Skip to main content

Full text of "Catalogus librorum manuscriptorum quos Collegio corporis Christi et B. Mariæ Virginis in Academia Cantabrigiensi legavit reverendissimus in Christo pater Matthæus Parker, archiepiscopus cantuariensis"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| . T . 
'\ •* - aH«.r^V-Jfe«1 
' J f n Ir z 

C4- 
Cl^T^. /^/Cr^. ^/^i!^.. t / /^-> ^^./^. ^.i.— ^. ^- ^^ -^/-. ^^-7- 
CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM Q.U OS 

COLLEGIO CORPORIS CHRISTI et B. MARI^ VIRGINIS IN 
ACADEMIA CANTABRIGIENSI LE OAVIT REVERENDISSIMUS IN CHRISTO PATBR 

MATTH-a:US PARKER, 

ARCHIEPISCOPUS CANTUARIEN8IS. ■■■iVW* Edidit JACOBUS NASMITH, A.M. S.A.S. 
ejusdem collegii nuper sociu8. CANTABRIGIiB, 

Typis AcADBiiicis excadcbac J. Arcbdiacon, 

Veneant apad J.Woodtbr. et T. & J. Mbrbill» Cantabrigue; T. BBEcaopr» T. Pat itb» 
T. Cadbll» B. WHiTBy J. NovasBy P. Elmslt, et J. RoBsoir, Loadini. 

M.DCC.LXXVIL • • •* 
P R E F A T I O, CU M aliquot ahbinc annis in coUegio nojiro verfarery ah amico quodam 
rogatus codicem MS. in bibliotbeca fervatum mibi evohendumfufcepi. 
iSincforte evenity ut nonfne admiratione invenerim catahgos MSS. ea qui^ 
dem feftinatione plerumque ejfe compilatoSy ut neque de nomine autorum neque 
de conientis codicum Jides femper eisft adbibenda. Prodiitfane primus ca^^ 
t talogus^MSS. qui hanc btbliotbecam illuftrant^ in Ecloga cL Jamefii, et illinc. 

^ in Catalogum MSS. Anglia et Hibernia tranfcriptus ; in quo plufquam 

< centum codices omittuntur^ et reliqui nulla fere defcribuntur diligentia. 

Satis babuit compilator^ Ji indicem in fronte cujufvis codicis occurrentem^ 

fape a neoterico quodam imperite etjejunefaSium tranfcriberet. Hunc qui^ 

dem feliciore aufu fecutus eft StanleiuSy qui collegio prajmt regnante Gu^ 

lielmo IIL ipfe enim codicesfngulos examinavit, et catalogum etffuis nume-^ 

ris baud abfobitumypriori tamen multo limatiorem condidit et in lucem edidit^ 

Sed defuere viro alioquin doBiJfimo multa ad hunc laborem adjumenta^ qua 

pojlea fuppeditavit bujusfeculi induftria: baud mirum igiturf de antiqui^ 

tate MSS.Jape perperam judicaverit Stanleius} et condonandum viro aliis 

curis impeditOy aliis literis intentOj f multa vel intaSla velfummatim per^ 

JlriSta praterierit. In eis^ qua ad rem ecclejiajlicam et antiquitates pra^ 

fertim ecckfta Anglicana pertinent^ nihil fere dejiderandum reliquit ; in 

cateris plerumque remtfftorfuit. Credidi igitur ei CoIIegii fama et reve^- 

rendijftmi beneJaSIoris memoriay orbifque litterarii commodo me confulturum^ 

Ji boras ftdhfecivas in tanto antiquitatum ecckfiafticarum et civilium thefauro 

eruendo defcribendoque confumerem. Ad opus igitur me accinxij bafque mihi 

impofui leges. Primum ufformam et antiquitatem fingulorum codicum de- 

fcriberem: in qua defcriptione cum mibi necejefuerit conjeSiuris pletumque 

niti^ non difftteor me Japius errajfe \ eadem tamen utor apohgia^ quafimili 

in rc P R E F A T I O. 

in re ufus efi cL Cajleius.* Pojl hanc qualemcunque codicis defcriptionem 
fequitur index finguhrum articulorumy qui in eo continentur ; in quo condendo 
mibi religio fuit veteres titulos ad amuffim tranfcriberCy alienumque omnino 
a propofito judicaviy ea qua parum latine fonanf y mutare vel corrigere. Si 
aliquando nomen autoris ex aliorum codicum collatione collegerimy ita uncis 
inclufum appofui^ ut ledlori videre liceat^ illud aliunde ejfe defumptum. Sed 
forfan nefcio quis objiciety multa quidem in hoc catalogo occurrere in priori" 
busomiffay pleraque tamen nulliusfere momenti y fatiufque fuiffe y ea qua tam 
parvi funt pretii filentio prceteriijfe: fed confido non omnia a me nunc pri-^ 
mum in lucem edita ejus ejfe generis: et de cateris qua plerifque forfan con- 
temnenda negligendaque videntury caufam meam dicant Catalogi MSS. An^ 
glia et Hibemia editores. " Vifum efty inquiunty MSS. omneSyfive mino^ 
** risfive melioris nota^ prout in bibliotheca occurrunty in catalogum redi^ 
" g^^9 ^o quoddiverfis ufibus infervire poffunt y variifque curioforum homi" 
num propofitis. Adeoque qui huic forte homini videantur negligendi\ 
iidem aliiyqui aliafibi propofuit inqiiirenday forent infuos ufus expetendi. 
** ^in et quum in eodem volumine diverfi traSlatus occurrant plures y fi eo^ 
** rum aliqui minoris forte fint eflimandi^ id compenfabit aliorum valor'^ 
Notas a ParierOj yocelinOy aliifquey codicibus infcriptaSy ^amefium et Stan^ 
leiumfecutus retinui-, quafdam ab eis pratermijfas inferui; meas aliquando 
addidi. Infcriptiones ^ quibus confiat vel de poffefjore codicisy vel de feculo 
quo fcriptus fuit y tranfcripfi. Eum ordinem codicum fequutusfumy quo nunc 
in bibliotheca difponuntury ufpote generali ufui magis accommodatum : fed 
utfacilius inveniatur codex quicunque ex numero ipfius vel in veteri cata-- 
logo Stanleiano vel in catalogo MSS. Anglia et Hiberniay eundem numerum 
femper in margine appofui\ et duplicem tabulam huic ufui infervientem ad 
finem addidi. Si traBatus aliquis fapius in bibliotheca occurraty in mar- 
gine identidem adnotavi -, Jed cum non femper mihi daretur facultastradlatus 
iifdem titulis infignitos inter fe conferendi^ fieri potefi ut aliquando diverfi 
finty etfifimilibus gaudeant titiy(^%<poLiq. Ea enim efi lex hujus bibliotbeca a 
fundatore fancitay ut neque focius aliquis folus eam adire potefiy fedftmper 
alio focio vel fcholari comitatuSy neque plufquam tres codices in cameram 
fuam afportarCy idque non fine licentia magifiri duorumque fociorum prius 

impetrata. 

♦ ** I own indeed I may bc miftaken in afligning thc centniy» in which a hook was written ; 
and initead «f the ixth, may have fixed upon the viiith or xth centiiry. But is it not better to be 
told that a book is 900 years old» when perhaps it may be tooo or doo^ than tp be lcft quite ia 
the dark as to it's age V* PREFATIO. 

mpefrata. Probibuit hac lex^ ad cujus obfervantiam otnnes juramento 
a/iringimuri ne codices illa^ quam optaremy diligentia inter fe conferram. 
Ea tamenfuit bumanitas et magijtri etfociorum^ quibus me et boc et aliis 
nominibus multum debere grato animo confiteory ut per quinque fere annos^ 
quibus in boc opere laboraviy licentiam codices in cameram afportandi fa-^ 
cillime concederent^ bibliotbecam adeundife comites benignijfime praberenty et 
demum catalogum qualitercunque confedhimfuis impenjis typis mandarivellent. 
Ad codices faxonicos quodattinety linguay in qua exarantur^prorfus ignarus 
Wanleium ubique fecutus fum ; eorundemque ^potitiam ex locupletijjimo ejus 
catalogo defumpji. Hacfunty qua in boc catalogo condendo perjicere cona-- 
tusfum^ laboribus meisfruatur amicus le^or^ errata mibi condmet^ etfpbaU 
mata typograpbica^ qua ex abfentia mea a pralo in magnum accreverunt^ 
numerum ignofcat et corrigat. 
CORRI. COJl&IGENDA. P. t. L 8. dtjidtrmttmr, Ufjt AJUerewhnf. 

6. 24. cotuimntwrt lege contimtur. 
92. mmUdm^ kge mllum* 
ik qaorandam hcretiooram oplnia- 
nam» Ar^/ opinionum qaorundam 
heretioorum* 
l8. SidUiimMm, lege Sidmaimmm* 
24. c6!umpnist lege coUtmnis* 
3. dele Z)m;^. 
I . ^wtr, lege Atfr. 

28. Aagttftiniyifj^ Auguftino. 
.i8. breviarum, /r^# breviariam. 
.21. addita^ legc additi. 

1 1 . dele f ». 

j^. numcuptnsiratt lege nuucupajffit* 

29. cUliciiSf lege delicias* 
27. primordist lege primordiis, 
ult. rejhrvatart lege re/emfatur, 

III. penult. poteftationiSy /r^e proteftationit. 
171. ult. data, &c. /r^f quae data funt per £d- 
wardum regem. 

6. aty /r^tf ait. 
27. concordia, /r^ concort. 
13. abfentia» //f# abrentiam. 

7. premittatur» /?e^ permittatur. 
II. Jege CERTfFICATORIUM, 
24. Meneot iege Meuru, 
10. cummunesy /?^« commanet» 
i^lt./umam, legejumat» 7. 

16. 

3*- 
36. 

01. 

65. 
66. 

107 : »73. 
178. 

183. 

191. 

197. 

199. 211. 11. mota» Mtge malta. 

'29* HnipeniMramf «C^ imp^fatOffvm* 
2.1 8. 10. JProfedionet« lege Proleffionat. ^ 
232. 18. confolacionem, /r^ coofolatip- 

nvm, 
^49* a8. ialFraganeo» bpe fiifirjiganfio. 
252. 12. Epifcopi, /r^ Epifcopo. 
^59* Ss* Maigacetiim« lege Mafg^rctim. 
256« 23.^^1» Rge/ed, 
275 • 20. tiu^ore^ lete temporm. 
277. 26. u ao ffi ar ia t Tege meeefiario, 
284. 4. papse, /i^^ P^P^- 

1 1 . vfi/r/arr, lege 'videaturfmfi. 
28$. lo. epiuphuffl, /r^ epitaphium. 
29 ^, 9. Loncoln, lei^e Lincoln. 
319. 10. le^ rtyrxw, folio ^pero. 
324. 9. HiInegardist/r^Hiidegardit* 

22* hominum» lege hominem. 
331. 23. Gevafiasv /r^f Gervafiut. 
33^« I . Narmem^ lege Normau. 
346. II. Navaire^ lege Navarre, 
349* 17. Anfelmiy lege Anielmus. 
366. 22. Genelogia» iege Genealogit. 
380. 13. btrcf lege hic, 
381« 17. esearatumt lege exaratms* 
388. olt./iirf//r, lege/rri//. 
4« j • nlt. gaudemtt lcge gamdot. * •- • I ^ «^ CATALOGUS 

LIBRORUM M ANUSC RIPTO RUM IN BIBLIOTHECA COLL. CORP. CHRIST. CANT. I. 

CODEX memhranaceus in folio majori^ literis initialibus auro et 
diverfis coloribus fplendide illuminatisy feculo xiv exaratus^ quo 
continentur^ 

1. Tabula moralium beati Gregorii, in qua nptatur exordium cujuf^ 
vis capitis illius operis. 

2. Concordantia moraliiim beati Gregorii. 

3. Tabula rerum in moralibus beati Gregorii.» 

4« Tabula rerum in homeliis beati Gregorii iti evangelia. 
' 5. Tabula rerum, ut videtur^ in omnibus operibus beati Gregorii. 

6. Excerptiones Garnerii Gregoriani ex operibus beati Gregorii 
Lib. xvi. 

7. Reclinatorium animae, liber extraSlus ex libris moralibus beati 
Gregoriij et in xiifermones divifus. 

8. Speculum Gvtgoxii^ five compendium librorum moralium. 

9. Com« mmm I.] Vtt. Cat. Sub. C. I. MSS, Angl, 1623—356. 2 I. 

9. Commentarium in fingulos libros veteris ct novi teftamenti 
fumptum ex operibus beati Gregorii, principio etfine mutilatum, 

II. 

Codex membranaceus ejufdemforma^ baud longe po/l conqutfitionem exa^ 
ratus^y quo continentur^ 

Libri canonici veteris teftamenti fecundum verfionem vulgatam 
cum prefationibus Hieronimi. 

Definit in libr<^ Johy ita ut defiderantur Proverbidj Pfalmi^ Cantica 
Canticorumy Ecclefia/ies^ Paraleipomena^ et omnes libri Apocrypbi. 

Litera initiales fingulorum librorum auro diverfisque coloribus niti-^ 
diffime omantur^ et quadam babent effigiem autoris eleganter depiSlam: 
pra cateris enitent dua illuminationes libris Numerorum et Deuteronomii 
prafixa. 

III, IV. 

Duo codices membranacei, pracedenti et forma et caraElere fimiles^ 
Uteris initialibus illuminatis fed venuftate paulo inferioribus fimiliter or^ 
natiy eodemque feculo exaratiy quibus contincntury 

Biblia vulgata cum prefationibus Hieronimi. 

Praier libros in canonem vulgo receptos et libros apocrypbos^ infecundo 
volumine babetur epiftola Pauli ad Laodicenfes. 

V, VI. 

Duo codices membranacei in fhlio mqjoriy fecuk xv exaratiy quiius con^ 

tinetur^ 

loaixQis Tinmouthieniis. hiftorla aujre^. 

In primo volumine tradit bifioriam facram et profanam a creatione ad 
Diocletianum^ et in fecundo a Diocletiano ad annum Cbrifii 1 3 77 ; baud 
tamen affirmaverim ipfiim loannem bifioriam fuam ultra 1 24-y deduxiffe^ 

cum II.] Vet. CaU Sub. C. 2. MSS. An^l 1624—357. 

III. IV.] Vet Cau Sub. C. 4. 5, MSS. Angl 1626—359. 

V. VI.] VeU CaU Sub. B. i. 2. MSS. jtngU 1614— 347. 1615— 348» c< V, VI. 3 

cum qucBdam Jint ad Jinem codicis noftri lacuna^ unde faciJe intercidere 
potuerit notula * illa ad bunc annum, qua in codice Buriano reperitur : 
praterea baud inufitatum fuit monacbis fupplementa fua bifioricis adjun- 
gere fine aliqua nota dijlin&ionis inter opus originale et pofieriora addita-- 
menta. Multus efi autor in rebus ecclefiafiicis et vitis fanSforum enarrandis. 
Ad frontem prima pagina utriusque voluminis infcribitury " Hic eft 
•* UherfanSH Alhani de libraria conventus ;" in priore vero^ " Fir venera^ 
" bilis dominus Wilelmus WyntsbuHj quondam bujus monafierii monacbus^ 
inter plurima beneficia quibus honorem bujus ecclefia multipliciter am^ 
pliavit^ bane bifioriam^ qua dicitur aurea^ et in partes duas dividitur, 
" non fine magnis fumptihus fecit confcrihiy quod opus in lihraria Cdnven^ 
** tus ad opus claufiralium remanere voluit. Cujus donum auSiorizando 
" confirmavit reverendus in CJTrifio hujus monafierii pater et abbas loban^ 
" nes WlMbamfiede^ facra tbeologia profeffor^ predidlum librum in duohus 
" voiuminihus ut predicitur divifum ad opusfui comentus profuturis tem^ 
^^ porihus perenniter fiahiiivit.*\ 

VII. 

Codex memhranaceus in folio feculo xv a diverfis fcriptorihus exaratuSy 
cui titulus manu neoterica appofitus^ " Supplementum btfioria aurea L de 
** Tinmoutb ex canohio S. Alhani, id efi^ pars majoris bifioria Thoma 
" Walfingbam\^ qua vero in eo continentury melius docehit fequens infcrip^ 
tio manu coeva ad imum prima pagina exarata^ " Hunc librum cronica-^ 
** lem tam gefiorum regum quam ablmtum pofi mortem dompni Willelmi 
" Wynthyll in quaternis dereliSium conneSii fecit dompnus Rohertus Ware\ 

et licet diverfa materiei diverfa funt propter defeSius quarternorum non 

confonanciay ftudeat tamen leSlor flores mellifiuous et colorihus amaricatosy 
" prout tempora fuerunt^ degufiarc timere et refutareT Fragmenta veroy 
de quihus agitur, funt baCy 

I. Hiftoria Angliae ab anno 1377 ad annura 1400. 

2. Hiftoria * Notula] viz. Explicit Hiftoria Aurca lohannis Anglici, Tanneri Biblioth, 440. 
VII.] Vet. Cat. Sub. B. 3. MSS. Angl 1616—349. 

A2 c< 
c< ^/ 4 VII. 

2. HiD:oria Angliae ab anno 1404 ad annum 1409« 
2. ■ ab anno 1393 ad annum 1403* 

4. ' ab anno 1400 ad annum 1406. 

j;. ab anno 1393 ad annum 1422. 

Hcec bijiorta femper fere concordat cum Ttboma de Waljinghamy etji non^ 
nulla habeat codex nojlery qua ipfe omijit j et verijimile videtur^ utjudicavit 
autor * harum rerum peritiJJimuSy ipfum l^homam, qui hujus mona/ierii fuit 
monachusy ex his quatemionibus hijioriam fuam compilajfe. 

6 Liber de benefa£loribu$ monafterii Sanfti Albani compendiofe 
confeftus, una cum vitis Thomae de la More et lohannis Moote 
abbatum, et eleftione Gulielmi Heyworth j piSiuris ornatus. 

VIII. 

Codex membranaceus in folio^ fecuio xy exaratus, quo continentur^ 
Vincentii [Bellovacenfis] fpeculi hiftorialis libri xiv priores> in 

quibus hijioria deducitur a mundo condito ad mortem Valentis imperatoris-y 
A. D. 380. 

IX. 

Codex membranacens infolioy viz. 

Paflionale quorundam San6lorum, 

Circa annum 1032 ^xaratum^ ut ex Juilendario eidem prefxo colligere 
licet ', quod lialendarium ujibus cujufdam ecclefa Anglicana infervijfe^ pro^ 
bant numerus fanSlorum nojira gentis in eo memoratorum^ et nomina quorun^ 
dam caradlere Saxonico fcripta. Pajfionale vero perpaucos continet Anglica'- 
nosy nec caraSlere ad Saxonicum accedente (ut placuit Stanleio^ fed plane 
Romano exaratur : et cum fatis conjiet plures Normannos ab Edwardo Con-- 
feffore ad dignitates ecclefajiicas fuijfe promotoSy alicui forfan eorum hoc de^ 
bemus pajjionale fecum a Normannia deportatum^ et ut ecclejia Anglicana 
adaptaretur^ kalendario pojiea infcripta funt fanStorum indigenarum nomina. 
In eo autem continentur vita fanStorum fubfequentiumy 

I. S. ♦ Autorl Tyrrel, pref. to ^d Vol. of his Hift. of Engl. xi. 
VIII.] Vit. Cat. Sub. B. 4. MSS. jfngL 1617—350. 
Vni.] r/i/ XIII. XIV. 
IX.] yet, Cat. Sab. B. 6. MSS. Angl 1619—352. IX. s 

1. S. Salvii, epifcopi, vi kal. Jul. p. ly. 

2. S. Nicholai, p* 27. 

3. S. Rumwaldi, /• 53. 

4« S. Cirici et Julitts matris ejus. p. 59. 

Sijfatemiones precedentes manu paulo neoterica exarantur^ et pajfionale 
olim incipiebat a vita S. Remigii proxime fequente^ ut docet index contento^ 
rum in reliquo volumine eidem prefixus. 

5. S. Remigii, p. 62. . 

6. S. Vedafti, kal. Oft. p. 136. 

7. S. Pratonis, eodem die, p. 147. 

8. S. Leodegarii, vi non. Qdc.p. 153. 

9. S. Dionifii Areopagitae, vii Id. Oft.. 176, 

10. S.S. Sergii et Bacchii, non. 06t. /. 200. 

11. S. Richarii, /. 210. 

12. S. Calefti papae, ii Id. Odi.p. 217. 

13. S. S. Crifpini et Crifpiani, vii kal. Nov. /. 220. 

14. S. Quintini, prid. kal. Nov../. 225.. 

15. S. Cefarii, kal. Nov.^. 230. 

16. S. Euftachii et filiorum ejus, xii kal. Od:.p. 234. 

17. S» Hughberti, kal. Nov./. 243. 

18. S. Winnoci, viii Id. Nov./. 258. 

19. S.S. Simproniani, Claudii, Nicoftrati, Caftorii, Siropliciii vild'. 
Nov. />. 261. 

20. S. Theodori, v Id. Nov. p. 268. 

21. S. MennsB, iii Id. Nov./. 271. 

22. S. Martini, in lib. iii, eodem die. p.. 2y6. 

23. S. Aniani, xv kal. Dec/. 319. 

24. Sanftse Ceciliae, x kal. Dec/. 323. 

25. S. Longini, ^ 336. 

26. S. Clemends, ix kal. Dec. p. 339.. 

27. S. Trudonis, eodem die, p. 345. 

28. S. Chrifogoni, viii kal. Dec/. 362. 

29. S. 22.] rtde XLII. i^ 6 IX 

2g. S. Saturnini, iii kal. Dcc. /. 377* 

30. S.S. Chrifanti et Dariae,/. 379. 

31. S. Elegii, kal. Dec/. 389. 

32. S. Sabiniae, epifcopi, vii Id. Dec. 393; 

33. Sanft^e Eulaliae, iv Id. Dec/. 397. 

34. S. S. Fauftini et Victorici, iii Id. Dec /. 403* 

35. Sanftae Lucias. Id. Dec/. 407. 

36. Sanftae Anaftafiae, viii kal. Jan. f. 408. 

37. Sanftae Eugeniae, eodem die, ^. 410. 

38. S. Marini, vi kal. Jan.^. 426. 

39. S. Maximi cum fociis fuis,^. 434. . 

40. San6tae Luciae,^..437.^ 

41. S. Indoci, ^. 441. 

42. Sanftae Criftinae, viii kal. Aug. p. 446. 

43. Adventus et exceptia corporis Benedidi et Scolafticae fororis 
ejus in agro Floriacenfi, j^. 45 5» 

Defunt quadam adjtnem btijus codicis* 

X. 

Codex membranacens in folioy ornatus literis initialihus nitide illuminatis^ 
fecula xiii exaratus^ quo continentury 

Gratiani decretum aureum,^w decretafia ut vocantur communia 
ab eo colIe6la. 

XI. 

Codex membranaceus infolioy feculo xii exaratuSy quo continentury 
Rabanus Maurus de natura rerum^ ad Ludovicum regem. lib. xxii. 

XIL Codex X.] Vit. Cat. Sub. C. 3. MSS. Angl 1625—358. 

XL] Vet. Cat. P. 12. MSS. Angl 1509—242. 

♦ De natura rerum] In Hiflor. Litt. Cavcfii vocatur, Dc univerfo fivc Ety mologiarum 
opus. XIL 

Codex membrandceus tn folio grandioribus literis exaratus^ quo confi-^ 

netur^ 

Paftorale S. Gregorii per ^lfredum regem Saxonice verfum. 

Codex tam in margine quam inter lineas textus glojfatur latine manu Nor^ 
manno-Jaxonica. 

Ad calcem codicis^ An Irifh ballad printed in the Saxon charafter* 

XIII, XIV. 

I^uo codices membranacei in folioy feculo xv fcriptiy literis initialibus 
fingulorum librorum nitide illuminatisy viz^ 

Vincentii [Bellovacenfis] fpeculi hiftorialis Tom. II, IIL quibus con^ 
tinentur libri xvi, a iiCfcilicet ad xxiv'"** 

XV. 

dodex membranaceus typis impreffusj continensy 

Thomae Aquinatis fummae theologiae libr. iv'""". " Preclarum hoc 
** opus quartifcripti fanBi Hhomde de Aqmno alma in urbe Moguntina^ in- 
" clita nationis G^rmanicay quam Dei clementia tam alti ingenii lumine 
** donoque gratuito cateris terrarum natiombus preferre illt^rareque dignata 
** e/iy artijiciofa quadam imprimendi adifrventione feu cara£ierizandi abfque 
** ulla calami exaracionefc effegiatum^ et ad eufebiam Dei indujirie eji con^ 
^^ fummatum per Petrum Scboiffier de Gernzhemy anno Domini millejimo 
" ^dringentejimo fexagefima nonOj tredecima die Junii. Sit laus Deo^^ 

Cum bic liber ad injlar plurium codicum MSS nullam habeat titulum 

fronti prefixwnj baad Jcia an reSe nominaverimi quartum effe librum ma^ 

nifejie docet autoris prefatio ; cum pojieriore parte fumma theologice nec om^ 

nino^ XII.] Vet. Cat. S. I. mS. Angl .^546— 279^ 

XII.] W^CCCLXI. 

XIII. XIV.] Vet. Cat. Sub. B. 7. 8. MSS. Angl. 1620—353. 1621—354. 

XIII. XIV.] Vide VIII, ubi libcr, ^ui hic dicilur, nonus, vocatur fcptimus.. 

XV.] Vct. Cat. P. I. 8 XV. 

nino emgruity nec valJe ab ea difcrepat ; aliter ab exemplaribus recentiori^ 
bus dividitury et qu^ejiiones fapijjime ftmt diverfa. 

XVI. Fide XXVI. ' 

XVII. 

Codex membranaceus infolioyfeculo xii exaratus^ quo 4:ontinentur^ 

1 . Sermones CXXIV [ Auguftini Hipponcnfis] in evangelium fanfti 
lohannis. 

2. Epiftolas [ejufdem] ad Dardanum. 

3. Sermo B. CKryfoftomi in Parafcevc 

XVIII. 

Codex cbartaceus typis imprejjus infoliOj 

Scriptores hiftorias Anglias poft Bedam» Francofurti i6oi. 

XIX. 

Codex membranaceus in folio^ feculo xii exaratus^ continens^ 

Decreta Ivonis Carnotenfis in partes xvii diftributa. 

Adfrontem bujus codicis babetur^ catalogus pontificum Romanorum 
a Benedifto I ad Honorium 11» et continuatus manu paulo neoterica 
ad Honorium III. 

Ad calcem verOj 

1. Epiftola lohannis epifcopi ad Anfelmum Lemonecinae ecclefiae, 
quod laicus qui filium in articulo mortis baptizaverit, a con- 
juge fua feparari non debet. 

2. Quaedam conftitutiones Eugenii, Urbani II, Pafchalis II, et Ca- 
lixti II, 

3. Statuta XVII.] Vet. Cat. L. 5. Angl. MSS. 1403—126. 

i.]^/a*cccxLiv. 23. 

2.] Vide CCCXXIL !• 

XVIIL] V/t. Cat. D. 10. 

XIX.] Vet. Cat. Sub. D. 8. MSS. Jngl. 1636—369. XIX. 9 

• • 

3- Statuta concHii Weftmonaft. 27 Hen I, cum confirmationc 
regia, 

Difcrepant ah eis qua hahentur fuh hoc anno apud fTilkins, Concilia 
Magn. Britan. tom. \. p. 408. 

Liher^ " de clauflro £cclefia Chrijii Cantuarienfis\ 
Codcx membranaceus infolioyfecuh xiv exaratus, quo continentur^ 

I Textus Latinus Apocalypfis cum verfione rithmica et expofitione. 
lingua Gallica. 

Ornatur hic traSlatus multis et nitidifjimis figurls fingulis fere paginis 
Qccurrentibus ; in litera initiali primce paginoe depingitur efiHgies equitis 
genuafieStentiSy infigniis armorum * tnduti. 

2. Manere de coroner novel roy [d'Angleterre.] 

. Inprimis obfervatione dignum videtur^ quod pofi peraBas fponfiones ex 

parte regia^ quales alibi reperiuntur^ communitas regni confilium inire 

jubeturj de iis quapro communi utilitate forent decernenda^ et rex promittit 

fefirma et rata habiturum^ qua decreverit communitas. Hoc certe ignora^ 

bant illi qui feculo praterito tam acriter difputaverunt ^ Je fenfu verbi 

elegerit in juramento a regibus noflris in folemnitate coronationis prafiito. 

heSIori gratum erit verha ipfa ante oculos hahere. 

** Grantez Vous les leys et les cufiumes et promettiez d tenir les et defendre 
" al honur de Dieu que la commune de votre realme efferra? 

" Rejpon. yeo lesgrant et les promet. 

** Et puis a ceo ferra aretee cto que la comune voudera ordinee folotic ce9 
que hom entendera que bienfoit. 

" Et quant tut ceo ferra fait et lui roy ferra corone il aivera tut ceo 
** grante^ ilfra le ferment en la manere que le ercevefque lui chargera*' 

Ex loco citato fatis apparet hoc promifjum referre nec ad leges jam fiabi^ 

litas XX.] Vit. Cai. K. 16. A£SS. AngL 1640—373. 

i.]f7*CCCXCIV. 

* iHjigniis armorum\ viz. Gules, on a chevron or, 3 lyons rampant fiible. 

t di/putavfrutti] Vidi Remonflrance of the Commons dated May 26^ 1642« and the 

King's anfwer thereto. 

B io XX. 

litas^ nec adeas quas parliamcntum pofiea decreverit^ fcd folummodo adpeti-- 
tiones quas illo ipfo die et inter folemnitates coronationis communitas rcgi 
obtulerit. 

Omnes orationes in bac folemyiitate recitanda hic habentur lingua Gallica. 
Ad Jrontem hujus traBatus ejl illuminatio nitidijjima regis folio fedentis 
■ epifcopis ct magnattbus circumdati. 

XXI. 

Codex membranaceus in folioy literis initialibus cujufuis libri eleganter 
iUuminatis^fecuIo xiv exaratus^ continens^ 

1. Ranulphi Higdeni Polychronicon. lib. vii. 

Pramittuntur index alphabeticus fatis amplus, et mappa mundi 
forma ovali ; bijloria deducitur a Ranulpho ujque ad annum 1342, et pofiea 
continuatur ab alio quodam ad annum 1377. 

De hoc nofiro autore qui mala Jide opus Rogeri Cefirenjis tranfcripfit^ et 
profuo evulgavit^ vide fTanleium apudCat. MSS. HarL 1707. 

2. Cronica bona et compendiofa de regibus Angliae tantum a Noe 
ufque ad hunc diem [1367] ^^ Noe fuerunt tres filii'* 

" Ifium librum " Henricus Somer dedit Hojpitali SanSti lohannis Evan^ 
gelifia Cantabrigia^ cujus anima propitietur Deus^ 

XXII. 

Codex membranaceui infolio^ fecuio xiii exaratuSy quo confinentur, 
i^ Ifidori [Hifpaleniis, Originum^^] Etimologiarum lib. xx. 

2. Fragmentum traftatus de animalibus> incerti autoiis, cumfguris. 

3. Ifidori [Hifpaienfis] Synonima. 

XXIII. adex XXI.]'r*/ Ca/. E. 4. MSS. Angl. 1321—45. 
I.] Ftde CXVII. CLXIV. CCLIX. 
XXII.J Vtt. Cat. L. 4. AfSS. Angl 1402—125. 
2.] Vide LIIL 4. CCCLXIX. 2. 
3.] Vtit CCCXLVin. 3. II XXIII. 

Codex membranaceus in folioy cujus in priore parte manu valde antiqua 
exarata continentur^ 

I. Aurelii Prudentii Cleraentis Pfychomachia, iconibus bijloricis 
et allegoricis curioforum afpeSlu non indignis 89 omata: ex his iconi-' 
bus 50 tam Saxonicis quam Latinis infcriptionihus gaudent. Infcriptio Saxo^ 
nica primce iconis hijlorica hac efi^ " + Hep Gober rP^^J^" {antiquitus 
enim Deus per dexteram ex nubibus porreSiam reprafentabatur) " p)pbea5 
" Abjiaharr.e p2et he hip j-unu ne opf loje jrpa him bebeotcn pacf . ac pun&e him 
** anne Rom Gote to yewfe Fpijenne." 

Ffychomacbiam excipiunt eadem manu exarata fubfequentia poemata ; 

a.. Romanus five pafRo fan£li Romani. 

3. Hymnus in honore fandorum martyram Emetrii et Chelidonii 
Calicurritanorum. 

4. Paffio Laurentii beatiffimi martiris. 

5. Hymnus in honore Eulalise beatiffimae vir^nis et maitiris. 

6. Hymnus in honorc decem et 06I0 martirum Cefaraguftanorum 

7. Paffio fan^ Vincentii. 

8. Hymnus in honore beatiffimoram martirum Fraftuofi cpifcopi 
Terraconenfis ct Augurii ct Eulogii diaconoram. 

9. Hymnus in honore Quirini bcatiffimi martiris epifcopi ecclefiae 
Sdfcianse. 

lo. De XXIII.] Vit. Cau F. I. MSS. Jngl. 1332—56. 
I.] Ftdi CCXXm. 20., 

2.] ibid. 21. 
3J ibid. 22. 
4.J ibid. 23. 
5.] ibid. 24. 
6.] ibid. 25. 
7.] ibid. 26. 
8.] ibid. 27« 
9.] ibid. 28« 

B2 12 XXIII. 

10. De loco in quo martires pafll funt nunc baptifteriura eft 
Calagorra. 

11. Paflio fan6li Cafliani. 

12. De pafl[ione fanfti Hypoliti ad Valerianum epifcopum. 

13. Paflio Apoftolorum. 

14. Paflio beati Cypriani martiris. 

15. Paflio fanilae Agnetis virginis. 

16. Verfus Conftantinae Conft:antini filiae fcripti in apfida bafilicde 
quam condidit in honore fanflae Agnes. 

1 7. Verfus Damafl epifcopi de eadem re. 

18. Fragmentum libri primi contra Symmachum. 

Hunc codicem injignem ecclejia Malmburienjis quondam fuijfe docet in^ 
fcriptio qua fequitur literis Saxonicis majufculis infeciinda pagina exarata. 
" Hunc quicunque librum Aedhelmo deprejferis almo 
** Damnatus femper maneas cumforte malorum 
" Sit pietate Deifne qui velportet ab ijlo 
" Coenobio librum Aedhelmi hunc vel vendere temptet 
** S^ui legis infcriptos verfus rogitare memento 
** Chrijium ac in requie femper dic vivat Athelward 
" ^i dedit hunc librum Aedhelmopro quofbi Chrifius 
*• Munera largd ferat largitor crimina laxansJ' 

« « « 4^ ♦ « 

Pdrs vero hujus codicis pojierior ^ feculo xi exarata continet^ 

19. Sanfti Orofii Ormefta mundi. 

XXIV. 

Codex membranaceus in folio cum bac infcriptione^ " Libcr qui intifuki'^ 
^* tur de caufa Dci contra Pelagium compilatus et editus per reveren- 

" dum 10.] ibid. 29. 
12.] ibid. 30. 
13.] ibid. 31, 
14.] ibid. 32. 
15.] ibid. 33. 
18.] ibid. 34f 
XXIV ] Vit Cat. M. 6. MSS. Angl 1423—146. XXIV. 13 

" dum facrae theologiai doftorem tunc cancellarlum London. deinde 
** eleftum Cantuar. et Lincoln. magiffarum Thomam de Bradwardyn 

" procuratus tum ad ecclefiam per fratrem loannem de Pre/ione de 

Somerfete monachum ejufdem.ecclejice anno domini millejimo CCC*'* XLVIir. 

" ^em titulum quicunque jraudulenter deleverit librumque ab eadem ec-- 
" clejta alienaverit deleat eum Deus de libro vita et anatbemate feriatur. 
•* Pro cujus anima pietatis obfequio devotius exoretur^ 

Adjinem codicis babentur^ 

1. Epiflola Bernardi Clarcvall. ad Innocentium papam de herefibus 
Abelardi. 

2. Condemnatio quorundam hereticorum opinionum per loannem. 
[Pecchara] archiepifcopum Cantuar. A. D. 1286. 

XXV. 

Codex membranaceus infolioyfecuh xv exaratuSy quo continentury . 
Epiftolae beati Cypriani epifcopi Cartaginenfis magni oratoris et 
gloriofi martiris, videlicet. 

1 . Epiftola ad Donatum. 

2. De difciplina et habitu virginum'. 

3 . Epiftola de lapfis. 

4. De unitate*eccIefiaB. 

5. Epiftola de dominica oracione. 

6. De mortalitate. 

7. De opere et elemofina. 

8. Ad Demetrianum. 

9. Epiftola de bono padencias. 

10. De zelo et livore. 

1 1 . Ad Fortunatum de tolerantia perfecutionis. 

12. Ad Quirinum de facramento Chrifti. 

13. Ad eundem de difciplina chriftianae religpionis. 

14. Ad Antonianum de herefi Novaciani. 

15. De hereticis baptizandis ad Pompeium. 

i6. 17». Ad XXV.] Vit. Cat. L. I. 14 XXV. 

i6, ij. Ad Magnum de Novaciano eplftols duae. 
i8, Dc Numidico prcfbitcro ordinato. 

19. De Martiate et Bafiiide. 

20. Ad Fidum de infantibus baptizandis. 

21. Ad Encratium de hiftrione. 

22 — ^29. Epiftolae ofto ad Cornelium. 

30. Ad Rogacianum et ceterosxonfeffores. 

31. Ad plebem de quinque prefbitcris. 

32. Ad Epiteftum ct plebem. 

33. Ad clcrum ct plebem. 

34. Ad Lucium de cxilio rcverfum. 

35. Ad maximum Nicoftratum. 

36. Ad Florentium quem ct Puppianum. 

37. De virginibus ad Pomponium. 

38. Qupd ydola dii non fint. 

39. Ad Fortunatum dc his qui per tormenta non fupcrantur. 

40. Ad Rogacianum dc diacono. 

41. Ad Stephanum papam de concilio. 

42. Ad Tibaritanos exortatoria. 

43. Ad Cecilium dc facramento calicis. 

44. 45. Epiftolse duae ad martircs ct confcfTorcs. . 

46. Dc hercticis baptizandis ad Julianum. 

47. Ad Quintum die codem. 

48. Scntcntiae epifcoporum numero LXXVIL dc codem. 

49. 50. Ad Moyfen ct Maximum prclbitcros. 

51. Ad clcrum ct plcbem dc Aurclio confcffore. 

52. Ad clerum de Cclcrino confcfforc* 

53. Ad Junaianum de hercticis. 

54. Epiftola de alcatoribus. 

55. De laude raartirii. 

56. Felicis ad Cyprianum refcripta* 

57. Epiftola Cypriani ad Romanos. 

58. Ad clerum. 

59. Ad CorneUum. 

-60. Ad Maximum prefbitcrum ct ceteros fratrcs. 

6i. Ad 6i. Ad Lucium et qui cum eo funt. 

62. Epiftola Firmiliani ad Cyprianum. 

63. Epiftola Maximi ct ceterorum fratrum ad Cyprianum. 

64. Epiftola Cypriani ad clerum de quibufdam prefbiteris^ 

65. Ad martires qui lapfis petierunt pacem dari. 

66. Ad plebem de lapfis. 

67. Ad clerum pro lapfis et cathecumenis. 

68. Ad clerum de his qui ad pacem feftinant* 

69. Ad clerum non temere pacem dandam# 

70. Epiftola Cypriani ad Caldonium. 

71. Ad clerum Romas de reditione epiicopi Urbiciv 

72. Ad clerum infinuans quod utrafque Romae literas mifiiTet^ 

73. De monte Syna et monte Syon. 

74. De laude Cypriani epiftola. 

XXVI, XVI. 

Duo codfce^ menAranacei in foUo^ feculo xiii exarati^ quiim contsnetttur, 

Matthei Paris hiftoria major. 

Primum volumen exordium fumit a creatione mundi et definit in anna 
1189. 

Ad calcem manu paulo neoterica ad alterum vobmen bis veriis refertur^ 
^^ Anno Dominica incarnationis NLCLXXXDC efi vera continuatio bif^ 
^* toria Mattbei Parifienfis in aUo volumine ejufdem manusr 

Ad initium babes ftationes a Londino ad Hierofblymam cum notis 
et defcriptionibus fuccinflis Ungua GalUca^ Prefationem, tabulas ge-» 
nealogicas (quarum major pars in calcem codicis rejicitur) circulum 
pafchalem et kalendarium. 

Adfinem codicis efi mappa mundi cum bac infcriptione^ 
Summatim faBa efi dtjpoficio mappa mundi magifiri Rob. de Meleke^ 

leia et mappa mundi de Wakham mappa mundi regis quod efi in camera 

fua apud Weftmonafierium figuratur in ordinali Mattbei de Parifiis ; 

" verif-^ cc 
<c XXVI.] Vet. Cat. C. 9. MBS. Angl 1306—30. 
XVI.] Vet. Cat. C. 5. J/5S, Angl. 1301-25. i6 XXVI, XVL 

" verij)imum autem jigurdtur in eodem ordinali quod eji quaji clamis extenfa. 
" ^alis eji fcenia nojlra partis babitabilis fecundum philofophos fciiicet 
** quarta pars terra qua eji triangularis fcre^ corpus enim terra Jpericum 

Infecundo volumine bijloria continuatur ab anno i iSg ad annum 1253. 

In initio hujus voluminis efl tabula genealogica a Willelmo I. ad 
Henricum III. mappa Paleftinae et mappa An^vsty fed amba mutila. 

Prima pagina Jic infcribitur^ " Hunc librum dedit frater Mattheus de 

** Parijiis deo animajratris Matthei et anima . . . • ^ie^ 

^^funBorum requifcant inpace. AmenJ' 

In utroque volumine margo omatur fcutis regum et nobilium depiSlis et 
coloratisy eBypis nonnulhrum Jigiliorum et delineationibus hijioricis. 

Ex prefatione editionis ParJieriana patet primum volumen fuijfe peculium 
Edwardi Aglionby de Baljal T!emple cujus nomen adhuc legitur infcriptum 
folio rejeSlicio adjinem codicis^ alterum autem volumen Henrici Sidnai gar^ 
terii ordinis equitis aurati nam etji nomen ejus ifuic codici non infcribatur 
tamen ex lacunis manu neoterica rejiitutis fatis manifefium eji^ bunc ejfe 
codicem Sidieianum de quo ibijit mentio. . 

Editores Mattbei obiique perjiringit Antomus a Wood ex eo quod narra^ 
tionem de tranfmigratione muitorum fcboiarium ab academia Oxonienji in 
Cantabrigienfem^ in exemplari bujus injlona in bibiiotbeca divi Jacobi 
ajfervato ipfe non reperiffet \ quam proinde nullam Jidem mereri temere ajfe- 
verat : haud igitur ab re erit leSlorem monerCy ipjijjima verba qualia a re- 
verendijjimo antijlite funt edita^ in i>oc nojlro indubitata Jidei exemplari 
reperiri. 

XXVII. 

Codex membranaceus in folit feculo xiii exaratusy quo continetur^ 
Unum ex quatuor Jive concordantia cvangeliorum Ammonii Alex- 
andrini cum expoiitione perpetua Zachariae Chryfopolitani. 

Pagina prima olim legebatur infcriptum " Ex dono dompni Galfridi 

** arcbi" XXVII.] Vet. Cat. L. 6. M5B. Angl 1404-127. 
XXVILJ ndi CCCCLXXV. • XXVII- 1 7 

" archtdiaconiy cujus anima per mifcricordiam Dei requiefcat in pace. 
" Anen. De ecclefia B. Maria de Lejfiona, Sujfhlc'" 

XXVII L 

Codex membranaceus in folio^ feculo xii exaratus^ in quo continentur^ 
Origenis Homeliae xxviii in librum Numerorum a Rufino e Graeco 

in Latinum verfae, 

** Liber fanElce Miiria Abbendonia\ quicunque ipfum alienaverit ana^ 

" tbemajit. Amen^ 

XXIX. 

Codex membranaceus infolio^feculo xiii exaratuSy in quo continetur, 
Petri Comeftoris hiftoria fcholaitica. 
Codex membranaceus infoliojfecuh xiii exaratus^ in quo continentur^ 

1. Expofitio Andreae [Viftorini] abbatis in pentateuchum, in 
Jofuam, Judices, in Ubros Regum et Chronicorum, in Parabolas 
Salamonis, et in Ecclefiaftem. 

2. Expofitio in Parabolas fecundum Bedam. 

3. Hieronimi expofitio in Ecclefiaftenu 

4* Andresc [Vi£iorini] abbatis expofitio in xii prophetas. 

xxxi. 

Codex memhranaceus infolioy feculo xiv exaratus, in quo continetury 
Textus xii prophetarum, et expofitio eorum a magifh^o Stephano 
[Langton] archiepifcopo Cantuarienli. 
" LiberfanSfa Maria de Coggejbak. 

XXXII. Codex XXVIII.] ;'//. Cat. L. 7. MSS, Angl 1405—128. 
XXIX.] Vtt. Cot. B. I. MSS. jhil i2«9— 13. 
XXX.J Vet. Cat. M. 9. MSS. Angl. 1421— 144. 
j.] nie CCCXV. 5. 

XXXI.] Vet. Cat. M. 10. MSS. Jngl 1425—148. 
XXXI.] Vtde LV. LVIU. LXXXIX. CClV. 

C iB 

XXXII. 

Codex membranaceus infolioyfeculo xv exaratuSj in quo continetuTy 
A glofs [or expofition] on tlie gofpdft of St. Mark and St. Luke 
and ali the epiftles of St. Paul. 

XXXIIL 

Codex membranaceus infolio^Jecuh xiii exaratus, in quo confinefur^ 
Glofla ordinaria et interlinearis in evangelia fecundum Marcum et 
loannem. 

XXXIV. 

Codex membranaceus infolioyfecuh xiv exaratuSy in quo cotttinentur^ 
I • loannes Damafcenus de fide orthodoxa, lib. iv. p. i . 

2. Anfelmus archiepifcopus fCantuar.] de etema beatitudine, /. 41 • 

3. Anfelmus de libero arbitrio, ^.45. 

4. ■ ■■ in quid habes quod non accepifti» p. 49. 

^. ■ > ■ " ■ » de incarnatione Domini et de homine afiumpto contra 
quendam hereticum qui dicebat quod Pater et Spiritus fan£his 
in Fiiio eft incamatus, /. ^y. 

6. Anfelmus cur Deus homo, ^.63. 

7. ■■ ■ " ■■ de peccato originali, p. jj\ 

8. Auguftinus Hipponenfis de do£lrina chriftiana, lib. iv./. 84. 

9. Anfelmus de triplici rerum notitia, lib. v./. 1 11. 

10. De diftinftione di£ti(Mium fecundum ordinem alphabeticum» 
p. 136. 

II. Auguf- ^ XXXII.] Vet. Cau P. 6. i/55. Angl 1508—241. 

XXXIII.] Vtt Cat. P. 2. MS^S. Angl 1499—232. 

XXXIV.] Vtt. Cat. P. 3. A/5S. Angl. 1502—235. 

2.] Vidt CXXXV. 2. CLIV. 48. CCCXXXII. 14. 

3.]^i/CLIV. 12. CLV. 5. 

5.] Vtde CLIV. 4. CLV. 7. 

6.] Vidi CLIV. 5. CLV. 8. 

7.] Vtdt CLIV. 6. CLV. 9. CCGCLIX. 12. 

8.] Vidt CVII. 14. CLIV. 50. CCLXXXIX. 1. CCCXVL 9. XXXIV. 19 

1 1. Auguftittus Hipponenfts de vera penitentw^ p. j^j. 

12. Anfelmus de concordia predellinationis et praeJfcientiae et gratiae 
cum libcro arbitrio, p. 151. 

13. Auguftinus [r^i5?/W Anfelmusj de proceflione Spiritus i^n^ii, 

^ 159- 

14. Epiftolas Senecs ad Lucilium, p. lyo^ 

15. Anfelmus de fide chriftiana, p. 189. 

16. Anfelmi meditatio noilxfe redemptionis;, ^. igz* 
ij. ■ epiftola de facrificio azumi,^, J94. 

18. Anfelmus de fumma veritate, p. 201. 

19. Auguflinus Hipponenfis de bono conju^ii^/. 209. 
20. ' ■ ■■ de iadulterinis conjugiis, ^. 217. 

21. ' ' - de fan6la virginitate, /. 230. 

22. de yera religione, p. 242. 

23. ■ de (erxnonc Domini in «aonte, p. 265. 

24. ■ de fymbolo, p. 303. 

^5. — — dc vita beata ad Majriium Theodorum virum mag- 

nificum^ p. 307. 

26. I de duabus animabus, /. 315. 

27. - ^ ■ de fide rerum invifibilium, /. 322. 

28. Vita beati Auguftini,/. 326. 

29. De tranflacione lanfti Auguftini,^. 333^ 

30. Capitula quorundam librorum Auguftini, p. 337.» 

3 1 . De intelleftu, ^.339. 

32. Juliani Ppmerii urbis Toletanae epifcopi liber prognofticorum 
defutujo feculo, p. 2S7* 

33- ^ 

11.3 Fule CLIV. 27. CCCXVI. le. CCCXLIV. 2f . 

ia.1 ruU CLIV. 14, CLV. 14. 

i3.]ra*CLIV. 7. 

46-J ^i^LIV. jj. CLV. ij. 

17.] Ftde CLIV. 8. CLV. 11; 

18.] rtdt CLV. 4. 24!] yidt CLIV. 2«. 24. /'M* \^1j1V. 25« 

25." ruu CLiv. 35. 

26.' m CLIV. 24. CCCXLIV. 9. 
27.] rtde CLIV. a6. C2 20 XXXIV- 

33- Dc archa Noe pro archa fapicntiae cutn archa ccclcfise ct archa 
majoris gratiae, p. 385. 

34. LibeUus de reformatione archae. 

35. Expofitio Anfelmi in Intravit Jefus in quoddam caftcllum, 
p. 426. 

36. [Anfehni] ofFendiculum facerdotum, p. 428. 

37. De veneranda inftitutione facrae miffae tam antiquis patribus 
fanftis gloriofe quam ab ipfo Domino gloriofiflime monftrata 
et completa et ab Hildeberto epifcopo edita, cartnen. p. 440. 

38. Ejufdem verfus de fua expuUione ab epifcopatu. 

' ■ de excidio Trojae, &c- p. 447. 

39. Bernardus abbas de Claravalle de gratia et libero arbitrio, 

40. Auguftini Hipponenfis confeflionum lib. xiii. p. 464. 

41. De tranflacione S. Edmundi regis et martyris. 

XXXV. 

Codex membranaceus infolioy fecuh xiv exaratus^ in quo continentur^ 
Opufcula varia Thomae Aquinatis, videlicet^ 

1. Brevis compilatio theologiae, yo/. i. 

2. Contra impugnatores religionis, fol. 41. 

3. De perfeftione fpiritualis vitae, foL 82. 

4. Contra doftrinam retrahentium a religione, fol. 97. 

5. De fbrtibus, fol. 1 10. 

6. De unitate intelle£tus contra Averoys, fol. 114. 

7. Expofitio fuper primam decretalcm de fide catholica ct dc fanfta 
trinitate et fuper fecundam Damnamus^ fol. 122. 

8. De articulis fidei et de facramentis ecclefiae ad archiepifcopum 

Panormitanum, y«^/. 127. 

9. De 33.] rtde CCXCIV. 1. 

37.] ride CCCCLXX. 2. 

39.] rtde CCLXIII. 3. 

40.] nde LXIIL 4. CCLIIJ. i. 

XXXV.] Vet. Cau P. 4. M&&. AngU 1500—433. XXXV. 21 

9- De angelis, yo/. 131* 

la. De principiis naturae ad frati-em Sylveftrum, fol. 145. 

1 1. Quid (it poflibile de eternitate mundi, foL 147. 

12. De rationibus fidei, foL 1 18. 

13. De forma abfolutionis primae facramentalis, foL 154. 

14. Expofitio fuper librum Dyonifii de divinis nominibus,yo/. 157. 

15. Expofitio fuper librum Boetii de hebdomadibus, foh 215. 

16. Expofitio fuper librum Boetii de trinitate, foL 219. 

* * defuntfolia 12, viz. a 24.1 ad 252 * *• 

17. Contra errores Graecorum, foL 253, 

18. Refponfiones ad quofdam dubios articulos, foL 263. 

19. De Judseis, foL 266. 

20. Refponfio ad articulos miflbs a fratre loanne, foL 267. 

21. De decem preceptis, foL 269. 

22. Expofitio in Ave Maria, foL 278, 

23. Expofitio in Pater nofter, foL 279. 

24. Expofitio in Credo, foL 283 ^ 

XXXVL 

Codex memhranaceus infdiio^ feculo ociv exaratut^ in quo continenfur^ 

1 . Vita fan6ti Pauli primi heremitse per Hieronimum. 

2. Vita fanfti Antonii tranflata ex Graeco Athanafii per Evagrium 
Antiochenum. 

3. Vita fan£li Hilarionis per Hieronimum^ 

4. Hiercmimi [monachi] vitae fandtorum patrum iEgyptiorum. 
•* Per Fetronium Bononienfem fecundum Gennadium'' 

Et quidni utraque opinio admittatur f qua enimfcripft Hieronimus Graco 
idsomatCy ab alio quodam^forfan aPetronioy inLatinumfermonem vertebantur. 

5. Aftus Malchi Monachi captivi [per Hieronimum..] 

6. Vita ian<5ti Frontonii. 

7. De leone a beato Hieronimo curato. 

8. Liber XXXVI.] Vet. Cat. P. 5. MSS. AngU 1501—234. 
j.J^irCCCLXXXIX. I. 2i XXXVI. 

8. Liber fan6li Athanafii epifcopi de exhortacione monachorum. 

9. Liber adhortationum fanflorum patrum perfcftionumque mo- 
nachorum quas de Gr^eco in Latinum tranftulit B- Hicronimus 
prefbiter. 

Sermoncs fanftorum patrum interpretati de Graeco in Latinum a 
Pelagio diacono «t lohanne fubdiacono fanftae Romanae ecciefise. 

Nefciofane an hac diverfafint opera^ velfi eadem compilatio hifce diverfs 
indigitetur titulis^ quorum prior ad initium^ poflerior adfnem occurrit. 

10. Epiftola fan^li Macharii monachi ad filios. 

1 1 . Vita fan6li Marinae virginis et monachi« 

12. Vita fanfti Symeonis Stylitis. 

13. lohannis [Cafliani] heremitse coUationts x ad Leontium papam 
et Eladium fratrem carifiimum. 

XXXVIL 

Codex membranaceus infolioyfecuh xiv exaratus^ in qn§ tmtinentur, 
' 1 . Theorica Campani de motu planetanim. 

2. Conjun£tiones quaedam planetarum calculata^. 

3. Kalendarium de fcaccorio. 

£bc iaiendarixtm in ufim ^^ auditorum compdoruni' ccmpilatum fuity 
quibus^ inquit Mitor in prefathme^ " utile eft fcire fuper quam iiteram dies 
^^ domnica in ^anno quo audiant compota evenire contigerit.^ quia mon decet 
** allocare reddentibus compota omnes dies dominicos H onmes dies fejlivales 
" tanquam celebrandos ab operibusy pro eo quod femp& contingit^ quod dies 
" dominiae eveniuntfape in amojuper aliquas dies feftivales'' 

Per omnem annum natatur ex quot boris et minutis cof^at diesy et in 
aitera columna continetur *' occupatio dici artificialis' per miliaria fladia et 
paffus computatUj ita ut pro qualibet hora diei computantur tria miliaria : 
^ad finem menjis yanuariiy " ^uilibet dies iflius menfs univerfaliter per 
"^ unocum dltero computato continet 8 horas cum ds et ^minuta ^.faciunt 
" 25 miL sfiad. JS pafsJ' afaniliter ad aiios menfes. i3.];7ifCLVL I. 

XXXVII.] Vit. Cat. l. 2. MSS. Angl 1370—93, xxxvir. 23 

Sequuntur reguke ad imeniendum quot funt dies operabiles in quolibet 
menfey et qua occupatio media diei artificialis fecundum literam dominicam. 

4. Tabulae arithmeticae. 

5. Aliud kalendarium, cum cyclis tribus eclipfium folis et lunae ab 
anno 1 330 ad annum 1 386, cumjiguris depiStis earundem eclipfum. 

6. Liber compoti, five explanatio kalendarii vcrfibus hexametris.. 

7. Algorifinus ^erfibus hexametris. 

8. Tabulse aflronomicae et de complexione fignorum^ 

9. Traftatus de fatis, Gallice. 

10. Tra6batus Hippocratis pro infirmitatibus per aftronomiam cog- 
hc^endis. 

1 1 • Tous les noums des chatelx d'£ngleterre et enfement abbes et 

prioreez en chefcim countee. 
12» Nomina hundredorum villarum et hamelettorum tocius c(»ni* 

tatus SufFolciae. 

13. Statuta de difi:ri6tionibu^» 

14. Statuta de fcaccario. 

15. Placita coram jufticiaiiis itinerantibus apud turrim London* 
14 Edw. II. 

16. Breve, quod dicitur de qiio warranto ad vicecomitem London. 
.quo recitantur confuetudines ejuidem civitatis. 

17. Alia brevia officiarios fcaccarii aut civitatem London. tan* 
gentia. 

18. Ordinationes civitatis London. GaUice. 

i^. Proclamario regis de injuftis oppreffionibus et gravaminibuii et. 
placita de eiiiclem. 

20. Valew of wools in the feveral counties of England. 
^he bighefi price is x and tbe lowefi v maris perfack. 

21. Lex marifci. 

22. Nomina vicccomitum Scotiae, et fumma cujuflibet vice-comi-^- 
tatus, 

23. Ordinance pour le royaume et la mdibn du roi. 

24. Les 

7.] Vide CXXXIII. I. 24 XXXVII. 

24- Les conditions fur le rendre de la ville de Berewyk 1333. 

25. De fervitiis et redditibus regis in Hibernia, A. D. 13^7. 

26. La forme del treve prife entre fire Edvvard roy d'Englcterre 
[et le roi de France.] 

27. De ponderibus et menfuris rerum diverfarum in Anglia. 

28. Modus menfurandi terram. 

29. Le arrai et raffemble des gens d'Efcoce, qui vindrent a la bat- 
taille de Berewyk. 

XXXVI 11. 

Codex membranaceus in folioy feculo xiv exaratuSy cujus primo folio 
infcribituTy 

" Tabula fuper decreta et fuper decretales cum cafibus fummariis 
" quinque librorum decret&lium et fexti et feptimi cum aliis tra6lati- 
" bus neceffariis j quam acquijivit ecclejia fanSH Augujlini Cant. frater 
" I Mankaely cujus anima propicietur Deus. Amen^ 

In eo autem continentur traSiatus infra fcriptiy 

1. Tabula fuper Innocentis [opus] quae vocatur Margarita, foL 2. 

2. Cafus fummarii quinque libroram decretalium et fexti et feptimi 
ufque de regularibus et tranfeuntibus ad religionem, foL 9. 

3. Cafus juris in quibus aliquis contrahit infamiam, foL 48. 

. 4. Cafus juris in quibus aiiquis eft ipfo jure excommunicatus, 

5. Cafus juris in quibus aliquis eft excommunicandus, ibid. 

6. Cafus juris in quibus. aliquis eft ipfo jure fufpenfus, foL 5 1 . 

7. Cafus juris in quibus aliquis eft fufpendendus. foL 52. 

8. Traftatus de fententiis excommunicationis fufpenfionis et inter- 
diai,/6/. 53. 

9. Traflatus de menfura temporis in agenda penitentia fecundum 
canones, foL ^^. 

10. Traftatus de privilegiis et exceflibus prelatorum, foL 56. 

11. Traftatus de difpenfationibus fuper irregularitate, foL 58. 

12. Caftis XXXVIII.] Fit. Cat. P. 17. MSS. Angl 1521—254- XXXVIIL 25 2. 

3- 
4- 

5- 
6. 

7- 
8. 

9- 
20. 

21. 

22. 

24. 

25- 

26. 27. 
28. 
29. 

3^- Cafus in quibus Papa difpenfare non potcft, foL 64. 

Cafus in quibus folus Papa difpenfare poteft, ibid. 

Tradatus de difpenfationibus epifcoporum, foL 69. 

Cafus in quibus epifcopus non difpenfat, fol. 71. 

Traftatus de difpenfationibus legatorum fedis apoftolicae,yZ?/. 73. 

Quis fit legatus et quid ad officiura legati pertinet, ibid. 

De difpenfationibus patriarcharum et primatum, foL j^. 

De difpenfatione abbatum, ibid. 

De efFedhj difpenfationis, foL 76. 

Pro quibus culpis fit penitens ad epifcopum remittendus,yZ)/. jj^ 

Traftatus de penitentiis et remiffionibus, foL 78. 

Aureum memoriale confefForum, foL 80. 

Expofitiones quorundam verborum, foL 85. 

Tabula qusedam de diverfis titulis decretalium, foL 86. 

Tabula diftorum Innocentis de diveiiis titulis decretalium 

excerptorum, ibid. 

Brevis continentia materiae decretorum, foL 1 17, 

Tabula fuper decretales, foL 135. 

Tabula fuper dccreta, foL 169. 

Concordantia decretorum ad titulos decretalium, foL 309, 

ExplanationesVerborum legum, foL 310. XXXIX. 

Oidex membranaceus infolio^ feculo xv exaratus^ in quo continetur^ 
Pantalogia rerum natuialium, lib. xv. defunt reliqui. 

XL. 

Codex membranaceus in foliOi fecuh xiv ettaratus^ in quo corainentWt 
Francifci Petrarcha de Florentia, lauriati poet» de remediis Utriuf- 
que fortunae, lib. 1 1 . 

XLL Codex XXXIX.] Vtt. Cat. P. 16. MSS. Angl 1510—243. 
XL.] Vet, Cat. P. 18. MSZ. Angl. 1510—253. 26 

XLI. 

Codex membranaceus infolioy in quo continetur] 

Bedae venerabilis hiftoria ccclefiaftica gcntis Anglorum ab ^lfredo 
rege, Saxonice verfa. 

Hoc codice ufus efi Abrahamus Wbelocus in fua hujufce operis editione ; 
€uiforfan debetur fequens notulafronti libri infcripta. " Verjio hac mukis 
" in locis^ ut pag. 185, 186, tantum differt a M&, bibliotheca publica ver- 
" Jioney ut tantum non altera videri pojjit. fedpag. 195 reliquis MSS.fere 
** convenitJ* 

Margini hujus codicis paffim infcribuntur preces exorcifmi et €tiam ho^ 
melia Saxonica. . 

Folto ultimo, " bunc librum dat Leofricus epifcopus ecckfia S. Petri 

apojloli in Exonia^ ubi fedes epifcopalis ejiy ad utilitatem fuccefforum fuO" 

rum ; Ji quis illum abftulerit indcy fubjaceat maledi^oni. fatyfatjfat. 

Thaf boc jep leoFpic iT mto fTe Pctpcr inynj-tpc on Exancefi^e paep fc 
Bif ceop-fcol if pop hif f 3plc alif etnyff e anb jip hij hpa ut sttbficbc GoC> hine 

pop6o on %aspc c . « 

XLIL 

Codex membranaceus in folioy feculo xii exaratusy cujus primo folio in^ 
fcribitury 

*^ Liber de vita fanfti Martini^ et aliorum plurimorum (anfloram 
cum aliis diverfis contentis, lobannis Ryngewolde quondam monachi 
Dovoriay cujus anima propitietur dtijjimm. Amen'\ 
In eo autem ^ontinentury 

1. Vita fanfti Maitini, lib. iiL 

2. Vita fanfli Edmundi ad Dunftanum epifcopum pa* Abboncm 
Floriacenfem. 

3. Legcnda fanftorum, imperfeS. 

4. Vita S. Dunftani pcr Ofbemunu 

5. Narratio miraculorum fandbe Dei genetricis^ 

XLIII. Codex « 

<C " tx 

<c XLL] Vet. Cat. S. 2* MSS. Angl 1544—277. 

XLL] Vidt CCLXIV. 9. CCCLIX. i. CCCCXXVII. 7. 

XLIL] Vet. CH. H. 2. MSS. Angl. 1360—83. 

I.]^/^^IX. 22. 

4.] Vidi CCCXXVIU. I. «7 

XLIII. 

Codex memhranaceus tn folioy fecuh xiv exaratus^ in quo continentu^^ 

1. Gulielmus Malmburienfis de pontificibus Angloram. 
Liber quintus manu neoterica in cbartis exaratus eji. 

2. Traftatus de vifione monachi Evefhamiae, A. D. 1 196. 

Ad frontem hujus traSlatus fequentes notas fcripjit reverendijfimus prafuly 
cui hunc caterofque fere omnes hujus bibliotheca codices debenms. 

" In hac fabula fequenti videre licet quam libenter pajji funt majores 
•* nojiri fe illudi vanis bujufmodi vifonibus quibusfere pradicatores ujifunt 
*' in comprobatione rerum et articulorum Jidei quas traBabant^ preterita ut 
^^ plurimum auSloritate facrarum fcripturarum. 

" Hac vijio tanti habebatur apud majores nojiros^ ut etiam in multis 
•* librts fcriptam propagari fecerunt J* 

" Non incongrue afcribitur hacfabula revelationis monacho de Eovejham^ 
•* nam edijicatio ipjius coenobii initium habuit a vijione ojienfa Eguvino 
•* Wiciorum epifcopo primo fundatore^ qui in charta in anno yi/^fua protef 
** tatury fan5iam virginem Mariam primum cuidam pq/lori gregum Eoves 
•* nuncupatOy et pq/ieafbiy cum duabus virginibus^ librum in manibus tenen^ 

tem apparuijfej et locum pro edijicando monajlerio ojlendije^ unde illi nomen 

Eovejham dedity ut Kenredusrex Merciorum et Offa rex orientalium Anglo^ 
^^drum tejtantur in chartafua^ A. D. 709." 

XLIV. 

Codex membranaceus forma quadrata infolio^ ante conquiftionem Anglia 
(uti videtur) fcriptusj viz. 
Pontificale Anglicanum, quo continentur, 

1 . Prefatio Saxonica, cujus pars maxima defderatur. 

2. Ordo vel examinatio in ordmatione epifcopi. 

Promittit epifcopus ordinandus fe plebem ei commijfam ex facris fcripturis 
doSiurum^ ojicium epifcopale Jideliter obfecuturum^ ecclefa Dorobernenji fe 

fore XLIII.] Vit. Cat. H. I. MSS. Angl 1359—8^. 
XLIV.] Vit. Cjt. l. I. MSS. Angl. 1369—92. 
XLIV.] r%di LXXIX. CXLVI. CLXIII. 

D2 « 28 XLIV. 

fore fubjedlum ei obedientem : et articulis fdei ajfenfum prabet. Nibil vero 
hic invenies de fubjeStione afede Romana ab eleSiis poftea exaSta^ nec de tran-- 
fubjiantiatione. 

3 . Ordo qualiter domus Dei eft confecranda. 

Prclixa eji baec confecrationis forma^ compleifens non folum ritus in ec^ 
tiefia confecratione obfervandos^ fed etiam formam confecrandi altarit cime-' 
teriiy baptijlcriiy omniumque vejlimentorum et librorumy quibus uti folebant 
majores nojlri infacris celebrandis. 

Patena benedicitur " ad conjiciendum in ea corpus Dominiy* et oratur 
" ut quicunque ex bac patena ore panem facratum perceperint^ Cbrijium 
** vivum et verum panem corde concupifcant et capiant :'' in calicis vero 
benediSiione oratur^ '* ut quicunque mijiicam fanguinis Cbrijii memoriam 
" pragujiaverinty' &c. vafculum eucharijiia vocatur " boc mijierii cor^ 
^^ poris Chrijii gerulum'' et " Corporis Chrijii novum fepulcbrum'* et " ad 
" mijiici corporis ejus cujiodiam'' confecratur. 

CruXy pojiquam confecrata eji^ adoratur. 

Imagines qua confecrantur funt fanSia crucis virginis Maria gejiantis 
Cbrijium^ et fanSii loannis Evangelijia. 

4. Ordo novem ecckfiafticorum graduum, quorum primus eft 
oftiarius, fecundus pfalmifla, tertius leftor, quartus exorcifta, 
quintus accolitus, fextus fubdiaconus, feptimus diaconus, oEid^ 
vus prelbiter, nonus epifcopus, 

5. Ordo qualiter in Romana ecclefia preft)iteri diaconi fubdiaconi vel 
ceteri gradus clericorum a Domino pontifice apoftoiicae. fedis benedi- 
cendi et ordinandi funt. 

In ordinatione diaconi epifcopus ait " accipe ijiud volumen evangeitiy iege 
" et intellige et tu aliis trade^ et tu opere adimple per Chriftum^ 

In prejhiteri ordinatione nulla mentio celibatus^ nuila traditio calicis et 
patena/fed confecratur " ad obiationcs faciendas pro vivis et mortuisy et ut 
" infaiutem fui et totius piebis fua^ corpus et fanguinem fiiii Dei immacu^ 
" lata benediEiione transJormetJ' 

6. Ordinatio epifcopi et archiepifcopi. 

In arcbiepifcopi ordinatione nulia profejjio JubjeBionis ecclefia Romana^ . 
pallium vero dicitur ei ejfe traditum afummo pontifice. 

7. Confecratio regls.. 

Finita- XLIV. 29 

Finito ^e Deum^ ** rex erigatur de folo et ab epifcopis et a plebe ele^uSy 
" hac tria fe fervaturum jura promittaty et clara voce coram Deo omnique 
" populodicat hoc modo^^ hac tria populo chrijiiano et mihifuhdito in Chrijii 
" promitto nomine : imprimis ut ecclejia Dei et omnis populus cbnjiianus 
" veram pacem noftro arbitrio in omni tempore fervet -y aliud ut rapaci" 
** tates et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam ; tertium ut in om- 
" nibus judiciis aquitatem et mifericordiam pracipiam^ ut mihi et vobis in^ 
" dulgeat fuam mifericordiam clemens et mifericors Deus^ qui vivit et 
** regnatJ* 

Vocatur ** rex Anglorum vel Saxonumy* et hinc contendit CI. Stanleius 
codicem ante heptarchia dijfolutionem fuijfe exaratum j fed boc probibet MU 
phegiy qui initiofeculi xifloruity in litania invocatio ; regnum praterea vo^ 
catur regnum AngloSaxonicum.^ 

8. Confecratio regin». 

9* Ordinatio monachi.. 

10. Confecratio abbatis; 

11. Benediftio virginis. 

12. Benediflio ferri ab epifcopo danda in judiciis. 

13. Exorcifmus aquae ad judicium Dei demonftrandum,. 

14. Exorcifmus panis ordeaci et cafei» 

NonnuIIa qua ad calcem hujus codicis olim defiderabantur^ manu neoterics^ 
adduntur. 

In hoc codice verba polyfyllabica acutis accentis notantur^ 

XLV. 

Codex membr-anaceus feculo xiv exaratusy in quo continentur^ 

1 . De origine prima gentis Francorum et eorum fucceffu [ad an- 
num 1333.] . 

2. Arbor genealogi» regum Franciae a Pharamundo ad Phijip- 
pum vii. 

Ornatur figuris omnium regum depiSliSy et margini infcribitur brevis 
eorum hiftoria^. , 

3. Hif. XLV.] Vet. Cat.B. 6. MSS. Jtigl. 1294^-18. 00 • XLV, 

. 3. Hiftoria comitum Tholofanonim ad annum 1271. 

4. De imperatoribus Romanis a Julio Casfare ad annum 13 13. 

5. Traftatus brevis de temporibus et annis generalium et particu- 
larium conciHorum. 

6. De ordinatione officii mifr» fafti a Domino Jefil Chrifto et 
fanflis ejus apoftolis, ac demum per fummos Romanos pon* 
tifices fucceflive. 

7. Cafus qui contingere pofTunt in celebrando miflam. 

8. Nomina [et brevis hiftoria] apoftolorum et difcipulorum Chrifti. 
9« Libellus brevis et utilis de articulis fidei et facramentis ecclefia^ 

et preceptis decalogi cum quibufdam aliis annexis in fine, pra 
lefloribus et curatis ecclefiarum noftrse Lodovens. dioces. ad 
erudiendum plebes fibi commiffas. 
10. Fabulofa hiftoiia Gallice fcripta^ continens» ut videtur, aftus 
regis Arthuri. 

Hanc fabulam^ uti annotavit ^ojfelinm^ Anglicanofermone^ typis matidavit 
Willelmus Copland. 

XLvr. 

Codex mefnhranaceus infoliOyfecuh xiii exaratus^ in quo continenfuTj 

1 . lohannis de Sarefberie Polycraticus de curialium nugis et vefB* 
giis philofophorum, lib. viii. 

2. Ejufdem metalogicon, lib. iv. 

XLVII. 

Codex membranaceus infolioyfeculo xiv exaratus in quo continefur, 
Petri Cantoris Parifienfis Hber de diftinftionibus. 

XLVin. 

Codex membranaceus infolio^ caraSlere parvo et nitido exaratus^ 
Biblia Lat^na cum apocryphis et prefationibus Hieronimi. 

Nota A XLVI.] Vtt. Cat. O. 14. MSS. Angl 1485—218. 
XLVII.] Vet Cat. O. 15. MSS. Angl. 1486—219. 
XLVII.] Vidt CCCXCVII. %. 
XLVm.] Vet Cat. E. 3. MSS. Jngl 1322-46. XLVIII. 3 1 

Nota * neoterici folio rejeSiicio infcripta " Senatus Bravonius monacbo" 
** rum fFigornia principis fTicciorum urbis prafes non ignobilis fuit^ qua 
** urbs et Bravonium olim dicebatur. Wigornia nempe civitas eji adlimitem 
*^fere AngUatt Wallide pojita^ quam ab occidente Sabrinafumen alluitJ* 

" Coenobium illudalioqui clarumy Senatus ijie in primis eruditusy bonarum 
" artium cqgnitioae cJarius multo reddidit ; Rogerus ejifdem fedis epifcopus 
" boc calculo clarijjimum illum babuit^ tum preterea familiaritate conjunC'- 
" tijimum^ 

** In pretio nempe fuit fub Henrico Anghrum rege ejus nominis fecundo^ 
** cognomento Plantageneta^ anno gratia per Cbrijium patefaSla 1170, de^ 
** mumque vitajuafnem inprefato coenobio accepitT 

" Hac biblia fcriptaper Senatwn ut in prologo fuo ante canones evange^ 
^' iiorumr 

Deeji liber pfahnorum. 

Ante canones evangeliorum eji tra£iatus magijiri Senati fFigornienfis bib^ 

Jiotbecarii de concordia et difpojitione canonum^ in quo ajferit fe bunc librum 

fcripfjje ad exemplar alterius Roma confcripti quem beata memoria rex Offa 

ecclejia JVigomienfi contulijfe dicitur : et binc babitus e/i ifte codex pro auto^ 

grapho ipfus Senati^ cujus avo caradler et omamenta librifatis confonant. 

Poji oElus apojiolorum fequuntur feptem epijiola canonica et apocalypfs^ 
Jeinde epijiola PauU^ et pojiremo epijiola ad LaodicenfeSj cui manu admodum 
neoterica apponitur verfio Anglicana^ in qua nibii video fecuio JVicJeviano 
antiquius. 

^atuor evangelia quatuor columpnis in eadem pagina exarantur^ eo modo 
quodjimul incipiunt defnuntque. 

Ad finem tabula alpbabetiia nominum propriorum in S^ S. cum expla-^ 
natione. 

XLIX, 

Codex membranaceus in Jhlio^ feculo xiv exaratus^ in pio litera initiales 
€rnantur illuminationibus ad Inftoriam facram pertinentibus. 
Biblia Latma cum apocryphis et prefationibus Hieronimi. 

F0U6 « ^ Votal ex Balaeo ad verbum defumpta. 
2LIX.] Vit Cat. E. 2. MSS. AngL 1320—44« 3 2 XLIX. 

Folio rejeSiitio ad initium codicis infcribitur " biblia G. de Langek tninor'* Dorfo ultimo folio manu neoierica " anno Domini milleffimo quingentefmo 
^^ fexageftmo* hincque nimis facile opinatus eji CL Stanleius codicem eo anno 
fuijfe exaratum. 

L. 

Codex membranaceus infolioy feculo xiii exaratusj in quo continentur^ 

1. Brevis tra6tatus de regibus Angliae a primo adventu Bruti ad 
Ethelredum filium Edgari. 

2. Romanz de Brute par meftre Wace, 
Incipity " Ki vult oir et vult faver 

*' De rei en rei de en en en 

" ^ cilsfurent et dunt il vindrent 

" ^ primes Engleterre tindrent 

" Meflre WACE ladtranpter 
Explicit^ " Cifaut leflorie des Bretuns 

^^ E le lignage des barons 

^^ Ki del lignage Bruti vindrent 

^* Ki Engleterre lunges tindrent 

•^ Fuis ke Deus incarnacion 

" Prift pour noflre redempcion 

" Mil e cent e cinkaunte anz 

" Fift mejire WACE cefi romanz. 
Profequitur hifloriam Bruti et principium Britonum ufque ad tempus 
Atbelftani regis. 

3^ Romanz de un chivaler e de fa dame e de un clerk. 
Incipity " XJn cbioaler jadis eftoit" 

4. Leftorie de Syres Amis et Amilun. 
Incipity " Ki veut oir chancoun damur. 

5. Lejiorie de iiiifoeurs. 

Incipit^ " Entendez a moi li veuz e enfanz. 

6. Ro- mimmmmmmmma^ L.] Vtt. Cat. F, 3. A©5. Angl. 1334— S^» ^' 33 

6. Romanz de Gui de Warwyk. 

Incipity ** Puis cel tens ke Deusfu nez. 
Liber de librario S. Augufiini Cantuar. 

LI. 

Codex membranaceus infoUo^fecuh xii fcriptm^ in quo ccntinentur^ 

1. Chronicon Eufebii Caefarienfis ex vcrfione Hieronimi ad an- 
num 329. 

2. Continuatio Hieronimi ad annum 378. 

3 • Continuatio Profperi ad mortem Valentiani, 
4. Continuatio Sigeberti Gemblacenfis ad annum 1113.^ 
Ad annum 1 109 annotavit in margine JofcelinuSy Sigebertum Gembla^ 
cenfem chronicon fuum ibi claufijfe et reliqua Ranulpbo Diceto deberi ; edi-- 
tores autem bujus cbroniciy ,ut difcimus ex Cave/io et Oudino, omnia ufque 
ad annum iii i^ quo mortuus eji SigebertuSy ei attribuunt ; fed nec bac nec 
illa opinio mibi arridet^ eo quod ex rebus memoratis patet boc quakcunque 
fupplementum aliquem ex ccenobio Aquiticenfi babuijfe autorem. 

LII. 

Codex membranaceus in folioj feculo xiii fcriptus^ in quo continetur^ 
Petrus Lombardus in epiftolas omnes D. Pauli. 

LIII. 

Codex membranaceus in folioy feculo xiv exeunte fcriptuSy olim ut patet ex 
antiqua infcriptione peculium Hugonis de Stivecle prioris [Petroburgenfisy] 
in eo autem contineniur^ 

I. Pfalterium. 

Hoc pfaherium fcriptum ejl caradiere Gothico nitidijfimoj literis initiali- 
bus ubique auro et cohribus vividijfimis depiSiis ^ ad initium funt viginti 
quctuor illuminationes totidem paginas occupantes 5 quarum xii reprefentant 

nati^ LI.] Vet. Cau F. 2. MS8. Angl 1333-57. 
LII.] Vet. Cat. O. 2. MSS. Angl. i475..2o8. 
LIIL] Vet. Cat. E. 12. MSS. Angh 1327-51 ct 1328--52. 

E 34 UII. 

nativitatetny paJfvQnem^ &c. Domini nofiri^ fumma elegantia et nitore deli^ 
neataSy et auro variifque cohribus ornatas^ reliqua xii continent Jingula 
fguras propbeta et apojloli coloribus leviter tinSas. 

Ante pfalterium occurrit kalendarlum, et ad Jinemj Canticum Heze- 
chiae, hymnus Moyfis, Te Deum, et alii hymni e fcripturis facris : 
Symbolum Athanafii, Litania, fupplicationes ad fan£los, Commen- 
datio animae morientis, et preces pro mortuis. 

2. Breves annaies Angliae, Gallice fcripti, a Pruto ad Henricum iv. 

3. Brevis hiftoria Coenobii Petroburgenfis a prima fundatione ad 
annum 1400. 

4. Hiftoria naturalis omnium fere animalium, ornatafguris illumi^ 
natis. 

LIV. 

Codex memhranaceus infolio^feculo xivfcriptus^ in quo continetur, 
Odo [Cantuarienfis] fuper quatuor priores libros Moyfis. 
•* Liber fanStce Maria de Coggejhal. 

LV. 

Codex membranaceus infolio^ feculo xiii exaratuSy in quo continetur^ 
Expofitio Stephani de Langtune archiepifcopi Cantuarienfis in 
Pentateuchum, Jofuam, Judices, Ruth, iv libros Regum, ii libros Pa- 
ralipomenon, Tobiam, Judith, Efther, Efdram, i*"" librum Macca- 
baeorum, et Ifaiam. 

Deefi initium prologi in Genefin. 

LVL 

Codex chartaceus infolio^feculo xvifcriptuSj in quo continetur^ 

Matthei Paris hiftoria minor a coronatione Willelmi !• ad mortem 

Henrici III, anno 1273. 

ILdnc 4.] Ftde XXIL 2. CCCLXIX. 2. 
LIV.] Vtt. Cat M. II. MSS. Angl 1426—149. 
LV.l Vet. Cat. M. 13. MSS. Angl 1428— 151. 
LV.] Vide XXXI. LVIIL LXXXIX. CCIV. 
LVI.J Vet. Qu. C. 10. MSS. Atigl. 1307..31. LVI. 35 

Hunc apograpbum Jteri fecit Parkerus ex codice Arundeltam ut patet ex 

prefatione editionis fua. Hijloria minor dejinit in anno 1250, catera de^ 

fumuntur ex bijloria majori 5 et ex hoc codice editafunt a Parkero utifdem 

faciunt nota typographica margini infcripta. Codex porro ornatur fcutii 

nobilium, &c. ad infar, cod. XXFL XVL 

LVII. 

Codex membranaceus vetujlijjimus in 4*"* major. literis Saxonicis fcriptus^ 
qui olim^ uti videturjfuit monajierii jibbendunenfs ; in eo autem continentur^ 

1 . Regula fanfti Benedifti. 

2. Memoriale qualiter in monafterio converfare debemus. 

3. Epitome Lothwici imperatoris fuper regulam beati Benedi6li* 

4. Abbreviatio ejus qui fupra. 

5. Martyrologium vetuftiflimum. 

In margine hujus martyrologii notantur variis manibus obitus diverfo-^ 
rumfanBorum et monacborumy inter quos Dunjianus et Beda. 

6. Smaragdi diadema monachorum. 
Defuntfere xvi capita pojlrema. 

LVIIL 

Codex membranaceus infolioyfecuh xivfcriptus^ in quo continetur^ 
Tra6latus vencrabilis Stephani [de Langetunc] archiepifcopi Caa- 
tuarienfis fuper Ecclefiaftem. 

Adfinemy " Sit de valle Dei Roberti mons requiei 

" Mercesy me cujus explicuit calamus. 

Lix. 

Codex membranaceus infoliOy feculo xiv in ccenobio D. Martiniy ut vide^ 

tur^fcriptuSy in quo continentur^ 

I. An- LVIL] Vet. Cat. B. 4. MSS. Angl 1292-16. 
1.3 Ftde CLXXVm. 2. CCCLXVIIL 
LVIII.] Vet. Cat. M. 12. MSS. Jngl 1427-150. 
LVIII.] Vtde XXXL LV. LXXXIX. CCIV. 
LIX.] Vet. Cat. D. 1. MSS. -^»^/.1308-32. 

E2 36 UX. 

j. Anfelmi Cantuariends imago mttndi, lib. iu 

Hic libellus in aJio codice bujus bibliotbeca^ viz. LXVL i. adfcribitur 
Henrico canonico : caterum omnino confonant bac duo exemplaria^ Ji exci^ 
pias prologos^ qui funt diverji^ et cbronologiam^ qua ulterius deducitur in 
cod. LXVL 

2. Epiftola prefbiteri loannis de India ad Emanuelem imperato- 
rcm Conftantinopol. 

3. Epiftola Alexandri regis magni Macedonis ad magiftrum fuum 
Ariftotelem de fitu Indiae. 

4. Chronica Romanorum pontificum a tcmpore Jefu Chrifti et 
Oftaviani imperatoris [ufque ad Nicolaum iii anno 1 277, et re- 
centiori manu ad Clementem vi» autore Martino Polono.] 

In boc codice nullajit mentio jfobanna papijfa. 

5. Commemoratio ftationum urbis Romaes — epifcopi qui funt 
immediate fubjefti papae : — ecclefiae quinque parochiales in 
Roma : — ecclefias in Roma quibus aflignati funt preft>iteri vel 
diaconi cardinales : — archiepifcopi cum fuis fuftraganeis in 
Siculia, Calabria, Apulia^ Terra-laboris, Tufcia, Flaminia, 
Lumbardia, Dalmatia fupra mare, Iftria fupra mare, Sclavonia, 
Hungaria, Polonia^ Allemannia, Provincia, Burgundia, Francia, 
Normannia, Aquitania, Vafconia, Tocia, Catalonia, Hifpania, 
Anglia, Dacia, Norwagia, Suefcia, Scotia, Hybernia, Sardinia, 
ultra mare feu in parte infidelium j — imperatores Romani ct 
reges Chriftiani. 

6. Catalogus pontificum Romanoriim a beato Petro ad Nico- 
laum iii. 

7* De fchifmatibus in fede Romana. 

8. Catalogus archiepifcoporum Cantuar. a S. Auguftini ad Si- 

monem Mepeham.. 

9. Cata- I.] Vide LXVI. I. 12. 16. 

2.] Ftde LXVI. 13. 

3.] Vide CCCLXX. 2. 

4.] Vide II. CXCIV. 5. CCCLXXIL i. CCCCXXVIL 4. 5. LIX, 37 

9. Catalogus omnium pontificum Romanorum et omnium impe- 
ratorum ad Innocentium iii. 

10. De fynodis nonnullis. 

11. Chronica imperatorum Romanorum ad annum 1308, autore 
Martino Polono. 

1 2. Liber Methodii [Paterenfis] martyris de principio feculi et de 
regnis gentium et fine feculorum. 

13. Beda de fitu Britannid&^ — commendatio ejufdem — et de mi- 
rabilibus ejus. 

14. Annales de geftis Britonum, Saxonum, Danorum et Norman- 
norum, definunt in anno 1216. 

15. Alia chronica breviflima a tempore adventus Normannorum 
in Angliam ad annum 1242. 

Hac cbronica afcribuntur Thoma Wickes canonico de Ofneye a quodam 
ne^tericOy minime tamen concordant cum^ eis a Cl. Gale fub nomine bujus 
autoris editis, et fotins ex frequenti mentione ccenobii Mertonenfis in agro 
Surrienfiy cuidam ejus loci monacbo afcribenda 'videntur. . 

16. Les fervices qe les barouns des Cynk-portes deivent au roi de 
an en an par meer fi mefler eft. 

17. De wardis caftri Doven, 

18. Confirmatio magnae chartae a rege Henrico IILfub initio ejus 
regni fafta.. 

1.9. Carta de foreftis ejufdem.regis. 

20. Sententia prelatorum pro pace regni et libertate ecclefiae, anno 

1253- 

21. Epiftola Innocentii papae ad archiepifcopos et epifcopos Angliae 

pVo confirmationa literarum ab iilis editarum de cartis prece- 
dentibus. 

22. Duae Bulije Alexandri pap» pro confirraatione earundera 
cartarum. 

" Memorandum quod tres prediSfa litera bullatce in cufiodia venerabilis 
** patris Laurentii Rofienfis epifccpi. qui eas inipetravit^ remanjerunt^ 

23. Bulla II.] Ftde 4. CXCIV. 5. CCCLcXXII. i- CCCCXXVII. 4. 5. 
j2.] Vide LXVI. 26. CCLXXXVIII 10. CCCCIV. 2, 3« LIX. 

23. Bulla Innocentii papae ii pro clericis Cantuarienfis provincia 
ne folvant procurationes archicpifcopo ratione vifitationis. 

24. Bulla ejufdem papae ne archiepifcopus fufFraganeorum fuorum 
jurifdiftionem irapediat in appellationibus ad fedem apofto- 
licam vel metropolitanam. 

25. Carta libertatum Surriae conceffa pjer Edwardum I. 

26. Oleroun de jugemens de la meer. 

27. Teftimonium libertatum et immunitatum ecclefiae S. Martini 
infra Dover a rege Withredo fundatae. 

28. Statuta quae dicuntur provifiones de Marleberge. 

29. Les eftablifemens del roi Edward fiz del roi Henri fift a Weft- 
minfter a fon premier general parlement. 

30. Provifiones Gloceftriae, /^r///« Latine fartim Gallice. 

31. Statutum de religiofis 7 Edw. I. 

32. Provifiones de Mertone 20 Hen. III. 

33. Statuta fafta apud Weftmonafterium 13 Edw. I. 

34. Carta Adelfreidi regis de libertate ecclefiae. 

35. Carta Cnuthonis regis de immunitatibus monafterii de Ex- 
enceftre. 

36. Carta de tranflatione fedis cathedralis de Crideton in Exon. 
anno 1050. 

37. Petitiones oblatae in parliamento apud Karleol. 

38. Edw, I. contra gravamina et extortiones papa^, et ordinationes 
ibidem fa£lae in hac caufa. 

39. Bulla lohannis papae contra quofdam errores magiftri lohannis 
de Senliaco S. T. D. 

40. Tabula genealogica oftendens jus quod habet rex Angliae in 
regnum Franciae. 

41. Breve regis Waltero de Glouceft. efcaetori fuo citra Trentam 
direftum, ut per facrum proborum et legalium hominum in- 
quirat, utrum quaedam tenementain Leyftona Knoleftiale The- 
berton fuerunt abbatis et conventus Leyftonae ante publica- 
tionem ftatuti de terris et tenementis ad mortuam manum 
non ponendis. 

42. Verfus de tcmpore Tohannis Straw, 

43. Lettre LIX. 39 

43. Lettre des barons au pape Clement vi: an Englijh tranjlation 
of this letter written on paper in tbe 1 6th century is inferted i/n-* 
mediately before if. 

44. La manere de la renonciation del roy Richard de fa corone et 
de la eleftion del roy Henri le quarte puis le conquefte. 

45. Proceffus vifitationis monafterii de Begeham per Willelmum 
abbatem de Langedone; in qua vifitatione Laurentius abbas 
ofEcium refignavit^ et Lucas de Coldone ele£tus eft in locum. 
ejus, anno 1315. 

46. ProcefTus nuntii paps contra regem loannem. 

47* Carta regis lohannis fadta papse et ecclefiae Romanas^ qua fe 
regnumque fuum fedi apoflolicae fubjecit^ et ad tributum an^ 
nuum mille marcarum folvendum obligavit. 

48. Bulla papalis confirmans chartam regis lohannis de liberis 
ele£tionibus ccclefi» Anglicanse» manu neoterica. 

49. Statutum Edwardi III, anno regni Angli» 20** Franciae 7^.. 

♦ * quadamfoUa excifa * * 

50. Conclufio bullae papalis pro refidentia prelatorum. 

51 . Traftatus theologicus de officio facerdotali, &c. 

52. Citatio primi capituli provincialis, in qua inferitur copia et 
tenor bullae diredtse executoribus per Benedi6lum papam xii.. 
anno 1327. 

j^. Decretum principum Romani imperii, quod imperator ele6lus 
non debeat a papa confirmari, faclum anno 1327. 

* * alia quadam excifa * * 

54. Gonflitutiones de Clarendon faflae pcr Henric. IL anno 1 164. 
FratercuIuSy qui eas tranfcripft^ titulum appofuit^ ^^ funefii cyro^ 
" graphi gloriofi neomartyris Thoma primo exilii et pofiea martyrii. 
" caufar 

^^. Epiflola Domini Cantuarienfis archiepifcopi ad Ciceflercienfes 
de cupiditatc in decimis exigendis reprimenda. 

56. Monitio regis Edgari praelatis et abbatibus,^^^ mutilata. 

LX. Codex '^lr^Videz^ 40 

LX. 

Codex membranaceus infolio^feculo xv exaratus^ in quo continetur^ 
loannis Parifienfis hiftoria univerfalis vel memoriale hiftoriarum. 
Hifloria deducitur a creatione ad annum Cbrijii 1322. 

LXI. 

A parcbment book in folio neatly written, and ornamented witb a 
frontifpiece ricbly illuminated^ containing^ 
Chaucers Troiius^ a poem in four books« 

LXir. 

Codex membranaceus infoKo^fecuIo xiii fcriptuSy in quo continentur, 

1. Parabolse Salamonis, Ecclefiaftes, et Cantica canticarum cum 
gloffa. 

Imo pagina infcribitur^ " Liber de claujlro Roffenji per L. vica^ 
" rium de Stoke.'* 

2. Vita S. Bernardi abbatis [Claraevallenfis] a tribus abbatibus 
confcripta. lib. v. 

Primus liber autorem babuit Willelmum abbatem S. Tbeodori; buic 
vero immediate adjungitur^ " Subfcriptio operis precedentis quam auSlore 
" defunSlo Burcbardus abbas Balnenfis appofuit" qua tota ejl in laudem 
prediSii Willelmi\ liber fecundus debetur Arnaldo abbati Bon(evaIlis\ tres 
ultimos libros edidit Gaufridus abbas Claravallenjis. 

Primo folio bujus vita infcribitur^ " Liber de claujlro Roffenfi per 
** Paulum prioremr 

3. Vita S. MalachisB archiepifcopi Hibernenfis fcripta per S. Bcr* 
nardum [Claraevallenfem.] 

4. Hiftoria miraculi de quodam eduflo de corpore eic relatione 
Donati Cafiilienfis archiepifcopi. 

5. Liber apologeticus beati Bernardi [Claraevallenfis] de vita et 

moribus religioforum ad Willelmum abbatem. 

6. Beati *LX.] Vet. Cai. B. 8. MSS. Angl 1296—20. 
LXI.] Veu Cat. B. 5. MSS. Angl 1293-17. 
LXIL] Vet. Cat. Sub. D. 4. MSS. Angl. i63i..364* LXII. 4r 

6. Bcati Bcrnardi [Claraevallcnfis] cpiftolas Iv, quarum i** ad car- 
dinalcs contra haercfcs Pctri Abclardi ; 2'* ad magiftrum Hugo* 
ncm dc San6lo Viftore dc cadcm rc j 3'** ad Hcnricum rcgcm 
Anglias; 4^* ad Willclmum abbatcm. 

7. Bcmardus abbas dc dirpcnfatione ct prcccpto, 

8. Idem dc gradibus humilitatis ct fuperbis» 

9. Liber ejufdem dc diligcndo Deo. 

10. Idem de confideratione ad papam Eugenium, lib. v. 

11. Expofitio Serlonis in orationem dominicam« 

12. Eulog^um lohannis Comubienfis ad Alcxandrum papam iii. 

13. Expofitio venerabilis Bed« prefi)itcri in vii epiftolas canonicas« 

* * * /Vr chartis ♦ « ♦ 

14. Epiftola Gualtcri Pbilippi decani Rofifenfis ad univcrfam pu- 
bem ludi litcrarii RofFenfis. 

LXIIL 

Codex membranaceus in foliot fecuh xiv fcriptus, olim ut videtur pecu- 
Uum Tboma Stoyl monacbi, in quo continentur, 

1. Orationes ^uam plures ad redemptorem noftnim ct fandos 
quarum pl^rsque Anfelmum Cantuarienfem habuerunt auc^ 
torem. 

2. Profolo^on ejufdem AnfelmL 

3. Planftus beati Bemardl, ut dicitur, de dolore Dei et gcnetricis 
in morte filii fui. 

4. De confeifione j — d« contemplatione cujuflibct hone diei j 
— meditationes Beraardi et Auguftini. 

5. Libcr fan£U Auguftini [Hipponenfis] de confliftu vitiorum et 
virtutum* 

6. Trac- 7.] FuU CCCXXV. 4. 

13.] m CLX. 

LXIII.] Fft. Cat. B. 7. mS. Autl. IMC— 19. 
I.] ^<i> CCLXXXIV. I. 
2.] rxdt CLIV. 2. CLV. 2. 

4.] Vidt XXXIV. 40. ccLnr. i. 

F 42^ LXIIL 

* 6. Tra6latus Lotarii de contempta mundi. 

7. Ele£hiarium in deledlatione et refocillatione animse» de creatione 
primi hominis et prevaricatione ejus, 

8. [Ricardus de Sanfto Vi6tore] dc ftatu interioris homiriis poft 
lapfum. 

9. Liber mandatorum Dei.^^i;^ fylloge theologiae : tdno duntaxat con-- 
Jiat folio. 

10. Traflatus de feptem facramentis. 

11. De feculis et aetatibus^^i;^ tabula chronologica a creatione ad 
decimum annum Recenfuithini regis Hifpaniarum et mortem 

' Hcraclii imperatoris. 

12. Sermones varii de Chrifto, angelorum ordinibus, &c. 

13* De feptem virtutibus, de oratione dominica, de fcptem yitiis 
capitaUbus, de feptem facramentis. 

14. Libellus ^ui dicitur ars fidei. 

15. Itinerarium mentis euntis ad Deum fecundum fratrem bons 
fortunae [Bonaventuram.] 

16. Ejufdem breviarum, lib. vi. 

17. De officio et ordine mifTarum, quod unufquifque papa addidit 
a tempore beati Petri ufque ad papam Clementem tertium. 

18. Statuta praefcripta priori et conventui Chrifti Cantuar. per 
Lanfrancum archiepifcopum Cantuar. 

19. Tituli decretalium, digeftorum, veterum et novorum, codicis, 
inforciati, autenticorum. 

20. Epiftolae et alia inftrumenta ad monafterium Chrifti Cantuar. 
pertinentia, n)iz. ( i ) Epiftola prioris et convcntus de T^rndria ad ca- 
pitulum ecclefiae Cantuarienfis, — fe mutuo amicitide vinculo efle 
aftridlos, negotiaque ecclefiae Cantuarienfis, a Willelmo Wake com- 
monacho fuo Romanse ecclefias capellano et penitentiario inchoata, 
eidem optato fine concludenda commendafTe. — (2) Epiftola A. prioris 
ecclefiae Chrifti Cantuar. ad fubpriorem et capitulum ejufdem, quod 
dominus Portuenfis conceflit ei ut prefentarent Galfridum de I. ad 
ecclefiam de Aldermane-Cherche in London. per refignationem Ljam- 
berti ejufdem domini clerici et nepotis jam in curia vacantem, cujus 
coUatio ratione ftatuti de beneficiis in curia vacantibus ad di£him do- 

minum LXIII. 43 

minum pertinebat, orat igitur ut di6lam prefentationem acceptantes 
omnia quae reftant facienda fideliter exequantur. — (3) Epiftola W. 
de la Cornere papae capellani ad fuppriorem ecclefiae Chrifti Cantuar. 
ut latori plenam velit adhibere fiduciam. — (4) Obligatio prioris et 
capituli ecclefiae Chrifti Cantxiar. ad folvendum dominae Katerinae 
Lovell LXXVIII marcas ab eadem domina mutuo acceptas, dat. 1268 
menfe aprili. — (5) Epiftola A. prioris et elefli Cant. ad fuppriorem 
ct capitulum ejufdem, quod a£bsi fuper confirmatione Roberti de 
Withampton elefti Sari{burienfis ab aliquibus advocatis correfta, eis 
confirmanda mifit. — (6) Confirmatio eleftionis ejufdem Roberti per 
capitulum Cantuar. 1270. — (.7) Forma epiftolae fuppiicatoriae ut 
preces fiant pro anima defun£ti. — (8) Quapdam de lite inter epif- 
copos fufFraganeos et capitulum Cantuar. circa eledionem officialis 
curias Cant. fede vacante. — (9) Forma epiftolae a monacho ad priorem 
de morte amici. — (10) Procuratorium capituli Cantuar. — (11) E- 
piftola fcholaris cujufdam Oxon. ad quendam monachum de ratione 
ftudiorum fuorum et aliis negotiis. — (12) Epiftola capituli ecclefias 
Sarum ad capitulum ecclefiae Cant. — obnixe rogant ut, cum ecclefia 
Sarum multas pafla fit injurias pro reverentia quam tempore vaca- 
tionis exhibuit ecclefiae Cant. non negent micionem appellationis 
propter alicujus curiae vel curialis potentiam. — (13) Epiftola capituli 
Cant. ad omnia monafteria ordinis S. Benedifti de lite orta inter eos 
et aixhiejnfcopum fuum. — (14) Donatio annuas penfionis x marca- 
rum fafta magjftro W. de la Comere per capitulum Cant. 

21. Epiftolae CIII Bernardi Claraevallenfis. 

22. Speculuih humanae falvationis, verfibus Latinis rythmicis. 

23. Seneca de quatuor virtutibus cardinalibus. 

24. Idem de paupertate honefta. 

25. Brevis et valida meditatio de beneficiis Dei ejuiclem Bona- 
venturae. 

LXIV. 

Codex tnembranaceus infoliotfeculo xvfcriptuSy in quo continetur, 

Verita» LXIV.] Vtt Cau N. I. MSS. jbigl. 1443—166 

F2 44 LXIV. 

Veritas theologiae, tib. vii, autore^ ut annotavit neotmcus^ ^gidio 
aixhiepifcopo Bituricenii. 

LXV. 

Codex membranaceus in foUoy feculo xii fcriptus^ in quo continentur^ 
Homelix in evangelia» quae diebus feftis legebantur a Pafchate ad 
dominicam ultimam poft pentecoften» e Beda Gregorio, Auguftino, &c. 

LXVI. 

Codex membranaceus infolio^ diverjis manibus et Sverjis feculis exaratusi 
— in prima cujus parte JecuJo xiiifcripta continentur^ 

i. Imago mundi contexta per Henricum canojiicum ecclefis S. 
Marise civitatis Moguntis de rerum naturis, imperatoribus, reg* 
nis, regibus, et pontificibus, ufque ad Henricum imperatorem 
filium Henrici, lib. ii. 
Huic operi prajigitur mappa mundij p. 5. 

2. Quasdam ex Plinio aliifque de geographia. 

3. Hiftoria de origine Anglorum et de regnis eorum ab Adam uique 
ad fecundum Henricum imperatricis filium, qui regnavit in Anglia 
poft pium et nobilem regem Stephanum, et de omnibus epifcopatibus 
ct epifcopis totius Angliae pulchre et fubtiliter compofita, /. 67. 

£x adverfo prima pagina ejl delineatio rotafortuna coloribus iUuminata j 
fequitur tabula genealogica ab Adamo ad Woden^ in qua enumerantur gent^ 
rationes faltem xxvi\ et pojl bancfgura Wodeni fatis nitida cum nominibus 
Jiliorum ejus unde reges Anglia duxerunt originem : bijioria ipfa incipit ab 
beptarcbiay et continuatur ufque ad Henricum II^ fed ea brevitate utfeptem 
foiummodo conftet foliis. 

Liber fecundus eadem brevitate enarrat fuccejponem epifcoporum : res vero 
^boracenfes fujius cateris traSantur^ dimidio libri buic pmincia impenfo : 
dejinit utraque Injloria in anno 1 1 8 1 . 

4. Pro- rf» LXV.] Vit. Cat. P. 9. MSS. Angl 1305—238. 
LXVI.] Vet. Cat. Sub. D. 12. MSS. Angl 1635—368. 
I.] Vide 12. x6. LIX. i. LXVL 4^ 

4« Prologus libelUGillae epifcopi Limricenlis de ufu ecclefiafticoi/.pS. 
£. Theobaldus Stampenfis ad Robertum Lincoln. de confeffione in 

ultimo, p. 99. 
6« Deicriptio magiftri Clementis [Lanthonienfis] prioris canonico* 

rum regularium fan£iae Mariae ci^atatis Claudioceftriae de fex alis 

et XXX pennis Cherubim»/. 102. 

7. Idem de tribus in penitentia confiderandis, fcilicet compunc- 
tione, confeflione, fatisfa£tione, ^. 108. 

8. De quatuor generibus confeflicmisi et vera penitentia et humiii 
confeflione, ^. 112. 

Pofterier bujus codids pars^ fecuh xiv fcrtpta^ fuit olim mru^erii^ 
BurienfSj in ea autem continentur^ 
g. Hiftoria lerofolimitana abbreviata,^/. i. 
'Prater bijioriam bellorum Sarracenos inter et cbrijiianos ufque ad treugas 
factas poft captam civitatem Accon^ bic libellus continet vitam Macbometi^ 
defcriptionem terra fan^a^ et variarum gentium tam cbriftianarum quam 
aliarumy qua inbabitant eam caterafque regiones orientalei. 

10. Itinerarium terr» Tartarorum per W. de Rubrue, p. 67. 

1 1. Itinerarium ufque ad paradifum terreftrem,y0/. 1 10. 

EJl relatio cujufdam ^beopbili monacbi in monajlerio quod eji in Mefopo^ 
tamia Sina^ qui cum duobus commonacbis fuis iter aggrejfus eji ad paradi^ 
fum^ quibus apparuit heatus Macbarius : — biforia fabulofay prodigiis et 
miraculis JiSiis repleta. 

12. Imago mundi, libcr primus, foL 116. 

13. Epiftola prelbiteri loannis de deicriptione Indiae,^/. 127* 

14. Roberti [Groftefle] Lincoinienfis tra6tatus de i^hera. 

15. Liber geftorum Barlaam et Jofaphat fenrorum Dei editus 
Graeco fermone a loanne Damafceno viro fan^o et eruditOy 

foL 139. 

16. Imago mundi, liber (ecundus,^. 208. 

17. De 

10.] m cLxxxi. 9. ccccvn. a. 

12.1 Fidt I. 13 

I4J Vidt LIX. 2. 
Viiie CCCCVL i. 16.J Ftdt i 46 LXVI. 

17. De arborc vitae in jparadifo, bijioriafabulofa. 

18. Verfus Galiici de eadem re. 

19. Defcriptio terrae {zxvEkst^ fol. 228. 

20. Dc fitu terr^e lerbforimitansc fectindum litAmiyfoL 230. 

2 1 . De loco Dominicse afcenfionis, ibid. 

22. De ortu Pilati et ejus viXZy fol. 231. 
23» De ortu Jud« et cjus yitaL^foi. 232* 

24. Vifio reveiata anno 1209 Rodulpho facriftae monafterii Cefarea 
five Keifam nuncupati in tcrritorio Auguftenfis ecclefi«,yo/. 233. 

25. Dc Stephano Ingnacho cartufienfi» qualiter eum beata virgo 
primo eripuit de naufragio corporis, et poftea de temptationi- 
bus cordis ; qualiter cum formam orandi docuit, quia ei de- 
votus in feculo extitcrat,yi/. 238. 

24. Libcr Methodii cpifcopi Patcrenfis ct martyris Chrifti quem ex 
Hebraeo et Graeco in Latinum transfcrre curavit, id eft dc principio 
feculi ct inter rcgna gentium ct finc lcculorum, qucm iUuftiis vir 
beatus Jcronimus in fuis opulculis coUaudavit. 

LXVII. 

CoJex membranaceus infolioyfeculo xtfcriptus^ in fuo continetur, 
Remigius Antifliodorenfis in Pfahnos. 

LXVIII. 

CoJex membranaceus infbliojfeculo xvfcriptusy in quo continentur, 

1 . Cafliodorus Senator de inftitutione divinarum litcrarum. 

2. San£ii Ifidori liber de facramcnto baptifmatis. 

3. Ifidorus Hii^alenfis de ccclefiafticis ofliciis, lib. ii. 

4. Ifidorus de ecclefiafticis inftitutionibus, lib. xiii, 

5. Ab. 20.] Fsdi CCCXV. 20. 

26.] Fide LIX. 12, CCLXXXVIII. lo* CCCCIV. 2» 
LXVII.] Fet. Cat. N. 6. MSS. Angl 1447—170. 
LXVIII.] Vet. Cat. N. 3. MSS. AfigL 1444—167. LXVIII. 47 

5. Abbreviatio Amalarii dc divinis officiis per Wilclmum [Mal- 
meiburicnfem,] lib. iii. 

6. Ivo Camotcnfis cpifcopus de ecdefiafticis officiis. 

Adfinem^ ^^ Explicit UBura de ecckfii^icis officiis incboata ac completa 
** per manum T^ielmani filii EdwarJiy clerici Jraje^et^ dyocefis^ anno Do^ 
" mim M.CCCCXXXir xiii die Juniiy bora fexta de mane vel circiter, 
*' oratepro eo. 

LXIX. 

. Codex membranaceus infi^Iio^ caraElere Longobardico firiptus^ in quo con^ 

tinentur^ 

. Homelise in Evangelia, ad populum habitae in diverfis bafilicis 

Romas. 
Codex membranaceus inftilio^fecuh xivfcriptusy in quo continetur^ 
Uberrima colle£tio legum Angliae a rege Ina ad Henricum III» 
fequenti ordine difpofita : 

u Prefationis hcOy Expofitiones quorundam Saxonicorum vocabu- 
lorum in le^bus et cartis anliquis occurrentium. 

2. Leges InXy fol. 2. 

3. ■ Aluredi regis,^/. 5. 

4. ■ Athdftani vtgLSyfoL lOf 

5. Judicium ordalii,yo/. i6. 

6. Leges regis Cnutonis^y^. 19. 

7. Leges fan£li Edwardi quas confirmavit Wilhelmus Baflardus^ 
fol. 27. 

8. Leges [Henrid.] 

9. Carta regis Stephani. 

10. Leges Henrici IL 

I i. Carta loannis regis et carta de Ronnemede di6ta aurea bulla. 

12. Carts 5.] m cxcn. cccxix. 3. ccccxvi. 

LXIX.] Vit. Cat. L. 14. MSS. Jngl 1412—135. 
LXX.] Vit. Cat. F. 6. MSS. Angl. 4» LXX- 

1 2. Cartae ct leges Henrici IIL 

13. Rubrica ftatutorum Edwardi I. 

Ad Jinem horum Jlatutorum^ manu coeva infcribuntur ba nota; ^' Non 
" erit flus nunc^ quia Jatis babes in ii libris fuhfequentibus videlicet libro 
** vocato Speculum jujiiciarey et altero libro vocato Bretbun^ et nonfunt libri 
^^fZ^II^^i P^^ regem attamen taliter placitabantur temporibus regum Ed^ 
nvardijilii regis Henrici III^^ et Edwardiflii regis ESwardi^ 

" IJla ftatuta quorum prohemia fuperius bic intitulantur in libro ijlo non 
^^ fcribentur nec regijirario quia alibi babentur^ et quia intendo ex libro ijio 
^^ et aliis magnum codicem compmere quia utiie duxi pofteris prefentia tem^ 
•^ porum noftrorum exprimere. 

14 Leges quas rex iElfredus de veteri teftamento firripdt et fcri- 
bere ftcit. 

LXXI. 

Codex membranaceus in folio^ feculo xii exaratus^ in quo continenfur, 

1 . Macrohuis de Satumalibus« 

2. Ciceronis fomnium Scipionis. 

3. Commentarium Macrobii in fomnium Scipioni$« 
4* Apuleius de dogmate Platonis. 

5. Idem de phiiofophia« 

6. Idem de mundo. 

7. Idem de deo Socratis* 

8. Epiftola de ratione cuborum ad Sylveftrem papam* 

9. erberti ad Adelbodum de menfutatione trigonorum. 

Lxxir. 

Codex membranaceus in 4*% caraHere nitidijftmo^fecuh xiii fcriptus^ con-- 
tinensy 

Evangelia quatuor, Latine. 

jfd initium codicis, Tabula le6tionum quolibet dle fefto per totum 
aim.unL 

Litera LXXI.] Ftt. Cat. V. 4. MSS. Angl i566*-299. 
LXXn.J Vit. Cat. V. 5. MSS. AngL 1564—297. LXXII. 49 

Litera initiales ad initium cujujlibet evangelii fumma venujiate pin^ 
guntur. 

LXXIII. 

Codex membranaceus infolio major.feculo xvfcriptm^ in quo continentur^ 
Nicolai de Gorran poflillae m evangelia fecunduih Matthaeutn et 
Marcum» omnes epiftolas generales et apocalypfin. 

LXXIV. 

Codex membranaceus infolioy feculo xvfcriptus^ continens^ 

Berengarii epifcopi Bitterreniis inventarium juris canonici. 

Claruit Berengarius anno 1 300, doSior fuit jiiris canoniciy quod tam 
Parijiis quam alibi multis annis legitj ut ipfe in prologo bujus libri teftatur ; 
pojiea fuit epifcopus l^ufculanus et cardinalisy ita enim vocatur ad fnem 
bujus libri. 

" Liber ecclejia Noruycenfis per magijlrum Adam de Efion monachum 
di^i loci. 

LXXV. 

Codex membranaceus infoliOy feculo xiv nitidefcriptusy quo continetur^ 
GloiTa ordinaria et interlinearis fuper pialmos. 

LXXVI. 

Codex membranaceus infolioy cujus prima parsfecuJo xiiifcripta continet 
I. Radulphi de Diceto annsdes de Dorobemenfibus archiepifcopis 
ab Auguftino ad Hubertum. 

Nibil hic invenies quod non extal in abbreviationibus chronicorum ejufdem 
autorisj ex quibus ipfe docet in prologo ad Hubertum fe boc opus compilajfe : 
bi vero annales ubique difcrepant ab Hijioria arcbiepifcoporum Cantuar. qua 
fub nomine Radulpbi prodiit infecundo tomo Angliafacra. 

Pof. 

LXXIII.] Vtt. Cat. M. I. MSS. Angl. 1416-139. 
LXXIV.] Vit. Cat. P. 13. MSS. Augl. 1513—246. 
LXXV.] Vet. Cat. M. 2. MSS. Jngl. 1417—140. 
LXXVI.] Vtt. Cat. C. I. MSS. AngU 1298—22. 

G So LXXVI. 

FoJUHer bujus cddicis parSy fecuh xi txarata^ cbaraSieris nitorc et Ute^ 
rarum initialium venu/iate Jingutaris^ ccntinet 

2. Regulam S. loannis CafHani» quam Caftori papae in Novdlo 
monafterio fcripfit» lib. xii. 

Defunt tria ultima capitula libri duodecimi. 

LXXVII. 

Codex membranaceus tnfolioy feculo xvfcriptuSy continens 
Speculum judiciale magiftri Gulielmi Duranti. 

. LXXVIII. 

Codex cbartaceus infolioy feculo xvifcriptusy cui titulus 

De viris claris^ Di£tionarium hiftoricum. 

Pramittitur defcriptio partium corporis humani, quam excipit fermo 
de ^tatibus hominis et de ieculis mundi; Di&ionarium dejinit in 
litera L. 

Codex memhranaceus infoUoy piSiuris elegantlffimis et omnibus literis ini" 
tialibus deauratis omatus^ viz. 

Pontificale Anglicanum, in quo continentur^ 
j . Ordo ad facienda fponfalia. 

2. Pfalmi plures et benedi6liones. 

Pracedentes quaterniones poji codicem exaratum addita videntur^ ut 
ex tabula contentorum proxime fequenti coUigi licet. 

3. Oratio facerdotis. 

4. Con- LXXVII.] Vet. Cat. B. 9. MSS. Angl 1297—21. 

LXXVIII.] Vet. Cat. C. 2. MSS. Angl. 1300-24. 

LXXIX.] Vet Ckt. C. 3. A4SS. Angl. 1299-23. 

LXXIX.] Ftde XLIV. CXLVI. CLXIII. 

2.] In the initial of this page is emblazoned the folIo)wing coat of arms, viz. quarterly, 
firft and fourth fable a chevron between 3 pheons heads, argent : fecond and third, argcnt 
on a bend fable cottifee gules 3 fleurs de lis^ or. LXXIX. 5 1 

4« ConcUtiones ordinandorum fecundum facros canones. 

5. Admonitio informatoria ad primam tonfuram accipientes, et ad 
omnes alios ordines fecundum Hugonem de fanfto Viftore, 
libro de facramentis, foL 2. 

6. Quae epifcopus in fuaordinatione profitetur feobfervaturum,y&/. 6. 

7. Ediftum quod dat fummus pontifex epifcopo cui benedicit, j^/. 7, 
•8. Ordo ad confirmandum pueros, fol. 9. 

9. Modus faciendi tonfuras primas et ordinandi clericos, foL 10. 

10. Modus induendi pontificem ad folenniter celebrandum,^^/. 1 1. 
1 1 • De colore veftimentorum (ecundum Romanam ecclefiam quan- 

do et quoties per annum variis coloribus in ecclefia utendum 
tOiyfoL 11. 

12. Qiids funt dicenda induendo et exuendo epifcopum, fol. 13. 

13. Qualiter ordines agantur, y^/. i6* 

14. Ordinatio oftiariorum, foL 17. 

15. Ordinatio leftorum, y&/. 18. 

16. Ordinatio exorciftarum, y^/. 19. 

17. Ordinatio accolitorum, ibid. 

18. Ordinatio fubdiaconorum, y&/. 21. 

19. Litania dicenda in ordinibus et dedicationibus ecclefiarum et 
aliis agendis, foL 22. 

20. piaconcHiim ordinatio, foL 23. 

2 1 . Prefbiterorum confecratio, ibid. 

22. De celebratione ordinum in quarta feptimana quadragefimae et 
in vigilia pafchae, foL 34. 

23. Confirmatio et examinatio eledlorum in epifcopos fecundum 
Romanam ecclefiam, foL 36. 

24. Confecratio pontificum fecundum Romanam ecclefiam,^/. 37. 

25. De- 4.] At the bottom of this page are the following arm$, 

viz. j. Or, 3 eagles difplayed gules, a fleur de lis azure for dhflTerence. 

2. Quaterly France and England. 

3« Witbin a border gttles, cbequie or, and azure, a fefs of the firft charged nyith 
a mitre argent. 

G2 52 LXXIX. 

25. Decretum quod clerus et populus firmarc debct dc ele£):o cpif- 
copo fecundum modum AngUcanum, foU 42. 

26. Examinatio et confirmatio eleftorum in cpifcopos iecundum 
modum Anglicanum, foL 43. 

27. Confecratio pontificis fecundum modum Anglicanum, fol. 45. 

28. Miffa epifcopi pro feipfo in die confecrationis, fol. 51. 

29. Cathedratio epifcopi confecrati cum ad fedcm epifcopii fui 
venerit, fol. 52. 

30. Abbatis benediflio, ibid. 

3 1 . Inflallatio abbatis vel abbatifla, foL 56, 

32. Abbatiffc bcnedi£lio, foL 57. 

33« Virginum fanftimonialium confecratio, foL 60. 

34. Profefllo fanftimonialium non virginum, foL 68. 

35. Viduarum bcnedi6tio, foL 70. 

36. Ordo ad recludcndum reclufum, foL 72 

37. Ejeftio pcnitcntium feria quarta in capitc jcjunii, foL 74V 

38. Reconciliatio penitentium et totum poft officium in coenaDo- 
mini, foL 78. 

39. Ordo ad rcconciliandum apoflatam a judaifmo hcrcfi vei genti- 
litate rcverfo vcl diu in fcntentia excommunicationis obftinato, 
foL 98. 

40. Ordo qualiter ab cpifcppo fynodus agatur, foL 99. 

41. Ordo fecundum quem rex debet coronari paritcr et inungi, 
foL 102. 

42. Coronatio rcginae, yj/. 124. 

43» Ordo Romanae ccclefiae ad bcnedicendam ecclefiam, foL 127. 

44. Confecratio cimetcrii quum ecclefia non dedicatur, foL 155. 

45. Dedicatio altaris folummodo, foL 158. 

46. Ordo de confecratione tabulse portabilis more Galiicano,^^/. 1 68. 

47. Benedi£tio falis et aquae, cineris et vini, foL 169. 

48. Benedi£tio lapidis itinerarii fecundum modimi Romanse cc- 
clefiae, ^A 173. 

49. Reconciliatio ecclefiae violatae vel cimiterii, foL iy6. 

50. Ordo ad bcnedicenda parimenta pontificalia five baculum fivc 
cirothecas aut quaecunque alia^ foL 182. 

51. Bcnc* LXXIX* 53 

5 1 • Benediflio novi figilli epifcopalis» ibid. 

52. Benedi£lio lintheaminum altaris, ibid. 

53. Benedi6tio ad quodcunque volueris, foL 183. 

54. Benedi6lio veftiroentorum facerdotaHum feu levitarum vel or* 
dinatorum, ibid. 

S^. Benediftio zonae, ibid. 
56. Benedidlio flolae» ibid. 
^y. Benediftio ftolae et manipuli, ibid. 

58. Benedi£lio cafulae, foL 184, 

59. Alia benediflio ad veftimenta facerdotalia vel levitica, ibid^ 

60. Benedi£lio generalis ad cultum ecclefiae, ibid. 

61. Benedi£tio corporalium, ibid. 

62. Benedi6tio patenae confecrandae^ ^A 185. 

63 . Benedi£lio calicis confecrandi» ibid. 

64. Benediftio thuribuli^ ibid. 

65. Benedi6tio campanae, ibid. 

66. Benedi6tio imaginis crucifixi, foL i88. 

67. Benedi6lio imaginis beatae Mariae virginis, foL 192. 
68« Benedi6lio imaginis beati loannis evangeliftae, ibid. 

69. Benedi^lio pyxidis five vafculi euchariftias, foL 193. 

70. Benedi6tio lintheaminis ofFertorii, ibid. 

7 1 . Confecratip baptifterii cum mifia pertinente. 

72. Benedi6lio librorum ecclefiafticorum, foL 164. 

73 . Benedi6lio cujufcunque muneris vel donati, ibid. 

74. Benedi6tio vexillorum proceifionalium vel militarium,y^/. 195* 
y^. Benedi6lio capfae reliquiarum vel corporum ian6torum, ibid. 
76. Benedi6tio ferctri vel fcrinii fan6lorum, foL 197. 

'^y. Receptio vel profeflio canonicorum regularium, foL 198. 

78. Monachorum receptio et profefllo, foL 200. 

79« Benedi6lio generalis olei pro quacunque infinnitate^ foL 202. 

80. Benedi6lio putei novi, fol. 203. 

81. Benedi6tio novorum fru6hium, ibid. 

82. Benedi6tio panis, ibid. 

83. Benedi6tio novae domus, ibid. 

84. Excommunicatio facrilegorum, foL 204* 

85, Ab- 54 LXXIX. 

85. Abfolutio in foro confcientiae id eft fecrets confeflionis, ibid. • 

86. Benedi€lione$ folemnes q>ifcopi in mifla fuper populum per 
totum annum, fol. 205. 

87. Officium baptifmi, fol. 231. 

88. Ofiicium contrahendi fponfalia, j^/. 238. 

89. Oflicium vifitandi infirmos et inungendi et mortuos (epeliendi, 
fol. 242. 

90. Inthronizatio archiepifcopi, fol. 254. 
A large paper book infolio^ containing 

The Romance of the St. Grayl. 

It is witb dijidence that I kave ventured to qffix to tbis volume a title fo 
different to tbat whicb it bas bome in former catalogues ; efpeciaUy as I mujl 
acknowledge that the excejjive Jengtb of this poem^ wbicb co?t/^s of not lefs 
tbanforty tboufand linesy deterred mefrom attempting tbe perufal ofit. Tbe 
book is impetfeSl botb at the beginning and at tbe end^ tbe title at tbe top of 
tbe frji page^ ^iz. " ASta ^cedam Artburi regis^ wbicb bas been tran-^ 
fcribed by James and Stanley^ appears to me to have been writttn by Joceline 
fecretary to arcbbijhop Furker. How little pains tbis leamed man gave 
bimfelf to difcover tJ^ true title of tbis poem^ and in wbat contempt be beld 
tbefefirfl efforts ofthe Britijh muje is evidentfrm the foUowing fentence in^ 
fcribed by bim on a biank leafat the bepnning iftUs volume^ 

*' Oh quantos labores infumpferit bic autor in rebus non ita probaiilibus.** 

As far as 1 canjudge from a curjoty revijal^ tbe wbole is one continued 
narrative^ divided into books orfeSlions ofvery different lengtbs ; and I take 
it to be a tranjlation of the Frencb legend mentioned by Bijhop Nicbolfon in 
bis bifiorical library p* gi. Tbe pajfages on wbicb I have grounded my 
opinion are the followingy whicb I bave here inferted to enable the reader to 
judge wbat foundation there isfor //, and to give bim aj^ecimen oftbe poefs 
verfificatioh. 

T^banne paffetbforth tbisjiorye witb al 
T^bat isclepedoffom men Seynt Graal 

'^Alfo cc 
<c MMMwHMAaMMMMlrtl LXXX.] Vet. CjU Sub. B. 5. MSS, JhgU 1618—351. « 
cc LXXX. 

Alfo the Sank rv al iclepid it is 
Of mocbel peple with owten mys 55 " Now ofal thisjiorie have Imad anende 

" Hhat isfchwede ofCelidoygne and nowforthere to wende 

" Aid ofanothir brawnche moji we he gynne 

" Ofthejiorye that we clepen prophet 'Merlynne 

" Wiche that maist«r Robert of Borrowh 

" Owt ofLATYN it tranjletted hol andfom 

" Onlich into the langage op Frawnce 

" Hhisjloric he drowgh he adoenture and chaunce 

" And doth Merllyne inften with Sank Ryal 

" For the tonjlorie the tothir medlyth withal 

" Afier thefatting ofthe forfeid Robert 

** Thatfomtym it tranjletted in Middilerd 

" And I as an unkonneng man trewcly 

" Into Engliscu have drawen tbisjlorye 

" And thowgh that to zow not plefptg it he 

" Zit thatfut excufed ze wolde haven me 

" Ofmy neclegence and unkonnenge 

" Onme to takenjwich a thinge 

" Into owre modris tongefor to endite 

" Thefwettere tofowne to more and lytt 

** And more cler io zoure undirjlondyng 

" Hhanne owthir FrenJIo other Latyn to myfuppojing 

" And therfore atte the ende ofthisjiorye 

** Apater nojler ze woldenfor me preye 

" For me that Herry Lonelich I^fhte 

" And greteth oure ladyful ofmyhte 

" Hartelich with an ave that ze hir hede 

" ^isprocejfe the bettere I myhte procede 

** And hringen this hook to a good ende 

** Now thereto Jefu Criji grace mefende^ 

'* And than an ende there offen myhte he 

" Now goode Lord graunt m^for charitc « 
<c 56 LXXX. 

« « « «^ « n^ 

*^ 'tbanne Merfyn to Blajye cam anon 
** jind tbere to bym befeide tbusfin 

Blajye tbou fcbak fuffren gret peyne 

Hbisjiorye to an ende to bringen certeyne 

And zitfcball Ifuffren mocbel more 
" Howfo Merlyn quod Blafye tbere 

Ifcball befowbt quod Merlyne tbo 
" Owtfrom tbe weji witb meffengeris mo 
** And tbey tbatfcbolen comen tofeken me 
" 7%^ bav maad fewrawnce Itelle tbe 
** Me forto Jlen for any.tbing 
" Tbis fewrawnce bav tbey mad to ber kyng 
" But wbanne tbey mefen and witb mefpeke 
" No power tbeyfcbol bav on me to ben a wreke 
" For witb bem bens mq/ie Igon 
•* And tbou into otbir partyes fcbalt welfon 
" Ti bem tbat iav tbe boiy veffel 
" Wbicb tbat is icleped tbe Seynt Graal 
" And wete tbow wel and ek forfotbe 
" T^bat tbow dnd ek tbisjiorye bothe 
" Ful wel beberd nowfcball it he 
** And alfo beloved in many contre 
" And bas tbat will knowen infertaygne 
•* What kynges that weren in grete Bretaygne 
" Sitban tbat Crijiendom thedyr was browbt 
" Hbey fcholen bemjynde basfo tbat itfawbf 
" In tbejiorye ofBrwttes hook 
" Therefcholen ze itjynde andze welen look 
" Wbicb tbat Martyn de Bewre tranjlated here 
" From Latyn into Romaunce in bis manere 
•* But leve me now ofBrwtes book 
" And aftyr thisjlorye now lete us look. 

^p ^^ ^R ^^ ^^ •^' 

After this la/l paffage wbich Jlands nearly in tbe middle of tbe bookj tbe 

a fcene ■ ■ LXXX. 57 

Jctne and perfonages of the poem cbange^ and king Enalacb king MordrenSy 
Jir NefcienSy Jofepb of Arimatbea and tbe otber b&oes of tbe former part^ 
give place to king Artbur^ kihg BrangorSy king Lotb and otber monarcbs 

and cbampions oftbe Britijh line. 

7i anotber paffage veryfmilar to tbe fecond bere quoted is tbe folhwing 

marginal note written in tbe fame band as tbe text. *^ Henry Lonelicb 

*^ SJynner^ tbat tranjlated tbis boke oute of Frensjhe into Englysjhe at tbe 

" inflaunce ofHarry Bartonr 

LXXXI. 

Codex chartaceus infolio^ in quo continentur^ 

Homeri Ilias et OdyfTea cum Paralipomenis Quinti Calabri. 

Prima pagina infcribitur literis deauratis nomen ^beodoriy bincque illa 
Parkeri aliorumque opinio de bujus codicis antiquitate \ qui olim ad Auguf^ 
tinos Cantuarienfes pertinebat: banc vero infcriptionem non de Theodoro 
Cantuarienf fed de aJio quovis ejufdem nominisj qui haud longo ante artis ty-- 
pographica inventionem floruit^ intelligendam ejfe^ docent vbaraSteres et 
omnis ornatus et babitus codicis. 

Lxxxir. 

Codex membranaceus infolio^feculo xvfcriptus, in quo continentur^ 
Homeliae in Dominicas et fefta per totum annum* 

LXXXIIL 

Codex membranaceus in folioy caraSiere Gotinco nitidijim circa Jkculum 
xivfcriptuSj in quo continetur., 

Petri [de Riga] canonici beati Dyonifii Remenfis liber qui intitu- 
latur Aurora, in quo libro hiftorice allegorice et tropologice de veteri 
et novo teflamento metricc traftat. 

In LXXXI.] Vtt. Cat. A. i. MSS. Angl 1277-1. 
LXXXII.] Vet. Cat. O. i. MSS. Angl 1+76—209. 
LXXXIII.] Vtt. Cat E. I. MSS. Angl. 1319—43. 

Lxxxiii.] mccxvii. 13. CCCXCVII. 3. 

H 58 LXXXIIL 

In hoc libro continentur omnes libri hiftorid veteris ^eftamenti^ biftoria 
evangelica^ liber Tobia, Judith^ Hefter^ Daniel^ duo libri Maccbabaorum^ 
ASlus apoftclorum^ liber Job^ et Cantica Canticorum. 

