Skip to main content

Full text of "Catalogus van de bibliotheek der Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en letterkunde te Gent"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dii is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheek pi anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automadsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niei-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commercicle doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over hci 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informade wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml ^ 
N^>s4s^%S. CATALOGUS 

VAN DE 

BIBLIOTHEEK 

/ DEK 

KONINKUJKE VLAAMSCHE ACADEMIE 

VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE ,. ', ' . 
TE CiEIVT, 
^^ 


es 


CATALOGUS VAN DE BIBLIOTHEEK DER KONINKLIJKE VLAAMSCHB ACADEMIE TOOR TAAL- & LETTERKUNDE V a <. -:j m 


CATALOGUS 

BIBLIOTHEEK 

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE 

VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE 
TE GBIVT 

^UoTrt^^^ CATALOGUS 

BIBLIOTHEEK 

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE 

VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE 
TE GBIVT 
GENT PUBLIC LI3".ARY 

i 43083U 

[ Asro». LEV*:^ •' ^ 
Wetten betrekkelijk de verzameling en het 

uitleenen van boeken. De Bestendige Secretaris is geletst met de bewaring der 
archieven en der bibliotheek. {Artikel 14^ 2* §^ van het 
Kcniinklijk besluit betreffende de instelling der Koninklijke 
Vlaams che Academie,) 

De boekenverzameling staat onder het toezicht van het 
bestuur. De bewaring der boeken en handvesten is toever- 
trouwd aan den Bestendigen Secretaris. {Artikel 55 van de 
algemeene Wetten der Academie. I. De boeken der Koninklijke Vlaamsche Academie zijn 
ter beschikking van de werkende en briefwisselende Leden 
der Academie. 

II. 

Geen boek wordt in leen gegeven dan nadat het gebon- 
den, en op het titelblad, alsmede op den rug, voorzien is 
van den stempel der Academie. 

De uitleening geschiedt door tusschenkomst van den 
Bestendigen Secretaris. 

Tijdschriften, of werken bij afleveringen uitgegeven, 
worden niet geleend dan nadat zij, bij jaargang of boekdeel, 
door band vereenigd zijn. Botkenverz. dêr Kou, fV. Academie. li^m^ '1^ ''/^) — fi- 
rn. 

De leener schrijft, duidelijk, den titel en het nummer 
van het gevraagde boek in een daartoe bestemd register op 
twee aan elkander gehechte aanvraagbewijzen. Het eene 
daarvan blijft in het register bewaard ; het andere bekomt 
de leener, als ontvangbewijs, bij de teruggave des boeks. 

IV. 

De leening geschiedt voor ten hoogste acht weken. 

Na dezen tijd is de leener verplicht het boek aan den 
Bestendigen Secretaris terug te sturen, en eene nieuwe aan- 
vraag te doen, indien hij begeert het boek nog langer te 
raadplegen. 

V. 

Niet meer dan vier deelen van een zelfde werk worden 
in leening gegeven. 

De Bestendige Secretaris-Boekbewaarder beslist over de 
uitzondering. 

VI. 

De leener vervangt, op zijne kosten, de door hem bescha- 
digde of verlorene boeken. 

VIL 

Al de uitgeleende boeken moeten den i December van 
elk jaar in de Bibliotheek teruggebracht zijn. 

VIII. 

Geen handschrift hoegenaamd wordt buiten het lokaal 
der Academie geraadpleegd. Aanteekeningen op boeken of 
handschriften, plooien van bladzijden en andere verminkin- 
gen zijn verboden. '•• • • • • < 

' m ( IX. 

De vrachtprijs, te betalen voor de boeken, welke de post 
niet verzendt, is ten laste van den leener. 

Gezien en jjoedgekeurd door het Bestuur der Konink* 
lijke Vlaamsche Academie. 

De Bestuurder, 

P. WILLEMS. 

De Bestendige Secretaris, 
fr. de potter 

Geni^ AugusHés iSS'j. I. Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 

Inleiding. 

2 Ackersdijck (W.). Observations sur la langue flamande 

sous Ie rapport des provinces méridionales. Traduit du 
HoUandais, par J.-C.-E. baron van Ertborn. Antwerpen, 
Ancelle, 1821, 8®. 

3 Bilderdijk (Willem). Verhandeling" over het verband van de 

dichtkunst en welsprekendheid met de wijsbegeerte. 
Nieuwe uitgave. Amsterdam, W. Messchert, 1836, 8«. 

4 Bols (Jan). Over de welluidenheid der Nederlandsche taal. 

Voordracht gehouden in het Genootschap c Met Tijd 
en Vlijt ». Loven. gebr. van linthout, 1873, 8°. 

5 ^ — Over Volksspraak en Boekentaal. Redevoering uit- 

gesproken op de vergadering der gilde van Sinte-Luit- 
gaarde, te Brugge, den i Mei 1876. Brugge, Am. de 
Zuttere, 1875, 8°. 

6 Bril! (N.-G.). Over de aesthetische waarde der klassieke 

en der moderne dichtvormen. Haarlem, Erven F. Bohn, 

1857» 4**- 

7 Buddinh (D.). Greschied- en letterkundig Archief. 

{Inhoud :) Dletsche Taal en Poëzij, met betrekking tot de 
algemeene, kerkelijke en staatkundige gesteldheid des 
tijds, gedurende de middeleeuwen. Gorinchem, A. van 
der Mast, 1859, 8«. 

Jacob van Maerlant, een Zuid-Hollander, enz. — lÖ — 

8 Burman (Frans). Eenige Aenmerkingen, de Nederduitsche 

tael aengaende. Utrecht, 1757, 12°. 

9 — -^ Eenige nieuwe Aenmerkingen, de Nederduitsche 

tael en verscheidene oudheden aengaende. Utrecht» 
W. Kroon, 1761, 8°. 

10 Claeys (H.). Schrijven voor het volk. Redevoering. Gent, 

A. Siffer, 1892, 8*. 

11 Comette (Arthur). Over het nut van de studie der 

Nederlandsche letterkunde voor den Vlaamschen onder- 
wijzer. Voordracht. Tweede uitgave, vermeerderd met 
bibliographische aanteekeningen. Antwerpen, Mees en O*, 
1883, 8*. 

12 Craeynest (Jan). Hoe dient onze tale te heeten? Brugge, 

overgedrukt uit « Biekorf >. 1893, 8^ 

13 De Clercq (Willem). Welken invloed heeft vreemde letter- 

kunde.... gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, 
sinds het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? 
Tweede druk. Amsterdam, Pieper en Ipenbuur, 1826, 8®. 

14 De Foere. Discours prononcé dans la séance du 31 Jan- 

vier 1844 de la Chambre des Représentants. Brussel, 8". 

15 De Haeme (D.). De Keltische tongvallen in verband 

met de Nederduitsche taal. Gent, S. Leliaert, A. Siffer 
en C\ i88o, 8«. 

16 Delfortrie (E.-J.). Mémoire sur les analogies des langnes 

flamande, allemande et anglaise, ou étude comparée 
de ces idiömes, en réponse a la question suivante : 
Constater les analogies que présentent les langues flaman- 
de, allemande et anglaise, malgré les modifications qu'elles 
ont subies, et rétablir la signification des mots tombes 
en désuétude dans Tun de ces idiömes par celle qu'ils ont 
conservés dans un autre. Brussel, M. Hayez, 1858, 4*. 

17 De Vos (Am.). Kunstcredo Lokeren, Wed. de Sraet-The- 

mon, 1891, 8^ — Il — 

i8 Hansen. Ons Dietsch of het Ncderduitsch in Duiisch- 
land. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1876, 8**. 

19 Proeve van Oudheid-, Taal- en Dichtkunst, door het 

genootschap : Dulces ante omnia Mv^ae, Utrecht, A. van 
Paddenburg- en J. van Schoonhoven en O®, 1775-1782, 
8**, 2 deelen in één blad. 

(Voornaamste stukken : Betoog der nuttigheid en noodzaak* 
Itjkheid van de beoefening onzer Moedertaal.) 

Verscheidenheid der tongvallen. 

l>e oorsprong onzer Moedertaal. 

Overeenkomst der Hebreeuwsche en der Nederduitsche 

taal. 
Over de Spelling. 
Over de spreekwijs : c Komen te doen », c Komen 

zien 1 enz. 
Over de St-Antonis-Verkens. 

Tweede proeve. 

(Voornaamste stukken : Taalkundige aanmerkingen over 
Middelnederl. woorden, rijm enz. 

Over geene en gene. 

Over eene en ene. 

Over het vermijden van baisterd- en het invoeren van 
verouderde woorden. 

Oorzaak van het onderscheid tusschen nog, adhuc, en 
noch, necque. 

Ophelderingen van sommige woorden, welke bij KiLlAAN 
niet gevonden worden. 

Geschiedenis der Rederijkkamers der stad en Meijerij 
van 's Hertogenbosch.) 

20 Lebrocquy (P.). Analogies linguistiques. Du flamand dans 

ses rapports avec les autres idiomes d'origine teutoni- 
que. Brussel, A. van Dale, 1845, ^'^°- 

21 Moltzer (H.-E.). De volksverbeelding in het rijk der taal. 

Groningen, J.-B. Wolters, 1881, S». 

22 -^ — De historische beoefening der Ncilcrlandsche lette- 

ren, Gronigen, J.-B. Wohers, 1882, 8°. 23 Mulle. Lellerkundig Tydverdryf voor het bewys, dat 

de Vlaemsche tael beter is als de Fransche, en eenige 
belangryke aenmerkingen tot voorspoed van den 
landbouw en verdere staetshoudelyke bedenkingen. Gent, 
P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1819, 8°. 

24 Schrant. Redevoering over het beoefenenswaardige der 

Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare 
voortbrengselen. Gent, J.-N. Houdin, 18 18, 8°. 

25 Sidnei (Philip). Verdediging der poëzij, uit het Engelsch 

door J. de Haes, Rotterdam J. Hofhout, 17 12, 12®. 

26 Te Winkel (J.). De beoefening d^r Germanistiek aan 

de Amsterdamsche Hoogeschool. Haarlem, Erven F. 
Bohn, 1892, 8^ 

27 Van Alphen /Hieronymus). Digtkundige Verhandelingen. 

Utrecht, P-W. van der Veer, 1782, 8^ 

(Bevai : Inleidende Verhandeling over de middelen ter ver- 
betering der Nederlandsche poézij. — Verhandeling over 
het aangeborene in de poëzij). 

28 Van den Vondel (Joost). Aanleiding ter Nederlandsche 

dichtkunst. Brugge, Edw. Gailliard en C'*, 187 1, i6^ 

29 Van den Bossche (F.-J.) Verhandeling over de Vlaemsche 

tael, in vergelijking met de Hollandsche. Brussel, H, 
Bourlard, 1845, 16°. 

30 Van der Voort (M.-J.-F.). Coup d'oeil sur la langue et 

la littérature flamande en Belgique, considérée com- 
me langue et littérature nationale. Antwerpen, gebr. 
de Wever, 1837, 8^ 

31 Van Genabeth (P.) Redevoering over het noodzakelijke 

van de aankweeking der volkstaal, en de genoegens 
daarmede verbonden. Brugge, J. Bogaert en Zoon, 1820, 8^ 

32 Van Kampen (N.-G.). Redevoering over den geest der 

Nederlandsche letterkunde, vergeleken met die van 
andere volken. Haarlem, erven Fr. Bohn, 1830, 8**. 

33 Van Rog ^L.-J.E.). Aanspraak bij het departement 

Dixmude der maatschappij : Tot nut van het algemeen. 
1819, 8«. — 13 — 

* 

34 Vernée (J.-A.). Onderzoek naar de vereischten van den 

waren volksdichter, met aanwijzing van die der afge- 
storven Nederlandsche dichters, welke op dezen 
eernaam de meeste aanspraak verworven hebben. Delft, 
Erve Adriaan Sterck, 1835, 8^ 

35 Verdam (J). De geschiedenis der Nederlandsche taal, 

in hoofdstukken geschetst. Leeuwarden, Suringar, 1890, 

12^ II. Geschiedenis der Nederlandsche Taal- en 

Letterkunde. 

37 Alberdingk Thijm (P.-P.-M.). Spiegel van Nederlandsche 

letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. Loven, 
Karel Fonteyn, 1877- 1878, twee deelen, 8**. 

I-II. De geschiedenis der Letterkunde. 

III. Lettervruchten in gebonden en ongebonden stijl. 

38 Bcthune (Jan). Vlaamsche letterkunde in de laatste tien 

jaren. Gent, A. SifFer, 1888, 8^ 

39 Claes (D.). De Nederlandsche letterkunde in Belgié sedert 

het begin der XIX* eeuw. 1879. 8^ 

40 De Backer (Louis). Rapport a Monsieur Ie Ministre 

de rinstruction publique et des cultes de France sur 
rhistoire et l'état des lettres en Belgique et dans les 
Pays-Bas. i^® partie. Langue néerlandaise. Paris, Aug. 
Aubry, 1862, 8^. 41 De Bast (M.-J.). Recherches historiques et litteraires sur 

la langue celtique, gauloise et tudesque, Gent, J.-N. 
Houdin, 1815, 4^ 

42 De 's Gravenweert (J.). Essai sur Thistoire de la littéra- 

ture néerlandaise. Amsterdam, Spin, 1830. 8®. hoekenverz. der Kon. VI. Acttdemie. — 14 — 

43 De Groot (D.). L. Leopold, en R. Rijkens. Zesde, gewij- 

zigde druk, bewerkt door L. Leopold. Nederlandsche 
Letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste 
eeuwen. Groningen, J.-B. Wolters, 1887, twee deelen, 8**. 

44 De Haeme (D.). De Keltische Tongvallen in verband met 

de Nederduitsche taal. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C'% 
1880, 8°. 

43 De Vries (Jeromino). Proeve eener geschiedenis der 
Nederduitsche Dichtkunde. Tweede druk. Amsterdam, 
P. Meijer Wamars, 1835- 1836, 4 deelen, 12® {saamgebonden). 

46 Elberts (W.-A.), Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde, met een chronologische tabel der voornaamste 
schrijvers. Zesde, vermeerderde druk. Deventer, A.-J. van 
den Sigtenhorst, 1879, ^"• 

47 Everts (W.). Geschiedenis der Nederlandsche letteren. 

Een handboek voor gymnasiën en hoogere burger- 
scholen. Met eene verklarende woordenlijst. Derde, 
herziene druk. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 

1885, 8°- 

48 Hofdijk (W.J-.). Geschiedenis der Nederlandsche Letter- 

kunde. Zevende druk. 's Gravenhage, Joh. Ykema, 1886, 8°. 

« 

49 Jonckbloet (W.-J.). Geschiedenis der Nederlandsche letter- 

kunde. Derde, geheel omgewerkte uitgave. Groningen, 

J.-B. Wolters, 18S5, 6 deelen, 8^ 
Eerste deel : Middeleeuwen. 
Tweede deel : Middeleeuwen en XVP eeuw. 
Derde en vierde deelen : XVIP eeuw. 
Vijfde en zesde deelen : XVIII* en XIX* eeuw. 

50 Kalff (G.). Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in 

de i6« eeuw. Leiden, E.-J. Brill, 1889, 2 deelen. 

51 Lejeune (J.-C). Letterkundig overzigt en proeven van 

de Nederlandsche Volkszangen sedert de XV* eeuw. 
's Gravenhage, gebr. Giunta d'Albani, 1828, 8**. 

52 Bouwstoflfen voor de Nederlandsche Letterkunde en - i5 - 

hare geschiedenis; verzameld, en onder afdeelingen ge- 
rangschikt, 's Gravenhage, J. Immerzeel j% 1829, 8**. 

53 Penon (Georg.). Bijdragen tot de geschiedenis der Neder- 

landsche letterkunde. Groningen, J.-B. Wolters, 1 880-1 884^ 
3 deelen, 8^ (saamgebonden) 

54 Schotel (G.-D.-J.). Letter- en Oudheidkundige Avondstonden. 

Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1841, in-8**. 

(Joost de Menyn. — Margaretha Godewijck. — Verhaal van 
't Heylig Hout, opgesteld door Pieier van Schoonhoven.) 

55 Siegenbeck (M.). Kort begrip eener geschiedenis der Neder- 

landsche Dichtkunde en Welsprekendheid. 1819. Hs. 4°. 

56 Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. 

Haarlem, erven Fr. Bohn, 1826, 8°. 

57 Snellaert (P.-A ). Schets eener geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde. Vierde, vermeerderde en verbeterde uitgave. 
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1881, 8°. 

58 Histoire de la littérature flamande. Brussel, A. Jamar^ 

z. ]., 12°. 

59 Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunde in 

België, sedert hare eerste opkomst tot aan de dood van 
Albert en Isabella. Brussel, M. Hayez, 1838, 4®. 

60 Stecher (J.). Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique. 

Brussel, J. Lebègue en O®, 1887, 8**. 

61 Ten Brink (J.). Geschiedenis der Nederlandsche letteren in 

de XIX« eeuw. In biogrraphieën en bibliographieën, 1830- 
1880. Arasterdam, Tj. van Holkema, 1888-1889, drie deelen. 

I. De romantiek in Nederland. — Invloed van Engeland. 

— Invloed van Duitschland. — Invloed van Frankrijk. 

— Isaac de Costa. — Jacob van Lennep. — J«-F. Oltmans. 

— C. van Koetsveld. — J.-P» Hasebroek. — Nic. Beets. 

— Anna Toussaint« 

U. J.-J.-L. ten Kate. — Bern. Ier Haar, — Everhard 
Potgieter. — J.-Alb. Alberdingk Thijm. — Willem-Jacobz. 
Hofdijk. — Mark Prager Lindo. — Lod. Mulder. — — i6 — 

Hendr.-J. Schimmel. — Carel Vosmaer. — Conr. Busken 
Huet. — J.-J. Creraer. 

III. Hendr. de Veer. — Gerard Keiler. — P.-A. de 
Génestet. — Fr. Haverschmidt. — H.-J.-A. Schaepman. 

— Justus van Maurik. — Arnold Buning. — W.-P. 
Wolters. — A.-S Wallis. — Novellisten uit c de Gids. » 

— AUard Pierson. — Mare. Emants. — MultatuUi. — 
Melati van Java. — Andere lyrische dichters. — De 
Schoolmeester. — Vertolkingen. — Jacques Perk. — 
Het Drama. — Jan ten Brink (door F. Smit Kleine). 

62 Te Winkel (Dr. J.). Geschiedenis der Nederlandsche letter- 

kunde. Haarlem, Erven Fr. Bohn, 1887, 3 deelen, 8<>. 

63 Van Cappelle (J.-P.)- Redevoering over de verdiensten der 

Amsterdammers, ten aanzien van den opbouw en de 

volmaking der Nederlandsche taal- en letterkunde 

(Zonder naam van drukker of jaartal.) 49. 

64 Van Duyse (Prudens). Over Reinaert de Vos. Roeselare, 

De Seyn-Verhougstraete, 1882, 8^. 

65 Cats' invloed op de Vlaamsche letterkunde. Brussel. 

Hayez. 8®. 

66 Van Kampen. Beknopte geschiedenis der letteren en weten- 

schappen in de Nederlanden, van de vroegste tijden af 
tot op het begrin der XIX« eeuw. 's Gravenhage, wed. 
J. AUart en 0% 182 1, drie deelen, 8**. 

67 Van Vloten (J.). Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

Letieren, van de vroegste tijden tot op heden. Een lees- 
en handboek voor hoogere Burger- en andere scholen. 
Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk. Tiel; 
H.-C.-A. Campagne, 1871. 

68 Visschcr (L.-G.). Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde. Utrecht, Dannenfelser en Doorman, 1851-1852, 
2 deelen» 16® {saamgebondeti), 

6g — ^ Iets over Jacob de Coster van Maerlant. Utrecht, L.-E. 
Bosch, 1838, 8°. 

70 Over het vaderland van Maerlant en de zucht voor 

de Letteren bij de Hollandsche Edelen in de 13® en 14* 
eeuw, 8°. — 17 - 

71 'Willems (Jan-Frans). Verhandeling over de Nederduytsche 

Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de zuidelyke provintiën 
der Nederlanden, Antwerpen, J. Schoesetters, i8 19-1824, 
2 deelen, 8**. 

72 Ypeij (A.). Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche tale. 

Groningen, J. Oomkens, 181 2, 2 deelen, 8®. III. 

Letterkundige Geschiedenis. 

74 Amold (Th -J.-I.)- Mededeelingen betreffende de Biblio- 

graphie der Middelnederlandsche letterkunde. (Overge- 
drukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Kon. VI. 
Academie. Gent, A. SifFer, 1889, 8**. 

75 Bergmans (Paul). Répertoire méthodique décennal des tra- 

vaux bibliographiques parus en Belgique. 1 881- 1890. Luik, 
H. Vaillant-Carmanne, 1892, 8°. 

76 Bibliographie de Belgique. Journal officiel de la Librairie. 

1894-1895. Brussel, H. Manceaux, 8°. 

77 Bibliograj)hic nationale. Dictionnaire des Ecrivains belges et 

Catalogue de leurs publications. 1830-1880. Brussel, 
P. Weisenbruch, 1892- 1896, gr. 8°, 4 deelen. 

78 Broeckaert (Jan). Dendermondsche drukpers. Dendermonde, 

F.-J. Ducaju, vader, 1890, gr. 8°. 

79 Idem. Bijvoegsel. Dendermonde, Aug. de Schepper, 

i8g4, 8°. 

80 Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Neder- 

landsche Letterkunde te Leiden. Eerste gedeelte : Hand- 
schriften. Bewerkt door Dr. H.-C. Rogge. Met supplement 
bewerkt door Dr. S.-G. de Vries. Leiden, E.-J. Brill, 1887, 
gr. 8«. 

81 — — Tweede gedeelte. Drukwerken, i® deel. (Taal- en 

Leuerkunde.) Bewerkt door Louis-D. Petit Leiden, E.-J. 
Brill, 1885. — i8 — 

82 Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Neder- 
landsche Letterkunde te Leiden. 2*^ deel. (Geschiedenis.) 
— Rechts- en Staatswetenschappen. — Onderwijs. — 
Schoone kunsten. Bewerkt door Louis-D. Petit 1887. 

83 Idem. Derde afdeeling. Nederlandsch Tooneel. Bewerkt 

door Th.-J.-I. Arnold. Met supplement bewerkt door 
Louis-D. Petit. 

84 Alphabetische catalogfus, bewerkt door Louis D. 

Petit. 1889. 

85 Catalogue des livres de la Bibliothèque de l'Académie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 
Première partie : Sociétés, établissements, administrations 
publiques etc. Recueils périodiques. F. Hayez, 1881, 8**. 

86 Idem. Seconde partie : Ouvrages non périodiques 

(Sciences). Brussel, F. Hayez, 1883, 8°. 

87 Idem. Idem. Lettres. Brussel, F. Hayez, 1887, 8*^. 

88 Idem. Sciences morales et politiques. — Beaux- 
Arts. Ibid., id., 1890, 8°. 

89 (Catalogue de la) Bibliothèque de M' Ie baron de Stassart, 

léguée a T Académie royale de Belgique. Brussel, F. Hayez, 
1863, 8°. 

90 Catalogue de la Bibliothèque du bureau de législation (Mini- 

stère des affaires étrangères). Brussel, F. Hayez, 1892, 8®. 

91 Catalogue des manuscrils de la Bibliothèque royale des 

Ducs de Bourgogne. Brussel, gebr. Van Dooren, 1842- 
1857, 4 deelen, in-folio. 

I. Résumé historique. — Inventaire n° 1. 

n. Répertoire méthodique. Première partie, 

III. (Première partie.) Bibliothèques. — Typographie. — 
Traites des Etudes. — Compositions littéraires. — 
Correspondance. — Voyages. — Histoire : Ecriture 
sainte. — Histoire éthnique. — Seconde partie : Histoire 
des Pays-Bas. . 

IV. Répertoire onomastique des Ms. formant la 2« section ~ 19 - 

de la Bibliothèque royale. Première partie : Ouvrages 
dont les auteurs sont connus. 

92 Catalogue général de la Bibliothèque publique de la ville 

de Termonde. Première partie. Dendermonde, D. Groot- 
jans, 1883, 8*». 

93 De Flou (K.) en Gailliard. Beschrijving van Middelneder- 

landsche en andere handschriften, die in Engeland bewaard 
worden. Gent, A. Siffer, 1895, kl.-8°. 

Q4 — _ Verslag bij de Koninklijke Vlaamsche Academie 
ingediend, houdende opgave en beschrijving der hand- 
schriften, door hen op last van het Belgisch Staats- 
bestuur, en op aanzoek van gezegde Academie, in 
Engeland onderzocht ten jare 1895. Gent, A. Siffer, 
1896, kl. 8°. 

95 De Potter (Fr.). Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, 
vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en 
tabellen in België van 18.^0 tot 1890 verschenen. Uit- 
gegeven op last der Koninkl. Vlaamsche Academie, Gent, 
A. Siffer, 1893- 1894, 3 deelen, 8°. 

96 Volledige chronologische lijst der werken van Prudens 

van Duyse. Ibid., id., 1893, 8^ 53 bl. 

97 Dirks (Servais). Histoire littéraire et bibliographique des 

Frères Mineurs de TObservance de St. Frangois en Bel- 
gique et dans les Pays-Bas. Antwerpen, van Os-de Wolf, 

1885, 8°. 

98 Doedes (J.-I.). Collectie van Rariora. Inzonderheid Gods- 

dienst en Theologie. Utrecht, Kemink en Zoon, 1887, 8**. 

99 — — Idem, Tweede vermeerderde uitgaaf. Utrecht, Kemink 

en Zoon, 1892, 8**. 

100 Ermens (Jos.). Catalogue des livres en toutes sortes de 

tacultés et langues de feu S. E. Ie comte de Cobenzl 

disposé par ordre des matières et avec quelques notes 
littéraires, par Brussel, H. Vleminckx, 177 1, 16°. 

10 1 Fétis (Ed.). Rapport sur la situation de la Bibliothèque 

royale durant les années 1890-1894. Brussel, A. Manceaux, 
1892, 8^ — 20 — 

102 Flament (Aug.-Jan). Catalogus der Stadsbibliotheek van 

Maastricht, bewerkt vooral als « Bibliothcca Limburgen- 
sis ». Eerste deel. Maastricht, J. Germain en C'*", 1889, 8®. 

103 Hartwig (O.). Separatabdruck aus dem Centralblatt fiir Bi- 

bliothekswesen. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1888, 80. 

104 Hermans (V.). Catalogue méthodique de la Bibliothèque 

de Malines. Malines, E. -F. van Velsen, 1881, 8**. 

105 Laude (P.-J.) Catalogue méthodique de la Bibliothèque 

publique de la ville de Bruges. Brugge, A. Bogaert. 

1847, s: 

106 — — Idem. Premier supplément. Brugge, Daveluy, 1863. 
107 Idem. Deuxième supplément. Ibid.,Ed. Gailliard, 1882. 

108 Catalogue méthodique, descriptif et analytique des 

Manuscrits de la Bibliothèque publique de Bruges. 
Brugge, Tanghe, 1859. 8^*. 

109 Mcrtens (F.-H.). Catalogue méthodique de la Bibliothèque 
publique d'Anvers, précédée d'une notice historique de 
cette Bibliothèque. Antwerpen, Wed. en Edm. de la 
Croix, 1843-1846, 2 deelen, gr.-8°. 

iio — — Idem. 3* supplément. Antwerpen, W. van Merlen, 

1873. gï'.-s^ 

UI Nachtglas. Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen. Middelburg, 1853, 8**. 

112 Olthoff (Frans). De boekdrukkers, boekverkoopers en uit- 

gevers in Antwerpen, sedert de uitvinding der boek- 
drukkunst tot op onze dagen. Alphabetisch gerangschikt 
en van geschiedkundige aanteekeningen voorzien. . Ant- 
werpen, J.-E. Buschmann, 1891, kl.-4°. 

113 Petit (Louis D.). Bibliographie der Middel nederlandsche 

Taal- en Letterkunde. Leiden, E.-J. Brill, 1888, 8^ 

114 Piers (H). Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de 

Saint-Omer. Rijsel, wed. Libert, (z. j.) 8°. — 21 — 115 Pirenne (H.). Bibliographie de Thistoire de Belgique Cata- 

logue rnéthodique et chronologique des sources et des 
ouvrages principaux relatifs a 1'histoire de tous les Pays- 
Bas jusqu'en 1598 et a Thistoire de Belgique jusqu'en 
1830. Gent, 1893, 8°. 

116 Torfs (Lod.). Tijdmatig register der periodische drukpers 

van Antwerpen. Nagezien, vermeerderd en uitgegeven 
door C-J. Hansen. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1874, 8**« 

117 Revue bibliographique beige, rédigée par une Réunion 

d'Ecrivains, suivie d'un Bulletin bibliographique interna- 
tional. 6® année, 1894. Brussel, PoUeunis en Ceuterick, 8®. 

118 Idem 1895. 

119 Société liégeoise de Bibliographie. Bulletin 1892- 1893. 

Luik, H. Vaillant-Carmane, 80. 

120 Van der Haeghen (F.). Bibliographie gantoise. Recherches 
sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand. Gent, 
Eug. van der Haeghen, 1858-1869, 7 deelen, 8®. 

121 D'un catalogue général des bibliothèques publiques. 

Brussel, F. Hayez, 1893, 8^ 

122 Van der Haeghen (F.), Arnold (Th.-J.-I.) en Van den 

Berghe (R.). Bibliotheca helgica. Bibliographie générale 
des Pays-Bas. Gent, wed. van der Haeghen, 16°. 

123 — — Bibliotheca Erasmiana. Répertoire des oeuvres d'Eras- 

me. Gent, wed. Eug. van der Haeghen, 1893, 4°. 

124 Van der Meulen (R.). Brinckmans Catalogus der boeken, 

plaat- en kaart werken, die gedurende de jaren 1850- 
1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt; in al- 
phabetische orde gerangschikt, met vermelding van den 
naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, 
het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en 
den prijs. Amsterdam, C.-L. Brinkman, 8°. 

125 Idem voor 1883, 1884, 1885 en 1886, vier deelen, i2«. Botkenverz, der Kon, VI. Academie, 22 — 126 Voisin (Aug.). Recherches historiques et bibliographiques 
sur la Bibliothèque de TUniversité de Gand. Gent, C. 
Annoot-Braeckman, 1839, 8°. IV. 

Letterkundige studiën, schetsen en kritieken. 

130 Allard. Vondel en de Paus. Amsterdam, C.-L. van Lan- 

genhuysen, 1869, 8°. 

131 Altorffer (J.-C), Op « Overduin ». Herinneringen van een 

Congreslid aan den zesden September 1872. Middelburg" 
J.-C. en W. Altorffer, 1872, 8°. 

132 Barken (Hjalmar). Fritz Reuter, Hans lif och diktning. 

Upsala, Ed. Berling, 8**, 1877. 

133 Bechger (A.). E.-J. Potgieter. Een Nederlandsch criticus. 

(Getrokken uit het Belfort) Gent, 18S8. 

134 Bemerkingen (eenige) als antwoord op de critiek van Dr. 

J. Nolet de Brauwere van Steeland over « het Mensch- 
dom verlost ». Brugge, A. van Mullem, 1885, 8°. 

135 Beets (Nicolaas). Verscheidenheden, meest op letterkun- 

dig gebied. 2® herziene uitgave. Haarlem, Erven F. Bohn, 
1876, twee deelen, 12''. 

136 — — Verpoozingen op letterkundig gebied. Arnhem, E. 

en M. Cohen, 1883, 12°. 

137 Björkman (Göran). Anthero de quental ett skaldeportratt. 

Upsala, Ifarald Wretman, 1894, 8^ 

138 Brouwers (J.-W.). Iets nieuws over Vondel. Amsterdam, 

C.-L. van Langenhuysen, 1879, 8°. 

139 Buelens (J.-B.). Briefwisseling met J.-F. Willems, schrijver 

van het werk : « Tael- en letterkundige Verhandeling 
opzigtelyk de zuydelyke provinciën der Nederlanden »• 
Antwerpen, Jansens-Van Merlen^ 1821, 8**, - 23 -- 

140 "Willems (J.-F.). Antwoord aan J.-B. Buelens, R. C. P% 

te Mechelen, schryver en uytgever van een werk geti- 
teld : Briefwisseling tusschen J.-F. Willems, schryver van 
het werk : Tael- en letterkundige Verhandeling... Antwer- 
pen, J.-S. Schoesetters, 1S21, 8°. 

141 Busken Huet. Litterarische fantasiên en kritieken. Haarlem, 

H.-D. Tjeenk Willink, 8«, 1868-1889, 24 deelen, 8^ 

I. R-C. Hooft. — Joost van den Vondel, — Jacob Cats. — 
Hubert-Corneliszoon Poot. — Pieter van Woensel. — 
A.-C. Staring. — Isaac da Costa. — A. Boxman. — 
Lambert de Visser, 

II. Jacob van Lennep. — Helvetius van den Bergh. — 
C.-E. Koetsveld. — Mevr. Boosboom-Toussaint. — Nico- 
laas Beets. — J.-A. Alberdingk Thijm. — H.-J. Schim- 
mel. — Multatuli. 

III. De Laniartine. — Potgieter. — H. Murger. — P.-A. 
de Génestet. — Sainte-Beuve. — Meilhac en Halévy. 

— Mathilde Heine. — Groen van Prinsterer. — Prévost- 
Paradol. — Voltaire. — Bakhuizen van den Brink. — 
de Toekomst. 

IV. Joh. Gutenburg. — Goldsmith. — Simon Gorter. — 
Dingelstedt. — Thackeray. — Disraeli. — Ch. Dickens. 

— Gustave Droz. — Dumas fils. — Th. Gauthier. — 
Rabelais. - Eliz. Browning. — Bilderdijk. — Eene 
tooneelvoorstelling te Buitenzorg. 

V. Maurits en Oldenbamevelt. — J. Pietersz. Coen. — 
Willem Usselincx. — P.-P. Rubens. — Rembrand. 

— Dagboek van Ds. Verbeet. — Daags na het feest 
(20 December 1799.) 

VI. De Van Haren's. — Cornelts van Lennep en de zijnen. 

— Een borstbeeld van de Ruyter. — Tollens. 

VII. B. ter Haar. — Bogaers. — Withuys. — Ten Kate 
en zijne « Schepping ». — Van Zeggelen. — S.-J. van 
den Bergh. — S.-E. Harthoorn. — D. Chantepie de la 
Saussaye. — Fanity Fair. — H. de Veer. — Laatste 
Nederlandsche Gedichten. — De Génestet's uitvaart. — 
J. de Bosch Kemper. — M. P. Lindo. — John Lothrop 
Motley. 

VIII. Hebreeuwsche twijfelzucht. — Kinderboeken. — — i4 — 

Uhland. — Sain te-Beu ve. — Greorge Eliot. — George 
Sand en Oct Feuillet. — Johana Kinkel en Agnesse 
Schebest. 

IX. Ernest Renan. — Edward Bulwer. — Karl Hase. — 
Victor Hugo. — c Alcestis » — Louise von Fran^ois. 

— Charles-Paul de Koek. — Sacher Masoch. — Louise 
Ackerman. — Wilhelmine von Hillern. — Gustave Droz. 

— De Dorpsvertelling. 

X. Jacob Geel. — Jufvrouw Hasebroek. — P. Mijer. — 
Letterkundig Kongres van Parijs. — Drie voorwaarden 
van kunstgenot. — Nederlandsche Tijdschriften in 1878. 

XL FranQois Valentijn. — Mevr. Bosboom-Toussaint. — 
Mevr. Elisa van Calcar. — Mevr. van Westhreene. — 
Mevr. M.-C. Frank. — Maleia. — Mr. William ten Hoet. 

— Dr. Jan len Brink. — Justus van Maurik jr. — 
C. Terburch. — Mr. W. van der Vlugt. 

XII. De Homerische gezangen. — Dante. — Shakespeare. 

— Milton. 

XIII. E.-J. Potgieter (1860-1875). — George Sand. 

XIV. Mr. C. Vosmaer. — J.-J. van Oosterzee. — Nicol. 
Beels. — S. Hoekstra Bzn. — Dr. A. Pierson. — Mr. Is. 
da Costa. — J. Kneppelhout. — Aart Admiraal. — 
Marius. — J.-M.-E. Dercksen. — Quos Ego. — Mr. S. 
Vissering. 

XV. E.-J. Potgieter. — A.-W. Bronsveld. — Mr. Jacob van 
Lennep. — J.-J. Cremer. — F.-C Wilsen. - J. Gram. — 
Ch. Boissevain. — Christine Muller. — H.-J. Schimmel. 

— H. Tiedeman. — H.-A. des Amorie van der Hoeven. 

— Dr. A. Pierson. — Multatuli. — Dr. Acquoy. — 
Francisca Gallé. — Dr. A. Kuyper. — Van Zeggelen. 

— C. Honigh. — Koopmans van Boekeren. — Constan- 
tijn. — J.-H. Gunning, jr. 

XVI. J, Land. — H. Schaepman. — P. Brunings. — Mevr. 
Bosboom-Toussaint. — C. Vosmaer. — Multatuli. ~ P. van 
Limburg Brouwer. — Theoph. van Soerabya. — Mina 
Kruseman. — Betsy Perk. — J. de Jonge. — J. Ooster- 
man. — Melati van Java. — Francisca Gallé. — Mr. van 
der Linden. — J.-A. van der Chijs. — A. Pierson. — 
E.-J. Potgieter. — J.-J. Cremer. — De Bqll. 

XVII. Chénier. — Napoleon. — «• Byron. - ^5 — 

XVin. P.-C. Hooft. — Joh. Valckenaer. — Het Land van 
Rubens. — C. Vosmaer. — N.-P. van den Berg. — M.-D. 
de Bruyn. — Over militairen dienstplicht. 

XIX. Oude romans : J.-J. Rousseau. — Goethe. — Elisa- 
beth Wolff. — Bernardin de Saint-Pierre. 

XX. Oude romans : Chateaubriand. — Mad. de Staël. — 
Benjamin Constant. 

XXI. Virgiliu5s. — George Eliot en haar laatste werk. 

— Lord Beaconsfield. — — Em. de Girardin. — Tho- 
mas Carlyle. — Arnold Mortier. - Edm. About. — 
Jules Vallés. — Victor Hugo, i Juli 1885. — Ern. Renan 
en Louise von Fran9ois. — Emile Zola. — Nieuwe 
Nederlandsche letteren. 

XXIL Elizabeth Wolff. — Agatha Deken en Jacoba 
Busken. — Potgieter's kritiek. — G.-W. Vreede. — 
J. Kneppelhout. - Dr. Jonckbloet, — Johannes van 
Vloten. — Multatuli. — J.-A. Alberdingk Thijm. — E. 
Jorissen. — De Romantiek in Nederland. 

XXIII. Molière. — Nieuwe Russische letteren. — De 
nieuwe zwarte tijd. — Nieuwe Fransche letteren. — 
Alphonse Daudet. — Ern. Renan, — Jul. Stinde. — 
Nederland en Pruisen in 1787. — Paul Bourget. — 
Graaf Tolstoï. — Emile Zola. — J«-V. von Scheffel, 
(1826-1886). 

XXIV. Bellamy. — De school van Bellamy. — Van der 
Palm en Bilderdijk. — De Patriotten en Simon Stijl. — 

— Van Woensel en Loosjes. — Feith en Kinker. 

XXV. Bilderdijk. — Murger. — Michelet. — Iets over het 
leven. — Een schouwburgavond. — Emile Zola. -- J.-A. 
Alberdingk Thijm. — G. Valette. — Henry Babusson. 

— Over Nederlandsch Indië. — Nieuwe HoUandsche 
letteren. 

142 Claes (Dés.). Waar Cato Schabeletter zijne vingeren ver- 
brandt. Tweede antwoord aan M.-H. Meert. 8^ — Waar 
Cato Schabeletters c standpunt » instort. Derde antwoord. 

143 Taalpolitie. 8**. 

144 X-L. Ledeganck. Biographisch-Letterkundige studie. 

Antwerpen, 1876, 8^ j ^ — 26 — 

145 (Claes D.). Conscience's meesterstuk: c Wat eene moeder 

lijden kan, » in de macht der Wandalen. Taal- en letter- 
kundige studie. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C'% 1888. 8^. 

146 Claeys (H.). Dichter de Koninck beoordeeld door Dr. Jan 

Nolet de Brauwere van Steeland. Tweede uitgave. Brus- 
sel, M. Closson et 0«, 8°. 

147 Verhuizen, door Hilda Ram. Gent, 1888. 

148 Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden, door 

Julius de Geyter. Critisch overzicht 1888. 

149 Terugkeer tot Vondel. Gent, S. Leliaert, A. SifFer 

en 0% 1887, 8°. 

150 — — Redevoering gehouden op het Nederlandsch Taal- en 
letterkundig Congres van Arnhem. Arnhem, P. Gouda- 
Quint, 1894, 8^. 

151 Jan van Ruusbroec's taal en stijl. Gent, A. Siffer, 

1894, 8^ 

152 Daems (S). Wie t Spoken » zag. (Getrokken uit het Bel- 
fort) Gent, 1886. 

153 Dr. J.-F. J. Heremans en diens scheppingen op taai- 
en letterkundig gebied. 1882. 

154 J.-A. van Droogenbroeck Qan Ferguut). Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1887, 8°. 

155 Kanunnik van Spilbeeck's werk : c de Abdij van 

Tongerloo. > 1888. 

156 Voorstel tot heruitgave van De Buck's * Troost en 

Medecijne-wynckel ». Gent, A. Siffer, 1890,8**. 

157 De Groot (J .-V.), Vondel in zijne c Bespiegelingen ». Eene 

letterkundige studie. Amsterdam, C.-L. van Langenhuy- 
sen, 1879, 8**. 

« 

158 De Lact (J.-A.). Palamedes. Een klinkdicht van Vondel. 

Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1861, 8**. 

159 De Lepeleer (£ug«). Makamen en Gazelen. Proeven Ooster- — 27 — 

sche poëzie door Jan Ferguut. Gent, S. Leliaert, A. Siffer 
en C^ 1888, 8*». 

160 — — Lars Dilling-. Schetsen. (Idem). 1888. 

161 De Pauw (Jhr N.). De Vlaamsche Academie der Arte- 

velden-eeuw. Redevoering- gehouden in openbare zitting 
der Koninklijke Vlaamsche Academie den 29 December 
1888. Gent, 1888, 8<>. 

162 De Vos (Am.). De Critiek en « Een Vlaamsche jongen », 

door Wazenaar. Gent, L-S. van Dooselaere, 1880, 12**. 

163 Nog over Criüek, door Wazenaar, Ibidem, Idem. 

164 Poets wederom p... toets. Na lezing van het artikel 

door prof. Pol de Mont, geteekend Olympio, in « Jong 
Vlaanderen ». Gent, F.-L. DuUé-Plus, 1882, 8°. 

165 Eene hertstzottigheid onder de « Lentesotternijen >. 

Antwerpen, 8°. 

166 — — Max Rooses tegen Wazenaar over den vijfjaarlijk- 
schen prijskamp van Nederlandsche letterkunde. Brussel, 
D. van Doorslaer- Verbeken, 1886, I2^ 

167 Wazenaar over het verslag der jury van den vijf- 

jaarlijkschen prijskamp voor Nederlandsche letterkunde. 
Ibidem, idem, i2«. 

168 Prijskamp en Academie. Gent, J.-L. DuUé-Plus, 

1887, 12». 

169 — — Het Verraad- Van Hoorde. — Vervolg van « Prijs- 
kamp en Academie ». Gent, J.-L. Dullé-Plus, 1887, '2^ 

170 Idem. Tweede vervolg op « Prijskamp en Academie ». 

171 Keerzijde van Van Beers' t Rijzende blaren ». Loke- 

ren, wed. de Smet-Themon, 1888, 12**. 

172 Keerzijde van Van Beer's « Rijzende blaren ». Bij- 
voegsel (aan Remö). Ibidem, idem, 1888, 12°. 

173 De Vreezc (Willem). Aan de redactie van de Nederland- 
sche Dicht- en Kunsthalle, 8°, — 28 — 74 — — Houwaert's plagiaat. 

75 Boekbeoordeelin^. Fr, van den Weghe. De plaats van 

Aalbrecht Rodenbach. Gent, 8**. 

76 De Vries (J.). Nicolaas Beets. Haarlem, W.-H. Woest, 

1884, 12°. 

77 Dirks (P. Servatius). Oud en Nieuw op het gebied der 

schoone letteren. Gent, S, Leliaert, A. SifFer en C'% 

1887, 8". 

78 Eekma. Eene lettercritiek van het jaar 1849 door Eekma. 

Heruitgegeven door Fr. de Potter. Gent, A. Siffer, 

1893, 8^ 

79 Gorter (S.). Over Bilderdijk. 1869. 8*». 

80 Haerynck (H.). Beoordeeling der « Histoire de la littéra- 

ture néerlandalse en Belgique par Stecher »; Brussel, 
D. van Doorslaer- Verbeken, 1887, 24*». 

81 — — Beoordeeling van Dr. Jan te Winkel's Geschiedenis 

der Nederlandsche Letterkunde. Schaarbeek, D. van 
Doorslaer- Verbeken, 1887, 8°. 

82 Halbertsma (J.-H.). Beoordeèling van L.-J. Visscher's 

« Ferguut >. 1838, 8^ 

83 Hansen. Vondel. 1679-5 Februari 1879. Voordracht en 

gedicht. Antwerpen, Edm. Mertens, 1879, 8**. 

84 Hendrickx (J.-Fr,). Dichter de Koninck, beoordeeld door 

Dr. Jan Nolet de Brauwere van Steeland. (Gent), 1875, 8**. 

85 Hoffmann (Willy). Der Einfluss des Reims auf die Sprache 

Wolfraras von Eschenbach. Strassburg Ch. Müh en C*^, 

1894, 8^ 

86 J. (A.). Multatuli. Nijmegen. H.-C.-A. Thieme, 1891, 12. 

87 Jonckbloet (G.). Priester. Multatuli. Amsterdam, C.-L. van 

Langenhuysen, 1894, 12. 

88 Key (Heimer). Alessandro Manzoni. Litteraturhistorisk stu- 

die. Stockholm, P.-A. Nordstedt & Söner, 1894, 8**. - 29 — 

189 Liljequist (Bfraïm). Om Francis Bacons iilosofi med së.rskild 

h&nsyn till det etiska problemet. Upsala, Almquist en 
Wiksells, 1894, 8°. 

190 Lönnbohm (Kasimir). Prosper Mérimée, Elamakerta ja 

leokset. Kinjallishistorialliselia kannalta. HelsingissS., 1895 
8^ 

191 Loosen (O.). Shakespeare-Bacon. Gent, A. Siffer, 1893, 8°. 

192 — — Amor. Letterkundige studie. Gent, A. Siffer, 1891,8®. 

193 Looten (Camille). Étude littéraire sur Ie poète néerlandais 

Vondel, Rijsel, gebr. Le Bigot, 1889, 8**. 

194 Mcyer (Ernest). Gustaf Rosenhane. En literalurhistorisk 

studie. Stockholm, H. Geber, 8**. 

195 Micheels (J.). Hamlet in Holland. Eene proef van ver- 

gelijkende letterkunde. Antwerpen, 8**. 

196 — — Prudens van Duyse, zijn leven en zijne werken. Gent, 

A. Siffer, 1893, 8**. 

197 Eene heerlijke aanwinst voor onze letterkunde. Gent, 

A. Siffer, 1894, 8«. 

198 Moltzer (H.-E.). Studiën en schetsen van Nederlandsche 

Letterkunde. Haarlem, Erven F. Bohn, 1881, 8®. 

L De invloed der Renaissance op onze Letterkunde. 

II. Broekhuizen. 

IIL Brederoo's c Liedtboek ». 

IV. Starter*s tooneelspelen . 

V. VondeVs t Jefta ». 

199 Moroy (R.) en Van den Weghe (J.). Het leven en de 

werken van kanunnik J.-B. David. Lier, Joz. van In 
O», z. j„ 8«. 

200 Nyhoff (D.-C). Beroemde schrijvers. Utrecht, J.-L. Beyer, 

1877, 8^ 
Kingsley. — Goethe. — Auerbach. — Ouida. — Alfred 
de Musset. — Richard Wagner. — Bulwer. — Tieck. 
— Schlegel. — De Duitsche romantiek van 1850-1870. 
Heinrich Heine. — Henri Taine. — George Sand. Boekenvert. der Kon. VI. Actidtmie. — 30 - 

201 Ossenblok (E-J.) Eene lezing over Dr. F,-W. Weber's 

« Dreizehnlinden », volgens de vertaling van Eug. de 
Lepeleer. Antwerpen, J. Bouchery, 1894, 12°. 

202 Roersch (L.). Een onuitgegeven Nederlandsch gedicht van 

Janus Dousa. Gent, S. Leliaert, A. SifFer en C*®, 1887, 8**. 

203 Rooses (Max). Schetsenboek. — Zuid-Nederlandsche schr'n- 

vers onzer eeuw : J.-Fr. Willems. — Ledeganck. — Theo- 
door van Ryswyck. — Conscience. — J. van Beers. — 
Frans de Cort — J. Vuylsteke. — Em. Hiel. — Rosalie en 
Virginie Loveling. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1877, ^2**. 

204 — — Nieuw Schetsenboek : Het Nevelingen-Lied en de 

Heidenliederen der oude Edda. — Geuzen en Anti- 
Geuzenliederen der XVI* eeuw. — Pater Poirters. — 
Willem Ogier. — De Zuid-Nederlandsche Dichters van 
1830 tot 1880. — Hendrik Conscience. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1882, 12*'. 

205 Derde Schetsenboek : De jongste richting in de Zuid- 
Nederlandsche letterkunde. — Jan van Ryswyck. — 
Taine. — Renier Snieders. — Pol de Mont. — Virginie 
Loveling. — A. Rodenbach. — Historische romans in 
Duitschland. — Onze dichters : Wazenaar. — Hilda Ram. 
— L. de Koninck. — Jan van Beers. — Aug. Michiels. 
Gent, idem, 1885, ^2**. 

206 Ruete (Edmund). Die Correspondenz Ciceros in den Jahren 

44 and 43. Marburg, 1883, 8°. 

207 Rutten (Mgr). Ossian en zijne gedichten. Gent, S. Leliaert, 

A. SifFer en C% 1888, 8«. 

208 Sandberg (Hjalmar). Giuseppe Giusti. Hans Hf och dikt- 

ning. Norrköping, M.-W. Wallberg en €»•, 1877, 8*». 

209 Schaapman (H -J.-A.-M.). Vondel. 1679 — 5 Februari 1879. 

Gedachtenisrede. Utrecht, J.-L. Beyers, 1879, S^, 

210 Scharpé (L.). Vondel's Pascha (1612). Gent, A. SifFer, 1892, 8°^ 

211 Scheltema (Jacob). Anna en Maria Tesselschade, de doch- 

ters van Roemer Visscher. Amsterdam, J.-W. Yntema en 
0«, 1808, 8^ — 31 — 

212 Segers (Gustaaf). Joost van den Vondel. Verslag der 

Antwerpsche feesten ter gelegenheid der driehonderdste 
verjaring van Vondel's geboorte, benevens zeven studiën 
over het leven en de werken van Nederlands grootsten 
dichter. Antwerpen, H. en L. Kennes, 1888, 8°. 

213 - — Joost van den Vondel. Studiën over het leven en 

de werken van Nederlands grootsten dichter. Antwerpen, 
H. en L. Kennes, 8°. 

214 SifFer (A.). Multatuli. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en O®, 

1890, 8°. 

215 en Kerkhofs (P.). Pater Servatius Dirks. Gent, S. Leli- 
aert, A. SiflFer en 0«, 1889, S**. 

216 Smiets (AAichaël), Pr. Bilderdijk. Letterkundige voordracht. 

Antwerpen, H. Sermon, 1869, 8*". 

217 Snieders (Aug.). De zolder van dichter Hendrickx. Gent,. 

A. Siffer, 8^ 

218 Söderman (Sven). Alfred de Musset. Hans lif och verk. 

Stockholm, P. Palmquist, 1894, 8°. 

219 Stallaert (K.). Verslag van den Jury gelast met de toewij- 

zing van den vijfjaarlijkschen prijs der Vlaamsche letter- 
kunde voor het tijdvak van 1860 tot 1864. Brussel, 
Del tombe, 1865, 8^ 

220 Stillemans (A.). J. Vondel et son poème : les Mystères 

de TAutel (Altaergeheimenissen). Etude historique et litté- 
raire. Loven, Van Linthout en O®, 1860, 8°. 

221 Ten Brink (Jan). Litterarische schetsen en kritieken. 

Leiden, A.-W. Sijthoff, 1S80-1884, 14 deelen, 8«. 
L De Renaissance in Nederland. — Noord- en Zuid-Neder- 
landsche Letterbond. — De Bornier. — Virginie Loveling. 
— J.-J. Creraer. — De heldendaden van den vernuftigen 
Jonkheer de Ponthau. — Een standbeeld voor Spinoza. 

II. Rosmade. — Tooneelmijmeringen. — Mail-Reizen. — 
Gustave Flaubert. — VondeVs « Leeuwendalers », — 
Fransche romans. 

III. De litteratuur der Reinaertsagen. — Marie de Fuldau. — 32 — 

Bilderdijk. — Dr. A, Pierson. — Dr. B. ter Haar. — 
Prof. J.-J. van Oosterzee. — De Vlamingen over Mul- 
tatuli. — Lindo en Cremer. — Dr. J.-P. Heye. — Anna 
Rooze van J.-J. Cremer. — Mr. Jacob van Lennep. 

Ten Brink (Jan). IV. Haagsche kleinigheden. — Robert 
Kamerling. — Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871. 

V. Henri Rochefort. — Gustave Fiaubert — Robert 
Kamerling. — De geschiedschrijvers der Fransche om- 
wenteling. — Fransche karikaturen. — Victor Kugo. — 
Théophile Gautier. 

VI. Charles Dickens. Zijne eerste romans. 

VIL Uit de letterkundige geschiedenis van den dag (1877-78). 

— Lindo. — Potgieter. — Paul Déroulède. — Marcellus 
Emants. — Mina Krüseman. — Louise Steffert. — Cremer. 
•^ Kuet. - Frans de Cort. — Sardou. — Th. Werndly 

(Didymus). 

VIII. Lord Edward Bulwer Lytton. 

IX. Victor Kugo. — Jules Janin. — De Nederlandsche 
Taal- en Letterkundige Kongressen. — Kenri Roche- 
fort — Frits Reuter. — Arsène Koussaye. — Kenri 
Kavard. — Edmondo de Amicis. 

X. Letterkundige Sprokkelingen. — George Sand. — 
Kamerling's t Aspasia » ^ De jongste romantische school 
in Frankrijk. - Schimmel's « Sinjeur Semeyns. > — De 
jongste dichtschool in Frankrijk. — Rosalie en Virginie 
Loveling. — Henry Kavard. 

XI. Nieuwe Kaagsche kleinigheden. — (1875-1876). — E.-J. 
Potgieter. — H.-C. Andersen. — Jules Veme. — Victorien 
Sardou. — Alph. Daudet — Robert Kamerling. 

XII. Letterkundige Mozaïek. — In België na den oorlog 
van 1870-187 1. — c L'année terrible > van Victor Kugo. 

— € Rabagas, > van Victorien Sardou. — Gustave Droz. 

— Annie Foore. — Dr. J.-C. Kaeke van Mynden. — 
Bij den dood van lord Lytton. — Mr. P-A.-S. van Lim- 
burg-Brouwer. 

XIII. Letterkundige Mengelingen. — Klaasje Zevenster in 
China. — Victor Kugo en Mad. Drouet. — Marcellus 
Emants. — Sacher-Masoch. — De staart van Emile Zola 
en het duumviraat Vast-Ricouard. — Het Kaagsche 
TooneeL — Nieuw licht over Betje Wolff. — Ket zeven- J — 33 — 

tiende letterkundig Congres te Mechelen. — Amadis- 
romans. 
XIV. Ten Brink (Jan). Emile Zola. 

222 Ten Brink (Jan), Dr. Nicolaas Heinsius. Eene Studie over de 

HoUandsche Schelmenroman der XVIP eeuw. Rotterdam, 
Elzevier-Maatschappij, 1885, 8°, 

223 Tc Winkel. Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van 

de dertiende eeuw. Tweede omgewerkte druk. Gent, 
V. van Doosselaere, 1892, 8*». 

224 Van Droogenbroeck (J.-A.). Nederlandsche Letterkunde. 

Vijfjaarlijksche prijs. Zevende tijdvak (1880-1884). Verslag 
der jury. Brussel, drukkerij van den Moniteur belge^ 

1886, 8*. 

225 Van Hall (M.-C). Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn 

leven, karakter en schriften. Amsterdam, wed. L. van 
Hulst en Zoon, 1850, 8®. 

226 Van Hoorde (J.). Dr. Amand de Vos. Gent, J. Vuylsteke, 

1887, i6«. 

• 

227 Van Otterloo(Antonie-Adriaan). Johannis Ruybbroeck. Eene 

bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der 
mystiek. Amsterdam, C.-L. Brinkman, 1874, 8<>. 

228 Van Vloten J.). Jonckbloet's zoogenoemde Geschiedenis 

der Nederlandsche letterkunde, ten dienste van haar 
lezers getoetst en toegelicht. Arnhem, J. Rinkes jr., 
1876, 8°. 

229 Vonders eenvoud. Feestelijke toespraak. Amsterdam, 

Gebr. Binger, 1862, in-gr.-8''. 

230 Vcrsnaeyen (K.). Jacob van Maerlant en zijne werken. 

Gent, C. Annoot-Braeckman, 1861, 8**. 

231 Verstraeten (A.-M.), S. J. Studiën over Vondel en zijn 

c Jozef in Dothan ». Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en C'®, 
1886. 12°. 

Willems J-Kr.). Zie Buclens (J-B.). - 34 — 

232 Willems (P.). De verdiensten van hoogleeraar J.-B. David 

in het gebied der Nederlandsche taal- en letterkunde. 
Loven, gebroeders van Linthout, 1867, 8^ 

233 Winkler Johan). Hebei end Halberlsma, endTiede Roelofe 

IJykstra. 1890, 16**. 

234 Worp (J.-A.). Jan Vos. Academisch proefschrift ter ver- 

krijging van den graad van Doctor in de wijsbegeerte 
en letteren. Groningen, J. Wolters. 1879, 8°. V. 

Levensschetsen van Nederlandsche Schrijvers, 

en bijdragen daartoe. 

237 Alberdingk Thijm (Joz.-A.). Mr. Isaac da Costa. Enkele 

trekken van 's dichters charakterbeeld. Amsterdam, C.-L. 
van Langenhuysen, 1860, 8°. 

238 — — Levensbericht van Joost van den Vondel, eenmaal 

genaamd ; « 's landts oudste poëet » ; nog altijd : c *slands 
grootste ». Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1879. 8**. 

^39 ~ -^ Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste 
aflevering tot het werk van Mr. Jac. van Lennep. Am- 
sterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1876, gr.-8**. 

240 A. J. J.-A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Loman en 

Funke, 1893, 8**. 

241 Alberdingk Thijm (P.). De vroolijke historie van Ph. van 

Marnix, heer van Ste-Aldegonde, en zijne vrienden. Eene 
zedeschets opgedragen aan alle zijne bewonderaars. Loven, 
K. Fonteyn, 1876, 8°. 

242 Levensbericht van J.-C.-H. Nolet de Brauwere van 

Steeland. Leiden, E. Briil, 1889, 8°. 

243 Levensschets van J.-W. Brouwers. Gent, A. SifFer, 

1894, 8. 

Backhuyzen van den Brink (R.-C). Zie Heemskerk (J.). — 35 — 

Z44 Baumgartner (Alexander). Joost van den Vondel. Zijn 
leven en zijne werken. In het Nederlandsch overgebracht 
door A-Th. H., met een brief aan den vertaler van 
Prof. J.-A. Alberdingk Thijra. Amsterdam, C.-L. Langen- 
huysen, 1856, 8°. 

245 Bilderdijk (M.). Briefwisseling met de hoogleeraren M. en 
W. Tijderaan, gedurende de jaren 1807 tot 183 1. Sneek, 
van Diruten en Bleeker, 1866, 8**. 

246 Brieven van M'^ Willem Bilderdijk aan J.-Fr, Wil- 

lems. Rotterdam, 1837, ^**- 

247 Bisschop (W.). Juslus van Effen, geschetst in zijn leven 

en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der letterkunde 
in de 18® eeuw. Utrecht, C. van der Post, 1859, 8°. 

248 Blommaert (Ph.). Lucas d'Heere, kunstschilder (en dichter) 

te Gent, XVP eeuw. Gent, gebr. de Busscher, 1853, 8**. 

249 De Nederduitsche Schrijvers van Gent. Gent, I.-S. van 

Doosselaere, 1861, 8**. 

250 Bogaers (A.). Levensbericht van Hendrik Tollens. Zonder 

naam van drukker, 1857, 8**. 

251 Bouchery (Jan). Twee Vlaamsche Strijders : Jan-Frans 

Willems (1793- 1847). F.-A. Snellaert (1809-1872). Tweede 
uitgaaf. Antwerpen, 1887, 8**. 

252 Broeckaert (Jan). Feestrede uitgesproken ter gelegenheid 

der onthulling van 't standbeeld des dichters Prudens 
van Duyse. Dendermonde, F.-J. du Caju, vader, 1893, 18". 

253 Brouwers (J.-W.) en Pieters (H.-J.-H.). Neêrlands eerste 

Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd 
te Roermond pp 5 Februari 1862. Amsterdam, C.-L. van 
Langenhuysen 1867. 4^ 
(Feestrede van Brouwers. Dichtstuk van Pieters.) 

254 Bultynck (A.-V.). Verslag over de feestelijke betooging 

ter eere van Fr. de Potter en H. Claeys, op 22"^ Novem- 
ber 188Ö. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C>% 1887, 8°. 

255 Chantepie de la Saussaye (D.). Rede gehouden ter gedach- 

tenis van Isaac da Costa. Leiden, J.-H. Zitman, 1868, 8**. 
{^Gebonden met n!^ 237.) -36- 

256 Claeys (H ). Hoogleeraar Jan iJavid. Gent, A. Siffer, 1890, 8^ 

257 Da Costa (Is.). Herinneringen uit het leven en den omgang 

van Willem de Clercq, Amsterdam, H. Höveker, 1850, 8*. 

258 De Clercq. (^Mr. G. de Clercq herdacht. Levensbt richt door 

Mr. J. Heemskerk.) — Louis Blanc. De Belgische 

Omwenteling. — Oordeel over G. de Clercq door R.-C. 
Bakhuyzen van den Brink. Amsterdam, P.-N. van Kam- 
pen en Zoon, 1887, 8°. 

259 De Decker (P.). Levensschets van Jan-Frans Willems. Ant- 

werpen, J.-E. Buschmann, 1847, 8^. 

260 De la Rue (Pieter). Geletterd Zeeland, verdeeld in drie 

afdeelingen, bevattende de schrijvers, geleerden en kunste- 
naars, uit dien staat geboortig. Middelburg, M. en A. 
Callenfels, 1 7 4 t , 40. 

261 De Potter (Fr.). Alphabetische lijst van de voorloopig 

verzamelde namen der in Belgiö geboren Nederlandsche 
schrijvers, dienende tot het samenstellen van de Biographie 
der Zuidnederlandsche schrijvers. Gent, A. Siffer, 1892, 8**. 

262 Prudens van Duyse herdacht. Gent, G. van Melle, 

1862, 12^ 

263 Gedenkteeken aan Prudens van Duyse toegewijd. 

Ibid., id., 1862, 12°. 

264 De Eeregraven van Jan-Frans Willems en van Karel- 

Lodewijk Ledeganck te St.-Amandsberg. Gent, A. SifFer, 
1S90, 8°. 

265 Oprakelingen van biographischen aard. Ibid., id., 

1891, 8^ 

266 — — Jan-JozefHabets. Een levensbericht. Ibid , id., 1895, 8*». 

267 De Raadt J.-Th.). Jozef- Aug. Mertens, oudheid- en 

geschiedkundige f 1892. Gent, A. SifFer, 1893, 8°. 

268 De Roever (N.). Vondel's woning in de Warmoesstraat, 

met < lendenen » en verdere geburen, opgehelderd met 
een plattegrond. Amsterdam C.-L. van Langenhuysen, 
1879, 8^ - 37 — 

209 De Vos (Amand). Een officier geworgd in het Belgisch 
leger. Uit het gedenkboek van een bataljonsgeneesheer. 
Lokeren, wed. de Smet-Themon, 1892, 12**. 

270 Tweede aanklacht bij de Kamer van vertegenwoor- 
digers. Ibid., id., 1893, ï2°. 

271 De Vrecse (Willem}. Notice biographique de Martin van 
Torout, poète flamand du moyen-age. Brussel, Bruylant- 
Christophe et C«, 8*>. 

272 Jacques van Maerlant. Brussel, idem, 1894, 8°. 

273 De Vries (Jeronimo). Jeremias de Decker. Amsterdam, 

wed. G. Wamars en P. den Hengst, 1807, 8®. 

274 Dicht- en prozastukken uitgesproken bij de plegtige inhul- 

diging van het gedenkteeken ter eere van den vermaarden 
dichter en historieschrijver den heer J.-F. Willems te 
Bouchout. Antwerpen, Joz. van Ishoven, 1848, 8°. 

275 Kekhoud (Gcorge;. Henri Conscience. Brussel, A.-N. Lebègue 

en C®, z. j., 12^ 

276 Frederiks (J.G.) en Van den Branden (F.-Joz.). Biogra- 

phïsch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche 
letterkunde. Nieuwe druk. Amsterdam, L.-J. Veen, 1892- 
1873, 8^ 2 deelen. 

^77 Gedenkboek der Conscience-feesten, Brussel, 1851. (Feest- 
viering. Opdrachten in dicht en proza.) Roeselare, De 
Seyn-Verhougstraete, 1882, 4°. 

278 Gedenkzuil aan J.-Fr. Willems toegcwyd. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1848, 8^ 

27g Génard (P.). Aanteekening over c'c voorouders van Vondel. 
Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en 0% 1887, 8^ 

?8o Glcichman (J.-G.). Het leven van Mr. A. Bogaers (1795- 
1870) op verlangen zijner dochter uit zijne nagelaten 
papieren geschetst. Amsterdam, Metzier en Basting 

281 Hansen (C.-J.). Hulde der Koninklijke Vlaamsche Academie 
voor Taal- en Letterkunde aan Dr. Klaus Grolh. 18 19- 
24 April 1889. Gent, 1889, 8°. Itorkenven. der Keu. Vi. Acaiiemie. 5 - 3« - 

282 Hascbroek (J.-P.)- Overzigt van het leven en de werken 

van Mr. Is. da Costa. (Overgedrukt uit da Costa's kom^ 
pleet e Dichtwerken)^ gr.-8®. 

283 Hasebroek (J.-P.) en Schwartz (C). Ter nagedachtenis van 

Mr. Isaac da Costa. Amsterdam, H. de Hoogh, 1860, 8*. 

284 Havermans (Xaveer.). Verslag over Stroobant's jubelfeest, 

1846-1 871. Gevolgd door de beknopte geschiedenis des 
Wtjngaards in verband met de staatkundige gebeurte- 
nissen, door Frans Luyten. Brussel, J.-H. de Hou, 1872, t". 

285 Heemskerk J.). en Bakhuyzen van den Brink (R-C). 

Mr. G. de Clercq herdacht. Amsterdam, P.-N. van Kam- 
pen en Zoon, 1887, 8°. 

286 Koenen (H.-J.). Hieronymus van Alphen, als christen, als 

letterkundige en staatsman. Amsterdam, H. Höveker, 
1844, 80. 

287 Leven (Het) van den beroemden Prins der Nederlandsche 

dichteren, Joost van den Vondel. Amsterdam, J.-B. 
Elwe, 8^ 

288 Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen. Uil- 

gegeven door het Genootschap, ter spreuke voerende : 
Kunst wordt door arbeid verkrege?t. Leiden, C. van Hoo- 
geveen j^ 1782, 2 deelen, 8^ 
Behelst : Leven van Philip van Marnix, door Jan Prins; 
van Sijbrand Feitama en Arnold Hoogvliet, door Jan 
de KruyfF. 

289 Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maat- 

schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 
Leiden, E.-J. Brill, 1887, 8^ 

290 Idem. Ibidem, 1888, 8». 

291 Idem. Ibidem, 1889, 8^ 

292 — — Idem. Ibidem, 1890, 8"*. 

293 Idem. Ibidem, 1891, 8". 

294 Idem, Ibidem, 1892, 8°. 

295 Idem. Ibidem, 1893, ö"» — 3Q — 

TQÓ Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maat- 
schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Lei- 
den, E.-J. Brill, 1894, 8°. 

297 Idem. Ibidem, 1895, 8*^. 

298 Levensbeschrijving van Philip Verheyen. St.-Nicolaas, 

J. Edom, 1862, gr.-8". 

299 Moroy (R.). en Van den Weghe (J.). Het leven en de 

werken van kanunnik J.-B. David, hoogleeraar bij de 
Katholieke Hoogeschool. Lier, J. van In en C'*, 1882, 8®. 

300 Muyldermans (J ). Ter nagedachtenis van den zeer eerw. 

heer kanonik J.-D. Laforce. Baarle-Hertog, Ch. de Paeuw, 
1894, S"*. 

301 Nagtglas (F.). Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een 

vervolg op P. de la Rue : Geletterd, Staatkundig en 
Heldhaftig Zeeland. Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 
1888, 8*», 2 deelen. 

302 Nelis. Hendrik Conseience's Leven en Werken. Drie 

voordrachten. Brugge, A. de Zuttere, 1885, 80. 

303 Nepveu (J.-I.-D.). Het leven van Mr. Hieronymus van 

Alphen. Utrecht, J.-Ci. van Terveen en Zoon, 1839, 8°. 

304 Obrie (J ). Levensbericht van professor Matthias de Vries, 

Gent, A. SifFer, 1894, 8°. 

305 Ollefen (L.-V.). Het leven van Joost van den Vondel. 

Tweede druk. Vermeerderd en met aanteekeningen ver- 
rijkt Amsterdam, J.-B. El we, 1783, 8". 

306 Pars (Adriaan). Index Batavicus, of Naamrol van de 

Bataafse en Hollandse schrijvers, van Julius Cesar af tot 
dese tyden toe. Leiden, Abraham de Swart, 1701, 4**. 

307 Plettinck (Leopold). Studiën over het leven en de wer- 

ken van Karel van Mander, dichter, kunstgeschied- 
schrijver en schilder, 1548-1606. Tweede verbeterde en 
merkelijk vermeerderde uitgave. Gent, S. Leliaert, A. 
SifFer. en 0% 1887, 8°. 

308 Rodenbach (Albrecht). (Lijkreden en gedichten, gelezen bij 

het graf). Brussel, Modest Delplace, 1880, 8'. — 40 — 

309 Roersch (L.). Levensschets van J.-F.-J. Heremans. Brus- 

sel, F. Hayez, 1886, i2». 

310 Rooses (Max). Jan-Frans Willems. Levensschets. — Voor- 

dracht door J. Vuylsteke. — Herrinneringen door G. Berg- 
mann. 

311 Samyn (Jozef). Jan-Bapt. Lamblin en professor David. Gent, 

S. Lehaert, A. SiflFer en 0«, 1889, 8o, 

312 Schrijvers (Vlaamsche). Beknopte levensschetsen en por- 

tretten. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1886- 1887, 12*». 

313 Sevens (Theodoor). Jan Palfijn's leven, werken en ver- 

diensten, naar velerlei bronnen bewerkt. Kortrijk, E. 
Beyaert, 1887, 8°. 

314 Siffer (A.) en Kerkhofs (P.). Pater Servatius Dirks. Gent, 

S. Leliaert, A. Siffer en 0% 1887, 8*». 

315 Snellaert (F.-A). Notice sur Jean-Baptiste David. Brussel, 

M. Hayez, 1867, i6^ 

316 Ten Brink (D^J.). Vondel bekroond door het dankbaar 

nageslacht. Eene herinnering aan de oprichting van het 
standbeeld en de Vondelsfeesten (1867). Arnhem, D.-A. 
Thieme, 1868, 8^ 

Van den Weghe. Zie : Moroy. 

317 Van der Aa (A.-J.). Nieuw biographiesch, anthologiesch 

en kritiesch Woordenboek van Nederlandsche dichters, 
bijeen gebracht door... uitmakende tevens een ver- 
volg op Witsen Geysbeek's Woordenboek der Neder- 
landsche dichters. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 
1864, 8». Drie deelen. 

318 Van der Palm (J.-H.) en Tollens (H.). Ter nagedachtenis 

van Elias Annas Borger. Leiden, D, du Mortier, 182 1, 8*. 

319 Van Duyse (Prudens). Simon Stevin, naar Voorduin's 

bekroond werk, met eenige dichtstukken. Brugge, A. 
Bogaert, 1846, 8^. 

320 Herinneringen aan het feest gevierd te Merckem, 

den 20 Augustus 1844, ter eere van den dichter Sidro- 
nius Hosschius. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1845, 8°. - 41 - 

321 Van Duyse (Prud.). Levensschets van David Lindanus. 

Denderraonde, 1850, 8°. 

322 Van Hoorde (J.). J.-B.-J. Hofman, van Kortrijk. Zijn leven 

en zijne werken. Gent, Eug. van der Haeghen, 1878, 8°. 

323 Van Oosterzee (J.-J.)- Iets over da Costa. Tweede druk. 

Rotterdam, Ver bruggen en van Duym, tweede druk. 
1861, 8°. {Gebonden met n^ 237.) 

324 Veegens (D.). Iets over Jan Vos. 8**. 

325 Willems (Frans). Mgr. P. Claessens, zijn leven en streven 

en zijne verdiensten als Vlaamsch letterkundige. Gent, 
S. Leliaert, A. SiflFer en 0% 1888, 8». 

326 Witsen Geysbeek (P.-G.). Biographisch, anthologisch en 

critisch Woordenboek der Nederlandsche dichters. Am- 
sterdam, C.-L. Schleyer, 1821, zes deelen, 8*. 

327 Zeeman (H.). Het leven van Joost van den Vondel. Een 

lettergeschenk voor de Jeugd. Amsterdam, J.-B. Julio, 

183 1, 12^ 

VI. Middelnederlandsche letterkunde. — Inleiding. — 

Geschiedenis. 

330 Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden, (uit- 

gegeven) door L.-G. VISSCHER. Utrecht, L.-E. Bosch» 
1835. 8^ 

331 Broeckaert (Jan). Een woord over middelnederlandsche 

letterkunde. Gent, S. Leliaert, A. SifiFer en O®, 1887, 8**. 

332 Broese van Groenou (H.). Nog iets over den Reinaert. 

Leiden, E.-J. Brill, 1879, 8^ 

333 Carbasius (N.). Over Jan van Heelu en zijn gedicht : de 

Slag van Woeringen. 8**. 

334 Clignett (Jac.-Arn.) Vertoog over het aantal der band- 

schrilten door Huydecoper gebruikt bij de uitgaaf der - 42 ~ 

Rijmkronyk van Melis Stoke. *s Gravenhage, A.-J. van 
Weelden, 1825, S^'. 

335 De Pauw (Nap.). Bijdragen tot de geschiedenis der Mid- 
delnederlandsche letterkunde in Vlaanderen. Gent, Ad. 
Hoste, 1879, 8**. 

336 Etudes sur Ie poëme et les auteurs du roman du 

Renard : Reinaert de Vos. Brussel, Bruylant-Christophe 
en C^ 1883, S*'. 

337 Over den Madoc van Willem, < die den Reinaert 

maecte ». Gent, S. Leliaert, A. SifFer en C®, 1887, 8°. 

338 De Vrccse (Willem). Nederlandsche drukken van den 

Sidrac. 

339 De Vries (M.). Brief aan D^ W.-J.-A. Jonckbloet. Bijdrage 

tot de kritiek en verklaring van « Karel de Groote en 
zijne XII Pairs. » Leiden, D. du Mortier en zoon, 1845, 8®. 

340 Gezelle (G.). Madoc. Gent, S. Leliaert, A. SifiFer en C'*, 

1887, 8\ 

341 Hoffmann ven Fallersleben. Ubersicht der mittelnieder- 

landsche Dichtung. Zweite Ausgabe. Hannover, C. Rüm- 
pler, 8**. (I van 401 : Horae belgiccB.) 

342 Jonckbloet (W.-J.). Geschiedenis der middelnederlandsche 

dichtkunde. Amsterdam, P.-N. van Kampen, 1851, 
3 deelen 8*». 

343 — — De Burchgravinne van Vergi. Eene proeve van 

romantische dichtkunst in de XIV^ eeuw. s Gravenhage, 
gebr. Giunta d*Albani, 1842, 8°. 

344 KalfF (G.). Het Lied in de middeleeuwen. Leiden, E.-J. 

Brill, 1884, 8°. 

345 Kluit (A.). Brief van den Leidschen Oud-Hoogleeraar aan 

Mr H. van Wyn over ecnige Handschriften van K. van 
Alkemade, bijzonflerlijk over Klaas Kolijn. {Overdruk 
uit Van Wyn's « Huiszittend Leven. ») 8°. 

346 Meijer (G.-J ). Nalezingen op het leven van Jezus enz. 

Veralag van den roman van Walewein, en andere bij- — 43 — 

draden tot de oude Nederlandsche letterkunde. Groningen, 
J. Oomkcns, 1838, 8**. 

347 Moll (W.). De Boekerij van het St-Barbaraklooster te 

Delft, in de tweede helft der XV*^ eeuw. Eene bijdrage 
tot de geschiedenis der middeleeuwsche letterkunde in 
Nederland. Amsterdam, C.-G. van der Post, 1857, 4®. 

348 Mone (Fr.-Jos.). Ubersicht der Niederlandischen Volks-Lite- 

ratur alterer Zeit. Tübing^n, L.-Fr. Fues, 1838, 8°. 

349 Penen (G.). Over het volksboek van « Floris en Blance- 

floer », 80. 

350 Serrure (C.-A.). Letterkundige Geschiedenis van Vlaande- 

ren. Eerste deel. Nederlandsche en Fransche letterkunde 
tijdens de XIP, XIIP en XIV'^ eeuwen. Gent, E. de 
Busscher, 1872, 8°. 

351 Servaes van Rooijen (A.-J.). Over den Reina£U"d. 8^ 

352 Smits (J ). Toevoegsel tot het geschiedkundig gedeelte van 

de voorlezing, door N. Carbasius over Jan van Heelu 
en zijn gedicht : « de Slag van Wocringen ». 8°. 

353 Sudre (Leopold). Les sourccs du roman de Renart. Parijs, 

Em. Bouillon, 1893, 8**. 

354 Symons (B.). Zur Kudrun. (Uit de Beitrdge zur Geschichte 

der deutschen Sprache^ IX.) 

355 Te Winkel (Dr. J.). De Borron's Joseph d*Arimathie en 

Merlin in Maerlant's vertaling. 1881, 8°, 

356 Van Wyn (Hendrik). Letter- en Geschiedkundige aantee- 

keningen op de Rijmkronijk van Jan van Heelu, betref- 
fende den Slag van Woeringen, in het jaar 1288. 
Uitgegeven door W.-J.-A. Jo^XKBLOET en A.-W. Kroon. 
's Gravenhage, A.-D. Schinkel, 1840, 4°. 

(Als bijlage daarin : den Strijt ende Slach van Woeringen, 
in proza van de XVIP eeuw, eerst uitgegeven te Brussel, 
bij Govaard Schoevaerts, 1646.) 

357 Verwijs (Eelco). Dr. Brill's uitgave van Sinte Brandane 

beoordeeld. 8°, — 44 - 

358 Visscher (L.-G.). Tets over Jacob de Cosler van Maerlant. 
Utrecht, L.-E. Bosch, 1838, 8^ 

359 Over het Vaderland van Maerlant en de Zucht voor 

de Letteren bij de Hollandsche Edelen in de XIIl*" en 
XI V^ eeuw. 

360 Wagenaar (J.). Toets van de egtheid der Rymchronyke, 

die, op den naam van Klaus Kolyn, uitgegeven is. 4**. 

361 Willems (A.), Etude sur Ie poème van den Vos Reinaerde. 

Gent, L. Hebbelynck, 1857, 8^ VII. 

Middelnederlandsche Dichtwerken. 

364 Aïol. Oude en nieuwe fragmenten van den Middelneder- 

landschen Aïol. Nfet aantoekeningen uitgegeven door 
Dr. J. Verdam. Leiden, E.-J. Brill, 1883, 8^ 

365 Bediedenisse (Die) van der missen. Met ophelderende aan- 

teekeningen uitgegeven door A.-C. Oudemans. 8**. 

366 Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der XIIP eeuw, 

naar tijdsorde gerangschikt en biographisch toegelicht 
door D' J. VAN Vloten. Arnhem, Rinkes, 1871, 8*. 

367 Boec (De). Van Catone, een Dietsch leerdicht, uit het T-a- 

tijn, naar een handschrift van het einde der XIII* eeuw, 
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1846, 8®. 

Blommaert (Jhr. Ph.). Zie : Gedichten (Oudvlaemsche), en : 
Theophilus. 

368 Bouc (die) van Seden. Een Middelnederlandsch Zedekun- 

dig leerdicht na Kausler : volgens het Comburger 
handschift opnieuw uitgegeven en toegelicht door D' 
W.-H.-D. Suringar. Leiden, gebroeders van der Hoek, 
1891, 8^ - 45 — 

369 (Bouc) van Zeden. Een tweede Middelnederlandsch Zede- 

kundig leerdicht, uit het Comburger handschrift voor 
't eerst uitgegeven en toegelicht door W.-H.-D. Suringar. 
Leiden, gebroeders van der Hoek, 1892, 8^ 

370 Boendale (Jan), gezegd Jan de Clerc, Der Leken Spie- 

ghel. Leerdicht van den jare 1330. Uitgegeven door D' 
M. DE Vries. Leiden, du Mortier en Zoon, 1844, 3 dee- 
len, 8** {tn twee deelen gebonden). 

371 De Brabantsche Yeesten of Rymkronyk van Bra- 

band. Uitgegeven door J.-Fr. Willems en J.-H. BOR- 
MANS. Brussel, M. Hayez, 1839- 1869, drie deelen, 4°. 

372 Boendale (Jan) en van Aken (Hein). Nederlandsche gedich- 

ten uit de XIV* eeuw, uitgegeven door F.-A. Snel- 
LAERT. Brussel, F. Hayez, 1869, 8°. 

373 — — Van der Wive Wonderlijcheit werdt u hier een deel 

geseit. Een gedeeltelijk onuitgegeven hekeldicht, met 
inleiding door K. Stallaert. Gent, S. Leliaert, A. SifFer 
en 0% 1889, 8*». 

374 Boerden (Dit sijn X goede). Uitgegeven en toegelicht door 

D' Eelco Verwijs, 's Gravenhage, M. NijhoflF. 1861, 8*». 

375 Borchgravinne (de) van Vergi. Middelnederlandsch gedicht 

uit het begin der 14'' eeuw, opnieuw naar het hand- 
schrift uitgegeven door S. Muller. Leiden, E.-J. Brill, 
1873, 8^ 

376 Brandane (Van sinte). Uitgegeven door D' W.-G. Brill, 

Groningen, J. Wolters, 1871, 8^ 

Bruchstücke mittelniederlandischer Gedichte, nebst Lover- 
kens. Herausgegeben von Hoffmann von Fallers- 
LEBEN. Hannover, C. Rümpler, 1862, 8°. (XII van K' 401 : 
Horae belgicae.) 

Caerl ende Elegast Edidit et illustravit HofFmanni Fal- 
lerslebensis. Leipzig, J.-A. Brockhaus, 1836, 8**. (IV van 
N' 401 : Horae belgicae,) 

377 Cassamus (Roman van). Fragment. Uitgegeven door D' 
Eelco Verwijs. Groningen, J. Wolters, ib68, 8^ BoekêMverz» der Kon. VL Aeodemit, - 46- 

D^ Clerc Jan). Zie : Boendale. 

378 Denkmaler altniederlandischer Sprache und IJtteratur. 
Nach ungedruckten Quellen, herausgegeben von Eduard 
VON Kausler. Tübingen, L. Friedrich Fues, 1840- 1866. 
Drie deelen, 8^ 

I. Reimchronik von Flandern. 

n. Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis 
Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer altniederlSn- 
dischen Handschrift, mit Anmerkungen herausgegeben. 

De Rosé. 

Heymelichede der heymelicheit 

O Intemerata ! 

De bouc van Seden. 

Catoen's Leeren. 

Wapene Martin : — Deerste Martin. — Dander Martin. 
— Dit es de derde Martin. 

Een disputacie tusschen S. Marien en ten Cruce. 

III. Sproken enz. 

379 De Wevel (Gillis). Leven van Sinte Amand, Patroon der 

Nederlanden. Dichtstuk der XIV« eeuw, uitgegeven door 
jhr. Ph. Blomma^rt. Gent, D.-J. van der Haeghen, 1842- 
1843, 80. 

380 Disticha Catonis (de), in het Middelnederlandsch. Uitge- 

geven door Adr. Beets. Groningen, J. Wolters, 1885, 8*». 

381 Epische fragmenten (Middemederlandsche). Uitgegeven 

door D^ G. Kalff. Groningen, J. Wolters. 1886, 8^ 

382 Esopet. Uitgegeven, met inleiding en woordenlijst, door 

D"* Jan te Winkel. Groningen, J. Wolters, 18.^1, 8^ 

383 Ferguut. Uitgegeven door L.-G. Visscher. Utrecht, Natan, 

1836, 8°. 

384 Ferguut. Nieuwe uitgave van D*^ Eelco Verwijs. Uit zijne 

nalatenschap uitgegeven en van een glossarium voor- 
zien door D' J. Verdam. Groningen, J. Wolters, 1882, 8**. 

385 Floris ende Blanchefloer. Met inleiding en aanteekeningen 

door Dr. H.-E. Moltzer, 1879, 8"*. — 47 -- 

386 Fragment van een gedicht betreffende de zamenkomst 

van keizer Frederik III met Karel van Bourgondie te 
Trier in 1473, door J. Tideman. 8**. 

387 Fragment van Seghers' Parlement van Troyen, volgens 

een handschrift uitgegeven door Gallée. 

388 Fragmenten (Middelnederlandsche), medegedeeld door M. de 

Vries. 
Behelst fragmenten van den roman van Lorreinen, den 
roman van Limborch, het eerste boek van den Lancelot. 

389 Fragmenten (Nieuwe Middelnederlandsche). Uitgegeven 

door W. DE Vreese. 

Barlaam en Josaphat? Dit zijn de X geboden ons Heeren. 

3QO Gredichten (Oudvlaemsche) der XIP, XIIP en X[V* eeu- 
wen. Uitgegeven door jhr. Ph. Blommaert. Gent, L. 
Hebbelynck, 1838-1851, drie deelen 8°. 

391 Gedichten en Fragmenten (Middelnederandsche). Uitgegeven 

door Jhr. N. DE Pauw. Gent, A. Siffer, 1893-189*. 

392 Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en 

Zuid-Nederlandsche literatuur. Verzameld, naar tijds- 
orde gerangschikt en toegelicht door J.-A. Alberdingk 
Thijm. Amsterdam, C.-L. van Langenhuyse, 1850, twee 
deelen, 8°. 

Eerste bundel : XII"-XVI® eeuw. 

Tweede bundel : 1600- 1655. 

Geschiedzangen (Nederlandsche). Zie : Liederen. 
Gheraert (Broeder). Zie : Natuurkunde. 

393 Grimbergsche (de) Oorlog. Riddergedicht uit de XI V« 

eeuw. Met inleiding van jhr. Ph. Blommaert. Twee 
deelen. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1854, 8°. 

394 Hadewijch. (Werken van Zuster..) I. Gedichten. Gent, 

C. Annoot-Braeckman, 1875, 8**. 

395 Heemskinderen (De vier). Onuitgegeven fragment der 

Middelnederlandsche vertaling van den roman, mede- 
gedeeld door D^ W. Bisschop. Leiden. E.-J. Brill, 1866, 8<*. • 48 - 

396 Heinric. Roman van Heinric en Margriete van Limborch, 
Uitgegeven door L.-PH.-C. VAN den Bergh. Leiden, 
S. & J. i-uchtraans, 1846, twee deelen, 8°. 

401 Horae Belgicae. Studio atque opera Hoffmann FaUersle- 

bensis, Leipzig, Breslau, Hannover, 1836- 186 2, 12 deelen 8*. 
L Ubersicht der mittelniederlandischen Dichtung. Zwei te 

Ausgabe. 
II. HoUandische Volkslieden 
III-IV-V. Floris ende Blancefloer. 

VI. Esmoreit enz. — Lippyn. — Gloriant. — Die Busken- 
blaser. — De Hexe. — Drie daghe here. — De Trawanten. 
— Winter ende Somer. — Rubben. — Lantsloot. 

VII. Glossarium Bernense. 

VIII. Loverkens. 

IX. Altniederlandische Sprichwörter. 

X. Niederlandische geistliche Lieder. 

XI. Antvyerpener Liederbuch. 

XII. Bruchstücke mittelniederl3.ndischer Gedichte, nebst 
Lovcrkens. 

402 Karel den Grooten en zijne XII Pairs. Fragmenten, uit- 

gegeven door D" W.-J.-A. Jonckbloet. Leiden, D. du 
Mortier en Zoon, 1844, 8®. 

403 Kolijn (Klaas). Rymchronyk, met letterkundige en his- 

torische aanteekeningen. *s Gravenhage, F. de Hondt, 
1745, in- folio. 

404 — — Gheschicht-historiaal Rym, of Rymkronyk..., bej^n- 

nende met den Simberschen vloed en eyndigende met de 
dood van Graaf Dirk, in 't jaar 1156. Zynde voords nog met 
de noodige zoo taal- als historikundige aantekenin- 
gen opgehelderd door Gerard van Loon. 's Gravenhage, 
P. de Hondt, 1745, in-folio. 

Lantsloot ende die scone Sandrijn. — Renout van Mon- 
talbaen. Herausgegeben van Hoffmann von Fallers- 
LEBEN. Breslau, Georg.-Philip Aderholz, 1837, ^^' (V van 
401 : Horae belgicae.) 

405 Leven van Sinte Christina de Wonderbare, in oud-Dietsche 

rijmen, naar een perkamenten hs. uit de XIV® of XV* 
eeuw, met inleiding, aanteekeningen en andere bijvoeg- — 49 — 

sels, voor de eerste mael uitgegeven door J.-H. BOR- 
MANS, Gent, C. Annoot-Braeckman, 1850, 8°. 

406 Levene ons Heren (Van den). Naar een hs. der XV® eeuw, 

uitgegeven door P.-J. Vermeulen. Utrecht, van der 
Monde, 1843, 8°. 

Liederen. Zie verder. 

407 Lorreinen (Roman der), nieuw ontdekte gedeelten, uit- 

gegeven door D^ J.-C. Matthes. Groningen, J. Wolters, 

1876, 8«. 

408 I^orreinen. Zwei Fragmente des mittelniederlandischen Ro- 

mans der Lorreinen. Mitgetheilt von prof. D^ Hermann 

FiSCHER. 4^ 

409 Madelghijs Kintsheit. Al de gekende fragmenten critisch 

uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift, 
door jhr. N. de Pauw. Gent, A. Siffer, 1889, 8°. 

410 Moriaen (Roman van). Uitgegeven met inleiding en woor- 

denlijst, door D' Jan te Winkel. Groningen, J. Wol- 
ters, 1878, 8". (Saamgebonden met Esopet, N' 382.) 

411 Natuurkunde van het Geheel-al, gehouden voor het werk 

van zekeren broeder Gheraert. Een Nederduitsch oor- 
spronkelijk leerdicht uit het Iciatst der XIII® of het 
begin der XIV*" eeuw. Uitgegeven door J. Clarisse. 
Leiden, J.-G. la Lau, 1847, 8**. 

412 Parthonopeus van Bloys. (Ouddietsche fragmenten). Uit- 

gegeven door J.-H. BORMANS. Brussel, F. Hayez, 1871, 8**. 

413 Penninc en Pieter Vostaert. Roman van Walewein. Uit- 

gegeven door W.-J.-A. JONCKBLOET. Leiden, D. du Mor- 
tier en Zoon, 1846, twee deelen, 8**. 

« 

414 Perchevael. Een paar fragmenten van den Roman van 

Perchevael, uitgegeven door J. VAN Veerdeghem. Brus- 
sel, F. Hayez, 1890, 8«. 

415 Perchevael (Fragment van den). Medegedeeld door W. DE 

Vreese. 1894, 8°. 

416 Potter (Dirk). Der Minnen loep. Uitgegeven door L. Leen- 

dertz, Wz- Leiden, B. du Mortier en Zoon, 1845, ö"*. - 5o - 

417 Praet (Jan). Speghel der wijsheit of leeringhe der za- 

lichede. Uitgegeven door J.-H. Bormans, Brussel, F. 
Hayez, 1872, 8°. 

418 Rijmkalender, uitgegeven door F. VAN Veerdegem. 8". 

419 Rijmsnippers, (Middelnederlandsche) verzameld door Fr. 

DE Potter. Gent, A. Siffer, 1892, 8°. 

420 Reinaert de Vos, episch fabelgedicht van de XII® en 

XIV*" eeuw, met aanmerkingen en ophelderingen van 
J.-F. WILLEMS. Gent, F. en E. Gyselynck, 1850, 8^ 

421 Reinaert de Vos. Naar de oudste berijming door J.-Fr. 

WILLEMS. Eekloo, A.-B. van Han, 1834, i2*>. 

422 Reinaert de Vos, naer de oudste beryming, tot school- 

gebruik en nuttige lezingen ingerigt. door J.-F. WIL- 
LEMS. Tweede uitgave. Mechelen, E.-F. van Velsen, 

(Z. j.) 12^ 

423 Tweede uitgave {stc), met houtsneden. Mechelen, 

E -F. van Velsen, 1858, 12°. 

424 — — Idem. Vijfde uitgave. Gent, C. Annoot-Braeckman, 

1873, 12°. 

425 — — Idem. Bewerkt en met eene inleiding en een woord 

over epischen versbouw, door J. DE Geyter. Schiedam, 
H-A,-M. Roelants, 1874, 16°. 

426 Van den Vos Reynaerde, uitgegeven door Df W.-L. van 

Helten. Groningen, J.-B. Wolters, 1887, 80. 

427 Fragmente (tJeue) des Gedichts Van den Vos Reinaerde 

und das Bruchstück van Bere Wisselauwe, herausge- 
geben von E. Martin. Strassburg, K.-J. Trübner, id., 
1689, 80. 

428 Renout van Montalbaen, met inleiding en aanteekeningen 

door D' J.-C. Matthes. Groningen, J.-B. Wolters, 1875, ö*** 

429 Seghelijn van Jherusalem. Naar het Berlijnsche handschrift 

en den ouden druk van wege de Maatschappij der Ne- 
derlandsche Letterkunde, uitgegeven door D^ J. Verdam. 
Leiden, E.-J. Brill, 1878, gr. 8°. - 5^ — 

430 (Stoke. Melis). Hollandtsche Riim-kroniik, inhoudende de 
g^heschiedenissen der Graven van Hollandt tot het jaer 
M.CCC.V, door eenen wiens naeme noch on bekent is, voor 
286 jaeren beschreven. Met een voorrede des Edelen E. 
jonkh. Jan van der Does.... Hier is noch bij gevoeght 
de moort van Graef Floris, ende Gherrit van Velsens 
wedervaren, zangs gewijs. Amsterdam, Barend Adri- 
aensz, 1591, in-folio. 

431 — — Rijm-Kronijk, met historie-, oudheid- en taalkundige 

aanmerkingen, door Balthazar Huydecoper. Leiden, 
Joh. Ie Mair, 1782, kl.-4°, 3 deelen. 

432 — — Rij mkronijk, uitgegeven door D'W.-J.Brill. Utrecht, 

Kemink en zoon, 1885, 8", twee deelen. 

433 Tafereelen uit het leven van Jesus. Een handschrift van 

de XV® eeuw. Met inleiding van C.-P. Serrure. Gent, 
C. Annoot-Braeckman, 1862, in-4®, 16 bl. 

434 Theophilus. Gedicht der XIV*' eeuw, gevolgd door drie 

andere gedichten van hetzelfde tijdvak. Uitgegeven door 
jhr. Ph. Blommaert. Gent, D. Duvivier, 1836, 8*». 

435 Gedicht der XIV° eeuw, gevolgd door negen andere 

gedichten uit de middeleeuwen. Uitgegeven door jhr. 
Phil. Blommaert. Gent, L. Hebbelynck, 1858, gr.-8*'. 

436 Van Aken (Heinric) Die Rosé. Met de fragmenten der 

tweede vertaling, uitgegeven door D*^ Eelco Verwijs. 
's Gravenhage, M. Nijhoff, 1868, 8°. 

Zt€\ Boendale. 

437 Van Assenede (Dirk). Floris ende Blancefloor. Mit Ein- 

leitung. Anmerkungen und Glossar herausgegeben von 
HOFFMANN VON Fallersleben. Leipzig, J.-A. Brock- 
haus, 1836, 8*». (III van 401 : Horae belgtcae). 

438 Floris en Blancefloer. Met inleiding en aanteeke- 

ningen door D' H.-E. Moltzer. Groningen, J. Wolters, 
1879. 8^ 

439 Van Heelu (Jan). Rymkronyk betreffende den slag van 
Woeringen, van het jaer 1288. Uitgegeven met ophel- — 52 - 

deringen en aenteekeningen van J.-Fr. Willems. Brussel, 
M. Hayez, 183^, 4°. 

440 Van Hildegaersberch (^Villem). Gedichten. Uitgegeven 

door D*^ W. Bisschop en D' E. Verwijs, 's Gravenhage, 
M. Nyhoff, 1870, g^.-8^ 

441 — — Zelfde gedichten. (Hedendaagsch handschrift), in-fol. 

442 Van Maerlant /Jacob). Alexandcrs geesten. Uitgegeven 

met inleiding, varianten van hss,, aanteekeningen en 
glossarium door F.-A. Snellaert. Brussel, M. Hayez, 
1 860-1 861, twee deelen, 8«. 

443 — — Alexanders geesten. Opnieuw uitgegeven door D^ 

JOHANNES Franck. Groningen, J. Wolters, 1882, 8**. 

444 Strophische gedichten. Uitgegeven en toegelicht door 

D^ Eelco Verwijs. Groningen, J. Woliers, 1880, 8^ 

445 Vervolg op den Wapenc Martijn, medegedeeld door 

M. SlEGENBEEK. Leiden, 1841, 8°. 

446 — — (Troyen). Fragment van een oud Nederduitsch Rijm- 
werk. 1824, 8^ 

447 Dit is die Istory van Troyen, naar het vijftiend- 

eeuvvsche handschrift van Wessel van de Loe, met al 
de middelnederlandsche fragmenten diplomatisch uitge- 
geven door jhr. N. DE Pauw en E. Gailliard. Gent, 
A. Siffer, 1889-1897, vier deel en, 8^ 

4^8 Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar 

het te Wissen gevonden hs. bewerkt en uitgegeven door 
Dr. J. Verdam. Groningen, J.-B. Wolters, 1873, 8». 

449 Der Naturen bloeme. Met inleiding, varianten van 

hss., aanteekeningen en glossarium uitgegeven door J.-H. 
BORMANS. Brussel, M. Hayez, 18.57, 8°. Eerste deel. 

450 Naturen bloeme. Uitgegeven door D' Eelco Ver- 
wijs. Groningen, J. Wolters, 1878, 2 deelen, 8°. 

451 — — Spiegel historiael of Rijm-kronijk van Jacob van 
Maerlant, met aanteekeningen, door M. Jacob- Arnout 
Clignett en Mr. Jan Steenwinkel. Leiden, Frans de 
Does, 1784-1785-1812, drie doelen, 8^ ■-- 53 — 

452 Van Maerlant (Jacob). Spiegel historiael, met de fraemen- 

ten der later toegevoegde gedeelten, bswerkt door Philip 
Utenbroeke en Lodewijk van Velthem. Vanwege de 
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden 
uitgegeven door D"" M. DE Vries en D"* E. Verwijs. 
Leiden, E.-J. Brill, 1863, i® deel, i*" partie, VII Iboeken. 4°. 

2® deel, 2® partie (fragmenten) en .^® partie, 6 boeken. 

3* deel, 3® partie (einde) en 4® partie. 

453 — — Spiegel historiael. Tweede partie (volledig) bewerkt 

door Philip Utenbroeke. Uitgegeven door Ferdinand 
voN Hellwald, D-^ M. de Vries en T>' E. Verwijs. 
Leiden, van Doesburg, 1879, 4^ 

454 — — Een fragment van Jacob van Maerlants Spiegel 

historiael. (i*^ partie, VIIP Boek, cap, 34-42.) Uitgege- 
ven door K. de Flou. 8^. 

455 Rijmbijbel. Met voorrede, varianten van hss., aan- 

teekeningen en glossarium uitgegeven dóór J. David. 
Brussel, M. Hayez, 1858, 8^ drie deelen. 

456 — — Roman van Torec. Opnieuw nacir het handschrift 
uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voor- 
zien, door Jan te Winkel. Leiden, E.-J. Brill, 1875, 8°. 

457 Kleine gedichten van Jacob van Maerlant, met 

inleiding, toelichting en bijlagen van J. VAN Vloten. 
Haarlem, W.-C. de Graaft, 1878, 8^ 

458 — — dBoek van den Houte. Uitgegeven door j. TlDE- 
MAN, namens de Vereeniging ter bevordering van de 
oude Nederlandsche Letterkunde. Leiden. D. du Mortier 
en Zoon, 1844, 8**. 

459 Leven van Sint Franciscus. Uitgegeven door J. 

TlDEMAN. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1847-1848, 8**. 

460 De Heimelijkheid der Heimelijkheden. Dichtwerk 

toegekend aan Jacob van Maerlant, met eene inleiding 
en aanteekeningen vanwege de maatschappij der Ne- 
derlandsche Letterkunde, uitgegeven door J. Clarisse. 
Dordrecht, Blussé en van Braam, 1838, 8* Bcekeftverz, der Kon, VL ActuUmte. — 54 — 

461 Van Maerlant (Jacob). Van ons Heren Wonden. Naar een 

Brugsch handschrift Medegedeeld door jhr. K. DE Ghel- 
DERE. 8°. 

462 Van Velthem. Specimen e literis Neerlandicis, exibens 

Ludovici de Velthem chronici, quod inscribitur Specu- 
lum historiale, librum III, denuo editum... atque anno- 
tatione illustratum a G.-J.-A. JONCKBLOET. 's Gravenhage, 
A.-D. Schinkel, 1840, 4° 

463 Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk 

der XrV*^ eeuw. Uitgegeven op last der Koninklijke 
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, door 
K. STAI.LAERT. Gent, A. SiflFer, 1889, 8^ 

464 Vrouwen (Der) heimelijkheid. Gent, C. Annoot-Braeckman, 

2 d., 8^ 

465 Vrouwen (Van) ende van minne. Middelnederlandsche 

gedichten uit de XIV* en XV® eeuw. Uitgegeven door 
D^ Eelco Verwijs. Groningen, J.-B. Wolters. 187 1, 8^ 

466 Ystorien bloeme (der). Dat is : de legende der heiligen 

in Dietsche dichtmaat. Met ophelderende aanteekeningen 
voorzien door A.-C. OUDEMANS. Amsterdam, C.-L. van 
Langenhuyzen, 1857, 8°. VIII. 

Dichtwerken van de XVI« eeuw. 

469 Balladen (Politieke), Refereinen, Liederen en Spotgedich- 

ten der XVP eeuw. Gent, C. Annoot-Braeckman, 8^. 

470 Beclach (Het) van joncheer Jan van Hembyse. Dichtstuk 

der XVP eeuw. Uitgegeven door jhr. Ph. Blommaert, 
Gent, D.-J. van der Haeghen-Hulin, 1839, 8°. 
Zie : Oorlof. 

47 1 Oorlof ofte adieu van Jan van Imbiese. ( Uitgebreider en betere 

tekst dan het <^ Beclach van jonkheer Jan van Hembi/se s. -SS - 

n° 470). — Uittreksel uit de kroniek van Jan van de 
Vivere, uitgegeven door Fr. de Potter. Gent, A. SifFer 
1885, 8^ 

472 Van Zevecote (Jacob). Gedichten. Gent, L. Hebbelynck, 

1840, 8**. 

473 'Waelckens (Jan-Désiré), pastoor van Edelare. Klagt- 

schrift, of Audenaerde door de geuzen ingenomen. Anno 
MDLXXII. Oudenaarde, K. Ronsse, 1836, kl.-4". IX. 

Dichtwerken Van de XVI I« eeuw. 

476 Albums (Drie Vlaamsche) van de jonkvrouwen Van Crom- 

brugghe, Magdalena van den Driessche en Agnes de 
Hertoghe. Uitgegeven door A. Angillis, z. j. 8^ 

477 Bidloo (Gcrard). Mengel-poëzij. Leiden, Joh.-Am. Lan- 

gerak, 17 19, kl-4**. 

478 Boeck (Den) der gheestelijcke sanghen. Bedeelt in drij 

deelen : den blijden Requiem, den droeven Alleluia 
ende gheluckige Uytvaert van een Salighe Ziele. Gent, 
F. d'Erckel, 1674, 12°. 

479 Brand (G.). Poëzy. Amsterdam, Willem Barents, 1725, 4°. 

480 Brandt (Kasper-Johannes). Poëzy. Amsterdam, weduwe 

B. Visscher, 1725, 4*». 

Burman (Pieter). Zie : Smits (Dirk). 

481 Camphuyzen (D.-R.). Stichtelijke rijmen, om te lezen of 

te singen : 19* druk. Amsterdam, J. van der Deyster 
en C^ 1682, 24^ 

482 C(arpentier). Den droevighen Miserere ende de Prolundis 

van de langhghepynighde ziele int vaeghevier. Loven, 
Bernardijn Maes, 1652, 12°. 

483 Cats (Jacob). Alle de wercken van den heer Jacob Cats, -56 - 

ridder, stadthouder van Leenen, Groot-Zegelbewaerder 
derEd. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, 
Oudt Raedtspensionaris van Hollandt etc. Dordrecht 
J. Savry, 1659, 2 deelen, 4**. 

I. Emblemata, of Zinne-beelden. — Maeghde-plicht. — Zelf- 
strijdt. — Tooneel der Manlijcke achtbaerheyt. — Houwe- 

lijck. ^ Herders Klachten. — Maeghde-klachten. — 
Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt. — Proefsteen 
van den Trouringh. — Het geestelijck Houwelijck van 
Godes Sone. — Ouderdom en Buyten-leven. — Hofge- 
dachten. — Mengelingen, — Aspasia. Blyeyndent spel. 

— Afbeeldingc des Huwelijcx onder de gedaente van 
een fuyck. — Invallende gedachten op voorvallende saken. 

— Doodt-kiste voor de Levendige. — t'Samen-spraeck 
tusschen de Ziel en 't Lichaem. 

II. Gedachten op slapelooze nachten. — Twee en tachtig- 
jarig Leven. Leiden, Jan van der Deyster, 1732, 4°. 

484 — — Gedichten, die in zijn werk niet gevonden worden, 

als mede alle de Lof- en Rouw-gedichten en grafschriften 
van J. Cats. Leiden, H. van der Deyster, 1767, 4**. 

485 Claeysens (Laurens), priester. Aendachtige vermaninghen 

op de vier Wttersten... Brugge, WilL de Neve, 1648, 16°. 

486 De Bic (Cornelis). Faems Weer-galm der Neder-duytsche 

Poësie, uyt sijnen tijdts over-schot vrijmoedelijck voor- 
gestelt op de domme waen-sucht des wereldts, ghenoemt 

Werelts sots-cap, vol zedige Moraliteiten en Sinne-beelden. 
Mechelen, Jan Jaye, 1670, 12°, 

487 De Clerck (Claudc). Gedichten. Grcnt, C. Annoot-Braeckman, 

1869, 8^ 

488 De Decker (Jeremias). Allede Rym-oefFeninghen... uitge- 

geven door M. Brouërius van Nidek. Amsterdam, H. Stoc- 
kink en O^ 1726, twee deelen, 4**, {saamgebonden), 

m 

489 de Metser (G.). Verheffingh ende uytstortingh des herte 

tot Godt op verscheyde psalme van David. 1082, S"". 

490 De Swaen (Michiel). Het leven en de dood van onsen 

Saligmaker Jesus Christus. Brugge, J. van Praet, 1767, 
2 deelen, 8**. — 57 — 

491 De Swaen (Michiel). Zedelycke rym-wercken en christe- 

lycke gedachten. Tweede druk. Duinkerke, Pieter Labus, 
1722, kl.-8^ 

492 Heins (Daneel). Nederduytsche Poémata. Bij een vergadert 

ende uitgegeven door P. S(CRIVERIUS). Amsterdam, Will. 
Janssen, 16 16, 4°. 

493 Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus, waer in 't gebruyck 

ende misbruyck vande wijn beschreven wort. Ibid., 4*». 

494 Lof-sanck van Jesus Christus, den eenigen ende eewigen 

sone Godes... Ibidem, idem, 16 16, 4°. 

493 Heins (Zacharias). Emblemata. Emblêmes Chrestiennes et 

Morales. Sinne-Beelden, streckende tot Christelicke Beden- 
kinghe ende Leere der Zedicheyt. Rotterdam, Pieter van 
Waesberghe, 1625, 4°. 

496 Emblemata moralia. Les Emblêmes morales. De Sinne- 
Beelden, streckende tot leere der Zediche)rt Rotterdam, 
1625, 4°. 

497 Sinne-Spel van de Drij Hoof-deuchden... Ibidem, idem, 

1625, 4^ 

498 Deuchden-schole ofte Spieghel der jonge-dochteren, 

Waer inne verthoont wort het verscheel ende d'uytkomsto 
van de deuchdige, zedige ende wanckelbare wulpsche 
Dochters. Speelsche-wijse in Rijm gestelt Ibidem, 1625, 4°. 

499 — — Bruylofts Tafel-spel, 4°. 

500 — — Den Nederlandschen Landt-spiegel, in ryme gestelt. 

Amsterdam, 1599, langwerpig 8°. 

501 Hensbergh (Vincent). Den gheestelijcken dormter, begry- 

pende XL VI cellekens der passien Christi... Antwerpen, 

1626, 12**. 

502 Hooft (P.-G.). Gedichten. Eerste volledige uitgave, gedeel- 

telijk naar des dichters eigen handschrift, met aanteeke- 
ningen van P. Leendertz. Wz. Amsterdam, P.-N. van 
Kampen, 1871, 2 deelen 8°. 

503 Houwaert (J-B.). Pegasides pleyn ofte den lust-hof der - 58 - 

maechden.In sesthien boecken. Rotterdam, Jan Leendertsz. 
Berewout, 1615, kl.-4^ 4 deelen. 

504 Houwaert (J.-B.). Politijcke onderwijsinghe tot dienste van 
alle mensche, om te gebruycken maticheyt in voorspoed 
en standvastigheyt in teghenspoet. Leeuwarden, Abr«iham 
van den Rade, 161 4, 4''. 

505 Houwaerts moralisatie op de coemst vanden hoogh- 

gheboren, machtigen, en seer doorluchtighen vorst Er- 
nesto... Brussel, Jan Mommaert, 1694, kl.-4°. 

506 Huygens (Constantijn). Koren-Bloemen. Nederlandsche 
gedichten. Tweede druk, vermeerderd tot XXVTI boeken. 
Twee deelen [saamgebonden). Amsterdam, Joh. van Rave- 
steyn, 1672, 4**. 

207 Korenbloemen. Nederlandsche gedichten, met ophel- 
derende aanteekeningen van M. W. Bilderdijk. L. Her- 
dinch en zoon, 1824- 1825. Zes deelen, 16°. 

508 Hofwyck. Uitgegeven door H.-J. Eymael. Kulem- 

borg, 1888, 8«. 

509 — — De gedichten van... Naar zijn handschrift uitgegeven 

door Dr. J.-A. Worp. Groningen, J.-B. Wolters, 1895. 
5 deelen, S°. 

510 Lambrechts (J.). Bethlehem, vertoonende den H. Kerst- 

nacht, met alles wat bedenckelijck is daer in te zijn 
geschiet. Brugge, Joost van der Meulen, 1685, 4''- 

511 — — Goe-Weke, vertoonende de komste, het Heyligh 

wonderbaerlijck Leven, grauwelijck Lijden, ende ghedue- 
righe vervolghinghe, de bitter Passie ende pijnelijcke 
Doodt van den eenighen ghebooren Sone Godts.. Jesu 
Christi... Brugge, Joos van der Meulen, 1678, 4°. 

512 Lof-sangen op eenige van de meeste Feest-dagen der 

Alder-heyligste Maget ende Moeder Godts Maria. Brugge, 
P. Follet, 1780, gr.-8^ 

513 Nachtegael (Zeeuwsche) ende des selfs dryderley gesang, 

geheel anders in der waerheyt verthoont, als de selve voor 
desen bij sommighe uyt enckel misverstant verkeerdelijck -- 59 - 

is gheoordeelt. Door verscheyden trefFelijcke Zeeuwsche 
Poëten... Hier is noch bij-ghevought een Poëtisch werck, 
ghenoemt Tafereel van Sinne-mal. Middelburg, J.-P. van 
de Venne, 1623, 4°. 

514 Naer-volginge (De) des doodts des heeren Jesu Christi, 

af-ghebeelt door den christelycken mensch, met Christo 
als pelgrim door de werelt pa-sserende. Eertyts uyt- 

ghegheven ende nu verbetert ende vermeerdert door 
P,-Fr. Nicolaus Georgius. Brussel, Jan Mommaert, 
1650, 120 

515 Roemer Visschers (Anna). Gedichten uitgegeven door 

NicOLAAS Beets. Utrecht, J.-L. Beyers, 1 881, twee deelen 
4**, (saamgebonden), 

516 Smids (Lod.). Gallerye ofte proef van sijne dichtoefeningen. 

Groningen, K. Pirman, 1885, 4*». 

517 Sni3rters (Antoon). Esopus fabelen in rijm ghestelt. Rotter- 

dam, Jan van Waesberghe, 1604, 4°- 

518 Uytvaert (Den blijden) der Philosophie, gehouden in het 

Couvent der etc. tot Ghendt. Op den 14 Mey i686. 

(Zonder aanduiding van plaats of drukker) 32°. 

519 — — Zelfde werk. Nieuwe uitgave door W. de Vreese. 

Gent, z. j., 16°. 

520 Van den Born (Hieronymus). Sedigh leven, daghelycks 

broodt, met korte jaer-langhe dicht-stichtige spreuk-beelden 
tot deughden voedsel uytghedeylt. Loven, Everaard de 
Witte, 1639. 

521 Van den Vondel (Joost). De werken van Vondel, in verband 

gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en 
aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen 
en afbeeldingen. Amsterdam, H. Binger en Zonen, 1855- 
1869, 12 deelen gr.-8° 

522 De werken van J. van den Vondel, uitgegeven door 

Mr. J. VAN Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.-H.-W. 
Unger, Gent, A, SijFer, (z. j.), 24 deelen, 16°. - 6o — 

( Voornaamste stukken van ieder deel :) 

I. 1 605-161 6. Het Pascha, — Den gulden Winckel. — De 

Vaderen. 
IL 161 7. Vorstelijke Warande der Dieren, 
in. 1618-1620. Hierusalem verwoest. — Heerlyckheyd van 

Salomon. — Helden Gods. 

IV. 162 1- 1625. Hecuba. — Palamedes. 

V. 1626- 1629. Hyppolytus of Rampsalighe KuyschheiA — 
Rommel-Pot van 't Hanekot. 

VI. 1630-1636. Josef of Sofompaneas. 

VII. 1637-1639. Gysbrecht van Aamstel. — Elektra. — 
Maeghden. 

VIII. 1639- 1640. Gebroeders, — Joseph in Dothan. — Joseph 
in Egypten. 

IX. 1 641-1642. Peter en Pauwels. — Heldinnebrieven. 

X. 1642- 1643. Brieven der H. Maeghden. — Grotius Tes- 
tament. 

XI. 1645. Altaergeheimenissen. 

XII. 1646. Publius Virgilius Maroos werken. 

XIII. 1645. » » » > 

XIV. 1646-1647. Maria Stuart. — De Leeuwendalers. 

XV. 1 648-1 651. Salomon. 

XVI. 1652- 1653. Horatius' Lierzangen. 

XVII. 1654-1655. Lucifer. — Inwijdinge van 't stadhuis 
t' Amsterdam. 

XVIII. 1656- 1657. Salmoneus. — Koning Davids Harp- 
zangen. 

XIX. 1657. Koning Davids Harpzangen. 

XX. 1657-1660. Harpzangen. — Jephta, 

XXI. 1660. Koning Edipus. — Koning David in balling- 
schap. — Koning David herstelt. 

XXII. 1660. Publius Virgilius Meiroos wercken in Neder- 
duitsch dicht vertaelt. 

XXIIL 1660. ld ld. 

XXIV. 1660-1662. Samson. -- Adonias. — Bespiegelingen. 

XXV. 1662. Bespiegelngen. — Joannes de Boetgezant 
XX VL 1663. Batavische Broeders. — De Heerlyckheit der 

Kercke. — Faëton. 

XXVII. 1664- 1667. Adam in Ballingschap. — Ifigenie in 
Tauren. — Zungchin. 

XXVIII. 1667-167 1. Noach. — Euripides Feniciaensch. — 
Herkules in Trachin. — Ovidius Herscheppinge. — 6i - 

XXIX. 167 1. Ovidius Herscheppinge. 

XXX. 1671-1679 Ovidius Herscheppinge, 

523 Van den Vondel (Joost). Vonders dichtjuweelen, met eene 

levens- en karakterschets door F.-J. POELHEKKE, en met 
eene voorrede van G.-J. Drabbe. Leiden, J.-W. van 
Leeuwen, 1876, 8<>. 

524 — — Q. Horatius Flaccus. Lierzémgen, en dichtkunst, in 

het rijmeloos vertaelt door J. van den Vondel. Amsterdam, 
Lod. Spillebout, 1654, 32**. 

525 — - Publius Virgilius Maroos wercken, vertaelt door Joost 

van den Vondel. Amsterdam, Jacob Lescaille, 1646, 4**. 

526 Van der Eist (^Villem). Gheestelycke dichten, verscheyden 

persoonen ende staeten van menschen toegeschreven. 
Antwerpen, Hieronymus Verdussen, 1622, 4*. 

527 Van der Goes (Antonides). De IJstroom. Begreepen in 

vier boeken. Amsterdam, P. Arentz, 167 1, 4®. 

528 Van de Venne (Adriaan). Tafereel van Sinne-Mal : waer 

in verscheyden verthooninghen werden aenghewesen met 
Poëtische vermaeckelijcke ende Leersame Sinne-Dichten, 
en Sang-Liedekens. Middelburg, J.-P. van de Venne, 
1623, 4^ 

Van Mander (K.). Zie : Verzameling van oude liederen. 

529 Van Overbeke (Arnout). Rym- Wercken. 9® druk. Amster- 

dam, Jan ten Hoorn, 1709, i6^ 

530 Van Veen (Ernest). Kroone der vier hooft-deughden, toe- 

ghe-eyghent aen de H, Maghet ende Moeder Godts 
Maria... Brussel, Willem Scheybels, 1644. 

531 Vos (Jan). Alle de gedichten. Verzamelt en uitgegeven 

door J.-L. Amsterdam, Jacob Lescaille, 1662, 4°. Foekenverz. der Kon. VI. Academie. 8 — 6» — X. Dichtwerken van de XVIII^ eeuw. 

534 Bellamy (J.). Vaderlandsche gezangen van Zelandus, 1782 

en 1783. Utrecht, J.-M, van Vloten, 8°. 
In denzelfden band : 
Zelandus bij den dood van Johan Derk, Baron van der 

Capellen tot den Pol, gestorven op den 6 Junij 1784. 

Utrecht, A. Menzs Jansz., 1785, 8**. 

535 Beronicius (P.-J.). Boeren- en overheids-stryd, en de overige 

gedichten in Nederduitsche vaerzen nagevolgd door 
J. B. Waer by gevoegd is het zonderling leven des 
dichters. Goes, Jacob Huysmans, 1766, 8^. 

536 Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der XVIII® eeuw 

Naar tijdsorde gerangschikt en biographisch toegelicht 
door Dr. J. van Vloten, Arnhem, Is. Nijhoff en Zoon, 
187 1, 80. 

«537 Bruin (C). Dichtmaatige gedachten van honderd vijf en 
vijftig Bybelsche printverbeeldingen. Amsterdam, M. Scha- 
gen, 1727, 12°. 

538 Zededichten. Tweede druk. Amsterdam, Barend de 

Visscher, 1721-1726, kl.-4", 2 deelen. 

539 Cammaert (J.-Fr.). De Dichtkonst van den heere Nicolaus 
Boileau Despreaux, in Nederduytsche rymen overgestelt 
door ... Brussel, N. Jacobs, 1754, kl.-4^ 

540 Lof-schaterende krijgs-bazuyn ofte rym- weergalmende 

echo op alle de edelmoedige daden van Alexander den 
grooten, koning van Macedoniën, uyt-gebeeld ende 
beschreven door QuiNTUS CuRTIUS, ende naer hem af- 
gemaelt ende in rym gestelt door... Brussel, wed. G. Jacobs, 

1745. 4°- 

541 Caudron (Guilliam). Leven der groote Catharina van Alexan- 
drien, gelaurienio Maegd en Martelaresse, gezongen door 
den hoogdravende rijm-vloyenden Guilliam Caudron, gelau- 
rierden Poëet ende Catharinist. Eerste druk. Aalst, Judocus 
d'Herdt, 1771, 8°. -63- 

542 Charité (Simon-Lucas). Vreugd-slujrtende wee-klacht, naer 
het exempel van den gekroonden harp-spelenden propheet 
David; zeer nut ende sticht-dienstig om den krankvou- 
digen zondaer af-te-keeren van de weder-wraeke tegen 
syne vyanden ... Aalst, J. d'Herdt, 1768, kl.-4°. 

