Skip to main content

Full text of "Catalogus selectissimae bibliothecae Nicolai Rossii, cui praemissum est commentariolum de ejus vita."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| "A (J O » * *' 


w -1 fi 1 oni <- I /1 ^k^ iSp 9^. 

■ V ' ■»» um*ni*»^' ^ (_ R S S i t • » ( » 


I « 'x J •^ «A » :4 : i¥ i. K • *. ^ • r% ^\ T ^^A \ CATALOGUS 

SELECTISSIMAE 

BIBLIOTHECAE 

NICOLAI ROSSII 

COI PKAEMISSUMEST /•'. 

COMMENTARIOLUM 
DE EJUS VITA. 
R O M A E 

IN TYPOGRAPHIO PALEARINUNO 
MDCCLXXXVI. 

Praifidum Ptrmjp^ ur.ITC UBRAHY 

40914B 

TiLDtfN n-^-Nt^ATWM^S 
R lU3t L D E V I T A 

NICOLAI ROSSII 

COMMENTARIOLUM F __ Lorcntiae, quae matei', ct altrix fuit omni 
aetate magnorum virorum litteris , fcientiis , ar- 
tibus , ceterifque virtutibus illuftrium i ortum ha- 
buit Nicolaus Roffius pridie idusf junias anno a 
Chrifto nato MDCCXI. PaCrera habuit Augufti- 
num Roffium probum , honeftumque civem , ma- 
trem vero Johannam Pefciam ledtiffimara feminam . 
Patriae dignitas , ac celebritas i tum utriufque gen- 
tis , a qua ipfe prognatus , vetus , et a faecu- 
lo XV- cognita^ et probata ingenuitas in caufTa 
fuerunt , cur ipfe morum , ac litterarum inftitu- 
tionem libero adolefcente dignam nadtus fuerit. 
Francifci fratris majoris natu acceffit cxemplum , 
qui , juventute per omnem honeftarum artiym cul- 
tum tranfad:a > iiberales fere omnes difciplinas ju- 
rifprudentiae , quam dum vixit fplendide, et incul- 
pate profeffiis eft , multa cum laude conjunxit (i). 
Quo quidem cxeraplo ipfius ingenii alacritas for- 
tius excitari vifa eft , eoque evafit , ut domefticae 

* 2 an- 

Ci) Natus cft Franciscus fratcf anno MDCCIX. ; obiit vcro IV. kal. 
oAobr. an. MDCCLXXVIL annum agcns fcxagcfimujn oaaYum . Pro- 
dicrunt Florcnciac cx tYposrapbia Bonducciana an. MDCCLXXXL cjuldcm 
Monumenta pofiuma Latina, et Italita in S. pag. 184- > editorc Clcmcn- 
tc Pacio fotoris filio , ct Juris Confijko Florcnimo , qui pracfationcm ad- 
jccit, ct nonnulla dc avunculi fuir yita, ct lciiptis ibidcm erudxtc 
inlcruit» iOo-l^^tt^iL 3' /Cjl^- f -5 > / _ ^m 4 D I V I T A 

anguftiae itnpedimenta ipfa quodammodo fupergref- 
fus f majora diligentiae » ac induftriae' dederit fpe- 
cimina • Quare Clericis regularibus fcholarum pia- 
rum in humanioribus litteris imbuendus traditus 
efl: » in quibus adeo profecit t ut inftitutores brevi 
de ejus difciplina et Gbi plauderent , et gloriaren- 
tur. Has vero dein copulatas voluit philofophiqa- 
rum » et mathematicarum facultatum ftudiis » qui 
nempe probe intelligeret humanioribus litteris ex- 
colit et ^expoliri juniorum animos» fcientiis vero 
augeri ', ef^ robotari • Hujufmodi ftudiorum praefi* 
dio fretus aditum Gbi fecit ad confuetudinem Jo- 
hannis Bottarii , viri omni eruditionis genere ex- 
cultinimi , tunc Florentiae degentis » Antonii Mariae 
Salvinii in Graecis litteris praeftantiflimi » Sc Jofe- 
phiAveranii J. C. Florentini , et dein in Pifano 
Athenaeo antecefToris longe claridimi , quoruoi 
familiaritate, et hortationibus ufus litteras Lati* 
has Graecis» et Hebraicis potifEmum conjunxit, 
tum uberiori eruditionum copia animum fuum di- 
tavit . 

Dein annum XX. aetatis fuae agens . et ido- 
neum tempus. ratus ftudiis obfequendi fuis , et ali- 
quam parandi litterariam fortunam» Romam fe 
contulit, quae jamdiu omnium mater, et nutrix 
efTe confuevit , et in qua cuilibet ingenii fui vires 
experiri , et ad varios tum officiorum , tum digni*» 
tatum gradus viam fternere facile licet . Cum vero 
heic fe ipfum apud omnes commendaret et oris 
di^nitate , et modeftia morum , et fermonis elegan- 
tia 9 et difciplinarum peritia , facUe fibi amicos con- 

cilia- . • • .•; . . • •• 

»* • • • • • 

•• , • • • 

• - • • NlCOLAlRoSSII. $ 

ciliavic fummos viros » quorum ope , et ftudiis lo- 
caadae operae fuae ceferem occafionem paravit. 
Quare primum inter familiares Card. Alexandri 
Falconerii acceptus » et a fecretis fadtus » ita ope- 
ram probavit (uam, ut ejufdem amorem afTecutus 
facerdotio , quo commodius aleretur » in ipfius 
obitu honeilari meruerit. Parta vero femel idonei- 
tatis , et probitatis exiftimatione» nil facilius quam 
fe fe denuo exercendi apud alios » qui alieno fa- 
mulatu ac praefidio indigent , occafionem nancifci . 
Hinc apprime notus nobilidimae Corfiniae gentis 
proceribus , quorum fplendidae aedes femper lit- 
teratorum virorum domicilium exftiterunt> inter 
ejus neceifarios accitus eft » ut fecretarii loco efTet . 
Neque Philippo » et Bartholomaeo Ducibus Corfi* 
niis 9 quprum unus pater , filius alter fuit » confcri- 
bendarum epiftolarum munere folummodo praefto 
fuit » verum etiam operam impendit fuam in cogno- 
fcendis fupplicibus libellis » ad);is> ct quaeftioni- 
bus , quae pertinerent ad Lunenfis provinciae po- 
pulos feudali jure eidem genti fubjedios . Quare 
multiplici bac officii exercitatione oftendit fe haud 
fegniter inaniterque habuiife apud Alexandrum Fal« 
conerium, dam ipfe Praetor urbis eiTett qui ni* 
mirum civilis » et criminalis jurifprudentiae ratio- 
nes illo potiilimum tempore haud neglexerit ; quod 
fane eft hominis ex quacumque opportunitate in 
rem fuam commoda derivantis fapiens » providum- 
que confilium. Neque folum opera fua Corfiniae 
gentis Ducibus , quos diximus \ fedulo adftitit , fed 
etiam Matronis » et Purpuratis Viris Nereo et An- 

* 3 dreae 6 D H V J T A 

dreae nondefuit» qutbus etiam reapprime carum» 
ac probatum praeftitit, Quapropter horum o- 
mnium confpirantibus ftudiis facftum eft» ut facer- 
docio juris nobiliflimae gentis Altovitiae de Avila , 
quod exftat ad Divae Mariae in fonte olei tranfti- 
berim , potiretur , cujus oneribus ut fatisfaceret > 
{ingulis diebus eo fe contulit » donec per valetudi- 
nem , et vires licuit , facrum facfturus ; quod eft et 
diligentiae^ et pietatis fuae luculentifltmum tefti- 
inpnium . 

Haec funt^ quae ipfe fingulas officii fui par* 
tts expleturus peragebat. Sed ne ulla temporis 
momenta, quae ipfi ab injundtis muneribus fuper- 
elTent, yacua operibus fuis efle pateretur, nulla 
inaniter, aut otiofe traduXit» quinpotius omnia 
ad ftudia contulit, quae quidem unice in deliciis 
habebat* Commode aderanc , tamquam Corfinio- 
rum procerum contubernales viri lummi, et litte- 
ris illuftres Johannes Bottarius , et Petrus Franci- 
fcus Fogginius , quorum confuetudine ita ad ftudia 
litterarum accendebatur > ut fere cum ipfis amica 
quadam concer^atione de gloria, et laude^ quae 
litteris conjuogitur^ contendere videretur. Quare 
eo animum potiilimum intendit^ ut quidquid vi- 
d;us fui necefHtatibus fupererat , in comparandis li- 
bris optimae notae unic^ impenderet, quos qui- 
dem tam anxie conquifivit , et aufpicato collegit » 
ut privati hominis vires brevi omnium judicio , et 
admiratione fuperaverit. Praefertim vero hujufmo- 
di, qui in co erat, ardor ferebatur in hbros ve- 
terum fcriptorum , quos Graecia , et Latium in Qnxi 

fuo NlC OLAI Ro SSII . 7 

fuo feiicioribus aetatibus aluit ^ quofque etiam tulit 
Itaiia poft reoatas litteras barbarie depulfa. Ne- 
que his conteutus dumtaxat fuit, qui dein etiam 
digna accurato aucupio fuo cenfuit volumina iila , 
quae primis faeculi XV. typis edita habentur , 
quaeque tanto delediu > et copia comparavit , ut ce- 
terorum colledtiones longe poft fe reliquerit . Sane 
hujufmodi volumina multo in pretio habenda eflfe 
vir navus intelligebat, ut pote quae» fi veterum 
audlorum opera contineant, ipfam vetuftorum mss. 
codicum» ex quibus eruta fuerant» fidem praefefe* 
raot» fingula vero facile oftendant prima ipfa ar* 
tis typographicae incunabula^ quibus illuftrandis 
bac aetate plures philologi » ac bibliographi liben- 
ter fe fe addixerunt % uti jam iis > qui hujufmodi 
lautitiis tenentur, probe innotuit. Quod quam ve- 
re a nobis dicatur » facile conftabit ex indice^ quem 
tam amplae » felediaequae librorum fupelledtilis 
contezuit Petrus Palearinius Marci filius, qui etiam 
fuis typis 9 fuaque impenfa, ut fe eidem, quem et 
iDultum diligebat.» et cui multis nominibus obftrin- 
gebatur » gratum pro viribus etiam pofl: fata prae« 
beret, ipfum excudendum fufceplt(i}. Qui in hunc 
indicem ordinis » et recenfionis diligentia fpedbabi* 
lem oculos intenderit , facile cognofcet , quantae 
tum accefliiones I ^um emendadones typographicis 

* 4 Aor 

(i) Uc qaanci pretii fixlt plerique libri rarioresRoflii noftri, luculentius 
confbret , cc ezeni)>io quineriam comprobarepir » appofita func identidem 
pretia.quibus Parints divenditi funt horum nonnuni,qui erant ez biblio- 
theca Diucis de la Valliere ; quod coUiecre eft ez como III. opefis » cui ti« 
tulus: Cataloeut dcs livres de la hibliothtqut de fiu M. u Due de ia 
Vdliere; a Paris chei Guiilaume de Barejis aini t78^. in I., ubi ad 
calccm indez prctii , quo quodlibct volumen aeftimatum eft , additus inyenitur. » D B V I T A 

Annalibus Michaelis Maittairei ^Orlandii» ceterifque 
hujufmodi commentariis , et catalogis ia iacem edi« 
tis fieri poiTent. 

Nequ^ in editis voluminibus colligendis ille 
totus fuit» qui etiam ad codices mss. comparan* 
dos curam» et foliicitudinem fuam excurrere vo- 
luit; quorum recenfio commode impreiTorum Jibro- 
rum catalogo praefixa eft . Non igitur mirum fi 
tam infignis ab eo coadta rariflimorum librorum» 
et mss. codicum vis adeo inclaruerit > ut cives » 
et advenas in admirationem rapuerit» plurefque 
pofi: ejus obitum ipfius comparandae defiderio in« 
cenderit . Verum ( quod ad urbis decus erat fum- 
mopere optandum ) ceteris praeftitit generofus 
Roilii hofpes Dux Bartholomaeus Gorfinius^ qui 
CCCCXXX. millia LLS. > five trefdecim millia fcu* 
tatorum Romanorum pendens » fuam fecit totam 
hanc librariam fupelledlilem » addiditque Corfinia- 
nae fuae bibliothecae » quae ex beneficio patrui 
fui Nerei S. R. E. Card. ampliffimi publici juris 
fadta» quotidie ftatis horis ftudiofis omnibus pa« 
tet (i). 

Neque ad ornatum » aut ad inanem pompam > 
ut quamplurimi folent» tot libros congerere » plu- 
teos onerare» hifque parietes obducere gaudebat, 
fed libros anxie conquirebat, ut ftudia juvaret 
fua , novifque in dies cognitionibus ditefceret; 

quod 

(t) Ejus dercriptionem habes in Diario litteratio Florentino anni 
MDCCLV. pag. i^^.ctfeq.» concinnatam a Tofcpho Qucrcio bibliothecac 
oum praefedo. "• *•• Nicdx.ixRossii; g 

quod efl aniini ad fapientiam anhelantis pabulum 
jucundiifimum • Nec fibi dumtaxat comparabat li<- 
bros f qui illos etiam aliorum ufui $ et contem- 
plationi fubiiceret» et ex eis fingula» quae ipfo- 
rum intereilent , exfcribere facile pateretur . Hinc 
fa(5tum eil ut Francifcus Xaverius Laireius Sequa- 
no-Burgundus famiiiae Minimorum alumnus(i)» et 
Johannes Baptifta AudifFredius Nicienfis ex Prae- 
dicatorum ordine (2) ob fuas litterarias opes ipiis 
communicatas obftri(5ti in eorum de re typogra- 
phica Romana faeculi XY. operibus non ita pri- 
dem editis ad ipfum faepe provocent ; par officium 
redditurus Eques Agincourtius Gallus» cui primas 
ligneaa» aeneafque incifiones libris appidias infpi* 
ciendas » et delineaudas concefiit > fi quando con* 
dngat, ut fperamus» in lucem ab ipfo proferri 
grande quod parat opus de liberalium artium ibr- 
tuna , et ilatu poft Romani imperii bccafum ufque 
ad novum earumdem ortum , Gothico fquallore ex 
Icalia depulfo. 

His inftrudlus litterariis lautitiis» quibus uni* 
ce tenebatur^ quid mirum» fi ipfe politiorum Ita- 
lorum fcriptorum operibus caftigatius^ uberiufque 
recudendis vacavit?,Scilicet eidem acceptam referi- 
mus novam operum Johannis Cafae editionem » 
quae Romae ex ^pographia Palladis prodire ince- 
pit exigua» aft eleganei forma» quamque audlam 
anecdotis epiftolis > < aliifque proria oratione con- 

fcri- 

(1) Specimin fufioricum typograpluae Romaiuu fuculi. Xf^. . Rom 
iiiM 177S. in i, ^ 

(a) Catalogus hifiomo-criticus Romanarum editionum faeculi XV* itCm 
Mjamae ex typograpkio Paieariniano lyS^* in 4^ 10 D B V I Y A 

fcriptis lucubratioQibus , quae in Ricciae gentis 
Romanae fcriniis adfervantur , perfeciiTet , nifi aJiun' 
de obices, quibus a propofito dimoveretur > malo 
fato accefn(Tent(i) • Praefationes, quae duobus vo* 
laminibus infertaeleguntur» facile produnt etquam 
eleganter fcriberet, et quanta philologicae erudi* 
tionis copia polleret. Ail longe majus, et elegan- 
tiae 3 et eruditionis fuaefpecimen dediffet» fiin ma- 
nus hominum pervafiflent eaquae corrafit in Tor- 
quati Tafiii Amyntam> celebrem illam, amaeni^- 
mamque pafioralem fabulam» quam Mufas ipfas 
didiaile omnium femper fententia fuic , quaeque 
ex typographia Palladis cum Rofiii noftri pcolego* 
menis , difTertationibus , illuilrationibufqoe , cum- 
que emblematibus ab Auguftino Mafuccio celebri 
pi<%ore inventis , iifque aere incifis proditura erat. 
Ceterum nunc afFulget fpes fore, ut cura clariffi- 
mi viri Petri Antonii Seraflii , qui nuper luculen- 
tiffimum Torquati vitae commentarium edidit» con* 
filium iioc denuo inftauretur» 

Neque alienas dumtaxat lucubrationes ornare 
(in quo quidcm non fine laude opera ponitur) 
ipfi curae fuit > fed multa nurte fuo etiam confcri- 
pfit , praefertim. metro ligata , a quibus edendis , 
ctfi a quibufdam excitaretur, fe tamen facile tem- 
peravit. Ceterum rogatu Nicolai Palearinii in lu- 
cem edi paflus eft odem fuam plaudentem nuptiis 
initis inter Francifcum Cajetanium Sermonetae Du* 

cem, 

(t) DtlUcpen fcriiU in ^fk di Monfig, Qiovanni della Cafa • Vol, L 
che contiene il Galaeeo ^ e ilTrattato degli Ofici 17/^. imz. VoL IL 
phe contiene le Oraiioni ^ ed eUtre Profe, ty6^. in f j. Deua opera 
in If» in earta grandc j« vol. NlCOLAI Rosiii. zi 

cem » et Mariam Terefiam Corfiniam (i) ; nec 

praeter Etrufcum hoc epithalamium quidquam aliud 

ab ipfo metrice concinnitum typis prodiiflfe novi- 

mus (2). Multa tamen reliquit in forulis carmina» 

quae Italico idiomate exaravit » praefertim illius ge- 

neris» quae noftrates dicunt cafitolii tum etiam 

amavit plurimum illud carminum genus» quod Ber« 

nio in deliciis fuit, cujus oratio» ut ait cl* Fabro- 

nius (3) , ita fura eji , ut etrufce loqui fene folus 

videatur , fc affiuenj cmni lepore , et fale , ut ei gra^ 

tiam habeas , quod genus fcribendi induxerit frope fin* 

gulare . Qaare quo imitatu difficilior habita eft Ber- 

nii feftivitas, et elegantia, eo commendati^s fuit 

noftro illius veftigiis preffius inftitifTe , et hujufmo- 

di urbanitatis drtem fere in naturam convertifTe 

fuam . Neque tandem intentatum reliquit illud ge* 

nus poetices , quod fatyricum dicitur , non vcro il- 

lud amarulencum,et incIemens,quod hominum fa« 

mam peirumdit , fed quod vitia vulgi lepide infe- 

c^atur, aut quod circa ridiculum quibufdam pe- 

culiare verfatur, quin iilorum nomini illata iniuria 

dici poffit. 

Quaprbpter haec omnia talia funt , ut ipfum 
facile finguHs hominum ordinibus acceptum face<» 

rent , 

^.(1) Pir Ufitkifimt narze di S. E. H Sie. D. Francefco Caetani Vuca 
^Sermoneta , con S. E.la Sig. D. Maria Terefa Corfini Canioht delV / \ "* f^^' Praecedic infaper Rodii epiflola nuacupatoria • > * 

(i) Vitce Italorum doHrina exeellentium voL IX. iapraefatione ad vi- 
tam fficoiai Fortiguerrae » quam audor inftri&it Carolo Deninae pag- 7* 12 D 1 V 1 T A 

rent » ut revera fuit acceptifliniui • Accedebat in- 
genii dotibus , ut diximus , quaedam oris dignitas , 
quae ad animoi conciliandos plurimum faepe vale- 
re folet , atque ingenuus quidam dicendi lepor , 
quem etfi alperitati cuidam quandoque conjunge- 
ret» nemo tamen refugeret» vel doieret; praefer- 
tim cum ad urbana omnia officia libero homine 
digna feparatum exhiberet, fibiquehonori duceret 
non fortunae, fed hominibus eUe amicum. Grati 
animi, et amicitiae fenfibus praecipue tangi vifus 
eft, quin tamen fuis fadtis vel di<5bis aulicitatis 
ineiTe quidquam fiverit . Coluit idcirco femper fin- 
gulos Coruniae genftis proceres , et matronas , 
praefertim Vidioriam Corfiniam Odefcalchiam Sab- 
batinae regionis Dominam » quae potiffimum inge- 
nio , et eruditionis cultu praeflitit . Quod cum et 
ipfi multum probarent, propterea fad:um novimus 
ut Andreas Corfinius Cardinalis ampiifiimus fe in 
conclavis fepta recepturus anno MDCCLXIX. poft 
Clementis XIII. interitum , quem fubfecuta eft au- 
fpicatifiima Ciementis XIV. ad Pontificiae dignita- 
tis culmen eveduo , eumdem fibi comitem facile ad^ 
fciverit » quem quidem uno tempore famiiiarem , 
et confiiiarium haberet. £x amicis vero, quorum 
confuetudine laepius utebatur, praeter Bottarium, 
Fogginium , Quercium ( quos contubernalcs potius 
diceres), coluit Philippum , et Caftruccium Bona- 
inicios , Benedidtum Stayum » Angelum Fabronium , 
Fetrum Antonium Seramum, Jofephum Dionyfium 
Cribellium, Marinum Zampinium, et Philippum 
Laurentium Dionjfium , quorum animi ftudiorum 

fimi- I 

r NicoLAt Rosiii. 13 

fimilitudine > et litterarutn commuQione jungeban* 
tur • Quanta vero intercederet neceflitudo inter 
ipfum » et Equitem Nicolaum Palearinium fatis pro- 
dunt quae fuperius innuimus , tum binae allegatio- 
nes juridicae » quibus ille tueri » ac vindicare ami- 
cuoi ftrenue aggrefTus eft; licet eaedem Cajetani 
Centomanii nomine infigniantur (i) • Quarenilmi* 
rum (i et hoc vitae ipfius commentariolum > et 
liunc codicum , librorumque ipfius catalogum » qui- 
bus viri optimi , et benemerentiflimi memoria po- 
fteris quinetiam quamdiutifiime commendetur^ Pa« 
ieariniorum typis , . et expenfis in pubiicam lucem 
emitti nunc contingat. Sit hoc mutui honeftorum 
amicorum officii argumentum , quo et juvari publi- 
caai rem , et litterarum rationem» quifque libentif- 
(ime videat . 

Sed quoniam ea eft humanae naturae condi- 
tio , ut fua quemque maneat fati fors , qua ex hac 
vita ad fempiternam migrare oporteat , idcirco ei' 
dem praenunciari hujufmodi tranfitus vifus eft an- 
Do MDCCLXXX. , quo apopiedtico .morbo percul- 
fus dextri brachii exercitio interdidtus eft . Id ei 
grave fuit » quod ipfum ad fcribendum nifi ineptum 
prorfus , male aptum tamen efFecerit ; quod quam 
moleftum fit homini fcribendi ufui afi^ueto , quili- 
bet facile intelligat . Cura tamen , et temperantia 
duce, et minui interim morbi impedimenta, et vi- 
tam ipfius produci boni omnes laetabantur . Sed 
cum ejus cervici carneum quoddam tuberculum 

mul- 

(l) Allegarhni giuridicht a favort di Niccola Pagliarini contro U prc^ 
t^nfioni iel fifco ty6t. 4. 14 DfiYlTANlCOLAlRoSSII. 

multum excrevifTet , ob quod Hbi immane pondusf ^ 
veiuti Atlanti caelum inniti ajebat , et querebatur , 
in id condlii venit » ut illud (ibi amputandum ftatue- 
rit • Hoc juxta artis regalas peradto ^ nefcio an hu- 
morum ad capitis partes divernone» an alia ex 
cauiTa denuo apoplexi detentus efl: » quae cum folvi 
nequiverit > religionis fubfidiis » prout licebat » mu- 
nitus viam univerfae carnis ingreffus eA a. d« Y. 
nonas majas anni MDCCLXXXY. » cum annum 
ageret LXXIY. Ejus corpus decenti pompa elatum 
in aede S., Johannis in Mica aurea » vulgo de oiaN 
va prope portam Septimii conditum eft • Ave ani-' 
ma fuavijjima : nos t€ eo ordine , quo natura jujprit , 
cunhi fcqucmur . s DIS- •. * DISTRIBUTIO CATALOGI 

P A R S I. 

K^Odices Manufcripti N. 4IJ. ' pag. 1-41 

P A R S II. 
Editiones Saeculi XV. Votum, N. 1300. 

Theolopa pag. 43*^3 

Jurijfrudentia. J4 

Philfffofhia jfJ-J7 

Hiftoria i^'S9 
Fhilolopa 

Au^ores ClaJJjci Graeci (Jo-63 

Au^ores Clajfici Latini 64^72 

Philologi Latini ' 73-74 

Fihlogi Italiani 76-78 

PARS III. 

Editioncs Sacculi XVI. ct feqq. 

Theologia . 

Biblia S. 79 

SS. Patres etc. 81-98 

Juriffrudentia 9 9 1 04 

Phihfofhia 105-111 

Hijioria iia-iatf 

Hijioria Utteraria ^ 127-129 

^ Phi. 16 

Philologia 

AuShres Claffici Graeci pag. 130-156 

Audores Claffici Latini 1J7-182 

Philologt Latini 183«! 98 

Ciaffici Greci e Latini traimi in Italiano 1 99-203 

Antiquarii - 204-211 

Pi&ura, Sculptura, ArchiteHura 212-213 

Lexicografhi Variar. Unguar. 214-21;^ 

Profe^ e Poefie Italiane , e Francefi 216-246 

Catalogus praeftantiorum Editionum Clafficorum 
Au^orum Graecorum , et Latinorum in 
folio , in 4. et in 8. cum Notis Vario^ 
rum etc. pag. 247 CA- L C A T A L O G I 

BIBLIOTHEC AE 

AB. NlCOLAl ROSSI 

PARS I. 

CODICES MANUSCRIPTl. 

N. L Codix chartacius SaicXi^Am fol _Edun Vf. libri Oecretaliaiii a. D. i^^^Compleu per Don. BeDediAtim dc 
Bcacdjd» acrtafq. jur. IWU>rem cxceUcnciis. Parifiis • 

II. Cod. chartac. tuudii. SaeCm XKIL infoi, pagg, 419. 

Virgilii Bacolica, Geor^ica» AcAeaeis, cumargamenus^figmselcganiijpmis 
caiamo diiimatis CMCoa. Katicano, 

III. Cad, chartac. nitidus Sacc. Xl^, infol. 

Ledaraegregii Tiri tn orbe famofiflimi D. Barcoli de Safloferrico faper prima 
parie Dtgefti novi . D^ opcris novi naodacione . In fat : Exphcic prima 
pars le^rae D. Barcoli dc Salloferraco . . . . compleca per Gailleimain de 
Tongrif Lcodienfis Oioecefis ad pecicionem egregii viri D.Barcholomaci de 
Aqaila caac ccmporis Seois ftadcncis a D. i4ip. m Roda ccnccnani Jurifc. 

IV. Cod. chartac, nitidus Saec. XV* infvL 

Icdura egregii viri ac in orbe famofiflimi D. Aogeli dc Pcrofio fuper Aatben* 
ricis de hcrcdibus 9l Falcidia • lum : Tca^cus de loveocario fecundum 
D. Angelum de Pcrufio . 

V. Cod. Memhranac. Saec.XlK in foi. 

Danus Comoedia cum argumentis Latinis in finguios canms rubrica exaratis , et 
figuris iiuerisque iniiiaiihus pidis. ltcni:Capicalam cdicum per D.Boxolum dc 
Egubio ad corios comoediae Dancis incelligenciam . Capiculnm cdirum pcr O. 
Pccrum filium ipfius Dancis ad declaracioncm U incelligcnriam corius prae* 
cerici operis feu voluminis . Et Thcfauras Bruoecct i^icini t aiiqua faitem 
paru , cujus duo foiia diiacerata • 

VI. Cod. chanac. Saec. X/Kl in /oi. 

Philocopus Bocacii . In fim i Qui compie il qoiaco , e alclmo Itbro di Florio c 
Biancifiorc &c. 

VIL Cod. charuur. nitidif. Saec. JC^. m foi. 

Syriani Philoxeni Commencarii in Librum III.X(II.8c XIV. Meuphyficor. Ari* 
ftocelis, Graec^. /im : Scholia Afclcoii in Mccaphyfica Ariftocclis , Graecd. 
Syriani Commcncarii in Librum lli. Xlllt Bc XIV. Mecaphyficpr. Ariftoce- 
Iis ex incerprccacione Hieron. Bagolini imprejp Veneciis 1^58. Graecus textus 
numquam typis edttus efi . Vid. Fabricii BiUioth. Gr. tom. yilL pag. 449» 
feqq. AfciepU Schoiia neque Graeck neque Latink imprejfa unquam fuere . Vid. 
efufdem Fabric. Bibi,Gr. tom. III. pag.x^. liem : Syciani Tra^cus de Pro* 
vidcncia , Gracci . 

Pars I. a VIII- % BIBLIOTH. A. N. R6S&I , 

Vllf. Cod. Mtmhrandc^Saec. Xlf^. infoifdlor. x^\. 

Tra^tas medici Yarii . In fint: Explicic conciliator Ittum cooftruAat per Pc- 
cnim Padaaoenrem Padaaeia IHO. Chriftt aono. Amen. 

IX. Cod, Memhranac. nkidijf, Saec% XI f^. in foL 

Opjtolo degli ordini delto Spedale e Chiefe di S. Maria Naoya et di S.Gilio 
di Firenze • In fint : Tatti i detti Capttoli furono ordinati e fiitti per )o 
difcreto Religiolo Frate Uberto Guidi di Fireoze Lcttore de* Fratt di S. Ma- 
ria Novella per commeffione facta di cio in lat dal Ven. P Mell Frao- 
ce(cho Ve(chovo di Ftreoze per volonta ed a prcghieradi concordia dcl di- 
fcreto uomo Prete Lorenzo figliaolo Giacobiai de Bibiena fecondo Spc- 

dalinsho e Rectore del dccto Spedale e Chiefe I detti Capitoli fu- 

ronoTecti er piuvicati et dati al detto Spedalingho per S. Salvi Dioi Notaio 
di Firenzc per lo decto Frate Uberto in prefcnzia dcl decto Fiate Uberto 
c del detto Vefcovo et de dctti padroni . L*anno mi9- Indictione tercia- 
decima di 14. di Febrajo . £t cgli allora gli giuro doflcrvargli ec fargli 
oflervare come in e(C fi contieoe . Dco Gratias . AdieQ . 

X. Cod, Membranac» nitidut Saec. XI f^. in foL 

Tafcalaoae Difpacatiooes Ciceroois » cum lituris initialik colortius auroqae 
piBis . . 

XI. Cod. ckartac. nitidus Saec, XVIL in foL 

Heroois Machematica , Latio^ , cwn fguris machinarum deliniaiis • 

XU. Cod, ckartac, nitidus SaecXyi. in foL foUor, 181. 

Vica di Ciro Re de*PerG libri fei \ hinc fequitur : Procmio di Jacopo di Mefl. 
Poggio nella vita di Ciro Re de' Perfi al Re Ferraodo . lum : Proemio di 
Me(r Posgto Bracciolini Fiorentino nella htftoriadi Xenofonte detla vitadi 
Ciro Re de'Perfi atScrcnifl. Re Alfonlo di Raona . Xenofonce fcnfle in Gie- 
co . Mefl. Poggio tradufle in Lacioo, e Jacopo foo figliuolo la f^ Tofcaoa 
come fegue . 

Xlll.Cod, Memhrauac, nitidijf Saec, XIV. infoL 

Tradacus moralis de virtatib. Item : Tradatus de feptem Viciis capicaiibas . 

XIV* Cod^chanac. Satc, Xf^, infbl. 

A£^a Syoodi Floreocinae , Graeci , eiegantifsimo ehara^ere confcripta , exceptis 
poflremis feptem foiiis aiio et deformi charaBere exaratis . 

XV. Cod. chartae. nitidif Satc. Xf^. infot, 

I^hilocopos Bocatii . Dejsnit : la chui vita nelle mani di cua donna amore con- 
ferva . Laus Deo « charaBere eiegantiffimo • 

XVI. Cod. chartac. nitioiff. Saec. Xf^L in fU. 

Traduziooe volgare della Vica di Ciro , fatta da Jacopo Poggio. Continet ea^ 
dem^uae Codex XII. praeter Prooemium Jacohi Poggii , quod defideratur . 

XVII. Cod.Memhranac. Saec.XlF'. infoi. 

^peculum humaoae {alvatioois, verfihus fimiiiter definentihus confcrivtum , £001 
piurimis figuris pi&is in fingulu paginis \ primum vero foHum dejideratur . 

XVIIL PARS I. CODD; MSS. I 

XyilL Ccd. MimkrMimc. 5«cc. XIV. infoL 

CttfMsimtkam dce$,nin fktUgimr : gracianim afiio IioilorTirnisftfortita* 
do pcr infinica Saecnla Saeciilonim . Amcn . Amcn . * 

XIX. Cod. Mtmknnuu. niudiff, Sau. XF. in fbl. 

Rabani Maari opos ia hoooccm S. Cmcis . In fint : EipKcir Deo tarance 
opos Magoeotii Rabani Maari tn honorem S. Cnicis condicttm fcripcom pec 
Fr HamericQm Piccig. ProfcflDm io Mooafterio SS. U<lalrici & Afrae in An* 
gufta a. D. i44f- Singida folia vnriis crucikuj notata funt formii aclittcris 
adornatis , cnm carumdcm cx advcrfo cxp/icationc . 

XX. XXI. Codiccs duo ckartacei nitidiffimi Sacc. XVIL infbi. 

leccere di Monfig. Anconio M. Graziani dal Borgo S. Sepolcco Vcfc (]'Aae- 
lia £crirre ncUa fua Nanziararadi VcncziancgUaoai 15^.^. tjA. 

XXII. Ccd. chartac. Sacc. XV, in fbi. 
Poetria Goalfrcdi cam Commcncarioa'1 eandem • 

XXIII. Codckartac, Sacc. XVL in fol , 
Commeorarias in Tcreociam • 

XXIV. Cod. Mcmiranac, Sacc, XL in fbi. 

QQacaorEvaageliaGraece . com perpemis Commentariis margini appoficts • 
Eligantiffimo charaHtre confiriptajuntp atm titulis^ liturifqua initialilus piSis 
unicuique EvangcUorum . 

XXV. Cod, chartac nitidif. Sacc. XVI. in fol 

^Ua nobilca di Venczia , cum Summatihus , ct Gcncaiogus famiiiarum uT' 
fuc ad an. 1^14. charaScrc ilegantiffimo . 

XX VL Cod. chartac. nitidif, Sacc. XV in foi. 

QQinciliaai Infticanoncs Oracoriae • Et Romani AqailacKhctoris Exoroacio* 
nam verborom & (enccntiarum . • . ^ Pracccpca , clcgantif. ckaradcrc . 

XXVII. Cod. chartac. Saec. XIV. in fol. 

Isadc (piriraali . Canci amorofi . Varie orazioni parce lacinc psrce volgari . 
Gacrra di Ufancafiano Poemecco • La gacrra di Negroponce Poemccco di 
Jacopo ^ Praco • Laade deU* Annanziazione di M. Vcrginc . Lcp^enda 
dcir Afianzione di M. Vcrgine • Prcghicra al Sangue prczioio di G. Crifto, 
Orazionc al fuo corpo , e Confcflionc di S. M Maddalcna in Tcrfi . Confcs- 
fioDc di an peniccncc tn verfi . Dichiarazionc de* dicci Comandamenci A\ 
Dio.edc' (ecce viz) capitali in profa . Orazionc diver(c,cSalmi in profa . Pas- 
€oae di Criflo di Loca Pufci in vcrfb . Canco del Purgatorio incciava rima • 
Rapprercncaxione dclla Pafifone Dialoght in verfo , cvjas initium deeft • 
Altro Dialogo cra JuHo Paladino, la Forruna , calcri Paladini ,in octava ff« 
ma. Lecrera Lacina diG. Crifto ad Abgaro. Lcggcnda diS. Joaooe fiapti* 
Aa . Tradazione de' Salmi Pcnitcnziali di ^aolo Franc. dcirOrdinc di S. Spi- 
rito ^\ Roma « in profa . Laude Spiricuali , e inolcte vaij (cgreri di Medi* 
cioa . Difpatazione cra la morce c il peccarorc in vcrfi . Elucidario . o fia 
Dialogo rra inacilro e difccpoloin profa . Trarratodenanaturadcgli ani- 
mali cum fieuris piilis , quarum muiiac ablcijfae Junt . Caoco fuirAnuunziazio- 
oc di M. Vcrginc in occava cima . 

a s XXVIIL 4 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

XXVIII. Coi. ehartac. in fol. 

Vn Priorifta Fioreotino dal tt%t, fioo al i f jo. 

XXIX. Cod. chartac. Saec. XV. in fol. 
Poema (ulle gaerre col Torco « in otcava rima • 

XXX. CodL, chartac* Saec» X/Kl in foL 

Leegenda di S. Lodovico • Miracoli di S. Zanobt . Leagenda del B. Mefler 
S. Girotamo . Legeenda di S. Jacopo Apoft. Leggeoda di S Ctiftofano . Tem- 
pi i qualt vicca laCbiefa di non far nozze . Lcggeoda di S. Boona Verg. e 
Marc. Narrazionedel Porgarorio di S. Patrizio . Tcattacb de* fecte doni del- 
lo Spirito Santo &c. Legffenda della cofcienza di S. Bernardo . Meditaiioni 
di S. Bernardo . Piflole di 5* Bemardo al pafdre , e alla madre di on Novtzio 
parendo loro averlofi perdoto . Traccati della miferia dell* oomo . Gradi 
della carita di S. Bemardo , cujtu finis deeft . Dclla narraiione del Pargatorio» 
quae alia eft ah ea Baccii Valori in opere infcripto : Stone de'Santi Padri . 

XXXI. Cod, chartac. Saec. XVh in foL 

II Priorifta della Repoblica Fioreotina daU' ao. ii^£. fino al ri3f • 

XXXII. Cod,chartac. Saec* XIV. infoL 

La Traduzione deirEpiftoIe di Seneca a Lucilio • la fne : Deo gracias . Amea* 
fcrittoran. isij. 

XXXIII. Cod. chartac. Saec. XV. infol. 
Commentarius in Ter^ncii Comoedias . 

XXXI V. Cod. chartac. Saec. XIV. in fol. ' 

Libro della Fifica , cbe il Maeftro Aldobrandiifo A\ Siena compnofe in lingaa 
Francefcha della Sancii dei corpo rraslacaco in volgare negli an. D. 1 1 lo. pcr 
S. Zqccbero Bencivcnni • lumi D'ona nobib ilcicnzia, laqoalc fappella 
Finofomia • 

XXXV. Cod. chartac. Saec. XIV. in fol. 

Romanzo cavallerefco , a^us initium depderatur : ciMt mulus figuris . 

XXXVI. Cod. chartac. Saec. XV. in foL 

ValcriiMaz.de didis & &dis memorabilib. com Nocis marginalib« ec incerli- 
nearib. eiegantiffimo eharoBere . 

XXXVn. Cod. chartac. nitidif. Saec.XV. in foL 

^\\^^\^^V^ '*!i yj- '«^ • »4»8. die menfis Jooii ». confummacom eft itt 
Vjgilia Cprpos D.N. J. Chr. Ego Michacl filius Gogcrminus Dci gracia Amen. 
lumi OvidiiTriltium libri III. iW/?nr.rr quarcos aliquafalumparte. £i;Tra- 
Ctacus de Re Grammaeica , eleganttff. charaSere . 

XXXVIIL Cod. chartae. Saec. XV. in fol. 

Volgarizzamenco de quaccro libri dei Dialoghi di S. Gregorio . Infiitex Finifcc 

ilquarro libroed ultimodclDialogocompoftoed ordinato dal gloriofoPa- 

5L. ^L^«°"? » « f*«oc ^criico per me S. Ludovico di S.GioVanni di S. Lo- 

dovico BcrcimaroczaQuarcfimaadliy.diMarzo 2478. ahore 17. inGio 
vcdi . charaQtre eieganttffimo . 

XXXXT. 


?ARS I. CODD. MSS. f 

XXXIX. Cod. charue. nituUf. Sdic. XV. in foi. 

I doe Itbri della (iriaia gaem Panica di Leonardo Aretiao . 

XL. Cod. ckdnac. Saec. XKi. in foL foUor. %\ f . 

Aooali della Cicti di FireDze dalla faa edificaziooe ao. 70. avaori raT?eoimcii*t 
codi N. S. fino ali' ao. \^\6. imo vero uffut nd ana. x#OQ. 

XLT. Cod, ahartac, nitidijf. Soic. XV. infoL 

Libro d i2e Famore donne chompofio pcl famofifs. Poeta Fioreouoo Meft. Gio. 
Boccaccio . Infine : Compiato adi 14. d'OAobre an. D. 14^. charaiUre eU^ 
ganiifsimo • 

XLIL Cod. chanac. fuudiff. Soic, XV. in fU. 

DicenediTollio . di Celare , di MarcaCato. e d'alcre cofe nobiliffime . I^ di- 
cerie di Papa Gregorio IX. Fedcrigo II. e Inoocenzo Qoinco . ium : Qoac- 
cto libfi dcUe Repobbliche , charaMen iieganiijf. 

XLIU. Cod. chartac. Saic.XK in fd. 

II libro deUa TCiace Storia di Tioja . Haac Hiforia alin if uh ca Gaidoms Ja^ 

dicis. 

XLIV. Cod. chanac. nitidiff. Saec. XV. in fol. 

Gli ammacftramenri degli anttchi coropofto e volgarizzato per Frate Barto* 
lommeo da Saodo Coocordio Pifimo deli* Ordtnc dc' Frati Predicaton » 
tharaBin cUgantiff. 

XLV. Cod. Mimhranac. nitUiff. Siic XIV. in foL 

Qointtliani Inilicationom Oratoriarom libri Xl. untitm » duodecimusivxm 
dieft , u tdtima membrana Xlmi ahfciffa ifi } ckaraBir autim itigaaupmus . 

XLVL Cod. chanacSaec. XV. infol., 

Koriia. Lihrjic infcriptus, qui ineipiti Egregiac nobilitatts & potcmiac mi. 
lici foo D D. Bofooo NoveHo Eogobitae Civiutii honorabili Ctvi loos Ar* 
maoos &c. Defiait : qui fi foroifce el libto el qualc fi chiama Fionca comm- 
ciaco ncl i ^»4. per Mefl. Armanoo Jodice cl qualc ft di Bologoa 8c mo Cicca- 
dioo di Fabrtaoo dcUa Marcha dc Anchona. EtadcalcemCod.KnBOiJxt. 
f 4f T. cerria Indiaione . Scripcum 8c czemplatom foic . SKlycttcr . Cnaram 
Qer ifi eUganoff. 

XLVII. Cod. chanae. Saec. XV An fil. 

dlibro per Paolo 8c Orofio . lafinei finito il libro di Paolo & Otofio 

Adi I. di Novembre 1 4^0. 

XLVIII. Cod. chartac. Saec. XV ia fol. 

Extradom tofus Bibltae vcrfibus Leoninis . Item : Epiftolae Senecac ad S. 
Paulum. ct S. Paolt ad Seoecam . I Fioretri di S. Francefco iquod qutdim 
opus ufque ad pag. X4C« tyois editum eft Ftorentiae an. 171S Jnde fequnur: 
Vicadi f racc Ginepro ; et alia capita , quibus miracula quaedam enarrantur , 
qucritm nulla mentio in praefata editioni . Dercmediis forcuicorum . De Mo* 
ribus & Vircutibus . 

XLlX. Ccd chartac. Saec. XV. in fol. 

II Caozcniere dc! Pccrarca , eieganiifsimo charaBen . Pofremum eermen efl r 
Ycrginc bdia &c. ^' \ 4 BIBLIOTH* A. N. ROSSI 

L. Cod. chartac» SaecJCy. injbt» 

M. Tullii Ciceronis Paradoxa . de Amicicia , ec de Seaechite . panim GmUcp, 
partim ncention charaiiere . 

LI. Cod. chartae. Saec. XVI. in fol. 

Cronicbe Sancfi incorotnctando dai primi fondatoridi Caftelvecchio fino airan. 
I474. It^fint alio charaHtre legitar : Qaefto libro di Cronichi Sinefi fo invia- 
co del I644. alt*F.i&o Si^. Card. FranceCco Barberint dal Sig. Prior BoQrdelec 
Parigino Medico del Prtn:. di Cond^ e donaco a S. £iiiineaza ia foo nome 

., io prefento ii CaTaliere del Pozo • 

LII. Cod, chartac. nitidijf, Saec. XVIL in fbl, 

D'Anconio da Sanjgallo Comencarj de'fatci civili occorGnellaCiccidi Fiienze 
dall* an 1 1 1 ^ ai i s 39. • charaSerg eUganufs. 

LIIL Cod, chartacSaec. Xyil. infoL 

Difcorfo del Prioraco deila Vrana di Gio. Mamavich BoCiefe Canonico di Sh 
benico . Item : Difcorlo fopra il fucaro Conclave , facco Tan. 1644. neila 
malaccia dUrbano Vlll. e durance la guerra co' Principi CoHegact . Allegazio- 
De Giuridico - Policica , accid da Urbano VIII. ti accccci per Ambafdadore 
di D.Gio. IV. Rd di Porcugallo il Vefcovodi Lamego. Omninm Ordinum 
Rcgni Poloniae feria curo Illudrifs. Nuncio Apoftolico Ezpoftulacio. Rifpo- 
fta alla Scriccura pubblicaca concro Monfig» Vi(conci . Relacione di Roroa rac- 
ca ncl Senaco Veoeco dall* Arobafciadore Kaniero Zeno i 11. Aprite I6aj Con* 
clave fejuico dopo la roorce d*Innocenzo X. nclqualc fti creaco Papa Aieflan- 
dro VII. Relazione del feguico nella Riunione d Avignone allaCorona di 
Francia fcricca da Monfig d^Opnede Pro*prefideDte d Aiz inviaca a S. M. 
Chriflianifl. Quai fbfle la pacrta della Rofla Sulcana moglie di SolioMao IL 

' Scriccura facca dalSig. Agoftino Favorici . 

LIV. Cod, ckartac, SaecXVI.infoL 

Procefli Bicri in Firenze dal primo Agofto al 19. del decco Mefe i5|7.nelPaIaz- 
zo del Capicano contro i Ribclli dcl Duca Cofimo . 

LV« Cod.chartac. SaecJCV, in fbi, 

II Tefeo Pocma del Boccaccio in occava riroa io i%, libri divifo . Infine ; quivi 
fioifce ii Iibro chiamato il Tefeo facto per lo ezcicllentifs* Poeca Ndefer Gio* 
yanni Bocacci da Firencie e fcricco per roe Corcco de Icbagnuoli daCorcont 
in Padoa nel 14Z4. adi tc. dagoClo il forni di fcrivare in la fcfta di 
Sanco Lorcnzio io la conraca de Sanco Piccro 3cc. elegantif. ckaruQtre . 

LYI. Cod, chirtac. Saec, XV. in fbl. 

L*Inferno , e il Pnr|racorio di Dance 9 col comento perpecuo al marginc: Infine 
Commentarii in Infernum iegitur : Compiuco nellt anni del N. S J. Chr. 1460. 
a di 6. de Noverobrc • 

LVII. Cod. chartacSan, XVIIL infoL 

Comenco del Pacaifio di Ser Brunccro Lacini fatco da Francefco Ridolfi decro 
ncila Crufca il R. fiorico Tan. 1666. Excriptus cjl ex ataographo Chifiano 
Cod. 10 jo. 

LVin. Cod, chartac, Saec. XVIIL infoL 

facatfio di Scr Brunccto Lacini colle nocc d* Anc. M. Salvini . 

LIX. / PAR< I. CODD. MSS« ^ 

LIX- Cod. chartae. tdttSjf. Saee. XV. in faL 
Xup]n fincolica » Gcorgica , & Acncis » chdraBtn tligamijf. 

LX. CW. ckanac. nitidiff. Satc. XV. in fol. 
Locaiu Pharfidia , eUgaiuifs. charaden. 

LXI. Cad.ckarutc.Sacc. XIV. infot, 

La Coxnfncdia di Dao(c con annocazioDi continue al marf ine . Infim : La fo* 
pradecu « e rctipca czpofiiione cliiore ovvero poftilie fiirono fade c compo« 
fte pcr duc csccllcDcimtni Maeflri in Theologia e perche valcntidimi philo* 
iaphi e pcrche FioreociDi e furono fadc fare pcr lo ExccUcnciffimo m Crifto 
Padrc Meilcr Jo.pcr (addio graziaArcivcfcovo di Milano ne 1 anni i } ^o. neJla 
cicia di Milanoal nome de qaali cxpoficori fono di prefcnre ezcradi ifloriaci 
DcUa Caocelieria dcl Magn fi.o oracorc Meder Jo Gio la quale ezpoticione 
fiiroDO oopiaci ccavaci dd Ubrodel decco Monfig. Arciveicovo &c. ckaraBcra 
cUganuf. 

LXU. Cod. ckartac. Saec. XIV. infol. 

LcScorie de'Narboncfi , cioe quatcro libri di Scoric de'Narbonefi . dicai 
i cre primi (ooo di Folieri Medico di Amerigo di Narbona.e il quarco dlJbcr- 
to DuJu di Sanurioo » con due alcri libri di concinuazione • Deficiunt tria 
priora capita primi likri^itemque initium quarti^ etcodicu finis • 

LXIIL Cod. ckartac.Saec XV.infbl. 

Terencii Comocdiae cum perpecuis nocis marginalibus . Ad calcem : EpicaJ 
phium Virgilii & Ovidii verdbus elcgiacis . lum . Claudiani poema de ra* 
pra Pro(erpioae cam variis le^ionibus inceriinearibns . Infinei Ego Baidclar 
Meiius ezplevi hunc Claudianum 1444. in I f. die Novembi.t ora una nodiis • 
Pecius fiergamenfis • eUgaatiff. ckaraBere . Item i YiigUii Morecum » diverfo 
ckaraSere. 

« 

LXlV. Cod Memhranac. nitidijf. Saec. XV. in fot. 

OpuCcnlam de philofophia morali nancopacum FlorifontUum a Francifco Peza* 
meoa de Sanana Giammacicae Doaore confcripcum parcim vecftt. par- 
ctoi pro(a oracioae , dtcacain Conradino Spinolae Regni Siciliae . lumi 
FraQci(ci Pecrarcae poetae laiueaci Bucolicum Carmen . Claudiani poe- 
ma de rapca Proferpinae cun^ nocis marginalibus & inccrliDcaribas . Li* 
ber Prudencii Aurelii ClemenCis de Syncomachia ( Pfychomachia ) cuol 
Docismarginalib. ec inccrlincaribus. Ovidii Epiftala Saphos Poecifiae ad Phao* 
ncm amaUum fuum.T.Capurni ( Calpui^nii > Poccae Siculi Bucolicon Carmen • 
Continet undecim Eclogds , quarum primae fepum Calpurnii , reliquae quor 
uor Nemefiani . P. Virgilii Maronis Culex . EUgantifs. ckaraBere . 

LXV. Cod. ckartae. Saec. XV. infol. 

Tradacut de Grammacica , cum noculis marginalibus . EP Compendium Gram^ -^ 
maticae Prifciani. Primapagina coiorik. auroque tfi piha • 

LXVL Cod. chaftae. Saec, X^. in f(d. 

Anonymi Commcncarius inCiceronis libros de Officiis • Infine : i44tf.lodjio* 
na die II. Odobr. 

LXVIL Cod. Membranat. Saec. XV. infol. - 
La KcAhorica di ToUio miova ciaslauu di Grammacica ia voigaie per Fnte 1 t BIBLIOTH.A.R ROSSI 

Cof dotto iM BolofQa . lum : £1 libro it fiori de filofofi ec di moki tlcri &< 
▼i . CkaraBenJi elegantiffiTuu , prima pagina colorious auroquefida ^ et 
Uttirae inuiaUs auro adornatae • 

LXVIII. Cod. ckartae. Saec. XIF. in fii. 

Fobliche del Libro di Fificha chompofto per lo maeftro AldobraodiDO io Lio- 
goa France(cha dela Sanu del churpo . ec di ciaichooo membro per fe , et 
uaoslacaco di liogoa Fraoce(cha io volghare Fioreocino • la fine : Qui fi< 

cifcie il Libro dela Fificha craoslacato di Fraacefcbo lu Fioreticiao 

Tolghare oegli aoDi Domini nel i $ lo. e oei Mefe di Maggio ifcricco , ec vol* 
ghareziaco per S. Zuchero Beociveooi Nocafo dela deccaCicii di Fireoze pet 
ilchelta dono oobile Cluvaliere de la decu Cicca . lum : Alcro Traccato di 
Medicioa » lujus initiam : Dicie il Filofafo Btcfinis aiaen : A volere guarirc 
de challi • LXIX. Cod.ckartae. Soic. XK. infii, in ci^usfne lepturi 

EUibro dellamore ec della diledione di Dio , cc del Proffioio , ec dellakre cho- 
£e ec della formuia dcliooefta vica elouale Albercaao da Bref^^ia Judice deiU 
Choocrada di Saoca Agaca chompuole , e fcriilc fta.ido eglt lo pcegiooe dclio 
Imperadore Fcderigho oella Cicu di Cremooa { neila qual pregiooe fii mcilo 
perchegli lUodo Chapicaoo di Ghavardo , ec difeodeodo oharardo a ucUtca 
dcl chomooe di Brelcia (occo gl'anoi Domioi ia;8. dei Mcfc D agOolio el 
di della Fefta di Sanco Aleilaodro iodidiooe undecima • qoando cl dcdo 
Imperadore aflcdio Brefcia . Tra^auutm ordo aitus efi ah eo fervato in eodem 
opcre . ab Acadtmtco Inferigno typis Juntarum Florentiae eaao an- icio« 
StUus auum orationis tantum differt » utjudicandam fit non ewndsm efse opin 
ris interpreum . 

LXX. Cod ckartac. Saec. Xf^. tnfol. _ 

Diogenis Laercii Vicae Philofophorum . ez ioccrprecaciooc Lactoa Ambcofii Ca<i 
maidoleoiis. LXXl. CodMemhranac. nitidifs. Saec. XV. in Jol. 

liber Saiornaliorum Macrobii de diverfis moribos cc coofoerodioibai anciqao*: 
lum ec dicicur Philofophbrum , eom oooouilis oocis margmaiibus, eiegantifs» 
ckarailere • Primapagina coionlus aurooue piHa efi ^ contimxque fietima fa* 
miiiae Aikfiorum ; et iiturae initiaies fimiliter adomatae Jitnt • 

LXXIL Cod. Memiranacm mtidifs. Saec. X^. infbi. 

Aoli Gelii viri clariflimi Nodiom Accicarom libri XX com oocolis io mar- 
gioe » ckaraHere eiegdntifsimo . Prima pagina coionhus auroque piBa , et 
pemmau/amiiiaeAiR^iorum adomata eft^ iiueraeque initiaies fimiiiter piHae . 

LXXIII. Cod. ckartac. Saec. XFIIL in foi. 

Sonecci d'AIfon£o de Pazu contro M. Beacdecco Varchi • Due Sonccci di Mae* 
ftroOrUndi deccoloZoppo Lcgnajolo. Poefieinedice di Lorenzo de Medici 
ctacce da on MS. di A. Zeoo . Due leccere di Moofig Gio.deila Caia a Meil. 
Fraocefco Molza , e fecce Sonecci delBoofadio. ccacci da oo anctco MS. II 
Marico giocacorc* e laMoglieJbaccheccooa, locermezzo per muiica. 11 Ca- 
lafciooc a cr^ corde » Corde cre io quarcine . Pafquino Zelance in terzina . li 
Crivcllo in doe parct,e appendice al Crivello in cerzinc^onecco in fine , Dia* 
logo cra Pafquioo e Marforio jn quarcioe. Memoriale ai Coodave ia tcQine . 
II capo de Trafteverini in Conclave, in cetzioe. Si prega dai S. Div. Spir. 
rcleztooc d'oii occimo Poocefice,fcftine ddCaoonico Paolo Aotooio Ni^lai 

del- FAMIL C O tfV. m SS. ^ 

dUblZMelcak 4H3mM»> . Due Sobtxd fiilCDiicttfiii StrinMe^prinbal 
CcmdsTe^Q ttntoe t Ceinoi» imicolaui TofiMUi pec h monc di Gio.Gafto. 
nk. La6oQai4ciieTepce» ^oaRiiie. Gatttlftir; 

LXXIV* Co^ f*tfrta£.;5a<f. XlKmJU. 

Pcifii Samae ^ qun oo^ naigmlib. ei iillliiaiwlliirttotfgyitCft^ 

MeBere Sante (jirblaiQo fice ^a Sant^ l^aQta (lerinitCtiia!. 
1 prfmtiecte uon dcna Mona di iroiacsi^uidouiudice deiiev^iOQBc oi 
Meffioa copiad 'dxlificsDcetiicncc <U Uti occimo ceSo a pcnoa , chc Jii di rxao- 
ccfoo ^edi , 

Ofidii Amdtom libti tam Efegiade puli^ « 9f^* Commi9ifiaria$..Ui$i[|9'^ 
ialHim) de beHo CnTlioiario ^ cciniaani 4e pclfo Ji|guirdiin(^\ Tca^acfs 
dc Gramcn^ctqi , in ci^usf/u Untur ; die if . Janaarii (447, Tta^^tgs alfua 
de Grammaciqi • <M - pMi^ i Oo&iiqa|cr f eiiljh; fOAlE^ipcaiii i cum C6m* ~* Eiiie Qoifien ignQtecii; 
Qait(c(ipqiblic^ar 
' " naiicapacdr 
^^ P^MMbiemo iiataf 

racaseltaddaror. 
Alia Plac^pca 

Ptt-eieiM^cr ^ Sigiipn di P^^c/it)il(r ifil tvii. finofi 1418. 

LXXVIIL ^m/, chmiae. Saa. J(K/« 1« /o/. 

^PWn^f , Pcaar^e Flqjcncini 
ttcr.' % 
lacat,8c 

Dialoti^. Jli$^(HM^Hou 
U yica di Gesd CrtQo , e delle Vergin^ mSil^'>Fr^P^V^ ^f^ efilf^' 

rairica exaratai • 


mm Ven, interpremttM «^amMlMi(ii<Mb«f • WkgVHMf. ^MWffn . 
Ptn L i *« 'cTdcazioDc del Cardinai Sz^xjsmjMllstScii^^y^^ 
ftico diD. AntontoCarocTalc roPq (tefio.ConcLaf^. CQndaveiicllMMp va* 
cance di CleiDcnte iX. ocl ooalc n creaco SbftfnDo Pbncefide 'uCara.Enilllo 
AlfiM»vJ8i(}w«totvW^^^ ai^GiittiipBftfeaiJoftapafifctt <k ntt 

Itto 'Vaflano coocco 1 mgialcizia dcU armi moflc allo Scaco Ecclcwnlico ncl 
1^4^ Ccrimoniale c bi{ognev(^pcr Scd<iV(^cw^« Sifc^^^^ PoIi^nliSc- 
renimmo Gio. d*Aaftria per com^ijire i Rcgni alcalia . Ilifpolta del^ignoc 

Agci(^no Pind|i j^Mam^^^ Qtrmi ^^SJ^^^^^j^^^ji^ 

•<Snmani)n'Paf ^iii^jtta di Napqh 2^. S^mb;c,.i7oS^;e I^irpo.Qa dfl Car4ip«I 
Xrarpt^a.l^fi^ifellVT^^ CfrtnuM» e Bcc^ 

.daWw airifppciiflor^itw^ 170!^ liJjg]iACCQ djCj^O.iv:? 4».Mw Ma|i 
•ll**AMSv^rcoTb diDAniaf<59^Nunzioip,Sp*gna fulIc.iAfd«;finw;. v^cqpKiCipi 
dtl Docato ifi^Patma e Piacenza . Lectre da Cardinal dc BtitiUon m^ Rpyi d|i 
z%. May 1710. . Aacre da m£me auMarquis deCocc;r »dameme. jour • 
Lctteradi Laigi XIV. alPapa fiUltGoflkaaioa^-UiMgcAita^d^iifXikigno 
XTJL^ l^tcti di Lqifli XIV, a Ci^cntetXL dd> 17.0«. ffll Re,qvM;qi|io liL 
*ii|Mp; 1MfaarWdelRq4|;Ft|n<aaiaj(^,<ringWlt?^f^ fua^rw 

i|^ mTn)ocfii,in jt«li|\ .. 

Xeooardi Aretini Epiftolarum (amiiiariam libri l}^pjif^4^tX^\ti^d\^tL Ma- 
gnificis Dominis Sencoiibas non repfritur in editione t(ifum4€f^ J^pjiflolanm 
a iMiu-tnUo^Mfiii^-pixiimUfkh^lPrmia pagiaa c^^rHw^i du^og^\.p93a ^, 
txkibetquejkmma familiat Alhi^torym • 

LXXXl V. Cod. chanac, $aic. XF2U. i^i ^^ 

11 libro dcUaFifica cbe il Maeflc^4lUlpbnuldio».d»'Sle«iacempofij ib li^gita 
Franccfca ttasUtato^j^FtMaijjoJ^FijK^^inp.Vdgaff daS.Ziv;fh9W>.fi*oci» 
Tcnni Notajo Fiorencino i^n. x) 10. Iiem : 'le vircu del Ran»:riQO . 

LXXXV. €od. chartae. Saec. XVl.. iiifoLfoUor, t^. 

X.XXXVI. Cod. Memiranae. HiddifilSkt^iaVi htftt»fitilli>, VHf^- 
AAtCanonizationis S. Petri Caeleftit4y cuiiWargMneMi* «taadiifmiki^MAhm 

IXXXVU. Cod. iktruu. Saec. Xril. in fil. > -^ 

Fancafie varie del Sig.ViOMn^KSiaiitign^idfiat^SlMlrtnuKtCUHMrb^ 

Noubili.ctScntentic de qaaccro Dodpri^cioe Geronimo»Grcgorib, AugaRtno 
ec Ambrvogio : cc comc qiii^ppiclM fWii(MMMil^^ icri- 

yffi 4i 'PflS. ^lM^^^ ^^7\ ^^^P in.ypls^''^ t (haraaere iitganujjt^o ^ 

Aftroloffta di Michil^ SKoro.Afltert^dHBMawa6 Jmpaaadiwr.: .Zn^jfr^ial- 
fe^M?ikP>Ai!5Jlicj«jc ^oco Aftrolofio dclSifcJFcdcri^p ImBCK^re Rom^ 

^ ' »..' »v» w*.i.^-',. *'*. •• <ff la |t.Aiis t' eabtx k'^^ is 
OCC. XCIi Coditgs dk# d^onat. WM^; Saic XV% ^ujbti 

y«9.<itdoii¥ftv 9k firtt ieeiMrX Atl DdllBaikrVftgHiis^cBetfcrTbbitiei^o- 
riam' : Rome itf. Febroarii .anoo Oihnll-^fi^. ecatli aotem ^oiat^f6euttio' 
odsTO iochoaoce. Charaikrifi, fiegsmtfimi^t ^ priMpagik4PiUFiufqiCt sod. 
ioiori^MS- aaroqtu piBa , futftf exhbet flismma Leonis Jkl 

'X^I. toi.<kartac. ^aec. HtVt in fai. 

Varie lenere , e Iftrozioai di Mon^. D4oaiM p^rla Cone'« Kbittji r 

tateggtift&^i^^^)^ ^aSieitii* lcncudab.ice&oo ^Sieoa CiirttiSaoo ^ 
nrti ai^jfltiHMtif^rua exairaiis . 

XCIY. Cod. chartac. Saec. XVIli,in fotf 

RjOiesiitiche di divef^ aoiori eopiace ocl f ftf^-do oft Iftfo di mand Ml* AU^ 
le Mcifl. Lbrenzb Vartolmj , eda aucfto di naovoYnifccitre. .Meo^f VdtflcU 
!Si per ii tlna ik Campi d^l|arcMbmmep del b^oe^in ottaTaiima- la Ckihe- 
jfnca diCiapiao da S. iXoxo di Ciufeppe ttrogi^ia* octa¥a rtautv Cee^o 
dino alla Tioa fua Dama di Jacihro Cicogniot.m otcava Hma . Vari C 
niibcmi rofticali . Pocfic iocdicrdiMefli^nftelofontiatttr , «^ Lo^^nzoac^ 
Medici.le wime ^atte da imCodici della ^jna oa «Jifo. MU, ^ e Je feM^ 
de d^ on HISS. di A. Zeno • Diccria di Sanca NabHa a1 Sclto f^ della ^M di 
Aooibal Caro . Siaoze di colcara fopra gli occi dellc dbnnc<ul TaofiUo • 

XCV. Cod. ckartae. Saec. Xlf^tt in fii. 

DifibYfo Jl ttooYig. daudio Totomei a Papa t^aofo tlf. ti fia tieoe cLc fi dtcb>« 
ri Imperiale oFraocefc^ Ex^iimd6ricodim mtcfiflkak^ ^ 

XCVL Vod. JMMAHfor» middif. in.M 

^tjpAk lF)bfpihffilri6Mnl S: Sfoacinis , ttTm feric Magitffonip ofqae adW 
14P9* chan^^e elegantifimo , eum indice et argumentis ruhicd exaratit • 

XCVII^Cm/. Membranacrtttidif ih foi'. 
CkfcfOftir WiCWrlttil^ YMiy. €ht^^r'efi flegantijiimus , prtma paglna 

XCVIIt Cod. Memiranae. Sau.XVM fii. 

Starata O'rd|ois^: Bfcri 4e Macione . Addicar BuIIa Joannis XXIf. Scatota cf^ 
ttteattl . iTJbnjAlr OiliaHti^ims i fer prUtd iapita defunc v 

XCIX Cod.chiHtac. Saic.XFLinfoi. 

RiiBielcaliaocdclPigoa. Coekte wtdttrapkks^p 

^ACoiixlmrumiSetklXV.ittfU. 

tfdbltTbleltbitibefttmtr* Judaeoi. tni^i Ekptirit fibc^ Yfljory Toleca* 
filEpUcoid cddstalod»cb» • Amto t Xi^. 


i^ ^ &\i^oip. u BiBticyiva A» H:hOi^9t Jt^Toialis Stprcae , cm aoos 9Utem^Mm$fmPV^ • 

CIL Cod. Memiraiuu. ia 4. 

Rime del Bembi dedtditis il Cif ^i taMeCe i tlipmid/r. ehtraaereSoie.XFl 
. /ffw: .Oiuife di GfeffHHo paci iii 4W(<<» ii^< i/hc trwaop tlt K€c» • 
Geognifia « tumfytiru ^u» CharamrefSiftf^XK^Qtur^Sopuk iisam- 
« ilizi0 fioAie ^ ckaraSeri Sagc. ^r • <« ,S« 

<!:ilL Cad. Mamifanae^ mtidif Saec. XF. in^. 

Joafmit JoviaDi Poncaiii wi Alpbdofum Calabrtae Oocenl it Pdnciptf liber* 
elegdntifs. charaBere ^ 

CIV. rCad.chafku.mMff:Saec* XV. ht 4. 

CicetdDit de Nataradeoram libri lll..ifttf fia/iifli itdeamiighnrtAnno Ifoini* 
01^454- die u« Jonii» Eiufd. de Divioatioae Ubtill.ijtfummi/ieiA.D. 
I4f4:diei8. Janii. AiiODyhii calufdaiii liber Ethicesi qiu inapiii Qoia 
pertinct s depHit : omnibas oaciiralitef i 

CV. Cod^ chanaci niiidijf: Saee. Xf^. in 4» 

B>tibMdelletttfltaflolciti<diF^Donl«nicoCkValca . 11 ^rlmo Cap. del Pon- 
gUingoa dopo il Proemio del medefinlo . 11 tranato dcftli e£cci dcilo Spi- 

> iif6 Sahtd . letTencefle in cerza rima . CharaHer iliganufimus . primapa' 
gina iitterae^ueinitlateMcaiatihfis attrdfiii piBae funt ^ 

CV|« Ciii.,itWr4Ui0c« S^fic. Xir. ia 4* 

Bo^bii de Codfblatione libri V. cuoi nottl margtnalibos « tc intetlinearibQSi 
' charaScre elegantiftimo . 

CVn. Cod. MemkraHac* rutidiff. Saie^ Xl^* in 4. 

Vi||<fll M^. de didit & fadb mertiqrabilib. libri IX. chafaSire iiigdtHifyim» • 

CVIII. Cod, tUmifMac. mtidif Saa. XK in 4. 

Epiftola S. HieroDvmi ad CelantiamUn-irfernacolam Ji i< <a ii tiarthca at> Ano- 
nymo . , ChmaHer^fi ii^amifimus » prima ^agitjm Ami0 f g i^^ miniss ecdirt 
nhus auroqii piBaa « 

CIX. Cod. chartac. Saee. XVl. in M 

Vad Componiitienti di Franalftp^telpffiKttii^ P rii fl ^m r ; Sm^% 4a JMeC 
^ Yalerio Rlngbieri a Mcfi. (xlte^dU»liol$»s^ f ^finai U Coigauifidup a. 
14. d'Otcobre i0t. 

CX. Cod. Memhranac. nttiJijft Satc. ^J^. tn 4« 

Sezti Propcrtii naataeJElegiaCQm Uber. /4/««; AftfCiCl^tifti J^«^« ICalco- 
dis Aufittfti • CharaHer eiigdnufsimus « a tnitiaiis itturaa eoloriiui aatroqui 
piBoifunt . 

CXI. Ccd. chartac. Satc. Xl^iim 4./iUm^. 470« 

PilloUdi Frate Domenicbo Monaco . Staaimuri UtB^iac^ cT OtihMW» pio 

., divc^Cs oecefficacibusv In fm i QacQo Ubfo^ di Eraiiriefdio DpMpidia 

Ortolano el quale a fatto fcriireyi a onOre deOp Ooipqteatc Id^io e della 

foa gloriora madre Sama Maria , et della gloribfa Sanca Brigida fua advo« 

chaca . Et qual libro renda peifecio fiocco ac Leccoh » e ancne aglsldieoti . 

V « ' ak^mujpmo charaSin • CXII. Cod. »m»L co»a.\uss. am: Cmi. chartdc. nidd^, SiUc. Xrt.iB 4. filiar. f ^ 

U Vica di San Thoiiiafo d*AmM> dcftrMitiV»r;tQUiieote^ M^yyitfin 60*» 
Jogneni tn verfi (ciolci • In pki iptfoiae tudicatoriae ad Card. Paieottam ia^ 
gimr: DiGtlA^Kifi^t Wirw i f 70J CiumaMtr t0^iifttmlfiimu . 

Liberde recrcris (ecrecoram Ariftotilii^Cvo «W Ngiiiiiiw filirijmi ,- Ctitr^aikr 
eUgattdfsiaUu^iaidaiis iittirai , i^^^g fHm atgimmULnibnca. eimmm fiua. 

Cm. Cod. cJkartaQ^ Saa^ Xr. iA 4k 

Ciceroois Tofcnlanarttm lihn^V* canr nwwiBi' — jy^win^iiialibir 1 JwJtt 
cxarans • LeOi : Salluftii lovcdifi io CiiiioQeoi , ec CkcHHMi Rof|— fio « 
digatkujfimo citaraBire • 

CXV. Cod. citariac. nitOt/tSaicrXFt U 4.' 

U Storii di troia conlpofta per Goido ^N^i» diPe O)ionne di Mefiem^ In fid 

m : Qaefta prefence fue perfetca nettli an^i della Domeniciia Idckarnatione 
fid liJ?. oelUprinia likmatimm-jmmnrim.mmmmMmf^mmmi^^^mimammmmm 
ta funt i 

CXVI. Cod* diattac^a^.^ XV. .iaA, 

Mattialis Epigrammatom LibH XII* o^civrdeQijXeoia* U fimtvmw^ W* 
dic 16. Martii • lum i Anconii Panormitad Carmina sonnalla • CXVIL Cod. Mimhranac. nidSJf. Saec'. XfT^ ia^m 

Ciceronis Parriciooes Oracoriae . et ciufiliv TofkiL. 9. aiigiitHifHmm ^nkarA* 
Bere , cum iiturls imtiaiibas coloribus auroqiu piais . 

CXVIIi: Cod. Mamiranac^ niddifs, SaedtV. im J^^ors %ifi* 

Qoefto Ubio ^ di Tlioiiiimafo di Domenico Gila(eoni da Fiwtfne fcr ipto J >< fc t« 
ao propijl ncila Cipta di Naooli foir^inoo DoaiinuMlik 9^i|oipfli d'lddio, 
c; dclla Verffioe Maria \ tx, a\ txAn ta celefiiale corte di Paradifo . Aroen • 
Sohpik MbraioAaiiWci «^piteiov* \im^^^oi^M^iaA6 GnsM» 
in ▼olffarc fermone . CnaraBir iiigandffiotus ^ inidaiu liuarao i^akrtm srtf- 
ratmjimii 

apX. Cod. citar$ac^Sam. XKIH^a^^p^ .481« 

IjMtoi diJtetfcdfsyi^keJldMioUiiii Oiifo.dim ^t^tonl' <)etr AMdetnii 
flKdefim^ . CoiiiSafuiU Carmina haec i^ yk m ia m ii i dnfi m ma d i& t^Stpmm* 
insifo^. 

CXX. Colfartmdtaistacitu .jpm^mM^mkm^ni^^ 

Cicerooii de bfficiis libri III. cam.Mftaiil|if nocia ittil#9ili|ba» «t^'j^'#* 
oearibos . Infmi Aflno Dooimi 144^. Menfis Junii die »t. Rodii tS. CA^ 
> MimJi Jli Staii aitj / l mni ^ wtm t ma ik iM fi m minUakp fnkriimmaraiai* 

CXtl. CmL Mimbranac. Saec. XIT. in 4« 

Vir|ilii Bocotioi ^Ge^njkn » ec Aefleir /conl ootii mntptmtiinv^ • ^lOd^fy^ 
■ iHm^fine^ .'. ' 

CaCXft ^mlipartim ^ti iir umici pardm <:idriacH$amf,XKJn4* 

ttaloflo de Sioao Gregorio tratto io falgart . In jfni : Fioico lo qn«™ j***^^^] 
Dub|o dcSando Griyoii • Ameo « Prcgoti tni die ne pigluue cooiow^'^^ H BIJLIO.TH. A. RRO^S^r 

cbe pcrraiioicdp YhuX><>,pi^«»«cI)io^^AntoniochcI^fcriBto ao. 

1461. * --• -^rvu. 

''^^;?'^?.S0^??*~*'^*^'*?^'* Bapuftae «ofentbc bdbcCifnt PbotiiettQ 
SiTZil\. UUimamcaput fcriptum e/i.rngnJeNovemAri an. ufT. ChMr^r 
eUeatmffimus » prmaipagina ttHorfbus auroqae pi^ , initiales Uturae aur^ 

^'5^-*i2?i'^i V*'' ."5!l^* 5?° "«»* ^««c« ^"«« aTSifr TtJbmioico VMicrtf 
.iWl Attc«r^ i^oefDi M CoAmhc, eitiiAiicciMt .. 

• ^yiV.i:oi.c1tanac.Sait.Xrtrin4> 

Poefic anonime 10 var} mccri .bfm^V>i BcMfonco Tacfio in ftoma oiicfto' 
di i^. NoTeAbre 1 f pp» 

CXXVt. roJ« ekanac Saa: XlTtf. in4^ - 

AMWmiMieUiKmCatm^frmk w 

CXXVII/ Cod, ckanac. Saee. XV. in^ 

Ciceronis dc Officiia libri \\\. In frti\ 1417. Kvc if . Tcbhiarit . 

Lcttcra di Galilco Galild in ixUei del Siftcma Coi>cmicatto^ . AUa SeceDiffima 
Maaama Grandttchefla Madrc.. - 

^ «Xm.rAt ^Wrac. Sitc. XK. fii 4; 

CiccroDis Fpiftolac fcmiJia«»oinn^,/rte iUfiin9ionp H&ror^m^ ehtraStri 
eieeanufstmo . rhakt vuptna^ etit^MiA AhraauA nin:. .1? ;.;,::.f.* H»*...» CXXX. €od. menOrwtee. Sage. XK, in 4^ 
^j^^^^Wippjcae» Mtmpaifinmm immduiimmt eetofiim mu^ttepi^ 

CXXXL Cod. Memiramte. Saee. XFI. in 4, 

CXXXII. Cod. eiartae. Saee. XFl. in 4. 
EptgtMhnl U BernardiooMdi ix tJrKno divifiin duc libti\ 
CXXXni. Cod.ehanae.Saae.Xt^.in^^ ^tegititttjf GXXXV. rXXXV. Ccd. Mimiramic. nUidiiL. Oic^aOr. tt^^ ^ . dt/KnSimiu iihrormn ^ VHaniSkrMfi^ ciijiiuulfikuts ., licnnuUa fUik chofm CXXXVIL CW. cJbritfc. iiiim^. Satc. XT.ik 4: 
Saliai de Minbilibiis miiiidi • Capiium arptminurmMba ikaraia /unt • » I CXXXVUI. 4M. Mimkranac. niiidif Sa^. Xi^: i/i 4. ' ' . { Tndaras de ▼itiis . tt ▼irtQeibas oompifiinis tx d^di^Bbit? B^rnlrdT^ et pfori - 
znorom fan^nimacQue dodoram . citaraBiri ,ik§mnifima)^ PrmurfaiM^ 
na aUoahus anroqui jfiBa j^ indmc capiimn^ «, afgnminta ^ §t initiaii^r iiSi* 
ra rmbrwca ixaratai /uati 

CictrojMirElwmiM>:a<bHaigttiimiu«jfiM ^j^» « ^tf ^ JBftttaMm« 

CXL. Chdlthanac. Sacc. XF. ht^. 

Petfii Saprrac , cam notis ioterliQaacibus et.miar(iDaIibiis «j^ ii^CROn Btfgmca^ 
tis , i>inis bexaoKtris cootvriptir. 

' ' eXCI: Cbd: Mkmi^attAc.Saet. XKih 4. . ' Ciceronis de SencAate , et Par%}oMDi^(a optii^mAtgiAalibas ^tt ii|WlkACft 
cibas« oUganuff.cftaraBirk, 


CXLU. Caii mnAranae. tmV-^Saic: XKik 4. 

<2iiaeaam Epiftolae Beati Bernardi AUfaiti^ Mona(lerir Clare?allis; ejbrd^m fH 
kea ^ tpjlimiiiwwmr^ JrtyoWiitoPifiiQ^^ 4kamdikmml$immifm^ 
Arguminta , tt inittaUs lituroi mhrica ixaratoi funt « • 

CXLUL Cad. ckartac. Sacc. XVk m 4 ' ' ;: ^r . . 

De- Ragiooamenti 4i Agnolo f ireq^fto alfellhMfeDmfctf t) ^^Qf^BM^ 
Giornaca prima., eoo nna Jetcera allalQiKbeua^e.nn^al^xaaMeCUCiaodia 
Tolomeo. CharaSir i/t iligantifsBkkti, ' *^ 

Itegob 5. Benediai . ckarMllin iUgantifsiauK, cam argmnfnus ^iKbmn.^ '^* 
tialiSus ntbrica exaraiis . Deficit in fne .'•' ■ '^ 

CXLV. Cod,MkiArannA7mfffSkeei Xirin%%. ^ 

CiceitNiis de Amicitia , Paradon'. de S^oeMcc. tkiOSdi^iibi^ircoiarHMS 

CXLVlXmi:cVknae:headigrS^ecJmiit%i 

JlKcolnidi laade SpiritoaU anticblBi vif^^vmiMS*, ^^HdMis^UmrmirSni^ 
an^ataa.QuiLm 

CXLVn. Cod.charua.^Saec.XIFJm^. 

n TcOgarizaiiKneQAiMitratttiQii^diiCWllUfa^ LfV^M 

gp> «A kiHi iim ap i ^i> ^ 
CXLVIIL C0if.£iM[ic.«teJr.Mi* 

S^fim Saplmim «mmrmm ilplfifiiU ^ ^ 

cas vocaras . lo ca}ii« qaiileiii pmMRNts 0910» • ck cocias. 
loffl daret , Capi$mn arptm^lau nikm^nuramjM • 

Imerc ^aoece , e U teru ptrce deile lcttere amofofe , Sooecd » OtUTe, Mi* 
dngaJi , e Ciinzoni dcl Coqfaii^ . 

Cl.fpi,^^art4fi.S4U€.Xh.M4'Pfgga^- 
Raccolt* ii 118. Soacui^aMtimj . ^ t ^ \f Ciceroois Epiftolaram &miliarionLlihft XVL h JM : Exp^oiciapcr<XVI.£pi- 
ftolaromMareiTalli Ciceroniinmitiariiirn* SCTipcos pcr 'mcjohaonetn^de 
Laca Caftellanwii<ytiiC«sjrtbpm: Sas»oMHaon<MiC4 
mino yenec. cc complccus die |8, meofis Safcefl^biis 1 
altgantifimm • 

aXii. CM,'ekMai. tutktff^iiiiJCr^.hA. 

fidifaritts, Gtc de Sammo PonaficmMliogi 4^0 • Vc 
Aore. charoBiretleganufim^ f 

CCrV: toi. chmac. atU^^Siii. Xl4f . iic 4- 
Satire XL n difetfi 4i an p iyaiQ^acpr»^ ■• << i fyaf tf^ charai^^i 
CIV, Cif4^eharuifi.Sa^,Xn.ifiJ^ 

nsiiiHPIilniiii ffiijiaiJa \iia«dl/M^^«^«Otito>«MiMbi 
Canci qaatcrp • ' . . . . . c - 

CLVL Cod. chartacSaic. XFhm^, ui 


CLVut/Cod.charfac*Saec.'Xv7'' 

{goamenct di Chirarg^,;e<|||di«i9o»t4ivij(i^ia XV* 

C^X.Cf4^,Jflunkmm-Sm.Xr.in4^ ., . 

tiasdeConfolacione, cam nocis marginalibos ec inMriilleMl^ v^**^'^ 
•d iivifioiu lihrorum . Lhteraitvmii^eta^krkmaiw ; . 

Jtdii Sdlioi de fica Orbis , ec de fingalii mirahiiibas , qtsae iA mirf^ iMic ' 
Defitat primum ftaUmmfpliam^' 

«SM. CM >»pifi i i« lili ii < i^ i »i « s^ - F « ' «''< ^< " * « »'^ ^ ^'^* !Z!^ 
ycyireCompendiam cocias Bibliaeiecandam Cenram liccartem' • Mittl'» *»« 
BeoediaoTancrcdidcPccafioEpircopoPircian. ^^^' u^ — — ^- ^ ^- — ?I^KS I. CODB. M S S. x^ 

CLXiL M. Memiranac. mudn^ 5a£C. ^y. in 4. 

Stma Rttfbs de rtbas gefth Popoli Romani ad Valeatiaiaaiun Angaftam • 
Ekgu Safibs ad amicoiB fbgienccm ac cedcac • 

CLXIil. Cod. ckartac. Saec XVl ia 4. 

Epiftola di MidexeGiof aoni Bocckaccio a MtllerePiao At Roffi . Una nofelta 
di Miilece Leonacd6 d'Aiuzo . Tcadaco fececo due Giovani Romani in pce- 
feotia dcl Scnaco delia nobilica , ec come ognuoo dice eliece piii nobile de^ 
compagno » opeca di Buona<;f oc(b da Monccmagno , ccadocco dal Lactno 
daGio. Aoctfpa . QacOionecca AnibaleCaccagienfe, ec Alczaadco diMa- 
cedonia , ecScipione AfF.icano Romano mo&^ appccllo di.Minos giaftoGiu* 
dict di cre qaale di loro doveva cfiece pretcrico » ccansferica di Greco. 
io I.aciiK> pec Millece Gio. Aarifpa « Tce dicecie : La pcuna , Oiftcrencia in cra 
lc victu dt Jobo Cefare , ec di quello Marco Caco fccoado S4i(tt(Uo nelcci* 
ves la feconda,Orauone , cbe fcce Cacelma aili fui Cavalire>Ia ccrza^Orazionq 
bcu per Aacoaio alli fubiCavaliert . Ledera fcripca pcr Leacilo Officiale 
Roiuano dello Aveaco de Ccifto . Eaitm ^ iiacc cpifiola atqua ea o^ Acade* 
nids dclla^Crufca rfiaia , cujus tiuUus : Lctura ofia v:>/gari^amcnto tTuna^ 
lctttrajl^ua a Bjomanii fopra ia fiaiura tU G. C. , quac typis cdtta rcpcritur in 
cperc : RacMta di Laude delB. Jacoponc da Todi . Kencxia if $6. Dific* 
renria dclla Vica , *ec Ccftami 6\ Philippo Rd di Macedonia , et de Alezaii* 
dro fuo Figlio naro dViimpiate fccondo recica Jaftino ncl fecondo li- 
bro del facTTradaco . Gopja d*ana Kifpofta fada dal gran Principo de*Cri- 
ftiani Preftejoant alla Sancici de Npftro. Signore • Infinc,y Daca nel ooftco 
Pacle d^India magiore ne la Cicti d'Atba ael oo(^ro Pal^zzo nclQ iX ddla la;^ 
diaraacioQe 144Z. cliaraBcrc clcgantiffi 

CLXI V. Cod ckaruc. Sacc. XV. in 4. 

CcDfiioo d*Ifidoro cfadotco to volgare , e cirato dal Traducrore fiaoad Arrigo 
di Luzimburgo . Dgfitit in prtndpio • lum : Libro Imperiale di Cam oa 
Caftello : coaciene an Cconaca di Imperacoci fino ad Arrigo di Luzimburgo • 
Infinc: Ezplicic Libec , ercomplccus cftper fcripcorem aa. Domini 1407. 
Dic I. Februarit . CharaBcr efi clcgantifsjima* ^oUms a6ep ^ quo cxaratum 
effapcrins opus : Cronico ilmoro . 

CLXV. Cod. cAartac.Sacc, XF. in 4, 

U Varch^da dt Alfonfo de Pazzi . 

CLXVI. Cod* partim Mcmbranac. partim ch^nac. Sacc. JS^t^' in 4. 

I41)erCerimootamffl . In finc: Ezplicic Libec Cerimontaram RomaneCuri^. 
adhonoremOmnipotencisDei, ec adunlicacem Revecendiflimi in Chrido 
Pacrtft ec Domint Pe : De Mooce , ucriufoue iuris Doc : Dei , ec Apoftbli- 
ceScdis gracia £pifcopi Brixtcn. Duc. Marchionis , ct Comic. cujos numtlis 
Senricor» ct concinaus conmcnfal. fum cgo Brc^no J<i. de DavancriaTcaje- 
neo. Dioccfis Decrecor. Dodor . 1?az legenci '. Vica eterna fcribeoci apenat 
Domioas . Eedlori fenfum fcripcori vcco cegnum eteroum am6n. Scripcum^ 
arqae complecum in Monafterio Beace Marie Moncis Motcint Ordtoit Saa. 
(ki Beocdidli^apad Peruiium . CharaSer cifgantijaimia yprima initiaiis i^iera 
coiQrihus auroquc piSa, argumenta et rdtquac initiaus rithrica cxaratac funt ^ 

CLX;yiL Cod: chartac, Sacc. XVL in 4. 

Vita dcl Beato Jieroohno Savooarob MactireDottore Vergine Profata efiRio, 

ct fiia compagai , et Bcaco Don^coico da Pefcia , ec Beaco Silveftco da Fi* 

Pars t. c rea- |8 I^IBLIQTH, A. N. KOSn 

tenze deU* Ordine dc* Predic^toci . 7« /it« : Qui finifce \^ ▼!» ^ ^c la morrq 
di qoel SanCQ Prof<;ta , ec Marttr^ quafdopo tante iuefactche fudort (tenci, 
€c mofce aC^efo (i credc alU cek&e P^trta , dc(cxicu^ cal ope^ pcc m^ Cc&ce 
Mucci . eiegamiff. chara^er^ . 

CLXVIII. Cod*ckartac nitidus Sae^.Xy.ia 4* 

^ Ponaci Commentarius in Tecccttii Andciara « fiuaucQia ^ & Forn\ioneai • 

CLXIX. Coi» chartac, Saec, XfT. in 4, , 

Frcdiche ec EforTacioni Icaliane » e LaeiQC di Fiace Jeconimo da Ferrara s coi^ 
una lecter^ del Prece {aooi deii' aono 1 Si\f (cncu. a( i^e di Pqrcpgallo^ 

CLXX^ Cod, chartac^ Saec. XI f^» in 4. 

^. f ranciki Pecracchae £pifto(ae ad divcrfo^ • 

CLXXI. Cpd. chartac, Saec. Xf^. in 4, 

^nonymi Opus mytbologicum , eiegantijf.^kar^Sen • 

CI.XX]I. Cod^ckartac.Saec.Xf^' it 4* 

Qrdo ad b^pedicendam Menfam . Scntenciae goaedam N(Qralcs f racris loan- 
oisGeuciiiQuajadef^ina verfibusLa,tinis eclulici^ confcripcac in ufua^ 
Andreac filii Domini Pccri GaiQbaci^cci^ . ^lfabeco di Filoio^a Mioralc* 
Tfaelauirus Rudicormn Itaiice in o.ccava no^a, fcricco Ta^o i^6o. Prcccc- 
ci B.ufticani . Raccolu 4*Orazioni . Tavola deUc Lanazioni . fda^t S^ iricuali. 

CLXKIII. Cod* Membranac. Saec. XF'. in 4. 

Kicuale Monafticum in LXiX« capica cributum . 

CL5?XI^. Cod. ihartac. Saee. X^. in 4. 

I pomtcii C^Iderioi Commcncacius tn Cuicen^ , Copam^ ec CyriceJi;^ Virgilu« 
') Kccollc^ac m Epittolis M.T. Ciceroois cz Omibonu Leunicco. Confilium lo-. 
.^•r' lemtie contra Cj^tarrum ad Pedcocum » ec Vocs^ . PuUii jDonac^ Ars de o£b, 
^^ parcibusOcactonis&c. ** 

CL)(XV. Cod, Membranac. Saec. XIV. in 4. 
f zplanationcs Libroium Boetii de Confolacionq . 

CLXXVI. Cod. chartac. Saec. XIV n in 4. 
La Spera di Goro Dati • La Tefeide del Boccaccio cot\ noce in margjne • 

CLX5^Vlf. Cod. chartac^ Saec. XV. in ^.foiior, cjy. 

Xliefanr^s Pauperum . Jum : Opus qt^oidam de ceplccionibus , ec pijicgaicioiii- 
bus ^ Thefaurus de padionibus muhcris . Et almd Opus mcdicum . ^od inr 
dpit : Dc pctiilencia i definit ; virgam ezpellic • 

CLXXVIII, Cod.chartac.Saec.Xyill in'4. 

B4ifccllanea di Compofizioni in vccio facce in laude di diverfi Aucori » e parci- 
celarmente di F|[ance(co Bolognccci aucoce dei Conftanc^ . 

CLXXlX. Cod, ckartac, Saec. XV. in^. 

H Libro cl quale fi chiama Oracolo della Divina , ed ec^rna Sapicnza . Item: 
L'Ufizio dcila Sapienz;^ . Incipit: Saiucem mentis , eceorporiss definU-.Bc 
AcUicac ,ec cuUodiaccorda ^ ec corpora ooltca ameo,^ T^accaco d^ Sapico* 
za . CAitraapr efl eif^nujj. CLXXX PARS I; CODD. MSS. I9 

bLXXX. CU duiruu. miidiff. Soic. Xlf^. in 4- 

Vnggio al MoQtcSiaii dercHcco da SiMbnc Sigoli ( LfeonarJo FrefcobiMi. ) 
iiMi : Una Secvcntefe w in jffti : Finteo il Savi6 Romaoo adl X. di Marzo 
1471. Divcrfc otniioni» c fe iecte 6perc della penicenza fcricce da Bartiotofn-* 
Aco dt Franccfco Cbiertco in S. Lorcnto i di itf. Otcobre 1466. Pcnfreri , cd 
Oraziooi , che Ibno ottirtio rimedio contro alk rcfitaciont > e ftlgeihoni dcl 
Dimonio , fcritte dallo ftcflo Barcoloncb di Franccfco ii di iB. Otcoblpe i4iC»* 
Officio della Beaca Vergine Maria Volgare «,fcriccodal nicdcfimo adi lu 
Otcobrc 1466. Dicci Comandamcnci dt Did* cd illro . Lc^gtnin dl S. Oio- 
Tinni Evan^ilhi . Oraiione di S. AgoHino. Leggedda 61 S. Andrea . Sco« 
liadi S. Agnc(e « in Tcrfi* Stoha di Sanco Cbimento w Leggcnda di Santo Ja4' 
copo Mioorc • Leggcnda di Santo ^icto Apoftdo 1 e partc di S. Pagolo • Lcg- 
ficoda di Saoca Maria Maddal^na ^ qaae alia efiakta iyois tdita in optre .* 
Viu dt'6euui Pddri . La VeoiioDe dellft Crocc\ e di Cottantino linperatocc • 
Diverfe Oraziooi . La Vcnzione dcUa Cintola dclla VcrDinc Maria . Qiudi* 
cio di Dio » in ocuva nma . Vita, e Dcttt dr Stcbndo Filofofo .- Orationd 
di S Braodaoo Mooaco » Dida Beaci Aoielini dc buioiilicate hotnini$ « et cor> 
gnicionc fui ipGus 1 Itaiice . Spofizione dcl Pacet noAct. Lcggcnda di S.fiar- 
colommco Apoftolo . Lcggcodi di S. Dorotea» typisedita in prdtfaxo opete . 
Miracoit di S Maria' MaddaicAa . Lcggcnda , o iia Vica di S. Lcon^do« 6 
de* miracol i da Itti facci • 

CLXXXI. Cod.ckmde.Saec.XF.in%. 

* • ^ . 

Vir^lii Acocis tvttn argumcncis , vcriibus cxamecris . CKaraBer eiegahtijsimlis^ 

prima initiaiis litura ctdorih. auroqut jMa » reiiquatvera ruhtUm emaratai 

funt. Defk^tinfifli» 

CLXXXn. Cod. chanac. Saet. XV. in 4. fifSor.t 44. 

JD?enalis Sacyrae « cum no^Ss' InaTihoatib. ec iDt^rtloearibas 4 In fim \ Anno 
Domini 2441. Dic Ci^ttiq Menfis Janttarti infaoni i7*completus cdJuveQaHt 
iftc pcr tee Doihnufti Nicolaum Ahconii dcRoccha dcCornu de Aquila • 
Aqniia . lum : Arrigbccci de Scpcimello Carmen dc diveriittfcc fercunae cum 
fiocis marEinalibus& inccrliliearibus . In /^nr : F.zplitic Hcnricus.q!ieircfjp 
Domnus Nicolaus Antonii fctipfi fub annoOomioi 1404. Mirabilia Urbii 
Komae . Catonis Scntcotiae com Commeoc^is . Adcaiceminur alios Vcr^ 
fus ieguntur hi i ^ V __ - 

Annoroillenocrecentiscum nono Deno 

Hoc opus picno tradatur de cocde veoena m 

CLXXXIIL C0d.ckartac.Saec.XV.in4. 

Volgarizzamcnto de' Gradi di S. Girolamo . V^erfio haec aiia efi ah ea typis 
edua . Deficit in principio etfine , atqut aiiud fpiium in medio • 

CLXXXIV. C0d.ckartac.Saec.XV.in4. 

icQacHiooi . che pcr Filocbclo fi trattano nel roodo* cbenel prefcnre Lii>r6 
fi nartcra . InfineiQQt&o Libro fi c diChUido df Ser FranccfcoChuardi fcrTc- 
todi^ua ptopia mano adlM Dificnnovo 144^. Condaet mauimam parti.hk 
iihri V, aperis infcripti : li Fiiocopo di Gio. Boccacci • 

CLXXXV. Cod. chartaC. Saec. XV. in 4. 

PoetevaricdiFeoBclcore. Laude Spirintali del mcdefimb. La RtpPf ^^eqtik< 
zione oaando. k nolha Donna Vcrgtne Maria (d aiijpnnziau datl Angclo 
Gabciclo. Lt Rappccfciuazioti d'Abraam qoando vblfc latc Sactinzio d il«ae. 

» i Lt ^ frf BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

La Rapprerenttzione quando Santo Giovanni Bacifta ^(endo £incialo (ii vifi- 
taro da Gicsu Chrifto . thc tonMiTa d'£gitc6 . La "Rapprefetfr^ttone del 
.Banco Panttacio preflo Iddio , cbe rivelafli a qual' uomo laoco egli fulli fimi* 
le fepra alla Terra . Raprefenuxione dell' Afccpfione . RappiefencazioQe 
comcGorgoferifce ilDrago. De* fegni innanii. ai fioale Giodicio . Sranze 

' intermcfle nella Raprefencaziooe dcl Giodicio . ReprcCencazionc del Giudi* 
cio . Dclla morce di Je(tt . Lauda Spirifcualc . Sooecci di Fcj Belchorc » c di 

. ^lcriaFco Belchore^ 

<51XXXVI. Cdd. iharuu. Saec. XV. in 4. 

Index Epiftolarum ec Evangeliorum cocius Miflalis petcocnraaanam.La6bR)tii 
Divinae Infticutioncs . Beati Hicronymi iid Eliodorum Nepociaoi avunca- 
lum epicaphium Nepocis . Variarum SenrenciarQm collcdio . Scimolusamo- 
ris de meditacionc ec vira faominis . Uciiis Epiftoia fracribus >amaQtiflimis io 
J. Ctifto . Vartae Oracioocs devocae . Hy mni varii « 

CLXXXVIL CwL chartac. Satj.XV. in 4. 

Diafogus ^qid incipit : Sakimooe parla ; d^niv. Queir tiniina^fia fempre beara in 
Saecula Saeculorum amen . htm : Meditatione dcUa Paflionc di Jcsp Cbrtfto. 

' 'Pars taritum ifiopeNi A Acadtmicis della Crufca niatifuh titulo : Medita- 
fione fopra la Vna di G, C Capiroli « quorum tituius : Bcmardus Pulcius 
Florcncinus in pazione Domini . Occavc (ulla Paflione di Gesu Chrifto, d^tim 
vuriantihus ieSionihus . Pars tantum tfi poematis BernardiPuld : della Pas 
fioM di G. C. Leggenda di S. Barbara in ocrava cima . • 

C^XVIlL Cod. chmac. Sacc. XV m 4. 

I Strarca^cmmi di Giulio Fronrino cradocci da Aqcodto Miiria Visdomioo , c 
dedicaci ai Conce Niccqlo RangOfie • • 

CLXXXIX. Cod. Mambranac. Saec XV in 4. 

*Spercbio dclla Croce delPaflavanci . Dtefijoiiuin in finc. 

CXC Cod. chartac. Saec.XV.-in 4^ 

Oratii Odae • 

r CXCL Cod, chartac. Satc. XP". in 4* 

Fragmenrum Hiftcriae Roroanae ab anonymo confcripcum . AuC(oris Herma* 
phrodifti Anconti Panormirac Kefponuo ad Pogium, quare fibi licicumfic 
vcrfus cdere lafciYtacis . Eiufdcm ElegiftK quaruor . Virgilii Maronis de 
Diris. Carmina notabilia . ec valde(>uicnra • Cincii Romani «d Revtren- 
dum Pacrcm . Infctiptioncs fepulchrales variac. OvidiiNalooisia Ibia. 

^ .Horatii Safy rae Dovem prioi:es . 

• ... » . , 

CXCII. Cod. chartac. Saec, XV. in 4. 

Del modo da rendere le grazie innanzi dcfinare quando non fl dtgiuna . II 

*Vange1o dt1l6 dicci Ve^ini volganzzato . CollaiibncdttrAbatcGfufcppo 

dcl libro di Gib. Caffiano dclle CoIIazi6ni de* SS.f^P. La fede Catoljca chcte- 

' tf Acanatio volgarizara . De fette bacramenti . De dieci vizi , i quaitChri- 

fto nomtna ncl Vangelo . Deile dodici pene deH* infcrno . Delle gK>rie dd 

ParadiCo . Khumenti dcllc buopeopere . Gradodell'UmiIcace. De quiadi- 

ci fcgni innanzi al didcl giudicio . Dclla paura cbc s'iagcncra per la gran* 

"dezza della Carrtade . Dciramore diDio. Orazioni diverfe volgarizacc. 

Docccioa dcU* Abacc Or» con alqoanci dccd fooi , c Scucozift 4eU'Abace I PAR3 L CODD. MSS. %t 

Mazi» dtdiverfe fpetie di iienicenia Ddlt PnieDzg . Del}' UniiUi . Della 
▼(rntddbi Difcrizioiie . Piftola di S, Pavolo a Romani mandata.^Ktfe inciptta 
tapiu i&. DeU' Oiazione . Come dobbiamo amare Jesd Crillo.ibnementt . 
Dellt fecce gradi deU' Odio proprio e deirUmilit^ . Alcani frammenti delle 
Piftole di S. Paolo volgarizate . Detti di S. Gregoho • Della MormorazioDe • 

CXail. CW. duLTiM. Sau. HVL in 4. 
11 Libto di Atnore dt Marfiiio Ficino Canooico Fiorencino • 

CXCIV. Cod. charuic, Sai$, XV. in 4, 
Ciceionts de loventione libci 11* 

CXCV. CQd.ckanac. Saec. XV.itm. 

Mifsac Archan^eli Raphaelis , et Tran&fiaiiratiotais Domini Noftri JeruCbrifii • 
Samma Beati Anconii Arcbiepilcopi Fiorcotioi vernaculo rcimone . In faa : 
D(e 10. menfis Jalii fab tfnno Incatiutcionis D. N. J. C 14^^« Oraciooes va« 
liac San^ Thomac de Aqaino • 

CXCVI. C0d ckartac. Soh. XV. in 4. 

Yiu di Gesd Cbrifto . In fim ; A dl tte de Marzo fb printipiado a fcriviri „ ct 
a venti dc Magio fb finido in ii 1430 a terza . 

CXCVIk Cod. Mimhranac. niud^. Sacc. XVI. in 4. 

ifaDcifci Leonis XAatchionis Trimontini . AdMagnificiim vimm Petmm 5o« 
derinom Pacriae Parentcm ct Veziliifcrum pcrpecuum . De rerum primor- 
diislibri qaatuor . Frimafapna ct Uiuraa inmaUs colwi^-aarcqut piQait 
Jiua \ lUrQr^ arguminia auro cxarata • 

CXCVIII. Cod. chartac. Sacc^V. in 4. 

PliaiiSecondi^piftolac. 

CXCIX. Cod. ckartac^ Satc» XVI. iA'4, 

iKecondo libro della via della (aloce cfafaiDaco lalQaadtigefiiiia de'be<i6diAi3 
Jltcrzo hbro della Via della ialute chiamaco Macftro de*Novizj . Comc fi 
debba teaere vitacomune. Ccni configli atili . Trattato delli boni pfoponi^ 
mcoti • Trartato del peccato deH' Ira . Tracuto della battaglia ddla carne • 
DeUa beaciifima Povcrti . Della (anciffima Obediencia. Dellc Tehcacioni^ 
Tracttcod^anadoccrinaiicile : Cfai ha vogha difare bene , edi piacete a Dio 
Boo gli bifognano libri . Trjictaco del Sacramcnto dcll' Altarc . DeVa Santa 
Fede . Tractato della Sancimina Triniia . Ttacmco dcl Sacramcnco deila Con- 
feffioDc. Traccaco delli Doni dello Spirico Santo . Dclle Beatitudine , Del 
Tempo . Tranato del bene conv<frfare fnfielne . Traccaco dei t^n vivere neh 
la keiigione . Trattato delli Confegli buoni , ec ucili • TraCMto deilo Spofil^ 
cdclta Spo(a . Traccaco dcilaFcde , e dclli f nicti . che n efcono . Libro chia* 
mato Mcnuupfian Q\ok chc le fcrivo per me • Che ^ el primo Ubro ddk vi« 
della falttce . Tractaco chiamacola Via della ialacc « Tracuto cbiamaa> Mw^ 
mtipfam^t apporecchiarfi a ihorire voloncieri perramore^diDioTrracca^ 
todella Memoria dcllanoftra morce^ Tcatmco dclkiCoofdasioDedellPani' 
ma . Deir amore ^he c in Paradifo : qucfto i de Ug9 Panzera , Arbcro ddl 
la cootemphitionc d*amore . .Laudc d'amorc • Traccaco dd CanccUerc dc Jc* 
iaChtifto. 

CC. Cod. ckartac. Saec. XVL in ^.fbliar. i^f • 

> Selve di MeHcrc Frmcfco Bolpgnctti, inqoattrb libri^ tA&tcoore del 

«wcfioai, * CCj. u BIII.LtOrfl. A. M. K^ISt 

CCL CCII. C0dices duo ekan^. Saic. XVI in 4- 

H Conftaate di Mefler Francefcb DDlogitecti libri XI. H Piacett . Poefie ^cl 
- jtoedefimo » 

CCIIL Cod. ehanae> Saee. XFitL in 4* 

Gnerre di Paolo IV.' e Filippo II. fcntce da Piecro Noret • 

CCIV. Cod. chanae, Sate. XK in 4. 

Ovidii Epiftolae . InfineiPMii Ovid Narohis Salmonen Poetae Illaflrirs.cptfto- 
lar.Hcroidum liber czplicic fcHptus per mcNerutimn de Matclica in florida h 
flmoeoiflima civitate Senarum pro AdtdAid filio mCo primum cariflimo Ao- 
Bo Dom. Inc. 145 1» iDdi^. 14 tcmport Summit^ont. D Nicolai Papae 
V. Adnorationts in IV. et ^« Ovidii cpiftolam . ^i^icapbiorura rbrf bos 
tfottlcri[ tYrum Saec. XIV. ec XV. colledio • OpafcU^a quaedam F-ancifci Pc- 
mtchaa , Leonardi Arctini « Francf(ci Patricii » et Cirofi Areriri . Ma{!t(lii 
Porcelli Paodoni^ de urbe Verliis ad Nicoiaam Ptcminum ar redacat provia- 
ciam Marchiae Ancotiicaoae ad devodotie^i £cdefi«e occupatam per Frand* 
fcom Sfortiam . 

CCV* Cod. Mimiranae. nitidijt* Saec, TCV. in 4. 

Somma Decretalium per dlrdfotm alphabecicom disefta . BaecellSamma Pi' 
fanella ^F. Bankolomael aSanio Coneordio ^ charaBen elegantiffimo^ cum 
liturit iniualibus rubrica iyiaratis . 

CCVI. Cod. chartac.Saec Xy. in 4. 

L*£tica d^Ariftotile tradotu in lingoa volgare • Initiaiei titterai ruhrica exird» 
tae funti 

CCVIt. Cod. ekanae. Saec. XVL in 4. 

Varionim Epigrammata in Srataas Coritiaoas. 

GCVTIL Cod. ckartac Saee. XVL in 4. 

II Ragionamencd di Bcnedecto Varchi nel quate fi favella ^etla Tnvidia , edcll' 
Odio , fatto neir Accadiemia Fiorctatioa la Icconda Dolncnica di Qaarcfima 
ran.iT4f 
CCIX. Cod. Mmiranac. nitidi/f, Saec XV. in 4* 

Plotarcfat Vitae Demofttienis , Marci Brati ^ et Cicctohis k Leooatdo AretiDo 
in Ladoom converfae . Deficit in fine • 

CCX* Cod* ckartae.Satc XyJILin^, 
Xoeiv Coftiettt fitfropcr Mooarciiia Solipforani • 

CCXI. Cod^ekartae.Saee. XVIL in 4. 
f«ettete Aitioroft dkl Grtvioa fcritce in Sieoa • 

CCXlt. Cod. ekartdc. Saee. XV. int^ 

Itt Incdlrtiazione di Noftro Signorc fiiefo Cfarifto ^ e pol la faa vjta per infind 

' in )o. annt , Poema di Bernardb Palci in otrava rima . La Paffiane di no- 

ftro Sigbiore Giclo Chtifto in rima • La Spogliaiione del Limbo per Chrifto 

Giesd m otuva rtma . LaSitrreffioOe delnoftro Sigoore GicCo Cbrifto . La 

vcndetu « ch^ Tito t Vcfpafiaoo feciono dclla morce del noftro Sigoore 

Ith Giuifta d tcmpo di tibetio liopcfadore dt Romi « £ acl cempo * cbe 

Pill- 


PAHS L CODD. MSS. »1 

Pi\sm , CaiFaflo , e Anna eraoo Priiu;ipi 4ella Legge per li Rx)maiii .QeUa Cic^ 
ta di Gieraialcm . Una Confeflioae , come il Ssicerdoce abbia ciomaQdare chi 
a coofcda facu per Scr Anconip ArcivcfcQvo 4> Ftr^OTc . La V)u el Mar* 
tirio dclla Saau Ver^ine , c Marcic Eugeoia .^ Edita iliin optre i VUt dt* 
SS Padri . Racconn di varj miracoli Vica 4 ^^n^^ ^Q^^ofina , ^uat alia 
efiaheatditaia pr4^fato ^pere , Vtu diS. Marioa Vcfgiiie^ /^im m §od$M 
opere ^oi^ reperitur . 

CCXllI. Cod.. Memhranae. nitidif, SaecXK in 4* 

Chtiftofofi Landini Xandra ad Pecrum Medicem Moeceaacem faam • Ckara^ 
dereft eieganiijfimus , H iitterae iaiuaUs finguior^ tpigromnaum cciorihas 
auroque piBas fun$ • 

CCXiV. Cod» Membranac. niudiff. Sasc. KV^* in 4- 

Kyriaci Anwiltsiii Naamacbia , fca dc oavaii praelio » qao QfiDttflolci AlfiM»> 
fum AugODiac Rcgem fupcraranc . (^karaBereft eleganuffimus • 

CCXV. Cod. chartae. Sa^. XV. in 4. 

Aeneac Sylvii P?ccolomioei ad Mariaoani ^ozioam Epiftolac amacociae . 

CCXVI. Cod. ehartac. Saec. Jf^. i« 4» 

La RefloU dc Fraci , c Suorc dcU' Ojiiac deUa Pcniieac^ di Sa&co ruocifco «9* 
>owS; c bolUco ^r Scf Nicoiao Papa Quarco. ^ 

CCXVII. Cod^ chartac. Saec. X^/. '« 4- 
Lc Rime di Ser FraaceCco Romaoo di Rueo Doccoie io Mcdiciim . 

CCXVIIL Cod. chartac. Sa^c. XV. in 4. 
Yaric Ufidc fpiiin»»», c la Lc^eniM 4clla Vict di Gesd Chrifto, c dcHa Ma.. 
doooa. 
CCXIX. Cod. chartac. Saec XKT. in 4* 
La Comcdia dcl Gelofo compoOa pcr Fcaaccfco di San Lcoa^ 4a CaftcUo S. Gio- 
vaoni. 
CCXX- Cod, Memhranac Sau^ X^. «« 4« 
Expoficio Myftcriorum hebdoiiMMUe faoaae coUeaa ex Evanffdip <c Sanait 
fcribus , eharaOere ekgnmBimo . Prima iwualts liuera coionbus auroqua 
piBa efi, reii^uas vero , et argumenta capttum ruhrica exarata . 

CCXXI. Cod^ partim charta^. partim M^mbranac. Saec, Xr. in 4. 

Alcane parri di Doccrioa Chriftiaoa . Infinei Appeticiooc di FraceCriftoftno 
da Farll frate oflervance di SJraoccfco Dco gracias . /r««iLcggrnda,o fiaVica 
di S. Girolamo ,^ttaf d^ in principio.^wm^ <(ai|edam cx Atocrco Magao 
de Mioeraiibos . ci Phnio , ec S. Augaftinp - "^ 

CCXXIL Cod, chartac. Saec. Xy. in 4. 

Traaacus Mcdicns , cyius initium : DomcncDio pcr fi» grao Poflanxa j defidt 
infine : char^Ber efT elegmi^ntus . 

CCXXlll. Cod. Memhranac. Saec, XIV. itt 4- 

^iodari de BcUp Trojaoo Fragmcmum • 

CCXXIV. »4 BIELIOTH. A. N« ROSSI 

CCXXIV. Cod. fkanae. Saec. XITU. in 4. 

Uoa Kaocpka ii diverfe Pocfie d'aaiori Tarf . 

CCCXV* Cod.pmimdmrutc,parumMemhraiuu.Satc.XV'.in^.f 

ht Lectaie di S. Gtrotamo cradotte dal Ca? aka . Ihficit in principio , et aliid 
fblium in nudio . Tiacuto deJle Scolcicie , cfae fi cofnmedooo oella BatcaslK 
ipicicaale • 

CCXXVL Cai. ehartae. Saec. XV. in 4^ >^ 

Tre Lauderpirituali . Queftiont Aritmettche . II Padtglione di Cailo Manno ia 
oua?a rima • Utm : Soaecci dcl Burcbtello a/io cnaraBtre Saec, XVI» 

COCXVIL Cad. chanac. Saee.XV. in 4. 

Opos de cooGderavioDe , feq efleaciae omQtom rernm tranfniacabtliam conrcri- 
pcum ab ADgelo Dei , EvaDgclio Dei « et Evangeltcis vitis . Item : Raioal- 
di de VillaDova Traftacus de Remediis v^nor. mocborttm * In fine : 1476. 
Die z, meafc Deccmbri fccipcum pcr me GQQceriuca nunu pcopria cempore 
BeaciiCmi PapaeStfti IV. 

CCXXVIIL Cod. ckartac. Saec. XV. in 4. 

Epigrammata facra . •^r^/^^fnc <^g Mcttiiy - Commencarii ad^oca fele^a Vir- 
" — gilii . Qaaedam ezcradla ez naa Crooica » quae viCi fnic Vatccciae . Tca^* 
cas Doviifimas digatcacum fecundum Gafparum Becgom^nfcm . Epiftola Bca« 
ti Hierooymi Presbyceci de Officiis liberorum erga pareaces. 

CCXXIX. Cod. ckartac. nitidiffl Saec. XV. in 4« 

e^^OracioDcs . Opafcuta . ec Epiftolae illaftrtam virorum > Guartnt Veronenfis , 
GaCpacici Bergameoiis, Leonacdi ArcciDi , Pogii Fiorencini • Barbaci Sulmo* 
neoiis t ec aliornm • CharaSer efi eiegantijimut • 

CCXXX. Cod.chartac. Saec. XV» in 4. 

Leonfrdi Aretini demflitia , ac de temporibns^fois . Joaimis Petri Lucenfis^ 
Oracio ia laudem Eloqaenciae . Bapciftae Guarioi Oracio in incboaodo felici 
Fcrrariae Gymoafio habica an. I4U- EioCdcm Oracio ad Virom Clarifli- 
mum Nicolaum Marccllum Vefoaeafi Praecara faa<2um Criftofori Landini 
Prae&cio tn Tufculanas Ciceronis • Epiftola Cardinalis Papienfis ad Laodi^ 
num ; Landini adLaurenciam.Medicem i et Orado ejufdcip Landtni Floren- 
tiae habtca ininiroicu Donunoium . Qtfoii Aretiai Elcgia can\ addicis qui- 
bufdam difticbisio Leonardum Arecinum . Pogii ad Cofmum Medicem de 
Confolatiooe exilii. cc Graculacoria pro redico ab extlio com Oracioiie ia 
lOcroim Dominorum Populi. Epiflolac Laurcncii Guidetci adBooaccarfiam. 
Mafiarium ^ ec hupis ad.Guideaam«€um epiftola ciafdcm Laurentii ad Fran* 
chcdinuiB, cum refpooforia ejaldem verfibus eleyacis . ElegiaeNaldi de 
Naldis ad Guideccam , Guidecci ad candem , ec ad Ja* Epilcopum Papi^* 
fem , cum Fpigcammacibus quibufdam Leoots Bapciftae Alberci Trivia 
Senacoria ad Laurentiam Medicem . Perejgrint Verfus ad Nicolaum Ezceo- 
icm. O/acio AcbiHis. ad Oracionem Alizis RefpoDdencis a Carolo Arecino 
cz Graeco Lacinis vcrfibus reddica. Carmioa qoaedam fecrarchaq » Ma^ 
Vegii • Leonardi Daci , ec Criftofori Landini . 

CCXXXI. Cod. chartae. Saec. XVI. in \. 

Tra^cus dc Mufica in quinq^c libxos ctibuais, cam ffgons geometricis . 

CCXXXIl •'♦^♦♦;4 PARS L CODD. VSfc- 

Ccd.chaytacSae(,XJf^.im4, %i Trta*»^ ««. ««ooMfcfcominttm, ecamlienuB* TmftacndQodeNo^ 
Bofuccttrfi dc Moate Magno . CaCXXUI. Cod. cfumc. SoicXK in 4. 

Tranato di Vita Spiricoale ai^mit{liaca a ooa nave .U fmi Fiois Dco giatiaa 
amca . Dic vf. AogQici 14S0. 

CCXXXIV. Coi. chanac. Sacc. Xf^. in 4. 

Opcn chiamaca Ja Speca, laquale lacconca, e lecica ntco ilmoodo te. 
io occa?a rima • . 

CCXXXV. Cod. Mcmiranac. nitidif. Saec. XK in 4. . 

Demofthenis Philippicae . Acichynis Epiftdacdttae.ec aliaEpiftolaPhtlippiad 
AchcsicDfcs. LatiD^, LeoBardo Aretido intcrprece, chdraScrc eUganiiff, 

CCXXXVL Cod. chanac Saec, XVL in^. 
L*Iftoria dclla prima Gncrra Ponica • Poclic iocicohte la Comaie • 

CCXXXVII. XXXVLI. XXXIX. C0dkcstreschartae.SaicXF.in4. 
TcaaacosTariideAlchimia. ... 

CCXL. Cod. chanac' Saec, XV. in 4. . 

Libettus qai appeliacnr Imago MondLItfin: Defcripcto lealiae . CicecDnis Epifto* 
lae qaacdam cam Icalica verfione . Homcri BaucawmyomacbiaLatinis Ter* 
£bus rcddica a Carolo Arecino • 

CCXLI. Cod. partim chanac. panim Memhranac. Saec.XV. in 4. 

Yjriomm Epiftolac • Letcere dt Ahcooio di Giovanni dt Ancbna , e di altrl al 
mcdcfimo . Racio Bcati Cipriaoi, (eu Sandificatio. qnae omoibus ditbus 
Dominicis dcbet cclcbrart , in qoa faodificationc abfolvitar ab omoibus 
maiis • ec fa^ris laudando Deum pcr faam Omnipocenriam , ec viccutem • 
Tabulae ( VIL et VIIL tanmm } et Praefcripciones fa£br pcr Magiftnim 
Lanrcnciu^n de Aquilcgia • Eiuldcm Ars didaminis compilaca fuper quin-* 
qoc parcibtts Rechoricac factticacis • Magiftri Joaonis Boodi ds Aqailcgia 
collectio floTum fuperarte, ec pratica didaminis Cccoodom afiUB modecno* 
ram . CoUcAio fcntcotiaram czcerpcaram c fandis Patribjis . VariaroA 
Epiftolae. Or^tio Sacra . Sifmuodi Ronunoram RcgisEpiftola ad Elifabech 
Goozaga conforcem Caroli (fc Malaceftis • Stanze volgari . Tragedia q^ac- 
dam de cafa Ccfcnae edita per Coluciam dc Salacatis de Scignano Cancella- 
riam Ftorentioonim • LiAera dirc^ per Priores Civiucts Floreotiae Gaber- 
natofi Mootis Pcfulani pro Scrcniflimo Rcge Navarrae . ec fuis Confiliaciif 

CCXLlh Cod. Memiranac. Saec. Xr, in 4. 

Silva Medicinae pra^cac a Nicpiao Mcdico ordine Alphabcdcodtfpofita. 
Liber Flcobocomiac Magiftri Cooftancini . Adduncor mcchodi qtiaedara aa- 
didoas conficiendt . - 

CCXUII. Cod Memiranac. nitidif. Saec. XVII. in^ 

Le Glorie delle Damc Romane . Tom L alla Siff. D. Giaciou Conti Dochdla 
d*Aquafpana , cum fiemmatibus familiarum cotoribus auroque piHis . Chara^ 
Ber 4t eUgamifimus i titaiusetjifiitiatesiitteraaaMroexaratoeftiiUm ParsL d CCXUV. fttf %lfelI0T41. A. N. ROSSI 

CCXLIV. Cwi.chartae.Saie.Xy^.tn4. 

Regole di Medictiia ^ Traitato di Aftrologia . RfcetcediMedTcrna . Virtdde 
Ramcrioo . Alcre Ricette . Profezia di S* Brigtda • Profezia del Vecchio Ro- 
mito. Profezia facta rannoi4fS> AlcicKicecte. SetteSalmi PeoitcaziaUta 
cerzine . Altre Ricette . Rtcetce per correggere i difecci del Vino . Orazioni , 
c Segteti fopern^iziofi • Soifamario , Poincci , e Nefti fecondo Pallado ( Pal- 
ladio ) . Mcdicioe di pid ragiooi . Quarrine • Seereci , e cofe funerftiziofe . 
Perdoni , cbe fono io FiefoTe • Oraziooi • Un Calendario . Laude della Pas* 
fione di ooftro Signore . Leggenda di S. CriftiDa Vergine • e Martire . Lca- 
ficnda dt'S. Cti(to£ioo. Leggenda di S. Jacopo Apoftolo . Lamenco dcUa 
Vergioe Maria . LI Giudizio . Cooteozionc , cbe fece on'anima , e an cor- 
po , la quale vide Santo Bcroardo , cd cgli la fcrtfle ^c uvelo • Loida di S.An« 
' looio . lofegoamenci di Mcdtcina . Pcrdooi di PiCa . 

CCXLV. Cod. ckartac. Satc. Xf^.in 4. ^ 

licnrgia Pracfandlficacorum S. Germani Pacr. CPni . Littirgta S. Bafiiti . Li- 
curgia S J. CbtyCodoroi Pccccscommuncs pto lingulis dicbus bebdomadae. 
LfSiooes pro praecipuis fetdectm fefti Vftattbus Deiparae . Et Verficoti Ana> 
ftafiroi oao pedom . Graecd . aan argw^fuis fi iniiia l i k ^t (iofns niirica 
exarads • 

CCXLVL CocL chartac. Saec. X^. in 4. 

Lc^io ez Epiftola Pault ad Hebraeos « et Evaneelium Lazari . Beoedi^o paet- 

' perae. Liturg^a S. Jo. Chryfoftomi » Preccs communes protingulishebdo- 

madaediebus Benedsdio gutcoris in feftoS.Blafii.Ltturgia Praefattdr.fijaco- 

xum S. Germani Patr. CPni , Graeoi , cum argunuatis et iniiialikts iauris 

rubrica. exaratis . 

CCXLVIL, Co<L chartac. Saec. Xf^* in 4* 

Anonymi Audoris S^roloncs pro aoai feftiTicatibas^ ct ioMyAeriit Graece. 
Deficuin principto. 

CCXLyniCod.ckartac.Saec.Xr.in4» 

Hymni» ec Orationes variae , Graecd . 

CCXUX. Ctfd. ckanac, Saec* XViL in #• 

Sonetti , Canzont . e Scanzc di un Anonimo . I fecre Salmi di Marc6 Lamber- 
ti in occava rima « a'qaali fi pif mecte la lctceca dedicatoria fcritta daile car- 
veri del BargcUo . 

CCL. Cod. ckartae» Saec, XyiL lA 4» 

Delte Guerre de'Goti canti quindeci dcl Sig. G. C. al Screnii&mo Carlo Enuh 
nuel Duca di Savofa . 

CCLI. Cod. chanae. Saec. XVlILin4*' 

tJrania ToUerance » Poefie . c Profd della Marchefii per PeccooiUa PapUiu M^* 
fimi . 

CCLIL Cod. ehande. 'Saec. XriL in 4. 
Dellc Rime dt Fabio Lcooida Mufa L e IL 

CCLIU Cod.chanac.Saee.XVLin4^ 
Qoiftiooi iccicate ocU' Accadcmia de' Roui • 

caiv. ?A11S L CODD. MSSi a^ 

CCLIV. Coi. chartM. Saee. XFIL m 4* 

Riine siovaalli con aggtuiia di alcuoe alcie fiitte in |rid mttiift eti dello SImc« 
tttto Filomacbo ( Ubaldiao Malavolci GcntUaomo Scoere . ) 

CCLV. Cod. ckartac. Saec. XyilL in 4* 
la Maddalena Pcccatrice , e Peniccnte del Sig. Michele Scancbi « 

CCLVL Cod, chanac. Saec. Xm in 4. 
Rime di on Anonimo • 

CCLVIL Cod. chanac. Satc. Xf^L in 4. 

Dele fci locermcdii aplicace alla Pandom Commedil del Sigdoi AdriaBA 
Fani • 

CCLVIII. Cod ckartac. Saec Xf^IL in 4. 
LaSoranDa Ebrea di Michelaagiolo Monilla • 

CCUX. Cod.chartac.Satc.X/UI.in\. 
Rifflc di an Anooimo • 

CCLX. Cod. chartac. Saec.X^L in 4. 

Tiagedia rolla paffione del Sigoote , oon OttaTC . e Teizine firilo ftcflo 
argomeoto . 

CCLXL Cod chartac. Saec. XVIL in 4 

libro di Compo6ziont fptriraali « e tempotali.come . Sonecti , Madrtgali , Ot- 
uve , e Capitoli « coitipofti da Alcflandco Ginori. con alcune Ocmve nel fiat 
compofte da amante iocognico • 

CCLXIL Cod. chartac. Saec. X^L in 4- 

Btrberinae Aedes a Comite Hteronymo Jecio Pemfioo deferipcae » cumfi* 

gerit . ^ 

CCLXIIL Cod. chartac. Saec XVLin 4. 