Huic autem operi prceftguntur^ 

1 . Hiftoriae allegoricas et fententiae morales de operibus fex dierum, 
cumftguris. 

2. Compendium veteris Teftamenti fecundum Mag. Pctrum Pic- 
tavienfem cancellarium ecclefiae Parifieniis. 

^abula eft genealogica cumftguris depiSiis et notis hiftoricis et cbrono^ 
logicis ab Adamo ufque ad Cbriftum. 

3 . De gradibus humilitatis et de gradibus fuperbias^ metrice. 

4. Compendium libri qui dicitur Aurora. 

LXXXIV. 

Codex membranaceus infolio^fecuJo xvfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Gulielmi de monte Landuno facramentale {ftne mutilatum.) 

2. Conflitutiones Richardi archiepifcopi Cantuarienfis apud Weft- 
monafterium, [A. D. 1175.] 

3. Conflitutiones provinciaies S. Edmimdi Cantuarienfis archie- 
pifcopi. 

4. Conftitutiones provinciales D. Stephani Mepham Cantuarienfis 
archiepifcopi editae apud Lamhethe. 

5. Conftitutio D. D. Robeiti Winchelfe et W et fecundum 

quofdam Simonis Iflep archiepifcopi Cantuarienfis, quid paro- 
chiani invenire debeant in ecclefia et quid reftores. 

6. Conftitutiones D. Simbnis de Iflep archiepifcopi Cantuarienfis 
de preft)iteris annualia celebrandis et aliis non curatis ut curis 
deferviant defolatis, datae apud Lamhethe, A. D. 1362. 

7. Conftitutio D. Roberti de Wynchelfey archiepifcopi Cantuari- 
enfis fafta in vifitatione fua, A. D. 1305. 

8. Carta Edwardi regis de cafibus in quibus judex ecclefiafticus 
poteft cognofcere regia prohibitione non obftante. 

9. Litera LXXXIV.] Vet. Cat. P. 14. MSS. Angl 1512.-245. 
8.] Ftde CCCCXII. a. LXXXIV. 59 

9. Litera domini regis dire£la jufticiariis fuis pro moderandis pro^ 
hibitionibus regiis. 

10. Conftitutio D. Simonis dc Iflep de feftis per annum obfervan- 
dis, dataapud Maghefeld, A. D. 1362. 

1 1 • Conftitutiones D. loannis de Stratford Cantuarienfis archiepif- 
copi editae, A. D. 1342 in ecclefia S. Pauli London. 

12. Conftitutiones D. Thomae Arundell archiepifcopi Cantuarienfis 
editae in concilio provinciali celebrato Oxoniis, A. D. 1407. 

13. Conftitutiones D. Othonis apoftolicae fedis legati celebratae 
Londoniis, A. D. 1237 cum glofta. 

14. Conftitutiones Ottoboni apoftolicae fedis legati cum gloffa. 

15. Conftitutiones provinciales in concifio Oxoniis celebrato editae 
per D. Stephanum Cantuarieniem archiepifcppum, 1222. 

16. Conftitutiones D. Bonefacii archiepifcopi Cantuarienlis incon- 
cilio Weftmon. 

1 7. Conftitutiones de Redynge editse ibidem per fratrem loannenr 
Pecham Cantuarienfem archiepifcopum. 

18. Conftitutiones D. Robert de Wynchelfey apud Merton editac, 
A. D. 1360. 

19. Conftitutiones de Lamhethe per D. Stephanum de Langton 
archiepifcopum Cantuarienfem. 

20. Conftitutiones fratris loannis Peckham archiepifcopi Cantua- 
rienfis apud Lamhethe editse, A. D. 1281. 

21. Conftitutiones venerabilis patiis D. Syinonis Mepham archie- 
pifcopi Cantuarienfi in concilio provinciali apud London. 
A. D. 1328. 

22. Conftitutiones provinciales lohannis Stratford editag Londoniis» 
A. D. 1342. 

LXXXV. 

Codex membranaceus infolioyfeculo xvfcriptus^ in quo continetury 

lohannis 15.] rtde CCLXXI. 2. 

LXXXV.] Vtu Cat. L. 3. AiSS. Artgl 140 1- 124* 

Ha 6o LXXXV. 

lohannis [Friburgenfis] lefloris fpeculum five fumma confeflb* 
rum, lib. iv. 

LXXXVI. 

Codex membranaceus infoliojfeculo xiifcriptusy in quo continetur^ 
Rabani [Mauri] expofitio fuper evangelium Matthaei, lib. viii. 
" Liber SanSia Maria Rievallisy 

LXXXVII. 

Codex membranacem infolio^feculo xiii exaratus^ in quo continetur^ 
Radulfi monachi Flaviacenfis expofitio in Lenticum^ lib. xx. 

LXXXVIII. 

Codex membranaceui infolio^ feculo ixfcriptus^ in quo continetur^ 
Claudius Clemens prefbiter in evangelium Matthaeii lib. iii. 

LXXXIX. 

Codex membranaceus in folio^ fecuh xivfcriptus^ in quo continetur^ 
Expofitio moralis Stephani de Langetunc archiepifcopi Cantua- 

rienfis in Jeremiam, Lamentationes, Ezechiel, Efdram, Nehemiam 

et duos libros Macchabasorum. 

** Liber SanSia Maria de Coge/hale'* 

xc. 

Codex membranaceus in folio^ feculo xvfcriptuSy in quo continetur, 
Thomae Walden carmelitae doArinale ecclefiae/w traftatus contra 

herefes loannis Wicliff et loannis Ouldcaftell ad Martinum papam v, 

lib. iv. 

In litera initiali primi libri depingitur effigies autoris offerentis librum 

fuum genibus fexis fummo pontifci : defuntfex capita libri quarti. 

XCI. Codex LXXXVL] Fit. Oit. M. 4. MSS. Angl 1420—143. 
LXXXVII.] Vet. Cat. M. 7. MSS. jfngl 1424-147. 
LXXXVIIL] Vet. Cat. M. 5. MSS. jtngl. 1418— 141. 
LXXXIX.] Vet. Cat. M. 8. MSS. Angl. 1422-145. 
LXXXIX.] Vide XXXL LV. LVIIL CCIV. 
XC.] Vet. Cat. M. 3. MSS. Angl 1419-142. 6i 

XCI. 

Codex membranaceus infolio^feculo xivfcriptuSy in quo continetur^ 

Uhyftoires des Seigneurs de Gaurcs : 

Ita placuit autori fabulam fuam nominare ; — dubitavit CL Stanleius 
utrum fiSla Jit an vera biftoria : f codicem diligentius evolvijffet^ nullus 
fuijfet dubitandi locus. Argumentum enim operis breviter fc fe babet ; 
Guido de Gaure^ qui tempore B. Ludovici regis Francorum Jioruije dicitur, 
uxorem incontinentia falfo fufpeSiam^ et parvulum filium Ludovicum no^ 
mine^ in exilium egit, LudovicuSy matura jam atatis^ reliBa matre in 
orientem profeSlus ej{\ ubi apud Antenorem ducem Atbenarum bofpitio ac^ 
ceptusy multifque in inimicos ducis viriliter peraSHs^ Idoriam filiam Ante^ 
noris duxit in uxorem^ eoque defun^Oy fummo potitus eji imperio. Tandem 
in Galliam reverfuSy in bajliludio apud Compendium adbuc incognitus rei 
militaris peritiafummam adeptus gloriamy aparentibus maximo cumgaudi$ 
accipitur. ReSiius igitur^ ut mibi videtur, fecijfet autoryji bijloriam fuam 
nuncupaveraty " La romance de Louis de Gaures^ Porro dicit banc bif-^ 
toriam primo Grace fcriptam^ deinde Latina verfone donatamy pojlea Flan^ 
drenfi idiomate ornatam^ poftremo in Gallicam linguam a fe fuijfe verfam^ 
ultimo die Martis^ A. D. 1356. 

Ad initium codicis ejl piSIura elegantijjima fed injuria temporis pene 
deleta. 

XCII. 

Codex membranaceus infolioy feculo xiii fcriptuSy in quo continetur^ 

Chronicon [Florentii Wigomienfis.] 

Continuatur bijioria ad annum 24*'*°' Edw. I. et concordat cum editione 
Francofurtiana ufque ad annum 32^"" Henrici I,fed ab boc anno adfnem 
ufque plane diverfa eji. 

" lAber abbatis et conventus de Burgo S. Petriy' ex qua injcriptione 
bic codex nominatus eft a Jocelino quem fecuti funt Jamefius et StanleiuSy 
" Cbronica Latina Fetroburgenfiumr 

XCIIL Codex XCI.] Vet. Cat. B. 3, MSS. Angl 1291-. 15. 
XCII.] Fet. Cat. C. 7. MSS. AngU 1304-28, 62 

XCIIL 

Codex membranaceus infolio^ viz. 

Martyrologium Exonienfe compilatum A. D. 1337 per loannem 
Grandifonum epifcopum et ejufdem ecclefiae capitulum; continet 
autem^ 

1. Calendarlum. 

2. Confuetudines Jive ftatuta de miniftris cjufdem ecclefi» et 
eorum officiis. ^ . _ 

3. Ordinale celebrandi officia divina per totum annum fecundum 
ufum Exonienfem. 

4. Martyrologium ipfum. 

In ijlo martyrologioy quod venerabilis pater lobannes de Crandijbno 
Exon. epifcopus difpofuit^ alius efi ordo fanBlorum quam in aliis Itbris^ 
quia femper proponuntur fanSfij de quibusfolemnizatur in ecclefia Exon.'* 

5. Ordinale officiorum B. Virginis Mariae dicendorum in capella 
cjufdem virginis Exon. per totura annum. 

xciv. 

Codex membranaceus infolio^ feculo xiii fcriptus^ in quo continetar^ 

Panormia Ivonis Carnotenfis. 

Operculis bujus codicis agglutinatur fragmentum MS. perantiqui^ literis 
uncialibus fine ulla vocum difiinStione exarati^ continens partem cujufdam 
bomelia. 

xcv. 

Codex membranaceus in folio, fecuh xivfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Gulielmi Tyrenfis epifcopi hiftoria de rebus geftis a chriftianis 
pro terra fanfta recuperanda et retinenda. 

2. Traftatus rerum aphabeticus in quo ex teftimoniis et exemplis 
antiquorum ad virtutem cxcitamur. 

XCVI. Codex ■il I I n II ■ ' XCIII.] Vtt. Cat. C. 6. AKS. Angl 1302—26, 

XCIV.] Vtt, Cat. P. 15. 

XCV.] Vet. Cat. C. 8. MSS, Angh 1305—29; <c 63 

XCVI. 

Codex membranaceus in folio^ feculo xvfcriptus^ in quo continetur^ 
Chronicon lohannis JBrompton abbatis Jorevallenfis, Ciftercienfis 

inftituti. ot 

(tlnfcriptio neoterica^ ad calcem autem codicis^ ^^ Liber monafterii 
\ yorevallenfts ex procuratione domini lobannis Brompton abbatis ejufdem 

loci : ft quis hunc librum alienaverit delebitur de libro vitaJ* In folio 
rejeSlitio^ " Hcec cbronica comparata eft a magiftro Petro OJburne pro 
" cbronica Ranulpbi Ceftrenfts ftve polichronicon Latine in magno w- 
lumine^ 

Extat inter decem fcriptores : ubi vide diftertationem Seldeni de autore 
bujus cbronici. 

XCVII. Fide CXXIL 

XCVIII. 

!♦ Rotula membranacea continens duas tabulas genealogicas regum 
Angliae, unam ab Adamo ad Edwardum iv, alteram ad Henri- 
cuni V* 

2. Rotula membranacea priori ftmilisy continens eandem genjealogiam 
ad Henricum vi. 

xcix. 

Codex membranaceus in folioy feculo xv^fcriptusj in qua ccntinentur^ 
VARII TRACTATUS DE LAPIDE PHILOSOPHICO, viz. 

1. Queftiones Kalid regis ad Morienum Romanum, /. i. 

2. Traftatus qui dicitur, " Planta arborem,'* p. 6. 

Habetur bic tra£latus de verbo in verbum infpecuh Alcbimia : vide 
infra 21. 

3* Prac- 

XCVhlVit. Cat. B. 2. MSS. jtngl 1290—14. 

The following coat of arms is depicfled in the initial letter of this chronicle, viz. 
quarterly, firft and fourth az. frettee or a chief of the fecond, fecond and third varie ar- 
gent and azure, a fefs gules ; impaling quarterly, firft and fourtb^ fable a crois engrailed 
or, fecond and third, gules a crofs moline argent. 

XCVIII.] Vit. Cat. Mifc. 23. 

XCIX.] Vet. Cat. Mifc. X. 6+ XCIX. 

3. Praftica Rafis, p. 11. 

4. Flores fecretorum Rafis de regimine quatuor naturarumi /. 13. 

5. Traftatus qui dicitur, " Senior Mireris," p. 15. 

6. Documenta Mireris, p. 16. 

7» Epiflola lohannis Daften, p. i8. 

8« Tra6latus nobilis Nicholai comitis, /. 21« 

9. Geberi Aimma perfefli magifterii, p. 36. 

10. Secreta feci;,etprum in opere folaris et lunaris, Geber abbr./. 93. 

1 1 . Vifio lohannis Daftin, p. 96. 

12. Traftatus qui dicitur Lumen intelligentiae. /. 99. 

13. Tra£latus loannis Teftivenfis, p. 102* 

14. Aurum potabile Raymundi, p. 106. 

15. Lilium Paridis Phebi, p. 109. 

16. Rofarius Phebi, aliter voca/us liber loannis Daften, p. 122. 

17. Rofarius minor^w Theorica Amoldi de Villa nova, p. 144. 

18. Rofariu5 major,^w Praftica Arnoldi de Villa noVa, p. 150. 

19. Commentarium Arnoldi de Villa nova in libros fuos et libros 
aliorum philofophorum, p. 164. 

so. Tradlatus qui incipit, " O venerande pater," p. 183. 
" Efi eptftcla Avicena ad Abazez patremjuum de re teSla 
" EJi potius flos forum Arnoldir 
•21. Speculum Alchimiae, p^ 189. 
Slucere an Rogeri Bacon ? 

22. Epiftoia Bamardi Trevirenfis ad Thomam de JBononia medi- 

cum, p. 195. 

23. Secunda epiftola ejufdem, p. 208. 

24- lohannes de Rupefcifla de confideratione qmntae eflTentiae, /.21 4. 
25. Idem de eflentia quinta Mercurii/w liber Lucis, p. 249. 

c. 

Codex cbartaceus infoUo^feculo xvifcriptus^ in quo continentur^ ^ 
X. Chronicon monafterii Dunelmcnfis {/t?^ hiftoria Simeonis Du- 

nel- I ■* 24.] Vide CCCXV. I. 
C.] Vet Cat. Mifc. Qj 
1.] Viit CXXXIX. 7. C- 65 

nelmenfis cum continuationibus anonimi et Gaufrldi de Cold-* 

ingham] defunt x. cap. adjinem^ p. i. 
2. Invifliflimi Anglorum Franciaeque regis Henrici quinti ad ejus 

filium chriftianiilimum regem Henricum fextum vita per Titum 

Livium de Fruloviffiis Ferrarienfem, p. izg. 
3« A determination of a do6lor of divinity againft them that iay, 

it is not lawful to have holy writte and other bookes in Eng« 

lifh, /. 227. 

" Hac extraStafunt ex quodam lacero fragmento bibliotbeca Wig-- 

" ornienfis'* 

4. G. [Gualterus Hemingford, canonicus] de Gyfburne de rege 
Edwardo 11. 

Continet bifioriamAnglia a morte Edwardi I. ad annumfalutis 1 3 1 2 ; 
et omntno concordat cum libro quairto ejufdem autoris de gefiis regum 
Anglia. 

5. Tabulae ante hiftoriam Matthei Parifienfis, p. 251. 

6. Annales Britannise authore I. Afler cum paralipomenis alterius 
fcriptoris. f. 261. 

" Hic liber tranfcriptus e quodam vetufiijfimo codice mtato in mar^ 
" gine manu lobannis Leilandir 

7. Notae chronologicae de iEIfredo manu Matthei Parker, p. 324. 

8. -^lfredi res geftae, autore Afler, /. 325. 

Hunc librum apograpbum ejfe MS. Cottoniani^ nos docet Cl. Wife in 
prefatione ad editionem fuam. 

9. De Sanfto Albano, /. 365. 

Fabulofa bac biftoria in quinque paginis enarrat vitam nefcio cujus AI^ 
banij qui ex incefio thalamo procreatuSy et in Hungariam deportatus ibique 
expofitus^ regi defertur^ et ab eodem infilium adoptatur. Deinde infcienter 
propriam matrem in uxorem ducit; re autem comperta^ deliciis mundi ;v- 
nuensy reliquam vitam anacboretice agit. 

10. Speech 2.] Ftde CCLXXXV. i. 
3.] Vide CCXCVm. 52. 
4.] Vide CCL. 
5.] Vide XXVL 66 C. 

10. Speeoh of fir Nicholas Carew at his execution on Tower-hill, 
March 3, 1538; communicated to archbifhop Parker by fir 
Robert Chefter, p. 333. 

1 1 . Reprefentation of the ftate of the chriftian flaves in Turkey, 

> 336- 

12. Sheriffs in England, 12 Eliz. 

CL 

Codex chartaceus infoliojfeculo xvi fcriptuSy in quo continentur^ 

1 . Epiftola Henrici de Huntingdon ad Warinum de regibus Brito-* 
num, \in memiranis] p. 1 . 

" Hac continentur in fine bifioria Sigijberti Gemblacenfis per Ro^ 
bertum de Torineio abbatem S. Micbaelis de Monte in Normannia 
quondam priorem ccenobii Beccenfis. 

2. Nennii res geftae Britonum, p. 7. 

Deefi prefatioy fed adfinem babentur xx cap. de mirabilibus Britan^ 
nice^ infula Mona^ et Hibernia a CL Gale non edita. 

3. Vita fanfliflimi atque devotiflimi viri Gildae a Caradoco Nacar- 
banenfi fcripta, p. 43. 

Nibil memorabile continet bac bifioria pfeudo^miracuUs referta^ nifi 
quod duo opera^ unum quatuor evangelifiarum^ alterum de bifioriis 
Britannia, Gilda tribuit. 

4. Genefeceis capita xxiv priora Saxonice per ^lfricum. 

Verfioni prafigitur^ Ab rcpiptupapum lectionem exhoptatio fumpta ex 
fermone B. Augufiini de tempore : banc vero excipit epiftola -^lfrici. 

5. Proteftatio fafta nomine Henrici VI, ne quis legatus ingrediatur 
regnum fine licentia ipfius 1428, p. 87. 

In primordis hujus regni^ optimates in diverfas abierunt parteSy alii duci 
de Glocefiriay alii cardinali de Beaufortfe addicentes^ dum igitur defumma 
potefiate interfe difceptabant^ apofiolica fedis legatus nominatus efi cardinalis^ 

veritus 

CI.] Ftt. Cat. Mifc. M. A^S. Angl. 1641—374. 
1.1 Vlde CXXXIX. 22. 
3.]^<i^CXXXrX. 24. 
4.] Vide CCCLXXIX. 3. CI. 67 

.vertius autem Glocejlrenjis tie mva autoritate ad perturbandum rempublicam 
uteretury hanc protefiationem regis nominejierifecit. 

6. De epifcopatibus Angliae et Scotiae ex Gfrvajio THlbirienfiy cap. 39, 

7. Epiftola abbatis iEilredi ad illuftrem Normannorum ducem Hen- 
ricum fed poftmodum Anglorum regem de fan6lo Scottorum 
rege Davide et de regibus Anglise ufque ad conqueftum, p. 117* 

8. Foedus fachim inter Henricum 11. Angliae et Ludovicum VII. 
Franciae regem, ex veteri libro Mag. Price in Jine bijloria Beda^ 

P^ 132- 

9. Enumeratio navium in quibus Gulielmus Conquifitor copias 

fuas transfretavit, ex librofupradiBoy p. 133. 

10. QuckI ecclefia de Haveking injufte et invito legitimo patrono 
data eft prioratui de Folk per Willeknum de Averanches, p. 135. 

" ^bis prejident is to be fene in tbe leiger of tbe late dijfbhed monafiery 
" of St. Radagund tbe virgin nere Dover under tbis title^ Compofitio fuper 
*' decimaSy wbicb lieger booke remainetb and is to be fene witb me l^bomas 
" Hbnywood." 

" Per me Tibomam Honywood propria manu^ 

11. Charta abbatis et conventus de Bello qua aflignaverunt facriftae 
fuo de Bello 40*. annuatim de reditu manerii de Wy in perpetuum ad 
faciend. fingulis annis anniverfarium Mag. Willelmi de Bruneford 
quondam vicarii de Wy, data 6 Julii 1299. 

Sequuntur nota quadam de aliis in eodem libro contentisj viz. 

" Ex eodem libro inter cartas de decimis mentio Jit quod Milpi et Mtbe^ 
** lida dederunt decimam fuam de Brombam cumjiliofuo BenediSiOy qui ef- 
^^ feStus eji monacbuSy abfque omni calumnia inperpetuum tenendam^ 

** Inter cartas de Haukeberjle babetur carta Roberti Jilii Willelmi de 
** Hafiings^ qui dedit ecclefia S. Martini de Bello et monacbis ibidem ad 
^* mijas celebrandas totam decimam vini de vineafua de Celingbam." 

** Inter cartas epifcoporum Moyfes quidem prior Coventria nominatur^ et 
" ibidem babetur confirmatio lobannis Cantuarienfis arcbiepifcopi de ecckfia 
" de Wy cum decimis etpenfione quinque folidorum ab ecckfia de Haukeberfie^ 

" Hunc librum mutuandum dedit pro tempore quidam minijler ex facello 
" regio vocatus Hattoft'' 

I 2 12. Quod 68 CI. . 

12. Qupd Ricardus de Willafton clericus, qui defponfavit Marga- 
ritam de Attwell, admiifus eft ad unum cotagium, &c. ex re^ 
cordis curia manerii de Preez 3 Edw. III. p. 137. 

13. Caita Florentiae quondam uxoris Simonis de Haukeherfte cle- 
rici, qua remifit et quietum clamavit abbati et conventui de 
Bello totum jus fuum et clamium quod habuit nomine dotis 
de tenementis five reddit. quae habuit ex demifllone praedifti 
Simonis, ex libro D. L Whaller quondam facrijia de Bello^ anno lo 
et 1 1 Hen. IF. inter cartas de Haukeberjie^ ibid. 

14. Teftimonium divcrfarum donationum faft. [ecclefise et con- 
ventui S. S. Petri et Pauli Salop.] fub figillis Ricardi epifc. 
London. et Walteri Coneftabulatoris, p. 138. 

" Hocfcriptum originale et antiquijjimum Jigillatum duobus veteribus 
^^fgillis et mijfum ad Mattheum Cantuar. per dominum ^Thomam 
" ^{/2". Litcb. et Cov. 10 Martii 1566." 

15. Itinera Britanniae ex Antonino, /. 140. 

16. Annotationes in eam partem itinerarii Antonini quoe ad Bri- 
tanniam pertinet ex conjefhiris Roberti Talbot, p. 145. 

17. Gefta Britonum a Gilda fapiente compofita, p. 169. 

18. Excerptum ex chronico G. Coventrienfis, quod Henricus II. 
vcritus ne regna fub interdiftione ponerentur, praecepit jufti- 
ciariis et ballivis fuis, ne aditum cuidam clerico vel peregrino 
darent nifi prius accepta fecuritate quod nullum damnum regi 
vel regno quereret, A. D. 1171, p. 186. 

19. Excerptum ex Thoma Walfingham in Ypodigmate Neuftriae 
anno 1394 de numero Hybernicorum qui patria relifta in 
Angliam venerunt, ita ut nihil inde percipere potuit regalis 
fifcus, p. 187. 

20. Excerpta ex hiftoria Hibemica Gerardi Cambrenfis de jure re- 
gum Angliae in Hibemiam et de privilegiis eis conceflls a fede 
apoftolica, p. 188. 

21. Ex* 15.] Ftdi CCCLXXIX. 7. 
i6.] ibid. 8. 

17.] m cccLxiii. CL 69 

21. Excerptum ex loanne Sarifburienfi, Mctolog. lib. iv, cap. 42. 
de eadem re, p. 190. 

22. Extraft from Cardinal Poole*s fpeech before the king and 
queen to the fame purpofe, p. 191. 

23. Terrae pertinentes ad regem Scotiae, p. 192. 

24. Derivation of proper names terminating infon^ ibid. 

25. Proverbs, and rules for grafting, ibid. 

26. Of Saint Auguftine [archbiftiop of Canterbury] taken out of 
an abftraft drawn out of the chronicles, p. 193. 

27. Catalogus epifcoporum et patriarcharura Hierofolimitarum ab 
afcenfione Domini noftri ad adventum Francorum primum in 
fubfidium illius tcrrae fanftae, p. 196. 

28. Verfus de rege Ricardo I, p. 197. 

29. Epiftola prima Vohifiani Carthaginenfis epifcopi ad Nicholaum 
I. Romanum pontificem de matrimonio clericorum circa A. D. 
865, p. 201. 

30. Altera epiftola Volufiani Carthaginenfis epifcopi ad Nicholaum 
I. Romanum pontificem circa A. D. 865, pro matrimonio fa- 
cerdotum, p. 206. 

31. Itinerarium ^^ liber memorabilium Willelmi de Worcefter. 
p. 221. 

32. De virgine ab rege Edgaro violata et penitentia regi impofita 
per S. Dunftanum, ex cronico magno loannis Parifien/isy p. 291. 

33. Alia excerpta ex eodem cronico de S. Dunftano, &c. ibid. 

34. De coronatione Henrici impcratoris, ex G. Coventrenfi ad annum 
1191, p. 293. 

35. Epiftola Gerardi Eboracenfis ad Anfelmum Cantuarienfem, 
in qua multis queritur quod canonici ecclefiae fuae votum cafti- 
tatis vel violarunt, vel profiteri recufarunt, ex veteri libro Epift. 
jinfelmij ibid. 

36. Carta regis Edgari faflra ecclefis Wigom. citata per inipeximus, 
et confirmata a rege Edwardo, p. 295. 

37. Dc 31.] Vidi CCX. 

35O Ftdi CXI. 135. CXVIL %. CXXXV. 4. 70 CL 

37. De menfuris et ponderibus, p, 299. 

38. Excerpta ex continuatione Rogeri Hoveden ad annum 1091^ 
/• 300. 

39. Alia excerpta de Brithwoldo, et parliamento an. 1372, p. 302. 

40. De eleftione Stephani de Langton in archiepifcopum Cantuar. 
A. D. 1208. €x continuatione Rogeri Hoveden^ p. 303. 

41. Excerpta ex diverfis autoribus de nuptiis clericorum, /. 304. 

42. Excerptum ex continuatione Rogeri Hoveden dc decreto legati 
ut Angli primarium locimi haberent in academia Parifienfi quia 
Beda primus ibi docuit, /. 305. 

43. De menfuris, p. 30^. 

44. Excerpta ex Gulielmo de Malmefbuiy de antiquitate Glafco- 
nienfis ecclefiae, p. 307, 

45. De primo flatu Landavenfis ecclefiae et vita archiepifcopi Du- 
britii, p. 310. 

** Hac ex antiquijfimo quodam libro firipto D. Henrici Sidnei in quo 
" traElantur vita quorundam divorum Britannicorum in vita Du^ 
" britiiy cujus vitam fcripfit etiam Benedi£ius comobii S. Petri apof- 
" toli Claudiocejiria monachusy 

46. Convivium in inflallatione Radulphi de Boume abbatis, S. Au- 
guftini Cantuar. A. D. 1309, p. 313. 

47. Proclamation made by advice of parliament 1315, to fcttle the 
prices of provifion, in Englifh and Frenchy p. 314. 

48. Another againft excefs in diet, p. 315. 

49. De morte regis lohannis, ex libro cui titulus efi eulogiumy autore 
quodam monacho Cantuar. p. 316« 

50. De fedibus metropolitanis ex eodem autore^ p. 318. 

51. Regiftrum taxationis omnium bonorum fpiritualium et tem* 
poralium provinciarum Cant. ct Ebor. ex regijiro ecclefa Cicefir. 
fol. 262, p. 319. 

52. Bulla Gregorii papae v. de quantitate diftorum denariorum per 

fingulos 5i.]^ACXX. x6. 

52.] HiL 17J CI. 71 

fingulos epifcopatus Angliae perfolvcndorum, ex regtftro pra^ 
diSiOy foL 261, p. 323. 

53. Excerpta ex regiftro Eccl. Ciceftr. viz. i. De tranflatione fedis 
epifcopalis a Celifia ad Ciceftriam-: 2. De donis Ricardi epif- 
copi regia carta confirmatis : 3. Breves nptae aliarum carta- 
rum : 4. Charta S. Ricardi epifcopi de comparatione facienda 
in feftis pafchas et pentecoftes : 5. De congregatione in Lewes 
et Haftings facienda: 6. Teftamentum B. Ricardi quondam 
Ciceftr. epifcopi. 

54. Metae inter comitatus Huntingdon, Northampton et Cantebr. 
compertae per inquifitionem fa6tam 28 Hen. III. p. 330. 

^^. Confeflio templariorum de quibufdam articulis pro quibus con- 

demnati fuerunt, />. 331. 
56. Succeflion of popes from Clement v, to Eugene iv. out of D. 

Tales booky p. 334. 
^j. De abufionibus in veftibus ex polycbronico D. Tale ad annum 

1394» A 335- 

58. Of the cuftom of Gavelkind from W. Lambert, p. 336. 

59. The lives of holy fainftes, prophetes, patriarches and others 
contayned in holye fcripture by John M^xhec^at^ printed 1574-9 

/• 34^- 

60. Tempora quibus monafteria fundabantur, /.431. 

61. Epiftola Rabbi Samuelis Judei ad Rabbi Yfaac Judeum dc 
prophetiis veteris Teftamenti tranflata de Arabico in Latinum 
per fratrem Alfonfum Boni Hominis Hyfpanum ordinis prse- 
dicatorum, typis impreja, ^-433- 

62. Carta Saxonica de terris ornamentis veftimentis et libris quos 
Leofricus epifcopus dedit ecclefiae cathedr. Exon. ex quodam 
recordo ejufdem ecclefta. 

CII. 

Codex chartaceus infolio^feculo xvifcriptus^ in quo continentur^ 
I . Difputatio publica habita Cantabrigiae inter M. Bucerum re- 

Ipon- 

CII.] Vit Cat. Mifc. C- 72 CII. 

fpondentem et magiftros Yungum Sedwicura ct Pernum opponentes 
de his propofitis, 

'* Canonici libri docent foli abunde renatos, quae fmt faluti omnia/' 

** Nulla eft in terris eccleiia, quae non erret tam in fide quam in 
*' moribus." 

" Ita gratis juftificamur a Deo, ut ante juftificationem re vera pec- 
** catum fit, iramque Dei in nos provocet, quicquid boni operis facere 
** videamur : juftificati autem bona opera facimus neceflTario." 

Huic dijputationi prafixa eft^ Epiftola Buceri ad Leftorem, data 3 
Id. Augufti 1550. 

2. Epiftola [Buceri ad quendam epifcopum] de dogmate Mag. 
Yunge circa juftificationem, p. 69. 

3. Epiftola. vice-cancellarii do<5lorum et reliquorum coUegiorum 
pr^pofitorum [ad vifitatores academias] in qua petunt concilium 
utrum expediret permittere difputationem inter Bucerum et 
Yungum de juftificatione habendam, /.81. 

4. Difputatio inter eos habita refpondente Mag. Yungo, cujus 
tliefis erat, " Hominem nondum juftificatum, nondum fide jufti- 
** ficante donatum, ppfle facere opera bona acceptaque Deo, quae 
« peccata non funt, efleque in quodam medio ftatu inter omnino 
" impios et plane probos," /.83. 

5. Epiftola Petri Martiri ad Bucerum de caufa et ai'gumentis Mag. 
Yungi, data Oxon. 31 Aug. 1550, /.91. 

6. Epiftola [Martiri ad quendam epifcopum] ubi multis argumentis 
contra Auguftinum probat, quod poft juftum divortium utrisque 
licet altero fuperftite matrimonium denuo contrahere, data 17 
Febr. 1542, p. 95. 

7- Epiftola [Martiri] ad Bucerum de ftatu Germaniae, p. 103. 
8. Epiftola Martiri ad Bucerum confolatoria de morbis et aliis ad- 
verfis quae Bucero acciderant, data Oxon. 18 Dec. p. 107. 
- 9. A treatife concerning the immediate going to heaven of the fouls 
of the faithful fathers before Chrift, and that Chrift did not de- 
fcend into hell, written by Chriftopher Carlile, p. i\i. 

" Hic 

6.] Extat inter coUedanea loannis Barret CXXIV. ^. i2i. c< 

cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc CIL 7j 

" ISc troBatus editus per Carlil^ olim per eum in cmitiis Can^ 

tabrigia defenfusfed reprobatus^ 

Memorandum^ this booke exbibited and delivered the xx daye ofAuguJl 
1^62 totbe mo/l reverend fatber in Gody tbe lorde Matthu archbijhopp of 
Cant. by me the within written Thomas Tailor^ whiche was delyvered unto 

* me thefaid Thomas by Mr. CarJel ofHorton in the countie ofKente. T%e 
do&rine whereof I neither allow nor approve^ nor intende by Gods grace 
to teache or publijhe thefame either privatly or openlye. Ho the tejlification 
whereof I have fubfcribed my name with my own hand tbe daye and yere 

Jirji above written. 

*^ By me Thomas l^ayler.** 

10. CoHeflanea ex patribus de re facramentaria, diveriis manibus 
fcripta, inter quae inferitur tra6tatus vemacula lingua de eodem 
propofito, /.151. 

11. Conference had the 28*' of June between doftor Stokes of 
Lenne and Mr. Saunderfon Mafter of Arts and preacher of 
Lenne uppon occafion ofFerid in the pulpit by Mr. Saunderfon 
the 2^^ of June in the prefence of John Bacfter and Richard 
Mafon, Scole-mafters of Lenne [upon thc facrament,] p. 247, 

12. Summa coUocutionis habitas 25 Novembris 1551 in sedibus D. 
Cicelli fecretarii regii de re facramentaria, ^.253. 

" Prefentes, D. Ri^ely D. Hayles, D. Wrothy D. Jnt. Coke, Mr. 

" l^rogmartinj Mr. KnoHes^ Mr. Harringtonr 

** ColloquutoreSy D. CicelluSy D. Checus^ Mr. Horne decanus Dunel^ 

" menfsy Mr. Whitehead et Mr. Gryndally Mr. Fecknam et Mr. 

Tonge^ 

13. Alia collocutio de eadem re habita 3 Dec. 1551, in aedibus D. 
Morifini, p* 2^g. 

" PrefenteSy D. Marchio Northamptony D. Comes Rutland^ D. Ruf^ 
^^ fel et prius nominati cum Mag. Watfon. 

1 4. Cogitationes Lutheri de facramento,^r/^/^ manu propriay p. 27 1 . 

15. Epiftola Miconii de diirenfione cum Luthero orta circa eucha- 
riftiam, p. 277. 

16. Formula confeflionis de euchariftia inter fratx'es Tigurinos ct, 
— p. 281. 

K 17. Dc 74 cn. 

1 7. De facrjimento corporis et iangviinis Domini, W, Mufculi ex- 
plicatio, p. 287. 

18. Refponfio Martini Buceri ad Calvinum de forma concordiae 
cum Tigurinis, p. 289. 

J9. Epiftola Calvini ad Bucerum: gratulatur ei de felice ejus in 
Angliam adventu. Multa narrat de rebus fuis et amicorum, et 
mittit exemplar formulae praediftas, /. 297. 

ao. Epiftoia [ad collegium Argentinenfe] de quibufdam 

in ftatutis emendandis, p. 303. 

21. Sermo in errores ecclefiae Romanas» p. 307. 

22. Excerpta ex autoribus Jfcholaflicis dc peccato originali, /. 313. 

23. Quod mali non edunt corpus Domini, ex patribus, p. 317. 

24. De veritate corporis et fanguinis Domini in euchariftia ex pa- 
tribus, a domino loanne Cheke, propria manuy p. 321. 

•* Hac eji fandiQrum patrum Hilariiy Cbrifojiomi^ AuguJHni^ Cyrilli de 
" veritate corporis et fanguinis Domini in eucbarijiia fententia^ in qua me 
" quoque ejfe projvteor^ non modo quia propter autboritatem doSirina et vita 
^^ fanSiitatem digni funt quos fequamur, fed quia catholicce Chrijii ecclejia 
** eadem Jit fententia : itaque in bac caufa et in reliquis omnibus idem 
" me profiteor dicere et fentire quod fanBa Chrijii et catholica tenet ec^ 
•* clefar 

25. Epiftola loannis Cheke [ad cardinalem Polum] orans ut /ibi in 
gremium ecclefiae jam reduci fit benignus, data ex Turri Lon- 
dinenfi 15 Jijlii 1556, p. 323. 

26. Letter from the fame to the queen petitioning for his liberty, 
dated from the Tower July 15, 1556, /. 324. 

27. Dialogue between the king and his people, p. 325. 

28. An anfwer to the articles of the Devonfliire men, by archbifliop 
Cranmer. Original^ p. 337. 

l^befe articles txiere publifhed by the Devonjhire men in their infur^ 
reBion 1 549 : to which event the preceding diahgue alfo relateSy in 
which the king is introduced expojiulating with bis fubje£{Sy and up^ 
hraiding them with tbeir ingratitude for tbe many blejings they enjoy^ 
id under bis reigrt^ 

29. A dir. 75 

2g. A fei*flSon edtteernyrige the fyihe of rebdliorf fi^aiiflated froin 
thc L«in 6f Peter Martyr. /. 409. 

30. A prayer to be ufed in timcs of tumult and fedition, /. 483 
W525. 

Both topiis dppedt to bave beeri ivritten by Cranmer. 

31. Cogitationes Pefrt Martyris contra feditionem, p. 509. 

32. Cogitationes Maftini Bticeri de eadtoi re,^. 513. 

33. Teirtsof/ciifJtui^agairiffftdition,'/^ ^^29. 
34% HeaKis.of a^difcourfe afgairift febeUion, p. 530, 

35. Ex faciris fcripfuris de b61lo, &c. f. £25* 

36. Quod nulla caufa licet fubditis arina fumerri contira magif* 
ttatum, p\ 539; 

CIII. 

CoJex fhembranaceus infcltOyfeculo xvfcriptuSy in quo ctmiineniur, 

1. Ernaldi [Carnotenfis] abbatis de operibtis fex dieniii), p. i. 

2. Tra6t;atus brevis de materia five fubftaritia facrificii corporis ct 
fanguinis Domini coritira eirores hereticorum, /.38. 

3. Sermo in illud primi capitis ad Romanos, " Inyifibilia Dei a 
" creatura mundi pei: ea quae fafta funt inteflefta conlpiciuri- 

tiir," /. 39- . 

4. De Dominica in paflione Domini, /• 45, 

5. Judicium Melanchtoni& de Wiclevo, p. 46* 

6. Wiclevus de aftibus anima^, p. 47. 

7* Robertus de Kilwardeby archiepifcopus Cantu^rienfis fuper ter- 
tium fententiarum, queftio de paflione Chrifli, p. 88. 

8. Queflio difputata a fratre Bonaventurs fuper mendicifate, ct 
objeftiones Mag. (juillehni de Sanfto Vi6lore, qua [continentiu-j 
ejufdem fratris folutiones, et fblutiones Mag. Gulielmi ad ejuf^ 
dem fratris objeftTones ; unde ubi invenies in margine Mag. Guliel. 
^^fcias hoc a Mag. Guillelmo diSHifn ejfe^ cetera funt diSia fratris : 
" hanc queftionem nullus habet Parijiis prater unum vel duos^ circd 
^^ bujus acquiftionent multum labdravi^ p. 95. 

9. Epiftola 29.] rtdi cccxL. 4. 

CIIL] Vit. Cat. Mifc. K« MSS. Angl. 1661—394« 

K2 76 CIII. 

9« Epiftola ut videtur fi-atram minonim ad papam, quod injufte 
ab univerTitate Parifienii expulfi funt, data Pariiiis 9 0£t. 1255, 
p4 107. 

Defideratur principium et magna pars bujus epijloke. 
10. Epiftola Innocentii IV. ad religiofos cujufcunque profeflionis et 
ordiniS) ne infiingant jura clericoram parochiaiium» data Nea« 
poli iv kal. Dec. anno pontificatus ir, p. 107. 
j I • Epiftoia univerfitatis Parifienfis contra fratres predicatores, data 
die Mercurii prox. pofl: fefhim purificationis» 1253, p. 109« 

12. Compofitio inter fratres predicantes et univerfitatem Parifien- 
iem fa£ta i. Martii 1255, p. iiz. 

13. Appellatio Walteri de Walpole et multorum alioram ordinis 
firatram praedicatoram ad fedem apoflolicam de quibufdam 
abufionibiis et enormitatibus (quaram fchedula annexa efl 
huic appellationi) per Gerengarium ordinis magiflram perpe- 
tratis et toleratis, /. 113. 

14. Excerpta ex loanne de Bathone in prologo fententiaram de 
ordine Carmeli, p. 117. 

15. Traftatus Ricardi Fitzrauf archiepifcopi Armachani de pau- 
perie falvatoris contra fratres mendicantes, lib. vii, p. 119. 

j6. Tra6latus Uthredi monachi Dunehnenfis de fubfhmrialibus 
regulae monachalis, p. 291. 

17. Idem de perfe6tione vivendi in religione, p. 310. 

18. Qiiaedam capitula de fumma [theologiae] fratris Alvari de or- 
din? minorum, p. 331. 

19. Qusedam capitula Vincentii in fpeculo hiftoriali, /.416 

20. Determinatio Wiclevi contra Kyllingham Carmelitam, p. 419. 
ai., Alia determinatio contra eundem, p. ult. 

Defideratur magna pars bujus Jeterminationis. 

civ. 

CoJex chartaceus in foUot fecub xvifcriptuSi in pto continentury 

I. An- >5.] ndt CLXXX. I. CCCLXXXU. 
CIV.] r*t. Cat. Mifc. D. 1 . Annotationes Martini Buceri in o6):o priora capita evangelii fe- 
cundum Matthdeum, f. i • 

2. Tranflation of the gofpell of St. Matthew and part of the firft 
chapter of St. Mark into Englifti by fir John Cheek with mar- 
ginal notes, p. 145. 

3. Annotationes Petri Alexandri in quinque priora capita evangelii 
fecundum Marcum una cum verfione Latina> p. 199. 

4. Breves notae de regulis eccl. Gall. et Belg. prefcriben<fis a M. P. 

- /• 239- 

5. Annotationsuponthekingsbook[byarchbi{hopCranmer,]^.24i. 

By tbe king^s book is mant^ the Erudition ofa cbrijiian man publified 
by Henry Vni. 

6. A fermon on Mark I. 15, " Repent and belicve the gofpel/' by 
Gheaft bifhop of Rochefter, preached [probably at court] 1560, 

7* Of the confolation of chiiflian men againfi: the fear of death 
taken from the fathers, by archbifhop Cranmer» p. 299. 

8. An exhortation to take ficknefs well and adverfity patiently, 
drawn out of Ciprian, by the fame, p. 310. 

9. An exhortation to take the paynes of ficknefs patiently, tranflat*^ 
edoutof Auguftin lib. i, de vifitatione infirmorum by the fame» 

^ 3H- 

10. A fermon of M. Robinfbn on the charafler of Cain, p. 321. 

11. Homelia quaedam Hugonis Latymeri habita coram rege Ed- 
wardo, in qua qualis rex eflTe debeat oftenditur, Latine verfa 
per Mag. Banks, p. 339. 

]2« Num in hereticos jure magiftratuum gravius animadvertere li* 
ceat, decefio Urbani Rhegii, interprete Jacobo Gifleno Tha-» 
laflio, 1539, p. 361. 
13. Ejufdem autoris de conciliis et ecclefiis tra6l:atus, p. 381, 
24. Hiftoria Huflica lib. iii, incerto autore, p. 529. 
Do&rina reformata fe maxime infenfuni ojlendit^ et Hujfum jufle fuijje 
crematum ajferit : Stylum et mentem hujus autoris fatis cognofcet leSlor ex 
fequenti fententia quam exfarmone epijcopi Landavenfis cum laude citat. 
" Bi duo Hufs et Hieronimu^ patria pejles fuerunt -r ,- - - • qut^um 

^* matrei. 78 CW. 

** matresj, unquam pecawerunty certe nullum Jlagitiam gravtus committere 
" potuerunt quam quod ubera talibus labiis fugenda prebuereJ' Non re&e 
a^cribitur hac hijioria TJrbano Rhegio a CL Stanley. 
15. Sermo confolationis ad GermanoSj p% sf>^: 

cv. 

CoJex chartaccus in folio^ feculo xvifcriptuSy in quo cmtinenturj 

1. Epiftol& Martini Luthcri ad Philippum Melanchton, de qaodatn 
ejus fcripto, forfan fequenti, data fabbato Innocentii 153^9^ p* i. 

2. Philippus Meianchton de libro capituli Gblonienfis fcripto contra 
reformationem reverendiffimi archiepifcopi, Orig. propria manu 
MelanStoniSy p. 7. 

3i Defenfio reformationis eccleiiae AnglicanaS, pi y^. 

Hic traSiatus fcriptus efi regnante Elizabitba^ ideoque BucerOy uf CL 
Stanley placuit^ minime afcribendus. 

4. QiK>d non licet mortua uxore ducbre fororem morti»e, partim 
LatinCj partim Jinglicey p* 123. 

5. An anfwer unto the aforef^de obje^lions» p* i^S* 

6. A replie to the former anfwer, p. 151. 

7. Cau^ cur in nuptiis multi gradus prohibeantur, p. 175. 

8. Argumenta ex libris jiuisconfultonim quod quis non p^flit ux* 
orem ducere fororem uxoris praemortuae, p. 181. 

9. Alia argumenta de hac re, p. 185. 

lo* Letter from Jewell bifhop of Saliibury, in which he gives his 
opinion againft tbe lawfuhaefs of fuch marriages, dated Sarum, 
kal. Nov, 1561, p. 195. 

1 1 . Letter from the bifiiops to queen Eliiabeth for the removal 
of images out of churches, citing many paflages from tbe fcrip*- 
tures and the fathers to prove the unlawfuhicfs of them, /J 201. 

12. Aceount of the expediticm inrto ScOtland, the fiege of Leigh, and 
the peace that enfued, in which the French king reHnquifhed 
the title of king of England, 6cc. A. D. 1560. 

13. Exj- 

CV-.] Ftt Ca». Mife. B. 

^^ Ftdt CXUI. 49. 50. CCCXL. 93. CV. 79 

1 3 . Extraft from th» roU t>f new-years gifts figned with Ae qucen's 
hand> ccmtaining an account of plate givtfn to embaffadors and 
other perfons in thc eighth year of her reign amounting to 65 
oz. gold and 62924. 02. filver, valued at 3160^^. 2s. ^d. p. 220. 

14. £pifi:oporum in rebps divinis non laicorum judicium efie rc- 
quirendum, p. 221. 

15. Tra^tatus Jacobi Pilkington, dum erat ftudens Cantab. in Ro- 
manorum ix. 18. *• Deus cujus vult miferetur, qucm vult^m- 
durat, /.223. 

16. Some queries written in archbifliop Cranmer's own hand tend- 
ing toward reformation, ^.231. 

17. Voiuntai*i€ peccantibus nulla reliqua eft fpes veniae, fragmen- 
tum di^utationis theologicae : cui adduntur aphorifmi quidam 
theologici, 8 priores linea a Cranmero fcripta videntur^ p. 233. 

18. The crownation of kinge EdwaixJe VI, on Ihrove-funday be- 
ingc thc 20 day of Fcbruary anno I546, at the monaftery of 

' Weftminfter, p. 235. 

19. Anglorum oratio, qua partim fiiae religionis inftaurationcm ad- 
verfus quorundam calumnias defendunt, partim chriftianos 
principes hortantur ut religionis fincerioris procurationem in 
fe fufcipiant; autore I. Joflelyn, p. 243. ; 

20. Copia inftrumenti fub fi^Uo Ricardi Watkii proto-notarii re- 
gii, aistcftantis baptizationem preeclarifCmae dominae Elizabethae 
fereniflimi regis Henrici filiae apud ecclefiam conventualem fra- 
trum mihorum prope Greenwich 5 Sept. 1533, /. 274. 

21. Commiflion of the peace for Surrey 12 Eliz. p. 277. 

22. Breve dom. reginae direflum dom. archiepifcopo Cantuar. ad 
recipiend. facram. N. N. juftic. pacis cum forma juramcnti, 
p, 281. 

23. The commodies which England maye have beyng joynd in 
amytie and friendfhip with Scotland, p. 283. 

24. Lift of the peers and privy-council of Scotland, p. 284* 

24. The 14.] Vide CXIII. 46. 

ap.] Ftdi CXI. 152. 8o CV, 

25. Thc othc of thc lord protcftor in Scotlaiid 1567, p. 285. 

26« Lettcr from thc lords of the congrcgation in Scotland addrcflcd 

to thc pcoplc in vindication of their condu£l againft the aipci'- 

fions of thc quccn dowagcr, p. 287. 

27. Articlcs to be propounded to the quccn dowager of Scotlanc}^ 
^293. 

^Hyefe articks are chiefiy JeveUed again/i the tn/hops and the French. 

28. Commiflion dire£):ed to the archbifhop and othcrs for coUe£):« 
ing the fubfidy in Kcnt> 13 Eliz. p. 295. 

29. Lctters from lord Cobham and the fherifF of Kcnt about the 
cxecution of thc faid commiflion, p. 296. 

30. ThcfFcft of thagrccmcnt betwene tibe quecne dowager of Scot- 
landc and the lords of the congregation publifhcd by procla- 
mation at Edcnburg 26 Julii anno 1559» p. 297. 

3 1 . A mcmorial of fuch things as havc been done from daye to 
daye bctwcnc the queene dowager of Skotland and the lords of 
the congrcgation aflcmblcd at Lythcowe from the 1 5 of 06t. 
to the 20 of Nov. 1559, p^ 297. 

32. A declaration of the rcvcrcnd fathcr in God Thomas arch* 
bifhop of Cantcrbury conccming the untrue and flanderous 
report of fome which havc reportcd that he fhould fct up the 
mafs again, p. 321. 

33. Lettcr from bifhop Ridley to Mr. Wcfl, datcd from Bocardo 
in Oxford 8 April 1554, p. 323. 

7%/i nd>le anjhver oftbe bijhop to his timorous cbaplainj who had ad- 
wfed him to comply witb the timeSy is printed in his life^ written hj 
Ghcefier Ridley. 

34. Monye fpccyalities of dcttcs plate )cwcls and writings left at 
Battcrfea by Robcrt [Holgatc] late archbifhop of Yprk, whcn 
he was commytted to the towcr» or which has been fincc taken 
from Cawood and othcr placcs by EUys Markham» p. 331* 

35. Epiflola chrifliani regis Danorum ad Edwardum VI. regem 
Angliae, ct ad ducem Somcrfctis proteftorem, qua gratulatur 
eis de vera rcligionc in Anglia flabilita, et fuadet pacem cum 
Scotis facicndam, ^-335. 

36. Eng. J CV. 8i 

36. Englifh tranflation of the foregoihg letter, p. 337, 

37. Excerpta ex antiquis canonibus de juriicli£tione facerdotum et 
epifcoporum, de conjugio clericorum, de poteftate regia in epif- 
copds et clericos, et de poteftate et celebratione conciliorum, 

/• 343- 

38. A letter from fecretary Cecill to archbifhop Parker, and another 

from the council of Wales to the privy-council, relating to 
fome feditious and popifli writings fpread abroad in Wales 

' 1561, A 363—365- 

39. The feditious traft mentioned in the preceding letters, p. 367. 

40. An addicion with an apology to the caufes of the brynning of 
Paules church, the which caufes werc uttered at Paules croffe 
by the reverend busfhopp of Duryime the 8 of Jime 1561, 

/>• 379- . 

41. Inftru£lions given to thembafladors of Fraunce fent to the 

coun&ll of Trent, p. 391. 

42. Articles of agreament betwixt themperours majeftie and the 
Lantgrave, p. 403. 

43* Status reditus et expenfarum cardinalis Pole, LatinCy Italicey et 
JngUce^ p. ^ii. 

44. ArticuU conCementes ftapulam lanarum, qus eft apud Calen, ob- 
lati acommiffariis imperatoris, tempore regis Henrici VIII,/. 42 3 . 

45. The charge of the juftices of the forefts, p. 427. 

46. Expofitio quorundam antiquorum vocabulorum Saxonicorum, 
ordine alpbabetico ufque ad literam M. p. 448. 

47. De fundatione academiae Cantabr. ex continuadone hiftoriae 
Croylandonfis per Petrum BlefTenfem. 

cvi. 

Codex ciartaceus infolio^ quixid initiumfic infcribitur^ 
" Hic liber fic confarcinatus efi in gratiam eorum^ qui po/i hoc procan^ 

'* cellarii 

■■ ■* I I 1 ■ II 1 I II I ,, I ■■! I ■ II . I II ■■■III I I I ■— — 

45.] ndt cxi. 160. 

46.] Vtde CXI. j6i. 

CVI.] Vet. Cat. Mifc P. MSS. Jngl. 1647-380. 

L ^2 Gvr. 

" cellarit vel procufatores vel taxatoresfuturi funt in colkgio Corporis Cbrijii 
" Cantdbr. Ut 'ex rebus 'gejlis ipji aKquidjudicent. 

Adpdginam 5 1 . Vtc occurit trtulusy 

" Ijiber rerum memorabilium et literarum ad achademiam Cantabrigien^ 
" fem pertinentium^ inchoatus anno regni Edwardi VI^ Dei gratia Anglia 
" Trancia et Hibernia regis, fdei defenjhrisy et nn terris ecclejia Angli-- 
** cance et Hibernia poji Chrifium cnpitis fupremi^ fecttndo : cancellario ejuf 
" dem adhademia Edwardo duce Somerfetia domino protediorey pro-cancel^ 
" lario Mattheo Farker^ procuratoribus T*homa Burmany Cbrijlofero Carleil^ 
" Edmurido Gryndale^ Edwardo Oafcoyney anno 'Domini 1548. 

1. BuUae papales de privilegiis academite, p. 7. 

2. Breve regis Ricardi II, vice-comiti Cantab. diredum ut diftringat 
et corpora habeat Henrici de Attelfield et aliorum, ad refpond. 
magiftro et fcholaribus C. C. C. C. de placito quodam quod vi 
et armis, &c. -anno regni 7*. p. 12. 

3. De ftruftura ecclefiae B. Mari» Cantab. inchoat. i478,perfe£t* 
1519, /. 14. 

4. The compofition between the univerfity atid the town 1 50 1,/. 27.. 

5. Contents of the black-book of the univeriity made by Dr..Biick* 
nam mafter of Gonvill-hall, p. 43 . 

6. Contents of the black paper book of the univerfity made I>y*Dr. 
Parker, p. 45. 

7. Contents of the black paper book of the prd^tors accounts be- 
gun by Dr. Parker, p. 48. 

8. Quae memoranda funt auditoribus ciftae communis, /.49. 

9. Quae depofita reddenda pro-cancellario elefto ab antcceflbrc fuo 
per fyngrapham ferratam, p., 50. 

10. Computus procuratorum 1545, p- 52. 

11. Computus Albani Langdailde tenementis collatis univerfitati 
per Mag. Thomatn Baro, /. 59. 

• 12. Debita univerfitati necdum foluta, p. 61. 

1 3 . Note concerning a controverfy about the proftorfhip, ibid. 

14. Decretum Stephani Gardiner epifcopi Winton et ; Thir- 

leby epifcopi Weftmon. de hac controverfia, p. 62. 

15. Exo- 14.] Fidf CXXVII. 6. CVL 83 

15. Exonexatio procuratonim ab officio difcedentium 1521, /. 63. 

16. Manu Matthei Parker amotatur^ " Hoc anno in fefto nativitatis 
B. Mariae M. P. acceffit Cantahiigiam," iiid. 

17. Computus Matthei Parker vice-cancellarii 37 Hen. VIII, p. 64. 

18. Computus D. Maydew et Mag. Aynfwortli pro expenfis circa 
coii[firmationem privilegiorum academise, p. 66. 

.19. :Expences of Dr. Maydew and Mr. Aynfworth in the imiverfity 
his fuit for thc confirmation of antient charters, &c. i Edw. 
VI, p. 67. 

20. Writin^ delivered to the univeriity.by M. Parker, vice-chan- 
cellor*i548, f.ji. 

21. Extrafts from royal charters, ftatutes, &c. conceming t)ie tax* 
ers office, ^.73. 

22. 'De potcftate vice-canccUarrLet.majoris, p. 90. 

23. Carta regia quod malefaflores apud cdftriim iqiprifonari pof- 
funt, ibid. 

24. Letter fromfir James»Dyer to the vice-chancellor, with his 
opinion in a cafe then depending in the vice-chanceUor's court, 
dated London Dec. 12, 1557, /.91- 

25. Letter from William Dayne to the fame on the fame fubjeft,^. 9 1 . 

26. Carta Ricardi IJ, confirmans antiquum privilegium.academiae, 
ut cancellarius habeat cognitionem omnimodorum. placitorum 
perfonaiium, anno regni y^*. 

27. Complaints of the brewers againft the univerfity 1550, p. 94. 

28. Statutum academiae 51, literae regiae, and letter to the bifhop 
of Winchefter, de privilegiis acadenxiae quod ad cancellarium 
pertinet cognitio omnimodorum placitorum perfonalium,/. g^. 

29» Breve regis majori et ballivis Cantabrigiae dire6lum, ut caufa 
coram jufticiariis regis contra privilegia academiae inchoata ad 
curiam cancellarii referatur. 37 Hen. VIII, p. 96. 

30. Breve vice-comitis Cantab. et breve regis de eadcm caufa, p. 98. 

31. The cry at Sturbridge-fair in the time of queen Mary, p. 99. 

32. Fines levied at Sturbridge-fair 1553, /. 103. 

33. Letter from the privy-council to the barons of the exchequer, 
direfting them to ftop the proceedings in a cafe between the 

L 2 uni- 84 CVL 

univerfity and the pewtcrers company conceming pewter feiz- 
cd at Sturbridge-fair, dated Nov. 20, 1550, p. 105. 
34« E recordis curiae fchaccarii de eadem caufa 4 Edw. VI^ p. £o6« 

35. Fines levied at Sturbridge-fair 1555, p. 109* 

36. Breve regis de caufa predifta. 

37. Letter from the privy-council to the pewterers company com- 
manding them to drop their fuit, dated Weftm. Nov. 21, i jyo, 
p. iio. 

38. Letter from Dr. Buckmafter to Dr. Edmondes vice*chancellor» 
dated London May 14 1543^ about fome writings and money 
due to the univerfity : he alfo advifes him to aboliih the taxerr 
office, /• III. 

39. Letter from Dr. Buckmafter vice-chancellor, to Dr. Edmundes, 
dated in o£lava dier. palm : — he acquaints him that he had 
carried the determination of the univerfity to thc king 5 — that 
difputes had arifen in the univerfity conceming it^ — and 
that he had refufed an appeal in caufa corre£tionis» p. 113. 

40. Literas academiae ad Henricum VIII : determinant queftionem 
fibi propofitam» quod pontifex Romanus non habet majorem 
poteftatem intra haec regna quam alius quivis epifcopus cx- 
traneus: datas 2 Maii 1534» p- 115« 

41. An order for preaching and bidding of beads in all fermon^ ta 
be made within this realm 1534, p* 119. 

42. Letter from lord Audely lord-keeper to the vice-chancellor, 
dated June 3 : he commands the vice-chancellor and mayor to 
take the oaths of the fcholars and inhabitants of Cambridge, 

/• 123. 

43. Bullae papales de privilegiis academiae, /. 125. 

44^ Series cujufdam proceflus habiti pro confirmatione quorundam 
privilegiorum, ftatutorum necnon confuetudinum univerfitatis 
Cantabrigiae prout habctur in regiftro vulgariter difto, the 
black-book, p. 129. 

45. Of thc excommunication of Dr. ClifF 1529, p. 163. 

Dr. Cliffivas chancellor to tbe bijbop ofEly^ and baving excommu^ 
nicated ajcbolar^ be was bimfelf excommunicated by tbe vice^cban^ 

cellor CVI. 8s 

eelhr as guilty ofperjury in infringing tbe privileges oftbe univer^ 
fity j tbe doSlor refufmg tofubmit to tbis fentence^ tbe caufe was re^ 
ferredto cardinalJFolfey^ wbo determined it infavor oftbe univerfty. 

46. Oratiuncula Mag. Roo, e coUegio regali, cum illuc vencrat 
cardinalis Wolfey 1520, p. 165. 

47. Excommunicatio Edwardi Slegge villa& Cantabr. maioris ob- 
contumaciamx per I. Venetum vice-can. dep. 1529, p. 167^ 

48. Citatio Elizabethae Slater per eundem 1529, /• 170» 

49. Patent of (^Elizabcth to John Bodeleigh to print the Englifh; 
bible for feven years-. 

50. Citatio W. Withringham per L Edtnundes vice-can. 1 52 1,^. 17 1 • 

51. Excommunicatio D. Cliff per eundem 1538, p. 172. 

52. Letter from Dr. Smith vice-chancellor to the bifhop of Win- 
cheiler chancellor, complaining of the commiflary of Ely that 
he had infringed the privileges of the univerfity by citing thc^ 
baker of St. John*s college into hi& court ia a caufe of defama-^ 
tion, p. 173- 

53. Archbifliop-Rotheram builder of thc fchools and benefa£lor ta 
the library, p. 175.. 

54. Literae academiae ad Fiflier epifcopum Roffenf. cancellarium. 
fuum ut caufam de privilegiis academias apud cardinaTem lega» 
tum pendentem promoveat^ p. 177. 

^^. Citatio Rogeri Hayworde per E. Natures vice-can. p. 179. 

56. Breve Edwardi VI, tefte Thoma Eliens 1549, p. 180. 

57. Letter from the bifliop of Wincheflier chancellor to the vice* 
chancellor, rcquiring him to punifli the regents who eat ffefli 
in lent, and thofe who tranfgreffed the rules he had eflabliflied 
for the pronuntiation of Greek^ dated at the court May 1 5^ 
p. 185. 

58. Notes concerning Sturbridge-fair, p. 189. 

59. Literse attornatus fub figillo academiae, nominantes W. Thyr- 
wood et L Meer bedellos, attorn. in caufa contra majorem et 
ballivos 25. Hen. VIII. 

60. De. magiftro Glomeriae, p. 194. 

" Magifer Glomeria fuit quondam isy quem nunc vocamus orato^ 

•* rem^ 86 CVi. 

" rent, folehat ^prefens ejje in omni congregatione^ et jiare in capite; 

" ne quis gradudtus admittaiur Jine ejus apfrobatione \ et in librum 

" archivorum 'colligebdt et coacervabat omnia hotabilia academia. 

" PrJmus orator erat dom. Crocus. 
6i . Literae attornatus fub figilloacademiae nominantes Dr. Sampfon 

et alios attorn. in caufis contra majorem 26 Hen. VlII, p. 1^5. 
€2. Articles 6f certain irijiiries done by the ofHcers of the tmiver- 

jfity tb the mayor, &c. with thc anfwers to them in them&r- 

63. Articles of complaint given in to Dr. Haynes Vice-chaticellor, 
by the mayor, &c. 1534. p. 200. 

64. Letter fr6m,Thbmas Crbmwell to the mayor, &c. 'rebuking 
them fpr infririgihg theprivileges of the liniveMty, p. 204-. 

65. Letter froih R. Aynfworth to £)r. Edmundes, dated Xondon 
Feb^ 22. He gives him an accburit of a complaint that had been 
made againft the uriiverfity before the couricirby the townf- 
men, p. 205. 

56. Letter from lord Audely Tord-chancellor, dated London Jul. 
13, commanding the vice-chancellor to repair to London to 
the determination of the caufe between the univerfity and the 
townfmen, p. 206. 

67. Letter from R. Ayrifworth to Dr. Edmundes, dated Cimbridge 
Mar. 1 2, acquainting him that the council had determined the 
caufe in favor of the univerfity, p. 207. 

68. Letter from Dr. Haynes to Dr. — — , dated London May 9, 
informing him that he is appointed to preaqh at St. Paurs 
crofs and at Weftminfter; and defiring him to aflemble the 
heads, and to confult about the defence of their privileges,/. 209. 

69. Status ciftae communis academiae ab 1534 ad 1543, p. 210. 

70. Inftruftions bf certain liberties and privileges as heretofore 
have been and yet are daily ufurped by the vice-chancellor 
proftors mafters and fcholars of the univerfity of Cambridge 
againft the mayor bayliffand burgefles of the faid town, p. 211. 

71. Letter 64.] Ftdemhz 271.. CVL fiy 

ji. Lettcr from the councU to the vice-chancellor A>i.d univerfity 
informing thgn that after hearing their complaints againft the 
mayor of Cambridge and fherifF of the county, they /lad or- 
dered the faid mayor and fherifF to make their jfubmiflion to^ 
the univerfity> dated Loridon 06t. 4, 1547, p. 21,8. 

yz. The words of their order to be faid by the mayor, ,&c. p. 219; 

73. The griefs declared by Mr. Madew vice-chancellor, ^c. 1546^, 
p. 221. 

74. The anfwer.made by Mr. mayqr, &;c. the^reunto, /. 223. 

75. The anfwer of the chancellor, &c. to qertaiii pretended andi 
furmized articles,,/. zzy^. 

76. .Lords of the council co^firm the right of tl^e yiniverfity to* 
hold a cpurt at Stu£l:)ridge*fair and decl^re fpiqes to be vic- 
tuals, p. 240. 

77. Privileges fued for by the univerfity, p. 241. 

7^. rLetter-fromthe dulfe of Spm^rfet to the ips^yor.and burge/Ies», 
requiring them to ^ew , cau(e why c?rtain .priyileges which 
tbey Iwd petitioned .^gainfti fJjouW.nQt.be.grapt^ to thc Aini-^ 
verfity, Hampton-court Jan.,9, .1547, /. ^3. 

79. Concjitiohs and Qbjc^iqhs rctHnjied % tl\e,n^ayqr ^jid townf- 
men againft the fuit of the grant, p. 245. 

80. Commiflion ofHcnry YUr,,tP Dr. ^afl^^r and Qthers to yifit 
the univerfity, , anno, rcgni 37^ .p. M9* 

.S I • Valor poffeflionum univerfitatis Cantab. in, fpiritualibus, /. 2 53 •. 

82. Dccimae eccl^fiaruax ct coUcgiorupd. infra ymamCantab./. 255*. 

83. Tempora quibus fmgula coU^gia fuqdjita funt, p. 256. 

-84. Liter» attom. fubj f^gillo acad^mi^ npminantes W. Paget, W^, 
Meye, T. Wendeye, I. Cheke, T. Smith, et W. Cccil attorn- 
fuos in omnibus caufis academiae 1547»./* 259. 

85. Gratiae de eifdem, p. 259. 

86. Literae W. Paget, et Thomae Smith, datae Londini,2i ^Fcbi. 

^547' 

m 

75.] Ftdt fupra 70. 
80.] FiJt CVIII. 814 88 CVL 

1 547 cum quibus miferunt formam compofitioms fequentem 
inter academiam et burgenfes faciendae, p. 262. 

87. Copy of an agreement between the univerfity and thc town, 
/. 263. 

** T^be articles obje^ed to by tbe townfmen are underlined'' 

88. Proceedings between the univerfity and the townfmen con- 
cerning thefe articles, /. 267. 

89. The faid articles as correded by the heads, p. 269. 

^* Tbe mayor and aldermen not agreeing tbereto^ a Jlay was made 
" and noibing endedJ* 

90. Declaration by the vice-chancellor and the univerfity of Cam- 
bridge of the behaviour of one William Pallet deputed pur- 
veyor of ihe kings majefties provifion and poultry 1552, p. 285. 
A lively piSiure oftbe grievance of purveyance fo often andfoju/ify 
comj^lained of 

91. Conference between feveral of the heads about enclofing com- 
mons and other matters, June 5. 1548, p. 287. 

92. Conference between the heads mayor and townfmen about en- 
clofing commons, p. 288. 

93. Forma cartas privilegiorum ab academia petita^ fed non con- 
cefiae, p. 293« 

94. Gratia de gradibus conferendis, p. 300. 

95. Petition for a grant of the priory of friers-minor to the univer- 
fity, and form of the grant, wliich was not obtained, p. 301. 

96. Carta majori, &c. Cantab. concefla de nundinis Sturbridge te- 
nendis» pro qua folverunt finem M. Marcarum, p. 302. 

97. Taxatio coUegiorum pro decimis ct pro benevolentia 15391 

" Decima remijfafunt ad fupplicationem Anna regina.*^ 

98. Jack of the North, beyond the ftile, a ballad, p. 312. 

99. Another ballad, /. 315. 

TbefubjeB oftbefe ballads is tbe enclofure ofcommons^ wbicb caufed 
great dijlurbances in tbe reign ofEdward VI . 
100« Decree made by Dr. Madew vice-chancellor, Dr. Parker and 

Mr. <c 
cc CVL 89 

Mr. Gryndall for thc regulation of thc univcrfity-chcft, 6 
Edw. VI, /.318. 
10 !• Bond givcn by John Mcrcs and othcrs for paymcnt of money 
to thc common cheft, p. 319. 

102. Orders for a watch in thc timc of Sturbridgc-fair 1550,^. 3^22. 

103. Thc famc 1551, /. 323. 

104. Lctter concerning the cloathing fomc mcn to bc fcnt to the 
dukc of Norfolk, p. 326. 

105. Account of thc chargcs of raifing and arraying thc mcn and 
thc aflcirmcnt paid by thc fcveral coUcges and privatc perfons 
thcrcto, p. 327. 

106. An afieirmcnt 3 Edw. VI, p. 332. 

107. Aftcirmcnt of thc univcriity and town for thc loan to thc 
queen 1557, /.339. 

7i6f commijjioners for tbe loan tbusfent to tbe univerfity but dif- 
cbarged by letters. 

108. The oath givcn by thc pro6tors at the black-affcmbly, ^. 340. 

109. Lc black-aircmble ten't 061. 25, 24 Hcn. VIIL 

1 1 o. Thc ordcr for thc commcnccmcnt, containing thc form of the 
commcnccmcnt and vcpcrs in divinity and arts, /. 341. 

111. Lcttcr from fir £dward North, datcd London Jan. 1 6, defir* 
ing that the king*s fcholars may bc diligcntly cxamincd, that 
fuch as arc moft worthy may be nominated on the founda^ 
tion of the new coUcgc, p. 351^ 

112. Indentura fafta 21 Nov. 1551.1 flir indentura teftantur fum^ 
Indcntura fafta 12 Nov. 15530 mam in ciftis commtmbus 
relidiam^ recedentibus ab ojicio xuftodibus^ p. 354. 

113. Lcttcr from fir Edward North to thc univcrfity, datcd Lon- 
don April 13, informing thcm that according to agrccment 
he had appointcd Mr. William Cateryk to be by thcm prc* 
fented to thc vicarage of Burwcll, p. 357. 

1 14. Indenturae fadlae 9. Dcc. 1549, 3 Martis 1542, 7 Nov. 1483, 
and 12 Nov. 1548,/. 338. 

Ejufdemforma cum prioribus illis 112. 

1 1 5. Letter from fir Edward North to the univerfity^ dated Lon- 

M don 90 CVI. 

don May 15 : — he.thanks them for prefenting the perfon 
whom he had nominated to the vicarage of Burwell, and de- 
lires them to affign him a manfi6n> and to pay his falary quar- 
terly,^359. 

116. Solutiones fa&ae ciftae communi a vice-cancellariis ab anno 
1545 ad annum 1559, p. 360. 

117. Statutum de pecunia ciftis refiindenda 1545, f. 361. 

118. Statutum de redloria Burv^^elli, p. 362. 

119. Excerpta e charta Henrici VIH. de appropriatione reftori» 
de Burwell, p. 364. 

1 20. Letter from Dr. Andrew Peme to Matthew Parker archbifliop 
of Canterbury dated Cambridge 06t. 15,1 572 : he gives his 
opinion of the incorporation of the univerfity granted at the 
purchafing of the reftoiy of Burwell. 

121* Leafe of the parfonage of Burwell to Nicholas Bacon, Efq % 
for 30 years; at the yearly rent of 50^^. 131. td. 36 Hen. 
Vm./.365. 

122. Gratia de reftoria de Burwell Mag. Gardiner ad firmam mit- 

tenda, p* Z7^^ 

123. Bond of looj^. from Nicholas Bacon, Efq j to the univerfity 
of Cambridge for performance of covenants, p. 371. 

1^4. Excei-pta ex indentura inter academiam et Edwardum North 
militem, /. 372. 

125. Solutiones faciendas bedellis et aliis in admiffionibus et com- 
meflationibus fcholarium cujufque facultatis, p. 375.. 

126. Bulla JuUi IL per W. Warham archiepifcopum Cantuar. fedis. 
apoftolicae legatum publicata, de conceffione quarundam in- 
dulgentiarum eis qui ad ecclfefiam S. Petri Romoe reftauran- 
dam pecunias dederint 1508, printed on a large folio Jheet . 

127. Decretum academiae de difpenfetionibus, et quantum pro. illis; 
recipere poffint officiarii in admiffionibus, p. 379. 

128. Cycius procuratorum et decreta de illorum nominatione 3; 

oa. 1557, /• 3^®- 

129. Gratias^^u^ decreta de ciftis academiae, de predicatDribus et de 

procuratorum elaStione, p. 38 1». 

130. Com-' CVI. 91 

130. Compofitlo de officio procuratorum, p. 384. 

131. Breve regis Ricardi II. pro convocatione in ecclelia beat3& 
Mariae Cantab. tenenda, anno regni 12°. p. 386, 

132. Litera Wilelmi archiepifcopi Cantuar. ad vicarium ecclefiae 
S. Nicholai villae de Romney, data Cantab. 15 06t. 1388, 

/•387- 

Tljefe two lajl ariicles were inferted to prove tbat the parliament 

and convocation 12 i?/V. 11. were held at Camhridge^ and not at 

Canterbury as wasfaid in the printed edition of the ftatutes. 

133. Account where the old hoftels of Cambridge ftood, p. 390, 

134. Fragmentum epiftolae Graecae ad Ponetum, p. 402. 

135. Gratia de matriculatione, ibid. 

136. Letter from fecretary Cecill to archbifliop Parker encloling 
the foUowing difcourfe; Weft. Dec. 21, 1566, /.411. 

137. A long letter and difcourfe concerning ceremonies, the crofs, 
the creed, 8cc, written by Dr. Gueft before his promotion to 
the fee pf Rochefter, /.413. 

138. Extraft from the ftatute 30 Henry VIII. cap. 19. that no ca- 
nons fliould be publiflied without the king's licence, /.419« 

139. Table of the degrees in whicl^ matrimony is prohibited, nub- 
liftied by archbifliop Parker, 1560. printedy p. 420. 

140. Declaration of certain articles of religion fet out by)order of 
both archbifliops, &c. printed^ ^.422. 

141. Refolutions and orders taken by the common confent of the 
bifliops for this prefent time until a fynod may be had for 
obfervation and maintenance of uniformity, p. 423. 

142. Interpretations and further confiderations of certain injunc- 
tions, p. 424. 

143. De cenfu^w matriculatione, p. 397.* 

144. Oath of thc fcholars fervants and other privileged perfons not 
fcholars, p. 401.* 

145. Ordinance and laft will of kmg Edward IV. conccrning his 
two chauntry priefls within the coUegc of Windfor, p. 402.* 

146. Complaints at the infurredtion, chiefly of commons enclofed, 
/.405.* 

M 2 147. De- 92 CVL 

147. Devife for tlie black affembly, but not concluded, f. 409.* 

148. Ordinance for cleanfing the ftreet, ^.415.* 

149- Orationes habitae coram fenatu a Mattheo Parker, p. 417.* 

1 50. Letter to Dr. Parker informing him of his being cholen vice- 
chancellor, p. 418.* 

151. Oratio habita a Mattheo Parker quando admifTuS fuit pro- 
canceilarius 5 Feb. 1544, p. 419.* 

152. Letter to Dr. Parker informing him of his being again chofen 
vice-chancellor, p. /i^zz.^ 

153. Oratio habita a Mattheo Parker, quando iterum admjfTus eft 
pro-cancellarius 15 Feb. 1547, ^. 423.* 

154. Oratiunculae Matthei Parker coram fenatu habitae, /. 428. 
i^l, Literae academias ad rcgem Henricum VIIL in quibus aca- 

demia gratias agit regi pro beneficiis in academiam collatis, 
pi^aefertim quod illius expenfis diicipHnarum omne genus dif- 
feminatur^ et licet interitu praele6toris theologiae nonnihil 
interquieverit, fperant tamen academici illud munus regia cle« 
mentia fore reftitutum 1544, p. 423. 
Notatur in margine D. Wigonfuiffe primum praleBorem tbeologia. 

156. Literse Gualteri Haddon pro-cancellarii ad M» Parker, datas 
13 Dec. 1550, /.436- 

I $j. Lettei- from Gardiner bifhop of Winchefter chancellor, to M. 
Parker \dce-chancellor conceming the provifion to be made 
for decayed cooks ; and defiring the vice-chancellor to make 
enquiry concerning a tragedy called Pammachius a6i:ed at 
Chrift's coUege, dated London Mar. 27, 1544, /. 437. 

158. From the fame, defiring the vice-chancellor to afiemble the 
heads and do£lors for the examination of the matter, dated 
London Apr. 3, p. 439. 

1 59. Letter from Dr. Parker in anfwer to the biftiop's firft letter, 
informing his lordfhip that the tragedy was a6led by permif- 
fion of the mafter and fellows, and that every thing which 
could give ofFence was omitted in the reprefentation, dated 
Cambridge, Good-friday, p. 443. 

160. From the fame in anfwer to the bifliop*s fecond letter, in- 

form- cvr. 93 

forming his lordfhip of the refult of the enquiiy, and that hci 
had fent him a copy of the tragedy, Cambridge May 8, p. 445. 

161. From the bifhop to the vice-chancellor : he feverely condemns 
the tragedy, — complains of his authority being defpifed, and 
Greek pronounced contrary to his orders; declaies he had 
fhewn the matter of the tragedy to the council from whom 
they fhould hear, — and commands the vice-chancellor to call 
before him thofe who a6ted the chief parts, and to require 
tiiem to acknowledge their fault, London May 1 2, p. 449. 

i6z, Letter from the council to the univerfity on thc fame fubjeft, 
St. James May 16, p. 453. 

// appears from the foregoing letters^ tbat in tbis tragedy of Pam^ 
machiusy under pretence of expojing the ufurped power ofthe fee of 
Ramey^ the authors had taken occajion to deride many ofthe doSlrines 
cfthe Romijh church^ which the king had thought proper to retain. 

163. Letter from Edward VI. to the univerfity appointing Martin 
5ucer reader m divinity in tlie room of Dr. Madew Dec. 13 > 
anno regni 3"*. p. 459^ 

1 64. Literae academiae ad Edwardum VL in quibus academia mor- 
tem Buceri deplorat, uxoremque et familiam ejus regi com* 
mendat, Martii 4, ^.461. 

165. Commiffio Edwardi VI. pro hereticis detegendis et pimiendis, 
smno regni 4'*. ^. 465. 

1.66. Liter8& Gualteri Haddon ad Mattheum Parker, quibus orat 
ut Bucerum in ordinem do£toratu$»co-optatum coram acade- 
mia admittendum fiflat, p. 466. 

167. Certificatio eleciionis et admiflioms Richardi Wylks in magif- 
trum coUegii Chrifli ii Junii, 1548,.^, 467.. 

1 68. Certificatio ele£tioni& et admiflionis Cuthberti Scott in magif- 
trum GoUegii Chrifli 8 Dec. 1553^ /. 468. 

169.. Netice for an ele£lion of a lady Margaret*s profeflbr 1556. 
i^Oi. Account of the pofreilions o£ Trinity-college, p. 469, 

171. Ac- 137—162.] m cxix. 12. 94- CVL 

171. Account of a broyle upon an attempt for tlic eleflion of a 
vice-chancellor, contrary to the minds of the regents, p. 473. 

172. Literae academiae ad ducem Somerfetenfem ut academiae can- 
cellarius fiat, fcriptae per Afchamum 14 Nov. 1547, p. ^yy. 

173. Literae ducis ad academiam, fcriptae per Smithum vel Che- 
kum, ex aedibus Somerfetenf 9. Dec. 1547, p* 479. 

174. Letter. from king Edward VL to the univerfity, informing 
them that he intends fhortly to fend vifitors to the univerfity, 
and that he therefore commands them npt to eleft into any 
mafterfliip or fcholarfhip that fhould become vacant, nor to 
do any-thing prejudicial to the faid vifitation till it be finifhed 
Apr. 4, anno 2**'. ^.485. 

175. Letter from the duke of Somerfet to Gardiner biftiop of Win- 
chefter charging him not to meddle with any matter of con- 
troverfy in his fennon, Syon June 28, 1548. p. 487. 

176. Commiffio Edwardi VL pro vifitatione, data 10 Apr. anno 
regni 3'*"*. p. 489. 

177. Proceedings of the vifitors from May 5, to July 7, 1549. 

178. Letter from the vifitors to the univerfity forbidding the vice- 
chancellor, heads, &c. to make alienations, or to do any-thing 
prejudicial to their intended vifitation, Windfor Nov. 18, 
1548, /.491. 

179. From the ikme, granting permifion to the univerfity to ele6t 
a vice-chancelllor, notwithftanding their former inhibition, 
Weftminfter Feb. 9, 1548, p. 492. 

180. Decretum vifitatorum de juramento, quo finguli, qui gradum 
academicum fufcipiunt, fe aftringent, et de fubfcriptione ab 
eifdem facienda 7 Junii, 1553. 

181. Letter from the proteftor and council to the univerfity, ac- 
quainting them, that the proclamation fet forth againft thofe 

* who difpute about the facrament, was not intended to reftrain 
them in their common divinity difputations, provided they 
obferved fobriety, reverence and lowlinefs of fpirit in them, 
Hampton-court Jan. i, 1547, p* 493. 

182. From the fame, commanding them to ufe the fame form of 

mafs. CVI. 95 

mafs, mattens and evenfong as was uled in the king'« chaple 

imlil fbch time as an order be taken and prefcribed to be uni- 

verfally kept, Syon Sept. 4, 1548. 
183. Letter from lir Thomas Smith to Dr. Parker vice-chancellor, 

deiiring him to caufe prayers and proceifions to be made in 

the univerfity for the fuccefs of his majefty's arms, Down- 

ham Aug, 12. 
184* From WiUiam Mey to thc fame, London Mar. i^*. 
185. Laft will and teftament of Nicholas Shaxton^ formerly bilhop 

of Sarum, and afterwards fufFragan of Thomas Thirleby 

bifhop of Ely, dated Aug. 5, 1556, p. 495. 
£86. Literas adminiftrationis conceffse Katherinse Shortwood viduas 

ct reliftse. Willelmi Shortwood A. M. p. 496. 

187. Acquittancia adminiffaatoris. 

188. Bond of Vibrand Bucer for the due adminiftration of her 
hufband^s effefts. 

189. Probate of a will. 

190. Will of John Wier, dated July 21, 1566. 

191. Laft will and teflament of Roland Swinburne maffer of 
Clare-hall. 

192. Breve rcgis officiali curiae Cantuarienfis direftum ne cancel- 
larium moleftet, p. 498. 

L93, Excerpta ex bullis papaUbus de privilegiis academiae quoad 

teftamentorum probationem, ibid. 
1^4. Probatio teftamenti loannis Grey in curia pro-cancellarii et in 

curia prerogativa Cantuarienfii p. 499. 
195, Literae: adminiftrationis bonoiTim Ibannis Wood conceffce 

patri ejus; 
1^96. Letter concerning^the priviiege of the univerfity in the cafe of 

mufters, dated Ely-plare Aug. 21 y p. 501. 
L97. Letter from the council to the vice-chancellor and proftors, 

defiring them not to trouble or moleft the merchants repair- 

ing to Sturbridge-fair by making unlawful fearches,' dated 

from the court Sept. 5, ^SSV^ P* 5^3 • 
198.. Account of a difpute that arofe at the black aflembly 0£t. 22, 

1 546, 96 GVI. 

f 546, on the mayor and burgeflTes refuifing to takc the ao 
cuftomed oath, with a copy of thc letter fcnt by the council 
requiring them to do the fame, p. 505. 

199. Form of the fubmiffion madc by Flctcher latc mayor of Cam- 
bridgc to thc univerfity, . and of thc cxhortation fpoken by 
the fame to the townfmen, both by order of thc council 

His offence loas tbat be bad refufed to recehe into tbe toU-booth 
fome diforderfy perfons apprebended during Sturbridgefair by 
tbe proSors. 

200. Letter from queen Catherinc Parr to thc univcrfity, acquaint- 
ing thcm that flic had interccded with the king that thcir 
rcvcnues fliould not bc forfcitcd, Grecnwich Feb. 26, p. 508. 

201. Letter from thc council to thc vicc-chancellor, informing 
him that they had punifhed by imprifonment a purveyor and 
his fervant for taking away the horfc of the mafter of Peter- 
houfe, and that on their cnlargement they had ordercd them 
to reftofe the horfe and to make fatisfa^ion, Greenwich May 

13» 1546, A 5^9- 

202. Letter from the fame to the commiflioners for levying the 

contribution in the county of Cambridge, requiring them 
not to cxafl any payment to the contribution from the 
fcholars, as none of them could difpenfe lOj^. by the year, 
Greenwich Junc 1 5, 1 546, p. 510. 

203. Lctter concerning the privilege of the fcholars not to be in- 
cluded in mufters, ibid. 

204. Two letters from the cduncil to the commiffioners requiring 
them not to mufter the fcholars, 33 and 36 Hen. VIIL /. 5 1 1* 

205v Ele6tio Henrici Palleyt S. T. B. ad Cantuariam in collegio 
dc Windfor fundatam per Edw. IV. 23 06V. 1545, ibid. 

206. Certificatio eleftionis ct admiffionis W. Trefs C. C. C. in nu* 
merum fcholarium academias 30 Sept. 1556, ^.512. 

207. Refignatio praebend. Weftmonaft. per Edmundum Grindall. 

208. Gratiae de judicibus appellationis nominandis in caufa inter 
loannem Whittacre et Thomam Ketty. 

209. Pro- CVL 97 

209t Prolocutlo procuratoris ad eleftionem vice-cancellariiy f* S^S' 

210. Acquittancia executorum Brigittae Spence, />. 516. 

211. Prolocutio vice-cancellarii, ^.518. 

212. Condition of the bond given by an adminiftrator to the vice- 
chancellor, /.519. 

213. Gratise academicas, viz. (i) ut vice-cancellarius et Mag. Aynf- 
worth caufas et negotia academias apud regiam majeflatem 
ct dom. Cromwell cancellarium agere poflint. (2) Ut vice- 
cancellarius et alii ibidem nominati habeant autoritatem or- 
dinandi interpretandi et reformandi omnia quse fpedVant ad 
ciftam academise. (3) Ut tales fint de capite, ut dicitur, in 
annum fequentem. (4) Ut Nicolaus Pilgrim ftationarius 
gaudeat omnibus privilegiis academis charta regia concellis, 

214. LitersB adminiftrationis, p. 522. 

215. Recognizance for appearance at feffionS) p. 523. 

216. Alice Edward's account of the adminiftration of her huf- 
band's efFe£ls, /. 524. 

217. Acquittancia ejufdem> /. 525. 

218. Literae adminiftrationis» p. 526. 

219. Decretum vice-cancellarii de folutione debitorum cujufdam 
defundli, p. 528. 

220. Letter from R. Beaumont to the archbiihop of Canterbury 
acquainting him that one Saunderfon bad been expelled 
Trinity-college for fufpicious doftrines and contumacy, Camb. 
Oct. 4, 1562, p. 529. 

221. Letter from Dr. Nowell to the fame, defiring his grace and 
the other commifiioners in the high commifiion court to 
fupport Dr. Beaumont againft Saunderfon, London 0£l. 4, 

1562, /.534- 

222. Letter from Saunderfon to the fame, petitionirig his grace to 

be reftored to his fellowftiip, from which he alledgeth he had 
been unjuftly expelled, Cambridge 06t. 21, ^. 535. 

223. The chief points of Mr. Saunderfon's two laft common- 
places, p. 537. 

N 224. A 98 CVI, 

224. A tnie eapy of Mr. Saunder(bn'$ revocation, p. 53B. 

225. The caufes of Mr. Saunderfon's admonition, p. 540. 

226. The caufe of Mr. Saundejrfon^s expulfton, iUd. 

227. Verfus ad archieplfi:opun:L per Mag. Saundierfbn, p. 543. 

228. Letter from the vice-chancellor to the lords conuniffioners in 
eccieiiaftical caufes, petitioning their lordlhips to refer the 
cauCe of Mr. Saunderfon to fab com% he having by charter 
the CDgnizance of all caufes vrithin the univerfity as well ec- 
cle0aftical as civil^ Catnbr. Odi. 4, 15621 p^ 545. 

229. Account of the goods and cliattels and feparate (kbts of fir 
Thomas. Kitfon knight, deceafed, p. 546, 

230. Account of the rcparations of the highways, &c. f. 547. 

231. Coiidition of the bond given when the taxers was joined to 
the proftors office, p. 551. 

232. Sums paid by the feveral coileges to thc benevolence 1 545, ihid. 

233. Proclamation for the creditors of a perfon deceafed to apjjear 
and reccive fatisfadion for their debts, ^.552. 

234. Decretum judicis pro creditoribus, ihid. 

235. Acquittancia rationum adminiftrationis bonorura defunfli ex 
teftamento, ibid. 

236. Cortificatio lefturam D. Margeret© vacari, ibid. 

237. LitersB teftimoniales epifcopi Lincolnienfis quod Dr. Madew 
ablblutus fuit et facramentum accepit 1555, p. 553. 

*' But for tbefe letters the beads of tbe univerfity vxniid not bave 
" buriedbim in cbrijlian buriai." 

238. Carta doftoris Madew de donatione omnium bonorum fuo- 
rum Alicise Red alias vocatac Aliciae Madcw ea conditione ut 
ipfa ei fuppcditet omnia neceffaria, 1* Marite, ibid. 

E^ te?npdre qut> fttBa eji bac donatio^ fatis apparet hanc Aliciam 
uxorem fuijfe doBoris Madew^ quam propter perfetuticmm domi-- 
nantem non audebat agmfcere. 

239. The effeft of fuch things as are contained in the ordinances 
for the ofdinary k6tures, ibid. 

240. Licenti^e pr^dicandi conceffae ab academia Mag. W. Lang- 
forth 23 Martii, 1527, p. 554. 

241. Li^ CVI. 99 

241. Licentia cOTceff* fcholaribus medidantibas, ibid. 

242. Vintncr's licence, ibid. 

243. Literse procuratoriap data a Roberto Sotheiton deano coUegii 
dc Stoke, p. ssS^ 

244. Licentia ad prgedicandum conceffa ab academia Mag. Georgio 
Withers 5 Nov. 5 Eliz. 

245. Aiia conccffa Chriftophero Bayley, tflt. Maii, 1552. 

246. Literae procur^toriae datac a doftore Edmunds 18 Oft. 1538, 

247. Ali« datae a W. Whafley reftorc de Lanbeche, /• 5^9. 

248. Probatio teftamenti, ^.561. 

249. Literae adminiftrationis, ibid. 

250. Prefentatio Wiilelmi Cateryk ad vicariam de Burwell, p. 562. 

251. Breve regis vice-comiti Cantab. diredlum Ut diftringat etcpr- 
pus habeat loannis Edmunds vlce-cancellarii ad relponden- 
dum, &c. p. 563. 

" Tbe townfmen purchafed thts wriftfor that tbe bedell ofthe uni^ 
" verfityy by tbe commqndment of the i^ice-cbancelhr received the 
" goods of this Metcalf fuppofed a murderer^ and the univerfity to 
" anfwer for tbem to tbe kings exchequer^ and not tbe batlijfs to 
** meddle. T^his cuflom bas been obferved in time pafl^ to the relief 
" of Jiudents y if cbance any fo to offend^ flill it ivouJd be main" 
" tainedJ" 

252. Certificate from the vice-chanccUor to the king of the goods 
pf the faid Metcalf, p. 564. 

253. Licentia appreciandi conceffa ab academia Willelmo Bur- 
well, ibid. 

254. Breve regis vice.canceliario dire6l:um, ut bona praedi£l:i Met- 
calf venditioni e*ponat, et pecuniam inde oriundam coram 
barQnibus fcaccarii perfolvat, 29 Jun. 33 Hen. VIII. /. 565. 

255.. Breve regis vice-comiti Cantab. direftum ut habeat corpora 
Thomae Rymball et Margaretas uxoris ejus ad refpondend. &c. 
loanni Meres executori doftoris Edraundes, 6 Edw. VI. 

256. Writ of queen Maiy to the flierif of Cambridge to return 
a jufy. 

N 2 257. Letter loo CVI. 

257. Letter from the king to thc univerfity commanding thcm to 
fufFer the mayor peaceably and quietly to make certain pro- 
clamations as enjoincd by writ, and diligently to execute thc 
a£t of parliament direfting certain oaths to be taken by the 
fcholars, Hampton-court ult. Maii, p. 566. 

258. Letter from queen Jane [Seymour] to the univerfity acquaint* 
ing them with the birth of a prince, Hampton-court Oft. 
12, ibid. 

* 259. Contribution for a new filver crofs bought by Dr. Young 
vicc-chancellor, at my lord of Wiftchefter our chancellor's 
commandment, ibid. 

260. Literae teftimoniales fub figillo academis quod Edmundus 
Sty ward admifius eft ad gradum do^loratus in jure civili 20 
Nov. 1540, /.567. 

261. Alide pro baccalaureo in medicina. 

262. Aliae conceffaB Nicholao Stere A. M. 21 Dec. 1557, p. 568» 
Lt bis literis citatur cbarta Cadwalladi totius Britannia quon^ 
dam regis. 

263. Aliae conceffae Balth.OmryeM.D. 15 Jan. 37 Hen. ¥1^.^.573. 

264. Form of bonds, p. 574. 

265. Bond for an arbitrement, p. ^y^. 

266. Bond for a wardfiiip, p. 577. 

267. Vice-chancellor*s certificate that Fen-Drayton is within five 
miles of Cambridge. 

268. Inventory of the ftuff of the univerfity^ p. 579. 

269. Letter from Cromwell to the mayor and bailiffs, p. 580* 

270. Summons to appear before the privy-council, ibid. 

271 . Letter from the duke of Norfolk to the univerfity requiring 
them to certify how many men they can raife^. Newmarket, 
Ihrove-tuefday, ibid. 

272. The affeffing of the coUeges towai-ds the fetting forth of ten 
foldiers with the duke of Norfolk our fteward into Scotland, 
menfe Sept. 1542, /. 582. 

273. A 

269. ] Vtdi fupra 64. CVI. loi 

273 . A coUeftion made for the regifter Mafter Rogers at the king 
his majefty's vifitation, ibid. 

274. Letter from the council to the commiffioners for mufters, re- 
proving them for endeavouring to mufter the fcholars and 
commanding them to forbear, ibid. 

275. Sums paid by every coliege for tenths, ibid. 

276. Forms of commitment, p. 583. 

277. Form of a warrant entitled pro pace, ibid. 
zy%. Difchai-ge of a prifoner on furety, ibid. 

279. Literae ad colKgendura, p. 587. 

280. Literas adminiftrationis, ibid. 

281. Literae patentes fub figillo academias conftituentes Thomanr 
ducem Norfolciae et Henricum comitem Surreia^ fenefchallos 
academiae, 8 Sept. 1539, p. 588. 

282. Literae teftimoniales conceflae E. S* ibid. 

283. Acquittancia adminiftratoris, ibid. 

284. Bond given for due adminiftration, ibid. 

285. Literae adminiftrationis, p. 589. 

286. Licentia concefia Henrico Wood pauperi fcholari ad elemofi* 
nam accipiendam, 16 Sept. 1^40, ibid. 

287. Licentia ad chirurgicam pradticandam, p. 590. 

288. Difpenfatio ac*ademica de noa*refideQtia concefia do£tori £d« 
munds, 10 Oft. 1526, p. 595. 

289. Letter from the king [Henry VL] commanding the goods of 
Thomas Still to be reftored to William Wilflete chancellor of 
Cambridge and others his^ executois^ P*-^97* 

290. Licentia ad praedicandum, p. 599. 

291. Literae Roberti Fitzhugb ad academiam de concilio apud 
Paviam, ibid. 

292. Letter from the univerfity to the judges of the.king's bench, 
complaining of a premunire unjuftly fued out on account of 
an action of debt determined in the vice-chancellor's court 

and aSa.] Vidi fiipra 260» i<^z CVt 

and b^eeching their lordihips that it may be recaUedy Jan. 
13, 1506, p. 600. 

293. Excerptum e carta EUzabethse de Ucentib ad piaedicandum 
concedendis, p. 6ai. 

294. Forma licentise, iHJ. 

295. Forma veteris licenti», f. 602. 

296. Statutum academias de licentiis ad prttdicandum conoedejgkdis» 
28 Junii, 151 1, /. 603. 

297. Licentia praedicandi, 1571. 

" Hoc tempore omnes licentia prim conceffa revocabanfur^ et nwa 
" concedehantur eisy qui articuUs reUgionis fubfcripferuntJ* 
«98. Injun^tions to the churchwardens not to fuffer any to preach 
in tlieir churchcs, but who were licenced by the queen or 
bifliops, nor to tufFer any other prayers to bc faid in their 
churches but only according to the order of common prayer, 
13 Eliz. printed. 

299. Revocatio literarum ad praedicandum per Thomam Cantua- 
rienfem archiepifcopum, 1534. 

300. Form of a general licence, fent by Dr. Whitgift to be con- 
fidered of. 

301. Letter fi^om the univcrfity to Mafter Empfon their fteward, 
begging hia afliftance in thc caufc of the premunire, Jan. 1 3 , 
/^.605. 

302. Liter» acadcmiae ad epifcopum RofFenfem cancellarium fuum 
de eadcm caufa, prid. Id, Jan. 1505, p. 606. 

303. Letter from J. H. to archbifliop Parker advifing him of the 
death of the warden of Merton-coUege, and that one Latliam 
had bcen juftly eiq^ellcd thence, Mar. 20, 1568, p. 607. 

304. Letter from fir John Cheek to doftor Paiker, Cheepftoke 
Fcb. 6, 1552, p. 609. 

305. Literae teflimoniales, /.613. 
30^. Acquittancia adminiftratoris, ibid. 

. . 307. De- 301.] /^A Aipra 291. CVI. loj 

307. Decrcta de laniis et confefloribus candelarum, 1555, /.614. 

308. Literae attornatus, ibid. 

309. Bond to difcharge the ordinary, ibid. 

310. Bond given by the proftors, ibid. 

311. Account of lady Jane Grey being proclaimed queen, p.ti^. 

312. Proclamation of queen Mary,, ^.616. 

313. ProckmatioH of queen Mary with a promifc of a general 
pardon, ibid. 

314* Journal of the tranfaflions in London, from the death of 
king Edwai'd to the commitment of the duke of Northumber- 
land to the tower. 

315. Letter from quecn Mary to the bifhop of Winchefter chan- 
cellor, commanding him to fee all antient ftatutes and ordi* 
nances kept and obferved as they were in the time of Henry 
Vin. Richmond 20 Aug, anno regni i"'. 

316. Liteiae gratulatoriae academiee ad epifcopum Winton" cancel- 
larium fuum quod. priftinam dignitatem recuperaffet, Idi- 
bus 0(51. 

317. Literae Philippi regis ad academiami Windfora 3 Id. Aug. 

1554- 

318. Thc effc6l of the articles 6f treaty lately concluded fbr mar- 

riage between the qucens highnefs, and the prijices grace o£ 
Spain at Weftminfter Jan. 12, 1 553. 

319. Articuli religionis tempore Mari^ reginse a plerifque rcgen- 
tibus fubfcripti, i Apr. 1556. 

320. NonnuUi articuli a loanne Young vicc-cancellario fubfcripti\, 
24 Junii, 1544. 

321. Nomina tum corum -qtii praedi(5tis articuiis fubfcripferunt,, 
tum eorum qui eis fubfcribcre recufarunt. 

322. Letter from the quccn to the commiffioncrs fbr t!ic loan in-. 
Gambridgefiiire, commanding thcm not to require any contri- 
butions from thc univerlity, St. Jamcs Oft. 10, 4 et 5 regniu 

323. Literae Davidis Brook ad academiam; qnod Wakefeldom* 
linguse Hebraicae prseleftorem, habita ratione privilegiorum: 
academi», a cenfu immunem reddidit,. 24 Apr. 1556. 

326. Dii- I04 CVI. 

324. Dire6l:ions to apply to my lord privy-feal for a difcharge of 
the univerfity from thc loan. 

325. AffeiTment of the town. 

326. Literae epifcopi Winton cancellarii ad academiam ; quod mife- 
rat capellanum fuum, qui declararet eis voluntatem ejus, Lon- 
dini 8 kal. Sept. 1553. 

327. Letter from the famc recommending Mr. Cofin to bc mafter 
of Catherine-hall. 

328. Letter from the fame to the vice-chancellor, defiring him to 
admit his fervant into the beadles office, till at his coming 
there might be a regular eleftion, and to admit no perfon to 
vote in the fenate who had not fubfcribed to the articles of 
religion, Southwark Mar. 24, 1554. 

329. Oratio habita coram vifitatoribus reginae Mariae a Mag. Stokes. 

330. Proceedings of queen Mary's vifitors from Nov. 26, 1556, to 
May3i, 1557. 

331. Names of the perfons excepted outof the queen's pardon.,^.6 17. 

332. Letter from cardinal Pool to the vice-chancellor and heads, 
commanding them to revife and reform the univerfity ftatutes, 
and to vifit Clare-hali, from thc court Nov. 21, 1557, p.6ig. 

333. Literae academiae ad archiepifcopum aliofque judices in caufis 
ecclefiafticis, humillime orantes nc privilegia academica infrin- 
gant, academicos coram fc citando ad refpondendum, 4 Id. 
Nov. 1562, p. 623. 

334. Letter from the vifitors to thc univeiiity about thc eleftion 
of an orator, London Aug. 8, 1559, p. 624. 

335. Letter recommending a perfon for a mandamus to a batche- 
lor's or doftor's degrec in divinity, ibid. 

336. Verfus Gualteri Haddon in adventum comitis Warwickii ad 
Cantabrigiam adverfus Nordovicenfes rebelles, p. 625. 

337. Letter from Dr. Beaumont vice-chancellor to archbiftiop Par- 
ker, acquainting him with the uniformity of the univerfity in 
dodlrincs rites and apparcll, Camb#Feb. 27, 1564, p. 627. 

338. Of thc nature of a wreck, /. 628. 

339. Lettcr from thc council to biftiop Bonncr, ordcring him to 

give . CVL los' 

give notice of the queen*s being with cliild, Weftm. Nov. 17, 
1554, printed^ p. 629* 

340. A fatirical ballad on the fame fubjeft, printedy p. 630. 

341 . The ftipcpids and wages which the uhiverfity and every collegc 
within the fame fliall pay to the beadles, in vifitatione re^a, 

/•631- ^ .... 

342. Solutiones faciendae bedellis in admiflionibus, 8cc. 

343. Computus ut videtur bedellorum. 

344. Qupd quifque graduatus folvet bedellis et quod quifque eorum 
, ab eifdem accipiet, &c. in vifitatione legantina, ^-633/ 

345. Complaints laid againft the bedells by the regents at a con- 
gregation Odi. 26, 1550, and the fpeech of Mr. Meres on the 
occafion, p. 637. 

3i|.6. Books left to tKe univerfity by Mr. Meres. 
347. Excerptum cx Mattheo Paris de prefio vini 1202. 
34.8. A dietaly or prefcription againft excefs in tables, efpecially in 
' clergynjen by Edward 11, Cranmer and Pole, printed. 

349. Account of the executors of John Meres, p. 639. 

350. Will of John Meres, p. 647. 

351. Indenture between Matthew Parker and the executor of John 
Meres for tlje purchafe of a water-mill at fen-Ditton, and 
the foundation of a fcholarftiip in Corpus Chrifti College, 
^.666. 

352. Inventarium faftum 26 Dec. 18 Hen. VIII. de omnibus uten- 
filibus argentaceis Collegii Corporis Chrifti, p.tyi. 

353. Of a fcholaiihip called Meres' fcholaiftiip in Corpus Chrifti 
CoUege and the exchange of the mill at fen-Ditton for three 

. tenements in WalFs lane, p. 674. 

354. Letter from R. Nokes taarchbifhop Parker, fetting forth his 
lofles and requefting his grace's charity, />. 675. 

355. Indenture between the univerfity and the executors of John 
Meres, p. 676. 

356. Surrender of a mill to the mafter and fellows of Corpus 
Chrifti CoUege. 

3 ^j. Letter from John Embden executor to Mr. Meres to arch- 

O biftiop io6 CVI. 

bifhop Parker» concer&kig the aSairs of his ezecutoiihip Feb« 

J6, 1559» /^-679- 
358» Order o£ the viiitora to appl/ ihe fums formerly . ^ent on 
Corpus Chrifti day to the maintenance of fcholars» p. 6S0» 

359. Certificate of John Meres of what pa^led between him and 
do£lor Moptyd, />. 686. 

360. Receipts given by Dr. Pory mafter of C. C. C. to archbifhop 
Parker for moneys received fbr plate, p. 686. 

361. Books, papers, &:c. delivered by Dr. Haddon vice-chancellorg 
' to his fuccel]br E>r. Madew, /, 687. 

362. Tradita a magiftris Standiih et Long procuratoribug receden^ 
tibus ab ofiicio magiftris Pearibn et Embden. 

363. Tradita taxatoribus, p. 689. 

364. Tabula regum Angliae, />. 691. 

CVII. 

CoJex cbartaceus infoKoyfeculo xvi exaratus^ in quo continentur^ 

1 . Valerius ad Rufinum de nuptiis non habendis, foL i . 

2. Hercules furens, tragcedia Senecas, fol. 5. 

3. Thyeftes, tragoedia' Senecae, (deeji a£ius 5'*". et pars ^^\J foL 22. 

4. Ocatria, tragcedia Senecae, foL 40. 

5. Francifcus de Moronis dc indulgentiis, foL 53» 

6. Idem de conceptu virginali, foL 59. 

7. Idem de dominio civili et naturah, foL 65. 

FoL 76. Jnc notantur deejfe folia 15. in quibus juxta indicem oUm 
continebatur^ " traSlatus ejufdem autoris de pralatura dominii fpi-^ 
" ritualis ad dominium temporaJe'' 

8. Scotus de perfeftione flatuum, ftd. yy. 

9. Epiflola Hilgedardis virginis ad Ccjonienfes de perturbatione 
clericorum, quae epiflola a papa Eugenio recepta fuit in con- 
cilio Treverienfi, foL 93. 

to. Epiflola m^ CVII.] Vit. Cat. Mifc. S. MSS. jtngl i659.-39a* 
lO Vidi CLXXVII. 29. CCCCXIV. 5. 
2—4.] Fidi CCCCVI. I. 
5.] ^i^ CLVL 6. CLI. 6. CVII. 107 

10. Epiftola exhortatoria epifcopi Lincoln, ad proceres Anglias, &c. 
ne ecclefiam ab cxteris et Romanae curi» miniftris fpoliaii 
finant, fol. 94. 

11. Bulla Innocentii IV. y&/. 95. 

Uic defunt fol. 31. ubi olim^ " traStatus de potejiate jurifdiSionis 
• " ecclefuijlicay 
. iz. Auguftinus dc XII. abufionibus, foU 113. 

13. Dialeftica quaedam, y^/. 116. 

14. Auguftinus de doftrina chriftiana, foL 120. 

15. Epitaphium ScnecB^^fol. 155. 

16. Lucii Eunii Senecae literarum moralium ad Lucilium epiftolae 
numero nonaginta» fol. 156. 

Defunt 70 pofieriores epifiola. 

^ * In membranis fcculo xv^ * * 

17. Multi verfus de facris hifix>riis, &c. p. 169. 

18 De fervitute Deo debita et de ipeciebus timoris, p^.iyz. 

19. Brevis tra^atus de vanitatc mundi, p. 172. 

20. Qusedam de numeris. 
21/ Tradlatus de facerdotio. 

* * in cbartis^ * • * 
' 22. Breves notas ex regiftro Cantab. ab anno 1448^ ad annum 1554. 

CVIII. 

Codex cbartaceus infolipyfeculo xvifcriptus^ in quo continentur^ 

I • Licentia r^a de non refidentia conc^ do6lori Petro Alexander 

prebendario Cantuar. tempore r^inae Eliz. 
2. Appropriatio ecclefias de Dunmo^^e mi^a in Efiex, fada col- 

legib de Stoke juxta Clare^i^Si, original^ p. 3. 

Refervatar vicario portio congrua et antiqua : — omnia onera per 

reSlO" mmtmmmmmtmtm^mmmmmmaammmmmrmmmfama^m ii.].W*CIII. 10. 

12,] rtdt CLIV. 33. CLXXVII. 18. CCCXLIV. 5. 

14.] Vidt XXXIV. CLIV. 50. CCLXXXIX. i. CCCXVI. 9. 

CVIII.] rtt Cat. Mife. O. 

O 2 io8 CVIII. 

reStcremfupportari confueta^ decanus et capitulum di^i coHegii deinceps 
fupportabunt ; — preterea folvent annuntim epifcopo London 40J. de^* 
cano et capituh London 35. 4J. arcbdiacono MidJlefex z6s. Sd. -^pre'- 
fentatio ad vicariam erit in epifcopo London^ et decano et capituh coU 
legii' de Stoke alternatim : — in die cance Domini dijiribuetur paupe^ 
ribus ejufdem parochice 5^. 

3. Appropriatio ecclefiae de Wetherfield, fafta coUegio de Stoke 
juxta Clare, circa annum 1503, Orig. p. 27. 

Solvent epifcopo London 13J. ^d. decano et capitulo London 2od. arcbi^ 
diacono Middlefex ts. Sd. decanus et capitulum coUegii de Stoke habe-^ 
bunt prefentationem ad vicariam : — vicarius habebit decimas lana 
agnorum vitukrum agijiamentorum cafeiy necnon oblationes et alta^ 
ragia^ omnefque Jingulas et perfonales^ prediales duntaxat minores mix^ 
tas et minutas : et habebit adminus lojT. annuatim. 

4. Statuta collegii de Stoke reformata, p. 53 — 172. iig-^i^y.^ 

** Hacjlatuta in hunc ordinem etformam reduBay rata et comprobata- 
^'' fwri deinceps perpetuo obfervanda^ ^Jf^fa totius eapituli A^D^ 
** 1537, Mattbeo Parker decano.'* 

5. Two letters from John Skypp to Matthew Parkcr, infbrmkig 
him, that it is the queen's [Anna Boleyn] pleafure that he- 
fhould come up to court, and that fhe intends to make him; her 
chaplain, /.73. 

6. Prefentatio Matthei Parker ad decahatum coUegii de Stoke per~ 
Annam reginam 4 Nav. 27 Hen. VIII. /. jj^^ 

j. Compofitio de primitiis ejufiiem 5 Nov. 27 Hen.. VIII. ibid. 

8. Statuta antiqua coUegii de Stoke fafta per Thomam Bamefley 
et tranfcripta per M. Paiker, p. y^-^Sz. 1 17—124^ 

9. Sylloge praeIe6lionis in S . fciipturas habitae. apud StokfiM 547>;^.83 •. 

10. Agreement between M* Parker anA the executors of T. Shor- 
ton late dean of Stoke about dilapidatlons, Feb. 18. 27 Heni, 
VIII. /. 85. 

11. Nomina decanoram colleg^ii de Stoke, p. 90. 1 15,, 1 16V 

12. Letter from Cecill dutchefs of York [mother of Edw.IV; and; 

Ric. 

'3.} m CLXX. ns^ CVIIL 109 

Ric. III. J to the dean and canons of Stoke, recommending John 
Davy to be appointed verger. Bemai^d-caftle Feb. 8, ^.91. 

13. From the fame, recommending fir Richard Heggis and fir 
Richard Shurbome to be prefented unto two prebends in that 
college. Weftminfter Dec. 3, /.93. 

14. From the fame defiring to have the nomination to the two 
prebends that fhall next become vacant. From the manor of 
the More, 7 Jan. p. 95. 

15. Letter from Richard [Edenham] bifliop of Bangor to William 
Wilflete dean of Stoke-Clare, acquainting him that he is no- 
minated to a prebend in the college of Stoke; and defiiing a 
prefentation to the fame, and that his brother may have the 
vicarage of Thaxted. London 28 06t. p. 97. 

16. Letter from fir Anthony Dcnny to the commiflloners recom- 
mending Dr. Parker to them, and defiring that at the diffolu- 

.tion of the college he might have a fuitable penfion*. Chefhunt 
ultimo Peb. 1 547, p. 99. 

17. Letter from the commiflioners to Dr. Parker, defiring him to 
havc in readinefs a rentall and inventory of the poffefllons of 
his coUege. Blithborough Ma*'. 5^, /. 101. 

18. Donationes Edmundi comitis* Marchise fa6lae coUegio de Stoke 
cta capitulo ejufdem confirmatae ult. Feb. 141 5, p. 103. 

19. Letter frora fir Nicholas Bacon to M. Parker with his oginion: 
in feveral cafes propofed to him, p.ioy.- 

Zp. Letter from archbifhop Cranmer to Dr. Parker appoihting him^ 
. to preach at St. PauFs crofr. Lambeth May 5, p. 1 1 1.. 

2 1 . Literae Guaheri Haddon ad Mattheum Parker datae ex fubur- 
bano Norwiaco quae Thorpa nuncupatur ; orat ut fe et amicos 
fiios, quos peftis al^ academia fugaverat,. in domiciliiun ejus 
apud Stoke accipere dignaretur, p. 113. 

22. Inftruftions of my Ibrd of the March given to the dean of 
Stoke for the making of certeine ftatutes for thecollege, p. 1 25. 

23. /Letter from M. Parfcer to the king's commiflioners, requefting, 
their proteftion for the coUege of Stoke, and affigning rcafons 
why itwould he more. coixvenient nat.to fupprefs it, p.iTs/^i. 

z^. Dor iiQ CVIIL 

24. Donatio Edmundi comitis Maixhis fa£la collegio de Stoke a 
capitulo ejufdem cdhfirmata, 12 Martii, 141 5, /. 138. 

25. Bulia papalis pro fundatione coilegii de Stoke, p. 139. 

26. Donatio Edmundi comitis Marchias omnium polleffionum, 
quas olim pertinebant ad prioratum de Stoke^ decano et capi« 
tulo collegii de Stoke, 7 Hen. V, p. 141. 

27. Confirmatio collegii de Stoke per epifcopum Lincoln. 1422, 

A 143- 

28. Juramentimi canonici, p. 146. 

29. Modus inducendi canonicum per inftallationem ejuiHem, ibid. 
30* Account of Edmund Mortimer earl of March and Ultfter» 

founder of the colkge of Stoke, p. 147. 

31. Epitaphium ejufdem in choro ccdlegii, p. 148, 

32. De Edmundo de Mortuo-mari comite Marchiae et ftindatore 
coUegii de Stoke^ /. 149* 

33« Decimas folvendas per decanum et canonicos de Stoke, p. 152. 

34. Declaratio computi magiftri Thomae Bacon clerici, praepofiti 
colle^i de Stoke juxta Clare, pro uno anno integro finito ad 
feftum S. Michaelis archangeli, 38 Hen. VIII. p. 153, 

3 5 • Statutes for the college of Stoke, drawn up by M. Parker, /.155. 

36. Letter from M. Parker to Dr. Stokes, exhorting him not to 
raiie any controverfy, nor to ftir up the people to iedition by 
his preaching, Stoke-college 23 Nov* p. 161. 

37. Letter from Dr. Stokes to the lord privy-feal, imploring his 
lordfhip's prote6lion, and clearing himielf from Ibme accofa* 
tions brought againft him, p. ity. 

38. Aiticles of accufation fent to the lord Audely, lord chancellor, 
by Mr. G. Colt and others of Clare town againft M. Parker 
with his anlwer to them, p. 1 69. 

" T*befe articles obje^ed moere thus anfwered by M. P. andfent to the 
*< hrd chancelior^ ivbicb beard be blamed the promotersy and Jent 
" word that IJbouldgo on andfear natfucb enemies. 

39« Statuta coUegii de Stoke juxta Clare, icripta Anglice a Mattheo 
Parker, et Latine verfa per loannem Cheke, p. lyi* 

40. Inventorium faftum i"" Julii, ^534> deomnibus iocalibus orna- 

ment^f. CVIIL III 

xnenfis, et tdttetis bonis ecclefiae coUegiatae de Btoke juxta 
Clare, /. i8i. 

41. Taxatio prebendaram eccleiis cathedralis Lincoln. fecundum 
quaitt folvuntur feptimids non refidentium, p. 207. 

42. Nominu et cognomina omnium caiionicorum et prebendario- 
rum ecclefiae cathedralis Lincoln. 1552, /. 209. 

43. A dcelaratiott of thc revencvve appertayning to the cathedral 
churche of our blefied ladye of Lincolne with the allowances 
and yeady charges goinge and ifiiiinge out of the fame, made 
7* die Sept. A. D. 1559, /.216, 

44. A dcclaration of aH thc j^cvcnewe belonginge unto the fabrick 
of the cathedral church of Lincobi 1559, p. 219. 

45. The fum of all the lands and livings appert^ning imto the 
vicars of Lincoln, ^. 221. 

46. Revenciones domus choriftarum ecclefise cathedi*alis beati 
Mariae Lincoln. per annum, p. 223. 

47. Pencions and other dutics due imto the dean and ehapter of the 
CathedraL church of Lincoln which hath not been paid and are 
denied fince \iit diiflblution of tlie abbies and chantries, p. 225. 

48. Pencions belonging to the chorifters of the cathedral church of 
Lincobi ahd unpaid, /.233. 

49. Valor poflTeflionum decanatus ecclefias cathedralis Lincoln. et 
prebendae de Coringham in eadem, ex recordis D. N. regis 
curias fiia^ primorum fru^um et decimarum, p. 240. 

50. Statutum de.canonico mortuo et de firmis ecclefias, /. 247. 

51. Quae continentur in regiftro novo W. Alnewyke, />. 249. 

52. Forma juramenti decani, &c. Lincoln. p. 252. 

53. Excerpta ex nigro lihro qui dicitur regiftrum vetus, p. 255. 

54. Contenta in regiftro, p.261. 

^^. Injundtions given by Ae moft excellent prince Edward VI. in 
his highnefs' vifitation to the dean and fubdean, chancellor, 
chaunter, ^ treafurer» archdeacons, prebendaries, peti-canons, 
vicars and all others minifters, primo regni anno, p. 265. 

56. Forma poteftationis decani p. 271. 

57. RegiftrumW.de Alnewyke cpifcopi Lincoln. j^. 273. 

Nova 112 cviir. 

Nova eji forma jiatutorum cum ajfenfu decani et capituU ftahilita 
A. D. 1440. 
58* Txaftatus de parliamento, ^.321. 

Citatur hic traSiatus per dom. Edfinge in libro fuOy Oftbelawe of 
parliamentSy fub titulo tra£latuf veteris de modo tenendi parlia^ 
ment. 

59. Charge or oath given to the privy-counfellors in the ftar- 
chamber, ^.335- 

60. Statuta pro eccleiia et coUegio Argentinse in Germania fcripta 
a Bucero, ^.341. • 

6k ObUgatio loannis Himmanuel Tremellii fafla quando prae- 
bendam accepit in ccclefia Argentina, p. 397. 

62. Literae coUegii Argentinas ad Bucerum, quibus eum certiorem 
faciunt quod eieftus eft in decanum collegii, p^ 399. 

63. Citatio ad iynodum dioecefanum apud Zabem tenendam 2 
Aprilis per Erafmum ecclefias Argentinae Alfatiae Langravium, 
printedy with bis feal affixedj p. 403. 

64. Draft of ftatutes for Tunbridge fchool ereftod by fir Andrew 
Judd knight and alderman of London, confirmed by tlie arch- 
bifliop of Canterbury and the dean of St. Paul's. 

** Thisfchool was conjirmed by a£t ofparliament 1572, wbicb aSt is 
^* not in the printed ftatute book^ 
.65. Letter from the mafter and wardens of the ikinners company, 
governors of the faid fchool, to archbiihop Parkcr, defiring his 
confirmation of the ftatutes drawn by Dr. Nowel dedn of St. 
PauFs, London May 7, 1564, /.415. 

66. A£t of parliament declaring Henry VI, to have forfeited all 
his eftate to Edwai-d IV, and invefting Edward IV, with the 
dutchy of Lancafter, /-417. 

67. Carta ElbzabethdB pro fundatione fcholae grammaticalis apud 
Sevenoke in comitatu Cantiae, p. 418. 

^8. Expences at kw between arehbiftiop Parker and fir John 
Byron knight, fkrmer of the parfonage of Rachedale in the 
county of Lancafter, ^.421. 

69. Direftions for building a fchck>l-room, p. 427. 

70. Letter cvin. J13 

70, Letter from Francis and Charles Holt efqrs, and Charlcs 

Radcliff defiring a longer time may be granted thcm for build* 

ing the fchool at Rachdale, March 6, 1566, p. 429, 
7 j , From the fame, thanking the archbifhop for eftabliihing thc 

fchool, and affuring him of their intention of building a fchooU 

houfe, Rachdale March 1 3 , 1 56 1 , /. 43 1 . 
72. From the fame on the fame fubjeft, /• 433. 
yi, Letter from the archbilhop to the inhabitants of Rachdale 

conceming the building of the fchool, p. 435. 
74. Letter from the fame to fir John Byron, defiring him to pay 

the remainder of the ftipend of the vicar and curate towards 

the building of the faid fchool, />. 436. 
'jl. Piomiffory note from fir John Byron to tlie archbifhop foi' 

payment of the faid arrears 27 Nov. 4 Eliz. p. 437. 
76. Letter from Richard Hill to the archbiftiop acquainting him 

that two of the inhabitants of Rachdale are come up to town, 

in order to give bond for building the fchool-houfe 24 Apr^ 

1564»^ 439- 
'jj. Letter from Francis and Charles Holt efqrs. and Charles Rad- 

cliff to the fame, acquainting him that the houfe is finiflied, 

and defiring that the fuit commenced againft them for non- 

performance. of covenants may be ftaid. Rachdale May 2, 

^.441. 

78. Letter from Richard Hill to the fame recommending a mafter 
for the fchool at Rachdale, /. 443 . 

79. Memorandum of the delivery of the deeds conceming the foun- 
dation of the faid fchool to Corpus Chrifti CoUege Cambridge 
and to the vicar and churchwardens of Rachdale, p. 444. 

80. Letter from Francis and Charles Holt efqrs. and Charles Rad- 
cliff to the aichbifliop, befeeching him to give direftions for 
the delivery of thc writings relating to the fchool to them. 
Rachdaie Sept. 10, 1569, p. 445. 

8 1 . Letter of attomey of the inhabitants of Rachdale, appointing 
James Wolfenden and John Warberton their attorneys, May 
30, 20 Eliz, p. 447. 

P 82. Com- > 
/ ti4 CVIII. 82. Commiflion of Henry VIII. appointing Dr. Parker and others, 
vifitors of thc univerfity 16 Jan. 37/* regni, p. 448. 

83. Status omnium ferc coUegiorum in academia Cantabrigi- 
enfi, viz. 

(i) Collegii Corporis Chrifti, p. 449. A. p. 550. B. 

(2) Aulae Trinitatis, p. 485. A.p. 552. B. 

(3) Aulse de Gunvill, p. 497. A. p. ^^j. B. 

(4) CoUegii Regalis, p. 504. C. p. 549. B. 

(5) Domus Michaelis, p. 504. C. p. ^^^. B. 

(6) CoUegii Reginaiis, p. 504. C.p. 538. B. 

(7) Collegii Sanfti loannis, p* 504. C.p. ^^i. B. 

(8) Aulae Pembrokige, p. 505. A. p. 554. B. 

(9) Collegii Sanfti Petri, p. 517. A.p. 554. B. 

(10) Aulae de Clare, p. 525. A.^. 556. B. 

(11) CoUegii de Jefu, p. 537. A.p. 551. B. 

(12) CoUegii Divae Mariae Magdalenae, p. 545. A.^. 551. B* 

(13) Aulae Regiae, p. 552. B. 

(14) Collegii Chrifti, p. ^^^. B. 

(15) Aulae Kathcrinae, p. 556. B. 

(16) State of Gunvill and Caius College, p. 559. 

(17) Value of the iands and re6torics affigned to thc king*s 
new collegc [Trinity] p^ 515. 

^befe accounts of tbe revenues and expences of the feveral colleges 
were taken at tbe abwe vijitation. 

N. B. ^bofe wbicb are marked \A^ contain a rentaU ^nd a parti- 
cular account of tbe annual expences\ tbofe marked [B.] bave only 
tbe fum total oftbe rental^ but a particular account of tbe expences \ 
and tbofe marked [C] bave only tbefum total ofeacb. 

84. Account of what paffed on thc rcpair of the vifitors of the 
univerfity to court, p. 457. 

85. Mandamus for clefting Dr. Parker mafter of Corpus Chrifti 
College, 36 Hen. VIII. ^.461* 

86. Prima li ■> ■ *i^ 82.] Vide CVI. 80. 
85.3 Vidt CXIV. 2. CVllL II s 

86. Prima (leUneatio computi CoU. Corp. Chrifti pcr Matth»um 
Parker, i Edw, VL /^. 46;:. 

87, A note of tlie principal matters concluded between the queen's 
majefty's commiffioners and the French in Scotland, f, 563- 

cix. 

Codex cbartaceus infolioyfeculo xvifcriptuSy in quo continentur^ 

1. Henricus VIII. Angliae, Francise, &c. rex, contra Germanorum 
opiniones, de utraque fpecie, de mifla privata, et de conjugio facer- 
dotum, ^. I. 

Ad initium annoiavit Parkerus^ *^ coIleSia per Cuthbertum Dimelmen" 
^^ fem ct recognita per Henricum R. 8." Et adfnemy ^* Hi quaterniones 
** de utraquefpecie^ de mijja privata^ de conjugio facerdotum fervati erant 
** /;; cijiis Cuthberti Dunelmenjis morientis in adibus Lambetbi Matthei 
^^ CantuarienfiSy et mihi Mattbeo dati per executores pradiBi Cuthbertiy 

Adpag. 13, occurit brevis quadamfententia propria manu regis fcripta^ 
et adfnem altera ab ipfo Cuthberto^ ut annotofvit Farkerus. 

Anno 1536, venerunt in Angliam legati a principibus Germanicis^ qui 
per duos menfes cum tbeologis quibufdam Anglicanis a rege defgnatis de non-- 
nullis religionis articulis difputarunt -, imprimis quejiifunt legati de quibuf 
dam abufbus adbuc toleratis^ qui fundamentum tyranmdis pontijicice fujlen-- 
tare videbantur^ prafertim de tribus articulis fupra memoratis. Rex eis 
in hoc fcripto refpondet^ et ea vera religionis Chrijii ejje dogmata probare 
conatur. 

2. Epiftola Gualteri Haddon ad Mattheum Cantuar. cum epita- 
phio Tunftalli archiprefulis hortatu, ut vjdetur, fcripto, /• 59.. 

3. Letter from the privy-council to archbifhop Parker, defiring 
him to lodge Tunftall biftiop of Durham in his houfe, to con- 
fer with him on matters of religion, and to fufFer none to have 
accefs to him but thofc whom he fliould himfelf appoint. 
Hampton-court 27 Sept. 1559, /. 6i, 

4. Letter »^"iiW^^ CIX.] Ftt Cat, Mifc. E, 
P Z ii6 CIX. 

4* Letter from fccretary Cecill to the archbifliop, expiefling his 
concern that the bifhop of Durham could not be prevailed up- 
on to conform to the eftabliftied religion, and hoping that thc 
queen would aflign him a fuitable penfion. Wcftminfter 5 06t. 
15591 /-65. 

^. From the fame, acquainting the archbiftiop how pleafed the 
queen and council were with the hopes he gave them of the 
bifliop*s conformity, 061. 2, p. 67. 

6. Excerpta cx patribus de conjugio facerdotum, p. 'jj. 

y. De votis monafticis, /• 87. 

8. De conjugio faccrdotum, p. 137. 

9. Letter from fir Anthony Cook to archbiftiop Parker, p. 169. 

10. De ufu integri facramcnti corporis et fanguinis Chrifti, p. 173. 

11. Contra privatam miflam, p. 199. 

.12. De variis dogmatibus et ritibus ecclefiafticis, /.219« 

cx. 

Codex chartaceus in folio^ feculo xvi fcriptus^ in quo continentur, 

1 . lohannis Rofii alias Rous Warwiccnfis hiftoria rcgum Angliae,/. 3. 

2. Litcra^ miflk regi Angliae Edwardo I. pcr Bonifacium papam, 
quod regnum Scotiae non cft ncc fuit dc foedo regis Angiiae, fed 
ab antiquis tcmporibus plcno jurc pertinuit ad ecclefiam Roma*- 
nam, p. 128. 

3. Tcftimonia hiftoricorum dc jure rcgis Anglia in r^num Scotias 
collc£la a G. Rifliangcr ct aliis, p. 131. 

4. Ceo eft la lcttre lc bon roy Edwarde enroule cn la chancellcrie, 
mande au pape quc adunque cftoite, contenantc le droit que 
noftre feigncur lc roy ha au royalme Dcfcoce, p. 141. 

Hac epifoja [Latipe fcriptal autorem babuit pradiSium G. Ri^ 
Jhanger. 

5. Literae CX.] Vet. Cat. Mifc. H. MSS. Angl 1584—317. 

2:] Vide CCXCII. 5. 

3.] Vide CCXCII. 3. 

4.] Vide CCXCIL 6. CCXCVIII. 14. cx. 117 5. Literae quas comites et barones Artgliaj niiferunt domino papaef 
fupcr negotio Scotorum, data& apud Lincoln. 12 Feb. A, D. 
1300, p. 151. 

6. Carta Edwardi IL qua demittit fe de omni jure in regnura 

Scotiae, p. 153. 