543 Verheffinge van het ards-broederschap des H. Roosen- 

krans met den lov'-zang op de vyf-ihien mysteriën. Gent, 
J. Begyn, 177 1, 12°. 

544 Condé (J.-D.). Den lydenden ende stervenden Christus. Van 

nieuws overzien, van vele drukfeylen gezuyvert, vermeer- 
dert ende verciert door A.-F. C(UVELIER). Duinkerke, 
BalthcLzar Weins, 1743, 12°. 

545 De Haes (Frans). Stichtelijke gedichten. Rotterdam, Nicolaas 

Smithof, 1746, 4° 

546 — — De nagelaten gedichten en Nederduytsche Spraek- 

kunst Ibid, id. 1764, 4^ 

547 De Marre (Jan). Bespiegelingen over Gods wysheid in 

't bestier der schepselen en eerkroon voor de Caab de 
goede Hoop, Amsterdam, Adriaan Wor, 1746, 4^ 

548 De Regt (Jan). Slegte-tyd. Men gel-dichten, Gezangen en 

Nacht-wachts, kluchtspeL Amsterdam. Gerrit de Groot, 
en O*, 1733, 8®. — Dichtlievend tydverdryf op proeven 
van dichtoeflFeningen. Leiden, C. van Hoogeveen, 1766, 8**. 

549 De Wolf (J.). Historie van het oud Testament, behelzende 

alle de bezegende en bestrafte voorvallen der goddelycke 

toelaeting, tot kennis der wetgestelde pligten, van de 
onbegonnene altydgevende magt en wysheid van den 
albezielenden en kragtgevenden God. In helden-veersen. 
Gent, C.-J. Femand, 1780, 8°. 

550 Astraea, de waerheyd-zoekende Dienst-maegd, verzelt 

door den onvluchtbaeren laster der weireld... Gent, L.-J. 
Femand, 1778, 8**. 

;^:^i Leven der Herderen, door ViRGiLlus. Vrypostig ver- 

duytscht. Gent, J.-F. van der Schueren, 12°. 

552 Feitama (Sijbrand). Nagelaten Dichtwerken. Amsterdam, 
Pieter De Meyer, 1764, 4*. -64- 

553 Fcitama (Sijbrand). Henrik de Gh-oote. Uit de Fransche 

heldenvaerzen van de Voltaire in Nederduitsche dicht- 
maet overgebragt Amsterdam, A. Slaats, T. Bliek en 
P. Meyer, 1753, kL 4°. 

554 Fournier (K.-L.). Zie Tooneelstukken, XIX^ eeuw. 

555 Hoogvliet (Araold). Abraham de Aertsvader, in XII boeken. 

Vierde druk. Rotterdam, Jan-Daniel Beman, 1744, 4**. 

556 • Abraham de Aertsvader. 9*^ druk. Brugge, J. Bogaert, 

z. j., 40. 

557 Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot, 1738, 4^ 

558 — — Vervolg der Mengeldichten. Rotterdam, Phil. en 

Jac. Losel, 1753, 4^ 

559 — — Bruiloftgedichten. Rotterdam, Phil. en Jac. Losel. 

560 Huydecoper (B.). Hekeldichten, brieven en dichtkunst van 

Q. Horatius Flaccus, in Nederduytsche vaerzen over- 
gebracht door ... Amsterdam, 1737, 4^ 

561 Konste (De) van wel te sterven, leerende alle christene 

menschen op wat maniere zy zig tot eene goede dood 
konnen bereyden. Beschreven in nederduytsche versen 
door eenen ongeschoenden Carmeliet. In druk gegeven 
door F. C. J. Brugge, Joz. van Praet, 1780, 16**. 

562 Kortebant (Jacob). Lof der drukkunste, te Haerlen uitge- 

vonden door Laurens Jans zoon Koster, omtrent het jaer 
MCCCCXL, op haer derde eeuwgetyde. Delft, P. van 
der Kloot, 1740, 4**. 

563 — — Tweede eeuwgetijde der Rotterdamsche vrijheit. 

Wegens den onverwachten uittogt der Spanjaerden op 
den 2i~ der Hooimaend 1572. Rotterdam, Reinier Arren- 
berg, 1732, 4^ 

564 Labare ( J.). De konst der Poëzije in Nederduytsche verssen. 

Brugge, J.-B. Verhulst, 172 1, 4®. 

5^ Lagendaal (J.). Hiöb, de geestelyke Palmboom, in XII 
boeken. Rotterdam, F. de Vuyk en J. Hofhout, 1766, 4«. -65- 

566 Lc Francq van Berckhey (Jan).Gedichten. Amsterdam, J. de 

Kruiff, 1776, 8°. 

567 — — De Zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggers- 

bank. Amsterdam, J. AUart, 1782, 8°, 2 deelen. 

568 Lroosjes (A). M. A, de Ru)rter, in X boeken. Haarlem, 

A. Loosjes, 1784, 8^ 

569 Lrucykx (J.-B.). De dankbaarheyd door daaden beweeze, 

ter gelegentheyd der gifte van de abbatiale tot eene 
parochiale kerke door de burgers der stad Ninove. Aalst, 
J.-J., du Caju, 181 3, i?. 

570 Momon (A.). Poêzy. Amsterdam, Fr. Halma, 1700,2 deelen, 4®. 

57 I Nieuwland (Pictcr). Gedichten. Amsterdam, P. den Hengst, 
1788, 8°. 

572 — — Lijkrede op Pieter Nieuwland, door Jan Hendrik 

van SwiNDEN. Amsterdam, P. den Hengt, 1795, 8°. 

573 Oudacn (Joachim). Poëzie. (Gevolgd door :) Het leven van 

Joachim Oudaen, 3 deelen, i6^ 

574 Gedichten, noit voor dezen in 't licht gezien. Uitge- 
geven door H,-K. Poot. Delft, Reinier Boitet, 1724, 12**. 

575 — — J. Oudaen's Aanmerkingen over Horatius' Dicht- 

kunst, op onze tijden en zeden gepast door A. Pels. 
Amsterdam, Geeraard Onder de Linden, 17 13, 12°. 

576 — — Tooneelpoëzij. Amsterdam, wed. van B. Visscher 

1712, 12**. 

577 Ovidius* Metamorphosis, oft de XV Boecken van sijne 

Herscheppinge, met tusschen-gevocghde Zede-leeringen. 
In Rijm ghestelt door J. V. M. N. A. Doornik, 1722, 12^. 

578 Pater (Lucas). Poëzij. Amsterdam, P. Meyer. 1774, 4* 

579 Pauwels (J.-A.). Het nuttig en genoeglijk Tijdverdrijf, 

of Geestelijke Punt-Dichten, bestaende uyt : i. Kortbon- 
dige Lofredens der Heyligen. 2. Hertroerige Zedenlessen 
ter Deugd. 3. Boertige Zin-greepen tot vermaek. Vijf 
deelen. Antwerpen, J.-P. de Cort, 1802-1807, i6^ — 66 — 

580 Pauwels (J.-A.). Den almoógenden verdediger van de zyne 

ofte een kort begryp van het deugdenryk leven van den 
onvermoeyden Zielenwinnaer Franciscus de Hieronymo... 
Antwerpen, J.-F. van Ael, 181 1, 8°. 

581 — — Jubel-galm ter eere van den grooten gods vriend en 

berugten wonderdoender den H. Hubertus, wiens eer- 
weerdige overblyfzels over de honderd jaeren berusten 
in de kerke der Alexianen..; Antwerpen, J.-F. van Ael, 

1817, 8^ 

582 Porquin (Lowys). Den uytersten wille van Lowys Porquin, 

door hem by maniere van een JiefFelyk testament in ryme 
ghestelt, tot onderwys ende stichtinghe van alle kinderen. 
Antwerpen, J. van Soest, 17 17, kl 4°. 

583 Proeve van vertaalde dichtstukjes, ten dienste der katho- 

lijke jeugd, 's Gravenhage, gebr. Langenhuysen, 1825, 8". 

584 Proeve van Dicht-kunde op de oudtheydt, eer, achtbaer- 

heyd en voortgangh der vrije konsten. Loven, J.-F. van 
Overbeke, 1775, 4**. 

585 Proeve van mengelpoëzij door het Kunstgenootschap onder 

de zinspreuk : Magna molimur parvi. Hoorn, Will. Bree- 
baert, 1763, 8**. 

586 Prysversen op het afsterven van onze genaedige en groot- 

magtige vorstinne Maria-Theresia, alsook op de vraeg- 
stukken : I. Wat word* er bezonderlyk vereyscht in alle 
maetschappyen, gilden en konst-genool schappen om de 
dichtkonste te doen bloeyen ? II. Door w^ie word de dicht- 
konst met de meeste achtinge aenzien en welke zyn 
haere bezonderste haeterlingen ? Afgevoorderd door het 
vry dichtlievende gilde ... te Wacken. Gent, J.-F. van 
der Schueren, 1788, 8**. 

587 Quicke (Jan). Het leven van den weergaloozen en onver- 

moeyelijken dichter Joost van den Vondel, verdeelt in 
drij gezangen in drij gezangen. — Benevens eene redcn- 
voering over de Natuer-Kundc, en de Werking der 
negen Zang-Godessen, doormengt met veel Poëtische 
Vercieringen op sijn handel en gedrag. Brugge, Corn. 
de Moor, 1789, kl.-4®. -67- 

588 Rotgans (Lucas). Poêzij van verschelde Mengelstoffen. 
Tweede druk. Amsterdam, Ant. Schoonenburg, 1735, 4®. 

58Q — Huwelijkszangen op verschelde gelegentheden. Ibid. 
idem, 4<>. 

590 Schermer (Lucas). Poözlj. Haarlem, W. van Kessel, 1725, 4°. 

591 Schim (Hendrik). Bijbelpoëzy, bestaende In Kristus Kruis- 

feest, heili;^e Zinnebeelden, Salomon sliefdeliet, Mengel- 
stofifen, Geloofsafdeellngen en *t volmaekte gebed des 
Heeren. Rotterdam, Arnold Willis, 1723, 4°. 

592 Sels (Willem). Het verbond der genade, in III boeken, 

en het lied van Sion, in XII zangen. Amsterdam, F. de 
KruyfF, 1767, 4°. 

593 Smits (Dirk). De Rottestroom, Rotterdam, Ph. Losel en 

0% 175c, 4«. 

594 — — Israëls Baêllfegorsdienst. Ibidem, idem, 1735. 

595 Intreêreden van Pieter Burman, den jongen, over 

de poëtische verrukking. In Nederduitsche vaerzen nage- 
volgd door Dirk Smits. Ibidem, idem, 1753. 

596 — — Gedichten. Ibidem, idem, 1740, 4*. 

597 Nagelaten gedichten. Ibidem, Jacob Burgvliet, 1758, 

2 deelen, 4'. 

598 Spaenhoven (C -M.). De Zingende Zwaen in haer sterven, 

uytnemende de ellenden des menschen leven, deszelfs 
kortheyd en ongestadigheid; met eenige vertroostingen 
op hetzelve, duydelyk aentoonende, geene andere oorzaek 
hier van te wezen als de zonden. Gent, C.-J. Fernand, 
1780, 8». 

599 Stallaert (Karel-Prans). Dichterlijke nalatenschap ,van Jan- 

Frans Stallaert. Merchtem, A. Dieudonné-Vercauteren, 
1868, 8^ 

600 Tafereel (Het groote) der Dwaasheid, vertoonende de 

opkomst, voortjjang en ondergang der actie, bubbel en 
windnegotie, in Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, 
gepleegt in den jaare MDCCXX..., als meede konst- - 68 — 

plaaten, comedia en gedichten... tot beschimpinge deezer 
verfoeijelyke en bedrieglyke handel,.. Z. n. v. dr., 1720, 
in-folio. 

601 Tasso (Torquatus). Zie : Wellekens. 

602 Treur-gezangen over de Dood der Doorlugtigste en Alder- 

grootmagtigste, apostelyke keyzerinne, Maria-Theresia, 
koninginne van Hongaryen en Bohemen, Aerts-Herto- 
ginne van Oostenryk, gravin van Vlaenderen etc, door 
verscheyde Kunstgenoten van het Vlaenderlands Hoofd- 

Konstgenootschap des Heylig Geest Brugge, Com. 

de Moor, 1781, 4* 

705 Van Alphen (Hieronymus). Dichtwerken, volledig verza- 

meld en met een levensbericht van den Dichter verrijkt 
door Mr. J.-I.-D. Nepveu. Tweede druk. Utrecht, J.-G. 
van Terveen en zoon, 1857, 2 deelen 8^ 

706 — — Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.-G. van 

Terveen en zoon, 185 1, 12**. 

707 Van Cannart d'Hamale (J.). Gedichten opgedragen aen 

alle vaderlandslievende. Antwerpen, J.-S. Parys, 1787, 8^ 
{Houdt in : Verdeédigde vryheyd of aenstaenden zeégeprael 
der Staeten van Braband. — De welverdiende vader- 
landsche antwoord. — De verheerlykte Staeten van 
Braband.) 

708 Van der Goes (Antonides). De Ystroom. Begreepen in 

vier boeken. Amsterdam, Nicolaes ten Hoorn, 1708, 4**. 

709 Van der Wilp (Sara-Maria). Gedichten. Amsterdam, P. 

Meyer, 1772, 4°. 
Bi/gevoegd : Oprecht verhael wegens het portraitteeren 
van mejuffrouw Sara-Maria van der Wilp, door Marin- 
kelle... ter zijner verdediging. 

710 Van Haren (Onno-Zwier). De Geusen. In vier en twintig 

zangen. Zwolle. Simon Clement, 1782, 8^ 

711 Van Male (J.P.). Ontleding ende verdeding vande Edele 

ende Reden-rijcke Konste der Poëzye : Waer bij haeren 
Ouderdom onder de Nederlanders, gebruyck ende mis- 
bruyck, word aen-gewezen : te zamen met De aen- ^ 69 ^ 

merckelijkste Bezonderheden der Reden-rijcke ende 
jaroddelijcke Hooft-g^lde (j^ezeyt) van den H. Geest binnen 
Brugge. Brugge, J>B. Verhulst, 1724, 40. 

712 Van Nuyssenburg (Izaak). Nngelatene Gedichten. Utrecht, 

J. van Schoonhoven en 0^ 1778, 8®. 

713 Van Winter (Nicolaas-Simon). De Amstelstroom. In zes 

zangen. Amsterdam, Pieter Meyer, 1755, 4^ 

714 De Jaargetijden. In vier zangen. Amsterdam, bij 

denzelfde, 1769, 4**. 

715 Vermeren (M.-F.). De erlevende Belgica, onder hunne 

onverwinnelijckste en triumpherende keyserlijcke ende 
konincklijcke majesteyt Maria Theresia ende Franciscus 
den I, Rooms Keyser (Brussel), 1749, 4®. 

716 — — De listige onstantvastififhe)^ des weirelts,... aenge- 

wesen door schoone historiën ende geschiedenissen, als 
mede door eene menichte van nieuwe rijm-dichten, sinne- 
beêlden, af-beêldingen, jaer-schryvende sinne-spreuken en 
zede-leeringen. Brussel, J. van de Velde, 1742, in-folio. 

717 Verzameling van gedichtjens ten dienste der schooien. 

Leiden, D. du Mortier, 1782, 16°. 

718 Vlaming (Pieter). Arcadia van Sannazarius, benevens eene 

korte geschiedenis van den huize van Arragon en het 
leven des Dichters. Amsterdam, Adriaan Wor, 1730, 8^ 

719 Waterschoot (Daneel). Kort-bondige en hoog-noodige 

bemerkingen tot *t verkiezen van eenen staet des levens. 
Dendermonde, J. du Caju, 1766, i6^ 

720 Wellekens (J.-H.). Bruiloftgedichten. Amsterdam, Gerrit 

Bos, 1729 4®. 

Zelandus. Zie : Bellamy. Boeken7'€rz, der Kon. VL Academie. — 70 — XI. Dichtwerken van de XIX« eeuw. 

724 Aan onzen broeder den eerwaarden heer Fr.-Alph.-Maria 

Tielemans, ter gelegenheid zijner eerste plechtige mis... 
Antwerpen, 1868, 8°. 

725 Aen den eerwaerden heer mynheer Ivo Vermeersch ter 

gelegenheid zyner inhuldiging als pastoor te Marialoop. 
Tielt, van Welden-Gaulin, 1845, 8°. 

72Ó Aenspraek van den zoo genaemden reus oftDrunum-Antig'on 
aen hunne kon. en keyz. Hoogh. vorst Willem-Frederik 

van Oranien, erfprince der Nederlanden Antwerj>en, 

z. n. van dr. of jaar, 8<>. 

727 Aerts (L.). Priester. Castelfidardo. Lauwer op het graf der 

Franco-Belgen. Brussel, W. Adriaens, 1861, 16°, 16 bL 

728 Anrl (Paul). Blauw en Grauw. Poëzie. Gent, C. Annoot- 

Braeckman, 1886, x6*. 

729 Antheunis (G). Uit het hart. Liederen en gedichten. Den- 

dermonde, De Schepper-Philips, 1874, i6*. 

730 Ballings (J.-M.). Zoete en zure herinneringen, (1865-1890), 

Maaseik, J. Hougaerts, z. j. 12^, 

731 Bax (H.). Nagelaten gedichten. Zutphen, W.-J. Thieme, 

1838, 12^ 

732 Beemaert (Adolf). De taal des harten. Gedichten. Gent, 

E. en S. Gyselynck, 1877, ï^** H4 bl. 

733 — — Schetsen en beelden. Ibidem, Ad. Hoste, 1878, 12*, 

734 Kunstdroomen. Gedichten. C. Annoot-Braeckman, 

1880, 80 18 bl. 

735 Beets (Nicolaas). Dichtwerken, 1830- 1884. Vier deelen, 12*. 
Leiden, A.-W. SythoflF, 187 8- 1885. 736 Belpaire (M.-E.). Uit het Leven. Antwerpen, van Os-de 
Wolf, 1887, 8«. 

737 Liefderozen. Uit de legende der zoete H. Elizabeth. 

Gent, A. biffer, 1892, 8®. 

738 (Benoot F.). 1839. Jubelzang op den vijftigsten verjaardag 

der inrichting van St-Josephsgesticht (üudmannenhuis) 
te Kortrijk, 1889. Kortrijk, de Block, i6^ 10 bl. 

739 Bergmans (Johanna.) — (Vrouwe Courtmans). Gedichten. 

Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1890, 120. 

740 Beschrijving der boetprocessie jaarlijks uitgesteld binnen 

de stad Veurne door de Sodaliteit van den gekruiöten 
Zaligmaker den laatsten zondag van Juli, ten 4 ure na- 
middag. Veurne, Bonhomme-Ryckaseys, 8*. 

741 Bilderdijk (Willem). Dichtwerken (Volledige uitgave). Haar- 

lem, A.-C. Kruseman, 1856, 16 deelen 8^. 

L Romancen, en Balladen. Vertellingen en fabelen. 

II. Schotsche zangen. Epopeeën en verhalen. 

ni. Kalliraachus Lofzangen en Bijschriften. De Muis- 
en Kikvorschkrijg. Proeve eener navolging van 
Ovidius' Gedaanteverwisselingen. Dramatische poëzij. 

IV. Dramatische poëzij. Idyllen. Dichterlijke brieven. 
Tsrrtéus krijgszangen. Treurzang van Ib Doreid. Dicht- 
stukken van Boëtius. Vertoogen van Salomo, * 

V. Gewijde poëzij. 

VI. Gewijde poëzij. Leerdichten. 

VII. Leerdichten. Perzius* Hekeldichten. Spieghel's Hart- 
spiegel. Spreuken en Voorbeelden. 

VIII. Oden. Vaderlandsche en politieke zangen. 

IX. Vaderlandsche en politieke zangen. Minne- en 
Huwelijksliederen . 

X. Minne- en Huwelijksliederen. Gelegenheidsverzen, 
XL Gelegenheidsverzen. 

XII. Dichterlijke zelfbeschrijving. Mengelingen. 
XIII-XIV. MengeUngen. 

XV. Voorredenen. Algemeene inhoud. Bilderdijk her- 
dacht, door Is. DA COSTA. 

XVI. De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, 
door Is. DA Costa. — 7« - 

742 Bilderdijk (Katharina-Wilhelmina). Dichtwerken. Haarlem, 

A.-C. Kruseman, 1858-1860, drie deelen, 8*. 

I. Treurspelen. — Rodrigo de Goth. 

II. Rodrigo de Goth (vervolg). — Verhalen en romancen. 
— Gedichten voor kinderen. — Stichtelijke poézij. 

ni. Vaderlandsche poëzij. — Gelegenheidsverzen. — 
Mengelingen. 

743 Billiet (Lod.). Vaderlandsche Zangen. St-Nicolaas, J. Edom, 

1857, 12°. 

744 Blieck (F.-J.). Mengelpoêzij. Kortrijk, Jaspin, 1839-1863; 

drie deelen, 8°. 

745 Lentetuiltje. Wervik, Van Suyt, 1874, 8^ — Mengel- 
poêzij. Bijvoegsel aan het 3*" deel. Idem, 1874, 8**. 

746 Blommaert (Ph.). Liederik de Buck, in drie zangen. Gent, 

Snoeck-Ducaju en Zoon, 1834, 8**. 

747 Bogaerd (Karel). Bede voor Zijne Majesteit Leopold I, 

koning der Belgen en deszelfs vorstelijk stamhuis. Gent, 
I.-S. van Doosselaere, 1863, 8^ 

748 Bogaers. Gezamenlijke dichtwerken, uitgegeven door Dr. 

NicOLAAS Beets. Haarlem, A.-C. Kruseman, 187 1. Twee 
deelen, 12°. 

749 Bohl (John). Canzonen, Arasterdam, van der Meulen, 

1883, gr.-8«. 

750 — — De goddelijke Komedie, door Dante Alighieri, 

vertaald door Mr. John Bohl. Eerste lied : de Hel. 
Tweede lied : het Vagevuur. Derde lied : het Paradijs. 
Amsterdam, Brinkman en van der Meulen, 3 deelen, 8**. 

75 1 Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren, zich 

bevindende in het « Museum, » ingerigt in 't klein Semi- 
nare te Rousselaere binst het schooljaer 1854-1855. Roese- 
lare, David van Hee, 1855, 16®. 

752 Borger (E. -A.). Dichterlijke nalatenschap. Zesde vermeer- 

derde druk. Schiedam, H. Roelants, 1868, 16°. - 7i - 

754 Brief van de letter G aan de letter H. Nagalm van het 

tweede Nederlandsch letterkundig Kongres. Amsterdam, 
M. Schoonveld en Zoon, 1850, 8**. 

755 Broeckaert (Ch.). Helden-dicht over den haster. Aalst, J.-F. 

du Caju, 2. j., 40. 

756 Broeckaert (Jan). De Volkstaal, in betrekking met 's lands 

voordeel en roem, en gehechtheid aan den vorst. Wetteren, 
A. van Cuyck en zoon, 1860, x6°, 7 bl. 

757 Brou'wers (J.-W.). Joost van den Vondel. Dichtwerk, met 

Levensbeschrijvende, Karakterschetsende en Letterkun- 
dige Aanteekeningen. Roermond, J.-J. Romen, 1861, kl.-4°. 

758 Brouwers (J.), Eerekrans gestrengeld om de kruin van 

den eerN\'. heer Edmond Geerts, ter gelegenheid zijner 
eerste mis. Tienen, L. Geerts Zoon, 1861, 8°. 

759 Schillers lied van de Klok, uit het Hoogduitsch ver- 
taald. Loven, wed. C-J. Fontain, 1873, 8**. 

760 Meiloover. Poëzij. Tienen, H. van Hoebroeck, 1892, 8*. 

761 — — Lierdicht den weledelen heere Alfons van den Peere- 
boom... nederig en erkentelijk toegewijd leper, K. de 
Weerdt, 1884, 8°. 

762 . — - Germania. Broederzang. Antwerpen, 1893, 8°. 

763 Bultynck (H.- V.). Stemmen des gevoels. Liederen en gedich- 
ten. Antwerpen, J. Schuermans, 1878, 8°. 

Burns (Robert). Zie De Cort (Frans). 

765 Buser (Jacob-Theod.) Dichterlyke verrukkingen mijner 

jeugd. leperen, Annoy-van de Vyvere, 1816, 16**. 

766 Buyst (Leonard). Willem Sanger. Tafereelen uit het leven 

eens dichters. Brussel, wed. J.-H. de Hou, 18S2, i6^ 

767 — — Licht en schaduw, gedichten. Ibid. Michiel de Hou, 

1888, 16°. 

768 — — Lijdensbeelden. Brussel, J.-H. de Hou, 1879, 16°. - 74 — 

769 Callant (Alexis). Een kransje gedichten voor onze kleinen. 

Gent, I. van der Poorten, 1890, 12°. 

770 Cappelle (Jan). Mengeldichten, in vrije en ledige ueren 

geschreven. Brussel, 1856. {Handschrift^ 

771 Waterloo. Heldhaftig dichtstuk in drie zangen, 1828. 

{fiandschrift) 

TJ2 Claes (Désiré). De Herschepping. Dichttafereelen uit de 
Limburg sche Kempen, Tienen, P.-J. Stevens, 1864, 8**. 

773 De ijzeren Spoorbaan in de Kempen, een tegenhanger 

van de Gerschepping. Tienen, P.-J. Stevens, 1866, gr.-8**. 

774 Joost van Craesbeeck, kunstschilder der XV^n* eeuw. 

Hasselt, Ceysens, 1871, 8*^. 

775 Den weledelen Heere Lodewijk Halflants ... op het 

plechtig jubelfeest van zijn vijf en twintigjarig voor- 
zitterschap in de Conferentie van St. Vincentius te Tienen. 
Tienen, G. van Hoebroeck, 1886, gr.-8^ 

776 Gedichten. Tienen, N. Theelen-Michiels, 1885, 8^ 

777 — — Roozen en doornen. Tienen, G. van Hoebroeck, 

1862, 8*». 

778 Claeys (H.). Gemengde gedichten. St-Nicolaas, Ch. Strybol- 

Vercniyssen, 1878, 8^ 

779 OfFerus. Legende. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C'*, 

1888, 8^ 

y8o Tot gedachtenis van Mgr. Lambrecht, XIII* bisschop 

van Gent A. Siffer, 1889, 8^ 

781 — — Gouden bisschopsfeest van Zijne Heiligheid paus 
Leo Xin. Gent, A. Siffer, 1893, 12°. 

782 Honderdjarige geboorte van Jan-Frans Willems, her- 
dacht in de Zitting der Kon. VI. Academie van 15 Maart 
1893. Gent, A. Siffer, 1893, 8°. 

783 Herinnering aan het XXIP Nederlandsch Congres 

voor Taai- en Letterkunde. Gent, A. Siffer. 1893, 16**. - 75 — 

784 Concours de poésie fran^aise et flamande. Brussel, Del- 

tombe, 1855, 8°. 
Behelst : Verslag van den heer Baron over de ingezon- 
den Fransche gedichten. Verslag des heeren Stallaert 
over de Nederiandsche dichtstukken. — De bekroonde 
g-edichten van Lod. "Hymans en J. de Geyter. 

785 Coninckx. Christelijke gedichten. Loven, J.-P.-G. Michel, 18". 

786 Coopman (Theophiel). Lenteliederen. Dendermondcj De 

Schepper-Philips, 1876, 16°. 

787 — — Twee Bruiloft dichten. Aarschot, J. Tuerlinckx-Boeyé, 

1895, i6ö. 

Courtmans (vrouwe). Zie Berchmans (Joanna). 

788 Crets (Jozef). Zielsuitboezemingen. Dichterlijke bloemen uit 

den lentetuin mijns levens. Mechelen, P. Ryckmans, 
1894, 8». 

789 Da Costa (Izaak). Compleete dichtwerken. Leiden, A.-W. 

Sijthoft, twee deelen, 12^ 

790 Daems (Hector). Gedichtjes voor de katholieke school- 

jeugd, geschikt om van buiten geleerd en opgezeid of 
gezongen te worden. Gent, I. van der Poorten, 1882, i2'. 

791 Daems (Servatius). Dit sijn suverlike Liedekens. Tungherlo, 

in de boecprinterije der abdij. Zonder jaartal, 32 bl. i6*. 

792 — — Gedichten. Brugge, Desclée, de Brouwer en O**, 

1879, in-8®. 

793 — — Luit en Fluit, Dichtbundel. Roeselare, De Seyn- 

Verhougstraete, 1884, 8°. 

794 Gedichten. Ninove, wed. G. Jacoby en zonen, 1889, 8°. 

795 — — De zielensmokkelaar. Roeselare, De Seyn-Verhoug- 
straete. 

796 DePaus.Oratorio. Heren thals,V.-J. du Moulin, 1871,8°. 

797 — — Lijkkrans van den eerwaarden heer Alexander-Jozef 
Geudens, bij de grafzuil, zijner nagedachtenis opgericht 
den 24 Mei 187 1, 8^ -76- 

798 Daems (Servatius). « Dimitte illis ». Den eerw. heere Fr. Qe- 

mens (Edouard). Tyck, opgedragen bij zijne eerste plech- 
tige Misse... Antwerpen, van Os-de Wolf, i88ï, 8". 

799 — — De priester Christi. Dramatisch gedicht. Antwerpen, 

L. Boerts, 8^ 

Soo - — Het Misoffer. Den eerw. pater Fr. Amandus(Eugenius). 
Tyck, opgedragen bij zijne plechtige eerste Mis. Ant- 
w-erpen, van Os-de Wolf, 1884, 8*. 

801 - — Het lied der Linden. Gedicht bij het gouden jubelfeest 

der herstellingen van Tongerloo's abdij den 2 Juli 1890. 
Tongerloo, drukkerij der abdij, 1890, 8^ 

802 — — Des priesters zege. Loven, K. Peeters, 1894, 8^ 

Zie : Liederen. 

803 Danco fPieter). Lijkkrans op het te vroeg ontsloten graf 

van onzen welbeminden en diepbetreurden kroonprins 
Z. K. H. Boudewijn... Gent, A. Siffer, 1891, 8^ 

Dante (Alighieri). Zie Bohl (J.). 

804 David (L.-J.). Lentebloemcn. (xent, Th. en D. Hemelsoet 

1847, Ö"- 

805 De Beek (F.), Vrederechter. Het Vaderland. Zottegem, 

L. Vekeman, 1860, 4^ 

806 De Bc (L.-L ). Gedichten. Brugge, Gailliard en C«, 1874, 8«. 

807 De Borchgrave (P-J.). Gedichten. Uitgegeven door zijnen 

kleinzoon L de Borchgrave. Gent, I.-S. van Doosselaere, 

1861, 8^ 

808 D(e; B(rabander) (E.). Ter gelegentheid van de eerste 

communie van Paulus Robberecht... en ter herinnering 
van deze zijner tweelingzuster Bertha. Tielt, J -D. Minnaert, 
1879, 16*. 

809 De Cort (Frans). Liederen. Groningen, J.-B.Wolters. 1868, 8**. 
8x0 Zingzang. Brussel, J. Nys, 1866, 8*. 

gil Liederen. Eerste reeks. Antwerpen, L.-J. de Cort, 

1857, i6^ — 77 — 

8i2 De Cort (Frans). De schoonste liedercïn van RoBERT BURNS. 
Uit het Schotsch vertaald. Brussel, L. Truyts, 1S62, 12°. 

813 De Corte (J.-B.). Verdichtsels. Brugge, van de Casteele- 
Werbrouck, 1861, 8«. 

814 Fabelboek of verdichtsels, 4® druk. Ibidem, K. Beyaert- 

Storie, 1881, 8^ 

815 — — Lierzang aen de zeer eerweerdige heeren : Mgr, 

Franciscus-Thomas Corselis, mynheer Joannes Simons 
en mynheer Jos.-Petr. de Keyser, ter gelegenheid hunner 
plegftige jubelfeest van meer dan vijftig jaren priester- 
schap. Brugge, van de Casteele-Werbrouck, 1853, 8**. 

816 De Geest (Edmond). Fabelen en gedichten. Lokeren, de 

de Smet-Themon, 1894, 12**. 

817 De Génestet (P.-A.). Dichtwerken. Zevendedruk. Rotterdam, 

1886, 160. 

818 De Geyter (J.). Drie menschen van in de wieg tot in het 

graf. Een epos uit onzen tijd. Eerste en tweede boek. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1864, 8°. 

81Q De Gheldere (K.). Rozeliederen. Gent, A. SifFer, 1893, i2\ 
820 Landliederen. Gedichten. Brugge, Ed. Gailliard, 1883, 8*. 

821 Op het kerkhof te Poperinghe, bij de plechtige 

wijding van het gedenkteeken De Bo. Brugge, F. de 
Haene-Wante, 8«. 

822 De Koninck (L.). Galerij van Vlaamsche tafereelen, opge- 
hangen rond de wieg van R-K Rubens. Tumhouti 
Splichal-Roosen, 1878, 80. 

823 Verspreide gedichten. Turnhout, Splichal-Roosen, 

1880. 80. 

824 Kerk en Paus. Jubelzang op het gouden priesterschap 

van Zijne Heiligheid Leo XIII. Turnhout, Splichal-Roosen, 

1887, 8« 

825 Franciscus. Oratorium in drie deelen. Mechelen, D. 

Ryckmans-Van Deuren, 1808, S''. 

826 Ode aan Vondel. Turnhout, Splichal-Roosen, 1870, 8®. roekeuvrrz. der Ken. VI. Academie. lo - 76 — 

827 ^^ Laet (Johan-Alfried). Gedichten. Tweede uitg-ave. Ant- 

werpen, P. Kockx, (A. de Decker), 1883, gr.-8*. 

828 De Lepeleer (Eug.). Dr. W. Weber's Dreizehnlinden in het 

' Vlaamsch ovcrgedicht. St.-Nicolaas, G. de Puysselaer, 
1889. 8°. 

829 — — Zelfde werk. Tweede uitgave. Ibid., id., 1893, 8*. 

830 Mors et vita. Gedicht. Ibid., id., (1892), 8*. 

831 De Meyere (Victor). Verzen. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 

1894, 8°. 

832 De Mont (Pol.). Gedichten. Tweede druk. Gent, Ad. Hoste, 

1884, 8^ 

833 Klimoprankskens. Gedichten. Mechelen, J. Ryckmans- 

van Deuren, 1877, 16. 

834 Claribella. Utrecht, J.-L. Beyers, 1893, 4**. 

835 Iris. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1894. 

836 Denys (P.-P). Door de wereld! Gedichten. leper, K. de 

Weerdt, 1887, S«. 

837 — — De strijd der duisternissen. Oratorio ter gelegenheid 

der troonbeklimming van paus Leo XIII. Wervik, Mas- 
selis-Horrie, 1878, 8°. 

838 De Potter (Frans). Gedichten. Gent, A. Siffer, 1889, 8*. 

839 De Quéker (K.-H.). Kaf en koorn, verzameld uit CXXIII 

dichtaren. Brussel, N. de Bremaeker-Wauts,. 1888, 8**. 

840 De Ras Jozef). Eerste klanken. Gent, A. Siffer, (1892), i6*. 

841 De Smet (C). Twee jaren mijner jeugd. Lyrische Ontboe- 

zeming. Gent, z. n. V. dr., (1894), 12°. 

842 De Springher (Frans). Den Belle-brand, of het kort begrip 

van de voorvallen der stai Belle (van hacren oorsprong 
af tot hedea). Bolle, H. van Neufville, 16°. — 7» - 

843 De Tièrc (Nestor). Gedichten. Hasselt, W. Kloek, 1S91, 160. 

844 De Vos (Am.). Langs ruwe paden. Poözie. Gent, I.-S. van 

Doosselaere, 1S81, 12^, 

845 In de natuur. Dichtwerk. Ibidem, 12®. 

846 De Vos (Frans), Pastoor. Heilgroet aen den doorluchtigsten 

en hoogwaerdigsten heer Hendrik-Frans Bracq, ter gele- 
genheid zijner plegtige wijding en inhulding als bisschop 
van Gent ... Zottegem, L. Vekeman, 1865, 8° 9 bl. 

847 De Vreese (D.). Veldbloemen. Gedichtjes. Tielt, Horta-de 

I^erc. 1864, 8<>. 

848 Mengeldichten. Mechelen, E.-J. van Velsen. 1857. 

8 19 De Vreese (L.-P). Dwalende lichtjes. Gent, L. de Busscher, 
1860, i6^ 

850 De Wulf (L.). Mengeldichten. Mechelen, E.-J. van Velsen, 
1857, i2«. VI-15. 

85 1 Al ons bloed is aen de vryheid. Antwoord van oenen 

Belg aen de Fransche dagbladen. Mechelen, J. F. Olbrecht, 

1860, 12**. 

852 D'Hulster (Leo). Lettervruchten, uitgegeven door Prudens 

VAN DuYSE. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1845, 8^ 

853 D'Huygelaere (A.). Nationale Poëzij. St.-Nicolaas. E.-J. Lan- 

dden, 1844, 8®. 

85; D'Huygelaere (Maria), vrouwe A. Verwee. Oudenaardsche 
Meerschbloemen. Oudenaarde, Th. de Vos, 1873, 8^ 

855 Dichters (Onze) 1830-1888. Eene halve eeuw Vlaamsche 

Poëzie. Naar tijdsorde gerangschikt, met biographische 
en bibliographische aanteekeningen, eene bloemlezing, 
en eene inleiding door Th. Coopman en V.-A. DE la 
MONTAGNE. Tweede uitgave. Roeselare, De Seyn-Ver- 
hougstraete, 1881, gr.-8^ 

856 Dichtstukken bekroond door het Koninglijk Genootschap 

van Taal- en Dichtkunde te Antwerpen, den 16 September 
1821. Antwerpen, Ancelle, 8°. — 8o — 

857 Dichtstukken, (Bekroonde) in den letterkundigen kamp- 

strijd uitgeschreven door den Vlaamschen Broederbond 
te Brugge, ter verheerlijking van Breydel en de Coninck. 
Brugge, J. Fockenier en zoon, 1884, gr.-8^ (Bevat gedichten 
van Albrecht Rodenbach, H. Ledeganck, Th. Sevens). 

858 Dichtwerken (Nae-prysdingende), behelzende de vastneminge, 

het verblyf te Fontainebleau, de slaeking en de intrede 
van Z. H. Pius Vil binnen Roomen. Voorgissteld door 
de Maetschappy van Rhetorica, gezegd Kersou wieren. 
Oudenaarde, wed. D.-J. Bevernaege, 1816, 8® 

85g Dichtwerken (Bekroonde) op het afsterven van J.-B.-J. Hof- 
man, dicht- en tooneelminnaer. Kortrijk, Jaspin broeders 
en zusters, 1836, 8*. — Behelst stukken van Ant. Delacroix, 
Maria Doolaeghe, Fr. Rens, Pr. van Duyse. 

860 Dodd (G.-J). De Fransche vrijheid. 

861 Bij het zilveren jubelfeest van 's Konings inhuldi- 
ging. gr-8*>. 

862 Jacob van Artevelde. Antwerpen, Karel Oberts, 

1846, 8**. 

863 Doolaeghe (Maria). Gedichten, 's Gravenhage, gebr. Belin- 
fante, 1 876-1878, drie deelen 8**. 

I. Madelieven. — Avondlamp. 

II. Najaarsvruchten. — Winterbloemen. 

III. Nieuwste gedichten. 

864 Jongste dichtbundel. Met het portret van de schrijfster 

op tachtigjarigen ouderdom. Roeselare, De Seyn-Verhoug- 
straete, 8°. 

865 Dryvers (F.)* De reis van Sint Brandaan. Uit het middel- 

eeuwsch overgedicht en met zedelijke aanmerkingen opge- 
helderd. Averbode, C. Compiet, 1893, 8^ 

866 Dumon (C). Lof van den landbouw en der plantenkweekerij 

in Vlaenderen. Gent, D.-J. van der Haeghen, 1835, 8**. 

867 Duvillers (C*). Lofspraek der Polders. Gent, C.-J. van Rycke. 

gem, 1839, 8^- - 8i - 

868 Duviliers (C). De Fransquiljonnadè, of dichtproef op de ver- 

basterde Belgen, de Fransquiljons en C'*". Gent, idem, 1842, 8**. 

869 — — Uitboezeming op het graf van Louisa-Maria, prinses 

van Orléans, koningin der Belgen. Gent, wed® A.-I. van 
der Schelden, 1850, 8®. 

870 — — Liefdadigheid en vergelding, of : den Armen aen 

de begoede raenschen, in verscheidene dichtstukjes, aenbe- 
volen. Ibidem, Snoeck-Ducaju en Zoon, 8°. 

871 -- — Volksliedjes, met een geestig supplement voor den 

buiten en voor Gent. Gent, K.-J. van Ryckegem, 1846, 32**. 

872 — — Twintig nieuwe liedjes. Ibid., id., 1846, 32°. 

873 E. D. B. Ter gelegenheid van de eerste communie van 

Paulus Robberecht en ter herinnering van deze zijner 
tweelingzuster Bertha. Tielt, J.-D. Minnaert, 1867, 120. 

874 Feith (Rijnvis). Dicht- en prozawerken. Rotterdam, J. Immer- 

zeel, 1824, 12°. Elf deelen. 
I. Levensbericht van R. Feith. — Over de verbreiding der 

Evangelieleer over den aardbodem. — Dagboek mijner 

goede werken, 
n. Brieven over verschillende onderwerpen. 
UI. » » » > 

IV. » > » > 

V. Julia. — Ferdinand en Constantia. 

VI. Verhandeling over het Heldendicht. 

VII. Thersa. — Lady Gray. Treurspelen. 

VIII. Ines de Gastro. Treurspel. 

IX. Proeve van eenige gezangen. 

X. De Ouderdom. 

XI. Het Graf. 

875 Oden en Gedichten. Zwolle, H. As. zoon, Doyer, 1824, 

12®, 2 deelen. 

876 — — Fanny. Een fragment. Amsterdam, G. Beyerlinck, 
1826, 12®. 

877 Verlustiging van mijnen ouderdom. — De Eenzaam- 
heid en de Wereld. Haarlem, Erven Frans Bohn, 1826, 12^. 

878 Verhandelingen. Ibid., id., 1825, 12°. -Ö2 - 

082 Peith (R.). en Kantelaar (J.). Bijdragen ter bevordering van 
schoone kunsten. Rotterdam. Immerzeel, 1825, 2 deelen, 
120 (Behelst : Iets over het treurspel. — Engelen en 
duivelen in dichtstukken. — Corregfio. — Waarde van 
het rijm (naar Denis). 

Ferguut (Jan). Zie\ Van Droogenbroeck (J.). 

8S3 Frederikx. Dauwpereltjes of dichikransje voor de brave 
kinders van Vlaanderen. Wytsgate, Hil. Foumier, 1894, 8®. 

884 Gedachtenis (Blijde) van den gfulden jubeldag des eerweer- 

den heeren Leo Slock, vierende te Ruysselede het vijftigste 
jaar van zijne heilige priesterwijding. Tielt, J.-D. Minnaert, 

1884. 8". 

885 Gedichten (Nederlandsche) met taal- en letterkundige aantee- 

keningen van wijlen hoogleeraar J.-B. David, uitgegeven 
door P. WILLEMS. Loven, gebroeders van Linthout, 1869. 8^ 

886 Gezelle (Guido). Driemaal XXIII Kleengedichtjes, mits- 

gaders een deel rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen 
en diergelijk gestrooi. Roeselare. Jul. de Meester, 18S1, 24^ 

887 — — Dichtoefeningen. — Kerkhofbloemen. — 't Kindeke 

van de dood. — XXXVI zielgedichtjes. Loven, Karel 
Fonteyn, 1878- 1879, 12*' 4 deelen. 

888 — — Gedichten, gezangen en gebeden. — Liederen, eer- 

dichten et reliqua. Leuven, K. Fonteyn, 187 9- 1888, 12®. 

889 — — Kerkhofblommen. Vijfde merkelijk vermeerderde 

uitgave. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C*®, 1888, 8**. 

890 The song of Hiawatha, naar Longfellow (H.-W.). 

Overgedicht in *t Vlaamsch door GuiDO Gezelle. Kor- 
trijk, Eug, Beyaert, 1886, 8<». 

Gresset. Zie : van Duysse (Prudens). 

891 — — Dichtoefeningen. Roeselare, Jul. de Meester, 1892, 8**. 

892 — — Kerkhofblommen. Zesde merkelijk vermeerderde 

uitgave. Ibid., id.. 1892, 8**. 

893 — — Gedichten, gezangen en gebeden. Ibid, id^ 1893. -83 - 

894 Gezelle (Guido). Liederen, certlichten et reliqua, Ibid., id., 

1893, 8*. 

895 — — Tydkrans. Ibid., id., 1893, 8^ 

896 Gryp (Lieven). Vruchten mijner uitspanningen. Mengel- 

poëzij. Antwerpen, J. Lamot-Jacobs, 1852, 8'', 165 bl. 

897 Haller (J.-L.). Keus uit Theokritus' Idyllen. Brussel, Pol- 

leunis en Ceuterick, 1894, 8**. 

898 Handschriften (Kleine dichterlijke), verzameld door P.-J. 

Uylenbkoek. Amsterdam, Schalekamp en van de Gram- 
pel, 1823-1827, zes deelen, 12*. 

899 Hansen (C.-J.). Vlaanderen gered! Heldcnvers .. aan August 

Michiels. Antwerpen, Mees en C'**, 18S1, 5". 

900 Hiel (Emanuöl). Historische gezangen en vadcrlandsche 

liederen. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1885, 12°. 

901 — — Twee lofzangen. Stichting van het Gemeentehuis te 

Schaarbeek, en Breidel en de Coninc. (Overgedrukt uit 
de Verslagen der Academie, 1887). 

902 Dendermonde. Symfonisch gedicht. Brussel, van Doors- 

laer- Verbeken, 1888, 8". 

903 — — Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers 
geplukt, door P. Hendrikssonne. Brussel, Korn. Ver- 
bruggen, Z. j., 12^ 

904 Psalmen, Zangen en Oratorio's. Antwerpen, Marchand 

en Legfros, 1870, 12^ 

905 Hofman (J.-B.-J.). Nederlandsche dichtstukjes. Kortrijk, 
Beyaert-Feys, 1829, 8°. 

906 Lauwertaksken geplant op het graf van de god- en 

deugdlievende joufFrouw Juslina Goethals, ... Kortrijk, 
1830, 16°. 

907 Hoffmann von Fallersleben. Loverkens. Altniederlandische 
Lieder, Göttingen, 1852, 8°. 
(VIII van Fïorae Belgicae, N»" 401.) 

Homi:ros. Zie, Vosmaer. - 84 - 

HüGO (ViCTOK). Zie : Stroobant. 

908 Jacobs (H.). Luimen en droomen. Brussel, wed. J. van 

Buggenhoudt, 1862, 12°. 

909 Jacobs (Lodewijk). Eikenbladeren, kunstloovertakken en 

rustuurkens. üendermonde, Aug. de Scheppe-Philips, 

1893, 8°. 

910 — — Eikels en Grashalmen. Ibid, id., 8^ 

911 Janssens (A.-J.-M.). Gedichten. St-Nicolaas, G. de Puys- 

selaer-Laenen, en Gent, S. Leliaert, A. SifFer en O®, 1887, ' 2". 

912 Jubelzang aan België ter gelegenheid van den vijf en twin- 

tigsten veijaerdag zijner onafhankelijkheids-verklaring- 
St-Nicolaas, Landrien-Fovel, 8^ 

913 Karsman (Jacob). Dichtbloemenkroon. Antwerpen, J.-B. 

Mees, 1884, 8*». 

914 Kinker (J.). Gedichten. Amsterdam, Jan van der Hey, 1829, 

8°, 3 deelen. 

915 Klijn (Bd.). Gedichten. Amsterdam, J. van der Hey, 1821, 

8°, 2 deelen. 

916 Laevens (L.), priester. Bij het afsterven van Gr erge de 

Coninck, 2 Januari 1844. Roeselare, de Brauwer-Stock, 8^". 

Lafontaine. Zie : Renier (P.-J.)- 

917 Ledeganck (K). Het Burgslot van Zomergem. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1844, 12*. 

918 De Laster. 8®. 

QiQ _ ^ Volledige dichtwerken, in chronologische orde ver- 
zameld, vermeerderd met eenige onuitgegeven of in 
vroegere uitgaven niet opgenomen gedichten. Voorzien 
van aanteekeningen, levensbericht en opgave van varian- 
ten. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, z. j., gr. 8°. 

92c Leflot (Prosper). Eerstelingen. Gedichten en liederen. Gent, 
C. Annoot-Braeckman, 18S4, i6^ 

921 Liederen, door H.V. en G. F. Roeselare, Stock en Zusters, 
1873, ló*'. -85- 

922 Lierzang aen de zeer eerw. heeren : Mgr Fr.-Thom. Corselis, 

M. J. Simons en M. J.-J. de Keyscr, ter gelegenheid hunner 
plechtige jubelfeest van meer dan vijftig jaren priester- 
schap. Brugge, van de Casteele-Werbrouck, 1853, 8°. 

923 Lintelo (L.-V.). De godsdienst verheerlijkt, of gezangen 

mijner lente. Gent, J.-B.-D. Hemelsoet, 1865, 80. 

924 Lofdichtjes op Dendermonde (uitgegeven door J. Broec- 

KAERT). Dendermonde, Aug. de Schepper-Philips, 1892, 8^ 

LONGFELLOW. Zie : Gezelle. 

925 Loosen (O.). Het vuur vah den hemel. Gent, A. Siffer, 8°. 

926 — — Gilberta. Tafereel uit onze sociale toestanden. Vrij 

naar het Fransch proza van V. VAN Tricht in Neder- 
landsche verzen vertolkt. Gent, A. SiflFer, 1892, 12°. 

927 Pater Damiaan, apostel der melaatschen. Huidezang. 

Derde druk. Loven, K. Pecters, 1893, 8**. 

928 Loots (Corneiis). De Hollandsche taal. Amsterdam, Jacob 

Ruys, 1814, 8*». 

929 — — Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwge- 

tijde der Beurs van Amsterdam. Amsterdam, 1813, 8". 
{Met portret van den dichter) 

930 Loveling (Rosalie en Virginie). Gedichten. Tweede, ver- 

meerderde druk. Groningen, J.-B. Wolters, 1877, i2*. 

031 Loys (Ferdinand). Den nieuwen Spiegel der jongheyd, ofte 
gulden A. B. C... dienende tot stichtige onderwijzingen 
en om in de kleyne katholyke scholen gebruykt te worden. 
Gent, B. Poelman, 18 10, kl.-4**. 

932 Mercelis (Lodewijk). De Kempische harp. Dichtbundel. 

Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C*^, i8^^9, 8<>. 

933 Messchert (Willem). De gouden bruiloft. Met een voorbericht 

van H. Tollens. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1847, 8°. 

934 De Watersnood. Dichtstuk. Amsterdam. M. Wester- 

man, 1820, 8*. 

935 Nagelaten gedichten. Verzameld en uitgegeven door 

H. Tollens. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1849, 8". BcekeMverz, der Kon, VI, Academie, xi — 86 — 

936 Meynne (Adriaan). Poëzy. Brugge, C. de Moor, 1852, 8". 
MiLTON (John). Zie : Ten Kate. 

937 Moens (Petronella). Letter-kransje voor lieve en brave 

kinderen. Haarlem, A. Loosjes. Pr., 1806**. 

938 Esther, in vier boeken. Haarlem, A. Loosjes, 1786, 8*". 

939 ^^ Adriaan van Overstraten. Ruth, in vier boeken. 

's Gravenhage, J.-L. Leeuwestyn, 1790, kl.-4^ 

940 Moruanx (Jan). Lente- en zomerlust. Liederen en zangen. 

Dendermonde, Aug. de Schepper-Philips, 1892, 8", 196 bl. 

941 Moysön (Emiel). Liedjes en andere verzen, met een hand- 

schrift en het portret des dichters. Antwerpen, L. de Cort, 
1870, i6«. 

942 Mussely (V.).P. Dichterlijke proeven over de tijdsomstan- 

digheden, voorafgegaan en gevolgd door eenige afzonder- 
lijke dichtjes. Brussel, Deprez-Parent, 1850, 8**. 

943 Nolet de Brauwere van Steeland (D*^J.). Volledige werken. 

Gedichten. Amsterdam, J.-L.-F. Hassels, 3 deelen, 8**. 

944 Proza. Twee deelen. Ib. id. 

945 Poëzij en proza. Ibidem, 2 deelen, 8^ 

946 Noterdacme (Jos.), Gedichten. Brugge, Ad. van MuUem, 

1892. 8^ 127 bl. 

947 Oefeningen (Godsdienstige), aen de beste Nederduitsche 

schrijvers ontleend door D"" J. NoLET DE Brauwere 
VAN Steeland. Antwerpen, J.-P. van Dieren, 1846, 12'' 

948 Peeters (Hendrik). Meibloesem. Antwerpen, P.-E. Janssens, 

1847, «°- 

949 Petyt (Bdmond) Wydings-lied van zyne doorluchtige hoog- 

waerdigheid mynhcer J.-B. Malou, XIX bisschop van 
Brugge. Brugge, L.-B. Herreboudt, 1849, ^° 

950 Plets (P.). Hulde aan den zeer eerweerden pater Joannes, 

RecoUet, in de wereld Constantinus Boutens, ter gelegen- -87 - 

heid van 2ijn plechtig gouden jubelfeest... Tielt, J.-B 
Minnaert, 1877, 16°, 3 bl. 

951 Priem (P.-Alb.). Liederijk de Buck. Eerste forestier van 

Vlaanderen, in 8 zangen. Brugge, C. de Moor, 1826, 8*. 

952 Proeve van vertaalde dichtstukjes ten dienste der katholyke 

jeugd, 's Gravenhage, gebr. Langenhuysen, 1825, 8°. 

953 Prys-versen, behelzende : den Mensch, door Adams val, 

gebragt in slaeverny; gerukt, door 's Heylands dood, 
uyt Satans heerschappy. Wakken, 1806. — Gent, F.-J. 
Bogaert-de Clercq, 8°. 

954 Prysverzen op de dood van Egmont, bekroond door het 

Rhetoryk van Sotteghem. Gent, D.-J. van der Haeghen- 
Hulin, 1839, 8^ 

Q55 Quaedvlieg (Karel). Simon de Toovenaar. Hasselt, 1894,8**. 

956 (Ramboux Mathilde). Een klaverken uit 's levens akker. 

Drie idyllen door HiLDA Ram. Roeselare, De Seyn- 
Vcrhougstraete, 1884, 16**. 

957 — ^ Bloemen en bladeren. Gedichten. Antwerpen, Van 

Os -de Wolf, 1886 8°. 

958 — ^ Verhuizen. Landgedicht in drie zangen. Gent, S. 

Leliaert, A. Sifïer en 0«, 1888, 8°. 

959 — *" Gedichten. Gent, A. Siffer, 1889, 8». 

960 Nog een klaverken uit 's levens akker. Drie verhalen. 

Gent» 2V SifiFer, 1894, 240. 

961 Rcnler (P.-J.). Uytgekoózen verdichtselen, vry gevolgd 

naer het Fransch van den heer Lafontaine. Derde uyt- 
gaef. Kortrijk, Bcyaert-Feys, 1833, 12°. 

962 Rens (Frans). Gedichten. Gent, D.-J. van der Haeghen- 

Hulin, i839, 8°. 

963 Rodenbach (Albrecht). Al de gedichten. Roeselare, Jul. 

de Meester- van Nieuwenhuyse, 1888, 8^ 

964 Samenspraek tusschen de wereld en eenen kloosterling. 

Izegem, P-.J. Bossut, 1852, 18**. — 88 — 

965 Sa uwen (Arnold). Gedichten. Antwerpea, L. de la Muntagnc. 

1890, 16**. 

966 Schaepman (H.-J.-A.). Aya Sofia. Utrecht, W*^ van Beek- 

hoven, 1887, 12**. 

967 Vondel. Een gedicht. Amsterdam, C.-L. van Lan- 

genhuysen, 1867, 8**. 

968 Scholman (Cornelius). Zegedicht aen de minnaers der 

schoone kunsten en kristelyke zedeschool, onder den 
waren vry heidsboom, ter gelegenheid van het huwelyks- 
feest van den Hertog van Braband met de aertshertogin 
van Oostenryk. St.-Truiden, Joachims-Claes, 1853, i6«. 

969 — — Berymdc schets eener pelgrimsreis naer Roome. 

Brussel, C.-J.-A. Greuse, 1845, 18"*. 

970 Gedicht op het laetste oordeel, Michel- Angelo's 

onvergelykelyk meesterstuk. Tienen, P.-J.Merckx, 1847, 16°. 

97 1 Sevens (Theodoor). Zomerbloemen. Nieuwe gedichten. 1 878- 

1886. Kortrijk, E. Beyaert, 1886, 12° 

972 Smeets (L.-J.). Lentebloesem en poëzy der natuur. Loven, 

C.-J. Fonteyn, 1862, 8^ 

973 Sneyers (J.-T.-A.). Verspreide en nagelaten gedichten. 

Lier, J. van In en C^ 1878, kl.-8^ 

974 Spandaw (H.-A.). De Vrouwen. In vier zangen. Amsterdam, 

A. Breeman en C'^ 1819, 8°. 

975 Staes (J.), Grafloover. Gedichten. Antwerpen, J.-H. van der 

Wielen, 1862, 12°. 

976 Staring (A.-C.-W,). Gedichten. Met eene inleiding-, uitge- 

geven door NiCOLAAS Beets. Volksuitgave, 4* druk. 
Zutphen, W.-J. Thieme, 1862, 12*. 

977 Slips (A.-J.). Mengeldichten uitgegeven door P. Visschers, 

pr. Loven, van Linthout en van den Zande, 1837, 16". 

978 Stoops (Alex.). Hartegalmen. G«nt, A. SifFer, 1894, 8". 

979 Stroobant (Eugeen). Mijne eerste vlerken. Turnhout, Glénis- 

son en van Genechten, 1842, 8^ — 89 — 

gSo Stroobant (Eugeen.) Een winteravond in de Kempen. Drie 
berymde volkslegenden. Antwerpen, K. Oberts, 1844, 8°. 

981 Balladen van ViCTOR HUGO. Vertaald door Ant- 
werpen, J.-P. van Dieren en C^ ii>45, 8^ 

982 Gredichten. Gent, L-S, van Doosselaere, 1855, 12°. 

983 Stuer (M.-A.). Korte levens-beschryving van den zeer 

eerw. en edelen heer Amandus Maria Adrianus Gislenus 
Goethals... Derde druk. St.-Nicolaas, A,-L. Rukaert-van 
Beesen, 1826, 8*». 

984 Stukken (Bekroonde) des prijskamps van i Mei 1853 (^y 

de) Maetschappy : « de I-eeuw van Vlaenderen », te 
Kortryk. Kortrijk, Mussely-Boudewyn, 1853. 8**. 

985 Ten Kate (J.-J -L.). Het verloren Paradijs, door JOHN 

MiLTON. Heldendicht in twaalf zangen, in Nederduitsche 
verzen overgebracht Leiden, Alb.- Willem Sijthoff, 40. 

986 Ter Haer (Bernaard). Dichtwerken. Volledige uitgave, naar 

tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien. Leiden, A.-W. 
Sijthoff, twee deelen, 12°, 

L De St.-Paulusrots. — Joannes en Theagenes. — De 
zelfopoffering. — Lyrische poëzie. — Gewijde poëzie. — 
Elvire. 

IL Mengeldichten. — Feest- en Vreugdeklanken. — Reis- 
herinneringen. — 'Uit de kinderwereld. — Zangen des 
tijds. — Vertaalde poëzie. — Wintersprokkelingen. — 
Laatste gedichten. — Toegift 

987 Toejuyching der leden van het Genootschap : Tot nut 

des jeugd : aen d'Antwerpsche maetschappy der schoone 
kunsten : by gelegenheyd vande wederkomst der, aen 
haer ontroofde, schilder- stukken vande vermaerdste 
meesters der Nederlandsche school. Antwerpen, J.-S. 
Schoesetters, (18 15), 8**. 
(Behelst gedichten van J.-A. ter Bruggen, A.-J. Stips, 

J.-F. WILLEMS, M.-J. VAN DER MaESEN.) 

988 Tollens. Grezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.Leeuwar- 

den, H. Suringar, 1879, 8^ — QO — 

988 Traets (David), Het Licht of de invloed van het Evangelie 
op de beschaving en het geluk van 't menschdom. Voor- 
afgegaen door een dichterlijk tafereel der overstroomingen 
door C.-H. VAN BOEKEL. Gent, J. en H. van der Schelden, 

1861, 8*». 

Q89 — — Hekeldichten. Ingebeelde dienstbevelen van eenen 
ingebeelden meester over een ingebeeld land, aen zynen 
ingebeelden Minister van ingebeelde politie ... Gent 
I.-S. van Doosselaere, 1862, 16°. 

gqo De waarheid aan het Vlaamsche volk, door een 

Vlaming. Gent, (Stepman), 1887, ló^. 

991 T(ruyens). Sint Niklaas-avond. Hasselt, zonder naam van 
drukker, 1876, 12°. 

Van Ackere (vrouwe). Zie : Doolaeghe (Maria). 

991 Van Arenbergh (Frans). Gedichten... byeen verzameld en 

met levensberigt en eenige noten uitgegeven door L.-W. 
SciiUERMANS, pr. Loven, van Linthout en C*, 1861, i6*. 

992 Van Beers (Jan). Gedichten. Gent, Annoot-Braeckman, twee 

deelen, 8®. 

993 Van Boekei (K.-H.). De heer van Trazegnies. Historisch- 

romantische episode uit den eersten kruistogt. (1096- 1099.) 
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1847, 8". 

994 Van Calbergh (G.-F.), Pastoor van Becelare. De Zeven 

.Hoofd-zonden. Byzonderlyk vertoont in den hedendaeg- 
schen handel van alle staeten van menschen, en in 
rym-digt gestelt tot vermaek en onderrigtinge van alle 
christene menschen. leper, Walwein, 1809, 8°. 

995 Van Gasteren (J.-P.). Prins Boudewijn in memoriam. Gent, 

H. van der Schelden, 1891, i6^ 

996 Van de Linde (Gerrit). Gedichten van den Schoolmeester. 

Uitgegeven door Mr. J. van Lennep, Vierde druk. 
Amsterdam, gebr. Kraey, 1863, 12**. 

997 Van den Nest (C.-J.). Priester. Godsdienstige gedichten. 

Antwerpen, K- Oberts, 1843. 8°. — 91 — 

99^ Van den Nest (C.-J.). Aen den eervveerden heer Petrus 
Joannes Jacobus de Schutter, ter g^elegenheid zyner eerste 
plegtige misse ... Antwerpen, P.-E. Jansens, 1854, 8°. 

999 — — Hulde aen den zeer eerweerden heer Benedictus 
de Decker ... ter gelegenheid van het vyf-en-twintigste 
jaer zyner inwyding als priester ... op i Augustus 1853. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren & C^ 1853, 8°. 

1000 Ecrkrans gevlochten voor het achtbaer hoofd van 

den eerweerden heer Benedictus de Decker ... ter gele- 
genheid van het vyf-en-twintigste jaer zyner inwyding 
als priester ... op 4 Augustus 1853. Ibid, id. 1853. 8**. 

looi Op het huwelyk van den heer Josephus Jacobus 

de Winter mot juffrouw Catharina Joanna Hortensia 
van der Bueken ... Ibid., id. 1853, 8**. 

1002 Hulde aen den zeer eer weerden heer Petrus Joseph 

Visschers, pastor van St.-Andreaskerk te Antwerpen, 
Ibid., idem, 1852, 8**. 

1003 Van de Putte (Karel). Een kransken aan Denterghem. 

Gent, J. en II. van der Schelden, 1877, ^"• 

1004 Van de Velde (J.). Vaderlandsche bloemkrans. Oudenaarde. 

K. de Vos, 1860, 8*». 

1005 Van der Borght (J.). Harp-zang tot lof der Belgen : wegens 

hunne zegenpraelende dapperheyd betoond in den veldslag 
der Belle Alliance. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1815, 8*^. 

1006 Parnas-galm by de wederkoomst der oude kunst- 

tafereelen van Belgenland, geroofd uyt kerken, kloosters, 
abdyen en palyzen. Antwerpen, Le Poittevin-Delacroix, 
1815, 8«. 

1007 Van der Maesen (M -J.). Op de gelukkige zegepraelen 

behaeld door de Hoog\^orstelyke Bondgenoóten op de 
Fransche legers den 18 Juny 1815. Antwerpen, J.-B. 
Schoesetters, 8". 

1008 Van de Weghe (Victorien) Denderloover. Gedichten. 

Tweede reeks. Diksmuide, Ed. de Smyter, 1873, 12". - gi — 

1009 Van Driessche (Em.). Proeve van vaderlandsche zangen. 
Brussel, J.-H. de Hou, 1852, 12^ 

loio Van Droogenbroeck ( Jan). Dit zijn zonnestralen. Gedichten 
voor onze jeugd. Vijfde uitgaaf. Brussel, gebr. Callewacrt, 

1883, 12^ 

ion Dit zijn zonnestralen. Achtste, zeer veel vermeerderde 

druk. Aalst, de Seyn-Verhougstraete, 1894. 8®. 

1012 — - Makamen en Ghazelen. Proeven Oosterscher poëzie, 

door Jan Ferguut Tweede druk, met het portret van 
den dichter. Roeselare, de Seyn-Verhougstraete, 1887, 
kl..40. 

10 13 — — Spreuken en Sproken, gedichten en gedachten den 

zangers en kloosterlingen der Oosterlingen afgeluisterd 
en nagefluisterd door Jan Ferguut. Ibid., id. 1892, gT.-8*. 

1014 Van Duyse (Prudcns). Gedichten, 's Gravenhage, C.-A. 

Spin, 1831, 8°. 

1015 Godfried of de godsdienst op 't veld, in vijf zangen. 

Gent, C. Annoot-Braeckman, 1849. t2*. 

1016 Groentje. In vier zangen, met andere luimige 

gedichten van GRESSET, Antwerpen, K. Oberts. 1843, i^- 

10 17 Nathalia (Elegieën). Gent, C. Annoot-Braeckman, 

1842, 16**. 

10 18 Het Klaverblad. Romancen, Legenden, Sagen. Brus- 
sel, C.-J.-A. Greuse, 1848, 16**. 

loig — - Vaderlandsche poëzij. Gent, L. Hebbelynck, 1840, 
3 deelen, 12**. 

1020 ~ — De (Tcntsche vaderbeul. Romance. Gent, D.-J. van 
der Haeghen-Hulin, 1837, S**- 
De erbormelicke wee-clachte van Simon Stevin te Brugghe. 

Nieuport, 1846, 12°. 
Samenspraek tusschen Martens, van Aelst, en Erasmus, 
van Rotterdam, op den 6 July 1856. Gent, Eug. van 
der Haeghen, 8°. — 93 — 

I020 Van Duyse (Prudens). De Koningin der Belgen. Twee 
gedichten. Gent, gebr. de Busscher, 1851, 8°. 

De zang des Germaenschen slaefs, oud makker van 
Ambiorix, op een festijn binnen Rome. Antwerpen, 
J.-E. Buschmann, 1848, 8". 

Aen den kunstschilder J. van den Abeele, bij zijne 
terugkomst uit Rome binnen zijne vaderstad. Verwel- 
komsgroet, voorgelezen ter vergadering van de Maet- 
schappij der Fraeie-Kunsten te Gend, den 2 Februari 
1837. Gent, D.-J. van der Haeghen-Hulin, 8**. 

De invloed der ijzerenwegen op de nijverheid en volks- 
beschaving. Lierzang, opgedragen aen de stad Gent, 
ter gelegenheid van de opening des ijzerenvvegs van 
Dedermonde op Gent, den 23 September 1837. Gent, 
D.-J. van der Haeghen-Hulin, 12°. 

Palmtak voor Nicolaes van den Abeele, luitenant der 

burgerwacht, slachtoffer zijner menschenmin Gent, 

D.-J. van der Haeghen-Hulin, 8**. 

Aen de Koninklijke Maotschappij van S^ Cecilia, van 
Mechelen, bij hare terugkomst in België van hare 
kunslreis in Holland, ten behoeve der overstroomden 
ondernomen. Ibidem, idem, 8**. 

Fiere Margaretha. Legende. (Antwerpen), 1844, 8**. 

Waterloo en Sebastopol. Lierzang, 1857, 8". 

Het liefdadig Estaminet. Gent, 1858. 

102 1 De wanorde en omwenteling op den Vlaamschen 

Zangberg, in vier zangen, met eeuwigdurende aantee- 
keningen. Gent, P.-J. de Goesin-Verhaeghe, 1830, 8®. 

1022 Jubelkrans voor den wel eerw.ierden en geleerden 

heer Leo de Cruenaere, vijf en twintigjarigen petstor 
der parochiale kerk van H. Kerst, te Gent. Gent, 
Snoeck-Ducaju en zoon, 1840, 4*. 

1023 Nagelaten gedichten. Roeselare, De Seyn-Ver- 

hougstraete, 1882-1885, tien deelen 8®. 

I* deel : Lyriek. 

2® deel : Reinaerd de Vos. 

3* deel : Dicht verhalen. 

4® deel : Luim. Bo^kenverz, der Kon» Vi, Academie, 12 — 94 — 

5*^ deel : JJedekens en Kindergedichtjes. 
6** en y"" deel : Verscheidenheden. 
8* en g*' deel : Vertalingen en navolgingen, 
lo® deel : Rij min vallen. 

1024 Bloemlezing uit Prudens van Duyse's gedichten, 

tijdens zijn leven verschenen. Roeselare, De Seyn-Ver- 
hougstraete, 1889, 8". 

1025 Jubelkrans voor de Akademie mijner vaderstad 

(Dendermonde), 8". 

1026 Bede voor de Koningin der Belgen, in October 

1850. Gent, I. Tytgat, 1840, 80. 

1027 Een Vriendschapsruiker. 4 November 1845. Gent, 

Annoot-Braeckman, 1845, 4*'- 

1028 Virgilius Herderszangen, in dichtmaet vertaeld. 

Gent, I.-vS. van Doosselaere, 1859, 8°. 

1029 Van Hasselt (Andr.). Het gulden boekske. Gedichtjes 

voor kinderen. Derde druk. Roeselare, De Seyn-Ver- 
hougstraete, (z. d.), 12"*. 

1030 — — De zon, of de morgen, Waterloo en de Eeuwigheid 

Dithyrambe. Rotterdam, J. Immerzeel, 1825, 8**. 

103 1 Van Hemel (J.-B.). Aen den zeer eerw. heer Andreas 

Vcrrept, ter gelegentheyd van zyne eerste Onbloedige 
OfFerhande... Mechelen, P.-J. Hanicq, 1822, 4**. 

1032 Van Heüsden (Bruno). Gedichten. Uitgegeven door P.-P. 

Cassikrs. Antwerpen, L. Schotmans, 1856, kl.-8«. 

1033 Van Hoogeveen (L.). De slag bij Nieuwpoort. Dichterlijk 

krijgstaferecl. Antwerpen, J.-R van Dieren & O"", 1844, 8«. 

1034 Van Kasteren (J.-P.). Prins Boudewijn in memoriam. 

Gent, H. van der Schelden, 1891, 16°. 

1035 Van Kerckhoven (P.-F.). Gedichten en balladen. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1846, kl.-8'*. 

1036 — — Volk«ïliedjcs. Gent, L. Hebbelynck, 1S54, 8^. — 95 — 

1037 Van Kerckhoven (P.-F.). Ons Vaderland. 

1038 Van Lennep (Jacob). Nederlandsche legenden. Leiden, 

A.-W. Sijthoff, 2 deelen 12°. 

1039 Van Neste (Alfons). Gedichten. Kortrijk, Ed. van Neste, 

1894 12°. 

1040 Mengelpoözij. Ibid,, id., 2 deelen 12°. 

104 1 Van Oye (Eugeen). Morgenschemer. Gedichten. 1856-1870. 

Brugge, C. Lambrecht, 1874, 12". 

1042 Van Peene (Mathilde), vrouwe David. Mirtebladen. 

Gedichten. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1870, 8°. 

1043 Van Ryswyck (Jan). Dicht- en prozawerken. Uitgegeven 

door Jan van Ryswyck, Jansz., met eene levensschets 
door Max Rooses. Antwerpen, L. Janssens, 1885, 8". 

1044 Van Ryswyck (Theodoor). De Antwerpsche Longchamps. 

Hekeldicht. Antwerpen, P.-E. Janssens, 1850, 8". 

1045 Van Dyck in verlof. Hekel verzen. Ibid. id., 1850, 8". 

1046 ^ — Volledige werken. Voor de eerste maal in den 
oorspronkelijken tekst en volgens lijdsorde gerangschikt, 
opnieuw uitgegeven, met ophelderingen en een levens- 
bericht van den dichter door J. Staes. Antwerpen, 
L. Janssens, 1884, 3 deelen 8", 

L Eigenaerdige verhalen. — Eppenstein. — Het tooneel- 
gezelschap ot de gefopte graef. — Poëtische luimen. — 
Dichterlyke bespiegeling op het Onze-Vader. 

IL Rubens en Van Dyck of de reis naer Itaelje. — Balladen. 

— Zamenspraek tusschen Rubens en eenen burger dezer 
stad. — Ode by het openen der yzeren spoorbaen tusschen 
Antwerpen en Keulen. — Hulde aen de nagedachtenis 
van koning Willem den Eerste. — Godgewyde gezangen. 

— Een woord aen het volk. — Ode by de eerste ver- 
jaring der opening van de yzeren spoorbaen tusschen 
Antwerpen en Keulen. — By het beschouwen der beelte- 
nis van baron Chassé. — Politieke refereinen. — Twee 
onbekroonde dichtstukken. — Volksliedjes. -96- 

III. Verspreide gedichten. — Theodoor van Ryswyck, zijn 
leven in verband met zijnen tijd. — Bijlagen. — Kopie 
van echte stukken nopens Th. van Ryswyck en zijne 
familie. 

1047 Verbeeck (J.). Onderpastoor. Gelegenheidsdichten. Ant- 

werpen, J.-F. Engels, z. j. 8**. 

1048 Verdwijning (De) der Auwelen. Limburgsche overleverin- 

gen uit het Heidendom. Lier, Joz. van In en C'*^ 1894, kl.-8**. 

1049 Verhulst (C). Mijmeringen. Poêzij. Antwerpen, wed. 

Kennes en Gerrits, 1859, 12**. 

1050 — — Echo's der gedachten. Levenspoözij. Utrecht, C. van 

der Post, jr., 1859, 8®. 

105 1 Vcrmctten (J). Dichtstuk opgedragen aen Z, M. Leopold 

de i***", koning der Belgen, op zynen verjaerdag. Antwer- 
pen, wed. Joz. van Ishoven, 1852, 8**. 

1052 Verschelde (Ed.). Weerdigheid des Priesters. Opgedragen 

aan Octaaf Couttenier, ter gelegenheid van zijne eeremis. 
Wervik, van den Broele-Ferrant, 1893, 8«, 

1053 Vcrsnaeyen (Karel). Liefde, vreugd, vaderland, drie snaren 

myner lier. Gent, 1860, 16®. 

1054 Vervier (C.-A). Letteroefening. Gent, L, Hebbelynck, 

1840, 8°. 

1055 Gedichten. Gent, Aug. de Schepper-Philips, 1874, 8**. 

1056 Dichtstukjes. [Overdrukken). Gent, 1821, 8". 

1058 Verzaemeling der voornaemste dicht-werken op de vreed- 

heyd van Nero... Roeselare, D. van Hee, (1827), S*». 

1059 Verzaemeling van alle de Nederduitsche dichtstukken 

die medegedongen hebben naer de lauwerkroonen, uit- 
gegeven door de Maetschappy van het Rhetorica, binnen 
Gent, den 27 Julii 181 2. Gent, J. Begyn, 8*. 

1060 Verzaemeling der bezonderste dicht-werken op het voor- 

werp : € De beschouwing van 't slagveld van Waterloo. > 
Roeselare, Beyaert-Fcys, z. j., 8". — 97 — 

io6i Verzameling der bekroonde en voornaetnste dicht-werken 
op het voorwerp : c het Vermogen des IJ vers *, Kortrijk, 
Beyaert-Feys, 1822, 8°. 

1062 Verzameling van jubeldichten en gezangen, opgedragen 

aen den heer Franciscus Canneel, stadhouder der maet- 
schappy van rhetorica, op den dag der viering van zijn 
plegtig jubelfeest... Brugge, van de Casteele-Werbrouck, 
1836, 80. 

1063 Verzameling der bezonderste dicht-werken op het voor- 

werp : de Beschouwing van 't slagveld van Waterloo 
(1815) en de Menschlievendheid der Belgen, voorgesteld 
door de maetschappij der Verzaemde Kunstminnaeren 
binnen Rousselaere in 1816. Kortrijk, Beyaert-Feys, 8°. 

1064 Verzaemeling der nae-prijsdingende dicht-werken op het 

voorwerp : 

€ Schets dan met uw penseel ons af Napoleon » enz. 

Ander voorwerp : 
€ Wij wenschen ook te zien Paus Pius afgemaeld, 
Door de onweerstaenbare magt des dwingclands gevan- 
gen » voorgesteld door de maetschappij van Welspreek- 
kunde, gezeyd Kersouwieren, binnen de stad Oudenaer- 
den. üent, A.-B. Steven, 1814, 8**. 

1065 Verzaemeling van Letter- en Dichtkunst, afgelezen op 

de Redcn-Zaele der Konstminnende Rooze binnen 
Rumbeke, op den 21 Thermidor jaer XI. Kortrijk, 
R. Gambart, i8o3, 8°. 

1066 Verzameling der voornaemste dichtstukken, die naer prijs 

gedongen hebben in den drievoudigen letterstrijd van 
dicht-, tooneel- en schrijfkunst, uitgeschreven door de 
Maetschappij van Rhetorica, onder kenzin : c Geen kunst 
zonder nijd » binnen de stad Deynze, op den vijftienden 
Julij 1827. Tieh, L.-F. Michiels, (182-), 8». 

1067 Verzaemelinge der dicht-werken en tooneel-uytgalmingen, 

die mede-gedongen hebben in den dryvoudigen en 
luislerlyken prys-kamp, in dicht- en schryf-kunde, aen- 
geboden door de Koninklyke Maetschappy van Tael- en 
Dichtkunde, te Veurne. Veurne, F. Ryckeboer, 1824, 8**, -98- 

io68 Verzameling der zangstukken bekroond door de Konink- 
lyke Maetschappy van fraeie konsten en letterkunde 
te Gent, den 18 van Weimaend 18 16. Gent, P.-J. de 
Goesin-Verhaeghe, 8°. 

1069 Visscher (L.-G.). De herder op het slag\'eld bij Xieuwpoort. 

Tweede druk, Brussel, Brest-van Kampen, 1822, 8«. 

1070 Visschers (P.). Uytspannings ueren ten nutte besteed. 

Mechelen, P.-J. Hanicq, 1839, 8°. 

107 1 — — De Roomsch Catholyke Priester. Mechelen, van 

Velsen-van der Eist, 1842, gr. 8°. 

1072 Ter gelegenheid der eerste Communie van jufvrouw 

Justina-Josephina Lysen. Ibid., id., 1838, 12°. 

1073 Voedstervader (De). Rymkens uit een vriendenharte 

gevloeid by het 25jarig jubelfeest dat de begyntjens van 
Antwerpen vierden, ter eere van den eerw. heer Petrus- 
Josephus Bollinckx. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1867. 8^ 

1074 Vosmaer (C). De Ilias, van HOMEROS, vertaald door 

Leiden, A.-W. SijthofF, 1880, gr.-8". 

1075 Vuylstcke (Julius). Verzamelde gedichten. Tweede uit- 

gave. Arnhemsche Drukkers- en Uitgevers-Maatschappij, 

1887, I2«. 

Weber (Dr. F.-W.). Zie\ De Lepeleer. 

1076 Welvaerts (Th.-Ign.). Hulde aan den eerw. heer Victor 

Glénisson, ter gelegenheid zijner plechtige mis... Turn- 
hout, Glénisson en Zonen, 1885, 8^ 

1077 — - Aan den hoogachtbaren heer Jacobus-Eduardus 

Glénisson, door zijne Heiligheid paus Leo XIII tot pause- 
lijken ridder van den H. Gregorius den Groote verheven. 
Idem, 1879, 8". 

1078 — — Logende van de drie balsemvaten. Loven, K. Peeters, 

1885, 8*. 

1079 — — De Herder. Loven, K. Peeters, 1885, 8". — 99 — 

io8o \Villems (Frans). Antwerpen heil! Zingdicht. Gent, A. 
Siffer, 8«. 

1081 — — Te Deum laudamus. Antwerpen, Van Os-de Wolf, 

1895. 8^ 

1082 — — Goethe's Herman en Dorothca. Gedicht in negen 

zangen, vertaald door... Antwerpen. J.-W. Marchand 
en C^ 1868, 12^ 

1083 — — De Heiland. Dichterlijke bespiegelingen op Jezus 

leven, leer en lijden. Tweede uitgaaf. Antwerpen, J.-E. 
Buschmann, 187*, 8**. 

1084 Willems (Jan- Frans). Aan de Belgen. Zonder naam van 

drukker of jaartal, S". 

Zie : Verzamelwerken (Poëzie en Proza). 

1085 Wjrtynck Julius). Liedjes en gedichten. Gent, Snoeck-du 

Caju en 0«, 1868, 8». XII. Liederen (Oude en Nieuwe) 

1090 Baumker (Wilhelm). Das katholische deutsche Kirchen- 

lie din seinen Singweisen, von den frühesten Zeiten bis 
gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Freiburg, Her- 
dersche Verlagshandlung, 1886, 8°. Twee deelen. 

1091 - — Niederlandische geistlichc Lieder nebst ihren Sing- 

weisen, aus Handschriften des XV. Jahrhunderts. Leipzig, 
Breitkopf en Hartel, 1888, 8^ 

1092 Bauwens (Is.), Iwoin van Aalst. Muziek van GuST. Pape. 

Gent, H. Rousseeuw-Arijs. 1886, 4**. 

1093 Bouchcry (J.). Broederliefde. Zangdicht. Antwerpen, 1895, 16°. 4308o!J — lOO — 

1094 Brouwers (J ). De Kersouw. Zingdicht ter gelegenheid 

van 't 4oojarig jubelfeest van... het Kersouwken te 
Leuven. Loven, z. n. v. dr, 1873, 8^. 

1095 Busschaert (P.). Gezangen voor Congregatiën, ook voor 

scholen dienstig. Brugge, K. Beyaert-Storie, 1881, 16*». 

1096 Chants populaires flamands, avec les airs notés, et poésies 

populaires diverses, recueillis a Bruges par Ad. Lootens 
et J.-M. Feys. Brugge, Desclée-de Brouwer en C'*, 1879, 8°. 

1097 Claes (Désiré.) Voor Thonissen, hoezee! Feestlied. Muziek 

van den dichter. Namen, Wesmael-Charlier, 4**. 

1098 Daems (S.). Zoetste der vrouwen. Muziek van Mrs. NORTON. 

Averbode, C. Compiet, 1891. 8**. 

1099 — — Voor de koningin van hemel en aarde. Muziek van 

B. Raes. Averbode, C. Compiet, 1890, 8^ 

II 00 De vierde Bladzij. Muziek van D. ViTAELSEN. — 

Scheresliep. Muziek van B. Raes. Roeselare, De Seyn- 
Verhoogstraete, z. ]'., iS°. 

1 101 Deugd en Vreugd, Liederbundel voor brave zangers. 

Herenthals, V.-J. du Moulin, iS;; I^^ 

1 102 De Keyzer (P.), Lofzangen en gebeden. Gent, A. SifFer, 

1890. gr.-8°. 

1103 Idem. Met cijfermuziek. Ibid., id., 1890, 18®. 

1 104 De Rujrtcr (J.). Nieuw Liedt-Boeck, ghenaemt den Maej^hde- 

Krans, ghevlochten ter eeren ende tot groot vermaeck 
der Nederlandsche vryers en vr>'^sters. Duinkerke, P. 
Labus, 18". 

1 105 Destanberg (Nap). Volksliedjens en kooren, ten gebruike 

der gemeentescholen. Gent, Snoeck-du Caju en C'*', 
1861, 160. 

1106 De Stoop (J.). Recueil de chants et exercices vocaux 

servant d'introduction a Tenseignement de la musique. 
— Verzameling van zangen en oefeningen voor de stem 
of inleiding tot het aanleeren van muziek. Brugge, wed. 
J. Petyt, z. j. 8^ — lOI — 

y 107 G. M. Elf geestelijke gezangen. Gent, H.-L. Stepman, 
1879, S». 

1108 Geschiedzangen (Nederlandsche), naer tijdsorde gerang- 

schikt en toegelicht door J. van Vloten. Eerste bundel, 
S63-1572. Tweede bundel, 1572-1609. Amsterdam, K.-H. 
Schadd, 1864, 12®. 

1109 Gezelle (Guido). Dertig geestelijke liederen op oude en 

nieuwe zangwijzen geschikt door Remi Ghesquière. 
Gent, A. SifFer, 1891, 18**. 

1110 — — Idem. Met muziek. Ibid., id., 16®. 

I 1 1 i Hiel Emmanuël). Heilgroet aan den hoogachtbaren heer 
Polydoor de Keyzer, lord mayor van Londen, in zijne 
vaderstad Dendermonde. Brussel, D. van Doorslaar- Ver- 
beken, 1888. 8^ 

11 12 Hoffmann von Fallersleben. Altniederlandische Lieder 

(Overdruk,) 

11 13 — — Loverkens. (VIII van N' 401, HorcB BelgictB) 

11 14 Joos (Am.). De zingende Knaap. Zeven schooUiederen 

met pianobegeleiding. Eerste bundel. Gent, I. van der 
Poorten, 1880, 8^ 

1115 Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot Onse Lieve 

Vrouw Lichtmis, inhoudende veel schoone Kers-Liede- 
kens, met meer ander. Antwerpen;, Fr], Vinck, z. j. 

11 16 Lcbrocquy (F.). De dulle Griete. Vlaemsche liederen op 

den tyd, door eenen waren volksvriend. Gent, PVC. 
Backeïjau, 1839, '2**. 

Il 17 Liede-boek ('t Groot Hoorns, Enkhuyser, Alckmaerder en 
Purmerender), verciert met veel mooye Bruylofts-Liede- 
kensen Gesan gen. Amsterdam, Gijsbert de Groot, 1746, 32'. 

Lieder (Niederlandische geistliche) des XV. Jahrhunderts. 
Herausgegeben von HoFFMANN voN FaI-LESLEBEN. 
Hannover, C. Rümpler, 1854, 8". (X van n' 401, Horce 
belgica) 

Liederbuch (Antwerpener), vom Jahre 1544. Herausgege- 
ben von Hoffmann von Fallersleben. Hannover, 
C. Rümpler, 1855, 8«. (XI van n' 401, HorcB belgicce) i'cekenrerz. det Kon. VI, Academie, i \ .> — I02 — 

in8 Liederboek (Xederlandsch). Uitgegeven door het Willems- 
Fonds . Eerste deel : Vaderlandsche en plaatselijke liederen . 
Tweede deel : Balladen en verhalende liederen. Gent, 
C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, opvolger, 1891, i2». 

11 19 Liederen (Oude Nederlandsche); melodieën uit de Souter- 

liedekens, uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en 
klavierbegeleiding door Fl. van Duyse. Gent, C. 
Annoot-Braeckman, opvolger Ad. Hoste, 1889, 8**. 

1120 Liederen (Oude Nederlandsche), bewerkt door Fl. van 

Duyse, voor koor, met begeleiding van harmonium. 
Brussel, A. van der Ghinste en K. van der Auwera. 
1891, gr. 8«. 

1 121 Liederen (Oudvlaemsche) en andere gedichten der XIV^ en 

XV*^ eeuwen. Gent, C. Annoot-Braeckman, z. j. 8*. 

1122 Liederen (Oude Vlaamsche), ten deele met de melodiën, 

uitgegeven door J .-F. WiLLEMS . Gent , E . en F. Gyselynck, 
1846, 8*». 

1123 Liederen-Bundel voor Janmaat en Soldaat. Bijeenverzameld 

en gewijzigd door H.-C.-C. Clockener-Brousson. Helder, 
C. de Boer, 1895, ^^ 

1124 Liederen (gezongen door Markt^angers). kl.-40. 
(Liederen gerijmd door Jan Bogaert, P.-J. Caekebcke, 

J. de Meyere, Liev. de Moor, E.T. S., Jan Dierickx, 
Jan Lcfcvrc, P.-J. Louwyck, Francisca Rolens, Segers, 
Fr, van der SeuUe, P.-J. van Durme, Lod. van 
Neste, Judoca van Waeyenberghc, en anderen.) 

1 125 Pelsers (H.). Priester. Keus van schooUiederen opgedrajijeti 

aen de onderwyzers en de vaderlandsche jeugd, en byeen 
verzameld door ... Luik, L. Grandmont-Donders, 1861, 8^ 

11 26 Prieel der gheestelycker melodijën. (Met muziek.) Antwer- 

pen, Verdussen, 1614, 12*. 

11 27 Sadones (Jozef en Hendrik). Liederen (gezongen op de 

markt). Kl.-4°. 

1 128 Triumph-Karre (De Brugsche) op de voortydsvermaekelyke — I03 — 

aengenaeme en patriotieke wyze : J'empoisonnais ma 
mère. Gent, 1791, i6^ 

Van Kerckhoven (P.-F.). Zie : Dichtwerken van de XIX* 
eeuw. (BI. 94.) 

11 29 Van Mander (Karel). De galden Harpe, inhoudende al 

de Liedekens, die voor desen bij K. V. M. gemaeckt, 
ende in verscheyden Boecxkens uyt-ghegaan zijn, nu 
hier in tot Boeck versamelt, op den A. B. C. ende bij 
hem selfs jjecorrigeert. Vermeerdert met \ Broodt-Huys, 
' verscheyden Liedekens ende Ghedichten , die inde voor- 
fifaende niet gevonden en worden. Haarlem, H.-P. van 
Wesbusch, 1627, 24**. 

11 30 Verzameling van godsdienstige, zedelijke en vermakelijke 

gezangen voor katholieke scholen en gestichten. Ant- 
werpen, J.-B. Cockx-Groenen, 1879, 18®. 

1131 Verzameling van liederen ten dienste van Congregatiën 

en christelijke genootschappen. Lier, Joz. van In en O^t 
1882, 8«. 

1132 Volkslieder (HoU^ndische), gesammelt un l erlautert von 

^ Heinrich Hoffmann. Breslau, Grass, Barth en 
Comp. 1833, 8**. (II van N' 401, HorcR BelgtccB) 

1133 Witsen Geysbeek (P.-G.). De jongste dag. Oratorium. 

Amsterdam, J. Portielje, 1826, 8°. 

11 34 Zangdicht. Ter gelegenheid der plaatsing van oenen 

gedenksteen voor een nieuw Gasthuis, Moederhuis en 
Ongeneesbarenhuis. Aalst, P. van Huffel, 1895. XIII. 

Verzamelwerken (Poëzie en Proza, 
XVP-XIX^ eeuw.) 

1139 Bols (J.) en Muyldermans (J.). Nederduitsche Bloemlezing, 
dicht- en prozastukken verzameld en voorzien met aentee- 
keningen, eene schets van de geschiedenis onzer letter- — I04 — 

kunde, enz. 4* uitgave. Mechelen, R. van Velsen, 1892, 
twee deelen, 12". 

1140 Bundel ofte Verzaemelinge der Dicht- werken en tooneel- 

uytgalmingen, die medegedongen hebben in den prys- 
kamp aengeboden door de Koninglyke Maetschappy 
van Tael- en Dichtkunde te Veume... Veurne, 1824, b*, 

1141 Bundel der bekroonde Dicht- en Prozastukken in den 

pryskamp te Dixmude, 1842. Diksmuide, Van Cuyck- 
Gyole, 8^ 

1142 Claes (Des.). Livre de lecture flamande a Tusage des Athé- 

nées, des Colleges, des écoles normales et des écoles 
moyennes de la Belgique wallonne. Namen, Ad. Wesmael- 
Charlier, 1884, t^**- 

1 143 Croon (Pieter), kanunnik. Almanach voor heden en morgen, 

ende daer op vennaekplijke uyt-leggingen met geestelijke 
bemerkingen : voor een Nieuw-jaer vereert aen een ieder. 
Antwerpen. J. de Roveroy, z. j., 12**. 

1144 ^® ^*^ (Cornel.). Den spiegel van de verdrayde werelt : 

te sien in den bedriegelijcken handel, sotte en ongeregelde 
manieren van het al te broos menschen leven. Antwerpen, 
J.-P. Robyns, 1708, 8». 

1145 De Hoon (J.-F.). Novellen en gedichten. Gent, C. Annoot- 

Braeckman, 1869, i2*. 

1146 Dicht- en Prozastukken (Bekroonde) van den letterkun- 

digen prijskamp, uitgeschreven in 1870 door de Lovensche 
rederijkkamer het Kersouwken. Loven, C.-J. Fonteyn 
187 1, 8*>. 

1 147 Dicht- en Prozastukken (Bekroonde) van den letterkundigen 

prijskamp in 1874 bij het Kersouwken. Loven, K. Peeters , 

1875, 8^ 

1148 Dicht- en prozastukken voorgelezen op de openbare 

zitting van de Antwerpsche rederykkamer de ülyftak , 
den 15 February 1846. Antwerpen, J.-E. Buschmann , 
1846, 8*>. 

Feith (R.). Verhandelingen. Z/if ; Dichtwerken van de 
X1X« eeuw. N^ «78. — I05 — 

I. Verhandeling over de Evangelieleer. — Dagboek mijner 

goede werken. 
n. Raad aan eenen jongen dichter. — Over de Romance. 

— Over het onnatuurlijke. — Over de navolging der 
natuur. — Over het bevallige. — Over de vrouwen. • 

— Ruwe schets van de genie. — Ontwikkeling van 
het poëtisch naturel. — Over den smaak. 

III. Sentimenteel. — Over het gevoel. — Over het Minne- 
dicht. — Over de Liefde in het algemeen, tijdens de 
middeleeuwen en in de XVI® eeuw.. — Natuur, onschuld» 
geluk, decentie. 

IV. Over het Minnedicht. — Over den smaak der Neder- 
landen in de poëzij. — Ware en valsche wijsbegeerte 
voor den Dichter. — Waarde der zinnelijkheid in de 
poëzij. — Over het bijzonder en algemeen belang. 

V. Julia. — Themire. — Ferdinand en Constantia. 

VI. Verhandeling over het Heldendicht. 

VII. Thirsa, of de zege van den godsdienst. — Lady 
Johanna Gray. 

Vin. Ines de Castro. — Mercius Cordus. — Treurspelen. 

IX. Proeve van eenige gezangen. — De Ouderdom. — 
Het graf. — Brieven aan Sophle. 

1149 Fcith (R.). Verhandelingen. — Invloed van het burgerlijk 

bestuur op zaken van godsdienst. — Godsdienstige 
begrippen en praktijken. 

1150 — — Verhandelingen. —Iets over het treurspel. —Over 

het invoeren van engelen en duivelen in dichtstukken . 

— Het leven en de werken van Antonio Allegris van 
Corregio. — Waarde van het Rijm. — Over beelden 
uit de natuurlijke historie van vreemde landen. — Over 
du Paty's Brieven over Italië. — Gedichten. 

1151 Gedenkboek der feestviering van het vijftigjarig bestaan 

der Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels op 12, 13 en 14 Augustus 1867. Amsterdam . 
gebr. Binger, 1868, gr .-8®. 

Hansen (C.-J.). Zie\ Letteren (Noordche). 

1152 Heldendichten (Bekroonde) en zedenverhalen van den 

letterkundigen kampstrijd, uitgeschreven in 1852 door *- io6 — 

de Lovensche rcderijkkamer : Het Kerssouwken. Loven, 

C.-F. Fonteyn, 1855, 8® 
(Bevat stukken van Aug. van Acker, Pieter Geiregat. 

Eug. Stroobant, J. S. Staes, W. de Vlaming, Fr. de Vos). 

1153 Jottrand (L.). Nederduitsche gewrochten van den Neder- 

Waal L. Jottrand. Brussel, van der Auwera, 1872, 8". 

1154 Keus van dicht- en prozastukken of tael- en letterkundige 

verzameling voor allen. Kortrijk, Genaey-Hasaert, 1839- 
1840, 8". 

1155 Kinker. Verspreid en onuitgegeven dicht en ondicht. 

Haarlem, W.-C. de GraafF, 1877, kl.-8^ 

1 156 Letteroefeningen (Nederduitsche). Gent, Snoeck-du Caju en 

Zoon, 1834, 8«. 

1157 Letteren (Noordsche). (Talen, letterkunde, omzettingen), als 

vervolg op de Reisbrieven uit Dietschland en Denemark, 
door C.-J. Hansen. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1860, 12^ 

1158 Letterkunde (Nederlandsche). Voornaamste schrijvers der 

vier laatste eeuwen Bloemlezing door D. de Groot, 
L. Leopold en R.-R. Rijkens. Zesde, gewijzigde druk. 
Groningen, J.-B. Wolters, 1S87, 2 deelen 8°. 

1159 Loosjes (A.). Het Hout, of Boschgedachten , in zes bespie- 

gelingen. Haarlem, 1793, 8*. 

1160 Poirters (Adrianus). Het Masker van de Wereldt afge- 

trocken. X*" druk. Antwerpen, wed. J. Cnobbaert, 12". 

1161 Hetheiligh hof vanden keyser Theodosius, verciert 

met Sinnebeelden , Rijmdichten en Sedeleeringen . leper, 
J.-B. Moermans, 1696, i2*>. 

1 1.62 — — Het Duyfken in de steen-rotse , dat is : eene-mede- 
lydende siele op die bittere passie Jesu-Christi medi- 
terende. Amsterdam. Melchert Janssen, 1657. 12*. 

1163 Den alderheylichsten Naem voor een nieu-jaer-gift, 

geschoncken aen de jonckheyt, gebouwde, weduwen, 
geestelijke. Antwerpen, wed. Jan Cnobbaert, 1647, 32°. 

1164 -»• -»*■ Ydelheyd des werelds, verciert met zinnebeelden, rijm-dichten en zedeleeringen. Antwerpen, J.-P. Robyns, 

1165 Poirters (Adrianus). Het dae^helycks nieuwe-jaer spie- 

ghelken van Philagie, verciert met printen, dichten, 
seden-leeringhen . C. Woons, 1673, i6'. 

1166 Spelte (A.-M.). De wyze Zotheyd, Fonteyne der Blyd- 

schappen, Moeder der Vermaekelykheden. (Uit het 
Fransch) in de Nederduytsche taele door Daniël WATER- 
SCHOOT. Antwerpen, J.-H. Carstiaenssens, 1775, I6^ 

1 167 Stijl- en letterkunde. Praciisch handboek ter beoefening der 

Nederlandsche letteren. (Bloemlezing) door Frans WIL- 
LEMS. Eerste deel (proza), Antwerpen, Van Os-de Wolf, 
1881, in-i 20. Tweede deel (poézij). Lier, J. van In en C**» 
1890, 8**. Idem, 2*^ stuk, poëzij, 1891, 80. 

11 68 Stukken (Bekroonde) door de Antwerpsche Rederykkamer 

de Olyftak, ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging 
van het standbeeld van P.-P. Rubens den 15 Augustus 
1840. Antwerpen, Joz.-M. Jacobs & zoon, 1840, gr .-8°. 

Van Geluwe (Arnout). Zü : Wijsbegeerte, Zedeleer. 
Afbeeldinge over de ontledinge enz. 

Waterschoot (Daniël). Zie : Spelte (A.-M.). 

ii6q Werken (Bekroonde) op Simon Stevin, gevolgd door eene 
naamlyst der groote mannen van Brugge. Brugge, C. de 
Moor, 1846, 8°. 
(Behelst : Lot en levensschets van Simon Stevin door P.-F, 
van Kerckhoven. — Zangstuk, door Pr. van Duyse. — 
De lof van Simon Stevin, (gedicht) door R.-H. van 
Someren. 

II 70 Willems (Jan-Frans). Nalatenschap van J.-F. Willems. 
Dicht- en Tooneelstukken, met inleiding, bijdragen en 
aanteekeningen van M*^ Prudens vAN Duyse, Gent, 
gebroeders De Busscher, 1856, 8**. 

1171 Keus uit de dicht- en prozawerken , verzameld door 

MAXRooSES,I8I2-I846.Gent,W.Rogghé,I873,I2^2dln. — io8 — XIV. 

Middelnederlandsche Proza. 

II 70 Ghetiden Boec. Naar een handschrift der XV« eeuw, uit- 
gegeven door D' K. DE Gheldere. Gent, A. SiflFer, 

1893, 8*. 

1177 Leven (Het) van Jezus. Een Nederlandsch handschrift uit 

de XIII* eeuw. Met taalkundige aanteekeningen uitge- 
geven door G.-J. Meyer. Groningen, J. Oomkens. 
1835. 80. 

1178 Lijden (Dat) ende die Passie ons Heren Jhesu Christi* 

Voor 't eerst uitgegeven door D' Alfred Holder . Gro- 
ningen, J.-B. Wolters, 1877, 8«. 

1179 Van Ruusbroec (Jan). Dat boec van den geestelijken 

Tabernacule. (XIV* eeuw). Met inleiding en glossarium 
van J. David, pr. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1858, 
8*. Twee deelen. 

1180 Dat boec vanden twaelf Doeheden. — Die Spieghel 

der ewegher Salicheit. — Van den kerstenen ghelove. 
{Voorrede van J. David.) Gent, idem, 1860, 8^ 

1181 Van Ruusbroec (Jan). Dat boec van VII trappen inden 
graet der gheesteliker minnen. — Dat boec van seven 
sloten. — Dat boec van den rike der ghelieven. Dat 
boec vanden vierbe coringhen. {Voorrede van], David.) 
Ibidem, idem, 1861, 8**. 

1182 Dat boec van den twaelf Beghinen . {Voorede van 

J. David.) Gent, C. Annoot-Braeckman, 1863, 8". 

1 183 Die Chierheit der gheestelicker Brulocht. Dat Hant- 

vingherlijn, oft van den blickenden steene. — Dat boec 

der hoechster waerheit. (Mei een levensbericht over 

J, David door F.-A. Snellaert.) Ibidem, idem, 1868, 8^. — I09 — 

XV. 

Prozawerken — XVr-XIX« eeuw. 

1 1 88 Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der 
XVn^ eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biographisch 
toegelicht door J. VAN Vloten. Arnhem, Rinkes, 1870, 8*». 

1 1 8q Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der 
XVIIP eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biogra- 
phisch toegelicht door J. VAX VLOTEN. Ibid., id., 187 1, 8r 

11 90 Fokke (Arend), Niet, niets en nietmetal. Een ironisch- 

komische verhandeling. Amsterdam, A.-B. Saakes, 

18 14, 8«. 

Fénélon. Zie : Schrant. 

1191 Georgius (Nicolaus). De nae-volginge des doodts ons 

Heer en Jesu Christi, afghebeelt door den christelycken 
mensch, met Christi, als pelgrim door de werelt passe- 
rende. Brussel, J, Mommaerts, 1650, 12°. 

1192 Geulincx (Arnout). Van de Hooft- deuchden. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1895, 8^ 

1 193 Hartog (J.). De spectatoriale geschriften van 1741-1800. 
Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk 
en kerkelijk leven onder ons volk in de tweede helft 
der XVIII* eeuw. Utrecht, gebr. van der Post, 1872, 8^ 

1194 Hensbergh (Vincent). Den geestelicken Dormter, begrij- 

pende XLVI Cellekens der Pasï>ien Christi, dienende 
tot rust-plaetsen op elcken dag van den Vasten. Antwer- 
pen, Hendrik Aertsens, 1626, i6^ 

1195 Hooft (P.-C). Brieven. Nieuwe, vermeerderde en naar 

den oorspronkelijken text herziene uitgave, met toelich- 
ting, aanteekeningen en bijlagen. Leiden, £.-J. Brill, 
1855-57. 4 deelen, 12*». 

1 196 Matthes (H.-J.). Redevoering over de zedelijke en gods- 
dienstige beschaving, beschouwd als den voort reffel ijk- 
sten band van vereeniging der menschen, 1821, kl.-8^ iio^kenverz, der Kon, VL Academie, i • ~ IIO — 

1197 Muller (Samuël). Redevoering over den heilzamen invloed 
des christendoms op de kweeking en vorming van het 
aankomend geslacht. 1819, 8**. 

Nolet de Brauwere van Steeland (J.). Proza. Amsterdam, 
J.-L. Hassels, 1873, 2 deelen, 8**. 

Zie : Dichtwerken van de XIX* eeuw. (BI. Ibid. 87.) 

1199 Schrant (J,-M.). Redevoering over de Eer, als een voor- 
naam middel tot ontwikkeling van het kunstvermogen 
bij een volk. — Discours ... prononcé par M. Ie Comte 
della Faille d' Assenede. — Discours ... prononcé par 
Ie Comte de Lens. Gent, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 
1820, 12**. 

1200 De waardige Herder geschetst naar aanleiding 

van Coloss., IV, 12, 13. Amsterdam, B.-J. Crajenschot, 

1816, 12^ 

1201 — — Fénélon's Gesprekken over de Welsprekendheid 
in het algemeen, en over die van den Kansel in het 
bijzonder... Uit het Fransch, met aanteekeningen, door 
J.-M. Schrant. Tweede druk. Zalt-Bommel, Joh. Noman; 
1829, 8°. 

i2oa Van der Palm (J.-H.). Redevoeringen en Verhandelingen. 
Amsterdam, D. Allaert, 1860, 8^ 3 deelen. 

1203 Van Opmeer (Pieter). Dat schip van Patientie ende Peni- 

tentie. Antwerpen, Arnout s'Coninx, 1593, 16®. 

1204 Van Ryswyck (Jan). Voor- en invallen van den dag. 

Antwerpen, Lod. Janssens en Zonen, 1893, 8°. 

Van Vaernewyck (Mark). Zie verder : Plaatselijke geschie- 
denis : Van die beroerlicke tijden. 

1205 Vrancx (Colombaan), Abt van St.-Pieters te Gent. Dat 

levende ende levenmakende hemelsch-Broodt, Jesus- 
Christus lichaemelick present in dat hooghweerdigh 
heyligh Sacrament des Aultaers. Gent, G. Manilius, 
1598, 12». 

1206 De costdicke Maeltijdt ende dat seer groot Avondt- 

mael van den sone des menschens... Ibid. id.» 1599, X2^ — lil — 

1 207 Vrancx (Colombaan). Der catholijcken hemelschen , leven- 
den en levcnmakenden wijn. Ibid., id., 1599, 12*. 

1208 Den Troost der zielen. Dat is: maniere om heur wt 

het vaghevier te helpen. Ibid., id. lóoi, 12^. 

I -09 (Wattez, Omer). Meer licht. Eerste illuminatie- vlammetjes 
van oortjeskaarsen aangestoken door REMOi Roeselare, 
De Scyn-Verhougstraete, 18S3, 16". XVI. 

Romans, Verhalen, Schetsen. 

Alberdingk Thijm (Catharina). Zie : Stratenus (Louise). 

1 2 1 2 Ampien. De Deserteur. Lotgevallen onder de Atjehers 

van een uit het Neêrl .-Indisch leger gedeserteerden Belg. 
Hardewijk, L. Wedding, 1887, i2». 

1 2 1 3 Bauwens (Isid.). Iwein van Aalst, geschiedkundig verhaal. 

Aalst, Emiel Verninimen, 1886, 8". 

I 1 14 (Beets, Nicolaas). Camera obscura, van Hildebrand. Veer- 
tiende druk. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1882,8°. 

12 15 Belpaire (M.-E ). en Ram(boux) (Hilda.) Wonderland. 

Vertellingen. Eerste reeks. Gent, A. Siffcr, 1894, 12°. 

1216 Berchmans (Maria), vrouwe Courtmans. Volledige (proza)- 

werken. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1883-1887, 
21 deelen 120. 

I. Verscheurde bladen. — Eens is genoeg. — 't Was te 
ver gekomen. — Tijding uit Amerika. 

II. Livina. — Tante Sidonie. — Vader Joos. — In den 
winter. 

III. De zwarte hoeve. — Moeder en Zoon. — Vijftien 
duizend franken. 

IV. Rozeken Pot. -- De zoon van den molenaar. - De 
gezegende akker. — 112 — 

V. De Zaakwaarnemer. — De Koewachter. — Mijne oude 
tante. 

VI. Het plan van Heintje Barbier. — De Bondgenoot. 
— De bloem van Kleit. — Er in of er uit. 

VII. Anna de Bloemmaagd. — Griselda. 

VIII. De Wees van het Rozenhof. -- De Firma. 

IX. Bertha Baldwin. — Moeders spaarpot. — Schoone Celia. 

X. Moeder Daneel. — Tegen wil en dank. — De Schuld- 
brief. 

XI. Het Geschenk van den jager. — De vrouw van 
den Zaakwaarnemer. — De verbrodenken Eed. 

XII. Christina van Oosterwei. 

XIII. De Gemeente-onderwijzer. — De zoon van den 
Mosselman. — Het Landhuisje. 

XIV. Zoo zijn er veel. — De Winkeldochter van juffrouw 
Smit. — De Blauwkous. — Doorgehakt. 

XV. Nicolette. 

XVI. De hut van tante Klara. 

XVII. De Hoogmoedige. 

XVIII. Karel Klepperman. — Vrijheid boven alles. — 
Eerste en laatste liefde. 

XIX. Het rad der Fortuin. — Billijke pachtverhooging. 

XX. Uit liefde getrouwd. — Twee Zusters. — Begga. — 
Indien ik rijk ware, enz. 

XXI. Roza van den Boschkant. 

12 17 Bergman (Tony^. Ernest Staes, advocaat. Schetsen en 
beelden door TONY. Vierde uitgave. Brugge, gebroe- 
ders Houdmont, 1884, 8°. 

12 18 Ernest Staes, advocaat. Schetsen en beelden. Vijfde 

uitgave. Arnhem, gebr. E. en M. Cohen, 1887, i2*. 

12 19 Bergmans (P.). Graaf Unter walden, óf eene treurige blad- 

zijde uit de geschiedenis van den Poolschen opstand. 
Turnhout, Beersmans-Pleek. 8*. 

1220 Boone (Fellx). De Tooverdrank. E. en S. Gyselynck , 

1870, 8^ 

Bosboom-Toussaint. Zie : Toussaint. 

1221 Bultynck (A). Vlaamsche beelden, verhalen en schets-^n 

Gent, A. van Overbeke, 1888, i6^ — 113 — 

1222 Buyst (Leonard). Mina Lievens, verhaal in twaalf tafe- 

reelen. Brussel, Mich. de Hou, 1886, 16°. 

1223 Caddell (C.-M.). Agnes de blinde, of de kleine bruid 

van het heilig Sacrament. Naar het Engelsch door S. 
Daems. Tweede druk, *s Hertogenbosch , Mosmans, 
1866, I2*. 

1 224 Conscience (Hendrik). Phantazij . Antwerpen, L.-J. de Cort , 

1837. 8*. 

1225 Volledige werken. Brussel, A.-N. Lebègue en O", 

1884-1887, 8°, 6 deelen. 

I. De Leeuw van Vlaanderen. — De arme Edelman. — 
Hoe men schilder wordt. — De Plaag der dorpen. — 
De Gierigaard. — De Omwenteling van 1830. — Moeder 
Job. — Houten Clara. — De jonge Dokter. — Moeder- 
liefde. — Rikke-Tikke-Tak . — Siska van Roosemael. 

II. De Loteling. — Het ijzeren Graf. — Het geluk van 
rijk te zijn. — Wat eene moeder lijden kan. — Baas 
Ganzendonck . — Bavo en Lieveken . — Eene O te veel . 

— Geschiedenis van graaf Hugo van Craenhove. — 
De ziekte der verbeelding. — Avondstonden. — De 
Geldduivel. — Menschenbloed. — Lambrecht Hensmans. 

— Een goed hart. — De twee vrienden. 

III . Jacob van Artevelde . — Batavia . — De uit\ inding 
des Duivels. — Geld en adel. — De Gekken wereld . - 
De Oom van Felix Roobeek. — De schat van Felix 
Roobeek. 

IV. Bella Stock. — De Burgers van Darlingen. — De 
Koopman van Antwerpen. — Hlodwig en Clothildis. — 
Koning Oriand. — De Minnezano^er. — Schande vrees. 

— Redevoeringen. - Zeeitianshuisgezin . — De Baan- 
wachter. 

V. De Kerels van Vlaanderen. — Een slachtoffer der 
moederliefde . — Simon Turchi . — Het Gou Aland . — 
De Burgemeester van Luik. — De Kwaal des tijds. — 
Eene verwarde zaak. 

VI. Everaard t'Serclaes. - De keus des harten. — Menge- 
lingen. — Valentijn. - Het wassan beeld. — Gerechtig- 
heid van hertog Karel. — Eene welopgevoede dochter. 

— Het Wonderjaar. — Geschiedenis van België. — — 114 — 

Levenslust. — De dichter en zijn droombeeld. — De 
Boerenkrijg. — Eenige bladzijden uit het boek der 
Natuur . 

i22t Conscience (H.). De Duivel uit het Slangenbosch. Nage- 
laten dorpsverhaal, voltooid door mevr. Antheunis- 
Conscience. Brussel, J. Lebègue en 0^ 1889, I2^ 

1227 Cremer(J.-J.'\. Romantische werken. Leiden, P. van Santen, 

1 877-1 881. 14 deelen 80. 

I. Eerste Over-Betuwsche novellen. — Een Reisgezelschap. 
IL Kees Springer. — Arme Samuël en andere vertellingen. 
IIL Kleine vertellingen. — Fabriekskind en Werkman. 

IV. De Lelie van 's Gravenhage. -- Tooneelstukken . 

V. Daniël Sils. 
VI-VII. Anna Rooze. 

VIII-IX. Dokter Helmond en zijn vrouw, 

X. Hanna de freule. 

XI. Tooneelspelers. 

XII. Over-Betuwsche novellen. 

XIII . Vertellingen en Schriften . 

XIV. Het Orgel. — Gedichtjes. — Gelegenheidstukken . 

1228 (Daems, Servatius). De Kruiwagens, beschouwd in hun 

verleden, hun tegenwoordig en hun toekomend lot, door 
Peeter Klein. Tweede uitgave. Antwerpen, van Os- 
de Wolf, 1882, 12°. 

1229 Arme lijderes! Antwerpen, van Os-de Wolf, 1881, 32**. 

1230 Idem. Tweede druk. Roeselare, De Seyn-Verhoug- 

straete, 12^ 

Zü: Caddell (C.-M.). 

1231 De Clercq (Jacob-Lodewijk) Boudewyn van Averzoeta 

of vryheidsliefde en godsdienst. Geschiedkundig verhael 
uyt de XIIP eeuw. Gent, C.-J. van Ryckegem, 1842, 
80, I2-XVL436. 
(Van bl. 398 tot 436 : Chronycke ofte kort verhael van 
de gedenck-weerdigste ende besonderste geschiedenissen 
voorgevallen aen de weerdige religieusen van 't klooster 
Engelendaele. — Eerst op Arsenbrouck later te Brugge. - 115 - 

1232 De Veer. Trou-Ringh voor *t jonge Holland. 5* druk. 

Leiden, J.-C. van Doesburgh, l2^ 

1233 (De Vos, Am.). Een Vlaamsche jongen , door Wazenaar. 

Tweede, omgewerkte, zeer merkelijk vermeerderde uit- 
gaaf. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1881, 12°. 

1234 D'Hondt (Gustaaf). Novellen en schetsen. Amsterdam, 

1891, S\ 

1235 Diricksens (Eug.). Hoe men schilder is, door Eug. Zetter- 

man. Gent, Eu;^'. van der Haeghen, 1855, 12^ 

Diximus (Vera). Zü : Serrure. 

1236 (Douwes Dekker). Max Havelaar of de koffieveilingen der 

Nederlandsche Handelsmaatschappij, door Multatuli 
Vierde druk. Eerste, door den auteur herziene uitgaaf- 
Amsterdam, G.-L. Funke, 1875, 8*. 

1237 Ecrevisse. De Bokkenrijders in het land van Valkenberg. 

Antwerpen, L. Janssens, 1884. 12°. 

1238 — — De gebroeders De Witt. — De Meikoningin van 

Geleen. Limburgsche zedenschets onder het Fransch 
beheer. Ibidem, 1885, 12°. 

1239 — — De Kanker der steden. Ibidem, 8°. 

r24o — — De Stiefzoon. Ibidem, idem, 1888, drie deelen. 

1241 De Teuten. Eene zedenseheis uit de XVIII® eeuw, 

met een voorwoord van J.-A. DE Laet. Antwerpen, 
L. Janssens, 1889, 12^. 

1242 Geiregat (Pieter). Volksverhalen : De Duivenmelkers. — 

De Lotingen onder Napoleon . — Een zonderling huwe- 
lijk. — De strijd om het beslaan. — Te veel aan het 
geld gehecht. — De Slavernij. — De Gazette. Gent, 
I.-S. van Dooselaere, 1888, 8** 

1243 Gezelle (Guido). Van den kleinen hertog. Tielt, J.-D. 

Minnaert, 1877, 8°. 

Zie : Neale. — ii6 — 

1244 (Hasebroek, J.-P.). Waarheid en droomen, door Jonathan. 

Derde druk. Haarlem, Erven J. Bohn, 1S46, 8*. 

1245 Historie van Tiel Uilenspiegel. Zijn zonderling- en ver- 

makelijk leven, met al zijne grappen, kluchten en 
boeverijen. Brussel. A. Loosfelt, (z. d.) i6*. 

1246 Historie (Eene schoone) van de twee gebroeders en vrome 

ridders Valentyn en Ourson den wilden man. Nieuwe 
druk. Gent, van Paemel, z. j. 12°. 

1247 Keiler (Geeraard). Het Testament van mevrouw de Ton- 

nette. Vierde druk. Leiden, A.-W. Sijthoff, 16**. 

i2-;8 — — Novellen. Ibidem, id. i6^ 
Klein (Pceter). Zie : Daems (S.). 

1249 Linde ^Mark-Prager). Volledige werken. Schiedam, H. 

Roelants, 1882, 5 deelen 8**. 

I. Levensschets. — Brieven en uitboezemingen. — Losse 
schetsen in en om Parijs. — Familie van ons. — Bede 
om hulp. 

II. Clementine. — Le Saltimbanque. — Uittreksels uit het 
dagboek van Janus Snor. 

III-IV. Uit den Nederlandschen Spectator. 

V. Verspreide stukken. 

1250 Loveling (Rosalie en Virginic). Polydoor en Theodoor. 

en andere Novellen en Schetsen. Gent, Ad. Hoste, 

1883. 8°. 

1251 Novellen. Tweede druk. Gent, Ad. Hoste, 1887, 12°. 

1252 — — Nieuwe Novellen . Tweede druk. Gent, C. Annoot- 

Braeckman, 1887, 8°. 

1253 Loveling (Virginie). In onze Vlaamsche gewesten, door 

W.-G.-E. Walter. Politieke schetsen. Gent, Ad. Hoste, 
1877, i6». 

1254 - — Het hoofd van 't huis, en allerlei schetsen. Gent' 

J. Vuylsteke, 1883, 16°. 

Ï255 — — Sophie. Gent, J. Vuylsteke, 1885, 12**. 

1256 Malpertuis ^D^). Hoofd en kop. Luimige novelle. Gent. 
A. Siflfcr, 1894, 8". - 117 — 

1257 Mathot (Lod.). In de Kievit, en Een koning in de Kempen 

Twee oorspronkelijke verhalen. Antwerpen, H. Sermon 
1880, 12». 

1258 Millecam (R.). Reus Finhard en Liederik van Buk. Gent, 

A. SifFer, 1892, gr .-8°. 

1259 Misthé. De lage tweewieler. Militaire schetsen. (Vertaald 

door luitenant Ch. de Bock.) I^ Bicyclette. Croquis 
militaires. Brussel, 1890, 8°. 

Multatuli. Zie : Douwes Dekker. 

1260 Neale (J.-M.). De dolaards in Egypten, Naar het Engelsch 

door GuiDO Gezelle. Vierde uitgave, van veel misdruk 
nauwkeuriglijk gezuiverd. Roeselare, Jul. de Meester, 
1879, ^^ 

1261 Ossian's Fingal. uit Macphersons proza vertaald, door 

H. Sermon. Antwerpen, H. Sermon, 1886. 8°. 
(Overgedrukt uit de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle) 

1262 Perk (Betsy). De Wees van Averillo. Arnhem, R Gouda- 

Quint, 1888, 8». 

1263 (Prayon, A.-M.-N.). « Zwarte oogjes, hartediefjes. » 

Bekroonde novelle van Alfred Vcrlaenen. Gent, J.-L 
Dullé-Plus, 1872, 12^ 

Remo Zie : Wattez. 

1264 Ronse (H.) Gentsche novellen. Gent, z.n. van drukker 

1892, 12°. 

Schwartz (C). Zie : Hascbroek ij -P ). 

1265 (Serrure^ Betzy of Antwerpen in 1830 door Vera 

DixiMUS. Brussel, D. van Doorslaer-Verbeke , 1886, 12°. 

1266 Sleeckx (D.). (Verzamelde) Werken. Gent, C. Annoot- 

Braeckman, 1877-1885, zeventien deelen kl.-8**. 
I. Verhalen en Novellen. — In 't Schippers-kwartier. Tafe- 

reelen uit het Vlaamsche volksleven. 
II-III. De Straten van Antwerpen, kronieken en legenden. liotkeMverz. der Kon, VL Academie, 15 — ii8 — 

IV. Dirk Meyer. Eene geschiedenis van den Waterkant. 

V. Dramatische werken. I. De Kraankinders, drama. — Jan 
Steen uit vrijen, blijspel. — Berthilda, drama. — Neel de 
Loods, tooneelspel. 

