge Maleier, of handleiding om zonder 
onderwijzer in korten tijd Maleisch werkelijk te leeren lezen, schrijven 
en spreken. Kampen, [1902]. kl. 8*. 

91. Ophuljsen , Ch. A. van. Handleiding bij de beoefening van het Ma- 
leische letterschrift. Leiden, 1902. 8o. 

139. Pieters, P. Praktische Indische Tolk (Djoeroe-b&8& Indii&.). Gesprek- 
ken en woordenlijst in Hollandsch, Maleisch en Ja vaansch , ten dienste 
der aankomende vreemdelingen en inlanders in Ned.-Indië, bewerkt. 
Amsterdam, [1903]. langw. 8^ 1) De titel van den omslag der 1* aflevering is hier genomen. De eerste 
der twee binnentitels begint : Lajang tjarakan . . . enz. .99* Woopd^nbo^kttii mn Woopd^iiiijston. 44. HaeXy D. Dictionarivm Malaico-Latinvm et Latino-Malaicvm. Cvm 
aliU qvamplvrimis quae . . . caet. Romae , 8ac. Conf^r. de Propafi^. Fide , 
1681. 4». 

5. Bowrey, Th. A Diotionary English and Malayo , Malay o and Engliah. 
To whicb is added some short Grammar Bules ... And also several . . . 
Dialogues, and Letters,... Together with a Table of Time,compiiting 
... etc. London, S. Bridge, 1701. 4*. With map. 

10. Woordenaohat (Kieuwe), uyt het Nederduitnoh in het geroeenc 
Maleidsch en Portngeesch , zeer gemakkelyk voor die eerHt op Batavia 
komen. Batavia, L. Dominicus, 1780. 8*. 

4. "HxywiaoiXf J. A Diotionary of the Malay tongue, as spoken in the 
peninsula of Malacca, the island^ of Sumatra, Java, Bomeo, Pulo 
Pinang, &c. &c. In two Parts, Enghsh and Malay, and Malay and 
Engiish. To which is prefixed a Grammar of that langnage. London, 
1801. 2 vols. sm. fol. With map. 

.SO. Marsden, W. A Diotionary of the Malay an language, in two partn, 
Bialayan and Engiish and Engiish and Malay an. London, 1812. 4*. 

105. Boorda yan Eysinga, P. P. NederduiUch en Maleisrh woordenboek, 
onder . . . begunstiging der Hooge Regering van Ned« Indië vervaardigd 
en uitgegeven. Batavia, 1824. H^. 

45. Marsden. W. Malelsch, Nederduitsch en Fransch Woordenboek , door 
C. P. J. £lOUt; [vertaald] naar het Maleisch en Engelsch Woorden- 
boek van ... . Haarlem , 1825. 4». 

106. Boorda van Eysmga, P. P. Maleisch en Nederduit«ch Woorden- 
boek, onder... begunstiging der Hooge Begering van Ned. Indië ver- 
vaardigd en uitgegeven. Batavia, 1825. kl. 4". 

46. Slout, C. P. J. Nederduitsch en Maleisch Woordenboek, gevolgd van 
een Fransoh en Maleisch Woordenboek , . . . [bewerkt] naar het Engelsch 
en Maleisch Woordenboek van... W. Marsden. Haarlem, 1826. 4^ 

79. DomiSy W. J. C. de Senerpont. Hollandsch en Javaansch woorden- 
boekje, behelzende de woorden, die in de dagelijksche verkeering het 
meeste te pas komen. 1 — 3 Stukje. Semarang, 1827. 8 deeltjes in 2 
bdn. kl. 40. 

38. [Thomsen, Th.]. A Vocabulary of the Engiish, Bugis, and Malay 
languages, oontaming about 2000 words. Singapore, 1838. sm. 4". 
[Partly with Bugis oharacters.] 

86. [Iieydekker, M.]. Maleisch en Nederduitsch Woordenboek. [Uitge- 
geven door D. Lenting en J. D. G*. Sohaap. I* Gedeelte.] [Batavia, 
1835.) ») kl. foL [Verder niet verschenen.] 

74. Wilde, A. de. Nederduitsch-Maleisch en Soendasch woordenboek. Be- 
nevens twee stukken tot oefening in het Soendasch; verzameld door 
; uitgegeven door T. Boorda. Amsterdam, 1841. gr. 8: Met plaat. *) De bizonderheden van dezen tit«l zijn ontleend aan H. von do Wall 's 
Voorrede in zijn „Mal.-Nederl. Woordenboek", I, Bat. 1872, p. I — II. De om- 
schrijving bij Van der Chijs „Proeve.... enz.", (II], 1880, p. 31 is foutiof. 
Bovenstaand ex. bevat, zooals behoort, de dzal voluit, 2b0 blz. samen. I. NEDERLANDSen OOST-INDIË. 

92. Bruokner, G. Een klein Woordenboek der Hollandsche, Engelsohe 
en Javaansche talen. A Vocabulary of the Dutch , English , and Javanese 
languages. Batavia, 1842. kl. 4o. 

103. yooabulary (A) , of the English and Malaj languages. Enlarged and 
improved. Singapore , 1846. sm. fol. 

97. Gterioke , J. P. C. Javaansch-Nederduitsch Woordenboek , op last en 
in' dienst van het Ned. Bijbelgenootschap zamengesteld. Uitgegeven . . . ., 
en vermeerderd en verbeterd door T. Boorda. [Met :] Supplement . . ., 
door T. Boorda en J. J. Meinsma. Amsterdam, (enz.) 1847, 62. 
2 dhi. 4». 

81. Crawflird, J. A. Grammar and Dictionary of the Malay language, 
with a preliminary dissertation. Vol. II. Malay and English , and English 
and Malay Dictionaries. London, 1852. 4^ 

76. Boorda van Eysinga, Dr. P. P. Algemeen Nederduitsch-Maleisch 
woordenboek, in de hof-, volks- en lage taal, met aanduiding der 
woorden, welke uit Oostersche en Westersche talen ontleend zijn; 
voorafgegaan van eene beschouwing over de Maleijers, hunne geschie- 
denis , enz. 's Gravenhage , 1855. 4". 

110. Bougonrd, CIl Vocabulaire fran9ais-Malais suivi de quelques dia- 
logues du genre de ceux qui s'engagent d'abord entre Ie voyageur 
europeen et 1'indigène. Havre, 1856. 8". 

77. Dissel, Dr. J. A. van en Luoardie, H. Q. Nieuw Hollandsch- 
Laagmaleisch Woordenboekje, bevattende eenige duizeude woorden, 
benevens ... enz. Leyden, [1858]. kl. 8*. 

48 & 43a. (Hardeland, Dr. A.). Dajaoksch-Deutsohes Wörterbuch. Bear- 

beitet .... im Auftrage der Niederl&ndischen Bibelgesellschaft. 

Amsterdam, 1859. 4°. [2 Ex.]. 

27. Matthes, Dr. B. F. Makassaarsch-HoUandsch Woordenboek, met Hol- 
landsch-Makassaarsche Woordenlijst, opgave van Makassaarsche plan- 
tennamen , en verklaring van een tot opheldering bijgevoegden Ethno- 
graphischen Atlas. Amsterdam, 1859. 4». Met Atlas. Amsterdam , 1859. 
langw. fol. ■) 

35. Chalmers, Rev. W. A. Vocabulary of English, Maïay, and Sara wak 
Dayaks. Canterbury, 1861. sm. 4». 

2 & 2a. Tunk, H. N. van der. Bataksch-Nederduitsoh Woordenboek. In 
dienst.... van het Ned. Bijbelgenootschap vervaardigd. Amsterdam, 
1861. 4». Met platen. [2 Ex., waarvan één zonder platen.] 

63. Pijnappel Gte. , Dr. J. Maleisch-Nederduitsch Woordenboek , naar het 
werk van Dr. W, Marsden en andere bronnen bewerkt. ]Met:] Supple- 
ment . . ., door H. C. Klinkert. Haarlem— Amsterdam , 1863 , 69. 2 dln. 4». 

.57. JanSZ, P. en Klinkert, H. C. Het Nederlandsch-Javaansch zakwoor- 

denboekje van , nieuw omgewerkt en veel vermeerderd door den 

eerstgenoemde. Samarang, 1865. 8". 

102. Vocabldary (A), of the English and Malay languages. With the 
proper orthography for Englishmen. Batavia, 1865. 6*. 

22. Homan , Dr. J. D. Bijdrage tot de kennis van 't Bat-aviaasch Maleisch. 
Uitgegeven door H. «*. van der Tuuk. Zalt-Bommel, 1867. gr. 8». 

52 & 52a. [Batten, C. J.]. De Djoeroe basa Betawi. Eenvoudige Bataviaasch- 
Maleische Woorden verzameling. I. Maleisch-HoUandsch. Batavia, 1868. 
8o. [Verder niet verschenen.] 

34. Jansz, P. Vervolg op Dr. J. F. C. Gericke's Javaansch-Nederduitsch 
Woordenboek. [Met:] Aanhangsel. Samarang, 1868, 71. 2 dln. 8°. ») Verg. e. 30, op p. 30. 49. gg. WOORDENBOEKEN EN WOORDENLIJSTEN. 287 

55. Fayre , 1'Abbé P. Dictionnaire Javanais-fran^aia. Vienne— Paris, 1870. 8». 

Wally H. von de. Maleisch-Nederlandsch woordenboek op last van 
het Gouvernement van Ned.-Indië samengesteld. I( — II). *) Batavia, 
1872. 2 dln. gr. 8«. [Verder niet verschenen.) 

60. Biohard , L. Kitab pada meniat a-kan bhasa ja wi , atau malajü. Diction- 
naire de la langue commerciale de V archipel d' Asie (dite malaise) tel) e 
qu'elle se parle i . . . etc. l». Fran^ais-malais. 2o. Malais-fran9ais. Bor- 
deaux — Paris — Bruxelles, 1873. 4°. 

11. Wall 9 H. von de. Hollandsch-Maleische woordenlijst, ten dienste van 
geneeskundigen. Batavia, 1873. 8*. 

95. GrashuiBy G. J. De Soendanesohe Tolk. Hollandsch-Soendanesche 
woordenlijst. Leiden, 1874. 8*. 

61. Morel, C. J. Nieuw Nederlandsch-Maleisch en Maleisch-Nederlandsch 

woordenboek. Bevattende het Laag-Maleisch en . . . enz. Haarlem — 

Batavia, [1874?]. 6«. 

41. Matthes, Dr. B. F. Boegineesoh-HoUandsch Woordenboek, met Hol- 
iandsch-Boeginesche Woordenlijst, en verklaring van een tot opheldering 
bijgevoegden £thnog^*aphischen Atlas. [Met:] Supplement. 'sGraven- 
hage, 1874, 89. 2 dln. 4o. Mot Atlas. (Amsterdam), [1874]. langw. fol. <) 

18. Favre, 1'Abbé P. Dictionnaire malais-fran(fais. Vienne— Paris, 1875. 
2 tomes. 8*. 

39. Geerdinky A. Soendaneesch-HoUandsoh woordenboek. Batavia, 1875. 
gr. 8«. 

80. Gtorioke 9 J. F. C. Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek. Nieuwe 

bewerking van het Woordenboek van wijlen door T. Roorda. 

Voortgezet door A. C. Vreede. [Tweede uitgave.] Amsterdam, 1875. gr. 8^. 

107. Fijnappel y Dr. J. Maleisch-Hollandsch Woordenboek. Tweede, geheel 
nieuwe uitgaaf. Haarlem— Amsterdam, 1875. 2 stukken in 1 band. 4^. 

15. BadingSyA. H. L. Nieuw HoUandsch-Maleisoh , Maleisch-Hollandsoh 
woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk . . . enz. Tweede , veel verm. 
en verb. druk. Schoonhoven, 1876. 8o. 

42. BIUB8Ó9 Mr. F. en Karta Winata, Baden. Hollandsch-Soendaasch 
Woordenboek. Samarang, 1876. 8*. 

12. Cleroq, F. S. A. de. Het Maleisch der Molukken. Lijst der... van 
het gewone Maleisch verschillende woorden , zooals die gebruikt worden 
in de residentiën Manado, Ternate, Ambon met Banda en Timor 
Koepang, benevens eenige . . . aldaar vervaardigde pantoens, proza- 
stukken en gedichten. Batavia, 1876. kl. 4^ 

75. Eok, B. van. Eerste proeve van een Balineesch-Hollandsch Woorden- 
boek. Utrecht, 1876. gr. 8». 

31. HaSBelt, J. II. van. Hollandsch-Noefoorsch en Noefoorsch-Hollandsch 
Woordenboek. Utrecht, 1876. 4". 

53 & .53a. Hoövelly G. W. W. C. van. Vocabularium van vreemde woorden, 
voorkomende in het Ambonsch-Maleisch , benevens korte opmer- 
kingen over dit locaal-Maleisch en verder eenige . . . spreekwoorden , . . . 
uitdrukkingen en gezegden te Ambon gebruikelijk. Dordrecht, 1876. 
6». [2 Ex.] *) Dl. I geeft de alif; het verschenen gedeelte van Dl. II, n. 1. vel 56—69, 
het begin van de ba, tot en met bakijjah. 
*) Verg. e. 32, op p. 80. 288 I. NEDERLAND8CH OOST-INDIË. 