Sooecci della illuftre Signora la Marchefe di PeCchara • 

CCLXl V. Cod. chartac. Saec. Xf^l. in 4* 

bdez Scripcorum Ec cl e fi a ft icoiam cum cenfiuis a R. F* Roberto BeUarmK 
nio S. J. cdicus • 

CCLXV. Cod. chartac, Saec X^IIL in 4. 

Oflerynioni fopra rufo de* Dilcorfi ^ cbe fi rectcano nellc pciTace Accado4 
mic dltaKa • 

CCLXVL Cod. chartac. Saec. XV U in 4. 

Qiaeftio TecusecDOva: ao Legacum adverftis Principem « vel Rempabticam. 
adqoam miflos eft dclinquencem . (alvo juregenciam , capexe • recmerc , ac 
puoire Jiccac • 

CCLXVIL Cod.cftatac. Saec XKIL in 4. 
Difcoifofopra alla Mafica ancica . e modcma di Gbrsto Mazzaficrio • 

4 % CCLXVUL x%' BI3LIOTH. A. N. HOSSI 

CCLXVin. Cod. ehartac. Saea X^. /« 4. 

TiiDmae Mcleghini Fcmnen(ts de dnoniiii ainaaciaiii iofelici exini.Camcn he* 
xoicam in daos libros divifooi . 

CCLXIX. CU ckartae. Saee. XVU. in 4. 

UViudeCoUdelUenfi: 

CCLXX. Cod. ekartac. Sate. XVin.U 4. 

LaStrage degrinnocenti Idillio . Doe Satire ooaconcco la Lafloria • raltra 
contro rinvtdia di Moofigoore Azzolioi . Dctti feoieoziofi dcl Cavaliec 
Guarioi. Poefievarie* 

CCLXXL Cod. chartac. Saec. XVIL in 4. 

Marci Beovenoci de Rambaldis de Imola Libcllos, qai dicicor Aagoftalis» coo- 
cinens fob Compendio brevem^Defcripcionem omniom Aagafiorom • 

CCLXXn. Cod. ckartae. Saec, XVIlt. in 4. 

Breve lotrodozione alla cogoizione del Domioio fpiricoale . e cemporale del 
SommoPootefice Romaoo. 

CCLXXIII. Cod. chartae. Saee. XVIL in 4. 

L'Alocfte» opera da tappre&Dcarfi 10 Mo^cadel Coqcc Piofpero Booarelli p 

CCLXXIV. Cod. ckartae. Saee. XVII. in 4. 

I 

Faculcaces maioris Poeoiceociacii . 

CCLXXV. Cod chartacSaee. XVILinA- pagg. 59!. 
Triftaoi Caraccioli Oparcala . 

CCLX^L Cod. chartae. Saee. XVIL in 4. Lcgeoda Beaci Pecri Coofeflons de Morcooe , AoAoce Ja. Saodti Geoigii ad ve* 
jam aateom Diacooo Cardioali • 

CCLXXVIL Cod. chartae. Saec. XV. 1V4. 

Liber Gemmarum . In fne : Ezpltcic liber filiorom Krael , quem eompofoeo 

rooc in ezitu dcEgypto « rccolledas a Cbehel • Tra^tns de NominibBs 

Sacris , quae eifdem appropriancar lapidibtis , compofitos a Pfaaoael de ge- 

'oereEliae. Librllos herbatom precioGurom pnedidis lapidibos appropria^ 

canim aDiofcoridecompodtus. 

CCLXXVni. Cod. ckanac. Saec. XVL in 4. 

L?Afculaao Amore compofto per Joaonangelo Ciccarello di Appignano, Conco 
d*Al!caIo • Canti VL in ottava rima«Capitulo ad Joananglo CiccarcUo aAppt* 
goo d'Akoli. 

CCLXXIX. Cod. Memiranac. Saec. XVI. in 4- 

Srincipum^etlUuftriom Virorom Epiftolae ad Leonardom Laaredaniui Docem 
Venctiarum » charaHere elegantiffimo . 

CCLKXX. Cod. chanacm Saec, XVI in 4. 

I Capi^li dt varj Aurori . Letrera di fra DioniCa diCapoa dcirOrdioe della 
OflervtotaaFca Maffilio del medefimo Ordioc.iu verfi fdruccioli*. 

CCLXXXL PARS I. CODD. MSS. %$ 

GCLXXXI. Cod»Memiranac*nuiJifflSa€C.Xn.in4m 

nnceyns Vif^tii Poni Matineofis in laodes nobiits Patricit Salluftii GQidod 
didariuam loeoatis . Injjiiu: Kalcodis Maniis iso^,CharaHtr efiiUgan» 
tifimus , prima pagina eoioriBas auroqae piSa , ef rubrica exarata • CCLXXXII. Cdd. Memhranac. mtidiff. Saec, Xf^» m 4. 

Anooymi Ekgia de lebos amatoriis • Ciceronis opos de Seacdoce • Dafutd» 
mapagina» 

CCLXXXin. Ccd. Memiramac. nitidif Saec. Xf^L inA^ . 

Le Coftitozioni dcl Chriffimo Provfeditore delle Gambarare di Vcoezia • 

CCLXXXIV. Cad. Memhranac. nitidif Saec. XV. in 4. 

La Rcgob delle Soore de Saoda Cliiata . Praemittiinr Epiftola di Gio. Di» 
cooo Cardinale di Sando Niccolo in caroece Tollieoo s e iina BoUa di Papa 
Urbano . CharaSer efi eiegantijpmus • 

CCLXXXV. Cod. chartac. Saec. XPIL in 4. 

AooDymi Commeorarios in Libmm I. M. T. Cicetoois de InTcnttone • Com» 
fflcotarius in Poeticam Ariftotclis .Tradatus de Tragoedia • 

CCLXXXVI. Cod. chartac. Saet. XV. in 4. 

Pocma inticolato della Paffiooe del noftro Signor Jcsd Chrifto . Altro Poema 
intitolaco della Rcfatreiiooe . U Poema ddla Veodetu di noftio Siooor Ge« 
SD Chrifto . 

CCLXXXVII. Cod. Memiranac. Saee, XIF. in 4. 

Aoooymi Sermoocs pec annitm . Tradatos de Inundantia excmplomm . chai^ 
Qtre eieganttff. 

CCLXXXVIII. Cod. Membranae. Saee. XV. inA- 

Eipofitiones Ricardi de SaoAo ViAore in Plialmom Aftette Domioo Filii Dei . 
£piftola Pdagii Epifcopi ad DemcFriadem Virgioem . Conlbiatoria Beaii 
Cypriani Marryrts de morte ; et Ezhortatoria ad iidelcs pro peftitenria , cc 
pitfloris . Epiltola San&i HierooTini coofolacoria ad Amicom aegrotum • 
Scrmoass S. Aogoftioi Epifcopi ad Heremitas . Proi<^gas S. Hicrooymi ad 
JEoftochiora , et Soroies Virgines de modo ?f ?eodt • 

CCLXXXIX. Cod. chartac. Saec: XVl. 1/14. 

Lirene Coefaris ( Caroli V, ) ad Romaoos . Refpcn^o Pctri Alcyooii ad eaa^ 
dem liceras • Praemittitar Eptftola ad Antooium Thebaldeum • 

CCXC. Cod. Membranac. Saec. XII. in 4. 

Lirorgiae Tariae. et Preces Ecclefiae Graecae,Giaec^ . De^it in principio et fne. 

CCXa. Cod. Membranac. nitidif.Saec. XV. in 8. foiior. 11 j« 

S. AagoftioiOpofctila , oempe : Ypomoefticoa id cft Commemoraroriom con- 
tra Pclagiaoos, nve Caelei^nos hcreticos io qoioque rcfponfioocs diftribo- 
tom. De Divtnationc Dacmonum . De Oifciplioa Chrifttanorom . De Vit^ 
feldc Aaibos Beaa Aoguftini Epifcopi. Epiftola ad Egditiam Illuftrcm . Epi- 
. •?[ BoniFatium Eptfcopum de pueris ca aqua , ct Spiriru SanAo regenf- 
«ns . Epiftola ad Auzilium Epifcopum . Epiftoia Volufiani ad Auguftioum , 
EptfioU S* Augttftani ad Volufiaaum de Vir^iniatc fi. M. Libcr de Agono 

Chri* \ !• BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Cfariftiano. Enchiridioo 9td Laarenciam . Liber de Pcaefenda Dei . Liber 
Dialogoram percan6liQce Orofi^ , eum iitteris initiaiiius ntirica exaratis . 

CCXCII. Cod» ehanae. nitidijs Saec. Xy. in t. 
Cebecis Tabula , Graeoi , eharaBere eiegantifs. 

CCXCIII. Cod. chartae. Saec. XV^IL in 8. 
Salmi Peniceoziali di Luigi Alamaaai • 

CCXCIV. Cod. AUmiranae. nitidiff. Saee. XIII. in 8. 

Biblia Sacra cam prologiis S. Hieronymi , ernominam Hcbraicor. imerpreca- 
tiQne , eitganujf. dtaraBerf • 

CCXCV. Cod. chanae. Saec. XV. in 8. 

tilaadianus de Rapto Proferpioae • Propertii Elegiarom libri IV. 

CCXCVI. Cod. Membranac. Saec- Xf^. in 8. 

Locidario. o (ia Dialogo triMaeftro c Difccpolo, opera fpiritaale. lumi 
Una ConfefEooe geoerale . 

CCXCVIL Cod. ckartac. Saee. X^. in 8 

L'£{po(icione de Frace Jeronimo da Ferrara fupra el Pfalmo L. qaando cra in 
pngione dcl mefe d Magio 1498. cradu^a dal Lacino in volgare Item: 

i L'Oracione . cbe dille poicto fi* condennaco . alla morce eflendo per aCTumere 
clSacraciffimo Corpode N. S. pigliandolo nelle nuno • 

CCXCVIIF. Cod. partim chartac. partim Membranac. Saec. XV. in 8« 
foiior. 400. 

La Paflione di G. C. Scanze di Bemardo Pulci . Laoda Sptricoale . II Cancico 
Verbam caro fadum ci\ • Puici delia Paflione del Signore . De novem Cho* 
ris Anselotum . Li venci dolori , cbe ebbe la gtociola V. M al tcmpe dcU' 
acerbimma Paffione det foo dolciflimo Fijzliolu . Tabula (uper Epiftolas , ec 
Evangelia « ec Profecias cocias anni . DcTla vircu della dtlcricione , e delia 
pazienza con efempj cracci dalle vice de Sanci Monaci . Leggenda di S. Gio- 
faffac . Le ammonicioai di Sanco Ambrolai alla Madre foa Trad^aro dclla 
niemoria della nM>rce compoftu da Slanco Auguftmo lu quale fe chiama 
fpcccbio de' Pcccacari . Li Scoria de Sanco Alefio Romino» quae aita e/i abea 
edita in opere : Viu de' SS. Padri . La Lcgenda de Sanca Eufrofana Figliola 
de Pannodio . Lcffefe de Sanco Macario La Legenda de Sanca Marioa Vcr- 
giae« La Legenda de Sandu Honofrio . La Lcgenda de Szn€tM Euftachio Mar- 

.' cire . De unu Sandu Padre , che ebe una mtrabile vifione del Corpo de J C. 
benedidu. Dellu Purgacorio de San^ Pacricio . £(cmpi di SS. Padri dcU' 
Eremo • 

CCXCIX. Cod. ekartac. Saec. XyiL in 8. pagg. 94^, 

Le Laude del Concemplacivo B. F. Jacopone divife in i\i. capi • 

CCC. Cod. Membranae. nitidi/f. Saec. XV. in 8. 

Terencii Comoediae . ( excepta Andria ) cum nct s marginalibus ec interlioea- 
' ribus* Infinei l^ox!iomzz\.tioa.}AM\9%i^\)^.C)taraHer tfeieganiiffimue» 
initiaies iiuerae coioribus auroque piBae . 

CCCL Cod. chartac) Saec.X^. in 8. foiior. 175. 

i.a Leggeoda del glorio(b MiflecSaoio Fcancelco • Lauda cd Inno di S.Franti 

ccfco. PARS T. CODD. M S 1 ,t 

cerco . Ia Leggenja dt Saoda Chuira Dclla cogntzioHc della DiTiisa gra^ 
cia . Epiltola Beati HieroDymi ad Paulam , cc Euftochium , iitf/^i . U 
Mannale di Sando Aagaftiiio in volgafc . CharaHer tfi tkgandfs^ 

CCCII. Cod. chartac. Satc. Xf^Il> in t. foiior, 14^. 

n Booifiicio . c la Teodora, Ptammi rpiricoali di Monfignor Giulio Ro(pigiiofi 
< Ciemcnte IX. ) Segreuriodi Papa Urbano VUl. 

CCCIII. Cod, Mtmhranae. nUidif Satc. XV. in 8. 

ApDleJQS do Deo Socratis , tUgantiJT. charaBtrt . 

CCCl V. Cod. ehartdc. Satc. XV in 8. 

DiTi Bafilii opnfcolum decomponenda ▼icaLactne verfum a Leonardo Aicti^ 
no , cum eiufdem Epiftola ad Colucium Salucacom . Pauli Vcrgerii Juftino* 
policani de liberalibos adQlcIcenctae ftodiis« acmoribus opufculum . Dtfi* 
citimfine* PbconifScrmo de comcninenda fflorce» Ciocio Romano iaccr- 
prerr^ ad CardiDalem dc UrfiDis . In fint : Scripcus per me Bcmardinum de 
Guaurg.^ Aquilae an. falutis 14*^1. Seicilis 10. nora zx. Ifocracis Oratio ad -^ '"^ 
Demonicam , Lapo Caftelluncali incerprcre « com ejardem piAefiicioQe . Pla- 
carcbi Apopbchegmacum Fiagmcncum » Filelfo incerprctc • Infint i An. Uuom 
1473. dicalcimo Iczcilis. 

CCCV. Cod. Mtmhranae. nitidtjf. Satc. XV, in 8. 

Officiam B. M. V. ; Pfalmi pocnicenciales i QfiScium Defondorom ; Officium 
S. Cracis s ec Calendarium « quod praemittitur Chura^tr tfi tltgantijfimus i 
fignrat , quat infnnt , litttratqut initialts coiorihui auroque afahrt ptdaa 
funi i et aliae quatdam iitttrat rubrica txaratae • 

CCCVI. Cod. Mtmhranac. Saec. XV. in %.foUor. jia 

Aoonymi Grammacica Lacina • lum : Atciandri Grammacici Do&ioale ( de -'^^ 
Grammatiea ) verfil>us confcripcum , cuni nonnullis pocis • 

CCCVIL Cod. chartac. Satc. XVII. in 8. 

» 

Oracioocs , et Preces . cum SermoDibus quibuldam . Dtficit in pnt . 

CCCVIII. Cod Mtmbranac.Sau. XIV in 8. 
Aoooymi CoIIeftio Sermonum per annum . 

CCCIX. Cod. Mtmhranae. nitidifi. Saec. XV. in 9,foiior. 19%. 

Dialogi SandiGregorii Papae » chara^trt titgantij/imo , cum initiaiibus iiueris 
coioribus auroque piBis . 

CCCX. Col Mtmbranae. niudifs* Satt. XVI. in 8. ^ 

Biflcxti Ciicinos , i 1 qoo agtcac de borologii fobris . et circali obliqui alccr#* 
ctonc , cum praefauone . ec cpiftola dedicacoria ad Lconem X. De aarei ni^ 
ineri ad dicm conjuQdioais redudione . De Prazt adhibcndi compatuo^. aH 
ufum praef.:nim Medicioas fumcndi . CJtaraBtr ffi tieganuff. 

CCCXI. Cod' Mtmbranac.Sdtc. XIV. in &• 
Breviariam Romanum « charaBtrt titguntijpmo • DtJUii in fn^ • 

CCCXII. Codchartae.Saee.XVIi,in 8, 
la Prigiooia in Torioo in profa. La Prigipni« io Hnpdi m cerxft riinA^ 
11 Fadic Nafo ia profa dcl Cavalicx Marioo • CCCXlII. 3» ai^LIOTH. A«.N«ROSSI GCCXin. Coi, MtmbroHM. Soic Xf^. m 8. 

fccgala de Vita Spiricualc diviro in rctce Regule » am arpanadi liuerifyne 
uuiialibus rubrica txaratis • CCCXIV. Cod, Mtmbratute. Saee, XV. in 8* 

Tcrendi EaocontimoruineDos , Adelfi. Aectra , Phomiio* et panEqoodii, 
com nocit marginalibus ec inccrliocaribus . eharaSere elegatuipma • 

CCCXV. CotL Mtmbmnac. tutitUfi' Saec. J^Kl in 8. 

OliYerii Medid de confervanda ranitace > ec de pefte opafculum « clmaStn 
eiegantiffimo . Prima ^aginA /iutratgue initiales cotpriinu akroqne piOu 
Junt m 

CCCXVI. Cod. ckartac. Saee. XV. in 8. 

& Auguftioi Soliloquia i et aliud Aoooymi Aodoria op«B tssaiAitm atgomeoti . 

CCCXVII. Cod.Mtmiranac.Saee.Xni.inZ. 

Vcttts» et NoTum Teftamencum , cum prologis S. Hierooymi . et Interpteta- 
. cionc oominoro Hcbraicornm . 

CCCXVllI . Cod. Memhranac. Saee. XIII. in 8. 

Mblta Sacra cum prolo^is Beati Hieronymi» et loccrprccatione Dominam 
Hebraicorom . Paraiipomeua . ei libri Esdrae defunt . 

CCCXIX. Cod. Mtmiranae. nitidif. Saee. XIV. in 8. 

Caleodariom ; Oficium parvum de Sanda Cruce ; Officium parvom B. M. V.; 
Septem Pfalmi Poeoiteotiales } et Vigiliae Mottnorum . Chara^ ^elegen» 
tijsimus ; fii^urae , quae tnfunt » plurimacquc initiaits liturdc eoloribus ofl- 
roquc pidaejunt. 

CCCXX. Cod. Mtmbranae. nitidifs. Sace. XV.inl. 

Officium proprium B. Juliani Confefloris, charaStre elegamifs. 

CCCXXL Cod. partim Mtmbratute. partim ehartae. Saee. XV. in 8. 

Cakndarium Romaoum \ OSicium parvum B M. V. j.Septem Pfalipi PocniteB- 
tiales $ Officiam Crucis s et Officium Mottuorum • lum : Confeffione • cbe 
tece Frate Ja. de mootc Blanduoa deli' Ordtae dcU*Obrenrancia de Sandb 
Francefco . Infine : Stephanus de Matganis fcripfic an. Domini I4tj. II mo- 
do , cbe fi dee obfervare per volcrfi bene eonfefiare compofto da Sando 
Bcmardino da Siena . Indcit Sucionum S. R. £. 

.CCCXXII. Cod. chartac. Sace. XrjL in S.fiUor. loo. 

H Senato deU' In^iita Repubiica Fiorentina per li Sereniffiini Orandochi di To- 
fcana In pnc : P^r fuggir Tozio di vitcd ocmico Macceo Bruoefchi fcHvc- 
' va i6ii. 

CCCXXITI. Cod. ehartae. Saee. XVII. in 8. 

Ordo et perpetua Succeffio Revercodiffimorum EpifcopommOlomuccofiuffl %% 
Sando Cyriilo I. ArchiepiC. Moraviae ulque ad an. \6n. 

CCCXXIV. Cod.Membr4Utac.nitidifs.Saee. XV. inZ* 

-fl Canconlere del Pctrarca , e la Vita del medefimo , eharaaere eUgantis' 
fim. Prmapagjii» coloripiisaiuvqucpiHaeJi^ CCCXXv* »ARS LGODD. MSSi. K 

CCCXXV. CoL€hanu.S0iK.XFLm%.pa§g.^ 

FiDefievAck. 

CCCXXVI. Cad.MemhrmtMC.Sa€c.Xy.M%, 

U SoliloqQi dc Sao^ko Aogaftino . Opera peniteotie recnuidum Bernardoa , 
Italic^ . Scnnone de Sanoo Bcroardo Abbace della miferia omaoa . Le Re- 
gale inikllibik fecondoti Tbcologi per leqaali ciafchuna perfona po co- 
goofcerc duaramence elDCccato morcale daUo veniale . Trauatb cfaiam^co 
Stimolo de amore compoUo da Booaveocara dell'OrdiccdelliFtali Miaori . 

CCCXXVII. Cod. ckanac. Sau. XFl. U 8. foUar. tSo. 

la Vtca di S. Thomafo d'AqUiiK> de&rittt poeticameati iJi terfi fciolci da 
Mefler Francefco Botogoetci. 

CCCXXVIll. Cod. Membranac. nitidifs. Saec. XV. in 8. 

Ovtdias de arce amandi « et da remedio amoris « eharoBire eUgantiJfim^ cum 
liiuris iiuualikus coloribas aaroque ptUis • 

CCCXXIX. Coi^ chartae^ Saec. XVl. in 8. foUor, sv 

Rifflc piacevoli delSig. Alfoolo dePazzi Gentilttomd Fiorentifio • 

CGGXXX €ad, ekartae. Saec. XV. in 8. 

Tndacos Eacommimicationatf Frttris Fraifeifd de Flatet de Boiioiita Of dioss 
Mioomm . 

CCCXXXI. Cod. Membranaci, Saet. XF. in %^foiior. \t9. 

Francifci Philelpbi EpicomeinXiL libtos loAicotiomun OracoriinKD Qoiti- 
tiiani . 

CCCXXXII. Cod. ckdttae. Saic. Xl^. in 8. foiior. lOz. 
S.Aniootiiiliberde Infiitttdone Confeflonim • Dificitin prineipio. 

CCCXXXIII. Cod. chartae. Saec. XHI. in 8. 
Epigrammata varia • 

CCCXXXIV. Cod. ckartac. Saec. XK7/1. in 4. 
Prediche per rAvvenco d'iacogaico Aacore • 

CCCXXXV. Cod. ckartac. aitidifs. Sait.XFl. ift i. 
AndMlogia vrior. BpigraMmacom , Gnec^. 

CCCXXXVI. Cod. Mcmbranac. nitidifs. Saec. XIV. in 8. 

Kalendaridm Romaoam . Officiam cam MiHa de Trinicace pro Dominica » die 
Ltmac mo defiemdfs » ^ Martis dc S. Sptrita , die Mercarit de omnibai 
SS. . dle Jovis de SS. SaeranAcnco , dte Venerts de S. Cruce « Sabatho dc 
V. Matia . et Mifsa pro peflilencta . Oflcium parvoM B. Virj». Maritfe . 
OratioiMB variae ad BeacaiBi Virgimem.ct aiios Sanftos.Sjeptem Pfalmi Ppe* 
niteoclales . Vt«(iae Monaonmi . Variae Preces Chrifto Domino . Le Cha- 
fdccde NotrcDiiflic , Latink . Omnia ctah figuris coioribus aUroque piBis . 

CCCXXXVII. Cod. JMemkranac. niiidife. Saec. XV. in 8. 

Sepcem PCilmi Poeoiceocialcs . Officiam parvam B: V. MMCfficitfttdeT^Mca- 
F*f* /. e w 34 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

ce pro Domintca , Feria II. de Eteroa Sapiencta . Feria IIL de Mifericordia 
Domioi , Feria IV. pro fidelibus Defuncifcis, FeriaV. deCorpore Clirifh» 
Fcria VI. de PaflTionc Domtni , Sabbacho de Compaflione Bcacidimae M. V. 
Corona B. M Rofarium B. M. Rofariuni ciufdem Virgjnis cam fuis Tndul- 
Scnciis . Scpcem Pfalmi Inccmcracae V. M. Miffragia dcTepcem Feftivicacibus 
M. V. Oracioncs dc nuda crucifixione Cbrifti . Paflio D. N- in die Pararceve. 
Scripcum Florcnciae 1411. Omnia cum figuris piBis > liturifque initUlihus 
coloribus auroqut adoraatis . Paginarum margints piAiris auro mixtis deco* 
rati fitnt . 

CCCXXXVIII Cod. chartac. Saec. Xf^II. in «. 

Hymni ec PreccsTariae pcr anni ccmpora • 

CCCXXXIX. Cod, Membranac. Saec. XV. in 8. 

Tradacus de Grammacica Latinl $ ec alia Grammacicalia Praecepca Lat. 
Italici . 

CCCXL. CW. Membranacm nitidifs. Saec. XV. in 8» 

Liber ocdinatus per nobilem virum Francifcum de Gaeca pro fui devocione ad 
hooorem , ec landem Omnipoccntis Dei « ec Inrcmeracae Gcnicncis V. M. , 
ec Beati Pauli Apofloli , et BcaciFranci(ci Patriarchae , & beati Ambrofii : 
concincc Prccesvarias, Mtflastocius anni, cxccptisEpiftoiiscc Evangcliis; 
OfiScium Tcncbrarum. ec Horas minorcs Breviarii , charadere elegantijsimo. 

CCCXLl. Cod. chanac.Saec. XV.fotior. 73. 
Raccolca di Ricecce . 

CCCXLII. CW, chanac. Saec. XV, in 8. 

PfDVcrbia Magiftri Kaimundi Lnlli Majoriccn. Infine t Raimundus fua pro^ 
verbiain Civicacc Romana finivit ad laudem, ct gloriam Domini Dci No- 
ftn , in cujus cuitodia bunc Tradacum commendavit , ct omnes aiios^quos 
tccit , teccrac piopccr fuum amorcm . Bcncdidus fit D.D. meus amen. an. 

Pomini Ji49* Pcrfcausea ipfc libcr in VigiliaS. Lucac Schpcus Ma- 

loncac 4484. 

CCCXLIII. Cod. chartac. Saec. XIV. in 8. 

Decci , e Vica dcl B. Egidio compa^no di S. Francefco » I Fiorecti di S. France- 
fco , quod opus aliud efi ab eo typu edito • Lc ammonizioni di S. Ambrofio 
alla foa Madre . 

CCCXLiV. Cod. chanac. Saec XV. in 8. 

H Volgarizzamenco dc'Gradi diS. Girolamo . cum figurispi&is • Defi^it ut 
fine. 

CCCXLV. Cod. panim chartae. partim Membranac. Saec. XV. in 8. 

Quadriga di Fra Niccolo da Ofiroo . In fine : Finiu eft Quadriga compofita 
a Vcn Relig. Fra. Niccolo de Aufumo Ord. Min. dte Xvt. mcnfis Marcii ia 
SanctoAngcIo dcLanzano 1444. et an. preccdcnti ip(e Frarcr Nic. Dcfiin- 
?*t r 5^°"**^ *"j^5 anima rcquicfcac in pacc . Deficit ia principio . Vita 
5. Eufrofinae , Italiil.Infine : Finica i la vica dclla Bcatiffima Vcrgcne Eufro- 
r?1 1*^ «4. Apt Lanzani . Aiia efi ab ea edita in opere : Vite d£ SS.Padri. 
r A ° chiamato Spccchio dclla Croce dcftinto, ecdcparcico in 50. Cap. 
?,:? ^^ oi^dinato dallo periciflimo cc doAo Fxacc Doaunico Cavalca Pifano 
dfU Ordincdc Picdicawri. 

CCCXLVL / PARS L CODD. MSSb ^S 

CCCXLVI. Cod. Memhrande. idtidifs. Saee. XV. in S. 

Qaridifnoraiii Philorophorain Vitae « et morcs . ec fcria difla , graviffimae<|iie 
icnoeficiae ezLaerc. Diog. ezeerpuc. Oracorcs Romani majores, mioores- 
que , ec czceini , atqacGracci ez Marco Ciccrone dedarisOratoribus de- 
ccrpci , ec in coffipeodiom addudi • 

CCCXLVIL Coii, parum chartae. partim Memiranae» Saec.XlV. in 8. 

Hiftoria Domioicae PafConi^ ezcrada cz qaanior Evaogcliflis . Lauda Spiri- 
tnale • TradUtus cc Dolorcs V. M. {bcundum Bcrnardum . Plandus Magda* 
lcnae . Laade Spiricuaii . Plao^s B. V. M. SoliloqQtum Bcaci Bonavencurac 
de quacQoc ezerciciit . Bona cc utilis cabula Fidci chriftianae . Synonima 
Ifidori Hifpalcnfis Archiep. Liber B. Auguflini de criptici habicacalo • Tra- 
^cus McUiflai , ac Devociffimi Dodoris Bernardi Abbacis da Claravallc de 
aedificando conlcicnciam . Dodrina rcde vivendi B. Bcrnardi , veclibus 
Lconinis . locerci Au^ris Tradacus de Poenicencia • 

CCCXLVIIL Cod.ekartae. Saec,XIF.in%. /Wior.ijT- 

La Vica de'S. Padri . La Lcggenda dt Sanca Frofina, la qualc fi fece Mqnaco i 
ed era fcmmioa , e fogge li Mondo. Vica di Santo Onofrto . Unamolto 
bclla ftoria , come cre Mooici andorono al Paradifo diliziano . Iflocia dt 
tte Miracoli cavaca dalle Vice de*S. Padri. Charaderefi eieganiiffimus • 

CCCXLIX. Cod. Memhranac.Saec.XIf^.in9. 

Leggenda di S. Margheria V. e M. fcricu da uno chiamaco Teorimo ^ eiegan^ 
tiffimo charaBere , cumfiguris piSis . 

CCCL. Cod. Memiranac. nitidifs. Saee. Xlf^. in 4. 

Anfclmt Cantuarienfis Archicpifcopi libcr de Similttudinibas . Quadrage(in9a«< 
le, five Medicaciones quacdam in F.vaogciia pro fingulis quadragc^mae die- 
bns . 

CCCLI. Cod. ehartae. Saec. XIV. in 4. 

Jacobooi Beact dcTudcrcole Lode fpiricuali. Dialogo dWanima dannata : 
La Legenda de S. Eufrofina , quae t^is edita efi in opere i yHe de'SS. Padri . 

CCCLIL Cod.Membranac.Saec.XV. 1/14- 

Ciceronis Orauoncs pro Milone, de Lcge Manilia, ec adEquices Romaoos 
anceqtum miccerecur ineziliom . CharaBer eft eiegantifs. 

CCCLIIL Cod. Memhranac. nitidifs. Saec. XV. in 4. 

Sermo de Paffione Domini . CompcndiumS. Tbcologiae, quod ell Dialogus 
animae.ec refpondcncts • Ezpoficto moralis Gcncfis . Scxmo io dic£piphAuiAe • 

CCCLIV. Cod. chartac. S&ec. XV. :n 8. 

Pauli Mafiei de czhoruricne iuftuiae ad Anconiom Gradcnicum LibcIIus . Fra* 
crisBapriftacFinartcnfis Ord. Pracdicacorum Dialogus, qui infctibicnr Se« 
rapion de concempcu Mandt . S. Auguflini de Amore hominis in homincm» 
ec dcperfe^a caritare . Ejafdcmde miferta humanae vitae . Fiufdcm Ser*^ 
mo ad Popolum Hippooeofem pcfte gravatum . Sancli Joannis Cnfof^oim \ 
Sermo in Comaienclacione Poenicenciae . Variae Oiacioncs Thcologicae «. \ 
Magiftri Georgii Crcinonenfis Oracio deCorpore Chrifli . Trcs Oracionis ta j 
laudem Theologiae. Leonardi Arerini Epiftolae daac . Gafpanni Epillolac va* • 
riae . Guarini Vci»o« £zcerpu cz amiquis ^cripcoribus uun Graecis , qua^ 
XociAis* h CCCLY* 1 )i; BIBLIOTH. A. H ROISI 

CCCLV. Cod.M$mbr4UU€.S4€uXUriB%. 

EzcerptaquaedamczGroaorioin Itbro MoffaUom inloh. TabA ck diverlit 
udliffima Sacerdoci celcbrararo . Hclenciis Qmctanim » quaoi ooocclir Si* 
%xm IV. ec Bugeniuf IV. Fracrtbut de f amilia . 

CCCLVI. Cod. ekartac, Saee* XVII L in ii. 

Lirorgia S. Joannis Chryfoftomi , Graecd • 

CCCLVII. CqJ. Memhranae. mUUfs. Saee. XV in i6. 

Seorenciae Senecae Philofepbi in ordinem licMaram dmAae . AlMnos aet . 
Anonymi opns ad Demecrianum de homine in capita XXI. diftribocvra . Af- 
ficit prima pagina» chara^ efi eiegantifiimus . Xeoophoniis Cyropaediae 
Fragmencum , Graeci . Omnia cum iiuerts iniiiaiiitts coicriins amkjus pi^. 

CCCLVIII. Co<L ckanac. Sasc XV. in 8. 

Apfyrti , Hierodci, Pccj^ii , Theomncfti • cc Bttm^li de Re VecetiiMria, 
Graece . CCCLIX. Cod. M^mhranae. nitidifi. Saec. XV, i^ i^. 

Strm ulus amoris Diyini , quem coropo(uit 6. Booavencura de Balneo Regie • 
Infinei Explecusan.Domini 14^2. die rf. Februarii. SermoDivi Laurea- 
cii Ghiftiniani de criplici pcccgriiiaRciiUB SUKU » nccaon dc cuia(qi|C pnoprio 
ipiri(uali Duce • 

CCCLX. Cod. Membranae. Saec, XIV. in i6. 

Calendarium Romanum , QffidoBi parvum B. V. M.»Pfiilmi Poeniiemi^les. 
Officium Mqrcuorum , ec Officium deCruce. CharaHer eft eieganujpmtts » 
initiaies iitierae figuris coloribus auroque piBis adornatae jmt m 

CCCLXI. Cod. Memhranac, nitidi/s. Saec. XIIL in 16. 

Calendarium Romannm » Ofiiciuro parvum 1 V. M* « Pfalmt PQctMieQciales , 
Vigiliair Morcuorum , ec Oracio ad V. M. charaHere eiiganiifsimo , cumfi* 
guris coionbus auroque piHis» 

CCCLXII. Cod. Memiranac. Saec. XIV. ini6» 

Sepcem Pfalmi Poenitcntiales • ec Officium S. Crucis; 

CCCLXIII. Codm MemSranac. Saee.X^V. ia 24. 

Diurnum fecundum conluecudinem MooachoruoQi CoQ^gafttoois: % Toftoue ; 
ecCaiendarium , quod praemittiuir . Secunda pagina ewriiui auroque pi\ 
■ Baefi . 

CCCLXIV. Cod. Memhranac. Saec. XV.in 14. 
Re^a S. Benedifti Ab^acis . ^ 

CCCLX V . Voiumsfii Membranac. Saec. XV. ia »4. 
IL Modo del confefar , ec ezaminar diligeocemente if peccato ; 

CCCLXVL Co4* chartac» Saec. XVL infoi.pagg. y^a. 
La Vitt del inoIcQ Rev^endo Padrc Fra Uixolafflo Savonarob • CCCLXVIL ^M^ ^ BABTS t eODD. HSS. w^ 

COCLXVn. Cwt cianae. Siuc Xir. infil. 

DeRcmc^ umoi^wt fbrciinteliliri JL Libcrde%9B» ttflMtibiis aaconM* 
bu tMMBinavi «4 Rcgcm AicsMidnMa traoilam a<|iMda«i Joabnc. 

CCCLXVIII. Cod. Memhranac. Sage. XIV. ia fU. 

Dantis Comedia » cUganiiJpmo eharaScrt • 

CCCLXIX. CfM^. cAiT/ia^. Amt. XK. infU. 

Tradacas lie Spcra qoacaor CapicaliJ 4»AimftiM Magiilri Joam^ 4e Sacfa 89« 
fco . Commcncarius in*DancisComec!iam . Libcr Graecismi ▼erfibus exa« 
jnecris . Senrenciac Moralcs de vircucibas .ca c c qtfa c ca Sicra ScrifCMa . Ocai 
cio de Anima.Francirci Pecuzchae Bucolica rnmrlrftrnrJB rjilpjpn iJunJrrim 

CCCLXX. Cod. ckanac. niudifs. Sacc* XV. in fol. Ciceronis dc Oracorc libri IIL cc qurdem Oracor ad l/L Bemutt • §kgaa$iifi. 

ckaraSerc » 

CCCLXXI. Cod. ckanac. Saec. XVU. 

Carca d*Earico IV. coa la qnale dcftina Piero Scrozii Commandaacc ia Siena 
delle foe Ami . Memorie della Comeftabilefia Maria Mancini Cokmia . 
Gafe occorfo a Niccolo Caanwflpi » e(ua vcodaca* 

CCGLXXII. Cad.chartac. Sace. XV. in fii. 
Plaoci Comoediap « com oocis iaccxliDcaribos . 

CCCLXXIII. Cod. ckanae. Sacc XV. in fol 
Ciceronis Ta(calanaium Qoacftionum libri IV. , cum aotia maiigiaalibiis • 

CCCLXXIV. Cod. ckartae. Saec. XVIIL infbl. 

Variomm Aodorum Carmina . Otiacio Jacobi Facciolati , quod lacioa Ltngaa^ 
non efl ez GtaBraiacicorum libris comparanda , accedepce Syntagmate btcvis* 
iimo de Linguae Lactnae ortu.inceritu.ec reparaiioae . InftripiloBcs Tariac UcW 
bis io Monomencis czailpcae. Academia in Naciviute Domioi • MichacL Ao*i 
geli Ricciolini , ct Philtppi Ro(ae Epiftolae . 

CCCLXXV. Cod. ekartae. nitidiJS^ Saee. XV. in fbl. 

Viraiiif Ecloffae oovcm « cc Aeocis» cum QDCismarginalibaaetiocerlincaribas.' 
In fine : Jfte libcr efl: Nicolai Anconii Colaechiae de Roccha de corna, er fcri- 
Ms iiiic ptopria tDanu foa Coh ao Da«ii9i i^.fab dka-JOtofisAogaftl. 
Deo gracias amen . CkaraBcr cft clcfant^mnst. 

CCCLXXVI. Cod. chmae. Saae. XIF. inx fiL 

Cicamiis Rfacciofica ad HercDoiBtt»cvm ooos margioalilHiiw ec ioCQrliiiearilMis .: 

CCCLXXYII. Cod. ekanae. Saec. XV. in fbl. 

Le Metamorfofi d*Ovidio tradooe in volgara da Giovanoi di Boo Signora delia 
Ctccii di Caftelb « con lon^he fjptegazioni delte allegorie contenuce nelle Me« 
canoifofi , ehara^oeUifamijfimo^enmiitiaris iniualihMS^eo/oriku awroqua' 
piSis. 

CCCLXXVIIL Cod. ckanac. XVIIL infii. 

Le Vite di FcrdioaAdo L c IL . di Cofimo III. Grandachi di Tofcaoa • dd Piio* 

cipe M BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

cipe France(co Maria , del aran Priocipe Ferdinando, della gian Priocipefla 
Vtolance, della Principeifa Anna Elecmce Palacina, dclla Principefla Eleooo* 
xa , e di Gio Gaftone; fi aggiagnela Vicadi Giuliano Dami favorico del 
medeficno » e fiaalineQce la Lifta de' Rufpanci , e Ru(pance . CkaraBtr tjt 
eleganuls» 

CCCLXXIX. Cod. chanac. Saec. XV. in fol. 

Ciceronis de Officiis libti il. ec inictum ceccii , cttm nocis marglnalibus cc iater 
linearibus . 

CCCLXXX. Cod. ckartac. Saec. XFIL in fol, . 

SanmtniatcDfis £pi(copacus Eredio . 

CCCLXXXI. Cod, ckartac. Saec. XVL infol fblior. if4. 

La Scoria anecdoca di Venczia daii'anno 400. alfanno 143^« eflendo Doge 
Agofttno Barbarigo • 

CCCLXXXII. Cod. ckartac. Saec. XIV. in foL. 

I Trionfi di Ser Francefco Pecrarca. DefUit foliam feptimum • ^ 

CCCLXXXIII. Cod. Memhranac. nitidif Saec. XF. in fol. 

Dionifii Areopagiue Opera Lacind reddita a Joanne Sarraceno , ckaraBere ele* 
gantiffimo . Ukrontm initiales litterae cptorihtis auroque piSaefunt i capitum 
argumenta rukrica exarata • 

CCCLXXXIV. Cod. Memiranac. nitidilf. Satc. XV. infol. 
Hieronymi liber de Viris illuftribus , elegantifs» ckaraHere . 

CCCIXXXV. Cod. Membranac. Saec. XIV. in foL folior. 84. 
Boncompagnus • Opus in fex iibros divifum • 

CCCLXXXVI. Cod. ckarta&. Saec. XVIL in fol. pagg. 47 f- 
La Vica della Beata Colomba da Rieci • 

CCCLXXXVII. Cod, ckartac. Saec- XVIU. in fol. 

. 

Le O/Tcrvazioni fopra ia condocta cenaca dal Minillro di Lisbona neUa Cau(a 
de'Gefuici . 

CCCLXXXVIII. Cod. ckanae. Saec XVIIL in fol. 

II Bulleccone detl Arcivefcovado di Firenze , cioe Nocizie dello fteflo Arcivefco^ 
vado dairan. 1100. a cucco il 14JO. 

CCCLXXXIX. Cod. ckartac. Saec. X'/LL in fol. 

II Libro deile Hiftorie Ferrarefi del Sif^nor Gafparo Sardi fino al icir- 51 aRgiuo^ 
gono libri YI. delle medefiroe Scoctedel Signor Dotcoc Fauftinifino afT6u« 
jioc opus typis ediiuM eft Ferrariae i^4d 

CCCXC. Cod. ckartac. Saec Xf^LiL in fol. 

m 

Raccolcadivarie Poefie volgari « cra le quali un Dicirambo recitaco oel Bofco 
Parrafio Tan. 1711. incicoiaco la Balfaoa Poecica • Eaicune Poefie Lacinc e 
Icalianc dci Signox Abacc Fcaoccfco Guidi • 

V 

CCCXCL PARS t CODD. MSS. ^9 

CCCXCI. Cod. chanae. Satc. XV7IL in fiU. 

Le Rime di Monfignor Sccfano Vat da Praco , cio^ il Lamento della Sandra,e ah 
cre . La Cameraca di Ciapioo e Meo di VaideUa di Barcolomco Del Bcnc • 
1 LaToracori di Varlango , e Cccco Concadioo. 

CCCXCIL Cod. chartae. Saee. Xyill infoLpagg. iio. 

Capicoli di Monfignoc Niccoio Forceguerri copiaci da Chiara Bracdolini Cenci 
Tanno 1740* 

CCCXCIIL Cod. Memiranae. mtidifs. Saec. XV. in fil. 

Sapplemencnm Magiftmctae , fea Pifanellae perordinem Alphabecicom dige* 
ftiim . CharoBtr efi deganufimus , piurefgue iaitiaies iiuerae eoioribus aui 
roque piSae . 

CCCXCI V, Cod. chartac. Saec. XVIII. in fol. 

Nocizie cerce avnre da pid Miniftri di Principi delie famigltc pid rigQardeToli 
£ra Ic 5ovranc deH* £aropa . 

CCCXCV. Cod. chartftc. Saec Xm.infil 

Vica Beacae Margaricae de Laviano . In fine: Hanc legendam compilaTic Fra« 
cer Janda de mandaco Fratris Joanois de Caftiliooc » qui crat Confcflor 
Beacac Margariue anno Domini 1 ?o8. die if. Fcbr« 

CCCXCVL Cod. chanac. Saec. X^'II. infii. . 

Scoria de'ConcIaTi dall' anno 1406. cio^ dal G>nclaTe di Grcgorio XIL fino al \ 
Conclave d'Innoccnzo X. Tanno i6f f. — ^ 

CCCXCVIL Cod. chartae. Saec. XVlIL in foi. 

MiCccUanea Pfailofophtca , er Poecica , in quibus Opufcula Quirinorum « Epi^ 
ftola Chryftofori Migazzi Baroni Firmiano , ec Epiftolae quaedam Caftruc* 
cii Booamici Nicolao Rofcio . Michaelis GiacomcUi aliorumquc plurium 
▼ariaCatmioa. 

CCCXCVIII. Cod. chartae. Saec.XV. infoL foiior. 140. 

La Hiftoria d'Aleflandro Magno Re di Macedonia fccipca da Q. Currio , ee 
crado^ in volgharc da Padre Candido.con noce in margioe . Defunt tres 
priores iihri , initium quafti » ti codicis finis . Vcrfio naec typis cdita tfi 
Fiorentiae apud Juntas 1515;. 

CCCXCIX. Cod. ehartae. Saec. XVUL infol. ^ 

Recinaldi Poli ad Sadolecum , ec Bonamicum » ec homm ad eumdem Epi* J 
ftolae parcim edicae , partiro inedicae . Calus Moralis in riaccefi Fcrrarten- ^ 
i de non legendis libellis manufcripcis eoncra Ordines Religiofos . Anooca- 
zioni airEnciclicadiClcmenceXIII col Ragguaglio di Parnafodei mele di 
Giugno 1164- circa alcune operazioni d^idrauiica progpccacc in qttci ccmpo a 
bcocfido dclla Pfovincia di Mariccima. 

CCCC. Cod.chartac.Saec. XV. infid. 

Commencarius in fcx priores Juvenalis Sacyras • 

CCCCL Cod^ chartae. Saec. XVI 11. in foi^ 

MifccUaoca di Lccccrc , che iUuftraoo laScoriadel fiBCoIoprcfcnic » e parcico-' 

lair ^ JIIBLIOTItXN.1lt»SSI 

ItnDeiite idh pefte di Mef&oa $ 4tlie.Famij(lie Beneyettcaoeguuite iivRo* 
vui a*cempi di Benedetto Xf IK $ defle differtiiKe della Corte dt Spagda con 
mkmPotmM dluffopti. kmi LaScodadegitaYf«aiBMDtifegaicim]Uga0 
. ANaiMti. 

GGCCII. Cod. ehanac. Saic. XVIIL in fid. 

Itaccolta di Poefie in grao parte SatiHche . 

CCCCIII. Coi, chartAc. Soic. Xl^tL it Xmi in /bi. fitior. 4T4. 

Sentenza contro a Maeft» Cecco do Maeftro Simooe dcUi Subili da Afcoli 6$, 
FrateAccorfio di Firento Ihqufficore deirErettca maliBniti Tanno i{i7- Sen- 

Cianza del Caoonico Pandolto RicaColi della FaiiittnaMaiaatdt g ec alui i»* 
ta io S. Croce di Fircoze il di &o» di Ottobie i€4i. ^ DeTaizione dcl roodo tc- 
oato dalDnca Valcmioo &c compofta per Niccolo Macchiavelii . Paccre fo* 
pra il pigliar moglie del Sig.Gio«Baccifta Faginoli in qnaccro lexioni in cerza ri- 
jDa.Morte di Vincenzio Sendii,e di Macceo Sancioi feguiu in Firenze raono 
2f^7.Vtta di Caixio MarignoUi GtntiluoOM) Fiorcncino, « Um Tcodecta 
fegoiu Tanno i^. CapicoTo in cerza rima ioeaifogoa raacore rioferoo. 
Ri(pofta di uo GioTaoe , che vuol praoder moglie . Dialoflo io vecfi liberi . 
Morce della Sig. Cacerioa Canacei fatca ainmazzace dalla Iftchfcfia SaiTiaci . 
Raccolca diSoMCti di £. A« dcdicata a Glem. XL Mcmoric« • Ricofdi ddU 

* Viu » e Morcc di Ceeco d^Afcoli fcguiu neir ao. ii|l< Ca^colo dd Sig.Gio. 
BacciftaFagiuolialSig. Adimarodegli Adimaci. AkioCapitolo dd mcdcTi- 
aoo alla £ua Confone incicolaco le nozze del Diavolo . Sonecci d*amorc 

* del Sig. Francefco Redi . Moue di Luigi XlV. defbfitu dal Balt de Valenzc 
AQbafiaadorcdcllaMa^Criftianiffinia. A Meofigoor Giofieppe Maccdii 
Arcivcfcoyo di Firenze Capitolo di F. F. 

CCCCIV. Cod. chartac. Saec. XK in foi. 

Ciccronts Pfailipptcac io M. Aocootom . Dificii/oiium in mcdio • 

CCCCV. Cod. chanac. Saec. Xf^I. infol. 

ConceflSo pro Archiep« Bifuocioo (oper qoodam caftro ezcerpu cz Lib. VIII. 
deCuria Callicftilll. Coocdfio cenae Pcciae Terrae prope Civiutem Ve- 
cularo ad Cameram fpe^otis ex Lib« XV. bollarii Pii II. Goaeeffio Civiucis , 
Pifaorcnfit pro Fraocifco Maiia de Ruverc a JiHo U. fada • GoaceiEo fupet 
codcffl faoa a Lcone X. Super ho^icaodo Cacoio V. Imp- Romam veoieQ- 
ce » ez Libro Vicaiiacoom Pauti III. 

CGGCVI. Cod. chartac. Saec. XV. in fol. 

Htftoria Trojaoa compofica pcr Jodffccm Goidonem de CoKimifra Mdlana . U 
fne : £|o auccm Goide de Collorooa Mcflaoa piacdi^lam Darctcm Gnecum 
sn omoiboi tom feqoatua&c. Fadum cft aoceapneteoc opits aa. Domi- 
aicae locacnacioflns tzSr.pfimaciadi^iooia felidMr aaacB . Vinoces Fiu- 
doum » io verfi volgaf i . 

CCCCVf I. Cod. ehartae. Saee, XIF. in foi. 

Joaoois Boccacdi de Cercaldo de Mulicribus Claris ad Aodream de Accxario- 
lis de Floreocia Alceril Comicifiam Liber . 

CCCCVIIL Cod. chartac. Saee. XV. in fbl. 

II Libco di Tullio della Miftode ii qoale egii compoofe ad Acti«o fiio aoiicho . 
libio dellc Dicesie • 

CCCCXI. PARS I. CODD, MSS. 4i 

CrCCIX. Cod.ehan^c.Saec,XrnLinfol. 

Caroli Sigoaii Hiftonanim Bononicfifium Ltbri IX. Opus multis in locis aliud 
efi aheo typis edito Medioiani in ejufdem AuBoris operum corpore • 

CCCCX. Cod. ckartac. Saec, XniL in foL 

Oradoiief Academicae variae . 

CCCCXI. Cod. chanac. Saa. Xmi in fol. 

Raccolta di lertere Icaliane e Ldtioe d*uomini erodid directe per la maggior ) 
parce al P. Tommalb Maria Mmorelii Bibliocecacio Cafanatcciife • ^ 

CCCCXII. Cod. ckartac. Saec. XV. in fol. 

Draoimaincicolato AdamoalLimbo inliaguaFrancefeancica, - 

CCCCXIII. Cod. ckartae. Saec. XFT in 4- 

Sclva di nodzie iftoriche della Citta di Firenze dilT tmno 1^4}* M' Mnno U4^i 
comptlace fenza ordine dcgli anni • Una Sclva di Odervaziooi Gcammaci^ 
cali dl liogua italiaoa . 

CCCCXI V. Cod. Membranae. nitidif Saec. XV. in 4. 

trotemaca ( feo Grammatica Gcaeca ) Zacfaariae CalUergi , Gtaeci • 

CCCCXV. Cod, chartdcSdec. XllL in 4- 

Commencarios Anooymi in librom prlorom Ariftotelis . Commenurios to liir 
brum poftcrio/om .Tra^atuadcSphaera, Traclacosdc Scnfationibus • MSS. FINIS. Pan I. f ^** y CATALOGI 

BIBLIOTHECAE 

AB. NlCOLAl ROSSI 

P.ARS II. 

EDITIONES SAECULI XV, B THEOLOGIA. 

BlhUa Saera &c» IBLIA SACRA oim Ezpofitiooc Ni»Iai de Lyrt , caitt a Ja Aqc. Alcrienfi 
Sixu lV.Bibliotliee.Ei4. Poncifid dicaa. Tomus J.Romae xj.Novcmbi 
147X. Poatific. An. L loDomoPetri dcMazimis. Tomus U. ibid. 
147». i6. Martii . Tomus flh iUd. t%. Jaooahi X47». Tomus ir. 
Evaogelia « ec Ados Apoftolor. ihid.fineanao . Tomus V. Epiftol. cc 
- . ^P^TC • *Wd. i47t. I }. Manii fol. max. tmmfi. nmd. 
Uram PoitiUa in LcTicic Namer. Deoter. io Libros Jofiae , lodic Ruth. 
Machabf or. Regon» . fine io€0 , ti dnno • &. to. fel. Gothico eharaSen : 
, ^Pcr EvangelM. Manraae 1477* M. a Maktaire non reiat. 

wblia Sacra com oiofia Liraoi edica , & cmcod. pcc Bcroard. Eadotum . Ve- 

ncQis Pagaoioos i4P5> 6. to. fel. 
Bibha Sacra . Vcoeciis per Nic. Jeofeo. i47<(. fel* Exempl. niudils. Vcndita 
tn auaione Bibliathecaa Duets de U VaUisTe Farifis p8. UMs ( coop- 
nois / Gallicis . 
— - ^uUm . Miud exemplar. 

~" f *^ • Venetiis 1478» per Lcooasd. Voild dc Racisboiia foL 

•— — £adem . Aiiud exempiar, 

— Eadem impreda Vcoeciis per RaQcifcoia dc Hailbmo 1480. 4. 

— • Eadem . Aiiud exempiar . 

"^ Eadem\ Veoeciis 1487. 4. 

■— Badem Aiiud exempiar, 

— -- Eadem, Veoeciis 1491« io 41 parr, a Maimure mm raUu l 

'^^ tadeM com Gooeovdantits io margioe , oec ooa Hcbcaioor. oomlir. ta« 

terpreuciooc . Vcoeciis X49x. B. 
"*— ^4em Aiiud exempiar, nitid. 

^ •SS^^, ^" ^^^ oovicer edica . Veoetits pcr Simoa BtTilaqya I494> 4- 
«ALTERIUM Davidis Graecd cc Latind per loao. Creftooi Placeotiaum Mo- 

Mcbpni.. Mediolaoft x^Si. fol. Exemp. mtidifa. Prima Edu. SS. 

BMior. ckaraa. Graeds exarae. rara . f^aii. 64. 
^^ i«« . Aitud exemptdr . • 

PM. ^ 55*^^.* Vcocciis apad Aldam 4« fi^ anno ( x^^^^') retnts . 
iuucniim, Caocia ^ Liraniae •• Uc. io 8. Imprellam Florenciae apod Sanaam 

iacobttm de Ripoli fia^aimo ( i4«oJ a Makudre «oa iv/or. rarus. 

f%. W»i- 44 BIBIIOTH. A. N. ROSSI 

A 

,. .. Ffaleetiam Ltr. MclIaMe per>Ici^caii Alliog Mi^ 4» ' MmttMrg nom 
relat» defch inprindpio rartjl 
-^=*Ar]fteas fuper translaticae Septq«gi)ita daooiiii Iaterp.(|ptoai • NcapoU per 

Arftaldufti dt Btuxetla 1474- 4* txemp. mt, d. Maimairt mn rtiat, aarus . 

DURANTI (Gaill. ) Rationale DiWnor. OfBcionim . Romae per Georgiom 

Laor 1477. MeoiiE Febroahi fel ValL 99. 19. 
»— * Idem . Alind txentpi. - - 

^~ Jdem • Aiiud exempi. 
^— Idem, Aiiud exempi Deficit tn fine. 
»— l(Um . Viocenciae 1478* to\. I^aii. ao. 
«— Idem. Ibl. fime ioeo u emno* - . - 

— Idem . Aiiud exaupiar 
"^^ Jdem, Vinceotiae 14B0. foi. exempi.eieg» 
^■^** idem . VtAeciis i4§5- fol. 

Albetti de Ferranis de Horis Caoonicis 4. fina loco et anno • 
MiiiaJe fecoodum confoetodioem Rom Coriae» V«oeetis 148}. 10 8. nij. nigm 

a Maittaire non feiat. 
Breviarium Diceceds Valeotinae* Iroorefltun Neapoli pec Mattiam Mora- 

vum 1489. io 3. ruhr. nigr. aMmtam non reiat. 
Officium Bcate Marie Virginis. Per Theobaldom Scbeoebecber ia artibui 

Maitiftrum io »4. 
Epifioie , LvaageiH Volgar« ec HiAoriaie» fixM ioio etaxao m 4« Defidt. 

SSm PatMs , et TAeoiogf^ ete. D. AMBROS1I Open varia a Mafello Benevencaoo edita. fintioco otMno. ex, 

niti(L et rarifs. a nemine reiatum . , 

*""*— De Officiis . io\.fine4ooo^ etofsoo rar. ( Maittmre Mediolooi r474« io 4.) 
*— Hczahcmetos . tol. finean. et ioc* Ex. nitid. U rarifs* \ Maittaira Aug. 

• Viod. 147». ; 
*— Opcva . Mediolani 1490. fol. tat. 
i^~ Eadem. Aiiud exeXtpia^ . 
— ~ Opcrom Parsl. cc lltBi^teae io9a. feL 
S. An tonini Sammae • Pars II. Vcnetiis 1474: fol. 
■*— Summa Theologlca . Pars I. Vcnei. per N. JeofM 147P. Pate I/. Vaoc' 

titi 1477- per Jo. dc<X>l0Dia. Pars IJI. Foi, I fineaxnojuiooOmPort» 

JII. Voi. IL Vcn. 1477. Pors IV. Venot I48a fok 
**^ Tiadatas dc ExcomnntnicacidDibos ^ Sofpootiooibas , Ancecdidis • Incgo* 

lariutibos, etPcnis. Vcnetiis 14S0. 4. 

"^" Sommula Coofeflionis . Accedit . Hogonit Cordioalis £ipoficio dc Millae 

cclebr. Cafus Papales , Epi(copales , ct Abotiales i et dc Ddodiboa 
. •oconentibosioMiila./Eiic/ooatttfo.^. 

•*^^ Dc ioftitocioocSimpliciiMn ConfeHorom Roami47^. 4* 
^"^* Summola Confeffionis 4. fine ioco , tt nxno * 
^"'^ Summola Confeffionis . Veoetiis 1474* 4. 
•"^^ Somowila ConfeiBooir . 14^4. ^.fineioso. -. 
•^* Sommola Ccmfeliiooalit • I499. 8. 
"~-HiftoBiolis Pars L h\.fixe an. u ioco» ParsII. fbl.Pacs IIL CoL BaCleae 

o- Antonino Somma . fint ioco , et anno 4- exemjU^ mtidiffl \ - 

^ Owfcffiooale • BonoiHat475- 4. exeihpL midijf it rnr^rH^ 

**~ Cottfeflfewalc in volgmre . Vcnetiis 147^*, 4. 

~*' ConfeSoMfeia^alpKitloriBOnc cduom 1479. fiu ioco .4» VaH' 49« i^* 

"^** lotcrrogbacorio • 4. Rnsioco^ st anno. 

■-' Sm An^ FARS ILBDITION. SA£C XV. 49 5. Amamm Tndato incitobto Canin iBios htbe» o Ca<M flw J u di Oob4 
feflare • Fireozc i^91* 4* 

S. ATHANASII io O. Panli Epillolas . Romae per Uld. Galhim Opett Fr. Ghri» 

iiofeh de Pei(bna . 1477. foL ix* mt. rarus . 
— Idem» Aiimd exempi, 
-S.AUijUSTINI deCivicate Dd imprtfs. 10 Mooaflerio Sablacenfiii. lanii 

14^7. Poorif Paali II. cento foi exmpl. mddijf^ a ranffyM. 6;i. 
~ *^ Jdem opus . Romae io Domo Pecri dc Maximis 1468. fol mag. €um ru* 

brieis M6S exemp. nitid» rar. VaU, f oo* 
* *"-" Idtm • Romae in Domo Pccri , et Fraoc. dc Maximis fier Conrad. ec Pans 

nans 1470. feL omuc. eximpi. miidif. et rviJRm, 
-— Idcm, Romae per Uldar. Gallum ct Sim. Nic.dc Laca. ao. 1474. M* 

maz exzrrtp. nmdiB* 
"—liem . Veoeciis 147^ . per Gabriclem Petri de Tarvffio . (bl. ex* eleg. 
^—Idem • Venetiisper N. Jen(bnl49$ Sok ex. elegVaU. }p. ip. 
~* idim . AUsd exempUr. 
" *~ Idem . Neapoli i477- per Mathiam Moravum . fol. ex, eieg. et rar. * 

VaiL 49. 19* 
*~ JUSrflB con Commento . Bafileae per To. Amerbacenfero • 148P. ibl. nonnuL 

foUa dq^rd im Indiee • 
*^- /<^m com Commento . Venctiis ^489. fol. 
S. Aafiir^o Delia Ciicar di Qio i fine an. et loco fol. exempl, tmiSf. 
~~ Idem opus . Aiiud exemplar. 

S. Aagnftkii , ct $• Beoiardi Medicationes • 4 pne ioco , etanno . 
*"^Opa(caIa plurima . Venetiis 1482. 4* 
~-Opii&iila. Vcsetiisi484. 4. 
~* De Trinitate . Vcnetiis 1489. 4. 
— * Opafcnla plorima non plus impreda . Veoec, 14^1* 4« 
"^ Idem . Aliud exempi, 
"^ Oparcnla • Parmae 1491* fol. Exempl. nitidm 
— — Eadem . Aiiud exemplar • 
*~£zpIanatio Pfalmornm . VcncL 1493. tbl. 
*— Ezpofirio in EvaBfiehnm fcoondoA /ohannem • fifie loco ei anno lcA. Go* 

tldeo eharoBue • . 
S.AgofHn» Secmoni tradnfti di Lattno . Ficeoae 149J. 4« 
— - Soliloquj . 1489; Af^ loeo. a» 
— — Idem ovus . Aua duo exemptar . 
*~SoIiIoqai volgari. Fitenze I49>- 4- ^ ' 

D.BERNARDI Abatis modus bene vivendi in Ciuiftianam Religionem . Vcr 

ncriis 149^.8. 
"—-jUfin apxs. Hernn. i^. 8. 
*~ Idefli opus . Venet. I494- 8. 
~-" Opnfcola Vnnetiii 149^ 8« 
^"^ Eadem. Aiiudexempinr. 
S. Bemardo SermoQi devotiflimi t anc fua SoreUa Monacha « Venetia per Bcr« 

nardino Bcnali ,J!ne ioco 4. . 

*^ I Motali ScroKMu ibpni la CMcica . Milaao 1494. fcl. 
"-""* Sermooi . Fireoze ad iftaatia di P. Pacioi da Pctoia 1495. , . 
"*-* Scrmoni a una fua Sorclla Mooaca. Veaecia 1497. 4. S. Hieronimo Epi* 

Ilole ad Euftochia . Vcnecta 1498. 4 JoaiiDCS Gcrlon de Imicacione 

Cbrifti , et dc«ontemptoMoodi ic vulgari Scrmonc. Vcdezia 1501. 4* 
S. Bo navcnmrae Card. Libn ecTra^tos. ArgcQcinac 1489. &>U 
~* Dicu Salotis . Vcncciis I497. 8. ^ o i ' - ■■ 
^ BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

S. Amiwicm Via^dSexaficoP. M. S. FxAnccToo . Mibno 1477- fel«». wiL 

CASSIODORI Expoficio PliJnioniin . Bafileac 1491. W. 

Climaco • La Sanu Scalt cradotta dal Lacino di S. Gio. Climaea Abbarc 

del MoDce Sinai . Venezia 1491. 4- 
-~ Schala Paradifi » o Tavole 5piriniali . Vcocxia 1 49i 4j 
D. Cecilii Cypciani Epiftoiac . Vencais ap. Viodelinam dc Spira 1471. fol. 

Extmpl. nitidifs^ Vatl. yo. 

— EaeOim. Aliud txcmplar. KaU i;o. 

— Eatdsm. Aliud exer^pl. ntaMiff. h)l. 
Eaedem .• Vcnct»i48$. fol. 

EUSEBII Conradi Annotatio In errores (cribcntimii S. Angaftiniim fuifle he- 

remitam . Mcdiolani I479' 4» 
S. Epbrem Scrmonca . Flotcotiae X481. toi. 

Eufcbii Cacfarienfis Chronicon : Venen» M»?. 4..p;«ff. ntttdtfs. 

HiUoria Ecclcfcaftica . Romac 147^. pcr Phil. de Lignammo . aetmpt. 

— Hiftor.Ecclef. Rnfioo interpc Rpmae 147^. fol. exei^. nittdif. 
Hiftor. Ecdcfiaftica pcr Rufinum . Maninac 1479. tol. ran/s, 

— Praeparatio Evangciica . Vcncais ad Nic Jenion 1470. rol. exetnpl. 

PracparadoEvangelica . Tarvifii 14^. fol. exempi. eUgantifs, 

Eadem . Aliud exemplar. •. 

— De Eyangclica Pracparatione a Gerg. TrapewmttO . \ cnet 1497» «>»• 

— Idem \ Aliud txempL ' ' . j^ ^. .. ... . r^i 

— De EvangclicaFraepaK^tionc a G.Trapctuntiottidnaft . Vcbccms i497.rol. 

S. GREGORII Moralia . Venctiis 1480. foK 

Moralia fupcr Job. Vcnctiis 1 49?. foL 

— - Opus Moralium . Parifiis 1495 ">'- * 

Moralia fupcr Job. Venctiis X496. tol. 

Moraiia. Brixiae 1498. 4. 

5. GreRorio Dialoco . Veneiiis t47^ fol. exennL tniidtff. 

Dialoflo colTa Vita pcr Ft. Dom. Cavalcha . Vcnecia 1487. 4. . .. 

— 1 Morali volgarizzaci per Zanobi da Strata . Fifenae pcr Nic. ddlaM». 

gna 1486. a vol.infol. exempL nitidifs. 

— Idem . Aliud exempL "- r 

S HlERONYMl Epiftolae Edit. I. ad Paolum II. 1. vol. fol. Jine anno ei loco* 
ValL 400. exempl niddijs. 

— Epiftolarum Volumcn Secund. fol. ^«e locoet anno. v . 

— Epiftolac . Romac in Domo P. dc Maximis i4ii>.tM.%.M. VaU. ^t. 
£iakTomusSecundi».i470.Romaei 

. Epiftolac . Venetiis Aniton. Barcolomei 147^. *. ▼oL M£xetnpU aiegaatifs, 

Epiftolac . Romae 1476. Tom. 1. 1439. Tom. II. M. ^ 

Epiftolac . Rom. 1479- *• tom. icl.Kall. 71- 

I— Eaedem. Aiiud exempiar. 

— Epiftolac . 1480. Parmac fol x. totn. Vali. 7f. ixetnpi, naidiffi 

"— Tomus Sccundus j^i^-f^l; .. I «« ri 
-. — Epiftolarum Pais 1. «t 11. Vcnctiis 148». fol. 

Eaedem . Altud exempl. ^t ,.^^ \ 

Eiuftotac. ?.. com 1 . voL fol. fine hco et anno ( X49^ > 

Epiftolac . Vcnctiis 149^- ^ «<>«»• »• ^*- ^^ ^ ^j^ PARS n. EDITION. SAECXV. 47 

S.Hferooiiai Vitte Pacnim . Venerns f^ff^ 4- 

— Aoreola, ct S. AQgoftiDi dc Coofl. Vidor. ec Virtorain • fol. fine aiu tt 

loco , exempL nitidijf, 

— Aoreola ex D. Hieronymo contera . 4. fitte loco , et anno . 

— CammeDt.in S. Scriptoram . Veoetits 1498. x. com. fol. 

"— f lorcalorom , et Tranficos S. Hieronymi , et Miracolor. etc. impreilam 

per Philippom de LaTagnia 147 f . Jine ioco 4- 
5, Giroiamo L'£piftole. Ferrara 1497. fof. 
^^ Vita , Tranfico , c Miracofi di S. Hierooimo . Veoexia 147A 4- 
*-* Tranfico del Glorio(oS. Hiexooymo ridocco in lingoa Fiorencba. Fi- 

reozc upo. 4. 
•^- Iiiim • Aiiud exenfpi- 

S.JOANNISChryroftomi Homiliae io Eyaogeliam S. Joan&is . Romae 1470 

fol exempi, nitidifs. Vaii. 1S5. 
S.Ifidori HyfpaJeofis Opera . Vencuis A83. fol. 
**~ Eadem . Aiimd exempiar, 
~— Echimologiae , ec de fummo bono . Veoec. 14P}. fol. 

'-lACrANTII Firmiaoi de DiTioisJofticariooibas etc. lo Mooafterio Snblaeeofi 

fttb Paolo 11. Odobns 146^. foL exempi. niudifs et rar, Vaii, 14^9« 

*~ Opcra . Romae in Domo Pccci dc Maximis X4tf S. IbL ixempi» wa* 

dffs, f^aii. f 00. 
*-« Opera. Romae 1470. fel. Extmpi, nitidifs, 

— Opera • Veneciis ( Adam ) 1471* foL Exempi, nitidifs, 
*— ' Opcra. ^p. Vind. de Spira Veneciis i47t> foL yaii. 91. 

— — Opera . Romac per Uldar. Gallom ec Siaioa de Lica 1474* i^- ^c- 

bniarii Sixci IV. ao. III. fel. yaii. 50. 19. Exsmpi, nitidils» 
•**- Eadim. Aiiud eximpi. 

*— -Opcra. Veoeciis 1478. foLixempi. nitidifs, Valim 47^ 
«^— Eadim . Tria aiia iXimpiafia • 
*~ Divinae loAic. Veoetits 1490. foL Ka//. «4. 
'^*-* lofticacioD. ec Tettulliaoi Apologecicos . Veneciis T493. feL 
— * Infticac ec Tercolliani Apolog, Veneciis 1494. fel. 
— — Eadim . Aiiud exempi. 
B. Leonis Sermoocs . pec lo. Alerienfem fel. fina an» it ioco idit, ix. ni* 

tidifs. Vaii, I4r- 
*— Sermoncs . Romae tn Domo Pecri cc Fr. dc Mazimts 1470. fel* tx. 

nitidifs. Vaii. l6l. 
S.Leom Scrmoni cradodi da Philippo di Barcolommef^ C9rfini.Firenze 148^. 4« 
*— Scrmoni cradodi d^ Filippo di 9artoloinmeo Carfini. Fixcnzc 148 f* 

fel« ex. nitid. 
^— Idim . Aiiud ixempi, 

•^UOMBRITII MedioLmenf. VscaeSandoram. %. voL foL max. fim aa» Ht 
ioco idu, ixempi. nitidifs. et rar* 

ORIGENES concra Cdfiim pcc Chriftopb. Pccfonam • Romae Z481. feL 
exempi, nuiuifs, 

TERTULLIANI Apologecicos • Mediolani 149?. fol. pacTO. 
^D. IHUMAEde Aquino Secanda becunde. Moguociae per Pecram ScboifiiK!C 
de Vjerntheim anao 1467. 6. Matui feL ex eieganufs^ et ranjs, 
*~ lo Evao^cb4im S. Lucae. Rpmae 1470. fel. tUficit in principio . 
*~ lo ETaogelmm S. Joannts • Komac 1470* foL raU. too. £ar. nitid. 

S. 1 ho- 4» BIBLIOTH. A.N. RaSSi 

S. Thomae Sommt TUcolome Pats I. «wo 147}« M- fiu heo . 

— Priaia pars Secttoilae ^anis SommjK ThccM. Veoeciift 1478. feL 
*-^ Idem. Aliud exempL 

— — Tercia Para Sammae Theol« yenec 1418. fol. dsfciuMf aiiq. fcd. 
— -— Tertia Pacs Summae . Veoecii! 148«. fol. 

-*— De Veritate C^cholicae Fidei, ec £rroces Genciiiam . Vroetiis fitte^" 
no ( 1474. ) fblv parvo . 

— C^ocra Georilcs. Romae in Domo Petri 4e Maiimis 14^^« foL 
— > Qaodltbec fol. Aie Atifio , «</«co (Romae 147V. ) VatL 190. 

— — Qaeftiooes de Q^odlibec • Vcneciis 147^« 4* 

— — Opufcala . Veneciis 1490. 4. 

-~- Eadem . ^liud exempi 

-~- De VericaceFHet Cacholicte. Venetiis ap. Jeoron 1480 M, Ex.eieg. 

— — Soper Libros Podertor. AriAoteiis.' foL fike i^ea ei mni»* 

— — In Ariftocilis Libr. de Anima • .Vcoedif 148$. feL S. VINCENTIl Ferrert de Vaiencit Ord. Pracdie. Seuaoocs db tcsipore. 
Veneciis 1496. )• com» 4. ALBERTI Magni Compeiidsiim Theologiete Vcriiacis . Veneciis 147^ 4» 

^— ^ Idem . Vcoeriis 1491. 

Alezaodri de Ales Ao^. Qrd. Mio. Sammt Thcologict • Ptvaac I4S9- 

4. com. 4. 
Angeli de CltTafio Samma de Cafibus Coarciencite • Venetiis 14^. 4. 
Aagclae de Fulgineo Lihdlas Spiricaahs Dodrioc, ae Vifionan , ec Coa- 

(ckcioBam divioaxum. Dcceific aono i^of. 8. fine ^9c# et aa. 
Anconii de Balocho de Verccllis Ord. Mioor. Qiadfagefimalc . Vexicitis i^^w^- 
Aocooii dc Bicooco Sermones . Veoeciis 14590. 4. 
•Ancooii de Buirio Booooieo(. Specalum dc Confeffionc. ViceocijK pcrHara. 

Leviiapidcm 1475. 4« t 

Applaots C Cboftaocta. ) Sotilo<|aionim Libri dc hnmani tcbkrti libcrtaie, 

cc poceftace. Crcmone t4ptf. 4. 
Ayder ( Fr. lo. Ord. Pracd ) Confolatotiam cimoracac Confcieotitc • PaHr. 

per Pccram Levec ;497- 8. 

BAPTISTAE Ma.-iCMaQi Carmciicae dc Paticiirja . Brixiae I497- 4* 

— ~ Diooyfias Areopagica . Meaiolani 1500. [ol. parvo. 

^elbtrt dcThemefvar Ord. Mia Pomeriom Sermonom dcTcmpoce 4- j^ 

iacQ et a/L 
BifB (loanois) Miracoloram B. V* Mariae craduftio ioCaraiea hcroicam. 

Romae 1484. 4. 
BonincoDcri ( Laurencii ; Dieram {olemoium CHridiaoae Relietoois ad Jix* 

liao. Cari S. Petri ad Viarala . Poemaca. Romae ^dr PBnck 1491. 4* 
De Bufti ( Beraardioi Fr. Mio« ) Ro(ttiam Sermoaum pcedicab. Vcocc. 1493- 4* CHERUBINI Mio. Ord Sptticaalts Vice compeodioCi regoit (mvotgaic) 

1477. 4 fine ioco , 
Compcodium Theologicae Vcrtcatis, Veneciis 1490.4*, 

DAMOTRECTUS Vocabolariom cam Biblic»qaam Alior. plarimor. Au^- 

rum. Vcocciis 1478. 4. 
Dorp (MJoao. ) Commencum fuper T»ca Sammalaram M. loan. Bttrt'> 

dani. 1499. foL fina hco. PA&S IL EDITIOK- SAEC XV. 4» 

FILIPI dc Mootc Cakrio Ocd. Mio* Domioicale . Mediolaoi 14^. 4- GABRIELIS Barkd Senooocf de Sandis . 8. jf/i^ loco et atu 

Gerfoois ( loaoDis) MopocclIeroB. foK fine anno , et loco imjtref. 

«7— 7 Oe iiDicauooe Chrilli • Venetiis iM. ft. 

-^— ^ De Contempni Miindi, ec dc Mcdicacipne Cordis. Veocciis 14S8 f. 

— Dc Ikniadone Chrifti , ec dc cootcmpta ommuai Vaaipcum Mandi 

Fior^tiae 1497- S. ' 

Goricbem io Liorum ScnrenciarDm fol. fine ioco et an* 
per Mag. Leooardom Bachel Z.fint ^nno • 
Goidoois d$ Monce ^ochcn. Manipolus Curacorum. 1484- 4* j^^ i^co. 
Guiiermi Poftilla (uper EpiltoL ec Evang. Saodis, ec pro DefixnSis . Cafpar. 

Uocb&dccfi Nurembcr^c 14^6. 4. ' 

JACOBI Philipi Becgomenfis Ord. S. AognlL S^pplemencam Chrooicaci|i|i. 

Veneciis 1490. fol. 
Joanois Grufch Ord. Min. Qnadragcfimale . Veocciif 149^. 8. 

LANDINI ( Cbriftophori ) Quaeftioncs CamaldQleoleSf jSu hcoaaimo (147).) 
ioL e^empl. eieg» 

— Diiputationes "Cajnaldulenres jfire ioco , tt anno { i47r«)feL 
Laodolfiis Cartuficnfis m Medicaciones Viue Cbri(li\ ec faper Evaogeliis. 

Briiiae 149 ¥• 4« 

— Idem. Aliudexempi. 

Lconardi de Ucioo Scrmoocs Anrei de Sandis • Veaeciis . 147J. 4, 
Lombardi (Petri) Liber Seoceociarum . Veneciis 148^. foL 
-^^ Idem . Veneciis I499- ^ol. 

LudoTici a Turri de V;ccona Otd. Min. dc Coocepciooc Virgtois Mariae . 
Briiiac 1486. 4. 

MAMOTRECTUS in S. Scri pcur . Vcncciis «47^ 4* 

— Expof. Biblior. Venctiis 149*- 8. ' ' 

Mattsoccni ( Paoli ) de aeterna tf mporalifoc Cbrlfti Gcociactooe • PacoTii 

X47|. 4. emmpi. niudkS» 
MayroDts (Fcaocifci) Scrmooef . Veneciis i45U. 4* 
Michaclis dc tmpoiio OpofcnriMil prcdicabtle • Floreotiae 149^ 4. 
Michado dc Mediolano Ord. Mid. Scxmoncs dc X. Pxacccpcis Dccalogi . 

Vencciis i49a* 4* 

NICdLAI' de Lira ({uacftiones coatra Hcbftos . 4. fine Uco . cr anno . 

ORATIONKMacci Mtroldt hereticae praTicac. laquifiooris habiac io Capella 
D. N. Papae . Anno 1481. 4« fi^ i^^o . 

PARALDI ( Gailclmt ) Snmma dc VistncibDS cc Viciis . Vcnctiis i497- 4- 
Pauli Florcncini Ord, S. Spiricos de Urbe , Quadragcfioialc . Mcdiotani aa* 

00 1479. fbl. ' 

Pici{Io.)Mir^dttl. Hepcaplus d^ Sepp^rmiSex dicnun GcocTcds cnarra- 

donc. n>i. fineioeq ,ei anno, 
Platcf (Francifci de) dc Refticucione » Ufttris, cc Excomnuoicac. fyLfine 

ioco • et anno ex. «/«j^ . yitU, 8o. 
«-«- Idem • 147&. 4. fine ioco . Fdi. 47* 

Par4 U. g Dc fo BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

De Platea Reftitationam Opas . Venetiit 1474- 4* ValL 8o. 
Poftillae fupec PfalceriuiD . Veoetiis 145MS. foL 

RAINERII de Pifis Samma Theologiae . Veneciis 1^6. t. tom. fbl. 
Ricacdi de Mediavilla Ord. Fc. Min. Oaaeftioaes io Seatentias . fol fine M" 

no , it loco . Chriflopkoras Kenetd clarus in urbe notis . 
«— Saper Scntentias • Venetiis fol. fine loco , et antto . 
Roberti de Licio Ocd. Min. Epifc. Aqain. Opas Quadragcfimale . Venedis per 

Gabcielem de GcalSs de Papia 4. fine aano • 
— ^ Opus Quadcagefimale Venetiis 1471. fol. 
-1— Sccmones. Opus Quadcagefimale . Venctiis 1479» 1. com. 4. 
— — . Dc Laudibus Sao^ocum. Veneciis 1485^. 4. 

— Quadcagefimale. Vencciis 1490^. 

Ilopercus Holkoc Ord. Praedic. faper Libcos Sapienctae . Hagenove 14P4* foL 

SAVONAROLAE ( Fc. Hieronymt de Fecraria ) Tciamphas Cracis de Tcricace 

Fidei . fol. fine loco , et anno . e:t. rutidifs. 
Scocus in Sencencias pec Th. Penket Veneciis 14S1. 1. com. 4. 

— In Pcimum Sencenciarara per Thomam Penkech Angl. Ord. S. Aog. 

Veneciis per Jen(bn. i^Bi. 4. 
^— In Quanum Sencentiacum . Vencciis fine anno pcr loana. Col. Agcip. 
ec Jo. Mancen . fol. 
.^Spccolum Vicac humanae edit. a Roderico Card. Zamorenfi Caftellano C. S. 
Angeli .ad Paulum !!• Romae in Domo Petri de Maztmis 14^8. 
fol. exempL nitidifs, et rarifs. 

— Vicae humanae . Romae 1473. foL ex. eieg, 
— <— Idem aliitd exemplar. 

Spiera ( Ambcof. Pc. Secv. S. Mariac ) Quadragefimaie. fiae loco . et anno • 

\ 1476 ) fol. 
Summa Angeiica 1491. 8. 
Summa Aileniis . De Cafibus per Fr. Aftelanam Ord. Min. Venetiis 1478- 

a. com. fol. ex. nitidijf, 
Samraae Pifanellae SappIemenQim Op« Canooic. Venctiis i474* M, 
— — Idem. Veneciis 1477. 4. 
^— - Ltem, Venctiis 1479. 4- 
Samula de pacifica Confcieotia Italici • Brefla 145^. 4. 

TURRECREMATA ( Jo. de) Ezpofitioin Pfalteriam Davidis. Ronue pcr 
Udancum Gallam 1470. tol. ex. elegantifs, ValL 104. 
' ~^ Quaeftioncs Evangelicae . Romae 1477* foL 

VINCENTII BeilaaceDfis Ord. Dbmioic. Spccalam Motale . yeaectis u^s* feL 

— - Idem aliud exemplar. 

— * Idem . fine ioco, et anno, i. vol. fol. max. ex. tlegan^fs. 

— ~ Speculum Do^cinafe. Vcnetiis 14^4* foL 

— Idem aiiud exemplar. 

Specalmn Nacorale . Venetiis 14M. fol. 

. — Idem aliud exempiar* 

Speculum Hiiioriale. Veoetits 1494- foL 

— ^ Idem aiiud exempian 
- Vinccncii de Caftro novo dc Bandellis de Gonceptionc B. Marite Virgi* 
nis. Bononi&e 148 1. 4« rarifs, 

Vocagioe ( Jacobi de 1 de Legendis Vit« SaaOonun . Vencciis I47S. foL 

— — Idem opus . Venetiis 14*0. fcj. 

— -»- Idem . Veneciis 148J. 4* ., ^n—^ss^mim^mm PAHS II. EDITION. SAECXV. $x 

Vongiiie SenBoncs • Vcocriis 1497. 4. 

De Utfinis ( Fr. Biirthol. Ord. Min. ) Qnadcagefiniale* pni ioca^ $i ann^ 
fol (I47J.) 

DE ZOCHIS ( Jacobi ) de Poenicentia ec Remiffione. Aono 1471. Martinus 
de feptem arboribas Pmchenusfel. ex. tUganufs* finelo€9» 

Aageli de Clavafio Somma Angelica. Vcnetiis 1491. S. 

Tiadacus de Horis Canonicis . 4. Jlne ioco . et anno . S. Thomae de Aqui« 
no de Ariicoiis Fidei, ec Ecclefie Sacraitiencis X47f. fint loco 4. 
Encae SiWii , dve Pii PP. 71. Epifl:ota de amoris remedio cx Vic* 
na J44).jSii# loco ^ a anno . Leonardi Ai^crini dc Amore viuidar* 
di , cc SigiCmundc filic Taocredi Principis Saicrnicani 4. pne loco , 
et anno . 

Tioiogi Itaiiani, 

ANTONIO da Siena' Gefttato Vefcovo di Fuligno , Monte Sando di Dio . 
Florenciae 1477- fol. mm fig. rarijpm, Vali, 610. 

— Idem, Firenze 1491. fol. 

Arte dcl beo morire compo(lo pe lo R. Cardinal di Fei mo a Roma ne] 14^2« 
Ncl Poncifi. di PP. Nichola V. anno VI. 4- fint ioco , et an. 

Arte dcl bcn motire cioe in graaia di Dio dci Cardinal di Fcrmo • Fi- 
rcnze 1487. 4. 

S. CATHAKINA da Sicna Epiftole devoriffime per Fr. Barcolomeo da Alza* 
no da Bcrgareo dcirOrd de I^redicac. Venczia pcr Aldo Munu- 
lio ffoo. tol. exempi. niiidrjs. 

Cavalcba Fr. Domenico di^Vico PiiaiioDoiiieoicano. Spccchio di Croce 4. 
fine loco^ et anno . 

— Idem Opus . Atiud exempiar, 

— Fru^ dclla Lingua. Fiteaze fiae anna 4. 
— — Idem opus. fine ioca^ et anno. 4. 

— ldem,TiitTa.c 149^. feL 

*— iunei lingua hLjmiiocOg etannoi i47f- ) pcrNicolaiUB • Floreotiac • 

Kaii, Z4' 
— — Idem optts . Fireoze 14^ fol. >. 

— — * Tradaco contro ii peccaco dcUa lingua : Chiamaco Pnngi lingtta . Veae* 

iia 14^4. 4- . ■ . 

— * Pungi iingua . Firenze 1494* 4- exempL eleganvfs. 
"^•^ Medicinadi Cuorc , o dcUaPacicncia . Fircnze U90. 4. 

— Idem» AUud exempi. ^ 
«— Mcdicina di coore di Fr. Domenico da VicO Fifano . ^fite ioeo » et an* 

mo.def.infine, 
*-*— Traclaro delia Pariencia . Veneria f^SS. 4* 

— Della Paciencia, Mcdicina di Cuore . Firenze 1490. 4. Coofeflio Aloigii 

de Putcis . ( Terriae itaiiane ) ivi . ' 

— DifcipUoa degh Spiritaali 4. fine ioco • et anno . 

Chcrubino dcU* Ordioe di S. Francc(co , Regola di Vica fpirituale , c matrimo* 

niale . 4« fine ieco , et anno • 
-*— Rcguta di Vica Spiricualc. 4. fine ioco » et anno • 

FICINO ( Marfilio ) delia Rcligione Cridiana fo\. Jtne ioco^ etnnno . 

'— Della Cbriliiana Religione • fol. fine ioco , et anno • 

--— Della ChciftianaReiigioae • Pila x^S^^ 4. ' ^ 

"— «* Idtm Opus . Aiiud exempL 

g i Fir- 5X BIBLIOTH. A. N. R05SI 

Fiore di Virtu . 4. Rnt Itfco » et anno ( 14^^. ) 

— Idtm opus . Vmccia 14^. 

Fioraci di S. Francefco . Vcnccia 1480. 4. def, in princ. 

GIOVANNI Gcrrooe detlilniitazione di CliHfto Jesd , edel difpregio di nme 
le cofe dd Mondp. Firenze t49t- 4- 

— lmttactone<ii Gcsii Chrifto . Firenze 1494« 4. 
Gtardino dcll' Angionele Marino Jonacht ; Napoli 1490. Ibl. 

•• • 

JACOPO di M. Uiigi deMorfi rtccolu di Laude ( fpitisaali ) di-di?etfi Antori . 

Firenze I4ff« 4« 
Jacopone da Todi ( Frace ) Lande . Fireme 1490. 4- 

LaCEPIERA. M. P. Occhio fpiricuale, Vcnctia J496. 4^ 

Lcgcndadc San£bClcmenceaSanAoPietto fucccflore Pont. Romano • ^.fine 

loco . et anno . 
Lcggcndarto di Santi e Sante pet Nioolao de Maoerbi V^co . Vcnezia per N. 

Jcnfon Franzelc . Stxto I V. P. M. e Pietro Mozenigo Dncai. fiua an- 

no . fol. rnaz* exempi, nitid 
Leonardo JulHniano devocifl. e fantifl. LHude . Venetta 1474. 4. 
Libro di Lazcro» et Martha « et Magdalcna Leggenda . ^.fiatloco^ ei anno. 

a peticione di S. Pieto Padni da Pclcta «. . 

MARCO dal Monte S. Maria in Gailo Min. Franc DcUi Comandamenti di 
Dio , del Tcftamento vecchio , ctnnoTo. ec ^icri Canoni . Fittn^ 

ZC 1454- 4; 

— Idem opus . Aliud exempiar, 

Mazze ( Cliimcnto ) Vitadi S. SSenohio VefcoTo diFirenze . Fircnze 1487« 4. 

Mcditacioni lopra la Paffione di G. C. 4.fine ioco et anno . 

Mcdicazioni fopra laPaffione del N, S. cavate da S* bonavcntnni con fignrc 
in Vcpcda per Bemardino di Benalii ^.fituanno . Antonina vnlgar • 
Confcirionale di S. Antonino a. fine ioco et iknfKf . S. Attgafttni Str» 
moncs de Viu Clericorum . Paduae i494* 4* 

Miraculi dctia gloriofa Vergine Mttria • I49j. 4*im /m. 

— — Idem opus • Trcvifo 1479. 4. 

"^^ Idem opus • 4« fini loco et anifa • NICOLAI de Lira Ord, Fr,Min, Apocalifle diS. Giovanni volgfttizzato con 

ff lofle . 4. Rne ioco et anno . edit» perantiatta . . 

Nicolao da Ofimo Quadriga fpirituale in volgarc . lEGi 1471* pet Magaftr. Pba* 
dericnm dc Comicibns de Verona 4. 

PASSAVANTIf J«copo)Specchiodi vera Penitentia • Firenzc I49f. 4« 
Panlo Vetonefe Trattato del SS. Sacnunento • Vencziaifca foL 

REGOLA di SanAo BcnedcQo nuovamcute vulg^tizaca . 8. fine locoet mnno . 
Regokt di Vica Spirituale » e Macrimoniale 4. imperf. fine ioco » et mto « 
— ^ Macrimoniale . Florenciae X490. a. 
Roberco Fr. Prcdtche . Milano 1430« foL Mfcm^. e&if. 
— - El (Juadragcfimale . Fircnze 1491- fol. 

Roberto Catazola de Lcse Fratc Min. Velcovo d*Aquino , Speccbio dclla Fede • 
Vencua 1491. loL 

SAVONAROLA (Hicronymo) Tractaco dcH' Amore diJcIuChrifto. Gicb- 

ze J49t. 4- 

Sa* 


PAkS II. tOlTION. JAEC XV. 11 

Saromroh Opufcoli di?erfi'e Predklie . Fircn%e V^^. 4. 

— Prcdidie. Fireoze 145^. foL 

— Prcdicbe facce oeli*9ioao 149^. ncoAtt da Ser Lorcafto VMe fbl. Jkt Uko, 

€t anno , 
— * Vcrira della Fede Crifliana, Ibpra cl trioaipbo dclla Croce di Chtifto . 

foifiaehco^ itanao, 
"^ Trioolb dclla Crocc fol. finejoco » er aruio . . ixempl. niUdifs, 
"— La Expoficiooe dcl Paccr noftcr « deir Ave Macta». e del Miferere nd 

1498» oaaado cra in prigione »e del Salnio in ce Doniioe fperaTi • Ser-- 

nwne ncco a'ii. fcbraio 14^7- &rpofixiofie del Salmo 7^ FitcD- 

zc 149^. 4. 
*"— Scrroone deir Qraciooe • Ficenze rfSo. a. 
"— Tradacb deUa Haxnild. ec alcri Oparcoli . ^fitiloco^ ttauno. 
Sumeta Aarca de pacifica cooicieocia ( ital. ) • Brefla 1497* 4« 

TRANSITO de S. Hieronymb . Veneziai^ft^. 4. 
~* Idtm cptts ridodo in liogaa fforeocioa • Fircnze upc. 4. 
~- Idtm . Vcncc. 1498. 4* Mcdicazioni lopra laPalEooe cavace daS. Booa- 
vehrdra. Vcoec 1(05. 4« 

UGO PANCIERA delP Ord. di 5. Francerco . Dcria Vita adiva , e conceitaph. 

(iva coQ alcaoi Tra^aci dcl B. Frace Jacopohe • Venezia pct Nicolo 

Brcoca da Varcna 4. fine anito • 
"^ Tractaci fingalari fpiricuati . Fircnze 1491» 4. 
~- Eadem . Auud exempl» 

""^ TraOato bclliffioio . e dcvoco . Fircnze 1491. 4* 
Viu / Traofico , e Miracoli dd Beaciil« Hicrooimo . Veoetia 147 j • 4^ txemptm 

niiidifs, 

^^ Jdem . McTuoa 1478. 4. 

"■^ idem . Trcvifo 1480. 4. 

— - Di Sando Htcronimo . Medidlaiii X4S0. 4» 

~^ Idem ^tts . 4 fine loco , ei anno . 

Vita De S. Caihcrioa da Sieha . Mflaoo 1489. 4. 

"-^ £ Miracolx di S. Fiaocefco , e faoi Fraci . c de S. Clata . 4. pne loco « 

ei anno, ^ 

*~ Tiem opus . Aliitd enemplar, 
Vice de 5S. Padri pcr divetfi eloq[Ucoci(iimi Dotcoti rolgatitzate . Viceatiae 

^ 14^^ fol. 
"— * Idtm Qptts . Aiiud ixempiar. 
^^ Idem . Vcnecia iaSS. fpl 
"*— ' Idem . fol fiae ioco * et amto 
•~* tdem . foL 

Dc Vor^Tgihe ' Jacobo ) Lcgeodc de' Si&di tradotte da Nicoho de Mancrbi • 
Yeocua i499. fcl 


(« ^mtlOTH. AN.R.05SI 

ESCHVID Samnu V)s1k>^, Al^tolp^. ladi^. Veocdii Mtg, ibl. 

Angf (fiaftUao) libro diianuiEo ArabitioDe. oel qmk G didtiaian» epif 
cenideluAgriailnira leeoiiilola Gcoigica diViisilio^* (Teniw) 
fiiutoco, » aiw . 

FnDcIuai GaibriPnAicaMtlieae. Brixisei497-foL 

GALEOTTI Maidi de Homioe . hlJiMioee, etMMo.aumLekg. 
Gcoiile fulgioatc Expofit. tn Aviceooao) .fiat loeo . 1477* fol. txtmpl- nit. 
Goayncni ( Aotooii ) Tiadatus de Egiitudinibui . <tc. 1474. pci Coocadaa) Je 

Padeibooa . fbl. txtmpi. tlt^ fiiu loeo . 
Guidon de Goaliaco Collc^riodi tuttc lecofeootabili fpe^ntealla AneCy 

lugical. fol. fint loco , ti aano . 
GoItclBiilHaceotinidcSalicecOiqaivaitaD. i±7f. Qpera laciicaat Cbiinigiu 

ycnctiii 1490. fi>l. 

70ANNIS Aagcli Opas Aftrolabii plani . VencEtii i u4, 4. 
Joaiuiis4« H°Qt<;> ct Pecri HiCpaui Logica. Veoctiit ifo^ 4. M. Nicolii 
deOibetlis Logwa. VcaetiiiifaD.4. U. Panli Peigulcnfis iogica' | 

Joaanii de Saci^ulb Sphericum Opufcol. «IC 14SL 4. 
— Spbeta Muodi . Veoetiis i43>c. 4- 

JtiOI^ B^priflu Albciti dc l^e AcdificatoiJa . Floireqtiae.^^Si. iol. atmfl. 

tltgaiuif. 
Libec Cpmpoti cum Commeniq . Rome i4P}. itei 4ndicam Efyia^. 4. 
Liifa M Lucidarip 4. Jui Aifo . tt aaito ■ , _ 

Lajaidc Burgosde AritoictiM ^Gcooietiia. Yeaeciii 14E4.UI. 
LmfTt. t o YcipTafouiHo petftoo ia Uxigua Eioieoiiaa pci raaao I4?i £>» ' 
. uraaitoi((0-4- fiicasc 1491. | 

MACRI Philofopbi dc Virtuubus Hctbacum . Neapoli i.t77. (oL I 

MastQtis ( Joan. de QoA. Parif. ; (^ellioues Cupct toca Pliilofophia Atiftoic- 

lis. Venctiis 1450.4- • 

Manfridi iiUco dcl Percbc . Bononiac 1474- Die l. Julii foLfXClv/. tlcg. 
Maililii Ficini de Viu. 1439- fol- 

—. — lo Libiumdc Vi(a. Floteociae i^Bp. fo|. tximpLtUg- 
De Triplid Vita ece. Venctiis t4S3- 4- 

Dc Vica . Flotcntiac 149B- fol. 

DcSoIe. Floreociac 14SS- 4. 

fcipof iHDionyGum Ateapagitain. Fkircnciac 1491. 4* ' 

- Emftolac famiiiateiimprcflacpei AnconiumKobetgei.ywMioe*. H9'-*- 
Me(iiac( Joan. JOpfta Mcdica. Venciiis 1479- (ol- 

Opcra Mcdica cum Hundiao aliifqw Com. Vcneiiis t^Sl.fa.. 

• Opeic Mcdiclic in votgaie . In Fiicuzc fcoia anoo . fbl. 

Jrtodcllus dc Re Milicari . MagiHcacibusUtbis, ct Saccidociit etc, Aut. PaHl- 

ponio Lacto . VcDCiiis 1^74-4 ^nii- 'jo- 
-r~r- OeRe^iilicnri. a- JSiu loco , t^ aiao Vall. 100. 
MoateRegio ' ]o. de ) Adronomica . Veneciit 143«. 4> 
T— .laAWHIgpftqtfl BtoloiBei . V«nei. i^. fcl. 

DE ORBELLIS Fc. Oid. Min. Fiov.Tutonic Compcii,diam Confidetauoaii Mi* 

lematice . ( i4<f • I fiv iota .4. 
Onui Saaifiw • (bLJ^ loeo , ^t ^niio imptrf. PARS IL EDITION. SAEC. XV. 57 

PAULI Pergnkofii Logtca . Venniis 1491. 4. 

Paali VcoeciLogice Veaeciis 1492. Hag. Jacobi Riccii de Arecio Obroftio» 

ncs, ecaonouu fuperLogica Paali Veneci . Florenciae I477« 4« 
— ■ Logica . Veoeciis 149% fol. 
Pecti Haedi de Atnoris generibus . Tarvifii 1491. 4. Jacobi Cornicis Parlilia- 

rumde generofa Liberorum Educaiione. Tarvifit 14^2*. 4. 
Pici Miiajidulani ( Jo. ) Opera om.iia . foL fiae ioco , tt anno , 
— ' Opera . fiat loco , et anno . fol. ( I496. ) 
— — Opera. Bononiae 1495. fol. 
— — Advcr(usAilroloflos . Bononiae i49(. foL 
—- Opera adverf. Aurologos . Veneciis 1498. foL 
Vtero Spano Te(oro de Poveri . 4. pat loco , tt anno , 
— - Idem opus . Aliud cxemplar, 
' — Idtm opns , fine loco » et anno • $. 
"^ Idtm Venecia 1494. 4- 
Placinae ( Jo. B. ) dc bonefta volupcace , ec de obfoniis . VeDCCiis 147^ 

fol. ex. eUg. 
*— De lionefta volopcace » ec valecudine , five de Arce coqainaria , ec Ci- 

bariis . Veoeciis 1498. 4. 
-— De honcfta volupcace , ec valecudine. Bonootae 1499« 4* VnlL 14. 
Portoluno pcr i Naviganci . Vcnecia 1490« 4« 
PfoCdociau de Beldamandis Algorifxnus. Paduae 148}. 4. 

RABY Moyfes Aphoritoii (ccundum Galienum • lo. Oaoiafceni » tc Rafis cun 

Pronofticis Ypocracis. Boooniae 1489. 4. 

• Aphorifmt Medict . Bononiae 1439. 4. 

Kegimen Sanicacis SaleruicaQ|ic ecc. i^io. 4. 

Regimeo Sanicacis SalernicaQum ab Aru. de Villanova czpoficum ac emen- 

dacam per Dodores Moncis pefiulani RegencesAono u^o. 4. 
Repercorium de Mucacione Aeris. ec Hyppocraces de Medicocum Aftcoiogia • 

VcDcciis 148^, 4. 

SACROBU5TO , Sphericum OpuCcul. Georgii Purbachit ecc. Veneciis 1481. 4. 
•^— Sphera ec Kalendarium lo. de Monceregio . Veneciis S48S. 4- 

— Sphera Mnndi • Veneciis 149 1. 4. 

^— Spbera Mundi » ec Gerardi Cremonenfis Theorica Planecaram • Veoe* 

ciis 1478. 4. 
Scoct ( Micbaelis ) de procreacione » ec bomiois Pbifionomia i^^T^^^fineloco, 

— liem apus . Altud exemplar. 

— De Pbifooomia 4. fine ioco • et anno . 
Spera in verfi . 4. fiiu loco , et anno . 

Suifecb ( Do^. Anglici) Calculacionum Liber • Paplae 1498. fol. 

S THOMAE Aq. io Libr. Phyficor. Ariftocclis 1470 4. fine ioc0. 
Trombccae v Ancooii Ord. Min. ) Qaeftiones Mccaphificales. Ferrariae I49^* ^L 

Valuturio (Roberc» da Rimino) Opera deirArce Millcare ccaslaca da Paul* 

Ramufio. Verona 148 ^ fol. exemp, niiidifs. Vali, iio. 
ValcariQS de Re Milicari . Veronae 148$. fol ex, nitidijs, 
Vegii ( NaSae) Difcepcacio Terrae , Solis • ec Auri ecc. Mcdiolaoi . 1497* foL 
Ycrgerii(P. Paali) dc iocenuis moribos cc al. Opufettla, ( I47f. ) 4.fine 
ioco^ et ann^ Kait, 16 • 

— Idem , Veneciis. 1497. 4. 

2£NI ( Anconti ) de Nacara bumaaa . Yenetiis 1491. 4« 

ParsII. k HI- $8 BIBLIOTH. A. N.ROSSI 

H 1 S T O R I A. 

JnLNNII Viterbieafis Commenuria de Aociquitattbus. Romae pcr Silber 

145)8. fol 
Aretino ( Lionardo } Stprta Ftorencina tradotca da Donaco Acciajr»li , oolb 

Scoria di M. Poggio • Vinegit 147^- per Jacopo de Roffi . (ol. ValL f4. 

BLONDI ( Flavii ) Hiftorianim ab incltnatione Imperii Roman. Veneriis 148^ 

foL FuU, 41. 
"— Roroa inliaurata , Hift. Vcncta , ct Italia iliuftrata • Vcronac 1481. fol. 
"— • Roma illullraca » de Geftis Venccorum , ct lcalta illuftrau . Verooae 

*48t. fol. 
Boflii ( Donati ) Chronica Bol&ana • Mcdiolani I4j9t. foL 

CHRONICA Hanearomm ab originc ad Coronationcm Rc^s Machiac pec 

Andrcam Hcil Budae i47f. fol. exrm^. fii<fV. er ranfs. 
Cronica Summor. Poncificum, Impccatommqoc, ac dc feptcm aetatibas Mao- 

di ezS. Hicronymo« Eulcbio. aliifquc . Romae i47^«4« 
Chronicarom opas ab inicio Mundi ad nanc afque cemporis noflri Calamita' 

rem . Nurembergac pcr Anconiam Kobcrger 145»^ com figaris 

fbl. max. 
•^— Idem» Aiiud exemplar. 

FASCICULUS Tcmporum ner qacmdam Carthaficnfem . Vencriis 1480. (bl. 
-**~ Idem . X481. fol. per fetbardum Rodolt dc Augufta .)fine anno , 
— Idem • Argcocinc 1488. fol. 

^ACOBI Philippi Bergomenfis Supplemenmm Chrooicaram . Veoetiis X49^- ^o^* 
Jufttniani(Bcroardi)dcOriginc Vcnctiarum. Venetiispcr benalium 1491. iol 

IaEONARDJ Arccini de Bdlo Italico advcrfns Gothos . Fulginet u7o. pcr Emi- 

lianum dc Orfiois ctc. foL cxeinii/. /kW/;^: F^atl, 1^8. 

~- Storia Fioccotioa cradoda da Donaco Acciajoh . Vioegia i47<5. fol 

yalL <4. 

*"*"* Hiftona Fiorcotina tradotca da Donaco Acciajoli . Fireoze 1492. foL 
~^ ^ Guerra Punica cra i Romaoi e Carcaginefi fine loco , et anno 4* 
•~* L* Aquita Volaocc . Napoli 1491. fol. 

Poegio Scoria Fiorencina cradorca da Jacopo foo figlio . Fircnze 145^1. fol. 
Xii^ro chiatnaco Florc de Itaiia , ilquaic il Re Conftantino lo fcce traducre de 
lacino in vulgare ccc. Bologoa 1490. 4. ran 

MANDA VILLA ( Johaonc Aoglico de ) Cofc maravigliofc dcl Mondo . Bo* 

logoa X488. 4. 
-•*— Idem . Vcnczia 1496. 4, 

S^?M^^i ( /o. ) dc Lignaminc Chrooica • Romac 1474. 4. rarijK 
^"'* ^rofit Hiftonae. Vcnctiis 148} • M. 
r^* Htftorta fini toco, et anno ( 1499. ) fol. 
•^- Opcmmltbri VII. Vcneriis ifoo. foL 

lii A iSL' ^*'^' Picolomini Hiftoria Bohcmica . Romac i47f • fol exempL nit, 
' Abbrcviacio fupra Dccades Blondi ab inclinacione Imperii ad ceinpora 
p . Joaonis XXIIL 148 1 . fol. fine toco . 

rio li^ Hiftoria di duc Amanci cradofta da Alamanno Donaci 4. /ine toco^ et an* 
riacioac ( Jo. Bgpt, ) dc Vicis Poocificum .fine toco pcr Jo. de Colooia 1479- fo^* 

^ Pla. PARS II. EOITION. 5AEC. XV. i$ 

PlaciDje de Vitis PoDtificam pcr Jo.VcrceUenrem • 14S5, ful. 

— IJem opus . Atia tria txemplana . 

P<^^/o HiftoriaFiorenciQa. Vtoegia 147^. foL per Jacopo deRofli. exempL 
eieifantiffl ValL (j. 

— Eadem . Aliud emmplaf. 

P6Jitiani(Aiig.)Padianac Coaiaoitidm') Gommentariolam u-rS. 4« rar. Vid* 
Menchen. in Vua Polit. pag* \%i. Laur Abftemius Sizci Philofophi 
opulcalum . Fani tfoi. Invcdiva in Grammarif>is. & ignaros iicce* 
rar. Pcdagogos . Fani 1502, 4. Rifolu^ione dcl C^ofiglio Geneiale di 
Firenze de* r j. Agofto 149S»^ 

Polydori Vergilii de Inventoribas Renrtn . Venetiis 1499. 4. 

Pomponius Urcus Rom. Hift. Compend. aGordiaao ad Juftioum III. 4. J!na 
loco , et aano . 

— Rom. Hiftoriae Compendiom . Venet. 14^ 4. 

"— * Kom. Hift. Compendium ab interita Gordiaoi ad Jaftinam III. VencCi 

1 499. 4. 

— ConjjT. Hift. Rom. Venct. f45"p. 4. 

Proliani ( Chri(liani ) de totins Orbis genexali divifione • Partbenope 1477- 4« 

SABELLICI ( M. Ant. ) Rerom Venetaram Decades . Venetiis per Andreaoi 

Toreiaoam de Afola £i. Madii 1487.^0! mQz.exempLelegm 
"^— Enncadcs ab orbe condico ad inclinat. Roro. Impcrif • Veoeciis 1498« 

fol. mai. exempL nitidiffl 
"~ Enncades . Vcncciis 149S. 1^04. j. tom. fol. 
Santii ( Rodcrici } Hiftoria Hifpanica . Romae per Udalric. Gallom Praefedli 

Caftri S. Angcli fub Paulo ll^fine anno . fol. extmpl. eleg.. 
Sabeiiici ( Mar. Ant. ) Origine, e faAi de Vcncttani volgart^te pcr Matheo 

Vifconte de Sando Canciano . V cociiB fine anno. foi. 
"~ De Veoetia Magiftratsbos . Venctiis m88. 4. 
San&ue Brafeha Viaggio a Gerofalemme da Milano ncl 1480. Mediola!>i . 

1497. 4- 

VERARDI (Caroli Caefenitis) Htftona Baetica . Rom pcr Silbcr T4PS4* Accc-^ 
dit : Fernaipdas Setvatos per camdcm Vcrardum 4. ftm iacQt '' ^"^' • 

ZACHARIAE Lilii Orbis Breviariam . noicnc Mpj» 4« 
^^ Jdm opus • AHd dm exempiaria , PHI- 4t BIBLIOTH. A.N. KOSSI 

Herodoti Hiftoria Laar. Valla incerpfctc . Romac in Domo Pttri de Mftiii&ii 

1475. fel. exempl. mttdiff, rarus . 
~— Hiftorta Laur. Valla interpr. Veoetiit Stu anno foL 
*"~ Hiftor. L. Valla iacerpr. Veneciis 1494. tol. 

HierocHs in aoreos verfos Pytfaagorae . Pacavii 147] 4. tximpL nitidifs. rarifs. 
Homeri llias Graecd per Demetrinm Calcondilam a Bernardo Nerlio cii^c 

Floreotiae 1488. fol. 
""~ Odylfca* Graece. Floceotiae 1488. fb). i£i» prima rarifs. exempl, eU^. 

cum Natis Gr. M,S& in mareine . Kail 40. ^ 
~^ Idsm . Aiiud exempUr. imonfis joliis , et eum nods Graecis MSS, in 

margine • 
*~* Odyflea per RapliaL Vohfcrraoum inLatinom cooverfa . Briziae 1497^0!. 

JAMBLICUS de Myfteriis Aegyptiorum » Pcoclosetc Venctiis inaedib. AUi 

1497 foL 
Jorepbi ( Flavii ) de Bello Jodaico . Vcfooac V4S0. f ?l. exempL niddifs. 
*-— Antiqoicaces de Graeoo in Latv cradu^. perRttffinum.^qatlcjenf. Vcnctiis 

foL exempi, eieg.fine anno . 
~— Anciquiuc Judaic. per Rnfinum*Aquile)en{em . Venctiis 1481 . fbl. 
~^ Antiquiucum Libri crad. per Ruffinum . Venetiis 1486. foL 
•i— - Idem • Aiiud exempiar . 
*-~ Idem . Vcneciis 1499. fel. exsmpl, mtidiff 
Joftplio £bceo Hiftoria della Gucrra de*<iittdei co' Romani . Firenxe I4p{. fel. 

LUCIANI Dialogi Lacin^ . Edit peraniiq. fina loco , et anno . 
*-— Dialogi Lacmc . Veneciis 1494. 4. 

MERCURIUS TriGncgifter per MarCI. Ficinnm . Vcncciis I481. 4. 
— Idem • Veneciis 1490. 4. 

PHALARYDIS Tiranni Agrigcncini Epiftolae per Francifc • Arctin. ccaslatie. 4. 

fine loco et anno • 
""*— Epiftolae a Fri^ncifco Arbeciao . Tarvifii 1471- 4. exempi. nitidifs, 
■~— Idem . VcDcciis 148 1. ^ # 

"~" Eaedem . Aiiud exemplar. 
Pkaiaride Epillol^ tradu^ dal Latino di Francefco Arctioo 10 volgare da Bact. 

Phontio . Firenze 1488. 4. 
—— Eaedem • F.ircue 1489* 4« 
Placoois Opcra intcrpretc Marf Fidno • Florentiae per LaiUeotium Venetuni • 

1. tom. ioX.fine anno . 
*~" Opcra pcr Mariilium Fidnnm • Venetiis 1491- foL 
~ Eadpn • Aiiud exempiar. 
Plocini Opera cum Commcntariis Marfilii Ficini . Florentiae t49&. fol. exempi, 

nittdifs. Fdii, Sf* . . . 

"^^^ Eadem. Aiiudexempiar. nitidi/s* 
'"^ Eadam. Aiiud exempiar. 

Vicae Latin^ verLper Lapom FlorcDtinum eiGracco. foLmax. 
exempi. tutidiff. fine ioco et anno • 
Problemata . 4. /$ne ioco . etanno . 
Apophthegmaca PfailelKho Ir.ttrpr. Vcnet. pct Vindclionm 1471. foL ex 

nmdifs. VaiLto* 
Vitae cx Graeco in Latin. pcr Lcoohardum Jnftinianum vcrfac . Vcnetitt 

pcr Nicol. Jeofon X478. fbl maz. exempi* nitidtfs. Vaii. 1^0. 
De Uberis flMlUQUidii • cc Hicronymi dc Officiis Liberoiom crga Paren* 

cc$* PAHS It. EDITKJW. SATC^XV. ^ 

tes • Briziae 148^ 4* Orktki^dl^ il^^trdr^ M^rfo id die S. Scepbani. 

4. impreific Eacharius . Oracio de Chrifli adL Coelos arceofiL JPctri. 

Grafiiue paObrMitSiiif habita apud Alexaadrun^^^VI. P.Nt, ikJfJlzv:' 

i49h 4* AurcttiEp. Martoranenits Oratio in flrnere LaftTkatfl Medice 

Ncapoltiiabim . ^kfin^loeo^ tt ann7. txtmpL nhiifff» 
• Viuc illullr. Viror. Vcnetiis 1491. foL , 

-^Eatdtni'. Aiid ddt» ItJttmffiarU . 
r/idtf^c^ 'la pnmtt parte delte Vite craduflc pfer Bapdfta Ateandro JlconetW 

deRiccn Attatlft 14SS. per AdaitldeRoeftVirAHmand. klDefic:: 

inprijuip^ IralL wg, 
Polybif Hiitofia incerpr. Nicolad Pcrotto . Rofttac ^.Arty^tMtXtfnpt tUg. 

' MpticDo beHo Pdifico, et Plucaithi parallela . Briziae 14^^. fdl. 
~" Hiftori^ Lac red. a Ntc Perotto . Vcncc^is 1498 foL 
-Pcobinaci Cjrniogfaphiac lib. VilL' impfclfi opcra Dommi de Lipis Civfs* 

Boitodt<tefis aimo 14«!. ( 1481. } Boaoniae ii. Jdnii fol. mag. coiil' 

Tabulis aere iacif. rarifs Vall. }50. 

— Gsimi^Tttphia . Vicentiae ab Hcrm. Letibpide CoIonicnS 147?. foE" 

txtmpL nitidiff, 
^— * Cofroographia opera Domtni Nicolai Getmaoi '. 'Ulme 14?:. foL cum" 

Tabulis color . txtmpi tLtg,VaiL6%' . w • 

•~ Gcographia cum Tabul: aefe tocif. (i4!7o.) fol. fini ioc6\ tt ann6, raii:^^. 
''^ irtograpAia di Francefco Bcrhoehieri Fior. in ci«sl fihia fecondo Ic 

favole di Pcolomeo . ImprelTo tn Firemce 'per MtcoI6 Todcfco. fol. 

maz. eum taindis atri incifl txtmpi. niiidijp, Jlnti' Mna . 

STRABONIS Geograpbia per Joan. Vefcdlenlem 1480. fd.finc ioco ', tx, titg. 

— Geographia pti^W^ VetlUlehreitl 14P4. M. 

Svidae Leaicoa Graecum per DcmcctiDm Chalcondilam . Mcdlolaui i^jp^. 
£. com. foL yaU.76. 

i THfiOCRlTUS aliiqae Poeue Graecd . Veoetis ap. Aldvffl Manuctun i49i' 
Fdh txihtff: nitidifs. tt raripn. jTait. 108.' 
Thcocrictis,- HeiiodOs, et alii Craccc . fdl. Cmtioco^ tt anno. 
Theodort Grammatice, etde Mcnlibus . Apolbnius» ecHcrodiaausGramra. 
Gracc^ • Venetiis ap. Aldum 149^. foL txlnipi. nitidtfs. Vatl. 90. 
^cophrafti de Caufis Piantarum. Tarviiii ifSj fbl. 
Thacydidis Hiftoria Laor, ValU inccrpr. fol. nntanno ^ttioco * 

— Hf ftottci Op. per Laarent Vallcnfcm . fol. fint loco , ti anno . 

XENOPHONTIS Opera Latin^ per Philelphum . fot. Sne ioco ^ it ann§* 
txempi, nitid^. ParslL i i*^ 44 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Auihru Ciaffici Ladni. 

AEMILn Probt Vitic Excelleac. Viroraiii • Venctiis ap. Nic JeoIoQ HV' 

fel. ix. mtid, Vall. xtj. 
»— Ezcdl. Itnpcracoruai Viae. Voieciif pec Bemardiouin Vciiecum 4. 

fifuanno^ 
Ammiaous Marcdlions per A. Sabtnum. Romac 1474* bi« ex.tleg. 
Apuleii Opcra MecamorphoC Bc Alcmoi 10 Placooem .^ Romac io Domo 

Pecri de Maximit ulcima Fcbruarii 1459. fbl. exMiud. a rar, Vali. i no. 
^— . Opera cum Alcinoi in Difcipl. Placonis • Vicenctae 4488« fel. <x. niuL 
•— De Afino aureo • ec OpuTcnla , ec Epicomc Alciooi in difcipliii. PJa- 

conis. Vcneciis 149). fbl. ec Caelaris Commcnurii» Veneciis 

1490. feK 
•-— « Mccamorpbo(eos ccr. Vcncc. i4p;^ fel. 
Auguftac Hiftoriac Scripcores. Mediotani 147^. perPhilippom dc Layagoa. 

fel. rx. eUeantifs. 
— — Ttdem ab Hadriano ad NuQicriaiwm. fel. fina anno^ et ioeoadu. 
»«— lidem. Vcnetiis 1489. fel. 
«— -• lidem. Aiiud exempiar. 
— lidem . Vcneciis 1490. fel» 
Aufenii Peonii Epigrammaca. Venectis 1494« feL 
^— Fragmenu • Veneciis r49^. fel. 
— > Opera . Parmac 1499. 4. 

BOETII dc Confelacione. Venettis uSp' EcJoan. Grammacici Philipooiin 

Poftcrior, Ariftocelis. 11)4. fbl. 
-— — De Coofelactone • ec de Scolarium Difciplioa cum oocis S« Thomac . 

Venctiis 1491. fel. 
— - Opcra omnia. Venet. 149^. feL 
^— - De Difcipliaa Scholarium cum Commenco . Lqgduni 1495. 4. 

CAESARIS(C.Jttlit )Commentaria, cnm Indice Raymundi Marliani perAn- 

coninm Zarockum Parmcn(cm anno 1477. fel. exempi. niudiff. ^ 
•— Commencaria • Tarvilii 1480. fol. ex. nitid. 

— Eddem . Vcnetiis 1490. fol. 

— Eadem. Veneciis 1494. fol. 

— Eadem . Veneciis 1499. fol. 

Calpucnii , ec Nemefiani Poec. Bucolicum Carmeo cnm Commenc. Diorae* 
dis Guidalotct Bononienf. Bononiae. per Caligolam de Bazaicrtis. 
to\. fint anno.^ 
- CacuBus, Tibnllas» ec Propertins» ec Scacii Sylvae. Veneciis Ja dc Co- 
lonia 1471). fol. exempi. nrdd. et rarifi. KaU. 670. 

— — lidem . Vincentiac 1481. fol. ex. nitid. 

m.-^ lidem cum Commentariis . Venetiis 1488. fel. 

*~ lidem cum Comm. Pbil. Beroaidt • Veneciis 1491« foK 

i— « lidem cum Commcncar. Hicr. Avancii ecc. Vcncciis 149^. fol. 

— lidem cum Commenc. Paliadii Fafci . Vcneciis C496. fol. 
— — Tiballus . cc Propeccius 4. fiae ioco , et anno . imperf. 

•.Corpelius Ceilus de Medicina. Fiorenciae a Ntcolao 1478. foU ex$mpi, eieg^ 

et rarifs. Vaii. ijj. 

*"** Idim. Mediolani 1481. foL exempi.mtidifs. 

—^ldem. Vencciisi49}«fol. 

Ceoforinus de Dic Nacali , Cebecis Tab. ccc. Bonooiac 1497. fol. 

•— Idem. Aiiud ixempi. 

Cicc- yAttS II. ECITION. SABC. XV. e^ 

CiotiQiMs ( M. T. ) St Ortcote # Ronae ^r Ulriciim Han T4M. fol. ac. 

€ug. FaU. do). • 

««— Opeia Philo(bphica . Romae 14^5^ ep. Einul. %• tom. fol. exmpl. 

tUg, tt wifs. VaU. x%9, ' ^ * U_ 

— PhilippicK per Omipmam . Romae oer Uldaric. Galhim • fol. fine 

aMMo • numpL nmdin, tt rarift, Vm. ^. ' 
«— - Epiftolae familiaret . Vcoeciis ap. Jo. de Spcra 14^9« CoL iximpl. nittd^ 

et rarifs, FM ^io. 
— ^ De Officiis . M, fine loco , et ann0, exempi. nitid, 

— EpiftoUe familiaret . folgiaie per £miliaattm« fid. finennno. exenepl* 

eleg. VaU. ^%\. 
-^ EpiftoTae Familiares. 1470« fineloco ediiionis * ex» eiegami/s» 
•-» Epiftol. lamiliar. 147 1. foi fine loco . ex, eltg. 
*— Epiftolae familiares. ap. Jenfon. 147 1 fol. ex. mudi/[\ 
«-^ Philippicae Omt Veaedis 1474. loL ex eleg. 
•— ^ Eaedem . AUud exempint . 
— — De Oratoce ail Q. Fracrea • VeDer. 1479* fel. ex. nitidifsm 

— Rliccoric4 ad Herennium • Venectis 1479. foL 

— — Kbcrocica ixnra, ec vecer. Vcnecfis 147P. feL exm nitid» 

— De Finibos bonor. ec malor. Veoetits per Philtp.Condampecri (14^^) fa>L 
^^ Epiftolae Familiares . Veneciis 1480. foL exempi^ eiegmuif. 

■~- Eaedem 1481. Yencciis . foL 

.— -* TttrcttlaoaeQoacftioocs cam Commenc Vencciis x48^«foL ValLif, 

"^ Oraciones. Vcncciis 148}. fol. exempi* nitid, 

"- — Eaedem . AHud exempiar. 

~* DeOflkits cc alia Opeca com Comm. P. Macfi . Vcoccii^jfiM Mio* 

-~* Idam opus, Vcocciis 1484« fel. 

*'-^ Dc fato com Comm. Gecrgii Vallac • 1485. fol. 

""— Epift<>iac Familiaccs com Commencariis . VcBCCiia I4i7« feL mcempi. 

nitidiffl 
~- Rfaecorica Vecera com Commeot. M. Fab. Vidorini. Venetiis 1487. fel* 
-— * Dc Oracorc , cc aha Opcra Kbctorica cum Commenc. Lconiceni . Vcne« 

ciis 1488. foL exempi^eieg. 
*— Eadem opera . ^ia dno exempiaria . . . .ir 

-~- Epiftokc ad Accicum . Romae pcc Silbcr 14^0. fel. exempP. nkidffi 
~- Eaedem . Aiind exempiar. 
— — Rhetorica ad Hcrconium cum Comm. Hieronymi Canduri. Vcoc* 

riis 1490. feL 
*--— Tttfeulanae Quacftioocscum Commcntaf iis . Vencciis I49i* feL 
' — Eaedem . Aitnd exempiar, 
"-** Eizedem • Vcncriis 1494. feL 

^~ Eaedem aum Comm. Bcroaldi . Vcnctib • ' r 1 

"~ Philipptcae cum Ennarrac. Fr. Macuratii . Veneciis T4P4* feL 
-^* De Oratorc cum Commcnc. Leoniceoi . Vcncciis.i^pr. feL . 

— De Offictis cttm Comm. P. Matfi , dc Amicida » cc Scoeautc . ( Vcncciis ) 

I4p6. foL • 

'— * Idem opus • Aiiud exempiar, 
— - Oracioncs^.Bonooiae iASi^.ioU 

— Orarioocs aliqooc . Vcnctiis 14^9. foK 

-~ Rhecortcoram Libri cum Commeo. Vidorini , Matttranui » cc MancH 
nelli . Venec. 1 f 00. foL 

— Epiflolac Familiares cum Commcnc fol fine ioco » et anna . deficitinfinn • 

— Epiftolae ctt m Commeotar.Philcthici. Ropiae Siiber . 4* J^^c ioco et nnno . 
*~ £pift« Scnccac OpQfcub. Attgttftini DactDocttmcnca . ^'fi^imo.et nnno. 

i *. . . . ^^ 46 AIBXIOTM.A dr.KQSftl 

. Ciacanis JUievkritf Xficoc. ^aiia CtmoBi^M^ill9b-yii&9iim*f0UtjM* 

*■— Dc Nacura Dcorum . Vcncciis 149^. rol. 
.r-~ EyUiaplai .ad AiciqlAi . Vcneciis UVS* bl 

"""*" Oratioocs pcr Phu. BcroaJdam . BoiKMiiac T4^ .fi^l. 
.•r7-\Bocdiii'(A. M'Ser«J in;M. T. Ciccfoiiit Ub. Topicpnmi ComneBiwii 

1484. foL pcc O Iivcrtam«Serviam dc ThoUnnno . fint imeo . 
XieiroMe .BxthaaaL trssUt^U.pcr Al/Kftco . GalcQito <U Bolofoa. 4. Jhe 
loco^ eianno» 

Claodtani Carmina . 4« fine loco , tt ann^i . 
;rrr*.Pociiiata . yiccJlcUe Jac, Dufinfis 1481, fol. wifs. 