7. Memoriale fratris Walteri de Coventr. /. 155. 
Continet folummcdo priorem partem ad annum 1 1 52. 

*CHRONICA CENOBII S.SWITHUNI WINTON * * 
Nota ad initium^ " Memorandum apud collegium Gunwelli et Caii 
habetur unum volumen five rotula in pergameno fcriptum^ datum a 
Roberto Hare armigero illi coUegio A. jD. 1568. Et bcec rotula pra^ 
cipue traSlat de ecclefia Wintonienfi^ quomodo incepta auSia et variis 
femporibus a diverfis babitatoribus^ qudndoque monacbis quandoque fecu^ 
laribus canonicis^ et refert etiam numerum annorum^ quo tempore quifque 
rex tum Britonum quam Saxonicorum atque Normannorum ufque.ad 
Henricum quintum cepit. Refert etiam originem academta Cantabri- 
gienfisy viz. originem tradens a Cantabro^ (Sc. et efi aliud volumen de 
quo doSlor Caius fcribit in libro fuo de antiquitate Cantabrigia^ quem 
tertium tefiem citatJ' 

" Item continentur in illo volumine omnes gratia expedienda in curid 
Romana et difpenjationes a fede apofiolica tam pro matrimonio illicite 
contraSto quam pro religiofisJ' 

8. Brevis delineatio hiftoriae ecclefiae Winton a tempore Lucii regis 
Britonum ufque ad tcmpus Edgari, et fucceflio cpifcoporum a 
S. Berino ufque ad Henricum Beauford, cardinalem, p. 258. 

9. Liber hiftorialis et antiqiiitatum domus S. Swithini Wintoniae 
fcriptus per lohannem Excctcr cjufdcm loci commonachum 
A. D. 1531, p* 260. 

10. Brcve chronicon, in quo notantur dics coronationis mortis et 
locus fepulturae cujufvis regis Angliae ab Egberto ad Henri- 
cum VI. donationes quas fecerunt vetcri mohaftcrio Winton 

ct 5.] Ftde CCXCII. 7. 
6.] Ftde CCXCll. 12. 
7.] Vide CLXXV. 8. n8 CX. 

et nomina regiuarum ibidera fepultarum, autorc Willclmo 
Woddefun, /, 279. 

1 1, De quodam miraculo infigni gloriofi antiftitis Swithuni, />. 285. 
Cominet bijionam Emma^ matm Edwardi confejforis, qucc fcr 
novem vomeres candentes illcefa incejjit, 

12, Charta Edwardi I. concefla ccclefise Winton confirmans cartas 
lohannis et Henrici III. quoe recitantur per infpeximus, p. aS/, 

13, Bulla Innocentii papw confirmans privilegia ecclefiae Winton, 
p. 294. 

14, De ecclefia S, Swithuni Winton, quod vetus olim nominabatur 
cenobiums de quarta mirabili et ultima introduftione mona- 
chorum ibidem fafta anno grati» 967, temporibus Edgari 
regis pacifici et S, Dunftani archiprefulis Cantuar. foL 297. 

15, Carta Edgari regis pacifici pro renovatione terrae de Chilte- 
cumbe et pro reintroduftione monachorum, p. 299. 

16, Bulla loannis papaj XIII. de introdu<5lione monachorum in 
ccclefiam S, Swithuni Wintoniae concefla A. D. 964, p. 300, 

17, Caita de Hulbourne Edwardi f^nioris, /^.301. 

18, Sententia excommumcationis lata in aula Weftmon, a Bone- 
facio archiepifcopo Cantuar. A. D, 1250, in cos qui ecclefiam 
S, Swithuni Winton fpoliavcrint, &c, p. 302. 

19, Copia magnae compofitionis faftas intcr lohannem de Pon- 
tiffera divina providentia epifcopum Winton, et priorem et 
conventum S. Swithuni Winton, apud Ravernara A. D. 1284, 

P^ 303- 

20, Confirmatio privilegiorum prioris et conventus per cundera 

epifcopum facla A. D. 1284, p, 305. 

21, Confirmatio regis Edwardi apud Ravernam de compofitione 
fafta inter loannem de Pontiffera epifcopum Winton et prio- 
rem et conventum S. Swithuni, p. 307, 

22, Compofito fafta inter Willelmum Warbam arclijepifcopum 
Cantuar. et priorem et conventum ecclefiae cathedralis Cantuan 
et priorem et conventum ecciefise cathedralis Winton de cura 
et cufl:odia ecclefiarum de Eftmenes et Hameldon fede Winton 
vacante A. D. 1531, p. 398, 

23. Chro- » i 

t • 
• * CX. 119 

43. Chronicon in quo continetur hiftoria Anglias prefertim cenobii 
Winton a Lucio ufque ad initium regni Henrici VI. f>. 314. 

24. Letter from John Aftely to Roger Afcham, afFeftionately com- 
plaining of his abfence, and defiring him to fend him an ac- 
count of the eftate of affairs in Germany, dated Hatfield 9 Od» 

1552»/. 359- 

25. Afcham's anfwer to the foregoing lctter, giving a long and 

paiticular account of the eftate of Gcrmany, f>. 360. 

26. A difcourfe proving that priefts may lawfully marry, p. 423. 

27. Copia primev.-e fundationis ecclcfiae cathedralis Landavenfis ct 
diverforum privilegiorum ejufdem, f. 435. 

cxr. 

Itt prtma parte bujus codicis^ regnante Henrico IL in membranis fcriptd^ 
continentur^ 

1. Homagium faftum priori Bathonenfi pro mefliiagio, &c. iii 
Olvefton per loannem de Wefton \manu neoterica^ p^ 4. 

2. Qui tenentur clauderc parcum de Weftberi, /. 5. 

3. Reliquiae fanftorum, p. 6. 

4. Folium a libro evangeliorum Saxonico^ bujus bibliotbeca Cod. CXL 
avulfum, in quo continentur Saxoniccy p. 7. 

(i) Scriptum Saxonicum de reliquiis fandorum quae in fcriniis 
Bathonienfis ecclefiae repericrunt iElfigus abbas et fratres cjuf- 
dem monafterii. 

(2) Reliquiae quas ecclefiae Bathonienfi acquifivit Hcarftanus. 

(3) Reliquiae quas ecclefiae Bathonienfi dedit Wulwinus de 
Readington. 

(4) Teftificatio ingenuitatis Leofenothi iEgelnothi filii de Kor- 
ftune, qui feipfum cum prolc emit ex iElffigo abbate et con- 
ventu Bathonicnfi 5 oris et 12 ovibus. 

(5) Manumiflio Wilwigi quem cx iElffigo abbatc emcrat pater 
cjus -fl£gelfigus de Linnecume. 

(6) Manu- CXIJ Fit. CjU Mifc. O. MSS. Angh 1583—316- 120 CXI. 

(6) Manuraimo Hildefigi, quem ex iEIffigo abbate eraerat pater 
luu§ ^gelfigus Byttci filius 60 denariis. 

(7) Manuraiffio Leofgifae cognomento Daegcan de Northftolce 
cura prole fua quera ex ^Elffigo abbate erait Godwigus cogno- 
mento Bucca, 

(8) Manuraiflio Godwini cognoraento Bace dc Stantune per 

iEIffigura abbateni. 

5. Evangelia legenda in aliquot feftis, et orationes dicendse, p.zi. 

6. Genealogia regura Angli» ab Adarao ad Stephanura regera, />• 27. 

7. Brcvis hiftoria de feptera regnis heptarchiae ex Florentio Wigor- 
nienfi, f>. 29. 

8. Saewulfus de fitu Hierufalem, /w iter ejus ad terrara fanftara, 
ct defcriptio ejufdem, ^, 37, 

9. Narrationes pluriraorura rairaculorura, p. 48. 

* * REGISTRUM CARTARUM ABBATI^E S.PETRIDE BATH, 

10. Conventio inter priorem et conventura et Matildam dominam 
de Bathnefton A. D. 1269, de pafturis et communis, p, ^^, 

Ij. Indulgentiae conceflae a Theobaldo Cantuarienfi Roberto Ba* 
thonenfi Marco Ciuanenfi ct Nicholao Landavenfi epifcopo 
iis qui monafterium Bathonenfe vifitaverint in exaltatione 
fandlae crucis, f. 54. 

j2t Dedicatio qratorii in fuburbio Bathonenfi in honoreS. Wer- 
burgae et S. S. lohannis Baptiftae et Katherinae virginis et mar- 
tiris per Nicolaum Landavenfem epifcopum, i6iJ. 

13. Sodalitas religiofa Saxonice fcripta quae inita fuit inter Wulfta- 
num epifcopum Wigornienfem, iEgelwigum abbatem Eofftia- 
mienfem, Wolfwoldum abbatem de Ceortefige, ^lffigum ab- 
batem Bathonienfem, Edmundum abbatem Perfcorenfem, 
Rawulfum abbatem Wincelcumbienfem, Serlonem abbatem 
Gieweceaftrenfem et iElfftanum decanum Wigoceaftrenfem, 

A 55' 

14. Donatio 30 manfarum aet &yt>6anhame monafterio S. Petri in 

Bathonia per iEdwigum regem A. D. 956, p. ^y. 

15. Donatio XL manentium in Slepi Bernguidi abbatiflaB et mo- 
nafterio ejus per Withardum, p. 59. 

i6. Do- CXI. 121 

i6. Donatio c manentium civitati Bathon. adjacentium Bretanas 
abbatiflb ad conftruendum monaflerium fan£tarum virginum 
per Ofricum regem A. D. 676. 

17. Donatio xx manentium juxta flumen Cervelle Bernguidi ab- 
batiflk et Folcburgi et monafl:crio fuo per -^thelmodum, p. 60. 

18. Donatio x manfarum in Prifl:un et v in iEsclun monafl:erio 
S. Petri aer Ba^um per Athelftanum regem A. D. 931, p. 61. 

19. Donatio x manfarum aec corfantunc cuidam fideli miniftro 
vocitato iEthelnotho per Edmundum regem A^D. 941, p. 66. 

20. Donatio v manfarum «c Weftune cuidam fideli miniftro no- 
mine iEthelere per Edmundum regem A. D. 946, p. 67. 

21. Donatio x manfarum «r corfantune cuidam fideli feminae no- 
mine iElffwydae per Eadwigum regem A. D. 956, p. 70. 

22. Redditio v manfarum at alveftune et aliarum v a?r uEftune 
quas -ffithelftanus rex obtulerat ecclefiae B. Petri in Bathonis 
civitatc nuper tyrannide .abftra6larum per Eadwigum re- 
gem, ^. 71.^ 

23. Conventio inter Stigandum archiepifcopum et conventum 
Bathae de dimiflione xxx hidarum terrae sec 6yt5anhame, Saxo- 
nice, /. 72. 

24. Reftitutio v hidarum «c Weftune ecclefiae S. Petri in Bathonia 
per regem Eadwigum A. D. 961, />. 73. • 

25. Donatio v manfarum Hamtun nomine cuidam familiariflimo 
nomine Hethelm per Eadwigum regem A. D. 956, p. 74, 

26. Donatio x manfarum ^t forda coenobitis deo fervientibus in 
monafterio S. Petri in Bathonia per Eadwigum regem A. D. 

957> P: 75' 

27. Donatio v manfionum in Northftoc fratribus in monafterio S. 

Petri Bathon. per Cynulfum regem A. D. 808. /. yy. 

28. Reftitutio v manfarum in Tottanftoc ecclcfiae S. Petri in Ba- 
thonia per Eadgarum regera A. D. 961, p. 78. 

29. Donatio unius caflae aec Geofanftige cuidam fideli ac devoto 
miniftro nomine iEthelwoldo per Eadgarum regem A. C. 
961, /.79. 

30. Donatio duarum manfarum atque dimidiae a?t Stantune cuidam 

Q_ fideli 122 CXL 

fideli decurioni nomine ^lffigo per Eadgarum regem A..C» 
963, /.8 1. 

31. Donatio bis quaternarufn praeter remilTem manliuncularum in 
Stantun Mfcwig abbati ad ecclefiam S. Petri in urbe Achu- 
manenii per Eadgarum regem A. C. 965, p. 83. 

32. Donatio decem manfiuncularum in Corfantun Deo et S. Pe* 
^ tro in civitate Aquamania per Eadgarum regem A. C, 972^ 

/. 84. 

33. Venditio x caflatorum ^t Cliftune ecclefiae S. Petri «r hatum 
Bathum per Eadgarum regem, ^cfwigo abbate et monachis. 
regi dantibus c auri mancufas ac x terrse manfas in Cumtun 
A. D. 970, p. 85. 

34. Donatio trium manfarum atque dimidiac set Welfweftoce ec* 
clefiae S. Petri in Bathonia per iEthelredum regem, p. Sj. 

35. Tefl:amentum Wulfarii, Saxonice, p. 88. 

36. Donatio terrarum in ^rpica Wifwoldo abbati per Eadweardunt 
regem A. C. 1061, p. 90. 

37. Donatio earundem terrarum monafterio BatlK)neafi per eun*^ 
dem Wlfwoldum, Saxonice, p. 92* 

38. De terris Bathas pertincntibus, p. 93. 

39. Donatio terrarum in Cheolcumba monafterio S. Petri Bathon«. 
per Willelnium regem, Saxor^ice, p. 94^ . 

40. Confirmatio ejufdem donationis per eundem regem^ Saxonice, 

41. Cyrographum inter conventum Bathae et Willdmum Hofct de 
Ceorlecumba, p. g$. 

In cbartis precedentibus divijiones terrarunr (jp^ lan^ -^tmxp^.) Jemper 
annotantur Saxonice. 

42. Donatio ecclefiae S. Georgii de Duneftorra et decim^ ejufdem 
villae, et totius villae Alcuine cum pertinentiis> fcilieet i hida 
terrae, et dimidiae partis decimae de Manehcafe, et totius de- 
cima; de Bradunde, et omnis decimae de Carentuna fibi perti- 
nentis, et totius decimae de Niwetuna, et dimidiae decimae de 
Brunfielcl, et totius decimae de Stokelande^ et totius de Kilvef- 
tune, et duorum pifcatoriorum, et totius decimse equarum 

fuaiTun CXL 12 j 

fiiarum de Moris, monafterio Bathonenfi ad conftruendam^ 
ecclefiam B. Gcorgii per Willelmum de Mojone, tbU. 

43. Teftificatio donationis ecclefiae de Bathentuna cum dimidia 
hida terrae et cum omnibus illis rebus, quas tenebat Gofcelinus 
prefbiter, et cum omnibus decimis illius manerii per Walci- 
num de Duaio} et unius hidae quae appellatur Foxcume per 
Raimarum Walcini fratrem et Girardum ejufdcm dapiferum 1 
et ecclefiae de Bro£ituna cum una virgula terras et omnibus de- 
cimis et confuetudinibus per eundem Girardum^ et medietatis 
decimae de Careio et ecclefiae de Brigga cum omnibus decimis 
et confuetudinibus per Walcini uxorem, p. 96. 

44» Confirmatio precedentis donationis per Willelmum Exonien- 
fem epifcopum, p. 97. 

45. Donatio omnium pofl^efi[ionum monafterii Bathonenfis in aug- 
raentationem Summerfetenfis epifcopatus (eo tenus ut ibi in- 
ftitueret preful eam fedem,) per Willelmum II. regem A. D. 
1088, /.98. 

46. Donatio totius civitatis Bathonias in augmentationem ejufdem 
epifcopatus per eundem regem, p. 100. 

47. Licentia faciendi warennam concefla epifcopo Bathonenfi per 
eundem regem, p. 10 1. 

48. Confirmatio precedentis donationis civitatis Bathoniac per 
Henricum I. regem A. D. iior, ibid. 

49. Donatio v hidarum terrae de Weftona epifcopo et ecclefias 
Bathonenfi per Patricium A. D. iioo, p. 104. 

50. Confirmatio ejufdem donationis per Henricum I. rcgem A. D, 
iioo, p. 105. 

51. Confirmatio donationis civitatis Bathoniae et tranfpofitionis 
fedis epifcopalis in eandem per Henricum I. A. D. 1 1 1 1, ibid. 

52. Confirmatio ejufdem per Robertum ducem Normannia?, p. 106. 

53. Donatio civitatis Bathoniae in augmentationem fedis epifco- 
palis per Henricum I. p. 107. 

54. Duae cartae Henrici regis ut monachi Bathonenfes fint quieti 
ab omni telonio, &c. in rebus emendis, p. io8. 

^$. Carta ejufdem regis ut fint quieti de omnibus placitis et 
querelis dum fuerint in manu regis, ibid. 

Q^ 56. Pla- J24 CXI. 

56. Pladtum inter conventum Bathoniae et Modbertum dfe tcrra 
Grantae in Stocha North, in curia epifcopi A. D. 1121, ibid. 

Sj. Breve regis Henrici confirmans poffeffionem illius terrae diais 
monachis, p. ni. 

58. Cyrographum inter lohannem epifcopum et Hubertum Hofa- 
tum de II hidis terrae in Efctona eidem Huberto in foedum ab 
epifcopo conccffis A. D. 1123, '^''^- 

59. Concordia intcr conventum Bathoniae et W. Holatum A. D. 
1123, p. 112. 

60. Donatio lohannis primi epifcopi Bathonenfis monachis ibidem 
A. D. 1106, p. 113. 

61. Carta donationis et redditionis terrae de Dochemare ecclefise 
Bathoncnfi per Henricum regem, p. 115. 

62. Conventio inter monachos Bathonenfes et Rogerum de S. 
Lando de commutatione terrarum in Stantono et Nivetono, 
p. 114. 

63. Carta conceffionis ut manerium de Calveftona, abbatia S. 
Edmundi pertinens, fit in hundredo Bathoniae, et in juftiiia 
epifcopi, et confirmationis de terra de Mere ecdefiae Bathonenfi 
per Henricum regem, p. 115. 

64. Donatio vel reftitutio villae de Cumba monachis Bathonenfibus. 
per Godcfridum epifcopum A. D. 1 136, ^. 1 16. 

65'. Confirmatio donationis Patricii de Caurcis dtf v bidis Wef- 
tonae monachis Bathanenfibus per Stephanum regem, anno 
regni i™^ /A/V. 

66. Carta ejufdem regis ut monacbi Bathon^nfes fint quietl ab 
omni telonio, p. 117. 

67. Carta ejufdera regis, de poffeffionibua epifcopatus Bathoneniis 
Roberta epifcopo ele£lo reftituendis^ ibid. 

68. Donatio vel reftitittio Roberti epifcopi monachis Bathonen- 
fibus A..D. 113 5, p. 119. 

69. Breve Stephani regis de terra de Stoclia monachis confirmanda 
p. 120* 

70 Confirmatio donationis Roberti epifcopi monachis Bathonen- 
fibus per Theobaldum Cantuariae archiepifcopum, ibid., 

7 1 . Alia confirmatio eorundum per eundem,. /. 12.1 .. 

72. Con- CXI. 125 

72* Confirmatio donationis ecclefiae de Duneftorra monachis Ba- 
thonenfibus in liberam elemofinam per eundem, p. 122. 

73. Teftificatio Roberti epifcopi Bathonenfis de l falmonibus 
annuatim reddendis monachis ibidem per heredes Atfelmi 
Hofati pro terra de Ceorlecumba, ibid.. 

74. Carta comitis Gloceftri» de venditione manerii de Cameleia 
monachis Bathonenfibus per Akxandrum de Alno et fuos 
fratres, et Beatricem eorum matrem pro LXX marcis auri eis 
folutis, et quibufdam £ervitiis,et penfione annua ii marcarum 
refervatis, ^.123. 

7£. Gonfirmatio ejufdem venditionis per Henricum duccm Nor- 
mannise, p. 124. 

76. Alia confirmatio. ejufdem venditionis per eundem Henricum 
regem Anglorum,. p. 1 2.5.- 

77. Conv^ntio inter conventum Bathoniae et Richardum de Ha- 
num de una virgata terrae de Beche, p. 126. 

78. Epiftola Rodberti epifcopi.Exon. ad conventum Bathonenfem 
ut confirmarent Waltero clerico dimiflionem ecclefiae de Baan- 
tona, iBld. 

79. Donatio cujufdam terra Wlwodp abbati per Eadwardum re- 
gem A. D. 1061^. p. 127; 

* * ffquuntur diverfis manibus fcript * * ' 

80. Terrae.Bathonenfis abbatiae^ A. .D. 1165, p. 128.. 

8i« BuIIa de confirmatione egifcopatvis Bathonenfis per Adrianum 
papam, p. 130. 

82. Recognitio juris Willelmi fratris ad unam. hidam terrae apud 
Wefton per conventum Bathonenfem, ibid. 

83. Conventio ficla inter conventum Bathonenfem et Eliam Cotell 
de paftura e» occidentali. parte de Southewode A. D. 1258, 

/>. 131. 

84. Nomina epifcoporum Bathonenfium. 

* * Jinis regijiri Bathonenfis ♦ * 
Pojierior pars bujus codicis in cartis fcriptay continet pJurima apo^ 
grapba veterum cartdrum^ et alia quadam boc ordine-. 
^Si Epiftola.Galfridi eccIefiaB.Wigornienfis archidiaconi (Henrici 

n. 126 CXL 

II. nothi) ad Alexandrum papam IIL de carta Edgari regis 

ecclefiae Parihorenfi concefla, p. 135, 

** Hoc fcriptum appenfum fuit magtut charta de cenobio Parfhrenfi 

" in tejiimonium ejus cbariee>^* 

Si carta^ de quarum tejlimomo in hu: epifiola agitur^ non fuerunt 

fuppofititia, ufus figiUorum cartis appenforum pravaluit inter Saxones^ 

mentio enim hic fit Jigillorum Eadgari regisy Dunflani arcbiepifcopi 

tt Alferi regis Merciorum : fed dubia prorfus fidei videntur quacun^ 

cunquty ufui recepto fignorvmy ^a in omrdbus tartis Saxonicis con^ 

jpiciuntury ita contradicunt. 

86. Carta confirmationis monafterii in Heanbyrg per Wiglafum 
regem Merciorum, /.136. 

87. Bona et catalla Simonts de Mepham nuper archiepifcopi Can- 
tuarienfis defundli in indcntura inter cuilodes temporalium 
archiepilcopatus loci iUius et executores teftamenti ipfius de- 
fun£ti contenta. 

Sequuntur apf^^pha quarundam cartarum cum terminis SaxonicCj 
qua ex autograpbis (ut videtur) defcripft D. Henricus Talbot eccie^ 
fia Norwicenfis prebendariuSy quarum titulos Saxonicos appofui cum 
notitid Latina ex Wanlei catologo defumptd. 
8 8 . pis y s l)apa x hit>a boc «t Fcapn- Donatio x manentium in Fearn- 
bcopjan }ft S^x^ cin^ 5«- beorgan fideli miniftro iElfeahe 
bocofcc ^lpcahe hiy fegnc on per ^thelftanum regem, /. 139. 
ccc yppe. 

89. -ffiJ«lmaBpcf booc ttt cctputa Donatio xx decem manentium 
•3 hilber bunc tj^ucntij hioa on ad Cetwuda et «t hilbes iEthcl- 
cce yppc. jneri prapfidi per Eadredum regem 

A. D. 949, anno regni 3^ p. 143. 

90. pir ir W^ )>pcopa hiba lanbboc Donatio 3 cafTatorum in Beor- 
aet bcopchamma >c Ea6pc6 cy- than cuidam vafallo nomine iElf- 
ninj gebocobe -Elppinc hif l>e. ^ine per Eadredum regem A. D. 
Scnc on cce yppc. 952.^145. 

9!. ^ir jr *«pa XX hyba boc at Reftitutio xx manfiuncularum 
abbant)une «c Eafepi^ cyninj ^thdwaldo abbati et monafterio 

5<^- CXI. 1 27 

^becze^on cce ypft in co fca S. Marise de Abbandune per Ead- 
majuan qrjuceao. wigum regem A. D. 956. Indi£t 

14, /.147. 

92. Donatio xx hldarum cc t^btnxjiton St Maris et cenobio Ab- 
bendunenfi per Eadwigum regem A. D. 956. Indt£t 14, /. 1 49. 

93. Carta donationis totius terrs extra portam de Sud et preben- 
darum ecclefise S. Nicholsu p<^ dec^um vel fpontaneam die- 
miffionem canonicorura magiftro Benedi£to »1 sedificandam 
ccclefiam canonicorum regularium per Matildam imperatricem 
et Henricum ducem Normannise, p. 151. 

94. I^r V ^P^ FF 1 Vf^xxs^ hibx Conceflio 25 manfaruts aer Ci- 
aec ciFanlea }fs ea6pc6 cinj je- fanka cuidam fideU miniftro no- 
bocoac pulpjuce hif pcgpe oa mine Wulfrico per Eadredum re^ 
^ yPI*- gem A. D. 95 iv Indift 9. p. 1 ss^ 

95* Pv >r Ip^ ^ ^^ ^ ^ T^oofo Donatior ▼ maniarum aec Stowe 

j)e Ea6i»i5e CU15 ^cbocofee byp.. Byrhtelmo per Eadwigum 

tclme hjf masc on «ce yjij=e. jegem A. D. 956. India 14,^. 1 59. 

9,6. Bir qr^Sapa V biba boc «c ca«>- Donado v manfaitum in Tad- 

mepcune «c eabjw5 ««5 5«^ mertune cuadam fideli nomine 

co6e bcopno^a ealaepmaa on Beomoth per Eadwigum regem 

*<^« yPJ^- A. D. 956. India 14, /. 161. 

97. Carta c<Mifirmationis ecclefise Wigomenfis, in qua recitatur per 
infpeximus carta Edgari regis, per Edvi^ardum II, /. 1 63 . 

98. fhf if J)apa XXV hi6a lanbboc Donatio xx v caflatorum acc Fif- 
aec pi}:hi6an «c ca6Kan cyn^ hidan eeclefiae B. Mariae xv. Ab- 
gebocc^e jofte an6 jca mapian bendune per Eadgarum regem A. 
in co abban6une on ece ypfC. j). ^(,^^ p^ , g^. 

99. Donatio v caflatorum aec cypne ecclefiae B. Marise aec Abben- 
dune per iEthelredum regem A. D. 929. Indift 14, p. 169. 

100. Carta iEthelftani regis de terris in Dumoltan ecclefiae Abben- 
dunenfi reftitutis per Eadgarum regem, />. 171. 

101. pif ir 6umalcan boc. Donatio duarum manfarum et 

dimid. aec Dumaltan cuidam mi- 
niftro nomine Wlfrick per ^thel- 
redum regem A. D. 995. Ihdift 
8, annoque regni 7*. /. 175.- 

Harum :i 28 CXI. 

Harum cartarum aufographa £>. Hen. T^alboto dejcrtbenda exhibult 
D. OivenuSy qui ea omnia (ut videtur) coUigerat pofi monajierii jlb" 
hendunenjis deJlruSliohem ad quod pertinebant . 03 04.. 05 02. Carta regi« Stephani, qua <:onftituit Hemicum ducem Nor- 
manniae poft eum fucceflbrem regni Angliae et heredem, p. 183. 
An account of the foundation of moft of the cathedrals and 
monafteries in England, p. 187. 

Caita fundationis monafterii de [ Wcft] Dereham per Huber- 
tum ecclefiae Eboracenfis decanum, p. 223. 
Carta donationis tenementi eidem monafterio per eundem 
Hubertum [tunc] epifcopum Sarift)ur. ibid. 

06. Carta confirmationis poffeflionum monafterii de Glaftonbury 
data per Henricum II. quando pofiiit fundamentum ecclefiae 
Glafton. quaedum in manu ejusfuerat, incendio perierat,^.224. 

07. Teftificatio donationum Ergwini Wiciorum epifcopi monaf- 
terio quod fundavit iapud Egnifliam, p. 225. 

08. Caita regis iEthelredi de fundatione monafterii de Egneftiam, 
ex yeteri iibro cartarum abbatiae de Egnifliam. 

09. Donatio cujufdam villae nomine Otregiae ecclefiae B. Mariae 
civitatis Rothomagenfis per Eadwardum regem A. D. io6i, 
/.227. 

Carta fundationis monafterii de Deamehalle per Edwardum 
principem [vulgo di6t. nigrum] ^$ Edw. III. /. 229. 
Carta fiindationis ecclefiae cathedralis Norwicenfis per Huber- 
tum epifcopum. 

12. Carta confirmationis ecclefiae Elienfis per Edwardum confef- 
forem,] p. 234. 

1 3 . Carta f andationis cenobii Elienfis per Eadgarum regem, p^^ij. 

14. Carta incorporationis vel appropriationis prioratus de Mulli- 
court conventui Elienfi per Henricum regem anno regni 24, 
p. 241. 

15. Carta fundationis cenobii S. Mariae de Leyceftria per Rober- 
tum comitem Leiceftriae, p. 244. 

16. Carta fundationis ecciefiae collegiatae de Higham Ferrers per 

Henricum archiepifcopum Cantuar. p. 245. 

117. Carta 10. II. CXI. 129 

117. Carta confirmationis ecclefiae cathedraiis Exon. [in qua citan- 
tur per infpeximus cartae Athelredi Cnuti et beati Edwardi 
regum] per Edwardum I. /. 250. 

118. Carta fundationis monafterii S. Mariae de Butleia per Ranul- 
phum de Glanvilla, p.261. 

1 19. Carta fundationis monafterii de Bello per Willelmum I. /. 263 . 

120. Carta Roberti epifcopi Sarifburienfis de ereftione monafterii 
de Edynton per Willelmum epifcopum Winton f undati, p.zyi. 

121. Carta donationis Holmcoltriae monafterio de Hulmo per Hen-* 
ricum filium Davidis regis Scotiae, /.272. 

122. Carta fundationis monafterii de Efferuge per Ricardum regis 
Alemaniae filium et comitem Cornubise, p. 273. 

113. Carta fundatiohis monafterii de Redynge per Henricum I. 

124. Donatio ecclefiarum de Acra, Mothelwolde, Romges, quae vo- 
catur Leden-chirche, Wekemere et Trunchet, et duarum pai- 
tium decimaram in villa de Ennifter, monafterio de Acra per 
Willeimum comitem de Suthreia, p. 275. 

125. Carta fundationis monafterii de Wymondeham per Willel- 
mum de Albeneio. 

126. Carta Athelftani regis de fundatione monafterii de Burton, 
p. 278. . 

127. Carta fundationis abbathise de Faverefliam per Slephanum 
regem, p. 280. 

128. Carta fundationis monafterii de Thorney per Eadgarum re- 
gem A. D. 973, ^. 281. 

129. Carta Cnuti regis de confirmatione monafterii S. Edmundi, 
• p. 284. 

130. Carta Hardeknuti regis de immunitatibus ejufdem monaf- 
terii, /.286. 

131. Carta fundationis monafterii de Lewes per Willelmum de 
Warenna et Gundradum uxorem ejus, p. 289. 

132. Donatio fccclefiae de Bcrmondefeia fratribus de caritate per 
Willelmum 11. /. 292. 

133. Carta regis Edgari fafta ecclefiae Wigorn. A. D. 964, p. 295. < 

134. Synodus Wintonienfis fub Lanfranco epifcopo, p. 299. 

R 135. Sy. I30 CXI. 

135. Synodus Londinenfis fub eodem» p. 300. 

136. Synodus Londinenfis fiib Anfelmo, p. 302. 

137. Epiftola Gerardi archiepifcopi Ebor. ad Anfelmum, /• 304. 
138 De ecclefiis fundatis ante adventum Normannorum in Anglia» 

/• 307- 

139. Carta fundationis monafterii S. Auguftini Cantuar. per EtheU 

bertum regem Cantiae A. D. 605, ^.310. 

140. Carta donationis alicujus terrae eidem monafterio per eunden\ 
A. D. 605, tbid. 

141. Arms of the Englifti nobility, /.312. 

J42. Epiftolae Thomae [Beckett] archiepifcopi Cantuar. ad Henri- 
cum regem, /.317. 

143. Catalogus monafteriorum in Anglia, ubi notatur eorum valor, 
cujus fuerunt ordinis, et numerus eorum, qui in eis fuftenta- 
bantur, ^.319- 

144. Dates of the building of feveral abbeys in England, /. 334. 

1 45 . Catalogue of all the abbeys of regular canons in England , />. 3 3 5 . 

146. Catalogus abbatiarum ordinis Premonftrenfis ex Wiilelmo de 
Worcefter. /.337. 

147. Nomina monafteriorum, cujufvefint ordinis, nirmerts mona- 
chorum in fingulis, et nomina fundatorum ut comperta funt 
coram commiflariis in diverfis dioecefibus, ^-339. 

148. A copie of the firft, fecond, thirde and fourth foundation of 
the cathedrall church of Winchefter, /. 3 5 1 - 

149. Inventory of the cathedrall church of St.Swythens in Win- 
chefter, p. 355. 

, 150. The entry of the mofte facred majeftie imperiall, done in the 
cittie of Auft)oura [Augfl^ourg] the xv daie of June, in the 
yere of oure Lorde 1530 : withe the godly and devoute pro- 
ceffion made on tlie morowe, beinge the xvi daie of the fame 
moneth, in the which the emperours majeftie being bare- 
heded did cary a torche of white waxe, p. 359. 

151. Bap- 137.] Vide CL 35. CXVII. 2. CXXXV. 4- CXI. 131 

15 !• Baptizatio regin» Mariae apud Grenwich A. D. 1515. 7 Hen. 
Wm.Anglice, /.368. 

152. A true and ftiorte declaration of the ftate and charge of the 
newe ereftede hofpitalles [St. Thomas and Chrifts] in the 
citie of London A. D. 1533, /• 371. 

153. The copie of the greate miferie and fubjeftion that the coun- 
trye of Naples ys broughte unto, and taxes that eveiy man 
dothe paye, whiche was free and excedinge plentifuU of all 
thinges and nowe broughte unto this myferie by the meanes 
and craftie fayned friendfliipp of the Spanyardes, a fpe6lakle 
for Englande and all othere countreyes yf men'be not blynde 
and lack their wittcs, p. 375. 

154. Baptizatio Elizabethae reginae Angliae, p. 380. 

155. The declaration for popery and liberty of the earls of Nor- 
thumberland and Weftmoreland, when they raifed arms, 
1569,^.381. • 

156. An account of cardinal Wolfey's embafly to the emperor A. 
D. 1521. 

1^7* A letter fent by John Bradforthe to the right honourable 
lordes, the erles of Arundel and Shrowfljurie, Darbie and 
Pembroke, declaring the nature of the Spaniards, and difcover- 
ing the moft deteftable treafons, which they have pretended 
againft our moft noble kingdom of England, p. 399. 

158. Bulla plenariae indulgefltiae per S. D. N. Julium divina provi^ 
dentia papam III. conceflTse omnibus^Chrifti fidelibus, qui Deo 
optimo pro unione regni Angliae fanftae matri ecclefiae jam 
fafta gratias egerint, ac pro ceteris qui adhuc in errore rema- 
nent, nec non pro pace inter principes chriftianos obtinenda 
humiliter fupplicaverint A. D. 1554, typis lohannis Cawode im- 
preffa, p./^ii. 

159. The tranflumpt of the Jubile in Latine, of late come forthe 
by a bull of our moft holy father the pope Paulus the forth 

of 

154.] Ftdt CV. 20. 

R2 132 CXL 

of that name, fet forthe and declared in Engliflie, for the bet- 
ter underftanding of the people, by the comaundement of the 
busfhop of Elye and fubfcribed with his hande, ibid 
i6o. The declaration of the bylhop of London to be publifhed to 
the laye people of his dioceffe concernynge theyr reconcilia-^ 
tion, printedy /.415. 

161. Decretum legantinum cardinalis Poli, typis imprejfum cujus in 
fronte legitur hic titulus^ The trew copy of the tranfumpt or 
writynge of late fente to the bylhoppe of London, by the 
moofte reverend father in God, the lorde cardinal Pole, legate 
de latere, under his graces feale, to be publiflied and fente 
unto the byfliops of this reaime of England, concerning the 
due ufe of confeffionals faculties and licences, fpecially in the 
chofing of ghoftly fathers, having aulters portatif, in eating 
or ufing of white meate or fleflie in tymes by the law forbid- 
den, /.416. 

162. The charge of the juftices of the forefts, /.417. 

163. Expofitio antiquorum vocabulorum Saxonicorum, /.433. 

1 64. Fundatio quorundam cenobiorum in Normannia, p. 445. 

165. Concilium magnum habitum Londonise Nov. 29, 1554, de re* 
conciiiatione hujus regni ad fedem apoftolicam, imperfeSt^p. 45 1 • 

166» Conditiones pacis fa£tae in Gallia. 

CXII. 

Codex cbartaceus infolio^fecuh xvifcriptuSy in quo continentur^ 
VARIA OPERA RAYMUNDI LULLI, viz. 

1 . Anima artis tranfmutatoriae, p. i . 

2. Idem tra<5latus juxta Anglicanum exemplar, /.22- 

3. Additamentum libro quintae effentiaB de difputatione inter Mo- 
naldum monachum cum Reymundo magno, anno Chrifti 1319» 

Ad i62.]r/V^CV. 45. 

163.] Vide CV. 46. 

CXII.] Vet. Cat. Mifc. Z. MSS. Angl 1660—393. 

I.] Vide infra 8. CCCXCVI. 3. CXII. 133 

Adfinem^ " Finitur hic quantum babere potui de libro quinta ejfentite 

" tranfcriptum non parvis expenfis de bibliotheca ^ifi^opi 

** de regno Fortingalia michi et alteri amico meo inde 

*^ tranfiniJhmJ' 

4. Teftamentum Raymundi, p. 85. 

5. Pra6Hca Raymundijfo< fecunda pars teftamenti, p.261^ 

6. Codicillus^o;^ vade mecum, p. 373. 

7. Liber quintae effentiaB five de metallorum tranfmutatione cuiti 
prologo Monaldi confolatorio, /. 46 1 . 

8. Lapidarium^^ anima artis tranfmutatoriss, p. 569. 

9. Opus margaritarum et lapidum pretioforum, p. 582. 

10. Epiftola accurtationis lapidis philofophorum ad regem Rober- 
tum, p. 597. 

1 1 . Praflica fermocinalis, quae dicitur ars brevis feu pra6tica operis 
minoris, p. 603. 

12. Traftatus arboris philofophicalis, p. 663^ 

CXIII. 

Codex chartaceus infolio^ficulo xvifcriptuSy tn quo conttnentur^ 

1. Epiftola [Buceri] ad dominam Elizabetham regis fororem, data 
Lambethae 6 kal. Sept. 1549 : in qua commendat ei peregrinum 
quendam qui religionis ergo in Angliam venerat, p. i . 

2. Bpiftola [ut videtur Afchami] data lakal. Nov. 1550, mittit 
dominae Elizabethae duo exemplaria libelli a Sturmio editi no- 
mine autoris, 

3. Epiftola [Buceri] ad Marchionem Dorceftrenfem data 26 Dec, 
1550, gratulatur ei quod in concilium fupremum cooptatus 
effet, et multis argumentis fuadet, ne bona ecclefiae olim dicata in 
alios ufus alienentur, fed ad miniftros Dei fuftentandos et alios 
pios ufus omnino applicentur, p. 5. 

4. Epiftola [Buceri] ad marchionemNorthamptonenfem,in quaorat 

ut 7.] Ftde CCCXCV. 5. CCCXCVI. 6* 
8.] Vide fupra i. CCCXCVI 3. 
CXIIL] Fit Cat. Mifc. A. 134 CXIII. 

ut penfio affignetur Sleidano a rege, ut hiftoriam fuam refor- 
mationis ecclefiae jam dudum inceptam perficere queat, /. 13. 

5. Epiftola [Buceri] ad I. Haddonum data Cantabrigiae 22 Maii, 
^55^9 d^ matrimonio contrafto et confummato invitis parenti- 
bus, p. 21. 

6. Epiftola [Buceri] ad lohannem Chekum de caufa cujufdam 
Blithi collegii Jefu focii, qui papifticae fuperftitioni addiftus 
prseter duo beneficia ecclefiaftica fodaUtio et optimo cubiculo 
adhuc fruebatur, et nepotem fuum in fodalitio fucceflbrem infti- 
tuere nitebatur} data Cantabrigiae 3 Dec. 1550, /.31. 

7. Reafons why the lordes boorde Ihoulde rather be after thc forme 
of a table thftn of an aultar, imprynted at London by Ricbard 
Grafton printer to the kings majcfiie^ ^SS^y P» 39« 

8. Epiftola Buceri de demoliendis altaribus, /. 41. 

9. Epiftola Buceri ad Gropperum data Bonnae poftridie circumci- 
fionis 1543) in qua fe defendit quod fecundam uxorem eamque 
viduam contra canones duxerat, p. 45. 

10. Epiftola Buceri ad eundem data Bonnas pridie kalendas Feb- 
ruarias 15439 in qua fe vindicat contra Colonienfes, quibus ut 
Lutheranus minus gratus erat, p. ^y. 

11. Epiftola Buceri data Auguftae ex illuftr. princ. eleflor. Brande- 
burg diverforio Apr. 13, 1548, in qua fummam doftrinae fuae 
tradit, et de ecclefiarum reconciliatione agit, p. 69. 

12. Epiftola Buceri ad patres fynodum celebraturos [in dioecefi 
Colonienfi] data Bonnae ^Feb. 1543, in qua totam doftrinae 
et fidei fuae rationem eis declarat, p. 95. 

13. Epiftola Buceri data 17 Maii 1547, in qua agit de rebus Ger- 
manicis praefertim de pace cum imperatore fadla, p. iig. 

14. Epiftola Buceri ad Bullingerum data Argentorati 21 Jan. 1545, 
in qua agit de libro BuIIingeri contra Cochleum, et de diflen- 
tione inter doftores ccclefiae reformatae de euchariftia quam 
valde deplorat, additque quaedam de prefenti ftatu Germaniae 
et de concilio Trident. a Paulo III revocato, p. 127. 

15. Epiftola Buceri ad Bibliandrum de Carloftadio, de controverfia 
inter Lutherum et Zuinglium, et de fuis [Buc^ri] rctraaioni- 

bus, /• 133. 

i6. Epiftola CXIIL 135 

16. Epiftola Sturmii ad Afchamum data Argentorati nonis Sept. 
1550, in qua fufe agit de ratione quam obfervat in juvenibus 
inftituendis, et dicit fe mififre duo exemplaria fui libelli regi et 
dominae Elizabethse forori ejus, /. 141. 

17. Epiftola Martini Schellingi ad Argentinenfcs data Wolfachi» 
10 Sept. 1541, de eis quae in ecclefia Argentinenfi adhuc iint 
corrigenda, p. 155. 

18. Epiftola Philippi Melanchtonis ad Bucerum data 12 die Jan. 
quod imperator et rex Gallicus confenferunt ut concilium genc- 
rale per pontificera indiceretur et Tridenti haberetur, /. 165. 

19. The names of the members of the convocation that were for 
or againft priefts marriage, 1548, p. 170. 

20. The opinion of T. Redmain in favor of their marriage, p. 174* 

21. De conjugio facerdotum, an liceat facris initiatis contrahere 
matrimonium : affirmatur. autore lohanne Macchabeo Scoto, 

/.175- 

22. Propofita de veteri et novo inftrumento ex fcripturis utriufque 

teftamenti. p. 189. 

23. An fimoniacum fit necnon aliquid exigere ab eoqui ad prce- 
bendam affumi debet ecclefiafticam, quocunqe illud nomine 
exigatur ? negatur. p. 1 97. 

24. An templa confecrata filio Dei bona cpnfcientia Anti-chrifto 
fint deferenda? negatur. p.201. 

25. Non debere res ecclefiafticas, ad publicum facri minifterii ufum 
deftinatas, ad alios ufus aut ad privatas hominum commodi* 
tates transfcrri ; et proinde non poflTe bona cum confcientia 
epifcopum aliquem defignatum aut defignandum hujufmodi 
alienationibus confentire, p. 207. a. 

26. An liceat ecclefiafticae perfonae ea conditione dignitatero eccle- 
fiafticam acceptare, ut poft fufceptionem aliquos proventus 
illius dignilatis ab ecclefia alienaret in perpetuum? negatur. 
p. 207./. 

27. An 

19.] nde CXIV. 131. CXXI. 6. 
20.] Vidt CXIV. 132. CXXI. 6» 136 CXIII. 

^y^ An deferi poflunt quorum ufu in fuperftitione, &c. p. 207. b. 

28. Traflatus, quod reformatio facri minifterii dum illud epifcopi 
et preft)iteri negligunt, ad quos cum primis pertinct ecclefiis 
fua munia inftaurare, illis competit, qui in eo populo, cui 
facrum miniftcrium reftituendum eft, poteftatem gladii admi- 
niftrant et non Casfari, nifi illi ofHcium hac in re fuum negli- 
gant, p. 209. 

29. De iignificatione verbi nc^atrpi^ta et Tr^Tpi^ofMi per Laurentium 
Oxonienfcm, p. 229. 

30. An liceat recipere feu reftituere in ecclefiis noftris adiaphora 
ipe impetrandae pacis, et hac qualicunque moderatione miti- 
gandi iram imperatoris, ne prorfus expellat ex «cclefiis noftris 
pios paftores, /.232. 

31. Epiftola de eadem re, ^ 233, 

32. Inftru6lio inquifitorum inferioris Germaniae, tempore impera- 
toris Caroli V. /. 235. 

33. Epiftola Jacobi Caroli Sadoleti epifcopi Carpentor. ad P. Caro- 
lum data Carpentora6li 13 kal. Apr. 1539, depurgatorio,/.243, 

34. Traftatus Stephani Gardiner epifcopi Winton, ad Bucerum 
fcriptus, in quo probare conatur, contemptum humanae legis 
jufta autoritate latae gravius et feverius vindicandum quam 
divinae legis qualemcunque tranfgrellionem, p. 255. 

35. An liceat epifcopo aut facerdoti, poft ademptum epifcopatum 
aut facerdotium, ducere uxorem ? affirmatur^ p. 275. 

36. Pr^ecipui quidam anabaptiftarum errores, p. 279. 289. 

37. Epiftola I. Acontii, in qua defendit opinionem fuam in cccle- 
fiaftico fenatu allatam de diverfis fignificationibus -mfemen m 
facris fcripturis cum notis refutatoriis margini paflim infcrip- 
tis /.281. 

38. The crrors of the anabaptiftical doftrine wourthely con- 
dempned of the churche of God, if there be any as yet infefted 
with them, and we being followers of the fame churchje con- 
^emne them alfo, /.291. 

39. Epiftola [ut videtur Buceri] ad Chekum de quodam domino 
Jungio, qui publice praelegerat in priorem epiftolam ad Timo- 

theum» CXHL tsr 

themn, et de dilpatatione cam eo haiwnda» dita C^tbngia& 
29Aug. 1550, ^.293* 

40. Epiftola Sturmii ad Bucerum de ftato perrequutorum in GaU 
lia 1535, >>. 307. 

41. Epiftola Roberti Lockhart ad Bucerum, data menfe Augufto 
1549, in qua proponit ei multas queftionea de matrimonio 
inter regem Edwardum et reginam Scotiae olim contra6to et 
nuper di0bluto, utrum licite fuerit contrafhim vel diiTdutum» 
et quandam partem ample6ti deberent Scoti in bello hac ex 
caufa orto, p. 309. 

42. Epiftola Buceri ad Richardum Bonerum, data^Sept 1548, 
refpondet quaeftioni fibi propofitacr, utrum verborum Chrifti 
iimpleic recstado in coma? Domini celebmtione.ol^ervatu fit 
neceflfaria» /• 315» 

43. Epiftola data Argentorati 29 Jun. 1546, de fcriptoCaroli V. 
imperatoris contra principes Germani^. 

44« Archbiihop Parker's table of the degrees prohibited in marriage, 
Two different impreffions^ one tn 1560 with feveral marginal notes 
in tbe bijhofs own band. 

45. Oratio habita coram rege Danias a quodam legato vel oratore 
ducis Somerfetenfis Angliae proteftoris, />. 329/ 

46. Epifcoporum in rebus divinis non laiconim judicium ^t re« 
quirendum^ ^* 341. 

47. Excerpta plurima ex veteribus p?itribus de re facramcntaria» 
ubi multis argumentis probatur panem in euchariftia non 
tranfubftantiari, p. 347. 

48. Refponfio Buceri ad D. J. Alafco in expenfione aphorifinorum 
•ejus de facro euchariftias^ /«391. 

Hoc ftudiortm pojlremum eje fcriptum M. Buceri annotavit M^ 
Parker. 

49. Interpretatio theologorum et argumenta ex libris juris-confuU 

torum 46.] rtde CV. 14. 

49-50*] m cv. 8t cccxu 23« 

s 13« CXIIL 

tornm in jus illod Letriticom, iorarca ozoiis tu« m pellica*- 
^ tum non accipies adhuc illa viventet A 41 1. 

50. Argumenta breviter colle6bi cx librit juiifbonfultonun quod 
quis non poflit accipere in uxorem ibrorem uxoris prsemor* 
tuas, /•417« 

51. Letter from cardinal WoUef to tbe king'9 embafladors at 
Romf, direfting them how to procaed in dieir negodations 
with the cardinals for his ele£Hon to the papal See then va- 
cant : dated Hampton-^court 0£fc. 4» 1523, p. 431. 

52« Epiflola Georgii Cranmeri ad Robertum Home epifcopum 
Winton de oeceffitate rrformationis in collfigiis Winton et 
Oxon. a Widiamo fundatis, f. 439. 

AJhartp^^pt in EngUJh fy QrindaU Ufi»p afJUuJM tejlify^ 
ing bis approbation oftbe letter^ 

CXIV. 

Coicx (bartacem infoUo^ cui titulus^ ^ 

EPISTOLiE PRINCIPUM, 

2n eo autem continentur^ 

i. Epiftols papae Julii IL ad Hfnricum VIII. in qua regem orat 
ut eum et fedem apoftoUcam contra iDimicos defendat^ data 14 
Martii 1512, ^».4. 

2. Henry Vlirs rccommendatory lettcr for Dr. Parker to be raaT- 
tcr of Corpus Chrifti CoUcge, datcd Weftminfter ultimo Nov* 
anno r^m j6^ original, /. ^. 

3. Letter from queen Kathenne [P^rr] recommcnding Randall 
Radclyff to thc bayliwick ef the coUc^e of Stoke, dated Wcftm. 
14 Nov, 36 Hen. VIII. p. 7^ 

4* Warrant for a doe out of the foreft <^ Wayebrige under the 
fign manual of Henry VIII. dated Salift)ary 06t. i^ anno regni 

^. iLetter frora queen Elizabeth to thc archbiftiop dke^ing hin» 
to rcceive and entertain the French ambaflador in hi» way to 
London. Richmond May 14, anno regnl 6^* p. 13. 

6. From cxiv.] fiL cat. mt. %. ' -- ^ -^^— ^^^.>-^^^»»-i— **>*i— ^^ CXIV. 139 

^. From the fame, commanding thc archbiihop to gJve Ms ordcfrs 
for a general prdyer and fafting durmg the time of ficknefs, and 
reqniring obedieiice from all her fabjefl» to his direflion^, dated 
RiiJhmond Aug^ i, anno regni 5*^. p. 1$. 

7. From tbe fame, direfting the archbiffaop and other commif- 
fionere to vifit Eaton-college, atid to cnquire inta the late elec- 
tion of a provoft, dated Lea 22 Aug. anno regni j*^ p.21. 

8. Vifitatio coltegii de Eaton per Mattheum Parkef archiepifcopum 
^Cantuarienfem, RobertumHorneepifcopum Winton et Antho- 

nium Cooke mifitcn», fafta 9, 10 et 11 Sept. i^di, p. 23. 
9« Qommiflio data ab Elizabetha regina, Willdma Cecill militi, 
Antonio Coco miHti, Mattheo Parker S.T.P. Willelmo KHo 
S. T. P. OuaRero Haddono L. L. D. Wilfclrao Maio L. L. D. 
Thomae Wett(fc»M. I>. Roberto Home S. T. F. et Jacoba Pilk- 
ington S.T. P. ad vifitandnfm caHegitrm de Eaton, et totam aca« 
demiam CantaK ^o^Jumi, anno ^egrtt i***. f. 29. 

10. Letter from ijuecfr Efizabcth, defiring thc? archbifhop to col- 
late Dr.Newton dean of Wincheftdr ta a ppcbcmfe hi the 
dmreli of Canterbwry tlien: vacant, dated Hampton-coutt 
17 Jan. 156», /^.43. 

1 1 . Prora the earl of Leiccfter oft thc fitmtf fuftjefl:, daf cd! frota thc 
court Jan. 16, f. 45. 

12. Lcttcr foom^ the lords of thc privy-comitil to aM- hcr majefties 
fubjcft^ fignifying hcr majcftics^ pleafiarc, that they fliouW pcr- 
mit thc archbi(h^* or his* ^puffie» fo view andf penrfc all thc 
r^ords atod mohufflcnf » belodging to the latc <fifiblvied monaf- 
teries that wcre in thcir hands, dated* frbni Pft>wardi-place 
July, »56?, prinfed and atte/fei fy L Ineent^ Nofar^-^puhHck^ p-49* 

13. The famc in writing^, prokibfy fhe mginai but fhe Jtgnatures are 

dillsutof, p. ST. 

14. Letfter from the lords of 1/he cotmdl to^ tlic archbHhop and the 
bifhop^ of Londbn^ defiring thcm to^ take ftich mcaAs^ as they 
Ihould think meet, to pcribade Dr. Smith of Gxfbrd tp con- 
form to the eftablifhcrf church, dated from Hampton 24 Aug. 

S 2 15. Letter I40 CXIV. 

15» Letter from the fame to Dr. Farker» commanding^ his attemf^ 
ance upon thc king dated Weflrminftcr, Dcc. 13, 155 r> p.bi. 

16» Letter from the fame> to the archbifhop and other ecclefialHcal 
conuiiflioners» defiring them to proceed againft Dr. Carter and 
Seg^fwick recufants,, dated Weftminfter Nov* 9, 1559, p. 55. 

17. Letter from Dr. Skypp to Dr. Parker, defiring him to come up 
to court, and informing. him that the king intends to appoint 
him one of his chaplains, dated Weftm. Feb. 12, p. 62. 

i8. Letter from the lords of the council for the removal of WiU 
liam Rife a recufant to the tower^ dated Weftm. Dec. 14, 
1561,^.65. 

19. Letter from the fame, defiring the archbifhop to recommend 
a perfon flcilled in the civil law to be marfliall of the town of 
New-haven, diated Greenwich June 28, 1563, p. 67. 

20. Letter from the fame, directing William Rife.to be again re* 
moved to the archbifliop*s houfe> and defiring his grace to en* 
deavour to perfuade him to take the oath of fupremacyj dated 
from St. James 24 061. 1561, p. 69. 

21. Acknowledgement of the queen*s fupremacy by Rife, p-7^* 

22. Letter from the lords of the council, defiring the archbifliop 
to endeavour to perfuade Anthony Atkins» fellow of Merto(i- 
college Oxford, then a prifoner in the tower» to conform to the 
eftabUflied church» dated Hampton-court Sept. 7» 1559« p. jj. 

23. Letter from the fame, defiring the archbifliop'8 opinion^ whe* 
ther the recufants confined ia the tower might not with fafety 
be permitted to meet together at meals» dated Wyndefour 4 
Scpt. 1560, j^. 79* 

24. From the archbifliop to the lieutenant of the tower on the 
fame fubjefl» dated Lambeth Sept. 6* p. 8o. 

25. Letter from the lords of the council» defiring the archbifliop 
to examine the vicar of Howe inr Kent> then a pri(bner in the 
inarflialfea> and to fet him at liberty^ if he appeared to him 
to deferve iX^ dated Hampton-court 23 Sept. 1559» /«81. 

26» Lef ter from the fame» dire£ting the archbifliop ta releafe Peter 
Langrige and John Early late prebendary and petipcanon of 

Win^ CXIV. 14« 

Winchefter, then prifbners in the benche and the marihalfea,, 
after taking bond for their good behaviour and certainty of 
abode, dated Weftm. 2 No\r, '559» /-8j. 

Tj^ Letter from the fame^ direfting Dr. Thirleby and Dr. Boxall 
to be removed from the tower to the archbi(hop'is houfe on ac* 
coimt of the plague, dated Windefoi^e 15 Sept. 1563, p. 87. 

z8«. Letter from thc ^me, refufing to give Boxall hia liberty whkh 
he had petitioned for, becaufe Dr. Scott late bifhop of Chefter» 
to whom they had granted that favour, had clandeflinely with* 
drawn himfelf, dated Rychemont 23 June 1564, f. 89. 

29. Letter from the fame». direfting the archbifhop and lord Cob-^ 
ham to ufe all polEble means of having proper perfons eledted 
to ferve in parliament for the county of Kent, and the cities 
and boroughs of the fame, dated Weftm. 17 Feb. 1570, p. 95. 

30. Letter from the fame, defiring the archbiihop to recommend 
two perfons to the queen to be nominated to the archbifhop* 
rick of Armagh and the bifhoprick of Meath» dated Greenwich 
3oMay 1560, p. 99. 

^i. Letter frcxn the fame» defiring the archbifhop and other eccle- 
fiaflical commiffioners to examine fir John Southwork on oath, 
and to report his examination ta them». dated Greenwich ; 
July, 1568, p.\o\. 

32. Letter from the duke of Norfolk to Dr. Parker when deaa of 
Stoke, defiring him tO' fend him the original foundation 
of his college for a pattern for himfelf in tjie ere6tion of a 
college of fecular priefls> inta which he had the king's licence 
to change the monaflery at Thetford,. daied Denflion 19 Aug.^ 
/. 105. 

3.3, Letter from the duke of Norfolk» defiring the archbifhop ta 
grant his chaplain a difpenfation to hold two livings^ dated 
from the court 2 Aug. 1568^ p. \oj^ 

34. Order of precedency amongft the nobility and fifl of Englifh 
peersy p. 109. 

55. Letter from thc duke of Norfolk, defiring the archbifhop's 
favour and prote£tioa towarda Mr^. Salefbury archdeacon of 

Angle- 14» CXIV. 

Anglefey, who had been dcprivcd by thc bifhop of Bangor, 

datcd from the court 23 June, 1563, p. 1x3. 
36. Lettcr from the fame, defiring the ftrangcrs at Norwich may 

have a church affigned them, dated Norwich 2 4 Dcc, 1 565^, ^. 1 1 5. 
J7, The archbifhop^s anfwer, that he had written to the bifliop of 

Norwich to aflign them a church, p^tiy. 
38. Lctter from fir Nicholas Bacon lord-kecpcr, acquainting the 

archbifhop that the quccn purpofcd dining at Lambcth on thc 

momlay following, datcd 24 July, 1560, p. 123, 
,39. LrCtter from lady B^con rccommending FitzwilKam *o the 

archbifliop, dated 27 Junc, 1 561, ^. 124. 

40. Tviro ktters from fir Nicholas Bacon lord-kecpcr, p. 1 25. 

41. Letter from the marquis of Winchcftcr, defiring thc arch- 
H{hop's advice and diredtion about the nomination of prcachcrs 
in the vacant dioccfes, d^cd 17 July, 1560, p. 127. 

42. Letter from the famc, dcfiring thc archbiihop to acccpt the 
rcfignation of Mr, Prattc, parlbn of Bcdcndowne in Kcnt in 
favour of his chaplain, dated Jan. 22,^ ^S59^ p* 129. 

43. Lettcr from the marquis of Northampton, dcftring ihaA Mary 
Hanmcr widow may hare the adminiftration of h«^ hufband^s 
effe£ls which had been unjuAIy grantcd to fir Thomas Hamner 
knight, dated Windefor 12 Aug, 1565, p. ij^, 

44« Lctter from the carl of ^rundell, thanking the archbifiiop for 
having granted a difpenfation t& fir Joha Chauntler his chap- 
lain, datcd from Arundcll^place 8 Joly 1568, p. 137. 

.45. fLetter from the famc, that he had fcnt the archbiihop a buck^ 
datcd 4Scpt. 1565, /• 139. 

46. Lettcr from thc earl of Northumbcrland, defiring the arch* 
bifhop would grant lcave that Mr. Morlca, who had bccn^ dc- 
prived of a prcbendary of Durham, might refide withm the 
bilhoprick, datcd May 4, p. 143. 

47. Lcttcr from thc carl of Wcftmorland dbfirii% Kccnce tot eat 
fleih in lcnt, dated from thc Charter-houfc 8 Feb. p. 147. 

48. Lcttcr from thc earl of Shrcwfbury recommending parfi)n 
Wicklefs to thc archbifhop, datcd 26 Apr. 1568, A '5^* 

49. Lettcr CXIV* 143 

49* Letter from the countefs of Shrewfbury, recommending Mar- 
tync Nelfon to be prefented to the vicarage of Tatryke in Rich* 
mondihyre^ dated May 6, 1568, p. 153. 

50. Lctter from the earl of Derby, defiring the archbifliop would 
grant a difpenfation to a minor to hold for fix years the living 
of Hawarden in Flyntfhire, then vacant and in the gift of fir 
Thomas Stanlcy knight, dated frora Hiftelwatcr 26 April 
1562,/: 155. 

51. Lcttcr from thc fame, recommending Humfrcy Hiton to the 
archbiihop's fcrvicc, dated Lathome May 6, 1 564» p. i ^j. 

52* Lctter from vifcount Howard, rccommending Rogcr Crockctt 
his chaplain to the arcbbifliopj datcd Byndon i^Ofl. 1560, 

53. Lcttcr from thc fame, dcfiring that his fcrvant Andrcw Buc- 
lcr may havc a difpcnfation to hold the living of Brodwey in 
thc dioccfe of Briftol> for the maintcnancc of his fon at the 
univerfity» dated Byndon Apr. 8, 1562, /. 165« 

54* Lcttcr from the carl c^ Rutland on the dean and canofis of 
Chrift church rcfufing to admit his fbn into thcir coUcge, /. 1 66. 

^l. Lctter from the earl of SufiTeir^ defiring the archbi(bop to rc- 
commcnd Dr. Ruflic to thc queen for the deancry of York» 
dated 7 Feb. 1566, p^iji^ 

56. Lctter from the countcfs of SuflTcx rceommcnding a perfon to 
thc archbifliop's fervice» />• 173« 

57. Lctter from the earl of Huntingdon rccoittmcnding Chrifto- 
pher Johnfon to be teachcr at Wincheftcr collcgej datcd Afliby 
de la Souchc 15 July, 1560^ /. 179* 

5J8. Letter from the carl of Warwick» defu-mg the archbifliop that 
hc would order every minifter to buy the bifliop of Sali(bury'3 
defcnce of the apology» dated from the court May 3, p. 1^3. 

59. Letter from thc countcfs of Warwick» defiring that onc of her 
fervants might havc an abatcment of a ycarly &xm whicb the 
bifl>Dp had award^d he fliould payj dated from tbe court 25 
Jan. 1563, /.185. 

6q# Letter from lord AmbroTe Dadley^ definng. the ai^chbifliop to 

jgcant 144 CXIV. 

grant unto Thomas Frecman his chaplain a diipenfation to» 

hold two livings, Wcftminfter z April, 1560, p. 189» 
61 • Lcttcr from lord Rc^crt Dudky to the arehbifhop that thc 

qucen had fent him a ftagg which fhe killcd with hcr own 

hand, dated Wyndefore 3 Scpt. /• 19J. 
63, Lcttcr from thc carl of Lctceftcr, rccommcnding a perfon to bc 

prcfcntcd to a living in Bread-ftreet, dated from the court 20 

Jan, jf>. 195, 
63. Lettcr from thc fame, defiring the archbifhop to pi-ofecutc fome 
. pcrfons, who had ftript the church of Habcrftcdc in SufFolk of 

its lcad and tymber, datcd from the court 10 Dec. 1566, f. i^j. 
6 [^ Lctter from the fame, dcfirmg thc archbifhop to rcnew Mr. 

GrclTop of Oxford his liccnce of preaching, datcd Apr. i6,/. 199. 

65. Letter from the carl of Ormond, rcqucfting thc archbifhop's^ 
favour towards a poor excommunicatcd prieft, dated from the 
court 3 Nov. 1567, p. 207. 

66. Lettcr from the earl of Hertford, dcfiring the archbifhop to 
nominate his kinfman Edward Stanhope B. A. to a prebend in 
the church of Southwdl, dated from thc coiut 7 Jan, 1560, 
p. 209. 

67. Letter from the earl of Bedford, requcfiing a dlfpenfation for 
thc fon of Robcrt Fulford, a ftudent of Oxford, dated Exeter 
20 June, 1560, p. 215. 

68. Lettcr from the earl of Pcmbroke and lord Robert Dudley, 
deftring the archbifhop to confirm a leafe of the parfonage of 
Stawbridgc in Dorfctfhirc grantcd by thc incumbent to Mr. 
Awdely, dated Greenwich 16 May, ^.219. 

69. Lettcr from the countefs of Pembroke, dcfiring the archbifhop 
to grant a difpcnfation dc non promovendo in qinnquennium 
to Robcrt Weathrill, a minor and fcholar of New-coIIege Ox- 
ford, dated Baynard-caftle 7 Feb. 1560, ^.221. 

70. Lettcr from vifcount Mcmtague about fbme lands in Lambeth 
cl^med by the archbifhop, datedCowdrie i^Fcb. 1560,^. 227. 

71. Lctter from the fame, defiring the archbifhop to free Dr. 
Langdule from his bond to refide continually at or ne^ the CXm 145 

vifcounts, ddted from his hotife at Mamveiis 23 Sept. .1560» 
f. 229. 
7«. Lctter from lord Clynton, thanking the archbifliop for having 
granted a licence for the marriage of his daughter Frances with 
Gylys Bregis» dated Horfley 2 Feb. 1566, /-235. 

73. Letter from lady Clynton, requefting the archbifliop to grant 
a plurality to Mr. Holydaye vicar of Thaxted in Eflex, dated 
Hatfield 14 July, p. 237. 

74. Letter from lord William Ho ward about a fuit depending before 
the archbifliop conceming the marriage of his fervant John 
Lraian with a widow from whom the fervant of one Grefliam 
pretended to have received a prior promife *of marriage, in 
which fuit he was fupported by his mafler , dated 2 0£t /. 24 1 . 

75. Letter from thc (ame, defiring the archbifliop to grant unto 
Richard Elis his chaplain a difpenfation to hold the vicarage 
of Letherhed in Surrey with anoth^r living, dated Blechinglee 
20 Sept. 1571. 

76. Letter from iady Margaret Howard, recommending one Jones 
to the archbifliop, dated 6 July, 1566, p. 243. 

'j^j. Letter from ■ , claiming the ftewardfliip of the liberties 

of Canterbury, dated Earydge June 20, p. 245. 

78. Letter from lord Went^orth, defiring the archbifliop to haften 
the bifliop of Norwich's departure into his diocefc, that fome 
care might be taken to fupply the county of Suffolk with able 
minifters, dated Heggefden 17 May, 1560, /. 247. 

79. Letter from lord Ryche, recommending a perfon to the arch- 
bif^op for the living of South-church in Eflex, dated Roch- 
ford June 16, ^. 251. 

80. The archbifliop^s anfwer to lord > " ' ■■■■ letter that he would 
confult with his counfel on the foundation of his claim, dated 
Croydon 22 June, 1566, p. 253. 

8 1 . Letter from lord Strange, defu^ing the archbifliop to give the 

vica- i^h*«Ma*WHMMMMM^^MMMMMMMM*MMMMMltaMMHMMMWMi^V 8^>] Vii* fupra 77. 

T 146 CXIV. 

vicarage of Blackbom to William Hayworth, dated from thc 
court 8 Feb. 1561, p. 255. 

82. Letter from lady Strange, defiring diat Mr. Baker may be dif- 
charged of that part of his bond which confines him to the 
county of Middlefex, dated from th« court 1 2 Nov. 1 560, p. 257. 

S3. Letter from lord Strange and others, r^uefting the archbiftiop 
to admit to bail William Cottrel then d prifoner in the king^s 
bench by his order, dated from the court 19 May, 1566, p. 259. 

84. Letter from lord Morley, in bdialf of his chapiain, dated Oft. 
19, p. 267. 

85. Letter from the fame, to Dr. Parker when mafter of Corpus 
Chrifti CoUege Cambridge, rccommending a poor fcholar to bo 
admitted into that fociety, dated Markhall 28 July, p. 269. 

86. Letter from lord Cobham, requefting the archbilhop's favour 
tovvards his fervant James Broker, in a fuit then depending be- 
fore his grace, dated Cobham-Hall 12 Nov. 1565, p. 273. 

87. Letter from lady Cobham, requefting the archbi(hop's intereft 
with the queen to procure the living of Caftle-Brent in the 
diocefe of Bath for Sampfon Newton, dated from the court 1 1 
May, 1560, /.275. 

88. Letter from lord Cobham, returning the archbiftiop his war- 
rant for killing a ftag, dated Cobham 15 July 1565, p. 279, 

89. Letter from lord John Grey to the bifliop of London, dcliring 
his lordftiip*s intereft in obtdning a plurality for his chaplain 
with a poftfcript from the biftiop of London, recommending 
his fuit to the archbifliop, dated Pyrgoo 23 Jan. 1559, p. 283» 

90^ Letter from lady Mary Grey, thanking the archbiftiop for his 
friendfliip to her and hcr daughters, dated Pergo 4 Septi 1567, 
/.285. 

91. Letter from lord Mountjoy, in behalf of his fervant Simon 
Davies, dated Poolle 30 July, 1567, /.291. 

92. Letter from vifcount Howard, deiiring the archbiftiop to pro- 
teft his chaplain William Atherton, dated Byndon 4 July, 
1567, >>. 293. 

93- Letter from lord St. John, defiring the archbifliop to grant a 

dif- CXIV. ^47 

^fpcnfatlon for non-refidence to fir Wiiliam Tatham pjtrfqn of 
Afpley, dated from his houfe at Fewter-Iane 2 8 06t, 1 566, ^. 3 o i . 

94. Letter from lord Crumwell, defiring the archbifliop to grant a 
difpenfation to hi$ chaplain William Pulleyne to hold tlie liv- 
ing of Mondefley in Norfolk with another benefice, dated Lon- 
don 19 April, 1564, p. 303. 

95. Letter from lord Wyndefore, certifying that John Earle had 
refided at Croundale, hgd repeated by heait the epiftle to the 
Galatians, and had behaved himfelf honeftly and quietly, dated 

31 Jan. i5593^3<^7- 

96. Letter from lord Pagct, defiring the archbifliop to give thc 

living of Aic to John Hoopes miniflier of Itham in Kent, dated 
12 March, 156?, ^-311. 

97. Letter from Edmund de Guido, defiring the archbifliop to pro- 
te£l: the parfon of Kemesford, dated Bloundefden 27 April, 

1564. /-313- 

98. Letter from the archbifhop to the bifliop of Gloucefter in fa- 

vour of Humfrey Delamore the abovementioned incumbent of 
Kemesford, ^- 315. 

99. Letter from the (kme, tp Mr. Denry, ibid. 

100. Letter from the earl of Pembroke and lord Hundfdon, defir- 
ing the archbifliop to reinftate John Baker in the ofiice of 
proftor, dated Weflminflier 10 Feb. 1560, ^.317. 

10 1. Lettei* from lord Hund£don, defiring the archbifhop to grant 
a difpenfation to Thomas Frencham his cfaaplain, dated from 
the court 9 Nov. 1566, p. 319. 

J02. Letter from lord Buckehurft, thanking the archbifliop for a 
living he had granted at his recommendation, datod 22 May, 
1568, /.323. 

103. Letter from ^ i ' d" ! , defiring the archbifliop to grant a fcholar 
of Magdalen college Oxford a difpeniatixm to hold the liying 
of WeftcoteGlouceflierfliire,datiQdLondon loFeb. 15^67,/. 3 27. 

104. Letter from fir Robert Sidney, defiring the archljifliop to 
grant his fbn Fhilip Sidaey, a iicence to eat flefli \j} Jenty 
dated from Dm*ham-houfe 3 March» 1567, /.331. 

T a 105. Let- 143 cxiv; 

105. Lettcr from vifcount Wentworth, recommending a tenant who 
deiired a renewal of his leafc, dated London 3 Dec. 1561,/. 333. 

106. Letter from Robert Outlyn, defiring the archbifhop that no 
licence of marriage might be granted to ■■■ Meres and 
Alyce IlftcMi, becaufe the faid Alyce had already given a pro- 
mife of marriage to Thomas Olyver, dated Sergeant-Inne 2 
Nov. 1561, /). 339. 

107. Letter from fir James Dyer, requefting the archbifhop to 
grant his chapiain John Allgood a difpenfation to hold two 
livings, dated Sergeant-Inne 26 Nov. 1565, /. 341. 

ic8. L^tter from John Southcot, certifying that fir John Wilcock 
ftipendary prieft at Bradweli in Eflex, had formerly received 
priefts orders from the prior of Bodmyn in Comewall, dated 
London Jan. 10, p. 343. 

109. Letter from lady Cecilia, deliring that Simon Bowier, one of 
her gentlcmen might have tlie next advowfon of the vicarage 
of Blackbourne in Lancaftiire, f. 347. 

iio. Letter from the fame, deiiring the archbifhop to ufe his in« 
tereft with the queen, to procure the living of Abchurch for 
her chaplain 7^1^^ Williams, dated from Arundell-houie 8 
Feb. 1565, /. 349. 

III. Letter from Richard Souffoik, defiring the archbifhop to grant 
a licence for preaching to Aiexander Key M. A. fellow of 
John's college Cambridge, dated 29 Aug. 1568, ^.351. 

i 12. Letter from lady Grey and lady Cobham recommending Peter 
Jones to the archbifhop's fervice, dated from the court 30 
Oa. 1561, /.353. 

513» Letter from lady StafFord, in favour of Mr. Pigott gentleman 
ufher to the queen, who had been fued in the archbifhop's 
court, dated from the court 10 June, 1567, /. 355. 

1 14. Letter from the fame, defiring her mother's chaplain may have 
the living of Wiflan-flowe, dated from the court 2 July, 1 567, 

^357- 

115. Letter from B. Skewit to Mrs.Parker^ dated from the court 

May 30, ^.361. 

116. Let- CXIV. 149 

1 16. Letter from lady Strange, defiring the archbifhop to grant a 
difpenfation for non-refidencc to fir John Sherboume precep- 
tor to her children, p. 367. 

117. Letter from lady Audely, recommending a perfon to be pro- 
moted to the archdeaconry of Durham, dated Weftminfter 
23 Apr. 1560, ^.371. 

118. Letter from Catherine Afleby, recommending doftor Ingra- 
ham to the archbifliop, dated from the court 8 May, 1562» 

A 373- 

119. Letter from the countefs of Surrey, in favour of her fervant 

Gregory Biles, profecuted in the archbifliop's court, dated 
from Earlfome 7 Nov. 1561, /. 379. 

1 20. Letter from Elizabeth Golding, recommending Reynold Scott 
to the archbifliop's fervice, dated Wye 18 July, 1566, ^.383. 

121. Letter from Cuth. Tangley» acquainting the archbifliop that 
the Engiifli forces were arrived at New-haven, and that thc 
pnnce of Conde had taken the field to raife the fiege of Rouen» 
dated from New-haven 8 Oft. 1562, p. 385. 

122. Fragmentum cujufdam tra£tatus theologici, propria manu 
Gulidmi Warham quondam archiepiicopi Cantuar. exara- 
tum, f. 387. 

123. Letter from Thirleby bifliop of Weflminft:er to Dr. Parker» 
acquainting him that he is appointed to preach before the 
king, dated Weftminfter 4 Mar. 1548, p. 389. 

124. Letter from archbifliop Cranmer on the fame fubjefl:, dated 
Lambeth 12 Fcb. 1550, /. 391. 

125. Letter from Henry VIIL to the dean of Stoke, ccwnmanding 
him to fumifli fome foldiers for the French war^ dated Weft- 
minfter 25 May, anno regni 36. 

126. Letter from queen Catherine [Parr] to the fame» defiring 
them to grant a leafe of their farm at Chipley to Edward 
Waldegrave, dated Weftminfter 24 Mar. 26 Hen. VIIL 

127. Letter from Davies bifliop of St. David's concerning the timc 
in which Sulgenus lived: dated Abergwylly 16 Feb. 1567. 

128* Memorabilia quaedam de hiftoria Walliae, tempore Wilhelmi 

Con- I50 CXIV. 

Conqucftoris ct Willclmi Rufi, ubi mcntio fit Sulgeni epif- 
copi Mcnevenfis ct Rickmark cognominati fapientis fiiii ejus. 

1 29. Letter from Thomas Cromwell vice-gerent to Mr. Parker dean 
of Stoke, appointing him to preach at St. Paul^s-crpfs, /.393. 

130. Letter from archbifhop Cranmcr to the famc. appointing him 
to preach before the king, dated Lambeth 17 Feb. 1 548, p. 395. 

13 1. The namcs and hands of thc mcmbers of convocation that 
wcrc for or againft pricfts marriage, 1548, OngsnaL /.398. 

132. The opinion of J. Redmayn in favour of their marriagc, p. 400» 

133. Letter from Ridley biftiop of London to Dr. Parkcr, appoint- 
ing him to preach at St. PauFs-crofs, dated 29 July, /.401. 

134. Epiftola loannis Chceke ad M. Parker, in qua eum orat ut D. 
Billum paupcrem fcholarem reginae commendet, p. 405. 

135. Letter from Mylcs Coverdalc formcrly bifhop of Exeter, rc- 
quefting the archbi(hop's intereft with thc quecn for the re- 
mittance of his firft-fruits for the living of St. Magnus, dated 
London 29 Jan. /. 409. 

136. Letter from the archbiftiop of Canterbury and the biftiops of 
Worcefter, Weftminfter and Chicheftjcr to the dean and chap- 
ter of Stokc, dcfiring them to grant the reverfion of a farm 
called Chipley to the bearer, dated Lambcliithc Dec. i , /• 4 1 1 . 

137. Lctter from Gilbert Bourne, promifing to appear according 
to fummons beforc the archbiftiop, dated fiarton ult. Maii, 
1566, /.413. 

138. Epifcopi ex acadcmia Cantabrigienfi ab anno 1500, ufque ad 
annum, 1570, /.414. 

139. Catalogus omnium epifcoporum Angliae 1561, in quo notatur 
uniu£-cu]ufvis academia, diocefis, nomen, gradus, ordo, patria, 
aetas et dies confecrationis ; item et valor unius-cujufvis epif- 
copatus, ^.416. 

140. CanccUarii univcrfitatis Cantabrigias ab 1495 ad 1558,^.418. 

141. Promife madc by Young biftiop of St. David's, not to confirm 

any «■i 131.] Ftde CXm. 19. CXXI. 6. 
132.] Ffde CXIII. 20. CXXI. 6. CXIV. 151 

any grants he has made or fliall hereafter make as bifhop, 
under pretence or by virtue of the chaunterftiip which he 
holds in commendam, dated Mar 22, 1559, p. 419. 

142. Letter from Young archbifhop of York, to the archbifhop of 
Canterbury, dated 26 Dec. 1566, />. 421. 

143. Letter from Barnes bifhop of Carlifle, defiring the ardibifliop 
to admit his kinfman Edward Brackinbury a notary public, 
dated Rofe-caftle 14 May, 1572. 

144. The archbifliop*s anfwer, giving his reafons for not comply- 
ing with his requeft, dated Lambeth May 22, 

145. Letter from Young biftiop of St. David's, on his Intended 
tranflation to York, dated Aburgwyly 22 Nov. 1560,^.423. 

146. Letter from the archbifliop of Armagh, requcfting his grace 
of Canterburies afliftance in removing the archbiftiop of Dub- 
lin, dated Cambridge 17 Sept. p. 425. 

147. Letter from the archbifliiop of Dublin and the bifliop of 
Meath, defiring that the dean of Trinity Dublin might have 
a (Hfpenfation to hold two benefices, dated Dublin 27 06t» 
1567. /.427. 

148. Letter from Grindall bifliop of London, defiring the arch- 
biftiop to grant a licence to preach to Bartliolomew Miles of 
Gloucefterftiire, dated London 26 Jan. 1568, p. 433. 

149. Letter from Horn biftiop of Winchefter, on his coming up to 
preach at couit, dated Farnham 13 Mar. 1565, p, 43}. 

150. Letter from the fame, that he had fent the aixhbifliop a buck, 
dated Famham 13 Aug. p. 437. 

151. Epiftola loannis Punneti ad reginam data Cantab. 5 kal. Dec. 
in qua fummis laudibus eam exornat, maximafque agit gratias 
pro liberalitate ejus eiga fe, p. 439. 

152. Letter from Cox bifliop of Ely, that he intends coming up to 
court, dated Downham 12 Feb. 1564, /.441. 

153. Letter from Downhara bifliop of Chefter, recoramendinc fir 
John Larkine prieft for a vicarage in the archbiftiop*s gift, 
dated 10 Aug. p. 445. 

1 54. Letter from Scory biftiop bf Hereford,. that he had fent the 

arch- 1^2 CXIV. 

archbifhop three Saxon MSS. found in the church of Here* 
ford, dated Mar. 3, p. 447. 

155. Letter from Sands bi(hop of Worcefter^ that he had fent the 
archbifhop the book with his corre6iions and notes, and ad- 
vifes him to have the whole bible carefully examined and 
corre£ted before it goes to the prefs ; — he blames the for- 
mer tranflators for having foUowed Munfter too much, dated 
Worccfter 6 Feb. 1565, /.453. 

156. Letter from the fame, on the chapter of Canterbury having 
confirmed a grant of the archbi(hop*s in his favour» dated 
Worcefter Dec. 26, 1567, p. 455. 

X S7* Letter from , defiring the archbiftiop to haften the 

publication of the new tranflation of the bible, ibid. 

158. Letter from Curleis bifliop of Chichefter, deflring that his 
chancellor Dr. Woorley might be admitted into the com- 
mons, dated Aldingebom i6Apr. 1572, ^.457. 

1 59» Letter from Jewell bifliop of Sarum, that he had fent j^. 6s. 81/. 
to the poor exiles ; «— that all things were quiet in his dio^ 
cefe ; ^ he defires his Latin apology may not be reprinted 
tili it has been revifed,-dated Salifl>ury 3 May, 1568, f. 459. 

160. Letter from the fame, that he had delayed admitting Dr. 
Humfrey prelident of Magdalen college Oxford, to a living 
of which he had the prefentation on account of his non-con- 
formity in apparel, tiU he fliould receive the archbifliop's 
dire6tions ; and that feverai went from church to church in 
his diocefe, preaching as if they were apoftles, under coulour 
of his graces licence, dated Sarifl)ury 22 Dec. 1565, ^.461. 

161« Letter from the fame, complaining that Lancafter archbifliop 
ele£l of Armagh had ordained feveral ; and defiring that his 
apology might not be reprinted till the typographical errors 
of the laft edition were corredted, dated Sarifburie 26 April» 

1568, ^.463- 
462. Letter from Gueft biftiop of Rochefter, that he had fent thc 
archbifliop the part of the new tranflation of the bible which 

had been afligned him» f. 465« 

i63« Let- CXIV. 1^3 

163. Letter from Barkley bilhop of Bath aiid Wells, concerning a 
procefs commenced againft fome in his diocefe, dated WcUs 
29 , 1560, /^.467. 

164. Letter from the fame, defiring the archbifhop to recommend 
Mr. James Proftor of Salifbury to the queen for the deanery 
of Chichefter, dated 24 Nov. 1566, p. 469. 

165. Letter from Alley bifhop ele6l of Exeter, defiring to be con- 
fecrated on the funday foUovsring, dated London 11 July, 
1560, p.^71. 

166. Letter from the fame, complaining of the ufage he and his 
chancellor had received from one Argentine, and defiring to 
have a living given him in commendam, dated Exeter 22 
Nov. 1561, ^.473. 

167. Letter from Bentham bifliop of Coventry and Litchfield, 
complaining of a procefs iffued out againft him in the arch- 
bi(hop's court for having fequeftered the vicarage of Wall- 
fall in StafFordfhire, dated Ecclefhali-caftle i 061. 1 568, p. 475. 

168. Letter from Dr. Parkhurft, excufing his not coming up to 
court on account of his iUnefs, dated Bifhop's-clere 1 2 Apr. 
1560, />. 477. 

169. Letter from Parkhurft bifhop of Norwich; — he fends the 
archbifhop the copy of a letter. from fir John Southweli to 
Dr. Yonge, which had given him uneafinefs, dated 10 Dec. 
1560, p. 480. 

170. Letter from the fame, about a church to be afTigned to the 
ftrangers at Norwich, dated 28 Dec. 1565. 

171. Letter from Scambler bifhop of Peterborough, defiring that 
a caufe of defamation depending in the archbifhop's court 
between William Humfrey and Edward Shewfmith parfon 
of Barton-fegrave might be remitted to him ; and complain- 
ing that two minifters in his diocefe had been put in thc 
ftocks by their parifhioners, dated Peterborough 29 Sept. 

1567» /-483- 

172. Letter from Parkhurft bifhop of Norwich, defiring that ab- 

folution may bc granted to Thomas Bateman and Cornelius 

U Van- I ^ CXI V, 

Vanderftad, two of thc ftrangers that had becn excommuni- 
cated at Sandwich ; and acquainting the archbiihop that he 
had received the part of the bible ailigned him to tranflate, 
dated Norwich 19 Dec. 1565, p. 485. 

173. Letter from Davies bifliop of St. David^s, that he had received 
the part of the bible afligned him to tranflate ; and on the 
controverfy about the patronagc of Llandewibrefy, dated 
Abergwyily 24 Apr, 1566, /. 489. 

174. Letter from William Salifl)ury, about decyphering an old MS. 
with an extraft conceming the marriage of pricfts, and re- 
marks on other cuflxrais of antiquity, dated 19 May, 1565, 
/.491. 

175. Letter from Davies bifliop of St. David^sj — he acquaints 
the archbiftiop that he had received the portion of the bibie 
afligned him to tranflate ; — that the MSS. of his diocefe had 
been fent two years ago to the fecretary, in one of which, an 
old chronicle, was this remarkable relation, that after the con- 
queft of England by the Saxons, whenever they, and the Bri- 
tons met together to treat of peace, as long as the former 
continued pagans, the Britons would eat and drink with 
them : but that after that they had been converted by faint 
Auftin, the Britons refufed any longer to do it, accufing them 
of having corrupted the chriftian religion with fuperftition, 
images and idolatry. — In the latter part of this letter he 
gives the archbifliop a circumftantial account of the fuit 
about the advowfon of Llandwebrefy, dated 19 March, 1565, 

A493- 
X76. Tlie archbifliop's anfwer, dated Lambeth 23 March, 1565, 

^495- 
j 77. Letter from Robinfon bifliop of Bangor, defiring the arch- 

biftiop to confirm a leafe he had granted of the parfonage of 
Witney, dated Bangor 12 June, 1567, p. 499. 
^ 178. Letter from Merick bifliop of Bangor, that he had fent the 
archbifliop a book with the names, &c. of every beneficed per- 
fon within his diocefe, dated Bangor 7 May, 1 561, ^. 501. 

179. Let- CXIV, t55 

179. Letter fiom Robm£m bifliop of Baiigor, ihtt he liad fent the 
arckbiihop a ccfpy xtf part of Eaimerus' iuftory, and hoped 
ihortiy to have the remainlng part tranfcrifoed for him : he 
alfo aoquaints hae gracethat tfaere are no faithfQl monuments 
of antiqurty to be found in Wales, and defires idm to recom^ 
mend the fon of Mr. Fletcher his ppincjpal regifter to All- 
SouFs coUege Oxford, dated Bangor yO&. 1567, f. 503. 

iBo. Letter fron R.Cheoey to Mr.fecretary CeciU; ~he defires 
that more preachers niight he 4ent abroad, and complains of 
the<jueen's takers [purveyors] who had feized a quarter of his 
wheat ; and gives an account of a difpute about the pronun- 
ciatian of Gvtdkj concerniflg lAfhich he tells a pleaiant ftory, 
dated Halford in Warwickftiire Apr. 16, 1561, p. 50,5. 

a 81 . Lettei- from feci>etary Cjedill, rocommending Dr. Cheney to the 
archbifhop, /. 506. 

liB^. Letter from Cheney biftiop of Gloucefter, cecommending the 
fon of iir |Gfhn Bafkerville, dated iGloucefter 3 Fdb. p. 506. 

1S3 . What rents profits and commodities «very bifliop of Gioucefter 
have received, p. 507. 

184. A writing ftgned by Kitchin biftiop of LandafF, in whidi he 
promifes to maintain the eftaMiftied religion, and to tender 
1Jiex>ath of fupremacy to all peribns receiving office ecclefiafti- 
cal or ten^ral within his diocde, whidh oath the queen had 
allowed hira longer time to confider c^f, before he ftiould be 
required to take it, dated 18 July, i Elizabethae, p. 509. 

185. Letter from Curwin biftiop of Oxford, thanking the arch- 
biftK>p for giving up his option, dated Bainton 22 Nov. 1567, 
/.511. 

186. Letter from Jones bifliop of LandafF, requefting that he may 
be permitted to appear by proxy in convocation and parlia- 
ment, dated Matharne 20 Sept. 1 566, /.513. 

187. Letter from Davies bifliop of St. Afaph, excuiing his not 
coming to town dbout his tranflation on account of his bad 
health, dated Wryxham 18 Apr. 1561, />. 515. 

jU8. .Letter from T. Davies bifliop of St. Afaph's, defiring to have 

U 2 a 156 CXIV. 

a difpenfation to hold the reftories of Efton and Cromc in 
commendam, dated St. Afaph's ult. Aug. 1566, /.517. 

189. Letter from Pilkington biftiop of Durham, recommending 

George Hargreves and Wight of St. John's, as propcr 

perfons eithcr of them to have the vicarage of Rachcdale, and 
complaining of many things in the diocefe which wanted 
reformation, /.519- 

1 90. Lcttcr from thc fame, recommending a perfon to the arch- 
bifhop, dated Awklam 23 Aug. 1563, ibid. 

191. Letter from Downham biftiop-eleft of Cheftcr, defiring the 
archbi(hop to grant his chaplain William Pafcho a difpenfa- 
tlon to hold two livings, datcd from the court 2 May, 1561, 

192. Letter from the fame, defiring thc archbifhop to grant a dif- 
penfation to Ralf Vincent to hold thc rcflory of Smeton, 
tho' not in orders, dated Chefter 26 March, 1565, p. 525. 

193. Lctter from Beft bifliop of Carlifle, defiring the archbifhop to 
renew his difpenfation for holding Rumald church in com- 
mendam, dated Apr. 9, 1567, p. 527. 

194. Letter from Grindall bifliop of London, dcfiring thc arch- 
bifliop to grant a licencc for non-refidencc to Thomas Walker 
parfon of Shadwell in EfTcx, datcd London 23 Fcb. 1 567,/^. 529. 

195. Letter from the fame, requefting the fame favour for John 
Woolton, datcd London 2 July, 1568, p. 530. 

196. Difpcnfatio conccfla W. Martin ad tencnd. reftoriam de Shil- 
brooke in dioccfi Exon. per quinquennium i Dcc. 1564, /.531. 

197. Difpenfatio concefla Thomae Williams notho ad bcneficia 
ecclefiaftica dc Lan Edy et Llan Lowghin retinenda vel quaevis 
alia accipienda 21 Sept. 1561, p. 533. 

J98. Litcr» loannis Foxii, ut concedatur ei quadragefimaU« vef- 
cendi licentia, data Londini 7 Fcb. ^.537. 

199. Letter from Mr. fecretary Cecill, that it is her majefties plea- 
fure, that the archbifliop fliould grant a difpenfation to thc 
fcholars of Winchefter touching the obfervation of Wednet 
day as a fifli-day, datcd Wcftminfter Mar. 14, 1564, p. 547. 

200. Talis CXIV. 157 

200. 'Talis difpeniatk) conceiTa academisB Cantab. p. 549. 

20 1. Confirmatio ejufdem per reginam, p. 550. 

202. Literss academiae, in quibus gratias agunt academici pro difV 
penfatione fibi concefla, datae n kal. Dec. 1564, p. 552. 

203. Letter from Downham bifhop of Chefter, recommending thc ' 
fon of fir Thomas Gerrard of Lancafhire to the archbilhop 
for a difpenfation to hold a living, dated Chefter 4 0£t. 1567, 

/•553- 

204. Letter from Alley bifhop of Exeter, defiring the archbifhop to 

grant a like difpenfation for four years to William Germyn a 
fcholar of Oxford^ dated Exeter 9 Apr. 1567, p. 554. 

205. Letter from Pai'khurft bifhop of Norwich that he had receiv- 
ed the archbifhop's commiffion to proceed upon the articles 
exhibited by the parfon of Heningham and his parifhioners 5 
— that feveral perfons in his diocefe who had taken difpenfa- 
tions from the faculties for orders had altered the words non 
Juffraganei to vel fuffraganei particularly one Simpfon of Nor- 

wich 5 — * that Treder late vicar of Wefenham wanted to re- 
fume a benefice which he had refigned by proxy, and which 
he [the bifhop] had conferred on Kinderiley of Norwich^ he 
therefore prays that the proxy then in the haiids of an ofRcer 
of the arches may be fent down to him : dated Norwich 29 

Jan. 1568, p. SSS' 

206. Difpenfatio conceffa Gilberto Barkely epifcopo Bathon. et Wel- 
len.ad tenend.beneficium ecclefiafticum in commendam,/. 557. 

207. Certificatio medici quod loannis Martin propter infirmam 
fuam valetudinem pifcibus vefci non poflit, p. 560. 

208. Difpenfatio concefFa Wilielmo Simpfon ad facros ordines fuf- 
cipiend. ^.561. 

209. Letter from Mr. John Spottifwood fuperintendant of the 
Lowthean, Mr. John Knox and Mr. John Craig minifters of 
Edinburgh to the archbifhops of Canterbury and York, de- 
firing them to publifh a citation in their refpeflive provinces 
for Anne Gordane to appear before the feflion of Edinburgh, 
dated Edinburgh Feb. lo, 1563, p. 567. 

210. A51 15» CXIV. 

210. A6t cf tke gertcral affombly of tht kirk oF Stothind to the 
fame purpofe^ dated ipDec. 1563, p 569. 

211. Letter from thc archHfliop to Mr.fecrctary CeciH, dcfiring 
his advice as to what regard fhoiftd be paid to thc above re- 
qneft of the general affembly, dated Apr. 14, p. 571. 

212. Letter from fecrctary CeciH, that he had fent thc airhbifliop 
a form of prayer drawn up by thc bifhop df London, and 
that orders had been difpatched to the earl of Warwick to 
furrcnder Ncw-Haven, p. 575. 

213. Letter from the fame, Tccommcnding fir Hcnry Loe to the 
archbiihop, datcd Wyndibr 24 Sept. 1569, p. 577. 

214. Letter irom fir Wiliiam Pctrcs, that he had fent thc qiiecn's 
commiffion direfted to the archbiftiop and others, to draw up 
ftatutes for Chrift-Church Oxford, dated Grcenwidi 6 June, 

^566, p^ 579. 

215. Lettcr from Dr. N. Wootton, Tccommending Mr. Anthony 
Rufh to be fchool-mafter at Canterbury, dated Cant. uLt. 
June 1561, p. 581. 

216. *nic archbr{hop's anfwcr, ^.5^3. 

217. Lctter from ftr William Petres, that he had femt the arch- 
bifhop a letter and aiticles received fi*om Germany, which 
her majefty defires him to confider, dated Greenwich 14 July, 
1560,^.587. 

218. Letter from Mr. fecretary Cecill, thanking the archbifhop for 
his advice concernrng the appeafing the controverfy about 
Chrift's defcent into hell, and exprefling his concem at a 
commiffion the queen was minded to put forth to enquire 
into the waftc of the clergy thro' the whole realm, dated 
Weftminfter 12 Sept. 1567, p. 589. 

219. From G. Rogers, defiring the archbiftiop to grant a dilpenfa- 
tion to John Deker to hold a prebende : dated from the court 
i^Dcc. 1559, /.593- 

220. From Thomas Parry, defiring that William Forde may have 
the parfonage of Cleve in the county of Gloucefter, dated 

from tlie court 26 Aug. 1559, p. 595. 

221. Let- CXIV. 159 

221* Lettcr from fir John MafoQ, defiring that the ftudents of 
New-CoUcge may be treated with lenity in hopes of their 
future conformity, datcd May 12, 1562, p. 597. 

222, Lctter from ■ ■ , defiring that Dr. Baxtervyle may be 
reieafed from his imprifonmcnt on his promife of conformity, 
datcd Nov. 20, 1562, p. 599. 

223. Letter from the archbifhop to the lord-keeper in favor of Dr. 
Baxtervyle, /.601. 

224» Letterfrom fir F. Knollys, defiring the archbifliop to perfuade 
Edward Chamber to fiibfcribe, and wifhing the archbifhop 
fuccefs in his good enterprizc againft the cnormities ftill re- 
tained in the qucen's clofct \probably the ufe of tbe cructfixy\ 
dated from tbe court 13 061. 1559, p> 609. 

225. Letter from Abraham Cave, dcfiiing the archbifliop to call 
bcfore the high commiflion court John Marihall and Mary 
wife of John Kempe for living together in adultery : dated 
from the Savoye 1 8 Feb. 1 567, p.6ii. 

226. Letter from Jamcs Boleyn, defiring the archbifliop to grant 
fir Robert Payne parfdn of Salington in Norfolk a difpenfa- 
tion for non-refidcncc and for holding two benefices, dated 
Apr. 27, p.bij. 

227. Lettcr from Edward Warner, defiring that Chriftopher 
Southes might be admitted by proxy to the prebend of Of- 
goodby in the church of Lincoln; dated from the tower of 
London 22 July, 1560, p.6ig. 

228. Lctter from Robeit Tyrwhyt and N. Throkmorton in favor 
of Thomas Darbic; dated London 28 Sept. 1569, p.621. 

229. Lctter from Henry Radclyfi^, defiring the archbifhop to grant 
Edward Crofte a fcholar of Cambridge a difpenfation to hold 
a benefice for feven years ; dated from the court 8 July, 1568^ 
^.623. 

230. Lctter from fir George Howard, recommending Mr. Heard 
vicar of Greenwich to the archbifliop : dated from the court 
II 06t. 1563, p. 625. 

23 1 . The archbifliop*s anfwer, iiid. 

232. Let^»» i6o CXIV. 

232. Letter from fir Thomas Grefham, dcfiring the archbilhop to 
inftitute the bearer to the living of Great Maflingham in 
Norfolk; dated London 25 May, 1567, p. bzy. 

233. Letter from fir William Butts to Dr. Parker (when mafter 
of C.C.C. C.) recommending two young perfons and their 
tutor to him: dated from the court i^May, 37 Hen. VIIL 
/•637. 

234. Letter from fir WilUam Butts, fon to thc foirmer, defiring the 
archbifhop to maintain Marmaduke Wood in thc pofleflion 
of the living of Wiflingfet in Norfolk, againft one Watefone, 
who was already pofleflTed of the livings of North Walfliam 
and Erpingham, and who wanted to obtain it from the arch- 
biftiop; dated Thornage ult. Jan. 1567, p. 639. 

235. Letter from Dr. J. Smith, defiring that Triftam SwadcU 
might have leave to return to Cambridge : dated Monthall 
Feb. 5, />. 641. 

236. Letter from Edmund Whyndham and others, defiring the 
archbifliop to grant unto John Toundfliend a difpenfation to 
hold the living of Eaft well in SufFolk for a longer time, with- 
out taking priefts orders : dated 6 Aug. 1 567, f. 645. 

237. Letter from R. Hopton and others, defiring that one Mafter 
Lawrens may have his licence reftored to him, as he was the 
only preacher between Blyburgh and Ipfwich, dated 27 061. 
1 567, p. 647. 

238. Letter from J. Bourne, dcfiring the archbifliop to give credit 
to the bearer Mr. Allen, in what he fliould relate of fome 
things that required reformation s dated from the caftle of 
the Holte 10 Feb. 1562, p. 655. 

239. Letter from Thomas Wrothe, recommending Mr. Bewlie par- 
fon of Racheford a fuitor for the living of South-church, 
dated Ratcheford 16 July, 1562, p. 657. 

240. Letter from Warham Sentleger, that he had remitted tbe 
archbifliop thirty pounds : dated Leeds 13 Apr. 1560,^.661. 

241. The archbiftiop's anfwer, p. 662. 

242. Epiftola Gualteri Haddon, data pridie non. Julii, 1 564, p^ 663. 

243. Let- CXIV. i6r 

243. Lctter from Hcnry , defiring to faave a licence to cat 
flclh, datcd Shcrland the 17 Feb. 1563, p. 665. 

244. Lctter from T. Joflelyn, he thanks the archbi(hop for his 
kindncfs towards his fon John Joiiclyn, and defires his ac- 
ceptance of a doe and two cygnets: dated Newhail-JoflTelyn 
2 1 Nov. 1 560, p. 669. 

245. Letter from G. Somerfet, recommcnding a fervant to the arch- 
biihop^ dated BadmondisfFekic in Suffblk Fcb. 8, 1559» ^ 671. 

246. Letter from Henry Doyley, thanking the archbifhop for 
granting his fon leave to vifit him : dated Pondhall 1 2 Mar. 
1560, f. 675. 

247. Letter from Thomas Kcmpe, defiring the archbifliop to grant 
his licence for the marriage of his daughter with Thomas 
Shtirleye, dated Olente in Kcnt Feb. 8, 1 560, /. 677, 

248. Letter from Hcnry Cryfpe, defiring to have a ieafe of Chcflett- 
park> dated Thanet Jan. 30, p. 679. 

249. Epiftola Gualteri Haddon, data Brugis 3 kal. Apr. 1 565, de 
victoria in Turcas, p. 685. 

250. Letter from Thomas Sekford that it was the qucen*s pleafure 
that the widow of Allen her late chaplain and minifter of 
ClyfFc ihould have xx marks yearly out of that benefice: 
dated from the court, p. 689. 

251. Letter from thc fame, defiring that Mr. Wcndye archdeaton 
of SufFolk might have a prebend of Norwich, dated from thc 
•court June 21, 1561, /. 691. 

252. . Epiftola lo. Mann, data Madrid 4 Nov. 1566, quod impetra- 
verat immunitatem religionis et fecuritatem ab omnibus mo- 
leftiis fed fibi foli; famulis fuis negabatur, p. 695. 

253. Letter from Richard Mafters, defiring that his brother who 
did not conform in apparel might be fufFered for a fliort 
timc: dated Greenwich 8 June, 1566, p.joi. 

254. Lctter from ■ on a matrimonial caufe, dated from the 
court May 8^ /. 703. 

255. Letter from Richard Mafters, recommending a perfon from 
the carl of Leicefter 5 dated Hampton-court Nov. i, p. 707. 

X 256. Let- i62 CXIV. 

256. Letter from G. Gerrerd, defiring the archbifhop to proteft 

Latham fellow of Mcrton-College Oxford, who was in 

danger of lofing his fellowftiipi dated 29 Dec. 1567, p.yii. 

257. Letter from the fame, defiring the archbifiiop to difpenfe 
with the decree that he had made, that three of the feniors 
of Merton-CoUege fliould be priefts 1 dated London 2 1 June» 
1568, /.713. 

258. The archbiftiop*s anfwer to the laft letter, in which hc ex- 
prefl!es his furprize that out of twenty fellows of Merton- 
College there (hould not three be found difpofed to enter into 
orders, and declares that he cannot in confcience rccall his 
decree : . dated Croydon June 21, ^.715. 

259. The archbifliop's anfwer to Gerrerd's formcr letter, that the 
fellows of Merton accufed Latham of many heinous crimes : 

' ult. Dec. ^. 717* 

260. Letter from F. AUen endofing letters fix>m the council, 
dated Havering 15 July, 1568, p.yzi. 

261. Lctter from John Tamworth, recommending William King 
M. A. of Cambridge to the archbiftiop's fervice: dated:from 
the court ^^May; with anote written by the archbiftiop 
that he had reccived him as hischaplain 21 Jutie, 1565,^.723. 

262. Letter from the fame, defiring that his kinfman [Ralph Lever] 
may have thc archdeaconry of Northumberland, ibid. 

263. Letter from T. Hcneage, defiring the archbifliop's intereft to 
procure a leafe from AU-Sours College Oxford for the widow 
Forfter; dated from the court 11 May, 1568, /. 725. 

264. Lettcr from the fame, that Mrs. Fofter had not yet been able 
to procure the leafe, chiefly thro' the oppofition of the war- 
dcn } dated from the court 30 May, 1568, p. yiy. 

265. Two lctters from the archbiftiop, one to the fociety, dated 
Croydon June 1 1, 1568, the other to the warden, dated Lam<- 
beth May 12, in recommendation of Mrs. Forfter*s fuit, p. 
729.731. 

266. Letter from Richard Goodrkk, petitioning that a difpcnfa- 
tion may be granted to the fon of the widow Sparkes to hold 

an CXIV. 163 

an< ecclefiaftical hexnt&coy dated Stolmmere Jaly 29, 1560» 

^733- 

267. Letter from the fame, recommending a perfQn for orders : 

dated White-friers London Mar* 30, 1559, p^ 735. 

268. Letter from Thomas Wotton, congratulating the archbifliop 
upon his promotion, and deiiring to be appointed his high 
fti^ward: dated Bofton-Malherbe 30 July, 1559^ f. 741* 

269. Letter from WilUam Crowmere, recommending Mr. Simon 
Clerke to be one of the preachers.of Chrift^Church Canter- 
bury, dated Tunftalle 27 July, 1 560, p. 743. 

270. Letter from John Tufton and Thonjas Wotton, recommend- 
ing Edward Peckham fchool-mafljer at Egerton for holy 
orders, dated ^May, 1565, 

271. Lctter from W. Cotton,. excufing: his not having waited on 
the archbiihop on account of his ficknefs, and promifing the 
payment of the mooey he owed him : datcd Panfyde July 15, 

272'. Letter from Thomas Eyles, mayor of Canterbury and others, 

about the examination of a perfon, p. 753. 
273. Letter from — Coleby, on the matrimonlal caufe between 

Mr. Fry and his wife, p. 7$^. 
174. Letter from Thomas Scptt, that he had fent Chriftophcr War- 

rener the late anchorite to the archbiihop ; dated Scott's-HaIl 

Aug. 4, p. 757. 

275. Letter from William Cryfpe, that he had fent the archbifliop 
a dozen and half of guUes from the lord-warden, dated 15 
June, 1565, p. 759. 

276. Letter from John Agmondifliam, defiring that William Ather- 
ton may be permitted to keep his living of Corfe, as he was 
ready to refign that of Eaftherfley to hira [Jobn Agmondi- 
fliiam] according to thc archbifliop's decree, dated London 
28.May, 1565, p.ybi. 

277. Letter from Richard Pate, defiring the archbifliop*s intereft 
to procure from the queen the prefentation to the parfonage 
of Bewfter in Gloucefterfliire for his kinfman Thomas Pyrrye, 

X 2 the i64 CXIV^ 

the prefent incumbent Mr. Jcnyns being willing to rcfign, 
dated Lambhuth 14 May, 1562, /. 765. 

278. Letter from Roger Mantwood, defiring the archbifhop to give 
a living to Nicbolas Coner: dated Gravefend Jan. 4, p. 767* 

279. The archbifhop's anfwer, declining to comply with his rc- 
qucft, p*7(>9* 

280. Letter from Robert Doyley, vindicating himfelf from the ac- 
cufation of having taken away the lead of the chancet at 
Iflip: dated Iflip 23 Sept. /.771. 

28 1. Letter from Thomas Houghtan, defiring the archbi(hop*s ac- 
ceptance of a doc; dated Dec. 7, 1567, p. jy^. 

282. Letter fcom John Goldwell, about tranfcribing a book, dated 
Goldwell 3 June, 1568, p. 779. 

283. Letter from John Southwell, defiring the archbiftiop toex- 
^ cufe his appearing before him to give account of the tSt^s of 

Mr. Tolycs his teftator on the 23 of that month, as he was 
the fame day to attend the queen*s efchetor at Bury : dated 
Ipfwich Sept. 16, 1560, p. 785. 

284. Epiftola Gulielmi Swerderi, in qua fe excufat quod archie- 
pifcopum nondum adiiflet, p. 787. 

285. Letter from Symeon Styward, defiring the archbifliop to givc 
the living of little Barton in Suffolk to his kinfman, which 
he [Styward] bad promifed him, thinking he had purchafed 
the patronage with the manor, tho* he had fince found the 
next prefentation was in the archbifliop, dated Lakynfield 
June 20, p. 789. 

286. Letter from Boxall, thanking the archbifliop fbr his kindnefs 
to him when confined in his houfe, and for the leavc hc had 
obtained of removing to Bromleigh : dated Bromleigh July 

^hP'792' . [ 

287. Lettef from fecretary Cccill and Thomas Parry, fignifying to 

the archbifliop thc queen*s pleafure, that he fliould tcnder the 
oath to Dr. Boxall, and deprivc him if he refufed taking it : 
dated from the court Nov. 2, 1559, p. 795. 

288. Letter from Richard Cheney, about his preaching at Wor- 

cefter, datedHalford 24 Jan. ij6o, /.797. 

289. Lct* CXIV. 165 

289. Lettcr from Francis Babington, vice-chancellor of Oxford, to 
the archbifhop and other ecclefiaftical commiflioners, thank- 
ing them for thcir recommendation of Lawrence Umphryde 
to be lady Margaret^s reader of divinity, and informing them 
that evcry thing had bcen done according to their dire6tions> 
datcd Baliol-CoUege June 12, 1560, p. 799. 

290. Epiftola Thomae Wilfon, in qua gratias agit archiepifcopo, 
quod illius beneficio Stochienfis ludi conftitutus efl modera- 
tor, et dicic fe non potuifle adhuc invenire apud bibliopolas 
novum teftamcntum Colin^ typis cxcuiTum : data Lonanii 
8 Sept. 1560, p. 801. 

291. Letter from Miles Spencer chancellor of Norwich, that he 
had according to order given notice thro' the whole diocefe 
for all perfons to receive the communion at the enfuing 
Eafter ; and that he had fent the chapter^s ele£lion of their 
new bifhop, and complains of an inhibition iffued out againfl: 
him from the court of audience for having enjoined penance 
to one Thomas Reve for living in adultery,. dated Norwich 
Apr. 18, 1560, p. 811,. 

292. Letter from Richard Tavemer, that he had received a writ 
tinder the privy-feal, to lend the queen C£. which he had it 
not in his power to do: dated Wodeaton 6 Feb. 1562, ^.813,. 

293. Letter from Dr. Caius, that he had fent the archbiftiop his 
anfwer to the Oxford book, and deflres his opinion of it : 
dated Cambridge Apr. 8, 1567, /.815. 

294. Lcttcr from John Storye, offcring to take the oath, and defir-* 
ing to be fet at iiberty, p.iig^ 

295. Lctter from Peter Lyfly, defiring the archbifhop to admit his 
claim of being rcgifter of the diocefe of Canterbury : dated 

* Cantcrbury ult. Martis, 1568, ^,821. 

296. Letter from Wefton, rccommcnding Chriftopher Rochell to 
be deputy regifter of the court of audience: datcd London 
July2i, p. 825. 

297. Letter from David Lewes, recommending a perfon to be ad- 
mitted pro^tor, dated London July 7^ 1561, p. 827, 

298. Lct* i66 CXIV. 

298. Letter from Thomas Martin to Mr» Lark recommendiBg Mr. 
Weftall to be appointed a public notary, /. S^i, 

299. Certificatc of the charaiSer and abilities of Thomas* Hawkin 
for the office of a notary public, figned by fir Richard Bede 
and Dr. Gybon, dated 8 June, 10 £liz. p. 843. 

300. Epiflola Immanuelis Tremellii ad archiepifcopum de libro 
quem editurus erat, data Francofurdi 16 Sept. 1568, /• 827* 

• 301 . Letter from Thomas Goodwyn dean of Canterbury, that they 

had hitherto been hindered in the reformation of their ftatutes 
by fundry and weighty bufinefs» but hoped to proceed in it 
after Eafter, dated Canterbury 25 Jan. 1567, p. 829.* 

302. Letter from Thomas Becon prebendary of Canterbury, that 
he had fent the archbifhop an old monument worthy to be 
preferved and embraced for the antiquities fake, namely an 
cxpofition upon the gofpels of St. Mark and St. Luke, with 
all the epiftles of <6t. Paul both in Latin and Engliih, dated 
Canterbury, ^.831.* 

303. Epiftola doftoris Pernc, coUcgii D. Petri praepofiti, in qua 
orat archiepifcopum, ut beneficium ecclefiafticum daretur filio 
magiftri Egerton, data Cantabrigias 21 Junii, 1565, /,833.* 

304; Letter from Thomas Herle warden of Manchefter, complain- 
ing of the troubles raifed by Mr. Darker a puritanical preacher, 
^.835.* 

305. Acknowledgement of the queen^s ftiprcmacy by John Barret, 

p. 837.* 

306. Letter from Thomas Cooper dean of Chrift's church Oxfqrd, 
thanking the archbiftiop for his favour and proteftion, and 
defiring the continuance of them : dated 4 Jan. 1 568, p. S39.* 

• 307. .Letter from David Lewes, defiring the archbiftiop to grant 

— — Whettel a kinfraan of lady Pembroke, and a ftudent 
of Oxford, a difpenfation to hold a prebende in the cathedral 
church of St. Afaph, datcd London 6 July, 1562, p. 841.* 
308. Letter from Dr. W. Byll dean of Weftminfter, defiring that 
Dr. Hardeman and Mr. Alveye might not be abfent from 
Weftminfter during the time of their refidcnce, as it would 

occa- CXIV. 167 

occafion great infamy for diforder in that new college ; and 
relating what paffed between fir Wiiliam Petrcs and himfelf 
about the appointment of preachers in fuch diocefes as lacked 
bifliops : .dated from the court 8 July, 1.560, p. 845. 

309. Letter from Thomas Cole archdeacon of EflSbx, about a per- 
• fon who had forged the archbifhop*s hand, p. 849. 

jio. Letter from Wiliiam Day provoft of Eton, defiring the arch- 
bifhop to fend his letters of recommendatiojito Eton-coUege 
in favour of William $i9ith of Cambridge^ dated 23 Jan. 
1561, /•851. 

311. The archbiftiop*s letter to the college, recommchding Mn 
Smith to be eleded feilow there : dated Lambeth Jan. 25, 
/.853. 

312. Letter from Francis Mallet dean of Lincohi, vindicating him- 
felf from the charge brought againft him that he had preach- 
ed imfound do6trine about the number of the facraments : 
dated Lincoln Man 24, ^.855. 

3T[3, Letter from Hugh Turnbull prebend of Wells, about the 
payment of his tenths, dated Canterbury May 5, 1 566, ^.861. 

314. Letter from Gregory Dodd, defiring that none might be al- 
lowed to refide at Exeter but fuch as were preachers, dated 
Exeter 11 Apn 1560, p. 863. 

315. Letter from the dean and chapter of Peterborough, defiring 
they might be excufed contributing towards the rebuilding of 
St. Paul^s on account of their inability, dated 1 1 June, 1 562, 
/. 865. 

316. Letter from William Turner» defiring the archbiftiop would 
further his obtaining a fuperfede^ to the commifiion for ap* 
pointing new delegates in the caufe between fir John Good- 
man and himfelf^ /. 867. 

317. Letter from the dean and chapter of Canterbury». recommend- 
ing John Taylor for priefts orders, dated Feb. 2, p. 875. 

318. Letter from James Calfehyll, thanking the archbiftiop for a 
difpenfation to hold two livings^ dated Bocking 17 Nov. 

319. Let- i68 CXIV. 

3 19. Lcttcr from WiUiam Byll dcan of Weftminftcr and mafter 
of Trinity coliege Cambridge, acquainting the archbifhop 
tliat the mafterfhip of Katherine-haU is vacant by the rcfig-* 
nation of Mr. Cofen^ and defiring him to recommend a fuc- 
ceflbr, p. 879. 

3 20. Letter from Lawrence Nowell dean crf Litchfield, in favour 
of Mr, Walker and John Belfhawe who had promifed con- 
formity : dated Litchfield June 2, 1567, /. 883. 

321. Letter from Thomas Cole archdeaccm, in favour of Mrs. 
Grigby in a matrimoniai caufe : dated from out of Eilex 20 
June, 1567, ^.887. 

322. Letter from the archbifhop to , dire£ling enquiry to 
be made into Mrs. Giigby's cafe: dated Lamhithe July 3, 
1567,^.889. 

323. Letter from R. Carewe, defiring the archbifhop to grant Mr. 
Lloyd his permiffion to proceed proftor: dated from the 
Savoye Oft. 30, 1568, p. 893. 

3 24. Letter from John iElmer archdeacon of Lincobi, that he had 
no hiftorical MS&. but wouJd fhortly fend him the archbifhop 
of Canterbury*s comment upon the oid teftament, dated Lin- 
colii 3 Nov. 1567, p. 897. 

325. Letter from John Kermall, recommending a perfon to the 
archbifhop, dated Oxford Nov. 25, 1567, /.901. 

326. Letter from Lawrcnce Humfrey prefident of Magdalen-col- 
lege Oxford, recommending a member of Chrift*s Church to 
the archbifhop, and defiring him to give orders for a public 
faft: dated Oxford^Nov. 29, p. 903. 

327. Letter from John Warner warden of All-Sours toDr. Yale 
dean of the arches, recommending John Tukey to be appoint- 
ed dean of Law, dated Oxford 5 Dec. 1562, p. 909. 

328. Letter from Dr. Nowell dean of St. Paurs, concerning the 
opinion of the fchoolmen as to the words of confecration, 

/•913- 

329. Letter from Matthew Hutton, that he fhould come and preach 

At court as required ; dated Feb. 22, 1564, ^.915- 

330. Let- CXIV. 169 

330. Letter from Robert Beaumont mafter of Trmity-college Cam- 

bridge, defiring a difpenfation to eat flefh, dated Cambridge 

ult. Feb. /.919. 
33ir^ Letter from Henry Syddal canon of Chrift's Church, defiring 

he might be excufed bringing up the ftatutes himfelf : dated 

Oxford June 11, 1560, p. 921. 

332. Letter from Edward Leed, mafter of Clare-hall, that the 
bifhop of Ely had at the archbifhop*s requeft ratified and con- 
firmed a deed relating to their college : dated Clare-hall Apr. 
8, 1562, ^923. 

333. Epiftola Thomae Bingham, in qua orat archiepifcopum ut 
beneficium ecclefiaflicum daretur juniori Egerton : data Can- 
tabrigiae 11 kal. quint. 1565, p. 927. 

334* Epiftola Antonii Corrani Hifpallenfis, quod miferat fiHis 
archiepifcopi duos libros GaUicos a fe confcriptos in gratiam 
Antwerpienfis ecclefiae, in qua paftoris munere olim erat 
funftus, data Londini 16 Jan. 1568, p. 935. 

335* E^T^Xij Itfuc^Ctf Ttf Aiix^^^ v^g rov oL^xfimaxoTroVi p. 937* 

336. Epiftola Laurentii Humfredii ad archiepifcopum et epifcopum 
Londinenfem, quod focii coilegii cujufdam noluerunt eUgere 
cum in munus ei a praelatis defignatum : data Oxou. 17 Sept. 

337. Epiftola Georgii Ackworthii de ratione ftudiorum fuorum, 
data Cantab. 10 cal. Apr. 1560, /.941. 

338. Letter from Edward Gafco^m, defiring that his penfion may 
be aflfured to him by deed from the bifliop and chanceUor of 
Norwich, dated Norwich 29 Jan, J566, ^.951- 

339. Letter from Richard Grafton concerning a book that he was 
printing, p. 95^ 

340. Petition of Dr. Gafcoync, humbly ofFering to prove his inno- 
cencye and to purge himfelf of every crime objefled againft 
him, if the bifliop of Norwich would either reftore him to his 
former officc of chancellorfliip, or fulfili the promife he made 
to the duke of Norfolk with reftitution of charges and damages 
fuftained by the faid Dr. Gafcoyne : dated 1 3 Dec. J j66, /. 9 5 5. 

y 341. Let- 170 exiv. 

341. Letter from Waltcr Tempeft (the ignorant curatc as Strypt 
terms him of St. /Egidius Cripplegate) to Mr. Pierce almoner 
to the archbifhop, dated 5 June, 1563, ^.961. 

342. Petition of Lawrence Hayward atid Aiice his wife, relating to 
a fuit they had with Henry Knight about fomc lands that 
they held of thc manor of Lambeth, p. 965. 

N. B. All the letters in tbis volume^ except nvhere mention is made 
of the contrary^ ivere written io br. Parker after his promotion 
to thefee of Cahterbury. 

cxv. 

Codex chdrtaceus infolioy feculo xvi fcriptus^ in quo continentur^ 
Prselcftiones Petri Alexandii de cterna Dei praefcicntia, pr«defti- 

natione, providentia et libero arbitrio, habitae in eCclefia cathcdrali 

Cantuar. A. D. 1552. 

CXVL 

Rotula membranacea continens genealogiam regum Aiiglide ab Adamo 
ufque ad Edwardum IV. 

Dorfo infcrihuntur nomina pontificum ct imperatorum Romanorum 
ufque ad annum 1334: inter Leonem IV et lienediSlum Illy erat olim 
hiforia ut videtur, lohanijfa papijfa^ fed a quodam iliius fuperjlitionis cul^ 
tore erafa. 

" Ex dono tho. Wincop S. t. P." 

CXVII. 

Codex membranaceus in folio^ feculo xvjcriptus^ continens^ 
Ranulphi Higdeni Polychronicon. 
Adjinem adduntur^ 

I . Les noms des comtes barouns et baroncttis pris ct tuez par le 

counte CXV.] Vit. Cat. Mifc. 15. 

CXVI.] Vet Cat. Mifc. a8. 

CXVU.] Vet. Cat. Mifc. 47. MSS. Jngl 1358—81, 

CXVII.3 Vide XXI. CLXIV. CCLIX. CXVIL 171 

counte de Northumberland le coimte de Dunbar et Monf. 
Henri Perci le jour du exaltacion du feint Croys a la battaille 
du Humbyldon-hyll lan du roy Henri IIIL puifTe le conqueft 
Dengleterre III. 

* * in cbartis feculo xvi. 

2. Epiftola Gerardi Ebor. ad Anfelmum Cantuan 

3. Refponfio Anfelmi. 

** Ex libro MS. qtiondam mona/ierii S, Edmundi regis et martyris^ 

4. Conftitutiones in Synodo Wintonienfi A.D. 1076. 
" Ex vetufto libro bibliotheca Wigorn. ecclejia. 

5. Excerptum ex epiftola Athanafii ad Dracontium epifcopum clcc- 
tiim fed deliberantem. 

6. Excerptum ex Clemente Alexandrino. 

CXVIII. 

Codex chartaceus infolio^feculo xvi fcripiuSy cui titulus^ 

STATUTA CANTABRIGIENSIA, 
in co autem continentur^ 

1. Indebted bill of the writings, books, &c. delivered by William 
Bill late vice-chancelior to Dr. Walter Haddon his fueceflbr, 
dated 7 Oft. 3 Edw. VI. 

2. Tabula inventionis, in qua viginti quatuor generales loci in par- 
ticulares fuos locos dividuntur ad excogitanda argumenta ap- 
prime utilis, imprefs. 

3. Ordo procedendi in vefperiis et iri die com. A. D. 1555 Junii 
26, p. i. 

4. Antiqua ftatuta ex libro procuratorum, /. 2. 

5. Aliud exemplar eorundem ftatutorum, /.35. 

6. An account of the building of the publick (chools and the iibrary 
drawn up by archbifliop Parker, p. 174. 

7. Prima delineatio ftatutorum [data per Edwardum quae data funt 

re- 2.] VUe CI. 35. CXL 135. CXXXV. 4. 

CXVIII.] Vct. Cat. Mifc. 19. MSS. Ang.. i6s7.-390> 

Y2 172 CXVIII. 

regem] academiae Cantab. cum pofterioribus correftionibus mar- 

gini infcriptis, ^.183. 
tJ. Ordinationes cardinalis Poli poft vifitationem univerfitatis illius 

mandato peradlam, datae Grenwychi i^kal. Apr. 1557, />• 183.* 
9* Commiffio data per cardihalem Polum vice-cancellario et aliis ad 

ftatuta corrigenda et fijpplenda, /.205. 

10. Ordinationes de divino cultu celebrando, p. 206, 

1 1. Injunctiones traditae coUegio corporis Chrifti per vifitatores car- 
dinalis Poli, p. 209. 

12* Interrogatoria in quadam caufa matrimoniali, p-^iy. 

13. Sententia definitiva in caufa matrimoniali inter Richardum 
Olyver competitorem Agnetis Stroofee et actorem ex una partc, 
et eandem Agnetem Strooke partem reani et petitam ex altera 
parte et Thomam Barons alterum competitorem prafat» 
Agnetis. 

14. Cobb's notys at the cdmyflTaries court, ^.219* 

15. Statuta collegii reginalis Cantab. ^.335. 

16. Letter from William Dey, giving an account of the firft days 
difputation in Wcftminfter church between thc papifts and 
proteftants : dated from the court, ult. Mart. 15591^. 383. 

17. Complaint and appeal of the fellows of Queen*s-college againft 
Mr. Peacock their mafter for aii unftatutable ele£lion of fel- 
lows, >>. 385. 

18. Letter from William Dey to Dr. Parker on this appeal: dated 
from the court 21 Mafch, 1558, p. 393. 

19. Depofitiones teftium in prima et fecunda inquifitione fafta in 
collegio Reginali [tempore regina Maria ut videtur ex interroga^ 
tione de mijjis celebrandis^ P' 395* 

20. Notae breviufculae ex libro fenioris procuratoris, ^. 401. * 

21 . Letter f rom fir William Cecill to Dr. Parker, informing him 
that he had fent down his letters to Queen's-collegc for the ad- 
miflion of the two young men lately chofen fellows thcre, and 
that the mafter Mr. Peacock intcnded to givc ovcr his intereft 
and title in the fame to Dr. Mey : dated from the court May 

22. £piftx>Ia CXVIII. 173 

22. Epiftola Gulielmi Cecill' ad dodorem Perne vice-cancellarium 
Dr. Parker et Mag. Leedes^ in qua comittit eis deteiminationem 
caufds de ele6tione fociorum in coUegio Reginali : data ex aula 
21 Martii, 1558, p^ 411. 

23. Epiftola Thomas Smith ad eofdem> in qua dicit fe aegerrime 
ferre tales controverfias in fuo coUegio tSt, exoitas ; tamen at fe 
ixonnihil confolationis ex eo accepifie, quod caufa tota ad eos 
referatur: data Londini 21 Martii i*" Eliz. /i 413- 

24. Fuither complaints againft the. mafter [of Queen's.] 

25. Epiflola GuUelmi CeciU ad magifVrum coUegii Chrifti,. [r^<J?/Vj 
ut videtur coU^ii ReginaJis] de controverfiis in coliegto exoitis, 

26. Letter [from lir William CecilL] to Mr. Peacock mafter o£ 
Queea's college, direfting him to admit the two perfons elefted. 
into fellowfhips, notwithftandhig the inhibition : dated from' 
the court April 28, 15^9, />• 415* 

27.. Oi-atio feu thefis refpondentis ia theologia fuper his queftioni- 
biis : ( I ) Beati pauperes fpkitu quoniam* ipforum eft regnum^ 
coelorum : (2), Demoni^s et qui Domino non moriuntur» cru-p- 
ciantur igne aeterno ante generale jiidiciumi p^ 417- 

28, Ihdentura magiftrbrum Niehol^ Smithe et lohannis Afbrooke: 
bur&norum coUegii Regalis beatae Marlae de Eaton in com*. 
Bucks omnium receptorum. et expenfarum a. fefto fan£li Mii- 
chadis arcbangeli^ anna regni Elizabethae reginae.Angliae Fran- 
Giae et Hiberniae primo, ufque adeund&m feftum revolutum in\ 
anno fequente, ejufckm.fereniflimae dominas Elizabethae&cundO) 
A, D. 1560, p^42^ 

29. Statuta collegii beatas Miarija^ de Eaton, ^.477;. 

3.0. Statuta, academi^ CantabrigienriS, data airegina £lizabetha.22. 

Junii anno. regni i- 
j^i. Injun^ionea quaedam academiiae Cantabrigienfi et fingulis coU- 

legiis praefcriptae a vifitatorihus reginae Elizabethae. 
32.. MagiflrorunLartium.difputationca temporeregis Edwardi VI. 
33, Decreta edita et promujgata tam ex oonfenfu et aatoritate do» 

mini. Gulielmi Cecillii Cantab. academiae cancellaiii quam* ma- 

giftro> 174 CXVIIL 

giftroram regentium et non r^entium ejufdein academia^ m 
plena congregatione in domo capitulari ^«z;^ nova capella 27 
Junii, 1562. 

34. Statuta et decreta de ciftis academia&. 

35. Compofitio inter archidiaconum Elienfem ct univerfitatem : et 
de magiftro Glomeriae. 

36. Account of the oppoiition made to the new ftatutes by the 
proftors and younger part of the fenate, p. 629. 

37. Proceedings before the archbiftiops of Canterbury and York 
and the biftiop of Ely conceming this difpute, ^.631. 

38. A writing figned by near two hundred perfons agreeing to refer 
this contention to theearls of Suffex, Huntingdon and Bedford, 
and fir Ralph Sadler, or to the archbiftiop of York or tufliop 
of London, or any other nobleman or counfellor whatfoever, 
^633. 

39. Letter from the archbifliops of Canterbury and York, and the^ 
bifhops of London, Ely and Bangor [to the chancellor,] that 
they had perufed the papers delivenad by both paities, and think 
the ftatutes ftiould be maintained : dated Lambeth ult. May, 
1572» /-637. 

40. Letter from Drs. Whitgift, Peme and Mey to the archbifliop, 
defiring that the licentioufiiefs ufed by preachers in the univer- 
fity may bc reftrained and puniflied, p. 639. 

4!. Letter from lord Burghley chancellor to the univerfity, on the 
controverfy raiied by Mr. Beacon proftor, at the eleftion of 
the leflurers : dated Weftminfter 15 June, 1572, /. 643. 

42. An aft of parliament for incorporating the two univerfities and 
confirming their privileges. 

43. Statuta academiae Cantabrigienfis, data per reginam Elifabe- 
' tham 25 Sept. 1570, p. 507. 

44. Objeflions againft the ftatutes, and anfwers to the fame. 

45. The grievances of the bodye of the univerfitie for the altera- 
tion of the aunciant privileges and cuftomes by the new fta- 
tutes, with the feafbns annexed. 

46. An anfwere to the pretenfed griefs of certeync of the bodie of 

the cxvm. 175 

the univerfitie for the necefTarie and profitaMe alteration of cer- 
teine privileges and cuftoms greatlie abufed by divers of the 
forefaide bodie, the which be reformed only for the advance- 
ment of vertue and lerninge and the maintenaunce of good 
ordre, fet fourth by the queenes majefties authoritie and pub- 
likelie read and generallie received by thc whole univeriitie with 
great quyetnefTe until thefc twoe proclors Mr. Beacon and Mr. 
Purefye cntered into their offices. 