26. Jansz, F. Praktisoh^) Javaansch-Nederlandsoh Woordenboek met 
Latijnsche karakters. Samarangi 1876. kl. 4o. 

56. — ^— Nederlandsch- Javaansch woordenboek. Derde , veel vermeer- 
derde druk. Samarang, 1877. kl. 4o. 

54 & 54a. Wall, H. von de. Mal^isch-Nederlandach Woordenboek op last 

van het Gouvernement van Ned.-Indie samengesteld door wijlen , 

en , met weglating van al het overtollige , uitgegeven door fl. "N, van 
der Tu^iik. [Met :] Aanhangsel . . . uitgegeven door Ph. S. van Ronkel. 
Batavia, 1877, 80, 84, 97. 4 dln. in 3 bdn. gr. 8*. [2 Ex.] 

28. Badings, A. H. L. Nieuw Hollandsch-Maleisch , Maleisch-Hollandsch 
woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk . . . enz. Derde , veel verm. en 
verb. druk. Schoonhoven, 1879. H*». 

104. Grashuis, G. J. De Soendanesche Tolk. Hollandsch-Soendanesche 
woordenlijst. Tweede druk. Leiden, 1879. 8". 

29. Vooabulary (A), of the English and Malay languages, with the 
proper orthography for Englishmen. 2nd. Edition. Batavia , 1879. sm. 4'. 

3. Oosting, H. J. Soendasch-Nederduitsch woordenboek, op last van 
het Gouvernement van Ned.-Indie zamengesteld. [Met:] Supplement. 
Batavia, 1879, Amsterdam, 1882. 2 dln. 4° en gr. 4«. 

19. ArrièXLS, P. Maleisch-Hollandsch- Atjehsche woordenlijst. Amster- 
dam, 1880. 8o. 

20. Badings, A. H. Ii. Woordenboek voor de zeevaart in het Hollandsch- 
Maleisch- Fransch-Engelsch, met verklarenden Hollandschen tekst. 
Schoonhoven, 1880. 8'. 

17. Pavre, FAbbé P. Dictionnaire franc^ais-malais. Vienne — Paris, 1880. 
2 tomes. 8o. 

58 & 58a. Winter Sr. , C. P. Kawi-Javaansch Woordenboek , ten behoeve 
van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te lezen, opgesteld. 
[Uitgegeven door H, N". van der Tuuk,] Batavia, 1880. 4». [2 Ex.) 

89. Swettenham, Fr. A. Yocabulary of the English and Malay languages 
with notes. I. English-Malay Vocabulary and Dialogues. II. Malay - 
English Vocabulary. Singapore, 1881. 2 vols. 8'. 

32. Bikkers , Dr. A. J. W. Malay , Achinese , Freach and English Voca- 
bulary. Alphabetically arranged under each of the four languages. 
With a oonoise Malay Grammar. London, 1882. 8**. 

66. Jansz, P. Supplement op het Javaansoh-Nederduitsch Handwoordenboek 
van Gericke-Roorda. Samarang— Amsterdam , 1888. gr. 8*. 

78. Jansz, P. A. Sérat tatabasa; anggënahakèn oenggah-oenggahing 
tèmboeng Djawi, ing bah Ngoko, Madya, Krama, Krama inggil, 
toewin Krame (jloesoen. Samarang, 1883. 8'. [Javaansche tekst.] 

83. Teza , £S. Lista di voci Galelesi. Pubblicata per cura di . (Estratto 

„Annali delJe Universita Toscane", XVIII). Pisa, 1883. gr. 4o. 

48. Coolsma, S. Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek. Leiden, (1884). 
gr. 8». 

62. Pijnappel, Dr. J. Maleisch-Hollandsch Woordenboek. Derde, ver- 
meerderde uitgaaf. Haarlem — Amsterdam, 1884. gr. 8°. 

73. Klinkert, H. C. Nieuw Nederlandsch-Maleisch Woordenboek. Leiden , 
1885. gr. 8o. *) De titel van den omslag laat dit „Praktisch" weg. gg. WOORDENBOEKEN EN WOOBDENLIJSTEN. 289 

47 &47a. Matthee, Dr. B. F. MakassaarBch-HoUandsoh Woordenboek, met 
Hollandsch-Makassaarsobe Woordenlijst , en verklaring van een tot 
opheldering bijgevoegden Ethnographischen Atlas. Tweede druk. -s Gh'a- 
venhage , 1885. 4». Met Atlas, 's Gravenhage — Amsterdam , 1885. langw. 
fol. 1) [2 Ex.] 

80. Vooabillary (A), of the English and Malay languages, with the 
proper orthograpbj for Englishmen. 3^ [aio] Edition. Batavia, 1885. sm. 4^. 

65. Gtorioke» J. F. O. en Boorda» T. Javaansch-Nederduitsoh Hand- 
woordenboek . . . , vermeerderd en verbeterd door A. C. Vreode. [Derde 
oitgave.] Amsterdam, 1886. gr. 8*. 

51. Ooflting, H. J. Nederduitsoh-Boendasch woordenboek, op last der 
Begeering samengesteld. Amsterdam, 1887. 4». 

99. Thomaa, J. W. en Weber, IL A. Taylor. Niasch-Maleisch-Neder- 
landsch Woordenboek. Batavia, 1887. gr. 8<). 

14. KriexiBy M. J, B. HoUandsoh-Maleisch technisch seevaartkundig woor- 
denboek. VGravenhage , 1888. 8>>. 

6. Brrington de la Croix, J. Vooabalaire fran^ais-malais et malais- 
fran^is. Préoédé d^un précis de grammaire malaise par Ie Dr. J. 
Montano. Paris, 1889. 8". 

71 & 71a. Langen, K. F. H. van. Woordenboek der Atjebsche taal. 's Gra- 
venhage, 1889. gr. 8o. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

24. BriflHMhUd, L. Petit Beoueil malais-fran^ais. Paris, 1891. 12mo. 

25. Brons Middel, B. Djoeroe bahasa Melajoe-Olanda. Woordenlijst 
Maleisch-Hollandsch. Batavia, 1891. 8o. 

13. Lawiok van Fabst, F. van. Verzameling van Maleische woorden 
en uitdrukkingen die in den omgang met don niet-Europeesciien militair 
te pas komen. 1* Bundel Bekrutensohool en Bajonetvechten. 2* Ver- 
beterde druk. Semarang, [1891?]. 8*. 

67 & 67a. Toom, J. L. van der. Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch 
woordenboek, 's Gravenhage , 1891. 4°. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

21. Brons Middel, B. De tolk. Nederlandsoh-Maleisohe woordenlijst. 
's-Gravenhage , 1892. kl. 4*. 

8. Fokker , A. A. Maleisohe tolk voor ambtenaar on particulier. Zutphen, 
1892. 80. 

36. Janss, F. Nederlandsch-Javaansoh Woordenboek. Vierde, nog veel 
verm. en verb. druk. Semarang, 1892. 8''. 

9. Klinkert, H. C. Nieuw Maleisch-Nederlandsch Zakwoordenboek, ten 
behoeve van hen, die het Maleisch met Latijnsoh karakter beoefenen. 
Leiden, 1892. 8«. 

40. Gtoerdink, A. Soendaneesch-HoUandsch Woordenboek. Tweede druk. 
Batavia, 1893. 4*. 

23. Hasselt, J. L, van, Noefoorsch-Hollandsoh Woordenboek. Tweede, 
verb. en verm. uitgaaf. Utrecht, 1893. 4*. 

69 & 69a. Nooy , H. A. de en Fadmasoesastra , Mas. Javaansche woorden- 
lijst bevattende woorden in Midden-Java in gebruik vergeleken met 
het Javaansoh in de residentie Soerakai-ta. [Uitgegeven door A. C. 
Vreede.] 's Gravenhage , 1893. gr. S^. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

72, Klinkert, H. C. Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met 
Arabisdi karakter naar de beste bronnen bewerkt. [Met :] Supplement. 
Leiden, 1898, 98. 2 dln. 8». ») Verg. e. 81, op p. 31. 

Cat. Kol. Bibl. 19/5/04. 19 290 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIÈ. 

87 & 87a. Kniyt, A. C. Woordenlijst van de Bareë-taal, gesproken door de 
Alfoeren van Centraal Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens 
de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier. [Uitgegeven door N. 
AdrianL] 's-Gravenhage, 1894. gr. 8». (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

68 & 68a. Baarda, M. J. Tail. Woordenlijst. Galêlareesoh-Hollandsch. Met 
ethnologische aanteekeningen , op de woorden, die daartoe aanleiding 
gaven. 's-Gravenhage, 1895. gr. 8'. (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

1. Mayer, L. Th. Practisoh Maleisoh-Hollandsch , HoUandsch-Maleisch 
handwoordenboek, benevens een „kort begrip der Maleische woord- 
vornAing en spraakleer". Amsterdam — Semarang, (1895). 8°. 

108. Marre , A. Vocabolaire des principales racines malaises et javanaises 
de la langue malgache. Paris, 1896. 6<>. 

33. Q. Q. Nederlandsch-Maleisoh woordenlijstje. Batavia, 1896. S*. 

85 & 85a. Wijngaarden , J. K. Sawuneesche Woordenlijst. Met een Voor- 
woord van C. Foensen. 's-Gravenhage, 1896. gr. 8". (Uitgave Kon. 
Instituut). [2 Ex.] 

16. Brons Middel, R. Djoeroe bahasa Melajoe-Olanda. Woordenlijst 
Maleisoh-Hollandsch. Tjitakan ka-doewa. Batavia, 1897. 8*. 

70 & 70a. Hendriks , H. Het Burusch van M&sareté. [Beknopte Spraakleer. 
Woordenlijst, M&sarètisch-Hollandsch, enHollandsch-M&sarètisoh. Eenige 
Alfursche legenden uit Méisarètè met Vertaling.] 's-Gravenhage, 1897. 
gr. 8». (Uitgave Kon. Instituut). [2 Ex.] 

59 & 59a. Tuuk, Dr. H. W. van der. Kawi-Balineesoh-Nederlandsch woor- 
denboek, uitgegeven... [door Dr. J. Brandes]. I-III. Batavia, 

1897, 99, 1901. 3 dln. gr. 8o. [2 Ex.] 

93. Grashuis, Mr. G. J. De Javaansche Tolk. Hollandsch-Javaansche 
Woordenlijst. Leiden, 1898. gr. 8°. 

82. Jansz, P. A. Sèrat tatabasa; anggënahakën oenggah-oenggahing tém- 
boeng Djawi, ing bab Ngoko, Madya, Krama, Krama inggil, toe win 
Krama ^oesoen. Ka-etjap kaping kalih saha mawi kaléresaken. Sama- 
rang, 1898. 8». [Javaansche tekst.] 

7. Kiliaan, H. 19*. Nederlandsoh-Madoereesoh woordenboek. Batavia, 

1898. S: 

90. Brons Middel, B. Woordenlijstje der Soendaneesche taal. Sema- 
rang, 1899. 8». 

87. Jansz, P. Nederlandsch-Javaansch Woordenboek. Vijfde weder ver- 
meerderde druk. Semarang, 1899. Q*. 

84. Vocabulary (A) of the English and Malay languages , with the proper 
orthography for Englishmen. 4th Edition. Batavia, 1899. 8<». 

91. Padmasoesastra , Ki. Warnoboso. Sèrat Warnabasa ing serat Para- 
masastra nama Haroetasastra , Haroetaswara. Soerakarta , 1900 ^). kl. 4**. 
[Javaansche tekst.] 

96. G^rioke, J. F. C. en Boorda, T. Javaansch-Nederlandsch Hand- 
woordenboek . . . , vermeerderd en verbeterd door Dr. A. C. Vreede , 

met medewerking van Dr. J. G. H. Gunning. [Vierde uitgave.] 

Amsterdam — Leiden, 1901. 2 dln. gr. 8'*. 

100. Ophipjsen, Cli. A. van. Kitab logat Melajoe. Woordenlijst voor de 
spelling der Maleische taal met Latijnsch karakter. Batavia, 1901. 8^ 

101. Viersen, T. F. Kitab kamoes 1. Melajoe-Wolanda 2. Wolanda-Melajoe 
bergoena kapada orang Minabassa. Menado, [1901]. 8^ [Maleische tekst.] 1) Aldus de omslag; de binnentitel heeft: 1899. gg. WOORDENBOEKEN EN WOORDENLIJSTEN. 291 

98 & 98a. Juynboll, Dr. H. H. Kawi-Balineesoh-Nederlandaoh glossarium 
op het Oudjavaansohe R&maya^a. 's-Oravenhage , 1902. gr. 8^. (Uitgave 
Kon. Instituut). [2 Ex.] 

64. Brona Middel » B. Soendanee8oh*Holland8oh woordeniystje. Bandoeng , 
1903. 8o. 

109. Ophuyaen, Ch. A. van. Kitab logat Melajoe. Woordenlost voor de 
spelling der Maleische taal met Latijnsch karakter. Tweede druk. 
BaUvia, 1903. 8*. 94. Q&moe8 ketjil «Arabiah, MalAjoe, SoendA. . . . Jang MaUioekan 
ini.... (OthmAn bin cAbd&üah bin 'Aqil d&n jang s&lini dengan 
bahasè Soend& R4den Hadji AsharL* Z. pi. of j. kl. 8*. [Arabisohe, 
Maleische en Soendaneesóhe tekst, met Arab. karakters.] kk. Maleische teksten. 188. (Ward), rW. MJ. cUmoe falaq. (Bangkahoeloe), [1826?]. kl.4o.[Arab. 
karakters.] 