— — Opcra . Parmac i49^ 4. 

— £di2^ . (^iU JKimplar. 

Clconidac Harmonica, Viccavios, Su. lul. Fponcmos, ct PoIicUdus ccc. 

Vcncciis.i407« fi>l. 
Colamcllac Horculi . Oracio .in obtpi.CaRi Beilarioois .'Oimcfo tn fnncre 

Pccci Card. S. Sixci habica a Nicolao Ep.Modta(ieofi . JoftiiiUni (Bcr- 

nar<)l )Jjcgati yenctt Oracto oA Sixtitm IIHvRonae r^r. j. 
— — Mirabtlia Romac J Colamcllae -Hortuli : Coca. Xacid Cermania. A^-fiat 

loco , Mt anno . ESt, peramiq. 
CocncHi-Nepocis ( AemiliiProbi ) Vicae . Bstxiac 1498. fi>l. 
Q. Curcii Hift^ Alcx. M..lib.IX. Vcoetits ap.Vindlelki.^eSpira.fel.j^ireffA- 

^notxempiar.eleg.ValL^tp, 
*-— ^ Hiftoi. Iinorefl. pccGeorfiiam Laver. ffneiae^ » ar ^mia • exempiar. eU' 
gantijf. (ol { 1470. ) yaii. ita. 

I&t&T(N4C Macrti Tocciper JLaodioiomfqiiac filhc ^ SveiioniideGmmmsci 
cis, ccRhccoribas . Senccac de Remediis faccunae . ^fine ioeo^a 
0nno . ' 

'Sutropii, efPsQli Diacont Hiftoriac. Komae (.Goocg* Xaver) U7i. M 
exempi. nitid. Vaii. 48. 

JEKBST^LLA de Romaoor. MagiftraciboS4 ./fitf heo » et a^nfi • jKa//. i^- 
Fefti Ponipcii Libcr. Imprcfs. per Jo. de CqlooU . 1474- «. >^/.^Bo. 
Firmicu^ ( Jalitts^ Machcfeos lofticucion. VciKttis i4P7« fol* 
— ^ AtaiUlii BC alior. Op.Aftronomica Lacioa . Araci Sokn&iPiiuMDejiienaeQm 

Cominentariis Graccc . Veneciis ap. AU{Ma I4fiP- ral. eMempi. nitidift. 

eih. orineeps. yaii. 100. 
Flori ( L An. ) Epicom. in T. Livium . fo\ Jine ioco , amuo . Mxempi.eiegant. 
— - De tocaJiv&oriaTici Livii £picboma .faeim^M Mnno. 4* etempiar. 

nitidt/f. 

— Gcftoram Romanorum Epichoma. 4.|Cu/^ ^ cf annp. tdit. peiFam. 
Frontinus Scrata^cinaticon . AeUaoi dc ioftnuuulis iHOiebos • RomAe 1487. 4. 

Mifs\ Vaii. f pg. 
— — Sfracagcmaticon. Jlomae j^Br-perSilber^. 
*— -'£t AelUni'^catagcp..Komac i4Sr. ii. 
— — Vegetiuf ec ali»dc rc Milicari . BononUc foL I4PT- ramiLs . VaU. 80. 

A. GELLII Nod^cs Accfcae . Vractiis 1477* ^ol. exempi-niddiff. 
Eaedem . Brixiac 148^. foL 
&tr^U. Vencciis 148P ifol. 
Eaedem . Vcncciis 149^ fol* 
Eaedem. Vcneciis i494.4<>l- 
Eaedem. Aiikdjmmplar- 
Epadam . y^nectis .149^ ioL 
Eaedem. AUud exempig/'^ Gram- Grammacict Vcceres Lacini • HORATII Flacci Opera . fbl. ^at loco » ^imno • txmpl.^ligmUMlb* 
*" — - Eid^ . .Venttiis pcr l4uL«Qiiikiii;Pccn kh^SvIoI. ronu^ VaiL^ rso. 
— — Carmina cam G>ibiii. Chrift. Laodini .Jioceabi^Si^ioL mbmm/. MtWJs. 
Vall 6o. 

— Opera Qmn. cofDJmripfcairiqpib..Chriflq|Jb0ri I^ndini • Mocfac. itf i. 

.£ol. txtmpL nitidi/i. ValL 60. 
~* Opera cam Commenc. Cbrift Laiidiai • Veoetiis iffttf. ioL 

— Cnm Commeocarus Varior.ycaccfis.i^fy. fcL 
•— - Eadtm • Aliud excmplar. 

Hyginii Poecicon Aftronomioon* Venecits x^fti. j^.ymli.^ii, 
•r-^ J^!r« . jHMeXimpIar. 

— /il^iif . Venctiis 148^. 4. 

— /</«/« . AJiadaxtmplat. 

Idem . VcDCciis 1488. 4. 

*"— /^c|R . AUiki.4x§mphr* 

— /t/(fin • VcDcc. 148^. 4. 

** JdSTINI Epicoma in Trogi Pompeii hiftiMias •^Roiiiae.im BUasiciNii Gatfom 
fiaa^anxa . foL ( 1470«. ),exsmpi .aUgant. rarijs. VM. «rrp. 
— - Hiftoriae . Romae per UdairicvGaiiluin /SiiriSM? jfbL<i4fO.} ryrinp/. 

mud^* Vaa.\79- 
Juflini , «ctLaeii Elori Hiftor. (oLfiae Uao , xt amu> • 
*• Joiliai cr:£ioct «niftoriar. 'Efathoae . Vcacriis .( par Jeofion )tX47a. M. jific^aif- 

no . rarifs. ValL 680. 
*r-« ,Hift«r. ex Trogo P^flip.- par Ancon. Zarochi 1^4* foLjcawi^. degant^ 

Vall. ^. 

— .£pir. Hiii. Trogi Poa^». Mediolaoi X47<f. i<A. 
"— Htftoria . Veneciis 1479- fol. 

""^ JS^idk» • Aliud exsnipiar. 
Ju/Uno volgarizaco juftidtmamence . Vinefia 1477. fol. 
""*" Idam • AUmd exsmpiar. 
"" Jufcnatis Sacyrae . £ol. fiaeJoeo, €i jmxo ( Vcnec. Ja&.de Jisiaaiip ) 147?.. 

rar. ValL no. 
*" *^ Sacyrae cum Comman.Dora. Calcknni • Rofaae Jt4<T4* iol moemptar, 
ilegantifs. rarus . ValL i ip. 
~~-- Paradozafaper libiosJaveo^is. Ronaex^T^* CoUjxempi.elig. 

— Sacyrar cura Comm. Calderim . Vcncciis i^j. foi. axampl. xiegant, 
"■^ com Comm*. CaUeatA . Vcnctits 1486. ioi. 

— " cum Comm. Georgii Vallae . Vcocc. 1491. fol* 

~* curaCommenr. Mancineni , Calderini , ecValtae. Veoecils 1491. fol. Monilae (Geoigii ) £aarracioiies Sar]riarttaf Javcnalts ctc* Tarviiii 
1478. foL 

^— -~- JEaarracicMMS in Javcaalem ec^ta • Tarvifii • 
— — — In Satyr. Juvenalis cc alia . Tarvifii . 
"-^ *"~ Summaripa ( Gcorgios ) Compcndiofa maceria.dc tnccarOpera de 

Javenalc. Verona 1480 foL 
Javeoaiis. ccPcrfiiSaiyrac^ Mcdioiani 1478. folexempl. mtidifs. ValL 16. 

LlVUHiftor. Romao. Decas L ad fiaalam 11« P. M. fine loco , atmt. tum Ht. 

aurat. ioX.exempl. nitidifs, 
"~* Ucm.fiaiioeo , et an^o ( 1471.) • {c\.iXimpL atigam. 
"^ Eiafd. Dccas 111. ( 1471. } • fial.c«ia^. aiegam. 

Li- 7*^ HISLCOTtHrA* tf/KTQl^Sf 

^mpooius Melh. ec Dionifius dc Sini Orbis. VcDctiis 147»; 4« 
Pm^ Mct <k OiUs ^Skm . Vtntm 14! »•' 4f ' 

— Dc Sitaorbis. Vciicriit:i4Wj 4, #ir. niMi. VM. ^fv Pieiii VnWrimr 

JoMlteiRorM^^oitHie ifU, 4^ Lo^ai^Ailitg^ PmII Pbfi|ufem 
fis. Veacuis 14^. 4. ■ . 

Fiopcrtii Carniina cam Commeot. Oll(fei«Ai ; Brikiir pci BbHkikiAr de^Str 
aiwr-a# Mgvli jr* 1 48^. M/ ^. </^; 

— Carmiaa cam Commcoc. Piiiiip, Beroaldi Bonon. uHf^foL 

QUINmiANI loftitat. Oratoriac . fol. fvu loco, et anno . 

— Anii^Di R^ae ap^ S. MoreuM 14^$. M. tse eief FM. ^^6, 

— EatiUm . RomAe< per CofiWdum'' ct WtHHii*» fiM aHt^iiMt ek^nt. 
ud. et raripn. Fall. 7«r.^ 

Ekedem^ mSiifM per^nf. ZaMrhaitt' Pimttf. X4?«rfor}' «tAliM^. 
jUganufs. ValL 8f. ^ 

•Ijwfc^ Or«r; ee-DedafiijKk)iset f T<rtMit^i4«i. foK 
Declamationes . Vcncfirs i4Si\ (6\r 
Inftitaiioott pf^loifae xu« atMuci' Vfcoe!?. 14^. fdl; 
t^imm^ Aua dna etempiarta. 

— Eaediin. Cofti- arfiiottt. Vdi6cHs^'i4f4.' fdf» ' 

R»r«ttftft^ae$criptorcr. Rcgii r^Si.perBturcam&n extmpl niudljl 

" ^'«« cum Anooc. Phil. Bcroaldt • foJ^ 

i> c ^JP Comm.Beroaldi . Booootac 1494. fol. 

Ruli Fclti Avicoi Opesa, ecAraciPhaeiiomeoob fragmeoc. VcniciW i4SBi 4. 

' ' Feftus Avieoos, Aracus . cc Q. ScrCous . Vcoctiis 1488. 4, 

SALLUS^ni Opcra . 1471. foL Rae loco. exempL ekgamifi^ ^0^. %|o» 

~^ Dc Coojuraciooe Caulioae . 1474. fol. /M-ioeo^. 

*~* l^lftoriac. Veocciis pcr Jo.Colooiac AgrippiM^f^T^. (at.^xin^eleganu — *• Hiftor. Vcflccii9i48f UL. 

7~ De^ ogjw a i idne Caciimac .. Rttmaepc»^ilber:i490» 4- f^aiL %f. 

dCDCcac Opera . Neapotis 1474. fob Ferdioando Rege . (0k.e9iempi.nmd. et rar. 

. ytdij^- 800.' 

r^ EpiftQbnd LcdUiim . Pasifiit I47t« A* rmfimus « 

''^ 9^*'* • Vencciis 1490. foJ. 

•-^ f!*dmte. Adkid eiempiae. 

*~* Opcra omoia . Veneciis 1491. fol. 

"^^ J"gocdiae cum Commeocar. Lugduhi i4>t . Sal. 

7~ TraeoedsaccomCommenc. Marmicae. Vftiieti 149^« f<J, ; 

^neca Piftole vol^arizacc da Scbaft. Maoilio aoa»aoa . Vcoacia 1494 'ioL 

^rcBus SamamaJcus perJolpictmi VerulaaM'4j&i^/<¥<', at anna Hippo- 

^ .. ^^^cis oonoulla Opafcula per Aadi;pam Bfa^ctum 4. fine ioco et anao • 

1"^ /3^ ^^ Solpicimn MtxxAmmi^fin^ ^hco » ft anna . edit^^ peranr. 

idem . 4. fine ioco et anno i ? . . 
Sidonii Apollinar. Epiftolae. cc Pocmac. Mediflaai 149«. fol. ValL 4y. 
silius lcalicos de Secuodo Bello Pooico . Madiohoi 1480. foh exemvi. eiegaat. 
23 cwtfComaLtotrMifrfi. V«Mcttii48t.foh exompL eiei^nt^. 
"^" cum Commenc Marfi . Vcneciis 1491. foU 

cam C nnwrm ;. Marfi .« VcoaMS I49i < foL 

So- PARS IL BDITION. SAEC XV. 7^ 

SolioQf Rcr. Memorabiliaoi CoUeft. Ai€ W» u aw» 4. 
— * Dt Sita Orbis . Vcocciii pcr Jeofon. 147]. fial* 

— /4^01 . Aiiud e^ctmplar, 

**"* ReramMcmonibiliuai. Parmac 1480. 4» 
"—^ Idtm . Almd extmplar. 
*— Idem, Veoeciis 1491. 4* 

— Idtmm Alittdexemplar* 

— Idem . Vcnetiis 149). 4« 

Sucii Sylrac cam Comment. Domic Cildcrini. Romae pcrPaoaartzi47f* 

fbl.«xriii|i/. niadijf. 
~^ Tbebats cam Comm. Ladantii , ct Alior. Vcocttis 148 1. iol. 

— Tbcbais cam Plac Ladanai cc CaUcrini tncerpret. Vcnctiis 1490. 

*~" Sylvac cnm Commcnc. Vcnctiii 1498. Deficu ia priacip. 

Svetoaii Vitae Cae&rom . fiae ioea » et anao . fol. 

*— Dc Vica Xll. Caefanim . fite loco , et anno . 4. edit.perani* 

~^ De Vita XII. Cacfarum . ^fiae loco , et anno . 

"^^ Vitae Cae(ar. per Caldcrinam lol. fine ioco « etanno • 

"— dc XII. Cacfaribos • Romae 1470. fol. in Domo Pccri dc Max. rarus • 

Vall. 4io. 
~-* Idtm . Romae 1470. fel io Ptoea R^one Vta Pape VaU. t$40* 

— Dc CL Grammaticis et Rbctoribas. Plinias dc illaftribas Viris • Florentiae 

1478. 4. VaU. i6. 
~^ Vitae CacUram . 1480. fol. exempt. elegaatSne toco. 
— ~ cam Commcnt. Sabellict . Medioiani 1491 fol. 
—^ com Commcnc. Sabeliici . Vcncciis 'i4«?* fel* 
— - com Commcocar. BeroaJdi . Bononiac I49}. (oL ixempL nitidiffl 
i^— Idtm, Aiittd exempiar , 
7— cam Commcoc. Beroaldi . Mediolani 1494* fel* 
^— - com Coramcot. Beroatdi* ct M. A. Sabeliici. Vcncttts ifoo. fol. 

— Dc iTrammattcis pcr Jo. Aioyf. Tafoaoum • Ifidori Opufcalttm detcia* 

poribus . 4. fine ioco , et aano • 

TACITI (Com. ) Hiftoriae Aagaftae. Venetiis 149?. foL 
Terentii Comoediac . fol. fiie loco et anno . exempi, mtid. Vall^ x%o. 
— — Eaedem Pcr Angcl. Sabioam . ^l. fiaeioca^ uan, 
-^« Eaedem . Mcdiolani 1474. fol. exempi. eieg. Valim sfO. 

— Comocdiae cam Comm Donaci cc Calpbamii. Tarvifii i477« fol«c*« 

niudifs. Vaii. ^9. 
— — cam Commcnc Donaci . Venctiis 1487. SoL 

— Eaedem . Vencciis 1488 foL 
~* Eatdem . Vcneciis 1491. fel. 

— cum daobus Commcncis . Vcncciis 1497- foL 

— — cuii Diredorio Vocabnlor. Scnccnc. Glofia interlineari « er Commenca- 
riis Dooaci. Guidonis, ccAfccnfii. Argcntmae i499 feL camfig. 

— — cnm Uonaci , ec Calpbarnii Commenc. Vcneciis 1500 lol. 

TibiiUus, ec Propcrcios . 147&. a fiieioco^ rarifs. 

Tibullas cam Commcnc. Bcmardini Vcroocnfis . Romae X47f« 4« <*• '^C^* 
Vaii.670. 

*— - Poemaca cam Commcnr. Bcraard. Vcronenfis. Brixiac X48<. fel. 

TiboUus, Caculltts, cc Propcrcius cam Commenuriis Divcrf. Vcneciis 1491. feL 

VALERII Flacct Ar^ooamicon. Booooiae 1474. fol. exempl* nitidifs. VaU. m^ 

— Idem . Veneciis I f 00. 4« ,, 

PanU. k Vt- 


7& BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Valctiw Probos ece* Venettis 1499. Gir(»tri Dragi <le oeto partibiis Oradoois • 
Veoec. 1 494. Fabiiiae per L. Abftemiain , ec L. VaUam. Veoet. 1499. 4. 

Valerius Mazimus . Venctiis 1480. fol. extmpL eiig. , 

•-— Idem imperf. 

^— com Commeot. Leoniceoi . Veheciis io foL fim anno • 

*— — cumloterptet Leooiceni . VeDetiisfol. fineanno» 

.-—-* cum Comm Ohv. Arzign. Veoetiis 1488. feL 

^^ cum mcerpiet. Oliverii Arzignancniis Venetiis I4pt. fol. 

— — cum tnterpret. Ohverii Arziganenf. Venecits 1497. tol 

Varronis M. Terentii de Lingua Latina per Pompoaium fol fine annoet loco, 
exempi. nitidifs, 

*— "- Idem . Parmae 1480. foL exempi, tlee. yaU. ao. 

~— £t Pompcitts Feftus per Laur. Vallam. (olfineanno, etioeoindic 
exempiar eiegantifs^ * 

Vegetii de Re Mititari . Modefti de Vocabulis rei M:li:aris. Aeliani de 
inftrotndisaciebus . Frontini Stratasem. Romae pcr Silber 1487. 4* 
Ko//. lo. / '^ 

— dc Re Milicari. RomaeperSilber 1487. / 

— alitqae Scriptores de Re Mihcari • Romae per Sitber 1487. 4. 

— lidtm . Romae pcr Silber 1494. 4. ,' 

VlRGILII Opera . Mediolani i473k. ab Antonto^^arottoParmenfi impre^um 
•*^*- inmembranis. exemfi, nitidifs. et rarijim. 

!»-^ Opera . Vicentiae pcr Jo. de Vicona annO 1476. fol. exempi. eieg. rarus • 
^— Opcra . fbl fire ioco , etanno , exempi. eiegant. 

— cumScrvio, erLandino. Fiorenciae 1487 fol. Ka//. fi. 
-^— cum quinque Commentaciis . Venetiis 149;* fol. 
'—^ cum quiiique Commcn»ciis • Veneciis 149{. foi. 

— EatUm . Aiiud exempiar^ 
»"— Servii Commencarins in VirgiUi Opera . Mediolani 147^« ^» €X. nitid. 

Vaii. \\o. 
Virgiiio rEocide in »rofa volgare redu^ per Achanafio Greco • Vicenza per 
Hcrm. Lcvilapide 1476, 4. 

— Bueoiica itzA^a^ pcr Bernardo Pulci , c pcr Hicronymo Benivieoi, e 
di Jacopo Fiorino de Boniiircgno . Floreotie 1482. 4- VaU. %%, 

-— ^ Bttcoiica per Betnardo Pulci di Lacino io volgare tradotca ed altre Opere. 

Fircnzc 1494. 4. 
Vitruvius » e F ontinus de Aquis pcr Jo. Sulpitium . fol. fine ioco , et anno . 
Vitrtivius ttz.fine ioco , et anno fol. 
Vitruvius de Archiccdura . Vcncriis 1497. Policiani Panepiftemon. Froncinas 

de Aquis » et AquaeduAibus . ec Q. Curtius . Venct. 149^* foL PAi- 


PARS IL EDITION. SAEC. XV. 71 

PhUologi Latini* 

^RETINI [ LcooaRli ) Apologta Sacratis . 4. Jint toeo, it anno • Perantiq, 
editio. Polydori Vergiiti Proverbtoram Libcllus . Mediolaoi 1 foo. 4« 
»-— Epiftolae ikmiliarcs. m. fine loco ^ tt anao^ 

— Ep&ftoJae familiar. Vencdts 149«. fol. 

BEROALDI (Philippi) ia Commeotarios Scrvii Virgiliaoi Comfflcmacoris •' 
Bonooiae 1481. 4. 

— Annocacioncs variae . Ang. PoIicianiMirccllao.ee Jo. Bapciftae PiiAn- 

noc Briiiae 149^. fol. 
Bigi ( Ladovici P. Ferraricnfis Poctae ) Opos Francifco MiraadaUe Concor* 

dtaeqoe Comici poerodicac. Klacinae i4S/i. ValL 10. 
Boccarias Gcncalogia Dcorum • Vencciis u?^- fol. ValL <8. 

— Dc MoncibuSf Sylvis, Foncibus ecc Vcncciisi47) fol ValL ^j. ^ 
•'— De Geoealogia Dcorum ecc. Vcncciis 147&. ecc. de Moocibus » Sylvis ecc. 

Vciicciis (47J. I. vol. iol-ex.eleg, 
— « Geocalogia , de Moncib. ecc. Venedis 1494. foL 
— *- Eadem opera . Aliud exemplar. 

Bofli ( Macthact ) Familiarcs ec fccundac Kpiftolae . Mancuae T49S. fof. 
Branc (Sebafttani) Scnlcifera Navis Narragonicc (Carmina) cum figuHs. 

Bafiieae 1497« 4« ^^11. x^* 

CAMPANI ( Joan. Aoconit ) Oratio fancbrts pro Bapcifta Spborcie Urbmi 

Comicifla, ac Principe illaftrifl. Callii 147^. 4. parv. 
— — Opera omnia. Mcdiolani I4pf. fol. 

— Opcra . Venecia 149^. fol. 

— *— Opcra. Romaei49f. pct Silber. fol. 

Colacii ( Macthaci Siculi ) de Verbo Civilicatc « ec de gencre Artia Rhetorice • 

Veocciis 1486. 4- • . 

Cbtvfolorac Grcmmacica Gracc^ . 8. prima editio perantiqua fine loco , et anno • *- 
Craltooi ( Joan. Fr Carmd.) Lczicon Graeco-Lacinum . fol. fiu loco , a — 

aano, Vall. it9- 

DATTI f Anguftini Senenf. ) Elcgamtolae . 4. pneloco , etanmo* ^ 

*-7- Elcgantiblac . Vcneciis 1491. fol. — 

Di^onarinm Graccnm cum inccrprecadone Latioa , Cyrilli de Didionibus » «^ 

Ammoniusdediftcrcnc Di^ion. ccc. Vcnec. Aldus 1497- kl Vall 46. 
Diogeois, Bruti. ec Hippocraris Epiftolae pcr Francifcum Arccinum ccRe- 

^ nuccium • Florcnciac 1487. 4. 

/ Donati Fabularum Ovidii Brcviacio . fine loco , et anno < 

\.*"^ Graounatices Rudimenca. Pifcte 149»* 4« 

EVB (Alberci) Margarim Poerica . iol. (i47f.)^/ic loco. n anna . Vall.Zo. 
*^ MarftaricaPoetica* 149^ fol. fineloco. 
Epiftolae Magni Turci a Laudivio cditsrc. Romae 147?. 4* 
ayaK^ogicom Magnum Graecum pcr Zachariam Kallicrgium a Nicolao Bla« *^ 
^o 1499. ToL mag. f^alL 75. 

lONTII ( Bartfaolomci ) Orationes variae 4- fine ioco . et anno . 
lidoi ( Marfilii) Epiftolae . Vcneciis 1491. fol. 

CUARINI ( Bapciflae ) de Ordine docendi « ac ftodcndi 4. fiu ioco « et anno • 

Datti (Auguftini) Elcganciolac . 4- /«« /oco « ci ««»«• Oracioocscx - - 
Saloftio cc aliif • 4. fioi loco^ u anno, Goa* 74 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

GaariDi Regolae ^raniiiiaci& 4. fiU loco , n annom 

JO. BAPTISTAE Mantuani Carmina • Bomniiac 148^. 4 «/• nittdifs. 

— -^ Eadem , Bononiae 1481. 4* 

Joannis Gabrielis Senenfis Ganfolae Epillolanini Ciceroois . Senac 1489.4* 

^ LASCARIS ( Conftantini ) Grammacica Graeca . Mediolani t47^- 4* ^^irif, 
Compendinm o6to Orationis pattiom Gracce , et Ladnd . Mcdtolani 
1480. fol. ~ 

Compend. odo Orationis partiom 1494- ^P- AM. Maoodam • 4. 

Leoniceni (Omniboni) de odo parcibos Outionis . Romae 147^. ^.txmpl^ 

ttiiidirs, ' 

Lignamine ' Philippi de ) Opofcola Yaria . Romac I48i.4. 
"— De Sibyllis et al. Opofc. Romae 1481. 4. 

«^ MAII (Janiani) de Prifeonim PropricMce Vecbomm • Vcnctiis 1481. foL 
exempl. elegantifs. 

— Idem • Aliud exemplar, 

)— — Idem . Veoettts 148 f. foL 
— - Idem. kL 1490. fineioeo* 
Mancioeili Carmina . Venctiis 1498. 4. 
*— — ' Scribendi , orandiqne modus . Venctiis «49$. 4« 
*— - Tbefauros de varia cooftradtooc. Romae 1490. ^.Petri RaTcnnatisFoe- 
nix . Venetiis i49<- 4* Somoiom Eoeae Suni de Fortana ct dc Ca*' 
ptione orbis Conftantio. 4. 
Mattiani Capelle de naptiis Philologiae» ct Mercorii» Libri de Grammatica ecc. 

Vicenciae 1499 foL 
Matoni ( Mich. Tarchanioue ) Epierammaca . Florenciae 1497* 4 ^«i/. 11. 
««'-Maflaoi ( Gafparis ) Gramtnacicales Regulae . 4. fine ioco , et anno . . 
.^auracii ( Francifci ) de compoocndis veifibtts hezamecro % & peaumccro • 
Venetiis 1488. 4. 

NESTORIS Dionyfii Ord. Min. Vocabalarium • foL fim io$o , ez mnmo • 

PAPIAS Voeabalifta. et Neftoc Vocabalifta. Veneriis 1 49«. foL 
I Perront Rudimenca Grammacicac . Romae 1474. f)!. defcit in princip* 

_.£^^^;„ p^f Gabridem Pccci dc TarviAo. anoo 1476* (o!L txetnplar 
I eiegantifs. 

\ •"* Eadem . t^S^, 4. fineloco» 
i "■"-" Eadem • Romae per Planck ia9%* 4« 
j •^ Cornucopia . Veoviis 1489. foL 
. ~-" Cornucopiae Linguae Latinac . Venetiis 1490. fiil. 
s^— E^dem. Aiittd exempiar. , 

Petrarchic ( Franc. ) Eptftolae familiares . Vencttis 1491. 4. 

*~* De Remediis ucrioiq. fbrconae . Cremooae 1491. foL 

"— Idem . Aliui exempiar, * 

-*-r Bacolicum Carmen cum Comm. Benvenoci Imolcnfis • Vcnctiia 149^. 
( 141^. )foL 

— Opera Lacina . Bafitcae 149^ fol. Vaii. if. 

Pecri Ravcnnatis Memoriae Ma.oiftri Foenix . VeoeC I49i- 4. Acctd. Pctras 

Donatus Advojtarius de Viris illuftribus Verooae . 4. 
Pbilelphi (Francirci) Sacyraram Dccadcs . Mcdiolaoi 1449- (147^-) fol. txtmpl. 
iiegantijf Vali. 16. 
Convivifi • 4. Jhi ioco , et anno • 

»1- PARC n. BDITION. SAEC 3CV. if hadfltt l,pUkc\$€ . i£i, nitid. Jhe Iat0 ^ ti anno . Ibl. ( f 480. ) FUZ. aoa 

— Oraciooes» ec alia Opcra . Briiiae 1488. 4. 
— — EpiftoJae . Vcoettis 148^. fel. VM. i». 
^— ^Etutdan . Venedis . 1451). fol. 

Pii SecaiKli P.M. {AcQcac SyWii Piecolonuoti } Epiftolac in Poorificatt reripca. 

Mcdiolani per Aocooiaai dc Zarotis Parmenfeai 147«. foL $M€mpi. 

mudifs.ymU.Ut. ^ 

— - Eiafdem Epiftolac in Cardioalacu cdicae , ct Dialogus Joaooi Card. S Ao« 

Kcli iofcripium. Romae per Mag. Johan. SchorcaeTdefiop«di& i^ff* 

tol. extmpl, elegantijf. Kali. 67. 
-~ Epiftolae in Cardinalacu cditac . ^.fiiteioco^ etanno • 
'"— Epiftola ad Machumctum Turcorum princip. 4. jS!^ ioco eianmo • 
— - Epiflolic . Mcdidaoi 1481 . ioLexempi, nitidifs. 
— • Eaedem, Aiiud exempiar . 

— Epiflolac io Cardinalacu edtcae^- fineioeo^ etanno. 
— — Epidolac ad diverfos. Nurcmberge 1486. 4. 

— De Duobas Amaocibos. Parifiia 14^^. 4. Pctri P. Vcigeoii dc ioge» 

ottis moribus. Vcnec. 1499. 4. 
Politiani ( Angcli ) Mifcelteneorum Ccnc. Pr. Florenciac 1489. fbl. 
— * Sylvac . rloreotiac 1491. 4* 
->— Opera omnia , at alia «joaedam leda digna . Venctiis in oedih. AMi 

1498. foL exempim niudifs. Vaii, 44. 

— Idem . Aiiud exempiar . 

— -> Mifcellaneor. Cent. P. Florcnciac 1499- fol. 

Foocani ( Joan. Joviani ) dc Forcicudine. Ncapoli pcr Macciam Moxavom. 

1490.4- 

— — De Obediencia • Neapoli 1490. 4« 

Dc Liberaliracc » Beneficencia ecc. Neapoli 1498. 4. 

l^rifciani Opera • Vencciis t47<. fol 

<— — cam Commenco Joan. de Aingre (1488.) fol. 

-~. Opcra cum Commcnc. 1488. rol. 

"— Eadem. Veneciis 1496. fel. 

— Opera cum cxpofir. Jo* dc Aingre» ec Dan. Cajecani. Vcoct. tfoo« 

fol. Faii. K. 
^ablicii ( Jacobi Floccocini ) Infticuciones Oracotiae . Vcnet. 148^. 4. 

SERVIUS ( Maams Hoaoracut ) Dtftendi Manualc Libellam. fine ioco^ ei 

. anno . Oraciones variae 8. fine ioco , et anno . 
Sitlpiciani < Pafli Alczii } Ciceronis de Verbor. Copia . ct clegaotia • Ro- 
mac 1496- per Steph. Plauck 4. 

THESAURUS Comacopiac, ct Horti Adonidis Graec^ • Vcncciis ap. Aidom 

Manatiam 1496. fol. exempi, niddifs. Vaii, iix. 
'^ ToctcUii ( Joannis ) Arctioi Commeocar» dc Orchographia didionum c Grac- 

cis tradarum . Vcncciis per Nic. Jcnfoo 1471« hU maa* exempi. 

eieg% et rarifs. 
^^ Idsmopus. Vencciis 1484. fol. * 

— Uem . Venetiis 1491. fol. 

,Trapezuncii (Georgii) de Parcibus Oraciooia cz Prifciano oompeodtnm* 
Mcdiobioi 1474- 4* 

VALLAE Eleganciac Lingoac Lacioac . Romac m Pioia Regiooe 1471« fol. \ 

exempi. eieg. Vait. IQC. \ . ^ 

«~ Eoidem . Romae io Domo Pccci de Maz. 147 ^ fol. exempl. tutidifs. } 

V«l- 74 BIBLIOTH. A. N.HOSSI 

/VaHte Edtiem • Veneriis 141 f. UL tMimpi. eUg. 
^^r— Eaedtm . 1480. 4. fineloco . 
. Vefgerii ( Petri Pauli ) de iogeauis ac liberalibos ftndiisLiber. 4« fiu la^ 

> ^« '< tfff/IO . 

Verini Ugolini ( MichseKs) Difttcfaomm liber. Florenriae 1437*' 4« 
Vtrdomiat ( Anc Mar. ) Opera Epift* ec Carm. Bononiae ifoo. 4. 

/ Vrbani Bellunenfis Ord Min. InUinirioDes Gramroaucac graccc cc lac. sp. 

y AMum Veneriis 14517. 4. 

/ — ~ Idim , Aiiud eximpi» 

fiioiogi Itaiiaitt • 

LA STORIA di ApoHonio di Trro ( Poefie . ) Bradimonte Sorella dt Rinaldo ' 

' ^ i4^9» Florio , c Btanciflorio X490., 4. fine ioco . 
Aoguftino da Urbino , Sonedi g ct Canzonc 4. fim ioco , a anno . 

BENIVIENI ( Hicronymo ) Commcaco fapra pid fuc Canzooi c Sonetti • 

Firenze ifoo. fol. 
Boccaccto ( Gioiranni ) Comedia nmicapaca Niophe di Ameco • Roma 1478. 4. 
— -L*Ameto. Trevifo 1475>. 4- 

^"-^ Epiftola a M. Pino de Roffi Coafbrcacoria . Firenzc 14S7. 4- f^^i- <• 
*"— Eadem. Aliud extmpiar. tt Fiore di Vircd. Firenze 14^8 4. 
■— Epiftola mandaca a M. Pino de Ro(G confbrcacoria . Firenzc 14^7. 4* 

S. Pelagio III. Papa Scoria de Longobardi « B Scoria de S. /o(a- 

fiu . 4- j&^ ioco , et an. 
»— « Des noblcs ec cbcres Femmes uanslac^ , cc imprim^ a Paris par An« 

coinc Gerard 1493. fol. 
Branetto iarino Tcforo . Trevifo 1474« fbl. dejicit. 
fiurchieUo Fiorencino Sonecci 4. ffneioco^ etanno, exen^, niiid> Vali, }7« 
»— > Aiiud exempiar. defidt in fim . 

CANTARE di Fierabraccia , ec Uliviert • 4. fiu toco « it anno . 

DANTE la Commedia. 1471. per /ohann Numsifter, col Fulgiaaco Evan- 

geliita mei fol. fupoi cum jfoi» HSS, Vaii, 799. 
"— — Terza Cancica della Comedia chiamaca Paradifo. 1471. per Jobann. 

Nnmeifter , e meco fae d Fulginaco Evangelifta Mei . fel. ^ne 

ioco . yaii. 799' 
""~ Lc Opere Volgari co' CooHiieoc. di Beovenmo da Imola pcr Vindd* 

da Spira 1475* fof. ex, nitid*fite lc€o . Kd//. ji, 
*— - La Comedia col Commenco di Vari pcc Martinpaul Nidobeaco . Mc- 

diolani 1478« ex nitid Vail. 9t. 
•— ■ Comedia . Vencriisi478 fol. extmpi, mddifs. Vali. 7». 
"*-« col Comenro di Chciftoforo Landino , con figure io rame • Firenze 

90. .Aji^ofto i^Sr. fbi max. ex. nitid, rarifs. Vail. 179.19. 
"-"-« col Comc.ico di €'iriftof. Landioo* Fircnze pcc Nicooio dclla Ma« 

gna *48x. fol. VaU. 179- ip* 
*— col Landino. Fircnze 1481. fol. 
— * col Commenco dct Landtno . Veoezta 1484- ibL 
— — Liem . Aiiud exempi. 
"— -• La Comedia col Comraenro di Criftofero Lmdino • Brefla per Bo« 

binom de Booinis di Ragozi . 1487» fbl* ex. nidd, 
~*-* col Comenro di Chriftoforo Landino . Brelfa 1487, foL 
*— coli' Efpofiuonc dcl Laadino. 1493. fbl. . 

Daof rARS n. SDITION. SAEV. XV. 7^ 

Daoce col Cobkiicd dd Landioo. ScL (14^.) Jkii^co^ etmtm 
— ^ CooTiTio . Fireoxe 1490. 4» 
<— /WiMi . ^iW tximpl. 

FEDERICO Vefisvo diFuligno. EiQaamxcgto del decorfb della Yitalm- 
mana. Bologoa 1494* ">!• 

GUERINO dcno il Mc£cbiao . fial. fiiu anao , ti ioco • 

HISTORIA delli Nobili Aouati Paris ec Vieoa. Tarvifo 1481. 4. 

LANDINI ( Cbriftolbro ) Formiilano diLeccere, cdi Otauooi Tolgare.^, 

fiae anno , u ioco . 
I.addario dci Macftco, e del Difcepolo. Fiorenza 149^ 4. PERLEONE Canxonieri del Rofiico Romano . Napoli 149&. 4. i^jfac ia priac. 
Pciiiaao figliolo d* AicobeUo Pbema • Veoecia 1495. 4 
Pampbilo Sado Pocu Modenere» Opera. Veneciis 1504. Jacopo di Mefler 
Poggio Sopra il Trioopbo della Fama del Pecraxcba. Fitenzc 

I4«f. 4- 
Peciarca ( Franceieo ) Sonecd « e Caozoni . Venezia 1470. ap. Vindelimmi 
de Spira fbl« ix. mud.et rarils, i^aii IHO* 

— Lc Rime. Per Viodelino 1470» foL iSff« ioco . ex, niud. Vaii. ifso. 
-^ Sonecci e Canzont coUe Noce del Pfiilelpbo. Veoecia «478. fbL 

— Trionfi col oomm. di Bemardo Ilicino . Veneria 1478. fbl 

— ^ U Canzootere co' Comm. del Pbilelpbo • Venecia 1484. fbl. Ks//. 40, 

— Sonecci e Canzoni colie nocc del Pbilelpbo. Veoezia 148^. M. ex. nidd* 

— Trioofi co*Comm« di Bemardo Ilicini. Vcnecia 1458. fol. I Soneot 

coUa incerprecacioae di Frane. Pbilelpbo* Vcoccu 1488. fiiL 

— coi Comcnci deir llicino» Vcnecia 1488. foL 
— — Idem. Aiiud exempiar. 

^— col Commeoco di M. Bcnufdo da Moocc Ilicinio da Sieoa • Vcnccta 

I4a8w h\.tx, mtid. 
-«- Idem • Aiiud exempiar • 

— Idem . Venezia 1490. fisl. 

— Lc Rime coUe Noce dcU* lUictno « e Filelfb . Milano 1494. fbLF^iii/. i8« 

— Le Rime col Comm- dcIT Ilicini . Veoegia 1497. fbl. 

— Trioofico'Com. deU'Uicini. Vencciis 1497. foL Sonccci colPbilclplio. 

Veoeciis 1497 fbL 

— Triompbi . 4. Jbu ioco . et anno» exenu^ar. eiegant, VaU, 48. 

— Pogffio ( Jacopo di Mefler ) fopra el TriompEb deUa Faou di M. FraoCi 

^ecrarcba . foL /iM/iwo , «r «a/io. 

— Comcnco (bpra el Triompbo dcUa Fama di M. Franc. Peccarsba . Firenzc 

i48f. 4. extmpL nitidift. 
**-* Idem • Aiia tria exempiaria • 
Vice dcgti Uomini iUttfbi. Verooa per Inooc. Zilecum 1475* fbl. oxempl. 

el gMtiJt, 
*— Vice <lc Ponrefici . ( Iij78. ) fbl. imperf Faii. 14. 
^-^ Vice degU Imperaton , e PooceSci • Florencia 1478. fol. PaU. 14« 
foifie varie . Confcwo Aloigii de Polcis M. V. pag. 8. Credo cbe Dancc fcce 

iqnaodo fii accn(aco pcr bcrecico eflendo a Ravcnna aUo Inqaificorc • 

ona Canzooe . Teizine . OcuTc • Viu di ooftra Ooona compofU 

pcrcl Cbmazzaoo. Vcoec«i498* 4*ccc. 

Pol- BIBLIOTH. A. N. ROSSI Pdlri r LBct) Mole al Mig. Lomio de' Medid 4« (wlaf^. «^uo. 

""— Piiloleti Magoifioo Loteozode* Medici FioieDCtae 1481« 4- 

— «— Driadeo d'Aioore al M Loreoxo dc'Medici 4. fia€ ioca, n atmo* yaU,it 

^— etalrn Bacolicbe qaatcro* Fireaxe .474. 4. 

PoKjMuIo la Hypoerocomachia . Tarrifii 1499 M Kalend. Maii . ttunultf, 

deganuli. Vail, 100. Comedie deU' EzoeUeaatf. Poeca M. Jonaam 

BoccatiodaCertaldo. Veneciis i fot. ioL 
*-— Hypfierocomaclkia . VeneciisiaaedibasAldtMaiMicii K499, kHtMmfUr, 

mtidifs, VaU. 100. 

TISALDEO da Fercara Opere ( Poeriche ) • Ftceaze pec Pieco Pacioi da ^eCdt 

fiiu anno 4. 
Tcoye la cranc ( Deftra^n de ) mi£e pac parfoonaget iraprimee a Lyoa pac 

Maiftre GuiJIome le roy fince lan Mil cccc qoacce f ingc e f • ioL a m< EDITION, SAEC, XK FJNIS, CA- 7> 

C A T A L O G I 

BIBLIOTHEC AE 

AB. NlGOLAl ROSSI 

PARS Iltk 

EDITIONES SAECUU XVL 

E T S E Q^Q^ B THEOLOGIA. 

Si&Isa Sacra &c. IBLIA SACRA Hebraica » Caldaka . Graeci . ec Lacina Flitlippi IL R. C. 

ftudio edica , cttra.Ariae Moncaiii . Aiicaer;^ ikM^ f. com. fol. Artae 

Moacani apparacQS , five Lexica ▼aria « ec Tra^cns Tarit. Aacuerp. 

i97£.3*coin. 8. vdl. fbl. 
*— Hebraica fidc poodi» ad LenfilcinaaamedicioD. adMiaca« Araftefedanit 

1701. i£. 
^— Hebraica non poodau • Berolini 17 xi. 24. 
VETUS TESTAM^NTUM recandnfB LXX. Graeti ex aoaof icate Sjxct V. edi- 

cain . Ed* prhueps • Romae 1^87« fbl. rarus. 
^~ Idem . Lacind reddicam ec ex aadoric. Sixci V. edicam • RomBe ia aed. 

Pop. Rom. I f 88. foL rarus . 
— * Vctas & No?. Teftameocnm Graece ex verf. fepcaagiaca Incerpr* Gaocar 

bngiac idKf. i. com. ii. 
*— VecasTeftamenram ex verfione feptaaginca locerprecom Gr. exedtcione 

Davidis Millii ; accedic Novam Teftamemam dim Vaciaocibai Le* 

aionibas ecNocis. Amftcl. i7if«^f. 5.coaiw 8. 
~* Vecas Teftamencum cx Tcrf. (epcaaginca Incerpiec Graeci etfiend. a Jq. 

Em. Grabe . Tigori 1750. 4. vol. 4 
^^ Pialceriam Hebraeum « Graecom , Arabicom , ec Chaldeom, com crt- 

bas laciois incerprecacion. ecglolGs , opera Aog. Joftiniani £p. Nebieo* 

fis . Genoae l f 1 6. fbt. rarifimus . 
"~ Pfalteriom DavidisGraec^ . Veoec. if47. 4. nA^mgr.de^ TioUasm 
*""* Pfalmor. Libcr Gr. Lac. Pahf. i«i8. 11. 
"~ Daoicl Secaodom LXX. ex Tecraplis Origeois Gr. LaT* ex CoA Cbi&ano , 

canrNocis . Romae 1771« fel. 
"-— Arifteae Hiftoria fcptoa^inca Inrerpret ec Vecer. TeAimoikiaF dc eoxom 

▼erfionc Gr. Lac. Oxonii 1691» 8. 
""* Novam Tcftamcncom Gcaecum com Leaiooibot ▼ariaocibotf , ec io eas- 
demNotis. Acccdanc Loca paraUclaScriptarae. aliaqttc cMgenca » 
Pars IIL l ^^ttdio y to BIBLIOTH. A. N. ROSSI ftadio Jo. MilUi , cam accd&oiiibos Ludolphi Kafteri . Amftdodt* 

mt 1746. fol. 
NOVUM TESTAMENTUM Gr. Lac. tertio ab Erafmo rccogoit. caoi aonout. 

Bafileaeap. Frobenium J5&i. foL 
•^^ Movtim Teftameacam Graec^ . Lacec. Rob. Sceph. 1^50. k\. rarif, 
*<*— Idem Graece . Partf. ei Tvp. Regia id4&> fbi. max. 
*— - Idem Graeci cam ▼ar.Ledion. Ozooii i67S»%, tom. 8. 

— Idem Graec^. Bafileae Ifji. 8. 

«-*— Idim Graec^. Bafileae if}^. ap. Valdenim i.com. it. 

Idim Graec^ ex Bibliocb. Regia. Latetiae Rob. Scephaoufi 1 54^« ^ tont 

|t. rartis . 
-*— Idem Graec^ . Lacet. Rob. Scephaoas 1949. zt. 
— ~ Jdem Graee^ . Partf. IT49 li- 
^*— Idem Graec^ . Luceciae Rob. Scephanus 1169. t, com. t». 
<^— * Idsm Graec^ com valgaca IncerpjrccacioQc iocerltneari B. A. Monuoi . 

Antaerp. ifSj. S. 
<— — Idem Graecd . Amftel.BleauitfS). u. 
"— * Idim. Lttgd. Bacav. ap. Elzevir. 1641* a- tom. it^. 
*-— * Idem Graece a Leufdenio • Ulcra|. i67f. ii. 
~— Idtm Graec^. Pacav. i6sfi, 14. 
*— — Idem Graece a Leufdenio . Amftelod. <^f 8. i&. 
BlBLIA SACRA Latini . Lugduni i^tf. 8. decft Tituias. 
*— Eadem edica a RobercoScephano • ap. camd. 1^40. filL 
—^ Eadem. LuceciaeRob. Scepfaanus if4f. t.com. 8» 
— ^ Eadem . Lugd. Giypb. if fo, f. com. 12.. 
--~ Eadem vulgacae Edicionis. Romae ifpj. 4 

— Eadem • Col. Agr. 1^47. 8. 

— - Eadem vulg. Edic. Parif. Vicri itfft. 8. cora. i z^ 

— — * Eadem cam Noiis dp^ffim. Virocum . PaciC 166^^ taL 

-^— Eadem • PariC K70. 6. com. it. 

— — Eadem • Coloniae itfTp. 6, com. it. 

'— • Eadem cum feled. Adnoc. J. B. Dahamel. Parif. i^of . foL 

De Calafio ( Marii) CooGCjrdantiac SS. BiUiorum Hcbraicorum . Londini i747' 

4. com. foj. 
H. Scephani Concordanciae Gr. Lac^ RTeftam. ap. Paol. Scephanum i^. fol. 
Trommii ( Abrafaamt ) SS» Biblior. Coacocdanciae Graecae VerGonis (cpcaag. 

Interpr. Amftel. 1718. i. com. foL 
Concordanciae Sacror. Bibliorum.. Col. Agrip. Elzevit^ 1684* 4- _ 
OiticiSacri. five Annouu Doaiffimor. Viror. inVecus , aq Nov. Teltamcnc. 

quious accedunc Tradacus varii Tbeologico-Philologici • Amltd. 

i^pS— 7{i. 12. com. fol. . /•• i%. 

Halaet. ec Ikenii Thefaurus novus Tbeologico-Philologicus ad lcleaioia 

ucriufqae Teftamenci loca . Lugdb. n%%. t. com. toL 
LesFigares de la Biblegcavdes par Picarc. Haye 1718. foL 
BIBL£ le N. Teftamenc avec des Redeiions morales imprimi par ordce de 

rEvcque de Chalons . Amfterd. 1718. 8. com. la. 
Bihlia Sacra cradotca da Gio. Diodaci . Geneva 1641. foL 
*— ■ Nuovo Teftamenco cradocco da G. Diodaci . it. 
~-* L*£cc)efialle di Salomone cradocco dalla Ebraica verick io Lingua Tolcana 

da Anconio Bnicioli • Venezta ifs6. 4- 

•~* Nuovo Teftameoco cradocco in iingua Tofcana per Aac Bractoli . Veocz. 

iTHP. *. com. !&• 
Velmacii ( Jo. M. ) Veteris ec Novi Teftameoci Opus , vcxfibas confcnpram , 

ec Schotiis illuftracum . Vencc. if;8. 4. , 

Apol- PAKS III. EDITION. SAEC. XVI. eec. U 

ApoUiajrii InteYpceutio Pfalinonia Yetfibus beroidi Qi* Lac. a Sylbnrgio. Ay. 

Coouiiclia. if^. G. 
PecaTii ( Dionyf. ) Paraphrafo Pfalmoniin DaTtd. Gr. Lac. Parif. \6yi* u. 
Salm Peniteoziali dt di^er/i ecccllcAti aurori . Viocg. GioUt. if^p. ix* 
?nxo { Gio» Franc. ) Tratlaziooe det Salmi Davidici , ooU' Ecdefialle di 

Saiomone. Venca. i5}^.4* 

SS. Poiris , et Scriptcres Ecdefiaft. nc» 

S. AGOBARDI Opera edita, et illuftr. a Steph. Eiluzio • Parif. f ^^. t. tom. 8. 

S. Ambfofii Opcra ci editiooe Romaoai . Parif. i6o). 6. tom. ). toI. fol. 

5. Amhrojgio gli Uifici tradotti per Fraoc Cattaoi coUe Anootazioni . Fitenze 

Torrentino if fS. 4* 
S. Aodreae Cretenfis Oratio in N^talem Dominae Noftrae « Gr. Lac. Florenc. 

i7J>. 4. • 

1 Aorelmi Opcra , et Eadmeri Hi/loria Novoram , flndio Gabriel. Gerberoa 

aoda « ecc. Parif. 171 1. fol. ' 

S. Aafclmi Cantuarienfis Commentaria in Matcbaei £TangeIiQm,ec alia.Colon. 

Agrippio. 1 560. fol. 
S. AoroQini Epifc. Flor. Hiftoria . Bafileae ifoi. t- tom. fot* 
Amobii Difporationes adverfus Gentes primom edicae. Romae Piifi:ianenf. 

if4&. fol. 
— Eaedpn i ct Minncii Felicis Odavios editi a Fulvio Uifino • Rom. lf 8^ 8. 
^— Eaedem , cnm cautiootbus aliquot de erroribus ejus, Leandri de S. Mani« 

00 . cl Notis Stcvrechii . Dnaci ^{4. 8. 
'—- Eaedem cx receof. Viri ceicbcr. com incegris omniom CommencLogdb* 

\6si' A*td%opt, 
^— ComsicnKarii in Pfiilmos per D. Erafmum prodici , ec cmendaci • Ba« 

filcae in7. 8. 
•— lidem , cc Difpoc. adverf. Gcnccs. Badl. Froben. ifiJa 8. 
*— Bolen^ri ( Jul.Cacf. ) £clogae ad Af oobium . Tolofae itfii. 8« 
S. Adiaoafii de S$« Trioirace • Bafilii adv. Eunomiom » ec Anaftafii ec Cyrilli 

Orchodoxae Fidei Esplic» Gr. Lat. a Beza i f 70. ap. Stenh^ 8. 
"-— Opera Gr. Lat. edit. juzta Parifienf. anni 1^16. Coioniae v^. a. 

com. fol. 
---— Opcra Gr. Lac. itluftraca a Monachis Ord* S. Benedidi* nunc emen* 

daciora . Paiavii 1777. 4. com. fol. 
*-^ Incerprccatio Pialmocom Gr« ec Lac com nocis Nicolai Anionelli • Ro- 

inac.174^- feL 
AttoQis Opera cnm commeoc Caroli Boroncii del Signore. VcrccUis 

1768. i. cqm. fbl. 
Si Aagnilini Opeca, Bafileaepcr Jo. Amorbachium, Joannem Pecrt» ccJo. 

Frobeotum 1 %c6. 1 1. com. p. vol. fol. chara&ere Gotico . 
-— Opcra omnia ez recenf. Monachor. S. Mnuri Ord. S. BencdiAi • Nea- 

poli 17 n* 19* voL 4* 
-~ Confcffiones . Losd. \66%. in 14. 
— -* ConCeflioocs • Col. Agrip. 1^)7.14» 
— — Medicaciones , Soliloquia, ec Manoalc} B, Anfelmi, et D. Bcrnardi 

Idiocae Medicacioncs • Colon. Agripp. 1649. 14. 
— — Eadem opera • Coloo^ Agripp. 1701. 14. 
S. Agofiino della Citca di Dio volgarizzamcnco ancico ool cefto lacmo. 

Venczia I74i. ». com. 4. 

— - Sermooi volgarizzaci • Firenze 1730. 4. 

— - Soliloqnio con il Manuale volgare» Vcncaia ifip. 8« . , 

S. AvH It BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

S. Avid Opcra , ec Tkeodalphi Opers edica « Straiosdo • Parif. i^t. 8. 
AlUcii ( Lcoois ) Graecia Orchodoza « flve Scripcoces Graeci de ProccfCone 
'Spiricus Sandi Lac. verfi ec nocis illuftraci • Rooue x6ft.i.com. 4- 
— — De SimcoDUin Scripcis • Parif. i^k$4* 4« 
•--« De Tampiis Graecor. reoenciorib. i de Meufiica cempor. anctqnor.s ec 

Cnnfnucio Fabnlae de Joanna Papifla • G>loo. Agripp. id4$- 1* com. 

un vol. 8. 
— — Syromida • five Opo(cator. Graecor. ec Lactnor. CoUedio a Barcoldo 

Nihnlio Gr. Lac Coloo. Agripp. i6f {. 8. 
*-— ConFncacio Fabulae dc Joanna Papiila . Colon. Agripp. 1^4 r« 8. 
Arcudii ( Pecri ) Opufcuia Ciar. Vir. dc ProcciGone Spiricos Sao^Gr.Lat. 

Romae i^so. 4* 
■^— Eaditn . Romae 1670. 4* 

Adoois Martyrologium nocis iilaftrac. a Dom. Geoigto • Romae i74f. foL 
Albeni Magnide adhaercodo I>eo« ecc]« Vica. Ancuerp. Pianrio. itfix. 8. 
— — Paradifns Animae , de Vinucibus » cc de adhacvendo Dto . Aacucrp, 

If6f. 11. 
Alhenano Tracuci della Dilexione di Dio , e del Proffimo ecc. Rienfee i^ia 4- 
Arnaud ( Ancoine ) La Perpecuit^ de la Foy de I* Eglifc Catholiqne coo- 

chanc T Euchariftie, cc lcs Sacremencs . Paris 166^. 171 f. f. com.4. 
Aymon Monomens auceoiiq. dela Religion desGttcs» ec dela fiiuOoc^ de 

plufieurs confedions de Foy des Chtecicns Oriencaox coottc la Per* 

pecoic^ dc ia Foy • Haye 1708. 4* 
Anuudd de la Frtquence Commuoion •< Lyon i<sp^. 8. 
Renaudorii (fiufebii) Licurgiaium Oriencalium CoUcdio» Pirifiis I7if. i* 

tom« 4- 
Gennadii Homiiiae de Sacramenco Euchariftiae . Melerit et alior. Opufcu- 

la Gr. Lac. edic. ab £. Rcnaudocio » cum noris . Parifits 1709* 4* 
Anaftafiii Bibliochecarii Vicae Romaoor. Ponrificam iUqftram a Fr. Blanchi- 

nio . Romae 17 18. 4. vol. £>!. 
Agnelli Abbacis Rayennacis Liber Poncificalis , five Vicae Poocii RavcnntL 

a B. Bacchinio illuftraue •. Mucinae 1708. 1. com. 4. 
Alcoran de Mahomec cranslaciS du Arabe cn Franfois. Parisi^fx. is. 

S. BASILTI Opera Gr. Lac. nocis illuftr. a Joan. Gamler. Parifits 1711. $• 
com. fbl. ed, opt, 

— Opcra quaedam Graece . Veneciis ifSf. fol. 

— Compendium Confticurionom Afceucanim» Graeci^ Romae i«l78. 4* 
Bafilii Selcuciae £p,ifcopi Viiz D. Tedac Virg. ec Marc. Gr. Lac. cdir. a P. 

Pantitip . Aocuerp. t<$o8. 4. 
Bedae Vcn. Opera omnia • Bafil. 1^6^ 8* vol. foL 
^— Hffioria Ecclefiaftica cum Paraphrafi Sazonica $ ec Leges Anglo*S8io> 

tiicae, cum Annoucionib. ec AnaleAis Abrahami Vheloci, Cao- 

uWcigiae xtf44- fel* 
S. Bernardi Opera omnia cum Adnor^ J. M. Horftii . Parif. Sd<f7. 9* ▼ol. 8. 
— — Opera omnia cum Nocis MabilSonii . Veneciis 176^ }. com. fi»L 
S.Btrnardo Sermoni a fua Sorella Monaca, uadocri in lingua voigaie. 

Venezia if?8.' 8. 
S. Bonayencurae Diacca fahicis. Veneriis ifiS. 8. 
— > Scimulus Divini Amoris . Veneciis 1(^7. !&• 
S. Bcnnonis Aftenfis Coramencarius . in IV. Evangelia priroom edicns aCard» 

de Zelada » cum cjufd. Aiinocaciomb. Ronuc 1775 • 1. com. 8. 
Baodini ( A. M. ) Graecae Ecclefiac Vecera Monume^u Gr. Lac. nanc pr. cdiu. 

Florcniiae x7tf x« )• com. a* yoI. 8« 

Bos PARS in. EDITION, SAEC. XVI. etc. Sos ( Lamheni ) ObTemtioiics ail Loca i|oaeJam Novi Foedcris er Extcr. 
Script. Giaecor. Fraiie<|. 1707. 8. 

Boodiaii ( Jo. ) dc JeiH Chrifti rer. geftar. claritate, ct gloria. Aotnerp. 

1591. 8. 
Bdlarinioi ( Rob. ) it Arte beoe morieodi . Coloo. Agrtpp. r^U. 24. 

— De Septem Verbis a Chrtfto lo Cruce prolaris . Col. Agripp. 16 54. 14. 

— De Gcmita Coiuaibae , iive de Bono Lacriroaram . Colooiae itftA. xa. 
BioDdi ( Fr. Aot. ) Aoimadverfiooes io Pfalmos . Lacae 1766. 4. 

Bona ( Jo. ) Maoadudlio ad Coelom • Logd. t66o. 14. 

— - Eadem . BraxcUis 1^64. 24. 

Baicoii ( Card. Caef. ) Aooalcs Ecdefiaftici cum Crinca Aot. Pagi Rai- 

oaldi CoQciouariooe, ct Notis Gcorgii, et Maofii. Lucac* 1740. 

?8. tom. fol. . 
TornieUi ( Aogaftioi ) Aooalcs Sacri com Commeot. Aug. M. Ncgri . Lu- 

cae 17 i 6, 4. com. kA. 
Barnage (Samoelis ) Aooales Politieo Ecckfiaftici .Rotcr. 170^. ^ tom. fW. 
Balazii ( Sceph. ) Vitae Paparam Avcnioocnfium cum Noris . Piirtfiis itfoi. 

a. tom. A, rants . 

— Mifcellanca hiftorioa facra ec pro&oa etc cam AnimadTerfionib. Jo. 

DcMBinici Manfi. Locae i7<(i« 4. tom. fol. 

Bcoederfen (Nirohi) Tiadatus htOoricos de Rebus Ukra]c^aaeEcclefiac. 

Ulcraiedi i?^]. 4. 
Bcfaei ( J. Ben. ) OeoTrcs . Liege 17^. ta. toL 8. 
• — OeuTre? . Argeotine ( Venifc ) I7|tf- 10. tom. 4. 

Hiftoire des Variacioos des Egiifes Proteftames . Parisi74o. 4. tom.it. 

Baichini ( Bencd. ) Iftoria del Moniftero di S. Benedccto dt Politonc. Mo^ 

dena 1696, 4« 
Bandini ( Ang.M. ) Vica del Card. Niccol& di Prato. Livorno 17(7. 4. 
BtUari ( Feo ) Vica dtl E. Giovanni Colombioi Fondacore deH* Ord. del 

Gefuaci « e de' fuoi coropagni . Vira , e miracoli del B. Gio da 

TaifiKnano Vefc. dt Ferrara dello ftefio Ord. Venczia iff^. 8.* 
— . Vica del B. Giovanoi Colombini^ c di alconi Servi di G. C. deU* 

Ord. de'Ge£aaci. Siena if4i» 4* 

— Eadem, Roma tfftf*4. 

Bimt^er^ Opere cootro di lai. Reima 17^7. 4. tom. ii, 

Bianehini ( Giul. ) Norizie iocorno la Cincola di M. Vergioe nella CitA 

di Praco. Firenze mx. 4. 
Biofio ( Lod. ) Ifttrazione Spiricaale rradona in Volgar Fiorcnrino da Franc. 

^ Cactani . Fircnze Giunri 1 1 tft. 8. 
Bordofdo ( Girol. ) dcvoto tibro chiamato Recitoria Virginis , Rirae . 4. 
Boaona ( Gio. CeC ) Rifoofta a chi preteode che le Opete del Cavalca fiano 
del B. Simone da Cafcia. Roroa 1780. 8. 

S. CAESARII Homiliae XIV. cum notis Stephani Balazii . Parif 1669, 8. 

S.Caroli Borrom. de Choreis & 2»pedacolis . Romae 1751. 12. 

Caftaof ( Jo. ) dc loftiraris Rcnonrianciaro , ec Collarioncs SS. Pacrom . Romae 

1^88 8. 
Csffiodori Opera . Aoreliae Allobr. itfii. t. tom. 8. 
Cadiodofii Opera cum oor. J. Garccii . Rocomagi 1^79. 1. tom. fol. ed. opt. 
Clcmeocis Alezandrini OperaGr. Lac. iiloftr. a Jo. i^>cterio. Ozonii 171 f. 1« 

com. fel* rarus . edit. opi. 
— - Opera Gr. Lac. cumemeod. Fr. Sylbureti . Lnt. Motcllius itfsp fel. 

• Opera Graec^ edica a Pccro Vidorio Flor^nt^Torrentin. i f f o. fol. 

— — Eadem Latioi Gcnt. Hervcio inccrpretc • Flor. Torrcac if f u fel. 

S. Cle- t4 BI^LIOTH. A. N. ROSSI 

S. Ckilienri$ Epiftoh ad Corinthiot Gmed et Lat. Ozod. U77. it- 

S. Cypdant Opera recogD. ec illaftr. per Jotn. Oxonienfeni Epifcopi et Anaafcl 

^ Cyprianict Joaiinis Ceftriennt . Ozoni. i6SwfeL 

— — Opcra . Romae Manucius 1^6%. £oL 

-~ Openi. Venec^tu?* 8. 

— - Opera . Lugd. Grypiu if J7 *. 

S. Cyrini Aiczaodrini Opera Gr. Lac ftudio Jo. Auberd . Intotiic i6j8. 7. tcm. 

rol. edmopu ranu . 
**-* Adverfas AnthroponM>rphitas Gr. Lat. com nods VnkaDif • Lagdba& 

I60f* 4. 

S. Cycilli Hieroiolynitani Opani Gr. Lac not» illaft. ab. A. Aug. Toatt£e . Pi* 

rifiis 17x0. fol. edit. ofit. 
— Catechefis Gracc^ . Paril. 1564. 8. 

Cotelerii (Jo. I^. } Ecdcfiae Graecae Monnmcttta Gr. Lac. Parif. 1677. ^ ton. 4^ 
•^» Analeda Graeca . 6rc varia Opufirula Graeca , eroca , Larine verfa , cc 

notis iUoftr. a Monachis Benedidinis . Toraus L Luteciae 1688. 4. 
Canibi (Htnrici) Thofaurus Monnmencor. £cdcfia(licor. ctHiftoricor. (ive 

Lediones anuquae adSaeculor# ordinem digeftae. Amftelod. 171 f* 

4. vol. foL 
Ca(aoboni ( l(aaci ) de Rebus (acris , ec Ecclefia(Kcis oerciutiones ad Barooii 

Prolegomcna in Anoaics etc Gcnev, 16% f . 4- 
De la Cerda ( Lud. ) Adverfaria Sacra . Loed. i6t6, ibl. rarus . 
Caryophili ( J. M. ) Cooftitario Nik Thellalon. de Priraaca Fapae « Gi. Lir. 

Parif. 1616. ». 
Cortefii ( Pauli ) SeBCenriamm Lib. IV. Romae Eoch. Silber i ^04. fbl. 
CaDi ( Malchioris } Opera Theologica . Pacavii 1717. 4. 
Cantacttzcni ( Macth. ) Ezpofitio io Canricum Cantic. Gr. Lac. com ooris Vinc. 

Rtccardi . Rom. 1614. fel 
Calmet ( Aogaftini ) Commentaria in Vecos ec novom Teftaraentam . Locae 

i7)o. p. com. fel. 
**-^ Didionarium CricicumS. Scripcarae • Venec. 1747* &. com^fol. 
CalviniOo.) Infticurioncs Chriftianae Keligionis cum Vica • Amllel t66%(ol 
Lpilcopii GSimonis)Operaomnta Theoiogica. Amftelod. i6fO. -tff. 1. cuok 

in fol. 
Clemencis XI. Epiftolae , ec Bravia relcAiora . Romae 1714. a. com. foL 
— ** Oraciones ConGfloriales . Romac 171%, hL 
Comclii ( Locii ) Monarchia Solipforttm . VeDcc. i<^4f . it. 
Copi ( Alani ) Dialogi concra S. Ponrificacus , Monafticae Vicae , Sao^r. etfi. 

oppugnatorcs . ADCocrp. Plancio. 157;. 4. 
CarctifCorneiii )deC]aviaDominicis. Ancocrp. 1^70. it. 
ChiCflerii ( Jo. Jac. y dc Linceis Sepalchraiib. Cltrifti« Crifit htftorica . Antucrpb 

Morec. 1614. 4. 
jLipfii ( Jafti ) dc Crucc , cc Nic. Nicqueci htftoria ec Myfter. Ticuli S. Crocis. 

Lagdb. i69r. i. tom. u. 
S.Caterina da Stcna Epiftole , ecOraziooi. Venaz. 1^48.4. 
Cmalca ( Fr. Dom. ) Specchio di Croce ridocco atta fua vera Jezione . Roma 

17J8. 8. 
*— Dirciplioa degli Spiricuali col Traccaco delle %<>• Stokizie . Roma i7f 7* ^ 
—— Spccdhio dcilaCroce . Vcnez. ifo^. 4» 
*— " Pungi liogua ridocco alla fua vera leziooe . Ronra 171^1. 8*. 
•— - Efpofizione dcl Simbolo degli Aooftoli. Roma 176%, f. 
*— -" Volgarizzamento degli Acri ApoitoUci • Ftrenzc 116^. 8. 

Mcdicina dcl Cuore , oveio Trattaco della Pizienza . Rom. I7f6. 8« 
Volgarizzamenco dcl Dialogo di S. Gregorid , e dcir Epiftoladi S. Gu^ A «* (^ « TARS m. EDITION. SAECXVI. ec& $$ 

laivoadEaftocliio. fcd alcane Pocfic. Ronia 17^4. 8. 
~- Fimd ddla Lingpa ridotri alla foa vera ieaioQC . Roma i7f 4* ^* 

— PaogtLiogoa > TrBcri AcUaLingaa, eTiattaco dellaPazieaiui. VcDeua 

10). 8. 

— Specchio di Crocc . Vcncu if jy. 8. 
— * Idem apus» Vcncz. 1^58. xi. 

— Idem opus , Vcncr. if7«- ■*• 

— Traccato dclla Pazicnza Vcaez. if4i* 8. 
"— -~ Efpofiziooe fopra ii Credo . Vencz. 8. 

Ckiruhino da Spolcro Regola dctla Vica {piricaalc . Veneua 4* 

Cafom{G\o, Bacrifta) McmoricScortcbedelFImagine di Maiia Verginedeir 

Irapntncca . Firenzc 17^4- 4« 
Cionacci ( Franc. ) Scoria della B. Umiliana de* Cerchi Veddra Fioteatioa dcl 

cexz' Ordine di $• Framcclco • Firenze 168^ 4« 

S. DAMASl PP. Opera cm notis M. M. Sarazarii . Rom. i^;8. 4. 
Didymos Alcxanarinos dc TrinicaceXSr. Lac. a J. A. Mingarelii noris iiloftr. 

BoQoniac it^p* fet 
S. Diooyfii Arcopagicac Opera Gr. Lac. com nocis B. Corderii • Anraerpiac x tf ) 4» 

i. com. fol. ed* opt. 
— — Opera , D. Ignaui , cc Polycarpt Epiltoiae Lac; ez cimnslarione Ambrofii 

Camaldtticnfis . Vcncc ifoi. foL 

— Eadem. Vencc. ifOt. Acceditjo. Anc Pantei de Theonis Caldttrianii ct 

aUa opoCcala . Venet. isot. fel* 
— ^ Opera Graec. Fiorent* Jaor. if i6. 8. 
"*"* Esdem . j4luid exemphw. 

-^-* Opcra cc Pachymcris Paraphr. Gr.Lat Parif MorcU. is6i. i.tom. i.toI.8. 
Dionyfii Carthufiaoide IV. homxnis Noviffimis • Lagd. RoWIL if9i. iz« 
Diooyfii ( Laar.) Aoriqaiffioii VcfpcrarainParcfaaiiam acos Ezpofirio . Romae 

1780. 8. - 

Pinctti ( ViAp. M. ) de Grammarifticis qoibofdam tricts , Eptflolae ad Car. No* 

ccciom , ec Hicr. Lagomarfinam . Roaaae i7TCi 8. 
Diodari ( Domioici ; dc Chrifto Gracc^ looaencc Ezercicario . Neap. 17^7 • 8. 
Daranri ( Gaiiiclmi ) Rariooale DiTinor. Omcior.Vcoec.i f q^-foLGoa^o ekaraa. 
Vanieilo da Praw , Traccaco dclbi PcrCevcranza ^ inricolaco Coroaadi Seit i 

di Dio . Venczia 1 f44 8. 
Diottifio Ccrcofino contro rambizionc . Roma 175»- "• . . „ ^ , .. ^ 

— bcUa Vitt dc' Canonici \ e S. Nicczto dc Vaacaggt dclla Salmodu • Ro- 

ma t77t- 8. 
Divorlcne vcrio GcsdCrillo . Roraa 17 T9. *• com. f*. 
Domhid ( B. Gio. ) Tracuco incicoUcp Amor di carici . Sicoa t/JI; 4. 
Du Ga^ Piiere pabliqac. ci ftti Ics dilpoficions pour oftrtr lcaSS. Myftctes • 

Paris 1707» '*• 

ENNODII Epifc Tictocnfis Opera Hfoftr. a J. Sirmondo . PariC %€i\. 8. 

S. Ephrem Syri Opcra omnia Graec^ , Syriac^» ec Laria^ edtca a A. M. Qtid* 

Ouirino. RDmaci7?>-^-com.toI. . ^, . ^ -. 

S EpiphaDii Opera Gr.Lac illoiiraca a Dyon.Pecavto Colootae t^tt. t. com.fol. 
—^ De XII. Gcmrais Racionalis Samnri Saccrdocis Hebraeoram prim« ed. P. 

Fr. Fogginias . Romac i74|. 4* Vcra Iltoria di S. Romolo Vcfcovodi 

FtcColc. Laccal74>.4. _ . _/. , . 

— Commcotariam io Canticam Canctcoi.ez aotiqoa veraooe Laaaa , opcra 

P. F. Foggioii • Romac 17%^* 4« 

Ery* ; t^ BIBLIO TH. A.N. ROSSI Bryoachi ( Ptoli ) SS. Pttmai dc Gratia Chrifti . et libero «rUcno dioiiauDtiiiffl 

Trtai. i€4Z. 4« 
EnrcbiiPraeparauoEvaBgelicaGr.LaccuranotisFr.Vigert* Colooiae i^ll.feL 
*-— Demooftratio Evangelica Gr.Lit. cnm notis Morelli. Coloniae i^ll. foL 
lufebii Pampbili et alior, Hiftoria Ecclcfiaftica Gr. Lat.cuai notis Henr. Vale* 

fii • Ang. Taur. 174^« !• tom. fol. 
EpifioU . Evangelj » e Lezioni di Proferi , che fi Icggono alhi Mefia tradoRc 

inTokano. Brefcia i$|9. 8. 
Erafmi ( l^efiderii ) Enarratioin Pfalmum XXXIV. Lufldb. U$%, 11. 
^— £narratioinP(almaraI. r<44 ecin Pfalmum XXiL Lugdb.i^^^- ». 
*"-* Ex^catioin Symbohim , et Oecalogum. Lugdb. i^4t. Modus ocaodi 

Deum • ib. ^41. is. 
***-" Modus oraodr Deom • Liiigoa five de lingoae uTa , et abafu . Lagdb. 

I<f4j— 4^. la. 

***— * Modus orandt Dcum Lugdb. i^^t-PrecatioQes 1^41. de Sardenda Ecdcfiae 

Concof dia . Lugd b. i tf 4 s . 11. 
*~-^ Infticu^io Principis Chrtlbani . Lugdb. 1^41. Confulcatio de BelioTat- 

cfs inferendo ib. 1^4^. Qoerela Pacisibid. 16^41 • i^- 
"— * DeVirtuteamplc&enda, etalia piaOpufcaia. Lugdb. i^4r. 12. 
^*^ De Contcmpta Mundi . Lugdb. 1^41» 1». 
*"— DcMatrimonioCbriftiano. Lugdb. i^^o. is. 
*~— De Matrimonio Chrifliano ; ctLud. Vivis de Conjugii origine , ct atil»< 

tate . Lttgdbc 1^50. is. 
*"~ Enchiridion Miliris ChrilHani . Lugdb. 1^41* is* 
**~ Brenii ( Dan. ) Compendiura Theologiae Erafmi . Rotterod. 1^77« i»* 

FLODOARDI Hiftoria Eccleliae RemenCs ed. a Sirmondo . Parif. i^ i k I . 
S. Fulgentii contra Fabianiim excerpta . Praedcftinatus ante an. isoo. coiicript* 

etEufebii Pamphili OpuCc. edit. aSirmondo. PariC 1^4.1.8. 
Flaminii ( M. Ant. ) Paraphrafis in XXX. Pfaimos Tcrfibus conlcrfjpt. Lot. Rob. 

^phamts i$4^* s. 
-*-* EtP. Franc. Spmulae Paiaphrafis in Pfahnos Daridis verfibus czpiefia. 

Bafiteaei$6i. is. 
**"^ Explanatio in Pfalmos . Lued. 15^1. in irs. 

Foggini K P. Fr. ) de Roroano D- Petri lcinere , et Epifcopata . Florenc. 1741- 4« 
Fcrrerii ( i^char. ) Hymni novi Ecclefiaftici a Clem. Vll. approbaci • Romae 

i5»5- S- 
FUwy Hiitotre EcclefiaftiAue • Paris i7U* f^* tom. is. 
~— Moeurs des Ifraelites et des Chretieos . Bruxelles i744- i»* 
FUlann (Damiano ) Leaero ali' Amico Minocita lolle Oilervaxioni cdaltro 

contenuco nel libro intitolato . S. Beovenuto Vefcovo d'Ofimo , Prcte 

Secolace. Velletri 17^^ 4- 
licino ( Marfilio ) della Rcligtone Criftiana , e del manteoere la laDitr per le 

per(one Letterate . Firenzc Giunti i $tf I. 8« 
Fiort di Virtii ridotto alla fua vera Lexione • Roma i74<>- I* 
*~— ^ Id^m opus . Roma 17^1. is* 
Fioracci di S. Francefco . Firenze 1718 4- 
Hlofi^o Modenio , owcro Tlncredub condannato al Tribonale ddhi fiu ra> 

gionc» tradottodalFrancefc. Roma 1771- 8. 
/ 

S.GREGORII Thaomatnrgi Opera Gr. Lat. a VoflSo . Mognnciae 1^04. 4. Ae- 

M/ir Synoirfit Concilior. (Bcumeoicor. Graec^. Aug. Vind. 15^^ 4« 

S. Gregorit Naxtanzeni Opera Gr. Lat. cum notis Billii ct sJior. Parii. 16^3. 

a. tom.fol. e^.ofc. 

S. C^e- ?ARS IIL EDITION. 5AE& XVI. etcw t^ 

S.Gitgorit Orationes ooTCiDi Gtegorii Nyfleoide homincGraeci. Venetiis 

Ald 151^. 8. 
*~~- Eaedtm • AUud txtmplar* 

• Orattooes XVI. Graece Venct. AIcf« iji^. 8. 

*"*" Eatdim , Aiia duo extmpUria . 

~* Carmina Seleda , Cynlli Aleiandrioi de Plaatar. , et Animal. proprieta* 
te , Syoefii Hymm &c. Graec. edita a Htetoo. BtuacJlo . Romac 
15^0. 8. 
~* Carmina Gr. Lat. Venet. Aldus i$04. 4. 
S. Grcgorii Nyfleni Opera Gr. Lat. cafligau « au^ , ct Dotis illufirata • PariC 

Moreli. itffS. }. tom. fol. e<^. opt, 
~- Epiftolae VII. Graeg^ primum Latine verut J. B. Caracciolus com Gom« 

ment. Florent. i7ii.£bi. 
S. Gregorii Magni Opera Sixci V. jafla emendata ct aufta . Romae ez typ. 

Vatic 1588. 6, tom. 4. vol. fol. 
~* Opera . Editio Sec Romana • Romae i<^i|. i|. tom. $. vol. 8. 

De Cora Paltorali . Parif. iM, u. 

Gambarae ( Lanr. ) Praecatiooes adDcam, carminibus eonfcriptae. Lacae 

IS74. 4. 
Gallonii t Ant. ) de Marcyrum craciatibas . Antuerp. i^^S. %, tom. ix. 

— " De Marryrum Cruciatibas . Ronuie i$94> 4. 

' — ■ Vita B. Philtppi Netii • Romae 1^00. 4. 

Garoerii ( lo. ) Liber diumas Romaoor. Pontificum ab eo editus . cum ejufdem 

Notis, et Diflerutionibos . Parif. itfSo. 4. rariff, 
Geooadii Homiliae de Sacram. Eachariftiae Gr Lac. edit a Rcoaadocio • Ap* 

pcndiz a ia PerpetuiJ di la Foy . PariC 170^. 4. 
Gcorgii ( Domio. ) Vita Nicolai V P. M Romae 1741. 4. 
Giberti ( Jo. Marthaei )Opera Eccle(ia(lica , primum edicact ilhi(bata a Fratt- 

bos Balleriniis . Veronac 17^1* 4- gr» 
Giadiaii ( Vinc ) Opafcola advcrlus Luthcranam Impictacem • Vcnetiis 

x$J7» 4. 
Gioochi ( Nic. ) de Indalgentiis • Romac 17^0« is. 

-^ Idem m Rom. 17^9. 8. 

-^ Idem . Aiiud exemplar. 

Gnbc ( J. Ern. ) Spigilegmm SS. Patmm ct Haercticoram Saec. L II. IIL cum 

Docis. Oxonii 1714* ». tom.8. 
Grocii ( Hug. ) de Vericate Religtonis Chriftiaoae cam annot. Parif. 1^40. n. 
"^ De Caenae adminiftrariooe obi Paftorcs oon runtetc. Lond. 1675. Dod* 

vellii de fore Laicorom Sacerdotali advcrfusGrocium Londini itf|S.8. 
Gnucr ( Jo« Rod. \ Diatribe de Primaciacam Oblatione ac Coofccracione . 

Logdb. 17 Jy. 8. 
^- Gio. Crijqfiomo dcl Ss cerdozio, volgariz. ed illuftr. da M. A. GiacomcUi , col 

lcttoGicco arioconcro. Roma I7S7* 4- 
^. Girolamo Eptftole (crtcte ncU* Ercmo , tradoctc in Tofcano pcr Gio. Franc» 

ZeflS. Vene7. Giunct is^*. 4* 
"^ I Gradi volgacizzari Fircnzc 172^. 4. 

0. Gregorio i Motali volgarizaati daZcnobio da Strata . Roma 17 14. 4.tom. 4. 
"^ i Morali fopra*iI Hbro di Giobbe » volgarizzati da Zcnobi daStraca» 

Napoli 174S 4. tomi a. vol 4- 
vtfraiBpi Giu(.) Memorie Ecclefiaftiche appartenenti aUMftoria c al Culto 

della B. Chiara di Rimioi . Ronia ijss. 4. 
Gtrfonei Gio.) iellalmicaziooe di Gesii Criito . Firenze IS^S. 4« 
*^ Della ImtcaziooediGksd Crifto . fucitzcGianci 150^, 4« 

Pars UI. m Gia^ tt BIBLIOTH. A. N. ROSS I 

CMMmiifittorenxo)EfortazioQe allaTicaCriftiaat« e Conferfiiatiooedella 

Fede.FireaieGiaQCi i$7i. t. 
CUrdino di OrazioQe Veaezia tsSx t. 
Gtofdano da Rivalco Prediche . Fireoze 17^9. 4. 
GuidofU Zoccolaace creLeccere. I7ri— ftf. 8. 
Gtrberon Hiflorie du JaQfeQiraie . Aai!lsrd. 1700. ). tom 8. 
Gobinet (Charles) laftraSioo de laJeunefle ea la Piec6 Cbredeaiie. Paris 

17)1. f&. 

« 

HBKACLIDIS Eremirae otiondam Palaefttoae Epifcopi Paradifus , Recogni- 

cionet Pecri Apoftoh. Compleracncam Epidolae ClemcQcis ecc. Pa- 

rifiis 1^0). fol. 
S. Hierooymi Opera omnia a Mariano Viftorio digefta, cum efafd. Scfao- 

liis. Romie io a^-d. Pop. Rom. 1^76. 5». com. f . voL fbl. 
•— - Epiftolae. Lagd. ifo8. a. com. fol. 
S. Hieionymi Theologi Graeci Dialogas de Trioicace^Gr. Lac. Fed. Moiell« 

Incerpr. Lacec. Morell. i^ia. 8. 
S. Hilarii Opera Scudio Mooachor. Ord. S. Beaed Maariabr. illaftraca . Vc- 

rooae 1730. % com. fol. 
Hildeberci . er Marbodii Opera com Noc. Aac. Bcaugeudre . Parifiit 170L 

fol. Ed, opu 
y— Idem opus . Aiiud exempiar • 
Haberci ( Ifaaci ) Obfervar. Ecclefiaft. ad Libmm Poncificalem Ecdefiae Grae* 

cac. Parifiis I6fi. fol. 
Harczheim ' Cafp ) Ezplicacio FabaUr. ec Saptrfticioa. quanim in S. Scripta- 

ris fic mencio . . CoIoq. Agrip. 1714. 8. 
Hecacaei Abderuae Fragm. de Anciq. Sacis'Vec. Hebraeonim Gr. Lat cam 

Noc. Scaligeri Alcooae f7{o. 8. 
Heinfii ( Dan. • Epillola,, qaa Difiercacioni D Balfad ad Herodem Infaa« 

cicidam refpondecur. Lugd. Elzev. i6j^ 8 
Heraldi ( Defid. ) Adverf. ec Animadvert ia Jamblicam de Vica Pichago^ 

rae . Parifiis f $99 3. ' 
S, Hippohrti Opera Gr. Lac. cam oocit Varior. Carance J.AIb. Fabricio .Ham* 

Diirai i7id. fol. Ed, opi. 
Holftenii \ Lucae ) Codez Regalarum Moaachoram ec Virgin. ab eo edicns 

ecdigeftas Romae 1661, a. com. 4. 
•-— — Annoraciones in Geographiam facram Caroli a S. Paufo ; Icalicam ao- 

tiquam Cluveriii ec The(aurum Geograpbicum Orcelii^ Roaue 

x666, }« com. 8. 
— — C^lledlio Romana Veceram aliquoc Moaameacor. camejafd. Nocis. 

Romae I66i. t. com. 8. 
•*->» Paflio S. Boaifacii Marcyris ab eo edica cam etnfd. Nocis. Romae 

166^ 8. 
•-~ Paflio San^or. Marcyram Perpecuae , ec Felicicacis ab eo edtca caia 

ejufd. Nocis . Romae 166^. 8. 
Horariom cocredum a Theophila^o Graeoi . Veaeciit 16^9, xt. 
Horartuffl Graece. Veaeciis 1^41. la. 
Horae D. Virgtnis Mariae fecuodaro afum Roaunum^ cnm figor. Apoca-" 

lipfis « ec malcis fig. Bibliae infercis . Parifiis . Opera Germani Hai* 
.. douya . in 8. imprefi. io membranis cum cab. depi^ • 
Hneui ( Daniel. Demonftcacio Evangelica . Amftelod. i^to. t. 

De fira Paradifi cerreftris . Lipfiae 1^80. Rodolphi Marrini Mehelfii- 

leri Confenftis Vec. Uebraeor* cum Ecclefia Chrikliana. FiancoE 

»roi. 4. PARSIIL EDfTIOR SAEC. XVI. ccc 

* 

MtMtf ( Giflcioco } SalnMr #r. Emrg4U Duu efpofto dalT Ebratfi9 
Cagliari 178 1. 4. 

S. JAOOBl Nifibcnt Sennooct Armcnici ct Ladni cn» nocis NicoL Anco4 

oclii. Romae »7$^. fbl'. 
S.Ignacii Marcyns Epidobc Gr. Lac cd. • Jo. Voflio com Nods. Amft« 

M646. 4. ^ 

— £piftolae Gc. LaL Ancocrp Plancin. is<tf. 9% 

S. Joaoois Damafcaoi Opcra Gr. Lac. com adnoc Mich. Ic Qoicn • Panf. i7is« 

s. com. fbl ed. tpt. 
S. Joannis Cfaryloftomi Opcra Gr. Lac. n BiBm. dc MontfiMicoQ . Pacifiis 17 it. 

if. tom. fol. ^-9pu 
*— Opcra Latinc . Vcnctiis 1501. a» tom. f . ?oL foL 

— ExpoCicioioomocs Psoli Eptfto as , Graccir Vcronac 1 5s9* 4« tom. fol. 

— Eadem . Tomns II. difich TinU» * 

— De Virginiraie Lacio^ inccrpr. Jnlio Poggiano. Rom. Manot. 15^1« 4* 
S.lrcnaci Opcra Gr. Lnt.ciiJn notis Varior» ci cdicJ. £r. Grabc. Oionii 

1701. (ol. 

— Cootra Hacrcfct Gr*Lac. cnm Notis Rcn* Maflocs.. Vcnciiis 17 14- ^* 

tom. fol. 
— * Scripca anccdour Gr» Lac Notis » et diflcrctlloftrato cc Licorgta Grac* 

ca I. E. Grabe aafta a P&mo. Lngdnnt 1741* 1. tom. 9. 
S. Ifidoci Pdttfiocae Opera Gr. Lat. com Nbc. Conr. Ritccrshofii « Partfiis Mo« 

rcllias i6$Z. fol. Ed. opu 

Epiftolae Gr. Lat. com Obfetv. J. Billii. Partfiis iltf. fet 

Juliant Imperatoris. Opcra, cc S. CyriUi contra Jolian com Notts, cC 

Ezech. Spanhemii Obferyationib. in Jolian. ct Cyriilom. Lipfiat 

%696. UA. 
-— Opera Gr Lat.cnm notis. Parifiis 1^90. 4. 
— — Mifopogon , cc Epiflolae Gr Lac. piimum cdic. cc illoftr. a P. Maili» 

nio Moreocino, Partfiis i%€€. %. 
S^Juftbi Opcia Gr.Lat. com Nocis Monach. Bcncd. S. Maoci. Partfiia 174*4 

£al. Ed. opu 
jQTencii Hiftoria Evaogelfca. Parifi^is Yf$5. 1%. 
Jaorenii ( Coro. Iprenfis )• AogolUoos . fitc Dodripa S» Aogoftiai dc Ho- 

OMoac iMtitfac fanitate eic Rotfaomagi 1^43. fol. . 
Ikeoii ( Conr. J Diflcrcanones io divcrfii facri Codicis loca • Logd. B. 

"74f. 4. . ^ 

iDfticociooes Theologicac Aociiioortim Pacrom colL a Card. Tfaomafio • 

Romac 1709 1 toI. 9. 
Ifaac (Abatc> CoUaztoncy c Lecccrc dcl B. O. (jto. dcBc Cdb.Fircnzc 

1720 4 

^KEMPIS < Tb. ) dc Imitattenc Chrifti . Parifiia eicyp. Rcg. 1^40. foL w. 
— Opolcola. Veocciis ifjtf. la. 
«-^ Soliloqoiom Animae . in m- 
Kmpis (Tommafo) i' Imitazionc di Crifto , cradotco • Roma i75y«i»* 

LACTANTII Ftrmiaoi Opera nocis illoftr. a J. B. lc Broo , cc Nic Lcnglcc 

Dttffcfnoy* Parifiis i749- a. com 4. id. opu 
•— dc Morcib Perfecocor. cum Notis Balozii ct Varior. ex rcc» P. Banl* 

dry . Trai;. ad Rh. itfyf . 8. 
-— Opera curo Comment. Varior. ftud* ScxT- Gallaci . Logdbac 1660. t« 
•"^Eadtm. AiiudeximpUr. Lo« 90 ftl6LIOTM. A. N. ROSSI Ladanrii Open tt teccnC ec Comment. L G. Valchii. Lipfiae 171$. u 
tom. S 

— Opcra per Janam Parrhafiam caftigata $ et Ternilliani Apologencns » 

Venetits tso>* feh 
•— — DiTin. Inftitation Florenr. Jont. i$if. 9* 
•— Opcra. Vencttift Aldos ijij. 8. 
>— Opera» et TenQlliant Apologericns . Venetits Ald. i^i^. 8. 

— Opera, et lertulliani Apologcricus . Veoetiis Aldos i$|$. •• 
-*— Divinae Jnftitotioncs etc. Lugd. G yphios i$4i. S. 

•— Eaedem. Lugd. Toumes 157^ 1». 

— Eaedem . Parifiis t6$i, i». 

St Leonis M. Opera omnia ez ed. et Not. Pafchafii Qaeroclli. Parifiis 

1^7$. t. iom, 4. 
*— Mastmi Taorincnfis. Petri Chri(blogt» Falgcntii» «*: Valeriaiu Opera 

omnia . Lutet. i6%$. fol. 
Laciferi Epifcopi Calaticani Opera cora Colett. Veneriis 177^. fol 
Lopi ( Servati Ab. Fcrrar. ) Opera coUe^a a Steph. Balozio cam ootis . Pa- 

rifiis 1664, g 
' — Opera coll. et ilhiftr. a Steph. Balorio. ed. H. ao^ Antoerp. ( Lipfiac) 

1710. 9. 
Laodatiooes triom SS. Martyrom Gr. Lat. Interprete Francitco Combcfis, 

com cjofd. notis. Parifiis t666. 9* 
Lamy ( Bern. ) Commencarius in Hacmoniaiki IV» Bvai^iftar. Parifiis itfp^. 

2. tom. 4* 
•— ;- Apparatus Biblieos . Lojd. i6»6. s. fij. 
Luitprandi, ec Albonis Flonaccnfis de Vicia Rom. Ponrificom. Mogont. 

t6o%. 4. 

Lcibnitii ( Godcfr. Goil.) Hiftoria Arcana de Vita Alexandri PP. VI. feo Ex- 
ceipca cx Diario Jo. Borchardi . Haonoverae i^^7. 4. 

Uuere di Sanri, e Beati Fiorenrini raccokc* e illoftr. da A. M. Bifcioni. 
Fircnze 1736, 4. 

S. MACARII Homiliae Spiritoales Gr. Lat. ci a Zach. Pakhcnio* Ffiirri 

i$^4. 9, 
- — Homiliae Graec^ . Parifiis Morcllios i$$5?.ir. 
Macarms Morius de Triompho Chrifti Carmeo . Veneri!» i$oi. 4. 
Mara Ercmitac . Nicolai . Hc(ychii presbytcri Opera Gracci . Parifiis Mo* 

rcnias i$^;»8. 
S. Marct Mbnachi ^crrooncs de Je|onio ct de Mclchiredech , Gr. Lat. pri* 
XM •. ^,'^^^ «<*«i a Balcaf M. Rcmondini . Romac 174». 9. 
Mjni Mcrcacoris Opcra com nocis Balozii . Parifiis 169^. 9. 
5. Maximi Opcra Gr. Lat. noris illoftr. a Franc Combefis. Parifiis 1^7$- «• 

tom. fol. edit. opt. rarus • 
S. Maximi Monaci Cap. Theologicor. Cenroriae Graec^. Parifiis i$^o. S. 
S. Maximt Scholia io Bcari Dionyfit Libros Gracc^. Parifiis Moieitas 

S. Merhodii Convtviom Virgihom Gr. Lat. aonc primam edit. a Pctro Pof. 
Iino Parifiis i^$7. fol. edit. opt. rarus , 

71^If\7 \r^^V^^^ ^°"* Allarii. Romac i6k6. », 
5. Modclti Encomiom in dorrairion. SS. Virginis Mariae Gr. Lat- intcrpreic 
1LI-.. II- • ' ^tacomellio com noc. Romac 17^0.4. 
Marcellini et Faaftini Prcsbytcr. LibeUtts Prccamad Imperator. cdit.aSir- 
mondo. Ptfrifiis s5$o, a, 

'Mont* PARS IH. CDITION. SAEaXVL ete. 9t 

Mootfimcon r Benuirdi ) CoUedio oova Pfltnnn , et Scriptoram (Sraecotnni 

Eufebii , A,^baaxi6M , et Cofmae AegyptiiGr. Lat. oocis illttClrat. Parif. 

1706 %, tom fbl. 
Matthaei ( Adc. ) Vctera Aoale^ ab eo edita, cnm eju(d. ObrerTationtbns , ec 

oocis . Hag. Com. 171S. $. tom. 4* 
Mingarclli ( J<k Aloy. ) Anecdocorum Eccleiiafftcoruin Fafcicnlns « qnae pri^ 

mnm edid. Sciiol add. et Graeca Lacinc reddidit . Romae i7S^* 4- 
Menologinm Gcaecoram , qaod primom Graec^ » et Lat prodit (ludio Anni^ 

balis Card. Aibani . Urbini 1727. 3. com. foL 
Marcelli ( CfarifVopb. )Ricnnm Ecclefiadicor. libri tres . Venet. 15 10. foL rana* 
*— Riranm EccJefialticor. libri llL Venec. f sttf. fbl. 
*-— Sacrar. Cerimooiar. fi?e Kiranm Ecdefiaflicor. Libri IIL Romae Doricnt 

15^0. foL 
Mamacfai! ( Tfa. M. ) Origincs « et Antiqnitates Chriftianae . Rpm. I70* 

5. tpm 4« 
— * Dc Epifcopacns Hortani Anriqntcate , et Confiitario adTcrfns Andore&i 

libcUi Icalic^ fcripci de Catbedra Horuna CiTitonicae non pracferen^ 

da . Romae I7$9* 4. 
Mazochii ( Al. Sym. ) Spicilcginm Biblicnm . Neapol. 176%. 1. tom. 4. 
Mabillon ( Jo. ) Praefationet in Ada Sandor. Ord. S. Benedifti s et Diflertt* 

cionesTariae. Tridenri 1724. 4. 
— De ftudits Mooaflicis . Campoduni 1701. 9. 
*— Vetertoi Analedor. CoUedio cum Nocis . Parif. 1^7$. 4. tom. k« 
Molinaei ( Pecri de Cognirionc Dct . Lugd B. Elzevir. 163$, 2^4. 
Meyeri ( Jo. ; de Tcmporibus et Feftis dicbus Hebraeorum . £d. and. Amft. 

1724. 4. 
Montani ( Arnoldi ) de Ein Carainm , et QnadrageCma Pontificior. AmftcL 

166 1. 24. 

MoneliaeC Th. Vinc. ) de Annis Jefu Chrifti j etde Religione ntrin(que Phi- 

lippi Ang. Romae 1741 4- 
Monlancrati ( M. A.) de CacenisS. Petri Difiert Rom. 1750. 4. 
de Mayronis ( Francifci ) Scripmm in quaruor Sententiar. Libros . 1(20. foL 

caraSere Gotico . 
Mai&i ( J.Petri) de Vica ec Moribus Ignatii Loynlae. Ven. Giblit. ss^^ ^* 
Miilale Romanum . Romae typ. Prop. Fidei 1747. fot. 
Manyrologtnm Romannm edit. nov. a Bcncdi^o XlV. au^ , etcaftigata. 

Romae 1748. foL 
Moniglia ( Tom. Vinc. ' Diflerrazione contro i Materialifti • Padova I7(^ 

1. tom. I. vol. 8. 
*— - Contro i Facalifti . Lnca 1744. ^* tom. 1. toL ?• 
Mam^chi (Tom«M. ) De'Coftumi de'primicivi Criftiani • Roma 17%%. %• 

rom. 8. 6g. 
Miq^a ( Clemente ) Vica di S. Zanobi Ciccadino , e Vcfcovo Fiorentino . Fi« 

renze Wfp. 8- 
Mi^enguY Efpohzlone della Doccrina Cridiana . Napoli 17^8. 4- tom. i£. 
Mekita^ioni (opra la Padiooe di G. Crillo cavace , e fondace fopra S. Bonavea- 

cura « e (bpra alcri Doccori . Veoez. i f 04. 4. 
La MoraU pracique des Je(uites . Amfl. 174^. 8. tom. 4 Tol. 11» 
Montalu { Louisde ) \c% Provinciales • Cologne 1738. 8. 
— ^ Eaedem, Paris 17 f 4« i*. 

*— " Lcs Provinciales avcc les Notcs de Wcndroch . 171 ». ? . tom. i^. 
Montalri ( LuJ. ) Lircerae Provincialcs a M. Vendrodiio m Lac« tranll. ct Nbt. 

illttftr. Colon. X66f. 8. 

NI* 9% felBLIOTH. A. N. ROSSt 

NICBPHOM Callifti Ecdefitftica Htftoria Gracce primu» cdita amr ioter^ 

prcmnoQc Latint Jo. Laogi a Froocoiie Dooieo lecogoica . LoictXka- 

moifis i6$o, 1. com fol. 
Micccae Ltodtcto SS^ Arcbtofclor. Mtchtclts , tc Gtbrieltt Gcaeci Ltctoittte 

dooact t P. Poffioo Tolofte itfK- 8. 
S. Nili Alcettr Epiftolte Gr. Ltr« toccrpvetc Lcooe Alltrio aim etaQ.Dittribt 

de Nilis . Rom. X6tf f . fol 
S. Nili Abbatit Opafcult Gracc» Lau com Nocit J. M^ Soarefii • Romic 

1^7)- foT. 
S. Nili Epiftoltc Gr. Lat. primom editte a P Poffioo . PariC is^% 4. 
S.Nili iooiorit VitaGr. I^t. loterp. J. M. Caryopbilo. Romte i^^f. 4. 
Nili Tocflalooiccnfit dc Primatu Papte Romtni,ct fitrlttm Mootchi dc cod. 

trgifmcaco , Gr Ltt. com Notit A Stlmtfii . Haoovite itfo9 8. 
Noimti PtMpolic. Partphrtf. io ivaog. Joaooit Gr. Lac com oocit Nantii . 

Logdb. Plaocm. i«t9. 8 
«*— * E^tdtm • Gracc. Lac. cum Norit Nic. A&rami • Parif. t6x\. 8. 
Nacalit Alexaodri Selc^ Hiftoriac Ecclcfiafticae . Parif. I6?tf . »«. tom. 8. 
— — Sclcda Hiftortac Ecclcfiafhcae Vec. Tcftam.Cap. Parifitt 1689. 6. com. 8. 
*— Dificrcaciooom Ecclcfiaftictr. Trttt . Ptnf. i€i%. 8. 
Nicm ( Thcodor. } Htftoria de progrcflo SchtfoMuit lobUrbaoo VL et alior. 

Opofcola . Argencor. i(k)p 8. 
Norifii ( Htftr. ) Hiftoria Pclagiaoa Ncapoli 17$ 5« 4- 

— Ccofara in Nocat Jo Garncrii ad lo&ripriooet Epiftolar* Synodalioio 

XC- et XCII inccr Aogultiotaoot > Florcot. 1^74. 4. 
Ncrioii (Felicit) dc Tcmplo , ctCoeoobioSS..Booiiacii a Alrxii Hiftoria 

Mooameoca . Romae t7$t. 4. 
A^ico/I^OcavrctdcConrrovcrfcPtrit i7f^^. tomi rv. 
*— loftmdioot Thcologiquet for lc Dccaloqoe • for Ic Symbole » for lct Sa* 

crcmcoct , for le Patcrs ct Traiti de la Prkce .' Parit 17 *i» 9» tom. 1 z^ 
■"*—* Eflait dc Morale avecla Cootiouacioo . Parit t?|o 1$ vol. la. 

— Efpric dc M. Nicolc » ou loftrodiont for lct Vcric^t de la Religioir ciricc 

dct Oovragcs de ce graod Thcologico . Parit 17^ . 1 a. OECUMENII, ct Arcrhae Expofitioo io Ada Apoftolot^ 10 Epift^ CathoL cc 

io £p. D. Pault » ec Apocalypfim Otaece . Verooae i$|s. a. tom fi:>l 
Oecomeoii, ct Arerbae Enarrat. tnAda Apoftolor. io Paolom ^ ec Apocaly' 

pfim Lat. Jo. Hcnccnio intcrpr. Parif l|4f^ 8. 
Oecomcoii Com<Ticnc. io Ada Apoftolor. ec io IX Paoli Epiftohtt . Lac. Parif. 

1^47. a. com. 8. 
S. Opucot dc Schilmace Oooaciftanim< emcod. ab Elia Do Pio. Lac Pari(. 

1700^ fol. 
Opcari Afri de Schifmace Donaciftarum com Not. ec Emeod.^ M. C^afaobooi • 

Loodini *6\\ 8. 
Opofirola fcledht SS. Pacrom dc Sacror. Mioiftror. Oficiit • Romae 17^ 

a. tom. la. 
^Prigepit Opcr^i Gr.Lat ez receof Carolt dclaRoe»com ciofiL Aonocadooi 

Parif Z7JI— $p 4 tom. fol.o^rr opi, 
m-^mi^ lo S« Scriptoram Lat. Vcnet. Ald. if"|.fiiL 
1— ^ Explanatio in Epiftola Paoli adRomaoot« Lac. D» HteronynM focerpci 

Vcoet. iTia. fol. caraHen Goiico. 
mmmmm ^ \>ntra Cclfum LariotChriftopboro Perfooa loterptete . Venet. 1^14 ^l* 
-^~ fii *pIaoauo io Epiftola Pauli ad RooiaiiotLau Divo Hiecooymo loccrpr. 
Veoct. i%Q€^kA.caraH€r€Goucom 
^ Ori- TAKS in. IDITION. SAEC. 3CVI. eie. « 

Ori^oii CoQtn Marcioiiitat cic. Gr. Lat. op. ct ftodio Jo. Rod. Vetflaui , 

Bafil. 1^74. 4. 
*— Qxicra C cUain , ct Philocalia , Gr. Lat. caiii Noctt Spcoccci ct «lior. Can- 

cabri^ae 1^77. 4. 
^— Dc OratioDC Itb^ut fauaifquc incditut Gracc^ . Oion. c Theacr. SlicU[« 

168^. u. 
Oforii ( Hieroa. ) dc Tcra Sapienda . OlylipoDC $78. 4. 
— ' Pe Nobiiitace CiTili . ct Cbriftiaoa. f lorcot. Tocrcnc* i|fa« 4* 
Officia Ecclcfiaftica Gracc Romae S. 
Officiam B. V M. Hebraicc , Gr. ct Lat. Lagd. i^^o. in 14. 
OfficuimB. M. V. Gcaecd. PacaTii 171 }• i». 
Orfi Scoria Eccldtaftica • Rom. it$%. 1 \ tom. it. 
— ^ Doinioto tcmporalc dd Rom Pooccfice . i7S4» it. 

SS. PATRUM Apoltolicor. Opera Gr. com Tcrfiooc Lat ct Notit J. B. Coficlf. 

rii . Amtlclod. 1714 1. tom.fbl.^d. cfi 
~- Apoftolicorom Opcra genoioa Gr. Lat. cum fclefti Tarbr. Notit coia 

Nic. Ruflel. Loodini 17 f(. %. tom. 8. 
*-~ I>cGratia Opofcala cd. a rottinio . Rom. I7f4-*7t.7. toni. 12. 
— ^ Gtattcct. CoQcionet a PccroTaotloo primam Graecd cditac Latincqac 

conTcrCac . Antocrp. 1609 8. 
Philoiiit Jodaei Opcra Gr. Lat. com Notit,, ct Ob&rrationibat Tb. Maiigef , 

Londini 1741. t- tom. fol.-idit. apt. 
'— Opcra Gr. Lac. cx Sigtlinondi Gelenii Inccrpcctationc • Coloo. Allobiog. 

1*1 1 fol. • 

~— Opcra Gracod cdita ab Adriaoo Taraebo . PariC 1 %%%. fcL 
Pbilonit £pifc. Carpafii £oatratio io Caocic. Caoticoram Gr. Lat Xoterprctc 

M. A. Giacomellio . Romac nj^- 4- 
Polycarpi , er Igoacii Epiftolae Giacc^ cum Vct. Tulg. ioccrpreut. Latioa » cc 

J. Uflerii Diflertat. Oxoo itf44- 4* 
S. Philaftrii de Hacrefibot ciun £mcDd«ec Notit J. Al Fabrictt. Hamboigi 

t7si-8. 
PalIadii£ptG»pi Vita&JoaonitChcyfoftomi» ct alio Opn^colaGr. Lat. cocg 

£m. B^otii . Parif. itfdo. 4. 
— ^ E^dim . Atiud exempiar. 
S Paulini Noiaoi Opcra cum Not. Vac rccognit. a L. A. Muratori . Vcronae 

17;*- io\. 
S. Paulini Aquilcjenfit Opcra tlluftrata a Jo. Fr. Madrifio • Venetiit 1717. (oU 
Pcpani \ Dcmetrii ' Opcra Tbrologica Gr. Lat. cum adnoc Bcrn. SccphjMiopoli* 

Romae 1 7 S i • &• com. 4* 
5. Petri Cfaryfologi Sccmooet com ooctt Sebaft. Paali • Aog. Viodcl. 17^8 fbl. 
Pretbyceror.xc Diacooor. Achaiae de Marcy^io S. Aadreac Apoft. Epiftola co* 

cjrdicaGrace ouDcprimnm edtta , Lacinc Tcrfa , ootifqne ec Oidcrco* 

tianibut illuftrata a Car. Chriftiano Vooa Lipfiac 174^« 8- 
Pcarroo ( Jo.i Vindiaae Epift. S. Ignatii «ct If. VoffiEpiftolac adTcrf. D. Blon* 

dellum • Camabrig i^^^t. 4. ^ 

Prooopii £picoine Tar. Commcntatton. in Elaiam Gr. Lat Jo. Cnrtcrioiotcrpf; 

Paril. 1 5B0. fol. 
Poffini c Pecri ) Cacena Graecor. l^atrom m ETOog. Scc. Marcom Gr. Lat. com 

Notit . Romae 1^71. ioU 
*— Ifidortante Collatiooct » quibut S. Ifidott Pelofiouc Epiftolac com mol- 

cit CocUcibot MSS. comparaiuoc • Romac 1^70* 8. 

Phi- f4 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

PhiloftOfgii Bccleiiaft. Htftoria Gr. Lat. cam Supplem. ct Dtflettation. Jac 

Cyothofiedi . Gcflev. iM)* 4* 
Padfica famma de la Confc(Qonc • Veoet. i $18. B. Antonioo ArciTef. di Fireih 
ze Coofelfionale • Ven. tfii. JacoboFilippo Beigomenfe Confi:ffio* 
. nale • 9. Gotieo earaStre . 
Fereirae< Aot. ) Dillcrtatto Hillohca , et Theologica de Geftb tte Scripcis Gte« 

gorii PP. VJI.advcrfus Heoricum IV. Imp.Ofifipone 17^9 4* 
Petmcci tfo- BanilU) Vita B.Jacobt Piceni Carmme heroico cum Commeotar. 

Lucae Vadiogti . Lugd. 1^41. 8. 
Pici ( Jo. Franc. ) Vita Fr. Hieronymi SaTonarolae , ec huiot Epiftolae Spirit 

l-^arif. .^7 f. |. tom. » a. 
^— Hymni heioici ad SS. Trinitatera • com CommenMtiis • Mediolani 

1507. ft)J. 
P^irct( khae ) Ohfer?. Philolog. Criricae in S. N. Foederis librot • Logdb. 

I7S*- 8. 
Precndooes , quas Carolus Calvus Imp. fibi pro qooridiano nfa colligi. et lit* 

teris tcribi aureis mandavit . Ingolftadii 1 ^Sf. 8. 
Pttri Diaconi de Virrs illurtribus Caffinenlibas . Rum i^$5* 9. 
Piatinae Vitae Ponrificnm , ec alia. Venec. isii* fol. 
*-~ De VuisSummor. Poocificam, Dialogi, Panegyricos ,etOratio. Coloo. 

tSSi. M, 
■—* Dc Viits Ponrif. Rom. er Opofc. varia . Lovanii I57»- fol. 
Poli ( Regio. Card, ) de Concilio . «Romae Manutius 1 5^ s. 4. 
5. Pro/pero 1 miUe verfi Lacini concroi Semtpelagtani iradottt in verfi Itatia* 
r oidal P: Carlo Agoftino Anfaldi . Venei. I75I«S gr* 

Piiiaf ox ( Gio. )il Pallor della Nocce buona . Roma I745> !«• 
"*-—' 11 Pattore dclla notte buona , tradocco dallo Spagnolo . Roma i7yx« 8. 
Paffa ^am { Jacopo , Specchto di vera peniteoza . Ftrense 15S0. la. 
~— Idem. Fireozei585. 11. 
*g^~ tdtm , Veocz. 158*. 8. 
•~* latm • Fireozc itfSi. la. 
•^— Idtm . Firenze ( Napoli ) 17x5. 8. 
'^^lUem. Firenze i-^a^. 4. 
Porfio ( Simone / Modo di orare Crifttanamente coll* Efpofizione de! Pa- 

ter nofter, tradocto da G. B. Gelii . Firenzc i«5i« .9- 
<v— Trattato dei colori degli occhj , crad dal Gelli . Fitenze Torrent. 

Pafeai Penfe^ fur la Rdigion , avec la Vic . Amft. 170^. 8. 

RABANI Arch. Magnnt . de Praedeftioatione. S. Aaeuftini Sentenriae de 
Praedeftin. et al.Opafc cd. a Sirmoodo. PariTiis K547 ^^ 50. Sa- 
^ mondi hiftor. Praedeftinatiana.ec Poenit. pablicac. Paril. 1648 51.8. 
Rabani Manri Coramentarii ia Ecclefiafticam . Parifiis 1^44. fol. 
Rhodtni Cyprtt Intetrogatorium Confefrorum. Gracci Romae itf7i. it, 
Ruperti AoDatts Opera. Edirio Novtflima ezporgacat cum Accefliootb. 

Venetiis 1748. 4. rom. foh 
Relandi ( Hadtiani ) Antiquitates Sacrae Veterum Hebraeor. Tr. ad Rh. 

174«. 4. 

*-^ Analed* Rabbintca ad Ledioo . Commentarior . Rabioicor. Tr. ad 

^ Rhcn. 171}. 8. 
RiTeti (Aodreae) Ezamen animadverf. Grotii pro fuis Notis a<{ Conful- 
tatioDcm G. Cafiandri de Pace Ecclefiae cootta Grorii votum. • Lugdb. 
£ize?ir« 1642 4j, z. tom. i« toI. 8. 

Roa PARS UL EDITION. SAB&XVL ae. pl 

Kot ( liarciiii .dc ) SiQgniaria Taria , cc S. Sctipcarae • LagL 1^6^14. 

2. com. 8« 
RoOi ( J. Bcr. ) Spcciincn Var. Lcft. S. Tczm» cc Caldatca EtUicris ad-i 

diiam. Romac i78a. S. 
Roffi ( Pccri ) Plalmi , ec Caacica TiBCcris oofriquc Tcftamcaci , lacinis vcrfib. 

fc^dica • Airctit i^SP. S^gr* 
P^aiaagiac (Aiczaod.) dc Vica B. Aocoaii Ahbacis* Pocma. Placcaciac 

1544. 4. 
Roinarc ( Tiieodcrici ) Hiftoria Perfecacioois Vaodaiicac . Vcoaiis I7|i. 4» 
Ribadeocira (Pccr.) Vica P. Igoacii Loiolac. Coloo. Agripp. 1601 ja. 
Rinuccioti ( Alei. ) Diva Cacnarioa Martyr, Pocraa. florcoc. Jaoc. i6iS. 

Difii(Aaf.) de BcUo Bclgico, Carmep . Pcraf. isU. 4* 
Rabeb ( J* Fr. B. M. de ) Georgii , five Gregorii Cypri Pacriarch. Coaftao- 

cioop. Yica Gr. Lac. cam Noris , ec uiBerc. Vcacctis 175). 4, 
RnccoUa prima e ieaMtda dt Vuc dp^Saoci. Roma nii* a^. com. CK 

vqI. t^. 
IRiguU della vica Spiricoale^ ec Segrcu Tcologia corapode pcr aoo Pre« 
dicacorc di S. Teologia Canpaico RcgaUrc di Saoco Fridiano da 
Ltica . Bologoa 1 504. 4. 
Rigoli dclla Vtu frcmictca p cradoccc dal LaciiK» io Tofca&o . f iicine 

'57f*4- 
Ittf^^i /StUaoo } Tuctaco dcirOpcrc di Mifcricordia . Pirenxc 157^- 8. 
Ruau Abreg^ dc i' Hiiloirc Ecciefiaftiqac avcc dcs Rcflesions . Coiogoc 

i7Sft. 14. voL is. 
Uipoufe aoz rcBeiioos far lc Noovcaa CommcDcatre da Difcours de M* 

Fieoiy coocbaot lcs Libcrc^ dc rEgliic (Sallicaoc* i7^7* u* 

SALVlANI^O^ra» Masiui Taariocnfis Homiliac » cc alior. Opafcola cana 

oouciooib. Pccri Galcboi . Ronuc Maourios 15^4. foL 
- — Opera ci Bibl P. Picboci. Pacifiis \$%Opt. 
"-*— cc ViDcenni LirincnC Opeu cam Nocis Balazii. PafiC i^P^ 8« 
Sedalii Annoucioocs in D. Paali Epiftoias. BafiL isjS. 4. 
Sidooii Apollinaris Opcu cam Noris S. Sirmoodi. Pacifiis 1^5 s. 4. 
Solpicii Scvcri Open . oocis , cc dtflcruriooib. illaftrau a Hicron. dc Pu- 

co • Vcronae 1741. a. com. 4. gr. 
— — Opera com oocis Vorftii » cc Clcrici . Xipfiac 1709. 8. 
— — Opcsa com ledtflimts Commcocas» accorance Gcorg. Hornio • Amscc* 

lod. l€€$. B. 
— — Jdem m Lagdb. 1647, 8. 
-— • Opcra , com Schoiiis ti P. Gakfioii Nouctooibt cxccrpcts . Aoucrp» 

Plaocin. 1574. s 
— - Hiftor. Sacrae lib IL Col. Agr. ij7^ 1%, 
-«- Hiftoc, Sacracom Commcourio Car. Sigonii. BoocW' 1581. S. 
7— Hiltor^ Sacra. Lngdbac. Elzevir. 1^)5, 1». 
Symmachi ( Q. Aor. ) Epiftolae cum Aodacio. a Jareco . Parifiis 1^04» 4« 
^~ cum Nocis » ec Emeodarionib. Jac. Lcftii » addtuc iccm Nocac Fr, 

Joicti. GcDCvac i|p8. S. 
-— Epiftclac com Noc. Lc^ii . S. Gcrvafii i^oi. la. 
^— Epiftolae com Ambrofii nonnollis • Lugdb. itf^j. is. 
Synefii Opcra prtmum Graecc, cc Lac. cdiu . loccrprccc Dionyf. Pcuvia » 

cum eiufd. Nocis. Louc MorclL itfis. £oL 
--— Epiftoke Gucc Lac: cum nocis Fr. Porci • Parifiis 1^0$. S, 
Sadolcci ( Jacobi ) Inccrprccacio io Plalmom Miferen . Logd. Gryph. i|p- 8 

Pars III, n Sal-. 9« BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Salmtfii ( C|pr) fitfyonio «4 Milcon de fat Defeofione Regta pro Quole L 

Divione 1660, 4. 
Sandit ( Chrid C. ) Bibliocbeca Ami Trinicarionim . Freifladii 1^84* S. 
Scaccht ( Forranaci ) Thefaarus Anciqaic. Sacro-prophanaram de Elaeochry* 

fmacibos. Hag.Com. ir^rfol. 
Schciomti ( Georgii ) Apologia pro Pecro Paalo Vergerio adverf. JoaDoem 

Cafam . Ulmae 17^0. 4. 
Serry ( Jac. Hyaciorhi ) Hilloria Congregationam de Aaxiltit DtfinacGra- 

ciae. Veneciis 1740. fol. 
«— Ezercicationes hiftoncae de Chrifio , ejafqae Yirgtoe Mtccc . Veocciis 

1719- 4. 
Sejani ec RuSni Dialogus de Laderchiana Hiftoria S. Pecri Damiani . Pa- 

rtfiis ( Lucae ) 170$. 4. 
Sirmondi C Jtc. ) Opufcula Dogmac* Vec. V. Scripcorom • Parifiis itffo. An« 

tirrechicus 11. de Canooe Arauficano adver. P. AareUum itf{4- Co- 

dicis Theodofiaut Appendix ed. a Sirmoodo. Parifiis i<|i. 8. 
Scanicae ( Jacobi Lopidi ) Aonocaciones concra Fabrt Scapolenfi Erraca ia 

Tradudiooe Epiftolar. B. Paoti Apoft. ; ec concra Erafmum ia De« 

fenfiooem Traslacionis Novi Teftam. Compiuri i$i9* sa fol. 
Saint Amonr Jouroal dc ce qui s'eft faic a Rome dans Yaftaire des Cioq. 

Propofitions • 166 1, fc>l. 
Saifonaroia ( Hieroo. ) Prediche (opra alqoaori Salmi » e foprt Aggeo Pro« 

fcca . Vioeg. 1544. 9. 
— — Triumpho deUa Croce . Vineg 15$ J. 8. 
— — Idem optts, Veoecia iji8. ». 
Scala del Pacriarca Jacob per la quale fi coocempla la Corooa di Maria 

Verg. Fireoze isi». 4* 
Signeri ( Paolo ) it Criftiaoo Iftrutco. Fireoxe \6%6. j. com. 4. 
— Qoarefimale. Roma 17$». 4. 

— *^ Prediclie decce oel Palazzo Apoftolico. Roma 1^94. 4. 
Spiiga^ione delle qttalxca , che S. Paolo aciribuifce alla Caricii . Fireoze 

1740. S» 
Staria de'SS. Barlatm, e Gio(tfacce ridorct alla fut aotica purict dt &• 

fellt. Ronu 17^4. 4. ckart, max, 

TATIANI Ortcio td Graecos « ec Hermtae Irrifio Geocilium Philofopbo- 

rum gr. lac. com Noc. Var. cx recenf. ViL Vorch. Oxonii 1700. 8. 
Tercalliaat Opert cum Acuiocat. Jac. Pamelii. Parifiis iM, foL 
— — Jdem . Rhocomagi 166 x. fbl. 

— « Opert com explic. 1. L. de la Cerda . Loceriae 1^24. a* com» ioL 
-*— Apologecicus com Commenc Sig. Havercampt . Lugdb. t7i8. 8. 
— -« 4e PaOio cum Nocis Cl. Salmafii . Lugdb. 1^5^. 8. 
— ~ Keckoecii ( Aoc. ) Aoimadvcrforum hber ad Cl. Salmafii Nocas io 

Tercallianum de Pallio .- Rhcdonis itfai. 8. 
Theodoreri Rerum Ecdefiafticar. libri V. tn Lactoam a Joach. Caoaerario 

converfi. dafileae 15;^. foL 
•— ^ Opera Licine- Parifiis 160Z. 1. com. t . vol fol. 
•*— Epifc. €yri Dialogt coocra Herefcs « Graece. Romae i$47- 4- 
— • dc ProTideocia Grtec^. Ronue ijjj. 8. 

— ~ de ftovideocit Ortciooes X. Gr. Lac. prtmumediue. PtriC i^io. 8« 
Theologit Arichmecicte Grtec^ . Ptrifiis i u$* 4* ^ 

Thcophanis Arch. Taoromeniunt Homelite gr. lac* eom NoL Fr. Scoro • 

Lucer. 1^44. fbl. 

Tbco- PARS nU EDITION. SAECXVL ctc. 97 

Theophiais Ntcaeni Open Gr. Lac. cum Aononctontb. Goofalvi Poncc • 

Romac i$9o. 9. > 

Tbcophibdi Coromcnrar. in IV. EvaogcUa gr. lac. illuftr. ab J. P. Latcc. 

MoitUios itf{5. foi. 
*— G>ninDcncar. in Epiftolas D. Pauli gr. lac. ftodio Aog. Liodrellii. 

Loodini i^fS. fol. 
— — Inrcrprecacio in IV. Evangelia « Graece . Ronoae Bladas i$4»* ioU 
S. Theophili Aotiocheni ad Ancolicam gr. lac. cum nocis . Oxon. 1^84« n* 
S. Thomae Snmma Theologica cum append. SeraphiniCapponi a Pofrcda» 

cr notis Jo. Nicolai^ et Dilterc. de Robcis . Neap. ij^t. 1$. com. 4* 
ToUii ( Jat. ) Infignia Icinerarii Icalici « quihas conciocaiar Anciqaicatcs Sa - 

crae, Gr. Lac Tra). adRhen. J6g6. 4. . . n. 

— Epiftolac Itiocrariae Adoot» cc fig adoro* a H. Ch. Hcnnioio • Amft. 

/7U. 4. 
Ttidicmii (Jo. ) de Scripcotib. Eccicfiafticis • Parif. i$ii. 8. ma}« 
Triamphi illaftiiom Marcyram , five Monumcnca Vecafta Gracca » cdica • 

•Lacinc scddita, ccilloftraaa Franc Combcfis. Parifiis i^^o. 8. 
— — Uem, Aiittd ixempiar. 
Toba Magna ^ Nccel&cacc rcfocniandi Soctccacem Jcfa • Argeocinae 17^0. 

1, com. I}. 
TUiimoni ( le Naio de ) Memoircs poor fervir a 1' Htftoire Ecclefiaftiqoc dcs 
fiz premicrs Siecless arcc 1' Hiftoirc dcs Empcreors . Veoife i7l>« 
ai. tom. 4. VALERII ( Aognflini ) de Caottonc adhibcnda 10 edendts Libiis. ct al.Opofctt- 

Ja. Pauvii 171^.% 
Van Dale ( Aoc ) Didercacio lopcr Ariftaca de fepcoaginca Imcrpiccibos Gr. Lac. 

Amft. 170$. 4. * 
Vigilii Tapfenfis , cc Vi^cis Vicenfis Epifc. Provinc Byxaccoac Opcra cam 

Noc Chiftetii . Divione itftf $• 4- 
Vignoli ( Jo. ) Ltber Ponni{calis , five dc Geftis Romanor. Poocificom Anafti- 

fii . Romae 17S4. |. com. 4. 
Vica B. Aloyfii Gonzagac iconib. illoftr. Vten. 1^91. la. 
*— - S.LeonisIX. wiberco Archidiac. Au^re . Lutec. 1^1$. Idacii Chroni* 

con , ec MarceUini Comicis IllTric. Chronicon ed. a Sirmondo . Loc 

1719« Anaftafii Bibliochec. Colledaoca cdic. a Sirmondo . Parifiis 

itfao. 8. 
— * ec RcsGeftae Clemeocis PP. XII. ab Ang. Fabront . Romae 17^0. 4* 
Voflii ( Ger. Jo. ) Chrooologiac Sacrae Ifagofle . Hag. Com. i^ $9* 4* 
— DeThe&logiaGcntili, ecPhyfiologiaChriftiana, fivc dc Origtne ac pro- 

ftreflo Idolobcriae • Amfterd. Blaeo 1^41. i. com. 4. 
*— Hiltoria dc Concioverfiis » qoas Pclagios ciofquc Rdiqoiac mofcionc. 

Amftclod. Elzc^ir. i^ss. 4. 
*-— De J.ChriftiGcncalogia, ec de annis » qoibos nacos, bipcizatos, mor» 

coos . Amftcrd. Blaeo 1^4?. 4. 
— - De Bapcifhio» cc dc Sacramcncor. ?i , acqoe efficacia . Amficl. Elzcf. 

1^47. 4. 
— — De Cognicioncroi . Commenc. Epift. Plinit de Chriftianis »cc edida Cae- 

farom Rom. adTcrfos Chriftianos . Amftcl. 1^$^. 12 
-^— Harmonia Evangclica dc Paflionc , Morie ccc. Jcfo Chrifti , Amftel. 

Elzevir. t6s6, 4. 
Thefes Thcologicae « ec Hiftoriac de VaciisDoarinac Chriftianae Capi- 

cibus. Hag. Com. itf$8, 4. ^, 

• Vofii BIBtlOTH. A.RROSSI V(^i dc ttilNii Synboiit Apoftolioo , Atbanaiitno , et ConSaiittoopolinflo . 