47. A replie to the awnfweres of the doflors. 

48. Articles exhibited by the mafters of coUeges againft Meflrs. 
fieacon, Purefye, NichoUs, Browne and others. 

cxix. 

Codex chartacem infolio^ jeculo xvifcriptus^ cui tituluSy 

EPISTOLiE VIRORUM ILLUSTRIUM: 
in eo autem continerttur ^ 

1 . Deeft efipla Henrici VlTL p.i. 

2. Epiftola Martini fiuceri ad Edwardum VI: — mittit regi duos 
libros quos confcripfit dfe regno Chrifti reftituendo, eumque hor- 
tatur ut veram fidem Dei et ejus miniflros femper foveat et pro- 
tegat: data Cantabiigia^ 12 kalend. Nov. 1550, /. 3. 

3. EpiflxJa Germanica, p.y. 

4. Epiftola Frederici deftoris Palatini ad Matthaeum Parker archi- 
eprfcopum Cantuarienfem 3 in qua commendat ei Immanueiem 
Trimellium legatum firam : data Heidelbergae i2Feb. 1568, /.9. 

5. Refponfio archiepifcopi ad deftorem, data Lambethi 23 Mart. 
1568, /• 11. 

6. A fafe-condu6t graiited by Charles IX. king of France, to all 
perfons coming to the affembly at Poifly, dated at St. Germain's 
July 25, 1561, p. 15. ^ 

7. Epiftola CaroliV. imperatoris ad praelatos ibbates et clerum ci- 
vitatis Coloneii. in qua fautoribus novi cultus fe offenfum often- 

dit, 

CXIX.] Fit Cat. Mifc. 2. kyS CXIX. 

dit, et hortatur ut in priftina religionis fotma perftcnt : data 
Bruxelli 12 Oil:. 1544, p. 18. 

8. Epiftola fcripta manu propria fereniflimi regis Edwardi VL ad 
dominam Katherinam reginam reliftam regis Henrici VIII. data 
joMaii, p. 19. 

9. Lettre d'Anna de Bouillan a fon pere, p.21. 

10. Ejufdem epiftolae verfio Latina. 

1 1 . Epiftola Cranmeri archiepifcopi Cantuar. ad Martinum Buce- 
rum, in qua confolatur eum de morte Fagii et dicit fe mififre 
xxvii lib. viduae Fagii folvendas, data Lambethi ult. Nov. /• 27. 

12. Epiftola Stephani Gardiner epifcopi Winton. academiae Canta- 
brigienfis cancellarii ad vice-cancellariuni et coetum magiftro- 
rum regentium et non regentium ; in qua graviter invehit in 
eos qui fpreta fua autoritate antiquam Graecae pronuntiatioms 
normam non obfervant, et de tragcedia coram eis publice reci- 
tata queritur: data London 18 Maii, /.29. 

13. Letter from John Skyp biftiop of Hercford to Dr. Parkcr dean 
of Stc^e, acquainting him that matters go on flowly in the 
convocation: dated Weftm. May 1 1, /. 36. 

14. Letter from Edmund Bonner biihop of London to , de- 

firing him to exhort the members of the univerfity to take their 
turns in preaching at St. Paurs crofs, dated Oft. 9, p. 37. 

15. Epiftola Hugonis Latimeri ad doftorem Green gymnifiarcham» 
in qua orat ut magifter Wynfylde in locum Lufvelli fuccedat : 
data Kymboltaniae poftridie Edwardi, p. 40. 

16. Epiftola loannis Cheki ad Martinum Bucerum in qua gratu* 
latur ei quod valetudinem recuperaffet, et dicit fe continuo 
archiepifcopum hortari, ut Sleidani fe feduhim patronum prac- 
beat: data Grenvici 11 Maii, 1550, /.41. 

17. Epiftola Ricardi Moryfini ' ad eundem de flatu rerum in Ger- 
manla : data ex aedibus duciffae Suffolciae, p. 43. 

18. Epiftola Martini Buceri ad loannem Chekum: — mittit ei 

libros 12.J Fidi CVL 57. I j8. ct fcq* CXIX. 177 

libros fuos de Chrifti rcgno reftitucndo, et fervum fuum in Gal- 
liam redeuntem ei commcndat: data 12 kal. Nov. 1550, p.^S. 

19. Epiftola Gualteri Haddon ad Martinum Bucerum, in qua de 
infirma fua valetudine fufe agit: data i Sept. /.51. 

zo. Letter from Thomas Goodrich biftiop of Ely to Dr. Edmunds 
mafter of Peter-houfe, deciaring to him the kings pleafure, 
that one of the fociety ftiould preach every Sunday in their 
parifti church, and make known to thc peoplc his majefties 
title of fupreme head of the church and his renunciation of 
the ufurpedpower of thc pope: dated Somerftione June 27,/-55. 

21. Epiftola Erafmi ad Martinum Bucerum, in qua rationes adfert 
cur noluerit ecclefias reformatse fe adjungere: data Bafilese, 
natali D.Martini, 1527, p. S7* 

22» Duse epiftolas Buceri ad Parkerum, p. 67. 

23. Epiftola noviftima omnium, quam fcripftt Bucerus paulo ante 
mortem fuam, in qua orat Parkerum ut det ei mutuo x coro- 
natos, /. 68. 

24. Teftamentum Martini Buceri fa£him Argentorati 23 Jan. 
1548, cum codiciUo Cahtabrigiae fafto 22 Feb. 1551, /. 69. 

25. Letter from fir John Cheeke to Dr. Parker, condoling with 
him on the death of Bucer, and informing him that he had 
fpoken in fevour of his widow to the lords of the council, 
dated Weflm. 1551, /•79. 

26. Letter ivQm the famc to Dr. ■ 1 , promifmg him to exert his 

intereft to procure him a penfion, dated Weftm. June 7, p. 80. 

27. Epift»la Wibrandae Buceri ad doftores Parkcr et Haddon Ger- 
manice fcripta cum ejufdem verftone Latina, in qua reddit eis 
ration^n pecuniarum quas ab Anglia difcedens acceperat : data 
Gravelyn die veneris, /.81. 

28. Epiftola ejufdem ad eoidem, in qua eos cerriores facit, diftri- 
butionem bonorum mariti ejus defun£ti brevi efie faciendam 
juxta teftamentum ejus 3 et nonnullas in ea re ex legibus Argen- 
tinenfibus ortas difiicultates enarrat : data Argentinae 23 Feb. 
1552, /.85. 

Z 29. Cer- 178 CXIX. 

29» Certificatio Ulrici Chelii et Conradi Huberti dc eadem bono- 
rum diftribulionc, afta Argentorati 20 Julii, 1553, P*^7^ 

30. Epiftola eorundem, in qua Parkerum et Haddonum rogant ut 
reliquum pecunise Bucero debitae expediatur et mittatuf, p. 99. 

3 1 . Epiftola Wibrandae Buceri ad maritum fuum Germanice fcripta 
cum ejufdem verfione Latina, in qua memor^t machinationes 
papiftai*um quando Argentinam primum rediit : data Thermis 
poftridie loannis, p. 89 et 95. 

32. Epiftola Chriftopheri Stael priori annexa, in qua petit confi- 
lium a Bucero, utrum cum ecclefia permanere an cum matrc 
difcedere debeat : data Argent. 30 Junii. 

3 3 . Liters attornatus datae a Wibranda Bucero, dodtoribus Parker 
et Haddon : Cantab. 20 Apr. 5 Edw. VI. p.gi. 

34. Epiftola Wibrandas Buceri ad eofdem; in qua eos certiores 
facit diftributionem tandem eflie fa£tam, et maximas eis agit 
gratias pro humanitate et benevolentia erga fe et maritum de- 
fun£lum: data Argentinae 15 Julii, 1553, /.93. 

35. Epiftola lohannis Alafco ad Martinum Bucerum, in qua pro- 
mittit fe brevi ad eum venturum ; et quasdam narrat de rerum 
ftatu in Anglia, Polonia et Germania : data Lambeth poftridie 
lohannis Bapt. 1550, ^. 103. 

36. Epiftola lohannis Alafco ad eundem) de natura coenae Domini, 
data Bonnae pridie lohannis Bapt. 1545, p. 105. 

37. Epiftola Petri Maityri ad Martinum Bucerum, in qua refpon- 
det quaeftioni fibi propoiitas, quamdiu exiftimaret fidem Chrifti 
generalem confufam et implicitam fatis fuiife ad hominum fa- 
lutem ; et fuadet ut concordia de re facramentaria fiat confeffio 
ut propofuit Alafco ab eis et Benbardino fubfcribenda : data 
Oxoniis Nov. 11, 1550. 

38* Epiftola Martyri ad eundem, in qua hortatur ut non det fc in 
difputationem nifi adfint judices idonei ; et fufe agit de rebus 
Oxonienfibus et Argentinenfibus : data Oxoniis 6 Sept. 1550. 

39. Epiftola Martyri ad eundem de libro precum communium, et 
de Hoppero et Smitheo, data Lambethas 10 Jan. 

40. Epiftola CXIX. 179 

40. Epiftola Martyri ad eundem, in qua multa de Smitheo et li- 
bellis ejus, data Oxon. 11 Jun. 1550, p.ioy. 

41. Letter from Richai'd Smith to the archbifhop of Canterbury, 
expreffing his forrow for having written his book de coelibatu 
patrum, dated Oxford Dec. 2, p. 109. 

42. Letter from Dr. Parker to the lords of the council, acquaintipg 
them that Dr. Smith is ready to acknowledge the queen*s fu- 
premacy, dated Lambeth Aug. 27, ^. 1 10. 

43. Letter from Richard Smith, to archbifhop Parker, petitioning 
to have one of his bondfmen releafed from his bond, ^. 1 1 1. 
A marginal mte adds tbat notwithftanding his fair prmifes be fed 
to Paris. 

44. Epiftola Petri Martyri ad Martinum Bucerum, in qua condolct 
cum Bucero de adverfa ejus valetudine : data Oxonii ult. Mart. 
1550, /.119. 

45. Epiftola Martini Lutheri ad confules Sculthetas majores civef- 
que civitatum Helvetiae, in qua refpondit et aflenfum fuum 
prsebet articulis quibufdam fibi miffis de concordia in fide fta- 
bilienda: data Wittemb. 2 Dec. 1537» p. 121. 

46. Epiftola Lutheri ad Bucerum cum precedente epiftola mifla, 
die S.Nicholi, 1537, ^* ^^3' 

47. Epiftola Matthiae Flaccii Dlyrici ad Mattheum Cantuarienfem 
de antiquis eccleiias monumentis, data Jenae 22 Maii, 1561, 
p. 127. 

48. Epiftola Bernhardi Nigri eccleflafticas hiftoriae colleftoris ad 
eundem, data Londini 30 Junii, 1561, ^. 131. 

49. Epiftola Thomae Blaurerii ad Bucerum de ftatu rerum Germa- 
nicarum, data Conftant. 11 Feb. 1547, /• 133- 

50. Epiftola lohannis Sturmii ad eundem, in qua deplorat mortem 
prote6toris, et adverfam Buceri valetudinem, data ArgentcJrati 
prid. Nativitatis, ^.135. 

51. Epiftola Philippi Melanchton ad eundem, in qua orat ut fcripta 
fua et Calvini et Sturmii mittat cuidam dofto Polono ; et quite-. 
dam ei narrat ex viiione coelefti iTr^ro^/ a» deprompta : data 1 4 
Nov. 1547, ^.137. •/ 

Zjjt 52. Epiftola i8o CXIX^ 

52. Bpiftola Sleklam ad eundem de ftatu rerum ecclefiaiHcarum» 
data 2oMau, 15505 p. 141. 

53. Epiftola Philippi Melanchton ad eundem de rebus ecclefiafticis^ 
data 4 Aug. p*i^s* 

54. Excerpta Graeca ex Bafitio per Melanchton» p^i^i. 

55. Epiftola Lutheri ad Auguftinac ecclefi^ miniftxos» in qua gra- 
tulatur eis de concordia inter fe ftabilita^ data 7 Aug. 1536, 

56« Epiftola lohannis Calvin ad Bucerum ejus poft mortem red^ 
dita^ in qua deplorat diflenfiones in Germania ortas et fiiadet 
concordiam prsefertim de facramento : data Genevae 7 kal. 
Martias, 1551, /. 156. 

57* Epiftola lohannis Pomerani de reformatione ecclefis apud Da- 
nos, data Copenhagen feria iecunda poft purificationem, 1538, 
/.157. 

58. Epiftola lohannis Brentii ad Bucerum, in qua gratulatur ei 
quod (alvus in Angliam venifiTet, et narrat ei ftatum religionis 
in Germama, data 27 Aug. p. 163. 

59. Epiftola Sleidani ad eundem de re facramentaria, data Bona^ 
28 Sept. 1549, /. 165. 

60. Epiftola lohannis Oecolampadii ad eundem, data Bafil quarta 
Pafch. /.171. 

6 1 . Epiftola Zuinglii ad Capitonem et Bucerum, in qua commen- 
dat eis juvenem quendam, ibid. 

62. Epiftola Oecolampadii ad Buceram, data Bafilese 19 Aug. 

63 . Articuli pro confenfu et unanimitate in fide a Carlofladio fub- 

fcripti A. D. 1539, /-173- 

64. Epiftola Capitonis adNicoIaum Hetteum, data i^kaLMartii, 

65. Du8g epiftolae Bullingeri ad Bucerum, data i Sept. et i^Dec. 
1537, in quibus fufe agit de difputadone cum Luthero orta de 
fan^a coena, p. 177. 

66. Epiftola Bullingeri et Gualtheri Tigurinae ecclefiae paftoram 
ad Grindallum epifiropum Londineniem et Hornum epifcopum 
Wintonienfem, data Tiguri 10 Sept. 1566, in qua de multis 

fuper- CXIX. i8i 

fupei^ftidoiiibus iii «cclefia Ang^cana tolerattis quenintur» viz. 
de figno crucis in baptifino, de genuflexione in iaufla coena, &c. 
67« Epiftoia Buliingeri ad Buoeixun, data lo Jan. 1536, in qua fe 
excufat quod conventum cum Luthero habendum ad ftabilien- 
dam concordiam diHuaferit, p.iii. 

68. Epiftoia Buliingeri ad eundem, in qua inter alia memorat con- 
. cordiam inter Calvinum et eccleiiam Tigurinam ilabilitam: 

data Tigur. ult. Aug. 1549) /.183. 

69. Epiftola Woifgandi Mufcuii et aliwum paftorum ecclefias Gal* 
licanse ad eundem, in qua refpondent quibuidam articulis inter 
le et Anglicanos theologos controverfis, p. 1 87. 

70. Epiftola loannis Apini ad eundem, in qua gratulatur d quod 
tutum liofpitsum in Angiia reperiflet, et muita ei narrat de 
ftatu ecclefis m Germania, data Hamb. 29 Julii, p. 193. 

71. Epiftola loaclximi Vadiani ad cundem, in qua gratulatur ei 
quod fama, quae de ejus apoftafia pervulgabatur, reperta effet 
falfa; et narrat quam fincere ipfe cum Lutheranis egerit in 
libro quem jam erat editurus, data pridie Non. Aug. 1 566,/. 1 99. 

72. Epiftola Gulieimi Fareili ad amdem de ftatu rei*um ecciefiafti- 
carum in Germania, data Neocom. 22 Julii, 1550, p.201. 

73. Epiftx)ia Os. Miclionii ad eundem, in qua multa de rebus eccle- 
fiafticis in Germania, data Bafileae Dec. 1549, p. 207. 

74. Epiftoia loiiannis Mey ad eundem, in qua multa harrat de dlf- 
putatione orta de natura fan£lae coenas et de moribus flagitiofis 
cujufdam Biiiici monaclii Colmenfis : data Iialend. Maii, 1546» 
f. 209. 

75. Epiftola Os. Miclionii ad eundem, in qua deplorat Buceri ad- 
veifam vaietudinem et trifbem ecciefi^ Argentmenfis ftatum» 
data Bafileae 29 Maii, 1550, p.211. 

y6. Epiftola Georgii Majoris ad Bucerum de ftatu rerum ecclefiafli- 
camm in Germania et de concilio generali Wittembergas, data 
19 Aug. 1550, /.213. 

77. Epiftola Aiexandri Alefii ad eundem, in qua orat ut ftipen- 
dium fibi ab arcliiepifcopo promifTum folvendum curet, et 
multa narrat de l)eilo Magdeburgenfi et csteris rebus Germa- 
«licis, data lcal. Sept. 1550, /.215. 

78. Epiftola r82 CXIX. 

78. Epiftola lohannis Clarcbachii ad — — , in qua liberalitatem 

^us implorat, p.zig. 
79« Epiftola Valentini Pacei ad Bucerum de ftatu rerum ecclefiafti- 

carum, data Lipfii poft. Ocul. 1550, ^.221. 

80. Epiftola lohannis Pretorii ad eundem, in qua orat ut quasdam 
fcriberet de ftrage Argentina, et ipfe multa de rebus Magde- 
burgenfibus narrdt, data Stobergae 22 Nov. 1550, p. 223. 

8 1 . Epiftola lohannis Marburgii ad eundem de rebus Argentinen- 
fibus, data Argentinae 25 Dec. 1549, ^.225. 

82. Epiftola Sebaftiani Itali ad Mattheum Parker archiepifcopum 
Cantuarienfem, in qua oi^t ut ejus inopias fubveniat, data 
Londini 16 Jan. 1566, ^ 233. 

83. Epiftola paftorum ecclefi^ Zandvicenfis ad eundem, in qua 
maximas ei agunt gratias, quod illius cura et autoritate con- 
cordia in fua ecclefia jam elTet ftabilita, data 9 Jan. 1566, 
^235. 

84. Epiftola Wilhelmi Klebitzii ad eundem, in qua magnopere 
orat ut librum fuum jam excufifum et quorundam autoritate 
fupprefliim in lucem emittere perniittatur, data Wigorniac 20 
Julii, 1562, /.237. 

85. Forma pacificationis ecclefias Zandwicenfis a miniftris et fenio- 
ribus fubfcripta, /.241. 

86. Epiftola Rodolphi Gualtheri ad doftorem Uuitgiftum coUegii 
Trinitatis praepofitum, in qua gratias ei agit pro benef^jpiis in 
filium coUatis, data Tiguri 24 Feb. 1573. 

87. Literae Roberti Cevallerii ad M. Parker archiepifcopum Can- 
tuarienfem, data Cantabrigiae 5 Sept. 1569, p. 243. 

88. Epiftola Chriftophori Stael ad Bucerum, de caufa PhiUppi et 
-flEpini tum in aula pendente, p. 245. 

89. Epiftola paftorum ccclefiae Argentorati ad eundem, Petrum 
Martyrum ct Pauhim Fagium, in qua gratulatur eis quod in 
regnum vera religione florentifiimum perveniffent, et omnia 
faufta et felicia eis exoptant et precantur, p. 247. 

90. Epiftola Conradi Huthberti ad A. F. et P. F, de rebus in Ger- 
mania tranfadlis poft eorum inde decefium, data Rotafili 2 
Sept. ^.251. ♦ 

91. Epiftola CXIX. 183 

91. Epiftola Immanuelis Tremellii ad Mattheum Parfcerum, data 
Londini 29 Junii, /.253. 

92. Epiftola Martini Fabri ad Bucerum, in qua enarrat collo- 
quium cum domino Alafco habitum de facramento, data Lon- 
dini die Pentecoftes, /.255. 

93. Epiftola lohannis Gropperi ad eundem, in qua fejexcufat quod 
minus frequenter fcripferit, et calamitofum religionis ftatum 
deplorat, data Coloniae 8 Aug. 1542, ^.257. 

94. Epiftola Dryandri ad eundem, in qua narrat finiftros quofdam 
rumores de Bucero per Germaniam fparfos, et orat ut fe et 
familiam fuam magiftratui commendet, data Bafileas 15 Jan. 
1550, p.2S9:^ 

95. Epiftola Sapidi ad eundem, in qua abfentia ejus deplorat, p. 263. 

96. Epiftola Georgii Vincellii ad eundem, in qua orat ne eum quem 
uxor patronum indicavit, adverfarium fentiat : data Lipfia& 1 8 
Dec. 1538, p. 267. 

97. Epiftola lohannis Uttenhovii [ad Bucerum,] in qua commen- 
dat ei quendam pauperem fcholarem vana fpe a papifticis al- 
leftum pofteaque defertum, et narrat miffam in aliqua templa 
in Gallia eflTe introduftam, data Londini 27 Jan. 1549, p. 269. 

98. Epiftola Alberti Hardingbengii ad eundem, in qua narrat fe eo 
die a Londino Saxoniam verfus iter effe arrepturum, eumque 
orat ut fcripta quaedam fua ei mittat, quorum ope provinciam 
fibi mandatam in epiftolas Paulinas praelegendi facilius impleat, 
data Lambethae 7 Sept. 1550, p.iji. 

99. Epiftola Fontani ad eundem de ftatu ecclefiae ct fcholae Ar- 
gentinenfis, data 21 Martii, 1550, ^.273. 

100. Epiftola Buceri ad lohannem Echtium Colonenfem medicum 
in qua narrat ei morbos quibus vexabatur, et petit confilium 
ejus de lemediis contra eos adhibendis, data Cantab 13 Maii, 
1550, /.279. ^ 

10 1. Refponfio ut videtur Echtii, p. 283. 

i#2. Duae epiftolae Andreneri ad Bucerum, datae kal. Sept. et 23 
Dec. in quibus nonnulla remedia ad adverfam valetudinem 
minuendam adhibenda fuadet, et quaedam narrat de rebus 
Germanicis, j>. 291. • ^ 

103. Epiftola i84 CXIX. 

J03. Epiftola Nicholai Chilneri ad cundem, in qna varias eccleliae 
Germanicae calamitates enarrat, data Heidelbcrgc Nonis Aug. 
1550, /.299. 

1 04* Epifbola Pctri Alexandri ad cundem, data Lambeth» 7 Feb. 

A 303- 

105. Epiijola Euft. Qucrctani ad Valerianum Pullum; in qua dicit 
fe videre multa mala civitati Gcnevae impcndentia, et orat ut 
aliquod munus fcholafticum (ibi apud eum affigncturj data 
Gcncvae kal. Scpt f. 307. 

106« Intimatio concilii futuri apud Tridcntem per Julium papam» 
/.311. 

107. Epiftola ' ad Arctium Felinum [Bucerum,] in qua dat 
ei confilium de valetudine curanda» data 23 Dec. 1549» 

^313- 

108. Epiftola Ifaaci Cellarii ad Buccrum» m qua valde dolet fe 

fuiiTe demiffum a Bucero falfo metu pcrcuffo ne invitis parcn- 
tibus matrimonium contrahcret, data Argcntins 19 Junii, 

/.315- 
109U Epiftola lohannis Wamcri ad Pctrum Martyrum de infirma 

Buceri valetudinc et remediis ei adhibcndis» /• 317« 

iio. Epiftola Nicholai Chilncri adBuccrum» in qua condolet cum 

eo de adverfa cjus valctudinc et narrat qu» fibi Heidelburgae 

acciderant, data Argcntor. 7 Id. Apr. 1550^ ^321. 

111. Epiftola Lixabatii Balbi mcdici ad cundem, in qua narrat 
ftatum religionis in Germania, data 22 Martii, 1550, p. 325. 

112. Epiftola Sebaldi Hanfengenteri ad eundem, data kaL Sept. 
in qua mittit ei confilium de valetudine curanda, p. 3 27. 

113. Epiftola ad doftorcm Brunonem, partim Germanice 

partim Latine fcripta de rebus Gcrmanicis et concilio futuro» 

114. Epiftola Remegii Guedoncri typographi ad Bucerum, in qua 
petit confilium de fua in Angliam migrationc, data Franko- 
fordiae 5 Apr. 1550, /.333. 

1 1 5. Epiftola Theobaldi Nigri ad Buccrum ct Fagium, data 1 1 
Sept. 1 549, in qua multa de fuis et amicorum rebus domef* 

ticb, ^ 335- ' 

116. Epiftola CXIX. 185 

I26. Epiftola Chrlftophori Bol gcneri Buceri ad focerutxi, in qua 
narrat conditionem ecclefiae Argentoratenfisj data Argento- 
rati 5 Maii, 1550, /. 337* 

117. Epiftola Cornelii quondam famuli Buceri ad eundem de ftatu 
ecdefiiae» data 5 kal. Sept. 1549, /• 341« 

1 1 8. Epiftola loannis Utenhovii ad eundem» in qua ei commendat 
quendam fcholarem» data Londini Jan. 1549» f. 347.. 

119. Epiftola Petri Embdenfis ad eundem, in qua queritur quod 
nuUfis a Bucero acceperit epiftolas, data Embdas 9 Apn 1 550» 

/•349- 

120. Epiftola Cafpar Hedionis ad eundem, in qua fuum amorem 

teftatur erga Bucerum, et multa ei narrat de rebus privatis et 
publicis, data 10 Sept. 15499 A 35<- 

121. Epiftola Germanica C. Schwendifeld, p. 359. 

laz. Epiftola Simonis Wilhdmi Marcii ad Bucerum» in qua Anglos 
in advenas et peregrinos natura feroces et feveros efle dicit^ 
orat itaque Bucerum ut commendet eum dominae Elizabethae 
regis fororiy data Londini 4 kal. Odi. 1550» ^ 361« 

123» Epiftola Conradi Huberti ad eundem de muitis rebus ad Bu- 
cerum et amicos pertinentibus, data Argentorati 22 Dec 

1549» /-363- 
.:i24..Preface to Thomas Gray's Scala Chronica. 

.. 125. Epiftola Bonifacii Wudfard ad Marcum Frefchtum^ in qua 

Swenfeldum herefeos accufatum defendit, data prid« kal. 

Maias, 1534. * 

cxx. 

Codex fiartaceus ifi Jhlio, Jecuh xvifcriptust cui titulus, 
STATUTA ECCLESIARUM CATHEDRALIUM, 
in eo mtfm cmtinenturf 

I. Incorporatio ecdefiae cathedralis Cantuar. per regem Henricuin 
yiU. data 8 Aprilis» anno regni 32% A. D. 1540, /. ^. 

2. Sta- i'i I ' I . I " !l CXX.] Ftt» Cet» Mifc. 20. MSS» w^A 1656— 389. 

Aa iS& cxx. 

2» Statuta ecclefiac cathedraKs Cantuar. fefta per regem HenricUDi 

VIII. p. 15* ' ' — ' 

3 . Thorder of the beginning of the vifrtation of thc moft reverend 
fathcr in God L. Matthew archcbiilhoppe of Canturbury in the 
cathedral church of Canturbdryi thethird dayof Jitly, A.D. 1570. 

4. Injan^otis gi^en- to the deati and chapiter of the cathedral 
churche of Caat. in the ktngs mi^eftics vifitation by ati£torite 
6f his highties commifnon gp^ren to Hls majefties commiflioners 
Jcy. Mafone, Ja. Halcs, Symon Brygg* and Fraiinec» Cave, in 
the firft year of the reign of our foverain lorde Bdwtrd the 

VI, &c. p. S3» , ■ • 

5. tnjun^cJirs given by the moff' ejfccTFeht pMmoe Edww* Vl, &c. 
to the deans, &c. iti everie drthedral dmfchtf cHF this realme, 
p. 63. . 

€. Ittjun^oiis givttt bylltomds «chbi&oppfrirf Camwlmry, ftc; 
to tfie deati, prebeftdbrite, prtacfttriy fijc* df the iflefrdpolitical 
and c^thetirsd chmthe irf Cantirbufi^ th<j ^i^diSt of Oftobcr, 
in the fourth y*f«* of tfec ifrfgh of t»»^ •ft^ekin lord Ei^hrd the 
V!, fec. /. 61 

7. 'ftte ftatttte ^erby queene Elifabeth toaie alter, Ac. the ftatutes, 
&c. of the newe ere6led cathedral churches 1* Efiz* 

8. Injunftions glven by Rfr. llidilia*' Vsfte, Edward leedesi : Stte- 
piieti Nwiflftxi '■mi.k^^^tVhi^;<oMm\ieS^ 

thewe arcW)ilh6ppe of Caiiterttoifie^liis metropofiricaJ vifita- 
tion lately exercifed within the diocefe of Caatterfeerfe, to the 

dean, prebendaries, &c. of *hft fiune church the day of 

Sept. 1 560. ... ' . > -^ • 

9. Iniunaione^ datae ih yiiitatiW Matateef Qmtuar. 15^ 

r6. thjuh^ionigs Matth^iCittttiat^.-arcfiiepJfcblA traditaf tiec«no et 
prebendariis ecclefise cath. Cantuar. in vifrtatioheftttiOf^ari* 

et melropol. l $7^- . , 

1 1. Thfe ftJpfcfids dfew td the cfe»re «rd •pfebendaryeff andi» otiier 
mynyfters of Chryftys church in Cant. with the fees ordynary 
■amd extiamdiiiarye takyn -otrt tjf tlit trcforer» «ofcft «y MSr 

Milles prebeadaae, /» 7«. 

*^ 12. No- 12« Namioa pcefaendaiiorum et cseteconim nijxiiara^^ 

GatitiMr. p^^s* 
13. pr^firntadp iohannis Hill id pDsbendam ia «cclcsiia C0llegiata 

& PiCtii Weftmonafl:. pcr hccn /da pnvoto figiUo 2 x Jvdii^ 6 

Eliz.p.ti. 
Mj^ Lxtcrs maQdatori» ut AaHam in choco et looas in tCapitulo 

cidem lohanni Hill aflignaretttisif , 29 Julxi cfu^dem anni, idid. 
15. .fitatata o>lkg& \bcati iRstii Weftm* a ier^niffim? i^giaa Eliza- 

betha fundati^ ultimoque menfis Junii creGbi, 15^0, f. 89. 
16« Rj^illxiim taxatioms omnium bouorsim %irkualium et tem- 

fioraikuii pnovanctarum Cantuar. et Ebor. /.«93. 

Jia^ tmatio fdJSta jtft ante trtSfioMm msuorum epljbopdiuum per 

Henricum VUL fumma utriufque prcmnti^e p^uU excedit ducent. 

:tf^ Aalla GiTgoru pape V. de qn^Btiimte deaaiiomili par £ngu][os 

fB'pifix)|»atift3 Angiw ibi^eud, p. 19.7« 
. B^nc tMU^imem Cbref^mM V^^mde ^ aJftripem /x eo apparet 

qtni me^tiofit pferuttiam,ep^€opatmmqtd eo feado mmium erant 

evtffij fimma mmvmJkcimarj^ eft c%£iy£. in. Yif la^ 
i8. Statuta ccclefias ran6ta& et ^n^ vjditfe CciniAatb pUenfis edita per 

jreguiam Ciii^tham» ^^ ^207^ 
I9# iCbrticles Of itniiinfi&H» gywn bjr Thottae Yilc and Henry 

JtiirKPjr L^I/» D. JX lipnnnkSooers of Matthffir arcUbuAiop of 

^. Statuta ccdc&B fao^ :rt iud^id»» TriBttatb E^ofu Adita per 

Henricum VIIL eiufdcm ccclefi^? fjmdatommt ^tmdita decano 

rt capitulo^ EUcnfi per SHc c|«fe0fum WigDm. Geo. epiko- 

. ^um Ciceflr. et Kk.i^oK naaiidafio ct nQmine motuendkfimi 

regis 20 Junii 36 Hen. VIIL p^m^^ 

9ip Ifitfsi: ^im tibe iafltApf «i WoKtAu jod Chichefter nnd 

Richard jj.] Vtde Cl. sy ' 

A a 2 .^» 1^8 CXX. 

Richard Cox, that they had icnt thetn the book of ftatutes 
which they order to be publickly read andeveryone tofwearto 
the obfervance of them : dated Weftminfter Jone 23, p. 284. 

22. An order devifed and concluded bi thaiTent of Mr. Robert Stu-* 
ard deane of the cathedral churche of Ely and the chapter of 
the fame, conceming the nomination of certein romys and 
ofiices, 25 Nov. 1551, /. 288. 

jin original Jgned by tbe chapter\ Mattbew Parktr ivas tben 
. fecpnd prebend. 

23. The boke of the ereftion of the kings new coUege at Ely^ 
with the names and porcion of livinge afligned to the deane 
and all other officers appoynted for the accomplifhment of 
the fame, p. 291. 

It concludes tbus, ^' Andfo to here all cbarges andto paie tbe tentbs 
^^ and frji fruits it maie pleafe tbe kings majeftie to endowe tbe 
" cburcb witb DCCCCgxVjf • XVII^. ob.ftgned Ricbard Rycbe** 

24. Incorporatio et fundatio ecclefiat cathedralis Elienfis per regem 
Henricum VIIL fafla 10 Sept. anno regni 33> A 3^7* 

25« Suinma carts domini regis de dotatione colIegiiEIienfis con* 
tenta in quatuor paginis, /• 3 13* 

26. Letter of Hcnry VIII. to the l^fhop of Ely, fir Robert Paytcm» 
Philip Parys and John Goodricke Efqrs. direfting them ito af- 
fign proper dwelling houfes to the dean, prebeftdaries and 
other minifters of the church of £Iy, out of the buildings be- 
longing to the late diflblved priory: dated Weftminfter 28 
0&. anno regni 33i ^* 3 19* 

27. Aflignment of the chambers in purfuance to the above order. 

28. Letter.from Dr. Cox and Dr. Meye to Dr. Parker, on the affairs 
of the cathedral, p. 322, 

29. Valor annuus omnium et fingulorum dominiorum, maneiio- 
rum, terrarum et pofieffionum, quorumcunque tam tempora- 
lium quam ipiritualium verfus dotationem novi coll^ii do^ 
mini regis in Ely, in diverfis comitatibus fubfcriptis jacentium 
et exiftentium aflignatorum uaa cum omnibus fcedis vadis 

pen* CXX. 1 89 

penfionibus et aliis denariorum fummis de eifdem five eorum 
aliquo annuatim exeuntibtfs, ^* 3^3- ' 

30. Decree of the dean and chapter of Ely, for the diftribution of 
20^. yearly to the poor, made Dec. 8, i54\% />• 339. 

3 1. Thinventary of all the plate, jewells, ornaments of the churche» 
implements of houfliold corn, cataii ahd other things belong- 
ing to the late priory of Ely, now left in the cuftody of Mr. 
Robert Welles gardiane ther, made the 20 daie of Novembre, 
anho rcgis Henrici VIII. 31^ />. 341. 

32. De inftauratione ccenobii Elienfis et inftitutione coUegii mona* 
chorum ibidraci per Ethelredam Innas Orientalium Anglorum 
rcgis filiam, ex Polidoro Virgilio, foLSi. p. 357. 

33. Excerpta ex vetufto codice ecclefiae Elienfis [fcilicet ex hiftorta 
Tboma BUenfisj] centinent. biftoriam eccle/ia ufque ad captam In^ 

fulam tempore Gulielmi Qmq. p. 359. 

34. Fundatio et incorporatio ecclefis cathedralis Wigom. fa£la per 
HenricumVIII. 24 Januarii, anno regni 33. /•403. 

35. Statuta ecclefise cathedralis Wigornienfis fa£la 36"* anno regis 
Henrici VIIL et tradita pcr N. Wigom. Georgium Ciceftn ct 
Richardum Cox archidiaconum Elieniem, p. 409. 

Nota magiftri Pedder decani^ •* Arcbitypus borum ftatutorum^ ut 
^^ fertur^ cardinali Polo tradebatur per Setb Holand decanum tem^ 
" pore regina Maria^ nec poftea reftituius!* 

36. Injunftions given . by Richard Davies profeflbr of divinitie, 
Thomas \^nge and Rouland Mcybigg profefibrs of the laws 
and Richarde profeflfof of the commen lawes, vifitors 
for quene Elifabeth to the deane and chapiter of Worcefter» 
^.479. 

yj. Confuetudines et flatuta ccclefiae cathedralis Herefbrdenfis» 

A 485- 

38. Injun£lions given [by the iame vifitors] to the deane and chapi- 

ter of Hereford, /.516. 

39. Statuta ecclefiae caUiedralis Petroburgenfis, data per Henri- 

cum VIII. p. 523^ 

CXXL Code» CXXI. 

Cadex tb^rtacati infoliotfeculo Kwfiriptus^ tm iituhu, 

«YNODALIAi 
ia et Mttem mUinewtur^ 
i, Forma Ceu delcrtptio comvocatioais «filebrandie, prottt ^b anti- 

quo oA>iervan confuevit, f.t, 
Z. Forma «tigendi et pr<(ibataQ<U pri>lp(^utoris, p. 3^ 

3. Breve Matthi» arcUicpiicopi •Cantiiaiien& dir^iim epifcopo 
Zxmdon. ut citeit derttm ad convooBfiiaiiKffl tertio dk Aprilis, 
157J. in eccUrifia icathedrali S.PanU Loadon. cddbrandim, p, 5. 

4. Ele£tio lobannis T.ayJojr;$.T,.P.4cctiu ecol. cath. ZJiieoln. in 
pFoloquutoffefii iiQferipri^ id^Qnt» .CQnvDcat i gais 5 Nov:. 1547, 
«Mm nf»min«J»tts pe;iipfiabter prftfbotiiMi in Igtaiu&nodi tle£tione, 
p. 5. a. 

5,. llifpouAa flionifipmim ad«(»n^endttm iniaferiori^lomo caovo- 
catioms proiwcise Cantoar. nnrmin» S.Micliidlk A.0. 1547, 
^. 5. c. 

j6. ^nvma^QiWB 4w4inguUe ^^onib^s bvjas conyncatfonis ad- 
fuerunt ciun noris breviuiculifi remm ikndsm tradarnm, a fe- 
famda feffieae uf^ .ad p6tavam q«aado propo&ta «0: quseftio 
de matrimopio )j(aceRiotiuQ« p* 5* ^ 

7. Caufas quse adfwrre &ie«t boc ^ompoce qupd t^&m ecclefia- 
rum non tfrdfidteant m JxiifificHS fuis qvtatenus de ym» canowco, 

8« CmiK i^ifr 'flAxflastt qoo jDtonf decretum pei^petwe n^dentiae 
fuum «fliDfteii iCDnifeqttatur «t ivmedia huic ma^ adhibenda, 
p, 5. k. 

9. i^iftaQn of (&e-Jomcr hmScid CMKirocation i» ibhe tlnlbops J»i the 
reign of Philip and Mary with 28 articles annezed .fobmitted to 

tiieir Jbrdfiups jcDnfideGatien* p* s* i* 

Tbe i^^-^^-*« CXja.] F(f< G»^ Mifc. 3. 

t.]mcxni. 19, ao. cxiv. 131, 132. CXXI. 191 

^e wbok tendeney oftbis petition and articks^ whicb may hefem in 
Wilkifiiy is tbe extirpation ofberefy^ as tbey termed tbe reformed re^ 
ligion^ and tbe rejioration rf tbe cburcb to tbefame degree ofvealtb 
andpower as it pojfejfed in tbe beginning oftbe reign ofHenry VIII. 
10. Alii articuli Latini de decimis folvendis» de eis qu2& nuper fa-> 
cerdotum uxores hAbitae fttnt ut Kbera nubenda poteftas eis 
premittatur, de mmdinis at in c^brioribus feftis et domi- 
nicis diebus fieri non permittantur> &c. p. 5. x. 
Si. Conflitutiones legandnae e«^t$e Lonxtini fub anno 1555, prasfi** 
dente reverendiiEttio^domino Reginaldo cardinali Polo, legato 
de latere/ regnantibus chriftianiffimii^ pnncipibus Philippo et 
Mari» regibus, &c. j»; 7. 
12« A£ta convocatiDnis feu: facrae fynodi advocatse autoritate brevis 
regis Plulippi et Mariie, cetebratas per dom. Reginaldum Pole 
cardinalem arelaepiicopim Cantuar. A^D. 1557^ primo Ja- 
nuari?^ et anno Paoli pap» IV. 3.^* A 33 ^ 55« 
AB4 bmfusfffwS bicjr^m mmoranenr quam^ apud f9^Hkins. 
i^ Articuli in qainqmr capita divifi» viz. ( i ): de dofbina : ( 2}de hib 
quaft ad oradoneai pectificiit : (3)detemplis decore cmandia 
, et refarciendis : (4} 4e diiciplina ecchefiaftica renovanda et mo- 
ribus cleri per eamlem reformcmdis et d)e veftitu : (5) de aca-» 
demiis et fchotis^ P*Z5* 
14. Decsetum [ut vidctur ^odi] ut epifeopus Gloceftrenfis mittet 
ad dominom kgjtfvm vtl eo abfente ad epilcopum Elienfem, 
divifionem et diftindionem temporalium bonorum fingolorum 
beneficiorum olim^ appropriatonu» per iereniffimos r^es ad 
difpofitionem reverendiffuni.domimlegati dimxflbnun>£cc. /. 
15« Decreta^^< canoneS' ecclefiaftici in 25 capitibiis, p. 63.' 

Probabik videtur beec decreta una cum articuUs pretedentibus in 
bac fynodo^ f non Jiabilita faltem proptfkafuije. 
16. Writtes publiflied after die erdiaaMe oi erles and barons, A# 

^befrft is i^ainfh §^^ of diet^ and prefcrH^ km many df/bes 

JBouJd be ferved ^ tbe talks^ifaU ranks tf nmn, and forbids jdje 

minjlrels reforting, to^ boufis ifnfit invitedi tbefecondto eftabUJb tbe 

prices ofprovijim^ 

\y. No* 192 CXXL 

17. Nomina eorum quae debeat cdmparere in convocationibus pre- 
latorum et cleri Cantuar. provincis per fingulas dicecefes Cant, 
Prov. [ut ab antiquo fieri confuevit ante diiTolutionem monaf- 
teriorum J p. 99. 

X 8. A difcourfe of certain Romanifts exhibited to the queen's coun* 
fel immediately upon Q^lizabeth's coming in : amongft which 
was thought Dr. Hethe to be the penner of the iaid difcourfe» 
f. 127. 

19. [A fpeech] fpoken openly in tihe firft fefllon of Q^Elizabeth by 
tharchbifhoppe of York» Dn Hethe [againft the bill for the 
fupremacy,] ^. 137. b. 

20. A declaration of do£trine of&ed and exhibited by the protef^ 
tantes to the queene at the firft coming over of them, figned 
by George Hovy, John Ploughe, John- Opynftiaw, ^.139. 

2 1 . The declaration of the procedynge of a conference begon at 
Weftminfter the lafte of Marche, 1559» conceming certaine artides of 
religion and the breaking up of the fayde conference by dtfaulte of 
certayne byfhops parties of the f^d conference. Imprynted at Ijmdm 
by Ricbard Juggt and Jobn Cawoad prynters to tbe queens majeftie. 

Tbe three queftims to bave been debated noere^ conceming prayer in an 
unknown tonguey tbe autbority of tbe cburcb to take away and cbange cere^ 
monies and ecclejiqftical riteSy and tbefacrifce oftbe mafs. 

Tlbe managers for tbe papifts nvere^ Wlnte B. ofWincbeJier^ Baine B. of 
Litcbfeld, Scott B.ofCbefter, Ogletborpe B. ofCarlifte, fTatfon B. ofLin- 
coln^ Dr. Cole^ Dr. Harpisfeldey Dr. Langdall^ Dr. Cbedfey ; fbr tbe pro^ 
teftants Dr. Scory B. of Cbycbejier, Dr. Ccxe^ Mr. Wbitebed^ Mr. Grindall^ 
Mr. Home^ Mr. D. Sandes^ Mr. Geft^ Mr. Aylmer^ Mr. yuel. 

22. Paper read and delivered by the protefbmts on the firft quef- 
tion, p. 161. 

23. Dr. Coles anfwer to the fame, /.185. 

. 24. A£ta convocationis habitae per breve reginse decano et capitulo 
Cantuar .diredbim fede archiepifcopali vacante 24 Jan . 1 5 5 8,^. 1 9 2 . 

25. The proteftants difcourfe on the fecohd queftion, /. 197. 

26. Articuli de quibus in fynodo Londinenfi, A. D. 1562, ad tol* 
lendam opinionum diflenfionem et confenfum in vera religione 
firmandum inter epifcopos convenit, ^* 233. 

Hi cc 
u 
tt J3i artiCuU nonmbil Sfirepant ab impreffis: variationes a verfime jtngli-» 
eana edidit Bumet [Expo/bion ontbe 29 articles]fed in coUatione nefcio quo 
errore deceptus vel qua ratione addu3us ufus eft verjione Anglicana articu^ 
lorum de quiius convenit inter epifcopos in priori fynodo tempore regis Ed-^ 
wardi VL A.D. iSS^* Codicem vero MS. cum editione in ConciL Britan. 
ipfe diligenter contuli^ et variantes le£liones adnotavij viz. 

Articuh tertio adduntur bac verba minio tamen pojlea notata^ " Nam 

corpus ufque ad refurreSKonem infepukbrojacuity fpiritus ab illo emijfus 

cum Jpiritubus qui in carcere five in inferno detinebantur fuit^ illifque 

pradican)it quemadmodum teftatur Petri locus. 

Articulus VI. Libri Apocrypba aliter recenfentur quam in imprejfis 
nempCy 

" tertius et quartus Efdra " Juditb 

" Sapientia " Tobias 

" Jd^^fiii^^ Syracb " 2. libri Maccbabeorum.'* 

Articulus XV. " Venit ut agnus abfque macula eJfetJ* 

Articulus XVI. " Depeccato in fpiritum fanftum: ultima bac verba 
" delentur et eorum loco ponuntur after baptifmeJ* 

Articulus XX. Omittuntur bac verba^ " Habet ecclefia ritusfive ceremo^ 
" nias Jlatuendi jus et injidei controverfiis aufioritatem quamvis.'* 

Articulus XXV. Po/l ^'fedfacramentorum eandem cum baptifmo et cana 
** Domini rationem non babentes^^ inferuntur bac verba minio notata^ et ut 
yidetur^ ex merafcriba ballucinatione " quomodo nec panitentia.'* 

Articulus XXVIII. Primo inferebantur bac verba^ fed pojlea minio no^ 
tata^ et numerus linearum qua in bac pagina continentur Jimul mutabatur^ 
ita ut ante fubfcriptionem rejeSla videntur^ " Corpus Cbrijli datur accipitur 
" manducatur in cana tanquam celefli et fpirituali ratione-, Cbriftus in 
** celum afcendens corpori fuo immortalitatem dedity naturam non abftulit^ 
" bumana enim natura veritatemy juxta Jcripturam, perpetuo retinety quam 
• * uno et definito loco ejfe^ et non in multa vel omniafimul loca diffundi opor^ 
" tet. ^um igitur Cbrijlus in celum fublatus ibi ufque ad Jinem feculi fit 
" permanfurus atque inde non aliunde^ ut loquitur Augufiinus^ venturus Jit 
" ad judicandum vivos et mortuosy non debet quifquam fidelium carnis ejus 
" etfanguinis realem et corporalem^ ut loquuntur, prafentiam in euchartftia 
" vel credere vel profiteri.'' 

Bb TV/- 194 CXXL 

Triginfa novem articuUs vulgo receptis adduntur fres alii minio in mar» 
gine notatiy nempe^ 

*' XL. RefurreSlio nondum eftfaSla. 
" RefurreSlio mortuorum non adhuc faBa efi, quqfi fanfum ad animum 
" pertineantj qui per Chrifli gratiam a morte peccatorum excitetur^fed ex^ 
" tremo die quoad omnes qui obierunt expeStanda efi^ 

" ^um enim vita defunSliSy ut fcriptura manifefiafurj propria corpora 
*^ cames et offa rejiituentury ut homo infegerprout fe gejit in corporefve 
" bonumfve malum reporfetr 

" XLL DefunSiorum anima neque cum corporibus infereunt 

" neque ociofe dormiunt. 

" ^/ animas defunSlorum pradicanf ufque ad diemjudicii abfque omni 

^^ fenfu dormire aut illas afferunf una cum corporibus mori ef exfrema die 

^* cum illis excitanda^y ab orthodoxafidey qua nobis infacris literis tradifur 

^^ prorfus difjentiunt. 

" XLIL Non omnes tandem fervahdi . 
" Hi quoque damnatione digni funty qui conanfur bodie pemitiofam opi- 
" nionem infiaurarey quod omnes quanfumvis impii fervandi funt cum defi^ 
" nito tempore ajuflitia divina de admijps fagifiis luerunf^ 

Nonnullas variationes nullius momenti (verbi gratia ordine pro ordi- 
nate, leges ciwihs pro leges r cgni) flentio pratermif. Satis autem liquet 
ex verbis ab imprefjis difcrepantibus minio ubique notatis hafce emendationes 
ante fubfcriptionem epifcoporum ef cleri fuiffe fadtas ; nam in his quafer-' 
nionibus contineri videtur prima articuhrum delineatioy qui mafuriori 
pojiea judicio correSiifunf antequam plenam autoritatem confequebantur vel 
in publicis aSlis curia tranfcribebantur. 

Poji articuhs fequitur enumeratio tam arficulorum quam linearum qua 
fngulis paginis continentur^ quam excipiunt fubfcriptiones autographa epif^ 
coporum ef cleri inferioris domuSy et ad finem hac profeflatio^ " Ifia fub'- 
" fcriptio faSIa ejl ab omnibus fub hac protejiatione quod nihil fiatuunt in 
" prajudicium cujufquam fenatus-conjulti fed fanfumf^pplicem libellum pe^ 
" titionesfuas contincntem humiliter ojferunt^ 

27, Articles drawn out bi fom certen and wer exhibited to be ad- 
myted bi authoritie, but not fo allowed [a body of ecclefiaftical 
ftatutes,] p. 267. 

28. A bill to authorize cvery archbifhop and bifhop to ereft onc 

Qffice exxf. 195 

ofiic^of r^ifterflilp qf .4^ thechurdb Jbooks Iq due order to 
be kept }b every diocq^> /. 365. 

»9. Petitioo of Thomas Bow^fey, who dpe^v up thc bitt, prefented 
with it tp the arfihbiihpp, in whfch afta: thanking his grace 
for thc many markjs pf ^Lvour he .h*d akeady received from 
hm |kt S4;oke a^d at Beiie't ColleKe Cambridge, be humbly 
\)^9^ th9$ if ^i^ bili ihauld thi^o' ms graces furtheranc& pafs 
into a law, he might have the re^ifterihip of the <UQcefe of 
QamrhWf, f, 370. 

30* A Jt^tter it<m the ar^hJbd%op elje^, ^ the bifhops ele£t of 
LoodjCKti;» Bly, jQhiche^er and Herefprd, to queen Elifabeth, 
htUmbly pqtitiQn^ng \^sSl tp accept a t^houfand marks per annum 
(which th^sy p]:Qmi& to pay as long a$ they hold their bifliop- 
rick^) if her ii>a)dtie yrpuld ^ay ai>4 Cfcmit the prefent altera- 
tion and e^^^a;\ge y jq^j: i£ this their fupplication ihould not be 
thpught ^Sfet to t^e f^ce they humbly oiffer certain articles 
jybich tbey de^ue ^iay l^ pbferved i^ the propoied exchan^e of 
.appropriatiojris .fpr mam»:s^ f. 381. 

3 j • Letter f romi queen Elizabeth tp Matthew archbifhop jpf Can- 
jtcflrbury, Edmund bi^ppof Lpndon, WiU. ^yU almoq^r to the 
.qftoeii, ,Walt?:r:H^don ff^ftqi" of the requefls .9^ %\^e other 
commiflioners in caufes ecclefiaftical, cUre6tiag tb^ to revife 
the calendar and order pf lenbns in the conunon pjrayer bpok, 
to f<;e that churches and chancels are dece^tly and prpperly re-» 
paired, a?\d to fuperyiie tl>e ijr^fl^tion x)f the.Qojiunpu prayer 
intp Lfatin m^de fpr the ,ijfe .pf the univerlities : djated Weft- 
mioftfir Jan. 21, ^mo ?e^ 3'^ /• 389. 

32. Arf^cles .agreed upon at die j^conde {dTioxi in Lambeth the 12 
day of April A. D. 1561, by the moft reverende fathers in God 
Matthpe lorde arch^isihop of C^ijLterfaurye, Thomas lord 
arQhcb. of Yoj?k, witdi the aflentqf t^re brQtherne bys/hops to 
the fame. [Original Jigned by the arcbbijhop end tbe iijhops of 
Lmdon and Ely,] ^.3^3. 

33. Articles whereupon it was agreed by the archbusfhoppes and 
busihoj^pes of bpth tjie provinces and the ^hole clef^i^ie in the 

B b 2 • ' con- 196 CXXI. 

vocation holJen at London in thc ycrc of our lordc God 1562, 
according to thc computation of thc churchc of Englande, for 
thc avoiding of divcdkics of opinions and for thc ftablidiing 
of confente touching truc religion. Ortginal Jigned hy tbe arcb- 
bijhop and ten ofbisfuffragans^ ^. 43 1 . 

In the 20 Article^ tbefe words now in our printed copies are wanting^ 
" ^e church batb power to decree rites or ceremonies and autbority 
" in controverjies offaitb andyetJ- 

34. Articuli de facro minifterio ct procurationc ccclcfiarum, in quos 
plene confenfum eft in fynodo a domino Matthaso archiepifcopo 
Cantuaricnli ct totius Angliae primatc et metropoUtano et rcli- 
quis omnibus ejus provinciae epilcopis partim perfonaliter pre- 
fentibus partim procuratoria manu fubfcribcntibus in fynodo 
inchoata Londini in sedc D. Pauli 3 Apr. 1571. Originale cum 

fubfcriptionibus autograpbis epifcoporum, p. 455. 

35. Forma excommunicationis in ccclcfia legends, /.481. 

36. Lcttcr from the commiflioncrs in ccclcfiaftical caufcs to all 
churchwardcns, fidcfmen, &c. datcd Lambcth June 11,13 Eliz. 
commanding them not to fuffcr any miniftcr to officiatc in any 
church or chapple unlcfs by thc common praycr, and unlcfs 
thcy be liccnced by thc quccn or thc bifhop fincc thc ift of 
May laft paft, printed. 

37. Original copy of thc famc fubfcribcd by thc commiffioncrs. 

38. Injundtions given by thau6toritc of thc kyngcs highnc& to the 
clcrgic of this his rcalm [by Thomas lord CrumwcU vicc-gc« 
rcnt] A. D. 1 536, printed ly Tbomas Bertbelet kings printery /• 483 . 

39. Vifitcrs in king Edwards tymc, anno primo, p. 488. 

^tbreey four^ or fometimes five wth a regijler went to vifit four cr 
Jlve diocejes. 

40. Injunftions given by thc kyngs majcflyc as well to thc clcrgie 
as to thc laytie of this realm. Original figned by Edward VL 
tbf pnaeBor and councily /.489. 

41. ^ copie of a lctter with articles fent from the quccnes majeflic 
uhtQ thc bysfhoppc of London, and by him and his ofHcers at 
mx graccs commaundcmcnt to be putte in fpcdic cxecution 

wyth I 

r 

■ 

! CXXI. 197 

wyth cfFe6le jn the whole dioceie, as wdl in ptaces exeffipt as 
not cxempte whatfoever according to thc tenour and foitne of 
the fame. Sent by thc queene majefties commaundement in 
the moneth of Marche A. D. 1553, printed. 
Tbe expreffion ufed in ibis letter Hvhen king Edward is mentioned 
** whpfefoule Godpardone^' was probably not intended as a refieSHon 
on his memory^ but is no more tban a tranflation of tbe formulary 
ufedin tbat age " cujus amma mifereatur DeusJ' 

CXXIL XCVIL 

Duo codices et rofulus cbartacei^ feculo xvifcriptij quibus titulus^ 

CERTIFICATORUM; 
in eis autem continentur^ 

1. Certificatoria fingulorum cpifcoporum provindae Cantuai*. de 
ftatu ecclefiaftico dicecef. fuarum, ubi notantur nomina omnium 
reftorum vicariorum et curatorum, utrum fint conjugati, dofti 
vel indocli, refidentes vel non rcfidentes, utrum praedicent, vel 
fint hofpitales, et quot beneficia habent : fafta A. D. 1 560, et fcq. 
In dicecefi Herefordenfi defderatur decanatus de Hereford^ 

Deefl tota diacef Litcb. et Cov. prater arcbidiaconatum Cwentria. 

In dioecefi Lincoln^ Dec. Xtianitaiis de LeicefUr et arcbidiaconatus 

de Huntingdon defunt. 

In dioecefi London. defderantur decanatus de Newport Colcbefier et 

Samford. 

Defderantur etiam diaecefes Cicefir. Oxon. et Meneo. 

2. Certificate of thc archbifhop of Canterbury to the lords of the 
privy council of the nuraber, ftate and value of the churches 
within the diocefe of Canterfaury A.D. 1563, CXXIL/. 292. 

3. Certificate of the vice-dean and prcbendaries of Cantcrbury of 
the uniformity of that church, iiid. 323. 

4. Names and values of all livings in each province above 30^. a 
year, and table of the armour they were to fumifti, i6id. 53. 

5. Rentale et ftatus collegii [de Merton Oxon.] XCVII. 1. 

6. Carta CXXII. XCVU,] Vet. Cat. Mifc. 4, 5. 198 CXXII. XCVII. 

6. Carta tef^sx &iilabethde de pnvilepis academiee Cantab. i6iJ. 34. 

7. Letter from archbifliop Parker to the biftiop of , direa- 

uig liim to make the certificate of his diocefe : dated Lambeth 
Oa. I, 1561, CXXII.^.3. 

8. Letter from Scory bifhop of Hereford fent with tlie certificate 
of his diocefe, in which he defires his cathedral church may be 
reformed, dated Whitboume Feb. i, i6id. 73. 

9. Letter from the f rivy council to the archbifhop of Canterbury, 
requiring him fpcedily to fend unto them a certificate of the 
ftate of his diocefe, dated Greenwich 9 July, 1563, ilfid. 287. 

10. Letter from Kitchin biftiop of LandaiF to the archbiftiop, fent 
with the certificate of his diocefe : dated Matherne Jan. 20, 
1560, iiid.p. 239^ 

1 1 . Covenant between the mafter and fellows of Michael Houfe 
and John Mere for building a waiU dated 13 March, 34 Hen. 

vm. ibid.^33.' 

12. Epiftola Petii Datheni comitis palatini legati ad archiepifco- 
pum in qua gratxas agit pro munere fibi ab archiepifcopo ob- 
lato et mittit ei numifina principis elefloris, data Londini 24 

Jan. 1574, /^V.435- 

13. Refponfio archiepilcopi, data Lambeth 9 kal. Feb. 1574» 
• /^/V.437. 

^ 14. Epiftola confulis et prefeft. Auguftas ad Bucerum, in qua que- 
runtur de Mag. loanne Forfter concionatore fuo, ibid. 439. 

CXXIII. 

Ccdex mmbranaceus in foUo^ feculo xvfcriptiiSy in quo contiftenturj 
I. Epiftolae Herberti de Boflam tam in perfona Thomae Becket 
quam infua ad papam et alios epifcopos et refponfiones ad illas. 
Fragmentum codicis principio^ etjine mutilatumy in quo contineri vi» 
dentur quadam epijiola qua non extant in uberrima illa coUeSiione 
epijlokrum T!homa Becket^ bujus bibUotbecay cod. CCXCF. 

* * jn cbartis ♦ * 

2. Epiftote CXXIII.] Vet. Cat. Milc. 22. MSS. Angl 1655—388. 
j.j/^/ACCXCV. cxxin. sq9 

2. Epiftolds Roberd Grafkfl: ep&ogli LaagxXsL h^fff^^^ defunt 
enim epijiola 5~4 1 • 

3. Tra£^atus ejufdem de paftorali cura. 

Adfinem^ ^^ Scriptafunt bac in craftinofanSli LmaA, D^ 1546* 
Ad initium codicisj Oratlones dicendas izi miflis pco ageadis JDeo 
gratias de reconciliadonje r^oi cmn ecclefia catboHca» tmp foUo 
impreffl Londini in adibus Robert Cafy typograpii cum privikgio, 

CXXIV. 

Codex cbartaceus infolio^feculo ^iferiptusy in quo continentury 

lohannis Barret cotle6tanea quasdam in cummunes locos digefta cx 

eruditioribus celebrioribufque Germanorum proteftantium fcriptori-* 

bus, quibus non modo pie *et ordiodoxe in dogmatibus eccIefiailidLS 

fentire fed et cum vere cathoUcis ac antiquioribus confentire vifi funt» 

cxxv. 

Codey cbarfaeeus in folioj Jeculo xvijcriptusj in quo continetur^ 
Maitini Buceri refponfio ad antidagma Colonienfe. 
Huic operi prajixajiint^ 

1 . Epiftola d^icatoria Mardni Brem ad M. Parker. 

** Hic Martinus amanuenfis fuit JD. Martini Buceriy pofi cujus obi^ 
•* tum Mattheus Parker Mr. Collegii Corporis Cbrifii Cantabrigia 

eumfovit in coUegiofuOy qui hunc librum de Germanico tranfluUt ef 

exaravit A. D. 1 550. 

2, Teftimonium Parkeri de hoc opere. 
•* In boc commentario condenda tantum elaboravit D. Martinus Buce^ 
" rusy ut aUquoties D. Mattbea Parkera viva voce Cantabrigiee tefta^ 
** tus fity fe totum boc opere (fi unquam vel ingenio valuerit vel diU^ 
^^ gentia vel eruditione) exUbuiJfe^ Cujus rei periculum fi diUgens 
" leSor facere veUfy pfimum in manum fumam eum librum quem 

Apfe 


«.] ndt CCCCLIII. r. 

3.] rtii ccLvii. 4. ccccLm. *. 

CXXIV.] Vit Cau Mifc. n. 
CXXV.] Vtu Cat. Mifc, 9. 


200 CXXV. 

" ipfe nomine Hermanni Colomenjis arcbiepifcopi fcripfit^ cui titulum 
fecit Reformatio Colonienfis ecclejia^fecundo legat Cohnienfmm fcrip^ 
tum quod Antidagma vocani, pofiremo boc rcjponfum evohat dili^ 
genter conferat et judicet. 
3. Apologia fcripta nomine Herraanni. 

Adfinem codicis efi traSlatus imprejfus^ cui titulus^ 

Appellatio Hermanni archicpifcopi Colonienfis contra capitu- 

lum Colonienfe, 1545. 

CXXVL 

Codex chartaceus in folio^ feculo ocvi fcriptuSy in quo continentur^ 
Petri Alexandri prxle6liones de matiimonio et laudibus ntatrimonii 
habitse in ecciefia cathedrali Cantuar. A. D. 1553. 

cxxvir. 

Codex ckartaceus infolio^feculo ocvi fcriptus^ cui titulus^ 

CLU/E CONCERNUNT GARDINERUM; 
in eo autem continentur^ 

1 . Letter from king Philip and queen Mary to the marquis of Win- 
chefter lord treafurer, dated Mar. i, 2 et 3 regni, declaring it 
to be their royal will and pleafure, that cardinal Pole fhould 
have and enjoy a clear yearly revenue of sooojT. and as the 
fee of Cantcrbury produceth but zboojT. per annum, they direft 
and command him to pay to the faid cardinal the fum of i ooOjT. 
yearly out of the biftioprick of Winchefter, and to aflign him 
lands to the further amount of 1400^. out of thofe formerly 
belonging to the fee of Canterbury, fituated in Kent, Suflfex and 
Surrey, and now remaining in their hands, or if there wcre not 
lands remaining to that amount, to pay him the deficiency year- 
ly out of the exchequer, p. 4. 

2. Letter from the duke of Somerfet to the bifhop of Winchefter, 
repeating his command that he ftaould not treat of the mafs nor 

of CXXVI.] Fei. Q?f. Mifc. H. 
CXXVII.] Fet. Cat. Mifc. 8. CXXVIL 201 of other controverfial points in his fcrmon : dated Syon Junc 
28, 1548, p.j. 

3. Letter from the bifhop of Winchefter to Godfalve on his being 
to be put out of his bilhoprick which he had that day «njoyed 
16 years, p. 9. 

4. Another copy of the preceding letter from the duke of Somerfet 
to the bifliop of Winchefter, /. i f . 

5. The fermon of the bifhop of Winchefter before the kings ma- 
jeftie 20 June, 1548, on Matthew XVI. 13. p. 15. 

/;; tbis fermon he gives his opinion on thejlate ofreligion in England^ 
and blames every innovation tbat bad been made Jince the deatb tf 
Henry VIIL maintaining the real prefence in tbe facrament and the 
celibacy ofpriejisy but approving the renunciation of the papal power 
and the diffolution of monajieries. 

6. Decretum epifcoporum Winton, et Weftmonaft. de ele6lione 
Mag. Sandes et Haggerftone in procuratores, /.31. 

7. Notes of the depofitions of witneffcs examined againft the bifhop 
of Winchefter, p. 34. 

8. The appeai*ance of thc counfell the daies here enfewing in the 
biftiop of Winchefters caufe, annis 1547, 1548. 1550, ^.51. 

9. £:camination of witneffes upon certain articlcs exhibitcd againft 
:he bifliop of Winchefter, and others delivered by him in anfwer 
:hercto, viz. 

i) of John earl of Bedford, lord privy feal, p. ^j. 

2) of John carl of Warwick, p. 65. 

3) of fir William Harbert knight, p. yj. 

4) of William marquis of Noithampton, lord great chamber- 
lain of England, ^.85. 

5) of Edward dukc of Somerfet, p. 93. 

6) of William earl of Wiltfhirc, high trcafurerof EngIand,/.io3. 

7) of George lord Cobham, p. 1 14. 

I o. Letter from the bifhop of Winchcfter to thc earl of Warwick 

after 6.] m CVI. 14. 
Cc 202 CXXVH. 

* 

after tke duke of Somerfet's death, petittoning to be releafed 
from his tedious and unjuft confinement, datcd Oft. i8, /. 1 17. 

1 1 . Articles exhibited by Stephen bifhop of Winchefter in hls own 
defence be£ore the judges delegate, p. 123. 

12. Proteftatio epifcopi Winton. contra autoritatem judicum dele- 
gatorum, p^\z<)^ 

1 3 . Additional politions and ardcles delivered in by the bifhop of 
Winchefter, p. 147. 

14. Other articles of defence delivei^ed in, by the bifhop of Win- 
chefter, p. 157. 

15. AUegations of the i&me, touclung the admoniihment miniftred 
in the ac^, to make a fuU aniwer to the 7, 8, 9 and 19 articles 
^.163. 

1 6. Exercitationes epifcopi Winton. quanda turri Londixienli iocar- 
cerabatur, p. 167. 

17. Conditiones fine quibus domini proteftantes nolujat confentire 
in concilium ds propoiitum, in comitiis Auguftae 1 559^ z Junii» 

/• 348* 
i&. Bulla indi£lioms lacri oecumenici concilii Tridentini pafchate 

fubfequente cel^ebrandi \feu potius. continuamii] edita per papam. 

19. Oratio feu potius fcriptum paps veL qu& legato traditum no- 
mine impemtons de concilio hocce indicendo; ubi recenfet 
difficultates quas fperat papam explicaturum, et ut bonus 
fruflus cy{ concilio fperari poffit^ fuadet conceffionem calicis 
laicis et conjugii clericis^ p. 355. 

20. The judgement of the bifliops and clergy of the province of 
Canterbury conceming the calling of general councils, ^ned 
with all their hands July 20, 1536, p. 400. 

^at no general council ougbt to be called but by tbe general confent 
of cbrijiian princes. 

Cromwell jigns before tbe arcbbijhop^ and Pofydore Virgil figns as 
arcbdeacon ofWells. 

21. Petition of the fellows of Magdalen Coliege Oxford againft 
their prcfideot Dr. Oglethorp. 

22. Arficles of accufation againft the fame. 

23. In- CXXVII. 263 

33. Injunftions given by the vifitors to the faid coUege. 

24. Petition of the city of Oxford to the king, that the gramrhar 
fchool and choirs of the feveral coUeges, wherein many of their 
children weie maintained and educated, may not be fupprefled. 

25. Remoriftrance of Magdalen CoUege againft the injunflions of 
the vifitors. 

26. Litefae fupplicatoriae a Magdalenfibus mijQk ad Thomam Can- 
tuar. archiepifcopum, ne illorum cdllegium detrimentum pa- 
tiatur ex nuj)er fi6lis irijunflionibus. 

27. The above articles with Dr. Oglethorp's anfwer to them in the 
margin, and his further defence annexed. 

28. Queries put to thc corporation of Oxford relating to their 
petition. 

Note written on ibe lajl page : " Ufon the end ofthis vifitation Dr. 
** Gualter Haddon nvas appointed prefident and Dr. Oglethorpe re^ 
" moved^ who dt queen Idarys titne was rejlored: this OgJetborpe 
^^ was after bijhop ofCarliJle. 

CXXVIII. 

Codex cbariaceus in folio^ feculo xvi fcriptus^ cui titulus^ 

QUiE CONCERNUNt CRANMERUMj 
/;; eo autem continentur^ 

I . Articlcs againft feveral of the clergy, interrogatories for, and de- 
pofitions of Dr. John Wiiloughby, Robcrt Serles, William Gardiner, 
Edmund Shethur, Richard Parkhurft, Arthur St. Leger, John Mills, 
William Hunt, William Cocks, John Thatcher, &c. 

T!he occqfion and import of tbefe examinations are explained hy archbifjop 
P/irker in tbefoUowing note atp. 20. 

" Memorandum that king Henry beinge divers times by bujljop Gardiner 
** enjormed againji bujhoppe Cranmer^ and tbe faide Gardiner bavinge his 
" injiruccions ofD. London ajloute and filthie prebendary ofWindefor^ who 

" theai^e CXXVm.] Vit. Cat. Mifc. 7. 

CC 2 204 CXXVIII. 

** theare conviSied did weare a paper opetdy^ aml roJde throughe tbe towne 
" with hisface towards the horfe taile^ andalfo had informacion ofMr. Moyles^ 
" Mr. Baker and fum others promooted l^ the faid Cranmer^ whofe tales he 
** uttred to the king^ wbo perceiving the malice trujied the faid Cranmer 
** with thexamination ofthes matters^ which he did of divers perfons as by 
** this doth appe^rer 

z. Thc bookc of the expences of D. Cranmer, Latymer and Ridley 
for the time of their imprifonment in Oxford and of their exe- 
cution, delivei ed into the hands of the moft reverend father Mat- 
thew archbusfhop of Canterbury by Thomas Wincle and John 
Wells of Oxford, fometime baylifFs there, p. 365. 
Before the accompts are^ 

( 1 ) A letter from Lawrence Humphrey to the archbifhop in fa- 
vour of the bailifFs to whom 40^'. was ftill due on this 
account. 

(2) A petition of Wincle and Wells praying the payment of 
the fame, 

3 . A declaracion concerning the progeny with the manner and the 
trade of the life and bryngyng up of that moft reverent father 
in God Thomas Cranmer late archbifhop of Canterbury, and by 
what brder and meanes he came to his preferment and dignity, 
p.Afii. 

T^his life was written at the defire of archhijhop Parker by one who bad 
heen a domejiic of Cranmers^ and though concife contains many curious 
anecdoteSj moji of which bave been inferted by Strype in his life of 
Cranmer. 

cxxix. 

Codex membranaceus infolio^feculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 

I. Eutropius de principibus Romanis [five breviarium hiftoriae 

Romanae.] 

2. Liber CXXIX.3 Vei. Cat. H. 3. MSS. Angl 1361-84, 
i.J/^iifCCLXXVI. I. CXXIX- 20S 

2. Liber de a£):ibus Alexandri filii Philippi regis,jS»^ mutilatm. 
3« Itinerarium regis Ricardi L autore Ricardo canonico, 

cxxx. 

Codex membranaceus tnfoUoyfecuh xii mtidijjime exaratusy cui titulus^ 

CORPUS CANONUMi 
in eo autem continentur^ 

Epiftolae et decreta pontificum Romanorum a Clemente ad Grego* 
rium VIL 

Canones 4 1 , qui dicuntur apoftoloram. 

CONCILIA GRiECA. 
Symbolum Nicenum. 
Concilium Nicenum, Can. 20« 

Anciranum, Can. 24. 
Neocaefarienfe, Can. 14. 
Gangrenfej Can. 20. 
Sardicenfe, Can. 21. 
Antiochenum, Can. 25. 
Laodicenfe, Can. 60. 
Conftantinopolitanum, Regul. 3. 
Symbolum Conftantinopolitanum. 
Concilium Ephefinuml. Can. 16. 

Chalcedouenfe, Can. 27. 
Conftitutio fidei ejufdem concilii. 
Symbola Nicena et Conftantinopolitana. 
Ediftum Mariani pro confirmatione ejufdem concilii« 
Regula Attici de epiftola foimata. 

CONCILIA LATINA. 
A F R I C A N A. Concilium Cartaginenfe L Can. 14. 

Cartaginenfe II. Can. 1 3 . 
Cartaginenfe III. Can. 49. 
Cartagincnfe IV. Can. 105. 

AF. 2O rid$ CCCLXX. 4- 

CXXX.] Vit. Cau Sub. D. a. MSS. Angl 1629—362. 3o6 CXXX. 

AFRICANA. Concilium Cartaginenfe V. Can. 1 5 . 

Caitagihenfe VI. Can. 9. cum cplf^ 
tdis ad pontifices Romanos de ca- 
tionibus Nicenis. 
Cartagincnfe VII. Can. 5. 
Milevitanum, Can. 26. 
GALLICANA. Conciiium Arelatenfe I. Can. 24. 

Arelatenfe II. Can. 24. 

Arelatenfe III. 

Valetinum, Can. 6. 

Tauritanum, Can. 7, 

Re^pienfe, Can. 6. 

Arauficanum, Cto. 3 1 , 

Vdfenfe, Cln. 9. 

Agatcnfe, Can. 72. 

r* » « « A *r , ^ AureUanenfe, Can. 27. 

H I S P A N I C A. Concilium Efiberitanum, Can. 79. 

Terfaconenfc, Can. 12. 
Gertmdenfe, Can. 10. 
Cafer-Aogn ft anam, Can. 9. 
Haerdenie, Can. 16. 
Valcntinum, Can. 6. 
Toletanum I. Can. 21. 
Tolctanum II. Can. 5. 
Tolctanum III. Can. 23. 
Tolctanum IV. Can. 75. 
Tdctanum V. Can. 9. 
Toletanum VI. Can. 19. 
Tolctanum VII. Can. 7. 
Toletanum VIII. Can. 15. 
Toletanum IX. Can. 17. 
Tolctanum X. Can. 6. 
Toletanum XI. Can. 16. 
ToIetanwB XII. Csm. 13. 
Toletanum XIII. Can. 6. 

his- exxx^ «07 

HISPANICA. Concilium Bracarenfe L Can. 42; 

Bracarenfe IL Can. 12. 
Canones colle£):i ex orientalium fynodis per 
Martinum epiicopum et concilium Bracarenie 
excerpti et emendati; qui clericos fpe£tant 
Can. 68, qui laicos Can. 16. 
Coacilium Bracarenfe III. Can. 10« 

Hiipalenie I. Can. 2. 
Hi^alenfe IL Can. 13. 
Epiftola Lanfranci Cantuar. ad epifcopum Hibemiae. 
Catalogus pontificum Romanorum ad Caiixtum 11. 
Catalogus imperatprum ad Tiberium anno 698. 

cxxxr. 

Codex membranaceus infoUoyfecuh ociifcriptus^ tn quo contimtup^ 
Caffiodof us in Piaknoft quinqua^nta priores. 
Defunt quadan^ adfitm^ 

CXXXII. 

Codex memkrattaceu^ in, 4\ in quo continetur^ 

Pi^occrs. vejrlltal des traQ&6Hona des coramiiikires d^ Marie d^ Angle- 
teio^e,. rein« douairiore de France, duchefle de Sli^lk^ &c. pour le 
recoiaxreo^ent de fa douaire. 

CXXXIII. 

Codex membranaceus tn fhlio^ fecuh xivfcriptus^ in quo continentur^ 
i. Ars. fubtilis computandi qu» dicitur Algorifmus, verfibus Gallicis, 
2. Scala cronica, incepta A. D. 1355, autore Thoma Gray. 
De autore btffus chronici dubitavit CL ^anner^ ct nihil certi attulit Le^ 
landus^ quod ep magis mircr cum. in prologo nomen fuum etji non difertts 

verbis^ CXXXI.] Vet. Cat. P. 7. MSS. Angl 1507-240. 
CXXXII.] V€t. Cat. Sub. B. 9. MSS. Angl. 162^—355. 
CXXXIII.] Fet. Cat. F. 4, MS3. Angl 1335-59. 
i.]f7J> XXXVII. 7. 298 i CXXXIII. 

veriisj ejiigmati^e tamen rcvelevarity ut ipfe innuit Lelandiis^ neque Oedifro 
opus eji ad nodum folvendum j hctc enim ipfiusfunt verba^ 

• '* Sait Vni \H\ joynt apres XIX [7] ; / mettez XII [M] apres XIIII 
" [O], un [ji] et XFIII [5] encountrez, foun propre nom enfaverez: VII 
" [<?] a XVII [/?] mettez^ h premier vowel [j4] au tierce [/] ajoigneZy 
^^ foune droitfurnome entrouverez folunc FalphabetJ* 

Exhinc manifefie apparet autorem fuijje l!homa)n Graium Anglum^ et ut 
ipfe tefiatur apud Edinburgam captivum^ ubi hac qua in quodam invenerat 
poematCy eadem lingua fcilicet Gallicajfhluta oratione contexuit. 

Continet hifioriam Anglia a mundo condito adA.D. 1362* 

cxxxiv. 

Codex membranaceus in folio^ feculo xi ut videtur fcriptus^ in quo con^ 
tinetur^ 

Barenguedus fuper apocalypfin. 

T>e autore hujus expofitionis et feculo quo fioruit^ varid funt opiniones 
(vide Cavefii Hifi. Litt. articulo Berengarius et ^anneri Bibl. Britan. 
artic. Berenguiddus.) De nomine vero autoris omne dubium tollit ipfius 
epilogus qui fic incipit^ " ^ifquis nomen autoris fcire defideras^ literas ex^ 
" pofitionum in capitibus feptem vifionum primas attende ; tmmerus quatuor 
" vocalium qua defuntfi Gracas pofueris efi triginta unum^ i. e. BaR^tN-- 
GUID^^S. Valde tamen hallucinati funt Dempfier et Pitfeus^ qui eumfeculo 
xvfioruiffe tradunt ; codicem enim nofirum ante feculum xii fuiffe fcriptum 
ex primo ipfius intuitufatis liquet. 

Ad initium hujus codicis manu pauh neoterica infcripta funt duae epif- 
tolae ThotnaB Becket, una ad epifcopum Norvicenfem, altera ad cano- 
nicos Patenerenfes de excommunicatione epifcopi Sariiburienfis et 
aiiorum quorundam. 

cxxxv. 

Codex membranaceui in folio^ feculo xiii fcriptus^ in quo continentur, 
I . Anfelmi archiepifcopi epiilols CCCLXVII, fol. i . 

2. Medi- CXXXIV.] Vet. Cat. P. 8. MSS. Angl. 1306—239. 
CXXXV.] Fet. Cat. L. 8. MSS. Angl, 1+06—129. 
i.J FiJe CCXCIX. 4. . CXXXV. 209 

2. Meditatio ejufdem de eterna beatitudine, foL 147, 

3. Concilium provincialecelebratumfub Anfelmo A.D. i loZyfol.iti. 

4. Epiftola Girardi archiepifcopi Ebor. ad Anfelmum, foh 162. 

5. Verfus in laudem Anfelmi, fol. 163* 

6. Anfelmi traftatus de virtute corporis Chrifti. 
" Liber monachorum S. Edmundi*' 

cxxxvi. 

Codex membranaceus infolioyfecuh xivfcriptus^ in quo continentur^ 
u Ray mundi de Penna-forti fumma de cafibus penitentialibus, libiv. 

2. Tra6tatus breviufculus de vana gloria, avaritia, Scc. 

3. Roberti Grofeteft epifcopi Lincohi. traftatus de facramentis ec- 
clefias et articulis fidei. 

4. Ejufdem tra£tatus de confefiione. 

5. Ars predicandi. 

" Liber domus de Anglefey accomodatus Wilklmo de Brompton reSiori 
" ecclefa de Birecham ad rejlituendum fub pena X"." 

CXXXVII. 

Codex membranaceus infolioyfeculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 
1« Philofophia monachorum, lib. v. foL i. 

2. Expofitio in regulam S. Benedi6li fecundum Bemardum abbatem 
monafterii Caflinenfis, foL 23. 

3. Liber qui vocatur ftimulus amoris, fcl. 92. 

4. Expofitio fuper orationem dominicam, foL 11 6. 

5. Expofitio fuper ant. falve regina, foL 118. 

6. Quin- 2.] Ftdi XXXIV. 2. CLIV. 48. CCCXXXII. 14. 

4.] Ftde CI. 35. CXI. 135. CXVII. 2. 

CXXXVI.] Vet. Cat. P. 20. AdSS. Angl 1518-251. 

I.] Vide CCXLVII. CCCCLXXI V. 

3.] Ftde CL. 5. 

4.] Vide CCLVII. 3. 

CXXXVII.] Vet. Cat. P. 19. AfSS. AngL 1519—252. 

2.] Vid$ CCLI. 2. 

Dd 2ro cxxxvn. 

6. Quinque coniideranda, qux dant homini maxinium dolorem, 

Jhl. 119. 
7; De lachrimis quae quatuor modis utiliter efFunduntur, foL 120. 
8. Expofitio in verficulum Dcus in adjutorium, et quod invocandus 

fit in omnibus operibus, iiid. 
g. Speculum peccatoris, yZ?/. 121. 

10. Hugo de San6to Vidbore de difciplina clericorum, foL 122. 

1 1. Idem de confcientia, foL 130. 

12. Omeliae B. Eufebii cpifcopi ad monachos, foL 138. 

1 3 . Homelia Origenis de lamentatione Magdelenae ad lepulchiiim 
Domini^ foL 140. 

" De claujiro ecclefia Chrijli Cant:* 

CXXXVIIL 

Codex membranaceus in folio^ feculo xvfcriptusj in quo continentuTy 

1 . Alexandri EflTebienfis epitome hiftoriae Britanniae a Chrifto nata 
ad annum 1255, p.21. 

* Ad initium hujus bijicria dejunty foL 10. 

2. Excerptiones de chronicis Rogeri Hoveden ab anno 1066 ad 
annum 1201, /. 147. 

3. Epiftolae inter Parifienfes do6bores ad mandatum Pliilippi regis 
Francorum, et Joannem XXII, et Benedi<£him XIL papas d^ 
ftatu animarum poft mortem A. D. 1333, ^. 1 57. 

4. Cajrta Ricai-di I. dc renuntiatione homagii regis Scoti», p. 1 60.. 

5. Breves notse chronolog^cae et hiftoricae ah anno 1329 ad annumi 
1347, /, i6k 

6. Stemma genealogicum S. Ludovici regis Flanciae ad oiftenden- 
dum ju3 Edwardi lU. in regnui» Fra»cij8e^> p% i6z. 

7. Ejc- i*i««|W»*W»iW*"iW^W^»^^i^"il^^^*»^"*W"W."Wi».»— •^^■^■•■^ipi^^^P-^iPHW ^ J rtde (XXXVII. 52. 

10.] Fuit CCCLVI 3. 

CXXXVHI.jr*/» Cat. E. ii.,Am. Jhil. 1319—5^ 

* y^ fiag^. 29 bujui biflsriay auier iicit futd /ftiguflinus ftcit ut MdtkreMur l JK)0 mtnaebil 
in Bangap Wallia tn giudi n$n eitdh-tiif- Jii f« condiio». J^tu^ *J^ <* tj^tneiidih Jkbriini: 
prapijetiis,. CXXXVIIL 2n 

7. Excerptiones de hiftpria Wilhelmi Gemiticenfis de geftis dvicum 
Normannorum, p. 167. 

8. Liber extraftus de libro qui dicitur Vanlbgrapho i. e. imperialis 
fcriptura, quam Sibiila Erithea Babilonica condidit ad petitionem 
Gnecoiaim> ipfa Priami regis Trojae filia ; quem V6doxa peri- 
tiflimus pater in Graecum tranftulit de Caldeo"; tandem dc 
errario Emanuelis imperatoris Graecorum editum Eugenius regni 
Siciliae admiralus de Graeco tranftulit, p. 179. 

9. Nonnulla alia ejufdem farinae ex loanne de Rupefcifla, p. 180, 

10. Narratio quaedam de virgine in territorio Leodienfi, quae raira^ 
cula muta fecit, fcripta per Philippum de Claraeval, /.185. 

1 1 . Brevis hiftoria epifcoporum Lindisfarn. et Dunel. ab Adamo 
ad Ricardum de Buiy, p. 193. 

12. Snccefl[io epifcoporum Ebor. p.211. 

13. Procefllis contra templarios, ^.214. 

14. Brevis hiftoria Angliae ab adventu SaxcMium ad Henricum II* 
^215. . 

15. Epiftolae inter Innocentium papamVL etEdwardum princi- 
pem Walliae de pace A.D. 1355- 

Codex membranaceus in folio^ feculo ociii fcriptus^ in quo contitientur^ 

1. Hiftoria omnimoda ab orbe condito ad regnum Davidis, cui 
fubneSluntur nomina ppntificum Romanorum a S. Pfetro ad Ca- 
lixtum II. 

2. Cronica abbatis Pramienfis monafterii a Chrifto nato ad an- 
num 1002. 

3. Hiftoria piae memoriae Ricardi prioris Haguftaldenfis ccclefias 
de geftis regis Stephani et de bello Standardii. 

4. Cronica ab Adamo ad Henricum V. imperatorum. 

5. Epiftola Simeonis monachi ecclefise S. Cuthberti Dunelmi ad 
Hugonem decanum Eboracenfem dc archiepifcopis Eboraci. 

6. De 7.] Ftde CLXXXI. I. 

CXXXIX.] Vit. Cat. F. 5. MSS. Angl 1341—64. 

Dd2 212 CXXXIX. 

6. De obfeffione Dunelmi et de probitate Uithrcdi comitis. 

7. Hiftoria fanflae et fuavis memori» Symeonis monachi et precen- 
toris ecclefiae fanfti Cuthberti Dunelmi de regibus Anglorum et 
Dacorum ct creberrimis beilis et rapinis et incendiis eorum poft 
obitum venerabilis Bedse prelbiteri fere ufque ad obitum Hen- 
rici filii Willelmi nothi. 

8. Hiftoria loannis prioris Haguftaldenfis ecclefiae XXV annorum. 

9. Defcriptio Serlonis monachi fratris Radulphi abbatis de Parcho 
de bello inter regem Scotiae et barones Angliae. 

10. Defcriptio venerabilis viri iEthelredi abbatis Rlevallis de bello 
inter regem Scotiae et barones Angliae apud Standardum juxta 
Alvertoniam. 

11. Qupddam miraculum mirabile defcriptum a viro venerabili 
iEthelredo abbate Rievali. de quadam fan£timoniali femina de 
Wattun. 

12. Quo modo et a quibus cenobium S.Mariae Eboraci fundatum 
fit, et quantas invidorum perturbationes impulfum fuftinuerat, 
fed Dei protegente gratia magis ac magis au6tum et multipli- 
catum fuerat ; autore Stephano ejufdem cenobii abbate. 

13. Quo modo Funtanenfe cenobium fumpfit exordium. 

14. Epiftola Thurftini archiepifcopi Ebor. ad Wilhelmum archi- 
epifcopum Cantuar. de cenobio S. Mariae Ebor. ct obfervantia 
regulae S. Bcnedifti in eo. 

15. De vita et converfatione Gereberti papae;» 

16. Vifio Karoii imperatoris. 

17. Vifio S. Maurilii. 

i8. De annulo ftatuae commendato. 

19. Narratio de uxore Emulfi ab iEUa regc Deiorum violata. 

20. De eo quod Eboracenfis ecclefia nullum dominium fuper Scotos 
habere debet. 

21. Vifio cujufdam clerici de gloria regis Malcolmi. 

22. Eulogium brevifijmum Britanniae infulae quod Ninnius EIvo- 
dugi difcipulus congregavit. 

23. Res 

7.] Vide C. 1. 
M.] Vidi CI. 2. CXXIX. 213 

23. Re$ gefbs a Nennio fapiente compofitac. 

24. Vita fanftiffimi atque do6liflimi viri Gildae autore Carodoco 
Nancarbanenfi. 

CXL. 

Codeoc membranaceus in foL minor. paulo ante conquijitionem AngUa^ ex 
vetujliori codice^ ut videtur defcriptuSy in quo continentur^ 

1 . Evangelia quatuor, Saxonice r 

De quibus Jic dicit CL MarefcalluSy " Hunc codicem et Oxomenfem 

" rarius reperi ab invicem dijfentientes^ fuperioremque eos vetujiatem 

^^ fpirare exijiimo*^ 

Ad calcem evangelii fecundum D. Mattbeum babentur bac^ " Finit^ 

" amen. fit Jic boc hic interim : E50 Mffiicvi%fcripji bunc librum in 

" monajierio ba^SJ^omo et dedi hfnhtyoXtso prapoJito\* ^ifcripjit vivat 

** in pace in boc mundo et in futuro feculo et qui legit legator in 

" eternumy 

Infronte codicis occurrunt ea qua fequuntur Saxonice^ 

2. Teftificatio ingenuitatis ^lfv\rigi cognomento Rufi, qui feipfum 
emerat una Jibra ab ^lffigo abbate. 

3. Teftificatio libertatis Saegifae cum prole fiia» quam ab iGlffigo 
abbate emerat Edricus «c Forda pater ejus. 

4. Teftificafio manumifilonis iGIfrici Scot et ^gdrici Scot pro 
iSlffigi abbatis anima. 

5. Teftificatio manumifilonis Sydefledae quam 5 fblidis et - ■ de* 
nariis emerat a lohanne epifcopo Siwinus a:r Lincumbe Leofwii 
filius. 

6. Teftificatio manumifilonis Gunnildd& Thurkilli filiae quam lo- 
annes emerat dimidia libra. 

7. Teftificatio manumifiionis Saewii cognomento Hagg de Widc- 
cum, qui feipfum lucratus eft rjge6oa] ab iEIffigo abbate. 

8. Teftificatio manumifllonis Lifgithae aer Forda cum binis filiis 
ejus per loannem epifcopum. 

9. Tefti- 24.] Ftdi CI 3. 

CXL.] Vii. Cai. S. 4* MSS. Angh X542-275. 214 GXL. 

9. Teftificatio paftionis five convcntionis inter priorem et fratrcs 
Bathoncnfes ex una parte.et Sgewium cum Theodgyfa uxore fua 
ex aitera. 

10. Teftificatio manumiflionis Saethrythse quam 3 mancfis emcrat 
a Saewoldo abbate ^gylmerus. 

11. Teftificatio manumifiionis JE\(gythx quam dimidia libra eme- 
rat Wulwinus cognomento Hareberd ab iElwigo ab^ate. 

12. Teftificatio manumiflionis Wynrici quam una yra [ypcj auri 
emerat iEgylfigus ab ^lfwigo. abbate* 

Evangelium fecundum Marcum excipit^ 

13. Scriptum de coelo A^\z.^i\xm Jeu potim homelia de diei dominicae 
obfervatione, qu<tfic incipit M. ^a 1. Hcp on^inft ;f halie jeppir. 
Ad calcem evangelii jecundum Lucam^ 

14. NominaarchiepifcoporumDorobemenfiscivitatis adAnfclmum» 

15. — : — Eboracenfium ad Bofan. 

16. epifcoporum occidentaUum Saxonum ad Willelmumt 

17. ; Scireburnenfis ecclefiae ad Aflerium, 

i8. • ad Ripam. 

19. ■" ■ Hagaftuldenfis ecclefiac, 

,20. -—7- — — — . ad Cafa Candida. 

2 1 . — — Wellenfis ecclefiae. 

22. ' Hvicciorum poft Saxulfum. 

23. — — Londoniae. 

24. ' ■ ■ ■ Lindisfarnorurn poft Saxulfiim. 

25. — Roffenfium. 

26. ■ Merciorum. 

Ad calcem libriy 

27. Donatio capella? B. Mariae Magd. de Holewey cxtra Bath. ct 
capitalis meflTuagii ibidem epifcopo et convcntui Bathon. per 
Walterum Hofatum, ea conditionc ut epifcopus et monachi 
aedificent et exaltent diclam capellam. 

28. Finalis concordiadin curia rcgis apud Weftm. 13 Hen. IIL 
inter conventum de Bath. etepifcopum Wigom. de cuftodia 

ct maritagio Petri Crok et heredum cjus. 

CXLI. Codex 215 

CXLI. 

Codex membranaceus tn foUo^ feculo xvfcriptuSy cui titulus^ 

Regiftrum bibliothecje dc Syon. 

InJiruSHffima bac bibliotbeca continebat 1400 volumina^ qua fngula in 
hoc catalogo annumerantur^ nominibus donatorum fape appofitis y et adfinem 
eji index authorum. 

CXLIL 

Codex mtmbranaceus infolio^ feculo xv fcriptus, in quo continentur^ 

1. The miiTour of )e bleffid lyf of lim [trauflated from the Latin 
ef cardinal Bonaventure by John Morton.] 

Adfrontem operisy 

Attende kSior htgus libri prout fequitur in Anglico fcripti\ quod ubi^ 
cunque in margine ponitur Utera N verba funt tranfatoris Jive compi-' 
** latoris in AngUcis prceter illa quce inferuntur in libro fcripto fecundum 
communem apinionem a venerabili dvSiore Bonaventure in Latino de me-- • 
•* ditatione vita Ihu Chrifij et quando pervenitur ad proce£um et verba 
*' ejufdem doSioris injeritur in margim Utera 7/2 prout iegenti fve intuenti 
** ifium librum fpeculi mta Cbrijii lucide poterit apparere^ 

" Memorandum quod circa armum Domini 141 o, originalis copta bujus 
" Ubri fcilicet JpecuU vittz Cbrijii in Anglicis prefentahatur per compHa-' 
** torem ejufdem |^£[ reverendijfimo in Cbrijio patri^ et domino Tboma 
*^ Arundell Cantuar. archiepifcopo ad infpiciendum et debite examinandum 
antequam fuerat liher communicatus : qui p^Ji infpeSiionem ejufdem per 
dies aUquot retradens iftum Ubrum memorOto tranflatori ejufdem libri 
propritB vocis oraculo ipfum in finguUs commendavit et approiavii^ nec^ 
non et auSioritate fua metropolitica utpote cathoUcum pubUce eommmi^ 
candumfore decrevit et mandavit adfdelium edifcationem et hereticorum 
Jive Lollardorum confutationem. AMEN^ 

2. A tretice of ]jc hi^heft and mofte worJ)y i«aram«at o£ Crifts 
bleflid body and ]>e merveilis {'crof. 

3?. >e: cc 
•c 

ftC wi 
cc 
cc 
cc 
u 
•c >riUaM*aaMHM CXLI.] Ftt. Cat. Oi ij6. AdSS% Jngl. 14,91—224. 
CJKLII..], Vtt. Cat. R. 2. MSS. Angl. I432»-X5S>. 
II.] ndt CXLIIL 1. CCLVI. %. CCXIIL. 
a.imCXUIL2i. cc cc 
cc 2i6 CXLII. 

3. J?c lyfe of feynt Nicolas biflchop of Myrre. 

4. J?e lyfe of j^e holy virgyn feynt Kateryne. 

5. Jje lyfe of J?e holy virgyn feynt Margarete. 

6. A form of confellion. 
It begins : ** i knowlicbe to our LordAlmigbty God ttu^ to our lady 

feynt Marye^ to alle tbe blejid cumpeny of beavene^ and to }e my 
gojilyfader :" — tbe penitent firji confejfes tbat be bas tranfgrejfed 
eacb of tbe ten commandments in pride^ bypocrify^ (Sc. in tbe mifrule 
of bis ^^five wyttys^' in not fulfilling " tbe vii werkis of mercy 
" bodilfy nor " tbefeven werkis of mercy gooftly j" andtben concludes 
tbus : " Wberefore I befecbe Alnu^bty God^ oure Lorde Ibu^ our lady 
feynt Marie and alle \e blejjid cumpeny of bevene^ of mercy and of 
forgevenejfe andyow my gooftlyfadir at \is tyme ofyour goode coun^ 
^^ feile and alfo \at ye wolde voucbefafe to preyfor me. Ameny 

7. A tretys of gooftely batayle. 

8. General fentence^ or, Articuli majoris excommunicationis in 
lingua materna. 

** Tbys bohe is William Bodleys and Elizabetbe bys wyffe. 

CXLIII. 

Codex membranaceus infolio^ feculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 

i . The mirrour of the bleflid lyf of Ihu. 

2. Treatife of the facrament. 

Tbe name oftbe autbor or pojfejfor of tbis book wasformerly written 
in golden letters on a vacant page at tbe endj but tbro^ time or acci^ 
dent is now partly defaced; tbe only remaining words are tbefe^ 
" lohannes Monke - - . — Micbael ----- 

CXLIV. 

Codex membranaceus in 4*^ vetuftioribus literis Saxonicis feculo poft 
Cbrifium ut videtur oSlavo exaratus in quo extant^ 

Glof. <• CXLin.] Vtt. Cat, R. I. MSS. Angl. 1431— 154. 

I.] rtit cxLn. I. ccxin. cclvi. 2. 

2.] Vidt CXLII. 2. 

CXLIV.J Vet. Cat. S. 3. MSS. Jiigl, 154S— a?*» CXLIV. 217 

GlofTaria binaj 
quorum prior bunc tttulumfioe rubricam prafefert, 

i. Interpretatio nominum Ebraicorum et GraBCorum: 
pojiertor vero^ 

2. Glofa fecundum ordinem alphabeti. 

In boc glojfario plurima voces Latina^ Saxonice explicantur. 

Hac antiquijfima ghjfaria^ qua quondam fupellex fuerunt bibliotbeca 

abbatia S. Augujlini juxta muros Cantuaria, excipit 

3. Fragmentum Latinum, literis Hibernicis fcriptumi ad rem gram« 
maticam pertinens» 

CXLV. 

A parcbment book infolia^ containing 

The lives of the faints as they ftand in the kalendar in old Englilh 
verfe. 

« 

Resfane notatu digria quod lingua Anglicana in tantilh tempore^ viz. 
infra quadringentos annos pqffit tantam variationem verborum etpbrafe^n 
** pati ut bic videre licetr 

If tbis remark of arcbbijhop Parker he true^ tbe book muft bave beeh 
written in tbe reign of Henry II. and Jhortly qfter tbe deatb of Becket 
wbofe martyrdom is bere related^ and we mu/i fuppofe tbe account of bis 
tranjlation wbicb did not bappen till tbe reign of king Jobn to bave been 
Jince added. Perbaps we may morejujlly affign a later daie to tbis poem^ 
andfuppofe it to be of tbefame age as tbis copy^ wbicb appears to bave 
been written in tbe latter end of tbe fourteentb century. Tbefolhwing 
fpecimen of thefile and language will enable tbe reader tojudge. 
'* Nou blouwey fe nwefrut yat late bygan tofpringe 
" \at to is kinde eritage mankunne fcbil bringe 
\is nywefrut ofwan icbfpeke is oure crijiendom 
\at late was an eor\eyfouwe & laterfor\ it come 
" So bard and la\er was \e lond on wan it Jfolde fprynge. 
** Hic liber eft ecclefia beata Maria de Litcbewyk de dono fratris 

'' lo^ 


CC 
€1 CXLV.] Fet. Cat. R. 4. MSS. /IngL 1434-157, 

Ee *• lobannis Kateryngton canontci ibidem^ quem qui ab eadefh tceiejia' Jtve 
" per venditionem vel ikhatioHeiA^^elfurtum aUqaetH alienawrity veititu^ 
" lum hunc deleveriti riijfi eidefn ecclefia condt^nefati^tcerit^Jit amubema 
" maranatba : fat^fat^ Amen.'* CXLVI. 

Codex memir^aceus in JbHHi^ oiim at^ videitur peculittm eichjiee JVh- 
f^omenfist rfg^PONTIFIGALE diverjh tempoHBm Jcriptumy cujus 
in priort parte circa ahnuA t loo epajioruitSampjhn Wigarhenfis exaratay 
fontinentury 

1 . Profe£tiones fubjeflionis paps Romano ab epifcopis et abbatibus 
ele£lis faciendse, />. i. 

2. Benedi^tiones perse et bacilfi et imaginam-, et e^commtinicatio 
eotum qui fctciefiam 'wigdrhienfem- A^okvtrint, ^.3. 

3. Qualiter concilium agatur provinciale prima fecunda et tertia 

die, p.j. 
4.. Recoiicillatid altaris vel fiLcri lod fcu rymitem, qui fuerit pol- 

lutUS,/. II. 

15. Qoaliter quartaferia iti cajnte jejurtir circa pehitente^agatur,^. ^6. 

6. Recapitulatio benfcdi<ak)hum divetfarum fccuhdara ordiherar 
Romanum fcriptarum, ;/. 23. 

7. Qualiter penitehtes ih cena Dottiini in ecclefiam introducuntur, 

8. Bcnedi6i:io olei et chrifmatis, p. 37» 
. 9. Dcdicatioecclefiac, ^. 51. • 

10. ProFeffio fubjeaionis ab orctinandisj p. 5».' 

Hinc ex nomine Sampfonis epifeopi fTigom. eoHigimus banc partem 
codicis exaratam fuijfe drca anmtm i ioo. 

11. Qualiter ad abbatem elefbis praelitione epifcopali fit exami- 

nandus et confecrandus, /.53. 

12. Benediftio pueri in monachum, f. 56. 

. t * « -» •,••♦ CXLVI.] Vtt. Cat. b. Z.MSS. Angl 1310--34. 
CXLVI. j m XLIV. LXXIX. CLXIII. CXLVI. \ > »• tlinCj id ejl a pag. 61 y ad cdicem <0d(QS fex circiter ultimis foliis 
exceptis^ omnia eadem manu vetuftijjim^ funt exarat/z circa Jinem 
feculi ix ut ex pag. 23 2, colligi ^oteji. in bac ficunda parte con^ 
tinenturj 

13. Ordo ad cQnrecrand^pi domum Pei Qmniaque facra utenfilia 
et veftiment^, /^.63. 

14. Ordmatio pialmiflse, oftianis lef^oris/exorciftsei accoKti» fub^ 
diaconi, diaconi et prefbiteriK /..w8. 

15. Ofdinatio abbatis et abbatifik, f. 123« 

16. Ordinatid^ifcopi, ^.129. 

17. Confecratio regis «t regiiie, /• ^98* 
i8. fienedi<5tio monachorum et fan6timoniaIium^ p. 150. 

19. Benedidtiones epifcopales pei: tbtum annum, /. 159. 

20. Exorcifmus aqqs.tum gdid^ tum fe^Yonlis ad iudiciumXkt 
demonftranduoii /. 3 o I . 

2 1 . Exorcifmus panis ordacei et cafei, /• 3 1 2« 

22. Benedidio fponfi.et ipQiifo, /V^f^. 
A3. MalodiaiottfiBj 4>.2i9. 

XJhi^fere xonc^^dat h^c ptfierior fars.cjim adiJt» &Li^4^ 

,CXLVU. 

Cadex ^nmiifjartaceui in folitij ftctdo ^vjcriptm^ in pi9 ,ewtin»nlur^ 

The boly fcriptures 6f .tbc old.aod xmi TeftadDieot with tbe Apo* 
crypha iii Eaglifh. 

Jiuic verfioni frajixa efi .prefatio MHpla qeteefnb nmine Widevi ^odiit 
A.'D. iSS^f^f de.quufiffea^^Lffwis iu.bl/iQriaJua de ^erfmibus Angli^ 
canis S. S. p. 3^5, eam^ejpofi mortem Wiekvi fuiffe fsriptam mukis argU'- 
me9$tis j»06at. Cadicem vero mfirum JHam continere verjienem^ qute 
Wiclevo adfcribitur^ nullus dubito^ onmia enimJMet criteria.a viro doSif-- 
Jimo ad iUofn cognofcendam ailata^ ut ex dHigeotixoU^ione didici. 

Prologum excipit Kalendarium (ive tabuia leclionum in diebus do« 
minicis et feftis per totum annum. 

CXLVIII. Codex . ■^-■^i^^-^ CXLVII.] Vti. Cat. R. 3. MSS. Atgl 1433—156. 
CXLVII.] mt CCCCXL. 

Ee 2 • 220 

CXLVIII. 

Codex membfanaceus in folio^ feculo xivfcripius^ continens^ 
Memoriale prefbiteronim parochialium a diverfis doftorum trafla* 
tibus fub brevitate extra^lum* 

Eft quoddam penitentiale in duas partes divifum, uhi traSlatur de modfs 
V confeffionem^ de penitentia injungenda et de abfolutione. CXLIX. 

Codex membranaceus infolio^feculo xii exaratuSj in quo continetur^ 
Egefippi hiftoria [JudeorUmj]Jib. v* 

Oodex membranaceus infolio^feculo xivfcriptus^ in quo continentur, 
I. Carmen verfibus refonantibus fcriptum. ad Henricum abbatem 
dc Swineihead. 

Incipit^ " Nojcere debetis pi^oribus atque poitis. 
in nota marginali liber Jic dejcribitur j " Nota quod caufa materialis 
bujus libri in parte eji donum Henrici abbatis de Swynejhened: in qua^ 
dam eft grammatica et in quadam efl moralis : in qua tanguntur qua^ 
dam prcverbia communia : in majori parte cafus viaJes quos auffor 
bujus operis cum diJcipuUs Jiiis percepif in redeundo de Swynejbened ad 
^^fcolas poft nataiia fefta ibidem celebrata ; et in parte tangit proprietates 
avium et brutorum ad Latinee ehquentia opulentiam et ad parvorum 
inftruSionem. Caufa autem efficiens eji inteJleSus autoris motus [ad] 
'^ pradi&a defcribenda metrice : fcrmalis autem eft modus agendi qui me^ 
^^ tricus eji*y finaJis eji diSli abbatis commendatio ctsm cateris qua tan- 
*^ guntur itt caufa materiali. TituJus bic incipit novaJe diSlum a quodam 
" novo metrofoJi diSio abbati appropriato'^ 

Ex primis verjihus acrofticis apparet nomen autoris fuijfe WiJJeJ^ 

mum Pore. 

z. Pctri « 

€C 
CC CC 
C< CXLVm.] Vet. Cat. D. 2. MSS. Angl 1309—33. 
CXLIX.] Vit Cat. E. 5. MSS. Angl. 1323—47. 
-CL.] ViS. Cat. O. 17. MSS. Angl 1490—223. t ^ CL. 221 

2» Petri Cantoris Parifienfis verbum abbreviatain» 

** Hic liber multas notulas babet qua funt in textujcripta in Wttdth 
" aliis libris. 

3. De vita et doftrina facerdotis. 

4. Carmen ad Fulconem epifcopum Londonienfem de ritibiis ecclc» 
(iafticis. 

5. Exhortatio ad facerdotes [five traclatas Roberti Groftefte epi£^ 
copi Lincoln. de facramentis ecclefise et articulis fidei*] 

6. Remedia ad guttam fiftulam, 5cc. 

7» Innocentius papa IIL de officio mif&« 

CLI. 

Codex cbartaceus in folio^ feculo xvifcriptus^ in quo continentur, 

1. [Petri de Urbe] prothodon in jus, five traftatus de ordine et 
procefTu judiciario in jure canonico et curiis ecclefiafticis. 

2. Expofitio arboris con^nguinitatis et affinitatis. 

3. De ele6tione pafloris in fedem vacantem juxta jus canonicum. 

4. Cafus epifcopales et papales, et cafus excommunicationis ipfo 
fa6to. 

5. De executoribus et nautico fcnore ; — de teflibus. 

6. Sermo Fratris Francifci dc Maronis de indulgentiis in illud, 
^* Quodcunque ligaveris.'* 

7. De confeffione. 

«. Traftatus qui vocatur ratio deciraarum pro prelbiteris curatis 
omnium ecclefiarum Chrifli fidelium beneficiatis, compilatus in 
infula maris Corfics per M.theologum Andream Hifpanum, 
ordinis S. Benedifli, pauperem epifcopum adjacentis olim civi- 
tatis, predicandus populis diebus feftis. 

CLII. 

Codex membranaceus infoUo.feculo xvifcripfuSy in quo continenturf 
I . Tra£tatus de mirabilibus veteris et novi teflamenti. 

i. Fratis * - * 5.] rtd* cxxxvi. 3. 

CLI.] Vet. Cat. D. 4- AfSS. Aagl 13x1—35. 

6.] m CVII. 5. CLVI. 6. 

CLU.] Vtt. Cat. F. 10. MSS. AngU 1336-60« 2!Z2 CLIL 

2. Fratris Nicbcflai Trivet ordinis predlcatorum aciMles regum 
HLdgtitt, q«i a xsomitibus Andegavcniibus fuam traxerunt ori- 
ginem fecundum lineam mafculinam. 

Definunt in anno 1 2 1 6. 

** *r libro Xjlafconienji continuatur hijloria Nic. Trivett ufque ad 

" annum 1307 ; et deinceps ad A. D. 1336; fed refertur odAdam 

"** Murimouth:" 

Hofceamtdles excipit index propria manu lohannis Balet exaratus. 

3. SuccefTio regum Angliae a conqueftu ad Henricum VI. ciim 
tradatu pacis inter Henricum V. et Carolum VI. regem Franciae 

4. Jacobi de Tharamo confolatio pcccatoris. 

* ♦ in cbariis * * 

5. Epiftolae quaedam Matthei Herbeni, Arnoldi, Boftii, Trithemii 
et aliorura. 

CLIIT. 

!Codex membranaceus in folio^ 'veneranda antiquifatis^ literis Saxonicis 
fcriptuSy in qtio contineniur^ 

1. Martianus Minaeus Felix Capella de connubiis deorum, lib.ix^ 

2. Comnneiltarius iu hoTce libros. 

cLiv: 

'.Quki( membitanaceus infoliQyfecuh xvfcriptui^ in quo contineatur, 

1. An-(elmi MonoIogiQn.yo/. I. 

2. .Piofologiatt Anfeluaifive exercitatio virtutis.^d contemplandum 

Ponqinum icrlum, yii/. 18. 

3. Libellus [Anfelmi] contra infvpientemj quid refpondeat qui- 
dam pro infipientej et quid ad hoc- rcfpondeat eduftor iftius 
libelli, foi. 23. 

.4. {An- ■••••^•^^^■■•«"■(^^^"^^••^"•""•^"^■•^■•^^"* CLIII.] Fet. Cat. N 17. MSS. Jngl. 1458—181. 

CLKI.] ride CCCXXX. 

CLIV.J Fet. Cjt. L. 13. MSS. jtngh 1411—134. 

I.] Vide CLV. I. 

2.J Vidt LXIII. a. CLV. a 

3.J Vidt CLV. 3. 4. [Anfelmus] de incarnationervcrbi, j^26u 

5. [Anfelnxus] cur Deus homO) lib.'iLJbLj2* 

6. Anfelmus de conceptu virginalt et, oragmali peeefttoi fif. 52-. 

7. de.proceflione fpiritus £am£\iy Jil^ y^r 
8* ~— — de azimo et fermentatO) Jol.ibg. 

^. de facramentis ecclefiae, foL ju 

I o. — — de corpore et fanguine Domini» ibii. 
/11. ■ \m ■ i i. de veritate, foL 72* 
12. > de libero arbitria, Cap, xiv;. foLji^ . 

ii^. — — ^- — : de cafu diaboti> Cap* x viii. fol. 8a. 

14. ■ de concordia predeftinaeionis et prefcienti» gratiae 
Dei, Cap. x 11. foL 92 . 

15. Anfelmus de Iknilttudinibus,. Cap. CLXXXi. fcL 102« 

Opm fuppofititiumy Eadmera ^indicatum etjub ilUui mudnetditum 
a CL Gabr. Gerberomo^ 

16. Anfeimus de terrore judicii, foL izg^ 

ly. de amillione virgjknitatisi foL 13.. 

18.' de grammatico, Jf^/..i3;i>. 

15. — _— de conceptione virginali, fol. ijd. 

20. de exccUentia beat^ Mariae, Cap. xi^.cuirifcrmone 

in ^'intravit Jefus in quoddam caftellum/' foL 14 it 
21* Anfelmus de humana redemtione, foL 148« 
22. — — . de Anti-chrifto, foL 1 50. 

23. Me- 4,]^rf^XXXIV,5. CLV. 7. 
5.] ra^ XXXIV. 6. CLV. 8. 
6.] Vide XXXIV. 7. CLV. 9. CCCCLIX. «2. 
7.] m XXXIV. 13. CLV. 10. 
8.] Vide XXXIV 17. CLV. 11. 
9.]W^CLV. 12. 
ji.] r/A XXXIV. 18. CLV. 4, 
^ Vidi XXXIV. 3. CLV. 5. 

^iifCLV. 6. 

Vide XXXIV. 12. CLV. 14» 
iS^IVide CLV. 19. 
20.] r;V// XXXIV. 35. 
ai.3 ^/rf^ XXXIV. i6. CLV. 13^ 12. 

I3-J 
14O aa4 CLIV^ 

23. Mcditationes Anfclmi, foL 151. 

24. Auguftinus Hipponeniis de duabus animabus, fol. 166. 

25. ■ ■■ ■ ■ ■ dc iymbolo» fot. 171. 

26. ' ' de fidc rcrum invUibilium, fol. 173. 

27. ■ de vera ct falfa pcnitentia, foL 176. 

28. ■ de decem lcgis prcceptis et totidem plagis Egipti» 
foL 183. 

29. Anfelmus ad fororem virginem dc ortu progrcffu ct occa(^ 
JDomini falvatoris, foL 184. 

30. Auguilinus Hipponenfis de quatuor virtutibus fan6lx caritatis 
/^/•188. 

31. Auguftinus dc muliere forti, foL 190. 

32. ■ de mirabilibus facras fcripturae, foL 196. 

33. ■ dc duodecim abufivis, foL 21%.. 

34. ■ de laude caritatis, yoA22i. 

35. - ■ ■ de vita beata, foL 222. 

36. ■'■ de timore Domini, foL tii. 

37. dediftin6lionibusecclefiafticorumgraduum,yi/.224. 

38. ' de fide ad Petrum, foL 227. 

39. > de igne purgatorio, foL 237. 

40. Auguftini Hipponenfisfermode affumtione beatds MariaB,^^/.^ 3 9. 

41. Ejufdem fermo quarc homo fa6tus cft* ad imaginem ct fimili- 

tudinem Dei, foL 241. 

42. Ejuf- 23.] Ftdi LXIII. I. CLV. 15. CLXXVn. 13. CCLXXXIV. 1. 

24.] Vidi XXXIV. 26. CCCXLIV. 9. 

2S.] Vide XXXIV. 24. 

26.] Vide XXXIV. 27. 

27.] Vide XXXIV. II. CCCXVI. 15. CCCXLIV. 21. 

28] Vide CCCXVI. 13. CCCXLIV. 20. 

30] VideCCCyiVl. 8. CCCXLIV. 19. 

33.] Vide CVIL 12. CLXXVIL 18. CCCXLIV. 5. 

35.] Vide XXXIV. 25. 

38.] Vide CCCXVI. 7. 

^\.]VideCCCKWl. 14. GLIV. 225 

42. Ejufdem liber exhortationis ad comitem qiiendam amicum, 
libi, fol. 242, 

43. Auguftinus Hipponenfis de fpiritu et litera, de libris tra6la- 
tionum, yj/. 251. 

44. Idem de baptifmo parvulorum, lib. ii, foL 261. 

45. — conti*a quinque herefes, foL 284. 

46. — " — de unico baptifmo, foL 290. 

47. Anfelmus de occupatione bona, foL 296. 

48. de beatitudine celeftis patriae, et de 4 bonis quae ad 
corpus ct 4 quae ad animam pertinent, foL 297. 

49. Auguftinus de cura pro mortuis, foL 300. 

^o. de do6bina chriftianorum, foL 306. 

" Liber fratris lobannis de London. de libraria fanSH Augufiini 

Cant. monacborum** 

" Liber monajierii fanBi jiugujlini Anghrum apo/ioU. 

CLV. 

Codex mmbranaceus in folioy fecuJo xiv ei^^ratuSj contittens, 
PLURIMA OPERA ANSELMI CANTUARIENSIS, 
fequenti ordiney 

1. Monologion. 

2. Profologion. 

3. Contra infipientem» 
' 4. De veiitate. 

5. Dc 44.] Vt^ CCCXLIV. 22. 
46.] Vtdt CCCXLIV. 6. 

4«.] rtdt XXXIV. 2. cxxxv. %. cccxxxn. 14. 
49.] rtd* cccxvii. 9. 

50.] rtie XXXIV. 8. CVn. 14. CCLXXXIX, i. CCCXVL 9. 
CLV.] V*t. Cau L. 9. MSS. AngU I407~i30. I. 

2. 

3- 

4-J rtit CLIV. I. 

ndt LXIIL a. CLIV. a. 

rtdt CLIV. 3. 

rtd* XXXIV. 18. CLIV. n.. 

Ff 226 CLV, 

5. De libertate arbitrii. 

6. De cafu diaboli. 

7. Epiftola de incarnatione verbi. 

8. Cur Deus homo. 

9. De conceptu virginali et de originali peccato^ 

10. De proceffione fpiritus fanfli. 

1 1 . Epiftola de facrificio azimi et fermentati. 

12. ■ de facramentis ecclefia^. 

13. Meditatio redemtionis humanae. 

14. De concordia preicientise et predeftinationis et gratias cum 
libero arbitrio. 

15. Orationes five medltationes. 

1 6. Deploratio virginitatis male amiflas. 

17. Tra6latus quomodo grammaticus fit fubftantia et qualitas difdU 
pulus. 

18. Oratio ad accipiendum corpus Domini et fanguinenu 

19. De fimilitudinibus. 

CLVI. 

Codex partim cbarfacetUy partim mmbranaceus infoUOffecuh xvifcrip' 

tuSy in quo continentur, 
1 . Fragmentum col|ationiun lohannis Cailiani, liier imprejfus, 

2. BuUa 5.] FtJt XXXIV. 3. CLIV. 12. 

6.] Vidi CLIV. 13. 

7.] Fide XXXIV. 5. CLIV. 4. 

8.] Fide XXXIV. 6. CLIV. 5. 

9.] rtde XXXIV. 7. CL^V. 6. CCCCLIX. I2i 

10.] Fidt XXXIV. 13. CLIV. 7. 

11.] m XXXIV. 17. CLIV. 8. 

12.] Ftde CLTV..9. 

13.] ride XXXIV. 16. CLIV. 21. 

14.] Fide XXXIV. 12. CLIV. 14. 

15.] m Lxm. I. cLiv. 23. cLxxvn. 13. cclxxxiv. 1; 

19.] W^CLIV. 15. 

CLVI.] Fet. Cat. P. 21. MSS. Jngl. rs 17-250, 

1.1 m XXXVI. 13. CLVL 227 

2. Bulla Pauli papae 11 de obfervantia dierum feftorum dat. 1467. 

3. BuUa ejufdem papae denuhtians fententiam excommunicationis 
contraomnes hereticos &c. dat. kal. Apn 1467. 

4. Verfus Hubaldi de laude calvorum. . 

5. Expofitio regulae S. Benedi6li de peculio monachorum. 

6. Sermo fratris Francifci de Maronis de indulgentiis in prefentia 
D. papae et cardinalium tempore indulgentiarum. 

7. Excerptum ex libro Ricardi Radulphi [Fitz-Ralph] de queftio- 
nibus Armenorum Lib. xiii. cap. 19 de indulgentiis. 

8. Sententia venerabilis doftoris Ricardi Fyffchakyr de indutgentiis 
fuper 4tum librum fententiarum dift. 45. 

9. Parifienfis de eadem re. 

10. Libellus venerabilis Ricardi de Sanfto Viftore de poteftate clavi- 
um facerdotalium. 

11. Queftio decima-quarta quodlibet Mag. Hcnrici de Gandavo 
de indulgentiis. 

12. Utrum principi terrenorum neceffaria fit peritia literarum. 

13. Notabilia doftoris fubtilis de indulgentiis. 

14. Utrum ifte qui principatur fecuiidum jurisdiftionem utilem 
tanquani monarcha debeat de jure naturali fubjaccre illi qui 
piincipatur fecundum plenitudinem poteftatis in fpiritualibus 
quoad omnia, qui dicitur ierarcha. 

1 5. Epiftola incompletaManfueti Medicanenfis epifcopi adConftan- 
tem imperatorem. 

16. De poteftate confefforum. 

17. De reftitutione. 

18. Orationes. 

19. Sermo D. Roberti epifcopi Lincoln^ qucm predicavit coram 
dom. Innocentio papae iv. et cardinalibusi apud Lugdunum. 

20. Literse Innocentii iv. ad archidiaconum Cant. et Innocentium 
colleftorem fuum in Anglia, ut nepotem fuum Fredericum de 
Lavania in canonicatum in ecclefia Lincohi, proxime vacatu- 
rum, inducant. 

21. Rci- 

'• — - l 6.] Vide CVII. 5. CLI. 6, 228 CLVI. 

2 1 • Refponfio epifcopi Lincoln, in qua probat talem provifionem 
efle contra voluntatem et cultum Dei, ideoque negat fe concef- 
furum. 

22. Difputatio inter clericum et militem fuper pc^eflate commifla 
prelatis ecclefiafticis atque principibus terrarum. 

23. Tra6latus totius biblise expofitorius, compendioie editus a Mag. 
Petro de Aureolis fratre minore et doftore facrae theologiae Pa- 
rifienfi. 

24. Lexicon Latinum, tmperfeBum. 

CLVII. 

Codex membranacem in quartOyfeculo xvfcriptusy in quo continentuTy 

1 . Libellus fuper papae ac imperii poteftate, a quodam Valentiflima 
juris utriufque do6tore, qui humilitatis caufa nomen fuum non 
expreflit fcolaftico more, A. D. 1442. 

2. Refponfio fa6la per reverendiflimum patrem et dominum, domi- 
num lohannem de Turre-cremata, tituli S. Sixti preflbiterum car- 
dinalem ad quofdam errores Bafilienfium, A. D. 1439. 

3 . Traftatus lohannis Francifci in oppido Norinbergenfi abfolutus 
dum iegationis oflicio fungeretur, fuper diverfis ^ueftionibus feu 
ambiguitatibus inter fanftiflimum domi^um noftrum papam 
Eugenium IV. et concilium Bafiiienfe A. t). 1439 : una cum re- 
fponfione Bafilienfium contra decretum Moyfes fan6tifllmi do- 
mini Eugenii predicti. : 

4/ Refponfio R. P. & D, domini cardinalis S. Sixti, alias de' Tmre- 
cremata vulgariter nuncupati, inve£tiva ad decretum jiiftiflimas 
dampnationis Bafilienfium. 

5. Idem de poteftate papae et concilii generalis. 

CLVIIL 

Codex membratMcem in quartOy nitidijjimo cbaraSlere fcriptuSy literis ini" 
tialibus cujufuis libri auro et diverfs coloribus fplendidijjime iUuminatis^ et 
initialibus finguhrum capitum deauratis^ quondamfjides JoceUno adbibenda^ 

peculium CLVII.] Vet. Cat. H. 11. MSS. Angl 1613-346. 
CLVIIL] Vet. Cat. O. 28. MSS. AniU 1498-.231. u ". CLVHL 229 <c cc peculiutn Theodori arcbiepifcopi Cantuarienfis : virum vero doBiJjifnum hic in 
errorem incidijfe^ dumfalfa cuidam traditioni aures nimiumfaciles prabuit^ 
rei diplomatica vel mediocriter eruditis fatis patet : ncque enim caraSleres 
neque omatus codicis tam alta antiquitatis gerunt indicia. Nullus igitur 
dubito quinfeculo longe pojleriori fuerit exaratuSy nimirum haud longe ante 
artis typograpbica inventionemy quando ^^ barbarifmo paulatim exuto^ cepit 
major caraSlerum elegantia et ad injiar veterum majori diligentia etfeli^ 
fioreati/u laborabant KaXXiy^ee^oi" * Li codice autem laudato continentur^ 
1." Marci Tullii Ciceronis Retoricorum. Lib. II,. 
2. E)iifaeni in nova retorica. Lib> V. 

hiber^ qui in exemplaribus imprejjis quartus habetur, hic in duos di^ 
viditur.. 

CLIX. 

Codex membranaceus ihfolioyfeculo xvfcriptus^ in quo continentUTy 
Homeliae quadraginta B. Gregorii papae in libros duos divifae ad Se- 
cundinum [Tauritanum] in leftiones evangelicas* 

CLX. 

Codex membranaceus infoUoyfeculo xii fcriptuSyin quo continentur^ 
Expofitio venerabilis Bedas in feptem canonicas epiflolas, 

CLXL 

Codex membranaceus infolioyfeculo xii nitidijpme exfiratuSy cui tituluiy 

LEGENDA SANCTORUM 
in eo autem continentur^ « 

1 . Vita et miracula gloriofi epifcopi Martialis, qui fiiit unus de an- 
tiquis Chrifti difcipulis. 

2. Miraeulum San£li: Nichol^ epifeopii. 

3« Sermo de maxima laude San<5ti Dunftani archiepifcopi et con<» 

feiroris. 
4. Vita San^ Aldelmi epifcopi etxronfefibris. 

5. Vita * flik ChrcNiicon Gpdwieenfe. 

CLIX.J Fit. Cat. N. 2. MSS. Jngf. 1442-165.. 

CLX.] Vit. Cat. N. 4. MSS. Angl 1445-168. 

CLX.] m LXIL 13. 

CLXLJ Vit. Cat. A. z.MSS.Jngl i2jS"i. 230 'CLXI. 

5. Vita et miracula Sanfti Erkenwaldi Londonenfis epifcopi. 

6. Vita et miracula Sanfti Swithuni epifcopi. 

7. Vita Sanfti Neoti abbatis. 

8. Vita Sanfti lohannis archiepifcopi Eboiacenfis. 

9. Vita Sanfti Botulphi abbatis. 

10. Miracula Sanfti Ithamari epifcopi 

1 1 . Vita San6li David Gualenfis archiepifcopi 

12. Vita Sanfti Odonis abbatis [Cluniacenfis] per fratrem loannem. 

13. Vita Majoli abbatis Cluniacenfis per Odilonem. 

14. Vita Odilonis abbatis Cluniacenfis per Petrum Damianum. 

15. Vita Hugonis abbatis Cluniacenfis per Hugonem. 

16. Vita beati confeflbris Chrifti Edwardi gloriofi regis Anglorum 
di6lata a domino ^ihedo abbate Rievallenfi. 

17. Vita et miracula San6li Edwardi regis et confeflbris abbreviata 
ex traflatu B. Ofberni Weftmonafterii prioris. 

Adfrontem Codicis efljigura archiepifcopi vejiibus pontijiciis et pallio 

induti. 

^^ ^amvis bac legenda fanSlorum^ utvocanty a multis contemnantur^ 

** tamen quia in iis aliquid hijioria continetur^ nm funt negligenda, 

•* undepoffis vel verum videre vel antiquorum fuperfiitionem ndare^ 

CLXII. 

Codex membranaceus in folio minor. ante conquifitionem Anglia fcriptus^ 
in quo continetur^ 

Homeiiarum Saxonicarum Liber primus. 

CLXIII. 

Codex membranaceus infolio minor.fecuh xiifcriptus, viz, 

Ponti- 12.] viie cccxxvni. 2. 

i3.]f7i*CCCXXVIII.3. 

14.] Vide CCCXXVIII. 4. 

16.] Fide CCCXVin. i. 

CLXII.] Vet. Cat. S, 5. MSS. Angl. 1541-274, 

CLXIII.] Vet. Cat. I. 3. MSS. Angl. 1371-94. 

CLXm.] Vtde XLIV.LXXIX. CXLVL CLXIIL 231 

Pontificale vetus } 

In quo conttnenturj Ordo leSHonum librorum catbolicorum per annum :— - 
BenediSiiones epifcopales ^y^^Ordinationes prejbiterorum et caterorum ordi- 
num : — Conjecratio pontijicis romani^ regis et imperatoris i^^cateraque qua 
in idgenus libris reperiri foknt. 

CLXIV. 

Codex membranaceus infolio minoryfeculo xiiy fcriptus^ in quo continentur^ 
!• Ranulphi Hidgeni polychronici Lib. I. et pars z"**** 
2. Moralizationes avium. 

In hoc traSlatufpatia ubique occurrunt vacuajiguris avium ut videtur 

defgnata. 
3« Tra£tatus de rota fortunae ; cum duabus illuminationibus ipjius rotot 

fraterculis circwndata^ omni venu/iate denudatis. 
4. Sermones in diverfos feftos. 
5« Delineationes hiftoriarum veteris et novi teftamenti numero 

XCVII haud inelegantes, coloribus leviter tinflae. 
6. Fragmentum fermonis. 

" Liber M. lobannis Gwatborp decani Wellenfis empt. a DavidHenel 

*^ II IuliiA\ VU. Hen. Vll.pret. 41. ^. 

CLXV. 

Codeit chartaceus tnfolioy Jecuh stui fcriptusy in quo continetur^ 

Petri Abelardi Sic et Non, five fententi» ex divinis fcripturis colle£la& 

qua^ coiitrariao videntur : propter quam contrarietatem haec compi* 

ktio fententiarum Sic tt Nodi appellatur; 

CLXVI. 

Codex membramcius in T^Jecuh xvijcriptus^ in q^o tontinentury 

I. Rode^ m^mmm^mmmmmmmmmmmmtmmi^^^^^^m^t^mimmmmmmmimmmmmammmmrmmmmmmm^m CLXIV.] Fet. Cat. L 4. MSS. JngL 1375-98. 

I.] vidt XXI. cxvn. ccLix. 

CLXV.] Vet. Cat. Mifc. ii^MSS.jhgl. 1658-391, 
CLXVL] Vtt. Cat. L 5. 232 CLXVI. 

1. Roderici [de Ayeralo epifcopi] Caligaritani difputatio de pace 
tihtWo. foL I. 

2. 'Ejufdem oratio exhortatoria ad belium in Turcas fufcipiendum 
fol. 63. , . 

Haftc orationem excipit STLLOGE EPISTO LA R UM, 
quarum notitiam ex rubricis codicis defumptam appofui. 

3 . Epiftola dofliffimi viri Georgii Trapezuntii ad Rodericum epif- 
copum et caftellanum, in qua eum plurimum <:ommendat, et 
deplorat incommoda captivitatis fuae, et precatur eundem epif- 
copum ut fignificet caufas fuae incarcerationis et calamitatis^ 

fol 74- 

4. Epiftola Roderici epifcopi et caftellani ad eundem Georgium 

Trapezuntium, in qua oftendit caufas fuae captiyitatis, et arguit 
eos qui obloquuntur et detrahunt principibus, quare concilium 
falubre dat eidem Georgio ut qiiam ocius liberetur, /. j^. 

5. Epiftola Platinae ad Rodericum epifcopum Calagaritanum, caf- 
tellanum S. Angeli exhortatoria, ut ad eum in carcere vin£lum 
fcribat confolationem remedia contra vincula dolores corporis ct 
alias mundi moleftias. p. 79. 