182. Bruljn, B. Ie. Pèngadjaran akan t^bit^at goena sagala orang Mal&joe. 
BatAwi, 1832. 8o. [Arab. karakters.] 

198. Leesboek (Maleisch) voor eerstbeginneaden en meergevorderden, 
[met aanteekeningen en woordenlijstjes uitgegeven] door A. ICeiirsinge. 
Eerste— Derde stukje. Leyden, 1842, 45, 47. 8 dln. kl. foL [Arab. en 
deels Lat. karakters.] 

12. Valmio. Geschiedenis van Sri lUtma, . . ., oorspronkelijk in het 
Sanskrit, .... en naar eene Maleische vertaling daarvan, . . . uitgegeven, 
door . . . F. ^. Roorda van Eysinga. Amsterdam , 1848. 4«. Met plaat. 
[Arab. karakters.] 

8. Geschiedenis van Djohor ManikaiU, uitgegeven [met aanteeke- 
ningen] door Dr. J. J. de Hollander. Breda, 1845. 8». [Arab. karakters.] 

115. Lettres et pièces diplomatiques écrites en malaj recueillies et publiées 
[avec Préfaoe , par £S. Dlilaurier] pour servir d' ezercices de leoture 
et de traduction auz élèves de... etc. 1*' Fascicule. Paris, 1845. 4o. 
Avec facsimiles. [Caractères arabes.] [Tout ce qui a paru.] 

11. Geschiedenis van Slllthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van 
Irakh. Uitgegeven [met Aanteekeningen] door D. Lenting, Breda, 1846. 
40. [Arab. karakters.] 

5. Geschiedenis van vorst Bispoe Radja ^)9 uitgegeven en met aan- 
teekeningen voorzien door J. C. Fraissinet. Leyden , 1849. 80. [Arab. 
karakters.] 

18é. c Abd&llah bin <'Abd&lq&dir. Bahwa ini qe^ah pèlajaran Moensji 

dari Sing&poer& sampai ka-Kalantan. [Leiden, 1855?]. 8<*. [Arab. karak- 
ters.] [Maleisch Leesboek, IV.] 

10. Sjair Kén Tamboehan. Een oorspronkelijk Maleisch gedicht, met 
aanteekeningen uitgegeven door Dr. J. J. de Hollanaer. Leiden, 
1856. 40. [Arab. karakters.] 

164. Bahwa inilah tjaritèra ada sa-6rang bërpoes&ka kata êJcan &naknja 
bémêima 19'oer-aI-Qamar. Jang ménoeroeni .... Kiai MoehamGMd 
Joesoef. Batawi, 1857. kl. 4». [Arab. karakters.] 

196. Boek saier oetawa terseboet pantoen, aken anak-anak ampoenja per- 
batja-an dan pengadjaran soepaija . . . enz. Di atoerken oleh sa-orang 
jang bangsjawan. Batavia, 1857. 8<>. 

199. Djil&l ad-d£n, Sjaich. Hikajat. [Leiden, 1857 ?]. 8«. [Arab. karakters]. 
[Maleisch Leesboek, V.] 

178 & 178a. ^Al£ Hft4]i, Jang di pertoe&n Moed& K4dja. Bahwa ini soerat ^ika- 
jat Soelt&n *Abd-al--Moeloek r&dja dinëgnBarbarütoejangsoedah 
di nalamkan dengan bah&sa Mal&joe Djohor jang ... enz. Batawi, 1858. 
40. [Arab. karakters.] [2 Ex.] 

19. Gonggrijp, J. B. P. F. Bagej-bagej tjeritera , di kaloewarkan. . . 

dengan parentah . . . . : Maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen in Oost- 
indië. Batawijah, 1859. 8^ 1) Lees: Poespa Wir&dja. Mi. MALEISCHE TEKSTEN. 298 

206. Batten, Ch. J. Sang T&wan. Sja*ir baharoe d&lam bahasa Malijoe. 
Batawi, 1860. kl. 4*. [Arab. karakters.] 

lB3&18da. Hikljat Ghol&llL Batftwi, 1860. kl. 4«. [Arab. karakters.] [2 Ex.] 

166. Moe4jarad, Badhen Bagoes. Lima poeloe toedjoe dongengdari bina- 
tang. Pada menjatakan tjeritanja dari . Batawi, 1860. 8*. 

126. Kitab Igonto soerat roepa roepa serta pitoeah dan pengadjaran iang 
berbagei. [Terkoempoel oleh J. A. W. van Ophuysen.] (BaUvia, 
1861). 8*. [Minangkabaasohe tekst.] 

162. Graaflandy K, Inilah ilmu bumi. Boterdam, 1868. 12mo. Met plaat. 

194. Moehamad Hoessen, Baden. Qedlcht over de luiheid. Batavia, 1863. 
8*. [Arab. en Lat. karakters.] 

131. Bahwa ini kiub pada mënjatakèn dari hal 4JiniB-djini8 'elmoe 
kapandajan orang Airopa. Batavia, 1864. 8o. 

14. [BooharL]. Bahoewa ini kitab Tadjoe'lsalathen Ja-itoe makoetha segala 
Badja*. Batawi, 1864. 4». [Lat. en Arab. karakters.] 

3. -.^..^... Bahwa ini kitab tadjoe's Salatin, ja-itoe makoeta sögala 
Badja-radja. Samarang, 1866. 8*. 

132. Dari hal 4)iiiis-djiniB 'elmoe kepandajan orang-Airopa. [Tjitakan 
jang kadoewa.] Batavia, 1866. 8o. 

119. [Gtorth. van Wijk, D.]. Saridin, soeatoe tjerita di-boeat pengadjaran. 
Batavia, 1866. 8o. 

173. Hikftjat Pandj&-tandar&n i&-itoe jang di-namit dleh drang Malftjoe 
^ikajat Kalilah d&n Daminah. [Leiden, 1866?]. kl. 4o. [Arab. karak- 
ters.] [Maleisoh Leesboek, VI.] 

27. liOkhman dan Bidpal^, Hakinu Dalang atawa segala tjerita dan 

dongeng jang telah di karangkan oleh . Di artikan kapada bahasa 

Malajoe oleh J. B. F. F. Gtonggrgp. Batavia, 1866. 2 dln. 8^ 

90. l^érmia mata bagi sëKala orang, jang mënoentoet péngètahoewan 
[terkoempoel oleh W. Feumer van den Broek]. Batavia, 1866. 2 dln. 
S: [DI. n met Arab. karakters.] 

125. [Harmsen, !•. K.]. Tjarito-tjarito senderan pangadjaran kapada ma- 
nosia, jang bingoeng den pandorong paham atowa pikirannja. Batavia, 
1867. 8o. [Minangkabausche tekst.] 

111. Leesboek (JCaleiflOh) , [met Aanteekeningon uitgegeven] door H.N. 
van der Tuuk. 's Gravenhage , 1868. kl. 4^. [Arab. karakters.] (Uit- 
gave Kon. Instituut). 

202. Ijeesboek (ICaleisoh) voor eerstbeginnenden en meergevorderden. 
VII» Stukje. [Uitgegeven en met Aanteekeningen voorzien] Door ELW. 
van der Tuuk. Bevattende vier Mnleische vertellingen, als Leesboek 
voor den Inlander bestemd. Leiden, 1868. kl. 4*. [Arab. karakters.] 

120. Gon^grqp, J. B. F. F.*) Saratoes tjeritera. Batavia, 1869. 8». Met 
titelvignet. 

93. I^'ooten, B. Hoola van« Aurora of de morgenstond der kennis. Menge- 
lingen op zedekundig en wetenschappelijk gebied in de Maleische en 
Ned. talen. Batavia, 1869. 8". 

108. Bloemlesing uit Maleische geschriften. Eerste — Tweede Stuk. [Met 
Aanteekeningen uitgegeven] Door G. K. Niemann. 's Gravenhage , 
1870 , 71. 2 dln. in 1 band. kl. 4*. [Arab. karakters.] (Uitgave Kon. Instituut). 1) Op den titel van dl. I staat enkel den naam van: Hakim Lokhman. 
«) De* omslag heeft foutief: J. B. P. G. 294 I. NEDEBLAND8CH OOST-INDIË. 

94. Bahoewa ini hikl^at Joesoef , jang terlaloe amat indah-indah tjeri- 
teranja. Batavia , 1871. 8*. 

79. [Gerth van Wqk, D.]. Tjerita-tjerita peroepama-an. (Tweede druk). 
Batavia, 1871. 8*. 

66. Hikajat Amin. Tweede druk. Batavia, 1871. 8o. 

200. Xieesboek (Maleisoh) voor eeratbeginnenden en meergevorderden. 
Tweede druk. 
IV* Stukje. [Uitgegeven] Door Dr. J. Pijnappel ÖA Bevattende de 

Beis van Abd-allah ben Abd-el-kader Moensji van 

Singapore naar Kalantan, in 1888. 
YI" Stukje. [Uitgegeven en met aanteekeningen voorzien] Door H.I^'. 

van der Tuuk. Bevattende de Pandja-tandaran, Ta- 

miUcbe omwerking van . . . : de Pantja-tantra , vermaleisoht 

door Abdullah ben Abdilqadir. 
Leiden, 1871, 75. 2 dln. kl. 4* en 8o. [Arab. karakters.] 

29. Bahwa ini tjlita binatang banjaknja lima poeloeh toedjoeh bab. 
Tweede druk. Batavia, 1872. 8o. 

109. Bloemlesing uit Maleische geschriften, [met Aanteekeningen uitge- 
geven] door O. K. Wiemann. £erste — Tweede Stuk. Tweede druk. 
's Gravenhage , 1872, 78. 2 dln. in 1 band. S^. [Arab. karakters.] (Uit- 
gave Kon. Instituut). 

144. Stibbe IiZ., S. Paladjaran iang baik, ja-itoe manjatakan dari pada 
bagian matahari , boelan dan bintang , serta boemi iang kita diami ini, 
adanja. Batavia, 1878. 8». 

121. Gonggrqp, J. R. P. F. Saratoes tjeritera. (Tweede druk.) Batavia, 
1874. 80. Met titelvignet. 

103. Riedel y J. G. F. Inilah pintu gerbang pengatahuwan itu apatah dibu- 
kakan guna orang-orang padudokh taaali Minahasa ini. II. Pada me- 
njatakan babarapa perkara deri pada kaada&n adara itu. III. Pada me- 
njatakan babarapa perkara deri pada perusahan bumi itu. X. Pada me- 
njatakan babarapa perkara deri pada hhikajat aam atawa hhikajat dunja 
itu. Batavia, 1874. 3 deeltjes. 8o. 

133. Dari hal 4jeni8-4)enis ilmoe kepandaijan orang Airopah. Tjitakan 
jang ke tiga. Batawi, 1875. 8*. 

64. [Defoe, D.]. Hikajat Bobinson Crusoë terkarang pada bahasa Melajoe 
deugen mengikoet karangan bahasa Wolanda oleh A. F. von de Wall. 
Betawi, 1875. S^. 

163. Hik&jat Fandj&-tandar&n i&-itoe jang di-namai óleh drang Malajoe 
Ji^ikajat Kalilah d&n Daminah. [Tweede druk?] [Leiden, 1875?] kl. 
4«. [Arab. karakters.] [Maleisch Leesboek, VI.] 

75. Ini tjarita namanja Lawah-lawah merah, ija itoe satoe tjarita dari 
negri Tjina. Betawi, 1875. 4». Met illustraties. 

58. IflTanggoeng, Intje. Isahiboel hikajat ja-itoe roepa-roepa tjeritera deri 

pada perdjalanan di poeloe-poeloe Hindia Wolanda,... pada 

goena niidras Malajoe. Betawi, 1875. 8o. 

149. Berbagai-bagai tjeritera , terkarang pada bahasa Melajoe dengan 
mengikoet karangan bahasa Wolanda, oleh A. F. Von de Wall. 
Betawi, 1876. 8». 

150. [Gerth van Wyk , DJ. Hikajat si Saridin. (Omwerking.) Betawi, 1876. 8*. 

13. Hhikajat Kalila dan Damina tersalin dari pada noschat Malajoe . . . 
oléh j. R. P. F. Gonggrqp. [Met:] Aanteekeningen op de Hhikajat 
Kalila dan Damina.. . met Latijnsche letter uitgegeven. Leiden, 1876. 
2 stukken in 1 band. 8o. hh. MALEISGHE TEKSTEN. 295 

146. Hikl^at Sinbad, terkarang pada bahasa Melajoe dengan mengikoet 
karangan bahasa Wolanda oleh A. F. Von de W&ll.Betawi, 1876. 80. 

177. lailah hikmat B&dja Handaq nam&nja térlaloelah endah* tjaritér& 
di dalamnja. (Singg&poerah) , sanat 1298 [= 1876]. kl. 4». [Arab. karak- 
ters. Lithographie.] 

147. Kesah pelajaran Naohoda Bontekoe terkarang pada bahasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan bahasa Wolanda oleh A. F. von de Wall. 
Betawi, 1876. 8». 

112. Leesboek (Maleisoh), [met Aanteekeningen uitgegeven] doorELN. 
van der Tuuk. Tweede druk. 's Gravenhage , 1876. kl. 4». [Arab. ka- 
rakters.] (Uitgave Kon. Instituut). 

218. Leesboek (Maleisoh) voor eerstbeginnenden en meergevorderden. 
VIII* Stukje. [Uitgegeven en met aanteekeningen voorzien] Door J.B. 