Amfterd. Blacu 1^71. E\Mem de Jure MagiftratQS in ubm Ecdefia- 

ftids. 4. 
Voffii ( Ifaact ) de feptQaginti loterpretibas « comniqae Traslatiooe • et Chio- 

nolofna * Hag Com. 1661. 4. , 
— — Variae ODrenratioocs • Lond. 1^85. 4. 
*— * DcSibtUinisOracnlis^ Logdb. ItfSo. ri. 

Ufleiii ( Xac« ) Anoales Vcl et Novi Te&amenti . Londtnt itf$o. %. tom. foL 
Voifii ( Jo. Criftoph. ) Anecdota Graeca Sacra et Propbana ab eo edita .ciin 

eia(dem Vctfione » et Notia . HamboEgt 17» 1. 4. tom. S. 
F47 Strmoni di S. Agoftino . edaltri Cattolict ed antichi Dottori fiitti Tolgart 

da M. Galeazzo Velco^o di Sefla Vineg. Giol. 1 $5^, 4- 
Fiani $ Storia delle ooCe operatc nella Chtnc da Moofig. Mcii.abaiba * Fifcau 

Vita di Gesd Crifto.. Roma i759* t»» - 
— - Eadim, Roma 17*1. is. 

Vut de'SS. Fadri folgarizzate . Fircnge i7)i. 4- mnih toL 4«. 
*— di SS. Vergint . Roma 17(8. s. tom. 1. r(A, 4. 
Kiitf del B. Gio. Colombini Foodaiorc dcll' Ord. dc' Gcfiicti . Roma i^lp. u* 
*-*— ' Idehi • jiliud exemplars 

^^ di5.CacerioadaSiena,compoftadalB»RaiaKMidodACapQa« e tradoc* 
ta in f olgare dal P. Ambrofio Caterino daficna . i|s4. 4* 

2ACCAGNI ( laar. And. ) ColteAanea Mooamcnt.Vct.EccL Gtaeci.ac Latioi, 

N^t. illoftrata. Romae 169$, 4. 
S. Zcoonis , et altor, Sermones . Veoet. i|08. 8. GdUodkraSm « 

*— Scrmoocs cz rccenf» FF. de BaUctiniii » Vciooac ^7l^v4* JU^ , ..#- ' A PARS m. EDITION. ShtCtvl ete. 

J U R I S P R U D E N T 1 A . M ATII i Paifchalis ) de Rcftitatioiie Parpaniram libdlas . LtkMt ( Rooifie) 
1781. foL ' 
d*Anuad( Georgii ) Varite GooieAorae de Jare CWili , et daae Diflertacio« 

.nes dejare Senror. Leovardiae 1744 4- 
AoAoies FiaioiB RegaBdoram , cam NtcoK Rigalcii Obfervat. et Nocit. Loree. 

Aodoret ei Fragmenta Veter. Jarifooorulcoram de Origine , et piogrefla Jaiii 
CivilisRom comnoLTar* collaS. Lecvis. Lpgdbat. 1^71. 8. 

Avcrani ( Jo£ ) Interpretationes Jaris Lugd.B. I7<^ 3. com. 8. ms]. 

Aagaftini ( Anconii ) de Legtbos et Seoaras Confaltis . Romae 1 t8) . 4. 

*— - Conftirat. Graccaram Codicis Jaftioiaoi CoUcdio et ioterprec 6r. LiC» 
Ilerdae I ftf^. 8. 

--*-* Emcndaciooes , ctOpioiones . Lagd- itpi* t. 

*— Opcraomoia • Locae I7*f< 8. com. foL 

Apolagia Accadcmica , e Forenfe per TAbace Gio. Tofi in ona Caufa di AociH 
pio di Pettifoffi a Ci?ecu • Fircnze I743. ^ 

BACONII ( Fraoe. } de Jaftida Uoiver(ali . firc dc Ibntibas Joris . PaiiC 

I7f s« !»• 

Boioctl ( Sceph. ) Capitalada Regam Fraocoram coll. cc iUaftsam . HnL 1677« 

0. tom fbl« rarus • 
BicGi C Nicol. de RepabTica . Aocaerjp. 1 f f 6 4. 
Blacoodaei i Adami ) Apolosta adTerios G. Bacbanani Oialogam de Jore Regni 

apod Scotos Parif i r88. 8. 
Bockelmamu ( J Fr ) dc Diflereottis Juris Civilis^Caoonici t ec bodieroi. Traic& 

adRhcQ. i7ii«8« 
Bodioi ( Jo. ) dc Repoblica • Ffarc. t<$o^ 8. 
Brcn e io a mii { Hcnr. ) Hiftoria Paodcdarom , com gemina Diflccucicme do 

Amalpbi . Traj ad Rb. I7st. 4« 

( Baroabae ) dc Fotmalis » ec (blemo. Pop. Rom. Terbls . Patt(« 

SfSj. foh 
De Verborom , qoaead Jas perrioent (tgaiflcatiooe com AccelEoDtbasee 

Obrervationib. Jo.(30tclieb Heioeccii< Halac Magdebori^icac t74it.foL 
Opcra mioora varii Argamenri cam annoc Diccerici &eU. Lagdbau 

1749- fol- 
Scladae ez Jore Ci?tli Aoriqaicares. Heidelb. t664- 8. 
Branocmanni ( Jo. ) Cdmmeoc. in Pandedas • Coh Allob. 17^1. i. coni. foL 
^~ Commeoc. in Codic. /oftinian. Fiiborgi 171 f« s.com.foL 
Bodaei ( Gall. ) Anoocarioncs in Pandedas . Cofoniae i'f &7' 8« 
^— Annotaciooes io Libros Pandcdaram • Parif Varcoffla i<4f. feL 
Bargersdiickii ( Fr. ) IdeaPoUrica com Anoocarionibas Gcorg. Horoii.logdk 

1668.10 11. 
Bottro ( Gio. ) della Ragicm di Smco • VcocurGioIico t f 8p. io 4. 

CAROLI Magni « cc LodoTici Pii Regiim Francor. Capicola , ii?e LegcsEcde'* 
fiafticae . ec Civiles ab Anfcgifo Abbace , ec Bcncdido LeVta coUe* 
dae , primam cdicac , cam Gloflario Obfairior. Tocabttlor. PferiC 
1^88. 8. 

Claafingti ( (Sodcrchalci ) Jos PaUicom Roniianoram } id eft Fafctenlol Arcaob» 
ram Staros Rctpablicae Romaoae dcfcripcor» opera tliiiflaaor* Ao- 
cboram • Lcmgoviae 171^. s. com. 8. Co« 40Dl4i5 160 BIBLIOTH. A.N. ROSSI 

Godci Tbeodofamis com Commciitariii Jac. Gothofreili . VcnctSs 1740. 

6. com. fol. 
Corpos Juris Ci vilis cum Gocbofrcdi» et alior. ootis . Amftd. £hc?ir. 1661AA. 

ed* cjpr. u rar« 

— Uim . Amftel. Bleaa 1700. t. com. 8. ma]. 

— Idtm. Taorini 17^7. &. com. 4. 

Corpos Jaris Canonici cam Laacellocti iDftitatioo. Taorioi T74f . &• com. 4. 
CoocordacaiacerLeoncmX. ctRcgem Cbriftiaoiilimiim Fcancifcam I. PartC 

1518. 8. 
doppenborgii ( Jo. ) dc Foeoorc « & afiiris . Lugdb. Elaer. i540. 8* 
Conrmi ( Jo. ) Jucirprodcocia Romaoa H. Volccii coocrada . Amftd. Eixetir. 

S658. 11. 
■"— • Poftumus Pacianos • (ea Dcfioition* Jaris acriafqae . Amftd. EIxcy. 

16^9. 11. 
Oi}adi ( Jac. ) Tradatos IX. Joridici . Coloo. Agripp. i«9f. 8. 

— Nouc ad libros IV. Infticucionam Juftio. CoL Agcipp. iTS6. ciaCdcm No« 

vellar. Coofticacionam Joftin. BxpoGcio . CoL Agripp.ii6^ I. 
"— ObfervacionesJnris. CoLAgripp. 1^87. 8. 
CtcckttU ( Raimondo ) degli Afili . PadoTa i7f x* 8. 
CrifiiMU • Dedoxione iopra TAlilo Sacro • Vcoex. 1766. 8. 
Caoones SS Apoftolorum Graed^ . 4. 
Caefahni ( Jul Card. ) Diiiercaiio Anecdoca babica in Conctlio Florcntioo cc 

tnferenda in Sy roboiom parcicola Fiiioque Graecc . Lac. icd. a Rikl 

Andofilla . Fiorenc. 176X. 4. 
Conciltam Oecameoicom FioreocinamGcacoi . Romac if77* foL 
Coodliom Trideocinom. Bononiae if48- feL 
*-— - Jdem . Romae P. Manucius 1 f 64. fel. ed, opu 
*-^ Idem cum acceflioa. PbiL Labbei . Loccciae 16^7. foL 
•— Idim* Lac. 17)8. ix. 
— * Nomina , Cognomina, Pacria ecc. R. D. Pacrom , qot coorciicnuic m 

Coociliom Trideocinam , ec Clarifl. Vir. Legacomm Oiaciooes . Pa* 

rifiis I (6t. Ada Concilii Tridentini • Parif. 1546. S. . • • 

*— - Oraciones » Refpoafa , Littcrac. ac Mandau cx AdisCoDdUt Tridennj» 

colleda . Venec. iftfp.8t 
_ Cacechifmus ad Parochos Pii V. lafla cditos • Rom. Manatias if s^ fi>L ii. ept. 
'^ — ^ LUm . Veoec. Aldos If7f* 8» tkana max. 
— Idem . Parif. 1758. ix. 
~— Idem . Romae cypis Cam. ApoftoL 17^. 4« 
Cauchifmo fecondo il Decreco del Coocilio di Treoto a* Parochi • Ronn ocUa 

Scamperia delbi Cam. Apoft. 176 1. 4. 

L* EMPEREUR ( Conftaodoi } de Legibos Hcbracor. Foccoiibas. Lagd. fi«£i- 
xevir. 16} 7* 4- 

FONtfeS cr RfVi Joris CiviKcGr. Lac. ediciad H.Scepbaao. ifSo. id. Sceph.8. 
Foinerii ( Radulphi ) Rctom qoQCidianar. lib. IIL qoibos Jocis acnalqoc ka 
iiJuftrancur. PariC 1600. 8. 

' GLOSSAE Veceres Verbor. Joris • quac paffim b Bafilids repcciaocor Griccc 
cum nocis C. Labbaei . PartL 1616. 8. 
^rafinae ( J. Vinc. ) Origines Joris Civilis . Neapoli 1713. x. lom. 4. 

lofticacioncs Caoooicac . Romaci74S< i^* ^ . j FARS III. EDITION. SAEC XVI. ctc i«t 

Gfocii ( Hag. ) de Jare Belll ac Padt « ctntt tiocii AnAoris , J. F. Gioaovii « 
etJ. Aarbqrncii» ec ComtneQUriis Hcor. de Co6ceii • LanCuioae 
V7ri. 5. com. 4- 

— Idim opus , cum nocts AoA.ec J. Fr. GccmoTii Amft. 1^5^. 8. 

— — Idem , cam oodsAod. J. F. GronoTii , ec Barbey racii . Amft. XTia 9* 
^-* FlommSpadioadJas Jaftiniaaeam . Parif. 1^4». 4. 
— * De Mari Libero i ei P. Merala de Maribas • Liisd. B. ElzeT.ltfn*»4^ 
— — Opofcola qoaed. Argam. Theolog. 9 Jaridict « PoUcici • Amftd. Elzer. 
i«|a. »• 

— De Imperio Sammar . Poccftacom drca Sacra . PariL 1^4!. 8. 
Goadagoi ( Lcopoldi ) Eacrcimciooes in Jas Ct?ik . PaciC 1766« j. com. 8. m4« 

HARMENOPULI ( Cooftaotini) PtOmpcoariom Juiis Giacci cam IncecpccCi 

Jo.Mercerii. 1)87. 4« 
Hetoeccii ( Jo. Gocd. ) Opera ad oniTerfam Jarifprodcntiam . Pbilofophiam . 

et licceras homaoiores pentnenria • Gcnev. 1744* 8. com. 4. 
— - Anciqiiicaccs Rom. Jocjrprodenriam illoftranccs • Venec 1744. >• tom. ii. 

IRVINI ( Alciand. ) dc Jore Regni. Lugd. B. Elzcfir. itfir n. 

Jiuis Oriencalis lib. III. Gr. Lac. a Bonefidio digefti ac Nocts illaftr. Ezcnd. 

Hcor. Stcphanns i$7l« 8. 
Jarifpmdciicia Vecns, Draconis» ec Solonis Lcfles Gr. Lac. Pardolpho Pra- 

cejo Collc^re, ec Inccrpretc* Logd. RoTtll. isfp* 8. 
•«— Ance Joftinianca . ez rec. ec Nocis Scnalriogii . Ltpuae I7t7« 4« 
Jarifoonfnlri Vcccris Fmgmencom de Jarts rpeciebos« ec de MamuiiSo4 

oibas Gr. Lac. cam Noris RoTcr. Lagdb. I7|p. 8. 
Jafttoiaoi lafticurioocs. Paritiis Rob. Schephanas I5I4« 8. 
"— * Eaedem, Logd. RoTill. i$^7« <»• 
— — Eaedem . Amit. itff 8. 14. 

— Eaedem, Veneciis i6S$. 14. 

~- Eaedem • Amft. ElzcTir. 1^7^« ■<• 

. 
LABBEI ( Caroli) Obfenrac. ec Emcndac. in Synopfin Bafilicornm . Pac^ 

i^otf. 8. 
— - Veceres Gloflae Verbor* Jorif , qoac in Bafilids reperinntor GraeciNo* 

cis illuftr. NoTdlae Confticucioncs Gr. Lac* com Noris. Parifiis 

j6o6. 8. 
Ldncri (Jac. ) indices Jor. Var. ad PaodcAar. ec Codicislcges faisAoAor. 

conianS. rcftituend. GencTae 1585* 8. 
Leges Variar. Gencium. la. 

Locceoii f Jo. ) de Jure maririmo, ec NaTali. Holmiae i^f a. ra. 
Loo^olti ( Cbrift(^. ) Perdoellionis rei (^efenfioncs doac. Veneriis Aldos 8. 
Lupi ( Jo. ) de Libertare Ecclefiaftica , de Coofederacic^e Prindpom . ec 

Pioocncacam. Argenciaac ifii. 4- i 

n lyJii ( Jac. ) de Re Milicari . cc dc Jore Jorando . Dordrad 1^98. 4. 
^ Lieke do GoaTcmemenc CiTil crad. ac V AnglcMS.. GencT. 1714* is. MAREFUSCHII (Jofephi) dc Juriroonfalcia Chriftianis primor« Sccnlot; 

Maceracae »7ff«4* 
Marfelaer ( Fxeder. ) Legacus. Amftel. 1^44* <>• 
Marculfi Monachi Formolae. Iccm Veceres Focmalae iocerci aqiBoria ccc. 

primam cdicae , ct illoftiacac a HtciOQ* Bigoonio • Locec itf j f . 8. 

Me. teft 1IBLIOTH.A.R ROSSI 

Ifeaafljt ( AcgHlii ) Jam Ct?ilcs AnoeDicaM • Netsoli Z779* tiiiuj. 

te-— £aid€m, LipT. 17)8- ^* 

'Maictt (M. AiK.) Commeotariiis tn quataoc Titoloi lib. I. DigeltoL it 

Orig. Jur. etc fccrar..i%8i. 8. 
Mm^Io il DocUo. Veoczia Giolit. if^o. 8. 
Monufyuku de 1' Efpric des Loix • Loadtet I7f 7- 4* ton* >%• 

NAUDAEI (GabrieL ) BibliographU P6Utica« et Hofoois Grodi EpiOoU 

de Stadio Policico. Lugd. B. 1^4%. 14. 
Nicohi (Jo.) de Jarameotis Hebraeoc. Graeoor. cc &omaaor. FfiirD 

1700 11. 
Havi ( Giofto) Fra Paolo Sarpi gioftificato . Colooia 17 fi. 8. maj. 

OfdoMMu de Loais XIV. Roy de Fraoce dooo^ a S» Geroiain eo Laye # PANDECTAE Florentioae . Florcnt. Torrentinos iff|, 1. tom. IbL 

Ptfcit (Jtt!. } Analyfit Inftitot. Imperial. cam SchoL Vaficaaet. Traj. sj 

Rhen. i€6%. 8. 
Pandfoli ( Gaidi ) de Ckris Legam Intcrpretibas cam Notis Hofinanoi . 

Lipfiae ijti. 4- 
Piilaeoti ((jabrielis) deNothis» (puritrcjae filiis.Ffurti if7)* 8, 
Pafchalti ( Caroli 1 Lcgatus . Amft. Elzevir itf4( n* 
PAtricii ( Fraoc) de Regoo, et Regis iQftitucione. Parif. xfip. fel. 
Peseira ( Anr. ) Anooymi Romaoi qui de Primata Papae nuper (cripfic va- 

na Religio, et nuLsFides. Olifipooe 1770. 4* 
Pctiti ( Sam. I Leges Accicae Coilcdae » ec Commenc illaftrac. PaciC Mo> 

relL itfj$. fol. 
Phocii Nomocanon Gr. Lat. cnm Commcnt. BaKamonis ex edic. JaftcUi • 

Pari(. itfi$. 4. 
» ( Franc. ) Codcz Caponom vecns Eeclefiae Rom. cefticacos» cc ilkf 

ftratus. Parif isi-j. fol. 
i (Pecri \ Adverfana (ubcifiva BafiL t$74. 8. 
— ^ Eadim, PariC ndj. 8. 

Priorii ( Pbiiip.) de Licccris Canooicis. PatiC 1^75 8. 
PittfiBiidorfii ( Sam. ) ifi OfBcio ttomiois , cc civis cum aonoutioniU Evei» 
^ Ottoois. Traj. ad Rh. 1^40.8. 

*T-" de OffidoHomtnis cc Civiacnm Noc. Varioc.etTh. Jobnfoii. Looi 

Piifindarf^ Le Droic de la Narace et des Gens crad. pec Barbeyrac avec 
dcs Notci. Amftcrd. i734* ^- ^<n* 4« 

RAMOS ( J.-Fr. ) Enores Tribooislbi de Poeoa Pcrricidii • Logdbac lyf s. 4* 
Regalae , Ocdioatioacs etc. Caacellariae Jalii lI.Romac if04* 4 curaSin 

GoUCQ » 

Rehndi ( Pec ) Fafti Coofafauea ad illuftratiooem Codicis Joftiniaiiei ac 

, Theodofiani» Traj. ad Rh. 1715*8. 
Rivalli (Ayooari) Hlftoria Jiuii CivUis ec Pootificii. Lugd. iffi. 8. 
Robeni ( Jo, ) ec Jac^ Cujacii Controverfiae Juris Cirtlts • Marpnrgi 1604. 8. 
Rotihi (Beroardinii JariUonthlcer. Vita^ . Roomc Blad. ifS7* 8. 
Bo€eoi^ dcdi Scfm fogU afiari fra b Coctc di Roma « e U RepabUica 

di Geoova oel iTdo. Venesu <^ fom. s. vol. 8. 
Eii0tton€ delhi Vifita del CoUcgio ibcmcfe Rom. i77a* 4. 

Bofi PARS m. EDITIOR SAEC. XVI. ctc i«t 

Rafi ( Ab. Nicooh ) Anegaiimii nellt Caofii di Niccola Paglitrioi firmace 
dall*A?. Ceotomani. Roma 17^1- 4* 

SALMASII (aandii ) DcfeDiio Regia pro Caroio I. i^4p. u. 
^— Eadem . Patifiis iS$o. 4. 

— Imcrpretttto Htppocracci Aphorifmi de Calcalo cam Epift. BcTcroTfcii 

Lugdb. 1640. 8. 

— de Sttblctibeiidis » cc fignandts Teflamemis etc. Lngdb* Elzev. i6f|« t. 

— de Uraris. ibid. itf^S 8. 

— * de Modo ururarom • Logdb. Elzev. 1^)9. 8. 
— — de Foenore Trapczitico. Lagdb. 1^40. 8. 

— de Hellcniftica. Lugdb. Elze?. i^4^ 8. ^ 

— de Aonis Climaccricis ct Anciqua Aftrologia . ib. 1^48. 8. 

— de CaeUrie Viror. ,et Malienim Coma. Lasdb. Elzev. 1^44. 8. 
-— Mtfcellancae Defcaiiones pro Salmafio Lagdb. 164^. 8. 
Saodonoini ( Jachimi ) de Macrimonii impcdimcnto qaod a Macarali cogna- 

cione procedic. Florent. i7<i« 4- 
Sarcsberieniis (Jo. ) Polycraticas, five de Nagis Curiaiium , ct Vcdigits 

Pbtlofophor. Lugd. B. Plancin. iS9S' '• 
•— Idem. Logd. B. itfjy. 8. 

Schockii ( Manini) Imperium Maricimam. AmfteL 16S9, 1«. 
Scldenti ( Jo. ) Mare clattfam,iive de Dominio Maris. Am(l. Elzevir. iSjS, t&. 
Sfondrati Legacto Romam Marchioois Lavardini , ec Dti&diam cam Romano 

Ponnfice. Romae t688. 8. 
Sigonii ( Caroli ) de Anciqao }are Pop. Romani com Nocis Laciai Latiaii « cc 

Giaevii. Lipfiae itis* ^- tom. 8. 
Spachemii * Ezechielis ) Orbis Romanas , five ad Conftlcationem Antooiai 

Imp, de Scaca Hominam Ezcrc. daae. Halae 1718* 4- 
Scacaca Urbis Rootac» ejafdemqae Varia Privilegia a diverfis Rom. Poa- 

tificib. emanaca. Romae i^ip. fol. 
Synodus Floreocioa concra Sixcum IV. in favorem Laor. de Medicis» ia 

occafione coniaracionis Familiae de Pazzis, cam Tcrfione Galiica, 

et Nocis . ( Laufannae ) 1770. 8. 
*— Scacaca Concilii Florencini . Florentiae i i<4> 4* 
*— > gcneralis Florencina Gr. Lat. Romae a. tom. 4* 
""— Nepefina habita a Philip. Mornaio Epifcopo ao. 116%, 4. 
~* Benedi^XlV.deSynodo Dioecefana. Romae 17ft.1bl.cA.mtfx. 
Sarpi ( Paolo ) Opere. Hclmlbtt ( Venez. ) 17^1« Sapplemeoco . Verona 17^8. 

8. com. 4* 
— - Leccere Icriccc al Sig. dcll*IfoIa Groslot, e al Sig. Grillot. Verooa 

1^70. 1 1. 
— - Opere . Helmftac. ( Veoez. ) 1. com. 4. 
— - Vica di Fr. P40I0 Sarpt . Helmflat ( Veoez. 1 17$0. Memorta inedita 

prcfcncata al Senaco Veneco dal Sarpi iotomo al modo da tenetfi 

per il darevol ffoverno dcl fao ftato. Colonia 17^0. i. vol. 4. 
-~ ddla Impudcnza Lctteraria, Sermone parenecico di A. C. concro le 

Mcmorie anedote della Vita di Fr. Pado Sarpi di Franc. Grifeli«* 
ni. Venezia 8. 
•^ Soave ( Pietro ) Iftotia del Ccmcilio Tridentino . Geneva 1619, 4. 
Scriui Mifcellanei rifguardanti le cofe de' Gefuiti . 10. tom. 4. 
•"^ EaJem opera . 6. vol. in 8. 
— — divcrfi cootro i Gcluiti 1760. fiomi 4« 8, 

Pars III, 9 TA^ ^ m BIBLIOTH. A. N. ROSSI TANUSII ( BenMttdi ) EmftoU it Pan<kais PiGuut . Floitiic. S7I i. 4- 
Taiaqttccii ( Mich. Th. ; Oracioofis daae dc coca Jttrit ffadooe , ccdc nuiooe 

difccDdiJtts Civilc . Boaoniae Aqc. Maattcias c^ftf. 4. 
Thcodofii Juttior. cc Valeacioiani III. Lcgct NoTcUae com CottiawDC Aac. 

ZirardiDi . Favenciac 1766. 8. 
•**-** Lcgcs Novellac V. Aneodocac com nocis Jo« Chr. Aaiadttcit • Rooiac 

17^7- fol. 
Tbcopbili Aaceccfloris Pafaphra(if Graeca lafticarionom Cfcfarearttm Gr. La:. 

cttm noc. Var. car. Reiczio . Hag. Com. i7f i* &• com. 4. 
-"— Infticttciones Gr. La<. cz rcccoC Car. Ao. Fabfoiri qai Sclioliis Graecis 

aaxic « ec noc. adjecic . Parif. 169^, 4. 
«>— - Infticuciooes Gr. Lau cum Sch. Gracc. cx recenC cc norii C. A. Fabcocri . 

Parif. i6$7- 4« 
Thyfii Difquiiiciooes Jaris pablici Lugdb. i<8{. is. 
Tiraquelli ( Aad. ) de Nobilicace, ec Jor. Primogea. Logd. tcfp'- £bI. 
•— ^ De Lcgibus Coanttbialibtts , ec iurc Maricali. Lagd. isSo. fol. 
Traiti de Paix coacla a Yicaae ea 1758. PanL 1739- 4» 

VANESPEN ( Zeg. B. ) Jas Ecdefiafticam ttoivcrfiima J. P. Gibeit illaftrac. 

Veocc» 1769. xo. com. $. vol. (bl. 
Vinaii ( Arnoldi ) Cooiracncarius in IV. Libr. Infticttcionam Imperialiam , ec 

Qaacft. Juris (eledac . Lttgd. 17$ f. i. com. 4. 

• Parciciones JurisCivilis« cc Trad. Varii • Lugd. 1748. 4. 

Vicriarii ( Phil. Reinh. ) Infticuriones Juris Nacarae 8c Genriam , cum Jo. Fr. 

Buddci Hiftoria Jaris Nacttralis, ccc. Lagd. B. 17)4. 8. mai. 
Vizzani ( Car. £• ) dc Mandacis Principum « five dc olficio cor^ qai in Provio- 

ciascttm impcrio miccttncur . Amftel. itf$<. 4. 
Voeilii , cc Juftetii Btl>liocbeca Juris Caoonici Vccecis Gr. Lac cam nocis . La- 

ccciae i66i. i. com. fcl.rarus • 
Vismuchii ( Anc. Ph. ) i- zerciMciones aJ ob(coriora qoaedam ioris Rom. ca* 

pica . Lugdbac. 1758. 8. 
Vcftembcrgii ( J.Orc. ) Divas Marcus , (ea Didcrc ad Conftimcioiies M. Aac. 

Anconini Imp. Lugdb. 17)6. 4. 
yficquifon T Ambadadcttr , ec fcs foodions, «vcc dcs&eflcxions. Cologac 

itf5K>. 4. 

ZENONIS Imper. Confticacio de Aedtficiis pcivacis Gr.Lac convcrL ccexpi.a 
Fcdcrifiio • Neapoli 17^5* 4» PHI- PARS nr. EDITION. SAEC. XVI. etc. 'ot 

PHILOSOPHIA. A Enayliani ( Jo. ) de Raminantibaf Natmalii HHloria • V«ner. 1584. 4. 
Agrippae ( Corocl ) de Occalu Philofopbia » ec dKa tiaiiem, cc alior. Ojwfett* 

la. La^doni 15M. %. 
Anima Bratonira fecQQdum faaioris Phiiofophiae Caooilee ▼iHdicata • Lacae 

1761. 8. 
Archii ( Nicolai ) Nomeroram hbri IV* , qoartos oanc primoA ^rodic . Vero* 

nae i76t. S. ma). 
Arpe ( P. Fr. ) Se prodigicife Natarae , et Arcis operibosTalisaaQtf » et Amale* 

ta di^s • Hambargi 1717* <• 
Aoficas iBcalpacat ez Gallico trad. a Joach. Paftorio. Amft. £lz. 1649. >4« 

^' BACCII ( Aodreae ) de Natarali Vinoram Hiftoria, de Vinis Italiac. ec de Con^ 
▼iviis Anciqaor.ece. Romae 155^. fol. rarifi» 

— De ThernisLib. VIL Venec. 1588. foL 

— IieThermis, accedic liber VII L Pacavii 171 r. foL 

^ De BaJoeis omoia, qaae extaac apodGtaccos , Lactnos . et Arabas • Venet. Jan- 

cae 155^ ^ol. rarus . 
«^Bacoiiia de Verttlamio (FrancJ Optfa omnia Phliofophica , et Hiftorka. 
AmftcL itfp4. 7* toilib is. rmrui. 
Baodraod ( Mich. Anr« ) Gcographia . Parif* 1^1. z. tom. fi>L 
Beovenoti ( Jofe^hi > de Dae iAooiaiif Diflert. Locae »77f . 4. 

— Idem opus • Aliud eximpiar. 

Beverovicii ( Jo. ) Idea Medicinae Veterom • Lagdb. Elzevir- 1^37* B. 
Blancfainii ( Franc. >(lctfibas gcoeribtis Inflramentor* Moficae Veter. organi* 

cae« Roni. 174^* 4* 
Bodiot (Jo. ) Univerfac Nacurae Thcatrum . Hanoviae 1^05. 8. 
Bonanni ( Phii. ) Rctom Nacoraliam Hiftoria cziftentiom in Mofeo Kftcheria- 

no. Romae 177). t. ton. foL 
de Bonis ( Jo. Baptifta ) de Hydropofia , feo de poto aqoae in inorbis Cazmina • 

Vcnctiis 17 $4* 4- 
^ Brietii (Phtlip.) Parallela Geographiae Vctecis, et novae . Parif. 16^, j.tom. 4. 

cum fig, rarus . 
Brockcri (Jac.) Hiftoria Critida PMofophiae com Appeodice. Lipfiae 1741-* ^7. 

6. tom. 4. 
Broni ( Jordaoi ) de Umbris Idearom . Parif. i$^x, 9. 
*-— * De Imaginom coiApoftrione . Flom 1591. 8. 

~^. De Signorum Compoiitione , de Monade, Nomero fte. Francof. ifpi. 8. 
"- Bruno ( Giordano ) Ceoa delle Ceneri 3 e gli Iroici f orori , Dialoghi • i $84^ 

S. rariffimo . 
Boecif ( Anton. ) deinftltoenda » regendaque meme. Rom. 1771. 8* 
Barnetf Thom* ) TellarisTbeoriaSacra • Lend. i6ti. 4. 
— ~ Eadtm . Londini 1689. 4. 
-~- De Scatu roortuor. et refurgeotiam ; et de fctora Jadacor« ReftaoratiQoe. 

Londifti I727. 8. maf. 
Budaei ( Guil. ) de Afle et parcibos cjos . Venec^ Aldos i f z& 8. 
•"— ** httm opus . Atiud exgmpiar . 
■"— Idemopus, Parif. Vafcofan. if4i- foL 
Baidi ( Bernardino ) Cronica di Maccematici . Urbino 1707» 4. 
d$Ua Boeba { Pompco ) DMJMii filofofici (bpia» il iccno di Scipione . Venezfai ; / f it6 BIBLIOTR. A. N. ROSSI 

Belioni ( GiroL ) it\ Conunercio • Roma i7$7* t. 

— — Idim . AlUid exemplar, 

Beruni ( Ant. Fr. ; Kifpofta a Girolamo Maofredi fopra ona Difpata di Mcdii 

cioa . Ffort ( Veoezia ) 1777, 4« 
Bianconi ( Lud. ) LcRere fopra Comclio CeUb • Roma 1779. 8« 
Bolognini{ Emerico ) Staco delle Paludi Poncine. Roma 1759. in 4. 
Brancatio^ NooTaDifciplina » e?eraaite milicaxe. Venez.AM. i$t$. fel. CAGNATI ( Marf. ) Vartae Obfervationes . Romae i$Si. S. 
/ Caneparii ( Petr. M. )de Atramentis cQJufoimque ^eneris • Londint i^^a 4- 
. / Cardani ( Hier. ) Prozeneta.fea de Pnidencia ciTtli . Lugdb. Elzevir. 1^27* it* 
\ y' — . i^ Utilicace ezadverhs capienda. Franekerae 1^48. 8. 

"^ Caroli a S. Paulo Geographia Sacra com nocis Lttcac Holftenii • AmftenL 

1701. fol. 

— Gec^rapbia Sacra. Lac. Parif. 1^41. fbl. 
Caflellani ( Petri ) de £(0 Carninm . Antuerp. i^i5. 8. 

CeUarii ( Cbrift. ) Nocicia Orbis Aociqui com nocis Schwarcii • LipC 1711. ». 

com 4- cum fig. 
"~* Gec>grapbfa aotiqua in compendium redada » ec auda a TifoUo * cc Cbi- 

uo. Romae I774- fol. 
Cermeilt ( Pier Maria } Carcc Geograficbe « e memorie rigaardaiici le Piecre » 

le Miniere , e i foflili pcr la Scoria Nacarale delle Provincie del Patri* 

monio etc. Napoli 1781« (bl. 
Claadii Ptolomaci Harmonicorum Ltb. IIL Gr.Lat. com aocis Jo. Vallis.Ozo- 

oii 1681. 4. 
Clerici ( Jo. ) Ats Cricica . Amftel.^790. f. com. 8. 

— Opera Philofopbica » ec Vica Auctoris . 5. com. t. Amft. I7i». 
Clttverii ( Philip. ) lcalia Anriqua . SiciJia » Sardinia , ec Corfica • Logd. & 

Elzevir. 1^14. |. com- tol. 
~* Germania Anciqua . Lued. B. Elzevir. \6iS. foL 
"— locrodudlic) in Uoiverf: Geographiam cam oocia Varior. cz icceaf. la 

Maitiniere* Amft. 1729. com fig. 4. 
*— — Incrodudio in Geographiam • Logd. 1S66. 14. 

— Eadem . Amft. x<586. 12. 

' Cneoftelii ( Aodr. ) Epiftolade Podagra curaca . Amftelod. i^4l* ^u 
Cocchi ( Ancooio ) Difcorfo L fopra Afdepiade . Fireoze 1758. 4. 

— Dcl Vitto Pictagorico . Firenze 174J. 4. 

-*— DetMatrimooio Ragiooameoto . Londra ( Livoroo } 17^2* a4« 
— . Columoae (Fabii) Phycobafaoos , five Plaocar. aliqooc Hitioria ^ NeapoK 

15^2. 4. rarifs, 
-— Idtm cum oocis Jaoi Plaoei . Floceoc. »744. fig. 4. 
*-~^ Purpura , h. e. dc Purpura ab animali ceftaceofufa . Romae i^i^. 4« 
Copernici (Nic. » de Rcvolucionibus Orbium Coeieftiom . Norimberg. 1 545* 4* 
Cooftaotioi Cae(aris de Agriculcura . Lugd Gryph. iS4i- 8. 
Cremooinus ( Caef ) de Calido innaco , ec Semine pro Ariftocele , advcrfus 

Galenum. Lugd. B. Eizevir. i6\^. 14. 
Crefien^i ( Piero ) Trartato deH' Agricolrura . Napoli 1724. s. cora. 8. 
-— " Trattato dcll' Agricoltura traslatato in Fiorenrino . Fitenze 1^0$. 4. 
CAm^ny Scicnce dcs Pcrfonnes deCour» d* Ep^e , ctdcRobc. Amft. ir»P» 

4* tom. 11. 

DELPHINI ( Federici ) dcFluza, ec Refloza Maris ,cc Moca oaavaeSphae* 
rae . lo Acadcmia Vcoeca i$S9. fol. 

Di- PARS m. £DITI0N. SA£C XVL etc tnf 

Didtooarioni Medicaiii , ▼«! Expoiic. Vocom Medic. Gr. cam Lat. incerpict. 

i5($4 Excod . Heor. Scepbanus 8. 
Dodonaei ( Rembeni ) Florom , et Coronartaram herbarum hiftoria • Aa- 

coerp. Plancto. i Sdy . 8. cumfig. piBis. 
Ducios Conbderaziooi (opra i Coftomi del prefcnce Secolo Lucca 17^0« 4* 

EUCLIDIS Elenenta Lacini. Geooae 1^44- >. cora. in 14. 

EncycUpedU ,oa Didionnaire rai(onn<$ des Scieoces , des Arcs , ec dcs Metiers « 
avecdcs noces . Locqnes i7f8. 17. rom. Supplemenc a ITncydopedie . 
Paris 177^. 4. com. Plancbes poor i'£acyclopedie • Lucques 17^$- ii« 
com. Soice do Recoeil des plancbes • 1. com. [ fimul ;i«com. J 

Jh tEfprit par Helvecias. Patts i7$3. s. com, 12. 

FIClNf ( MarfiJii)deSole, ecLomine, ecApoloeia. Veoec; ijoj. 4. 

Fieoi ( Thomae) de Viribos-inlajginationis . Logdb. Eizev. 1^15- s4- 

Foefii ( Anocii ) Oeconomia Hippocracis , qua Didiooom apud Hippocra- 

cem ofos ezplicator. Frarci 1588. foL 
Folietae ( Uberti ) dc PfailoCophiae , ec Juris Civilis inter fe cooiparacione * 

Roaae Blados if^t. 4* 
Focfafii (Leooard.) de Bdedendi Metfaodo . Parifiis iU9* 8. 

GALENI Opera omnia Medica Graeci . Veneciis ap. Aldom iW* $• com. (bl* 

•~- Opera oamsia Gracci. Bafileae 1^58. 5. coro. fol. 

*— de coeoda Valetudioe Graece . Bafileae Froben iU9' 8. 

— — Commencarii in Aphorifmos Hippocracis Latin. Incctprece Golielma 

Plancio. Logd. Rovill. i^$t. 8. 
Gafiendt ( Pecri ) Vita Tychonis Brahei , Nic. Copernici, Georg. Porbachii» 

ec Jo. Regtomoncani. Hag. Comic. i^fT. 4. 
Gelli ( Jo. Bapcilbe ) de Huraanae Natnrae fabrtca dialogi ex ItaJico m 

Latio. converf. ab If. Volfio.Ambcrg 1609. 12. 
GiolCi ( Henningii ) Magica de Spedris ec apparicionib. Spiricunm , de Va- 

ciciniis ecc. Lugdb. i6s^. it. 
Gaurici (Locae) de^Sphacra f mecric^); ejafd. Oracio deLaudibes Afiro- 

noffiiae » ec Procli Spbaera Lac. Thoma Unacro Incerprcte • P.omae 
. Doricus 1194.4. 
Galilei [ Galil. ] Opere accrefinoce in quefta edtxione di molce cofe inedice • 

FidoTa 1744.4.10111.4. 
— « Opere Matemacicbe. Firenze 1718. }. com. 4. 
— -".Dialogo dei Siftemi del Moodo. Fireoze i($u. 4. 
~* Oifcorfi, e Dimoftraziooi Macematiche . Lcide Elzevir. i^}8. 4. 
Dei Giacinto, o fia del vero mododicolcivarlo, Traccaco crad. dalFranc. 

^ Roma 17?^. 8. 
Giovi9 [Paolo] Ltbro de^Pefci Romani cradotco. Venezia 1^60. Mechodos 

refrigcrandi Viniim Blafii Villafranca. Romae i5$o. i« voU 4. 
Guidiud [ Mario] Difcorfo dcllc Comece. Fircnze 1619. 4. 

HISTORIA Philofephica Doarinae de Ideis . Aug. Vind. 172}. 8. 
Hobbcs f Thomae] Opera Philofophica » quae Lacine fcripfiit , omnia. Am- 

ftelod. Blaeo. 166%. 4. 
^-— Elem. Philofoph. deCive. Genevae 174^. la. 
Huecii [Pecri D.] Oe imbeciUimce Meocis humaoae. Amft. 1718. 13. 

IMPERIALIS (Jo.)Ma(eamHiftoricum> ecPhyficom. VeoeL i<^40. 4. 

Jon- te$ BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Jooftoni ( Jo. ) Tbanmtcograpliia Namnlis . AAiftcrd. Biaev . t«|t. it. 
— Naturae Conftantia , fea Diatiibe , qua Muodiim in pejus non mere 

oOenditur « Amft. Blaeu 16$%^ 24. 
Irhovii ( Guil. ) de Palingcnefia Vctcrum , fea de MoccmpCycofi Pydiagorica. 

Amft. 17H-4* 
Jufti ( Pafcafii ) de Alca. Amftef. ElzeVir. 164%. a#. 
Jlndoie , e qualita dclla Moneca , e de' Concracci • Rocim 1750. 4« 
Intiiri ( BartoL ) dclla pcrfecca CooftfTazioDe dd Grano . Napoli »7$4* 4' 

cum fig. 

KEUCHENII [ Rob. 1 Anconinns Pius , five in Vtca Aocooioi P. Eac»rfus Po- 
litici . Acccdic comparacio Cardioaliom Richelii . cc Mauriai . Am- 

ftelod. i6tSi. II. LANZON! ( Jof. ] Aoimadverfiones variae ad Medictiuiffl fiicicAcef . Ferrariae 

— ~- Dc Balfamatione Cadaverum . Genevac 1^96, lu 

LangMci < Uberci)Epftftotae Poiidcae^ ecHiAoricaeFrancof i^)S«<S' 

Lapide [ Hippolici ] Dincrcacio de Racionc SuKusin Impetio Rom. Germani* 

co • Frddadii 1^4^. li. 
Leihnitr Fflais deThcodic^e . Laofan. t7^o. t com. is. 
Leonardi [ Camilii ] Speculum Lapidom. Veoee 191^.4. 
Lipfii r Jufli , Monita « ec Escmpla Poiicica . Amltet. Maea i^ $0. 14« 

— Policica . Antoerp. 1605. 24. 
•^— Potirica . AmCt. i6$z, 12. 

— Monica , ec eicmpla PoHtica . Lugd. B. 1^14« 14. 

— De Cooftancia . Ancuerp. 1^05. — |a. 

Loccenii [ Joh. ] Policicae Dilkrcaciones . Amftd. 1^44. is. 

Locke [ Jeao 1 £llai PhtloCophique cooceroaoc i*£niendcmcne bomain, nad. pat 

Colfe • AmlL 174 s. 4. 
Liitgiii Mechode poor ecodiei la Geographie . Paria 174». 8#.voK ii. 

MALVEZZI tVirtf. ] Princeps» ejufqne Aicana in Vicn Roaaolr reprefeor. 

Lucdb. Elzevir. 1636. ii. 
Margarica Pbilofopbica cum addicicmibus novis ab Au^rtf fua quarco (u- 

peraddlcif . Bafileae 1 5 17- 4« ear, Gou 
Martii ( Galeocci ) de Horoine cun^ refuucionc G. Menitae. Taor« 15^7- 4« 
Mathioli [ Pccr. And. 1 Commenurit io Diofcoridem deMacetia Mcdica . Ve- 

netits i^^o. rol. cumfiff. 
Medici Anciqui omnesLatiiii* Venec. AMns 1^49. fol- nirai'. 
Mercaci [ Mkhael. } MccaUocheca Vacicana cum Appendtce . Romac i7i7- 

ip. 2. com. fbl. rarus • 
McicOHatfs [ Hicr. } de Arcc Gymnanica . Vencr. Jontae i^oi. 4. fig» 

— Variac Lodiocies io Mcdicinae Scripcoribus ec diiis • Veoec Jnoc. 1^98. 4« 
Moti [ Thom.] Ucopia • Amfterd. i^ji. 14* 

Mundus alcer . ec idcm , five Terra Aufiralis luftraca » Ancbore Mercurio Britan* 
oica^ acceHic Th Cann>ancllae Civtcaa Soiiiy ccfcaac BttMtsNo- 
va Atlancts . UIcrajcAt 1^4^ io xi . com figr 
Mufschenbrock [ Pccri ] Elcmcnta Phylicae . NeapoB I74f. t.con. 8» 
Magaioni ( Lorcnzo } Saggi di Naturalt Efpcrienze 6ctc neir Accadcmia del 
Cifflcncoila lui deTcritce « Fuome x4«7. ibi, cum fig* 

— Idcm. Fiicozc 16^1. fol. PAHS in. EDXTfON. SAECXVI. cte. to§ Mauwli ( Aaarca ; DiioQffi mUi &i libri di Dioleof ide deUa Moceria Meaict^ 

naie • Veoez. Valsris . 15^8. fol. cuin fig. 
— ^ Idim opia m Venez. Valgris . i $S5. a. tom. loL 
MuMUi ( Gt^. H. ) lUMConto Scocico filoiofioo delVefavio. Napoli I7fa.' 

in 4. cam fig. 
Memmo [ ii. Maria ] Diaiofo del Perfetto Prtocipe . Vineg. Giolit. i $64. 4. 
Mifiu dei Semplici pargatiTi dcile Medicinc compofte , tradoc^o in lingua Ua4 

. liana . Veoez. iSl9- 8. 
—— Sommario degli ancichi Mcdici tradocco in Italiaoo . Veoez* i|ii. foL 
Muratori [ Lad. Anc. ] Fitofofia Mocale • Verona i 7} S • 4- 
Momdmud [ UiMldo i Ragionameoca foprai mezzi per far rifiorire FAgricoI* 

tora . Napoii I75l« ^- maj. 
Molt^ [ Criftoforo ] OfiervazioDi Economicbe a vanuggio dello Suto Poa4 

tificio. Veoezia [ Napoli ] 1781. 8» 
Marcki diveifi di Prtadpi , Baroni ecc. sa. 
AlcraifM Geografico confiMrme lcTavoIe dd Sanfone. Baudracd» c Cantdli 

daco in Lace da Giacomo de Rolfi . Tav. 44* foJ. 
La MMftuiUrt Didioooaite Geeg rapliique • Venife I7I7* 10. tom. foL , 

NEMESII de Natara Homtnis Gr, Ut Antaerp. Planc. is6%. 8. 

—— De Natara Hominis Gr.Lat. cam Annocacionibas. Ozon. e Tlieatr. Sheld. 

*— Idem opus • Aliud exempiar. 

Noonii [ Lad. ] Diaetericon , fiyc de Re Cibaria • Ant. 1^45» 4. 
Nypbi [ Eacycbii Angaftioi ] Metaphyficae Difpucatiooes . Neapoli 1511« feL 
Neri [ Aoconio J Tacu veuacia , Segreti bcUifiimi del Yetro oel faoco . f ucoM 
l^ia. 4. 

OPUS Vicae , Mooita compledena Echlca, Poltdca » Oecoooffiica. Amfielod. 

1^50« lum libcr Vi. ibid. 1658. i. tom. i. vof 12. 
Orfi [ Gio.Giofeffo ] G>nfiderazioni fopra la maniera di beo peofare oe' Com- 

ponimenu del P. Bonhoars s con tocce le Scrittare cne oGriroBO a (ih 

vore c concro a dctto Orfi . Modena 1715- s. tom. 4- 
Onelio ( Abrahamo) Tbeacrod'el Orbcde la Ticrra. Anvercs i^i. foL 
Ordonaauea da Loma XIV. Roi de France dooo^ a Fontaincbieau i^8i. toii« 

cbanc la Marine . Paris s^8i. la. 

PACCA Medices [Nicolai Anelli] Quaefita Logjcalia. Neapoli if5o*foL 

Pancbei [ Jo. I Annotaciones de Balncis Chaldariaais . fbl. 

Fafini [ Ant. ) Emendaziooe del Mactioli (bpra Dio(coride • Bergamo liBi- 4- 

Pauli Vencri Logica . 4. Gouco cdfaSere • 

Pairtcii ( Franc. ; de Inftitorione Reipubltcao . Parif ii i8* foL 

— — NovadeanivcrfisPhilofophia. Ferrariae is^u foL 

— Difcoffioncs Peripatcricae . Bafilcae 1581. foL 

Petavii ( Dionyf. ) Rarionarinm Temporam • Lugdbac. 1710W t. 

Pecfonii ( Alez. ) de Vidu Romanor. ct de fantcate tacoda . Romac i58l« ioL 

Pici ( lo. Miraodolaoi) Opera 1 50^. a. tom. i. vol. fei. 

— Operaorooia. Veneriis 151^. foL 

— Ezamen vanicatis Do^inae Gentium . Mirandulae ii%o. tol. 

Poccae ( Jo. Bapt. ) de fbrrivis litcerarum noris « valgo de Zifcris . Neapoli 
15^1.4. 

PoctiiCSimonis) dcC^oIoribus Libellos Gtaecd ab eo Larinlcace doaams, ec 
Comroent. iWaftrac. Flor. Torreacinos 1548. 4. An Holkio bonus , vcl 
malus vokns fiac .difpucatio . Floccot* Toccotio. s5Si* 4* ^^' '!• BIBLIOTH. A.N. ROSSI 

PoBdli (GaiL) de Unireriictte » fea Aftronoinuie ConiK»liafli. Lvfd.B. 

^~ Abfcooditor. a coofticacione Maodi Qaris . Amfter. 164S, 14. 

Prdios de lapidam Tirtucibas Gr. Lac. cam ootis MaaOaei » et Bemard. Lagdb. 

1745. •• 
PaUadio ( Aodrea } I qoattro libri dell* Arcliiceccara • Veoezia i f 70. fol. Edi» 

ii9 Vttuta rtunf. 
FaUadio Agrioolcara tradotto da Maeftro Pietco Marioo da Faligoo • Veoezia 

Paimieri ( Maneo ) Libro della Vita Civtle • S. 

Pandolfni ( Agoolo ) Tractato del Goveroo della Famiglia • Fireoxe 17^- 4* 

Patrixio ( Fraocelco ) la Cicd felice ; Dialogo^deirOooie i Diverfica de' Fa* 

cori poecici &c. Veoez. iff f. S. 
Por^io ( Simooe ) Dilpaca , (e ruomo diveota buooo , o caccivo ▼olontaha- 

meote » cradocco da G. B. Gelli. Firenze Toneotto. ifsr* t. 
Pfingie ( Gio. ) delle malattie d'Arroata tradotco dali' loglefe da FraQcefco Se- 

rao • Napoli J7S7- 4« 
Pi^e ( Akflandro ) Saggio fopra la Cricica, cradocco dal Poema Liglefe . Fireasc 

»759. 4- ^ ^ , 

— — Oeuvres diverfes • Amlterd. 17(4. 6, com. la. 

RORARH ( Hier. ) Qaod Animalia bruca raciooe acantur melios iiomiDe . 

Parif. 16^9. s. 
*"~ IdimopMs . Amftdod. i<$f4. \u 
Roellti ( Jo. ) de Nacura Scirpiam . BafiU 1 n7* M, 
^ Ramelii (A^oftioo) Le divcrfe, et artincio(e Maodiioe. IcaL France^e. 
Parigi iy8S. con fig. exemplar nitidifs. et rarils, 
Redi ( Franc j Opere. Venez. 17 1». Firenie 17^9» 7« coro. 4* 
JUcettario Fiorentioo . Firenze Giuoti 1^74. foi. 
"-~ Idem . Fireoze Giunci 15^7« fol. 
*-— i^m . Fircnze Gmnci iS74* foL 
''"^ldem, Fireoze i<a|. foL 
-~ Idem • Fireoze 1670 fol. 

SAMONICI de Medicioa cnm Nocis , ec Emeodacioath. Roberci Kencbe- 

nii. Amftd. uSt,. 8. 
Scciboaii Largi Compoficioaes Medicae ex recenC Joaoab Rhodit • Pacavii 

*^?f' 4« 
Sarci ( Cbrift. ) Dtaledicae lofticuciones • Pifis 1777. i». 

SoligQri ( J. Caef } Ezocericae Bzcrcicauon* de Subcilicace ad Cardanani • 

Fforci 1^6$. 8. 
Scfaola Salernicana cum Arnoldi Novicomenfis Eoarracionib. s ec alia Opa(cala 

ejufd. argumeoci. Francof. iff4 ^* 
*-— Eadem cum £zegefi ACP* Villanovani. Rocerod, i6p. is. 
•— — Eadem cum Nocis Var. ez reeeoCR. Moreau. Lucec. 1672. 8. 
Sdioockii ( Marctoi ) de Scerouuuone . Amft» 1664. iz. 
Speculum Aulicar. acque Policioar. Ob{ervacioaam • Argeocio. iS99» !>• 
Spbacra Mundi Venenis i$X}. Alkindus de Plaviis. Veneciis M07. Alcha« 

bicius cum Commenc Veoeciis if.i 4* Gotico charaBere » 
Spigdii (Adriani) Ifaaoge in Rem Erbariam. Lugd. B. Elzev xtff). m« 
Sranleii (Thom. ) Hiftoria Philofophiac obferv. auft. Lipfiae i7ii* >• 

com. 4« ed opt, 
Suy ( Beoed. ) Philo(ophia ( Carcefiana ) verfib. cradica . Romae 1747- 8. mai. 

Stay PARS m. EDITIO^^, SAEC XVI. ctc. irr 

Suy Philofophia ttctntiot ( Nciiftooiana ) verlibV mdita • Romae ijSi- ^* 

tom. 8. mai. 
Stellini ( Jac. ) Diflcrcationes IV. Echicae . Pacavii 176^, 8. 
Sarii (Cri(lofano} Saggio di congctture Ca i Terrcinoci . Lncca 178 ^ 8. 
Savonaroia ( Michele ) librerto di cucce le cofe cbc fi mangiano comunc» 

mcnte. Veoczta ifi^i4< cara^, Gouco * 
Scriuurt oonccrnend i danni dclia Cupoia di S. Piecro di Roma , e t loro 

rimcdj . Venez. (Ftrcnze ) 4. 
Serao ( Franc. ) Opufcoli di Fifico argoraenco. Napoli 17^^. 4. camfig, 
Scrlio ( Scbaftiano ) Ciaque Libri di ArclMcctcura col Libro delle Porce • 

Venez. 15^6. 4. cum fig. , 

Sueie (Ricard) Lc Spcdaccur.» ou Ic Socracc raoderne, od Ton voic un 

porcrait dcs Moears de cc Siecle. Amlterd. 174^. 5. com. is. 

TAfiULAE Geographicae Orbis Antiqui fecundam Pcolomaeum cum Indice 

Philologico omn. Loc Amll. 1710. io\. maz. 
Theodofii , Mendai , et Maarolici Sphacrica » et Cofmographica , er Archi*- 

medis Opera Lac. Mcchanicor. Itbri , cc Commandini ac Lucae 
I Valerit dc Cemro gravitatis Solidor. Lutet. R. Sceph. i^z,^. ). tom. 

I. vol. 14. 
Tollii ( Jac. } Fortoita , quibus tota Fabularis Hifloria Gracca, Phoenicia^ 

Acgfpuaca ad* Cbcmiam percinere aileritur • Amdel; t6{y. 8. 
Toarneforti ( Jof. Pit. ) Schola Bocanica , fivc Catalog. Plancarum Horci 

Parificnfis. Amdel. 16857. 12. 
Traliiaai de Arce Medica Latiil. ab Haller . Laofannae 17^2. 2 tom. S» 
Trichemii ( Jo. ) Steganograpbia vindicau etc. ab Heidel . Moganttae 

1679. 4. 
Tanarotu (GiroL) Congreilo nottarno delle Lammie. Rt>veredo- 1749.4. 
TralUs ( Baldaflarre Lodov. ) Confidcrazioni fopra L' Immorcahta , e Spi- 

ritualica deirAnima cfiilente. Firenae 1780. 3. 
Thiophrafte Les Charaderes, avec les Moears de ce Siede par M. de la 

Brayere. Amft. i7|i* >•• tom. ». 

VARENII (Bem. ) Gcographia Generalis • AmftcL Elzevir. i^$o. 12. 

-~* Eadem . Amft. Elzev. 1^71. n. 

— — Eadem . Neapoli 171 5. 8. * 

Viecae (Frana) Opera Mathcmactca . Lugdb. Elzev. 1(^4^. fol. 

<Ic Vigo (Joanetini ) Pradica in Profcffione Chirurgica. Romae Mazoch. 

15 17. Compcodiam in Chirar^ia Mariaoi Sancli Barolitani .Romae 

if i^ I. voL 4* charaSere Gottco. 
^alverde (Gio. ) Anacomia del Corpa Umano . Vcnezia i$j9- foKciMi/%. 
"Wdlaci^ Dffercnza dcl Namero degli Uomini oei tempi ancichi» e mo* 

derot. Livorno 1757* 8. 
MviVfoi ( Vinci ) Difcorfo tntorno al difendcrfi da' riempimenti « e dalle 

corrofica de' fiami . Firenze 1^88. 4. 
-*-* Scieoza dclle Proporzioni. Firenze i<(74* 4* 

2>en»tu ( Franci M. ) delU Forza de' Corpi , che chiamano viva . Bologna 
I7ja. ^ Pars ni: P Ht 


tn BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

H 1 S T O R I A. 

Sixdntinae Hi/loruu Corpas Edkionis Parif. tu* L ABBE ( PhiHp^) de Byzantioae Hiftodae Scriptoribos. cc ctaGleRi Ap« 
paracas Byzaot. hiftor. Ezcerpta de Legatiooibos . Eclogac Hifto- 
ricor. .de Rebus Byzaocinrs. Theophiladi Simocaccae Hiftoriae. 
cc S. Nicephori Pacr. C. P. BreTiar. Hiftor. com Nocis Varior. 
PahC. 1648. %• com foL 
Procopii CaeCartenfis Hiftoriae (ui temporis, de .\edificits D. JoftifitaDi , cc 
Htftoria arcaoa Gr. Lac com Noc. N. Alcmaoot • Acccderaac Ni- 
ccphori Brieonii Commcoc. Gr. Lac cum Noc. P. Poffiai • Parif. 
1662. 1. coro fbl. 
Agacbiae Scbolaftici de Iroperio Jaftioiani Imperacorts Gr. Lac cam Nocis 

Bonav. Vulcanii . Parif. 166^, foL 
Chcooicon Pafcbale a Mun:fo coodico ad Heraclium Imperacor. Gr. Lac 

cum Noc C Da Frefne Da Cange. Parif. itfSS fol. 

Syocelli (Georgii) Chronographia ab Adamo ad Diocietiaoum » cc Nice- 

phori Pacr. C. P. Breviarium Chronographicum . Parifiis i^52>« fol. 

Theophaois Chtooographia . Leoois Grammac. Vicae recenrior Imperator. 

Gr. Lac. cum Notis J. Goar» ec Fr. Combefis . Parifiis i^tS* ^oI. 

Aoaftafii Bibliotbecarii Hiftoria Ecdefiaftica cum Noc C. A. Fabcocci . Pa- 

rifiis. 1^49« foL 
Hiftoriae Byzaottnae Scriptores poft Theophaoem Gr. Lac ed. ec ilJDft. 

a Fr. Combefifio. Panfiis 1^85. fol. 
Cedreoi ( Georgii • Compeodium Hilioriarum Gr. Lac. cum adooc. G. Xi- 
landri . Icem Joan Scyliczes Curopalaces ezcipiens ubi Ccdreoiis 
dcfinic Gr. Lac. Parifiis 1^47. »• toro. fol. 
Maoaffis ( Conftancini ) Breviartum hiftoricum Gr. Xjlu cum Nocis Jo. Lcun- 
dkvii . ec Meurfii . Item Georgii Codtni Ezccrpta de Anciqait. C. 
Politanis Gr. Lat. cum Animad. P. Lambecii . Patifiis 165^. fel. 
Glycae ( Michaeiis ) Annales a Mundi czordio ad obiram Alexii Ck>miieoi 

Imp. Gr. Lac com Notis Ph. Labbe Parifiis i6tfo. fok, 
Zooara ( Jo. ) Annalcs Gr. Lac. cum Notis Du Frefoe da Cange . Pahftis 

1^86. 2. com. fcl. ^ 

Aooae Comnenae Alezias,^ feu de rebus ab Alezio Imp. geftis Gr. Lac. 

cum Noc. P. Po(&ni. Parifiis i6fi. foL 
Cionami ( Jo. ) Hiftoria dc Rebus geftis a Jo. ec Man. Comncnis Gr. 

Lac. cum Notis Du Canee . Parifiis 1^70, fol. 
Nicecae Acominaci Hilloria Gr. Lat. cum Nor. H. Wolfii, ec Gloflar. Gr. 

Barb. Car. An. Fabrotti . Parifiis ia47* foU 
Georgii Acropolitae Hiftoria . Joelts Chronographia » ec Jo. Caoani dc bello 
(^. P. Gr. Lac, cum Nocis L. AlUiii. Ducae hiftor ByzancioaGr. 
Lac. cum Noc. \U Bullialdi. Parifiis i^fi. ». coou fol: 
Pachymeris ( Georgii ) Michael Palaeologus , five htftoria retam a Mi- 
chaele Palaeologo geftar. Gc. Lac. cum obfcrT. P. Poflini . Romae 

\66€. fbL 

—— " Aodronicus Palaeologus , Hiftoria renim ab Androoico Scacore geftar. 

Gr. Lac. cum obierv.. P. Poffini . Romac i^^p. foL 
Cancacazeni ( Jo. ) Hiftbriae Gr. Lac. cum Nocis Poncaot , cc Grccfcri • 

Parifiis 1^4$- ^ com. fol. 
Nicepbort Grcgorae Byzancina Hilioria Gr. Lac. cam Nocis lo* Boivin* 

Parifiis ez Typ. Regia 1701. z. com. fel. Chco* RARS III. EDITION. SAEC XVI. ctc ni 

Chrontcon Ortentale Ltt. d6n«r. ab Abr. Ecchcllen& . Parinis i^SS. fol. 
GiakoDiiylae (Laooici ) Hiftoriae Gr. Lac. cum indice Glodar. C. A. Fa« 

broti s et Annale» Sultanorum Lac. ex Turcico verfi cc illuftr. a 

Leunclavio . Panfiis 1^50. foL 
Codlniit ( Georgius } de Officiis inagnae Ecclefiae • ec Aulae CPcanae Gr. 

Lac« cum Com. J. Gretferi . PariL 164.S. fol. 
Impcrioai Oricntalc five Antiquit • CPcanac Gr. Lac. Commencariis adoc- 

oace ab AnC Bandurio Parif. K^tf 2. cooi. fol. 
Do Cange ( Car. Du Frcf ne ) Hiftoria Byzjncina , ncmpc Familiae Byxanci- 

nae , cc CPolis Chriftiana . Parifits i<(So fol. 
Gcncfii ( Jorepbl ) ec Alior. de Rcbns ConQ.incinopolicaois Gr. Lac. cum 

Opnic. Leonis Allarii . Veneciis 175). fol. 
Cooftaminus Poi-phiro|[ennecus deCerimoniis AuIacByzantinaeGr. Lar. cum 

Comm. Reiskii» ec Lcichii . Lipfiae 175 1. s^ com. i. voU fbl. 
Hiftoriae Byzancinae Appendiz Opera Georgii Pifidac » ec Tbeodofii Dia- 

coni Gr. Lac ec Corippi Africani comple^os. cdiu ec Notis 

illnftr. a Fr. Fogsinio . Romae 1777. foL 
Tbcopbiladi Archicp Buigariac lofticucio Regia Gr. Lac. Incerp. Pecro 

Poflioo • Parifiis 1^51* 4« 
Nocicia Dignicacum Imptrii Romaai ex nova lecenf* Pb. Labbc. Bactfits 

105 1. lU 

ACCOLTI r Bcned. ] dc Bcllo a Cliriftianis gefto pro Chrifti Sepulcro , cz 

Judaea recuperandis cum Noris-Th. Dempfteri • Florenc. 1611.4» 
Albini (Jo. } de Geftis Rcgum Ncapolis ab Aragonia . Neap. 1^85}. 4. 
Alciaci . And* ) Hiftoria Mcdiolanenfis . Mediol. i62f. i. 
Annalinm , cc Hiftoriac Francor. ab ann. 7cS. ad ^90. Scripcores coetanei 

primum edici. Panfiis 1^88. S. 
Att&onii Monachi de Regnm , Procerumquc Francoram origtDC , geftifque* 

Parif. isr^. fbl. 
Anooymt Hiftoria Sacra c Vcc. Cod« Gracco defcripu . J B. Bianooni Lat* 

verc. ec Nocis illuftr. Bononiae I779> fol. 
Arettni ( Leonardi ) de Bello Icalico advetfus Gochos . Parifiis lSf4. t 
Jdriuni (Gio. B. ) Scoria de'(ooi cempi. Firenze Gionci tfi^. fol. raria • 
Alberu ( Leandro ) Defcrizione di cocca Icalia. Bologna ifTO. foL 
Ammirato [Scipionc: Storic Fiorentinc. Fircnze i^^i. ^. tom. fbl. 

— dellc Famiglic Nobili Fiorendnc. Parte prima. Fircnze \£i%. fol. 
— — delle Famiglic Nobflt Napolitane- Parce prima. Ftrcozc i|to. Partc 

feconda. ivt 1651. 1. coro. fol. 

— Vefcovi di Fiefoic» di Volrerra, c di Arczzo . Fircnac i^S7. 4. 
— — Albero c Scorta ddla Famiglit dc' Cooci Goidi • Fiteiizc (^40. foL 
"^ Opuicoii . Firemtc 1^401 5. com. 4. 

BANDIERAI (Nicol. ) de Angaftmo Daco« Ronue I7H* 4 

Baodioii ' Aog. M. i Epiftola dc Micbadc Acominaco. ejuriiiic Scripcis. 

Florcnc. xtCj» t. 
Barlciii [ Marini ] Hiftoria dc Vica ct gcRis Scanderbegii Epixoiftrom pcin* 

cipis . Romae pcr B. V. (o\. 
Bandii ( Dommici ) Indnciae Belli Bclgiel . Lugd. B. Elztv. 16 v* *>• 
Btmbi (Pein) Hiftoria Veneta . Venctm Ald. Mfi. fi>l. 
*-^ Rcram Venccarum Hiftoria • Luccf. Vi|f(;ofan. ifTt* 4« 
— — Eadem . AUud exempiar» 

*-» Hiitoria Vcneta, a Epiftolcc* Aafilcae Xf^7« ^ tom. t. 

Bcm* f K 114 BIBLtOTtl. A. M. KOSSI 

Bembi |!e Gtiido Ubaldo Fcrecrio , deq. EH(abeM GonMgit UibiDiDiicibis* 

Rotnae Doricus 1^48. 4. 
Beodinelli ( Aor. ) Viu Corociii Scipioois Afdcani, ealia qQaedam. Lnae 

I5<«. 4. 
Beroli Anciaaic. Icaliae cum Notis Anqii Vicerbicnf. Ancuerp. i^ $1. t. 
Berthaulc Florus Gailicus» five rerum a vtitx» Gallis geftar. Epitome. 

Parifiis 1^3 1. ix. 
•— > Eadem . Aliud txmpiar* 
Blondi Flavii de Roma triumphaote-. Parif. i$f^S* 
Bodini [Jo. ] Mechodus ad Hiftoriarum cogaicionem. Pariftis Xf7i« 8. 
Bonamid ( CaftrMcci ) Opera htftocica, Oraciones, ec Caimina Lac. kal 

Aug. Vindelic. [ Neapoli 1 17^4. a. com. 8. 
— — de rcbus ad Veliccas gcftis . Edicio nova andior. Amfteiod. 1748. 8.ati. 
— ^ de Rebus ^d Veiicras geftis ; ec de Bcilo Icalico . Lngd. fi< ( Genaae ) 

174^. 50. %. com. I. vol. 4. 
Bonamici ( Phit. ) de Claris Poncificiarom Epiftolar. Scriptoribus * Romae 

I7S5. «• 
— — Idim opus . Romae 1 770. 

— • de Vita ec Reb. ^eftis Innocencii XI. P. M. RMiae 177^. 8. 
Brcdenbachii [Tilroanni] Belli Livonid quod Mofchoviae Doi if$t. gcffit 

Hiftoria. Coion. it^4 8. 
De Bry Americac pars I. II. III. ec IV. Ffarci ad M. 1590. 4- tom. i . vol. fol. 

cumfiguris piHis . 
Bruti ( Michadis ) Hifloriae Florcnttnae Lib. VIII. Lugd. Junc. i^€%. 4. rants, 
Buchanani ( Georgii ) Rerum Scocicarum hiitoria . Am(F. Eiievir. itf^j. 8. 
Burmaoni [ Cafp.1 Analeda hiilorica de Hadriano VI. Papa • ab co coUe^ , 

cum ejurdcm nocis. Traf. ad Rh. 1727. 4' 
Baldini [ Baccio ] Vira di CoGino Mcdici Primo Gran Daca di ToCcana . Fi- 

renze 1^78. (o\, 
Bemho [Pictro] ifloria Vcncziana . Vcncz. 1^57. 4. 
Bentivoglio , dclia Guccra ^\ Fiandra ■, Vcnczia 1^45. |. tom. i. vol. 4. 
—7- Mcmoric colfc quaiixicrcrivc ia fua vica . Venczia 1^48* 4. 
Bia^chini ( Giof. ) Raj^ionamcnci dei Gran Dochi di Tofcana coi loro ritiatci. 

Vcnezia 1 7 ♦ i • fql maz. 
Bvcchi ( Franc. ) della cagione della fmifurata potoaa 4i Roma » e d*Italia 

negli ancichi Secoli . Firen^e i$^8. 8. 
— - Idem opus . Aiiud exemp/ar, 

Bonini ( Simonc ) Mcmorie dclla Famigha dcgliUghi • Lncca |6S7;4. 
Borgfiini ( Vinccnzo ) Difcorfi con Annocazioai . Fircoxc 17$$. a. tom.4* 

— Dircorfi • FirenzcGionti i$84. a.com*4. 

— DilcorfQ iotomo al modo del far gli Alberi deUe Faotiglie Eorencine.Fi* 

rcnze Giunti i5o2. 4. 
Borgia l Sccfano ) Mcmorie Scoriche di Bencvenco . Roma 176 j. |. com. 4. 
Buonaccorfi ( Biagio ) Diario de* Sncccffi pid imporcauci fcgiiici in lcalia . H- 

rcoze 11^8. 4. 
Buoninfegni ( l^iero) Iftoria Fiorencina. Firenze i$8i. 4. 
BuJlpii Fejiciano > Ifloria di Virerbo. Roma i74>. fol. 
Bergier ( Nicolas ) Hifloire des grands Chemins dc r£mpice RouEuin . Bca- 

xcUcs i7$tf. z. rom. 4. 
BoJ/uet Difcoursfur l*Hifloire univcrfclie. Amft. 17*1. >. eom. |a. 
Burigny Hiftoire des Revolucions de l'£mpire de CbofianticQpIe . Parts 174^* 

$. com. la. 


FARI JIL EDITION. 'S^EC^VI. etc. it< 

l 

BayU ( rierfc)DidtaDMtteliif{oMqe, etcricfq^e . Amft. 1740.4. toiil, fel. 
— !- Cbtttfiepi^ » Sopplement . Amft 1750. 4. com. k>I. 

— Marchand , Didton. Hiftoriqae 2. com. 1. ¥oL CdL 

— Oeuf rcs ditecfes . Hayc 1757. 4. tom. fol. 

CAELII Secandi Curioois deBeUo Melitenii . BariLT$^7. 8. 

Camerarii ( Philippi i Opera faonnMn fubcifirar. five medirationes hifloricae 

au<diorcs . Francof. 16 $9. 3. rom. i. «loL 4. 
Carioois Cbrooicon cxp. et aud. a McIao^Ume , ct Peucero . V^iremb. 1551* 

f.tom. ^. 
Cafeilae [ Pccri Leonis ] de Primis Italiae. Colonis dc Tufcor. Origine etc. Lugd. 

Ccdicni ( Geoi^ii ) Annales ak czordio Mondi ad Ifacio^ ComoenttmGr, LaL 

cum Not. Xilandri . Bafil. t$66. foL 
Ccllarii [ Chrifl. ] Hifloria univerfalis brevicer czpof. Jenae 1710. s. tom. 11. 
Ccaai (*CajecaDt ) Mooooe»a Doaitoacioiiis Poofificiae Chronologia , Diflcr» 

cacionibus ec Notis iiluflraca . Romae 1760. t. com. 4. 
Chrooologi Antiooi qnatuor primom edici ab Anc. Caracctolo Ncapoli 1^16, ^ 
Cionami < Jo. ) de Rebus gellis Joaaois 9 ct Manuclis Comnenerum Gr. Lac 

ComcL TolUns pcimi» cdidit , vettit , caftigavit • Trai. ad Rlu 

lAfi. 4. 
Codini [ Georg. ] SeloAa de Otigiacbns Conftantifiopolitanis Gr« Lat. cum Docia 

J. Mcurfii . Ajir. AUobr. 1607. S. 

Eaaem . Aiiud exemplar, 

Colucci ( B:ned* ) de Dilixitdiis Floreottiionim . Flor. 1747. t. 

CoIIcnucii ( Pand. ) Apolo^i IV. Roomc i$x6 8. maj. 

Comitis ( Natalis ) Hiftoria fui cemporis . Vcoec. isSt. M. 

CoD&tntini Pecphytogeiietae de Tiiematibos Imperii Orientaiis et nov. ConYH- 

rationibus Gr. Lat. cum not. Vulcanii , ecMorenii. Lugdb. Elzcv. 8. 
Cotfii ( Jo.) Vtta Marfilii Ficioicum Noc.fiandini . Pifis 177^* ^* 
Cragii T Nic. ] de Rcpublica Lacedaemonior. Hcidclberg. 15$;. 4. 
Cracii ( Jacobi ) Mercurius Batavus« fivc Epillolar. Jibri V. 
Ciinaci( Petri ) dc Repvblipi Hebracoram , cum Acmotaciontbtts Jo. Nicohi • 

Logd.B. i7a).4. 
CaataUao ( <sio. B. ) Iftorie delle gaerrc fatte in lcalta da Confalvo Ferraodo 

di Aylar , tradotte da Sercorio Quactromaoi . Napoli iSc:^. 4. 
CaraccMo ( Fcrrame ) Coounentari delle Gucrrc facte coi Turchi da D. Gio. 

d'Aiiftria. Fireoze 1581 4^ 
Cm^( Ant. ) Crcmona rapprcfenuca in difcgno , ed illuftrata d*una breve 

Iftoria, e dei ricratti dc* Dnchi , c Dttcheflc di Milaoo &c Crcmoiui 

tft^ uA,rmna% 
•"— Eadem - Aliud exemplar, 

Campi { Pietro M. ) Iftoria Ecclcfiafticadi Piacenza ivi i^ti- ^ tom. foL 
Carlttiii Fraoc. ) Ragioaameoti (bpraiecore dM lui veduce ne'faoi viaggi 

deir Indie Occtdencali , c Oriencali . FirenriC 1701. S. 
Ckecckeregii ( Aleflaod. ) Azzioni , c ScQtenze del S. Aleflandro dc'M^dici Pri« 

mo Duca di Firenzc . Venczia Giolic. 1564. 4. 
Ciai t Gio Bact. ) Vica di Cofimo de' Medici pumo Gtan Duca di Tofcana • 

Fircnze i^ii. 4* 
Claviftro [ Fr. Sav ] Stociaantica del MeiGoo . Cefena 1780. 4. com. i.vol. 4. 
Cgmmetttario delle p;tt ooubili , e moftruole cofe d'Icalia , di Itneua Aramca 

io Italiana tradocco . Venezia i^fo. Tratraco dcgli Umci Comuoi 

ddCa(a. Napoli tf^o. «. U6 BIBLIOTH. A. N. RQSSI 

ConcUvi pec la morte di Ckm. X. nd qaale fa cretco Inooc XI. Coloo. 1577. 
Conclate per bi Sede vactote di Alell. VIIL nel qoale ia cieaco Inooc. 

XII. Colon. 16^. I. TOI. !!• 

Conc/m deir Aono 1784. Dramma • Roma ( Firenze ) 8. 

Cotttanni ( Gafp. ^ della Republica di Venezia , con altri Opnlcolt <U divexfi 

aucori rullo (letio aryomeoto • VenezitKfO. i%, 
Cario l Bernardioo ) ^toria di Milano . m i $03. feL rarus • 

— Eadtm , Veneziaifu. 4. 

Coru [Girol.daIla]Storiadi Verona. Verooa 1^9^ a. tom.4* 
Cqfianzo [ Angelo dt j Storia del Regno di Napoli • Aqnila i f Sa. fi>L 
»— > Eadim. Napoli 17; f. 4. 
CrottUa breve di Facti illuftri de' Rd di Fraocit colle bro Bfiffie dal Naturale 

da Fararoondo fino a Enrico UI. Venec Gtont. i c88. rol. 
CronUh^iu Antiche di varj Sctittori del bnoo Secob della linsna Tofcaoa . 

Firenze 1739.4. 
ie Commines [ Pbil. ] Chroniqoe • et iuftoice de Lovis XL cc diarfcs VIIL 

Paris 155^. la. 

DESCRlfTIO Icaliae . Ultra}. i^fO. ta. 

Dati i Goro ) Storia di Fiitnze dall* anno 1380. tl 14D5. Fireose I7lt* 4* 

Davanxati , Scifffla d'lnghilterra . Roma i6ot. 8. 

— Scifroa d*lagbilterra coo altrc opeiette . Fireozc ^38. 4, 
*-*— Scifma d'loghilterra coo alcre operecte , craice dail' £<tizioo Fiorcocioa 

dcl 1^)8. Padovai7$4* 8. 
^^Davila l Enrico Cacerioo ) Utoria delle Gaecie Civili di Fcancit .Parigi oelb 

Scamp. R 1644. s. com. fol« rarus • 
^— Eadem . Vcoezla itfjo. 4, 
Dedtt^ions Cronologica , e Aoalicica rulla Scoria dei Geroiri io Porcogallo • 

Lisbona 1767. f. com. 8. 
Delfini ( Carlo ) Compendio della Storia Uoivecfale » in uvole CroDologi- 

che. Romat7tt 8. 
-*— Idem . Alittd exsmplar, 
Dino ( Compagni ) Storia Fiorentina • Fireoxe 27i8. 4. Iftorie Ptflolefi, e 

Diariodel Mooaldi . Firenze 175^ 4- 
Doglioni (Gio. NiccoI6)Compeodio Storico Qoiverrale di tucce lecole fHc- 

cefle dal princtpio del Mondo fino a'noftri ccntpi . Venezia i6of . 4. 
Doice ( Ludovico ) Giornalc deilc Scoiic del Mondo . Vcnezia i$7t.. 8. 
*— Le Dignicadc' Confoli , edegh Imperaiori c i £Ka de' Romani • Venea. 

Giolico i$6i. 4. 

— Vica dch* Imp. Catlo V. Venez i J6i. Giolic. 4» . 
Difcours dc iaVie, aciions« ec dcporcemencf deCacberine dc McdicisRei* 

ne mere « 1^49. 8. 

ECCARDf ( Georgii ) Corpus biftorrcum Medii Aevi a Ctrolo M. ti fiQcm 

Saeculi XV. Lipfiae %^i$. z. com. fol. 
Ignacii ( J. fi. 1 de Ezemplis iilttftrium Viroram Vcoette Civicacia . Farifiis 

Mf4. it. 
Eafebii CaefarienfiaCbrooicoa lacio^. Pacif. per Heiir.Scepbaoom i$iS. 4- 

Excmplaria Licccramm , qoibus Galliar. Rez Fraocifciis at> adveriarior. aule* 
didis defefidicor &c. Parif. Rob. Soepb. i^n* 4* FABRONII ( Aag. i Laura^ii Medicis Magoifici Vict • Pifis 1784- 4- ^^i- 

Facii J rAKS m. EDfTION. SAEa XVI. ctf. tiT 

Ficii tBaithol.) de Rebas geftis ab Alt>honfo I. Neapolic. Rege • Lagd. Grypha 

ti6u 4. 
Firmiaai [ Pecri ] Gyget GaUas . Parif. i^f 9* i >• 
Foliecae (Ubeni ^ Confuracio Jo Lud. FUfci.TamttlcusNeapoIic. CaedctPetr« 

Lod Farnefii. Neapolti$7i*4. 
— * Claroram Ligurum £|o^'a. Roma Bladas i$7l* 4- 

— De SacTo Foedere in Selimum . ec Var. EzpedictoQCt io Africam cani 

Obfidiooe Melicae ; Geaaae it^?. 4- 
*~ Hifloria Genaenfiiim. GenuaeifSs. roL 
Foccacali (Sceph. )deGallonim Imperioec Philofophia. Gener. r|9f. t. 
Frodardos , ec Cominaeas de Rcbus Gallicis . Fraoco£ 1^84. in la. 
— * I^m . Arnft* Blaeu . 16 f6, n. 
FtoOardi Htftoriae de Rebos Gallicis . Parif. f 5?7*' 9* 
Falgofii ( Bapc. ) de didis , fadifque memonU>ilibos coUed, a Caai. GUioo 

Lacfiida . Mediol. 1509. £bl. 
— -* Jdtm opus . Aliud exemplar. 

— Idem apus . Parif. 1588. 8. 

Fico ( Gio. Andr. ) Nocizic deUa Pacri^ di S. Zofirao Po&c. Rom. e della Cala- 

bria . Roma i'6o. 4. 
Twrtmiiu { Fraoc. M« ) Memorie detla Concefla Madlde , iUaftrace coo noce 

crtcicheecc.daGio. Dom.Manfi. Luccai7f^« 4« 
losfitua ( Ubcrco ) della Repabblica diGeoova. Roma » Blado 1^49. 8. 
— — Ttdan opus, AHud iMemplar. 
•~- Scorie di Genova . ivi. 1 $97« foL 

GEORGII Acropolicsle Chronicoo Cooftancioopolisanam Gr. Lar. com Nocis 

Doafac . La^. B. 1^14 8. 
Gcfta ]>et per f raocos » fivc Oriencaliam ExpediuoDom Hiftoria . Haanov* 

i^ii.fbL 
Gcadani ( Anc. M. ) de Cafibos Viron ittaftcxttm • Parifiis itfSo. 4. 
-*— DebelloCyprio. Romae^tft^. 4* 

— — De Vica Jo. Fraaciici Commendonxs Cardioalis • Parif. itf^. 4. 
~~ De Scripcis [ hilroricis ] in?ica Minerva , am noris Hieron. Lagomai^ 

finii . Florenc. f 74f • s. com. 4. 
Grorit [ Httgonts ] Hifloria Gochonim . Vandalor. » ec Laogpbardoram • Am* 

fteTodami i^f ^ 8. 
*~ Annales , ec Hiftoiiae dc Rebas Belgicis . Amftel. 1^58. 8« 
Gacbberleci ( M. Henr. ) Chronologia • Amftcl. I5f 6. 8. 
GalUtui PierLttigi) Ragionamenco deU' Origine, c de' priaiicri cempi deOt 

Badia Fiorencina • Roma 177^ 8. 
GiamBuliari ( P. Franc. ) Iftoria d^Eoropa . Venezia if^^. 4« 
Gianaone ( Piecro ) Scoria Ci?ile del Regno di Napoli I7^l*4« Com«4.pr. edie. 
— — Opere poftame . Palmira 17^0.-^5. 7» tom. 4. 
Giannotti ( Donavo ) della Repoblica Fiorencina • Veneiia i7is. 8. ma). 
Giofeffj de Beilo Jadaico in Lingua Tolcana . Fiorenza Gionri 1511. fel. 
"^— Della Guerra Giudaica cradocco in Tofcano . Firenze Gionh ifitf. foL 
Giovenajji ( Vico Maria ) della Cicta d^Aveja ne' Vcftini . Roma 1771- 4« 
Giovio { Paolo ) e Andrea Gambini , Commcncai j deUe cofe dci Taichi . cok 

la VJcadi Scaodcrbeg. Vcnezia Ald. if^i- 8. 
— *— Vita di D. Femando D'Avalo Marchefe di Pefcara cradocco per L. Domo« 

nichi. Firenze Torrencino iff^. 8. 
~— Vita di Sforza yalocofiffimo Capicaao » cradocca per Lod. Domaiiidii • 

Veociia i554*9* sjl BIBLIOTH. A. N. R03SI Giovh Vita di Alfiinlb da Efte Daca di Fercaia , ttadotto da G.B. Gdli • Firco^ 

ze i$$| S. 
*-^ Le ImagiDi deglioomini faoiofi» tradocte dal Laaiio da IppolicoOrto. 

FireozeTorrentiD. if$2. 4» 
"■"** Le Ifcrizioni pofte focto le Immagini degli aomini £iflK>fi io letcere , cra- 

docce da Ippolico Orio . Venezia i$$8. 8. 
**^ Dialogo deir Imprefe milicari , ec amorqfe . Ltone Rovill. i $74. 8. 
GiiMnianoX Agoft. ) Annali di Genova . Genova i${7- ^<^1- rarus . 
Gofelini ( Giaiiano jVica del Pcincipe D. Fernaodo Gonzaga. Mifano i$7^ 4. 
Grr/e/iiii CFraoc.) Memorie aoedoce fpcccanci aUa Vica , eagliftudj diF. 

I^olo Sarpi • Lofana 17^0. 8. 
LaGuirra d*A'ctila cracca dagli Arcbivj de' Principi d*Efte Ferrara if6a. 4. 
Guieciardini [ Franc* J Scoriadlcalia . Firenze Torrentin. 1^61. £oU 
Iftona d'lialia libri XX. Venezia Giolic. iS6j\ 4, 
liloria d*lcalia gli uhimi quaccro libri . Vcnezia t$tf4* 4. 
La Scoria d'lcalia rivedata dal Sanfovino • Gioevra 1^4$* &• com* 4* 
II Sacco di Roma . Parigi 1664, 11. 
Idem . Colonia ( Firenze ) 17^^^. 8. 
Configit , e Avvercimenci in maceria di Repahlica ediprivau. Parigi 

147^. 4. 
Storia d'italia con annocazioni » e aggmnce • Venezia I7|8. ». com. 
fol. max. 

Guieciardini [ Lodov. ] Defaizione di caccii Paefi Baffi . Aavecla Plaiicia. t$8i. 
fol. com fig. 

HEINSII ( Dan. ) Operum Hiftoricoram Collea. Logdb. 1^71 • 8. 
«(iT^Hiftoire de rEmpire . Hayc 171$. 4« com. ti. 

Mume Hiftoire de la Maifon de Scaarc fur le Trone d'Anglecetre • Loodrcs 
17^1- ^. com. II. 

JACOBI Philippi Bergomenfis Sapplemeotam SapDlenRnci Chroaicamffl ab 

ipf o Attdore repercaflam . Venetiis i %o€. foL 
Jornandes de Gochor» Origine et Rebus geftis j Ifidori Chronieon Gochor. etc 

Procopii Fragmentum de Gotbis Gr« Lac, can Nocis Bon* Vulcaoii . 

Lugd. B. Planrin. i \97» *• 
loTii [ Pauli ) Hiftoriae fui cemporis . Florenr* Torrencin. i$$o. s. com. fel. 
~^ Vicae duod^cim Vicecomtcum Mediolaoi Prioeipum • Lacec» R« Steph. 

i$49- 4. 
~^ Elogia Viror. bellica vircuce illuftriam. Florenc. Torrenrin. i$f r. (ol. 
"^^ Vicae illuftrium Virorum . £dicto oofterior cam Indice reram inemo» 

^ rabil. Florenc. Torrenctn. i$$i.(o(. 

^** Vitae illuftrium Virorum. Vica Leonis X* Adriani Vl.ec Pompeii Colam* 

nae Card. Florenc. Torrencin. i$4f* »• com. i. vol. fbi« 
^^* Hiftoriaefuicemppris* Lugd.Grypfatus i$tfi. i.com. la* 
^~* Vicae illnftrium Virorum . Bafil. i$^7. 8. 
'"'^ Elogia Viror. bellicavircute illuftr. Bafii.i$^i* 8. 
^™* Hiftoria fui cemporis . Bafil. i$70. )• com. 8. 

~— Vlue Leonis X. Adriani VI. , ec Pompeii Columnae.Card. Bafil. i$$9< ^- 
*•*— Vtta Jac. Mucii Sfortiae » Agid. Albornocii a Sepalvcda. Bafil. if4^« '• 
~T De(cripciones Regioo. ec locor. ec Elogia Dodor. Vir. Bafil. i$tf i» 8. 
Inchofer , La Monarcbia de* Solipfi cradotca dal Launo con Noce • Firenze 

i7tfo. 4. 
IMie Pfftolcfi . FiicDze Giunii i$78. 4. 

Jb- 


VARS ni. EDITION. SAEC. XVI. otc. lif 

JaffioMni [ Petri ] Renun Veoeur. hiftoria. ec aiior. Opufe. Hifl:. Argentor. 

1^1 f. fol. 
Iforia degli Imperacori Greci defcritta da Niceco Acominaco , cradotca da 

Gioieppe Orolosi . Vineg. \%6t, 4. 
Icinerarium Porcagaiienbum in Indiam , iade in OtetdetKem « ec demum ad 

Aquiioncm • Lac. don. ab Archaog. Madrignaoo Careraleofi . Mc« 

diolani i$o8. fol. 

KYRIACl Ancooicaai Icioerariam . Floreociae 174%* S. 

LETTERA fulle Leggt » e Goveroo della Reltgion di Malca . Lacoa ( Rooia ) 

1761. 8. 
LiUi( Camiilo^Scoria di Camerino4< 
-^ Eadem . Aliud txcmplar, 

Uonafdo Arecino rtotiade'fttoi cempi • Venezta i$^i.4. 
lengUt du Frefnoy Tablecces Cii*x>nologiqacs . Paris 1744« ^* tom. 8. 

MACHIAVELLl ( Nic. ) de Repablica , Princeps , ec Hiftorta Florentina cant 

{criptts contra Principem Lacin^ converf. Lugdbac. 1^41. 4.com. 11. 

Maffeii [ Jo. Petri ] Opcra omnia Lacine fcripca cum iUuftracionibus Pecri Anc, 

Seradii . lergomi 1747. 2. com. 4. 
"*— Hiftoriae Indicae . Cadomt i^u. 8. 
-~* Hidoriae ab ezceiltt Gregorii Xlil. Sizci V. Ponrificacam complezae • 

Bergomi 1746. y 

Magni ( Jo. } Gochorum SvenonooMiae Hiftoria .^Bafileae i$$8. 8. 
Marianac [Jo.] Hiftoriae de Rcbas Hifpanicis lib. XXV. Toleri iS9<» 

s. com. foL 
Macshami ( Jo. ) Canon Cbronicas iEgypriacas , Hebraicas , Graecas » e( 

Difquificiones . Fraoeq. i6sf6, 4. 
Manioii ( Marcini ) de Bello Tarcarico» AncaerpiaePlancio. i^S4. \u 
"*** Rcgni Smeofis a Tarurb devaiUn Eoarracio • Amftel. i^^i. ii. 
Mafiae (Aocoo. ) deOcigioe , ec tcbiisFalifcorum . Rom. 1(88. i». 
Mailooi [Papirii ] Anoales Fraocorum . Lacec. 1578. 8. 
Mazochii ( Jac. ) Uloftrium Imagioes ab eo edicac cum Explicaciontbas • Ro* 

mae iA, Mazoch. i$i7* 8. 
Mocenici [ Aadreael Bcllam Cameraoen(e . Venec. r5»$« 8; 
Moreci ( Joi. ) Oe Obfidione Foncirabiae. 1^6$. 14. 

Muracon ( Lud. Anc. ) Rcram lcalicarum Scripcorescolledi , cam cjafd. Praefa* 
cionibos. Mcdiolani i7s>3 tomi as» vol.28. Icem Appendtz ad $cripco> 
res eofdem . Florenc. 1748. comi 2. : omnes vol }o. fol. 
'^** Anciqaicaces Icaltcae medii Acvi . Mediolani 17^8. tf.com. foL 
Muflati ( Alberrini ) Hiftoria Aug. de Geftis Henrici VIL Caef. » dc Geftis Ica^ 

licor. ecc. Lugb. (bl. 
MauhiaveUi ( Niccolo ) Tucce le Opere* i$$o. 4^ 
1"^ Eadem opera^ Aiiud exempiar. 
' — • Opere . Cofmop. ( Vencc. ) 17^9. 8. com. 8. 
' — • Opccc incdice . Loodra ( Lacca ) 17^0« 4. 
~- Opere ioedice io profa , e io verfi . Amiterd. ( Luoca ) i7^f • 4« 
^^ Scorie Fioreocine . Veoeziai$$4« i*. 
^— * Scoria Fioreocioa . Piaceoza Eced. Giolic. i$87- !*• 
•^^ II Principe» la vicadi Caftruccio Caftracani ecc. VeneziaAld. f$4a $f 
"*~ Dcli' Aw della Goerra • Vcnezia Aid. 1S40. 8. 
*~ Arce della Gucrra . Vcoczia i $47. 8. 

Pars m. q Mas- 110 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

MaeehiavelU Diftforfi (opra laprii^a DecadiTkoLiWo.Venexiai^j^. it. 

— liden , Aliud exempldr, 

-— L^ttere publicate la prima volea. Firenz. ii^T. 8. mai. 

Maffei ( G. Piecro ) Iftorie delle Indie Orientali tradotte da Franc. Serdonati • 

Firenze Giunti 158^. 4. 
^— « Eaedem . Bergamo 174^- 1- tom. 4.« 
— * Annali di Gregorio Xlll. Koma 1741. >• com.4. 
Malavolti (Orlando ) Idoria di Siena . Venezia isfg. 4* 
Mdlefpina Scoria Ancica Fiorencina* Firenze Gianci i%9%* 4. 
« Eadem . Aliud exemplar, 
— *— Eadem. Firenze Giuntt 15^8. 4. 
^-^ Eadem, Fircnze 1718. 4. 

Manni i Oom. M. ) Vica di Aldo Pto Manoxio . Venez. 17 $9- 8. mai. 
— ' Merodo per iC^udiare con brevita le iftorie di Firenze. Ficeoxe 

17^5. 8- 
Mannucct [Aldo] Vita di Cofimo de* Medici primoGran Duca diTofca- 

na . Bologna i $ i^. fol. 
Meliini [Domeu.J deirOrigine, facri, coffaimi» e lodi di Matelda Gran 

Concefla d* lcalia. Firenze Giunti 1589. 4- 
Mejfia [Piecro] Vicedicutti gl' Impecatori ccadotte perLodovico Dotce. 

Venez. Giolic. i$^i.4. 
— Eaedem . Vencz. 1688. 4. 

dd Migliore ( Ferd. Leop. ) Senacori Fiorentini . Fircnie i^^f. S. 
•— Firenze illuftrata. Fircnze 1^84. 4. 
Mini ( Paolo ) Difcfa della Citxk di Firenze , e dei Fioientini contro le ci- 

lunnie dc* Maliffni . Lione if77. 8. 
— « DifcoHo dclla Nobtlta di Fircnze e de* Ftorentini . Awcrtimenri dcl 

medefirao ful fuo difcorfo. Firenze if9«— 94. i. toL 8. 
Molofi ( Gio B ) Mcmorie di alcuni Uomini iiluflri della Cicta di Lodi , 

e deirAnrica Lodi.ivi 177^. »• tom. i. vol. 4^ 
Monaldefchi (Monaldo) Commetiuri iftorici diOrrieto. Veoez. 1^84. 4* 
Muratori ( Lud. Anc. } Antichiti Eftcnfi , ed luliane. Modena 17 X7* ^- 

tom. fol. 
Marfigli [ M. le Conte ] la Hongrie » et le Daqube par M. de la Marci* 

nicre . Haye 1741. fol. maz. 
Montefquiea Confideracions fnr lcs Canfes de la grandenr des Romains , 

et de leur decadence. Laufan. 17^1. 11. 
Moreri i Louis) Di^ionnaire hillorique . Paris i?^. 6. tom. foL Snpplc^ 

ment. Paris i7|^ i. tom: fol. Noaveaa Supplenenc. i749- ^* 

com. foL ( 10* tomt ) 
Motifs oui ont porr^ le Roy de France a cafler les Parlemeats. Am- 

fterd. [Venife] 177*. i*. 

NADANYSI ( Jo. ) Florus Ungaricus. Amftel i6(i%. i». 

Neophyci Rhodini de-Heroibus, Ducibus, Philofophis, ec aliis Viris illa- 

(Iribus Cypriis Graeci . Romae 1^(9. la. 
Nerii ( Jof. ) AnalecH , quibus Varia in Sacra , ec Profana Hiftoria illa- 

ftrancor. Pera(iae 1^19. 8. 
Ncahufii ( Edonts ) Infanria Imperii Romani. Amftel U^j. it. 
Nicephori Gregorae Byzantina Hiftoria Gr. Lautranslat. ab If. Volfio. 

Colon. Planician. I€i6. fbl. 
Nicetae Acominari Imperii Graeci Hiftoria Gr. Lac. cnm Annot. IL VToIfii . 

Genevae 15^3. 4. 

Ni- PARS III. EDITION. SAEC. XVI. ctc isi 

Nic6lai ( Jo. ) Annot. abcr. ad Bertramum de Rcpublica Hcbraeoram • 

Logdb. 1740. 8. maj. 
Nacalac'( Horacii ) de Bcllo Aphrodi(ien(i ; Romae Doricos |$ri S. 
Nomifmaca Viror. illaf^rium ex Barbadica Gcme . Patav. i7U* k\. rarus, 
Nani ( Banifta ) Iftoria della Repabblica Venera . Veocz. 1661, z, tom. 4« 
Nardi t Jacopo ) Scoria di Fireozc . Firenzc i$S4. 4. 

— Eadem . Lionc ifSi. 4 

deNerll [ Fili^^po] Commeotarj dcTatci civili dclla Cicti di Firenze. 
Aagafla ( Firenze ) 1719. foL 

OBSIDIO Melitae fada a Solimano, carminib. confcripea . Graeci • Venct. 

1571. 4. 
Oiai Magni Htftor. de Gcntib. Sepcentrion. Anterp. 1558. 8. 
Oriccllarit (Bern.) dc Belto Italico. Londini 1724 4. 

de Bello Icalico, ec de Bello Pifano. Loodiai f Florcnc«] 17$}- 4« 

Orofii iPaali) Hiftoria. Parifiis iSio. 4* 

— Eadtm . Coloniac 1 $41. 8« 

Othonis (Jo. ) Introda^io io Hiftoriam Romanam. Bragis Ffandor. 1 5^; . 

Item Jo. Ant. Yiperandi de Scribeoda Hilloria . Ancaerp. Plaocin* 

if^p. I. vol. 8. 
Orpni ( Ignazio ) Scoria delfe monete dclta Repabblica Fiorentina ; e de* 

gran Duchi di Tofcana di Cafa Mcdici • Fircnze 17$^- >• tom. 

I. voL 4. 
ly Offat [Card. ] Lettres avec des notes de M. Ameloc. Amftcrd. i73&* 

S tcm. 11. 

PANCIROLI [ Gaidi ] Notiria atraquc Orientis ct Occideatif Commentario 
illuflrata . Lagd. i^oS. fol. 

— de rebas memorabilibas » ciun Commentariis Hcnrici Salmath. Francof. 

\€6o, 4. 
Patricit ( Alcz. ) Mars Gallicus, fca de Jaftitia Armorum» ct Foederaa 

Re^is Galliae . 1617. is. 
Paali Aemtlii de Rcbus geftis Francbrum . fbl. 
de Rcbus ffeftis Francoram ; Arnoldi Ferroni de Rcbas geftis Gallot. 

Parif. Vafcofan 15^5 1. tom. 8. 
Peregrini ( Camilli } Hiftotia Pmcipum Longobardoram , rec. ct illaftr. Nea* 

poli 1749. $. tom 4. 
Perroniana , et Thuana . Col. Agrip. \€€g. 11. 
Pcrfaruro Rcgtus Principatus cz adverfariis V. C. B. B. S. F. P. Parifiis 

if^o. 8. 
Petavif ( Dionyf. } Rationariam Temporum . Venetiis i^^i* »• tom. 8. 
Piccolominaei ( Aeneae Silvii ) Opcca omnia Hiftorica , Rhetorica » et Epi- 

ftoiae. Bafil. i$7i- foL 

— Commcncarii Rer. Mcmorab. cam CDminaaciooe Jacobi Picolom. Card. 

Papienfis . Ffum i6r4. fol. 

— Hiftoria Rerum Friderici III. Imp. cum Notis Boecleri • Argentor. 

168$. fol. 

*— — Comroentarii de Conctlio Bafileae cefebrat. Bafileae fol. 

Piccolcmini ( Jac Card. Papicalis ) EpiftoSsie et Commentarii . Medtolafti 

\%o6. fol 
Pigbii (Steph. Vin. ) Annalcs Romanoram. Aocaerp i^i$- 3. tom. fi)L 
Poggii Hiftoria FlorcotiDa primum cdita cufli Notis u. B. Kccaoati . Vcoctiii 

1715- 4. 

Pog- ux BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Poggii Hiftoria de Vtrictate fortnoae , ec Epiftolae qoae oamqiufn prodie- 

rant. Lutet. 1711. 4. 
Polittani ( Ang. ) Coniarationit PadHaoae anni 1478. Commentiriam , Do* 

cooS. ec Notis illoftr a Jo. Adimari. Neap i76p. 4. 
Polydori Virgilii Anglica Hiftoria. Ba61eae 1^4- ibl. 
— — de Reram Inveocoribas » et Alez. Sardi etc. Lagd Gryph. ti%6. n. 
— de Rerom Inventoribos , et de Pcodtgiis. Amftcl. 1(71. ti. 
Paftorii ( Joachini ) Polonicae Hiftoriae Epicome nova . Lugdbat. 1641. u. 
Priali ( Bcoi.) Hiftoria Galliae . Ultraj. Ezev. i6€9, it. 
Procopias de Bello Periico Lat. per Raph. Valaterranam converfos . Romac 

iSop. fol. 
»— - de Bclio Per(ico pcr R. Volaterrannm . Romae Silber 1^09. fol. 
~— de Bello Gothorum Lar. per Chriftophoram Per£ona cradados . Ro- 

mae 1506. fol. 
to— Uem opus . AUud txemplat^ 
*— Agathius de Bcllo Gothorum trad. per Chriftoph. Perfonam. Romae Ma* 

zochias i$i^. foL 
Poteani ^ Eiyci / Hiftoria Mediolanenfis, fea Infabrica cam Noc. Koichc* 

nii. LipCae i68^. 4* 
Puteani (Pctri) Vira, cura Ntc. Rigaltii . Lutet. itf$i. 4. 
Pa€e de Ccrtaldo » Storia della Guerra di Semifonte » e Ctonichecta dt 

Neri degli Strinari . Fircnze 175;. 8. maj. 
Patrixio ( Franc. ) della Iftoria dieci Dialoghi. Veoexia i^tfo, 4. 
Pieri ( Paolino ) Cronica delle Cofe d' Italia dall' anno 1080. al f }o}. 

illuftrata da Ant. Filippo Adami . Roma 17$$. ^ 
Pitti [ Boonaccorfo 1 Cronica Fiorcntina. con annotazioni . Firenze 1720.4. 
Poggto Fiorcntino I^oria Fiorencina trad. da Jacopo fuo figliaolo , rived. 

da Fr. 5erdonati. Fircnze Giunti 1598. 4« 
— ~ Eadem . Aliud exempLtr. 
Porcacchi [Tommafo] le Ifole piu famofe del Mondo dcfcritte da Lui, 

e intagliate da Girolamo Porro. Venciia 1576. fbl. 
Porjio ( CamilTo ) la Congiura dci Baroni del Regno di hjapoli contra il 

Rc Ferdinando Primo. Roma 1}^$« 4« 
~— Eadem . Napoli 1714* 8. 
Pe^roa Anriquir^ de la Narion* et de la langoe des Celces» oa Gaaloif • 

Pans 1704 II. 
Prideaux Hiftoire des Jaift trad* de TAnglois. Amftel. 17^3.6. com.it. 
— — Shuckford Hiftoire du Mondc* Introdudion a THift.^ des Juih de 

Pridcauz. Leyde I7}8. ». tom. i». 

QUIRINI (Ang. M. ) Ptimordia Corcytae ab Aaft. recognica, ec aada . 
Bciaiae 17^8. 4* cum fig* 

RAPHAELIS Volacerrani Commentarii Urbani. Lagd. Gryph. 7551. foL 
Rhamufii [ Pauli ] de Bello Conftantinopolitaoo , et Imperat. Comncnis pcr 

Venetas , et Gallos reftitut. iac4- Vencttis 1609. f>l. 
Riccoboni ( Ant. ) de Hiftoria lib. cum fragm. Hiftoric. Vet. Baiileae 

IJ79« 8. 
Romnli Amafaci Vita a Fl. Scarfellto defcrip. Bononiae 17^9- 4* 
Rubei ( Hieron. ) Italicae , et Ravennates Hiftoriae . Lugdb fbl. 
Ramufio ( Gio. Batt ) delle Navigaztonip e Viaggi . Tom 1. 1 ^63. Ton. 11. 

if64. Tom. III. 1565. Veoez. per i Gianti fol. 
^W [Silvano] Vita di Pieio Soderini Goofaiooierc perpecuo della Re- 

pobblica Fiorencioa* Padoya 1717« 4. dei- PARS m. CDITION. SAEC. XYL etc. ii| 

deJiaRena [Gofimo] Scrie drgli aDcichi Oaciii, e Maichefi di Tofcana. 

Parcc Prima . Fircnze 1690. fbl. 
Raguetut Hiftoire da Vicomte de Tareime. Haye 17 fS. S. 

SABELLICI f M. Aot. ) Hiftor. Rcr. VeDecamm . Bafileae 1^0. 4« 

Sandc C Jo. ) Epitome Hiftoriar. Belgicar. Ulcraj. i^$s. i%. 

Saogcorgii ( BcDTenoci ) Secics Marchionam , ec Priocipum Moncisferrati 

P..cgiac Dropaginis « ec rocccfliooam , eluctdau. Tridini iSai- 4. 

Gotico enaraBire . 
Scalae ( Barthol. ) dc Hiftoria FloreDrinoi. ec Vica Vtcaliaoi Bonomaei. 

Romac 1^77« 4- 

— Eadem . Aiiud extmplar» 

Scaligcri ( Jof. ) de EmcDdarione Temporum cum ejord. Nocis . Geocvae' 

1619. fol. 
Scioppii (Gafp. ) Infamia Famiani , ec de Scili hiftorici Tircncibus ec yiuis 

judicium. Amftelod. 166$, ii. 
Schoockii ( Martioi ) Bclgium Focderatom. Amftclod. i^^f. 12. 
Segrais Zaydc Hiftorie .Erpagaoie , avec l'origine dcs Romaos par M. Huct. 

Paris 171^. ». rom. la* 
Sigcbcrri Gcmblacenfis ChrooicoD ab aono |Si. ad iiif. Parif. ap. Hcor. 

Scephanum 151 1. 4* ruh% nig, 
Scripcores Rcrom N^politanarum ed. a D. Jordano. Neapoli 173$« fol. 
Speoer ( Jac. Caroli ) Hiftoria Geimaniae UniTcrfaiis ct Pragmacica . Lipfiae 

1716. X. com. S. 

— Noriria Germaniae Anciquae. Halae Masdcb. 17 17. 4. 
Status parricularis Regiminis Ferdinandi 11. Amft. i€\j, £4. 
Stradae [Famiani J de Bcllo Bclgico. Aoroerp. itf;|. 2« tom. 12. 
Segni (Bemardo) Scorie Fiorentine . Augufta 172}. fol. 

Serdanau [ Franc. ] Fatri d' arme de' Romani raccolri da Li^io > Plutarco ctc. 

Vencz. I57»» 4. 
•^— Idem opus • Aiiud eximpian 
Strie de'Senatori Fiorcntioi . Fireoze ijx%* 4« 
Simoneua (Gio. ) Scorie delle imprefe di Franccfco SFoiza Doca di Mt- 

lano, cradona in Tofcaoo da Criftoforo Landino. Vincg 1544- f- 
deSoiis [ Ancon. ] Iftoria dclla cooquifta dcl Mcftico» cradocta dal Cafti* 

gliano in Tofcano. Fircnze i^y^. 4- 
Spino (Pietro) Vita dcli' cccelleatifiimo Capicano dt guerra Bartolomco 

Coglionc. Venczia i;tfy. 4« 

TEGRIMI/ Nicol. ) Vica Caftruccit Ancelmioclli Luccnfis Ducis cum Ecrufca 

Tcrfiooe Georgti Daci . Lucac 1742. 4. 
Tomafioi ( Jac. Ph. ) Uluftrium Tirorom Elogia . PaUTii i^|o. 4. 
Thuanus ( Jac. Aue. ) Hiftoria (ui cemporis . OiFeobachii cc Ffurci 1609. i^*®* 

• S* vol. rol. 
*— - Poemacium , io qno Argucias quomndam imporrooor. Criticor. in 

ipfins H ftorias propalatas rcfiellit, Notis pcrpcrais illuftianim a 

Philippo Melanchtonc . Amftelod. 1722^ '^* . 
«MM Refticutus, fiTc Sylloge Locor. Tarior. in Hiftoria Thuani ba^fnus 

dcfidcratorum • lum Franc. Guicciardini Paralipomeoa . Amltclod. 

166X. IX. 

-~ lodez NomiDum , Virorum , ec Mulicrum quae io Jac. Thuani hifto- . 

riit leguntur. GcncTac i^|4- 4« 
Tilii ( Jo. ) ChronicoD de Rcgibus Francor. Lucec. issi» 8. 

Tri. ^ 04 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Tricemii ( Jac. ) . Compendiani primi Volomiass Hiftoriaram ie Origine 

Kcgum, ct Gcncis Francorum . Paril. I$|9. £oU 
TaiiU ( Girol. ) dclle Gocrre d'Aicmagna. Venei. Gioiir* i$$i. f. 
Tomafi (Tomafo) Vita del Duca Valencmo* Moncechiaro i^S$. 4* 
*— Eadem . Montccbiara 1670. ii« 

VALORII ( Nic. ) Laarencii Medicei Vita . Florentiae 1749 8. 
Varchi ( Bcncd. ) Scoria Fiorcntina« Colonia (Aagofla) i72>x (f^* 

— Eadim . Aiiud cximplar , 

— Iftoria Fiorcntina. Leide foL 

Vargas Maciucca ( Michcle ) dcUc anticbe Colonie yeDttte 10 Napoli • Na^ 

poli I7<^4' 1* voU 4. 
VariUas HiRoric fccretc de la Maifon deMedicts « Haye 1^8^. \%*, 
»— < Politiquc dc Fcrdiaandle Catholiqoc Koy d'£fpagne . Amtt.i^iX). |* com. 

I. vol. \\. 
Varnefridi ( Paul ) dc Gcdis Langobardor; Luadbat. Raphcleng. if5)f. S. 
Veri ( Jo. Bapc. ) Rerum Vcnccarum libri. Amfterd. Eizcvr 1644« xa. 
Vita ec Rcs geftac Bcflarioni» Cardinaii» Nicaeni» Aadoce AioyCio Ban* 

dinio. Romae 1777. 4* 

— Laurentii Brancati Cardtnalis . Romae i6g9» 4, 

— Bartholomaei Scalacy Aucl Dom. M. Manai . Floreat.,17^8* 8« 
*— — Sranislai Ho(ii,Aa<i« ScanisT. ReCcio. Romae 1587« S. 

VoiGi (Macchaei) Annalcs Hollandiae Zelandiaeqae ^ libri X. Amftcrd» 

1^35—- 4t- a> com. I. vol, 4* 
Utaidini ( Lorenzo > Storia dclla Cafa degli Ubaldini» e de' hm di alconi 
di quclla Famiglia. Firenzc i$o8 4. 
' Eadim , Aliud ixempiar. 
Vilittti [Diodaco] Cronica di Fircnze. ivi i7}i. 4« 
Viiiani ( Gia. ) Scoria Fiorcntina couctta, e ridotca alla Tera Lczione. 
Fircnzc 1587. 4. 

— Croniche Fiorencine . Venczia i$j7- foL 

Viiiani ( Maccco) Storia Fiorcntina, cnc eootinoa cjaclla di Giovanni fuo 

fratcllo. Firenzc Giunti ii8i« Li ue ultimi Libri del mcdcfimo. 

Giunti i$77- t, tom. 4. 
Viliaiu (Fihppo) Vite di Uomiot Uloftri FioreotiBi .. Veaez. 17«7* 4* 
Viperiani ( Jo. Ant. > dc Obtcnta Portagalia a Kcgc Catbolico Philippo , 

Hiftoria. Neapoli i%%%. 4 
Vita del Panagioci da Sinopc Gr. Ical. fcricca da P. A. Banaai ed alcnne 

Letccrc del Panagioci Gr. Ical. con Noce . Brelcia 1757. 8. 
— — ec Azioni di Caftruccio Caftracane' Signore diLucca, Roma TS90.4* 
-— del Capicano Filippo Scolari chiamaro Pippo Spano, Cooce di Te* 

mefvar, fcritta da Domenico Mellini . Firenze itfo6. 8. 

— di Gio. Francefco Lazzarelli autor dcIU Cicceide coa un fuo Idillio . 

Perueia 17^9. 8. 
—— Gcfti, Coflomt, Di(cor&, e Lettcre di M. Aarelio Imp. ccadbtte dallo 

Spagnolo . Venez. i<4^- 8. 
— — e Lecc^re di Aroerco Vcipucci illuHrata dal Bandini • Firenze i74f*4* 

— di Cola di Ricnzo Tribuuo dcl ro|K)io Roroano. Bracciano itfji.is* 
■ ■■ Eadim . Bracciano 1624. ii. 

Viti di braccio Forcebracci » c di Niccolo Piccinino cradotte dal Latioo 

del Campano e di Poggio da Pompeo Pcltini . Venezia 1611.4. 
'— — di Cinque Uomini illullri ; Farinau dcgli Ubcxti » Duca d^Acene. 

Sal* f 
PARS IIT. EDITIO n/sABC XVL tic itf 

Salttftio Medici , Cofimo Medici il Vecchio» cFraoc Valori (criue 
da Silvano Razzto . Fircnxc i^»». 4. 

70NARAE ( Jo. ) ComfeDdiam Hifloriamm Gr. Lar. ed. a Sr. ^olfio • 
Bafileae if^?. Nicecae Acominari Hilloria Gr. Latw Volfio iacer« 
prete. Bafileae 1^57 fbl. 

Zofimi Hifloria nova Gr. Lar. ez Recenf F. Sylburgit loeerpr. Jo. Leoa* 
davio cum Noris Var. , cur. Cellarie . Jenae 17^9. t. 

— Eadim^ Cizae i67p. 0. 

RESPUBLICAE ete. 

LEON1S Afticani Afrtcae Defcrtptio . Lagd. B. \6^%, Elzcr* s.tooL x^ 
Smithi ( Thom. ) de Repnblica Anglor. Lugd. B. itf |o. 14, 
— - Dc Repoblica , ec Adminidratione Anglonim %4« 
Aiabia five Arabom Leges»Rirosetc. Amfl. i6||. 24. 

Poitelli ( Goil. ) de Republica » feu Magiftracibos Atheoieofium . Logd. B • 

164S' io II. 
Refpoblica Belgii confbederaci . Lagdbat. Eizcr. 1^90. 14. 
Srranskti ( M. Pauii ) Rerpoblica Bohemiae . Logd. B. £lzcvir« itf|4. 24« 
Gyllii de BqCphoro Tracio • Logdb. \6\^, »4. 
Regni Chincnfis Defcciptio. Lagdb. ElzeV. itf^p. 94. 

Regnom Daniae , et Nonregiac ecc. Tradacas varii . Lacd. B. Elzev.itf sp. »4. 
Re(publica, fi ve ftacos Regni Gailiae div. Aud. Logdb» Eizevir itfi^. »4. 
Gaiiia , five de Fcanoor. Regis dominiisec opibus Logdb. Elzevir. i6ap» 24. 
Eromti Graecotam Refpablicae . Logdb. Elzevir. i6}t, a. tom. 14« 
*-~* De Rebus poblicis Hanicaticis . Logd. B. i6|i. 4. tcmi. 34. 
Cooaei de Repabl. Hebraeorom. Lugdb Elzev. i6|2. 14» 
Bercrami dcRepabl. Hebraeorom . Lugdb. i^$i. la. 
Sigoiiii de RcpubU Hebraeorum. Mediol. 1676. 24. 
Refpublica Helvecioram diverfor. Aucor. Lugd. B. Elzcv. 1^27. 24. 
HiCpania ,five dc Regis Htfpaniae Kegnis, ec Opibos . Lagdb. Elzev. i^apta^.- 
Re(pablica Hollandiae « ecUrbes • Logd. B. i6|o. 24« 
Reipublica , ec Scacus i*Iungariae • Logdb. 1614.24.. 
Varenii Deicripcio Regni Japoniae . Amft. Elzevir. i64p. 24. 
Rcfpabiica ecSucos Imperti Romaoo-Gcrmanici • Logdb. Elz. 1614. a.iom.a^. 
Imperiam Masni Mogolis» fivc lodia vera . Logdb. Elz. itfji. a^. 
Boihorniide Leodienu Republica • Laed. i(S||. a^. 
Respublica Mofcoyiae , ec Urbes . Lugdb. i6jc. a^. 
Rcfpublica Namurccnlis . Hannoniac , ec Locfenboigenfis . Amft. 1654. 24» 
Scarovolfci Polonia . Colon. 16^2. 24. 

Porcugallia , five de Regis Ponagailiae Regois cc Opibos Commcocarios . 
Logd. B. Elzevir. 1641. 24. 

Spreclicri (Forconati ) Rhecia . Lugd.B. i6j;. 24. 

Ruffia feo Mofcovia » ec Taruria Lugdbac. Elzev. i6|o. a4. 

Rcfpublica Romana : Tradacas Varior. Aocor. Lagd. B. Elzev. i6a^. a4« 

Refpublica , ecHiftoriaSabaodiac. Lugdb. 1614. a4. 

Refpublica Scociac , ec Hiberniae divertor. Aucor. Lugd. B. Elzev. 1617. a^. 

Svecia , five de Sveconim Regis Dominiis , ec Optbus . Lagdb. Elzev. i6}i.z4« 

Turcici Imperii Stactis . Lugdb.Elzcv. i6|o. 24. 

Simlert Vallcfiae et Alpium I>cfcripcio . Lugdb. Elzev. i^})* Z4* 

Janocii dc Repubiica Venccorum ^ ec deejuidem forma . Lugdb. I6|i. a^. 

Concareni iCafparis ) de Repobiica Veuecor, Logd. B. Llzcvir. 162^, 24, 

Wer^ lAtf BIBLtOTH. A. N. ROSSI 

Verdeohf gen ( Toli. Ang. ) iDCrodndlio in omiies Refpublicat , five PoUcica 

gcneralis. Amft. Blaea i^fi. 14. 
D. Thomae Aqninads de Rebnfpublicis , et Prindpura Inftituttone • Lugdb. 

1^4). 14, 

Grotii de mari libcro , ct P. Merulae de maribos . Logdb.'£l2. i^si. &4« 

De PriDcipibus luliae Trad. varii . Lugdb. EIzct. i^iS. 24. 

Lemuli ( Cyriaci j Aoguftas , five de convertenda in Monarchiam Repsblica . 

Amftel. Elzertr. 1^4^ la. 
Houtuyn (Adriani } Monarchia Hebraeorum . Lugdb. 1^8$. is. 
•*~- Eadem . AUwi exemplar, 

Perfia . fcuRegni Perfici Scacus . Lugd. B. EIzct. i^]|* ^4« 
Puccani [Eryc. ] Hiltoria Barbarica . Aocucrp. i^{4. t^ 
fiusbequii dc Rcbus Turcicts . Lugdb. £lz. i^$^ 24. 
Gyllii de Qonftantinopoleos Topographia • Lugdb. 1^1 s. »4* 
Imperium MagoiMogolis . Lugdb. ElzcT. 16} 1. 14« 
Rerum Gcrmanicar. Epicome . Colon. Agripp. 1^44. s4« 
waficmbcrEii [fivcrh. J Florus Germanicus . Colon. 1^40- it. 
Lampadii oe Coufticutionc Imperii Romano Gcrmanici . Lugdb. i6t4* Z4. 
Hcrmanoidac ( Rucgeri ) Bricannica Magna. Amftdod. \66u la. 
Tliyfii ( Anc. } Compendtom Hiftoriac Bauvicae . Lugd. B. i64f . Z4- 
Hegenici Icioerariom Frifio - Hoilandicum , et Ab. Ortclii Itineraiipm Gallo* 

Brabancicum. Lugdb. Elz. i6\o, 14. 
Goln itzii v Abrah. ) Ulyfics Belgico «Gallicus . Lugd. B. Elzevir. i^$S- iu i^. 
•~- Idem • Aliud exempiar, 
Refpublica Luczenborgcofis » Hannoniae » et NamorcenGs • Amft. Bbeo • 

t6is. »4. 
Rctpoblica» ct Scatos Hongariae . Lugd. B. Elzev. 1^54. 14. 
Rcfpublica , five Scacos Rcgoi Poloniae , Litoaniae , Prol&ae , Livoosae • L. B. 

Itinerartooi Hifpaniae « et LuCtaniae cum Icbnibus . Amft. 1^5^. is. 

Campanellae d<* Mooarchia Htfpanica . Amfterd. 1^41* »4. 

T hyfii ( Aot. Mcmorabilia celebrior. Vet. Rerumpublic. et de Poteft. Princi* 

pis. Lugd. Bat. 1^46. 24- 
Clapmarii dc Arcanis Rcrumpublicarom j et Bcfoldi Dircarrus . Amft. Elz. 

1^41. iz. 
Vecdenhagcn Piychologia quaeftionibus ezplic. et Rerumpublicaram yero ce- 

gimioi applicaca. Amft. i6%i. 14. 
Sleidani (Jo. } dc qoacuot Summis Imperiis . AmfteL »4- 
•*~" Idemopus . Lugdb. Elk.. i6il. 14. 

Jonftooi r Jo. } Hiftoria Civilis ct Ecclcfiaftica . Amft. Elzev. 1^44. «t^. 
Bcniamini Itincrarium Lac. red. a Conft. I'Empcreur . Lugdb. Elzev. i^{|. »4« 
Arnifaei ( Hcnoingii } Do^rina policica . Lugdb. i^4l- 14« 
Cardaoi Arcina Policica, fivc dc pruicncia civili . Lugdb. £lz. itfi$. ia. 
Hornii [ Gcorg. j Arca Noe , five Hiftoria Imperior. cc Regnor. ab Orbe con« 

dico ad noftra ccmpora . Lugd B. 1666. il. 
■"-^ Orbislmperans. Lugd.B. itf^p. la. 
*~~ Orbis Policicus , cum Memorabilibus hiftoricis , et Geographia Vetert » 

ac recenti . Francof. 1^7$. in ,1». 
"^-*3Dificrtacioncs hiftoricac ec policicae. Lugd. B. i5$$. 11. 
Golnicz (Abrah.}Compendium Geographicam . Amftelod. Elzev. 1^49* in n. 
Geographiae Compendium • cc Hifpaniae . Galliae « ac Icaliae Defaipcio ac- 

curata . Amftel. i644- 1»* PARS iS. IBITIOH. 9ACC. XVL «Ck utf 

AUpiFFRf DI Catflpgqs Roa^aoac Ediciapi)ip %qili XV. RpofS l7Sf • 4f 
*— * i^irm • ^JEMf exempUr. 

BIBLIOTFfECA Stoffhupf • Lopae 17$! 4» 

CREN1I [ Tiioiiuicl dp Foribas LibnriisDiflect. Logdb. Xft6. f . 
— Falctcoliis Diuertac Hift. Crit. Piitlologic. Rocerod. t6^t. f. 

14- tom* 4* 
*— Bibitotiieca Lani^i. Veoet. |7il« »• tom* 4* 
^— Bibliotlieca Latioa mediae et iofimae aeutis, illaftrata et aoCla 1 7, Donu 

i^faaft. hit|if.t||$4.tf mii«}-voi4- 
~- Bibliochcca Latioa • Hamburgi 171«. « IQfil«8. 
Facciolati ( Jac. ) de Gymoafio PA^viiio . Fi^Viv. i7f a. 8. 
Fooiapi^ ( Ittdi ) Uiftwa Uwm^ Awiieimi • &oiiia^ if4%> 4. 

GASSENDI ( Petri ) de Tiu . et moribos Epicori • Logd. (^47* 4% 

Vita Nicolat aaodii Mricii de Peirefc . Parif IH|. 4; 

Gravioae ( !• Vioc. ) Vita . ct fcripu aod. h Aod. Sprrao . Rom» if f ^, 4» INDEX Codicom Bibliothecac Alcobatiae » com 4ai|oadir|$jSioi|iibi|S • Otifeoiii 
177f. fcL 

LATINII r Lauoi ] Bibliodbeca Sacn . es Fjnfima . RooMe t^. feL — — 

Libcrii [ Chrift. ] Bibliophtlia , five dle fcribeodis , lefeodis . et aeftii|tfuidis 

Libris. Ultra}. i68i. is. 
LibforomSaecoliXVL Miileoarii tces ezLibr. ^oad. Norimbex|^e coIIed§ 

f . tom. 4. 

w 

MAITTAIRE ( MichaeL ) Aooaks Typof raphici • Hag. Conuc. igpp — f f . 

rom. 4. vol. ^. lodex Aonaliom Typographicorom . LoDdioi 1741* 

s. tom. ( omna $• top[i. 8» voL io 4. ) 
Malliockrot ( Bcro. ) dc Orto « et Progreflo Artis Typographicae • Coloo. 