VI. Dramatische werken. — Grétry, tooneelspel. — De 
Suikeroom, tooneelspel. — Meester en knecht, drama. 

— Zoo de ouden zongen, zoo piepen de jongen, spreek- 
woord. 

VII. Dramatische werken. — Zannekin, drama. — De 
AUeenloopers, blijspel. — Het Spook, blijspel. — De 
genaamde P. , blijspel. — Guldertop, blijspel. — De 
Visschers van Blankenberg, blijspel. 

VIII. Dramatische werken. — Oude en nieuwe adel, 
tooneelspel. ~ Basilio en Quiteria, blijspel. — De Wraak 
van den jood, tooneelspel. — Matroos, soldaat en sjouwer- 
man, blijspel. — Het erfdeel, blijspel. — De keizer en 
de schoenlappers, blijspel. — De vrouw met den baard, 
kluchtspel . 

IX. In alle Standen. — Ontmoetingen. 

X . Hildegonde. Een verhaal van het einde der XV* eeuw. 

XI. Op 't Eksterlaar. Herinneringen van afgestorven en 
van nog levende vrienden. 

Xn. In de Vacantie. 

XIII-XIV. Literatuur en kunst. Twee deelen. 

XV. Tybaerts en C*^ en andere verhalen. 

XVI. De Plannen van Peerjan. — Neef en Nicht, en 
andere verhalen . 

XVII. De Scheepstimmerlieden , en andere verhalen. 

Smits (Oude Heer). Zie : Lindo (Mark-Pragcr). 

1267 Snieders (A.). Geïllustreerde werken. Gent, A. SifFer, en 
Van Os-de Wolf. Antwerpen, z. j. gr .-8^. 

I. De arme Schoolmeester. — Oranje in de Kempen. — 
Antwerpen in brand. — Waar is de vader? — Verborgen 
geluk. — Fortuinzoekers. 

II. De Orgeldraaier. - De Speelduivel. — Het Bloemen- 
graf. — De gasthuisnon. — Het Zusterke der armen. 

III. De Sans-culotten in België : Op den Foren. — De 
Voetbranders. — Naar Cayenne. — In 't vervallen huis. 

— Op de Bruiloft. — 119 — 

IV. Anne Dieu-le-veut. — De Wolfjager. — Villa Pladella. 

— Gevallen ster. — De kraaien zullen 't uitbrengen. 

— Op de punt van den degen. 

1268 Snieders (A.). Op de Bruiloft. - De Heer van 't kasteel. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en O*, 1877, i2*. 

1269 Avond en morgen, Ibid. id., 1877, 12**. — Maria- 

Stuart. — Het Janklaassenspel . Ibid. id., 1878, i2*. 

— Klokketonen. — Herinneringen uit vroeger dagen. 
Ibid. id., 1878, 8^ 

1270 Oud Speelgoed. Ibid., id., 1878, 12^. — Waar is 

de vader? — De Dorpspastoor. Ibid. id., 12**. 

1271 Verborgen geluk. — De Landverrader. Ibid. id., 12°. 

— Arme Julia. — JuflFer Klepperman » » » 

1272 De Verst ooteling. — De arme Schoolmeester. — 

Oranje in de Kempen. Ibid. id., 12^, 

1273 Antwerpen in brand. Ibid. id., I2^ — De Fortuin- 
zoekers. — De Orgeldraaier. Ibid. id., 12°. 

1274 — — De Gasthuisnon. — De Speelduivel. — Het Bloe- 

mengfraf. Ibid. id., 12". 

1275 — --De Wolfjager. — Op den Toren. Ibid. id., 12". 

1276 De Voetbranders. — In 't vervallen huis. » » » 

1277 ^ — Anne-Dieu-le-Veut. » » » 

1278 Alleen in de wereld. Een verhaal uit onze dagen. 

Antwerpen, J. de Coker en G. van 't Velt, 1880, 8". 

1279 Zoo werd hij rijk. Turnhout, Splichal-Roosen, 1882, 8**. 

1280 De Nachtraven. Een verhaal uit onze dagen. Ant- 
werpen, H. Claeys, 1855, Ö°- 

1281 Fata morgana. Beelden uit het leven. Antwerpen, 

Van Os-de Wolf, 1887. 8^. 

1282 Onze Boeren. Tooneelen uit den burgeroorlog van 

1798. Antwerpen, bij denzelfden, 1879, ^*« * — 120 — 

1283 Snicders (J.-Renier). Volledige werken, Turnhout, Splichal- 

Roosen, 18 doelen 16°. 

I. Het kind met den Helm. 

II. De hut van Wartje Nulph. Uit de kruistochten van 
Maurits van Nassau. 

III. De gouden Willem. Verhaal uit de Kempen. 

IV. Het wonder van St.-Hubert. 

V. Uit mijn Dagboek. 

VI. Uit het Studentenleven. 

VII. Novellen uit de acht zaligheden. 

VIII. Bij de boeren. (Zedeschets uit de Brabantsche 
Kempen .) 

IX. Beelden uit mijn Dagboek. 

X. Uit de Kempen. 

XI. Op de Grenzen. 

XII. Dorpsverhalen . 
XIII-XIV. Op de pijnbank. 
XV-XVI. Amanda. 

XVII. De Lelie van 't gehucht. 
XVIII-XIX. Narda. 
XX. De Meesterknecht. 
XXI-XXII. Zonder God. 

1284 — — De Geuzen in de Kempen, Turnhout, Brepols en 

Dierick, Zoon, 1875, twee deelen 8°. 

1285 De Goochelaar. Uit het bestaan der vrijdenkers 

onzer eeuw. Gent, H. van der Schelden, 1878, twee 
deelen, 8°. 

1286 De Scheerslijper. Uit de kerkvervolging in de laatste 

dagen der voorgaande eeuw. Turnhout, Splichal-Roosen, 
1881, twee deelen, 8^ 

1287 Zonder God. Turnhout, Splichal-Roosen, 1885. 8^ 

1288 Stallaert (K.-J.). Het eerste Dietsche charter in Braband. 

2*" uitgave. 'Brussel, D. van Doorslaer- Verbeken , 1888, 
12°. (Overgedrukt uit Flandrta.) 

Stijns. Zie : Teirlinck. 

1289 Stratenus (Louise) en Alberdingk Thijm (Cath.). Dwaal- 

lichtjes. Een bundel novellen. Roeselare, De Seyn- 
Verhougstraete, 1878, 8°. — 121 — 

1290 Tcirlinck-Stijns. Frans Steen. Roeselare, De Seyn-Ver- 
hougstraete, 1878, 8°. 

1291 Baas Colder. Ibid., id. 

1292 Ten Brink (Jan). De Schoonzoon van mevr. De Rogge- 
veen. Vierde druk, Leiden, A.-W. Sythoff, I2«, 2 dln. 

1293 Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht. Vijfde druk. 

Ibid., id., i2<*. 

1294 — — Oost-Indisehe Dames en Heeren. Zesde druk. Ibid., 

id., 12*', 2 deelen. 

1295 — — Nederlandsche Dames en Heeren. Vierde druk. 

Ibid., id., 12°. 

1296 — — Drie Reisschetsen. Ibid., id., 12**, 

1297 — — Jeannette en Juanito, en Novellen. 

1298 — — Het verloren Kind. 

1299 — — Eene schitterende carrière. Ibid., id., 12°. 

Terlaenen (Alfred). Zie : Prayon (A.-M.-N.). 

1300 Toussaint, vrouwe Bosboom. Romantische werken. Arn- 

hem, E. en M. Cogen, 4. deelen gr .-8**. 

I. Het Huis Lauernesse. De Graaf van Devonshire. Engel- 
schen te Rome. 

II. Gideon Florens. Episode uit Lucester's bestuur in 
Nederland . 

III. De Delftsche wonderdoctor. 

IV. Langs een omweg. 

1301 Van den Bergh (J.). RoUier, of de Boerenkrijg in Klein- 

Braband. Nijmegen, P.-A. Geurts, 1894, 12". 

1302 Van de Putte (Karel). Edmond Minne. Een ouderlijk 

kruisken en Raveschoot, ofte drie naam veranderingen. 
Gent, J. en H. van der Schelden, 1877, i6^ 79 bl. 

1303 (Van der Gucht, S.). De groote Bende van Jan de Lichte. 

Aalst, J. van Branteghem, iö88, 8°. — 122 — 

1304 Van der Horst (J.-J.). Oud en nieuw. Nederlandsche 

legenden. Leiden, J.-W. van Leeuwen, 1887, 8°. 

1305 Van Kerckhoven (P.-Fr.). Ziel en lichaem. Antwerpen, 

K. Oberts, 1848, 8°, 2 deelen. 

1306 Van Koetsveld (C). Schetsen uit de Pastorij te Mastland. 

Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen 
dorpsleeraar. Achtste druk. Schoonhoven, S.-E. van 
Nooten en Zoon, 1884, 8". 

1307 Van Lennep (J.). Een bedrukte vader. (Verhaal uit het 

leven van Vondel). — Overdruk uit Holland, Almanak 
voor 1855, 8^ 

1308 Romantische werken. Leiden, A.-W. SijthofF, 1886- 

1887, 12", elf deelen. 

I. De Pleegzoon. 

II. Ferdinand Huyck. 

III. De Roos van Dekama. 

IV. Elisabeth Musch. 

V. Novellen. 

VI. Onze Voorouders. (I) Al wart. — Brinio. — Charietto. 
De Saksische weezen. 

VII. Onze Voorouders. (II) De Friezen te Rome. — De 
Koorknaap. — De Hunenborg. — De gestoorde Bruiloft. 
— Ulrich de Zanger. — De Friesche Bouwmeester. 

VIII. Onze Voorouders. (III) De Bedevaartgangers, — 
De Reisgenooten . 

IX-XI. De Lotgevallen van Klaasje Zevenster, 3 dln. 

1309 Van Maurik (Justus). Uit het volk. Amsterdam, Van 

Holkema en Warendorf, z. j., 12°. 

1310 — — Met z'n Achten. Ibid., id., i2®. 

131 1 — — Van allerlei slag. Ibid., id.. 12^ 

1312 — — Krates. Ibid., id., ia®. 

13 13 Van Neste (M.). Verhalen en novellen. Eerste reeks. 

Tweede uitgaaf. leperen, K. de Weerdt. 1890, 8». 

13 14 Kinderlooze moeder. Een verhaal. Tweede uitg-aaf. 

leperen, K. De Weerdt, 1898, 8^. — 123 — 

'3*5 Van Rotterdam (Jan). Het gestolen kind. Tafereelen uit 
het Rotterdamsche volksleven, 's Hertogenbosch, H. 
Bogaerts, 1868, 12^. 

13 16 Vermandere (René). Schetsen en Novellen, Antwerpen, 
Jan Bouchery, 189 1, 8°. 

Vera Diximus. Zie : Serrure 

13 17 Geheugcnissen. Antwerpen, Cl. Thibaut, 1893, 12^ 

1318 Verstraeten (A.-M), S.J. Een Dorpspastoor ten tijde der 
ongelukswel . Gent, S. Leliaert, A. SifFer en O®, 1886, 8** 

^319 Von Seeburg. Socialist of Christen. Een verhaal uit onze 
tijden. Brugge, K. Beyaert-Slorie, 1877, 16**. 

1320 Wattez (Omer). Jonge Harten. Een bundel novellen. 
Amsterdam, Temooy Apèl, 1890, 8°. 

^(Vazenaar. Zie : De Vos (Am.). XVII. 

Nederlandsch Tooneel. — Inleiding. — 

Geschiedenis. 

1324 Angillis (A.-Ang.). Geschiedenis der Rousselaars?he Rede- 

rykkamer de Zeegbare Herten, Tielt, Horta-de Laere, 
1854, 12". 

1325 — - Geschiedenis der Rousselaersche Rederijkkamer de 

Zebaer Herten. Tweede druk. Roeselare. De Brauwer- 
Stock, 1856, 8«. 

1326 Bevel (P.-W.) 350jarig Jubelfeest der Rederijkkaraer de 

Gaudbloem van St.-Nicolaas. 153Ó-18S6. St.-Nicolaas, G. 
Crombez, 1887. Gr. 8®. 

1327 Blommaert (Ph.). Beknopte geschiedenis der Kamers van 

Rhetorica te Gent. Gent, F. en E. Gyselynck, 1838, 8*>. — 124 - 

1328 Blommaert (Ph.). Beknopte geschiedenis der rederykkamer 

De Fonteine, Ibid., id., 1847, Ö°- 

1329 Broeckaert (Jan). Mededeeling Van eenen bundel Rederij- 

kersgedichten der XVP eeuw. Gent, A. SifiFer, 1892, 8«. 

1330 Cornelissen (N.). De Torigine, des progrès et de la 

décadence des Chambres de Rhétorique établies en 
Flandre, avec une notice sur Jacques van Artevelde, 
Gtnt, J. Begyn, 1S12, 8^ 

133 1 De Potter (Frans). De Rederijkerskamer c Maria ter eere, \ 

te Gent. Brussel, M. Hayez, 1872. 8^ 

1332 De Potter (Fr.) en Horre (P.). Geschiedenis der Rede- 

rijkerskamer van Veurne, onder kenspreuk : c Arm in 
de beurs en van zinnen jong. » Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1870. 8». 

'333 I^c Vlaminck (Alfons). Jaerboeken de aloude Kamer van 
Rhetorika Het Roosjen, onder kenspreuk: c Ghebloeyt 
int wilde, » te Thielt. Gent, (C. Annoot-Braeckman), 
1862, 8^ 

1334 D'Hulster (L.) en Lejeune. Redevoeringen geilaan ter 
gelegenheid van de plechtige prijsuitdeeling door de 
Koninklijke Maatschappij van Kiiotorica ie Gent, den 26 
van Oogstmaand 1821 (en 1820). Gent, J. Begyn, 8«. 

'335 Galléc (J.-H). Bijdrage tot geschiedenis der dramatische 
vertooningen in de Nederlanden gedurende de middel- 
eeuwen. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1873, 8**. 

133Ö Jacobs (A.-J.) Oorkondige verzamelingen der Lovensche 
Rederijkkamer de Kerssouw, Loven, Th.-Q. Herremans, 
uitgever, z. j. 8^. 

1337 Moltzer (Henri-Ernest). Geschiedenis van het wereldlijk 
tooneel in Nederland, geJurende de middeleeuwen. Lei- 
den, de Breuk en Smits, 1862, 8". 

Ï338 — — Zelfde werk, met bijvoeging van : Dissertatio de 
ratione qua ex auctoritate Alrici II, regis Visigothurum, 
Gaii institutionum commentarii in epitomen redacti sunt... 

1339 Redevoeringen gedaan ter gelegenheid van de plegtige 
prijsuitdeeling door de Koninklijke Maatschappij van 
Rhetorica te Gtjnd. Gent, J. Begyn, 1821, 8^ — I 35 — 

1340 Schotel (G.-D.-J.) Geschiedenis der Rederijkers in Neder- 
land. Tweede vermeerderde uitgaaf. Twee deelen. Rot- 
terdam, J.-H. Dunk, 1871, 12*». 

[341 Scens (Em.). De rol van het booze beginsel op het middel- 
een wsch tooneel. Gent, A. SifFer, 1893, 8*». 

1342 Statuten der Rederijkkamer het EglanÜerken^ te Hoog- 

straten. Gent, F. en E. Gyselynck, 1843, 8**. 

1343 Stukken (Bekroonde) in den prijskamp ... (Behelst : Geluk- 

kige gevolgen van de meerderjarig-wording van Z. K. H. 
den Hertog van Brabant, een gedicht en een stuk in 
proza.) Kortrijk, Mussely-Boudewijn, 1853, 8^ 

1344 Ten Brink (J.). Gerbrand Adriaensen Brederoo. Histo- 

riesch-aestetische studie van het Nederlandsche blijspel 
der XVIP eeuw. Utrecht, Post, Uiterweer en €»•, 1859, 
in-8^. 

1345 Tooneelschilt of pleitrede voor het Tooneelrecht. Amster- 

dam, wed. Abraham de Wees, 1661, 8**. 

1346 Van der Straeten (Edm.). Le théatre villageois en Flan- 

dre. Histoire, littérature, musique, religion, politique, 
moeurs, d'après des documents entièrement inédits. 2® 
édition. Brussel, X. Havermans, 1881, twee deelen, 8**. 

1347 Van Duyse (Prudens). Verhandeling over den drievoudi- 

gen invloed der Rederijkkameren, voorafgegaan door 
een overzicht harer geschiedenis. Brussel, M. Hayez, 80. 

1348 Van Ertbom (J.-C.-E.). Geschiedkundige aenteekeningen 

aengaende de S**-Lucas gilde, en de Rederyk-Kamers 
van den Olyftak, de Violieren en de Goudbloem, te 
Antwerpen. Tweede druk. Antwerpen, Ancelle (zonder 
jaartal), 8°. 

1349 Van Even (Edward). Het Landjuweel van Antwerpen in 

1561. Eene verhandeling over dezen beroemden wed- 
strijd tusschen de Rederijkkamors van Braband. Loven, 
C.-J. Fonteyn, 1861, 4^ 64 bl. en 35 platen. 

1350 Van Hasselt (G.). Over de eerste vaderlandsche Klugt- 

spelen. Utrecht, Samuël de Waal, 1780, 8^ Betkertverz. der Kon. VI, Academu. 16 — 126 — 

135' Van Hauwaert (O.). Historisch en critisch overzicht van 
het Vlaamsch toonecl in de XVII® eeuw. Gent, A. SifFer, 
1893, 8^ 

1352 Van Melckebeke (G.-J.-J.). Geschiedkundige aenteekenin- 

gen rakende de Sint-Jans-Gilde, bygenaemd de Peoene, 
onder zinspreuk: In principio erat verbum. Mechelen, 
H. Dierickx-Beke, zonen, 1862, 8'. 

1353 Visschers (P.). Een woord over de oude Rhetorykkamers 

in het algemeen en over die van Antwerpen in het 
bijzonder. Gent, F. en P. Gyselynck, 1837. 8^ 

Ï354 Wybrands (C.-N.). Het Amsterdamsche tooneel van 1617 
tot 1772. Utrecht, J.-L. Beyers, 1873, 8®. XVIII. 

Middelnederlandsche dramatische dichtwerken. 

1358 Bliscap (De sevenste) van Maria. Mysteriespel der XV' 

eeuw, uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche 
Academie, door K. Stallaert, Gent, S, Leliaert, A. 
SifFer en 0«, 1887, 8^ 

1359 Middelnederlandsche dramatische poëzie. Groningen, J.-B. 

Wolters, uitgever, gebr. H- it-ema, drukkers, 1868, 8*. 
Inhoud : Inleiding : Kerkelijk (geestelijk) drama (Myste- 
rie en mirakelspel. — Wereldlijk drama (Abele spelen. 
Sotternien, Cluyten). 

1360 De Middelnederlandsche dramatische poëzie. Ingeleid en toe- 

gelicht door H.-E. MOLTZER. Groningen, J.-B. Wolters, 
1875. 8». 

Esmoreit. — Lippijn. — De Hertog van Bruyswijc. — 

— Lanseloet van Denemarken. — De Hexe. — Drie 
daghe Here. — De Tru wanten. ~ Winter ende Soraer. 

— Rubben. — Een cluyte van Playerwater. — Tafelspel 
voor Dry-Coninghen avond. — Nu noch. — Een man 
ende een wijf, tafelspel. — De eerste bliscap van Maria. 

— tSpcl van den H. Sacramente van der Nyewer\^aert. 

— Paaschspel. — 127 — 

Schaubühne ( A.ltniederlandische). Herausgegeben van Hoff- 

MANN VON Fallersleben. Breslau, 1838,8^ (VI van 401, 

Horae belgicae) 
Esmoreit. — Lippijn. — Gloriant. — Die Buskenblaser. 

-• De Hexe. — Drie daghe Here. ~ De Trawanten. 

— Winter ende Somer. — Rubben. — Lantsloot. 

Kluchtspel (Het Nederlandsch) van de XIV* tot de XVII» 
eeuw. Zie : Refereinen en Spelen der Rederijkers. 

1361 Spel (Het) van de vijf vroeden ende van de vijf dwaze 

maagden. Gent, C. Annoot-Braeckman , 1846, 8**. 

1362 Der Sündenfall und Marienklage. Zwei Niederdeutsche 

Schauspiele, herausgegeben van Dr. Otto Schönemann. 
Kano ver, Carl Rümpler, 1855. 8**. 

1363 Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel in zwei Fortset- 

zungen aus einer Stockholmer und einer Helmstadter 
Handschrift, mit Anmerkungen VON HOFFMANN VON 
Fallersleben. Hanover, C. Rümpler, 1854, 8« XIX. 

Refereinen en spelen der Rederijkers van de 
XVP, XVIIe en XVIII^ eeuw. 

1367 Alewyn (A.), De bedroogen Woekeraar. Blijspel. Amster- 

dam, J. Lescailje, 1702, b^ 

1368 Antwoorden (Alle de) van verschelde Reden-Kamers, op 

de Vrage, van de vrije Reden-Kamer Mey-Bloem^ 
onder 't Woord: c Met Liefd' volbiagt. » De vraeg : 
Wat is 't voor Ciersel dat een Christen past te dragen. 
Dat waerst en noodigst is, en best na Gods behagen ? 
Regel : Die soo een Ciersel draegt sal eeuwig zegen- 
pralen. Knie-vraeg: waerom draegt 't Christendom dit 
ware Ciersel niet? Leiden, Jan en Hendrik van Damme, 
1701, 4^ — 128 — 

1360 Antwoort op de Vraghe, uytghegeven bij de Brabandsche 
Reden-rijck Camer V Wil Lavender^ Uyt Levender 
Jonst, tot Amsterdam. Amsterdam, Paulus van Rave- 
steyn, 1613, kl.-4®. 

1370 Asselyn (T.). De schynheilige vrouw. Met de Uitvaard van 

Jan Josperzen, vader van Ssiartje Jans. Blyspel. Ibid ., id., 
169 1, 18". 

1371 Eastiaen (J.-B.). Arlequin actionist. Kluchtig bly-spel. 

Gent, R Kimpe, z. j. 16^ 

1372 Benjamin (H.). De Minnaer van zijne vrouw. Blijspel. 

Tweede druk. Amsterdam, J. Lescailje, 1705, 18**. 

1373 Bervoete (De) Broers. Een Zuidnederlandsch kluchtspel 

uit het midden der XVP eeuw, voor de eerste maal 
uitgegeven door Karel Stallaert. Antwerpen, L. de 
la Montagne, 1891, 8^. 

1374 Bijns (Anna). Refereinen, naar de nalatenschap van Mr. 

A. BOGAERS. Uitgege^ren door Dr. W.-L. van Heltex. 
Rotterdam, J.-H. Dunk, 1875, 8**. 

^375 Nieuwe refereinen, benevens enkele andere rederij- 
kersgedichten uit de XVI« eeuw. Uitgegeven door I> 
W.-J.-A. JONCKBLOET en D^ W.-L. van Helten. Eerste 
stuk. Gent, C. Annoot-Braeckman, S'*. 

1376 Brechje (Verliefde). Kluchtspel. Amsterdam, J. Lescailje, 

1720, 18**. 

1377 Buysero (D.). De verliefde Poöet. Vastenavondspel. Ibid., 

H. Bosch, 172 1, 18". 

1378 Charité (S.-L.). Theodoricus en Aurelia, onder Rudolphus, 

koning van Frankrijk. Blyeyndend treurspel. Dender- 
monde, wed. du Caju, 1789, kl.-8°. 

1379 Const-thoonende Juweel bij de loflijcke stadt Haerlem, ten 

versoecke van Trou moet blycken, Waer inne duydelick 
verclaert ende verthoont wordt alles wat den mensche 
mach wecken om den Armen te troosten, ende zijnen 
Nacsten bij te staen. In twaelf Spelen van Sinne, soo — 129 — 

veel Intreden, Refereynen ende Liedekens ghestelt in 
Reden-rijck, naer de voorgegevene Caerte van 't Speel' 
Korenken. Zwol, Zach. Heyns, 1607, 4^ (Met muziek). 

1380 Dagdief (De), of de Timmerman door liefde. Blijspel. Gluk- 

stad, Thom. van Wieringen, 17 17, i8^ 

1381 d'Allainval. De Lasti^rheid der Rykdommen. Blyspel. 

Amsterdam, Izaak Duim, 175 1, i8^ 

1 382 De Bic (Comelis). De verlichte waerheyt van Godts vleesch 

ghe worden Woordtin de gheboorte Christi. Antwerpen, 4°. 

— — Treurspel van het bitter lyden Christi oft goddelyck 
ransoen der sielen salicheyt. Lier, 1687, 40. 

De beschermde suyverheyt in de twee heyligj Theo- 

dora en Didymus, martelaren. Treurspel, Antwerpen, 
H. ThieuUier, 1702, 4°. 

— — t'Geloofs beproevingh verthoont in de stantvasteghe 
verduldigheyt van de seer edele Roomsche princersse 
de H. Eugenia. Bly eyndigh treurspel. Ibidem, K. Pan- 
nes, 4°. 

— — Cluchte van de bedroge Gierigheyt in Judas ea de 
bedwonge Vrintschap in Pilatus. Ibidem, J. Mesens, 4°. 

1383 — — Klucht vaa Hans Holblock, bestaenie in een waen- 

wyse sottigheyt en laetdunkende wysheyt. Brussel, J. de 
Backer, 1702, 4°, 

1384 Vermakelycke klucht van Roelant den klapper oft 

Hablador Roelando uyt Lopo de Vega Carpio. Uyt het 
Spaens vertaelt en ger3rmt. Antwerpen, H. Thieullier, 
1702, 4°. 

1 385 De Bie (Cornelis). Echos weder-klanck passende op den 

gheestelycker weeker tot godvrruchtighe ojffeninghen, 
goede en deughtsame gedachten... Gevolgd door Wraak 
van verkrachte kuysheydl... Treurspel. — Klucht van 
den nieuw-gesin ien doctor... Brussel, Cl. Schoevaerts. 
1706, 4^ 

1386 - — Klucht- wyse comedie van den rampsalighen min- 

naer. Ibidem, Koenraad Pannes, 1707, 4°, — I30 — 

1387 De Bie (Comelis). Klucht-wyse comedie van de ont- 
maskerde liefde. Ibid. 1708, 

'388 Den Spiegel van de verdrayde werelt : te sien in den 

bedriegelijcken handel, sotte en ongeregelde manieren van 
het al te broos menschen leven, Antwerpen, P. Robijns, 

1708, 4^ 

1389 — — Klucht van het vals Trou-bedroch, (of) Clucht-wyse 
comedie van de Mahometaensche slavinne Sultana Bache- 
rach, 4**. 

'39-> • Gheweldighe heerschappye van den onrecht veer- 

dighen Boris , ghedempt ende gestraft door den jonghen 
prince Demetrius.... Antwerpen. J, Mesens, 4**. 

Cluchte van een misluckt Overspel. Ibid, id. 4°. 

Alphonsus en Thebasile oft her-stelde onnooselheydt. 

Tragi-cotnedie. By-ghevoeght de cluchte van den ver- 
draeyden Advocaet. Ibid., id. 4". 

1391 De Herpencer (Picter). Een Factie oft Spel, openbaerlijc 

van den Violieren binnen Antwerpen ghespeelt, tot ver- 
heug^nge der gheraeynten, door de blijde tijdinge des 
Bestandts. Antwerpen, Gillis van Diest, 1609, kl. 4<>. 

1392 — - Een Factie ofte Spel, voer den Coninck Philippus 

onsen ghenadigste Lantsheere, met vele andere Edele 
Heeren, openbaerlijck van den Violieren binnen Ant- 
werpen gespeelt den XKIII fjb. M. O. LVI, tot ver- 
hueghinghe der ghemeynten, duer de blijde tijdinghe 
des Bestandts . Geordineert ende in dichte ghestelt door 
Peeter de Herpeneer, ende ter begheerten van vele 
Heeren , goede vrienden ende liefhebbers der const ghe- 
druct. Nieuwe druk. Antwerpen, z. j., 8®. 

1393 De Huyber (P.-A.). Het onbesturven* Weeuwtje. Kluchtig 

blyspel. Amsterdam, J. Lescailje en Dirk Rone, 17 18, i8*. 

1394 Den Elger (Willem). Wagt me voor dat Haantje. Klucht- 

sp.^1. l< itterdcim, Picter van der Veer, 18**. 

*395 De Swaen (Michiel). De gecroonde Leersse. Rijscl. V. 
du Coulombier, 1891, 8^. - 131 — 

139^ De With (Catharina). De getrouwe Herderin, Lantspel. 
Benevens eenige andere gedichten van dezelve, be- 
staande in Herderszangen, Visscherszangen, enz. Rotter- 
dam. A. Willis. 1710. 8^ dam, A. Willis, 1719, 8^ '397 Fcitama (Sybrand). Tooneelpoëzij, Amstordam, P. Visser 
en A, Slaats, 1735 4°, 2 declcn 

1398 Hendrix (J.-B.). De verdrukte godvruchtigheyt, afgebeeld 

in het houwelyck, lyden en doodt van de H. Maget 
en martelaeresse Godelieve, Treur-spel. Gent, C, Meyer, 
1722, 12°. 

Heyns (Zacharias). Zie: Dichtwerken der XVII^ eeuw. 

1399 Houwaert (J.-B,). Handel der Amoureusheyt, inhoudende 

v'erscheyden schoonc Spelen van Zinnen van -^neas ende 
Dido, van Narcissus ende Echo, van Mars ende Venus en 
van Leander ende Hero. Poötelijcken gheinventeert ende 
Rethorijckelijcken ghecomponeert door Johan Baptista 
Houwaert, Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1621, S''. 

1400 Pegasides Pleyn, ofte den Lusthof dtr Macchden, 

Ibid. 1615, 8", 4 deelen. 

1401 — ^ Moralisatie op de coemst vanden hooghgheboren, 

machtighen ende seer doorluchtighen vorst Ernesto : 
des Roomschcn Keysers Broeder... Brussel, Jan Mom- 
maert, 1594, 8®. 

1402 Huwelyk (Het) sluyten. Blyspel. Amsterdam, Alb. Magnus, 

1685, i8^ 

1403 Kluchtspel (Het Nederlandsch) van de 14*^ tot 18** 

eeuw. 2® vermeerderde druk. Uitgegeven door J. van 
Vloten. Haarlem, W. de Graaf, 1880-1887, 8°, drie 
deelen. 

i*^ deel : XIV-XVP eeuwen. 

2*" deel : XVIP eeuw, eerste gedeelte. 

3* deel : XVIP eeuw, tweede gedeelte, en XVIIP eeuw. 

1 404 Lambrechts (J.). Rachel ofte Thoonneel van oprechte liefde , 

vërthoonende door een Herders-Spel den arbeyt ende 
ghetrouwe Liefde vanden Aerdts- Vader Jacob. Brugge, 
Wed. van J. Clouwet, 1662, 4**. — 132 - 

1405 Laudate de Mode, ofte den triumphrrenden Boor, afgebeelt 

in het vernietigen van de onnuttige vertugadin. Brugge, 
G. Annoy, 17 11, i8^ 

1406 Leydsch (Het) Vlaemsch Orangien Lely-Hof, verciert 

nPt veel verscheyden nieuwe Vruchten, Isaem ghestelt 
bij de broeders in Liefden groeyende, leiden, Joris 
Abrahamsz. van der Marse, 1632, 4^ 

1407 Legrand (S.). Cartouche of de dieven. Blyspel. Amsterdam, 

Jacob van Egmont, 1722, 18**. 

1408 Liefde (Weergalooze, onbreekbare en standvastige), afge- 

beeld in Cobonus... en Pecavia... Antwerpen, H.-J- 
Herleyn, z. j. i6^ 

1409 Mensch-wordingh (De). Een mysteriespel van 1686, uit- 

geven door F. VAN Veerdeghem. Leiden, E.-J. Brill, 
1892, 8^ 

14 10 Merckaert (J.). De Verryssenisse van onsen Salii^maeker 

Jesus Christus. Oudenaarde, P.-J. Vereecken , z. j., i8^ 

141 1 MöUer. De Graaf van Waltron. KrijgsspeL Naar hot Hoojj- 

duitsch. Amsterdam, J.-Helder en A. Mars. ijgr. 16". 

1412 Ogier (W.). Deseven Hooftsonden, speels-ghewijs vrrmn- 

kolijck ende leersaem voor-gestelt. Antwerpen, wed. 
Huyssens, 17 15, 12°. 

14 13 Belachelyck Misverstant , of te Boere-gek, speelgewTs 

uyt-gebeelt. Ibid., id., 16**. 

Don Ferdinand oft Spaenschen sterrekijker. Blijspel. 

Ibidem, J.-P. Robijns, 12°. 

14 14 Den Haet en Nydt. Speel-ghewys verthoont op 

de Kamer vande Violiere, den 18 October anno 1617 
binnen Antwerpen. Zonder naam van drukker, 16°. 

Oudaen (Joachim). Zie : Dichtwerken van de XVIIP 
eeuw. 

1415 Reden-riickers (Der) slichtighe tsamenkomste, op t'ontsluyt 
der Vraghe : Wat tnoodichst' is om d'arme Weesen — 133 — 

t'onderhouwen ? Ghehouden binnen Schiedam anno 1603... 
vervattende zeven Spelen en noch eenighe andere wercken 
op den zelven zin ende reghel.. Rotterdam, Jan van 
Waesberghe (z. d.) ld .-4°. (Met de muziek der liederen.) 

1416 Rederijkersgedichten der XVI« eeuw, uitgegeven door 

J. Broeckaert. Gent, A. Siffer, 1893, 8*». 

1417 Refereinen en andere gedichten uit de XVI® eeuw, ver- 

zameld en afgeschreven door Jan De Bruyne, uitge- 
geven door K. RuELENS. Antwerpen J.-E, Buschmann, 
1879-1881, drie deelen, 8®. 

1418 R. (J.). De Boter-markt.Kluchtspel. Amsterdam, Jacob van 

Egmont, 17 18, 18°. 

141 9 Schadt-kiste (De) der philosophen ende poëten, waer inne 

te vinden syn veel schoone leerlycke blsisoenen, refe- 
reynen ende liedekens, gebracht ende gesonden op de 
Peoen-Camere binnen Mechelen , van d'omliggende steden 
in Brabant, Vlaenderen, HoUandt ende Zeelandt, gepro- 
nonciert ende gesonghen op henlieder Feeste den 3 Mey 
v'an den laere 1620. Achtervolghens den eysch der 
Caerten, te voren bij hen liederwt gesonden. Mechelen, 
Hendrik laye, 1621, in-folio. 

1420 Spel (Een) van Sinne van Charon, de helsche schippere 

(1551). Uitgegeven door Dr. W.-L. DE Vreese. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1895, 8®. 

142 1 Spel (Het) van de vyf vroede ende vande vyf dwaze 

Maegden. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1846, 8**. 

1422 Spelen van Sinne byden XIX. geconfirmeerden Gameren 

van Rethorijcken binnen der Stede van Ghendt compa- 
rerende, verthoont. Volgende den Octroye vander K 
Mayesteyt... Schepenen der selver stede, ende Gamere 
van Rhetorijcke vander heylige Drievuldicheyt gheseyt 
de Fonieinisten^ verleent. Ende der Garte wt ghesonden 
op de questie: Welck den mensche stervende, meesten 
troost is? Die selve spelen beginnende bij ordre... den 
XII Juny int Jaer 1539, Ghedruct int jaer 1564... Men 
vintse te coope te Wesel... by my Hans de Braeker, 12**. /i^kenvert, der Kon, VL Academie. 17 — 134 — 

1423 Spelen van Sinne vol scoone moralisacien , vvtleggingen 

ende bediedenissen op alle loeflijcke consten... Ghespeelt .. 
binnen der stadt van Antwerpen op dLant-Juweel by 
die veerthien cameren van Retorijcken... den derden 
Augusti 1561. Antwerpen, W. Silvius, 1562. 8"*. 

1424 Spelen van Sinne, vol schoone allegatien, loflijcke lee- 

ringhen ende Schriftuerlijcke onderwijsinghen. Op de 
Vraghe : Wie den meesten troost oyt quam te baten 

Die schenen te zijn van Godt verlaten. 
Ghespeelt ende vertoont binnen der Stadt Rotterdam 
by de neghen Kameren van Rethorijcken... den XX 
dach in Julio 1561. — Dryderley Refereynen ghepro- 
nunceert op te Rethorijckfeest der Blauwe AcoUyen 
van Rotterdam, anno 1561. In 't vroede, op de Vraghe: 
Wat meest geacht en schadelijcxt verkreghen is. In 
't amoureus, op de Vraghe : Waer in een amoureus hert 
den meesten troost schept... Rotterdam, Jan van Waes- 
berghe, 1614, 12**. 

1425 S. (J.). De springende Dokter, Kluchtspel. Amsterdam, 

Mich. en Gijsb. de Groot, 1681, i8^ 

Tasso (Torquatus). Zie : WcUekens (J.-B.). 

1426 Treur-spelen : Arzases, of 't edelmoedig Verraed, door 

B. Huydecoper. — Edipus. Uit het Fransch van P. 
CoRNEïLLE. — Achilles, door B. Huydecoper. —Elektra. 
Het Fransche van den heer DE CrébilLON gevolgd door 
Philip Malfait. — Polyxena. Het Fransche nagevolgd 
door M. B. — Palamedes, door J. van den Vondel. — 
Amsterdam, Izaak Duim, i2'. 

1427 Uytnooding (Hertgrondige) aen alle vrije en onvrije Ka- 

mers van Rethorica, om te komen tot Schiedam, met 
Trom, Blasoen en Vaen, ten huyse van Pieter van 
Leeuwenschilt . den 28 October 1705. Schiedam, Laurens 
van der Wiel, 1706, kl.-4*. 

1 128 Van den Vondel (J.). Palamedes of vermoorde Onno- 
zelheit. Treurspel, met aanteekeningen uit 's digters 
mond opgeschreven. Amersfoort, P. Brakman, 1705, 12°. — 135 - 

1429 Van den Vondel (J.). Jerusalem verwoest. Treurspel. 
Amsterdam, Komelis de Bruyn, 1661, 120. 

— — Palamedes of vermoorde Onnozelheit. Treurspel. 
Ibid. id,, 1660, 12°. 

— — Elektra, van SOFOKLES. Treurspel, ibid. id., 1661. 

— — De Maeghden. Treurspel. Ibid. id., i66i, i2\ 

— — Peter en Pau wel. Treurspel. Ibid. id. i66i, 12". 

— — Salmoneus. Treurspel. Ibib. id., 1861, 12^ 

— — Gysbrecht van Aerastel. Treurspel. Ibid. id., 1661, 1 20. 

— — Lucifer. Treurspel. Ibid. id., 1661, 12®. 

— — Koning Edipus. Uit SOFOKLES. Ibid. id., 1661, 12**. 

1430 Van der Zype (Jacob). Den rampsaligen onderganck van 

Tersides, coninck van Persen, verweckt door wraek en 
weder- wraek van Theocrin en Amurath, droef-eyndigh 
treurspel. Gent, C. Meyer, z. j., 16°. 

1431 Van Hoven (J.). De treurende Theems hersteld door de 

krooning van George den eersten . Tooneelspel . Amster- 
dam, H. van de Gaete, 17 14, i8^ 

1432 Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen beplant, die 

noodigh sijn 't Gemeen, en voorderlijck het Landt. Am- 
sterdam. Komelis Franz., 1617, 4". 

ï't33 Vlissings Redens-Lust-Hof, beplant met seer schoone en 
bequame oefiFeningen, ghestelt op de Vrage... Wat 
oeffning is elck best, en noodigst voor *t gemeen? als 
oock een regel vast gestelt: Geluckigh is het Landt, 
daer sulcke Volkren woonen... beantwoordt met 63 
verscheyden werken, op den i Julij 1641, uyt-gegeven by 
de Reden-Camer tot Vlissinge, de Blaeu Acoleye. Vlis- 
singen, J.-J. Piek, 1642. 4°. 

1434 ^Vellekens (J.-B,). Amintas. Herdersspel van Torquatus 
Tasso. Beneven eene verhandeling van het Herdersdicht. 
Amsterdam , J. Oosterwyk en H . van de Gaete, 1715, kl.-4°. 

* 435 ^Vouthcrs (A.-P.). De stantvastige Genoveva of herstelde 
Onnoselheid. Treurspel. Amsterdam, J. Lescailje en Dirk 
Rank, 1728, i8». — 136 — 

1436 Zeebots (Willem). Het droevigh Lyden ende bittere Doodt 
van den- heere Christus. Treurspel, Loven, W. Stryck- 
want, 1687, 18*». XX. 

Nederlandsche Tooneel werken, XIX* eeuw. 

1440 Albert (Isidoor). Boudewijn Hapken. Treurspel in vijf 

bedrijven. Gent, F. en R. Bayck, 1895, B*». 

1441 Bauwens (Is.). Iwein van Aalst. Melodrama in drie bedrij- 

ven. Loven, K. Peeters, 1888, 8®. 

Benedix (Roderich). Zie : Stroobant (Bug.). 

1442 Bilderdijk (W,). Edipus, koning van Thebe. Treurspel. 

Amsterdam, A. van der Kroe, 8°. 

Zie: Dichtwerken van de XIX* eeuw. (3*^ en 4® deel.) 

1443 Bultynck (Aug.). Godfried van Bouillon. Groot opera in 

3 bedrijven en een naspel. Antwerpen, J. Bouchery, 

1895, 8°. 

Burgersdyk (L.-A.-J.). Zie : Shakespeare. 

1444 (Daems, S.). Sinte Dimphna's Marteldoold. Gewijd drama 

in drie bedrijven. Baarle-Hertog, 1874, 8^ 

De vierde Bladzij en Schere-sliep! (Uitgalming^s- 

stukken met zang). Roeselare, De Seyn-Verhougstraete , 
1888, i6^ 

Zie : Wiseman. 

1444 Delcroix (D.). Philippine van Vlaanderen. Acht tafereelen 
uit de geschiedenis van 't vaderland. Leiden, A.-W. Sijt- 
hofï, 1875, 8°. 

1445 en Dodd (G.-J.)- De Familietwist. Drama in vier 

bedrijven én een voorspel. Gent, I,-S. van Doosselaere, 
1861, 16°. 

1446 Descamps (Eduard). Afrika. Drama in vijf bedrijven en 
in verzen. Voor het Nederlandsch tooneel overgedicht 
door M.-J.-A. van Droogenbroeck. Gent, A. Siffer, 
1895. 8^ — Ï37 — 

1447 Destanberg (Nap.) en Driessens (V.). De liedjes van 
Th. van Ryswyck. Fantastische vertelling, gemengd 
met zang in één bedrijf en drie tafereelen. Antwerpen, 
A. Jacobs-Janssens , 1856, 8®. 1448 (Dirickzsens, Bug.). Margareta van Constantinopelen . 

Drama, door EuG. Zetternam. Antwerpen, P. Jans- 
sens-Jacobs, 1846, 12°. 

Feith (R). Zie : Dichtwerken van de XIX"" eeuw. 

1449 Foumier (Karel-Lodewijk).Naergelaetene tooneelstukken 

en rym werken. leper, Annoy-van de Vyver, 1820-182 1, 
6 deelen, 8**. 

1 450 GriUparzer. Sapho. Treurspel in vijf bedrijven , vertaald door 

J.-L. Haller. Antwerpen, L. dela Montagne, 1890, 8**. 

1451 Haugen (Jcf). De Verstootelinge, oorspronkelijk drama 

in 5 bedrijven en een voorspel. Antwerpen, L. Jans- 
sens en Zonen, 1895, ^^^' 1452 Hendrickx (Joz.). De Machv^beën. Treurspel. Antwerpen, 

J. Bouchery, 1892, 12®. 

1453 - — De laatste dag der eerste wereld. Heldenspel 

in vijf bedrijven. Antwerpen, Aug. Jans, 1847, 8**. 

1454 "" — Don Juan. Dramatisch gedicht. Antwerpen, Kennes 

en Gerrits, 1855, 12**. 

1455 Kettmann. Wouter en Dooreken. Minnespel in één bedrijf. 

Antwerpen, L. Janssens, 1888, 8°. 

1456 Graaf Koenraad von Zolre. Drama in drij bedrijven. 

Antwerpen, L. de la Montagne, 1888, 8^ 

'457 — - Harald en Hilda. Minnedrama in één bedrijf. Ibidem, 
id., 1888, 8°. 

1458 — — Nou! Minnespel in één bedrijf. Antwerpen, B.-J. 
Mees, 1886, 8» 

ï.459 ^ ^ Door 't spleetje van de brievenbus. Minnespel in 
één bedrijf. Ibid. id., 1885, 8<>. - 138- 

1460 Kettmann. Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegou- 
wen. Treurspel in vijf bedrijven. Ibid. id., 1886, 8**. 

1461 Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf. Ant- 
werpen, L. Janssens, 1887, 8°. 

1462 - — De brandwacht en zijn liefje. Minnespel in een 

bedrijf. Zutphen, Thieme, 1887, i6». 

1463 Plancquaert (Hcctor). De dood van Karel den Goede, graaf 

van Vlaanderen. Drama in vijf bedrijven. Gent, A. SifiFer, 

1889, 8^ 

1464 Rodenbach (Alb.). Gudrun. Spel in vijf bedrijven. G^nt, 

C. Annoot-Braeckman , 1882, 8**. 

Roelants. Zie : Stroobant. 

1465 Rosseels (Emm.). De verfranschte Landmelsjes. Oorspron- 

kelijk blijspel met zang in één bedrijf. Antwerpen, gebr. 
de Wever, 1841, i8^ 

1466 Shakespeare (William). De werken van William Shakes* 

peare. Vertaald door Dr. L.-A.-J. Burgersdyk. Leiden, 
E. Brill, 1886- 1888, 12 deelen, 8». 

Sleeckx. Zie : Romans, Verhalen, Schetsen. (BI. 118, 
no 1265 : V, VI, VII en VIII). 

1467 Stroobant (Bug.). De Tooneelliefhebbers, of de prijskamp 

van uiterlijke welsprekendheid. Blijspel met zang in één 
bedrijf. Brussel, J.-H. de Hou, 1849, ïö°- 

Rue des Pierres, N° 60. (Een vlaemsch stuk met 

eenen firanschen titel) in één bedrijf. Ibidem, idem, 1852. 

— — Raad en daad. Blijspel met zang. Ibidem, idem, 
1852, i8^ 

Raed en daed. Blijspel met zang in één bedrijf. 

Brussel, J.-H. de Hou, 1852. 

— — De Veldwachter. Blijspel met zang in één bedrijf. 
Ibidem , idem, 1853 . — 139 — 

Stroobant (Eug.). De Bloedvlek. Drama in drie bedrijven. 
Uit het Fransch vertaald . Brussel, C.-A.Greuse, 1847,32**. 

— — Een knecht voor twee meesters. Kluchtig zangspel, 
in één bedrijf, voor 't Vlaamsch tooneel geschikt. Ibid., 
idem., 1854, i6«. 

— — Anna, of de molenaar van Oud-Turnhout. Ver- 
vlaemscht tooneelspel met zang. Ibid ., idem, 1849, 12°. 

De Jaloerschen. Blijspel in één bedrijf van RODERICH 

Benedix. Ibid., idem, 1852, 18°. 

— — De Barrika denmakers, van RoDERiCH Benedix. 
Ibid., idem, 1850, I8^ 

— — De Huisraed van Lisa. Vervlaamscht blijspel met 
zang in één bedrijf. Ibid., idem, 1853, 12°. 

Arme Jaek. Tooneelspel met zang in een bedrijf. 

Naéir het Fransch van de gebroeders COGNIARD. Brussel, 
Horta-De Laere, 1851, 16°. 

De Belgen in 1848. Drama in één bedrijf, door 

Roelants en Stroobant. Ibid., idem, 1852, 18*. 

Willem Beukels. Zangspel in één bedrijf, door S. 

Willems en E. Stroobant. Ibid., id., 1853, 18°. 

Van Droogenbroeck (J.). Zie : Descamps (£d.). 

1467 Van Geert (F.). De dood van Egmont, vaderlandsch drama 

in drie bedrijven en vier tafereelen. Gent, I.-S. van Doos- 
selaere, 1853. 16°. 

1468 Van Goethem (Em.). en Van Hoorde (Joz.). Victor's nichtje. 

Blijspel met zang in twee bedrijven. Gent, Eug. van der 
Haeghen, 1874, 12*». 

1469 (Van Lancker, onderpastoor). Robrecht vanEine, of mis- 

daad en liefde. Groot historisch drama met zang in een 
voorspel en drij bedrijven door K.-L. van Voor- 
DENHOVE. Gent, A. SifiFer, 1891, 8*». 

1470 — — Boude wijn van Gent, of wraak en berouw, groot 

historisch drama met zang in drie bedrijven. Ninove 
D. Anneessens, 1892,8°. — 140 — 

1471 Van Liennep (J.). Treur- en blijspelen. Leiden, W« S3rthofF, 

Vier deelen, i6°. 

I. Marino Faliëro. — Fiësko, of de samenzwering te 
Genua. — De Staatsman bij toeval. — Het Dorp aan 
de grenzen. — De roem van twintig ecuwen. — StofiFel 
en zijn broers. 

II. Een Amsterdamsche Winteravond. — Haarlems ver- 
lossing. — SafFo. — Herald de Onversaagde. — Vondels 
droom. — Soliman de Tweede. — De Bergwerkers. 

— Ru waardes Geertruida. — Rembrandt van Rijn. 

— Wie was de verdrukte? — I>e Bruiloft van Kloris 
en Roosje. 

III. Een di'oom van Californië. — T)e betooverde viool 
en het bloemen-oproer. — Romeo en Julia. — Otello, 
de Moor van Venetië. — Vrouwe van Waardenburg. 

IV. Een Amsterdamsche jongen, of het buskruitverraad 
in 1622. — Lastige Lieden. — Het verheugd Amsterdam. 
Filoktetes op het eiland Lemnos. — De Zeekapitein enz. 

1472 Van Peene (Hendrik). Volledige werken. Gent, Snoeck- 

Ducaju en Zoon (zonder datum), 61 deeltjes, 16*». 

1. Keizer Karel en de Berchemsche boer, blijspel. 

2. Azoo 'ne klont, id. 

3. De Wolf in het Hageland, id, 

4. Adam en Eva, id. 

5. Everaard en Suzanna, of het boetende landmeisje, 
drama. 

6. Vader Cats, of een uurtje van het buitenleven, blijspel. 

7. Een Man te trouwen, id. 

8. 99 Beesten en één Boer, id. 

9. Mathias de beeldstormer, drama. 
10. Hotsebotse, blijspel. 

1473 II. De Weerwolf, id. 

12. Tamboer Janssens, id. 

13. Twee Hanen en één Henne, id. 

14. Siska van Roosemael, id. 

15. De Paraplue van P. Kramers, id. 

16. Baes Kimpe, drama. 

17. De Viool van den duivel, blijspel. 
ï8. Ogarita of de wilde vrouw. 

19. Thyl Uilenspiegel, of de getopte bruidegoms, id. 

1474 20. Brigitta, of de twee Vondelingen, id. ~ 141 — 

21. Het Portret, tooneelspel. 

22. De Slotmaker van Wijneghem, drama. 

23. Klaas Kapoen, of de roeping van eenen straatjongen, 
blijspel. 

24. Fortunatus Beurze, id. 

25. De Duivel op 't dorp, id. 

26. De treflFelijke Lieden, id. 

27. Vander Sniek, of de lotgevallen van een kapitein der 
Burgerwacht, kluchtspel. 

28. De Gek van 's Gravenhage, drama. 

29. De twee Echtscheidingen, blijspel. 

30. Wit en zwart, id. 

'475 31' 's Avonds in de mane, id. 

32. Willem van Dam pierre, drama. 

33. De Dragonder van Latour, gelegenheidstafereel. 

34. De Profeet, kluchtig zangspel. 

35. Een Tiger van Bengalen, blijspel. 

36. De Violier, id. 

37. Franke Mie, id. 

38. De Zoon van den gehangene, tooneelspel. 

39. Roste Pier, id. 

40. Jellen en Mietje, blijspel. 

1476 41. Theobald en Justine, id. 

42. Vondel, tooneelspel. 

43. De Menschenhater en de zandboer, id. 

44. De Wereld binnen duizend jaar, id. 

45. De Postiljon van Maria-Theresia, id. 

46. De Belgische Vrijschutter, id. 

47. De Molenaarster van Laken. id. 

48. Het Likteeken, drama. 

49. Het Tappershuis van Lustucru, blijspel. 

50. Roosje zonder doornen, drama. 

'477 5^' 1^6 Schoolmeester, blijspel. 

52. Het Belfort of de koop van Vlaanderen, romantisch 
tooneelspel. 

53. Geen rook zonder vuur, blijspel. 

54. Jan de Vierde, historisch drama. 

55. De Wandelaar der Joden, parodie. 

56. De Hoed van den horlogiemaker, blijspel. 

57. Katharina, drama. 

58. De arme Edelman, tooneelspel. liCtkenverz. éer Ken. VI. Academie. 18 — 142 — 

59. Tony, of de aanklagende eendvogel, blijspel. 

60. Jacob van Artevelde, drama. 

1478 61. Karline, operette. 

De Wachter verliest, blijspel. 

De Boerenkermis, of het Zomerlief, operettte. 

De Vrouw die haren man doet herbakken, kluchtspel. 

Een Domme Vent, blijspel. 

1479 Van Ryswyck (Lambert). Kommandant Rollier. Eene 

episode uit den Boerenkrijg. Drama in vier bedrijven. 
Grent, A. SiflFer, 1889, 8«. 

Van Voordenhove (K.-L.). Zie : Van Lancker. 

Van Westervoort (Floris). Zie : (Kettmann.) 

1480 Verschueren (J.). Een schrikkelijk geheim. Drama in 

zes tafereelen en een voorspel in twee tafereelen, naar 
den roman c de Zestiende Mei >. St.-Nicolaas, G. Crombez, 
1888, 160. 

1481 Verwatermeulen (Hendrik). Teleurgestelde hoogmoed. 

Blijspel in drij bedrijven. Brugge, L. Fran<;ois-Simoens. 
1885, kl.-8*». 

1482 Willems (J.-Fr.). De rijke Antwerpenaar. Blijspel in twee 

bedrijven, gr.-8^ 

1483 Quinten Matsys, of wat doet de liefde niet! Tooneel- 

spel in twee bedrijven. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 
1816, i8^ 

Zie : Verzamelwerken. Poèzie en Proza. 

Willems (C.) en Stroobant (E.). Willem Beukels. Zte : 
Stroobant (E.). 

1484 Wiseman (Kardinaal). Twee mysteriën of gewijde dramas : 
De Kerstnacht, en S** Ursula. Uit het Engelse h. 
Herenthals, V.-J. du Moulin, 1871, 8^ - »43 - XXI. 

Nederlandsche Taalwetenschap. 
Inleiding. — Geschiedenis. — Algemeenheden. 

1 489 Bauwens (Ev.). Gebruik en oorsprong van het ontkennend 

en. Een wandelingsken door onze letterkunde. Gent, 
S. Leliaert, A. Siffer en C'^ 1887, 8°. 

1490 Bilderdijk (W.). Korte aanmerkingen op Huydecopers 

Proeve van taal- en dichtkunde. Amsterdam, P. den 
Hengst en zoon, 1828, 8*. 

1491 Taal- en dichtkundige verscheidenheden. Rotterdam, 

J. Immerzeel. 1828-1823, 4 deelen, 8*. 

1492 Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden. 

Ibid., id., 1824-1825, 4 deelen, 8*. 

1493 "" — Voorlezingen over de Hollandsche taal. Arnhem, 
H.-W. van Wahré, 1875, 8°. 

1494 Verslag betrekkelijk de bastaardwoorden. 1809, 4®. 

(Overdruk,) 

1495 Broeckaert (Jan). Taal- en stijlzuivering. Gent, A. SiflFer, 

1890, 8°. 

1496 Byl (Adolf). Onpartijdige beoordeeling van de Woorden- 

boeken der heeren Sleeckx en Van de Velde. Aalst, 
A. Byl, 1851, 8^ 

1497 Claes (D.). Gemengde taal- en letterkundige aanmerkingen. 

Gent, A. Siffer, 1891, 8**. 

1498 — — Taalpolitie toegepast op Cato Schabletter. Antwoord 

aan M.H. Meert. Gent , (Ad. Hoste), 1891, 8^ (Overdruk). 

1499 David (Jan). De ziekte der geleerden, in zes zangen, 

gedicht van Mr. W. Bilderdijk, uitgegeven met inlei- 
ding en aanteekeningen , door J. David. Loven, van 
Linthout en van de Zande, 1848, 8°. — 144 — 

1500 David Qan). Nederlandsche gedichten , met taal- en letter- 

kundige aanteekeningen van wijlen hoogleeraar J.-B. 
David, in naam en op last van het Taal- en Studenlen- 
genootschap « Met Tijd en Vlijt », uitgegeven door 
P. WILLEMS. Loven, gebroeders Van Linthout, 1869, 8**. 

1501 Davidts (M.-H.). Dj NeèrJuitsche Taelsleutel. Samen- 

spraek tusschen een ziende, een blinde, een byziende, 
een schoolmeester, een burgemeester enz. Brussel, R. 
Boisacq, 1854, ^6*'- 

1502 De Haerne (D.). De Keltische tongvallen in verband 

met de Nederduitsche taal. Gent, A. Sififer en O^, 
1880, 8°. 

1503 De Jager (A.). Verscheidenheden uit het gebied der 

Nederduitschetaalkunde. Deventer, A. ter Gunne, 1844,8**. 

1504 Latere Verscheidenheden uit het gebied der Neder- 
duitsche Taalkunde. Deventer, A. ter Gunne, 1858, 8**. 

1505 Proeve over den invloed van Bilderdijk's Dichtwerken 

op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe 
en het terugproepen van oude woorden en spreekwijzen . 
Leiden, S, en J. Luchtmans, 1747, 8«. 

1506 De Vries (M.). De Nederlandsche taalkunde, beschouwd 
in hare vroegere geschiedenis, tegen woordigen toestand 
en eischen voor de toekomst. Haarlem, A.-C. Kruseman, 
1849, 8*». 

1507 Verslag der redactie van het Nederlandsch Woor- 
denboek omtrent den staat harer werkzaamheden van 
I Juli 1856 tot I Juli 1860. Ibid. id. 1860, 8^ 

1508 — — Verslag der redactie van het Nederlandsch Woor- 
denboek omtrent den staat harer werkzaamheden, van 
I Juli 1860 tot I Juli 1862. Ibid. id. 1862, 8^ 

1509 Verspreide taalkundige opstellen uitgekozen en 

herdrukt, 's Gravenhage, M. Nyhoff en A.-W. SythoflF, 

1895, 8^ 

15 10 Dozy (R.), Oosterlingen. Verklarende lijst der Neder- 
landsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, 
Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn. 
's Gravenhage, M. Nyhoff, 1867, 8*». — 145 - 

15 11 Pokke (Arend). Verzameling van eenige zinledige uit- 

drukkingen , welke dikwijls in gemeenzame gesprekken 
voorkomen. Zaandam, H. van Aken, 1807, 8^ 

15 12 Halbertsma (J.H-.). De lexicographie van het Neder- 

landsch in de XVP eeuw. Losse aanmerkingen. Brugge, 
Tanghe, zoon, 1863, 8°. 

15 13 Joos (A.). Opgaande taal- en letterkundige lessen op stukken 

van « Nederduitsche Bloemlezing door Bols en Muyl- 
DERMANS ». Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en O®, 1887, 8^ 

1514 — — Taal- en letterkundige aanmerkingen, i® deel. Gent, 

S. Leliaert, A. SiflFer en 0% 1889, 8^ 

15 15 Lulofs (B.-H.). Taalkundige werken. Vierde druk. Op 

nieuw herzien... door D*^ A. DE Jager. Amsterdam, 

A. Akkeringa, 1875, ^ deelen 8*. 
I. Spraakkunst. 
n. Nederlandsche redekunst of grondbeginselen van stijl 

en welsprekendheid voor Nederlanders. 
Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde, in een 

bevattelijken trant voorgedragen . 

15 ló Over Nederlandsche spraakkunst, stijl, en letter- 
kennis, als voorbereiding voor de Redekunst, of wel- 
sprekendheidsleer. Groningen, J. Oomkens, 1823, 8®. 

1517 Meert (H.). Cato Censorius komt in beroep. (Overge- 

drukt uit de Toekomst). 

1518 Obrie (Julius). De Nederlandsche rechtstaal. Gent, F.-L. 

Dullé-Plus, 1880, 80. 

1519 Pijnappel (J.). Spreektaal en schrijftaal, 's Gravenhage, 

1855, 8^ 

1520 Rederijck-kunst, in rijm opt kortst vervat. Hierby ghevoeght 

de Redenka veling ende Letter-kunsts grondvesten... 
Leiden, Fr. Raphelinghen, 1587, 12* 

152 1 Steil wagen (A.-W.). De levende taal. Een boek voor 

gymnasia, hoogere burgerscholen en jonge onderwijzers. 
Uit Nassau's geschriften verzameld en bewerkt... Vierde 
druk. Grroningen, Wolters, 8*. — 146 — 

1522 Ten Kate (Lambrecht). Aanleiding tot de kennisse van 

het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in 
hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onder- 
scheiding en geregelde afleiding overwogen en naege- 
spoort, en tegen het allervoomaemste der verouderde en 
nog-levende tael verwan ten, als 't oude Moeso-gotthisch, 
Frank-Duitsch en Angel-Saxisch, beneffens het heden- 
daegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch vergeleken word- 
Amsterdam, R. en G. Wetstein, 1723, 2 deelen 4*. 

1523 Temest (K.-L,), Taal- en letterkundige nalatenschap, 

uitgegeven door J. Broeckaert. Gent, S. Leliaert. 
A. Siffer en C^ 1888, 8°. 

1524 Te Winkel (L-H.). De gpramatische figuren in het Neder- 

landsch . Tweede uitgaaf. Kuilenberg, Blom en Olivierse , 

1884, 8^ 

1525 Van den Bergh (L.-Ph.-C). Bespiegelingen over den aard 

en de ontwikkeling onzer taal. Leiden, D. du Mortier 
en zoon, 1831, 8°. 

1526 Van Moerkerken (P.-H.). Warenar, 233 (I, 3.) Overgedrukt 

uit het Taalkundig Tijdschrift , 1888. 

1527 Van Violen (J.). Spraakwording, taal en schrift. Xeder- 

landsche spreek- en schrijftaal. Zutfen, Will. Thieme, 

1859, 80. 

1528 Zielkundig-historische inleiding ter algemeene en 

Nederlandsche taalkennis. Tweede herziene en vermeer- 
derde druk. Haarlem, I. de Haan, 1871, 8®. 

1529 Vcrstraeten (A.-M.), S.-J. Joost van den Vondei's « Jozef in 
Dothan >, treurspel, taal- en letterkundig verklaard. 
Gent, S. Leliaert, A. Siffer en O®, 1887, 12^ 

1530 Vonders meesterstuk. Lucifer, taal- en letterkundig 

verklaard. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en 0% 1884, 120. 

'531 — — Idem. Tweede uitgaaf. Ibid. id., 1890, 8^ 

1532 Whitney (William-Dwight). Taal en taaistudie. Voorle- 
zingen over de gronden der wetenschappelijke taalbe- 
oefening. Volgens de derde uitgave voor Nederlanders - Ï47 — 

bewerkt door D'. J. Beckering Vinckers. Haarlem, Erven 
F. Bohn, 1884, 2 deelen, 8°. 

1533 W^inkler (Johan). Wereldtalen en kunstmatige talen. Haar- 
lem, H.-D. tjeenk Willink, 1884, 8°. XXIL 

Spelling. — Uitspraakleer. — Spel- en Leesboeken. 

1537 Alberdingk Thijm (J.-A.). De Nederlandsche spelling, 

in haar beginsel, haar wezen en eischen beschouwd. 
Vermeerderde overdruk uit het Algemeen Letterlievend 
Maandschrift. Utrecht, Kemink en zoon, 1847, 8^ 

1538 Beckering Vinckers (J.). Een orthographische E-legie 

of Dr. L.-A. te Winkel 's E-spelling en uitspraak der 
Gothische ai, naar aanleiding van haar strijd tegen de 

gewestelijke uitspraak en zekere verschijnselen in een 
paar Ravennatische oorkonden uit de 6*^ en y^ eeuw, 
taalvergelijkend beschouwd. Kampen, B.-L. van Dam. 
1864, 8^. 

ï 5 39 — — Hagchelijkheid van de spelling volgens de afleiding 
of objectiviteit van de resultaten der wetenschappelijke (?) 
afleiding, op het standpunt, vertegenwoordigd door de 
Redactie van 't Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Kampen, K. van Hulst, 1866, 8®. 

1540 Behaegel (P.). Verhandeling over de Vlaemsche spelkunst, 

byzonderlyk ingerigt ter beslissing van de geschilpunten 
der taelgeleerde omtrent de spelling. Brugge, C. de 
Moor, 1837, 8®. 

1541 Bols (Jan), c Geene hope — gene hoopen ». Verschil 

van uitspraak tusschen de zuivere en de gemengde e 
en o. Loven, J. Lefever, 1882, 8°. 

1542 — — € Geene kolen — gene kooien ». Verschil in uitspraak 

tusschen de zuivere (zachtlange) en gemengde (schcrp- 
lange) e en o. Gent, A. Siffer, 1891, 8**. — 148 — 

1543 Bols (Jan). Het schrijven der Nederduitsche taal. — Uit- 

treksel uit het Verslag. Gent, J. en E. Gyselynck, 1889. 

1544 — — « Enige hoge bomen ». 1892, 8®. 

1545 Bols (J.) en De Ruysscher (J.). Eenige regeltjes om 

den Vlaamschen studenten hunne moedertaial te leeren 
behoorlijk schrijven en uitspreken. Verbeterde en ver- 
meerderde uitgave. Mechelen, E. Janssens, 1883, 120. 

Ï546 Eenige regeltjes. Handboeksken, waar de Vlaamsche 

studenten hunne moedertaal behoorlijk in leeren schrijven 
en uitspreken. Vierde uitgaaf. Lier, Joz. van In, 1888, i6^ 

1547 Idem, 1892, 16°. 

1548 Bormans (J.-H.). Verslag over de verhandelingen inge- 
komen bij het Staetsbestuer van België, ten gevolge 
der taelkundige prijsvraeg voorgesteld bij Koninklijk 
besluit van 6 September 1836. Gent, C. Annoot-Braeck- 
man, 1841, 8°. 

1549 Beslissing der Koninklyke Commissie wegens de 

geschilpunten in het schryven der Nederduitsche tael. 
— Uittreksel uit het Verslag. Gent, F. en E. Gyselynck, 

1839, 80. 
[By gevoegd :) Verslag van den heer BORMANS, secre- 
taris der Spelling-Commissie in 1839. — Een woord over 
de protestatiën tegen de beslissing der Taelcommissie, 
door J.-Fr. WILLEMS. 

155^ Bosdijk (J. F.). Korte uitspraakleer der Nederduitsche taal, 
voor beoefenaars der mondelijke voordragt en voor- 
namelijk voor onderwijzers en kweekelingen. Amsterdam, 
N.-W. van Nifterick, 1844, 8^ 

1552 Brouwer (Anske M.). Toemaatje, 8*. 

« 

1553 Carlebur (W.-F.). Het Spelling- en Taalstelsel van Bilder- 

dijk, Siegenbeek, Weiland en andere spraakkunstenaren 
vrijmoedig beoordeeld. Amsterdam, P. Portielje en Zoon, 
1856, 8^ 

1554 Daems (S.). Waard of weerd. 1882, 8*». (Overdruk). — 149 — 

1555 De Jager (A.). Proeve eener beantwoording der vraag : c In 

hoe verre zijn de tegenwerpingen, in de laatste tijden 
tegen de ingevoerde spelling gemaakt, gegrond, en in hoe 
verre behooren zij tot verbetering onzer taal te worden 
aangenomen en ingevoerd » ? (Uittreksel uit het i® deel 
der Nieuwe werken der Hollandsche Maatschappij van 
Fraaie Kunsten en Wetenschappen. Leiden, 1840. — 
Grevolgd door eenige hs. aanteekeningen van Prudens 

VAN DlÏYSE). 

1556 — — Bezwaren tegen de Spelregeling voor het Woor- 

denboek der Nederlandsche Taal . Deventer, A. ter Gunne, 
1865, 80. 

*557 Mijne toetreding tot de spelling van het Woor- 
denboek der Nederlandsche taal. Deventer, A. ter Gunne, 
1867, Ö''. 

1558 Delecourt. La langue flamande, son passé et son avenir. 

Projet d'un orthographe commune aux peuples des Pays- 
Bas et de la Basse-Allemande, par Hubert VAN DEN 
Hoven. Brussel, 1844, 8*». 

1559 De Ncckere (Ph.-Jac). Bewerp van Vlaemsche spelling, 

gevolgd van cenen oogslag op de Nederlandsche dicht- 
kunst, leper, J.-B. Smaelen- Moerman, 1815, 8°. 

1560 De Potter (Fr.). De Sleutel der gezuiverde spelling. 

Beknopte handleiding ten dienste van allen, die de 
Nederlandsche taal willen schrijven. Vierde uitgaaf. Gent, 
F. Hage, 1865, 8^ 

1561 D'Hulster (Leo). Verslag over de verhandeling van den 

heer Behaegel ter oplossing van het vraagstuk, in 
1836 door het Staetsbestuer voorgesteld over de geschil- 
punten ten aenzien der spelling en woordverbuiging 
der Nederlandsche tael. Gent, C. Annoot-Braeckman , 
1838, 8^ 

1562 ^ — Woordenlijst voor spelling en uitspraak. Gent, C. 

Annoot-Braeckman, 1839, 8°. 

Didymus. Zie : Wcrndly (Th.-J.). Boékenverz, der Kon, VL Academie, 19 - 150 — 

1563 Discussions a Ia Chambre des Représentants du royautne 

de Belgique sur Torthographe flamande et autres pièces 
k ce sujet, avec des notes et des éclaircissements. Gent, 

C. Annoot-Braeckrnan, 1844, 8®. 

1564 Frijlink (H.). Het ontwerp der spelling over het aan- 

staande Nederlandsch Woordenboek; met een blik tevens 
op de Aanteekeningen en Vingerwijzingen van de heeren 
Dr. B. Huydecoper en J. Kuyper, over dit onderwerp. 
Amsterdam, H. Frijlink, 1863, 8**. 

1565 Heremans (J.-F.-J.). Verslag der Commissie die gelast is 

geweest met de middelen voor te stellen om tot de 
eenparigheid van spelling te geraken. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1864, 8**. 

1566 Huydecoper (B.). Aanteekeningen op het « Ontwerp der 

Spelling voor het aanstaande Nederlandsch Woorden- 
boek ». Nijmegen, C. Klercq, 1863, 8^ 

1567 Kern (H.). Over open en gesloten e, inzonderheid in 

het Oostgeldersch. 8" {Overdruk), 

1568 Kuyper (G.). Vingerwijzingen binnen het gebied der 

Nederlandsche Spelling, naar aanleiding van het ontwerp 
der Spelling voor het aanstaande Nederlandsch Woor- 
denboek, Utrecht, J.-G. Broese, 1863, 8° 

1569 Lambrecht (Joas.). Nederlandsche Spellynghe,uutghesteld 

bij vraghe ende antwoorde, tot onderwys der jonghers 
voor haar earste beghin. (Heliotypisch fac-simile van het 
eenig bekende exemplaar berustende in de Bibliotheek 
der Gentsche Hoogeschool.) Met inleiding van Dr- 
J.-F.-J. H. en F. v. D. H. Gent, C. Annoot-Braeckman» 
opvolger Ad. Hoste, 1882, 8. 

1570 Land (J.-P.N.), Over uitspraak en spelling, voornamelijk 

in de Nederlandsche taal. Amsterdam 1 C.-A. Spin en 
zoon, 1870, 8®. 

157 1 M. (J. Alberdingk Thijm.) Over de spelling van de bast- 

aartwoorden in 't Nederduitsch . Amsterdam, Nagler 
en O*, 1843. 8^ - 151 — 

1572 Meerman (Joh.), Over de vocaalverdubbeling in het 
Nederduitsch, volgens den regel, welken de Commissie 
der psalmberijming in 1773 zich ten dien opzichte heeft 
voorgeschreven, 's Gravenhage, Erven van Isaac van 
Cleef, 1806, 80. 

^573 Opmerkingen"^ van een [corrector over de nieuwe spelling. 
Amsterdam, P.-N. van Kampen, 1866, 8°. 

1574 Sevens (Th ). Bloemen en Vruchten, Eerste Leesboek 

voor de jeugd ten gebruike der Nederlandsche volks- 
scholen, vierde uitgave. Kortrijk, C. du Boccage-Pro voost, 
1885, i6^ 

1575 — — Idem, Tweede leesboek, vijfde uitgave. Ibid., ld. 

1889, i6^ 

1576 Siegenbeek (M.). Schets, by wyze van uittreksels uit de 

verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevor- 
dering van eenparigheid in dezelve. Antwerpen, J.-C. 
Roosen, z. j. 16®. 

1577 Verhandeling over de Nederduitsche spelling ter 

bevordering van eenparigheid in dezelve. Amsterdam, 
J. Allart, 1805, 8^ 

'578 — — Woordenboek van de Nederduitsche spelling. 
Herziene druk. Doordrecht, Blussé en Van Braam, 
1829, 8®. 

1579 Somers (F.-L.-M.). Een woord over de hoeveélheyd der 
letteren in de Nederlandsche tael. Antwerpen, C.-F.Vinck, 
1824, 8*». 

1580 Redevoering over de enkele en dubbele vokaelspel- 

ling. Ibid. W. van Merlen, 1826, 8®. 

158 1 Ternest (K-.L.) Beknopte uitspraekleer der Nederduitsche 
tael. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1860, 12**. 

1582 Idem. Derde uitgave. Ibid. Eug. van der Haeghen, 

1882, I2<». 

1583 Te Winkel (L.-A.). De grondbeginselen der Nederlandsche 
spelling. Ontwerp der spelling voor het aanstaande — 152 — 

Nederlandsch Woordenboek. Leiden, Noothoven-van 
Goor, 1863, 8**. 

1584 Te Winkel (L.-A.) De grondbeginselen der Nederlandsche 

spelling. Regeling der spelling voor het Woordenboek 
der Nederlandsche taal. Vanwege de Redactie bewerkt. 
Ibid. id., 1865, S\ 

1585 — — Leerboek der Nederlandsche spelling. Zevende, 

geheel omgewerkte en veel vermeerderde uitgave van 
de Nederlandsche spelling onder beknopte regels gebracht. 
's Gravenhage, gebr. van Cleef, 1881, 8**. 

1586 (Werndly, Th.-J.). Een blik op iets van nationaal belang. 

— Een handvol op- en aanmerkingen met betrekking 
tot het « Ontwerp van Spelling voor het aanstaande 
Nederlandsch Woordenboek >, door Didymus. Deventer, 
N. Reuvecamp, 1863, 8^ 

1587 Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, ofte vant 

spellen , ende eyghenscap des Nederduitschen taals , door 
H.-L. Spieghel, G. Pallet, R. Visscher en D.-V. 
COORNHERT. Uytghegheven by de Kamer < in Liefd 
bloeyende », t' Amstelredam . Leiden, Chr. Plantijn, 
1584. i6^ 

(Dit werkje vormt het eerste gedeelte van c Kort 
begrip, leerende recht Duitsch spreken » enz. 

Van den Hoven (V.-H.). Zte : Delecourt. 

1588 Van de Walle (F.}. Kort begryp der Spelkunst en 

Woordenkennis van de Vlaemsche tael voor beginnende 
leerlingen. Tweede uitgaaf. Tielt, J.-B. Loosveldt, 

1860, 18*». 

1589 Willems (J.-Fr.). Over de HoUandsche en Vlaemsche 

schryfwyzen van het Nederlandsch. Antwerpen, wed. 
J.-S, Schoesetters, 1824, 8^ 

1590 Beslissing der Koninklijke Commissie wegens de 

geschilpunten in het schryven der Nederlandsche tael. 
Gent, F. en E. Gyselynck, 1839, 8®. - 253 — 

1591 Willems (J.-Fr.). Epitre aux hommes de lettres de Bel- 
gique, relativement a la décision du 18 Aoüt 1839... 
aux fins de porter un jugement sur les dissertations 
critiques, existants par rapport a Torthographe de la 
langue flamande. Ibid., T.-J. Janssens, 1839, S*** XXIII. 

Middelnederlandsche Spraakleer. — Prosodia. — 
Kritiek van Middelnederlandsche tekstuitga- 
ven — Woordverklaring. 

Delecourt (Van den Hoven). Zie : Nieuw nederlandsche 
Taalkunde. 

1595 De Vreese (Willem). Zuidnederlandsche tcial- en letter- 

kundige wetenichap- 8^ — Karel ende Elegast (boek- 
beoordeeling). — Nederlandsche drukken vari den Sidrac . 
— Leven van Sinte Amand. 8°. — Sec(k), Sick. (Over- 
druk uit het Tydschrtft voor Ned, Taal-- en Letter- 
kunde. 1893, 8*^. — Nonfortse. (Idem, XIV® deel.) 1895, 8*». 

1596 De Vries (M). Proeve van Middelnederlandsche Taalzui- 

vering. Voorbereidende opmerkingen voor de aanstaande 
uitgave voor een Middelnederlansch Woordenboek'. Haar- 
lem, A.-C. Kruseman, 1856, 8°. 

Ï597 — — Nog een proefje van Middelnederlandsche Taal- 
zuivering. 8®. 

1598 Feestbundel ter gelegenheid zijner veertigjarige ambtsbe- 
diening op den 28 November 1889, aangeboden aan 
Matthias de Vries, door zijne leerlingen. Utrecht, J.-L. 
Beijers, 1889, 8**. 

(Behelst bijdragen over Middelnederl. en nieuwere taai- 
en letterkunde van G.-J. Eymael, J.-H. Gallée, W.-L. 
van Heiten, G. Kalff, H. Kern, A. Klu3n^er, H.-E. 
Moltzer, J.-W. Muller, Th. Nolen, G. Penon, J.-J. 
Salverda de Grave, P.-A. Stoett, J. Verdam on J. te 
Winkel). — «54 — 

1599 Franck (Johannes). Mittelniederl3.ndische Grammatik » mit 

Lesestücken und Glossar. Leipzig. T.-O. Weigel, 1883, 
gr.-8o. 

1600 Halbertsma (J.H.). Aanteekeningen op het IV* deel van 

Maerlant's Spiegel historiael. Deventer, J. de Lange, 
185 1, 8*. 

1601 Jonckbloet(W.-J.-A.). Over middelnederlandschen epischen 

versbouw. Amsterdam, P.-N. van Kampen, 1849, 8°. 

1602 Joos (Amaat). Korte Spraakleer van Jacob van Maerlant, 

volgens « Spiegel Historiael 1. Brugge, F. de Haene- 
Wante, 1887, 160. 

1603 Kern (H.). Ast, eest, ozd. [Overgedrukt uit het Taalk, 

en Letterk. Tydschrift, IX) 

Leviticus (Felix). Zie : Dialecten. 

1604 Stoelt (J.-A.). Proeve eener beknopte Middelnederlandsche 

Syntaxis, 's Gravenhage, Mart. NijhofiF, 1889, ^^ 

Van den Hoven. Zie Nieuwnederlandsche Spraakleer. 

1605 Van Heiten (Dr. W.-L.). Over middelnederlandschen vers- 

bouw. Groningen, J.-B. Wolters, 1884, 8°. 

1606 Middelnederlandsche Spraakkunst. Groningen, J.-B. 

Wolters, 1887. 8^. 

1607 Verdam (Jacob). Tekstcritiek van middelnederlandsche 

schrijvers. Academisch proefschrift. Leiden , W.-T. Werst, 

1872, 8°. 

1608 Verwijs (Eelco). De Rinclus. Amsterdam, 1876, 8^ 

1609 — — Dr. Briirs uitgave van Sinte Brandane beoordeeld. 8^ 

16 10 Van eenen manne die gherne cnollen vercoopt 

Ene goede boerde, 's Hage, Mart. NijhofF, 1878, 12^ 

161 1 Wagenaar (J.). Toets van de egtheid der Rymchronyke, 
die, op den naam van Klaus Kolyn, uitgegeven is. 4°. 


— 155 — 

XXIV. 

Nieuwnederlandsche Spraakleer. — Prosodia. 

1615 Begrip (Kort) des Redenkavelings : in slechten rijm vervat, 

om des zelfs vóómeemste hoofdpuncten te beter in de 
gedachten te hechten. Leiden, Chr. Plantijn, 1585, i6*. 

1616 Be werp (Ruych) vande Redenkaveling ofte Nederduytsche 

Dialectike. Leiden, Chr. Plantijn, 1585, i2«. 

1617 Bilderdijk (W.), Nederlandsche Spraakleer. 's Gravenhage, 

A.-1). Schinkel, 1826, 8*». 

1618 Bouchery (J.). Oefeningen op de Nederlandsche Spraakleer 

van Th.-J.-E. Roucourt, bijeengebracht door . . . Der- 
tiende uitgaaf. Gent, J. Bouchery, 1894, 8^ 

1619 Claes (D.). Cours de langue flamande a Fusage des Wal- 

lons. 5® édition. Namen, Ad. Wesmael-Charlier, 1884, i2*. 

1620 Coppé (H.). Nederlandsche Spaakkunst in drie leergangen 

voor de Middelbare scholen. Colleges, Athenea en 
Normaalscholen. Brugge, Geuens-Seaux, 1896, 8^ 

162 F David (J.-B.). Nederduytsche Spraekkunst. Eerste deel; 
Spelling en woordvorsching. Tweede deel . Woordvoe- 
ging en prosodia. Mechelen, 1837-1839, i6*, 

1622 Déclinatien (Nederduytsche) en Conjugatien, volgens de 

Vlaemsche en Hollandsche Spelling, met acnmerkingen 
en regels tot de zelve betrekkelijk. Tweede druk. Roe- 
selare, D. van Hee, 1822, i6^ 

1623 De Groot (D.). Poeve over de werkwoorden van herhaling 

en during in de Nederduitsche taal. Tweede uitgave. 
Deventer, A. ter Gunne, 1844, 8^ 

1624 Nederlandsche Sprziakkunst. Achtste verbeterde 

druk. Groningen, P. Noordhoff, 1884, 8". 

1625 De Jager (A.j. Toelichtende bedenkingen op het Naschrift 
van J.-P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Hand- 
leiding tot de kennis van onze vaderlandsche Spreek- - 156- 

woorden, aan het Landleven ontleend. Rotterdam, T.-J. 
Wijnhoven-Hendriksen, 1841, 8*. 

Zie : Woordgronding. 

De Ruysscher (Jan). Zte : Bols (Jan). 

1626 Des Roches Q.). Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst. 

Nieuwen druk, verbetert. Antwerpen, A. Grangé, 
1819, 160. 

1627 E. C. P. Ontwerpvan eene Nederduytsche Spraek-konst; 

voornamelijk voor het Land-schap van Vlaenderen : 
opgedragen aen de schol-meesters der stadt van Gendt. 
Meenen, Th. van den Eynden, 17 13, 18®. 

1628 Heremans (J.-F.-J.). Beknopte Nederlandsche Spraakleer. 

Zesde druk. Gent, C. Annoot-Braeckman , 1867, 12*. 

1629 Joos (Am.). Spraakkunst en Volkstaal. 1** Over zich en 

de wederkeerige werkwoorden . 2** Onze ongelijkvloeiende 
en onregelmatige werkwoorden. Tweede uitgaaf. Gent, 
S. Leliaert, A. Siffer en C^ 1886, 8^ 

1630 Vlaamsche Spraakkunst ten gebruike van het mid- 
delbaar en normaal onderwijs. Gent, S. Leliaert, A. 
SifiFer en C^ 1884. 18». 

1631 Kinker (J.). Beoordeeling van M"" W. Bilderdijk's Neder- 

landsche Spraakleer. Gevolgd van eenen brief des hoog- 
leeraars Matthijs Siegenbeek, aan den schrijver, als 
bijvoegsel tot deze beoordeeling. Amsterdam, J. van 
der Hey en Zoon. 1829, 8°. 

1632 Lauts (M.). Elémens de langue hoUandaise. Seconde 

édition. Brussel, P.-M. de Vroom, 1825, 12^ 

1633 Loriaux (A.-G.). Langue flamande. Langage usuel. Nouveau 

cours pratique a l'usage desWallons. Loven, K. Fonteyn, 
1890, 8''. 

1634 Middel (Het eenigste en nu toe onbekend), om aan- 

stonds, en voor altoos, uit den weg te ruimen de 
zwarigheden die zig opdoen nopende de geslagten van 
sommige zelfstandige woorden, als ook in het spellen van de meeste • woorden der Nederduitsche tale... 
1769, 16°. 

1635 Niemeijcr (I.). Nederlandsche Spraakkunst voor kinderen, 

gegrond op de Spraakkunst van P. Weiland. Amsterdam, 
J. AUart, 1806, 12°. 

1636 Olinger. Les racines de la langue hollandoise accom- 

pagnées d'une grammaire simplifiée. Brussel, J. Maubach, 

1818, 12«. 

1637 Pieters (J.). Nederduitsche Spraakkunst, ten gebruike van 

collegiën en middelbare scholen. Tweede druk. Brussel, 
Deprez-Parent, 1847, 8**. 

1638 Ter Bruggen (J.-A.). Nederduytsche Spraekkunst, ten 

gebruyke der schooien, uytgegeven op last van het 
koningl. Genootschap van tael- en dichtkunde, onder 
de zinspreuk : f Tot nut der jeugd ». Antwerpen, 
wed. J.-S. Schoesetters, 1822, i6*>. 

1640 Van den Hoven (V.-H.). De verbuigingen der Oud-, Middel- 
en Nieuw-Nederduitsche sprake. Brief aan professor 
Bormans. Brussel, 1850, 8**. 

Van Ronkel (S.-J.). ^ü : Geslachts- en bijnamen. — 
Plaatsnamen. 

1642 Weiland (P.). Nederduitsche Spraakkunst, Amsterdam, 

J. Allart, 1805, 8^ 

1643 Willcms (Frans). Nederlandsche Spraakleer, naar eene 

ganscli nieuwe methode bewerkt. Voor meer gevorderd 
lager-, voor middelbaar- en normaalonderwijs, alsook 
tot zelf onderricht. Antwerpen, van Os-de Wolf, 1887, I2«. 1645 De Simpel (David). Beredeneerde ontleding van de 
voornaamste grondregelen der Dichl-, Rede-, Tooneel- en 
Uitgalmkunst, gevolgd van de Nederlandsche prosodia. 
leper, J.-B. Smaelen-Moerman, 1825, twee deelen 8**. 
(Saamgebanden). BHkenverz» der Kon, VL Academie, ao - 158 - 

I 646 P. (A.-S.). Korte afschetsing der toonmeeting of maet- 
klank van lettergreepen in de Nederduitsche vaersen, 
's Gravenhage, H.-H. van Drecht, 1700, 16". 

1647 Heremans (J.-F.-J.). Beknopte NederlanJsche metriek. 

Tweede druk. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1874, 8**. 

1648 Hesselink (Gerrit). HoUandsche dichtmaat en prosodie 

toegepast op het rythmus en metrum der ouden, zoo 
verre beiden in onze HoUandsche dichtkunde zou Jen 
kunnen worden ingevoerd. Amsterdam, wed.G.Wamers 
en J.-W. Yntama en C^ 1808, 8^ 

1649 Historie, regels ende Bemerkingen wegens J de Neder- 

duytsche Rym-konst, waergenomen ende bemerkt inde 
beste ende vloeybaerste Ry m-Dichters ; opgesteld door 
eenen Liethebber der zelve. Antwerpen, 1773, 8^ 

1 650 Kinker (J.). Proeve eener HoUandsche Prosodia, oordeelkundig 

gegrond op, en door het gehoor getoetst aan de uitspraak 
onzer taal, door het beschaafde gedeelte onzer natie, en 
toegepast op het rythmus en metrum der ouden, in zoo 
verre beiden in onze HoUandsche dichtkunde zouden 
kunnen worden ingevoerd. Amsterdam, Joh. Allart, 
1818, 8«. 

1651 Leerboek van de voomaemste regels der Nederduitsche 

versificatie en dichtkunst; gestaefd door voorbeelden 
uit de beste schrijvers en byzonder geschikt voor het 
openbaer onderwys, met een voorwoord van J.-F.Willems. 
Turnhout, Glénisson en van Genechten, 1840, 8^ 

1652 Roorda (T.). Over dichtmaat, versmaat en versbouw, inzon- 

derheid in de HoUandsche, Duitsche, Fransche , Grieksche 
en Romeinsche, Arabische en Oud-lndische poëzie. 
's Gravenhage, Mart. NijhofF, 1863, 8*». 

1653 Van de Velde (J.). Nederduitsche prosodie ten gebruike 

van het lager en middelbaar onderwijs. St.-Nicolaas, 
J. Edom en B.-C. de Cock, 1846, 8**. 

1654 Van Droogenbroeck (M.-J.-A.). Verhandeling over de toe- 

passing van het Grieksch en Latijnsch metrum op de — 159 ^ 

Nederlandsche poëzij. Bekroond door de Koninklijke 
Academie van België. Brussel, F. Hayez, 1886, 8°. 

1655 Van Duyse (Prudens). Verhandeling over den Nederland- 

schen versbouw. Twee deelen. *s Gravenhage, M. Nyhoff, 
1854, 8^ 

1656 Van Loo (Th.). Vlaemsche Dichtkunst, in vier zangen. In 

helden verzen beschreven, en verrijkt met geschied- en 
letterkundige aenteekeningen , gevolgd door de Vlaem- 
sche prosodia. Brugge, Noos, 1842, 8^ 

1657 Versification (Beknopte Nederlandsche) gevolgd van een 

kort overzicht der Nederlandsche letterkunde, ten ge- 
bruike der scholen van middelbaer onderwijs. Antwer- 
pen, P.-E. Janssens, 1853, 16®. XXV. 

Woordafleiding. — Woordvoeging. — Zinver- 
wante en gelijkluidende woorden. 

1661 Bilderdijk. Beginsels der woord vorsching. Leeuwarden, 

G.-T.-N. Suringar, 1831, 8°. 

1662 Bruining (G.). Nederduitsche synoniemen of woorden, 

die eikanderen somwijlen vervangen kunnen, doch som- 
wijlen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch , 
behandeld. Rotterdam, J. Immerzeel, jr., 1820, 2 deelen, 8^ 

i663 De Jager (A.). Proeve over de werkwoorden van herhaling 
en during in de Nederduitsche taal. Deventer, A.-H. 
Gunne, 1844, 8**. 

1664 Franck (Johannes). Notgedrungene Beitrage zur Etymo- 

logie. Eine Abrechnung mit Prof. Jan te Winkel. 
Bonn, Fr. Cohen, 1893, 8**. 

Z/V .• Woordenboeken. 

1665 Leopold (J.). Nederlandsch- Hoogduitsche klank- en 

zinverwante woorden (homoniemen, paroniemen en — i6o — 

synoniemen) voor school- en privaatgebruik. Tweede , 
zeer vermeerderde en verbeterde druk. Breda, P.-B, 
Nieuwenhuys, 1886, 8°. 

1666 Lulofs (B.-H.). Gronden der Nederlandsche woordafleid- 

kunde, voor zoo ver dezelve eenigzins zeker is, of woord- 
ontleedkundige beschouwing van de wijze, waarop in het 
Hollandsch de woorden uit elkander voortspruiten, en 
met elkaar vermaagschapt, ot verbonden zijn. Groningen, 
J. Oomkens, 1833, 8°. 

1667 Martin (H.), Nederduitsche synoniemen. Ten vervolge 

van het beredeneerd Nederduitsch Woordenboek. Amster- 
dam, H. Martin, 1829. 

1668 Roucourt (Th.-J.-E.). Proeve van Nederlandsche woordaf- 

leidkunde. Mechelen, J. Ryckmans-van Deuren, 1872. 12®. 

1669 Torfs (J.-A.). Essai sur les analogies du Francais et du 

Wallon avec Ie Néerlandais ou Flamand. Lier» Joz. 
van In en C% 1888, 8°. 

1670 Van den Helm (G.-L.). Proeven van woordgronding. 

Eerste stukje. Utrecht, A.-J. van HufFel, 1859, 8*. 

1671 Beginsels der Woordvorsching, Leeuwarden, G. 

Saringar, 1831, 8*. 

Weiland (P.) en Landré (G.-N.). Zie : Woordenboeken. XXVI. 

Geslachts- en Bijnamen. — Plaatsnamen. 

1676 Bustmann (Al.). Die deutschen Ortnamen mit besonderer 

Berücksichligung der ursprünglich wendischen in der 
Mittelmark und Niederlausitz . Berlijn, Ferd. Dümmler, 
1856, I2«. 

1677 Delgeur (L.). Over de geographische benamingen. Gent, 

S. Leliaert, A. SifiFer en C% 1882, 8». (Overdruk.) 

1678 Delplace (Amand). (Afleiding van aardrijkskundige bena- 

mingen). Brugge, Am. Delplace, ló®, 8 bL J — i6i — 

1679 Förstemann. Altdeutsches Nainenbuch. Ortsnamen. Zwei- 

te, vöUi^ neue Bearbeitung. Nordhausen, 1872, 4^ 

1680 Génard (P.). Over de naamvalsbuig^ngen der Nederland- 

sche eigennamen. Gent, A. SifFer, 1890, 8°, 

i68i — ~ Over de vorming van eenige Vlaamsche eigen- 
namen. Ibid., id. 1896, 8". 

1682 Huysmahs (C). Over plaatsnaamkunde. (^Overdruk utt 
het Limburgsch Jaarboek, IV.) 8°. 

i683Kausch (Oskar). Die Namenkunde der Lélnder und Stadte 
der Deutschen Reiches. Leipzig, Ernest Heitmann, 
1890, 8°. 

1684 Lindström (Elof). Anmarkningar till de obetonade vo- 

kalernas bortfall i n3.gra Nordfranska Ortnamn. Upsala, 
Almquist et Wiksell, 1892, 8°. 

1685 Lundgren (Magnus). Spir af Hednisk tro och kult i 

fomsvenska Personnamn. Upsala, C.-J. Lundström, 
1880, 80. 

1686 Meynne (Adriaan). Sleutel om op het eerste zicht de 

echte en onwederleggelyke etyraologien te vinden van 
de benamingen der steden, dorpen, gehuchten enz... 
Daerby familienamen,... het Nieuwportsch dialekt en 
een historietje nopens den oorsprong van den zooge- 
zegden Waternekker. Tweede uitgave. Nieuwpoort, P. 
Kesteloot en zoon, 1862, 12®. 

1 687 Nomina geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek 

der Nederlandsche aardrijkskundige namen. Uitgegeven 
door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 
Vebeterde druk. Amsterdam, C.-L. Brinkman, 1885- 
1892. 3 deelen, 8^ 

1688 Schryvers (Reebrecht).Verduitsching onzer meest gebruikte 

doopnamen. St. -Truiden, Joz. Leenen, 1888, 16°. 

1689 Van Ronkel (C.-J.). Woordenboek der eigennamen naar 

hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak, met 
eene korte beschrijving van de personen, landen en — 102 •— 

plaatsen, in het oude Testament voorkomende en voor 
het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. Gro- 
ningen, M. Smit, 1835, 8°. 

1690 Winkler Johan). De Nederlandsche geslachtsnamen in 

oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Haarlem, H.-D. 
tjeenk Willink, 1885, 8^ 

1691 — — De namen der ingezetenen van Leeuwarden ten 

jare 151 1. 12. {Overdruk) 

1692 De naam van St. Bavo. Gent, A. SifFer, 1891, 8*. 

[Overdruk) 

1693 Helmondsche namen uit de middeleeuwen. Helmond, 

Aug. Pellemans, 1892, 8^ (Overdruk) 

1694 De hel in Friesland. Eene naamkundige bijdrage. 

{Overdruk) 

1695 Friesche plaatsnamen. Oorsprong, beteekenis en 

spelling, in verband met geslachtsnamen en mans- 
vóórnamen, Leiden, E. J. Brilt. 1888, 8*'. XXVII . 

Spreekwoorden. 

1698 Bogaert (P.). Toegepaste spreekwoorden. Een boek voor 

het volk. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1852, 12**. 

1699 De Jager (A.). Toelichtende bedenkingen op het Naschrift 

van J.-P. Sprenger van Eyk, geplaatst achter zijne 
Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche 
spreekwoorden. Rotterdam, T.-J. Wijnhoven Hendrik- 
sen, 1841, 80 

1700 Fokke (Arend). Verzameling van eenige uitdrukkingen, 

welke dikwijls in gemeenzame gesprekken voorkomen, 
voorgesteld in samenspraaken . Zaandam, H. van Aken, 
1807. 8^ — i63 — 

1701 Harrebomée (P.-J.)« Spreekwoordenboek der Nederland- 

sche taal. Utrecht, Kemink en Zoon, 1858-1870, 3 deelen, 

Eerste deel : A — Kwispel. 
Tweede » : Laag — Zwoord. 
Derde » : Bijvoegsels, 

1702 J008 (Am.). Schatten uit de volkstaal. Eenige duizende 

volksspreuken gerangschikt en verklaard. Gent, S. 
Leliaert, A. SifFer en C^ 1887, 8°. 

1703 Lijste van spreekwoorden, op verscheyde voorvallen toe* 

Bsselijk. Te Zeg-Waardt, bij Joh. Silentiarium, in 
omus, i6*. 

1704 Modderman (A.). Bijdragen tot de huishoudkunde, in 

voorlezingen, meerendeels zamengesteld uit spreuken, 
spreekwijzen en spreekwoorden. Groningen, R. Schier- 
beek, 1852, S°. 

1705 Pan (J,)- Drentsche woorden en spreekwijzen verzameld 

en toegelicht, 1847, 8®. (Overdruk uit Archief van 
Nederlandsche Taalkunde, I.) 

1706 Scheltema (Paul. -Cornel.). Verzameling van spreekwoorden, 

gezegden en anekdoten, benevens belangrijke geschied- 
en oudheidkundige aanteekeningen, meerendeels Vries- 
land en de Vriezen betreffende... Leeuwarden, L. Schier- 
beek, 1831, 8**. 

1707 Sprenger van Eyk (J.-P.). Handleiding tot de kennis 

van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoor- 
delijke zegswijzen, bijzonder uit het Dierenrijk ontleend... 
Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1838, 8*. 

1708 Handleiding tot de kennis Van onze vanderlandsche 

spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzon- 
der van de scheepvaart en het scheepsleven ontleend. 
Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1835, 8^ 

1709 Sprichwörter (Altniederlandische) nach der altesten Samm- 
lung. — Gesprachbüchlein , romanisch und flamisch. 
Herausgegeben von HOFFMANN VON Fallersleben. 
Hannover, C. Rümpler, 1854, 8^ (N° 9 van Horae 
belgicae.) ~ 164 — * 

1710 Suringar (D'. W.-H-.D.) Over de proverbia communia, 

ook proverbia seriosa geheeten, de oudste verzameling 
van Nederlandsche spreekwoorden. Leiden, 1863, 4®- 

171 1 — — Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en 

spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd, uit 
's mans c Adagia » opgezameld en uit andere meest 
nieuwere geschriften opgehelderd. Utrecht, Kemink en 
Zoon, 1873, 8®. 

17 12 Van der Hulst (N.). Luim en ernst, of verklaring en 

uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, 
welke van eijeren ontleend zijn. Rotterdam, N. Comel, 
1823, 80. 

1713 AVillems (J -F.). Keur van Nederduitsche spreekwoorden 

en dichterlijke zedelessen , uitgegeven door ... Antwerpen, 
wed. J.-S. Schoesetters, 1824, 8^ 

1714 — — Idem. Gent, A. Sifier, 7892, 8^ XXVIII. 

Qewestspraken. 

17 18 Baes (P.). Gewestspraak en algemeene taal. (Getrokken 

uit het Belfort) Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en C* 

1886, 8^ 

Danneil (J.Fr.). Zie : Woordenboeken. 

1719 De Bo (L.-L.). Pastoor. Westvlaamsch. (Overgedrukt uit 

de Toekomst), Antwerpen, L. de Cort, 1874, 8**, 15 bl. 

De Haan (M«). Zie : Woordenboeken. 

1720 De Vrecse (Willem). Beoordeeling van : Die Niederlan- 

dischen Volksmundarten. Nach den Auf-Zeichnungen 
der Niederlander von Hermann Jellinghaus. (Overdrtck) 

172 1 Hoeuüt (Jacob-Hendrik). Taalkundige aanmerkingen op 

eenige oud-Friesche spreekwoorden • Breda, W. van Ber- 
gen, 1812, 8^ - 165 - 

1722 Meert (H). Westvlaamsch Idioticon. Gent, A. SiiFer, 

1894, 8**, 34 bl. {Overgebrukt uit het Belfort^ 

1723 Winkler (Johan). Frisk end Flaemsk. {Overdruk) 8°. 

1724 — — Ytlike bledsiden oer Fryske tael- end skrifteken- 

nisse. {Uit de Ty'dspiegel) 8". 

1725 Franjebürren . (Overdruk) 8^ XXIX. Glossaria. — Woordenboeken (allerlei). 

1729 Bogaers (A.). Woordenboek op de dichtwerken van 

M^ W. Bilderdijk, gevolgd door Bijlagen, behelzende 
getuigschriften en oordeelvellingen van den dichter, 
benevens opgemerkte eigenaardigheden zijner taal en 
poêzij. Haarlem, H.-D. Tjeenk Willink, 1878, gr.-8^ 

Bonte Zie : Kramers. 

1730 Boom (D.-J.). Zeemans woordenboek in vier talen. Ten 

gebruike van zeeofficieren , gezaghebbers en stuurlieden 
der Koopvaardij... Tweede, herziene en vermeerderde 
druk. 's Gravenhage, gebr. van Cleef, 1888, 8**. 

1731 Borring (L.-S.). Dictionnaire danois-fran^ais et frauQais- 

danois. Kopenhagen, F.- V. Soldenfeldt en J.-H. Schultz , 
1856, 8^ 

1732 Corleva (Johanna). De schat der Nederduitsche wortel- 

woorden, nevens der zelver afkomstigen. Amsterdam, 
Dirk Jemans. 1741, 3 deelen, 4**. 

J733 Danncil (Joh. -Fr.). Wörterbuch der altm^rkisch-platt- 
deutschen Mundart. Salzwedel, J.-D. Schmidt, 1859, 8". 

1734 De Bo (L.). Kruid woordenboek. Bewrocht en uitgegeven 
door Joz. SAAfYN. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en 0% 
1888, 8°. Bc€kenv€r%, der Kon* VI, Academie, 2x — i66 — 

1735 De Bo (L.)* Westvlaamsch Idioticon. Brugge, Edw. Gail- 
liard en 0% 1873, 4*. 

1736 Idem. Heruitgegeven door Joz. Samyn, priester. 

Gent, A. SiiFer, 1890, gr.-8*». 

1737 De Haan-Hettema (M.), Proeve van een Friesch en 
Nederlandsch woordenboek, bevattende de moeilijkste 
woorden der eerstgenoemde taal, met dezelver uitspraak 
en aanwijzing der plaatsen, waar dezelve voorkomen, 
voorafgegaan door een beknopte schets der Friesche 
laai. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1832, 8^ 

1738 Idioticum Frisicum, Friesch-Latijnsch-Nederlandsch 

Woordenboek. Uit de oude handschriften bijeenverza- 
meld. Leeuwarden, H. Suringar, 1874, 4°. 

1739 Delgeur (Lod.). Rymwoordenboek der Nederduitsche tael, 

voorafgegaan van eene beknopte prosodia, Mechelen, 
van Velsen-van der Eist, 1846, 12®. 

1740 De Seyn-Verhougstraete (H.). Het Bsu-goensch van 

Roeselare. Een bijvoegsel aan Is. Teirlinck's < Woor- 
denboek van Bargoensch ». Roeselare, de Seyn- 
Verhougstraete, 1890, 8". 

1741 De Vries (M.) en Te Winkel (L.-A.). Woordenlijst voor 

de spelling der Nederlandsche taal, met aanwijzing 
van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging 
der werkwoorden. Derde uitgave, door den eerstgenoem- 
den bewerker opnieuw herzien. Leiden, A.-W. Sijthofi, 
1881, 12°. 

1742 De Vries (M.), Beets (A), Cosijn (P.-J.)» Verwijs, Kluy- 

ver (A), Muller (J.-W.), De Vreese (W.), Te Winkel 
(L.-A.). Woordenboek der Nederlandsche taal. 's Gra- 
venhage, 1864-1897, gr.-8°. 

1743 Dictionnaire (Nouveau) portatif fran^ais-danois. Leipzig, 

O. Holtze, 1872, i6». 

1744 Dictionnaire (Le nouveau petit) avec des entretiens, en 

francais et en flamand. — Het nieuw kleyn Woorden- 
boekjen , met eenige samenspraeken in het Fr^nsch ende — 107 — 

in het Vlaemsch. Nieuwen druk. Voor het gebruyk 
der Jofïrouwen-Pensionnairen ende opkweekelingen der 
religieusen Ursulinen. Gent, B. Poelman, z.j., 12". 

1745 Diefenbach (Lorenz) en Wülcker (Ernst). Hoch- und 

Nieder-Deutsches Wörterbuch der mittleren und neueren 
Zeit. Frankfurt a/M, 1873, kl-.4^ 

1746 Ettmüller (Ludov.)« Vorda vealhstöd Engla and Seaxna. 

Lexicon Anglosaxonium ex poêtarum scriptorumque 
prosaicorum operibus nee non lexicis Anglosaxonicis 
collectum, cum synopsi grammatica. Quedlinburg, Gottfr. 
Basse, 185 1, 8**. 

1747 Franck (Johannes). Etymologisch woordenboek der Neder- 

landsche taal. Uitgegeven door P.-J. Cosyn. 's Gra- 
venhage, Mart. NijhoflF, 1884-1892, 8^ 

Frylink (H.). Zie : Muller. 

1748 Gabler (Emest). Latijnfech- HoUandsch Woordenboek over 

de geneeskunde en de natuurkundige wetenschappen, 
naar het Hoogduitsch door Dr. T.-C. WiNLER. Tweede 
druk, nagezien en vermeerderd. Leiden, A.-W. SijthofF, 

1881, 8**. 

1749 Gailliard (Edw.). Glossaire flamand de Tinventaire des 

archives de Bruges. Brugge, Edw. Gailliard, 1879- 

1882, 4^ 

1750 Gallée (J.-H.). Register op tijdschiften over Nederlandsche 

taalkunde. Tweede druk. Kuilenburg, Blom en Olivier- 
sen, 1886, 8°. 

175 1 Gamerie (Ph.) en Donati (L.). Gemmulae linguarum, lati- 

nae, gallicae, italicae et germanicae. Luik, 1641, i6^ 

Glossare (Niederlandische) des XIV. und XV. Jahrhunderts, 
nebst einem Niederdeutschen. Herausgegeben von Hoff- 
MANN VON Fallersleben. Leipzig, W. Engelmann, 
1845, S**' (N^ 7 van Horae belgicae.) 

1752 Grimm (Jacob und Wilhelm). Deutsches Wörterbuch, 

fortgesetzt von M. Heyne, Rud. Hildebrand, Matthias 
Lexer, Karl Weigand und Ern. Wülcker. Leipzig, 
S. Hirzel, 1896-1898, gr.-8°. — i68 — 

1753 Halbertsma (J.-H.). Lexicon Frisicum {A-Freer) Post 
auctoris mortem edidit et indices adiecit Tiallingius 
Halbertsma, Justi filius. Deventer, J. de Lange, 1873, 8^ 

1754 Woordenboekje van het Overijselsch, Proeve. (Zon- 
der naam van drukker of jaartal.) 

1755 Halma (Frans). Nieuwen Woorden-boek der Nederduyt- 

sche en Fransche taelen. 2 deelen. Derde druk. Gent, 
gebr. Gimblet, 1787, 12^ 

1756 Helms (Ev.-Henr.). Neues voUstandiges Wörterbuch der 

danischen und deutschen Sprache, nebst einem kurzen 
Abrisse der Formenlehre beider Sprachen. Derde uitgave, 
Leipzig, Otto Holtze, 1876, 2 deelen, 8". {Saamgebonden) 

1757 Hendriks (J.-V.). Handwoordenboekje van Nederlandsche 

synoniemen. Tweede, herziene en vermeerderde druk, 
Met eene voorrede van D*^ J.-H. G allee. Tiel, D. Mys. 
1885, 8^ 

1758 Heremans Q.-F.-J). Fransch-Nederlandsch en Neder- 

landsch Fransch Woordenboek. Antwerpen, J.-P. van 
Dieren en O®, 1865-1869, 2 deelen, gr.-8^ 

1759 Hettema (Mont.). Friesch en Nederlandsch Woordenboek. 

Leeuwarden, 1832, 8^ 

1760 Heyne (Moriz). Deutsches Wörterbuch. Leipzig, S. Hirzel, 

1889-1895, 3 deelen, 4*. 

1761 Hubner (J.). De Staats- en Koerantentolk of Woorden- 

boek der geleerden en ongeleerden . In het Hoogduitsch 
uytgegeven en met eene voorrede verzelt door... Leiden, 
Dirk Haak en Samuêl Luchtmans, 1732, 4^ 

Zie: Westerhovius (Arn.-Henr.). 

1762 Hceufït (J.-H.). Proeve van Bredaasch taai-eigen, of 

lijst van eenige in de stad en den lande van Breda 
gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland 
min gewone woorden en spreekwijzen. Breda, E.-P. 
Sterk, 1836, 8°. 

Zie : Taalkunde. J Kilianus (C). Zie : Van Kiel. 

1763 Kluge (Frederich). Etymologisches Wörterbuch der deut- 

schen Sprache. Dritter unveranderter Auflage. Strass- 
burg, Karl Trübner, 1884, gr.-8°. 

1764 Kluyvcr (A.). Proeve eener critiek op het Woordenboek 

van Kiliaan. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1884, 8^ 

1765 Koerbagh (Adr.). Een bloemhof van allerlei lieflykheyd 

sonder verdriet, geplant door Vreederyk Waarmond, 
ondersoeker der waarheyd, tot nut en dienst van al 
die der nut en dienst uyt trekken wil, of eene ver- 
taaling en uytlegging van al de Hebreusche, Grieksche, 
Latijnsche, Fransche en andere vreemde bastaartwoor- 
den enz. Amsterdam, 1668, i6^ 

1766 Kramers (J.). Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende 

de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden 
en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in 
de taal der samenleving, in handel, bedrijf enz. voor- 
komen, met aanduiding van de uitspraak en den klem- 
toon dier woorden en nauwkeurige opgave hunner 
afstamming en vorming. Tweede, verbeterde en ver- 
meerde druk. Gouda, J.-B. van Goor en Zonen, 1855, 8^ 

1767 Nouveau Dictionnaire fran9ais-néerlandais. Seconde 

édition, revue et augmentée d'après les récents travaux 
de M. E. Littré et de TAcadémie frauQaise, par H.-W.-F. 
Bonte. Ibid., id., 1881, 8°. 

1768 Nouveau Dictionnaire néerlandais-fran^ais. Seconde 

édition, revue et augmentée d'après les récents travaux 
de M. E. Littré et de T Académie fran9aise, par H.-W.-F. 
Bonte. Ibid., id., 1884, gr.-8o 

1769 — — Technologische Woordentolk in vier talen, bevat- 

tende de vertolking en verklaring der vak*termen van 
het Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Hoogduitsch... 
Nieuwe uitgave. Ibid., id., 1896, 8°. 

1770 Lantsheer (Hendrik- Willem). Woordenboek der Fransche 

zee-termen, bijeenverzameld en in HoUandsche en gedeel- 
telijk in Engelsche kunstwoorden overgebragt. Amster- 
dam, Pieter den Hengst en Zoon, 181 1, 8°. — 170 — 

177 1 Meijer (L.). Woordenschat, verdeelt in: i" bastaardt-woor- 

den. 2^ kunst- woorden. 3** verouderde woorden. VIP 
druk. Amsterdam, H. Boom, 1698, i8^ 

1772 Mellema (Elcie). Dictionnaire ou promptuaire fran^ois- 

flameng, très-ample et tres copieux. Rotterdam, Jan 
van Waesberghe, 1602, kl.-4**. 

1773 Möbius (D"^ Theodor). Altnordisches Glossar. Wörterbuch 

zu einer Auswahl alt-Isl£lndischer und alt-Norwegischer 
prosatexte. Leipzig, B.-G. Teubner, 1866, 8«. 

1774 Molena (H.). Woordenboek der Groningsche volkstaal, 

vergeleken met en verklaard door de naastverwante 
dialekten en taaltakken, als: Drentsch, Overijselsch, 
Geldersch, Friesch, Oostfriesch, Nedersaksisch, Hol- 
steinsch, Noordfriesch, Oudfriesch enz. Winsum. J.-C. 
Mekel, 1884-1887, 8^ 

Zü : Tongvallen. 

1775 Muller (A.). Woordenboek voor de uitspraak van vreemde, 

eigennamen. Voor het Nederlandsche publiek bewerkt 
door H. Frylink, voorafgegaan van eene uitspraak- 
leer der voornaamste Europesche talen. Amsterdam, 
H. Frylink, 1852, 12°. 

1776 Olinger. Nieuw klassisch Nederduitsch-Fransch Woorden- 

boek. Nouveau Dictionnaire classique hollandais-fran9ais 
Brussel, de Wasme-Pletinckx, 1830, 8°. 

1777 Nouveau Dictionnaire flamand-fran9ais. Ibid., id., 8**. 

1778 Ordburg (Dansk-Fransk) . Zonder titel, 18°. 

1779 Oudemans (A.-C). Woordenboek op de gedichten van 

G.-Az. Bredero. Leiden, E.-J. Brill, 1857, 8^ 

1780 — — Taalkundig woordenboek op de werken van Hooft, 

ter aanvulling en verbetering van het Uitlegkundig 
Woordenboek op Hooft, uitgegeven door de tweede 
klasse van het voormalig Koninklijk Instituut. Leiden, 
J.-K. SteenhofiF, 1868, 8». 

17S1 — -^ Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch — 171 — woordenboek. 


uit vele glossaria en andere bronnen 


bijeenverzameld. Arnhem, H. van Marie, 1870- 1880, 


7 deelen, 8^ 


Eerste deel : 


A — B. 


Tweede » 


: C— G, 


Derde > 


: H - K, 


Vierde > 


: L — N. 


Vijfde » . 


: — R. 


Zesde :> 


: S. 


Zevende » 


: T — W. Pitisco Samuël. Zie: Tachard (Guid.). 

1782 Plantin (Chr.). Thesaurus theutonicae linguae. Schat der 

Neder-duytscher spraken, jnhoudende niet alleene de 
Nederduytsche woorden, maer oock verscheyden rede- 
nen ende manieren van spreken, vertaelt ende over- 
geset int Fransois ende Latyn. Antwerpen, Chr. Plantin, 

1573. 4°. 

1783 Richelet (P.). Het groot Woordenboek der Nederlandsche 

en Fransche taelen, getrokken uyt de beste schrijvers,.. 
Vierde druk. Brussel, Joris Fricx, 1764, 2 deelen, in-fol. 

1784 Roersch (L.). Woordenboek op Alexanders Geesten van 

Jacob van Maerlant. Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en C'®, 
1888- 1889, 8°. {Uitgave der Kon» VI , Academie) 

1785 Rotten (Aug.). Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. 

Antwerpen, J. Bouchery, 1890, gr.-8<». 

1786 Schuermans (L.-W.)- Algemeen Vlaamsch Idioticon. 

Bewerkt door... met medehulp van verscheidene taai- 
minnaars van Zuid-Nederland. Loven, gebr. van Lint- 
hout, 1865-70, gr.-8°. 

1787 — — Idem. Met handschriftelijke verbeteringen en bij- 

voegingen door L.-W. Schuermans. 3 deelen. 

1788 Sewel (W.), Holtrop (J.) en Berry (Th ). Nieuwen Diction- 

naire en Vocabulaire ofte Woorden-boek der Vlaemsche> 
Engelsche en Fransche taelen. In dry partyen. Derde 
uitgave. Duinkerke, 1793, ^ deelen, 12°. — 172 — 

1789 Stallaert (Karcl). Glossarium van verouderde rechtstermen. 

kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, 
Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Leiden, E.-J, 
Brill, 1886- 1896, gr.-8^ {Nog niet volledig) 

1790 Tachard (Guidon) en Pitisco (Samuël). Lexicon Latin-Bel- 

gicum novum. Amsterdam, Adriaan Wor en Erven G. 
onder de Linden, 1729, 4°. 

1791 Teirlinck (Fr.). Woordenboek van Bargoensch (Dieven- 

taal). Roeselare, de Seyn-Verhougstraete , 1886, 8« 

Zie: De Seyn-Verhougstraete. 

1792 Terwen (J.-L.). Etymologisch handwoordenboek der Neder- 

duitsche taal, of proeve van een geregeld overzicht 
van de afstamming der Nederduitsche woorden. Gouda, 
G.-B. van Goor, 1844, ^*'' 

1793 Tuerlinckx (J.-F.). Bijdrage tot een Hagelandsch Idio- 

ticon. Gent, Ad. Hoste, 1886, 8^ 

1794 Tuinman (Carol). Fakkel der Nederduitsche Tale; ont- 

steken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche 
en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de 
overblyfzels der grijze aaloudheid, en die van laatere 
eeuwen. Om de weetgierige Vaderlanderen hunne Moe- 
dertaal te leeren verstaan, door opheldering van den 
oorsprong en de waare betekening van zeer vele woorden 
en spreekwijzen, die nu in dagelijks gebruik, maar 
onbekent of duister zijn. Hier achter is gevoegt : Oud 
en Nieuw, of Vergelyking der oude ende Nederduitsche 
Taal, in vorming en spreekwijzen. Leiden, Samuël 
Luchtmans, 1722, 4°. 

17.95 "■ Vervolg op de Fakkel der Nederduitsche Taaie, 

opgedolven uit de aaloude oorsprongen , ontsteken byzon- 
derlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche 
Spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblijfzels 
der gryze aaloudheid, en die van latere eeuwen. Om 
de weetgierige Vaderlanders hunne Moedertaal te leeren 
verstaan, door opheldering van den oorsprong, en de 
waare betekening van zeer veele woorden en spreek- 
wijzen, die nu in dagelijks gebruik, maar onbekent — 173 - 

en duister zijn... Met eene voorrede uitgegeven door 
JOHAN HuibertJungius. Middelburg, Michiel Schrijver, 

1731, 4^. 

1796 Van Dale (J.-H.). Nieuw woordenboek der Nederlandsche 

taal. Derde, vermeerderde en verbeterde druk, door 
J. Manhowe. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1884, 8**. 

1797 Van der Schueren (G.). Teuthonista of Duytschlender. 

Nieuwe bewerking. Uitgegeven door J. Verdam. Lei- 
den, E.-J. Brill, 1896, gr.-8°. 

1798 Van Droogenbroeck (J.-A.). Algemeen Nederlandsch 

Rijmwoordenboek. Mechelen, G.-F. van Velsen, 1883, 12^ 

1799 Van Kiel (C). Etymologicum teutonicae linguae; sive 

Dictionarium teutonico-latinum, praecipuas teutonicae 
linguae dictones et phrases latine interpretatas et cum 
aliis nonnuUis linguis obiter collatas complectens. Utrecht, 
Roeland de Meyere, 1787, 2 deelen, 4<>. {Saamgebonden,) 

1800 Synonymia latino-teutonica (ex etymologico C. 

Kihani deprompta) . Latijnsch-Nederlandsch woordenboek 
der XVIP eeuw, uitgegeven door Emile Spanoghe. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1889- 1892, 2 deelen, 8®. 

1801 Van Ronkel (S.-J.). Woordenboek der eigennamen, naar 

hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak , met 
eene korte beschrijving van de personen, landen en 
plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor 
het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. 
Groningen. N. Folkens, 1835, 8®. 

1802 Van Waesberghe (J.), Le grand Dictionnaire fran9ois- 

flamen. Rotterdam, J. van Waesberghe, 1624, kl.-4**. 

1803 Van Winschooten (Wigand). Seeman , behelsende een gron- 

dige uytlegging vc.n de Nederlandsche konst- en spreek- 
woorden, voor soo veel die uyt de seevaart sijn ont- 
leend... Leiden, J. de Vivie, 1681, 12°. 

1804 VercoulHe (Joz.). Beknopt etymologisch Woordenboek der 

Nederlandsche taal. Gent, V. van Doosselaere, 1890, 12°. 

1805 Vermesse (Louis). Dictionnaire du patois de la Flandre 

frani^aise ou wallonne. Douai, L. Crépin, 1867, 8*». Bc«kenver%, der Kon. VI, Academie. 22 — 174 — 

i8o6 Verwijs (D^ E.), Bloemlezing uit Middelnederlandsche, 
dichters bijeenverzameld door... Vierde deel. Woorden- 
lijst. Opnieuw bewerkt en belangrijk vermeerderd door 
Dr. G. Pennon. Zutphen, W.-J. Thieme en C^ 1890, 8^ 

1807 — — en Verdam (D'' J,). Middelnederlandsch Woorden- 

boek. Amsterdam, Mart. Nijhoff, 1882, gr.-8^ 3 doelen. 
(Nog niet volledig^ 

1808 Von Richthofen ijy KarL). Altfriesisches Wörterbuch. 

Göttingen, Dieterichsche Buchhandlung, 1840, 4". 

1809 Vocabularius optimus Gemma dict. qui fere in duobus 

milibus vocabulis, prius neglectis haud modico labore 
adauctus et amendatior. effect, est. Antwerpen, z. n. van 
dr, {^t Laatste blad ontbreekt) 

18 10 Wallraf (Ant.-Jos.). Altdeutsches historisch-diploraatisches 

Wörterbuch, worin die richtigen Verdeutschungen der 
veralteten, bisher in Druck noch nicht erschienenen 
deutschen Wörter, aus dem 12*®" bis im i6**° Jahrhun- 
dert enthalten sind, als sehr wichtige Beitrage zum 
deutschen Glossarium. Keulen, J.-G. Schmitz, 8°. 