P. F. Qonggrüp. Bevattende Hhikajat Kalila dan Damina, 

in Latijnsche letter volgens . . . enz. Leiden, 1876. 2 stukken in 1 band. H"*. 

153. [Toom y J. L. van der]. Pengadjaran dari pada elmoe boemi. (Om- 
werking.) Betawi, 1876. 8». 

148. [Gerth van W^k, D.]. Beberapa tjeritera peroepamaan. (Herziening.) 
Betawi, 1877. 8». 

63. 19'anggoexig , Intje. Isahiboel hikajat ja-itoe roepa-roepa tjeritera deri 

pada perdjalanan di poeloe-poeloe Uindia Wolanda,... pada 

goena midras Malajoe. [Tjitakan jang kadoewa kali.] Betawi , 1877. 8^ 

151. [Pfeifier, Ida]. Kesah pelajaran seorang perampoewan mengoelilinsi 
boemi , terkarang daripada bahasa Wolanda oleh A. F. Von de WaU. 
Betawi, 1877. 8». 

55. [Defoe, D.]. Hikajat Robinson Crusoe , terkarang pada bahasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan bahasa Wolanda oleh A. F. Von de Wall. 
Den Haag, 1878. 80. Met platen. 

42. [Pfoiffer, Ida]. Kesah pelajaran seorang perampoewan mengoelilingi 
boemi , terkarang daripada bahasa Wolanda oleh A. F. VOn de WalL 
[Herdruk.] Betawi, 1878. 80. 

110. Bloemlezing uit Maleische geschriften, [met Aanteekeningen uitge- 
geven] door Ö. K. Niemann. Eerste — Tweede Stuk. Derde druk. 
'sGi-avenhage, 1878, 92. 2 din. in 1 band. 8«. [Arab. karakters.] (Uit- 
gave Kon. Instituut). 

195. Bahwa ini hikfijat ^Ald-aldfn terkarang pada bahftsa Malajoe oleh 
A. F. VOn'Dewall. Batawi, sanat 1296 [= 1879]. 4». Met platen. 
[Arab. karakters.] 

124. Hikf^at Aladdin [terkarang pada bahasa Malajoe] oleh A. F. v[on] 
d[e] Wall. Batawie, [±1879]. 4«. Met platen. 

180. Hikmat si Mi aki n itoe a^alnja dari radja. (Singg&poerah, sanat 
1296 [= 1879]). kl. 4°. [Arab. karakters. Lithographie.] 

179. Ini Sja'ir Dew& sjahadan terlaloe b&'ik tjaritanja pada sagala r&dja> 
dan térmasjhoer wartanja kasana kam&ri. [Sing&poera] , sanat 1296^) 
[= 1879]. kl. 40. [Arab. karakters. Lithographie.] 

76. [Ffeiffer, Ida]. Kesah pelajaran seorang perampoewan menp^oelilingi 
boemi , terkarang daripada bahasa Wolanda oleh A. F. VOn de WaU. 
Pertjetakan jang kadoewa. Betawi , 1879. kl. 4^ 

89. nilkens, J. A. Bahwa ini hikajat Djahidin dikarangken pada 

bahasa Melajoe oleh A. F. VOn de WalL Betawi, 1879. kl. 4». ^) De 9 is verkeerd geschreven, en zou ook een 4 kunnen zijn. L NEDEELANDSCH 008T-INDIË, 

186. Meursmge, A. Maleiaoh leesboek voor eerstbegixmenden en meerge- 
vorderden. [Nieuwe uitgave.] Vermeerderd door Mr. O. J. Grashuis. 
Eerste— Derde Stukje. Leiden, 1879, 80, 80. 3 deeltjes. 8». [Arab. en 
deels Lat. karakters.] 

255. •AbdéLUah bin «Abd&lq&dir Moensji. Hik&jat. (Tjap jang kadoea 
kali). (Singapoera , 1880). kl. 4o. Met illustraties. [Arab. karakters. Litho- 
graphie.] 

185. Habbema, J. Boenga rampai ia-itoe berbagai-bagai tjeritera. Batawi, 
1880. S: 

143. Hikajat si-Amin. (Herzien door D. G^rth van W\jk.). Batawi, 1880. 8*. 

142. Mioola, J. Lotgevallen van vijf toemenggoengs. Batavia, 1880. 8*. 
[Arab. karakters.] 

152. Oudemans, Dr. J. A. C. Ilmoe alam dikarangken pada bahasa 

Melajoe oleh A. F. VOn de Wall. Betawi , 1880. S\ Met illustraties en 
schetskaartjes. 

175. [Pfeiffer, Ida]. Qe^ah pëlaj&ran sa-orang pérampoean koeliling boemi 
térkarang daripada bahasa Wolanda oleh A. F. VOn Dewall. Bat4wi, 
sanat 1297 [= 1880]. 8». [Arab. karakters.] 

16. Leesboek (Maleisoh^ voor Inlanders , door A. F. von de Wall [naar 
eenige Maleiscbe handschriften bewerkt en uitgegeven]. I. Hikajat 
Bachtijar. II. Hikajat Masjhoedoe 'Ihakkoe. iU. Hikajat Indera 
Bangsawan. Batavia, 1880, 80, 81. 3 dln. 8: 

184. Hik&jat Pandjft-tandarail ia-itoe jang di-namai oleh órang Malajoe 
bikêjat Qalilah dfin Daminah. [Derde druk.] [Leiden , 1881 ?] 8o. 
[Arab. karakters.] [Maleisch Leesboek, VI.] 

201. Leesboek (Maleisch) voor eerstbeginnenden en meergevorderden. 

Derdo druk. 

VP Stukje. [Uitgegjeven en met aanteekeningen voorzien] Door H. N. 
van der Tuuk. Bevattende de Pandja-tandaran , Ta- 
milsohe omwerking van. . . : de Pantj a-tantra, vermaleischt 
door AbduUah ben Abdilqadir. 

Leiden, 1881. 8o. [Arab. karakters.] 

92. Lotgevallen van den Kanijil ia het Maleisch uitgegeven door F. L. 
Winter. Soerabaija, 1881. kl. 4o. Met platen. 

54. Maradjalan, Baginda. Sair tjeritera segala ambtenaar jang beroleh 
pangkctt dari kandjeng Goebernemèn atooe jaag di brentiken pangkatnja. 
[Met: Sairnja Djendral Michiels dan Komel de Brabant.] Tertji tak ka- 
doea kalinja. Betawi, 1881. kl. 8^ 

154. Toom , J. L. van der. Kitab pembatja&n dari hal perbilangan ilmoe 
alam. Betawi, 1881. 8«'. 

82. Leesboek (Maleisch) voor Inlanders, [naar eenige Maleische hand- 
schriften bewerkt on] uitgegeven door A. F. von de Wall. I. Hikajat 
Bacht\iar. II. Hikajat Masghoedoe'lhak. Batavia, 1881, 82. 2 dln. 
8". [Arab. karakters.] 

1. Abdoellah bin Abdelkader Moensji. Auto-biographie. Onveranderde 
uitgave [door H. C. Klinkert]. Leiden, 1882. 8o. Met illustratie. [Arab. 
karakters.] 

61. [Defoe, D.]. Hikajat Robinson Crusoë, térkarang pada bahasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan bahasa Wolanda oleh A. F. VOn de Wall. 
(Tjitakan jang ka-3). Batawi, 1882. 8<». Met illustraties. 

81. Wall, A. F. von de. Bahwa inilah hikajat binatang serta . . . enz. 
Betawi, 1882. 4o. Met platen. 

158. Gerth van Wijk, D. Berbagai-bagai peladjaran dari pada elmoe 
alam. Tjetakan jang ka-2. Betawi, 1883. gr. 12mo. ]^et illustraties. fih. MALEISGHE TEKSTEN. 297 

107. Berbagai-baKai Ijeritera, torkarang pada bahasa Melajoe dengan 
mengikoet karangan bahasa Balanda oleh A. 7. VOn de WalL (Tji- 
takan jang kedo^wa kali). Betawi, 1884. S». 

88. lae Kimhok. Sobat anak-anak. Buiienzorg, 1884. i)o. 

184. Qaeljoe, £. de. Timpalan Sair mengimpi dan Sair boeroeng. Batavia, 
1884. 8*. 

9. Sa4jarah Malajoe of de Maleiache kronieken. Naar de uitgave van 
Abdoellsh bin AbdeUcader Moenaji [opnieuw uitgegeven door H. C. 
Klinkert]. Leiden, 1884. 8o. [Arab. karakters.] 

106. TTilkens, J. A. Bahwa ini hikajat Djahidin dikarangken pada 

bahaea Melajoe oleh A. F. YOIX de WalL Tjitakan jang kedoewa kali. 
Betawi, 1884. 8*. 

2. Hüci^at Felandoek Ijiiiaka of de Beinaert de Vos der Maleiers 
voor de pers bewerkt door H. C. Klinkert. Leiden, 1885. 8». [Arab. 
karakters. Lithographie.] 

261. Bahw& inilah t^ikdjat Panlja Tandar&n jang di-namfl*i di dalam ba- 
h&sa Malajoe ^ikAjat GkOilft Damin6. Sing&poerft, 1887. kl.4*.[Arab. 

karakters.] 

263. (Qik^at Bftdja Handak bérpërang dengan [Ba]ginda 'AU.). ^) [SingA- 
poer&], (sanat 1804*? [= 1887]). kl. 4». [Arab. karakters. Lithographie.] 

256. «AbdAUah bin cAbd&lqAdir Moensji. Bahwft inilah djilid jang 1—2 
bagi hikajat . SingapoerA, 1887, 88 »). 2 dln. kl. 4°. [Arab. karakters.] 

50. [O-erth van Wijk , D.l. Beberapa tjeritera peroepamaan. (Herziening.) 
Tjitakan jang kadoewa kalinja. Betawi, 1888. 8». 

186. Habbema, J. Boenga rampai ia-itoeberbagai-bagai tjeritera. Herdruk. 
Batawi, 1888. 8». 

102. Hikajat orang terbangoen dari pada tidomja terdjempoet dari pada 
hikiyat Seriboe Satoe Malam oleh R. Brons Middel. Batavia, 

1888. S\ 

57. [Pfeiffer, Ida]. Kesah pelajaran kepoelau Kelemantan. Terkarang 
daripada bahasa Belanda oleii A. F. VOn de Wall. Tjitakan jang 
kedoewa kali. Betawi, 1888. 8°. 

37. Sair Soenoer ditoeroenkan dari ABC Melajoe-Arab dan diterangkan 
oleh A. Snaokey. Betawi, 1888. kl. 8°. 

80. The T[in] Ii[am]. Boekoe pan toon. Aken goenanja menglipoorken 
atie njang soesa. Soerabaia, (1888). kl. 8*. 

7. Abdoellah [bin Abdelkadir Moensji]. Verhaal van de reis van — 
naar Kalantan en van zyne reis naar Djeddah, in het Maleisch, voor 
de lithographisohe pers geschreven en van aanteokeningen voorzien door 
H. C. Klinkert. Leiden, 1889. S^. [Arab. karakters.] 

253. Bahwa inilah hikdjat Bachti&r jangs&ngat endah* tjaritèranja. Singa- 
poerft, 1889. kt. 4». [Arab. karakters.] 

26. Boen Sing Hoo. Boekoe Sair-Binatang : Landak, Koeda dan Sapi. 
Terkarang dalem bahasa Melaijoe rendah. Seroarang, 1889. 8*. Met 
illustraties. 

78. lAe Kim Hok. Orang prampoewan tertjaboet dari sair-sairan karang- 
annja . Bikaloewarken oleh KarBSeboom & C*. Batavia , 

1889. kl. 8«. ^) Deze titel is aldus aan het slot te vinden. Het jaartal is hoogst onzeker. 
*) De omslagen hebben: 1888, 89. 298 L NBDEELANDSCH OOST-INDIË. 

122. Wally A. F. VOn de. Doewa belas tjeritera dan peroepama&n terka- 
rang pada bahasa Melajoe. Pertjetakanjang ketiga kali. Betawi, 1889. 8«. 

6. Bloemlezing uit de Maleische geschriften , ten behoeve van de G-ouver- 
nements inlandsohe scholen en van hen ,. die het Malei sch met Latijnsoh 
karakter beoefenen , bijeengebracht door H. C. Elinkert. Kitéb boenga 
rampai, ataw... enz. Leiden, 1890. 8°. 

49. Boekoe pantoen dari tjeritanja Nonah Assohepoetster tersalin 

bahasa Melajoe . . . oleh H. Soerabaia , 1890. kl. 8». 

35. Boekoe tjerita-an hikajatnja Baron van Munohhausen tersalin ba- 
hasa Melajoe. Soerabaia, L1890?]. 8°. 

159. Gtorth van WJiJky D. Berbagai-bagai peladjaran dari pada elmoe 
alam. Tjetakan jang ka-3. Betawi, 1890. 8». Met illustraties. 

22. Hikmat SoeltfiXL Ibr&hlm ibn Adham wali Allah tèrlahirkan oleh 
A. Begensblirg. Bat&wi, 1890. 4\ [Arab. karakters. Lithographie.] 

101. Sj'air Midah Ijoemboewan tersalin dari pada hoeroef *Arab serta 
di sahken karangannja. [Met Voorwoord van A. Regensburg.] Batawi, 

1890. kl. 8'. 

88. Uilkens, J. A. Bahwa ini hikajat Djahidin.... dikarangken pada 
bahsisa Melajoe oleh A. F. VOn de Wall. Tjitakan jang ketiga kali. 
Betawi, 1890. 8o. 