6. Epiftola Roderici epifcopi et caftsllani xonfolatoria, oftendens 
hujus feculi flagella medecinain effe et figna verae falulis, et quod 
plurima bona pariunt tales adveilitates, prefertim dolor corpo- 
ris, ^ncula quae animum non* laedunt praefertim fapientis, et 
hortatur ad conftantiam. fol. 80. 

7. Epiftola B. Platinae ad Rodericum caftellanum, qtiem plurimum 
laudat de do£trina et humanitate ad miferos, et agit gratias de 
remediis ad ejus infelicitates. fol. 83. 

8. Epiftola Roderici caftellani ad Piatinam refponfiva, arguens a^ 
micum aflfentantem jimul 6t laudantem, tt oftMidit propter quae 
verae laudes dicantur. fol. 85. 

9. Epiftola B. Platinae ad Rodericum caftellanum, in qua mifera- 
biliter conqueritur contra fortunam, quae eum bonis artibus det 
ditum fuis percuiTerit malis, quod attribuit iniquas fuae conftel- 
lationi, et defperare videtur. fol. 86. 

10. Epiftoia Roderici epifcopi et caftdiani ad eundem Platinam 

rei^nfiva» CLXVI. 233 

xefponfiVa, in qua agit quamodo catholice ioquendum fit de for- 
tuna et fato, et quod aftra non neccflitant ad hofce finiftroi 
eventus. fol. 88, 

11. Epiftola B, Platince ad eundem Rodericum caftellanum, deplo- 
rans infirmitates captivitatem et infortunia fua, quae dicit non 
pofle curari verbis. fol. 92. 

12. Epiftola Roderici epifcopi et caftellani refponfiva, quod licet alir 
quid dolores corporis intelleftum impediunt, qui tamen intenfe 
Deum amat et fpeculativis intendit, non fentit has pafliones 
corporis, et de caufis quare boni has moleftias patiuntur.y^/. 93. 

13. Epiftola B. Platinae adeundem Rodedcum caftellanum, in qua 
fuperatum fe aflferit rationibus caftellani, manent tamen aliquae 
moleftiae reliquiae, quibus petit adhiberi confoiationis remedia, 

14. Epiftoia Roderici epifcopi et caftellani ad eundem Piatinamre- 
fponfiva, in qua dicit praedi6tas reiiquias pafllonum et infeiici- 
tatum humanarum difficuiter curari pofle, veiuti ex debiiitate 
ct pronitate ad maium provenientes, et tangit egregie om,nes 
paffiones animi, adhibens contra illas remedia.yo/. 97. 

15. Epiftoia B. Platinae ad eundem Rodericum cafteiianum, eum 
commendans de doftrina et humanitate, tandem exhortatur ut 
fcribat^ qiio autidoto poffit curare pafliones animi, videiicet 
gaudium, fpem, doiorem et metum, et quid opponatur iftis paf- 
fionibus, et unde oriuntur. foh 102. 

16. Epiftola Roderici Caliguritani ad B. Piatinam refponfiva, primo 
eum commendat de elegantia fermonis, tandem agit de finguiis 
animi paffionibus, et de earum ortu, et quid eis opponatur, et 
de medela ad eas curandas, et de quibufdam utilitatibus quas 
in animum aflfei-unt, fol. 103. 

17. Epiftoia Pomponii oratoris eioquentiffimi ad Rodericum epif- 
copum et cafteilanum, in qua commendat quaedam opufcula 
ejufdem epifcopi, prefertim iibeilum ab eo editum de pefte an 
fugienda fit, foL 1 1 1 . 

i8* Epiftoia ejufdem Pomponii ad eundem Rodericum epifcopum 
de laudibus, fignanter de ciementia S, P. N. Pauii II. foL 113. 

Gg 19. Epif. 23+ ^LXVL 

1 9. Epiftola Roderici epifcopi Caliguritani ad Potnponium, in qua 
eum confolatur de calamitatibus, et quomodo virtus crefcit in 
adverfis. foL 1 14. 

20. Epiftola ejufdem Pomponii ad eundem Rodericum epifcopum» 
in qua agit gratias de folamine epiftolarum fuarum, quibus fe 
adjutum plurimum dicit. foL 115. 

2 1 • Epiftola ejufdem Pomponii ad eundem Rodericum epiicopum 
et caftellanum, in qua plurimum commendat tra£tatum per 
eundem epifcopum editum contra Bafilienfes et contra ele£tio- 
nem per eos fa£tam ad papatum in perfonam Amodei, foL iij. 

22. Epiftola ejufdem Pomponii ad eundem Rodericum epifcopum» 
in qua etfi folitudinem dicit peculium poetarum^ folitudinem 
tamen cum recluiione non iaudat, foL 119. 

23. Epiftola Roderici epifcopi et cafteliani refponfiva ad eundem 
Pomponium, in qua folitudinem veluti aptam contemplationi 
et otio plurimum laudat, et quomodo fapiens non eft folus» 
nec menti anguftia obeft, foL i2o, 

'24. Epiftola ejufdem Pomponii ad eundem Rodericum epifcopum, 
in qua dicit folitudinem effe utilem cum libertate fed moleftam 
cum captivitate, ct lamentatur de ejus reclufione, foL 122. 

25. Epiftola Lucidi Latini ad Rodericum epifcopum et caftellanum 
excufatoria quod non fcripfit, et exhortatur ut illum calamito-* 
fum fuis literis confoletur, foL 1 24« 

26. Epiftola Roderici caftellani ad Lucidupi, in qua eum confo- 
latur exhortaturque ad patientiam in adverfis et animi magni^- 
tudinem omnem fortunse impetum fuperantem, foL 125. 

27. Epiftola ejufdem Lucidi ad eundem caftellanum, in qua agit 
gratias de antidotis confolationum fuarum et iterum exhor- 
tatur ut ad eum fcribat, foL 126. 

2.8. Epiftola Roderici ad eundem Lucidum, in qua ait eum tam 
mirificas laudes non mereri, et ibi pulchra contra adulationem ; 
tandem pulchra adducit de retribuendo benefaftoribus, rurfus 
fcribit ei certa confolationis genera qiiae omnem moeftitigjn 
levant, yZ^/. 127. 

29. Epiftola ornatiflima Lucidi ad eundem Rodericum caftellanum 

de CLXVL 235 

de iaudibus fuis, in qua brcvi virtutes et opera cjus narrat, 
foL 17,0. 

30. Oratio paTaretis ad Rodericum epifcopum et caftcUanum, in 
qua eum plurimum commendat, fignanter de humanitate erga 
omnes cives Romanos quos in fua habet cuftodia» fol. 133. 

31. Bpiftola Auguftini Maflei Patricii ad Rodericum epifcopum et 
caftellanum, in qua eum laudat de do£lrina ct virtufe, tandem 
tranfmittit ei libellum de geft^ et opufculis ejufclem epifcopi a 
Pomponio viro eloquentiflimo cditum, fol. 135. 

32. Epiftola c>ufdem Roderici cpifcopi et caftellani ad eundem Au- 
guftinum, in qua indignum fe ait tot pneclaris laudibus, eafque 
pro monitione recipit, ut talis fit qualem defcribnnt ipfi Auguf- 
tinus et Pomponius, foL 136. 

33. Epiftola eloquentiflimi viri A. Campiani ad R. P. Rodericum 
epifcopum Caliguritanum et cafteilanum, in qua qusrit an 
fomnia habcant aliquid veritatis propter antiquorum exempla 

' quibus legitur fomnia maxima futura prasnuntiaf&, fol. 138« . 

34. Epiftola Roderici epifcopi et caftellani ad eundem Campanum 
rei];x>nfiva, in qua pulchra de fomniis adducit, fpecialiter fcptem 
caufas propter quas omnia fbmnia hominibus accidunt,y^A 1 39. 

35. Epiftola Campani ad eundem epifcopum ct caftellanura, in 
qua plurimum epiftolam precedentem commendat, ct fatetur 
plene fatkifecifie dubitationi fua^ erga fbmnia et effe^tus eorum 
/^/.143. 

36. Epiftola ejufdem epifcopi et caftellani ad eundem Campanum, 
confolatur eum multipliciter prc|)ter carceris miferias, et ad- 
ducit utilitates quae ex captivitate pr^veniunt^ et quod fapiens 
captivus efTe non poteft, foL 144. 

37. Epiftola ejufdem Campani ad eundem epifcopum et caftellanum 
in qua eum commend.t de humanitate et doftrina, et extollit 
opufculum a di6le epifcopo editum de difFerentia principatus 
imperatoris ct regis, foL 146. 

38. Epiftola ejufdem Roderici epifcopi ad eundem Campanum, in 
qua eum exhortatur ut librum ab eo editum de monarchia per- 
legat, ct fi quid dignxim fcprehcnfione vidcrit, emendet,^^/. 148. 

G g 2 39. Epif- 236 CLXVL 

39. Epiftola ej ufdem Campani ad eundem epifcopum et cafteUanum,. 
in qua ultra carceris miferias febres et dolores pati conqueritur, 
et ni antidotis confolationum ejufdem epiicopi adjutus efiet» 
putat eum obiiffe, foL 149, 

40. Epiftola ejufdem Roderici epifcopi ad S. D. Paulum II. regra* 
tiatoria promotionis fuas ad ecclefiam Zamorenfem, foL 150. 

41 • Oratio ejufdem Roderici epifcopi et caftellani ad eundem fan£iif- 
fimum D.Paulum IL in vifitatione ejufdem pontificis, gratias 
agens de tranflatione ad ecclefiam Caliguritanam, fol. 1 50. 
•• Liber Tboma Godfalve de Norwico olim de Lycbfeldey 
" Sed nunc Petruf Hobard de Denyngton dominus bujus libri 20 die 
Augujii, is(>y. €< CLXVII. 

Afaper book infoliOy written in tbe xvi centuryy containing 

An old Englifh chronicle from the creation to the calling of the 
council of Balil, written by a monk of the order of the friars Eremites 
of St. Auguftin. 

Beginningy " ^befirji man Adam was mad on afryday witbougbt moifyr 
" witb outefadyr in tbefield of damajk^^ 

Tbe former catalogues bave attributed tbis cbronicle to a Gilbertine^ but 
it appearsfrom tbe 96 page tbat tbe autbor was oftbe order oftbe Hermits 
of St. Augufiin^ and as be elfewbere informs usj was bom in tbe ij Ric. IL 
His account oftbe later reigns appears minute andjudicims. 

CLXVIIL 

Codex cbartaceus infolio^ cujus prima pagina infcribitur^ 
" l^bis booke conteyninge fome fragments of tbat excellent man HJchard 
" Cox bifi^ppe ofElyy Roger Coxfonne to tbe B. gave to me J. Jegon. 
In eo autem continentur^ 
\. Loci communes ex patribus, &c. coUefti. 

2. Notae CLXVII.] Vit. Cat. E. 6. MSS. Jngl 1324.-48, 
CLXVIII.] Vit. Cat.mk. Y. CLXVIIL 237 

2. Notas hiftoricae ordine chronologico difpoiite de rebus eccle- 

fiafticis ab anno 603 ad annum 1509. 
j. Leges Canuti, Ethelredi, Edgari, Edmundi, Adelftani, Inae et 

Aluredi. 

4. Carmina in Lanienam Parifienfem. 

5. Letter exhorting the parifliioners of every parifh to be charitable 
to their poor neighbours, fent by order of council : dated 
Dodington 12 July, 1569. 

6. Letter to tlie minifters of every parifh to eertify unto him thc 
names of thofe that refufe to come to church and receivc the: 
iacraments, fent by order of council:. dated Somerftiam 13: 
Nov. 1569. 

7. Letter enjoining the minifters to usfe only the catechifm fet 
forth in the book of fervice, and to certify unto hinr quarterly 
the names of fuch parents as refufe permitting their children to 
learn it, dated Somerftiam 7 Aug. 1572. 

8. Letter to the churchwardens of a parifti to take dawn their 
roode-loft and fuperftitious dome, dated Somerftiam i2.Dec> 

9. Letter to the minifters of his diocefe to be diligent in catechifing>. 
dated Ely-palace March I, 1572; 

10. Letter from the council to the bifliop,. requiring him to enforce 
the obfervance of unifbrmity in reKgion thro' his diocefe, dated 

. Greenwich 7 Nov. 1573. 

11. Letter from the Bifliop to the feveral pariflies on this occafton. 

12. Prayers for the beginning of every year in the queen's reign. 
1:3. Juramentum regis quando coronatur. 

14. Another prayer for the beginning.of cvery year in the queen^s 
reign. 

15. Prayers againft the adverfaries of the. godley^. 

16. The forme and order of the pfahnes as they were ufed to be 
fonge in the houfe of the late right reverend father Richard 
Cox ibmetine L. B. of Ely.. 

17. Lifts of fairs. 

iS. Epitaphia papae Sixti. 

19. Notae ^38 CLXVin. 

19. Notae hiftoricse incipientes A.D. 1558. 

20. Carmina Latina et Anglicana. 

21. Vcrfes writtcn by a prifoncr, Jigned C. 
" hike as tbe byrde in the cage enchfedy 

22. Verfes in praife of retiremcnd^^f^^/ C. W. 
" Mj tmn Hxm Poyntzjince ye delite fo know. 

3^3. Proverbs. 

24. Englifti verfes with the following burdens (I (2 
(3 
(4 

(5 
(6 cc 

C€ fC 
CC 
CC 

cc 

CC 

cc 
cc 
cc Mold back tty tonge at meat und meati 

Speuke butfew wordeSy bejiow tbem wetl^ 
'* ^tbe black Jhepe is a feryious bea/i^ 
" Ctyus contrarium Jalfum eji. 

Say weU and do well tbey are tbings fwayne ; 

^tbryje bappye is be^ in wixrni botb raygne. 

My derfyng dere long bave IJbwgbt^ 

Lojl is my labour^Jhe is viere nowgbt^ 

Lorde wounde myjlejbe witb tbyfeare 

For IJeare thy judgements. 

For be tbat by wyll dotb ruie his witte 

Doth oftymes iooft wben befhuide knitte!^ 

25. Specch as IconjeBure of Cromwdl carl of Effex at his cxecution. 

26. Oratio dicenda ante miflam. 

27. Indulgentia conceffa fratermtati S. Chriftophori et Ocorgii in 
civitate Ebor. 

CLXIX. 

Codex cbartaceus infolio^ in quo continentury 

1. Diametri et diftantis planetarum> p. 3. 

2. Calendarium Romanum magnum, Cefareae majeftali dicatum» 
D. loanne Stoeffler mathematico autore ; imprejiim in Oppenheym 
per lacobum Robeldie 24 Martii menjis anno 1518, /. 15. 

3. The kalender of ihepardes newely augmented and corre£ted» 

im- CLXIX.] Fft. Cat. Mifc. I. JHSS. Jngl. 1581— 314. ctxm 239 

vofriutidai Lmdwby WiWam FfmUfir JdktlFiUfyA D. 1559, 

/• 293- 

4. A treatijfe of the compound manuell, L^tint^ p. 497« 

5, Tables for the meting of timberi p.s^^^ 

Codex cbartaceus infolio^ feeuh xvifcriptus^ in ^ cmtinentw% 

Colle£tanea N.Collys notarii publici»^^ plurima inftrumenta in 

curia Romana ulitata, bullae, refcripta apoftolica, kc.Jequenti orJine^ 

i. Permiflio dat^ per Agnetem prioriflam domus monialium dc 

Higham RofE cUoc. Elenac Ormefton di6tae domus moniaH> ut 

poffit accipere officium priorifT» domus B. Marias Msgdelen de 

Payington Cant. dioc. ad quam collata fuit per.Henricum arohie» 

pifcopum Cantuar. in locum lohannas Waller defundtas 23 Dec» 

1504. 
2^ Literae teftlmoniales fdper fententiam di^nitivam in curia Ro- 

mana in cauik iuter loannem Dymock de Bofton ieniorem co* 

executorem ultimi teftamenti Roberti de Willuighby militi} 

Lincoln. dioc. ex ima parte et Thomam Waterbum ^cIuepU? 

copi Cantuar, CQmiiTarium ex alt^ra parte» p. i • 

3 • Notificatio fententias de^iiitivae iu curia RomaQa in cauia inter 

Thomam Hophe L. L. D. canQnicum SpirenC a6torem et Con« 

radum Holtz appellantem de ijitrufionc A.D. 1470» /•S. 

4. Ordinatio Henrici [Dcniie] archiepifcopi Cantuar. pro viiitationi? 
monafteriorum ordiQia S.Auguftini» data in coavQcatiQne 9 
Maii, 1 502^ p. 20. 

5. CoIlatiQ G. PeUyngton monachi monailerii B.. Mari^e Ebor. Can-- 
tabrigias commQr^Qtis ad priopatum monachorum Cantabrigi^ 
ftudcntium per Ti^omam ^bbatem 3* Albanl> et nigrorum mo-^ 
nachorum in AQglia priiai pjr^fuUf» p. Z2^ 

6. Monitorium ia eyent\mi c|tatoris fpb pQ€Qi$ ojm iniu})itione^ 

/!• 33- . . 

7. Declaratio ob non patrlticAm monitorii, /. Z4. 

8. De^ 

■ > ■ . 1 1 I I I n n 

CLXX J Vet Cat. Mifc. T. 240 CLXX. 

8, Declaratio ob non pantioncm literarum 'executoriaUumi p.i6. 
9* Aggravatio, /. 27* 

10. Re-aggpavatio, /.29. 

11. Interdiftum, ^30, 

12. Brachium, ^.31. 

13. Monitorium in curia cura arrcfto, ^ 33. 

14. Monitorium in curia pro condcmpnatione expenfarum, ihid. 
1.5. Monitorium aliud ab auditore camerse, ibid. 

16. Sequeftrum, ^.34. 

17. Relaxatio fcqueftri, /.36. 

18. Inftrumentum dcclarationis literarum monitoriarum contra 
inftrufum et capitulum, /^.37. 

1 9. Inhibitio, p. 40. 

20. Nota citationis per edi6lum cum relaxatione juramenti ad effec- 
tum agend. ibid. 

21. Citatio legitima vigore fumpt de regiftro bullarum, ibid. 

22. Nota intimationis litis pendentis in curia, ^.41. 

23. Commiffio abfolutionis in partibus faciend. /.42. 

24. Revocatio commiffionis abfolutionis faft. p. 43. 

25. Proceflus fuper primo vacaturo, ^.45. 

26. Proceffiis refignationis ex caufa pcrmutationis faciend. cum 
rcfervatione annuae pcnfionis, /. 46. 

27. Procefliis permutationis, /.49. 

28. Proceflus refignationis, /. 50. 

29. ProccflTus fuper contra extcnfum, p. 51. 

30. Citatio epifcopi Bath. et Well. et aliorum, ad refpondcnd. in 
curia Romana querelas lohanivs Lax L.L.D. fecretarii apoft. 
canon. Ebor. et colleg. eccl. de Hcmynft)urch Ebor. dioc. nec 
non canon. Sarcftjur. ac dc Stretton cum capella de Walton et 
ide Dychepats paroch. eccl. Bathon. et WelL dioc. re6lor. qui 
pcr illos fuerat deprivatus ; data 26 Aug. 1460, p. 52. 

31. Indulgentia concefla ab Alexandro papa iis qui vifitaverint aut 
ex bonis fuis contulcrint capellas B. Marise in monafterio 
Weftm. a rege Hcnrico erigendse, p. 56. 

Patet ex bac bulla primum fuijfe conjilium regis ut bac capella in 
•ecclejia S. G^orgiJ de Wyndefore erigeretur. 

32. Pe- CLXX, 241 

32. Pctitio abbatis ct convcntus de Wiblingen Conftan. dioc. ad 
papam contra Ebcrherdum de Kirchberg, qui fe de fafto in- 
trufit in advocatiam di6ti monafterii^ 6cc. f. 62. 

33. Petitio Gregorii Heggeze contra appeUationem loannis Zag et 
loannis Hagenwiter in caufa de canonicatu et prebend. eccL 
collegiatae S.Felicis Conftan. dioc. ^.63. 

34. Petitio abbatis raonafterii de Ochfenhufen ordinis S. Benedicli 
Conft. dioc. contra 06I0 monachos ejufdem monafterii pro- 
fugos et contumaces, ibid. 

35. Petiti^ praepofiti et canonicorum monafterii S. Chriftopheri de 
Ravengirft^urg, ordinis S. Auguftihi, Magunt. dioc. contra Si- 
fridum epifcopum Cirenen. titular. fufFraganeum archiepifcopi 
Mag. et miniftros Frederici ducis Bavariss, qui armata manu 
eos de didfco monafterio expulerant^, p. 65. 

36. Alia eorundem petitio, ut ab obligatione juramenti vi extorti 
folvantur, ^.67. 

37. Petitio Ga%ar Vogt> ut cauik matrimonialis pendens Jfiter fe 
et Amiam Sufcitzin committatur ad ordinariumi: dioc. fuae 
Conft. ibid. 

38« Petitio Thomae Hophe papas cubicularii, ut Raynoldus de 
Luna mercator Florent. excommunicetur, ex eo quod fulmmam 
M. dacatorum de auro eidem Thomae debitam fblvere nole- 
bat, p. 68. 

39. Difpenfatio concefta ab Alexandro papa lohanni Felford, ut 
eccleiiam parochialem de Btideftowe, Exon. dioc. (cujus an- 
nuus valor non excedit xx marcasi) cum prebend. ecclefia de 
Exon. unitam teneat, p. 69. 

40. Conceffio annuae penfionis 23 >C* ^^* ^^- Mag. I. L. durante 
vita fua per miniftrum et fcatres domus S. Roberti juxta Knare- 
borough in comitatu Ebor* ordanis S. Triu. et Redemp. Capt. 
23 Aug. 1444» ibid. 

41. Confirmatio ejuixlem conceflionis coram cardinall [Kempe] 
archiepifcopo Ebor. />• 70. 

42. Difpenfatio Sixti IV. ut vicarii in capella regia de Windefbre 
ex fundatione regis Edwardi IV. beneficium alterum quodvis 
cum vicariis fuis tenere poffint, /.71. 

H h 43- Tefti- 242 CLXX. 

43. Teftimonium fundationis domus fratmm minorum de.obfcr- 
vantia in villa de G. [Greenwich] RofR dioc. per Edwardom 
IV. 2 Julii, 1482, /.72. 

44. Confirmatio ejufdem domus per epifcopum RofE virtute com- 
miflionis a fede apofliolica, eodem die ac anno, p. j^. 

45. Permiffio data per Alexandrum papam, ut prior et conventus 
monafterii deEvefham poffinttransferre jus patronatus ecclefiae 
S. Michaelis in Cornehill ad guardianos et fratres gildae^ artis 
pannariorum in eadem ecclelia pro annua penfione cvu. 
V\\\d. 8 Jul. 1503, ^.76. et iterum p, 190. 

46. Iwiterae Julii papae in favorem Aliciae Chaderton alias Man, 
Cov. et Lichf. dioc. ut literae predecefTorum ejus Alexandri et 
Pii fuum efFeftum obtineant A. D. 1503, p. jy. 

47* Commiffio in partibus ad audiendum et determinandum caufam 
quandam matrimonialem inter Oliverum Southeworthe et 
Ceciliam Southeworthe alias Bilborough de London. ex una 
parte et Willeimum Lavenham civem London. cx altera parte 
A. D. 1515, /-78. 

48. Carta Ricardill. recitans et confirmans varias cartas dona^ 
tionum cenobio de Lancaflre, data anno regni 15, p. 79. 

49. Procuratorium Henrici Sharp L.L.D. conflituens Thomam 
Hophe L.L.D. et Alexandrum deBardis mercatorem Florenti- 
num, procuratores fuos in curiaRomana^ datum^Oct. 1477» 
/.83. _ ^ 

50. Procurator.um Willelmi et Sinafmanni domin. in Rappolviflcin 
ad componendum cum Thoma Hophe decr. do6t. ct procura* 

tore fifcaie de captione et detentione ejufdem Thomae, datum 
28 Sept. 1470, p. 84. 

51. Procuratorium ipfius Thomae Hophe et procuratoris fifcalis in 
eodem negotio, datum 14 Dec. 1470, p. 85. 

52. Procuratorium ad confentiendum dc judice, p. 86. 

53. Procuratorium Thomae Hophe ad perfequend. litcras execu- 
tionales trium fententiarum conformium> datum 6menfis Aug. 
1470, /.87. ^ . ^ ^ 

54. Procuratorium Roberti Newton monachi Gafcett ct prioris 

eledi CLXX. 243 

cle£li prioratus de Monte-acuto ad profeq. caufam eleflionis 

fuas in curia Romana, datum 6 Jan. 1459» /• 89. 
SS^ Procuratorium lacobi abbatis monafterii S. Auguftini Cantuar. 

ad vifitand. lumina apoftolorum, datum 4N0V. 1561, /-91. 
56. Procuratorium Gregorii Heggezn ad profequend. gratiam, dat. 

20O6I. 1566, p.gz. 
^y. Teftimoniura acceptationis per procuratorem, ^93. 

58. Teftimonium affignationis poffeffionis, p. 94. 

59. Bulla Pauli papae pro celebratione anni jubilei A. D. 1475, et 
deincepsde a^annisina^ annos, data 13 kal. Maii, 1473, ^95. 

60. Solennis cxcommunicatio per eundem papam, 3 kal. Apr. 
1469, p.gg. 

61. Revocatio indultorum in cafibus gravioribus per eundem 
papam, 1468, p.io6. 

62. Conftitutio ejufdem papae contra fimoniam, 1464, p. 107. 

63. Commiffio Henrici [archiepifcopi Cantuar.] ad procedend. 
contra vicarium de Ayleft)ury, qui corpus quoddam in ecclefia 
fua dehumari fecit, et pro corpore B. Ofithae ad monafterium 
ejufdem nominis olim tranflato praedicavit, p. 109. 

64. Carta Alexandri papa^, qua conftituit Adrianum de Tureto 
unum ex acolytis fedis apoftolicae A. D. 1479, p.iio. 

65. Ad imum bujus pagince^ " Mem. quod fiat procuratorium 
" pro lohanne Bray canonico ecclefiae Ebor. et preben- 
*' dario prebend. de Bugthorpe in eadem in minore aetate, 
•* IX fcilicet fuae aetatis annum attingente, conftituens 
" Mag. loannem Alcoc epifcopum Wigor. ad curiam B. &c. 
" Item diftus lohaqnes Bray minor ac canonicus ecclefiae 
** cathedralis Wellen. et prebendarius prebendae de Lytton in 
'* eadcra conftituit dominos loannem Shaa militem et alder- 
" mannum London. Mag. Hugonem Holden, et loannem Cler 
" fuos procuratores ad.acceptandum, &c." 

66. Concordata principum in concilio Bafilienfi, p. 1 1 1. 

67. Difpenfatio Alexandri papae conceflTa magiftro Nicholao Cur- 
leus capellano cantuariae ad altare B. Mariae virginis prope 
tumulum loannis Beauchamp in ecclefia Lond. ut aliud quod*- 

H h 2 vis 244 CLXX, 

vis btncficiura cum di^a cantuaria ttntrc poffit A>D. 1501, 
/. 114. 

68. Literae teftimoniales lohannis cpifcopi Lincdn. qxiod Hago 
Ynge A. M. focius collcgii Winton. Oxoniis admiffus fuit ad 
facros fubdiac. diacon. ct prefbiter. ordines, datae 8 Dec, ^491, 
/>. 115. 

69. Procuratorium cjufdem Hugonis, guardiani five rdS^oris col- 
legii de Wapingham Lincoln. dioc. ad acceptandum bencfi- 
cium quodvis, datum 16 Aug. 1500, ibid. 

70. Memorandum quod 5 JuL 1500, Mag. Will. Carpynter cano- 
nicus ecclefiae colkgiats de Southwell et prebendarius prebend. 
de Wedborough in cadem conftituit ■ ■■ ■ procur. fuos 
ad ■■, ibid. 

71. Epiftola Alexandri papae VL ad priorem et rcccptorcs dono- 
rum hofpitalis S. loannis lerufalem regni Angtise, quod poffint 
ecclefias parochialcs adire pro fufifragiis ct elcmofinis coili- 
gendis; data ^Dec. 144S, p. ii6. 

72. Epiftola Mariani de Coccinis in curia Romana procuratoris ad 
N. Collys curiae Cant. procuratorcm, de caufa pcndcntc inter 
W. Steward, loannem Mcrtok ct Martinura CoUyns officiaL 
curise Ebor. ct priorem et convcntum Dunclm. data Romae 
15 Jan. 1501, />. 117. 

73. Indulgentia quadraginta dierum conccffii per archicpifcopum 
Cantuar. ct epifcopos London. Winton. et Eliens. omnibus 
qui vifitaverint capellam S. Annae ct S. Thomae Cantuar. fun- 
datam a D. Thoma More decano ecclcfi» cathedralis S. Pauli 

• London. in eadem ecclefia, ^.118. 

74. Procuratorium Mag. Roberti CurncU reftoris S. Petri de Sam- 
fold Ciceftr. dioc. ad ■ , datum 23 Apr. i^oi^ibid. 

75. Rulla Bonifacii papae IX. in qua ordinem Cartufianorum ab 
omni ordinaria jurifdi6tionc eiremptum pronuntiat, ibid. 

76. Formulae exordiorum pro bullis, p. 119. 

77. Licentia ad predicandum conceffa Roberto Bradwall A. M. 
p. 121. 

78. Commifiio in partibus ad abfolvendum Thomam Tomyow 

vica- CLXX. 245 

vicarmm de Congrc&ury, Bath. et Wel!. dioc. ab rcatu per- 
jurii, eique juramentum de perfonali refidentia relaxandum» 
data 20N0V. 1545, ^.122. 

79. Indulgentia quadraginta xlierum concefTa ab epifcopo Lin* 
coln. eis qui fuccurrerint inopias parochianorum de Ayet- 
Montfichet) quorum ecclefia fuis ornamentis fuerat fpoliata 
A.D. 1490, p. 122 et 125. 

80. Epiftola prioriffaB et capituli de Pollefworth ad epifcopum 
Roffenfem ut elciSlioni D. £iizabetha& Bradfield prioriffae de 
Higham in abbatiffam fuam, affenfiim preberet. data 4 Jul. 
1501, ibid. 

81. Supplicatio ad papam pro dl^hfatione in defe£lu natalium, 

E2. Citatio Milonis Burr6 et Willelmi Payne canonicorum de 
Cartmde ad compar. coram arch. Ebor. et refpond. Willelmo 
Hayli priori fuo, &c. A.D. 1501, /. 123. 

83. Bullae Clementis et Innocentii P. P. ut capellae regiae fint ex- 
emptae ab omni ordinaria jurifili^ione, /. 124. 

84. Teftimonium de ecclefiis exemptis in dioc. Litch. et Cov. p. 1^24. 

85. Mandatum archiepifcopi ad officialem dioc. Lond. fede vacante 
de convocatione habenda, /.125. 

86. Licentia ad predicandum concdra Ant. Overton S. T. B. priori 
monachorum ftudentium in collegio Buck. Cantab. p. 126. 

87. Prefcntatio Robeiti Dykar ad ecclefiam S. Thomae apoftoli per 
mortem Willclmi Lathes 8.T. P. tum vacantem, per loannem 
Forfter et Willelnium Lichfield folos canonicos et ftagiarios 
ecclefiae cathedralis S.PauIi Lond. capitulum ejufdem non ex- 
pe£tato decano facientes, data 4 Mart. 1501, p. 126. 

88. Difpenfatio conceffa J. Scholar Conftan. dioc. minori xvii 
annorum ad beneficium ecclefiafticum accipiendum, p. 127. 

89. Commiffio in partibus ad audiendum et determinandum caufam 
inter majorem aldermannos et vicecomites de Drogheda et 
archiepifcopum Armach. de jure vifitationis hofpitalium paupe- 
rum piorum locorum nuncupatorum, data 8 061. 1502, p. 128. 

90. Difpenfatio papalis pro minore ad beneficium ecclefiafticum 
accipiendum, p* 129. 

91. Talis 246 CLXX- 

91. Talis difpenfatio concefla Willelmo Thornebourg Lond. dioc* 

92. Difpenfatio papalis concefla lohanni fiiio Willelmi Rede pro 
defe£lu natalium, 1504, /.132. 

93. Bulla Alexandri papae pro unione, p* 133. 

94« Difpenfatio Simonis [Sudbury] epifcopi London. ut lohannes 
de Appelby teneat cononicatum et prebendam de Chamberley- 
nefwood in ecclcfia cathedrali S.Pauli cum decanatu ejufdem 
ecclcfiae, data 22 Nov. 1468, ibid. ^ 

In bac difpenfatione mentio fit con/uetudinis ejufdem ecckfia^ quod 
decanus nec eleSlioni epifcopi nec traSiatibus capitularibus adeffe 
poteji nifi fuerit canonicus prebendatus^ et refidentiam tanquam 
canonicusfecerit. 

95. Inhibitio ofiicialis curias Cant. ad inftantiam lohannis Forfter 
et W. Lichfield canonicorum et refidentium ecclefis cathcdralis 
S. Pauli Lond. ne lohannes Perot, qui a R. Sherbourn decano 
fecus ac permittunt confuetudines ejufdem ecclefiae deputatus 
ejus nominatus efl:, jura eofum moleflet et infringat. 

96. Opinio Petri ■ procuratoris in caufa dominas Eliza- 
bethae Croxfton, p. 135. 

97. Licentia Henrici epifcopi Sarum concefla Maculino Cofyn pre- 
bendario de Netherburn in ecclefia Sarum, ut eandem pre- 
bendam refignare et cum Hugone Oldam tra6lare poffit de 
penfione inde refervanda, data 19 Feb. 1500, p. 136. 

98. Licentia epifcopi London. ut epifcopus Sarum pofilt in caufa 
praediftae pcnfionis refervandae intra dioc. Lond. proceclere, 
data i^Feb. 1500, ibid. 

99. Procuratorium di6li Maculini ad didlam refignationem facien- 
dam, data i^Feb. 1500, /.137. 

100. Obligatio Hugonis Adam ad folvend. praedifto Maculino 
fummam 48 j^. annuatim ex praedifta prebenda, ^.138. 

10 1. Bulla Alexandri papae VI. pro priorat. de Montiffonte et 
Luffeldia fupprimendis et capellae regiae Hcn. VII. apud Weft- 
monaft. annexendis, data i2Feb. 1499, /.138. 

102. Commiffio in partibus pro caufa audienda et determinanda 
inter Henricum epifcopum Sarum priorem monafterii S. Mariae 

juxta CLXX, 247 

juxta Glouceftriam et conventum ejufdero, et epifcopum 
Miden. de quadam annua penfione ex ecclefiis de Velex et de 
Colpe eidem epifcopo folvenda, data kal. Martii, 1504, p. 140. 

103. Compofitio inter capitulum Cantuar. et capitulum London. 
eccles. de ufu et executione poteftatis epifcopalis fede Lon- 
don. vacante, fa£la 8 Id. Martii, 1278, /. 141. 

104. Cdmmiffio in partibus pro caufa audienda inter Willelmum 
Hale priorem de Cartrael et archidiaconum Richmond,^. 144. 

105. Procuratorium Henrici [Denne] epifcopi Sarum fuper mini- 
fterio faciendae tranflationi^ ad fedem Cantuar. datum 9 Apr. 
1501,^.145. 

106. Inhibitio officiAlis curiae Cantuar. ne prior et capitulum Cant. 
moleftent prepofitum et capitulum ecclefia^ coUegiatae de 
Wingham exemptae jurifdiftionis, p. 146. 

107. Supplicatio lohannis Bryne reiSloris S. Nicolai juxta pontem 
Guilford pro difpenfationc aji tria quaelibet beneficia acci- 
pienda, /. 147. 

108. Facultas concefl[a a fede apoftolica ut incolae fuburbii de 
Monxwell juxta London. infantcs fuos baptizare et mortuos 
fuos fepelire poflint apud capellam de Monxwell, p. 148. 

109. Teftimonium refignationis lohannis Afli reftoris de Fenny* 
Sutton Sarum dioc. coram archiepifcopo Cant. ^Feb. 1501, 
ibid. 

iio. Commiffia Jacobi regis Scotiae pro legatis fuis ad petendam 
fibi in matrimonium filiam Henrici regis Angliae^ data 8 0£t. 
1501^/, 149. 

m* Commiffio Edwardi epifcopi Ciceftr. pro concedenda facul- 
tate Ricardo Guylford militi ad edificandam ecclefiam, Guyl- 
ford church pro perpetuo nuncupandam, in loco qui nunc 
dicitur Guylford Innynge olim vero Brunchings, ad con- 
ventum Pontis Roberti pertinenti, qui per trecentos rctro 
annos fubmerfus fuit, et nuper induftria et expenfis praedi^t 
Ricardi recuperatus A. D. 1499, /• 151* 

112. Citatio ad convocationem ex mandato H. archiep. Cant. oele- 
brandam per W. Lych. epifcopi Lond. tunc extra regnum. 
Angliae agentis vicarium generalem,. p. 152. 

113. Pro»* 24^ CLXX. 

113. Procuratorium Francifci archiepifcopi Bifantini ad accipienda 
beneficia quaelibet ecclefiaftica in regno Angliae, p. 154, 

1 14. Decretum prioria et capituli generalis ordinis Cartufianorum, 
ut prior. de Shene lohannem converfi.im domus London. ab 
ordine licentiaret, ct ei habitum auferret, nifi velit perfeve- 
rare in ordine obedientcr religiofe, pacifice et exemplariter, ibid. 

115. Procuratoria prioris de Taunton et abbatis de Cerne ad com- 
parendum in convocatione, p.i^S* 

116. Refignatio cuftodiae parcae de Slyndon Francifco Dyneley per 
Ricardum Spencerfafta i^Nov. 1503, ibid. 

117. CommiflTio in partibus pro determinanda caufa matrimoniali 
inter loannem Treftiam et Annam Sexton alias Tamner 
A.D. 1503, /). 155 ct 199. 

118. Procuratorium Hadriani Caftellenfis papae fccretarii, etHere- 
ford elefti ad diftum epifcopatum accipiendum, fa6t. 7 Mart. 
1502, /. 156. 

119. Indulgentia conceflTa a papa Bonifacio eis qui vifitaverint ec- 
clefiam de K.in Holondia, Lincoln. dioc. p. 157. 

J20. Acceptatio refignationis Maculini Cofyn, et coUatio Hugonis 
Oldham ad prebendam ejus cum lefervatione annuse penfionis 
per epifcopum Sarum, p. 158. 

121. Difpenfatio papalis pio pluralitate, p.162. 

122. Supplicatio Georgii Brifivode ad papam contra Ricardum 
Caterell, qui in quandam cantuariam di£li G. fe intruferat, 
p. 163. 

123. Literae ad coUigendum pro lo. P. de Albo Caftro, milite et 
comite Palatino, qui cum matre fratre et tribus fororibus fuis 
ab infidelibus fuit captus et ad Conftantinopolim duftus A. D. 
1501, /. 164. 

124. BullaUrbani papse ut abbas et conventus monafterii fanftae 
crucis de Waltham poflfint ecclefias fuas impropriatas ad fir- 
mam demittere etiam laicis, ibid. 

12 S* Appropriatio ecclefiae parochialis de Wetherfeld, ecdefiae col- 
legiatae dc Stokc-Clare, p. it^. 

126. Com- 125.] Vidi CVIII. 3. I j)4< G«QinWi« )» l^b«i prp eraia tkftitfnif ptMbli iB6nafieiit 

d* SoUcef» |cat« WyfM* Fersni. dto^. «ktenwiiwnd», /> 175. 

f a7. GpiAcAa attv«(fai» [Qiglesr] ep)li|o|& W^^z». «d N. C. [Nito. 

128. Difpenfktk) pro matrimomo, iAr</. 

i^ UtnBfve «kitciitonale» Atextfidfi pil|fl» pfc» «niniia ponflone CL 

ducatorum auri ex epi^opatu Wigom. fokeada Aadulpho 

ele^ Afcakwi A. D. 1502» ^- 1^ et 249. 
jtj^Ob BtUla dQfiationis ejufikin pMonis, /4 177. 
13«, Comauffid in pantbiifr pi» (^aifit audiaida ct ^dminanda 

iotef pnofRH et eooYentiim ecclei^ catbaMb Garliol et fir- 

inariw eonmdem» tt vicaFiiim ^ hifya^ de dotilnis cujof- 

dem parcs, p» 179. 
1^8. Iiihibt^offidi4i»Ix)fideii.notk^Hii:«riittecdefi»4»rtifi(^^ 

S. Pauli pfaoedat in qoadaitt eaufa f m &iS6mkt fKCBoptsB (ut 

133. CommifliQ in partilra» pfo ewifil wtn^mi^tX dafcsiAinanda 
ifltw WdlellnuiiBChetwcdecxeeiifeafcsn idBU^ 

m 

. nMpcr fc^tovia dc Brakcham ct lomcM Hudfim aiodemum 

re^orem difte eedefi» de <filapidatiofiHfli»« p. i8ar« 

134. laftra^iif^fiiwuBaria fivc pe^io cdiHkifenBnr et foronttn c^. 

ftatsmitati» ifivc gildse^ AttDGnpatic S ■ fiaAmi pro 

eoi^flnaticiie a^quoniin privilcgjkirum et eofMcflionc novo- 

.ram>.>iii. 
1)5. Epiitpla Syh^f^i» [CigleC'} cpi£:Op» Wigom. ad N. a de ac 
gorie pr«d«Sbt gi&d» fihi a icgil nMli!i olaadafto,. dttta Romae 
a6 Apr. 1501^ /w 18^3. 

136. Coonniflio data lohaniti Pctt epifcopo M. ct Mingi i ieo ardd- 
epiieo{a Cantoar. per eundeitt archc^fropuiB: A. D. 1501 , /W. 

137. Procuratorium dbcani et caq^CoB eccfefi« coUe|^a!t0 dc Stoke 
jvsta Clare ^tor appropriaticne ecdcfisec dc W. [ Wctherftsd] 
JL,oix. dioc. p. »84. 

138. Appeliatio pro abbate et conventu Ghdeon. et alBr in caufii 
tafeer eee ct IdtannenvLa» L^L«D. 1465» p. 185. 

1 39b CiStaThooai Jvi,. iutiuai et pdvile^onum prioratjus S. jbannis 

I i lera- j : . leruiklaii: iti Anglu^ cohfenratolis, qult vices ^ias comnuftit 
^ priori de C.ct Mag. I. ap. H. archidiac. Card}gan, /. 187. 
X40. Supplicatio Edwardi IV. ad papam pro Thbma [Ktijl[ie] 
epifcopo London. iniquis litibus in curia Romana vexato, 
p. 189. 

141. Bpiftola ejufdem epifcopi ad procuratorem fifcalem de endem 
re, p. 190. 

142. Supplicatio ejufdem ad papam de eadem re» /. 191. 

143. Epiftola ejufdem ad cardinalem Senens de eadem re> p. tgi. 

' 144. Supplicatio Clementis Angliae collectoris ad papam pro^ Ri« 
chardo Tameton U.I.D. fuper lite inter ipfum et ■ 

B.Maria& et S.Nicholai Cantabrigi». occafione prefentationis 
ejuidem ecclefias, /• ^93» 

. 145. Supplicaitio Elizabethae reginae [Edvsr. IV. uxoris] ad pi(p^am 
pro Edwardo [Storey] epiicopo Carliol. p. 194. 

146. Epiftola epifcopi London. ad Stephanum de Tibiis canonicum 
Papiehf. de hegotio iupra memorato, p. 195. 

147. Epiftola epiicopi London. ad Thomam Lax de ma^ftiis Mil- 
verton ac Haldey ordinis Carmelit. fatribus herefeos et con« 
tumacias accufatis, p. 196. 

148. Supplicatio regis Edwardi IV. ad papam pro Thoma Pomietjly 
priore ccmventus ecclefiae Chrifti London. et ex ofHcio primo 
poft majorem civitatis Lond. aldermantto, ut concedeittur ei 
ufus mitrae baculi et pontificalium 3 Nov. 1466, p. 197. 

^ 149. Decretum commiiTarii epifcopi Winton. de reparatione can- 
celli capelke de Priorifte ab ecclefia de Colmer dependentis a 
redtore ejufdem ecclefiae perpetuo facienda^ 1437, A '9^* 

150. Difpenfatib papalis concefTa lohanni Wotf U.I. IX nt non 
promoveatur ad facros ordines per bieiuiium, 1507, p. 199. 

151. Appellatio ad fedem apoftolicam, iHd. 

152. Epiftola regis Henrici ad collegium cardinalium ut Adam 
Moleyns fiat archiepifcopus Armachanus^ data 1 8 Sept. anno 
rcgni 14, ^.204. 

4.53 . Epiftola ad epifcopum ■ ut interdifhim contra illos 

qui Thomam Hophe iedis apoftoUcae nuncium ex Anglia 

veni- GLXX/ 251 

^ venicnleiri vi ct artnis cepcrdnt ct captivum carceribus manci- 

* pafHnt, in diocefi fua ob&rvari faciat, p. 205. 

154. Supplicatio Edwardi IV. ad papam ut refignationem lohanni» 
[Lowe] epifcopi RolFenfis acknittat et Thoman Roth, [Rothe- 
ram] capellanum fiium ad di£lum epifcopatum promoveat, 
1470, f. 206* 

15^. Supplicatio Margeretae rcginae [Henrici VI. uxoris] ad papam 
pro Nicholao!Carent <iecano Wellen. ne ab lohanne Ddabere 
epiicopo Menevenfi vexaretur pro expenfis litis olim inter eos 
exiftenlis circa di^m decanatum, 1449, /• 207- 
.\i56..EpiftdU archiepifix>pi Cantuar. ad papam, quod rex ei man- 
davit ut nihil attemptaret in decimis colligendis ciim ipfe 
bratot^cs fuos ad papam mitteret ad vduntatem fuam hac de 
fe exponendam, p. 208. ^ 

t i^J^ Supplicatio EdwahU IV. ad papam ut mitteret pileum rubrum 

• cardinaii Bouchier Cantuar. archiepifcopo, ibtd. 

- k 58. Supplicatid epi&opi Bathon. et Wellen. ad papam pro lolianne 

Valence capellano fuo, ^. 269. 
' 159. Supplicatio ■ * '■■ pro eodem, ihid. ' "' - * 

160. Epiftola Pii papas ad Edwardum IV. ut caidinalis Papin. 
habeat penfionem annuam quingentorum florenorum auri ex 
archidiaconatu ccclefiee Cantuar. dataf 12 kalend^ Maii,*!^^?, 
p.zio. : ' 

- 161. Suppiicatio benrici VI. ad papam pro Wiilelmo Bothe ut 

promoveatur ad cpifcopatuni Lich, et Cov. 5 Apr. 1448", p.211. 
I162» Supplicatio M^rgeretas reginas pro eodem, p.212. 

- 163. Supplicatio ejufciem J^ro tfanflatione [Thom« Bouchier] epif- 

topi Elierifis ad fedem Cantuar. /. 213. ' 

1 64. Supplicatio rcgis Henrici VI. prd eadlem trahflatione, i JVfaii 
anno regni 3 3*. iiid. 

165. Supplicatio Ricardi ducis Ebor. Anglise prote£teris pro eadem 
tranflatione i Maii, 1454, j>. 214. 

' ,166, Petitio pro Thoma Wylkyns dioc. Norv. ut admittatur i^. 
fratemitatem hofpitalls fan6ti Spiritus et ad omnes facros 
ordincs promoveatur, /. 2*5. , . . 1 • ^ *^ 

^ ' 1^2 167. Epif. i6f. BpiMA Hmrid VI. «4 pi^^ la 2aii(km,«t Mnfionem 
[Gulielmi W^fnfiett] pp^gopt WintDiL data ^ Nov. 1460, 

1^8, Epiiibola Edurndt JV. ad {Kip«m m Uudi»i et deleiifibnem 

JUttrtatii (BQ9U1] i^pi^Qpi PwMlm» ^ «17* 

169. Epiilola [ut videtur EdwardilV.] ad papim de fiaa in r^em 
A<i(li9 ejohiiidone} p. »18, 

170. ^uppUcatio ejufilem regis pro Thoma [Boocbin\} «clucpiil 
cDpo Cantuar. ut fiat «aidinalis 5 Aug* 1465, p, tiq^ 

171. Epiftola papse ad r^pm q«iod bi^vi mifliints «ft aipeUum car- 
di<niJ<<tH> aa pmgfitqm arduepircopmi»» 4am 27 Jaoi, 14^9, 

p* 2«0i 

:i7a. G{M^|a pafw ed m^Mm C^antuar. 4e ««dem rc^ «i// 

173* Epiftola pap« ad Marchionem Badon pcr AMitiaw juberna- 

tonm ut Ufaduttm Aenlare eximidM ia ods ^ ew^xnmttiii- 

cad fimt proptnr violflntiam Themii H^^fas oMatam» ^.221. 

Xf^ Commiflto in paitibm pro difiolutioiie mattimonii iatef Ha- 

drianum Caftdl et Bri^djun de VolteKris» 1489» Uid» 

175. BuUa piq;»alis epiikopo Bafil dire^ ut icateKtiam execwmu- 
catioais «ontra qos qui Thomam H<q;>h« in caro^vm detnile- 
runt, &c. m diooefi iua pul^ari faciat, p» aaa. 

176. AUa buUa «tdem ^nTcoiH direfta ut pr^^iftam iimtfiQtiam ab 
omnibus obfervari fadat, p» 223. 

177. BuUa epiieopo Confiant. diciefba ut pnadi^Um ifaMentiaa in 
diocefi fim publicari ladatt 1470» UiU. 

178. Epiftola Pauli pap« II. ad Edwardum IV. ut lohaoni [Al- 
codi] qttfcopo RoiSmfi in pofi^one adtpiibepda 4aSbt cocle- 
fi» fiiae aiSfteret, data vi Jumi aimo poi^tficatQS 6, /. 225. 

. »79. fij^ola paps ad ^ifizopum Bathon. et W^ka. ut doo bene- 
ficia in diocefi fiia praedido epifcopo Roffenfi aflS^Mret cum 
eodom «^^<^tn ia comfflcndam tenenda, ibitU 

180. Epiftola paps ad epiicopum Norwicenfbm de eadem «e, ibid, 
Wf Mainr Jmumm jOeoci ^MfMm^Juiff^fi^agmaim epi^ttfi 
J!f»w.cmifi$. 

)8i. Epiftola papae ad epiicopom Lucoi. nunrium fuum ia Angfia 

de CLXK. »13 

jd« c^Ihn ^gatioiiis e jus et de viAoi» Tmcaifcim iil cb(iftl^ 
anoS) f. 226. 
•ft»« £]»ftola Pii papit n. ad ardiiepLGsopiim Ebon 4s «EpedhiMie 
ifi Torcast ^. 227« 

183. Epiftola Pauli II. de eadem re, p. 228. 

184. Commjffio in partibiis &d acdpiendam refignatioiMsm lofaannis 
{Chadworth] epijfcopi Lincoln« et affignand. u congraam pen«« 
fionem eK eodem epiicopata) et tra£tand« cum Bdwardo 
[Storejr] egHkapo Carlid. fuccelibre ejns defignoto de ^api-» 
dationibus» ^»229 et 233. 

185« Epiftola Pauli paptt ad E dw ai dum IV. de eaiem ocffione et 
tranflatione» p*2^i. 

1 86. £|^ftola Pauli IL ad archiepi&opum CaiiCQar^ de dedmis coU 
ligendis pro expeditiMme in Turcas, iiid. 

187. £{»ftola ejufdem ad regem de pnedifta oeffione Lineoln. epti^ 
copi, //239. 

188. Epiftola ■■■■■■ ■■■ ad caidinBlcm BoodMr arehiqiifcopum 
Cantuar« de eo quod fecerat apud popam fiiper petitione 
«apelti, f. 234. 

189. Epiftola Calixti paps ad HonicamVI^ quod vacante fede 
Exon. lohannem Haife ad tUam d^;iiitaiem pttymovttat» fpe- 
rans id regi gratum fore, et tametfi Georgius Ne?il poftea fibi 
a rege fuerit commendatns» hojtatar ix promotio jam fa^a 
nullo modo turbetur» /»235. 

190. Epiftola ejufiiem ad reginam Marg«retam de ead^ tt^ ibid. 
191« Alia epiftola ad eandem circa hoc negocium, /• 236. 

J92. Duae epiftolse preceptoris et totius ordinis hofpttalis fant^i 
Spiritus in Saxia D'Orbe,/quod cuftodiam bonorom fuOfum 
laicis committere non pofiunt, ibid. 

193. Alia epiftola de hac le^ /• 238. 

194. Epiftda paps^ ad coniules oppidi Rotterwyte ut permittant 
Margeretum Kefmannyn jfos fuum profequi coram eommif- 
fariis a fede apoftolica defignaitis, data 3 Maii, 1471 > /. 239. 

1 95. Epiftola ■ papae ad Edwardum IV. de fubfidio in Anglia 

exigendo pro expeditione in Turcas^ data 26 Junii» 1469, H^id. 

196. Epif- 254 CLXX. 

- 1^6. Ejpiftola cjufdeQx ad cardinalem Cantuar* de ^eftiim^, data 

28 Junii, 1469, p. 240. 
; 197; Epiftola ejuldem ad epifcopum London« quod promovetat 

Willelmum RulTel ad canonicatum in ecclefia London. data 

18 0£i. 1469, itiii. 
198. Epiftola Pauli IL ad Ebertrardum et Willelmum comites :de 

Kirchberg, ne monafterium S. Martini in Wiblingen amplius 

moleftent vel injuriis afficiant, data 22 Maii, 14711 fi. 241. 
. 199« Ceremonia pilei rubri miffi ad cardinalem Bouchier, p. 242. 

200. Epiftola Sixti IV. ad Edwardum IV, qugd miferat pileum 
rubrum ad cardinalem Cantuar« data la Feb. 1472, iM. ' 

201. Epiftolas gratulatoris diverforum cardinalium adcaidinalem 
Cafttuan ibid^ 

202. Epiftola SixtilV, ad eundem ^uando pileum ei miflit» data 
16 Fcb, 1472, p. 244. 

203. Epiftola ejufdem ad epifcopum Lincoln. Ut fblvat pecuniam 
debitam pro indulgentiis» data 8 Feb. 1472, ibid^ 

.204« Procuratorium Roberti Pemberton filii naturalis Hugonis 
Pemberton mercatoris civitatis London* ad beneficium quod-- 
libet accipiendum, 1497, P^ ^4-5* 

205. Facultas digendi confeflbris concefia D. lohanni Mortymer» 
p. 246. 

206. Talis iacultas aconcefla Thomft Lovett et multis aliis, p. 247. 

207. Commiflio in partibus pro audienda et determinanda caufa 
inter Oliverum Southworke, &c. p. 250. 

208. Facultas eligendi confeflbris conceflfa lohanni Hufley et muhis 
aliis, iiid. 

2og. Forma juramenti lohannis epifcopi CarlioL p.2^2. 

210. Provinciale omnium epiicopatuum in Europa, p.261. 

211. Carta prioris et conventus de Bradenftoke teftificans compofi'- 
tionem fa^lam inter fe et Adam de Sutton de mortuariis fol- 
vendis a tenentibus eju(dem Adam, 1278, ^.271. 

212. Taxationes pro bullis diveriarum formarum, /. 272. 

CLXXI. Codex «55 

CLXxr. 

€oJex chartacem infoltOjfeculo xv exaratus^ injuria vero temporis valde 
mutilatusy et quafi a muribus partim exefus^ continens^ 
Forduni Scotichronicon cum continuatione Willelmi Bowcr, lib. xvi. 
Hic codex fuatuor vel quinque babet iJIuminationes Jatis ekgantes^" 

CLXXII. 

CodM cbartaceus infolio^fecuh ocvifiriptus^ continens^ 

1 . Martini Buceri annotationes in librum pfecum communium, p. i • 
Exemptar autograpbum fcriptum A.D. 1 55 1 . 

Jnfcribitur fed diverfa manu ad epfcopum Elienfem. 
2« Prcfationem cum pofitidnibus lohannis Skypp [poftea epifco^ 
. Herefordenfi;»] in queftiones dilputatas in comitiis A. D. 1533» 

/. 125. 

CLXXIIL 

• • • 

Cddex memhrahaeeus et antiquus in foL minor. partim Saxonice partim 

LatinefcriptuSy diverjis temporibusy diverfis manibus^ in quo, continentur^ 

i\ Annales Siaxonici (five chronicon Saxonicum) ecclefiae Chrifti 

Cantuarias circa annum Domini 891 exarati; nam ad hiinc an^ 

num ormia una eadem antiqua manu^ Mlfredi regis temporibus fatis 

convenienti fcribuntur. Ab anno 88 r ufque ad annum 923 res gefta 

aliis quibufdam manibus aque antiquis exarata traduntur. Ab anno 

924 ufque ad dnnum loyj continudtur chronicon diverfs manibus 

fcriptum. ^md ojiendii bunc codicem ejje autograpbony nequaquam ad 

aliorum codicumfdem defcriptum. 

p. 6*3. Res gejia a Lanfranco arcbiepifcopo ab ad^entu ejus in Angliam 
ufque ad mortem ejus Latine. 

2. Lcges -^lfredi rcgis, in quibus recrtantur leges Inae regis Weft- 
Saxonicum, Saxonice manu aque antiqua ac annales Saxonici fcripta. 

3. Nomina pontificum Romanorum, archiepifcoporum Doro- 
bern* &c. 

Hac CLXXK] Vet. Cat. F. g. MSS. Ahgl. 133S-62. 

CLXXII.] Vei. Cnt. Mifc. 17. 

CLXXIIL] Vet. Cat. S. lu JkfSS. Jngl. 1536—269. 8^6 CLXXIIL 

Uac excipit tra&atm Latim^ Saxomeit^i$t$qmor$Aus et {ut ita dicam) 
curfiriis et obfcuriarilms Utteris fcriptuSy viz^ < ^ >^ 

4. Sedulu preflnteri hymni de Chrifto cum vadciniis ej^ufflem. 

^ CLXXIV. 

ji parclnmui booK m 4 • wtMm tu tBe X9 centmy^ totttatmftg 

A chronicle in old Englifh itom the irft inhabiting of this ifland 

to the death of Edward III. 

T&j cbronick appears to mefrom the Begiwiing^ ofit to he tbat which goes 

under the name ofCaxtonfrom its having been pttbUfbed bj him^ 

CLXXV. 

Cftfetf fuemhranacem infoUo^ focuh xiv exaratuM^ cui tittths manu neOe^ 
rica inftriptm Oiromca Wakeri Coventrenfe ;. in eo^ autem continentur^ 

1. Tituii cardinalium cum brevi defcriptione eorum officir. 

2. Hiftoria Britonum per oompcndrumt ^0/. i. 

I^c hijtoria prefxafunt AngluB emeoiiiratio et lecenfio tefj/tem 
regnorum Heptarchi», ilU GaUice^ hac Latim. 
J^ bifioria incipit '* Britamtia infularum optima inter GalBam%^ 
et ex Galfredo Mmtmetertfi fais infcite etjgsmiter compUata iddettir : 
tnores enim fui feculi ad prifinsm hoc tentpus trattfiuUt asstor impe^ 
ritus^ et hquitur de parliamento^ barofdbtis^ cosnitibus^ et bBmagio^feti^ 
daU apud Britonas^ 

3« Nomina regum Anglias. et chronica Saxonum* 

In hoc chronieo deducitttr hifioria AngUa ufym ad Bdwardum L fea 
ita raptim ut binisfakem conjlet foUis^ 

Indpit^ ^* Aieljiantitftdt primm rex de Saxombus in AngUa qui reg^ 
^ navit pofi Cbadwalladum ultimum regetm Britonum } ipf: vero Ey^ 
** mtindemefi qsum apaganis emerat inperpetuam elemoptmn ecclef^ 
'' S. Petri Ebor. deditr 

4. Privileglum ecclefise & Petri Ebor. five epiftola Gr^orii papse ^ 
Auguftinum de ordinatione epifcopi Ebor. qui habeat ps^liura 
et jus metropolit. 

5. Chro- 

CLXXIV.] Vet. Cat. F. 7. MSS. Afigl. 1339-63. 
CLXXV.] Vit. Cat. 1. 11. JkfSS. JfigL 1379— lOK CLXXV. 257 

5. Chronica regum Northumbriae et archiepifcoporum Ehor. fol. 5. 
Continet hijioriam ecclefiajiicam ijlius provincia a Paulino ad T^hur^ 

Jlanum compendiofe in uno folio fcriptam. 

6. Quaedam de conqueftu HyberniaB et jure regis Angli» in Scotos, 
fol. 6. 

7. Prophetiae Sybillae et Merlini. 

Precedentia bac chronica non Gudltero Coventrenfi (fi ipfe demumfub^ 
fequentium autorft habendus) fed potius anonymo cuidam monachofani 
S. Petri apud Ebofacenfes adfcribenda videntury uti fatis liquet ex 
donaiione cujusjit mentio in initio chronici AngloSaxonum^ chartaque 
et hijioriis qua illud excipiunt. Nec vero abjimile videtur bofce 
quatemiones codicifuijfepojlea infertos^ nam etji caraSlere reliquisjimili 
exarentur^ magna tamen cemitur literarum initialium varietasy quce 
in iUisJimpIici forma Jine omamento rubro atramento delineantur^ in 
reliquo autem codice multofunt omatiores et diverjis coloribus piSla. 

8. Annales Angliae per Walterum Coventrenfem. 

^itulus hic neotericus ex' infcriptione ad imum hujus pagince defumptus 
videturi quaitafe habet " Memoriale fratris Walteri de Coventr* et 
qua " manu diverfa et recentiori fcripta* ut placuit Cl. ^annero 
** innuit hoc potius donum fuijfe Gualteri quam fcriptum** De hac 
controverjia aliorumjitjudiciumy infcriptio ipfa reliquo codici haudmulto 
recentior mihi videtur ; et opus hoc Waltero olim fuijfe adfcriptum 
probat titulus deformi manu (feculo xVy f conjeSluris uti liceat) in 
folio rejeSiitio adjinem codicis exaratus. 

In annalibus ad Jinem anni 1154 " Explicit chronica Mariani^* et 
fimiliter ad Jinem anni 1201 " Explicunt chronica Rogeri Hovedene.'* 
Incipiunt ^* Romanoriim nonagejimus tertius^' et continent hijioriam 
. Anglia ab anno ^^^ad annum 1225. 

CLXXVI. 

■'- Codeal typis imprejjiis infolioy in quo contineniuTy 
^ I . ^lfredi regts res geftas, autore Aflerio Menevenfi j typis Saxonicis. 

2. Hift- 8.] Fide CX. 7. 

CLXXVI.] ytt. Ctit. K. 7. MSS. jlngl. 1389-112. 

■ Kk 258 CLXXVL 

2. Hiftoria brevis Thom« Walfingham, Landini 1 574» 

3. Ejufdcm Ypodigma Neuftriae» Londini 1574. 

CLXXVII. 

Codexpartim memhranaceus partim cbartaceus infolio^fecuh xvifcriptus^ 
in quo continentur^ 

1 . Liber de moribus hominum et officiis virorum nobiliuoi fuper 
ludum fchacorum quem compofuit frater Iacobu$ de Cefeli [de 
Cafulis] de ordine predicatorum, foL 1. 

2. Tabula [five index] in traflatum precedentem, foLj^g. 

3. Modus et fcientia ludi fcaccorum, verjibus ritbmicisy fol. 50* 

4. Qusedam moralitas de fcaccario per dominum Innocentium 
papam^ ibid. 

5« Epiftola beati Bemardi fuper re famiiiari gubemanda ad Ray* 
mundum gratiofum et felicem miiitem» foL 51* 

6. De difpenfatione domus, fol. 52. 

7. Quaedam narrationes devotse, foL 53. 

8* Martinus [Braccarenfis] de quatuor virtutibus, fol. jj^^ 
g. Seneca de inftitutione morum, foL 75. 

10. Hiftoria five fabula de nobili marchione Walterio domino terrae 
Saluciarum, quomodo duxit in uxorem Grifildem pauperculam» 
et ejus conftantiam et patientiam nurabiliter et acriter com- 
probavit; quam de vulgari fermone Saluciarum in Latinum 
tranftulit D. Francifcus Petrarcha, foL 76. 

11. Tra£tatus B. Ambrofii archiepifcopi de honeftis et juftis mo- 
ribus, foL 80. 

12. Meditatio Anfehni, unde vivat anima, et unde vivat caro> et de 
gloria bonae animae et de infelicitate malae anim» quando 
exeunt a corpore, foL 8 1 . 

13. Meditationes B.Aniehni, ibid^ 

14, Ex- 

I I 1 1 1(1 I — — iW» 

CLXXVn.] Vet. Cat, H. 4. mS. Angi. 1362—85. 

S.] m CCCCXLI. 15. CCCCXXX. I. 

9.] Vidi CCCXVL 17. CCCCXLL 13. 

10.] Fidt CCLXXV. 14. CCCCLVm. 3. 

13.] m CLIV. 23. CLV. 15. CCLXXXIV. I. Lxm. 1; CLXxvn- 259 

14. Excerptum B. Hieronimi de librd AureKi Theophrafti, fel. 83, 

1 5. Auguftinus de ebrietate, foL 84. 

16. Seneca de ebrietate, fol. 85- 

ly. Auguftinus de honeftate mulierum, iSid. 
i8. — — de XII abudonibus, fol. 86. 

19. Hugo de Fiiiotto prior. canonicorum S. Laurentii in pago Am-- 
bianenfi de xii abufionibus clauftri, fol. 90. 

20. Vita B. Thomae archiepifcopi ct mar^ris a lohanne Crande- 
fono cpifcopo Exon. penitus excifa prima et tdtima pagina exceptis^ 
fol 103. 

21. Qupddam miraculum S. Auguftini Anglorum apoftoli,yZ>/. 121. 

* * bic defuntfolia xxv * * 

22. lohannes Gallenfis de ordine fratrum minorum, de virtutibus 
antiquorum (fragmentumj fol. 146. 

2 j. Epiftola B. Auguftini ad Cirillum de apparitione B. leronimi, 
/^^/.158. 

24. Epiftola Cirilli lerofblomitani epiicopi ad Auguftinum Hip- 
ponenfem epifcopum de miraculis B. leronimi, fol. 161. 

25. Compendium Mag.Petri Blefienfis fuper librum Job, foL 170. 

26. Ricardus UUerfton, facras paginas profeflbr de ofiicio militari 
ad regem Henricum V. tunc principem Wallia, foL 179. 

27. Petrus Blcfienfis de transfiguratione Domini, foL 1 84* 

28. ——————— de converfione S, Pauli, foL 186. 

29. Expofitio epiftolae Valerii ad Rufiinum de uxore non ducenda, 
foL 188. 

30. Andreas epifcopus de. fchifmatibus quae fuerunt a fundatione 
ecclefiie ad annum Domini 14 15» fd. 194« 

♦ * ♦ verfibus rithmicis ♦ ♦ ♦ 

31. Dif- 

»5.]^i#CCCXLIV. 17. 

i8.J^<*CVII. 12. CLIV, 33. CCCXLIV. 5. 

io,}Vidt CCLXXV. 17. CCCCLXIV. i. CCCLXVIL 

25.] m CLXXIX. I. CCCCLL 7. 

28.] yide CXCIV. 1. 

29.] Fide CVII. I. CCCCXIV. 5. 

Kk3 26o CLXXVIL . 

31. Difputatio inter vinum et )siquam, foL 196. 

32. Ludus fortuitorum five fatoram^^A 197. 

33. Difputatio inter mundum et religionem, fol. 19S. 

34. Virtutes et effeftus crucis denirii, foL 201. 

35. Difputatio inter corpus et animam^ foL 202. 

36. Fabula^ i£fopi, fol. 204- 

4F « ♦ 4» ♦ « 

37* Qw>™<^^ Anglia fuit primo inhabitata, foL 206. 

38. Chronica bona et compendiofa de regibus Angliae a Noe ufquc 
ad hunc diem, [1367,] foL 207. 

39. Catalogus pontificum R(xnanorum, foL 213. 

40. fanftorum regum in Anglia, foLzij^,. 

41. Nomina [eorum] quoram ope et auxilio dux Willelmus con- 
queftor terram Anglis conquifivit A. D. 1066, foL 214 

42. Caufa exilii et martirii B. Thomae martiris et pontificis Can- 
tuar. iiiii. 

43. Dialogus Mag. Hugonis Parifienfis» foL 215. 

44. Compendium Gaufridii [monacbi] de facra euchariftia,^/. 224. 
" Hic Gaufridius ut apparet ex cbronicis D.Antonini fuit printo 
*' difcipulus cujufdam Petri Abelardi^ quo cum D.Bemardus con- 
^^ fliSlabaty et idem poflea reliSo beretico ad Bernardum pcrfugity 
•* cujus erat diumotarius^ qui pofiea fcriptis redarguebat preceptorem 
" bereticum : vixit A. D. 1 144." 

45. Elucidarium, opusAnfelmo vulgo attributum. 

46. De interpretatione nominum apoftolorum, foL 245. 

* * * verfbus ritbmicis « * * 

47. De vanitate et bre^dtate mundanse gloris, foL 245. 

48. Difputatio inter cor et ocuium. 

49. Lamentatio et deploratio pro morte, et concilium de viverc 
Deo, fol. 246. 

50. De miferia et defeflibus fene£lutis. 

51. De 38.] Vide XXL a. 

44.] rtdi cccxxxr. 2. 

45 ] Vide CCCCXXXIX. 4. CCCVIII. 2. CLXXVH. 261 51. De etatibus hominis per M, Ph. Eton. 

52. Speculum peccatoris fandli Auguilini, foL 247. 
53.. Tfia£^atus'de regimine fanitatis, foU 254. 

54. Quomodo gradus funt diftinguendi, foL 259. 

^^. Liber de conlervatione corporis humani et regimine fanitatis 

fapientiffimi feni^ Arabici Albenzohar tranflatus ab Arnaldo de 

Villa Nova A. D. 1368. /o/. 261. 
56. Flos medicinae, verfibus ritbmicis^ foL 26^. 

CLXXVIII. 

Codex membranaceus in folio minor. duabus conftans partibuSy in quarunp 
friore continetur^ 

1. Homeliarum Saxonicarum tomus fecundtrs;. 
Fars pofierior vetufiiore manufcripta continety^ 

2. Regulam S. Ben^£li, Latine et Saxonice^ 

« 

Codex chartacetts in ^%fecuIo xvfcriptus^ in quo continentiir; 

1 . Tra6latvrs fuper Job direflus regi Angliae per Petrum Bleflenfcmv 

2. De omnibus Sibitlis et nominibus earum, et de origine et de 
patria et de aflibus earum a diebus Alexandri Magni. 

3. Narratio ex libro qui Graece vocatur luda, &c. de Theodofio* 
quodam ludeorum principe. 

4. CoIIe6lanea ex diverfis autoribus de virgine Maria^ &c». 

5. Degeftis et trannationibus trium regum ^&gorum- 

CLXXX. 

Co{iex menAranaceus infolio mnor.fecuh xvfcriptits, inquocotttttientur^. 

r. Ri- 52.] m cxxxvii. 9. 

56.] Ftdt CCCXXIV. 10. 

CLXXVIII. J Fet. Cat. S. 6. MSS. Attgl is^s-a^e*. 

2.] m LVII. CCCLXVIIL 

CLXXIX.] Vtt. Cat. K. i. AtSS, Jn^. isSs^-io^. 

1.1 rtit CLXXVII. 25. CCCCLL 7. 

CLXXX.] Vit, Cat. h. j6^ MSS. Angl J4i5~i3& 262 CLX%li. 

1 . Richardi Fitz-rauf archiepifiropi Arraachini ic pauperlc fefva- 
toris, lib- vii. 

jid initium' Jepingitur ejigies autorisj et in mdrgitie quatuor fratres 

quorum humeris affident demones ifhs ampkffentes et imo mento fer^ 

£utientes. 

Adfinem hujus tra&atus^ " Liber domini Ada EJUinr mopiachi Nor^ 

*wicenJisJ* 

2. Idetn de mendicitate fratram ct eorotn privifcgiis. 
Hic tra^atus ubrque infcribitur iiber nonus. 

CLXXXI. 

Codex membranaceus in folioj feculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 
j. Gulielmi Gcmiticcnfis dc ducibus Normannorum cum continua- 
tione inccrti autoris ad annum 1271, lib. ix, p. i. 

2. Hiftoria brevis Anglise a mortcGuIiclmil. ad annum 1 239,^. 207. 

3. Vita ct converfatio excellentiflimi principls D. Karoii magni 
quondam impeiatoris et regis Fraiiciae, p.zij. 

4. Hiftoria Franciae ab Antenore ad annum. 1 1^7, /. 236, 

f^. La pes et lordenance fcte entre cxcellenz piinces Loys roi de 
France et Hmri roi d*Engletcrrc, p.zbz. 

6. BuUa Grcgorii pap» de morte Henrici de Alemannia filii Ri- 
cardi impcratoiis clcdli contra Simonem ct Guidoncm de Mon- 
tcforti occifores cum corum cxcufatianibus et condemnatioTic» 
p.^b^. 

7. Bulla loanni» paps data A*D. 1326, pro pace conciCanda iiitcr 
rcges Franciae ct Angfiae, p. 274. 

8. lohannis dc Planocarpini ordinis fratnim minorum A. S. in 
partibus orient. nimcil hiftoria Mongalorum quos nos Tartaros 
appcUamus, p. 279. 

9r Itincragjmii Willclmi de Rubruc ad partes orientales. 

CLXXXIL Codex n^ I ■■• • M ifiti ■ iUu*.i^4^MAi 1.] ndt CIII. 15. CCCLXXXII, 

CLXXXI.] Vet. Cat. F. 8. M^S.- A>igf. t JJ^— 6». 

9] Fide LXVI. 10. CCCCVII. 2. 363 

CLXxxir, 

Codex menAranaceus in j^^^^feculo xvfcrifiusy cwtimens^ 
Bnxte of Englonde or dic cronides of £nglonde. 
Continet bijioriam jin^Ua a Bruto ad annum 7 Hen. V^^ 

cLxxxm. 

Codex membranateus in ^''y^^Hftioribus literis Saxoniiis Latine fcriptusy 
in guo ^fintinmtur^ 

X. Liber Beda^ prefbiterl de vita et miraculis S. Cuthberti. 

Sunc tra&atumexcippunt plunmi cat^Iogi regumet pontificum» w>. 
i) Pontificum fedis apoftolicae. 

2) Septuaginta duorum dxfcipulorum Chrifti. 

3) Archiepifcoporum Dorobernenfis ecclefiae. 

4) Epifcoporum Hrofenfis ecclefiae» 
j^) , „j . M . > „., .t HorientaJium Saxonum. 
6) ■ ■■ -■ Auftralium SaKonum. 

7) — — Occidentalium Saxonum et Wentanae civitatis*. 

8) ■ Scirebumenfis ecclefiae. 

9) Wellen& csclefis^ 

;o) i ■ ■ Crkii^fig epckfiae. 

j i ) M Hwiqcionim ppft Soaxwviifum.. 

12) ■ provinciae Merciprupi» 

13) Archiepifcoporum Eboracenfium. 

14) Genealogiae regum Brittanniae ri^antium in diverfis locis,. 
F^ heu Jepdtur expofido vpcum mintts iifilat^^m ^us^ vx fk^ 
quenti libello occurrunt ; cujus titulus. 

2. Liber de miraculis fanfii Cuthbecti e^nfcop], "fifrju. 
Aijinem codicis^ 

3. Miffa et officium SXudiberti» 

CLXXXIV. CW^» CLXXXII.] Tit. Ca$. D. 6. JUSS. Angl i3i3*-37* 
CLXXXniJ Yit Ces. D. 5» MiS. JngU 1637—370^ ft64 

CLXXXIV, 

Codex membranactus infoliojfecuh xiifcriptuSy in quo continetuTy 
Eufebii Caefarienfis hiftoria^cclefiaflica, lib.ix. cum continuatione 
Ruffini, lib. ii, . 

ImoprimifoUi infcribitur ** Hijioria ecckfiajiica per Ricardum monacbum. 

CLXXXV. 

Codex cbartaceus in folio^ feculo xvi fcriptus^ continenSy 
Maitini Buceri confilium theologicum, in cujufdam viri gratiam 
privatim confcriptum anno 1541, quo autoritate facrarum iitefarum 
oftenderet an et quatenus chriftiani in ecclefiis pontificia tyraniiide 
adkuc preffis degentes, illarum xitibus et peraftionibus communicare 
poffint, quis quoque uniufcuj ufque ritus iit fons veinis ufus et abufus. 

CLXXXVL 

Codex membranaceus infolioyfeculo xiv fcriftuSy in quo continBntuTy 
.1. Diftinfliones verfificatae, lib. x. 
Z* "Numerale Gulieimi de Montibua. 

CLXXXVIL 

Codex membfanaceus infolioyfeculo xiifcriptuSy in quo continetury 
Eufebii Caefarienfis hiftoria ecdefiaftica, iib.^. ex vcrfionc Ruffini 
cum continuatione ejufdem, lib. ii. 

CLXXXVIIL 

'Codeie membranaceus in folio tnimr. hnge ante conquijitionem Anglia 
exaratuSy in quo continetur, 

Homeliarum .Saxomcamm tomus tertius. 

CLXXXIX. CoJex CLXXXIV.] VtK Cat. Sub. D. 3. MSS. Attgl 1628—364 

CLXXXIV.] Fide CLXXXVIL 

CLXXXV.] Vet. Cat. Mifc. 16. 

CLXXXVI.] Vet. Cat. P. 42. AfSS. Angl. 1516-249. 

CLXXXVIL] Vet. Cat. A. 3. MSS. Angl. 1279--3. 

CLXXXVII.] W/ CLXXXIV. 

CLXXXVIIIO Vet Cal. S. 7. MSS. Angl 1533-266. 265 
CLXXXIX. 

Codex tnembranaceus infolio, feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Cuftodes prolorum fuper cofter. maris in com. Kant. xin die 
Augufti anno regis Edwardi tertii xliiii". 

2. Expofitio cujufdam ufagii in com. Kant. quod dicitur Gavelate. 

3. Penfio ecclefiae de Sibertefwalde folv. per abbatiam fanftae Rade- 
gundis. 

4. Dimiflio omnium ecclefiarum monafterii fan6lae Auguftini fafta 
per dom. Simonem Langhamne archiepifcopum Cantuar» 18 
Apr. 1368. 

5. Proteftatio Wilhelmi Courtenay archiepifcopi Cantuai-. ne in- 
grefllis fuus monafterii privilegiis deroget vel praejudicet in 
futurum. 

6. Chronologia quaedam ab orbe condito ad annum 1378. 

7. Hiftoria Britannias a prima antiquitate ad mortem Edwardi III. 

8. Conftitutio Innocentii papae de capitulis ordinis S. Benedifti 
celebrandis. 

9. Fragmentum cujufdam hiftoriae Angliae et Scotiae. 

10. Conftitutiones archiepifcopales de eis quae parochiani tenentur 
invenire. in ecclefiis j et de decimis per ecciefiarum reftores a 
fuis parochianis petendis. 

11 . De venditione et decimis lanae. 

12. Terra monafterii S. Auguftini menfurata. 

13. Comitatus Angliae, et caftella abbatiae et prioratus in quolibet 
comitatu. 

14. Litera Bonifacii papas miflTa Ethelberto de prima fundatione 
ecclefiae Chrifti. 

15. Chronica fratris Wilhelmi Thorne, cui fubnedluntur evidentias 
donationum ecclefiae Chrifti Cantuar. 

" Hic liber primo mutuatus a Mag. l^boma ^wyne^ fed pojiea datus 
^^fuit Mattbeo Cantuar. per Mag. — Bracher (cum aliis quibuf-^ 

" dam CLXXXIX.] Vit. Cat. G. 7. MSS. Angl. 1344-67. 

Ll 266 CLXXXIX. 

" dam librts) quondam mmacbum S.Aug. qui fuit confejfor in aula 
" regia et verus pojfejfor bujus libriJ^ 

cxc. 

Codex membranaceus in folio^ minor. quondam Exonien/is ecclefia cui ut 
videtur a Leofrico epifcopo donatus fuit^ qui illum Jic infcripfit Scjiipt; boc 
on Enjlirc, in quo plurima continentur opufcula tam Latine quam Saxonice 
fcripta fequenti ordine, 

1. Infolio rejeSiitioy Hymnus cum notis muficis, et ad imum hujus 
folii manu neoterica hac infcriptio^ 

2. " Penitentiale Theodori archiepifcopi," 

Hocfolium excipit index eadem antiqua manu exaratus ac codex^ quem 
leSloris in gratiam exfcribere nonfum gravatus^ quo factlior Jiat com-^ 
paratio hujus codicis cum aliis ejufdem generis. 
" INCIPIUNT CAPITULA DE INITIIS CREATURJE." 
In codice fub hoc titulo continentur^ " I. De initio creaturas, id eft 
" hiftoria creationis cx libro Genefeos et decem precepta. II. 
" Precepta legalia ex lihro Levitici. III. Dogmata evangelica 
'*' fecundum Mattheum. IV. fecundum Marcum. V, fecun- 
" dum Lucam. VI. fecundum loannem.'* 
"I. Qualiter apud orientales provincias Germaniae atque Saxo- 
" niae pro diverfis criminibus penitentiac obfervatur modus. 
" IL De temperantia penitentium. 
" III. De diverfis homicidis. 
" IV. Item de penitentia. 
" V. De penitentibus ut a prefbiteris non reconcilientur, nifi 

" precipiente epifcopo, ex concilio Affricano. 
" VI. Item ex concilio Cartaginenfi de eadem re. 
" VII. Item de capitalibus criminibus. 

" INCIPIUNT CAPITULA DE PENITENTIUM [judiciis.] 
" I. De inani gloria. 
" 11. De invidia. 
" m. De ira. 

« IV. De CXC.] VeU Cat. I. 4. MSS. Jngl 1410-133, CXC- 267 

^^ IV. Dc triftitia feculi. 

" V. De avaritia. 

" VI. De ventris ingluvie; 

" VIL De luxitria. 

" VIIL De fomicatione laicorum. 

" IX. De obfervatione conjugatorum. 

" X. De fornicatione ciericorum five fanAimonialium; 

^' XI. De adulterio. 

« XII. De inceftuofis. 

" XIII. De homicidis. 

" XIV. De falfo teftimonio et mendacio. 

" XV. De furto et incendio et fepulchorum violatoribus. 

" XVI. De perjurio. 

" XVII. De rapina et ufura et qui hofpites non recipit et man-* 
" data evangelica non implet. 

" XVIII. De ebrietate et vonutu. 

** XIX. De idolatria et facrilegio et qui Angelos colunt et male- 
** ficos ariolos veneficos fortilegos divinos et vota red- 
^* dentes nifi ad ecclefiam Dei et in kalendas Jan. in cer- 
** vulo et in vetula vadit, et mathematicos et emiflbres 
" tempeftatum. 

^^ XX. De fbdomitis et mollibus et immundis pollutionibus. 

" XXL De maledi^iione et detraftione. 

" XXIL De communione hereticorum. 

" XXIIL De difcretione ciborum mundis et immundis. 

** XXIV. De his qui ecclefiaftica jejunia abfque neceflitate diflbl- 
" vunt et de his qui venationes exercent. 

" XXV. De otiofitate et verbofitate et forapnolentia. 

" XXVL De inobedientia et blafphemia. 

" XXVI J. De cogitationibus malis. 

'' XXVIIL De verbo otiofo. 

" XXIX. De curiofitate. 

^^ XXX. De baptifino reiterato et de opere die dominico et qui 
*^ die dominico jejunant. 

" XXXI. De negligentia euchariftiae. 

L 1 2 " XXXIL De cc cc 268 cxc. 

^^ XXXIL De negligentia novi ac fan£^ificati panis» five de aliis 

" creaturis. 

^^ XXXIIL De reconciliatione penitentium. 

" XXXIV. De communione judeorum vpl gentilium. 

" XXXV. De prefbiteris qui morientibus penitentiam denegant 

*^ et qui infirmos non baptizant. 

" XXXVL Quod Graeci fingulis dominicis communicent. 

" XXXVIL De commemoratione defun£lorum vel de mifTa pro 

^' eis, et cur iii. vii vel xxx anniverfarius dies 

" celebretur. 

" XXXVIII. De ritu mulierum in ecclefia. 

*^ XXXIX. De ecclefia in qua mortuorum cadavera fidelium five 

" infidelium fepeliuntur. 

XL. De reliquiis fain6):orum vel ritu facerdotum et diacono- 

*' rum laicorumque in ecclelia. 

XLI. Qupd nulli fit ultinaa penitentia deneganda. 

*' XLIL De his qui morientibus penitentiam denegant. 

" XLIII. De penitentiarum diverfitate. 

" XLIV. De reconciliatione. 

" XLV. De clericis five de ecclefiaflicis ordinibus. 

*• XLVL De diverfitate ordinum. 

" XLVII. De eieftione facerdotalium ordinum. 

« XLVIIL Item de eIe£lione. 

" XLIX. Item canon fanitorum de eleftione epifcoporum. 

** L. Si epifcopus a metropolitano admonitus pro finodo vel 

" ordinatione epifcopali venire diftulerit, ex concilio Aga- 

" tenfi. 

'^ LL De ordinatione archiepifcopi. 

" LIL De eleclione indignorum, canon fan£torum. 

** LIII. Ex concilio Calcidonenfi titulo fecundo quod non de- 

^^ beant officia ecclefiafHca per pecunias ordinari. 

*^ LIV. De lapfis graduum. 

" LV. De accufationibus et cxcufationibus. 

y LVI. Gregorius lohanni defenfori, qualiter dc epifcopo Ja- 

'' nuario obfervandum fit, iive de aliis epifcopis injufle 

^' condempnatis. 

" LVIL De •c it CXC. 269 

•* LVII. De joramentis epifcoporum. 

LVIIL De vexatione epifcoporum. 

Maximapars kujus capituli etjex reliqua defiderantur^ viz. 

LIX. De paftore et predicatore. LX. Verba EzecBie/is prophet^e. 
" LXI. Item de paftore. LXII. I>e epift^opis et prefbiteris. LXIII. 
" De cotidianis operibus epift:oporum. LXIV. Auguftinus AUreli-^ 
" enfts epijcopus dicitT 

"INCIPIUNT CAPITULA DE CANONIBUS." 
Rubrica horum canonum omittuntur; in codice vero peniientiale 
Tbeodori excipit coIleSiio canonum^ qua tamen mihi videtur parsftd)^ 
fequentis operis^ concordat enim cum illa coIIeSiione qudtm edidit fFiU 
kinsfub titulo excerptionum ex canonibus. 

INCIPIUNT [CAPITULA DE SACE]RDOTALI 
JURE EGCBERTI ARCHIEPISCOPL 
Defunt XXV priora capitula^ quorum rubricce fubfequuntur^ 
" I. Item canon fanSiorum. 11. De regula canonicorum. III. De 
'* regula omnium cbriftianorum. IV. Item. V. De quatuor prin^- 

cipalibus fynodis. VI. Defynodali conventu. VII. De penitentibus. 

VIIl. De epifcoporum mihiftris. IX. De excommunicatis. X. 

Item de fynodis epifcoporum. XI. De excommunicatis ex concilio 

Antioceno. XII. Item contrafanBa Dei eccleftce inimicos. XIII. 

De excommunicatione contra contemptores legis Dei et inimicos 
^^fanSia Dei ecclefta. XIV. De his qui poft excommunicationem 
" cum luSIu penitentia ad reconciliationem veniunt. XV. de fcele^ 
•6 ratis et publice contaminatis. XVI. Item exemplum levioris peni- 

tentia. XVII. Excerptiones de libris canonicis. XVI IL De 

humilitate et dignitate paftorum. XIX. De timore humano. XX. 
" De inftitutione patrum. Karolus de reftauratione eccleftdrum. XXI. 

Defabbato. XXIL De his qui morientibus penitentiam denegant. 

XXIII. De cena Domini. XXIV. De confecraiione crifmatis. 
" XXV. Vt ab alterius epifcopo nullus crifma accipiat. 
" XXVI. De conjugio. 
" XXVII. De legitimo conjugio. 
" XXVIII. De matrimonio fcrvulorum. 
" XXIX. De concubinis. 

" XXX. Leonis cc 
cc 
cc 

€€ €t €€ 
€€ 270 CXC. 

f^ XXX. Leonis paps ad Rnftiaim Narbonenfem epfc 

^^quod aliod fit uxor» aliud amcuhina; nec erret 
<' quiiqQe fi filiam fuam in matrimQQium concubinam 
'* habenti tradiderit. 

'< XXXI. De inceftis coniun^onis. <* XXXIL De thoro fratris defundL 

^* XXXIU. De conjugio antiquo. 

" XXXIV. De ichematibus. 

Wc interferuntur in codice wuampauh neolerica^ 

Ez dccretis ian^ Gdafii papse. 

Carmina quaodam five cxorcifini contia pecudes faicinatas, 

Saxonice. 

QuaBdam ez decretis S. Leonis papse et Theodori archiepfcopi. 

De eo quod noxi judicandi iunt clerid a laicb, icd kuci a dericis 

judicandi funt in hiftoria ecdeiiaftica. 

Ut nullus accufirti iedem uiiupet qnfix>pL 

<< XXXV. De conianguinds. 

« XXXVL De tonfura. 

** XXXVII. De militia et viftoria dmftianorum. 

" XXXVin. De czhortatione. 

<< XXXIX. De captiyitate Judeomm» 

<< XL. De interitu Britonum. 

« XLL De Anglis. 

** XLII. De predatione Nordanimbrorum. 

^* XLin. De tribulationibus. o 

'' XLIV. De officio mifla:. 

« XLV. De coUcaa. 

•* XLVL De le6Konc. 

« XLVIL De Gradalc. 

« XLVffl. De AUeluia. 

« XLIX. De ofiertorio. 

** L. De hymno quod eft iandus. 

" LL De Agnus Dei. 

" LIL De matutino offido. 

« Lffl. Dc tcrtia hora. 

" LIV. De cxa 271 

'"LIV, Dc VI hora, 
^* LV. De nativitate Domini» 
'^ LVI. De nona hora. 
^^ LVII. De vefpertino officio. 
^* LVIII. De epyphania. 
* LIX. De feptuagefima. 
LX. De fexagefima. 
^ LXI. De quinquageiima. 
Hic interferiturj 

10. Sermo [^lfrici] ad facerdotesJ 
" LXIL De baptifnram. 

" LXIII. De catecnminum. 

" LXrV. De officio et minifterio miflae. 

^* LXV. De Eadmonitione. 

In codice habet rubrica^ " admonitio Jpiritualis do&rina 5 admonitio 

" epifcoporum utilis** • 

Hofce traSiatus Jive canones excipiunty 

11. Epftola Albini levitss ad ;£thelhardum archiepifcopum. 
124 Epiftola Albini ad Eanbaldum archiepifcopum. 

" LXVL De do6trina ct exempiis prepofitorum. . 
" LXVII. De his qui bene docent et male vivunt. 

LXVIII. De exemplis pravorura facerdotum.. 

LXIX. de paftoribus facerdotum. 
Hic interferitury 
13. S6rmo [^flEfrici] epifcopi ad clericos. 
" LXX. De VII ccclefiafticis gradibus. 
** LXXI. De officiis diurnalium five nofturnalium. 
" LXXII. De noaurnali celebritate. 
" LXXIII. De ceteris legitimis orationibus. . 
" LXXrV. De ordine librorum. 
" LXXV. De ecclefiaftica confuetudine. 

« LXXVI. De <c 
•cc 10.] Vtde infra 19. ct CCLXV. 11: 
11.3 «ACCLXV. 3. 
j i2J]ibid^. 

13.] m ccLxv. 10. I 272 CXC. 

« LXXVI. De natale Domini. 

« LXXVII. De purificatione. 

" LXXVIII. De feptuagefima. 

** LXXIX. De capite jejuniL 

" LXXX. De die palmarum. 

" LXXXI. De cena Domini. 

" LXXXIL De parafceve. 

« LXXXIII. De fabbato fanao. 

" LXXXIV. De die fanfto pafchae. 

" LXXXV. De pentecofte. 

" LXXXVI. De jejunio quatuor tempora. 

*« LXXXVIL De penitentia communi. 

" LXXXVIII. De -excommunicatione. 

" LXXXIX. De ecclefiafticis officiis. 

" XC. Dc extin6^ione luminum. 

" XCI. Dfi quatuor tempora qualiter agantur. 

" XCII. De inceftuofis et homicidis. 

" XCIII. Deexcommunicatisquiinvitiadpenitentiamagantur. 

« XCIV. 

" XCV. De improvifo judicio feculari. 

" XCVI. De excommunicato pro capitali crimine. 

" XCVIL De confeffione et penitentiarum a£iione. 

" XCVIIL De quarta feria qualiter in capite jejunii circa peni- 

" tentes agatur. 
" XCIX. De penitentibus qualiter in cenaDomini inecclefiam 
" introducuntur." 

14. " INCIPIUNT CAP. DE LIBRO SCINTILLARUM." 
OmiJ^s rubricis borum capituhrum numero LXXII, veniamus ad 
catcra bujus codicis contenta^ quorum nullajit mentio in indice. 

15. Epiftola Adfonis monachi ad Gerbergam reginam de anti- 
chrifto. 

* * manu recentiori ♦ ♦ 

1 6. Capitula concilii celebrati apud Wintoniam. 

17. Ca- 

14.] Ftde cccxxxvn. 4. CXC« 273 

17. Capitula concilii.celebrati apud Windleforam in Pentccoftcn. 

1 8. De penitentia in bello homines occidentium. 

« « « 4t ♦ « 

19. Epiftola de canonibus Saxonice [fcilicet iElfrici ad facerdotes] 
cui premiffa eft epiftola nuncupatoria ad Wulfinum epifco- 
pum, Latine et manu recenti. 

20. Homelia Saxonica. 

21. De ecclefiafticis gradibus, Saxonice. 

22. Prologus venerabilis ^lfrici abbatis ad Wulftanum archiepif- 
copum, Latine. 

23. Prima epiftola Anglice expofita. 

24. Secunda epiftola quando dividis crifmam. 

25. Sermo in cena Domini, et vi feria et fabbato fando^ Saxonice. 

26. De officio miffae in vigilia pafcae, Saxonice. 

27. Sermo in capite jejuniii Saxonice. 

28. Sermo in cena Domini ad penitentes, Saxonice. 

29. InvetStivum in damnantes conjugia facerdotum. 
Hac opufcula excipit 

30. Liber confeflionalis Ecgberti Eboracenfis archiepifcopi, Saxo^ 
nice^ qui olim ex fe conficiebat unum volumen ; quod tandem vero 
una cum aliis diverjis tra^atibus in bunc librum compingebatur. 

cxcr. 

Codex membranaceus infol. minor. circiter tempus conquiftionis Anglia 
fcriptus^ ac olim Exonienjis ecclefia peculium^ in quo habetur^ 

CoUectio canonum ecclefiafticorum, Latine et Saxonice. 

Ex rubricis borum canonum confiat^ bunc codicem baud continere canones 
Nicani conciliiy ut doSii nonnulli tra(binty a Theodoro arcbiepifcopo Latine 
et deinde ab Mlfrico Saxonice verfos ; fed regulam quandam in ufum pref^ 
byterorum et facerdotum ex regula BenediSiiy (Sc. confarcinatam. 

CXCII. Ccdex 19.] Ftde fupra 10 et CCLXV. 11. 

CXCI.] Vit^ Cat. S. 12. MSS. Angl 1535—268. 

M m 274 CXCIL (( 
(( Codex membranacetis infolio minor. in quo continetur^ 

Colledio Amalarii viii do6ti(Iinii de ordinc Roman» ecclefiae qui 
vocatur iiber officialis. 

jid calcem codicis habetur bac infcriptioy 

'* Anno a nativitate Jni nri ibu xjli 'bCCCC. //. decima indiSiione 
" epaStis X - - -J[. concur w i cum bifexio\ cich lunari XIX lu xbnpas 
" ID ap'!. dies pas xiiil kL MAI: hna ipfius diei xvim : jujtt Ama" 
" deus diaconus atque babitu monacbus bunc Itbellum fcribere profua anima 
" ad utilitatem fratrum : et quicunque legerit vel fcrutatus fuerit aut 
^^ fcripferit eum precor ut dicaty anima ejus requiefcat in pace : fed et qui^ 
" cunque eum rapuerit vel per vimfve per latrocinium abjlulerit afrutri^ 

busfanSli Wingualoci in cujus honore efifcriptus anatbemafit maranatba 

in adventu dniy omnibus fratribus hac atefiantibus. 

CXCIII. 

Codex membranaceus infol. minor. veneranda antiquitatisy continens 
Hexameron faridi Ambrofii epifcopi, 

cxciv. 

Codex membranaceus in ^""yfeufolio minor. diverfis temporibus et a 
diverjis fcriptoribus exaratuSy in quo continentury 

1 • Traflatus Petri BlefTenfis de converfione fan£ti Pauli. 

2. Auguftinus de creatione primi hominis. 

3« Meditatio breviffima Ricardi Hampole. 

4. Scala mundi» five tabQld& chronologicae geneaIogica& et hiftcH-icse. 
Continuantur eadem manu ad annum 1340, et debinc alia ad annum 
1450 : pars vero cbronologica deducitur ufyue ad annum 16 19, niti^ 
dijifne fcriptay nonnullifque delineatfonibus templorumy &c. ornata. 

5. Chro- 

CXCII.] VeL Cat. EL 9. MSS. Angl 1331—55. 
CXCII.] Vide LXVIII. 5. CCCXIX. 3. CCCCXVL 
CXCIII.] Vet. Cat. L. 11. MSS. Angl 1409.-132. 
CXCIV.] Vet. Cat. E. 8. MSS. Angl. 1326-50. 
• 1.] Vtde CLXXVIL 28. CXCIV. 275 

5. Chronicon Martini Poloni papae penitentiarii, fivc hifloria ct 
fucceflio imperatorum ct pontificum Romanorum a Chrifto nato 
ad annum 1306, et continuata ad annum 1342. 

" Recognita et per ipfum auSlius reddita quam in codicihus impreJJisS' 
Inter Leonem V. et BenediStum IIIL interferitur loanna papijfa. 

6. Petri de Yckham compilatio de gefl:is Britonum et Anglorum 
ex Bruto Beda et aliis au£toribus a prima antiquitate ad annum 
1265, et alia manu ad annum 1283. 

Adjinem defunt nonnutta. 
y. Triginta duo gradus fcalae. 

" Hofpicium beata Maria extra Bifhopsgate hunc vindicat lihrumr 

cxcv. 

Codex chartaceus in ^""tfeculo xvfcriptus^ quem injuria temporis pluribus 
in locis mutilatum^ fequenti feculo ex alio quodam codice in integrum rejlitui 
fecit CL Parkerus ; in eo autem continetur 

Thomae de Walfingham hiftoria minor ab anno 1273 ad annum 
i/^yz^Jive ut habet titulus antiquus hujus codicis^ Chronica fanfti Albani 
protomartyris. 

cxcvi. 

Codex memhranaceus in folio minor. poft tempore Mlfredi regis a Leofrico 
epifcopo (ut videtur) una cum plurimis aliis ecclejiafua Exonienji donatus^ 
et ab eo appellatus Mapcipolo^ium : in eo autem adhuc rejiaty 

1. Pars maxima Martirologii feu potius Menologii Anglo-Saxonici, 
nempe a die ipmenfis Martis ufque ad diem 21 Decembris 
inclufivc. 

Fragmentum Saxonicum capite et calce truncdtumfex tantum conjiam 
foliiSy in quo habetur 

2. Pars legationis fabulofae Nathanis Judei ad Tibcrium Caefarem. 

CXVII. Codex 5.] FiJe LIX. 4. n. CCCLXXIL i. CCCCXXVIL 4, 5. 
6.] Fide CCCXXXIX. 3. CCCCXXVIL 2. 
XCV.] Fet. Cat. C. 4. MSS, Angi 1303-27. 
CXCVI.] Vet. Cat. D. 5. MSS. Angl i3i2.-36, 

M m 2 276 CXGVIL Codex in 4**", in priore cujus farte feculo xv in cartis fcripta continentur 

1. The epiftle of king -ffiltrcd to 

2. Proceffus contra lohannem didtum le Purel. 

3. Aiticuli venerabilis domini Ricardi Scrope archiepifcopi Ebon 
contra Henricum quartum intruforem regni Angliae A. D. 1399. 

4. Caufa quare decollatus eft archiepifcopus Ricardus Scrope. 

5. Martirium prasdifti Ricardi archiepifcopi. 

6. Depofitio regis Ricardi. 

7. Continuatio chronici Ranulphi per lohannem Malverne, ab 
anno Domini 1236. ad annum 1394. 

Ad annum 1346, " Hic revera Ranulpbus monacbus Cefir. fuas 

** cronicas terminavit : — Poft bunc fcripft quidam monacbus 

" Wigorn. Icbannes Malvern — — 

Sape concordat bac continuatio cum Tboma de Walfingbam et autore 

anonymo bifloria Ricardi 11. a CL Hearne edita, multa tamen babet 

qua in aliisfruftra quares, digna certe qua biforicis nofiris imprefjis 

addatur. 

8. Ads of parliament i Hen. VI. and ftate of afFairs during his 
minority. 

In pofteriore parte bujus codicis in membranis babetur veneranda 
antiquitatis 

9. Fragmentum evangeliorum S. S. lohannis et Luca?. 

Scripta funt bac fragmenta cbaraSere eleganti et pervetufto ; tf//- 
quando diJlinSiio vocum fed non femper. — In bibliotbeca Cottoniana 
olim babehantur evangelia Mattbai et Marci ejufiem plane caraSleris 
et pergameniy qua prater paucafolia incendio perierunt ' 

CXCVIII. 

Coiiex membranaceus et antiquus in fol, minor. et crajfiori diverfis 
manibus fcriptus^ in quo continetur 
Homeliarutn Saxonicarum tomus quartus. 

CXCIX. Codex CXCVII.] Vtt.Cai. M. 14. A/55. Angl 1429-152. 
CXCVIU.] Vit. Cat. S. 8. MSS. Angl. 1534-267. 277 

CXCIX. 

Codex membranaceus in 4^*, Itteris Saxonicisfcriptus^ in quo continentur 

San6li Auguftini dc trinitate lib. xv. 

Defunt libri VIII, IX et X et pars libri VII, XI et XV. 

Ad jinem bujus codicis funt verfusy ex quibus difcimus illum fcriptum 
fuijfe a quodam lobanne^ gente Ceretica^ Sulgeni epifcopi Menevenfis cotem-^ 
poraneo et amico. 

cc. 

Codex membranaceus in /^"^^fecuk xii exeunti^ vel xiii ineunti fcriptus^ 
in quo continetar 

Baldwinus archiepifcopus Cantuarienfis de ineftimabili facramento 
altaris. 

De boc codice Jic fcripfit Parkerus : " Hic liber proprius codex Batdr 
" wini fcriptus manu fua dum erat arcbiepifcopus Cantuarienfis^ tam 
** accurate ut vix reperies aliquam mendam (quantum ad Jcriptionem 
" attinet) per totum librum. ^amvis fortajfe ad ornatiorem fcripturam 
" aliquorumverfuumfuppletiojitper literampun&ojuppqfito^ utperlibrum 
" aliquoties videre licei. Ecce diligentiam !" 

Nejcio qua autoritate fretus bac dixit vir reverendijfimus^ cum enim 
de novo paucis abbinc annis compingebantur codices noftri^ operculis 
bibliopegi incuria abjeSiis multa btyufmodi indicia perierunt. Sed forfan 
huic opinioni anfam prabuerunt fequentia verba minio in codice fubnotata : 

Verum cum autoritas tua me premeret ut de inejiimabili facrijicio veri^ 

tatis aliqua fcribenda diititarem et diSlatafcriberem* — - Minime famen 
exbinc fequitur codicem prcpria manu Baldwini fuijfe fcriptum j ex codice 
enim autograpbo in omnia fequentia exemplaria necejfaria tranjcribe^ 
bantur bac verbai preterea ex epijiola nuncupatoria fatis liquet 
Baldwinum adbuc monacbum fuijfe Fordenfem quando bac Jcripft^ 
codex tamen nofter effigiem ejus babet vefti pontificali et pallio indutam. 

Sed cc CXCIX.] Vit. Cat. N. 5, MSS. Angl 1446—165^ 
CC.] Vit, Cat. V. 3. MSS. AngU i569-3oa» 
CC.] Vtii CCCXXXI. I. 278 cc. 

Sed etfi pro aufographo non babendus fity baud tamen longi pofi autons 
avum fcriptum puto. 

cci. 

Codex membranaceus in folio minor. circa tempus conquifitionis Anglia^ 
ut videtur, exaratusy in quo continMtur plurima fcripta Saxonica in uno 
voJumine compaSia^ quorum tituli boc crdine fequuntur^ 

1. Pars libri cujufdam ut videtur ritualis de diverfis diebus feftis 
in ufum cujufdam monafterii. 

2. Homelia cujus rubrica defideratur. 

Incipit. A6am jt arpcxra man psej- jej-capen on ncopxna. 

3. De setatibus mundi, Latine ex i capite evang. S.Matth. 
Incipit. On }>irrcp^ popbe ppuman 506 arfmihris 5crcop, 

4. Sermonjis Lupi epifcopi. 

Leopan man 50^ f pa cop micel j>eapp if unbcprtanba^. 

5. De fide catholica. 

Leopan m. uj- ip bcope bebo&en. 

6. Sermo. ^ 

Leopan m. un&epf wnfta^ rpi^^S^^P"^* 

7. Wulflani archiepifcopi Eboracenfis admonitio five paraenefis ad 
cujufcunque conditionis homincs curae fuae commiffos. 
pulprcan apce birceop ^pece^ ppcontJice J^ejnajr. 

8. Homelia cujus rubrica defideratur. 

9. To p)lce. 

10. To polce. 
XI. ToFolce, 

' la. To polce. 

13. To eallum polce. 

. 14. To callum polce. 

15. To eallum polce. 

16. Be miflicum ^chmpum. 

HacfeSio in apographo luniano parenafin Wulffiani claudit. 
17.. Hep ir jir oJ)ep pel 50& eaca. 

18. Dip man jepae&be J;a je micele hepc comc to lanM. -:»,/••• 

1 Q. to reha&e&um mannum. Manu neoterica infcribitur epiftolaiElfnci. 
^ ^ " Deefi CCI.] Vet. Cat. S. 18. MSS. Angl 1550-383« CCI. 279 

^^"^Deefi fecunda epiftola MlfricL 

20. Be ^eha&e5um mannum. 

21. To jehabe&um ^ laspebum. 

22. Be eallum cpif tenum mannum.. 

23. Nop^ymbpa ppeofta laja. 

24. hep if ca&gaper cynmjer gcpaBbnep 

25. Ea65aper cymnjcf 5epa26ncf . 

Nempe leges civiles ecclefiajiicis adnexa^ 

26. Leges ^thelredi regis. . 

27. Dc preceptis Domim. 

28. De vitiis principalibus. 

29. De virtutibus» 

30. iE^clrcanej' cinyncjcr ^cpaBbnej'.' 

3 1 . De chriftianitate, Latine. 

32. Sermo Latinus cujus rubrica dedderatun 
22* hcp onpnnc^ bc chij rcn6ome. 

34. Homelia cujus defideratur rubrica. 

35. De vifione Ifaiae prophetac quam vidit fuper ludara et lerufa- 
lem, fcilicet loca quadam ex Ifaia propheta Latine et Saxpnice. 

36. Verba Hierimiae prophetae. 

Defderantur quadam folia quibus contineiantur cbnclujio bujus 
homelia et initiumfequentis. 

37. De feptiformi fpiritu. 

38. De antichrifto Latine et Saxonice. 

39. Homelia cujus defKlcratur rubrica. 

40. Homclia cujus defideratur rubrica. 

41. Homelia cujus defideratur rubrica* 

42. Homelia cujus nibrica deeft. 

43. Homelia cujus defideratur rubrica. 

44. Verba Ezechiel .prophetac de pigris aut timidis vel negligenti- 
bus paftoribus. 

45« Sermo Lupi ad Anglos quando Dani maxime perfecuti funt 
eos quod fuit anno M.VIII ab incarnatione Domini noftri 
lefu Chrifti. 

46. Sermo Lupi, 

Se^^uitur colleSlio Cjanonum icolefiafllcorum lej^um^ G?.r. hoc ordine. 

47- Be^ 28o CCL 

47« Becinmc^e. 

48. Be cine&ome. 

49. defideratur rubrica Be cyncf cole. 

50. De epifcopis Paulus dicit. 

51. Item. 

52. Be eoplum. 

53. Be facepbum* 

54. Be ^eha6e&um mannum. 

55. Be abbo&um. 

56. Be munecan. 

57. Be minecenan. 

58. Be ppeoftan -3 be nunnan. 

59. Be Ixfcbum mannum. 

60. Be pubepan. 
6 1 • Be cipcan. 

62. Be eallum cpiftenum mannum. 

63. Lex iEthelredi regis Bc cipicef jpi^. 
64« Ea&mun&Cf ^ejiacbner. 

65. Hep ^bipa^ nu ro eabj^apcf ^epas&nef be j^eha&obpu manna hppa- 
tunge. 

66. Be pep2;il6pum ^ be ^]>in6um. 

67. Nop^ leo6a la^a. 

68. Be mepcena la^a. 

69. Be ^eha6o6pa manna a%e ^ be ha6bore. 

70. De baptifmo. 

71. Homelia cujus defideratur rubxica» quae in alio codice fermo de 
baptifmate. 

72. De ecclefiafticis gradibus. 

73. De ecclcfiafticis ofHciis. 

74. Admonitio de horis quibus in quolibet die Deus precandus. 

75. Admonitio ad cenfefiarios. 

76. De confefliione peccatorum et penitentia fiibeunda coram epif- 
copo die cinerum. 

77. Multa de penitentia ex libro penitentiali quem ex Latino 
Saxonicum fecit Ecgberthtus Ebor. archiepifcopus. 

78* Be 6a?6betan. 

79. Be mi^htipim mannum. 

80« Theodorus de segris qul jejunare non poflfunt, Latine. 

Zi. Leges CCL 281 

81. Leges Canuti rcgis. 

82» Be facep&um. 

83. hcp onpnne% fco gepecebner be anciochc ^a unjefariijin cmjte •j bc 
apoloni^e })am ripifcan eal&opman. 

84. hep cy^ ymbe )>a hal^an J>con a n^cl cynne pcfta^ 

85. hep onjmnc^ fcrgam be jo&Cf fcm ^eon cnj^la lan6e«peft pcfton. 

86. hep cy60e j^o& aelmihris hif mil&heoptn]ffe ^ he abpahame behet *] 
lOfcpc -3 abpahamcf opf ppmgc. 

Hac traSlatio de Jofepbo patriarcba eji pars verfionis feu potius 
excerptorum /Elftici ex libro Genefcos fcit. cap. XXX Vll ufque ad 
cap.XhVlU '^^rf 18. 

87. Verfus Bedae prelbiteri dc die )udicii Saxonicis verfibus redditi. 

88. Oratio poetica ex adonicis (quales facere potuerunt) verfibus 
partim Latinis partim Saxonicis. 

89. Paraphrafis poetica in orationem dominicam. 

90. Paraphrafis poetica in doxologiam. 

91. Modus confitendi peccata, Latine. 

92. Canones Numero xlv in ufiim clericorum. 

93. Homelia cujus defideratur rubrica. 

94. Canones precedentes, Saxonice. 

95. £piftola Ofwardi monachi ad Karolum regem. 

96. Adnotatio de diebus feftivalibus. 

CCIL 

Codex membranaceus in 4^^ forma oblonga^ fecuh xii fcriptus^ in quo 
continentur, 

1. Sylloge epiflolarum. 

Pramittitur brevis quadam biftoria de Fulgentio Sydonio et Sym^ 
macbo^ quibus, uti videtur^ ba epijiola funt attribuenda ; quarum 
pkreeque nuHis gaudent eirnyocUfkuc, et pauca illa qua occurrunt lite^ 
ram iniiialem fihsmmodo baient. 

2. Parabolse Salomonis fecundum Hebraicum tranflatd? ab Eufebio 
leronimo prelbitero, petentibus Cromacio et Heliodoro epifcopis» 
€um gsyta oratnarta et tntertsntarw» 

CCni. OJex 83.] FtJe CCCXVin. 9. CCCCLI. 5. 
CCII.] Fff* Cat» T. 7. MSS, AngU i5^9-~a92. 282 

CCIIL 

Code:c membranacem infolio^feado xvferiptns^. m quo continentur^ 
Poilillas Nicolai de Lyra in novam tcftamentum* 
" Ex dono Mag. ^boma Fawcett. 

CGIV. 

Codex membranaceus infolio^feculo xivfcriftus^ in qjio continetur^ 
Stephanus Langton archiepifcopus. Gantuar. in liaiam» iv. libros 
regum^ ii libros ParalipomenAin et ii libros Macchabeor«um. 

ccv. 

Codex memhranaceus infoUoyfefulQ.xvinitidi/^mefcriptus^ inquo con^ 
tinentur^ 

Hiftoriae Blondi Flavii ForliyiQnds ab inclinatione Romani imperii 
decades tertia et quarta. 

Vulgo tres tantum huJMS Ufit^ai. numerantur decades^ quarum tertia 
undecim conjiat /iirisy in boc vero codice decM. iUa\ decem tantum comple^-^ 
titur librosj et adduntur duo libri quart^decadis^ in qpbus, continentur 
res gefta annorum 1440» i/^i u/piei ad. matrimomum. Ludovici. Sforzee 
cum Biancafilia Pbilippi ducis Milanenfis. 

QCVL 

Codex membrmen^eus infoiiv^feg/do ixfiriptMSiJn.qu»sCoes^nentuni 

i. Martiani Minei Felicis Capellae archiepifcopi Cartagincnfis. de^ 

arte diale£tica. 
«« ArifloteUsr.chat«SQn».ah.Aiuiafl^ 

3. Libor Ifag<^amm Bt^iphiriii. 

4. AnitiiJVfamlii Severini.BoetiLlibftCy quomodci trinitas [fit] unus 
Deus et non iii Dei ad QuiptmNi AMr^um> MeB>nim«: Sima- 

chum .foceruati . 

5* Idem H I I! l ■ ■ "I I i | I I. I I I ■ ■ III I V CeHI.J Vtt. Cat. Lib. ab Al. 7. 

CefV;] Vrt. Cat.- Lib; ab^ M. 4. AfSSf An^.- 1644-3775 

CCIV.] nit XXXI. LV. LVIIL LXXXIX; 

CCV.] Vtt. Cat. Lib. ab Al. 2. MSSi AngU l6lt6-.-379* 

CCVL] Vtt. Cat. Lib. ab Al. 11. CCVI. 283 

5. idem ad lohannem Diaconum utrum pater et films et Ipiritus 
fanflus dc divinitate fubftantialiter dicantur. 

6. Idem ad eundem quomodo fubftantias in eo quod iint bonx fmt 
et non fmt fubflantialiter bona. 

7- Ejufdem liber adv&rfus Neftorium et Eutichen pro perfona ac 

natura [Chrifti] domino fanfto ac venerabili patri Diacono. 
8. Diale<5tica magni Karoli regis ad Albinum magiflrum fuum. 
9* Diaie^&a Auguftini quam fecit ad inftituendum iilium ad 

Theodatium fuum. 

I^ boc €odiC€ plurinuB occurrunt gl(ffa interlifiearis et not^ ejuf- 

dem avi^ 

CCVII. 

Cohx chartaceus infoUo^feculo ocvi fcriptus^ in quo continentur^ 

1. Bpiflolas Cyriili Alcxandrini et aliorum.ad illum. 

2. Hugo Etherianus de proceflione fpiritus fan£li. 

Adduntur adfinem^ Epiflolas Hugonis ad Alexandrum papam et 
patriarcham Antiochi et refponfiohes illorum de hoc libro. 

3. Ambrofius de proceflione fpiritus fan£ti. 

CCVIII. 

Codex cbartaceus infolio^ feculo xvifcriptus^ continens 

Commentaire fur Tepitre aux Ilomains. 

jid initium codicis ^^ Anno Domini 1588 Sept. 18. Uenricus Aldricb 
** dedit collegio Corporis Cbrijii in Cantabrigia in minore bibliotbeca fer-^ 
** vandum^ 

Adjinem " lS,x dono A. R. Cevalerii lingua Hebraica profejforis 1^72. 

ccix. 

Codex membrandceitt in folio^ fecuh xiv fcriptas, in quo continentur, 
' 2 . Petri Lombardi fententiarum, lib. iv. 

2. Io<^ CCVn.] V«t Cat. Lib. ab Al. 6. 

CCVm.] Vet. Cat. Lib. ab AI. 5. MSS. Angl 1649^382. 

CCIX.jr«r. Cat. Lib. sfb Al. 10. 

1.] Vtde CCCCLXI. 2, 

Nna i84 CCIX. 

2. lohannis Damafceni, qui vocatur Manfur^ liber, in qiio [eft] 
etiam traditio orthodoxas fidel capitulis divifa centum» a Bur- 
gundio judice, cive Pifano, de Graeco in Latinum, domino III. 
Eugenio beatae memoriae papae tranflatus. 

3. Hugonis de fandto Vidtore fumma fententiarum, imperfeSi. 

ccx. 

Codex cbartaceus forma oblonga in foUo^ feculo xvfcriptus^ in quo con* 
tinetur 

Itinerarium five liber rerum mcmorabilium Wilielmi [Bottoner] dc 
Worceftrc. 

Hic codex cbaraSere valde difformi exaratur^ et interlineationibus 
ubique fcatet ita ut videtur autograpbum autoris in itineribus fuis compi^ 
latum : occidentates et orientales partes bujus regni fape vijitavit, ecclefias 
€t monajieria defcripfit feu potius menfuravit^ nibil enim notavit prater 
longitudines et latitudines quas per greffusfuos computavit^ et ex obituariis 
et cbronicis quaedam excerpfit : diligentiam facile laudares^judicium ubique 
dejideraresi primus tamenfuit^ quiAngliam perlufirare aggreffus eft^ etji 
maximas laudes affecutusft Lelandus vefiigiis ejus feliciore gradu infjiens^ 
nonnulla ipfi Bottonero debentur^ qui viam ei monfiravit. 

Habetur in bac bibliothcca apograpbum* bujus codicis^fed parumjideley 
multa enim omittuntur^ multa perperam tranfcribuntur^ in locis tamen 
difficilioribus ufui effe potefi in vera Ie£fione indaganda j in fequenti igitur 
indice notavi paginam utrius codicis ubi resjingula occurrunt, 

N. B. O, defignat codicem originakmy A. apograpbum. 

Fragmcntum teftamenti R. Halbey A.D. 1453, ^* ^- 

De obitibns fundatorum ecclefiae S. Marias Tintcrnas, ct dc gencre 
eorum cx antiquo kalendario, 0. 4. 

Defcriptio ecclefiae Weftmonafterii, 0. 5- A. 221. 

De Fontibus fluviorum Avyii Thamefiae Fromc et Caftclcombc,, 
0.6. A. 227. 

De caftro antiquifiimo vocato Yefiandebry fupcr lc Playn de Salcf* 
bery, 0. 6. 

De- i*"«w»— i^"^^'^^^^"~ir'"^*. CCX.] Vtt. Cat. Lib. ab Al. 13. MSS.AngL 1645—378, 
aptgrapbum *] viz. CI. 31. CCX, 285 

Defcriptio ccclefia de Romefey, O* 7. 

' ecclefiae de Sarum» 0. 7, A. 222. 

Excerpta ex obituariis di€tae civitatis, 0. 7. 

Defcriptio ecclefiae monafterii de Wilton juocta Sarum, 0. 7. 

Excerpta ex martirologto fratrum fancli Francifci civitatis Scirum^» 
0.8.A.280* 

Defcriptio ecclefmrum de RadelyflF Briftol et Tyntern, CX 8. 

De Willelmo Canyng mercatore Briftollenfi et poftea decano ecclefias 
de Weftbcry, 0. 8. A. 288. 

Epitaphum regis Gulielmi I. 0. 9. A. 281. 

ExceFpta ex ehronico Gildx apud monafterium^ de Walden in 
Eflexia, 0.9.^.269. 

De nobilitate Andrese Ogardr de proportione et menfura dominii 
manerii de Rye per 16 miliaria de London in Eflex: de manerio de 
Ermeth per 2 miliaria de Wift>ech ; de caftello de Bokenham et de 
caftello de HowneOon, O. i r. A. 22'5^ 

A medicine for the ftone, 0. 12. 

De hofpitio ducis Bedfbrdia^, 0. 1 2. 

De aquis qa<e currunt pcr Kirton et Lamport, 0. 13. A. 227. 

Excerpta ex kalendario martirologii monafterii de Newnam prope 
Axminfter, O; 13. A. 256^ 

De fepulturis quorundam fanftorum, 0. 14. 

De ecdefia monafterii de Newnam; de caftello etecclefia cathe- 
drali Excefter 5 de Axwater Comwich et Bridgewater, 0. 14. A. 278?. 

De Edmundo Lacy epifcopo Bxon. O* 15. A. 258. 

De caftello Exceftre ; de pontede Honiton-clift ; de ponte S* Mariae 
de Otrey;. de Exmouth» 0. 16* A. 227^. 

Nomina (fiverforum cafttUorumr et turriuni' in Devoniav&c; O..17. 

Itinerarium Cornubise ad occidentalem fuum finem, O. j.8. A. 286. 

Regulae aftf ologicse de faufto precandi tempore,. 0. 1.9. 

De infulis occidentalibus, 0. 1 9. A. 267. 

De navibus Willelmi Canyng, qui fuit major London. [Brijfol?] 
quinque vicibus, O; 19. A. 241. 

De edificatione monafterit de Bukelondb,. O; 20. 

De fundatione ecclefiae fratrom ordinis S. Francifci de Bodoam*, et 
de obitxbus ibL iaventis, 0. 20. A. 278. 286^ 

De- ^86 CCX* 

Defcriptio ecclefiae predi^l?^ O. ao. 

De flumine apud Falmoutb, 0, 20. A. 228. 

Publicatio buUae papalis datae ccckfiae Montis S. Michadis ia Cor- 
nubia A.D. 1070, 0. 21. 

Memorabilia de praedi£ta ecclelia^ O. 21. 

Defcriptio ejufdem, 0. 21. A. 280. 

Nomina principalium fluviorum in Cornubia et Devoaiaj 0. 22. 
A. 228P. 

Informatio Thomas Peperell de obitibus et fepulturis quorundam 
fanftorum, 0. 24. 

De Caftris de Lidiford et Okehampton et de fluminc de Lidiford, 
0. 23. A. 253P. 

De diebus quibus fan^ venerantur, O* 25. 

Excerpta ex kalendario ecclefiss de Bodman, 0. 25. 

De fitu villae de Lawncefton^ 0. 26. 

De fluminibus de Bodman Tintmouth PUmouth|&c. 0. 26« A. 253^ 

De infulis in ore maritimo Cornubia^ fitis, 0. 27. A. 263. 

Defcriptio ecclefiae vills de Bodman, 0. 28. 

Nobiks et generofi in kalendario fratrum S. Francifci de Bodman» 
tO. 28. 

De peftilentia apud Anglos A. D. 1 348» ex regiftro de Bodman, O. zg. 

De quibufdam fandtis, 0. 29. 

De morte Ricardi Radford dfrPogg*hiU juxta Kirton^ 0. 30. A. 260. 

Verfus in ecclefia de Tavyfloke, 0. 30. A. 260. 

Excerpta ex kalendario et defcriptio ejufilem ecclefiae, 0. 30. 

De pontc Briftol. et capella ibidem, 0. 31. 

De diverfis cafl:ris et aquis, 0. 31. A. 253^. 

Homines lanccati Gnffith dom. -~— apud captkwem domini 
.Gawcourt, 0. 32. 

De obitibus et fepulturis quorundam fan&orum et regum, 0. 32. 
A. 260P. 

Carta Cuthredi regis Weft-faxonum, 0. 33. 

De ecclefiis pontis Briftol. Glaftynbery et RadcUf^ 0# 33« 

De Ricardo Lidbery de Glaftynbery, 0. 34« 

De ecclefia S. Pauli de BriftoL 0. 34, 

No- CCX. 287" 

m 

Noblles ct geiierofi occifi apud Hedgecotc-field pcr cxercitjim 
comitis de Warwick, 0. 34. A. 258^. 

ExptnCa^ autods, 0. 3 5. 

De obfidionc caftri Mont-Michad quod tenuit comey dc Oxfordj 
0.35. 

Dc fundationc collegii de Penryn, 0. 3^. 

Itinerarium per Cbrnubiam ct pontes fuper Tamer, 0. 36. 

Lettcr from R. Bottoncr to William of Worceftcr, O. 39. 

Continuatio Itinerarii, 0. 40. 

De ecclcfia dc Pcnryn, 0. 45. 

Dc Brokmanno ct progcnie cjus, 0. 46. A. 260^. 

Dc comitibus Pcmbrokias cx familiis de Strongbow et Marcfcalliji 

0. 47« 

Obitus Ibannis Bennet reftoris dc Pitncy, Q.4S. 

Itincrarium* a- Ware ad montem Michaclis in Comubia> 0. 4.B. 

Dc ponte de Chcpftow, 0. 49.. 

Dc ccclefia cathcdrali WoUcnfi' et' Willelmo fecundo epifcopo, O. 
49. A. 260. 278. 

Dc ccclefiis dc Glaftynbery Allaunfton et Launcefton et de nuptiia 
Henrici II. 0.50* 

Nomina liberorum tenentium in Aclc tcmpore Rogeri Bigod et rc- 
ditus cjufdem manerii, O. 51. 

Defcriptio ecclefias de Bridgewater e^exccrpta ex kalcndaiio, 0. 54* 

Defcriptio ccclefiaa de.' Kirton^ 0..54.C 

Aquse plures currentes per Salylbury, O. 5^. ^.2^53. 

Exccrpta cx kalcndarip de Hyde prope Winohefter, Oi 56L A. 2:5^!. 

Defcriptioteeclefi» cathedratis Winton; 0. 56; .Ai ^22. 

Dc infulis Thomey Hanyng Wortham et de fluminibui Ahdever ' 
et Stockbridge, Oi $y. 

£te. <}ttibufdam fan£Hs, 0. 58; 

Excerpta cx kalendario fub cuftodia fcriptoris " Text-writcr""coiDw 
morantis aptedtSeynt Mary Strondi 0: 59. A. 260^. 

Diarium itiner^s ab aatore' fafti; a Norwica^ ad' Mbntem S.Mi- 
chaelis et illuc ad Londinumj Q. 60. 

Informatio Willelmi Powell dc.T^ntcm de< qmhofiiam : rupibn8> in 
W&Uia» O. 66. 

Dc 288 CCX. 

Dc certis infulis Norwalliae ut in libro itineraiii Walliae GeraWi 
Cambrenfis, O.ty. A. 264**. 

Defcriptio ecclefiae de Mochely, 0.68. A. 281'. 

Declaratio iufularum Hibcrniae cx parte mcridionali Scotiae, 0. 69» 
A. 264. 

De infulis in principio introitus aquae de Scvern, 0. 71; A. 265. 

De infulis in Severn verfus Bnftolliam, 0. 72. A. 266. 

Excerpta ex kalendario ubi de fundatoribus prioratus de Bi*ecknock, 
, 0.73. A. 281. 276. 

Excerptiones de antiquis chronicis Britonum in Gallica lingua quae 
incipiunt " En la cite de grande Troye eftoit ung nobie chevalicr," 
0.75. A. 267. 269. 272. 

De Waltero Breus et fobole ejus, O. jj. 

Capitanei et homines armati ad Beilum de Vernellie, 0. 78, 

Comedia ad monafterium de Hulmo dire6ta, 0. 79. A. 280. 

ro comedia hicfenfu inufitato ufurpatur fro fatira. 

De damafella de Dygeon, 0. 79. A. 280. 

De Ricardo domino CromweU, 0. 80. A. 255. 

Dc multis fanflis, 0. 80. A. 272. 

De caftris per Ricardum regcm Alemaniae fundatis, 0. 83. A. 274. 

De fatnilia de Brainche, O. 84. 

De ecclefia S. Pauli London. 0. 86. A. 278. 

De ecclefia S. Mariae Magd. Oxon. 0. 86. A. 278. 

Defcriptio civitatis de Briftol, 0. 87 — 168. A. 229. 

De academia Oxon. 0. 131. 

De infulis Irlandiae, 0. 132. 

Notulac de chronicis Mariani Scoti apud iibrariam omnium fanc- 
torum, 0. 149. 

Exccrpta ex martirologio fratrum predicatorum Briftol. 0. 152. 

Nobiles ex parte regis apud le Jomey de Waltham contra ducem 
Ebon 0. 169. 

Defcriptio ecclefiae S. Nicolai de Jermuth, 0. 169. A. 279. 

De monafterio et ecclefia parochiali de Berry, 0. 171. 

De civitate de Hereford, 0. 172. A. 274. 

Expen& et itimera autoris, 0. 173. 

De CGX- 289 

De cmtate Briftol, 0. 175. A. 273'. 

Pi£);a fapientium five proverbia, 0. 181. 

Quod cives Nordowicenfes et Jememuthenfes vifitavcrunt matrcm 
regis apud monafterium de Hulmo, 0. 183. 

De infulis Canariis, 0. 185. 

De Blackftonys infula in aqua de Sevem» 0. 187. 

Way from Brifl:ow to Chefter 5 et de pontibus fuper Sabrinamj O. 
189. A. 284. 

De civitate BriftoU 0. 190. A. 282. 

De rege Henrico I. de Anglia et Hibemia, 0. 191. 

Catalogus operum lohannis Grofthead epifcopi Lincoln. 0. 193« 
A.259. 

De primis regibus Saxonicis in Anglia, 0. 193. A. 271. 

Excerpta ex Ovidio, 0. 194. 

De lohanne Jay et de navigatione incepta a Briftol ufque ad infu* 
iam de Brafylle ex occidentali parte Hibemide, 0. 195. A. 982^ 

De civitate Briftol. .0. 196. 

Itineraautoris, 0.201 • 

De parentela autoris» 0. 203. A. 259. 

De Cyrenceftre et Cotyfwold et de fontibus Tamifiae et Avyn. O. 
205. A. 226. 

Willelmus Rufus occifus.in forefta Ykene, 0. 206. A. 226. 

De caftro Tare, Cyrenceftre, de do^tore Neckham, et de Brefing-. 
field-park, 0. 206. 

Excerpta ex libro chronicorum qui incipit " Summum laboris 
" linimen et doloris folamen/' 0. 207. A. 272. 

De Oxforth, O. 209, A. 222. 

De fundatione ecclefiae Sheen-Syon prope Braynford, ibid. 

De militibus apud bellum de Vernoyle creatis, ibid. 