Agripptn. itf ;y. Jacobi Mcotelii deVeta Typograpbi^eO/igioe Pa- 

racntfis ad Bem. a Mallinckrot Parif. 1^50. 4, 
McQckenii ( Frid. Ottoois ) Hiftoria Vitae , etiaiitterasmcritiQ^. ^W* ^^ 

ttaoi . Lipfiae i7l** 4« 
Morbofii pao GcQrg. }PoIybiftorLiaerariQ^, P))ik^9p)^i€0t . aPxi^tvW* 

Lobecae 1700. 1. tom. 4. 

FQCCIANTl ( Mich. } Catalogos ScripceromFloicocinaeQm; Bbraociae Joot. 

i5«9- 4. 

RUINARTI ( Theodorici ) Vita Jo. MaUBooit . Patav. 1714- 1. ma]. 

DESARNO(Roberd)JaJoTia9iP«l^Vi9. Ncapob I7f !• 4- 

P#ri ///• r Smirhi nt BIBLIOTH. A. MRQSM 

•mithh[ ThoflMe ] Vitae qminindam EnrffaMJmonim Vtrofiim • Londini 
1707. 4. 

VITAE Daotbit , Petrarchae , ac Boccaeei t JaDOOcio Maoetio Sacc. XV. 
fcriptae» recenr. Mehus • Flor. 1747- 8« 

ZAPF ( Georg. Goillelm. ) Aooales Typographiae AajoftaBae ab eios otigioe 
14^6. ad aao. 1 (fo, cam Diatribe Fr. Ant. Vettb. de Originc ct lncie* 
menris Attis Typographicae ioUrbcAagiifU ViodcIica..Attg. Vind. 
1778. 4. 

B4n4f^{ Girol. ) de lla Ttvografia Ferarere dairaon. 1471* al 1500. Saggio 

letterario bibliogranoo . Ferrara 1777. 8. maj. 
BiUiouca dc* MSS. di Farfctti io Yenezia 1771. a. tom. ts« 

Caudogo della Libreria Capponi , ofia de' librt Itaiiaoi del fii Mardicfe Alcfl. 

Grc^or. Capponi . Roma 1747. 4. 
Cataiogo di Ck>mmedie Italiane . Venez. I77t. 11. 
Caulogui raifonn^ de la Collcdioo des Livtcs de M. Pierre hmu Crevcnna Ne- 

gocianc a Amilcrd. 1775. 6. tom. 4. 

Fcmtanitti ( Ginflo ^ Biblioteca deir Eloqaenza IcaKana , con le Aonotaziooi 

di Apoftolo Zcnn • Venezia 1755 a. com. 4. 
*-^ Della Eloqucnza Itsliana libri tre , impreilionc ano?a dalle precedcnci af- 

fatto diverfa . Roma i75^< in 4. 
*"^^ Della Eloqaenia Italiana libri dae . Roma 171^- 4* 

G/oriftf/e de' Lettcrati del Natari » dall' anno 1678^81. ^tom 4- 
GiornaU dc'Lctrcract di Romadcl Nazzart, e Ctamptni dairanoo iM, al 

1^77* |. tom. 4. 
"-— * DaU*anno 174»* al 17$^. Roma Pagliarini t. vol. 4« 

Baym { Niccol. Franc. ) Biblioteca Italiana • o fia notizia de'libri mri nella 

lingaa Italiana . Vcnczia 1718. 4- 
•— * Biblioteca luliana ctc. Imprcf&ooe eorrecta , ed ampUata • Milaot 

I77I- i.com. 4. 

MaxxuchM ( Giammaria ) Gli Scrictori d*Italia , cioi Nocizte Storichc io- 
corno allc Vitc » e agli Scritti dci Letterad Itaiiani» Brcfcia 17(5* 

■ A-^ol. fol. 

•~" Vita di Fiecrb Xretioo . Padova 1741. 8. 
-*— Eadtm, Brc(cia 176I. 8. 

4i Noflradama ( Gio. ) Vice de' piii celebri er antichi Poeti ProTCoaali tra^ 
dotte dal Francere da Gio. Giudici . Lione i$7$. 8. 
^oiifii Lectcrarie cd Ifloriche intorno agli Uomint liioftri dcU' Accadcmia 
Fiorencina . Iin • 1700. 4. 

Orlandi ( Pellegtino Aot. ) Origioc , e progrefli della ftampa « e notizic dcIT 
Opcie ibmpate dail' anno 14^7. al 1 $oo, Bologoa 17»». 4. 

Ftutoni ( Jac. M. ) Biblioteca dcgli aotori antichi Greci , e Latini volgariz 
zaci • Venezia 1766. f . com. |. vol. 4. N PARS m. EDITION. SAECXVI. ct». 4s0 

PMimd Venaia la prioia wA fitori dcUi Gcmi^a , d«Ta 6 dercM rarce dcUa 

Stampa , Dtfrcrtazioiie . Veoczia 177* 8. 
?Tofp€ao di vanc edizioni degli Aotori ClafGci Greci , c Latioi di D. Arrord. 

corrctto cdaccrefciiMdaMafto rfQclll> Veaczia 17S0. 8. 

dr Rofi ( Jo.Bem. ) dc Hebraicae Typographiac OiitiDc ac primitiis , fea ai^ 
ciqoii Hehraicor. JUbror. Edioooibus Sacc XV. Parmae »77^« 4« 

lirahofchi [GiroLJ Storia della Letteratura lialiana . Modena 177». 't|. tom4. 
— — LompULs ( Saverio ) Saggio Storico Apologetico dclla Lcttcracura Spa^ 
goola. Gcuova 177!.^. voL 8. 

VffUitu Lctrere Typograficbc follc Ediziooi dcl Scc XV. conno il Lairc ; 

Roma 177-8. t. 
Viu di Dante . e del Pctrarca rcrtrte da Lconardo Arctioo, Fcrugia 1^7}. li. 
Viu dcl P. Agoftioo Calmcc tradotto dal Fraoccfc » c iiloftraca da '&. Paffiooci • 

Roma 1770. 4. 
— Di Lod. Anton. Mnratori . Veoczia 175^ 8. 
*— Coftumi , c Scritti del ConteGiammana Mazzachelli ^ con una Oiazio^ 

Dc io Lode di fiarbara Cbizsola di lui Moglic . Bcelcia 176^. 8. 

Zeno { Apoft. ) DiflenazioDi Voffiaoc * cio^ g:oote . cd oflcrvazioni iotorn* 
agli Storici icaliaoi , cbe banoo /criuo lacioaaMacc 9 famoMiKati dal 
' Voflio. Vcoczia 17$»« ».iofliU 4« IB» A ktBLtOTH/A. K.110SSI 

l^ttltOLOGIA. 
CUJUici Ghiici. it Clitophomit ^ «t ttticippel hMHBol Gr. Ltt 

aun Docit Varior. et B. G. Laar* Bodto . LipiT 177^. 8. 
^^ ItMU Gr. Lat. et recenf. SklhiMfit , cuibNot. Lngdb. 1^40. n. 
*— lohg! , et Pttnhfchii Amatoria Gr. Lat k± Off Commehn ttfoi. t. 
Adoarii de Adionibas , cc afie^ibus (pirittts inimiilil , efafqae tiOo , Grac 

Partfiit 1(57. 8. , 
At^tiietiiel l^iiii } Ope^ Medidi Gt&e^ VMtit Atd. tf 18. foL 
AELIANI Varia Hiftcria Gr. Lat. citm notis Variontm cun ABh 6rooovio« 

lo{[db4r.' 1711. i. tottl.4. 
Eddhf. 6^iet^ fcdm Yetf. Voltfc) . ^ ebmineilt KrtiiMt . £ltg<tat 

I70t. i^ com. 8 

fadem Gr Lac. Colon. Aliobr. idis. ii; 
a4ttk QracM . ftotnae 1545* 4* 
EadhA Llt 1^lct)b ittterpr. Lugd. Tbor^es ti^$. ii. 
Eadim Gr. Lat. com Notis Jo. Scfacfier , et Jo. KahnB » canmt Jot 

Retlr Ledbrnrio. Argeotorati i^i|. I. 
DB NATUftA AoiikikliQnt Qr. Lac. cum Mocii Varibr. dsmOit Abrahanio 
Grooovio .Londini 1744. t.hnti. 4. 
^~ De Animalium Natura Gr. Lat Gyllio . cc Gesoero lotcrpitr. CoL Al- 

lebr. t€t6. i.com is. 
"~- Opcra omnia de Animalibos ; Variae hiftoriae , ct de Milicaribos Or« 
dinibus inftitaendis , Gr. Lat, cura Conradi Gcroeri . Tiguri I5f4. IdL 
«■— - Ta^ica Gr. Lat. opera Sixti Arcerii . Logdb. BlxcTir. 168). 4. 
Acneas Gazacus > ct Zacharias Mity'cneus de immortalttace animae. et oo^ 

talitare univerfi Gr. Lat. ei rec. Barrhii . Lipfiac t^$5. 4. 
AESCHYLI Tiagocdiae Gr cumScholiisGraecis« Veifioac« ctCommentaiio 

Th. Sranleii . Londtni \6€^ fbU rdrusm 
""^ Eaidm Gr« Lat. cum Graecis Scholiis , ec Nocis Yor. comce Com. de 

Pav. Hag. Com. 1745- * to>i>- 4« 
*-— Eaedtm Graecd. Vcnecits Ald. ifiS. 8. 

— Etffi^m Graec. Parif. Torneb. 155». 8. 

— Eaedem, Aliud ixempiar , 

~— Eaedem Graeci& cam Scholiis gttccti ecOblervat Henr. Scephani. Ex 

Ofi. c)a(d. Scephani i<$7. 4. 
••— Eaedem aliud eieg» exempiar. 

"■— Etitdem Graec^ a Cantero . Ancoerp. Planrin. t^lo. it. 
«— Scholia Gracca in Acfchyli Tn^edias colleda a Fraoc Robortello • V^ 

Retits Valgrifius KSs. 8. 
•— — ' Abrcfch ( Fr. Lud ) Animadverf. ad Aefchylam » ec ad qaaed. LocaNof. 

Teftamcnti. Medioborgi 1741 s. tom. 8. 
AESCHYNIS Sccratici Dialogi Gr. Lat. cum Noris Jo. Ctcrici . Amft. 1711. t 
AESCHYNIS Epiftolae Graec. cam Noris Varior. ediuc a Jo. Samoele Saia^ 

mer . Lipfiac 1771* 8. 
—— Eae^em . ^iiud exempiar. 
AESOPi Fabulac Gr. Lat. Interpr. Cameiario com Notia J. Hodiba ec Heoi 

fingeri. Ifenaci 1741. S« 
•"^ Eaedim • jHiud ixempdar. 

'\ Aclopi N Adbfl MMie6r.lJi.PlAMMciA»nttf^tii«.MbttcS^ 

DoUo «Tharrtei , cc Oidyuii PioTeitM etc.Otacc Vdictiift AM» 150^. 
toUranu VaU. 10». 
***** Eatdim €tc* Aliud ixempl^* 

EMdem Gr. Lac. ciiqi altis Opo&iilis • Ihfil. f f 18. t, 
fdllt^M Qr. Lat ctaliiO^Mia • Piiir. is4>- n. 

Eaedtm Gt. Lac. cam alits Opofcolis . Bafil. 15^0. f • 

£tf^<« Lac. dllt» ViiA AcrdiH af. CtJlterkrid . Logd. 1S7I- ^i. 

fagdem , cc alia Opa(cola Gr. Lac. CQm lcooibiis • Loffd. i$ptf. la. 
tf<i/Mi Gr. Lat Pirif. itftf. IX. 
Eaedem • ^/ui^ exempiar. ^ ^ 

bci^ltoos [ Fraii^. JqC ] Pabtilae Abropiae coris pDfterioriMi^^iink 
ctc , ^ifi Obfcitatibhiblis eomplonbai . Maoticmii i7^t. a. com. 
a. cOto fit. 
Acrii AshyftotLibnliilcdldha]esGcaec.ycii Ald. 1^4. (oL 
Asapeci Di«b)iii SthUk RMi Gr. Lat. icccnL ec Hocis aoiit 7. A. 

• LijMiafe i^ij. •; 

-i^ Adifi«»iiicib ad JhiliQtaodhi GSief . Gr. LaL Veneciis 1 5C19. !• 
ABOchiac Hi(ietP0cc*deImp(rio, ec tcbosgeftis Jaftiaiaoi Imperacorts Gr« 
Lai A tlci. BcH. Volcaiiii • Lagdbac. cz 0£ Plaociotaoa if j4. 4- »&!• 
eJte^pinf. 
Aldphraois Epiftojac Gr. Lac. cx rcccnfiboe cc com Notih tepbaoi Be^gfeRf. 

AauDooios dc afioiam Vocabol. diSeicatia« ec alia ObaWii ooodom 
iMk «hiM teol Nbtik L. 6. Valckeiiacr . Logdbac ijt^. l. 

ANiftaJBONTO GlMifaa colH ho^. Te^r. Schoim ^neds ,ec oodi . caKhte 
^lfcMiibatre. Bd: Sd:. Ldhdiiii ^f^. 4. haSf. 
Odae. ec Fragttcota Gr. Lac. cum Nocis Pav. Trai. ad Ran. iyiz. 4. 
tabK^ «h^aM iJMiliBirbel; cdB effifdHo yerfiooc. Nbti^ peP- 

pecqis, Aoacreoocis vita ecc Canubrigiac '7^V li. 
Bpm ^t. Ucroiikra ^ ffda 7 Birtiel . Eondib^ 17^4. 8. ^ 
ddoiiki ^Hkii chm tibt. IhtMtec. et Noti^ ^il^ Satferi , iteai 
Skp^os OdtltBi • et Tfitbcriti Macr. in lodftoum Adbnlo* Loodt- 

Carmtoa Graccd cam Nocii cc oova ioicrprct. Vil. Baztci . Loodioi Ao* 

|i«V. *-lo. •. A " ' 

— --- £ciuior. Lyricorum Poctlf.- Odab Gr. Lic cun^ Menr. ScepfiiiQi Obfer. 

vac. Item Anacreoncis Odae ab Uclia Andrca i&etrici Latlfl^ fadae • 

nHllti R6faw StiEj^iiitib f r^ I. 
~— Et alior. Carmina fcleda.. Gr. Rom. i J9J. t%,^ ^ 

^-^ eottvifina SeiftjamBia 6r. Ut. cdita a Jbfephd Spiillctti • KoitUh ifl^. 

lof • oMf . eUth Dg^ 
Aodrooici Rhodii Ethtcor. Nicomacheon paraphrafia Gcifeca cuiil lotcrpret. £>• 

Heiofii . Cantabrig. 1S79, S. 
-^ C«Mi . Ibogdb. i& 7 i. \ 

Aooac Comncoaeliiftoria Chnftaotinopolicana , Sve Aleiial > Gii^ce com No- 

cis D. Hoefchdii . Aag. Vind 1612,4. 
AiMtml Ihttrda&ib Anitoihici . et Ht|iacas de Pinibds Cbrpcci^Gf. Lit. 

cnm Noc. Trilleri , cr Bcrnard Logdb. 1744 *• 
Aoboftti de V^ftii £rcdribdl GL Lac cum Nottt Jo. Cbliiiabi . Ugd. B* 

17tf •• ... 

AN- m BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

ANTHOLOGIA piTerroruni EpigramaMtain Gf^MOraoi • Aldas %S^Z. f. 

~— Eadem. AUud exemplar, 

'^'^ Eadem, Flor. Jantas ivip. S. 

^^— Eadem, Ven. Aldot . i$ii. S. •, 

— EfZdem . Vcnct. Aidi £1. iT$o. ». ^ ^ 

— — Ead£mcx edic. Henrici Stcpliant. Excod. id,Stepbaoosit^^. 4. 

"^^ Graeci a Condantino Ccphala condica cam iotcrpret. Lauoa . Lipfiac 

17T4. 4« • 

Anthologia Graecar. Epiftolar. et Sept. Sapieot. Ap«pthegmata Gcacce . Facavr 

17 10. 14. 

Aotigoni CaryOit hiftoriar. MemorabiL Colle^oea .€c. L«r. com Notis L 

Meurfil . Logd. B. ElzcTir. itf 19. 4. * 
ANTONINI Liberalis TransfornMtiooom Congeries Gr. Lat.. lagteiyT. G. Xj* 

laodro cum Nocis Munckeri » ec VeiheyK I«ugdb. 1774- ^* 
'•— - Eadem, Gr. Lac. cum Nocis Tbom. MuncKcri . Amftcl. 16^6, it. 
Antooini M. de Vita fua Gr. Lat. et Marini ProclusGr. Lat. Logd. i^a^. ^ 
«— De Rebus fuis Gr. Lac com Nocis . Glalguac i744* x» tom. S. ^ 
'*— ItUm opus . Gr. Lat. Commenc. illuflr. Th. Catakcro . Caocabrig toSz 4- 
Aphchonii Progymnafmaca Gr. Lac. Logdbat. itf&«« ft, TbeobtsSophiftae i^ro^ 

gymDafmata. Lugdb. Eizev. i6id. tt* 
--~ Progymoarmau , et rabulae Gr.Lat. a Scopario. PariC xtfai. 1*. 
'•-^ Procymnarmata Lac. cum Schot. Lotichii. Amft. i^fi. !%• 
^~ Eadem. Lacioa. Amftcl. 16(7- t^* 
Aphthonius , Herniogeoes » Longinus » Graec a Fraoc. Porto ezpoliri . Cri- 

fpin. 15.70. 8. 
APOLLODORi AchenienfifrBibliothcca , five JcDiis Gc.Ltc.cx recehtione, 

et cuih Noti Tanaquilli Fabii . ^almorii \66i 8. 
•— - Eadem . Gr. Lat. cam Nocis Beoed.> ^^f.M * RonMC Blad. iSiU &*- 
— — Eade/n Gr. Lac. ex rcccnfiooe Hicroo. Cbmmelini . io ejuld. Officioa 

1590.. 8. ... . * . 

ApoUonii Arcxaodrioi de Syotazi Gr. Lac cooii Notis Porcae ct Sy*bargii* 

Ffbrri is^cr. 4. 

APOLLONII Pe^aei Conica com Pappi Lemraari& , et Eatocii Commeptariis , 

, ^ft Sereni Anuflen(is de Sedione Cooi » et Cyliodri Gr. Lat. ediu 

ab ^mundo Haliejo. Ozon. Theatc. Sheldoo. 1-710. foL rafus. 
APOLLONU Rhodii Argonaatica, cum veterib. Scholiis. Gr^. Parifiis 

• 1141. 8. ' . , . ^ 
-— ^ Eadim Gr. Lat. cum Scholiis Graects» et Commentaiio ec Nocia Je- 

rem. Hoelzlini . Logdb. Elzevir. 1644.. .8. 
'— — Eadem , AHud exempUr • 
' ^ — - Eadem cMm Scholiis vecuftis Gracci » .ec Adnoc. H Stcphaoi. Ezcud. 

id Scephanus 1574. 4. 
^IPOLLONII Sophiftae Lezicon Homericum Gr. Lat. com Noris , et Aoimad* 

vcifionib. Jo. Bapt. Cafparis d^^AnlTe de Villoiion . Locetiae 1773. 

X. tom. fol. 
»— Idem . Atiud exempiar . 1. tdro' 4. 
Apophchegmata Graeca Regum erc.cz Prutarcbo , Diog. Lacrt«co»'Lat.iB- 

teipr. Excttd. Hcnr. Stepbanus 1568. la. 
' Eadem* Aliud exemplar, 
Apoftolii ( Micb. ) Proverbia coUeda Graccd coa Pccri Paocioi vctfioac, ec 

Notis. Lugdbat. Ehevir. 1651. 4. 
APPIANI Alexandrtni Hiftoriae Romanae Gr. Lac. cz emendatiooc Alez. 

Tollii, ct cum Annotatiooib. Hcox. Stcphani. Amftcl* 1^70. 

a. COB. 8. Ap' N ^ FARS ni; EDITION. SAEC XVI. et& 4}j 

• • 

AppittiY ItcMiiana Hiftorta , Cclcica ctc. Graec^. Littet. Car. Siephanus i(f i. ioL 

— — > EatUm . Aiimd txtmpUr • 

— * Hiftoria Romaoa . Lac. Gryph. i$t8. \x* 

— Hiftoriac Romaoae , ec ile ficUis Civilib. Gr. Lac cam H. Scephani 

Annocactonib. i$9». id. Sceph. ibl. 
AR ATI Phaeoomcna et Fcaciagia , Theonb Scholia • Eracoftenis Opafinila , et 
Dionyfii Hymni Gcaec. cqib Anoocationib. Ozonii c Theacr. 
Sbcld. 1^73« <• 

— Pbaenomeoa Gr. Lac. ec MnGiei de Herone ec Leandro Gr. Lac. can 

Icalica Interprec Salvinii , ec Nocis Bandinii • Florenu «7(5. Sb 
ACHlMEDiS Opera Gr. Lac novts dcmonftracionib. et Commeocariis il- 
liiftraca per Davidcm Rivaltum a Flurantia. Parifiis Mordl* 
Uif. fd. 

— Axenacios , et Dimenfio Circali > et Eucocii in hanc Commenc* Gr.. 

Lat. cam Not. L Vallis . Oxonii \&j6, 8. 
^— Opera , et Eacocii in eami. Commeni. Gr. Lat. nanc pr. edic. lafiL 

IS44 foL 
AR£TAEI Cappadocis de Caafis et Signis Moiboram Gr. Lac. cam Com* 
mencariis P. Pecici , et Notis Varior. curantc Hcrmanno Boeraha* 
▼e. Lugdbat i7U«fol. 

— dc Caufis Morbor Lat. ez edttiooe Haller. Laafannae 1771 8. 

— «— Pctiti ( Petri ) Commencarii in cres priores Arccaei Cappadocis Librof %, 

Londini \M, 4» 
ARISTENETI Epiftolac Graecd cum Emcndationib. cc Confe^ris Varior. 

curaocc frid.-Lad. Abrcfch, qai foas le^ones addidic. TroUac 

1749. 3« tom. S. 
— i- Eaedtm Graece cam Verfione Latina , ec Nocis Jofiae Merceri , ca« 

raoce J. Com. de ?vw . Traj. ad Rhen 1717. 8. 

— Epiftolae Erocicae Gracci e Bibl. Jo. Sambuci • Ancuerp. Plancia; 

15^6. 4« 
— ^ Eaedem Gr. Lac. Parif. 1594. 8. 
ARISTIDIS Opera omnia Gr. Lac. cam Not. Var. et Vccer. Scholiis cx 

xccenf. Sam. Jebb. Oxonii 17^2. 2. com. 4,rtfritf. 
-^» Oratioocs Gr.Lat. iocerpr. G. Cancero . i^o^ Paalns Scephanos % com. S. 
— ^ Opcra Lacin^ vcrfa a Guil. Caotero. Bam. is^^. feL 
ARISTOPHANIS Comoediac Gr. Lac. cum Scholiis Gr. aottqois et Notis 

Varior. ex receofione Ludolphi Kafteri . Amftel. 1710* foi. rarusm 
— > Eatdem Gr. Lat. cx edit. Sccph. Bcrgleri ec Dakeri cam Nocis Vac 

caraotc Burmanno. Lngdbac. 1740 a. com. 4« 

— Eatdtm Gr. Lac. cx cmend. Scaligeri cum Notis • Amftel. xd70« a. 

tom. la. 
-^» Eoidem Gr. Lac. ex Emend. Scaligeri . Logdbac* 1^14. s. com. xa. 

Eatdtm Gracce. Parif. tTcchcl. 1^40. 4. 

-*» Eatdtm Gracc^ . Venetiis i54t. 8. 

*— Eatdem Gr. Lat. cum Scholiis Graecis Aotiqais emendatis ab Odoar* 

do Bifeto » et cam ejufd. novis Scholiis ct^ Commcnuriis • An^ 

rcliae Allobr. 1^07. foi. 
^-»« Q. Scpcimii Florcncis Chriftiani in Ariftophanis Ircnam Comnicot» 

Gr. Lac. Lacec. 158^. S. 
~ Plotns , et Colathi Raptus Helenac Graec^ cam Not. Vaiior. cura 

T. C. Harles . Norimbcrg. 1775. 8. 
ARISTOTELIS Opera Omnia Gr.Lac.cttm Comncncacio Guilitlai! DfVal • Lo» 

cctiae i^i^. >v ^^ ^ . AaQDjdi^ Otm Gncpi « dir. Bi^i ^ot. BtfL ^ttu s. taM.fel. 
»— Opei« vatU Pbrbca , dc Aoima , et pun Nauituit . Gtvx. PaciC 

MoreU, i$«i.4. 
•V— dc Manbiu ad Nicooiachmn Ge. Ltt- cmn Noc L^vliini . cc ScL 

Zuingen. ■aGI. 15«. 4. 
-r~ Tbtnlogia. lenUylbct Pkilofbpliia . (xniRt fCflBn^, ain LarinsHi 

[cdaaa. Ronuc Mazoch. if». 4- 
~-~ oc Niiura Aaiaul. Theopbialti Hift. ADim. et ^Ua Th. Gat^ interpi. 

Liiiac. VoKijii Aldui 1104. £>!■ AdftoKlit dc Geaaw. a Intti. 

er i\. Op. LattDi , P. Alcyoaio iDtecpr. Venctiit (S^i. fol. 
^^ ac Njtuta AniiDalina) : Thcopiafti de Htftotia PE|at4tam ■ fS tHt 

Laimi: . Tb. Gaza inteipi. Vctieciis Miia* 1^4. (al. 
^— dc VirruTib. et Vitiii, Ptetboniide Vitiotibai Gt. Lat. ex iKctiL £4. 

Faveouet. Oiooii i7(i. 8. 
~— Eaica Nicomacbca Gr. Lat. Nodt iUaftr. « ^i^ VilMalbii . Otn. 

nii i7i<. I, 

— de Rhcionca Gr. Lat. LoDdioi i*ptf. 4. 

oe Rbeiatiea Gc. Lac can Nottt Vai. Cam^. tftt. I. 

^— Ais Rbctorica , ct Ait Poctica Lstin^ cpii*eirae A Aoi.' Ricpobono , 
cnin eiurd, EzplaaatioDib. Veociiii tf^jL 8^ 

— Poctioi Gi. Lat. liiteipieie Alcs. Paccift. Veiietii* AU. if^. |. 
"— Mia ■ Alimi txtmpUr . 

— de Poctica Gi- L«. ez lecenlioDej ct cnm Notis D, Hcinfii . Lngdb. 

i(SU. 8. 

— de Poeiica Gr. LaL enjn Not. Oxoiui irfo. 9> n^- 

~ ' Oecoaomica Lac. com Commcacants LeoaaiJi Atetioi . Scoii ifol. 4. 

— dc Rcpablica ^a^ ioterfv. Jo. Gco. Scpalvcd». Col. Agrip. lOt. 4. 
~ Alcxandii Apbrodilici]6i io Toptca AiiQotclii Commencaiit Giaee. 

Vcoctiis Ald. iftl- foL yad. iJ. 
^— — Coram. ia piiina Analyiica AiillotcUi Giaeei . Venuii* Aldo» 

tfio. feL 
■TT- — ftoUenata Gi. Lac a I- Daviooo iilnHiat. Pacifiit H4<- l. 
^~- *— Quaelt. Nauu dc Anima Moialei Giacci . Vcneiiii iu*. loL 
"— AniQooi^i ia ^Dqne Vocet Poiphyiti Lac pet PompQaiam Gn- 

licuin . VfDctJic ifot. fbi 
Trr: T-r: Coatn. m Lib. Peii Hcrmcoiu Aiift. lAincntiDi io cnmd. cnai- 

latio. PrclU FaiaphraGij et Ammoniai in Caiesoiiai Aiiftoc 
_ Vcaciiii ^ldus ii?j. fi.L 

^^ ~— io Ariftoiel'1 ik iDtciptei in Paiph]rrii Vocci , ct in Paedica- 

ineqt^ CommcaEar. Latio^ . Vcaei. t( |. t. toca. 1». 
^— AnJionici Rbodii Patapbtafii Echicoium Nicbomacheoi. Gt. Lu. !»• 

uipieu D- Hciofio. Cantambtig iSip. 4- 
^— lcDii fpaulij Commencar. ta AtiftoteUi Poeucaai . PaUT. i<i]. M 
■~— Jo, Gnmraaciei in Lib. de GeaetaiioDc, ec iocerita: Alcs. .\pbio- 

djiieafii in UcKamlagicK, id. dc Uixtionc Giaeee . Vcociiii Ald. 

ifi7. &I. 
"~ — — in Piiois ADalrriea AtiftoieUi ComaKni. Giaeci . Veactiw 

ts}i- fid- , , 

'~— - — 10 Analyuca Aiiftotclit ConmcDtarit Latini. Veaet ifCo. foL 
-TT. — - M Pqftetioct Reliiluoria AiiftotBUf. CoDvncntaria Gucc. Vea. 

~Tr, <-Tr7 ncciri Apt. n Eoftnvni Comneot. tn pofici. Rc&liuaciA Aiifio- 
iclii Giaec Vencdit Aldui IJJ4- n>t PARS m. BDITIQN. MSC XVL «&* i|| 

AriAoc lo. Gnamoc €9009 Bf (9ehi« dcliuoii AtiMJiaitCcMtfi • VcMll 

— m primos IV. Ariftocelts de Natorali Aafcoluiioiit lihMiCM^ 
piear. Graaci. Vcpci. isu* feU 

— io Ariftocel. de Nacar. Aofcolcarioiie Ck)mmiocari> Gcaeci . Ve- 
Qtriis i{|S* fol* 

— — Eiufd. Oper. Latioa verfio. Venet. tsu- foL 

— ~-« i« Ariftocalii Ubroa da Anina Cloaimcot. Gtacci • Vaaeif il 

IS2S* fol 
»~ — - Cofl^meamrin io Ariliocalem dc Aaima Gcaec. Vaoec» tfjf. (bl« 
»— « Madii ( Vinc. ) ec B. Lomhardi Commiioai Eaplanawnnfff io Poa«^ 

can Aril4ofiBlif . Vcnac. iss^* f^L 

— Maioragi [Ancoo. ] EzpUnaciooes in Ariftotelis BJicioricam. Pamvii 

*— Roborcelli rFranc] Expltcariooes io Art(b>c. de Poecica. Bafileae 

iflSS* fei* 
«— .• $cali^ri[Jttt. Cacf.] Librt diio io Aril^ocefis libros daoc de Plancls. 

Lacec. Vafcofao. iff^. 4. 
•p— <• Simalttii Cammcataria io Ariftoceieqi dc Aoiaui; Afexaodri Aphro* 
dioei . ec Michaclis Ephefii AoaocaciaDea io anas divecfiBa libros • 
Gr. Venet. Ald. iS:?- foL 

— — ^ Cemmcnc m AriftomL de Coab com Tcara Graec^ • Veocciia 

Aldos ist^* fo\. 
—-« Thcmiftti in Pofteriora et alia Opera AriAocaiis Pan^hrafia Lat« lo» 

cerpr. HarmoL Bacbtfo. Vencriis isoa. (oU 
•— S. Thoaaac Aqjaioatis Ezpofirio io Libios poAarioswB'« et Pcriherme^ 

qias Ariftotclia* Vcoeriisisi^ fol. Gatieo ekiraSere . 
^*— Trapezonrii f Georg. ] Comparanonts Ariftocelis cc Pkcoois . Vcoer. 

Kaf. I. 
*— Vi^rii Commeaurii in Ariftoielem da Mociboa ad NichoiDacham • 

fl^rcnc. Jttnr. i^a^UL. . 
— ^ -r-» Commaoiatit io Lib. L Ariftocciis da Poacica. Boicdc. Jm# 

— — — io Ariftoc Rhecoricam. Florent. Jonc. iS7p. fol. 

«^^ ^— - io AfliftQii dc Rcpobjiica . FIoicqc. Jooc iSTtf- &L 

.... _ in Demetrtam Pbaleream de Elocacionc • ilorcocMe Jaotas 

«SM-fol» , 
*— Zaphiri f PhilifpiJ io Poftcrior, Aoalyticor. ArifkuBits Ezplaiatio« 

ycaQC. i|^7' lo. Graiomadct Commcotaria io libros Pi^ftcTtor. 

Analyticor. Ariftotelis. Vcoetiia %%i0^ i. imiI« firf. 
Accftosainif» NicoAia4iQS, da Mofica Gnttoi» cmii Nocis l.VktttSt. 

Logdb. Elzcvti^ i<i6. t. m\» 
ARRIANI Wditio Aksaodri . at HiAoria lodica GntK Baoar. Vhlcanii 

latrrprecatione Lat. reuitata a Jac Grooovio. L^gdbac. 1704. fol. 
4t E^^iiiooa Akaaadrij. csHtftorto* Gs.iac; locerpr. immK Vot** 

canio, cam Aoimadverfiooib. N. Blaochardi. Aafftd. Kf^l. <• 
Uem ojmi . Almd tmHnpkt: 
Taftica cc alia Oparanla % Epi^ci Sachtsidinm , ec Apophthegmata 

Graccd cQjai ioieifrcsib. Laooil, ti Noiia., cs reccafiooe Nic. 

Bltocaidi • AmftcL lalc. % 
Expedirio Alczaodri^ tt Uiftocw Indiaa Gc Lat« cnm Nock G. Ri^ 

phclii. Amftel. 17S7. I. 
dc Ezpcdit. Alezaodri M. Gr. LaL cz noTa Inceipicc. B^ik Volcaoii^ 

1S7S* Henn Sccphaaoa fol. 

?4Ln lU. 9 M^ wfi BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Axriaflas dcGcftif AlexindriResic, qaeni Lftdoicafie donaYic Banholom. Fi- 

das. Pifaari i$o8. fot. 
»— — /iffli . Aiiud eximpiar . 
Arcemidori Daldiani , ec Archmecis Sereini F. Oneirocririca Gr. Lac. cam 

« Norii Rigatrii. Lucec. ido}. 4. 
Aftronomica Vecenim fcripca Ifagogica Graeca , ec Lacina • Heidelbergae 

ifS^. S. 
ATHENA£I OiiMiofophiftae Graec. cam Jac. Dalechampii Terfione Lac. ec 

Adnocacionib. cx rcceofione If. Cafaaboni • Lagd. i6$7. leem efafd. 

Caiaaboni Animadverfiones in Achenaeam . Lagd. idoo. i. com. foL 
-i— - EaeJam . Graece.. Venec. Aldas 15 14. (oU 
ATH£NAGORAE Opera Gr. Lac. com Nocis Varior. carance Rechember- 

gio. Lipfiae 169$. S. 
Aa&oram Vecoftrfiimor. Georgica , BacoHca » ec Gnomica Gr. Lac. Lugd. 

Crifpin. iffp. u. 

— Georgica. Bacolica, ec Gnomica Poemaca Gr. Lac apad VigiToo. 

isoo. II. 
Aagafti [Imp. Caef.J Tempomm nocacio , genas» ecScripcor. Fcagmcnca, 
ec NicoL Damafcenas de infttcac. Aagafti Graeoe cam rttC. Gro- 
cii» ec Valefii,car« Fabticio. Hambargi 1727* 4- 

BIONIS , ec Mofchi qaae faperfant Gr. Lac. cam Nocis Jo. Heskia . Oxo- 

nii 174S. S. 
«»~ Eadem . Alwd exemidr . 

— ec Mofchi Idyilia Gr* Lac.cz recenfione Nic. Schivvebelii , cqri 

epiGl. Animadverfionib. ec Nocis Varior. Veneciis 174<S <• 
Bames ( Jofuae ) Hiftoria Heftherae » Poecica paraphrafi ezomam Gr. Lac 

com Scholits Graecis. Loodioi 1^7«* 8. 
Bos ( Lamberci ) AnimadTcrC ad Scripcores quofdam Graecos^ec fpecimen Aoi* 

•madv. Lacioar. FraoeKerae i7S$. S. 
"-^ Ellipfes Graecac t cam Varior. Obrcrvacionibas Norimberg. 17^}. f. 
Bodaci.i GailL ) Commcnuria LingaaeGraeoacs per Badiam i5if . fi;>L 
*^* Epiftolae graecaeab ipfo io^pl. cc cmendac Parif. 1540. 4. 

CALLIM ACHI Opcra cum Noris Varioc ez ceceof. J. A. Eraefti Lagd. BiC. 

. 17^1.». com. 8 
*— * Opera Gr. Lac. ez edic Graevii»ec Spaohemii .Ulcrafc^ i^^« 1. com.S. 
T-~ Opera Graecd er Lac. cam Nocis . Loodtni 1741. S. 
'~r Opcra Gc Lac. com Graec. Sdioliis ez recenf. ec cam Nocis An. Ttoa* 
^^ qaill c Fabri fil. Parifiia t^ji* 4- 
r^. Hy moi cnm Scholiis Graecis , ec Eptgrammaca Gc cum Nous Frifchiioi , 

ec Henc Sccphani . Parifiis. Henr. Sreph. 1(17. in 4. 
"— *r Opera comjSchoKisGraecis eYEmcnd..Heor.Scephani . Ezcad.id.Sce- 

phaoos 9Y77. 4. - 
""-rr Hymni Gr. LaC can Bcrulca incerprec. Salvinii ec Annoc. Bandinii • Flor. 

176%. S. 
Carmina novem illaftriam Foeminar. Sappfaus , Erinnae « Mifios ecc ec Lyti- 

corum aborum, icem Eleeiae Tyctaei ecc. Bacolica Bionts ec Moloii , 

Graec. cumScholiis Falv. Urfini . Antacrp. Plancm» i^oS. S. 
Carmina novcm illaftr. Fcrminarttm » ec aliique Lyricoram . Elegiae Tyrcaci . 

ecMimnermi s Booolica Bionitcc Molehi 6r. Lac vecira L. Gambs* 

ra. An^ierp. Plancinus 1^68. 9. 

Csi- V < PAftS Ilf. EDITIOH SA.EC. XVI. ccc. i|7 

Ctrmuui ec FfignKoca CanntQam Fflmilitc Oitftraie com Nocis Varion cx 

ceceaf. Schvarcii . 8. 171,5. rarus . 
Carminom Ptodaficoram Frtgmeopi Gr. Lac. Cor. I. G. Schocider • Argeac. 

177^. 4- 

CEBETIS Tabala Gr. com nova Veffioose ecNoc. Th< Jonhron . Londioi 1710. 8. 
^^ Tabola Gr. Lac. com NocisccEmeodacionibat Jac. Grooovii . Amftcl. 

1^89«^. 
CHARlTONiS Aphrodifieoii» de Cberea ec Callithoe lib. VilL Gr. Lac. cx rec 

ec com Noc. DOrviUc . Amft. 1750. &. com. 4. 
Chion» EpiftolacGtaec. ad Codd. Mediccos reccoficae a Jo» Tbcoph. Cobcro , 

com cjafdem Nocis. Drc(dac 17^$. <• 
Chirorgici libri Graecor. Mcdtcorum Vcccr. Gr« Lac. converfi . eccdiciab Anc* 

Cocchio. FlorcDC. 1754. fol. 
Chryfblorac Grammacica Gracca Gracc. Vencc Ald. i|is. 8. rarus Vall. €0. 
Colochi Rapcus Heleaae Gr.Lac. ez rcccof. ec Nods S. D. a Lcnncp. Lcovardiae 

1747. 8. 
-^-* Rapcos Hclcnae Gr. Lar. ec Tryphiodort Ezcidiom TrojacGr. Lac. com 

inccxpr. lcalica A. M. Saivioii» ec Nocis fiandini . Floreor. 175 ^. 8. 
Comicorum Graecorom Sencenciae Gr. Lac. cum NocisHcnr. Sccphani czcud. 

id. Sccph. 1 569. 14* 
<— Eatdim . Aliud exemptar. 
Comicorom ^ainqoasinca Seocenciae qoac foperf. Gr. Lac. collcd. pcr 7. Hec* 

relium . Bafirif^o. 8. 
CoodoDcs ^^t Oraciones cx Graecis Lacinifqoe hiftoricis czccrpcae « Gt. Lac. 

1573. H« Sccph io foi. 
C.>oftaacini Porpfayrogeonccae Opui:ala Gr. Lac. colleda a J. Meorfio, cnm 

ejurdein ec aiior. Notis . Lugd. B. Elzevjr. 1^17. 8. 
*-~-* Eadm* Aliud txempiar. 
Cornocus « five Pfaarnucus de Nacura Deorum Gencil. Lac. convcrf. ppr C 

Claogcram. Palcpbaci Poedca com tcacugraeco . Bafil. 154^ s?* 
Cccfiae« Agacnarcbtdis » Mcmoonis ezcerpcae Hiitoriae » AppitmHibcrico» 

ec de geftis Annibalis Gracc 15{7* H. Sceph. 8» 

— Eoidim . Aliud txmplur, 

Coni€bit[Raym. ] Ancbologia , fivc Epigrammaca AiichofogiacGraecor. Se- 
lc^a , i^oiiqac Vcrfibas rcddica . cc Nocis iUuft/, Romac X77i* <• 

DEMOSTHENIS , d Ae(chyois Opertciim Ulpiani Commcncariis Gr. Las. 

Nocis illoftraca a Hieron. Volfib . Gencvac 1607. foL 
*— EcHefcfaynisOrarionesdcFalfarLcgacione Gr. ,Lac. com Nocis Varior. ci 

Scholiis Graccis Ulpiani io DemoftfacDcm | cc aliil in Acfchyncm.. 

Ozon. c Theacr. Shcldooiano 172X. 8. 
*"~ BcLicorgi OrariooeadoaeGr. Lar. cz rcccnf. etcom NocisJo. Tayloc. 

Cancabrig. 1741. 8. 
*~- £c Aefcbynis Oracioocs Gn Lac. com Nocis . Cancabrig. i7^^* ^ w^^t*- 
•~- Oracioncs Gracce • Veocciis Aldos i$C4« fol. j 

*— ' Oracioncs /?am UIpiaoiCommeocariisGraece . BafiL i$|^« - ^\t 
**~ £c Aefchyfiis Qipcioncs acquc Epiftolac Lacini InccrprecC: Hicr. wbiEo , 

BafiLi$44.4. com. 8. , .. 

— Oracion^ Graeoi . Bafil. iH7» f* com. 8. ..'»., 
*~- Oraciones Gracc^, corrigeocc Paulo J^anocio . Vencciis (Maoocim)' 

_^ ' r>$4 I' com. 8. a' •' ' 1 " • 

*~- Oracioncs ec Epiftolac com Commenc. Ulpiaoi, au^« eCcmend. cari 
G. Morcliii Gracci • Loccciac is7o, fol. . 

Be- I|l «IBL10TR A. N.B.OSSI 

DeiDoftlieDit SdcAM OmiMfet Gr. Lat. rczniai « Sdiolitflcn , tt i^tfioiiein ci^ 

ftinvic R. MoQntCDcy . £conac 17T5* 8* 
DinittDi PBilofophi «Helioideri Lariflaci deOpdcic Gr. Lau cnm Notit EiaC 

Bartholini . Panf. 7^57. 4. 
£)EM£TR11 Pepa^ncoi Liber <fe Fbdagni Gr. Lau cx recenfione . et cum 

Notis Jo.Steph. Bemardi. Lngd B. 1741« t. 
Demetrii Phalerei de Elocntione Gr. Lat. Gla(]{aae Foalit 1741. B. 
«~* Dc Elocutione 6r. Lat. Florcnt Junt. 15S>- 1. 
Demophili , Democratis » et Sccoodi Vett. Pbiloropbor. Seneentlae Gr. Lar* 

Mffliam olkae a Laca Hotflenio . Romae iftt. ti. 
Dicacarcni Geographica qaaedam Gr. Lat. interpr. et Notb Henr. Stephaoi . 

Etcud. id.SteBhimat ittp. 8. 
DIODORI SICULI Bioliothcca Hiftorica Gr. Lat. loterp. Rhodomano , ex 

recenfione P. Vcfldingii , cnm Notis Varior. AmQelod. 174^. a. 

tom. nn. 
— — Bibliochcca hiftorica , et alia Gr. Lat cam Notis Laaitniitt Rhodoma* 

ni • HaoDTiae 1^04. (bl. 
DIOGENIS LAERTII Vitae Philorophorum Gt. Lat. com Notft Varior. cc Ob- 

icnrat. Aefpiiii Mcnagii . Amftd. t^9^. s. toiiK 4. rams . 
— — De Vitis Philofopborum (ir. Lat. ex reccnf. Longolii • Cor. Regnit. 17^9. 

a. com. 8. 
«*~ Vita PfaifolophoramGr. Lat.-Th. Aldo6raodino intem. codl Notit Varvp^ 

rum ct Obfcrv. Aegid. Menagii . Londint itfff^. lol. 
— • De Vicic f4)tto(bphoni'm Gr. Lat.Xipfiae tjSP* «. 
— — De Vicis Philofophorum graccc £d. prima . Bafilcae isjt* 4. 
*^~ Vttac Pbilofophotum Gr. Xat. cum ahnotationibtts H. Steph. ifto. excB« 

dcbac idcita 5ceph. t. 
r— Vixae Philorophorum Gr. LacTh. Aldobrahdioi interpr. cam cjnflcffl 

Annor. Rbmae 1594. fbl. 
— — De Vita Philbfoph. Lar. Lugd.Gryphios ii«1. 
0K>N1S CASSIl Hiftoriae Romanae Gr Uc. cHm Nofis Vtriof. cora Hcr- 

manni Sam. Reimari . Hamburgt 175^. t. totti. fol. 
*— Hiftoriae Rc mauae Graec^ . Luccciae Rob.5tephanUi 1548. fol. 
•«^ Rotnanac hinroriacGr. Lat. G. Xilaindco tnterpr* 1)91. Henr.St^ph. iol. 
— - Htdoriae gr. lat» Cxpolicae a Lcanclai^io cnm Norii Varior. Hanoviic 

1606, fol. 
^*-** Rom. Hift. gr. fat. cnm Not. Vtr. ftttdio Nic. uuA.-Fidconii . Tomas L 

Neapqli i747. fol- 
Rom. Htft. Uh. libri trcs gr.lat. repertt a N. C Falconfo . Romae 1714. 4- 
Rom*ana'*Hift6ria L^t. Galielmo Xllandro Interpr» Logd. RovilL i$sf. 

2. com. t. 
-^^ Rehhn Roittan. fiplrome koSt. Jo.XtphSfino Gtaecd . Latet. apad Rob. 

Sccphanum 15^1. ^4. 
DIONIS Chrylbftomi Orariones gr. lat. cum Er. Cafaubont Diatriba • cc Fed. 

Mprelli Scholiis Lacet. morell. 1^04* fol. 
DIpNYSII di^Skti Oi<bts gr. lat, Inrcrprcce Andiea Paplo , m et Adftophaiiis 

notbs' gt. hit. curaSig. Havtrcampi. Lagd. B <7)^* t. 
'■I Uem opus . Aliud txemplar, 
*— r Ocbis, Defcripqo gr« lac. cutil GDinMencarto Critico . ^Gcographico 

GttilldmT^ill « erTaboKs Lohdini i6^f. 8. 
mmmmmm Qfbts Defcr^ycio Gt Lar. cum Commeocario Eoftathii ^tixc. . adnota- 
" r^ ctonibns H. Scephani , et Comme&carid Critico » et Geographico 

Gailicbni Hill . Undhii \m. %. 
'- '- Dio- 


PARS lA. BDITlON. 5AEC. XVL m. tff 

Konyfii OiMiilcftitpdo ftr. tar.««mVcm»SclK>1its»afiiiBiiatBC6ttneBiic; 

gr. cmiiNons Aad. Fi|m . Oxooii 1^97. %. 
*-~ Dc Ska OrtMS . ct Mtbcos 4e Hciooe « ct Ictodiogr. bt; Aotoexp. 

Piaotio. iT^5. 8. 
' ct Poiopofnt Mcioc DitB OfiNt tfcfcnptio ct eliOT* Opif gt. |9t. coBi Mife 

H. Stcpbani . EzcoiL Hcor. Stcphaotts X577* 4« 

* Dto Bttl OlvflS gt JCCtJ . LttOuOui l^ti* 4* 

DI<mYSII HALICARNASSAEI Opcta omoia gr. ht. elita a7o. Hndfino. 
Oxor. Tbca-. Sli^U. 1704. t. tDin. tol 
0|yera omn. gr. lat. cnoi Notis Vmor.oir, SfyfdCo. Li|€ac 1774- 4^ 

tom. S. 
I>e Strodara Oratioois gr. lat. cz rcccAf. ct Notis Xk. Upton . IiMi£iii 

170%. 8. 
Rcfpon6o arf Cn. f^dmpcn t^iftolam , ct al Ammacmn Cpi&ola ttCs 
Gracc Lttcet. Car. Stcph. i5S4« 8. 
ioesltom. LathicaGrlenio. Logd. Gryph. 15^5 mu Pc Thocydidis hiftoria fudicimn Latin^Andr. Oodido intetvsBCc . Vo» 

vctti^nldtti 15*^» 4* 
Antiq. Rom. Latiod pct Lapnm Biiagom ver(ac caili Nbc Gliicaai « 

Bafil. if}i. ibl. 

DfOPHANTI Arithoietica , ct de Nomcris maltaogiAs gt. bc cno Gosom^ 

ftl G. Bacfacti . Tt>loIac ttf^o. fol. 
DIOSCORiDlS Opeta onmta gn lat. cz nova Interpteittiorit Taai AomHS 
Saraccni , cnm c)afdan Sdioliis.. francof. iSj^^^M. 
Dt materia Medica Ciricci . Vcnctiis Aldos 1518. 8. m4* 
Idem. Aliud exempiar. 
De matcria Mcdica hbri VI. Lat» ab Aod. Motthiob emeodati. Logd. 

»5^4- la. 
-^-* De Cnrationibas Morfaor, per meoicamtnra paratn fccilia gr. lac. com 
' Symphooiis Galcni , olioramquc Medicot. Graccor. AigcotQrad 
15^5. *. 

ELEGIACOKUM » et qnonitodam LyrkonrrM Poctanim qoflie cmnr. Adjongna» 

tor Scholia qaacdatb Graeai cam Noiis . Otontic 1759- 8. 

FPICTETI Opcra gr. lit. cnm Notis Vaiior. cx rccenf. Joao. Uptooii . Lood» 

1741. X com. 4. 
Manualc « ct Scncentiae » ct Ccbetis Tabnla gr, lat. €X vcrL M. Mei« 

bDmii cnm Notrs Vartor . Tra j . Bat. 1711.4. 
EocfairidiQQ , cc Ccbctis Tabttla gr. lat. cam Notls Votior. c»eccnu 

Beiltcfti . Atced. Enchiridii Paraphrafis gr. bt. cam Notis 7ac. Gro« 

oovii. Dcfphfs klr||. 8. *• * %. 

Enchitidinm cuoi Ccbctis Tabala gr lat. cx tcecobooe Abr. BcrCei» 

iii , cam cjafdem AniitiadvctfionibBs ct N^cts } icittiqne Nosae Vo; 

rior. tx dtaeca Paraphtafis • Lagd. B. 1^70. 8. 
Eachiridioo^ Ccbctis Tabala ; ArriaDt Commcntarii sr. lat. Hier Vof- 

fio Intcrpr. cumciaOcm Annocacionibos s itcmForphyritdeAblti» 

ncntfa ab Aofmalibos nccandis $ dc Vita Pychagoiac ecc gr« laL Lo* 

ca HolftcoioIncct|)r.Catttabrigiacttf55.8. 
Enchirhlion , ct Ccbetis Tabula cum Schofiis Simpiicti * et Comnicota- 

rits Arriani . Gr. lat. a HicroB.Volfio . Colon. iS9S' S- c?m. i. voL L 
Endbiridion > ct Ccbetis Tabula gr. lat. cnm Scboliia Simplicii lAt. W 

urpr. HicioQ. ^olfio . Colon. 15^. 8. ¥40 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Epideti EnchiridioD|r. lar. Polittaiio lotcrprete et Arriaoi Couiinenfatiof gr^ 

lit. loterpr. Jacofao ScheaKio Lugd. i^oo. 8. 
*— — * Encbirklion» et Cebetis Tabola gr. lac. cooi Nocis Amftel. 1^70. 14* 
*~* Enchiridion « et Cebetis Tabala gr. lat. Amft. 1^70. &4* 
"-—* Enchiridion Graec Ladnis Verfibot adambranun per Edoardom Iviae • 

Ozon. e Iheatr. Sheld. irif- S. 
*— -* Euchiridion gr. lat. cnmScholiis Graccit prim. ▼nlg. et Nocia C G« Hey^ 

ne . Oreidae 171^. S. 
Epigratnmata aliquot Veceram gr. lac. Colon. 15»$. u. 
—— Graeca Vecerom , gr. lat. colleda per Jo. Soterem . Fribargi 1^44. 8. 
— — Graeca Jo. Brodaei Scholib illuftrata . Bahleae i t4P. foL 
— — Seledagr. lat. Bafilc«eis»9. S. 
•<-— Graeca refc^a ex Aochologia , intecpreuu ad vecbom ec car» 

mine ab H. Scephaoo , cnm e)ardem Annotacionibas 1^70. id. 

Sceph. 8. 
Epiftolae Graecaoicae macoac Antiqaor. Rhetor. Philofophor. ecc. a Jac Ci^sb- 

cio Lacinimce donacae. uenev. i^o^. feL 
EUCLIDIS omnia quae ezcanc gc. bc. ez reccnf. David. Gregorii. Ozonii 

170|. foL 

^— ^ Elemenca gtaecd. Romae rH^B1adus9. 

— Rudimenca Mufice^-» ec Sedio Regalae Harmonicac gr. lac. Parifiis 

HS7 4. 
EUNAPIUS Sardiaons gr. lac. abAdr. Janio . Ancoerp. Piancin. i$«g. 8. 
"— — Oe ViuB Phitolophor. ec Sophiftar. gr. lac. ez emeodatioDe Hievoib 

Commelioi » apud eumdem ilp^. 8. 
*~ De Vicis Philofophor. ec Sophiftar. Ladinea Xonio. Ancaerp. Plancio. 

tS6t. 8. 
EURIPIDIS Tragoediac , Fraamenca, et Epiftolaegr. Iac.com SchoInsGrae* 

cis^Nocis Vartor. ec ams ftodio Joroae Baroes . Cancabrigiae itf5^.toi. 
— — - Eaedem nc, Lipfiae 1778. *. com. 4* 
— — Tragocdiae Gr. Ven. Ald. ijoj «. cook t. 
*— ^ Hectiba « ec Iphigenia in Aalide io Lac uasL ab Era(mo • YtBcc. AUas 

I ioj, 8. 
«— *- Trasoediae Graeci, Veo.Ald. iji^ a. tom* 8. 
~— Electra Gracc. primam edica. Romae if4S* 8. 
-— — Tragoediae Graec^. Bafit. apodHerfag.ijSi. t. 
— — Tragoediaa Graece. Ancuerp. Ptanc. 1571. >>• 

— Tragoediae gr. lac. camNoc. AemiiiiPorci . Heidelberg. i$p7. t. tem.8. 
^— Tragoediae gr. lac. com Schoiiis Graecis ab Arfenio coOedis ec adoocac. 

Varior. \So%. Paalus Scephanus f . com. 4« 
^-~ Hippolycus Graece « Lacino carmioe converC a G. Ricaikro com adaoc. 

ec Diacriba Ca(p Valkenaer. Lugdbac. 17^8. a. coffi.4. 
**^ Tragoedia PiioeQiuac gr. lac. com Scholiis Anciq. ez recenf. cc Nocis 

L. G. Valckcnaer . Francoaerae i7$l. 4« 
f Medea . ec Miotniflae gr. lac. cam SchoL Graeds^ ec Nou Var. cut. 

Piers. Cancabr. 170^. 8. 
— — * Hecnba, Oreftes, ec Phoeniflae gr. lac. cnm Scholiis gr. anciq. ac 

vcrfione Norifque Jo. King Curance Th. Morell qui Alceftia. 

adiecic ecc. Londini 1748. s. com. t. 
•—— Arfenii Scholia tn Eoripidis Tragoedias ab co coUedta » Graec. Vc- 

neciis Junc. is$4* t. 
•"— Q. Sepcimii Florencts Chriftiani Androoiacha • Curipidca Tcagoedii 

cam Nocb. Lugdbac. 15^4. 8. FARS IIL EDITION. SAEC XVL tta 141 

EUSEBir PAMPHILI Thefkamt Temponnii sr. lac. cmn AoimadTcr. Jof» 

Scaligcri. AmftcnL itffS. »• com. wl. 
EUSTHATHIUS ilc Hmccriac » cc Ifmcacs amorib. gr. Uc. « Gaolmino miQB 

pr. cdit. Parifiis i$i8. S. 
— ~ Idtm* AUud exemplwr , 

— in Dionyfiam Pcricgecam intcrpr. Alcx Polito. Col. Allob. irfi. 8. 
Exccrpca Hinoriac cz Cicfia, Agaducdiidc, Mcmnonc cc& cc dc geftts 

Anoibalts gr. lac. com caft^g. Henr. Sccphani cx Qfi. cjofiL 
i$57. 8. Eonapii Viu PbiL Gracc^. Plancin. iftfS 8. 

— dc LcgarionlbQS c Gcacds lacina £ida a C. Cancodaro . Parifiis 

1^09. 8. 
^-— ez Pblybio aliifqac anriqnis AaQorib. Graccis ab Hcnrioo Valcfio» 

gr. lar. Parif. 1^14« 4- 
Epigrtmmi Gied (cciri trad. in Tccfi Lacini, c Toicani da Afcraido dc* 

Mcdici. Lifomo 177S. 4. 

G. GEMISTI Plccboots dc iis qaac poft pognam nd Manriocam gcftafaoc s 
Hcrodiani hifloria : Scholia in Tnaqrdidcm Gracci . Vcncc. Ald« 
1501. foL 

GEOGRAPHICA anriqaa , b. c. Scylacis , Agachcmeri » cc daor. Anooymor. 
Opcra gr. lac. cnm Nocis Varior. cx rec. Jac. Grooovii • Lagdb. 

*I700 4 

GEOPONICA» fivc dc Rc Raftica Caffiano Baflo GoUeaore gr. lac. cam 

ProlM. cc Noc. P. Nccdham . Cancabrigiac 1704. 8. 
•— Cco dc Rc Rtiftica fdcd. Libri Graed Jo. Ales. Braflicant Opcra 

in Inccm ed. Iccm Ariftocdis dc Plamis Gr. Bafileac if 19. 8. 
GccMgii Diaconi Epicomc Logicac Ariftotelis gr. lat. Oxooii 1666, 8. 
Grcgorias Corinchi Mctropohta dc Dialcftis gr. lat. cx cdit. cc cam Noc 

Gisb. Koea. Lttgdo. 17^^. 8. 
Gazac jThcodori] Infticarion. Grammat. gr. bc Parifits 1540. 8. 
— < Inccodotto Grammacica gr. lac. Bafilcac 1^41. 4. 
. Grocii ( Hagpn. ) Syocagma Arateoram gr. Uc. cam Not ec fig. Li^db. 

Raphclcog. itfoo. 4* 
Goarini Emcemau Gracca • Fecrariac ISP9. 8. rarifmmi . Fk//. 109. 
GALLAEI (Scrvacii) Oracola Sibyllina gc hic cnm Nocts Varior, Am(L 

1^89. 4. 
^— de Sibyllis« caramqac Ocacalis • Amftd. 1^88» 4. com fig. 

HEGESIPPI Hiftoria a Divo Ambrofio e Gcaeco Lacina (ada » cam eja(d, 
Aoacephalcofi • i$a4« AfcenC foL 

dc Belio Jadaico Uc. cam Noc. Gaalcerii • Coiooiac 15$^. 8» 

■>« HOMERI lllias , ec Odiflea ec in cafd. Scholia gracca cam Nocts Jofoae 
Barocs . Caocabrigiac 1711* >• com. 4- rarusn 
Opera gr. kc. com Scfaoliis Didymi caranoe Com. SchrtYclio. Amft. 

ElzcT. lis^- ^* n>m. i. toI. 4. rariii . 
Opcra gr. lac cx cdic cc cnm Nocis Samudis Chrkc • Londiai 1740« 

a. com. 4> Edtt,apt. 
llias , et Odyflea gc lac cam Notis Sam. Oarkc ad ofam Oodi db 

Comberland . Loodini I7S4« &- tom. 4. 
Opcfa Graec^ . Glafgaae Foalis 17$^. »• lom. ioL 
Opcra gr. toc. com adnorsrionihna Sam. Qackc» Loodiai $71^ &• 
com* 8« 14» BIBllQTU. A. N. RO$$I 

« 

Haoicii Opctt 0. Itc ci ceraC CUxkii . oin J. A. BmOi. UpGm m^ 

$. ttMi. 1. , 

Ilitf gr. Itc ami anooticioflu Sam. CUrke tQ afiim Oqcis <lo Ciwi- 

bOTainl. Lood. 17^0. 1.. com 8. 
Opcn, com Scboliis Aociquis ia Iliadem etOdsrflcam fcorfim, Gcacc 

^ Vflocriis Ald. iSo^r-U. 4. tom. 8. £^ prima AlnUna rar, 
tBm. IJUllca» cc fiacrachomyomacbia Gr« Veocciis Aldos i%m* u 

tom^ S. 
Uhtfca Giocc Vcnec AM. i^t^. S. 

Uiaa, cc Odyflea cam Iacerpre& Gcaeca. BaGIeac i$|^ foL 
Opera gr. lac 5iodio Sebadiani Caftalionis. Bafileae i$^i. foL 
• Qpera gr. lat ap. CciTpiniim i$7o s. com. 11. 
' Opera gr. lac cam Commencariis Jo. Spoodani . Bafileae Epifcop, 

> Illas, ec Odyflea gr. lac a Porto . Ap. Vigaooem i^%S a. com. r». 

> Opeca omnia gi. lac. ec Homertci CeocoQcs • Graec. Amftelod. i6$3. 
a. com. S. 

Open gc lai. Amftdc^. 1707. s. com. la. 

U^* ^' iac. Glafguae Foulis 1747. »• tom. 8. 

Iltas lauoif Tcrfibiis, roddica a llaym. Cunichio.. Romae I77db UU 

Odyflea laciots nerbb. cxprefla a Bcro. I^oiagQa . Senis 1777. (oL 

Odifleae libn VIIL lac. Fraacifco Florido lacerprcte . Latcc Vafcolaii. 

Bacradlomyomacbia Qraaca, com gloda gracca Vactanc. LoA. Tcrfio- 

ne Lai. cc Comroeoc. Mich. Maiccaice. Londioi 172 1. t,ruk,mi» 

cc Hefiodi Cercamen Gr. primtiaa cditim ccc« ab Henr. Scepbaoo 

X'7|- 99' oiiQd. Scepn. 8. 
Xdfm . Aimd extmplar. 

Q. Calabri Preoermifla ab Homero Graeci com vetf. ec Emendat. 
Ih RJbodomaaai cor* Pav^. Logdb. i7.{4« 8. 
*"~ *—— Praecermida ab Homero Trypbiodori Ej^cidtnm Ilii a tc Colo* 

cbt ftapcQs HcleoaCa Graec hafiL isi^- U 
"— — — Paraiipomeoa gr. lac reddica, ec corrcAa a Laor. Rbodomaoo . 

Haoov. 1^04, 8. 
EUSTATHII ComipQ^rii in Homcri Uiadem» ec Odyfleaoi Graeoe. 

Romae i5)0. 4. com. foU rarus , f^all. 340. 
"— — •— ComflMD^arii in Homaci lliadem gc lac Akz. PoiiOK Tcctic* 

et noL ilfaltravit . Florenciae 17 {o« !• com. fol. 
•M Oidymi Coomwiariat in Homari Uiadcm Gmec. Romac ia Gym* 

nafio Mediceo i$'7' ^* maf. rartu. 
•*— Scboka Scripioas Aooiomt ia Hoiaeri lUados lib. L gr. Uc es Vcc 
Cod. ere^^ yeifa» ec Nocis illaftr. ab AjicB(9ogio?aoni. Vene& 

"Mt ScbaQtaJbergcri £ Jo. ] Nova ClaTis HomcsiGO ad iatellisnida opcu 

Homch. Tarici 17^1. 8. toio- ?• 
Kloiui ( Cbtiftopb. Adolahi ) EpiftoUe HoaeciGae . Alteabargi 17^4- 8. 
Allatii ILeonisl de Paccia Homeri. Lagd. i«4o« 8, 
le Seine (Pcinl Hameri Napbeniea • fivo dcab(ol?endo luda. Lugd. 

1^14. 8. 
Feicbii ( EveiAcdi.) Aotiimisaiqi Homerieae Logdb. 1^77* PaoliColo- 

mcjU 0|»i£qi4a varia PbilQbtfice^ faofiis 4^48. la. 

*~* Eatditn • Argentocaci 174I« "S* 

Ho* PARS «L EDITION. SAEC XVL ct& / 14I 

HooMrtfli • «c ViitoiKam O c t o n t t « cc Nonoii Panphr. io EVaogd. Joaooii 

gr. kc. ucad. Henr. SccplMiDus i$7i. i». 
HARPOCRATIONIS Lexicoo dcccQi Oracoraoi gcUc. com Noc Bloochardi » 

Maonacii, cc Valcfii. Lagdbac.. 1^8}. 4. 
"~- ic Vpciboi Gracce , cum Noc ct bbrcrraciooib. Jac. GroooTii j Iccm 
Henr. VaJcfii Nocac cc Aoimadverfioocs io Hacpoaacioocffl fcor* 
fim . Lugdbat i6ytf. f.. com. i. vol. 4. 
HELIODORI Hiftpria Acthiooica Cracc^, Bafii. 1514. 4« 

Aechiopica gr. iac. cmcod. a IG Commelio. ap. comd. i$ptf. 1» 
Acchiopica gr. iac com Nocit Commdini. Lugd. i^ii. 8. 
Aechfopica sr. lat. ex emcndatiooc Boardclocti* Loccc. Itfip. I. 
*— Aechiopica Lat. Lttgdb 1^)7» ca. 
Heltodori Larifiaei Captca Opcicor. ^r. lac. ab Aoc Macaoi . PiAorit t7f 8* 8. 
HEPHAESTIONIS Alcxandrini Enchiridioo de Mccrit» cc Pocmacc pr« com 
Scholiit Aoci^ais^ cc Anioudvcrfiootb. J. Corcu de Pair. Traj.od 
Rhco. 171^. 4, 
HERMIAE Irrifio georiliam Pbilolophoram Gcacc cnm Noch Variomm edi* 

u a Jo ChriftQph Dommcrich. Halac 17^- 8. 
HERMOGENiS de Actc Rhecorica« ec Aphchonii Praceseccftamcom Llc. Aoc. 

Bonfinc iotcrp. Lujsd. Grvph. if}&. 8. 
— — de Inveociooe Oucoria gr* lac com Scboliit Jo. Scormii * Argcoctnao 

1570. t. 
— — dc racione Oracoria gr. lac. ci edic cc Nodt Scotmu. Argendaae 

s5^o. 8. 
*— Paniuooct Rhccoricae, five de Surib. gc lac a ScQcmio. Argcocio. 

i$70. 8. 
HERODIANI Hiftoria gc lat^ recogoic cc oocit illoftiaca . Otmti 1704* t. 

— Hiftoriae gc lac Ang. Policiaoo Inicrpr. Vencc Ald. iSa^. 8. 

— dc ImpcraCor, Romanoc gcftit gr. Jac Bafileac 1549. I. 

— — Hiftoriae gr.lac ab Henr. Sccphan. Parifiis ap. cand. ifts. 4. 

— de Romanor. Impcratoc Vica gc lac Policiaoo locccpc Pacavii 

itftf. 8. 
— — Hiftoria Graeoi . Bafileac %%• pnt pnno . 
»— HHtoriac Graec Bafil. \\x 

HERODOn Hf ftoriae ec alia Opafcola gc lac com Nocis Varior . cdeoce 
Pecro Vcfleliogio, qai uias et Lud. Cafp. Valckcoarii Nocas ad» 
Jecit. Amftci. f7^|. fol. 
Hiuoriae gr. lat. ez cmcodac ct com ootisjacobi Gronovii, Logd* 

faac 971$. »• com.foL 
Hiftoriae gc lac cilmnoris Th. Gale. Londini itfrP. £»1. 
Hiftona Graec^. VcuetiisAld. 1^0». fol. 
Hiftoriac »gc lac i|7o. Henr. Stcph. I^m Vecfio Gallica . PariC 155^« 

9. COffl. I. vol. fel. 
Hiftoria gr« hic iipt. Hcoc Stcpbaoos fol. 
Hiftoriac Graec. cuffl Vallae incerprecacione Larina ab H. Steph. rc« 

oogoica 9 et Spicilegio Frid. Sylburgi . Francof. 1.^08. fol. 
Hiftoria Latioc. LagdT Grypb. i$SC- i** 
Eadem* Aliud txtmplar» 

Vita Homcri gr. lac. Ct Hiftocia graacac ct larioar. Licccrac Jo. 
Rheinoldi • Eaooac 171 >* 4« 
Hierodit Commcnc in Aurea Garmina gc iac Pvifiis <S8|. la- 
Heionis Ccefibii Bclo^a, h. e. Tclifii&iva gc lac aB. Mdo iUoft. cchM 
ccrpc. Attg. Viod* ( Urbini ) i6U. 4 . 
F/rs la: t HcJ H. »44 BIBLIOTH. A. N. ROSSI HESIODI qaae faperfaiic cam Nocis Vtnor. cx edidooe TiK>aue Robmfofl . 

gr. lat. Oxoaii 1717. 4. 
•— - Opera sr. lat. es receofiooe Jb. Clerict , com ejafcL Aoimadverfiooib. 

ec Nocit Varior. Lcaiooib. Hcfiodeis I. G. Graevii . ec loctodo- 

dioqe Dao. Heinfii . Amft. 170 r. S. mai. 

— Opera gr. lac. cam nocis D. Heiofii . LoBdb. i^ss. «. 

•"• Opera gr. lor. cuni Notis Varior. ec Palora iodicc ez reccoC Schre- 
velii . Lagdbar. i6$o. 8. 

— qoae eK^nt gr. iat. es receofiooe, cc com Notis Graerii. AmfteL 

Eize?ir. t€6y, s. 

— Eadtm . AUud ixempiar . 

— Opera , Theogoidis ct alior. Seotentiae Gracc. Floreoc Jonr. i^ij.l» 
Opcra gr, lac. a N. Valla erc. Bafil Oporio. 8. 

— Opcra , Sibyllac Carraioa de Chrifto . Ma(aei de Herooe ct Lcandro, 

Orphci Argooaarica ecc. Phocylidis Paraeoefis, Graecd. JFiorcoc. 
Jant. 1540. 8. 

— Opcra gr. lai. cam Scholiis Grtccis . Bafileac if4». 8. 
— — haaem. Auad exempiar. 

2?*'* • ** **'* Opufcala Graccd . Vcneriis U4J. 8. 

— Opera gr. lat. cum Schotiaftc ec Nocis D. Heinfii . Aocaetp. Plantto. 

itfoi 4. rarus . 

— ^ Op««. Orirtiaei, et Procli Hymoi gr. laLomoia «b A. M. SalFiDio 

xiccvr*u?i *?*'^°* **°8« transla» cum Aaoocac. Pacavii 1747. •• 
HfiSYCHll Lczioon gr, iac. cum Nocis Varior. ez recenfiooe ec camaoi* 
_ . madf. Jo. Albcni. Lagdbac. 174^. ». com. £>!• 

— Jdm Gcaec^. Vcoec. Aldas IS14. ioU 

"~" P*?*??*"°™ Graccum . Hagenoae isai. foL 

— Milcfii Opufcaia |r. lac. ex rccenf. ec Noc. Mearfii . Lagdb. i^i?.S. 
«^* de iis , qai eradicioois £ima daracrc » gr. lac. a Jooio . Aocerp. Plaoc. 

^ '^7*« 8. 

HI£F OCLIS Alezaodr. io Aarca Carmioa Commeocarias gr.lac camnods. 
Londini 1741. 8. 

•~ ^""nepwr. io Aarea Carmina Pychagorac gr. lac. com Noiis P. 

J Nccdham . Canubrig. 1709, 8. 

'~* Commcncarius io aurea Pychagorcor. Carmina , gr. lat. PariC ifS^ ti. 

— • Commcncarias in aarea Carmina gr. lat. com Nocis Theodori Mar- 
alii . Iccm Hieroclis Faceriac ec de Providenria , et Fato , gr Uc 
L. ii. Gyraldt Pytagorac Symbolor. Incerpreurio. Londtni 1671- •• 

Hermogenis de Ratione cradandae graviuris occalue gr. lac com Nooi 

, ^carnyi. Ar^cnror. i$7i. 8. 

— dc iormis Oracionis gr. Uc don. cc Scholiis ezplic. « Jo. Scamiio . 
„. Argcncinae 1571. 8. 

Hipparcbi m Araci Phaenomcna « ec Achillis Statii ia eaodem Gcacee . 

^r...... ^*'®"^*"'- J«n«« «5^7. fol. 

HIPPOCRATIS Opcra omaia gr. lac ez recenf. S. A. VaoderUndcn. 

i.ugdbac 166S. a. tom. t. raroi • 
— — Eadem. Aiiud exemplar» 

Opera omnia Graeoe . Veo. Aldos 15»^. fol. 

*"" rP*** gf» iat. tum Annocac Anoc. Focfiii. Fraocof. i^ps. fW. 
"~ y*cyoj«ones gc lar. cam Nocis I. Jonftoni . Amft. Elzcvir. i^^- «>• 
Cc Viaos rarione io Morbis acocis gc lac cam Galcni Goauocntariis 
^i. Parifiis is4|. 1. 

Hi- PARS m. EDITION. SABC XVI. cie. ui 

Hippoeiacis de Ge&itora , cc oatura Pocri gr. bic Imcrpr. ?• Gorreo cum 

ejafd. «daoc. PanC 1^45.4« • 

— — Aphorifint gr. lat. cnin HcotDii Obrcrrac cte, Anroerp. itfop. ti. 
Herociiiu Vocaoi qoac «p. Hippocraccm font G>lleAio gr. iat. cnm Notts 

Barc Eoftaciiii. Vencc. 15^6. 4* 
Hillociae Poecicae Scripcores aotiqui, A^IIodoros , Conon, Ptoloroacos» 

Parthentus, Aoconinos Libecalis , gr, lat. com brevib. Notis. Pa- 

rifiis 1675. f. 
HORAPOLLINIS Hierogiyphica gr lat. com Not« Var. curantc Jo. Cor; 

de Pavv. Traj. ad Rhen. 1717. 4. 
— — dc Sacris nocis « cc Scolptoris Egyptiomm gc. lat. a Mcrcario . FttlC 

154«- 4« 
~* Hicroglyphica gr. lac^ cz reccnrione Merceri . Parifiisi$$i. 1. 
~* Hicroglyphica latine verfa a Bernardino Trebacio « Parif. R. Sreph» 

i$;o. Aleiandri Sophiftae de Figoris Latine Natale de Comitibof 

Interprcte^ Vcnct. i|(7. 8. 
Heach ( Bcniamint^ Nocae , iive Lcdiones ad Tragieocom Graeconim Vecer. 

Dramaca . Oionii. 17^». 4. maz. 
Horrei ( Pecri ) Obfervaciones criricac in Saipcorcs qoofdam Gtaecos Hi(b4- 

cos . Leovardiae 17^^. 8. 
— MifccUanea Cricica . Lcovoxd. X7|8. 8. 

lAMBLICHI Chalcidenfis dc Mvftcriis Gracc^ primom editos a Thoma Ga- 
. le , com ejofdem veruone Lat. ct Noits . Ozon. Theatt. Shcldon. 

1^78* kl. 
•— DE VITA Pythagorae gr. iac. com Noc. Lod. Kofteri \ ct Porphytios dc 

Vica Pythagorae gr. lac com Nocis Holftenii , cc Riaccsbuoi • AmU. 

1707. 4 
»— Eadem avera . AUud exemplar. 
^— De Myitertis Acgypciorom , ct alior. opera Lacini • Veneriit AUni 

151^. (o\, 
^— Dc MyOcriis, cc alia alior. Opofeola Lac. Liigd.Toomcs . ff49- fs- 
^— dc Viu t^hagorac , ec Protrepricae Oraciooes^gi . lac. cum Nocis S. Arcc- 

rii Tneodoreci. Hadelbcrgac IS98. 4. 
*— io Nicomachi Aricmecic. incrododiooem , ec de Fato gr. lat. primom 

cdit. ec tiloftr« a S. Tcnnolio • Ambemiae 166%. 4 
JOSEPHI FLAVll Opera omn. gr. lat. cum Notis » ec nova vcrfione Jo. Hud* 

fooi , et Notis Varior. editis , cc incditis , cz reccnfione Sigebcrd 

Haverca,mpi . Amftel. 1716. u tom. fol. 
"*^ Opera gr. lac. cz nova verfione et com Nocis Jo. Hodfooi • Ozonii 

7 heatr. Sheld. 1710. 2. tom. fol. 
^^* Opcra Latio^ Gclen. incerpr. Logd» Gryph. isSi' !- com. ii. 
""^ Occreta Komaoa cc Afiatica pro Jodacis a Jofepho oolle&a Gr. Lat. in 

poblicam orilicatem reftiraca , accedooc Svidaa sHqooc loca porgaca 

a Jac. Grooovio . Logd. Bat. 1711. 8 maj. 
ISOCRATIS Opcra Graece » ez nova verfione , cc com Noris Gttlliclmi 

Battie. Loodini/i74P' x. com. 8. 
"^- Alcidamaotis , Gorgiae , ec alior. Opcra ▼artaGnece . RhecommVa- 

riorom Orationes Graece . Veoec. Aldos i$M. fot. Faii, 16%. 
"**- Alcidamas . Gorgias , Anftides, Harpocrauon Giacc^ . Vcncciis Aldus 

15^4. fol. 

"**- Opera omoia gr. lai. com noTis anoocacionibos Hicb Volfii . Bafilcae 

Oporio. ly?©. foL 

Kos t 

t I4t filBLIOTH. A. N. R05SI 

Mufiwi» Mordii , ecBtonit Idyllia , qaibus «coeflcre quaedaiii fcleAofmTiie<r 

crici gr* lat. Loodini i6f f . 4. 
*-^ De Herone cc Lcaodro ; Orpbei Argonaatica , Hymni , er de Lapid?- 
^ bos, Graec Venecus Ald. i{.7 8. 

*-*~ De Heronc, ccLeandro ec al.graeci Venedit Aldus 1117- TlieophcaiK 

Chara&res gr. lar. Bahl. m| i. 8. 
MULIBRUM Graecaram Fcacmenca , ec Elogia gr« lac. com Not. Var. Cor. 

J. Chr. Volfio . HaoDDorgi 171S- 4- 
MUSICAE Aociquae Aadores gr et lac. Marcos Meibofflint cefticaic ac Nocis 

ezplicavic , Amlt. Elzevir. i6(s. s. coou 4- 
llannclis Mofchopoli dc tacione examinandae Oracionis graeci . Lotec apad 

Rob. Scephanam t SAS» 4 txntad. nitidiffl 
Marcinenfixi ( Profpcri) Poemau diverU Graeca, Latina. Ronae iffs. 8. 
*— * Eaaim . Aliud exemplar. 
Menagii ( Aegydii ) Poemau Graeca,Lpcina, GalUca » et Itaiica« Paiif. i«8o. t. 

NICANDRI Theriaca , et Alezipfaaimaca , laterpr. Aonnynii, ec Scholia Giae* 

c^ • Venetiis Aldos 1 s 2|. 8. maz 
«*-•*" Theriaca ct Alczipharmaca camScholiis diverfbr. Graec. Coion. ifia 

Callimachi Hymni cum Sciiohis primam edittts ct Senteadae Giiec. 

Bafileae i$ja i.vol. 4. 
*"-* Alezipharmaca er. lat. a J. Gorraeo . Parit Varoofan 154^« 8. 
*~* Theriaca , et ATexipharmaca gr. lac. cam Scholus Jo. Gortaei ; cc Scho- 

liis Graecis varior. aador. Farif. MorelL iSf7- 4 
*-— Theriaca. Alczipb. gr« lat cum intcrpr. IcaL Salvtni.et Graeca Eucechoii 

Mecapnrafi« car. Bandini . Florent. I7d4' 8. 
Nicephori Diale&ica Lat. G. Valla incerp. ec alia Opafc. Bafil. 1 Sf8. 8. 
NONNII Dionyfiaca Graecd cum cooiedurisGer,Falkenbargii. Ancaerp.Phnti- 

nus is^p. 4- 
*-^ Dionyfiaca com LcA. cc Conied. Ger. Falkenbargii . Hanoviae i<o<« 

Pecri Cuoaei Animad in Nonntum , ec D. Heinfii Diflcrcacio dc 

Nonnii Diooyfiacis . Lugdbac. 1^10 a.com. 8. 
**^ Dc Morbor. Carauone • Gr. Lac Argencocaci r s<8. 8* 

OCELLUS Lacaoos de Univerfi Nacura gr. lac cum pmaplir. et Commeoc 

C. E. Viizanii . Bononiae i6^^ 4. 
ONOSANDK 1 Scrategicos gracc^cum Noris M. N. Schvedclii et Verfiooe Gallv- 

ca B. de Zuriauben. Norimbcrg. 1761« lol 
— Scraregicus gr. iac* cum Nocis J. a Chokier . Romae tf 10. 4. 
*-~ ScraccgtcQS gr. lat. Nic. Rigaicius pcimum pablicavic , ec Noc illoftia- 

vic. Laccc tSP9* 4- 
OPPIANI de Venacione» ec Pifcacione • ecde Aucapio cam Paraphrafi Gcacea. 

Gr. Lac» C^r. J G. Schncider . Argencor. ifffr. 8. 
*— » Dc Venacione Graec^ . Florenc. Jnntas isif Ratilios et Aqoila Roma- 

iras Antiquiflimi Aadores . Veoeciis iSip 8 
•— ^ iOe Pifi;f bas » et de Venatione Graec. Oppianide Pilcibos, Lariae )Ltp« 

pio Interprete . Venceiis Aid. 1717 8. 
•— De Pircato, et VenatioQc graccc . Parif. typtsRcgiis iSfS*4* 
— -— De Venarione , et Pifiatra gr. lac. cz tecenf. Ricterdiofii. Lugdb. Plantio. 

i>W. 8. 
OPUSCUL^^ Graeca MiKclIaoca. RhcgiiLiiigobard. i$oi.'8. 
•«— Mytholi.'»j|ica , Pfayfica • ec. Schica gr. hic ez cdic. Tli. Gale • AmH 

ORA- PARS m. VDITION. SAEG. XVL cfC t4f 

ORACtTLA Sfbjtliiui gr. lac. Mocit ill. « 7o. Obfepoeo : Item Ortcoh Magtai 
Zomftns gi. Uc. cam Sdiol. Plechoois, cc Pfelli . Parif. 1^99 8. 

OK ATORUM Graecoram qoae teperfiinc Graeod cam Commem. Var. ed. a 
* J. Jac. Reyfke cum Appacaubds Qriads ad Demofthencm • LipGac 
1779. 10 com I. 

— « Vecemm Oraciones Graece edtcae ab Anc. Stephaoo» cam Incer» ORIBASIl Aoacomica gr lac* ioterp. J. B. Ilalario , cor. G. Oondafi» cam e]ttfd« precadone Lac. ooaramiam . i STS- id. Sceph. fbl. 
asr lac* 

Nocts. Lngdo. 17IT. 4- 
— ~ ColleAanea Arcis Medicae de cocporis bamsnt fedione Graec. 

MoreU. ifs^ 8. 
— » Eadem Aliud ixempiar» 
ORPHEI Argonaatica gr lac cam Notis Varior. coraDCe Efchembachio • Tra}« 

adRhen. itfSg. S. 
— — « Opera , et Fragmenucom Nocts Varior. gr. eciac ez reoenC M* Ges* 

neij . Lipfiae 1764. 8. 

PALAEPHATI A Incredtbilibas Hiftoriis Graece , cx recenfione Drefigit » 
com eiafdem Nototis , ec aaimadverfibnibas Fifidbeci • Groningac 
17^3. 8. max. 
— De Incredibilibas Graeci ei recenf. Firebeffi . LipC 1770. 8. 

De lacredibilibas gr. lac, cam Notis Vanor. cx reccofionc Paoli Pacer. 
1^85- 8. — ^ Delocredibtlibosgr. laccomNocis ToUii . Amft Elzerfr. U49. 1». 
PALLADll de Febribas Syoopfis gr. lac cam Nocis Jo. Steph. Beraard. Logd. B. 

1745. •. 

— de Gentibas Indiae , ec Bragmanibos gr. lac S. Ambrofios de Mo- 

ribas Bcagmanor. Anooynws dc Bragmanibos editi ab Edoardo Bis«! 
faco . Lood* i^$. 4- 

PAUSANIAE Graeciae Oe(criptiograece etlatinecamNoc.XilaQdri «Syibac^' 
gii , ei Kahnii . Lipfiae i^^tf* fol. 

— Graeo^ . Veoeciisapad Aldmn isi^. ioL 

-^- Graeciae Defcripcio Lac Romalo Amafiieo Incerprece • Lagi. I5f j^. 

a. com. la. 
PHALARIDIS Epiftolae Graec. ex rcceofionc ec cam Verfiooe Lac » et Annota^ 

cionibasCar. Bayle. Ozooiac c Theacr. Sheld 169^. 8. 
Ec Brmi Epiftolae gr. lac. apud Commelin. 15^7« Epiftolae Hippocrads » 

Democriti , Heradid , ec alior. gr. lac ea Officina Commelinlan. 
*ii(cf.i.vol. 8. 
*~ Epift^ae Laund Lagd. iffo* 8. 
PHILE de Animaliam propriecate gr. lac ez rec J. C Pav » ec Nods. Tra}« 

ad Rho. 17 |o. 4* 
— — Manuelis Carmina gr. lac.cam Noc Vernsdocfii . Lipfiae 17^8. 
PHILO Byzandos de fepcem Ocbis fpedacalis gr. bc. Interpr. Lcooe AUado^ 

com efafdcm Notis • Romae i^ 4t>* S. 
PHILOSTRATORUM Opera , Apollonii Tyanenfis. Epiftolac , Eofcbii tibec 

adverfas Hieroclem , Calliftrati Defcripc Sucoaram gr. lac ex rc^** 

cenfiooe # ec cnm Nocis Qotcfndi 01earii« Ltpfiae 1709. foL 
~^ Opeia » Calliftnd Deftdpdones Graec. Vcncciis Jonu isfs* 8. 
Philoftrad Sen.de Viu ApoUonii. Eafcbins cootra Hicroclem Ladoi • Latec» 

i5$5. 1». 
PHLEGONTIS Tralliaoi qoac exxaoc gr. laCi eom Nods J. Mcwfis , Logd. B. 

Elzctir. i^so. 4. 
— * Eadem . Aiiud tMm^Ur. Pho4 If |l9LIOTK.A.i«.4lOSSI 

f HOTII BibliotlMca gr* bc. «c c£doiie D«Tidis HoeCehdti, coai cfiifikm N»i 

cis . Rothomagi 1^51« ibl. rtfnu • 
r~ Eptftolae gc. lac. com Nocts&ichacdi MootMicii • LoQdioi .i^$t. (qi. 
FHRYNlCHl£clo^.Nomio.ec Vetbor. Accicorum Gcaecc com VcrC P.J. 

Nanncni ec Nocis Hoercbelii car. Pair. Tcaj. «il Rheo. jy^^. 4. 
PlNDARI Opera gclac. cum Schohis Graecis , Pacaphnfi , Nocis , ec aita vcn 

(iooe Lacino Gacmine Nicolai Sodorii . Oxon.Thcacr.ShcU. 1^77« 

ioU rdr^pmus. 
Opera Graece .Glafjiuae 17^4. !*• tom. i4.nfrax • 
"*-* Coiii Scholiafte istaeee , tnipcefla RomaeperZachaciamCaitec|^iz5t$. 

in 4. exempt» niudijf. 
**^ Opera cum Schoiiafte Graeci . Fliirci z$4«. 4- 
""~ Eadiln . AlikdtXimpUr. 
~— Opera gr. lac. cz cec. H Scej>bani »4. i$((tf. 
-~ Btalior. Carm. ^<lac. Parii. H Sceph. is^* i&« 
*— * Opera com anctqais Scholiis gc. lau edence Paolo Scephano . Gener.. 

i%99' in 4- 
^"^ Eccaececoc. Lyricomm Cavmioa gr. lac. Pacif. Hen* Sc^dMums if^.is* 
^— £ad.Opera apodPaMamSfiephaoum 1^00. »«rom. la. 
*"~ Eadem. Alwd exemplar. 

^"^ Opcra gr. kc. cnm ColMBenc, Erarmi SohflMdii • Ffarci itf i^. a. orn*^ 
*""^ Qpcm gr. lac. cs icoeofiooe , cc com ljo€. Jo. Beoedifti . Sakocrii 

itfio. 4. 
*"^ Carmroa cnm Lediooh yarlecace^raec^, CQMnie Ch.Goc. HeTne • Goc« 

ciog. 177 j. •. 
*-— de Pa V. ( Cor. ) Nocae in Pindari Opera . Traj. ad Rh. 1747- 4» 
**~ Neandri ( Midiadis.) Aciftologta Piodacica^ jgr. iac hoc dft HiAoriae « 

feoienciae ets.4|aae fonc in Pindaco . BafiL iss^. B. 
PyQdams de Bdh Troyaoo » Aftianax Maphaei Laudeous. £|tigcammatt Di« 

. verfomm. Fcni isiS i>. 

PISIDAE [ Georg. ] Mundi Opificiam Poeroa. ec de «anicafe vicae Senarii grJac 

tnterpr. Fr. Morellio. Luccciaeapod Morell. 1S84* 4« 
PLATONiS Opem gr. iaci ex InccrprecacioneJ. Secrani » c«m eicfikai Nocis 

1S78. H. Sceph* |. tom. ». voL foL 
^— -" Eadim . Tonras I. ec 11, dbcr. max. 
^~ Opeta gmec^. VteccitsAUin if r|. iei. . 
^~- Opem cUmCommenc. Pcodi gtcec^ • Bafileae iS}4- fol. max. 
r^* Opcm latinearMacL Ficino craduda • Pactf. 1118. foL 
*"— ^ Gnomologia gr. lac Colon. AUobrog. 16 1) in la. 
*~- De Repooiiea gr. lac verc. emend. nocafqce lidtflcic Edoi. Maficy • Gan« 

, Cabri^. I7if , 1. cbm. 8. 
^*^— Dialogbi V. gr. iac cum Nocis Forftec Oxonii.l7S>* 8. 
~- Thocydtdis, cc I>BiiioAh. fiioebresrOraciobes . Gcacci, Vencciia Aldc» 

' 1549« 8. 

^~* Aldnoi de Dodrina Placootc gr. hc Pcrif. Vcfcofim. itf jSf 8. 
*~* Hcflanonis Card. in- CdommacMcmPlacpnis lib. IV. cc Opolcolc . Vb* 

neciis Aldus i $ t^* foL 
FLeTHONIS ( Georg. Gemift. ) dc lis qoae poft Pcgnam MancioeBfem apod 

Gmeco&geila fin» , Gcaece » cam Nods Heorid Godoficedi Raicharat . 

*LtpL'.i77i6. -8. 

FLOTINl de Rcbos Philofophicis . Latin^ . Macfil. Fidno Literpr. oun eiofd. 

CCimm.BaCLi5fp.lcL 

Pfc>- PARs m Ef>mot«. SAEO. JtVI. aa 151 

Piorioi OiKfli Mnloi^lai fr. Itt. «K iatcrmcactoiie * ec cam commcaca« 

cioQC Marlilii Ficiai. Bafileie ifta ibl. 
PLUTARCM O^a oinn. i;r. I«l es intcipre ca tione Hermanm CcofeTi» et 

GailJelmi Xilandri . Franoof. itf 10. a. com. fot. 
^— OycMi graei^ -cc 4tftM eom Adoocat. Henr. Scepbani ezcodeb. id. Ste* 

pbaoas 157«. Parif m. rom. 8. exempl* iieg, $t rar. 
mmm^ Eitdm . ARtU exempl. mudiff\ 
— ^ Opera gr. iac. caitigavic , Viror. do^r. fuifqae Adaocacionibaa in- 

ftnnit lo. Jac Rtfyske . Lipf C774. 1 c tom. S. 

— VITAB PAR ALLELAE gr. lat. cam Vanor. Nods ex recenC Aag. Brya- 
m. Londtni i7i9-$« com. 4* max. 

APOPHTHEGM ATA Kegom , ec Imperatorom ecc gr.te. Cirm Adaouc. 

M. Maiccatre. Londiai 1741* 4 max. 
de Pkcitit Pbilofopborttm gr.lac ex ▼eritone, cecenC ec cani Noc Edoardi 

'Corfiot. Plorenc. 1750. 4. 
Vim parallelae Graec. Venec. Ald. 1519. foL 
Opafcola Gaec. Venectis Ald. xsog, foL 
Opafcuia MoraKa Graec^ . Bafileae i S4a- feL 
de Vinace morali Gtaec^ cam cranslac. ec CoiiniieQC. Andr. Iftacdi. Ac- 

c|0iTivi. Neapoli i%z6. foL • 

dt Flni^ior. er Fonciam nomiaibos gr. lac. ez rec er Nocis Maaflaci • 

Tolofae \€o%. t. 
de feca Namiois Tiadida gr. lac. ex reoeof . cr Nocis fite. Vytcenback • 

Lugdb. 1771. 8. 
de Liberor. edacactcme 6r. com nova incerpretactont Heomfloni « ec 

Nocis Heofingeri . Lipfiae I74t* 8. 
de Ltberorum eimcacione , com MarcelH Srdecae fngmeotis ez tecehs* 

ec cum Nocis Jo. G. Schneider . Argencor. 177$* S. 
de cranmiillirace et aiia duo Opufc lacine G. Buddaeo incerprece • Ro« 

fnat Mazochios 1510. 4. 
Opufcula variaLacioe . Romae Mazocb. tcto. 14. tx. >!• ia 4* \ 

OpaCcoia , ec de Placicis Philolopbor. Laciae locerpr. Gul. Badeo . Ro^ 

mte Mazoch. t$fo. 4. 
-— ^ ▼icae Gtaeoor. Roffianoramqneilluftriam Lac. Logd. T$tft. 1 com. in ii. 
— — de iion irafcendo , et de caciofiuce gr. lat. £rafmo lncer]prece . Veae^ 

ctis ifi<(. 8. 
-~ Tibeni ( Darii J In Plucarcbi Vicis Epicome • Ferrariae t$oi. 4. cAanttf • 

G^tico , 

— Bozbomii [ M. Zuerii 1 Qoaeftiones Romanae , ec Plocardhl Qaacftio^ 
* nes Romaoac , gr.lac com eiufdem Bozbornii Commeocario • Lugd. 

B. 1^17. 4. 
POETAE Graeci Prindpes hcrotci Carmtnts , ecalii noonolli Gra^. PariC 

Henr. Sceph. i%6€, foLranu. 
PoccK Graeci Veceres Carminis Hcroici Scripcores otmics Graeci com Lanna 

Inrerpreracione cura Jac. Ledti . Aurel. Allobr. 166^. a.com. fol. 
FMac Graeei Vecerrs Tragtci , Comict , Lyrict » fipigmmnuurii gr. Uc. CoL 

Allobr. 1^14.1. com. foL 
Poecac mtnoret Graeci gr. lat com ObCerracioliibos Radulpht Winccnooi ia 

, Hefiodom . Cancabrig. i€6%, 8. 

-~- lidem. Cantabrig. 1^84.8. 

Fociae lecenciores Lanm . ec Gtacci fdcfti coris JoC OIiTtci • Logd. Bac. 

X74^ 8. maz. 

Fm III. n Pooj t U% SIirLiaTH. A» RI &.OSJI 

Poctimmj^onmdaiii ElcftifiQninr er Lydcax^, qima aBmt.Gmuiimm Sdn* 

liii quibafdam . Ozooii ijsp. ft. 
Poecrtanim.odo Fragoieota«.ec.£logia gr. lac. iiiiii^NotiiLj<.€lK..Vblfii ,.Haiii? 

bargt 1718. 4«. 
Pqlemootfr, Himccii «. ei alioraor <loclaaucioMi> gnoci prtfflofli. ednB.. Ex* 

cad. Hcnr. Scephaous istfj. 4« 
*-~ Oractooes daae qaae ezunc Gr. a P. Bofliao> Itcjpa parafhrafi* ct Hotif- 

illaftr« Xolofae itf^?* t». . 
POLIAENl Scracagemacagr. lar. Valteioiintcrpr. cx;xeocn£.Maf«cit r ct Nocis 

Ca&aboni .> Lagdb. i6pi.. 8.. 

7—* Stracagemata gr. lac. ei edic CafaaboAi camNocit. Liigd^iftf. la. 
FOLYBIL Uifioriac gr, lac cs cmcndatiooe , iatcrprecidaDe» cc aim:Gdiiiiiicn» ^ 

tariis If. Cafaoboni • Parifiis i^oo. %, tom«.foL mnu:,, \ 

~^HLSTQR|A£ gr,. lat.. loccrpr. I..CaiauhoiiQ , cx.recenfioiic L Grono» 

. vii • et cum ejufd. cc Varior. Nocts • Amfteli. 1^70»! f * lom. 8. 
— ^ Hiftoriar. qoac faperfanc fu lac cx. recenC. CaGuibom coift Nocis 

Var. curance Ernefto. Lipfiae 1^54. {.. com» ^. vol. 8. 
— -• Hiftoriar. Libri V. priores Lagd.. Gryph. i:H8t tu. 
^— * Hiftoriac Lar. a>Nic. Perocco. .VcocctisAUas.i$ai. (oL 
•-~ Hiftoriar. Iibri priores V. Lac. Nicolao. Perano Inceroicttj. Icem 

£picomc' fequenciom libror. ufque ad. XViL VoI&^gOi* Mnicalo 

Imcrprece . Logd. Gryph. f$(4. i^. 
-*— EraMCDUo Scxfo. Libro Hiftariaruai dc divcrfia Rcnunpubiicarum 

lormis Lacind ab Amafaco. Bononiae if4|.. 4» 
«-~ Sclc^A, do Lcmiciooibas ccaliaGracod cdiu aFulvio UrfinocumNoc. 

Ancoerp. Plancinas 1^82. 4» 
POLLUQS Ooomafticoat gr,, lar. com Nocis Varor.. coraocib. Hcnr. Le« 

dcrlino» cc.Tibcrio Hcmftcrhuifio .. Amftci. lyo^.x com. (oL 
«~- Ooomafticon Graecd. Vcocciis Aldus 1502. feL 
PORPHYRII de Abftinencia ab efu Animaiium gc. lat. com Nocis Var. 

cnr. L dc Rbocr.. TraieAi ad, Rhen. 17^7^ 4.. 
*~< de. Aocro Nympharum gr. lac. cum Animad. R. M. Vangoent » ec 

cjufd. Diflercac. Homerica ad Porphyrium • Trai< ad Rhca. i7^f.4« 
*—* dc noo necandis Animalibaa, cc Michaelis Ephcfii Scholia ia Aiiftoc. 

dc partibus Animant. Graec^. Horenc. is«8. foL 
«^**- de non nccandis ad cpulandum Animalibus gr. lat..cam.SciioL Fr.dc 

Fogerolles. Lugd. i6iq. 8. 
-"«- Homericae Quacftioncs , cc de Nymphar. Ancro Graece . VeocL Aldi» 

II »1. 8», 
Prodi Diadodii. Elemenca Thcoiog. ec Phyfica lacioo. inccip. Franc Patricio • 

Ferrariae 1^85. 4« 
— ^ Paraphrailis in PcQlomacam de Syderom cfiediooibus • gc lat.. intcip* 

. L. Allacio. Lagdbac. Eixev. i^S* ^- 
— p— dc Sphaera« Cleomcdis «^raci «. ct Oionyfii AfzLOBttfcoia cBm.Nods.» 

Bafil. 1547* 8. 
PTOIOMA^I Ci« Goographia gr. Uu cum Tabalis icftiratis pcr Gcitfd. Moe* 

cacorem. FraocoL ftfo$. foL 
— >-• Ckqgraphia cum Tabnlis.Lacind.. Vcoec i$si«. feL qiaz. rub. nigr. 
•— — Geographia Lacind ez craoslacionc B. Pyrcbcymcri oaar Scholiis Vil* 

laoovaoi. Logd. xf4i' foL maz. 
Gocl^(liam,MotuoiQi Dcarcdat; .cc Xocoois^ Alcxaodr.. ul coCL Coid^ 

roeoc. Giaco^. Bableac 15}'* hl 
Lib. IV. Syocazeos • ci Fru^os libror* foor. Gucci,. BafiL iSII* S« PARS m. £DITI019. SAE&ZVI. ctc t$; "PaHbnaet rbnf fphacriiim , ct Jorctuii com Ooinin. fnL Cbsniiafldhii . ^ciu 

AMiis i$$8. 4. 
«ih— ile Analemoiate Xac. com Comm. Coatmiiriidl , tc 3e HorbbgiDXiim 

derchpcioDe . Romae Manuciof i$^i. 4* 
TydugDnc , Pbocy lidac , Tbeognidis Qumifla } Colmhi Hdcnae Itcpctii^ 

Try^hiodor? de Trojae Ezcidio^» gr. lac. xonvcrla« cc exponca a 

Micbacle Neandro. Bafileae iffp* 4. 
-— « Phocyiidis , Tfaeognidis « Colttcbi , Trvpfaiodori ce ilior. Carmioa 

gr. lar. ed. 4 M. Neandro cnm ciufl. Annoc Xipfiae iSS9* 4* 

RH£TOkES Gracci , Gracce m onmn coIkSi. *Vcneciii Aldas i$6|. fbl. 

rarus . f^ai/. z60. 
Rhctorcs fclcdi Dcmecrias Phalcreos» Tibcrio<| An«nyma$, Scvcrai AIc* 

santirioos gr. lar. Oxon c Tbcar. ShddDDiin . '267^. '8. maj. 
Rnpfai Ephcfii Opolcala Medica gr.lac. iccr. ed. a'G.Oiflcfa com c]. Com» 

mcnc. Londini 1716, 4. 
Rcywe '(7. Jac. ) Animadrcn. ad Eoripidctt, ct AriflQphancm. Lipfiaa 

17$4. 8. 
RwnSKenti (Darid. ) Ipillohc Cricicac io Homcridaram ITymoOS . Hcfio« 

dom, CaUimacoom * ct ApbUooittm 'Rbodiom^. Liigdb« 17451« ^» 

SAPPHUS Fragmcota . cc Elogia gr, kt. com Nocia Vaiior. cnia Cb. Vol* 

'fii . Londini 17^%. 4* 
Schotil [ Andr. ] Adagia « fivc Piovcrbia Giaecoram ab eo cdica SdioUii» 

nqoe i>aralldts ilioftr. 'Aatocrp. «#ii. 4* 
Scdolins , ^racor , Homeroccncra gr« fait Sulpicios Scveroi ec al. Opofc. 

"Vcn^ctii Aldos i$oi. 4. 
■ " Uem. Alatd exemplar » 
5EXTI BMPIRICrOpera gr. lat. com 'flotii H.Sccphaiii, tt U. Alb.Pa- 

bricii. Lipf. 1718* fol. 
^— ^Opera Latio^ ^^Ocnt. Hervcto incerpr. Parlfiis it^. fbl. 
Simconis Magiftri de Alimcntor. &cilkatib. gr. bir. Loccciac itf^. 8. 
"Sophiftarom ac Whccotiiai'Graccor.'£iccrpm Varia gr. lac. a Leonc AUacia . 

Romae i64r. 8* 
SOPHOCLIS Tragocdiae gr. lac. cnm Scholtis Vcccr. cc Novis corancc Jo. 

♦C ap pc iiuncAi o, cnm Notis 7o. Fr. Vaavillieres . Parifiii 1781. 
't tom. >i4. 
-*— Ttamdiae ^racci ^Schdliis Vctcr. illaftrata com Vcrfioiie , ct Notii 

Thom. Johnfoni . Loodini i7$8. 1. com. 8. 
•— •'TragDediac*](r. ^hit. cnm onmtfaiis Graccis Scholiti nlxdcem ■anciii. 

Caotabrigiae i6tf^. 8. 
*— Tragocdiac Graecd , com Scholiis gr. lat. 'Camerarti et Henr. Sccpha- 

ni.^Parifiisap. H. Sccphanom i$68. 4« 
*>-— Trasocdiac cnm Scholiis Graecis et Nocts Heor. Scc|ihani gc. lac. ap. 

ftnihim Srephanam t6o% 4. 
•— Tragocdiae com 'Commcncarits Gracc. Vcnct. Ald. i$oi. i; retrus . 
~— Tngocd. *Gmec. cam Nocis MSS. tn marginc ap« Ald. in 8. 
^— - Tragocdiac cnm inccrprctationib. vctnAis Gracc^ . Florcnciac Joncas 

IS9U 4« 
— — Tragocdiac VFI. Gracci a Cantero. lagdb.Tlant. i$9!. i». 
~» An< Lorarios Carminc translaras per Jo(« Scaligcfom gr. lac. Riiifiii 

«yrj. 4. 

So- JS4 UBXIOTH.A.N. LOS^I SoipbodM • CoauiNOCirii Vctcm iaTraffoedutt SopbocUsGiiCoi • Rosmeia 

Gymoslllo Mediceo i$it. 4. ValL 17. 
«-— Scholia Vttern probatiiOmor. Attftonim» cc Tridioit iaSophocIac Tra- 

Bocdics Graeci . Caouibrig, i66%, 8. 
STEPHANUS de Uibibi» p. lac. lotcrpr. Th. de Pinedo cum eiaO. Obfcrra- 

tipnib. ct Jac. Sronovii CollacioQib. AmftcK 17»$* Iccm Lucas 

Holftenii Notae , et Caftigauoncs io Stcphamim » et alia . Logdb. 

1^94. if tom. foL 
"x^ Fraapeotum de Dodonc Graec^ com triplici lat. Tcrf. cc ezercic Jac^ 

Gronovii . Logdb. 168 1. 4« 
5TOBAE1 [Jo. ] Scoceptiarum ^dogac gr. lat. iocerp. G. Caatero ct Aoto- 

nii » ec Maximi Loci C«m. Senccnciar. cz S. Scripcnra ec ad Sco- 

baei LocQS relact . Aor. AUobr» i^« t. tom. i. vol. bU 
— Apophthcgmata Varano Pbavocioo ioccrprete . Rom. Mazocb. i $17* 4* 
~- Scoccotiac ei Thcfauris Graccor. fclcdbe • Lacine Corrado Qafoefia 

loccrprece Lngd. Gryph. i$$f. i. com« ii« 
.•nw ScQCCQC cc i». Gcioifti. Plccboois Oracjoocs doae gr. lac* cs Libatliisdc 

virtutib. Graece. ADtuerp. Planc. i$7$. fol. 
— — Loci cooimupcs SenccociarQm omois gcDcris cz Ancotib. Giacaia oqb- 

feftar. gr. lat FraocoL 1^(4« foL 

STRABON16 Gcographia gr. lac. cum Nocis Varioram. Amftel.. ij^l* s. 

com. 6»L 
»— - Gcographia gr. lac ez leceofioae If. Cafaubooi , Cttm cittfo. Com* 

mencariis. Lqccc. typis Rcg. i6aa fbl. 
•«— de Situ Orbis Latin^ Guarioo Vcr. ct Gr. Tri&in. iiicerp* Amftel. 

itf$i. a. coffi, 1». 
Scracoois Ahorumq. Vecer. Poerar. Graecomm Epigtammata Giaaci prim* 

ed. a Ch. Adolpho Klotzto . Alecmb. 1764. t. 
Scylacis CarvaodcofisPeriplasCiraaci.cQm tfaoslac cc CafHgannn. IC VoS. 

Antlfcl. Blcau U)>. 4. 
Symplicii ComoBcatarius io Enchiridioa Bpi^ri Qraac^ com Vcffiooa VoU fi«_et Notis Salmafii . Lugdbac i^^o. 4« Syocfius de Fcbribtts gr. lat. addiditwA. wxit^ notifia, ittoftfaYi^ h J. Bcoiati 
Amftcl. i7Af* 8. 

THEMISTOCUS Epifiolae j^. tat. a Caryophilo • Romac if^H 4» 

■— — EpiOoIae gr. lac a Cariophylo » cum Nocis Schoetgerii » Lipfiae if i». 

lccm Saoawii OpcrtL omoia.cam Vita pei lovium. EraocDC 1792. 

I. vol. S. 
Thcmiftii Opera omnia,c ec Alez. Aphrodifieafis de Anioia ct Eato Giae^* 

Vcncriis Aldus i$j4. fol. 
^— Oratioocs gi. lac com Notis Dioo. Petavii Parif. itfxB. 4* 
*-— Otationcs aliquot Graece cum loterpt. P. PaotiQi^ cc viri Emdiri 

Notis. Lufldbac 1^14. 8. 
~-» Oracioncs cr lat. Interprcte Dionyf. Pctavio » cnm C)afil« Notis » cc 

' J. Hardnioi Oblcrvatiooib Paiifiis 1684. kU 
Theodori Prodromi Rhodanthes • ec Dofidis Amores gr« lac incctpr. Gasl- 

mino cum Noc Parifiis i^a$ 8. 
Theodorict de Curarione Graecaruro affc^ionum Licio^ Zeoobto Acciajo^ 

lo Incerpr. Parifiis Hcnc ^cepbanus i$ip. fol. 
. Tbcoois Smyrnaei Plaioniti Ezpofitio eorum ouac io Machetnactcis ad Pla- 

tonis lc^ioncm arilia func gt« lac ez cd. cc cam Nocis Buliialdi • Ps* 

rifiis 1644. 4. 
~>- Eadim . Aluui txtmpUr. THEO^ FARS UL £»IlION. SABC XVI. etc tff 

THEOCarri <)Bae b»9iCmt Gtue^ cvm SAolin GnMcit» Mmtt fMor. 

cc aliis Opakulit edeote Th. Vtm» . Oaoiiit J770. ». tom. 4 mai^ 

.1— - qnae eztanc gr. Uc cttm ^caecis ScboUis, Nocit^ ccin^cibui . OzoQii 

.— qoac emnc gf. lac cam Scbolijiat. Loodiiu i7t^* ti 

— ^ Alioniiiui' Poecanim IdyUtOt ec al. . gr. lac. £c tii Vtrgilkooi ec Ntfe- 

nianas imicac. Tlieocfiiii abfcrtar. H. Sccphaoi . Ewc* id Scepb* 

i$7Aia- 
Theogpidis, Phocylidis. ec Pytbagorae Carmina gr. lac cam lal. Terf. 

mecrica cur. A. M. Baodiuio . Floreor. 17^^. 8. 
TheoBis Sopbiftac ProgymoafiMCti g^ lar» a Joachk Camcrario . ML i^^i-. t. 
^— Eadtm . Aliud exgmpiar . 
-^— Progymoafmaca gr. lat. Logdbat. tM» t. 
TbeoFbili dc Uuois gr. fauc Vttt* et Adooc aditcie T. Goidocmt • Lagdb« 

170;« 8. 
Tbeophiladi Sioiocattac Hiftoria Maaricii Tiberii loiip. gr. lat; et Georg^i 

Piuaozae CbrooiaNi oam Notis Pootaoi . logolft. rtfo4. %■ com. 4. 
THEOPHKASTI Cbaxaaeiea Ecbid gr. lac. com Nocit Cafauboot ez rcccnf. 

Ncedam. Caombr. i7ift« 8» 
— . lidem . Aiiitd txempiar • 
m.^ Cbarafieret tcbid gr. lai» com Nocis Jo. Cora. 4e Pav . Trafi #1 

Rb. I757- 8. ^ 

-_ CbaraAecai^-Sduci^ gt* lac. iQcerpretc If. Cafaobooo. ^. 'Meedm 

e mss. Codd. Graccif Caotabrigiae receofair. Lipiiac f^itf.. 8. 
NecatiQnit- Moam gr. kc, ik rtccofiooc cc Vcrfiooe H. CalmboaiF. 

Logd. 1^17. 8. 

— Cbaradcxca Gfiaeei ts rtttof. tt Notit Jo. Fr. Vifcheri , er Comm. 

Cafaoboni . Coborgi 17^}. t. 

— Pleri^qac aotehae Latioe oooAtam , oaac Otttrf ec Lactoi edlai » com 

Commeocariis Dtoitlit Foriaoi . Haooocot i^of . kA, 
<*^- Hiftoria Plaocarum gr. lac com Commtac. Jo. Badtti-. Amftd. 
1^44*. CdI. • 

— Hiftorit Plaocarom» et dc CaoL Pbmcac;. hb Tb. Gtia iiitcrpr. 8. 
—— dfi Sodoribot» tc de Vtnigioe gr» bu. tom^ Atooctciimib* Bonarear. 

Graogerii . PariL U7^. 8. 

— Opert oaioia gr. lac. e* taicod 0ao» HaiQiii • Logdb. t^. fbt; ' 
THOMAE Magiftri Nominum Accieoram Sdh»gt»ta Difpofit N Blanctrdl 

cum Nocis Viuior. col^git J. S. Qtrotrd . Lagdb. 1757« ^ 
THUCYDIDIS de Bello Ptlopoonafiaco gr. lat tom Nocis Vartor. e»edb 

tione , et cum Animadverfiooih. Catoli Andr. DoKeri • Amftclod. 

i7fx. fi)L 
mm^ Bellom Peloppoooefiacam gr. lat. cz Edit. Vaffii et DoKcfl. Glafgoat 
.Foolit iTfp. % loai. 8. ^ - 

— ^ dc Bcilo Pelonncf. gr lac. ex interpretatiooe Valke ab H. Srcph. c^» 

cogoica^. com ficholtit Aociqtois Gmtcia. idtm Steph. irSt.fel. 
»— i» dc Beuo Peloponoefiaco gr. lat. ex locer^canoot Vallae ab H. Sceph. 

i^goitt . ^oam ilftmtlius Porcat itpagatwci cam Scholiit Qtae* 

cis Aotiqois . Francof. i$94. fol. 
<-~ Opcra Giaect. Veotciis Aldos ifoa. fcl. ITdl. v^ 
*— de Bello Pelopoonefiaco Lacind a Valbi, ab Heor. Stefaoo recogn. 

Ffiirti Vecbclios 1(94- i&- 
— — Abrefch ( Frid. Lud. ) Dilocidatiooet Thocydidete . Txaj. td Rhco. 

"«• '• Ti. M^ BIBI.IOTR. ^A. N. RDSSI 

liiBad Spphiftae Ltttcoo Voaiin Phmnifcannn 'Cnece Tnnoiii 'edid. ct 

aiiainad. illuftr, D. Ruhokcaios • Logdb. 17$4«'8* 
— — » JVm- Aiutd ex$mpiar» 
Tngtcoram Graecoraai Acrchylis, Sophodit, ct Earipidis Tragocdiae fe- 

lcdae p. lac iPariC ap. Uenr. StephaQoni T5A7 ^.toin#ii. 
Txalliani Jnledici lib. XII. cc Rhnac dc rPaftUcocia Graeed oim Caftigacioii. 

Jac. Goo^li.* Locet. Rob. SBcphanoi VS4<* fe^* 
Tryphiodori Ihi Expognacio gr. lac. com Nocit fcderici loiaecii* Loccc. 

1.147. 8. VEIERINARIAE i4cdicinae .Libn IL ikmoA noaft: prinu tdici . Bafilese 

if}7. 4.. 

•— lidtm. AUud exempiar.. 

Ulpiaoi Conunencarioli in ^OIyndiiacao., :Bililippica{qoae DcraoftiKois -Ors* 
ciooc! } Enarracioncs in XIII. Oraciones Demofth; Arpocrarionis 
Di^onariom decem Rfascorom Gnec. Vcneriis<tfi7 fbl. 

URANOLOGION . five iyftema Varior. AodormnGraecor. qoi dc Sphae- 
ra,,.acSidcrib. comrocncaci font^ omnia'6ra«Gd * cc Larind^pnmom 
cdiu cora DioQyGi Pecavii. Loccc. Cromdl^ i6fO. idL 

.ZENOPHONTiS Opcra omnia gr. Iol «diM ab Ed^lTelis. ^C^ioon rrt^. 

$. com. 8. ranis . 
^i._fde Cyri c^pQiiriooe gr« lac. cb mcaf. cc com obTcrtacioa» Tb.ilo(^ 

xoinfim. Ozooii i7|f. n. 
mmm .jfe Cyri InfticocfOQC gr. lac. ck ncognic. ,«c com ioMtmc. Tli. Hoc- 

chinfon . Oxonii 17:17. 4. 
mmmm-it Cyri Ejipedicione gr. lac. com Noc. Variot. •ck iccogo. Th. Hot* 

chinfon . Ozonii 174^ t. 
^m^ Jdem ^us eu. LondiQr 1718. ft. aiai« 
^-.« Mcmonbilia Socmris dida gs. ibc. «om 496ciB Iferior.^es cecenC B. 

Simpfon • Ozonii -174^; S. y 

«-— DecoQomicos gr« Uc. com brcv. Noctf cx H. Scephonor » 'ec LeoocU- 

7io coUedis . Qxoo. i7$o. t. 
.i— — Omcio de . Agc&lao /Rscgc .. .fivc^lc Jtapo » LoccdiaeflioQior. RcQH^b. ^ecc. 

gr. lac. ez reccof. ec com Noc. Bblcoo Bimpfoo . Oionii I7$4« '• 
*mmmm Oncio ds AacfilaD iRege , ^r. lat. ■Glasgooe Foolis 1^8. 9» 
Ppen Gncca.. Vcacc Aldo» 153^. ^fbL 

Syri Paedia Lib. IV. poftcriorea Gcacc^. Rasifiis iSfP- 4* 
»pera omnia gr. lac. J. LeoncUvia Iniecprc c s xnm ciafd. AnnaaociO'' 
nii). Bafiieae Goacio. 1572. foL 
»-*« Opcra omoia Gnec^ , com AnQouriooib. Heor. Smphani^ id. Scepb. 

iS^u ibL 
m^ Opera gr. lac. com Annouc. Hcnr. Ssephani Ed, II. aoAr ap; Eond. 

Sceph. is8i. foL 
Xenophonris EpbefiidefAmoribos AQduae, ec Abrocome gr.^laCi cz iocerpr. 

Aoc Cocchii Ed. pr. Loodioi 117»^. 8« 
V—* de Amoribos Ancliiae<ecAbcocomae gr. lac inL jalliei . Lacae 1781* 4- 

Zofinu Hiftoria nofo gr. lac .Nocis illoftr. Ozanii 1679. 8L C/tf/. Clafffci • • ALBINOVANI (CMoQfs) Bfcgias et Fragmcnca cnm loterpretadona ci 

NdcisVarior. Amfitl. 17x5. 8; 
*-~ Elcgiae , ec Fragmenca cam. Nocis Varior» AmRefl lycff. 9. 
■ ■■ ■ Eatdcnt. Atitia txemplbrk 
K6 ALEXANDRO ( Alei. ) Gcnialcs dtes com Nocis Varionmr. Lqgdbac 

1^71* i.com. 8. 
AMMIANl Marcellini Rer. ttftar. libri cmn ObfcrraciooibaiPced. UirfBnbro- 
gji , ec Hbir. Hhdrtaniciue Vattfbnim, ez rcoQgnicionrJte Gronot 
^ ▼!! . Logd. Bac.Kyt- fbL fig: 
ISiim* JUwd €xeftukn\ 
Rcr. geftar. librt . PariL RobiSreph: 1544- HetQdtaniniftociacEaL Atik 

gelo Polinano Incerpr. Parii. R* Stepb* 1544; 8. 
Rcr. geft. Ltbri XVIIL Log^b. Gryph 1553. 1%. 
Opera errecenC VilcAo^Gionovlana com Addit: Etneffi .Lipfiae 1777. '• 
ANTHOLOGIA Vct. Larinorom Epigrammamm» cfPQcmaram com. Not. 

Varior. cura Ptoi Bonnanni' its. hxoSt 17^^^^; x. com. 4» 
AnCir db OpsoQiis', fiVe dfcAtee Cdqoinaria^comlfdris Ltfttr. ec Varior: 

Amft. 1707. 8. 
~— JiHewci^x. AUk'ib»txemplanm'. 

APUL£1I Opcra com Incerprct. cc Noris lol. Flbridi al oflim Dclphiiii .. Aui. 
^ic 1^8. 1. com 4. 
Mccamocphofis. com Nocif oberibriBtatJbr. Pticaci'. iSoodaeri^o. f, 
Ekdem . Alhi' duo exempiar: 

Opera com Gdmm; BercNridi , etl96cli*Olirer(or; Vagi. r^t^; r. com. t. 
Opcra , IfagogicQS Libcr Pbcon: Hiilo&phtae pftr Akinoom gcaeci ; 

Veoeritt Almtt rfri'. H 
Eedem eu. Aiiud exempiar, 
Eadem, Flor. Jooc» ilaa. t. 

Opera com NoritRcii CdlVii . Logd. Bbc.Ittndoi ittr. W. 
Eadem. JUiud exempiar, 

Opera omota conl e mqt dt t i Hle?a« £ltneiAor(Ki-. Hiitri', i^vt 9*, 
Eadem, Amftcl. i^i^. 24, 
Eddem . A«nfl!er; i(SA4. 14. 
— Eadem-, AtM..i6t9; 14' 
Aracor , ec Pmdeorias . Vhicriis^Aldbs ITOI. 4i 

Ao^rea Larinae Liogoac com Nocis Diooyfii' GdcUoAedi . GbKm. t6x%. < 
Aodores Rei Vcnaticae Anriqot- com Cdnimeoctriis Jani Utirii'. Co^.B. M* 

zcvir. i^T* 12*.. 
AUGUSTAE HISTORiAE* Sen>coftt VL com: Nbrit Vtritnoiir . Logdk 
t<J7ii *i com; 8i ^ 

AVIANI Fabolac conr Cbmmatt;fe1c6bc,AlbintScboliafta* VctctNocis Va^ 

rior. corancc H. Cannegiccero . Amfterd. i7ti. t. 
AURELIANI (CacL) Opera mcdica • Lugd: Rovilk if^. f. 
— -* Dc morbts acnris ec Chronicis, ei rccenf » cccom Norit Ammao: « cc AI- 

meloveen , com Lezico . Amft. t7ia. 4.. 
*— Dc morbis acocis • cc Chronicis ez rcccnf. Jii. Conr; Ammam com 

Not. Almclovcen . Vcneciis 17S7* 4- 
AURELll VICTORIS Htftoria RomiCt dcViu etimmbtts ltoptr.Eeo01an.com 

Noc Vaiior. Logd* Btnu VS70. 8. - 

An- |ii . BI«L10TH.ft.N.JtO«S1 

Aordii Viaorit Hfflotia Romnui oiai Noc Vatior. cz recear. SiAi. PitifcT. 

Traj. Mi RJica. i6f^. 8. 
*~ Hiftoria Romaiia ciud Nocif Vatior. carantt Amtzciiio . Amftel. 

WSONH Opera . To. Tolliat recenrait Vartof . Noiit « et (m AoiiaadvcrC iJ« 

la^^t . AmiW. 1^71. 8. 
*~- Opeta cam toterptet. et Notts Joliaoi Hmiii io ofim Dolphtlt • PaciC 

I7fD» 4. , 

•-^ Opera. Vcoetiis AU. ifi7. 8. 

r— Opom • Lo^ Giypli. 1548. la. 

r— Opemtom Comowat. Eliae Vioeti. Bordigalae 1580. Ibl. 

*~— Opcra per Claadiam Minrem . Patif i^ti. 8. 

*~ Ope» • curo J. Scaligeri Aofonianis Ledionibat Hciddbeliae «flt. 8, 

r-— Opara « Smliieri . ap^ Plant. ite».^ 

«-— Opera • AmUel. Bleaa i^ 4a. »4* 

« 

iM^ftGIiAII ( Jo. ) Saiyiieaa priammNoiitiUnflaac. iteooffit CaalpiiaKio A»; 

glicaaa^ Lagdbat. W74. 8. 
Aifcnitpnraom iUttlHam • Logdbat. i<(tf4- a. tom, 8, 

itoh SOfiTil de CoorolaHtme Hbitofiipbiae.etOpofcaU.teia camNotitniioB. 

Lugdb. 1^71- 8. 
•— Opera omnia cam demonftr. et Sg, H. U (Slaawni 10 Atiihmit. «t AAa* 

^ : iicam * BaaL.ita^» laL 
*— • oe Confolanonc, erde Difciplina Scolariam^ Vcoet. i|ai>* 8. 
T^ 4c Pbiloftipiiiac CaafolatiaMt • ilomot. Jmit. 1107. 8. 
— — de Confolatione Philofophiae cam explanatioac RiqraMmdi Palafiai t ct 
a)afdam Bociti hbto de Difeiplina SchohMium • (ituiotm^^ u «aao 8. 
r— de CpoCoIk. PhUofofh. Amteid. n^at . »4. 

— de Confolatione Philofophiae cam Coouaeatatio Ja Beiaartii » Antoerp. 