100. Abdoel Halim. Beberapa sja'ir. Batawi, 1891. kl. 8<>. 

211. Brieven (Maleiaobe) van Sumatra's Noordoost- en Oostkust van aan- 
teekeningen voorzien , door C. Iiem , . . . en J. P. G. Krajjjt , . . . met . . . 
medewerking van J. A. van den Broek. Tweede herz. en verm. uit- 
gave. Delft f 1891. 40. [Arab. karakters. Lithographie.] 

71. [Defoe, D.]. Hikajat Bobinson Grusoë , terkarang pada bahasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan bahasa Belanda oleh A. F. VOn de Wall. 
(Tjitakan jang kaftmpat dan jang diperbaiki olehnja.) Betawi, 1891.8'*. 
Met illustraties. 

123. Hikajat Blbi Sabariahteratoer akangoenanjasembarangorangjang 
hendaq berbahasa Melajoe dengan sapertinja olih J. F. O. Kruyt. 
Delft, 1891. 8«. Met portret. 

203. Hikajat 1001 Malam ja-itoe tjeritera-tjeritera Arab, disalin kepada 
behasa Melajoe oleh . . . Q-. Franois, . . . dengan menoeroet karangan . . . 
Q. Keiler di dalam behasa Olanda. [N" 1—32.] Djilid 1— III. Betawi, 
1891— [92], 94[— 97], 97[— 1902]. 8 dln. gr. 80. Met illustraties. 

161. Hikajat... Napoleon Bonaparte atau Napoleon jang pertama, 
daripada . . . enz. Tersalin di dalem behasa Melajoe . . . oleh G. P. W. 
F[ranois]. Batavia, 1891. 80. Met portret. 

4. Hikajat Soeltan Ibrahim ibnoe Adaham walijoe'llah. Tlahiran ba- 
haroe [oléh A. Begensburg]. Batawi, 1891. 8«. 

251. Inilah hikmat Aboe Sammah jang têrlaloe amat endah^ . . . enz. 
[SingapóerA], sanat 1309 [= 1891]. kl. 4«. [Arab. karakters. Lithographie.] 

59. Maradjalan, Baginda. SjaMr nasèhat bagi sekalijan penggawaj. Pe- 
ngeloewaran baharoe. Batawi, 1891. kl. 8°. 

155. ^_^— _ Sjaf ir na§ihat bagi sakalian penggawaj. Pëngaloearan baharoe 
toeroef «Arab. Batawi, 1891. kl. 8«. [Arab. karakters.] 

187. Nalam pëngadjaran laki-XStëri. Batawi, 1891. 80. [Arab. karakters.] 

114. Nonah Boto. Bodja Melati ja-itoe boekoe pantoen roepa-roepa jang . . . 
dikarang si . L Batavia, 1891. kl. 8«. 

145. Oey Peng Long. Boekoe sair roepa-roepa seperti . . . enz. Batavia , 

1891. kl. 8«. hh. MALEI8GHE TEKSTEN. 299 

156. Toom, J. Ia. van der. Kitab pembatja&n dari bal perbilangan ilmoe 
alam. Tjitakan jang kadoea. Betawi, 1891. 8*. 

167. Winter Sr.^ C. F. Natsehat. Hal adanja istirakat ataa kasenengan di 
dalem roemah dan menarima deugen sa'chadarnja di karangken dalem 

babaaa Djawa oleh ... Di salinken dalem bahasa Malajoe. 

Oleh Mas Ngabeij Tirtoprodjo. [Met:] Dafbar dari perkatafta Melajoe 
tinggi. Soer^arta, 1891. 2 stukken in 1 omslag. 8<>. 

271. Bahwa inilah ^ikajat Alf Iiailah wa Iiailah ja-ini hikéijat Sariboe 
S&toe Mfilam jang tèrlaloelah amat endah' tjariter&nja. Bahagian 
1—5. [Tjitakan jang kadoe&?]. Singapoer&, 1891—94. 5 dln. kl. 4o. [Arab. 
karakters. Lithographie.] 

118. Atoeran soerat-soerat, terisi bebrapa tjonto soerat-soerat kiriman 
dan perdjandjian dan permoehoenan dan laen-laen sebageinja , . . . . 
Terkoempoel oleh G. Franois. Betawi, 1892. 2 dln. 8*. 

118. Bloemlesing uit Maleisohe geschriften, [met Aanteekeningen uitge- 
geven] door G. K. Niemann. Eerste Stuk. Vierde druk. 'sGraven- 
hage , 1892. 8». [Arab. karakters.] (Uitgave Kon. Instituut). 

248. Hhikajat Kalila dan Damina tersalin dari pada noschat Malajoe . . . 
oléh J. B. F. F. Gtonggnjp. [Met:] Aanteekeningen op de Hhikajat 

Kalila dan Damina met Latijnsche letter uitgegeven. [Tweede druk.] 

Leiden, 1892. 2 stukken in 1 band. 8». 

65. Idris Bek el Homra. Satoe tjerita jang benar dari Tanah Soetji 
dalam tahoen 1886. Tersalin dari behasa Arab oleh Ahmed Kiamil 
bin Abdoullah Kadri. Batavia, 1892. 8*. 

268. tnilah hUc^jat Sjah Mardftn. [Sing&poerél], (sanat 1309 [= 1892]). 
kl. 4<>. [Arab. karakters. Lithographie.] 

252. tnilah jang bërnam& hikmat Ahmad d&n Moehamad jang tërlaloe 
endah* tjariter&nja acléLnja. (Sing4poeréL, sanat 1309 [= 1892]). kl. 4». 
[Arab. karakters. Lithographie.] 

127. rOphuysen, Ch. A. van]. Ghabar Mama^ si Hetong. Eene Minang- 
kabausohe vertelling. Leiden , 1892. kl. 4o. [Minangkabausche tekst met 
Arab. karakters.] 

141. [Ffeiffery Idal. Kesah pelajaran ke-Mengkasar dan lain-lainnja , ter- 
karang pada bahasa Melajoe oleh A. F. Von de Wall. >) Betawi, 1892. 8o. 

221. Barang rahsia dari astana Konstantinopel. Biwaijat waktoe sekarang. 
(Tersalin dari Kitab bahasa Wolanda). Bagian 1—21. Batavia — Solo, 
1892, 99. 2 dln. kl. 8o. 

257. Bahwè inilah hiké)jat Ghol&m tjitéra r&dja< zaman dahoeloe kaléL . . . 
enz. (Singapoer&, sanat 1811 [= 1893]). kl. 4*. [Arab. karakters. Litho- 
graphie.] 

129. Boenga rampai ia-i toe berbagai-bagai tjeritera terkarang oleh A.F. 
von de Wall. 4« Stuk. Batawi, 1898. 8». 

139. Gerth van Wjjk, D. Hikajat si Saridin. Tjitakan jang kadoea kali. 
Batawi, 1898. 8». 

137. Habbema, J. Boenga rampai ia-i toe berbagai-bagai tjeritera. Tjitakan 
jang katiga. Batawi, 1893. 8o. 

36. Hikajat Don Juan atawa Tetamoe artja (de steenen gast) (tersalin 
dari kitab bahasa Wolanda) oleh B. M. ï>. B. *) alias Soeriodarmo. 
Bataviar— Solo , 1893. 8». 

84. Kesah pelajaran Naohoda Bontekoe terkarang pada bahasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan bahasa Belanda oleh A. F. VOn de Wall. 
Tjitakan jang kadoea kali. Betawi, 1893. 8*. ^) De titel van den omslag is hier genomen, als uitvoeriger. 
*) De omslag heeft: B. Ab. D. B. 802 I. NEDERLANDSen 008T-INDIË. 

70. 0[. . •] Sr. . .] Tjiang. Sair tjeriU di tempo tahon 1813 soeda kadja- 
dian di Batawi, terpoeagoet tjeritanja dari boekoe „Njaie Dasima". 
Tjitakan jang pertama. Batawi, Uap Goan Ho , 1897. 12mo. Met portret. 

80. T. T. H. Pantoen kembang-rampe. Batavia, 1897. ki. S». 

88. Sair hikajat si MiBkin dipindahken oleh Bismillahi 'rrahmani 
'rrahim. Betawi, 1897. kl. 8«. 

48. Tan Tjeng Nio, Nona. Sair tiga sobat nona boedjang di eret oleh 
baba pranakan Tangerang. Di koempoelken oleh Intjé ..Ismail". 
Betawi, 1897. kl. 8». 

67. Tjarita (Tiga) ia-itoe I. Karameijan jang tergangoe *). II. Njai Tassiëm. 
III. Sahirah. Ini tjarita... enz. Batavia, Tjoe Toei Yang, 1897. 8». 

174. Bahwa !ni hikSjat 'Ala-ald£n têrkarang pada bah&sa Malajoe oleh 
A, P. von l)ewall. BatAwi, 1898. 8», [Arab. karakters.] 

157. Biegman, G. J. F. Ilmoe alam. (Natuurkunde). Betawi, 1898. 8*. Met 
illustraties. 

20 & 20a. Bloemlezing (Groote) uit de Maleische handschriften in proza 
en poëzie. Bijeengebracht en voor de lithographische pers bewerkt door 
H. C. Klinkert Sr. Leiden, 1898. 8o. [Arab. karakters.] [2 Ex.] 

25. Boeng^rampai ja-itoe 13 tjerita-tjerita jang endah-endah. Betawi, 
1898. kl. 4». 

140. Gerth van Wyk, D. Hikajat si Saridin. Tjitakan jang kaempat. 
Betawi, 1898. 8». 

28. Hikajat Sinbad, têrkarang pada behasa Melajoe dengan mengikoet 
karangan bahasa Belanda oleh A. F. VOn Dewall. Tjitakan jang 
katiga kali. Betawi, 1898. 8». 

84. Kesah pelajaran Naohoda Bontekoe. Têrkarang pada behasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan behasa Belanda oleh A. F. VOn DewalL 
Tjitakan jang katiga. Betawi, 1898. 8^. 

15. Leesboek (Maleisch) voor Inlanders, door A. F. von Dewall [naar 

eenige Maleische hanaschriften bewerkt en uitgegeven]. 2** druk. I. 
Hikajat Bachtqar. Batavia, 1898. &*. 

116. Melati van Java [= Sloot y Maria]. Dari boedak sampe djadi radja . . . 
tersalin dalem bahasa melajoe renda oleh F. Wiggers. Batawi, 1898. 
2 dhi. 80. 

128. Mioola, J. Lotgevallen van vijf temenggoengs. [Herdruk.] Batavia, 
1898. 8o. [Arab. karakters.] 

16Q. OudemanSy Dr. J. A. C. Ilmoe alam . . . dan dikarangken pada behasa 
Melajoe oleh A. F. Von Dewall. Tjitakan jang kadoea. Betawi, 1898. 
8o. Met illustraties en schetskaartjes. 

86. Sjair Djoeragan Boediman alias Djohor Ma-anikam dengan 
Sultan Jahja. (Terpetik dari boekoe sjair hoeroef Arab) têrkarang oleh 
yyBoeli-Boeli". Batavia, 1898. 8^ 

190. Tan Teng Kie. Sair Kembang. Batavia, Tjoe Toei Yang, 1898. kl. 8o. 

85. Tjerita Aboe Na was dengan Badja Hcuroenarrasid di negri Bagdad. 
Tjitakan jang ke-ampat. Batavia, 1898. kl. 8°. 

241. ITilkenS, J. A. Bahwa ini hikajat Djahidin . . . . dikarangken poela 
pada behasa Malajoe oleh A. F. VOn Dewall. Tjitakan jang keëmpat 
kali. Betawi, 1898. 8®. 

193. Ang I Tong. Inilah ))antoen pelawanan orang Panipi dan pantoen. 
waktoe kadatangan Prins Frederik Hendrik di Ambon dan pantoen 
Kapitan Ambon serta lagi... enz. Batavia, 1899. kl. 8o. ^) Lees: terganggoe. Mi. MALEISCHE TEKSTEN. 803 

171. Atoeran soerat-soerat, terisi bebrapa tjonto soerat-soerat kiriman 
dan perdjandjian dan permoehoenan dan laen-laen sebageinja , . . . . Ter- 
koempoel oleh G*. Franois. Tjitakan jang ka 2 kali. Betawi , 1899. 8o. 

197. Habbema, J. Boenga rampai jaitoe berbagai-bagai tjeritera. Tjitakan 
jang kalima. Betawi, 1899. 8". 

189. Hooff, J. E. Boekoo tjarita Baden Soekarman jang... enz. Batavia, 
Tjoe Toei Yang, 1899. kl. 8o. 

73. — ^— ï) Boekoe tjerita prampoewan pande jang betoel blon brapa 
lama soeda kedjadian di tanah Djawa. Batavia, Tjoe Tooi Yang, 
1899. kl. 8o. 

207. Iken , D. Hikajat doenia. Ditjèritërakan dèngan rengkas kata. I. Hikajat 
doenia jang lama. Betawi , 1899. 8^. 

226. Iiie Klinhok. Sobat anak-anak. Tjitakan katiga kali. Batavia, Tjoe 
Toei Yang, 1899. kl. 8o. 

222. Iiuoretia Borgia of kinderliefde en moedermoord. Tersalin dari bahasa 
Wolanda kapada bahaaa Melajoe. Menado, 1899. kl. 8o. 