181 1 Weiland (P.). Kunstwoordenboek of verklaring van aller- 

hande vreemde woorden, benamingen, gezegden en 
spreekwijzen, die uit verscheidene talen ontleend, in de 
zam en leving en in geschriften betreflfende alle vakken 
van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en C®, 1843, gr.-8^ 

18 12 — — Nederduitsch letterkundig Woordenboek. Ibid., id., 

1844, 2 deelen, gr.-8". 

1813 — — en Landré (G.-N.). Woordenboek der Nederduitsche 

synonimen. 's Gravenhage, wed. J. Allart en C**, 1821, 
3 deelen, 8^ 

1814 Westerhovius (Arn.-Henr.). Algemeen kunstwoordenboek 

der wetenschappen, waer in de eige benaamingen van 
al het geene in het gansche ryk der natuur gevonden 
word, nevens die van allerlei kunsten, wetenschappen, 
staats- en oorlogs-kundige zaken, ridderlyke oefFeningen, 
ambachten, enz., verklaart worden. Leiden, Dirk Haak 
en Samuél Luchtmans, 1734, 2 deelen, 4^ — 175 — 

i8i5 Winkler {].). Algemeen Nederduitsch en Friesch dialec- 
ticon, 's Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1874, 8^ 

18 16 Woordenboek (Uitlegkundig) op de werken van Pieter 
Korneliszoon Hooft, uitgegeven door de tweede klasse 
van het Koninklijke Nederlandsche Instituut van Weten- 
schappen, Letterkunde en Schoone kunsten. Amsterdam , 
Ipenbuur en van Seldam, 1825-1838, 4 deelen, 8". XXX. 

Overige Germaansche talen. — Gotisch. 

1820 Gallée (J.-H.). Nog eenige ten opzichte van genus of 
flectie onzekere Gotische woorden. 8°. 

1821 Gutiska. De adjectiva in het Gotisch en hunne 

snflixen. Utrecht, C.-H. Breyer, 1882, 8^. 

1822 Malmenius (Andreas). Taalkundige Verhandeling over de 

overblijfsels der Getische taal. Uit het Latijn vertaald. 8®, 

1823 (Ten Kate, L.). Gemeenschap tusschen de Gottische 

Spraeke en de Nederduytsche, vertoont I. Bij eenen 
Brief nopende deze Stoffe. II. Bij eene Lijste der 
Gottische Woorden gelijkluydig met de onze, getrok- 
ken uyt het < Gothicum Evangelicum ». III. Bij de 
Voorbeelden der Gottische Declinatien en Conjugatien, 
nieulijks in haere Classes onderscheyden. Alles gerigt 
tot ophelderinge van den ouden Grond van 't Belgisch. 
Amsterdam, J. Rieuwertsz, 17 10, kl.-4**. 

1824 Van Moerkerken (P.-H.). Verhandeling over de verbin- 

ding der volzinnen in 't Gotisch. Gent, S. Leliaert, A. 
SiflFer en C^ 1888, 8^ — lyó — XXXI. 

Oudnoordsch. 

1828 Edda-Lieder (Die) von den Nibelungen, zurn erstenmal 

verdeutscht und erklart durch Friedk. Heinr. VON DER 
Hagen. Breslau, J. Max, 181 4, 16°. 

1829 Kleyntjens (J,). Een Eddalied vertaald en opgehelderd. 8*^. 

1830 Richert (M.-B.). Försök till belysning af mörkare och 

oförst3.dda stallen i den poetiska Eddan. Upsala, Ksaias 
Edquists boktryckeri, 1877, 8''. XXXII. 

IJslandsch. — Zweedsch. — Deensch. 

1834 Andersson (Aksel). Om Johan Salbergs grammatica sveti ca; 

ett bidrag till kannedomen om 1600-talets svenska. 
Upsala, Edv. Berling, 1884, 8°. 

o 

1835 Aström (Per). SprSkhistoriska Studier öfver degerforsmilets 

Ijudlara. Stockholm, P.-A. Norstedt en Zonen, 1888, 8**. 

1836 Beekman (Natanael). Bidrag till kannedomen om 1700- 

talets svenska huvudsakligen efter Sven Hofe arbeten. 
Lund, 1895, 8°. 

1837 Björkman (ISrik). Sm3.1andslagens IjudUra. Upsala, R. 

Almqvist en J. Wiksell, 1896, 8^ 

1838 Brate (Erik). Nordische Lehnwörter im Orrmulum. Halle 

a/S. E. Karras, 1884, 8°. 

'839 Aldre vestmannalagens Ijudlara. Upsala, C.-J. Lund- 

ström, 1887, 80 

1840 Dufvenberg (Carl-Oscar). Modersm&let som centralt laro- 

amne. Stockholm, Ivar Haeggeström, 1894, 8. 

1841 Fridriksson (Halldor). Islenzkar rjettritunarreglur. Reyk- 

javik, Einar Pordasson, 1859, 8^ — 177 — 

1842 Pridriksson (Halldor). Islcnzk malmyndalysing... Kaup- 

mannahöfh, S.-L. MöUers, 1861, 8^ 

1843 Hainer (Hans). Om de sammansatta verben i IsUndskan, 

Lund, Hakan Ohlsson, 1877, i^^ 

1844 Hansen (C.-J.). Noordsche Letteren. (Talen, Letterkunden, 

overzettingen.) Gent, I.-S. van Doosselaere. 1860, 12^ 

1845 Hellquist (Blof). Bidrag till laran om den Nordiska 

Nominalbildningen. Lund, 1890, 8®. 

1846 — — Etymologische Bemerkungen. Gefle, 1893, 4". 

1847 Karaten (Anten). KökarsmMet Ijud-ock formUra. Helsing- 

fors, 1891, 8«. 

1848 Karaten (T.-E.). Studier öfver de nordiska Sprikens 

primara nominalbildning. Helsingfors, 1895, 8^ 

1849 Klintberg (M.). Laum&lets kvantitet och aksent. Stockholm, 

P.-A. Norstedt en Zonen, 1884, 8'. 

1850 Klockhoff (Oskar). Partalopa saga. Upsala, C.-J. Lundström, 

1877, «^ 

1851 Studier öfver f)idreks saga af Bern. Upsala, C.-J. 

Lundström, 1880, B*». 

1852 Studier öt ver Eufemiavisorna. Upsala, idem, 1881, 8*^. 

1853 Larsson (Robert). Södermannalagens spréik. Stockholm, 

Ivar Ha^ggströms, 1891, 8°. 

1854 Leffler (Leopold-Fredrik). Om 1607 ^rs upplaga af 

Uplandslagen. Upsala, C.-J. Lundström, 1880, 8**. 

1855 Lind (Erik-Hendrik). Om rim och verslemningar i de 

svenska landkapslagarne. Upsala, C.-J. Lundström, 
1881, 8^ 

1856 Lindgren (Jonas- Valfrid). Burtraskmalets Grammatik. 

Ljudfysiologisk översikt, aksentlagar, vokallagar. Stock- 
holm, P.-A. Norstedt en Zonen, 1890, 8°. 

1857 Lindstrom (Per-Elof). Anm^rkningar till de obetonade 

vokalernas bortfall i ndgra ortnamn. Upsala, Almqvist 
en Wiksell, 1892, 8°. - 178- 

1858 Ljungstedt (Karl). Anmarkningar till det starka preteritum 

i Germanaska sprik. Upsala, C.-J. Lundström, 1888, 8*. 

1859 Lundell (J.-A.). De svenska Folkmilen. Stockholm, P.-A. 

Norstedt en Zonen, 1895, 8°. 

1860 Lundgren (Magnus-Frcdrik). Spar af hednisk tro och 

kult i fornsvenska. Upsala, C.-J. Lundslröm, 1880, 8**. 

1861 Munthe (Ake W:Son). Anteckningar om folkmilet i 

en trakt at vestra Asturien. Upsala, R. Almqvist en 
J. Wiksell, 1887, 8^ 

1862 Noreen (Adolf-Gotthard). Fryksdalsmilets Ijudlara. Aka- 

demisk Afhandling, som med tillstind af vidtberömda 
filosoiiska fakultetens i Uspala humanistiska sektion tör 
den filosofiska geradens vinnande... Upsala, 1877, 8®. 

1863 — — Om behandlingen af l^ng vokal 1 förbindelse med 

följande ling konsonant i de östnordiska spraken. Upsala, 
C.-J. Lundström, 1880, S^ 

1864 Grundlinjer till Förelasningar. Inledning till moder- 

smilets Ijudlara. Upsala, R. Almqvist en J. Wiksell, 
1895, 12°. 

1865 Schagerstrom (August). Om tyska l^nord med kt i 

medeltidsvenskan. Upsala, Edv. Berling, 1880, 8**. 

1866 Schram (G.). Principes de la langue danoise et norvégienne, 

suivis d'un choix de morceaux en prose et en vers 
avec la traduction en regard. 2® édition. Kopenhagen, 
A.-F. Host, i8ó6, 8^ 

1867 Schwartz (Eug.). Om oblika kasus och prepositioner i 

tornsvenskan fran tiden före 3t 1400. Upsalsi, 1878, 8®. 

1868 Siljestrand (Karl.^. Ordböjningen i v^tmannalagen. I. Sub- 

stantivets böjning. Linköking, 1890, 4^ 

1869 Sprakvetenskapliga sS^llskapets i Upsala förhandlingar. 

Sept. 1882 — Maj 1894. Upsala, C.-J. Lundström, 1886- 
1894, 8^ 

1870 Stjernström (Gustaf). Eric Aurivillius grammatica svecanae 

specimen, udgifvet af... Upsala, C.-J. Lundström, 1884, 8^ — 179 — 

187 1 Strom (Torvald). Dansk literaturhistorie. Kopenhagen, 

P.-G. Philipsen, 1878, 8°. 

1872 Svensson (Jacob- Vilhelm). Om spraket i den förra (mer- 

ciska) delen at Rush worth-handskrif ten. I. Ljudlara. 
Göteborg, D.-F. Bonniers, 1S83, 8**. 

1873 Sylwan (Otto). Sveriges periodiska literatur under frihetsti- 

dens förra del (till midten af 1750-talet). Lund, C.-W.-K. 
Gleerup, 8°. 

1874 Tam (Fredr.). Om tyska andelser i svenskan. Upsala, 

C.-J. Lundström, 1880, 8**. 

1875 SlaviskalS.nordfrS.nnordiskasprik.Ibid.,id.,i882, 8^ 

1876 — — Fonetiska kannetecken pS. Idnord i nysvenska 

riksspraket. Ibid., id., 1887, 8°. 

1877 Vascnius (Valfrid). Historiska undersökningar rörande 

sveriges ^Idsta originalroman. Helsingfors, 189*, 8°. 

1878 Wadstein (EUs). Fornnorska homiliebokens ljudlara. Up- 

sala, Edw. Berling, 1890, 8°. 

1879 ZeUerberg (Fridolf). Bjarköarattens Ijud och böjnings- 

lara. Upsala, R. Almqvist en J. WikselJ, 1893, 8^ XXXIII. 

Oudsaksisch. — Angelsaksisch. — Middel- en 

Nieuw-Engelsch. 

1883 Abegg (Daniël). Zur Entwicklung der historischeu Dichtung 

bei den Angelsachsen . Strassburg, K.-J. Trübner, 1894, S'^. 

1884 Behm (O.-P.). The language of tho later part ofte Peter- 

borough chronicle. Gothemburg, 1884, 8«. 

1885 Beowulf. Mit ausführlichem Glossar herausgegeben von 

MoRiTZ Heyne. Fünfte Auflage, besorgt von Adolf 
SOCINI Paderborn, Ferd. Schöningh, 1888, 8". — i8o -- 

1886 Beowulf. Angelsaksisch volksepos, in stafrijm vertaald en 

met inleidinjf en aanteekeningen door L. Simons, brief- 
wisselend lid der Kon. VI. Academie. Gent, A. SifFer, 
1896, 8°. 

1887 Gallée (J.-H.). Altsachsische Sprachdenkraaeler. Heraus- 

gegeben von... Leiden, E.-J. Brill, 1894, 8**. 

1888 Goemans (Léon). Le Hêliand, messiadè saxonne du IX* 

siècle. Loven, 1890, 8**. 

i88q Hcliand, oder das Lied vom Leben Jesu, sonst auch die 
altsachsische Evangelien-Harmonie. In der Urschrift, mit 
nebenstehender Uebersetzung, nebst Anmerkungen und 
einem Wortverzeichnisse von Dr.J.-N, KöNE. Munster, 
1850, 8°. 

1890 Heyne (Moritz). Kleine altsS^chsische und altnieder- 

frankische Grammatik. Paderborn, Ferd. Schöning-h, 
1873, 8«, 

1891 Hoelper (Franz). Die englische Schriftsprache in Tottel's 

« Miscellany > (1557) und in Totteï's Ausgabe von 
Brooke's c Romeus and Juliet » (1562). Strassburg, >V. 
Friedrich, 1894, 8°. 

1892 Koch (W.). Handleiding bij het onderwijs in de Engelsche 

taal. Eerste stukje . Uitspraak en vorming der woorden. 
Gent, Fr. Waem-Lienders, 1893, 8**. 

1893 Ljunggren (Carl). The poetical gender of the substantives 

in the works of Ben Johnson. Lund, Collin en Zickerman , 
1892, kl.-j°. 

1894 Ljunggren (W.-P.-E.). On the auxiliaries shall and ivill 

in the English language, especially with regard to 
modern English. Carlskrona, 1893- 1894, 12". 

1895 Palmgren (Fredr.). An essay (jn the use in present english 

prose of rohen, after, sincc, as introduring temporal 
clauves. Stockholm, 1894, 8°. 

1896 Schelle (Wilhelm). Laurence Minot's Lieder mit gram- 

matisch-metrischer Einleitung. Strassburg, K.-J. Trübner. 

1884, 8^. — i8i — 

1897 Sonnefeld (Gottfried). Stilistisches und Wortschatz im 

Beowulf, ein Beitrag zur Kritik des Epos. Würzburg, 
F. Frorame, 1892, 8**. 

1898 Van de Ven {].), Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen 

in den Hêliand. Gent, A. SifFer, 1893, 8°. XXXIV. 

Oudhoogduitsch. — Middel- en Nieuwhoog- 

duitsch. 

1902 Birch-Hirschfeld. Uber die Bedeutung der Troubadours 

in Dante's göttlicher Komedie. 4°. {Overdruk.) 

1903 Crueger (Joannes). Der Entdecker der Nibelungen. Frank- 

fiirt a/M, Rütten en Loening, 1883, 8^ 

1904 Dunger (Hermann). Die Sage vom trojanischen Kriege in 

den Bearbeitungen des Mittelalters und ihren antiken 
Quellen. Leipzig, F. Vogel, 1869, 8®. 

1905 Edman (L,). Zur Rection der deutschen Prapositionen . 

Upsala, C.-J. Lundström, 1879, 8". 

1906 Fécamp (Alb.). Le poème de Gudrun. Ses origines, sa for- 

mation et son histoire. Parijs, Em. Bouillon, 1892, 8®. 

1907 Grimm (Jacob). Deutsche Grammatik. Neuer vermehrter 

Abdruck. Berlijn, Ferd. Dümmler, 1870- 1878, 2 deelen, 8**. 

1908 Historie (Die schone) von dem Ritter Malegls, der das 

berümhte Ross Baiart gewann... Frankfurt a/M,Christ. 
Winter, 1865, i6^ 

1909 Kjederqvist (John). Untersuchungen über den Gebrauch 

des Konjunktivs bei Berthold von Regensbrug. Lund, 
1896, 8°. 

1910 Lange (Ad,). Uber die Sprache der Gottschedin in ihren 

Briefen. Upsala, Almqvist en Wiksell, 1896, 8^ B^êkenver», der Kon* VI, Academie, 33 — l82 — 

19 i I Lichtenberger (H.). Le poème et la légende des Niebelun- 
gen. Parijs, Hachette et O®, 1891, 8*». 

191 2 Martin (Ernst). Neue Fragmente des Gedichts van den 
Vos Reinaerde und das Bruchstück vom Bere Wisse- 
lauwe, herausgegeben von... Strassburg, 1889, 8®. 

191 3 Zur Gralsage. Untersuchungen. Ibid., 1880, 8®. 

1914 Minot (Laurence). Lieder, mit grammatisch-metrischer 

Einleitung von Wilhelm Scholle. Strassburg, K.-J. 
Trübner, 1884, 8^ 

1915 Nibelungen (Der) Lied. Erneuet und erklart durchpRlEDR. 

Heinr. von der Hagen. Zweite uragearbeitete Aus- 
gabe. Francfort a/M, F. Varrentrapp, 1824, 8*». 

19 16 Nibelunge (Der) Liet. VoUstandigste Ausgabe nach dem 

durch Dr. HOLTZMANN als wirklich altesten nachgewie- 
senen Texte des Frhn. v. Lassberg unter Berücksichti- 
gungder übrigen bis jetzt bekannten Lesarten, nament- 
lich der Wallersteiner Handschrift, zum (lebrauche für 
Schulen veranstaltet und mit Wörterbuche versehen von 
Dr. Heinrich Nabert. Hannover, C. Rümpler, 1853, 8«. 

1917 Nibelunge (Der) Noth, und die Klage, rach der altesten 

Überlieferung,mit Bezeichnung desUnechtenundmit den 

Abweichungen der gemeinen Lesart herausgegeben von 
Karl Lachmann. Dritte Ausgabe. Berlijn, G. Reimer, 
1851, 8». 

1918 Persson (Per). Studiën zur Lehre von der Wurzclerwei- 

terung und Wurzelvariation. Upsala, C.-J. Lundström, 
1891, 8^ 

1919 Reinolt von Montelban, oder die Heimonskinder, heraus- 

gegeben von Dr. Fridrich Pfaff. Tübingen, 1885, 8^ 

1920 Rosendahl (A.-E,). Untersuchungen über die Syntax der 

Sprache Albrechts von Eyb. I der Zusammengesetzte 
Satz. Helsingfors, J.-C. Frenckell en Sohn, 1895, 8^ 

192 1 Schorbach (Karl). Entstehung, Uberlieferung und Quellen 

des deutschen Volksbuches Lucidarius. Strassburg, K.-J. 
Trübner, i89<f, 8^ - i83 - 

1922 Sermon (H.). Praktische en theoretische leergang der 

Hoogduitsche taal, voor Nederlanders bewerkt. Eerste 
deel. Lier, J. van In en 0«, 1888, 8^ 

1923 Soltau (Dietrich). Reineke der Fuchs. In vier Büchern 

und zwölf Gesangen. Leipzig, Sturm en Koppo, 32°. 

1924 Wenker (G.). Aussprache des Hochdeutschen. Leipzig, 

kl.-4°. {Overdruk,) 

1925 Sprach- Atlas von Nord- und Mitteldeutschland. 

Strassburg, K.-J. ïrübner, 1881, 4**. 

1926 Das rheinische Platt. Den Lehrern des Rheinlan- 

des gewidmet. Dusseldorp, 1877, i^"- 

1927 — — Über die Verschiebung des Stammsilben-Auslauts 
im Germanischen. Tabellen und Untersuchungen. Bonn, 
Ad. Marcus, 1876, 4®. XXXV. Nederduitsch. — Platduitsch. 

1931 Groth (Klaus). Gesammelte Werke. Kiel, Lipsius en 

Tischer, 1893, 4 deelen, 12® 

1932 Jaensch (Thcod). AU-Dietsch und All-Deutsch. — Dietsch- 

thuni im Vlaamland. In-folio, 1896. {Overdrukken) 

1933 Tannen (Karl). Niederdeutsches Haupt- und Heldenbuch. 

Bremen, Ed. Hampe, 1894, 8°. 

1934 Van Alkmaar (Hendr.). Reynke de Fos.Naar den Lubek- 

schen druk van 1493. Vertaald en uitgegeven door 
Jacob Scheltema. Haarlem, V. Loosjes, 1826. 8^ — i84 — XXXVI. Keltisch. — Gaelisch (lersch) enz. 

1938 Marcel (J.-J.)* Alphabet irlandais, précédé d'une notice 
historique, littéraire et typographique. Paris, XIP jaar 
der Republiek, 8°. XXXVII. 

Grieksch. — Vertalingen uit het Grieksch. 

1942 Barth (Bernardus). De Graecorum asylis. Strassburg. K. 

Trübner, 1888, 8°. 

1943 Behr (Amoldus). De Apollodori Artamiteni reliquis atque 

aetate. Strassburg, Heitz en Muendel, 1888, 8^ 

1944 Danielsson (O.-A.), Grammatische und etymologische 

studiën. -- Grammatiska anmarkningar. Om de grekiska 
substantiverna med nominativandelsen-oó. — Om de 
Indoeuropeiska femininstammarne pi-i och nigra darmed 
beslagtade bildningar i grekiska och latinska sprdken. 
Upsala, C.-J. Lundström, 1883-1888, 8^ 

1945 De Lepeleer (Eug.). Nog een nieuwe vorm van Homeros' 

Ilias. Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en O^ 1887, 8". 

1946 Doermer (Guill). De Graecorum sacrificulis qui iepowoioi 

dicuntur. Strassburg, K. Trübner, 1883, 8''. 

1947 Fehr (Emil). Studia in oracula Sibyllina. Upsala, Almqvist 

en Wiksell, 1893, 8^ 

1948 Granit (J.-M.). De infinitivis et participiis in inscriptionibus 

dialectorum gfraecarum. Helsingfors, 1892, 8**. ~ 185 - 

1949 Johansson (Karl-Perdinand). Beitr^ge zur Griechischen 

Sprachkunde. Upsala, C.-J. Lundström, 1890, 8°. 

1950 Lind (Josephus). De dialecto Pindarica. I. Prologomena 

et de vocalismo Pindarico et proximis sonis non apto. 
Lund, Hjalmar Möller, 1893, 4°. 

1951 Loewe (Aemilius). Da Aesculapi figura. Strassburg, 

J.-H.-Ed. Heitz en Mündel, 1887, 8^ 

1952 Maurer (Carolus). De aris Graecorum pluribus deis in 

commune positis. Darmstad, £d. Zerntn, 1885, 8^ 

1953 Nordenstam (£.). Studia syntactica. I. Syntaxis infinitivi 

plotiniana. Upsala, Al mq vist en Wiksell, 1893, 8^ 

1954 Nordin (Richard). Studiën in der Themistoklesfrage. 

Upsala, Almqvist en Wiksell, 1893, 8°. 

1955 Pulch (Paulus). De Eudociae quod fertur violario. Strass- 

burg, K. Trübner, 1880, e*». XXXVIII. 

Latijn. — Vertalingen uit het Latijn. 

Bukelare (Jan). Zie : Van Maerlant (Jacob). 

1959 Cavallin (Clemens). De csesuris quarti et quinti trochaeorum 

.hexametri apud latinos poetas conjunctis. Norrcopia, 
1896, 4®. 

1960 Cracco (D.), Carmen dicatum illustrissimo ac maxime 

reverendo viro Joanni Baptistaa Malovio, episcopi Bru- 
gensi desideratissimo. . . Kortrijk, Beyaert-Feys, 18^9, 8". 

1961 De Nieuwland (P.). Carmina sacra, E Cod. Ms. Bibl. 

abb: Tongerl. edidit I. V. S. O. P. Duculot-Roulin , 
1894, 8*. — l86 — 

1962 De Swert (J.-Chrys.). Amplissimi ae reverendissimi do- 

mini Fr. Joannis Chrysostomi de Swert, quondam abbatis 
canoniae Tongerloënsis carmina anecdota et dispersa 
edidit, et praefatione notisque donavit Fr. Servatius 
Daems... Tongerloo, 1889, 8^ 

1963 Hylén (Johan-Emil). De Tantalo. Commentatio Academica 

quam scripsit et permissu amplissimi ordinis philoso- 
phorum Upsaliensium ad summos in philosophia honores 
rite Capessendos in publico defendet... 

Kilianus. Zie : Van Kiel. 

1964 Lundström (Vilelm). Qaaestiones pipiniaaae. Upsala, 

Almqvist en Wiksell, 1893, 8^ 

1965 Meddelanden frin det Literarhistoriska Seminariet i lund 

utgifna af Henr. SchÜck. I. Vita metrica S. Birgittae, 

af J. Kruse. II. Heinrik SchÜck. Rosa Rorans ett 
BirgittaoflBicium, af NiCOLAUS Hermanni. Lund, 1893, 4°. 

1966 Nepos (Cornelius). De viris illustribus. Nederlandsch door 

A. Verdoodt. Gent, A. SifFer, 1893, 12°. 

1967 Ovidius Naso (Publ.). Alle de werken. Vertaald door 

Abraham Valentyn. Amsterdam, R Mortier, 1700, 4^ 

1968 Pascoli (Johannis). Veianius. Carmen. Amsterdam, I. Mul- 

ler, 1892, S°. 

1969 Reinardus Vulpes. Libri quatuor. Herausgegeben und 

erlautert von Franz Joseph Mone. Stuttgart, 1832, 8«. 

1970 Schreiber (Jacob). Die Vaganten-Strophe der mittella- 

teinischen Dichtung und das Verhaltnis dersélben zu 
mittelhochdeutschen Strophenf ormen . Ein Beitrag zur 
Carmina-Burana-Frage. Strassburg, Qi. Müh en C^ 
1894, 8^ 

197 1 Sterza (Andr.). Maria virgo in monte Calvariae, sepulto 

Domino. Elegia. Amsterdam, I. Muller, 189 1, 8°. 

Van den Vondel (J.). Zie : Virgilius. - i87 - 

1972 Van Kiel. Latijnsche gedichten. Uitgegeven en met een 

levensbericht voorzien door Max Rooses. Antwerpen, 
P. Kockx, )88o, 8^ 

1973 Van Maerlant (Jacob). Drie boeken van de « Wapene, 

Martyn » in het Latijn vertaeld door Jan Bukelare, 
uitgegeven door C.-P. Serrure, Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1855, 8**. 

1974 Van Oppenraai (Rud.). Amor. Carmen elegiacum. Amster- 

dam, I. Muller, 1890, 8°. 

Verdoodt (A.). Zie : Nepos (Comelius). 

1975 Virgilius. Publius Virgilius Maroos Wercken, vertaelt 

door J. V. Vondel. Amsterdam, 1646, 24^ XXXIX. Romaansche talen. — Fransch. — Waalsch. 

1979 Adenès li Rois. Li roumans de Berte aus grans pies... 
Publié avec notes et variantes, par A. Scheler. Brussel, 
M. Closson en O®, 1874, 8°. 

1980 Bueves de Commarchis. Chanson de geste publiée 

et annotée par A. Scheler. Brussel, Ibid., id. 1874, 8*». 

1981 Les enfances Ogier. Poëme publié et annoté par 

A. Scheler. Brussel. Weissenbruch, 1874, 8°. 

1982 — — Li roumans de Cléomadès. Publié par André van 

Hasselt. Brussel, V. Devaux en O*, 1865 -1866, 
2 deelen 8^ 

1983 Andersson (Hcfrman). Etude linguistique sur unc version 

de la légende de Théophile. Upsala, Almqvist en Wiksell, 
1889, 8*». - i88 — 

1984 Bastars (li) de Buillon. Poème du XV*" siècle, publié par 

A. Scheler. Brussel, M. Closson en 0% 1877. 8^ 

1985 Beyer (Willem). The ri^ht instruction of three languages, 

French, English and Dutch. — De rechte onderwijzinge 
van de Fransche, Engelsche en Isederduitsche talen. 
— La vraye instruction des trois langues, laFrangoise, 
TAngloise et la Flamande. Dordrecht, Jaspar en Jan 
Goris, 1661, 8°. 

1986 Bodeux (M.). Un candidat en droit. Gent, S. Leliaert, 

A. SiflFer en 0«, 1887, S: 

1987 Borg (Harald.) Sagan om athis och proph?lias. En förbe- 

redande studie pS. vv. I-2505 af en 3. Kongl. Biblioteket 
i Stockholm, befintligoch förutej publicerad handskrift 
fr&n &r 1299... Upsala, Edv. Berling, 1882, 8®. 

1988 Casier (Jean). Les Muines et Em. Verhaeren. Grent, 

S. Leliaert, A. SiflFer en 0^ 1887, 8^ 

— — Poésies eucharistiques. Ibid. id., 1891, 16**. 

Chastelain (G.). Le concile de Basle. — Le Pas de la 
Mort. — L'oultré d'amour. — Epistre au Duc de Bour- 
gogne. — La complainte d'Hector. — I-a mort de 
Charles VI £ etc. ( VI van de uitgave der volledige werken. 
Zie : Geschiedenis van België.) 

Epitaphe de Pierre de Brezé . — Les douze dames 

de Rhétorique. — RecoHection des Merveilles. — La 
mort du Duc Philippe. — La paix de Péronne. — Le 
Prince. (Vil idem) 

— - - Louenge a la très-glorieuse Vierge. Lay de N.-D. de 
Boulogne. — Ballades. — Rondeaux. — Complainte 
de Fortune etc. ( VIII idem) 

Chevalier (Le) au Cigne et Godefroid de Bouillon . Poème 
historique publié par le baron DE Reiffenberg. 
(7i?wrj IV-V-VI des Monumenls pour sennr a V histoire 

des provinces de Namur,de Hatnaut el de Luxembour^. 

Zie : Geschiedenis van België.) — i89 — 

1989 Conquébau. La Belle-Alliance, ode dédiée a S. A. R. 

la Princesse d'Orange, et autres poésies. Brussel, 1816, 12^ 

1990 Cousot (M,-A.). De quelques oeuvres réaclionnaires en 

littérature. Gent, A. SiflFer, 1888. 

iQQi — — Deux adversaires du naturalisme. Gent, 1886. Ibid.,id. 

1092 De Backer (Louis). Etudes littéraires, morales et religrieuses. 
Gent, A. SifFer, 1890, 8**. 

ÏQ93 Bidasari. Poëme malais, précédé des traditions poéti- 

ques de Torient et de Toccident. Parys, E. Pion en 
C^ 1875, 80. 

1994 De Buisseret (Conrad). Paysages étrangers. Brussel, 

1897, 12^ 

1995 De Condé (Baudouin et Jean). Dits et contes. Publiés 

par A. Scheler. Brussel, V. Devaux, 1866, 3 deelen, 8*». 

I. Baudouin de Condé. 
II-III. Jean de Condé. 

X996 De Lattre (Louis). Contes de mon village. Seconde édition. 
Brussel, P. Lacorablez, 1894, 16°. 

1997 De Laveleye (Em.). Histoire de la langue et de la lit- 

. térature provengales. Brussel, Th. Lesigne, 1845, 8^.-8®. 

1998 De Ie Mote (Jehan). Li Regret Guillaume, cemte de 

Hainaut. Poëme inédit du XIV* siècle, publié par A. 
Scheler. Loven, J. Lefever, 1882, 8^ 

1999 De Wolff (Chevalier). Ode sur la bataille de Waterloo. 

Antwerpen, L.-P. Delacroix, 181 6', 12°, 26 bl. — Gigot 
(Ph.), L'anniversaire de la bataille de Waterloo. Ode. 
Ibid. M. Stapleaux, 1816, 12^ 14 bl. — Gigot (Ph.). 
Les destinées de la Belgique. Poème. Ibid., id., 18 16, 
12°, 24 bl. — Le Mayeur. Ode sur la réunion des pro- 
vinces belgiques et bataves. Ibid., id., 1815, 12**, 25 bl. 
— De Reifienberg (Fr.). Dithyrambe. Doornik, J. Cam- 
bier, z. j. 12^ 14] bl. Boêkenvert. der Kon. VL Academie, s4 — igo — 

20C0 Dirks (Servais). Les voyageurs belges et Ie Patria Belgtca. 
Gent. S. I-eliaert, A. Siffer, en O*, 1887, 8°. 

2CX)i Edstrom (A.-E.). Studier öfver uppkomsten och utverk- 
lingen af fornfranskans e-ljud i betonad staf velse. Upsala, 
R. Almqvist en J. Wicksel, 1883, 8". 

2002 Eekhoud (Georges). Au siècle de Shakespeare. Brussel, 

P. Lacomblez, 1893, 12°. 

2003 Eléments Carlovingiens linguistiques et littéraires. Parijs, 

Crapelet, 1846, 4°. 

2004 Enfances (Les) Vivien. Chanson de geste. Publiée par 

Carl Wahlund et Hugo von Felitzen, avec une 
introduction par Alfr. Nordfelt. wStockholm, 1895, 4**. 

2005 Fant (Carl). L'image du monde. Poème inédit du milieu 

du XIIP siècle, étudié dans ses diverses rédactions 
fran^aises d'après les manuscrits des Bibliothèques de 
Paris et de Stockholm . Upsala, Edv. Beriing, 1886, 8**. 

2006 Fioretti (J.). Les petites fleurs de Ia vie du petit pauvre 

de Jésus-Christ Saint Fran^ois d'Assise. Traduction 
d'Arnold Goffin. Brussel, Alfr. Lefèvre, 1896, 12*. 

2007 Froissart. Poésies. Brussel, V. Devaux en O*, 1870-1872, 

3 deelen, 8°. 

2008 Fuster (Charles). La question brülante. Gent, 1887. {Over- 

druk) 

2009 Gameri (Ph.). en Donati (L.). Gemulas linguarum latincB 

gallicce, italicoe et germanicoe. Luik, 1641, i6^ 

2010 Geyer (P.-A.). Studier i Fransk linguistik. Upsala, C.-J. 

Lundström, 1887, 8°. 

201 1 Gilbert (Eug.). Le roman en France pendant Ie XIX* siècle. 

Parijs, E. Pion, Nourrit en O®, 1896, 12'. 

Gilles de Chin, poème. Publié par le baron DE Reif- 
FENBERG. (Tomc VII des Monuments pour servir a Vhistoire des provinces de Namur, de Hainaut ei de 
Luxembourg, Zie : Geschiedenis van België.) 

2012 Gouin (Fr.). L'art d'enseigner et d'étudier les langues. 

Paris, Jales Carey, 1880, 12*. 

2013 Greyson (Emile). A travers Passions et Caprices. Brussel, 

P. Lacomblez, 1896, i6^ 

2014 Hagelin (Hugo). Stomatoskopiska undersöckningar af 

franska sprakljud . Stockholm, P.-A. Nordstedt en Zonen, 
1889. 4^ 

2015 Hoomaert (H.). La chance du Triumvir. Gent, S. Leliaert, 

A. SifFer. en Ci«, 1886, 8^ 

2016 Israël. Poème couronné. Ibid., id. 1888. 8^ 

2017 Johansson (Alfred). Spr&klig undersökning af Ie Lapidaire 

de Cambridge, en fornfransk öfversattning af biskop 
Marbods Lapidarius. Upscda, R. Alqvist en J. Wiksell, 
1886, 8^ 

2018 KInoiT (W.). Die zwanzigste Branche des Roman de 

Renart und ihre Nachbildungen nebst einem kurzen 
Nachtrage zum Reinardus Vulpes. Eutin, W. Struve, 
1866, 4^ 

2019 Krain8(Hub.). Histoires lunatiques. Brussel, P. Lacomblez, 

1895, 12^ 

2020 Lemaire de Belges (Jean). CEuvres. Loven, J. Lefever, 

1882-1 891, 4 deelen. 

I-II. Les illustrations de Gaule et singularitéz de Troye, 
III-IV. CEuvres diverses. 

202 1 Levertin (Oscar). Studier öfver fars och farsöver i Frankrike 

mellan Renaissancen och Molière. Upsala, Edv. Berlingi 
1888, 80. 

2022 Lhermite (Jehan). Le Passe-temps. Antwerpen , J«-£, 

Buschmann, 1896, 2 deelen, 8*. — 192 — 

2023 Li Muisis (Gilles). Poésies. Publiées pour la première 

fois d'après Ie ms. de lord Ashbumham par Ie baron 
Kervyn de Lettenhove. Loven, J. Lefever, 1882, 8*». 

2024 Loise (Ferd.). L'Eglise et Tordre social dirétien, par P. 

de Decker. Gent, S. Leliaert, A. SifFer, en O®, 1888. 8^ 

2025 Lundberg (August- Vilhelm). Försök till framstallning 

af lagarna för intensiteten i Franskan. Upsala, Esaias 
Edquit, 1877, 8^ 

2026 Mailhard de la Couture. Soleils couchants. Gent, S. Leliaert, 

A. SifFer en 0«, 1888. 8*. 

2027 Malmberg (Theodor). Le passe-temps Michault, Fransk 

dikt frin det femtonde arhundradet efter tvenne hand- 
skrifter i Kongl. biblioteket i Stockholm för första 
g&ngen utgifven. Upsala, Ed. Berling, 1877, 8^ 

2028 Malmstedt (A.). Om bruket af finit modus hos Raoul 

de Houdeng. Stockholm, Isaac Marcus, 1888, 8*. 

2029 Martin (Ernest). Le Roman de Renart. Strasburg, K.-J. 

Trübner, 1882- 1887, 3 deelen, 8^ 

I. Première partie du texte : Tancienne collection des 
branches. 

II. Seconde partie du texte : les branches additxonnelles . 

III. Les variantes. 

— — Supplément. Observations sur le Roman de Renart 
suivies d*une table alphabétique des noms propres. 
Ibid.. id., 1887, 8». 

2030 Mouskes (Philippe). Chronique rimée, publiée par le 

baron DE Reiffenberg. Brussel, M. Hayez, 1836- 1845. 
Twee deelen, 4". 

2031 Ortenblad (Olof). Etude sur le developpement des voyelles 

labiales toniques du latin dans le vieux francais du 
XIP siècle. Upsala, R. Almqvist en J. Wiksell, 1855, 8». 

2032 Phlip (Hugo). Le subjonctif et les grammaires francais 

des XVP siècle. Stockholm, Isaac Marcus, 1893, 8«. — Ï93 — 

2033 Picard (Bdm.). Scènes de la vie judiciaire. Brussel, P. 

Lacomblez, 1893, 16°. 

2034 Poètes fiamands (Nos). 1830-1888. Choix de morceaux 

traduits en vers francais. Préface de J. Stecher. Roese- 
lare, de Seyn-Verhougstraete, 1887, 8°. 

^^35 Pottvin (Ch.). Homère. Choix de rhapsodies illustrées 
d'après Tart antique et Tarchéologie moderne» et mises 
en vers. Brussel, F. Hayez, 1893, 4°- 

2036 Ponthière (Honoré). Triptyque. Loven, Charpentier en 

Schoonjans, z. j. 8°. 

2037 Recueil de Mémoires philologiques présenté a Mons'^ Gas- 

ton Paris ... par ses élèves Suédois. Stockholm, 1889, 8^ 

2038 Reinaert (Roman de). Traduit sur Ie vieux texte flamand 

du XIP siècle (par J, Stecher). Gent, L. Hebbelynck, 
z. j., i6*. 

2039 Ringenson (Carl). Studier öfver verbets syntax hos Blaise 

de Monluc, ett bidrag till kannedomen om 1500-talets 
franska. Upsala, R. Almqvist en J. Wiksell, 1888, 8^ 

2040 Rydberg (Gust.). Le développement de facere dans les 

langues romanes. Parijs, Ch. Noblet, 1893, 8°. 

2041 Scrrure (C.-A.). La langue des Gaules depuis Césarjusque 

sous Charlemagne. Loven, K. Peeters, 1884, 8". 

2042 Le gaulois expliqué au moyen de Tarchéologie, de la 

numismatique, de Thistoire et de la philologie comparée 
Brussel, z. j. 8®. 

2043 Staaff (Erik). Le suffix- Arius dans les langues romanes. 

Upsala, R. Almqvist en J. Wiksell, 1896, 8°. 

2044 Svenonius (Thure-Leonard). Om bruket af subjonctif hos 

Chrestien de Troyes. Ett bidrag till det franska sprakets 
historiska grammatik. Upsala, Ed. Berling, 1880, 8**. 

2045 Tackholm (Richard). Etudes sur la phonétique de Tanden 

dialecte Sousselvan. Upsala, R. Almqvist en J. Wiksell, 
1895, 8°. — 194 — 

2046 Trouvères beiges du XII* au XI V* siècle. Chansons 

d'amour, jeux-parties, pastourelles, dits et fabliaux, par 

QUENES DE BÉTHNE, HENRI III, GiLLEBERT DE BER- 
NEVILLE, MaTHIEU DE GaND, JaCQ. DE BAISIEüX, 

Gauthier le Long etc. Publiés et annotés par AuG. 
Scheler. Brussel, M. Closson en O*, 1876, 8^ 

Tweede deel : Gauthier de Soignies, Jacques 

DE CisoiNG, Carasaus, Jehan Fremaus, Laurent 
Wagon, Raoul de Houdenc, etc. Ibidem, 1879, 8^ 

2047 Van Caloen (E.). Iji France juive. Gent, S. Leliaert, A. 

SifFer et e**, 1887, 8°. 

2048 Vising (Johan). Etude sur le dialecte anglo-normand du 

XIP siècle. Upsala, Esaias Edquist, 1882, 8°. 

2049 Von Peilitzen (Hugo). Li ver del Juïse en fomfransk 

predikan. Upsala, Edv. Berling, 1883, Ö°« 

2050 Watriquet de Couvin. Dits, publiés par A. Scheler. 

Brussel, V. Devaux en O*, 1858, 8^ 

2051 Willems (Léonard). L'élément historique dans le Coro- 

nement Looïs. Contribution a Thistoire poétique de Louis 
le Débonnaire. Gent, V. van Dosselaere, i8g6, 8^ 

2052 Young (J.), Spr3.klig undersökning af la Vie Saint Grégoire 

en fornfransk versifierad öfversattning af Joh. Diaconus' 
vita S. Gregorii. Upsala, R. Almqvist en J. Wiksell, 
1888, 8^ 

2053 Zander (Emil). Recherches sur Temploi de rarticle dans 

le francais du XVP siècle comparé aux autres époques 
de la langue. Lund, E. Malmström, 1892, 4®. 

2054 Etudes sur Tarticle dans le francais du XVI* siècle. 

Lund, Hjalmar MöUer, 1893, 4**. — 195 — XL. Waalsch. 

2058 Anthologie des poètes wallons, avec courtes notices 

biographiques et bibliographiques par Ch. Defrecheux, 
Jos. Defrecheux et Ch. Gothier. Luik, L. et Ch. 
Gothier, 1895, 8*^. 

2059 Defrecheux (N.)- Chansons et poésies lyriques. Luik, Aug. 

Benard, (i8g6), 12**. 

2060 Lresuisse (Jos.). Ramehnège pougnèye di rimais di totes 

les sórts. Luik, J. Wathelet, 1894. 12°. XLI. 

Aziatisch-Arische en Semitische talen. — Sanskrit. 

2064 Adelung (Friedrich). Bibliotheca Sanscrita. Litteratur der 

Sanskrit-Sprache. Zweite Ausgabe. St- Petersburg, K. 
Kray, 1837, S^. 

2065 Barrois (J.). Dactylologie et langage primitif restitués 

d'après les monuments. Parijs, Firmin Didot, fr*, 1850, 4^ 

2066 Colinet (Ph.). La langue et la littérature sanscrites. Deux 

le^ons d'introduction au cours de sanscrit. Gent, S. 
Leliaert, A. SifFer en O^ 1887, 8^ 

2067 De Paepe (Amaat). 't Werkwoord in den Indo-germaan- 

schen taal boom. Proeve van ontleding. Gent, A. SifFer, 

189I, 12^ 

2068 Leupol (L.) en Burnouf (Em.). Choix de morceaux sans- 

crits traduits, annotés, analyses. Ouvrage faisant suite 
a la grammaire et au dictionnaire des mêmes auteurs. 
Nancy, wed. Raybois, 1867, 8**. — iq6 — 

2069 Leupol (L). en Burnouf (Em.). Methode pour étudier 

Ia langue sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes 
grecque et latine de J.-L. BURNOUF. Nancy, wed. Ray- 
bois, 1861, 8°. 

2070 Schleicher (August). Compendium der vergleichenden 

Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Kurzer 
Abriss ciner Laut- und Formenlere der Indogermanischen 
Ursprache, des Altindischen, Alteranischen, Altgriechi- 
schen, Altitalischen, Altkeltischen, Altslawischen, Utaui- 
schen und Altdeutschen. Dritte berichtigte und vermerte 
Auflage. Weimar. Herman Böhlau, 187 1, 8*». XLII. 

Andere vreemde talen. — Volapük. 

2074 Heyligers (Arthur). Volledige handleiding tot het aan- 

leeren der wereldtaal, naar de laatste verbeteringen 
van Dr. A. KerckhoflFs. Antwerpen, gebr. Bellemans» 
1886, 8». 

2075 Kerckhoffs (Aug.). I-e Volapük, ou la langue universelle 

de Schleyer. Parijs, P. Mouillot, 12^. 

2076 Lundell (J.-A.). Etudes sur la prononciation russe. 1'*= partie. 

Compte rendu de la littérature. Upsala, C.-J. Lundström, 

1891, 8«. 

2077 Mann (Oskar). Das Müjmil et-Tarïkh-i Ba'dnadirTje des 

ibn Muhammed emïn abu'1. Hasan aus Gulistane. (Jasc. 
I : Geschichte Persiens in den Jahren 1747- 1750.) Nach 
der Berliner hs. herausgegeben und met einer Einleitung 
versehen. Leiden, E.-J. Brill, 1891, 8°. 

2078 Vos (Crcerhard). Die Kampfe und Streitigkeiten zwischen 

den Banu 'Umajja und den Banu Hasim von Takijj 
AD-DïN Al-Makrïzijj, herausgegeben von... Leiden, 
E.-J. Brill, 1888, 8". — '97 — XLIII. 

Geschiedenis van België. 

2083 Actes des Etats-généraux des Pays-Bas, 1576- 1 585. Notice 

par Gachard. Brussel, M. Hayez, 1861-1866, 2 deelen, 8**. 

2084 Alberdingk Thijm (P.-P-.M.). Karel de Groote en zijne 

eeuw (741-814), voorgesteld inzonderheid met betrekking 
tot Nederland. Loven, Karel Peeters, 1867, S^. 

2085 I^c vroolijke Historie van Ph. van Marnix, heer 

van S**^ Aldegonde en zijne vrienden; eene zedeschets 
opgedragen aan alle zijne bewonderaars. Loven, Karel 
Fonteyn, 1876, 8°. 

2086 Balau (Sylvain). La Belgiaue sous Tempire et la défaite 

de Waterloo, 1804-1815. Loven, K. Fonteyn, oudste, 
1894, 8S 2 deelen. 

2087 Bets (P.-V.). De Pacificatie of Bevrediging van Gent, 

beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en 
verdrukkers. Tienen, H. van Hoebroeck, 1876, 8*». 

2088 Bibliothèques (Les) de Madrid et de TEscurial , 'Notice et 

extraits des Ms. qui concernent Thistoire de Belgique, 
par Gachard. Brussel, F. Hayez, 1875, 4<*. 

2089 Bibliothèque Nationale (La) a Paris. Notices et extraits 

des Ms. qui concernent Thistoire de Belgique, par 
Gachard. Brussel, M. Hayez, 1875-1877, 2 deelen, 4^ 

2090 Blommaert (Ph.). — Julius Caesar in België. — De 

Franken. (Fragment). 8'. (Overdruk.) 

2ogi Borgnet (Ad.). Histoire des Belges a la fin du XVIIP 
siècle. Brussel, N. Lacroix-Verboekhoven en O®, 1861, 
8**, 2 deelen. 

2092 Cesar (Julius). Oorlog in Galliê. Nederlandsch van A. Ver- 
doodt, Pr. Gent, A. Siffer, 1894, 12^ Boekenverz. der Kon, VI, Academie, C5 — igS — 

2093 Chastelain (Georges). (Euvres, publiées par Ie baron 

Kervynde Lettenhove. Brussel, F. Heussner, 1863- 
1866, 8«. 8 deelen. 

2094 Chroniques relatives a Thistoire de la Belgique sous la 

domination des ducs de Bourgogne. Brussel, F. Hayez, 
1876, 4**, 3 deelen. 

I. Ad Kadrelesiorum comitem incipit liber de virtu- 

tibus sui genitoris Philippi Burgundiae et Brabantiae 

ducis. 
Ad pium papam II, de Philippo duce Burgundiae 

oratio. 
Res gestae ab anno 1383 ad annum 1405. 
Theodorici Pauli de rebus actis sub ducibus Bur- 

gondiae compendium. 
Liber Karoleidos. (Latijnsche Rijmkroniek). 
Chronica Petri monachi Bethleemitici. 
De laudibus Caroli Burgundiae ducis et victoriis. 
Scriptoris anonymi de morte Caroli ducis Burgondiae 

narratio. 
Annalium Flandriae post Jacobum Meyerum, 1477- 

1482, continuatio auctore PHILIPPO Meyero. 

II. Le livre des trahisons de France en vers la maison 
• de Bourgogne. 

La geste des Ducs Phelippe et Jehan de Bourgongne 

(1393-1411). (Rijmkroniek.) 
Le Pastoralet {Idem), 

III. Chroniques de Jean Brandon, Gilles deRoye, 
Germain et Jean Jojffroy, avec les additions 

d'ADRIEN DE BUT. 

Chronique d'ADRiEN de But. 

2095 Claerhout (J.). De Franken, de Friezen en de Saksen. 

Onze Voorouders. Gent, S. Leliaert, A. SifiFer en C'*', 
1886, 8°. 

2096 Conscience (H,). Geschiedenis van Belgfië, versierd met 

200 houtsneden. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1845, 
gr.-8^ 

2097 — — Beschryving der nationale jubelfeesten, te Brussel 

gevierd op 21, 22 en 23 July 1856, ter gelegenheid — 199 — 

van de 25® verjaring der inhuldiging van Z. M. Leopold I, 
als koning der Belgen. Brussel, Al. Jamar, uitgever, 
z. j., gr.-8o. 

2098 Correspondance du cardinal de Gran veile, 1566- 1586, 

publiée par Edm. Poullet. Faisant suite aux Papiers 
d'état du cardinal, publiés dans la CoUection de docu- 
ments inédits sur Thistoire de France. Brussel, 1877- 
1886, 4°, 10 deelen. 

2099 Cuvelier (Alph.). Historique des bataillons de tirailleurs 

francs en Belgique. Brussel, G. Deprez, 1894, 8**. 

2100 David (J.).Vaderlandsche Historie. Nieuwe uitgave. Loven, 

gebroeders Van Linthout, 1885-1897, 8^, elf deelen. 

L Geschiedenis van België vóór en onder het bewind 
der Romeinen. 

II. Geschiedenis van België onder de Franken. — 
Worsteling tegen de Romeinsche macht. — Val 
van het Keizerrijk. — Het bewind der Franken. 
— Tijdvak der Mero vingers. 

III. Geschiedenis van België onder de Karolingers. 

IV. Geschiedenis van Vlaanderen. 

V. Geschiedenis van Brabant. 

VI. Geschiedenis van Henegou. 

VIL Geschiedenis van Namen. — ld. van Luxemburg. 

VIII. Geschiedenis van België onder de Burgondische 
heerschappij. 

IX. Geschiedenis van België onder de Oostenrijksche 
heerschappij . 

X. Geschiedenis van België onder de Spaansche heer- 
schappij, I. 

XI. Geschiedenis van België onder de Spaansche heer- 
schappij, U. 

2101 De Bast (M.-J.). Ontdekking van het graf des graven 

van Egmond. Voorafgegaan van een kort verslag wegens 
den aanvang der Nederlandsche onlusten in de XVI® 
eeuw, onder het bestuur van den hertog van Alba. 
Gent, J.-N. Houdin, 18 19, 8°. 

2102 De Ceuleneer (Ad,). De verovering van Tongeren door 

Sicambers, Usipeten en Tenchters, in 't jaar 53 v. C. 
Loven, J. van Linthout, 1892, 8^ — 200 — 

2103 De Clercq (G.). Louis Blanc. — De Belgische omwen- 

teling. (Met een Levensbericht door J. Heemskerk, 
en een Oordeel over De Clercq van R.-C. Bakhuyzen 
VAN DEN BRINK.) Amsterdam, P.-N. van Kampen en 
Zoon, 1887, 80. 

2104 De Gcrlache (G.-C). Histoire du Royaume desPays-Bas^ 

depuis 18 14 jusqu'en 1830, précédée d'un coup d'oeil sur 
notre ancien régime communal; sur les révolutions 
belges du XVI® et du XVIIP siècle; et suivie d'une 
esquisse de l'histoire du Royaume de Belgique depuis 
la révolution de 1830 jusqu'aujourd'hui. Brussel, M. 
Hayez, 1839, 8**, 2 deelen. 

2105 CEuvres complètes. Brussel, H. Goemaere, 1859, 8**. 

6 deelen. 

I, II, IIL Histoire du royaume des Pays-Bas, depuis 
18 14 jusqu'en 1830. 

IV. Histoire de Liège depuis César jusqu'a la fin du 
XVnP siècle. 

V. Etudes sur Salluste et jsur quelques uns des princi- 
paux historiens de Tantiquité. 

VI. Essais sur les grandes époques de notre histoire 
nationale. 

De Granvelle. Zie : Correspondance. 

2106 Delcroix (J.). Drie dagen uit de geschiedenis van België. 

(16, 17 en 18 December 1865). Brussel, Frans Gobbaerts, 
1866, 8°. 

2107 De Maistre (J.). De Spaansche Inquisitie. Brieven van... 

uit het Fransch vertaald en in doorloopende notas 
aangeteekend door P.-J. GoETSCHALCKX. G«nt, S. 
Leliaert, A. Siffer en O"" 188 1, 12^ 

2108 De Pottere (Jan). Dagboek. 1549-1602. Gent, C. Annoot- 

Braeckman, 1861, 8*. 

2109 De Ridder (A.). Les Pays-Bas pendant les regens de 

Philippe-le-Beau et de Charles-Quint, d'après les rela- 
tions des ambassadeurs vénitiens. Gent, S. Leliaert, A. 
Siffer en C'% 1887, S». — 201 — 

2 110 Documents inédits relatifs a Thistoire du XVP siècle, 
publiés par Ie baron Kervyn DE Lettenhove. Brussel, 
F. Hayez, 1883, 8°. 

a 1 1 1 Documents concernant les relations entre Ie duc d* Anjou et 
les Pays-Bas (1576-1583), publiés par P.-L. Muller et 
A. D1EGERICK, 1576-1578. Utrecht, Kemink en Zoon, 
1889, 8<>, 3 deelen. 

2112 Frédericq (P.). De Nederlanden onder Keizer Karel I. 

De dertig eerste jaren der 16® eeuw. Gent, 1885, 12°. 

2 113 Proissart (Jehan). Le premier livre des chroniques. Texte 

inédit publié d'après un ms. de la bibliothèque du Vatican, 
par le baron Kervyn de Lettenhove. Brussel, F. 
Heussner, 1863, 8**, 2 deelen. 

2114 Chroniques. 1322-1399. Brussel, V. Devaux en O®, 

1870-1877, 8°, 25 deelen. 

2115 Dcvillers (Léop.). Inventaire analytique des archives des 

commanderies belges de Tordre de Saint-Jean de Jéru- 
salem ou de Malte. Bergen, H. Manceaux, 1876, 4**. 

2116 Gachard. Inventaires des archives de la Belgique, publiés 

par ordre du gouvernement. Chambre des comptes. 
Tomé 2 : Compte des aides et subsides. Des reliëfs 
des fiefs. Des droits de morte-main ou de meilleur catel, 
des monnaies, des confiscations, des droits des sceaux, 
des exploits des conseils de justice. Brussel, H. Hayez, 
1851, f°. 

2 1 1 7 3* volume : Comptes de Thótel des Souverains et 

des Princes de leur familie. — Comptes des Recettes 
générales des Finances, des pro vinces, des domaines, 
des domaines jésuitiques, des officiers de justice. Brussel, 
H. Hayez, 1851, f**. 

21 18 4® volume : Tonlieux et winages, droits, canaux, 

écluses, ports, armées, colleges, fondations, höpitaux et 
séminaires. Brussel, F. Hayez, 1865, f°- 

21 19 — — 5*^ volume : Comptes des pro vinces, villes, chatel- 
lenies, pays et métiers du comté de Flandre , de la — 202 — 

regale de Tévêché de Tournai etc. Brussel, F. Hayez, 
1879» f^ 

2120 Gachard. Inventaire des cartes et plans, manuscrits et 

gravés, qui sont conservés aux Archives générales du 
royaume. Brussel, M. Hayez, 1848, f*. 

212 1 Inventaire des Archives du Royaume. In ventaires 

divers. Brussel, F. Hayez, 1879, f*. 

1° 3® supplément a Tinventaire des cartes et plans. 
2° Archives de la Cour feodale du pays de Malines. 
3° Inventaire des archives de Léau. 
4° » » » de Vilvorde. 

2122 Inventaire ou table alphabétique et analytique des 

noms de personnes, contenus dans les registres aux 
gages et pensions de la Chambre des Comptes. Ibid., 
id., 1890, f*. 

2123 Génard (P.). Les résolutions des Députés pour runion 
d'Utrecht depuis Ie 29 Juillet 1579 jusqu'au 17 Novembre 
de la même année. Brussel, F. Hayez, 1888, 8^. 

2124 Le duc d'AlenQon et Marnix de Sainte-Aldegonde. 

Bruxelles, F. Hayez, 1892, 8°. 

2125 Genonceaux (L.). Kort begrip der geschiedenis van België. 

Vijfde uitgaaf, Brussel, gebr. Callewaert, z. j., 16**. 

2126 Goetschalckx (J.). Verdraagzaamheid der Protestanten in 

de XVP eeuw. Gent, A. Siffer, 1890, 8*». 

2127 Heyntjens (De dry) aen het hoofd der Nederlanders, 

verplettende den Tyran van Oostenryk. Z. n., 1789, 4**. 

2128 Kurth (Godefroid). Histoire poétique des Mérovingiens. 

Namen, Lambert-de Roisin, 1893, 8^ 

Habets (J.). Zie : Nederlandsche Geschiedenis. 

2129 Lagrange (Elise). Le duc de Marlborough en Belgique. 

Brussel, F. Hayez, 1892, 8**. 

2130 Landré (W.-J.-N.). Het zilveren feest in België. Leiden 

A.-W. SijthoflF, 1890, 8<>. — 203 — 

2131 Lcmaire de Belges (Jean). CEuvres publiées par J. Ste- 

CHER. Loven, J. Lef ever, 1882-1885, 8°, 3 deelen. 
I-II. Les illustrations de (jraule et singularitez de Troye. 
IIL CEuvres diverses. 

2132 Mathot (Lod.). Geschiedenis der Oostenrijksche Neder- 

landen, door L. VAN RuCKELiNGEN. Antwerpen, J.-P. 
van Dieren (z. d.), 8^ 5 deelen. 

L Karel VI (1700- 1740). 

n. Maria-Theresia (1740- 1780). 

lil. Joseph II ( 1 7 80- 1 7 89). 

IV. De Brabantsche Omwenteling (1789-1790). 

V. Leopold IL — Frans IL — Fransche overweldiging 
(1790- 1795). 

2133 Jozef II en zijne regeering in België. Antwerpen, 

A. de Koninckx, 1889, 16°. 

2134 — — De troebele tijd. België onder de Fransche republiek. 

1792-1799. Ibid., id., 8", 2 deelen. 

2135 — "- Maria Theresia. 1740- 1780. Vijfde vermeerderde uit- 

gaaf. Ibid., id., z. j., 8®. 

2136 Mémoire adressé Ie 3 octobre 18 14 aux Hautes Puissances, 

assemblees dans Ie Congres de Vienne, par MM. les 
Vicaires-généraux du diocese de Gand. 8°. 

2137 Muyldermans (J.). Sansculot en Brigand. Gent, A. Siffer, 

1895, 8°. 

2138 Orts (Aug.). La guerre des Paysans. 1798- 1799. Episode 

de Thistoire beige. Brussel, Bruylant-Christophe, 1863, 8°. 

2139 Pirenne (H.). Bibliographie de Thistoire de Belgique. 

Catalogue méthodique et chronologique des sources et 
des ouvrages principaux relatifs a Thistoire de tous les 
Pays-Bas jusqu'en 1598 et a Thistoire de Belgique jusqu'en 
1830. Gent, H. Engelcke, 1893, 8°. 

2140 Prayon (A.). De oorsprong der Belgische vrijheden. (Fer- 

slag). Gent, A. Siffer, 1889, 8» 

2 141 Relations politiques des Pays-Bas et de TAngleterre sous 

Ie règne de Philippe II, publiées par Ie baron Kervyn *— 204 — 

DE Lettenhove. Brussel» F. Hayez, 1881-1892, 4», 
10 deelen. 

2142 Renon de France. Histoire des troubles des Pays-Bas. 

publiée par Ch. Piot. Brussel, F. Hayez, iSSó-iSói, 40, 
3 deelen. 

2143 Samenspraeke (1****) tusschen Brosius, Geysken en den 

Advocaet. Uyt de drukkerye van Geys, in het Toeter- 
putsen, 8". 

2 1 44 Samenspraeke tusschen Zyne Majesteyt den keyser Josephus 

den II ende Zyne Maj. Ludovicus den XVI, koning 
van Vrankrijk. Gent, Joz. Bogfaert, z. j., 8®. 

2145 Sleeckx (D.). Anneessens. Gent, F.-L. DuUé-Plus, 1886, 12^ 

Table générale chronologique et analytique des chartes, 
lettres, ordonnances, traites et autres documents con- 
tenus dans les i®, 2® et 3® séries des Bulletins de la 
Comniission royale d'histoire, par J. PROOST. Brussel, 
F. Hayez, 1874, 8^ 

Table générale (des noms) du Recueil des Bulletins de 
la Commission royale d'histoire, rédigée par Em. Gachet, 
Brussel, F. Hayez. 1* série, tome I a XVI, — 2* série, 
rédigée par Ern. \AS BruysSEL, tome I a XII, — 
3* série, tome I a XIV, rédigée par J. PROOST. 

2 148 Table générale des Notices concernant Thistoire de Belgique 

publiées dans les revues belges de 1830 a 1865, par 
Ern. van Bruyssel. Brussel, F. Hayez, 1869, 8^ 

2149 Thys (Augustijn). De Belgische Conscrits in 1798 en 1799. 

Naar onuitgegeven bescheeden. Loven, K. Peeters. 
1890, 8». 

2150 Van Bergen (Eduard). Filips van Marnix van St.-Alde- 

gonde. Derde uitgave. Brussel. A.-N. Lebègue en O®, 8**. 

2151 Van der Have (J.). Filips van Marnix van St.-A.ldegonde. 

Haarlem, J.-F. Haesbeker, 1874, 12°. 

2152 Van der Linden (Herman). Les gildes marchandes dans 

les Pays-Bas au moyen-age. Loven, Aug. Fonteyn, 
1896 8^ — 20S — 

2153 Van der Slype (Jan). Journal ofte dagregister van onze 

reyze naer de keyzerlyke stadt van Weenen, ten jare 
17 16. Met eene inleiding van baron JuLES de Saint- 
Genois. Gent, C. Annoot-Braeckraan , 1849, S*** 

2154 Van der Voort (Michiel). Maria van Burgonje, tydvak uit 

de geschiedenis van ons vaderland, Brussel, C,-J.-A. 
Greuse, 1847, 12**. 

2155 Van Hermelghem (Augustijn). Nederlandschc historie. Met 

eene inleiding door F. VAN DE Putte. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1864- 1867, 2 deelen, 8^ 

2156 Van Schrieck (Adriaan). Van t'beghin der eerster volken 

van Europa, in-sonderheyt vanden oorspronck ende 
saeken der Neder-landen... leper. Fr. Bellet, 16 14, f**. 

2157 Van Vacmewijck (Marcus). De Historie van Belgis, oft 

chronycke der Nederlandsche oudtheyt; waer in beschre- 
ven worden alle de memorabelste ende wonderlijcke 
geschiedenissen, die van het beghin der wereldt af tot 
ontrent dese tijden toe in alle ghewesten der wereldt 
gheschiet sijn , maer besonderlijck in dese Nederlanden , 
Derde druk, in veel plaetsen ghecorrigeert ende ver- 
betert. Antwerpen, Reinier Sleghers, 1665, 4". 

2158 Visschers (P). Iets over den veldslag bij Eeckeren, tus- 

schen de Franschen , de Spanjaerden en de Hollanders , 
den 30 Juny 1703. Antwerpen, P.-E. Janssens, 1855, 8*. 

2159 Voyages des Souverains des Pays-Bas. Brussel, F. Hayez, 

1876-1882, 4**, 4 deelen. 

2160 Wauters (Alph.). Table chronologique des chartes et 

diplömes imprimés, concernant Thistoire de la Belgique. 
Brussel, F. Hayez, 1866-1S96, 4", 8 deelen. 

I* deel : jaar 275-1100. 
2" deel : 1101-1190. 
3® deel : 1191-1225. 
4® deel : 1 226-1250. 
5* deel : 125 1-1279. 
6* deel : 1280-1300. 

7* deel, 1® gedeelte : bijvoegsel aan het eerste deel : 
55 voor J.-Ch. tot 1225. ffoek^nverz, der Kon, Vl, Aca4iemte. — 2o6 — 

7* deel, 2* gedeelte : bijvoegsel aan het vierde deel : 

1226- 1300. 
8® deel : 1 301-1320. • 

9« deel : 1321-1339. 

2 161 Willems (J.-F.). Mengelingen van historisch-vaderland- 
schen inhoud. Antwerpen, wed. J.-S. Schoesetters, 1827- 
1830, 80 XLIV. 

. Gewestelijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen. 

2165 Jacobs (H.). Inventaris der archieven van het Provinciaal 

Bestuur van Antwerpen. Antwerpen, Cl. Thibaut, 
1890. 8^ 

2166 Sleeckx(D). Beschryving der provincie Antwerpen, bevat- 

tende de opgave van al de steden en dorpen, de 
gestichten, merkwaerdigheden, wegen, vaerten en rivie- 
ren... met een vooraf gaende algemeen overzigt van 
België en de Bel>»ische geschiedenis. Antwerpen, J.-P. 
van Dieren en C*®, 1852, 8°. 

Provincie Brabant. 

371 Boendale (Jan). De Brabanlsche Yeesten of Rijmkronijk 
van Braband. Brussel, M. Hayez, 1839- 1869, drie dee- 
len, 49, 

2 171 Chroniques de Brabant et de Flandre, publiées par Ch. 
Piot. Brussel, F. Hayez, 1879, 4^ 

Chronijke van Nederlant, van den jare 1027 tot den 

jare 1525. 
Brabandsche kronijk (1288-1469). 
Korte chronijcke van Nederlant (1285-1436). 
Chronijckc van Nederlant, besonderlijck der stadt 

Antwerpen, door N. DE Weert (1097-1565). 
Vlaamsche kronijk (14 16- 1598). — 207 — 

David (J.). Zie : Belgische geschiedenis. 

2172 De Dynter (Edm.). Chronique des ducs de Brabant, publiée 

par P.-F.-X. DE Ram. Brussel, M. Hayez, 1854- 1860, 
4 deelen, 4°. 

2173 (Do Gronckel). 't Payottenland, gelyk het oudtyds gestaen 

en gelegen is. Gedenkboeksken voor alle die deze contry 
vry en vrolyk beleven, door Franciscus ïwyfelloos. 
Brussel, gebr. Wouters, 1846, 8°. 

21-4 — — Idem. Derde, verminderde en verbeterde uitgaef. 
Ibid., Bols-Wittouck , 1852, 4°. 

2175 Gachard. Rapport adressé a M. Ie Ministre de Tlntérieur 

sur Ie rassemblement et la mise en ordre des anciens 
greffes scabinaux, seigneuriaux et féodaux de la pro- 
vince de Brabant. Brussel, Deltombe, 1866, f*. 

2176 Inventaire des archives de la Cour feodale de Brabant, 

par L. Galesloot. Brussel, F. Hayez, 2 deelen, 1870- 
1884. f". 

2177 Inventaire du notariat général de Brabant, et des proto- 

coles qui y ont été réunis, suivi des inventaires des 
protocoles de notaires de Tancien duché de Brabant, par 
L. Galeslck>t Ibidem id., 1862, f°. 

2178 Livre (Le) des.feudataires de Jean III, duc de Brabant, 

publié par L. Galesloot. Brussel, M. Hayez, 1865, 8^ 

2 1 79 Stallaert (K.). Geschiedenis van hertog Jan don Eersten van 

Braband, en zijn tijdvak. Gent, I.-S. van Doosselaere, 
1859, 8«. 

Vlaanderen. 

2183 Chroniques de Flandre (Recueil des), publié par J.-J. de 
Smet. Brussel, M. Hayez, 1837-1865, 4 deelen, 4°. 

I. Extraits des Antiquités de Flandre, par le président 

Wielant. 
Antiquissima genealogia forestariorum et comitum 

Flandriae. 
Nomina comitum Flandriae. — 2o8 — 

Brevissima genealogia Flandrensium comitum. 

Alia brevior genealogia forestariorum et comitum 
Flandriae. 

Catalogus et chronica comitum Flandriae. 

Chronicon comitum Flandrensium. 

Chronicon Flandriae scriptum ab Ad. de Budt. 

Annales fratris minoris Gandavensis. 

Annales s* Bavonis Gandensis. 

Chronicon s* Bavonis. 

Chronicon Trunchiniense. 
IL Breve chronicon Elnonense. 

Ancienne chronique de Flandre. 

Chronicon majus Li Muisis. 

Chronicon minus ejusdem, 

Chronicon JACOBI MUEVINI. 

Chronica Tornacensis. 

Chronicon Balduini Ninoviensis. 
IIL Breve chronicon Flandriae. 

Laatste deel der kroniek van Jan van Dixmuide. 

Chronique des Pays-Bas, de France etc. 

Chronique de Flandre et des Croisades. 

Histoire des Païs-Bas, en forme de joumal (1477- 
1492). 
IV. Recueil des Antiquités de Flandre, par WiELANT. 

Chronique de la guerre entre Philippe Ie Bel et 
Gui de Dampierre. 

Histoire des guerres et troubles de Flandre sous 
Maximilien d'Autriche. 

Rijmkronijk van Vlaanderen. 

1284 Crombez (Gustaaf). Frankrijks zucht om Vlaanderen en 
ook gansch België in te palmen, van tijdens het leen- 
roerig tijdvak, de middeleeuwen en tot zelfs ten onzen 
dage... gevolgd door een bewijsvoering over Frankrijks 
zucht en een verhaal van den Veldslag van Calloo. 
St.-Nicolaas, G. Crombez, 1896, 8°. 

David (J.)* ^i^ -' Belgische geschiedenis. 

De Budt (Ad.). Zü : Chroniques de Flandre. 

2185 De Commines (Ph.). Lettres et négociations, publiées. 
avec un commentaire historique et biographique, par — 209 — 

Ie baron Kervyn DE Lettenhove. Brussel, V. Devaux 
en O®, 1S67, 3 deelen, 8°. 

2186 De Coussemaker (£d.). Troubles religieux du XVP siècle 

dans la Flandre maritime. 1560 1570. Documents origi- 
naux. Brujjrge, Aim. de Zuttere, 1876, 4**, 4 deelen. 

2187 De Jonghe (Bernaard). Het leven van Philippus den 

Stauten, hertoch van Borgoniên ende van Margarita 
van Male, gravinne van Vlaenderen. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, z. j., 8**. 

2188 — -— Het leven van Jan den Onbevreesden, hertoch van 

Borgoniën, graef van Vlaenderen, Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 8°. 

2189 De Potter (Pr.). Geschie lenis van Jacoba van Beieren 

(1401-1436). Brussel, F. Hayez, 1880, 8°. 

2190 Geschiedkundig Mengelwerk voornamelijk over de 

provincie West-Vlaanderen. Brugge, van de Casteele- 
Werbrouck, 1869, 8**. 

2 191 — — Geschiedkundig Mengelwerk over Zeeuwsch- Vlaan- 

deren. Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1879, 8^ 

2192 Despars (Nicplaas). Cronijcke van den lande ende graef- 

scepe van Vlaenderen 405-1492. Uitgegeven door J. DE 
Jonghe. Gent. L. Hebbelynck, 1837-1840, 4 deelen, 8^ 

2193 D*Hoop (F.). La Flandre oriëntale et ses anciennes archives. 

Manuel de renseignements. Aalst, J. van Branteghem, 
1886, 8». 

2194 Documents pour servir a Thistoire des relations entre 

l'Angleterre et la Flandre, de 134 1 a 1473. Le Cotton 
Manuscrit Galba, C. I, Iranscrit sur Toriginal par M. 
Edward Scott et annoté par M. L. Gilliodts-van 
Se VEREN. Brussel, F. Hayez, 1896, 4^ 

2195 Duplos (Ad.). Onze Helden van 1302. Eene studie over 

huimc daden en hunnen geest, in verband gebracht 
met de voortijden. Brugge, A. de Sulter-van Ker- 
schaver, 1881, 8°, — iio — 

2196 Duclos Ad.. Jan Breidel en Pieter de Coninc in Juli 1302. 

Brugge, K. Beyaert-Storie, 1887, 12°. 

2 197 Duvivier (Ch.). La querelle des d' Avesnes et des Dampierre 

jusqu'a la mort de Jean d* Avesnes (1257). Mechelen, 
L. en A. Godennes, 1894, 2 deelen, 8°. 

2198 Gallet (Ach.). Les Etats de Flandre sous les périodes 

espagnole et autrichienne. Gent, Eug. van der Haeghen, 
1892, 8°. 

2199 Gooris (Jan). Het leven en martelie van den heyligen 

Carolus Bonus, graeve van Vlaenderen. .. Uyt verscheyde 
oude en nieuwe, zoo geschreven als gedrukte historie- 
schryvers achterhaeld, en by-een-gebragt door... Brugge, 
wed. de Moor en Zoon, kl.-4°. . 

2200 Istore et croniques de Flandres, publiées par Kervyn 

DE Lettenhove. Brussel, F. Hayez, 1879-1880, 4°, 
2 deelen. 

L Van Boudewijn met den IJzeren- Arm tot 1360. 

IL Van 1361 tot 1407. 

2001 Kohier, generaal. De slag van Kortrijk (11 Juli 1302). 

Naar het Hoogduitsch, uitgebreid en gewijzigd door 
Dr. JULius Frederichs. Gent, Ad. Hoste, 1 893, 8*». 

2002 Kronijk van Vlaanderen van 580 tot U67. Gent, D.-J. 

van der Haeghen-Hulin, 1839, 8°, 2 deelen. 

2003 Lansens (P.). Aloude staet van Vlaenderen, vócSr en 

gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene 
beknopte etymologische en geschiedkundige beschry ving 
der steden, en van een groot deel der parochién, 
gelegen in het oud graefschap van dien naem. Brugge, 
C. de Moor, 1841, 8**. 

2004 Lebon (M.). La Flandre Wallonne aux 16*^ et 17® siècles. 

Do waai, V. Adam, 1838, 8°. 

2205 Mannen (de) weerbare van 't Land van Waas,* in 1480, 
1553 en 1558. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1881. 8**. 

Muevin (Jacq). Zie : Chroniques de Flandre. — ^n — Muisis (Li). Idem. 2206 Pirenne (Henri). La version flamande et la version frangaise 

de la bataille de Courtrai. Avec note supplémenlaire. 
Brussel, F. Hayez, 1890-1892. 8°. 

2207 Plancquaert (J.). Vlaanderens verlossingskrijg in 1302, 

Gent, S. Leliaert, A. Siffer en 0«, 1888, 8^ 

2208 Prayon-van Zuylen (A.). De oorsprong der Belgische 

vrijheden. Verslag aan de Koninklijke Vlaamsche Acade- 
mie. Ibid., id., 1889, 8°. 

2209 Serinon (H.). Jan zonder Vrees. Ibidem, idem, 1889, 8°. 

2210 Sevens (Th.). Vlaanderen voor en tijdens het bewind 

der geuzen. Eenige bladzijden uit de geschiedenis der 
XVP eeuw. Kortrijk, E. Beyaert, 1888, 12°. 

22 11 Van de Kerckhove (A.). Priester. Geschiedenis der Graven 

van Vlaenderen, behelzende het gedenkweerdigste dat 
er gedurende hunne regering in de beyde Vlaenderen 
is voorgevallen. Brugge, J.-P. van Hoorenbeke-de Vlie- 
ghere, 1846-1849, 8^ 4 deelen. 

2212 Van den Bussche (Emile) Inventaire des archives de 

rÉtat a Bruges. Section première. Franc de Bruges. 
Tomé I. Chartes. Tomé 2. Registres. Brugge, Daveluy. 
1881-1884, 4°. 

Van Dixmude Jan). Zie : Chroniques de Flandres. 

2213 Vuylsteke (J ). Drie volksvoordrachton. D^ oude VUmia- 

gen. — Jacob van Artevelde. — Philips van ArtevolJe en 
Frans Ackerman. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1888, i6^ 

2214 Warnkoenig. Histoire de la Flandre et de ses institutions 

civiles et politiques, jusqu'a l'année 1305. Trad. par A.-E. 
Gheldolf. Brussel, M. Hayez. Deel i en II, 1835-1836, 8°. 

2215 Idem. Deel III. Histoire de la ville de Gand et de 

ses insiitutions civiles et politiques, jusqu'au XIV® siècle. 
Brussel, A. van Dale, 1846, 8°. 

2216 — — Idem. Deel IV. Histoire de la ville de Bruges et 
de ses institutions civiles et politiques, jusqu'a Tannée 
1305. Brussel, Verbeyst, 1851, 8^ — 212 — 

2217 Warnkoenig. Idem. Deel V. Histoire de la ville d'Ypres. 
et de ses institutions civiles et politiques, jusqu'a Tan 
1305. Brussel, A. Lacroix-Verboeckhoven en 0'«, 1864, Ö''. 

Wielant. Zrkr .- Chroniques de Flandre. 

Provincie Henegouw. 

2221 Cartulaire des Comtes de Hainaut de 1337 a 1436. Brussel, 

F. Hayez, 1 881 -1896, 4^ 6 deelen. 

2222 Devillers (Leopold). Inventaire analytique des archives 

des Etats de Hainaut. Tomé premier. Berj^^en, H. Man- 
ceaux, 1884, 4°. 

2223 Inventaire des cartes et plans, manuscrits et gravés, qui 

sont conservés au dépót provincial des archives de 
rÉtat, a Mons. Bergen, Al. Duquesne, 1870, 4^ 

Provincie Luik. 

2227 De LfOS (J.), H. de Merica, Th. Pauli. Documents relatifs 

aux troubles de Liége. Brussel, M. Hayez, 1844, 4®. 

2228 Jean des Prcis (dit d'Outremeuse). Ly Myreur des 

Histors. Chronique. Brussel, M. Hayez, 1864-1880, 
6 deelen, 4^ 

2229 — — Chronique et geste. — Introduction et tables par 

S^ BORMANS. Brussel, F. Hayez, 1887, 4^ 

2230 Jean de Stavelot. Qironique {Continnation de Vcsuvrc 

de Jean d* Outremeuse) publiée par Ad. Borgnet. 
Brussel, M. Hayez, 1861, 4°. — Table, dressée par St. 
BoRMANS. Ibidem, 1887. 

2231 Le Bel (Jehan). Les vrayes chroniques, publiées par 

M.-L. POLAIN. Brussel, J. Heussner, 1863, 2 deelen, 8". 

2232 Livre (Le) des fiefs du comté de Looz, sous Jean d'Arkel, 

publié par le chevalier C. DE BORMAN. Brussel, F. Hayez, 
1875» 8°. 

2233 Onufrius. Mémoirc du Icgat Onufrius sur les aflFaires 

de Liége (1468), publié par St. Bormans. Brussel, 
F. Hayez, 1886, 8°. - 213 — 

Provinciën Namen en Luxemburg. 

2237 Monuments pour servir a Thistoire des provinces de 
Namur, de Hainaut et de Luxembourg. Brussel, M. Hayez, 
4°, 8 deelen. 

I. Bijzonderheden over de Provinciën Namen en Hene- 

gouw. — Cartulaire de. N. D. de Namur. — 
Cartulaire de Hainaut. 

II. Cartulaire de Tabbaye de Cambron, publié par 

J.-J. DE Smet. 
2® partie : Idem. Cartarum van Lamprenesse, Thien- 

nes en Brugge. 
Cartarum van Hauruth. 

> van Biermeries. 

> van Woudeke en Kebais. 

» van Lumbisa. 

» de Concordia ecclesiarum. 

» Portarii. 

> de Elemosinis. 
» Winagiis. 

IIL i« partie. Cartulaire de Hainaut (13 10-1347). 
IV-V-VI. Le chevalier au Cygne et Godefroid de 
Bouillon, poème historique, publié par le baron 

DE ReIFFENBERG. 

VI. 2* partie. Glossaire par Em, Gachet. 

VII. Gilles de Chin, poème. 
Chroniques monasliques. 

VIII. Autrcs chroniques monastiques du Namurois 
et du Hainaut. 

2238 Piot (Ch.). Inventaire des cbartes des comtes de Namur. 
Brussel, F. Hayez, i8qo, fol. Bo€kenver», der Kon, VU AcademU, :7 — 214 — XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen. 

2241 Antwerpsch Archièvenblad. — Bulletin des Archives 

d'Anvers, publié par P. GÉNARD, archi viste. Antwerpen, 
wed. Van Merlen, 1864-1897, 20 deelen, 8^ 

2242 Archieven van Antwerpen. Reglement. Antwerpen, wed. 

Fr. Schotmans, 1864, 8**. 

2243 Bertryn (Geeraard). Chronyck der stadt Antwerpen, toe- 

geschreven aan... Uitgegeven door Ridder GuST. VAN 
Havre, Antwerpen, P, Kockx, 1879, 8°. 

2244 De Burbure (Leo). De Antwerpsche ommegangen in 

de XIV® en XV® eeuw, naar gelijktijdige handschriften . 
Antwerpen, P. Kockx, 1878, 8^ 

2245 Prederichs (J.). De secte der Loïsten of Antwerpsche 

Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Scha- 
liedekker) en zijne aanhangers. Gent, V. van Doosselaere, 

1891, 8°. 

2246 Génard (P.). De gebroeders Van der Voort en de volks- 

opstand van 1477-^478. Verhalen en ambtelijke stukken 
vergaderd en toegelicht door... Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1879, 8^ 

2247 La collection des lettres des magistrats d'Anvers 

et de ses députés aux Etats de Brabant. Brussel, F. 
Hayez, 1890, 8**. 

2248 Waarom werd heer Cornelis Sanders omtrent het 

jaar 1459 ter dood gebracht? Antwerpen, wed. de Backer, 

z. j., 8^ 

2249 Génard (P.). Aanteekening over de bouwmeesters der 
St-Lenaartskerk onder Brecht, in de Kempen. Antwer- 
pen, wed. de Backer, z. j. 8°. — 215 - 

2250 Génard (P.). Verslag- over de merkwaardige burgerlijke 
gebouwen der stad Antwerpen. Ibid. id., z. j. 8°. 

2251 De St.-Lucasgilde en het jubeljaer. Burgerhout, 

H. Peeters, 1855, 8^ 

2252 O.-L.- Vrouw op 't Staeksken te Antwerpen (1124- 

1481). Antwerpen, gebr. Peeters, 1853, 8^ 

2253 Geudens (Edm.). Het Antwerpsch Knechtjeshuis sedert 
zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1895, gr.-8°. 

2254 Het hoofdambacht der Meerseniers (godsdienst- en 

kunstzin). Ibid. id., 1891, 8^ 

2255 — — Recherches historiques sur Vorigine des hospices 

des aliénés et des enfants trouvés a Anvers. Ibid., F.-J, 
van Ael-Schoofs. 1896, 8®. 

2256 Hansen (C.-J.). De roem van Antwerpen. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1876. i6^ 

2257 (Hoefhagels). Gilde van O. L. V. Lof, of kort verhael der 

instelling en voortzetting van de kapel der H. Moeder 
Gods in de kerk van O. L. Vrouwe te Antwerpen. 
Antwerpen, P.-J. van Aarsen, 1853, 8°. 

Landjuweel van 1892. Zie : Verjaring (Vijftigste). 

2258 Mertens (J.-H.) en Torfs (K.-L.). Geschiedenis van Ant- 

werpen sedert de stichting der stad tot onze tijden. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en C*®, 1845-1853, 8**, 8 deelen. 

2259 Moretus II (Jan). Boek gehouden door... als deken der 

St. Lucasgilde (1616-1617). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1878, 8°. 

2260 Pauwels (J.-A.-F.). Beschryving van de vermaerde riviere 

de Schelde; haere oudheyd, loop, havens, bezonder 
vóór Antwerpen. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1785, 8**. 

2261 Poffé (Edm.). Antwerpen in de XVIII® eeuw vóór den 

inval der Franschen. Gent, A. Siffer, 1895, 8^ — 214 — XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen. 

2241 Antwerpsch Archiè venblad. — Bulletin des Archives 

d'Anvers, publié par P. GÉNARD, archi viste. Antwerpen, 
wed. Van Merlen, 1864- 1897, 20 deelen, 8**. 

2242 Archieven van Antwerpen. Reglement. Antwerpen, wed. 

Fr. Schotmans. 1864, 8^ 

2243 Bertryn (Geeraard). Chronyck der stadt Antwerpen, toe- 

geschreven aan... Uitgegeven door Ridder GuST. VAN 
Havre, Antwerpen, P, Kockx, 1879. 8**. 

2244 De Burbure (Leo). De Antwerpsche ommegangen in 

de XIV® en XV® eeuw, naar gelijktijdige handschriften. 
Antwerpen, P. Kockx, 1878, 8°. 

2245 Prederichs (J.). De secte der Loïsten of Antwerpsche 

Libertijnen (1525- 1545). Eligius Pruystinck (Loy de Scha- 
liedekker) en zijne aanhangers. Gent, V. van Doosselaere, 
1891, 8°. 

2246 Génard (P.). De gebroeders Van der Voort en de volks- 

opstand van 1 477- T 478. Verhalen en ambtelijke stukken 
vergaderd en toegelicht door... Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1879, 8**. 

2247 La collection des lettres des magistrats d'Anvers 

et de ses députés aux Etats de Brabant. Brussel, F. 
Hayez, 1890, 8®. 

2248 Waarom werd heer Cornelis Sanders omtrent het 

jaar 1459 ter dood gebracht? Antwerpen, wed. de Backer, 
z. j., 8^ 

2249 Génard (P.). Aanteekening over de bouwmeesters der 
St-Lenaartskerk onder Brecht, in de Kempen. Antwer- 
pen, wed. de Backer, z. j. 8°. — 215 - ^250 Génard ct> 

gebouwen di*''^!!? TT ^^ merkwaardige burgerlijke 
2^5, _ ^^^ Antwerpen. Ibid. id.. z. j. 8°. 

H~ ^^ters'^Ss^f^' '" ^"' ^'"^"^j^"^- Burgerhout. 
2252 - _ o -L V 

H81). Antwe°rprn°Cbr^*S'.f'" *« ontwerpen („.4. 
33 v»eudens (Edm ^ m«» a 

«jn voorhistorisch tiillTT* Knechtjeshuis sedert 

terpen, L. de ifJ'^ f ^"'^ '°' °P °"^« dagen. Ant- 
,2 __ ■ • ae la Montagne, ,895. gr.-so. 

'' 'ï^^ns"i;;)!*ï°;^7,b^^^^^^^ (godsdienst, en 

22" " 

"~d;; Sr4t"et"di1Sn ^"^''-^•- ^^ hospices 

«56 Hanaen (C -i i n« 

J-E. Bisch^„|;nn. .sTö'^öo"" ''"^^^^"- ontwerpen. 

"'' '"SllS.^L'ttt'L'l^ "- ''.'^ï' ^''^^^^ -'ha«l der 
Antwerpen. P.-J. varAa^en! X""^o *« ^"^'^''P-- 

^.3 Met:: :: z " - "^'^^^ ^^^^"^^^^• 

A„twerpen.,-P. ..„ ..^en^J^ ^ t on.e tijd 

2260 Pauwels (T-A W\ r» L 

de ScheldettL^::^;^;;^*^ ^ '^ ^^^---'1<. .Jvi 
voor AntwemAn a ""*^°®ya. loop, haven» i ^^^^*'r*' 

Antwerpen, Antwerpen. J..s.Schïï^et?' *^'^'''"-i. r 

' ^- ï«ffer, ,ij,.^ ^ ''/r .J,,^, - 2.14 — XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen, 

2241 Antwerpsch Archievenblad. — Bulletin des Archives 

d'Anvers, publié par P. GÉNARD, archi viste. Antwerpen, 
wed. Van Merlen, 1864- 1897, 20 deelen, 8°. 

2242 Archieven van Antwerpen. Reglement. Antwerpen, wed. 

Fr. Schotmans, 1864, 8^ 

2243 Bertryn (Geeraard). Chronyck der stadt Antwerpen , toe- 

geschreven aan... Uitgegeven door Ridder GuST. van 
Havre, Antwerpen, P, Kockx, 1879, 8^ 

2244 De Burbure (Leo). De Antwerpsche ommegangen in 

de XIV® en XV« eeuw, naar gelijktijdige handschriften. 
Antwerpen, P. Kockx, 1878, 8^ 

2245 Prederichs (],). De secte der Loïsten of Antwerpsche 

Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Scha- 
liedekker) en zijne aanhangers. Gent, V. van Doosselaere, 

1891, 8°. 

2246 Génard (F,). De gebroeders Van der Voort en de volks- 

opstand van 1477-T478. Verhalen en ambtelijke stukken 
vergaderd en toegelicht door... Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1879, 8°. 

2247 La collection des lettres des magistrats d'Anvers 

et de ses députés aux Etats de Brabant. Brussel, F. 
Hayez, 1890, 8**. 

2248 Waarom werd heer Cornelis Sanders omtrent het 

jaar 1459 ter dood gebracht? Antwerpen, wed. de Backer. 
z. j., 8°. 

2249 Génard (P.). Aanteekening ov^er de bouwmeesters der 
St-Lenaartskerk onder Brecht, in de Kempen. Antwer- 
pen, wed. de Backer, z. j. 8**. — 215 - 

2250 Génard (P.). Verslag over de merkwaardige burgerlijke 
gebouwen der stad Antwerpen. Ibid. id., z. j. 8^ 

2251 De St.-Lucasgilde en het jubeljaer. Burgerhout, 

H. Peeters. 1855, 8^ 

2252 O.-L.- Vrouw op 't Staeksken te Antwerpen (1124- 

148 1). Antwerpen, gebr. Peeters, 1853, 8**. 

2253 Geudens (Edm.). Het Antwerpsch Knechtjeshuis sedert 
zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1895, gr.-8^ 

2254 Het hoofdambacht der Meerseniers (godsdienst- en 

kunstzin). Ibid. id., 1891, 8^ 

2255 — — Recherches historiques sur Torigine des hospices 

des aliénés et des enfants trouvés a Anvers. Ibid., F.-J. 
van Ael-Schoofs, 1896, 8®. 

2256 Hansen (C.-J.). De roem van Antwerpen. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1876, 16°. 

2257 (Hoefnagels). Gilde van O. L. V. Lof, of kort verhael der 

instelling en voortzetting van de kapel der H. Moeder 
Gods in de kerk van O. L. Vrouwe te Antwerpen. 
Antwerpen, P.-J. van Aarsen, 1853, 8**. 

Landjuweel van 1892. Zie : Verjaring (Vijftigste). 

2258 Mertens (J.-H.) en Torfs (K,-L.). Geschiedenis van Ant- 

werpen sedert de stichting der stad tot onze tijden. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en O®, 1845- 1853, 8°, 8 deelen. 

2259 Moretus II (Jan). Boek gehouden door... als deken der 

St. Lucasgilde (16 16-16 17). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1878, 8^ 

2260 Pauwels (J.-A.-F.). Beschryving van de vermaerde riviere 

de Schelde; haere oudheyd, loop, havens, bezonder 
voor Antwerpen. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1785, 8^ 

2261 PofiFé (Edm.). Antwerpen in de XVIII® eeuw vóór den 

inval der Franschen. Gent, A. SiflFer, 1895, 8**. — 214 — 

XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen. 

2241 Antwerpsch Archievenblad. — Bulletin des Archives 

d'Anvers, publié par P. GÉNARD, archiviste. Antwerpen, 
wed. Van Merlen, 1864-1897, 20 deelen, 8^ 

2242 Archieven van Antwerpen. Reglement. Antwerpen, wed. 

Fr. Schotmans, 1864, 8°. 

2243 Bertryn (Geeraard). Chronyck der stadt Antwerpen, toe- 

geschreven aan... Uitgegeven door Ridder GuST. VAN 
Havre, Antwerpen, R Kockx, 1879, 8**. 

2244 De Burbure (Leo). De Antwerpsche ommegangen in 

de XIV® en XV® eeuw, naar gelijktijdige handschriften. 
Antwerpen, R Kockx, 1878, 8**. 

2245 Predcrichs (J.). De secte der Loïsten of Antwerpsche 

Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Scha- 
liedekker) en zijne aanhangers. Gent, V. van Doosselaere, 

189 1, 8^ 

2246 Génard (F.). De gebroeders Van der Voort en de volks- 

opstand van 1477-T478. Verhalen en ambtelijke stukken 
vergaderd en toegelicht door... Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1879, 8**. 

2247 La collection des lettres des magistrats d'Anvers 

et de ses députés aux Etats de Brabant. Brussel, F. 
Hayez, 1890, 8**. 

2248 Waarom werd heer Cornelis Sanders omtrent het 

]aar 1459 ter dood gebracht? Antwerpen, wed. de Backer, 
z. j., 8^ 

2249 Génard (P.). Aanteekening over de bouwmeesters der 
St-Lenaartskerk onder Brecht, in de Kempen. Antwer- 
pen, wed. de Backer, z. j. 8^ — 215 - 

2250 Génard (P.). Verslag over de merkwaardige burgerlijke 
gebouwen der stad Antwerpen. Ibid. id., z. j. 8^ 

2251 De St.-Lucasgilde en het jubeljaer. Burgerhout, 

H. Peeters, 1855, 8^ 

2252 O.-L.- Vrouw op 't Staeksken te Antwerpen (1124- 

148 1). Antwerpen, gebr. Peeters, 1853, 8^ 

2253 Geudens (Edm.). Het Antwerpsch Knechtjeshuis sedert 
zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1895, gr.-8°. 

2254 Het hoofdambacht der Meerseniers (godsdienst- en 

kunstzin). Ibid. id., 1891, 8^ 

2255 — — Recherches historiques sur Torigine des hospices 

des aliénés et des enfants trouvés a Anvers. Ibid., F.-J. 
van Ael-Schoofs, 1896, 8®. 

2256 Hansen (C.-J.). De roem van Antwerpen. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1876, i6^ 

2257 (Hoefnagels). Gilde van O. L. V. Lof, of kort verhael der 

instelling en voortzetting van de kapel der H. Moeder 
Gods in de kerk van O. L. Vrouwe te Antwerpen. 
Antwerpen, P.-J. van Aarsen, 1S53, 8**. 

Landjuweel van 1892. Zie : Verjaring (Vijftigste). 

2258 Mertens (J.-H.) en Torfs (K.-L.). Geschiedenis van Ant- 

werpen sedert de stichting der stad tot onze tijden. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en C*°, 1845-1853, 8^ 8 deelen. 

2259 Moretus II (Jan). Boek gehouden door... als deken der 

St. Lucasgilde (16 16-16 17). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1878, 8^ 

2260 Pauwels (J.-A.-F.). Beschryving van de vermaerde riviere 

de Schelde; haere oudheyd, loop, havens, bezonder 
vóór Antwerpen. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1785, 8^ 

2261 Poffé (Edm.). Antwerpen in de XVIII** eeuw vóór den 

inval der Franschen. Gent, A. SiflFer, 1895, 8^ - 2,14 — XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen, 

2241 Antwerpsch Archièvenblad. — Bulletin des Archives 

d'Anvers, publié par P. GÉNARD, archi viste. Antwerpen, 
wed. Van Merlen, 1864- 1897. 20 deelen, 8°. 

2242 Archieven van Antwerpen. Reglement. Antwerpen, wed. 

Fr. Schotmans, 1864, 8^ 

2243 Bertryn (Geeraard). Chronyck der stadt Antwerpen , toe- 

geschreven aan... Uitgegeven door Ridder GusT. VAN 
Havre, Antwerpen, P, Kockx, 1879, 8**. 

2244 De Burbure (Leo). De Antwerpsche ommegangen in 

de XIV« en XV® eeuw, naar gelijktijdige handschriften. 
Antwerpen, P. Kockx, 1878, 8°. 

2245 Predcrichs (J.). De secte der Loïsten of Antwerpsche 

Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Scha- 
liedekker) en zijne aanhangers. Gent, V. van Doosselaere, 
1891, 8°. 

2246 Génard (F.). De gebroeders Van der Voort en de volks- 

opstand van 1477-1478. Verhalen en ambtelijke stukken 
vergaderd en toegelicht door... Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1879, 8^ 

2247 La collection des lettres des magistrats d'Anvers 

et de ses députés aux Etats de Brabant. Brussel, F. 
Hayez, 1890, 8°. 

2248 Waarom werd heer Cornelis Sanders omtrent het 

jaar 1459 ter dood gebracht? Antwerpen, wed. de Backer, 
z. j., 8°. 

2249 Génard (P.). Aanteekening over de bouwmeesters der 
St-Lenaartskerk onder Brecht, in de Kempen. Antwer- 
pen, wed. de Backer, z. j. 8°. — 215 - 

2250 Génard (P.). Verslag over de merkwaardige burgerlijke 
gebouwen der stad Antwerpen, Ibid. id., z. j. 8®. 

2251 De St.-Lucasgilde en het jubeljaer. Burgerhout, 

H. Peeters, 1855, 8^ 

2252 O.-L.- Vrouw op 't Staeksken te Antwerpen (1124- 

1481). Antwerpen, gebr. Peeters, 1853, 8^ 

2253 Geudens (Edm.). Het Antwerpsch Knechtjeshuis sedert 

zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1895, gr.-8**. 

2254 - — Het hoofdambacht der Meerseniers (godsdienst- en 

kunstzin). Ibid. id., 1891, 8°. 

2255 — — Recherches historiques sur Torigine des hospices 

des aliénés et des enfants trouvés a Anvers. Ibid., F.-J. 
van Ael-Schoofs, 1896, 8® 

2256 Hansen (C.-J.). De roem van Antwerpen. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1876, i6^ 

2257 (Hoefnagels). Gilde van O. L. V. Lof, of kort verhael der 

instelling en voortzetting van de kapel der H. Moeder 
Gods in de kerk van O. L. Vrouwe te Antwerpen. 
Antwerpen, P.-J. van Aarsen, 1S53, 8**. 

Landjuweel van 1892. Zie : Verjaring (Vijftigste). 

2258 Mertens (J.-H.) en Torfs (K.-L.). Geschiedenis van Ant- 

werpen sedert de stichting der stad tot onze tijden. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en 0°, 1845-1853, 8°, 8 deelen. 

2259 Moretus II (Jan). Boek gehouden door... als deken der 

St. Lucasgilde (16 16-16 17). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1878, 8^ 

2260 Pauwels (J.-A.-F.). Beschryving van de vermaerde riviere 

de Schelde; haere oudheyd, loop, havens, bezonder 
vóór Antwerpen. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1785, 8^ 

2261 PofiFé (Edm.). Antwerpen in de XVIII® eeuw vóór den 

inval der Franschen. Gent, A. SiflFer, 1895, 8^ - 214 — XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerpen. 

2241 Antwerpsch Archièvenblad. — Bulletin des Archives 

d'Anvers, publié par P. GÉNARD, archi viste. Antwerpen, 
wed. Van Merlen, 1864- 1897. 20 deelen, 8°. 

2242 Archieven van Antwerpen. Reglement. Antwerpen, wed. 

Fr. Schotmans, 1864, 8**. 

2243 Bertr3ai (Geeraard). Chronyck der stadt Antwerpen, toe- 

geschreven aan... Uitgegeven door Ridder GuST. VAN 
Havre, Antwerpen, P, Kockx, 1879, 8**. 

2244 ^c Burbure (Leo). De Antwerpsche ommegangen in 

de XIV® en XV* eeuw, naar gelijktijdige handschriften. 
Antwerpen, P. Kockx, 1878, 8**. 

2245 Prederichs (J.). De secte der Loïsten of Antwerpsche 

Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Scha- 
liedekker) en zijne aanhangers. Gent, V. van Doosselaere, 

1891, 8°. 

2246 Génard (F.). De gebroeders Van der Voort en de volks- 

opstand van 1477-1478. Verhalen en ambtelijke stukken 
vergaderd en toegelicht door... Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1879, 8°. 

2247 La collection des lettres des magistrats d'Anvers 

et de ses députés aux Etats de Brabant. Brussel, F. 
Hayez, 1890, 8**. 

2248 — — Waarom werd heer Cornelis Sanders omtrent het 

jaar 1459 ter dood gebracht? Antwerpen, wed. de Backer, 
z. j., 8°. 

2249 Génard (P.). Aanteekening over de bouwmeesters der 

St-Lenaartskerk onder Brecht, in de Kempen. Antwer- 
pen, wed. de Backer, z. j. 8°. — 215 - 

2250 Génard (P.). Verslag over de merkwaardige burgerlijke 
gebouwen der stad Antwerpen. Ibid. id., z. j. 8"*. 

2251 De St.-Lucasgilde en het jubeljaer. Burgerhout, 

H. Peeters, 1855, 8*». 

2252 O.-L.- Vrouw op 't Staeksken te Antwerpen (1124- 

1481). Antwerpen, gebr. Peeters, 1853, 8°. 

2253 Geudens (Edm.). Het Antvverpsch Knechtjeshuis sedert 

zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1895, gr.-8**. 

2254 - — Het hoofdambacht der Meerseniers (godsdienst- en 

kunstzin). Ibid. id., 1891, 8^ 

2255 — — Recherches historiques sur Torigine des hospices 

des aliénés et des enfants trouvés a Anvers. Ibid., F.-J. 
van Ael-Schoofs, 1896, 8®. 

2256 Hansen (C.-J.). De roem van Antwerpen. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1876, i6^ 

2257 (Hoefnagels). Gilde van O. L. V. Lof, of kort verhael der 

instelling en voortzetting van de kapel der H. Moeder 
Gods in de kerk van O. L. Vrouwe te Antwerpen. 
Antwerpen, P.-J. van Aarsen, 1S53, 8°. 

Landjuweel van 1892. Zie : Verjaring (Vijftigste). 

2258 Mertens (J.-H.) en Torfs (K.-L.). Geschiedenis van Ant- 

werpen sedert de stichting der stad tot onze tijden. 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en C'*', 1845-1853, 8^ 8 deelen. 

2259 Moretus II (Jan). Boek gehouden door... ads deken der 

St. Lucasgilde (16 16-16 17). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1878, 8^ 

2260 Pauwels (J.-A.-F.). Beschryving van de vermaerde riviere 

de Schelde; haere oudheyd, loop, havens, bezonder 
voor Antwerpen. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1785, 8°. 

2261 Pofifé (Edm.). Antwerpen in de XVIII* eeuw vóór den 

inval der Franschen. Gent, A. SiflFer, 1895, 8^ 2262 PofiFé (Bdm.). De Antwerpsche beenhouwers van de vroeg- 
ste tijden tot heden. Antwerpen, H. en L. Kennes, 
1894, 8^ 

2263 De gilde der Antwerpsche schoolmeesters van bij 

haar ontstaan tot aan hare afschaffing. Ibid. id., 1895, ^^• 

2264 Schoutens (Steph.). Geschiedenis van het voormalig Min- 

derbroedersklooster van Antwerpen (1456- 1797). Ant- 
werpen, Van Os-de Wolf, 1894, 8^ 

2265 Stads-protocollen. Verzameling van oorkonden. Antwerpen, 

wed. de Backer, z. j., ö**. 

2266 Stockmans (J.-B.). Antwerpen's St-Wiilebrordskerk, sedert 

hare stichting tot heden. Met eene beschrijving der nieuwe 
kerk door J. Hendrickx. Antwerpen, P. Delrue, 1895, 8^ 

2267 Thys (Aug.). Historiek der straten en openbare plaatsen 

van Antwerpen. Tweede uitgave. Antwerpen, H. en L. 
Kennes, 1893, 8^ 

2268 — — De geestelijkheid van Antwerpen in 1 798-1799. Ibid. 

id., 1894, 8^ 

2269 Torfs (Lod.). Saint Willebrord et son église, a Anvers, 

et Antwerpsche kerkliteratuur. (Annoté, augmenté et 
publié par C.-J. Hansen.) Antwerpen. J.-E. Buschmann, 
1872, 8°. 

2270 Van der Straelen J.-B.). Jaerboek der vermaarde en 

kunstryke gilde van St. Lucas, binnen de stad Ant- 
werpen, behelzende de gedenkweerdigste geschiedenissen 
in dit genootschap voorgevallen sedert het jaer 1434 

tot het jaer 1795, in orde gesteld door en uitgegeven 

door P.-Th. Moons-van der Straelen. Antwerpen, 
J. Peeters-van Genechte n, 1855, 8^ 

2271 Van Dyck (Jan-Peter). Aanteekeningen over geschied- 

kundige en wetenswaardige voorvallen deze kerk betref- 
fende, in den troebelen tijd (16 Sept. 1782 tot 2 December 
1804). In orde gebracht en volledigd door L. Theünis- 
SENS. Antwerpen, L. Beerts, 1892, 8^ 

2272 Verjaring (Vijftigste) der Akademie van Oudheidkunde 

van België. — Feest-Album van « Antwerpen's Land- — 217 — 

juweel », van i6 en 21 Augustus 1892. Nederlandsch 
van P. DE MONT. Antwerpen, 1892. 

2273 Visschers (P,). St. JuUaens gasthuis te Antwerpen. Ant- 

werpen, P.-E. Janssens, 1883, 8^ 

2274 — — De Zondagscholen te Antwerpen, van in de vroegste 

jaren tot op den huldigen dag. Antwerpen, P.-J. van 
Aarsen, 1847, 120. 

2275 Oude en nieuwe bijzonderheden van St.-Andries- 

kerk. Ibid. P.-J. van Aarsen en C®, 1846, 8**. 

2276 Geschiedenis van St.-Andrieskerk te Antwerpen, 

sedert hare opkomst tot den huldigen dag. Ibid. id., 
1853. 8°, 3 deelen. 

2277 Mengelingen van vaderlandschen inhoud. Ibid. P.-E. 

Janssens, 1855, 8**. 2282 Adriaensen (Edw.) en Segers (Gust.). De collegiale kerk 

van de H. Katharina, te Hoogstraten. Hoogstraten, 
Lod. van Hoof-Roelans, 1895, 8**. 

2283 Bergmann (Ant.). Geschiedenis der stad Lier. Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1873, 8°. 

2284 Cordemans (Henry-H.). Une loterie de tableaux et d'objets 

d'art a Malines en 1559. Mechelen, H. Dessain, z. j., 8**. 

2285 De Potter (Fr,). Een bezoek aan de Trappisten te West- 

malle. Tweede vermeerderde uitgave. Gent, S. Leliaert, 
A. SiflFer en 0^ 1887, 8^ 

2286 De Raadt (Joh.-Th.). Itegem et ses seigneurs. Notice 

historique sur la commune d'Itegem. Mechelen, L. en A. 
Goden ne, 1894, 8^ 

2287 -De voormalige heerlijkheden Reeth en Waerloos, 

en hunne bezitters, 's Gravenhage, 1886, 40. 

2288 en Stockmans (J.-B.). Geschiedenis der gemeente 

Schelle. Lier, J. van In en O*", z. j. 8^ — 2l6 -^ 

2289 Bugenius, pater. Beknopte geschiedenis van het aloude 

en mirakuleus beeld van O. L. Vrouw van de Krocht in 
de parochiale kerk van Bornhem. Antwerpen, M. Brou- 
wers en C®, 1891, 16». 

2290 Kerk (De) van Sinte Dimphna te Geel. Tweede uitgave. 

Geel, E. Biddeloo, 1888, i2«. 

2291 Kuyl (P.-D.). Hoboken en zijn wonderdadig kruisbeeld. 

alsmede eene korte beschrijving van het voormalig 
klooster der PP. Birgittijnen. Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1866, gr.-8^ 

2292 Maes (D.)y Poppens Major en A. Z. Verzameling van 

bijdragen van c de Meerhoutenaer ». Meerhout, V.-J. 
du Moulin, in-120. 

Maes (D.). Gevecht van Gheel (1658). 

Een woord over den oorsprong der gilden. 

Kaert der gilde van den handboog te Herenthals. 

— — Iets over het landjuweel van Herenthals. 

Cornelis de Bie. Uit de geschiedenis van Meer- 
hout (1789-1790). 

Foppens. Dagverhaal van den veldtogt van graaf 
Frederik de Merode, in 1830. 

2293 Mast (Ernest). Geschiedkundig Liersch Dagbericht, met 

talrijke aanteekeningen. Lier, L. Taymans-Nézy, 1889, 8». 

2294. Meulemans (J.). Inventaris der plaatselijke en kerkelijke 
archieven der gemeente Schilde. Antwerpen, Van Os-de 
Wolf, 1878, folio. 

2295 Michielsen (J.). Geschiedenis der verwoesting van Brecht 
in 1584. Met aanteekeningen over den toestand der 
omliggende dorpen, alsook van een aantal andere gemeen- 
ten van het markgraafschap Antwerpen, in dit tijdvak. 
Tweede druk. Brecht, L. Braeckmans en O®, 1888, 8^ 

2296«Reydam8 (Ad.). Festival 23 Juni 1895. Hulde aan de 
73 deelnemende Maatschappijen... Mechelen, L. en A. 
Godenne, 1895, r6^ 8 bl. 

2297 Stockmans (J.-B.). Geschiedenis der gemeente Berchem. 
Antwerpen, F. de Coker, 1886, 8^. — 219 — 

2»gS Stockmans (J.B.). Inventaris van de plaatselijke archieven 
der gemeente Borgerhout. Borgerhout, H. Janssens, 
1888, 8^ 

2299 Inventaris van de geschiedenis der gemeente Hobo- 
ken. Borgerhout, E. Stockmans en O®, 1894, 8°. 

Zü .' De Raadt (Joh. Th.). 

2300 Van Doren (P.-J.)- en Hermans (V.). Inventaire des 

archives de la ville de Malines. Mechelen, E.-F. van 
Velsen, 1859, 8**, 7 deelen. 

2301 Van Spilbeeck (Waltman). Waar te Diest Petrus van 

Emmerick woonde. Diest, F. Uten, 24°. 

2302 Het Herentalsche klooster Onzer-Licve- Vrouwen 

Besloten-Hof, heden St. Josephsdal der Franciskaner 
Penitentinnen. Averbode, C. Compiet, 1892, 8**. 

2303 Welvaarts (Th.-Ign.). Het Refugiehuis der abdij Postel 

te 's Hertogenbosch. 's Hertogen bosch, gebr. Muller, 
1888, 8°. 

2304 — — Geschiedenis der vrijheid Arendonk. Turnhout, F. 

Beersmans-Pleek, 1887, 8°. 

2305 Geschiedenis van Corsendonck. Ibid., id., 1880, 8**, 

twee deelen. 

2306 Geschiedenis der abdij van Postel, naar hare eigene 

archieven. Turnhout, Splichal-Roosen, 1888, 8°, twee 
deelen. 

2307 Reusel, naar de archieven van Postel's abdij. Ibid., 

idem, 1877, 8**. 

2308 — — Postel, en zijn invloed in Nederland, naar de archie- 
ven der abdij. 1882, '8^ (Overdruk) 

Provincie Brabant. 

2312 Leen (Aug.). Twintig gezichten van Brussel, vergezeld 
van eene beschrijving. Brussel, Internationale Kunst- 
drukkerij, 1888, langw. 8°. — 220 — 2313 Voorvallen (De) van Brussel van den 25 Augustus en 
volgende dagen, met eene naukeurige beschryving van 
het roemwéerdig gevegt geduerende den 23, 24, 25 en 
26 September 1830. Brussel, J.-B. Crickx, Zoon, z. j., i6«. 2314 Beleg (Het) van Leuven in 1635, door een ooggetuige, 

uitgegeven door Alf. Goovaerts. Gent, A. Siffer, 
1895. 8^ 

2315 Bets (P.-V.). Veldtogt der Franschen en der Hollanders 

in België, ten jare 1635, 6" O- L. Vrouw van Troost 
te Thienen. Uit het Fransch door L.-W. Schuermans, 
pr. Loven, K.-J. Fonteyn, 1859, 12**. 

2316 Belegering; dappere verdediging en wonderbare 

verlossing der stad Loven in Juni en Juli 1635. — ^er- 
duitscht door L.-W. SCHUERMANS. Loven, Alf. Meule- 
mans-de Preter, 1885, 16°. 

2317 Daems (S.). Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. 
(Overdruk), gr.-8°. 

2318 O. L. Vrouw op het Zand, onder Noorderwijk. 

Geschiedkundig bericht. Lier, L. Taymans-Nézy, 1883, 16». 

2319 De canoniae Tongerloensis suppressione et restaura- 

tione. Tongerloo, drukkerij der abdij, 1888, 8**. 

2320 De Cantillon. Vermakelykheden van Brabant, en deszells 

onderhoorige landen, vervattende eene historische, chron- 
logische, geographische en geneologische beschryvinj^ 
der steden, dorpen, vlekken, en aanzienlykste heerlyk- 
heden van dit hertogdom, benevens de voornaemste 
gebeurtenissen van hetzelve. P deel. Het kwartier van 
Leuven. II® deel. Het kwartier van Brussel. IIP deel. Het 
kwartier van Antwerpen. IV* deel. Het kwartier 

2321 Galesloot (L.). La commune de Louvain, ses troubles 

et ses émeules au XVIP et au XVIIP siècle. Loven, 
K.-J. Fonteyn, 1871, 8**. 

2322 Hendrickx (J.-F.). en Jacobs (Alf.). Een uitstapje langs 

de boorden der Voer, met geschied- en oudheidkundige 
aanteekeningen. Loven, wed. G, Robyns, 1878, 8*. — 221 — 

2323 Mees (Leop.). Geschiedenis der gemeente Hingene. Met 
uitbreidingen en bewijsstukken . Gent, I. van der Poorten, 
1894, 4*». 

232 \ Molanus (J.). Les quatorze livres sur Thistoire de la ville 
de Louvain. Publiés d'après Ie ms. autographe, accom- 
pa^nés d'une notice sur la vie et les écrits de Molanus, 
par P.-F.-X. DE Ram. Brussel, M. Hayez, 1861-1864, 
4°, 2 deelen. 

2325 Nimal (H.). Vilkrs et Aulne, célèbres abbayes de Tanden 

diocese de Liège. Les gloires de leur passé. Luik, 
H. Dessain, 1896, 8**. 

2326 Poodt (Theof.). Geschiedenis van Ternath. Brussel, J.-B. 

Willenrïs-van den Borre, 1896, 8°. 

2327 Poullet (Edm.). Sir Louis Pynnock, patricien de Louvain, 

ou un maïeur du XV*^ siècle. Etude de moeurs et 
d'histoire de la période bourguignonne. Loven, C.-J. 
Fonteyn, 18Ö4, 8^ 

2328 Raymaekers (F.-J.). Nolice historique sur Téglise primaire 

de St-Sulpice, a Diest. Gent, L. Hebbelynck, 1857, 8^ 

2329 Coup-d'oeil historique sur Tancienne industrie dra- 

pière a Diest. Ibidem, idem, 8**. 

2330 Sermon (H.). Geschiedenis van Peeter Coutherele, meier 

van Leuven, een volksvriend uit de XIV® eeuw. Ant- 
werpen, J.-P. van Dieren, 1860, 8°. 

Sint-Lucasgilde (Lovensche). Zü : Uitgaven van Geleerde 
Genootschappen . 

2331 Timmermans (F.). Bethleem sive coenobii Bethleemitici 

canonicorum regularium ordinis S' Augustini origo et 
progressus. Loven, K. F'onteyn, 1893, 8". 

2332 Van Caster, kanunnik. Eenige aanteekeningen over den 

oorsprong en de geschiedenis der Ommegangen te 
Mechelen. Mechelen, J.-C. de Roy, 1889, kl.-8'', 62 bl. 

2333 Van den Branden (F.). Korte beschryving der kerk van 

Vil voorde , haren oorsprong , altaers , koorgestoelte , fictkenvert, der Kon. VI. AeeuUmiê» 78 — 222 — 

schilderyen, zerken, beelden, broederschappen, enz. 
Mechelen, A. Steenackers-Klerx, 1856, ló®. 

2334 Van Dieve (P.). Jaerboeken der stad Leuven van 840 

tot 1507, in 't Latyn opgesteld, in 't Nederduitsch 
overgebragt door W.-A. VAN DiEVE, thans voor de 
eerste mael gedrukt met inlasschingen en aenteekeningen 
van Edw. van Even, Loven, K. Fonteyn, 18.57. i6^ 

2335 (Wolters). Notice historique sur l'ancienne abbaye d'Aver- 

boden. Gent, F. en E. Gyselynck, 1849, 8°. 

Provincie Oost-Vlaanderen. 

2339 Aelbrecht (E.). Gent onder de Calvinisten, van af de 

eerste protestantsche predikingen tot aan de overgaaf 
der stad aan Alexander van Parma, 1566- 1585, met 
inbegrip der regeering van Alva en van stads eigen- 
machtig bestuur onder Jan van Hembijze. Gent, A. 
SifFer, 1894, 8°. 

2340 Beleg (Het) van Gent ten jare 965. Gent, C. Annoot- 

Braeckman, 1845, 8"« 

2341 Cornelissen (Norb.). Discours prononcé Ie 2 Juillet 

1845, jour de l'inaug^ration solennelle du buste colossal 
en bronze de Jacques van Artevelde. Gend, L. Heb- 
belynck, 1845, 8°. 

2342 De Pauw (N.). Dit es tbesouck van dien dat Pieter 

Boe ende Leuz, sijn broeder, ontcracht waren den here 
vor sin te Verrilden kerke te Ghent (1306). Uitgegeven 

en toegelicht door Gent, C. Annoot-Braeckman, 

1890, 8^ 

2343 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église 

St.-Jean (St.-Bavon) a Gand, du XIIP au XVP siècle. 
Brussel, F. Hayez, 1889, 8°. 

2344 — — en Vuylsteke (J.). De rekeningen der stad Gent. 

Tijdvak van Jacob van Artevelde, 1336-1349. Gent, I.-S. 
van Doosselaere, 1874-1885, 8^ 3 deelen. 

2345 De Potter (Fr.). Petit Cartulaire de Gand, recueilli par... 

Gent, S, Leliaert, A. Siffer en O®, 1885, 8<>. — 223 — 

^34^ De Potter (Fr.). Second Cartulaire de Gand, recueilli par 
... Gent, S. Leliaert, A. Siffer en O® 1886, 8°. 

2347 — — Reglement pour l'ancien théatre frangais de Gand. 
(Overdruk). 

2348 Jacob van Artevelde. Brussel, J. Nys, 1865, 12°. 

2349 Diericx (K.-L.). Het Gends Charter-boekje of verzaemeling 

van oude charters, waer van het meeste getal betreft 
den akkerbouw en het bestier der domoniale land- 
streken van de abten der kloosters van St. Pieters 
en van St. Baeüs... Gent, A.-B. Steven, 1821, 8^ 

2350 Goetghebuer (A.). Les Catacombes de Gand. Gent, S. 

Leliaert, A. SifFer en C^ 1889, 8^ 

2351 — — L'Eglise cathédrale de Saint-Bavon. Ibid., id., 1888, 8°. 
2352 Idem. Ibid., id., 1893, 8°. 

2353 Huyttens (Jul.). Recherches sur les corporations gantoises, 

notamment sur celles des tisserands et des foulons, 
leur organisation civile, religieuse, militaire et commer- 
ciale, suivies d'un assai généalogique sur Torigine des 
families de la Flandre. Gent, L. Hebbelynck, 1861, 4**. 

2354 Moulaert (B.-C.-B.). Het Groot Beggijnhof van Gent, 

Gent, J. Rousseau-Warrie, 1859, 12®. 

2355 Pyfïcroen (Oscar). Une émeute au moyen age. — Den 

quaeden Maendach. Gent, S. Leliaert, A. SifFer en C'®, 
1888, 8°. 

2356 Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint, suivie 

de trois cent trente documents inédits sur eet evenement, 
par M. Gachard. Brussel, M. Hayez, 1846, 4°. 

2357 Van Campene (Comelis en Philip). Dagboek der gebroe- 

ders ... Verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, 
voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienst- 
beroerten tot den 5 April 1571. Uitgegeven door Fr. 
DE Potter. Gent, Annoot-Braeckman, 1870, 8°. 

2358 Van den Vivere (Jan). Chronijke van Gendt. Handschrift 
in 't licht gegeven door Fr. de Potter. Gent, S, 
Leliaert, A. Siffer en C% 1885, 8^ — 224 — 

2359 Van der Haeghen (Ferd.). Jaarboeken van het souvereine 

gilde der Kolveniers, Busschicters en Kanonniers, gezegd 
hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1S67, 8^ 3 deelen. 

2360 Van der Haeghen (Vict.). Het klooster ten Walle en de 

abdij van den Groenen Briel. — Stukken en oorkonden 
verzameld en uitgegeven, door ... Gent, C. Annoot- 
Braeckman, opvolger, Ad. Hoste, 1888, 8**. 

2361 Van Vacrncwijck (Mark). Van die beroerlicke tijden 

in die Nederlanden en Voornamelijk in Gendt. 1566- 
1568. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven 
door Ferd. van der Haeghen. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 187 2-1 881, vijf deelen, 8°. 

2362 Varenbergh (Em.). Guide illustré de Gand. Gent, A. 

Siffer, z. j., i6^ 

2363 — — Le n** 4 de la Place du Marais a Gand. Gent, A. 

Siffer, 1889, 80. 