De civitate Briftol. O. 209. 

De monafterio de Malmefi>ury et de ecclefiis de Caftelcombe et 
RadclyfFe, 0. 210. A. 222^ i 

De aula epifcopi etecclcfiis cathedralibus Bathon. et Wellen. 0. 2 1 1 . 

De operibus magnificis faftis per epifcopum Bath ct Well. O. 212. 
A. 274. 

O o De t 

890 ccx. 

De curfu aquae de Ufke in WaDm» 0. 213. A. 254: 
Defcriptio cavernse dift» Woky-liole piope Welb, 0. 213. A« 2 
De civitate BriftoL 0. 214. 
De ecclefia cathedrali Wellenfi, 0. 215. A. ttif. 
De piftatione in aqua currente de Woky-liol^ 0. 2x6* A. 226. 
De caftellis prope Weilys» 0. 2i6. A. 273» 
Deferiptio monafterii Glaftoni»» 0.217. 
■■ 1 1 ecclefias S.Katerin» BriftoL 0.2i8. 

.De caftris Nevillorum et de fanfto Boni&cio» 0.2i^» 
DeicriDtio ecclefiarmn. 8r. Oxoi^* O. 220. A. 221^. Riiigfton ^keehey 0. 221« 
eccMs de Eaton^ 0.222. Excerpta ex Gilda» 0. 222« 

Figura aftrologica. 

Ddfcriptio monafterii de Abyndon, 0. 224* 

De ecttficarione clauftri ecdefia^ cathetfarafis NorwicenltSt 0.226« 
A. 224. 

Excerpta ex chronico de vita fanflorum in lihraria de Thetfbrd» 
0. 227. A. 273. 275. 283. 

Defcriptio abbatiaede Hdbn et pinrium ecdefiaram tncivitate Nor- 
wicenfi» 0. 228. A. 224. 274. 277. 

Nomina generoforum ex kalendario mardralogti fratram Auguld* 
nenf. N^Mwicenf. O.229. 

Delcriptio ecclefiaram de Bury et Thetfoid cum verfibus in oUtnm 
Thomdr Brotherton condris Norfolkia?, rt epitaphio Wilkhni Ehn* 
ham» 0. 230. A. 277. 

DeScoria, 0.231. A. 261. 267. 272. 283. 

De infolis de Man» Angleiey» Preftholme^ et Ormefliead» 0.233. 
A. 268. 275'. 

Delrlandia, O.234. 

Lctter from J.Bowles» 0. 236. 

De Suecia et Denmark» 0. 237. 

Qupd Frandgena^y Caliiiam fibi a cuftode fore traditam expedantes» 
a x^ ipib Edwardo III. acriter repulfi fimt, 0. 238. A. 268« 

De rotunda tabula Edwardi III. ibid.. 

Dc CCX. 291 

De Norway Denmark tt r^oaibus drcumlaeentibos, 0. 239. 

De curfu fluminum de W]fe ct de Uike» O. z^i. A» 254. 261. 

De caibis de Oicefter et Knoklafs, 0. 243. 

Indenturfe between the executors of fir John PaAolf and Tho^ias 
Cager and Robert Kirton, O. 244. 

De familia de Faftolf , 0.245. 

De S.Thoma de Becket» iUd. 

De obfidione Caftre-Faftolf per duecm de Norfolk» 0. 246. A« 256» 

Nomina fluminum m Wallit, 0. 248. At a6i. 

De bello apud Mortymer-crofs» 0. 2| i . 

Deicriptk) ccclefidB de Huhno» 0. 253. A. 280» 

De genere Ne^orum, 0. 258. 

Termini Arabici in inflrumento aflxx^Iabii» 0. 261 • 

De Caflxe, et de ecclefiis S.Petri Norwicenfis, et prioratuum de 
Combwell et de Makftokt, 0.262.^.274.279. 

Defoiptio ecflefias de Huimo et ecclefisB de SmaUbuigh» O» 263« 

•^^mmmmmmm, ecdefisB do Walfynghtm, 0. 264. A. 279. 

Not» hifljpricse, 0. 264. A. 270« 

Excerpta ez librp Brewfler in mon^fteQo de Huimo ubi dff prigine 
civitatis Norwici, 0. 265. A. 270. 

Nobiies viri fepuld in monafteiia pmdifto et difcriptio ecclefia^ 
iUdem, 0.267« 

Nobiles in fratemitatem hujus monafterii recqpti» O. |t68« 

De Jememuth, 0. 269. A. 279. 286« 

NOTiina abbatum monafterii de Hnhno» 0. 273. A. 284^ 

Alia excerpta ex Ubro Brewfter, 0. 276. A. 284. 

De edtficationibus Rieardi Beauch«np comitis Warwici» 0. 277. 
A. 285. 

De infulis in mare Graeco» 0. 279. 

De aquft Devcnt tt Southwaik water, 0. 297. A. 262'« 

Of die courfe of die Sevem» O.300. 

P<MitesCMiittbiss et de S.^fagno et Mayden^manno epiic. de Orke* 
ney, O.301. 

De familia de Gough, 0.302. 
' De pluribus aquis et tnfidis> O* 303. A. 254« 

O o 2 De 292 ccx. 

De infulis in parte meridionali maris, 0. 305. 

Bill of eicpences in a law^fuit» 0. 309« 

De familia de Percy, 0. 3 12. 

De k reicus de C^e, &c. 0. 313. 

De Arturo rege Britonum, 0. 314. 

Nomina abbatiarum, 0.315« 

De temporibus quibus oidines reli^ofi inftitati funt» 0. 316. 

De abbatiis ordinis Premonftr. iUd. 

De obitibus diverloriunexfamilib de Hemingiafbet Thorp, 0. 317. 

Notae hiftoric2e» 0. 3 19. A. 226. 256. 260. 

Manerium de Rye dinltum et ad terram complanatum, 0. 321. 
A. 275. 

Dns captione Caftre-^faftolf, 0. 321. 

De civitate Norwici, 0. 322. A. 221. 279. 

Manerium de Cafixe juxta Norwicom combuftum» 0. 328. A. 258. 

Pe hofpitio Thomae Beanford ducis Exceftris, 0.325.^.255.256'. 

Nomina eorum qui fuenmt cum duce Norfbldae in Baf^geaiiiaxaun 
&re (libmerfus fuit juxta pontem London. 0. 328. A. 257. 

Account of plate ibld bolonging, as I conjtSure^ to fir John Faftolf, 
0. 329. 

Expences at Oxford, 0. 330. 

De ecclefia fratrum Auguft. in Gorlyfton cum excerptis ex kalen-f 
dario^ 0.331* 

Defiderantur ^utdam adfinem. 

CCXI. 

Coiex memiramicem imfdioyjecuh xvfcriptMS^ in qm cmtintntur^ 
I. Pupilla oculi Mag. lohannis de Burgo. 
Infcriptimes adfinem bujus traQatus^ 
yie Jiber cmftat Mattbeo Hutton re&ori eccJefiarum de Uldak et 
Difyngton^ qui quidem Mattbeus dedit bunc librum ma^Jtro Ri» 
*' cardo Hutton confanguineo Juo tempore obitus fd in iii die Maii 
^^ Auno 1506.*' cc 
cc CCXI.] Vtt. C«/. Lib. ab Al. 12. 
j.] Viit CCLV. CCXI. 293 

*' Ecclefia parochiali de Aldehury eic dano Ricardi HtOfM qwmdam 

^^ reBoris ejufdem ecclejia ibidem in perpetuum permanfurum vicefimo 

" nono die menfis Maii anno Domini 15 13 et anno regis Henrict 

'' o£favi iin*V' 
«. ITie ceflynge made by the pariflie bf Aldebury of the ckrks 

wages ther to contynew for evermore, 

77^e lands and tenements from wbicb tbe payments are to be made are 

bere fpecified^ but nojt tbefums to bepaid. 
3* The parcels of Idnds of the whiche the parfbn of Schier fliali 

receive the tythes of, in the lordfliippe of Gomnefiiulne bound« 

yng upon the parifliie of Alburye. 

4. The parcells of ali fuche londs as the parfon of Schyre fchall 
take the tieth com within the pariflie of Aldebury renewed the 
yer of our Lord God 1543. 

5. The names and tenements of thofe that are bound to clofe the 
churche-yard of Aldebury renewed in the yere of our Lord 
God 1563. 

CCXII. 

Codex membranaceus in ^""^fectdo xiii fcriptus^ in quo cof^inentur, 

1. Sermones Gybelwyni Troadenfis* 

2. Sermones Petri Comefloris. 

CCXIII. 

Codex membranaceus in i(!^^feculo xvfcriptuSy in quo continetuTy 
Le livre dore des meditations de la vie [de] nofl:re feigneur lefu 
Crifl: felon Bonneaventure [traduit per Jchan Galopes.] 

Incipit prefatio tranfiatoris " A tres bault tres fort et tres viSforieux 
•* prince Henri quint de ce nom par la grace de dieu roy d^Angletere beritier 
** et regent de France et duc dlrlande votre bumple cbapelain Jeban Gahpes 
y dit le Galoys doyen de leglife collegial Monf Saint Louys de la Saulfoye 

" en CCXII.] Vit. Cat. Lib. ab Al. 14. 

CCXIII.] Vet Cat. Lib. ab Al. 3. MSS. jtngl 1643— 376, 

CCXIII.] Vidi CXLIL I. CXLIII. x.CCLVL 2. 294 ccxm. 

^^ m Mocrfe iEvrmc M vfOre ditcUe de NwnanSe ^ 
** de Hancaurt affertenant a tres excettent et pmffant prince et num chier 
^^feigneur mor^igneur k duc iExcefire nx^re heauu mde^ hnneur obedience 
" etftibjemmr 

Ad frentem bujus prefationis eft piShira elegantijima in (jua depinptur 
rex Henricus V. cui autor fte&is genibus lihrum fuum cffert \ et ad initium 
iffius Uiri eft alia pi&ura cardinaUs Banaventura. 

Hic codex videtur effe exemplar autdgrapbum -ipfi regi ehhttum ; cujus 
nmen primofolio elimfuit irfcriptum : refiat aihucfQrmyla ufitata ^^ Dieu 
** parfa grace ait mercy defin ame^ Amen. 

ccxiv, 

Codex memhranaceus in ^^fecvio ixfcriptusy in quo continentur, 
Anicii Manlii Severini Boetii exconf. ord. patric. philofopliisB con- 
folatiMiis fib. V. 
Liherprimus etfecundus hahent ghffam Latinam^ tertius Saxmcam. 

ccxv, ccxvi. 

Duo codices cbartacei in £^^feculo xviifcripti^ in qmhus continentur, 

Dr. John Boy's poitills on the principal fcriptures, the dominical 
and felHval epiftla and golpds» and the proper pfahns uied in the 
litiu^gy. 

Exemplar autograpbum. 
Ex dono magijlri EdwanB Bojs m^Jocii coDegii et praS&i dofforis 

exfratre nepoiis, Martii i8 ut.D. 1641. <€ CCXVIL 

inembrAnaceus sn jdfntdo xivJcriftuSi in pio continentur, 
ra^tns [Petri Cantoris] de contrarietatibus firripturse. 
ber Caffiodori de figuris vd modis locuti<muni, quae a grain- 
idcis &e]iiataettr(^ dicmttur, miffiis ad Gubertum diaconum. 

Ofus CCXIV.] Va. Cat. Lib. ab M. 17. 

CCXV, CCXVL] ya. Cai. Libr. ab Af. 8, 9. 

CCXVIL] Vit. (kt, Lih. ab Al. x. MSt. A^. 1639^372* CCXVIL 295 

OpmJ^tritMf Beda ut vuk Cavejms fettus aUrihiefutum. 
3. Expofitiones m diverfos locos veteris et novi ttftammti* 
4» Ser mones feu leftiones habit^ ad fchokres quofilam dieologieos. 

5. Expofitio in pfidmos. 

6. Plurimifermonesfeuexpofitionesinyetusetnovamteibmientom. 
7» Speculum peniteniis editum a maglftro WiUelmo de Montibtts 

canceOario Lincoln. 
8* Alii fermones. 
9* Tropi magiflri Willelmi [de Maintibus] cancdlarii Loncoln. ad 

theologicam facultatem colle^» 

10. Summa tiieolo|^ie. 

11. DoGumenta Galfridi Vineft-fauf de modo et arte ^B^tandi et 
verfificaiHfi. 

12. Verfus pifbiris in ecclefiis locandis adaptati. 

is pr^og9 mdor graviter invebit in pre fumt io mm nefimimn /£SS^- 
rum^ qui ecckfias mmfiris et cbimeris hnpleveruttty et dicit Je bos 
verfus fcripjiffe ad moderandam ^orum Ucentiam et informandam 
ignorantiam. 

13. Petri de Riga Aurora. 

Dejunt libri Hejier^ JuMtby Job^ Cantica Cantfcorum, bi/hria 
ivangeUca et ABus apcfhkrum. 

14. Tia^tus thedbgicus de difiicullsdibus S. Scriptur». 

\^. Tra6tatU6 4e arte tkef^o^ca, in quo pranun traduimu* rsguhe 
interpretationis, et pofiiea applicantur ad diveribs locos fingu* 
lorum librorum S* Scripturae. 
^* Liber numafierii Wigorma^^ 

CCXVIII. 

Ckdbr mn^PMweeus infiUo mnor.feaih idvfiriptus m ft» cmfin^r, 

Livre de.feintes medidnes. 

** iC^ iivre efioit cmmence et parfait en hm de ^ace mlL ccci.1111 et 9.]w/rccx:xcvn.4. 

n.} ndt ccc. 

■3.) vtitixxxm. cccxcvn. %. 

CCXVm.] yit. Cat. Ub. ab Al. 15. 296 CCXVIII. 

• - • 

'' lefijiun fol. cheitif pechour qi len appelle ERtSACNAL ED CUD 
** IRNEH9 a qi diexfez mefiaitz pardoint. Amen. Amen. AmenJ' 

Ex bac infcriptione apparet autorem fuijfe Henricum ducem Lanca/iria ; 
verba enim Ertfacnal ed cud irnebfi a dextra adfinifiram Jegantur^ Jonanf 
Henri duc de hancafire. 

Adfinem codicisy 

Monitiones quas Ludowicus rex Francorani in caftris juxta Carta- 
ginem moribundus fecit Philippo filio fuo et manu propria fcripfit. 

ccxix. 

Codex membranaceus in i^^^^feculo xvifcriptuSy in quo continenturj 

i. Hiftoria regi^ Macedonum Philippi, filiique ejus Alexandri 

magni, excerpta de libris Pompeii Trogi Orofiii. lofephi leronimi 

Solini Auguftini Bedae et Yfodori. 
2. Epiftolas Alexandri ad Dindimum regem Bragnianonim, et 

Pindimi ad Alexandrum. 

ccxx. 

Codex memhranaceus tenuijjimus in 4'", feculo xiv fcriptus^ in quo .con^ 
tinentur^ 

1 . Pragmentum epiftolaram Petri de Vineis. 

2. Hiftoria Euftachii» qui cum uxore et duobus filiis mort^m p^fius 
eft fub Adriano imperatore ob fidem chriftianam. 

ccxxi. 

Codex membranaceus in ^^''yfeculo ixfcriptusy in quo continentur^ 

1 . Oithographia Albini magiftri. 

2. Liber de orthographia Bedae prefhiteri. 

3. Caffiodori fenatoris liber de ortiiographia ex veteribus gramma- 
ticis confarcinatus. 

4. Libcr CCXIX.] Vit. Cat. Lib. ab AL 32. 
2.] Fide CCCLXX. 3. CCCCL. 97. 
CCXX.] Vit. Cat. Lib. ab Al. 36. 
I.] Vidi CCCLIIL 
CCXXI.] Vit. Cat. Lib. ab Al. 24. CCXXr. ;!97 

4. Liber Capri de orthographia. 

5. Oegrocii ars. 

CCXXII. 

Codex membranaceus^ in 4*% injuria temporis mnnihil mutilatusy in quo 
continentur. 

1. Traftatus de conccptione B. Marise. 

2. Tra6tatus de conceptione Chrifti. 

Adinitium codicis occurit fu(jCeffio archiepifcoporutn Cantuar. ab 
Auguftino ad loannem Pecchaip. 

l^itulus primo folio infcriptuSj et uti videtur^ a quodam alio codice 
divulfusy induxit Stanleiutft ui bunc codicem nominaret lilfrum Hugonis 
de Girunde de penitentia. 

CCXXIII. 

Codex memhranaceus in 4", •oeneranda antiquitatiSf quem huic bibliotbicee 
dono dedit Dan. Rogers, continensy 

Opera Aurelii Prudentii Clementis V, C. 

^tforum rubrica fequuntur^ 

Infronte codicis babetur hac infcriptiot literis eapitalibuSi lineis alt(ma- 
tim rubris et^nigris. 

tEStlMONIUM pE mSfORIA 

INLUSTRIU FIRORUM C.XL ET rill 

PRUDENTIUS FIR SECULARIS 

LnrERATURAE ERUDITUS COMPOSUIT 

OIROCHEUM DE TOtO FETERI 

JSr NOFO tESTAMENTO PERSONIS EXCEPTIS 

COMENTAIVS ESr Et IN MOREM GRC 

EXAMERON DE MUNDI FABRIC. US^ AD CCNDI- 

riONEM PRIMI SOMINIS ET IN PUARICATlONE El9. 

Defderatur pars primi libri qui mcatur K ATHMHRINON. 

I. Ymnus CCXXII.] Vet. Cat. L«b. ab AI. 39. 
CCXXni.] Vtt Cat. Lib. ab Al. 16. 298 . CCXXIII. 

1. Ymnus matutinus. 

2. Ymnus ante cibum, 

3. Ymnus poft cibum. 

4» Ymnus ad incenfum luceraa?» 
£. Ymnus ante Ibmnum. 

6. Ymnus jejunantium. 

7. Ymnus poft jejunium. 

8. Ymnus omnis horae. 

9. Ymnus circa exequias defun£ti« 

10. Ymnus viii kal. Januarias. 

11. Ymnus Epiphaniae. 

^nit iatvnerinon Prudentii Clementis. 
LIBER I. APOTHEOSIM. 

12. Hymnus de trinitate. 

13. Contra herefim quae patrem paiTum dicit. 

14. Contra Unionitas. 

15. Contra Judaeos. 

16. Contra Homuncionitas. 

17. De natura animae. 

i8. Adverfus fantafmaticos qui Chriftum negant verum corpus 
hominis habuifle. ■ • 

19. LIBER IL AMARTIGENIA. 

20. LIBER IIL PSYCHOMACHIA. 

« « « « « 4» 

21. Romanus five pafiio S. Romani. 

22. Paflio Emetrii et Chelidonii. 

23. Paflio S.Laurentii. 

24. Hymnus in honorem paflionis Eukoiaebeatiflimse martyris. . 

25. Hymnus in honorem ian6torum x et viii martyrum. 

26. Paffio 2to.] f7ir XXIII. I. 

21.} ihid. 2. 
22.] iUd» 3. 
23.] ibid. 4. 
24.] ihid. 5. 
25.] ihid. 6. CCXXIIL »99 

26. Paflio S. Vincenlii martyris-. 

27. Hymnus in honore bcatiffimoram martyram Fra£h» 
Tarraconcnfis et Augor^ et Bulogii diaconi. 

28. Hymnus vx hpnorQ Qiurim beatiifimt martyris.epifcQfi ecdeSix 
Suicianae. 

29. De loco in quo martyres pafli funt, nunc baptifteriuro efl: 
^Calagorra. 

30. Ad Valerianum epifcopuni; de ^afiipne YjKditi beajCiilHtlt mar*- 
tyris. 

31. Paflio apoftolorum. 
3^2^ Pafiia Cyi^naiii. 

33. Paflio Agnetis. 

34. Contra Symmachum lib. ii. 

35. Fragmentum, itf mibrvidetur^ Oirochei, de quojit mentio in in-^^ 
firiptione adfrontem codicis. 

«' «L i» « « v«-. 

36. Verfus lohannis Scotti ad Karohin^ regem. 

CCXXIV. 

Codex cbartacem in S^^fecuh xvifcriptus^ in quo (mtinetur^ . 
To KccTa Mctpco¥ ediov ivayyiXMi 
l^ Bx dono Danielis Rogerii, • • »9 CGXXV. 

Codex cbartaceus in /^""^fecuJo xvfcriptus^^oUmpecuUum Joannis' Gi^on 
bujus coBegii alumni in quo continetur^ 

Mani- a6.: 


iUd. 7. 


*7-: 


iiU.S. 


28.: 


ibid. 9. 


«9-: 


iUd. 10. 


30-: 


ibid. 12. 


31-: 


iUd. 13. 


3»-; 


iUd. 14. 


33-] 


ibid. 15. 


CCXXIV.] Ftt. Cat. Lib. ab Al. 18. 
Ppa 300 CCXXV. 

Manipulus curatoram compofitus a magiftro Gtddone de M<mte 
Kotherii. 

CCXXVI, 

Codex mmbranaceus in i^^^^fecuh xivfcriftus^ tn quo continefur^ 
Savanorola de penitentia. 

' CCXXVII. 

A colle£tion of chinefe manufcripts. 

CCXXVIII. 

Codex membranaceus forma oblonga in 8**j fecuh xiv fcriptus^ oUm pe* 
eulium Danielis Rogerii^ continens^ 
Claudiani opera. 

ccxxix. 

CoJex membranaceus in i^^^fecuh xivfcriptus^ in quo continetur^ 
Nonius Marcellus de proprietate fermonum* 

ccxxx. 

Codex minAranaceus forma obhnga in V^^fecuh xiii fcriptus^ olim fecu^ 
Uum DanieBs Rogerii^ in quo continetur^ 
Papinii Statii Theb^. 

ccxxxi. 

Codex membranaceus in j^*^JecuIo xifcriptus^ in quo continentur^ 
Terentii Comediae omnes. 
Deejt primum folium. 

CCXXXII. 

Codeic in 4\ in qm continentur, 

♦ ♦ in membrmis * * 

1. Tcfta- CCXXVI.] Vet, Cat. Lib. ab AI. a?. 
CCXXVIII.] Ftt. Cat. Lib. ab AI. 20. 
CCXXIX.] r*t. Cat. Lib. «b AI. at. 
CCXXX.] Ftt. Cat. Lib. ab Al. az. 
CCXXXI.] Vet. Cet, Lib. ab Al. at. 
CCXXXIL] r«t. Cat. Lib. ab Al. 35. CCXXXIL 3or 

1« Teftamentum Thom» Mai*kaunt de Ubris quos legavlt Collegio 
Corporis Chrifti, datum 4 Nov. 1439* 

2. Confirmatio ordinationis qus de cuftodia Ubrorum per magif* 
trum et focios» fa£la i Aug. 1444: 

3« Regiftxum magiftri Thomae Markaunt de numerofitate libro- 
rum fuorum cum eorum ccmtentis, quod contulit ad utilitatem 
fociorum CoU^i Corporis Chrifti fiudentiimi. 
.4* Alius catalogus eorundem librorum cum eorum pretiis. 

♦ ♦ in cbartu * * 

5. Regiftrum magiftri Thomae Markaunt confortis et confratris 
Coilegii Corporis Chrifti et fimtSts Manae Cantabrigiae, cuju^ 
anima& propitietur omnipotens» qui ab hujus mundi tran&it 
miieria anno Domini 1439, et regis HenriciVL poft conqueftum 
i8% menfis Novembris die 16, littera dominicalis D. 
Continet nomina cu/lodumy et fub cujus cu/iodia fuit unufquifque liber 
ab anno 1440 ad annum 1516. 

CCXXXIII. 

Ci^x cbartacem in ^^fecuh xvfcriptus^ in quo continetur^ 
Colleftio traAatuum de arte grammatica. 

^ituli aut Ttmina auSorum nullubi notantuTyfedfingulisferepaginis in^ 
fcribitwr nomen poffe£oris bis verbis . *-* Con/lat Hamfhire.'' 

CCXXXIV. 

Codex cbartaceus in 4** minor. in quo continentur^ 

1 . Egydii commentarium in fibrum de generatione et corruptione. 

2. Ejufdem commentarium in libros Ariftotelis de anima. 

ccxxxv. 

Codex fartim membranaceus partim cbartaceus in 4" mimr. Jecuk xv 
Jcriptus, in quo continenturt 

Homelise ia omnes dics dominicos totius anni. 

CCXXXVI. Codex CCXXXm.] Vtt. Cat. Lib. ab AI. 43. MiS. Angl 1642-375. 
CCXXXIV.3 Ftt. Cat. Lib. ab Al. 38. 
-CCXXXV.1^4^. Ctt. Lib..ab Al. 33, 302. 

CCXXXVI. 

Codex membranaceus in V^^fecuk xiiifcriptm^ eoniitfens^ 
Marti^lis epigrammata. 
Ex dono Danielis Rogerii. 

CCXXXVII. 

Codex membranaceus in Z^^feculo xvfcriptus^ in quo continfniur^ 

i . Reverendi patris fratris leronimi Savonarolae de Ferra, iOrdinis 

predicatorum, expofitio in pfalmum quinquagefimumdoin erat 

in vinculis. • 
3f. Ejufdem expofitio vel meditatio in pialmum ^' In te, Domine, 

^^ fperavi'' quam in uitimis diebus dum vit9 fiiae finem prseilo- 

laretur edidit, et quam morte preventus expleic non potuit. 

CCXXXVIII. 

Codex chartaceus in 4'*, in quo continetur^ 

Archaifmus graphicus ab Henrico Spelmanno confcriptus in ufum 
filiorum fuorum A. D. 1606. 

ccxxxix. 

Codex membranaceus in S^yfeculo xivfcrij^, in quo continmtur^ 

1 . Tractatus de metaphifica. 

2. Alius tra6tatus de eadem re. 

CCXL. 

Q>dex chartaceus in 4" minor.feculo xvfcriptuSt in quo ccfUirufUTt 
ThomsB Walfingham Ypodigma Neuftriae fivc hiftoria reram Nor- 

mannicaram et Anglicarum a Rollone primo duce NormanniaB ad 

annum 1419, 7 Hen. V. 

CCXLI. Liiellus CCXXXVI.] Fet. Cat. Lib. ab Al. 26. 
CCXXXVII.] Ftt. Cat. Lib. ab AI. 19. 
CCXXXVIII.] Vet. Cat. Lib. ab Al. 41, 
CCXXXIX.] Vtt. Cat. Lib. ab. Al. 25. 
CCXL.] Ftt. Cat. Lib. ab Al. 31. 303- 

CCXLI. 

Libellui cbartaceus tenutffimus in 4'% olim peeulium Ttbonue Pame Coll. 
^rin. alumniy et ab eodem huic bibliotheca dono datus^ in quo continentury 

Epiftolae quaedam familiares Richardi Coxi) Edwardi VI. Anglias 
regis pedagogi, et urbis Oxonienfis archi-^ancellarii» fub Elizabetha 
regina vero epifcopi 'E\itn£is fequenti ordine. 

i. Ad Bulhngerum teftans amicitiam fuam erga eum, data ex aula 
regis Weftm. 22 Odi. 1549» cum poftfcripto lohannis ab Ulmis 
de ftatu religionis et antichrifto demum profligato. 

2. Ad eundem quod rex humanifllme acceperat opufculum (ibi a 
Bullingero dedicatum> data Lond. kal. Nov. 1550. 

3. Ad eundem, quod fumma cum vofuptate legerat fciiptA ejus ] 
et enarrat opinionem fuam dc ftatu rerum ecclefiafticarum, data 
Weftmon. 5 Maii, 1551, cum poftfcripto lohannis ab.Ulmis de 
libris quos ab ipfo acceperat, et de expeditione in Scotos. 

4. Ad eundcm, de ritu publicarum precum et iacramentorum im- 
mutato, et de generali odio feverioris difciplinae apud Anglos, 
data Wyndefore 5 0(51. 1552. 

5. Ad eundem gratias ei agens pro libris fuis in teftamentum lo- 
hannis Brentii et buUam papalem, 1559. 

6. Ad Wolfgangum Weidnerum de difputatione publica habita 
inter papiftas et reformatae religionis cultores, data Ldnd. 20 
Maii, 1559. 

CCXLIL 

Coaex cbartaceus in 4" minor. cohtinensy 

Colleftanea Gulielmi Buckmafter academise Cantabrigienfis pro- 
cancellarii A.D. 1529, videliccty 

I . Plurimae orationes coram fenatu habitae ; — literae Henrici VII j. 
ad academiam, et determinatio ;^cademiae de matrimonio ejus 
cum regina Katerina j — - excerpta ex chartis regiis j — modiis 

pro- CCXLI.] Vtt. Cau Llb. ab Al. 42. 
CCXLU.] Vtt, Cot. Lib. ab Al. 37. 304 CCXLir. 

proccdcndi in curits civilibus^ — hiftoriola de fundatione aca- 
demia?, 6cCf 
. 2. Catalogus fandorum qui in Anglia requiefcunt ; — catalogus 
amnium ct fiuminum in Anglia ; — catalogus regura Brito* 
num ct Saxonum» 6cc. 

CCXLIII. 

Codex membranaceus in ^^ minor. feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 

1. [Marbodi Evaux?] de virtutibus et coloribus lapidum lib. v. 

* * mdnu diverfa et neoterica * • * 

2. Traftatus ad cognitionem tabulae planetarum. 

CCXLIV. 

Codex cbartaceus in ^''^feculo xvfcripfus^ in quo continetury 
Colle£tio tradtatuum dc logica. 

CCXLV. 

Codex cbartaceus in 4** minor. quem dono dedit vir reverendus ■ ■! 

Duncombe baud ita pridem collegii focius ; in quo amtinetur^ 

Thc ncw teftament in Englifh. 

Nomen pojfejforis vel forfan fcriptoris bujus codicis occurrit in folio 
vacuo inter aSla apoftohrum et epijlolam ad Romanos^ viz. ** 1 570 IHON 
HAVES ;" eum vero codicem imprejfum ante oculos babuijfe dum bac exa-- 
rahat Jidem faciunt forma literarum initialium et cateri bujus codicis 
ornatuf. 

CCXLVL 

Codex membranaceus in V^yfeculo xvfcriptus^ in quo continetur, 
Biblia Latina. 

CCXLVII. 

CoJex memiranaceus in 8** mmr.fecttb xivjcriptus, in quo continetur, 
Raymimdi [de Penna<forti] raoima de cafibos penitendalibus. 

CCXLVIII. Codex CCXLIII.] Fet. Cat. Lib. ab AK 40. 
CCXLIV.] F*t Cat. Lib. ab AI. 34. 
CCXLVII.] Vet. Cat. Lib. ab Al. 44. 
CCXLVII.3 Fidt CXXXVI. I. CCCCLXXIV. 30S 

CCXLVIII. 

Codex cbartaceus in S*» mimr. olim peculium Danielis Rogerii in quo 

cohtinentur, 

1. OfAWKt»}^ » JMw luij^wee quibus prefixa eji w^Tt^n n«rjit K«v**f t» 

2. MeiSugtov tH^euv rucg irtft nt IifW Xg<r» •'"< um; r» ^« «T»» 

3. Eirir*^»' Ttrirafti P^ns-ourMi *»* X^wo-yotv. 

4. Ha-io^ TH AoTceun effyet K»t nfu^» 

5. T« «u7« ^««yovMS. 

6. K«&rroff Slj€flM8 flTiirflsl. 

7. eeoyviSos i*ty»^9 ff-actXton yvoftcu tXeytteaceu» 

8. X§wr« «W1J T« nu^oyo^. 

10. Leonardi Juftiniani patricii Vencti, beati Nicolai Myrenfis 
* epifcopi vita e Graeco in Latinum tranflata. 

CCXLIX. 

Alchoran Arabice. 

CCL. 

Codex cbartaceus infolio minor.feculo xvifcriptus, in quo continetur, 
Chronica Walteri Hemingford canonici de Gifbum de gcftis regutn 
Angliae a conqueftu ad annum 1312. 

CCLI. 

CoJ^ex memhranaceus in i^.feculo xivfcriptus, in quo continetur, 
Hiftoria de Bruto rcgc cum aliis regibus Angliae linealiter ab eo 

defcendcntibus ufquc ad rcgcm Ricardum II. qui prefentcm fecit 

compilari hiftoriam anno regni fui quarto decimo. CCXLVIII.] Vet. Cat. Lib. ab Al. ag. 

CCXLIX.] Vet. Cat. Lib. ab AI. 28. 

CCL.] Vet. Cat. L. 10. MSS. Angl 1408— 131. 

CCL.] Ftie C. 4. 

CCLI.] Vet. Cat. H, 7. MSS. Attgl. 1366-89. / 3o6 CCLI. 

Pramittitur bijloria brevji ppnttficum Rmgnorum a S. Petro ad Gre^ 
gorium XL infir fuos numeraiur loaona Mijfa» 

AuStor anonymus bujus bijloria^ ut viaeturj monacbus fuit fani S. Ed^ 
wuuHi bufus enim regis vitam et miracula proliMc enarrat. 

ccui. 

Codex membranaceus infolio minor.feculo xivfcriptus^ in quo^ continetur^ 
i. Libellus qui dicitur ftimulus amoris dlvini. 

2. Expofitio fuper regulam beati Benedi6ti edita a Bemardo abbate 
Caffinenfi. 

3. Vita et tranflatio (znStx Helenae. 

" Liber fratris lobannis de Reynbam monacbi Norwyci^ quem ipfe 
in fartefcripjit et in parte fcribi fecii ^ cujus anima propitietur Deus.'^ 

CCLIII. 

Codex membranaceus infoJio minor.feculo xiifcriptus^ in quo continentur^ 

1. Aurefii Auguftini confeflioniun Itb. xiii. 

2. Feriandus Carthaginenfis ecclefiae diaconus de bono duce ad 
Reginum comitem. 

CCLIV, 

Cod^ mmbranaceus infoUop feculo xivfcriptus^ continens^ 
DecretaUa Ub. v. a Raymundo de Penna-fbrtL coIle£la et a Gregorio 
papa confirmata. 

CCLV. 

Codex membranaceus in folio^ fecuh xivjhriptus^ in quo contineturj 
PupiUa Ocufi, editus a magiftro lohanae de Burgo canceUario 
univerfitatis Cantab. et facrae paginae profeflbre^ anno Domini 1385. 

Ad- CCLIt.] Vet. Cat. H. 5. MSS. jfngl. 1363—8*. 

i.ira/CXXXVIII. 3, 

2.]^*CXXXVII. 2. 

CCLIII.] VeU Cat. L. 17. MSS.Angl 1414— 137. 

1.] Vidi XXXIV. 40. LXIII. 4. 

2.] Viie CCCCXXX. 2. 

CCLIV,] Vet. Cat. Sub. D. 6. MSS Angl 1638^371« 

CCLV.] Vet. Cat. O. 18. MSS. Angl 1489—222. 

CCLV.jmCCXLi. CCLV, 307 

. JUduMtur sd Jmemt Puse^iones adfacerdoto ^rochUles dc bap- 
laSmOt 60C. et conftitutioBies ^usdam fyn^dales. 

CCLVI. 

Codex membranaceus in ^^^feculo xvfcriptus^ in quo isntinentar^ 

I . Formula novitiorum^ reformatio mentis et profe6):us religiofo- 

rara lib. iii« 
z. Meditatio omnium m^ditationum exeellentiJSima de vita Chrifti 
edita a reverendo cardinali Bonaventura. 
" Hujus generis fcriptores pojfunt leSiori teftari abunde^ qute fuerat 
** doStrina forma per totam iCcUfiam confirmata quo tempore hic 
^' Mithor ilaruit^ et vel ob banc casjfam feroandusl* 

CCLVII. 

Codex memhranaceus in ^^feculo xivfcripius^ in quo emtinenfttr, 

1. Tabula fuper difta [Roberti Grofteft epifcopij Lincdln. 

2. Dida [ejufdem] Lincoln. Cap. cxlvii. 

3. Tra£latus ejufdem de confefifone. 

4« Tradtatus^^ fermo ^u£lem de cura paftorali. 

ccLvni. 

Codex memhranaceus in i^^feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 

i. Speculum jufticiorum» five le mireour des juftices» Andrea Hora 

autore. 

Infronte hujus traifatuSy 

Hanc legumfummamfi quis vultjura tueri 

Perlegat etfapiensfi vult orator haberi 

Hoc apprenticiis ad barros ebore munus 

Gratum juridicis utile mittit opus 

** Horn mihi cognomen, Andreas eft mibi nomen. 

a. liber cc 
cc 
cc 
<c i^m^tm^mm^mmt^mttmmtmmmm^i^mt^^^m^ CCLVI.3 Vtt. Cat. O. 4. MSS. Angl 1473— 206. 
a.] rtdt CXLII. I, CXLIIL i. CCXIII. 
CCLVII.] Vet. Cat. O. 3. MSS. Angji. 1474— «07. 
3.] ridt CXXXVI. 4. 
4.1 VUt CXXIII. 3. CCCCLIIL 2. 
CCLVm.] Vet. Cat. O. 19; 

0^2 3o8 CCLVIII. . 

2. Libcr veteri Gallica Itngua fcriptus de juribus Anglicanis qui in- 
titulatur Breton^ autore, ut plerifque placet lohanne Breton 
epifcopo Herefordenfi \yide tamen Tanneri Bibliotb. et autores 
ibi citatos.] 

CCLIX. 

Codex membranaceus infolio minor.feculo xvfcriptus^ in quo continetur^ 
Polycratica temporum Rogeri Ceftricnfis. 
Hijioria defnit in anno 1338.- 

* 

CCLX. 

Codex mmbranaceui in ^**, perantiquuSt nonagentis ahbinc annts exa- 
ratuSf in quo continetur, 
Mufica Hogeri, ^ve excerptioncs Hogeri abbatis ex autoribus 

muiicie artis. 

CCLXL 

Codex membranaceus infolio^feculo xvfcriptus^ in quo continetur, . 
lohannis de Gadefdcn rofa medicinx lib. v« 

ccLxn. 

Codex membranaceus in i^yfeculo xivfcriptuSy in quo continetur, 
Cronica Willelmi de Neuburg de geftis Anglorum. 

■ 

CCLXIII. 

Codex membranaceus in n^^^^feculo xiii fcriptuSt conttnensy 

Speculum ecclefiae per fratrem folitarium. 

Continet contemplationes Jive bomelias in omniafejia ecclefMjiica. 

CCLXIV. Codex CCLIX.] Vit Cat. A. 6. MSS. Angl. 1382—6. 
CCLIX.] Ftdt XXL I. 

CCLX.] Vtt. Cai. N. 18. MSS.Angl 1466—189. 
CCLXI.] Vtt. Cat. N. 16. MSS. Angl 1457—180. 
CCLXII.] Vtt. Cat. H. 6. MSS. Angl. 1364—87. 
CCLXIII.] Vtt. Cat. H. 8. MSS. Angl. 1365— 58. 
CCLXUL] FiJt CCCCLX. 9. CCCCLXI. 3. 309 

CCLXIV. 

Codex membranaceus tn 4^^ forma oblonga^ feculo xiv fcriptus^ in quo 
continentur^ 

1. Compofitio conventionis fafta iiitcr epifcopum Nordowicenfem 
et communitatem villae Lenne. 

2. Carta regis lohannis ecclefia: S. Trinitatis Norwici concefTa 
anno regni 2^^. 

3. Breve regis cuftodibus epifcopatus Norwic. direftum ut mortuo 
priore prioratum Norwic. in manum regiam capiant, &c. et ut 
inquifitionem capiant utrum adminiftratio prioratus et ele^lio 
prioris pertineat ad epifcopum necne. 

4. Inquifitio fa£la fecundum hoc preceptum, in qua juratores di-> 
cunt nulium competere jus epifcopo Norwic. five prioratum ad« 
miniftrandi five novum priorem eligendi. 

5« Gloffa lohannis monachi fuper conftitutione edita inter pre« 

latps et re£lores ex Una parte et fratres predicatores et minores 

ex altera. 
6. BuUa Pafchalis papae de monachis in ecclefia cathedrali Norwi- 

cenfi a Hereberto epifcopo conftiiutis. 
7« Indulgentiae ecclefiarum patriarcharum et certarum aliarum 

ecclefiarum urbis Romae. 

8. De geftis tempore regis lohannis fratris Ricardi regis, fcilicet 
ab anno gratis M.CXCIX ad annum regni regis Henrici filii 
ejufdem fecundum. 

" Hoc non eji cbronicon Radulphi Nign\ ille enim fcripfit tantum 
" uff^ue adprincipium R. Ricbardi L ut in antiquo exemplari in Bibl. 
•* Cotton videre licety fed potius videtur fragmentum 'Oel extraStum 
" aliquod ex cbronico Rogeri de JVendover^ ex quo Mat. Paris bijo^ 
«* riamfuam majorem tranfcripjit.** 

9. Bedaj hiftoria ecclefiaftica gentis Anglorum. 
" Liberfratris Simonis Bozoun."' 

CCLXV. Codex CCLXIV.] Vet. Cai. A. 8. MSS. Angl 1284—8. 
9] m XLI. CCCLIX. I. CCCCXXVIL 7. 310 

CCLXV. 

C$iex membranaceus in 4*^, feculo xifcriptui^ 

In protocollo babetur forma voti cajiitatis a monacbis faciendi in ba^ 
^erba : " Egp frater N promitto Dco omnibufque fanSis ejus cafiitatem 
" corporis mei fecundum 1 decreta et ftcundum 6rdinem mibi 

*' imponendum fervarej domino preftile Wlfiano prefente'^ 

Et manu neoterica liber Jic infcribiturj " laiber poiitentiaHs Egberti^ 
" qui erat epifcopus Eb$r,feptimus a Paulino^ gui po^ eum primus paiUum 
** aecepii ab ap^olicafidcy annofeptimo regis Ceolwlpbi A. D. 730." 

Omnia tamen qwe in prima parte bujus codicis occurnmt minime funt 
Egberto tribuenda : non igitur ab re erit fingula breviter enumerare^ tametfi 
vt baud raro ewmt in codicibus antiquioribus^ dijicile fit pro defeElu titu^ 
lorumfuum cuique fribuerej diverfofoe traStatus ad amufim feparare. 

i. Ammonitio fpiritualis doftrinae, /.3. 

2. Admonitio epifcop/ vit/ p. 4. 

3. Epiftola Albini levitae [ad] iE]»elfaeapftum archicpifcopum, p.j. 
4« Epiftola Alcwini ad Eanbaldum archiepifcopum^ p. 13» 

5. De do€lrina et exemplis prsepofitorum, /«17« 

6. Jura quas facerdotes debent habere, p. 20. 

7. Excerptiones ex libris canonicis five colle^io canonum conci-» 
liorum et fanflorum patrum, p. 22« 

Plerumque concordant cum compilatione Ecbberto Eboracenfi attributa 
in primo tomo conciliorum magna Britanuia. 

8. Excerptio de canonibus catholicorum patruro, vcl penitentia, 
vel ad remedium animarura domini Echberti archiepifcopi Ebo- 
racae civitatis, p. 37. 

Omniho difcrepat bac compilatio ab illa fub eodemfere titulo edita a 
Cl. Wilkins inter concilia M. B. ab alio codice * bujui bibliotbeca. 
Ut jam innui dijicile ejl varia in boc codiee contenta propriis titulis 

in^ CCLXV.] Fet Cat. K. 2. MSS. Angl. 1384—107. 
3.] FideCXC. II. 
4.] FiJe CXC. 12. 

• cxc. CCLXV. 3 1 1 

injignirt j et multus dubito utrum fuhfequentia inter partes bujus 
fenitentialis fint numeranda. 

' a. Ordo cpnfeflionis fanfti Hieronimi, qualiter confitcii debeat 
chriftianus peccata fua, Saxonice, fi. zj. 
Ex canonibusfub Edgaro rege editis. 
C. Quaiitcr faccrdos fufcipere debeat penitentem, p. 94. 
y. Excerpta de libris Romanorum et Francorum, p. roo. 
S. Exempla Saxonica accaftigationis hominum, p. 105. 
t. Decreta et epiftolae Roraanorum pontificum aliorumque. 
g. Epiftola Theodulphi Aurelienfis epifcopi ad parochiam fuam^ 

p. 122. 
10. Sermo Elfrici epifcopi ad clericos, p. 159. 

Matrimoniumckricorum condemnat^ et ad caftitatem bortatur : " non 
" auteni* inquit " cogimus violenter vos demittere uxores vejiras^fed 
** dicimus vobis quales effe debetis^ etfi non vultis^ nos erimus fecuri 
^ et liberi a veftris peccatis^ quia diximus vobis canones fanElorum 
" patrumJ* 
XI. Sermo ejufdem ad facerdotes, p.174* , 

In quo hac notatu digniora ; — " infantibus baptizatis ftatim de^ 
" betis dare communionem :" — " non licet celebrare miffam cum 
^^ folo vino nec cumfola aqua^ quia vinum fignificat noftram redemp^ 
^ tionem per fanguinem Cbrifti^ et aqua fignificat populum Dei pro 
** quo ipfe paffus efi'' — De eucharifiia^ •* nonfittamen bocfacri^ 
^^ ficium corpus ejus in quopaffus efi pro nobis^ nec fanguis ejus quem 
" pro nobis effudity fed fpiritualiter corpus ejus efficitur et fanguis^ 
^ficut manna quod de calopluit et aqua qua de pefra fiuxif" XJltimum 
hunc hcum a papifia quodam olim abrafum e veteri libro Exonienfis 
bibliotbeca fuiffe refiitutum tefiatur in margine quidam neotericus. 

12. De baptifmoet mifla [qua fola dicufjtur facramentd] ordinibus 
ecclefiafticis, &c. p. 1 80. 

13. Alii canones fumpti e Gregorio et Andriano papa, p. 199. 

14. Benediflio poft abfolutionem, p. 209. 

J5. Excommunicatio contra contemptores legis Domini et inimi- 

cos 11.] W^CXC. 10. 19. 3 1 2 CCLX V. 

cos fan&x Dei eccleibe poft leflionem {anQi Evangelii a pulpito 

per diaconucn legenda ; cum forma reconciliationis et ablolu- 

tionis penitentium, /.211. 
i6. Statutum Edgari regis de decimis folvendis, et alis leges ejuf- 

dem, Latine et Saxomce^ p.zib» 

Edidit IVilkins inter leges Anglthfaxonicas fub tituh fupplementi 

L.L. Edgari regis. 
17. Excerpta ex inftitutionibus monafticis Ethelvroldi epifcopi 

Wintonicnfis compilata in ufura frati-um Egnefliamnenfium 

per i£lfiicum abbatem, p. 237. 
i8. Libellus ecclefiaftici ordinis, in quo de difcretione veftimento- 

iiim divinorum et de omnibus ritibus in mifFa celebranda, p. 269. 

19. Ordo proceffionis ad ecclefiam five ad miffam fecundum Ro- 
manos^ /. 298. 

20. Ordo mifTx a fan£lo Petro apoftolo inftitutus, feu potius expo* 
fitio totius mifiise ex concordia divinarum fcripturarum» p. 305. 

21. Alia expofitio totius miffse, /•319. 

22. Ordo proceffionis quando epifcopus feftivis diebus miflam celc- 
brare voluerit, p. 324. 

23. Qualiter quaedam orationes et cruces in TE IGITUR agenda: 
funt, ^.326. 

24. Eglogas de ordine Romano et de iiii orationibus epifcoporum 
five populi in miffa, p. 329. 

25. Ordo celebrandi miffam per totum annum, p. 368. 

26. Excerpta Ivonis vencrabilis epifcopi Camotenfiss in primis de 
^eftis quorundam regum Affyriorum, et geftis omnium Roma- 
norum imperatorum, et ad ultimum de Karolo magno rege 
Francorum et ejus filio Ludovico pio, p. 447. 

ccLxyi. 

Codex memhranaceus in 4**, feculo xiiifcriptus^ in quo continentur^ 

I. Pctri Bleffenfis epiftote cxxxvii, p. i. 

2. Idem CCLXVI.] Vet. Cat. P. 11. MSS. Angl. 1503—236. 
i.J Vtii CCCLXVI. CCCCXXV. 2. (3CLXVI; 3«! 

2. Idem de amicitia chiiftiana, p. 931« 

3. Idem de caritate fei^. de diie£tioiie Deia /• 253. 
4« Idem contra perfidiam Judeorum, /• 309. 

CCLXVIL 

Coie^c memhranacm infQlio mimr./ecub xi nitidi^ime fcrtftw^ in quo 
amtinetur^ 

Freculphi epifcopi Lexo^enfis chromcon ab orbe condito ad 
Chriftum natum lib. vii. 

Jid initium codicis, Hymnus m laudem MelUd archiepifcopi cum 
notis mufids antiquis. 

CCLXVIII. 

A parcbment book in 4^, written in tbefifteenth century^ containing 
- i. A comfortable tretyes to ftrengthyn and confortyn creaturys: in 
the feyth fpecially hem that ara fymple and diipofyd to fallyh 
in defp^cyon. 
. 2» Comtemplations of midfter Walter Mylton ia two books. 
A tranflation rfHs Scala perfeSHoms fime de vita contemplativa. 
3. A tretyes of the fevene poyntis of trewe love and evir leftyng 
wyfdom dravyn out of the book clepid orologium fapientiae. 
Inferted between tbe firji and fecond book of tbe preceeding treatife^ 
fol. I. " TJnto every man or vrnnan tbat feytb tbis prayere fohvykg : 
" BenediSium fit dulce nomen Domini nofiri lefu Cbrifii et gloriofi^ 
" fima virginis Maria matris e)us in etemum et ultra : Amen. Nos 
" cum prole benedicat virgo Maria : Amen. ar grantyd iii yer of 
*** pardon tociens quociens rf pope Clement tbe fourtb at tbe requefte 
" tffy^ -Lwfi kyng ofFraunce** 

At tbe end " M^. tbat I.Elizabetb Wylby 

" gyfe tbys boie ■ 

CCLXIX. 

Qfdex mmbranaceus in folh minor. fecuh xifcriptus, in quo continefur, 

Sum<- 

CCLXVII.] Vet. Cat. E. 7. MSS. Angl. 13*5— 49. 
CCLXVIII.] Vtt. Cat. R. 5. MSS. Angl. 1435—158. 
CCLXIX.] Vet. Cat. P. 23. JUSS. Jngl. 1515—248. 

Rr 314 CGLXIX. 

Summa juris canonici lib. xiii> 

** JJherfanSa Maria virginis ie Pifmetla. 

CCLXX. 

Codex membranaceus in 4^, feculo xii exaratus^ in quo continetur^ 
Miflate antiquum initio et fine mutilatum^ in quo multa funt erafa^ 
tmka manu recentiori addita in locis erafis^ 

Codex membranaceus in ^^^^fecuh xiii fcriptus^ in quo confinentur, 

1 . Libri fex decretalium, cum glofla ad quinque^ priores. 

2. Conftitutiones editae. in concilio Oxonienfi fub>Stepfaano [Lang* 
ton} arcliie{Miicopo CaBtuar* 

. 3. Conftitutiones fafbe in concilio ^Lambheths iiib Boni^Hdo 
.archjepifcopo Cantuar. 
4. Conftitutiones lohannis de Peckham archi^iicopi- Cantuan 
*^ Deeretales fratris Maroun de Totjfnton quoad quinque Isbros etT. 
** aiiatis quiadfextum librum decretalium et cmfiitutiones^. 
^* De Ubrario S. Aug. Cant."" 

CCLXXIL 

Cotkx membranaceus in ^^''yfeculo ixfcriftus^ its quo continetur, 

Pfalterium Latinum. 

In margine babetur perpetmt ghffa in qua citantur Septudginta Tbeodotio 
Aqmb^ Symmachus: et in qua finguU verfus adaptantur perfoneeaia bif^ 
toria Chrifii vel faltem eccUfiee. 

Pofifingulos pfalmos fequitur eratio vel coffeffa fecundum pfalmstm pre^ 
cedentem. 

Defiderantur pjalm i« $\. loi et 1091» et partes qmedam z^ 25, a6w 
38. 50. 79. 80. 102 et 1 10. 

Adfintm pfalterii literis aureis infcribunfur heec verba, ACHADEVS 

MISE^ CCLXX.] Fet. Cat. O. 22. MSS.Jnil. 1495.-228. 
CCLXXI.] fV/. Cat. O. ai. JktSS. jfngL 1487-220. 
2.] W/^LXXXIV. 15. 
OCLXXa] Vit. Cat. O. 5. MSS. Jtngl, 1478-211. CCtXXIL 315 

MISERlCOkDIA D^i COMES HUNC PSALTERIUM SCRI^ 
BERE JUSSIT. 

Pvft fjakmum feqmtur Litania» in qua fan^i et fan^a quam plurimi 
compeUantur (quorum multi funt Fraucica originis) inter bos S. Remigius 
S. Columbanus et S. Mundus iiteris majufctdis auratis fcribuntur. hs 
bac litania orntur ^ ut Marinum apoftoUcum infan&a reUgione confervare 
^* digneris ;" ^—^^ut Karlomannum regem perpetua prefperitate confer- 
** vare digneris ••*• — " itf Fulconem epifcopum in tuo aptofervitio confer^ 
•* vare digneris ;'* — smde apparet codicem fuiffe fcriptum ante A. D. 
884, quo mortuus eftKarbmannus. 

Litaniam excipiunt Plurimi hymni et orationes. 

m 

ccLxxni. 

Codex membranaceus in ^^feculo xivfcriptus^ in quo contifleHfur, 

I» Summa quaedam theologiae, lib.iv. 

Primus liber traSat de trinitate^ fecundus de creattone^ de fiatu hO'» 
minis pofl lapfum^ &c. tertius de incamatione verbi, quartus de fa^ 
cramentis. 

2. Traftatus de penitenlia, facris ordinibus» matrimonio» 6cc. 
Fidetur continuatio precedentis operis. 

3« Sententia Bemardi abbatis Clarevallenlis de libero arbitrio. 

4« Expofttio fuper miflam. 

5. Emulfi Lexovienfis epifcopi eptftohe ad Alexandrum papam et 
ad epifcopos Angliae aliofque de fufcipiendo Alexandro papa et 
de intmfione Odtaviani } et Alexandri ad illura epiftola» CCLXXIV, 

Cddex membranaceus in ^^^fecuto xiifcriptus^ in quo continentur^ 
i. Beatus Ambrofius de virginitate \ih. vA^fol. i. 

2. ■■■ de viduis lib. iii, foL 33. 

3. ■ de lapfu virginis» foL 100. 4« fieatu:> rtnMAl CCLXXin.] Vtt, Oat. O. 8. A^S. jh^. 1480-213. 

3.] rtdi XXXIV. 39. 

CCLXXIV.3 Vtt. Qa. 0. 7. MSS.j^igL i479--2i2. 

Rr 2 |i6 CCLXXIV. 

4. Beatus Amhrofius ad eomiptorem viiginis»^. 108. 

5. —————— ad lapiam virginem, fni» i o^ 

6. De fuperbia, humilitate» ce&odoxia,. imtact Dcnmni, inobe« 
dientia» obedknda» invi^a» caritate^ irab paticntia^ maki triftkia^ 
bona triftitia^ philarj^» conten^ytn wiiiidi» eayftrimsipa, je- 
junio et elemofina, multiloijpuo» et mendacio, «acitntnitate> 
luxuria, caititate, fiL 113 H^feq» 

CCLXXV. 

Codex membranaceus infoUo minor.fecuk xvfcriptus^ in quo continentur^ 

1 . Tra^latus de oratione dofmnica in feptem petitiooes ^vnSa^fil. i . 

2. De officio miflb, fol. 3. 

3. Regula fratrum minorum, foJ. 6. 
4« De Maria Magdalena, ^ 8; 

5. Vita protoplafti Adas et Eva? nxoris ejast foL 9» 

6. Epiftola Methodii Martkia de die judicii et de Millcnario,^/. 1 8. 

7. Speculum mundi^y^^iLaa» 

§• De purgatorio S. Patricii, fol. 35* 
9. Vita S. Brendani, f^J^ 46. 
io« Oratio S.Brendani, foL 59. 

SanSm Brandamis Dei fcrvus fecit ifiam orationem de verh Dei 
per Micbaelem arcbangelum in medio maris : quicunque cantaverit 
onaionem ijam frp fe wl amicoi fuo pro anima fua vei anima 
'* amici fui^ fve pro vivis fve pro defunilis^ eum fde caibBMca et 
^^ oratione dominica et fynAoh genujle£lens xii vicibus^ peccata fua 
*' remittentur ei^ etfahus erit de panisfuturis : pretium cantandi 
** orationem ifiamfuper altare vel fuper fepulcbrum defunBi^ genu^ 
**fie£lens cum oratione dminica et fide catbolica xii viciius valet 
'* centum pfalteria et centum miffas et centum commemorationes^ 
** au&oritate fpiritus fan&i docentis fanEIo BrandasuL 

11. Itinerarium lobannis Mandeville de mirahilibns numdi^J^. 69. 

12. De preibitero lohanne, foL 146. 

13. Itineiarium fratris Odorici ordinis fratrum minorum de mira* 
bilibus orientalium Tartarorum, fol. 149. Cf 

<c 
cc CCLXXV.] Vic, Cat, A. 4. MSS.Angl 1280-4. 
13.] Vidi CCCCVII. 3. CCLXXV^ iiy 

Vkimum capitulum deeji. 

14. Francifci Petrarchi, lauriati poet« de Waltero SalucJarum 
Marchione et Grifcilda ejus uxorc, hiftoria, fol. 163. 

15. Liber de geftis et tranflationibus fendorum trium regum qui 
Chriftum adorarunt, fol. ijo. 

1 6. Vi ta Secundi philofophi de Graeco in Latinum tranflata, ^.214% 

17. Vita et paffio S.Thomae archiepifcopi Cantuar. compofita per 
dom. lohannem de Gran£flbno epifcopum Exomenfem^/c^/.a 1 7. 

18. Alia vita ejufdem fanfli. 

M quatemiones qui et forma et Aara&ere (funt emm in 8"^ a# 
majorem fapiunt antiquitatem pra reiiquis bujus codicis partiiuM) 
difcrepant tum a precedentibus tum ah eis qui fequuntur^ priorem 
duntaxat partem vita ipfus ^bma continent ; et autor^ quifquis 
fufirit^ in animo babuit fummatim perjiringere ea qua contigerunt a 
concilio de Clafendon ad mortem arcbiepifecpi^ ut fuppleret ^a 
propter brevitatem omift lobannes [Salijbury] CarnotenjSs in bif* 
toria fua. 

1 9. De Saracenis et eorum obfcrvationibus et de Mahometo,^/.234. 

20. Hiftoria fabulofa de luda Ifcariota, fol. 239. 

21. Expofitio in illud Ifaiae ^^ Lupus et Agnus pafcentur, imperfeB^ 
fol.229. 

CCLXXVI. 

CcAx inemkranaceus in 4% fecuh xifcriptus^ in quo continentur^ 

1. Hiftoria Romana ab urbe condita ad Juftinianam imperato- 
rem lib. xvi. 

Decm priores lihi funt Eutropii cum additamentii Pauli diaconit 
fex poft&ieres incerti autoris, 

2. Carta Leonis papae VII. in qua eonfirmat Ottoni I. imperatori 
jus tam eligendi quam ordinandi pontificem Romanum et alio» 
epifcopos. 14.] riii CLXXVII. 10. CCCCLVIII. 3. 

16.] yi^ ccccL. 10. 

17.] riit CLXXVII. ao. CCCCLXIV. 1. CCCCLXVIL 
CCLXXVI.] Vit. Cat. A. 5. MSS. Angl laSr-c. 

1.] riit cxxix. 1. $t9 CCtXXVI. 

3. Dudcmis hiftoria Normannoruni. 
" De lihariafanffi AMgt^m Cantr te CCLXXVIL 

Cadex memhranacems /orma oMimga in foUo^ feculo xiii fcriptm^ in quo 
oontinetur^ 

Adamus Berchingenfis de Ibrie fex a&tatum. 

Principium " Scribere decrevi decurjum laMis avi:"' 

Infrioribus catahgis vocatur " traaatus fuper vetus et novum teftamen^ 

tum^* et fatis iiquet diver/os hofce titulos eidemoperi q/J^ari j nec rara 

f in nmumentis prifcorum Jcriptorum bac titukrum varietas. 

CCLXXVIIL 

Codex membranaceus in ^""^fecuh xvfcriptus^ in quo continentur^ 
!• Thc pfalms of David in Scotch metre. 
Principium, " Seli beem tbat nouift isgon 

*^ In tbe red ofvncbked man 

*^ And injirete ofjinful noutb bejiod 

" Nefat infete offcom ungo^J^ 
z. P/alterium lingua Gallica. 

CCLXXIX. 

Codex mmbranaeau in 4^tfiado wi JcriftuSt in ^conttnourt 
Synodus epifcoporum kl cft Patricii, Auxillii, IflfiminL 

CCLXXX, 

Codac numbranacfm in ^yfeaik xiiifcriptuSt in fuo continetar^ 
Hifloria Anglorum contexta ab Heniico Hnntodonenfi ardiidia- 
no anno gratiac m.c.xxxv lib. x. 

CCLXXX. Codex CCLXXVn.] Va Cm, H. 9. AfSS.Jhgl. »36«-9i. 
CCLXXm.] Vet. Cat. O. 6. JHSS. jtngl. 1477-aio. 
CCLXXIX.] Pa. Cat. O. 20. A^. Jhgl 1488-221. 

CCLXXIX.J rtdt ccxcvin. 22. 

CCLXXX.] Vet. Cat. E. lo. »m. An^. 1330-54. 3*9 

CCX,XXXI. 

Qfdex wiembranacem itt^^fecuh xiv exaratus^ in guo ctmttmtttur^ 

1. Galfredi Monumetenfis hiftoria Brhtanm^ 

Aifinm adJuntur ( i) Iter in Angliam et Encomium Angloram 
;per quendam Gallunu (2) Epitaphium Lewelini magni et de 
fanflo Patricio uiantt neoterica. 

2. Annales a nalivitate Chrifti ad annum 1339. 

jfj imum primapagina ^^J^e liher eji Je cmmuttitate Burtonia, qui 
eum aUenaverit anathemajit^ Amen. 

Ex bac if^criptime codici fuidem coeeva vero folio non infcriptajed 
eidem agglutinata^ hi annales a Pariero yamefio et Stanhy nominati 
fint annales de Burtm\ reBe tamen obferiutvit Cl. Stanley eos ^ah 
impreffis prorfus ejfe diverfos. Codicem diJigenter evohenti occurrerunt 
sttulta qua mihi fidem,fecervnt eos a guodam monacho cenohii S.Asidrea 
apud Northamptott cmfcriptos ejfe. Primo enim notatur fuccejfio ab^ 
batum Oumacettfium^-cujus ordims fuit hoc ceuohium: fecuttdo^ ttuUa 
Jit mentio nmuffierii de BarUm^ fed fmdaiio domus S.AndreaperSi^ 
mmem comitem de N$rthampton occurrit adannum 1083, *^io ad 
annum i2yjyfunt hac verba ^ Jnhoc mmajierio heati Andrea quod^ 
*• dam mirabile eontigit.*^ 

Vfque ad auttum 1 206 eadem manu fcribuntur^ ptfiea diverjis ; anm 
1 249 ittferitur edi&um GalUca Ungua fcriptum Edwardi L quando 
Scotiam intravit^ et gen&slogia eorunr qui jus fuum ajferuerunt in illud 
regttum. 

3* Excerpta ex Thoma de la More de morte Edwardi IL manu 
neoterica. 

4. Expeditio contra Tuccos circa annum 1094. 

Extat ittter gefia Dei per Prancos fuk hoc titulo '' Gefia Francorum 
-et aliorum Nierofolymitanmm. 

ccLxxxir. 

A parchment ieok *» 4", torittm in tbt xv cnUutyt containing 

Ser. 

■ 

CCLXXXI.l Fft Cat. D. 7. MSS. Angl. liiA.-ig. 
I.] VUt CCXCII. I. CCCCXIV. 9. 
CCLXXXU.] Vtt. Cm. A. 6. MSS. Angh 1436-.159. ^20 CCLXXXIL 

Seimons on all the Sundnys aad pritidpa^ feafts in the year. 
Hbefirjl kiffis wanting. 

CCLXXXIII. 

Codex membranaeeus in /^""yfeculii xvjcriptus^ in quo ctmlinetur^ 
Frater Egidius Romanus» . ordinis fratrum heremitarum taxiSti 
Auguftini» de regimine principum lib. iii. 

CCLXXXIV. 

m 

Codex membranaceus in ^^''^fecuJo xivfcriptus^ in quo CMtinentur^ 

I. Liber orationum itve meditationum B. Anfehni archiepifcopi 

Cantuarienfis. 
s, Antiphona fecundum eoclefiam Rt>manam. 
^. Pfalterium B. Hieronimi abbreviatum. 
4« Litania fecundum ufum monafterii S. Auguftini. 

CCLXXXV, 

Coiex membranaceus in 4^» ctffus primapars caraSiere fatis nitido fecuh 
xvfcripta continet^ 

1. Invidtifiimi Anglorum Franciaeque regis Henrid V. ad ejus 
filium chriftianiflimum regem Henricum VL vitam per T. 
Livium de Frulovifiis Fenrienfem editam. 

In pojleriore parte bujus codicis^ nitore fuidem inferiore^ antiquitate 
wro longe excellentey utpotefecuh xfcriptay continentur^ 

2. Beatus Aldhelmus epifcopus de laude fan£torum patrum ct viir- 
ginum. 

3. Idem de o£lo vitiis prindpalibus. 

CCLXXXVI. 

Codex membranaceus et antiquifiimus in 4'% fed quod dolendum initio mu-^ 
tiluSj in quo majoribus et rotundioribus literis Romanisfcribuntur, 

Evan- 

CCLXXXIII.] rtt. Cai. N. ao. MSS. Angl 1465-188. 
CCLXXXIV.] Vtt. Cat. K. 3. MSS. Angl 1385--108. 
\.\riie LXin. 1. CLIV. 23. CLV. 15. CLXXVIL 13. 
CCLXXXV.] Vtt. Cat. N. 31. MSS. Angl 1470-193. 

1.] Vldl C. 2. 

CCLXXXVL] Vtt. Cat. L. 15. MSS, Aagl. 1413-136. CCLXXXVL 321 

Evangelid quatuor Ladne &cundum verfiimem D. Hieronimi, baud 

iamen abfque nu^ms mmenti leSiimilniS ^ editime vulgata difcrepantibus. 
De boc autem codice natandum efi evm ab -aUis antiquijfmis codicibus^ quos 
in Anglia fcripfos ejfe cor^at^ cum quoad membranorum faciem tum quoad 
atranienti colorem tum denique quaad literarum duBum maxime differre. 

S^ua quidem cum aliis infra dicendis rationibus faciunt ut credam bunc 
codicem unum effe eorum quos ad Augi^mm Anghrum apofioium etprimwn 
Dorobemenfem arcbiepifcopum mille et centum abbinc annis mifit Gregorius 
magnus papa Rmanus. De Ubris ab eo in A/^liam mijfis confulat eruditus 
le&or lobannem Diaconum in vita Gregorii magni cap. 37. et Bedee bijkriam 
ecckfiafticam lib. i. cap. 29. 

Hunc codicem quondam ad abbati^ S. At^iffiini Cantuaria pertinuiffe 
emte feptingentos anmsfidemfadt^ 

1 . Conventio Saxonice icripta \Pauio ante initium eve^tgeUi fecundum 
D. Mdrcum] qus £a£ta f mt inter Wulfricum abbatem [quijloruit 
A. D. 949t] et Ealredum lifingi filium. 

Verwn ad calcem eva^geUi Jeamdum D» Mattbeum babetur ante 
annos offingentos fcriptum^ 

2. Teftamentum Eathburg» in quo redtantur quae legavit monai^ 
terip S. Auguilini. 

^god quidem teftamentum publicamt D. Georgius Hickefus in differ^ 
tationefua epijiolari. 

Ad precedentem d^criptionem infignis bujus ^codicis ex catahgo W^n^ 
leiano MSS. Sa:(onicorum dejumptam paucajiibjungam^ qua ut a pro-^ 
' poj^oj^ ^itna omifit vir doBiJfimus barumque rerum peritijfimus. 
In boc codice nuUa vocum dffiinffia. 

Ante fingula.evangeUa babetur prokgus quem excipit index capituio^ 
rum : defiderattar vero probgus et pars indfcis in evangelium Jecundum 
D.Mattbeum. 

Ante evangeUum D. Lucajimt dua ittuminationes in totidcm paginis ; 
in prima vero delineatur in duodecim tabuUs bifioria Cbrijli ab in^ 
troitu in Jerufizkm adpqfitMem } injecunda autem babetur fgura D. 
huca cum bac infcriptione 

" JURA SACERDCyrn LUCAS rENET ORA JUFENCr 
Ad calcem codicis babentur Latine^ 

S s ' ,3- Red- 322 CCLXXXVI. 

3. Redditio terras «le WidiAm Dto et S. Anguftiho et domino Hu^ 
goni abbati por Robertum Freflae, in illa quadragefima in qua 
rex Henricus dedit filiam ftiam imperatori. 

4. Conventio inter Ofbemum de Ripia fitiofi]ue ejus et abbatem 
S.Auguftini de anhua penfione xvix. viii^. iblvenda ex terra 
de Ripla. 

5. Reliquide quae fiint in uno parvo nigro fcrinio uno fiore notato. 
(h Concefiio coliis, qui eft proximus Sakenhethe» Jacobo fitio GiU 

rici per Robertum abbatem et conventum, ea condidone ut 
di6his Jacobus ibi iaciet unam falinam et reddet annuatim ad 
curiam de Ciftelet II ferendellos falis et V iblidos. 

7. Conceffio 7 acrai*um in Beclefhanger 'Willelmo filio Hugonis dc 
Beclefhanger per Robertum abbatem et conventum, refervata* 
penfibne XLII denariorum curise de Norb. annuatim (olvenda. 

83 Concefiio mefliiagii Columbino clerico per eundem abbatem et 
conventum, refervata penfione xx. 

• • • 

9« Conceflio 10 acrarum terrse et ^m. in villa de Eftbotlelhen 
Hamoni filio Willelmi de Becleihanger per Robertum elemofi- 
narium cum coi^nfii abbatis et conventus. 
10. Confinnatio ejufdem donationis per abbatem et conventum. 
1 1 • Concefiio cu)u(dam Iiorti Willelmo fili6 lohannis de Fengle* 
(ham per di^um elemofinarium. 
. 12. Conceflio mefluagii Benedi£to filio Radulphi per abbatem et 
conventum reiervata peniione xiiiix. annuarim. 

CCLXXXVII. 

Codex membranaceus in j^, in quo tontinentur fequentia apograpba^ 

1. Breve exferptum ex hiftoria I. Marii Belgi de fchifinat de 
Helena matre Conflantini magni. 

2. Epiftola Michaelis Renigeri ad Mattheum Cantuarienfem cum 
prefatione de autoritate argumento et fumma Kbri fequentts. 

3. Liber breviter compilatus de fundatione et ereftione ecclefiae 

Wcft- CCLXXXVII.] Vit. Cat. Q. 5. MSS. Jngl. iSH-^i?- »» WeftmQtiafterienfis, prout ki JQiif<mid> Kt iboifliii «ndmittcis 
iiivienitiir, watetp hihmbc iFkH. 

Cmtinet biftmam m t tafiv M tf M l tm qm ii$4m. prt^^lKtwit a 
prima fmdtl^pm 0d mHtm i%%&k 

*' SSc Uber tranfcriftus ex veteri fuodam libro de fwid(it$0e mclefia 

^^ W^mmi^kmt^t qm Bhr ^mmr mm i ti ^ ^illtdi* J^^CMmm 
^* decam i^fi^km eeekfi*" 

4. Hiftoria epifcoporum Elienfium ab HamM pliogu» ff«yGB0p9 ad 
mortem Philipf» Moi^gmi epifix>pi IQUU, aaoo 1434.. 

5. Cata]i)|;Q8qpH£x»jM>riim £liieiifium «b Harv«eoad IUcar4um C^z. 

6. Epiftola Nigelti [Wiseker] imnBrhi CaiMuari«)fi« aid Gutiel^ 
msm de hemffxmBOBfo ^akagimm Etioifem de alMifu renim 
ecdefiafticarum. 

CCLXXXVHI. 

Codex mmbranaceus in 4^% n diverjis firiptmbus et diverjis temporilms 
exaratus^ in ftio €ontinentur, 

i. Aittii prioiii OGcUd» C^ltd Cmtau^ ad Henricum 

III. ad regem Francise et alios ; pratertim de trBnflaticmc cor- 
poric Thomfi^ Becket $ ^ et ad BiMwimmi archic^ifaifmm de 
jiire et poteftate fedis BdetfopoUtan» in mHkopmk et fedem Rof- 
fenfemj nempe qnod tipifMfm Rol&nfis in capitiib ecclefias 
Cantuariae eligi debet» ibique fpiritualia et temporalia a jnanu 
ai*chjepifi:o^ accipere ; et quod moaachi Roffenies mortuo epif- 
copo fuo bacuium ejus paftoialem apud Cantuariam portare 
teaentui', -« item una vd aHera epiftoJa ad Alaaam. 

z, Tra^tatus de oifKciis ecclefiafticis. 
. 3* Aliud tradatus ejufitem, stt ^detur, arfumenti. 

4. Gefta fidvatoris Domini noftri lefu Chrifti, <fw^ invenit Theo- 
dofius magnus imperator in lerufalem in pretorio Pontii Pilati 
in codicibus publicis. 

. i. Alius ■**r CCLXXXVIIL] Fit. Cat. O. 11. AfSS.Jhgt. r^Sj-tr*. 
4.] yidi CCCCXLI. 19. 

Ss 2 334 CCLXXXVnL 

5« Afitts tra£talus ^afikm l«ri^ 

6. Libellus de infmtia (alvatoris noftri et de qns oognatis loachlmo 

Anna, et de miracuUs vif)g^ms MarisB, kc. 

Adfinem^ ^^ Hm mma Tbomas J^madita egofcripfi.'* 
y. Hiftori» qusBdam £srf>ulofe, quarum tituhs recenfere baud oper^e 

pretium. 

8. Liber de Aienedi et qttomodo Joleph duxit eam in uxorem. 

9. Liber Methodii martyris de initio fecidi et fine, &c. 
io.\Proj>hetiaHihiegardis. 

1 1 . De Tartaris e Jordano Minorita et aliis* 

12. Frederici imperatoris epiftolse duse ad Anglos :contra papami» 

13. Gravamina Anglorum adverfum poteftatem papae. 

14. Vifiones qusedam et narrationes de captivitatibus Ifraclis, et 
aiia hiftorica. — Nulk erdine et impetfeSa, 

" Liber N. de Sandwieo:' 

CCLXXXIX- 

Ccdex membranaceus in 4^*^ficulo xiifcriptuSy in quo continentur^ 
\. Aurelii Auguftini do^oris Hipponenfis de doffaina chriftiana 
lib. iv. foL 5. 

2. Ejuidem difputatio contra Pelicianum hereticum) /. 195. 

3. Idem ad Paulum et Eutropium de perfe£tione juftitisB hominum 
adverfus eos qui aflerunt hominum pdfe fieri juftum folis fuis 
viribus, /.232. 

4. Idem de natura et gratia ad Timafium et Jacobum, /. 278. 

«. « i^ 4^ « « 

Opera fefpuntia Hugoni de fanBo ViBore afcribuntur a quodam 
neotertco. 

5. Sermo de iacramentis Neophytorum habitus in fynodo, /.291. 

6. De excellentia facrorum ordinum et vita ordinandonim cujus 

fupra m fynodo, /. 305. 

7. De 8.1 m ccccxxiv. 12. 

9 3 rtdi LIX. 12. LXVL 26. CCCCIV. 2. 
io.lf7ACCCCIV. 5. 

CCLXXXIXO Vit.Cat. O. 10. MSS.Angl 1482-215. 
1.] Fidi XXXIV. 8. CVIL 14. CLIV. 50. CCCXVL 9- 
■♦♦• j. De iignificationibuf (iuxsrdatad&iinai u^lBiiKn l <> rtaiitii|q8"fiipra 

%: De facj^aiRentis dedicadonis cu|as fiipra, ]^. 333. 

9. De convenientia vieteris ac novi iacn^iMiti cttfiis dipira, p, 350. 

10. QUaire Deus najlas et pafliis fit^ p. 39(8; 

I i • SernM>ne8 de adventia et nativitate Domimi p. 409. \ 

« « « « « «..' . • • ■ 22. firajano Sigmenfis epifcopus ad Gaiom Megaloacnfem epifco* 
pum de fignificatianibus facramentoram et tum veteris 

tum noyi federis, /.415. 

13« Gaaltcrus ad Hugonem Sandi Vi£toris priorem de ifta quef'> 
tione, utrum anima quan in perfbna Chrifti aifumpfit divinitas 
tantam penitus habeiit ^aentiain et fapienti^ quantam habet ccxc. 

Coiex membraacem in ^""^feculo xifcriptusy in quo ctmtinetuTy 
Chronica Odonis abbatis Cluniacenfis. 

CCXCI. 

Cadex membranacem in ^""^feculo xifcriptuSj in quo cmtinentury 
I . Beda de temporibus et temporum ratione. 
z. Diflertatio de anno, &c. 

3. Ifidorus epifcopus de pofitione feptem ftellarum erratitium. 

4. Beda de asquino£tio. 

5. Tabula et ratio numerandh 

6. Tabulas pafchales. 
^^DelibrariQfanSiiAugufiinir • 

CCXCII. 

C(kdex membranaceus in 4", feculo xii fcriptus, olim et frincipia et fine 
mutilatuSifed tuoterica manu reJiitutuSi in quo contimntuTy 

I. Gal- 

j 

ii.]«ifCCXCIV.6. 
CCXC.] Vtt. Cat. A. 9. JliSS. Atigl. 1285-9. 
CCXCI.] Vtt^ Cat. A. 10. MSS. AngU 1286-10. 
CCXCII.] r<f. Gr/. Mifc. 21. • • 9*:wt ^ Gd&Mi Mwiiiiriffinfa Inftriria Batanawe; v i 

C^'^ concw^dat^ etfi rnn femper ad verbum am ^dkkm Htdtltur^ 
giana^ in Uirm famoi nin JividiiMr :' i^m^ p^enm^ pnpbdia 
Idkrkm iU in oMmfkBrikia mfrefis. 

2. Hiitoria Turpini Rqneniis ficdelbt archkpifcc^ de famoliifimo 
rege Karolo mi^^iu^ qoi tcrram Ht^ankam et Gafetianam a 
poteftate Saracenonim fiberavit» ad Leoprandum. 

Aijinem eMuntur^ De moite Turptnt et Geitfidogic r^;Um .Gal- 
k>rum et Anglorum ufqoe ^A. Phiiippum ilL ct EdMrsdum I. 

* * fecido xvi * * 

3 . Teftimonia hiftoricorum de jute mffM AngjUs in xtgoum Scatix. 

* ♦ fecUhxiv * * 

4» Articufi cleii in parliamento Linoofai. 9 £dw. II. 

5. Litera mifl^ re^ Anglias Edwardo L per Boni^Miam papam, 
quod regnum Scotiae non eft nec fuit de foedo regis Anglis fed 
ab antiquis temporibus pleno jure pqtinuit ad eccleilam Ro- 
manam. 

6. Epiftola Edwardi L ad papam de jure fuo in regnum Scotiae, 
data ^Maii, 1301. 

j. Litera quam comites et barones AngliaB miierunt domino papa^ 
iuper negotio Scotormn» data apud Lincoln. 12 Feb. .1301. 

8. Literae Bonifacii papae ad archiepi(copum Cantuar. ut preientet 
regi literas quas mifit pro Scotis» datae 4 kalend« Jan. pondf. i"^. 

9. Epiftola archiepifcopi [Winchelfey] ad papam» in qua prolixe 
narrat difficultates et pericula, quae fubivit in itinere (uo in 
Scotiam ad regem cum literis papae, data apud Otteford S Idus 
06tob. 1300. o 

10. Carta Edwardi 11. confirmahs ftatutum de Wefhnon. i Edw. 
L de prote6lione bonorum ecclefiac, data apud Ebor. 24 Nov. 
A. R. io% 

II. Breve I.] Ftdi CCLXXXI. I. CCCCXIV. 9. 

2.] Vide CCCXVIU. 6. CCCCXIV. 3. 

3.] rtde CX. 3. 

S.] Vidi CX. 2. 

6.] Ftdi CX. 4. CCXCVm. 14^ 

7.] Ftdi CX. 5. CCXCII. 327 ti. Breve ejuOem regb vkecomiti Kant directtlin pro eiteemione 
cjufdem ftatuti. • - •' 

12. Carta Edwardi III. qua dimittit fe de Oixlni |ttr« in 'regnum 
Scotiae. 

CCXCIIL - 

^ /&« parcbment hook in 4*', written rn the ^ centur^^ amfatnrn^ 
Pierce Plowman^s vifions. ' ' . 

Xbis MS. differs greatly from Rogers etStton iu 1 561 (the onfy one that 
Ibavefeen) tbe ortbography is mucb more antiquCy and tbe variations Jo 
numerous tbat I feldom found tbree lines togetber tbt fame in botb. It he^ 
ginnetbtbuSy , - '*' 

" In a fomerus fefone wbanjiftewas thefomte " 
Ifhoop me tn tofchrubbes as I afhepberde wert 
In abyt as an eremyte on hofy ofwerkus 
" Iwentefortb in tbe wprld womkks to byre 
" Andfay manyfelfys andfekouthe ibynges 
Atond May mor w myf^^on Mahbeme huBus 
Me befelfor tojlepefor weryneffe efwandryng 
jtnd in a launde as Ilay tenede Tandftepte 
^^ Jnd merveyhuffy me mette as I may zim telle 
*• jUtbe wekbe (f tbyr woride msd tbe woo botbe 
Wynhfng as hit were wyturfy Ifay bgt 
Oftrewtbe and oftrecbery trejbn andgyle 
jU If^f^ng as Ifcbat zow telte'\ cr c< •c C( #c <c cc cc CCXCIV. 

- • • • « « 

Codex membranaceus in /^*^fecuh xiii fcriptuiy cmtinenSt 
Varia opufcula Hugoni^ de {anfto W&.ovt, fequenti ordine. I. De CCXCIII.] Vtt. Cat. R. 7. MSS. Angl 1437—160. 
CCXCIV.] Vtt. Cat, K. 4. MS8. MC 1386- 109. 328 CCXCIV. 

1 . De archa Noe pro archa ^B^veniix cun^ ar<:ha eccUfi» et archa 
matris lib. v. 

2. De modo orandi« - 
^3. Didafcalion. lib. v« 

4. De inftitutione Novitiorum. 

5. De arra animse. 

6. Sermo de nativitate Chrifti. 

7. Sermo de corpore Domini; 

8. Sermo de corpore Chrifti. 

9. Sermo de repaiattone hominis. - 

10. Defide. 

.II. De meditatione. 
12. De throno Sotomonis. 
13* Sermo in " Vidcns turhas lefus." 

*' Liier Mag. Ricardi Maina JanBm tbeahgia baccalaurei et conv^ 

^^ catbedralis beata Mariee JJncoln. canonici" 

ccxcv, 

Codex membranacem in ^""^fecuh xHi fcriptuSy ih ftm continmtur^ 
Epiftols Thomde Becl^ hb. v. 

Ih libro tertio babentur circiter trigintu e^fUke qua non extant in edi^ 
fione Lupi. 

ccxcvi. 

Aparcbment book in 4**, written in the xiv century^ containing 

Several treatifes written by WicklifF. 

** Jtt tbis booke be gatltered togetber all tbe Jharpe treatifis concerwfnge 
** tbe erroures and defaults wbicb Jobn Wickliff did fynde in bis tyme jpe- 
" cialhf in tbe clerffe and religioufe and in otber eftates oftbe worlde^ 

Tbe I.] m XXXIV. 33. 

3.} fUlr CCCXVI. a. 

6.]f^irCCLXXXIX. II. 

CCKCV.J yet. Cat. A. 11. MSS. jtngl 1287— n. 

CCXCV.] Ftdt CXXIII. I. 

CCXCVI.] Vtt, Cat. Sub. C. 6. MSS, JngU 1630—363. QC^fCCVL 329 

Sfi&^ tkles oftbefiver^i treatifis are mfiUvmi '^ 

f « Attendite a fennento phariieorum quod eft bipocrylis» /« i. 

-^if difcourfi in xii chafaers agdr^ the bypocrify oftbe clergy. 
z. Hou men owen obeicbe to prelatis drede curs and kepe law^ 

ch. iii, p. 23. 

3. The reule of feynt Fraunfeis, p. 29. 

4, The teftament of feynt Fraunfets, p. 34. 

5, Objedtions againft the Francifcans for not obfendng this tefta- 
ment under pretence of their having a papal difpeniktion, p. 36. 

6. Articles againft the friers, /• 39« . 

7. Articles againft prelatesi ^«65. 

8, How Anticiiftie and his derkis feren trewe preftis fro prechynge 
of Criftis gofpel bi foure diftertis, p. 103. 

9* Of clerkis poilieflioneris, p^ 107. 

10. Hou the office of curatis is ordeyned of God» ^.123. 

1 1. For the ordre of prcAhod> ^. 136» 

12. Hou men fchuUen fynde preftis, p. 144. . 

13. Hou preiere of good men hdpith moche and preiere of fynful 
men difplefith God and barmedi hemfelf and othere men, p. 145. 

14. A fchort reule of lif for eche man in general and for preftis 
and lordis and laboreris in fpecial hou eche fchal be favyd in 
his degree^ p. 1 57. 

15. Thre thingis diftien this world falfe confeftbures falfe men of 
lawe and falfe merchauntis, p.i6o. 

16. Of feyned contemplatif Hf, of fong, of the ordynal of Salifbury 
and of bodely almes and worldly byfynefle, of preftis hou bi 
thes foui^ the fend lettith hem fro prechynge of the gofpel» 
/.165. 

17^ The pater nofter expounded» p. 172. 
j9. Thc Ave Maria expounded, /. 175, 

1 9* Hou Sathanas and his children tumen werkis of mercy up fi> 
dom and difteynen men thereinne and in here five wittis^ p. 1 79. 
20« Hou religious men fhoulde kepe certayne articles, /• 185. 

21. Of itrvauntis and lordis hou eche fchal kepc his degree^ p. 190. 

22. Whi pore preftis have none benefice^ p. 203, 

Tt 23. Hou 330 GCXCVL 

23. Hou.anticrift and his ckrkis travalen to deftroie holjr writt 
and to make criftene men unftable m the faith, and to fette 
here ground in devdis of helley p. 209. 

24. Hou fathanas and his preftis and his feigned religious caften 
bi thre curfed herefies to deftroie alle good lyvynge and meyn« 
tenyng 'alle manner of fynne, ^-213. 

25. Fpr thre (kiliis lordis fehulden conftreyne crertis to lyve in 
mekenefTe wilful poverte and difcrete penaunce and goftly 
traveile, ^.221. 

26. Of weddcd men and wifis and of herc chiidren alfo, p. 224. 
27. . Articles pf reformation, p. 235. 

28. Tranflation of a paflage of S. Auguftin, p. 238. 

29. The grete fentence of curs exponed, p. 239. 

30. Articles prei(ented tp the Idng and parliament. 

ccxcvii. 

. Codex membranacem in i^^Jecuh xvfiriptus^ tn quo continenturj 
i. Statuta regni abbreviata, ideji^ — provifiones de Merton, — fta- 
tuta de Marleburge, — ftatuta Weftmonafterii prima, — fta- 
tuta Glouccftriae, ---• ftatuta Weftmonafterii fecunda, — fta- 
tuta de venditionibus et emptionibus terrarum, — ftatutum 
de viris religiofis.. 

2. Paladii Rutili Tauri .^miliani viri illuftris opus agricultura^ 
lib« ii. 

3. Regalia brevia ficut mos eft in rcgno, fve regiftrum brevium 
antiquum. 

4. Ars faciendi literas vel epiftolas,^{w formulae caitularum regia- 
rum et epiftolarum epifcoporum, &c, 

5. Experimenta medicinalia magiftri Willelmi de Sumereye. 

6. Poema verfibus rithmicis fcriptum in moitem Rodulphi abbatis 
Thorneia ; cum forma qua condolent caetera raonafteria cum 
Thornienfi. 

7. Liber CCXCVII.] Vet. Cat. A. 12. AtSS. Angh 1288—12. «p^ ecxcvn. 331 

7. liber qni vocatur Rafin de mnticiilt iM aoatomia. 

8. Some old Saxon tectm of law txidained iii French. 

9. Forma compoti jdjbatt» vci oonYentufl. 

10. Proceffiis pladti inter ahbatem Thomsjre quareatem et abSa- 
tem de Bui^ San£ki Petri dcforciiuittdn de qiiodam <diimino * 
inter ripam de Nene <t villam de £ye» anao Domint K.ccc 
quarto. 

1 1 . Les me^cines e la chiru]*gerie « cfaivaux. 

CCXCVIII. 

Codex ebartaceus in 4^ minor. ^iim ui mdetur feeuUum reverendiffimi 
antijiitis Thma Cranmery in quo contineHfur^ 

I. The life of Thomas Beckett tranflated into EnglHh verfe by 
Laurence Wade monk of Chrift-dmnrh Canterbury 1497. 
Beginning '* O ye virtuous fiven^ns ^ritual and temporat 
And all ye devtmte people both more andUffif 
Hhat tbys ntm/hatt bere bartefy Iprafe yowe alt 
** T^ofupport fffy imperfeBion ofhv^y gent^nejji 
" Pir tbe fyefbere I purpofe witk your pafience t§ reherfe 
" ^fff^^* ^homas the blijfed laureat martir dere 
** Tbat dyedfor tbe cburcbys rygbt onefy in Criftys werre.*^ 
Colleftanea quaedam de «rdi^pifcopis Cantuar. pracCertim de 
Lanfranco, Anfelmo et Thoma Beckett et de pfioiibus ecdefiae 
Chrifti Cant. — inter qua Gevafius de combuftione et edifica- 
tione jecclefiae, et Eadmerus ad Oiaftonienfee de corpore 8. Dun- 
ftani. 

Donationes et acquifitiones nianeriorum cum eccleliis totius 
prioratus ecclefi» Chrifti Cant. concdfe et confiitaatae [ad au- 
num 17 Ric. IL] 

4. Ca- C€ 4 

* Mminty GalHs chetnin, road or highway. 
CCXCVIII.] Fft. Cat. N. 7. MSS. Angl. 1448— 171. 
a.] rtit CCCLXXI. 5. 

T t 2 332 ccxcvnt 

4» Catalogttf regum Anglorum tt loca iqiultime conmdefn ab 
Ethelberto rege Ointis^ ad Henricum VIL 

5. De archiepifcopis Cantuar. quanto tempore in archiepiTcopatu 
vixerunt et in quo gradu et dignttate, prius erant a S. Auguftino 
ad Willelmum Wariiam et nMerica mam ad M. Parker. 

6. De pri<»ibus ecdefix Chrifti Cant. et nomina eorum ab adventu 
Normannorum nam antea decani vocabantur, ad Thomam 
Goldwell ultimum prionem. 

7. Obitus et exequias Thomx Bouchier preft>iteri cardinalis et Can« 
tuarienfis archiepifeopi* 

8. The defcrypcion of the pagjeantea made in the cyte of London 
at the recevyng of the moft exceUent pryncys Charlys the fyfte 
emperour and Henry the VIII* king of Englond. 

9* N(»nina monachorum ecclefiae Chrifti Cantuar. a tempore erilii 
eorundem A. D. L 1207» idibus Julii A. R. r^is lohannis oflavo 
[ad annum 1527.] 

* akera mami addit. itt videtur a M.P. ^ 

I o. Excerptum bullse papalis contra convivia quas nomine benevo- 
lentiae a prebendano intrante reiidentiam fuam in eoclefia ca* 
thedrali exigebantun 

Dicitur '^ talia convivia per fuadraginta dies cmtinuariy et ex^ 
" pt^fis earundem ad c librasJierL communiter afcendere'' 

z I , De fundatione abbatiae Beverlacenfis. 

* * in membranis fecuk xivfcript* * ♦ 

12. Cronica [Thomae Stobbes five Stobrei dominicani] de fuccef- 
fioiiibus et geftis Ebor. archiepifcoporum. 

♦ ♦ in cbartis a Parkero addit. ♦ * 

13. Excerpta e regiftro veteri e^ufcopi RofFenfis de ecclefia Kofltnfi. 

14. Epiftola Edvirardi L ad papam de jure fuo in regnum Scotiae. 

15. Epiftola Canuti regis Anglias fcripta Romae, in qua teftatur 
papam conceffifle^ ut archiepifcopi Angliae non amplius Ro- 
mam ire cogerentur pallii caufa : — cui fuhjungitur brevis nar- 

ratia 14.] m CX. 4. CCXCII. 6. ccxcvm. s^f 

ratio rerum Anglicanarttm a morte Caanti ad mbrtem filli 

ejos Hardicnuti» 
i6. De pontificali kde quooiodo primitus ftatuta fit Wigomia&, et 

de pc^ilionibus quae a rc^bus fubr^ulis et bonas recoida* 

tionis viris, datce funt Wigomenfi ecclefiae. 

" Hac defcripta e libra quodam veferi ecclejia Wigomien/is vocato 

** opujadum Bed^ de diverjis epifcopatiiusJ^ 
tj. Breve annales rerum memorabilium in Angtia^ praeferdm ab 

anno 1530 ad annum 1540. 
i8. Excerpta ab hifloria libri monafterii Jovenallenfis in vita regis 

Edgari, de cruce loquente apud Wiiitonv 

19. ^Epiftola Alexandri papee ad Wilhetmum conquifitorem e quo* 
dam vetujio libro ecclefia Cantuar. vocato pq/lionale S. Ignacii jam 
in manibus Mag. Bower. 

20. De fynodb habita Winton. anno 1076» ubi matrimonia cleri* 
corum prohibebantur> ex vetufto libro e bibliotb. Wigom, 

21« Profeflio Thoma^ Woov. archiepifcopi : et catalogus omnium 
epifcoporum qui tales profeffiones fecerunt archiepifcopis Cant. 

22. Canones fynodi epifcoporum Patricii et Iflemini. 

23. Synodus Londini fub Anfelino contra uxores preibiterorum. 

24. Pafchalis papa ad Anfelmum. 

25. A determination of a doftor of divinity againft them that fay 
it is not lawfal to have holy writte and other bookes in 
Englifhe. 

26. Queflio determinata per Mag. Nicolaum diftum Trivet dc 
ordine predicatorum, quod omnia funt admittenda qua^ tradit 
ecclefia circa pafEonem Chrifli. 

ccxcix, 

Codex membranaceus in ^dfecuh xiiifcriptuSi in quo continentur,. 
I . De concordia veteris et novs legis fiicramaitorum» 

2. Ivonis 22.3 yide CCLXXIX. 

25.] Fi^ C. 3. 

CCXCIX.] Frt. Cat. T. 6. MSS. Angl 1560—293. ;j34 CCXCIXr 

. g. ly<m$ Cambteniii qMftote xcv» et una Urbani ad iUum et po- 
pulum Carnotenfem. 

3. Fletus ecdefis Anglkan» ob mortem Anfelmi. 

4. Anfelmi ardiiepifcopi Cantuar« epiftoke<:cxv. 

Codex membranaceus in i^^yfeculo xiiifcrlptm^ in quo continetur^ 
Pi£tor in carmine, iive hiftorias veteris et novi teftamenti in eccleftis 
pingenda^, carminibus expreiTae. 

ccci. 

Codex membranaceus in j^^^fecuh ocivfcriptus^ in quo continentur^ 
i . Annales eoclefis Auguftini Cantuar. 
Dejfmmt in anm 1 3 16. 
. 2. Advice from a father to his fon on the management and im- 
provement of his eftate : in Frencb. 
, ^bis treatifi contains a fuccinB account of tbe mode of bujbandry and 
rural economy of tbe times : it appears to bave been written in tbe 
* reign of Edw. IIL 

3. De nativitate ct aetate Chrifti. 

4. De ftationtbus Romse. 

5. Les ufages et les conftumes les queus la comunaute de Rent 
clayment aver en gavelikende ct en gens gavelikendycs. 

' * 6. De equis medicandis Galiice. 

7. De monafteriis in Anglia et eorum fundatoribus. 

8. De fitu lerufalem. 

'9; Cuftumale et excerpta ex privilegiis monafterii S. Auguftini. 

CCCII. 

Codex membranaceus in 4'*, paula poft conquijitionem Anglia ut videtur 
fcriptus^ in quo contineturj 

Homeliarum Saxonicarum tomus quintus. 

CCCIII. Codex 

4.] Fide CXXXV. i. 

CCC.] Fei. Cat. N. 21. MSS. Jngl. 1464—187. 
-CCC.]^^^CCXVII. 12. 
CCCI.] Fet Cat. A. 7. MSS. jfngl. 1283—7. 
CCCII.J Fet Cat. S, 9. MSS. Angl. 1538—271. CCCIII. 

Codex membranacem in ^""^ poft conquijkionm Angtice manu Narman^ 
nico-Saxonica Jcriptus^ quo amtinefur^ 

Homeliarum Saxonicanun tonxus nonus. 

CCCIV. 

Codex membranacetis in 4**, veneranda antiquitatisy literis quadrstis 
capttalibus^Jine ulla vocum dsfiinBione fcriptuSy in quo continettsr^ 
Calyetii Aquilini Juvenci hiftoria evangelica, lib. iv. 

cccv. 

■ 

Codex membranacetis in /^^^fecuh xvfcripttis^ in quo cmtinettir^ 
[Ricardi} Nottinghamienlis expofitio iive fermones in evangelia 

** extraSia ab illa magna compilatione qua appellatur Nottyngbam Juper 

•* evangelia" 

CCCVL ' 

Codex membranaceus in forma oblonga^ fecuh xiv JcripfuSj in qud CM* 
tinentur^ 
Varia opera Albertani caufidici Brixienfis, viz. 

1 . De doftrina tacendi et loquendi liber eompofitus et compilatus 
fub MCcxLv de menle Decembris. 

2. Liber confolationis et confilii compilatus atque compofitus fiib 
MccxLvi in menfibus Aprilis et Maii. 

3. Liber de amore et dile£tione Dei et proximi et aliarum rerum 
et de forma vitas quem Albeitanus compilavit ac fcripfit cum 
eflet in carcere domini hnperatoris Fredcrici in civitate Cremonse 
in quo pofitus fuit cum eflct capitaneus Gavardi ad defenden*- 
dum locum ipfum ad utilitatem comtnunitatia Brixias anno 

Do- CCIII.] r^/. Ctf/. S. 17* 

CCCIV.] Vit. Cat. N. 22. MSS.Mgl 1463-186. 
CCCV.] Vet. Cat. O. 9. MSS. Angl 1481-214. 
CCCVI.] Vit. Cit. T. 3. MSS. Angl. 1553-186. 33^ CCCVI. 

Domini milleflimo ducenteflimo triceinmo o£lavo de roen(e Ao- 
gufti in die fanfti Alexandii quo oDfidebatur civitas Brixiae per 
eundem imperatorem, indidtionis undecima. 
4» Sermo habitus inter caufidicos et not^rios fuper confirmationc 
vits illorum. 

5. Sermo fa£tus fuper illuminatione et fuper ipirituali et corporali 
refe6tione et quae fmt neceflaria in refe6lione. 

6. Sermo habitus inter fratres minores et cauildicos Briximies. . 

7. Sermo ad cognofcendum qus iint necei&ria in convivio et quo- 
modo debeamus intelligere fuper egenos et pauperes. 

8. Sermo habitus inter cauiidicos Brixienfes apud fratres minores 
fuper do£b:ina timoris Domini. 

9. De omnibus ordinibus omnium hominum in hoc feculo yi. 
ventium. 

'* yie liber ejl commtmitath fratrum predicatarum London,^^ 

CCCVII. 

Codex membranaceus in 4*% (ujus prior pan literis Saxtmids vetujiio^ 
rikus fcriptus^ continet ^ 

|. Vitam S. Guthlaci per FeCcem Croylandenfem. 

In pofleriore parte^ fecuJo xvfcriptay continentur traSatus fequentes^ 
t* Floriloqulum philofophorum lohannis Walleniis, 

3. Ejufdem breviloquium de philofophia five fapientia fan£torum. 

4. Tra£):atus de legibus facrae fcripturse. 

5« San£torum exempla et colle^ones de penltentia, 
^, Pe ente et eifentia. 

CCCVIII. 

CoJex memhranaceus in ^^^feculo xii exaratus^ in quo continentur^ 
I . Pailio fan&i Athelberti regis et martiris, autore Oiberto monacho 
de Stoke-CIare. 

2» Eluci-» CCCVII.] Vfi. Cat. W. 3. AfSS. Jngl 1563-296. 

i.]^#CCCLXXXIX. 2. 

CCCVIII.] Fit. Cat. W. 2. MSS. JngU 1565.-298. CCCVIII. 337 

2. Eiucidarium, five dialqgus fummam totius theologiae chriftianas 
ample£lens, lib. iii. 

Opus Anfelmo vulgo {atributumy ejus tamen nomine judscibus Hmnero 
et Cieoejio prorfus indignum. 

In boc codice pariter ac in Bodleiano [Laud E. 9] nomen jinfelmi 
occurrit in margine inter autores unde defumpta eji bac coUe&io. 

3. Epiftola, Ivonis Camotenfis ad virgines in Dimenfi monafterio 
San^ Avini. 

4« Sermo de beata virgine. 

cccix. 

Codex membranaceus in 4*'', feculo xiii fcriptus^ in quo continentur, 

1 . Ricardus Anglicus, fuperior San^li Viftoris Parifiis, de patriar- 
chis, de ftudio fapientias et ejus commendatione. 

2. Petri Alphonfi dialogus adverfus judaeos. 

3. Epiftola Diofcori ad S.Auguftinum, et S.Auguftini ad Diof- 
corum. 

Defunt quadam adfinem. 

cccx. 

Codex membranaceus in i^^^^fecuh xiii fcriptuSy in quo continetur^ 
Hugo [de San6lo Vidlore ?] de facramentis chriftianae fidei lib. ii. 

CCCXI. 

Codex membranaceus in 4**, feculo xvfcriptus^ in quo continetur^ 
Nova cronica de geftis regum Anglorum cum aliis incidenciis 
rerum notabilium et mirabilium eorum temporibus contingencium a 
primo rege Bruto ufque ad annum xiiii regis Henrici fexti fub com- 
pendio congefta. 

CCCXII. Codex 2.] Vidi CLXXVII. 45, CCCCXXXIX. 4. 
CCCIX.] VeU Cat. T. 5. MSS. AngL 1561-204. 
I.] nii CCCLXXXV. 3. 
2.1mCCCXXXV. 8. 
CCCX.] Vec. Cat. K. 5. MSS.Angl. 1387-110. 
^CCXI.J Vit. Cat. D. 8. MSS. Angl. 1315—39. 

U U 33» CCCXII. 

CoiJex memkranaceus in 4*% feculo xiifcriptus^ in quo continentur^ 

i^ Gocelini hiftoria major de vita ct virtutibus S. Auguftini Anglo- 

rum apoftoli, et de adventu ipfius fociorumque e|u8 in Britan-* 

niam. 

2. Ejuflem hiftoria major de miraculis S. Auguftini. 

3. Ejufdem fermo in feftivitate S. Auguftini Anglorum apoftoli. 

4. Ejufdem hiftoria minor de adventu beatiflimi Anglorum apoftoli 
Auguftini fociorumque ejus in Britanniam et de ipfius virtutibus. 

5. Ejufdem hiftoria minor de miraculis S. Auguftini. 

6. Le£tiones et preces in feftis S. Auguflini; 

CCCXIII. 

Codex membranacetis in 4*', feculo xiii fcriptus^ in quo conttnentur^ 

1. Lucii Annsei Flori hiftoriae Romanae libri tres priores. 
Defunt capita 22—25 libri tertii. 

2. Colleftanea qusedam praefertim de hiftoria AnglisB, quilushunc 
titulum adfcripit Parkerus " Imagines hijloriarum per Radulphum de 
" DicetOy' fed temere in hac re judicavit vir doSliJJimus ; ipfe enim 
Radulphus tejlalur fe imagines hijloriarum ab anno 1147 inchqavijje 
et ad annum 1 193 perduxijfe \ bac autem compilatio^jivejit Radulphi 

Jive alterius cujufdam^ continef feriem pontijicum Romanorum^ regum 
et epifcoporum Anglia a prima converfone gentis ad tempus loannis 
regis ; habet preterea nomina fundatorum ecclejiarum et monajleriorum 
in Anglia ante adventum Normannorum^ et annales de gejlis Britonum 
Saxonum et Danorumy et de vqftatione regni Francia per eofdem^ et 
nonnuUa ex Beda dejitu Britannia^ &c. cccxiv. 

Ccdex memhranaceus in 4^, in quo continentur^ I. Ex- CCCXII.] Vet. Cat. H. 10. MSS. AMgt. 1367—90. 
CCCXIII.] Vit. Cat. N. 41. MSS. Angl. 1472—205. 
CCCXIV.] Vtt. Cat. D, 9. MSS. Angl 1316-40. CCCXIV. 339 

. I . Expoiitio Mag. Hugonis canonici S. Vicloris ccclcfiae fuper 
hierarchiam theologi Dyonifii. 

2. Dyonifii Areopagitse angelica hlerarchia ex verfione loannis 
Erigen». . 

3. Idem de divinis nQminibus^ 

4. Idem de miftica theologia. 

5. Ejufdem epiftolae diverfae de miftica theologia. 

6. Minor expofitio Verzellenfis fuper iv libros Dyonifii. 

7. Expofitio fuper cantica canticorum iecundum Thomam abbatem 
de Verfeft. 

cccxv. 

Codex metnbranaceus in 4''', cbara&ere Gotbico minutior^ nitidijjimo 
fcriptusy in quo continentur^ 

1. Ricaidus de $. Vi6tore fuper tabernaculum federis, p. i. 

2. Idem fuper obfcura verba Ecclefiaftis, /.11. 

3. Ejufdem defcriptio templi Solomonis, p. 19^ 

4. Idem in librum Regum, /.35. 

Slua fequuntur cbara^ere Jimili fed adbuc minutiori fcripta funt. 

5. Andreas in libros Regum, /.41. 

6. Idem in libros Macchabasorum, /. 86. 

7. Idem in fibros Danielis» p. 95. 

S. Excerptum de fibro Bed^e de temporibus^ de fex mundi setatibusi 

/.115. 
9. Libellus Bedi» de fitu terrarum, /• 135. 
• 10. De ftatu terrae fan^ae, feculo duodecimo, ^.141. 

Opus JubfequenSj cbara^ere a precedentibus droerfo fcriptum efi^ tt 
ut mibi videtur baud longe poft atatem autoris. 

II. Ri- «mmmmmmmmmm I, a.] Fid* CCCXVI. i. 

CCCXV.] F*t. Cat. N. a. JldSS. Jngh 1450-173. 

5.] m XXX. I. 

XJU 2 340 CCCXV. 

11. Richardus de S. Vi£tore iuper viiionem et templam Ezechidis, 
cumjiguris diverfarum partium templi non invenujiedepi3isyp. 147. 

12. Tabula diviiionis totius terrae promiffionis* 

" IJle liber ejl de communitate fratrum minorunt Oxon. 
** Sic me vejiirifecit Cclmanque Jigari 1419*" 

cccxvi. 

Codex membranaceus in ^^''^feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 

\. Dyonifius Areopagita de angelica hierarchia cum commentario 
[Hugonis de S. Vidlore ?] fol. i. 

2. Hugonis de S. V^iclore didafcalion, foL 63. 

3. Aurelii Auguftini, oratoris eximii, Hipponenlis epifcopi de 
moribus catholicae ecclenae, fol. 72. 

4. Liber ejufdem de moribus Manichasorum, fof. Si. 

5« Liber ejufdem contra epiftolam Manicbasi quem vocant funda- 
mentum fidei, foL 90. 

6. LibeF ejufdem de opere monachorumi foL loo. 

7. Liber ejufdem de fide ad Pctrum, foL io8. 

8. Sermo ejufdem de quatuor virtutibus caritatis, foL 116. 

9. Sermo ejufdem de doclrina chriftianorum, y^/. 118. 

10. Sermo ejufdem ad juvenes, foL 120. 

11. Exortariu^ Auguftim de reddendo voto, foL 122. 

12. Sermo ejufdem de decem cprdis, foL 123. 

13. De decem plagis, foL 127. 

14. Sermo Auguftini qualiter homo fa£):us eft ad imaginem et 
(imilitudinem DciffoL 12S. 

15. Sermo ejufdem de penitentia, y^/. 129. 

16. Liber 

CCCXVI.] Ftt Cat. Q;, la. MSS. A>tgl. 1532-265. 
j,J ^irf/ CCCXIV. 1,2. 
a.] ytde CCXCIV. 3. 
- ^3 VuU CLIV, 38. 
8.] Ftde CLIV. 30. CCCXLIV. 19. 
9.] rtdt XXXIV. 8. CVn. 14. CLIV. 50. CCLXXXIX. r, 
12.] Vidi CCCXLIV. 14. 
13,] Ftdt CLIV. 28. CCCXLIV. 20. 

«5.] nd* XXXIV. II. CLiv. 27. eccxtiv. zu CCCXVL 341 

16. Liber Ifiodori junioris de differenciis, foL 133. 

17. Liber Senecse de inftitutione morum, feL 139. 

18. Libpr ejufdem de clementia ad Neronem> foL 140. 

19. Liber Auguftinl de natura et origine anima^ ad Reiiatum^ 
foL 144. . 

20. Liber ejufdem ad Pctrum preflriterum de eadem re, foL 149. 

21. Liber ejufdem ad Vincentium Viflorera de eadem re, foL 154. 

22. Retra£lio de diverfis queftionibus Lxxxiii, foL x66* 

23. De nQflurnis vigiliis et horis diei, foL 189. 

24. Sermo beati Hieronimi prefl>iteri de eflentia et invifibilitate et 
immenfitate Dei, ibid. 

25. Ifidorus de paradifo et ejus fluviis ex libro Xiv etimologia-' 
rum, y^Ai^i. 

26» Sententia beati Hieronimi preflbiteri de Melchifedech, ibid^ 
27« Expofitio quarundem authoritatum fan£lorum, foL 192. 

28. Sermo Anfelmi archiepifcopi de dedicatione ecclefiae, foL 194. 

29. Quomodo bonus homo de omnibus hominibus bonis et malis 
lucratur, ihid. 

30» De xuii partibus eterns beatitudkiis five commoditatis qua- 
rum VII funt qua& corpoii aptantur et vn quae animae afcri- 
buntur quas fi acquirit quifquis bonus efficitur, foL 198. 

31. Qupmodo dicitar bonus homo quadratus lapis, foL 200. 

32. Qupt modis feniitur Deus, foL 20 k 

33« De trina divifione (ludiorum omnium hominum, ibid. 

34. Qupt genet a virtutum funt, ibid^ 

3 5* QHP* caufis vivant horaines Deo, fol. 202, 

36. Qualiter quis ad perfe6tionem tendat et in pace vivat, ihid\ 

37. Quatuor firat modi precipiendi et quatuor obcdiendi, foL 204. 

38. De pace facienda, ibid. 

39. De feptem gradibus montis humilitatis, ibid^ 

40. Quid fit detraftio. 

41. QU3B 1« I 17.] ndt CLXXVII. 9. CCCCXLI. ij. 
19.] Vtdt CCCXLIV. 10. 
ao.] ^'^ CCCXLIV. II. 
aj.] m CCCXLIV. iz. 342 CCCXVL 

41. Quae fiint habcnda ut bonus cfficiatur. 

42. Quod bonitas cujufquc fidelis omnibttfi homtnibua (it utilia et 
infenfibiH angelis atquc Deo ct mala malisi foL 206^ 

43* Di6la*Anfelmi archicpifcopi>^/.207. 

44« De tribus naturis animse ac tribus dele6tationil>ua et quanta 
ao^ima fit legitima vel formatrix, ibid. 

45. De appetitu cui ratio dominatur, fd. 208. 

46. De fedibus bumilitatis quas fuperbsa noa nunquam invadit, ihid. 
47* Qi^t^ dele£tatur Deus potius in jcjunits vigiliis et aflU6lioni« 

bus hominum quam in fatietat^ et quiete, iUd. 

** De communitate CGnventus fratrum ordinis predicatorum Ij>ndon.^ 

cccxyii. 

Codex memhranaceus in i^^^^fecuh xiii fcriptus^ in quo CMtinenturj 

1 . Prohibitiones et precepta ad obfervand. in iynodo facerdotibus 
data a venerabili G. Parifienfi cpifcopo« 

2. Sermones varii. 

3. De vitiis et virtutibus. 

* * Jeculo XV ♦ • 

4. Itinerarium falutis fratris lohannis Waldeby fuper orationem 
dominicam. 

5. Quinque homelids fuper quinque verba falutationis angdicie per 
fratrem lohannem Waldeby, 

6. Sermones ejufdem fuper fymbolum apoftolorum. 

7. Speculum S. Edmundi fcriptum per eundem. 

8. Liber S. Auguflini Hipponenfis epifcopi de viiitatione infirmo- 
rum ad nepotem fuum. 

9. Idem de cura gerenda pro mortuis. 

10. Utrum imagines fint adorandae. 

1 1. Tabula alphabetica in bibliam,/w loci communcs ex S.S. or« 
dine alphabetico. 

12. Tabula alia dc diverfis rebus. 

13- ta- CCCXVII.] Vet. Cat. K. 6. MSS.dngl. i^SS-in, 
9.] Ftde CLIV. 49. CCCXVIL 343 

13. Tabuta fuper evangelia sid videtulum ubi eyangelifta^ idem 
dicunt> et ubi quilibet fingula. 

CCCXVIIL 

Codex mmhranaceus in ^^^feculo xiiifiriptusy in juo conttnentuKy 

1. Eilredi Rievallenfis abbatis vita fandli Edwardi regis et confef-- 
foris^ p.i. 

2. [Eadmeri] vita AnfeB|ii Cantiarienfis jtfchiepifcopi, /. 140, 

3. Vita Herlewini Becceilfis abbatis, p^ 297. 
4« Vita venerabilis Bedse prefbiteri, /.336. 

Ex hijloria ^urgotijive Simeonis Dunelmenjis ad verbum compilata. 

5. Calixtus de miraculis et tranfiatiohe fan£ti Jacobi cum epillola 
Leonis papse de eadem tranfiatione. 

6. Turpini hiftoria Carpli magni, /^.415. 

7. Calixtus papa de inventione corporis Turpini, p. 455^ 

8. Vita fan^ae Theclas virginis et martiri^, p. 459. 

9. Vita Appolonit Tyrii, p. 477. 

*' Liber S. Andrea apo/ioli de Rouc^ria^ qui eum altenaverit^ ana^ 

" themajit. Amen^ 

** Hic Kier datus^ Mattheo^ Cantuar. a decano RoffenJiJ' 

*• Liber de claujiro ^offenji per fratrem Willelmum dc Cornubia 

*• monachtim.'* 

cccxix. 

Codex membranaceus ifi 4*"", Jecuh xiii exaratuSy ih qua continentur^ 

1. [Pelagus Scripturarum Amalarii ?] 

2. Hiftoriaaftuum [apoftolorum}aWilIeImoPi(5tavienficonfcripta* 

3. Amalarii gemma eccl^ae five de divinis officiis. 

CCCXX. Codex ^mm CCCXVIII.] Vtt. Cat. D. II. mS. Angl. 1317-41, 
I.] me CLXL 16. 
i.l Vidt CCCLX.XI. 1%. 

6.] ride ccxcn. 2. CCCCXIV. 3. 

^.]Ftdt CCI. »3, CCCCLL 5. 

CCCXIX.] Vet. Cat. N. 8. MSS.Angl. 1449.-17» 

•3.] Vtdt LXVIII. s- CXCII. CCCCXVL 344 cccxx. 

Codex membranacem in 4*% cujm prima parsfeculo xii exdrata continet^ 

1. Ubcrrimam colleftionem fermonum feu homeliarum in dics 
feftos, &c. 

Ex S. Auguftino precipue. 

In fecunda parte feculo viifcripta continentur^ 

2. Corpus canpnum Anglicanorum, Theodori ut videtur lib.ii, 
quorum rubricas leSioris in gratiam appofui. 

Liber primus. 

I. De crapula ct ebrietate. 

II. De fornicatione. 

III. De avaritia furtiva. 

IV. De occifione hominum. 

V. De his qui per herefin decipiuntur. 

VI. \)t perjurio. 

VII. De multis et diverfis malis et quae non nocent ncceflfaria. 

VIII. De diverfo lapfu fervorum Dei. 

IX. De his qui degraduntur vel ordinari non poffunt. 

X. De baptizatis bis qualiter peniteant. 

XI. De his qui damnant dominicam et indi£ta jejunia eccleflae 
Dei. 

XII. De communione euchariftae vel facrificio. 

XIII. De reconciliatione. 

XIV. De penitentia nubentium fpecialiter. 

XV. De cultura idolorum. 

Liber fecundus. 

I. De ecclefiae minifterio. 

II. De tribus gradibus ecclefiac principalibus. 

III. De ordinatione diverforum. 

IV. De baptifmate et confirmatione. 

V. De mifla defunflorum. 

VI. De abbatibus et monachis vel m^nafterio. 

Vn. De 

CCCXX.] Ftt. Cat. T. i. MSS. Aagi 1548-281. i CCCXX. 345 

VII. De ritu mulierum vel minifterio in ecclefia. 

VIII. De moribus Graecoriim ct Romanorum. 

IX. De commnnione Scottorum et Britonum qui in pafcha ct 
tonfura catholici non funt. 

X. De vexatis a diabolo. 

XI. De Ufu vel abje£tione animalium. 

XII. De.queftibus conjugiorum. 

XIII. De fervis et ancillis. 

XIV. De diverfis queftionibus. 
3. X. Interrogationes beati Auguftini epifcopi Cantuariorum ec- 

cleiis cum refponfionibus lanfti Gregorii papae urbis Romae. 
).. Pretium redimendi penitentiam unius diei vel anni» cum bac 
rubnca^ 

" ^e nunc fan&£ fpectdatw 

^^ Verbi Dei digni dator 

•* Haddi pie prefulprecor 

^^ Pontijicum ditum decor 

" Pro me tuo peregrino 

" Precesfunde J^beodoro'* 
Hinc patet codicem exaratum Juijffe inter annum 690 quo decejfit 
^beodorus^ et annum 704, quo mortuus eft Hadda epifcopus TVinton. 
5« Ordo ad dandam penitentiam» qualiter epifcopi vel prefbiteri 
penitentes fufcipere debeant. 

• cccxxi. 

Codex membranaceus in ^^""yfeculo xvfcriptuSy in quo continctur^ 
I. Le£lura \Jive Poftillae] in evangelium fecundum Mattheum. 

" Liber Ji non ob ali/is £aufas tamen propter crebras abbreviationes 

" olim apud veteres in ufufervandus.'' 
Autore Gulielmo epifcopo Parijienfi qui vixitA. D. 1230. 

CCCXXII. 

Codex mmbranaceus in 8^ grandicri circa tempus JVillelmi^L regis 
Anglia nitide fcriptus^ quo continentur^ 
Dialogi Gregorii papae, lib. iv. Saxonice. 

CCCXXIII. Codex 

CCCXXI.] Fet.Cat. K. 13. MSS.JhigL 1305-118. 
CCCXXII.] Fet. Cat. S. 10. MSS. AngU 1537—270. 

X X 346 

CCCXXIII. 

Codex membraMceus in i^^^^fecuk xivfcriptus^ in fuo c$ntinentur^ 

1. De pena et origine Pilati et Judse licariotis, de antechrifto^ de 
morte Senecae, &c. ex legenda fan3orum. 

2. De proceQionibus et aliis ritibus ecclefiae Romanis. 

3« Tra6latus dompni Innocentii papse [tertii] foper feplsm pialmos 
penitentiales^ mutilatus adfinem. 

cccxxiv. 

Apardiment book in 4^% written in tbe xiv century, entitled 

Le miroir des dames. 

In tbe dedication to Jane queen of France and Navaire^ tbe vriter^ wbo 
was of tbe order offriars minor^ fays tbat be undertook tbe tranflation of 
tbis work out ofLatin into Frencb ** afa qu^etie spprende fon devoir envers 
" Dieu^ et comment elle doit gouvemerfa perfonm^ fm botei etfesfujets et 
** par quelles vertus elle puijfe venir a ghdre parduraUe etfansjin.^ 

Tbis MS. is neatly 'written, and bas at tbe beginmng an illumination 
(now almofl defaced) of tbe autbor prtfnrting bis hok to tbe queen^ wbo/e 
arms are at tbe bottom xftbe page^ nnz.party per fale, Jexter azwrt^femie 
offieurs de fys^ or j finifier like tbe dexter^ vntb a Jabeioftbree points guJes 
in one fhield^ and tn tbe jotber on a bend argent 2 kzenges guks. Hence 
tbis appears to be tbe very book prefented to tbe queen^ wbo probably was 
Jane ofBurgundj "joife ofFbiiip VL • 

cccxxv. 

Codex membranaceus in /^yfeculo xivfcriptus^ in quo continentUTy 

1. Vincentius Belluacenfis de puerorum nobilium eruditione. 

2. Ejufdem epiftola de morte amici confolatoria. 

3 . Idem de morali principis inftitutione. 

4. Tra6latus Bernardi [Qarsefvallenfis] de precepto et difpenfatione. 

5. Epiftola ejufdem ad nepotem fuum. 

CCCXXVI. Codex CCCXXIIL] Fit. Cat. 1. 8. MSS. Angl. 1372-95. 
CCCXXIV.] Vet. Cat. I. 6. MSS. jttigl. 1374-97. 
CCCXXV.] Fit. Cat. l. 7. MSS.Antl 1373—96. 
1.] rtdi LXII. 7. 3+7 

CCCXXVI. 

Codex membranaceui in ^'"'yfeculo vtiifcnptus^ in quo continetur, 
Aldhelmus Schireburnenfis epifcopus de laude virginitatis. 
jinte epijiolam nunct^atoriam babetur^ fpecimen poefeos Anglofaxo^ 
licae vocibus tum Latinis tum Grsecis refertum. 

CCCXXVIL 

Codex membranaceus in 4^, feculo xvfcriptus^ in quo continentur, 

1. Poftilla/w homelis Willelmi de Mauli in epiftolas et evangelia 
per totum fere annum. 

" In boc pojlillatore fratre Willelmo de Mauli Wicklevijla licet ani^ 

" madvertere quam parce utitur vanis narrationibus in confrmatione 
caufa quam traSlat^ Jicut mos erat fere omnibus predicatoribus 
ilUus temporis introducere vanitates et infanias falfas revelationum 

" vifonum et aliorum portentorum. De cujus genere babes in libro 
fequente bunc pojiillatorem copiam numerofam de miracuUs^ &c, 
figmenta quidem multa^ qualia Jlngunt poeta dejiliabus Danai qua 

•* bauriunt aquam cribris. Hic poftillator non fopbijlice aut fcbo^ 

" laftice traSIat conciones fuasfed fmpliciter et pure etfere omnia e 

" verbo Domini.** 

** Hic in Jludiis ufus eft confilio cujufdam Petri Paine Oxon. fub 

A.D. 1430.** 

2. Alia podilla in diverfos locos^ S. S. et ut videtur in le£liones qu* 
diebus feflis recitabantur. 

3. Opufculum compilatum de libris fan£lorum patrum Jive de 
. iniraculis operibus et converfione fanflorum» &;c. cap. xx. 

cccxxvin. 

Codex membranaceus in /^^fecuh xiifcriptus^ in quo continentur^ 
I. Vita fandti Dunftani archiepifcopi et confeflbris per Oibernum 
lib.ii. 

In^ Cff 

cc C( 
C( CCCXXVL] Vet. Cat. K. iz. MSS. Angh 1394-117. 
CCCXXVII.] Vet. Cau K. 11. MSS.Anzl 1393-116. 
CCCXXVIIIO VeU CdU I. 12. MSS.Angt. 1379—102. 
I.] Vide XLil. 4. 

XX2 348 CCCXXVIIL 

Inferitur mlfTa de S.Duuftano cum notis muficis. 

2. Vita Odonis abbatis Cluniaccnfis pcr lohannem fratrem lib. iii, 
Hic lobannes difcipulus fuit Odmis et claruit feculo x, non xi% «/, 
nefcio qua autoritate^ afferitur in veteri catalogo. 

3. Vita Majoli abbatis Cluniacenfis per Odilonem. 

4. Vita Odilonis abbatis Cluniacenfis per Petrum Damianume 
" Liber ecclefia S. SwkitiHmi Wintimia.' 

cccxxix. 

Codex membranaceus in ^^^yfeculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Hiftoria Waldei quondam Norfolchiae et SufFoIchise regis eximii 
de Gallis et Anglis verbis in Latinum tranflata. 

Ex prefatione^ * ^ Verum fi cui forfan libet tranjlatoris agnitionem 

" percipere^ litteras capitales bujus operis aureas Jibillicando perfpi- 

" ciaty quarum afenfu nomen ordo vel patria lucide injpicienti verfu 

inveniente patefet'* 

Littera vero aurea de quibus agitur^ componunt bunc verfum^ 

" DE: THETFORD: MONACHUS: BRAMIS: EDIDIT: 

" ISTA: lOHANNESr 

Hifioria porro fabulofa^ in qua tempore Britonum frequens Norman^ 

nia et Saracenorum mentio. 

2. De tranflationibus epifcopatuum Wellenf. Ceftrenf. et Thetford 
^ [ex Willelmo Malmburienfi.] 

3. Motiva exhortatoria quare capella virgini gloriofac in parte 
aquilonari monafterii monachorum Thetfordiae per priorem 
ejufdem loci extiterat conftrufta. 

4. Epiftola Willelmi ecclefiae S. Mariae de Merlefliam miniftri 
qualiter fanftae reliqui» in capite fupradidtae imaginis repert» 
ad Thetfordenfe monafterium pervenerint. 

5. Chronologia rerum memorabilium ab incarnatione verbi ad 

annum 1399* 

6. Hif. 2.1 FtJi CJ^XL 12. 
3.]FideCLXl. 13. 
4.] Hde CLXI. 14. 
CCCXXIX.] Fet. Cat. I. 10. MSS. AngU 1377—100. CCCXXIX. 349 6. Hiftorla- cenobii Thetfordenfis per Gaufredum ejufdem loci 
monachum. 

cccxxx. 

Codex membranaceus in 4^°, circa tempus conquijitionis Anglia fcriptuSy 
in qub continentury 

1. Martiani Minei Felicis Capellas de nuptiis Philologias et Mer- 
curii lib.ix. 

2, Gloflae Martianij^w commentarium in precedens opus# 

CCCXXXI. 

Codex membranaceus in 4'*" minoriyfeculo xvfcriptusy in quo continentur, 

1. Baldwinus de facramento altafis, p. i. 

2. Gaufrcdi [Monumetenfis] compendium de corpore Chrifti et 
facramento euchariftiae, p. 134. 

3. De laude Dei, p. 136. 

4. Epiftola [DeoduiniJ Leodienfis epifcopi ad Henricum Franco- 
rum regem contra Brimonem et Berengarium, p. 147. 

5. Anfelmi contra Berengarium de corporc et fanguine Domini^ 

6. De obitu Berengarii ex fpeculo hiftoriali Vincentii. 

7. Lanfrancus de corpore Chrifti et fanguine contra Berengarium^ 
p. 176. 

8. Gwymundus Averfanus epifcopus in A{)ulia de corpcure et fan- 
guine Domini, lib. iii. 

9. Rabanus [Maurus] de corpore et fanguine Don^ini, p. 282. 
Opus Fafcbajio a multis eruditis judicatum. 

10. Duo fermones B. Auguftini de corpore et fanguine Domini> 

A 345- 

II. Serma CCCXXX.] Vet. Cat. N. 23- MSS. Jn^l 1462—185, 

CCCXXX.] Vidi CLIII. 

CCCXXXI.] Vet. Cat. V. a. MSS. AngU 1570-303. 

I.] Vide CC. 

2.] Vtde CLXXVII. 44. 

4.] Vtde infra 12. 350 CCCXXXL 

1 1 . Sernlo Eurebii EmiiTeni de corpore et fanguine Domini, p. 348. 

12. Epiftola Leodienfis epi{copi, p*2SZ* 

13. Brevis tra£tatus de euchariftia» P*ZSS* 

14. Qu^liter Chriftus in facramento euchariftiae fit devote fufci- 
picndus a quolibet chriftiano, p. 358. 

15. Gennadii Maffilenfis catalogus de viris illuftribus, ^368. 

16. Ifidori Hifpalenfis catalogus de viris illuftribus, p. 380. 

17. Tra£tatus de vita et morte fan£torum utriufque teftamenti^^.^^^. 
Ex verbis^ qua infronfe bujus tra^atus occurrunt^ perperam intel^ 
le^is^ Orofto attribuitur et in indice hujus codicis et a Cl. Stanley : 
— verba autem bac fiint^ " Orojio IJodori falutes :*' multum fane 
ballucinatus eji fcriba^ ea tamen fc ejfe legenda^ " Orojio Ifidcrus 
^^ falutem^ fatis liquet^ et proinde opus non Orojio fed IfidorO ejfe 
attribuendum. 

1 8. Hieronimus ad virgines de continentia virgpinali, p. 408. 

19. Idem ad Celanam quo jufte et cafte vivat, p.\z\. 

20. Egidius [Romanus] de facramento altaris, ^.433. 

21. lohannes Taflyngton de facramento altaris, /.583. 
Adjinem^ " Explicit confejfio magijiri etfratris lobannis Tajfjng" 
" ton de ordine minorum^ et facrce tbeologia doSioris^ quam edidit^ 
** €t in fcbolis fratrum minorum Oxoniis determinando promulgavit 
** ad declarationem et defenjionem Jidei ortodoxae de facramento 
" alfarisy qua perfeSam Berangariorum^ prout fermo recitavit^ et 
^^jam omni clero Oxon. catbolico innotuii^ periculofe extiterat^ non 
" auSioritate fed loquacitate^ non argumentis vel concionibus fed 

promptuofis ajferticnibus blafpbemia impugnata^ anno Domini 
miUeJimo ccc oBogefimo primo. 

22. De penis et culpis, /.613. 

CCCXXXIL 

Codex membranaceus in ^'^^feculo xiifcriptus^ in quo continentur^ 

I. Sermo cc 

cc 12.] nde fupra 4. ' 

17.] Ftde CCCXXXIX. 3. CCCCLXXI. i. 