95. IflTona Boedjang. Boekoe pantoen .... koempoelannja si , akan 

goenanja orang moeda , jang . . . enz. Tjitakan jang katiga. Batawi , 

1899. kl. 8». 

208. NoxLah Boto. Bo^ja Melati ja-i toe boekoe pantoen roepa-roepa jang . . . 
dikarang si . Tjitakan jang katiga kali. Batavia, 1899. kl. 8o. 

51. Oesman bin Jahiia, Sarjd. Ini boekoe bernama: lampoe bertjahja 
mengataken perihal doewa perangi manoesija. Betawi, 1899. kl. 8^ 

181. [Pfeiffer, Ida]. Kesah pelajaran ka poelau Kelemantan. Terkarang 
dari pada bah&sa Belanda oleh A. F. von Dewall. Tjitakan jang 
katiga kali. Betawi, 1899. 8». 

192. Tan l^eng Nio, Nona. Sair tiga sobat nona boedjang di eret oleh 
baba pranakan Tangerang .... di koempoelken oleh Intjé ,J[8mail''. 
[Herdruk.] Betawi, 1899. kl. 8^. 

220. Dumas, A. Tjerita dari tanganja mait samboengan Graaf de Monte 
Christo. Di tjeritakan dalam bahasa Melajoe rendah dengan menoeroet 
djalan jang gampang. Bagian 1 — 7. Batavia, 1899—1900. kL 4o. 

280. Boek panton deri waktu Bwool masok di Menado pada tahoen 1876. 
Menado, 1900. 12mo. 

212. Hikajat Baohtljar. Diiohtisarken dan ditlahirken oleh A. F. VOn 
DewalL Tjitakan jang ketiga kali. Betawi, 1900. 8o. 

285. Hikl^at Tjandér& Hasan di-iohtisarkan dAn di-l&hirkan oleh A. F. 
von DewalL Batawi,' 1900. 8». [Arab. karakters.] 

227. Kommer, H. Tjerita Nji Paina. [En:] Nji Sarikem. Tjitakan jang 
pertama kali. Batavia, 1900. 2 deeltjes in 1 omslag, kl. 8**. 

282. — — Tjerita Njonja Kong Uong Nio. Satoe toean tanah di Baba- 
kan af deeling Tangerang, . . . enz. Tjitakan jang pertama kali. Batavia, 

1900. kl. 80. 

228. -..._-. Tjerita Siti Aisah. Ataa . . . enz. Tjitakanjang pertama kali. 
Batavia, 1900. kl. 8*. 

223. Pangemanann , F. D. J. Tjerita si Tjonat , satoe kapala Penjamoen 
di djaman dahoeioe kala. Batavia, Tjoe Toei Yang, 1900. kl. 8». 

237. Biegman, Q. J. F. *Ilmoe «alam. (Natuurkunde). Tjitakanjang kedoea. 
Betawi, 1901. 8o. Met illustraties. 

246. — Sajangilah binatang! Betawi, 1901. 8». 1) Er staat hier: Hoof; lees: Hooff. 804 L NEDEBLANDSCH OOST-INDIË. 

286. Qerth van W|jk, D. Hikajat si Saridin. Tjêtakan jang keempat. 
Betawi, 1901. 8o. 

217. Hikfijat Baohtiltr di-iohti^arkan dan di-t&hirkaa oleh A. F. von 
l)ewall. Tjitakan jang kadoea k&li. Batawi, 1901. 8o.[Arab. karakters.] 

238. Hiki^C^^ Sinbad, terkarang pada bahasa Melajoe dengan mengikoet 
karangan bahasa Belanda oleh A. F. von DewalL Tjêtakan jang 
kaempat kali. Betawi, 1901. 8o. 

281. Johannies, K. E. Boek panton deri waktoe goenoeng api meletoes di 
Siauw pada 21 hb. December 1900. Menado, 1901. kl. 8». 

240. Keaah pelajaran Naohoda Bontekoe. Terkarang pada behasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan behasa Belanda oleh A. F. VOnDewall. 

Tjêtakan jang kaempat. Betawi, 1901. 8*. 

289. Mioola, J. Lotgevallen van vijf temenggoengs. Batavia, 1901. 8o. 
[Arab. karakters.] 

234. [Pfeiffer 9 Ida]. Kesah pelajaran ka Mengkasar dan lain-Iainnja , ter- 
karang pada behasa Melajoe oleh A« F. von Dewall. Tjêtakan jang 
kadoea. Betawi, 1901. 8o. 

229. Put^ 9 M. H. Boek Panton deri hal hoeroe-hara jang soedah djadi di 
Soemalata pada tahoen 1899. Menado, 1901. kl. 8o. 

244. Toom, J. L. van der. Kitab pembatja&n dari hal perbilangan ilmoe 
alam. Tjêtakan jang katiga. Betawi, 1901. 8o. 

226. [Defoe , D,], Hikajat Bobinson Crusoë , terkarang pada bahasa Melajoe 
dengan mengikoet karangan bahasa Belanda olëh A. F. VOn DewalL 
(Tjêtakan jang keenam kali). Betawi, 1902. 8*. Met illustraties. 

245. Qerth van W|jk, D. Berbagai-bagai peladjaran dari pada *ilmoe 
<^alam. Tjêtakan jang kelima. Betawi, 1902. 8*. Met illustraties. 

218. Leesboek (Maleisoh^, door Dr. H. N. van der Tuuk. Derde druk. 
's Gravenhage , 1902. kl. 4^. [Arab. karakters.] (Uitgave Kon. Instituut). 

219. Meraier, A. Bahasa (ba^a) Malayou. Langue malaise. Teztes faciles 
transcrits et annotés, extraits de... Tèka-tèki terbang [sic] et 
Ségala djènis hikayat kapandèyan. Angers, 1902. pet. in-4o. [Deels 
Arab. karakters.] 

242. Najoan, J. S. Kitab sjair. Menado, 1902. kl. 8*. 

283. [Pfeiffer , Idal. Kissah pelajaran kepoelau Kelemantan. Terkarang dari 
pada bahasa Belanda olêh A« F* VOn Dewall. Tjêtakan jang keempat 
kali. Betawi, 1902. 8'. 

248. Tan T[jing1 L[iang] (en) Ys Eandar, A. R. Mooohamad. Pan- 
toen „Indra Sedjatie''. Batavia, 1902. kl. 8». 

17. Toom, J. II. van der« Kitab pembatjaan dari hal perbilangan *ilmoe 
*alam. Tjêtakan jang keempat. Betawi, 1902. 8°. 

247. FaosimilÓB van eenige Maleisohe brieven met arabisoh-maleisoh karakter 
b^eengebraoht door &. C. Klinkert. Leiden, 1903. 4*. [Lithographie.] 

249. IiOesboek (Maleisch) bevattende proza-stukken en een volledig ver- 
halend gedicht (Salr [sud&gar bodoh]) door Dr. A. A. Fokker. 

Zutphen, (1903). 8o. 

260. Leesboek (Malelsoh), door Dr. H. N. van der Tunk. Vierde druk. 
*s Gravenhage , 1908. kL 4». [Arab. karakters.] (Uitgave Kon. Instituut). 260. Bahwa Inilah hikêjat Pagar Madi jang tèrl&loe endah' . . . ens. [I.] 
Singapoera, z. j. kl. 4*. [Arab. karakters. Lithographie.] hh. MALEISCHE TEKSTEN. 306 

24. [Brieven fMaleisohe) , uitgegeven door de Akademie te Delft.] Z. pi. 
of j. 14 stuks in 1 omslag, fol. [Arab. karakters. Lithographie.] 

224. [Fao-simile'B van Maleische brieven.] [Batavia] , z. j. 8 .stuks in 1 omslag, 
fol. (Arab. karakters. Lithographie.] 

264. Hambalnh [sic] jang beruama hikfijat B&djaSolal]nft]l.[Singdpoeral , 
z. j. kl. 4*. [Arab. karakters. Lithograpliie.] 

266. Inilah hÜL^at Sam&'Oen pr^rangnja dengnn Aboe Djahil adauja. [Siuga- 
poera] , z. j. kl. 4". (Arab. karakters. Lithogniphie.) Cat. Kol. Bibl. 15/Ö,()4. 20 H. Javaansche teksten. 26. Radja Pirangon (Het boek), of de geschiedenis van Nabi Moesd. , een 
Javaanaohe legende; uitgegeven door T. Boorda. 's Q-ravenhage , 
1844. kl. 4: 

196. rsérat Wiwaha djarwa inggih scrat Mintaraga sékar matjapat . . . 
Uitgegeven .... door J, F. O. Gfreiioke.] [Overdruk „Verhandelingen 
van het Bataviaasch Genootschap", XX.) [Batavia, 1844]. gr. 8". [Ex. 
op groot papier.] 

214. Wetten ( Javaansohe) ; namelijk de Nawala-Fradata,deAiiggér- 
Sadasa, de Anggèr-Agéng, de Anggèr-Goenoeng en de Anggér- 
Aroebiroe, uitgegeven door T. Boorda. Amsterdam, 1844. 4o.[Exem- 
plaar van Prof. Roorda-zelven , met correcties en aanteekeningen van 
zijn hand.] 

58. Brata-joeda (De) , de Barna en de Ardjoena-sasra. Drie Javaansche 
heldendichten , in Javaansch proza verkort door C. F, Winter Sp., . . . 
uitgegeven [met Voorberigt, en register der eigennamen] doorT.Boorda. 
Amsterdam, 1845. 4». 

20 & 20a. Javaanaohe brieven, berigten, verslagen, verzoekschriften, bevel- 
schriften, .. . en andere soortgelijke stukken; naar handschriften uit- 
gegeven door T. Boorda. Amsterdam, 1845. 4o. [2 Ex.] 

25 & 25a. Duizend en één Naoht, ; naar de Nederduitsche vertaling 

in het Javaansch vertaald door O. F. Winter Sr. , . . . ; uitgegeven 
door T. Boorda. 's öravenhage , 18i7, 49. 2 dln. 4». [2 Ex.J 

8. Sohmid, C. ') Eonige anecdoten en honderd leerzame verhalen..., 
in het Javaansch vertaald door C. F. Winter Sr. met Bijvoegsels bij 

het Woordenboek, , door T. Boorda. Delft, 1850. 8 dln. in 1 band. 

gr. 12'«o. 

93. Bastiaans ') , B. F. Tjarita ginoeritakên. Sèmawis , 1853. 8'*. 

120. Lajang dongeng ing satochewan, tinoeroen saka ing tèmboeng Wa- 
landa lan tèmboeng Enggris dening ... C.F. Winter. Betawi, 1854. 8*. 

90. Darmawasita , tcgésepitoetocrbètjik, toetoeroenan saka ing tèmboeng 
Walanda lan tèmboeng Enggris, kang anoeroen . . . C. F. Winter. 
Bëtawi, 1855. 8». 

206. Fao-simile's van Javaansche brieven, in gebruik bij het onderwijs in 
't Javaansch, bijeengebracht door T. Boorda. [Leiden, ± 1855). fol. 

163. Iiajang pipiritan saka ing paribasan sarta woelang Walanda , 

kang angarang ... O. F. Winter. Soerakarta , 1855. 8*. 

92. Poenika Ijarüose aneh kalih atoes kawan dasa sakawan , tinè^ak 
.saking tèmboeng Walandi, oetawi saking tèmboeng Inggris dening .. . 
C. F. Winter. [Haarlem?], 1856. 8^ 

13 & 13a. Adji-Saka (Het boek) , oude fabelachtige geschiedenis van Java, 

tot aan de stichting van Mfi.dj&-p.aït, .... uit de poëzie in Javaansch 

proza overgebragt door C. F. Winter, Sr. Uitgegeven door 

J. J. B. Gaal en T. Boorda. Met een uitvoerig Bijvoegsel tot het 
Woordenboek der Javaansche taal [door T. Boorda]. Amsterdam, 
1857. 2 dln. in 1 band. 8°. [2 Ex.] (Uitgave Kon. Instituut). 

') Lees: O. VOn Schmid. — De twee Jav. teksten hebben tot jaartal: 1849. 
*) Er .staat: Bastian. U. JAVAANSCHE TEKSTEN. 307 

9. [Sohmid, C. VOn]. Vervolg der anecdoten en leerzame verhalen, in 
net Javaansüh vertaald door C. F. Winter Sr., uitgegeven door T. 
Boorda. Delft, 1867. >) 3 dln. in 1 band. gr. 12nio. 

10. [Fakoe Boewana IV]. Sërat Woelang Beh sêkar matjapat. BaU- 
wijah, 1858. kl. 4o. 

132. Sërat Tapêl Adam , kidoeng matjapat , . . . sampoen kaprikna . . . dening 
Mas Kramadiwiija. Bètawi, 1859. 4». 

100. Falmer van den Broek , Dr. W. Javaansche landmeetkunde. Batavia , 
1862. 8o. Met platen. 

18. Winter Sr., C. F. Javaansche samenspraken. I. Zamenspraken over 
verschillende onderwerpen. Uitgegeven door T. Boorda. Tweede druk. 
II. Zamenspraken oversalokas, paribasans, wangsalans en andere on- 
derwerpen. Uitgegeven met een Bijvoegsel bij het Ja vaansch Woorden- 
boek door S. Keyzer. Amsterdam, 1862, 58. 2 dln. in 1 band. 4^ 

95. (Marta Winata, Raden Angabehi). Poeuiki isi pcpëtikan piwoelang 
prajogi. (Samawis, 1863). kl. 8». 