2364 Verhael (Omstandig) van hetgene voorgevallen is binnen 

Gend, hoofdstad van Vlaenderen, sedert den 12 tot 
den 23 November 1789 en de volgende dagen, z. n. v. dr., 

1789, 12^ 

2365 Verslag van 't magistraet van Gent nopens de godsdienstige 

beroerten aldaer, loopende van den 30 Juny 1566 tot 
den 30 April 1567. Uitgegeven door Ph. Kervyx de 
VOLKAERSBEKE. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1850, 8°. 

2366 Warnkoenig (L.-A.). Histoire constitutionnelle et admi- 

nistrative de la ville de Gand et de la Chatellenie 
du Vieux Bourg, jusqu'a Tannée 1305. Brussel, A. 
van Dale, 1846, 8<». 2370 Adressenboek der stad St-Nikolaas en der besturen van 

het Land van Waas, 3® uitgaaf. St-Nicolaas, G. Crombez, 

1887, 8«. 

2371 Algemeen Adressenboek van het Land van Waas, opge- 

maakt en uitgegeven door G. Crombez, Ibid., id., 1889, 8^ — 225 — 

2372 Brocckaert (J.). Dendermondiana. Dendermonde, Aug. 

de Schepper-Philips, 1892-1896, 8°. 

2373 — — De Zwarte Zusters van Dendermonde. Ibid., id., 

1891, i6^ 

2374 De Zwarte Zusters van Dendermonde. Tweede, 

vermeerderde uitgave. Ibid., id., 1894, 8^ 

2375 Delghust (Oscar), La seigneurie de Renaix. Ronse, 

Malander, L. Massez-Meert, 1896, 8°. 

2376 De Smet (J.-J.)« Getrouw verhael der marteldood van 

de heeren van Audenaerde, ten tyde der beeldstormery, 
naer gelyktydige schryvers. Gent, J.-B.-D. Hemelsoet, 
1864, 8*». 

2377 De Vlaminck (Alph.). Cartulaire de Tabbaye de Zwijveke- 

lez-Termonde. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1869, 8*». 

2378 Cartulaire de la ville de Termonde. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1883, 8°. 

2379 Inventaris der zegelbrieven van Dendermonde. Den- 
dermonde, wed. E. du Caju, 1866-1870, 8**. 

2380 — — De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Ibid., 

id., 1869, 8*». 

2381 — — Analyse sommaire des registres aux privileges de 

la ville de Termonde. Dendermonde, F.-J. du Caju, 
vader, 1876, 8®. 

2382 — — Notice historique sur les accises communales de 

Termonde, suivie des ordonnances de 1392 relatives a 
ces impositions. Ibid., id., 1873, 8^ 

2383 Naamlijst van het magistraat der stad Dendermonde 

sedert de 1® Fransche omwentelimg tot in 1807. Den- 
dermonde, E. du Caju, zoon, z. j., 8^ 

2384 — — De stedelijke ontvangers en griffiers van Dender- 
monde, gevolgd van de oude voorgeboden of policie- 
verordeningen derzelfde stad. Ibid., id., 1868, 8^ — 226 — 

2385 D'Hoop (Félix). Inventaris van de oude archieven der 
stad Aalst. Aalst, J. van Branteghem, 1888, 8°. 

2386 Idem. Bijvoegsel. Aalst, 1889, S^. 

2387 Feest (Vlaemsche) gegeven door de maetschappy « Hoop 

in de toekomst > , te Lokeren , op Zondag 7 September 
1851. Lokeren, A. Gossiaux, 1851, 8^ 

2388 (Haelewyck). Feest te Maldeghem, 18 September 1860. 

(Plaatsing eener schilderij van Rob.-Eug. van Malde- 
ghem). Brussel, W. Adriaens, 1861, 8^ 

2389 NeelemanB (Ed ). Geschiedenis der stad Eecloo. Eekloo, 

A.-B. van Han, 1859-1865, 8^ 2 deelen. 

2390 Plas (Leo). Bladen uit de geschiedenis van Ninove. 

Ninove, wed. Jacob en Zonen, 1890, I6^ 

2391 Reyntjens (Oscar). De gemeente Moorsel bij Aalst, en 

hare geschiedenis. Gent, A. SifFer, 1892, 8**. 

2392 Robyn (Lod.), predikheer. Historie van den oorsprong, 

voortgang en ondergang der ketterye binnen en omtrent 
Audenaerde . . . mitsgaders het schroomelijk dog opregt 
en waerachtig verhael van de noyt gehoorde nog 
geüseerde Fransche tirannye, geoefFent op de selve stad, 
aJsmede het vervolg deser historie van den oorsprong, 
voortgang en ondergang der ketterye binnen en omtrent 
de parochiën van Asper en Synghem , met de beroerten 
en geschiedenissen, die binnen en omtrent Ronse voor- 
gevallen zijn. Gent, Fr. Bernaert, 1756, 12®. 

2393 Van Cauwenberghe (E.). Lettres sur l'histoire d'Aude- 

narde. Oudenaarde, J. van Peteghem-Ronse , 1847, 8**. 

2394 Van den Abeele (Albijn). Geschiedenis van Sint Martens- 

Laathem. Gent, L. Hebbelynck, 1863, 8<*. 

2395 Van den Bogaerde (A.-J,-L.). Het distrikt St-Nikolaas, 

voorheen Land van Waas, beschouwd met betrekking 
tot deszelfs natuur-, staat- en geschiedkunde; gevolgd 
door eene bijzondere beschrijving van elke stad, dorp, 
of gemeente in hetzelve gelegen. St.-Nicolaas, E. Dorey, 
1825, 8^ 3 deelen. — 227 — 

2396 Van der Straeten (Edm.). Aldenardiana en Flandriana. 

Oudenaarde en Gent. i% 2® en 4® deel, 1867-1894. 

2397 Van Raemdonck (J.). Notice historique des établissements 

de bienfaisance de la ville de St.-Nicolas. — Les hospices 
des orphelins et des orphelines. St.-Nicolaas, J. Edom, 
1873, 8°. 

2398 Verhael der Reformatie van de abdij van Maegdendale, 

Gent, C. Annoot-Braeckman, z. j. 8**. 

Provincie West- Vlaanderen. 

2399 Boeck (Het) van al 't gene datter gheschiedt is binnen 

Brugghe sichtent jaer 1477, 14 Februari, tot 1491. Uit- 
gegeven doorC. C(arton). Gent, C. Annoot-Braeckman, 
1859, 8^ 

2400 Breidel en de Coninc, 1302- 1887. (Afbeelding van den 

historischen stoet in 1887.) Brugge, P. Raoux, langw. 4**. 

2401 Colens (Jules). Compte communal de la ville de Bruges. 

Mai 1302 a Février 1303 (n. s.) Avec une introduction 
et une table des noms par ... suivi d'un glossaire par 
AUG. VAN Speybrouck. Brugge, A. de Zuttere, 1886, 8^. 

2402 De Schrevel (A.-C). Histoire du Séminaire de Bruges. 

Brugge, A. de Zuttere, 1883-1895, 2 deelen, 8^ 

2403 Van Male (Zeger). Lamentatie, behelsende wat datter 

aenmerkensweerdig geschiet is ten tyde van de geuserie 
ende beeltstormerie binnen en omtrent de stad Brugghe . 
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1859, 8**. 2407 Andries (J.-O.). Proces et jugement du tribunal civil 

de Bruges concernant les Gemeene et Loo-weiden 
situées a Assebrouck et a Oedelem lez-Bruges. Brugge, 
de Zuttere- van Kersschaver, 1882, 8**. 

2408 Bowens (Jacob). Nauwkeurige beschryving der oude en 

beroemde zee-stad Oostende... op de wyze van jaer- 
boeken. Brugge, Jozef de Busscher, 1792, 4^ 2 deelen. — 228 — 

2409 Chronique et cartulaire de Tabbaye de Hemelsdaele,. publiés 

par C. C(arton) et F. v(an de Putie). Brugge, van 
de Casteele-Werbrouck, 1858, 4°. 

2410 Codex Dunensis sive diplomatum et chartarum medii 

aevi amplissima colleciio. Brussel, F. Hayez, 1875, 4^ 

24 11 Colens (Jules;. Inventaris van de oude archieven der 

stad Blanken berghe, op last der gemeente uitgegeven. 
Brugge, Ed. Geuens-Seaux, f894, 8«. 

2412 Coulon (Alph.). Histoire de Wevelghem , de son ancienne 

abbaye et de son précieuse relique de la S'*-Epine. 
Brugge, F. de Haene-Wante en Zoon, 1890, 8**. 

2413 De Backer (Louis). Recherches historiques sur la ville 

de Bergues en Flandre. Brugge, van de Casteele-Wer- 
brouck, 1849, 8**. 

2414 — — Histoire de Ia ville de Bourbourg, depuis son origine 

jusqu'a 1789. Duinkerke, w® B. Kien, 1879, 8®. 

2415 Noordpeene. Sa seigneurie, son église et son raonas- 

tére. Ibid., id., 8°. 

2416 Kronijk der bijzonderste gebeurtenissen te Belle 

en omstreken voorgevallen in de jaren 1647 a 1673, 
Roesbrugge-Haringe, AUaert-Caron 1860, 8°. 

2417 La noblesse ilamande de France en présence de 

Tarticle 259 du Code pcnal, suivie de Torthographe 
des noms de familie des Flamands de France. Parijs, 
Aug. Aubry, 1819, i6^ 

2418 De Clercq (Ed.). Geschiedenis van Aarseele. Brugge, 

K. Beyaert-Storie, 1881, 12°. 

2419 De Flou (K.). Cartularium van kerk- en armendtsch van 

Sint- Michicls , met tafel en aanteekeningen door ... 
Brugge, L. de Plancke, 1896, 8^ 

242c De Potter (Fr.). Geschiedenis van Kortrijk, uitgegeven 
op last van het stedelijk bestuur. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1873-1876, 4 deelen, 8**. -^ 229 — 

2421 De Potter (Fr.). Les habitants de Furnes et la république 
fran^aise. Gent, 8®. 

2422 Une page de ITiistoire de la ville de Courtrai. 

Ibid., 8*>. 

2423 Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden 

en dorpen in Vlaanderen . Tielt , Horta-Herreboudt . 8**. 

2424 Heynderyckx. Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, 

uitgegeven door E. RoNSE. Veurne, J. Bonhomme, 1853, 
4 deelen, 8° 

2425 Hiers (Clementina). Hetbeggijnhof van Kortrijk. Kortrijk, 

Eug. Beyaert, 1887, 8®. 

2426 Huys (Emiel). Geschiedenis van Gheluwe. Kortrijk, wed. 

Nys en Zonen (1891), 8**. 

2427 Lambin (J.-J.). Tydrekenkundige Lyst van onuitgegevene 

handvesten, opene brieven en andere bescheeden 

belangryk voor de plaetselyke geschiedenis. leperen. 
Lambin en Zoon, z. j., 8°. 

2428 — — Nalezingen of vervolg van de Tydrekenkundige 

Lyst. Ibid., id., 8^ 

2429 Moorderij (De) van Heule bij den fakkel der waarheid 

te klaren tooge gesteld. Verhaal der gebeurtenissen, 
met het grondplan erbij , en de weerlegging der geusche 
lasteringen. Tweede uitgave. Brugge, Desclée en O*', 
1880, 16*». 

2430 Samyn (Jozef). De Fransche Revolutie in Vlaanderen, 

en in 't bijzonder te Thielt (1792-1802). Oostende, Gr. 
Neyts-Vlaeminck, 1881. 12^ 

2431 Sevens (Theodoor). Kortrijk in 1302 en de slag der Gulden 

Sporen. Kortrijk, Eug. Beyaert, 1893, 16**. 

2432 De Heilig-Sacramentsprocessie te Kortrijk. Ware- 

gem, du Catillon en Zoon, 1892, 8**. 

-433 Hoe de geuzen in 1578 meester werden van Kortrijk. 

Gent, A. SifFer, 1892, 8**. hc^ktuvtrz. der Kon. VI. Academie. 29 — 230 — 

2434 Sevens (Theodoor). Sint-Ma rtenskerk te Kortrijk, van den 

vroegsten tijd tot heden, met menigvuldige bewijsstuk- 
ken. Kortrijk, Eug. Beyaert, 1896, 8°. 

2435 Tanghe (G.-F ). Parochieboek van Sweveghem. Brugge, 

wed. de Schryvere-van Haecke, 1866, 18°. 

2436 Parochieboek van Damme, met een schetsje van 

Houcke en Meunikenreede. Ibid., id., 1862, 18**. 

2437 Parochieboek van Iseghem. Ibidem, idem, 1862- 

1863, 160. 

2438 Parochieboek of beschrijving van Lombardzyde. 

Ibid., id., 1861, i8^ 

2439 Beschryving van Middelkerke, voortyds genoemd 

Middelkerke-ter-Streep. Roeselare, D. van Hee, 1857, 18®. 

2440 Beschryving van Assebrouck. Roeselare, D. van 

Hee, 1856, i8^ 

2441 — — Het verzet der visschers en zeebaders of de beschry- 
ving van Blankenberghe . Brugge, de Scheemaecker- 
van Wind ekens, 1860, 18°. 

2442 Parochieboek of historie van Beernem, gevolgd door 

de levensbeschryving en de lofrede van den H. Amandus. 
Ibid., id., 1862, 18^ 

2443 Parochieboek of beschryving van Cachtem, gevolgd 

door het leven van den H. Joannes Baptista. Ibid., id., 
(1863) 18°. 

2444 — — Parochieboek of beschryving van Ichtegem. Ibid., 
id., 1863, 18°. 

2445 Parochieboek of beschryving van Jabbeke, gevolgd 

door eene levensschets van den H. Blasius. Ibid., id^ 
1860, i8^ 

2446 — — Parochieboek of beschryving van Leke. Ibid., id., 

1860, 18°. 

2447 — — Parochieboek of beschryving van Meulebeke. Ibid., 

id., 1862, 18°. — 231 — 

3448 Tanghe (G-F.). Parochieboek van Reninghelst. Brugge, 
de Scheemaecker-van Windekens, 1869, 18°. 

2449 —^ — Parochieboek van Ruisselede. Ibid., id., 1861, iS®. 

24.50 Beschryving van Sysseele, benevens eene levens- 
schets van den H. Martinus. Ibid., De Schryver-Van 
Haecke, 1858, i8^ 

2451 Beschryving van Heule, gevolgd door het leven 

van den H. Job. Roeselare, D. van Hee, 1856, 18**. 

P452 — — Beschryving van Vlisseghem, gevolgd door het 
leven van den H. Blasius. Ibid., id., 1856, 18°. 

2453 Parochieboek of beschryving van Wenduine. Tweede 

uitgaaf. Brugge, de Scheemaecker-van Windekens, 
1868, i8^ 

2454 Van den Pcereboom (Alph.). Ypriana. Notices, études, 

notes et documents sur Ypres. Brugge, A. de Zuttere, 
1878- 1883, 8°, 7 deelen. 

2455 Van den Weghe (Medard). Geschiedenis van Moorslede. 

leperen, Callewaert-de Meulenaere, 1894, 12^ 

245Ö Van Speybroeck (A.). Wandeling rond Brugge. — Het 
Beverhoutsveld te Óedelem. Brugge, F. Claeys, 1885, 8^ 

245 7 Van Steenkiste (Ivo). Proef eener geschiedenis der gemeente 
Heule. Kortrijk, wed. Nys en Zonen, 1880, 8^ 

2458 Vlietinck (Edw.). 1489- 1889. Eene bladzijde uit de geschie- 
denis der stad Nieupoort. Nieupoort en zijne visscherij 
in de XV* eeuw. Het beleg van 20-23 Juni 1489. De 
Dankprocessie van St. Jan. Oostende, J. Vlietinck, 
1889, 8^ 

Fransch- Vlaander en • 

2462 Hosdey (H.). Essai sur Ie statut du Mont ou « Hoop > 
d'Hazebrouck, et sur ses rapports avec Tancien droit 
francais. Duinkerke, Paul Michel, 1890, 8«. 

24Ö3 Pruvost (Alexandre). Chronique et cartulaire de Tabbaye 
de Bergues-Saint- Winoc , de Tordre de Saint-Benoït . 
Brugge, Aim. de Zuttere, 1875- 187 8, 4*, 2 deelen. — 232 — 

2464 Van Costenoble, priester. Clergfé parolssial ^e la Flandre 
maritime en 1802 et 1803. Rijsel, V. du Colombier, fol. 

2465 idem. Verrières de Téglise de Flêtre. Ibid., id., 

1894, 8» 

Provincie Limburg. 

2469 De Borman (C). Le livre des fiefs du comté de Looz 

sous Jean d*Arckel. Brussel, F. Hayez, 1895, 8® 

2470 Kempeneers (A.). De oude vrijheid Montenaken of histo- 

risch en werkelyk afbeeldsel eener vrye gemeente in 
Haspengouw. Loven, C.-J. Fonteyn, 1861, 8°, 2 deelen. 

2471 Lambrechts (Juliaan). Het oud begijnhof of beknopte 

geschiedenis van het Begijnhof van Hasselt. Hasselt. 
M. Ceysens, 1886, 8^ 

2472 Maas (P.-J.). Kort overzicht van de geschiedenis der 

stad Halen. Hasselt, J.-V. Finoulst, 1877, 8*». 

2473 Piot (Ch.). Cartulaire de Tabhaye de St.-Trond, publié 

par ... Brussel, F. Hayez, 1870- 1874, 4**, 2 deelen. 

2474 Pirenne (H.). Le livre de Guillaume de Ryckel, 1249-1272. 

Brussel, F. Hayez, 1896, 8°. 

2475 Van Neuss (Henri). Inventaire des archives du chapitre 

noble de Munsterbilsen . Hasselt, J. Billen, 1887, 4**. 

2476 W(olter8) (J.). Notice historique sur l'ancienne abbaye 

noble de Milen, prés de St.-Trond. Gent, F. en E. 
Gyselynck, 1853, 8^ 

2477 — "^ Codex diplomaticus Lossensis ou recueil et analyse 

de chartes servant de preuves a Thistoire de Tancien 
comté de Looz. Gent, F. en E. Gyselynck, 1849, 8**. 

2478 Notice historique sur Tancien chapitre de chanoi- 

nesses nobles de Munsterbilsen, dans la province actuelie 
de Limbourg. Ibid., id., 1849, ö"*. — 233 — 
Provincie Luik. 

2482 Bormans (Stanislas). Le bon métier des draperies de 

l'ancienne cité de Liége. Luik, J.-G. Carmanne, 1866, 8®. 

2483 Bormans en Schoolmeesters. Cartulaire de Téglise Saint- 

Lambert de Liége. Brussel, Hayez, 1893-1895, 4®, 2 deelen. 

2484 Schoonbroodt (J.-G.). Inventaire des chartes du chapitre 

de Saint-Lambert, a Liége. Luik, J. de Soer, 1863, 4°. 

2485 Inventaire du chapitre de Saint-Martin, a Liége. 

Ibid., id., 187 1, 40. 

2486 Inventaire des archives de Tabbaye du Val-St- 

Lambert, lez-Liégc. Ibid., id., 1875, 4°» ^ deelen. 

Provincie Henegouw. 

2490 Wins (Alph.). Les métiers de MonSj Bergen, Dequesne- 
Masquiliier, Zoon, 1894, 8^ 2494 Gondry (Gustave), Histoire des grands baillis de Hainaut. 

Bergen, Dequesne-Masquillier, 1887, 8®. 

2495 Récits d'un Bourgeois de Valenciennes (XVI* siècle), 

publiés par le Baron Kervyn de Lettenhove. Loven, 
P. en J. Lefever, 1877, 8°. 

Provinciën Namen en Luxemburg. 

2499 Fdsenhart (J.), Le Luxembourg beige et son ethnogra- 

phie sous la domtnation romaine. Brussel, F. Callewaert, 
vader, 1874, 8^ 

2500 Goffinet (H.). Cartulaire de Tabbaye d^Orval, depuis 

Toripne de ce monastère jusqu'a Tannée 1365 inclusive- 
ment. Brussel, F. Hayez, 1879, 4°- 

2501 Chartes inédites de Tabbaye d'Orval. Ibid., id., 

1896, 4°. 

2502 Hachez(H.). Histoire de Dinant. Court-St.-Etienne , 1893, 
12^ 2 deelen. — 234 — 

2503 HulJn (Pélix). Carlsbourg, autrefois « Saussure », ancienne 

seigneurie et pairie du duché souverain de Bouillon. 
Luik, H. Dessain, 1894, 8^ 

2504 JeanÜn (M.). Le guide aux ruines d'Orval. Brussel, V. 

Devaux en O*, 1868, 16°. 

2505 Lamotte (G.). Etude historique sur le comté de Rochefort. 

Namen, V. Delvaux, 1863, S*'. XLVL 

Vlaamsche Taalstrijd. — Stichting der Koninklijke 

Vlaamsche Academie. 

250Q Ackers (D.). Eene Vlaamsche Hoogeschool. Hare nood- 
zakelijkheid en hare mogelijkheid bewezen. Gent, S. 
Leliaert, A. Siffer en C^ 1889, 8*». 

2510 Aenspraek (Populaire) aen de Gerraaensche Belgen, voor- 

namelyk aen de Vlamingen . — Ansprache an die Ger- 

nanischen Belgier, vornemlich Vlaeminger. Antwerpen, 
G.-A. Wundermann en Zonen, 1858, 12°. 

2511 B(lommaert Ph). Aenmerkingen over de verwaerloozing 

der Nederduitsche tael. Gent, D.-J. van der Haeghen, 
1832, 80. 

2512 — — De Vlaemsche tael in zaken van bestuer. Ibid., id., 8**. 

2513 Bogaerts (K.-J.). Algemeene vergadering der maetschap* 

pyen van Nederduitsche letteroefening op het stadhuis 
te Brussel, den 11 February 1844. St .-Truiden, van West- 
Pluymers , S^, 

2514 Bols (Jan). Over de taal van het godsdienstig onderwijs 

in Pruisisch-Polen en in Vlaamsch-België . Loven , K. 
Peeters, 1884, 12^ 

251.5 — — Over het aanleeren van den Catechismus in de 
moedertaal. Ibid., id. — 235 — 

25x6 Bramer (Karl). Nationalitat und Sprache im Königreiche 
Belgien. (Forschungen zur deutschen Landes-und Volks- 
kunde... herausgegeben von D' Richard Lehmann.) 
Stuttgart, gebr. Kröner, 1887, 8^ 

25 17 Brief (Open) der liberale Vlaamschgezinden van Brussel, 

aan de Heeren Volksvertegenwoordigers Buis, Janson 
en Lippens. Brussel, N. de Bremaeker-Wauts, 1890, 8**. 

2518 Catechismus voor de Vlamingen van alle standen en 

gezindheden , uitgegeven door den c Vlaamschen Bond » 
te Loven. Loven, gebr. van Linthout, 1888, i6^ 

2519 Claes (D.). La question des langues en Belgique. Réponse 

refusée par « Ie Patriote » . Namur, Ad . Wesmael- 
Charlier, 1889, 12°. 

2520 Claeys (H.). Vlaamsche redevoering uitgesproken op het 

katholiek Congres van Mechelen. Gent, A.SifFer, 1891, 8**. 

2521 Commission ilamande. Institution, délibérations, rapport, 

documents officiels, publiés sous la surveillance de mem- 
bres de la Commission. Brussel, K. Verbrugghen, 1859, 8**. 

2522 Coopman (Th.), en De la Montagne (V.). De Taalstrijd 

hier en elders. Antwerpen, L. de la Montagne. 1084- 
1896, 8**, 7 deelen. 

2523 Crauwers (D.). Le mouvement wallon en Belgique. Simples 

annotations sur le compte-rendu analytique des débats 
des congres wallons. Loven, Meulemans-de Preter, 
1895, I2<>. 

2524 Daems (S.). De Vlaamsche Beweging. Gent, A. Siffer, 

1892, 8°. 

2525 De Backer (Louis). Nederlandsche letteren in Frankrijk. 

Gent, 1887, 8^ 

2526 La langue flamande en France depuis les temps 

les plus reculés jusqu'a nos jours. Gent, A. SifFer, 1893 , 8°. 

2527 De Ceuleneer (A.). De bespreking van het wetsontwerp 
over het hooger onderwijs en het Vlaamsch in de 
Kamers. Gent, A. Siffer, 1890, 8®. — 236*— 

2328 De Ceuleneer (A.). Over de plicht voor de hoogere standen 
de volkstaal aan te leeren. Gent, A. Siffer, 1890, 8**. 

^529 — — Onze Moedertaal en de heer Tilman. Gent, A, 
SiflFer, 8*>. 

2530 Du devoir pour les classes dirigeantes de se fami- 

Hariser avec la langue parlée par les classes populaires. 
Mechelen, P. Ryckmans, 1894, 8®. 

2531 (De Deken, G.). De Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool 
€ Koninklijk Vlaamsch Conservatorium ». Eenige vol- 
zinnen uit een Breedvoerig Verslag. Antwerpen, van 
Os-de Wolf, 1889, 8^ 

2532 Idem (in het Fransch). 

2533 De HauUeville (P.). La nationalité beige ou Flamands et 

Wallons. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1870, 12**. 

2534 De Laet (J.-A.). Aanspraak bij de inhuldiging van Cons- 

cience's praalgraaf, 19 September 1876. Antwerpen, H. 
en L. Kennes, 1886, 8°. 

2535 Vlaamsche Zaak. Verslag namens de Commissie 

der vertoogen. Ibid., J.-E. Buschmann, 1866, 8^ 

2536 (De Smet, A). Il n'y a pas de langue flamande, par 

Jeh AN DE Bruges. Brussel, Xaveer Havermans, 1 889, 1 2^. 

2537 Dierckx (J.). Propagation des deux langues ou étude 

sur les inconvénients qui résultent de la difiérence 
d'idiömes dans notre pays, sur les causes de ces incon- 
vénients; sur les moyens les plus propres a les faire 
disparaitre et a généraliser la connaissance des deux 
langues usitées en Belg^que. Brussel, wed. Parent en 
Zoon, 1862, 12°. 

2538 (Diricksens, J.-J.)- I^ts over Vlaemsche beschaving, door 

EUG. Zetternam. Antwerpen, Aug. Jans, 1849, 8*- 

2539 — — Het Bestuer en de natie. Antwerpen, Aug. Jans, 

1850, 8^ 

2540 Feest (Vlaemsche) .. . te Lokeren. Antwerpen, J.-E. Busch- 

mann, 185 1, 8^ — 237 — 

25|i Flamcn (G.-H.) Vaderlandsche opvoeding. Gent, A. SifFer^ 
1895, 8°. 

2j42 Geeroxns (L.) en Keppens (Prosper). Vlaamsche Taalgilde. 
Verslagen (tijdvak 1887-1890). Aalst, C. van de Putte- 
Goossens, 1890, 8°. 

2543 Gerrits (Lodewijk). Aen het Vlaemsche Volk . Antwerpen, 

P.-E. Janssens, 1850, 8^. 

2544 Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging ver vrind 

en vyand, uit publieke en private bronne, bewerk deur 
'n Lid van die Genootskap van Regte Afrikaners. Paarl, 
D.-F. du Toit en 0% 1880, 12^ 

2543 Goethals (Louis). Quelques réflexions sur Ie petitionne- 
nient en faveur de la langue flamande. Brussel, Périchon, 
184!, 12°. 

2546 Hamelius (Paul). Histoire politique et littéraire du mou- 

vement flamand. Brussel, Ch. Rosez, 2. j., 12**. 

2547 Hansen (C.-J.). De uitgebreidheid onzer moederspraak 

Gent, A. Siffer, 1893, 8°. 

2548 Hansen (C.-J.). Iets over Vlaamschgezindheid . Gent, A. 

SiflFer, 1895, 8«. 

?549 (Hartevelt, D.). Le mouvement flamand. Lettre a propos 
du dixième congres de langue et de littérature neer- 
landaises. Leiden, A.-W. SijthoflF, 1868, S**. 

2550 Importance (De V) de la langue flamande au point de 

vuc national, littéraire, religieux tt moral. Brussel, H. 
Goemaere, 1853, 8®. 

2551 Klaroen (De). Vlugschrift voor de Vlamingen van alle 

standen. Loven, K. Fonteyn, 1888,16°. 

2552 (Mathot, L.). Vlaemsche Beweging. Bediedenis, doel, 

invloed, toekomst, door L. van Ruckelingen. Gent 
C. Annoot-Braeckman , 1856, 8**. 

2553 - — Acte flamand éman^nt de Téchevinage de Liège 

au XIV* siècle. Brussel, F. Hayez, 1894, 8**, P«0ktnver9, dtr Kon, VI, Acadtmit. 30 — 238 — 

2554 Mlchccls (J.). Onze taial in ons leger. — Onze taal en 

het algemeen stemrecht. 1896, 8**. 

2555 Midden-Comiteit (Vlaemsch). (Oproep). Aen de Vlaemsche 

maetschappyen , nieuwsbladen, lettertooneel- en toon- 
kundigen, en andere verdedigers der Moedertaal. Brussel, 
z. n. V. dr., 1853, 12^. 

2556 Moruanx Jan). Lettres sur Ie mouvenjent flamand lit- 

téraire etpolitique, adressées aux popula^ons wallonnes 
en vue de prévenir la division ethnique de notre nationa- 
lité. Brussel, Lebègue en O® (1894), 8". 

2557 Pauwels (Ad.). Het gebruik onzer taal in strafrechterlijke 

zaken. Coremans' wet 17 Oogst 1873. Coremans' nieuw 
wetsontwerp. De Vigne's wetsontwerp. Loven, Alf- 
Meulemans-de Preter, 1887, 8®. 

2558 Pauwcis (E.-A). Fantasiekes overVlaamsch en onderwijs. 

Geeraardsbergen, G. Broekaert-Jacobs, 1887, 16°. 

2559 Roegiers (A.). De verdere vervlaamsching van het 

middelbaar onderwijs van eersten graad, of Latijn en 
Grieksch, door het Vlaamsch onderwezen. Gent, A. 
Siffer, 1891, 8°. 

2560 (Sermon, H.). De Vlaming en de Staat, in het tegen- 

woordig België. Antwerpen, wed. F. Lamot-Jacobs, 

1857» 8°. 

2561 — — La question flamande devant la Chambre. La vérité 

sur les débats du 3 et 4 décembre 1861, par H. Rede 
Brussel, L. Truyts, 1862, 120. 

2562 SiiTer (Caxniel). De landtalen voor de grondwet. Gent, 

C. Annoot-Braeckman , 1889, 8<>. 

2563 Snieders (August). Herinnering aen het Vlaemsch avond- 

feest, gehouden te Lokeren, den 24 October iS$2' 
Antwerpen, J.-P. van Dieren en O", 8» 

2564 Strijdjaar (Ons eerste). — Het bestuur van den kring 

« Voor taal en recht »... Aan zijne medeburgers. Ant- 
werpen, H. en L. Kennes, 12^ — 239 — 

2565 Te Winkel {].), De Vlaamsche Beweging en haar belang 

voor de Noord-Nederlanders. Amsterdam, H. Gerlinger, 
1894, 8^ 

2566 Van Becelaere (D.). Redevoering uitgesproken in de 

algemeene vergadering van den Westvlaamschen Bond, 
te Kortrijk, op 18 April 1870. Izegem, Vion-van Eeck- 
houte, 160. 

2567 Van Beers (Jan). Het Vlaamsch in het onderwijs. Ant- 

werpen, Mees en 0*=, 1876, 12**. 

2568 Van de Kerckhove (V.). De kanker onzer eeuw. De gilde 

en de Vlaamsche Beweging. Brussel, Willem Larose, 
1892, 8®. 

2569 Van den Broeck (P.-A.). Nadeelige gevolgen van de 

onverschilligheid der Vlamingen en Brabanders omtrent 
hunne moedertaal en noodzakelijkheid dat zij dezelve 
beoefenen. Aalst, J. Sacré, 1817, 80. 

2570 Van den Peereboom (Alp.). Un mot a propos du mouve- 

ment flamand. leperen, S. la Fontaine, 1873, 8®. 

2571 Van der Plassche (Edouard). Exposé de la question 

flamande. Brussel, A. Decq, 1864, 8°. 

2572 Van der Voort (M.-J.-T.). Coup d'oeil sur la langue et la 

littérature flamande en Belgiquc, considérée comme 
langue et littérature nationale. Antwerpen, gebr. de 
Wever, 1837, S^ 

2573 — — Redevoering over de noodzakelykheid om de tael 

den vreemdelingen nuttig te maken, met aenwyzing 
der middelen, welk daertoe aen te wenden zyn. Brussel, 
J.-H. de Hou, 1852, 8^ 

2574 Comité central flamand. Traducjion du rapport 

sur Ie projet de loi concernant les Écoles Agricoles. 
Brussel, K. Verbruggen, 1854, 8®. 

2575 Verslag over de grondbeginselen van het Vlaemsch 

Taelverbond, gedaen namens het Nederduitsch Tael- 
en letterkundig Genootschap van Brussel. Brussel, J.-H. 
de Hou, 1845, 8*. — 240 — 

2576 Van der Voort (M.-J.-T.). Het droombeeld eener wereld- 

taal. Antwerpen, L. de Cort, rSó;, 80. 

2577 Van Gansen (L ). Réflexions sur Ie mouvement flamand. 

(Zonder titel), 1872, 8^ 

2578 Van Hoorebeke (G.). In Vlgianderen Vlaamsch voor onze 

gerechtshoven ten jare 1386. Gent, S. Leliaert, A. SiflFer 
en C«, 18S8. 

2.579 Van Hovc (Edward). De Vlaamsche taal in het leger. 
Brussel, L. Nys, 1897, 8». 

2580 Het Vlaamsche leger. Het verzedelijken van het 

leger. — Het vrijwilligersleger. Tweede uitgaiaf. Malde- 
gem, de Lille, 1897, 8°. 

2581 Van Kerckhoven (P.-F.). Le mouvement flamand. Quel- 

ques mots au public et aux littérateurs. Antwerpen, 
P. Janssens, 1847, 8°. 

2582 Van Swygenhoven (Ch.). Compte-rendu de la séance 

solennelle du 11 février 1844, tenue par les sociétés de 
littérature flamande du pays. 2® édition. Brussel, Hauman 
en C'«, 1844, 8*». 

2583 Redevoering uitgesproken op het Nederlandsch 

Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel. Brussel, 
1842, 8*». 

2584 Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de 

Nederlanden. Maastricht, 1788, ló*'. 

2585 Verklaeringsschrift, uitgegeven door de Brusselsche Maet- 

schappy Vaderlandsliefde . Brussel , Polack - Duvi vier, 
1840, 8*». 

2586 Vermeire (P.). La guerre des langues ou la germani- 

sation de la Belgique. St.-Nicolaas, G. Edom, 1860, 12°. 

2587 Verslag gedaen in name der Kommissie, by kon. besluit 

van 27 Juni 1856 ingesteld, ten einde maetregelen op 
te zoeken bekwaem om de ontwikkeling der Neder- 
duiische letterkunde te verzekeren en om het gebruik 
der Nederduitsche tael te regelen in hare belrekkingen J — 241 — 

met verschillige gedeelten van het openbaer bestuer. 
— Observations du gouvernement sur Ie rapport de la 
Commission. - Idem, in hetVlaemsch. —Rapport fait 
par M. DE Laet, membre de la Commission des Pétitions. 

2588 Verzameling der stukken uitgegeven ter inrigting van 

een algemeen petitionnement tot het terugeischen der 
Vlaemsche taelregten, 1849- 1850. Brussel, J.-H. de Hou, 
1850, 4^ 

2589 Vlaamsch (Het) in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

(Januari en Februari 1869.) Redevoeringen van de heeren 
DE Maere, Kervyn de Lettenhove, Gkrrits, Pir- 
ME2, COREMANS en DE Laet. Lovcn, gebroeders van 
Linthout, 1809, 8°. 

2590 Volksboek uitgegeven door de Volksmaatschappij de 

Nederduitsche Burgerskring, met kenspreuk : Geen 
Moedertaal, geen vaderland. Loven, wed, Robyns, 1875. 

2591 Volksraad (Vlaamsche). Wetten. Brussel, N. de Breemaeker- 

Wauts, 1893, i6^ 

2592 Vuylsteke (J.). Een woord over de Belgische Academie 

van kunsten, letteren en wetenschappen. Dendermonde, 
E. du Caju en Zoon, 1867, 12°. 

2593 Het Vlaamsch in het Middelbaar Onderwijs. St.- 

Nicolaas, G. Crombez, 1861, 12^ 

2594 La question flamande et Ie liberalisme. Ibid., C. Vyt, 

1861, 12^ 

Zetternam. Zie : Diricksens. 

Stichting der Koninkl. Vlaamsche Academie. — Schriften 

betrekkelijk deze Instelling. 

2598 Claeys (H ). De Koninklijke Vlaamsche Academie en de 

Académie royale de Belgique. Gent, A. SiflFer, 1891,8^ 

2599 Coopman (Th.). De Koninklijke Vlaamsche Academie 

en de Académie royale de Belgique. Gent, A. SiflFer, 
1891, 8*». — 242 — 

26oo Coopman en De Potter (Fr.). Ontwerp van Werkzaamheden 
voorgesteld <ian de Koninklijke Vlaamsche Academie 
voor Taal- en Letterkunde, in hare zitting van 20 Juni 
1888. Ibid., id , 8^ 

2601 Toelichting voor de uitvoering van het Ontwerp 

van werkzaamheden voorgesteld aan de Koninklijke 
Vlaamsche Academie in hare zitting van 20 Maart 1889. 
Ibidem, idem, 1891, 8^. 

2602 (Delcroix D.). Officieele instelling der Koninklijke Vlaam- 

sche Academie voor Taal- on Letterkunde. Uitgave in 
folio. — Idem, 8**. 

2603 De Pauw (Nap.). Welkomgroet aan de Koninklijke 

Vlaamsche Academie door den bestuurder Jhr. Napoleon 
de Pauw, bij hare intrede in haar nieuw lokaal te 
Gent, Oude Vlasmarkt, 14. Gent.S. Leliaert, A, SiflFer 
en C^ 1888, 8°. 

2604 De Potter (Fr.). De heer Baron de Sélys-Lonchamps en 

de Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, A. Siffer, 

1892, 8^ 

2605 Het Paleis der Koninklijke Vlaamsche Academie. 

Ibid., id., 1893, 8**. 

Zie : Coopman (Th.). 

2606 De Sélys-Longchamps. Discours prononcé dans la séance 

du Sénat, Ie 5 février 1892. Brussel, 12*». 

2607 De Vrcese (W.). De Koninklijke Vlaamsche Academie 

en de liberale partij. Gent, A. SifiEer, 1896, 8^ 

2608 Haerynck (H.). De Koninklijke Vlaamsche Academie. 

Eenige wenken betrekkelijk hare reden van bestaan 
en haar doel. Brussel, 1886, kl.-8**. 

2609 Jubelfeest (Eerste) der Koninklijke Vlaamsche Academie. 

(Tienjarig bestaan.) Gent, A. SiflFer, 1896, 8**. 

2610 Nolet de Brauwere van Steeland (D^ J.). Feestgroet 

na de plechtige instelling der Koninklijke Vlaamsche 
Academie voor Taal- en Letterkunde op 10 October, 1886. — 243 — 

2011 Nolet de Brauwere van Steeland (D*^ J.). De Konink- 
lijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 
verkromd door prof. D' Jan ten Brink en anticritisch 
weer kaarsregt hersteld. Gent, S. Leliaert A. Siffer 
en C^ 1887, 8^ 

2612 Stallaert (K.). De Koninklijke Vlaamsche Academie en 

de Académie royale de Belgique. Gent, A. SiflFer, 1891,8®. 

2613 Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taai- 

en Letterkunde. Ibid., id., 1887, 8°. 

2614 Willcms (P.). Geschiedenis der stichting eener Vlaamsche 

Academie in België. Gent, idem, 1887, 8°, XLVII. 

Nederlandsche Geschiedenis. 

2618 Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk 

in betrekking met Zeeland. Uitgegeven door het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen . Middelburg, 
J.-C. en W. AltorflFer, 1866- 1888, 4 deelen. 

2619 Benninge (Sicke). Kroniek, uitgegeven en met kritische 

aanteekeningen voorzien door J.-A. Feith, met eene inlei- 
ding van P.-J. Block. Utrecht, Kemink en Zoon, 1887, 8^ 

2620 Bilderdijk (Willem). Geschiedenis des vaderlands. Tweede 

druk. Arasterdam, P. Meyer Wamars, 1834-1853, 13 dee- 
len, 8^ 

2621 Blok (P.-J.). Eene HoUandsche stad in de middeleeuwen. 

's Hage, Mart. Nijhoff, 1883, 8^ 

2622 Eene HoUandsche stad onder de Burgondisch- 

Oostenrijksche heerschappij. Ibid., id., 1884, 8°. 

2623 Rekeningen der stad Groningen uit de i6« eeuw, 

uitgegeven door P.-J. Block. Ibid., id., 1896, 8^ — ^44 — 

2024 Boelca (W.-B--S.). Frieslands Hoogeschool en het Rijks- 
Atheneum te Franekcr. Leeuwarden, A. Kuipers en 
J.-G. Wester, 1878-1889, 8°, 2 deelen. 

2625 Bohl (John). Nederlands Congobelang. Derde vermeer- 

derde druk. Amsterdam, Brinkman en van der Meulen, 
1890, 8°. 

2626 Bontenoantel (Hans). De Regeeringe van Amsterdam 

soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672). 
Uitgegeven door Dr. G.-W. Kern kamp. 's Gravenhage, 
Mart. Nijhoff, 1897, 8^ 

2627 Brandt (G.). Historie der Reformatie, en andre kerkelyke 

geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. Amster- 
dam, Jan Bieuwertsz, H. en D, Boom, 1671, kl.-4« 
4 deelen. 

2628 Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven stukken, 

hem betreffende. Utrecht, Kemink en Zoon, 1886, 8^ 
3 deelen. 

2629 Broekema (J.). Borsele als ambachtsheerlijkheid en als 

polder (vóór 1795). Middelburg, J. en W. Altorffer, 1886, 8^ 

2630 Caland (F.). Twee rekeningen der stad Hulst uit de 

eerste helft der XI V*^ eeuw. Ibid., id., 1869, 8°. 

2631 Catalogus (Analytische) der oorkonden met opgave der 

handschriften berustende in de boekerij van het Pro- 
vinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
in Noord-Brabant. 's flertogenbosch, gebr. Muller, 1875, 8**. 

2632 Cau (B.-C). Eenige geschiedkundige bijzonderheden 

betreffende den polder Schouwen. Ibid., id., 1878, 8" 

2633 Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau 

en andere onuitgegeven documenten, verzameld door 
P.-J. Block. Utrecht, Kemink en Zoon, 1887, 8*». 

2634 De Geus (A.). Geschiedkundige beschrijving der Overlaten 

in de provincie Noord-Braband. Breda, Broese en C*, 
1844, 4°. 

2635 Idem. Vervolg, door H.-F. FijNjE. *s Hertogenbosch, 

H. Palier en Zoon, 1853, 4^ — ^45 — 2636 De Groot (P.). Lettres a Abraham de Wicquefort, resident 

des ducs de Brunswick (1668- 1674) publiées par J.-J.-L. 
Kramer, 's Gravenhage, Mart. NijhofF, 1894, 8°. 

2637 De Raadt (Joh.-Theodoor). De voormalige heerlijkheden 

Reeth en Waarloos, en hunne bezitters, 's Gravenhage, 
1886, 4^ 

2638 De Wind (S.). Bibliotheek der Nederlandsche geschied- 

schrijvers. Eerste deel (al wat verschenen is), bevattende 
de inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van 
de vroegste tijden tot op den Munsterschen vrede 
(970-1548). Middelburg, gebr. Abrahams, 1835, 8». 

2639 Dozy (Ch.-M.). De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 

1 284-1424. Uitgegeven door ... 's Gravenhage, M. NijhoflF, 
1891, 8°. 

Fijnjc (H.-F.). Zie : De Geus (A.). 

2640 Fokker (G.-A). De ongezondheid van Zeeland. Middel- 

burg, J.-C. en W. Altorffer, 1869, 8**. 

2041 Folkers (J.-A.). Dagverhaal van het beleg van Bergen- 
op-Zoom. in 1747. Uitgegeven door W. Bezemer. 's Her- 
togenbosch, C.-V. Teulings, 1895,8°. 

2642 F. (R.). Een nog onuitgegeven vervolg op het Recueil 

de Hopperus. Utrecht, S^. 

2643 F(ruin) (R.). Gedenkschrift van don Sancho de Londono 

over de krijgsbedrijven van 1568 in de Nederlanden. 

2644 Gabbema (Sixnon-Abber). Nederlandsche watervloeden of 

nauwkeurige beschrijvinge van alle waiervloeden voor- 
gevallen in Holland, Zeeland, Flaanderen, Braband, 
Utregt , Gelderland , Friesland, Overijsel, Groningerland 

ende naburige landen Met breede aanteekeningen 

voorzien door Tobias Gutberleth. Gouda, Lucas 
Cloppenburg. 1703, 16°. 

2645 Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschie- 

denis, opgezameld uit de archieven te Rijsel, door 
L.-Ph.-C. van den Bergh. Utrecht, J. de KruyflF, 
1849, 8°- Bc€kenv€rz. der Kon, VL Academie, y. — 246 — 

2646 Gys (Jan). Oorspronck ende voortgang d^r Neder-landscher 

Beroerten. Midsgaders de voomaemste Tyrannijen, Moor- 
derijen, ende andere onmenscheUjcke wreedheden, die 
onder de regeeringe der Coningen van Spaengien 
Philippus de II ende III, van dien name, door hare 
Stad-houders in de Nederlanden in 't werk gestelt zijn 
geduyrende dese Inlandsche Troubelen ende Oorlogen... 
Óock de Tyrannije vanden Admirant van Arragon, 
bedreven in West-phalen. Wwt verscheyden so geschre- 
ven als gedructe Copijen byeengestelt, ende tot waer- 
schouwinge van de Nederlanders uytgegeven. Delft, 
Jan Andriesz. Cloeting, 1626, 4^ 

2647 Habets (Joz.). Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom 

Roermond, en van de Bisdommen, die het in deze 
gewesten zijn voorafgegaan. Roermond, J.-J. Romen, 
1875-1890, 8^ 2 deelen. 
I. Het oude bisdom Tongeren-Maastricht-Luik. 

Het aartsbisdom Keulen. 
II. Het oude bisdom Roermond. 

2648 Geschiedenis van het leenhof en de leenen van 

Valkenburg, bevattende een aantal bijzonderheden over 
de rechtspleging bij die leenen in gebruik en over de 
heerlijkheden, kasteelen, hoeven, gronden en rechten 
aan de Heeren van Valkenburg leenroerig. Roermond, 
J.-J. Romen en Zonen, 1884, 8°. 

2649 Beknopte geschiedenis der proostdij van Meerssen. 

Maastricht, 1887, 8^ 

2650 Bouwstoffen tot de geschiedenis van het hertogdom 

Limburg. Eerste deel. Roermond, J.-J. Romen en Zonen, 8«. 

2651 Ambtelijke brieven en andere bescheiden over de 

Bokkenrijders in het Staatsch land van Overmaas. 
1775-1785. Ibid., id., 8^ 

2652 Overblijfeels van Romeinsche gebouwen met bad- 
en verwarmingstoestel te Hoensbroek. Amsterdam, Joh. 
Muller, 1887, 8» 

2653 Fragment van een Registrum beneficiorum van 

het landdekanaat Hilvarenbeek in Noord-Brabant uit 
het jaar 1430. Ibid., id., 1886, 8®. — 247 — 

2654 Habets (Joa .). Een Valkenburgsch dorp in 1789. Korte 

beschrijving van het dorp Oirsbeek, zoo als het was 
op het laatste der vorige eeuw. Maastricht» 1889, 8^ 

2655 Haxncon (Marten). Verthoninge der coninghen, bisschop- 

pen, princen, potestaten, heeren ende grraven van Vries- 
land. Opnieuw uitgegeven onder toezigt van M. DE 
Haan Heïtema. Workum,H. Brandenburgh, 1844, 8®. 

2656 Hermans (C.-R.). Geschiedkundig mengelwerk over de 

provincie Noord-Braband. i® deel. 's Hertogenbosch, J.-F. 
Demelinne, 1839, 8^ 

2657 Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk 

het beleg van 's Hertogenbosch in den jare 1629. 
's Hertogenbosch, P. Stokvis, 1850, 8*». 

2658 Analytische opgave der gedrukte charters, diploma's, 

handvesten, plakaten, keuren, ordonnantiën, reglementen 
en andere staatsstukken betrekkelijk de provincie Noord- 
Braband, van het jaar 704 tot en met het jaar 1648. 
's Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1844, 8**. 

Zie : Oudheidkunde, Levensschetsen, enz. 

2659 Hczenmans (J.-C.-A.). De Commandery der Duitsche 

orde te Vucht en te Gremert. 's Hertogenbosch, gebr. 
Muller, 1887, 80 

2660 Historie (Beknopte) van 't vaderland, van de vroegste 

tijden af tot aan het jaar 1767. Amsterdam, P. Conradi, 
1786, 8^ 2 deelen. 

2661 Hofdijk (W.J.). Ons voorgeslacht. Leiden, van den Heuvel 

en van Santen. 1873, 8<>, 6 deelen. 

2662 - — Schets van de geschiedenis der Nederlanden , opge- 

helderd met afbeeldingen . Amsterdam , gebroeders Bin- 
%<^r, 1857, 8^ 

2663 Huygens (Constantijn, den Zoon). Journalen. Utrecht, 

Kemink en Zoon, 1888, 8^ 3 deelen. 

2664 Kesteloo (H.-M.). De stadsrekeningen van Middelburg. 

IV. 1550-1600. Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1891, 8°. — 248 — 

2665 Kestcloot (J.-L.). Oldenbarneveld's heerlijkheid : Rodenrijs. 

Onuitgegeven opschriften van Vondel, enz. Gent, gebr. 
Michiels, 1851, 8*». 

2666 Keulier (L.-J.-E.). Geschiedenis en beschrijving vanVenloo. 

Venloo, wed. H. Bontamps, 1843, 8". 

2667 Kremer (A.-J.-C). Hattuarie. De oorsprong der graven 

van Gelre en Cleve. *s Gravenhage, 1887, 12^. 

266S Krom (C). en Sassen (Aug.). Oorkonden betreffende 
Helmond, 's Hertogenbosch , gebr. Muller, 1884, 8^ 

2669 Kruger (J.-B.). Potamo-Chorographie , of nauwkeurige 

navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaar- 
digheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, 
hebben plaats gehad, met een beknopt historisch ver- 
haal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, 
mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, 
benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, 
kerken enz., die daar in vorigen tijd bestaan hebben. 
Bergen-op-Zoom , P.-J. Kleymans, 1854, 8*", 2 deelen. 

2670 Lantsheer (M.-F.) en Nagtglas (F.). Zelandia illustrata. 

Verzameling van kaarten, portretten, platen enz. betref- 
fende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toe- 
behoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Weten- 
schappen. Middelburg, J. en W. Altorfter, 18B6-1889, 
8°, 2 deelen. 

2671 Legrand (L.). Geschiedenis der Bataafsche Republiek. 

Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. 
Pyttersen, met eene voorrede van W.-H. DE Beau- 
fort. Arnhem, P. Gouda-Quint, 1895, 8**. 

2672 Lodewijk van Nassau. Correspondentie van en betreöend 

Lod. van Nassau, verzameld door Dr. P.-J. Blok. Utrecht, 
Kemink en Zoon, 1887, 8^ 

2673 Meyer (J.-D.). Verhandelingen in geleerde genootschappen 

(Letter-, Oudheid- en Geschiedkunde.) 's Gravenhage, 
gebr. Bellinfante, 1846, 8«, 2 deelen. — 249 — 

2674 Muller (S.). Het oudste Cartularium van het sticht Utrecht, 

's Gravenhage, Mart. NijhofF, 1892, 8^ 

2675 De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht. 

1325-1336. Ibid., id., 1889-1891, 8°, 2 deelen. 

2676 Nuyens(W.-J.). Geschiedenis der Nederlandsche beroerten 
in de XVP eeuw. Amsterdam, C.-L. van Langenhuyzen, 
1 865- 1870. Vier deelen , 8°. 
I® deel : Geschiedenis van den oorsprong en het begin 

der Nederlandsche beroerten, 1559-1567. 
2* deel : Geschiedenis van den opstand in de Neder- 
landen, van de komst van Alva tot aan de bevredi- 
ging van Gent, 1567- 1576. 
3* deel : Geschiedenis van den opstand in de Neder- 
landen, van de Gentsche bevredigfing tot aan den 
dood van Willem van Oranje, 1576-1584. 
4® deel : Geschiedenis van de vorming van de republiek 
der zeven vereenigde provinciën, 1584- 1588. 

2677 Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, 

van de vroegste tijden tot op onze dagen. Tweede 
uitgave. Ibid., id., 1873, 8**, 20 deelen. 

2675 Oostkamp (J.-A.). Korte geschiedenis der stad Zwolle, 

in leeslesjes voor de jeugd. Zwolle, J.-L. Zeehuisen, 
1817, 18°. 

2679 Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders 

van *s Gravenhage... Uit het Latijn vertaald en met 
aanteekeningen opgehelderd door H. V. R. Leiden, 
Christ. Vermey, 1720, 8°. 

2680 Overvoerde (J.-C). Rekeningen van de gilden van Dor- 

drecht (1438-1600). Uitgegeven door ... 's Gravenhage, 
Mart. Nijhoff , 1895, ^^ 

2681 Quedam narracio de Groninghe, de Threnthe, de Covordia 

et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajaclensibus. 
Uitgegeven door Mr. C. Pijnacker Hordijk . Utrecht, 
Kemink en Zoon, 1888, 8®. 

26S2 Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken 
tot de Floreenbelasting betrekkelijk. Leeuwarden, H. 
Kuipers, 8°, 4 deelen. 2683 Reitsma J.). Honderd jaren uit de geschiedenis der 

Hervorming en der hervormde kerk in Friesland. Ibid., 
id., 1876, 8^ 

2684 Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen, betreffende 

de geschiedenis des Vaderlands , en mengelwerken en 
tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin, 

J.-T. BODEL NiJENHUIS, L.-J.-F. JANSSEN, W.-N. DU 

RiEu, W.-I.-C. Rammelman Elsevier en J. de Wal. 
Leiden, E.-J. BriU, 1863, 8*». 

2685 Resolutiën, genomen bij de vroedschap van Utrecht, 

betreffende de Illustre school en de Akademie in hare 
stad, 163 2- 1693. Uitgegeven door J.- A. Wijnne. Utrecht, 
Kemink en Zoon, 1888, 8^ 

2686 Risseeuw (J.-E.)- Iets omtrent de vraag : of Heydenzee 

moet gezocht worden in het westelijk deel van Staats- 
Vlaanderen, en of dit gewest tot Zeeland behoorde 
en de zuidelijke grens dier provincie daarstelde, 16^ 

2687 Roos (G.-P.). Beknopt geschied- en aardrijkskundig 

Woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel 
(voormalig 4* district van Zeeland). Oostburg, A.-J. 
Bronswyk, 1874, 8^ 

Sassen (Aug.). Zie : Krom (C). 

2688 Scheffer (J.-H.). Grafelijke Commissie- of Beveolboeken 

van Hertog Aalbrecht van Beyeren, 1392-14 18. Rotter- 
dam, 1883, twee deeltjes, 12^ 

26S9 Scheltema (Jacob). Geschied- en letterkundig Mengelwerk. 
Amsterdam, H. Gartman, 1817-1836, 8®, 6 deelen. 

2690 Servaas Van Rooijen (A.-J.). Gelderland in ! Herinneringen 

en indrukken. Schoonhoven , S . en W.-N. van Nooten, 8°. 

2691 Siegenbeek (Matthys). Geschiedenis der burgerwapening 

in Nederland. Leiden, S. en J. Luchtmans, i83[, S''. 

2692 Stijl (Simon). De opkomst en bloei der Vereenigfde Neder- 

landen. Derde druk. Brussel, M. Hayez, 1824, 8°. — 251 — 

2093 Ten Brink (D^ Jan). De eerste jaren der Nederlandsche 
revolutie, 1556-1568. Rotterdam, gebr. van Asperen, 
1882, 8^ 

2694 Tyrannie (De Fransche), dat is : oprecht en waerachtig 

verhael van de grouwelicke wreetheden tot Bodegraven, 
Swammerdam en elders door de Franssen gepleegt : 
benevens de laetste toght van *t heir des Koninks 
van Vrankryk in Brabant en Vlaenderen. Amsterdam, 
J.-Cl. ten Hooren, 1674, 16°. 

2695 Van Berkel (H.-A.-A.). Een HoUandsch dorp in de veer- 

tiende eeuw. — Het vaan, als regtsteeken. 8**. {Over- 
drukken), 

2696 Van Bleyswijk (Diderik). Memoriën. 1734-1755. Uitge- 

geven met inleiding en aanteekeningen door Theod. 
JORISSEN. Utrecht, Kemink en Zoon, 1887, 8*». 

2697 Van den Bergh (L.-Ph.-C). Gedenkstukken tot ophel- 

dering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit 
de archieven te Rijssel... Utrecht, J. de KruyflF, 1849, 8°- 

2698 Van den Brabander (P.). Geschiedkundige bijdrage over 

het jaar 1490. Utrecht, 8^ 

2699 Van der Does de Bye (F. -F.). Analytische Catalogus der 

oorkonden met opgave der Handschriften berustende in 
de boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen in Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, 
gebr. Muller, 1875, 4°- 

2700 Van Üorp (Arend). Brieven en onuitgegeven stukken 

Uitgegeven door M' J.-B. Ridder de van der Schue- 
REN. Utrecht, Kemink en Zoon, 1 887-1 888, 8^ 2 deelen. 

2701 Van Dusseldorp (Frans). Uittreksel uit de Annales. 1566- 

1616. Uitgegeven door R. Fruin. 's Gravenhage. Mart- 
Nijhofï, 1894, 8^ 

2702 Van Grijpskerke (Jacob). 't Graafschap van Zeeland ofte 

corte representatie van die regeeringe van Zeeland onder 
hare graven, tot den jare 1579, behelsende zeer omstan- 
digh den staat en recht van de ridderschap en edelen 
van Zeelandt. Middelburg, J. en W. AltorfFer, 1882, 8*». — 252 — 

2703 Van Loon (G). Historisch bewys dat het graefschap Hol- 

land een leen des Duytschen Ryks is geweest 

Leiden, Pieter van der Eyk, 1748, 8**. 

2704 Van Rappard (F.-A.). De fondatie der Zielbroeders te 

Utrecht, anno 1436, Utrecht, 8^ 

2705 Van Riebeek (Jan). Dagverhaal, 's Gravenhage, Mart. 

NijhofF, 1891-18^2, 8**, 2 deelen. 

2706 Van Spilbeeck (Walter). Bijdragen tot de geschiedenis 

van Mierlo. 2 stuks. Helmond, Aug. Pellemans, i8gi- 
1892, 8^ 

2707 — — Necrologium van het klooster Bethlehem te Zwolle. 

2708 Van Vervov (Frcdcrich). Eenige gedenckvveerdige geschie- 

denissen, tot narichtinge der nakomelingen. Workum, 
H. Brandenburgh , 1841, 8^ 

2709 — — Eenige aenteekeningen van 't gepasseerde in de 

vergadering van de Staten-Generael anno 1616» 1617, 
1618, 1619, 1620. Leeuwarden, J.-R. Miedema, 1874, 8**. 

2710 Verzameling van oorkonden betrekkelijk het beleg van 

's Hertogenbosch in den jare 1629. 3*^ en 4* stuk. 
's Hertogenbosch, gebr. Muller, 187 1- 1873, 8^ 

2711 Vorstcrman-Van Oyen (A.-A.). De heerlijkheid Nieuw- 

Lekkerland. 's Gravenhage, 1866, 12®. 

2712 — - De hooge Raad van Adel, beschouwd in verband 

met zijne boekerij en archief, benevens een woord over 
een nieuw soort van belasting. Leiden, A.-W. SijthoiF, 
1880, 80. 

2713 Vrccde (G.-W.), M*^ Laurens van de Spiegel en zijne 

tijdgenooten (1737-1800). Middelburg, J.-C. en W. AJtorf- 
fer, 1874, S*', 4 deelen. 

2714 Wagenaar (Jan). Vaderlandsche Historie, vervattende de 

geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzon- 
derheid die van Holland, van de vroegste tijden af, uit 
de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken — 253 - 

samengesteld. Met platen en kaarten. Amsterdam, J. 

Allart, 1790-1796, 20 deelen, 8®, en i deel bladwijzer. 

I. Van de Aankomst der Batavieren tot 800 na 

Christus' geboorte. 
II. Tot den dood van Willem II, in 1256. 

III. Tot het jaar 1442. 

IV. Tot de Vrede van Kamerijk, in 1529. 

V. Tot de overdracht der Landen aan Philip II, 

VI, Tot het Ontzet van Leiden, in 1574. 
VII. Tot het overlijden van prins Willem I (1584). 
VIII. Tot de overdracht der Nederlanden aan Izabella 

(1598). • . 

IX. Tot het twaalfjarig Bestand (1609). 

X. Tot het overlijden van prins Maurits (1625). 

XI. Tot het sluiten van den Munsterschen vrede 

(1648). 

XII. Tot de Vrede in het Noorden (1660). 

XIII. Tot de aanstelling van prins Willem III (1672). 

XIV. Tot de Vrede van Nijmegen (1678). 

XV. Tot de verheffing van Willem III als koning 

van Groot -Brittanje (1689). 
XVI. Van 1689 tot de Rijswijksche Vrede (1697). 
XVII. Van 1698 tot de Utrechtsche Vrede, in 17 13. 
XVIII. Van 17 13 tot het verdrag van Seville (1729). 
XIX. Van 1729 tot de Vrede van Dresden (1745). 
XX. Van den veldtogtin de Nederlanden (1745) tot 
de dood van Willem-Karel-Hendrik Friso 

(1750- 
XXI. Bladwijzer. 

2715 Welvaarts (Th.-Ign.). De Beersche processie naar Scher- 

penheuvel. 's Bosch, H. Bogaerts, 1884, 12^ 

2716 Willem (Prins). Brieven aan Baron van Lynden van 

Blitterswijk. Uitgegeven door F. DE Bas. 's Gravenhage, 
Martinus NijhofF, 1893, 8^ 

2717 Worp Thyaerda. Vierde boek der Kronijken van Fries- 

land , bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw. 
Leeuwarden, G.-T.-N. Suringar, 1850, 8°, 2 deelen 
(IV en V). fi^ék^Mvert. der Kon, VI, Académie, — 254 — 

2-jiS Zuidema (Willem). Wilhelmus Frederici, persona van 

St.-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger 

. staatkunde van zijn tijd. Groningen, J.-B.Wolters, 1888, 8^ XLVIII. Algemeene geschiedenis. — Geschiedenis 

der Oudheid. 

2722 Basnage (J.). 't Groot waerelds tafereel, waer in de heilige 

en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert 
de schepping des waerelds tot het uiteinde van de 
openbaring van Joanncs, door konsttafereelen historieel 
en sinbeeldig worden afgemaelt. Vertaalt en met vaarsen 
verrijkt door den H' M' A. Alewyn. Amsterdam,]. 
Lendenbergh, 17 15, in-folio. 

2723 Curtius (Quintus). Historie van Alexander den Groeten, 

met de vervullingen van J. Freinshemius. Uit het 
Latijn vertaald door J.-H. Glazemaker. Amsterdam, 
F. de Kruyff, 1764, 12^ 2 deelen. 

2724 Historie (De) van den koninglij ken propheet David, zijn 

leven, victorien ende wondere werken Neirstelijk 

overzien en geconfereerd door Hr. Franciscus van 
Thienen... kanonik. Gent, B. Poelman, kl.-4°. 

2725 Lallemand (A.) en Mouzon (F.-A.). Kort begrip der 

Algemeene geschiedenis, ten gebruike der middelbare 
scholen en lagere klassen der Koninklijke Athenea, 
Vertaald door J. Micheels. Luik, H. Dessain, 1886, 12°. 

2726 Mceller (Ch.). Traite des études historiques, publié avec 

des additions. Loven, K. Peeters, 1887, ö**- 

2727 Schrant (J.-M.). Het oproer te Antiochie, en deszelfs 

afloop, of het vermogen van de godsdienst. Gent, 
Snoeck-du Caju en Zoon, 1829, 8^ — 255 — 

2728 Suetonius (Cajus). Den wijtvermaerden Historischrijver ... 

Van het leven ende daden der twaelfF eerste Roomsche 
Keyseren. Uyt de Latijnsche Sprake verduytscht door 
JOHANNES Fenacolius Batavus. Amsterdam, Jan 
Evertsen Cloppenburch, 16 19, kl.-4**, 2 deelen. 

2729 Van Meerbeeck (Adriaan). Chroniicke van de gantsche 

vverelt, ende sonderlinghe van de seventhien Neder- 
landen; begrypende de Tweedrachten, Oorlogen, Velt- 
slagen. Belegeringen ende Jnneminghen van landen ende 
steden enz, Antwerpen, Hieronymus Verdussen, 1620, 
in-folio. 

2730 Willems (P.). Le Sénat de la République romaine, sa 

composition et ses attributions. Loven, K. Peeters, 1883, 
8°, 2 deelen. XLIX. 

Geschiedenis van andere vreemde landen. 

2734 Amxnann (Friedrich). Die Slacht bei Prag am ó Mei 1757. 

Heidelberg, Otto Petters, 18S7, 8°. 

2735 Bemays (Isaac). Zur Kritik Karolingischer Annalen. 

Strassburg, K.-J. Trübner, 1883, 8*». 

2736 Caro (Gcorg). Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats. 

Strassburg, J.-H. Heitz, 1891, 8°. 

2737 De Backer (L.). Louis XIV socialiste. Beauvais, 80. 

2738 Histoire de la ville de Montdidier, par ViCTOR DE 

Beauville. Compte-rendu. Parijs, Adr. le Clerc, 1859, 4**« 

2739 Diplomatarium Islandicum. Islenzkt Fornbrèf asafn , sem 

hefir inni ad halda brèf og gjörninga, dóma og maldaga, 
og adrar skrar, er snerta Island eda islenszka menn. 
(II). Kaupmannahöf n , 1859, 8®. 

2740 Fahrenbruch (Fricdr.). Zur Geschichte König Manfreds. 

Rossla, R. Kaemmerer, 1880, 8^ — 2S6 — 

2741 Pehr (Isak). Studier i frihetstidens vitterhet . Den politiska 

visan jamte meddelanden om censuren och utlSndsk 
literatur i sverige. Upsala, 1883, 8**. 

2742 Fcstcr (Richard). Die armirten Stande und die Reichskriegs- 

verfassung. 1681-1697. Frankfurt a/M, 1886, 8**. 

2/43 Goovaerts (Alfons). Bernard Mawd, Ballard, Giftord et 
Gratley, quatre des agents employés par Walsingham 
contre Marie Stuart. Un document inédit, annoté et 
commenté par ... Brussel, Hayez, 1896, 8**. 

2744 Grethen (Rudolf). Die politischen Beziehungen Clemeiis' 

VII, zu Karl V in den Jahren 1523-1527. Hannover, 
Carl Brandes, 1887, 8^ 

2745 Hallier (Ludwig). Untersuchungen über die Quellen, die 

Abfassungszeit und die dogmatische Stellung des Ver- 
fassers der Edessenischen Chronik. Leipzig, Aug.Pries, 
1892, 8^ 

2746 Hasse (Thcodor). König Wilhelm von Holland (1247-1256). 

Strassburg, 1885, 8^ 

2747 Judcich (Walther). Caesar im Oriënt. Kritische Übersicht 

der Ereignisse vom 9 . August 48 bis October 47. Leipzig, 
F.- A . Brockhaus , 1884, 8**. 

2748 Kalkoff (Paul). Wolfger von Passau, 1 191- 1204. Wcimar, 

Hof-Buchdruckerei, 1882, 8**. 

2749 Koch (Hugo). Richard von Cornwall, 1209- 1257. Strassburg, 

J.-H.-Ed. Heitz, 1887, 8^ 

2750 Lenel (Waltcr). Studiën zur Geschichte Paduas und 

Veronas im dreizehnten Jahrhundert. Strassburg, ICarl-J. 
Trübner, 1893, i6^ 

2751 Leupold (Edward). Berthold von Buchegg, Bischof von 

Strassburg. Ein Beitrag zur Geschichte des Elsass und 
des Reichs im XIV. Jahrhundert. Strassburg, K.-J. 
Trübner, 1882, 80. 

2752 Lewinski (Ludwig). Die Brandenburgische Kanzlei und 

das Urkundenwesen wahrend der Regierung der beiden — 257 — 

ersten HohenzoUerschen Markgrafen (1411*1470). Strass- 
burg, J.-H.-Ed. Heitr, 1893, 8*». 

2753 Liudwig (Theodor). Die Konstanzer Geschichtschreibung 

bis zum 18. Jahrhundert. Strassburg, K.-J. Trübncr 
1894, 8^ 

2754 Mann (Oskar). Das Mujmil et-Tarïkh-i ba'dnadirije des 

ibn Muhammed Emïn Abu'l-Hasan aus Gulistane. Lei- 
den, E.-J. Brill, 1891, 80. 

2755 Marcks (Erich). Die Überlieferung des Bundesgenossen- 

krieges 91-89 v. Chr. Marburg, 1884, 8**. 

2756 Molken (Hcnr.). In Commentariutn de bello Africano 

quaestiones criticae. Jena, Herm. Pohle, 1892, 8^ 

2757 Muller (S.). De Germaansche volken bij Julius Honorius 

en anderen. Amsterdam, Johannes Muller, 1895, g^.-8**. 

2758 Post (B). Ueber das Fodrum. Beitrag zur Geschichte des 

Italienischen und des Reichssteuerwesens im Mittelalter. 
Strassburg, K.-J. Trübner, 1880, 8°. 

2759 Répertoire des travaux de la Société de statistique de 

Marseille, fondée Ie 7 février 1827. Marseille, J. Cayer, 
1891, 1892, 1893, 8**. 

2760 Rosenkranzer (Nik.). Bischof Johann I von Strassburg, 

genannt von Dürbheim. Trier, Fr. Dasbach, 1S81, 8®. 

2761 Sander (Paul). Der Kampf Heindrichs IV und Gregors VIL 

Berlijn, A. Bath,i893, 8^ 

2762 Schwemer (Rich.). Innoccnz III und die deutsche Kirche 

wahrend des Thronstreites von 1 198-1208. Strassburg, 
K.-J. Trübner, 1882, 8<*. 

2763 Skirnir, tidindi hins Islenzka bokmentafèlags 1 858-1 861. 

Kaupmannahöfn , 8^. 

2764 Skyrslur urn landshagi a Islandi, gefnar ut af hinu Islenzka 

bókmentafèlagi I-IV. Ibid., 1858, 8*». 

2765 Virck (Hans). Die Quellen des Livius und Dionysios für 

die alteste Geschichte der Römischen Republik (245-260). 
Strassburg, R. Schultz en 0% 1877, S^- -258- 

2766 Visschers (P.). Notice sur Thospice et Téglise de St.-Julien 
des Belges, a Rome. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1849, 8*». 

2767 Maria Stuart, met eene aenteekening nopens haer 

portret en het gedenkstuk van hare twee staetsdamen 
Barbara Moubray en Elisabeth Curie in St.-Andrieskerk 
te Antwerpen. Antwerpen, P.-J. van Aarsen en C'*, 
1846, 8^ 

2768 Von Schubert (Hans). Die Unterwerfung der Alamannen 

unter die Franken. Strassburg, K.-.J. Trübner, 1884,8». 

2769 Wijnne(J.-A.). Binnenlandsche geschiedenis van Frankrijk 

gedurende de middeleeuwen. Grondtrekken , bronnen, 
latere geschriften. Groningen, J.-B. Wolters, 1893, 8«. 

2770 Winckelmann (Otto). Die Beziehungen Kaiser Kark IV 

zum Königreich Arelat. Ibid., id., 1882, 8». L 

Levensschetsen en Bijdragen daartoe. 

2774 Alberdingk Thijna J.-A.). Geertruide van Oosten. Geschie- 

denis van een Delftsch begijnq'en uit de XIV® eeuw. 
Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen , 1853, 12**. 

2775 Alberdingk Thijm (P.-P.). H. Willibrordus, apostel der 

Nederlanden. Loven, C.-J. Fonteyn, 1861, 8®. 

2776 Andrea (A.-J.). Nalezing op de naamlijst van Grrietmannen, 

van Jhr. H. Baerdt, van Sminia. Leeuwarden, Meyer 
en Schoofsma, 1893, 8*. 

2777 Bauwens (Is.). Herinnering der huldebetooging aan den 

heer V. van Wambeke, voorzitter der Koninklijke Har- 
monie « Al gloeiend Bloeiend », op Zondag 29 Augusti 
1886, gedaan. Aalst, C. van de Putte, 4°. 

2778 Bertolotti (A.). Andrea ïrevigi celebre medico Monferrino 

(1500-1600). Casale, 1892, 8^ — 259 — 

2779 Biographie des hommes remarquables de la Flandre 

occidentale. Brugge, van de Casteele-Werbrouck, 1843- 
1849, 8**, 4 deelen. 

2780 Biographie nationale, publiée par TAcadémie royale des 

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique* 
Brussel, 1866- 1894, 8**, 14 deelen (tot heden), 

2781 Broeckaert (J.). Emmanuel Quaetfaslem. Dendermonde, 

Aug. de Schepper-Philips, 8**. 

2782 Pater Bruynincx. Ibid., id., 8°. 

2783 — — Eenige aanteekeningen over de kunstenaarsfamilie 

Kerricx. Ibid., id., 1897, ö**. 

2784 Butaye (R.). Leven van den heiligen Aloysius van 

Gonzaga. Naar de nieuwste bronnen. Loven, J.-B. Istas, 
1891, 8^ 

2785 Leven van pater Damiaan , apostel der melaatschen 

van Molokaï. Zesde, herziene druk . Brugge, Desclée-de 
Brouwer en O*, 1890, 8^ 

2786 Conscience (H.). Levensbeschrijving van Willem de Mol. 

Brussel, J.-H. de Hou, 1874, 12**. 

2787 Daems (S.). De zalige Bronislava. 

2788 De Hacker (Louis). Roumanille. Sa vie et sa mort. 

Cannes, 1891, i6^ 

2789 De Baets (Maur.). Mgr Seghers, l'apötre de l'Alaska. 

Gent, A. SifFer, 1896, gr.-8**. 

2790 De Bc |L.). Eene lijkrede, uitgesproken (over Leopold 

de Coester). Gent, A. SiflFer, 189*, 8®. 

2791 De Cock (A.). Simon Stevin. Gent, L-S. van Doosselaere, 

1888. 12^ 

2792 De Decker (P.). Het leven en de werken van den heer 

baron Julius de Saint-Genois. Gent, L. Hebbelynck, 
1867. 12^ — 26o — 

2793 D. G. (E.) en V. (A.). Bloemen geplukt op het graf 

van Mijnheer Aug^ust de Rynck, gewezen pauselijken 
Zouaef, ridder van het order van Sint Silvester... Roese- 
Isire, de Brauwer-Stock , 8^ Tweede uitgaaf. 

2794 De la Fontenelle (A.-D.). Philippe de Comyne en Pitou. 

Douai, V. Adam, 1836, 8^ 

2795 De Leyn (Alfons), Priester. Levenschets van den E. H. 

Clarysse. Brugge, Amaat de Zattere, 1875, ^^^ 16 bl. 

2796 De Pauw (Nap.). Note sur Ie vrai nom du docteur solennel 

Henri de Gand. Brussel, F. Hayez, 1888, 8®. 

2797 — — Dernières découvertes concernant Ie docteur solennel 

Henri de Gand, fils de Jean Ie Tailleur (Formator ou 
de Schepper). Ibid., id., 1889, 8°. 

2798 De Potter (Frans). De eeregraven van Jan-Frans WiUems 

en van Karel-Lodewijk Ledeganck, te St.-Amandsberg. 
Gent, A. SifiFer, 1890, 8**. 

2799 De Ridder (Alfred). La Chambre des Représentants en 

1894-1895. Brussel, A. Lesigne, 1896, 8°. 

2800 (De Somviele, D.). Levensschets van den eerw. vader 

Schacht, pastor-missionaris in Noord-Amerika, 1841-1874, 
Tielt, J.-D. Minnaert, 1878, 8^ 16 bl. 

2801 Deynoot (F.). De eerw. pater P.-J. de Smet, Belgische 

Missionaris der Sociëteit Jesu in de Vereenigde Staten. 
Dendermonde, A. Grootjans, 1875, S°* 

2802 Du(clos) (Ad.). Petrus-Joannes Maes. Eene schets. Brugge, 

P. Verbeke-Loys, 1877, 8^ 7 bl. 

2803 Einhard. Leven en wandel van keizer Karel-den-Groolen. 

Voor de eerste maal in het Nederduitsch uilgegeven 
door Ph. Blommaerï. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1849, 8°. 

2804 Fries (Th.-M.). Bidrag till en lefnadsteckning ofver Carl 

von Linné. Upsala, 8**. — 201 — 

2805 Gachard (M.)* Documents inédits sur Juste Lipse. — 

Ambassade extraordinaire envoyée par Jacques I, roi 
de la Grande-Bretagfne a Tarchiduc Albert, pour demander 
justice contre Erycius Puteanus. Brussel, M. Hayez, 8^ 

2806 Gedachtenis (Ter dierbare) van onzen vriend en medemaat 

M' Amédée Donck, student in de wijsbegeerte en letteren. 
Roeselare, de Brauwer-Stock, z. j., i6°. 

2807 Gedachtenis (Ter) van Karel Miry, Vlaamsch toondichter. 

Gent, Snoeck-du Caju en Zoon, z. j., 12°. 

2808 Gedenkboek der Coremans' betooging op 10 Februari 1889 

te Antwerpen , en verslag van den Vlaamschen landdag. 
Antwerpen, H. Claes, 1889, 8**. 

28ov) Geelhand-Moretus (M.-Emile). Article nécrologique. Ant- 
werpen, J.-F. Engels en 0% i886, 8^ 

2810 Gelukwensching aen den eerweerden Karel Olivier, S. J., 

ter gelegenheid dat hy eerstmael het misoffer ... opdroeg. 
Brugge, de Scheemaecker-van Windekens, 1865, 8^ 

281 1 Génard (P.). Deux documents concernant la familie 

d'Egmont. Brussel, F. Hayez, 1890, 8^ 

2812 — — Levensschets van den advocaat Theodoor van 

Lerius. Antwerpen, 1880, 8®. 

2813 — — P. P. Rubens. Aanteekeningen over den grooten 

meester en zijne bloedverwanten. Antwerpen, L. Beerts, 
1877. 8<». 

2814 — — Het testament van Aelbrecht Rubens. Aanteekening 

door P. GÉNARD. Antwerpen, wed. de Backer, 1896. — 
Het laatste testament van Rubens, Ibid., id., 189 ^, 8**. — 
De kwartieren van Rubens. Ibid., id., 1894, 8^ — La 
première épitaphe de Rubens. Une question d'histoire, 
Ibid., id., 1896, 8*>. 

2815 De Antwerpsche bouwmeesters in de XVI* eeuw. 

Ibid.. id., 80. 

2816 Clara del Monte en Donatus van der Mont Ibid., id., 

1897, 8». Boêkêmverz» itr Kvn, Vi.AcadêmU. 33 — 202 — 

2817 Génard (P.). Levensschets van den zeer eerw. heer Peeier- 
Jozef Visschers, pastoor van S*®-Andrieskerk ... te Ant- 
werpen. Antwerpen, J.-E. Buschmann, z. j., 8°. 

2818 De kunstschilder Jan Anthony. Gent, A. SifiFer, 8^ 

2819 Gerrits (Lod.). Levensbeschrijving van M.-L van Brée, 

Antwerpen, J.-B. Buschmann, 1852, 80. 

2820 (Gezelle, Guido). 1781. Mijn eerwaarden heer Joseph- 

Ignatius-Michaël van Dale, zaliger gedachtenisse, koop- 
man, priester, vader der armen. Kortrijk. Dankbaarheid 
i88i. Kortrijk, Eug. Beyaert, 188 1, ï6^— Idem. Andere, 
verbeterde uitgave. Zelfde jaar, 16®. 

2821 Goethals (M.-J.-A.). Lectures relatives a lliistoire des 

arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique 
et dans les pays limitrophes. Brussel, C.-J. de Mat, 
1837-1838, 4^ 4 deelen. 

2822 Histoire des lettres, des sciences et des arts en 

Belgique et dans les pays limitrophes. Ibid., id., 1840- 
1844, 80, 4 deelen. 

2823 Habets (Joz.). Eenige bizonderheden omtrent Paulus 

Chimarrheus, pastoor te Sittard. Maastricht, 1889, 8'. 

2824 Hansen (C.-J.). Klaus Groth in zijn leven en streven 

als dichter, taaikamper, mensch, met reisverhaal ea 
terugblik op de Dietsche beweging. Antwerpen, L. de 
la Montagne, i88q, gr.-8**. 

2825 Hulde der Koninklijke Vlaamsche Academie aan 

Dr. Klaus Groth, 1819-1889. Gent, A. SifFer, 1S89, 8^ 

2826 Helbig. Jean van der Noot, patrice d'Anvers, poète du 

XVP siècle. Sa vie et ses ouvrages, 8^ 

2827 Herinnering der parlementaure jubelfeest van M. Delcour. 

Loven, F. Jckx en Zuster, 1888, 8°. 

2826 Hubert (Frédrich). Vergerio's publizistische Thatigkeit 
nebst einer bibliographischen Übersicht. Breslau, Grass, 
Barth en 0% 1893, 8*». — 203 — 

2829 Inbjudningfs^krift till de magister- och doktors-promotioner, 

hvilka af filosofiska fakulteten vid kejserliga Alexanders- 
Universitetet i Finland. Helsingfors, J.-C. Frenckell en 
Son, 1894, kl.-4°. 

2830 Jansenius, évêque d'Ypres. Ses derniers moments, sa 

soumission au S. Siège d'après des documents inédits. 
Loven, J. van Linthout, 1893. 

2831 Japikse (H.). Het aandeel van Zacharias Janse in de 

uitvinding der verrekijkers. Middelburg, J.-C. en W. 
Altorffer, 1889, 8^ 

^0^2 Jubelfeest (Het zilveren) van mevrouw Daenens, geboren 
Diana Robyn, Gent, Snoeck-du Caju en Zoon, 1844, lö**. 

2833 Kervyn de Volkaersbekc (Ph.). Inauguration du buste 

du baron de Saint Genois des Mottes. Gent, L. Heb- 

belynck, 8°. 

2834 Key (H.). AUessandro Manzoni. Stockholm, P.-A.Norstedt 

en Söner, 1894, 8®. 

2835 (Kieckens, J.-F.). Een Gentsche martelaar. Ignatius Toe- 

bast, van het Gezelschapjezus. Zijn leven, zijne brieven 
en zijne marteldood. (1648-1684.) Loven, K. Peeters, 
1888, I2^ 

2836 Lebon (Hubert). Het leven van de heilige Aga»ha, maegd 

en martelares, het jaer 251. Zottegem, L. Vekeman, 
1863, ï6». 

2837 Legende der H. Catharina. Naar het Fransch bewerkt 

door Alf. van Loo. Gent, A. SiflFer, 1891, 24®. 

2838 Levensbericht van G.-A. Vbsterman van Oyen, door een 

Oud-Leerling. {Zonder naam van drukker)^ 1884, 12**. 

2839 Lindcr (Ludwig). Meddelanden frin det literaturhistoriska 

seminariet i lund utgifna af Henrik Schück. IIL — Bidrag 
till kannedomen om Massenii tidigare lif 1579 (c.) — 
1608. Lund, 1894, 4^ 

2840 Mangeruva (Mons.) Vescovo di Gerace. Z. n. van drukker, 

1895, 160. 

2841 Mannen van beteekenis in onze dagen. Haarlem, A.-C. 

Kruseman, 1880, 8^ — 264 — 

I. von Bistnarck, OUivier, vón Moltke, Dunant, Mac-Mahon, 

Favre, Thiers, Gladstone, von Beust, Antonelli. 

II. Prévost-Paradol, Jac. van Lennep, Dickens, Mazzini, 

Jules Simon, John Bright, Longfellow, Disraeli, Ger- 
vinus, Conrad. 

in. Guizot, Victor Hugo, Macaulay, Louis Blanc, Dol- 
linger, Motley, pater Hyacinlhe, Grant, Thackeray, 
George Sand. 

IV. Napoleon III, Amadeo I, Zorilla, Castelar, Fignera^, 

Bulwer, Maury, Liebig, Stuart Mill, W. Bosch, Cham- 
bord, Livingstone. 

V. Thorbecke, Landseer, Serrano, Strauss, Fritz Reuter, 

Reinkens, Don Carlos, Manzoni, von Raumer, Bosscha. 

VI. Darwin, Kingsley, Potgieter, Barrot, von Kaulbach, 
Quinet, Lyell, Andersen, Tischendorff, Buckle. 

VIL Hamerling, Wagner, Deak, Schultze-Delitzsch, Kaiser, 
Lang, Heije, Renan, Groen van Prinsterer. 

VUL GortchakofF, Max Muller, Mithad-Pacha, Parker. 
Falck, von Hartmann, Tennyson, Carlyle, Staring, 

IX. Gambctta, Victor-Immanuël, Pius IX, Keshub Chun- 
der Sen, Angelo Secchi, Leverrier, Stanley, Russell, 
Freiligbath, von Ranke. 

X. Karl Marx, Petermann, Jules Grévy, Andrassy, v. 

Hoe veil, Stieltjes, Beaconsfield, Geibel, Dupanloup. 

XI. MoU, Edison, Emerson, Brahms, Schliemann, Nor- 
denskjöld, Haeckel, de Lesseps, Garibaldi. 

XII. Cremer, MelikofF, ^yndall, Alexander II, George 
Eliot, Taine, Littré, Garfield, Georg Ebers, Weyprecht. 

Xni. Bluntschli, Paus Leo XIII, Pasteur, Mulder, Stanley, 
von SchefFel, Auerbach, Goudsmit, Gladstone. 

XIV. Van Oosterzee, Virchow, Rubinstein, Spencer, Hans 
Makart, Huxley, Elisabeth (Carmen Sylva), Mole- 
schott, Peter Cooper, Laurent, Conscience. 

XV. Colenso, Montefiore, Daudet, Gordon, Schlegel, Toer- 
génjef, Dozy, Matthew, Arnold. — 205 — 

XVI. Nic. Beets, Keizer Wilhelm, S. Bernhardt, Bancroft, 
Coppée, Bradlaugh,J.-B. Dumas, Mommsen, Todleben, 
Jules Ferry. 

XVn. V. Hugo, H.-J.-Th. Hettner, John Stuart Mill, 
V. Sardou, J.-J.-H. Verhulst, J.-C. van Riemsdijk, 
Mevr. Bosboom-Toussaint, Ch. de Freycinet, H. Faw- 
cett, Piet er Harting, Ch. Stewart Parnell. 

XVni. Cd. Busken Huet, Fr. Liszt, Björnstjeme Björnson, 
Marco Minghetti, H. Ibsen, C.-H. Spurgeon, von 
Bismarck na de vestiging van het Duitsche rijk, P.-J. 
von Cornelius, M.-A. Nikephorowitch KatkofF. 

XIX. C.-W. Opzoomer, Fredr. Spielhagen, Henr. George, 
Multatuli, Georges Cléraenceau, Suly Prudhomme, 
Krupp, Keizer Friedrich. 

2842 Marckwald (Ernest). Beitrage zu Servatus Lupus, abt 

von Ferrières. Strassburg, J.-H.-Ed. Heitz, 1894, 8°. 

2843 Mets (Bern.). Leven van den H. Joseph van Cupertino. 

Gent, H. van der Schelden, 1893, 12°. 

2844 Michecls {].). Theodoor Körner. Antwerpen, 1893 8**. 

2845 Moll (W.). Geert Groote's verklaring aangaande den 

inhoud zijner prediking te Utrecht uit een hs. van 
1393» 8°. — Gerlach Peters en zijne schriften. Eene 
bijdrage tot de kennis van den letterarbeid der school 
van G^ert Groote en Florens Rade wij ns. 8®. 

2846 Monchamp. Le flamand et Descartes. St-Truiden, Joz. 

Leenen, z. j., 8**. 

2847 Monthaye (E.). Z. K. H. Prins Boudewijn. Brussel, 

Comé-Germon, 1891, 8°. 

2848 Nagedagtenis van onzen teergeliefden medebroeder Fran- 

ciscus Peeters, kunstgriffier der maetschappy gezegd : 
Vrede-Minnaers, binnen Korlryk. Kortrijk, L. Blanchet, 
1813, 8^ 

2849 Natglas (J.). Leven van Zeeuwen, zijnde een vervolg 

op P. de la Rae. Geletterd, staatkundig heldhaftig Zeeland. 
Middelburg, J.-C. en W. AltorfFer, 1888, 8». - 266 — 

2850 Notices biographiques et bibliographiques concernant les 

membres, les correspondants et les associés de rAcadémie 
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique. Brussel, F. Hayez, 1887, i2«>, 

2851 Nyssens (Albcrt). Eudore Pirmez. Brussel, PoUeunis en 

Ceuterick, gr.-8o. 

2852 F. — In Memoriam Mr. M.-F. Lantsheer. 1819-1877. Mid- 

delburg , J. en W. AltorflFer, 8^ 

2853 Paquot. Mémoires pour servir a Fhistoire littéraire des 

dix-sept provinces des Pays-Bas, de la Principauté de 
Liège et de quelques contrées voisines. Loven, 1765- 
1770, in-f*, 3 deelen. 

2854 Pater Damiaan, de apostel der Melaatschen, vrij naar 

het Engelsch. Gent, H. van der Schelden, 1890, 16*. 

2855 Périer (Od.). Lieven Bauwens en de opkomst der katoen- 

nijverheid in Vlaanderen. Gent, Ad. Hoste, 1885, 16°. 

2856 Antonius-Everardus de Espinosa, XII* bisschop van 

Antwerpen. Uit het Fransch vertaald door Mevr. Odilon 
Périer, geboren Wilhelmina Boot. Dender monde, 
Aug. de Schepper-Philips, 1872, 8^ 

2857 Peypers (W.-N.). Levensschets van Rembrandt en dicht- 

regelen bij de onthulling van zijn standbeeld. Amster- 
dam, Peypers en Lint velt, 1852, 8®. 

2858 Piron (C). Algemeene levensbeschryving der mannen 

en vrouwen van België, welke zich door hunne dap- 
perheid, vernuft, geest, wetenschappen, kunst, deugden, 
dwalingen of misdaden eenen naem verworven hebben. 
Mechelen, J.-F. Olbrechts, 1862, gr.-8°, 2 deelen. 

2859 Plantin (Christophe). Correspondance. Publiée par Max 

ROOSES. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1883-1885, 8**, 
2 deelen. 

2860 Plutarchus. 't Leven der doorluchtige Griecken ende 

Romeynen, tegen elck anderen vergeleken. Wt de 
Griecsche sprake overgeset door M. Jaques Amyot... — 267 — 

Mitsgaders het leven van Hannibal , Scipio den Af ricacn, 
uyt het Latyn verfranscht door Carolus Clusius... 
Verduytscht door A. V. Z. V. N. Delft, 1644, f». 

2861 Ramboux (Mathilde). Antwerpens goede engel, mejuffrouw 

Constance Teichmann, bestuurster sedert 1846 van het 
kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar vijftig- 
jarig jubelfeest gevierd den 10 Mei 1896. Antwerpen. 
L. van den Broeck, 1896, 8^. 

2862 Reine (La). Tableau de sa vie et de sa mort. Brussel, 

G. Stapleaux, gr.-8®. 

2863 Rembry (E.). De bekende paustoors van Sint-Gillis te 

Brugge (1311-1896), met aanteekeningen over kerk en 
parochie. Brugge, wed. de Scheemaecker-van Winde- 
kens, 1890- 1896, 12^ 

2864 Reydams (Ad.). De slag van Rymenan (1578), Antoon 

van Lalaing (1480- 1540); six biographies Tonalinoises : 
M. vander Gracht, G. Elinckx, Douglas (Scott), J. Coli- 
brant, M. Goubeau d'Ho vorst, G. Wreys. Mechelen, 
A. Godenne, 1894, 80. 

2865 Ritter (William). Evêques artistes. Gent, A. Siffer, 1890, 8°. 

2866 Rivier (Alph.). Etienne van der Straten, professeur a 

Dole et conseiller de Brabant. Brussel, F, Hayez, 1875, 8^ 

2867 Rombouts (Ph.). Certificats délivrés aux imprimeurs des 

Pays-Bas par Christophe Plantin, et autres docu- 
ments se rapportant a la charge du protographe. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1881, 8*>. 

2868 Romein. Naamlijst der Predikanten sedert de hervorming 

tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland. 
Leeuwarden, A. Meyer, 1886-1888, 8°. 

2869 Ruelens (Ch ). Erycius Puteanus et Isabelle Andreini. 

Antwerpen, W. van Merlen, z. j., 8^ 

2870 Savine (Albert). Pedro Calderon de la Barca, d'après de 

récentes publications, Gent, A. SifFer, 1890, 8°, — 268 — 

287 1 Schaepkens. XXII eaux-fortes, avec souvenir biographique 

de Théod. Schaepkens. 18 10-1884. Brussel, wed. Monnon, 
1887, 4^ 

2872 Schaepman, Dr. Mgr de Haerne. Grent, A. Siffer, 1895, 8^ 

2873 Schrant (J.-M.). Lofrede op Godfried van Bouillon. Gent, 

A.-B. Steven, 1826, 8°. 

2874 Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den hoog- 
geleerden heere J.-B. Hellebaut, boogleeraar in de 
regtsgeleerdheid aan de Hoogeschool van Gend. G«nt, 
J.-H. Houdin, 1819, 12^, 

2875 Schück (Henr.). TrS, svenska biografier frkn medeltiden. 

De vita domini Petri Olavi. Z. n. v. dr., 8^ 

2876 Sevens (Theodoor). Mgr de Haerne, huisprelaat van Zijne 

Heiligheid den Paus, gewezen Lid van het Nationaal 
Congres, Volksvertegenwoordiger enz. Naar ambtelijke 
stukken en familiepapieren bewerkt. Met portret en 
fac-similé. Kortrijk. E. Beyaert, 1891, 8^ 

2877 Levensschets van Lodewijk Robbe. Ibid., id., 

1 889, 1 20. 

2878 Stecher (F.). Notice sur la vie et les ceuvres de Jean 

Lemaire de Belges. Brussel], 1891, gr.-8**. 

2879 Steyaert (J.-J.). Levensschts van Jozef van Crombrugghe, 

in zijn leven burgemeester der stad Gent. Gent, 
Snoeck-du Caju en Zoon, 1844, 8**. 

2880 Styl (Simon). Leven van Jan Punt. *s Gravenhage, K. 

Fuhri, 1851, 32°. 

2881 Tanghe (G.-F.), kanunnik. Aenspraek gedaen den 26 De- 

cember 1871 .... op de vyftigjarige jubelfeest der pries- 
terwyding van den eerw. heer Joannes de Bruyne, 
pastor-demissionaris van Iseghem, en aldaer nu direkteur 
der Zusters van Liefde. Brugge, de Scheemaecker-van 
Windekens, 1872, 18**. 

2882 Thys (Aug.). Un drame judiciaire en 18 13 (Werbrouck). 

Antwerpen, H. en L. Kennes, 1894, 8°. — 269 — 

2883 Trcvelyan (G.-O.). The life and letters of lord Macaulay. 

Leipzig, Bemh. Tauchnitz, 1876, i6^ 4 deelen. 

2884 Trollopc (A.). An autobiography. Leipzig, Bernh.Tauch- 

nitz, 1883, i6^ 

2885 Turgenjeff (Iwan). Litteratur- und Lebenserinnerungen. 

Deutsch von Franz W alter. Leipzig, Philipp Reclam, 
i8^ 

2886 Van den Bcsch (Firmin). Un mort dliier. Max Wallen 

Notes littéraires. Gent, A. Siflfer, 1890, 8^ 

2887 Van den Daele (J.H.). Lieven Bauwens. Gent, F.-L. 

Dullé-Plus, 1885, 120. 

2888 Van der Baan (J.). Philippus en Petrus Lansbergen. 

Middelburg, J.-C. en W. AltorfiFer, 1896, 8^ 

2889 Van de Venne (Jef). Joseph Lefebvre en zijn werk. Ant- 

werpen, Jaak Mösdy, 1895, 4°« 

2890 Van Duyse (Prud.). Herinneringen aen het feest gevierd 

te Merckem, den 20 Augustus 1844, ter eere van Sidronius 
Hosschius. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1845, 8*>« 

2S91 Simon Stevin, naer Voorduin's bekroond werk. 

Met eenige dichtstukken . Brussel, J. van Dale, 1846, 8°. 

2892 Van Even (Edw.). Nederlandsche kunstenaars, vermeld 
in de onuitgegevene geschiedenis van Leuven, door 
J. MOLANUS, 8^ 

2893 De schilder P.-J. Verhaghen, zijn leven en zijne 

werken. Loven, wed. K. Fonteyn, 1875, 8®. 

2894 Van Hall (M.-C). Plinius Secundus. Amsterdam, J. van der 

Hey, 1819, 8^ 

2895 Van Harn (W.-J.). Iets over Everardus Reidanus, Nas- 

sa wsche Raét. Gorinchem, H. Horneer, 1852, 8**. 

2896 Van Havre (G.). Marques typographiques des imprimeurs 

et libraires anversois, recueillies par ... (Met korte levens- 
berichten). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1883, 8**, 2 deelen Bp^ktnvert, der Kon. VI. AcademU. 34 — 270 •" 

2897 Van Hove (B ). Lykrede van den zeer eerw. heer Joannes- 

Marcellinus Darras, pastor-deken van Thielt. Brugge. 
A. Neut, 1855, 8^ 

2898 Van Lerius (Th.). Biographies d'artistes anversois. Publiées 

par P. Génard. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1880, 
8® 2 deelen. 

2899 Van Ortroy (F.). L'cEUvre géographique de Mercator. 

Brussel, Polleunis en Ceuterick, 1893, gr.-8*». 

2900 Van Peteghem (Lodewijk). Levensschetsen en kunst- 

artikelen. Brussel, P.-J. Leemans en O^ 1862, 8^ 

2901 Van Spilbeeck (Waltman), Petrus van Emmerick. Turn- 

hout, J. Splichal (1890), 8°. — Waar te Diest Petrus 
van Emmerick woonde. Diest, F. Uten, z. j., 24**. 

2902 — — Necrologium van het klooster Bethlehem, te 

Zwolle, 8^ 

2903 Van Thielen (J.-C). Aan zijne Excellentie den heer 

Minister van Justitie, te 's Gravenhage. Brussel, Kom. 
Verbruggen, z. j. 4^ 29 bl. 

2904 Van Veen (S.-D.). Aanvullingen en verbeteringen van 

Romein's Naamlijst van Predikanten in de hervormde 
gemeenten van Friesland. Leeuwarden, Meyer en 
Schaaf sma, 1892, 8^ 

2905 Varnhagcn (K.-A.). Fürst Blücher von Wahlstadt. Leip- 

zig, 24^ 

2906 Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Leipzig, 24®. 

2907 Vermorel (A.). Mirabeau, sa vie, ses opinions et ses 

discours. Parijs, Dubuisson et C*«, 1865, 32^, 5 deelen. 

2908 Verschaeve (Alfons). Lijkrede uitgesproken op het graf 

van Mr. Amédée Donck, student • . . Roeselare, de Brau wer- 
Roelens, 1889, 8^ 

2909 Verslag over Stroobant's jubelfeest, 1846-1871. Brussel, 

J.-H. de Hou, 1872, 8°, — 271 - 

2910 Verstraeten (A-.M.), Leven van den hoogeerwaarden pater 

Petrus Beckx, XXII° generaal-overste van het gezelschap 
van Jezus. Antwerpen, Van Os-de Wolf, 1889, 8^ 

291 1 Vichoff (Heinrich). Goethe's Leben. Stuttgart, Gust. 

Hoffmann, 1864, i6^ 4 deelen. 

2912 Visschers (P.). Iets over Jacob JongheliYick, metaelgieter 

en penningsnyder, Octavio van Veen, schilder, en de 
gebroeders Collyns de Nole, beeldhouwers. Antwerpen, 
P.-E. Janssens, 1853, 8^ 

2913 — — Vrienden-album van OthoVaenius,naer een Latynsch 

handschrift der XVI* eeuw. Ibid., id., 1853, 8°. 

2914 Notice sur M' Jean Gérard Smolderen. Ibid., J.-E. 

Buschmann, 1855, ^^' 

2915 Naemrol der eerw. heeren Pastoors van S'-Andries- 

parochie te Antwerpen, sedert 1529 tot den huldigen 
dag. Met aenteekeningen. Ibidem, P.-J. van Aarsen, 
1851, 80. ^- Naemrol der eerw. heeren onderpastoors, 
kapellanen en priesters in St-Andrieskerk te Antwerpen, 
van 1529 tot den huidigen dag. Met aenteekeningen. 
Ibid., id., 1852, 8^ 

2916 — — Lykrede over den achtbaren en geleerden heer 
Hendrik Peeter Verdussen, met aenteekeningen. Ibidem, 
P.-E. Janssens, 1857, 8^, 

2917 Hulde aen den zeer eerw. heer Christianus Terninck, 

kanonik der cathedrale kerk te Antwerpen. Antwer- 
pen, 8^ 

2918 Redevoering ter feestvierende herinnering van het 

vyftigjarigschoolonderwyzer-ambt van den heer Fr.-Alex, 
Myin. — Aen mynen dertigjarigen vriend, den achtbaren 
heer Franciscus-Alex. Myin, zyn jubelfeest .... vierende. 
Ibidem, P.-E. Janssens, 1858, 8°. 

2919 Maria Stuart, met eene aenteekening nopens Jiaer 

portret, en het gedenkstuk van hare twee staetsdamen, 
Barbara Moubray en Elisabeth Curie, in S. Andrios kerk 
te Antwerpen. Ibidem, P.-J. van Aarsen en 0«. 1846,8**. — 2J2 — 

2920 Voisin (Aug.). Notice biographique et littéraire sur Charles 

van Hulthem. Gent, J. Poelman, 1837, ^**- 

2921 Von Gagern (H ). Het leven van den generaal Frederik 

von Gagern. Naar het Hoogduitsch door C.-C.-E. 
d'Engelbronner. Amsterdam, P.-N. van Kampen, 
1858, 8^ 2 deelen. 

2922 Von Humboldt (Alex.). Correspondence avec Varnhagen 

von Ense, de 1827 ^ i^S^* Traduction de Tcdlemand. 
par Max Sulzberger. Brussel, Fr. van Meenen en 
O», 1860, 12°. 

2923 Von Lichtenstein (Ulrich). Frauendienst oder G^schichte 

und Liebe des Ritters und S&ngers... von ihm selbst 
beschrieben. Bearbeitet von LUDW. TiECK. Leipzig, Her- 
mann Bruckner, 24^ 

2924 Von Wolzogen (Karoline). Schillers Leben. Leipzig, iS^. 

2925 Vreede (G -W). Levensschets, naar zijn eigen handschrift 

uitgegeven. Leiden, E.-J. Brill, 1883, 8*». 

2926 Weale (W.-H. -James). Hans Memlinc, zijn leven en zijne 

schilderwerken. Brugge, A. de Zuttere, 187 1, 12^ 

2927 Welvaarts (Th.-Ign.), Feestmededeeling der dubbel zil- 

veren jubelplechtigheid in de Norbertiener abdij van 
Postel : Huldeblijk ter gelegenheid van het plechtigr 
dubbel 25-jarig jubelfeest van J.-J. de Kort, eersten 
gemijterden prelaat der herstelde abdij van Postel, en 
van A.-C. Verboven, eersten 25 jarigen pastoor der 
parochie van Postel. Turnhout, F. Beersmans-Pleek » 
1881, 8^ 

2928 Levensschets van Hermanus-Josephus Beugels,kano- 

nik regulier en hersteller der Norbertiener abdij van 
Postel. Tweede uitgaaf. Ibid., id., 1881, 8®. 

1929 Levensschets van Cornelius van Boesdoncq. 1884, 8». 

2930 Postel's Biographisch Woordenboek, van de XII® 

tot de XIX® eeuw. Brecht, L. Braeckmans, 1892, 8**. — 273 — 

2g^i Wclvaarts (Th.-Ign.). Levensschets van Jacobus de Kort, 
eersten prelaat der herstelde abdij van Postel-Molle. 
Antwerpen, Van Os-de Wolf, 1891, 8^ 

2932 ^Vtenbogaert (Johannes). Brieven en onuitgegeven stuk- 
ken. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven 
door H.-C. Rogge. Utrecht, Kemink en Zoon, 1868-1875, 
8**, 6 deelen. LI. Geslachtkunde. 

De Jager. Zie : Scheffer J.-H.). 

2936 De Raadt (J.-Th.). Verzameh'ng van grafschriften en 
wapens in verschillende noordbrabantsche kerken. Naar 
een hs. uitgegeven door... Helmond, Aug. Pellemans, 
1893, 8». 

2937 Verzameling van grafschriften en wapens van 

Grorinchem. 8°. 

2938 De Schoutheete de Tervarent. Recherches sur Ie séjour 

au pays de Waes des families de Burbure et Schoorman, 
St-Nicolaas, J. Edom, 1864, 8^. 

2939 Grraf- en gedenkschriften der provincie Oost- Vlaanderen, 

uitgegeven door BlommaERT, baron J. de Saint- 
Genois, Ph. Kervyn de Volkaersbeke, e. Schoor- 
man, C.-P. Serrure, A. Surmont, baron H. Surmont, 
E. VAN Damme-Bernier. (Vlaamsche en Fransche tekst). 
Gent, Kloosterkerken. Gent,-L. Hebbelynck, 1866, 4°. 

2940 Idem. Gent, Parochiekerken : St.-Jacobs, St.-Nicolaas. 

St-Michiels. Ibid., id., 1866, 4^ 

2941 Idem. (rent. Parochiekerken: St.-Martens, St-Stevens. 

H. -Kerst. Ibid., id. 

2942 Idem. Parochiên omstreeks Gent. Ibid.^id. — ^74 — 

2943 Chraf* en gedenkschriften der stad Dendermonde^uitgeg-even 

door J. Broeckaert. Dendermonde, Aug. de Schepper- 
Philips, 1896, 4°. 

« 

2944 Graf- en gedenkschriften der provincie Antwerpen. (VI. en 

Fransche tekst). I. 0.-L.-Vrouwekerk te Antwerpen. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1871, 4«. 

2945 Idem. II. St,-Jacobs, St-Walburgis- en St-Joriskerken. 

2946 Idem. m. Kerken van St-Willebrord, St.-Andries, St.-Lau- 

rens, en kerkhoven te Antwerpen. 

2947 Idem. IV. Abdijen en kloosters binnen Antwerpen. 

2948 Idem. V. Andere .kloosters. 

2949 Idem. VI. Kloosters der orde van St-Frandscus. Ibid, id. 

2950 Idem. Stadhuis, gildegebouwen en straten van Antwerpen. 

Herenthals en dorpen in de provincie Antwerpeiii 
Ibid.,id. 

2951 Idem. Kerken te Mechelen. Ibid., id. 

2952 Honig (G.-J.). Grenealogische bijdragen. A.-J.-C. Kremer. 

— Hattuarie. 's Gravenhage, 1887, 12". 

2953 Inscriptions funéraires et monumentales • de la Flandre 

Occidentale,avec des données historiques etgénéalogiques 
par J. Gailliard. L Église de St-Donat, a Bruges. 
Brugge, Edw. Gailliard, 1861. 4°. 

2954 Idem. n. Église de Notre Dame, a Bruges. Ibid., id. 

2955 Merghelynck (Arlhur). Vade-mecum pratique et utile 

de connaissances historiques, et indicateur nobilairire et 
patricien de ces contrées ... ou catalogue-répertoire 
analytique, méthodique et raisonné de 555 manuscrits... 
publié par ... Doornik, Vasseur-Delmée, 1896- 1897, gr.-8®. 

2956 Sassen (Aug.). De protocollen der Helmondsche nota- 

rissen (1595-Ï798). 's Hertogenbosch, gebroeders Muller, 
1890, 8^ -- 275 — 

2957 Scheffer (J.-H.), De Jager (H.) en Vorsterman-van Oijen 
, (A.-A.). Nederlands familie-archief. Genealogie van de 

gceslachten Beets, Chabot, Crommelin, Tromp, Dumbar, 
Groeninx van Zoelen, Hubrecht, Huyssen van Catten- 
dijke. Leste venon, Meyners, Prins, Steyn, Straalman, 
van Barnevelt , van Beef tingh. Rotterdam , G.-B . 't Hooft , 
1878-1883, 12^ 3 deelen. 

2958 Nederlands Familie-archief, bewerkt door ... Grafe- 
lijke Commissie- of Beveelboeken. i392-i404en 1408-1418. 
Rotterdam, G.-B. 't Hooft, 1883, 12°, 2 deelen. 

2959 Visschers (P.). Epitaphes de families anversoises a Rome. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1848, 8°. 

2960 Verzameling van grafschriften in de St.-Andrieskerk 

te Antwerpen. Ibid., P.-E. Janssens, 1852, 8^ 

. 
2961 Notice sur Thospice et l'église de St-Julien des 

Belges, a Rome. (Historische aanteekeningen en graf- 
schriften). Ibid., J.-E. Buschmann, 1849, 80. 

2962 Vorsterman-van Oijen (A.-A.). Geslachtslijst der familie 

Smit — Joost van den Vondel en zijn geslacht. — 
Genealogie van de geslachten ver Huell. Het vorsten- 
huis van Waldeck en Pyrmont. Utrecht, J.-L. Beyers, 
1879, folio. 

2963 — — Het vorstenhuis Oranje-Nassau, van de vroegste 

tijden tot heden. Leiden, A.-W. SijthofF en J.-L. Beyers, 
1882, folio. 

2964 Dictionnaire nobiliaire. Répertoire des généalogies 

et des documents généalogiques qui se trouvent dans 
la bibliothèque, les coUections et les archives de A.-A. 
VORSTERMAN VAN OijEN. 's Hage, C. van Doorn en 
Zoon, 1884, 8^ 

2965 — .— Idem. Supplément. Ibid., id., 1889, 8^ — 276 — LIL 

Wapen-, zegel- en penningkunde. 

2969 De Backer (L.). Origines des armes de la ville de Cannes. 

Cannes, F. Verne, 1892, 8®. 

2970 De Raadt (J. -Th.). Mengelingen over heraldiek en kunst 

Antwerpen, L. de la Montagne, 1894, 8**. 

297 1 Eduard, Frciherrn von Sacken. Katechismus der Heraldik. 

Grundzüge derWappenkunde. Dritte, verbesserte Auflage. 
Leipzig, J.-J. Weber, 1880, i6«. 

2972 Gelre. Wapenboek ou armorial de 1334 k 1372, publié 

par ViCT. BoNTON. Parijs, A. Bouton, 1881, 4^ 

2973 Génard (P.). Wapenboek der Antwerpsche gemeente- 

instellingen, sedert de vroegste tijden tot op onze dagen. 
Antwerpen, wed. de Backer, 18S4, 4?. 

2974 Génard (P.-P.), De Belgische Wapenkenner. Heraldische 

verzameling, samengesteld en geteekend door ... Ant- 
werpen, C. t'Felt, 1891, 4^ 

2975 Hcylen (A.). Antwoord op het vraegstuk : « Aen te 

toonen de steden of andere Plaetsen der Nederlanden 
in de welke de respectieve Souvereynen Geld-specien 
hebben doen slagen gedurende de XIV* en XV« eeuw. > 
Brussel, 1787, 4^ 

2976 — — Vier Ziniksche perkamenten met zegels. Grent , S. Le- 

liaert, A. SifFer, en C^ 1889, 8». 

2977 Nahuys (M.). Het Utrechtsche provinciale wapen. Oor- 

sprong en ondergane veranderingen, 8®. 

2978 Serrure (C.-A.). Etudes sur la numismatique gatdoise des 

commentaires de César, 2^ étude. Loven, H. Peeters, 
1886, 8^ 

2979 Van den Peereboom (Alph.). Essai de numismatique 

Yproise. Brussel, Fr. Gobbaerts, 1877, 8**. — 277 — 

f^öo Vcrbaere (A.). Sceaux de la ville de Nieuport. Gent, 
Eug. van der Haeghen, 8°. . Lin. 

Oudheidkunde. 

2984 Boissier (Gaston). Promenades archéologiques. Rome et 

Pompei. Troisième édition. Parijs, Bourloton, 1887, 16**. 

2985 Catalogus van het Museum van het Friesch Genootschap 

van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden, 
Leeuwarden, H. Kuipers, 1881, 12®. 

2986 Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen, betrekking 

hebbende op het vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau 
en op de wapen-, geslacht- en zegelkunde in het alge- 
meen, 's Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1880, 8*. 

3987 De Lantsheer (Th. -F.). Zelandia illustrata. Verzameling 
van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de 
oudheid en geschiedenis van Zeeland, i* aflevering. 
Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1866, 8°. 

2988 r>e rEpinois (H.). De catacomben van Rome. Aanteeke- 
ningen over christelijke oudheidkunde. Naar het Fransch 
door A. NUYENS. 's Bosch, G. Mosmans, 1877, 8«. 

29S9 r>e Pauw (Napoleon). Enquête sur l'authenticité de la 
pierre tombale attribuée a Hub. van Eyck. Gent, V. van 
Doosselaere, 1895, 8*. 

2990 De Stoppelaer (J.-H.). Het papier in de Nederlanden 

gedurende de middeleeuwen, inzonderheid in Zeeland. 
Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1869, 8^ 

2991 Dictionnaire abrégé d'antiquités , pour sèrvir a l'intelli- 

gence de Thistoire ancienne, tant sacrée que profane, 
et a celle des auteurs grecs et latins. Nouvelle édition. 
Parijs, SaDlant en Nyon, 1773, i8^ Jic0ik^nv€r%,d€r Kon* VI. Acad*mit. 35 — 278 — 

299^ Hermans. Noordbrabant's oudheden, 's Hertogenbosch, 
gebr. Muller, 1865, 8^ 

^993 Niffle-Anciaux. Les repos de Jésus et les berceaux 
reltquaires. Namen, Paul Grodenne, 1896, 4**. 

2994 Pijnappel (G.). Nehalennia. Middelburg, J.-C. en W. Altorf- 

fer, 1891, 8*. 

2995 Piot (Ch.). Un cimetière nervo-romain a Jumet. Brussel, S\ 

2996 Potter (John). Archoeologia Graeca : or, the antiquities 

of Greece. Zevende uitgave. Londen, G. Strahan, 1751, 
8®, 2 deelen. 

2997 Rich (Ant.). Dictionnaire des antiquités romaines et grec- 

ques. Traduit de Tanglais sous la - direction de M. 
Chéruel. Parijs, H. Firmin-Didot, 1861, 12^ 

2998 Saintenoy (P.). La conservation des monuments en Belgi» 

que. Brussel, A. Vromant en O", 1890, 8^ 

2999 Schotel (G.-D.-J.), Geschied-, letter- en oudheidkundige 

uitspanningen . Utrecht, L.-E. Bosch en Zoon, 1840, 8®. 

3000 Van Bastelaer (D.-A). Mémoires archéologiques , Tomé IV. 

Bergen, H. Manceaux, 1886, 8®. 

3001 Van Thielen (J.-C). Etudes archéologiques et étymolo- 

giques. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1844, ö* 

3002 Verzamelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Weten- 

schappen te Middelburg. Middelburg, 1885, 8^ 

3003 Wakker (W.-R.-H.). De c Stuerghewalt » of zoogenoemde 

< Booze Griet » van 's Hertogenbosch. 's Hertogen- 
bosch. Berger en Mosmans, 1897, 8°. 

3004 Waltzing (J.-P.). L'épigraphe latine et les corporations 

professionnelles de Tempire Romain. Gent, A. Sififer. 
1892, 8^ / — i79 — LIV. Volkskunde, zeden, gewoonten en beschaving. 

3008 Bauwens (Isid.). Geschiedenis en beschrijving der lijk- 
behandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volken. 
Brussel, PoUeunis en Ceuterick, 1888, gr.-8^ 

3009 Lijkbegraving en lijkverbranding bij de christen 

volken. Brugge, L. Herreboudt, 1892, 8**. 

3010 Inhumation et crémation. I. Les rites funéraires 

depuis Tantiquité jusqu'è nos jours. Brussel, PoUeunis 
en Ceuterick, 1891, 8". 

3011 Het dichterlijke en wezenlijke der lijkbegraving 

en lijkverbranding, 8*>. 

3012 Blommaert (Ph.). Nederduitsche begravingsplegtighe- 

den, 8^ 

3013 Bogaerts (Fel.). De goede oude Tijd in België. Schets 

van de zeden, gebruiken, levenswijze, stichtingen enz. 
onzer vaderen vóór het Fransch gebied op het einde der 
verleden eeuw. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1845, 16**. 

3014 Caland (W.). Die Altindischen Todten- und Bestattungs- 

gebraüche rait Benützung handschriftlicher Quellen . 
Amsterdam, J. Muller, 1896, gr.-8*. 

3015 Coremans. L'année de l'aucienne Belgique. Mémoires 

sur les saisons, les mois, les semaines, les usages dans 
les temps antérieurs k l'introduction du christianisme 
en Belgique... Brussel, M. Hayez, 1844, 4^ 

3016 Cramer (A.). De pelgrim der Nederlanden. Amsterdam, 

Ant. Cramer, 1827-1829, 6 deeltjes, 16". (Bcschr^ving 
van Nederlandsche steden en dorpen. Volksgebruiken. 
— Volkszeden,) 

3017 De Coster (Charles). Légendes flamandes. Brussel, Paul 

Lacomblez, 1894, i6^ 3018 be Coster (Charles). La légende et les aventures héroï- 

ques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak au pays des Flandres et ailleurs. Ibid., id., 
1893, 8^ 

3019 De Langerack (Amory). Histoire anecdotique des fêtes 

et jeux populaires au moyen-age. Rijsel, J. Lefort, 
z. j., gr..8o. 

3020 De Potter (Fr.). Onze boeren volgens de middeleeuwsche 

dichters. Gent, S. Leliaert, A. SiflEer en O*, 1888, 8*. 

3021 De Leproos in de middeleeuwen. Ibid., id., 1891, 8« 

3022 De zeden en gebruiken van ons volk in de XIIP 

en XI V« eeuw, volgens de gedichten van dien tijd. 
Antwerpen, J. Bouchery, 1889, 8°. 

3023 De Ridder (A.). Vie domestique d*en seigneur chatelain. 

Gent, S. Leliaert, A. SifFer en O*. 1888, 8^ 

3024 Duvillers (C.-F.- A.). Den baron Penninck, of samenspraken 

waerin de Vlaemsche zeden zeer getrouwelyk worden 
afgeschetst. Volksboek. Gent, Snoeck-du Caju en Zoon, 
1851, 16°. 

3025 Friedlsender (L.). Moeurs romaines du règne d'Auguste 

a la fin des Antonins, Traduction libre par Ch. Vogel. 
Tomé second, contenant les spectacles et les voyages 
des Romains, Parijs, Ad. Lainé en J. Havard, 1867, 8^ 

3026 Goovaerts (Alf.). Poppenspel. — Tooverij. — Pijniging. 

Een zonderling proces in 1601-1602, voor de vierschaar 
van de schepenbank van Eppegem. Antwerpen, J. Bou- 
chery, 1895, 8*. 

3027 Hofdijk (W.-J.). Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch 

leven geschilderd. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1859, gr.-8«, 
6 deelen . 

3028 — — Ons voorgeslacht... Tweede druk. Leiden, Van den 

Heuvel en Van Santen, 1873, 8^ 6 deelen. 


— 48i — 

302() Joos (Amaat). Vertelsels van het Vlaamsche volk. Brugge , 
F. de Haene-Wante, 1889, i6®. 

3030 Raadsels van het Vlaamsche volk, gerangschikt, 

vergeleken en verklaard. Gent, S. Leliaert, A. Siffer 
en C*, 1888, 8«. 

3031 Lrammens (J.). Het huiselijk leven onzer voorvaderen. 

Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en O', 1888, 8^. 

3032 Moke. Moeurs, usages, fêtes et solemnités des Belges. 

Brussel, A. Jamar, 16°, 2 deelen. 

3033 Roegiers (A.). Het huwelijk en zijne plechtigheden bij 

de oude Grieken. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en O®, 
1888, 80. 

3034 Recepten (Middelnederlandsche geneeskundige) en Trac- 

taten, zegeningen en tooverformules , uitgegeven door 
W.-L. DE Vreese. Gent, A. Siffer, 1894, 80. 

3035 Schnell (Bug.). Sanct Nicolaus, der heilige Bischof und 

Kinderfreund, sein Fest und seine Gaben. Eine Kirchen- 
und Kulturgeschichtliche Abhandlung, und Beitrag zur 
Kl^rung der christlichen und heidnischen Mythologie. 
Brünn, 1883, 8». 

3036 Schotel (G.-D.-J.). Het maatschappelijk leven onzer vaderen 

in de zeventiende eeuw. Rotterdam, D. Bolle, 1868, 
gT.-8^ 2 deelen. 

3037 Het oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. 

Haarlem, A.-C. Kruseman, 1867, gr.-8^ 2 deelen. 

3038 Stallaert (Karel). Vervalsching der geschiedenis van ons 

volksleven, door niet genoegzame kennis der taal. Gent, 
A. Siffer, 1889, 8® 

3039 Symons (B.). De ontwikkelingsgang der Germaansche 

Mythologrie. Grroningen, J.-B. Wolters, 1892, 8®. 