Planttn. 1607* 8. 
*-— deConiolattone. Lugd. B. t53|. 14- 

— de CoofebMieae llbiiotot tot c . Pamvit Gamimti t7U. 8. 
de Conf Phifof Amft/Bleaa itf68. »4« 

***"^ OcGaamlaDaac FaiiaMipnae . Fataoii Coatiaaa i7#4> 8« 

CAESAR J. cum Notit Vatior. cara Francifci Oadcndorpii . Lofd. B. 1717. 4. 
^— Commentarit caftigati a Francifco Oadeodorpio • Lagdffi. 1740. 8. 
«-~ Opera cum Notit Vatiar. Item Joliot CcHto dc Vim ct rebas fcitic 

. J. Caetarit . iogdbat» I7tf . 8. 
r"-* Coatamnc carecceT.ctcamNotiaChri&. QtUacti . Liphcc i7{i*8.fttimt < 
*"-— CoAmentani cum Vet. ioterptcte Gneco , Conimeiiiat« ▼ctcc. et oot. 
fiudio^iaihofr. Jongerauni Fiam *M. 4. fig* 

Commenuria cx recenf. Jo. Davifii cnm No«t Vatioc» cc Mcttphrafi 

. GtaccaMbf. de BeHo GcMico QaKabtig, 170^. 4^ 

Commenarti Gmcci . 4. 

Jdem. Venet.Aidatt5Cf. 8^ 

Idtm • Venec. Aldut t|i5»* 8« 
Jdm% Aiiifd €mmflar. 
Commentar. Floren^ Junt. i$ao. 8. 

CtmmBamtii^ cc £atra|iii.£pitoaic BdU Galliei « cnm indiee looor. 
Raimandi Matliani • Parif. Va(ca£Bui44l« toL » A PARS flL BBITION. SAEC XVL tte. ms$ 

Gadam ConuncBt. £iiciopii Epic Belii GaUid • Laceciae Robcmii Scejpiianus 

If44* S 

— * Gonmieocacii . LoALGrypli. i$5i. 8« 
*— * Comoieac Lagd Gcyph. iSSS» ta. 
—— Commcount . Logd. GiTphios if 60, I. 
~~ ConmmeQC cam Schol. H. Glarcani • Vcnec Aldos iftfp, S. 
*-— * com Scholiis Varior Logd. t {74- fol. 

~* dcBclloGallicOft oovii figucts iiiaftratos a Fraoc. Hocomaoo • Lngd* 
1574. 8.' 

— Commcocarii . Logd. 1^7?- i*. v 

— Opera com Aaooc. Vanoc cx Mof. J. Scctdae » Ffbrct 1(7$. lol. 

— Comm. Amft. i6ti i». 

— ^ QaaccxuQC cx Emcnd. Jof. Scaljgeri . Logdbac. Elxevir. 16$$^ 11« 
—— * Opcra cz Lmcnd Scaiigeri • Amft ElxeT. 1^71. 24. 

— Emdem . AUud tmmMor. 

*— -* CQmmencarii caqi Nocis Ccllarii . LipGae 17^^. %• 

CtttHiif 9 Varroois * ColaineDae • Palladii dc Ke ntftioa • Teneciis Aiditt 

15 14. 8. mzz» 
— ^ Aliiii tximplar. 

ec alior. de Re raftica . Logd. Grypb. i(4»* f« com. 1. ToL f . 
et Varronis de|le raftica . PariC Sccph. i|4|. 8. 
Dirae com COmmeotario Chriftopnori AraoMi . Logd. Bar. i^Ss. cs; 
Oifticfaa dc Moribas cam Nocis Varior. ec Mecaphrau Graccs Plaoodia 
ec Scaiigeri • ca roccoC Occ Amcaenii • £d. ccrc 
17 $4- 8. 
Scncenciae ccDiftidiadeMoribas; ctPoblii» Seoecae 
Latino Gnieco Germaoic^ • Hiidcfiac 1^87» 8. 
CATULLUS . TIBULLUS . cc PROPERTVJS cx rcccnC J. G. Gnera Cim 
Notis Varioc Tra). ad Rh. 1680, 8. 

— luUm com Noc Varioc Accar. S. A. Gabbeipa . Traj ad Rben. 16S9. 8. 
*-^ lidim . Aliwi immvlar. 

Cacnlliis , ec in eam IL Voflii ObfcrTaciooes . ti%^* 4. mw • 

— " ec io eam Jo. Anc Vnlpii nofos Commencarios • Patar. Comtom 

»yi7. 4« 

*-~ in inccjiron reftitacas » com Crtdca J. Franc. Cortadini de Allio • Vc* 

octiis 17)8. fol. 
Catollos. Tibuiios .cc Propertios • Veoetiis AM. ifos. 8. 
^— lidem . Florenc Jont. i$o|. 8. 
-^~ lidem, Venctiis Aldos isi|* 8. 
— * lidem, Lagd.Gr7pfa. if^i. 8. 
'^^lidem» Parif. Colioaeos if4| li. 
Canillas cum Commcocac M. A Morcci . Veoet. Manacios iSS^* 8« 

— Com ComoMoc. Acbillis Scacii Lofitani . Veoec Maooc. iS6€, 8. 
Camilos^ Tiboilos, Propercios. cc Comcl. Gallas » comHoracii Ttt(canenae 

vigihis . Bafileae i^^p. 8« 
— • Eorumdem nova Edino • JoL Scaligcr icccoC et caft^a?. Latetiae Rob, 

Scephaoasif77. 8. 

— lidim com Caftigaciooibos J. Scaliocri • Antoerp. ifSi^ 8. 

i^— lidem com Commcotaritt • Notis » Paraphrafibus 8ec. Varioxnitt • Lota. 

Motcil. ido4* M. 
"-^* lidim cz Of« Plaocio. i6r|. 14- 
— <— lidim . Amlt Ehetir. 16 si* io i4* 
—— Aiiiid iXimplar. 

Pars III. ^ W Graccs Plaoodia __^ 
cmcod. Amftd* ^j 

» et AgcUi Idimi « ^ i6o BIBLIbTH. A. R ROSSI 

Cacullas . Pifrerttii [ lo. ] Comncncarii b CacuH» Tiboll. cc Piop. Parifi» 

1^05. tol. 
CELSI ( CORNELII ) de Medicioa Cttm Noc. Var. cor. Th. Joof. A Alfflc- 

loveen . &ocerod. 1750. 8. 
*— • Idem opus . Aliud exempiar. 

"— — dc Medicina cam Animadvcrfiooibas Varior. ez tee^iin Car. Chr. KraQ* 
^^ fe. Lip{.i766 8. 

""^ de Medicioa , ec Q. Sereni . Veneciis Aldos 1 J»8. 8w 
•""■ Aiiud exempiar. 

— dcMedicina. Lugd. Toarnes i$49. t£. 

'~" de Medictoa cx lecogn. Anc. Vaodetlinden « Lugdb. t€6$, ii. 

'^* ec Samonici de Medicma cum Scfaol. Varior. eura ab Almdoyeen • Pacar» 

Cominus I7tt»8. 
— — Idem Pacavii x7So. z. com. 8. 

— de Medicina cum Noc. Varior. ab Almdoveen . Lagdb. 17)0. 8. 
—— de Medicina ex rcc. Leon. Targae . Pacav. 1769. 4. 
CEMSORINUS de Die natalt cum Comm. lindenbrogii , ec Yar. Noc Ac. Loci- 

lii Sacyrae cum Noc. Douzae , ex rcc. Havercampi. Lugdb 17^7.8. 
•««-* D£ DIE NATALl cumNotfsVarior.ee Lncilii Sacyrae cum Nocis Dt>0- 

zae ex recenf. Havercampi . Lugdbac. 174$. V. 
•— Aiittd exempiar. 
— ** dc Die nacali, Ncrvae , Trafani» ec Adriani Vicae* ex Dtone Latiae» 

Mediol i^^ 4^ 
*-*— de Die Nacali cum Noris Lindenbrogii • Hamburgi 1^14. 4- 
"-*— de Die Nacali ex recenGone Lindenbrogii . Luqd. B. t6o >• 
Chonis Poecarum Clalficomm Sacroram , ec Prophanohim . Lugd. i^i^. 4* 
ClCERONiSOperaomniacattigacaperPcnumVittorium. Venec. Junc. m?. 

f rom. fbl. rarus . 

— Opera , ex P. Vidorii Codd. dcfcripta cum ejafdem cxplicac. PariL Roh, 

Scephanus i$;p. 4-com ». vol. fol. 

— Opera omnia . Parif exOfBc Rob. Scephani 1545. 8. tom. 8. 
— — Opera. Lugd. Gryphius ij4^- u.comi m it. 

-^— Opera Lugd. Gryph. i\%o. to. com. in 1». 

— OperaedicaaCaroloScephano. Paril. apud eumdem i$t5 4«W>m. fol. 

— Opera cum Annocacionibus Dionyfii Lambini . Lugd. 1578 4-tom. i. 

vol. foh 

— Opcra omnia cum Commencariis Manouccioram . Vcneciis Aldus iS">« 

10 rom* 4. vol. fol. 

— Opera omnia cum Nocis Jani Gruteri . Hambutgi itfi8. 4- «o®- ** 

vol. fol. . . ..^ 

— Opera omoia . Lugdbac Elzevitii 1641. 10. com. ii. extmpi, nutmf^ 

rarus, 
7"^ Opera omnia • Lugdbac. Elzevirius 1^43. tomi $. in ii. 
Opera omnia. Amflei.Bleau 1^59- 10. tom. 11. 
Opera omnia cum Gruceri ec Var fcled. Nocis curame Cora» Schreve« 

lio. Amftcl apud Elzevinos ifttfi i.tom. 4 
Opera omnia^ cum Afconio ec Schol. Vcc. cc Noris Varior. cx teccnLls. 

Verburgii. Aniflel 1724« i^.vol. S. 
Opera omnia . Glafguae . Foulis 1749* 20. tom. 11. 
Opera omnia • cum Commenuriis Jof. Oiiveri . Genevae i75'* ^« 

com. in 4. " . _ 

Ppera oronia ex recenf. J. Geor.Gracvii cam Nocis Varior. NeapoK vm* 

in 8. mai. Tom. 1. s. |. 4. $. 6. 7. 8. 14. s$. i^. 17. 'i. S4« (<4* voU PARS m. BDlTtON. SABC XVL etc Ut 

Cicefoois Cpiftolae fziMi$tcs txtt^ S. G. Qmfu cn Nodi Vttior. Ainftcf. 

KT". *♦ «oin. I 
— - £pi(^(i acad FaniiliaM. ex rcctfnfiooc Griorii » cai* jeiufdoiD Aninuid- 

vcrtionibus Amftelod i4%g, t. Epiliolac familiares ex reoeof. J. 6* GcieTii , ct cam Nocit VArior. Am' 

ftcloHami 169^. t. com. S. . 
Epiftolae ad Acticum ex reccQf. 1 G. Gracvii com Notis Vftiior. Amfte* 

lod. i684*x«com B. 
Orarioaes ez reccof. J, G. GraeTii com Notis Varioroa • Amftdoj» 

1699« 6. ToL in 8. 
dc Oracoit cum Nocis Z. Pearce < Cancabrig. 171^. I. 
dc Oratore ez cmeod. ec com Nocii Z. Pearce . Londioi 1771. 8. 
Rbccorica , cc dc IntrencionccumNocii Varior. cur. p. Bormanoo Sec. 

Lofsdbac. i76f 8. maz. 
dc Finibos bcmor. cc malor. com Noc Varior. tx receof. Davifii • Cio* 

Cibc;g. 1741« >• 
de Nacora Deorom com Nocii Var. tx receo(. Divifii • Caocabrig. 

t7<f. 8. 
Accidcmici com Noc Viriorom tx receof. J. Davifii . Caotabrigiac 

171^. 8. maz. 
Tofcolaoae Diipocaciooes ez rcceof. ec com Noc. Jo. JHfifii * Cioca- 

bfigiae 1708. 8« 
de Divinatione , ec Faco coffl Nocit Varior. ez receofiooe Divifii • Cio- 

Cibtigtae • 7I0. 8. miz. 
de Lesibos com Nocis Varior. ez rccenf. J Davifii .Caocabtxg. t-at. 8. 
dc Officiis ec alia Opurcola ez recenC J. G. Graevii cum Nocii Viiior. 

Amttelod. itfSf. 8. 
de Offictis ez reccnf. Thomac CcKkman. Ozonif i(^f. 8« 
Um . Ozooiae 1716 8. 

de Officiis et rccen(. J. G. Graevii , com Noc. Var Logdb. 1710. 8. 
Orationes Philippicae com Nods Beroaidi . Booon. S501. foL 
Oracioocs • Veoeriis Aidos i < 19* f • com. 8. 
Epiftolae ad Atticum • Vcneciis Ald. Xf i^ 8. 
EpiUoIie ad Attieam ecc. Veaeciis Ald. ijfii. 8. 
Idittit Aliud txtmplar 

Epiftolae id Aciicom com Scholiis P. Minocii Latec. R. Scepb. i^47- 1^- 
Epiftolae id Accicom ccc» com Corrediootbos ec Commeocirio feorfim 

P. Minocii » Vcneciis Manac r$tfi. z. tom./f* 
Epiftolae ad Arcicom . Vcneciis 1584* is 
Epiftolac ad Atcicum ecc. Amftelod. Blicnt^sa. 14« 
Epiftolic fimiliares Logd. f6itf. 14. 
Philofophica Veneciis Ald. issf a. com. 8« 
dcOracore . Parif. R Sceph. 1517. 24. 
deOracorc, dc Clatis Oratoribus , Ontor, deopctmo geocre Qritor. 

Locec R Sceph. 1^46. la. 
de Oritore corrigente Paolo Manutio . Vcncciis A(d. X(4T* 8« 
de parcicione Oratoria cum Sccebei » Villic cc ilior. Commci»t. Logd. 

Gryphiof \%%^ 8. 
Idtm, Aiiad exempUr* 

Rhcrorira ad Hcrenniam , et de Invemione . Ilorent. Joot. xsi $• in 8. 
Operi Rherorica . Veocciis Aldos ipi. 8. miz. 
Operi Rhecorica. Vcocciis Aidus i%$\. ^nsau \ ts* BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

• 

Ciccroiits Opert Rhctorica . PuiC R, Steph. i^T. 14- 

— — Rhetonct Opcra cam G>neftioDibtts P. Manaui . Vcocdis Ald. iS^f. 

i.coin* 8* 
>-•— * Openi Rhccorict . Vencdis ifS^ a com. 1. vol. in i». 
— — Brottis dt Cltris Ortcoribiit cam CommcoMrio Scbaititni Corrtdl . Flo- 

rencite Torrcnrin, ii$i. fol. 
<— Officit , ei tiia Oporcalt $ unt com Theodori ▼erttooe Grteca dc Seoc* 

doce , ec Somniom Scipionxt. Vcneciis AU. 1619* <• 
•—*«' de Officiis . Logd. B. Ui9. 14. 
*~* de Offidis • Am(l. ElzcTir. i6s^. 11. 
*— Philofo^ici • Vcneciis Ald. 1541. >. com. t. 
— Actdcmict td yeram lc6Hooem rediract, ec Nbtit Cricids illuftrata ab 

J, Franc. Cooiadioo de AUio . Veneciis 8. 
«^*— Tafcalanae Quaeftioncs . Flor. Janc r$o8, 8. 
— — * dc Lcgibos com Coromencariis Adr. Torncbi . PariC MoieL if|y« 4. 
«— * et Dcmofthcnis Sencenciae infignioces , ec Apophthegmaca ex veceribos 

Oracoribnt, PhiJofophisecc. Vencciis i$tfp. 11. 
«"— * Sentenriae felcdac . Bafileae lui. Grypholi ( Jac. ) Cicetoois dc Offidit 
dcfenfiocontra Caeliam Calcagnioi . Venctiis Aldot 1546. Brocaidi 
f Ja& 1 ParritiooesOratoriae . Venetifs 1558. 8. 
•■— " Afcooii Paediani enarrariooes in Ciceronis Oracicmes cam Trapezonrio 

' in eiufdem Ciccron. Oracioo. pro Ligario erc Lutetiae 1 $aa foL 
•~" — ^ Bzpofitio in IV. Orationes Ciccroois . Veneriis Ald. lfis« t. 

«-~ Commeotationes in aliouot Orarioncs Qceronis , F. Hotomani fta* 

dio emendariffimae . Lugd. if$i. 8. 
Camerarii ( Joachimi ) in Cxceroois Tafcalaoat Qate(tionet Connm* 

larit . Bafileae i$48. 4- 
Commeniaria dodiifimor. Viror. in omoet de Artc Rbetorict Ciceronis 

Libros • Vencriis Aldus i$$i. fol. 
Commenttttoncs Diverfor. in Epiftolas fiuniliarcs Ctceronis . Excnde- 

bat HrStcph. i$77. 8 
Conadi [ Scbaftiani J in Ciccron» Epiftolat ad Atticom Scholit . Veoct. 

IU9' 8. 
Ferrarii ( Hieronym.) Emeodarionet in Phiiippictt Goctonit • Logd. 

Gryph. i$fi7 8. 
Mtiortgit ( M. Anr. ) Anriparadoxa , qaibut Cicecoois Paradoxa rcfcUaa« 

tor . Logd. Gryphias i$4^. 8. 
•— *- Dccinones XXV. qoibus Ciceronem a Caclii Calcagnim aimina* 

rionibos libcrat. Logd. Gryph. i$44* 8 
'— Comment. in Dialogum de Oracore Ciceronis • Veneriis t$87. 4. 
~- Commentarins ioDxaiogum de Pamrioiie OraiDrit Cioeionb . Vc- 

netiis i|87.4. 
Ctcero rdcgtras , ec revocacus Dialogi feftivifl. ec Bcllam Grtmmaricalc 

Andreae Guamac S^emirani . Lufid Gryphius i$f4* 8. 
Manutii ( Paul. ) Commencar. in Epiftolas Ciccron ad Bracum • Veneciit 

Aldtisi$$7. 8. 
*— Scholia in Ciceroois Pbilofophiam . Lugd.Gryph. i$$i. 8. 
**— Commenc. in Ciccronis Orac. pro P. Sexcio . Vencc. Aldus i$$6. 8« 
Perionti [ Joach. ] Oracio pro Cicerone Oncore concra P. Ramum. La- 

reciae i$47 8. 
Pri(cianenfis( Franc. ) Arffamencoiom Obicrvac. io Ciceronis Epiftolas . 
Veneriis Aldos iS49» 1. • 

C»- PARS in. £DITION. SASC. XVL cte. Uj Ckmtis . R^zobii ( Hicr» ) Goaiiiieab io Epift. Gceronis FaiBxItaces . 

ncdit AUi» issf. t. i 
*— Uem . Aluid txempiar, 

— Rami ( Pecri ) iPtadcdiooes in CiceroDit Orariones . Ffurti ifts. 8. 

— Takci ( Andokiiari ) Opcra Ctccroocm cc AriftoccleiD iilaftcaacia « Ba« 

filcae if7f. 4« 
— — Vidorii [ Pecri j Explicacioocs foacom io Cicecoocm Caftigacionam • 
Logd. Gryph. i$40. 8. 

— Uriini iFulvji) Nocae in omnia CicerooisOpera . AoKQcrp. Pl^oc.i$8i. 8,. 
^-^ Vopkens ( Thcm ) Lcdiones Tollianae . Amft. 17)0. 8. 

— - Sccphanx [ Caroli J Thcraoros M. T. Cxccrbois . Paxif. id. Secphaoos 
iSftf. fol. 

— Scepbani (Heor.) CaftigacxoocS io Ciceroois4)oamplarimoslocos. i^$7.H. 

Steini. 8. 
-•^^ Mu^/f/MHiftoire de Ciceroo crad. de^rAnglois . Paris 1745. $. com. la. 

— Tonflall ( Jac. ) Epiftola ad Middlecoo dc receoC Ciceroois Epiftol. ad 

Accicum . Caocabcigiae I74t. 8. 

— Vallamberci ( Sim. ) Vta Ciccronis Filii , ec Aod. Seocci Ciceco pacec 

a caloiooiis triodicacus . Hamb. 17»^. 8. 
CLAUDIANl Opcra comNocis Vaxioc. cx rcccof» P.Bacinaooi Secoodi • Am* 

ftd. i7tfo ♦. 
*-** Opcra cx receof. NicHeiobi com Notis Varior. Amftelod. 1^65. 8. 
*— * qoae extaoc perpctua adnoaciooc illoftcaca a h M. Gefoero . LipU irf^ 

1. com. 8« 
*— -* com Commeocatixs Jani Panha^i . Mediolaoi ifOx. fol. 
-^— I^. Vco. Aldos i|if. 8. 
— — fl Palmaono rcfticucas com M. Aoc« dd Rio oocis . Aoraecp. Plaocin. 

i6oi. i»< 
— ^ Idem . ap. Ptaono. 1^03. s4« 
««— Idem . Am(L 1^10. .14. 
— — ' qoae excaoc ex recenf. ec cam Nocis Cafparis Barchix . Ffurci i^f o. 4. 

— Heiolit. Logd. B. Elxerir. 1650 la. 

COLUMELLAE» ccPaUadxi de Re Roftxca. Parif. H. Sceph. i54)« »• tom. 

1. vol. 8. 
Coociones , ec Otariooes ez Hiftoricis Lacinis exccrpcae . Lugdbat. EizcYtr. 

CORIPPI de Laodib. Joftioi Miooris cx reccoC Goetfii • Alcorfii 1741. 8. 
«~ de Laodib. Juftioi Ao^ miooris com Notxs Varior. coraote P* F. 

Foggioio . Romae 1777. 4. 
CORNBLIUS NEPOS com Nocis Varior. corante Aog. Van-StaYereA« 

Logdbac. i7|t' 8. 

— com Nocts Varior. Lu^dbac i^7$- '• 

•~- de Vica Catonis Scnioris $ Stxcos Aorelias de Vitis CacGiram } BeoTe» 

QOtos Imoleofis de eadcm re • Faoeftri 1.504. 8. 
— — Vicac Imperac. com Commeoc. Diouyfii Lambioi . Lotetiae 15^^' 4* 

— Idem . Lugdbat. i^S4* ^4. 

— -* cum Spicilcgio Jaoi Gebbacdi. AmfteL 1^44« xa. 
— — Idim . Ve(aliae x648. 24« 
— — Idem, Oilingae 1^9$» 's. 
»-— Idem. Patavii (Comin.) 1710.8. 

*-^ Vicac Imperar. com Animad BolGi » ec Fifirhcri . Lipfiae 1759. 8. 
P. CORNELll SEVERI Echoa . cc Fragm. cum Nocia Var. Amft. 170?. 8. 

Q. CUR- \ /" %fA BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Q. CURTIUS com Notis Vtiioc eBraote Heiir. SotkcoiMirgio Xm^Ao^ 

1714. z. com. 4 
<— cam SapplemcQcis Freinshemii • ec Comnemarik Cellftrii . Hag. Co«/ 

17»7- 1* cooi. 8« cwn Ar* 
••-— Akzander M. .ec ia eiun CooMBc at a r ini Jo« PiciG» . Hag^CoA. x^jol^ 

a« com. 8. maf 

— Idtm. Aiiud eHtmpUw ^ 

— — com Sapplcmcncis « ec Cofflfflecicariii Jo^ FreinaheaMi ^ Arj^torati 

t67o. <. cocn. 4# 
— - de Rcb. geftis Aloundri M. conr Sopplefflentii FceiosiieiDif ^ Am(L 

1^87. ^. 
•— cum Nocts Vaiior. Amftelod. 1^84« 8. 
«— Idtm . Ven. AUas 1 5ao. 8. 

— de Reb. GeUis AlezaQdn M. cum Supplqn. Ch. Braoooia * Banlcae 

tS4i. feL 

— Idem Lugd. Gryph« 1547« la^ 
— — Idem * Romae 1^07. 24. 

— lium. Aflill-eid« i^tu x^^ 

— cum Commencanis Macckaei Raderi ^ CoL Agrip: itfal. foL 
— «— Idem . Afflfter. ctfay. »4. 

•— cum Sapplem. cr Commenc. Freinshemii « Argent. if4o. i. tom. f. 

*— Idem, AmfteL t6%o. 14. 

•— l4$m^ Logdhac Elzevin itffl. f«* 

'—^ ^cidalii [ ValencisJ Animadverfiones ia Q.Conioatf. Fraacof. 15^4.8« DICTYS Crecenfis^ • ec Darics Phrygioi ia 0^001 Ddphiot com loterpfec. 

Annae Daceriae.' Amftei. 170»* 4* 
»-— dc Bello Trojano com iacerpr. Aor^ Daceriac cc Noris Varior. Amftcl' 

1701. 8 

— At Bello Trofano Lac. Logd.r Gryph. lisi^.it* 
»— - Idem. Amft. rtf|3 14. 

Dionis , 5parciani , Jol. Capicoliot « er alior. Hiftoria Aognft^ ciuir Aoooc. 
J. h. Egnacii. Veneciia Aldos IS15». 8. 

Q. ENNII Fragmenca o Hieron. Colanfna c0M|oifinf « cecoCa a FraoC HcC- 

fclia cum Notis Varior. Amftcl 1707« 4. 
Epigrammacar ec Pocmacia Vetera ondccoaiquc collcdo caiciidariorar edita. 

PaCifiis ispo. xa. 
ERASMI Colloquia cum Notis Varior. Logdb iy%9- i 
EUTROPU Breviar. Hift. Rom. com Mecaphrait Greotf Paeaoii; acced. 

Rufiif Feftus com Notis Var. ex reccnr. Henr Verhcyt. Logdbst. 

Breviar. Hiftor. Roffl» com Mccapfacafi Gracco Pacani, ec Noris Var. 
Ac. Stx. Rufos 9 ec Meflala Corvioos es rcc Havcrcattpi . Logdb. 

ec Aor. Vidor» Loodini 170^. it, 

FABULAE ANTIQUAE t% Phaedro rolora Ocac cc Roaioli Fabohe Aefe- 

piae a J. Fr. Nilant • Lnffdbat. 1709. t. 
Feneftella de Romanor .Magiftratib. etc. Romac Maispch. 1^x7. Pomponias 
Laetos de Romanac Urbia Veciiftace etc Romae Mazoch*. 1 s r 4* 
dc Magiflcarihiis Saccrdotirqae Ram^oor \ Pompomi Lkci de Magi- 
firacib. ctc. Valecii Probi dc iitctis aotiquis. Vcqcciis i^jf. 8. 

FE» PA&S m. BDITIONT. SAEC. XVL ctc. irtTf 

FESn , 5es« hmfti , ee M. Vetrii n«oei d€ Verbonini Slgntlcauane com 
Notis ec Eineod. Aod. Dacerii $d oCiia Oefpliioi. Pirtfiis i6%i. 4. 

PLORUS Hiftor. Rom* Epitomc ex reeeiiC Jo. Gcor. GncTii cam Nocis 
Varior. Amllelod. 1701 t. tom. 8. 

-— « 'Hilloriac cum incerprec. cc Nocis Aonac Tanaqailli Fabri fiJiac ift 
oAim Delphioi Parif. i6?4' 4. 

•— * cnm Noc. Vanor. Acccd. L. Ampclius carante S. M. D. C Amft. £izcT« 

— Hiftoriac cam cafl^igacionib. Eliae Vineti . PariC 157^. 4» 

— cnm Comment. Jo. Scadii Antucrp. 15^7. 8. 
— — ex rcceofionc J. Gnitcri» Medio/aQi 16^7. 14. 

— JUeof . Amft. I6atf. 24. 

— • Hi(U>riae Romanae Epicomc Flori, cc alior. Amftcr. i6ti. %^ 

— Idkm* Amftclod. 1^15. »4. 
—— cx edic. Salmafii . Lucdbac. Etcevit. itffS 1 1. 

Cl. Saknafius addidic L. Ampdiam iianqaaffl cditaffl . Lqgdb. Elzeflt. 

16%7. la. 

Rapeui ( Chriftoph. Adami) Obfcrvacioiics 9AL. Florom . Norimberg. 

l6$9^ g. 

FRONTINl Scracagemacioon com Notis Varior» canoie Fn Oudendorpio . 
Lugdbac. Irf 1. 8. 

3oae ezunc cam Nocisct eoieiidaciooib. R. Keucheoii . Amft. i66\. 8. 
c Aqaaedadibus Urbit Romac refticacot p ec expllcacai a Jo. Poletio • 
PawTii I7>l- 4 
Loca derpccaci^ma rcftiruca a Jo. Franc Corradioo de Allio^ Crid^ 

ce in ediciooem ooviffimam Pacavinam. Veoeciis 1741. 4. 
Vcgccios» Acliaoos, Modeftos, dc Re MiUwi» Boooo. 150^. fol» 
Scrattgemacicor. Logdb. 1^75- >>• 

A. GELLII Nodcs Acciaie com Notis Varior. Sfeadio 7. ec Jac. Grooovio* 

rom . Lugdbac 170^- 4« rarus» 
^^ Nodes Accicaecam IcledisComm. ei xepebf. Thyfii ^ ec OifcUi • Logdb. 

1666. 8. 
— — No4es Accicae com Noc. Varior. Edic. Groooviaoa com Prcfiir. J* L. 

CoDiadi . Ltpfiae 1761. %. com« 8. 

— Idgm. Vencciis Atdus lUf. 8. 

i— ~ No^tes Atcicae per Bonfincm Aicolanom rceogajcae« Vengciis 1^17 fbl. 
•— Nodes Accicac Logd. Gryph. 1^4^. 8. 

-—7 Nodcs Acctcac , cc Honr. StopliaBi aoAes jliquoc Parifinae • PariC 
«f85. I. 

— Idem • Amft. Elxevir. t<$$i. n. 

— Idtm, Amft. i664. \%. 

GRAMMATICl Vccem Lacini, es xecognicione Loeae Panaecli . Vcncciia 

i5ta. foU 
GRAMMATlCAE Lactoac Aodlorcs ooctqai Stodio Eliac Pacfchii • HaoooviM 

1^05. a. rom. 4- rarus . 
i^— lidim . Aiiud exemplar . 
GRATIl FALISCI Cynegeticoo , et Aor. Olympii Nemefiani Cyoeg. com 

notis Varior. ed. a Bormanno^ Mitraviae 177; . 8. 
-— — et Nemefiani Oyncgcticon cum Nons perpecois Th. Johnfon • Acce* 

dooc Fracaftorii Alcon ctc. Londiot 1^99. 8. 
•— — de Venatione , Ovidii Halieoticon . Aur, Olympii CynegetieoQ t Cal« 

pharoii Bocoiica • Adciaoi Cacd. Vcoacio. Vcocu Aldus iS34*8. 

Gct» M» BIBLIOTH. A.N. KOSSI 

Gnuii tiiiCi de Veoatioiie , Oniii HaikmkoD . Neniefiaiii Cyo^gmot 

ccc. Lagd. GtypL i$i7« 8. 
»■*— CyoegeticoD^ Nemefiani Buoolkoa ecc. cam CowmeoL Jani yiitii* 

Lagdbat. £lze¥in 1^45* !»• 

HORATII FLACCI Opera ex receof. et coqi ootis Kic Beotleii . AmftcK 

1738« 4- 
«— — Opera ez receof. et cora Notis , et emend. Ric. Bcotleti . Lipfiae 17^4* 

2. tom 8. 
•— com Animadverf. A. Ciiaingamii in R. Beotleii ootas et £mendat. ad 

Horatiam. Haff.Com. 1711.8. 
•— com interpr. et Notis Lod* Defpre:t ad a(um Delphini . Hag. Com. 

•» 1708. 8. 
•— — cum Commenr, Varior. curante SchreTelio. Lagdb. 146$. t. 
>^ . - ■!. ■ ■." j^ •_ JJem . Parif. ez typo^r. Regta 17 J|. »4- e^. rdrijlima» 

»— laem illoftracos . £ditio IV. Glafgaae 17^0. 4« €au. lutidifs» 

^— Idcm • Birminghamiae 1770. 4* maj. cum fig, 

"^— Idim • Amfter. id$|. 14. 

*— Idem, Fiorent. Junc* inp- 8. 

to-^ cam Scholiis M. A. Mareci » ec Aldi Maootii. Veo. Aldos t$tfi. 8. 

— - M. Mureti in eum SchoUa ; Aldi Manacii de Metris Horaoaais » cc 

Annotaciones in Horaciam. Veiiec. Manut. if^i, 8. 
— — • Uem , Liigd. Gryph. iS66, i£« 
— - Poemata, Ceatimetram Marii Servii cum Ann. Aldi Manotii io Horac. 

Venet Ald. 1517. <• 
•— — Idem> Veneciis Aldus 151^. 
^— cum Commencar. anciqats » ec Enarracionibos Jaoobi Craqaii . Aimferp. 

Planc. iS79' 4; ^ 

»— «- com Scholiis Varior. Venet. isS^. fel. 
»—- Poemaca cam Schol. et Argam. Heor. Scephaoi, ejafdemqae Diatciba 

de hac Coa editione Horacii . 8. fiiu anno . 
-— Opera cum Commeoc. Beroardini Parchenii . Veoet. i$84. 4. 
•— Opera cum Commenc. Dionyf. Lambini . Ffurci if9<. 4- 
•- — com Commenurio Laevini Torrencii* Ancuerp. Mocec* t(ot. 4« 

_ ^^^ ^ym p^ Hcinfii de Sacyra Horariaoa , et ejufd. Noris . Lagdbac* £!• 

zcvir. 1^28. rt. rarifs. 
ez recen£ Heinfiii. Amft.£Izevir. i7'7^« M- 
Idsm . AmfteL »4. 

Ars Pocrica cum Comm. Jani Parrhafii » Acronts » Porphirioois • Pa* 
rifiis Rob. Scephanus i$^;.4. Achiliis Sucii Commeoc. in Horarii 
Poericam. Aotaerp. i$5|. 4. 
Ars Poetica cora Interpretaciooe Jacobi Grifoli • Icem Demofthenis 
Oraciones cres io Larinom converfae ab eodem Gnfblo etc. Flo- 
renc. Torrencin. isto. 4. 
Ars Poecica » ec in eam Paraphrafis » ec Cemmencariolum Jo. Samboci 

Ancuerp. Plandn. i5^4> B. 
de Laadibus VicaeRofticae Ode ab Aldo Maooccio ezplicaca Boooo. 
i(8tf. Horarii Ode feeonda iibri IV. Carminam cum Commcnt. 
Hagolini Marcellii. Florenc. fS7p. 4. 
Tornebi ( Adr. ) Commenuriosin Libram Primom Carminam Horacii > 
M. Anc. Moreri» et Aldi Maaatii io Hocariom Aaoourioocs* 

Parit i$7r. 8. 

Ho- i PARS m. EDITIOM. SAEC. Xtn. cte. 1^7 

Horarii Ftaoct • Laifini [l?ranc.l Comirfenc. in Horatii Poeticam « Veaeciis 

Aldos i$5[4. 4. 
-—«——* Coromcntar. io Poetieam Horatii . Venec. AM. iT$4. Pcdimoatt 

Eclbrafis in Horatit Arcem Poetic Veneciis Atdus 1^4^. 4. 
~i« de Nores ( Jafon > Incerpreucio io Horaciam de Arce Poeciea s cc 

Samma pracocpcorufn de Arce dicendi • Vencc. iT$i> 8. 
— *- Mailoo (Joj) Vica Horacii FUcci. Lugdb. i7Qt 8. 
Hifloria AugufU Imper. Rom.a Julio Caeiarc ad Jorcphum ex Jo. Pecri 

Locichii Tecraftichis Mncmonicis ecc. cum cffigict>> Hcooinii • 

Amliei. 17 10. foL 
Hiftoriae Auguftae Scripcores VI. ez reeenf. Claadii Salmaiii cam ejufd. Noc. 

ec emeiidac. Parif. 16*0. fbf. 

— Scripcores Lacini. Logdbac. i^u. 4- com. 19. ^ 
Hiftoriconim Fragmenia eolleda ab Anc. Aaguttino « cam Nocis Fulvii Urfi* 

ni . Ancuerp. Plancin. 1^9$. 9. 

HYGINIOpera accur. Jo. Scheftero cam Nocis . Hamburgi 1^74.8. 

jr^ ec Polybii de Caftris Romanis quae exunc cum Nocis ,' Ct Differcac. 
V^ de Re Miiicari Pop. Rom. R. H. S. Amftcl. i^^o. 4. 

^ . •— Aftronomicon. Vcncc. 1^17. 4. 

^ ITINERARIA Veceram Romanorum cnm Nocis Varior, carance P« Vcf-o 
felingio. Aikift. 17^5. 4« 
'.^lcinerarinm Ancooini Aug. ec Bardigalente « cam Commentario Hierbnya. 
^ Suritae . Coloo. Agripp. idoo. 8. 

Jolii Celfi Vica C. J. Caefaris ez Mu(eo J. G. Graevii • Londini 1^97. 8. 
JULII OBSEQUENTIS de Prodigiis cum Aotmad. J Schcfteri ec SupIem.Conr. 
Lycoftiienis • cor. Oudemlorpio . Logdb* i7»o. 8. 

— Prodigia. Lngd. 1589. is. 

JUVENALIS, ec PEKSii Sacyrae cam SchoTiis Veceram. ec Nocis.Vacior. 

Edicio aadior cora Mericl CaCauboni . Lugd. B. i^9i- 4. 
Satyrae cum Vec. Scholiafte« ec Varior. Commeoc Amft. 1^84. 8« - 
Sacyrae cum Scholiis vecer. ec Commeoc Varioc. e's rccenf. H. C* 

Hebninii. Ulrraiefti i685* 4* . " 

cam Vecer. Scnoliafte ec Var. Commenc. car. Schrevclio • Lagdb. 

ez recenfione Henricl Chriftiani Henninii . Glafgoac Foulis 1750. 8. 
Sacyrae . Parifiis ez Typogr. Reg. 1^44. fol. 

Sacyrae cum tndice omn. Vocabal. a Jo. Langio. Friburgi t^oS. 4. 
Saryrae com Vec. Scboiiafte , ec Jo. Bricannici Commsncar. ec Noc» 

Var. Lucec: Motellias l^tj. 4. 
et Perfius. Venet. Aldns iiox, t. 
Juiem. Aliud eximplar. 

iidem, Venec Aldus U ^.,,^ 

Sacyrac. Lipfiac 1507. foL Ciccconis Epiftolaram lib. XIV. cc XVI. 

Lipfiac 1504 foi. 
ec Perfitts. FlorcQC. Jaoc. 1519. 8. 
Jidem, Aiifi duo' exemplaria. 
lidem, Parifiis Colioaeus 1542* ^u 
lidem • Loceciae R. S? eph. i $44. 8. 

lidem, Lugd. Grypb. IS47. 11. ' , ' 

lidem • AmlleL iditf. ix. 
lidem. AmftcL 165 !• 24« T«^ 

Aw IIL y ^*^ 

/ U9 BIBLIQTH. A. M. RQS$| 

Juveoalit etc. cam Not. F«raabii • AmfteL 1^70. 41« 

••*-* Itdem» Amft. 11, 

JUSTINI Hiftoria cum Nocis Y;|tior. cur. Gronovio • ed. fez • LogdbaCp 

1760. 1. tom- 8. 
*— ^ Hiftoriae ez receaf. Jo. Georgii Graevii cum e)afdem Caftigac ec No» 

tis Varior. Lugdbac. i<8i. 8. 
•"— « cum Notis varior. cut S. D. M. C. Amflel i^^9. 8» 
*— — de l^iftoriis Philippicis cum iDCerprcc. et Notisr, J.Cantel ad ofam Oet 

pbini . Parif. 1^77. 4- 
-*— - Hiftor. cnm NoQS varior. Lagd. 1^70. t. tom. I2» 

— Hiftpria cz rec* J. G. Graevit , cum e). et Gronovii AuimadverC cor, 

J. Fr. Fi(cbero . Lipfiae 1757. S. 
•— — Eadem Venctiis ipi. fol. 
— T — Hiftoitae . Szccr^or. Impeiator. Viue Aacorci A^ylio Probo • Veoetii» 

Ald. 1512. 8. 

•— Hiftoriae. Venetiis Aldus ifxi. 8. 

— Eafdem. Florentiae Junt. %$!$. 8. 

— ^ Eaedem . Parifiis Rob. Sccpbauus i<4|. 8« 
»— Eaedem cum Nocis. Parinis i$8i. 8. 
*— Eaedem . apod Plantio. i6o6, in 14. 

— Eaedem . Amfterd i6zi, »4, 

— -^ Htftoriae nim Nocis Voffii . Amft. EUevir. i^^4. i». 
•— Eaedem. Amfterd. 166 g. i». 
— *-r Eaedem ez recenf. fiozliornii . Aixift. i<$j8. u. 
Juvencii , Sedulii, etAracoris Sacra PoeGs • Lugd* 15^6^1^. 
Juveoci ec Aracoris Sacra Poefis . Mediolaoi 15^5». 8. 

LEPIDI Comici Veteris Philodosus Fabuta ex antiquitate erota abAldo Ma- 

Quccio . Lucae m88. 8. 
T. LIVII Hiftoriae Romaaae cum Notis varior. cui^nieAru. Dtakeoborchio . 

Amftelod. 17^8. 7. tom. 4« 
*"-^ Hiftoriar. Libri XCL Fragmentom Aoecdociim cum Scholiis V. M. Gio- 

nazii . Romae 177;- 4- 
*— * Hiftoriae cum Nocis vauor. cora Jac. Grooovii • Amftelod. I679. 

?. tom. 8. 
*-~* Hiftoriar Libri XCI. Fragmentom Aocfidptum 0^11 Sch. Gioveoazzi • 

• Neapol 177?. 8. , 

~— Hiftoriae cuni Supplcm. Fretnshcmii , et recehf. etcumNoris Jo. Cleri- 

ci . Amftclod. 1710. 10. com. 8. ranis, 
•^— Hiftoriae , et in eas Jo Frid. G^oovii Notac feor(im . Lugd. B. Eizev. 

. i^$4' 4. tom. 12. 
— - Hiftoriae cum interpret. et Notis Jo. Douiacii in ufum Delphini • Vcne» 

nis 1714. 5. tom 4. 
^— Hiftoriac cz xecognitiooe Jo. Epifcopi Alen'enfi;s . Vcoetiis i$oi. fol. 
^*"^ Hiftoriae ez recognitione J. Andrcae Epifcopi Alerieofis . Venet. 1 506.101. 
*~^ Opera ^ Epicomc Flori , Polybius de Kebus Romaois lacinicacc dooatus 

a Nic. Perotco . Veoetiis Aid. i$i^. ?. com 8. 
^"^ Hiftoriar pars noper ioventa . Romae Mazocb. ifip. 8. 
^~ Hiftor. et Polybii de Rcbus Rom a N Pcrotto . Vcncc. Aldus 1^*1. foL 
~*" Hiftoriar. Dccad. V. Lib V. primum czcufi. Veoec.Jaot. (^it. 4« 
*""" Hiftoria cum Aoootationibus Bcati Rhcnaiu , etSigifmuodi Gclcoii* B^ 
^^ nlcae if43. 2. tom. fol. 
*""*" Hiftoriae a Car. Sigooio emendac • Veoet. Maoutias ir f 5. foL 

TXi* FARS IIL EDITIOM. SA&C. XVI. tic. Uf 

T. Livii Htfloriae cQm SchoJilf Cjir« Sigonii. Vcnec. Manar. 1171. foL 
~* Hifloriac cam D.Viror. LDcabracionibttS FFurci i^7S i.com.foL 
— ' HiJ^oriar. nbjr XXXIil. cx Cod. MS. Romac 161^ S. 

— Hiltoriae cs reccnr Gronovii . Amdel. Elzcvir. i5^8. U. 

*-— Feinshemii [Jo. ] Suppltmcntomm Livianorum Dccai • Holmiae 

*— * Conciones cum Annotacionibos Joacbimi Ferionii . Bafileae if4f. 9* 
*— Fabrerci [ Raph j ad Gronovium Apologcma in cjuUcm TiciliTtUa« 

AnimadvernRomac i6t€. 4. , 
**— Glarcani ( Henrici ) Annocaciones in T. Livium . Bafil. 1^46. fol. 
LOTICHII Sccundi ( Pec. ) Pocmaca com Nocis varior. ck rccenf. Caroli Traa* 

gocc. Drcsdae i7^)*8. 
LUCANI Pharfalia cum Commcncario Pecri Burmanni . Leidae 1749- 4- 
^^ PHARSALIA cum Scholiafte incdico • ec Nocif varior. car. Oudeodor- 

pio . Lugdb. i7t8. 4. 
*^— dcBello Civili^ Petronit fpecimen Belli Ctvilis , ec Sapplcmencfim Lv- 

cani< Attd.Th. Majo cam Nocis varior. cur. C. Schrcvdio • AmitcL 

1S69. g. 

— a Schrevelio • Lagdb. itftfp. 8. 

"— Pharfalia escmend. cc Nocis H. Grotii . Lagdb. itfsf. f. 

— Ea^em . Veneciis Aldus i $0 j. 8. 
•— Eadem , AUa duoeicemplaria. 
^-^ Eddem. Vencciis Aldos 1515* i*. 

— dc Bello civiJi . Lugd Gryph. 1 54^- ti, 

— -* Idem optts , com Nocis Schrevclii . Lagd. 1^70. 1. tom. la. 

— cx recenf ijfocii . Lubd. itf^l 14. 

LUCILII Satyrarom rcliquiae cum Nocis Donfae. Paiat. Coxfiin. litS* ^ 
LUCRETlUS de Rerum natura cum Commencariis varior. curance Sigcbeftb 

Havercampio . Lagdbac. 17^5. a. com. 4. cum fig. rar, 
de Rer. Nac. cum inccrprec. et Nocis Michadis Faii m afum Delphini . 

Parifiis ttfSo 4. 
ciim locerprecacione « et Nocis Thomae Creech . Oxonii it^i* f • 
cnmCommencariis Dionyfii Lambini. Lucer. ijfo. 4. 
Opera cum Nocis Nardii . Florenciae 1^7« 4- 

cumCommcncariisJ. B. Pii. Bonon. i$ii. foL v* - ^ ^- 

Idtm. VencciisAld ifiS. 8. ^-^ 

ab Oberco Gyfanio rcfticurus . Epicuri Phyfica . cc Meccora gracci . Aor 

coerp Pianctn. I5^s* ^» 
Idem, Partfiisi$^7< u. 
Idem . Amftel. i^a^. 14. 
dc Reram Nacura cum ceofara Th. Creeciri ; Capidos, ccAonf. Paletf* 

ritts. Pacavii Comin. 17^1. 8. 
Idem» Pacavii Comin. 1711. 8. 

MACROBII Opera cam Nocis Pootani «Mearfii , ct Jac. Gronoyii . Lugdb. 
1^70. 9. 
Opera cum Nocis J. If. Poncani , ec Menrfii • Logdbtc. t^9. K 
Opera cum Nocis variotV Lipfiae 1774. %- 
Opera. Parifiis !$»?• *'• 
-^Eadem, Vencciis AlduillzS. 8. 
^Opera. Lugd. Gryphius 1^^^« 8. 
Eaaem , Lugd. Gryph* 15(^0. ri. 

Opcia. PauviiCominasi7S^« If* MAL* I7d\ BIBLIOTH. A. RROSSI 

MALLIITbeodori dc M«tris.Liber caftigatns» ct Obfervat. illoQtaiQft a Jac. 
s Frid^ Heufiogero . Lugdb 17^6, S. 

M ANILII AftroQomicon ex reccoL ct cuin Notit Ric. Bentlci • Loodioi i?!^ 4« 
— — lilem . Aiiitd exempiar. 
• -— - AlhoooitiicoQ cuoA Notis Jof. Scaligeri » ct Animad. Rtincfii , et If. 6ul- 

lilsldi . Argencor . i6$^, 4. 
— ^ AftroQomicon cx recen(. R. Bcnclei cum Notis varior. Jolii PoDCcdcta 

de Maoilii Aftronomia , et anno Coelefti . Argedcorati 1767 8. 
— ~ Idim cam Commencario J. Scaligeri . Lucet. R.Stepb. i$79- S. 
— *^ Idem com Com* Scaligeci.. Luc. Rob. Siephanns if7P. ^. 
•-^ ii^m . Lugd. i6f6. la. 

*-~ /(iifm cum Cdlarii Rudimcntts • Pauvii Comio. 174I- <. 
MARTIALIS Epigrammaca cumNous varior. cur. Com. Schrevelio . Lnsdl»t. 

I670. 8. 
~— Epigrammau cum Notis Farnabii et varior. cur. Schre? elio • Lu^dbtt. 

1661, 8. , 

' .— i. Epigrammata com Interpr. et Nocis VinccQtii CoUcflit ad o(am Delplii- 

oi. Pariliis 1686.4- 
*~- Epigrammaca com paraphrafi , ec Notis varior. ad ofom Delphioi « in* 

terpr. Collcflo . Am(t 1701. 8. 
""*-* Epiarammata com Comment perpct. ctNotisVariorom.PariCisMortU 

lios i^oi. 1. tom. 4« 
*~ Eptgraromatacom Coroment. Laor. Kamircz de Prado . Parif. 1^07. 4. 
"^-** Episrammau com Nocis varior« Paraphrafibos » et vetfiooc Gracca. 

Lotet- Pariiior. 1617. fol. 
*~- Epigrammata com Commentariis Mattbaei Raderi . Mogomiae 1^x7*^^ 
•— — EaUm. VenctiisAld. ifoi. 8« 
-*~ Eadim com Commencis Dcmiui Chaldcrini , et Georgii Merolac* 

Mcdiolani 170«. fol. 
» T**^ Epigr/mroata . Venccits Aldusi$i7. 8. 
'•^^ Eptgraroroata. Lujd Gcyph. i$|^. t. . 
— ~ Epigramroata caftigata a Macchaco Radcio • logolftadii if^f • 8. 
•— tadem. Aroderd. I6ai. 14. 
"~^ Eadem . Amftel. 14. 
— Eadem. Pariliis 1754 »-tom. la. 
MARTIANI Capeilae Satyricon » et de feptem Arubos Liberallbos comNotis 

Hufi. Grbui. Ancoerp.Plancin.if99' 8. 
Meibomii ( Jo. Hcnr. ) dc C Qlnii Maecenatis Vita , moribos et rebos geftiss 

ec Pedonis Albinovani Epicedium Maecenati faiptuni. Nocis tUo* 

flracum. Logd. B. Elzevir. 1555. 4. 
MINUCII Fclicis Odavios com Nocts ec ex recenf. Jaoobi Oozelii . Logdbat. 

i^St. 4. rarus . 
*"*-" Odavios. ex recenfione Jo. DaviGi . Glafguae Foulis 1710. 8. 
~^ Odavius cum Noris Rigahii , cx rcccnf. Davifii • Cancabrigiac 1707^ ^* 
"~"^ OAavios com Nocis var. ex reccnf. J. Gronovii : Acced. C Cyprtaous dc 

Idolor. vaoit. et J. Firmicus dc crroribus prophanar. Rcligion. Logdb. 

1709. 8. 
""^ OAavius f et Cec Cypriani de vanitate Idolorom ez rec. Lindneri , com 

Nods var. cor. Erncfto . Longofaliflae 17^0. 8. 

"^* O€lavios , ct Caccil. Cyprianos de Idolpr. vanirate a Rigaltio • Jolios 

Firmicus com Notis J. Vovver. Ozonii 1^78. la 
MYTHOGRAPHI Au^lores Launi comNotis varior. curaatc A. Van Scave* 

reo. Logd.fi. 174». s.tom.^. 

My PARS UL £DITION. SAEC XVI. eta m / Mythogcapiii com Comiiittitariis Th. Moockerii . Amftel. le^tt. 9. 

NEMESIANI Eclogae, ec Calphornii ad Nemefiaoooi cam Notis varior. Mi* 

tavlae 1774' B. maj. 
— — ec CalphorDii Bocoiica com Commeo. Rob. Ticii . Floreoc. Joocaje 

>59o. 4- , 
KONIUS Marcellos de Lingoa Lacioa,com Folgcnciode Prifco Sermooe , ec 

Nocisio Nonium» ec Fulgenctoai . PanliisitfU. S.- 
— — de Propriecace Sermooom reliirotos ab Adriaoo Jooio • Aocoerp. Plan- 

cio. i5^S: *•-.., 

ORONTII Finaei Qoadraos Adrolabicos , ec Arichmecica Pradica . Pactfiis 

ISI4. ?f- wl- . 
OROSII ( Paoli ) Hiitoriae com Nocis Tacior. coraoce Sigeb. Havercampo . 

Logdbac. i7$S. 4« ; 
OVIDII Nardois Opcra omnia com Notis varior. cor. Pecro Bormoono • 

Amfl. 1727. 4. com. 4. rarus . 
— *- Operk com Nic« Hcinfii ec var. Nocis ftodiafi. Coippingii . Logdb. 1^70. 

3. com. 8. 
^^ Operaomoia* ex recenfiooe Nic. Heinfii com ejafdem Notis » ec lodi- 

ce Jo. Frid. Fifcheri . Lipfiae i77|. 4. com. t. 

— Opera • Veneciis Aldos 1 foa. j. com. 8. " 

— Opera ez recenf. Hcinfii com Nocis • Logdbac Elzevirii i6%p. f. com. 

11. rarus ... 
— — Opera ei reccnf.' er collac. Codd. Scaligeri, ec Groceci. Logdbac.,£i«' 

zevirios itfip. com. 1. il. ec UK t^^^i. ri. 
— ^ Opera ab Hciofio . Amft. Bleao i^|o. X4 

-^** Opcra com Nocis N. Hetnfii • Amftelod. Elzevir i6tfi. i.com. i». 
"^^ Opera cx receof. Nic. Heinfii coro ejofd Notis . Amftel. i66u 5. com. is. 
-*— Qpera. Amft. i7i7.|.com. 34. 
*-^ Epiftolae Heroidcs com Commencariis Anconti Voifii , cc Ubercini Cre« 

rennoacis. Venectis i$ii« fbl. 
— — Heroides, Amores^ecc. VeneciisAldos i^ft. 8. 
'— « de Arcc amaodi , ec Remedio Amoris , cum locerpretacionibos Barcho^ 

loro. Merolae . Vcneciis 1 50p. foL 
*— de Ane Amandi , ec Remedio Amoris « com Incerprecacionibos Baccho- 

lom. Meroiae. ^Vcdiolan. ifio. foL 

— Opera Amacoria com Connmenuriis varior. ec Anoocaciooibos Jac. Mi« 

cylli . Bafileae i$49 ^l* 
'-~» Mecamorphofes . Veneciis Ald. i $0a. 8. 

Mecalnorphofes com enarracionibus Raphaelis Regii • Tolculaoi t^%6, 4» 
MecamocphoCcs com Nocis Tb. FaroaDii . molcis fig« adoroar. Parifiis 

1^57. fol. 
Fafti . Triftia « ec de Ponco . Veneciis Ald. 8. 
Fafti com Commeocariis Ancooii Conftaocii » ec Paoli Marfi • Vencci is 

15x0. fol. 
Libii de Pooco com Commcocariis Barcholomaei Merolae • Veoetiis 

1507 foL 
Ciofaoi ( Hercolis ) Obfcrvatioo. in Ovidii Metamorphofio . Veneciis 

Aldos IS7U S. 
Mafloo ( Jo. ) Vxca Ovidii Nafoois . Amft. 1708. 8. 

PACATI Larioi Panegyricos com Nous varior. caraoce Arnczenio. Amftcfod. 
X7SI. 4. Pal- m SIBLIOTH. A. N. ROSSl 

PalUdtQt dc Re RofUca. Lagd. Gryph. if49. S. 

PANEGYRICl Veceres cum iDtcrprcc. ec Nocis Jac. de la BaoQe ad afiliif Det 
phiai Pahiits 1^96* 4. 

— Vecercs XIV. cum Nocis Tariot. Parifis 164?. s. tora. Ti. 

PERSll Satyraecttmaociqaiffira. Commencar. ec Nocts varior. Lutec MotcIIitif 

l^il 4 
«— Sacyrac cum Commentario If. CnfaoboDt . Patifiit itfo;. 8. 
*— — Sacyrae cum CommeBC. If. Caiaubom . Pftrifits im$. 8. 
^— — Satyrac cum CocDmcnc. Aneonii Foqucltnt • Partfiis iS^$-4« 
P£RV1GILIUM Vcacris, cc AaCbniiCupidoxroci afizus cum Nodsfarior. 

Hag. Com. 17 is. 8. 
PETRONH AKBlTRi qoae cicaot cum Nocis Varior. curaoce P. Barmao^ 

00 « Amilel. 171 ^ 2 com 4« 
•-— » Sacyricon « a Divcrf. Poecar. Lufus 10 Priapum : PcrTigiKttm Vcneria » 

Copido Cruci affizus ccc cum Nocis Varior. cd. M. Hadnanidc. 

Amftclod. itftf^. 8. 
«-M SacyricoQ cum Notis Vartor. ax raceof. Theodori de Joges » fizcod. 

Mcrcerios 1^x9. 4. 
— « Satyricoo. Lugd. 1S75. 8« 
^— Iditn • Amd. t6»6 14* 
•— » /^ffR . Aiiud gxtmpiar, 
^— /[ffm Bofcbii . Amdel. 1^77. 14, 
~— l{Um . £dicio feconda. Amftel. t^^o. t. tem. 24. 
^— — i</<iii cum Fragmcncis* Coion. Agnp. itfyi. 12. 
— ^ Fragmcnc Tragurii tcpcrc. Pacavii 1664^ 8. 
— -*- Erhardi f Georg. ] Syiioge Anooc. in Peccoaioffl Atbicmm . Ffbrtt 

i^ii. 8. 
•-M Cbreftomathia Pctronio BatmannMna • firt ObferratioDes qaa^ Petrus 

Burmannus ccmgciiic in Pctrooiam Arbicrum . Fiorenciae ( Logdb. ) 

17J4 8. 

PHAEDRI Fabulae Aefopiae dom novo Commenc. P. Barmaimi • Leyde 

1717« 4. 
i»~ Pabulae cum Nocis Varior« coraote P. Barmanno edic terti» emcodac. 

Lugdbac I74S- 8. 
•~- Fabolac cum Varior. obferfacioa. edicae a Jo. Laarcocio^ Aaftef. 

16^7. 8. 
~— Fabttlac com Noc. Vartor. caraoce P. Butmaooo. Hagaccom. 1718 8. 

— Fabulae cum Commenc. Varior. coraoce Pecro Barmaano . Logd. Bac. 

1718. 8. 
-~- Fabulac cum Aaimadverfiootb. Jo. Meorfii , ec FabcHac , ec AcoigfDa* 

ca Vcc. Poccar. Graccor. cc Laciaor. Ancucrp. Plaonn. 1610. tf. 
— ~ Fabulae, cc PoUii Syri Sencenciae.' Parifits cs Typogr. Rcg. 172^. 

24- rarijjim. 
•~» Fabuiae cnm Aonocactooib. Dav« Hoogftrataoi • Fabolae graecae latt* 

ois rcfpoodeoces ccc. Pacavti lysi. i&. 
Philocali (Junii Dioo. ) Kalendarium anciq Anni |fs. Graecii 178 >• 4* 
PLAUTl Comoediac ez recognicioae Groceci oam Commenc. Frid. Taobmann 

oi . i^ii. 1. voL 4. 
•— — Comocdiac com ioccrpcec. ec Nocis Jac. Operarii in aftim Dciphiot • 

Paril. 1^7^. a. com. 4* ^ 

«-— com Commcocar. ec Vattor. Nods ez ccccnf. Frid. Gtonovii • Amiu 

1^84. 8. 

Piao» %■ rAIlSin.EDITION.SAEC. XVI. eec. 17} 

Plaset Cemotdiae cam Commeav cc Notls Vteiot.ci recciir. GfOOOYii» ct 

Erocffi . Upfiac t76p. $. com. 8. 
*— CIIOEI Commcocario . cc Varior. Nocit ec Ob(crv. cz rcceof. h Frid, 

Gronovii . Lugd. B. itf6^. a. com. 8. 
-— cnm Commcac cx VariorJ Nocit cc obfervac. tx Mofeo M. Z. 901* 

boroii . Logdbac. 1^4$ 8. , 

— com CoraiQenrar. Dtonyl. Lambioi . Latec if??. fol. 
•— — dUmi ixempiar, 

^— Comoediae e:r rccenr ec cum Nocit Jo. PhiL Paiaei . Ncapoli Ncilic& 
1^19« a. com 4- 

— Comocdiae cum Noc. Phil Paraei . Ffurci 1^41 8- 

*— Comoediae rccoeoitac a Ni^lao Ajtgelio. Florcac Jonc. 1514. f* 

— I^em • Venec. Aldus 1 f »t. 88 maf. 
■ Jkem . Aifud exemplar. 

— hkm, Panf Kob Sceph» \%%o. fel. 

— Idem, Aimzerp. Plantin 158«. ^4« 
~~ Idim . Amftct. 1^19. M' 

—— /(i^at . Pacavii Comiuut 116^ a. coA. t. inaf. ^ 

— — ld$m • Pacavii [ Cominoa j i7tf. 8. 

— Idem. Parif. Barbon 17(9. %, com. ix. 

*— Aolularia cum Commeot Anc Beocdidi. Romac 17(4. 8. 

— Gnlielmi [Jaot] Plauctnae. quaeftiones . Ldccc. 158]. 8. 
•-*— GtOQOvit ( J Frtd. ) Lcdionct Ptaocinae . Amftcl. 1740. 8. 
PLINII Hiftoria Natnralis anm Noric J. Harduini . Parif 1721. |. conL foL 
~^ Htftorta NatoTalit cym Coauneoc. Varior. cx reeeaf. Frid. Gronovii ; 

Lugdb. i6€9. i rom. 8. 
— *- Hiftor. Naeural. edica pcr Joaoocm Camcrtem. Vcoec. ist%, foL 
— * Hiftor. Nacur. yenctiit Aldot i%%6. f. com. 8» 
~— Nacotalis hiftoria . Veneciit Aldus i%i6. 4 lom. 8. 
— T«- Hiftoria Muodi a Geleoio caftigau . Qrfoo. Allobr. I6t6. f . com. la, 

— Eadem. Aliud exempiar 

~— Hiftocia Nacurai. Lib XKVIL Logdbac. Elzevir. j$%$. ). com. it. rar. 
-~ Hiftoria Natnralis cum Aonetaciooib. Sigirmoodi Gclcoii. Bafileac 

IS19* foL 
PUNU Epiftokic cam Noc Vacioc. ca reccof* Cortii » cc Loogolii • Amftef. 

1714- 4. 

— — Eptftoiae eom NocSt Varfor. Loffdbac. idtf^ 8« 

^^ Epiftolac cc Pancgyricos per PbiliDpum Bcroaldom crocodacos . pM 

loco, et anno, lcem Plinii Epiftolac 4^. ad Tra|anum oupcr re^ 

percac com cfufd. Refpoofis . Veocttts s$ot 4. 
»— Epiftolae , et Panegyncus » ct de Vir. itloftr. Svetooil de Claris Gram4 

mac. J^tii Obfeqocadt piodigia. Veocciis Aldus tjoS. 8. 

— Jdem . Vcocc. Aldus ift8. 8. 

*-~ Epiftohe ejofdem , cc Pacact , Mamercioi , Naaarit , cc 0aodiaoi » 

Panegycict com Noc. Calaoboni . Ezcod Hcnr. Sccphaons ilpi. iz« 

*— • Epiftolac, cc Paocgyticot com Commeoc. Jo. B. Cacaoaci. Gcocvae 

164$. 4- 

— « Epiftolae , cc Pancgyr^cus ez receni Bozbornii « AmftcL Elzevic 

itff9. 1». 
^«-«» Eptftobw , et Paaegyricot.com Anoocaciooib. pcrpecoia J* Macthiae 

Gcfoeri. Lipfiac 1770. 8. may. 

— Paocgyricus cum Commeocaciia Vatior. cz rcccofiooe Chriftiaoi GotcL 

Schvarzii , Noximbcrgac 1746, 4. _,. 

PU* t74 BIBLIOTH. A.N. JIOSSI 

Plinii Paoegyticiis cam Nocis iocd. D. Bindii tt Varior. Lugdbar. j^y^. t. 
•-~ de Vuis iilaftrib. Rooiac Maxoeh. Pompoaii Laeti de RomaQor. 

Magiftratib. Romac Mazocb. isif. Feocfteliae deRomanor. Ma« 

giftracib. ctc. IU7- 4 
— — de Viris iliuftribas. Parif Rob. Stephao. 1O9. >• 
^— de Viris iiluftrib. cum Commeotariis Gorcadi Lycofth^nis . BaSlcae 

IS47. 8. 
•— «- G>Ueoucci ( Paodalphi ) pro Piioio adterr. Nic. Leoniceni Accoratio» 

nem. Ferrariae 4. Gotico charii^i, 
^^ Mafloo ( Jo. ) Vin Ovidii NafoQ» , cc Piioii Sccuodi Jooior. Amft. 

1708. 8. . 

POETARUM Vet. Latioor. Prophaoor. ct Ecclefiafticor. Opera ct Fragoicota 

cdica a Mich. Maiccaire . Loodioi 171$- s- tom • hi. ratus . 
Poetamm Veter. Lacioornm G>rpas« Geocvae 1^17* 1. tom. 4- 
POETAE LATINI Mioores cum Notis Vacior. curaote Pecro Barftaoao • 

Leidae i7}i* ^* tom. 4. 
•— Rci venaticac Scriptorcs, ct Bacholici aotiqoi cam Notts Varior. ct 

Obfcrv. G. Kemphert . Logdbat. i7i8> 4* 
Poetarom Vccer. Lactnorum Fragmeott ab Hear. Sccphaao digefta .- ap. 

Sccphanum 15^4. 8. rarus . 
^— Vcrer. in Prtapam LaTaS} ccc, Veoetits Aldos ifiy. 9. 

— lidem . Venec. Aldus 1554. 8. 

POMPONIUS Meia dc Situ Orbit recogattos » ck iUaftrata! a To. Rqiooldio , 

cumTabulis. Etooac 17^1. 4« 
^~ de (icu Orbis cum Notis varior. car. Abr. GtoooTio . LagdlMt. I749. 

X. cpm. a. 
*"~ deSituOrbis cum NotisTarior. cur. Abi Grooof io • Lagdb. I7«}- S. 
~~*^ de Situ Orbis cum Obfcrvat. J. Vo(Ci . Hagae Comic itf f8. ec Lood. 

1694. ». lom. 4* ^ 

"•^ cum Au^rio» ct adootacion. Petri Joaaats Olivarii • ?arifii$ff57.4« 

~^ Solious ccc. Vcocciis Aldus ift«. •. 

*— — Solious / Aotooio. erc. Vibius Scq. Pi ViAor. DiooyC Afer a Prifictaiio • 

Pagaoious 1511. 24. 
^*^*" ct J. Solmus cum Nocis varior. Lugd- B« t^4^. ii» 
PROBI Infticuca Artium i Fcoatoois » ct-Phocac Grammaricalta Opofiaifai. Vi- 

ccociacifoy. fol 
"*~ dc iocerprccaodis Romaocv. Litteris • Rom. Masochtos 1509. 4. Philc- 

ticus dc Vici Thcoctiti Carmioa . fina anao . Seoccae Pfovcrbia • 

Maocioelli Speculumdc moribus ctal. Carmioa i$oo. 4. ' 
""** loftituta Artium , ctCacholica. ccCoro. Frootoais , ct Phocac Opolca- 

laGrammaticalia . PiCianifii. foL 
PROPERTII ( Scx. Aur, ) Elegtac com Commeot. perpetoo P. Bormanoi cc var. 

cur. Saoteofo . Trai. ad Rheo. 1780. 4* 
^— cum Notis Broakofii . Amft. 1701. 4. 
'_ ^ Iq ^mQ j^ Paflcratii Commcntarit » Jani Broakhofii Notac , ct Jo. 

Aot. Vttlpii Aaima4^crfioQes . Patav. Comioos 17$ t» &• tom. 4> 
PRUDENTII i acmeot. ) Opaa com Notis Chamillard ad alum Deipbini . 

Parifiis i^97«io4. rarus» 
^— Opera cz rcccof. ct illuftrataa M. J. Veitzio. Hoooviac itfif. f.rom %• 

— Qoae extaot ez rccenr.ct com NotisChrift. Cellarii . Haftac i7fp» ^* 
^"^ Profpcr, Jo. Damafceoos, Cobios Hicrofolymit. MarcosEp. Talroo» 

tis . Theophaocs Opera • Vcoctiis Aldns 8. 

'**-" Opcca. Lugd, Tooroes i5f|. xs. 

Pru- PARS HL EDITION. SAECXVLctc . )7& Pnideodi Opeta a Gtfeliooooneda . Pattfits is^. la. 

— Openi» Aotuerp. i^ 10. 14. 

— Idim, Amftel. i6|i. 14. 

*— ^ Quat ezuoc « ciud Aniniadverttoiubos Nic Heinfii . AmfteL ElteYtrii 

^~> Id£m . Aliud txanpUr. 

— * Hymoas dc Martyrio S. Laurencii cum Nods varior. ex recenfioac Jo. 

AdamiSchier.Lipfiae 17^{- 8. 
FUBLII Syri Mimi-Senc. cumNocis Virido^'. Pauvii Comto. 1740. 8. 

QUiNTILIANI de Inftitotione Oratoha . com Notis Tarior. cvra P. Bor» 

manni . Logd. B. 1710. %. tom. 4» 
*— * ec Calpornii Flacci Oeclamationes cum Nods varior. corance Petro Bor< 

manno . Logd. Bac. 1710* »• tom. 4.^ 
*— • de Oracoria lafticaciooe com Nocis vartor. cz recenfiooe Claodii Cap* 

perooosrtt . Parifiis t7i>5- ^l* 
-*-* Initicucioki. Oracotiae , et Declamationes com Nocis vatior. Logdbat* 

i^tf (• s. com. 8. 
-~* lofticac Omcoriae . Veneciis Aldus 1514. 8. maj. 

— Eaedem . Vcnetiis Aldos ifii. 8. mai. 

— -" lofticotiooes Oratoriae* et Declamatiooes ; Las[d.Grypb. 1^40. s. 

— InfticociooesOracoriae, com D. Parei Spicilegio Fabuoar. Notat. Ge* 

oevae 1641- 8. 
**^ de loftitotione Oracoriaez tecogoicione P. Barmannt • Pacav. Comin* 
i73^. >• com. 8. 

REI Agrariae Aoaorcs Legerqae vatiae ez tecenf. Goefii , ec Rigaltit • Am- 

ftel. U74* 4* 
KHETORES Anciqoi Lacmi ez Bibl. Fr. Pitboei»tccogo. ec Noc. illuftt. a Claad. 

Capperrooetio . Argeocot. 175^« 4. 

— Idem. Aliud txtmplar. 

ez Bibl. Ft. Pichoei . Patifiis \i99* 4- 

ROMANAE HISTORIaE Sctipcbtcs vatii pattim Graeci » partim Latioi ab 

Urbe coodia ad Imperii Cooftaocioop. ccaoslaci cempota . Eicnd. 

Hcot. Stephaoos 1 5^8. 4. tcm. 8. 
•~* SctipcoresGraeci, et Lattoi Minores com variantis Scriptorae notttio* 

ne ecc. Opera Frideiici Svlbttrgii. Fraocofiirti i%%i. f.tom. fol. 
~-" Epifome vartor. Aodor. Amltel. 1^47* t^* 
RUTILII Nuouciaot Itioetariom a JoC Caftalione cmcndatom » et illoftca* 

com . Roroae i|8s. 8. 
-— * Itioerariom com Vat. Notis. Amft. 1787» is. 

SALLUSTIUS com Nocis vatior. ez tccenl. Sigeb. Havctcampi . Amftckd. 
1742. a. toflt. |. vol 4- 

— Opera cum vatiot. Obfetvauonibas ez tecenf . J. Tbyfii . Logdb. 1^54.^. 
^— Opeta omoia com Coniment. varinram . Amlt 1690. 8. 

— Opera com Notis varior. ez receof. Aot. Thyfii . Logdbat. 16%$, g. 
^~ Opera , tcccofatc , et Adoocauonibos illufttavic GocE. Corcios • Venetiis 

' >7I7. f. tom. 4. maj. 

•— Opera per Poopooitim Laeram emendaca . Vcncciis 150. m» 
— - Opera • Veoeciis Aldos 150^. 8. 

Parj m. i ■7^ BIBLIOTH. A. R ROSil 

SallQfttosetc. Venetiis Ald. t^si. 8. 

— Idint. PatiHis Colinacas . ij|o, 8. 

— Idem • Patifiis CoIiiuieQSiSi^. 8. 

— de Catilioac Confaratiooe , ac Bello Jagareiiio hift. Veoedif ts49. «^ 
^— Optra . Amft. i6»i. ^4. 

— OpcracumVct. Hiftoric, fragmeocis. lfizihtkt.Ehtfk.a614. la. 
•—^ iirin. is/i«tf exempiar. 

— Cacilina cum Comm. Th. Grafwinkclii . Logdb. 164%, n. 

— qaae extanc , et alior. Hiftoric. fragmeata. Patavii Corainas 1711 I. 
SCRlPrORbS Rci Ruihcae Veteres Latini cam Notis varionun » curaDte 

J. Manbia Gefnero . Lipbae I7f5 ». tom. 4. 
SEDULIi Carmen Palcbalc et Hymni cam Notis varionun caraste Hcor. Jo. 
Amtzcnio . Lcovardtae 17^1. 8. mat. 

— Arator, Homeroccntra etc. Vcnctiis Aldos ijoi. 4. 

— Carmen Palcbak , Aar Prodcntii Pocmata . Mcdiol.isoi. S. 

— Mtrabilia Divinacum Notis ctc. Bafileae 1^41. 8. 

SENECAE PHILOS. et SkNECAE RH£T. Opera cufflCommeotafiisvlrio- 

rum . Amftclcd. Elzcv. 167%. |. com 8. 
•— Pbilofopbt (cripu cum Notis varior. er Senccae Rbetoris Opera An- 

notationibus iliuftrata . Pari^is t^oi i.tom. 1. vol fot. 

— ttcriarque Opcra cum Comment. vanor. cc Scboliis Fed. MorclR . Pa. 

riuis 1^1 ^ toi. 
»~ Pbilolophi Opcra a Jufto Lipfio Scholiis illuftrata . Amaer».i5;s. fol. 

— Sciipta , ex Bdiciooe Romana Viror. dodor. Notis Caftigata . Parifiis 

1 $87* Seoecae Rbecoris . Opcra . ibid. 1 587. a. tom i. voL ioL 

— Rbctoris ppcra Anootatiooibus iHuftraw . Paril. i$87. fol. 

•~- Pnilofophi, et Scoecae Rbcroris Opcra cx eraendationC J. lipfii , et 
reccntione And. Scbocti , itcm Job. Frid. Gronovii ad L. ec M. Scoc- 
nL-f*? ^P^^^ feorfim . Lugd. fi Llxev. 1640.— 49. 4. tom. la. r^rau . 

— Philofopbi Opera , ct Seaccae Rbccoris , a Liplio et Scocto . Amttcr. 

16?! la. 

— cc Publii Syri Senrcntiac aadlae a Jano Grutcro cum Notis , et 

oova verf Gracca Scaiigcri . Lugdb. 1727. 8. 

— Naforales qaacftiotics cura Aanoc. Macrh. Fortunaci . Vcflct. Aldos 

SBNECAE Tiaeoediae cnm Noc Var. ex rcccnf ct c«m Nocis J. C. Scbroc- 
deri. Dcipbis 17^8. s com. 4 

— cam Aoimad. Vanor. ex rcccnf. P. Scrivcrri . L^gd. B. i^ao. }. tom 8. 

— Tragoediae cx recenf. J. Fr. GronoTfi cum Nocts Varior. AmftcL 

1^81. 8. 

— Tragoediae ex reccnf. J. Frid. Gronotii cam ejafd. tt Varior. Noris . 

Amft. i66z, 8 • ' 

— — Tragoediae cum Vairior. obferrat. cc nova feccof. A. Tbyfii . Logdb. 

16S1. 8. 
~— Tragoediae . Fbrcnr. Junr. 1 M- 8. 
*"^ Tragucdiae. Vencc. Aldus 1517. 8. 
^— Idem . Aliud exemplar . 
~** Tiagoediae . Lugd. Grypb- i5Jtf. 8. 
*~* Tragoediae. Lugd. Gryph. 1547 i». 
"^ Tragocdiae. Lugd. Gryph. ijSi. ii. 
-— — Tcagoediae com Aoimadvcrfiombk J. Scali#eri . cc D. Heuifii . Logd. fi. 

x^ik. 11. ' 

Se- \ 

FARS ni. EDITION. SA£C XVI. ccc; «77 

Sc&ecae Trasocdiae. Amft. \€%^ t^. 

^— Tragocdiac cam Notis Farnabii . Am(L id4j« xi. 

— latm^ Aroft. Elzcvir. 167S is. 

Sez. Pompeius Feftus* dc Vcrbor. Sigoificatiooc fragmciir. Heiddbergac 

Sidonii Apollioaris Opera cam Commeor. Jo. Satraronit . Parif. 1^99. 4. 
SILII ITALlCi Punica com Nocts Varior. coraocc Drakcnborch . Traf. ad 

Rheo. 17 17» 4* 
^-«- Pnnica , es rcccnf. Arn. Drakcoborck cQOi Gloflaxio Latintt. i. P. 
Schmidii. Mictaviae 177^. S. 

iic Belio Panico; Lagd. I5t4« 8. 

de Bello Panico . Venec. Aldus iS^^t. 

Idtm Heinfii . Raphcleng. 1600. 14. 

Idtm , ez Off. Plantin. %6i x. »4* 

Idtm Am(^ 161U 44* 

Idem ab Hciofio . ap. Plancin. i^ $0. 14. 

ciim Notis Chriftoph. Celiahi» cc Tabolis geograpbicis • Lipfiac 

SOLINI Polyhiftor cnm Eoarraciooib. Joannis Camerris • Vican. ^aftr. . 
1510. fi>L X 

Polyhiftor , cc Pompon. Mela com Commcnc. P. Olivaxii • Bafileac 

tf4| &l 

Polyhiftor a Marcino dcl Rio emendacus. Ancfierp* Planc. i$7a 8. 
fporciafliis » Jul. Capicolinns ecc. cam £liogabali Orationc ad Mexecrices • 

Vcncciis Aldus i$itf. 8. 
STATII Opcra caro Nocis Varior. cara Jo. Veeohafen . Lagd. Bac x^7l- S. 
Opcra com Comnienc* Vecer. ea reccnf. Emcr. CxBccti » coro ejiifd* 

Commenr. in Sylvas • Parif. 161S. a. tom. 4* 
Opeca. Vcnec Aldus i$oa. 8. 
ItUm* Ven. Aldos lu^. 8. 
Idtm . Amftcl. 1^94. 14- 
Idtm. Aiiud extmplar, 
Idem. Lofd. 166$- 1». , 

tx cccenuonc • et com Notis J. Frederici Gronovii • Vencc. i6f6, i». 
Grooovii ( Jo. Frid. ) Diaifibe in Scaci Sylvas . Hag Com. 1^57. 8. 
«— — «*— Elcochus Aocidiauibc Mcxcuni Fiondacoxis ad Scaci» SyWas. 

Parif. 1^40. 8. 
SVETONIUS cnm Noc. Varior. ex recc&fione Pecxi Barmaooi . Amliclod' 

i7|6 a com. 4 cum fig, 
*«— ViMc Cacfax. cum Commeoc- Sam. Picifci • LcpTardiac 1714* a. com 4- 

€um fjf. 
~— cx receniuiflc J. G. Graevii * com ejufd aniroadvcrfionib. cc Nocjs 
Varior. nomirroarib. illuflracus a Caxolo Pacioo • Edicio t^icia av-"' ' 
&\ot . Traj« ad Rh. 1701 4« 
^— cx recenf. Franc. Oudcndorpii Cum Notis Varioxom . Lugdbac. 17SC* 

3* toni. S. 
*— com Commenc. Joan. Schildii . Lagdb. i66j, 8. 
— ~ com Commeacario Sanu Piciki . Traj ad Rhcn. 16^, x. com. 1« 

— cum Comrocncariis Jo. Schildii. Lugdb. 16 ^6. 8. 
•— — Idtm, Lug^b. \€%\. 8. 

— Idtm, Lojsdbac. 1648. 8. 

^—*t% reccnl Ifaaci Cafauboni cum ciofd. Aaiouid. Cjt Vaxiox» CpnQfflen< ' 
cacjts , PaxiL itfio. fol. ^vf» I7t UfBLIOTH. A. N. ROSSI 

STetooiiM cum AoQotationib. V«rior, cc Comipeoc. LaeviDi Torreotii . An- 
tQcrp. Plantin. i^74-~78* *• tom. 8. 

— ct in eum Levtoii Torreotii ComoMOt. Ao^or . et eroeodic • Ao* 
cuerp. IS9C. 4. 

•*-«• Sez. Aur. Vt^or. EotropiQS, ec Paolos IMicooas Hiftoriae Romaoae. 
Veoec. AMos 1511. 8 

— XIL CaeCares . Item Jo. & Egoatii dc Romaois Pciocipibas • cc eiaU. 
Aonotatiooes io Svetooinm. Lug<i*Gryph. if43. 12. 

— — - Aur. Vidor« Eotropius, Paulas Diacooos. Veoetits Aldos isi^. 8. 
-— com Notis diverf. Amfterd Bleaa i6|o. 14. 
"— » Levecotii ( Jac. ) Oblcrvata Politica ad Svctooii Jaliom Caerarea . 
Amftcl. i6{7' X2* 

TACITI Opcra cum Comm. Varior cx reccof. cc com Nocis Jac. Grono- 

▼ii • Traj. Bauv. i7>i. a. com. 4. ratus. 
•^— Opera cum Notis Varior. tx receoL J. Frid. ^nmoYit • Amftd. 

itfSf. %. tom. 8. 

— cc Velleii Patercoli Opera cam Commeor. Jafti Lipfii. Aotoerp. 

1617. w. 

~-» Libri V.. ooviter ioveoti, ct edici cam reliq. opcr» a PhiL Bcroaldo. 

Romae 1J15. fol. 
— — - Ltbri quinque oovicer ioveoti atqoe cam reliqois ejos opcribos cdici • 

Mcdiolaai i$i7. 8. 
«— » Aonaliom Lib. IV. priores, ct io hos ObfcrTacioocs Cacoli Pafcba-> 

lii. Parif. i$8i. fol. 
— — » Idem . Amftclod. idaf. ^ 
-^— ld€m . Aliud txempiar. 
— — Idem. Amftel. 16x9. 14, 

«-— Aooales com Caftigacioo. B. Rheoaol . Vcoetiis Aldas i||4< 8. maj. 
— — Opera ab Hetofio. Logdbac. Elzevir. 1640. i. com. i%. com Savilk». 

Amft Elzevir. 1^4^» |. com. 
— — Idem . Amft. Elzev. 1^78. 14. 

— Ltpfii (Jufti) Commentarios ad Aooalcs Tactci. Logd. i$p8. la. 
— — Saiioerii ( Jutii ) Adooutiooes ad Corael. Tacttom • Geooae i^oz. 4« 
TERENTII Comoediae . ec 10 cas Commcot. Donati , Eugraphii » et Cal« 

* phoroii com Oolervac. Varior. coraoce Veftexhovio . Hag. Com. 

i7&tf. &• com. 4. 
— >^ Comoediae« Phaedrt Fabolac , P. Syrt Seoccotiae cz rcceof. cc cooi 

Nciis R. Beodcti . Caotabrij. 1717- 4* 
— — Comoediae , Phaedri Fabalae , Poblii Syrt Seotcntiae , cx rcceofione « 

et cum Notis Richardi Bentlei , qoibus addicae fanc oocae Ga- 

brielis Faerni . Editto alcera auaa . Amftelod. 17»?. 4- 
— — Comoediae com incerprec. Donaci . et Calphuroii cc Comment. pcrpc« 

tuo Ar. If. Vefterhovii. Hag. Com. 17)1 ». com. 8. 
^— — Comoediae cam tconib. Aeneis et Dtflertat. Londini i7{4* ^* 
•-. Comoediae ciim Donaci Comm. et Varior. Notis euraocc Schrevello . 

Lugdb. 166 X %, 

— * Comoediae ez edic. Vefterhoviana . Glafgaac 174». 8. maj. 

•""^ — cum Nocis variorum . Lugdbac i586. 8. 

— — Comoediac • Partfiis c Typogr. Reg. 1^41. fol. 

***-* Comoediae italicis veifipus reddicac com Pctfooarum figucis . Urbtoi 

i7S^. foi. 

Tc- PARS ni. EDITION. SAEC XVI. <(C 17» 

Tcieodi Comocdiae cna Itms . tt perfiMMS deprampcis cx codicibos Vaticaois, 

iCf ludka ▼exfiooc . Ronwe i7tff' i.tom. i.toI. foL 
— Comoediae com Dooati Commcacar. et Calpbaroti intcrprct. Parifiis 

Rob.Scephanas is^i. 4« 
Comocdiac cam SchoUis ex Oooato « Afpcro, ct Coraato deccrptis et 

Aoaoiac. Jo. Rivii. Briziae if}tf. 4. 
Comoedise, et 10 casOonati, cc £ostapbii CommeDuria eom Oblcrv. 

Lindenbro^i • Fforti itfif . 4« 
Idm^ ycoeciisAldasi5ii. 8, 
Comoediae com Dooaci aboram qac Vecsram Commeor, Parifiis Rob. 

Scepbanos i$4^. fel. 
camGabriclis Facnii emendacionibos ccc. Florcnt. Jaot. if^f. 8. 
a M. Anc. Morcto cmcndacos , cum cjafdem Annoucionibos • Ancuerp. 

Plancin. islo. 8. 
Comocdiac. Locd. Gryph. i$8tf. la, 
Idtm. Aoraerp. Plancin. i$88. in i&« 
Idtm ab Hcinfio . Amft. i^ii. 14. 
Idim, Amft. i^fi.in 14. 

Idtm ez recenC Hcinfiana . Logdbac. Elxevir. rtffS. 7». 
Comoediac cam oof is Prologis edic. ab Accadem. Lacinis S. Romac 

Gambaccllii ( Ang. ) Obrcrracioncs in Tercnciam . Bergomi iSp7. 8. 
Gronovii ( J. Frid. ) Noue in Tercnciom . Ozonii 1750. 8. 
Aliwi eximplar 

Mareci ■ cc Fabricii Annonciones in Tcrenciam . Ancaerp. Plancin. 
1585. 12. 
Tbcodoli £cloga camCommeocac. Cricica edic. a J.P. S. Schvabe. Alcembar- 

gi I77|. 8. 
TI6ULLUS com Notis Broakofii . Amfteled 1708. 4. 

cc in cum Jo. Aot. Vulpii Novus Commcncarios « Patav. Comin* 

1749. 4. 
com Commenrario Achillis Scacii Luficani. Veneriis Manat. 15^7. 8. 
Trcbeilios Pollio , rt Vopircos , Jo. Bapc. Egnacii in eofdem Annocacioncs \ 
Aor. Vidor . Pomponias Laetus , Jo. B. £goattos de Priocipibos Ro« 
manor. Parihis R. Sceph. 1144. 8 

VAL£RII FLACCI Argooanticoo com Nocts farior. corance Pecro Barman- 
oo.Leidae i':t/\.^.rarus» 
curo Nocis Lud. Carrioois*. And, Schocri , cc-Laor. Baldi. Col. Allob. 

1617 8 
Idem . Flor. Jnnc. t$oi. 8. 
Idim . Aiiud iximviar, 
Idim. VeneriisAldus iSa^ 8. 
Idim , Lojsd Gryph. if48. u. 

Argonaocica ez receoi. ct cum Nocis N. Heinfii . Lugdb. 1724. 12. 
Idtm ez rec. N. Heinfii . Patav. Comin. 17x0. 8. 
Argooaacica . Vcncuis itci. 4> 
VALERIUS MAXIMUS cum Nocis varior. ez Rcccnfiooc Abrahami Tonenii. 
Leidac 1726. s. com. 4 > 

cum Notis Varior ez recenf. ccOblcrf. A. Thyfii • Lugdb. 1^70* 8. 
Idim, VcneciisAldus IS02. 8. 
Idim* Aiuid iXimpian 

Va-i 1 
I ^lto filBLIOTH. A.N. ROSSI 

Valeriui Maiimai €tc. Vcsecjis AMus isi4* S» 
«->— Idtm. Panfiis Coliiueu$ i^ll .»4* 

— Wrm. Vcnetits Aldui i^|4. «. 
— * litm. Lngd. Oryph. lui* 8. 

— /atfni . Lu;et. R.Scepb. i$44. 8. 
~— iieni. Parinis isSt. is. 

».— /(E^«iR. Amft. 1671* i>- 

— /ie/R. Am(l. i?!!» 14- 

-^— Memorabilia ex rcceaf. Stephaoi Pighii • Aottterp. Piaoc. \%€i. 8. 
«~- Ruperti [ Chr. Ad. ]DiiIc/cattoacsmixcac ad Valciium Maz. Nocimbcrgr 

i56|. 8. 
VARRONiS Opera omdia eam Notii Varior. Amft. i62|. I. 
**^ de Liogua LatiDa ci rcceniioDC.Vctiaiiii Mauri* Lugd. Gryph, x%€\, 
Adriani Turncbi Commcnurii cc Emcndacioocs io Yanoncm de 
Liogua Latina . Partliis Vfecbel. 15^^. 1. iroL 8. 
— — Opeta com Conicdancis ct Notis J.Scaligen cs ahii Tuiocbi« Vidotii. 

ec Aor^Auguftioi i$8i. excudcb H. Stcpfa. 8. 
— ^ Opera, cum Aufooii Popmac Nocii » cc Cbojedaoeii . Lugd. B* Rapbe^ 
/ leog. 1^01. 8. 
: VEuETll I rroocini , Acliani » Modcftt , Polybii , Acncae , ec ioccni Ao^tii 
/ .-' ^ de Rc Militati cumCommcotario^ccwcchii, Modiir Scnverii ctc 

/ • ■/ Vefaliac 1^70 . 1. tom. 8. 

y "'/;, — <— ec alior. de Re Mihiari cz rccenf. P.ScrtTerii com NotiiSceircchii ex 
/ ', OS. Plaotiniana 1^07. 4. 

/ / •"^ Frootinoi, Acliaoos, ct Modeftui de RcMihtari . ifa^ 8. 

*— • Frootinui , Achaous, cc Modeftui dcRc Mihcart cmeodati • Parifiii 
i$|J. 8. 
^ "^- de Re Mih'tari a G Scevcchio . Accefiit FronciiM Stacagcmaica cum 

Nocii Modii » cc aUi Au^. de Rc Mdiuh . Aococrpiae Plaououi 

\%%\' 4- 

~— ec Frootioi de Re Militari ex receof. ScriTcrii . Logd. 1^44 11 ^ 
*— - Mttlomcdicioa . Bafileae X5«8. 4. 

*— Molomedicioa Codd. varictate adfcda a Jo. S^mbaco. Bafikac 1574. 4. 
VELLEIJ PATERCULI Hiflot. Romaoac ad ofum Dclphini . Panf. i^ ;S 4- 
•— - Htftoriae Romaoae cum Notti Vaiior.coraotc P. Bormaono • Roccrod. 

I7f«. 8. 
— - Hiftor. Rom. cum Notit Varior. cur. P. Borraatino * £d. 11. Aud. 

Lugd. 1744 8. 
*— ** Hiftoria Romaoa com Notii Vac cur. Burnunno . Lugdb. 17 ip; 8. 
— — ^ Hiiloriac Romaoae pcr B. Rcnanum ab totcritu vindicau • Bafilcac 

1570. foL ^ ^ 

— • Idtm com Notii Voflii. Lugdbac Elzcviriui z^lp. is. 
i^~ Idtm . Allad exempUr . 
i— ^ Idem. Pariliis 1658. 14. 
*— com Notis Voffii . Amljb. Elzcvir. z^^4. ii. 
VERRII Flacci Faftor. Annt Romani Rcliquiae , et Opcrum Fragmenca iUoftr. 

aP F. Foggino. Romae 177^- fpl. 
"^-^ <iaae eztant » ct Scz. Pompcii dc Verbor. figoificattonc , cum Aonocacio* 

oibas cz Bibliochcca Antoo. AuguQini . Veoctiis i$<^o. 8. 
-"— quae eztaoc. Sez. Pompcii dc Vcrb. figaificacionc cuni Caftig. Scaitge* 

ri • ApudSancandrcan. 1575 8. 
VIBIUS Scqueflcr de Fluminibus Fontibus etc. ez reccnf. Fraocifci Heilelii • 

cotti ejafdcm Anoocacioaibus . Rotcrod. i7ia, 8. 

VIR- J PARS m. BDfTION. SAEC. tVl. etc M» 

VIRGILII Opera cum Comment. antiqois » tt Notit Vtrtot. otnmte Pctro 
Burmanno iuniore . Amft. 1746. 4. tom. 4. 

— Ol^ra cum Commeocariis Serrii . FliilaTg|(rii , et PieHi» et rfectatio* 

nePaorratii MafTicii . Leovardiae i7i7*%*tom 4. 
— * Opera cam Mocis Tarior. Logdbac. itfto. |-toiti. t. ma]. 
*— " Opera cum Notisvarior. cur. C. Scfarerelio . Lti»lb. %€$%, S» 
*— - Opera cam inrerprct. et Nocis Car. Roaei ad uTam Delphini • .Hagae 

Com 171^ i.tom. 8. 

— Opera omnia cam £xpli& et Notis J. l. de la Cerda. Logd. ist^. 

j.Kom. fbl. 
— — Aeneis cum cxpl et NotisL. de la Cerda C>l. Agr. rtf 4s. i, rom. toU 

Operacum Commentariis Ser?ii\ et Notis Tib.Douaci • Juo. Pbilargy» 

rii . ec aiior. Lugd. Bat I645. 4. 
Coilacione Scriptorum Graccor. illoftracus a Fulrio Utfino com Lod. 

Cafp, VallkenaerOpoXadis. Lecnrardiac 1747* '• 
Opera cum Senrii'Commenc. et Caftig. J. P. Valerlaai . Parifiis Rob. 

Scephanus I5?a. foL 

Opcra. ParifiiscxTypogr. Reg. 1^41* foL 

Opera ab Anc Ambrogio Icalico Tcrfu reddica com Notis ez Antiqoifl* 

Cod.Vacic. Pi^uris. Romaei^^j. |. com. fol. 
Optra cum Svmboiis quibus illuftrancor J. Poncaol • Aug. V.-i$^« 

a. com. fof. 
Virgiliani Codicts Vatic. Aotiquifi. Fragmenta , at ?iCtatw « P. 5. Bar* 

coli incitae. Romae i74r* fol. 
OpecacumServii, ec Badii Arcentii incerpreMciotie ; Probi, cc Jo. Vi* 

vis in Eclogas Allegoriis . Vcncciis is%6, fol. 
Opera com Commenurio Friderici Taubmaoni . Fraocof. i^iS.io 4. 
Opera cum Nocis aociquis ez Bibliocb. Pecri Daoiclis Col. Aliobr; 

i^io. 4. 
Codcx anciqoKfimos a Rob Torcio Aprooiaoo diftiodos cc cmeodama 

cypis defcripcos . Florenciae 1741. 4. 
Opera com XI. Virorum Commenuriis • Veneciis Jood. IS44> ^L 
Opera . Veoeciis Aldos 1SI4. icem Virgilii Cacale^a , cc diTcrfor. Poc* 

tanim io Ptiapom Lufttsecc. Vencciis Aldus iSi7* >• Tol. 8. 
I^m . Vcoeciis Aldus 1527. 8 

com Nocis ec Scholiis Hcnr. Stephani • Parifiis id. Scephanb 8, rants. 
Appendix cum Nocis Scaligeri . Lugd. Rovil. iS7>« i* 
' Idem .. Lugd. Bat. Elzevirius i6$6» i&. 
' LUm. Amdel. I($f8. is. 
' Idem Lugdbat. 1^71. 24. 
' Nic Heinfii . Lugd. B. 1671. vii. 

> cum Notis Th Farnabii • AmftcJ. 1^77. la. 

> Opera cz recenL Nic Heinfii . PauT^ Comin. I7}8. 8« 
' Campani ( Franc ) Quacftio Virgiliana , per quam Poctt ocgngcnttac » 

quam Tucca, et Varul objeccrunt, abfolTitoc. PariL i{4i* 8. 

• Conradi ( Sebaftiani ) Commenurios io Virgilii librom primom Acoci«i 
dos . Florenriae Torreotin. ilSf. 8. 

; Fabii PlanciadisC Folg. )dc Ezpoficiooc Vitgilitiuie Contincotiac. Hci* 

ddberg. 1589. 8. 
» Modicii ( Goil. ) VirgiUoa t calomoiis Tiodicatos » ct Epigtammau^ 

Pemf. 1575. 8. 

* Sabioi ( Froili ; Pmclcdio ia Virgilii Gcorgica » quie laodct comple» 

ftitos ff» BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

dicur Rei nifticflc , ^ ortcio ide landibiis Sdencitt. Rofliae Calv. 

i%%6. 4. inmrefs. in mtmhranu • 
Vicae Cacfaniin pott Sveconiaai ooofaipcae cam Ailaoc J. B. Egoacii. Logd. 

Gryph. iSSi*^* com. ix. 
VITRUVIUS dc Archtccdara cam Nocis\ cc ObfcCTaciooibai Variorom cc 

alia ODttfcoia collcda cc illuibau a Jo» dc Laec. Amftclod. Elzcvir. 

164^. fol. 
»— * it Arcbicc^ara com Commenc. Dan. Barbari. VcncciisiftfT. feL 
•*— Philandri (^Guil. ) Anooucioo. in Vicraviunk. Parifiis i$4S« !• 
*— Idem per Jocandum folico caftigacior. Veneciis isii. fol. - 
•^- de Archircdara, cam Froncino dc Aqoaedudibas . Fioreoc. Jaot. 

i%%%.% 
»— de Archiccdura comNocis Philandri. Lugd.iSS». 4. 
««M« Poieni ( Jote) Ezecciucieocs Vicruviaoae, five Commenarios crtcicos 

de Vicrovii Ediciooibtts ecc* ViuVicruviii ccalia. Piut. Comin. 

IJI$, fel* \ 

A Phi- PARS m. EOITIdN. SAEC. XVI. ctc iti 

Pbitolos.i • • ADAMI [Leonardi] Arcadicoraro Vol. I. Romae 171^. 4. 
Alciati (Andr. ) Ero:>Iciaata. Vcoetiis Aldas if^tf. 8w 

— Efnblcmaca cam Conmmcoc Cl. Minois. Parif. itfoS. 8. 

— -^ Emblcmau clocidaca CL Mioois Commeac* cc Nocis AaAor» Lugd. 

Rovillius 16*4. 8. 
Aicyooii [Pccii] Mcdiccs Legatas de Ezilto. Venedis Aldos xfs». 8. maj. 
•— * de Esilio: J. Pierii Valcr. cc Toliii de infeliciuce Licceiacor. ecfiac* 

berii de Mifcria Poecar. Graccor. Lipiiae 1707. it. 
Alexandri ( prima * ec (ecunda Parces ) . GrammaticaLacina ?cxfib. confcripca^.^, 

Venccits 1502. 4 Gotuo charoBtrt. Ji 

Alezaadro f Alcx. abj Genialcs dics. Parif. \6%u 8. 

— Gcnialcs dies, ec tn eos Semcftria And. Tiraqadlt. Lugd. Rovill, 

15^86. fol. 
Amalcheorum criam fracram Carmtna. Venec. itfatf. 8. 
^^^mafaci ( Romuli ) Oraciones. Bonon. i54(X 

Ambrofii Ab. Camaldulenfis Hodoeix)ricon . Floreac. 4. 

•— alionimque ad ipfumEpiftolae» ecOraciones obferrac. iUaftr. Florenc» 

i7Sjr. ». tom. fol. 
Angeriani ( Hieron. ) Erocopaegnion , Carmina. Parchenope S{»o. 8. 
Anlclmi ( Georgii ) Epigrammaca . Parmae 15»^. 8. 
Aoyfii (Jani) Pocmau, cc Sacyrae. Ncapoli iut. 4. 
Areoftt (Gabriel.) Carmtna . Ferrariae isSa. 8. 
Artae Mootani Hymnij cc Saecala. Antucrp. Plancto. i^pf. u. 
d*Arnaad (Georg ) Specimco Animadvcrf. Criticarum ad aliquoc Scripco- 

rcs Graecos . Amftel» 17I0. 8. mai. 
dc Oiis AdfcOoribus, ec Conjun^is. Hag. Com. I7|s. 8. 
Ledioncs Graecae , quibos Guecor. fcripu illaftranc. etc. Hag. Com. 

17 |o. 8. 
Afccofii ( Jo. badii) Navis Scalcificrae ColIeAanea Tario carminam genere 

confiau. PariC s5x5*4« cumfif, 
Avellaat ( Pecci ) ec Ja Marit Opafcuia Cricica rariora • Traj. ad Rhea. 

i7fS* 8. maj. 
Aadeberci (Germani) Venetiae Poema. Venec. Aldus 1581. 4. 
Averant ( Beoed. ) Opera Lacina Difierc. Orau ec Bpiftolae • Floreiu. 1717. 

f. com. fol. 
Jof. ] Mooamenu Lacina pofthuma . Florenc. 17^^. 4. 
AagarelU (Jo.Aur. } Carmioa. Veaec. Aldus 1505. 4« 

BACCHUSII (Bernard. ) Epigrammau felefta, ec Caroli Malapertii Poe- 

mau. Ancucrp. Plancio. t5xtf. %. com« x. voi. i&. 
Bandiiii (Ang. M. ) Specimco Lineucarac Florentinae Saecali XV.Florent* 

1748. &. com. t. vol. 8. 
Barbae (Jaoi Bencdidb ) Carmina* Romae 1749. 8. 
— — Elcgiae. Ncapoli 174». 8. 
Barberini (Mapb.) Poemaca. Parifiis Anc Scepbaoas 169^4. 

Poemau cum explicacionib. Henr. Oormalii • Romae 1^4}. 4« 
lii ( Jo. ; Argents cam Clave. Lagd. Bac. 1^)4. ii. 
Argenis cum clave . Loadb. Elzevtr. i^ia ii. 
Sacyricon cum clave • Lugdb. Elzevic 1^17« i^» 

Pnrs lU. a a BaC' ( 
114 BIBLIOTH. A. N. KOSSl Barclaxi Sttyricon , cam dtTi • accdEc Gcmfpiiatio AogUcana • Amfterod. Blaea 

I6)4« I»* 
^— IcoQ Animoram . Mediolani i6%6» %4* 
•— Carmina . Colontae t^iS, I. 
Bargaei ( Prcr. Aog. ) Cy aegecica Carmina . et Edogat . Logd. Gryplu 

iftfi. 4. 
i*-«* Poemaca omnia« Fioreoc. Janr. 15^8. 8. 
«^— Poemaca omnia . Romae isSf. 4. 

••— Commencacias de Obelifco, cum Poec. Carniin. Romae 158^.4. 
»-^ Syrias. Florenc. Janc. i$^i. 4. 
Barlaei (Cafp.) Oracioncs. Am(L Blaea 1^41* is* 
^— - Poemaca. Amftel. Blaeu i^$$. % com. u* 
Barchii (Cafp. ) Adver(aria Commeocaria. Ffarci i^s^. M.rarus, 
Barzizioram Opera Orac.ec £piftolae ed. a Furiecco. Romae i?^)- a* com. 

1« vol. 4* 

eBafini [Jo. ] Novas conficiendar. Eptftolaram» ac de Arce diceadi modas 
ec alii Tradacus. In Vofagica Valle i$07. 4> 
Baadii (Dom. ) Epiflolae« ec Oraciones . Amft. 16 1^. is. 
— — Epiftolae« Oractoocs. ec Libellus deFoenore. Amti Elievir. i^$4. 11. 
^eccacelh ( Anc. Boooniaci Epiftolae, Oraciones« ec Carmina. Veoecus 

xr$l« 4* 
Bembi(Perri) Opnfcala. Lagd. Gryph. i$2s 8. 

— Epiftolae Leonis X nomine Ccripcae . Vcneciis i$|$. fol. 

•— Epiftolae Familiares, ec Leonts X. nomine (rnpcae • Venec.i$$a. S. 
Bendinelii ( An(. ) VicaCorn. Scipionis Africani minoris. .Florcnc. Torrencin. 

I$49. 8. 
Benii (Paalt) Oraciones. Pacav. i^if. 4. 
Bergani ( Geon. Jod ) Beoacus Carmina • Verpnae i $4^. 4. 
Beflelii ( Frid. ) MiCcellanea Philologico-Cricica • Amfteiod. 1741. 8. 
Berae v Theod. ) Poemaca. Luceciae 11. 

— Poemaca. Laceciae i$48. 8. 

Bifdolae ( Laelii ) Horae fabfecivae • Ingolft. ifii. ct Col. Agr. i5i8. 

1. com. fol. 
Bonamici (Lazari) Carmma, ec Eptftolae . Venet. 1770« 8. 
Bondarii ^M.Anc. J Carmioa . Perufiae i^oj. 8. 
Boninconcri ' Laur.) de rebus Coeleftibus mecricd . Veneciis ifxtf. Gauid 

(Pomp.) de Sculpcura. Florenciae i$04. Eiafd. Carmina. Vcoeciis 

liii. 8. 
Borremanfii (Anc. ) Variae Le^iones* Amft. 1^7^* 8. 
Borrkhii ( Olai ) Diflercationes de Poecis. Francof. itfSj. 4. 
Boxhornii [ M. Zuer. I Epiftolae, ec Poemaca. Lipliac 1679. i». 
— — Oraciones. Amft. s6fi. la. 
— — Varii Tra£(acus Policici. Amft. if^f. la. 
Brandolini (Lippi ) de Racione Scribendi. Bafil. i$4$. 8» 
Brocardi (Jac.) Particiones Oracoriae. Venet. iSf8. 8. 
Brodaei (Jo,) Mifcellanea . Bafileae i$$f. 8. 
firuni [ Leonardi ] Epiftolae cum Animadvcrfionib. Laoreiitii Mehas . Fto* 

renc. 1741* a. com. 8. 
Brafonii ( Domicii ) Faceciac cc Eiempla. Romae Mazoch. i$i8. fbl. 
(ruci ( Jo. Michaehs ) Oiacio dc Rebos a Caroio V. Impcr. Gcftis . An- 

taerp. t$$$. 8. 
y^'^ Epiftolac CL Yiror. qoiboa Vetcica Aadoru cxplicaiitar • Logd. Gryph. 

L. «$*i. 8. 

Bm- PARS III. HDITIOr^. SAEC. XVI. etc i|f 

Bniri Epiflolac de Hift. Land. Praecep. Conjug. Cracoviae irSp. •• 

— Opcia Scleda: Eptftolae : de Hiftor. taud. Pracccpu Copjugalia ecc; 

Bcroliai i6pS i. ccm. 8. 
Bacbanani ( Gcorgii ) Opcra omnia CQm Notit Th. Ruddimamsi Edimbof* 
gii 171$. s. tom. fol. 

— Opcra omnia cum Nocis Th. RaddimanDi ct Pracfatioae P. BarmaiM 

ni . Lngd. Bac. i/af. a. com. 4. 
«— Carmina . Lucec. Patiflon i$3^. is. 
— - Pfalroorum paraphr. Poetica , et aL Carmina • Liicct. Rob. Stcphan. 

ISS^D. II, 

— Paraphrafis P(aIraor. DaTidis. ExOCPIantin. itf0|. 1%. 
•-— Carmina. Ancucrp. isZ^- is* 

*— Poemaca. Lugdbac EIzct. itfti. a^. 

— Pocmaca. Amftclod. 1^41. «4. 

— ^ Pociilaca • Amftctod. x. con, la. ^ 

Buddaci ( G. } dc Stiidio Liturar. inlticuendo, et de Philologia • Bafileae^ 

ifif. t. ^ 

Buchkri [ Jo. } The&arut confcribcndarum Epiitolarum cz yariis Audbrik 

dcfampcus. Ancuerp. 167^. la. 
Bnaelli (Pctrij Pauli Manutii, cc AI. Gallor. Epiftolae 1581. ap. Hcnr. 

Sccphan. ViUomari Animad. in locos concrovcrf. Rob«Ticii. Luc* 

iSSd. 8. 

CALCAGNINI (Caelii) Opcra aliqoot Philotogica . BafiL i$f4. kl 
Camerani (Joach. ) dc Curandis Equis. XctiopboDCis Opufcula de' cadcm 

Re. Hiftoria Kci NQmmaritc . Lipfiae i$$tf. 8. 
Cainpani ( Jo. Aul ) Fpiflolac « cc Pocmacai . cum Viu Audor. a 7. B. 

Mcnckenio . Lipfiac 1707. 8. 
— — Opera (clcdioia dc Rcb -gcftis And. Brachii « Vita Pii 11. ecc. ex re- 

ccnf Menckcnii . Lipfiae 17)4« 8. 
Ganceri ( Gnil. ) NoYac Lc^ioncs . Bibleae ts6i. 8. 
Canceri (Theod. ) Variae Lc^ioacs. Plancin. 1574« 8. Carrionis ( Ludov* ) 
^ Anciquae Lcdioncs . Plancin. 157^* t. 

ACapilaporttm Carmina. Romae i58p. 4. 
* ^— Ea0Um. Aiiiid ixemjplar. 

"Capycii ( Scipionis > dc Principiif Refum. er de* Vace mazimo Carmina . 
Vencciis Aldus 1^46, 8. . 

*— de Principiis Rccam , dc Vace mazimo, cc Eleguie. Neapoli 1594* 8. 
Carmina qninqoe iiluftrium Poctanim . Veneciis ValgriC 1548. 8.' maj. 
—— £tf^nii • Ftorcnt. Torrencin. I54P."^. 
— — Eadem. Florcnc Torrcntin* i$Si..l&* 

— Eadim, Vcncciis 15 $8. 8. _ 

— Eadem, Bcgomi i7$J. ^- " 

— — quinque Ecrufcorum Poecaram : Fr. Vinchae , Segnii . Betnii « AccoU 

ci » cc Varchii . Florcnciac Junc. i$da. 8. 
*— infignium Poecar. Rcgicnfium . Gencuae i^ ^^ ix, 
Canionts ( Lud. ) Anciciuacum Lcdionum Commencarii . Antoerp. 1 570.' 8. 
—— Emcndarion. cc ODrcrvatfon. Lib. Sccundus . Lucec. 858|. 4. 
Caryophili [Jo. M^uhaci] No^ Tofculanae ec RaTcnnatcs* CaiAiiaa. 

Romac 1611, S. 
Cafae ( Jo. ) Lacina Montmenta. Florent. Junc. t^4y. 4^ 
Cafauboni ( if. ) dc Sacyrica Gnccoxua Poeii, cc Romaaof. Satyca 

Paiifiis i^f. 8» 

Ct* i8<$ DIBLIOTH. A. N. RQSSI 

CalaoboDi Epiftolae cDm RefpooC Dcdicac PraefadoDCS et Tradac lariorcs 
curante T. ab AlmcIoTcen . Rocerod. 1709. s. rom. fol. 
«CarcnH [ Jac. DQrantit ] Variaram libri dao. Laccc. 148»^ 8. 
Caftalionis ( Jof. ) Variae Ltdioncs « cc Opafcola Philologica . Romae 

iS^. 4* 
Cauflini ( Nic ) EleAor. Symbolor. ec Parabolar. Syougmaca . PariC itfiS. 4. 
Ccrruci ( Anc. ) Variae Leaiones , et Carmea de Deiparae Virg. luiagine ccc. 

Arimioi 1610. 8. 
•— Carmina. Vcnctiis 1550.8. 
Clcophili [Od ] Opcra Poettca. Fani 151^. 8. Pindarns de Bcna Trojano 

cc Epigramm. qaaedam diTcrf. Faai i5i(. 8. 
Colacit Picrii ( Lini ) Epiftolae t Jof. Rigaccio Scholits iUaftratac . Florcnt. 

1741. ». tom. 8. 
Codri Urcci ( Anc. > Oraciones » Epiftolae » et Carmioa • Boocm. 1 50». fol 
Conftantii ( Aoc. ) Carmioa . Bpiftokie , Praeleftioncs » et Oracioocs • Fanc* 

ftri 1501. 4. 
CoDcareni ( Gafpar. ) de Elemeocis • Sctp. Capicii de Priocipiis Renim Poc* 

ma. Laccciae 1548* 8; 
Cornaxani (Aoc. ) Carmina. Mcdiolant 1503. 4* 
Corradi (Q. Marii ) de Lingaa Lacina. Bonoo. ixj^- 4* 
Corcefii (Greg.) Opera fc. Epiftolac» Carmina» ec AL OpoCcola. Pau?ii 

1774. a. com. 4« 
Coryciana Carmtna. Romae Perafin. 1514« 4* 
Crinici (Pcrri) de Honcfta Difciplina. Florenc. Jonc 1504. feL 
»— — de Poctis Lacinis. Florcnc. Junc. i(0f. foL 
*— dc Honcfta Difciplina, ec dc Poecis Lacinis. Florent.Jant. 1505. foL 
— *• de Honefta Difciplina , dc Poccis Latinis ct Poemaca • Logd. Grypb. 

I54j.t. 

Conaei [Pctri] Satyra Sardi Venales . Losdbau i6%j* 14* 

—— Orationes et alta Opufcula Lacioa. LipGae 17 15* i. 

Copcri ( Gisbcrci ) ObfcrTacioncs in Vartos AaOores . Ulcraf • Elze?ii. 

1^70. 8. 
Calligrapbia Oracocia LinBuac Graecac . Pacavii i^pi. 8. 
CcUarii lCbr.l Coraepofter. dc Barbarifmis» ccldiocifmis Scrmonis Lati- 

ni. Cizae i^ti. ii« 
— Epiftolae Selcaiorcs ct Piacfauoncs coUed. a Jo. Valcfaio . Lipfiae 

1715. 8. 
— — Orthoflrapbia Latina . Patavii 17^1. 8. 
Chreftomacbia Placoniana gr. hic. Tonci i75^« 8, 
Comenii Janoa Aorea Ungoar. gr. lac. a Simonio. Amft. Elzcvir. 1641. is* 

DACTII [Andr ] Poemau^ Florenc. Torrencin. 1549. 8. 

Dancis dc Valgari Eloqaentia cam Adnotationib. (jorbineili • Parif. 1577. 8. 

Datiii ( Lconardt ) Epiftolae. Florenciac 1741. 8. 

Delitiae Poecaram Scoconim illaflriam. Amfterd. t^^7^ 1 tom. 11. 

Delrio (Martini) Synugma Tragoediae Latinac. Amucrp. 1591« a. com. 4. 

Diflcrcationom Lodicrar. et Amocnitacam Scripcores varii, Logd. B« 1644* >>•• 

Dooaci [ Marcelli ] Scholia in lacinos plerofqoe Hiftor. Romanae Scripco* 

rcs . Venet. Jont. 1^04. 4. 
Drodoo» (Hilarii) Pradica Artisamaodi, cc alia cjufdem Maceriac. 

AmftcL 1^51. 12. 

Dyni [Fraoc.] AisPoecica pcrqoifita» cc tiodicata. Lacae 17 1^ 4- 

ECLO-^ FAttS ni. EDITION. SA£C XVI. ctc. iSr 

\ 

ECLOGAE Viigtlii, Ctlpharaii, NemefiaQi, Petrarchae, Bocctcii « J. B. 

Maotaaoi , et Gaoricii . Floreor. Juor. 1504. 8. 

' Bpiflolae Lacootcac • Farragioes doae , qaarom prima e Graccis tao^m 

cooTcrfas $ altem Latioor. tam Vet. ooam reccotiaih elcgaotiorcs 

compkditor , a Gilbcrto Cogoaco colicdae. Bafikac ifT4. s. cbm. 

I. TOl. lU 

CJaror. Viror. Scicftae ad iodicaodam ooftror. tempor. Eloqocotiam^j. 
Parifits ifS^. ta. *^ 

Eat^tm. Coloo. Agripp. xsS^.S. 
Eaedtm. Col. Agr. 158^ Sclcdtores Epiftolae Clat. Vitor. digcOae s^ ^ 

Siflt Verepaco . Cooftaotiac isdS. 8. 
Priocipom, Rcr. Pobl. ac Sapicncam Vtror.editae « H. DanzeHoo. 

Vcoedis IS74* S. 
illoflriom Virorom fcriptae tcI a Bclgis, tcI ad Belgas. Logdb. EU .^ 
zcv. 1617. 1. tom. 8. 

Principam et illaftrtom Viror. ci pracctpois (criptorib. colle&e. ^. 

Amltel. ElzcTtr. 1^44- la* 
Claror. Viror. Tiicodori Prodromi Gr. Ital. Daotbis , • Petrarchae , 
Aoo Palearii ^ et alior. primum Tulgatae a Pctro Lazeri , com 
ciofd. Adoouuooib. Romae 1754 *• ^om. 8. 
Clar. Viroram Icil. et Gcroiaoor. ad Pctrom ViAoriom. Florcociac 
175S a. tom. 4. 
Erafmi Adaffionim Chiliades. Bafitcae 1559. fbl. 
— Apophthegioata . Aioft. 1(71.1». 

Colloqaia com Notis Var. cor. Schrevelio . Lagdb. itf^. 8. 

Colloqata com Notis. Amft 1(4^. 14. 

CoUoquia emeodat. AmilcL BIzct. itftfs. it. 

Colloqoia com Notis . Amftclod. 11. 

Ciccrooiaoos« Brc de optimo geocre dicendi . 174^ de redaLatini grae* 

ciqoe Sermoois pronuociatiooe . Lagdb. 1^4 {. la. 
DisJogos de Rcda JLatioi Graeciqae Scrmoois Prooootiatiooe • Lagd. & 

164^. fs. 
dc Copia vcrborom et reram . Amft. 1^51. 14. 
de Verbor. ac Rcrum Copia . Amftcl. ^^45. 13?^ ' 
dc con(crtbcDdis Epiftoiis . Lugdb 1^45 la.^^j 
dc cooftribcodis Epiftolis . Amftcrd. 1^70.^ 11. j 
Moria . VenctiisAldus ifi$. 8. 

Eocomiom Moriae, ct dcRationc Scadioram. Logdb.. 1^4 1* QttcrcU 
Pacis 1641. is. 
-— « Stulticiac Laos cum figuris . Bafileae 167^. 8. 
•^— Flotcs cz eios fcriptis colledi . Lugdb. t<^4S* >*• 
*— - Vita ct Epiftolac ilhiftriorcs* Logdb. 1^49. n. 
Erythraei f Jaoi NiciiJ Pioacothcca Imagioam iUoftr. Viror. CoLAgr.t^4$* 

1 . tom. T. Tol« 8. 
— — Dialogi , ct Eodcmia • Col. Ubior. 164$* 8* 
— ^ Homihac. ibi 1^4^. 8. 

— Documcota Sacra cx Evangeliis • Col. Ub. 1^4$. 8. 
«— — Epiftolac ad Tyrrhcoum. ctad divcrfos Noc. illuftr. a 7. C. Tifchcro • 
Col Ubior. 174^. 4. tom. u vol. 8. 

FACCIOLAT! ( Jac. ) Orationcs , ct aiia ad diccndi artem pcrtincntia • Pa- 

tavii 1741- ». 

Facr- ill DIBLIOTH. A. N. ROSSI 

^ Faemt Fabalae, ct aiia Opafcah, cmn v^rf. Gallica. Londiiii ir4f. 4>Sgm 
( — Fabulae , et alia Opafcula . Pacav. ij^o. 4* 
'*faled C Hier ) de Beilo Sicambrico Poema. VeoedisAMos i5|7* 4« 
iclicii (Conftaocii )deCoQiuradooeCatiliaae» defizilio Cicetoois etc.Ro' 

mae Mazoch. ifiS, 4* 
Farrarii ( Oda vii ) Eleda « Epiftolae » . et lofcripciooes . PacaT. i($79' 4* 
■— O^ra varia » Prolafiooes , Bpiftolae etc. Volfenb. 1711* »• com* Sm 
Fererti [Nicof*] Opera Gcamroacicalia . Veoetiis 1107. fol. 
Fidelis ( Caflandrae) Epiftolae . etOrationes. Pamv. i6|5. 8. 
Flaminiorum ( M. Ao. et Gabr. ) Carmioa . Patavii 1741 8. 
Fiaminii ( Ja Ant. ) Epillolae &miliares . fioooaiae I744« 8* ma}^ 
Foliecae ( Uber ti > dc Lingnae Lacioae afu • ct praeftantia . RonMieip4- 4« 
^^-' Opcra fubficiva , Opufcala Taria de Lioguae Lat. praeftaocia , cc CL Li» 

gnrum £k>gia . Romae 1579. 4* 
Foncanae f M. Poblii J Poemaca omnia Ladoc fedpca iUaftnn a P. A. Scrai» 

fio . Berflomi 1752. S* 
Fordi ( Joacb. ) de Racione Scudii . Lagdb. i^ ?4* >>• 
Fracaftorii ( Hier. ) Opcra omoia , cc A. Nataserii Orac. ccCacmiiia. Vcac» 

disjaocac if^^ 4* 

— Opera omnia poadca , et pro(. Veaectis Jaotae 11I4. 4. 

— Opera poecica. Ncapoli i68|« in i»- 

— Pocmaca $ ec Carm. (3occae » Bonfadii » Fomaoi • ec Aichii • Pacani 

Cominos 171 <• 3. 
— ' Adami Fomani , cc Nicol. Archii Carnioa . Edicio IL aoda . Panr. 

17)9- % tom. 4. 
Fracchini ( Franc. ) Poemata . Bafileac i$f8. Kcrflcnbrock BcUam Mona* 

ftenenfe contra Anabaptiftica Moaftn gcftum carminibos confcnpc 

Colon. t f 45 S. 
Frifchlini [ Nicod ] Hennci Bcbelii » ct Poggii Florenciai Faccciic • AmftcL 

1660. II. 
Furftenberg ( Ferd. dc) Pocman . Amft. Elxorir» 1671. 84 

GALLUni ( TargJCarmina. Romac i^ii. 8. 
Galten Alcxandreis Poema . Ingolftadit ifii. 8» 
Gambarae i Laar. ) Poemaca . Viennae Auftr. i$f j. 8. 
*-— Naudca, cc Veneciae Carmina • Romaeiftf^. 0^.8. 

— Ezpofici Poema . NeapoH i$74. 4. 

— CarmioaSacn , ec Idyllia . Romac 1582. S. 

Gacaken [ Thom. ] Opcra Critica , et Marci Antooioi de Rcbos (uia lihri 

Commentado perpetuo illuftrati . T»i. ad Rh. 1^8. s. com. M. 
~-* Adverfaria Milcellaaca . Londini i^ fp. ioL 
Gaorici ( Pomp. } dc Arce Poecica 4. edit. anuq. 

*— carmina. Venedisist6< 8. Pyndaros de bdlo Trofaoo . Faairfif. B. 
GcTaFtri (.Cafp )Eleda, quibus Vec. Scripc loca illaftmnnr. Luc. 1619. 4. 
Gherardti ( Petri ) ec Rob. Ticii Carmina . Floren^. i$7i. 8. 

— Pocmaca Taria tnFoedus, ec Vidloriam conera Tarcas . Veo. iiys. 8. 
Gheri [ Ranucii ] Deliciac Poenrom Gallorum ab co collcdae . Ffacd i<09* 

j. com. la. 
*— Deticiae Poetarum Germanosum . Ffurti 161 a. ^. com. u. 
*— ^ Deliciae Poenrum Inlorom . Fforci 1608 a. com. 12.. 
Giannectafii (. Nic. Parc. ) Pifcacoria» ec Naacica» Carmina. Neap. 1^8^ 
Giraldi ( Lil Or. ) Opcra omnia PhiIok>gica de Andqoicanbas ccc. illuftraca 

a Jo. JeoiSo . Lugdbac iCit^. a. com. 1. vol. fol. 

Go* PARS IIL EDITIOR SAEC. XVI. tu. itf 

GoropH Bedioi [ Jo. ] Opera : Hemuubent » Hieroglyphiea , Vertamoiu . . 

Galiica , Fradcica , Hifpanica . Antiierp. Plannn. is8o. fol. 
GracTii ( Jo. ) Geoiv. ) Syocagina Tarior. DiflertatioQ. carior. qoat riri do^- 

fimi elttCttbraninc . UlcrajedU i7oa. 4. 
Grapaldi ( Fr. M. ) de Parcibas Aedmm . Romac If06. 4* 
**— de Parcibos Aediam . Parmae t$i€, 4. 
GraTioae [ Jo. Vinc. ] Opafciila varia Lat. ct Ital. Ronue t6pf. la. 

— Oratioaes. Neapoli 171». n. 

— Orationes, ecOpafcola . Trai. ad Rh 171 1. t. 

Grimaldi (Fraoc. ) de VicaUrbaoa, cc deVita Aulica Metricd . Romaet^tf. 

41. 1. tom. I. voL 8. 
GconoTii ( Jacobi > Sopplemenu Lacanamm io AencaTadUco, DioneCaiBo» ec 

Arriaoo . Lay db. 1^75 8. 
GroooTii ( Jo. Frederici ) Obferratiooes . Lagd B. itf fp. 8. 
— ^ Obfervattooam libernovus. Daveotriac 165%. la. 
^—* 0bfervationes . Lipfiae 175 f. 8. maj. 
Grocii [ Hug. ] Tragoedia Sophompooeas , et Chriftos pacietts » et Sacrr Arga* 

mieoti' alia . Amfterod. U|5. 4. 