91. Darmawasito y zedeleer vertaald uit het Nederlandsch en Engelsch 
in het Javaansch , door C. •) F. Winter [Sr.]. (Nieuwe uitgave.] Bata- 
via, 1864. 8o. 

121. Iiajang dongeng ing satochewan sapanoenggalane, tinoeroensakaing 
têmboeng Walanda lan tcmboeng Enggris dening . . . C. F. Winter [Sr.]. 
[Nieuwe druk.] Bëtawi, 1864. 8". 

72. [Sohmid y C. VOn]. Verzameling van zedelijke verhalen, uit het Uol- 
landsch vertaald door C. F. Winter, Sr. [Nieuwe uitgaaf.] Batavia, 

1864. 2 dln. 8». 

161. Verhalen (Versohillende) , *) uit het Hollandsch en Engelsch vertaald 
door C. F. Winter, Sr. Tweede druk. Batavia, 1864. 8«. 

44. Dllizend-en-één Naoht. Eenige vertellingen uit de Arabische ; 

naar de Nederduitsche vertaling in het Javaansch vertaald door C. F. 
Winter, Sr., uitgegeven door T. Boorda. [Herdruk.) Leiden, 

1865. 4o. 

135. Poenika aèrat Manikmaja, babonipoen saking na^ari Wèlandi, saha 
sampoen kapriksa dening . . . [Dr. J. J. de] HoUander. Ka-étjap kang 
kaping 2. Bëtawi, 1865. 8«. 

45. [Bangga Warsita, Baden Ngabehi]. Sërat Pandji Djajeng Ti lam , 
kidoeng matjapat, babonipoen saking nagari Soerakarta. Bëtawi, 1865. 8". 

109. Wenken voor den onderwijzer. Batavia, 1865. 8". 

216. [Fae-aimilé'B van Javaansche brieven.] [Batavia, d: 1866]. fol. 

50. Poenika kagoengan dalem sèrat Fasinden. Samawis, 1866. 4". 

6. Poenika *) sérat wahosan, pëtikan saking anggér nagari, bab 
koe wadjibani poen para loerah 4oesoen, mawi sékar matjapat , soepados . . . 
enz. Samawis, 1866. kl. 4^ 

203. Sèrat IiOkapala, anjarijosakên lampahipoen karaton kakalih ing Loka- 
pala kalijan Ngalëngka, sarta . . . enz. Ka-êtjapakën dening . . . [Dr. W.] 
Falmer van den Broek. Sémawis, 1866. 4». 

5 & 5a. Winter, C. F. Iki pcpëtikan saka patjëla^on têmboeng Ngoko, 
Krama toewin Madya, .... ka-ètjapake dening . . . T. Boorda. Amster- 
dam—Haarlem, 1866. 8*. [2 Ex.] *) De drie Jav. teksten hebben resp. tot jaartal: 1855, 56, en 54. 

*) Er staat foutief: K. 

*) De Jav. titel begint: l^arjjos aneh-aneh, tinë^ak . . . enz. 

*) Hiervóór staat nog: „Nalika nganggit srat poenika tahoen 1793," 308 I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 

180. Merto Atmodjo (Mas Beij). Elf verhalen in poëzij. Batavia, 1868.8». 

168. Sërat Wiwalia djarwa. Anjarijosakon Sang Ard joena tapa. Ka-otjap- 
aken dening . . . [Dr. W.] FaLmer van den Broek. Bat awi, 1868. 8". 

155. rSoeijadjaja, Bahaden Pandji]. Pocnika sërat rocmpakanipocn kareta 
Tramway »), di poen- was tani tjara Djawi . . . enz. Ka-anggit mawi sèkar 
matjapat. Batawi, 1869. 8°. 

78 & 78a. Wajangverhalen (De) van Fala-sara, Fandoe on Raden 
Fandji, in het Javaansch, met Aanteekeningen 'door T. Roorda. 

's Gravenliage , 1869. 8". [2 Ex.] (Uitgave Kon. Instituut). 

145. [ Atmadikara , Raden]. Poenika sërat wahosan, tjarijosipoen tatkala 
pasamoewan agëng ing nagari Batawi, mawi sëkar matjëpatan. Sama- 
wis, 1870. 4». 

175. Carlier % A. B. Sërat Toegoe , anjarijosakën lampahipoen Kaki Bai^^^^i^g 
...enz. Samawis, 1870. 8^ 

51 & 5 La. [Haméngkoe Boewana V]. Sërat ka^^a ringgit tijang lampahan 
Ganda Wrëdaja jasanipoen soewargi ingkang Sinoewoen Kangdjëng 
Soeltan kaping 5, ngloeloeri jasanipoen ingkang ejang tjanggah soe- 
wargi ingkang Sinoewoen Kangdjëng Socitan kaping 1. Samarang, 
1870. fol. [2 Ex.) 

70. Sèkar Kawi. Batavia, 1870. langw. 8^ Met notenschrift. 

15 & 15a. Winter [Sr.] , O. P. sërat anjariosakën bab tcntrëm salëbëting 
grija, sarta bab panarimah ing satitah . . . . ka-ëtjapakën dening ing- 
kang poetra... C. F. Winter [Jr.]. Soerakarta, 1870. kl. 4». [2 Ex.] 

181. Geschiedenis van den Kapitein Marion overgebracht uit het Neder- 
landsch in het Javaansch (prosa) door Raden Kartawinata. Batavia, 
1872. 8". 

179. Krama Frawira, Mas Ngabehi. Sërat bantah kakalib . . . kangibara- 
takën dening . Samarang, 1872. kl. 4°. 

108. Lessen voor den leerling. Tweede druk. Batavia, 1872. 8°. 

11 & 11a. Poenika sërat Babad bè^ahipoon ing Mangir, anjarijosakën doek 
Kjahi Wanabaja, këpanggihipoen kalajan Raden Adjëng Pérabajoen, 
ngantos . . . enz. Kapëtik sarta ka-ewahan dening Raden Wadana 
Sasrawinata. Samarang, 1872. kl. 4». [2 Ex.] 

154. Poenika rérat Fanijadrija. Këkarangan sangking kitab pinangkane, 
mawi sëkar. Samarang, 1872. 8". 

150. Tjar^OS anell-aneh., tinë^ak saking tëmboeng Wëlandi , oetawi saking 
tëmboeng Inggris, dening... C. F. Winter [Sr.]. [Nieuwe druk.) 
Haarlem, 1872. 8". 

102. Wenken voor den onderwijzer. Tweede druk. Batavia, 1872. 8"*. 

28. William Okele\j en De Schoenen van den ouden Kasam vertaald 
uit het Nederlandsch in het Javaansch door Raden Kartawinata. 
Batavia j 1872. 8°. 

119. Astranagara (Rahadcn Pandji). Sërat Endradjaja. [Nieuwe uitgaaf.1 
Samarang, 187B. 8". 

3. Bocliari (Imam). Poenika sërat Tadjoe Salatin, anjarijosakën lalam- 
pahanipoen para ratoe, ingkang nista madya oetami, tocwin lalampa- 
hanipoen para pan^ita . . . . mawi kasèkarakën. Samarang, 187B. kl. 4". 

184. Haméngkoe Boewana VI. Poenika kagoengan dalem sërat . . . Fa.- 
sintjlen . . . ingkang angrëng^ani katjlaton nagari ing Ngajoegyakarta 
Adiningrat. Samarang, 1873. 8**. 

*) Er staat: Tremwe. 

*) Er staat in Jav.: Karlt ii. JAVAANSCHE TEKSTEN. 809 

32. Beis (De) van Kapitein Bontekoe vertaald uit het Nederlandsch in 
het Javaansch door Baden Kartawinata. Batavia, 1873. 8^. 

68. Poenika sërat Babad Fètjina, anjarijosakén doek ri kala bé^ahipoen 
ing nagari Kartasoera , . . . enz. Samarang, 1874. 8». 

160. l^ariOB saé petikkan sak ing serat Tapel Adam. Batavia, 1874. 8*. 

30. Darmawasito , zedeleer vertaald uit het Nederlandsch en Engelsch 
in het Javaansch , door C. ') F. Winter [Sp.]. Tweede druk. Batavia , 
1875. 8o. 

211. Javaansohe brieven, berigten, verslagen, verzoekschriften, bevel- 
schriften,.. . en andere soortgelijke stukken, naar handschriften uitge- 
geven door T. Boorda. Tweede herziene druk door A. C. Vreede. 
Amsterdam, 1875. 4°. 

39 & 39a. Merto Atmodjo (Mas Beij). Elf verhalen in poëzij. Tweede druk. 
Batavia, 1875. 8». [2 Ex.] 

103. Serat K^wi Daaanama kawédalakèn dening ... F. L. Winter. Soera- 
karta, 1875. 8». 

152. Sérat Sewoe Satoenggal Daloe*), têijlakan saking tanah Arab, 
mawi kasëkarakën. Samawis, 1875. 8o. 

122. Vertaling van een ze ven-en- vijftigtal fabelen en dergelijke (door 

C. F. Winter [Sr.]) met toepasselijke spreuken. Tweede druk. 

Batavia, 1875. gr. 12™©. 

99. Falmer van den Broek, Dr. W. Javaansch [e] landmeetkunde. Derde 
druk. [Met:) Toetoege iajang ilmoe oekoer boemi Land- en water- 
passen , karangane ... Dr. J. J. van Limburg BrOUWer. Batavia , 

1875, 76. 2 deeltjes. 8*. Met platen en illustraties. 

110. rSohmid, C. von]. Verzameling van zedelijke verhalen, uit het Hol- 
landsch vertaald door C. F. Winter, Sr. Tweede druk. öamarang, 

1876, 75. 2 dhi. 8°. 

117. Abdoellah Ibnoe Sabar bin Arkebah (Baden). Beis naar Nederland . . . 
door hem zelf beschreven. Batavia, 1876. 8". Met plattegrond. 

27 & 27a. Darmo Broto (Kaden Arjo). Tjariosing negari Padang. Batavia, 
1876. 8». [2 Ex.) 

213. [FaC-Etimilé'B van Javaansche brieven , bijeengebracht door H. L. Ch. 
te Mechelen]. [Batavia, ±: 1876]. fol. 

171. Oudemans, Dr. J. A. O. Ilmoe Alam of wereldbeschrijving voor de 

inlandsche scholen. I* Stukje Uit het Hollandsch vertaald in het 

Javaansch door Raden Mas Ario l^ondro Nagoro. Samarang, 1876. 
8". Met platen en tabel. [Verder niet verschenen.) 

43. GfresohiedeniB van Seoh Abdoerahman en Abdoerahim vertaald 
uit het Soendaasch [van Raden Hadji Moehamad Moesa] in het 
Javaansch door Raden Angga Baja. Batavia, 1877. S". 

41. Poenika tjar^jos aneh kalih atoes ka wan dasa sakawan, tinë^ak 
saking temboeng Walandi , oetawi saking temboeng Inggris, dening . . . 
C. F. Winter [Sr.]. (Herdruk). Batawi , 1877. 8». 

116. Foensen, C. Ontjen-ontjen. Serat wahosan. BatAwi, 1877. 3 dln. 8o. 

118. Sastro Darmo (Raden Arjo). Beschrijving van Batavia naar eigen 
aanschouwing. [Nieuwe uitgave.] Batavia, 1877. 2 dln. 8'. 

37. Ijermin mata (Javaansche). Uit het Maleisch vertaald door Mas 
Marto Taroeno. Samarang, 1877. 8». <) Er staat foutief: K. 

*) Op den omslag staat eerst: „Duizend-en-één Nacht. Arabische vertellingen." 810 L NEDERLANDSen OOST-INDIÊ. 

40. Poenika IjarjjOB aneh tiga bélah tinë^ak saking tcmboeng Walandi, 
oetawi saking tèmboeng iDggris, dening... C. F. Winter [Sr.]. Bë- 
tawi, 1878. 8'. 

35. Poenika tjarijos Fantjatandran , tato^akan saking tèmboeng Mala- 
djëng, kadjarwakakèn awit... enz. Bëtawi, 1878. 8". 

36 & 36a. Sérat Kanlgil , . . . Javaanscbe vertellingen , bevattende de lotge- 
vallen van een kantiil, een reebok, en andere dieren. Voor de uitgave 
bewerkt door Dr. W . Falmer van den Broek, 's Gravenhage , 1878. 
8». (2 Ex.] (Uitgave Kon. Instituut). 

33. Sérat Barna sëkar matjapat. [Samarang] , 1878. kl. 4?. 

114. l^arüos kalihwèlas, kabasakakën Maladjéng ^atèng . . . E. F. 

VOn Dewall, kadjawekakcn ^atèng Mas Ngabei Bèksatènaja. Ba- 

tawi, 1878. 8». 

2 & 2a. [Moehamad Moesa, Raden Hadji]. Pandji Wocloeng uit het 
Soendaasch in het Javaan.sch bewerkt door Pangeran Adipati Ario 
ManglLOe Negoro [IV] mot verklaring der daarin, voorkomende 
Kawi-woorden. Batavia, 1879. H\ [2 Ex.] 

112. BoewJja Darmaradya (Baden). Sërat Dario Prodjo Darmo. Poenika 
sërat Darja Pradjadarma. Batawi, 1879. 8". 

42. Sekar Kawie (Javaansoh). Tweede druk. Batavia, 1879. lang w. 8». Met 
notenschrift. 

29 & 29a. Sérat Kantjil, awit kantjil kalahirakèn ngantos doemoegi pëdjah- 
ipoen mawi kasékarakêu. [Nieuwe uitgave.] Samawis, 1879. 8". |2 Ex.] 