3040 Tannen (Karl). Dichtungen un Spreekwoorden up syn 

Moerwerlander Oost vrees. Leer, M. Neeman, 1892, 16°. 

3041 Tergouw (J.). De volksvermaken. Haarlem, Erven, F. 

Bohn, 1871, 8<». — 282 — 

3042 Tijd (Oe oude). Geschiedenis, maatschappelijk en huiselijk 

leven. Volkseigenaardigheden — overleveringen — kunst 
— nijverheid — gebruiken — kleeding. — Volksver- 
halen uit Zuid- en Noord-Nederland. Haarlem, A.-C. 
Kruseman, 1869- 1874, gr.-8% 6 deelen. 

3043 Van Alkemade (K.) en Van der Schelling (P.). Neder- 

landsche dischplegtigheden, vertoonende de plegtige 
gebruiken aan den dis, in het houden van maaltijden 
en het drinken der gezondheden. Rotterdam , PhiL Losel, 
i73^-»735. I6^ 3 deelen. 

3044 Van der Meersch (D.-J.). De krokodil van Kerselaer. 

Eene Oudenaerdsche sage of volksvertelsel uit de 
XVP eeuw. Oudenaarde, Bevernaege-van Eechaute, 
1868, i6^ 

3045 Van Pradelles (Nicol.). Livre de raison (1564-1637), edité 

par Ign. de Coussemaker. Rijsel, Lefebvre-Ducrocq, 
1886, i6^ 

3046 Von Reinsberg-Düringsfeld. Calendrier beige. Fêtes reli- 

gieuses et ei viles, usages, croyances et pratiques populaires 
des Belges anciens et modernes. Brussel, Ch. van der 
Auwera, 186 1-1862, 8^ 2 deelen. 

3047 Welters (H.). Limburgsche legenden, sagen, sprookjes 

en volksverhalen verzameld en uitgegeven door 

Venloo, wed. H.-H. Uyttenbroeck, z. j., 8% 2 deelen. 

3048 — — Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in 

Limburg. Ibid., id., 1877, 8°. 

3049 Winkler (Johan). Friesche jonkvrouw als « Maechden 

in den Hoeck » te Haerlem, i6*. 

3050 Oud Nederland, 's üravenhage, Ch. Eurings, 1888. 8*. 

3051 In ons zeventiende gewest, 8°, (Overdruk). 

3052 — — Opmerkingen by het doorbladeren van de Bene- 
ficiaalboeken van Friesland. Haarlem, 1888, I6^ 

3Q53 Wintergriin. Sagen, Geschichten, Legenden undMSrehec 
aus der Provinz Luxemburg. Gesammelt und heraus- 
gegeben von N. Warker. Arlon, H. Willems, 1890, 8'. -183 - 

3054 Wodana. Museum voor Nederduitsche oudheidskunde , uit- 
gegeven door J.-W. Wolf, met bijzondere medewerking 
van de gebroeders H., A. en J. van de Velde. Gent, 
C. Annoot-Braeckman, 1843, 8^ LV. 

Aardkunde. — Aardrijkskunde in het algemeen. — 

Reisbeschrijving. 

3059 Cuvier (Georges). Discours sur les révolutions du globe, 

avec des notes et un appendice par Ie D*^ HOEFER. 
Parijs, Firmin Didot, 1877, 12°. 

3060 De Hert (F.). De Vuurbergen. Brussel, Polleunis-Ceuterick 

en Lefébure, 1887, 8^ 

3061 Les terrasses blanche et rosé de la nouvelle Zélande. 

Origine et destruction. Antwerpen, wed. de Backer. 
1887, 8«. 

3062 Stamm (Ferdinand). Waar woon ik? waar leef ik? Naar 

het Hoogduitsch. Gent, F.-L. Dullé-Plus, 1879, 12^ 

3063 Von Humboldt (Alex.). Ansichten der Natur. Stuttgart, 

J.-G. Cotta,i849, i6^ 2 deelen. 

3064 Kosmos. EntwurfeinerphysischenWeltbeschreibung. 

• Ibid., id., 1845-1858, i6*, 4 deelen. 3065 Aenteekeningen op eene oude kaart van Zeeland, 8°. 

(Uit WiLLEMS' Mengelingen van vaderlandschen inhoud) 

3066 Bsedeker (K.). Die Rheinlande von der Schweizer bis zur 

Holl3.ndischen Grenze. Handbuch tür Reisende. Neun- 
zehnte Auflage. Leipzig, H. Baedeker, 1876, 16°. 

3067 Deutschland nebst Theilen der angrenzenden Lander 

bis Strassburg, Luxemburg, Kopenhagen, Krakau, Lem- 
berg, Ofen-Pesth, Vcnedig, Mailand. Handbuch für 
Reisende. Zehnte verbesserte Auflage. Coblenz, H, 
Bleker, 1861, I2^ — 284 — 

3c68 Baudet (P.-J.). Beschrijving van de Azorische Eilanden 
en geschiedenis van hunne volkplanting uit Belgisch 
oogpunt beschouwd. Antwerpen, wed. de Backer, 1879, 8^. 

3069 Bols (Jan). Een reisje in Zwitserland. Derde druk. Mechelen, 
E. -F. van Velsen, 1876, 80 

3070 Aardrijkskundige begrippen. Gent, A* Siffer, 1895, 8«. 

3071 Brieven omtrent de Hooglanden, de costuymen en 

levenswyze der Berg-Schotten , eene beschrijving der 
hoofdstad van Noord-Schotland. Uit het Engelsch ver- 
taald door J.-J.-D. Haarlem, Iza&k en Johannes Enschedé, 
1758, 80 2 deelen. 

3072 Castle-Lijn (De) Londen en Vlissingen naar Zuid-Airika 

en Transvaal. Brussel, E. Lecomte, 1890, 8^ 

3073 Colfs (Albert). Journaal . Eene bijdrage tot de kennis der 

kleine Soenda-eilanden, bewerkt door A.-G. Vorderman. 
Batavia, Ernst en 0% 1888, 8°. 

3074 Congres des sciences géographiques, cosmographiques 

et commerciales, 187 1. Antwerpen, Will. van Merlen, 
1872, 8®, 2 deelen. 

3075 Coomans (Oscar). Cinq semaines en Normandie. Brussel» 

V. Bauvais, 1875, 8°. 

3076 Cooreman (Génard). Flaneries a Paris. Exposition. Gent, 

A. SiflFer, 1890, 8^ 

« 

3077 Crespo (Antonio). Censo general de poblacion, ediiicacion, 

cemereo è industrias dela ciudad de Buenos Aires. 
Bunos Aires, 1889, gr.-8^ 2 deelen. 

3078 De Ceuleneer (A ). La Crète. Conférence. Antwerpen, 

wed. de Backer, 1897, 8®. 

3079 De Doppere (Romb.). Voyage d'Anselme Adomes a 

Jérusalem et au mont Sinaï en 1470. Publié d'après 
Ie manuscrit original par E. Feys. Brugge, L, de Plancke, 

1893» ö"*- - 285 — 

3080 De Groote (Eug.). Lochs et Fjords. Gent, S. Leliaert, 

A. SiflFer et C^ 1887, i6^ 

3081 De Groote (P.). L'Européen dans les climats chauds. 

Guide raisonné et pratique. Ibid., id., 1887, 8°. 

3082 De Hert. Le tunnel du Pas-de-Calais. Brussel, AU. Vromant, 

1885, 8°. 

3083 De Lamartine (Alph.). Le nouveau voyage en Oriënt 

Parijs , Wittershelm , 1 85 1 , 8°. 

3084 De Lannoy (Ghillebert). Voyages et ambassades. Recueil- 

lies et publiées par Ch. Pot vin, avec des notes géogra- 
phiques par J.-C. Houzeau. Loven, P. en J. Lefever. 
1878, 8°. 

3085 De Ramaix (Maur.). en Po£fé (Edw.). Beschrijving en 

rijkdom in Belgisch Congo. Antwerpen, van Os-de Wolf» 
1894, 80. 

3086 de Reiffenbsrg. Souvenirs d'un pèlerinage ou Thonneur 

de Schiller. Brussel, N.-J. Gregoir, 1839, 8°. 

3087 Des Amorie van der Hoeven (Ab.). Bijbelsche land- 

schappen naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaar- 
digd, met bijgevoegde tafereelen. Amsterdam, G.-J.-A. 
Beijerinck, 1838, 8^, 2 deelen. 

3088 De Wez. Dictionnaire géographique de la Belgique et 

de la Hollande ou description physique, historique et 
politique des provinces, villes et endroits remarquables 
de ces royaumes. Brussel, P. Feret et O®, 1829, 8^ 

3089 Droogmans (Hub.). Le Congo. Brussel, Gebroeders en 

Zusters Van Campenhout, z. j., 8®. 

3090 Dumas (Alexandre). Excursions en Belgique. Brussel» 

A. Jamar, 1841, i8^ 

3091 Eben (W.). Afrik a. De slavenhandel en de aardrijkskundige 

Conferentie van Brussel. Loven, wed. Ickx en Zoon, 
1877-1878, 16°. fioekenvert, dêr Kon, VL Actidemu. 36 — 186 — 

3og2 Echard (I^aurent). Dictionnaire géographique portatif. 
OU description des royaumes, provinces, villes, patiïar- 
chats, évêchés, duchés, comtés, marquisats, villes impé- 
riales et anséatiques ... des quatre parties du Monde. 
Traduit de Tanglais sur la 13® édition par Mr. VoSGlEN. 
Brussel, B. Ie Franc, 1783, I2^ 

3093 Fabricius (Wilhelm). Theophanes von M)rtilene und 

Quintus Dellius als Quellen der Geographie des Strabon. 
Strassburg, J.-H.-Ed. Heitz, 1888, 8^ 

3094 Freyer (Johan). Negenjaarige Reyse door Oostindien 

en Persien ... begonnen met den jaare 1672 en geêyndigt 
met den jaare 1 681. 's Hage, Abrah. de Hondt, 1700, kl.-4^ 

3095 Gens (Eug.). Ruines et paysages en Belgique . Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, z. j., i6^ 

3096 Geschiedenis der ontdekking van Amerika, door Golombus, 

Cortez en Pizarro. Reistogten en veroveringen van de 
eerste zeevaarders in de nieuwe wereld. Gent, Snoeck-du 
Caju en Zoon, z. j., 16®, IV-175, 172 en IV-164 bl. en 3 pi. 

3097 Gittée (Aug.). Eenige dagen in ons Bergland. Brugge, 

Gebroeders Haudmont, 1892, 12°. 

3098 Handboek der Aardrijkskunde. Uitgegeven door de Maat- 

schappij tot Nut van 't algemeen. Amsterdam, C.-A. Spin 
en Zoon, 1859, 8^ 2 deelen. 

3099 Hansen (C.-J.). Reisbrieven in Dietschland en Denemark. 

Gent, I.-S. van Doosselare, 1860, 12^. 

3100 Hennequin (£.). Notice sur la participation de Tlnstitut 

cartographique militaire k Texposition internationale 
du Livre, k Anvers, en 1890, Brussel, Hayez, 1890, 8". 

3101 Notice sur les cartes, documents et objets exposés 

en 1894, a Anvers. Ibid,. id., 1894, 8°. 

3102 Institut cartographique militaire. Notice sur les 

cartes, documents et objets exposés a Bruxelles, en 
1897. Ibid., id., 1897, 8®, — 287 — 

3103 Hodistcr (A). Au Congo. Gent, S. Leliaert, A. Siflfer 

en O*, 1888, 8^ 

3104 Hubner (Otto). Statistische Tafel aller Lilnder der Erde. 

22"" druk. Francfort a/M, W. Rommel, 1873, in-folio- 
plano. 

3105 Huysmans fJ.-B,). Voyajfe en Italië et en Oriënt. 1856-1857. 

Notes et impressions. Première partie. Italië. Antwerpen, 
Kennes en Gerrits, 1857. 

3106 Juste (Theodore). Un tour en HoUande en 1839. Brussel, 

Delvingne en Callewaert, 1839, i6^ 

3107 Kiefer (J.-J.). Neueste vollst&ndige Beschreibung der Stad 

Köln, Keulen, Fr.-C. Eisen, z. j., i8^ 

3108 Kircher (Athan.). Tooneel van China^ door veel, zo geeste- 

lijke als werreltlijke, geheug^eekenen enz. Amsterdam, 
J. Janssonius-van Waesberge, 1668, folio. 

3109 Kjobenhavan Forer. — Nouveau guide des voyageurs 

dans Copenhague. Kopenhagen, Aug.-J. WolflF en C*, 
1866, 24^ 

3110 Lallemand (A ). Eléments de géographie physique et 

politique a Tusage des écoles moyennes et des classes 
inférieures des Athénées royaux. — Beginselen van 
natuur- en staatkundige aardrijkskunde ..... in het 
Nederlandsch vertaald door J. Micheels. Gent, C. 
Annoot-Braeckman , 1887, 8^ 

31 1 1 L. Voyage en Oriënt. Limoges, Gebroeders Barbou, z. j., i6^ 

3112 Loebel. Lettres sur la Belgique. Brussel, E. Laurent, 

1837, i6«. 

3113 Longfellow (Henry). Outre-Mer en Kavanagh, naar het 

Engelsch. Amsterdam, J.-H. Scheltema, z. j., 8*. 

3114 Marichal (C.-H. en A.-J.), Argenlina, zijnde eene beschrij- 

ving der Argentijnsche Republiek. Brugge, Verbeke- 
Loys, z. j., i6^ — 28S — 

3H5 l^artens (J -B.). Reizen naar de Noordpool. St.-Nicolaas, 
Strybol-Vercruyssen, 1878, 8°. 

.3,16 In Schotiand. Ibid., id., 1888, 8^ 

31 17 N. V, Nouveau manuel du voyageur sur les bords do 

Rhin , depuis Mayence jusqu'a Dusseldorf , avec excur- 
sions a Wiesbade, Frankfort, Creutznac, Ems, Aix-la- 
Chapelle, Elberfeld etc. Coblentz, J. Muller, 1848, i8«. 

3 118 Notice politique, statistique, commerciale etc. sur les 

Etats-Unis du Venezuela. Parijs, R Dupont, 1889, i6^ 

31 19 Oetker (Frledrich). Belgische Studiën. Schilderungen und 

Erörterungen . Stuttgart, Aug. Auerbach, 1876, 12^ 

3120 A Peep at the Pyrenees, by apedestrian. Being a tourist's 

note-book. Londen, Taylor and Francis, 1867, I6^ 

3121 Perk (M.-A.). In de Belgische Ardennen. Haarlem, H.-D. 

Tjeenk WilUnk, 1882, 120. 

3122 Perrot (A.) en Aragon. Dictionnaire universel de géogra- 

phie moderne. Description physique, politique et histo- 
rique de tous les lieux de la terre. 4® édition. Parijs, 
Pommeret et Guénot, 1843, gT.-8^ 2 deelen. 

3123 Prayon-van Zuylen (A.). Le Congo. Colonie d'exploitation 

et colonie de peuplement. Brussel, 1895, 8®. 

3124 Quinet (E.). Mes vacances en Espagne. Brussel, Meline, 

Cans et 0% 1846, i8^ 

3125 Raepsaet (Paul). Les vacances d'un notaire. Au Cap Nord! 

souvenirs de voyage, 1885. Gent, S. Leliaert, A Siffer 
et 0«, 18S7, 8^ 

3126 Richard. Guide aux Pyrénées. Itinéraire pedestre des 

montagnes. Parijs, Audin, 1834, 18**. 

3127 S. (Jh.). Priester. Farraghit, of de jonge slaaf. Tielt, J.-D. 

Minnaert, 1885, 16**. — 289 — 

3128 Sandy. Voyagien, behelsende een historie van de oor- 

spronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen 
Rijcks : hare wetten, regeeringe, politie, krijgs-macht, 
hoven van justitie , ende koop-handel . . . Eyndelijk, Italien 
beschreven met hare nabuerighe eylanden... Uyt 't Engels 
vertaelt door J.-G. Utrecht, L. Roeck, 1654, kl.-4°. 

3 1 29 Schnakenberg (H.). Beitrag zur Ethnographie Madagaskars, 

mit besonderer Berücksichtigung derVazimba. Strass- 
burg, J.-H. Ed. Heitz , 1888, 8°. 

3130 Schrant (J.-M.). Beknopte natuur- en staatkundige beschrij- 

ving van het koningrijk der Nederlanden. Gent, A.-B. 
Steven, 1826, 16°. 

3131 Schulz (E.-W.). Reise in das gelobte Land. Mülheim an 

der Ruhr. F.-H. Nieten, 1852, 8^ 

1332 Sermon (H.). Essai sur la République Argentine. — La 
République de Colombie d'après M' Ricardo Becer- 
RAL. Antwerpen, wed. de Backere, 1890, 8°. 

3133 Servaas van Rooijen (A.-J.). Gelderland in! Herinne- 

ringen en indrukken. Schoonhoven, S. en W. van 
Nooten, 12^ 

3134 Sottiau (J.). Cours de géographie générale a Tusage de 

Tenseignement moyen et de Tenseignement normal 
primaire. Bergen, H. Manceaux, 1876, 16°. 

3135 Soudan (E.). Aardrijkskundige beschrijving van België. 

Vijftiende druk. Gent, Snoeck-du Caju en C**, 187 1, 24^ 

3136 Staes (Jozef). Veertien dagen te Parijs, schetsen van 

binnen en buiten de tentoonstelling. Antwerpen, A. 
Fontaine, 1879, Ö**- 

3137 Steyaert (J.-J.). Een speelreisje in België, behelzende 

schilderachtige en geschiedkundige beschrijvingen der 
landstreken en nationale gedenkstukken, zeden, gebrui- 
ken en instellingen ; levensschetsen van beroemde Belgen 
enz. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1858, 12^ 

3138 Thiers (A.). Les Pyrénées et Ie midi de la France. 

Brussel, Meline, Cans en O®, 1840, 16**. — 290 — 

3139 Van den Heuvel (}.). Constantinople. Quelques pages 

d'un carnet de voyage. Grent, S. Leliaert, A. Si£fer en 
C^ 1888 , 6\ 

3140 Van der Linden (Broeder Jan). Eerlijke ende gelukkige 

reyze nae het H. Land ende de stad van Jerusalem. 
Gent, wed. Jan Meyer, z. j., kl.-4^ 

3 141 Het wederkeeren ofte tweede deel van de eerlijke 

ende gelukkige reyze nae het heylig land ende stad 
van Jeruzalem... 1633. Grent, J. Begyn, kl.-4*. 

3142 — — Idem, Jbidem, B. Poelman, kl.-4^ 

3143 Van der Slype (Jan). Journal ofte dagregister van onze 

reyse naer de keyzerlyke stadt van Weenen ten jare 
17 16. Gent, C. Annoot-Braeckman , 1849,8°. 

3144 Van Kampen (N.-G.). Staat- en aerdrijkskundige beschrij- 

ving van het koningrijk der Nederlanden of der XVII 
Nederlandsche provinciën, benevens het groot-hertogdom 
Luxemburg. Haarlem, Fr. Bohn, 18 16, 8^ 

3145 Vermin (J.-JO* Liste générade et alphabétique des villes et 

communes de la Belg^ique, avec énonciation des cantons 
et districts de milice et provinces auxquels elles appar- 
tiennent. Namen, J.-J. Legros, 1837, ö®- 

3146 Versteeg (W.-F.). De ontdekkingstocht naer Djambi en 

Korintji. 12°. 

3147 Veth (P.-J.). Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 

Haarlem, Erven F. Bohn, 1875-1882, 8°, 3 deelen. 

3148 Warburton (Eliot). The crescent and the cross; or, romance 

and realities of eastem travel. Leipzig, Berh. Tauchnitz, 
1852, I6^ 2 deelen. 

3149 Wattez (Omer). Een hoekje van Zuid- Vlaanderen . Oude- 

naarde, Ronse en omstreken. Grent, wed. Alf. Dullé, 
1890, 12*. 

3150 Weale (W.-H.). Belgium, Aix-la-Chapelle und Cologne. 

Au entirely new Guide book for travellers. Londeni 
W. Dawson en Zonen, 1859, i6^ — 291 — 

3 151 Willkomm (Ernst). Wanderungen an der Nord* und 

Ostsee. Leipzig, C.-A. Haendel, 1850, 8°. 

3152 Wittkamp (P.-H.). Aardrijkskundig Woordenboek van 

Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.-A. 
SiPMAN. Arnhem, Gebroeders E. en M. Cohen, z. j., 8^ LVI. 

Godsdienst; (Geschiedenis, Leer en Oefening). 

1357 Academie (De kleyne christelyke), dat is de oeffenplaetse 

der geleerdheyd, bekwaem om de kinderen te oeffenen 
in de christelyke deugden. Vergaderd door J. B. V. L. P. 
Gent, J, Begyn, kl.-4^ 

1358 — — Idem. Antwerpen, M. Verdussen, kl.-4« {Onvolledtg.) 

1359 — — Idem. Gent, B. Poelman, kl.-4^ 

3160 Af-beeldinghe van de Derde Orden onser L. Vrouwe 

des Berghs Carmeli, int licht ghegheven , verbetert ende 
vermeerdert door den eerw. P. F. Daniel a Virgine 
Maria. Brussel, Jan Mommaert, 1666, 32^ 

3 161 Anecdota Maredsolana. Vol. I, Liber comicus sive lec- 

tionnarius Missae Edidit D. Germanus Morin. 

Maredsous, 1893, 4^ 

— — Idem. Vol. II. Sancti Clementis Romani ad Corinthios 
epistulae versio latina antiquissima. Ibid., id., 1894, ^; 

Idem. Vol. III, pars. I. Sancti Hieronymi presbyteri, 

qui deperditi hactenus putabuntur.... 

Idem. Vol. III, pars. IL Sancti Hieronymi presby- 
teri tractatus sive homiliae in psalmos, in Marci evan- 
gelium aliaque varia argumenta. Ibid., id., 1897, kl.-4^ — 292 — 

3102 Auger (Alfr.). De doctrina et meritis Joannes van Ruys- 
broeck. Dissertatio theologica. Loven j J. van Linthout, 
i8q2, 8°. 

3 1 63 Berliére ( ü rsmer) . Monasticon beige . L Province de Namur. 
Brugge, Desclée, De Brouwer en 0«, 1890, 4®. 

3164 Idem. Province de Hainaut. Ibid., id., 1897, 4*. 

3165 Mélanges d'histoire Bénédictine. Abbaye de Mared- 

sous, 1897, 8°' 

3166 — — Documents inédits pour servir a Thistoire ecclé- 

siastique- de la Belgique. Ibid., id., 1894, gr. 8°. 

3167 Bibel (Den), inhoudende het oudt ende nieu Testament, 

Antwerpen, Chr. Plantijn, 1566, 4^ 

3168 Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture, omvattende alle 

de canonyke boeken des Ouden et des Nieuwen Testa- 
ments. Uyt de oorspronkelyke talen in onse Neder- 
landsche Tale getrouwelyk overgeset door last van de 
Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde 
Nederlanden. Amsterdam, Erven der wed. J. Ratelband 
en J. Bouwer, 1780, 18°. 

3169 Biegelaer (H.-J.). Eer uwen vader en uwe moeder. Proeve 

eener verklaring van het vierde gebod. Een geschenk 
aan ouders en overheden. Tweede herziene druk. Venloo, 
wed. H. Bontamps, 1889, 12^ 

3170 Bols (J.). Kerkboek met uitleg, bewerkt door .... Doornik, 

Desclée, Lefebvre et 0% z. j., 24° 

31 71 Bunyan (John). The pilgrim's progress, from this world 

to that which is to come. Londen, T. Nelson, 1868, 16^ 

3172 Burncuf (Emile). La science des religions. Deuxième 

édition. Parijs, Maisonneuve et O®, 1872, 12**. 

3173 Daems (S.). Kanselsto£fen. I. Eeuwige waarheden. II. 

Idem. Averbode. J. van der Linden, 1896, 16**. 

3174 Het lijdend Hart van Jesus, ons voorbeeld in het 

lijden. Derde verbeterde uitgave. Antwerpen, van Os-de 
Wolf, 1886, 24°. - «93 — 

3175 Daems (S.). Het lijdend Hart van Jesus. Vierde verbeterde 

uitgave, Ibid., id., 1891, 24^ 

3176 De Gryse (E.). De geschiedenis der godsdiensten en graaf 

Goblet d'Alviella. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C^ 
1888, 8^ 

3177 De Maistre, Comte. Du Pape. Antwerpen, Janssens en 

Van Merlen, 182 1, 8^ 

3178 De Polignac, Cardinal. L'anti-Lucrèce , poëme sur la 

religion naturelle. Traduit {en prose), par de Bougain- 
ville. Parijs, Bauche, 1767, 18°, 2 deelen. 

3179 De Potter. Résumé de l'histoire du christianisme depuis 

Jésus jusqu'a nos jours. Brussel, A. Larroue en 0«, 

1856, 16°, 2 deelen. 

3180 Des Amorie van der Hoeven (Ab.). Leerredenen. Leeu- 

warden, G.-T.-N. Suringar, 1843-1849, 8^, 2 deelen. 

3 181 Documents inédits pour servir a Thistoire ecclésiastique 

de la Belgique, publiés par Ie R. P. Dom Ursmer 
Berlière. Maredsous, abij van S^-Benedictus, 1894, kl-4°. 

3182 £pitome novi testamenti. Accessit lexicon omnium voca- 

bulorum, formarumque difficiliorum quae in hoc opere 
occurrunt. Luik, P. Kersten, 18°. 

3 1 83 Eucologio (Nuevo) para uso de los Colegios, con el officio 

de difuntos, semana santa. Parijs, Rosa y Bouret, 

1857, 24^ 

3184 Fonteyne (Ryck-vloeyende) der ghebeden, vergadert uyt 

alle de boecken van S. Augustyn, door P. Petrus 
Gerardi. Antwerpen, Hendr. Aertssens, 1629, 24**. 

3185 Hallier (Ludwig). Untersuchungen über die Quellen, die 

Abfassungszeit und die dogmatische Stellung des Ver- 
fassers der Edessenischen Chronik. Leipzig, Aug. Pries, 
1892, 8*»- 

3186 Historie (De schoone) van den vromen en godvruchtigen 

jongeling Joseph... Getrokken uyt den boek Genesis. 
Gent, B. Poelman, kl.-4« fi^^k^mvêTM, d€r Ken, VL Acadêmtê» 37 — 294 — 

3187 Historie (De) van den ouden Tobias ende van sijnen 

sone den jonghen Tobias... Noch de historie van de 
kloeckheyt der weduwe Judith. Noch de geschiedenisse 
der edelder ende eerbaerder vrouwe Susanne. Item noch 
is hierbij ghestelt de historie van de schoone coning^nne 
Esther. Antwerpen, M. Verdussen, kl.-40. 

3188 Hofstede de Groot (C.-P«). Honderd jaren uit de geschie- 

denis der hervorming in de Nederlanden (1518-1619). 
Leiden, A.-W. SijthoflF, 1813, 12®. 

3189 Hugo. Goddelycke wenschen, verlicht met sinnebeelden 

en vierige uytspraken der Out-vaders; na-gevolgt de 
Latynsche van den eerw. P. H. HuGO ... door JUSTUS 
DE Harduyn. Antwerpen, Hendr. Aertsen, 1645, 32®. 

3190 Hulshoff (AUard). Kerkelyke Reden voeringen . Amster- 

dam, Gerrit-Warnars, 1795, 8^ 3 deelen. 

Jamar. Zie : Truyens (C. H. T.). 

3191 Jan van Ruysbroeck. L'omement des noces spirituelles. 

Traduit du flamand et accompagné d'une introduction 
parMAURiCE Maeterlinck. Brussel, Paul Lacomblez, 
1891, 16°. 

Zie : Middelnederlandsche proza, bL 108. 

3192 Jean Chrysostóme (Saint). Homélie contre les spectacles 

et les jeux du cirque. Texte soigneusement revu avec 
analyse et notes en francais par Fr. Dubner^ Parijs, 
Simon Ragon et O®, ló^. 

Homélie sur la disgrace de Teunique Eutrope. 

Texte revu, avec notice sommaire et notes en francais 
par Fr. Dübner et E. Lefranc. Parijs, P.-A. Boursier 
et e»», i6^ 

Homélie sur les premiers versets de chapitre XI 

de la seconde épitre aux Corinthiens. Ibid., id., 16°. 

3193 Kloosterregels (Middeleeuwsche), uitgegeven door Dr. F.-H. 

Gallée, met eene voorrede van Dr. F. Pijper, 's Hage, 
1895-1896, 80. — 295 — 

3194 Job (Het boek). Uit het Hebreeuwsch vertaald met aan- 

merkingen door H.-ALB. SCHULTENS. Amsterdam, Jan 
AUart, 1794, 8^ 

3195 Larroque (Patrice). Rénovation religieuse. Brussel, A. 

Lecroix, Van Meenen en C*, 1860, 8. 

3196 Examen critique des doctrines de la religion chré- 

tienne. Deuxième édition. Ibid., id., 1860, 8*», 2 deelen. 

3197 Leven (Wonderlyk) van de heylige Godelieve, maegd en 

martelaeresse , wiens heylige reliquien berusten in de 
parochiaele kerke tot Ghistel. Kortrijk, L. Blanchet, kl.-40. 

3198 Leven (Het) des Heere Jesu Christi ... met schoone leeringen 

op elke verholentheyd des zelfs. Overgezet in onze 
Nederlandsche taele door J.-B., tot gebruyk van de 
jongheyd. Gent, B. Poelman, kl.-40. 

3199 Leven (Het) ons Heere Jesu-Christi, gedeylt in dry deelen. 

Met schoone leeringen op elke verholentheyd des zelfs. 
Getrokken uyt het Spaensch der eerw. vaderen Petrus 

DE RIBADINEIRA ende Louis DE LA PUENTE, S. J. 

Gent, J. Begyn, kl.-40. 

3200 Leven (Het) der alderheyligste ende alderzuyverste moeder 

Gods ende maegd Maria, gedeylt in XXI kapittelen. 
Met stichtelyke leeringen op elke verholendheyd des 
zelfs. Gent, B. Poelman, kl.-4°. 

3201 Idem. Gent, gezusters de Goesin, kl.-4°. 

3202 Idem. Gent, J. Begyn, kl.-4°. 

3203 Idem. Gent, J. Meyer, kl.-4". 

3204 Marguet (J.). Verhandeling over het godlasteren. Uit 

het Fransch vertaeld door den heer baron L.-C. DE G. 
Derde druk. Oudenaarde, C. Saby, 1824, 8**. 

3205 Marnix van Sint-Aldegonde (Phil.). De Bijenkorf der 

H. Roomsche Kerke. Met inleiding en varianten. Brussel, 
Fr. van Meenen, 1858, 8^ 2 deelen. 

3206 Mets (Bern.). Geschiedenis van de orde der Minderbroe- 

ders. Gent, A. Siffer, 1893, 8°. — 296 — 

3207 Monsabré, Predikheer. Conférences a Notre-Dame. Carême 

1890. Parijs, N. Goupy en Jourdan, 1890, 8^ 

3208 Muzzarelli (Alf.). Bemerkingen op de verdrukkingen der 

heilige Kerke. Roeselare, Beyaert-Feys, 18 18, 160. 

3209 Proudhon (P.-J.)- De la justice dans la révolution et 

dans réglise. Brussel, A.-N. Lebègue, 1860, 12*», 12 dealen. 

3210 Psalterium Davidis, cum canticis sacris et selectis aliquot 

orationibus. Antwerpen, Chr. Plantyn, 1683, 16**. 

32 11 Ranke (Léopold). Histoire de la papauté pendant les 

seizième et dix-septième siècles. Traduite de Tallemand 
par J.-B. Haiber. Brussel, Wouters en C**, 1844, 8^ 
4 deelen. 

3212 Reliques (Les saintes) et Ie trésor d'Aix-la-Chapelle, suivi 

d'une notice sur la ville et ses environs. Aken, Fr.-J. 
Urlichs, z. j., 18**. 

3213 Salomo. De Cantycken ofte sanghen der sanghen van 

den wijsen-man Salomon, wt-gheleyt in 't Latijn, ende 
sermoen-wijs' begrepen in ses en tachtentich goddelijcke 
vermaeninghen door . . . S*® Bernaert, ... nu eerst in onse 
neder-landtsche taele verduytst door B' Lieven Gillis. 
Gent, J. van den Kerckhove, 1626, kl.-4^ 

3214 Schleiermacher (F.). Über die Religion. Reden an die 

Gebildeten unter ihren Verachtern. Leipzig, 18**. 

3215 Schriften (Die heiligen) des Neuen Testaments . Uebersetzt 

von Dr. J.-H. Kistemaker. Munster, 1853, 8^ 

3216 Sohier (Jacob). Oefeninge van de drie goddelijke deugden 

noodig aan een christen mensch. Brugge, Grebr. de 
Plancke, 1891, 18*^. 

3217 Stanihurstus (Guilielmus). Nieuwe afbeeldinghe van de 

vier Uytersten, beschreven in het Latijn ... vertaelt 
ende verciert met printen en poSsie door eenen priester 
der Societejrt Jesu . Antwerpen, Jacob Woons, 17 16, ló**- 

3218 Stave (Erik). Om uppkomsten af Gamla testamentets 

Kanon. Upsala, C.-J. Lundström, 1894, 8®. — 297 — 

3219 Stunden der Andacht, zur Beförderung wahren Ghristen- 

thums und h^uslicher Gottesverrehrung. 22 Auflage. 
Aarau, 1843, 8^ 6 deelen. 

3220 Tauler J.). Gheestelijcke sermoonen ghemaeckt door 

Over-gheset in claerder duytscher taele door P. 

JOANNES DE LlXBONA* Antwerpen, Verdussen, 1647, folio. 

3221 Tegular (Herm.). Oprecht bericht op seecker boecxken 

tegen hem uytgegeven binnen Gendt, gheintituleert : 
Het licht op den kandelaer. Ibid., wed. J. Cnobbaert, 
1650, 18®. 

3222 Testament (Het oud), in 't Vlaamsch vertaald en uit- 

geleid door J.-Th. Beelen, V.-J. Coornaert, J. Corluy, 
O.-É. DiGNANT, H. Haghebaert, A.-G. van de PuriE. 
Brugge, K. Beyaert, 1892-1897. 1. De Pentateuchus, 8®. 

n. Josué, Rechters, Ruth, Koningen en Paralipo- 

menon. 

III. Esdras en Nehemias, Tobias, Judith, Esther. 

IV. De Psalmen, Spreuken, Prediker, Wijsheid, 

Ecclesiasticus, het Hooglied. 

V. De groote Propheten. 

— — VI. De kleine Propheten. — De twee boeken der 
Machabeên. 

VII • De ware Goudmijn of Homelitische tafel van 

geheel het H. Schrift. 

3223 Testament (Het nieuwe) onzes Heeren Jesus Christus. 
Ibid., id. 1891-1892, 8°, 3 deelen. I. De vier Evangeliën. 

3224 n. De handelingen der Apostelen. De brieven 

van den H. Paulus aan de Romeinen, aan de Corinthiers, 
aan de Galatiers, aan de Ephesiers, aan* de Philippiers 
en aan de Kolossers. 

3225 — — Hl. De brieven van den H. Paulus aan de Thessalo- 
nikers, aan Themotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de 
Hebreêrs. De brief van den H. Jacobus. De brieven — 298 — 

van den H. Petrus. De brieven van den H. Joannes. De 
brief van den H. Judas. De openbaring van den H. 
Joannes. 

3226 Testament (Het nieuwe) van onzen Heere Jesus Christus ... 

Gedrukt te Antwerpen, bij Jan Moerentorf, 1599. Brussel, 
J.-H. Briard, 1846, 24^ 

3227 Testament (Te new) of our lord and saviour Jesus Christ. 

Translated out of the original Greek* Londen, Eyre, 
1830, 18°. 

3228 Testamente (Det nye) pata NORSK. Oxford, T. Combe, 

1849, 32*». 

3229 Testamentet (Nya). Stockholm, Samuel Rumstedt, 1854, i6^ 

3230 Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Antwerpen, 

Hendr. Aertssens, 1634, 32**. 

3231 Tniyens (C.-H.-T.). Maria, moeder van Jesus. Geschie- 

denis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods volgens 
de H. Schrift, de Kerkvaders, de godgeleerden, de 
gedenkteekenen der oudheid enz. enz., door Jamar. 
Gent, H. van der Schelden. Vierde uitgaaf, 1888, 8®. 

3232 Van den Gheyn J.). De wetenschap der godsdiensten 

aan de Hoogeschool te Leiden. Haarlem, Küppers en 
Laurey, 1887, 8°. 

3233 Van Gheluwe (Amout). Kort verhael van de achthien- 

jarighe hollandtsche reyse ghewandelt van eenen vlaem- 
schen boer, vrylaet gheboren tot Hardoye in Vlaenderen. 
Antwerpen, wed. Jan Chobbaert, 1650, 18°. 

3234 ' Wat nieuws wt de prochie van Laren, by Ghendt 

in Vlaenderlandt, van dry ghemiste geuse-martelaers. 
Z. n. yan dr. of j., i8^ 

3235 Dobbel slot, ofte klare ende waerachtighe ontdec- 

kinghe van eenen verdraeyden leughen gheest, schuy- 
lende tot Delft ... Antwerpen, wed. Jan Cnobbaert 
1650, 180. — 299 — 

3236 — — Het licht op den kandelaer ghestelt tot verlichtinghe 
der niew-ghesinden, om lichtelyck te vinden de sichtbaere 
kercke Godts, de welcke de gheusen segghen vyfthien 
hondert jaren verborghen gheweest te hebben. Antwer- 
pen, wed. Jan Cnobbaert, 1650, 18**. 

3237 Belydenisse van Rebecca Broeckaert, uyt 's Graven- 

haegh ... Ibid., id., 1650, i8«. 

3238 Afbeeldinge over de ontledinghe van dry ver- 

scheyden nieuw-ghereformeerde Martelaers boecken, ofte 
Reden-kamp-strydt tusschen de Lutheriaenen, Calvi- 
nisten ende Wederdoopers. Ibid., id., 1656, 4*». 

3239 Zee-Brandt om te ver dry ven alle de archlistighe zee- 
monsters, die de onnoosel visschen uyt het net Petri soe- 
ken te rooven . . . oft een schrift-matige verdedinghe van 
den catholyck Memorie-Boeck tegen Pieter Cabeljaus 

nieuw-gereformeerde Memorie-boeck Antwerpen, 

Michiel Cnobbaert, 1664, kl.-4^ 

3240 Van Tricht (V.). Prêtre et religieuse. Causerie. Gent, 

S. Leliaert, A. Siffer, en 0«, 1887, 8*». 

3241 Viliemain. Tableau de Téloquence chrétienne au IV® siècle. 

Nouvelle édition. Gaint-Germain , L. Toinan en C*% 
1870, ijö. 

3242 Visschers (F.). Priester. Godsdienstige en zedekundige 

lessen vóór de Roómsch-Catholieke jeugd. Antwerpen, 
J.-B. Heirstraeten , 1832, 8®. 

3243 - — Herstelden luyster van den R. C. godsdienst in 

Belgien, en van hetH. Sacrament van Mirakel inde .. . 
kerk van de H.H. Michaël en Gudula, binnen Brussel. 
Brussel, J. van der Borght, 1835, 8°. 

3244 Geschiedenis van het jubilé des heilig jaers. Ant- 
werpen, P.-J. van Aarsen, 1850, 8**. 

3245 Volgt (J.). Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, 
d'après les monuments orig^naux. Traduite de Tallemand 
par Tabbé Jager. Brussel, Wouters en O', 1844, 8^ 
2 doelen. — 300 — 

3246 Wildebocr (G.). De letterkunde des Ouden Verbonds naer 

de tijdsorde van haar bestaan. Groningen, J.-B. Wolters, 
1^93» gr-'S^ 

3247 Zittel (Emil). Die Entstehung der Bibel. Leipzig, Philip 

Reclam, i8*. LVIL 

Wijsbegeerte. — Zedeleer. 

3255 Andre, Père. Essaisur Ie beau. Nouvelle édition, augmen- 

tée de six discours. Parijs, Crapart, 1770, i6^ 

3256 Bacon (Francis). The proficience and advancement of 

learning. Londen, Ward, Lock en Tyler, z. j., 12*». 

3257 Beets (Nicolaas). Karakter, karakterschaarschte, karak- 

tervorming. Redevoering. Utrecht, Kemink en Zoon, 
1875, gr..8^ 3258 B08SU (Léon). Réfutation du materialisme. 4® édition. 
Loven, H. Peeters, 1891, i2«. 

3259 Sommaire de philosophie. 4*^ édition. Ibid.,id., 1893, 8®. 

3260 Büchner (Ludwig). Kraft und StofiF. Natur-philosophische 

Untersuchungen auf thats^hlicher Grundlage. Leipzig, 
Theod. Thoman, 1876, I6^ 

3261 Caro (E.). Le pessimisme au XIX* siècle. Léopardi. — 

Schopenhauer. . — Hartmann. Parijs, Lahure, 1878, 16**. 

3262 Cousin (Victor). Du vrai, du beau et du bten. Quinzième 

édition. Parijs, Didier en 0«, 1869, 12^ 

3263 De Balzac (H.). Etudes philosophiques. Brussel, Hauman, 

Cattoir en O®, 1836, 16®. 

3264 De Boer ^Tjitze). Die Ewigkeit der Welt bei Algazzali 

und Ibn Rosd. Strassburg, K.-J. Trübner, 1894, 8**. — 301 — 

3265 De Gerando. Du perieclionnement moral ou de Téducation 

de soi-même. Brussel, L. Hauman en Ö°, 1833, 16®, 
2 deelen. 

3266 De la Boétie (Etienne). De la servitude volontaire ou Ie 

contr'un. Pascal (Blaise). Pensees, avec les notes de Vol- 
taire. La Rochefoucauld. Maximes et réflexions mora- 
les, Parijs, Dubuisson en O®, 1865-1865. 24^ 3 deelen. 

De la Bruyère. Zü : Thcophraste. 

3267 Del Maraiol (Eug.). De Tinfluence du règne de Charles- 

Quint sur la législation et sur les instilutions politiques 
de la Belgrique. Brussel, F. Hayez, 4°. 

3268 Delvigne (Ad.). Les doctrines philosophiques de Louvain 

et les congrégations romaines, 1834-1866. Une page 
d'histoire conteraporaire. Brussel, 1893, 8**. 

3269 De Simpel (D.). Verhandeling over de philosophen en 

liberalen of vrijgeesten van dezen tijd. Roeselare, D. van 
Hee, 1829, 8®. 

3270 De Vries (J.). Over het eenvoudige. Antwerpen. Z. n. v. dr., 

182 I, 12*». 

3271 Droz (J.) Essai sur Tart d'être heureux. 7® édition. Brussel, 

J.-P. Meline, 1832, i8^ 

3272 Elsens (Francisca). Snipperuurtjes. Antwerpen, H. Sermon, 

1871, 8^ 

3273 Emerson. Sept essais, traduits par I. Will, avec une 

préface de Maurice Maeterlinck. Brussel, Paul 
Lacomblez, 1894, ^6°- 

3274 Epiciète. Les Maximes. Traduites par Dacier. Parijs, 

Dubuisson en C'®, 1865, 24*». 

3275 Erasmus (Desiderius). Samenspraken. Uit het Latijn 

vertaald en met kantteekeningen verklaard van PlETER 
Rabus. Vooraf gaat de vermomde Hotjonker» uit Eras- 
mus schriften voorhenen berijmd... Amsterdam, Geeraard 
Borst, 1697, S*. tic^k^Hvtrt, dtr Kon. VI, Academie. 38 — 302 — 

3276 Exempelen (Hondert schoone) tot bewijs der deug-den, 

bij een vergadert uyt diversche soo oude als nieuwe 
weireldlijcke ende gheestelijcke schrijvers. Antwerpen, 
1600, kl.-4^ 

3277 Fichte (John-Gottl.). Die Bestiramung des Menschen. 

Berlijn, Boss, 1800, 16°. 

3278 Gilson (B.). Mémoires pour servir k Thistoire du Tradi- 

tionalisme et de rOntologisme en Belgique du 1834 a 
1864. Aalst, Em. Vemimmen, 1894, gr.-8**. 

3279 Gioberti (Vincent). Essai sur Ie Beau, ou éléments de 

philosophie esthétique. Traduit parJoSEPH Bertinatt. 
Brussel, Méline, Cans en O", 1843, 8*». 

3280 Girard (Jules). Le sentiment religieux en Grèce. d'Homère 

a Eschyle. Deuxième édition. Versailles, Cerf en Zonen, 
1879, 12°. 

328 1 Guizot. Méditations et études morales. Brussel, G. Stapleaux, 

1852, i6^ 

3282 Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute 

de Tempire romain jusqu'a la révolution fran9aise. Nou- 
velle édition. Parijs, Bona venture et Ducessois, 1857, I6^ 

3283 Hervey (J.). Godvruchtige overdenkingen onder het 

beschouwen der grafsteden en van een* bloemhof, bene- 
vens een uitweiding over de werken der scheppinge. 
Naer de 9® uitgave uit het Engelsch vertaelt. Tweede 
druk. Amsterdam, K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 
1754, 8^ 

3284 Kabinet (Het dobbel) der christelyke wysheyd, besluy- 

tende in korte vraegen en antwoorden de eerste 
beginselen ende leeringe van het katholyk geloof. 
Gent, B. Poelman, kl.-4®. 

3285 — — Idem. Gent, J. Begyn, z. j., kl.-4^ 

3286 Kant (Immanuel). Kritik der reinen Vernunft. Text der 

Ausgabe 1781 mit Beifügung sS.mmtlicher Abweichungen 
der Ausgabe 178;. Herausgegeben von Dr. Kakl Kehr- 
BACH. Leipzig, Ph. Reclam, z. j., I8^ — 303 — 

3287 Kant (Imm.) Die Religion innerhalb der Grenzen der 

bloszen Vernunft. — Traume eines Geistersehers erlau- 
lert durch Traume der Metaphysik. — Der Streit der 
Facultaten. Ibid., id., z. j., 18°. 

3288 — — Kritik der Urtheilskraft. Herausgegeben von Karl 

Kehrbach. ld., id., z. j., IS*». 

3289 Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben 

von Karl Kehrbach. — Von der Macht des Gemüths. 
Herausgegeben von C.-W. Hufeland. Ibid., id., z. 

j., lö*. 

3290 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, abgefaszt 

von ... Königsberg, Fred. Nicolovius, 1800, 12°. 

3291 Lambrecht (H.), Bisschop. Voorschritten van zedenleer, 

kortbondig voorgesteld naar ... 3® uitgaat. Gent, S. 
Leliaert, A. Siffer en O®, 1887, 24**. 

3292 Loi sur Tenregistrement du 22 Primaire an VII (12 décembre 

1798), avec les modifications y introduites, et la traduction 
en langue fiamande par FÉLix Rodenbach. Eisene, 
1891, 80. 

3293 Mendelssohn (Moses). Ph^don oder aeber die Unsterb- 

lichkeit der Seele. Leipzig, i8^ 

3294 Phedon of over de onsterfelijkheid der ziele. Uit het 

Hoogduitsch vertaald. Tweede uitgave, 's Gravenhage, 
Pieter van Cleef, 1776, 8^ 

3295 Mercier (D.). Cours de philosophie. I. Logique et notions 

d'ontologie. II. Psycologie. Loven, A. Uytspuyt-Dieu- 
donné, 1894, 8°. 

3296 Moens (Bem.-Jozet). Afbeeldsel van eenen deugdzaemen 

mensch,of kort onderwijs tot een eerlijk leéven. Roeselare, 
Stock- Werbrouck , 1824, 12°. 

3297 Montaigne. Essais, avec les notes de tous les commen- 

tateurs et procédés de Téloge de MONTAIGNE par M. 
ViLLEMAiN. Parijs, Froment, 1825, 18°, 8 deelen. — 304 — 

3298 Morus (Thomas). Utopia. Deutsch von Hermann Roths. 
Leipzig, Pil. Reclam, 18". 

3399 Muyldermans |J.), Kruimels van de tafel. Gent, A. Siffer, 

1Ö94. 8°. 

3300 Geloof en vaderlandsliefde. Ibid., id., 1887, 8<*. 

. 

3301 Nourrisson. Tableau des progrès de la pensee humaine 

depuis ThalèS jusqu'a Hegel. Cinquième édition. Parijs, 
Pillet, 1874, 16°. 

3302 Philosophie der Ehe. Ein Beitrag zur Philosophie des 

Lebens fiir beyde Geslechter. Reutlengen, Moeken en 
0% 1801, i6^ 

3303 Platon. Criton ou Ie devoir du citoyen. Texte grec avec 

un argument et des notes en fran9ais par Waddingtox- 
Kastus. — Apologie de Socrate, avec des arguments 
et des notes en fran9ais par E. Talbot. Parijs, Ch. 
Lahure, 1865, 16®. 

3304 Pensees sur la religion, la morale, la politique 

recueillies et traduites par M, ViCT. Leclerc. Parijs, 
Benard en O®, 1850, 24®. 

3305 Prantl (K.). Uebersicht der griechisch- römischen Philo- 

sophie. Stuttgart, Hoffmann, 1854, i6^ 

3306 Proef (Mislukte) op den dans, ofte bemerkingen over 

een schandelyk schriftjen, het welk onlangs int licht 
gegeven is, onder den naem van den Meyer van 
Bassevelde. Gent, J. Begyn, z. j., 8°. 

3307 Proudhon (P.-J.). De la création de Tordre dans Thumanité 

OU principes d'organisation politique. Parijs, L. Poupart- 
Davyl, 1S68, i2«. 

3308 Reynaud (Jean). Piiilosophie religieuse. Terre et Ciel. 

Quatrième édition. Parijs, Renon en Maulde, 1864, 12^ 

3309 Ripa (Cesar). Iconologia, of uytbeeldingen des Verstands : 

waer in Verscheiden afbeeldingen van Deughden, On- 
deughden, Genegentheden, Menschelijcke Hertztochten, — 305 — 

Konsten, Leeringen, Sinlijckheden, Elementen, Hemelsche 
Lichamen, Landschappen van Italiën, Revieren van alle 
deelen des Werrelts, en alle andere ontallijcke stoffen, 
met hare verklaringen, werden verhandelt. Uyt het 
Italiaens vertaelt door D.-P. Pers. Amsterdam, Dirk 
Pers, 1644, 4®. 

3310 Schoonheden (Zedekundige) der Ouden, of keus van 

spreuken, gezegden en verhalen, getrokken uit Latijn- 
sche schrijvers door N.-G. van Kampen. Haarlem, 
Fr. Bohn, 1807, 8°. 

33 1 1 Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. Leipzig, 24**. 

3312 Woherund Wohin? Schopenhauers Ant wort auf die 

letzten Lebensfragen zusammengefaszt und erg«lnzt von 
Ern. Hermann. Bonn, Carl Georgi, 1877, 8°. 

3313 Schumann (Robert). Musikalische Haus- und Lebens- 

Regeln. Leipzig, J. Schuberth en O®, 18**. 

33 14 Schroegler (A.). Geschichte der Philosophie. Neue Ausgabe. 

Leipzig, Ph. Reclam, j'., 18°. 

3315 Simon (Jules). La liberté de conscience. Parijs, Ch. Lahure, 

1857, 180. 

3316 La religion naturelle. Septième édition. Ibid., id,, 

1873, 12\ 

3317 Smiles (Samuel). Ken u zelvenl Bewerkt door M. BuYS. 
Amsterdam, K.-H. Schadd, 1870, 12®. 

3318 Beheersch u zelvenl Idem. Ibidem, id., 1876, 12°. 

3319 Help u zelven. 4® druk. Delft, Joh.Jkema, z. j., 12°. 

3320 Soens (Ern.). La theorie de Hume sur la connaissance 

et son influence sur la philosophie. Loven, PoUeunis 
en Ceuterick, 1895, 8°. 

3321 Stamm (Ferdinand). De mensch. Naar het Hoogduitsch. 

Gent, F.-L. Dullé-Plus, 1880, 12^ 

3322 Théophraste et La Bruyére. Les Caractères. Avec des 

notes par M. COSTE. Parijs, Hochereau, 1765, in-folio. — 3o6 — 

3323 Theophrastus. Characteres epicteti manuale et cebetis 

Thebani tabula. Leipzig, K. Tauchnitz, 1844, 18°. 

3324 Van den Bosch (F.). La jeunesse de demain. Gent, A. 

SifFer, 1892, 8^ 

3325 Van der Kinderen (Léon). De la race et de sa part 

d'iniluence dans les diverses manifestations de Tactivité 
des peuples. Brussel, M. Weissenbruch, 1868, 8°. 

3326 Van Tricht (V.). Le Courage. Gent. A. SifiFer, 1888, 8^ 

3327 Voituron (Paul). Recherches philosophiques sur les prin- 

cipes de la science du beau. Brussel, A. Lacrobc, 
Verboeckhoven en O®, 1861, 8°, 2 deelen. 

3328 Le liberalisme et les idees relig^ieuses. G«nt, C. 

Annoot-Braeckman, 1879, 12^, 

3329 Xenophon. Memorabilien, fur den Schulgebrauch erklSrt 
von Dr. Raphaêl Kuhner. Leipzig, B.-G. Teubner 
1870, 80. Lvm Rechtsgeleerdheid. — Politieverordeningen. 

3335 Additie vande Ordonnantie vander Wacht vande ses 

Gulden deser stadt. Antwerpen, ChristofFel Plantjm, 
1588, 32°. 

3336 Annotations, consultations et avis sur le droit coutumier... 

aux XVIP et XVIIP siècles. ( Uitgegeven door Ph. van de 
Velde.) Gent, F. en E. Gyselynck, 1865, 80. 

3337 Bakhuizen van den Brink (R.-C). Piscatio, pêcherie, 

visscherij. De ware beteekenis dezer woorden gehand- 
haafd tegen prof. M. de Vries, 's Gravenhage, M. Nijhoff, 
1858, 8^ — 307 — 

3338 Bara (Louis). La science de la Paix. Programmc. Brussel, 

C. Mucquardt, 1872, 8°. 

3339 Beheer van Posterijen . — Voorschriften omtrent den dienst 

der Brievenbestellers. Brussel, Ad. Mertens, 1890, 8®. 

3340 Bevemaege (A.). Affidavits and depositions. Etude sur 

Ie röle de certificats affirmés sous serment dans la 
procédure de l'Angleterre et des Etats-Unis. Brussel, 
1895, 8». 

3341 Bodeux (M.). Etudes sur Ie contrat de travail. Loven, 

A. Uystpuyst-Dieudonné, 1896, 8*. 

3342 Boogaerd J.-F.). Beantwoording der vraag: Welke ver- 

beteringen zijn wenschelijk in het algemeen polderregt 
in Noordbrabant. 's Hertogen bosch, gebroeders Muller, 
1860, 8». 

3343 Broeckaert (Jan). De vrijheerlijkheid van Moorsel, Gever- 

gem en Wieze, en hare costumen. Dendermonde, Aug. 
de Schepper-Philips, 1894, 8<>. 

3344 Cannaert (J.-B.). Bijdrage tot de kennis van het oude 

strafrecht in Vlaenderen, verrijkt met vele tot dusverre 
onuitgegeven stukken. Derde vermeerderde uitgave. 
Gent, F. en E. Gysely nek, 1835, 8^ 

3345 Christyn (J.-B.). Consuetudines Bruxellenses, latiné red- 

ditae, commentarius ac notis tam ex jure romanorum 
quam edictis principium, nee non sententiis ac turbis 
in eorumdem verificationem exhibitis, illustrae. Brussel, 
J. Moris , 1 6°, 3® deel. 

3346 — — Consuetudines Bruxellenses, latinè et gallicè rcdditae, 

commentariis ac notis tam ex jure romanorum, quam 
edictis principum, nee non sententiis ac turbis in earum- 
dem verificationem exhibitis, illustratae. Accedunt jura et 
consuetudines supremae curiae feudalis Brabantiae, una 
cum dictarum consuetudinum indicibus locupletissimis. 
Studio et opera J.-B. Christyn. Brussel, P. de Dobbeleer, 
1689, in-folio. — 3o8 — . 

3317 Code rural. Landelijk wetboek. Koninklijk besluit, regelende 
de vergoeding voor reiskosten aan de veldwachters 
verleend. Brussel, 1886, 12**. 

3348 Collée (M.). Uitlegging der gemeente-wet van België, 

van den 30 Maart 1836, met bijvoeging van alle ver- 
anderingen, welke latere wetten er aan toegebracht 
hebben. Tongeren, M. Collée, 1888, 16**. 

3349 Conditiën op de welcke men biedt te pachten meest- 

biedende de naeste, van weghen de geestelijcke ende 
Leden 's Landts van Vlaenderen, allen de middelen ende 
rechten der selve Provincie. Gent, Dom. van der Ween, 
1702, 16°. 

3350 Conferentie (Vlaarpsche) der Balie van Gent. Verslag over 

de werkzaamheden in 1877, 1884, 1888, 1890, 1894, 8^ 

335 ï Commission royale pour la publication des anciennes lois 
et ordonnances de la Belgique. — Procès-verbaux des 
séances. Brussel, Deltombe, 1848- 1887, 8^ 6 deelen. 

3352 Copie uten mandemente aengaende den statuten onlancx 

ghemaect... op die leengoeden, erfgoeden, chijsen, eygen 
goeden, renten enz. Antwerpen, Claes de Grave, 1520, 
• kl.-4^ 

Idem. Mechelen, H. Jaye, kl.-4^ 

3353 Copye van den vonnisse tot laste van Jacobus Pennincx, 

fameusen dief. Gegeven den 3 October 1765. Brugge, 
Mart. de Sloovere, 1765, 4^ 

3354 Costumen der stadt Lyere ende van haeren by-vange. 

Mechelen, Jan Jaye, 1669, 4°. 

3355 Costumen ende Wetten der stad Gendt ... Verrijckt met 

de notalen van Mr. Laureyns VAN DEN Hane. Gent, 
P. de Goesin, 1765, 8*». 

3356 Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de 

Bruges. Tomes premier et second. — Coutume de la 
ville de Bruges, publiée par L. GiLLlODTS-VAN Severen. 
Brussel, Fr. Gobbaerts, 1874-1875, 4*, 2 deelen. — 309 — 

3357 Wem. Coutume du Franc de Bruges, par Ie même. Ibid., 

id., 1879-1880, 4**, 3 deelen. 

3358 Idem. Coutume du Bourg de Bruges, par Ie même. Ibid., 

id., 1883- 1885, 4°» 3 deelen. 

3359 Coutumes du Prévöté de Bruges. Ibid., id., 1887, 4°, 2 deelen. 

3360 Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées : 

I. Aardenbourg, Biervliet, Blankenberffhe. II. Cadsant, 
Caprijcke, Damme, Dixmude, Eecloo, Ibid., 1 890-1 891, 4®, 
2 deelen. 

3361 Idem. III. Ghistelle, Houcke, Lichtervelde, Maldeghem, 

Merckem, Middelbourg, Mude, Munikerede, NieuvHet, 
Oostbourg. Ibid., id., 1891, 4®. 

3362 Idem. IV. Ostende, Oudenbourg, Sluis, Ibid., id., 1892, 4^ 

3363 Idem. V. Sijsseele, Thourout, Watervliet, Ibid., id., 1892, 4». 

3364 Idem. VI. Winendale, Ysendike. Ibid., id., 1893, 4^ 

3365 Coutumes de la ville et chatellenie de Furnes, par L. GiL- 

LIODTS-VAN Severen. Ibid., id., 1895- 1897, 4°, 4 deelen. 

3366 Coutumes de la ville de Gand, publiée par A.-E. Gheldolf- 

A. Dubois-De Hondt. Ibid., id., 1868- 1887, 4*», 2 deelen. 

3367 Coutumes des deux villes et pays d'Alost. (Alost et 

Grammont) publiées par Ie comte de Limburg-Stirum. 
Ibid., id., 1878, 4^ 

3368 Coutumes de la ville d'Audenarde, par Ie même. Ibid., 

id., 1882 -1886, 4°, 2 deelen. 

3369 Coutmes de la ville de Ter monde, par Ie même. Ibid., 

id., 1896, 4^ 

3370 Coutumes de la ville d'Anvers. Coerboeck. — Antiquissimae 

^545- — Guldeboeck. — In antiquis, 1570, publiées par 
G. de Longé. Ibid., id., 1875, 4°- 

3371 Idem. Coutumes dites Impressae. Ibid., id., 1871, 4**. Botkenverz, dtr Kon» VI, Académie, 39 — 3Ï0 — 

3372 Idem. Coutumes dites Compilatae, 1608. Ibid., id., 1872- 

1874, 4**, 2 deelen. 

3373 Coutumes du Kiel, de Deume et de Lierre, par Ie même. 

Ibid., id., 1875, 4^ 

3374 Idem. Santhoven , Turnhout, Rumpst, par Ie même. Ibid., 

id., 1877, 4^ 

3375 Coutumes de Herenthals, Casterlé, MoU, Balen, Desschel 

Gheel, Hoogstraten, Hefferen, Putte et féodales du 
pays de MaUnes, par Ie même. Ibid., id., 1878, 4^ 

3376 Coutumes de la ville de Malines, par Ie même. Ibid., id., 

1879, 4** {Vlaamsche tekst, met Fransche overzetting) 

3377 Coutumes de la ville de Bruxelles, publiées par A. De 

CUYPER. Ibid., id., 1869, 4*. 

3378 Coutumes diverses et turbes relatives aux coutumes de 

Bruxelles, publiées par C. Casiek. Ibid., id., 1873, 4^ 

3379 Coutumes de Louvain et de Diest, Sichem, Jodoigne, 

Hannut, Tienen, Zoutleeuw, Landen, par Ie même. Ibid., 
id., 1874, 4^ 

3380 Coutumes d'Uccle. {^Met verbeteringen door K. Stal- 

LAERT), 4^ 

3381 Coutumes du duché de Limbourg et des pays d'Outre 

Meuse, par CONST. Casier et Louis Crahay, Ibid., 
id., 1889, 4^ {Behelst den Vlaatnschen tekst van de 
Costumen der Bank van Warsage, van Meer, 's Graven- 
Voeren (Fouron-te-Comte), Aubel, Moelangen {Mouland), 
Valkenburg {Fauquemont) en Over-Maas in 't algemeen) 

3382 Coutumes de la ville de Maastricht, publiées par L. Crahay, 

Brussel, Fr. Gobbaerts, 1876, 4^ 

3383 Coutumes du comté de Looz, de la seigneurie de St.- 

Trond et du comté impérial de Reckheim, par Ie même. 
Ibid., id., 187 1-1897, 4^ 3 deelen. 

3384 Coutumes du pays et comté de Hainaut, publiées par Ch. 

Faider. Ibid., id., 1871-1878, 4®, 3 deelen. — 311 — 

33^5 Coutumes du pays de Liége, publiées par J.-J. Raikem 
M.-L. POLAIN et St. BORMANS. Ibid., id., 1870-1884, 
4®, 3 deelen. 

3386 Coutumes de Namur et de Philippeville , publiées par J. 

Grandgagnage. Ibid., id., 1869-1874, 4^ 2 deelen. 

3387 Coutumes des pays, duché de Luxembourg et comté de 

Chiny, publiées par M.-N.-J. Leclercq. Ibid., id., 1867- 
1887, 4^ 3 deelen. 

3388 De Bavay. Du pouvoir judiciaire en Belgique, depuis la 

suppression des anciens tribunaux. Brussel, Em. de 
Vroye, 1858, 8^ 

3389 De Bock (C.)- Traite de la capacité de disposer la quotité 

disponible et son calcul. Gent, A. SiflFer, 1895, 8*. 

3390 De Corswarem (A.). Uitlegging der militiewet. Hasselt, 

Mich. Ceysens, 1890, 8°. 

339 ï Uitlegging der wetten en der koninklijke besluiten 

over het lager onderwijs en over de pensioenen der 
gemeente-onderwijzers. Ibid., id., 1893, S^. 

3392 De Damhouder (Joost). Practycke in civile saken. Uyt 

de Latynsche in de Nederduytsche tale over-geset. Rot- 
terdam» P. van Waesberge, 1660, 40, 

Practycke in criminele saken. Ibid., id., 1650, 4®. 

3393 Dcfacqz (Eug.). Ancien droit belgique, ou précis analytique 

des lois et coutumes observées en Belgique avant Ie 
Code civil. Brussel, Meline, Cans en C*% 1846- 1873, 8°, 
2 deelen. 

3394 1^6 quelques partages forcés des fruits de la terre 

dans Tanden droit Belgique. — Des corvees et des 
banalités seigneuriales, Brussel, 120. 

3395 De Groot (J.-J.-M.). Le code du Mahay-ana en Chine, 

son infiuence sur la vie monacale et sur Ie monde laïquc. 
Amsterdam, J. Muller, 1893. 8°. 

3396 De Hondt (L.). Woordenlijst van Ledeganck's Burgerlijk 

Wetboek. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1874, 8*». — 312 — 

3397 De Hoon. Grondbeginselen van het Belgisch strafrecht. 

Aalst, de Seyn-Verhougstraete, 1896, 8^ 

3398 — — Grondbeginselen van de Belgische Strafvordering. 

Ibid., id.. 1896, 8°. 

3399 Del Marmol (E.). De Tinfluence du règne de Charles V 

sur la législation et sur les institutions politiques de la 
Belgique. Bruxelles, F. Hayez, 4°. 

3400 De Lolme (J.-L.). The constitution of England; or, an 

account of the English government. Londen, H,-G. 
Bohn, 1853, i6^ 

3401 De Martini (G.-J.). De Nederlandsche wetgeving. Met 

aanwijzing van de betrekkelijke en overeenstemmende 
bepalingen, zoowel van deze, als van de Fransche 
Wetboeken, en met aanteekeningen toegelicht. Amster- 
dam, Elix en O*, 1840, 120. 

3402 De Pauw (Nap.). La cour d'appel de Gand depuis cinq 

siècles. üent» Ad. Hoste, 1857, 8®. 

3403 De Ronghe (J.-E.). Generaele taefel van de materien 

begrepen in de gedecreteerde costumen van Vlaenderen. 
Gent, P. de Goesin, 1780, 8°, 2 deelen. 

3404 De Vos (Leopold). Het internationaal privaatrecht in het 

ontwerp van Burgerlijk Wetboek voor België. Brussel, 
1897, 8». 

3405 De Vries (J.-H.). Gemeentegrenzen. Leiden, H.-H. Adriani, 

i8b8, 8^ 

3406 D'Huygelaere (Honoré), notaris, en Van Boekei (K.-H.). 

Handboek van den Werkregter, bevattende : 1° Geschied- 
kundigen oogslag op de instelling der Raden van 
Werkregters; 2^ Grondslagen en geest der nieuwe wet; 
3° de Fransche en Vlaemsche teksten der wet, opge- 
helderd en in verband gebragt met andere daerop 
betrek hebbende wettelijke verordeningen, en 4** de 
wetgevende schikkingen en bevoegdheden der Werk- 
regters-Raden op de fabriekmerken en teekeningen en 
de werkboekjes, Gent, I.-S. van Doosselaere, 1859, 8**. — 313 — 

3407 Dit sijn de coren van der stad Antwerpen. Gent, C. 

Anncx)t-Braeckman , 1852, 8°. 

3408 Du Mont (Ch.-P.). Een blik in de geschiedenis van het 

Regt, sinds de eerste tijden tot op onze dagen. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1857, 8**. 

3409 Edict (Eeuwich) ende placcaet ons genaedichs heeren des 

conincks aengaende het houden van de cabaretten oft 
tavernen ... Brussel, Ant. Velpius, 1663, kl.-4°. 

3410 Eleutherius N. Batavus. Kort vertoog van den ouden 

stand en regts-pleegingen voor en onder de Graeven; 
als mede van verscheidene Oudheden, en oude gebruyken 
ende Wetten in Holland ende West- Vriesland ... Nieuwe 
druk. Arnhem, Joh.-Christ. Nebe, 1752, 8^ 

341 1 Embrechts (F.-E.). Over den invloed van het Europeesche 

volkenregt op de internationale betrekkingen der Otto- 
mannische Porte. Uttrecht, J.-G. Broesse, 1858, 8°. 

3412 Fruin (R.). Het oudste keurboek van Rotterdam, 8^ 

3413 Gemeente Meulebéke. Algemeen Politie-reglement 1863. 

Tielt, Horta-de Laere, 8®. 

3414 Gemeentewet (Gewijzigde). Vertaling der uitgave, herzien, 

en met aanteekeningen bekleed door Alf. Seresia 
en O. DE Gr AVE. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1883, 8°. 

3415 Gewoonten, vrijheden en privilegiën der stad Sint-Truyen. 

(Met inleiding van Ph. Blommaert.) Gent, C. Annoot- 
Braeckman, z. j., 8^ 

3416 Gezondheidspolitie der Huisdieren. Veeartsenijdienst. — 

Schadevergoedingen. Wetten, besluiten en reglementen. 
Brussel, Ad. Mertens, 1883, 8°. 

3417 Gheldolf (A.). Etude sur la signification du mot bal/art 

dans les chartes de la Flandre, précédée des rapports 
de MM. Kervyn de Lettenhove, de Smet en Snel- 
LAERT. — L'étymologie du mot balfart, par Snellaert 
et M. DE Vries. Brussel, M. Hayez, 8**. — 314 — 

341 8 Gids des schippers (Verordeningen). Uitgegeven door A. 

DUFOURNY. Brussel, P. Weissenbruch, 1890, i6^ 

3419 Gielkens (Em.). Droit d'auteur. St-CHllis, N. de Koninck, 

1895, 8». 

3420 La liberté d'Association VI. Brussel, J. Lebègue 

en C^ 1878, 8°. 

3421 Goovaerts (Alf.). Les ordonnances données en 1480 a 

Toumai aux métiers des peintres et des verriers. Brussel, 
Hayez, 1896, 8°. 

3422 Graf (Eduard) en Dietherr (Mathias). Deutsche Rechts- 

sprichwörter unter Mitwerkung der Professoren J. C 
Bluntschli und R. Maurer gesammelt und erklart 
von ... Zweite ausgabe. Nördlingen, 1869, 8^ 

3423 Grondwet van België, 1893. 4°. 

3424 Hegel (Friedrich). Grundlinien der Philosophie des Rechts, 

oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. 
Berlijn, Duncker en Humblot, 1833, 8^ 

3425 Hoge-Geregtshof (Het) van Holland , mitsgaeders Braband 

en Vlaenderen, den huyzen van Bourgondien toegekent. 
Delft, Reinier Boitet, 1740, 8°. — Kort vertoog van 
den ouden stand en Regts-pleegingen, voor en onder 
de graven, als mede van verscheidene oudheeden en 
oude gebruyken ende Wetten in Holland ende West- 
Vriesland door Eleutherius N. Batavus. Arnhem, 
1752, 8°. 

3426 Huygens (J.-B.-J.). Notarius belgicus oft ambt der nota- 

rissen, verdeelt in theorie en practyque. Brussel, Frans 
t'Serstevens , 1745, i6*. 

3427 Notarius belgicus, oft ampt der notarissen, verdeelt 

in theorie en practyque. ... waer naer volgt een cxtens 
Vocabularis. Ibid., id., 1760, 12®. 

3428 Institut colonial international. Compte-rendu des séances 
tenues a Bruxelles les 28 et 29 mai 1894, précédé 
des Statuts et Règlements. Brussel, 1894, 8^ 


— 315 - 

Institut colonial international . Reglement . Ibid., Bourlard, 

1894, 8°. 

Institut colonial international. Statuts. Ibid., id., 1894, 8°. 

Instructie ende reglement op d'augmentatie van 't recht 
van den generaelen cleynen segel binnen de Provincie 
van Brabant. Brussel, Joris Fucx, 1747, kl. 4. 

3429 Keurboek (Het oudste) van Rotterdam. Uitgegeven, door 

R. Fruin, 8*». 

3430 Keurboek (Het) der stad Diest. Uitgegeven door K. Stal- 

LAERT. Gent, C. Annoot-Braeckman , 1885, 80. 

3431 Keurboek van Tongerloo, 1554. Turnhout, J. Splichal, 

z. j., 8°. 

3432 Keure van Hazebroek, van 1336, met aanteekeningen 

en glossarium door Ed. Gailliard. Gent, A. SifFer, 
1894- 1898, 8**, 4 deelen. 

3433 Lameere (J,). Le recours au chef de Sens dans Ie droit 

flamand. Brussel, 1881, 8^ 

3434 Les c Communes Vérités » dans le droit flamand. 

Ibid., id., 1882, 8°. 

3435 — — Du formalisme dans le droit flamand au moyen-age. 

Brussel, AUiance typographique , 1880, 8°. 

3436 Laurillard (I.-J.-M.). Het devolutie-regt in het hertogdom 

Brabant, Leiden, J. Hazenberg, 1855, 8®. 

3437 Legrand (J.). Le contrat de louage de services et la 

question des accidents du travail. Namen, V. Delvaux, 

1895, 8^ 

3438 Liste chronologique des Edits et Ordonnances de la 

principauté de Stavelot et de Malmédy, de 1650 a 1793. 
Brussel, Emm. Devroye, 1852, 8°. 

3439 Liste chronologique des Edits et Ordonnances de Tancien 

duché de Bouillon, de 1240 a 1795. Ibid., id., 1865, 8^ — 3i6 — 

3440 Liste chronologique des Edits et Ordonnances des Pays-Bas. 

— Règne de Charles-Quint, 1506-1555. Brussel, Fr. Gob- 
baerts, 1885, 8°. 

3441 Idem, de 1700-1750. Brussel, Emm.Devroye en O®, i85i,8'. 

3442 Idem, de 175 1 a 1794, i»^partie(i75i-i78o).Ibid., id., 1853, 8^ 

3443 Idem, (seconde partie, 1781-1794). Ibid., id., 1858, 8^ 

3444 Liste chrologique des Edits et Ordonnances de la prin- 

cipauté de Liége, de 974 a 1505. Brussel, Fr. Gobbaerts, 

1875, ^^°. 

3445 Idem, de 1507 a 1684. Ibid., id., 1860, 8^ 

3446 Idem, de 1684 a 1794. Ibid., id., 1851, S^. 

3447 Idem. Troisième série. Première partie. Premier volume, 

1684-1708. Ibid., id., 1855, in-fol. 

3448 Idem. Seconde partie, 1709-1744. Ibid., id., 1855, in-fol. 

3449 Idem. Second volume. Première partie. Ibid., id., 1744- 

1765, in-fol. 

3450 Idem. Seconde partie, 1765-1794. Ibid., id., 1860, in-fol. 

3^51 Luyster (Den) ende glorie van het hertogdom van Brabant, 
herstelt door de genealogique beschrijvinge van desselfs 
souvereyne princen ende door het ontdecken van den 
schat der privilegiën, ordonnantien enz. in-fol. 

3452 Machiavel (N.). Regierun gskunst eines Fürsten. Mit hm. 

Amelots de la Houssaye historischen und politischcn 
Anmerkungen und dem Leben des Machiavells. Hanover, 
J.-W. Schmidt, 1762, 12^. 

3453 Marine. (Belgique). Feu flottant. Instructions. Antwerpen, 

J. de Cort, 1848, 12°. 

3454 Marine. Pavillons des diverses nations. Zonder naam van 

drukker en jaartal, S^. — 317 - 

3455 Mesot (L). Nationael Woordenboek van het Belgisch 

recht der eigenaers, ambtenaren, kooplieden, fabrie- 
kanten, nyveraers, huurders, landbouwers en werklieden. 
Brussel, A. Mertens en Zoon, 1864, S©. 

3456 Montesquieu. (Euvres complètes. Parijs, Ch. Lahure, 

1856, 12**, 2 deelen. 

3457 Noordewier (M.-J.). Nederduitsche Regtsoudheden. Ut- 

recht, Keminck en Zoon, 1853, 8°. 

3458 Nortier (A.). Bijdrage tot de kennis van het burgerlijk 

proces in de XV* eeuw binnen de stad Leiden. Leident 
S.-C. van Doesburgh, 1874, ^^^ 

3459 Nys (Emest). Les origines du droit international . Brussel, 

Alf. Castaigne, 1894, 8<>. 

3460 Obrie (J.). Het ontwerp tot herziening van het Neder- 

landsch Burgerlijk Wetboek. Gent, C. Annoot-Braeck- 
man, 1887, 8°. 

3461 Observatiën (Honderd rechtsgeleerde), dienende tot ophel- 

dering van verschelde duistere, en tot nog toe voor 
het grootste gedeelte onbewezene passag^en uyt de 
« Inleydinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheyd 
van M' Hugo de Groot >. 's Gravenhage, J. Mensert, 
1776. 8°. 

3462 Ondereet (B.-C.-I.). Klaere instructie voor de pryzers. 

en costumiers ten platten lande ende elders . . . alsmede 
eene gelyke Instructie op de legitime of wettige portie 
der kinderen en erfgenaemen. Gent, Jud. Begyn, 1791, 8°. 

3463 Ontwerp van eene grond-wet voor het koningrijk der 

Nederlanden. Gent, F.-J. Bogaert-de Clercq, 18 15, 8°. 

3464 (Ordonnantie) By den Coninck (nopens de kettersche 

boeken). 1571, kl.-4°. 

3465 Ordinantie, statuyt ende gebot provisionnael onss heeren 

des Conincx, aengaende de printers, boeckvercoopers 
en Ie schoelmeesters. Brussel, Michiel van Hamont, 
1570, kl.-4^ Bmkenverz, der Kon, VI, Academie, 40 - 3'8 - 

3466 Ordonnantien cndc conditien op het faict van de verpach- 

ting he ende inninghe van de impositie, mitsgaders van 
den ouden dobbelen impost van Vlaenderen op de bieren. 
Gent, wed. J. van den Kerchove en hoirs, 1671, kL-4**. 

3467 Ordonnances, statuts, stil et maniere deprocéder. Faictes 

et décrétées par Ie Roy, nostre sire, pour Ie grand 
Conseil de Malines. Antwerpen, Will. Sylvius, 1562, 16**. 

3468 Ordinantie, style ende maniere van procederen van den 

souvereynen Raede geordonneert in Brabrant. Brussel, 
wed. Huybrecht Anthoon, 1672, 4°. 

3469 Overeenkomst (Internationale) wegens den Phylloxera 

gesloten te Bern. Maatregelen voor de uitvoering in 
België. Brussel, Ad. Mertens, 1882, 8^ 

Idem. Brussel, wed. Monnom, 1885, 8°. 

3470 Patronage des détenus. Protcction des enfants moralement 

abandonnés. Congres international, 1890. Brussel, £. 
Guyot, 1891, 8^ 

3471 Pauli Christinaei, domini de Beyssem, Bueken et assent... 

ac pensionarii civitatis ac prov. Mechliniensisin . Leges 
municipales eiusdem civitatis ac provinciae , commentaria 
ac notae ... Antwerpen, H. Verdussen, 1642, folio. 

3472 Placcaten van Vlaenderen (Ordonnantien, statuten, edicten 

ende placcaeten). Gent, 1639-1786, folio, 12 deelen, en 
I dl. voor de tafel. 

3473 Placcaeten ende ordonnantien van de hertoghen van Bra- 

bant. Antwerpen, H. Aertssens, 1648-1737, folio, 8 deelen. 

3474 Placcart ende ordonantie generale, soo op den cours van 

den gelde, als op de policie ende discipline betreffende 
d* exercitie van den munte ende muntslach enz. Amster- 
dam, Corn. Claesz,i586, kl.-4°. 

5475 PouUet (Edm.). Mémoire sur Tancienne constitution bra- 
bangonne. Brussel, M. Hayez, 1865, 4**. 

3476 Les juridictions et la propriété foncière au XV® siècle 

dans Ie quartier de Louvain. Ibid., id., 1865, 8®. — 319 — 

3477 Proost (J.-J.-E.). Du droit d'asile en Belgique. Antwerpen, 
J. Plasky, 1880, 80. 

3478 Histoire du droit d'asile religieux en Belgfique. 

Gent, L. Hebbel3mck, 1870, 8**. 

3479 — — De rexterritorialité. Curieux exemple de Tapplication 

de ce principe sous les archiducs Albert et Isabelle. 
Gent, 8^ 

3480 Proudhon (P.-J.). La guerre et la paix. Recherches sur 

Ie principe et la constitution du droit des gens. Parijs, 
L. Poupart-Davyl, 1869, 12°, 2 deelen. 

3481 La justice poursuivie par Téglise. Appel du jugement 

rendu par Ie tribunal de poKce correctionnelle de la 
Seine, contre P.-J. Proudhon. Brussel, Ch. Lelong, 
1858, 8°. 

3482 Recht (Het) domaniael van Syne Majesteyt in desen 

hertogdomme van Brabant, midtsgaders het gesagh, 
bewin ende hanteringe die desaengaende zyn hebbende 
die Raedt ende Rentmeester generael ende de gesworen 
erflaeten desselfs Hooft tholcamere binnen Brussele. 
By een ge voegt door den greffier der selver camere 
D.-J. Martinez. Brussel, L. Marchant, 1692, folio. 

3483 Recht (Vlaemsch), dat is Costumen ende Wetten ghede- 

reteert bij de graven ende gravinnen van Vlaenderen, 
vergadert, oversien ende verrijckt met particuliere tafelen 
ende oock een generale, ghemaect bij forme van concor- 
dantie, door Mr. Laurens VAN DEN Hane. Gent, Max. 
Graet, 1664, folio, 2 deelen. 

3484 Rechten ende costumen van Antwerpen. Antwerpen, 

Christ. Plantyn, 1582, 4^ 

3485 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, publié 

par Gachard. Troisième série, 1 700-1 794. — Tomé 
premier, 1700-1706. Brussel, Em. Devroye, 1860. 

3486 Idem. Tomé deuxième, 1706-17 15. Brussel, Fr. Gobbaerts, 

1867. 

3487 Idem. Tomé troisième, 1716-1725. Ibid., id., 1873. 3488 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, publié 

par Gachard. Troisième série, 17001794. — Tomé 
quatrième, 1762-1734. Brussel, Fr. Gobbaerts, 1877, folio. 

3489 Idem. Tomé cinquième, 1734-1744. Ibid., id., 1882. 

3490 Idem. Tomé sixième, 1744-1750. Avec introduction de Mr. 

Piot. Ibid., id., 1887, folio. 

3491 Idem. Tomé septième. Ordonnances du 16 janvier 1751 

au 2^ décembre 1755. Ibid., id., 1890. 

3492 Idem. Tomé huitième. Ordonnances du 12 janvier 1556 

au 28 décembre 1762. Ibid., id., 1894. 

3493 Idem. Tomé neuvième. Ordonnances du 7 janvier 1763 

au 21 décembre 1769. Ibid., id., 1897. 

3494 Recueil des anciennes ordonnances de la Principauté de 

Liége. I, 28 novembre 1684 — 3 niars 1744. Ibid., id., 
1855, in-folio. 

3495 Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liége, 

974-1506, publié par SXANISLAS BoRMANS. Ibid., id., 
1878, in-folio. 

3496 Idem. Premier volume, 18 janvier 1507 — 8 décembre 

1580. Ibid., id., 1869. 

3497 Idem. Deuxième volume, 6 mars 158 1 — 21 novembre 

1620. Ibid., id., 1871. 

3498 Idem. Troisième volume, 18 janvier 1621 — 24 novembre 

1684. Ibid., id. 

3499 Idem. Troisième série, premier volume, i® partie 28 novem- 

bre 1684 — 22 décembre 1708. Brussel, Em. Devroye, 1855. 

3500 Idem. Troisième série, premier volume, seconde partie, 

lófévrier 1709. - 3 mars 1744. Ibid., id., 1855. 

35oi Idem> Troisième série, second volume, 10 mars, 1744- — 
4 mai 1765. Ibid., id., 1860. 

3502 Idem. 2® partie, 7 juin 1765 — 5 juin 1794. Ibid., id., 1860. — 321 — 

3503 Recueil des Ordonnances de la Principauté de Stavelot 

648-1794, publ. par M.-L.POLAIN. Ibid., id., 1864, folio. 

3504 Recueil des Ordonnances du duché de Bouillon 1240- 1795, 

publ. par M.-L. POLAIN. Brussel, Fr. Gobbaerts, 1868, fol. 

3505 Recueil des Règlements provinciaux de la Flandre Oriën- 

tale. Gent, S. Leliaert, A. SiflFer en Ö% 1886, 8^ 

3506 Recueil de lois. Règlements et instructions, a Tusage 

des capitaines des navires du commerce . — Verzameling 
van wetten, reglementen en onderrigtingen ten gebruike 
der koopvaerdij-kapiteinen. Antwerpen, L.-J. de Cort, 
1854, 8^ 

3507 Reglement over de civUe rechtspleginge voor de Oosten - 

rijksche Nederlanden. Brussel, Pauwels, 1786, 8*. 

3508 Reglement op de administratie van de goeden ende inne- 

komen der stadt van Brussel, ende 't ghene daer van 
dependeert (1639, 1545, 1586, 1619). Brussel, Mart. van 
Bossuyt, kl.-4**. 

3509 Reglement van het quartier van Thienen van den 

28 November 1770. Loven, Jan Jacobs, kl.-4^ 

3510 Reglement que son alteze ordonne que soit suivy et 

observé par les officiers et soldats tant d'Infanterie que 
de CavaJlerie, ès quartiers d'hyver, en la province de 
Brabant. Brussel, A. Velpius, 1658, kl.-4*>. 

351 1 Idem, en Brabrant, 1660. Ibid., id., kl.-4°. 

3511 Idem, en la provincie de Luxembourg. Ibid., id., 1659, kl.-4**. 

3513 Idem, en Luxembourg, 1660. Ibid., id., kl.-4°. 

3514 Reglement suivant lequel les officiers et gens de guerre, 

tant de cavallerie que d'infanterie, a loger sur Ie plat 
païs, OU en villes, se debvront regier. Brussel, Ant. 
Velpius, 1653, kl.-4°. 

3515 Reglement van den Katholieken Burgerkring tot Kortrijk. 

1875 en 1880. Kortrijk, Felix van der Ghinste, 1880, I6^ — 32a — 

3516 Reglement der maatschappij van Landbouw, Kruid- en 

Tuinkunde der stad Yperen. leper, Lambin- Verwaerde, 
1830, 8^ 

3517 Reglement sur les prestations militaires. — Reglement 

der militaire verstrekkingen. Brussel, 8®. 

3518 Idem. Andere uitgave, z. j. 

3519 Reglement der kas voor weduwen en weezen van loodsen. 

Brussel, 1868, 8^ 

3520 Reglement voor den dienst op den spoorweg. Brussel, 

Ad. Mertens, 1889, i8^ 

3521 Reglement pour Ie service des manoeuvres. — Voorschrift 

voor den Rangeerdienst (op de Staats-spoorwegen). 
Brussel, Xaveer Havermans, 1890, i8^ 

3522 Reglement van politie en onderrichtingen (betrekkelijk 

de stoomtuigen). Brussel, F. Hayez, 1884, 8^ 

3523 Reglement op de inrigting der veldwachters in de pro- 

vincie West- Vlaenderen . 8®. 

3524 Reglement (Algemeen) van Policie voor de gemeente 

Meulebeke. Kortrijk, Beyaert-Feys, 1842, 8^ 

3525 Règlements provinciaux de la Flandre Oriëntale, Période 

de 1814 a 1875. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1875, 8^ 

3526 Renauldon. EMctionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux 

utiles et honorifiques. Parijs, CoUot, 1765, 4°. 

3527 Resolutie van den Raede van Brabant van den 17 Novem- 

ber 1702. Brussel, E.-H. Fricx, 1703, kl.-4^ 

3528 Roelants (W.). Uitlegging der wet van 27 November 

1891 over den openbaren bijstand. Hasselt, Mich. Ceysens, 
1892, 8^ 

3529 Romberg (Bduard). Des belligérants et des prisonniers 

de guerre. Brussel, P. Weissenbruch , 1894, 8*. 

3530 Études sur la propriété artistique et littéraire. Ibid., 

id., 1892, 8^ ~ 3^3 — 

3531 Rommens (J.). Huiswet. De persoonlijke familiebetrek- 

kingen volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek beknopt 
en ten gerieve van eenieder beschreven. Gent, A. SifFer, 
1893, 8°. 

3532 Saemen-spraeke tusschen een pater en eenen lands-man 

(over de Tienden). Z. n. van drukker en zonder jaer, i6*. 

3533 Schicks (Alfred). Beginselen van strafrecht of uitlegging 

van het eerste boek van het strafwetboek. Loven, K. 
Peeters, 1892, 8°. 

3534 Schorer (Willem) en Van Wijn (Hendrik). Dertig rechts- 

geleerde vraegen uit de Inleidinge tot de Hollandsche 
Regtsgeleerdheid van wijlen Mr. HuGO de Groot. 
's Gravenhage, J. Mensert, 1777, S®- 

3535 Seinen (op de Staats-spoorwcgen). Dienstvoorschriften voor 

de bedienden. Brussel, Ad. Mertens, 1885, i8^ 3536 Sifier (Cam.). Wet van 3 Mei 1889, betrekkelijk het gebruik 

der Nederlandsche taal in strafzaken. Beteekenis, gevol- 
gen, toepassing. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1890, 8°. 

3537 Sjögren (Vilhelm). Bidrag till en undersökning af kontrakts- 

brotten enligt sveriges medeltidslagar. Upsala, C.-J. 
Lundström, 1897, 8°. 

3538 Smidt (H.oJ.). Geschiedenis van het wetboek van straf- 

recht. Volledige verzameling van regeeringsont werpen, 
gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz. 
bijeengebracht en gerangschikt door... Haarlem , H .-D. 
Tjeenk- Willink, 1891-1892, 8°, 5 deelen. 

3539 Staats-spoor wegen. — Dienstvoorschriften voor den Machi- 

nist. Brussel, 1888, 8^ 

3540 Tarif officiel des douanes de Belgique, publié par Ie 

Département des Finances, — Officieel toltarief van 
Belgrië. Brussel, 1890, 8°. 

3541 Thonissen (J.-J.)* Le droit crimin^^l dans les livres sacrés 

de rinde. Brussel, M. Hayez, 1864, 8^ — 324 — 

3542 Troplong. De Tinfluence du Christianisrae sur Ie droit 

ei vil des Romains. Loven, van Linthout en van den 
Zande, 1844, 8<>. 

3543 Van Assche (Jozef). Handboek van den notaris. Gentt 

Eug. van der Haeghen, 1883, 8°, 4 deelen. 

■ 

3544 Van Bemmelen (P.). Les notions fondamentales du droit 

ei vil, Amsterdam, J. Muller, 1892, gr.-8^ 

3545 Van den Brandeler (P.). De oudste voorregtsbrief der 

stad Dordrecht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867, 8*. 

3546 Van der Kemp (P.-H.). De voorschriften op het Euro- 

peesch lager onderwijs in Nederlandsch-Indië, verzameld 
en toegelicht door ... Batavia, 1890, gr.-8«. 

3547 — — De ordonnantie op het recht van successie en over- 

gang in Nederlandsch-Indië. Ibid., 1887, gr.-8**. 

3548 De administratie der geldmiddelen van Neeri.-Indiê. 

Amsterdam, J.-H. de Bussy, 1881-1882, 8^ 3 deelen. 

3549 Alphabetisch register, lijst van toevoegingen en 

verbeteringen en verkort overzicht van den inhoud 
van : De administratie der geldmiddelen van Neerlandsch- 
Indië. Amsterdam, 8<>. 

3550 Van Leeuwen (Simon) en Verduyn (Hendr.). Manier 

van procederen in civile en criminele saken, met de 
aenteekeningen op de ordonnantie van de justitie in 
de steden en landen in West-Friesland, gedateert den 
1 April 1580. Vijfde druk, vermeerdert door C.-F. Bos- 
SCHAERT. Brussel, Simon t'Serstevens, 1720, 16*». 

3551 Verordeningen (Provinciale) van Oost- Vlaanderen, voor- 

afgegaan door de Grondwet, de Gemeentewet en de 
Provinciewet, 1822-1887. Gent, S. Leliaert, A. SifTeren 
0% 1888, 8°. 

3552 Verordening (Ordonnantie) op het delven, reeden en keuren 

van meede, in Zeeland. Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 
1869, 8^ — 325 - 

3553 Verslag over het bestuur en den toestand der stad 

Audenaarde gedurende het jaar 1894-1895. Oudenaarde, 
Bevernaege, 1895, 8°. 

3554 Versluysen (Th.). Handboek voor de kerkfabrieken. 

Loven, Aug. Peeters, 1877, 8°. 

3555 Verzameling (Beknopte) van formulen, opgaven, tabellen 

en berekeningen van verschillende vraagstukken dienstig 
bij het uitoefenen van allerlei bedrijven. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, Ad. Hoste, opvolger, 1893, 16°. 

3556 Verzameling der provinciale Reglementen (Brabant). Brus- 

sel,' E. Guyot, 1890, 8°. 

3557 Verzameling der Reglementen van provinciaal belang» 

kracht hebbende in de provincie Limburg. Hasselt' 
Ceysens, 1870-187 1, 16®, 2 deelen. 

3558 Verzameling der provinciale Reglementen (Limburg). Has- 

selt, L. Maris, 1892, 16°. 

3559 Vissering (S ). De Rechts-taal van H. de Groot's Inleiding 

tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid. Z.n. v. dr. of jaar, 8®. 

3560 Von Richthovcn (Karl). Friesische Rechtsquellen. Berlijn, 

1840, 4". 

3561 Voorgheboden (De) der stad Gent in de XIV® eeuw. 

Uitgegeven door Nap. de Pauw. Gent, Ad. Hoste, 

1885, 8°. 

3562 Voorschriften voor de Zeevaartscholen van Antwerpen 

en Oostende. 8°, 

3563 Voorzorg-kas ten voordeele der Zeelieden, varende onder 

Belgische vlag, en hunner familie. Brussel, J. Delfosse, 
1846, 80. 

3564 Wauwermans (P.). Le droit des auteurs en Belgfique. 

Commentaire historique et doctrinal de la loi du 22 mars 

1886. Brussel, Oscar Schepens, 1894, 8^ Borkrnvrrz. der Kon. VI. Academie, — 3^6 — 

3565 Werkraad (Hoogere). Eerste zittijd, i3g2. Brussel. P. 

Weissenbruch , 1892, 4*». 

3566 Idem. Tweede zittijd, 1895. Ibid., id., 1895, 4^ 

3567 Idem. 1893-94-95. Werkhuisverordeningen. Ibid., id. 

3568 Idem. Derde zittijd, 1895-1896. Ibid., id. 

3569 Idem. Vierde zittijd, 1896-1897. Ibid., id. 

3570 Wet op de Jacht van 28 Februari 1882. Verordeningen. 

— Onderrichtingen. Brussel, Ad. Mertens, 1882, 8*». 

3571 Wet van 25 Maart 1876 op de bevoegdheid in betwistbare 

zaken. Nederlandsche vertaling door Mr. J. Obrie. 
Gent, 1879, i8^ 

3572 Wet op de verzekeringen van 11 Juni 1874. Ibid., id., 

1879, i8^ 

3573 Wet (Provinciale) van 30 April 1836, met de latere 

wijzigingen. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1882, 8**. 

3574 Wetboek (Burgerlijk). Vertaling door Ledeganck. Met 

bijvoeging en beknopte uitlegging van de Belgische 
wetten, welke aan het Burgerlijk wetboek wijzigingren 
hebben toegebracht, door L. de Hondt. Vijfde uitgave. 
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1867, 8*. 

3575 Wetten van de gilde der Kunstminnende Vrienden te 

Kortrijk. Kortrijk, Eug. Beyaert, 1888, 18^. 

3576 Wetten, verordeningen, omzendbrieven, onderrichtingen 

enz. betrekkelijk den dienst van de Buurt- en stedelijke 
wegen en van de onbevaarbare en onvlotbare water- 
loopen. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1889, S\ 

3577 Wielant (Philip). Tractaet van den leenrechten 'nae de 

hoven van Vlaenderen, metgaders de diensten da er 
toe staende. Antwerpen, J. de Laet, 1557, *^*** 

3578 Practijke civilc. Antwerpen, Hendrik van der Loe, 

1573. i8«. — 3^7 — 

3579 Wielant (Philip). Fractijcke criminele. Naar het eenig 

bekend handschrift uitgegeven door AuG. Orts. Gent, 
C. Annoot-Braeckman , 1872, 8^ 

3580 "Wiener (Sam). Uancienne plaidoirie en Brabant. Brussel, 

Aliance typographique, 1883, 8^ 

3581 Winkler (Johan). Herinneringen uit den tijd der lijf- 

straffelijke rechtspleging. i6^ 

3582 Ziekentroost (Katholieke) of Maatschappij van ouderlingen 

bijstand, ingericht te IJperen. leperen , De Mets-van der 
Ghinste, 1886,8». LIX. Staat- en Staathuishoudkunde. — Bestuur. 

3586 Alberdingk Thijm (P.). De gestichten van liefdadigheid 

in Belgfië, van Karel den Groote tot aan de XVP eeuw. 
Brussel, Hayez, 4°. 

3587 Alfieri. De la Tyrannie. Traduction deTItalien. Parijs, 1865. 

3588 (Backx.) Katholieke Werkmansvereenigfing : Vrede. 8* ver- 

jaringsfeest. Antwerpen, H. en L. Kennes, 1893, 8*. 

3589 Becks (Chr.-Aug.). Versuch einer Staatspraxis oder Can- 

zeleyübung, aus der Politik, dem Staats-und Völkerrechte. 
Weenen, J.-P. Kraus, 1754, 8^ 

3590 B. Tableau de toutes les villes, bourgs, villages et haraeaux^ 

composant Ie royaume des Pays-Bas. Brussel, Ad. 
Stapleaux, 1822, 8^. 

3591 Bemerkingen (Eenige) op het liberalismus en op de tus- 

schenkomst der geestelijkheid in de kieszaken. Uit het 
Fransch door P.-D. Cracco. Roeselare, D. van Hee, 
1849, 8« ^ 328 — 

3592 Berth (C). Nouveau dictionnaire des communes, ou 
recueil de tous les documents et renseignements néces- 
saires et indispensables auK administrateurs... Brussel, 
G. Stapleaux, 1851, gr.-8^ 

35Q3 Cambier (Ch.). Het boek der goede werklieden. Handboek 
van voorzienigheid of middelen tot verbetering van den 
toestand der werkersklassen. Gent, Ad. Hoste, 1887, 12* 

3594 — ~~ Entretien sur Torganisation et Tutilité des associations 
de secours mutuels. — Gesprek over de inrichting en 
het nut der vereenigingen van onderlingen bijstand. 
Gent, C. Annoot-Braeckman, z. j., 8^ 

3595 Gesprekken over de inrichting en het nut der 

maatschappijen van onderlingen bijstand. Tweede uit- 
gave. Gent, C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, opvolger, 
1894, 12^ 

3596 Cathrein (V.). S. J. Het socialismus, zijne gronden onder- 

zocht en zijne onmogelijkheid bewezen. Uit het Hoog- 
duitsch vertaald door Ernest Soens, Pr. Loven, K. 
Peeters, 1892, 8*». 

3597 Cauderlier (G.). Ingenieur. De waarheid over de Land- 

verhuizers der arbeiders en de uitwijking der Belgische 
kapitalen naar Argentina. 39® uitgave. Gent, Ad. Hoste, 
1889, 8^ 

3598 Ciceron. La République, d'après Ie texte inédit, avec une 

traduction fran9aise et des dissertations historiques par 
M. ViLLEMAiN. Brussel, P.-J. de Mat, 1823, 16*». 

3599 Conferentiën van den H. Vincentius a Paulo, te Ardoye. 

Z. n. V. dr., 1856, 8». 

Conseil provincial de la Flandre Oriëntale. Discours d'ouver- 
ture. Zie : Provincieraad. 

3600 Courrier (P.-L.). Pamphlets politiques. — Fragments d'une 

traduction d'Hérédote. — Pastorales de Longus. — Cor- 
respondance. Parijs, gebr. Firmin Didot en O*, 1863 , 120. — 329 - 

3601 De Backer (Louis). Le présent et Ie passé. A.-H. Bécus, 
1884, I6^ 

3602 La propriété selon le droit féodal et le socialisme. 

Brussel, A. Vromant, 1893, 8°. 

3603 De Ceuleneer (A ). Du devoir pour les classes dirigeantes 

de se familiariser avec la langue parlée par les classes 
populaires. Mechelen, Paul Ryckmans, 8^ 

3604 De Decker (P.). Etudes historiques et critiques sur les 

Monts-de-Piété en Belgique. Brussel, A. de Wascne, 
1844, 8\ 

3605 Vijftien jaren (1830-1845). Vrije vertaling uit het 

Fransch door Ecrevisse. Gent, wed. A.-I. van der 
Schelden, 1845, 8° 

3606 De Gryse (E.). Vaderlandsch recht en revolutie. Ver- 

handelingen over de sociale quaestiên van heden. Brugge, 
Sl.-Augustinusdrukkerij , 1881, 8**. 

3607 De Potter (Fr.). De ambachten of neringen in vroegeren 

tijd. Loven, K. Peeters, 1894, 8*. 

3608 De Quéker (Ch.). L'Assistance pratique donnée en AUe- 

magne aux ouvriers sans travail dans les auberges, 
les stations et les colonies ouvrières. Brussel, wed. Julien 
Baertsoen, 1893, 8^ 

3609 De vertegenwoordiging der sociale belangen van 

arbeid, kapitaal en wetenschap in het Senaat. Brussel, 
N. de Bremaeker-Wauts, 1892, 8®. 

3610 Desmoulins (Camiile). CEuvres. Parijs, Dubuisson en 0% 

1886, 24^ 3 deelen. 

361 1 Peringa (F.). Democratie en wetenschap. Tweede druk. 

Groningen, P. Noordhot en Smit, 1873, 12^ 

3612 Fonctionnaires (Les) coloniaux. Coulommiers, Paul Brodard, 

1897, 8**, 2 deelen. 

3Ó13 Freedley (Edw.). Hoe men geld verdient. Bewerkt naar 
het Engelsch door GlaüCUS. Rotterdam, J.-H. Dunk, i6^ 3614 Gidkens (E ). Réalité. St-Gillis. N. de Konink, 1896, S». 

3615 Idem. Tweede uitgave. Ibid., id., 1896, 8°. 

3616 — — La liberté d'association . Ibid., id., 1896, 8^ 3617 Guizot Histoire de la civilisation en Europe. Parijs, 

Bonaventure en Ducessois, 1857, 16**. 

3618 Huys, Pastoor-deken van Poperinge. Het liberalismus. 

Eene waarschuwing voor katholieken. Brugge, A. de 
Zuttere. 1876, kl.-8^ 

3619 Iets over het Socialisme, door een waren Volksvriend. 

St .-Truiden, Joz. Leenen, 1895, i6^ 

3620 Institut colonial international. Compte rendu de la session 

tenue a la Haye, 1895. Coulommiers, Paul Brodard, 
1895, 80. 

3621 Leidsman voor den Belgischen uitwijkeling naer de 

Vereenigde-Staten van Noord- Ameriaka. Uit het Fransch 
vertaeld. Brussel, G. Stapleaux, 1849, 12^ 

3622 Leroy (L.). Grondbeginselen van staat- of nijverheids- 

huishoudkunde in zes en twintig lessen. Vertaald door 
L. de Wulf. Gent, I. van der Poorten, 1891, 8*». 

3623 Linquet. Mémoires sur la Baistille. Parijs, 1865. 

3624 Luyssen (Th.). Priester. De Kulturkampf of de tegenwoor- 

dige kerkvervolging in Pruisen. Brugge, K. Beyaert- 
Storie, 1883, 12^ 

3625 Maatschappijen van onderlingen bijstand. Verslag over 

den toestand der maatschappijen gedurende het jaar 
1867. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1869, 4°. 

3626 Idem. Gedurende de jaren 1874, 1875 ^^ 1876. Ibid., id., 

1878, 4**. 

3627 Idem. Gedurende de jaren 1877 en 1878. Ibid., id., 1880, gr.-8*. 

3628 Idem. gedurende het jaar 1879. Ibid., i^v 1881, gr.-8^ — 331 — 

3629 Maatschappijen van onderlingen bijstand. Gedurende de 

jaren 1880, i88i en 1882. Brussel, E. Guyot, 1884, gr.-8^ 

3630 Idem. Gedurende de jaren 1886 en 1887. Ibid., id., 1890, 

gr.-8«. 

3631 Idem. Korte beschrijving der wijze van onderzoek der 

aanvragen voor wettelijke erkenning. — Organieke 
schikkingen. — Modellen van Statuten. Ibid., id., 
1875. 80. 

3633 Idem. Vijfde driejaarlij ksche prijskamp. Gent, I.-S. van 
Doosselaere, 1878, 8^ 

3633 Idem. Instelling van eenen zesden driejaarlijkschen prijs- 

kamp. Ibid., id., 1879, 8^ 

3634 Idem. Uitkomsten van den zesden driejaarlijkschen prijs- 

kamp. Brussel, E. Guyot, 1886, 8^ 

3635 Idem. Zevende driejaarlijksche prijskamp voor het tijdperk 

1884, 1885 en 1886. Ibid., id., i85J8, gr..8o. 

3636 Idem. Instelling van eenen driejaarlijkschen prijskamp 

voor het tijdvak 1888, 1889 en 1890. Ibid., id., 1888, 8*». 

3637 Idem. Maatschappijen voor den aankoop van wintervoor- 

raad. Model van statuten. Ibid., id., 1887, 8^ 

3638 Idem. Model van statuten voor de landelijke maatschappijen 

van onderlingen bijstand. Ibid., id., 1888, 8^. 

3639 Maatschappij van onderlingen bijstand, onder kenspreuk : 

De liefdadige Werklieden, te Thielt. Gewijzigde veror- 
deningen. Tielt, van Welden-Gaulin, 1865, 8**. 

3640 Macaulay (T-B.), Speeches of the right honorable ... 

Leipzig, B. Tauchnitz, 1853, ló®, 2 deelen. 

»364i Machiavel. CEuvres politiques. — Le Prince. — Les 
discours sur Ti te-Live. Parijs, Gerdes, 1849. 120. 

3642 Le Prince. Nouvelle traduction précédee de quelques 

notcs sur Tauteur, par Ferrari. Parijs, 1866. — 332 — 

3643 Moulacrt (F.). UEglise et TEtat ou les deux puissances. 
Leur orif^ne, leurs relations, leurs droits et leurs limitcs. 
4® édition. Loven, K. Peeters, 1895, 8°. 3644 Nizet (F.). Notice bibliographique sur les habitations 

ouvrières et sur Ie grisou. Brussel, van Buggenhoudt, 
1889, 8°. 

3645 Piot (Ch.). La diplomatie concernant les affaires raaritimes 

des Pays-Bas, vers Ie milieu du XVP siècle, jusqu'a 
la paix de Vaucelles. Brussel, F. Hayez, 8°. 

3646 Prins (Adolphe). L'organisation de la liberté et Ie devoir 

social. Brussel, P. Weissenbruch, 1895, ö**« 

3647 Processen-verbaal (Officiëele) en stenographisch verslag der 

zittingen van den Provincieraad van Oost- Vlaanderen, 
1893-1897. Gent, V. van Doosselaere, 8^ 

3648 Provincieraad van Oost- Vlaanderen. Discours d'ouverture... 

Openingsrede, 1850- 1895. Gent, S®. 

3649 Quack (H.-P.). Het staatswezen in de XIV« eeuw. 

Historisch ontwikkeld. Amsterdam, J. Muller, 1859, 8®. 

3650 Reglement voor die stadt ende baronnie van Diest, 

1682, kl.-4^ 

3651 Reglement by syne Majesteyt gedecreteert ... den 30 July 

1672 raeckende het gouvernement van de onbesloten 
steden ende platten lande van de provincie van Vlaen- 
deren, Gent, F. de Goesin, 16°. 

3652 Reybaud (Emile). Etudes sur les reformateurs ou socialistes 

modernes. 3** édition. Brussel, 1884, 16*», 3 deelen. 

3653 Robert (Charles). La question sociale. Saint-Germain, 

Eugène Heutte et O®, z. j., 24*». 

3654 Rutten, Mgr. Het maatschappelijk vraagstuk. Gent, A: 

Siffer, 1891, 8^ 

3655 Schryvers (R.). Zelfhulp en Werkmansbeweging. Loven, 
E. Charpentier en Schoonjans, 1896, 12**. — 333 — 

3656 Severus. De Staatkundigen bij de motie van 17 April, 

beschouwd door ... — Het nieuwe Ministerie. — De 
conservatieve partij. — Wie zal moeten wijken, de 
koning of de oppositie? — De grondwet en de grieven 
tegen de 2® Kamer. — De g^roote staatkundige aan- 
gelegenheden van den dag in Nederland. — Oranje- 
avonden, 1857. — Gedachten van een Nederlandsch 
katholieken liberaal. Grouda, G.-B. van Goor, 1S53, 8®, 

3657 Simonde de Sismondi (J.-C.-L.). Etudes sur les constitu- 

tions des peuples libres. Brussel, Wouters, Raspoet en 
Om 843, 80. 

3658 Simplicius Publicola. Samenspraken der dooden over 

de regten des volks, gegrondvest op het natuerregt 
van den mensch. Brussel, J.-H. de Hou, 1839, 8®. 

3659 Statut ende Ordonnantie op 't feyt van de issue deser 

stadt van Antwerpen, Antwerpen, Chr. Plantyn, 161 1, 16®. 

3660 Sterck (Frans). Onze dorpen en de sociale kwestie. Ninove, 

D. Anneessens, 1891, 16°. 

3661 Stuart Mili (John). On Liberty. Londen, Longmans, Green 

en C«, 1867, i2«. 

3662 Swart (Nicolaas). Redevoering over den invloed der min- 

dere standen op de verlichting en zedelijkheid der 
maatschappij in het algemeen. 8^. 

3663 Van Beughem (Karel-Antoon). Redenvoering over de 

vernietigde bedelarij, uitgekondigd in de collegiale 
kerke van het kapittel van de H. Pharaïldis. Gent 
J. Begyn, 4». 

3664 V(an) d(en) B(erghe). De maatschappijen van onderlingen 

bijstand. De Volksbanken. Eene voordracht. Tielt, Horta- 
de Laere, z. j., 12°. 

3665 Van den Driessche (H.). QEuvres économiques prépara- 

toires a la coopération. — Cinq oeuvres économiques 
dlntérêt matériel qui peuvent se réaliser en ville et a 
la campagne, ou dix ans de travail sur Ie terrain des 
ceuvres populaires dans la région Thielthoise 1879-1889. ^oekfHverz» der Kon. VI, Academif^ — 334 — 

ïraduit du flamand par M. Tabbé Camille Looten. 
Gent, A. Siffer, 1890, 8". 

3666 Van Loo (Gustaaf;. Bespreking der middelen ter stoffelijke, 

verstandelijke en zedelijke verbetering der lagere volks- 
klassen. Gent, Snoeck-du Caju, 1888- 1890, 16°, 4 deeltjes. 

3667 Verhaegen. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Rede- 

voering over het wetsontwerp aengaende de liefdadige 
stichtingen en giften. Brussel, N. Samuel, 1857, S^. 

3668 Voltaire. Les matinees du roi de Prusse. Brussel, wed. 

Parent en Zoon, 187 1, 8**. 

3669 Vuylsteke (J.). Korte statistieke beschrijving van België. 

(Bevolking, Openbaar Onderwijs, Landbouw, Nijverheid, 
Godsdienst, Armwezen, Gewapende macht, inkomsten 
en uitgaven van den Staat). Gent, C. Annoot-Braeckman, 
1865-1869, 8<». 

3670 Wegwijzer en raedgever der Landverhuizers. Antwerpen, 

J.-H. Conart, 1848, i6^ LX. 

Opvoeding en Onderwijs. - Schoolleesboeken. 

3674 Allain (E.). L'instruction primaire avant la Révolution. 

Parijs, 1876, 24®. 

3675 Annerstedt (Claes). UpsalaUniversitets Konstitutioner afar 

1655 för första gangen utgifna. Upsala, Edv. Berling, 
1890, 8«. 

3676 Bekker (Imm.). Akademische Rede zur Feier des Geburts- 

festes des höchstseligen Grossherzogs KA.RL Friedrich. 
Heidelberg, J. Hörning, 1886, 4^ 

3677 Beneke's Zielkunde, voor onderwijzers bewerkt. Naar 

den derden druk uit het Hoogduitsch vertaald . Amster- 
dam, C.-L. Brinkman, 1864, 8^ — 335 — 

3678 Bloemen en vruchten. Dicht- en prozastukken . Practische 

en zedelijke lessen voor de meisjes. Verzameld door 
Maria du Caju. Brussel, J. Lebègue en C'«, I6^ 

3679 Bosch (Pieter). Nalatenschap van Pieier Bosch. (Schrif- 

ten over opvoeding en onderwijs) vergezeld van een 
dichtstuk en verzameld door Jan Bouchery. Gent, Eug. 
van der Haeghen, 1872, 12®. 

3680 De Ceuleneer (A.)« Les examens de candidat et de docteur 

en philosophie et lettres. Gent, S. Leliaert, A. Siffer 
en C^ 1889, 8^ 

3681 De afschaffing der normaalscholen voor het hooger 

middelbaar onderwijs, Ibid., id., 1890, 8°. 

3682 en Mansion (P.). Le Graduat. Ibid., id., 1889, 8**. 

3683 De Lepeleer (Eug.). Een handboek voor Vlaamsche 

dichterscholen. Gent, A. Siffer, 1890, 8**. 

3684 De Riemaecker (A.). Vormleer. Handboek voor den 

onderwijzer. Gent, A. Siffer, 1890, 8**. 

3685 De Vos (P.-A.) en Wiliems (Frans). Bijdragen over 

opvoeding en onderwijs. Lier, J. van In en O*, 80. 

3686 Dittes. Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs. 

Tweede druk. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, 
1876. 8«. 

3687 Du Caju (Maria). De degelijke huisvrouw. Kleeding. 

Woning. Huisraad. Voeding. Vuur en licht. Huiselijke 
boekhouding. Het sparen. Gent, C. Anoot-Braeckman, 

1891, 12^ 

3688 De degelijke huisvrouw. Gent, A. Siffer, 1898, 8^ 

— — De vrouwelijke opvoeding in haar verband met 
de eischcn des levens. Ibid., id., 1894, 8^ 

— — De verbreiding der instellingen van vDoruitzicht 
door het onderwijs. Ibid., id., 1896, 8®. 

Idem. Nieuwe vermeerderde uitgave. Gent, A. Siffer, 

1896, 8^ — 33Ö — 

3689 Le Hardy de Beaulieu (Os.). L'éducation de la femme. 

Deuxième édition. Luik, L. Severeyns, 1867, i6<>. 

3690 Mac-Leod (J.). Verslag van de Commissie gelast met 

het onderzoeken van de wenschelijkheid van het inrichten 
eener Nederlandsche Hoogeschool in Vlaamsch-Belgié. 
Gent, I. van der Poorten, 1896, 8®. 

3691 Marine. Arrêté royal organisant un cours spécial de 

machines a vapeur marines et instituant un diplöme 
de mécanicien de bateau k vapeur. Brussel, 1888. 8^. 

3692 Micheels (J.). De leeraars der Nederlandsche taal op een 

Vlciamsch Athenaeum. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en 

C^ 1887, 12°. 

3692* De algemeen heerschende richting bij de opvoeding 

der jeugd. Ibid., id., 1897, 12°. 

3693 Niemeijer (A.-H.). Grondbeginselen van de opvoeding en 

het onderwijs voor ouders, opvoeders en onderwijzers. 
Opnieuw vertaald door P.-K. GöRLiTZ. Voorburg, A.-M. 
Broedelet, 1854- 1860, 8», 3 deelen. 

3694 Nijland (M.-C). Rijksweldadigheidsscholen in België. 

Utrecht, P. den Boer, 1895, 8®. 

3695 Noiré (Ludwig). Stof voor Kamerdebatten. Naar het 

Hoogduitsch bewerkt door T.-H. DE Beer. Amsterdam, 
M.-M. Olivier, 1877, 12°. 

3696 Plutarque. Traite de Téducation des enfants. Nouvelle 

édition avec des arguments et des notes en franfais 
par Ch. Bailly. Parijs, Ch. Lahure, 1869, 16°. 

3697 Recueil des fondations de bourses d'études existantes en 

Belgique. Brussel, Ch. Torfs, 1867, 8®. 

3698 Reform (Die nationale) unserer höheren Lehranstalten. 

Leipzig, Fischer und Wittir, 1880, 8^ 

3699 Reken-boecxken (Een) om te leeren legghen met pen- 

ninghen, seer profijtelijck eenen ieghelijcken , van nieuws 
ghecorrigeert. Antwerpen, wed. J, Cnobbaert, 1643, 32®. — 337 — 

3/00 Sevens. Bloemen en vruchten. Eerste leesboek voor de 
jeugd. Vierde uitgave. Kortrijk, C. du Boccage-Provoost, 
1885, l6^ 

3701 Bloemen en vruchten. Tweede leesboek voor de 

jeugd. Vierde uitgave. Ibid., id., 1885, i6^ 

3702 Simon (Jules). La réforme de Tenseignement secondaire. 

Deuxième édition. Parijs, Lahure, 1874, 12^. 

3703 Spencer. Opvoeding. Vertaald door JOH.-A. Leopold. 

Groningen, J.-B. Wolters, 1875, 8^ 

3704 Stallaert (K.). De Tinstruction publique au moyen-age. 

(VIII* au XVI® siècle). Brussel, z. n. van drukker, 4*». 

3705 — — en van der Haeghen (Ph.). De Tinstruction publique 

au moyen-age. (VUI® au XVP siècle). 2* uitgave. Brus- 
sel, Ch. Lelong, 1853, 8^ 

3706 Steven (A.). Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek ... 

schoone leeringen, zinspreuken ende zedelessen. 7* druk. 
leperen. Wal wein, 1813, kL-4^ 

3707 V. (E.-G.). Het gevoelen dat het gouvernement een uyt- 

slu3rtend recht heeft op het openbaer onderwys is strydig 
met de leering der Roomsch-catholyke Kerk en met 
de Grondwet van het koningryk der Nederlanden. 
Antwerpen, J.-B. Heirstraeten, 1826, 24**. 

3708 Van Bommel (C.-R.-A.)- Bisschop van Luik. Kort begrip 

der voorstelling van de ware beginselen over het open- 
baer onderwys. 's Gravenhage, A.-P. van Langenhuysen, 
1841, 8^ 

3709 Van Even (Bd.). Une chaire de littérature fran<;aise a 

Louvain en 1562. Gent, Eug. van der Haeghen, 1884, 8^ 

3710 Verhaegen. Redevoering ... namens de Vrye Hoogeschool 

ie Brussel uitgesproken bij de heropening der leergangen 
... Vertaald door Alph. Willems. Brussel, Alex, Cadot, 
1856, 8^ 

37 11 Verslag (Algemeen) over de werkingen van den Katho- 

lieken Schoolpenning van Gent, gedurende zijn tienjarig - 338 - 

bestaan. Jubelfeesten van den 14 November 1886. Gent, 
S. Leliaert, A. SiflFer en C^ 1886. 8^ 

3712 Visschers (P.)- Geschiedkundige inlichting over het Nor- 
bertynsch coUegie en de voornaemste bibliotheken te 
Roomen, voorgedragen aen de eerw. religieusen der 
abtdy van Tongerloo, ter gelegenheid hunner plegtige 
wederin trede in het sticht, den i July 1840. Antwerpen, 
wed. J.-S. Schoesetters, 1841, 8**. 

37 '3 Redevoering by de plegtige prysuytdeeling aen 

de behoeftige kinderen, onder het beleyd der Broeders 
van goede Werken. Mechelen, van Velsen-van der Eist, 
1838, 8^ 

3714 Vriend (Den) der kinderen, verciert met menigvuldige 
fraeye zedelessen, rymgedichten en vergelykenissen ... 
Vertaelt uyt het Fransch. Kortrijk, L. Blancht, kl.-4°. LXL Geneeskunde. 

3718 Battu8(K.). Handt-boeck der chirurgyen. Waerbygevoeght 

is HiPPOCRATES : van de wonden in *t hooft, alsmede 
G. Fabr. Hildanus : van de verbrantheydt... Amster- 
dam, Hendr. Laurentz, 1634, i6*. 

3719 Bauwens (Is.). De Tiode et de Tergotine d'Yvon dans 

Ie goïtre et surtout de Tinjection parenchymateuse de 
ces substances. Brussel, A. Manceaux, 1884, 8^ 

3720 Bleeker (P.). De cholera. Wenken voor allen, 's Gra- 

venhage. Mart. NijhoflF, 1866, 8^ 3721 Boëns (Hubert). Manuel populaire contre ralcoolisme. 

Troisième édition. Brussel, G. Bastiné, 1897, 16**. 

3722 Broeckaert (Jul.). Dr. Koch en de tering. Gent, A. Siffer, 

1891, 8°. — 339 — 

3723 De Caesemaeker (Pr.-Eug.). Aenteekening van verschilligc 

merkwaerdigheden over de Brillen en verdere zienglazen 
en over de oogziekten in en omstreeks de stad Gent. 
Gent, I. Tytgat, 1845, 8®. 

3724 Delannois (Dr.). Over de Onmatigheid. Hare ellende, 

ziekten en misdaden. Met goud bekroond door de 
Koninklijke Academie van België. Uit het Fransch 
vertaald door PoL. Meirsschaut. Loven, K. Peeters, 
1890, 8*. 

3725 Fredericq (C.-A.). Lichaamsongelukken. Hulpmiddelen 

vóór de aankomst van den geneesheer. Gent, F.-L. DuUé- 

PIUS, 1882, 12^ 

3726 — — Grondregels der gezondheidsleer. Vierde uitgave. 

Ibid., id., 1882, 12**. 

3727 Goliner (J.). Die Ernahrung des kranken Menschen 

insbesondere der Magen- und Darmleidenden. Berlijn, 
Marten Hampel, 1888, 12^ 

3728 Handleiding (Beknopte) voor zeevarende loodsen tot 

behandeling der meest voorkomende in- en uitwendige 
ziektens. Brussel, Th. Lesigne, 1862, 8*». 