— Poemau. Logdbat. itfff. la. 

Graccri [ Jaoi 1 Thcfaarus Criticos , qao infiniti ioci omnis generh AoAo* 

rom iiluftraotur • Ffurci 160». 7* tom. 8* 
•— Tliefaarus Criticus . FloreuciaeC Paoormi ) 1717. 4* tomt fbL 
Galielmi f Jaoi ; Verifimilia • Aotaerpiae i$8i. 8 • 

■ Kaicm . Aliud ettemplw, 
Galielmioi ( Beroardi) Sermooes. Romae 1741* 4* 

HADRIANI Card de Sermooe Latioo , et modis lat loqoeodi» ec Carmi» | 
na . Bafileaeifij. 8. I 

— de Sermone Lanoo , et modis Latioi loqaeodi . Logd. 1581. t. ^ 
Heinfii ( Dao. ) Pocmata Larioa . ec Graeca , ec ejttfdem de contempca Mot* 

cisCarmioa. Logdb Elzev. itfsi. 8. 
Poemau aodliora . Cudgb* 1^40- la. 
de Tragoediae Coofticuc. ec Ariftotel. Poetica graeoi com Norii ct bi 

terpr. Lagdbac EIzeTir. 1^4}. is. 
Orariooes, et DAerutiones. Amft. EIzeTir. i^f7* 1«^ 
Heiofii [ NicoL ] Adverfaria » et Ej. Notae ad Cacaliam » ec Propecuam cot» 

P. Burmaooo . Harliogae i74s* ^ 
Hofpicalii L Mich. J Scrmoncs. Lot. Pisirii. ijtf. feL ^^^ 

JONINI [ Gilberri ] Odae , et Epodon. Lngd. i^io* 14. 

Jonii [Flaviil CCotum Veocrcs» five Lcpores, ecG. Acheiui Qria Carmi* 

oa. rlorenr. itfo). 4. 
JuftnU Cfmoc.) Opem poecica. RomacMazoch. 1510» 4» 

K£UCKENII (Rob ) Mofac Javeniles. Am(teL i6Sx. 8. 
Kohlit (Jo.P.) Delidac Epiftolicae* Lipfiae i7Si« 8* 

LADERCHIANAE Nutte. (Senoae 170P. 8. 

LagomarfiDii ( Hieroo. ) Epiftolae ad Amicam exemplam de aliqaoc lodt 

operis» Nodiam Sarmaricar. Vigiliae. Bonoa. i75l- 8« 
-•-— Oraciooes Scptem. Romae I7SI* is* 
Lami ( Jo. ) Dcliciac Emdicor. coUeftac • Floccnc* 17« com. 8. 

Lam« !$• BIBL^OTI). A. N. ROSSI r Xampddit (Bea.) Carmkui. Vencc. Joltais ijpfa t. 

Ladiiii ( Lacioi ) Epiftolac , Cooiedarae , cc ObferTacioii. Roou cc Virecb. 

i6€y, a. com. 4. 
tjam Afioi . cnm alhs feftivis Opu(cQlis . Logd. B. EIzcv. i^^p. s4« 
Lazzareili ( Lod. ) Bombyz ec aiia Carmiaa • Aefii 17^5. 8. maf. 
Lipfii ( Jofti } Opera omDia . Aaruerpiac 1^)7* 4* com. 1» vol. foL 
-*— — dc CoDftaatia . AmlL Elzcvir. i6i%. »4« 

LoQgolii [ Chrili. ] Oraciooes ec Epiftolae. Florenciae Jaac i$i4. 4. 
*— EpiftoJac. cc Bembi» Sadoleci, Badaci, Ecafmi adiiOQgokam% Bafil. 

t%$$. t. 
— — Oratioiict, ec Epiftolae . Veaeciis iSi9. %• 
•— Idim. Lagd. Grypb. 1S4». t. 

Epiftolae. Bafileac 1558. t. 

' [Fmoc. J Parecga quibus cam io Graecis» qaam in Laciois* Sccipc 
ob(cora Loca declaraacur» Vcaec. Valgtiit i$si. t. 

MAGII (HierJ Variae Leaiooes. Veocc. i(^. 8. 
tAiLffiai [Pech] de CoDfiiio , cc Oraciooes cres . Rom. i|t7. 4. 
Mafoiagii (M.A. ) Oraciooes ec Praefacioors • Veocc. isSz. 4- 
MaictainB [ Micb. ] Gcaecae Lingaae Oialedi recogaicae • Hagaie Comit 

i7}t. t. 
MalagoDoeUii ( Aol ) Oraciooes • Romae 1^91. iz. 
MaocioeUi (Aoc. ) Sermooam Oecas* Romae 1501. 4, 
Maocaaoi ( J. B. ) Opera omaia poecica» cc foiact oraiciooc • Aamerpiae 

^ 157^- 4 com. 8. 

Maoacii f^AldiPii^ lofttcucioaes Gcammacicae. Veoeciis Aldas ifi^. 4« 

Grammacica.Tarcalani iSip. 1%. 

lofticacioocs Grammacicae • Vcoeciis Aidas ifsf. 4. 

Orthcigrapfaliae 'latio, Nocarum Vecer. czplaoacio. Vcoeciis AUas 
i%€6. 8. 

dc (^uacficis per Epiftolam • Vcaec. AUus iS7^. 8. 

Epicume Orcbograpbiae . Veaec. Aldus ii7S 8. 

kcii (Paoli) de Civiuce Romaoa. Romae istf. 4* 

Epiftolac, ec Pracfaciooes . lo Acad. Veocm isst. 8. 

Epiftolar. Ltb. X. ec Prae&tioocs . Veoeciis 19iKiucios iS7i. 8. 

Adagta ab omoibas meodis Tiodicaca. Fioreoc' Janc. is7S. foL 

Marcicaoi [Coriolani] Tragoediac, cc Comoediac » Homeri OdyfteaLati* 

ois verfib czprefia. Neapolt iSS^* 8. 

MarulU ( Micb. TarcaoioMc ) Epigtammara ec Hymoi. Boooo. iSo4« 4. 

Macii (Jo. Marii) Aoooacioaes u yarios Aadores Laciaos cc Graccos. 

Ticioi I57S* 8. 

Macchaei ( Xav. ) Ezercicacioo. ( Cricicae ) per Sacuram . Neapoli I7S9- 4- 

Maziffii ( Pacifici ) Carmioa. Faoi iso^. MaruUi ( MichacL ) Ncoiac , ec 

Eptgfammau. 8. 

i^~ Carmioa . Parmae iff 1. 4* . . 

MciaoUioais ( PhiUppi ) Opera omoia PhUoC Joridtca , Mcdici Thedogi- 

ca, Argenc. iS70. f. com. 8« 

Menagiaoa. Amftcrd* 16^4, 1%. 

MencBcofi ( T. Barck ) de Charlataocria Erodicoram cam Notis Vat. etSta- 

delii dc Circamferaoca Licceracor. Vaniuce • Lucae lyi^* ^* 

*-~ dc Charlacaoeria Erudicorum . Amftel. 171 f. 8« 

«— <-• Diflcccaciocics Licccraciac. Lipfiac I7I4< t, 

Mcn-' -J FAKf nL IDITIok SAiaXVL ecc ijit 

lCcackoiii ( Frid* Onoois ) Gmuiii . LidC 17^7. 8. mal* 
McrUm Coccalit Maoiioiiicoroni Pbein. vcaec. is^x. i&. 
— - OpQs Macatooiconim . Amftelod i6p%, s« 

Meaifii ( JoaD. ) Opera oinnta Scholiis illiiftra» « Jo. Lamio • Hoicaciae 
1741. 1». Tol. hL 
Cridcas AmobiaQOt cc Hypocricicns Mioocitmts • Lagib. ilfjr.EjoCI. 

de Gloria com Audor. philolog. Logdb. itfoi. S. 
Ezcrcicatioocs Cricicac . Logdb. 1 ^99 s- com i. toI. S. ' 

Migoonii ( Ubaidi ) NoAes Sarmaucae. Bcaosbetgae I7SS» 4» 
Miocotnii ( AoLSeb. ) dc Poera. Veoeciis i5SP- 4* 
— — • Pocmata. Vcocciis I04. •. 
Mifcella nc a c ObfcnracioDcs ioAuAores VeCettsccReccftcior. Amft.i7|s«»|^« 

7. com. 9. Tol. S. 
~^ ab Adoo 1740— 4f' 9* wn. !• ▼©!. S. 

Modefti (Pab.Fraac ) Veocrias Pocoia, Sylrae ecc. Arimioi Xf»i.fiil. 
Modii [FcaocJ NoTaoriqaac Lcdioocs . Ffiurci 1584. S. 
Mooofini f Angeli ^ Flos Icalicac Liogaae. Vcaec. 1^04« 4. 
Momifidchi (P.Jac ) de Cogoominibos Deorum. ^rafiae tfs(. Scdfit 
Fofcarilcgia qoibos mulu Comper» (aac in Aoftorib. aattqais • 
Venet. tfs|. 4. 
Momt ( M. Aoc. ) Opera omoia . Verooae 17x7. g. com. S. 
*-» Oictik* PacaTii 1741* 1« tom. S. 

Infticucio paerilis , e: Scoccoriae gr. lac. Pattvii I74e« S. 
Variae Le&ooes. Aococrp. lity. S. . 

Variae Lcdiooes» ec Varia Pacmam. Lqgd. RoTiU. x{f4* i». 
— — Lambioi » Rcgii » cc Maoacii Piaefiuiooes , ec Epiftolae fiimiL aliqaac . 

Parifiis if7f. is. 
Molaram Aoglicanarum Analeda , fiTe Poemata mdioris necae inefin . 
Oxonii 1699. s. com. t« 

NANNII [Pecri] Mifcellaoea. Lugd. 8S4S. t. 
Naidi ( Car. M. ) Carmioom Specimco com Annot Lucae 176^. S.* 
Naogerii ( Andr, ) Orariooes daac Carmioaqoe ooooalla • Veuerits if fo. fbJ. 
— Opera omoia poerica« ec prola Orac, coxandbns Volpiis • PamTil 

171 1. 4. ma}. 
Nicolai ( Franciici ) Carmina . Neapoli i77s. 4- 
Noccri [ Caroli ] de Iridc . cc Aurom Boceali Carmina . com Nocis Jof. 

Rog. BofcoTicb. Romae 1747» 4« 

ORATIONES Clar. Vitorom tcI boooris catt(a ad Priadpcs» tcI infaaa* ) 
re eoram habicae. Parifiis iS77* >%• J 

O^rcoii (Jo. ) Epigrammam. AmlL t^44- ^4. 
•*— « EoMm. AliudiMempiar. 
— — EmUm • AmftcL Eoct. 1^4/« M. 

PAGANINII [Pagaoi] diTerfi gencris feriptt poerica. Florenc 1^6$. ^ 
Pdearii (Aonii) Opera proGiica , ec mecnca. AmlieL I6f6. t. 
— « Opem. ez rcccnfione Frid. Andr. HallbaTcr» qoi Timm Paltarii pne* 
miuc. Senac i6a3. t. 

i tMarcelli] Zodiacus Vicaa. Bafilcat i^«i« ss. 
Tdem. Roccrod. i^pt. S« 
Utm. Rocerod. I7M* S. 

Parj JU. H Aih Mf* BIBLIOTH. A.N. R05SI 

P«lmcrii ( Jao. Mdlcri ) Spicilegta qaibns Varii Aociqoi Sctipcores emaca* 

laotur. Ffbrti i^to. t. 
Palmerii [Jacobi] Ezercicat. looptimosfere AadorcsGraecos , Hiftoricos. 

cc Poctas. Lugdbac. i^^8. 4. 
Pannooii ( Jani } ad Gaartnam VeroDcnf. Pancgyricas» ccCarmtna. Venctiis 

Parrfaafii ( Jani )de Rcbus pcr Epiftolam quaeCtis liSy, Hcnr. Stepbaoas 8. 

— iJim . Aliud ixtmplar, 

*— * Qoacfita pcr Epif^olam » ei rccenfione H. Sccphani i cam Audoris viu 

confcripta a Xavctio Matthaei . Ncapoli 177 1. 8. 
Pafcalis ( Ludovici ) Jul. Camilli , Moifae » ct Alioram Carmioa «. Veoctiis 

Johtusif$i. I. 
Pafchafii ( Steph ) Epigrammata . Parifiis x$Si. 8. 
Pa(ii ( Lancillotti ) io Graproacica lofticutippe ObfcrTacioiies non ▼u^arei • 

Kcgit 1^04. fol. 
PaoIiDiaconi de gedis Roman. Partf Colinacus is|k* Aucelius Vi^r deVi- 

ca ec moribt)S lmpcrac« Rom. id. iSf4- Vs^erti Probi dcSaipcuris 

antiq. id. 1^4*- i. vol.8. 
Paulini i S. Jofepho Oraciooes . Komac 1727. 48. a. com 8 maj. 
Pellinonis [ Jo. J Rudimenta Latinac Graromaticae . Lugd. Gryph. iS|i. 8. 
Pcrionti ( Joach. ) dc opcimo g^Qcrc inte^prctandi . in Ecliica Ariftocei^s . Item 

cz Platonis Timaeo particuli gr. lat. fiauicae kT4o 8. 
Perptniani ( P. Joann. ) Opera , fcil. £pi(loIac« Orattoocs etc. cum ejardem 

Vita a P. Lazeritonicripta . Romae 17437. 4. tom. ^.v^l. 11. 
Pccavii [ Dionyf. ] Oraciones » cc Opcra Poctica . Parifiis itfzu^. 8. 
Petici [ Petri J de Sibylla . Lip(iae 1686. %. 

— Mitcellattcae Obfervationes . Traj. ad Rh. itfS». 8« 

Pctici (Saro) Obrervaciopps « Quibus varia Vctc. 5cripror. loca , qnae ad 

Philologiam , Jurifprudcntiam , cc utriufqae £ccle(iae hiitonam 

perttnenc « illuRrantur • Parifiis t^4t* 4. 
— * Variae Lcdioncs , quibus EccUfiae utfiufoue Focderis rirus cfc. ec Sacri 

ejurdem Scrjptorcs iliudrantur • Parifus i^jf- 4* 
-T— • Mifcellanea , quibus Varia Ve^t* Scripcor. ioca tUuftrancar • Parifiii 

i6;o. 4. 
— * Eclogae Chronologicae . Parifiis i<}2. 4. 
Pecrarchae (Fr.) Opera Lacina . Venctiis i50{. a. com. i. 'VoL {o\,GQde9 

chara&. 
""^ Opcra I^tina Venetiis iSoi. s. com. fol. Gptico charafl^ 

— Opcra . Vencciis ifoj. fol. 

""• de Sccreco Cprarutp conflidu . RegiiLcpidi itoi. 4» 

•^^ Poemaca omnia. Bafilcae tf4i. 8. 

*~~ de Remediis otriufquc Fortunae . Venetiis i$i5. 14. 

'^~~ de Rcm^diis ucriurque Fortunae • i^t^. lc Prcus , ia la» 

Phalethi [ Hieron. ] Poemau. Fcrrariac i(4<. 8. 

Phtlelphi (Franc.) Epiftolae cum AntniadYerfioaibas Nic Scanislai Mcocd. 

Florcnc. 1745. 8. com, I. 
Phifbm^rti Mufac Juvcnilcs . Parifiis cz Typ. Reg. ts^s. fpl* « 
-— • Mqfae Juv^nile^ . Ancuerp. i^u. ?'. 
Philaromaei ( Adiudaemonis ) Vindictae adverfua Sycopbanfas Iavaiieofcs« 

.. -^o^oniac [ Vcneciis] 1741. 4. 
Piaorii [Lodov. Bigt] Hymnt , Epitaphia « Epigramaiaca . Fcrrar. 1514* 4- 
Pteiii VaJeriani ( Jo. ) Pro Sacerdocum barbis declamatio « et varia Pocmau* 

Ffarti itfi|.£}. Hieioglyphtcor.CoUcdtaQ.ibtd.a« com. i. voL4* 

Pi* PARS III. HDITION. SAEC XTI. ccc 191 

Pigoae(Jo. B. ) Caclii Caicagoini ,'et LiuL Aicofti Caruii^a . Vcncdii Val<4 

grifius ifff. S. 
Pioelli f Jo. B ] Carmina . Fiorcnc. Jooc. i|p4* 4. 
~— Carmina. Geouae i^of. 8. 

PlacemiDii ( Grcgor. ) Epicomc Graecae Palaeographiae • Romae t7|$. 4« 
Placmae ' Bapc. ) Opufcuia Taria. Parifits 1510. t, com. x. vol. 9. 
Pocmaca fepccm itluflr. Poerarum. Apollooti Florcncis , Favorici , Furftember- 

gii » Rondininii . Gradii , Cacfanni , ctTorckii* Amuerp.itf^s. 9. 
Pocmata feprcm illnftrinm Virorum . Amft.Eizcvir. 1671. S. 
Poetac cics . Micbacl Marnllui» Hicr. Angcrianus, JoannesSecundot. Patifiif 

i|8i. it. 
Poecarum tlludrinm Italor. Carmina ex raccnfione Jo. Matchaet Tafcanit. 

Partfiis 157^. 77. a. tom. ta. 
Poctartim illuftrium Icalorum Carmina . Florentiae 17*9 •— 1^. ii« tom. 8. 
Pogiani ( Jul. ) Epiftolac ec Oracionei , Annoucionibus illuftrauc ab Hicroa. 

Lagomarfinio . Romac 17^1. 4* com. 4. 
Fbggii ( Catoli ) de Nobilit&tc » et Lcon. Chicnfis ic vera Nobilicate contM 

Poggiuiii. Abellini i6S6 4. 
Poggii Florenttni Oialogus » ct Lconardi Arccini Oracio advcrfus Hypocrt* 

fim. Ltigd. i|79. i** 
dePolignac ( Melch. ) Antilacrctins . PariHif 1747- £• tom. 8. 
Poiiri ( Alcx. ) Orationcs » ct Animad. in Eaftathium ad Dionyf. Pcrtegccam • 

Romae 1747. 4. 
Policiaoi [ Angcli 1 Opcra omniaLatin^ fcripca. BafileaeifO' foL 
~— Opera . Ingd. Grypb. IJJ9. *• tom. 8. 
Poorani ( J04 Joviani ) Opcra Poctica . Ncapoli ip|. foL 
— Carroina. Ncapoli 150^ fol. 
~~ de Bello Ncapolicano , ct de Sermonc . NeapoU ifop. De nomeris po^* 

rtcis, et lege hiftoriac .' Acgidius mulciplicts Argntocnci, ccdt la* 

gracicudinc, Neapoli 1907. fel. 
Opulcnla. Vcnetiis i$i3. . Eiufdcm dcForcnna , de Immunicace Com- 

mcnr. fnpcr Scotendis Pcolomaei , cc dp Rcbiis Coelcftibuf . Neapolt 

15 2. fol. 
Opera omnia foloca oracionc compofica • Veocciis Aldus iSiS. . i#» 

1. tom. 8. oaai. 
Carmina 8. 

Pocmaca . Vcnctiis Aldas iff]. i|il s com. 8. 
*— Ppcmata varja , Urania ctc. Vcnctiis Aldos I50|. 8. 
Pontani ( J. Ifac ) Pocmaca . Amftd. i<$|4. i&- 

PofTcvini ( Anc. ) de Pocfi , cc Pi^ura cchnica ecc.Xarmina . Lugd. t$9S* i^* 
Frifciant Opera omnia . Vcnecits Aldusi$x7 8. mau 
~^ Ltbri omncs Grammactci crRhecorici fiafilcac IS4S- ^* 

— ^ Opcra. Florcntiac Junciic ISS4* 4- 

Pnccani ( Erycii ) O^acioncs, Amocnicaccs Humanac, cc Hiftocia Infubrica. 

Lovanii i^is. iS. tom. 8. 
*— ^ Orarioncs Sclcdac . Amftcl. Elxcvir. 1^44- t>. . /.. '4^. 

*— — ' Epiftolarum Apparatus . Cencuria ccrcia . Aotucrpiae 1^99. eititdcBp(Hi« 

floria Belgica . Ancucrpiac lO^* i vol. 24.' . r ^- 

"~- Fpidotarum Sclcdarum Apparacus. Ancuerpiac.itf^X. x. com.X4. . . 

A QUERCU ( Lcodcg. ) Florcs Epigrammaram cx opc. Audorc czcerpci • touc. 

if^o. i. tom. IX» 
> ^^ • »u«i. . , Qoiii- m SIBLIOTH. A. N.ROSSI 

QaioQis ( CamiUi Eacberii ) lotrime » lea de Baloeif Pidiecorftr. Pocma • 
Neapolt in^. 8. ffla]. 

RAPINI [ Rcoati ] Eclofae can Diden. ie Carmioe Paftorali «Parif . 1^5^. 4* 
^*— — Honis Carmioa , ecde Calrara horceofi. Parifiis 1^^1*4. 

— Carmtoa. Parifits i^i. ia« 

KaWfii TczcarisU&ioa. Veoeciis H^^-Giypb. t. com. ^. 

Rhodigioi ( Caeiii } Aociqaarom Lcdiooom Commeoarii . Veoetiis AUos 

xsis, fol. 
*— - Le^iooes Aociquae . Lagd. i^tff. 3. com. 8. 
Riccii ( Banhol. ) de Imitaciooe . Veoetiis Aldos f f^f^ %• 
*-— ' Opcra Orac^ Epiftolae , ec Opafcula . Pacavii 1748. 3. tom» x. vol. I. 
Riccobooi [Aoc. j Oraciooes. Pacarii isjf. S. 
*— de Coofolatiooe edica fob oomioe Cicerooli » Jodiciom (ecaodam • Vi% 

ceociae 1584. 4* 
Ridderi ( Fraoc ) Hiftoria de Erodicioae . Rocer. t^. la. 
Roborcelli ( Fraoc. ) variorum locorum Aooocacioocs. Parifiis i|44- 
^— Opofcola Taria . Floreociae Torrcoc. 1J48. 8. 

— de Arcificio diceodi ; ec Tabulae Oracoriae . Booon. x s^7* 4« 
*~ Opofcola yaria . fbl. deejl tiuiius . 

Rofcii ( VitruTii ) de doceodi , ftudeodiqae modo ctc. Bafileae tS4>* '• 

Rofcii [ Vidorii 1 Oratiooes IX. et Problema . Romac idof . 8. 

Roffi ( Fraocifci ) Mooumcota Pofthoma Latioa , ct Icalica . EloR&iiac 

«7Br. 4- 
Rocii (Caroli) Carmioa . ecOraciooes. PacaTiiJ74i- >• 
Raaei ( Car. ) Carmioa . Loccl i«8I. t». 
Rofi( Chriftoph. ) Aotezegcmaca io var. aociq. AoAoies graec. ctktiiioa • Ptt 

tavii Kfp. 8. 
RoMcrfii [ Jaoi] variae Lediooei • Lugdb. Elzev. 1^18. 4« 
Ratiui Lapi de Figuris Senteotiarum , ec Eloc^cioois • cb reccofiooc • ct 

com Aooocaciooibos Dav. Ruhokeoii . Logd. B. 1768. 8. maj. 

SABELLICI ( M. Aoc. ) Ezempla dc omoiom gcociom iofigoibos fiiAii » cc 

didis. Bafileae 1(41. 8. 
*— — Opera varia, ecCarmioa. Veoeciis xfot. fisL 
— — * Beroaldi , ec aliorum Aoooaciooes Vetercs » ec Reocotcs • Vcoctiis 

iSos. fbl. 
Sadoleti f Jac. ) Eptftolac. Lugd. Gryidi. iSf4« 8* 

— Epiftolac Familiares , et Pootiociac . Romae 17^- f • tom. io la. 
Salmafii ( Claudii ) Plioiaoac Ezercitatioocs io Soiioum . Parifiis z^t9- >« 

tom. fol. 
— * Epiftolarom Lib. I. Lofdb. t€s6, 4. 
«^— Praefatio io libr. de Homoovmis Hiles Jatricac > cc de Plioio jadi* 

dom . Diviooc 1^68. 4. 
Saoftii ( Fraoc. } Mioerva . fivc de Caufis lioguac laciQac cum Addit. Scio^ 

pii» ecNocisPerizooii. Amft. 1711. 8. 
Saooaiarii de Pana Virgiois ec alia Carmina . Neapoli i f »6. fbl. 
-^^ de Parco Vir^oiscc alia. Venctiis Aldus ifzf. 8. \ 

*— * de Parcu Virjginis » cc alia Carmioa • Vcoeciis Aldns if ||. 8. 
-*~ Opera omnialacim fcripca • Veocciis Aldi t$lS <• 
<— Opcra omoia* Logd. i^Of. si. 
--**-* Opcra Poecica laciod fcripta curaS. Bfoukbofii • Acc. Ahilii » Cereii ,et 

Amalthcorom Carmioa com Noiia h Ulamiogii • Amft. 17x8. 8 
' ^ ' Saa fAHS Uh IDITION. SAEC XVI. cM. «M 

Suamrii Pdeoittas ctGihr.iUtilii» ccHonofatar^idli Carmiiia.PtCifii 

•*— POcnwca . et Aldlii • cc FiTdtclIi CttnDiJMi . Pacavii Coioioiii irfi. t. 
Satyrac cle|aoaoics pracltanciaoi Vironim . Lugd. B, i6f f. t. tom. i*. 
ScaJigcri ( J. C ) dcCaofis liofoac hctoac . Hciddb. i|8o. 8. 
~-* AoiffladTtri. in Hiftoriat Tlicophiafii • Logd*ist4. 8* 

— Poccica . Hddclb. 1*17. 1. 

Scaligcri ( Jo(. ) Opofcola < mctrica ) dif cxfii gr, lat. oim Notis in aliq. Vct 

Scriptores . Parifiis i^o|. 8. 
Satyracc Hcrcoles toam ndcm: Urigola Difioa} ct Cooiiir* Bordooom 

Fabolac. LoAib. i5o^. 1». 
Opofcola f aria Philologica , profaica , ct mctrica . Parifiis i^ia 4. 

— Pocmacaomoia graeca . etlatioa . Aotocrpiac itfif. 1». 
Eliiftobc. Ffbrti 1^28 8. 

Scaligcriana priroa com Praefsciooc J.Fabri. UItra)cdi 1^70. 8. 

Scaligcriaaa prima . Ulcraj 1^70. 8. 

Scioppii ( Gaiparis ) Sfotagma dc Colcu , ec hooorc. Romac lio^. 8. 

Scaliger Hypobolimaeos , hoc cft Elenchos Epiftolac Jof. Bordonis de 

f ctoftatc Gcntis Scdigcrac . Mognntiac 1607. 4« 
in Gcr. VoiGi Libro dc f itiis Scrmonis Animadfcrfioocs • Venctiis 

1647. la. . 
InCimia Famiani » ct dc ScyIi'hiflorid Tirtodbos ct fitiis • Sotae 

l€S8. 13. 

Gtammarica Philofophica • Amft. 1664» Paradoza Littcraria : Coo(o!«« 

tarioncs dc Scodiomm rariooc : Dc Rhctorica ; Ezcic. gcncr. cc alin 

OpufcoUi . Amft. Us^""t7^o. 8. 
«— ** Verifimilia. Amftd. i6€i, S. 
~ dc Attc Critica • Amft. l€€%. 8. 
Sdrarmanii ( An. M. ) Opofimla Hcbraca Gr. Lat. Gallica » proiaica • cc me« 

crica . Lugdb. Etxcfir. lifa 8» 
Secandi l Jo. ] Opcra pocrica • Logdb. 1651. i^. 
Scdani Sacyrac primom cditac • itfp6. Scttano Satircridocce in fcrfi fciolri • 

Spira U^8. 8. 
-— Satyrac cnm Noris . Colooiae ( Romae ) i^p8. 8. 
"—■ SatytaccoiO Commcnt. ct Not. coocinnance P« Antooiano* Amft. ( Ro« 

mac) 1700. a. toffl. 8. 
Sigonii ( Caroli J Opcra omnia com Noris yar. coUcA. a Philip. Argdato • 

Mcdiolaoi 173». ^* com. fbl. 
SoDtarii( Dan J Palanedcs, fi?c dcTabuIa Loibria • Alca ctc. Logdb. EIzcT 

163 s. 8. 
Spsiclti [ Thtoph. ] dc rc Licteraria Sincnfiom • Logdb. 1S60, i». 
Scopioi 1 Magiftri i Capriccia Macarooica . Paduae itf^tf. 8. 
Scradac[ Famiaoi 1 Prolofiones Acadcmicac . Logd. 1^27. 8« 
Scroz|i Patris ct Filii Carmioa. Venctiis Aldus tsif. 8. 
Stiozac [Cytiacil dc Rcpoblica gr. lac. illis odo addiri qoos fcripcos rcli* 

ouic Ariftotdcs. Florcntiae 15^». 4- 
Svartii (Enfth. } Anakda quibos inoumcra Andor. Graccor. cc Lario. Loco 

illofliaotor • L^gdb. Elzcf ir. i4itf. 4. 

TRYGETI [Jo. Aot. ] Carmina pracftanciom Poetanim ab cofdcte . Bri- 

ziae i$6S* 8. 
Ttrcnciani Maori dc Litteris, Syllabis, ec MecrisNio. Briflco.Commcocar. 

Pacifiis iSfi* 4* 

Te- iftf BlfiLldfM. A. N. R09SI 

l^tciltiiM dl$ Lkctrii . StllAUiene.erM^ittii V}^i1f^«sJeOrdkogTi(4iia, ef 
ratioBc carminQm . £z Officina Sandandreana i (84. t. 

thtlortil r Vil. ) tiirntt» Onltor i Afnft. i»«5. ii. 

Thaani ( Jaa. ) Pociliata Sttti . Lttt. Pltiflon i|s^. tu 

Thylefii ( ADtdo. ) Pdeiiiata . Roma^ 1514. 4« 

—^ Imbcr aareos Tra|oedla .-Veoetiis lixsi* AttgttfthilNiphl JeAogoxiif • 
BonoD. IH'* 4> 

«*~ Opafcula poetiea , et profafea . Bafileae iut- '• 

— Opera Pocttca , et alia Opafcula . Neapoli 176%. S. 
Titii ( Rob. ) Loca concroverfa . Florentiae i$S|. 4. 

*— - Pro ruis locifl CoDtroircrfis Aflenio a<l?er(iis Tironcm Villiomanioi. 

Fiorcnttae i|8^. 4. 
Tomannt ( J. P. ) I^trarcha redivi?Q8. Paravii i^so. 4. 

— Petrarcha re<li?ivas . Pauvii 1^35. c|ordem Titos Livias Pativiaas. 

Patavii i6;b. 4. 
Torremii [ Levini } Pocmata Sacra. Antirerp. Plant Xf7s. 4* 
.— Poemata Sacra« Antucr^. 1194- •• 
Tragocdiae Selcdae PP. 5bc. Jefu . Antaerpfae r6|4. ia 14* 
Trapezantii f Georgit ) Confahi Cfaftit Fortunatiani » Ariitotells » cc alior» 

Rbctoriva Lattfle » V6ifetiit Aldas ua|. foL 
Turncbi ( Adr. ) Adverfaria . Parifiis 1564 i^ com. 4« 
•*^ Advtriiiii. Bifileiie tsft- t'tom. s. voK foL ^ 
.— * Opcra Philologica . Argcntor. i^co. f . rom. i. vol. (oL 

VALESII ( Heor. ) EmendacvoneS , ec de Critica ed. Barmaono cara ef. 

Notis. Amft. 1740. 4. 
Valcriani (Pierii) Amoram libri V. et alia carmina . Venetiis Jolic. 1^49- 

$0, ft. tom. r. vol. t. 
VaUac ("Gtorgii^ Opera varta Philofogica» ec Philofophica . Veoec Aldas 

1501. s com. fol. max. 
"^— Commentationes in Ptolomaei Qaadrtparcitam ; in Ciceronis Tafca- 

lanas (3* • ec Paccitioocs 1 cc m Pimii Hiltor. Lib. SccaixL Veoec 

i|ci. tbl. 

— Idim . Aiittd extmplar. 

Vidlac ( IMxm ) Ekgaociae de Liogoa Liitina . Venet. i$o|. E}a(3. Invedi- 

vac omnes . Vcnetiis 1504. r. voL foi. 
i*^*- Elegfiiiiae, ai Quae(tiooc& Grammaticales . 1519. foL 

— de Linguae Latinae elegantia* et Lucubrationes ad LingQae Lacinae 
' rtftAurati6n. Lugd. Gryph i5|i >. com. 8. 

— de Linguae Lac. Elegancia . Parifiis Coiin. i$|i. 4- 

— — de LacTna Bleg»itia, com Epitome Jod. Badii Afocofii. ,PariL Rob» 

Steph« I5U-4- 
^» Elegantiac lintaac Larinae. Veoetiis Aldofl 1836. S. maj. 
■— Eaedem . Logo. Gryph. i$5i. 8. 
«— Eaedem . Lngd. Gryph. i%6h. 11. 

Vanieri ( Jacobt ) Praedium Rodicum Poema . AmfteL 174^. rs. 
Ubaldini [ Jo. Paoii ] Carmioa Poetaram Nobilium conquifiu . Mediotani 

15*1. t. . 

Vegii ( Maph. ) Poemata , cc Virgilii Culez , cc Priapcja . Florenc. Junt. 

i$»o 8. 
Vcrcpaei ( Simonis) Sclediores Epiilolac do^. Viron ab co digeftac. 

Ct>l. Agtip. tf87.'t. 

Ve. FAR5 pl. EDITIQK «♦*& XVI. «c ^m 

Viaorii [ Pecri 1 EpiftolK > Ct 4« UW- IWHMW AiiftMW ^ BhMPS- I». 
IJW- fol- 

— Vaiiae tediout . Floreiuiac Jaift. t(l». £»). 
Vidatini Sancolii ( J.B. 1 Ooeia pocii(«. P^rrfiii iCff. I». 
Vkdac (Hici. J Catmiifa. Ranuc Victnftn. litj- 4. 

■ ' — Poemata omnia. Ciemonae ijso. S. 

^— Opcia PoBMca . ^gfl. Gifpi). tt'^ f^- - ' , 

Poemata omnia cutaotib. Vuljji*. ?»WH «7»?- \ mm: 4- 

OratioDCf cut pco Ctcmonenlitjui 0|i»e jq CflffHfttfiU ^Eipiq M^ 

deramDr. Vcnacit* 15*^. 1. . 

Vigeti [FraiK. ] de praecipuis Graecae di^iooti Idioiirmis camiioi. Hoo> 
gcveq . Lagdb- i74>. I. ■ - 

de Viacit ( Pctri) ^pif^olae . An)beraa(^ (*'}« 8. rjrqs . 

Vipctui [ J. Anc ] dc lcribcnda hilTotia , de Pi^eiica , Qiaiiontt , et Coni' 
mfM. t; Ciaft. de ofii, 0fn. CK^cpr. Aitiijetp. Plancin iStfi-((. 
Carnonii { Lud. } Aouqaae Lcftionu. Antucip. if7' Lipfii ( Julli ) 
Epiftoiicae quaeliionei . ib. t ff;. yA|)gij[clli ( J Aut. ) duyfapoc- 
ia , n GeroDticon . Carmina . Antuffp. i[gi. 3. 

— di PaenH.;AiH«tp--PI*pc4*f».* ■ . . 
Vivii ( Jo.Xud. ) de Ratione £ccn^i. ColoDiae tfj7. «■ 

— ^ Opera Philologica , ci Tlieologica . Balileae if$^ >. tom. fiil, 

— CoUo<|DJa ling. LatinM. Ftorentiac JuQt. iftfS. >. 

■ — de Dircipliait . Neapoli I7<4. I. 

Vodli [Geniidi] Commeflt. in Cicetonii Somiuum Scipionit . Romae 
i{75- >■ 

— et Claror. Viroi. lA eDin Epiflolae , Coll. P. Colomefio . Loodiai 

16)9. fbl. 

— de Logicct, ci Riicioticae Natura, ct ConniiBcione . Hag. Comit. 

16 f9 4. 
^^ de Pbilologia, ct Scicntiii Mailieiiiaticit . AmftcL Blaeu i([f9. 4> 

— dc Vci. Poctat. TciDporibat Jibii dao , qui fuat dc Poccit Gtacdt . 

et Latinis . AmftcL Blaca isfi. 4. 
.— dc Aitii Pocticae Nataic et CoDftitutiooe . Item Poeticac laftitado^ 
■ct ; et dc imitatioBc Oiaioiic et Pociica . Amftelod. ElEcvir. 
1*47. 4. 

— de Viciii Serroooii , et GioOcmaiii Laiioo Baibaiii. AmftcL ElicriK 

l<4f 4- 

— Oratoriae iDflimtionct. Lasd. B. i<;o. a. lom. 4. 

■ dc Artc Gtammatica . AmfteL Blaeu t«a. a, tom, 4. 

— Latina Grammatica. VencEiit i7*9. ■• 
I Eadtm . Amflelod. 1700. S. 

^— de Hiftoiictt Graedt . Lugd.B. iKft. 4- 
^— de Hilloticii Latiaii . Lusd. B. \A%t. a. lon. ^ 
V Ait billoiica, fivc de Hiltoriae et Hiftoiicet Nanit, Hiltoiiie^ 
Scribcadae ptacccptit . Lugd. B. tCjl. 4. 
- *de Pfailofopbia , ei Pfailofopbor. Sedit . Hag Com. iiffl. 4. 
•eNiiii, ■■ " de moin maiium, etvcatoinmj cc de NiU, ecalior. flumiiiiim Ori- 
;. Hag. Com. itHy-ti. a. lom. I vol. 4. 
;ii NuiUB ct Piopiieate. AmftcL ElKvii. («i. Vof^ t^ BIBLIOTH. A. N, RbSSI 

Vofii Kcrpoaram ni ob)e6bi Jb. ^ BmyB, m Pecri Mri ( pco fiio KbeDf 

dc Loce ) Hag. Cooi. i66%. 4- 
•tlrfi ( Anitl. ) ct alior. CanDiat . Pcrafiie fM. tt. 
IJiiiiii (FoIt*) Nonc td CatoDcm, Varroocffl. ccColmBeDam dc Rem- 

ftica ecc. PhilargTriat ib Bnool. cc Georg. VirgiKi . Noue adSer- 

^ ▼ioni ib ViigiL Vciiiis LoDgoi dc Orcbographia • Ronae itSr. t. 

Vtlchii l Jo. Georg. J Hiftoria Cricica Lingaae Laciiiac • Cohm. ( Neap. ) 

t7?4* *' conu I». 
Vcfleliog ( Pctn ) Oblcrfariooct variac qoibot mokt AoAocnm Veier. 

Loci illoftraDCttr • Amftel. iTa7' 8. 
Valpii [ J. Anc. ] Carmioa, ec Opafeola . Pacavii i7t|. 4. 
Voltc)i ( Jo.) Epigranunan» cc Xcnit. Logd« isif. C. 

ZAMAGNAE ( Bcm. ) Nafit Acria , cr Elegiac . Romac I7^t* t. 
«*— ;. Echo » ec Selcdb Carmiita Gcoecor. vcrU Lacine m Rayni. 

' Romae 17^4. !• 
Zaodui ( Bafil. ) dc Hocto Sophiae Pocma , ct oL CanBint . Romae 

If40. 4* . , 

•mmtm Poantct . RooMie Bltdot t f ||. t« 
•»— Eadem . Jlliad evmplar. 
— Pocmaca omnit iUaftcam ct tnAa t P. Anc SemSo, Bcf|DOU 

1 W* •• 
Zifit (Udtlrid) Epifblit td Vim dofti& IJImte tm* R CUf' PARS IIL EDITION. SABC ZVI. mc jj^ 

ClaJJicz Grectf e Latim^ 

Tradotii in luUiaao ». € Franafi . ARISTOTILE , T Etica cra<ioca t Comeoun per Bemirdo Segni . 

zc Torteoc. 1550. 4. 
<*— Eadtm. Veocxia if$i. %. 

— r £cica ridocta io compeodio da Bniacuo LaciDi . Lione 1 %€%, Cicc* 

roae deUa latrcniiooc cradocco 9 comiDcntaco dal medraino Bru- 

nccco . Roma Dorico 154^. 4. 
•»— r Ecica ridocca in compcodio da Scr Braoccco Lacioi » e alcre cra« 

<laziooi , e fcricci di qaei cempi coo alcuni aY?crcimcaci iocorno 

la iingoa* Lione i$^8 4. 
— — l'£cica, Reccorica di M. Taliio, c il Libro de'Coftumi di Cacone 

Volgarizzamcnco ancico Tofcaoo . Fireozc I7|4 4. 

— Scgni (lcmardo) Traccaco fopra i Libra deirAoiau di Artftocik* 

Fircozc i^t^. 4. 
— ^ —— Eadtm . Fircoze Giaoci 1607. 4. 

— della Republica cradocco pcr Aoc. Brocioli. Vcnezia 1947. t. 

«— • Traccaco de' Goveroi , o fia la Policica crad. c com. da B. Scgoi • 

Fircnzc Torrcncino i$4p. 4« 
^— Idim . AUud ixtmptar, 

— Traccaco dci Govcrni, cradocco da Becnardo Scgni > Vcoezia ifsi' S. 

— Rectorica , e Poccica crad. e commeoc. da Bero. Scgoi . Firsozc Tor- 

rcocino i$4S|- 4- 

— Reccociea facca io liogoa Tofcaoa dai Caro. Vcoez. ifyo. 4. 
— — > Eaaam, Aliud txempiar. 

~- Piccolomiot ( Alcd ; Aooocaziooi nei Libro della Poccica d'Ariftoci» 

le . Vcoczia iS7$. 4- 
Ariflau la Poeciqae cradaice cc avcc dcs rcmarq. de M. Dacier. Paris 

1691, la. 
Anacreoocc cradocto dal Gieoe io rcrfo Tofcaoo da Tarj (Jomioi tUaiba • 

Fircnze 1711. is. 

— Tradocco da Paolo Rolli . Londra i74i* Bacolica di Virgilio cradocca 

dal medcfimo. Londra 174Z. i. vol. 8. gr. 
Apptano AleHandrino delle Guerre efteroc dc'Romaoi cradocto da Alcfl. 
Biaccio. Ronu pcr £uc. Silber iToi. fol. 

— Gaerre de'Romaoi naovamentc cradocio. Veoez. Aid. IS4$. t. 
AriftoUne ii Pluco gr. ical. cradocco da M, A. Carmcli . Vcncz. 17S t. §• 

CARITONE Afrodiiieo de'Racconci Amorofi di Clierca» e di Callicoe 
crad. dal Grcco da M. A. Giaoomcili • Roma i7$a* 4. 

DEMETRIO Falcreo dclla Locnzione* Tolgarizzaco da Pier Segni . Fireoza, 

itfoj. 4. 
—» Jdim» Aliud txtmplar . 
— - dclla Locuziooe cradocco in Tofcallo da Marccllo Adrtioi* Firenzc 

i7St. 8« gr. 
Diodoro Siculo le Anciche Scoric favolofe fxccc volgari • Lconardo Arectoo 

dclla prima gaetxa dc* Carcagtocfi £icco voigare . Fireazc Giaoci 

251(5. 8. 

Fars lil. t c Dio« V «<to SFYriOTH. A. N. ROSSI 

Diogene Laenuo Vite dct Tilofofi moraltffine eftxatte da Laerzio. Vcoe« 
zia 1^5* h 

EPIGRAMMI Greci fcelti e trad. io Terfi Latiot e Tofcaoi da ATerardo 

dc'Medici€ol tefto Greco. Livomo 177^ 4 
Eroiogene le Forme dcli' Oraiione , ridocce io quefU liogoa per Giulio 

Camillo. CJdine 1594. 4. 
Efchiio Promeceo Legato. Sofocle Elettra Tragedie vdgarizzace cdefpo- 

fte da M. A. Gtacomelli coi tefl» Greco. Roma f7f4* 4- 
Efchine Orazione contro di Tefifonce ; Demoftene Oraz. a foa dire(a , tri- 

dotte in Tolgate per un Gentiioomo Fiorcoctno. Venezia Ald. 

1SS4. 8. 
Efiodo le Opere, e i Giomi tntdocco da Paolo Ikazoolo Miiizia. Pado* 

Ta 17^5. 4- 

Efopo Volgaiizzato • Tefto ancico di Lingoa Tofcana noo piii ftaapaeo . 

Firenze 1778. 1». 
Eoripide ie Tragedie Gr. Ical. ope^ del P. Caimelt . Padora I74f • ^o. 

com. 7. Tol. 8. 
Eoftazio gli Amori d'Ifmenio cradocttdal Greco pet LelioCarani. Venez. 

ts^o. 8. 

GUIDO delle Colonnc Storia dclle Guerre dt Trofa di Dicce Candiotto 

tradotta in Volgare . Napoli i€6s. 4. 
—* Eadem. Aiiitd txtmpUr. 

OMERO lliade tradotta in Tcrfi fciolti, e la Batracomiomacbia inottaTC 
da Chriitoforo Ridolfi . Venezia 177^- >• tom. a. 

Homm V iliade , et 1' Odidee traduit en Fraofoit a?ec des rcmarqQcs pac 
M. Dacicr* Paris 1711. 6. tom* t&. 

PINDARO le Opere Greco Ital. tradotte ed iUa&iaco da G. B. Gamicr • 

Roma ifSx. 4. tom. 8. 
Plntarco Vice dcgli Uomini illuftri trad. da Lad. Domeoichi • Vioegta Gio-i 

lit. i{tf7- >• tom. 4. 

SENOFONTE Efcfio degli Amort di Abracome ed Anzia cradocco dal Greco 

da Anc. M. Salvmi . Londra ( Ftreni^ ) 17I7« tz* 
•— Opere cradottc dal Greco da M. A. Gandini . Venetia i$8t. 4» 
»— Vica dt Ciro tradotta da Jacopo Bracciolini • Firenze Giaoct i$ai. 8« 

TEOCRITO Tolgarizzaco da Ant. M. Salvini • Venezia 17»^. iz. 

APULEJO tradotto da Matteo M. Bojardo. Venezia t^49* <• . 

-^— dcirAfino d'oro tradotto per Angiplo Fircnzuola. Vinegia Giolir. 

1S<7. 8. 
•— — Eadem, Fireuze Gianti x6o^« S. 

BOEZIO volgarizzato da Anfdmo Tanzo. Milano i$iO. lu carautn 
Gotico . 

— cradocto pcr Lad* Domentcht . Ftrenze TorrcnttD. f JSo. 8. 

— «adotco da B. Varchi. Fircnze Torrcncin. i$$i. 4. 

Boe* \ PAXSHI. EDITION. SAEC XYLcn^ ^t 

Soczio mdono da Cofimo BarroIi« Fircme TomntiD. iffi. 8. 

— — della Confolaziooe della Filofofia cradocco da Bcoed. Varchi • Vcaet. 

^— « cradocto pcr Lod Dojncnicbi, VcDciia Giolit. i^6s. ii. 

^— dclla Confolaziooe dclla ftlofofia ccadocto dai Varcbi • Fircaxo 

IS44. I». 
^— Tolganxiato da M. Albcrco FiorencinOtf €o'Mocci de'Filofofi, cd 

tin'Orazione di Tnilio volgaciuamcnco di Bronecto Latini. li* 

cenze iJlU 8- 

CESARE, i Commentar} cradocci per Agoflino Orcica. Vcnex. iSi8. 8. 
^— i Commencari cradocci da Franc. BaldcUi . Vcncz Giolic. 1571. it. 
^— Comqieocar} cradotti in luliaoo » con ie £gttce in xamc di Aodrea 

Palladio. Veocz. 1619.4. 
Cicerone le Orazioni cradocce da LadoTico Dolce. Veoezia Gidlic. 15^1* 

?. vol. 4. 
— il Dialogo dell'Ocacorc cradocco per LodoTico Dolce* Vcncz. Giolic 

I54t. «. 
— - Rccconca cradocca pcr Anc. Bmcioli. Venczta iS4s* 8. 
"—^ dcgli yfiz] , dcir Amicizia , dclia Vcccbiczza . c Ic Pacadoffc cradoc4 

te per on Nobile Vcncziano. Vcncz 1518. 4. 
*-~ gli U&i 9 con altri opafcoli tradocci in voigare r Vcnez i54P' 8. 
«-— — tpiftolc familiati tradotre da Aldo Maoozio. Vcuczia Aldo iSS9*$* 
Cutzio Q. tradotco c corrctta dai P. Candido. Vcncz. i(()i. a. 

FEDRO le Favole tradotte in ^ctCo Tofcano da Azzolioo Malafpina col 
cefto Lacino . NapoU 1765. 4. 

GlOVENALE Sacire cradocce in tciza rima pcc Giorglo Summaripa • 

Vcoezia 8. 
'^•^^ Eatdem. Aliud txempiar . 
GioTcnale, c Pcriio Sptcgaci in vcrfi volgari, cd illuftraci con Annocazio-^ 

oi di Camillo Silvcftri col Tcfto LaciDO. Padova nit, 4. 

m 

LIVIO T. Dccbe dclle Scoric Romane ciadotte da Jacopo Naidi • Veoexta 
GiQoci i$7$. foL 

Locano dcHa gucrra civilc cradocco dal MefonccUi . Roma 1707«, A* 
Lucrezio dcUa oacara dclle co(e ccadotco da Alcfl. Marciiccti. PlrimaEdizio* 

flc. Londta 1717. 8. 
*— * Marchetti ( Franc. ) Difcor(o Apologetico 9 ove fi ribactono varie 
Cen(ure dall' AKDom. Lazzarini contro laTcaduzionc di Lucrczio 
di Alefl. Marchetti , con un faggio del Comrocnto fopca Lucrczio 
di Gittfcppe Gcacano Marcbcni .ecc. Lucca 17^0. 4. 

ORAZIO fe Sacire. e le Morali Epiftole ridocceda Lod. Dolce in vcrfi fciok 

ci. Vcnczia Giolic. 1^59- 8. ^^ 

~— ia Pocrica cradocca in cerza rinui dal P. Anc. Pccrini col Tefto • e Noie . 

Roma 1777 8. 
Ovidio Epiftole cradocce 10 Tcrfi da Remigio Fiorencino . Vcnezia Giolic. 

15^0. la. .„. ., 

ITEpiftole Eroiche . uadocte 10 tena rimadaCamillo Camillt . Vcne- 

zia 1,87. la. ^^.. *02 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

OTtcIto Epiftolc Froiche tradotte da Remigio Fiorentino . PariKt 17^1. !• 

*— ^ Eat4iem . ^iiud txemplar, ^ 

— i Fafti traiti aila lingaa yolgate per Vinccnzo Cartart . Veoetia 

iS$i 8. 
— * Metamorphofcos vulgarc . Veoetia»if«i. fol. fig. 
-— le Trasformazioni trsdotte da Ludovico Dolce . Venet. Giolito ilTI* 4- 
•*-*- le Trasformazioni tradocte dai Dolce . Venea. Giolit* iS6i. 4. 
— - le Mecamorfofi tradocte io ottava rima da Fabio Maretti col tefto La^ 

tino . Venezia IS70. 4. 
'— Metaraorfofi tidotte in ottava rima da Gio. Andr. deU' Aogaillara . 

Venezta iv7a. 14. 
— — le Metamorfefi ridotte da Gio. Andr. deU* Anguillara io ottava lioui. 

Vencxia Giunti 1S84. 4. fig. 

PERSIO tradotto in Terfo fciolto , e dichiacato da Fcancefco SceUoti col 

tefto Latino . Roma itf;r>. 4. 
Plauco rAofitrione tradocto in ccna rima per Pandolfo Collenozio . La 

Caflina crad. io cerza rima perGiroi. Bcrtaxdo . Venezia iSfo. a. 
*— *■ Mencchini , Moftellaria , e Ca/Iina per Berrardo . Aoficriooe per Col- 

lcnuzio , Anficrioue. Veoezia i$)o. S. II Vecchio avaro uad. da 

Lifimbo Ariftoniano. Firenze i747* t. 
Pltnio Scoria Narurale cradorca in Tofeano . Venezia if4t. 
*-— Pecrarca , Pico Mirandol. ed alcri Epiftole cradocce dal Dolce • Vioc£. 

Giolico IS48* >• 
*~* degli Uomini iiluftri in Ungua Sancfe cradocco , e Comment. da Piecro 

Ranefoi. Siena i%q6. 4. 
*-^ dcgli Uomini illuftri » ctadocco da Paolo del Rodo . Lione RoviiL 

iS4^- 8. 
*-— dcgliUomini illuftn , cradocco da PaolodclRoflo • Vineg. 1^48. 8. 
Polibio , Hiftoric cradocce per Lod. Domenichi . Venec.Giolic.iS4S 8. 
*"r^ Undici libri pofteriori nuovamcnce crovari , c cradocci pei Lod. Domc* 

nichi. Veoezia GioUc. i%i%* %• 

• . 

SALLUSTIO dclla Conginra di CatiUna tradocta tn Lingaa Tofcaoa da Car* 

lo Cotfini • Firenze 1644« 4. 
Seocca dc'Bencfizj tradotto da Benedetto Varcht • Firenze ToccccictA# 
. ttS4. 4. 

— de'Bcn«fizi crad.dal Varchi. Vencz.Giolic. iS^4. it. 

•~* de' Bcnefizj cradocco daBcncd. Varchi . Fircnze Gianci tS74. 8. 
*""— dcirica ccadotto da Francefco Serdonari . Padova is^y. 4. 
«-^ Piftole , e tratcaco deUa Pcovideaza di Dio volgarizzaco • liccnzc 
1717. 4. 

— Tragcdie cradocre dal Dolce. Venezia ijtfo. i». 

Seccaoo , Sactra tradotte in cerza rima da Scfto Setcimio • Palerroo 1707. 8* 

Scazio b Tebaide di Selvaggio Porpora . Roma iftp. 4. 

Sveco nio cradocco pe r Paol^ dei Roflo • Roma Blad 1544. 8. 

*—* Vice de'Cefari cradocce da Paolo dei Rofio . FtrenzeGiunri \€iu 8; 

— — le Vicc de Xll.Cefari crad. daPaolo dcl Roflo. Venezia 1758. 4, 

TAC ITO Comelio cradocco da GioVgioDau . Venezia i%€f, 4. 

"^ rimpero di Tiberio Cefare efpreflo in Ltogoa Fiorentina da Bcnacdo 

Davanzari . Firenze Gionri i6oa 4. 

*"^ Opcic con k Traduziooc di Beni« Daraozaci . Ficeozc un. fbl. 

Ta* PAR9 IIU IDITIOM SAEC. XVL etc • »o| Tacico Operc « collfl tradaziooe in TolgarFioiencioo ili Beroardo 

pofta riacoDCTO dcl Tefto Ladno . Padova i7fT- 4- 
-~* Mal?ezzi ( Virgilio ) Dircorfi fopra Coroeiio Tacico • Venez. i^ai. 4. 
TercQZJo , l'Aodria « e fEanoco Coroeiiie cradorcc in Tcrfo Sdrucciolo da 

Gio. Giuftiniano . Venezia Aldo I S44. ra* 
"* Commedie a oiiglior craduuone ridocce. VcneziaAldo ii46. S. 
*""" le Comedie cradocceia lingaa Tofcana. Roma 1^12. 12. 

VALERIO Maffimo Tolgare , nnoTameoce correcco • Venez. i$op. fol. 

"7~ Facci, e Decci tradocci . Vcnez. i$|7. >• 

Virgilio, Eneide dcl Caro . Roma itfoS. 24* 

"~^ ia Georgica cradocca ia Tcrfi , e commenuu per Bernard. Danicllo . 

Venezia 1 US- 4* 
'^' Sci primi libri deirEneide tradocci da diTcrfi . Vcnezia if44* libro 

VII. cradocco per Giufeppe Becufli . Venczia 1^4^. 8. 
*^-* Opere cradotce da diTcrfi aucori. Fireoze i${<. t. 
— ** il primo libro della Eneida ridocto da Gio. Andr. dcll' Angaillara in oc- 

caTa rima. Venezia i|tff« 8. 
"~* il £efto libro deirEncide lidocco da Caftore Darance io ocuTa rimt • 

Roma iftftf. la. 
^-^ rEoeide cradocco da An. Caro . Vcnezia 1581. 4. 
~-^ Eocide dei Caro . Roma itfry. lu 

**^ r£ocide Tolgarizzau da Teodoro Aogelttcci . Napoli itf4P* i&» 
*~ la qoaru Ecloga fpiegaca da Giufeppe Barcoli . Roma 1758. 4* 
**^ rEneidc crodocu da Annib. Caro . Parigt 17^0. a. com. 8. fig. 
""^" i fei primi libri deJi' Encide decte in otcava rima da Vioccnzo Mcnni • 

Perogia 1767» •• 
*-*« Bttcolica cradocca in Tcrfi fdroccioli da Giofeppe Capecelacxo • Napoli 

I7*»c. 8. 
*~ t*£neide cnd. in occaTa rima da Arnaldi Tornicri. Viccnza 1779* '• 
~-* U Georgica crad. io ocuTa rima da Lorcnzo Toioieri . Viceoza 

1780. coo fig. 
Vicravio Archtceccnra cradocco in Tolgar linfloa. Venezia if|f. fol. 
**~ Archiceccuu ctadocca , e commcouca da Moo(. Daoiello Barbaro . Ve- 

nczia i$^7« 4* fig» 
"*** Arcbiteccura coila traduziona Icaliana e Comaeaco di Bcrardo Galiani • 

Na|oli I75S. £»>• Jti^ L. m * t04 • BIBLIOTH. A.N. ROSSI 

Antiquarii • 

GRAEVII, et GroDoviiTbcfaanit Afiriqiiiwoin Gmeairam , ec Romang^ 

rtim cam Supplcmenti» Salleogre « ec J. Poleai . Veoeuit n%r»^ 

«717 ?|.tomi fol. 
Antiquitatam Variar. Au^res Latioi . Logd. Grypb. i r6af. ts« 
Albcrtini ( Franc. ) de Mirabiltbus oovae , et Vet. Urbis Romae Rom. Ma^ 

zochius 15*0.4. : Sadoleti Oracio de belio fafcipieodo oontraTor* 

cas adLudoY. Reg.Gatl. 4 
Aleaodri ( Hieron. ) Anriqaae Tabulae mamorsae Soltt effigic excolpcae Er- 

plicatio . Romae 161^. 4. 
Allatii ( L. ) Animad io Aociq Ecrurcarom fragmenca tb Ingbiramior edica . 

Partfiic 1^40. 4. 
Almelovecn [ Theod.Jaof. ] Faftf Romani Coofulares; et Pracfedi Urbis , 

et Condantioopolis s addicis faHia Confalaribas Graecis . Amltcl. 

1740 «• 
Alftorpbii ( Jo ) de Le^s » ec Ledicis Vewram . Amft. 1704. la 
Aogaftioi [ Anr. ] ec Urfini de Romaoot. Gcncibos , ec Famtliis • Lagd» 

ijpa. 4. 

Baldaini [ Bened. ] de Calceo anciqoo 9 ec J. Nigroni de Caliga Vecer. Amft* 

1667, 11, 
Baodini ( Ang. M. ) de Obeltfi» Caefarif Aog. Commenrarias • Romae r^P- 

fol. fig. 
Bargaei ( P. Aog. ) de privacor. pablicoramqae Aedifi:iorom Everlbribos . 

Floreaciae is^p. 4. 
Baroffaldi ( Hier. ) dePcaeficis. Ferrar. fif. Lanzoni ' Jo. ) de Coronis • 

et uneueotit io Anciquor. Conviviis . Ferrar. 17 iS* 8. 
Bartholioi ( Thomae ) de Armiliis Veteram » de Paerpeno , ec loaiiribas • 

Amftclod. 1^76. %. com. T. voL 11. 
Barcolini ( Cafpar. ) de Tibtis Vcceram . Amfteled. i<7f- i^ 
— de Cruce Chrifti Amft. 1^70 ii. 

Bayfii ( Laz. ) de Re Navali , de Re veftiaria etc Bafiltar if)7. 4* 
— — de Re luivali, ▼cfiarit» et de V«fiahs. Luecae RobctL SccphaD. 

15*9. 4. 
Bergec ( Ch. Hen. de ) Commenudo de Perfooit , valgo Larvit Sccnictt . 

Ffiirci i7Xf 4« 
Berntirdi ( Eduardi ) de Menfarit « ec Pooderibat Anciq. edicio locopl. Ozc» 

niae 168S. 8. fig 
Bescke ( M. Got. ) de Frumentaria Largitionc , ec Legibus Framencaiii^ . Mi- 

caviai? 1^75- 8 
Boffii ( iHieroti. ) dc Toga Romana . Amft. t^7V- tz, 
Braooii ( Jo. » Velhcus Sacerdocura Hcbraeorum . Amftclod. 1^80. 4. 
Brifiooii t< 3aro.«bae ) ec Fr. Hotomaoni de Veceri ritu Noptiaram , ec Jare 

C'oi.^nabioram . Amft. i6<i. la. 
•— • de Si Ycd^acrilis , et deFeriis. Logdb. 174&. li. 
Baddaei ( «Guil^ ) de Afie , cc parcibus ejus. Lugd.Gryph. t^s^ 8. 
Ba^eogcri ( J- Cae f* ) dc Imperatore , ec Impeno Romano . Lugd itfit. fol. 
*— * deCoi iviviis,^ de Pi&ara Plaftica» cc Scatoaria. Lugd. i^»7. % com. 

i. Y oL 8. 

Ba» PAKS nt EDITION. SABC ZVI. ctc lOf 

Bolengeii de Con^viit . de Piftan , Plaftiet • et Sucatrk , ct de Lndii prira^ 

tis » ac domeilicis Veceram. Lagd. 1^17* ?• toai. t.ToL 8« 
**- dcTheacro, Ladifque Scenicis • Tric^. i^ov t. 
-~* de Spofiis BellJcis » Trophaeis etc. Parifiis i6di« t. 
~- de Tribatis.ac Ve^galibas Pop. Rom. Toloiac stfu. 8. 
^** Idem Aiiud extmplar» 

-^- Opafeola varia Phrlolosica , et de Anttqaitatibas . Lagd. \€%i. a. tom* IbL 
Barmanni [ Petri ] VcAigaita Popali Rom. ct Japitcr Falgarator. Lcidae 

Baxtotfii ( Jo. ) De Sponfalibas, ct Divbfdia Hcbraeorom • Eafil S4(f>. 4. 

CANTELIKP.JoO^de Romana Repab. five dc Rc milttari ct dvili Ro- 

manor. Veoeciis 1*^10 t 
CaryocAili ( Blaf ) de Aociqais Marmoribos • Tra}. ad Rh. t74t* 4» 
de anciqais Marmoribos Viodob. 1718. 4 i^. 
de anctqois aari, argend, ftaani Fodinis • Viennac I7f7* 4* 
de Veteram Clypeis . Lagd. B t75i 4* 
Diflcrtaciooes Mi(cellaoeae . Romac 171 1. 4- 
Cafteilaoi ( Pecri ) de Feftis Graecoram . Antaerpiae i4i7. 8« 
CiaccoQii (Petri)de Triclmio. ec H. Mercortalis de Accubitos in Gocoa 

Anciquor origfnc AmfleL 16^4 xt. 
*— * Opafcala de Pooderibos • et Menfaria ete. Romae i^ot. 8. 
Ciampjni [ Jo 1 Vecera Moiiimenu illaftrata • Romae I74''* |. tom. foL 
Clatidii ( Joh. Jac ) Diderutio de Salacationibas Vetcram , ct Diatribe dc 

Nucricibus , et Paedagogis . Ultraj. 1701. la. 
Comitis ( Natalis ] Mychologta . Veaetiis 1557. 4. 
— Mychologia . Genevae i6Sy 8. 

Concaceni [ Vinc ] de Re f rumeacaria Romanor. Largicione , ec de Milicari 
Rom. Scipcndio . Vefal. i4i^. i%» Robeni Keachenii Anconitiuf 
Pius; Amft. \€€g, is. 
Coffini ( Eduardi ) Fafti Atctci , qaibas Series Archonram AtheoienGam , ct 
Philofophor. accas defcr. ct tlluft Florentiae 1744« 4- tom. 4* 
Diflectationes Affonifticae . Floreociae 1747. 4. 
Dtflertatio dc Numais Miniilari Regis • cc Eptftola dc oommo Go* 

tarzis . 4- Rom. 17^7. 
Epiftolae qaibus Sulpiciae Dryaotillac , Aureliani ecc. Nommi iHa<^ 

ftraorar. Libuoi i7^i- 4* 
Notae Graecorom , five Vocam , et Nameror. cooipendta ezpKcata • 

Floreotiae 1749 fol. 
Series Praefedorom Urbis . Pifis 17^^. 4« 
Difefa per la ferie dc' Prefecci ^i Roma del P. Corfioi coiKro la Cenfo* 

^ ra deiGiornale Pifano . Bologna t77t. 4* 
Spiegazione di due ifcriiioni Grechc con akre DtflertazioRi Anttqaa* 
rte . Roma 4. 

DEMPSTER1 ( Thomae ) de Ecroria Regali . Florenttae 17»! a. tom. lo. 
B. Paflerti tn Dempftenam Paralipomeoa . Locac 17^7. |. tom. foL 
Donaci ( Alez. ; Roma vetus ac teceos. Romae 1715. 4* 
Donii ( J. B. ) Infcrtprioncs Anciqoae Nocis itluftracac. Floreot. t7|i* fol. 
Opera Vec. Muficam illuftrantia ed. ab A. F* Gorio. Floreoc, 1761« 

a. tom. fbl.'' 
Vita Commenur. A. M. Bandioi • Floccotiac I7lf. UL 

Oa t96 BIBLIOTH. A. N. ROSSI ' 

Dtt ffclne in Ginge de liiipeator« CoafttiitiaopoliouiMr. Namifitttttbaf • 
Ronue i7fS* 4* cumfig* 

EISENSCHMIDII [ Jo.G«r. ] it PonJeribos • et MeDTarif Romanonii 
Graccor. , ec Hebraeor. Argemor. 17 17« 8, 

FABRETTI ( Raph. ) Infcnptionet Antiqoae com explicationibQi • Romie 

Fabri ( Pctri ) Agooif^icoo , five it Re Achletica , Ladifqae Vcteram Gym« 

nicis , Maficis ecc. Lugdant i^^i. 4. 
Falconerii ( O^v.) de nommo Apamenfi Dcacalionei dilttvii cypom ezhi^ 

bencc . Romae 16^7. S. 
— — * Infcriptiones Athleticae Not. illuftr. Romae i€6t» 4» 
Ferrarii [ Franc. Bemardini ] de Veteram acclamacionibas , ec Piaaro . Mc- 

• diolaoi \€\7, 4. 
Ferrarii (Odavii) de Pancomimis , ec Mimis* Voilcabac. dcBaloeit ec de 

Gladiacoribos . Hclmdad. 1720. 8. 
~^ de Re Vcf^iaria • Edicto lU. cum Anale^s de Re Vefttada , ec Diflcita* 

cione de Vecc. Lucemis Srpalcralibas . Pacavit 16%^, 4. 
Ficoroni (Franc. ) de Plumbeis Antiqaor. Numirmatibas Diflerc. Rooue 

' 1750. 4. 
Flscci (And. Dom. ) de Poce(bcibas Romanor. Ancaerpiae i^^i. 8« 
Foncanini ( Jaftt ) de Anciquicacibus Horcae Romae 17»! 4* 
Falvii ( Andreae ) Anciquaria Urbis Carm. confcripca . Romae Mazochius 

iTH* Albercini iepcem mirabilia Urbis Romae ,ec Florcocioae Civit. 

Romae rfia 4. 
Fariecci (Jo. Alez. ) de Mufiris . Romae 17 T>* fig« 

GALLETTI ( Petri AloyC "> lafcripciones Booonienfes infimi Ae?i Romae 

ezcantes . Rom. 1759. in 4. 
Gentilis ( Alberici ) de Armis Romaots. Hannov. 1699. 8. 
Gcorgti ( Aug. Ant. ) de infcripcionib. Palmyrenis incerprccandis Diflcrcacto • 

Romae 1781« 8. 
Georgii ( Fr. Labr. ) de Piikinis Vec. ad illaftr. varia S. Scripcarae et pro» 

phanor. Aador. Loca. Cygneae 17^0. t. 
Gorii ( Anc. Fr. ) Thefaaras Gcmmacum Aftnfcratam Andqaan inierp» J. B. 

Paflerio . Fiorenciae i7$o. {. com. fol. 
•—» Thefauros Vec. Dipcycorom tUaftracus. Florent tJS9^ %• con. fot. 
•— — Dadyliochcca Smichiana cum enarracionib Veneciis 17^- *-• com. fol. 
•*-* Colambarium Libercorom» ecServoram Liviae Aog. defcripc. ec tttoftr. 

Florenciae t7»7« fol. 
•— * Symbobe Licterariae Opafeula Philolog.ecAnciqaariacompleAeotes.De- 

cas I. Florent* i74t> 10. com. f. toI. I. 
»-*— Decas II. Romae 175 r« so. com. 5. vol. 8. 
Gorlaei ( Acr. ) Dadyltocheca , fco Aooaloram quoram apod Prikoc afus, 

Prompcaariam . Anroerp. ttfoi. 4. 
Grecfcri (Jac) de fponcanea flagelloram croce. ColiAgrip» i€q6. \%, 
Gconovii (Jo. Frid. ) de Sefterciis ec Al. OpuCcula. Lugdb. 1691. 4» 
•— de Orncefimts Ofuris, ec Foenore Unciaho, ec Mancifla Peconiae Vc- 

ceris. Lasdb. i^^i. 8. 
Gffcpfii [SunisL J de moiciplici Talenco Hcbraico» cc dc Mcnfaris He- 

brcor. Ancoerp* Plans. 15^« 8, PARS IIL EDITION. SAEC. XVI. «lc. 207 

Gnicbii (Nicol ) de Comitiis Romanor. Venctiis if^p. t. 

Guichardi ( Marc. ) de Aociqais Triumpboiom Spcdaculis. Amd. \€6i. 1», 

Gucbeikn ( Tobiae) de Myiieriis Dcprum Cabiromm , tt ADimad. in In- 

fcripcioD. Graecam Smiroae repcnam . Fraoequcr. 1705 -»4. 2. tom. 

I. vol. 8. 
-— de Salici Martis Sacerdocibos apud Romanos . Frabequerae 1704. S. 
Gucfaerii ( Jac. ) de Vetert Jure Pontificio Urbis Komae . Parifiis 161 1. 4. 
— - de Jore Maoiam, ' fco de ricu» cc Legibot prifci fuoeris. Parifiis 

i(Sif. 4- 

— de Jore Maoiom. Lipflae 1^71.' u. 

— de Officiis Domus Augoftae. Lipiiae i67i. 8. 

• 

HAV£RCAMPI [ Sigeb. ] Namniophiiacium Reginae Chriftinae Comment. 
iilaitiac. Lat. Galiic. Hag. Com 174». tol. com fig. 

KIPPINGII (Heor.) Antiqoitates Romanae . cum J. Lipfii Opofc. rarioribus . 

Logdb. 1715. t. 
•— i^ Antiquiuces Romanac . Editio emendata , coi accefleront J. Lipfii 

Opofcola rariora ecc. Lugd. Rac. 1^1 >. tt. maj. 
Kircfamanni ( Jo. ) de Foneribos Romanor. et Fonos Parafiticom N.Rigaltii. 

Logdb. 1^71. !»• 
— - de Annoiis. Logdbat. 1^71. ii. 

LANDI [ConftaniiiJ Ezpltcac in Vet. Namifmatam Roman. Mifceilanea. 

' Lugd. i$^o. 4, 
Lazii (Volfangii) Reipoblicae Rom. Commencarii . Ffurti xf^S. foL ' 
•»— de Gentium aliquot Migracionibus ccc. Ffurci 1^00. fol. 
— ~ Hilloricae Commentationcs Rer. Graecarum. Hanoviae 1^05. fdL 
Liceti ( Fortunii ) de Anulis anttquis . Ucini 1^4$. 4. 

— de Locernis Antiquor. recondiiis. Pacavii \66i. fol. 

— HierG^lyphica , five Anciqua Scbemaca Gcmmarom aoolariom qoacfica 

ezpiic. Pacavii i^${. fol. 
Lipfii de Magiftracibos Vec. Popoli Roni. et' Scriptora Latinor. Tomoni 

lilD. II. 

Lomeyeri [Jo. 1 de Vccenim Gencilium Luftracionibqs . Ultraf. i^Si. 4. 
Loon ( Wilhelmia i de Manumifilone Servor. ap. Romanos. Ultraf. 1585. isi 

MAFFEI ( Scip. ) Galliae' Antiqoitates qoaedam (ele^fcae . Veronae 17 j 4. 4. 
Magii t Hieron. ] de Tincinnabuiis , ec de Eqooleo com Nocis Aioflcl. 
i6%9 11. 

— dc fiquuleo com Nocis . Amft. \66^. la. 

Manorelli ( Jac. ) de Regia Theca Calamaria , five Melanodochio , ejofqoe 

.Ornamentis. Neapoli 17 5^- >• tpm. 4* 
Mazochii ( Al. Sym ) Commencar. in Aeneas Tabulas Heoicleenfes • Neay. 

I7f4« 2* tom. I. voL foI« 

— in Mutilum Campantae Amphicheatri Titulom Comraent. Neapoli 

17*7. 4« rarus. 
*— - Epidola de Dsdicatione fub Afcia . Neap. i7IP- 8 • 
Mazochti (Jac. ) Eptgraminara ( Cxwc infcripciones ) Anciqoae Urbis • Ra« 

mae id. Mazoch. ijitf. foL 
Menctrcii ( Ciaod. ) Symboiica Dianae Ephefiae Scacua ezpof, Romae 

1J57. 4. 

Pirw ///, d d Mon* \ I 

aoS DIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Mopte&Icht (P. Jftc. ) de CogQominib, I^eorncn. Penifiae ictf. 4» 
MotccUi ^ Steph. Aot. ^ de Stalo loCpnptioottai Lattoarani libri Ili. Roaiae 

i7ti. 4. 
-~ In(cripnoDt$^CQmiiientaritfi fubiedis. Romae 17'} • 4- 
Maratori [ Lud. Ant. ] Notus Theraaras Veter. Infcriptiooam • Mcdioiaoi 

1742* 4* tom. fol. 
— * Idim. Mcdfol. 1719* 4* tom. fol. 

Mufaei Theupoti Antiqaa Namifmata explicata. Venetiis iTI^. ». tom. 4. 
Mufeum Odeicalchum cum ezpiicat. N. Galeotci. Romae 1751 ». tom. fol. 
Mufellii (Jac. ) Numifmaca anciqua ab eocolk£bi, cc edita cum csplicat» 

Veronae i7fi. ?. too^ fol. , . . 

Myleri (Nic. ) de Principtb. et Statibas Imp. Rom. Germaaici/ eoramvc 

Jucibus. Scargafdiae if\S, i», 

« 

NICOLAI ( Jo.) de Sepulchris Hebraeorum • Lugdb. 170^. 4- camfig. 
— ^ dc Siglis Vececam. Lugdbac. 1701. 4* 

— d^ Graccorum Lud^u. Thiclae 1^97. la. 
Nieuport [G, H.J de ritibus Romanor. Argenc. i7Yi- 9* 

Noris ( Hcnr. ) Ccnotaphia Pifaaa Caii , et L* Cae(aram illu(b«ca . Logd. 

Bat. foL 
^— ^ Duplez Diilq^cacio de duobus Nummis Diodctiaoi , ctLictoi. Pauv. 

167^. fol. 

— Epidola Confularis , /qaa CoIIcgia LX)^ Confulum ab Ao. Chr, 19- 

ad 229. iti vuigacis faftis dcfcripca corrigaoc. cc iUaftraoc ecc. Bo* 

noniae 1^8}. 4. 
— -r Aonus, et Epocbae Syro^Macedonam » ctde Cyclo Pafcbali Lacioor. 

Floient. I691. foL 
Numifmata Rcgum ct Imper. Roman. a Romulo ad Jaftiniaoiim ; cr Aot. 

Aogoftini Anciq. Rom. io Nummis Dialogi» Aocaerp. i^s^, fbl. 

OLIVAE [Ja] Ezerc. io Marmor Kiacum Romae cflFoflaai • Romac 

1719. 8. 
Ottonis [Everardil de Aedilibas Colooiarom» ec Maoidpiomoi • Ffatti 

I7M- «^ 

PACIAUDI ( Paul. M.) MooumQoca Pelopoooefia Commcoc. czplicau. 
Romae 17^1. 2. tom. i. vol. 4. 

— dc Sacris Chriftianor. Balneis. Romae >7 58. 4- 

— — Graeci Anaglyphi incerprec. dc Umbellae geftaciooe , de Beoev. CacL 

Aug. Mcnf. 4. Romae 17 fi. 
Faovinii ( Onuphr. ) RcfpuWica Romaoa . Civicas Rom. Imperiom Ro- 

maoum^ec Ocigo Geotis Rooi. Parifiis is88. 4. com. x. ▼oL S. 
Parucae (Ph^lippi) Sicilia Namifmacica . Lagdbat. 1723. s. com. foi. 

com fig* 
Pafchalis CCaioli ) de Coronis. Lugdbat. t6%t. t. 
Pailcui ( Jo BapL ) Luceroae fidilcs fui Mufaei cam EzpUcatiooibos a fig. 

Pifauri 17J9. ?. tom. fol. 
^'~ Pi£lurae £tra(corum io Vafcolis czplicatiooibos illaftratae • Rooac 

i7^7» ?. tom. fol. 
— — Novus Thefauros Gemmar. Romae .17*0. 1. com. fol niax. 
— ^ dc Pueri Ecrufct- aheneo Simolacro a Cleai. XiV. io Mafeom Vaticao* 

iilatum Dillertatio . Romae 1771. 4- 

Pa. PARS III. EDITION. SAEC. XVI. eia 209 

ttnnl ( Carolt ) Imperator Romanotam Namifmata dercripca « ct eDa:ra« 

ca . AtffeQcinae 1^71« ^oL 
PeCici ( Petri ) de Aroazooibus ^ Amflel. r^ 87. 8. 
Pigaotit ( Laar. ) Menfa Ifiaca, qoa facrorom apud Aegypcios Ratio ez- 

plicacor; ejufd. de Ma^na O^um Macre etc. Amf^cloJ. 1^70. 4. 
^— de Servis . Amftel 1^74- T. Popmae de Operis Sertrorum . AmfteL 

I7t». 
^— de Servis . Patavii 1S94, 4. 

Prtifci l SamoelisJ Lezicoa AQCiquftatam Romtiiaram. Veneciis 1719» 

?. -rom. fol. ^ 

Poroponiot Laecos de Rominae Urbrs Vetafhre . Romae Mazochius i^if« 

Albercint ' Franc. ) de MirabilibaT Urbis Romae ib. Ipo. 
Pontederae ( Julii ) Anciquicacom Lacinarum Graecarumque Enarrationes 

atque Eroendationes Pacav. I74^« 4. 
Porrii ( leormdi ) de Veilerrto , calcncis , pecuniis erc. Pop. Romani . Roroae 

CalvQS 1574 Thylefii. ( Anc ) dc Coioribus 4. 
Poccert f Jo. > .^rcheologia Graeca, five Vet. Graecor. ritas explicati . 

Lugdb. T7oa. M. 
Prilcianus de Nummis , Ponderibas , Menfuris etc. ab Elia Vineco emcn- 

dacas. ParifiTS iftfs- 8« 

QUENSTEDT ( Jo. Aod.) Sepolto» Vecerom. Vitemb. itffo.8. 
ROSINI (Jo. ) Aatiqaitates Romaoae corante Schrevelto . Lagdbac. 

l66j, 4* 

SAGITTARII rCafp. ] de Janaif Vecerum. Alcemburjr. 1^7^* S. 
SaJniarii ' Claudii ) de Re Milicari Romanoram . Lugdb. 16^7* 4* 

— Explicacio duar. Infcripcionum Vet. Herodis Atcici , ec Regillae con- 

iugis . Lttcetr 1^19 4* 
Sancinelli Ocanislai} de Romanor. Vecer. Nobilirace . Venetiis X7I7'S- 
Schcdii [Aeliae j de Diis Germaais. AmffeL £lzev. 1^48. f. 
Scheftcri (Jo. ) de Mtlicia navali Vecerum « Upfaliae i6<4» 4* 
Scatilli ( I>inK Jof. ) de Colkgia Gladtaeoram , fea 10 gemioas lofcrtpcie^ 

ncsGladiatoriatComment. Romae 17$^. 4. 
Seldeni [Jo. ] de Dns Syris . Logdb. £lz09. i4is. S. 
Solerii [ Anfeimi ] de Pileo ceterifque Capicis cegminibus um Sftcris quam 

propbanis. Lugd. i6S$. 4. 
'— — de Pi!eo . Amft. i^i. 1*. ' 
Spflnhemii \ Ezechiel. ) de Praeftancia , et 0^0^ NumifmacufO • Londini » ec 

Amfl. 170^. 17. 2: com. fol. tarus, 

— de Preftaocia et ufu NumKmacirar Aotiqttor. Adfftelod. Ehterir. 

1^7 t- 4. 

Sperltagit [Otcboins] de Mammis non cofis um veteroni qttaa Mfff- 

tior. Ami^elod. 1700 4- 
Stackii (J. G. ) Antiquicaces Convivalcs. Tiguri i$97' fol« 

TOMASINI [J.Ph.] de Donarils , ac TabcKis vpcivis. Patav. T<f|4- 4- 
— — dc Telieris HofpicaKcatis } ec TitUf Ltvius Pacavinat . Amltci. l^fo. 

a. tom. I. vol. i>. . ^ 

/ a Tttf 2 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

a Turre ( Pbilippi ) Monttmeau Vctctis Ancii conmcaurio illaftnca . Ro» 

mae 1700. 4. 

VAILLANT [Jo. ] NQmifmtta Imperttomm Romanor. preftanciora , cam 
J. Kcil Supplcmcoto. Romac, cc ViodoiKMi. 174I— 17^7- 4- 
com. 4. 

Valfccbii ( Virginii } ilc Initio Impcrii ScTcri Akxandri Aag. Florent. 

I7M. 4. 
— de Marci Aurclii Ancoaini Elagabili Tribanicia Poccltace V. Fiorcncite 

Valcrini ( J. Anc ) dc Re milicari Vcc. Romanor. Col. Agr. iS97' & 
Van Dalc [ Anc. ] dc Oracalis Ecbnicomm . cc de Confccracicmib. Echni* 

cis. Amft. 1^83. 4- 
•— ~ Diflercacioocs Anciqaicacib. cr Marmorib. Romanis , cc Graecis ifla- 

flrandis inrcrvicnccs . Amdelod. 1701. Seldcni [ Jo. ] Marc daafum 

feu de Dominio maris . Lugd. Bac. i6$6, 4- 
Vcnuci ( Rodulphini } ec Jo. Chriftophori Amaducii Monamcnca Tctera » 

quae in Horcis Coelimoncanis , cc in Aedib. Mactheiorum adfec- 

vancur , Annocacionib. illuOraca. Romae 1772* l> conu foi. 6g, 
de Vica ( Jo. ) Thefaurus Anciquicau Beocvcncanarum • Roouic 17^4. 

>. com. fol. 

ZAMOSfill (Jo. Sarii) dc Scoacu Romano. Vcocciis i^tfj. 4. ALLEGRANZA ( Giufcp. ) Spicgazione di alcttni Sagri MonnmcQti antichi 
di Milano . Miiano 17^8. 4. 

BUONARROTI [ Filip ] Oflcrvazioni ftoriche fopra alcani Mcda^iooi Aa4 

cichi • Roma itfyS. 4. 
•^-^ Ofleryazioni fopra alcnni Frammenci di vafi ancichi di vecro ccovaci 

oe'Cimiccri di Roma. Fircnzc 171^. 4» 

DISSERTAZIONI Anciquarie dcU' Accademia di Corcooa. Roma I74i- 

7 com. 4. 
Donaci (Sebaftiano) de*Diccici dcgli Ancichi profani, ofacri. Locca 

i7n* 4- 

ERIZZO ( ScbafUaoo ) Difcorfi fopra le MedagUe ancidie . Vtoezia ValgriC 

FORCHB Caudine illuftrace . Caferct 1778 fol- 

GALLER1A Giaftiniana, Raccolca di Ancichc ScaCDC » bafiiriltevi ccc. del 
March. Vinccnzo Giuftiniani . Roma z. com. fi>l. gr. 

LETTBRE di Domcnico Lazzarini . cd alcre Diflcrcazioni Anciqoaric . 4. 

NARDINI (Famiano) Roma^ancica con noce ed oflcxvaziooi ftorico- 
cricidie. Roma 1771« 4* 

OR- »ARS IIL EDITION. SAEC. XVI. ccc 211 O&SATO r Senorio ] Mariiii emdici , ovvero lectere (bprt alcane «ntiche 

ifcrizioni , collo aaaocaziooi di Gio. Anc. Orfaco . Padova . 1719. 4- 

— li Marmii eradxci , ovveco lecicrc fopra alcane ifcrizioni • Padova 

PAOLI [Paolo Anr.J della Rdigione dei Gentili p^r rigaardo ai Topi • 

Napoli 1771, 4. 
Peuegrino ( Cammillo ) Apparaco alle Ancichica di Capaa e della Campania 

Felice. Napolt 16$ i, 4. 

RAFFEI (Stef. ) Ricercbe fopra un Apolliue della Villa Albani • Roma 

177». iol. 
Riccobaldi [Giaf. M.] Diflercazione Scorico-Ecrofca . Firenzc 1758. 4- 

VINKELMANN ( Gio. ) Mooamenci Ancichi inediti fpicgaci ed illaftrati . 

Roma i7tfr. ». tonu fbl. , 

— — DefCTiptioQ des Pierrct grav^cs da Baron de Stofch . FJoreocc 17^0. 4« 

ZACCARIA [Fr. Ant.] Iftirazione Antiqaario«Nami£matict • Roma X779* 9, 
— — Uticazione Antiqaarto^Lapidaria • Roma I770a tt Pt » « 4n r.IBLIOTH, A. N. ROSSI 

Pi^tra , Sculftura , Archite^ra . 

'* ALBERTI ( Leoii. Bapc. ) Momas. Romae MmocIl i$to. 4- 

BOCCHl (Fcanc. ) BcUczae diFircnxej ampliate » ed acucfciare da G. Ci- 
Dclli • Firenze 1677. t- , . . .. 

~*- Beilezze di Fircnze , dove di Pitcara » Scultura &c. i piu notabili ani- 
iiz} fi coBceDgOBO r Fiicaze ispi» 8. 

• ■ 

GAURICI ( Pomp. ) de Scalpiura , et Lod. DemoBtiofi de Vecc. Scolpcara. , 
Caelacura , et Pidtara . Aotuerpiae U09, 4« 

JUNII ( Fraoc. ) de Pi^ra Vcteram cara Catalogo iaed. Acchitc^r.- Pi^o* 
cum ecc. Rotcrod. itfp 4. fbl. 

laldinncci ( Fttippo ) NQti^ii de' Profedori del Ditegno da Ctmaboe in qoa 
colfe Noce det Manni . Fircnze i7'7« »0. tom. to. toL 4. 

— Vice dcgli Inragtf^tori in Rame . Fircnze 17*7. 4. 
~— Opufcoti fopra Tarie marerie di Pictura , Scultura , ed Archicetrora . 

Fircoze I7*5# 4- 
Bellori ( G. P. ) le Pitture anciche dcncGroccc di Roma, e del Scpolcro dc Na* 

foni iiluftrace con fig. di P. S. Barcoli . Roma 1706. fol. 
Borgbioi [ Raf(.] il Ripofo , in cui fi favclla dclla Pitcura » e Sdilcura • Fi* 

rcnze i;S4. 9. 
■-M laem » Aliud exempUf, 

— II Ripcro . Fircnzc i7?o. 4, 

Botcari ( Gio. ) Dialogbi fopra le tre Arti dfildifegno. Lucca 17(4. I. 
^—Idem, Fircnzc ( Roma ; I770. 11. 
BrancaiGio. > Manuale di Archicettura . Roma 1771.. 11. fig* 

CASSINI ( Gio. M. ) Pittare antiche fcavate ranno 1780. Roma 1781. fol. 
Cellini [ Benvcnuco ] Tratuci incorno air Orificeria , e alla Scoltura . Fi- 

renze 1568.4. 
»— * dae traccaci , uno dcli* Orificcria » rahro della Sculrara . Firenze 

»7?' 4 
Cccfpi ( Luigi ) Vice de' Pictori Bologncfi . Roma 1769, 4. 

DATI(Cado) Vite de*PittoriAntichi. Fircnze 1^^7.4. 

GALLACCINl ("Tcofilo^ Tractaco fopra gli crroridcgli Archicccci • Vcne- 
zia 17(57. fol. fig. 

LETTERE fulla Pittura, Sculrara.ed Architetrara. Roma 17^7. ^. com.4. 

KITRATTI d*Uomini illuflri Tofcani cogli Elogj iQorici de' medcfimi . Fi« 
rcDze 17^^. 4* tom. fol. gr. 

TAJA ( A<?.oQino ) Defcrizione dcl Palazzo Apoftolico Vaticano • Roma 
17)3. II. 

T:'.i rAHS IH. EDITION. SAEC. XVI. crc. •II Tici ( Filippo ) Sradio di Picraia » Scolrara , ed Archicectura DcUe Chiere di 

Roma. Roma 170S. ti. 
*-* DercrizioDe ddk Picrare diRoma . Roma 17^1* k^* 

VASARI (Giorgto) Vice de*Piccori, Scolcori 5 eArcbicecci. Firenze Gittn- 

ci iS6t. J.C041. 4. fig. 
-— ^ Vite de'Pictori , Sciiltori , ed Accfaicecci , iUaftcace cooNoce di Moal» 

^ Gio. Boccari • Roma 17^9. s* com. 4- 
*— * Vice de Piccori , Sculrori , e Archicecci . LiTorao 17^7. 7* com. 4* 
— - Vica delGrao Michclangelo Baooarroti • Fircoza ( Giooci ) if68. 4* 
*-^ Ragiooamenci fopra le Inveozioni da lai dipincc io Fireoze oel PalaZ)^ 

zo Grandocaie . Firenze Ginnci i|8S. 4. 
Vinci [Leonardo dal Traccato dellaPitcnra « ooi cre libri della Picrara , e 

Traccaco ddla Staniadi Leon Bacr Alberci . Parigi 16$ i. foL ranu . 
Vita di Benvcnttco Cellini Orcfice • e Scttlcore Fiorencino da lui medefimo 

fcricta. Colooia ( Napoji } 4. 
Vice de' piii celcbri Arcfaitetti d'ogai Nazione e d'ogni tempo . Rpma 17'S. 4. 
^QTinkelmann ( Gio. ) Scoha delle Arci del Difegno corrctM« edaumcntata 

daii' Abate Cado Fea. Roma 17S1. s« com.in 4. con^. 

ZANNOTTI ( Ettftac ) Trattato teonco praticodi Pxo(pecti?a «fiologoa 17^^* 
ia 4« con fig. Lejn* c til4 BIBLIOTH. A. N. ROS$I 

Lexkognafhi Hthrazci Graeci, Latitti, 
Italiani , e Francefi . 

* 

BUXTORFII [ To. ] Lexicon Hebtiicnin , tt Cbaldaicam • Bafileae 1710. t. 
Didlionum Graecarum TbeCiarus cam Annocat. cc Oporcala GEamouL ecc. 

Ferariae isio. fbl. 
Di^ooarmm Graeco • Latioom • Ammooiai » ec oiia Opafcola Graec. Ve- 

neiiit Aldtts ifS4- ^oL 
Etimologtcoo Magnam Graece. Venetiis 1549. fol. 
Piiavorini Commcntarias totios LiosaaeGraecae» Graec. Bafileae i5$9»fol. 
Svidae Lexicon Graec^ . Venetiis apod Aidam iS(4> fol. 

Leiicon Gr. , primam Latinitate dooatam , et a mendis patgatnm ab 

Aemilio Porto. Colon. AUobr. i^i^. }. tom. fbl. 
Lexicon gr. lat. cam Notis Ladolpbi Kttfteri . Cancabrigiae 1705. }. 

tom. h>I. 
Henr. Sccpbant Hieraartts gtaecae Linguae . Cam Appendioe Libelloram ai 

Thef. graecae lingaac percincntium . Panuis « apud eandem Stc* 

pbanum i$72. 4 tom. 3. vol. foL 
— ~ Gloflaria dao Vetera gr. lat.et cum Commentar«.de AtcicaeLtng. Idio* 

mat apud Stepban. i|f ). fbl. 
*— * Scoct [ Daniel. 1 Appendix ad Tbefaaram graecae lingoae Henr. Scepha- 

ni » ec Conitancini , cc Scapulae . Loodtni 174T. 1. tom fbl. 
Scapalae Lexicon Graeco Lac. cum Au^or. Jac. Zuingeri . Bafileae Ms, fbl. 
Labbaei ( Caroli J Veterum Glollaria lac. graeca , ct gr. lac coUcda cuffi 

Notis. Panfiis 1679- fol* 
Scbrevelii ( Cornel. ) Lexicon Graeco - Latinam . Patav. 171$. fe|^ 
MorcU [ Thomae ] Tbefaurus Graecae PoeCeos . five Lexicon Gracco - pra* 

fodiacom . cum tradani de Poefi , fca Profodia Graecor. Etonie 

1761, 1, roro. 4. 
lubtni ( Eilardi ) CUvis lingoac Graecae . Amft. i6f i. is. 
Tyrocinium linguae graecae . Rhotomagi itfSft. »4. 
'unus Linguae HcUenifticae . Lugdb. i54^8. 
Grammatica Graeca in uC. Semin. Patavini i7sa« t. 
Cange ( Car. du Frefne du ) Glofiarium ad Scripcores mediie « ec infioae 

Graeciucis . Lugd. 1^88. s. com, i. vol. foi. 
Svcphani ( Uenr. ) Ciceronianum Lexicon Graecc Lac. five varii Graccor. 
. >- ^ Scripcor. loci aCicerone incerprecaci i$f7- i^- Scepb. 8. 
/ Fcrocti ( Nic. ) Comucopiae « fivc Linguac Lacinac Commcnur. Veiieriis AI- 

dos i^i;. fol. 
~— Idem . Aiiud exempiar. 
""T- Idem» Veneciis Aldus 1J1.7. fol. 
Dclcci ( Sccphani ) Commencarii Lingoae Ladoae • Lugd. Grypb. 151^. 9. 

tom. fol. rartu . 
v *" — Formulac Larinaram Locationum. Lugd. i^fp- fbl. 
^ Tn;-raurus LinguacLatinae . Lugd. 1^75. 4. com. fol. 

Vi^ii ( Ger. Jo, ) Ecymologicon Linguae Lacinae . Amft. Elxevir. 1^1. foL 
""^^ Etymologicam Linguae Lacinae cum Accefl. A.S. Maxocbii Ncap. 17^2. 

1. com. foV. eAan, max, 
Fw.rccUini rAcgid,] Lexicon cocius Lacinicacis. Paurii I77i*4- com.fi>l. 

Ni* FAKS IIL BDITION. SAB&XVL tcc 115 

Nizolii( Maril ) Lextooo Cioetooiaoiiin. PataTii 17I4* folL 

Nolceati ( J. Frid. ) Leziooo Lauoae Liogoac Aotibarbanim , LipC if 44* 8. gr. 

Calcpifli ( Ambrofii ; Dtdtooarhim Latiaolki . Veoeriis Aldoi lU^, x. toou tol. 

Cale^os fcpcem Liogoatom . PataTii 1741* a. tonL foL 

Do CaBfc ( Car. do Frcrnc) Gloflariom ad Scriptom mcdiae ct iofimae 

JLarioiatis. Parifiis &7I}* if. tooi. fbl. 
""^ Carpcoticr Gloflariom norom • feo fopplcacmom ad aoftiorcm Gios* 

iarit Caogtaoi cdicioncm . Parifiis 176^. 4«tom. fel. 
Uaitioii ( Matbiac ) Lczicon Philologtcom • ct Cadmos Gcaeco Pbocoix • 

Addtc. Glodariom Ifidori com Notis Graarii* Traj. Bat..i7ii. &. 

tom» lol. 
Aonmioi ( Aonib. ) Dixionario Ital.Lac. franc Vcnex. X7S&« *• com. in 4. 
Vocabolario dclT Accadcmia dclla Cnilca . Fircoic I7&P- ^. tom. fol. 
Vocaboli raceolti dallc Opcrc dcgli Aotori approTari dall' Accadcmia dcUn*^ 

Crofca . Gioott appofta ocU' Ediziooe Napolitana dcl Vocabolario « 

Fircoac 1751- &>!• 
Cofflpcadto dd Vocabolaiio dcliaCmica. Ficcazc 1759« Mom. in 4» 


rtntSL •• ''»• il€ EIBLIdTH. A. N. flOSSI 

Prof$ » e Pdtfit haliane, e Prancefi . 

AO60LTi ( IsiBMdlo > VtisiM CofBmedfa ni octaTa tioM . Yrncz. «irt- ^ 
Alamaniii [ Laie ] Opete TofeMt . Veoei.^iaak 1149. «. khi». 1. fotf 4« 
-?— - Opese TGKaiifl. Lioao Qrt£ isit. 1 tooa. J. 
— * la Coltivaxiont Fisaose Giunci i<4^ 8. 
-T-« ia CoUivaeuoDe. far#gi Hal» Scefaoo li^* 4* 

— la Colcivaztooe. Firenze Gionti if4p. t- 

— ^. ColcivazioQC , «olle Api , e gli Bpigramoa» 4i Gi^. RueBMe»» «df abwie 

Annocaaioiii fiiih Api • Fiienze Gioaci 159^* <• 
*«r? la CokivaAioue, e tc Api di G. Riicceilai «oUeNoco^ x Sp^aoMM • 

Piadova ( Comioo ) 17^. 4. 
*-— * Girooe il Corcefe. Parigi 1548* 4> 
— -* iiuioiie ii Coccefic . Bergamo 17^ a. tom. la. 
— ^ L'Avarcbide . Firenze Gtanci i (70. 4. 

— rAvarchidc corraca • Bergamo 1761. &. com. xi. 

Alberti ( Filip } Rime . Roma 1(0». a » 

Atdeaoo Aecademico . RagionamcDCo fopra la poefia f^ocoCa de' Greci « La^ 

cini » e Tofcaoi con alcane poelic piacevoli del medefimo . Vcoe- 

zia i6i4- 4* 
Aleandro (GiroL) Lagrime di Peniceoza ad imicaziooe dei Salmi pcoicen- 

ziali in vcrfi. Roma 1621. S. 
AUacd ( Leone } Poeci antichi da lui raccohi da' Codidi MSS» della Biblioce- 

ca Vaticana, e Barberina. Napoli 1(^1. 8. 
Allegri ( Alefland. } Rime piacevoli • Verona i^o^. 4. 
-— - Rimc , e Profe. Am(lcrd.( Locca) X7$4 <• gr. 
Alciflimo 1 Reali di Francia Poema . Veoez. if|4. 4- 
-*— Pocu Fioreocioo » Opere • Fireoze . Favolette del Chiabrera • cd al* 

cri Opaicoh poecici . in t. 
Ahobello » Perliaao^ Poema . Vcnez. 15$^. Z. earaturt Gotico • 
«— * Baccagha dei Baroni di Francia. Venez. 15$^. t.carau, Goiico^ 
Alunno ( Franc. ) Ricchezzc ddla hngaa volgare . Veoec. AldasiS4f. fbf. 
Amadi ( Apc. M. ) Aooocazioni fopra una Canzon Morale « in che alcuoi ati- 

I h difcorli (i concensono ; e mohi crrori fcoprooo de' moderni io- 

forno alia Liogua Tofcana . e al Boccaccio . Padova i%6% 4. 
Nicc ] Lettera io difefa di Lud. Ant. Muratori , io cui fi da ii 

giudizio del Dialogo intitolatos Eufrafio , in cut fi difcorrc 6x 

alcuni difctci fcopcrci ndl* opere di duc Pocci Viqjcndoi • Napoli 

I7tf. 8. 
Ammaeftramcoci degli Ancichi recati in Tofcano da Bartolomeo da S. Coo- 

eordio . Firenze i\%%. xa. 
— ^ Idim o^us . Fircnze 17J4. 4. 
Ancroja Regioa, Poema . Venez.i$1p. 8. 
Andrca da ficrgamo Satitc alia Cariona . Vcnez. Xf4<^ 8. 
Andreini ( Itabclia ) Mircilla pailoraie • Vcrona i$88. 8. t 
Andrucci ( Giufo. M. ) ddla Poefii^ itaUana . Venczia X7t4. ia 4« 
Anguitiara (/ndrcadcU* }£dippo Tragedia. Padova is^S* 4* 
— * Bdippo Trascdia. Paiova xs6S. AmintaFavoia Bo(cfacceoexa dxToc- 

quaco Taflo • Vcnez. Aido xs^o* x. vol. 4. 

Aa« PARS lar. EDITION, SAEC. XVI. eia 117 Aaccft Regiiia , ^ocina . VungB kerz* Apdllonio di Tiio, Poctna . Vencz. 
s 577- DragoDcinO' [ G^ Katr. 1 lonamotaracnco di Guidon Sclvaggio, 
Pocma. Trevtgr *€$^. Ooke Loi. ? Sacttpancc Paladiao » Pocina • 
Veoez. i6%$ AlpraoBootc « Pocma • Vcnes. itfxo. 9. 

Aotifor di Barofii « chc cracta dellc Satiag^ie d^Oflaodo» e diRiiiaMo. Vc* 
zift 1^17. t. 

AppMco', cFcibe ncilcNoKic dcl Diicft di Fifente cetle Scftftzc* inftdriga- 
Ii« c Coinmedia ccc. Fir.Ciiunci iffQ t. 

Arectfiia Dtalogo di Locanci«nio RidoJfi. Liooc 15^0. 4» 

Arecino [ P. ] la Umaoica di Crifto . Veoez. i^^t. 8. 

'^ RasioDameDVo dcllc Corti dclMondo., c di qucUa dclCielofl)^ t» 

"— le lagrimc di Angclica due primi Canci Vencz. 154^ t; •. 

Tre prinM* cancr ii Batmgltft. Vcneft& isff- t. 

— Eciro ( Pancnio)4a Siicmi» MatfiAt cc AagtUcft • Piooflicttt • Vcocftift 

16^0. 24» 
•~ Lccccrc. Vcoczift ijl8. ft. * 
"^ I^em , Vcnczia 1SI9* t. 
•7- Leccere . Parigi itfop, 6. tom. t* 
Arioflo Operc , con Anoocazioni de' piii cekbri ftocod , t coa figorc • 

Venczia 17^0. 2, com. fol. 
~^ Opcrc in Verfi , e io ProCa » Itftliftne » e Lfttine , yenciift 1741. 4« 

com. n, 
*-** OrlandDturioro colle Airaoc. del Rarcelli . Vcnez. Valgrifi 1556» 8. gr. 
^~ Orlando Forinfo • Vcncz. Valgris . 1557* s. com. 14, 
— * Orlando (briofo collc fig. dt Gir. Potco « e lc Nore dcl Rafcelli » e 

Lavetuola. Vcnczia Ht^. 4- 
*~^ Oilando fiiriofo coo Id ngare di GiroL Porro , lc Annouzioni dcl 

Rufcclli , e leOficrvaz. di Alb. LaTczuola . Vcuez. 1984. 4. 
— ^ Orlando Furiofo , collc figore di Girolamo Porro . Vcncz. 1584.4» 
<— ~ Orlaodo fb^^toio eolle flacd. Aoootazioni et& Vcncz. 1585. 4. 
-~ Orlando fiiriofo colle Annouz. dcl RafccUi • c la diciiiftrazione di N. 

Euffcnico . Veoczia ( Valgrifi ) i^o|. 4. 
— ^ Orlando Foriofo • \enezia 17)0. 4. rom. is. 
*-*-* Orbndo furiofo . Birmtngbam 177J 4- tom. 8. gv.fig. eUgantiffl 
"— Rimc , c Comedie . Vencz. Giolit. 1558.—.^». ii. 

— i Soppofiti , c il Negromanee , Comcdic • Vencz. ijaj.— f f. 8. 

-~ la Caffaria , e i Suppofiri . Vcnez. i$t^. Le mcdefime Comed. Venczia 

i^ji.— jtf. t. 
^~ Comedie in verfi . Veoez. tsis,'^^^. Sacire del mcdcfinio . VcncTia 

iS^S' I ▼ol t. 
"— Comcdie io verfi. Veoezia Giolir. iSfi. la. 

— Comedie in verfi. Firenze 17*4. t. 

'— Fomari ( Siroonc ) Spofizione fopra rOrlftndo Foriofo • Fifcmc Tor* 

rencin i$4p. 8 t. tom. 
'— * Difcorfo fopra cucci li primi canci d'Orlando Foriefo. in Octtva ri* 

ma. Venez. Giolic. i$4^. ^* - . . 

*— Difcotfi fopra le prime • e feconde (tadze de' Canti di Orlando Fu- 

rioC>« in occava rima . Venct. is'7« a. com. i.voL t. 
"-*— Tofcaneila (Orazio) Bcllezze del Furiofo deirAnofto da lui fcelrc • 

con gli argomcnti ec allcgorie de*Canti . Veoez. i|74 4 
— * Accadcmici dclla Crafca Difefa dcirOrlaodo fariofo dcii'Atiofto. fi- 

lenze 1584. 8. 

Atiot 4Tt BIBLIOtH. k. R &OSSI 

- 1 Afiofto Maktefta [ Giaf. ] delh miofi Pocfia. ovvcbo Diiefc id f atiolo « 

Verooa i$^ 9. 
' Arlono ( Piovano ) Gonnena • e Barlaechia» Facezie • Mocd, BofioDccie . e 
Batlc* Firemc GiQOti i(6(*8* 
Dctte. Fireoze Giunci if?^. t» 
— Gonnella, e Barlacchia « Faceue cu. Fiicnx. Gionti t$%&. 8. 
Arrigo da ScccineUo » ttattato cootro aO' avYcriiii dcUa Fortnna » Id Tcrfi 
Latini » ed in pro(a haliana . Firenzc 175^. S, gr. 
— ^^ Atanagi ( Dionigi ) Rimc di diretft nobili Pocci Tofcaoi dn lai laoooiic . 

Veneiia iftf^ a. tom. t. 
«— lcttcre (accte di diTcrfi chiafi ingegni da Ini raceolce . Vcnec. idoi. 

1 toin. 8. 
ATciani ( Ginf. ) Lctioot ToiSeaoc • Firenz.' t74i* f • iobl 4* 
Aatori dci BclParlaie^ Tofduio ). Venegia 1^44. i^.toai.ToLr* 4* 

BADOARO [ Piccro] Orazioni CiTili . Vencaia im. 4* 
BaMi (Beniardino)Vcrfi e Pcofe. Vcoezia ifpo. 4. 
Baldinotti 1 Tommafo ] Saggto delle Rime Tofcane . Pi(a 1701. t. 
' Bildorini [ Ftai^. ] U Lamento di Ceeoo Poema colle Note d^Ocazio llar- 

tioi. Ficeme 17S|. 4. 
* Bandello Novellc . Milano i|tfa t. 
•— — NoYcUe, oaarta pane. Uooe if7|. 8. 
Barbaro ( Fraoc.) Dccomenci circa releziooe ddla Moglie» ccadocci dal La* 

tino da Alberto Lollio . Vineg. Gioli^ 1548. 8« 
Barberino Docnmenti di Amote • Roma itf 40. 4* 
— *- /dfrm • Aiiud exmtpiar. 
^ Bargagli ( Scipione ) II Taramino » ovcro dcl parlare , e lcriTcrc Sande . 

Sieoa \€ou 4. 
Barcoli (Dtoiello^ il Toro, c ilDirfcto del noo fi po6 dato in giadtzio 

fopra moitc regolc dclla Lingna Italiana . Roma tM. \x. 
Barcoli ( GiaC ) Eppooina Tragedia » con ooa Difercaziooc fopra akuoc 

Ancichitik per oroamcDco deila mcdefima Tragedia . Torioo 17^7. t. 
Barcolioo ( Maeftro ) Leziooe fopra iiSonccco: Paflcce» e Bcccafichi magii 

aifofto . Fircnze ift). 8. 
*— Lczipne OTvero Cicalamcnto fopra il Sonccco : Paflcre, e Bcccafi- 

chi crc. Firenze Uof . 8. 
Banolomeo da S. CoQcoidio»ammacftramenti degliancichi raccolci* ctoI- 

garizzaci. Fircnze i^i. is. 
Baflani ( Jac. Anc ) Poefic lattnc , e volgari • Padora . 1749. 4. 
Baftcro ( Ancoo. ) la Cmfca ProTcnzalc . itom. 1714. fel. 
Batciierra ( Laara ) Operc ooeciche cofinoc • Fireozc Gianci x$6o. Vtrgtlio 

il qaano libro delrEneide tradotto io otcaTa rima pcr G. B. Filtp- 

pi , ed akre rime dcl medefimo GcnoTa i%^t. Baldt ( fiemardioo ) 

il DiluTio UoiTcrialc caotato coo nnoTa maoieta di Tcrfi . tvm 

J - ^ 1^04. I.TOl. 4* 

— ^Rimc. Napoli 1^94* \u 

Bcccari (Agoitioo) ilSarrificio, Farola paftocale . Fcriara t^5f. t. 

Beccoti ( Franc. detio ii Coppetu ) le Rime con noie dcl CaTallacci • Vcne* 

zia i7fi. 4. 
Bellini ( Lorcnzo ) la Boccbcrcide Poema . Firenze 1719. 8. 
Bembo Rimc. Vcacz. i$^o. Amori diBcro. Taflo. Vcncziaiisi. Rime di 

Ant. Mczzabacba • Venczia 155^. i. toL 4. 

Bcn^- PARS ni. EDITION. SABC. XVI. ctc ai^ 

tcmbo Rime . Vcnciia 1544 t. . 

— - Rime. Veoez. i f 44. Coniedia ioricolaca Akflandio » Ji Alefl. Piccolo- 

mini . Roma 1 Hf • 1 • vol* 8« 
""^Rime. Roma« Dorico 1541* 4« 

— Rime. Veoexia tj$4. 8., 

-~ le Kiiae, e giiAiolaoi. Vcnez. Gtolic. imS. 13« 

~~* Rime cracce dall' eicmplaie correcco di ina maiio • Veoezia Gioiit. 

if$8. II. . 

"^ Rime cracce daH' Efcmplare correcco di foa mano , con alconc anno« 

caziooi di Fraoc. SanfoTtno . Venezia i|tf4- !&• 
-~ e Cafa. Rime, colle oflcrvazioni di Gio. Baec. Banie. Napoli 1718. S. 
"^- Rime nliiftrace da P. A. Serafli. Bergamo 17SI. 8. 
-~ le Profe. Venexia i|i$. Ibl. StiUfi efgmpi. 
~- lc Profe. Venexia 1515^ •• 
— — Pio{e . Venczia i J47. 8. 
*— * Eadtm . Aiiud ettmpiar » 
-— le Profe. Fireozc Torrencin. i^4P* Giunte del CaftelYCUO alle Proie 

dei Bembo. Modiena 15^). i. voL 4. 
'-— Profe . Fireoze Torreodno »749. 4. 
— — Eadem. Aiiud exempiar, 
— — Profe. Vcoezia Giolic. i5^i* t%. 
^— Eadem • Aiiud etcempiar. 
-— j{|i Afolaoi. Venezta Ald. ifof. 8. gr. 
— - gli Afofami. Fircozc Ginoct i$o5. 8. 
— - «i Aiblaiii. Venezia Ald. 1515. 8. 
*— Eadem • Aiirni exemplar, 
«— gli Afohni. Veoezia 151 f. 14. 
~- gli Afolani. Venezia ifza. t, 
*~ gli Afotani. Venezia i$t%. lc Piofe, c le Rifflc. Venezia 1540. s« 

com. i^ Tol. I. 
>-— gli Aiolani, e le Rlme • Venezia isjo. 4, 
•^» gli AfoUni. Venezia 1530. 4. 
«— gli Afolani. Vcnezia 1540. 8. 
— — Kadem . Aiiad ixempiar • 

gli Afolani, c le Piofe. Venexia ffff. fz. t. com. i.,irol. 8.^ 

«— ffli Afolani , e le Rimc . Venezia f f7r- 8C. 1. com. i. toI. it. ^ ^ 
*~ Lccccre a Sommi Ponccfict , e Cardinali voL primo . Roma Dorico 

1148. 4. 
•— Lcccere rlvedoce, c correcce da Fr. SanfoTino. Vcnczia 15^0. 4* 

com^ 8. 
*— * Lecccre. Venezia if7f. 4« tom. 8. 

-— * NuoTc Leccetc fcricce aMacceo Bcmbo fttoNipoce. Venezia 15^4. 8. j 
— - Lccceie. Venczia ijfi. Tomo |. c 4- 8. fepar^ - ^ 

BeQivicoi ( Girol. ) Opeie Poeriche » col Gomenco di G. Pico della Mlran«l 

doia fulla Canzone deVamor cclefte. Firenzc titonci ift^. 8. 
-—7- Eadem operM . Venez. f f »4. 8. 
Bencivoglio [Ercole] le Sacirq, il Gelofo» e i Fancafmi, Cofficdte. iTc^ 

•oczia Gi6^ f$40. 44. 4f. on voL 8. 
--^ i Fancafmi , c il Gelofo , oomcdic • Veoez. 1544* 47* a* tom. i. vol. 9. 

— Eadem. Veoczia Giolic. 1545. >• 

— Opcic Poccidie* Parigi 1719 la. 
iemi Oriando ianamoraro . Milano 154»* 4« 

Bcr- ^ BIBLIOTH. A.N. ROSSI 

Berai Orlando innam Veneiia 1^4^ 4« 
•— — Eadtm . Mud txempl^ . 

— Eddem. Firenze ( Napoii ) 172 f. 4; 
— « Eadem . Venez. 1740« & com. i»*. 

— - Poffie Burlefche con Note*. Amfterdain (LiTorM) 17^0. %^ 
*— ' Cafa, ed alcri , Opere burFeTcllev ll/primo libro . Firense i$5a. t» 
«•— Cafa, Varchi ecc» Opere BoHefc!he..Loadra 17^1. a rom 8. 
«•— Cafa , Varchi , ed alcri ,. Opere Burlefche • Loodra ( Napoli ) 171 !• 
|. tom. f« 

— Eadem . Ucrecht. ( Venezia ) if7l* f. tom; .0. 
Bercini ( Pterro > Rime. Firciize t$8|. 8. 

Bercoldo , Bercoldtno* e Caeafenno in ottiva rimr conargomenci ■llegone, 

annotaz. e figure io rames itolo^a 17;^. 4. 
Berafi ( Giufeppe ) il Raverca » dialogo io- cui & rasioiia di amoce • Veoez. 

Gtol;L 1^6% f. 
Bini ( Piccro ) Memorie del gtooco def Calcio FiorenciDo « Firenze 1^88. 4- 
4c Bobali (Savioo) Rime amorofe». Pa^raii» eSacirc. Venezia Aldo 

IJJ^ 4- 
Boccaccio (Giovanni) il DecamcroBC.: Firenze GiiuKS ,isi7* 4 <<^r 

orig, rarijfma 
»-— il Decamerooe . Ftrenze (Venezia) Gianci.i$>9» 4« 
•~- il Decamerone ricorrecco per Anc« Brucioli con la dichtarazionc dc' 

vocaboli , proverb; etc Yinegia I5|9. 4; 
»— — il Decamerone ricorrecco per Ludovico Oolce . Vcnezia rr^r. 4. 
«— — il Decamerone correcco per Aoc. Brucioli . Vene^ia 1^41. i» 
•o^ il Decamerone ridocco alla vera Lezione per Ludovico Dolce coa 

annotazioni* Vincgia Giolir. 155&. 4. 
»-— Decamerone, col Racoojglimenco dt racce le (eocenze ^a lui Qface, e 
colle «nnocfzioni di luoghf allegaci dal Bembo per intelligeoza 
della lingua. Lione RoviTl. 1^55. la. 
•— - il Decamerone ricorrecco in Roma , e eAiendate (econdo V ordinc 
del Concilio di Trenco , e alla ven Leztooe ridocco dai Depucaci 
di S. S. A. S. Firenze Giunci ifr^* 4-. 
•*-— il Decamerone rinconcraco con refti ancichi , e alla vera Leziooe ri* 

docto da Lionardo Salviaci . Fircoze Giunp 1 581. 4. 
«— il Decameronc alla (aa veia Lczioae ridocco da (iooardo Salviad • 
Vcnez. 1^85. 4. 
Decamerone, comc lo diedero i Giunci T anno iti?* Amfterdai» 

1^5. fi. . 
Dccamcrone» come lo diedero alle (lampe i Giunci raono I5»7. 

Amflerdamo (Ginevra ) itf79. i com. is. > 
Dccamcron^* Amftcvd. (Napoli) I70i. «. coiii. it. 
Deeamerone . Amfterd. ( Napoli ) 1718. 8. 
Eadem . Aliud eecemplar . 

il Decamerone colle Oflcrvfzioni di Paolo RoIIi • Londra 171^. Lee* 
cera cricica del Buonamici , e rifpofU del Rolti . Londra i7»8. fol. 
il Decamerone . Londra [Parigi ] 1757- 5* com. 8. con fig. 
il Decamerone cracco dal cefto di France(co Maaodli . Fircoze 1761. 4« 
Opcre. Firenze [Napoli] 1715. ^. tom. 8. 
Comedie . Venez 150J. fel. 
delle Donne illuAci. Venezia 150^. 4. 

dclle Donne illaftri« ccadocco dai Lacioo da G. Bctafli. lircttZcGioii* 
ci i5^d« 8* 

Boc- J^ARS HL BDITION» SABC XVL ecc. m 

Boceaccio dejle 0.)n:!c i.laftri. Viatga.tj^j t» 

— i Cafi ^egli Uoan.nt liiultti « craiioai <lal iaaQoT pitr GtiiC lenifli. 

Ficemc 'Ghmiu Sf9a« 8. 
— * Letteni a M. I^na de tloffi fopr» 1' £(itio , colk. anootaaioQi di Pro* 

Cttlcfo ^loro. l^ivoruo 1770. <« 
— — Eadem . Athtd ■exemplar, 
—^ I^AoMce 'ONi ^ .oAevvae. di volgar Gfaninaattca Ci^i» 1* Aniec« par 

JcnNk <2ancio. Miiaao 1510. 4. 

— r Ameto • FiacQBe 'Giuoa if is. S. 
-*— EadMm. Atkui tximfim. 

— r Ameto colla dichurazioae dki looglB dilicili dl. Franc Saofovipo • 

ViMfk GiolM» fSff; J^tfsbaao dtl lanL fiuca Molo iftoua dilofi^ 
xevole. Venczia icxtf. i. vol. I. 
^~ l* Aavco. VeotM» i.5a4k. 1. 

— TAmorofa Vifione. Veaezia icfi. S. 
— — Eadem. Venezia Giolic. t 4^. S. . 
-^ rAflKMofa. yiimm . Vtae^iA Giofeic 1 ^4^ 1. 
"^^ /^<cm • Aiittd exemplar. 

""-^ Laberinco , d^Amore^ Mcaaoc ifif* ^* • • 

-**<* ii^Mfkito: d^Aitt>re« Vtoc««t ifT^. •< , 

— Laberinco d'Amorc , e la Ftaawicceo .. Veoem tf6% fta^ Giolic. 

— - la Jianoacfta. « » il labariaco drAou»B ^ HetmL Qioku. If4a.*-*^ 

— 1a Fiammecca . Firaaxe Giaatt rfi4* i^ ' 
— — ia Fiammccta • Firenze Giaoci 1 5f )• 8» 

--^ fk Klbcoib . Vqneaia t$^. 4. 

*-**» II SiIdco(o . lirenac Gioocii5y4^ $. 

•^— id»m. Almd^empUn 

"-^ ii Cori>«uno« ^ariyi »969« t« 

*— -/dlrin . Aiiud emmpian 

*^ ilCoibaccio. Fireaze Giaocii594* 8* 

— - rUrbanoL. lEaoczi» «5|o» t« 

-— l'Urba9o» tewlfe im Nicolao GcaoDsci «. Locco Kfdla. i» 

—— ru^ano. Fircnz. Giuac. M»S- % 

— * Mofiile liefelfeoo . Parcgi vn^ i>- 

la Tefcide rivifta da M Tizzoie Gatuoo di fiofi • Veac& aftt. 4. 

~^ Vica di Danto. Aoma W44. 8». 

*"— &oicelii i Giml. ) Bhfeora al Doke iacocno il: DecaoEiaroao del Bocaae^ 

«io, alla OfloFvaaioai dtUo Liogoa,. o oUo laadaaioafli deir 0\U 

dlo. Veucz ii^M* 4. 
^— Idem, Aiittd exempiar, 
-^*^ Salvian ( Lioaard. > AavccciiBeati dcito liagttO fopia il Daaananooa » 

Veacz 1584^ ». com. 4> . 

Boccalio», Piecra dblPMagone Poiittoo. Cofioopoli t<4P« M- 
*— * Idem^ Cofmopoli 164^ 14. 

-~ Raggoaglt di Ihuoafo. AoiAeni Uaaoi . Uif^ %» toni» la» 
"-^ Ja Segretaria d'ApolIo , chc regac i om^s'^' ^ Faroato' • Amftcrd. 

itffj, I*. . . 

--^ Difco^o a chi de' aMggioci Goataicrl fi dMt IhMaggioiaoao • Fireo- 

ze iv7r 4* 
Bojtrdo [MaccM. ) Sontici, CaaaBOOO. Veonia Mot« 9» 
*— ^ Orlando Innunoraco , coi cre Libri di Niacolo d€ftbiAgpfiioi« rtfer^ 

inaco da Lodov. Dofflcaichi • Vcnczia iS4'* 4* 

Bo« mt lIBLIOTR;».RR«SSI: 

Bojatdo OHaudo lonaniorato • ^Voiezia if f f. 4. 
Bolognefi ( Gto. ) Gfammadca Lacioa . Fiieoxe ifSs. 4, 
BooaicUi ( GaidaboUo ) la PtUi di Scico . Fcxmo K07. 4. 
— .Filli dtSdxo. Veocoia i^. 11. 

— FiUi di Sdio . Vcoczia mS. i». 

— Filji di Sctto . Amfterd. 1^7«. i4. 

^^ Fiur ^Sdio.cdifiBfadeldiippio Amotedt Cc&a. Maotofo t70{. i»« 
*— Difcorfi io difefii dd doppio Amoieddla fiuCdia. AocooaUxa.4. 
BonareUt { Profp. ) II Solinuoo Tragedia • Ftrcoxc i^ so. 4. 
Boohidio ( JacofM ) Operc ▼olgart . e ladoc : Lcaeie • Oras» Poefic. c ^L 

GcoiicoU Bcelaa it4*. 1* tom. t. 
Bonfi [LdioJ doqoe Lcxiooi » coo ao TtictaciO ddla CMMm • Fiicazc 

Giooci if6o. g. 
Boofigoori i Micbclc) Libcraoiooe di TcrraSaom, e Axgcotino » PdcoM • 

Vcoezia icti. 4. 
Borm r Loioi ) TAaiorore Rioie . Milaoo 154». 4. 
Boccazzo (Gio. Jacopo ) Oiabgbi Maritimi , cd okmie xiom maxicime di 

Niccold Fraoco. Maocova 1J47. t. 
Bovo d Aocooa, Poema . Vcocz. xf^. t. tmmn Gmk^ • 
BoTo d^Aocooa M ocl qaale fi coocicoe cacci g)i fooi €Kii muabilt » die 

, liBcc colla foa Mcixm* Vcnez. iS6t. 4. 
Bracaolioi ( Fnoc. ) la Ctoce eaoqai&am PoeoM. Paxigi i4e|. t». 
*"~ Idem . Vcoczia itfii. 4. 
*-— Lo Scbexoo dcgli Dd PoeoM . Fiicaze 1618. 4. 
'^^ Idem. Roma i€x€, i%,im mimhwiis. 
"— il Moofcrraco Dcamma Rom. i^ip. Micbide [Piecrol rAne dcgli 

Amaoci cracm dai Prececci d'On4ioio ocm?a rima. Veocs idzt. u. 
Braocbt ( Aoc. Giaf. ) Ri^fta a qoaoco oppooc Gio. Paob Locardcfi ol it- 

bro di Aoc. Fx« Bcrcioi ioncolaco lo fpecduo che mm odola • C ope- 

m gramoBacicak) Golooia ( Vcocxia ) 1708. 4- 

— laem . Fircnze I7f tf . 8, 

Bre?io ( Gio. ) Rime» c profe ▼olgart . Rotpa Bkdo if4S* 8. 

Bricooio ( Gitolamo ) Gelofia dd sSc Rime. Napoli ifiy. 4. 

— — fSdofia dcl Sole . Pocfic. Veoczia if|i. 8. 

"" A Caocjd . c i Rafliooameoti i c qocdli dd Pontefice m finroee dcOo 

^ Rom.Cbicra. Vcoezia ifso. 8. 
Sioozioi [ Criftof. 1 dcUa Nobilca , c digoica delk Donoe • Fircoze t6ft4. 4. 
Baigarmi ( Bdlilano 1 Aooocaziooi (opra ia priom parce ddlo Oifda del 
^^ Mazzooi jper laComedia diDaote. Sieoat^oS. 4. 
"~^ Ragtooi io rtfpofta al primo Difcorfo fopra Daoce di Spcroo Sl^tooi • 
Sieoa t6iS, 4. 