CCCXXXII.] Fct. Cat. W. i. MSS. Angl 1567—300. CCCXXXII. 351 

1. Sermo fan6ti Auguftini de prefentia Dei ad Dardanum» p. i. 

2. Epiftolse XIV Pauli ad Senecam et Senecae ad Paulum^ p»^s^ 

3. Liber Rathramni de eo quod Chriftus ex virgine natus eft, p.^i^ 

4. Liber Rathramni de animai p. yo. 

5» Sermo de alfumptione fanftse Dei genitricis Mariae» /• 9^* 

6. Sermo alius de eadem, /. 102. 

7. Sermo beati Hieronimi preibiteri de eademi p.112. 

8. Sermo alius de eadem» p. 120. 

9. Sermo alius B» Hieronimi de eadem, p. 1 27. 

10. Alius fermo Hieroniou eadem de re facris confecratus virgi^ 
nibus, /• 130* 

11. Scholia ex libro Pafchafii diaconi Romanse ecclefia^ de Chrifti 
falvatoris noftri genealogia> p. 1 53. 

12. Sermo beati Ambrofii Mediolanenfis archiepifcopi de nativi-» 
tate fandlas Dei genetricis et perpetuae virginis Marias, p. 1 80. 

13. Sermo ejufdem de afTumptione fan£tae Dei genetricis Marias» 
p. 194. 

14. Anfelmus de eteraa beatitudine cum epiftola prefatoria Eadi*» 
meri ad Gulielmum» p. 200% 

15. Anfelmus de conreriatione monachorum^ p. 243». 

CCCXXXIII. 

Codex membranaceus /» if^^yfectdo xnxfcriptuSy ift qtio eontinentur^ 

1. Summa domini Berengarii cardinalis^ magni penitentiarii do-^ 
mini papae, de omnibus cafibus ^uris^ in quibus quis eft excom-» 
municatus ipfo fa£lo. 

2. Traflatus fratris de Bona Gratia de eadem re^ eui ameBuntur 
cafus epifcopis refervati et penitentiacin confefiione injungendae». 

3. Frater Rogerus de Conway contra Armachanum. 

4. Bullae papales de licentia concedenda fratribus ordinis minorunv 
audiendi confefliones. 

5; Cafus abftra£U a jure per fralreni et magiftrum EEermannunt 

de: I.} riii XVII. 2. 

14.] Vtdi XXXIV. 2. CXXXV. 2. CLIV. 48; 
CCCXXXIII.lT^tf Cat. T. & MSS.Anil 1556-0891« ^ssz-aga,. 352 CCCXXXIII. 

de provincia Saxohiae per capiuilum generale apud, Saturium 
examinati ct approbati. 
6. Traflatus alius de cafibus excommunicationis. 

cccxxxiv. 

Codex membranaceus in 8"^, manuperantiquafcriptm^ in quo continentur^ 
Homeliae xxxix Originis in Lucam verfae ab Eufebio Hieronimo. 

cccxxxv. 

Codex membranaceus in i^^^^fecuk xvfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Epiftola Sarracen^ad fedlam fuam chriftianum invitantis. 

2. Kefcriptum Chriftiani ad Maurum. 

3. Epiftola domini Petri venerabilis Cluniacenfis abbatis ad domi- 
num Bernardum ClaraevaL abbatem dc ipfii fecl-a Mahomet 
pfeudo-prophetae. 

4. Cronica mendofa et ridiculofa Sarracenorum. 

5. De generatione Mahumet et nutritura ejus quam tranftulit 
Hermannus Sclavus fcholafticus fiibtilis et ingeniofiis apud 
Legionem Hifpaniae civitatem. 

6. Item doflrina Mahumet, quae apud Sarracenos magnse autori- 
tatis eft, fub eodem Hermanno tranflata, cum efiet peritillimus 
utriufque linguae, fcilicet Latinae et Arabicas. 

7. Libellus fratris Ricculdi ordinis predicatorum contra legem 
Sarracenorum. 

8. De converfione Petri Alphonfi quondam Judei^ et Ubro e]us in 
Judeos et Sarracenos. 

9. Tra6tatus de dungionibus diaholi; 

10. Sermo de modo vivendi fratris Bonaventurae. 

11. Fragmentum de avibus pifcibus et aliis mirabilibus. 

12. De feptem fignis in Chrifti nativitate. 

13. Nomina lapidum in apoc. 

14. Regula et vita fratrum mincrura. 

15. Col- CCCXXXIV.] Vet. CaU K. 8. MSS. Afigl 1390— 113. 
CCCXXXV.] Vet Cat. Q^ 6. MSS. Angl 1527—260. 
8.] Vide CCCIX. 2. CCCXXXV, 3j;3 

1 5. Colle£tattea quaedam de regimine falutis, Gallice et Latine. 

16. Formula libellorum refignationum, acquietanciumj &c. 

cccxxxvi. 

Aparchment book in 4*^, written in the xv century^ containing 
A large coUeftion of homelies afcribed by archbifliop Parker to 
Wickiiff, in thefollowing order^ 

1. XXVIII Homelies on the general gofpels for days dedicated to 
apoftles, martirs, confeffofs, &c.- 

At the endj '^ Explicit commune fanSlorumy 

2. A homely on Mat. xxiv. " Egreffus lefus de templo. 
Againfi the authority of the pope ivhom he calls Antichriji. 

At the end^ ** Explicit expoftio ifiius evangelii fecundum M. /.*' 

3. A difcourfe upon pardon, whichfeems to bave heen levelled againft 
the papal indulgences^ and of which the Jirft page only remains, ibe 
reft being cut out. 

4. cxLVii Homelies on the gofpels for the feftivals and fafts 
throughout the year. 

At the end^ " Expliciunt evangelia ferialia fecutidum M. L" 

CCCXXXVIL . 

Codex membranaceus in 4***, feculo xivfcriptus^ in quo continentur, 

1. Quomodo apoftoli obierunt. 

2. Species feptenx, peccatorum mortalium* 

3. Ammonitio S. Auguftini, qua oftenditur quam bonum fit leftio- 
nem divinam legere et quam fit nobis aialiim ab illa inquifi- 
tione defiftcre. 

4. Liber fcintillarum venerabilis Bedac prefbiteri diverfarum fcien- 
tiarum, ideo fic didlus quia fcintiilae valent ad parandum incen- 
dium, ita fententiae divcrforura patrum hic colleftae valent et 
utiliflimae funt ad accendendas mentes fidelium. 

5. Gulielmi de Montibus fummula qui vocatur " qui bene prefunt."* 

6. Libcr alius fcintillarum. 

CCCXXXVIIL Codex w» CCCXXXVI.] Ftt. Cat. K. 15. MSS. Angl. 1397—120. 
CCCXXXVII.l Fet. Cat. K. 14, MSS.AngL 1396-119. 

Yy 354 

CCCXXXVIII. 

Codex chartaceus in ^(^'yfecuh xvifcriptus^ in quo continetur^ 
Confutatio Schuenfieldii contra veritatem humanse naturae Ger^ 

manice. 

CCCXXXIX. 

Codex membranaceus infolioy in quo continentury 

* * feculo xiii ♦ ♦ 

j. Hiftoria Angliae a Bmto ad primordia regni Stephani regis 
[autore Ricardo DWiR&nfifecundum Balaum.] 

2. Ricardus Divifienfis ad Kobertuih olim priorem Wynton ad 
Cartufiam migratum de rebus geftis Ricardi I. 

♦ * Jecuh xfv * ♦ 

3 . Petri de Yckhatn compUatio de geftis Britonum ac Anglorum 
ad annum 1327. 

CCCXL. 

Codex cbartaceus in ^""^feculo xvifcrtftm^ in quo eontineAfnr^ 

1. ^piftolae D. Pauli ad Galatas et ad Ephefios ex Syriaca lingua 
in Latinam converf* per Emanudem Trimellium, /. i . 

2. Aphorifmi D. IVIartini Buceri de co&na dominica, p. 37. 

3. Contra dilationem baptifmi perBucerum, p. 53. 

4. Sermo Petri Maitir manu propria fcriptus in feditionem Devo- 
'nenfiura, /.73. 

^5. 'DialogUs fegls dt populi per eundem Italice^ P*97* 

6. Alter ejufdem fermo in feditionem, />. 1 15^ 

7. Thomae Cooperj chriftiana cum fratribus confultatio, utrum pii 
vtrbi miniftri praefcriptam a magiftratibus veftium rationem 
fufcipere et liquido poflint et jure debeant, /.135. 

8. Ser- wmm^tmm CCCXXXVIII.] Ftt. Cat. N. 24. MSS. >/»;/. 1461-184. 
CCCXXXIX.] Vtt. Cat. O. 13. mS. Jttgl. 1484-217. 

3.] m cxciv. 6. ccccxxvii. 2. 

CCCXL.] Vet. Cat. Mifc. F. 
4.] Vide Cll. ag^. CCCXL, 355 8. Scrmon prcached by Thomas Godwync before the quecn at 
Greenwich ^yMarch, 1556, on the authority of councils and 
fathers, /.165, 

9. Oxonienfis hiftoriolae iiiitium ex libro pix>curatorum, f. 188. 

10. Affertio antiquitatis Oxonienfis academiae, p. 189* 

11. Difputatio habita Oxonii 2 Aprilis, 1554, de reali prefentia 
corporis Chrifti in euchariftiai refpondente D. Ridley epifcopo 
Londinenfi, p. 247^ 

12. Prefatio et proteftatio Thomae Cranmeri fcripta et tradita 
propria mami prolocutori in fchola publica, p. 265. 

13. Difputatio Oxoni» habita 16 Aprilis, 1554, de reali prefentra 
refpondente Thoma Crahmer, opponente D.Chedfey, p.zyi, 

14* Letter from Thomas Bulncy to the vicar of Dereham in NoN 
foik exhorting him to take'care of his flock, ^.281. 

15. Quibus facerdotia conferri aut non confeni debeant fecundum 
Dei et S.patrum canones, /. 287. 

i6. Articuli in quibus recenlentur abufus mutati [ejedlio papifmo, J 

/.303- 
17. Relatio fummatkn t(Aius dofirinse Germannorum, /•341- 

i8. Politia ecclefiaftica, quae nuper in ccetu Gallorum conftituta eft 

Lunduni 21 Julii, 1560, per Galatium, p. 397, 

19. Apologia Petri Akxandri adverfus ahimadveriiones domini 
Galaiii ad reverendum patrem et dominum, dominum epifco-* 
pum Londinenlbm, p. 425. 

20. ExtraiSts out of the canon law, which moft cxalt the popes 
powtr or fcem any way moft extravagant, />• 447. 

21. De reformatione coUegii canonici [ArgentinenfiB] per Buce* 
rum, p*\TJ* 

22« Letter written by Bihieye when in prifon to his father and 

mother, p. 579. 

^the latter part is tvanting. 
23. Qu()d non licet fororem uxoris premortuae ducere in matri- 

monio [autore Petro AX^^xzxidxo fecundum T^annerum^] p. 593. 

CCCXLL CoJex asC yide CV. 8. CXIIl. 49, 50. 

Yy2 35^ 

CCCXLI. 

« 

CoJex chartaceiis infolioyfeculo xvifcriptusy in quo continetur^ 
Eadmeri hiftoria novorum in Anglia, lib. vi. 

CCCXLII. 

Codex cbartaceus infolio^ in quo continetury 

Chronicon defumptum ex hiftoria Roflfenfi ab anno 179 ad an- 

num 1377. 

" Hcec omnia defumpta funt ex hijioria Roffenjij quam ut verijimile eji 
' tres monachi ejufdem ecclejia fefe ordine in opere fuccedentes compofuere : 
' non enim eji unius fonus totius orationis^ non idemjiylus ; fed triplex qui^ 
^ dem ratio conJiruSiionis. ^orum monachorum primus deducit hifioriam 

* ab mundi initio ad obitum Henrtci III. ad annum^ videlicet Domini 
' 1273, quando apparet monachum claruiffe\ alter adjecit hijioriam Ed-- 

* wardi I Jilii prefati Henrici, qui obiit anno Domini 1307; reliquam 
' perfecutus eji monacborum tertius : quibus autem appellationibus fuere hi 

* monachi me latet^ 
" Prefata hijioria Roffenfis niji cum agat de rebus ecclejia Roffenfis eft 

* omnino eadem cum hijioria [Matthei JFeJimonaJiJ] qua dicitur Jiores hifio-' 

* riarum^ 

Duas priores partes hujus hifioria^ videiicet adannum 1307, Edmundo 
de Haddenham-afcribendas putat Cl. WbartonuSy et tertiam partem monachum 
ejufdem cenobii autorem non habuiffe quod in ea nulla Jit mentio de ' rebus 
Roffenfibus. 

Chronico prtemittitur brevis bifioria de ecclefiis fundatis ante adventum 
Normannorum in Anglia ex eodem libro Roffenfu 

CCCXLIIL 

Codex membranaceus infolioyfeculo ocvfcriptus^ in quo continentur^ 

I. Ra- CCCXLI.] Vit. Cat. 9—1. MSS. Angl 1592—315. 
CCCXLI.] Vide CCCLIL 

CCCXLII.] Vet. Cat. 9—2. MSS. Angl 1593—326. 
CCCXLIIL] Vet. Cat. ^^. MSS. Angl. 1594— 327*. CCCXLm. 357 

I • Radulphi Nigri chronicon de vita ct a6Hs impcratorum ct rcguix^ 

Angiias ct Franciae. 
2. Chronicon de terra fan£ia,y^i^ de captione Hierufalcm. 

CCCXLIV. 

Codex membranaceus infoKo^fecuIo xivfcriptuSy in quo continentur 
Varia opcra Aurclii Auguftini Hipponcnfis epifcopi, viz. 

1. Queftioncs fcxaginta quinquc Orofii preft)itcri ct totidcm rcfpon- 
fioncs Auguftini* 

2. De o6):o Dulcitii queftionibus; 

3. De videndo Deo a^ Paulinam. 

4. Commonitorium ad Fortunatianum Sicccnfcm cpifcopum. 

5. De duodecim abufivis. 

6. De unico baptifmo contra Pcculianum* 

7. Soliloquorum, lib^ii. 

8. De immortalitatc animaev 

9. De duabus animabus. 

10. De n^ura et origine animae ad Renatunh 

1 1 . Epiftola ad Pctrum prcft>iterum de eadem re» 

12. Ad Vinccntium de eadcm rc, lib. ii. 

13. Dc quantitate animae dialogus. 

14. Dc dcccm cordis. 

15. Scrmo in parochiis fatis neceffarius.. 
l6.. ■ ■■ ■ de dccimis rcddendis. 

17. ; de cbrictatc. 

18. ■ ■ dc eadem rc.. 

19. Scrmo CCCXLIV.] Vet. Cat. 1—3. MSS. Angl. 1571-304. 

5.] Vidi CVII. 12 CLIV. 33. CLXXVn. 18. 

6.]WtfCLIV. 46. 

9.] Vidi XXXIV. 26. CLIV. 24. 

10.] Vidi CCCXVL 19. 

ii.]^ACCCXVL20. 

12.] Vidi CCCXVL 21.- 

i4.]/^ii^CCCXVL 12. 

17.] Vidi CCXXVII. i^ 358 CCCXLIV. 

19. Scrmo dc virtutibuB caritatis; 

20. quomodo x plagae Egypti x preceptis lcgis ctmvcnlunt. 

21. Dc vera ct falfa pemtcntia, 

22. Dc baptifmo parvulorum. 

23. Scrmoncs cxxiv in «vangeliura fecundum loannem. 

CCCXLV. 

Codex membranaceus infolio.ficulo xii fcriptm^ in qm amtinmtur^ 

1 . San^Vus Hilarius de trinitatc, lib. xii. 

2. Ejufdem liber de fynodis contra omneB hcrefes. 

3. Ejufdem liber contra Conftantium Auguftum. 

4. Ejufdem tra<5tatus ad Conftantiom Auguitum. 

5. Ejufdem tra6tatus ad eundem quem Conilantin<^U eidem ipfe 
tradidit. 

6. Exemplum blafphemise Auxentii Arriani. 

7. Tra6tatus fandd Hilarii adverfus Auxentium Arrianum epiico- 
pum Mcdiolan. 

** Donum reverendi viri Rogeri Flint ji. M^ Nirf^iciin^s frefbiteri 
" dignijjimi et hujus collegii otim alumni" 

CCCXLVi. 

Codex membranaceus typis impreJJMSy quo cantinetur^ 
Auguftinus de civitatc Dei. 

Folium unum et alterum qua dejiderabantur tam ad initium quam ad 
jinem bujus codicis rejlitui fecit Mattbeus Cantaar. 

" Ex dono Cbrijlopbori Urjwyke qumdam inmEHJim principis regis 
Henrici feptimi elemojinarii magni ac bujus colkgii decaniy quorum 
animabus propitietur Deus. 

CCCXLVIL Codex €€ 
CC ' ' 19.] Ftdt CLIV. 30. CCCXVI. 8. 

ao.] m CLIV. 28. CCCXVI. 13. 

ai.] m XXXIV. II. CLIV. 27. CCCXVI. 15. 

M.] Ftdt CLIV. 44. 

23.] yiJt XVIL I. 

CCCXLV.] Ftt. Ctt. 11—9. 359 

CCCXLVII. 

Codex membranaceus infoKo^fecuIo xhfcHptuSy in quo continetur^ 
Almanac Prophacii Judei, cum tabulis motuum folis lunas et 
planetarum) inter quas Ciclus primationum per Robertum Grofteft 
epifcopum Lincobi. tabula di£ta Philomela per Petrum de Dacita» et 
tabula quaedam Gerlandi. 

CCCXLVIIL 

Coiex cbartaceus infoliojfecuh xvifcriptus^ in quo continentur, 

i. Hiftoria Matth^ Parifieniisr a morte Henrici L ad annum 1 179* 

2. Continuatio hiftQria& Matthei Parifienfis ^ anno 44^"" Henrici 

IIL ad obitum ^m. 
3« Leges et inftitutiones Lm regis; 

4, — ^ Aluredi regis Weft-Saxonan. 

5. " Akiredi rcgis et Godruni regis. Eaft-Angliae. 
6. Edwardi iieniori&.. 

7. — — . Adelftani. 

8. -~— Edmundi.. 

9. Edfflri> 
lOw — ~— Ethelredi. 
IX. ■ Kanuti regt«. 

CCCXLIX. 

Codex chartaceus infoL minor..ficulo xvifcriptuSj in quo CQntinentur^ 

1. Summa ftatuti fia£):l i* Elizabcthae de reformatione ftatutorum 
ecckfianim' cathedralium» D.. 

2. The queen^s commiffion to the archbiftiop of Cantcrbury, the 
Uftiop of London and the reft of the commiffioners, for cccle- 
iiaftical caufe« empowering them to revife and rcform the ftatutes 
of all cathedral churches, date June 4, anno regni 4% ihid. 

3. Ge- eCCXLVIL] r^f; Cat. 11—4. M^.Angl 1598-331 
CCCXLVIILJ Vit. Cat. 9—4. MSS. Angl 1595-328. 
CCCXLIX.] VeuCat. 23-1^ MSS.Jngl. 1612.-345, 360 CCCXLIX. 

3, General impcrfe6lions jn the ftatutcs of king Heniy, E. 

4, Reformations of the defefts and enormities of the old ftatufcs, 
ibid. 

5, Doubt arifmg about the interpretatipn of a paffagc in the incor- 
poration of the cathedral church of Canterbury by Hehry VIII. H. 

♦6. Claufe of the queen's commiffion for thc rcformation of cathc- 
dral churches granted in the firft year of her reign, ^l. 

7. Delineatio generaUs formae ftatutorum ecclefiarum cathedra- 
ruim, p. I. 

Vide numerum eorum qui fuftentabuntur in Jingulis ecclejiis fVinton. 
Elienf. Wigorn. Norwicenf Petroburg^ Roff. Brijlol. Gloceji. 
Dunelm. Carliol. p. y. 

Stipendia decani et prebend. eccl. Cantuar. Winton. Elienf Wi^ 
gorn. Petroburg. Norwicenf Roff. Brijiol. Gloceji. Dunelm. 
Cejlr. Carliol. p.^i. 

Stipendia minijirorum eccl. Cantuar. Winton. Elienf Wigorn. 
Petroburg. Roff. Gloceji. Dunelm. Carliol. p^Ji. 

8. Stipends of the dean, prebends, &c. of the cathedral of Cantcr- 
bury,>.97. 

9. Appearance of Thomas Goodwin dean of Canterbury before the 
commiflloners Aug. 31, 1569, when hc delivered to them cer- 
tain writings belonging to the faid churchj and injunftions 
then given him by thc commiffioncrs, p.ioi. 

10. Carta permutationis de ccclcfia cathcdrali Cantuar. pcr Hen- 
ricum VIII. 37** regni, /.105. 

11. Carta fundationis ejufdem ccckfiae 32'' Hen. VIII. p^iiy- 

12. Carta dotationis cjufdem ecclefiac ^^''Hen.VIII. p. 125. 

13. Admiffiones prebcndariorum ejufdcm ccclcfi» ab anno 1546 
ad annum 1560, p. 193. 

14. Order and names of thc prebcndarics fincc thc crc6iion 1546, 
/.201. 

15. Carta dotationis [vel permutationis] ccclefiae cathedralis de 
Wigorn. 33"* Hcn. VIII. p. 205. 

16. Carta permutationis cjufdem ccclcfiae i Edw. VI. p. 287. 

17. Carta fundationis cjufdem ecclefiae 33**Hen. VIII. p. 295. 

CCCL. Codex 3^' 

CCCL. 

Codex chartaceus infoHo^ feculo xvifcriptuSy principio et fine mutilatm^ 
in quo continetur^ 

Hifloria major Thomae Rudburn. 

Incipit in medio capitis fecundi et definit in anno 8** regis Stephani 1 142, 

CCCLI. 

Codex imprejfus infolio^ cui titulus^ 

Fratris Laurencii Gulielmi de Saona ordinis minorum facras theo- 
logiae doftoris nova Khetorica. 

Adfinemy ** Compilatum autem fuit hoc opus in alma univerfitate Can^ 
** tabrigia anno Domini 1478, die et 6 yuliiy quo die fefium fanSla Mar-^ 
" tha recoliturj fub proteBione ferenifiimi regisAnglorum Edwardi quarti\\ 

CCCLII. 

Codex membranaceus in 4^*, literis Saxonicis fcriptus^ in quo continetur 
Arithmetica Boetii. 

CCCLIII. 

Codex membranaceus in i^^^yfeculo xiv fcriptuSy in quo continentur^ 
Epiftolae feu diftamina Mag. Petri de Vineis amanuenfis impcra- 

toris Frederici 11. lib. v. 

" Liber quondam magifiri JVillelmi de Swepfion quem contulit ecclefia de 

" Burton magifier Willelmus frater ipfiuspro anima ejus\ 


CCCLIV. 

Codex chartaceus infolio minor.feculo xvfcriptus^ principio etfine muti- 
latusy in quo continetur, 

Tre- 

w 

CCCL.] Fet. Cat. 8-6. MSS. Angl. 1586—319. 
CCCLI.] Vet. Cat. 11-5. 
CCCLIL] Vet. Cat. 2-14. MSS. Angl. 1576-309. 
CCCLIII.] Vet.Cat. 11--6. MSS. Angl. xy^-nx. 
CCCLIV.] Vet Cat. 19-1. MSS. Angl. 1609—342. 

Zz 362 CCCLIV. 

Trevifa's tranflation of Higden's Polychronicon. 

It begins nvith tbe 23'^ cbapter of the Jirft itHik^ and ends vntb the iz^ 

chapter of tbe feventh. 

CCCLV. 

Codex nitidijjimus in 8** majori^feculo xvi fcriptm^ in quo amtinntur^ 

1 . Commentarium loannis Colett profeiroris theologiae in epifto- 
lam D. Pauii ad Romanos. 

Defnit in capitefextOy et adfinem annotavit Cutbbertus ^onftatt epif^ 
copus Dunelm. ** Superfunt muka ab eoJm loanne Coktfcripta in 2). 
Paulum/fed puerorum ejus incuria perierunt. 

2. Commentarium ejufdem in principium Genefco^s. 
Fine mutiJatum. 

CCCLVI. 

Codex membranaceus in 4", a diverfts fcriptoribus et diverfis temporibus 
exaratusy in quo continentur, 

♦ ♦ Jeculo xiv * * 

1. Traftatus magiftri R. [Ricardi Wcthcrfeti] cancellarii dc Can- 
tebruge qui dicitur numerale. 

2. Tra£batus magiftrl Hugonis de Sando Vidore de difciplina. 

3. Ejqdofitio in celehrarione miflk a Remigio Altifiodoreiifi edita 
(tt fan£torum patium fummis et autoritate confinnata. 

Hac excipH manu^Normanno^Sapcmuca fcriptum^ 

4. Di£tionarium quoddam feu explicatio vocum Latinanim diffici- 
liorum^ Latine. 

CCCLVII. 

Codex cbartaceus in Ji^^^jficub^ xvifcriptus^ in quo amtinenturf 
1. piodorus Siculus tranOated into Englifh [by Skelton* poet- 
laureat.] 

D/- 

^ CCCLV.] Fit. Cat. 2-6. A^SS. Anil 1575—308. 
CCCLVL] Vit. Cat. 3-13. MSS. Angl. i%^Z^iiu 
2O Ftdi CXXXVIL 10. 
CCCLVIL] MSS.JngL 1385-318. 
* ex iiota Parkeri. CCCLVIL 363 

Defideratur liberfextus^ et pars quinti^ 
2. A homily [of Wickliflfs] upon *^ redde rationcmi" 

CCCLVIII. 

Codex membranaceus in ^""^fecuh xivfcriptus^ in quo continefur^ 
Tra6tatus de forma componendi epiftolas. 

CCCLIX. 

CoJex membranaceus in jf^^^^fecuh xvfcriptus^ in quo continenfur, 

1 . Bedas prelbiteri hiftoria gentis Anglorum, lib. v. 

2. Fragmentum libri Bedae de naturis rerum compledtens capita 
XIX priora. 

CCCLX. 

Codex membranaceus in 4*", fecuh xvfcriptus^ in quo confinentur^ 
Sermones dominicales per totum annum ex Januenfi, Lugdunenfi» 

Odone, et aliis colle£li per loannem Felton vicarium Magdalenae 

Oxonise. 

CCCLXI. 

Codex membranaceus in 4^\Jecuh xifcriptus^ in quo ctmtinentUTy 
Regulae paftorales Gregorii papae urbis Komst fcriptae ad lohannftn 
epifcopum Ravennae urbis. 
jid calcem codicisy Fragmentum hifloriae lcgionis Thebeac. 

CCCLXIL 

Codex membranaceus in 4", fecuh xiv fcriptus^ in qu9 continentuft 

1 . Statuta nova regni AngHae, viz, ab uino primo ad 47 Edvir. III. 

2. Statuta Ricardi II. prefertim ftatuta <fb proviibribus. 

CCCLXIII. Codex CCCLVIII.] Vtt. Cat. 11-7. MSS.Aagl. »600-333. 
CCCLIX.] Vet. Cat. 0-5. MSS. jhgl 1587—320, 
I.] Ftdt XLI. CCLXIV. 9, CCCCXXVII. 7. 
CCCLX.] Vit. Cat. a-7. MSS. Jbigl. 1547—307. 
CCCLXI.] Vet. Cat. a-13. M&S. Jhgl. 1577-310. 

cccLxi.]mxn. 

CCCLXII.] Ytt. Ca. 19-14. 

Z Z 2 3^4 

CCCLXIIL 

Codcx membranacet(s tenuijjimus in 4"", feculo xiv fcriptus^ in quo con^- 
tincntury 

Liber Gildas fapientis de geftis Britonum. 

Huic hijlori^ frcemittitur prefatio de GilJa, qua incipit " Gildas vir 
' " grandis au^oritatis in hijloria ;" ipfa famen hijloria eadem ejl cum illa 
qua Nennio afcribitur et fub ejus nomine prodiit inter ocv fcriptores^ omijjo 
enim eulogio incipit " Aprincipio mundi ujque ad diluvium'^ 

Tria diverfa opera quce Gilda vulgo afcribuntur funt partes duntaxat 
bujus hijloria^ videlicet^ 
' Breviarium Gilda " Ap^incipio mundi ufque ad diluvium** 

Gejla Britonum " Brita^tnia infula a quodam BrutoT 

T>e mirabilibus Britannia **. Primum miraculum e/Ifagnum.'' 

^ibusforfan addendum eji quartum^ De primis habitoribus. 

CCCLXIV. 

Codex memhranaceus in 4'*, feculo xiii fcriptuSj in quo continenfury 

1 . Yfagoge lohannicii ad . Galieni, fol. i . 

2. Liber afForifmorum Ypocratis, foL 14. 

3. Liber pronofticorum Ypocratis, fol. 28. 

4. Liber urinarum fecundum Theophilum, fol. 37. 

5. Traftatus de pulfibus, fol. 50. 

6. Liber, Galieni, fol. ^S* 

" Liber Willelmi de Elham^ qui intitulatur Tfagoge ad Galieni. 
"•* De libris fan£li jiugtiftini Cant. Difl. 14. G.\. 

CCCLXV. 

Codex membranacttu in 4'°, fectdo xvfcriptus, in quo continenfury 
Varia opera Latina Richardi Hampole heremits, viz. 

I. Ck)in- 

CCCLXIII.] Fet. Cat. 19-12. 

CCCLXIII.] Fide CI. 17. 

CCCLXIV.] Fet. Cat. 19-13. 

3.] Ftde CCCCXXIV. 6. 

CCCLXV.] Vet Cat. 3.-3. mS.Angl 1580-313. 

CCCLXV.] Ftdt CCCLXXXVU. v> CCCLXV. • 365 

1. Commentarium in pfalterium. 

2. In canticum Yfaie^ cap. 12. 

3. In canticum Ezechic, Yfaie, 38. 

4. In canticum I. Reg. 2. 

5. In canticum Moifis, Exod. 15. 

6. In canticum Abakuk, cap. 3. 

7. Incanticum Moifis, Deufr.^^. 

8. In novem le£tiones mortuorum. 

9. In pfalmum vicefimum. 

10. De amore Dei contra amatores mundi*. 

" Ex dono Willelmi Warrm quondam majms Davoria^.*' 

CCCLXVI. 

Cddex membranaceusin /i^^^yfeculo xiii fcriptusy in quo contihentury 
Petri Bkffenfis epifi:olas gxv. 

cccLxvir. 

Codex partim membranaceus partim chartaceiis in 4'*, diverjis prorfus ' 
manibus et longe ab invicem dijiantibus temporibus fcriptus^ in qua continenfur^ 

1 . Epitome chronicde Ciceftrenfis, fed extraftum e Polychronico, 
ufque ad annum Chrifti 1429. 

2. Breviarium hiftoriacL Angliae ad annum quartum Henrici IV. 
viz. 1402. 

3. De dic, menfe, de xii fignis, &c. Saxonice. 

4. Homelias quaedam Saxonicae, imperfeSta. 

5. Logica quaedam.. ^ 

6. Verfijs quidam. 

7. Hiftoria imperfeSta Renermi principis Merciorum. 

8. Homelia Saxonica^^ pafilonale. 

eCCLXVIIL Codex^ CCCLXVI.] Vet. Cat. 3- 14. MSS. Angh 1579-312. 
CCCLXVI.] Ftdi CCLXVI. i. CCCCXXV. 2. 
CCCLXVIL] Fit. Cat. 19-.9. MSS.Angl ieio..i+3. 366- CCCLXVIII. 

Codex membranaceus in /^""yjecuh xfcriptus^ in quo ewtinetur^ 
Sanftus Benedi£lus de vita monachorum. 

CCCLXIX. 

Codex membranaceus in 8"^, fecuh ocvferiptus^ in quo amtinet^ur^ 

1 . Defcriptio genealogiae comitum Ceftris a primo comite Hugono 
Lupo ad ultimum comitem lohannem de Scotia. 

2. Laus Angliac : — tempora quibus ordines religbfi fundebantur 
— catalogus regum Saxonum, in unofoUo* 

3 . Chronicon regum Angliae ab adventu Saxonum ad Henricum IIL 
anno 12 16, lib.vi. 

Sepctus liber continet cataiogum epifcopatuum abbatiarum prioratuum 
cajlellorum et decanatuum in quolibet ^glia comitatu^ in comitatibus 
Leonis et Fife in Scotia^ et in Wallia ; et an monacbi vel moniales 
erant^ albi vei nigri veigrijei. Opus ut videtur fecuh xiii compila^ 
tum^ epifcopatus enim Carliolenjis novus dicitur. 

♦ ♦ in cbartis ♦ ♦ 

4. Continuatio ejufdem chronici ad Edw. III. 

5. Verfus de infurreftione plebis regnante Ricardo IL 
Princip. " T*ax has tenet us alk^ probat boc mors tot valichrum 

" ^be fyng the of bade fmatte fuit in manibus cupidorum^ 

6. Genelogia familiae de Haftangs. 

CCCLXX. 

Codex membranaceui in 4", fecuh ieiv fcnptus^ ht quo continentur, 
I. Hiftoria Alexandri magni regis Macedonum, ortus vita et obitus. 

2. Epiftola CCCLXVIll.] Vtt, Cat. ia--a. MS. Jngf. i6ca— 33S. 
CCCLXVIII.] ritU LVII. CLXXVIII. 
CCCLXIX.] Fet. Cat. 11.-8, MS8. Jhgl 1597-330. 
CCCLXX.] Vtt. Cat. t^. JUSS. Angt. 1589—323. 
1.] FlWr CCCCXIV. a. CCCLXX. 367 

2. Epiftola Alexandri regis magni Macedonum, quam ab India 
magiftro fuo Ariftoteli mifit. 

3. Epiftolae inter Alexandrum magnum et Dindimum regcm. 

4. Gefta Alexandri magni imperatoris et regis Macedoniae. 

5. Injun£liones datae priori et capitulo ecclefiae Norwiceniis per 
Willelmum [Bateman] epifcopum Norwicenfem in vifitatione ma. 
Hic interjermtur duo folia chartacea feculo xvi fcripta quibus con^ 
tineturj 

6. De calumnia et injuriis per eundem epifcopum in monafterio 
S.Edmundi illatis, et p£r merita S.Edmundi finitis, una cum 

gravaminibus ejufdem monafterii, ex hiftoria aurea. 

m m ik * Mk m 

7. Itinerarium cujufdem Anglici terram fan£tam et alia loca ianfla 
vifitantis, anno 1344. 

8. Afta beilicofa Edwai*di III. regis Angli^ ct Edwardi principis 
Walliae ejus filii in mari et iregno Franciae. 

eccLXXi. 

Codex membranaceus in /^""^feculo xiifcriptus^ in quo cmtinentur^. 
Varia opufcula Edmeri cantoris, videlicet^, 

1 . Verfus de fanfto Dunftano, p. 3 . 

2. Hymnus de fan£to Edwardo rege et martire, p. 5. 

3. Epiftola Nicolai ad Eadmerum de matre fanfti Edwardi, p. 6. 
Annotavit JoceUnuSy *^ Hujus epiftola defcriptionem improbat anti-^ 
" quior chrtmographus Ojbernm Cantuar. in vita DunftaniJ^ 

4. Epiftola Nicolai ad Eadmerum fanili Andreae eleftum quod 
archiepifcopus Ebor. nullum habet }us primatus in Scotos, p. 7. 

5. Quale fit quod Glaftonienfes afferunt fe corpus beati Dunftani 

habere, p. 10. 

* ♦ ♦ 1» # « 

6. Epiftola *^mm 2.] Ftie LIX. 3. 

3.]mccxix. 2. eccGL. 97. 

4.] Vide CXXIX. 2. 

CCCLXXI.] Vet. Ctt. 15-1. ms.AHgh 1606-309. 

5.] m ccxcvffl. 2. 368 CCCLXXL 

6. Epiftola ad fummum pontificem contra epifcopum Dunel- 

menfem per archiepifcopum Ebor. duabus paginis antea vacuis 

infcripta a Mattbeo Parker^ ex libro qui dicitur forma componendi 

epijlolasy />. i8. 

« « ^ « « « 

7. Vita fanfti Wilfridi Eboracenfis archiepifcopi et confeflbris, /. 23 . 

8. Breviloquium vitae ejufdem patris, /.78. 

9. Vita fan6li Odonis archiepifcopi et confefForis, p. 87. 

10. Vita fanfti Dunftani archiepifcopi et confeflbris, ^. lo^, 

-II. De miraculis quae idem pater mundo exemptus fecit in mundo, 

12. Scriptum de ordinatione beati Gregorii Anglorum apoftoli, 
/. 176. 

13. Confideratio Eadmeri peccatoris et pauperis Dei de excellentia 
gloriofiflimae virginis matris Dei, p. 190. 

14. Vita fanfti Ofwaldi Eboracehfis archiepifcopi et confeflbris, 
/.214. 

15. De miraculis ejufdem patris, ^.246. 

16. Scriptum de beatitiidine vitae perennis, defumptum ex fermone 
habito ab Anfelmo Cantuar. in cenobio Cluniacenfi, p.261. 

17. Vita beati Bregowini Cantuarienfis archiepifcopi et confef- 
foris, />. 281. 

18. Vita Anfelmi Cantugu^ienfis archiepifcopi, lib.ii, /.293. 

19. Defcriptio quorundam miraculorum gloriofi patris Anfelmi 
archiepifcopi, p. 379. 

20. De conceptione fanftae Mariae editum ab Eadmero monacho 
magno peccatore, /.396. 

2 1 . Vita beati Petri primi abbatis cenobii glorioforum apoftolorum 
Petri et Pauli quod Cantuariae fitum eft, /.416. 

22. Sententia de memoria fanftorum quos veneraris, /.423. 

23. Scriptum Eadmeri peccatoris ad commovendam fuper fe mife- 
ricordiam beati Petri janitoris regni celeftis, p. 424. 

24. De \%.^Vide CCCXVm.%. 
19.] Vide CCCCLVIL CCCLXXL 369 

24. De reliquiis fanfti Andoeni et quorundam aliorum fanflorum 
quae Cantuariae in ccclefia Domini falvatoris habentur, /.441. 

25. Infipida qusdam divinse difpenfationis confideratio edita ab 
Eadmero magno peccatore de beatiflimo Gabriele archangelo, 

CCCLXXIL 

Codex menArMocem in /^""yfecuh xvfcriptusy in quo continentur^ 

1. Chronica Martini Poloni papae penitentiarii de pontificibus et 
imperatoribus Romanis. 

jfe hoc codice pramittitur urbis Roma defcriptio^ et epitome hijioria 
ejufdem ufque ad Chrijium. Mentio etiamft loanna papijja. 
lyefinit in anno 1 274. 

2. Liber provincialisy^r^ notitia epifcopatuum per univerfara orbeni 
chriflrianum. 

3. Notitia ecclefiarum in quolibct dccanatu in comitatu SufFolc. et 
decimae ab eis folvendae. 

4. Taxatio et decimae folutae a qualibet domo religiofa propter 
fpiritualia vel temporalia in comitatu SufFolc. 

5. Fceda baronum et aliorum tenentium in capite in comitatu 
SufFolc. tempore Henrici III. quando auxilium ei concefTum efl 
ad maritandam fororem fuam imperatori. 

cccLXxiir. 

Codex membranaceus in jf^^^feculo xiifcriptus^ in quo continetur^ 
Hifloria originis gentis Francorum, Caroli magni» et fuccefforum 
ejus in imperio occidentali ufquc ad matrimohium Henrici V. qui 
duxit Matildam regis Angliae filiam, fcripta jufTu ejufdem imperatoris : 
effigiebus imperatorum ornata. 

CCCLXXIV. Codex CCCLXXII.] Vit. Cat. 9.7. MSS.Jftgl. 1588--321. 
I.] rtdi LIX. 4. II. CXCIV. CCCCXXVL 4, 5. 
CCCLXXIII.] Fit. Cat. g-^. MSS. jlngl 1591-324. 

A a a 370 

CCCLXXIV. 

Codex cbartaceus in /^"^feculo pcvi fcriptuSy in quo continentur^ 

1 . Chronica hoviz feu epitome chrbnicorum a Bruto ad Henricum VI. 

2. Receipts for a fore fide and a morfew. 

3. Manipulus chronicarum, diftin6lio 7. 

Pojl defcriptionem Anglia et divijionem ejus in comitatus et epifcopatus 
mulia ex variis autoribus colliguntur in opprobium gentis. 

CCCLXXV. 

Codex membranaceus in ^"""^feculo xiii fcriptus^ in quo continentur^ 
Vit3e et paffiones fanclae Catherinae et fanfti -^lphegi quarum illa 

incipitj ** Utfuper omne melos deleStat cantus oloris: bac vero'* Mens quod 

amando diu concepit de generofa. 

Po/lerior autorem babuit OJbemum^ de priore dubito. 

CCCLXXVL 

Codex cbartaceus in 4**, feculo xvifcriptus^ in quo continetury 
A difcourfe prefented to queen Elizabeth by Roger Tavemer of 
the means of preventing a fcarcity of provifion* 

CCCLXXVII. 

Codex membranaceus in ^(^'yfeculo xiv fcriptus^ in quo continentur^ 
Plurima ftatuta regni Anglise, viz. 

1 . Magna cai ta 9 E. i . 

2. Carta de libertatibus foreftae. 

3. Sententia [excommunicationis] fuper [violatores] cartar. lata in 
parliamento apud Weftmon. A. D. 1254. 

4. Confirmatio earundem per Edwardum I. 

5. Sententia excom. &c. utfupra. 

6. Sta- CCCLXXIV.] VeU Cat. 10--2. MSS. Ahgl. 1596—329. 
CCCLXXV.] Vet. Cat. 9-8. MSS. Angl. 1590—323- 
CCCLXXVL] Va.Cat. 23-2. MSS.Angl 161 1-344. 
CCCLXXVIL] Vit Cat. 17.-1. MSS.Augl. 1608—341, CCCLXXVIL 371 

6. Statutum de tallagio. 

7. Provifiones de Mertona. 

8. Statutum de Marlebiirg. 

9. Statuta Glouceftriae. 

0. Explanationes Glouceftriae. 

1. Statut. Weftmonafterii prim. 

2. Statut. Weftmonafterii fecund. 

3. Statut. de emptoribus terrarum. 

4. Statut. de mercatoribus. 

5. Statut. de libertate clamanda. 

6. Statut. de prohibitionibus. 

7. Statut. de moneta. 

8. Statut. de ftnibus. 

9. Statutum de Gavaleto. 

20. Statutum de quo warranto. 

2 1 . Statutum novum de quo warranto. 

22. Statut. de juratoribus. 

23. Statut. de confpiratoribus. 

24. Compofitio monetae et menfurarum. 

25. Extenta manerii. 

26. Statutum de fcaccario. 

27. Dlftindliones fcaccarli. 

28. Statutum de religiofis. 

29. Statutum de acquirenda tranfgreflione. 

30. Statutum de magna afllfa injungenda. 

3 1 . Vifus franci plegii. 

32. Statutum de ponderibus et menfuris. 

33. Capitula quae placitantur in itinere. 

34. Dies communes in banco. 

35. Dies in placito dotis. 

36. Ordo de placitis coronae. 

37. Statutum Winton. 

Cum bac Jlatutorum colleSiione compinguntur duo fragmenta diver^ 
forum codicumy quorum unum ad initium hujus codicis locatum^ et 
regnante Henrico IL ut videtur fcriptum^ continet Kalendarium : 

A a a 2 altc- 372 CCCLXXVIL 

alterum vero^ quod excipit bac Jiatuta medio feculi xv exaratum, 

continet^ 

Valorem omnium pofTefnonum tam fpiritualium quam tempo* 

ralium in dioecefi Elienfi. 

cccLxxviir. 

Codex cbartaceus in ^""jfeculo xvfcriptus^ in quo continetur^ 
Sophiflria academias Cantabrigieniis. 

CCCLXXIX. 

Codex cbartaceus tenuijimusy propria manu Roberti Taliot fcriptuSy in 
quo continentuTy 

j. Opianus poeta Graecus de venatione pifciumi cum vita autoris. 
z. Alphabeticum Anglicum ordine Latino. 

3. Epiilola Elfrici prefixa verfioni Saxonicae libri Genefisv^ 

4. Epitaphium D. Nicolai Hanchini fereniffimi Anglorum regis 
oratoris apud invidliflimum Caefaiem Carolum V. 

6. Sententia de amicitia. 

7. Itinera Britanniae ex Antonino. 

8. Annotationes in eam partem itinerarii quag ad Britanniam per- 
tinet. 

CCCLXXX. 

Codex memhranaceus in ^(^'^feculo xiii fcriptus^ in quo continetur^ 
Roberti Krikeladenfis, cognomento Canuti^ prioris Oxenefordiae, 
fpeculum fidei, lib. iv. 

CCCLXXXI. Codex .« CCCLXXVIII.] Vtt. Oit. 15—2. MSS. Angl 1605-338. 

CCCLXXIX,] Vtt. Cat. 12—4. MSS. Angh 1601—334. 

3.] Vidt CI. 4. 

7.] Vidt CL 15. 

8.5 Vide CI. 16. 

CCCLXXX.] Vet. Cat. i— 11. MSS. Angh 1573—306. 373 

CCCLXXXL 

Codex cbartaceus in J^^^^feculo xvifcriptus^ in quo continetur^ 
Defcriptio regni lefu Chrifti noftri imperatoris femper inviftiffimi, 
quae eadem eft feptuagefimi fecundi Pfalmi enarratio, in gratiam reve- 
rendiffimi patris ac colendiffimi domini Thomse Cantuarienfis ecclefiae 
archiepifcopi totiufque Angliae primatis. 
Davide Crumeo Edinburgenfi autore. 

CCCLXXXII. 

Coikx membranaceus in i^^^feculo xivfcriptus^ in quo continetur^ 
Ricardus Fitzrauf archiepifcopus Armachanus de paupcrie falva- 
toris lib, vii. 

" I>e librario S. Auguftini Cantuar. 

CCCLXXXIII. 

Codex membranaceus in 8^, olim in uno alterove loco mutilatuSy cura vera 
reverendijjimi Mattbei Cantuar. in integrum rejiitutus^ in quo continetur, 
CoUeftio legum Anglo-*Saxonicarum. 

CCCLXXXIV. 

Codicellus chartaceus in 4**, in quo continetur^ 
Epiftola B. loannis, Arabice et Latine. 

CCCLXXXV. 

Codex membranaceus in 4*' minori^Jeculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 
I. Traftatus monachi peccatoris undicunque compilatus contra 
fantafias cogitationum quas pati folet contra fidem propter con- 
fequentia, et tangit aliqua de fpe et caritate, et quia Anglia tur- 
bata erat annoquo haec fcripta funt^, interponit quxdam deftatu 
regni. 

In 

CCCLXXXI.] reu Cat. 3.-5. CCCLXXXII. 
CCCLXXXII. MZS. Angl. 1582—315. 

Vtdt CIII. 15. CLXXX. I. 
CCCLXXXIII.] Vet. Cat. 19— a. MSS. Jngl 1607-34«. 
CCCLXXXV.] Vet, Cat. 14—11. MSS. Angl 1603-336. 374 CCCLXXXV, 

In hoc traSlatu recitatur eptjiola Roberti Lincoln contra literas papa. 

2. Traftatus denatura rerum^^'^ dialogus inter philofophum et 
ducem ad ducem Normanniae. 

Defderantur quadam adjinem. 

3. Sermon in old Englifti of the twelve fons of Jacob allegorically 
difcourfed out of Richard de Sanfto Vi6tore. 

4. Evangelium Nicodemi. 

5. Hiftoriae quaedam parvi momenti. 

CCCLXXXVI. 

Codex chartacem forma minori^ in quo cmtinentur^ 

1. Fragmentum libelli impreffi^ cujus titulus " Vulgaria Therentii in 
Anglicanjm linguam tradufla, Londoniis imprefla in Abchirche- 
lane per me Gulielmum Faques Nbrmannum. 

2. Colleftanea quaedam [MSS.feculo xv exarata] de metro et verfu, 
cum multis verfibus, de quibus hac annotavit Parkerus ad frontem 
codicisy ' * Hic libellus vilis videri potejiy fed nullus liber tam humilis 
" quin ejus aliquis ufus ejfe.potejiy ut in hoc videre licet artem compo^ 
" nendorum carminumy qua uji funt poeta pojierioris temporis in ver- 
^^ Jibus fuis refonantibusy fortajfe non facile reperias alibi rationem 
" qua ufifuntJ' 

*^ Hic liber exemplum ejfe poteji nefacile contemnatur fcriptum etiamf 
^^ facie inculta^ 

cccLXXXVir. 

A parchment book infolioy neatly ivritten in the xv century^ containing 

Richard Hampole's commmentary on the Pfalms. 

T^he text is in Latin and the commentary in Englijhy after tbe Pfalms 
are the foUowing hymns with a like commentaryy — Confitebor tibi Do- 
mine Ifaiah XII. — Ego dixi in dimidio dierum meorum Ifaiah 
XXXVIII. 10. — Exultavit cor meum i Sam. 11. i. — Cantemus 

Do- 3.]ra^CCCIX. I. 

CCCLXXXVL] MSS. Angl. 1604-. 337. 
CCCLXXXVIT.] yet. Cat. i-.i. MSS, Afigh 1572-305. 
CCCLXXXVIL] Vide CCCLXV. CCCLXXXVII. 375 

Domino Exod. XV, -— Domine audivi auditioncm Hab. IIl. — Audite 
coeli Deut. XXXII. — Te Deum laudamus. — Benediftus Dominus 
Luke I. 68. — Benedicite omnia opera. — Nunc dimittis Luke II. 29. 
— Symbolum Athanafii. — Magnificat anima mea Luke II. 46. — Li- 
tania five fiipplicatio fanftorum Anglice. 

" I/le liber conjiat dompno lobanni Colman abbati monajierii de Lefoes'* 

cccLXXXViir. 

Aparcbment book in 4'% written in tbe xv century^ containing 
A large colle6lion of medicines and receipts in phyfic and furgery 
in old Englifh, French and Latin. 

CCCLXXXIX. 

Codex membranaceus in 8^^**, literis Saxonicis fcriptus^ in quo continentur^ 

1. Vita fanfti Pauli primi heremitae per Hieronimum. 

2. Vita fanfli Guthlaci per Felicem Croylandenfem. 

cccxc. 

Codex membranaceus in V^feculo xiii fcriptusy in quo continetur^ 
[Giraldus Cambrenfis] de vita et perfecutionibus Galfridi Ebora- 
cenfis archiepifcopi. 

CCCXCL 

Codex crajfus in V^ circa annum Domini 1064 exaratus^ ut fas ejl con^ 
jicere ex tabulis nonnuUis et exfcriptura codicisy cui titulus 

PORTIFORIUM OSWALDL 
et qui quondam pertinuit ad ecclejiam Wigornienfemy Jicuti fidem facit hac 
infcriptio fuper imam partem pagina primce literis recentioribusy " Liber 

^^ fan£l(Z 

t 

CCCLXXXVIII.] Vtt. Cat. R. 8. AfSS. Jtigl. 1438— i6i. 

CCCLXXXIX.] y*t. Cat. G. 2. MSS. Angt. 1345—68. 

I.] Vidt XXXVI. I. 

a.] Vidt CCCVn. I. 

CCCXC.] Vit. Cat. G. i. MSS. Angl 1342-65. 

CCCXCI.] Vet. Cat. K. 10. MSS. Angl. 1392-115. 37^ CCCXCI. 

^^ JanBa Maria Wigomienjis ecclefia per fanSium Ofwaldum — — " verba 
quadam abrafa^ quorum loco hac fcripjit Joanfies Jocelinus " EJi ementita 
" infcriptioy nampojl Ojwaldi mortem librum fuijfe fcriptum binc patet ^ quod 
*^ in eo funt preces dicenda in fejlo tranjlationis OjwaldiV Verum atia 
quoque abrajiones cemuntur in hoc codice^ puta in litania^ qua nunc maxima 
ex parte a recentiori manu rejlituitury veteri abrafa. 

Immo in calendario ad 12 kal. Novembr. nomen S. Dunjiani rejlittdtur 
manu recentiori in loco quo antea fcriptum erat. 
In codice autem laudato continentur^ 
I- Yi^XtTidi^xvimy quod excipit 

2. Pfalterium, (cui prafixa ejl delineatio Davidis) poji quod fequuntur 
plurimi hymni et orationes tam Saxonice quam Latine. 
Adjinem codicisy 
. 3. Prognoftica quaedam Saxonica. 

CCCXCII. 

Codex chartaceus in ^^''^feculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Contra fuperbiam et omnes ejus partes. 

2. Contra avaritiam et intemperantiam. 

3. Tra6latus contra Judeorum thalamoth. 

4. Liber B. Auguftini qui manuale vocatur vel Ipeculum. 

5. Summa quaedam theologiae in gratiam juniorum compilata. 

6. Plurimae homiliae et colle6lanea fine titulis vel nominibus 
autorum. 

CCCXCIIL 

Codex membranacens in /^""^feculo xiii fcriptus^ cui titulus 
Hiftoria Elienfis, in eo dutem continentur^ 

1 . Vita et miracula beatae Etheldrithae. 

2. Vita et gefta ejufdem per Gregorium Elienfem monachum vtr- 
fifice compofita. 

3. De. CCCXCIL] Vet Cat. K. 9. MSS. AngL 1391-114. 
CCCXCIIL] Vet. Cat. I. 13. MSS. Angl 1380—103. CCCXCIIL 377 

3. Defcriptio iitus Elienfis infulae et de quibufdam ejufdem infulac 

proprietatibus (ut opinor ejufdem autorisj 
4^ Vita B. Withburgae fororis B. iEtheldrith». 

Jn protocoHoj 

" bacfunt Helye lanterna capella Maria 

*' ajique molendinum multum dans vinea vinum 

" continet injbntes quos vallant undique pontes 

" bos ditant montes nec defunt Jluminafontes. 

cccxciv. 

Codex membranaceus in /^""^feculo xivfcriptuSy in quo continetur^ 

Textus apocalypfis cum expofitione» Gallice. 

Figura quibus omatur bic codex minus funt elegantes quam in akero 
exemplari Cod. xx. textus eji Gallicus et dee/l ver/to ritbmica^ expofitio vero 
fere eadem. 

cccxcv. 

Codex cbartaceus in %^^feculo ocvi fcriptuSy in quo continentuTy 

1 . Libcr de confideratione quintae efTentiae [pier loannem de Rupe- 
fcilla,] p.i. 

2. Tra£tatus de virtutibus lunariae, cum fguris illius planta baud 
ineleganter illuminatis^ p.gS: 

3 . Tabula planetarum cum explanatione. 

4. Epiftola Roberti de Welbe de fama, 1506. 

5 . Tertia dif^n&lo Jeu pars libri Raymundi de quinta eflentia, ^.121. 

6. Expofitio epiftolae Hermetis, et operatio lapidis per Averroeraj 
^243. 

7. Queftiones perutiles de lapide philofophomm, /.251. 

8. Traftatus qui dicitur, Secretum meum michi, /.258. 

9. Vifio, p. 262. 

10. Dia- 

CCCXCIV.] Fet. Cat. L. 2. MSS. Angl. 1398-121. 

CCCXCIV.] Vidt XX. 

CCCXCV.] Vtt. Cat. Sub. D. 9. MSS. JngU 1634—367, 

I.] Vidt XCIX. 24. 

c.] Vidt CXII. 7. CCCXCVI. 6. 

Bbb 378 CCCCXV. 

lo. Dialogus inter Hilardam necromaajbcuin et quendam ipintuin, 
/.265. 

^atuor ultimis trc6iaiihus fubfiribitur mmen R. G, de Welbe, fed 
utrum ipfefuerit eorum autor velfaltem poffejfor c$dicis dabito. 

cccxcvi. 

Codex chartaceus in ^'^^feculo xvfcriptus^ in quo cmtinentury 

1. Repertorium Raymundi, p. i. 

2. Aliquae brancae de tin^lura [lapidis philof.] p. 19. 

3. Anima artis tranfmutatoriae abbreviata fecundum Raymun- 
dum, p. 39. 

4. Tra£tatus de confideratione lapidb philofopfaorum fecundatn 
Raymundum. 

5. De furnis ct vafis. 

6. Raymundi LuUi tertia diftin£tio. 

CCCXCVII. 

Codex in 4'% in quo primum occurrit troBatus impreffus^ cui titufus 

1. De beatas virginis conceptione ducentorum et fexdecim fandas 
matns ecckfiae do£lorum vera tuta et tenenda (ententia [quod 
contraxit peccatum originale] per Petrum de Vincentia ordinis 
predicatorum. 

Hunc excipiunt fequentes troBatus in membranis ficub xivfcripti^ 

2. Petri cantofi^ Parilienfis tra^tus de diftin&ionibus. 

3. Pctri dc Riga aurora. 

Deeffe videntur^ liber Hejierj Juditbj Jobj Cantica Canticorumj et 
magna pars aSiuum apofiohrum. 

4. Tropi [Mag. Gulielmi de Montibus.] 

CCCXCVin. Codex CCCXCVI.] Vet. Cat. SuT). D, 10. MSS. Angl 1633—366. 

3.]^rf^CXII. 1.8. 

6.] Fiii CXII. 7. CCCXCV. 5. 

CCCXCVII.] Vit. Cat. Mifc. N. MS8. AniU 1662-395. 

2.] Vtde XLVII. 

3.] Vtdi Lxxxiii. ccxvn. 13. 

4.]^i^CCXVIL 9. 379 

CCGXCVIII. 

Codex memBranaceus in 4^ minori^Jeculo ocvfcriptuSj in quo continentur^ 
Libri vm Aiiftotelis politicorum de novo tranflati per Leonardum 
Aretinum^ dedicati Humfredo ducl Glouceftriae. •> CCCXCIX. 

Codex membranaceus in 8""**, feculo viiifcriptusy in quo continetur^ 
Liber prognofticoram futuri feculi per Julianum epifcopum Tole- 
tanum. 

cccc. 

Codex memhranaceus in J^^fecuh xiii fcriptuSy in quo continentur^ 

1. Defcriptio Hybemias per Giraldum Cambrenfem» cum carta 
Britanniae Hybemise et Orchadum valde rudi. 

* in cbartis fecido xvi * 

2. Itinerarium Cambriae per eundem. 

3. Tradiatus retraftionum» et catalogus libroram per Giraldum 
editoram. 

♦ * in membranis * ♦ 

4. Giraldi dialogus de ecctefia Menevenfi. 

CCCCL 

An Arabic treatife on various fubjefts of theology metaphyficks 
and hiftory, in the African cbaraSiery andfo iU written tbat it isfcarce 
legibk. \ 

ccccn. 

Cod^x memhranaceus in 4^^ manu Normannico-Saxonica feu veteri 
Anglica fcriptUTy in cujus prima pagina babetur hac adnotatioy 

" Liber CCCXCVIII.] Vit. Cat. T. 10. MSS.AniL 1555-288. 
CCCXCIX.] Vit. Cat. I. 14. MSS. Angl 1381— 104. 
CCCC.] Vet. Cat. I. 9. MSS. Angl. 1376—99. 
CCCCI.] Vit. Cat. Mifc. 24. MSS. AngU 1651—384. 
CCCCII.] Vit. Cat. S. 15, MSS. AngL 1540-273. 

Bbb2 38o CCCCII. 

" Ltber ccclefia fanSii Jacobi de fTigm&re^ quem Jobannes Purcel dedit 
" eidem ecclefia ad infiantiam fratris Walteri de Lodelle fetAoris tunc pre^ 
" centcris. Si quis didium librum alienaverit a predi^a ecclefiay vel titu- 
** lum hunc malitiofe deleverity nnatbemafit^ Amen. fiat^fiat^fiaty Amen. 

Hgc opufculum dicitur Ancpcne piUe, et videtur excei-ptum ex opere 
Latino Simonis de Gandavo epifcopi Sarifburieniis de vita folitaria ad 
forores fuas anachoretas ordinis fan6li Jacobi. 

CCCCIII. 

Codex chartaceus in 4 % in quo continentur^ 

Euripidis tragoediae cum fcholio Graeco. 

Huic codici pariter ac codici Lxxxi infcripfit Parkerus " Liber quon^ 
" dam Theodori archiepifcopi Canttiarienfisy^ fed in utroque erravit : vide 
qua de illo altero diximuSy cui hac efifimilis. 

CCCCIV. 

Codex mmiranaceus in S^jfeculo xivfcriptusy cui titulus 

** ^uaternus monacborum fanSli Edmundiy quetnfcripfit pro majori parte 
^'' frater Henricus de Kirkeflade ;" in eo autem continentur^ 

I. Prophetia Sibillae quae floruit ante incarnationem Domini 
anno bclx. fol. i. 

jz. Libcr Methodii epifcopi ecclefids Paterenfis et martiris Chrifti 
quem de Hebreo et Graecb fermone tranftulit, i. e. de principio 
feculi et interregna gentium et de fine feculorum, fol. 4. 
Hoc opus Metbodio Paterenfi minime effe attribuendum multis argU" 
mentis evincit Cavefius ; nec de autqre quicunque demum fuerit opera 
pretium erit difquirercy cum ipfe codicem celitus demiffiim ajfirmaty 
his verbis : " Cum fanStus Metbodius captus fuiffet et incarceratus 
" pro confejfione nominis Chrifiiy exoravit Dominum ut ofienderet ei 
" quak fuit initium hujus feculi et quis finis venturus\ quod cum 
** optinuiffeta DominOy oblatum efi eiper angelum bocfcriptum Gracum 
" et Hebraicumr 

CCCCIII.] Vet. Gat. Q, 7. MSS. Angl 1528—261. 
CCCCIV.] Vet. Cat. G. 5. MSS.Angl 1348—71. 
2.] Vidi LIX. 12. LXVL 26. CCLXXXVIU. 10. « 
« CCCCIV. 381 

3. Quibus dics judicii manifcftatur et per quem, foL 7. 

4. De duratione mundi fecundum Euiebium, ibid. 

5. Prophetiae B. Hildegardis virginis ex libro qui dicitur Penta- 
cronon five fpeculum temporum futurorum, foL 9. 

6. Revelatio mirabilis fuper ilatu totius ecciefiae et precipue fuper 
his quas contingent in d^ebus predicatorum et minorum. 

7. loachim abbas de feminibus literarum» foL 44. 

8. De Anti-chrifto et fihe mundi, foL 65. 

9. Oraculum de coelo miflbm Cirillo montis Carmeli heremitas 
miilkm celebranti S"" kalend. Feb. A. D. 1254, cum commentario 
loachimi abbalis, foL 68. 

I o. Prophetiae loachuni abbatis de papis, cum fguris eleganter de- 

lineatisy foL 88. 
II. Prophetiae de regibus Angliae, cum aliis qufdem farinas. 

ccccv. 

Codex menibrdnaceus in 4***, a diverfis fcriptoribus circa feculum xiv 
exaratumy in quo continentur^ 

1 . BuUa Alexandri papas concedens fratribus hofpitalis Hierafalem 
in Hibernia ut fint immunes ab omni ordinaria jurifdi6tione, ^.3; 

2. BuUa ejufdem papas ut non teneantur difti fratres fblvcre pro- 
curationes, p. 3. 

3* Bulla ejufdem papae ut nuUa fententia excommunicationis fuf- 
penfionis aut interdi£ti promulgetur in di£los fratres aut clericos, 
ecclefias vel oratoria eorum fine fpeciali mandato fedis apofto* 
licae, /.4. 

4. Breve regis vicecomiti Waterford dire£tum ut fuperfedeat de- 
mandas quam fecit priori et fratribus hofpitalis S.Ioannis Hieru- 
falem in Hibemia vel loanni Gilbert tenenti eorum, /. 5. 

5. Bulla lohannis papae de tranilatione bonorum templariorum ad 
ordinem fratrum S. loannis de Hierufalem, /. 6. 

6. La prophetie [de] Merlin, p. 8. 

7. Table ■j* i.} mdt CCLXXXVIII. II. 

CCCCV.] Vtt. C»u G. 4. mS» Anf^, 1347-70. 382 CCCCV. 

7. Table chronolqgiqtie fatte lc 1 7 umc.dti regne d'Edoaard II. p.iz. 

8. De la fignificatton de fongcs> p. 16. 

9. De vita chriiliana ad cuju^ obfervantiaai quililict chriffianus 
obligatur, j>. 18. 

10. Incantation contre les maux ct les pceils» p^to. 

11. Calendanom ct brenariain [intpeffiS\ in Hjhemia ufita- 
tum, ^.23. 

12. Carta Edwardi II. de confirmatoone libcrtatnoi dvitatis de 
Waterford^ data anno rcgni 4'% p. 190. 

1 3 . Provifiones ordinatse per commune conciiium civitatia Water- 
fordiae, p* igs* 

14. Les leys et ks ufages de la chite de Waterford^ p. 203. 

15. Confuetudines feriae civitatis Waterford, quas incipit et durat 
per novem dics, p.z^z. 

16. Aliae confuetudines ejufdem civitatis fa£tse 20 E. 1 1, p. 234. 

17. Duae cartae villae de Drogheda, /^239. 

18« Carta Edwardi regis concefla viUse de Haverfbrd, p. 243» 

19. Annales brevifiimiy^i/ notae chronologii^ a nato Chrifto ufi]|ae 
ad annum 1308, p. 245. 

20. Remedes contre diverfes malac&s, /. 248. 

2 1 . BuUa Bonafacii papas de confirmationc regub^ ordinis fratrum 
S.Ioannis lerufalem a quodam fratre Raymundo cooditae, 
/.251. 

22. Legende de la fondation d'unc hofpit^ fur ie mont de Cal- 
vaire^/^255. 

Hofpitalis ut videtur S. loannis de Hierufalemy nam p^ft. narrationem 
ffmkorum ntiraoubrum fequitur exbortatia fratris R^mundi regula 
g^fdm ordinis autoris^ guai ita incipity 

'^ Ceji Reimund dunt vous ai dit 

" U comenfa ice^ efcrit 

'* Par cunfnl defun cwent. 

^^ E il enfu cumencementT 
113. Priere a la virgine Marie, /.311. 

Jmipity " Aoefcinte Marie mere al creatur 
" Reine des Angles plaine de dufur'.^ 

24. Les a CC CCCCV. 383 

24. Lcs diftiches motales de Caton mifes en vers par Hclis dc 
Guynceftre, ^.317^ 

Incipiunty " Ki voutfmer lafaitement 

Ke Catun afumfoi a frent 

Si en Latin nelfet entendre 
** Ici le pot en rumainiz aprendre 
" Cum HeUs de Guyncejire 
^* Ki deu met afa deftre 
** La tranjlate fi fatemente^ 

25. Vers fur ramour du prochain, p. 343. 

Incipiuntj " Cbefcun deit ejlre amei 

" 'Par la mefure defa bontiy 

26. Vers fur le jour du jugement, p. 357, 

Incipiuntj " Ore efcuter deljugement 

" Dount^pour veut enfementJ* 

27. De paffione Chrifti,/. 368. 

Incipity " Deu omnipotent 

" Ke al commencement^^ 

28. Divifiones mundi, [autore Perot de Garbelie,] p. 394. 

Incipiuntj " En livre de haut eure 

" Ki defcrij et dejkeure^ 

29. De Anti-chrifto, /.425. 

Incipitj ** Meijlre Beneitjeies iu 

•* Ben me ai de tut refun rendu^ 

30. Vifio lan6ti Pauli, imperfeSlay p. 457. 
Incipity " Seignurs Jreres or ejcotez 

" Fcus ki ejles a deu nomezJ' 

31. DifcourS des moralites tire des philofophes, p*/^(>2* 

32. Literae patcntes Edwardi regis pro obfervationc quorundam 
articulorum in parliamento ordinatorum pro emendatione 
ftatus terra Hybemiae, p. 496. 

33. Reprefentation des maires, baillifs et communites des cites au 
juftice et confeil de Tetat dlrlande, p^ 468. 

34« Caita Edwardi regis ut major civitatis de Waterford non tenea* 
tur ire ad Dublin ad facramentum preftandum, fed ipfum pre- 
deceifori fuo facere valeat, /.501. 

35. Carta 384 ccccv. 

35. Carta prioris ct fratrum S. loannis dc Hierufaletn in Hybcmia 
de conceflione terrae de Dromconan loanni dc Carwodely, f. 502. 

36, Indulgcntia lohannis papas. 

ccccvi. 

Codex membranaceus in /^""^fecuh xiii fcriptus^ in quo continentury 

1 . Senecae tragoediae. 

2. Poema de itinerc ct nuptiis Architrenii, lib. viii. 
Incipity " Vellificatur athos dubio mare ponte ligatur.'* 

3 . Bernardi Sylveftris megacofraus. 

4. Frigii Daretis liiados, lib. 

5. Aliud poema quod ineipit^ " Autoris mendicofiylum.*^ 

6. Liber Mag. Galfridi de Vino-falvo ad Willelmum de Wrotham 
de aitificio lepidc loqucndi. 

7. Gefta Alexandri, poema. 

ccccvii. 

Codex membranaceus in 8^% exeunti feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 
I. Itinerarium fratrum Symonis Semeonis et Hugonis illumina- 
toris, ordinis fratrum minorum profefforum ad teiTam fan£lam 
A.D. 1322. 

De Hybernia profeSi^ Anglia Gallia et Italia perluftratis^ apud civi^ 
tatem Del Kayr diutius moratifunty licentiam afoldano Hierofolymam 
progrediendi folicitantes : — bif morbo fublatus efi Hugo, iter tamen 
profecutus efi Symon^ et tandem ut videtur in patriam redux hancfui 
itineris narrationem compofuit ; in qua loca diverfarum regionum per 
quas tranfivity defcripfity et mores tam Gracorum quam Sarracenorum 
non inepte depinxit. Ad Angliam vero quod attinet^ baud quicquam 
invenies prater ecclefiarum et monafieriorum defcriptiunculasy ubi 
nibil fere habetur nifi nuda locorum nomina j et temere dixit clarif 
fimus ^anner muJta egregia a nofiro Symme narrari de diverfis urbibus 

et CCCCVI.] Vet. Cat. G. 3. AtSS.Atigl. 1346-69. 

I.] Vidi CVII. 2-4. 

4.] Viii CCCCXIV. 4. 

CCCCVII.] Vet. Cat. G. 6. MSS. Angl 13^-7*. CCCCVIL 385 

et locis Anglia.. — Multa ad finem defiderari videntttr^ definit enim 
itinerarium apud Hierofolymam^ et de reditu autoris in patriam om^ 
nino tacetur. 

2. Itinerarium fratris Willelmi de Rubruk de ordine fratrum mino* 
rum anno gratiae mccliii ad partes orientales. 

Defunt multa adfinem. 

3 . Itinerarium fratris Odorici ordinis fratrum minorum de. mira* 
bilibus orientalium Tartarorum. 

4. Liber de terrae paitibus et diveiiis provinciis. 

Regiones ordine alpbabetico defcribuntur : defiderantur quadam ad 
finem. 

5. Liber fecreti fecretorum^w de regimine principum et domino- 
rum ad inftantiam Alexandri magni ab Ariftotele editus. 
Libfr dedicatur Guidoni de Valencia civitatis l^ripolis epifcopo per 
Pbilippum ckricum^ qui eum de Arabico Latinumfecit. 

6. Aliud documentum de complexione humana. 

CCCCVIII. 

Codex membranaceus feculo xvfcriptus^ in quo continetur^ 
Liber loannis Capgrave de multis Henricis clariflimis ad Henricum 
VI. regem Angliae. 

Prima pas compleBitur vitas Henrici L "* 

Henrici J/. 

Henrici in. ... 

Henrici W f ^^P^^^^^^^ Alkmama. 

Henrici V. 
Henrici VL _ 

In 2.] ^i/LXVI. 10, CLXXXI. 9. 

3.] f7i^ CCLXXV. 13. 

5.3 Vidt CCCCLVL 7. 

CCCCVHL] Vet. Cau V. i. MSS.Mi is62-.29S. 

Ccc 386 CCCCVIII. 

Jhficunda parte eontimntur vita Henrici I. 

Henrici 

Henrici lU. { ^ .^^ ^ . • 
Henricinr. \^'i^^i^^^' 

HenriciV. \ 
Henrici VI. J 
In tertia pafte babentur vitee Hcnrici regtt Dacorum. 

Hcnrici regis Prancia. 
, Henricifilii Ricardi imperatoris. 

Henrici comitis Campania. 

Henrici fratris Ludovici. 

Henrici ducis Lancafiria. 

Henrici Bown comitis Hertfordia. 

Henrici de Bello^Monte. 

Henrici le Spenfer epifcopi Norwicenfis. 

Henrici Huntindunenfis. 

Henrici de Gaudano. 

Henrici doSoris Paris. 

ccccix. 

Codex memhranaceus in 4^* minere, in quo continetur^ 
Cicero de finibus bonoram et malorum. 
Adfinem altera manu^ Epitaphium Ciceronis. 
Hic codex charaBere et avo confonat cum codice CLVIII. 

ccccx. 

Codex memhranaceus in J^^^^fecuh xvfcriptus^ in quo continentur^ 
\. Summus fratris Walteri [OdingtoniJ monachi Evcfhamias mu- 
fici de fpeculatione muficae. 

• in chartis * 
2. Imperfefla quaedam de re mufica^ Latine et Anglice. 

CCCCXI. Codex CCCCIX.] Fit. Cai. N. 28. MSS. Angl 14.70-203. 
CCCCX.] Vit Cat. N. 25. MSS. Angl. 1460-183. 38? 

« 

CCCCXI. 

Codex tnembranacem in i^^^yfcculo ixfcrtptus^ in quo continetur^ 

Pfalterium Latinum. 

jiid cujus finem fequuntur^ 

Hymni qui in id genus libris reperiri folenty orationes nonnullae 
et duae litaniae ; pojiremo manu recentiori evangelia in nativitate Do« 
inini, aflfumptione Marias et paffione iElphegi. 

" Hoc pfalterium laminis argenteis deauratum et gemmts omatum 
^ quondam fuit N. Cantuarienjis arcbiepifcopi^ tandem venit in manus 
^^ Thoma Becket quondam Cantuar. arcbiepifcopi quod feftatum eft in 
" "oeteri fcriptor 

CCCCXIL 

Codex membranaceus in ^^''yfecuk xvfcriptus^ in qm continetur^ 

Liber de adminiftratione principum. 

Initio libri diverfa tamen manu infcribuntur^ 

Literse patentes* Edwardi regis/quibus concefTum eft ut judex 
ecclefiafticus podit cognofcere in cafibus quibufdam non obftante 
prohibitione regia. 

CCCCXIII. 

Codex cbartaceus in 4^** minoriyfeculo xvi fcriptus^ in quo continentur^ 
[lohannis Barret] colIe6lanea ex patribus antiquis de plerifque dog- 
matibus ecclefiafticis. 

CCCCXIV. 

Codex membranaceus in ^^''yfeculo xivfcriptuSy in quo continentur^ 
I. Gervafii Tilberienfis otia imperialia ad Ottonem IV. p. \. 

Tria CCCCXI.] V€t. Cat. N. 10. MSS. Angl 145 1— 174. 

CCCCXIL] Vet. Cat. N. 26. MSS, Angl. 1459-182. 

* Vidi LXXXIV. 8. 

CCCCXIII.] Vet. Cat. Mlfc. xi. 

CCCCXIV.] Vec. Cai. P. lo. MSS. Jfigl. 1504-237. 

C C C 2 388 CCCCXIV. 

Tria diverfa opera qua Gervajio vulgo attribuuntur^ nempe 
Commentarius de regnis imperatorum Romanorum 
Mundi defcriptioj et 
TraSiatus de mirabilibus mundi 

omnia in bis otiis imperialibus continentur, 

2. Vita Alexandri magni, /. 249. 

3. Turpini hiftoria Caroli magni, /. 275. 

4« Daretis Phrygii de excidio Trojae hiftoria, Cornelio Nepote in« 

terprete, ^321. 
5* Vaierius ad Rufinum de nuptiis non habendis cum expofitione» 

^343- 
6. Tra^tatus de ortu deorum, p. 367. 

7* Hiftoria adventus Eneae in Italiam, p. 397. 

8. De primis habitatoribus Anglis, A4^9* • 

9. Galfredi Monumeteniis hiftoria Britannise, ^.421. 

ccgcxv. 

Codex membranaceus in S^^^^feculo xiii fcriptus^ in quo continentur^ 
Multi traflatus incerti autoris, Normanni ut mibi videtur de diverfis 
juribus ecclefiae Romanas et aliarum ecclefiarum. 

Multus eft hic autor in defenfione ecclefia Rbotomagenjis^ et poteftatem 
Romani pontiftcis acriter impugnat^ omnes apoftolos aquales fuiffe aperte 
afferit^ matrimonia facerdotum jure divino non effe probibita contendit^ et 
apoftolicas excommunicationes fcandalo effe univerftt ecclefta affirmat. Dig^ 
nus eerte^ quifque fuerit^ ut nomen pofteris traderetur^ qui in tantis tene^ 
bris caufa veritatis promovenda laboresfuos aufus eft impendere. — Titulos 
fmgulis traBatibus prafixofs duxi omittendos^ utpote manu neoterica nec 
fatis pariter impofttos. 

CCCCXVL Codex 22 Vid0 CCCLXX. I. 

3.] Ftdi CCXCII. 2. CCCXVIII. 6. 

4.] Fidi CCCCVI. 4. 

5.] Ftde CVII. I. CLXXVII. 29- 

9.] Fide CCLXXXL i. CCXCIL i. 

CCCCXV.] Fit Cat. O. 27. MSS. Angl. 1497—230. 389 

CCCCXVI. 

Codex membranaceus in 8^% feculo xiiifcriptus^ in quo continetur^ 

Amalarius de ecclefiafticis inftitutionibus lib. iv. 

" Hic liber ^videtur ejfe coIleSius et confarcinatus ex quibufdam Hbris 
" Hamularii Fortunati arcbiepifcopi l*revirenjis de ecclefiqfticis officiis^ de 
" mifieriis mijfarum^ Gfr/' 

In boc codice multa alia olim continebantur ut apparet ex tabula eidem 
prafixa i — bic autem traStatus nuncfolus relinquitur^ duobus etiam ulti^ 
mis mutilatus capitulis. 

" Hunc librum dedit Willelmus facerdos de Stradefete^ cujus memoriam 
** cum oralione faciat^ qui in eo legeritJ' 

CCCCXVII. 

Codex cbartaceus in 4}^^ exeunti feculo xvfcriptusy olim ut videtur pecu^ 
lium fratris lobannis Stone ecclejia Cbrifti Cantuar. monacbi, in quo con- 
tinentury 

1. Dona et eirpenfae qu£ vel quas ad diverfa opera et ornamenta 
ad domus Dei decorem nofcitur dedifle. 

2. Liber de obitibus et aliis memorabilibus iftius cenobii autore 
lohanne Stone [ab anno 141 5 ad annum 1472.] 

3. Inthronizatio D. Willelmi Warham Cantuan archiepifcopi anno 
regis Henrici VII. vicefimo, manu neoterica. 

CCCCXVIII. 

Codex cbartaceus in 4*^ minon\ feculo xvifcriptuSy in quo continentur^ 

Martini Buceri loci communes ex fan6tis patribus aliifque autoribus 
coUefti. 

Adfinem^ Formula vivendi praefcripta familiae fuae a M. Bucero et 
propria manu revifa. 

Deefl Oratio funebris in exequiis Buceri a Mattbeo Parker babita cujus 

memtnit Stanleius. 

CCCCXIX. adex CCCCXVI.] F(t. Cat. N. 35. MSS.Angl. 1476—139. 
CCCCXVI.] Vt(U LXVIII. 5. CXCII. CCCXIX. 3. 
CCCCXVIl.] yn. Cat. Qi 8. MSS. AngL 1531-264. 
CCCCXVIII.] Vet. Cat. Mifc. 10. 390 

CCCCXIX. 

Codex membranaceui in 8""% dherfis manibus exaratus^ circa tempora 
regis Edwardi confejjoris aut paulo antea^ in quo continetur, 
Homeliarum Saxonicarum liber feptimus. 

ccccxx. 

Codex cbartaceus in 4'*, feculo xvi fcriptus^ olim peculium cujufdam lo-^ 
bannis EJion^ in quo continentur^ 

1. Traftatus valde dignus et multum approbatus quod licet per- 
miflione divina fcire ventura tam per revolutionem fupcrio- 
rum corporum quam diveribrum aliorum lignorum, Or^ A 
perfette inftruccyon of aftrologie with the cafath of the fygnes 
and planetts, and alfo divers other good rules and notys with 
many divers judgements that bc necefTarye and requyfyte be- 
longyng to the fame* The preface only is in Latin^ and tbe reji of 
the treatife in Englijh. 

♦ ♦ libelli imprejji • ♦ 

2. Ephemeridum opus loannis Stoefleri Juftingenfis mathematici 
a capite anni redemptoris Chrifti mdxxxii in alios xx proximc 
fubfcquentes ad veterum imitationem . accuratiflimo calculo 
elalioratum, Tubinge anno xxxiii K. L. Feb. 

Cum effigie autoris ligno incifa. 

3. Abrahe Avenaris Judei aftrologi peritiflimi in re judiciali opera 
ab excellentiffimo philofopho Petro de Abano poft accuratam 
caftigationcm in Latinam tradufta. Venettiis mdvii. 

CCCCXXI. 

Codex me$nbranaceus in S'^, qui ex forma et manu videtur ejfe pars 
altera codicis CCCCXIX ^ in eo autem continetur^ 
Homeliarum Saxonicarum tomus fextus. 

CCCCXXIL Codex CCCCXIX.] Vet. Cat. S. 14- MSS. jfngl 1539-272. 
CCCCXX.] Vet. Caf. N. 27. MSS. AngL 1471-204. 
CCCCXXI.] Vet, Cat. S. 13. MSS. Jngl. 1551-284. 391 

CCCCXXII. 

Codex membranaceus in 8*'' crajfim^ ad cujus calcem babentur ba anno^ 
tationes recenti manufcripta. 

" Tbe rede boke ofDarbye in tbe Peake in Darbyjhire'' 

" Tbis booke was fumtime bad in fucb reverence in Darbiefhire tbat it 
^^ was commonly beleved tbat wbofoever Jbould Jweare untruelie upon tbis 
** bookejbould run madd. 

In eo autem continentur^ 

i. Fragmentum dialogorum inter Solomonem et Saturnum veteri 
manu fcriptum» verfibus Saxonicis quibus etiam plurimas ha- 
bentur literae Runicse. 

2. Liber pontificaUs Latine^^tf fotius mifTale. 

CCCCXXIII. 

Codex partim membranaceus partim cbartaceus in 4*"* minorij feculo xvi 
fcriptus^ oHm peculium reverendijjimi antijiitis Gulielmi Warbam^ in quo 
continentur^ 

Epiftolarium OxonLenfe iive fylloge epiftolarum de rebus Oxonien- 
iibu^^ quarumfummam infra babes. 

i. Epiftola academiae ad Thomam Kempe epifcopum Londinen- 
rem> laudes illi meritas attribuens, quod parietes fcholarum 
theologiae lapide quadrato abfolvi(fet> eafque opere celato oftiis 
et turhculis ornal^t, p. i. 

2. De temporibus quibus epifcopi Londinenfes a Richardo Clifford 
ad Thomam Kempe funt confecrati» p. 4. 

3. Of the building of thc library at Oxford, ibid. 

Tbefe two lafl articles are more modern than tbe refi oftbe book being 
added by Joceline and ardfbifhop Farher. 

4. Epiftolae du«e breviilimse Edwardi Poole» qui tunc in academia 
Oxonienfi ftudebat» ad patrem faum, in quibus commendat ei 
fcribam academiae cui has literas perferendas dederat et enarrat 
quanta eft ejus in academia expeftatio, p. 5. 

.5. Epiftoia epHcopi Sarifburicnfis ad academiam Oxon. in qua 
gratulatur eis quod petitionem fuam ejus confilio jam cffent 

con- CCCCXXII.] Vet. Cat. S. 16. MSS. AngL 1552-285. 
CCCCXXIII.] Vet. Cat. W. 4. MSS.JngU 1568-301. 392 CCCCXXIII. 

confecuturi» cum ipfe tito eflet venturus et nobilem infantulum 
in gremium matris fu» oblaturusi data ex Windeford 7 Apr. p. 7. 

6. Epiftola academiae ad eundem epifcopum, in qua maximas ei 
agunt gratias quod ejus confilio nobilis hic infantulus, regius 
fcilicet nepos univerfitati afcifceretur, ibid. 

7. Epiftola academi^ ad regem Edwardum IV. in qua declarant 
innocentiam doftoris Smyth fufpedli de herefii /.8 et 83. 

8. Epiftola academiae ad euhdem, ne avocaret latomos quos ad 
fcholas theologiae perficiendas perquifiverunt, aut faltem fi epif- 
copus Winton. aliquos, quos ufui fuo conceflerat rex impertirl 
voluerit ufui academise, iliis utendi poteftatem faceret, p.io et 85. 

9. Epiftola academias ad lohannem abbatem de Abbendpn, ut Ro- 
mam profe6turu$» privilegia academiae confirmari curaret, p.w. 

10. Epiftola academiae ad Iconellum Widevil Exon. ecclefiae deca* 
num in qua continetur gratia ei concefia in congregatione fo- 
lemni» nempe primum ut ad extraordinariam decretalium lec- 
turam admitti, tum in decretis licentiari pofiit, /. 12. 

' { I • Epiftola academiae ad epifcopum Winton. ut velit eis copiam 
facere utendi illis edificialibus inftrumentis quae ad clarifiimi 
ejus collegii fabricam comparata funt, /.13. 

12. Epiftola academiae ad epifcopum London. quod eligerunt qua- 
tubr viros qui pecuniam ab eo reciperent pro edificationc (cho- 
larum theologias et quam primum eis redderent 1478, /. 14. 

13. Epiftola academias ad Thomam Kempe epifcopum London. ut 
fcholas theologias jamdudum inchoatas fed multis annis mancas 
et prope negle6tas perficere velit 1476, /.15. 

14. Epiftola academiae ad epifcopum Winton. ut confoederet pacem 
inter Thomam Davers et do£torem Haydok, p. i6. 

15. Epiftola academiae ad Thomam Kempe epifcopum Londini in 
qua gratias ei agunt^ quod eorum precibus addudlus perfe6lio- 
nem fcholarum theologiae in fe fufcepiflet^ p. ly. 

16. Alia epiftola ad eundem eadem de re, p. 18. 

17. Epiftola academiae ad epifcopum Elienfem ut nepotem fuum 
faciat in jure canonico procedere, /• 19* 

1 8. Epiftola academiae ad epifcopum Herefordenfem, in qua gratias 

fingulares ei reddunt pro fingulari amore quo benemeritos aca- 

demiae viros compleflitur^ p. 20. 

19. Epiftola CCCCXXni. 393 . 

ap. Epiftola acadtmiae ad cpifcopum Sarum ut accckrct adTcntum 
domini Edwardi Poole ad academiam, p. 22. 

20. Epiftola acadcmisB ad rcgem Edwardum IV. dc clcftionc lo- 
hannis Harries in bcdcUum» quod licitc nec fecus ac jubcnt 
ftatuta fa€la cft, ^-23 ct-^a 

21. Epiftolaacademis ad cpifcopum Elicnfcm ut rcgiae majcftatl 
innocentiam eorum ia di6ta ele6lione pcrfuadcat^ p. 24.* 

±z. Epiftola academise ad epifcopum Roftenfcm de eadem re, /.25« 

23. Epiftola acadcraias ad epifcopum Sarura, in qua narrant 
quanto cum gaudio audierunt eum matrem fuam Oxoniam 
jam eife vifurum» defideratiffimum infantem du£turum, dig- 
iiillinuque gradu9 ejus cathcdram lefturis decoraturum ; et 
•qupd mag^ftnim JSicardum Andrew incorporaverunt et domi- 
num Ricardum Brown in artibus Ucentiaverunt prout dcfide- 
raverat, /• 26. 

24. Epiftola academis ad Bowchier Cantuar. ^chidiaconum de 
gradibus ei conceilis» ^.27. 

25. Epiftola academias ad quendara epifcopum« in qua gratias ei 
agunt pro fingulari ejus in academiam bcncvolentia, prsfertira 
in negotiis magiftri loannis Taylor cui datqm eft bencficium 
vel ab ipfo epifcopo vel eo poftulante a rege, /.28« 

a6. Epiftoia academise ad loannem Kempe epifcopum Londincn- 

fem» in qua gratias ei agunt pro praeclaris cjus in academiara 

meritis praefertim in -edificatione fcholarum» iHd. 

2,y. Epiftola acadcmiae ad Thomam Bouchicr archiepifcopum Can- 

jtuan in qua gratias ci agunt pro fingulari benevolcntia qua 

rempublicam eorum ha£tenus eft complexus, et exorant ut in 

eadem perfeverct, p. zg. 

2%. Lctter from king Edward IV. to the univerfity, commanding 

them not to procced to the clcdlion of a bcdel till the coming 

thither of Neyyle archbiftiop of York thcir chanccllor» p. 37* 

29. From the fame, dirc6ling thcm to proceed to th6 elc£tion of a 

chan- *>-^ 19.] Fide fiipra 4^. 

Ddd 394 CCCCXXIII. 

chancellar in the room of the arehbifhop of York, . whom he 
commands them to remove from that office; ?^ he tells them 
they nced not choofe a bifhop to proteA aiid dcfend them as 
had been heretofore theif* cuftom, for that he would for the 
future be himfelf their proteftor, ibid. 

30. From the fame, fignifying his approbation of their choice of 
M r. Thomas Chaundeler his chapl^n for their chanceUor, /.38. 

31. From the fame, in r^ommendation of one Martyn 4 Portu-* 
guefe fryar going to ftudy at Oxfard 1471, /. 39. 

32. From the fame, defiring^them ta F^ore mafber Thomas Beflon 
whom they had formerly by h4s command eicpelled, ^. 40. 

33. From the fame, commanding them te feacTch the univerfity 
and to feize ali the copies of the writings of Pecock and WiclifF, 
and pubHckly to burn them, ibid. 

34. From the fame, thanking them for their ready and ipeedy exe- 
cution of the above ordcr, p. 42. 

35. From the fame, thanking them f(x theLr offfer ** to keep per- 
" petually yn the reflimcion of the ycre a ipafTfe of fehe holy 
" goft with a fpecial colteft for him by name,'* and promifmg 
to be \heir fpccial* benefaftor, j^. 43. 

36. Epif^ola ac^^en^iae ad cpmitem Wigorniae, in <jua titerU al} eo 
receptis. refpondeot, ct gratias ei maxitnas a^nt pro bej^teficiis 
ejus, ^.45. 

37. Epiflola aca^miae ^d regem Edw^r^jum IV. in qu^ grat^lantur 
ej de felici ejus in regnum reditu, hojftibus fubailis et dfelfetis,/.^^, 

?8. Epiftola academiae ad lohannem Frumentarium 5. Albaniab- 

" batem, in qua gratias ei agunt pro libris quos acadpmiae de^ 

derat, /. 49. ^ 

39. Epiftpla academjap a/1 Ricardum Mey A.M, iij qua, gjratias ei 

agiint. pro- pec un^a c^u^nj, in ecJificjiLtione;m f^hqlaruai tkeologiae 

erogaycrgit, A 59.- 
^T), Epiftola academiae ad^regem Henricum VI. in qua gratulantur 

ei quod poteftatem regiam recuperafTet 1469, /.51. 

41, Decretum academiae Oxon. de afltgnando regiftrario cum annua 

penfione quatuor marcai^uni, /^ 63^. 

42 • Epiftola ; y ccccxxiih i4s 

,42^ Epiftola lohannis comitis WigormB? id acadcm?aDi, in <^ua 

promtttit fc dahii^rtl^ iiHs libros quoinim indices miferat, tfata 

PtMn^jTth. J46S. 
4j. Epiffafa-Gebrg^irffevilfe afcfciepiftropi Ebor. dd acadcmiam in 
. qua rogat, " ut Robertus Canon eo officitx donsiretih' quod 

"' Joharirtes Gattefc nxxpcr obtindit/* dit^ tx nianerio fiib' de 

More kalend. Dec. 146$: 
44. Epiffoik ejtiiacfnV, qWckf ' fohittisf dj/t faboravit, ut Hb^ds * qiios 

ij<fe eottiei? Wi^ofriiae ac^emfe^ cfetcrtus erat, 60 jam mortuo 

cis ffcdderehtUf, ^t dbtito fba a^ #6]^fflon. r^ kal. 6ecem- 

bris, p. 66. 
45^. fifpiftdla acadeinitaef Ad papam; in qna grattilantar ei qtiod 

guberhafoiluhi tmiwffe ecclefi«^ fit ei a diviiia pro^identia 

tribfttcrtft^' ^. 6W. 

46. Epiftola academia' a(d' Georgictm I^Feville archlepifco^rri Ebor. 
in qua rogant ut ** librbs illos quibus a Wigorniae comite nu- 
^ pctivts defiiri^d afcdfderftia' erat dbhata ad valorem quirtgen- 
" tarum ferme tttartarutrt ci» obtinerd foiftma fua pruderitia 
" dignaretur," p. 69. 

47. Epiftola academi^ . ad r^em Edwardum IV. in qua gratias ei 
agunt quod cantuariaiff pefpfetuatirfufidaverat, et eam quoties 
vacaverit erudito quodam theologo ab"^ acadenfia' norrtihanHo 
conferendam decrdVerat farf quam nominant magiftrum lo- 
hanMBnfcf Taylor] et qxtod lefturam tKedogiaJ ftne audichtiam 
miipalBs ^tronceflftritt; /fi 76. 

48. Epiftola ad academiam, in qua^gfatias agit quod 
ex ikero' raDtu fuo capdlanam ejus G. Afogh in filium academiae 
adbptdverant, data ex manerio fuo de Sheenc 3 Nov. p. y^. 

49X £^6la academia^ ad Edvardum filium regis Henrki VI. in 

qua-Mttit^mtUtdiam etMo^^ academiae in fe fufbipere 

dignatttttr; ikidL 
50; Ep^<9k>academi«Pad-FTCdfericum Romandrum regem de pace 

et unitate ledis apoftolicae ftabiliendis, /i 77. 
5I.. A note written by archbifhop Parfcer that the MSS. formerly 

kept in the divinity-fchppls at Oxford were fold to Chrift- 

Church, p. 79. 

Ddd2 . 52. Thc 396 CCCCXXIIL 

52. The tcn commandments in verfe. 

53. Epiftola academiae ad regem Edwardum IV. in qua maximas ei 
agunt gratias pro patrocinio fuo et fingulari illo beneficio quod 
nepotem fuum Edwardum Pole apud eos educaii voluerat 
1480, /.87. 

54. Epiftola academias ad eundem» contra injuiias cancellario fuo- 
illatas in decimis colligendis, p^gi* 

55. Epiftola academia^ ad eundem» in qua fummis laudibus efFerunt 
pietatem regiam in hereii reprimenda et dicunt fe diligenter 
executos efTe mandatum et libros Pecock et Wiclevi in academia 
inventos igni tradidifle, p. 93. 

56. Epiftola academias ad eundem, quod eligerunt m^iflrum 
Thomam Chaundeler in canceltarium fuum, p. g6. 

§y. Epiitola academia&ad eundem, in qua gratias agunt pro fumma 
ejus in academiam benevolentia, p. 97» 

. ^nis epiftolarii Oxon. 
58* Concionatorium Oxonienfe^^ ars fermocinandi» /. 99». 

59. Themeta pro fermonibus per totum annum^ 

60. Semvones xiii. > 

ccccxxiv. 

Codex ehartMeus in 4** minoriy 

* liielH imprefi ♦ 

1. Artificialis raeditatio, conflans paraplmifl in Galem Kbrum <fe 
aitis medicae conftitutione^ autore Chriflophero Heyli medico» 
Mogunt. 1534. 

2. Gratulatofium in &rei>if{imi potentiflkniqiie principis Philippi 
regis Angliae,^&c, &c. in Be^iam A. D. 1558» 5 Sept. adventum ;. 
item gratulatorium in ejufdem 19 Julii, 1554,. in Angliam ad- 
ventum \ et epithalanttum nupdairum quf!3em cum Jkfaria S. R.. 
Angli^e ; cum adjundlo gratulatorio primi adventtts ^ufdem in 
Germaniam, in menfe Martio An.^ i549> Audore Mamerano 
Lucemburgenfi, Coloniae 1555* 

3* The iMiki CCCCXXIV.3 Ytt, CaU R 32. mS. Angl 1471—194. CCCCXXIV^ 397 

3« The oration of the moft noble and reverende fathef in God the 
lorde cardinales grace of Lorram, made and pronounced in 
thaflemblie at Poyfli, the king being prefent^ the fixtene day of 
Septembre in the yeare of oure lorde 1561^ tranflated out of 
Frenche into Engliihe by T. S. 

* MSS^ in cbartisfec. xvi * 

4» A treatife of the aftrolabe made Englifh by Chaucer for the ufe 
of his (bn Lewis. 

5. Bona improbatio Kalendarii noftri et corredtio ejuidem plane. 

6. Prognofticatio Hippocratis infirmitatum. 

7. Compendium de exiftentia lunae in fignis. 

8. Flores Albumazar de fecretis philofophorum. 

9. Robertus Grofteft Lincolnienfis de prognofticatione aeris. 
10« Flos medicinas^ verfus Salemi. 

1 1. A treatife of medicine or difpenfatory by Nycolas. 

* MSS. in membranisfec. xiii * 
i2v De Aienath filia Potipharis fiicerdotis et quo ordine dcceplt 

eam Joleph in uxorem. 
13. Speculum fpiritualis amicitiae. 

ccccxxv. 

Ccdex mmbranaceus in 8"^, in quo continentur^ 

* ficuh xiiifcript. ♦ 
I . Gulielmus de Barri di^us Cambrenfis de vitis fan£ti Remigii et 
epifcoporum Lineokiienfium illi fuccedentium et aliorum iex 
Anglise epifcopoiiim fui temporis, boc ordine 
Yita fan^ Remigii, /• 20. 
Roberti Bloet, /.37. 
Alexandri, /.38. 
Roberti de Chimel, p. 39* 

Vit« 6.] W/ CCCLXIV, 3. 

10.] ndi CLxxvii. 56. 

]20^irCCLXXXVIII.9. 

CCCCXXV.] Vit. Cau N. 29. MSS. Angl 1468--19U \ 

t 

I 

J 

1 ^g^ ccccxxv. 

Vlla Q2Hifee(& £te£ti» /k. 40. 

Watteri Conibttitieiifis^ /^. 4D. 

HugfoiiU BtiigqndicfifiSt /^^42^ 
Vit0 epifcopqtf uqiL Angliae: feergemiooninT, ti/^p* 
Thomae Cantuai*. et Heorici WintxHL. fn 45^ 
Bartholomei ExanieB&s. eb Rjogecl Wigor. /. 62. 
BaU«rini dfkarienfia. poftea. Caotuar. et Hugoms Caitu^ 
iienfis poflea Lincoln. /. 73 . 
& i^u^uiis Lincdiiu /^91 • 

^ fecuht xiv fcrift^ ^ 

2. Petri BleiTenfis eptffaals ucjeviii» 

. qcccxxvi. 

Codex partim mmbranaceus pMclinLchottanm. imi^^ mkmn^ Jeuthxvi 
{criptus. in qutkcmtimniprj 

* inmt mbr tmit * 
X. CoLutii Pierrii Saluiati de:£atD et fiartunai fibcr aii PeHcem^ ab- 
batem monaflerii fan£ti Salvatoris deiSeptimo ordiius Cifterfienfis. 

* in ckmrtis: ♦' 
2« Tradlatus fratris Rogeri Bacon in quinta parte mathematicae de 
fitu orbis. 

3. Beda fan6lus prefb>ter veofFabilis <k fitu.terr8e;-fai>£b&. 

4. lohannes Maundenrile. d^/ itinere et de^fitu terrae fanftae cum 
Bftaj^pa: Ierpf§^ymghct: rcgioow adjiaceatis. 

CCCGXXVIL 

Codex partim membranaceus partim cbsrAaceus in 4*'' mimriy fetulo xv 
fcriptusy in quo continentur^ 

1. Tabulae quaedam chrononologicae et de locis fajat^onimy /. 2. 

2. Epitome chronicorum AngUe» ad aimum i429^[pj:r:Petrum ^ 
. Yckham.] 

3, Ab- MMMM*i a.] Vtdt CCLXVI. I. CCCLXVI. 
CCCCXXVI.] Vtt. Cat. N. 30. MSS. jhgl. 1469-192. 
CCCCXXVn.] Vtt. Cai. G. 8. AfSS. 4ngU 134«— ««< 
a.] ndi CXCIV. 6. CCCXJQEIX. 3. — 1 CCCCXXVII. 3^^ 

3« Abbreviatio Ricardi Ciceftrii mcmachi Weftmonaft. vel Anglo» 

faxonum chronicon. 

Definit in anm 1265. 
4, Martim Poloni chronicon 4e pontificibus Romanis^ ad annum 

1278 cum additamentis ad annum 13 16, /•43. 
i 5. £)uiclem chronicon de imperatoribus Romanisy f. 141. 

6. De excidio urbis Trojanae, p^ t*^y. 

7. Abftra6fcum de hiftoria Anglorum fecundum i^edam, /.223. 

ccccxxviii. 

CoJex cbartacetts in j^"" mimrfyfevtdo xviJcriptMy in qua C9ntinentur, 
[lohannis Barett} coUeSsmea a fkcm fctipfuris^ dc pisi if<|jtie dog- 
matibus theolog^cis.: 

cx^cx^xxix; 

Dtto KMH intfrefif wx^ 

I « Sermones Michadis:^ de^ Ungarxa^ predicabik^ per totion- sttHium 
licet breves. Impi^fiar^ il^gkntkias i^-^;^- 

2. Galiicantus IdMuni^ Alcock qpifcc^ Elkiiik ad CoflfiraCres fuos 
curatos in finodo» affud BernEvrelk Jtx^i dlo «MAii» Septembris^ 
anno milleffimo ««: vtmatgt&m» vtorxOy typh Rka^de Pynfon. 

Codex membranaceui in 4^yjhzthffiiifiriptufi f^ ftcp cinfinenftir, 
i. Liber Martim'epfftepia^Mk^n«t»i^^g^ 

2. Liber Ferrandi diaconi ad Reginum comitem. 

3 . Sermo AmbroHi' Arrtbsrfi^ de «npidftaiE»; 

CeCClfiSXI. Codex 

4> 5-] ^ LIX> 4- u- CXCLV. 5. eCCLX^IK k 
2.]*7^ XLI. CCLXir. 9. CCCLIX. i. 
CCCCXXVIII.] rtt. Cat. Mifc. 13. 

eeeexxf*.]«r eatro.tr. 

CCCCXXX.] Vet. Cat. T. 4. JUSS. jhgU i554-a&7, 

1.] vidt cLxxvii. 8. cccexu; 15* 

».] Ftdt CCLin. i. 4x>a 

CCGCXXXI. 

Codex typis imprejfus in 4*% cui titulus 

Reformatio legum ecclefiafticarum ex aufloritate primum regis 
Henrici VIIL^ inchoata ; deinde per regem Edwardum VI. provei^, 
adau£taque in hunc modum, atque nunc ad pleniorem ipfarum refor« 
mationem In lucem edita. Londini ex officina lohannis Day» anno 
falutis humanae 157X9 menfe Aprili« 

ccccxxxir. 

Codex membranaceus in ^*^feculo xivfcriptuSyfiguris tttuminatis fed in-- 
Juria temporis pene deletis omatusj in quo continetur^ 

i. Polichron^tudo bafileos ^^ hiftoria belli quod BLicardus L gdlit 
contra Sarracenos, Gallice. 

Hoc opus SkeJtom afcriiitsir a CL Stanleio^ primo autem intuitu Jistis 
iiquit £odicem ipfum hnge anfe tempus qud claruit Skeitonut^ f^Jf^ 
fcriptum ; ab eoque regi dmo mijfum^ ut tefiantur fequentes verfus 
diverfo et recenti caraBere prima pagina infcripti^ 
" / liber^ et propera^ regem tu pronus adora 5 
Mefibi commendes bumilem Skekonsda vatemt 
Antefuam mt^efiatem (per catera pt^fim) 
Inclita betta refer^ geffit quet maximus beroi 
" jingtorum^ primus no/ira degente Ricardsis^ 
^^ UeSor ut irstrepiduSy contra validi^ma cafira 
^^ Gentis Af^rena ; memora quos ille labores^ 
^^ ^os tulit atfgores^ qsudefyue recepit bonores^ 
« Sed, 

^^ Cronica Francorum validis inimica Britanms 
, ^^ SoipefoUnt celebres Britonum compefcere laudes^ 

CCCCXXXIII. 

Codex membranaceus in^ t^ fecuh ^ivfcriptus^ in qsto continentur^ 

1. Con- cc 

I 

>« CCCCXXXI.] F*i. Cet. Mi(e.'6. 
CCCCXXXII.] yit. Cat. G. 9. AiSS. ^/..^357->8o. 
^CCCXXXHLJ Fa. Cat. G. 10. MSS. jhth 1356^-7^ CCCCXXXIII. 401 

1. Conflitationes dats a Nicolao papa ordini Cluniac. 

2. Chronicon a conqueftu ad annum 1294. 

3. De Mauro bubulco fabula. 

4. Tra£tatu8 de feptem iacramentis. 

5. Sermo in " Quid exiviitis in dcfcrto/' 
i. Miracula fan£ts Miburgae. 

7* Sermo in ^* Angelus Domini afcendit de Galgala/' 

8. Trafiatus domini papae Innocentii III. de contemptu mundi. 

ccccxxxiv. 

Q>dex membranacem in ^^yfeculo xvfcriptus^ in quo continetur, 

A dialpgue in old Englifh between a brother and his fifter, in which 

thc latter exprefling her defire to be inftru£ted in the futh, her bro- 

ther tranflates for her inftru6l:ion tlie epiftles, a£ts of the apoftles» and 

part of St. Matthew^s gofpel. 

Hac verfio aliquantulum differt a Wicleviana^ five quodfit cujufdam alii^ 

fve quod librariiy qui eam tranfcripferuntyfemper ea t^Jint libertate utjuxta 

proprium idioma emendarent. 

ccccxxxv. 

ColleSiio libellorum imprejjorum in 4** minoriy viz. 

i. Expofitio caufarum quibus Anglias regina commovebatur, ut 
quafdam fubje£torum fuorum cohortes armis inftrueret, refpe£lu 
proprise defenfionis et chiiftianiflimi regis Caroli IX. fratris 
charifTimi et ejus fubje6lorum. Londini 1562. 

2. Epiftola Hieronimi Oforii ad fereniffimam Elizabetham Angliae 
reginam. Lovanii 1563. 

3. Francofurto-Anglorum ad amplifHmum fenatum Francofor. 
oratio five gratiarum a£tio» autore Henrico KnoUes Anglo, in 
difcefTu fuo et Anglorum poft mortem Mariae reginae. Francof. 
ad Maenum 1559. 

4. Sup- 
■■ ' ... CCCCXXXIV.] Frt. Cat, R. 9. MSS. AugL 1439—162. 
CCCCXXXV.] Fa. Cat. Mifc. V. 

Eee 404 

CCCCXXXIX. 

Codex membranaceus in 4'* minori ^ feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 
j. Computus eccleiiafticus dom. Roberti Grolletefte epifcopi Lin- 
colnienfis. 

2. Scintillarium. 

3. Ifidorus de ortu et obitu prophetarum et apoftolorum, et ubi 
prophetaverunt, et quantum vixerunt, et 4ibi fepulti funt. 

4. Elucidarium Anfelmi. 

CCCCXL. 

ji parcbment book in 8'', written in the xv century^ amtaining 
The four gofpels in old Englifh, [tranflated by WicklifF.] 

CCCCXLI. 

Codex membranaceus in %^^ fecido xiv fcriptus^ olim peculium Iticardi 
Weyncbepcy in quo continentur^ 

1. Tradlatus fratris Ricardi de Thetford de modo predicandi, /. 13« 

2. Rabanus de agno pafchali, /.30. 

3. Item de pafcha, /.33. 

4. De proprietatibus feftivitatum» /. 35. 

5. Liber penitentialis Mag. R. de Flamefburch Kan. S. Viftoris Par. 
et p.* [pehitentiarii,] p. 37. 

6. Compilatio brevis qualiter confeffio faltem femel in anno fit 
facienda : fecimdum quod inveneris de infra notatis in quibus 
te deliquifle credas illa confitearis» alia fub diflimulatione per- 
tranfeas, /• 134. 

7. De 

CCCCXXXIX.] Fit. Cat. K. 18. MSS.Jntl. 1400- ^3. 

a.] ndi cccxxxvn. 4. 6. 

3.] W// CCCXXXL 17. CCCCLXXn. 1. 

4.] n* CLXXVIL 45. CCCVIIL 2. 

CCCCXL.] Vit. Cat. K. lo. MSS. Angl. 1440—163. 

CCCCXL.] Ftdi CXLVIL 

CCCCXLI.} Vit. Cat. K. 17. MSS. Angl. 1399—122. CCCCXLI. \ \ 405 3- 
4' 7. De quatuor elcsmentis, quatuor annl partibus» et quatuor humo- 
ribus, p. 148. 

8. Traftatus de vitiis et virtutibus ex Gregorio et Auguftino, p.i^g. 

9. Tradtatus de corpore Domini ex ctiverfis autoribus, /. 187. 

0. Tra6latus de feptem facramentis et eorum efFe£tibus, p. 200. 

1 . Teftamentum patriarcharum fecundum Mag. Robertum Gro- 
fTetefte epifc. Lincoln. de Grseco in Latinum tranflatum, /. 205. 

2. Epiftola Nigelli [Wireker] monachi ecclefias Chrifti Cantuar. 
ad Willelmum [de Longo-campo] Elyenf. epifcopum de erudi- 
tione prelatorum» ^.253. 
Libel^us Senecae de inftitutione morum^ P^3^^* 
Tra^Utus beati Bemardi abbatis Claraevallenfis de interiori 
homine quomodo inveniat Dominum, p*2^S* 

5. Libellus Martini epifcopi [Bracarenfisj ad Mironem regem 
[Suevorum] de quatuor virtutihus principalibus, /. 352. 

6. Inftitutio noyitiorum juxta confuetu^nem ecclefis Can- 
tuarienfis. 

7. De pafiione et cefurreflione Domini ex Gregorio Tyronenfi de 
geftibus Francorum, ^* 392. 

8. De refurre£tione ex fermonibus Auguftini de fabbato pafcha^, 

/•392- 

9. Gefl^ Salvatoris noftri, Domini noftri lefu Chrifti quas invenit 

Theodofius magnus imperator in lerufalem in pretorio Pontii 
Pilati in codicibus publicis^ /• 393* 

20. Libellus de infantia Salvatoris> ^. 415. 

In boc opere continentur epijlola fuppqfititia Cbromatii et Eliodori ad 
Hieronimum de nativitate virginis et infantia Sahatoris et rejpon-- 
fum Hieronimi. 

21. Hiftoria fan6lae Marise de Sardanay> p*4Z9* 

22. Traft- y 13.] m cLxxvii. 9. cccxvi. 17. 

14.] FiJt CCCCLXXXI. 8. 

15.] Ftd* CLXXVn. 8. CCCCXXX. i. 

19.] m CCLXXXVIIL 4. 4o6 CCCCXLL 

22. Tra6latus a Ricardo Premonftrenfi editus de canone miflse et 
de difFerentiis in crucibus faciendis et pluribus aliis fadendis 
neceirariis, qus iit caufa miflTas, quae differentia, quas virtus 
quis finis, qua^ ratio, quae utiUtas, ^.442. 

2:3. Item queftiones de facramento altaris fcilicet de corpore Chrifti, 

24. Dominica oratio gloffata, p. 460. 

25. Symbolum apoftolorum gloffatum, /. 462. 

26. E)e decalogo et decem ejus preceptis, p. 468. 

Pracepta hic recitantur morc Rotnam^ fecunda priori o^^unBo et 
decimo in duo divifo : gloffa vero in primum pri^ceptum ita fc b<Ait^ 
" Similitudinem notavit Moyfes ydola quee hahebant aliquam fitmU' 
" tudinem cum reius naturalibus vd ymaginem folis vel luna vet 
** aquoris veljovis \fculptile vocavit itbid quod voluerunt yddolatra 
" ajimulare vero Deo et fimplici et conformare^ et talis confeBio 
" nickil erat in mundo quia nulla conformatio divimtatis potefi effe 
" creatura ad creatoremy 

27. De Anti-chrifto fecundum antiquos, p. 473. 

28. De penis inferni, /.477. 

29. Quindecim figna [ultimi judicii,} ihid. 

.30. Parabolae Mag. Odonis [de Ceritona] in laudem iplius qui eft 
A et n, p. 479. 

31. Pkrabote fanfti Bernardi, p. ^21. 

32. Qiiaedam de tempeftaribus et huraoribus, &c. p. 529. 

33. Confliftus inter ducan et philofophum de natura hominis 
humana et proprietatibus ejus, ^. 53 1. 

34. Fabulqfa hiftoria de tribus fratribus, p. 578, 

CCCCXLII. 

Codex membranaceus in ^^''^feculo xiii fcriptus^ in quo continetur^ 
' Akuinus ad Carolum imperatorem de &de chriftiana. 

CCCCXLIIL Codex 30.] Vide CCCCLXXXI. x8. 

CCCCXLII.] Vet. Cat. O. 25. MSS. jfngl. 1493—226. 407 

CCCCXLIII. 

Codx membranaceus in ^^^Jecuh xvi fcriptus^ in quo conlinentur^ 

1. Synodus Petri [Quivil] epircopi Exon. habita anno 1287. 

2. Modus exigendi confcffioncs, &c. ejufdem epifcopi. 

CCCCXLIV. 

Aparchment book in 8^, nvritten in tbe xv century^ containing 
The hiftory of Genefis and Exodus in old Englifti verfe. 

CCCCXLV. 

Codex membranaceus in V^^feculo xivfcriptuSy in qao continetur^ 
Forma di6titandi epiflx>las fecundum flylum Romanae ecdefiae, 

autore Mag. de Aquillegia. 

" Hic Itber non indignus qui in quibufdam legatury ut melius intelKgas 

* * gravamen intolerabile de provijionibus papa^fed hoc tejlinxit Edwardus IIV ' 

CCCCXLVI. 

Codex membranaceus in 8"^, in quo continetur^ 

Vita S.Thomae archiepifcopi Cantuar. et martyris de plurium nar- 
ratione collefta. 

Hac vitay qua in aliis codicibus nominatur^ quadrilogus Jive hijhria 
quadripartitay ab annotatore quodam imperito Stephano Cantuarienfi attri^ 
buitur. 

CCCCXLVIL 

Codex membranaceus in S^^Jeculo xvijcriptusy in quo continentuTy 
Problemata five queftiones praefertim circa confuetudines Rpmano- 
rum et Graecorum^ et refponfa ad eas. 

Codex «M CCCCXLIII.] Vtt. Cat. 0. 24. MSS. Angl 1492-225. 

CCCCXLIV.] Vtt. Cat. R. 11. MSS.Angl. 1441— 164. 

CCCCXLV.] Vtt. Cat. O. 23. MSS, Angl. 1496—229. 

CCCCXLV.] Vtdt CCCCL. 22. 

CCCCXLVI.] Vit. Cat. G. 12. 

CCCCXLVII.J Vtt. Cat. N. 34. MSS. AngU 1475-198. 4o8 CCCCXLVIL 

Codex initio mutilatus^ prima enim oSio folia froe temporisjive bominum 
injuria vix prabent Uterarum imperfeSia quadam veftigia. 

CCCCXLVIII. 

Codex membranaceus in 4^* minoriy in quo continentur, 

* literis Saxonias vetujiioribus * 

1. Epigrammata Profperi viri eruditiflimi Augaftini deflorata. 

* libellus imprejfus * 

2. Profper his meditation with his wife, as it is advouched by an 
auncient written copie in olde Saxon care£ters, where as the 
printed works have dilTembled the fame» newly tranflated into 
Englyflie verie, printed according to order by Richard Watkins. 

♦ literis Saxonicis utfupra * 
3« Synonima Ifidori Hifpalenfls urbis epifcopi. 

♦ caraSiere Latino vetufiiori ♦ 

4. Verfus Sybillae. 

5. De trimoda leonis natura. 

6. Sandti Auguftini falubris admonitio. 

7. Terribilis ad negligentes inveftio. 

8. Verfus7^« hymni Prudentii de hiftoria veteris et novi teftamenti. 

9. Septrai miracula mundi. 

CCCCXLIX. 

Codex membranaceus in 4^'' minori, partim recenti partim vetufia manu 
fcriptuSy in eo autem continentur^ 

-^lfrici grammatica^w excerpta ex Donato. 

Cujus parte priori ufque ad capitulum de caju^ cafu quodam ut ita dicam 
infeliciter deperdita^ illam eleganter fuppleri jujfit reverendijjimus Mattbeus 
Parker. 

CCCCL. Cadex CCCCXLVIII.] Vit. Cat. N. 33. AfSS. Angl 1472—195. 

3.] Ftie XXIL 3. 

CCCCXLIX.] Vet. Cat. N. 19. MSS. Angl. 1467-190. 409 

CCCCL. 

Codex membranacem in ^"^jfeculo xivfcriptusj in quo continentur^ 
i. Summa magiftri loannis de Bononia loanni aixhiepifcQpo Can^ 
tuar. dedicata de arte tabellionatus in curia Romana, p^ i « 

2. Apocalypfis Golise epifcopi de ordinibus cleri, /*. 53- 

3. Verfus de conju^o, p. 58. 

4. Rithnius confeffionis, p.ti. 

5. Verfus de curia Romana, p. 62. 

6. Rithmi de Sufanna, /.63. 

7. Rithmi fatirici in aulicos, p. 64. 

8. Liber \ut videtur] qui dicitur Secreta fecretorum, p. 67, 

9. Traclatus de fignis, p. 6g. 

10. De Secundo philofopho, ^.73. 

1 1 . Quaedam, ut videtur, de grammatica, p. yy. 

12. De Salamone^ p^gs* 

13. Qusedam ex Anielmo, p. 97. 

14. BuUa Innocentii IIL loanni regi Anglise mifia de contumacia 
qus in negotio archiepifcopi Cantuar. p. 100. 

15. Alia buUa ejufdem papte fufiFraganeis ecclefiae Cantuar. direft^ 
de conlecratione archiepifcopi et ejus in Angliam abitu,/. 102, 

16. Excerptum, ut videtur^ ex alia quadam buUa, /.103. 

ly. Bulla Innocentii papae IIL epifcopis Anglis mifia ut lohannis 
regis Anglia^ favorem Stephano archiepifcopo Cantuar. conci- 
liarent, cui fi refifteret rex, regno minatur interdidhim, ^. loi.* 

j8, BuUa ejufdem papae epifcopis Londin. EUenf. et Wigom. di- 
re6^a, ut fententiam interdi6ti per totum regnum obfervi^ri fa- 
ciant, donec rex fatisfa£tionem idoneam ^uraverit exhibere ob 
bona ecclefiaftica dirept^, p. 104. 

19. BuUa ejufdem papae tam ecclefiafticis quam &cularibus princi- 
pibus direfta^ ut fedi apoftoUcae de diiimenda Ute et difcordis^ 

inter i. .. -i - ■" CCCCL.] Fit. Cat. Mifc. R. MS8. AngU 1654-387. 
a.]WirCCCCLXXXI. 17. 
ip.l Vidi CCLXXV. 16. 

Fff 41 d CCCCL. 

inter Gcrmanos orta de eleilione imperatoris attenta fe patro* 
nos et adjutores oflendant, anno pontificatus 6'% p. 104. 

20. ScntcntisB dc concordia, p. 106. 

2 1 . Taxatio epifcopatuum Angliaj, p. 1 07. 

22. Pra£llca/<i;^ ufus diftaminis Mag^. Laurentii de Aquil^sa edita 
Bononiae ad utilitatem rudium, p. 108. 

23. Epiftola Leonardi epifcopi Albanenlis ad Edwardun^ [pzimum] 
regem Angliae ut Ricardum [de Hotoun] priorem Dunelmcn- 
fem a papa in integrum reftitutum fuo favorc conciiio et auto* 
ritate adjuvaret, data Romde 20 Nov. /. 125. 

24. Epiftola regis Edwaixli [primi] ad archiepifcc^um Cantuar. 
pro clericis fuis ne compellantur ad ordinc$ vel refidentiam, 
p. 127. 

25. Epiftola regis ad patronum pro epdem, ibid. 

7Jb. Epiftola cjufdem ad archiepifcopumi Ebor. de eodeis, ilni. 

27» Literae cpifcopi ofHciario fuo fuper eodems p. 128. 

28. Facultas epifcopalis ad beneficium. ad firmam tradendun^ per 

quinquennium, /. 128. 
«9« Litene patentes Edwardi L pro nominatioae unius cx clcricis 

fuis, ihid. 

30. BuUa quae vocatur poft iter arreptum, iHi. 

3 1 . Literae prioris et conventus quod fecerunt A. B. miflarum et 
orationum, 6cc. domus fuae participem, p. 1 29. 

32. Literae Edwardi L de falvo condufio, ihid. 
33» Literae demiflbriae fuper ordinibus, ihid. 

34« Lit^9 cleri Galliae ad papam, in quibus petunt licentiam ejus 
ut fibi Itceat juvarc regem, datae Parifiis kaL Feb. 1296, /• 130«. 

35« Refponfio papa& ad petitionem praedi^am, ihid^ 

36. Excerpta ex variis epiftolis, /.132. 

37* Literse epifcc^ ad priorem de inquifkione in domo fua fa^ 
cienda, /.123. 

38. Litcrae Bcrnardi epifcopi Tripol. ad ofiicialem archid. Dunelm». 
ut fummam xv xoarcarum fterling^ quas ab epifcopo Dunelm* 

acce- 

aa.l nit. CCCCXL.V. acceperat pro procuratione viz. duarum marcarum per diem, 
ipfe a clero Dunelm. folvi faciat, /. 134. 

39. Conceffip penfionis c libr« fterling per eplfcopum Dunelm. fafta 
promotori caufaram fuaram apqd fedem apoftolicam, ^.135. 

40. Literse ad capitulum Dunelm. ut conceflionem defun£ti epif- 
copi confirmare velint, iiiJ. 

41. Literae prioris de — ■ . ■ ad priorem de , ut libros 
ab fua ecclefia afportatos, fi forte a quodam cetus ejus eos 
reperiri contigerit, rcmitteret, /• 135» 

42. Quatuor epiftols incerti autorisi /'•139. 

43« Tres epiftol» in lattdem monachoram Oxonii» ftudentiiim, 

/•137- 
44« Epiftola incerti autoris, ^* 139» 

45. Literae Bonifacii papas VIII. ad Edwardum I. regem Angliaei ut 
fiat pax inter eum et regem Franci»! datae Lateran. 11 kal. 
Maft. pontificatus I. p. K39. 

46» Indolgentia concefia eis qui de bonis fuis contulerit ad edifican* 
. dum altare fanftse cracis in ecclefia cathedrali de -^ — fp^ 140. 

47» Conftitutio Bonifacii papse VIIL ne mendicantes afientjant 
ele£tioni de fe fa£tae in difcordia, ^.141» 

48, Conftitutiones Bonifocii pap^e VIII. m». ( i ) Revocatio con^ 
ceilionum anteceflbris ejus Celeftini V. de pluralitatibus, &c» 
j^«44i. (2) Revocatio conceflionuoi Nicbolai IV. de col- 
ledfcicnibufij penfionibus^ &Ci /« 145. (3} Similis revoc^tio 
conceflionum Celeftini V. ps 147* (4) De confervatoribus» 
f. 147. {$) Ne malieres rel^ofae extra clauftrum ad judi- 
cium vel teftimonium dandum evocentur» p* 149« (6) Decla- 
tatio fententide ex^ommunicationis contra eos qui infregei-int 
pacem inter r^em Siciliae et lacobttm et Fredericum Petii 
quondam regis Arragoni» filios fancitami /» 149. (7)vDe 
non folvendis colie6tis princibus fecularibus» ^«150. (B) De 
refidentia, /.152. > 

49* Arbitrium ejufdem pflpse ihter reges Francise et Anglis&i p. 1^53. 

50« Reiponfio cleri ad regem Edwardum quod fubfidum concedere 
non poflhnt^ propter gravem.papes prc^bitionem ne ulla.ti^s 

F f f a con- 412 CCCCL. 

conceffio laicis fiat (temfore ut videtur Roberti Wincbelfey arclne^ 
fnfcopi Cantuar.) p. 1 57. 

51. Bulla Booifacii papae VIIL de reftitutione Ricardi [de Hotoun] 
prioris Dunelm. /. 159« 

52. Executio fuper reftitutione predifta, fivc literac Nicholai epif- 
copi Theanenf. ad epifcopum et capitulum Duneim. de execu- 
tione fententiae reftitutionis, /.161. 

53. Conftitutio Bonifacii VIII. de veneratione fanftorum, /. 163, 
54* Idem de regulis juris, p. 165. 

55. Conftitutio Clementis papae V. quod regnum Franciae non fit 
amplius fubjeftum Romanae ecclefise quam fuit ante declara- 
tionem Bonifacii VIII, p^ 1 67. 

56. Revocatio conftitutionis Bonifacii VIII. quae incipit, " Clericis 
** laicos*' per eundem, p. 167. 

57. Conftitutio ejufdem de citationibus, p. 168. 

58. Indulgentia conceiTa a Bonifacio VIII. eis qui centefimo quovis 
anno bafilicas S. S. Pelri et Pauli vifitaverint A.D. 1300,/. 108. 

59. Lamentatio pro templariis, p. 169. 

^o Revocatio concefllonum de adminiftrationibus per Clementem 

papam, p. 173. 
<6 1 . Epiftola Petri filii Cafiiodori ad ecclefiam Anglicanam de «xcu- 

tienda tyrranide Romani pontificis, p. 175. 

62. Conftitutio Bonifacii papae de vifitatione epifc. Dunelm. p. 174. 

63. Forma creandi et inveftiendi aliquos in oflicium tabellionatus 
Ji^e mandatum Rogeri Mathei de Monte-flor. comitis Palatini 

ad priorem Dunelm. ut loannem de D. adhibita prius exami- 
natlone de fufEcientia ejus in predi£him officium admittat,^. 178. 

64. Citatio prelatorum Angliae ad concilium Viencen. per Clemen- 
tem papam, /. 1 80. 

65. Sententia fufpenfionis lata contra epifcopos qui ad concilium 
Viencen. non venerant per Clementem papam, p. 189. 

66. £xcommunicatio Goliae, /.191. 

67. Conftitutio Clementis papae de militibus quondam ordinis tem- 
plariorum, p. 187. 

68« Verfus reibnantes de bello Trojano, p. 192» 

69. Con« CCCCL. 413 

69. Conftitutiones Lateran. concilii, /• 202. 

70. Privilegium conceiTum fratribus jprcdicantibus pcr Clementem 
papam, ^.232. 

71. Aliud per Martinum papam, /• 233* 

72. Conftitutio quod nuUus admittatur ad ecclefiam pariochalem 
antequara attigerit vigefimum quintum annum, ilnd. 

73. Conceffio totius regni Angliae etHiberniae ianftss ecclefis^ et 
papas Innocentio III. per loannem regem, p. 234: 

74. Epiftola Soldani ad Hay tonum regem Arnieniae quod civita- 
tem Accon ceperat et eam fpoliaverat, /.235. 

75. Epiftola Haytoni regis Armeniae, ad regem Angliae fuper defo- 
latione Accon, data 15 Junii, 1299, p.^^^t. 

76. Epiftola Banacoci regis Tartarae ad Ludovicum VII. regem 
Franciae jadatoria, p. 238. 

yj. Rcfponfio regis Franciae, ibid. 

78. Epiftola Frederici imperatoris ut celebrentur exequiae Henrici 
primogeniti fui, /. 239^ 

79. Epiftola Radulphi imperatoris Alemaniae ad Philippum regem 
Francias declarans ei bellum 1294, ibid. 

80. Epiftola cujufdam fe Fredericum Romanorum imperatorem 
fimilantis ad comites, ibid. 

8 1 . Refponfio comitum, p. 240. 

82. Verfus Gallica lingua fcripti, p. 241. . 

83. XXXVI Folies et qui les entent xxxvi iens aprent. 

84. Proverbes de Fraunce, p. z^z. 

85. De notre dame, p. 260« 

86. Rime eftrange, /. 262. 

87. Uncor autre ryme, ibid. 

S8. Autre maner de rime, /• 264. 

89. Rime bon, p. 265. 

90. CoUatio Antonii [Beak] epiftopi* Dunelm. ad patriarchatum 
Hierofol. cum miffione pallii per Clementem papam, p. 266. 

91. Citatio Walteri de Langton epifcopi Cov. et Lich. ad curiam 
Romanam per Bonifacium papam, /• 267. 

92. Literae 414^ cgccl:) 

92« Literae ad quoddim ntonafhrium ut agatur nriicricordifer oim 

monachp apoftata ad monaftehum redeunte, p. 268. : 

93. Abfolutio Philippi regis Franciae ipfo non petente pcr Bene- 
diftum papam, p. 269. 
i 94« Conftitutio inter prelatos et fratres predicantes per Bonifaciijm 

papam> p^2fi. 
' 95. Revocatio diftee conftitutionis per Bcaedi6tum papam, p. 275. 

96. Epiflol* inctrti autoris, /. 278. 
- 97. Epiftola Originaniorum ad Alexandrum magnum, p. 279« ; 

98. Epiflola Didimi ad Aleieandrum, iiid. 
' 99. Inhibitio priori et capitulo Dunelm. ne procedant ad ele£):ionem 
cum epifcopatus vacaii contigerit, per Ckmentem papam,^.28 1 . 

100. Confirmatio ejufd^ inhibitionis per loannem papam, iti^* 

101. Sententia excommunicationis in eos qui regem Edwardum vel 
regnum Anglia^ invadere prefumferint, pcr loannem papam, 

102. Epiftola vel traftatus qui incipit, •' Triftis eft antma mea." 

103. Literas tnnocentii III i ad loannem regcm ut epifcopi Londin. 
Elienf. et Wigorn. accipiant regalia a r^e et conferant archi- 
epiicopO) p. 284« 

1 04. Aliae literae, ut videiur, ad eundem ut ecclefias ie fubmittat» 
p. 287. 

105. Bulla Innocentii IIL in qua minatur anathematizationem 
lohailni regi Aagliaf, iiiJ. 

106. Alia in qua exhortatur eum ad pacem cum eccleda et ad 
fugiendum malos confiliarios, p. 290» 

107. Stephanus [de Langton] archiepifcopus ad fufFraganeos fiios 
de eIe£lione fua in archiepifcopum, ^«291. 

108. Bulla provifionalis lohantiis pap» ut Gauvelinui^ eardinalis 
et S.R.C. vicecancellarius habeat beneficium quodcunque 
proxitne vacatnrum in diocefi £bor. p. 292« 

109. Bulla executionid de eodemi p* 294^ 

ito. Onli- ■ftM»rt«i«»i^«^-««H«M^ih^«^^«lMMB^aMk«i^M«kMte^rikia^^«MaMMHMMaBaMk 98.] nJe CCXIX. 2. CCCLXXV. 3, CCCCL^ 41^ 

ilo. Ordinatlo Iohann\iS papas fwper dlyifione ecclefiae Tholofan», 

ibid. •••... 