3729 Kalender en gezondheidsregels getrokken uit het hand- 

schrift ... getiteli : Liber orat, Jland., vergeleken bij 
eenige andere deels ongedrukte kalenders en gezond- 
heidsregelen der XIII®, XIV® en XV° eeuw, door P. 
Alberdingk Thijm. Gent, A. Siffer, 1893, 8^ 

3730 Martel (Hendrik). Genever en O®. 3® uitgaaf. Brussel, 

A. Lefèvre, 1892, 18**. 3731 Pare (Ambr.). De chirurgie, ende opera van alle de 

wercken van Mr. Ambrosius Pare ... Overgheset 
door D. Carolum Battum. Amsterdam, J.-Fr. Stam, 
1655, in-fol. 

3732 Rapport (Het) der heeren Prof. van Overbeek de Meyer, 

Prof. A.-P. Fokker en Dr. Menzo Huizinga, aan de 
Nederlandschc Maatschappij tot bevordering der Genees- 
kunst beoordeeld, 's Gravenhage, W.-A. Beschoor, 1882, 8®, — 340 — 

3733 Swartcndijk Stierling (Gijsbert). Proeve eener oordeel- 

kundige beschouwing van sommige belangrnjke onder- 
werpen betrekkelijk de Ziekte der geleerden van Mr. 
Willem Bilderdijk. Amsterdam, Immerzeell en O*, z. 
j., 8^ 

3734 Van Lohe (Dr.-L.). Wat wij doen en wat wij laten 

moeten om ons voor de cholera te vrijwaren. Amsterdam, 
C. van Helden, z. j., 8^ 

3736 Verhcycn (Philip). Corporis humani anatomiae. Tweede 
uitgave. Brussel, gebr. t'Serstevens, 1710, 2 deelen, 4^ LXIL 

Dierkunde. 

3740 Brehm. Löwe und Tiger. Leipzig, 24°. 

Die Haushunde. Ibid., id. 

3741 Die MenschenaflFen. Aus Brehms Tierleben. Ibid. i8». 

— — Die Baren. Ibid.» id. 

3742 De BuiFon. Histoire naturelle. Les quadrupèdes. Parijs, 

E. Vormus, z. j., 4^ 

3743 Buyzen (D.). Verhandeling over de Rupsen-soorten en 

derzelver verdelging. *s Hertogenbosch, H. Palier en 
Zoon, 1854, 8^ 

3744 Defrecheux (Joseph). Vocabulaire de noms wallons d'ani- 

maux ... avec leurs équivalents latins, francais et flamands. 
Luik, H. Vaillant-Carmanne, 8^ 

3745 De Kasei (Karel). Voordracht over de oordeelkundige 

Bijen teelt. Brussel, P. Weissenbruch , 1888, £•. 

3746 Gezelle (G.), Uitstap in de Warande. Roeselare, J. de 

Meester, 12°. — 34Ï — 

3747 Laxnccre (Aug.). Faune de Belgique. Gent, Ad. Hoste. 

1895, 16*». 

3748 Leyder(J.). De Huisdieren op de nationale tentoonstelling 

van 1880. Brussel, Ad. Mertens, 1881, 8**. 

3749 Ma c-Leod Jul.). Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren 

der Dierkunde. — Algemeene Dierkunde. — De wervel- 
dieren. — De wervellooze dieren. Gent, F.-L. DuUé-Plus, 
1883- 1888, 3 deelen, 12*». 

3750 Poissons et crustacés des eaux douces et saunatres de la 

Belgique et poissons étrangers y introduits ou dont 
racclimatation serait désirable. Brussel, van Buggen- 
houdt, 8^ 

3751 Van Gheluwe (V.) en Van Doeren (Ed.). Jaarboek van 

den Vlaamschen Bieönteler. Gent, A. Siffer, 1896, 16°. 

3752 Van Loo (Fclix). Praktisch handboek voor Landbouwers- 

Veekweekers. Gent, Snoeck-du Caju en Zoon, z. j., i6«. 

3753 Wittouck (Sylv.). De Reisduif. Theoretisch en praktisch 

handboek voor liefhebbers en kweekers van duiven, 
gevolgd van de algemeene regelen van gezondheidsleer 
en de allopatische en homoeopatische geneesmiddelen. 
Kortrijk, E. Beyaert, 1878, 12°. LXIII. 

Kruid- en Plantenkunde. — Landbouwkunde. 

3757 Anslyn (N.). Kruidkundig Leerboek inzonderheid voor 

hen, die tot de artsenij mengkunde worden opgeleid. 
' Amsterdam, J.-C. Sepp en Zoon, 1830, 16**. 

3758 Catalogus van in- en uitlandschc boomen en heesters, 

Haarlem, tó® 

3759 Chevron (L.). Verslag over de tentoonstelling van Melk- 

nij verheid te Munchen. Brussel, Ad. Mertens, 1885, 8°. Boekenvert, der Kqh, VL Academif, 4j - 342 -- 

3760 De Laveleye (Em.). De landbouwkunst in de Nederlanden. 

Noord-Nederland. Naar het Fransch door F.-A. BOONE- 
Gent, Eug. van der Haeghen, 1867, 8^ 

3761 D*Hont (Fred.). Het botermaken. leper, E. Lambin-Mathée, 

1890, 8*». 

3762 Dodoens (Remb.). Kruydt-Boeck. Met bijvoegsels achter 

elck Capittel, wt verscheyden Cruydtbeschry vers. Leiden, 
Chr. Plantyn, 1608, in-fol. 

3763 Fredericq (C.-A.). De wilde bloemen. Inleiding tot de 

kruidkunde. Tweede, herziene en vermeerderde uitgave. 
Gent, C. Annoot-Braeckman , 1882, 12**. 

3764 Hermans (C.-R.). Beredeneerd overzigt der landbouwkun- 

dige schriften betrekkelijk de provincie Noord-Braband. 
's Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1845, 8^ 

3765 Hovenier (Den Nederlandschen verstandigen) over de 

XII maenden van het jaer, ... door F. V. S. pbr. 9® druk. 
Gent, Ph. Gimblet, kl.-4**. 

3766 Mac-Lcod (J.). Over de bevruchting der bloemen in het 

Kempisch gedeelte van Vlaanderen. Gent, V. van Doos- 
selaere, 1894, 8°. 

3767 Voordracht ... te Lier, bij gelegenheid van de 

stichting der vierde afdeeling van het Kruidkundig 
Genootschap Dodonaea. Turnhout, P.-L. Nuyens, 1894, 8**. 

3768 Millcr (Philip). Groot en algemeen kruidkundig, hove- 

niers en bloemisten Woordenboek, behelzende de manier 
om moes-, bloem-, vrugt-, kruid-tuin, wildbossen, wijn- 
gaarden, oranje-huizen, stook-kassen enz. aanteleggen 
en allerlei gewassen te kweeken... Uit het Engels vertaald 
door Jakob van Eems. Leiden, Pieter van der Eyk, 
1745, 2 deelen in-fol. 

3769 Overzicht van de werkzaamheden der Landbouws-labora- 

toriums van den Staat gedurende het jaar 1886, Brussel, 
P. Weissenbruch , 1888, 8*», — 343 — 

3 770 Teirlinck en Steins. Kruidkunde. Een handboek voo 
onderwijzers en leerlingen*onderwijzers . Roeselare, De 
Seyn-Verhougstraete , 1882, 8®. 

377 1 Van den Berck en Slcgten. Opmerkingen over de tabak- 

teelt naar aanleiding van een bezoek bij de tabak- 
kweekers in de Peel (Holland). Brussel, P. Weissenbruch, 
1888, 8^ 

3772 Van de Velde (A.-J.-J.). De kieming der zaadplanten. Gent, 

V. van Doosselaere, 1897, 8^ 

3773 Warmoesteelt (De) in de omstreken van Parijs. Brussel, 

P. Weissenbruch, 1887, 8^ LXIV. Andere Wetenschappen. 

3777 Campens (Edw.). De natuerkunde in de volksscholen. 

Handleiding voor onderwijzers en leerlingen. Gent, L. 
Hebbelynck, 1857, 12**. 

3778 Dierckx (Fr.). Luchtvaart en electriciteit. Gent, S. Leliaert, 

A. Siffer en C^ 1886, 8« 

^779 Marlens (J.-B.). Voordrachten. Loven, gebr. van Linthout, 
1876-1877, 8*». 

3780 — — De opkomst der stoomtuigen. St.-Nicolaas,Strybol- 

Vercruyssen, 1882, 8^ 

3781 — — Het water. Ibid., id., 1893, 80. ^ i44 - LXV. 

Beeldende Kunsten. — Inleiding. — Geschiedenis. 

3785 Alberdingk Thijm (P.). Volkskunst en geleerden-kunst. 

Loven, 8^ 

3786 Beulé (M,). Histoire de Tart grec avant Périclès. Deuxième 

édition. Parijs, Viéville en Capiomont, 1870, 12®. 

3787 Chotin (A.-G.). Couronnement de Bauduin, empereur de 

Constantinople (1204), par L. Gallait. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, z. j., 8^ 

3788 Daems (S.). Het inzichtin de kunst. Gent, A. Sififer, 1892, 8^ 

3789 De Koninck (L.). Redevoering uitgesproken ter gelegen- 

heid der plechtige prijsuitreiking van de St-Lukasschool 
te Gent. Ibid., id., 1889, 8**. 

3790 Fromentin (Eugènc). Les maitres d'autrefrois. Belgique- 

Hollande. 5*^ édition. Parijs, E. Pion, Nourrit en C*, 
1885, 16*». 

3791 Gautier (Théophilc). Les beaux-arts en Europe, 1855. 

Lagny, Vialat, 1857, 2 deelen, 12°. 

3792 Iemand (Jan.). De onvrijheid van den Mensch (met betrek- 

king tot de schoone kunsten). Brussel, Xaveer Haver- 
mans, 1889, 12^ 

3793 Lamcnnais (F.). De Tart et du beau. Parijs, J. Qaye, 

1865, 12*». 

3794 Michiels (Alfred). Etudes sur TAllemagne renferment une 

histoire de la peinture allemande. Seconde édition. 
Brussel, Em. de Vroye en O®, 1845 , 8°. 

3795 Muller (Eduard). Geschichte der Theorie der Kunst bei den 

Alten. Breslau, Jozef Max en O*, 1834, 2 deelen 8*. 

3796 Pfau (Louis.) Etudes sur Tart. Brussel, A. Lacroix, 

Verboeckhoven en 0% 1862 , 8^ - i45 - 

3797 Pictet (Ad.). Du beau dans la nature, Tart et Ia poésie. 

Etudes esthétiques. Parijs, Ch. Meyrucis, 1875, '^^ 

3798 Piot (Ch.). Les tableaux enlevés a la Belgique en 1785. 

Brussel, F. Hayez, 8®. 

3799 Un reglement de la Corporation des artistes a Mons, 

en 1592. Ibid., id., 1881, 8^ 

3800 Proudhon (P.-J.). Du principe de Tart et de sa destination 

sociale. Parijs, gebr. Garnier, 1865,12°. 

3801 Riedel (F.-J). Theorie der schoone kunsten en weten- 

schappen,... met bijvoegselen, aanteekeningen eneene 
inleiding vermeerderd door Mr. Hieronymus van 
Alphen. Utrecht, G.-T. van Paddenburg, 1788, 2 dee- 
len, 8*». 

3802 Spyers (F.-A.). Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en 

kunstkennis der oudheid. Gent, D.-J. van der Haeghen- 
Hulin, 1840, 16**. (Onvolledig). 

3803 Timmermans (F.). Histoire abrégée de la peinture et des 

peintres anciens et modernes les plus célèbres. Gent, 
A. SiflFer, 1896, 8«>. 

3804 Winckelmann (J.-J.)» Geschichte der Kunst des Alterthums 

nebst einer Auswahl seiner kleineren Schriften. Mit einer 
Biographie WiNCKELMANN's, und einer Einleitung ver- 
sehen von Dr. JUL. LESSING. Zweite auflage. Heidelberg, 
G. Weitz, 1882, 8«. LXVl. 

Bouwkunde. 

3808 Alberdingk Thijm (J.). Het altaar ten Oosten, de grond- 
slag der kerkbou wsymboliek , 8^ (Uit de Dietsche 
Warande^ ^ 346 — 

j8o9 De Ceuleneer (A.). De kerkdeur van S^-Sabina te Rome. 
Gent, A. SiflFer, 8°. 

3810 Geefs (Eug ). Redevoering in de Maatschappij der Bouw- 

meesters te Antwerpen. Antwerpen, L. de la Mon- 
tagne, 1891, i2\ 

38 11 Reichensperger (A). L'art gothique au XIX*' siècle. Tra- 

duit de Tallemand par Cam. Nothomb. Brussel, V. 
Devaux en C", 1867, 12^. 

3812 Schayes (A.-G.-B,). Histoire de l'architecture en Belgique. 

Brussel, A. Jamar, 4 deelen, 16*». LXVII. 

Toonkunst. — Inleiding. — Geschiedenis. 

3816 Benoit (Peter). Verhandeling over de nationale Toonkunde. 

I® deel. Antwerpen, J. Bouchery, 1875, 12**. 

3817 Berlioz (Hector). A travers champs. Etudes musicales, 

adorations, boutades et critiques. Parijs, Simon Ra(;on 
en O*, 1862, 12*». 

Da Costa (P.). Zie: Van der Slooten. 

38 18 Piot (Ch .). Compositions musicales de Tempereur Charles VI 

et de Marie- Antoinette de Bavière. — La rausique 
attachée a la maison du comte de Salm, évêque de 
Tournai. Brussel, Hayez, 8°. 

3819 Valckenaere (A.). Muziekaal Hand- en Woordenboek, 

verzameld door ... Brugge, Van de Casteele-Werbouck, 
1845. 8^ 

3820 (Van der Slooten). Essai de philologie musicale. Etudes 

d'histoire et d'esthétique comparées sur la musique a 
travers les ages, par Paul d'Acosta. Gent, A. Siffer, 
1896, 8*. — 347 — 

3821 Van der Straeten (Edm.). La Mustque aux Pays-Bas 

avant Ie XIX® 'siècle. Documents inédits et annotés, 
1867- 1888, 8 deelen, 8^ 

3822 Van Duyse (Prud.). Bij het eerste verjaringsfeest van het 

Vlaemsch-Duitsch Zangverbond. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1847, 8^ 

3823 Wagner (Richard). Die Kunst und die Revolution. Leipzig, 

Otto Wigand, 1849, I6^ LXVIII. 

Handel. — Nijverheid. — Handgedaad. 

3827 Bierbrouwer (De praktische) bewerkt door een oudbrouwer. 

Amsterdam, C.-L. Brinkman, 1866, 8**. 

3828 Ciliax (J.-C). De Zadelmaker. Een zooveel mogelijk 

nauwkeurige en uitvoerige beschrijving van alle daaraan 
verbonden werkzaamheden. Leiden, D. Noothoven -Van 
Goor, 12**. 

3829 Coopman (Th.). Vak- en kunstwoorden. Steenbakkerij, 

bezorgd door ... Gent, A. Siffer, 1894, 8®. 

3830 De Cuypcrc (Frans). De nijverheid van de stad Aalst 

in de Nationale Tentoonstelling van 1880, met de beschrij- 
ving van de opkomst, uitbreiding, bloei en huidigen 
toestand harer verschillige vakken. Aalst, Daens-Mayart, 
1880, 8°. 

3831 Delalandc. De. Papiermaker. Uit het Fransch, vermeer- 

deerd met aanmerkingen en aanhangsels door P.-J. 
Kasteleyn. Dordrecht. A. Blussé en Zoon, 1792, 8°. 

3832 De Milly, Graaf. De Porceleinfabriek, of volledige beschrij- 

ving der kunst om porcelein te maken. Naar het Fransch, 
vermeerdert met aanteekeningen en verrijkt met de 
volledige verhandeling van d'Entrecolles over het - 348 -. 

Chineesche porcelein, en eene historische schets der 
Europeïschen porceleinen door P.-J. Kasteleyn. Ibid., 
id., 1789, 8*». 

3833 Du Hamel du Monceau. Grondbeginselen van den 

scheepsbouw, of werkdadige verhandeling der scheeps- 
timmerkunst ... In het Neerduitsch gebracht door een 
liefhebber der vrije kunst, 's Cxravenhage, P. de Hondt 
en H. Scheurleer, 1757, 4^ 

3834 Fink (F.). De Smid. Praktisch handboek zoowel voor 

bouwmeesters en werkbazen als voor bouw- en ambachts- 
scholen. Naar 't Duitsch, door H.-E. Beekman. Amster- 
dam, C.-L. Brinkman, 1866, 8^ 2 deelen. 

3835 Handleiding voor vrouwelijke handwerken voor School 

en Huis. Leiden, A.-W. Sijthoff, z. j., album-form*. 
Onderricht in het Breien, Tweede druk. 
Onderricht in het Haken. Tweede druk. 
Onderricht in verschillende wijzen voor het uitvoeren van 

Knoopwerk. 

3836 Handleiding in het Weitaschknoopwerk en het Frivoli- 

téwerk (Macramé). 

Onderricht in het Tapisserie-, Holbein-, Fantaisie- en 
Point-Russe-borduurwerk . 

Onderricht in het Point-lacé-werk, genaaide Guipure en 
TuUe doorstopwerk. 

3837 Onderricht in het Linnennaaien , alsmede de Handleiding 

voor het knippen van hemden en de Stop- of Weefsteek. 

3838 Onderricht in het Opennaaien, Punto-tirato, Witborduren, 

Venetiaansch- en Guipure borduurwerk. 

Onderricht in verschillende wijze van Borduren met zijde 
en gouddraad. Point-filigrane en Prismatine. 

3839 Onderricht in verschillende wijzen van kant maken , kant 

steken, het plooien van het lint en het weven met 
de hand. — Onderricht in het kantwerken. — Kant- 
patronen voor meergevorderden. — 349 — 

3840 Harres (B.). De samenstelling der voornamste timmer- 

werken. Practisch Handboek voor Ambachtslieden. Naar 
den 6** druk voor Nederland bewerkt door J.-G. VAN 
Gendt en W.-C. Malle. Amsterdam, Ten Brink en 
de Vries, 1889, i6^ 

3841 Höhne (H.) en Rösling (C.-W.). Het Koperslagers hand- 

werk, benevens de noodige voorbereidende onderrigtin- 
gen over de voortbrenging en behandeling van het ruw 
koper. Naar het Hoogduitsch. Leiden, D. Noothoven- 
van Goor, 160. 

3842 Kohier (Algemeen) van lasten, bepalingen en voorwaarden 

wegens de aannemingen van leveringen. Brussel, P. 
Weissenbruch, i6^ 

3843 Krauth (Th.) en Meyer (Fr.-S.). Burgerlijke Bouwkunde. 

Onze betimmeringen . Naar het Hoogduitsch voor Neder- 
land bewerkt en vermeerderd door Fr. Berghuis. 
Leiden, A,-W. SijthofF, 1892, 40. 

3844 Handboek van den Meubelmaker. Voor Nederland 

bewerkt door Fr. Berghuis. Ibid., id., 4*». 

3845 — — Handboek van den Smid. In het Nederlandsch 

bewerkt door Fr. Berghuis. Ibid., id., 4^ 

3846 Lastboek vastgesteld door de Bestendige Deputatie ... 

behelzende de algemeene voorwaarden welke toepasse- 
lijk zijn aan ondernemingen van openbare werken door 
allerlei besturen der provincie Oost- Vlaanderen . Gent, 
I.-S. van Doosselaere, 1890, 8°. 

3S47 Main d'oeuvre (La) aux Colonies. Brussel, Ad. Mertens, 
2 deelen, 8^ 

3848 Reimann (Fr.-A.). De Vleeschhouwer, of het bedrijf des 

slagers, en wat daaraan verbonden is. Leiden, D. 
Noothoven- van Goor, 16°. 

3849 Schoen- (De) en Laarzenmaker. Eene praktische hand- 

leiding voor Mr. schoen- en laarzenmakers, gezellen, 
leerlingen, enz. Leiden, D. Noothoven-van Goor, 16®. Botkenverz. der Kon. VI, Acadtmie% 44 — ^50 — 

3850 Scholten (G.-A.). De practische Timmerman. Handboek 

voor Timmerlieden, Onderbazen, Opzichters en aan- 
staande Architecten, 's Gravenhage, gebroeders Van 
Cleef, 1895, 2 deelen, 8^ 

3851 Van der Linde (A.). Bijdrage tot de geschiedenis der 

Boekdrukkunst. Gent, S. Leliaert, A. SifiFer en 0\ 1887, 8^ 

3852 Van IJk (Cornelis). De Nederlandsche scheepsbouwkunst 

open gestelt. Delft, Andries Voorstad, 1697, in-fol. 

3853 Verlinde (S.-F.). Nood zoekt troost, of verdediging van 

het handgespin en geweefsel met de aenwyzing der 
zekere middels om onze Oude Vlasny verheid grootendeels 
te herstellen. Gent, F. en E. Gyselynck, 1843, 8®. LXIX. Uitgaven van geleerde Genootschappen. 

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. 

3857 Jaarboek voor 1887-1898. Gent, A. SifFer, 12 deelen, 12°. 

3858 Verslagen en Mededeelingen, 1887-1898. Ibid., id., 12 dee- 

len, I2^ 

3859 Eerste Jubelfeest. (Tienjarig bestaan.) Ibid., id.. i8q6, 8**. 

Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren 
en Schoone Kunsten van België. 

3862 Annuaire, 1835- 1893. Brussel, F. Hayez, 64 deelen. 

3863 Académie royale de Balgique. Centième anniversaire de 

fondation. (1772- 187 2). Brussel, F. Hayez, 1872, 2 deelen, 8^. 

3864 Bulletin de l' Académie royale des Sciences, des Lettres 

et des Beaux-Arts de Belgique, 1849- 1870 en 1881-1898. 
Brussel, F. Hayez, 80. — 35Ï '- 

3865 Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par 
r Académie royale de Belgique. Brussel, F. Hayez, 
XXX.LV,8o. 

XXX. Spée : Sur Ie déplacement des raies des spectres 
des étoiles. 

KuNTZiGER : Essai historique sur la propagande des 

encyclopédistes francais en Belj^que. 
Francotte : Ëssai historique sur la propagande des 

encyclopédistes francais dans la principauté de Liège. 
Kervyn de Lettenhove : Les autographes de M. de 

Stassart. 
Pailliard : Voyage dans les Pays-Bcts, et maladie 

d'Éléonore d'Autriche. 

XXXI. Ed. mailly : Notice sur J.-B. de Beunie. 

» > Notice sur Th. Caels. 

Catalan : Mémoires sur les fonctions X, de Legendre. 
DE Heen : De la dilatabilité de quelques liquides 

organiques et des solutions salines. 
F. Terby : Mémoire sur la planète Mars. 
Fr. de Potter : Geschiedenis van Jacoba van Beieren. 
Brabant : Etude sur Regnier I au long col et la 

Lotharingie è. son époque. 
Paillard : Le proces du chancelier Hugonet et du 

seigneur d'Humbercourt. 
KURTH : La loi de Beaumont en Belgique. 

XXXII. Brants : Histoire des classes rurales aux 
Pays-Bas jusqu'a la fin du XVIII" siècle . 

Fr. de Potter : Geschiedenis van den Belgischen 
boerenstand . 

XXXIIL Terby : Observations des b et c de 1881 

faites a Louvain. 
Fr. de Potter : Geschiedenis van het Schependom 

in de Belgische gewesten, van de vroegste tijden 

tot het einde der XVIIP eeuw. 
A. DE Decker : Geschiedenis der Malkontenten. 
PiRENNE : Sedulius de Liège. 
Henrard : Jules César et les Kburons. 
L. DE BuRBURE : Les oeuvres des anciens musiciens 

belges. — 352 -*- 

XXXIV-XXXV. Ed. Mailly : Histoire de 1' Académie 
royale des sciences et belles -lettres de Bruxelles. 

XXXVI. Crismer : La réaction de Perkin et les 
lois qui la régissent. 

DE Heen : Essai de physique comparée. 
Sautreaux : Essai d'application de la geometrie a 

coordonnées polyg'onales et polyédriques. 
Alph. WILLEMS : Notes et corrections sur rHippol)rte 

d'Euripide . 
TiBERGHiEN : Le temps. Dissertation philosophique. 
Brenet : Grétry, sa vie et ses oeuvres. 

XXXVII. Neuberg : Mémoire sur le tétraèdere. 
Blas : Contributions a Tétude et a Tanalyse des 

eaux de la ville de Louvain et de quelques autres 

localités de la Belgique. 
Errera : Sur le glycogène chez les Basidiomycètes. 
Spring et Roland : Sur les proportions d'acide car- 

bonique contenues dans Tair. 
Scheler : Etude lexicologique sur les poésies de 

Gillon le Muisit. 
DE Harlez : Lao-tze, le premier philosophe chinois. 
Le livre du principe lumineux et du principe 

passif shang thsing tsing king. 
Scheler : Le Catholicon de Lille. Glossaire latin- 

fran^ais. 

XXXVIII. VAN Droogenbroeck : Over de toepas- 
sing van het Grieksch en Latijnsch metrum op de 
Nederlandsche poëzij. 

Cesaro : Description de quelques cristaux de calcite 
belges. 

A. JORISSEN : Les phénomènes chimiques de la germi- 
nation. 

Baron de Sélys-Longchamps : Revision des Synop- 
sis des Agrionines. 

P. VAN Beneden : Histoire naturelle de la Baleine des 
Basques. 

XXXIX. G. MONCHAMP : Histoire du cartésianisme en 
Belgique. - 353 - 

XL. P.-J. VAN Beneden : Histoire naturelle de la 

Baleine franche. 

Histoire naturelle de la Baleine a bosse . 

DE TiLLY : Recherches sur Tintégration des équita- 

tions difFérentielles linéaires du second ordre. 
L. Niesten • De Tinfluence de la nutation diurne dans 

la discussion des observations de y Draconis faites a 

Tobservatoire de Greenwich. 
Ed. Mailly : Etudes peur servir k l'histoire de la 

culture intellectuelle a Bruxelles, par la réunion 

de la Belgique a la France. 
Ch . DE Harlez : La religion nationale des Tartares 

orientaux Mandchous et Mongols, comparée a la 

religion des anciens Chinois, d'après les textes 

indigènes avec Ie Rituel tartare de l'empereur 

K'ien-Long; traduit par 

Franz Cumont : Alexandre d'Abonotichos. — Un 

épisode de Thistoire du paganisme au II® siècle. 

XLI. VAN Beneden : Histoire naturelle des Balé- 

noptères. — Les Ziphioïdes des mers d'Europe. 
Van der Kinderen (L.) : La dilatura dans les textes 

francs . 
Mailly : La société de littérature de Bruxelles, (1800- 

1823). 
de Harlez : Les croyances religieuses des premiers 

Chinois. 
Castan : Les noces d' Alexandre Farnèse et de Marie 

de Portugal. 
LONCHAY : De Tattitude des souverains des Pays-Bas 

a regard des pays de Liége au XVI® siècle. 
Sermons dp carême en dialecte wallon. (XIIP siècle). 

XLII. Van Weddingen ( A) : Les bases de Tobjecti- 
vité de la connaissance dans Ie domaine de la 
spontanéité et de la réflexion. 

XLIII. Plateau : Recherches sur la vision chez les 

Arthropodes. (4* partie). 
VAN Beneden : Histoire naturelle des Delphides des 

mers d'Europe. 
Petermann : Recherches de chimie et de physiologie 

appliquées k Tagriculture . -- 354 - 

Fraipont et TlHON : Explorations scientifiques des 

cavernes de la vallée de la Mehaigne. 
Niesten : De Tinfluence de la nutation diume dans la 

discussion des observations de a Lyrae faites a 

Washington. 
Van Laer : Notes sur les fermentations visqueuses. 
Delaunois : Entretiens sur Tintempérance. 
Grafé : Etudes sur qüelques paralysies psychiques. 
SCHWEISTHAL : Une loi phonétique de la lang^ue des 

Francs Saliens. 

XLIV. Baekeleand : Sur la dissociation du nitrate de 

plomb. 
Neuberg : Sur les projections et contre-projections 

d*un triangle fixe, et sur Ie système des trois figures 

directement semblables . 
Petermann : Contribution a la question de Tazote. 
Catalan : Qüelques formules relatives aux triangles 

rectilignes. 
Demoulin : Sur la courbure des lignes planes. 
COLSON : Recherches physiologiques sur Tocclusion de 

Taorte thoracique . 
Kuntziger : Fébronius et Ie fébronianisme . 
Van Weddingen : L'esprit de la phsychologie d'Aris- 

tote. 
LONCHAY : La principauté de Liége, la France et les 

Pays-Bas au XVIII® siècle. 
DE LA Vallée Poussin : Des impuretés et des purifi- 

cations dans Tlnde antique. 

XLV. Van den Hulle et Van Laer : Etudes sur 

les bières bruxelloises. 
Demoulin : Sur diverses conséquénces du théorème 

de Newton. 
Sur une transforraation géométrique applicable a la 

theorie des roulettes. 
Alexandre : Histoire des origines, des développe- 

ments et du róle des officiers fiscaux prés les conseils 

de justice dans les Pays-Bsis. 
Tierentyn : Idem . 
DE Ceuleneer : Type d'Indien du Nouveau-Monde 

représenté sur un bronze antique du Louvre. Nouvelle — 355 — 

contribution a Tinterprétation d'un fragment de 

Cornelius Nepos . 
DE Vlaminck (Alph.). Origine et développements 

successifs de la Ville de Gand. 
Logeman : Le reliquaire de la vraie croix au trésor de 

réglise des SS. Michel et Gudule . 

XLVI. FréDERICQ (L.) : Nouvelles recherches sur 

Fautotomie chez le crabe . 
GroSJEAN : Recherches sur l'action psychiologique de 

la propep^tone et de la peptone, 
AUGER : Etudes sur les mystiques des Pays-Bas au 

moyen-age. 
TiBERGHlEN : Le nouveau spiritualisme dans ses rap- 

ports avec la doctrine organique de Thomme. 
DOUTREPONT : Etude lingruistique sur J. de Hemricourt 

et son époque . 
Thomas : Notes et conjectures sur Manilius. 
Bergmans : Etude sur Téloquence parlementaire beige 

sous le régime hollandais. 

XL VII. Petermann : Contribution a la question de 

Tazote (suite). 
Recherches sur la composition de l'atmosphère. 
HOGGE : Recherches sur les variations respiratoires de 

la pression intra-abdominale. 
Van Laer : Contributions a Thistoire des ferments 

des hydrates de carbone. 
DE TiLLY : Essai de geometrie analytique générale . 
DE LA Vallée Poussin : Mémoire sur Tintégration 

des équations difFérentielles . 
DE Chestret (J.) : Un financier gentilhomme du 

XI V« siècle. 
Parmentier (L.) : Euripide et Anaxagore. 
Francotte (H.) : L'organisation de la ei té athénienne 

et la réforme de Clisthènes. 

XLVIIL KuRTH : La frontière linguistique en Belgique 
et dans le nord de la France. 

XLIX Van Gehuchten : Les nerfs des poils. 
Petermann et Graftiau. Recherches sur la compo- 
position de Tatmosphère (suite) • — 356 — 

Servais : Sur les imaginaires en geometrie. 
TiERENTEYN (L.) : Sur la position des comtes dans Ie 

royaume franc. 
Bang : Les langues ouralo-altaïques et Timportance 

de leur étude pour celle des langues indo-germa- 

niques. 
Van Duyse (Fl.) : Het eenstemmig Fransch en Neder- 

landsch wereldlijk lied in de Belgische gewesten, 

van de XP eeuw tot heden. 

L. Waltzing : Etude historique sur les corporations 
professionnelles chez les Romains. 

LI. Delaite : Continuité des propriétés colligatives et 

polymérisation de la matière au travers de ses txois 

états . 
SWARTS : Sur Tacide dichlorfluoracétique. — Sur la 

conductibilité électrique de l'acide dichlorfluoracé- 
tique. 

DE Wulf (M.) : Histoire de la philosophie scolastique 
dans les Pays-Bas et la principauté de Liége. 

Francotte (H.) : L' Antidosis en droit athénien. 

LIL Van Bambeke : Hyphes vasculaires de mycélium 

des autobasidiomycètes. 
Servais : Sur Ie système focal. — La projectivité 

imaginaire . 
Alexandre (P.) : Histoire du Conseil Privé dans les 

anciens Pays-Bas. 
BUSCHMANN (P.) : Le róle de la gravure en taille douce 

depuis les derniers perfectionnements de la photo- 

graphie. 

LUL Clautriau : Etude chimique du glycogène 

chez les champignons et les levures. 
MOLLE : Recherches de microchimie comparée sur 

la localisation des alcaloïdes dans les solanacées. 
De la Vallée : Recherches arithmétiques sur la 

composition des formes binaires quadratiques. 
Démonstration siraplifiée du théorème de Dirichlet 

sur la progression arithmétique. 
Dy RAND et ScHiNZ : Étude sur la flore du Congo. 
Bourgeois : Recherches sur les aptitudes réaction- 

nelles des dérivés bromés organiques. ~ 357 — 

LIV. Fraipont et TlHON : Exploralions scientifiques 
des cavernes de la vallée de la Mehaigne. 

SWARTS : Sur Tacide fluorchlorbromacétique. 

De la Vallée et Renard : Les tufs kératophyriques 
de la Mehaigne. 

LONCHAY : La rivalité de la France et de TEspagne 
aux Pays-Bas (1635-1700). 

De Harlez : Essai d'anthropologie chinoise. 

GosSART : Charles V et Philippe II. 

LV. Verschaffelt (J.) : Le poids moleculaire de 

Teau et de Tiode. 
De Hemptinne (A.) : Sur Taction chimique des effluves 

électriques et des rayons de Röntgen. 
Action des vibrations électriques sur quelques sub- 

stances. 
De Droog (E.) : Localisation microchimique des alca- 

loïdes dans la familie des Orchidacées. 
Landsberg (G.) : Sur un nouveau développement 

de la fonction Gamma qui contient la série de Stirling 

et celle de Kummer. 
Stuy VAERT : Sur la courbure des lignes et des surfaces. 
Magnette (J.) : Joseph II et la liberté de TEscaut. 
Wauters (Alph.) : Quelques mots sur André Vésale. 
GosSART (Ern.) : Notes pour servir a Thistoire de 

Charles V. 
WilmoïTE : Les passions allemandes du Rhin dans 

leur rapport avec Tancien théatre fran9ais. 

3866 Mémoires de TAcadémie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique. Brussel, F. Hayez, 
1880- 1896, XLIII-LIII, 4°. 

XLIII, I* partie : A. BlART et F. Cornet : Description 

des fossiles du calcaire grossier de Mons. 
Quetelet : Recherches sur les mouvements de Tai- 

guille aimantée a Bruxelles. 
Caïalan : Remarques sur la theorie des moindres 

carrés. 
VAN DER Mensbrugghe : Etudes sur les variations 

d'énergie potentielle des surfaces liquides. 
VAN Beneden : Mémoires sur les Orques observés 

dans les mers d'Europe. Boekenv€r%, der Kon, VI , Academie, 45 - 358- 

2® partie : J. Stas : De la détermination du rapport 

proportionnel entre Targent, les chlorures et les 

bromures. 
Folie et Lepaige : Mémoire sur les courbes du 

3® ordre. 
Catalan : Note sur la quadrature des courbes para- 

boliques. — Notes sur les fonctions X, de Legendre. 

— Mémoire sur une suite de polynómes entiers et 

sur quelques intégrales définies. 
Plateau : Bibliographie analytique des principaux 

phénomènes subjectifs de la vision. 
VAN Beneden : Deux Plésiosaures du lias inférieur 

du Luxembourg. 
HiRN : Recherches expérimentales sur la relation qui 

existe entre la résistance de Tair et de sa température. 

XLIV. Catalan : Sur les fonctions Xn de Legendre. 

(Second mémoire .) 
Thonissen : L'organisation judiciaire, Ie droit pénal 

et la procédure pénale de la loi salique. 
Scheler : La geste de Liége. Glossaire philologique. 

XLV. Folie et Lepaige : Mémoire sur les courbes du 

troisième ordre (2® partie.) 
VAN Beneden : Une baleine fossile de Croatie. 
Catalan : Sur Taddition des fonctions elliptiques de 

première espèce. 
Plateau : Bibliographie analytique des principaux 

phénomènes subjectifs de la vision. 
Mansion : Sur un point de la theorie des séries de 

Fourier. 

Catalan : Notes sur la theorie des fractions continues 

et sur certaines séries. 
Folie : Theorie des mouvements diurne, annuel et 

séculaire de Taxe du monde. 

Plateau : Recherches expérimentales sur les mouve- 
ments respiratoires des insectes. 

H. Hymans : Le réalisme. Son influence sur la peinture 
contemporaine. 

XL VI. Catalan : Quelques théorèmes d'arithmétique. 
— Problèmes et théorèmes de probabilités. — 359 - 

HiRN : Recherches expérimentales et analytiques sur 
les lois de Técoulement et du choc des gaz en 
fonction de la température. 

Catalan : Sur un développement de Tintégrale ellipti- 
que de première espèce et sur une suite de nombres 
entiers. — Sur les fonctions Xn, de Legendre 
(3® mémoire). — Sur quelques intégrales définies. 

HiRN : La cinétique moderne et Ie dynamisme de 
Tavenir. 

XL VIL Catalan : Seconde note sur les fonctions Xn. 

— Remarques sur certains intégrales définies. — Sur 
un tableau numérique et sur son application a cer- 
taines transcendantes. — Nouvelles propriétés des 
fonctions Xn. 

Folie : Theorie des mouvements diume, annuel et 

séculaire de Taxe du monde (suite). 
Briart et Cornet : Description des fossiles du 

calcaire grossier du Mons. 
POTVIN : Un peu de poésie homérique. 
DE Harlez : Le Yih King. Texte primitif rétabli. 

XLVIII. Catalan : Nouvelles notes d'algèbre. 
Lagrange : Etudes sur le système des forces du 
monde physique. 

XLIX. Catalan : Sur quelques formules d'analyse, 

— Sur réllipse de Brocard. 

Stas : De la nature de la lumière solaire. — De 
Targent etc. 

De Ruyts : Sur le développement de certaines fonc- 
tions algébriques. 

DE Harlez : L'école philosophique moderne de la 
Chine. 

LI. Terby : Etudes sur l'aspect physique de la planète 

Jupiter. 
Catalan : Recherches sur quelques produits indéfinis 

et sur la constante G . 
Stas (G.) : Du rapport proportionnel entre Targent 

et le chlorure de potassium. 
DE Harlez : Le livre des esprits et des immortels, 

Essai de mythologie chinoise. — 3^0 — 

LH. Catalan : Remarques sur la theorie des nombres 

et sur les fractions continues. 
DE Harlez : La religion et les cérémonies impériales 

de la Chine moderne d'après Ie cérémonial et les 

décrets officiels. 

LUI. Beaupain : Sur Tintégrale eulérienne de première 

espèce. 
MiCHEELS : Recherches d'anatomie comparée sur les 

axes fructifères des Palmiers. 
DE Wildeman : Etudes sur Tattache des cloisons 

cellulaires . 
Césaro : Des polyèdres qui peuvent occuper dans 

Tespace plusieurs positions identiques en apparence. 
DÊLPORTE et Gillis : Observations astronomiques et 

magnétiques exécutées sur Ie territoire du Congo. 
Beaupain : Sur quelques produits indéfinis. 
Pelseneer : Recherches sur divers opisthobranches. 
Alberdingk Thijm (F.) : Les ducs de Lotharingue et 

spécialement ceux de Basse-Lotharingue . 

LIV. BoMMER : Sclérotes et cordons mycéliens. 
de Bruyne : Contribution a Tétude de phagocytose, 
Césaro : Sur une methode simple pour chercher la 

variation de Taigle d'extinction dans les différentes 

faces d'une même zone. 
DUHEM : Sur les déformations permanentes et Thyste- 

resis • 
Beaupain : Sur les fonctions hypergéométriques de 

seconde espèce et d'ordre supérieur. 
LÉVY : Sur les systèmes de surfaces triplement ortho- 

gonaux. 

3867 Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers 
publiés par T Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique. Brussel, Hayez 4°. 

XX-XXL Britz (J.) : Mémoire sur Tanden droit 
belgique. 

XLIII. Lagrange (C.) : Recherches sur Tinfluence de 
la forme des masses dans Ie cas d'une loi quelconque 
d'attraction diminuant indéfiniment quand la distance 
augmente. — 36i — 

XLIV. RiBAUCOUR (Alb.) : Etudes des élassoïdes 

OU des surfaces a courbure moyenne nulle. 
VAN DEN Broeck (E.) : Mémoire sur les phénomènes 

d'altération des dépóts superficiels par Tinfiltration 

des eaux météoriques étudiés dans leurs rapports 

avec la geologie stratigraphique . 
Hansen (Arm.) : Recherches sur les annélides recueil- 

lies par Ed. van den Beneden. 
Lagrange (C.) : Exposition critique de la methode 

de Wronski pour la résolution des problèmes de 

mécanique céleste. 
Ludwig (Hub.) : Verzeichniss der von Prof. Ed. van 

Beneden an der Kuste von Brasilien gesammelten 

Echinodermen . 
Baes : La peiiiture flamande et son enseignement sous 

Ie régime des confrêries de St.-Luc. 
Helbig (J.) : Les reliques et les reliquaires donnés 

par Saint Louis aux Dominicains de Liége. 

XLV. Delattre (P.) : Le peuple et Tempire des 
Mèdes jusqu*au règne de Cyaxare. 

Alberdingk Thijm (P.) : De gestichten van lief- 
dadigheid in België. 

XLVI. Richald (L.) : Histoire des finances publiques 
de la Belgique depuis 1830. 

XL VII. Gr AVIS : Recherches anatomiques sur les 

organes végétatifs de VUrtica dtoica, 
Lagrange : Démonstration élémentaire de la loi 

suprème de Wronski. 
Ubagiis (P.) : Formules de nutation annuelle. 
FlEVEZ : Recherches sur le spectre du carbone dans 

Tarc électrique en rapport avec le spectre des comètes 

et le spectre solaire. 
Terby : Etudes sur l'aspect physique de la planète 

Jupiter. 

De Ruydts : Sur certains développements en séries. 
DE Ball : Observations des surfaces de Jupiter et 

de Vénus . 
Ubaghs : Détermination de la direction et de la vitesse 

du transport du système solaire dans Tespace . 
Casaro : Sur Tétude des événements arithmétiques. — 362 — 

XLVIII. Demarteau (L.) : Histoire de la détte 
publique. 

Lagrange : Développements des fonctions d'un nom- 
bre quelconque de variables indépendantes a l'aide 
d'autres fonctions de ces mêmes variables. 

De Ruyts : Sur une classe de polynómes conjugés. 

XLIX. Em . YuNG : Contributions a Thistoire physio- 

logique de TEscargot, helix pomatia. 
DE Ball (L.) : Recherches sur l'orbite de la planète 

Eucharis. 
Détermination de la parallaxe relative de Tétoile 

principale du couple optique S 1516 AB. 
— — Masse de la planète Saturne déduite des obser- 

vations des satellites Jupiter et Titan, faites en 1885 

et en 1886 a Liége. 
Ubaghs (R) : Détermination de la direction et de la 

vitesse du transport du système solaire dans Tespace. 
Stroobant (P.) : Etude sur Ie satellite enigmatique de 

Vénus. 
Terby (F.) : Etudes sur Taspect physique de la planète 

Jupiter (2® partie) . 
Stein (H.) : Etude biographique, littéraire et biblio- 

graphique sur Olivier de la Marche. 

L. DE Chestret : Numismatique de la principauté de 
Liége. 

LI. RoNKAR : Sur Tinfluence du frottement et des 

actions mutuelles intérieures dans les mouvements 

périodiques d'un système. 
DE Ball : Nouveaux éléments de Torbite de la 

planète (181) Eucharis. 
Niesten : Démonstration pratique de Texistence de 

la nutation diurne. 
Beaxjpain : Mémoire sur quelques formules de calcul 

intégral. 
Nouvelles recherches sur quelques formules de calcul 

intégral . 
MiCHEELS : Nouvelles recherches sur les palmiers. 
Terby : Ensemble des observations physiques de la 

planète Mars en 1888. 
DE Ruyts : Sur la généralisation des semi-invariants. — 363 — 

Sur la transformation lineaire de la theorie des cova- 

riants. 
Sur la loi de formation des fonctions invariantes. 

Lil. De Longchamps : Les fonctions pseudo- et hyper- 

bernoulliennes et leurs premières applications . 
De Ruyts : Détermination des fonctions invariantes 

de formes a plusieurs séries de variables. 
Cerfontaine : Sur Ie système cutané et sur Ie système 

musculaire du lombric terrestre. 
Beaupain : Sur quelques formules de calcul intégral. 
NiHOUL : Contribution a l'étude analomique des Renon- 

culacées. 
Vincent : Cirro-stratus et alto-stratus . 
De Ruyts : Sur la correspondance homographique 

entre les éléments de deux espèces linéaires quel- 

conques. 
Caspary : Sur Tapplication des fonctions sphériques 

aux nombres de Segner. 
Briquet : Monographie du genre Galeopsis. 

3868 Académie royale de médecine de Belgique. Célébration 

du cinquantième anniversaire de la fondation. Brussel, 
F. Hayez, 1892, 8^ 

* 

3869 Compte-rendu des séances de la Commission royale 

d'Histoire, ou recueil de ses bulletins. Deuxième série 
I tot IX. 185 1 -1855. Troisième série. — Deel i tot 14. 
Brussel, M. Hayez, 1860-1872, 8°. — Quatrième série, 
1873-1890, deel tot I tot 17. — Cinquième s érie, deel 
I tot IX. 1891-1897. 
Table générale des i®, 2® et 3® séries, par Em. Gachet, 
Ern. van Bruyssel et J.-J.-E. Proost. 

3870 Table générale chronologique et analytique des chartes, 

lettres, ordonnances, traites et autres documents contenus 
dans les i®, 2® et 3® séries des Bulletins, par J.-J.-E. 
Proost. Brussel, F. Hayez, 1874, 4 deelen, 8**. 

3871 Académie d'Archéologfie de Belgique. Annales. Série in-8**, 

I-L. Série in-4°, 1894. Ibidem, wed. de Backer, 1894. 

3872 Idem. Bulletin, 1885-1897, 8^ I. Antwerpen, J. Plasky, 1885- 

iS98,8». Koninklijke Academie van Wetenschappen (Noord-Nederland.) 

3876 Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie 
van Wetenschappen. Afdeeling Letterku nde. Derde reeks. 
Amsterdam, J. Muller, 1884-1895, 8°. 
Eerste deel, 1884 • 

Kern (H.) : Over eenige oude Sanskritopschriften van 

't Maleische Schiereiland. 
Hoekstra (S.) : De c wangunst der Goden op het 

geluk, ook der rechtvaardigen », naar het Grieksche 

volksgeloof tot op het midden van de V® eeuw. 
Het vaderschap van het vijfde Olympische zege- 
lied van Pindarus. 
Habets (J.) : Over heelkundige instrumenten uit den 

Romeinschen tijd. 
Wynne (J.-A.). Twee vragen betreffende Voltaire's 

Hisloïfe de Charles XI L 
VoSMOER. Over het karakter van Helena, 
Boot (J.) : Tot verklaring en kritiek van boek Vil 

en Vni der natuurbeschrijving van Plinius. 
Brill (W.-G.) : Over de verkeerde voorstelling, welke 

Melis Stoke ons geeft van een strijd van graaf 

Dirk III in II 08. 
Land Q.-P.) : Over de nieuwe uitgave der werken 

en de portretten van Spinoza. 
VAN DEN Bergh (L.-Ph.-C.) : Een oud Latijnsch 

opschrift. 

Francken (C.-M.) : De zoneclips van Ennius. 

VAN Herwerden (H.) : Over Archalaos, koning van 

Macedonië , hoofdzakelijk in verband met Euripides 

Archelaos. 
TEN Kate (H.-F.-C.) : Sur la synonymie ethnique et 

la toponymie chez les Indiens de TAmérique du 

Nord, enz. 
Tweede deel, 1885 : 

Bellaar Spruyt (C.) : Proeve tot opheldering van 

een duister punt in de Pythagoreïsche leer. 
DE Vries (G.) : Bedijking van den Diepsmeer en den 

Tjaarlingermeer in Geestmerambacht. 
Land (J.-P.-N.) : Over papieren van Constantijn Huy- 

gens en zijne zonen. — 365 — 

Habets (J.) : Over Romeinsche voorwerpen in eene 
begraafplaats te Gronsveld gevonden en over eene 
Romeinsche ara te Odiliënberg bij Roermond. 

Boot (J.-C.-G.) : Hugeniana. 

Pleyte (W.) : Mars Thincsus. 

Matthes (B.-F.) : Over de Ada's of gewoonten der 

Makassaren en Boegineezen. 
Pols (M.-S.) : De middeleeuwsche rechtspleging in 

zake van doodslag. 
WijNNE (J.-A.) : De tweeledige forsche daad van prins 

Willem II in 1650. 
VoSMAÉR (C.) : Ad Vergilium. 
Verdam (J.) : Eenige bedorven plaatsen in middel- 

nederlandsche teksten. 
Francken (C.-M.): Over de assimilatie der praeposi- 

tiones in de Latijnsche verba composita. 
Derde deel, 1886 : 

DE Vries (G.) : De Rijndijk in de duinen te Petten. 
Habets (J.) : Over de echtheid van den stichtingsbrief 

der abdij Thorn (992). 
VAN Herwerden (H.) : Annotationes criticae... 
Tiele (C.-P.) : De hoofdtempel van Babel en die van 

Borsippa. 
Land (J.-P.-F.) : Aardrijkskundige fragmenten uit de 

Syrische literatuur der VP en VII° eeuw. 
Boot (J.-C.-G.) : De ontdekker van het landgoed van 

Horatius. 
Pleyte : Asémos. 
Beets (N.) : Vondel en Rembrandt. 
Habets (J.) : Fragment van een registrum beneficiorum 

van het landdekenaat Hilvarenbeek . 
Land (J.-P.-N.) : Arnold Geulincx te Leiden. 
Verdam (J.) : Bedorven plaatsen en weinig bekende 

woorden uit den Middelnederlandschen c Limborgh ». 
Kern (H.) : Handschriften uit het eiland Formosa. 
Vierde deel, 1887 • 

FoKKEMA Andreae (S.-J.) >De gezamende hand naar 

de oudnederlandschc rechten. 

Tiele (C.-P.) : De beteekenis van La en zijn verhou- 
ding tot Maraduk en Nabü. 
Fruin (R.) : Over twee middelnederlandsche woorden. Bpekeuver». der Kon. VL Academt'e, 46 — 366 — 

CORNELISSEN (J.-J.) : Kritische aanteekeningen op 

Velleius Paterculus. 
DE Louter (J.) : Het begrip van Souvereiniteit. 
Symons (R.) : Bijdrage tot de dagteekening der Edda- 

liederen . 
YzERMAN : Iets over de tempelruïnen. 
PlERsON : Depressie van Prambanam in handel en 

nijverheid. 
AcQUOY (J.-G.-R.) : Kerstliederen en leisen enz. 

Vijfde deel, 1888 : 

Kern : Over Ciwaïsme en Buddhisme op Java. 
COKNELISSEN : Bijdrage tot de tekstkritiek van Apu- 

leius' Metamorphosen • 
DE GOEJE : De muur van Gog en Magig. 
Verdam : Het Brusselsch hs. van den Limborch. 
Kuenen : De Melecheth des hemels in H. VII en 

XLIV van Jeremia . 
P1ERSON : Over de chanson de Geste Aimery de 

Narbonne. 
Land : De gedenkschriften van een Monophysiet uit 

de VI® eeuw. 
Fruin : Over het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Zesde deel, 1889 : 

Van Bonnevael Faure : De macht der traditie in 

onze rechtspleging en rechtspraak, 
Pleyte : Gelofiesteen aan de godin Hludana. 
Wijnne : Bossuet, Montesqieu en de oorzaken van 

Rome's grootheid . 
Verdam : Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze 

middel-nederlandsche taal en in het bijzonder voor 

de kritiek van Maerlant. 
Tiele : Over Spijkerschrift-tafels. 
Boot : Een Latijnsch gedicht van C. Huygens. 
Beets : Een woord over Jan van Foreest. 
Asser : Het tractaat van Constantinopel, (1888). 
Sloeï : De bezittingen van het Benediktijnerklooster 

te Paderborn, in Gelderland. 
Kern : Taalkundige gegevens ter bepaling van het 

stamland der Maleïsch-Polynesische volken. 
Pleyte : Over den oudst bekenden Egyptischen 

cilinder. — 367 — 

SCHLEGEL : De Zonsverduistering in den Schoe-King. 
DE PuiTE : Over het ontwerp van een burgerlijk 
wetboek voor het Duitsche rijk. 

Zevende deel, 1890 : 

Verdam : Nieuwe lezingen in Maerlant's Spiegel 

historiael. 
Boot : Drie brieven van geleerden uit de XVII« eeuw. 
FocKEMA Andreae : Opruckinge. 
CosijN (P.) : Cynewulfs Runenverzen. 
Tromp : Naar aanleiding van het begraven onder 

den drup. 
VAN RiEMSDYK : De registers van Gerard Alewijnsz. 
CORNELISSEN (J.-J) : Lucus en Lucar. 
P1ERSON : Over de bronnen van Victor Hugo's c Ruy 

Bias ». 
Speijer : Magalia. 
DE Vries (G.) : Het hoogheemraadschap van Nieuwer- 

Amstel. 
KUENEN : De chronologie van het Perzisch tijdvak der 

Joodsche geschiedenis. 
Habets : Twee voorhistorische doodenakkers bij 

Weert. 

Achtste deel, 1891 : 

Verdam : Nieuwe aanwinsten voor de kennis van het 

Middelnederlandsch . 
Valeton : Over de drie wetten, die in Rome aan de 

plebiscita kracht van wet hebben toegekend. 
Pleyte : Oorkonde van Schele uit het i8* jaar van 

koning Tosertasis. 
Muller : Prins Willem I en Frankrijk. 
Van Leeuwen : Het werk over den Atheenschen 

Staat. 
Uhlenbeck : Baskische studiën. 
DE Hoop Scheffer : Opmerkingen over Jak . I enz. 
MOLTZER : Over de fragmenten-Cramer van Aristo- 

teles poëtica. 
Speyer : Over den God Janus. 
Chantepie : Germaansche kosmogenie. 

Negende deel, 1893 : 

DE Hartog : Over de grondwet van Japan. 
PiERSON : Over Grieksche compositie . — 368 - 

QUACK : Plockhoy's sociale plannen . 

HOUTSM A : Over de Seldjuken van Klein- Azië . 

Beets : Eene academische rede onder de Fransche 
o verheersching . 

Asser : Een brief van Jeremias Bentham aan koning 
Willem I. 

FoCKEMA Andreae : Vragen c omtrent jaar en dag. > 

Spruyt : Over Arnold Greulincx . 

Habets : Over Romeinsche mergelputten te Mecrssen. 

QUACK : Uit de eerste dagen der Zwijndrechtsche Broe- 
derschap. 

Van de Sande Backhuyzen : Het fragment van het 
evangelie van Petrus. 

Tiende deel, 1894 : 

Van Leeuwen : Over strekking en samenstelling der 

wespen van Aristophanes. 
De üOEJE : Opgravingen te Sendjirli . 
Boot : De locis nonnullis operis Tulliani de republica. 
Kern : Over de godsdienstleer der Burjaten. 
FocKEMA Andreae : Verwapening. 
Land : Aanteekeningen betreffende het leven van 

Arnold Guelincx . 
. Polak : Over fragmenten van Callimachus' Hecale. 
Verdam : Laten als hulpwerkwoord. 
Boot : Over de Latijnsche gedichten van paus 

Leo Xm. 
Blok : Het Kaas- en Broodvolk . 
Valeton : De rechten der patricische gentes in Rome. 

Elfde deel, 1895 : 

Kluyver : Over het verblijf van Nicolaas Witse 
te Moskou. 

Hamaker : Publiek- en privaatrecht. 

Spruyt : Schopenhauers' begripsverwarring op psy- 
chologisch gebied. 

Symons : Over fragmenten van cene oudsaksische 
bewerking der Genesis. 

Schlegel : Geschil tusschen China en Japan in Koreo. 

VAN Herwerden : Emendationes selectae in Hesy- 
chium. 

Karsten : De bedenkelijke moraal van Cicero's pleit- 
redenen. HOLWERDA : Het heiligdom en de mysteriën vari 

Eleusis. 
SiLLEM : Loonen en prijzen van levensmiddelen in de 

XIV® eeuwsche bronnen. 
TiELE : Over de oudheid van het Avesta. 

Twaalfde deel. 1895 : 

DE PiNTO. Begrip en omvang van het auteursrecht 
volgens de Nederlandsche wet. 

MOLTZER. Nieuw Ragisel-fragment. 

CosijN. De Waldere-f ragmenten . 

Fredericq (P.). De geheimzinnige ketterin Bloemaer- 
dinne (Zuster Hadewijch en de secte der c Nuwe » 
te Brussel in de XIV® eeuw.) 

Kluyver. Over de geschiedenis van het woord 
c Gids ». 

Verdam. Nieuwe aanwinsten voor de kennis onzer 
middeleeuwsche taal. 

Bijlage : Een tot heden onbekend middelnederlandsch 
gedicht : « Een argument tusschen Ootmoedicheit 
ende die Ere van der werlt, ende tusschen Rych- 
heit ende Armoede, ende tusschen SoUaes ende 
Penitentie. 

Polak. De jongste gedaanteverwisseling der Home- 
rische kwestie, enz. 

3877 Verhandelingen der Koninklijke Academie van Weten- 
schappen. Afdeeling letterkunde. Zeventiende deel. 
A msterdam , J. Muller , 1 888- 1 89 1 , 40. 

Zeventiende deel. 1888 : 

Kern (H.). Verklaring van eenige woorden in pali- 

geschriften . 
Leemans. Grieksche opschriften uit Klein- Azië. 
Caland. Ueber Totenverehrung bei einigen der Indo- 
Germanischen Völker. 

Achttiende deel. 1889 : 

Van de Sande-Bakhuyzen. Het dogmatisch karak- 
ter dat aan het evangelie van Lucas wordt toe- 
geschreven . 
Van Douwen en Land. Joannis episcopi Ephesi 
Syri monophysitae commentarii de beatis orienta- 
libus et historiae ecclesiasticae fragmenta . - 370 — 

Negentiende deel. 1890 : 

Groneman en Land. De Gamelan te Jogj&karta, 
roet eene voorrede over onze kennis der Japaan- 
sche muziek. 

Leemans. Grieksche opschriften in Klein- Azië. 

SCHLEGEL en KüHNERT. Die Scha-king-Finstemiss. 

Muller (S.). Bijdrage tot de geschiedenis van den 
grondeigendom in de middeleeuwsche steden. 

Twintigste deel. 1891 : 

BuNGER (C-P.). Sechzig Jahre aus der alteren Ge- 

schichte Roms. 418-358. 
Calann. Zur Syntax der pronomina im Avesta. 

3878 Jaarboek. 1866-1896. Amsterdam, J. Muller, 8^ Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen. 

3884 Handelingen van het (P) Nederlandsch Congres, gehouden 

te Gent, den 26, 27, 28 en 29 Augustus 1849. Gent, 
L. Hebbelynck, 1850, 8^ 

3885 Handelingen van het tweede Congres, te Antwerpen, in 

1850. Amsterdam, J.-F. Schleyer, 1851, 8®. 

3886 Idem. Derde Congres, te Brussel, in 1851. Brussel, J.-H. de 

Hou, 1852, 8^ 

3887 Idem. Vierde Congres, te Utrecht, in 1854. Utrecht, J,-G. 

Broese, 1855, 8®. 

3888 Idem. Vijfde Congres, te Antwerpen, in 1856. Antwerpen, 

J.-H. van der Wielen, 1856, 8°. 

3889 Idem. Zesde Congres, te 's Hertogenbosch, in 1860. 's Herto- 

genbosch, gebr. Muller, 1860, 8°. 

3890 Idem. Zevende Congres, te Brugge, 1862. Brugge, fanghe, 

Zoon, 1863, 8®. — 371 — 

3891 Achtste Congres, te Rotterdam, in 1865. Rotterdam, M.Wyt 

en zoon 1865, 8°. 

3892 Programma van het negende letterkundig Congres. Gent 

G. van Melle, 1866, gr.-8**. 

3893 Handelingen van het negende Congres, te Gent. in 1868. 

Gent I.-S. van Doosselaere, 1868, 8°. 

3894 Handelingen van het tiende -Congres, te 's Gravenhage, 

in 18 19. 's Gravenhage, Mart. NijhofiF, 1869, 8**. 

3895 Idem. Elfde Congres, te Loven, in 1870. Loven, gebr. van 

Linthout, 1860, 8*». 

3896 Programma van het twaalfde Congres. Middelburg, J.-C. 

en W. AltorfFer, 1875, gr.-8^ 

3897 Handelingen van het twaalfde Congres te Middelburg, 

in 1872. Middelburg, J.-C. en W. AltofiFer, 1873, 8^ 

3898 Programma van het veertiende Congres. Maastricht, H. 

Bogaerts, 1875, 8*». 

3899 Idem. Veertiende Congres te Maastricht, in 1875. Maastricht, 

H. Bogaerts, 1876, 8^ 

(De handelingen van het /j* Congres, gehouden te Brussel 
in i8y8, werden niet gedrukt,) 

3900 Handelingen van het zeventiende Congres, te Mechelen 

in 1879. Mechelen, H. Dierickx-Beke, zonen, 8°. 

3901 Idem. Negentiende Congres, te Brugge, in 1884. Brugge, 

J. Cuypers, 1887, 8°. 

3902 Programma van het XXP Congres. Gent, A. vSiffer, 1 891, 12°. 

3903 Handelingen van het een-en-twintigste Congres , te Gent, 

in 1891. Gent, A. SifFer, 1892, 8^ 

Oudheidkundige Kring van Dendermonde. 

3904 Gedenkschriften, 1863-1885. Dendermonde, 8°. 

Société d'Emulation, pour 1 etude de Thistoire et des antiquités 

de la Flandre. 

3905 Annales. 4* série. Brugge, gebr. De Plancke, 1888, 8°. — 372 — 
j 

Maatschappij van Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 

te Gent. 

3906 Verhandelingen en Prijsverzen. Eerste bundel. Gent, A.-B. 

Steven, 1826, 8**. 

Genootschap (Koninklijk) van Taal- en Dichtkunde, 

te Antwerpen. 

3907 Gedichten en Verhandelingen . Antwerpen, T.-J. Janssens, 

1825, 80. 

Maatschappij (Koninklijke) van Vaderlandsche Taal- en 

Letterkunde, te Brugge. 

3908 Oprigling. Koninklijk besluit van Willem I. 1819, 8**. 

3909 Algemeen verslag, (eerste jaar) 18 19-1820. — Voorlezingen 

door Th. van Loo, 1822. — Redevoering over het 
noodzakelijke van de aankweeking der volkstaal, door 
P. VAN Genebeth. — Bundel, 1821-1824 (met stukken 
van Vervier, Pr. van Duyse, J.-F. Willems, Van 
Sommeren, Van Harderwijk, Oudemans, Kraan, 
Van Zutphen). Brugge, J. Bogaert en Zoon, 8«. 

Idem, 182 1 : (Bijdragen van F.-T. Verhaeghe, Van 
Sommeren, Lambin, Vervier, Sandelin). 

Idem, 1822 : (Bijdragen van Van Sommeren, Van Har- 
derwijk, Verhaeghe, Beeloo, Vervier, Van Loo;. 

Idem, 1 823-1 824 : (Bijdragen van Van Harderwijk, 
Van Sommeren, Oudemans, Pr. van Duyse.) 

Idem, 1825-26 : (Bijdragen van W. KRAAN, Van Loo, 
Van Zutphen). 

Nederlandsch Letterkundig Genootschap Concordia, 

te Brussel. 

39 10 Mengelingen. Eerste bundel, Brussel, Ad. Stapleaux, 1 820. 8*. 

391 1 Idem. Lijst der Leden. — Verslag, 1830, 8^ 

Maatschappij van Vlaamsche Letteroefening : de Taal 

is gansch het Volk. 

3912 Reglement voor de maetschappy van Vlaemsche letter- 

oefening, opgerigt te Gent, den 10 February 1836. Gent 
Van der Haeghen-Maya, 1836, 16**. — 373 — 
Reglement, 1836. — Idem, 1849, ï^®« 
Jaarlijksch Verslag, 1836-1857, 1859-1862. 

3913 Idem. 1859-1867, i6^ 

Taal- en Letterlievend Genootschap met Tijd en Vlijt. 

3914 Reglement van het Tael- en Letterlievend Genootschap, 

onder de zinspreuk : t Met Tijd en Vlijt » te Leuven, 

Loven, Van Linthout en Van den Zande. 1838, i6^ 

Reglement (alsvoren). Ibid., idem, 1842, 8^ 

3915 Verslag over de werkzaamheden van het Taal- en Letter- 

lievend Genootschap « Met Tijd en Vlijt >. Loven, Van 
Linthout en Van den Zande, 18**. lai 


• 1847-1848, verslag door P.-J. Verduyn, 


> 


184801849, 
» 


M. Van Groeneveldt, 


» 


1850-1851, 
» 


Daneél de Haene, 


» 


1852-1S53, 


A. Angz. Angillis, 


» 


1853-1854, 


P. BOUTENS, 


» 


1854-1855» 


» » 


» 


1855-1856, 


» » 


» 


1856-1857, 


H. COLLAES, 


> 


1857- 1858, 


» » 


» 


1858-1859, 
» 


» » 


> 


1859-1860, 
^ 


» » 


» 


1861-1862, 
» 


A. DE Prins, 


» 


1862-1863. 
» 


Ph. Fassaert, 


> 


1863- 1864, 
» 


Jer. Lambrechts, 


> 


1865-1866. 
» 


R. Moroy, 


» 


1866-1867, 
» 


Alf. de Pooter, 


» 


1867-1868, 
» 


Alb. Frédericq. 


» 


1868-1869. 
» 


» » 


M 


1809-1870, 
» 


Joz. Achterberg. 


» 


1870-1871, 
» 


C. SlFFER, 


» 


1871-1872, 
» 


E. VAN WiNCKEL, 


» 


1872-1873, 
» 


ViCTOR Jacobs, 


■b 


1873-1874, 
» 


» » 


.-> 


1874-1875, 
f 


Paul Maes, 


> 


1876-1877, 
T> 


ViCT. Malfait, n»> Irnvrrt. tfrr h'rn. VL Academie, 47 — 374 — 

391 6 Lettervruchten. Loven, Van Linthout en Van den Zande, 

1839, b«. 

3917 Lettervruchten. Ibid., id., 1863, 8^ 

3918 Idem. L Dichtstukken. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 184,5, 8\ 

3919 Idem. II. Prozastukken. Ibid., id. 1847, S*- 

3920 Idem. Loven, gebr. Van Linthout , 1874, 8**. 

Nederduitsch Taelverbond. 

3921 Reglement van het Nederduitsch Taelverbond. Z. n, van 

drukker, (1848), 8^ 

3922 Taelverbond (Vlaemsch). Volledige beschrijving der alge- 

meene letterkundige vergadering en van het daeropvol- 
gende feest gehouden te Brussel, den 11 Juli 1844, 
met eene inleiding door P.-F. van Kerckhoven. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1844, gr.-8** 

Taal- en Letterkundig Genootschap, te Brussel. 

3923 Reglement van het Tael- en Letterkundig Genootschap te 

Brussel, opgerig^ den derden April 1842. Brussel, Ad. 
Wahlen en C'«, 1842, 8«. 

Wetten van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig 
Genootschap te Brussel. Brussel, C.-J.-A. Greuse, 1847, 8*. 

Idem. Verslag der algemeene vergadering van het genoot- 
schappelijk jaer 1847- 1848. Ibid., id., 1848, 8®. 

Rederijkkamer a de Olijftak », te Antwerpen. 

3924 Reglement van de Antwerpsche Rederykkamer der Olyf- 

tak, onder de zinspreuk : c Labore et Constanlia. > 
Antwerpen, wed. J.-S. Schocsetters, 1836, 8®. 

Idem. Tweede uitgave. Ibid,, id., 1838, 8®. 

Reglement (alsvoren). Derde uitgave. Ibidem, J.-S. Busch- 
mann, 1844, gr.-8°. - 375 — Reglement (alsvoren). Vierde uitgave, met de wijzigingen 
en veranderingen daeraen toegebragt sedert 1844. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1871, 8**. 3925 Prysuitreiking der Fonteinisten te Gent, den 2S Maert 

1842. Gent, D,-J. van der Haeghen-Hulin, 1842, 18®. 

3926 Grondreglement der Koninglijke Maetschappy van Schoone- 

Kunsten en Letterkunde, te Gend. Gent, gebr. de 
Busscher, 1842, 8°. 

3927 Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen. Gewijzigde Wet- 

ten. 1845 en 1885, Gent, C. Annoot-Braeckman, 8*». 

3928 Reglement voor de maetschappy van Tael- en Letter- 

oefening, voor kenspreuk dragende : c de Vriendschap », 
opgerigt te Rousselaere, den 15 November 1844. Roese- 
lare, Stock- Werbrouck, 1844, 8® 

Willems-Fonds. 

3930 Jaarboek. 1869- 1885. Gent, 17 deelen, 12°. 

3931 Verslag over den toestand van het Willems-Fonds, gedu- 

rende het bestuurjaar 1870. Gent, L-S. van Doosselaere, 
1871, 12°. 

Davids- Fonds. 

3932 Jaarboek. 1884-1896. Loven, K. Pceters, 17 deelen, 8°. 

3933 Het Davids-Fonds. Maandschrift van de Antwerpsche 

afdeeling. Antwerpen, wed. T. Brouwers en Zonen, 1888 
en 1889, g^.-8^ 

De Dageraad, te Turnhout. 

3034 Geschied- en Zedekundige voorlezingen over de Kempen . 
Turnhout, Brepols en Dierckx, Zoon, 1852, 8°. 

De Jonge Taaivrienden, te Herenthals. 

3935 Onze Dageraad. Letterkundige bijdragen uitgegeven door 

€ De Jonge Taaivrienden ». Herenthals, V.-J. du Moulin, 

1876, 12^ 

3936 Idem. 1879. Ibid., id., 12^ — 376 — 
De Kersouwieren, te Loven. 

3937 Een handvol Lentebloemen. Loven, C.-J. Fonteyn. 1851,8^ 

3938 Kersouwieren-Almanak. Loven, 1861-1867, 12**. 

3939 Jaarboekje van het Kersouwken, Ibidem, 1866, 1867, 1869- 

1871, 1873, 1874, 1896. 12«. 

3940 Letterkundige bijdragen, Ibidem, J. de Vadder, 1897, 12*». 

Taalminnend Genootschap, te St.-Truiden. 

3941 Letteroefeningen van het Taelminnend Genootschap, opge- 

rigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te 
St-Truiden. St.-Truiden, Van West-Pluymers, 1852, 8*. 

3942 Idem. Tweede bundel. Brussel, H. Goemaere, 1857, 8**. 

3943 Idem. Derde bundel. St.-Truiden, G. Moreau-Schouberechts, 

1893, 8«. 

Sinte Luutgarde van Tongeren. 

3944 't Daghet in den Oosten. Limburgsch tijdschrift voor alle 

liefhebbers van Taal, Letterkunde, Zeden en Gebruiken. 
Hasselt, M. Ceysens, 1885-1897, 8°. 

Zantersgilde van Zuid- Vlaanderen. 

3945 Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis, 

taalkunde enz. Ronse, A. Cour tin, 1 888-1 891, gr.-8*; 
3 deelen ; Waregem, Du Catillon en Zonen, 1 891- 1895, 8^. 

Lovensche St.-Lucasgilde. 

3946 Uitgaven n" 1-6. Loven, Aug. Peeters-Ruelens, 1882- 

1887, 12®. 

Limburgsche Maatschappij voor Letterkunde en Wetenschap. 

3947 Limburgsch Jaarboek. Bilsen, L. Simoens en J. Bollen, 

1892-95, gr.-8*, 3 deelen. 

Société royale des Beaux-Arts et de Littérature, de Gand 

3948 Annales. Gent, Gebr. de Busscher, 1844-1870, 8®, 12 deelen. 


— 377 — 

Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

3949 Annalen. St.-Nicolaas, J. Edom, 1863- 1896, gr.-8°, (Onibr, 

I® <?w 3® a/lev. van het 1* deel: 2«, 3° en 4® aflev, van het 
2® deel; \^ en 2^ aflev, van het 4® deel) 

3950 Mercator (Ger.). Declaratio insigniorum utilitatum quae 

sunt in globo terrestri, coelesti, et annulo astronomico. 
Ad invictissimum romanum imperatorem Carolum Quin- 
tum. Ibid. id. 1868, gr..8°. 

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent. 

3951 Bulletijn. Gent, V. van Doosselaere, 1894- 1898, 8°. 

3052 Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen 
Kring van Gent. Ibid., id., 1894-1895, 8°. 

Letterkundige Vereeniging « Jan-Frans Willems i. 

3953 Jaarboek (VIP). Antwerpen. Buerbaum-van der Goten, 
1890, 8*». 

3953 Rodenbach's vrienden. Jaarboek voor 1898. Gent, A. SifFer,8^ 3955 Heibloemen. Dicht- en prozastukken uitgegeven door de 
Rederijkkamer « Trouw en Broederliefde >, te Turnhout. 
Turnhout, Brepols en Dierckx, Zoon, 1840, 8^ 3956 Letterkundige bundel van het T. L. G. de Heremans' 
Zonen. 1885-1897. Gent, A. SifFer, 1897, 120. 3957 Jaarboek der gilde van St.-Lukas en St.-Jozef, te Gent. 
189.5, Ibid. id. 1895, 4®. Fédération archéologique et historique de Belgique. 

3959 Congres. Session d'Anvers, 1885. Antwerpen, J. Plasky, 

i8£6, gr.-8o. 

3960 Idem. Session de Bruges, 1887. Brugge, Gebr. de Plancke, 

ï888, 8°. 1 - 37« — 

3961 Congres. Session de Charleroi. 1888, 8*. 

3962 Idem. Session d'Anvers et Middelbourg, 1889. Brugge, 

Gebr. de Plancke, 1890, 8^ 

3963 Idem. Session de Bruxelles, 1891, 2 deelen. Brussel, 

J. Goemaere, 1891, 8**. 

3963' Idem. Session de Malines, 1897. Mechelen, L. en A. 
Godenne, 1897, 8^ i* deel. 

Comiteit van Monumenten. Provincie Antwerpen. 

3964 Bulletin. 1887-1891. Antwerpen, wed, de Backcr, 8^ 

3 deelen. 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. 

3966 Werken. Leiden, P. van der Eyk en D. Vygh, 1772-1788, 
7 deelen, 4**. 

Eerste deel, 1772 : 

HuYDECOPER (B.) ; Brief wegens den Ablativus abso- 
lutus. 

Nanninga (Wouter) : Verhandeling over de verbui- 
ging van het Werkwoord Laten, 

Alewyn (Z.-H.) : Mengelingen, behelzende Verbasterde 
Spreekwyzen, en een Aenhangzel van verminkte 
Plaetzen in Oude Schry veren. Enz. 

Tweede deel, 1774 : 

Alewyn (Z.-H.) : Verdediging van de voornaemste 

Dichterlyke Vryheden. 
VAN Alphen (Hier.) : Verhandeling over den Eed 

der Utrechtsche Bisschoppen, genaemd den Eed met 

zeven Stolen. 
Kops (W.) : Schets eener Geschiedenisse der Rede- 

rykeren. Enz. 

Derde deel, 1777 : 

Kluit (A.) : Vertoog over de tegenwoordige Spelling 
der Nederduitsche Taal, vergeleken met de spelling 
der ouden, en uit dezelve eene soort van evenredig- 
heid opgemaakt. 

Maquet (J.) : Over het schoon in de Poëzye. — 379 ~ 

Alewyn (Z.-H.) : Verdediging van de voornaamste 
Dichterlyke Vryheden . 

Wagenaar (J.) : Toets van de Egtheid der Rymchro- 
nyk die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven 
is. Enz. 
Vierde deel, 1779 : 

VAN Wijn (H.) : Verhandeling over de Bellen. 

VAN Engelen (C.) : Welke zijn de algemeen e oog- 
merken, die een Dichter moet bedoelen? welke 
zijn derhalven de eigenaertige onderwerpen voor 
de Dichtkonst? en welke zijn derzelver algemeene 
regelen ? 
Vijfde deel, 1781 : 

HuisiNGA Bakker (Pieter) : Beschouwing van den 
ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant 
onzer Nederduitsche Versen . 

VAN DEN Bosch (Pieter) : Welke zijn de vereischten 
van een Lofreden ? uit het Latijn van HiERONYMO 

DE Bosch . 
Zesde deel, 1783 : 

Bilderdijk (Willem) : Hebben de Dichtkunst en 

Welsprekendheid verband met de Wijsbegeerte ? 
Andere verhandeling over hetzelfde onderwerp. 
Zevende deel, 1788 : 

HOTTINGERO (J.-J.) : In hoe verre kan men, uit de 

overblyfzels van het Moesogotisch en Angelsaxisch, 

tot opheldering der oudheid van het Nederduitsch, 

aentoonen dat de grond onzer Tale in bovengemelde 

te vinden is? 
VAN Alphen (Hieronymus) : Over de kenmerken 

van waer en valsch Vernuft, alsook over de behoed- 

middelen tegen het laetste. 
Alewyn (Z.-H.) : Toets der nieuwerwetsche Taalkunde. 
Vertoog over do Voort zetsels Te» Ten, Ter, 

3967 Tijdschrift. Leiden, E.-J., Brill, 1 881-1898, 8**. 

HoUandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en 

Wetenschappen. 

3968 Werken der HoUandsche Maatschappij van Fraaije kunsten 

en Wetenschappen . Eerste deel . Amsterdam , J. Allart, 
1810, 8*». ~ 380 - 

Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 

3970 Verslag der Handelingen over geschied-, oudheid- en 

taalkunde te Leeuwarden, 1876-1895. Leeuwarden, J.-R. 
Miederoa, 1888, 2 deelen. 

397 1 Vrije Fries (de). Mengelingen uitgegeven door het Friesch 

Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 
(Deelen 13, 14, 15, 16, 17, 18.) Leeuwarden, H. Kuipers, 8^ 

Historisch Genootschap, te Utrecht. 

3972 Bijdragen en Mededeelingen. Utrecht, Kemink en Zoon, 

1878-1897, 8^ 18 deelen. 

3973 Kronijk van het Historisch Genootschap, 1866-1876. Ibid, 

id., 8°, II deelen. 

3974 Verslag van de algemeene vergadering der Leden, 1895, 

Ibid., id., 8<». 

3975 Idem. 1897. Ibid., id., 8^ 

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

in Noord^ Brabant. 

3977 Handelingen. 1840-1846, 1848-1885, 1887-1893, 8°. 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 

3979 Verslag. 1885-1893. Middelburg, J.-C. en W. AltorflFer, 
1894, 8^ 

Provinciaal Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde 

in Limburg. 

3982 De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, 

Taal- en Letterkunde. Maastricht, Leiter-Nypels, 1883, 
(5« jaargang) — 1895, 4^ 

Société d 'archéologie de Bruxelles. 

3983 Annuaire. 1891. Brussel, A. Vromant en O*, 1891, 8«. 

Société philosophique de Louvain. 

3984 Revue néo-scolastique . Loven, A. Uytpuyst-Dieudonné, 

1 894-1 897, 8^ - 38i - 

3985 Sommaire idéologique des Ouvrages et des Revues de 

philosophie. Loven. A. Uystpruyst-Dieudonné, 1895- 

1898. 8^ 

Université de Bruxelles. 

3986 Revue de TUniversité de Bruxelles. Brussel, Bruylant- 

Christophe en O*, 1896-189S, 8°. 

Université de Gand. ^ Société académique d'Histoire. 

3987 Bulletin, 1887-1888. 

Société d^études Coloniales. 

3988 Bulletin. Brussel, A. Lesigne, 1894- 1897, S**« 3989 BuUetijn van den Landbouw, uitgegeven op last van 

den Staat. Brussel, P. Weissenbruch, 1886- 1887, 8°« 

3990 Bulletin de TAgriculture. 1895-1898. Brussel, Xaveer 

Havermans, 1895, 8^ 3991 Studenten- Almanak. Uitgegeven door het Taalminncnd 

Studenten-Genootschap. Gent, 1855, 1856, 1857, 1861, 1867, 
1887, 1891, 16°, 7 deelen. 

3992 Noord en Zuid. Akademische Mengelingen, uitgegeven 

door het Taalminnend Studenten-Genootschap « Schild 
en Vriend >, te Brussel. 

3993 Bericht van Hoofdbestuurders der maatschappij : « Tot 

nut van 't algemeen ». [Reglement), Z. n. van dr., 
1820. 8*». 

39Q4 Jaar- en Zakboekje der Kunst en Wetenschap bevorde- 
rende Maatschappij, onder de zinspreuk V. W. 16®. 

3995 Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass- 
Lothringens, herausgegeben von dem Historisch-liite- 
rarischen Zweigverein des Vogesen-Clubs. Strassburg, 
J.-H.-Ed. Hertz, 1886 (2® jaargang) — 1897, 8®, 13 deelen. Boektnvtru, dtr Kên, VI, Acadtmü, 48 — 382 - 

399^ Jahrbuch des Vereins fïir niederdeutsche Sprachforschung. 
Jcihrgang 1896 (XXII). Norden, Diedr. Soltau. 1897, 8*». 

3997 Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vater- 

Undische Altertümer zu Emden. Emden. 1893, 8». 

3998 Upsala Universitet. 1892-1897. Festskrift med anledning 

af Konung Oscar II : s tjugofemdrs Regeringsjubileum. 
Enligt det större Akademiska konsistoriets Uppdrag, 
utgifven af Reinhold Geyer. Upsala, Edv. Berling, 

1897. 4°- 

3999 Skrifter utgifha af Kongl. Humanistiska Vetenskapssam- 

fund3t i Upsala. Upsala, Almqvist en Wiksell, 1890 
1897, 8°, 3 deelen. 

Andere Tijdschriften. 

4000 Almanach, (Nieuwe koddige) of aenwyzer der Gendsche 

estaminéen. Gent, G. de Busscher en Zoon, 1821, 12^ 

4001 Almanach cathoUque de Belgique, pour Tan 1885. Brugge, 

Descléc, de Brouwer en O®, 1884, 4®. 

4002 Analectes pour servir a Thistoire ecclésiastique de Ia 

Belgique, publiés par Mgr. DE Ram. Edm. Reusens, 
R-D. KuYL en C.-B. DE Ridder. Loven, K. Peeters, 
1864-1866, 3 dln., 1867-1873, 7 dln., 1888-1892, 3 dln. 

4003 Archief voor Nederlandsche Taalkunde, verzameld door 

A. de Jager. Amsterdam, G. Portielje, 1847-1854, 
4 deelen, 8®. 

4004 Archives (Nouvelles) historiques, philosophiques et litté- 

raires. Revue trimestrielle . Tomé premier. Gent, C. 
Annoot-Braeckman, 1837, 8^. 

4005 Het Belfort. Tijdschrift toegewijd aan Letteren, Weten- 

schap en Kunst. Gent, A. Siffer, 1888 (3" jaar), 1890^ j 
1892- 1898, 8^ 20 deelen. 

4006 Het Belfort. Philologische Bijdragen. Ibid., id., 8**. 

4007 Vlaemsch België. Antwerpsch dagblad, met medewer- 

king der voornaemste Vlaemsche letterkundigen. Ant- -303 - 

werpen, Wouters en O^, 1844 (i*' jaer) — 1845 (i* half jaer), 
folio. 

4008 La Belgique communale. Revue des interets communaux. 

Histoire, Législation, Jurisprudence, Instruction publique. 
Travaux publics, Beaux-Arts etc. Brussel, J.-H. Briard. 
1847 (1® jaar), folio. 

4009 Het Vlaamsch Bestuur. Maandelijksch tijdschrift voor, 

Gemeente-, Kerk- en Armbesturen. Hoofdopsteller Ridder 
DE CORSWAREM. Hasselt, M. Ceysens, 1 889-1 891, 3 dln., 8^ 4011 Biekorf. Dit is een leer- en leesblad voor alle verstan- 

dige Vlamingen. Brugge, L. de Plancke, 1890- 1898, 8°. 

4012 Leuvensche bijdragen, op het gebied van de Germaansche 

philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche 

dialectkunde, onder redactie van Ph. Colinet, C. 

Lecoutere, W. Bang en L. Goemans. Lier, J. van 
In en C^ 1896-1897, 8^ 

4013 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Gegeschiedenis, inzon- 

derheid van 2feeuwsch- Vlaanderen. Middelburg, J.-C. en 
W. AltorflFer, 1856- 1863, 8^ 6 deelen. 

4014 Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en Oudheid- 

kunde, verzameld en uitgegeven door Dr. R. Fruin, 
's Gravenhage, 1893, 8^. 

4015 Bijdragen (Taalkundige) van P.-J. CoSYN, H. Kern, 

J. Verdam en Eelco Verwijs. Haarlem, Erven F. Bohn, 
1877-1879, 2 deelen. 

4016 De Broederband. Tijdschrift voor Neder- en Hoogduitsche, 

Letterkunde, Wetenschap, Kunst en Openbaer leven. 
Opgesteld door Dr. J.-W. Wolf. Brussel, Delevingne 
en Callewaert, 1845, 8^ 

4017 Bulletin mensuel de Numismatique et d' Archéologie. Brus- 

sel. 1881-1885, 8**, 4 deelen. 

4018 Bundel, inhoudende verschillige belangrijke onderwerpen, 

zoo als taelkunde, onder wys en opvoedkunde, geschied- - 384 - 

kundige verhaelen, levenschetsen , oude klassieke en 
hedendaegsche litteratuer, mengelstoflFen enz. i® jaargang. 
Derde druk. Antwerpen, A. Jacobs-Janssens, 1840, S\ 

4019 Dicht- en Kunsthalle (Nederlandsche). Redactie Th. Coop- 

MAN en V.-A. DE LA. MONTAGNE. Antwerpen, 1878- 
1893 8**, 15 deelen. 

4020 De Eendragt Veertiendaagsch tijdschrift voor letteren, 

kunsten en wetenschappen. Uitgegeven door Fr. Rens. 
Gent, gebr. Michiels, 1844-1876, in-4°, dertig jaargangen. 

402 1 Euterpe. Een tijdschrift ter bevordering van fraaije kunsten 

en wetenschappen, door J AC. Kantelaak en Matthijs 
SlEGENBEEK. Amsterdam, J. AUart, 18 10-18 11, 8^ 2 dln. 

4022 De Hagelander. Tijdschrift toegewijd aan de herovering 

en het behoud van c Eigen taal en eigen zeden » en 
aan de verheerlijking van het Hageland. Zoutleeuw, 
K, Peeters, 1893- 1894, 16°. 

4023 De Halletoren. Maandblad voor het oprichten van een 

gedenkteeken aan de Brugsche volkshelden Jan Breidel 
en Pieter de Coninc. Brugge, Edw. Gailliard, 1 874-1 881, 
in-folio. 

40"4 Jaarboekje (Nederduitsch letterkundig). 1834-1875. (xent en 
Dendermonde, 12^ 

4025 De Vlaamsche Kunstbode . Maandelijksch Tijdschrift voor 

Kunsten, Letteren en Wetenschappen onder redactie 
van A.-J. CosYN (later J. Bouchery). Antwerpen, 
187 1 (eerste jaargang) — 1897, 8°. 

4026 Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van Steden 

en Dorpen in Vlaanderen. Tielt, wed. Horta-de Laere, 

1891, 8°. 

4027 Kunst- en Letterblad. Uitgegeven door F.-A. Snellaert. 

Gent, L. Hebbelynck, 1840-1843, 4*», 4 deelen. ^ Antwer- 
pen, J.-E. Buschmann, 1844- 1845, 4°, 2 deelen. 

4028 Leesmuseum. Tijdschrift voor letteren, wetenschappen en 

kunsten. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1856, 12**. -385 - 

4029 Loquella. Uitgegeven door G. Gezelle. Roeselare, 1881 

(i^ jaar) — 1898, kl.-4°. 

4030 De Gids. Register op de veertig eerste jaargangen, 

1837-1876. Amsterdam, P.-N. van Kampen en Zoon, 
1877, 8*». 

Idem. Tweede gedeelte. Ibid., id., 1877-1886. 
Idem. Tienjarig register. Ibid., id,, 1887- 1896. 

4031 Magazijn (Taalkundig), of gemengde bijdragen tot de 

kennis der Nederduitsche Taal, bijeenverzameld door 
A. DE Jager. Rotterdam, P.-J. Wijnhoven-Hendriksen, 
1835-1842, 8°, 4 deelen. 

4032 Magazijn (Nieuw Taalkundig). Tijdschrift voor de werk^ 

dadige beoefening, vergelijking en veredeling onzer 
moedertaal, verzameld door L.-A. TE Winkel, 's Hage, 
Gebr. Belinfante, 1853- 1857, 8°, 4 deelen. 

4033 Magazijn van Nederlandsche Taalkunde. Tijdschrift ter 

praktische beoefening der Nederlandsche taal. Ibidem, 
id., 1847-1852, 8**, 6 deelen. 

4034 Le Magasin littéraire et scientifique. Gent, A. SiflFer, 

1886- 1898, 8^ 

4035 Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, ver- 

zameld door N.-G. VAN Kampen. Amsterdam, P. Meyer- 
Warnars, 1822-1830, 8^ 10 deelen. 

4036 Maria- Almanak voor het jaar 1880. Baarle-Hertog, K. de 

Paeuw, 8°. 

Idem voor 1882, 1883, 1884, 1886-1898. Lier, L. Tayman- 
Nezy, 16®. En Averbode, C. Compiet, 1888, gr.-S®. 

4037 Mnemos)me. Mengelingen voor wetenschappen en fraaije 

letteren. Verzameld door Mr. H.-W. Tydeman en N.-G. 
VAN Kampen. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1815-1826, 
8«, 17 deelen. 

4038 De Middelaer, of Bydragen ter bevordering van Tael, 

Onderwys en iGeschiedenis. Loven, van Linthout en 
vanden Zande, 1840-1843, 8^ 3 deelen. - 386- 

4039 Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Let« 

terkunde en de Geschiedenis des Vaderlands. Uitgegeven 
door J.-Fr. WILLEMS. Gent, F. en E. Gyselynck, 1837- 
1846, 8^ 10 deelen. 

4040 Brabandsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, 

uitgegeven door Edw. van Even. Loven, K.-J. Fonteyn, 
1860, 8^ 

4041 Kcmpisch Museum. Maandschrift gewijd aan Geschiedenis 

en Oudheden. Turnhout, Joz. Splichal, 1890 (eerste jaar), 
— 1898, 8*». 

404? Niederl^ndisches Museum. Magazin fdr Geschichte, Litera- 
tur, Kunst und Kenntniss der öffentlichen Zustande 
in den Niederl^nden. Herausgegeben von Dr. Ernst 
MuNCH. Carlsruhe, Fr. Muller, 1838-1840, 8^ 2 deelen. 

4043 Vlaamsch Museum voor Letterkunde, Oudheid, Geschie- 

denis, Kunsten en Wetenschappen, uitgegeven door 
Alex, Tillot. Loven, 1875, 8**. 

4044 Musée beige (Le). Revue de philologie classique, publiée 

sous la direction de P. WiLLEMS en J.-P. Waltzing. 
Loven, K. Peeters, 1897-1898, 8*». 

4045 Muzen- Album. Antwerpsch Letterkundig Jaerboekje. Ant- 

werpen, J.-E. Buschmann, 1843- 1845, ^ö^ 3 deelen. 

4046 Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche Letterkunde, 

Oudheid en Geschiedenis. Uitgegeven door C.-P. Ser- 
RURE. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1855- 1863, 8**, 5 din. 

4047 Nederlandsch Museum. Tijdschrift voor Letteren, Weten- 

schappen en Kunst, onder het bestuur van J.-F.-J. 
Heremans. Gent, 1874-1894, 8^ 40 deelen. 

4048 Nederduitsch Overzicht. Geschied- en letterkundig tijd- 

schrift Antwerpen, J.-F. Beerts, 1853-1856, 8», drie jaarg. 

4049 Audenaerdsche Mengelingen. Uitgegeven door L. VAN 

Lerberghe en Jozef Ronsse, onder medewerking 
van J. Ketele. Oudenaarde, 1845- 185 4, 8«, 6 deelen. 

4050 De Noordstar. Tijdschrift voor Letteren, Kunsten en 

Wetenschappen. Antwerpen, P. van Bouwel, 1840-1842, 
8^ 3 jaargangen, 6 deelen. - 387 - 

4051 Noord en Zuid. Maandschrift voor Kunsten, Letteren en 

Wetenschappen. Brussel en Antwerpen, 1863-1868, 8°, 
6 deelen. 

4052 Noord en Zuid. Taalkundig tijdschrift voor de beide 

Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, onder redactie 
van T.-H. DE BEER. Culemborg. Blom en Olivierse, 
1877-1890,13 deelen. 

4053 De Navorscher. Een middel tot gedachtenwisseiing en 

letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets 
te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Amsterdam, 
185 1- 1867, gr.-8^ 17 deelen en 1878-1887, 8^ 6 deelen, 

4054 Revue sociale catholique. Loven, Polleunis en Ceuterick, 

1897. 1898, 8^ 

4055 Revue trimestrielle. Brussel, H. Samuel en O®, 1854- 1868 

en I deel : Tables générales, 12^ 

4056 Revue générale. Journal historique et littéraire. Brussel, 

Polleunis en Ceuterick, 1895-1898, 8**. 

4057 Revue bénédictine. Maredsous, 1891 (8* jaar) — 1894, 8®. 

4058 Rond den Heerd. Een Leer- en Leesblad voor alle lieden. 

Brugge, 1867-1869, 1874-1876, 1885-1889, 4^ 9 deelen. 

4059 De Vlaamsche School. Tijdschrift voor Kunsten, Letteren 

en Wetenschappen. Antwerpen, 1855 — 1894, 4® 

4060 Dietsche Stemmen. Tijdschrift ter verspreiding van Gods- 

dienst, Wetenschap en Letterkunde. Boisschot, F. van 
Herck, 1892- 1894, 8^ 2 deelen. 

4061 De Student . Tijdschrift voor het Vlaamsch Studenten volk. 

Loven, H. Baeten, 1881-1897, 8^ 16 deelen. 

4062 De Taalgids. Tijdschrift tot uitbreiding van de kennis 

der Nederlandsche taal, onder redactie van Dr. A. de 
Jager en Dr. L.-A. te Winkel. Utrecht, C. van der 
Post, 1859- 1867, 8°, 9 jaargangen. 

4063 Taal- en Letterbode, onder redactie van Dr. E. Verwys 

en Dr. P.-J. CoSY>ï. Haarlem, Erven F. Bohn, 1870- 
1875, ^*» ^ jaargangen. - 388 — 

4064 Taal en Letteren, onder redactie van Dr. F. Buitenrust 

HETTEMA, J.-H. VAN DEN BOSCH, Dr. R.-A, KOLLEWIJN, 

T. Terwey en J. Vercoullie. Zwolle, W.-E.-J. Tjeenk 
Willink, 1 891-1898, 8^ 7 deelen. 

4065 Het Taelverbond. Letterkundig Tydschrift onder het 

bestuur van J.-F.-C. Verspreeuwen (later H. Peeters 
en J.-F.-J. Heremans). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1845-1852, 8**, 8 deelen. 

4066 De Toekomst. Tijdschrift voor Onderwijzers. Gent, later 

Brussel, 1857-1898, 8^ 40 deelen. 

4067 Het Brusselsch Tydschrift, handelende over onderschei- 

dene belangryke onderwerpen tot stichting, onderwy- 
zing en vermaek des volks. Brussel, Jorez-Hoeberechts, 

1846- 1847, 8^ 

4068 Den Vaderlander, 24 September 1830- 1837, Grent, folio. 

{Onvolledig), 

4069 Volksalmanak voor Nederlandsche katholieken. Bij-een- 

gebracht door Joz.-A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, 
C.-L. van Langenhuysen, 1852-1887, 16**. 

4070 Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore, onder 

redactie van Pol de Mont en AUG. Gittée. Gent, 
Ad. Hoste, 1883-1890, 8** 3 deelen. 

4071 Ons Volksleven. Antwerpsch-Brabantsch tijdschrift voor 

Taal en Volksdichtveerdigheid, voor Oude Gebruiken. 
Wangelootkunde, enz., onder leiding van J. Corneussen, 
onderwijzer te St.-Antonius-Brecht en J.-B. Vervltet, 
te Antwerpen. Brecht, L. Braeckmans, 1889, gr.-8**, 7 dln. 

4072 Onze Volkstaal. Tijdschrift gewijd aan de studie der 

Nederlandsche tongvallen, onder redactie van Taco 
H. DE Beer. Culemborg, Blom en Olivierse, 1882- 1890, 
3 deelen. 

4073 De Vriend der natuur. Populair wetenschappelijk tijdschrift, 

onder de redactie van Dr. BüONROY, P. Haeck en 
G. Staes. Turnhout. P.-L. Nuyens, 1893- 1894. - 389 - 

4074 I^ Vlaamsche Wacht. Veertiendaagsch tijdschrift voor 

Nederlandsche Letteren, Kunst, Wetenschap en Biblio- 
grapie. Gent, H. Stepman, later K. Poelman, 1878- 
1886, 4**, 8 jaargangen. 

4075 Wallonia. Recueil de littérature orale, croyances et usages 

traditionnels fondé par O. COLSON, Jos. DE Frecheux 
en G. WiLLlAME. Luik, Mathóne, 1895-1898, 8°, 4 deelen. 

4076 DIetsche Warande. Tijdschrift voor Nederlandsche Oud- 

heden, en nieuwere Kunst en Letteren, bestuurd door 
J.-A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C.-L. van Lan- 
genhuysen, 1855-1886, 8**, 15 deelen. 

Idem. Nieuwe reeks, uitgegeven door P. Alberdingk 
Thijm. Gent, A. SiflFer, 1888-1898, 8^ 11 deelen. 

4077 Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. 

Herausgegeben von F. Techmer. Leipzig, Joh.-Ambr. 
Barth, 1884, 8^ 

4078 Letterkundig Zondagsblad. Gemengde lezingen voor alle 

standen. Verzameld door KONSTANTIJN en Eduard 
SiMiLLiON. Antwerpen, wed. Schotmans, 1861-1863, kl.-4°, 
3 deelen. Soekemveru, der Kon, VI. Académie , 4q EERSTE BIJVOEGSEL. 1. 

Nederlandsche Taal- en Letterkunde. * Inleiding. 

2* Alberdingk Thijm (P.). Le caractère international de 
Tancienne Httérature flamande. Loven, K. Peeters, 1884, 8°. 

18* J(acobs) (J.-F.). Schetsen uit de geschiedenis der Neder- 
duitsche taal in België. Brussel , J.-H . de Hou, 1856,8** 

24* Schrant (J.-M.). Over het beoefenenswaardige der Neder- 
landsche tale, zoo om haar zelve als om hare voort- 
brengselen. Z. n. v. dr., 18 18, 4°. 

II. 

Geschiedenis der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 

41' De Clercq (N.). Invloed der vreemde letterkunde 

op de Nederlandsche, sints het begin der XV® eeuw 
tot op onze dagen. Tweede druk. Amsterdam, Pieper 
en Ipenhuus, 1826, 8**. 

45* Duyser (J.-L.-Ph.). Overzicht van de Geschiedenis der 
Nederlandsche letterkunde en van hare hoofdvormen 
in proza en poëzie. Tweede druk. Groningen, J.-B. 
Wolters, 1895, 8«>. 

47* Fockens (B ). Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde ten gebruike bij het onderwijs . Amersfoort, 
A.-M. Slothouwer, 1881, 8^ — 392 — 

47* Hofdijk (W.-J.). Geschiedenis der Nederlandsche letter- 
kunde. Vijfde druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 
1872, 8«. 

48' Jonckbloet (W.-J.-A.). Geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde. Groningen, J.-B. Wolters, 1868-1872, 8*», 
? deelen. 

50* Kuyper (G.). Handleiding tot de beoefening der Neder- 
landsche taal- en letterkunde voor de kadetten van 
alle wapenen. Vierde herziene druk. Breda, Broese en C* 

1855, 12^ 

50' Kloos (W.). Veertien jaar literatuur-geschiedenis, 1880- 
1893. Amsterdam, V.-L. van Looy, 1896, 8®, 2 deelen. 

51* Rooses (Max). Een drietal verhandelingen over de geschie- 
denis der letterkunde : Reinaert de Vos, Jakob van 
Maerlant, De Volksliederen der middeleeuwen. Ant- 
werpen. G. Geudens, 1865, 8**. 

54* Serrure (C.-A.). Geschiedenis der Nederlandsche en Fran- 
sche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van 
de vroegste tyden tot aen het einde der regeering 
van het huis van Burgondië. Gent, gebroeders de 
Busscher, 1855, 8^ 

6o' Ten Brink Q.). Schets eencr geschiedenis der Neder- 
landsche letterkunde. Leewarden, H.Suringar, 1867, 12^ 
{Eerste deel.) 

61* Kleine geschiedenis der Nederlandsche letteren. 

Haarlem, Erven, F. Bohn, 1877, 12°. 

62^ Tydeman (H.-W.). Brieven van J. Grimm. Medegedeeld 
door E. Martin, 8». 

67* Verdam (J.). De geschiedenis der Nederlandsche taal in 
hoofdtrekken geschetst. Leewardtn, H.Suringar, 1890, i2«. 

IIL 

Letterkundige Geschiedenis. 

73 Arctowski (Henryk). Materyaly do Bibliografii prac nau- 
kowych Polskich. Zestawienie trésci 14*" tomów pamict- 
nika fizyographicznego i88i-i886. Brussel, 1897, kL-4^ — 393 — 

76* Bibliographie nationale. Dictionnaire des écrivains belges 
et catalogfue de leurs publications, 1 83c- 1880, par A. DE 
KoNiNCK, J. Delecourt, C. Ruelens, V. Leurquin 
et H. Verbeke. Brussel, P. Weissenbruch, 1882-1898, 
gr.-8^ 4 deelen. 

76* Bibliothèque du Bureau de Législation. Catalogue. Brussel, 
F. Hayez, 189;?, gr. 8^ 

79' Brugmans (H.)- Verslag van een onderzoek in Engeland 
naar Archivalia, belangrijk voor de Geschiedenis van 
Nederland, in 1892. 's Gravenhage, Mart. NijhofF, 1895, Ö**- 

79^ Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige. 
Revue de philologie classique, publiée sous la direction 
de P. WILLEMS et de J.-P. Waltzing. Loven, K. 
Peeters, 1897, 8^ 

92' Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap 
van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant. 
*s Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1885, 8^6 deelen. 

92' Catalogue d'une importante collection de beaux livres 
anciens, manuscrits généalogiques, ouvrages et documents 
historiques etc, provenant de la Bibliothèque de feu 
M. Ie Chevalier J. de NeufiForge. Brussel, 1890, 8^. 

92^ Chereau (Achillc). La bibliothèque d'un médecin au 
commencement du XV® siècle. Parijs, Ch. Lahure, 1864, 8°. 

94* De Flou (K,) en Gailliard (E.). Beschrijving van Middel- 
nederlandsche en andere handschriften, die in Engeland 
bewaard worden. Derde verslag. Ibid., id., 1897, kl.-8^ 

94* De la Montagne (V.). Vlaamsche pseudoniemen. Biblio- 
graphische opzoekingen. Roeselare, de Seyn-Verhoug- 
straete, 1884. 8*. 

94* De Pauw (Nap.). Bijdragen tot de geschiedenis der 
middelnederlandsche leHerkunde in Vlaanderen. Gent, 
1879, 8**. 

99* Doedes (J.-I.). Collection of Rariora chiefly Religion and 
Theology of the late Di f.-L Doedes. Utrecht (?), 1898, 8^ — 394 — 

99* Duthillceul (H.-R.). Bibliographie douaisienne ou cata- 
logue historique et raisonnée des livres imprimés a 
Douai, depuis 1563. Douai, Adam d'Aubers, 1842, 8^ 

qqJ Catalog^e descriptif et raisonné des Manuscrits de 

la bibliothèque de Douai. Douai, Ceret-Carpentier, 1846, 8®. 

102' Habets (J.). Manuscrits de la bibliothèque des pères Fran- 
ciscains de Reckheim. 8^ 

104* Huet (Gédéon). Catalog^ue des manuscrits néeriandais de 
la Bibliothèque Nationale (a Paris). Rijsel, L. Danel, 
1886, 8^ 

104' Justice (Ch.). Anecodata Bruxellensi. Le « Codex Schot- 
tan us ». Brussel, PoUeunis en Ceuterick, 1896, 8*». 

104* Klinkert (B.). Lijst der werken, geschreven door of met 
bijdragen voorzien van wijlen Mr. Willem Bilderdijk 
en vrouwe Katharina-Wilhelmina Bilderditk, geb, 
SCHWEICKHARDT. Rotterdam, z. n. van dr. of jaar, gr.-8'. 

104** Knuttel (W.-P.-C). Catalogus van de Pamfletten-verza- 
meling berustende in de Koninklijke Bibliotheek (te 
's Hage). 's Gravenhage, 1889- 1895, 4^ 4 deelen. 

iio' Katalogus der Boekerij van het Historisch Genootschap, 
gevestigd te Utrecht. Ibid., id., 1872, 8**. 

iio' Naamlijst der boeken van het Historisch Grenootschap 
te Utrecht Tweede uitgave 1865. Utrecht, Kemink en 
Zoon, 1865, 8®. (De derde uitgave is getiteld :) 

Suplement-Katalogus der derde uitgave. Ibid., id., 1888, 8'. 

1 1 1^ Office international de Bibliographie . Publications . Brussel, 
wed. Ferd. Larcier, 1896- 1897, 8®. 

118' Ruelens (On.). La bibliothèque bleue en Belgique. Brus- 
sel, 8^. 

125' Van Doorninck (J.-I.). Bibliotheek van Nederlandsche 
Anonymen en Pseudonymen. Utrecht, J. van Boekhoven, 
1866 p 8°. - 395 — IV. Letterkundige studiën, schetsen en kritieken. 

128 A. J. Multatuli. Bussum, J.-C. Loman^iSgi, 8°. 

128' (Alberdingk Thijm, J.-A.). Schimmels jongste drama : 
« Giovanni di Procida ». Amsterdam, 1849, ^°- 

i3i' Ampère (J.-J.). La Grèce, Rome et Dante. Etudes litté- 
raires d'après nature. Cinquième édition. Parijs, P.-A. 
Bourdier en O*, 1865, 16**. 

131' Appell (J.-W.). Werther und seine Zeit. Zur Goethe- 
Literatur. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1865, 12°. 

132^ Baumgartner (Alex.). Joost van den Vondel, sein Leben 
und seine Werke. Ein Bild aus der niederUndischen 
Literaturgeschichte. Freiburg, Herder, 1882, 16°. 

132* Joost van den Vondel zijn leven en zijne werken 

in het Nederlandsch overgebracht door A. -Th. Amster- 
dam, C.-L. van Langenhuysen, 1886, 8°. 

133* Bechger (A.). Henry Wadsworth Longfellow. Literarisch- 
biographische studie. Met een tal van Longfellow's 
gedichten, vertaald door J.-J.-L. ten Kate. Culemborg, 
Blom en Olivierse, 1883, 8°. 

136' Beets (Nicolaas). Leven en karakter van Johannes Hen- 
ricus van der Palm. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 
1843, 80. 

136' Na vijftig jaar. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1888. 

136* Berville (S.-A.). OEuvres oratoires. Clichy, Loignon, P. 
Dupont en O*, z. j., i6^ 

136* littérature. Mélanges en prose. Ibid., id., z. j., 16**. 

136* Littérature. Questions d'histoire littéraire. Esthétique 

et theorie des arts. Fragments divers. Parijs, Ibid., id., i6<». 

137* Blair (Hugh). Lectures on rhetoric and belles lettres. 
Londen, Will. Tegg, 1868, 8«. — 396 — 

137* Blaze (Henri). Tableaux roman tiques de littérature et 
d'art. Parijs, Didier en O®, 1878, i6^ 

137" Boissier (Gaston). Cicéron et ses amis. Etude sur la 
société romaine du temps de César. Parijs, A. Moussin, 
1870, I2^ 

137* Bormans (J. H.). Thomas de Cantimpré. 

137'* Bossert (A.). Des caractères généraux de la littérature 
allemande. Nogent-le-Rotrou , 1868, 8°. 

137" Bouchery (Jan). Twee Vlaamsche strijders: Jan-Fr. Wil- 
lems en F.-A. Snellaert. Antwerpen, Jan Boucherij, 8^ 

137'* Brandt (G.). Leven van Vondel. Met eene inleiding en 
aanteekeningen voorzien door Dr. Eelco Verwijs. Lee- 
warden, H. Suringar, 1866, 12^ 

137" Brief van eenen student der Vrije Hoogeschool van 
Brussel , over de academische redevoering van den heer 
Hendrik Conscience. Gent, 8°. [Uittreksel). 

137" (Broeckaert, Jan). Prudens van Duyse en « het Land 
van Aalst ». Dendermonde, F.-J. du Caju, vader, 1890 itfi. 

137" Nog iets over onze oude liedjeszangers. Gent, A 

SiflEer, 1898, 12*». 

137^* Broese van Groenou (H.). Nog iets over den Reinaert. 
Leiden, E.-J. Brill, 1879. 

141* Busken Huet (Ed.). George Sand. Amsterdam, G>-L 
Funke, 1877, 8^ 

141' Potgieter. 1860-1875. Ibid., id., 1877, 12*». 

141* Caro (E.). La fin du XVIIP siècle. Etudes et portraits. 
Parijs, A. Lahure, 1880, 12**, 2 deelen. 

141* George Sand. Parijs, P. Brodard en Gallois, 1887, i6». 

141* Chassang (A.). Histoire du roman et de ses rapports 
avec Thistoire dans Tantiquité grecque et latine. Deuxième 
édition, Parijs, P.-A, Bourdier en C*% 1862, 12, — 397 — 

145* Claeys (H.). Hoogleeraar Jan David. Gent, A. SifiFer, 
1890, 8^ 

145' Verhuizen, door Hilda Ram. — Keizer Karel en 

het rijk der Nederlanden, door J. De Geyter. Ibid., id., 
1888, 8». 

146* Claretie (Jules). La libre parole. Parijs, L. Poupart-Davyl, 

1868, 12^ 

(Réranger. — La Fontaine et de Lamartine. — 
Cervantes. — Vict. Hugo. — Edm. et Jul. de Gon- 
court. — Oct. Feuillet. — Erckman-Chatrian. — H. 
Taine. — Alfr. de Vigny. — Veuillot. — J. Janin. 
— Michelet. — S**-Beuve. — de la Guéronnière.) 

146' Clément de Ris (L.). Critiques d'art et de littérature. 
Parijs. Pillet, zoon, 1862, i2\ 

146^ Coopman (Th ). Vijfjaarlijksche weJstrijd voor Nederland- 
sche letterkunde (1885- 1889). Verslag vanden keurraad. 
Brussel, 1891, 8*». 

— -- Idem. (1889-1894). Gent, A. SifFer, 1896, 8°. 

146* C0U80I ^M.-A.). Koninklijke Vlaamsche Academie. Wed- 
strijden. 1896. Verslagen. Gent, A, Sififer, 1896, 12**. 

146* Deux adversaires du naturalisme. Gent, S. Leliaert, 

A. Siffer en C», 1886. 8«. 

151* Cousin (Victor). Littérature. L Blaise Pascal. Parijs, Prevot 
en Drouard, 1849, 12°. 

IL Jacqueline Pascal. Ibid., id., 1849, 12**. 

III. Fourier. — Doroat. - Mad. de Longueville. — 

Kant. — Santa Rosa. Ibid., id., 1849, 12°. 

151' Da Costa (Isaak). Overzicht van het leven en de werken 
van M"" Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wil- 
helmina Bilderdijk. Amsterdam, wed. de Grebber, 1844, S^. 

1^1 «o — — De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Eene 
bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en 
schriften. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1859, 8**. 

151" Bilderdijk herdacht. Ibid., id., 1856, 8». Boekeiiverz. der Kon. VI. Academie. 50 - 398 - 

156" D'Assailly (Oct.). Les chevaliers-poètes de rAUemagne. 
Parijs, Bonaventure en Ducessois, 1862, S^. 

156' Daudet (Alph.). Souvenirs d'un homme de lettres. Parijs, 
C. Marpou en E. Flammarion , z. j.,i6^ 

156^ De Backer (L ). Etudes néerlandaises. Diksmuide, Ed. de 
Smyter, 1872, 8°. 

156* De Barante. Etudes littéraires et historiques. Nouvelle 

édition. Parijs, Bonaventure en Ducessois, 1859, 12^ 
2 deelen. 

156* — — Tableau littéraire du dix-huitième siècle. Ibid., id., 
1860, 8**, 2 deelen. 

156^ De Beer (Taco H.). Na eene halve eeuw. Aanteekeningen, 
opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en Droomen 
Kulemburg, Blom en Olivierse, 1895, 8*». 

156*® De Block (R.). Evhémère. Son livre et sa doctrine. Bergen, 
H. Manceaux, 1876, 8^ 

158" Jan Delaet en zijn slachtoffer Jan van Ryswyck. Ant- 
werpen, J.-E. Buschmann, 8°. {Onvolledig) 

158' De Lamartine (A.). Shakespeare et son oeuvre. Parijs, 
J. Claye, 1865. 8«. 

158^ De Laprade (Victor). Le sentiment de la Nature chez 
les modernes. Parijs, P.-A. Bourdier, Capiomont en C*. 
1868, 8°. 

159* De Lepeleer (Eug.). Eene lezing over D' F. Weber's 
« Dreizehnlinden ». Antwerpen, Jan Bouchery, 1894, 8*. 

i6o' De Leseure. Lord Byron. Histoire d'un homme (1788- 
1824). Parijs, Ach. Faure, 1866, 12°. 

160' De Maere (baron A.). De stichting der Fransche Aca- 
demie in 1635. Gent, A. Sifter, 1897, 8*>. 

160^ De Musset (Paul). Biographie de Alfred de Musset, sa 
vie et ses oeuvres. Parijs, G. Chamerot, 1877, 12**. 

160* Den Hertog (C-H.). Potgieter's poëzie toegelicht door ..• 
Amsterdam, W. Versluys, 1896, 2 deelen, 8^ J — 399 — 

i6i' De Pauw (Jhr. N.). Over den Madoc die van Willem 
c die den Reinaert maecte >. Gent, S. Leliaert, A. Siffer 
en O*, 1887, 8°. 

161' De Pontmartin (A.). Nouveaux samedis. Cinquième série. 
Parijs, Simon Ra^on en 0*% 1868, 12^. 

(Beulé. — V. Hugo. — Guizot — de Montalembert. 

- Voltaire. — Pétrarque. — Le Comte d'Haussonville. 

— Le Comte de Gisors. — L.-P. Grratry.) 

161* De Salvo. Lord B3rron en Italië et en Grèce, ou apercyu 
de sa vie et de ses ouvrages d'après des sources 
authentiques. Londen, G. Schulze, 1825, 8^ 

161^ Des Amorie van der Hoeven (Ab.). Joannes Chrysostomus 
voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware 
kansel welsprekendheid. Leeuwarden, G.-T.-N. Suringar, 
1852, 80. 

161^ Deschanel (£m.). Etudes sur Aristophane. Parijs, Ch. 
Lahure, 1867, 16**. 

161^ Despois (Eugène). Les lettres et la liberté. Parijs, J. 
Claye, 1865, 16°. 

161* De Stael (Mad ). De TAUemagne. 4* édition. Parijs, 
H. NicoUe, 1818, i6^ 4 deelen. 

i6i' De Stoppelaer (M.-J.-H.). Jacob Cats te Middelburg, 
Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1860, 8°. 

172' De Vreese (W.). Aan de Redactie van de Nederlandsche 
Dicht- en Kunsthalle. Antwerpen, 1892, 8^ 

— — Vondeliana. J. van Lennep's uitgave c herzien en 
bijgewerkt » door J.-W. Unger. Gent, A. SifFer, 1897, 8°. 

— — Houwaert's plagiaat. Leiden, 8°. 

C. Huygens. Nieuwe uitgave van zijne gedichten, 

door Dr. J.-A. WORP. Gent, 1892, 8*», 176' Diez (C). Essai sur Klopstock. Sens, Ch. Duchemin, 1859, 8». — 4<^ "- 

177' Doering (Heinrich). Johann Goitfr. von Herders Leben. 
Aus theils gedruckten, theils ungedruckten Nachrichten, 
nebst gedrangter Uebersicht seiner Werke. Weimar, 
gebr. HofiFman, 1823, 16**. 

177' Donner (J.-O.-E.). Der Einfluss Wilhelm Meisters aui 
den Roman der Romantiker. Helsingfors, J.-C. Frenckell 
en Zoon, 1893, 8^ 

177* Dubois (E.-P.). Tacite et son siècle ou la société romaine 
impériale d'Auguste aux Antonins dans ses rapports 
avec la société moderne. Parijs, Simon, Ra^on en C*, 
1861, 8°, 2 deelen. 

177* Düntzer (H.). Kritik und Erklarung der Oden des Horaz. 
Brunswijk, G.-C.-E. Meyer, S', 1840, i6^ 5 deelen. 

178* Egger (E.). L'Hellénisme en France. Parijs, Ad. Lainé, 

1869, 8^ 

178' Elze (Karl). Lord Byron. Berlijn, Robert Oppenheim, 

1870, 8^ 

178* Estlander (C.-G.). Naturalismen enligt Zola framstald... 
Helsingfors, J.-C. Frenckell en Zoon, 1891, 4**. 

178* Adolf Iwar Arwidsson. Ibid., id., 1893, 4^ 

178* Eymaal (H -J.). Huygens-Studiën. Nalezingen met criti- 
sche aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' wer- 
ken, door Dr. Verwijs, prof. Verdam, Bilderdipc, 
VAN Vloten en A.-W. Stell wagen. Kuilenberg, Blom 
en Olivierse, 1886, 8°. 

178^ Fielitz (Wilhelm). Studiën zu Schillers Dramen. Leipzig, 
B.-J. Teubner, 1876, 8^ 

178* Fournel (Victor). La littérature indépendante et les 
écrivains oubliés. Essai de critiuqe et d'érudition sur 
Ie XVIP siècle. Parijs, P.-A. Bourdier et C^ 1862, I6^ 

178' Fredericq (Paul). Marnix en zijne Nederlandsche geschrif- 
ten. Gent, F.-L. Dullé-Plus, 1881, 12^. 

i78^» Galt John). Thelife oflord Byron. Parijs, Casimir. 1855. i6^ — 40I — 

78" Gebhart (Emile). Rabelais, la Renaissance et la Réforme. 
Nancy, Berger-Levrault en C®, 1877, i2«*. 

78" Geruzez (E ). Mélanges et pensees. Parijs, Ch. Lahure, 

1866, 12^ 

78" Gervinus (G-G.). Shakespeare. Leipzig, Wilh. Engelmann, 
1849- 1850, 16°, 4 deelen. 

78" Ginsberg (Hugo). Lebens-und Characterbild Baruch Spi- 
noza*s, nach den vorhandenen Quellen entworfen. Leipzig, 
Erich Koschny, 1876, 8**. 

78" Girard (Jules). Thucydide. Parijs, P.-A. Bourdier, 1860, 12^ 

78" Etudes sur la poésie grecque. Coulommiers, Paul 

Brodard en 0«, 1884. 12^ 

78" Goedeke (Kerl). Every-Man, Homulus eind Hekastus. Ein 
Beitrag zur internationalen Litteraturgeschichte. Hanover, 
Carl Rümpler, 1865, 8**. 

y8" Goethe und Schiller. Zweite Auflage. Hanover, Lod. 

Ehlermann, 1859, i6^ 

179' Gruber (J.-G.). Christ. Martin Wieland , geschildert von . . . 
Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1816, 16®. 2 deelen. 

179' Grün (Karl). Friedrich Schiller als Mensch, Geschicht- 
schreiber, Denker und Dichter. Neue Ausgabe. Ibid., id., 
1849, 1^** 

179^ Guizot (Guillaume). Shakespeare et son temps. Etude 
littéraire. Parijs, Bona venture en Ducessois, 1852, 16°. 

lyg* Ménandre. Etude historique et littéraire sur la 

comédie et la société grecques. Ibid., id., 1855, 12^ 

179* Corneille et son temps. Etude littéraire. Nouvelle 

édition. Parijs, Pillet, 1866, 12^ 

179^ Guren (S.-F.). Etude sur TR fran9ais. Upsala, 1896, 12°. 

180' Haerynck (H.). Jan Boendale, ook geheeten Jan de Clerc; 
zijn leven, zijne werken en zijn tijd. Gent, S. Leliaert, 
A. SifEer en 0% i888, 8^ 182' Hamerling (Robert). Seine Dichtungen und deren 
Beurtheilung. Ein Beitra g zur Literaturgeschichte der 
Gegenwart. Berijn, R. Lesser, 12^ 

183' Hauff (Gustav). Schillerstudien. Stuttgart, G. HofiFmann 
1880, 16». 

185* Hofstede de Groot (P.). Ter gedachtenis van R. Bennink 
Janssonius. Grroningen, T. Noordhoef, 1873, 8''- 

185' Holmes (Oliv.-Wend). The poet at the breakfast-table. 
Kis talks with his fellow-boarders and the reader. Leipzig, 
Bernh. Tauchnitz, 1884, i6^ 

185' Horn (J.-F.). Ueber Idee und Zusammenhang der 
Goethe'schen Fausstragödie, namentlich des zweiten 
Theils. Kiel, C.-F. Mohr, 1854, 8*. 