Booauoatmi ( Beocd. ) ddla Liogoa Tofi»oa Imprefl. V. cocxccm dagli Ac- 

^cadcmtd d. Crofia . Ficenzc 17^0. 4* 
Boooamid ( fnnc) Di(corfi Poecid 10 difefii JAriftocik .Fixcoze tipf. 4. 
Boonarroci ( Mich. Aos. ) Rime . Ficeaz.Giooci xtfa|. 4. 
~-* Rimc. coo ooa Lezlooe diBcnedecco Varchi , edoc di Mario Gaidoc^ 

ci lopra di efle . Fiieoze 171^. 8. 

— la Fiera Commedia • e la Taocta Commedia Rafticdc « coU* Annoca* 

ziom di Aoc M.SdTioi. Fiicozc 17*6. UL 
Bttrcbidlo » e Anc. AlaoMooi . Sooecci . Fircoze ifSA. 8. 

— Rime comeoncc dd Dooi. Vcnczia ISSS* 8. 

— Sooetii* Ftrenxe 154*. t, 

Bor* PARS m. EDITION. SAEC XVI. etc 2t| 

Borchiello* BeUtncioni , ed aliri Poeti Fiofendoi , Soneetr alla DacchielTerca • 

Loodra [ Fireoze ] i7S7* &- 
— — Aoc. Alamaooi , e Rilblaco , Sopccti } colla compagnia del Manrelkc* 
Cto dcl Mag. Lorenzo de* Mcdic: , e i Bconi del medetinio . Fireo« 
ze Gmoti is€i. t. 
^ Bong^rs { M. de ) Lctctcs lacincs crad. en Fcaofoit • Pai it Uti, $. com. 1 1. 
• Balfoc^ lct Entmicns. P^ns 1^59- is« 

BouMM QeoTref pcKCiqocs avec le Traic6 da Inblime crad* da Gtcc Je 

• Amftcrd. 1692. u. CALMO ( Andrea ) Eclogbe paftorali . Veaezia i^Si. 8. 

Camiilo r Ginlio j Tacce le opere . Venez. Giolic. 1(5$.'%« tom. i. toL lu 

Caoci Caroafctaleichi andact pcc Firenxe dal cempor del Magnif. Loreoso 

de' Mcdici 6no al i$(p. Fircnze Tonencin. iisp. 8. 
CapaffiCNiccolo) Pbcfic Tarie. Napoli 1761. 4« ' 

CapcUa (Gakazzo ) 1* Aocropologia . Venez. Aldo i$|j« 8. ■ - 

— — Ei^m • AUud tXMmplar . ^ 

Caporali (Cefare) Mauro, ed alcri , Rime ptacevoli . Veoea. i(^. it. 
— — Rime colie Oflervaziont di Cario Caporali. Voiezia \€%€, 1«. 
—~ Idem • Penigia 1770. 4* 
Cappello (Bernardo) Rime. i$te. 4* 

— Rime iUnftrace daP. A. Seraffi. Bergamo S7$|. s. tonu i vol.*t. 
Caracciolo ( fiptcnro ) di tte Ciechi Dialogo . Venezia i $|o. Serafina 

ifAmore» ove fi cootiene divecfi modi di nme. Venezia i$;*. 
f • Tol. t. 
Caro ( Annibale ) Rime « doe Orazioni di Gregorto Nazianzeno , e i I 
primo Sermooe di S. Cecilio Cipriano {ttll'£Jemofiiu tradocte • Vc« 
nezia Aldo ittfp. 4* 

— Rime. Venezia Aldo 157^. 4- 

— Apologia degli Accademici di Banchi di Roma concro Lnd. CaftclTe* 

tro in dihCk deila Caazone dd Caro : yienitt aif omkra ic* Parma 
i$$8. 4. 

— Apolo^ia ec. Parma 1^75- t. 

— Apologia ec. Parma i$7S. CaftelTetro, Ragiooe dt alcvoe cofe affe- 

gnatc nella Canzooe del Caro : Ktaiu aiTomhra tc. ParnMi$7|. 
s. tom. I. ToL 8. 
-^- Agcefto di Ficaniolo , Commento fopra la prima ficaca del PadreSi»' 
ceo, colia Djceria dc* Nafi . I$t4. 8. 

— Leccere* Venczia Aldo 1574. a. com. 4. ~ '"~^ 
-~ Leccere familiari. Padova Comino 17)4. )• tom. t. 
-— ' Lcccere (cricce a nome del Card. Aleflandro Famefe. Padova 17^$. 

5. com. 8. ^ 

Cafa (Gio. dclla ) Opere con ooce del Meoagio» eSalvint. Firenze 1707. 

' i. com. 4. 
«-~ Opece con annociKioot di diverfi Antori . Venezia 1718. $. com. 4. 
-— » Opece illdftrace e di co(einedice accrefciuce. Napoli 17}} • ^* tooL 4. 
■^— Opere coUe Anoocaz* di Marco ForccUini. Venezia I7|s. |. tom. 

I. voL 4. 
^— Rimc. e Profc. Vencz. if$8. 4. 
*-— Trattato degli Uffiei comant • Milano t$$f . t« 
- — Rime. e Profe. Fircnze Giunci 1564. 8. 
--^ Rime fpofte da Scitorio Qaauroinaoi • Napoli itf itf • 4« 

Fars UI. ff -^ Ca(a m BIBLIOTH. A.N. ROSSI 

Cab Profc, e Rtme con aniioumooi del Meotgib* Parint t. 
-— PtoCc volgari. Roana I7f9' %• toan. S. 
—— Profe . KboM i7|9. Tom. primo , divifo ta dae ptrti . 
••«— Profe. Romacc ». com. is. 
' i_ Tractaco de'Coftami Ical* France(e . LtoDe I5i|. la. 
CalteUaot (TommeCo) Riiiie. Bologoa 1945. S. 
Caltelvecro Corrcztooe d' alcune Coic del Dralogo delle Liagoe dcl Varchi e 

giaota al prinK) Libco deUe Profc d^Bcmbo* Bafitea 1571^ 4* 
•— « Poccica volgarizzaca ec. Vieooa 1^70 4- ^*^. 
— ~ La Poecica d' Ariftociie volgarizzau efpofta, rivedau, ed cmcDdaca 

dair Attcore . Baiilea i f 7^ . 4. 
— * Eadtm^ AUud eximplar. 
— ~ Efamioazione (opra la Reccorica a Caio Eeeaoio. Modana.f^tf . 4. 

— GiuQca facca al Ragiooamcoco degli ArttcoK , e de* Verbi del Bembo . 

ModeDai5$f 4, 

— Ragioni di alcane cofe regoace nella Camone del Caco: VsniudC 

ombra ec. 8. 
-j^ Eadcm. Aliad exdmpiar, t. 
^t— Eadem . Alimi exetkpiar . 4. 
— — Correzioni d' alcune cofe ncl Dialogo delle Ungae di B. Varcbi . Ba- 

(ilca 157»- 4- 
^ — ^Opere varie critiche non pid ftampace« colla Vha di lai fcrtcu d^ 

L. Anc. Mnracori . Beroa ( Milaoo ) r7»7- 4- 
Cafligliooe [BaldadarJ ilCorcegiaoo. VeBeus Aidio is^l. fol. 
^-« Idem . Firenze Giunci 1518. 8. 
^— Id$m. Firenze Giami is|i* 8. 
— «^ il Corccgiaoo} coU' Ancropologia dt Galeatz^o Capella. Veoeftia Aldo 

if5l. «• 

— ilConegiano* Venezia iffB 8. 

»— il Cohcgiano . per Corxio Navo i^it. t. 

— il Corcegiano . Veoezia Aldo i f 49. ^. 

— — il Corcegiano, rivifto da Lud. Dolce • Venex. Giolico if fp. 8. 

— — Idem Aliud exempiar . 

*-~- il Corcegiaoo rivifto per il Dolce . Lione RovtlL 1551. it. 

~— il Corcegiano , colla Viu di Lai fcntu da P. Anu Seradi • Padova 

17^6 4. 
•>-«*^ Opere Volgari e Lacine , correcce » ed illoRrace da Gio. Anc e Gaen- 

no VoJpi. Padova 17{{ 4 
— — Poefie volgari c lacine illuihace da P. Anc. Seraffi. Roma 17^0. 'i* 
*— Lecccre,con Annocazioni (h>ricbe illaftrate da P. Anu Scrafli • Padova 
. . *7^^ *• 'om. 4. 
. CaJhUon [ Balc.] Les IV. Livres du Coarcifan redoics en Franpii. Paris 

. , J$I7. «. 
Caccani [Franc. ] i cre libri d'Amore. Venezia Giolic. if^i^ 8. 

Cactuffio Panchianio Racztraofcad il Giovinc Arcifopracragichilllma Tra* 
gcdia elaboraca ad ofo del buon gufto de' grecheggiaoci Compo- 
liiori. Vencz. I7I7* 8« fig. 

Cavalcanci ( Barcolom. ) ia Rcccorica. Venezia Giolic. i$$9. fel. 

— — Eadem . Vcoezia 1 %69. 4. 

Cecchi [Gio. M ] r£(Ucaxk)ne della Croce» RapprefeocazioDe • FtrcDze 
i$t9. 8. 

-*-* Comedie in TCifi. Venezia iy8$. 8. 

Cci PARS in. £DITIOR SAEC XVI. etc. nS 

Cei [Ffmoefoo] Sooctci» CapitoK, Scaate tc. Firenxe Gianti] ifO|« S« 

— SoDcrti , Scfhoe , Scaoze cc. Fifcoxe isi^- S. 

Ccicftioa Tragicoaicdia di Califto , c Melibca cra^rta dal dftigliaoo . 

Vcoei 1$%$. S. 
Cdio Magno, cd Orfaco GinRioiaoi Riioe. Veoczia i^oo* 4. 
Chiabrcra [Gabricllc] Rimc • VcocESa Uia 4« Kom. l. Yol. i». 

— Poclie Noove. Veoez. itfo*. tt. 

— Fircnzc Pocma. Firenze i^if. 4. 
Poe(ie. Fircnzc 1^17. 12. 

— Poeoii Ecoici . Gcoova x^fj. is. 

— Amedcicla Pdema . Gcoova itf $4. i». 

— Rime. Roma 17 iS. ^ tom col ooioo IV. delle PocCe Licicbe omefle 

Mii*£<iiz« di Rom«. Vcncz. I7tf. 4- com. 3. 

— JcIIc Gucrrc dci Goti , Pocma . Vcocz. 1771. it. 
Cicccide Legitinii. Pangt (Vcaczta) 1^91« »>• 

^-<- Ea^eM . Aiiud extmplar . ^ 

Cino da Pillota Rime Tofcaoe . Veoez. i$8^. 4- 

— - Eadem . Aliud tiumplar , 

Cinooio , Oilervazioni della Liogua Icaiiana . Verona 1.77^ z^ tom. i.voL 4. 

Cico ( Giarcppc) Annorazioni alTorto, cal Uituco ilel ooo d i^ ddP. 

DaoicIIo Bartoli. Kipoli I7»t. %^ 
Cittadiot (Cciro) RiiBc PlatooicJie ooo k fpofivooi dcl aiedc$mo • Vcoc* 

zii Mf$. I. 
-*— Origiot dclla Tofcana Favella • Sieoa i^iS. 8. 
Coccbi {Aocooio) Dilcorfi ToTcaoi . Fireozc 17^1« x tom. 4* * 
Colocci ( Ippolico ) Rime fpirttcuii di divcifi Aotori da loi raceolce • Perf« 

gia i$7^. 4. 
Colocci ( Ang. ) Poclic luliaoe « e Lacioc • Jcfi 177»* 4» 
Colonoa ( Mario ) Poefic Tofcanc , coo qocllc di Picrro Angelio , e ITdipo 

Tiraooo di Sofbcle crad dal med. Angclio. Firenzc \%l9 S. 
CoIoooa( Vittoria)Rime , coirAggionca dclle fuc (Uoze . inP- Molza-, 

la Niofa Ttberxoa (cozo luogo ed aooo • Scaoze io lode dcila 

Mcnta. 1540. i. vol. 8« 
— — Rime. Vcoczio i(4^* 8« 
— - Rifflc fpiritoali. Vioegia Valgnix i$4<(. 4. 

— Rvmc coir crpofizionc di Rinaldo Corfo. Veocz. i$$S. p. 
~ R.mc. Vcnczia Giolit. 1$$^. la. 

Rime oorrctcc ed illuftrate . Bcrgaoio 17^0« jl. 

Colrellin: (Agollioo) Rioie Sacre • firepze i^(S7 i». 

Compagnia dclla Lefina . Dialoghi , CflpfcoU , c Ragiooamenti • Vcaezia 

1677. 12. 
— — Idem . AVwd ixemvl^r* 
Cbmpooimcoci diverfi facioi e volgari per Giolia , /clice parto dclla Signo» 

ra D. Angiola Booocompagni di Peppoli . Bologna X574- 8« 
Compofizioni diverre fopro alcune Cootfoverfic Lettecarie ii^orte oelia 

Tofcaoa ocl corrcote fecolo , conrencoci Satite Laupc , ed Icalia- 

oe . c Dialoghi. i7^i.z. com. 8. gr, 
Coocalgeoi [ Of^iliio J^Lczione (opra il Sonenodel Beroi Chiome ^Argentotxc 

cd ifticoziooi deU' Anocomia in vcrfi . Firqize i^fi», 11. 
~— Caozooe Eroicomica coocra |a fopecbia , ed it loflo , cd alcre ximc 

piaccTolii Fireoze i6$>. i^. 

Coo* i%6 blBLIOTH. A. N^ ROSSI 

ContaHni ( Franc. ) La 6ata Fianmetta Fav<da Paftorale . Venet. itf lo. 4. 
Cornazano dc Re &(ilirart in cerza riaia . Pctaro i^o?. S. 
. .— ^ Jdem . Aiiud exempian 

-*-— de Re Milicari in cerza rima . Veqez. ifi^. Alcre opere del medeii- 
mo fullo fteflo argomenco in ccrza rima . Venez. i$i8. i. ¥ol. t. 

— de Re milicari tn cei^ rima . Firenze Gmnci 1 520. 9. 
T~* de Re roiiicari in cerza rima . Venezia isi6. S. 

de Comi [ Giufto ] la Bclla Mano . Parigi i^^o. 11. 

— laBella Mano. Venezia ij?i. f. 

—— laBclla mano, riftoraca per Jacopo de' CorbineUi . Parigi 159$. is. 
^-~ La Bclla Mano j e una Raecolu delle Rime Aociche di diverii TdTca* 

ni. con Annotazioni • Ftreoze 171 S- ia> 
*--— la belfa Mano , con nna raocolca di Rime ancicbe Tofcaoe « Vciooa 

de'Conct (Piecro) Paracone della Poefia Tragica d'Iulia con qoella dH 

Francia, e fua difefa , ooirApologia diSofocle. Venezia i^s^o. g. 
CoDcile( Luca ) Rime con difcorfi , e Argomenri di Fr. Pacrtzio, e M. Anr. 

Borgbefi ; colle fei Caozont decce ie iei SorcUe di Mane • Vcnc* 

:eia ts^o. $• 
*— » hUm. Aliud exempUr, 

Ccrcefe ^Giul. Cef>JOpere pocticbe in Lingoa Napolctana . Nap. 1666. 12. 
di Coft^nZo [ Ang. ] Rime. con fYQclte di Gateazao dt Tarfia • Padova 175S. t. 
CrcfcimbcDi ( Gto. Mario) Scoria dclla volgar Poefia • Venezia 17^1. £. 

^com. 4. 
Croce ( GiulioCefare ) Operccre poeciche , e profaiche . Bologna i». 
Cuiico *de li CUnte , Trartcnimetico de li Peccerille . Roma 1^7^- > t- 
de Cervantes ( Migucl ) lcs Avanrures de D. Quichore reprerencto en figg* 

res par Picarr , ec autres avec 1'eKplication de XXXL Piancbes de 

cctre Coile^ton . Haye t74^« 4- gr. 

DANESE Ugieri , Poema. Venezta m8S. 8. 

Daniello ( Bernardino ) la Poecica • Venezta iSJ^* 4*' ^ 

Danre . Vcnczta Aldo 1 $01. 8. 

— colla Spofizione di Criftof. Landino, Venezia iSo|. per Bernardino da 

Lifiona fol. 

— Idem . Vcnezia 8. 

— • Idem. Venezia Aldo ifif. 8. 

— con un Dialogo d' Anc. Manecci circa il fico « forma , e mirBia dclT 

Inferno di Dtnce. Firdiize Giunci ifitf. 8. 

— Idem, Firenze Giufici isi^. tf. 
■ Idem . fine loco cc anno 8. 

--*T colla efpofizione del Vclluceiio . Vcnez. Marcolio. iS44« 4. 

— fdem, Venezia 154$ n- 
laem . Lionc 1547' !»• 

'— con nuove ec urili Ifpofizloni • Lione Rovill. 1^51. ti. 

—^ldem» Atimd exfmplar. 

*— la Comedia ridorca alla fua veralezbne. Venez. Giolic. isff. i%* 

-"— riJotto alla vera lezione. Venezia Giolit. i^SS» l» 

-~* coir efpoftzione di Bentardino Daniello ; Vcnczia is^8. 4. 

'«— — colf Elpofizionc di C. Landino , e Vellucello , per il Sanfovino • Venetta 

ii78. fol. 
^^ ridocco a miglior lezione dagli Accademici della Crufca • Firenze 

Dao- PARS III. SDITION. SAEC. XVI, «c. ai7 

Dattce laDiif. Comed. ridorta a isiglior lezionedagfi Accademici delta Crtf- 
fca , cd accrcfciuca di on doppio rimario«cdi tre iodici da Gio. 
Ant. Volpi. Padova i?^?- !• tom. 8. 

— ' la Commcdia , Prore, e Pocfie Liricbe con yarie Anootaziont , e co« 
piofi rami adornata da CriQoforo^apata. Venezia i7S7- f. tom. 4« 

— !*Amoro£o Convivio. Vcnczia ijii. 8. 

— rAmorofo Convico, coll' Additione « e molti ffxoi Noundi » tivifio 

cd emeodato . Vtnezia i$29« 8. 

— rAmorofo Convico, Venezia ini-S* 
-^ Idem . Aliud exemplar. 

-— della volgare Eloquenza , col Canellano Dialogo del Triflino deRa 

lingua Italtana . Ferrara r5'^ 8. ' 

--** i Sctte Salmi penicenztali tralportati alla votgar PoeCa ; ed altre foe 

rime fpirituali , coo Aonccazioni dt Fr. Sav. Quadrio • Milaao 

17SI. 8. 
-— e Boccacci Pcofe • Fircnze 1721. 4« 

— Vica ouova con 1 $. Canzoni d<\ medcCmo» c la Vita di cflo fcritca dal 

Boccaccio . Firenze 1 576. 8. 
-^ fiarroU [ Cofimo ] Ragionamenti fopra alcnoi Laoghi difficili di Dafi* 

te . Venezia 1 5^7- 4- 
— — Btanchint ( Giofeppe ) tre Leeioni fopra akani paflt di Dantc» PerraN 

ca , c Varchi . Fircnze i7io»^4. 
— - Balgarini ( Bclifario ) Rifpoflre ai Ragionamcnti dcl Zoppio fuUa Co« 

tt\t6* di Dance • Siena ifSS. 4, 
•^ «.^^ Difefe concro Monf. Alcflandro Cariero • Sieoa i$f8. 4* 
^^^ «^ Confidcrazioni ful Difcorfo dci Mazzoni in^ difefa di Dante • 

Siena i$S^ a. 
— . «~ Repliche alle rifpofle di Orazio Capponi . Sicna 158$. 4- 
-— . «— Riprove delle Particelle poetiche fopra Dante difpuiate dal Zo^ 

pio . Siena 1 tfci 4^ 
-^- Boonanni ( Vinccnzo } Difcorfo fopra la prima Cantica di Daotc • 

Firenzt 1571 4. 
— ^ •— — lum . Aliud exempiar. 
<— Caricro ( Alcfs. ) Apclogia cootro il Bulgarini (alla comedia di Dao-v 

ce« Padova i$84. 4- 

— Gelli , fifpoflzione 6* un Sofietro Ptatonfco , ful primo cffetro d* Amo* 

re • e la prima Lezione dcl med« fopra an luogo di Dante • Fi^ 
reoze • Torrcncino 154^. 8. 
— ^ «^— Lcciora Scconda lopra rinferno di Dante. Firenze x$$$. 8. 

-^^ Lctturc quattro fopra rinferno di Dante. Firenze Iff4— ^* 

4* tom. 8. 

— Giambuliari [ P. Franc. ] dcl firo , forma , c mifura dcirinferDO ^i. 

Dantc. Firenze i$44- 8. 
— — — — ^ Jdem. Aliud exemplar. 

— Lenzoni ( Carlo ) Difcfa ddla Lingua Fiorencina , e di Dante • colle 

Rcffolc di far bclla , e nntneroia la profa . Firenzc i$$tf. 4« 
*.-« « 1 1 1 idem . A/iud exemplar . ^ 

-^ Lcsioni d' Accademici Fiorentini fopra Dante. Firenze i$47. 4. 
— — Libarnio [ NiccoI6 J le tre Foncane lopra Danre , Petrarca » e Boccac* 

cio» con Boccaccio de'Monci ec. Vineg. i$atf 4. 
— — Manetci (Anr.) circa il fito, fi^rma, c mifura deirinftmo ^i 

Daote. 8. 

Dan« / »*« BI-BLIOTH. A. N. ROSSI 

DttCe. MAizoni ( Jacopo ) DifcGldclIa Comcdia di Oance. Cercna i$8r. 

I. tovn» 4-» 
«^- Zoppio ( Girol. ) RagionamcQto iri diFcfa <ii Diocc, e dd, Pcirarca. 

Rologoa i$3{.4« 
»_ ..— I^ pQctica fopra Dante . Bologna i$89. 4. 
Dati ( Carlo ) dcllc Lodi dcl Cormiicod.' Cadiano dd Pozzo Orazlone . Fi* 

rcnze i6€4. 4. 
Donioce ( Piccro l Lcandra « Pocma^ Vcnezia is€^, 9. cara^re Gotico* 
Decio [Anc. } Acripaoda Tragcdia. Fireaic iS^^*4* 
—^Eadtm, Veoezia 1T98 8. 
Delfioo TGio. ] Tra^edie. Roma 17 tt' 4- 
Delizie degli Erudici Tofcaoi , o (ia Kaccolca di Scritcoti Tofcani non mai 

pubblicati chc fiorirono nel Sccolo dcl 1^00. con ollcrviiziooicri- 

tichc di F. lidcfonfo di S. Luigi. Fircozc 1770. 31785. iS. tom 8. 
Deoores ( Gialonc ) la Rcctorica , con YCDcf orazioni rradocte de* pid fa- 

mofi, cd illuftri Filoiofi. et Ocacori. Vcoczia 1584. 4- 
"**« Eadtm . Aliud txtmplar • 
— - Poccica. Padoya lr88. 4. 
Deitoocfe ( Luca ) Camilcleo ^ ncl quale fi conccngono Scaoze , Egloghc cc 

Vcoczia \^%\. Libro intirolaco Bcllona , ocl <rualc (\ cracca di Ar- 

iiie« di Lcttcre,^e di Amore, del magnifico Jeiooimo Ca(io dc 

Mcdici . i^if* 8.' 
Dialogo dclla Bclla Creanza dcllc Donne# Veoez. \%^x. 8. 
Dialogo della Bclla Crcanza dellc Donne compol^o da un iraliano Criftia- 

fio , e coafutato da uo Grcco Gcntila. Fircnze ifS5-.8. 
Dialogo dcl Foflo di Lorca, c d^ Sercbio, fulia manicra n^odcraa di 

fcrivere e prononziare nclla Lingua Tofcana . Locca 1710. 4* 
Diodoro Dclfico , Vcrfi fcioiti . Milaoo i7SS- 8. 
Diol [ Jac. ] Sooccti giocofi Ccncoria I. Roma 17^^* 8. 
Dotce ( Lod. ) Stanze di divcrfi illuftri Poai da Lui raccoke. Venczia 

Giolic. isS|- i^- . / 

•— Rime fcclcc di diverli aatori . Venez. Giolit. 15^4. a. tom. is. 
— — Stanzc di diverfi illuftri Pocci da lui raccolte. Vcnezia Giolic XS7S- 

a. com- Xi. 
-»— litm . Vcoez. Giolic. t^SI. a. tom. i. vof« 11. 
-— * le primc imprefe del Coocc Oiiaodo Poema. Vencz. Giolit. ifra. 4* 
•-— hitm . Aliud ixemplar « 

-*— r£nca tratto dairEncide di Virgilio « Vcnez, is^8. 4* 
— — Commedie. Veocz. Giolito i*tfo. 
^— Infticozionc delle Donne. Venez. (Jiolic. iSS^- 8. 
— — Lctcere di diverfi ecccUcncifs. Uomini da lui raccolce « Veoez* Giolic. 

^xSf^. 8 
•— OnervazfODi oella fingoa vblgare . Vcncz. Giolic. i$s8. 8« 
— — Idim . Bologna XS^4. H. 
Domenichi ( Lad. ) Rimc divcrte dt eccelleotifs. Autori da loi raccolce. 

^ Venez. Giolit. iS4p Bologoa« c Crcmoaa m^o. 8 toro. 8. 
•— « Rime (uddctte libro primo accrcfciuro . Vcoez. Giolic. XS4^* 8. 
— Rime fuddctte libco primo. Vcnci. Giolic. iS45>8. 
-— — Rime . Vcncz* Giolir, 1544. S. 
•^— - Facezie, Mocci , e Buile di diverfi Signori» c PetfoDe ptiyace da lui 

taccolre. Fano i^^s 8« 
— -» LUm. Fircnzc Torrcotio. iS^a. 8. 

Do- PARS m. EDITION. SAIC. XVI. ac 2%p 

^ Domeoicbi « U Nobild dctle Dotfae • Vtae^- Glolic. f (49* <• 
''— Idcm . vcncK. Gidlit. if^i.J. 

Ragionamerico d*inEiprefe« d'Arini, e d'Anord. Milano 155^. f. 

Doni la Zucca . Vcoez. \s9S 8* 

— Idtnt , Vcncz. 1539. 8. 

DragoQcf no ( G.^Bacr. ) Marfifa Bizzarra , Poema • Padova . La S]>a|M , 
Pocina , nel qjale (i irarca gli graa fatti , e Batcaglie di Carlo 
Mafoo nclla Spagna . Venez. t*70. Opem dcKoperbo Rodomon- 
te Poema. Vene^ i^H* Legtiaaae ( Aot. ) Aftolfo innamoraco, 
Poepna . Verona S. 

Dmfiano dal Leoae, deJlc Bitcaglte occorfedopo li inorce de' Paladini , 
Poema. Vcnez i^oS 8. 

Duder [ Mad. ] des Caufci de ta Corrupcion du G^uft. Paris 17 14. ti. 

£CLOGH£ di diverfi ancichi Aucori . Sien* rfxg. Com;dia ii M. Gio. 
PoIUitra incicolica Parcenio . Siena 15:10 ,"). 

— Commedie, ed atcre Poelie dt diverfi Aacori dclla Congregft ds* 

Rozzi . Siena ifSi--S}. 8. 
EpiftoU di M Lapo da Caiiigiione GiuTeconralto del Sec XlVv colla Vita 

compolU da Lorenzo Mehos . Bologna f-*^;. 4. 
Equicola < Mario ) della Nacura d'Amore cotretco dal Doice. Veneu* 

Giolit i$54« >>. 
Eorione Parcico £ndeca(iUabt . Venei. 1^84. i». 
liUatico infenlaco, Lez:oai diverfc . Perogta I58S. 4. 
Eccrei Accadcmici Rimc . 1567* 4* 

FALCONgTTO libro di Mirandt facti di Paladini incttolato Vendiifa 4l 

Fjiconecto. Vcnezia tfi). 4 
ferentiilt [ Agofti.io] {celca di Scanze di direcfi Aacori Tofctai . VtneM^ 

1(84. iz. 

Idtm, Atiud ixempiar , 

Fcrrari ( Gio. Fr^^J Rime burlefche • Vens». 1570. 8. 
^ ficino (Marfilio) fopra TAmore» o Convtco di Platooe» colle of^em- 

zioni per la pronunzia Fiorentio* di Neri Dorcellata • Kreoze 

1544. 8. 
Fidenzio i c^ncici . Firenze 157». 8. 

Idem . Firenze 1574- 8* 

•~- Idem . Vicenza i74J. 8 

' — * i Cantici, con qnctle di JaooArgiroglotco . t$8tf. it. 

Filiceja f Vtncenzo ) Pocfie Toreooe . Firenze 1707. 4* 

Ftijppi [Paolo] ComplimCnci fcritti io nome deJ Marchofc dlfke, e Rime» 

Torioo 1^08. 8. • 

Fircnzuola, Opere • Fireoze ( Nap.) i^af. s.tom. i^» 
"~~- Rime . Fircnze 114^ 8. 
■ — • Opere Vol IV. Firenze 17*^. S. 
"~— Proie. Ftreoxe 1548. 8« 
— ~ Prote • Fireoze 'Torrentio. 155». 8. 
*— -« i Lacidi, e la Triovzia» Comedie. Firenze i|4^. 8. 
~~- t Luddi» e laTtiniizia . Firenze Ginnci if9T* 9h *• 
~^ la Trinuzia • Comedia . Firenze i549- Loredano ( Fraoe. ) la Turci, 

Comedia. Venezia 155^. 8« 

In Trinuzia» e.i Lucidi . CooKdic • Fixciat,i5fi« 51. 8« 

'"-^Rime, Firenzc Giunti 154^. 8. 

Fo- P$o SIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Foreftt ( Marco Tomtot ) Rime . Bcrgamo nxt. $• 

Fortegaciri ( Niccolo ) II Ricciardecco . Pangi C Veoei. ) mt. t. tom. tn 4. 

~* 11 Ricciardecto Poema. Lucca( Venezia ) 17^^ ».tom it. i. vol 

FortaDio ( Franc. ) Regole Grammaticali della volgar Liogua • Veocz i $$9, S. 

FraQcefco da Ferrara , MamMaoo , Poema . Veoei. i S49. a. caraB* G^uco . 

Fraoco l Niocolo ] e Loigi. Polci Sooetci iofieme. coo la Coofefliooe : Scaoic 

__ io lode della Becft etc Locca it\9» S. gr, 

"~- Dialogt piaccYolii e il Pettarcbifta. Vcoezia 151^. Dialogo deUe Bel» 

lezze del medefioM». Veoez. 1^41. i. vol. !• 
-— Dialoghi piacevoli. Venez. Giolico H4l» 8» 
"*"" La FiTena Iftoria amocofii • Maotova 1547. S. 
Frcgofo ( Ant ) Opere Poeciche . Vcnezia i$t8. S. 
*~- Rilo diDemocrico» ePiaoto <l'Eradico Poema^ Milaoo ifii. 4* 
-*— CcrVa biancaPoenu. Vcnezia ifii.dclCarretto(Galeotco)Noxze di 

Pficbe. e Cnpidine Rime 8. 
— ~ Sclvc, Poefie varie. Milano iTiS. 4« 
Frezzi ( Fcderico ) il Qoadriregio Poema . Firenze i f 08. (oL fig. 
*~~ 11 Quadrircgio con le Anoocaeioni di Ang. G. Arcegiani » Te Oflefva* 

ziooi iloriche diGittftiotano PagUarini. Foligno ii%^. %. com. 4. 
Frugoni ( Carlo Innoceoio ) Opere Poecicbe . Parma X779* 9* com. S. 
Foodaoo r Softonio ) Rime» c verfi Lacini . Venez. is?!- 8. 
-Y Fonuunt [ M. de la ] Conccs , ec nouvclles en vors . Amlt. 1^8 f« g. 

GADDI (Jac. ) Elogi.Storici in verfi , e ioprofa. Fitenie lOp* 4* 
Gaione ( Ignaaio ) FUomo Redenco , Poema . Roma 17^* ia. 
Gambara ^ Vetonica] Rimc e Lctcere . Brcfcia i759- 8.gr. 
GacoMo [BiagtoJ dellaPoefia degli £brci« e de*Greci, col Ragionamcn- 

to (olla maoiera di ben pcnfare. Roma I70f«in4*g(* 
Celli <Gio B.)laCfrce. Fireos Torreocio. iS4^* & 
•— la Circe. Firea7.e Torreot. ijfo. 8. 
— — la Circc. Venczia 1550. 8. 
~— Totte le lezioni . .Fircnze ti%t' 8. 
*— — Capricci di Giafto Boctaio . Fircozc i$4tf» 4. 
•^— Idem» Fircnze Torrcntin. i$49« 8. 
"— ^ latm . Vcnezia itfoj. 8 
•^— Idem . Firenze 17^5 8. 

Getli ( Gio. B. ) la Spona , Comedia . Firenze 1148. 8* 
"-*— la Sporra , Comcdia. Fiicnzc itvo. 8. 
^^ laSporta» crErrore » Comedie . Firenze lS$o.iio). 8. 
Giacopo da Ccfole « dcl vero Rcggimcnco dcgii nomini , e defle donoe 

fopra il giuoco degli Scaccbi . Vcnczia ts3%. 8. 
Giambollari (P fT) dclla Lingua, cbe fi parla, e licrive 10 Firenze . Fi« 

rcnze 8. 

•"^ Lesioni . Firenze Torrcnc. iTJi. 8. 

— ilGcllo, ovvcro origioe della Lingva Fiorencina . Fircnze it49* S. 

Gigantea, e Nanea colla gocrra dc' Moftri . Firenze x^u. 11. 

Giglt ( isir. ) Vocabolario Cateriniaoo . Roroa 4. 

*-— * Vocabolar. Catcrin. coo aggiuote. Milano 4 

-— * Relazione dd Collcgio Pcccooiano delle.fialteLadne.Siena 1719* 4- 

•^- Utm . Aiiud exempiar. 

GioTaoni Fiorcntino , ii Pccorone , nel qoale fi cooicQgQno cinqoanu oo* 

tcUe ancicbe . Milano iS54. 8. 

Gio* PAltS in. BDITION. SAE&ZVL cic. i^i 

Giovio ( Paolo) Lenm voleiri . Veoeiia 15^0. 8. 

Gifaldi Ciodo 1 Gio. fi. lEgw Stcira . 8. 

~* £glc , Sama . Le Fiammc , Rime • Vcoexia if48« Gioiic. S. t, t&m. 

I. Tol. 
^•leFiamme. Rimc. Vcoczia Giolic. IS48* S. 
— -" l^Eroolc Pocma . ModcDa is$7* 4« 

— Tcage^c. Vcoeaia ifS^ ». tom. S. 

"-« Orbccchc Tiagedia. Viocg. Aldo i$4l- S. 

~» Dilcocib incoroo al comportc dc' Romaazi » Commedic ctc VcacKia 

Gioltco 1554. 4. 
Gobhi ( Agoftioo ) Scclca dt Sooectt c Canzooi <lc' pid cccellcQci Rimaiori 

d^oi Sccolo . Bologoa 1709. 4* com. S. 
(jofizasa ( Curzto ) LcRimc. Viccoza ifSf. 4* 
-~ 11 filo Amaace Pocma . MaocoTa 1 f 8». 4- 
Gordini ( Gioliano) Lc Rimc . Milano i$7»* 4« 
"^ Rioie • Vcnczia i$7i. 4. 
(kappa , G)mcaiD ncUa Canzonc del FircnzoDla in lodc della Salfiocia • 

i|4f. S. 
Gntrinara (Doiiicn«)Rimc. Vcnezia 17^$. li. 
Graf ina C Vioc. ) Tragedic . Napoli 1717- 8. 
~- ddui Ragic» poccica , c della Tragedia • Vcnezia i7| !• 4« 
~- nooTa Raoooica dc*fooiOpa(coli lcaLLacini. Napoii i74i> !»• 
Gtazioi (Anc. Fcanc. ) Comcdic. Firenzc iftfS.-^Sz.tn S. 
*"-* Comcdic • Vcnezia 151». S. 

~- LaGdofia, cla Spiritata Comedic. Fircnzc i|$i.*— tfi»S. 
~- LaGclofia, Comcd. Firenzc i$6l.8. 
""-* Rimc • Fircnze 1741* t. com 8. 

*-~ PrioM . c fcconda Cena « Novellc^ Londra ( Paxigi ) 17$^« S. 
~* la Scconda Ceoa • Firenzc I. 
Griliof Aofclo] Rimc^ Bergamo 1589. 4« 
Groco X Loigi 1 Rime • Vcnczia 1^87. iz. 
GQahcrazzi ( Carb ) Libxo di Novelle » e di IkI fariaf feadk . Fircoze 

Gionci i$7Z* 4* 
Goarini ( G. Bac ) Operc in verfi . c m pcofii coo AooocazioQi . Vcroog 

1717* 4«tom. 4« con fig. 
— — il Paltorfido. Venez. tSjioii 4. 

— il Paftorfido coUc Annocazioai t c col Compcndio dc' dae Vcrad . 

Veoez. Uoi. 4. fiy. 
— « tl Paftorfido di carioie • e docce Anooiaz. «cricdiico . • di fiigote 

adoroaco • Venez. 1^01. »• 
— — il Paftorfido. Vencz. xtfo$. 4» 
— — JUoii. Parigi [Romal X7|i* i>« 

— /dSrm. Patigi 17^6. x». 
*— Uim» Amftexd^ Elzcfic. t4» 
— — Acm . Amfterd. xa. 

— — Idim . Vcocz. 1769. S. fig. 

— Idim . Vcnez. xa. 

Pcfcctu (Orlando) Dife(a dd Paftoc fido ddGuariai coocao Faaftm 

Sommo. e Gio. P. Malacrem. Verona t6ou 4» 

-— ^ Vcraco primo . e feoondo tn diie(a dd Paftorfido . Feriaca i $SS. Fi« 
reozc ii9i» 1. YoL 4. 

— — Rime. Vcnez. s$^. i>. 

Fmts UL gt Gaaz- %l% RIBLIOTH. A. N* BLQSSI 

y_ Guazzoot (Diomiflo) Androiaed^ Tugtcomedit . Veacc if^f. '». 
r^ Guazxo ( Marco ) degli amichi Ca?alien , d' arini , t 4' amore , Poeoaa • 

Vaoez. iftt, 8. 
- — h^ Guelfiicci ( Capoleone) II Rofario della Madonna Poema Eroico. Venez. 

Uo6. 4. 
Guerino detco ii Mefchioo • Venezia if|4, 4, 
Guidi ( Aleiiandro ) Rime . Roma 1704. 4« 

— Pocfic. Venez- 17^0. i*. 

G|iidiccioni ( Giovanni ) Opcct , Genoa tf6f, 4« 

•— « Rime cerrecce ed iiluftrace da G. B. Roca. Bergamo lyff. Ventero 

(Domcnic.) Kime illaftiaoe dt P. Aqc« Sccafli. Ba^tmo I7fi« 

I. vol. t. 
— — Rimc €orrccce« ed tlluRracc da Gio. B» Rota . Bcrg. 1751 |. 
Fr. Guicionc d*Arezzo Lccccre con Nocc di Gio: Bocuri, Romt <74S* 4» 

7ACOPONE B. Laculi « infiemc con lc laudi ' dcvoic di diTcrfc pcifoat 
f^iliaitli. Vcnec. iSi6. %. 

— Cancici con alcuni difcorfi fopra di e(fi. Roma i$$S. 4. 

— — Lc Pocfic fpiriruali , coUc $coiie« tnqotaz* di Fraoc TreCacri. Ve^* 

ncz. 1^:7. 4. 
Incmlcaco, Rvftr^cco dtUt jrandczzc di Roma al icmpo dcUa Rtpob. e 

dfgli tmpcrtcori . Roma i^co. t. LANDO rprccnziol varii Componimenci . VtQCZ. Giolie. ifl^* S. 
Lanccri (Gitt* ) delTt E<|onomica . Veoct. ti^. Modo di ammacftmft i 

figlioii di Gio. Paolo da Gomo« Ventz. Gioiif. iS^x* cd aicdofii- 

fcoli , I. vol. S. 
Laptni [Froiipo} l^iccre Tofeaoc . Bologiia i^s^. t. 
Lacini ( Brnnecco ) il Tcforo 9 nel qual (t cracca di cuctt it ooCt • ckc n* 

fflorcali (i appanengono. Veacz. ini* '• 
— IJim . AIU duo exempiarU • 
Laudc Spiricvali di diTCi& Aucon. Vcoezit i$i£. 4* 
Laude devoce di diverfe pecfonc fpiricuali. Venczia iSS^ t. 
Laoca^ So«am, Cao^ooi» t Tiioofi in rifpofta dd Perrarca, Veaeiin 

i{(i. S. 
L^zzarini [ Oom. 1 fnlla Meropc opcre poft. Romt I74l* 4« 
Lazzcrelli ( Gitu frano. V ia Cieoeije legiccima . Loodra (Fircnzc ) i77i>« %• 
Legnamc ( Anc. ) le Prodezze di Rodomoncino « Pocma. Veoczia 1^07. 8. 
Licooc Mcdico Ebreo Qia|og|>i d^an^ofc Roma i||T. 4« 
Lefcyna ( Piccro ) i Vergaci , o Gaoo OHcrvaaioni Ciiticbc Co^ varf pafC 

di divecfi aucon • Napoli 1^16. 8. 
Lecccrc di Priocipi le quali fi Scrivooo da Priocipft a Priocipi» a Btgiooa^ 

no di Priocipi. Venezia i58i. 3. conu 4- 
Leccerc fcricce da diverfi Rc , Principi , e Caidiaali ecc« t M^PiettaBciii» 

bo.^Veoezia i$tfo. t. 
Lecccrc di^rredici Uomini illuilri con aggioncc di TomBk Porcacci&i • Ve« 

nezia if7i. t. 
Iteixcre di molce vtlorofe Donne. Venez. Gioitc. i$4i. 8. 
Licino ( Gio. B. } Rimc di diverfi celebri Poeci . Bcrgani<3r »$87. t. 
Liodoao Ebctft . Canzonecit Antcctotucbt . Firenze i7»t.8. 
Lollio ( Albcno; Orazioni . Ferrara i$^i. 4- 
Lombardclli (OrazTo) la dife(a del Zcca. Ficctzt isSd. L'Acce dipaniac t PARS m. BDttiON. S^AEO. XVI. ttu t$$ 

rli rctttti del medefimo. Siena ifSf. Letten diBaftiaao de Roffi 
iilla epica Pocfia di Camm. Pclicgrino etc. Fitcnte is^i* un 
tol. I. 
Ldttioi (Gio. Ftanc.) Avvettimeoti Civili . Fircftie if^4« 4« 
dc Lupis ( Brigaoxio ) Opcra atiiverCile , poetica , fim loco , et anno • 
Compcndio di cofe aooTc pocclche di Viiicenzo Calmcca ed altti 
Aatori . Venezia if ^y. i. vol. S« 
Littfu Pcrfanoes par Moncefqaiea. Cologotf if^4* tt, 

MAFFEI (Sciptone) la Merope Tragedta, con alcone Opcrette» cofle 

qaali fi critica G dtfende, e s^ilfiiKra. Veht<. 1747* 4* 
Magalotti (Lorenzo) Lettcre famlNart ^itM.tyt^* 4- 
— -* Lctcerc Scientificbc , ed crudire . Vencz» f f f^. 4. 
— — Lettcre • Firenze 17|5. 4. 
•— Lcttcre faAiliart , t dl abti infignl uomitti a Loi fcricce • Pitcott 

1169, 1. tom. 8. 
•— « U Donna immagioaria Canzonfeto . Lucca ifS%* I. 
Magno [CclioJ Ocus Canzone . Vcqcz. i^^l. 4. 
Malatcfti ( Antoo. ) la Sfinge Eaimmi. Firenze I6S|. ii, 
*— c Pictro Salvctti , Brii^ifi coA Aonocazioni • Firenze Jjt |. S. 
Makfpioi (Celio) Daccnto Novcllc. Vcnez. i^o^. 4- 
Maicfpini [LorcnzoJ Ocazioni, c difcorfi . Fircozc ff97« 4. Nardi ( Ja- 
.copo) Vica, d* Antonio Giacomini Tcbaldacci Malcfpioi. Firenze 

Maofmi ( Eaftach. ) Rime • Bolog. 1748« S. 

•»-— Kime con alcunc lae profe • ed alconi lagobri compooimcoti in oe* 

cafione della faa morte . Bolo«na 17^0- S. ^ — 

MaottZio ( Paolo ) Lcttere volgari di divcrfi fcritrc io diverfe matecic « dt 

loi laccdte. Venezia Aldo 15^7. 1. tom. |. vol. S« 
*— Lettcre ec. Vcnez. Giglio i5s8. s. tom. i. vol. S. 
•— — Letrere cc« Venezia Aido 154S. a. tom« i. tol. t. 
— Lcttcre cc. Vencz. Vcncz. Aldo 15^0. f. tom. i.Vol. t. ^ 

Manario ( Aldo ) Elcganze dclla Ungaa Tofcana t Latina . Vcdczia Afdo 

15S8. S. 
Marccllino ( Valerio ) il Diamerone , ove fi moftra In raonc 000 efkt 

qacl male , che il fcofo h pcrfoadc . Venczia Giolit. 1 ^M* 4> 
Marlnclla ( Locrczta ) , Vctonica Gambata , e Ifabelia dcUa Morra , Kime • 

Napoli itf^f. lu 
Marioo rAdooc. Amilcrd. K7S. 4* tom. 14* 

Stigliani ( Tomm. ) L' Occhialc ia #if)>ofta al Marini . Vcnezta 

1617- 1«. ^ ^ 

Aleandri [Girol.] Dtfefa dc11'Adone del Marini per tifpofta airOc- 

chialc dcllo Stigliani. Vencz. tttp. la. 
Fagiano ( M. ) Confiderazioni fopra la fccoiida pana dcir Oochiale 

dcUo Stigliani conrro TAdonc del Marini. Vcncz. i6fi. 11. 
Forefi ( Vinc. ) 1' Uccdlarata airOccbialc dello jtigtiani contto I Ado* 

ne dcl Marini. e alla difcfa deirAleandro. Veoez. i6|o. la. 
la Martolcide Fifchiate } con la Marioeide Riface delMUrtola. LeStri^ 

Sliate a Tom. Stigltano di Robofto Pogommcga . Capttoli biiilelchi 
i Girol. Magagnati . Sptra 16Z9. Suffilate allo Stigliaiii ^r avcc 
mal ragionato conuo rAdooe dd Marioo • FcancToil 1^37« <• 
voL it. 

Maa 
i - ^-^ -^ ■ >»^ ' ..^ ^ 194 BIBLIOTH. A.R ROSSI 

Marino . GaliRoni [ Ctrlo ] II Buiitto Replica al Molino dello Sdgliaoi . Veoe^ 

xtaitf4»* I». .«..--. 

*^— Saprict ( Saprido ) II Verato , Apologia per nrpolta alla lecoada Cco« 

fura delr Adooe del Marioo facca dalto Sctgliaiii . Veoea. iM7- «^ 
-i~ La Stragedegli Inooceoci. Poenu . Venez. i66l, i». 
Marifcalco (Bartc3oauBeo) Afiecta, Comedia mfticale. Matoceo (Parigi) 

17 $5* 8. gr. 
Mannicca ( Gtaconio ) RioM. Parnu i5^4- 4< 
Marcelli (LodoY.) Scanie, eCanzont. Venez.ifti. 8. 
-— Rime yolgari • Roma Blado ttSI* Rime diBecnardoTallo. Veoes. 

iSj4.a. fom. i.Yoi. •• 
— — Opm Poecicbe . Fireoie 1548* 8. 
— «- Opere poeciche. Firenze if48. in 8. 
MarcellirLoreoze] Rime. Venezla xlf}* 8. 
Matcelli ( Vincenzo ) Rime e Leccera • Firenze (Stnnct ifO« 4« 
— *— LetKre, e Rime • FirenzeGianri 1606. 4* 
Maczio (Cialeotto ) delia Varia Doctrioa , ccadocco pec Franc. Serdooati • Fi^ 

renze Ginnti iSit, g. 
Maflaodo Salernitano, tlNoirellino. 8. 
Manro» Tntcele cccze Rime. Veoezia tf)8. 8.^ 
Mazzoni ( Jac. ) Difcorfo fiilla Rifpofta del Pacnzio , pertiococe alla Scocia 

del Poema Dafni • Cefena ist7. 4« 
*— Difcorfo dei Ditcooghi . Cefena i (7^- 8. 
de' Medici ( Cafio ) Cronica , ove fi tratca di Epitafi , d'Aroore « e di Virra- 

te; Bellona « in coi fi' cracca di Arme . di Letcere • e di Aoiore . S. 
Medici ( Lorenzo ) Poefie Volgari « col Commeoto del medefimo • Vcnezia 

Aldo ISS4- 8< 
•-^ Poliziano» ed alai Caozooia betlo» colla Ncncia daBarberioo, ela 

Beca ecc. Firenze i$^8. 4. Canzonc pec andare in mafcara • Milano 

ifaa. 4« 
*— * Rime (acce , e di Lacieiia foa madre e di alcri della Aefla £uniglia 

coo Oflerrazioni di Fr. Cionacci ■ Firenze i6to. 4.. 
*~* Poefie. Ber||amo iTtff. Rime Sacre del medcfimo . ItI i7tfo. 8. 
Mena^o ( Egidio ) Meflolanze . Roccerdami i^pa. .8. 
Menzint ( Bewrdccto ) Opece poeciche . Fireoze 171 1. 4. com. 4. 
*— * Rime . Firenze 17S0. 4. com. 4. i. tol. 4* . 
— ~ le Sacire , coo le Noce 4i Aoc, M. Salvint , Anc. M. Bifdoni, c Gior- 

gio Vaodcr Bioodc . Leida (Lacca ) i7Sf • 8L 
— — Sacire . Firenze 8. gr. 

^— Lamentaziooi ii Geremia in rerxcRime. Firen..t7z8<4. 
Mecadafio , Poefie Drammaricbe • Torino 17^7« 10. com. 8. 
*— * Opcre Drammaciche . Koma I7S^* 7- tom. la. 
Mezzabarba [ AoconioJ le Rime • Vinegta if^tf. 4. 
Milton [ Gio. ] in Paradifb perduto cradotto da Paolo RoUI . Londta 17|^. felw 
.Miaramo(An& ) I Arte Poetica . Napoli i7&S- 4 
Mircellaoea di varia Lecc^racara. Lacca i^^t**-*?»» 8. tom. i». 
Modio ( Gto. B. ) il C^onvico , oYveco dcl pcfo dclla moglic . Rom« , Do^ 

rici ISS4- 8. 
Molsa ( Fr. M. ) Poefie yolgari, e lacine illaftrate d*P. A.SeralG . Bcrgo- 

mo. 1747. ?• com. t. 
*-"* la Ninfii Tiberina , con alcre foe rime , e di alcri aocori . 8. 
Mooofioi ( Afcanio ) Rime ocfla Tradazione det Libri del Vida iiii Vermi 

daSem, e fal Giaoco dcgli Scaccbi. Fitenac ts84» 8. 

Moo* PARS XII. E.D1TION. SAEC XVI. cia iff 

MoausMigiia< Boonacoorfo ) Rime . Room Uado i^if. Rimc di Ciao i^ 

Piftoi». Roma Bbdo iff^. i. ▼ol« I. 
— * Baooaccorfiy il Vccchio , c i\ GioTftoc Profe, c Rifflc ItaLLat. coa 

AoDOcazioni , cd «lcoiic Kimc di Niccol6 Tmiicd • Fircnc t7iS. i»» 
Mozio^ Egloghc. 'VcncziiGioIic. t$fO. S. 
*— Rimc divcrfc . Vcoezia Giolic« iSf i* 8. 
~* le Batcaglic pcr difcfii dclT lcalica Ltogoa t coa alcooe leitcrc • Vcoc- 

zia ifl». t. 
Maiiire Ocrarca dc Tbeairc • Ptris i7Si* *• K>m. i&« 

NISIELY ( Udcfio ) ProgtooaCmi Poctici . Ftreoxc idps. t. tom. 4« toL 4. 
Nomircnti T Girol. J la Tcoda Rolla » rifpofta ai Dialoghi di Falcidio Mc- 

lampodio« FraocfoR i6i| S. 
"— hUm • Aiiud txempidr. 
Dc Norcs ( Giafonc J Difcorfo intoroo alla G>media , Tragedia » c Pocmo 

Eroico • Padova 1 f t^. 4- 
NottQroo Opere artificiofc poetidie . Vcoeua tS^i* 8. 
Novcllino di Ma(i|ccio Salcraicaoo . Gioeyra ( Venezia ) i7<&. a« tom. t. 
— — JUim . Aiiiidixemplar. 
Noziolioi f Aooib. ] Rimc . Locca iS^o* 4« 
NozzolioiIGiafcppe]Rime. Fircnzc Gianci ifpa» 4. > 

OLIMPO r Baldaflarc ] Lingoaccio • Pjwtcoia » Pcga(eiK c Nooft ftoice i 
Opcrc pocticfae . Vcnczia isi|*^s^ 4« tom. i. yoI. S. 

^— * Oilmpia , e Partcnta . Vcnczia i Sf7-*— fp« »> com i. tol. t. 

ODgaro( Ant. ) Alcco £ivoIa pcfcatoria. Vcnczia is%%. 8. 

^~* i'Aloeo Favola Pcfcatoria , cogl' locramczti di Baicifta Goarioi dichit* 

, . rati dair Arficcio . Fercara 1^14* 4« 

*~ Rin^ . Farnefc. 1^00« f . 

"^ Opere poetichc . Vcnczia i^o^ . t». . 

Opecc aa|Rianime dei dae Triftani CaTalicri dtHi TaTok riioiida^ Ven«i 
zm iSSf. 8, ^ 

Oraziooi divcTie di diTcrfi Ttri iogcgoi • Vctcxia tS4^' Oraxione mttm* 
Ic fopra la morcc di Scenuio Colooot di Paleftriot di Benedeiio 
Vaichi . Fircnzc 1S4S. 8, 

pradini ( Lacio ) doe lczioni Copra doc Soocni • Ftreoze Torreodo. tf s^. t. 

Otiyolo( Barcolom. ) Roggicro , Poema . Vcocxia i$4S Pulci ( Lai|i ) Fio« 
cctto di Morgaotc e Margatte piccolioo, Bema . Venezit iSif. 
caraB. Gatko . Dragoocioo C G B, ) Vim di Baracchio figliaolo di 
Margatte » Pocma . iS47 Morante il gigaoce , Pocoia . TrcTigi 
i<|i. Iftorit dt Milooe eBertt» Pocmt. Vcnezit isft. Roitt di 
Roociiyalle. Poema. Siena i^. 8. 

Otfennaiooi dcttaLmgta yolgarc didiycifiaofluaitlltlbi. Vcnezit iSis«8* PETRARCA . Vcocxit Aldo tsoi. 8. 

"*-* litm^ Firente Gionri iSto* t. 

*~ Idim. Vcnczia Aldo isff. 8« 

"^"^ le Rioie ccu Commcomrj di Ladoyico CtfldTetio • BafiJea ifSs. 4. rdro. 

*~ coi Commcod dcl Filclfe « d'Antonio da Tempo , e Niccolo Pciat* 

zooe . Vcnczit fbl. 
*^ coU* Elpofizioae del VcUatcllo . Vcnczit istt» 4, 
*— CQtfllpofiaioocdcl Ve|h»cllo. Vco. Giol. tfsa 4. 

' Pc^ *if BIBtlOTR A. N. ROSSI 

Fcmm coil' Efpofiziooe 4f Aleff. Vellatello. 'Vcoez. Gioltto if^o. 4. 
— coa dichiaraxione , e aooountoae di Aoc Brocioli • Veoezio t|4t. 1« 
m^^ Uem, AiikdeximpUr* 

*-— - coUe oflervazioiii <ti Fraoc. AlttODO • Venezia i|fo. 8. 
*-^ connuove e brevi dicliiarazioni • Lione Rovill. tsfo. i>. 
■^— - coo laSpofizione <lt Gio. Andtea Ge£ualdo. Venezia Gioltco f f f $• 4. 
correcto daLod.Doloe cogU ATTcrdnMoci di Giulio CatQmiUo . Veoe- 

zia Giolic. 1^14. t. 
ricorrecto dal Doicc 9 eon ayttrctaMod di Gtolio Cammilb . Veoez. 

Gtolic. tfft. li. 
correcto dalDolce, co|^*^vertsaKDci di Gtolio CamtitiUo. Vcoezia 

Giolic. iSfp. S. ^ 

dtligearemence correcto . Veoezia Valf rit • 1^59. ii. 
con dichiarazioni oon pid ftampace , e con aoAocazioni cracie dalie 

profe dd Bembo. VeoexM if<f4> ia- 
con noove Spofizioni. Liooe Rovill. iS74- i. 
con rfifpofizione di Gio, Addr. Gefoaldo • Veocaia-ifSi. 4. 
Umn • UoiM I54T. la. 
Uim» Veoezia ifS^. 14. 
LUm • Vcnezia i6oo. »4. 
Idem . Vcnetia i^ft» 14. 
LUm • Padova Comino 1711. t. 
coUe Cotofideiaziooi del Taflooi , dt Gir. Mdito • e del MotiMa . Ve^ 

nczia i!fa7« 4* • . 1 - 

Idim. PadovaGomiiio %f%%» %, 
Rimc rifcoocrace , e corretcc fopnc ottimi ctfti a peiMa', colle Tarie 

leziimi, edaaannova vicadeiraococe. Fiieiize I74i- t. 
leRimcioedite, col Teforelco di finanecco Lacioi ctc. Rom. 1^42. foL 
de'Rimedj deiruoa e raltra forcona , nadocco pcrRemigia Ftorcn* 

cino . Venezia Giotic. 15451* t. 
Crooica de* Poocefict « e Imperacori Romaoi • Veoeaai for. 4. 
Vice degliUomioi tllaftri. Vcnezia ifir. t. 
CrcMuca ddle.Vice de' Pocttefici » c Imperacori Roraant . Ven. i|»V. 8« 
Cronicaecc Vene^ia iS$4. t. 

Le Vice dcgli Imperacort. e Poncefici Romani . Vineflf. ifo?. 4» 
AromacatiT Gioiefie dcglt ) Rtfpbfte alle coofideraziodi delTallotti lo^ 

pra il Peciarca. Padova i^ii; t. 
Pcpe ( Crefcenzio ) Awercimenci a Giofeffb de^ Aiomacati inconio 

alle Ritpofte date da lut alle ooofidecaziont del Tadoni fopra il 

Pctfocea. Modooa itfit. 8. 
Averani [ Bened. ) Dioci Lezioot (bpra iT quarto Sooetto^d^lla prima 

parte del Canzoniere del Pettarea . Raveona 1707. 4. 
Cafarc» ( Gio. laieoloBtk ) Tomofo Canevaii ^ c Aoc Tommafi • Difefii 

delle tre canzoni degli occbj etc. del Pccrarca dalle oppofiziom dt 

Lod. Anc. Muratori . Lucca 1709. 8. gr. 
Cicradini ( Celfo ) Parceoodoza . ovvero efpoficiooc della Cmaonc det 

Petrarca alla Vcrg. Maria . Sicna 1^04. 4. 
GelIi'CGt. ik ) (bpra alconi Sooetri del Petrarca . Fiieoze xf4^. 8. 
fopra uDSonecto del Peirarca. Fitenze 1549» t. 
Loctini [Gio. Aog. ] Efpofizione intorno aMa Cancooe dd Peciarca .- 

Fiergini hilU. Venezia tfs^. 4. 
Mclampodio ( Falddio i Pialaghi in sifpofta 4g}t Ofveiitiiiieotl di 

Crc- 
* «v» ' FARS m. EDITION. SAEC XVI. ecc tff 

Crcfecinio Ptpe a Giofefic deili AioflMCtri mmtao itle tifJHifte 
elle Confidemxioiii delTafloai fiilPefnuip. Vcaczia i#i|. s. 
*"^ Marco MancovaDO » Aooocazioiii fopra k rifflc delPetrarca» lc aoali 
coDcengono molce co(e a pcopofico di k^w ctTik • Padora 

PallaYiciiio ( Ferraoce ) ia Rete di Vokaao • Amfttf d. (. Tcoex. ) t^yo. 14. 

Paociaiichi [Lorcoao] Scherxi poecid. FtceaBe 1^9. t. 

Papini ( Gia Anc. ) Lexiooi (bpra ii Burciiiello . Fireozc 173^« 4» 

ParaboCco ( GiroL ICommcdie . Viaeg. GiolitD i$<o. iz. 

Paccmo ( IxkI. ) le Nnove Fiamme. LioneRovttl. 15^1. tr. 

Pacrki ( Fraoc ) dclla Poectca ia Deca Iftotiak » e ia dtfpQttKa • Ferrara 

iSi^- a.com. 4. 
— « Soa Difefa delle Accafe dcl Mazzoni con aliri Opufcoli cricici dcl 

Mazsooi fiilla Scocia deiPoema iMni . Fercam , e GeCma i^Vr. 4, 
Penfa ( Girol. ) Epigrammi ToCcant • Monceregale 1^.4. 
Pcnumcrone delle Mecamorfofi d^Ovidio YolgartzaBc , e sidoice » NoTeUe 

da QttPcofaiofe ToCcaao. Swna)777*z. com. 8. 
Percivallo ( Beraardino ) Rimc • ed impfcfe . Fcrraca ifU. 8. "^ 

Pecraroti ( Mario ) Pocfie . Napoli 170^. S. 
Piccoiomini f Akfland.) Ceoco Sooecci , coo akaai di aiaici(aoi« a*qaaii 

iia iacro le rifpofte. Roma« Valgrifi 1549- S^ 
-^--Pico dcila Miraodola la Scrcea Dialoflo crad. dai Turtai. Pefcta tfsr«4- 
Piao ( fiemaidioo J Nuova Tccica di lectefe di diverfi nobtiiffimi oomini 

ed eccelknciifimi iogegni . Venezia i|74- 4- com. 8, *. 
4^ Pigna ("Gio. Bac. J i Romanzi . Vioegia tSf4> e gii £«oici • Viacgia ttioiiio 

15^1.4. 
Piftokfi [Gio.fi.] Profpecco di Verbi Tofcani . Roam 17^1. 4- 
Picocco [ Limerno J Orlaadino , correcco , ed acriocbtco di Annorazioai • Pla* 

rigi 177? IJ. 
Poemi Latiai « c Volgari dt diverfi iogegni nelk Viirorta riporcaca da' Crt* 

ftiani conrra Tarchi • Veoezia t S7i- Agaccio ( Gia M. ) Rime • Paa» 

ma 1^9 1. 8. 
Poemi Eroico - Comici raccoki , cioi lo Schemo degli Dei di Franc. Brac» 

ciofei» oalk^cfie mocofe del ncdefimo, e. la Gigaoiea , k Na» 

oca , e la Gucna de Moftri di Ant. Ftaac. Gcazzini . I vcidon ( Fi- 

icazo> i77&« » ^om, ]. voL iz. 
PocCe fcelce Filofofiche » cd Eroiciic di dlvetfi iUaftti aaioci • Fireoze 

«7Tf- 8. 
Pocfie di Ecccllenu AacoriToGcani per fiir ridere ie Brigace. Gelopoli 17^4, 

5. com.fi. 
Poefie Icaliane fcelte de' pid nobili Aucori del noftro fecolo « noo mai ftam* 

pace • Vcnezia io8tf. 8^ 
Polifib ipaerolomachia i Sagao. VcBoua Ald» iS4S* foL 
Polici ( Lanzillotco) LaConfliAadi Mooce aperto. Steaa isoa. 41« 
Potiziano» Scaoac, a rOrfco. Veaezia is»4- 8* 
Scanze • Venez. 1S44. 8. 

Scaaae illuftmce da P.Aoc. Seiaffi . IHidoiva I7|r« 8. 
{'Ekganciffime Sanze » elafiivola diOtiiDO. Padova i7s8.«iH^ 8. 
Staow » coUT AgKiaam deli' Or£eo . Padova i7^f . S. 
bcmbo , e TanfiUo ScaoKe lidocve alia loio vcta lcaiooe « FircnXf 

i7lt. 8b L^fdn^B dU TmafSU^ joao il VeBdemiaiacore . 
L'Orfco Tragcdia ridocm alla foa iaccgcit^ . cd iilaftratt dai P. Iri* 
imAfi6. Vcoeziai77^ 4» 

Po* •|t BIBUOTH. A.N. ROSSI 

BalWiaocefttt^iirfMcticlie.Tciiet. ift|.Bo}cr<ie< Mattee)Tifi}eiie,C*. 

nedic. Aoeoiki[Bcsiiiid.] Comedui acUe hoksc del mcgotf. Ans. 

Speoocclu* S. 
Voocbioi ( Bcroeidioo ) Rioie • Veoesia if^f. C. 
Porta ( Gia B. ) Cooicdie . Napolt tyt^. 4. cooi. le. 
Poito ( LuieDJlinie» e Piofe. Vcodia lUp. 8. 
Prok aodcbe di Oaoee ^ Pccraica» cBeccaecio raocolce M Denl. Fircoic 

Prou Fioreorioe Fireeae iMi.s74l* i7- toA- *• 

(Loca) Eotftoie io vecfi.Sicaa im. Viasgio del Sepolcro dt G. 

Griflo lcricco da oo valeoce oooio, coo figorc. Veoaia i5»|. 

€araBm Godeo, Onxioiie di S. Ctpriaoo coocro alii Spirici ma* 

ligai . I. ToL 8. 
Bpifiole io cerza rima al M. Lorcoio de' Medict col Cre^ di Daa^ 

le. Firqpxe istf' 4* 
Um. AltMd €xmipUr, 
m—~ Epiftoie io vcrfi; e ftaoie dd Poltziaoo. FtfleQoe Giooci 1518. 8* 
— Driadco d*Amore» Pocma. Fircoze ifip. 4. 
— ~ Cirtfio Calvaoco. Vcoez. lUS* 4- 
»— CuiBo CalTaoco coiia gioftra dcl M. Loeeozo de* Medid ■. Ftceaie 

Giooci ifrt. 4. 
Pnld( Loioi) La Gioftni di Loieozo de* Medid aefla io timMi c Scaoze 

dd Poliziaoo per la Gioftra del Magoifico Gioliaoo di Pieco de 

Medid. Fireoze Giooci ia8. 8. 
•*— u Morgaoce Maggioce • Veoezia 154^* 4« 
^-wiM. Veoeziaiss» 4» 
— — J«cai. Fireoze itfotf. 4« 
w— Uam • AHud txempUir. 
mm^ JUim • Fircoze ( Napoli ) i74>- 4* 
—4— •"^l^Um. Torioo I7S4. *. com. 1». 
la rnnuft dc CIctcs. Pirifl mf. i>« 
WwUdk d^Orlcaos. Pocme 17^»* S. 

QUADRIO ( Fraoc. Sa¥er. ) Scoria, e RagioQe d^ogoi poefia. Botogoa 

17]^* T« tom. 7. ▼oi. 4. 
QoacricMio dcl decorfo dclia viu omana di Meflec Federico Vdbofo di 

Poligno Dofflciiicaoo. Vcoezia if 11. foL 
Qoeceogbi ( Aac ) Poefie volgari. Roma i^itf. 8. RACCOLTA di Tragedie« e Commedie yarie aoriche e modeme* zdL 

com. 4* 
«-» Eoidem. ii|« com. in 8. e it. 
Radoe della Rciigionc Pocma« cradocco in Tccfi Tofcaot da Filippo Ve- 

noci • Avignooe 1748» I. 
»-— della Religtonc Poema crad. dd Francefc Roma 17^1 • t» 
Raiacrio ( Aor. Fr. ) Sonecri » Scaozc ecc. Milaoo isii* 4. 
Raszi [Serafioo J Laodi Spiricoati cheficaocaoo ioFiceozc. Venezit iS^f 

e Fireoze 16^ t. com. 4- 
Recaoau ( Gio. B. ) Odervaziooi Criricbe fol Itbto del Sig. Jaeopo Leo- 

fimc inricolacb Poniana. Veoezia 17» !• 8. 
Redi vFraoc.) Bacco in Tofcana diritambo colle aooocaziooi. Fiicoze 

iSts. 4. 

«-» Sooectt • Fircnze 170»« foL 

Re- ?ARS IIl SDITION. SAEC. XVI. ecc. %i9 ' - Re|oIe , e Oflervaziont dt ¥aci i^moi:^ Mftof^A ?Ua Xiima ToCfa|0| . Fi* 
renze 17*5. i*. 
Rcffligio Fioreutino « Ocaxiooi in maceria Civile » e Crimioale , tracce daglt 
Illorici Greci , e Latioi , e 4^ ^^i iraduue . Venczia Gioiiu 

1(^1.4* 
-— Oraziooi Milicari , raccoke d^friftorici Gizqk^ c Latini. Yeoczia 
iy*o. 4. 

—— Eaidtm, Veoez. Gtolic, !<$?• 4- 

'Riboboli [fieoduccioj Le cre Siroccbiq Cicalace. Pi(a x^M^ i^C0|ie Lecce* 
re Amorofe uoa dell* Arficcto incronaco in provecbj : l.*alcre di 
Aleflandro Marzi Cirlofo incrooaco c^n lerii|ioAe, ed ^lcuoiSo- 
oecci. Steoa iS77- 4: . . 

Ricchi ( Agoftioo ) Coqimedia dei cre Tiranoj. Vencz. iH|. 4. 
Rinte (pitituali ooovameoce raccolce. Vcnezia 1^50. 12. • 

— ^ di D. Beoed. dcU'Uva, ^\ G. Bacc. Acceodojo, e di Camillo PeUe« 
• griDo f con un difcorro del medcfimo deu* Epica PoeGa • Pireozc 

. 1184. *. 
*~ rceltc di diverfi aorori. Veoezi^ Giolic. i$87* ». com. ii. 
**— - Eaedem . Aliud tximplar^ 

— di djverfi aoticbi ^^(ori Torcani, giaotovt moltifliQ)e colCf cb.enclU 
Fioreocioa edizicoe del i$i7* 000 fi lcggevaoo. V^oez. i?!!. S* 
— «- (celce di Poeci Ferrarefi aocichi » e mcnleroi . Ferrara 1711. 9« gc 
— — di diverfi Aucori in morce della Sig. Irene di Spi{iubergo • Vfoezia ' 

"— di eccelleoci Aucoo tp Viu , e in Morce deli' UL S. Lif ia CoJlpooa^ 

Roma it5f. 8- 
*-~ IcaL Lac. di diverfi Autori 10 Morce di Mad. Criftioa Racchi La- 

nardi Geottldoona Ravigiana » coUe rixxie di Ooofrio Z^rfbini • 

Ravenna iS7% % 
*— in morce di Giampiecro Zanocci. Bologoa 17^^* S« 
*— — (celce Ai diverfi Aocori moderni. Genova is^i* 8. 
— — dcgli Arcadi . Tomo XIV. Roma 17*1. 8. 
Rm^o appafliooaco , Poema . Veoezia 15^0. 8. 
* — Idem. Veoez. i$|3. Ocioolo (Barcolomeo) qaaccro cao^ 4> R>ogSe- 

ro. Veoezia 154^. 8 
Rmaido inoamoraco , Poema . Veoexia 1^40. \. 
Riauccini ( Occavio } Poefie. Ficenzc Giunci i^ia. 4. 
Rmuccioi > Aoaib. ) qiiaccro Lczioni . Ftrenze Torrencin. i$^t* S* 
Roberco Re di vieralalemrae , craccaco delle Vircd morali. Teforecco di 

Branecco Lacioi \ Qaacao Canzo ni di Bindo Bonichi , cd alcaaa 

Rime del Pecrarca. Torino 17S0. f. 
RoHt ( Paolo Aot. ) Rime. Londra 1717- 8. yr. 
— - Ric9e« Vcrooa I7i|- 8» 
Ri(a (Salvacoce) Sacire. Amderd. (Gioevra) n. 
Ro(fi [ Gio. Girol. ] Rimc • coi S^aecci e Caozooi dt Laigi TailfiUo . Bo» 

logia 1711. 13. 
<iel Roflo Paoio) Corn:aco (alla Caozofie di Guido CaTalcaoci. Fimiic 

1(^8. S. 
Roca (Bsrardino) Rime Italiane, e Latine . Venczia Giplicv t$^7* 8. 
— • S.iaecct, e Caqzooi • coU' Eglc^hc PcIc^tQ^ic. Napoti ijfo. }. 
-*— Idem» Veoez, Giolic. if67. 8. 

P^rs IIL h h Eoca 240 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Rota Rime Tolgtri. e Larioe. Napoli jS7t. 4. 

— - Pocfie Tolgari» e latioe coa Noce di S. Amoiicaco. Napoli t7i((. 

». com. S. 
RQcellai [ Gio. ] le Api . Vincgia i^p- 9. 

— le Api. is|9. Bocca^o Ninfak Fiefolaiio, Veocz. ifif. z. voi. s^ 
— — Rofmanda Tragedia . Padova 17 s^- 8. 

^**— /«/m. itf^W eMtmplar. 

— le Opere poecicbe con una Orazione Lactna. Padova 177 &. S. 
Rufcelli ( Gicol. ) fiori delle Rime di Pocci illaftri da iai raccolti • Veae- 

zia 15 f 8. 8. 
«— — /i/ra. Vcnezia 1^69. la. 

«-*- Rime di eccellenti Aocori Brefciani da lai raccolce. Venezia i$r4. 8. 
^-« Fiori detle Riche de* Pocti illafiri da lai raccolci et ordinaci . Venezia 

i$79. n. 
Roujpgat^ Oea/rcs ^l|oi$e$ 4e Poefie. Brttxel. r747. '>• 

5ADADINO ( Gio. J Porrecane , novelle. Veroaa 1^49. 8. 
Sacchecci r Fraoco J le Novelle. Firenxe 171$. >. tom. i. vol. 8. 
Salviaci (LionardoJ Orazioni, e Lezioni. Firenze Gianci r<7<. 4. 

— <lue Comedie, il Graocbioy e la Spina, e aaDiaiogodetl^aaiicizia. 

Firenze |5otf. 8. 
«^— Eaedem. Aliud exemplar , 

— il Granchio Comedia . Firenxc i $<<. 8. 

Salviai [Aot.M. J Profe Tofcane Fireoze i7l$— !$• >• tom. 4* 

— Di(cor(! Accademici. Firenze i7i.t. %. com. 4- 

Salvioi f Salvino ] e Gio. Barrolomeo CaGiregi Compooimenu poecici To- 

fcani. Firenze i7<o. 8. gr. 
— — fafti ConColari deir Accademia Fiorenctna . Firenze 1717« 4* 
S4lio ( Giafcppe ) la PcQelope Tragedia . Padova 17^4- 8. 
Sanmarcino , Pcfcacoria , ed Ecloghe . Vcnezia Giolic. 8. 
Sanoazaro Opere voigari, cioe 1 Arcadia ec. ill^ltrace da G. A. e G« Vol« 

pi . Padova ( Comioo ) 17&;. 4. 
«— rArcadia. Sonecti , 9 Canzoai • Veaezia Aldo ifi4« iri4. a. com « 

I. voi. 8. 

— Rime. Roma 1510. 8. 

— Rirae. Veoezia i5ji. 8. 

— rAr^diaj Sonetci, c Canzoni. Vcaczia Aldo 15 j». i. vol. 8. 
— — Sooecci , e Canzoni. Venezia Aldo iT|4. •• 

-■— l' Arcadia . Venc?ia i%\6. 14. 

^^ TArcadta ridocca alla fua vcra lezione dal Dolce . Venez. if^f. 8« 

— TArcadia ricornara alla fua vera lczione . Vencz. 156A. 8. 
— — TArcadia. Veocz. i^?8. x4. 

— -« dcl Parco dclla Ver^inc cradotco da Gio.Gioltco. Verona 17}«- 4- 
Saproviop (jFr. ) Qrazioni volgari di molci aomtni illuflri da lut raccoltc » 

ecorrtcre. Venez. i0i. Libri cre in marerta deirArre Oracoria 

del iDcd. Ven^z. i$(i. |. con). i. vol. 4. 
•"— * Orazioni volgari ec. Vcnezia is6t. %. com. i. vol. 4. 
— — diverCe Orazioni da . lai raccolcc , tivcdaic« e corrccce . Veoczia 

iftfp. 4. 
*— • OrazioBi tli diverii aomini illaftri , da lai raccolcc • Venez. 1 534* 

&. com. I. vol. ^ 
-"— -Cenco Novelle rcehe da'piii oobili Scciccori della Lingaa volgarc . 

Veoczia i%6%. 8. 

San- FARS IIL EDITION. SAEC. XVI ««. 241 

Sanfovioo Scttc libri di Satirc ai divcrfi Autori , da Im raccoltc. Vcncz. 

— dcir Anc Oratoria. Ven-x. iS7J. 4- . . . \-. !• 
ScaBdianefc (Tico Gio. ) dcUa Caccu , 10 oitava rima. Vincgia Giolit. 

Scarfo ( Gio. Gr. ) Pocfic varic volgari f c larinc . Venctu I7J7. 4- 
kar(cili ( Flaminio } Rimc . Colfeameno i7t^* &• 
Tragcdic. Roma 175^. i. 

— il PanCania^ e il Crefo , Tragcdie . Hologna 1774. 4^, ^ . .,, 
Sfgni (Agnolo) Ragionamenio fopra le cofc pcitincnti alla Poctxca. Fi- 

rcnxc 1 5*1.8. ^ *.. --.• • 

Sdva ( Lotenzo ) dclla Trasformaiione dcl Virtnofd . Fitcnxc Giunti 

iS9^. 8. 
Sclva di varie Lcxioni . Lione iKi6. 11« 
Scrafino Aquilano , CJpcrc Poctiche. VcrcTia 'ij4P. 8^« , 
Scr Agrcflo Commcnto fopra la prima Ficaia dcl P. Sicco. tStP' 4- 
Scrraoo Satire tradotic in tcrxa rima dall' irtcflo ACitorc . Zurijo 1766, 8.gr. 
Simconi [ Gabriclc 1 le trc pani del caropo dc piimi ftudj in vcrlo , c m 

prola. Vcnczia 154^. 8. t» . • # j- 

— Vita, c Mctamorforco d' Ovidiov igHrato , c abbretiato m fprmadi 

Epigrammt . Lionc i^C9.4. . , ,, «,. . ,, 

Soderioi \ Gio. Vcttorio ) Trattato dclla Coltiv^azione dcUe Viti , colla 
coltivazicnc Tofcana dcllc viri di Bcrnardo Davanxati; c la di* 
feCi dcl Poponc di Ltonardo Giachini . Fircnxc Giunri 1^00. 4.. 

— dclla Cohivazionc dellc Viti , colla colcivax. di Bcm* DavAnzati . 

Fircnzc Gisnt. i^io. 4. 
- — Trattato delta Colrivazionc dcllc Viri . lircnzc I7I4. 4. 
Soldani L Jacopo] Sarirc con annotazioni . Fircnzc 17$>- *• ...... 

SoIIccito Accadcmico dclla Cmfca , Patafrtfi Poctichc dc Salmi di Davi- 

d« . Fircnzo id8a 8. , , .^ ..•.•**.. ^ . 

- — Trattati accademici , e Parafrafi poctichc dc' Canna dclla S. Sctnctt- 

9 ra. Fircnzc 1684. 4« •. *. « 

Sonctri di Tbibaldco . Vcncz. ijc8. Sonciri di Scrafino. Roma i$xr 4; 

SoDctti, c Canzoni di divcrfi Anrichi Awori ToCcani. titcavt Giunti 

I{a7. 8. 
« — Jdem . Aiiud tximplar . 
• — Idcm . Fircnze 17*7. xu 
Spcroni (Spcron) Opere . Venczia 174^- ?• wnf. 4. 
* — Dialoghi . Vtncz. Aldo 1 ^4i>- 8. 

— Dialogbi. Vcnez. i^$8. 8. 
«-*- Dialogbi. Vcnezia 159^* 4* 

— Orazioni . Venezia 1 ^5^. 4« 

Spina il bcl Lanrcto con altrc Rimc . Milano .'54^. 8- _ „ ^^^ 

Spolverini ( Gio Battifta ) la Coltivaxionc dci R^fo Pocma . . Vcrona^ 

17$8. 4. 

Staccoli [Agoft. ] Rimc. Bologna 1705). '>• 

Siampa i Gafpara ) Rime . Vencz. i^S4- ^' 

Stanzc di divcrfi Antori. VJncg. Giolit. is^?. ti» 

Stanze di diverfi ecccllcnti Pocri . Gtnova |J^8. 12. 

Straparola (Frauc ) Ic piaceveli notti . Vcnczia i$«5» •• 

Suozzi ( Gio. Bati. ) Orazioni » c Profc . Roma Kfjr 4« ^^^ 

1144 BIBLIOTH. A. N. ROSSI 

Tafloni la SccchiA Rapica colle dichiaraitoni di GaCparo Salvtaoi . Bologojr 
i^S;. II. 
Coofiderazioni fulte Riroe del Petrarca • Modena i^op. 8. 
Penficri diverfi libri X. Carpi i6io. jl. 

Annocazioni fopra il Vocabolario della Crufca . Venex* 1^9^. foL 
Tcarro Comico Fiorcnrino crntcnenre venri delle piti rare Comroedic cita» 
te daglt Accademici della Crufca . Firense ( Venex. ) i7<o. 6. toai. &• 
Teatro Italiano , oflia fcelta di Tragcdte di varj eccellenti Autori , con 

una Scoria del TeatoD » e Difeia di eflo . Verooa i7i|- I- com. a. 
dtl Teatro : cioe delfa foa origine , deila Tragedia . c Comedia . e def 

Tcatro Materiate. Roma 1772. t. comfig 
Tcmpio alla Signora Donna Giovanna d'Aragona fabricato da cum i pi» 

gentili Spiriri. Pocfie . Vcnczia ISS4- 8* 
Tetracina { Lanra ) Rime . Venczia Gioiic. 1 S48. ft* 
Rime. Venczia Giolit. i$49. 8. 
Rime (econde. Fircoze 1549. 8. 
Rime ouarte, Venezia 1550. 8. 
Rime lefle . Lucca . t. 
Rime . Venezia i$tf$, t. 
Rirae . Napofi i^^t. xs. 
Tibaldco, Sonctti . Egloghe , Capicoli etc. Venczia i$^$. 8. 
Tolomei (Claudiojii Ccfano Dialogo. Yinegia Giolico i$4$ 4- 
•— — Lertere. Vcnezta Giolito i$47. 4» 
•■"- Lertere . Venczia Giolico l^$o. 8. 
•— Leccere . Venczia Giglio i$$8. t 
•»- Eaedem, Aliud exemplar., 
•— Lcttcrc • Vincg. 1 $$p. t. 
— Lccrcre . Venezia 1 f 71. 8. - 

Tommafi ( Franc. ) Regimenco del Padrc di' FamigTia , Firenze i $3o. 4^ 
Torelii [ Pompon. ] Traccaco del Debico ddCavaticrc . Vcnez. 1;^^. 8. 
Torricelli ( EvangcliOa ) Lczioni Accfajemichc • Firenze 171$. 4* 
Tragedie rare . e cclcbri , fcctce. Vencgia ifii. 8. 
Trenca [ Filip. J Tragcdie • Lucca 17^^. 8. 
Trionfi« Carrt« e Mafcberate erc. andaci per Firenze dal tempo del Mag. 

Loreozo de'Mcdici fino al 1$$^. Firenze Torrent* i$T9 8» 
•I*-» Occonajo (Gio. B. dcH') Canzoni ovvero MafcheraceCarnafcialefche. 

Fircnac Tor-eicin* iftfo, 8. . 

Trionfi , Carri , Mafcherare o Caaci Cacoefcialcfchi andaci per Firenze fino 

ali' anno i f $y. Co-rmopoti [ Lacca ] 17 $0. i. com. 8. gr. 
Triffinof G. Giorgio i Tucce le Opere. Verona • 17x9* z.rom* foL 
"— Epiflola dellc letcere nuovamence aegiuncc alla lingua Icaliana ; tl 
Caftellanos laPoecicaj e Dance «ella volgare eloqaenza^ Venez. 
i$»p. foL 
*~* la quinca , e (efta Divifione della Poecica . Veneaia Sf^i. la bofoni* 

sba e le Rime . Viccnza xzp. 4. j. com. i. vol. 
«-~ lulia liberara daiGoti . Roma^ Dorici if47* S.tom. 8. 
— • Idem . Aiutd exempiar. 
— — * la Sofonisba » i Ritratci , ed un Oiazione al Priocipe di Vincgia • Ro^ 

ma I$a4. 4 
-** la Sofonisba. Roma i$»4. 4. 

-*— * laSofooisba Tragcdia. Venez. is^9* ^* ^ 

Tri- 1-^ VAKS III. EDITION. 5AEC XVI. ctc. t^S 

Triveri {Franc.] La Redenzione . Pocma . Torino 17$^. s. tom. i.toI. ^ • 
Taaoo ( Jac. Au^. ) II Falconiere » e t'UceUatura a vifchio di P. A.Bargeo 

Pocmecti . Lac. Ital. 4* Venezia 175$. 
TalHa d'AiigoDa, Rimc , edi diverfi aLei. Veoez. Giolit. 1547. 8. 
*~* Rimc » e di diTcr/i a Lei . Veoez. Giolit i$4y. iz. 
Valencini ( Baftiaoo de' } Rime . Lacca 17^7- 8. 
Valvafone [ EraCmo J Angelcida Poema . Venezia 153». 4. 
""^ la Caccia Poema . colle anoocazioai di Olimpio Marcacci . Venezia 

i5oa 8. 

Varchi ( Bencd. ) Sopetci. Fireaze Torreocin. i$$$. s. com. i. vol. 8. 

— idem . Aiiud exempidr. 

'-— * Sooecci fpiricoali coo alcune rifpofte e propofte di diverfi Eccellcntiil. 

loge^ni . Fireoze Gionti 157^« 4* 
~^ Componimenti PaCtorali . Boiogna if7^« 4* 
— * TErcoIano • Firenze Gianti 1 570. 4. 
— ^ TErcolano . Vincg. Gianci ijSo. 4« 

**-— rErcolano nel quale fi ragiooa della Ltngua . Firenze 17^0. 4. 
**~ rEicolano nci quale fi ragiona delle Linaue , colla corr^ziooc di Lod. 

Caftelvecro « e la Varchioa di Giroh Muzio . Padova 1744. >. com.f • 
~~* la Soocera , Coroedia. Firenzc if^y. S. 
"""— Lezioni fopra diverfe macene poecichc • e filofofiche • Fireozc Giaoci 

I $yo. Componimenci Lacini , e Tofcani oella morce di B. Varchidi 

divcrfi fuot amici . Fircoze Torrencin. iT^d. i. vol. 4. 
~^ lezioni divcrfe . Fircnx. Gianci iftf;>. >.com. 8. i. voL 
^egli Uberci [ .\Iefi. ] RagKonamcnco avuco coa Claudio d'Herbery fopi» 

la dichiarazione di alcnoi Luoghi di Dance « Pccitica , c iooMG* 

cio. Lione Rovillio i$tfo. 4. 
dcgliUbcrci ( Faccio.) Dicca Adundi . Venezia i$or. 8 . 
Veniero [Francr] Difcotfi fopra i cre libri dcirAnima d'Ariftocele« Veiic* 

zia i5s$. Artllea dei Settanca Inrcrpreti tradotto pei Lod. Domcoi* 

cht . Fircnze Torrcntin» 1550. Marco de la Fraca Kagionamcnd di 

Nobilca* FircBzc Torrentio. i^4<. i. voL 8. 
Verfi, e Regole dclla nuova PocGa Tofcaoa fecondo il metio Latioo di 

diverfi Aucori. RomaBlado tSi9 4* 
Vcctori ( Piero) Viaggio di Anoibale per la Tofcaoa con dae Leccereal 

medefimo di Gialiano de' Ricci . Napolt X7S0. 8. gr. 
delle Lodi, e dclla Corcifaziooe degli UUvi . Firenze 1574« Salvlad 

" " dcr " " "" (Liooardo) Orazione fancbrc dclle Lodi di B. Vaichi 

if#f. 4. 
VilUfraochi f Gio. Cofimo J Opofcoli Poecici Fircnze i7{7* 8. 
YiQciguerra f Anton. ] Opera oaova, cio^ Sacire, e Poefie divcrfi:. Vcflez* 

ij*7. 8. 
deirUva (Bencd. j lc Vergioi prodenci« il penfier dcUa morce ecct Rime; 

Firenze i$Sz« 4. 
VoluEin Recoeil de Pieces fiigicives ea profe « ct en vers. 1740« t. 

ZA6ATA ( Criftoforo } Rime di divecfi Aacon da loi raccolte« Ve&ezia 

i57f. X». 
— — Sceltt di rime di eccelleori Aacori. Geoova i$8a. f* com. i». 
Zaoe (Giac. ) Rimc. Vcoez. i$6%. 8. 

Zaootti ( Frao. M. ) Poefie volgari , e laune . Fireoze 1714* 8« 
--<- deli' Aicc Pocrica . Bolosna 17^8. 8« gr. 

2i. M^ BIBLl(yrH. A, N. ROSSI •••^ 1 Eracl«d« Poem«. V«9cn. i4»i. 4. 

— V Americo Traffcdta . VconU i^»r. i». 

k Maiaviglte iTAmra Paftprak. Veoe^ia Utji. ia. 

— Somroar) di vsirie Rtioiioi^ Gffeiie » ^sicim. e Volgari: U S^gao. 

e la Tragcdia. Reggi^ ifp». I. 

Rtme. Rcggio ij^n. $,» 

Siffoli ( Perloiie) il MaJoiaQciie R«ettti(UiQ Pogma. Kwo ^€74. i^. 
— — ti Malmancile racqaiftaco Pocma , colle noce di Puccigt L^moni ed al* 

cri. Fireaze lyjo u 50«. 4. 
Zoccbi ( Barcolom. ) Idea del Segrcurio $ RA«Boltt 4i Um^ • Veocm 

t^6* 4» lom. 4. * 

POESIE diverre Icaliane, e latiiiB. 1%. t«D|* 4» 
r— Eatdem* i^ com. «. e i». €ATA- «47 

CATALOGUS 

Praestantio&um Editionum 

CLASSICORUM AUCTORUM, 

Quae jafjf fuo hco notatae funt , quaeque hic repe- 
tuntur in grntiam Bibliofhilorum , •^ flajjici Graeci in fol. 

J\ ESCHYLT Tragoedite k Snolcio . Loodini US^. 
Apoitonios Pergaeu ab Hallejo. Ozonit 1710. 
Archimedis Opera a Rivaico. Pari(iis ifi$. 
Arccaei Capptdocis Op. a Botrhaave . L. B. 1711. 
Ariftopbaois Comoediae a Kuftero. Am(l. i7io« 
Ariftocelis Opera a DuvaL Lucjec. 1^19. &. rom. 
Arriani Ecped. Alezandri a Glcooovio . L. B. 1704« 
Atbenact DeipoorophiQ* Cafauboni i<$7-Lugd. i. toa|« 

Chirargici libri Graccor. a Cocchio . Plorenc. i7$4- 

Demodhenis Opera a Votfio . Genev. 1^07. 
Diodorus Siculus V^ilelmgii. Amft. 174^- >• toa. 
Dioois Calfii Hiftor. a Reimaro. Hamb. i7{0. 2. tom« 
Dionis Chriroftomi Orat. a MQreilio . Lpt. if 04. 
Dionvfii Htlicamafiaei Op. ab Hadfon Oxon. lyou s. comi 
Diopbanti Arithmetica . Tolor. 1670. ^ 

Piofcoridis Opcra • Ffurci i|^t. 

Eaclidis Opera D. Gregorii • Ozonii i70j» 
Earipidis Tragoediac alarnes* Caiiubrig. itfp4* 
Ettfebii Paaiphili TheC Tcmpor. Scaligcri . Amih tf ft. Homeri Opeca • Glafgaac i7#^- »• tom. 

Eoftathii Commenc^ in Hoiperttm . RoiC i^fo. 4. comt 

idL a Polico . Flor. i7fo. }. com. 

doct Hiftor* a ^cflcliojno • Amft» 17^1« 

idkfii ii Grooovio . L. B. 171 1. 
Hefychii JLexicoo Aibcni . L. B. 174^. %• com. 

Jaablichi dc Mrftcriis a Galaco • Oiooii 1^7!. 
Jofcphi Fbvii Opera Havcrcampi • Amft* t7i6» a. com. 
idm • Ozonti 17»^ i« toaa. 

Pm Uh i i m BIBLIOTH» A. N> ROSSI 

Libanii Fpiftolte Volfii • Amft. i7|t. 
— - Praeludia Orat. MorclL Lut. i6oS» 
^-^ Orationes a Moreilio . Ijit* 1^47. 
Lycopbronit Aiev* Po^^i • Oiooit i^pr» 

Matheinan^iiim Veier. Qp. Patir. i^pj. 

Oaofandri SttategicaSr Norjmbetg. 17^ i, 

Paufanias a Kubnio , ^ipf. 1696. 

Pbiloftratomm Oper^ ab Oleario . Lipf. 7709, 

Photii fiiUiotbeca a Sootto . Kothomagi i^Sf. 

— - Bpiftolae a Mootactttio . Lond. 1^51. 

Pindari Opera a Sudorio . Ozon. 1^77 • 

PUitoois OpecaSerraoi U S:epban« H7S- !• oom* 

Plutarcbi Opera $ Xilandro • Ffiirti f 6»o. 1. tora. 

Poetae Graec Principes heroiri Carm. PariL H.S. Sf^^» 

*— id» J. Le^ii • Aur. AUobr. l^otf. P* com. 

*— ^ iaf. Col. All. 1*14« ». tom> 

Polvbii Hiftor.Cafauboni. Parif. 1^09. ». tom. 

Polfucis Onoraaft* Hcmfterbufii • Amlt. 1706. ». toau 

< 

Seiti £mpirici Op. a Fabricio . Upr. 17 1^- 

Stepbanus de Urbib. GronoTii , et HoUlen. L* 9« i^H^l7l$* &• ttm* 

Stobaei Sentent. Aur. Aliobr. 1609. 

Strabonis Geographia Varior. Amftel. 1707« »• tom. 

Themiftii Orationes a Petavio . Pari(. t^i8. 
Tbcophrafti Op. omn. ab Hein(io. L. B. 1613. 
Tbncydtdis Opera aDulccio. Am4-i7li* 

In quarto « 

Aeliani Var. Hiftor. Gronovii . L. P 1791.%, toat 
**-^ de Nat. Aiiim. Gronovii . Londint 1744* »* comi 
*— Tadlicaa S. Arccrio . L- B. i«x|. 
Aefcbyli Tragoed. de Pavv. H. C i74f • a. ton. 
Ammonius de a£ Voc. difi. Vafkenaer . L. B. 1719- «• tom« 
Anacrcootis Carm. Maisciure. Lond. l74o. 

a Pavv. Tr. ad Rh 17 J». 

Antonini de Reb, fuis aGatalcero.Cantabr. \6f^ 

Apoilonii Aleyaodrini de Syntafi . Ffurri 1500* 

Applloqii Rhodii Argon H.Scehan. 1574. 

Apollopii Sophiftae Lez. Parif. 1771. i.iom» . ^ 

Apoftolii Proverbia . L. Bat. i^$}, 

Ariftidis Opera a Jcbh. Oiponii I7as. a. KU|fc 

Ariftopbanis Comoed. Burmanni L» B. 1740. ». tomf 

Artemidoti Paldiaoi a Rigalrip , Lnt. i6io$^ 

Callimacbi Opera a Fabro . PariL 1^7^. 
Catminom Pindacic. Fragm» Schoeider Arg. 177^ 

QuA FARS in. EDITION. SAIC ZVL ctc %49 

Quticoiiif Aphrodifienr. dX>r¥ille • Anift. i7|o. %* tota. 

Diogencs Laenius Meiboiiiii • Amft. itfpa. t. (om. 

£piAenis Uptonii . tondifii t74«* t. toot. 
*— — Mannale « et Seaccat« Meibom. Traj B. if xt. 
Eoripidts Hippolittls a Valkeaaer • L. B. 17^ S. a« tom^ 
"'—^ Phoeniflae ab eodcoi. Franeqtter. I75S«- 
Eicerpca ax Polybi^ « Paiif. 1^14^ 

fico^apfaica an^iqoa Scylacis a GronoTio 4 tt H.- 1706^ 
Grocti Syntagma Araieonim . L. B. t6oo. 
Gallaei Oracula Sibyllina . Amft. ii8^« 
de Sibyliis • Aaift. ttfSt. 

iODerafamei.Cantabr.i7xi. ». coiii. 
a Scurarelio . Amft. i^$€. i. tom* 
n Clarke • Londtni X74«* >• tom. 
Eadim • Loildini i7|4 s« tom. flarpocrationis LeiicOn Gronovii . L. B. i^p^. ». com. 

•pbefl 
Hefi<»di Opera Robinfon . Oxon. t7]7. Hepbeflionis de Metril a Fatf . Tr. ad Kh. 1716. itUm ab Heinfio* Annierp. itfo}. 
HocapoUxnis Hicroglypb. a Pavv. T. R. xysy. 

jaihblicai it Vita Pychagorac a Riticrshiifia • Amft^ ifwff 

tongj J>af(ora(ta a MolU Franeqaer • itf^a 
Loogini de Sabltmitate a Pearce • Londint 17M» 
— Id/iH aTollio. Tr. ad Rh. 1^94. 
Lnctani Op^ra ab Hemfterhafio . Amft. 1741. lom. 4« 
Lyfiae Orationci H.Taylor. Londioi t7}p. 

Manethoois Apotelefniadda Gtofiovii • 1» B. xtf^C. 
Mazimi Tyrii Diflerr; Marchlandii . Lond. 1740. 
MoCacis Mofchi« etBionis a Vitfbrd. Lond^ x^fp. 
Mnliemm Graec^r. a Volfio Hamburgi ijjs, 
Mikficac antiqaac Aud. Meibomii . Amft. lit»^ %, tom* 

Nooxiii Diooyfiacij. Aiitaerp. ii^p. 

Ocellos Lucaoiis Viz^nii . Bon6a. 16^. 
Oribafii Anacomicaa Dundass. L.B. I7I5* 

Phile de Animal. propriet a Pavv. T. ad BLb. X730, 
Pbrynichi tdogae aPavv. T. ad Rb. I7l9t 
Pindari Opera' a Benedrdo . Salmarii i^io. 
Pluta rchi Vttae a Briano . Lond. X73^9* f • tom. 
" — ' Apophth<rgmaca a Maitraire Lond. X74r. 
^*^ deflacuif Philokph. aCoriiDio. Flor. tyso. Poe* Poecriahifn o£lo Fri||pi»t Volfio Hambafjli 17^84 
Porpfairh dc Abftincncia a Rbcicr Tr. adRh. 1767« 
**— dc Ancro Nympbar. Tcad Rb. 176$. Rnfi Epbcfii Op. a Clincb. Londtni I7»6* 

Sappboi FragmcDtaA V^tfc^* Lon<ltDi 175}. 

Sopnoclis Tragocdiae Capcrroncrii • PariC. 178^. a. coib. 4^ 

Tbcocricot a Warcon . Ozonii 1770. t. com. Xcnopboncifl de Cyri cifpclit. Macchinfoo ; Ozoa i7Sfv 
^~ dt C;^ti InflicatioDC cjnU, Ozonir i7S7. 

In %^am 4 

Achillei Tacin^ dc Amor. CL Bodin. LipC 177^. 

Acliani Var; Hifl. Pctizonii. Logdb. 1701. s. vot.' 

«-— idem. Lcdcrliui . Argentor. 17 U 

Acfcbyoifl $<>cratici DialMi Ctorici • Amft, vjiu 

Acfopi Fab. Henfinferi. ifiaiaci 1741« 

Alcipnronis Epift. BcJglch. Lipfiae 171^. 

Aoacrecmcif Carm. Bamci • Londifti 17)4* c( i^of. 

•— ium. Bazceri 169%* 

Andronici Rbodii Mic Cihcabrig. 1^7^. 

Anooymi , ec Hipaci n Bemard. l.ogdb. 1744. 

•— de Uliiis crroribot a Colombo . Logdb i^4|. 

Anconinnt Libcralis Traosfi»rm. a Vcrbcyk . Logdbu 1774* 

Anconiai ( Marci ) dc Rcbos fo» . Gbfgnae 1744. %. com; 

Apbtbonii Progymnafmita . Logdb. i^i^. 

ApoUodori Bibfiecbccaa Fabro • Salmorii i€€u 

Apollonii Rbodii Argonaocica. Logdb. 1^41. 

Appiani Alcz. Hiftoria Tollil. L. £ 1^70. a. loa. 

Araci Pbacnomena» Ozooit itf^s. 

Archimcdis Arcnarios Vfillil. OioAii 1^7^. 

Arifteneci EpiOolae ab Ahrefcb. Trolbe 174^* s. todi. 

Ariftopbanis Plocos etc. ab Harltl . Norimberg, 177^4 

Anftotclis de Virtotib. , cc Vitiis. Ozonii 1751. 

m—^ Ethica a Vfilkinfon. Ozoo. i7itf. 

«— Rbctorica. Cantabrig. itfsB. 

^— Poctica Hcinfii . Logdb. t6ii»- 

•— — idemm Ozonii 176O. 

•-— Rhctorica. Ozonii 17J9. * . . 

Ariftozeoos dc Mufica Meorai • L. B. 171^. 

Arriani de czped. Alcz. Blancardi. Amft. i^^S. 

— idim Raphelii . Amft. i7«7- 

mm^ Tadica Blaocardi. Amft. i68|. 

Atheiiagorac Opcr. Recbcmbcigii. LipC xtfSf. 

Bionis.ct Mofidiii Op. ab Hcskia. Oionii i74l* Cal ^AttS IIL EDItlON. SAEC XVl tta sft 

Calliniacbiis Sptnhemii • Ulmjefti Upr. ft* coiii. 

- — iJem Eroefti . U B. 17^1. 1. conu 

•^-— idim . LoiuliDi 1741. 

Camiiiia Nov. ill. Fociiiiii. Pltnrio. ittfSv 

-— ec Fragmcota FamiL Cacfareae . 17 iu 

Ccbctit Tabttla Jonhfon. Londini 17x0. 

*^*-* idtm Gconovii . AmfteL t6fp. \ 

Chionis Epiftolac a Cobero • Drefdae 17^5* 

Coiachi Rapcni Heleoac a Lcbocii. Lcoyatd. t747* 

Dcmofthcnft, cc Hc&hinis Oiac. Oiooii 1711. 
•^^ cc LfcQixi Orac. a Tayler. Caaubr. 1741'. 

— cc Hcrcnynit Ocac. Canubr. 1^69. », con« 
•^— Sclcdac Orac a Moooceoey. Eeooac 17 SS» 
Dcmccni Pcpagomcoi dc Podagra Bcmard. L. B. 174$. 
Dcmecrii Phalcrei dc Elocociooc. Gbrgaae274l« 
Diogeoif Lacrcii Vicae Longolii . Cor. Rcip. i7)t* »• coatf. 
Diooyfii dc^im Orbit Havercamp} • L. B.- it|6. 

•" — Otbit dc(cri^ HilL Loodift 1^7^* 1^89. 

— ideai . Oioots its^. 

Diootfii Halicamaffaci tipcr. a Rcyricio • Lipf. t774. 4* tont^ ■ 
— — dc ScruAira Oracioo Upcod. Londioi i7oa. 
DioCcoridit dc Cnr. Morb. ArgcMor. ifif. 

£lc«acorom, tc Lyricor. PdcUr. ColL Oxon. I7fgs 
EpiZlcci Eochiridioo Grooovii • Oclphis itftf. 

— Bcrkelii • L. B. I670. 

•— cc al. Opw Caotabtig. Uiu 
•~- pcr Ifitc. Oiooii I7»|. ^ 

Schcocdcn^ Delphis ifli. ^ 

Eooapias de Vic. PhiloL Commclin^ ifft. 

Eoripidis Mcdca cc PhocniC a Picrt Caoiabr. i7of« 

— - Hccaba cce a MorelL Lood. 1748* »• touu / 

Eafthacios dc irmco. Amor. Parif. iti8» 

Ezccrpca ci Cccfia. Hcoc. Sceph. istt. 

*— dc Lcgacionibot a Cancodaro • Parif. ifog. 

Gcopoolca dc Rc Rnftica Necdam . Cantabrtg. I7«>4* . 
•— — id. a Nidat • LipC i7^t. a. toHu ^ 

Homcri Opcm a Chirkc^ tondihi t7tt» s. lom* 
-<— • idem Oaik cc Emcftl: LipC l7f^. f. coni. 
w~ idem • Anftelod. i^ <o. 1. com. 
•i~ Ilias a Clarcke . londini 17^0. s. tom. 

idem . Glafgaae 1747- *• wm. 

--*— Bacrachomyomachia Maiccatre . Lond. ifti» 

— Q. CaUbri praccerm. ab Homcm . L. B. 1714^ 
Hcliodori Acchiopica Boordclocii • Loc. i6if • 
Hcrmiae Irrifio a Dommcr. Halae I7t4» 
Hcrodiani Hiftor. Oxonii 1704. 

He- ti^ BIBLIOTH. As R &OSSI 

Hefiodi Opcra Heinfii. AmQ. 1701. 

— Schrcvelii i6$o. 

— Graevii . Elzevir. itftf?. 
Hierociit in Aur. Carro. Lond» 174». 
«— — a Needam. Cantabrig. 170^, 
•*— idem, Londini 167%. 

Hippoccatis Opera Vanderlioden • L B. i^tff. a. coiflU 

Uocratis Opera Bactte. Londini i749* &• (onu 

Loogi Paftor&Iia yilloifon. Parif. i77t. ' 
Longini de Sublimicate Pearcc. Amft. 1751* 
Laciaoi Opefa Graevii . Amft. a. com. 
•— ^ Bebedidi Salmucii . i^ip. a. com. 
Lyfiae Orationca. Canubiig* 17W 

Maialae Hiftor. ChroQ. OxoAii li^i* 
Maurocordaci de Of&ciif . Londfoi 17»^« 
Mazimi Tyrii Diflcrc. Davifii • Caoc. i^Aa 

— idim. Oionii 1^77. 

— — idtm . Henfii . L. B. 1^07« 

— — idim a Rcyskio . Lipf. 1774* *• rom. 

Menaiidrf Rdiouiae Clcrici. Amft. i70p. 

Moeridis Acticittac Lei^. Atcic Pierronii . L. B. S7fjKr 

Mii(aei dc Hcront a Schradcro • Lcovard. 174»« 

^— idim a Rovcr. L« B. i7t7- 

Nonnii Dionyfiaca . L B. liio. z. com* 

Oppiani dc Vcnadooe a Schneider • Argeoc. I77^* 

■— idtm Riccershufii . L^ B. i?py. 

Opufcula Mychologica a Galc^ Amft. i€l%. 

Oracorum Graccorum Op. a Reyskio • LipC 1770. la tontr 

Orphaei Argonaucica £fchcmbachii. Traj. i<S8p. 

•"^ Opeia a Gclnero • LipL 17^4. 

PalaeDhaci de fncredibil. Fifdicrf .Groning.'i768* 
Palladius dc Fcbribus Betoard. L B. I74S. 
Phalaridii Epiftolac a Baylc. Ozoo. i^9i» 
Philc Carffiina Vcrnrdorttf . Lipfiae i?^^ 
Piadari Carmioa Heync. Gotttngac I77)* 
Placonis dc Republica. Cantabrtg. 1711* u com^ 
•— Dialogi a Forftcr. Ozonii 17^1 
Plcchoois Op. a Reichardo . LipC 1770. 
Plucarchi Opcra ab H. Sicpbano if?^- H- tom. 
«— * idtm a Rcysxio. Lipi..i77A. 11. tom. 
•-— dc Sera Nnmin. vindidia. L. B. 177»- 
Poecac minores Gracci . Cancabrig. U6i. 1^84, 
— — Rcccrr, Ltc cr Gr. Olivfti L B. i74l« 
Poccarum Elcg. et Lyric. Ozooii i7SP- 
Polyacoi Srracagem. a Cafaubono. L. B. i€pis Pd^ PARS HL EDITION. 5ABC. XVL cra $s$ 

Polybii Hiftor. Gronovii . Amft. 1^70* $• toiQ» 
»— » idem Erncfti. Lip(. 1744. ). conk 

Rhccoret Graeci-. Oxonii 167^« 

Sophoclit Traj{oediae Joab(oni. Loodiot 17 fS. a. conw 
■-*- idtm . Cancabrig. f A^f • 
Straconis Episram. 4 Kloczio. Altemb. I7'4« 
Synefius de Fcbrib. a Bemird. Amft. 1749. 

Thcocriti Opera. Ozonii t^99* 

*-— id. Londini i7»9' 

Tbeophili de Urioit a Goidotco • L B. 1701 • 

Theophrafti Charaderet a Necdam • Canubn 171»; 

~— idtm a Pav. Tr. adRh. 1717. 

Thomae Magtftri a Blancando. L B. 2717. 

Thncydidis Ml. Pclop. Duxeri. Glafguae 1719- 8. com« 

Timaei Lezic. Voc. Plac. Runcseoii . L. B. 1754« 

Tacianot Vforchii , Ozooii i^po. 

» 

Xenopbonat de Cyri ezpedic Hacchinfon • Ozon. 1745. ec Xond* lyft* 
^ — Mcmorabilia Simpfoo. Ozon. 1749. 

Oeconomicnt Leondavii. Oipnii 17I0» 

Oracio de Agefilao Simpfon. Glafguae I74t. 

idem. Ozonii 17^4« 

Ephefii de Amorib. A. ec Abc^Coohii • Lood* lyitf* Zofimi Hiftoria no?t. Ozooii U79* CUpi fU •I9LI0TH. A. N. &PSSI CUffici tatini tn fil. Ammium Iftiedltpvs 6ioiio?ii. LagiL bac t^f. 

CiecfOBts Open F. ViAotii. Vco. Toot. f fir* 4- toflir 
v^— cam Gooiiii. Maonctoraiii . AUos is8». lo. cooi. 
^— - CQm Noc. Gnited . Hambargi itfil. 4« cooi* 
«^— com Nods Lambioi. i$78. 4* n>in* Jofeoaiif Sicymc. PiriC ei T.IUg. i^44« Flioii Hift. NiC Htrdaiai. Ptrif. 17&|. f. tooi. 

Foeomm Lacioor. Opcrt Meimise • Lood. i7Sf . s. co^. 

Qoiodliaoas loft. OriL Cppcrtooerii • Farif. if »f • 

Tereadas. Parif. tx Tf^ keg- i^4^ 

Viigiiias . Parif. cz Typ. Regia i^4f. 
Vicravias cam ootis de Laec AoiiL 1^49* 

In quiurt9. 

Ammiaoas Marcellioas 6tooo?ii« Lagdb. l^^l* 
Aochologia Vct. Latio. Epigr. Barmaani. Amft. B7fp. %• coi 
Aodorcs Laiioae Liogaae Gotbofiedi. Coloo* i^ss. 
Aorcliaoi Opcra med. Almdoveco. Amft. i7ts. 
Aardii Vidoris Hift, Roi|i. Atotieoii • Amft. 1711* 

Cielar Oodcodorpii. L B. I7t7- 

— cz rcoeo£. Oavifii . Gaoubr. if o^. 
Cetallus cam Comm. Volpii . PataT. i7|7. 

— cam ir. Voffii obfcrvat. 1^84. 

Ciectonti Opem Graceri , ec SchrcTelii . Ao|ft. i^^ ff • »• com. 

— — ab OliTcco. Gcoayae i7$8. 9» Fom. 

Claodianas cam Noc. Barmanoi. Amft. 17^0. 

Corippi de Laod. Juftint Ai|g. a fogginio . RooL 1777« 

Q. Corcios Soai^eoiMiigio . L. B. i7M- %• (oob- 

Diftys Cretenfis cc Daries Phtygias Dacerti. Amft. iTOs* ioi 4$ Aqaaedoftibos Poleoi. Pscar. lysf. 
a Coriadioo de Allio • Vco. 174»* 

A Gdlios GroooTio . Logdb. 170^. 

«HBimadci Vec Lac o Packiuo . Haooofiae i6os. %i tom. 

Ho- tAKS m. EDITION. SAEC. ZVL ctc zff 

Horatiiis Beotkii • AmReL I7»8« 

— illoftr. GlaffDae i7<o. 
•-— Binniogbamiae 1770. 

Itioeraria Vet« ^oo. a VefleliQgio. Amft. i7|(« 
JttYenalifl, ec Pcifii Sacycae Heooioii. Ultcaj. itfSf. 

T. Livii Hift. Rom. a DraKeQborchto . Amft* i73t- 7« toffl. 

— Libci XCI. Fragmcnt. Rom. i77|. 
Lncaoi Pharfalia Bornuooi • Leidap 9740. 
*^ Oadeodorpii ^ L. fi. I7it. 
Luccecins Haveccampi. L.B. i7&f- *• tom* 

Maoilii AftroooqiicoQ fientleii. Lood. I7S9* 
Maccialis Epigr. Varior. Pari(. MordL c6oc. s. tonu 
Minacii Fclicis Odavias Oozclii. L.^. i^i%. 
Mychographi Lacioi a Van*ScaYcrcn • L. B, 174^ %• tooL 

Orofii Hift. Haveccampi. L.B. i7|t* 
Oridios Bormanni. Amft. 1727. 4« com. 

Pacaci Lacioi Pao^FC. ArotKcniif Amft. I7||. 
Pccconins Barmanm • Amft. i7S|- «• tom. 
Phacdri Fabalae Barmanni • Leyd. 1717- 
Plaaci Comoediae TaabmaoQi . itfii. 1. conu 
"*— a Paraco. Neap. Nem. 1^19- ^* tom. 
Plioii Epiftolae Cortii» cc Loogolii • Amft. 17)4. 
"— — Paoc^ricQS a Schvarzio . Nocimb. 174^. 
Pactte Lacioi mioores Barmaooi • Leidae 171 1 a. cooi. 
-~ Rei Vcoacicae Sctipt. Kcmpheci . l^ 9- X7s8. 
Pompooios Mela a Reinoldio . Ecooae i76x« 
Propercias Barmaooi • Tr. ad Rh. X780» 

— BrooiCQfii . Amft. 170». 
»-*-» Vnlpii • Pacan 1755. s. tom, 

Qiiiotiliaoas Bocmanni • J«» B^ X7>P« 4« tom* 

Rei Apaciae Aodorcs Gocfii • Amft. xtf74^ 
Rhetoccs Aotiq. lac a Cappcconecio . Arg^ iJS^, 

Sallafttos HaTcrcampi • Amft' X74s# 

Scripcoces Rei Rafticac Gcfoeri. Lipf. 173 5* %• tom. 

Senccae Tcagoediae Schrocderi . Delphis i^iS^ %• tomt 

Sidooias Apollinaris Savacooii . Parif. iS99' 

Silios Italicas Drakeoborch . Tr. ad Rh. 17x7« 

Scatios Crocei . Parif. 1618. t. com. 

Svetcmias Barfflanni. Amft. 17}^. s. com. 

-*— > Pirifci . LeoTacd. 1714« ^* tom. 

»— GcacTii, ec Parioi. Tc. ad Rh, X70|. 

TadtDS GroQOTii. Tr.Bac» iTsi^ z* com. ' 

P^rs III. kk Tef / >1^ BIBIIOTH. A. N. ROSSI 

Tcieocias Vefterhorii . H. Com. 172^. &, toau 
— * t Beficlejo Caoubr. 1727, 
Tibiiilas Brouxafii . Amit. 1708« 
— ~ Voipii. Faca?. 174^. Valerios Flaecas Bamaoni. Leidae 1724. 
Vaienos Mazimas Torrenti. Leidae 17»^. s. toffl. 
Vegetias de Re oailit. Scevechii 1^07. 
Virgilms Barmaooi • Amft.. 1746. 4. com« 

— Mafyicii . Leovardiae 1717. a. com. 
*— • Servii . L. B. id45. 

In $^dVO^ 

Albtoovaoi Elegtae Varior. Amft. I70j« 

— - uUm, 1715, 

ab Alezaodro Geoialcs Diei . L B. 1671. s. com* 

Ammianus Marceilious Eroefti • Lipft X77|« 

Apictus de Opfooiis Var. Amft. 1707. 

Apoleios Pricaei. Goudae i^fo. 

Augoftae Htftor. Scnpc. L. B. 1671. s. com. 

Aviani Fabulae a Caooegecerio . Amft. i7|i^ 

Aurelins Vidor* L B. i^70. 

— » id, a Picifco • Tr. ad Rh. 1696. 

Aufooius Toliit • Amit 1^71. 

Barclai Satyricon. L. B. 1^74. 

— Arseois. L. B. i664» i* com. 
Boedus de Coofolaciooe . L. B« 1674« 

Caefaris Comm. Oadeodorpii. L. B, 174». 

*— uii/n Var. L. B. 17 1|. 

— ^ iV^. cum Notis Cellarii < Lipfiae i71f« 

Cacoois Difticha de Moribos Aroczeoii . Amft. I7f4« 

CatalJus Tibnllus cc Properrius Graevii , T. R, i^o. 

— iidim a 'Gabbema . T. R. '^Sf • 
Celfus ab Almelovecn. Roterod. i7$o. 
Cenforinus de Die Nac. Havcrcampi. L. B. 17^* 

— idem, 174 j. 

Ciceronis Opera VTerburgii • Amft. I7»4* i^* tom. 

— Epiftolac famil. Gcacvii. Amft. 1677* s. com, 
»— Eaedem . 1 68p« 

— — Eaed^ 169$, 2. con^. 

— — « Epiftolae ad Atticum Graevii • Amft* 1^84. s. com» 

-— • Orationes Graevii . Amft. 1^99» ^. tom, 

— - de Oracore aPearce. Cantabrig. lyiS^ 

^— id. Londini 1771. 

-7— Rhetorica a Burmanno. L. B. 17^1. 

— dc Finibus Davifii . Cantabr. 1741» 

^^— * de Nacura Deorum Davifii • ihiL i7fi* 

C^ i- j^.. - — PAIIS III. EDITION. SAEC. XVI. ctc. %i7 

Cicemiis Acadeinica DaTifii. Cantabr« iTftf. 
TQ(culanac DiTpatat Davifii • ik i7ot. 
de DivinattoDc Davifii . Cancabr. 1730. 
de LcBibus Davifii. Caotabr. 1722. 
de Omciis Gracvii . Amft. 1^88. 
— ^ Graevii . L. B. 1710. 

— a CocKman. Ozonii lifpf. 

— id.iL 171*. 
Claudiaous Heinfii . AmftcL US^, 
*— a Gediciro . lipf. 17 $9* a. tom. 
Cornelitts Nepos VanSuveren. L. fi. 1711. 
■ idtm . i€yi. 

Cornelii Sevcri Ethna etc. Amft, 170J. 
Curtins. Q. Cellarii . H.Com. 1727. 1. cooi. 

Fitifci . H. Com. i70t. t. tom* 

com Freioshcm. Sop. Amft. i^ty. 

i~- tdem, i(t4» 

Didys Crccenfis t Dacerta • Amft. 1702. 

Erafmi CoUoquia Var. L.B. 1719. 
Eotropius a Verheyc . L. B. 17^1. 
*-— id» Havcrcampi • L. B. 1719- 

Fabulae Aotiquae a Nilanc. L.B. 170^* 

Floms Hift. Rom. Graevit . Amft. 1701. u com» 

— — • idim. Amft. 1^74. 

Frontioos Stracagcm. Oudendorpii • L. B« I7|i. 

— Keocbeoii. Amft. i66u 

Gellios a Thyfio , et Oifelie» . L. B. 1666. 
-— - a Concado. Lipf. I7^a, v com. 
Gratii Falifci Cyoegecicoa. Micuviae I77i* 
"— • a Johnfon • Londini 16^9* 

Horatios a Schrevelio. L. B. i66s. 

Coningami . H. Com. 1711. 

Defprez. ihidB iTot. 

Beotleii . Lipf. 1764* x. com* 
Hyjpons a ScheSero . Hamburgi 1^74« 

Tulii Obfeqoentis de Prodigiis Oodendorpii. L B. Z7A9« 

Joveoalis ec Perfios. Amft. 16^4. 

*— iid. a Schrevelio . L. B. 1^48. 

— • iid. ab Henninio . Glafgoae 17^0. 

Joftinos Gronovii • L. B. i^^a s. tom. 

~^ Graevii . L. B, i6tu 

~^ Var. Amft. i66f. 

— - a Filchero. Lipfiae 17 Jy. 

Livii Hift. Rom. Gronovii . Amft. 1679. 3. com* 

»— • id. u L Clerico. Amft. 17 la lo. com. , 

Lo« *}l BIBLIOTii. A. N. ROSSI 

lodchii Scc. a Traagotc DrcQAe i77f« 
Lucaous Scfatcvciit. Amft. i66^. 
•«~- a Grocio. L.B. 1627. 
Lucreciut Crcech • Oxonii itff f. 

Macrobius Gronovii. L.B. 1^70» 

~- itL Meurfii . L.B. 1^28. 

•— id. Var. Lipfiae 1774- 

Mallios de Mecns ab Heufiogero • L.B. 17^^« 

Maoilii Aftronomicon . Argcncor. 17^, 

Manialis Scbrevelii . L. B. 1^70: 

— — id^ itftfi. 

-— - id. a Collcfio. Amft. 1701. 

Minucios Fcliz Davifii . Cantatr, ^70^* 

*— idem . Glafguae 1750« 

•— id. a Gronovio . L. B. 1709* 

— idm ab Ernefto* Longofal. 17^. 
Mycbographi Lacini a Monkero . Afhft. i0(ff. 

Ncmefiani Eglogae. Micuviae i774* 

Ovidios Hcinfii a Cnippingto • L. B. i^70i> |. com. 
-~- id. a Fifcbcro. LipL i^7|, 4. com^ 

Pcrvigilium Vcncris Var. H. Com. I^is. 
Pccrooios Arbicer HadrtanicTis . Amft. itftf^. 
Pbacdros Burmanni . L. B. I74f • I7il. 1718* 
— * a Lattrcncio. Amft. i66f, 
Plaucus Gronovii . Amft. 16S4. 
^— > idem • L. B. 166 f. i. com. 

— id. Bozhornii. L. B. 164$. 

-^— id, Eroelti • Lipf. 17^. s. com. 

Plinii Hift. Nac. Gronovii . L.B. issp. j. tdrtf. 

*—* Epiftolac Var. L. B. 166^, 

— — ec Panc^r. Gc(hcri« Lipfiae 1770. 

*— Panegyricus Baudii. L. B. itf7f. 

Pomponius Mcla Gronovii . L. B. 1748. s. tom. 

~— idem. 171^ 

PrudcncicM a Veiczio. Hannoviae 161 3. |. comi 

— Ccllarii . Halae 17}^, 

Quincilianus Varior. L. B. 166$. a. coiQt 

Salluftins Thyfii . L. B. itf f 4. 
'— idem* «659. 
— — id» Vartor. 1^90. 

Sedulii Carmen ab Arntzcnio • Lcovard. 17^1. 
Senecac Phil. cc Rhec. Opera Var. Amft. 1^7», |. com. 
— — > Tragoediae Scrivcrii . L. B. 1620. |. tom. 

— — Gronovii . 16S1. i66i. 

— — Thyfii . L. B. . 1^17. 

Si- PARS m. EDITION.SABC X¥I tcc tff 

SUivf Italicas Scbmidii . MitcaTiae 177$. 
Scatiai a Vecrhafen • L. B. 1^71. 
STetooias Oodeodorpii . L. B. i7fi* »• toio» 
'»— Scbiidii • L. B. 1^57* <^S^* x^Si* 1^48* 
~-« Picifd . t*. ad Rh. i^. t. tom. 

Tacitos GroiioTii . Amftel. i^S$. ». tom. 

Terencitts VefterlioTii . H. Com. 171&. s. toa. 

— ScbreTelii. L.B. itf^i. 

r — Varior. L. B. i€t6. 

Tfaeodali £clo^ a Schvrabe. Ahemb. 1771* 

ValeHos Placcas a Schotto^ ct Bald. Col. Albb. i#7<« 

Valerios Mazimos Thyfit . L B. 1^70. 

Varronis Op. oma. Varior. Amft. 162$» 

Vegedos . FroodooS eic. ScriTcrii. Vefaliac 1^70. a. tom. 

VeJleios Patercdas Bantunoi. Roter. 175^» 

-— id. U B. 1744. 171^. 

Vibios Seqoefter Heflelii . Roter. 1711« 

Viigtlias Varior. L. B. Uto. |. tom. 

<-— «- a SchrcTclio. L.B* i^$i« 

-»— Roaci . Hm$, Oouu i7»J« »• w«. JEDinON. liac. ^K/. etse$2l p^^J^- 9 

Profiat Romfte apud Julium Barluzzi Bibliopolam 
ad lafigne Palladis io platea vulgo 4i Pafyuim . "^ / * s:i>J 


-.♦■ .. •■• JUN 1 3 1940