147. Sérat tjarijosipoen pérang ing nagari Nederlan , kala in^ tahoen 1815... 
Kato^ak saking tëmboeng Walandi dening ... O. F. Winter [Sr.] . . . 
kawèdalakèn dening ingkang wajali ... F. Ii. Winter. Ngajogjakarta , 
1879. 80. 

113. Sérat tjarijos lalampahanipoen Praboe Oema Jon Fal, katë^ak 
(oetawi kasalin) saking (sërat) Dalang awata segala tjarita enz. dening 
Mas Ngabehi Erama Frawira. Batawi, 1879, 80, 81, 82. 4 dln. 8«. 

77. Bragola Moerti, inggih poenika pemoetanipoen kalangènan dalem . . . 
ringgit tijang lëlampahan Bragola Moerti. Ngajogyakarta , 1880. 8®. 

53. [Frawira Soedira, Mas]. Socrat pëladjaran bëtjik. Batawi, 1880. 8». 

71. Sérat Dewa Boeiji sëkar matjapat, Katëtjlak saking sërat sëkar 

Kawi dening Mas Ngabehi Erama Frawira. Samarang, 1880. kl. 4». 

101. Sérat Menak Foerwakanda, awit . . . enz. Mawi kasëkarakën. Sama- 
wis, 1880. kl. 40. 

4. Sérat Fragiwa, mawi sëkar, kadjarwakakën dening Baden Mas 
Sasradiwilja. Ngajoegyakarta , 1880. 8». 

16. Sérat wangsalan Fasinden ba^aja loewin srimpi ing Soerakarta. 
Samarang, 1880. 2 stukken in l omslag. 8*. Met platen. 

38 & 38a. Soeija Widjaja (Raden Pandji). Poenika sërat Naluwasa Nala- 
satya. Batawi, 1880. 8». [2 Ex.] 

34. [Defoe, D.]. Sërat lalampahanipoen Robinson Crusoc '),të(Jakan saking 
tëmboeng Walandi, dipoen-basakaken Maladjëng (Jatëng . . . A. F. VOn 
Dewall, kadjawekakën ^atëng Mas Ngabehi Béksaténaja. Batawi, 

1881. 8». 

14 & 14a. Badja Firangon (H(!t boek), of de geschiedenis van Nabi Mop.s&, 
uitgegeven door T. Boorda. Tweede uitgaaf [met kritische Aanteeke- 
ningen] door J. J. Meinsma. Leiden, 1881. kl. 4«. [2 £x.] 1) £r staat: Groesoe. 44. JAVAANSCHE TEKSTEN. 8U 

7. Sërat Damar Woelan, awit djoemënëngipoen Praboe KenyaMahos- 
pahit, ngantos doemoegi Damar Woelan... enz. Samarang, 1881. kl. 4**. 

148. Stlbbe [Lzn., S.]. *) Tjarita bêtjik. Anjaritakake ka-anane srèagenge 
rëmboelan lintang lan boemi . . . . , kasalinan tèmboeng Djawa ing Mas 
Bèksatanaja. Batawi, 1881. 8». 

115. l^ar^OB kaliliwèlas y tinéijlak saking Doewa belas Tjarita dening Mas 
Ngabehi Krama Frawira. Batawi, 1881. 8«. 

31. !QariJ08 lalampahanipoen Sinbad, tatêfakan sangking tèmboeng 
Maladjëng. . ., kadjarwakakën ing tèmboeng Djawi . . . dene Mas Fra- 
wira Adidjaja. Batawi, 1881. 8». 

82. Tjaritane Soeltan Ibrahim, ratoe ing nagara Ngerak. Babone saka 
ing Arab, tinoeroen ing tëmboeng Djawa , nganggo témbangan matja- 
pat, kadjarwakën dening... P. L. Winter. Samarang, 1881. 8*. 

187. Ganda Wèrdaja (Baden). Lajang Wijata Ardja. Batawi, 1882. 8». 

84. Geschiedenis van Sultan Ibrahim in dichtmaat uit het Arabisch in 
het Javaansch vertaald door wijlen C. F. Winter [Sr.]. Batavia, 1882. 8o. 

74. IiOtgeyallen van den Kantjil Uit de poëzij in proza overgebracht 

en voor de jeugd omgewerkt door F. Ii. 'Winter. Soerabaia ,. 1882. 
kl. 4«. Met platen. 

186. Soerja <) Sasraningrat (Pangeran Adipati). Poenika sêrat Darmawi- 

rajat, téj akan saking jasanipoen ingkang swargi ... , Fapakoe 

Alam . . . TTT. Batawi , 1882. 8o. 

184. Tjarijos Amin. Sangking tëmboeng Mladjëng . . . kasantoen tèmboeng 
Djawi . . . dening Mas Mérta Taroena. Batawi , 1882. 8'*. 

79. [Uilkens, J. A«]. Tjarita lalakone Djahidin, babone saka tëmboeng 
Walanda katë<jlak dening... F. L. Winter. Batawi, 1882. 8». 

123. Vertaling van een viiftigtal fabelen (door C. F. Winter [Sr.]) 

met toepasselijke spreuken. Derde druk. Batavia, 1882. gr. 12™°. 

19. Winter Sr., C. F. Javaansche zamenspraken. Uitgegeven door T. 
Roorda. I. Zamen.spraken over verschillende onderwerpen. Derde druk 
[bezorgd door A. C. Vreede]. Amsterdam, 1882. 4». 

62. Sèrat Menak. Angka l — 8 ') Mawi kasëkarakèu. Ingkang njahosi 

babonipoen . . . Baden Pandji Djaja Soebrata. Samarang, 1888, 82, 
84, 85, 86, 86, 87, 89. 8 dln. 8". [Verder niet verschenen?) 

61. 'Abdoellah bin 'Abdoelkadir Moens[j]i. Tjarijosipoen saking 

Singapoera lajar (jla'tcng Kelantan Katê^ak saking tèmboeng Ma- 

ladjëng kadjarwakakën dening Bagoes Djaka Moebtadi. Batawi, 
1883. 8o. 

85. Avonturen van Baron van MnnchhailBBen (in 't Javaansch) door 
F. L. Winter. Djokdja, 1883. 8°. Met platen. 

94. GfreschiedeniB van Simbad vertaald door Mas Ngabehi Kromo Fra- 
Wiro. Batavia, 1883. 8°. 

83. Elrama Frawira (Mas Ngabehi). Vijf en twintig vertellingen. Batavia , 
1883. So. 

60. Iiajang babasan lan saloka. Batavia, 1883. 8o. 

75. Foenaen, C. Javaansche liederen. Rotterdam, 1883. 2 deeltjes in 1 
omslag. 8*. Met notenschrift. 1) Er staat alleen: Stib. 
*) Er staat deftiger: Soeijwa. 

•) Op de omslagen staat: „Ménak N". 1 — 7'*, waarbij het ttveede N" 7 moet 
zijn: N» 8. 812 I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIÊ. 

86. Beis (De) van kapitein Bontekoe vertaald uit het Nederiandsch in 
het Javaansch door Baden Karta Winata. Tweede druk. Batavia, 
1S83. 80. 

96. Sasra Koesoema (Baden Ngabehi). Kawroeh ilmoe alam sawatara. 
Batavia, 1883. 8«. Met iUustraties. 

UI. [Sohmidy C. von]. Verzameling van zedelijke verhalen, uit hot Hol- 
land-sch vertaald door O. F. Winter Sr. Derde druk. Batavia, 1883. 
2 dln. 80. 

46 & 46a. Sérat Fakèm .... Vier-en- twintig .schetsen van wajang verhalen 
verzameld door L. Th. Mayer. Samarang, 1883. 8». (2 Ex.) 

98. Soerio Widjojo (Baden Pandji). 8rigand&n&. Batavia, 1883. 80. 

81. Winter, F. W. Javaansohe gedichten op zang voor schoolgebruik. 
Eerste deel. 2* Druk herz. en verb. door F. !«. Winter. Batavia, 1883. 
kl. 40. Met notenschrift. [Verder niet verschenen.) 

173. Sërat Ardjoena Sasrabahoe djarwa sèkar matjapat , anjarijosakén . . . 
enz. Ka-anggit dening Baden Ngabehi Sindoesastra. Sèma wis , 1883 , 

86. 2 dln. 4». 

105.* Fakoeningrat (Pangeran Arija). Sérat manoeharaning pasanggrahan 
dalem ing Langènardja. Soerakarta, 1884. kl. 4». 

127. Poenika sèrat Fanljadr^a. Kèkarangan saking kitab pinangkane, 
mawi sèkar. [Nieuwe uitgaaf.] Samarang, 1884. 8°. 

76. Poenika sèrat Woelang Beh , 2. sèrat Sétekawèrdi , 3. sèrat Soeloek 
Bèsidr^a '), anjarijosakén... enz.; mawi kasèkarakèn. Samarang, 

1884. 80. 

106. Bangga Warsita (Baden Ngabehi). Sèrat Paramajoga , anjarijosakén 
lalampahanipoen Kangdjèng Nabi Adam . . . enz. Soerakarta, 1884. gr. 8*. 

210. Bhemrev, J. L. Sèrat Gk>erma Lèlana. Leiden, 1884. 8*. Met platen. 

24. Sèrat Bania, anjarijosakén Sri Ba^ra Bama prang mèngsahan Praboe 
Dasamoeka ing Ngalèugka , . . . mawi sékar. Samarang, 1884. kl. 4^ 

59. Tjarijos ') lalampahanipoen Badja Hangling Darma, ing nagari Mala- 
wapati , wiwit kramanipoen angsal Dewi Setjawati , . . . , mawi kasèka- 
rakèn. Samarang, 1884. 8*. 

65. Bangga Warsita (Baden Ngabehi). Sérat Poestaka Badja Poerwa, 
djilidan angka 1 — 6 *). Anjarijosakén . . . enz. Ngajogyakarta, 1884, 85, 

87, 88, 92. 5 dln. 8». 

23. Verzameling van Javaansohe brieven , briefkaarten , proces-stuk- 
ken, rekesten en zoo voorts, voornamelijk uit den laatsten tijd en bij 
voorkeur niet uit de Vorstenlanden, bijeengebracht door J.A. van den 
Broek, l» Deel, !•— 2* stuk. Delft, 1886, 84. 2 dhi. 4o. [Verder niet 
verschenen.] 

1. Boechari (Imam). Tadjoe Salatin. Poenika sèrat Tadjoe Salatin. An- 
jarijosakén lalampahanipoen para ratoe, ingkang nista madya oetama, 
toe win lalampaiianipoen para pancjlita . . . mawi kasèkarakèn. [Nieuwe 
druk.] Samarang, 1885. 80. 

129. Mangkoenagara IV (Pangeran Adipati Arja). Sérat We^atama. 
Soerakarta, 1885. *) 8«. ') De omslag heeft: „Woelang Bèh Tèko-werdi en Soeloek 3 zedekundige 
werkjes in één bundel vereenigd." 

') Op den omslag staat eerst: Hangling Darmo. 

*) Op de omslagen bovenaan staat: „Poestd.k&r&dj& PoerwS,. Eerste — 
Vijfde Deel." 

*) De omslag heeft: 1891. H. JAVAANSCHE TEKSTEN. 818 

191. Winter 9 F. Ii. Lajang tjarita oetaroa, kagoenan sewoe, lan . . . enz. 
Batawi, 1885. 8*. 

&4. Jaaadipoera (Baden Ngabehi). Sèrat Babad Soerakarta , ingkang oogi 
nama Babad Gijanti,') djilidan angka 1 — 4. Aniarijosakèn . . . enz. 
Soerakarta, 1885; Ngajogyakarta , 1886, 88, 92. 4 dln. 8«. [Verder niet 
verschenen.] 

68. Poenika sërat Babad in^ tanah PJawL Angka 1—4 <). Anjarijosakén 
. . . enz. Mawi kasêkarakén. Ingkang njahosi babonipoen .... Baden 
Pandji Ojiga Soebrata. Sémawis, 1885, 86, 87, 90. 4 dln. 8*. [Verder 
niet verschenen.] 

17. Adji-Sëka ngadjawi. Sérat Adji Saka ngadjawi. Saking sérat Adji 
Sa]» gantjaran , anggitanipoen ... C. F. Winter Sr. . . . Mawi . . . enz. 
Ka-anggit ing sekar matjapat dening Mas Karta Soebrata. Sêmarang , 

1886. 8o. Met tabel. 

52. Poenika sèrat Sjohar Maniky tjarita saking Arab, ing mangke 
kasalinan ing témboeng Djawi. Anjarijosakèn . . . enz. Samawid , 1886. 8*. 

54. Poenika sérat ^abolek *). Anjariiosakèn ing nalika kêraton Karta- 
Boera,.... Mas Kètib Anem Koedoes paben kalajan Chadji Amad 
Moetamakim, «Jo^so^i^ Tjabolek bawah nègari Toeban .... Katoeroen . . . 
Baden Adipati Pandji Soeijakoeeoema .... kadamèi lêrès deniug 
Baden Pandji Qjajaaoebrata. Sémawis, 1886. 8'>. 

128. Danoe Adiningrat (Baden Toemënggoeng). Sérat Darmakap^^^* Sema- 
rang, 1887. 8«. 

49. Lakon Kré8n&-'Gk>egall. Lampahan Krésna Goegah kagèlarakèn . . . 
dening... K Th. Ma\jer. Sam