II ij, Conftitutio Iohanm« papae de fru£Hbus ecclefiae vacantis, p.zgg. 
i tz. Conftitutio ejufdem de pluralitatibus, p, 301« 
113. BuUa provifionalis lohannis papae ut GauveUnus, &:c. habeat 

beneficium quodcunqixe proxime vacaturum in dioecefi Cant.^ 

^. 316. 

CGCCLI. 

Codex membranaceus in 4^ minoriy in quo conttnentUTy 

1 . Epiftolaa Hildeberti Cennomanenfis epifcopi. 

2. Expofitio moralis in fomnium Nabugodonozor.. 

3. Petrus Adelfunfus de difciplina clericalr. 

4. Tra6tatus de fybillis. 

5. Vita [fabuhfa'] Appplionii TiiiL 

6. De creatione primi hominis et ejiis lapfii. 

7. Fragmentum expofitionis Petri Biefi!enfis in JoB. 

8. Traftatus Mag. Achardi de divifionc anima? ct fpirituir. 

9. Sermones ex diverfis autoribus^ de l^eata virgine» 

CCCCLIL 

Codex memiranaceus in V^ ^ fecnh xH fcrtftus^ in quo contweturj 
Eadmeri hiftoria novonmv in Augliai. iib. vi. 

CCCCLIII. 

Codex cbartaceus^ in Z^yje{fuh xvjcriptusj in qw contineniur^ 

1. Epiftolae Roberti Grofteft epifcdpi Lincoiiu p. i. 

2. Tra6latus ejufdem de cufa paftoraii) /. 331. 

COCCUV. CkJex mm^mm^^mmmmmmmmimmmmmmmmmmmfimmmmm^mm CCCCLI.] Vtt. Cat. T. 9. MSS. Jngl. 1558-291. 
. ..5.]^'* CCI. 83. CCCXVIII. g. 

7.] m cLxxvii. 25. CLxxix. I.' ■ 

CCCCLII.] Vet.Cat.G. xt. HSS. Jpgt. 1%^$^^ 
CCCCLII.] Vidt CCCXLI.. . 
CCCCLIII.] Vtt. Cat. O. if^. AdSS, Md. *494^»7* 
j.]mCXXIIL 2. . . - 

».zm cxxm. a. cclvil 4» 41 6 

CCCCLIV. 

Codex in 4^" minoriy in quo continentur^ 

I. Ban wedy i dynny air yngair A certain cafe extra6le out of 
allam o hen gyfreith Howel the auncient law of Hoel da, kyng 
da (vap cadell bren hin of Wales, in the yere of oure lorde 
Kymbry) ynghylch chwe- nyne hundred and fourtene pafl^ 
chant inlyned aeth heibro ed : whereby it maye be gathered 
with yrh wn van y gellir that prieftes had lawfuliy mar- 
deall bot yr ofFeiriait y pryd ried wyves at that tyme. 
hynny yn priodi gwragcd yn 
dich with ac yn kyttal ac 
wynt in gyfreiUi lawn. 

Imfrinted at London by Roberte Crowley^ dwelling in Elye^Rentes in 
Holbume. Hbe yere ofour Lord m.d.l. 

♦ * in membrams feculo xivfcript. * ♦ 
2. Leges HoweH. 

Defuntfolia duo ad initium. 

CCCCLV. 

Codex membranaceus in 8^, in quo continetur^ 
Thomse de Salifbury fumma de arte predicandi. 

CCCCLVI. 

Codex membranaceus in 4'* minori^feculo xvfcriptuSy in quo continentur^ 

1. Tractatus de fphera [Roberti Groftefte,] p.\. 

2. Computus manualis, p. 27. 

3. Algorifmus/^^ ars numerandi, /.46* 
4* Theorica lunas, p. yy. 

5. Theorica planetarum> p. 97. 

6. Phi. CCCCLIV.] Vet. Cat. Q^ iirAfSf.^ff;/. 1524-257, 
CCCCLV.] Vet. Cat. Q, 3. MSS. AngL 1525-258. 
CCCCLVL] Vet. Cat. T. %. AfSS. AngU X547..280. 
lO Ftdi LXVL 14- CCCCLVI. 417 

6. Philobiblon Ricardi [Aungravilli cognominati] de Bury epifcopi 
Dunelmenlis, /. 1 27. 

7. Secreta fecretorum per Philippum clericum dedicata Guidoni de 
Valencia : Jhe liber moralis de regiminc dominorum qui fcriptus 
fupporiitur ab Ariftotele ad Alexandrum, p. 205, 

CCCCLVII. 

Codex membranaceus in 4^** minori ^ feculo xivfcfiptuSy in quo continetury 

I. [Eadmeri] liber ex diftis B. Anfelmi et de miraculis ejufdem ad 

abbatem Anfelmum S. R. E. legatum archiepifcopi nepotem. 

CCCCLVIII. 

Codex membranaceus in ^''''yfeculo xvfcriptusy in quo continentur^ ^ 

1. Beati loannis Crifoftomi ad Stagirium monachum de provi- 
dentia Dei lib. iii. utilis admodum ut nuUis jam vitae hujus cafi- 
bus adverfis dejici quis poterit. 

2. Beati loannis Crifoftomi fermo de dignitate humanae originis, 
1468. 

3. Hiftoria Grifeldis patientiflimae mulieris edita a domino Fran- 
cifco Petrarcha Fiorentino poeta laureato 1467. 

CCCCLIX. 

Codex memhranacem in 4" minori y feculo xivfcriptus, in quo continentur, 

1 . Liber de miferia humanse conditionis editus a Lothario diacono 
cardinali S. S. Sergii et-Bachi, et poftea Innocentius papa tertius 
appellatus eft. 

2. Regula beati Bafilii epifcopi Capadocise. 

3. Traftatus de confeflione. 

4. TraA- 7.] Vidt CCCCVII. 5. 

CCCCLVII.] Veu Cat. N. 11. mS. Angl. 1454-177. 

CCCCLVII.] mt CCCLXXL 19. 

CCCCLVIII.] Vet. Cat. N. 11. MSS.Jngl. 1452-- 175. 

3.] Vtdt CLXXVII. 10. CCLXXV. 14. 

CCCCLIX.] Vft Cat. N. 14. MSS. Jngl. 1455—178. 

Ggg 41 8 CCCCLIX. 

4« Tra6latus de penitentia reUgiofis injungenda. 

5. Solatium animse. 

6. Bernardus de periculo temptationis. 

7. Auguftinus de fpiritu et anima. 

8. Summa Mag. loannis Cornubienfis qualiter fiat facramentum 
altaris per virtutcm fan6t» crucis, et de vii canonibus vel 
ordinibus mifiTas. 

g. Sermo Mag. Nich. de Wadingham canceUarii Lincoln. 
xo. Expofitiones apoftolorum nominum. 

11 . De predeftinatione. 

12. Summa qusedam Anfelmi archiepifcopi de originali peccato. 

13. Utrum demones intrent corpora hominum fubftantialiter. 

14. Robertus de Curtun de vii feptenis. 

15. De adventu Domini. 

16. S. Auguftini libellus qui dicitur Cherub de confefEone* 

17. De confli£lu vitiorum. 

1 8. Expofitiones vocabulorum theologicorum* 

19. Queftiones de facramento altaris. 

20. Expofitio ad canonem mifla^. 

21. Verfus in honorem Thomae Becket. 

22. De tribus ftatibus religionis. 

23. Sermones duo Stephani [Langton] archiepifcopi Caiituar. 

24. Sermo in " Quae eft ifta quae afcendit." 

25. Verfus quidam cum commentario. 

CCCCLX. 

CoJex membranaeeus in 8^% fecuk xvfcriptus^ in qm continentury 

1 . Alexandri Nequam correftorium Bibliorum. 

2. Traftatus ejufdem fuper Promattheum. 
3« Ejufdem elucidarium bibliothecae. 

4. Optimae compilationes de libro Britonis fecundum (x-dinem AU 
phabeti per Bartholomeum. de Cottune compilats A. D» 1291. 

6. Sen- 12.] nde XXXIV. 7. CLIV. 6. CLV. 9. 
CCCCLX.] ViU CU/. Q. 10. M^%. Angl. i579-262^ CCCCLX. 419 

5« Sententia excommunicationis lata a Roberto de Totebrygge 
epifcopi Norwicenfis commiiTario in eos qui monafterium de 
Thetford fpoliaverunt, 2 Feb. 13 58, 

6. Conftitutiones quaedam eccleliafticas. 

7« Expofitio prsfationis miflTae. 

Z. Speculum ecclefiae. 

CCCCLXI. 

Codex membranaceus itt ^'"'^feculo xiv fcriptus^ in quo continenturt 

1. Inftitutio quaedam juris civilis. 

2. Compendium fentendarum Mag. Petri Lombardi. 
3« Tra£tatus de facramento altaris. 

4. Speculum ecclefise. 

ccccLXir. 

Codex memhranaceus in 4" minon\ in quo continentur^ 

1. Recapitulatio Bibliorum ufque ad librum Ruth inclufive, y^/. 1. 

2. Caita Henrici I. de donatione ecclefias B. Mariae Doverias con- 
ventui ecclefiae Chrifti Cantuar. f 01.4,1. 

3. Confirmatio ejufdem donationis per Innocentium papam,^^/. 42. 

4. Interpretatio nominum Hebrasorum et Grascorum in S.S. occur^ 
rentium. 

5. Confuetudines Lanfranci epifcopi, fol. 87. 

6. De S. Patricio et ejus purgatorio. 

CCCCLXIII. 

Qu^ mmbranaceus in ^'jfeculo xivfcriptuSy in quo contineturt 
Biblia Latina vulgata. 

CCCCLXIV. Codcx 8.] Ftde CCLXIII. CCCCLXI. 3. 

CCCCLXL] Vit. Cau Q. 9. M&^. AngU 1530—263. 

2.] Vidt CCIX. I. 

4.] Vtdt CCLXIII. CCCCLX. 9. 

CCCCLXII.] Vtt. Cat. N. 13. MSS. Angl 1453—176, 

CCCCLXIII.] Vtt. Cat. G. 15. MSS.Angl. 1350-73. 

Ggg2 420 

CCCCLXIV. 

Codex membranaceus in %^^feculo xvfcriptuSy tn quo continentur^ 

1. Vita beati ThomaB martyris compendiofe et hiflorice a lohanne 
de GrandKTono colle£la. 

2. Idem de miraculis B. Thomse. 

CCCCLXV, 

Codex membranaceus in %^yfeculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 
Confuetudines ecclefias Norvsricenfis> feu ordinale vel breviarium 
Norwici in ufum per totum annum cum kalendario. 

CCCCLXVI. 

Codex membranaceus in i^^jfecuh xiii fcriptus^ in quo continentur, 
j. Fragmentum cujufdam traflatus medicinalis, p. i. 

2. De gradibusetvirtutibus fimpliciumfecundumDiofcoridemi/.i^. 

3. Traftatus de lapidibus pretiofis, p.ioi. 

4. Liber aurcus de doloribus et morbis cujuflibet partis corporis 
et eorum curationibus, p, 135. 

5. Epiflola Vindiciani ad Pintadium Gadum nepotem fuum de 
urinis, /.213. 

6. Tradlatus de aegritudinibus fingularura p^rtium corporis, p. 233. 
" De librario fan£ii Augujiini Cantuar. extra muros^ CCCCLXVII. 

Codex memhranaceui in 8'"', in quo continetutt 

Vita beati Thotnx martiris a lohanne Grandifibno colle6ta. 

CCCCLXVill. Codex CCCCLXIV.] Vet. CaU Q, 4. M^^. Angl 1526-259. 
CCCCLXIV.] Vtdt CLXXVII. 20. CCLXXV. 17. CCCCLXVIL 
CCCCLXV.] Vtt Cat. N. 36. MSS. Angl 1467-200. 
CCCCLXVI.] Vtt. Cat. Sub. D. 11. MSS. Angl 1318—42. 
CCCCLXVII.] Vtt. Cat. G. 14. MSS. Angl. 1352-75. 
CCCCLXVIl.] Ftit CLXXVII. 20. CCLXXV. 17. CCCCLXIV. <c 
<c 421 

CCCCLXVIII. 

Codex membranaceus in 4*"* minoriy ineunti feculo xv fcriptus^ in quo 
continetury 

Pfalteriura Latino-Graecum, viz. Latinum ex una parte paginas» ex 
altera Graecum literis Latinis fcriptum. 

Pfalmus primus fic incipity 

** Beatus vir qui non abiit in " Macharios anir os uk keporeu^ 

confilio impiorumy et in via pec^ " tibi en buli afebon ke en odo amar^ 

catorum non fietit^ et in catbedra ** tbolm uc efii ke epi catbedran 
^^ pefiilentia nonfedit^ " limon uck ekatbifeny 

Ante Pfalterium efi kalendarium^ et adfinem hymni ufitati et litania 
cujus pars defideratur. 

CCCCLXIX. 

Codex membranaceus forma minon\ feculo xiv fcriptus^ in cpio conti'^ 
nentury 

1. Liber fan£li Baniii epifcopi Capadocias ad filios fpirituales de 
militia fpirituali. 

2. Tra6tatus de omnibus animantibus et eorum proprietatibus. 

3. Proverbia et alia verba edificatoria in ordine difpofita. 

4. Brevis chronica a Bruto ad Egbertum. 

5. Chronique des rois d'Angleterre d'Egbert a Edgar. 

CCCCLXX. 

Codex membranaceus forma minori, feculo xiii fcriptus^ in quo conti^ 
nentury 

1. Calendarium. 

2. Hildebertus de mifla. 

3. Lau^ CCCCLXVIII.] Vet. Cat. N. 15. MSS.Jnsl 1456-179, 
CCCCLXIX.] Vit. Cat. G. 17. MSS. Angl. 1354-77. 
2.] ndi XXII. 2. Llir. 4. 

CCCCLXX.] Vec. Cat. G. 13. MSS.AngU 1351.-74. 
2] m XXXIV. 37. ^22 CCCCLXX. 

3. Laurentii Dunelmenfis hypognofticon ad Gervafium. 

4. Expeditio Francorum Anglorum et variarum nationum ad ob* 
fidendum Uliflipona in Portugallia, tempore Hildefonfi regis 
per Ofbernum. 

ccccLXxr. 

Codex membranaceus forma minoriyfecuh xivfcriptus^ in quo continetur, 
Li roflignol, ou la penfee lohan de Hovedene, clerc la roine d*Engle- 
terre, mere le roi Edward, de la neiflancc ct de la mort et du relieve- 
ment et de lafcenfion lefu Crift et de laflfumpcion notre dame. 

CCCCLXXII. 

Codex membranaceus in 8"** minori^feculo xvfcriptus^ in quo continentur^ 

1. Ifidorus [Hifpalenfis] de ortu et obitu fan£torum, p. i. 

2. Petrus de Monte ad Humfredum ducem Gloceftri» de compa- 
ratione vitiorum, lib. iii, p. 47, 

3. Oratio Ifocratis ad Demonicum, ^.233. 

4. Plutarchi fermo de virtute et vitio ex verfione Cincii Romani, 
/. 256. 

5. Socrates de morte contemnenda ex verfione Cincii cum epiftola 
cjufdem ad Vellum et prefatione ad Jordanum cardinalem Urfi- 
num, p. 256. 

6. Lucianus de amicitia ex verfionc Angeli Aretini cum prefa- 
tione ejufdem, /• 294. 

7. Liber Xenephontis qui dicitur tirannus cx verfionc Leonardi 
Aretini cum prefatione ejufdem, p. 375. 

8. Liber magni Bafilii ad juvenes religiofos quibus ftudiis opera 
danda fit ex verfione Leonardi Aretini cum ejufdem prefatione 
ad CoUucium Salutatum, p*\\^* 

9. Ifagogicum philofophiae moralis compilatum per Leonardum 
Arietinum, p. 449. 

10. Liber CCCCLXXL] Vet. Cat. G. 16. mS. Angl 1353—76. 
CCCCLXXII.] Vet. Cat. Sub. D. i. MSS. Angl. 1627-360. 
I.] Vtde CCCXXXI. 17. CCCXXXIX. 3. CCCCLXXII. 423 

1 a. Liber Platonis qui dicitur apologia Socratis ex verfione Leo- 

nardi Arieteni cum prologo ejufdem, ^.491* 
II, Platonis Crito vel de eo quod agendum eft ex verfione Leo-» 

nardi Arieteni cum argumento ejufdem, p. 538. 

CCCCLXXIII. 

Codex membranaceus minorisforma ante conquijitionem Anglia fcriptus^ 
in quo continentur^ 

Hymni \five utfapius in boc codice nominantur Tropi] diebus domi- 
nicis et fellis inter facra celebranda recitandi cum notis muficis. 

CCCCLXXIV. 

Codex membranaceus in 8'* mincriyfcculo xivfcriptus^ in quo continetsir^ 
Raymundi [de Penna*forti] fumma de cafibus penitentialibus. 

CCCCLXXV. 

Codex membranaceus in S'^ minori^feculo xiii fcriptus^ in quo continetur^ 
Unum ex quatuor five concordantia evangeliorum Ammonii Alex- 
andrini cum prefatione Zachariae Chryfopolitani. 

EJi continua quadam bifloria ex quatuor evangeliis compilata et ordine 
bijlorico pojita : dividitur in quatuor libros et capitula CLXXXI. Idem 
ejl opus cum codice XX vil, niji quod bic dejideratur expojitio continua. 

CCCCLXXVL 

Codex membranaceus in %^ minori^feculo xivfcriptus^ in quo continentur^ 
I . Prophetiae Merlini cum commentario, ut videtur^ Caradoci. 

Major pars barum propbetiarum caret commentario et faltem gau^ 

detU glojfa interlineari. 

z. An« 

CCCCLXXIIL] Fit. Gy/.N. 38. MSS. jlhgl 1469—202. 
CCCCLXXIV.] Vet. Cat. N. 37. MSS. Angh 1468-201. 
CeCCLXXIV.] Vide CCXLVIL CXXXVL i. 
CCCCLXXV.] Vet. Cat. M. 15. MSS.Angl. 1430—153. 
CCCCLXXV.] Vtde XXVIL 
CCCCLXXVL] Vit. Cat. Sub. D. 7. ^55. Angl 1632.-365^ 424 CCCCLXXVI. 

2. Annales Angliae a morte Edwardi confeflbris ad ahnum 1274. 

3. Profecutio fafta tempore domini lohannis de Gifortio majoris 
London jSer Hugonem de Waltham clericum coram baronibus 
de fcaccario ad exonerandum cives et vicecomites dicta^ civitatis 

de V marcis annuis exaftis in pipa inter de quodam 

meffuagio quod Leo judeus tenuit et quod fuit Martini de Virby 
in Melkftrete et de exoneratione cc hb. de arrcaragiis didlarum 
V marcarum. 

4. Modus et ordo de itinere jufticiariorum domini regis ad turrim 
London. 

Hic babentur leges et confuetudines cbfervanda infra pradiSlam civi^ 
tatem in placitis corona. 

5. Magna charta confirmata 9 Hen III. 

6. Sententia excommunicationis pronuntiata in eos qui hanc char- 
tam violaverint. 

7. Carta Henricilll. concefla civibus London anno regni 1°. 

8. Carta regis loannis de vicecomitatu London et Middlefex eifdem 
concefla, anno regni 1°. 

9. Carta Ricardi regis de libertatibus civium Lond. anno regni 5^^ 

10. Carta loannis regis de kydeUis in Thamefia et Medeweya 
amovendis anno regni 1°. 

11. Carta Henrici III. quod barones civitatis London gratis fece- 
runt fervitium de futellaria in nuptiis Ricardi comitis Cor* 
nubiae et non ex aliquo debito anno regni 28''. 

12. Carta regia de comitatu Middlefex civibus London ad firmam 
dato pro ccc lib. &c. 

13. Carta regia de libertatibus civitatis London. 

14. Exceptiones quas jufticiarii propofuerunt civibus London 
fuper placitis loHen. III. ct refponfiones eorundem fingulis 
exceptionibus. 

15. Ordinatio Edwardil. contra felonias anno regni 28'', Gallice. 

16. Leges et libertates conceflae a Willelmo Conqueftore anno 
regni 4*°. 

# 

CCCCLXXVII. Codex 425 

CCCCLXXVII. 

Codex membranaceus forma minoris^ feculo xv fcriptus^ in quo con-- 

tinentury 

i. Breviloquium pauperis in facras fcripturas. 

2. Sententiae abbreviatae. 

3. Inftruftio juniorum. 

CCCCLXXVIII. 

Pfalterium in lingua Armenica. 

CCCCLXXIX. 

Codex memhranaceus forma minori^ feculo xiv fcriptus^ in quo conti^ 
nentur, 

Expofitiones v.ocabulorum quas occurrunt in Bibliis. 

CCCCLXXX. 

Codex membranaceus forma minori quadrata^ in quo continetur, , 
Pfalterium Graecum cum hymnis ufitatis. 

CCCCLXXXI. 

Codex membmnaceus fprma minori, crajjifjimusi fecuJo xiii fcriptus^ in 
quo continentur^ 

r. Hugo de Sanclo Viftore de edificatione clauftri materialis, ^. !• 

2. Idem de duodecim abufionibus clauftri, p. 16*. 

3. Idem de clauftro animae fpiritualis, p. 85, 

4. Idem ad interrogationem amici, p. 129* 

5. Alcuinus levita [deutilitate animas ad Widoncm comitem,] ^.136. 

6. Tra^atus de exhortationibus fan6torum patrum, p. zib. 

7. Ex- CCCCLXXyil.] Fit. Cat. N. 39. MSS. Angl. 1463—196. 
CCCCLXXVIII J Vet. Cat. Mifc. 25. MSS. Angl 1652—385, 
CCCCLXXIX.] Vet. Cat. N. 40. MSS. Angl. 1474—197. 
CCCCLXXX.] Vet. Cat. Mifc, 26* MSS. AngU 1653-386. 
CCCCLXXXI.] Vet. Cat. Mifc. L. MSS. Angl. 1660-393. 

Hhh 426 CCCCLXXXI. 

7. Exccrpta ex Hbro Ecclcfiaftici, ^.253. 

8. Meditationes beati Bernsrdi Cls^rapvaUenfts abbatis, /.312. 

Q, Epiftola Anftotelis ad Alexaadrum rc§em de fanitate corparis 

confervanda, ^♦371. 

" Inventa fuit hiXC (fifioh in cct^ice quodam ^rabicQ aureis llteris 

^^ fcriptOy cui titulus tetnellara Jive fecreta fecret$rumy a hanne Hif 

** panifnfi apud quoddam altare ab Herodfi edificatum^ ubi venera^ 

" balur dea Nemefis. 

Sequuntur ad p.1%1. Vepfut de quatuor humoribus, dc alterca- 

tione cordis et oculi, de altercatione caruia ct fpiritus, fed an ex 

eodem penu deprompti incertum videtur. 

10. Phyfiognomia AriftotoHs, /.3^5. 

i j, D^* interpiretaUQne ConciQiorwnai /,404. 

12. Verfus de xii abufionibus feculi et clauftri, ^.419. 

13. Verfus de dec«m pxeccptis et feptQm facramqntis» p./^Zo^ 

14. Verfus de feptem setatibus, ^.421. 

15. Exhortatio Ricardi [Wetherftcd] archiepifcopi Cantuar. ad 
facerdotes, /^.4? 6. 

16. Predicatio Goliae [autore Gualtero Mapeo,] /.428. 

17. Apocalyplis Goliae [eodem autorc,] ^-432. 

18. Odo de Ceritona 4e brutis anirpaUbvis ct volatilibus, [fivc 
parabolae.] 

19. Regula beati Auguftini epifcopi, p. 538. 

20. Dc tribus ex ^uibus bomo c.onftat, fivc de fpiritu et anima, 

^554- 

21. De confeffione, fermo loannis epifcopi» p. 561. 

22- Carmen dc redemptionc humaua, /. 56.6. 

2.3. Epigramm3ta« p* S7^* 

24. Rofariijm. de caritate^ p. 573. 

25.. Signa mundan« confummationis, p. ^yj. 

26. Quid fit homo, quidvc omnis caro, p. 575. 

27. De i^fr— y»-w^^wsp wji. |j ■ I I I I I I >i I 8.] Vide CCCCXLI. 14. 
I7.]A^</*CCCCL. 2. 
j8.] Vide CCCCXLL 30. ccccLxxxr. 427 

27. De obitu hominis, p. 580. 

28. De argutia mulierum, p. 583. 

29. Signa ultimi diei, p. 58^. 

30. Quibus modis revelatur confeflio, /.587. 

31. Mifcellanea qusedam ex Gregorio, &c. /.588. 

32. Gregorii tra^atus, /.595. 

33. Exhortatio ducum et ululatus exercituum, ^.636. 

34. De principalibus vitiis, /.643. 

35. De levibus peccatis, /.646. 

36. De peccatis criminaiibus. 

37. Expofitio fuper dominicam oratlonem, ^.657. 

38. Expofitio fuper fymbolum apoliolicum, /.662. 

39. De ponderibus, p.tt%. 

40. De etate cognatione et conceptione Salvatoris, p. 674, 
4 1 • Traclatus de confanguinitate, p^ 676, 

42. Tra6latus de numeris, p. 693. 

CCCCLXXXIL 

Codex membranaceus fortna minoti^ feeulo :itv fcriptus^ in quo continetur^ 
Colle£lio ftatutorum regni Angliae, qucrum rubrica fequuntur^ 
XVI pagina priores defderantur^ 

1. Pars ftatuti de Marlebergh, p^ 17. 

2. Statut. Weftm. primum, p. 25. 

3. ■ Glouceftrae, ^.64. 

4. Explanationcs eorundem, ^^74. 

5. Statut. Weftm. fecundum, p. 76.- 

6. ■ Weftm. tertium, p. i4.9« 

7. ■■ de bigamis, p. i^i. 

8. ■ dc prefentibus vooitis^ad Warrantiim, p. 154. 

9. ■ de finibus, p. 156. 

ad defenf. jur. p. r6i. 

de prote£lionibus, p. 163/ 

— de attornat. in finibu^»- p.164. 
■ de conjunftim feoffatis^, /. i66« 

— de champartours^ P*^7^* 

— de confpiratoribus, p. 1 72'. 

H h h 2 16. Sta- 10 
II 
12 

15 428 CCCCLXXXII. 

16. Statut. dc juratoribus, p. 173. 

17. ■ de anno et die biffextili, /. 175. 
i8. ■ de Wynccftre, p. 176. 

19. ■ de mercatoribus, /.181. 

20. de regia prohibitione, f>. i86. 

21. Novi articuli, p. 188. 

22. Vifum franci pkgii, /.201. 

23. Prcrogativa rcgis, /.205. 

24. Statut. dc libertate clamanda, p.zii* 

25. de militibus, ^.217. 

26. ■ de efcaetoribus, p.zig. 

27. Articuli cleri, p. 222. 

28. Statut. Lincoln de vicecomitibus, p. 232, 

29. ■ de aflifa panis, /.233. 

30. de aflifa cervifiae, p. 236. 

31. de ulnis et bufellis, ihid. 

32. De compof. uln. et pcrticae, p. zyj. 

33. De admenfuratione tcrrae, ibid. 

34. De aflSfa vini et ccrvifiae, /.238. 

35. De ponderibus, ^.239. 

36. De afllfa panis, ibid. 

37. De tolneto molendini, /.240« 

38. De carnificibus, /.^^i. 

39. De forftallariis. ibid. 

40. De dimunitione denarii, p. 242. 

41. De venditione farinae, ibid. 

42. Compofitio monetae, /«243. 

43. Qupt modis dicitur exceptio, ibid. 
44« Dies communcs in banco, ^. 244. 

45. Dies communes in dote, p. 245. 

46. Scptem modis fit divortium, p. 246. 

47. Modus calumpniandi effon, p. 247. 

48. Statut de Northampton, p. 249^ 

49. ■■ Weftm. quartum, p. 253^^ 

50. Extenta manerii, p. 292. 

51. De wardis et releviis, /.267. 52. De ccccLxxxir. 429 

52. De libertate perquirendi de gratia regis, ^.268. 

53. Modus levandi fines, p. 270. 

54. Capitula itineris, p.2ji. 

SS- Traclatus de ponderibus et menfuris, p. 274. 
56. De quo warranto primo, ^.308. 
S7^ De quo warranto fecundo, p. 277. 

58. De quo warranto maximo, p. 288. 

59. De quo warranto tertio, p. 207. 

60. De vicecomitibus et ballivis, /.289. 

61. De catallis felonum, /.293. 

62. Delationes curias, p. zg^.. 

63. De iniquis calumpniand. p. 295. 

64. Statut. de confultationibus, iitd. 

65. ■ ubi duellum in magna aflifa, p. 296. 

66. de fcaccario, /. 298. 

67* Diftinftiones ejufdem, /. 306. 

68. Statut. al honneur de dieu, /. 309« 

69. ■ ■ come Hugh le Defpenfer. 

70. Juramentum vicecomitis, /. 322^ 

71. De falfis retornis vic. p. 324. 

72. Officium coronatoris, /.326. 

73. Juramentum regis qui coronatur» /.330. 
74« Juramentum epifcoponim, ^331. 

?$• Juramentum confiliarii regis, ^.331. 
76; Juramcntum jufticiorum regis, /.333. 
yj. Juramentum clericorum in canc. /. 334. 

78. Statut. HyberniaB, /.335. 

79. Petitioncs de querela, /.341. 

80. Statut. de Northampton, /. 347. 

81. ■ Weftm. quintum, /. 355. 

82. ■ Ebor. anno nono, p. 366. 

83. Concordia ct vct. malorum, p. 374 

84. De cartis et proviforibus^ p. 376. 
Ex dono dom. J. Moor. I N D E X. AAArefYgeterii CXIX. iio. 
Abbathis in Anglia, XXXVII. ii. 
▼idie- Monafieria, 
Abbcndfunenfe Mon. CXI. 86 — 94 .96 — 

99- 

Abdafdm Petnis, CLXV. 

Abbo FlorHicenfis, XLH. 2. 

AcaMlemkr Parinenfis, CXXX VIII. 3. 

Aehardvs CCCCLI. 9. 

Adcwofth George, CXIV. 337. 

Acontius I. CXllI. 37. 

Acra, Mon. de, CXx. 122. 

Adamus Berchingenfis, CCLXXVII. 

Mhortationes S.S. Fatrumy XXXVI. 9. 

Admonitio epifcop. vit. CCLXV. 2. 

J piritusUs do^rin^ CCLXY , i. 

Adrianus epifcopnsHcfefcrd. CLXX. ri8. 

Adfo monachiis, CXC. 9. 

^gidius Bituricenfn, LXIV. 

iEilredus, CI. 7. 

iElfredus R. XII. XLI. C. 7, 8. CLXXVL 

i.CXCVlL 
iElfriciis, CI. 4. CXC. 4. 7. 13. 16. CCL 

19. CCLXV. 10, II. 17. CCCLXXtX. 

3, CCCCXLIX, 
^lmer John, CXI V. 324. 
^lphegus S. CCCLXXV. 
iEfopusCLXXVIL;^^. 
iEthddritha &. GCCXGIIT. x, 2. 
iEthelredus Rievall. CXXXIX. 10, ir. 

CLXI. 16. CCCXVnL r. 
Agmondi(hftra John, CXIV. 276. 
Agnes S. XXIII. 15. CCXXIU. 33. 
Ailredus, GI. 7. 
Alanusv CGLXXXVm. i 
Alafco loannes, CXIX. 35, 36. 
Ajbanus S. C. g. 
Albano^ monaft*. de S. VIL 6. 
AIbertanu^,.CCCGVL Alhinus, CCXXI. i. CCLXV. 3,4. CXC. 

5,6. CGCCXLII. CCGCLXXXL 5. 
Albomazar, CGGCXXIV. 8. 
Alchimla^ XGIX. CXII. 
Alcock loannes, CLXX. 178—180. 

CGCGXXIX. 2. 
Aldelmus S. CLXI. 4. CGLXXV. 2, 3. 

CCGXXVL 
AUerma«e-churcbi, LXIII. 20. 
Aleftus Alexander, GXIX. 77. 
Alexander Eflebienfis, GXXXVIIL i. 
Alexander Magnus, LIX. 3. CXXIX. 2. 

CGXIX. GCCLXX. 1—4- GGCCVL 

7. CCGCXIV. 2. 
Alexander Peter, GIV. 3. CVin.. i. CXV. 

CXIX. 104. CXXVL CCCXL. 19. 23, 
Algorifmus, XXXVII. 7. CXXXIIL i. 

CGCGLVL 3. 
Allen F. GXIV. 260. 
AJiiey B. of Exetar, CXIV. 165, i66, 204. 
Alnewick W. GVIIL51.S7. 
Alvaru^, GrU. 18. 
Amalarius, LXVITI.5, CXGII. GCCXIX. 

I. 3. GGGCXVL 
Ambroiiu« Antbertus, CGGGXXX. 3. 
Mediolan, CLXXVU. 11. 

GXCIIL GGVII. 3. GCLXXIV. 

CGGXXXIL 12,13. 
Ammonius Alex. XXVII. CCGCLXXV. 
Amys et Amilus, L. 4. 
Anaftafia S. IX, 36. CGXLVIIL 3. 
Andreas Abbas, XXX.. i. 4. CCGXV. 

Andreas Epifcopus, CLXXVIL 30. 
— — — — H^fpanus, CLl. 8. 
Andrelinus, GCGGXXXV. 6. 
Andrenerus, CXIX. 102. 
Anianns S. IX. 23. 
Ahimalia^ XXIl. 2. LIII. 4. 
Annales eccU S. Aug. Cant. CCCI. i. 

Jn* I N D E X. Annalis ancmmi^ Lllf. 2. LIX. 14. 
CCLXXXL 2. CCXCVIII. 17. 
CCCCV. 19. CCCCLXXVI. 2. 

Jnnales Saxomd^ CLXXIII. i. 

Anne of fioleyn, CXIX. 9, lo. 

Anfclmus, CCCCXXXIX. 4. 

Cantuar. XXXIV. 2—7. 9. 12 

ir_i8. 35, 36. LIX. I. LXIII. I, a 
CXVIL 3. CXXXV. CLIV. 1—23 

^ 29. 47,48. CLV. CLXXVII. 12, 13 
45. CCLXXXIV. 1. CCXCIX. 3, 4 
CCCVIIL 2. CCCXVI. 28. 43 
CCCXVIIL 2. CCCXXXI. 5 
CCCXXXIL 14,15. CCCLXXI. 18,19 

Antonius, CL 15. CCCLXXIX. 7. 

Antonius S. XXXVI. 2. 

Apinus loannes, CXIX. 70. 

jtpTcafyfifis, XX. I. CCCXCIV. 

Appeleby loannes de, CLXX 94. 

Appollonius Tirius, CCI. 83.CCCXVIIL 
9. CCCCLI. 5. 

Apuleius, LXXl. 4 — 7. 

Aquilcgia, Mr. dc, CCCCXLV. 

Aquinas Thomas, XV. XXXV. 

Jrahic MSS. CCCLXXXIV. CCCCL 
CCCCLXXVlIf. 

jfrca^ tra^atus de^ XXXIV. 33, 34. 

Jrchitremus CCCCVL 2. 

Aretinus Leornardus, CCCXCVIIL 

CCCCLXXIL6-11. 

Argeniina, Coll. de, CIL 20. CVIIL 60. 

Ariftotefcs, CCVL 2. CCCXCVIII. 
CCCCVII. 5. CCCCLXXXI. 9, 10. 

Armachanus Arch. CLXX. 89. 
ArnaIdusabbasBonaeva]).LXII 2. CIIL i. 

dc Villa nofa, XCIX. 17 — 20. 

CLXXVII. «. 
Arnoldus, CLII. 5. 
Jrs fidiiy LXIIL 14. 
Arthurus R. XLV. 10. 
yfrticuli ecckfia An^Ucana^ CXXL 26. 33. 
Arundcl £• of, CXIV. 44, 45. 
Arundel Thomas, A. C. LXXXIV. 12. 
Afcham Rogcr, CX. 25. CXIII. 2. 
Afcnech,CCLXXXVllL9.CCCCXXIV. 

12. 
A(h John, CLXX. 109. 
Aflcby Cathcrinc, CXIV. 118. 
Affcrius Mcncvcnfjs^ C. 6. 8. CLXXVI. i. 
Allclcy Jobn, CX. 24. Athanafiuf S. XXXVI. 2. 8. CXVIL e. 
Athclbcrtus S. CCCVIII. i. 
AtheUtanus, CCI. 20. 
Atkyns Ant. CXIV. 22. 
Audcly Lord, CVI. 42. 66. 
Audcly Ladv, CXIV. 117. 
Audocnus, CCCLXXL 24. 
AuguriusDiaconus, XXIIL 8. CCXXIII. 

Auguftinus Cantuar. CI. 26. CLXXVII. 

21. CCCXII. CCCXX. %. 
Hipponenfis, XVII. i, 2, 

XXXIV. 8. II. 13. 19—50. 40. LXIII. 

4, 5. CVII. 12. 14. CLIV. 24—28. 

30—46. 49, 50. CLXXVII. 15. 17, 18. 

23. 53. CXCIV. 2. CXCIX. CCVI. 2. 

9. CCLIII. 1. CCLXXXIX. 1—4. 

CCCXVI. 3-15. 19-22. CCCXVII. 

8, 9. CCCXXXI. 10. CCCXXXII. 

I. cccxxxvn. 3. cccxLiv. 

CCCXLVI.CCCXCIl.CCCCXLVIIL 
6. CCCCLIX.7. 16. CCCCLXXXI. 10. 

Aurtra, LXXXIII. 

Avenaris Abraham, CCCCXX. 3. 

Averanches, W, dc, CI. 10. 

Averroes, CCCXCV. 6. 

Avicena, XCIX. 20. 

Auxentius, CCXLV. 

Ayet-Montfichet, CLXX. 79. 

Aylebury Vicarius de, CLXX. 63. 

Aynfworth R. CVI. 65. 67. 

B 

Babyngton F. CXIV. 289. 

Bacon Sir Nich. CVI. 124. CVIII. 19. 

CXIV. 38.40. 
Bacon Lady, CXIV. 39. 
Bacon Roger, XCIX.21. CCCCXXVL 2. 
Baker John, CXIV. 99. 
Balbus Lixabatus, GXIX. iii. 
Baldwinus Cantuar. CC. CCCXXXL i. 
BanksM. CIV. II. 
Barenguedus, CXXXIV. 
Barkeley B.offiath and Wells, CXIV. 163. 

164. 206. 
Barlaam et Jofaphat, LXVI. 16. 
Bamardus Trevirenfis, XCIX. 22, 23. 
Barnes B. of Carlifle, CXIV. 143. 
Barnflcy Thomas, CVIII. 8. 
Barret Joannes, CXXIV. CCCCXIII. 

CCCCXXVIIL CXIV. 305. 

Bar. I N D E X. Bartholotncus dc Cottunc, CCCCLX. 5. 
Bafilius, CCCCLIX. 2. CCCCLXIX. i. 

CCCCLXXIL 8. 
Bateman, E. Norvic. CCCLXX. 5, 6. 
Bathoncnfe Mon. CXI. 1—82. CXL. 
Bayley Chriftopher, CVI. 246. 
Baxtcrvyle Dr. CXIV. 220, 221. 
Beacon Mr. CXVIIL +1. 
Beaumont R. CVI. 221. 339. CXIV. 330. 
Beck Antonius, CCCCL. 89. 
Bccket Thomas» CXI. 140. CXXIII. i. 

CXXXIV. CLXXVII. 20. 42. 

CCLXXV. 17, 18. CCXCV. 

CCXCVIILi.CCCCXLVI.CCCLIX. 

21. CCCCLXIV. CCCCLXVII. 
Becon Thomas, CXIV. 302. 
Bcda, XXX. 2. XLI. LIX. 13. LXIL 13. 

LXVI. 20. CLX. CLXXXIII. i, 2. 

CCI. 87. CCXXI. 2. CCLXIV. Q. 

CCXCI.i.4.CCCXV.8,9.CCCXVIII. 

4. CCCXXXVII. 4. CCCLIX. 

CCCCXXVI. 3. CCCCXXVII. 7. 
Bcdford E. of, CXrV. 67. 
Bcgeham, Mon. dc, LIX. 43. 
BcU John, CLXX. 136. 
Bcllo Mon. de, CI. 11. 13. CXI. 117. 
Bcncdiaus S. IX. 43. CLXXVIII. 2. 
Benedim S.Reguky LVII. 1. CCCLXVIII. 
Bcntham B. of Litchfield and Cov. CXIV. 

Bcrcherus G. CCCCXXXV. 8. 
Bcrengarius, LXXIV. CCCXXXL 6. 
Bercngarius Card. CCCXXXlII. i. 
Bcrcwyk, XXXVII. 24. 29. 
Bcrmondcfay, ccclefia dc, CXI. 130. 
Bcrnardus Caffincnfis, CXXXvII. 2. 

CCLII. 2. 
Clar«vall. XXIV. i. XXXIV. 

?9. LXII. 2, 3. 5*— 10. LXIII. 3, 4> 21. 
:lxxvii. 5. ccLxxift. 3. 

CCCXXV. 4, s. CCCCXLI. 14. 31. 
CCCCLIX. 6. CCCCLXXXI. 8. SilvefterCCCCVLj. 
Tripol. CCCCL. 38. Bcft B. of Carlifle, CXIV. 193. 
Befliariumy LIIL 4» 
Bcfton Thbmas, CCCCXXin. 32. 
Bcverlacertfc Mon. CCXCVIII. 11. 
Biblia Sacra, IF, III, FV. XLVm, XLIX. 

CXLVlI. CCXLV. CCXLVr. 

CCCCXXXVII. CCCCLXIII. Bilncy Thomas, CCCXL. 14. 22. 

Bingham Thomas, CXIV. 333. 

Blaurerius Thoitias, CXIX. 49« 

Blondus Flavius, CCV. 

Bodcleigh John, CVI. 49. 

Boctius, CCVI, 4—7. CCXIV. CCCLIL 

Bol. Chrift. GXIX. 116. 

Boleyn James, CXIV. 226. 

Bona Gratia, frater dc, CCCXXXIIL 2. 

Bonaventura, LXIII. 15, 16. 25. CIII. 8. 

CXLII. I. CXLIII. 1. CCXin.CCLVL 

2. CCCXXiV. 10. 
Bonifadus VIII»% CCCCL. 45. 48. 53. 

54- 56. 57- 60. 
Bonifacius A.C.LXXXIV. i6.CCLXXI, 

3- 

Bonncr B. of London, CXIX. 14. 

Boothe E. Dunclm. CLXX. 168. 

Bothc W. CLXX. 161, i62. 

Botoncr Guliclmus, CI. 31. CCX. 

Botulphus Abbas, CLXi. 9. 

Bouchicr Card. A. C. CLXX. 157. 163— 

165. 170 — 172.. 188. 109—201. 

CCXC VIII. 7. .CCCCXIH. 24—27. 
Bourn J. CXIV. 238. 
Bourne Gilbcrt, CaIV. 137. 
Bourn, Radulphus de, CI. 47. 
Bower W^illiam, CLXXL 
Bowfey Thomas, CXXI. 29. 
Boxall Dr. CXIV. 27, 28. 286. 
Boys Dr. John, CCXV. CCXVL 
Bradenftoke Mon. de, CLXX.'2I0. 
Bradficld Eliz. CLXX. 80. 
Bradforthe John, CXI. 155. 
Bradvvdl Robcrt, CLXX. 77. 
Bradwardyn, Tho. de, A. C. XXIV. 
Brajuro Signicnfw^ CCLXXXIX. 12* 
Bramis loannes, CCCXXIX. i. 
Brcgowinus, CCCLXXI. 17, 
Brem Martinus» CXXV. i. 
BrCndanus S. CCLXXV. g, 10. 
Brentius toennes^ CXIX. 58. 
Breton, E. Hereford. CCLVIIL 2. 
Briftol. ^cclefia, CCCXLIX. 7. 
Brompton loannes, XCVI. 
Brook David^ CVl. 325. 
Browne Richard, CCCC^XIII. 23. 
Bruneford, W. dc, CI. 11. 
Brute, L. 2. 

Bruti cfEnghnde, CLXXXII. 
Bryne loannes, CLXX. 107. 

I i i Bucer I N D E X. BuccrMartin. CII. 1—4. 18. 32. CIV. i. 
CVI. 164. 167. CVIII. 62. CXIII. I. 
3—6. 8 — 15. 39. 42. 48. CXIX. 2. 18. 
22—24. 98. CXXV. CLXXII. I. 
CLXXXV. CCCXL. 2, 3. 21. 
CCCCXVIII. 

Wibrand, CXIX. 27. 31. 33, 34. Buckehurft Lord, CXIV. 102. 
Buckmafter Dr. CVI. 39. CCXLII. 
Bullen) Q^ Anne, CXlX. 9, 10. 
BiiUingcr, CXIX. 6<— 68. 
Burchardus Abbas, LXII. 2. 
Burgo S. Edmundi» Mon. de. CXI. 127» 

128. CCCLXX. 6. 
Burre Milo, CLXX. 82. 
BuTton, Mon. de, CXI. 124. 
Burwell, Redloria de, CVI. 1x4. 116. 

119 — 123. 251. 
Butleia, Mon. de, CXI. 116. 
Butts Sir William, CXIV. 233, 234. 
ByJl William, CXIV. 308. 319. 
Byron Sir John, CVIII. 68. 75. 

C 

Cafarellus, CLXVI. 32^ 

Caius Dr. CXIV. 293. 

Calcftus, S. et P. IX: 12. 

Calfchylle James, CXIV. 318. 

Calixtus, CCCXVIII. 5. 7. 

Calvin, CII. 19. CXIX. 56.38. 

Campanus, XXX VII. i. CfLXVI. 33. 

35. 37. 39. 
Candidus Pcter. CCXLVIII. i. 
Cantab. Acadcmia, CV. 47. CVI. CVII. 

22. CVIIL 82—85. CXIV. 138. 140. 

200-202. CXVIII. CXXII. 6. 
■ ■ ecclcfia, CLXX. 144. 
— — — prioratus Mon. CLXX. 5. 
— — comitatus, CI. 55. 
Cantuar. ccdcfia, CXx. i — 6. 8— 12. 

CLXX. 103. 106. CCXCVIII. 2. 6. 9. 

CCCXLIX. 8—14. 

ccclefia Chrifti, LXIII. 18. 20. CLXXXIX. 14. CCXCVIII. 3. 6, 7. 

CCCCXVIII. 

— Mon. S. Aug. CXI. 137, 138. 

CLXXXIX. 4, s, 12. CCCI. 9. 
— — — provincia, CI. 52. 
Canutus, R. LIX. 34. CCI. 81. 

CCXCVIII. ic. 
Capclla, CLIIL CCVL i. CCCXXX. Caper, CCXXI. 4. 

Capgravc loanncs, CCCCVIII. 

Capito CXIX. 64. 

Carcni Nic. CLXX. 155. 

Carcw Sir Nich. C. lo. 

Carcwc R. CXIV. 323. 

Carliflc Chrift. CII. 30. 

Carliolcnfis ecclefia, CLXX. 131. 

CCCXLIX. 7. 
Carlofladius, CXIX. 63. 
Carmelitae, CIII. 14. 
Carodocus Narcarberncnfis, CI. 3. 

CXXXIX. 24. 
Carolus Magnus, CLXXXI. 3. CCVI. 8. 

CCCXVIII. 6. 
Carolus V. imp. CXI. 148. CXIX. 7. 

CCXCVIIL 8. 
Carolus IX. rex Francix, CXIX. 6« 
Cartcr Dr. CXIV. 15. 
CarthuCani, CLXX. 75. 
Cartmele eccl. coll. de, CLXX. 82. 
Carturcl prioratus dc, CLXX. 104. 
Caffianus S. XXIII. 11. 
lohanncs, XXXVI. 13. LXVI. 

2. CLVL I. 
Cafliodorus Scnator, LXVIII. i. CXXXL 

CCXVII. 2, 3. <. CCXXI. 3, 
Caftella Anglia, XXX VIL 1 1. 
Caftorius, S. IX. 19. 
Catherina S, CXLIL 9. CCCLXXV. 
Catcryk W. CVI. 251. 
Cathedrals^ CXI. loi. 
Cat6, CCCCV. 24. 
Cavc Abraham, CXIV. 225. 
Caxton WiUiam, CLXXXI V. 
Ccbes, CCXLVIII. 6. 
Cccill Lord Burieigh, CII. 12. CV. 38. 

CVI. 137. CIX. 4, 5. CXIV. i8i. 199. 

212, 213. 218. 287. CXVIIL 22. 25. 

26. 41. 
Cccilia S. IX. 24. 
Cecilia Lady, CXIV. 109, iio. 
Cccilia D.of York, CVIIL 12—14. 
Cellarius, CXIX. 108. 
Certificatorium, XCVU. CXXH. 
Cefarius S. IX. 15. 
Ccftriae Comitcs, CCCLXIX. i. 
Ceftricnfis ccclef. CCCXLIX. 7. 
Ccvallerius R. CXIX. 87. 
Chauccr, LXI. CCCCXXIV. 4.* 
Chaundlcr Tho. CCCCXXItL 30. 56. 

Cha. I N D E X. Chauntler Jobn, CXIV. 44/ 

Chcdfcy Dr. CCCXL. 13. 

Chckc Sir John, CII. 12. 24—26. CIV. 2. 

CVI. 306. CVIII. 39. CXIV. 134. 

CXIX. 16. 25, 26. 
ChcMus Ulricus CXIX. 29, 30. 
Chclidonius S. XXIII. 3. CCXXIII. 22. 
Chcncy B. of Gloccftcr, CXIV. 180. i82, 

288. 
Chctwcdc W. CLXX. 133, 
Chilnerus Nic. CXIX. 103. iio. 
Chimfe MSS. CCXXVII. 
Chrifantus S. IX. 30. 
Chrifogonus S. IX. 28. 
Chriftianus rcx Danisc, CV. 35, 36« 
Chryfogonus, CCXLVIII. 3. 
Chryfoftomus S. XVII. 3. CCCCLVIII. 

I, 2. 
Cicero, LXXI. 2. CLVIIL CCCCIX. 
Ciceftercienfcs, LIX. 53. 
Ciccft. Ecclcfia, CI. 54. 
Cincius CCCCLXXII. 4, 5. 
Cinpii-portSi LIX» 16. 
Ciricus S. IX. 4. 
Cirillus, CLXXVII. 24. CCVII. i. 

CCCCIV. 9. 
Clarcbachius loanncs, CXIX. 78. 
Clarcndon, Conftitutiones dc^ UX. 52« 
Claudianus, CCXXVIII. 
Claudius, S. IX. 19. 
Clemens S. IX. 26. 

Alexander, CXVtt. 6. 

— canonicus LXVt 6, 7.. 

prcfl)itcr, LXXXVIII. 

ClyffDr. CVL45. 
Clynton Lord, CXIV. 72. 
Clynton Lady, CXIV. 73. 
Cobham Lord, CXIV. 86. 88. 
Cobham Lady, CXIV. 87. ii2. 
Cdftcordafitia^ XXVII. 
Coke Sir Anthony, CIX. 9. 
Cole Thomas, CXIV. 309. 321* 
Cole Dr. CXXI. ^3. 
Colcby, CXIV. 173. 
Colct loanncs, CCCLV. 
Collatiomsy XXXVI. 13. 
Colmer, ecclcfia de, CHXX. 147. 
Colutius Pierrius, CCCCXXVI. i. 
Compendium Vet. Teft. LXXXIII. 2. 
Compoti liber, XXXVII. 6- 
Computus manualis^ CCCCLVI. 2. 
Concionatorium Oxon. CCCCXXIIL Conjugium facerdotumy CIX. 6. 8. CXIIR 

19. 21. 35. CXIV. 131. 
Conjunltiones planetarumy XXXVII. 2. 
Conftantina, XXIII. 16. 
Cooper Thomas, CXIV. 306. CCCXL. j. 
Cornelius famulus Buccri, CXIX- 117, 
Cornere W. de la, LXIII. 20. 
Coronatio regum Anglia^ XX. 2. XLIV. 7^ 
Corpus Canonumy CXXX. 
Corranus Antonius CXIV. 334. 
Cofin Maculinus CLXX. 97—99. lao» 
Cotton William, CXIV. 271. 
Courtcnay, A. C. CLXXXiX. c. 
Covcrdalc Myles, CXIV. 135. 
Cox B. of Ely, CXIV. 152. CLXVIIL 

CCXLII. 
Craig John,' CXIV. 209. 
Cranmcr Archb. CII. 28, 29.. CIV. c; 

7—9. CV. 16, 17. 32. CVIIL 20. 50. 

CXIV. 124. 130. CXIX. II. CXX. 6. 

CXXVIII. CCCXL. 12, 13. 
Gcorge, CXIII, 52, Crifpinus ct Crifpianus^ IX. 13, 

Criftina S. IX. 42. 

Cromwell Thomas, CVI. 64. 270. CXIV. 

129. CLXVIII. 25. 
Cronica anonyma^ XXI. 2. LIX. i^. 

CXXXIX. 4. CLXVII. CLXXV. 1 

S.CCCXL CCCXLIII.2. CCCLXIX. 

3, 4. CCCLXXIV. CCCCXXXIII. 2. 

CCCCLXIX. 4, 5. 
Croaicon Cicejir. CCCLXVII. i.. 

Prumienfe, CXXXIX. 2. 

Roffenfe^ CCCXLII. 

■ Saxontcumj CLXXIII. !• 
Crowmcr William, CXIV. 269. 
Crumeus David, CCCLXXXL 
Crumwcll Lord, CXIV. 94. 
Cryfpe William, CXIV. 2 V.275. 
. 248. Hcnry, CXIV 
Cur Deus Homo, XXXlV. 6. 
Curlcus Nich. CLXX. 67. 
Curlcis B. of Chich. CXIV. 158. 
Curwin B. of Oxford, CXIV. 185. 
Cuthbcrtus S. CLXXXIII. 
Cyprianus S. XXIII.i^.XXV.CCXXIII 

32- 

D 
Damafus Epifc. XXIII. 17. 
Darby Red-book of CCCCXXII. 
Dares Phrygius, CCCC VI. CCCCXIV.4. 
' Daftin loanncs, XCIX. 7. 11. 16. 

Da. I N D E X. Dathenus Petrus, CXXII. i?« 
Davcrs Tho. CCCCXXIII/14. 
DavidS. CLXL 11. 
Davies B. of St. Dftvid's, CXIV. 127. 173. 

Davjcs B. of St. Afaph^s, CXIV. 187. 
Davics Thomas B. of St. Afapb's, CXI V. 

188. 
Davifon WlHiam, CLXX. 133. 
Day William, CXIV. 310. 
Dayne Wiliiam, CVI. ac. 
Dearnehall, Mon. de, CaL 108. 
Decretalia et Decnta, X. XIX. XXX VIIL 

LXIIL 19. CCLIV. CCLXXI. x. 
De Guido Edm. CXIV. 97. 
Delamere Humfrey, CXIV. 97, 98. 
Denne Hcn. A. C. CLXX. 4. 
Denny Sir Anthony, CVIII. 16. 
Deoduinus, CCCXXXI. 4. 12. 
DerbyE.ofCXIV. 50, ^i. . 
Dereham, Mon. de, CXL 102, 103. 
Dcy William, CXVIII. 16. 18. 
Diadema m$tiacb4rum^ LVII. 6. 
Di^ionarium hiftoricum^ LXXVIIL 
Didimus, CCXIX. 2. CCCLXX. 3. 

CCCCL. 97. 
Dimock loannes, CLXX. 2. 
Diodorus Siculus, CCCLVIL i. 
Dioniiius S. IX. 9. 
Diofcoridcs CCCCLXVL 2. 
Diofcorus, CCCIX. 3. 
Dijiineiiones verftficatay CLXXXVI. r. 
Dod Gregory, CXIV. 314, 
Do^rinale eccMa^ XC 
Donatus Caflilienfis, LXII. 4. 
Dover caftrum, LIX. 17. 

Mon. S. Martini, LIX. 26. 

cccl. B. Mariae, CCCCLXIL 

^» 3- 
Downham B.of Chcftcr, CXIV. 153. igr, 

192. 203. • 

Doyley Henry, CXIV. 246. 

Robert, CXI V. 280. 

Drogheda, civitas de, CLXX. 89. CCCC V* 

Dryandcr CXIX. 94. 
Dudley Lord Ambrofe, CXIV. 60. 
Dudo, CCLXXVI. 3. 
Dunelmenfis ecclefia, CCCXLIX. 7. 
CCCCL. 60. 98, 99. 

Monaft. CLXX. 72, 

Dunmowe, ecclcfia de, CVIII. 2. Dunftaous S. XLIL 4. CLXL x. 

CCCXXVIIL I. CCCLXXL 1. 10, ii, 
Durant Gul. LXXVIL 
Dyer Sir Jamcs, CVL 24. CXIV. 107. 
Dykar Robert, CLXX. 87. 
Dyonifius Areopagita» CCCXIV. 2—5. 

CCCXVL I. 

E 
Eadmcrus, CCXCVIIL 2. CCCXVIII, 

2. CCCXLL CCCLXXI. CCCCLIL 

CCCCLVIL 
Eadmundus R. CCL 64. 
Earl John, CXIV. 26. 
Ebchcrdus de Kirkbcg, CLXX. 12. 
Eboracenfi8cccl.CXXXIX.20.CLXXV^* 

ccclcfise oAcialit, CLXX. 72. 

— — — provincia CI. 52. 

Eborac. Mon. S. Mari», CXXXIX. ii. 

Ecclefia catbedraks^ CXL loi. C2CK» 

CCCXLIX. 
Echtius, CXIX. 10 1. 
Edcnbam R. CVIIL 15. 
Edganis R. LIX. 54. 
Sdmonds Dr. CVl. 252. 2S6, 290. 
Edmundus S. XXXIV. 41. XLII. 2. 

A. C. LXXXIV. 3. 

dc Haddcnham, CCCXLIL 

Edwardus S. CCCLXXL 2. 

1»» CCCCL. 24. 

■ princcps niger, CXXVIII, 14. 

IV» CVL 144. CLXX. 140. 

148. 154. i«8~i70. CCCCXXIII. 

28—35. 47- 

VI«-. CV. 18. 175. CVI. 164. 175. CXIX. 8. CXX.K. 

ConfeiTor, ClXI. 16» 17. cccxvm. I. 

Edyngton, Mon. de, CXL 118. 
Egbcrrus, A. E. CCI. 77. CCLX V. CXC. 

2. 2^. 
Egeiippuv CXLIX. 
Egnelham, Mon. de. CXI. io6. 
Egydius, LXIV. CCXXXIV. 

CCLXXXIII. CCCXXXI. 20. 
E/e£Jttarium, LXIII. 7. 
ElucidariuiH, CLXXVII.46. CCCVIII. 2i 

CCCCXXXIX. 4. 
Elegiui S. IX. 31. 
Elfricus, CCCLXXIX. % 
Elienfis archidiaconu* CXVIII 35. 

diocefis CCCLXXVII. %. 

Elienfis I N^ D E X. .*' /' ElknTis eccltfia, CXU iio— 112. 

18—20. 22—13 CCeXLIX, 7. 

«pifcopi,13CLXXXVIL 4, s^ 

Elizabetha regioa^ CV. n, 20; CXI; i^^ 

CXIV, 5—7. 10. CXXL ^f .. 
ElizabethawaomCdw. IV^i. CLXX. ujr 
Emetrius S. XXIil. 3. CCXXIU. 2a. 
£iiiMtii.JolHS CVI. 359. 
Embdenfis Petrus, CaXX. 47. 
EoTiefhanif Moiu «k^ CXL 105, ie&. 
Erafmus, CXIX« 21. 
ErckenwaMiM S. CLXL <; 
EroaMu» CamoteniiS) Cltt. i. 
Ernylfus Lexovienfis, CCLXXIIL 5. 
Efleruge, M&n. de^ CXL 120. 
Eftmeoe« ecclefia, CX; 8. 
Ethelwoldus, E. Winton. CCLXV. 17.' 
Etimohgiaj XXtL i. 
EtOft-CoUege^ CXIV, 7—9. GlEVm; 28, 

29. 
Eugenia S» IX. 37. 

Eulalia S. IX. 33^. XXIIL <. CCXXHL 24. 
Eulogius Diaconus, XXm. 8> CCXXIII. 

27. 
Euripides, CCCCIIL 
Eufrbiiie, LL !• CXXXVIL i^. 

CLXXXIV. CLXXXVIL CCII. 2. 

ccci V.4.CCCXXX1. 1 1 .cccei V.4, 

Euftace^ L. 

Euftachius S. IX. 16. CCXX. 2. 
Euiropius, CXXIX. i. CCLXXVL i. 
Evagrius Antiochenus, XXXVI. 2. 
EvangiUa, LXXII. CXCVIL9. CCXXIV. 

CCLXXXVL CCCCXL. 
Evangriia Saxcnica^ CXL. 
Evangeliuw Nitt^dmi, CCGLXXXV. 4* 
Evaihamiae Mon. XLIII. 2. 
Evaux Marbodus, CCXLIII. 
Eicceter loannes, CX. 8. 
Exhortatio monaeborumf XXXVI. S* 
Exon. ecciefia, CI. fr?. CXI. 115. 
■ epifcopatus^ LIX» 35. 

— — — monftfteriunr LIX. 34. . 
Eyles Thomas, CXIV. 272. 

F 
Faber Martinus, CXIX. 92* 
Fal/msCXIX. II. 
Farellu^ Gul. CXIX. 72. 
Fauftina, IX. 34« 
Faverfliam, Mon. de, CXL 125« Fecknam, CII. 12.. 

Felford loann^ CLXX/ '^q^ 

FelixCroyland, CCCVIL GCCLXXXIX* 

Felton loannes, CCCLX. 

Fen-Drayton, CVI. 268. 

Ferrandus Carthaginenfis, CCLIII. 2# 

CCCCX»». 2. 
Fitzhugh Robert, CVL 293. 
Fitzrauf Ric. CIII. 1*5. GLVI. 7. CLXXX. 

eCCLXXXU. 
Flaccius Matthias^ CXIX. 47. 
Fletc lohannes, GCLXXXVIL 3. 
Floreatius Wigom. XCII. 
Floriloquium, CCCVII. 2. 
Florus^ CCeXlII. I. 
FIos nwdidm^ CLXXVIL 5&. 

CCCCXXIV. 10. 
Folk, prioratufs.de, CL 10. 
Fontanus, CXIX. 99. 
Forduiius, CLXXL 
Fonmula-Noviiiorum^ COLVL i. 
Fox John, CXIV. 198. 
Francifcus de Moronis, CVIL 5-^7. CLIr 

6. CLVL6. 
Francorum regnum et reges, XLV. 1,2. 
Freculfus Levovieofis, CCLXVII. 
Fredericus dux Bavaris^ CLXX. 35.: 

■ ■ ■ eleftor palat. CXIX. 3. 
Freeman Thomas, CXIV. 6o. 
Frontonius S. XXXVL 6. 
Frudtuofiis Terraconenfis, XXIIL 8^ 

CCXXIIL 27. 
Funtanenfe Mon. CXXXIX. 1 3. 
FyffchakyrRic. CLVL8.- 

6a]atiu8, CCCXL. i8. . 
Galfridius Clarxvall. LXII. 2. 
■ de Coldvnghatn, C. i. 

; Ebor. CCCXC. 

Monametenfis^, CLXXVII. 44. 

CCLXXXL 1 . CCXCII. I . CCCXXXI. 
2. CCCCXIV. 9. 

de Vino Salvo, CCXVII. n. CCCCVL 6. 
Galienus, CCCLXIV. 6. 
Galopes J. CCXIIL 
Gardiner B. of Winch. CVL 14. 57. »58, 

159. 162. 328—330. CXIII. 34. CXIX. 

12.CXXVII. 
K k fc Gar- I N D E X. 'Garoenus Gregorianus t. 6. 

Galcoyn Edw. CXIV. 338. 340. 

Gaureiy bUi. its, XCI. 

Gavelkinl^ CI. 59. CLXXXIX. 2. CCCI. 5. 

Geber, XCIX. 9, 10. 

Genefisy Sax. CI. 4. 

Gennadius CCCXXXI. 1$. 

Georgius Trapezuntius, CLXVT. 3. 

Gerebertus, CXXXIX. 15. 

Gcrlandus CCCXLVIL 

Gerrardus A. E. CI. 35, CXL 135. 

CXVII. 2. CXXXV. 4. 
Gerrerd G. CXIV. 256, 257. 
Gervafius Dorobemenfis, CCXCVIII. a. 

ccccxxxvm. 2. 4. s. 

Tilberienfis, CCCCXVI. i. 

Gefta Sahatorisy CCLXXXVIII. 4. 

CCCCXL. 19. 
Gheaft B. of Rochcfter, CIV. 6. CV!.. 

138. CXIV. 162. 
Gigles E. Wigom. CLXX. 127. 135. 
Gildas, CI. 3. 17. CXXXLX. 24. 

CCCLXIII. 
Gilla Lioiricenfis, LXVI 4. 
Giraldus Cambrenfis, CL 20. CCCXC. 

cccc. 

Giflenus ThelaflT. CIV. 12. 
Glafcon. ecclefia, CI. 44. 

roonaft. CXI. 104. CCCLXXL 5. 

<jloceftr. ecclefia, CCCXLIX. 7. 

' ■■ epifcopi, CXIV. 183. 
— — — mon. S. Mariz, CLXX. 102. 
Ghmiria mgifter^ CVI. 60. CXVIII. 35. 
Glojfaria antiqua, CXLIV. 
Goldwell Jobn, CXIV. 282. 
Golding Eliz. CXIV. 120. 
Golia, CCCCL. 2. CCCCLXXXL 16, 17. 
Goodrich B. of Ely, CXIV. 301. CCCXL. 

8. CCCXLIX. 9. 
Goodrick R. CXIV. 266, 267. 
Goodwin Tho. CXIV. 301. 
Gofcelinus, CCCXII. 1—5. 
Gradtts hum. etjup. LXXXllI. 4. 
Grafton Ric. CXIV. 339. 
Grandefonus E. E^con. XCIII. CLXXVII. 

20. CCLXXV. »7. CCCCLXIV. 

CCCCLXVIL 
Gratianus, X. 

Geay Tbomas, CXIX. 124. CXXIII. 2. 
Green.wich, Mon. de, CLXX. 43, 44. 
Gregpriut B. L XII. CUX. CCXXU. CCCLXI. CCCLXXI. 12. 
CCCCLXXXI. 32. 

Elienfis, CCCXCIIL a, 3. Gc«(ham Sir Tho. CXIV. 232. 
Grey Lord John, CXIV. 89. 

Lady Mary, CXIV. ^Ofiit. 
Lady Jane, CVI. 313. " 
Grindal A. C. CIL 12. CVT. 208. CXIV. 

(48. 194, 105. 
GriiUdit, CLXXVIL 10. CCCCLVIIL 3. 
Groppcr loannea, CXIX. 93. 
Groftefte Rob. LXVI. 14. CVO. 10. 

CXXin. », 3. CXXXVL 3—5. CL. c. 

CLVI. 19. «I. CCLVII. CCCXLVn. 

CCCCXXIV. 9. CCCCXXXIX. I. 

CCCCXL. II. CCCCLni. 

CCCCLVI. I. 
Gualtenis CCLXXXIX. 13. 
— — de Coventria, CX. 7. CLXXV.8. 
Gualther Rod. CXIX. 86. 
Guedoner Remigius, CXIX. 114. 
Gui de Warwyk, L. 6. 
Guido de Monte-Rotherii. CCXXV. 
Guilford, ecclefia de, CLXX. iit. 
Gulielmus de Barri, CCCCXXV. i. 
Gemiticenfis, CXXXVUL 7. 

CLXXXL 

de Lyra CCCXXI. 

Malmburienfis, XLIII. l. 

LXVUI. c. CI. 44. 

de Mauli, CCCXXVIL 

de Montibus, CLXXXVI. 2. 

CCXVU. 7. 9. CCCXXXVII. s. 

CCCXCVII. 3. 

—^— deMonceLauduno,LXXXIV.i. 

Neubrigienfis, CCLXII. 

Paris,CCCXVn. i.CCCXXL 

Piaavienfis, CCCXIX. 2. 

de Rubruc, LXVI. 10. CLXXXI. 9. CCCCVII. 2. 
de S. Viaore, CUI. 8. Tyrcnfis, XCV. 

GuthlacusS.CCC V U. i .CCCLXXXIX.2. 
Gwymundus, CCCXXXI. 8. 
-Gybelwynus Troad, CCXII. i, 

H 

Haddon Walter, CVI. 157, 167. 338. 

CVIU. 21. CIX. 2. CXIV. 242. 249. 

CXIX. 19. CXXVn. 28. 
Halfe John, CLXX. 189—191. 

Hamel- I N D E X. Hameldon, ecclefia, CX. 8. 

Hampole Ric. CXCIV. 3. CCCLXV. 

CCCLXXXVII. 
Hanchinus Nic. CCCLXXIX. 4, 
Hardinbergius Alb. CXIX. 98. 
Harries Jo. CCCCXXIII. 20. 
Haftangs, CCCLXIX. 6. 
Haukeme, CI. 13. 
Haveking, ecdefia, CI. 10. 
Haverfofd, ciTitas, CCCCV. 18. 
Hawkin Thomas, CXIV. 299. 
Haydok Dr. CCCCXXIII. 14. 
Hayll Wm. CLXX. 82. 
Haynes Dr. CVI. 68. 
Hayward Lawrence, CXIV. 34A» 
Heambirg Mon. CXI. 84. 
Hedio Cafpar, CXIX. 120. 
Heggu R. CVIII. 15. 
H^geze Geo. CLXX. 33. 
Helena S. CCLII. 3. 
Hemingford Gual. C. 4. CCL. 
Heneage J. CXIV. 263, 264. 
Henricus II'". CI. 8. 
VI«". CVI. 291. CLXX. 161. 

164. 167. 

vni". cix. I. cxiii. 2. 

CXIV. 2. 4. 125. 

canonicus, LXVI. i. 12. 16. Hildebertui,XXXIV. 37,38. CCCCLXX. 
2. f 

■ Cennom. CCCCLI. i. 

Hildegardia, CVII. 9. CCLXXXVIIl. 

ii.CCCCIV. s- 
Hill John, CXX. 13, 14. 

— Ricbard, CVIII. 76. 78. 
Kppocratet, XXXVII. 10. CCCLXIV» 

i, 3. CCCCXXIV. 6. 
Hiftirue anmfnuty LXVI. 3. CXXXVIII. 
13.CLXX V.2. CLXXI.2.CLXXXIX. 

7. 9. ccLi. cccxi. cccxin. 2. 

CCCLXVII. 2. CCCXLIL 

mjUri* <"»*''> ^* VI> VII. 

EUer^tu CCCXCIIL 

— — Frawmmy CLXXXI. x. 
CCCLXXIII. ^ 

IS*r«fiUmtaH«t LXVI. 9. ■-. ffi#ttf, CIV. 14. 
— mnimtdtt, CXXXIX. i. 
fiheMica, XXIX. LIX. I. 

-^— de Gandavo, CLVI. 11. 

deHuntingdon, CI. i . CCLXXX. Herebertus de Boflam, CXXIII. i. 
HerefoTdenfis ecclefia, CXX. 37, 38. 
Hcremannus, CCCXXIII.5.CCCXXXV. 5» 6. Colon. CXXV. Herle Tho. CXIV. 304. 

Hcrlewinus, CCCXVIII. 3. 

Hertford E. of, CXIV. 66. 

Hefiodus, CCXLVIII. 4, 5. 

Heyll Chriftopher, CCCCXXIV. i, 

Hibemia, XXXVII. 25. 

Hieronimus, XXX. 3. XXXVI. 9. LI. 1, 

a. CLXXVI. 14. CCCXVI. 24. 26. 

CCCXXXI. 1 8, 1 9.CCCXXXII.7.9, 1 o. 
Hieronimus monachus, XXXVI. i. 3 — 5. 

CCCLXXXIX. I. 
Higden Ranulfus, XXI. i. CXVII. 

CLXIV. I. 
HiKham-Ferrers, ecclefia, CXI. 1 14. 
HUario S. XXXVI. 3. CCCXLV. Hoserus, CCLX. 

Hoigate Robert, CV. 34. 

Holt Francis and Charles, CVIII. 70—72. 

77. 80. 
Holte Con. CLXX. 3. 
Homlia Saxonica, CLXII. CLXXVIIL r. 

CLXXXVIIL CXCVIII. CCCIL 

cccin. ccccxix. ccccxxi. 

Homerus, LXXXI. 

Hophc Tho. CLXX. 3. 38. 50, 51. 53. 

173- »7S--i77- 
Hopton Kobert, CXIV. 237. 

Hom Andreas, CCLVIIL i. 

Horn B. of Winchefter, CXIV. 148, 149, 

Hotoun Richardus^ CCCCL. 51,052. 

Houghton Robert, CXIV. 281. 

Hovcden John, CCCCLXXL 

Hovedon, Roger, CXXXVIII. 2. 

Howard Vifc. CXIV. 52, 53. 02. 

Lord WilL CXI V. 74, ^c. 

— Lady Mary, CXIV. 76. 

Sir Gcorgc, CXIV. 230. Howcl Da. CCCCLIV. 

Hubertus Courad. CXIX. 29,30. 90. 123. 

Hughbcrtus S. IX. 17. 

Hugo Cluniacenfis, CLXI. 15. 

Etherianus CCVII. 2. 

de Filiotta, CLXXVIL 10. 

Illuminator, CCCCVII. i. 
Hugo Parificniis, CLXXVIL 43. 

Hugo I N D E X. Huftp de S. Viaore, CXXXVII. lo» ii. 
CCIX. 3. CCLXXXIX. 5— n. 
CCXCIV. CCCX. CCCXIV. I. 

eccxvi. 2. cccLvi. 2. 

CCCCLXXXI. 1-4. 
Hulmo, Mon. de, CXI. 11.9. 
Humphrey La*r. CXIV. 316, 327. 

(?x;xvui, 2. 

Hundfdon Lord, CXIV. 100. LOi. 
Huntingdon E.. of, CXIV. 5.7, 
— ■ CQinitatus, CL sji 

Hutton Matthew, CXIV. 329. 
Hylton Walt.cr, CCLXVIIL 2. 
Hyppolitus S. XXIII. 12. CCXXUI. 30. lacobus abbas S. Aug. Cant. CLX2L 55, 

de. Cafulis, CLXXVII. i. 

lacobus rex Scotiz^ CLXX. iio. 

lacobus de Ttvaramo, CLII. 4. 

Jewell B. of Sarwn, CV. iQ. CXIV. 

159--161. 
Im£t mundi, LIX. i. LXVI. i. 1%. 16. 
Indocus S. IX. 41. 
Infantia Sahatoris, CCCCXL. 20. 
iMftitutie novitiorum, CCCCXL. i6k 
Inftruiti» juniorum, CCCCLXXVII. 3. 
InoaUarium juris taneaici, LXXIV. 
Irinocentius IIl>i»'. CL. 7. CLXXVII. 4. 

CCCXXIII. 3. CCCCXXIIL 8. 

CCCCL. 102. 105. CCCCLIX. I. 
Innocentius VI'". CXXXVIII. 14. 
loachim abbas, CCCCIV. 7. 10. 
loannes abbas d<: AbbendoD,CCCCXXIII. 

9- 
■ d^Batbone, CIII. 14. 

— — de Bononia, CCCCL. i. 

de Burgo, CCXI. CCLV. 

Caflianus, XXXVI. 15. LXXVI.2. 

• — Cluntacenfis, CLXI. 12» 

CCCXXVIIL 2. 

-Cornubienfi$,LXII. 12.CCCCUX. 8. ■ Damafcenus, XXXIV. i. LXVI. 
ic. CCIX. 2. 

Ebor. CLXI. 8. 

Francifd, CLVII. *. 

■ Friburgenfis, LXXXV. 

Frumentarius, CCCCXXIH. 38, 

de Gadefden. CCLXI. 

Ha^ftaMcnfis, CX^UOX 8, 8. 
24. 25. loannes de Hovedtn, CCCCLXXL 

Ndonacbiis, CCLXIV. 5. 

■■ ' '■— Parifienfis, LX. CL 22» tT, 

de Plano-ctrpinr,, CLXXXl 

Rex, LIX- 44—46. Cl. co, 

de Rupe-fci^, XCiX. » 

CXXXVIII. 9. CCCXCV. I, 
" Sariiburicnfis, XLVI. r, 2. CI. 21. 

Scotus,CCXXHL36.C;CCXIV.a. 

de Scpliaco, LIX. 37. 

■ Straw, LIX. 4p. 

— — Subdiaconus, XXXVI^ 9. 

Te<a'ivenfis,.XCIXj i^ 

■ Tinmourhienfis, V, VT, 
Toktanu^ CCCXCIX. 

de Turre-crcnM^a, CLVII, 2. 4»c. 

ab Ulmls, CCXLlI." 2, 3, 

Wallenfis, CLXXVIL 2». 

CCCVII. 2, 3. 

de Wefton, CXI. i. loannicius, CCCIjXlV. i. 
Johnfon Chriftopher, CXIV. 57, 
Jones B. of Landafr, CXIV. ilid. 
jQCccIin J. CV. 19. 

T. CXIV. 244. 

IMogim phihfophia, CCCCLXXIL 9. 
Uidorus Hifpalenfis, XXIL i. 3. LXVHL 
»-.4. CCXCI. 3. CCCXVL 16. 25. 

cccxxxr. 16, 17. cccxxxix. 3. 

CCCCXLVIII. 3. CCCCLXXIL i. 
Iflip, Shnon de, LXXXIV. 6. lo. 
Ifocrates, CCCCLXXII. 3. 
Italus Sebaftianus, CXIX. 82. 
Itbanarus S. CLXI. 10. 
Itintraria, LXVI. 10. CLXXXI. o. 

CCLXXV. n. 13. CCCLXX. 7. 

CCCCVII. 1-3. 
Itintrarium mentit, LXIII. 15. 
■ ad paradifum ttrrtjhrmy LXVL 

ir. 
Julianus Pomerius, XXXIV. 32. 
'ulius II*"". CXIV. I. 
uftinianus Leonardus, CCXLVIII. 10. 
uvencus, CCCIV. 
Ivo CamotieBfis, XIX. LXVIIL 6. XCIV. 

CCLX V. »6. CCXCIX.». CCCVm.3. Kalid, XCIX. I. 

Katherinc S. CXLIL 2. 

Kempe lonooes, C.CCC2CXIII. 26. Kempe I N D E X. Kcmpc Thomas, CXIV. 247. CLXX. 

140, 141. 143. CCCCXXIII. I. 13. 

15, 16. 
Kermall John, CXIV. 325. 
Kcy Alexander, CXIV. 112. 
Kilwardby, CIIL 7. 
KingWifliam,CXIV. 261. 
Kitchin B. of Landaff, CXIV. 184. 

CXXII. 7. 
Kitfon Sir Thomas, CVI. 230. 
Klebitfius Willelmus, CXIX. 84. 
KnoIIes Sir Francis, CXIV. 224.. 

Henry CCCCXXXV. 3. 

Know John, CXIV. 209- Lancafter D. of CVIII. 66. 
Lambertus, LXIII. 20. 
Landavenfis ecclefia, CI. 4;. CX. I2. 
Lancafter A. of Armagh, CXIV. 162. 
Lancafter, Cenobium de, CLXX. 48.^ 
Lanfrancus, LXIIL 18. CXXX. i. 

CCCXXXI. 7. CCCCLXII. 5. 
Langdailc Dr. CXIV. 71. 
Langforth Will. CVL 241. 
Langrigc Peter, CXIV. 20. 
Langton Stephcn, XXXI. LV. LVIII. 

LXXXIV. 15. 19. LXXXIX. CI. 40. 

CCIV. CCLXXI. 2. CCCLIX. 23. 

CCCCL. 106. 
Langton, Waltcr dc, CCCCL. 90. 
Lafinby, CLXX. 131. 
Latimer, CIV. ii.CXIX. 15. 
Laurcntius Dunclmenfis, CCCCIiXX. 3. 

Oxonienfis, CXIII. 29. 

■■ Gul. de Saona, CCCLI. 

s. XXIII. 4. ccxxin. 23. 

Lax loannes, CLXX. 30. 

I^eed Edw. CXIV. 332. 

Ligenda S.S. XLII. 3. CXLV. CLXI. 

Leges jlnglia, XXXVII. 21. LXX. 

CLXvm.2 CLXXI11.2.CCXCVIL 

I. CCCXLVIII. 3- II. CCCLXII. 

CCCLXXVIL CCCLXXXn. 

CCCLXXXIII. CeCCLXXXII. 
Leicefter E. of, CXIV. 11. 64-64. ^^* 
Lciceftria Con. dc, CXI. 113. 
Lco, CCCXVIII. 5. 
Leodegarius S. IX. 8. 
Leonardus Albanenfis, CCCCL. 23. 
Juftlnianus, CCXLVIII. K). Lcofricus Epifc. Exc. CI. 63; 
Lcver Ralph, CXIV. 262. 
Lcwes David, CXIV. 297. 307. 
Lewes, Mon. dc, CXI. 129. 
Lexicon Saxonicum^ CV. 46. 
I-reyflon, Conv. de, LIX. 39. 
Lincoln Eccl. cath. CVIII. 41—57. 
Lilium Paridisy XCIX. 15. 
Lockhart R. CXIII. 41. 
London, civitas, XXX VII. 16—18. 

conv. eccl. Chrift, CLXX. 146. 

• St. Thomas and Chrift's Hofp. 

CXI. 150. 
Longinus S. IX. 25. 
Lorrain, Card. of, CCCCXXIV. 3. 
Lotharius, LXIIL 6. CCCCLIX. i. 
Lothwicus imp. LVII. 3, 4. 
Lowc E. RoflT. CLXX. 154. 
Lowell Kath. LXIII. 20. 
Lucas de Coldunc, LIX. 43. 
Lucia S.. IX.- 35. 40. 
Lucianus, CCCCLXIL 6. 
Lucidus, CLXVI. 25. 27. 29. 
LuflTcld prioratus de, CLXX. 101« 
Lumen inteUigentiaj XCIX. 12. 
Luna, Raynoldus dc, CLXX. 38. 
Lupus, CCI. 4. 45, 46. 
Luthcr M. CII. 14. C V. i. CXIII. 15. 

CXIX. 45* 46. <5. 
Lyly Pctcr, CXI V^ 295. 
Lynn, CCLXIV. i, 

M 
Maccr CCCCXXXVIII. 3; 

Macharius S. XXXVI. 10. 

Macrobius, LXXI. i. 3. 

Madcw Dr. CVI..^^, 238, 239. 

MaflFcus, CLXVI. 31. 

MagdaIcn.colIege Oxf. CXXVII. 21.-27. 

Magifter Glomeria^ CVI. 60. 

Mahomct, CCCXXXV. 5. 

Majolus abbas Clun. CLXI. 13. 

CCCXXVIII 3. 
Major Gco. CXIX. 76. 
Malachias archiep. LXII. 3. 
Malchus monachus, XXXVl. 5.. 
MalJet Francis,.CXIV. 312.. 
Malvcrnc J. CXCVIL 7. . 
Mamcranus Lucemburg. CCCCXXIV. 2. 
Mann John, CXIV. 252- 
Manfuetus Mcdicanenfis^ CLVI. 15^ 

L 1 1 Mant- I N D E X. MaDtwood Roger, CXIV. 278. 

Manumifftonn SaxtnUtt^ CXI. 4. CXL, 

Marbeck John, CI. 60. 

MarburgJ. CXIX. 81. 

March, E. of, CVIII. 18. 22. 24. 26. 

Mareianus, CCCXXX. 2. 

Margareta uxor. H. VI'. CLXX. 155. 

162, 163. 
Margaret; S. CXLII. 5. 
Miria S. de Sardenai, CCCXLI. 21. 
Marinus S. IX. 38. XXXVL 11. 
Marius J. CCLXXXVII. i. 
Marifci Uxy XXXVII. 21. 
MarkautK Tho. CCXXXII. 
Martialii, CCXXXVI. 
Martialis S. CLXI. i. 
Martin Will. CXIV. 196. 

Tho. CXIV. 298. 

Martinus S. IX. 22. 

Braccarcnfis, CLXXVII. 8. 

CCCCXXX. I. CCCCXL. 15. 

Polonus, LIX.4 II. CXCIV. 5. CCCLXXU. I. CCCCXXVII. 

4.5- 
Martir P. CII. <-8. 29. 31. CXIX. 37- 

40. 44. CCCxL. 4—6. 
Mertintegia^ LVII. 5. XCIII. CXVIL 
Martirakgium Saxenitunt CXCVL 
Martius, S. W. CXIX. 122. 

^5X?* ^^^* 3»4-3«7- SH- 341» 34«- 
CXI. 149. 

D. of Suffolk, CXXXII. 

Mafon Sir John, CXIV. 221. 

Mafters Rich. CXIV. 2«. 255. 

Matrimtnium tUricmimt Ci. is, 13. 29« 30. 

41. CIX. 8. CX. 26. CXIII. 21. 
■ tum fertri uxeris pramtrtua, 

CV. 4-6. 8-10. CXIII. 49-51. 
Matthaeus Parifienfis, XVI. XXVI. LVL 

C. 5. CCCXLVIIL I, 2. 
Maundeville John, CCLXXV. 11. 

CCCCXXVI. 4. 
Maurilius S. CXXXIX. 17. 
Maximus S. IX. 39. 
Migaei/mus CCCCVl. 3. 
Melanchton Ph. CIII. 5. CV. o. CXIII. 

18. CXIX. 51. 53, 54. 
Mimariali prifitttrerum CXLVIIL 
Menna S. IX. 21. 
Mepham S. LXZXIV. 4. 21. CXL 85. Meres John, CVI. 351. 353. 348. ,355. 

357. CXXII. 12. 
Merick B. of Bangor, CXIV. 178. 
Merlinus, CLXXV. 7. CCCCV. 6. 

CCCCLXXVI. I. 
Merton-coilege Oxf. CXIV. 256—259. 

CXXII. 5. 
Mttahgiceut XLVI. 2. 
Methodius Paierenfis, LIX. 12. LXVI. 

26. CCLXXV. 6. CCLXXXVIII. 10. 

CCCCIV. 2. 
Mey John, CXlX. 74. 

Richard CCCCXXIU. 39. 

William,CVL 185. 

Michaelis ecclefia, Cornhill, CLXX. 45. 

de Ungaria, CCCCXXIX. i. 

Miconius, CII. 15. CXIX. 73. 75. 
Milburga S. CCCCXXXIII. 6. 
MintriSt CIII. 10—14. 
MirerJs, XCIX. 5, 6. 
Mrreir dts damis, CCCXXIV. 

dtsJHfiitis^ CCLVIII. I. 

Mijfalt aatifuumt CCLXX. 
Moleyn Adam, CLXX. 152. 
Menajiiriat CL 61. CXL loi. 141—14«. 

136. CCCL 7. 
Monte-acuto Mon. de, CLXX. 54. 
Monxwell, CLXX. 108. 
Morienus, XCIX. i. 
Morley Mr. CXIV, 46. 

Lord, CXIV. 84, 85. 

Morton John, CXLII. i. 
Moryfon Rich. CXIX 17. 
Meuntague Vilc. CXIV. 70, 71. 
Mountjoy Lord, CXIV. 91. 
Mufculut Wolfgangtts, CXIX. 69. 

N 
Naples, CXI. 151. 
Natura rtrtmy XI. CCCLXXXV. 2. 
Nechamus Alex. CCCCLX.. 1—3. 
Nennius, CI. 2. CXXXIX. 22, 23. 
Neotut S. CXLL 7. 
Nevill Geo. CLXX. 189-191. 

CCCCXXIII. 43, 44. 46. 
Newton Robert» CLXX. 54. 

Sampfen, CXIV. 38. 

Dr. CXIV. 10, II. 

New TiJiamtHU CCXLV. 

Nicolaus CCCLXXI. 3,4. CCOCXXIV. 

II. 

Nico^ I N D E X. Nicolaoi S. IX. s. CXLII. 3. CLXI. t. 

CCXLVIII. 10. 

Comes, XCVIII. 8. 

de Gorraa, LXXIII. 

d« Lyn, CCIII. 

de Wadingham, CCCCLIX. 9. 

Nicoftratus S. IX. ig. 

Nigellus, CCCCXLI. ta. 

Nigcr Bertrandus, CXIX. 48. 

— —- Theobaldut, CXIX. 115. 

Nokes R. CVI. 356. 

Nonius Marccllus, CCXXIX. 

Norfolk D. of, CVI. 272. 283. CXIV. 32, 

33. 35, 36. 
North Sir Edw. CVI. 112. 114. 116. I2}> 

125. 
Northampton M. of, CXIV. 43. 

i I I. comitatus, CI. 55. 

Northumberland £. of, CXI. 153. CXIV. 

46. 
Norwlcenfis ecclefia, CXI. lOo. CCLXIV. 

1—4. 6. CCCLXX. 5, 6. CCCXLIX. 

9. CCCCLXV. 
Nowel Dr. CVI. 222. CXIV. 320. 328. 
Nmtrale, CLXXXVL 2. CCCLVL i. Ochenhaufen, Mon. de, CLXX. 34. 
Odilo abbas Clun. CLXI. 13, 14. 

CCCXXVIII. 3, 4. 
Odington Walter, CCCCX. 
Odo Cantuar. LIV. CCCLXXI. 9. 
de Ceritona, CCCCXL. 30. 

CCCCLXXXI. 18. 
abbas Clun. CLXL 12. CCXC. 

CCCXXVIII. 2. 
Odoricus, CCLXXV. 13. CCCCVU. 3. 
Oecolampadius, CXIX. 60. 62. 
Oegrocius, CCXXI. 5. 
gfenditulumfuerdotumy XXXIV. 36. 
C)glethorpe Dr. CXXVII. 21, 22. 27. 
Oldham Hugo, CLXX. 97, 98. 100. 120. 
Oleroun, LIX. 25. 
Opianos, CCCLXXIX. i. 
Origenes, XXVIII. CXXXVIL 13. 

CCCXXXIV. 
Ormefia mundit XXIII. 19. 
Onnond £. of, CXIV, 65. 
Orofius XXIII. 19. 
Ofbemus, XLU. 4. CLXI. 17. 

CCCXXVIII. I. CCCLXXV. Ofbertus, CCCVIIL i. 
Oforius Hier. CCCCXXXV. 2. 
Ofwaldus, CCCLXXI. 14, 15. CCCXCL 
Ofwardus, CCI. 96, 
Oth<J, LXXXIV. 13. 
Ottobo, LXXXIV. 14. 
Overton Anthony, CLXX- 86. 
Outlyn Robert, CXIV. 106. 
OxfoKl City, CXXVII. 24. 28. 
Oxon Acad. CCCXL. 9, 10. 

- Epiftpi. ccccxxm. Pace Val. CXIX. 79. 
Paget Sir Will. CVI. 86. 

Lord, CXIV. 06. 

Palladius CCXCVII. 2. 
Palleyt Hen. CVI. 216. 
PaHormia^ XCIV. 
Paatalegia, XXXIX. 
Parifienfis Acad. CIII. 9. 11, 12. 
Parker Archbifliop, CIV. 4. 2?. 28, 29, 
9Yrhr *^' ^' »50—155. 160, i6i, 

L.VIII. 5 — 7. 10. 16, 17. 20. 23. «, 

36. 38, 39- 68—81. 84. CXIII. 44, 

CXIV. 24. 37. 80. 98, 99. 136. 144.; 

176. 211. 216. 2a3- 231. 241. 258, 259. 

265. 279. 311. 322. CXIX. 5. 42. 

CXX. 9, 10. CXXI. 30. CXXII, 8. 14. 
Parkhurft B. of Norwich, CXIV. 168. 

170. 172. 205. 
Par Catherine, CVI. 201. CXIV. «. 126. 
Ptriy T. CXIV. 220. 287. 
Parlhor, ecclefia de, CXI. 83. 
Pafchafius, CCCXXXII. 1 1. 
PaJJumaht IX. 
PaJkraU Greeorii^ XII. 
Pate Rich. CXIV. 277. 
Patriciut CCLXXIX. CCCCLXIL tf. 
Paulus, XXXVL I. CCCLXXXIX. i. 

Diaconus, CCCLXXVI. i. 

Payne Wm. CLXX. 82. 

Paulu ecd. cath. CV. 40. CXIV. 315. 

CLXX. 73. 87. 94, 95. 132. 
Peacocke Mr. CXVIII. 17. 
Peblyngton G. CLXX. «. 
Pecocke, CCCCXXIII. 33. 34. 
Peckham loannes, A. C. XXIV. a. 

LXXXIV. 17. 20. CCLXXI. 4: 
Pelagius Diaconus, XXXVI. 9. 
Pemberton Robert. CLXX. 203. 

Pem- I N D E X. t^embroke E. of, CXIV. 68. 

C. of, CXIV. 69. 100. 

Peme Andrew, CII. i. CVI. 121. CXIV. 

303- 
Jetnrcbus Frandrcus, XL. CLXXVII. 

10. CCLXXV. 14. CCCCLVin. 3. 

Petres Sir Will. CXIV. 214. 217. 

Petroburgenfiseccl. CXX. 39. CCCXLIX. 

7« 
' Mon. LIII. 3. 

Petronius Bononieniis, XXXVI. 4. 

PetrusA]phonru8,CCCIX.2.CCCXXXV. 

8. CCCCLL3 

>- de Aureolis, CLVI. 23. 

- Bleflenfis, CV. 47. CLXXVII. 25. 
27, 28. CLXXIX. I. CXCIV. 1. 
CCLXVL CCCLXVI. CCCCXXV. 
2. CCCCLI- 7. 

- Candidus, CCXXVIII. 1. 

— Camor. XLVII. CL. 2. CCXVII. 
I. CCCXCVII. 2. 

— Cantuar. CCCLXXI. 21. 

— CaOiodori, CCCCL. 61. 

— Cluniac. CCCXXXV. 3. 
i Comcftor, XXIX. CCXII. 2. 

-. de Dacia, CCCXLVII. 

Dainianus,CLXI. 14.CCCXXVIII. ■• Embdenfis, CXIX. iiq. 
■• Lombardus, LII. CCIX. i. 
• de Monte, CCCCLXXII. 2. 
-. Piaavienfis, LXXXIII. 2. 
- de Riga, LXXXIII. i. CCXVII. 13. CCCXCVU. 3. 
— de Urbe, CLI. i. 

- de Vicentia, CCCXCVH. r. 

- <1^ Viutis, CCCLIII. CCXX. i. 
de Yckham, CXCIV. 6. 

ccccxxvii. 2. ccexxxix. j. 

Pbilip K. of Spain, CVI. 319. 
Pbilippus, CeCCLVI. 7. 

rex Maced^CeXIX. i. 

de Valencia, CCCQVII. 5» 

Philips Walter, LXII. 14. 
Pbihbiblon^ CCCCLVI. 6. 
Philefipbia mtnachorum, CXXXVII. i. 
Phocolides, CCXLVIII. 9. 
PiHor in carmtM, CCC. 
Pierce Plowman, CCXCIII. 
Pilatus, LXVI. 22. Pilkington B. of Durham, CV. 1«. 40. 

CXIV. 189, 190. 
Placita, XXXVII. 15. 
Planta arbtrem., XCIX. 2. 
Platina, CLXVI. 5. 7. 9. 11. 13. le. 
Plato, CCCCLXXU. 10, 11. 
Plinius, LXVI. i. 
Plutarchus, CCCCLXXII. 4. 
Pole Canlinal, CI. 22. CV. 43. CVL 334. 

CXI. 159. CXVIII. 8. CXXI. II. 

CXXVII. I. 
Pelithronitude hifilees, CCCXXXII. 
PefyebremtM, XXI. i. 
Ptlycraticeny XLVI i. 
Pole Edw. CCCCXXIIL 4. 19. 53. 
PoIIefworth Conv. de, CLXX, 80. 
Pomeranus loannes, CXIX. 57. 
Pomponius, CLXVI. 17, 18. 20, 21, 22. 

Pomerey Tho. CLXX. 148. 

Potitificalia, XLIV. LXXIX. CXLVI. 

CLXIII. CCCCXXII. 
Pore Will. CL. I. 
Porphirius, CCVI. 3. 
Pertiferium, CCCXCI. 
Prelbiter loannes, LIX. 2. LXVI. 13. 
Pretorius loannes, CXIX. 80. 
Privy-council Letters of, CVI. 37. 71. 76. 

163. 182, 183. 198. 202, 203. 205. 275- 

341. CIX. 3. CXIV. 12—16. 18—20. 

22,23. 25—31, CXXILio-CLXVIII^ 

10. 
Prato S. IX. 7. 

Proclamatiens, XXXVII. 19. CI. 48, 49» 
Pro/e^ut rtiigse/erttm, CCLVl. t. 
Pregnefticorum liber, XXXIV. 32.. 
Profaoius Judaeus, CCCXLVIL 
Prodlor James, CXIV. 165.. 
Prc/ele£ion, LXIII. 2. 
Profper.LL 3-. CCCCXLVIII. r, z. 
Protheden injus, CLI. i. 
Pfudcntius, XXIU. 1—18. CCXXIII.. 

CCCCXLVIII. 8. 
P/alteria, LIII. i. LXXV. CCLXXII. 

CCLXXVm. CCLXXXIV. i.. 

CCCCXI. CeCCLXVIIL 
P/ychomacbia, XXIII. i, 
Punnetus, CXLV. 151. 
Pupilla oculi, CCXI. 1 .. CCLV. 
Pythagor*s, CCXLVIII. 8. 

Queri» I N D E X. Queritanus Euft. CXIX. 105. 
Quintinus S. IX. 14. 
Quintus Caiaber. LXXXI. 
Quirinus S. XXIII. 9. CCXXIII. a8. 
Quivil Pctrus, CCCCXLIII. 

R 
Rabanus Maurus, XI. LXXXVL 

CCCXXXf. 9. CCCCXLI. 2. 
Rachdalc-lchool, CVIII. 68—81. 
RadclyflF Cliarles, CVIII. 70—72. 77, 80. 

Henry, CXIV. 219. 

Radulphus de Bourn, CI. 47. 

de Diceto, LXXVL 1. 

Flaviacenfia LXXXVII. 
Niger, CCCXLIII. i. 
Rafis, XCIX. j, 4. CCXCVII. 7. 
Rathramnus, CCCXXXII. 3, 4. 
Ratio deeimanimt CLI. 8. 
Ravcngeriburgh, Mon. de, CLXX. 3;. 
Raymundus Lulli, XCIX. 14. CXII. 

CCCXCV. K. CCCXCVI. I, 3, 4. 6. 
dc Penna-forti, CXXXVL i. 

CCXLVn. CCLIV. CCCCLXXIV. 
Reclitiattrium animat I. 7. 
Redmain J. CXIII. 20. CXIV. 132. 
Redynge, Mon. de, CXI. 121. 
Reformatio L.L. tccl. CCCCXXXI. 

mentii^ CCLVI. i. 

Rtgiflrum brevium^ CCXCVII. 3. 

Remigius S. IX. 5. 

— ^— ^— Antiffiodorenfis, LXVII. 

CCCLVI. 3. 
Rcniger Michaclis, CCLXXXVII. 2. 
Ricardus I»»-. CI. 28. CXXXVIII. 4. 

Ildu.. LIX. 42. CXCVIL 6. 

-^ — dux Ebor. CLXX. 165. 

A. C. LXXXIV. 2. 

Anglicus, CCCIX. i. 

de Bury, CCCCLVI. 6. 

— — — Canonicus, CXXIX. 3. 

Ciceftrcnfis, CCCCXXVII. 3. 

Divificnfis, CCCXXXIX. i, 2. 

dc Flameft)urcb, CCCCXL. 5. 

Haguftaldenfis, CXXXIX. 3. 

Nottingham, CCCV. 

Prcmonf. CCCCXL. 22. 

— dc S. Viaore, LXIII. 8. CLVI. 10. CCCIX. I. CCCXV. 1—4. II. 

CCCLXXXV. 3. 

de Thetford, CCCCXL. l. Ricculdus, CCCXXXV. 7. 

Richarius S. IX. 11. 

Ricbmond Archdiac. CIiXX. 104. 

Ridley Bp. CV. 33. CXIV. 133. CCCXL. 

II. 
Rife V7\\\. CXIV. 21. 
Riflianger G. CCXCII. 3. 
' R. CX» 3, 4* 

Robcrtus de Curtun, CCCCLIX. 14. 

Crickladenfjs, CCCLXXX, 

de Welbi, CCCXCV. 4. 

Robinfon M. CIV. lo. 

•^ B. of Bangor, CXIV. 177. 179. 

Rodericus de Averalo, CLXVL 

Caliguritanus, CLXIV. i, 2, 3* 

Rodulphus, LXVI. 24- 

Roffcnfis ecclefia, CCXCVIIL 13. 

CCCXLIX. 7. 
Rogerus Ceftrenfis, CCLIX. 

de Conway, CCCXXXIIL 3. 

Rogers G. CXIV. 219. 

Romames, XLV. 10.L.2— 6. LXXX.XCI. 

Romanus S. XXIIL 2. CCXXIIL 21. 

RooMr. CVL46. <i. 

Rofa medicinay CCLaI. 

Rotheram Archbifliop, CVL 53. CLXX. 

154. 
Rothomagenfis ecclefia, CXL 107. 
Rous loannes, CX. i. 
Rubruc W. dc, LXVL 10. CLXXXL 9. 

CCCCVII. 2. 
Rudburnc Tho. CCCL. 
Rufinus XXVIIL CLXXXIV, 

CLXXXVII. 
Rumwaldus S. IX. 3. 
Ruflie Antony, CXiV. 55. 215. 
Ruflil WiHiam, CLXX. 197. 
Rulland E. of, CXIV. 54. 
Rychc Lord, CXIV. 79. Sabinia-S. IX. 32. 

Sacramentis tro£i. de^ CII. 10 — 17. 23, 24. 

CIIL3. CIX. 10, II. CXIIL47. 
Sacrcmentaley LXXXIV. i. 
Sadolctus, CXIIt; 33. 
St. John Lord, CXIV. 9?. 
St. Leger Warham, CXlV. 240. 
Salcft)ury Mr. CXIV. 35. 175. 
Salop conv. S.S. Petri cc Pauli, CI. 14« 
Salvius S. IX. I. 
Samuelis Rabbi, CL 6z. 

M m m Sands I N D E X. Sands Bp. of Worcoftcr, CXIV. 155, 156. 
Sapidus, CXIX. 95. 
Sarum» ecdefia de, LXIII. ao. 
SaturnaJia^ LXXL i. 
Saturninus S. IX. 29. 
Saunderfon of Lynn, CII. ii. 
Saundcrfon, CVI. 223 — 228. 
Savanorola, CCXXVL CCXXXVIL 
Scala chronica, CXXXIIL 2. 

mundi^ CXCIV. 4. 

Scamblcr Br of Peterborouch, CXIV. 174^ 
Scellingus Martinus, CXIlL 17. 
Scbifmtay LIX. 7. 
Schuenfelldius, CCCXXXVIII. 
Schwendifeld, CXIX. 121. 125. 
Scintillariumy CXC. 8. CCCXXXVIL 4- 

6. CCCCXXXIX. 2. 
ScoryB.ofHereford,CXIV.i54.CXXIL9. 
Scotcb affairs^ CV. 25—27. 23. 30, 31. 

CVIIL 86. 
Scot Cuthbert, CVI. 169. 
Scoit Dr. CXIV. 28. 
— ~ Thonnis, CXIV. 274. 
Scotia, XXXVIL 22. 
Scotus, CVII. 8. 
Scoti-chrcnicMj CLXXL 
Scropc Ric. A. E. CXCVIL 3—5. 
Sebaldus, CXIX. 112. 
Sebaftianus Italus, CXIX. 82. 
SicritaSicretorum^ CCCVIL5. CCCCLVI. 

7- 
Secundus, CCLXXV. 16. CCCCL. 10. 

Sedulius, CLXXIU. 4. 

Sedgwick, CII. i. 

Sekford Thomas, CXIV. 250, 251. 

Selkcys, Mon. de, CLXX. 136. 

Senatus Bravonius, XLVIII. 

Seneca, XXXIV. 14. LXIIL 23, ^4. 

CVIL 2—4. 15, 16. CLXXVII. o. i6. 

CCCXVL 17, 18. CCCXXXII. 2. 

CCCCVI. I. CCCCXL. 13. 
Sententia abbreviataj CCCCLXXVIL 2. 
Sergius S. IX. 10. 
Serlo, LXIL 11. CXXXIX. 9. 
Sirmones S.S. Patrum^ XXXVI. 9, 
Sevenoke-fchooU CVIII. 67. 
Seymour Jane, CVI. 259. 
Sharpe H. CLXX. 49. 
Shaxton Nic. CVL 186. 
Shepherds Colendar^ CLXIX. 3. 
Sheriffs^ C. 12. 
Shrewfbury E. of, CXIV. 48. Shrewfbury C. of, CXIV. 49. 

Shurbourn R. CVIIL 13. 

Sibillae, CLXXV. 7. CLXXIX. a. 

CCCCIV. I. CCCCXLVIIL 4. 

CCGCLL 4. 
Sidney Sir Robert, CXIV. 104. 
Sifridus E. Ciren. CLXX. 35, 36. 
Sigebertus Gcmblacenfis LI. 4. 
Simeon Dunclm. C. i. CXXXIX. 5—7. 

CCCXVIII. 4. 

StiJrtes, XXXVL 12. 

Simplicius S. IX. 19. 
Simpronianus S. IX. le. 
Simon de Gandavo, CCCIi. 

_ Simeonis, CCCCVIL i. 

Skelton, CCCLVIL i. CCCCXXXH. 

Skewit B. CXIV. 115. 

Skyp John, CVIIL 5. CXIV. 17. CXIX. 

13. CLXXIL 2. 
Sleidanus, CXIIL 4. CXIX. 16. 52. 59. 
Smaragdus, LVII. 6. 
Smith Sir Tho. CVL 184. CXVIII. 23. 
Dr. CVI. 52. CXIV. 14. 235. 310, 

311. CCCCXXIIL7. 
Soccates, CCCCLXXII. 5. 
Solatium anima^ CCCCLIX. 5. 
Somerfet D. of, CVI. 78. 174. 176. 

CXXVIL 2. 4- 
Somerfet.G. CXiV. 245. 
Somnium Scipionisy LXXL 2. 
Sopbijria acad. Cantab. CCCLXXVIU. 
Souffolk Rich. CXIV. iii. 
Southcot Rob. CXIV. 108. 
Southwell John, CXIV. 283. 
Southworth Sir John, CXIV. 31. 
Spiculum alchimiay XCIX. 21. 

ecclefiit, CCLXIIL CCCCLX. 0. 

fideu CCCLXXX. 

Gregorii, I. 8. 

bjftoriale, VIIL XIII, XIV. 

ImmanafiihatiomSy LXIII. 23. 

judidaU, LXXVII. 

'jyfiiciorum, CCLVIIL i. mundi, CCLXX V. 7. 

fpiritualis amicitia, CCCCXXIV. 13- 

Speculum penitentis^ CCXVII. 7. 

peccatoris^ CXXXVII. 

CLXXVIL 52. 
Spbera traQ. A,iXVL 14. 
Spelman Sir Hcnry, CCXXXVIIL 
Spenfer Miks, CXIV. 291. i Spot- I N D E X. i Spottifwood John, CXIV. 200. 

Stael Chriftoph. CXIX. 32- .88. 

StafFord Lady, CXI V. 1 13, 1 14. 

Stanhope Edw. CXIV. 66. 

Stqfle ofwooU CV. 44, 

Statius, CCXXX. 

Statutay XXXVII. 13, 14. LIX. 27—32. 

47. 52. CVIII. 66. CCXCVII. I. 

CCCLXII. CCCLXVIL 
eccL catbedr. CXX, Stephanus Ebor. CXXXIX. 12. 

— Ignachus, LXVI. 25. 

Steward R. CXX. 22. 
Siimulus amoris^ CXXXVII. 3. CCLII. i. 
Siobaus Thomas, CCXCVIII. 12. 
Stoeflcrloannes, CLXIX.2. CCCCXX.2. 
Stoke, coll. de, CVIII. 4. 8. 11. 16—18. 

22—29. 33—35- 39> 40- CLXX. 137. 
Stokes of Lynn, Cll. 11. 
Stokcs Dr. CVIII. 36, 37. 
Stonc loannes, CCCCXVII. 
Stone John, CXIV. 294. 
Story Ep. Carl. CLXX. 148. 184, 185. 
Strangc Lord, CXIV. 81. 83. 

Lady, CXIV. 82. 116. 

Stratford, loannes de, LXXXIV. ii. 22. 
Straw loannes, LIX. 40. 
Sturbridge-fair, CVI. 31, 32. 35. 58. 
Sturmius, CXIII. 16. 40. CXlX. 50. 
Styward Simeon, CXIV. 285. 
Suffolk,XXXVn.i2.CCCLXXn.3— 5. 
Sulgenus Menevenfis, CXIV. 128. 
Sumerey, W. de, CCXCVII. 5. 
Summa confejforum^ LXXXV. 

'^juris canonici^ CCLXIX. 

theologia^ XV. 

Surrey, LIX. 24. 

Surrey, Countefs of, CXIV. 1 19. 

Suffex, E. of, CXIV. 55. 

C. of, CXIV. 56. 

Sutton, Adam dc, CLXX. 2ia« 

Matthew, CXIV. 329. 

Swerdcrus Gul. CXIV. 284* 
Swinburn Rowland, CVI. 192* 
Swithunus S. CLXI. 6. 
Syddal Henry, CXIV. 331. 
Symmachus,:CCII. i. 
Synodalia, CXXI. 
Synonima^ XXIII. 3. 
Syon, Bibliotheca dc, CXLI. 

T 
Tabuja geneahgicay XCVIII. CXVI. - Talbot Robert, CI. 16. CCCLXXIX. 
Tamworih John, CXIV. 261. 263. 
Tangley Cuthbm, CXIV. 121. 
Taffyngtonloanncs, CCCXXXl. 21. 
Tavcrner Richard, CXIV. 292. 

Roger, CCCLXXVL 

Taunton, Mon. dc, CLXX. J15* 
Taylor loanncs, CCCCXXIIL 25. 47. 
Tempeft W. CXIV. 341. 
Templarii, CL .56. CXXXVIII. 12. 
Terentius, CCXXXI. CCCLXXXVL 1. 
Thecla S. CCCXVIII. 8. 
Theobaldus Stampcnfis, LXIII. 5. 
Theodorus S. IX. 20. CCCXX. 2. 

A. C. CXC. I. CCL 80. 

Theodulfus Auielianenfis, CCLXV. 9. 
Thcognides, CCXLIX. 7. 
Thflopbilus, CCCLXIV. 4. • 
Tbeorica planetarum^ XXXVII. i. 

CCCCLVI. 5. 

luna^ CCCCLVI. 4. 

Thetford, xMon. dc, CCCXXIX. 3, 4. 6. 

CCCLX 6 
Thirlby B.of Wcftm. CXIV. 27. 132. 
Thololanorum comitcs, XLV. 3. 
Thom;|s dc la Mcre, CCLXXXI. 3. 

Elienfis, CXX. 33. 

Thomas dc Salift)ury, CCCCLV. 

Verzellcnfis, CCCXIV. 6, 7. 

Thorne Will. CLXXXIX. 15. 
Thorney, Mon. de, CXI. 126. 
Throkmorton N. CXIV. 227. 
Thruftinus Ebor. CXXXIX. 14. 
Titus Livius dc Fruloviis, C. 2« 

CCLXXXV. I. 
Tomyow Tho. CLXX. 78. 
Trcmellius Eman. CVIII. 61. CXIV. 

300. CXIX. 4. 91. CCCXL. I. 
Trevifa, CCCLI V. 
Trident. Conci!. CV. 41. CXIX. 144. 

CXXVII. 17—20. 

Trivct Nic. CLII. 2. CCXCVIII. 26. 
Trudo S. iX. 27. 
Tufton John, CXIV. 270. 
Tunbridgc-fchool, CVlll. 64,165. 
Tunftdl B. of Durham, CIX. 3—5. 
Turgotus, CCCXVIII. 4. 
Turnbull Hugh. CXIV, 313. 
Turner Will. CXI V. 316. 
Turpinus Rcmcnfis, CCXCII. 2. 

CCCXVIII. 6, 7. CCCCXIV. 3. 
Turrccremata loannes dc, CLVII. 2- 4, 5^ 

Tyn- I N D E X. Tyndria Conv. de, LXIII. 20. 
Tyrrwhyt R. CXIN. 228. ' 

U 
Ullcrftone Rich. CLXXVII. 26. 
Uaum tK ^uatuor, XXV 11. 
Urbaiius Rhciius, CIV. 12, 13. 
Utenhovius loannes, CXIX. 97. n8. 
Uthredus Dunelm. CIII. 16, 17. 
Vadianus, I. CXIX. 71. 
Valerius, CVII. i. CLXXVIL 20. 

CCCCXIV. 5. 
Vedaftus S. IX. 6. 
Vtritai thtologiie, LXIV. 
Vijftorius S. IX. 34. 
Vinccilius Geo. CXIX. 96. 
Vincentius Bellovacenfis, VIII. XIII, 
^ XIV. CIII. 19. CCCXXV. 1-3. 
Vincentiil^ S. XXIII. 7. CCXXIII. 26. 
yita S.S. patrHtn Egypt, XXXVI. 4. 
Vindicianus, CCCCLXVI. 5. 
Volufianus, CI. 29, 30. 

W 

Wace Meftrc, L. 2. 
Wade Lawrence, CCXCVIII. i. 
Waldeby loannes, CCCXVIL 4—7. 
• Walden Thomas, XC. 
Waldeus, CCCXXIX. i. 
Walfingham Tho. CI. 19. CLXXVL 2. 

3. CXCV. CCXL. 
Walterus Coventr. CLXXV. 8. 
Waltham Mon. dc, CLXX. 124. 
Ware Robertus, VII. 
Warham A .C. CXIV. 1 22. CCCCX VII. c. 
Warner Edw. CXIV. 227. 

John, CXIV. 327. CXIX. 109. 

Warrener Chriftoph. CXIV. 274. 
Warwiclc E. of, CXIV. 58. 

C. of, CXIV. 59. 

Waterford, CCCCV. 12—16. 34. 
Waynfleet W. CLXX. 167. 
Wendtjver, Rogerus dc, CCLIV. 5. 
Wentworth Lord, CXIV. 78. 105. 
Weftbcri parcus c'e, CXI. 2. 
Weftmon. ecclefia cath. CXX. 14. 

CCXXVII. 3. CLXX. 31. loi. . 
Weftmorland E of, CXI. 153. CXIV. 47. 
Wefton Robert, CXIV. 796. 
Weiherfield ecclefu, CVIIL 3. CLXX. 

125- 137- 
Wtllieriet Ric. CCCLVL i. 

CCCCLXXXI. 15. Whitehead CII, 12. 
Whyndham Edm. CXIV. 276. 
Whitgift Dr. CVI. 302. 
Wiblingen con. de, CLXX. 22. 

wiciifF, ciii. 6.20. cxLvir. ccxcvr. 

CCCXXXVL CCCLVIL CCCCXXIII. 23. S5. CCCCXL. 
^gorn eccl. cath. Cl. 36, CXI. 9«. 
CXX. 34. 36. CCXCVIII. 2. 36. CXI. 95. i-Ji. 

^ ^.- o- CCXCVIIf. 16. 

CCCXLIX. i< — 17. 
Wilfridus S. CCLXXI. 7, 8. 
Willelmus confjuifitor, CLXXVII. 41. 

abbas S. Theodorici, LXII. 22. 

Wilfon Tho, CXIV. 290. 
Wmchelfcy A. C. LXXXIV. c. 7. 18, 
Wincliefter M. of, CXIV. 41, 42. 
Winnocus S. IX. 18. 
Winton eccl. caih. CX. 8—23. CXL 

146, 147. CCCXLIX. 7. 
Wireker Nigcllus, CCLXXXVIL 6. 

CCCCXL. 12. 
Withampton Rob. de, LXIII. 20. 
Withers Geo. CVI. 245. 
Woddefton W. CX. 8. 
Wolf loannes, CLXX. 150. 
Wolfard Boniface, CXIX. 127. 
Wolfgangus, CXIX. 69. 
Wolfey Card. CXI. 154. CXIIL 51. 

frtoi, XXXVII. 20. cv. 44. 

Woorley Dr. CXIV. 157. 
Wootton N. CXIV. 215. 

Tho. CXIV. 268. 

Wrothe Thomas, CXIV. 239. 
Wulfftanus A. E. CCI. 7. 
Wy, manerium et eccl. 
Wuolford Honif. 
Wyklyns Tho. CLXX. 166. 
Wylks Rich. CVI. 168. 
Wyndefore Lord, CXIV. 95. 

X 
Xenophon, CCCCLXXII. 7. 

Y 
Ynge Hugo, CLXX. 68, 69. 
Young CII. I. 3, 4. 12. CXIIL 39. 

B.ofSt.Djvids, CXIV. 141. 145. . 

A. of York, CXIV. 142, 

Z 

Zacharias Chryfopojitanus, XXVII. 

CCCCLXXV. 
Zuinglius, CXIII. 15. CXIX. 6i. 

TA- TABULA PRIMA 

Qua inveniri potefl: codex quicunque in ipfa bibliotheca vel in cataloga 

precedenti ex numero ipfius in veteri catalogo. V. c. 


N- 


V. C. 


N, 


A I 


8i 


D5 


196 


2 


i6i 


6 


182 


3 


187 


7 


281 


4 


^75 


8 


311 


5 


276 


9 


3"t 


6 


259 


10 


18 


7 


301 


11 


318 


8 


264 


9 


290 


Bi 


83 


lO 


291 


2 


^2 


II 


295 


3 


48 


12 

• 


297 


4 


21 


5 


H9 


Bi 


29 


6 


167 


2 


96 


7 


267 


3 


9« 


8 


194 


4 


57 


9 


192 


5 


61 


10 


280 


l 


45 


II 


138 


7 


63 


12 


53 


8 


60 


9 


77 


F I 


23 


2 


5» 


Ci 


76 


3 


50 


2 


78 


4 


133 


3 


79 


1 


«39 


4 


^9| 


6 


70 


^ 

3 


16 


7 


«74 


6 


93 


8 


181 


7 


92 


9 


»7» 


8 


95 


10 


152 


9 


26 


lo 


56 


Gi 


390 


2 


389 


Di 


59 


3 


406 


2 


148 


4, 


405 


3 


146 


5 


404 


4 


«5» 


6 


407 II V. c. °l 

9 

10 

II 

12 

>3 

14 

;i 

Hi 

2 

3 

4 

I 

7 
8 

9 

10 

11 

Ii 

2 

3 

4 

I 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 N. 

189 

427 
43« 
433 

45 a 

446 

470 

467 
463 

469 

43 

4* 
129 

^77 

262 
251 
263 

312 

'57 

44 

163 
164 
166 
324 
325 

3*3 
400 

329 

«75 
328 

393 
399 V. C. r«5 

Ki 

2 

3 

4 

5 
.6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 

>4 

>5 
16 

17 
18 

L 1 

2 

3 

4 

I 

7 
8 

9 

10 

II 
12 

'3 

>4 

!l 

17 N. 

437 

'79 
265 

284 

294 

310 

3^7 
176 

334 

392 

39« 
327 

326 

321 

337 

336 

20 

44« 
439 

25 

394 

85 
22 

«7 
27 

28 

«35 

«55 
250 

«93 

190 

«54 
69 
286 
180 
253 1 V.C. 

M I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

li 

«3 
«4 
«5 

N I 
2 

3 
4 

7 
8 

9 
10 

* II 

12 

' «3 

«4 

:i 

«7 
18 

«9 

20 

21 
22 N. 

73 

7S 
90 

86 

88 

24 

87 
89 
30 
3« 
54 
58 

55 
«97 
475 

64 

'59 
68 

160 

199 

67 
298 

3«9 

3*5 
411 

458 

462 

459 
468 

261 

200 

449 
283 
300 V. c. 

N23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

3« 
32 

33 
34 

36 
37 
38 
39 
40 
4« 

O I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

«3 

«4 

15 
16 

17 
18 N. 

330 

338 
410 

412 

420 
409 

426 

285 

424 
448 
447 

465 
474 
473 
477 
479 
3«3 

82 
S2 

257 
256 

272 

278 

274 

273 
305 

289 

288 

429 
339 

46 

47 
'4« 

255 I Nnn TABULA PRIMA. V. c. 

O 19 
ao 

21 
22 

»3 

25 

26 

^2 
28 

P 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

II 
12 

>3 

H 

»5 

16 

"7 
18 

«9 
.20 

21 

22 

23 

2 

3 
4 

I 

7 

8 

9 
10 N. 

258 
279 
271 
270 

445 
443 
442 

453 

4*5 

158 

»5 

33 

34 

3S 
36 

3* 
131 

65 

414 

266 

II 

74 
84 

94 
39 
38 

40 

«37 
136 

156 

186 
269 

436 
438 

455 
464 

287 

335 
403 

461 
460 V. c. 


N. 


Q.II 


454 


12 


316 


R I 


«43 


2 


142 


-3 


H7 


4 


145 


5 


268 


6 


282 


7 


293 
358 


8 


9 


434 


10 


440 


11 


444 


6 1 


12 


2 


4» 


3 


K4 


4 


140 


5 


162 


6 


178 


7 


188 


m 

8 


198 


9 


302 


10 


3" 


11 


^73 


12 


191 


>3 


421 


H 


419 


'5 


402 


16 


422 


»7 


303 


18 


201 


T 1 


3*0 


2 


456 


3 


306 


4 


430 


5 


309 


6 


299 


7 


202 


8 


333 


9 


45» 


.10 


398 Vi 

2 

3 

4 
5 

Wi 

2 

3 
4 

Sub B I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 SttbC 1 

2 

3 

4 

I 

SttbD I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

9 
10 

II 

12 

1— 1 

«— 3 
I — II 

2— 6 
2— 7 N. 


V.C. 


N. 


408 


2—13 


361 


33« 


2—14 


352 


200 


3— 3 


365 


71 


3- 5 


381 


72 


3-^3 


356 
rt 


366 


332 


350 


308 


9— I 


34» 


507 


f^ a 


34« 


423 


9— 3 


343 


• 


9—4 


34« 


s 


9— S 


359 


6 


9^ 6 


370 


7 


9— 7 


37« 


8 


9— 8 


375 


80 


9— 9 


373 


9 


10— a 


374 


»3 


II— 4 


347 


»4 


II— s 


35« 


13» 


II— 6 


353 
11—7 


358 


I 


11— 8 


369 


2 


II— 9 


345 


10 


1»— 2 


368 


3 


12—4 


379 


4 


14-11 


385 


296 


>$— » 


37» 
15— a 


378 


472 


17— I 


377 


130 


19— I 


354 


184 


19— 2 


383 


62 


19— 9 


367 


183 


19—12 


363 


254 


19-13 


364 


476 


19-14 


36» 


«9 


«3— I 


349 


395 


23— a 


376 


396 


466 


Mifc. A 


»13 


66 


B 


105 


387 


C 


102 


344 


D 


104 


380 


£ 


(09 


355 


'F 


340 


360 


G 


III V. c. 

Mifc. H 
I 
K 
L 
M 
M 
O 
P 

\ 

s 

T 
V 
X 

y 
z 

Mitb. I 

2 

3 

4 

i 

7 
8 

9 

10 

II 
12 

»3 

»5 
16 

17 
18 

»9 
20 

21 

22 

23 
24 

II 

27 
28 N. 

10 

69 

03 
481 

01 

397 
08 

06 

QO 
450 

07 
70 

435 

99 
68 

12 

«4 

»9 
21 

22 

97 

431 

28 

27 

25 
418 

4i3 

24 
428 

26 

«5 

85 
72 

65 
18 

20 
292 
123 

98 
401 

478 
480 

117 

116 V. C. 

Lib. al. I 

2 

3 

4 

I 

7 
8 

9 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
20 

21 

22 

23 
24 

^l 

27 
28 

29 

30 

31 
32 

33 
34 

36 

37 
38 

39 
40 

4» 
42 
43 
44 N. 

217 

205 

213 

204 
208 
207 
203 
215 
ai6 
209 
206 

211 
2iO 
212 
218 
223 
214 
224 

237 
228 

231 

230 
229 
221 
239 
236 
226 

249 
248 

240 
219 

235 

244 
232 

220 

242 

234 
222 

243 
238 

241 

233 T A. TABULA SECUNDA 

Qua inveniri poteft codex quicunquc in ipfa bibliotheca vel in catalogo precedenti 
cx numero ipfius in catalogo Librorum MSS. Angiiie et Hibernue. MSS 


N. 
N. 


MSS 


N. j |MSS 


N. 


MSS 


N, 1 


MSS 


N. 


MSS 


N. 


MSSl N. 


t 


St 
\" 


100 


3* > 


58 


JOO 


465 


ZJO 


156 


300 


33» 


8 
161 
lOI 


17 1 


;; 


201 


47^ 


»Si 


136 


JOl 


4»J 


80 


3 


1S7 
138 


102 


3* ' 


197 


202 


472 


»5» 


'37 


J02 
9 


4 


27S 
380 


103 


39 1 


47 s 


JOJ 


4»i 


=53 


40 


303 


33' 


'3 


s 


276 
192 


104 


39 l 


143 


20, 


4»t 


'54 


38 


3»4 


344 


'4 


6 


»59 
23 


los 


43 ; 


142 


20I 


3I; 


''i 


438 


30; 


387 


13» 


7 


301 
51 


106 


>7 * 


'47 


=51 


»S6 


4J6 


306 


380 
8 


264 
50 


107 


26 7 


'45 


207 


»5: 


»57 


4S4 


307 


360 


2 


9 


290 
133 


108 


28 ) 


268 


ao8 


S' 


»!8 


*P 


30S 


35! 


10 


lO 


291 
IJI 


109 


29 ) 


282 


209 


8: 


»59 


464 


J09 


3!» 


11 
29S 
181 
31 3 


»93 
»7i 


»60 


33! 


JIO 


561 


12 


297 
171 


111 


3' 1 


38S 


211 


»71 


z6i 


403 


3" 


% 


47» 


13 


29 
'74 
17 ' 


434 


212 


27. 


Z62 


460 


31» 


184 


14 


96 
70 


113 


33 i 


440 


21J 


»7; 


26J 


461 


313 


365 


130 


15 


91 
>39 


>I4 


39 1- 


444 


»14 


JOi 


Z64 


417 


3'4 


.69 


296 


|g 


5? 
390 


>>5 


39 ; 


'11 


"S 


»8i 


'ii 


316 


"i 


38» 


62 


'7 


61 
427 


116 


3* S 


216 


zSI 


266 


188 


316 
476 


18 


Jl 
189 


117 


32 r 


68 


"7 


33! 


267 


198 


3'7 


■ 10 


396 


>9 
389 


iiS 


32 i 


160 


218 


4I 


268 


191 


318 


357 


395 


20 


60 
406 


119 


33 ) 


199 


219 


4; 


Z69 


173 


3'9 


JJO 


66 
77 
40S 


120 


33 > 


67 


220 


»71 


Z70 


322 


J20 


359 


■9 


ax 


76 
404 


121 


39 ' 


298 


211 


»7i 


271 


JOZ 


JZ' 


37» 


■83 


13 


79 
407 


122 


44 ' 


319 


221 


»!! 


»7» 


419 


3»» 


J70 


»54 


"4 


78 
463 


123 


43 i 


315 


"3 


1S< 


»73 


40Z 


3»3 


375 


»'7 


11 


16 
470 


124 


8 ). 


411 


"4 


141 


»74 


162 


3»4 


373 


20 


9) 
467 


>*5 
458 


"S 


44; 


■7! 


140 


3»! 


34' 
27 


'9S 
47' 


12S 


1 i 


46! 


226 


44: 


Z76 


178 


J26 


34» 


»33 


28 


9» 
469 


127 


I 7 


457 


217 


45; 


»77 


4' 


>'l 


343 


»1J 


29 


95 
45* 


128 


2 t 


459 


228 


»7« 


Z78 


'44 


3 »8 


348 


204 


30 


16 
433 


1*9 


'3 3 


468 


229 


44! 


Z79 
3»9 


374 
3' 


5« 
432 


130 


'5 ^ 


z6i 


2J0 


41! 


280 


4S6 


33° 


369 


JOi 


3» 


59 
117 


>3' 


*S ' 


153 


2J1 


151 


281 


J»o 


33' 


347 


io6 


33 


14! 
43 


1J2 


ig I 


412 


2J2 


3: 


Z82 


19J 


33» 


353 
34 


146 
4' 


>33 


15 j 


1'J 


»33 


3! 


"J 


201 


333 


358 


208 


35 


'5' 
129 


'34 


'S t 


338 


»34 


1' 


»84 


J21 


334 


379 
36 


196 
"77 


136 


t ! 


330 


»35 


31 


28; 


42» 


335 


368 


401 


37 


182 
252 


ii s 


304 


»36 


»6( 


236 


306 


33« 


385 


478 


38 


281 
261 


'37 


*s 7 


300 


»J7 


♦;< 


'll 


430 


337 


j86 


,80 


39 


3'» 
263 


138 


lii s 


283 


»38 


6! 


288 


598 


338 


J78 


4S0 


40 


3'4 
2SI 


'39 


7 9 


260 


»39 


13' 


289 


}33J 


339 


H' 


i»3 


4' 


J18 
3ia 


140 


7 = 


449 


2,0 


131 


290 


34° 


38J 
4* 


,66 
277 


141 


i I 


4»S 


»41 


!■ 


»91 


4!' 


34' 


377 


118 


43 


8j 
44 


14* 


5 2 


♦f 


»4» 


1 


292 


202 


34» 


"A 


165 


44 


49 
37 


'43 
28S 


»43 


3! 


»93 


»99 


343 


367 


107 


4S 


163 


'1+ 


i t 


414 


»44 
»94 


309 


344 


376 
46 


48 
3*3 


'45 


! s 


448 


»45 


8. 


»95 


408 


34! 


349 


lOJ 


47 


<49 
3*5 


.46 


2 6 


477 


2,6 


?■ 


296 


307 


346 


'57 


397 


4B 


167 
3*4 


'47 


* 7 


479 


»47 


28; 


»97 


7» 


347 


5 
49 


•67 
.64 


148 


3 8 


447 


»48 


»6, 


298 


J08 


348 


6 
50 


194 


) 


400 


>49 


i 9 


4.6 


»49 


181 


»99 


71 


349 


7 

m ^t 
S| .r « 1 


...cfWrrYOFMCHIQAM I 3 9015 03476 1059 /■•':lt' ^ i 
I i. DO NOT REMOVE 

OR 
MUTILATE CARD ^ Wl**-. . J. ."■-.■* ^ ^ *^