185^ Hugo (Victor). William Shakespeare. Deuxième édition. 
Parijs, L. Poupart-Davyl, 1867, 16**. 

185* -* -« Littérature et philosophie mêlées. Brussel, J. Stienon, 
1837, I8^ 2 deelen. 

185' Huxley. Hume. Londen, Macmillan en O, 1887, I6^ 

186' Jacob (P.-L.). Rabelais, sa vie et ses oeuvres. Brussel, 
J. van Buggenhoudt, 1858, i8«. 

186* Jane (Paul). La renovation flamande. Londen, Tubner, 
1875. »•• 

186' Janin (Jules). Critique. Portraits et caractères contem- 
porains. Brussel, wed. J. van Buggenhoudt, z. ].,i2**, 

187^ Joris (Martin). Untersuchungen über die Werken van 
Zuster Hadewijch. Strassburg, J.-H. £d. Heitz, 1894, B^. 

187^ Joubert (Léon). Essais de critique et d'histoire. Mesnil, 
H. Firmin Didot, 1863, 12». 

(Grote, Gladstone, Maury, Alcée et Saphon« G.-C, 
Lewis, Merivale, Momsen, Cherrier, Ferrari, Leopard, 
Chateaubriand). — 403 — 

187^ Kervyn de Lettenhove. Froissart. Etude littéraire sur 
Ie XI V« siècle. Brussel, Delevingne en Callewaert, 
1857, 12^ 2 deelen. 

i88* KoUer (W.-H.). Faust papers, containing critical and 
historical remarks on Faust and its translations, with 
some observations upon Goethe. Londen, Block, Young, 
1835, 160. 

188' KoUewyn (R.-A.). Bilderdijk, zijn leven en zijn werken. 
Naar oorspronkelijke en voor een groot gedeelte onuit- 
gegeven bescheeden samengesteld. Amsterdam, Van 
Holkema en Warendorf, 1891, 8°, 2 deelen. 

i88* Kruse (John). Hedvig Charlotta Nordenflycht ett skal- 
dinne-portr^tt fr&n sveriges rococo-tid. Lund, S. Mal- 
ström, 1895, gr.-8*». 

188^ Lalouel (H.). Les orateurs de la Grande-Bretagne depuis 
Ie règne de Charles I jusqu'a nos jours. Brussel, 
Wouters en 0% 1844, 8**, 2 deelen. 

188* Lebermuth (A.). Hebei und seine Gedichte in alleman- 
nischer Mundart, vom vlaemischen Gesichtspunkte aus 
betrachtet. Brussel, M. Weissenbruch, 1S65, i2<>. 

188"^ Lenient (C). La satire en France au moyen-age. Corbeil, 
Crété, 1877, 12**. 

188" La satire en France ou la littérature militante au 

XVP siècle. Parijs, Ch. Lahure, 1866, 8*. 

188^^ Lichtenberger (Emest). Etude sur les poésies lyriques 
de Goethe. Deuxième édition. Parijs, Em. Martinet, 
1882, i6^ 

189* Lockhart (J.-G.). Memoirs of the life of sir Walter Scott. 
Londen, Fred. Warne en C"*, 1890, 12°, 1® deel. 

193* Lord Byron, jugé par les témoins de sa vie. Parijs, 
Ch. Lahure, 1868, 8^ 2 deelen. 

193' Macaulay. Critical and historical essays. Londen, Spottis- 
woode en C**, 1865, 12**, 2 deelen. 

193* — • The Miscellaneous writings. Ibid., id., 1865, 12®, — 404 — 

t 

193* Marmier (X.). Etudes sur Goethe. Strassburg, F.-G. 
Levrault , 1 835 , 8®. 

193* Martin (L.). Esprit de Voltaire. Brussel, Alph. Lebègue, 
1855. 24^ 

193^ Meijer (K.-H.), Pieter Langendijk. Zijn leven en werken, 
's Hage, Al.-S. Meijer, 1891, 8®. 

197* Mock, Jhr. W.-J. Knoop. Thiers over 1815, vrijmoedig 
beoordeeld, 's Gravenhage, Erven Doorman, 1864, 8®. 

198' Moltzer (H.-E.). Bilderdijk en het Nederlandsch volk 
Aan wien de schuld der verwijdering? Grroningen, 
J.-B. Wolters, 1873, 8«. 

19S* *— •- De historische beoefening der Nederlandsche let- 
teren. Ibid., id., 1892, 8**. 

198' Het kunstbegrip der Nieuwe-Gids-School. 

199* Muyldermans (J.). Conscience en zijn werk. Loven, K. 
Peeters, 1884, 8*». 

199' Nolet de Brauwere (J.). D' J.-F.-J. Heremans en diens 
scheppingen op taal- en letterkundig gebied. 

201* Pannevis (A.). Shakespere en de hedendaagsche Neder- 
landsche uitgaven en vertalingen zijner tooneelstukken. 
Kritische bijdrage tot de kennis van dichter en dichtkunst. 
Utrecht, Andriessen en Smit Kruisinga, 1863, 8**. 

201* Pauwels (E.). Letterkundige studiën en schetsen. Grent, 
A. Siffer, 1896, 80. 

201^ Pijzel. Levensbeschrijving van Nicolaas Beets. 8**. 

201* Potgieter. Verspreide en nagelaten werken. Proza en 
Poezij . Kritische studiën . Haarlem , Kruseman en Tjeenk 
Willink, 1875, 12°, 5 deelen. 

201* Prévost- Paradol. Essai de politique et de littérature. 
Clichy, M. Loignon en C'®, 1865, 12, 3 deelen. 

201^ — — Etudes sur les moralistes francais. Parijs, Ch. Lahure, 
1865, 12°. — 405 — 

201* Rastoul de Mongeot (A.). Lamartine, poète, orateur, 
historiën, homme d'état. Brussel, N.-J. Slingeneyer, 
1848, 16°. 

201' Réville (A.). Jakob van Lennep en zijne romantische 
werken. Naar het Fransch van . . . Deventer, A. ter 
Ciunne, 1869, gr.-8°. 

201^® Risberg (Bernhard). Tyska förebilder till dikter af 
Atterbom. Litteraturhistorisk Studie. Upsala, Edv. Ber- 
ling, 1892, 8**. 

205* Rooses (Max). De Nederlandsche Taalcongressen. Ant- 
werpen, J.-W. Marchand en O®, z. j., 12®. 

205' Levensschets van J.-F. Willems. Gent, boekhandel 

van Willem Rogghé, 1874, 12^ 

207" Sainte-Beuve (C.-A.). Étude sur Virgile, suivie d'une 
étude sur Quintus de Smyrne. Parijs, Simon Ra9on 
en C•^ 1867, i6^ 

207' Portraits contemporains. Nouvelle édition. Parijs, 

J. Claye, 1 869-1871, 12°, 5 deelen. 

207^ Portraits littéraires. Parijs, P.-A. Bourdier en C®, 

1862- 1864, 12^ 3 deelen. 

207* Premiers Lundis. Parijs, Crété, Zoon, 1874-1875, 

12°, 3 deelen. 

207* Chateaubriand et son groupe littéraire sous Tempire. 

Seconde édition. Parijs, P.-A. Bourdier en O®, 1861, 12^ 

207^ — — Portraits de Femmes. Ibid., id., 1870, i2<>. 

(M"« de Sévigné. — M™« de Staël. — M"*» de 
Duras. — M™" de Souza. — M"* de la Fayette — 
de la Rochefoucauld. — M"** de Longueville. — 
M"« Roland. — M"*» des Houlières. — M"® de 
Krudner. — M"* Guizot, etc). 

207' P.-J. Proudhon, sa vie et sa correspondance, 1838- 

1848. Parijs, J. Claye, 1873, 12°. 

207' — — Chroniques parisiennes. Parijs, E. Martinet, 1876, 12^ Boekemvtrz, der Kon. VU Académie, 51 — 4o6 — 

207'* Saintc-Bcuvc (C.-A). Port-rojraL Parijs, Ch. Lahure, 1867- 
1871, 12^ 7 deelen. 

207" Tableau historique et critique de la poésie firan^aise 

et du théatre francais au XVI* siècle. Parijs, Béthune 
en Pion, 1813, 12**. 

207^' Saint-Marc Girardin. Cours de littérature dramatique. 
Parijs, Viéville et Capiomont, 1868-1872, 12», 5 deelen. 

207^* Samyn (Joseph). Jan-Bapt. Lamblin en Professor David 
van Leuven. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C**, 8^ 

209' Schaepman (H.-J.-A.-M.). Menschen en boeken. Ver- 
spreide opstellen. Utrecht, wed. J.-R. van Rossum, 
1894, kl.-8^ 2 deelen. 

211' Scheres (Edmond). Etudes sur la littérature contempo- 
raine. Parijs, P. Mouillot, 1855-1882, 12°, 8 deelen. 

211* Schiller, oder Scenen und Charakterzüge aus einem Spatem 
I^ben, nebst Bruchstücken einer künftigen Biografie 
desselben. Stendal, Franzen en Grosse, 1805, 16*». 

211^ Schmidt (Heinrich). Erinnerungen eines weimarischen 
Veteranen aus dem geselligen, literarischen und Theater- 
Leben. Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1856, i6^ 

211* Schotel (G.-D.-J.). Tollens en zijn tijd. Eene proeve 
van levensbeschrijving. Tiel, D.-R. van Wermeskerken, 

1868, 8® 

211^ Schttbarth. Zur Beurtheilung Goethe*s, mit Beziehung 
auf verwandte Litteratur und Kunst. Breslau, J. Max, 
1820, I2^ 2 deeelen. 

211* Schwenck (Konrad). Literarische Charakteristiken und 
Kritiken. Franckfort a/M, J.-B. Sauerlander, 1847, 8^ 

21 1* Die sieben Tragödien des Sophokles. Erklarungen 

van Konrad Schwenck. Francfort a/M, Naumanni 
1846, 160. 

213' Serrure (C.-A). Jacob van Maerlant en zijne werken. 
Gent, E. de Busscher en Zoon, 1807, 8**. i — 4Ö7 — 

213^ Shelley*s a defence of Poetry en Sidney's an apologie for 
poetrie. Dichters verdediging, vertaald door Albert 
Verwey. Amsterdam, S.-L. van Looy, 1891, 8*. 

215* Sleeckx en Van de Velde. Uabbé Olinger oule fabricant 
de Dictionnaires aux abois. Brussel, C.-J.-A. Greuse, 
1846, 8°. 

217* Söderberg (Erik). Samuel Johan Hebdom Hans Hf och 
diktning, ett bidrag till nya skolans h&fder. Upsala, 
Almqvist en Wiksell, 1897, i2\ 

219* Steenbergen (All.)* Johannes Luyken. Een blik op zijn 
leven, werken en tijd, 8**. 

219* Stem (Adoli). Zur Literatur der Gegenwart. Bilder und 
Studiën. Leipzig, Bemh. Schlicke, 1880, 8**. 

220* Strodmann (Adolf). H. Heines Leben und Werke. Berlijn, 
Fr. Duncker, 1867, 8*», 2 deelen. 

220' Stroobant (Bug.). Verslaj^r ingediend aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken door de jury gelast met de 
toewijzing van den driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche 
tooneelletterkunde voor het vierde tijdvak. Brussel, 
Deltombe, 1868, 8*. 

220* Symonds (John). Shelley. Londen , Gilbert en Rivington, 
1881, i6». 

220* Taine (H.). Essais de critique et d'histoire. Parijs, Ch. 
Lahure, 1867, I6^ 

(Fléchier, Stendahl, Guizot, Selden, Xénophon, 
Michelet, Platon, Saint-Simon, Mad. de la Fayette, 
Troplong et de Montalembert.) 

220* Les philosophes classiques du XIX* siècle. Nouvelle 

édition. Parijs, Tolmer en Is. Joseph, 1876, 12^ 

220^ Taine (H .). Nouveaux essais de critique et d'histoire. Seconde 
édition. Parijs, Ch. Lahure, 1866, 12°. 

220* Essai sur Tite Live. Deuxième édition. Ibid., id., 

1860, 12^ — 4o8 — 

220* Taine (H.). La Fontaine et ses fables. Quatrième édition. 
Ibid., id., 1861, 12°. 

220'® Ten Brink (Jan). E.-G. Bulwer Lytton. Biografie en 
kritiek. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873, 12^ 

222* Gerbrand Adriaensen Brederoó. Historiesch-aesthe- 

tische studie van het Nederlandsche blijspel der zeven- 
tiende eeuw. Nieuwe uitgaaf. Rotterdam, J.-H. Dunk, 
187 1. 8^ 

222^ Ten Kate (J.-J.-L.). Bilderdijk en da Costa. Eene studie. 
Amsterdam, D.-B. Centen, 1862, 8°. 

225* Van Hoogstraten (P.-F.-Th.). Studiën en kritieken. 
Nijmegen, L.-C.-G. Malmberg, 1890, 8**, 2 deelen. 

22t^ Van. Hoorde (J.). Vrouwe Courtmans-Berchmans. Haar 
leven en hare werken. Betooging van 14 Mei 1883. 
Gent, Eug. van der Haegen, 1883, 16®. 

226' Van Langendonck (Pr.). Boekbeoordeeling. Bloemlezing 
uit Prudens van Duyse's Gedichten, tijdens zijn leven 
verschenen. Antwerpen, 8^ 

226^ Van Nouhuys (W.-G.). Studiën en Critieken. Marcellus 
Emants. — Will. Kloos. — Fred. van Eeden. — Helena 
Swarth. — Maur. Maeterlinck. — Ada Negri. — Fred 
Nietzsche. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 
1897, ï2**- 

227' (Van Vloten, J.). Dr. M. de Vries en zijn zoogenaamde 
levenstaak. 8®. {Uittreksel) 

229* Vapereau (G.). L'année littéraire et dramatique. Parijs» 
Ch. Lahure en C'% 1 859-1 869, I2^ 12 deelen. 

229' Vernée (J.-A.). Onderzoek naar de vereischten van den 
waren Volksdichter. Delft, Erven Adrianus Sterck, 
1835, 8<>. 

231' ViehofF (H.). Schiller's Gedichte, erlSutert und auf ihre 
Veranlassungen, Quellen und Vorbilder zurückgefurht 
nebst Variantensammlung. Stuttgart, C. Conradi , 1876, 
i6^ 3 deelen. — 4Ö9 — 

136* Viehoff (H.). Goethe's Gedichte, erlautert und auf ihre 
Veranlassunj^en , Quellen und Vorbilder zurückgeführt 
nebst Variantensammlung. Stuttgart, Carl. Conradi, 
1869, l6^ 2 deelen. 

231* Villemain. M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits, son 
influence littéraire et ^politique sur son temps. Parijs, 
Simon Ra9on en O®, 1858, S: 

231' Études de littérature ancienne et étrangère. Nouvelle 

édition. Parijs, P.-A. Bourdier en O®, 1864, 12°. 

231* Choix d'études sur la littérature contemporaire. 

Nouvelle édition. Ibid., id., 1858, 12^ 

(Rapports académiques. — Etudes sur de Chateau- 
briand. — Ch. de Rémusat. — Alb. de Broglie. — 
Alfr. Nettement. — Lord Brougham. — Delecluze. 
— M** de Roure.) 

251' Discours et mélanges littéraires. Parijs, Pillet, 

1873, 12°. 

231* Von Muller (Friedrich). Goethe in seiner practischen 
Wirksamkeit. Ein Beytrag zu Seiner Charakteristik. 
Weiraar, Wilhelm Hoffmann, 1832, 8**. 

231* Walckenaer. Histoire de la vie et des poésies d'Horace. 
Parijs, Firmin Didot, 1858, 8°. 

23 1"" Willems (Frans). M*' P. Claessens, zijn leven en streven. 
Gent, S. Leliaert, A. Siffer en 0«, 1888, 8*». 

232* Willems (P.). Dautzenberg herdacht. Antwerpen, L. 
de Cort, 1869, 8°. 

232' Wilmotte (M.). Rapport du jury pour Ie concours décennal 
de philologie. Brussel, 1890, 12^ 

V. 

Levensschetsen van Nederlandsche Schrijvers. 

244* Beets (Nicolaas). Leven en karakter van Johannes Henri- 
cus van der Palm. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 
1842, 8« — 410 — 

244* Bogaers (A.). Levensberigt van Hendrik Tollens Carolus 
zoon. Rotterdam, 1857. 

244* Brandt (J.)« Leven van Vondel. Met eene inleiding en 
aanteekeningen voorzien door Dr. Eelco Verwijs. 
Leeuwarden, H. Suringar, 1866, 8^ 

245^ Brandt (Geeraard.) Het leven van P.-C. Hooft en de 
lijkreden. Met inleiding en aanteekeningen door Dr. 
J.-C. Matthes. Groningen, J.-B. Wolters, 1874, 8**. 

260" De Pauw (Nap.). Jean de Merchtem. Extrait de Ia 
Biographie Nationale, publiée par 1' Académie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Bel- 
gique. Brussel, Bruylant-ChristofiEe , 1896, 8**. 

272' De Vreese (Willem). Bijdragen tot de kennis van het 
leven en de werken van Jan van Ruusbroec, uitgegeven 
en toegelicht door... Grent, A. Sifter, 1896, 8**. 

272' Jacquesvan Maerlant, Brussel, Bruylant-Christoffe, 

1894, 8^ 

278' Génard (F.). Levensschets van den zeer Eerw. Heer 
Pieter-Jozef Visschers. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
z. j., 8^ 

278' — — Levensschets van Theodoor van Lerius. Ibid., 
1880, 8°. 

285* Huldebetoog door de Kortrijksche afdeeling van het 
Davidstonds, ter begroeting van den Eerw. Heer Guido 
Gezelle, als lid der Kon. VL Taaikamer, 30 September 
1886. (Overgenomen uit de Grozette van Korlr^'k.) 

285» Kalff (G.). Vondels leven. Haarlem, H.-D. Tjeenk Willink, 

Z. j., I2«, 

288' Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maat- 
schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 
Leiden, E.-J. Brill, 1872, 1873, 1887-97, 8®, 12 deelen. 

298' Micheels (J.). Prudens van Duyse, zijn leven en zijne 
werken. Gent, A. Siffer, 1893, 8°. — 411 — 

305' Ondereet (K). Redevoeringen uitgesproken ter plechtige 
zitting der Kon. Maetschappy c Broedermin en Tael- 
3rver », den 29 Juny 1851. Gent, 8®. 

305* Segers (G.). Vondel herdacht in de Normaalschool van 
den Staat, te Lier. Gent, Ad. Hoste, 1887, 8^ 

315* Stallaert (K.-F.) Jan-Baptiste Houwaert beschouwd als 
dichter en als staatsburger. Gent, C. Annoot-Braeckman, 
1885, 8°. 

316' Ten Brummeler Andriesse (J-C). M' W. Bilderdijk's 
eerste huwelijk. Naar zijne briefwisseling met vrouw en 
dochter. Leiden, E.-J. Brill, 1873, I2^ 

316* Van den Branden (F.-J.)- Eugeen Zetterman, volks- 
schrijver. Antwerpen, L. Legros, 1876, 8**. 

318* Van der Voort (Michiel). Redevoering uitgesproken op 
het graf van Prudens van Duyse. Brussel, J.-H. de 
Hou, 1859, 16°. 

323* Van Vloten fj.). Jacob van der Burgh, 8^ 

324' Visschers (P.). Geslacht-boom van Jan-Frans Willems. 
Antwerpen, P.-E. Janssens, 1858, 8**. 

324^ — — Redevoering ter herinnering van het vyftigjarig 
schoolonderwyzersambtvan Franciscus Myin. Antwerpen, 
P.-E. Janssens, 1858, 8°. 

324* Ter nagedachtenis van Joachim-G. Le Sage ten 

Broek. Ibid., id., 1856, 8**. 

325' Willems (J.-Fr.). Brieven, verzameld door Max Rooses. 
Gent, W. Rogghé, 1874, 12®. 

325' — — Antwoord van J.-F. Willems aen J.-B. Buelens. 
Antwerpen, J.-B. Schoesetters, 1821, 8^. 

325^ Dicht- en prozastukken uitgesproken bij de inhul- 
diging van het gedenkteeken van J.-F. Willems. te 
Bouchout. Antwerpen, Joz. van Ishoven, 1848, 8^ 

325^ Willems (Léonard). Charles Ledeganck. Extrait de la 
Revtce de Belgique. Brussel, P. Weissenbruch, 1897, 8^ J — 412 — 

VI. 

Middelnederlandsche Letterkunde. — Inleiding. — 

Geschiedenis. 

334* Daems (S.). Nieuw ontdekt fragment van Maerlant's 
Ystory van Troyen. Gent, A. SiflFer, 1891, 8®. 

335* De Pauw (Nap.). Over een nieuw fragment van den 
Reinaert de Vos en andere middelnederlandsche frag- 
menten. Gent, A. Siffer, 1890, 8®. 

337 • Ontdekking en uitgave van Middelnederlandsche 

gedichten en fragmenten. Ibid., id., 1891, 8°. 

339' Gezelle (Guido). Madoc. Gent, S. Leliaert, A. SifFer en 
0«, 1887, 8^ 

340* Halbertsma (J.-H.). Uitgave van Ferguut, door L. G. 
ViSSCHER. 1838, 8^ 

345' Lauts (G.). Voorlezingen over de Nederlandsche Let- 
terkunde sedert de vroegste tijden tot op onze dagen. 
Brussel, Lod. Tencé, 1829, 8°. 

VII. 
Middelnederlandsche dichtwerken. 

• 

362 Aïol-fragmenten . Leiden, E.-J. Brill, 1883, 8^ 

363 Aïol. Die Fragmente der mittelniederlandischen Aïol, 

herausgegeben von Dr. J. Verdam. Altenburg, Stephan 
Geibel en 0% 1881, 8^ 

Beestiaris Zte : Hermans. 

367* Bormarc. Notice sur deux fragments de poésies thyoises 
de la fin du XIIP siècle. (Le Bestiaire d'Amours et 
rArt d'aimer, d' O vide). Brussel, M. Hayez, 1869, 8°. 

373* Boendale (Jan). Van der wive Wonderlycheit werdt u 
hier een deel geseit. Uitgegeven door K. Stallaert. 
Gent, A. Siffer, 1889, 8^ — 4M - 

374* Van den Borchgrave van Couchi. Fragmenten, uitgegeven 
door M. DE Vries. Leiden, E.-J. Brill, 1887, 8». 

375' Borchgravinne (Die) van Vergi. Fragment eener tweede 
bewerking. Uitgegeven door J. Verdam, 8*. 

376* Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht 
door Dr. J. Bergsma. Zutphen, W.-J. Thieme en OS 
1893, i8^ 

377* Daggetijden (De). Toegepast op het lijden van onzen 
Heere en Zaligmaker. Uitgegeven door A. Th. 8**. 

380* Elckerlyck a fifteenth century dutch morality (Presumably 
by Petrus Dorlandus) and Everyman... Gent, Eug. 
van der Haegen, 1892, 8^ 

384* Flandrijs. Fragmente eines Mittelniederlandischer Ritter- 
gedichten zum ersten Mole herausgegeben von JOH. 
Franck. Strassburg. K.-J. Trübner, 1876, 8°. 

385" Fragment d'un roman de chevalerie du cycle Carlovingien, 
transcrit d'après un parchemin du XIII" siècle, par 
M. Ph. Blommaert. Rijsel, Lefebvre-Ducrocq, 1860, 8**. 

385' Fragment van eene berijmde Romeinsche geschiedenis. 
Uitgegeven door W. de Vreese, 8^ 

Gelre. Zie : Wapenkunde. 

405" Leven (Het) van Sinte Lutgardis. Een Dietsch gedicht, 
ten laatste van de tweede helft der XIV® eeuw. Naar 
het oorspronkelijk hs. van broeder Geraert. Uitgegeven 
door J.-H. BORMANS. Brussel, M. Haey, 8^ 

409' Malegijs fragmenten door J. Verdam. Leiden, 8°. 

415" Perchevael. Een fragment, uitgegeven door J. te Winkel. 
Leiden, 8**. 

425* Roeland. Chanson (la) de Roncevaux. Fragments d'ancien- 
nes rédactions thioises, avec une introduction et des 
remarques, par J.-H. BoRMANS. Brussel, M. Hayez, 
1864, 8*». Borkenxerz. der Kon. VL Academie. - 414 — 

428* Rime (Dietsce). Geestelijke gedichten uit de XIIP, XIV^ 
en XV** eeuw. Naar een hs. van het einde der XV'' eeuw 
uitgegeven en van aanteekeningen en woordenlijst voor- 
zien door Dr. K. DE Gheldere. Brugge, Lod. de 
Plancke, 189Ó, 8^ 

Rosé (Die). Zie : Middelnederlandsche Letterkunde, 
Inleiding ; Bormans . 

429* Sinte Kunera van Rheenen, Uitgegeven door K. Stal- 
LAERT. Gent, A. Siffer, 1892, 8*. 

435' Valentijn en Naamloos. Nieuw fragment, uitgegeven door 
W. DE Vreese. Leiden, 8^. 

436* — — Deux fragments de la traduction thioise du Roman 
de la Rosé, publiés par Bormans. Brussel, M. Hayez,6^- 

438' Van dien clerc Matthise. Ein mitlelniederlandisches 
Gedicht nach einer unentdeckten Handschrift heraus- 
gegeben. Leiden, E.-J. Brill, 4°. 

454* Van Maerlant (Jacob). Aenteekeningen op den Spiegel 
Historiael van Jacob van Maerlant, door J.-H. Hal- 
BERTSMA. Deventer, J. De I-ang, 1851, 8°. 

460* — — Merlijn. Naar het eenig bekende Steinforter, hand- 
schrift uitgegeven door J. VAN Vloten. Leiden, E.-J. 
Brill, 1888, gr.-8o. 

460* — — Twee fragmenten van twee verlorene handschriften, 
het eene vjin der Naturen Bloeme, het andere van 
den Rijmbijbel, medegedeeld door G.-J. Meyer, Dor- 
drecht, Blussé en Van Braem, 1838, 8^ 

(In denzelfden bundel : Nasporingen omtrent Taxan- 
dria , door W.-C . Ackersdijck . — De Zeven Boet- 
psalmen, en andere stukken, berijmd in de eerste 
helft der XIV® eeuw. — Toevoegsel tot de voorlezing 
van Carbasius over Jan van Heelu en zijn gedicht : 
de Slag van Woeringen, door J. Smits. — Briet 
van Willem I, prins van Oranje, aan zijne vrienden 
in Dordrecht (1572). — Toevoegsel tot de Aantee- 
keningen op den Wapen Martyn, door J. ab. UTRECHT 
Dresselhuis .) — 415 — 

401* Van Veldeken (Heinrijck). Sinte Servatius legende. Naer 
een handschrift uit het midden der XV'' eeuw. Voor de 
eerste mael uitgegeven door J.-H. BORMANS. Maastricht, 
Leiter-Nypels, 1858, 8**. 

463* Van ons Heren wonden. Naar een Brugsch handschrift. 
Uitgegeven door K. DE Gheldere. Leiden, z. j., 8°. 

463* Willem van Affligem. Sinte Lutgart. Uitgegeven met 
inleiding door Fr. van Veerdeghem. Brussel, Hayez, 
1897, 8^ 

VIII. 

Dichtwerken van de XVI^' eeuw. 

471* Nieuwe refereinen van Anna BijNS, benevens enkele 
rederijkersgedichten uit de XVP eeuw, uitgegeven door 
wijlen W. Jonckbloet en W. van Helten. Gent, 
Ad. Hoste, 1886, 8°. 

4'; 1* Refereinen en andere gedichten uit de XVP eeuw, ver- 
zameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitge- 
geven door K. RuELENS. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1879-1881, 8^3 deelen. 

47 i^ Een onuitgegeven Nederlandsch gedicht van Janus Dousa, 
door LODEW. ROERSCH. Gent, A. Siffer, 1887, 8**. 

471^ Van der Noot (Jan). Keurdichten uit de XVP eeuw. 
Met een berigt over zyn leven en zyne werken , alsmede 
een glossarium der byzonderste verouderde woorden, 
uitdrukkingen en taelvormen door K.-J. Stallaert. 
Gent, I.-S. vai^ Doosselaere, 1857, 12°. 

IX. 

Dichtwerken van de XVI I^ eeuw. 

483' Cats (Jaéob). Vader Cats, uitgegeven voor het Neder- 
landsche Volk . Tiel, M.-C.-A. Compagne, 1861, 4^ 

484* — ^ Spaens Heidinnetie. Zwolle, W.-E -J. Tjeenk Willink, 
z . j., i6^ — 4i6 — 

488^ De Harduyn (Justus) Uitgelezen dlchtstukken, met 
aaiiteekeningen door J.-M. SCHRANT. Zalt- Bommel, 
Joh. Noman en Zoon, 1830, 8". 

{Behelst aanteekeningen en Proef atio poëtica in 
Davidicos Psalmos, (Theod. Bezac), overgeschrroen 
door Pr. van Duyse.) 

^89* Lofsangen. Loven, Marten Hullegaerde, 1682, 8^ 

491' De Vleeschoudere (P.). Rymende uyt-legginghe naer 
den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin van de 
150 psalmen van ... David... Brussel, Jan Mommaert 
1660, kl.-4^ 

502 • Gedichten, verzameld en uitgegeven door Jacob van der 
BüRGH. Amsterdam, Jacob Lescaille, 1644, 16°. 

508' Huygens (Constantijn). Costelick mal en Voorhout Met 
eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. 
Eelco Verwijs. Leeuwarden, K. Suringar, 1865, i2«. 

509' — — Gedichten, uitgegeven door J.-A. Worp. Groningen, 
J.-B. Wolters, 1892, 8**, 7 deelen, 

509' Kamphuyzen (Dirk-R.). Uitgelezen stichtelijke rijmen. 
Met inleiding over het leven en karakter des Dichters, 
door Dr. J. VAN Vloten. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 
1861, i8^ 

512' Luiken (J. en K ). Spiegel van het menschelijk bedrijf, 
vertoonende honderd ambachten, met godlijke spreuken 
en stichtelijke verzen verrijkt door ... Leiden, A.-W. 
Sijthoff, z. j., i6^ 

516' Smids (Led.). Poêsye. Amsterdam, Dirk Boeteman, 
1694, 12**. 

519' Van Borsselen (Philibert). Strande oft gedichte van de 
scelpen, kinc-hornen ende andere wonderlycke zee- 
scepselen. Antwerpen, wed. J.-S. Schoesetters, 1838,6». 

520' Van den Vondel (J.). Al de dichtwerken van Joost van 
Vondel met inleiding en aanteekeningen van J. VAN 
Vloten. Schiedam, Roelants, 1864, 8®. — 417 — 

52 1" Vondel (Van den). x\ltaergeheimenissen. Met aanteekenin- 
gen. 's Hertogenbosch, 1821, 2 deelen, 8°. 

523* Hekeldichten. Met Brandt'S en andere aanteeke- 

ningen en een naschrift ter inleiding van J. van VLOThN. 
Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1877, 18**. 

528' V{an) L.euve) (R.). Doorlug^ige Voorbeelden der Ouden, 
leerzame Zinnebeelden, nevens 't treurspel van L. Junius 
Brutus vaderlyke gestrengheid, en verscheiJe gedigten. 
Amsterdam, H. Bosch, 1725, 4^ 

530* Van Zevecote (J[.). Gedichten, uitgegeven door Jonkh. 
Ph. Blommaert. Gent, Hebbelynck, 1840, 8». 

530* VoUenhove (J.). Poëzij. Amsterdam, H. en de wed. D. 
Boom, 1686, 40. 

X. 

Dichtwerken van de XVI IP eeuw. 

533 Alewyn (A.). Zede- en harpgezangen, 3® druk. Amsterdam, 
J. Lindenberg, 1713, kl.-4°. 

Althuysen (Jan). Zie : Gewestspraken. 

533* Arnoud van Halen's Pax Poeticon Batavum verheerlijkt 
Leiden, 1773, 8**. 

533' Bekkcr (Elizabeth), Vrouwe Wolff. Walcheren, in vier 
zangen. Amsterdam, J.-B. Elwe en D.-M. Langeveld, 
1784, 8^ 

533* Het leven en de uitgelezen verzen . — Losse proza- 

stukken en brieven. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 
1866, 18**. 

534* Bellamy (J.). Gedichten. Ibid., id., 1860, 18® 2 deelen. 

535* Bidloo (Govard). Mengel-Poëzij . Leiden, Joh. Langerak, 
1719, 4^ 

536* Boddaert (Picter) Stichtelyke gedichten. Vijfde druk. — 
Nagelaten Mengeldichten en levensbeschryvinge van 
Pieter Boddaert. Leiden, Samuel en Johannes Luchtmans, 

1765» 4"- — 4^8 — 

ft 

544' De Gryze (J.-F.). Schuldpligtige Lofgalmen, rijmkundig 
uytgesproken ter eere van den wel-edelen, hoog-agtbaren 
en regtsgeleerden heer, d'heer ende meester Jan-Pieter 
Simon, heere van Zandvoorde, eet., raed-pensionaris 
's lands van Vryen , jegenwoordig proost der hooglofe- 
lyke confrerye vanden heyligen Jvo, aen syne weledele 
agtbaerheid opgedraegen door d'heeren regtsgeleerde 
en practisynen vanden gezeyden lande, WeL pLIgtIg 
hoUDenDe *t Lofbaer sint IVo*s feest Den aCht- 
sten IX^«^. 

546* De Lannoy (Juliana-Comelia). Dichtkundige Werken, 
Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1780, S**. 

^46' Nagelaten dichtwerken. Ibid., id., 1783, 8®. 

548* De Timmerman (Petronella). Nagelatene gedichten. 
Utrecht, A. van Paddenburg, 1786, S\ 

551* F. A. è S G., Vrouwebroeder. Den sedelycken Fabelaer, 
ofte fabelen sedelyck uytgheleght. Gelder, H. en F. 
Korsten, 1744, kl,-4°. 

552' Feitama (Sij brand). Christelijke en stigtelijke rijmoefe- 
ningen. — Het hert aan Jesus zijn beminde geheiligd. 
— Uitbeeldingen van staaten, ambagten en neeringen. 
Amsterdam, 1684, 16*». 

553* Telemachus. Uit het Fransch van den heer Féné- 

LON... Tweede druk. Amsterdam, P. Meyer, 1763, 4°. 

559* Hoogvliet (Amold). Ovidius Nasoos Feestdagen in Hol- 
landts dicht vertaelt. Delft, Adriaan en J.-D. Beman, 
1719, 4^ 

560* Klucht-verssen , rymende met het proces van signoor : 
oft tweede proces tusschen die ghene der stadt Mechelen, 
geseyt Luneborgers, ende den Autheur van het boven 
genoemt proces . . . Gedruckt in Elizeus Pleyn In de 
klaere Maene-scheyn, 1766, kl.-4**. 

566* Lescailje (Catharina), Tooneel- en Mengelpoëzij. Araster- 
dam, Erven J. Lescailje en D. Rank, 1731, 4^ 3 deelen. — 419 - 

566' Lcssus Gallicus, ofte Fransche treur-klacht op den dag 
van hun vertrek, gestiert tot de Nederlanders, ontlit, 
breed uytgeleyt, ende door eenen Nederlandschen poëet 
het Fransch volk opgedraiifen Seer nauwkeurig over- 
geset uyt het Laty n in de Nederlandsche taele . Daer by 
gevoegt Nederlandsche bly-gedichten , gelukwenschen 
etc. (1752), kl.-8^ 

569' Maroten (Liv.), Augustijner-monnik. Levens der heylige, 
salige, vermaerde dienaers ende dienerssen Godts, van 
de orde der Eremyten van den Heylighen vader 
Augustinus, voor elcken dagh van het jaer. Gent, M. van 
der Ween, 1709, 12". 

569* Moonen (A.). Poëzij. Arasterdam, Fr. Halma en Will. 
van de Water, 1700, 4°, 2 deelen. 

570* M... Den letterlyken zin van het boek der zangen, ofte 
deszelfs verdediging tegen de lasteringen, die het door 
zommige schry veren heeft geleden. Gent, wed. S. 
Somers, i6<>. 

570* Nachtegael (Arnold). Mengeldichten. Rotterdam, Joh. 
van Doesburgh, 1726, kl.-40. 

581* Pauwels (J.-A.). De eerste der zeven Hoofd-zonden, de 
Hooveerdighcyd, met haere schaedelyke uytwerkzels 
en de daer- tegen-gestelde bekwaeme hulp-middels. Ant- 
werpen, J.-P. de Cort, 1784, 12**. 

581* Pluymers (J.). Gedichten. Leiden , Janssoons van der Aa, 
1723, 4°. 

581' Poot (H.-K.). Gedichten. Delft, R. Boiset, 1722, kl.-4°, 
3 deelen. (In het j*' deel ook het Leven der Dichters) 

589' Rym-beklag van het Nederland, waer in elke stad in 
't bezonder toont eene groote droef heyd over de dood 
van Z. K. Hoogheyd den gouverneur-generael Prins 
Carel Alexander, hertog van Lorynen en Baar. Z.n.v. 
dr., 1780, 12^ 

599* Stichelbmt (Jan-Antoon). De heylige Maget en moeder 

Godts Maria in VI Zangen. Gent, wed. Michiel 

de Goesin, 1810, 8®. — 420 — 6c4* Tobiade of het boek Tobias, in veertien zangen. Loven, 
T.-P.-G. Michel. z. i.. kl.-^o. J.-P.-G. Michel, z. j., kl.-4" 607' Toejuyching der Leden van het Genootschap tot nut 
der jeugd aen d'Antwerpsche maeischappy der schoone 
konsten. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1815, 8^ 

705* Van Beaumont (Abraham). Stig^telyke Mengeldichten, 
Haarlem, J. Marshoom, 1743, 4". 

708* Van der Malen (J.-R.). Zede-, mengel- en lyk-gedichten. 
Leeuwarden, H. Halma, 1-28, kl.-4<>. 

710' Van Haren (Willem). Gevallen van Friso, koning der 
Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Dirk onder de 
Linden, 1758, 4^ 

710* Van Haren (Onno-Zwier). De Geuzen. Nieuwe, herziene 
druk. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1885, 8*. 

710' Van Haren (Willem en Onno-Zwier). Leven en Werken. 
naar tijdsorde toegelicht, door Dr. J. van Vloten. 
Deventer, A. ter Gunne, 1874, gr.-8". 

710* Van Hoogstraten (David). Ezopische Fabelen van Fedrus, 
gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch 
dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt. Amsterdam, 
Fr. Halma, 1704, 4**. 

710* V. L. (B.). Doorluchtige voorbeelden der ouden, leer- 
zaeme zinnebeelden. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1725, 8^ 

711' Van Merken (Lucrctia). David, in twaalf bot ken. Amster- 
dam, Pieter Meyer, 1767, 4^ 

711* — — Germanicus, in zestien boeken. Ibid., id., 1779, 4'- 

711' Het Nut der Tegenspoeden, brieven en andere 

gedichten. Ibid., Pieter Meyer, 17Ö2, 4®, 

711* — — De waarc geluksbedeeling. Brieven en nagelaten 
gedichten. — Gedichten en fabelen van Nicolaas- 
Simon van Winter, Amsterdam , Piet er-Johan nes Uylen- 
broek, 1792, 4". -- 421 - 

Van Winter (Nicolaas-Simon). Z/e : Van Merken (Lucre- 
tia-Wilhelmina). 

714* Verhael-dicht (Kluchtig ende belaechelyck) van allen het 
ghene men roept, singht ende schreeuwt, soo op de 
merckten, als straten van de princelycke stadt Brussel.., 
Brussel, Claud. Schoevaerts, z. j., 16°. 

721 Zeeus (Jacob). Overgeblevene gedichten. Rotterdam, 
Amold Willis, 1726, kl..4*>. 

XI. 
Dichtwerken van de XIX« eeuw. 

727* Alberdingk Thijm. Afscheidsgroet. Gent, 1849, 8^ 

730* Banck (J.E.). Verspreide gedichten, 's Gravenhage, M.-J. 
Visser, 1868, 12°. 

736* Belpaire (M.-E.). Herfstrozen. Antwerpen, J. Bouchery, 

1897, 12®. 

739' Berchmans (Johanna.) Vlaemsche Poëzy. Lier, J. van In 
en C^ 18,56. 8°. 

740' Bilderdijk's epos, of de vyf bestaende zangen van den 
Ondergang der eerste wareld, uitgegeven met eene 
inleiding, varianten, aanteekeningen en verhandelingen, 
door M. ISAAC DA Costa. Leeuwarden, G.-J.-N. Suringar, 
1847, 8^ 

742* Poëzie. Zwolle, W.-E.-J. Tjeenk Willink, z. j., 16°. 

746* Knopjes en bloemen. Knospen und Blumen. (Vertaling 
van Ph. Blommaert). Gent, (L. Hebbelynck), 1842, 18°. 

747' Bogaerd (Karel). De drie Zangers. Willems, I^deganck, 
Van Duyse. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1861, 8**. 

747* Vooruitgang. Dichterlijke tafereelen. Derde uitgave. 

Brussel, J. Lebègue en O® 1892, 8". 

747* Hulde aan K.-L. Ledeganck. Brussel, N. de Brc- 

maeker-Wauts, 1897, 8^ Boekenverz, der Kon. VI. Academie, 53 — ^22 — 

7^7* Bogaerd (Karel). Hulde aan K.-L. Ledeganck bij de 
plechtige onthulling van zijn standbeeld te Eekloo. 
Brussel, N. de Bremaeker-Wauts, 1897, 8". 

747* Huwelijkskrans voor den heer Ridder Cam. Vervier 

by zyne echtverbindtenis met jonkvr. Fanny de Geyter. 
1860, 4°. 

748* Bogaers (A.). Lierzang toegewyd aen de nagedachtenis 
van H. M. Louise-Marie, koninginne der Belgen. Amster- 
dam, C.-A. Spin en Zoon, 1851, gr.-8°. 

752* Bouchery (Jan). Gedichten en gezangen. Antwerpen, 
J. Bouchery, 1897, 16**. 

752' Broederliefde, zangdicht. Ibid., id., 1895, 8®. 

757* Brouwers (J.). Nederlandsche vertolking van Goethe*s 
Herman en Dorothea . leperen, Karel deWeerdt, 1885, 12*. 

762* — — Zomerbloei. Tienen, P.-J. Steven, 1869, 8®. 

763* Burgersdyk (L.-A.-J.). Het Kruidmoes, of een vroege 
morgen uit het leven van een Romeinsch boertje. Naar 
ViRGILIUS. 8°. 

763' Bundel van dichtstukken bekroond door de Maetschappy 
van Rhetorica te Eecloo. Gent, A.-I. van der Schelden, 
1829, 8°. 

768' Buyst (Leonardj. Liefdeleven, gedichten. Brussel, Michiel 
de Hou, 1895, ^ö^« 

769* Cappelle (Jan.). Lier-zang op het ontydig afsterven van 
Z. E. den heer baron Anton-Reinhard Falck, Minister 

van Staet en buitengewoon Gezant aen het hof 

van Z. M. Leopold I... Gent, C. Annoot-Braeckman, 
1844, gr.-8^ 

777^ Claes (D.). Twee Bruilofsdichten, Aarschoot, Frans Tuer- 
linckx-Boyé, 1894, 24**. 

777' Broeder Jan, of de Minderbroedersk lokken te Sint- 
Truiden. Een gebeurtenis uit den Besloten Tijd. 1798- 
1799. Mechelen, Frans Frantzen, 1898, 8°. - 423 " 

779* Claeys (H.). Feest-cantate. Zilveren jubelfeest van S.-Jozefs- 
Genootschap, Gent, K. Poelman, 4**. 

787* Coopman (Th.). Gedichten en gezangen. Gent, A. Hoste, 
1879, 12^ 

787' Kinderlust. Gedichten voor de jeugd. Gent, A. Siffer, 

1897. 8^ 

788* Crets (G.-H.). La Limbourgeoise du 21 juillet 1860. — 
Limburgsch Meilied van 1862. — Göthe's Erlkönig. 
(Beval nog : L'anniversaire du 21 juillet 1860, door 
J. MOLS. Het Hasselare volk ... door J.-F. van den 
Ryken, en een vers zonder titel door P.-J. Thys.) 
Hasselt, J. Billen, 1860, 8^ 

788* Cronijke van der Scolen van Groeninghen. 1851, 24°. 

803* Dautzenberg (J.-M ). Verspreide en nagelaten gedichten. 
Antwerpen, L. de Cort, 1865, 8**. 

802' Daems (Servatius ). De Kongozending. Liederkrans ... 
Tongerloo, 1898, 8^ 

805* De Belie (V.). Stemmen des gemoeds in lijden en ver- 
blijden. Gent, L. Scheerder, 1897, 8^ 

808* De Clercq (E.), Eerdicht den eerweerden heere Jan- 
Baptiste Lelieur hertelijk opgedragen den 27 July 1864, 
dag zyner plegtige inhaling als pastoor van Hulste. 
Meenen, van Hee-dHaleweyn, 12°. 

816" De Geest (Edmond). Ken u Zelf! Nederlandsche Dicht- 
en Fabelenkrans. Brussel, J. Vergaert en C'% 1897, 8°. 

8i8^ De Geyter fj.). Keizer-Karel en het rijk der Nederlanden, 
in middeleeuwschen versbouw. Tweede uitgave. Gent, 
V. van Doosselaere, 1891, 12^ 

818* Antwerpens toren. Een gedicht ter eere van Appel- 

mans. (Met Hoogduitsche, Engelsche en Fransche ver- 
talingen in rijm). Antwerpen, Mees en O*, 1882, 16**. 

827' De la Montagne (V.- A.). Onze Strijd. Vaderlandsche poëzie. 
Antwerpen, L. de la Montagne, 1875, 8**. — 424 -^ 

838* De Prins (A.). De tael van 'tDietsche vaderland. Loven, 
Van Linthout en O*, 1862, gr.-8*. 

840' De Simpel (David). Klaeg-gezang op het droevig doch 
zalig afsterven van den zeer eerweêrden heer Petrus 
Joannes de Simpel, pastoor van Iseghem. Roeselare, 
Beyaert-Feys , 18 13, 8<>. 

854* Dichtbundel ... den heer K.-L. de Vos ... aengeboden 
na het offeren zijner eerste misse ... Greeraardsbergen, 
J.-A. Stocquart, 1842, 8°. 

845' De Vos (Am.). Volkenmoord. Tweede druk. Grent, 
1897, i6«. 

854' Dichterhalle (Nederlandsche). Bloemlezing uit de Neder- 
landsche dichters van de vroegste tyden onzer letter- 
kunde tot op onze dagen, volgens dichtvakken en 
ouderdom gerangschikt Grent, L. Hebbelyck, 1858, gr.-S®, 
2 deelen. 

863' Doolaeghe (Maria). Ter nagedachtenis van Eugeen 
Zetterman. Gent, Eug. van der Haeghen, 1857, gr.-8«. 

864* Sinte Godelieve. Vlaemsche legende uit de XL* eeuw. 

Ibid., id., 1862, 8^ 

862* Dankzegging aan den ... heer Rolin-Jaequetnyns, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, ter gelegenheid 
mijner benoeming als ridder der Leopolds-orde. — 
Mijn 80® verjaardag. — Hulde aan den heer A. van 
den Peereboom. Diksmuide, Van Cuyck-Gyole, 1881, 8**. 

872* Duvillers (C). Liedjes voor de kantwerkscholen en 
spreuken van baeske Van de Wiele. Gent, wed. A.-L 
van der Schelden, z. j. 32®. 

S73 D. B. (E.). Ter gelegentheid van de eerste Communie 
van Paulus Robberecht, 5 Juni 1879, en ter herinnering 
van deze zijner tweelingzuster Bertha, i April 1879... 
Tielt, J.-D. Minnaert, 12°. 

873* Eyck (J -J.). Lofzang ter eere van Zijne doorL Hoogw. 
Mgr. Joannes Augustinus Paredis, bisschop van Roer- — 425 - 

mond, op den 50****" verjaardag zijner eerste h. mis ... 
— Kinderlijke ontboezeming. Heerlen, Karel Weyerhorst, 
187 1, 8^ 

885' Geibel (Emanuel) herdacht. Een bloementuiltje uit zijne 
« Jugendgedichte », bijeengegaard door Teirlinck- 
Stijns. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, z. j., 18**, 

885* Génard (P.). Vijf gedichten. Antwerpen, J. Bouchery, 
1898, 8°. 

895* G(czclle) (Guido). Gedicht opgedregen aen de weerde 
mevrouw Aloisia (Lucia Mahieu), ter gelegenheid van 
hare plegtige inwydinge ... als XXIV" abdisse van de 
abdy der heilige Godelieve, binnen de stad Brugge ... 
Roeselare, Stock- Werbrouck en 2k)on, 1855, 8°. 

895^ Gielkens (Emiel). De Kwaal des Tijds. Op een brief 
aan den heer baron de Pitteurs-Hiegaerts. St .-Gillis 
(Brussel), N. de Koninck, 1896, 8^ 

Ö95' — — De Langeman. Ibid., id., 1897, 8^ 

895* Open brief aan den heer Gevaert. Ibid., id., 1896, i8^ 

Goethe. Zie : Brouwers (J.). 

904' Hiel '(Emanuel). (iedichten. Arnhem, D.-A. Thienne, 
1868, i6^ 

904* Nieuwe Liedekens, door G. Hendrikssone. Gent, 

I.-S. van Doosselaere, 1862, i8^ 

904' Winter-Symphonie. Dendermonde, Aug. de Schep- 

per-Philips, 1892, 8^ 

904 Meester Frans- August Gevaert. Feestzang. Gent, 

A. Siffer, 1893, 8^ 

907' Indachtigheid (Ter blijde) van ... de kloosterbeloften 
door Maria Volcke ... te Oostende. Oostende, A. 
Swertvagher, 1890, 12°. 

911' Jubelkroon gevlogten vóór de schedel van den hoogagt- 
baren heer Mynheer (3arolus Josephus de Ruddere, — 4^6 — 

jubiléerenden Koning der Cathannisten in Aelst Aalst, 
du Caju, 1779, 8«. 

916* Lambrecht (Jacob). Uit het verledene. Vijf Westvlaamsche 
gedichten. Brugge, Gebroeders Daveluy, 1897, 8**. 

916* Lied van den Nederlandschen stam ... ter gele- 
genheid van het halve-eeuwfeest van Waterloo. Loven, 
K. Peeters, 8«>. 

919" Ledeganck (K.). De Zinnelooze. Gent, Ivo Tytgat, z. j. S\ 

919* Lof der Schilderkunst. Bekroond door de KoninkL 

Maatschappij van Rhetorica, te Brugge. Eekloo, A.-B. 
van Han en Zoon, 182S, 4°. 

919* Leesberg J -F.-A.). Letterloover. Gedichten. Amsterdam, 
C.-L. van Langenhuysen, 1876, 8**. 

gig« Het bezoek der drie Koningen. Herdersdicht. S^, 

Jubilé van den hoogeerwaarden heer Mgr. P.-G. 

Schagt pastoor van de S.-Willibrorduskerk te 

's Gravenhage. 's Gravenhage, T.-C.-B. ten Hagen, 
1881, S\ 

QiQÏ Het wonder van Naïm. Herdersdicht. Ibid., id, 

1886, gr.-8^ 

922' Lier-zang ter eere van het treffelijk en edel Brouw'ren 
ambagt der hoofd-stad Loven. Loven, L.-J. Urban, 
z. J.f KI.-4 • 

933^ Messchert (Willem). De gouden bruiloft. Met een voor- 
berigt van H. TOLLENS. Haarlem, A.-C. Kruseman, 
z. ]., i6^ 

939* Moens (Petronella). Aan het glorierijk dichtkundig 
Genootschap te Wacken. 1807, 8°. 

942* Nierstrasz (J.-L.). John Howard. Leeuwarden, G.-T.-X. 
Suringar, 1822, 18®. 

Oosterdyk (H.-G.). Zie : Latijnsche Dichtwerken. — 427 — 

950* Potgieter (E.-J.). Poözij. Haarlem, H.-D. Tjeenk Willinck, 
1875- 1876, 12^ 2 dealen. 

Idem. Derde druk. Ibid., id., 1881, 12°. 3 deelen. 

960* (Ramboux, Mathilde). Gedichten door HiLDA Ram. 
Antwerpen, van Os-de Wolf, 1886, 8^ 

góo* Wat zei , wat zong « dat Kwezeltje » ? Antwerpen, 

J.-E. Buschmann, 1898, 16°. 

961* Renier (P.-J.)« Fabelen. Kortrijk, Jaspin, 1843, 12^ 

962' Robyn (P.-J.). De Belgen. Z. n. van dr., 1810, 8*». 

967* Schaepman (H.-J.-A.). Nieuwe Gedichten. Utrecht, wed. 
J.-R* van Rossum, 1889, ö**« 

969" Scholman (Cornelius). Vervolg op de eenvoudige be- 
rymde schets eener Pelgrimsreize naer Roome. Meche- 
len, P.-J. Hanicq, 1844, ^^°- 

971' Simons (L.). Napoleon-cyclus. Roeselare, De Seyn-Ver- 
hougstraete, 1885, 18°. 

976" Staring (A.-C.-W.). Poëzie. Zwolle, W.-E.-J. Tjeenk 
Willink, z. j., 16**. 

978* Storm van s Gravesande (N.-J.). Luimige Poëzij. Rot- 
terdam, A.-F.-H. Smit, 1827, 16°. 

978^ Stratenus (Louise). Ochtendliederen en middagzangen. 
Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1883, kl.-8°. 

Teirlynck-Styns. Zie : Geibel (£m.). 

985* Ten Kate (J.-J.-L.). Gedichten. Leiden, A.-W. Sijthoff, 
16% 12 deelen. 

988* Tollens. De overwintering der Hollanders op Nova 
Zembla in de jaren 1596 en 1597. Antwerpen, wed. Joz. 
van Ishoven, z. j., 16". J — 4^8 — 

988* Torenbrnnd (De Mechelsche), naar verholen oorkonden 
door een nazaat der Maanblusschers berijmd en bezon- 
gen en zijnen medestadgenooten goedjonstelijk opgedra- 
gen. Brussel, L. Wintraecken en O®, 1891, ló**. 

993^ Van Boekei (K.-H.). Louisa-Maria. Nieuwjaerswensch aen 
de ryken. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1856, 8^ 

996* Van de Maele (G.-F.). Herinnering aan 't jubelfeest der 
Xaverianen van Adegem. (1871-1896). Maldegem, Parain- 
Buyssens, 1896, 8**. 

1007* Van der Maesen (M.-J.). Toejuyching der Leden van 
het genootschap c Tot nut der jeugd > aen d'Ant- 
werpsche maetschappij der Schoone Konsten bij gele- 
genheid van de wederkomst der aen haer ontroofde 
schilderstukken. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1815, 8«. 

1007' Van der Pol (Jan). Feestlied op den vijf en twintigsten 
verjaerdag van Z.K.H, den Prins van Oranje. Brussel, 
P.-J. de Mot, 181 6, 12°. 

1007* Van de Velde (J.). Vaderlandsche Bloemkrans. Oude- 
naarde, K. de Vos, 1865, 8**. 

1019' Van Duyse (Prudcns). Vrolijkheid. Leeuwarden, V. Meur- 
singe. 1853, 16**. 

1027^ — — Aen den eerwaerden Heere Abt Carton. Gent, 4® 

1028*® Van Epen (C). Hulde aan de helden van het kasteel 
van Antwerpen en opwekking aan Oud-Nederland. 
Maastrecht, F. Bury-Lefebre, 1833, 8®. 

1833' Van Hoogeveen-Sterckx (L.). Des dichters hulde aen 
den beeldhouwer Jozef Geefs, professor in de Beeld- 
houwkunst aen de Koninklyke Akademie te Antwerpen, 
vervaerdiger van het borst- en standbeeld van Z. M. 
Willem II... Antwerpen, wed. L.-P. de la Croix, 1844, 8*. 

1033' Van Hoogstraten (P.-F.-Th.). Gedichten. Nijmegen, 
L.-C.-G. Malmberg, 1893, 8°. 

1038' Van Lennep (Jacob). Mengel-Poëzij . Leiden, A.-W. 
Sijthoff, 8^ — 429 — 

1038' Van Loghem (H.). De harmonie in het Heelal, en 
andere gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel, j', 1821, 8®. 

1038* Van Meurs (B.). Kriekende kriekske. Betuwsche gedich- 
ten, 's Hertogenbosch, 8°. 

1038* Pepermuntjes. Honderd dichtjes. Utrecht, wed. 

J.-R, van Rossum, 1875, 16°. 

1046* Van Zeggelen (W.-J.). Dichtwerken. Volledige uitgave. 
Zesde druk. Nijmegen. H.-C.-A. Thieme, z. j., 2 dln, 12", 

1048* Verhagen iJ.-J.)« Verbroedering. Dichtregelen toegewijd 
aan Nederland en België. Amsterdam, Joh. Visschers, 
1861, 8°. 

1050* Vermeiren. Uit Bosch en Beemd. Poëzij. Lier, Jozef 
van In en C'% z. j., 8^ 

1056' Verwcy (Albert). Aarde. Gedichten. Amsterdam, Schel- 
tema en Holkema's boekhandel, 1896, 8°. 

1056* (Verwilghen, Stanislas en Jozef). Hulde aen onzen 
welbeminden broeder Theodorus-Joannes-Antonius Ver- 
wilghen, acn God opdragende zijne eerste plegtige 
misse in de parochiale kerk van O. L. V. van Bystand, 
te St.-Nicolaes . St.-Nicolaas, J. Edom, 1857, 8°. 

1068* Verzaemeling der dichtwerken over de Belgen, door ... 
de Catharinisten in Aelst bekroond. Gent, P.-J. de 
Goesin, 18 10, 8**. 

Virgilius. Zie : Burgersdijk (L.-A.-J.). 

1073* Voorlezingen van HoUandsche dichtstukjes ten grebruyke 
van het aertsbisschoppelyk Collegium te Mechelen. 
Mcchelen, P.-J. Hanicq, 1824, 12°. 

1073* Voorlezingen van Nederduytsche dichtstukken. Tweede, 
vermeerderde uytgave. Ibid., id., 1836, 12**. 

1074' Vosmaer (C). Londinia. Leiden, A.-W. SijthofF, 1877, 8^ 

1075* Weemaes (E.). Vaderlandsche huldekrans aen zyne 
koninglyke hoogheid den Erfprins van België op den Botkenvert. der Kon, VU Act^dtmie, 54 — 430 — 

dag zyncr meerderjarigheid, den 9 April 1853. Loven, 
Ickx en Geels, 1853, 8°. 

1079' Westerman (M.). Dichtstukjes. 2* deel. Amsterdam, 
M. Westerman, 1817, 8°. 

1079* De invloed der vrouwen op de tydperken des 

levens, in vier zangen. Ibid., id., 1816,8°. 

1083* Willems (J.-F.). De puyn-hoopen rondom Antwerpen, 
of bespiegeling op het vóorledene. Dicht-schets. Ant- 
werpen, J.-S. Schoesetters, z. j., kl.-4**. 

XIL 
Liederen (Oude en Nieuwe). 

1092* Bols (Jan). Over oude liedekens. Gent, A. SifiFer, 1897 8^ 

1092' Honderd oude Vlaamsche Liederen met woorden 

en zangwijzen. Namen, Ad. Wesemael-Charlier 1897, 8^ 

1093* Broeckaert (J.). Iets over het oude straatlied. Gent, 
A. SifFer, 1895, 8^ 

1093' Nog iets over onze oude liedjeszangers. Ibid., id. 

1893, 80. 

iioi* Daems (S.). Aan Maria. Muziek van J.-R. Averbode, 
C. Compiet, 1892, 8°. 

iioi^* De Gcytcr (J.). Vlaanderens Kunstroem. Cantate. Ant- 
werpen, L. de la Montagne, 1877, t2\ 

1103' De Marcellus, Comte. Chants populaires de la Grèce 
moderne, réunis, classes et traduits par ... Parijs, Simon 
Ra9on en O", 1860, 12**. 

1106* Frcdericq (Paul). Onze historische Volksliederen van 
vóór de godsdienstige beroerten der 16® eeuw. Nijmegen, 
P.-A. Geurts, 1894, 8^ 

II 14* Kersliederen, fifezongen door de kooraelen in de paro- 
chiaele kerk van den H. Petrus, binnen Loven ... Loven, 
M?trneff- Vannes, 1830, 12°, — 431 — 

1 1 14* Joos (Am.). Een kransken uit de vroege lente. 45 liederen. 
Mechelen, E. en I. van Moer, 1877, 12°. 

1122' Liederen (De) van hertog Jan van Brabant, op muziek 
gebracht door Fl. VAN DuYSE. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1890, 8^ 

1124* Moreels (J.). 3 Heidebloempjes. Patriotieke liederen voor 
groote en kleine kinderen. Muziek van Frans Andelhof. 
Z. n. van drukker of jaartal, gr.-8**. 

1124^ Moyson (Emiel). Liedjes en andere verzen. Antwerpen, 
L. de Cort, 1869, 16°. 

II 26' R. (A.). De godvruchtige Zanger. Eene verzameling van 
liederen voor kerken, katholieke scholen, kloosters, 
congregaties enz., met begeleiding van piano, door 
H. Locus. Loven, H. Ghysebrechts, z. j., 8°. 

1126^ Ramboux (Mathilda). Godelieve. Muziekdrama in drie 
bedrijven en zes tafereelen. Antwerpen, J. Bouchery, 
1897, 12°. 

1 1 27* Sneliaert (F.-A.). Het Nederlandsch volkslied van Fransch- 
V laanderen. 8% 

1127* Snoeck's Liedjesboek. Gent, Snoeck-du Caju en Zoon, 
z. j., 4® uitgave, 18°. 

ii3i' Verzameling van oude en nieuwe Vlaemsche Liedjes. 
Loven, J. Martin en H. Baetens, i8ói, S®. 

1132* Volksliederen, uitgegeven door het Staatsbestuur. Brussel, 
F. Stapleaux, 1852, folio. 

1132' Volksliederenboek (Nederlandsch) samengesteld door 
Daniël de Langhe, jhr. Mr, J.-C.-M. van Riemsdijk, 
Dr. G. Kalff. 134 liederen voor zang en klavier. 
Amsterdam, S.-L. van Looy, 1896, 4°. 

1132' Willems (Frans). Liederkrans voor katholieke scholen. 
Antwerpen, Van Os-De Wolf, z. j., 16°. 

1134' Zubli van den Berg (M.). De Hemel. Met Fransche 
vertaling door G. Antheunis . Muziek van J. Ryelandt. 
Brussel, K. van der Auvvera, gr.-8**. • H • XIII. 

Verzamelwerken (Poëzie en Proza), XVI^'-XIX^ eeuw. 

1138 Alberdingk Thijm J.-A.). Palet en Harp. Romantiesch 
dichtwerk in vaerzen en proza. Amsterdam, C.-L. van 
Langenhuysen, 1849, 8^ 

1144' De Grieck (J.). De sotte wereldt ofte den waeren 
af-druck der wereld tsche sottigheden. Brussel, Jan de 
Grieck, 1682, 32°. 

1148' Du Buisson (Jaak). Letteroefeningen in rijm en onrijm. 
Roeselare, Alf. de Raedt, 1892, 8°. 

1153" Keus van dicht- en prozastukken verzameld door J. 
VAN Beers. Ten gebruike van middelbaar-, normaal 
en meer gevorderd lager onderwijs. Nijmegen, H.-C.-A. 
Thieme, 1872, 80 

1 155* Lecjons hoUandaises de Httérature et de morale, ou recueil, 
en prose et en vers, des plus beaux morceaux de 
la langue hollandaise dans la Httérature des trois derniers 
siècles. Luxemburg, Schmit-Bruck, 1825, 8**, 2 deelen. 

1155* Letterkunde (Nederlandsche). De voornaamste schrijvers 
der vier laatste eeuwen, door D. DE Groot, L. Leopold 
en R.-R. Rijkens. Derde druk. Groningen, J.-B. 
Wolters, 1874, 8^ 

1164 Poirters (Adrianus). Ydelheydt des wereldts. (TüeUlad 
ontbreekt,) ló®. 

it66^ Stanihutstus (Will.). Nieuwe afbeeldinge van de vier 
uytersten, beschreven in het Latijn ende nu ... in 
't Neder-duyts vertaelt. Antwerpen, P.-J. de Cort, 
1772, I6^ 

XIV. 

Middelnederlandsche Proza. 

1175 Augustijns (St.) regule in Dietsche/ met een fragment 
der € Bediedenesse ». Uitgegeven door W. DE Vreese 
Gent, A. Siffer, 1894, 8^ — 433 -" XV. Prozawerken. — XVI«-XIX« eeuw. 

1187 Bemaard (Heilige), abt. De cantijcken ofte sanghen der 
sanghen van den wijsen man Salomon. Wt-gheleyt 
in 't Latijn ende sermoen-wijs' begrepen in ses-en- 
tachtentig goddelijke vermaeninghen.. . Verduytst door 
Br. Lieven Gillis, priester. Gent, J. van de Kerchove, 
1626, kl.-4®. 

1189* Bloemlezing (De) uit Nederlandsche prozaschrijvers van 
^L-G. VAN Kampen, verkort door D. Veegens. i« stuk 
Haarlem, Erven F. Bohn, 1847, *6^ 

1189* De Bc (E.) en Bols (J.). Redevoeringen. Brugge, K. 
Beyaert-Storie , 1876, 8**. 

1189^ Brinckelinck (Jan). Van Swighen. Gent, A. SifFer, 8®. 

1189' Claeys (H.). Werk en werkzaamheid. Redevoering uit- 
gesproken bij de plechtige prijsuitreiking in de St.- 
Lucasschool te Gent den 25 Juli 1897. Gent, A. Siffer, 
1897, 8^ 

1189' Daems (S.). De Toekomst. Gent, A. Sifier, 1892, 12^ 

1189" De Brune (Jan). Alle volgeestige werken. Bestaende 
in : L Wetsteen der Vernuften. II. Jok en Ernst. III 
Honigbye. Harlingen, Hero Galama, 1672, kl.-4®. 

II 89' Des Amorie van der Hoeven (Ab.). Redevoeringen, 
Leeuwarden, G.-T.-N. Suringar, 1845, ö°. 

1189'® Verspreide geschriften. Voorafgegaan door een 

woord ten nagedachtenis van den ontslapene door 
COHEN Stuart, Ibid., id., 1856, 8*. 

1189'* De Veer (H.). Trou-Ringh voor 't jonge Holland. Vijlde 
druk. Leiden, S.-C. van Doesbergh, 1894, 12^ 

1189" De Vos (Am.). Kunstcredo. Lokeren, wed. De Smet- 
Themon, 1891, 12^ — 434 — 

iiBg" De Vries (Mathias). Redevoeringen : De Heerschappij 
over de Taal, het beginsel der welsprekendheid. Gronin- 
gen, K. de Waard, 1850. 

De Nederlandsche taalkunde in haren aard en hare 
strekking. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1853. 

Toespraak ter opening der algemeene vergadering van 
de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te 
Leiden, 1859. 

Idem. 1868. Z. n. van drukker. 

Idem. 1873. » » » 1 

Idem. 1879. Leiden, E.-J. BrilL 

Idem. 1880. Z. n. van drukker. 

Idem. 1881. » » » > 

De Vader des Vaderlands. Gedenkrede. Delft, M.-J, 

Couvée, 1884. 
Aan Nicolaas Beets, 13 Sept. 1884 door M. DE Vries 

en J.-P. Hazebroek. Haarlem, Erven F. Bohn, 1884. 
Feestrede bij de onthulling van het gedenkteeken van 

Leidens ontzet den 3 Oct, 1884. Leiden, A.-W. Sijthoff, 

1884. 
Toespraak ter opening der algemeene vergadering van 

de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te 

Leiden, den 16 Juni 1887, Leiden, E.-J. Brill, 1887, 8^ 
Oratio de Academia Lugduno-Batava libertatis prae- 

sidio... Leiden, 1874. 

1189** Nederlands bevrijding. Toespraak bij de vader- 

landsche f eestviering te Brielle, den i April 1872. Leiden, 
A.-W. Sijthoff. 1872, 8^ 

II 90' Geel (Jacob). Onderzoek en phantasie. Gesprek op den 
Drachenfels. Het proza. Vierde druk. Met eene voorrede 
van W.-P. WOLTERS. Leiden, gebr, van den Hoek, 
1880, 12^ 

1193* Haseboek (J.-P.). Uit den vreemde. Amsterdam, W.-H. 
Kirberger, 1868, 12°. 

1 193* Hekelschrift (Onuitgegeven) van het einde der 16* eeuw. 
Met inleiding en aanteekeningen van Ca.m. Huys- 

MANS. 80. — 435 — 

1195* Jottrand (L.). Nederduitsche gewrochten van den Neder- 
landschen Waal L. Jottrand. Brussel, van der Auwera, 
1872, 8^ 

1195* Kesteloot (J.-L.). Redevoering uitgesproken bij de inwij- 
ding van het Akademisch paleis te Gent. Gent, A.-B. 
Steven, 1826, 12**. 

1195* (Lindo). Afdruk van indrukken door den ouden heer 
Smits en zijn vriend Mulder. Arnhem, D.-A. Thieme, 

1858, 12^ 

1 198^ Pierson (A.). Hellas. Tweede druk. Haarlem, H.-D, Tjeenk 
Willink, 1896. 80. 

1198* Reynaert den Vos ofte het Oordeel der Dieren. Ant- 
werpen, Fr. Vinck, kl.-4°. 

1198^ Rooses (Max). Brieven uit Zuid-Nederland. Diksmuide, 
Ed. de Smyler, 187 1, 12^ 

1201* Stallaert (K.). Toespraak. Gent, A. SifFer, 1893, 12®. 

1202* Van der Palm (J.-H.). Redevoeringen, verhandelingen 
en losse geschriften. Leeuwarden, G.-T.-N. Suringar, 
1854, 8^ 5 deelen. 

1202* Van Deyssel (L ). Verzamelde opstellen. Amsterdam, 
Schel tema en Holtema, 1894, 8°. 

1202* — ••- Prozastukken. Ibid., id., 1895, Ö°. 

1202' Van Effen Justus). Bloemlezing uit den HoUandschen 
Spectator. Met eene levensschets door A.-J. VAN der 
Aa. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1853, i8^ 3 deelen. 

1202' Bloemlezing uit den HoUandschen Spectator. Met 

eene inleidende levensschets uitgegeven door J. VAN 
Vloten. Ibid., id., 1872, 18®, 4 deelen. 

1202** Van Lennep (J.). Verspreide opstellen, 's Hage, M. Nijhoff, 
1880, 12*. 

1204* Vervier (C.-A.). Aan mijne zeer geachte Medeleden der 
Koninklijke Maatschappij : Rhetorica te Gend, uitge- — 436 — 

sproken ter gelegenheid van hunne eerste bijeenkomst, 
den II van Louwmaand, 1820, 8**. 

1204' Vosmaer (C). Vogels van diverse pluimage. Leiden, 
A.-W. SijthofF, 1872-1874, 8^ 2 deelen. 

XVL 

Romans, Verhalen, Schetsen. 

1212' Andersen (H.-C). Novellen vertaald door J.-H.-J. Here- 
MANS. Gent, I.-S. van Doosselaere, 12^ 

Anemona. Zie : Van Nerum (Leo). 

12 19' Bloetschande (De onnoosele). Nieuw'lijcx uyt den Fran- 
goysche vertaelt, door Schipper Jan (Jacobsz). Amster- 
dam, Jan Jaquet, 1639, i8^ 

1223* Caddell (C.-M.). Idem. Nieuwe uitgave. Aalst, De Seyn- 1 
Verhougstraete , 1897, 8**. ' 

1227* Daden (De heerlijke en vrolyke) van keizer Karel. 
(Uitgegeven door J.-F. Willems en F.-A. Snellaert.) 
Gent, F. en E. Gyselynck, 1855, ^.-8**. 

1230' (Daems, Servatius). Van Janneken en Mieken, die naar 
O. L. Vrouw otn eten gingen. Aalst, De Seyn-Ver- 
hougstraete, 1897, 12^ 

1230* De Martelaar van Dinevawr. Naar het Engelsch. 

Ibid., id., 1897, 12**. 

1230* De laatste kinderen. Ibid., id., 1897, 12**. 

1230* Schetsen en vertellingen. Ibid., id., 1897, 8^ 

1230* Een klaverblad uit het veld van O. L. V. der 

Overwinningen. Ibid., id., 1897, 12**. 

1230* — — De Onsterfelijke. Ibid., id., 1897, 12^ 

1230' Aan den dood ontrukt. Ibid., id., 1897, 12**. 

1230' Danco (Pieter), Ook een ideaal. Novelle. Gent, A. 
Siffer, 1896, 8^ — 437 — 

1231^ De Marez (Hendr.). De gouden Vlinder. Roman-legende, 
Gent, A. Siffer, 1896, 8^ 

1231* De Ment (P.) en De Cock (Alf.). Dit zijn Vlaamsche 
Wondersprookjes . Gent, A. SifFer, 1896, 8^ 

1231* De Ruyter (Andr.). Verborgen lijden. Eene schets uit 
het dagelijksch leven. Antwerpen, H. Majoor, 1897, 8°. 

1231^ De Saint-Génois (Jul.). Anna, historisch tafereel uit de 
Vlaemsche geschiedenis, tydens Maria van Bourgogne. 
(1477). Gent, L. Hebbelynck, 1844, 8°, 2 deelen. 

1242' Gerrits (Lod.). De Zoon des Volks. Geschiedkundige 
roman. — De Oude Belgen. Geschiedkundige tafe- 
reelen. Antwerpen, H. en L. Kennes, 1884, 8°. 

1242* De God verzaken Ibid., id. 

1245* Historie van de Vier Heemskinderen. Gent, Snoeck-du 
Caju en Zoon, z. j., 18°. 

1 246* Historie van de twee broeders en vrome ridders Valentijn 
en Oursson de Wildeman, zonen van Alexander, keizer 
van Constantinopel en neven van Pepinus, koning van 
Frankrijk. Nieuwe verbeterde druk. Ibid., id., 18**. 

1246' Historie van doctor Jan Faustus, groote tooveraar, inhou- 
dende zijn duivelsch en goddeloos leven, zijne won- 
derlijke avonturen en zijn schrikkelijk einde. Ibid., 
id., i8^. 

1246* Hfatorie (Schoone) van Fortunatus Borze en zijn wensch- 
hoedeken. Derde uitgave, Ibid., id., 18®. 

1246* Historie (Schoone) van den ridder Malegijs, die het 
vervaarlijk peerd Ros Beyaert overwon. Ibid., id., 18®. 

1247 Keiler (Geeraard). Het testament van Mevrouw de 
Tonnette. Derde druk. Leiden, A.-W. SijthofF, 16**. 

1247* Het huisgezin van den Praeceptor. Ibid., id., I6^ 

1248 Novellen. Vierde druk. Ibid., id., 16*», 2 deelen. Boekenvtru, der Kon, KT. Academie, 55 - 438 - 

1248* Kneppelhout (J.). Geschriften, 

I-III. Klikspaan. — Studenten-typen. 

IV. Verhalen. 

V-VL Verhalen en schetsen. — Op reis. 

VII. Reisverhalen. 

Vin. Brieven uit Engeland, Wales en Schotland. 

IX. Fransche schriften. 

X. Mengelingen, 2 deelen. 

XI. Allerlei. 

1248* Kuno. Mariette. Utrecht, J.-L. Beyers, 1885, 8«. 

1248* Leven (Vermakelijk) van Thijl-Uilenspiegel, met aardige 
kluchten , poetsen en boeverij en. Gent, Snoeck-du Caju 
en Zoon, z. j., 18°. 

1248^ Lindo (Mark-Prager). (Oude Heer Smits.) Volledige 
werken uitgegeven door zijn vriend Mulder. Schie- 
dam, H.-A.-M. Roelants, 1882, 12^ 5 deelen. 

1262* Potgieter (E.-J.). Proza. Tweede druk. Haarlem, A.-L 
Kruseman, 1872, 12^ 

1262' Potgieter's verspreide en nagelaten werken, uit- 
gegeven onder toezicht van JOH.-C. ZiMMERMAK. 
Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willink, 1875, 12**. 

1264* Schimmel (H.-J.). Romantische werken. Arnhem, D.-A. 
Thieme, 1870, gr.-8% 2 deelen. 

1264* Segers (Gustaaf). Licht en Bruin. Twee verhalen uit 
mijne geboortestreek. Antwerpen, J. Bouchery, 1898, 8^. 

Smits. (Oude Heer). Zie : Lindo (Mark-Prager). 

1299' Ten Hoet (WilHam). Mejonkvrouwe de Limeuil. Haarlem, 
W. Gosler, z. j., 16®. 

1301* Van den Bergh (Frans). Martelaars der vrijheid te 
Mechelen in 1798. Mechelen, V. Heymans, 1898, 8'. 

13 12^ Van Maurik (Justus). Uit één pen. Amsterdam, Van 
Holkema en Warendorf, z. j., 12®. 

131 2* — — Papieren Hinderen. Ibid,, id., 12°. - 439 — 

1312^ Van Maurik (Justus). Burgerluidjes . Ibid., id., 12^ 

1312* Verspreide novellen. Ibid., id., 12^. 

13 12* Amsterdam bij dag en nacht. Ibid., id., 12°. 

1312'® (Van Nerum, Leo). Anemonen, door Anemona. Gent, 
A. Siffer, 1897, 12^ 

1318* Vleeschouwer (Lod.). Stukken en brokken. Antwerpen, 
J.-E. Rysheuvels, 1851, 12". 

1320* Wolf en Deken. Historie van mejuffrouw Sara Burger- 
hart. Achtste druk. 's Gravenhage, Gebroeders van 
Cleef, 1891, l6^ 

XVI L 

Nederlandsch Tooneel. — Inleiding. — Geschiedenis. 

1329* Buys (J.-T.). Het kunstgenootschap Nil volentibus 
arduum. Deventer, G. Brouwer, 1875, S*- 

1335* Genard (P.) De zinnebeeldige taal der oude Rederijkers. 
Gent, A. Siffer, 1897, 8°. 

1335' Gilliodts (L). Bijzonderheden over de < drie Sanctin- 
nen », Rederijkkamer te Brugge. Brugge, 1884, 8®. 

1339* Quinten Metsijs. Zangspel in twee bedrijven. Vrij naar 
een onuitgegeven handschrift. Muziek van P. de Mol- 
Aalst, Cl. van de Putte-Goosssens, 1894, 8**. 

Van der Haeghen (F.), Van den Berghe (R.) en Amold 
(Th.-J.-I.). Chambres de Rhétorique et sociétés dra- 
matiques des Pays-Bas, depuis leur origine jusqu'a la 
fin du XVIII® siècle. Belgique, Chambres secondaires. 
(In de Bibliotheca belgica). 

1345* Van der Straelen (J.-B.). Geschiedenis der Antwerpsche 
Rederijkkamers de Violieren of Violettebloem. Ant- 
werpen, Gebr. Peeters, 1854, 8**. 

1345' Geschiedenis der Rhetorijkkamer van den H. Geest, 

genoemd € den Olijftak ». Antwerpen, J.-E. Buschmann, 
1863, 8°. — 440 — 

1351' Van Hoogstraten (David). Kort begrip der Rederijk- 
kunst. i6^ 

1353' Woordje (Een) over het Vlaemsch tooneel ter gelegen- 
heid der wedstryden van Antwerpen; toegestuerd aen 
al de Vlaemsche tooneelmaetschappyen des lands, 
Antwerpen, J.-E. Baschmann, 1849, 8°. 

XIX. 

Refereinen en spelen der Rederijkers van de XVI"", XVIP 

en XVIII** eeuw. 

1376' Bredero. Spaensche Brabander. Met eene inleiding, 
aanteekeningen en eene woordenlijst voorzien door 
Dr. Eelco Verwijs. Leeuwarden, Hugo Suringar 
1869, 8*. 

1377* Cammaert (Joannes-Franciscus). Ninette in het hof 
ofte de verliefde eigensinnigheyt, blyspel in dry deden 
gemengt met sangen. Uyt het Fransch vertaelt ende 
in ryra gestelt. Brussel, Jan-Jozef Boucherie, 1757, 12?. 

1378* Charon, de helsche schippere. Een spel van sinne (1551) 
uitgegeven en toegelicht door Dr. W.-L. de Vreese. 
Tweede druk. Antwerpen, L. de la Montagne, 1896, 8^« 

1398" Hooft (P.-C). Onuitgegeven komedie. 8«. 

139&' — — Ware-Nar, dat is Aulularia van Plautus, naer 
's Landts gelegentheidt verduitscht. Met eene inlei- 
ding en aanteekeningen uitgegeven door J. Verdam. 
Leeuwarden, Hugo Suringar, 1885, Ö*, 

1398* Grandia. Zwolle, W.-E.-J. Tjeenk Willink, z. j., 16*. 

1404^ Langendijk (Pieter). Wederzijds huwelijks bedrog. Zwolle, 
W.-E.-J. Tjeenk Willink, z, j., 16°. 

1404* Blijspelen. — Don Quichot — De Wiskunstenaers, 

Xantippe of het booze wyf. — Krelis Louwen. — Quin- 
campoix of de windhandelaers. — De Spiegel der vader- 
landsche kooplieden. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 
1854, I8^ — 44^ — 

141 8' Rraseau (Jacob). De helsche kermis. Amsterdam, J. 
Verheiden, 17 18, 18® 

1429* Van den Vondel (J.). De Leeuwendalers. Lantspel. Met 
inleiding en aanteekeningen door Eelco Verwijs. 
Leeuwarden, H. Suringar, 1864, 12^. 

1429' Batavische Gebroeders. Met eene inleiding en 

aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Ibid, 
id., 1867, 8^ 

1429^ Jephta of offerbelofte. Treurspel. Met eene inleiding 

en aanteekeningen door T. Terwey. Groningen, J.-B. 
Wolters, 1890, 80. 

1429* Lucifer. Zwolle, W.-E.-J. Tjeenk Willink, z. j., 18°. XX. 

Tooneelwerken in het Nederlandsch, XIX^. 

1448' Gerrits (Lod.). Menschenliefde. Drama . — 

1449' GoeAie. Faust. Eene tragedie, vertaald door L. Vleesch- 
OUWER. Tweede uitgaaf. Antwerpen, H. Sermon, i86i,8^ 

1450' Gutzkow (Karel). De Dertiende November. Dramatische 
zielenschets in drie bedrijven. Uit het Hoog- in het 
Nederduitsch vertaald door K. Stallaert. Brussel, 
1852, I6^ 

1454' Hiel (Emmanuel). Lady Jane Gray. Lyrisch mono- 
drama. 8^ 

1463^ Ramboux (Hilda). Godelieve. Muziekdrama in drie 
bedrijven en zes tafereelen. Antwerpen, J. Bouchery, 
1897, 8^ 

1466* Shakespeare (William). Macbeth. Drama in *t Neder- 
landsch vertaald. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1869, 12^. 

1466^ Van Beden (Frederik). Lioba. Drama. Amsterdam, M. 
Versluys, 1897, 12®. — 442 — 

1479* Verberckt (Kamiel). Segher van Eedtvelde, heer van 
Nijven. Vaderlandsch drama met zang in twee bedrijven 
en een naspel. Gent, A. SifFer, 1896, 8^ 

1479* Vercruysse (Jan). Antwerpen overhoop. Kluchtspel met 
zang in een bedrijf. Antwerpen, J. Jorssen, z. j., 8*». 

XXt. 

Tooneelwerken in andere talen. 

1485 Aeschylus. Tragediae. Ad praestantiura librorum fidem 
recensuit et animadversiones criticas adiecit Car.-Herm. 
Weise. Eeipzig, K. Tauchnitz, 1843, 18°. 

1485* Alfieri (Vittorio). Tragedie. Milaan, Ed. Sonzogno, 1883, 
16**, 2 deden. 

H85* Philip II. Tragödie in funf Aufzügen. Deutsch 

von Adolf Scubert. Leipzig, Phil. Reclam, z. j., iS*^. 1485^ Beaumarchais. Theatre. Parijs, Gebr. Firmin Didot, 
1846, i6^ 

1485* Beer (Michaël). Struensee. Trauerspiel in funf Aufzügen. 
Leipzig, Philipp Reclam, 18°. 

1485* Bjömson. Zwischen den Schlachten. Schauspiel in einem 
Akt aus dera Norwegischen von Edm. Lobedanz. 
Leipzig, 24*. 

1485' Blaze (Castil) en Sauvage (T.). Robin des Bois, ou 
les trois balies. Opéra fantastique en trois actes, imité 
du Freischutz, Brussel, Neirinckx en Laruel, 1836, 32**. 

1485*^ Bloeme (Adolphe). Elisabeth de Hongpne, duchesse de 
Thuringe . Drame historique. Hazebroek, L. Guermon- 
prez, 1850, 8^ 

1485'' Calderon de la Barca. Der wunderth^tige Magnus. 
Mit Einleitung von JOHANES Fastenrath. I-eipzig, 
Hermann Bruckner, i8^ 

1485" — — Die Andacht zur Kreuze. Schauspiel in drei 
Aufzügen. Uebersetzt von A.-W. voN Schlegel. Leip- 
zig, Philip Reclam, i8<». — 443 — 

Calderon de la Barca. Der Arzt seiner Ehre. Uebersetzt 
von J.-D. Gries. Ibid., id., i8o. 

Der Richrer von Zalamea. Idem. Leipzig, idem, i8^ 

Das Leben ein Traum. Dramatisches Gedicht. 

Nach dem Spanischen von C.-A. West. Ibid., id. 

— — Der standhafte Prinz . Tragödie in fiinf Aufzügen 
aus dem Spanischen von Alfred VON Wolzogen. 
Ibid, id. 

1485" De Bornier (Henri). Die Tochter Rolands. Drama in 
vier Aufzügen. Frei ins Deutsche übertragen von KON- 
RAD ZU PUTLITZ. Leipzig, Ph. Reclam, z. j., i8^ 

1485'^ De Roisin (L.). Un raout du matin, ou chacun pour 
soi, mais Dieu pour tous. Brussel, H. Goemaere, 18®. 

Jolicoeur dit Malakof, ou quand les chats sont 

dehors, les souris dansent sur la table. Ibid., id. 

Alfred et Léon, ou c noblesse oblige ». Ibid., id. 

1485** Goethe. Faust. Eine Tragödie. Leipzig, Hüthel en Legler, 
i6^ 2 deelen. 

I425*® Gutzkow (K.). Der dreizehnte November. Dramatisches 
Seelengemalde in drei Aufzügen. Leipzig, F, Brockhaus, 
1850, 160. 

1485'* Ibsen (Hendrik). Die komödie der Liebe. Deutsch von 
Philipp Schweitzer. Leipzig, Phil. Reclam, z. j., i8^ 

Die Frau von Meer, Idem. Leipzig, idem, 18®. 

Das Fest aus Solhaug. Deutsch von Emma Klin- 

GENVELD. Ibid., id. 

Brand. Ubersetzt von L. Passarge. Ibid., id. 

Die Kronpratendenten. Deutsch von M. vON 

BORCH. Ibid., id. 

Kaiser und Galilaer. Welthistorisches Schauspiel. 

Aus dem Norwegischer übertragen van Ernest Brau- 
SEWETTER. Ibid,, id. i8^ — 444 — 

Ibsen (Hendrik). Nordische Heerfart Schauspiel in vier 
Aufzügen. Aus dem Norwegischen von M. VON Bach. 
Ibid.,id., 18°. 

Gespenster. Ein Familiendrama in drei Aufzügen. 

Ibid., ld. 

1485** Der Bund der Jugend. Schauspiel in fünf Auf- 
zügen. Deutsch von Wilhelm Lange. Leipzig, Phil. 
Reclam, z. j., 18°. 

Frau Inger auf Ostrot. Schauspiel in fung Auf- 
zügen. Deutsch von M. voN Borch, Ibid., id. 

— — Baumeister Solnesz. Schauspiel in frei Aufzügen. 
Deutsch von SiGURD Ibsen. Ibid., id. 

— — Hedda Gabler. Aus dem Norwegischen von M. 
VON Borch. Ibid., id. 

— — Peer Gynt. Ein dramatisches Gedicht Ubersetzt 
von L. Passarge. Ibid., id. 

I485'* — — Nora, oder : Ein Puppenheim. Schauspiel in drei 
Aufzügen. Aus dem Danisch-Norwegischen von Char- 
les KiRCHENSTEiN. Leipzig, 24*. 

Rosmersholm. Ein Schauspiel in vier Akten. 

Deutsch von Ernst Brausewetter. Ibid., id., 24*. 

1485" Lessing (G.-E.). Minna von Barnhelm. — Emilia Galotti 
— Nathan der Weise. Leipzig, J. Brochaus, 1868, 12*. 

1485** Nathan Ie Sage. Traduit par Herm. Hirsch. 

Abberville, R. Housse, 1862, 16**. 

1485*® Léveillé (H.). Constance Chlore, ou Taurore du triomphe, 
Tragédie en trois actes et en vers. Gent, A. Stffer. 
1890, 80. 

1485^' Madéch (Emerich). Die Tragödie des Menschen. Dra- 
matische Dichtung. Aus dem Ungarischen von JüLius 
Lechner von der Lech. Leipzig, Phil. Reclam, j'. I8^ 


— 445 — 

1485** Maffei (Scipione). Merope. Tragödie in fünf Aufzügen. 
Leipzig, Phil. Reclam, j', 18°. 

1485^^ Mahlmann (August). Herodes vor Bethlehem oder der 
Iriumphirende Viertelsmeister. Ein Schau-, Trauer- und 
Thranenspiel in drie Aufzügen. Leipzig, Phil. Reclam, 
jS i8*. 

1485" Molière. Les précieuses ridicules et les Femmes savantes. 
Met aanteekeningen en toelichtingen uitgegeven door 
PlERRE-L. COCHERET. Maassluis, J. van der Endt en 
Zoon, z. j., i6<>, 

1485*® Oehlenschlager (Adam). Correggio. Trauerspiel in fünf 
Aufzügen. Leipzig, Phil. Reclam, ]% 18°. 

— — Axel und Walburg. Idem. Ibidem, 18**. 

I485** Romeo e Giulietta, dramma per musica in tra alti. Parijs, 
Hocquet, 1821, 8°. 

1485** Ruelens (C -L ). La Gorgone. Comédie en un acte, en 
vers. Brussel, Fr. Gobbaerts, 1886, 16®. 

— — Dans un tombeau. Deux actes en vers. Brussel, 
Toint-Scohier, 1870, 16°. 

1485** Runeberg (Johann). Die Könige auf Salamis. Trauerspiel 
in fünf Aufzügen. Uebersetzt von H. Denii.\rdt. 
Leipzig, Phil. Reclam, y i8^ 

1485*® Schiller (Fred.). Die Rauber. — Die Verschwörung des 
Hesko zu Genua. — Kabale und Liebe. — Wallenstein. 
Leipzig, Bibliographisches Institut, z. j., i8^ 

1485*' Don Karlos, Infant von Spanien. — Maria Stuart. 

— Die Jungfrau von Orleans. — Die Braut von Messina. 

— Wilhelm Teil. Leipzig, z. j., 8°. 

1485*' Der Neffe als Onkel. Lustspiel in drei Aufzügen. 

Leipzig, Phil. Reclam, j^ 18**. 

— — Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tra- 
gödie. Ibid., id., 18°. BoekenvtTM, der Kon. VL Acadtmie, 56 — 446 - 

1485" Schiller (Frcd.), Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Auf- 
zügen. Ibid^ id. , i8\ 

1485*^ Seneca. Tragoediae, cum notis Thom. Farnabii. Amster- 
dam, J. Jansonius 1643, 32**- 

1485** Shakespeare (WilL). Hamlet. Leipzig, Bern. Tauchnitz, 
1843. i6**- 

I485** Siège (Le) de Corinthe. Tragédie lyrique. Brussel, J.-B. 
Du pon, 1827, 32°. 

1485'° Sophocle. Electre. Texte grec avec introduction et 
notes en francais par Fr. Dübner. Parijs, Simon 
RaQon en C®, z. j., 160. 

1485'* Oedipus rex. — Oedipus Coloneus. — Electra- — 

Antigone. — Trachiniae. — Ajax. — Philoctetes, — 

1485'* — — Antigone. Eine Tragödie, übersetzt von H.Viehoff. 
Leipzig, z. j., 18®. 

1485'* Speelman (Edm.). Jacques Blommaert, ou le triomphe 
des gueux a Audenaerde (1572). — Jean de Hembyse, 
ou la chute des gueux a Gand (1584). Gent, S. Leliaert, 
A. Sifler en 0«, 1888, 8». 

1485" Tasso (Torquato). Aminta. Parijs, Ant.-Ag. Renouard, 
1800, 32". 

1485*® Von Holberg (Ludwig). Der politische Kannengieszer. 
LustspielinfünfAufzügen. Leipzig, Phil. Reclam, j"^, i8^ 

I485** Wartenburg (Karl). Die Schauspieler des Kaisers. Drama 
in 3 Aufzügen. Leipzig, Phil. Reclam, j', 18°. 

XXI. 

Nederlandsche Taalwetenschap. — Inleiding. — - Geschiedenis. 

— Algemeenheden. 

1497* Claes (D.). Eenige volksuitdrukkingen verdedigd en 
aanbevolen. Gent, A. SifFer, 1890, 8°. 

1498' De « Want » van Coecke en Goethals. Gent, A 

Sififer, 1893. — 447 — 

149^' Claes (D.). De Vlamingen en de Nederlandsche laai. Gent, 
A. Siffer, 1895, 8^ 

1498* Bón (F.). Démonstralions de la supériorité du système 
linguistique beige sur Ie néerlandais, ou Torthographe 
de la soi-disant Commission royale. Brussel, Polack- 
Duvivier, 1841, 8^ 

1499' David (Jan). Tael- en letterkundige aenmerkingen. Loven, 
van Linthout en C", 1856, 12®. 

1501* De Cloet (J.-J.)- Essai sur les langues frauQaise et 
nationale, üeuxième édition. Tienen, de Wilde, 1841, 18**. 

I505* Delecourt (A.), De verbuigingen der Oud-, Middel- en 
Nieuw-Nederduitsche sprake. Brief aan professor Bor- 
mans. Brussel. 1850, 8^ 

1505' De Rooy (Ant.). Tael-, oudheid- en oordeelkundige 
mengelstukjes. Dordrecht, Pieter van Braem, 1774, 8®. 

1505* De Vreese (N.). c Gewezen ». {Overdruk uit het Tyd- 
schrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde.) 

1505* Van der Schueren's Teuthonista opnieuw uitge- 
geven. Gent, A. Siffer, 1896, 8^ 

1500* De Vries (M.). Ontwerp van een Nederlandsch Woor- 
denboek. Verslag der Commissie. Brussel, J.-H. de Hou, 
1852, 8«. 

1509* Donders (F.-C ). De physiologie der Spraakklanken, 
in het bijzonder van die. der Nederlandsche taal. Utrecht, 
C. van der Post, 1870, 8®. 

151 1' Gallée (J.-H.). Openingsrede der 124® vergadering van 
het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. 1897, 8^ 

1512* Huydecoper (B.). Proeve van taal- en dichtkunde, in 
vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde « Her- 
scheppingen » van Ovidius. Tweede uitgave. Leiden, 
A. en J. Honkoop, 1782, 8», 2 deelen. - 448 - 

15 13* Joos (Am.). Eenigc wenken voor het onderwijs van de 
Vlaamsche en de Fransche taal in de gestichten van 
middelbaren graad. Gent, A. SifFer, i886. 8*». 

15 14* Kern (H.). Over de schrijfwijze van eenige zamenstel- 
lingen in het Nederlandsch. Utrecht, Kemink en Zoon, 
1858, 80. 

1514* Kluyver (Albert). Proeve eener crietiek op het woor- 
denboek van Kiliaan . 's Gravenhage , Martinus NijhofiF, 
1884, 8°. 

15 14» Rampzalig, armzalig, lamzalig, 8°. 

15 14* Kuipers. De taal der 17* en 18® eeuw. Aanteekeningen 
bij de Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde 
der 17® en 18® eeuw. Gorinchem, F. Duym, 1889, 8^ 

15 14® Lebrocquy (P.). Analogies linguistiques : Du fiamand 
dans ses rapports avec les autres idiömes d'origine 
teutonique. Charleroi, Alph. de Ghistelle, 1845, Ö<>. 

15 17' Muller (Lucian). Geschichte der klassischen PhÜoIogie 
in den Niederlanden. Leipzig, B.-G. Teubner, 1S69, 8*. 

1517* Muller (F. -Max). De uitkomsten van de wetenschap 
der Taalkunde. Met een inleidend woord van H.-E. 
MOLTZER. Groningen, gebr. Hortsens, 1872, gr.-S». 

1517* Muyldermans (J.)- Bijdragen tot taal- en stijlzuivering. 
Mechelen, R. van Velsen, 1893, i6«. 

15 17* Nauta (G.-A.). Taalkundige aanteekeningen op de werken 
van G.-A. Bredeo. Groningen, P. Noordhoff, 1893, 8"*. 

1517*^ Nylöe (J.). Aenleyding tot de Nederduitsche Tael, 
waerin geleert wort hoe men goet en zuiver Neder- 
duitsch zal spreken of schryven : en wat er in 't byzonder 
dient waergenomen om eenen goeden en netten styl 
te schryven ... Tweede druk. Amsterdam, Geeraard 
Onder de Linden, 172 r, 16**. 

1517** Idem. Derde druk, 1723, i6^ — 4*9 — 

15 18* Pasco (].). De drie Zustertalen, Vlaamsch, Latijn en 
Grieksch, of regelsvoor vergelijkende taaistudie op 
het gebied der Nederlandsche, Latijnsche en Griek- 
sche talen. Loven, Lef e ver, Broeders en Zuster, 1889, 8**. 

1520® Schrant (J.-M.). Redevoering over het beoefenenswaar- 
dige der Nederlandsche tale, zoo over haar zelve, als 
om hare voortbrengselen. Gent, J.-N. Houdin, 18 18, 8». 

1525' Van den Bossche (F.-J.). Verhandeling over de Vlaem- 
sche tael, in vergelyking met de HoUandsche. Brussel, 
H. Bourlard, 1845, ^^^ 

1525* Van Heiten (W.-L). Vondel's taal. Grammatica van 
het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Groningen, 
J.-B. Wolters, 1883, 8*». 

1525' Van Mauricius J.-J ). Onledige ouderdom. Eerste deeli 
behelzende taellievende en historische uitspanningen, 
over 't gebruik en ovemeeming van vreemde woorden... 
Amsterdam, G. de Groot en Zoon, 1765, 8°. 

1528* Verhandelingen van der letteren affinitas of verwant- 
schap : van het gebruik der accentus of toonen in 
de Nederduitsche vaerzen, en van de metaplasonus of 
woordverovering, 16°. 

1528* Verstraete (Em ). Etude historique et critique sur 
Torthophonie et Torthoépie tudesques, suivie de la loi 
runique de modification des articulations. Gent, F. Hage, 
1862, 8^ 

xxn. 

Spelling. — Uitspraakleer. — Spel- en Leesboeken. 

'537* Alberdingk Thijm (J.-A.). Over de spelling der bastaert- 
woorden in 't Nederduitsch, door M. Amsterdam, Nayler 
en 0«, 1843, 8^ 

1540' Bilderdijk (W.). Van het letterschrift. Rotterdam, J. 
Immerzeel, j% 1820, 8°. 

1553* Conscience. De sleutel der gezuiverde spelling, goed- 
gekeurd door koninklijk besluit van i" January 1844. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann. 1560* Öe Potter • (Pr.). Schrift gij ook al uwen naam met 
eene kleine ^? Gent, A. Siffer, 1891, 8®. 

1564* Frijlink (H.). Over de interpunctie. Amsterdam, H. 
Frijlink, 1857, 12**. 

1572" Nieumeijer (L.). Nederduitsche Spraakkunst voor kin- 
deren, gegrond op de Spraakkunst van P. Weiland. 
Amsterdam, J. Allart, 1806, 16°. 

'57 5' Schuermans. Eenparigheid in de Spelling. (Overdruk). 8^ 

1577' Siegenbeek (M,). Verhandeling over den invloed der 
welluidendheid en gemakkelijkheid van uitspraak op 
de Spelling der Nederduitsche taal. Amsterdam, J. 
Allart, 1804, 8°. 

1580' Stallaert (K.-F.). Leesoefeningen voor de jeugd. Twaalfde 
verbeterde uitgaaf. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1882, i6«. 

ft 

1584* Te Winkel (L.-A.), De Nederlandsche Spelling onder 
beknopte regels gebragt. Tweede uitgave. Leiden, D. 
Noothoven-van Goor, 1860, 8®. 

XXIII. 

Middelnederlandsche Spraakleer. — Prosodia. - Kritiek van 
Middelnederlandsche tekstuitgaven. — Woordverklaring. 

1595* De Vreese (Willem). Boekbeoordeelingen : Karel ende 
Elegast, opnieuw uitgegeven door Dr. E.-T. Kuiper. 
— Nederlandsche drukken van den Sidrac. — Leven 
van Sint Amand. 8°. 

1596* De Vries (M.). (Tekstkritiek, woordverklaring, Middel- 
nederlandsche Mengelingen.) Aei (j) ap. — Floris en 
Blancefloer. — Pot, potig. — Sidrac, — Een nieuw hoofd- 
stuk der tweede partie van den Spiegel historiael. — 
Bijdrage tot de kritiek van het Middelnederlandsche 
gedicht Theophilus. — Maerlant en zijn Trojaensche 
oorlog. — Woordverklaringen. — Leiden of Leyden. 8**. 

Olinger. Zie : Bón (F.), bl. 452. — 45Ï — 

i6o6* Van Wyn (Hendrik). Letter- en geschiedkundige aan- 
teekeningen op de Rijmkronijk van Jan van Heelu, 
betreffende den slag van Weeringen, in het jaar 1288. 
Uitgegeven door W.-J.-A. Jonckbloet en A.-W. 
Kroon, 's Gravenhage, A.-D. Schinkel, 1840, 4*». 

i6o7* Verdam (J.). Dietsche verscheidenheden. 8**. 

1607' Reinardiana. 

XXIV. 

Nieuwnederlandsche Spraakleer. — Prosodia 

1614 B(aes) (P.) en v. d. B. (H.). De Taalsleutel of Vlaamsche 
Spraakregels, tafelwijze geschikt. Izegem, J. Doorns, 
1886, 8^ 

1617* Bilderdijk (W.). Verhandeling over de geslachten der 
naamwoorden in de Nederduitsche taal. Tweede druk, 
met bijvoegselen en vermeerderde aanteekeningen. 
Amsterdam, J.-C, Sepp en Zonen, 1818, 8*. 

1617* Bón (F,). Grammaire flamande a Tusage des athénées, 
des colleges et des pensionnats. 5* édition. Brussel, 
H. Bourlard, 1849, ^^o. 

Daarby gebonden : Olinger. Grammaire flamande 
simplifiée, accompagnée de thèmes et suivie des 
racines de la langue flamande. 3® édition. Hasselt, 
P.-F. Milis, 1852, 16°. 

161 7' Brill (W.-G.). HoUandsche Spraakleer. Leiden. S. en J. 
Luchtmans, 1846, 8®. 

161 7* Nederlandsche Spraakleer. Leer van den volzin 

(syntaxis) ten vervolge der HoUandsche Spraakleer. 
Leiden, E.-J. Brill, 1852, 8**. 

1617* Stijlleer. — (Rhetorica. Letterkundige encyclo- 
pedie en kritiek). Ten vervolge van de Nederlandsche 
Spraakleer. Tweede uitgave. Ibid., id., 1863, 8**. — 452 — 

i6i7* Brill (W.-G.) Stijlleer. — Rhetorica, letterkundige ency- 
clopedie en kritiek. Ten vervolge van de Nederlandsche 
Spraakleer. Leiden, E.-J. Brill, 1866, 8^ 

1617^ Nederiandsche Spraakleer. Leer van den volzin 

(syntaxis) ten vervolge van de Nederlandsche Spraak- 
leer ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs. 
Tweede uitgave. Ibid., id.. 1861, 8°. 

1617' Over het grammatisch geslacht der naamwoorden. 

's Hertogenbosch, gebr. Muller. 1860, 8*». 

1617^ — — Over de reden waarom het woord wijf onzijdig is. 

1617" Byl (Adolfj. Onpartijdige beoordeeling van de woor- 
denboeken der Heeren Sleeckx en VAN DE Velde, 
Aalst, A. Byl, 185 1, S^. 

1626* Des Roches (J.). Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst. 
Derden druk. Overzien en verbetert door den autheur. 
Antwerpen, J. Grange, 1761, 12^, 

1626* Idem. Gent, J. Begyn, 1827, 12°. 

1626* •— — Nouvelle grammaire pour apprendre Ie flamand, 
avec vocabulaire, dialogues, et lettres en francais et 
en flamand. Brussel, Ad. Stapleaux, 1821, 16°. 

1627® Grammaire flamande (Nouvelle) les régies et les fon- 
demens solides, pour pouvoir bien lire, bien parier et 
bien écrire cette langue . . . Nieuwe Nederduitsche 
Spraekkonst, behelzende de rechte regelen en gronden 
om de Nederduitsche tael wel te lezen, spreeken en 
schrijven. Amsterdam, P. Mortier, 1688, 16°. 

1627* Heiderscheidt (P.). Premiers éléments de la langue 
flamande, a Tusage des commenQants. 2® édition. Bergen, 
Manceaux-Hoyois, 1853, 8°. 

1627' Grammaire flamande a Tusage des colleges et des 

pensionnats. Seconde partie, ou Syntaxe. Mechelen. 
P.-J. Hanicq, 1842, i6^ -- 453 - 

1627" Heinsius Q ). Klank- en buigingsleer van de taal des 
Statenbijbels. Groningen, P. NoordhofF, 1897, 8**. 

1628* Heremans (J.-F.-J.). Abrégé de Ia grammaire flamande. 
4® cdition. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1854, 8^ 

1628* — — Het geslacht van de zelfstandige naamwoorden 
oog en oor. Brussel, J. Nys, 1864, gr.-8**, 

1628' Herr (Werner). Neues theoretischer und praktischer 
Lehrgang zur schnellen und lichten Erlernung der 
fiamischen Sprache für Deutsche. Keulen, z. j., 12**. 

1628* Hugewils Q.-B.) en Van Driessche (E.). Cours théorique 
et pratique de langue flamande. 3* édilion. Brussel, 
Tircher, 1864, ï^®. 

1630* J008 (Am.). Idem. Tweede uitgaaf. Ibid., ld., 1890, 18®. 

1630* — — Korte Spraakkunst van Anna Byns, volgens 
« Refereinen >. Gent, A. Siffer, 1888, 16**. 

163 !• Kuipers (R,-K.). Nederlandsche Spraakkunst ten behoeve 
der gymnasia, hoogere burgerscholen en inrichtingen 
tot opleiding van onderwijzers. Grorinchem, J-H. Knie- 
rum, 18S7, 12. 

1631' Kuyper (G.). Handeling tot de beoefening der Neder- 
landsche tael en letterkunde. Derde druk. Bronse en 
C^ 1851, 12°. 

1633* Lulofs (B.-H.). Over Nederlandsche Spraekkunst, stijl 
en letterkennis, als voorbereiding voor de redekunst 
of welsprekendheidsleer in dcrzelver hoogere beteekenis. 
Groningen, J. Oomkens, 1823, 8°. 

1653* Meyer (J.-G.). Les verbes irréguliers hollandois, tant 
simples que composés, avec leur explication fran^oise. 
Brussel, Ad. Stapleaux, 1819, 12^. 

1636' Peeter8(J.-G.), Nederduitsche Spraekleer met oefeningen, 
ontledingen en stylleer ten gebruike van lager- en 
middelbaer onderwys. Antwerpen, wed. F. Lamot-Jacobs, 
1858, i6«. DifckcHverz. der Kon. VI, AtaJtmte» 57 - 454 — 

1037* Roucourt (Th.-J.-E.). Eerste be;>inselen der Nederland- 
sche Spraakleer, ten gebruike der scholen van lager 
onderwijs. Mechelen. J. Ryckmans-van Deuren, 1869, 16°. 

1637* ~" — Beknopte Spraakleer der Nederlandsche taal, ten 
gebruike der scholen van middelbaaronder wijs. Ibid., 
id., 1869, i6^ 

1637* Senden (G.). Practisch Taaiboekje, bewerkt naar het 
oflBciëel programma der lagere scholen. Drie stukjes. 
Turnhout. B.-L. Nuyens, 1895, 12°. 

1637^ Nederlandsche Taaioefeningen ten gebruike der 

inrichtingen voor middelbaar onderwijs, Ibid., id., 

1896, 12^ 

1638* Ter Bruggen (J.-A.). Nederduytsche Spraekkunst ten 
gebruike der schooien, uitgegeven op last van het 
Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde te 
Antwerpen. Antwerpen, wed. J.-S. Schoesetters, 1830, i2\ 

1638* Van Beers Q.). Nederduitsche Spraekleer ten gebruike 
van Hooge-, Middelbare- en Normale scholen, onder- 
wyzers, meergevorderden, enz. Naar de beste bronnen 
bewerkt. Antwerpen, P.-E. Janssens, 1852, 8* 

1638* — — Idem. Derde uitgave. Lier, J. van In en O®, 1837, ^^^ 

1638* Handleiding tot het onderrigt in de grondregels 

der Nederlandsche Spraakleer ten gebruike der onder- 
wijzers (gedeeltelijk naar het Hoogduitsch). Brussel, 
Gebroeders Callewaert, 1864, 12°. 

163b* V(an) B(ie8brouck) (J.). Kleine Nederduitsche Spraek- 
kunst, voorgesteld in vragen en antwoorden ten dienste 
der scholen. leperen, Simon Lafontaine, 1844, 12^ 

1640' Van der Pijl (R.). Grammaire hoUandoise pratique, a 
Tusage des étrangers, et principalement des Fran9ois, 
qui veulgnt apprendre cette languc. 2® édition. Dor- 
drecht, A. Bluesé en Zoon, 18 16, 8®. 

1640^ Van Hoogstraten (D.). Lijst der gebruikelijke zelfstange 
naatnwoorden, beieekend door hunne geslachten, ten — 455 — 

dienst der taallieveiiden opgemaakt. Zesde druk, aan- 
gevuld uit de bijvoegselen van G. Outhüf, aanmerkelijk 
vermeerderd en opgehelderd door Adv. Kluet. 
Amsterdam, P. Meyer en G. Wanars, 1783, 8^ 

1640* Van Lennep (J.). De vermakelijke Spraakkunst, bevat- 
tende de meest noodige regels en voorschriften om 
de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van 
beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken 
eu schrijven, en zelfs om daarin te dichten, samen- 
gesteld ten gevalle van oud en jong. Derde druk. 
Amsterdam, Gebroeders Binger, z. j., 12**. 

1640* Van Neste(A.). Oefeningen op de Nederlandsche Spraak- 
kunst. 2® stukje voor den leerling. Brussel, D. Windels, 
z. j., 16**. 

1640^ Van West (W.-H.), Grammaire beige. St.-Truidcn, Gebr. 
Van West, 1836, 16*». 

1640" Vercamer (Ch.), Methode pratique pour étudier les 
éléments de la langue flamande. Namen, F. Lambert- 
de Roisin, 1862, kl.'8**. 

1^42' Weiland (P.). Nederduitsche Spraakkunst. Nieuwe ver- 
beterde druk. Dordrecht, Blussé en van Braam, 1839, ^^' 

1642* en Niemeyer. Nederduitsche Spraekkunst voor 

kinderen. Amsterdam, J. Allart, 1806, 16**. 

1642' — — Grammaire hoUandaise. Nouvelle édition, traduite 
en francais parJ.-B.-L. GérUZET. Brussel, Ch. Verse, 
1827, i6^ 

1644 Würth (J.-F.-X.). Les principes de la langue hollandaise, 
mis en pratique , ou précis de la grammaire hollandaise. 
Luik, P.-J. CoUardin, 1824, 80. 1644 Dautzenberg (J.-M.)- Beknopte prosodia der Nederduit- 
sche taeL 8**. — 456 — 

1645' Esschenburg J.-J.). Handboek der dichtkunde en wel- 
sprekendheid. Naarden vierden druk uit het Hoogduitsch 
vertaald en ten aanzien der Nederlandsche letterkunde 
vermeerderd ... door N.-G. Van Kampen. Zutphen, 
W.-J. Thieme. 1833. 8«. 

1647* Heremans (J.-F.-J.) Nederlandsche metriek. Gent, C. 
Annoot-Braeckman , 1872, 12**. 

1647* Beknopte Nederlandsche metriek. Tweede druk. 

Ibid., id., 1874, 12**. 

1655' Van Hoogstraten (David). Kort begrip der Rederijk- 
kunst, i6^ 

1658 W.-J.-C. Vlaemsche Prosodia, of proef-stuk van Neder- 
landsche dicht-kunde. Mechelen, P.-J. Hanicq, 1791, 8^ 

XXV. 

Woordafleiding. — Woordvoeging, — Zinverwante 

en gelijkluidende woorden. 

1664' Kern (H.). Ast, eest, ozd. Leiden, 8*». XXVI. 

Geslachts- en Bijnamen. — • Plaatsnamen. 

1674 Abirlinger. Die Namen Alamannen, Schwaben, Teuto- 

nicus, Hochdeutsch, Oberdeutsch, Oberlandisch, Nider- 
landisch. 8^ 

1675 Birlinger (A). Beitr^gc zur Kunde mittelalterlicher 

Personennamen aus mitteleheinischen Urkunden. 8^ 

1676' Chotin (A.-G.). Etudes etymologiques sur les noras des 
villes, bourgs, villages, hameaux, rivières et ruisseaux 
de la province du Brabant. Doornik, Malo en Lavasseur, 
z. j., 8^ Cuvelier (J.). Zie : Huysmans (C.J. — 457 — 

1676* Defrecheux (J os.). Vocabulaire de nomswallons d'animaux 
(Liége, Luxembourg, Namur, Brabant, Hainaut) avec 
leurs équivalents latins, francais et flamands. Troisième 
édition. Luik, H. Vaillaint-Cormanne, 8^ 

1678' De Pauw (N.). Over den oorsprong van Breed'aa. Breda, 
Broese en C% 1882, 8°. 

1681* Hennebert (Fréd.). Guerre a TY. Essai historico-philo- 
logique sur Ie nom de ïournai. Doornik, Mals en 
Levasseur. 1856, 8®. 

1682" Huysmans (C). Limburg en het werk van prof. Kurth. 8**. 

i682* en Cuvelier (J.). Toponymische studie over de 

oude en nieuwere plaatsnamen der gemeente Bilscn. 
Gent, A. SifFer, 1897, 8». 

i582' Nog over Haspegouw. 8°. 

1683' Kreglinger (A.). Mémoire historique et étymologique sur 
les noms des communes de la province d'Anvers. 
Brussel, 4^ 

1684* Liste des communes (de la Belgique) dont Ie nom s'écrit 
OU se prononce de même ou a peu peu prés. Brussel, 
Corné-Germon, 1893, gr-8**. 

i686* Meynne (Adriaan). Sleutel om op het eerste zicht de 
echte en onwederleggelijke etymologie te vinden van 
de benamingen der steden, dorpen en gehuchten. 
Brugge, C. Maignien, 1860, 8^. 

i687* Paque (E.)- De Vlaamsche volksnamen der planten van 
Belgiö, Fransch- Vlaanderen en Zuid-Nederland met 
aanduiding der toepassingen en der genezende eigen- 
schappen der planten. Namen, Wesmael-Charlier, 1896, 8^. 

1687* Peigne. L'origine des noms de Bruxelles et de Louvain, 
atiribuée a d'anciens appareils de chasse a la Haye. 
Namen, Wesmael-Charlier, 187 1, 8°. 

1687* Schiber (Ad.). Die frankischen und alemannischen Sied- 
lungen in Gallien , besonders in £lsass und Lothringen. 
Strassburg, Karl-J. Trubner, 1894, 8°. - 458 - 

i688' Torfs (Lod.) en Hansen (C.-J.). Nederlandsche krijgs- 
en partijnamen. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1874, 8*. 

1689' Verhandeling over de eigenaamen der Friesen ... en 
eene toelage van Friesche Spreekwoorden. Franeker, 
H.-D. Lomars, 1774, 8^ 

1695' Winkler (Johan). Gentsche geslachtsnamen. Gent, A. 
Siffer. 1896, 8^ 

1695* — — Friesche namen. 1896, i6^ {Overdruk) 

XXVII. 

Spreekwoorden > 

1706" Scheltema (Paul-Cornel.). Verzameling van spreekwoor- 
den, gezegden en anecdoten, benevens belangrijke 
geschied- en oudheidkundige aanteekeningen, meeren- 
deels Vriesland en de Vriezen betreffende. Franeker, 
G. Ypma, 1826, 8°. 

1708* Sprengér van Eyk (J-P.)- Handleiding tot de kennis 
van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoor- 
delijke zegswijzen, bijzonder aan het landleven ontleed. 
Rotterdam, Mensing on van Westreenen, 1841, 8°. 

17 12* Van Duyse (Pr.). Spreekwoorden aen geestelijke zaken 
ontleed. Gent, F. en E. Gyselynck, 8**. 

XXVIII. 

Gewestspraken . 

1717 Althuysen (Jan). Friesche Rymlery, yn twaa dielen. 
Leeuwarden, Wijger Wijgers, 1755, kl.-4°. 

1719* De Coussemaker (E.). Quelques recherches sur Ie dialecte 
flamand de France. {Uittreksel) 8°. 

Draaijer (W.). Zie : Woordenboeken. 
1720' Gallée (J.-H.). Allfriesische Psalmenübersetzung. 1888,8°. 

1720* Halbertsma (Eeltje). De Jonkerboer of Krystyd in Sint 
Steffen yn ald Frieslau. Leeu\vard*in, W. Eekhoff, 

1859, l6^ — 459 — 

1720* Hansen (C.-J.). Platduitsch en Nederlandsch of het 
Nederduitsch en de Dietsche beweging. Antwerpen, 
Mees en C^ 1878, 16*». 

1720* Hettema (M,). Beknopte handleiding om de oude Friesche 
taal ... gemakkelijk te lezen en te verstaan, hoofd- 
zakelijk voor diegenen, welke eenige kennis der tegen- 
woordige land-Friesche taal hebben. Leeuwarden, 
G.-T.-N. Suringar, 1830, 8°. 

1720' — — Beknopte handleiding om de oude Friesche taal, 
voor zoo verre zij in handschriften en in druk nog 
bestaat, gemakkelijk te lezen en te verstaan. Ibid.. id., 
1830, b*. 

Hceufft (Jacob-Hendrik). Zie : Woordenboeken. 

1721' Johansen (C). Arammud au Dögganhaid bi-rköödar. 
oder : Armuth und Tugend. Eine £rzahlung in nord- 
friesischer Sprache. Sleeswijk, G. Jensen, 1855, 16°. 

1721* Laurman (M.-T.). Proeve van kleine taalkundige bijdra- 
gen tot beter kennis van den tongval in de provincie 
Groningen. Groningen, W. van Boekeren, 1822, 8^ 

1721* Looten (Ad.). Oude kinder vertelsels in den Brugschen 
tongval verzameld en uitgegeven door... met spraak- 
kundige aanmerkingen over het Brugsche taaieigen, 
door M.-E.-F. Brussel, J. Mys, 1878, 12°. 

1722* Rask (R.). Friesche Spraakleer. Met eenige veranderingen 
uit het Deensch vertaald door M. Hettema.. Leeuwar- 
den, H.-C. Schetsberg, 1832, 8**. 

1722' Schuitpraeijes in Groningerland, grootendeels in der 
Groninger tongval. Door den schrijver van de zamen- 
spraak tusschen Pij ter en Jaap. Groningen, G. Wouters, 
1827, 120. 

1722* Simons (L). Het Roermondsch dialect. Getoetst aan 
het Oud-Saksisch en Oud-Nederlandsch. Gent, A. SifFer, 
1889, b^ — 460 — 

1722* Van Zutphcn (P.). Een brief over den Franschen tijd 
en clan een vrouwenpraatje, in de Gorkumsche volkstaal, 
Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1S66, 12^ 

1722* Waatze Gribberts Brilloft, kommeedje feu acht uitkomsten 
yeucht formeitselyk om te lezzen yn it Lan-Friesk. 
Leeuwarden, G.-T.-N. Suringar, 1840, i6^ 

1726 Winkler (Johan). Limburgsch en Friesch, 160. 

XXIX. 

Glossaria. — Woordenboeken (allerlei). 

1728 Alexandre (C). Abrégé du dictionnaire grec- francais ... 
a Tusage des études et surtout des commengants. 
2* édition. Parijs, L. Hachette, 1835, 8**. 

1728' Benau (P.). Nieuw Nnderduylsch en Fransch Woorden- 
boek. Gent, A.-B. Steven, 1809, S*'. 

1728* Benecke (Fr.). Mittelhochdeutsches Wörterbuch, ausgear- 
beitet von WiLH. MuLLER und Friedr. Zarnicke. 
Leipzig, S. Hirzel, 1854-1861, 8°, 4 deelen. 

1728' Bergman (J.-T.). Handwoordenboek der Grieksche taal, 
volgens etymologische orde, ten dienste der scholen. 
Zutphen, H.-C.-A. Thieme, 1822, 8'\ 

1728* Binnart (Mart.). Biglotton amplificatum, sive dictionarium 
teutonico-latinum novum. Amsterdam, H. Westen, 
1702, kl.-S*». 

17 28'® Boey (Thym.) Woorden-tolk of verklaring der voor- 
naamste onduitsche en andere woorden, in de heden- 
daagsche en aloude rechtspleginge voorkoomende, 
mitsgaders korte schets van den oorspronk en het 
departement der hoven van justitie en andere voornaanie 
Stads-Collegien. 's Hage, J. Gaillard, 1772, kl.-4, 2 deelen. 

1729* Boissière (P.). Dictionnaire analogique de la langue 
fran^aise. Répertoire complet des mots par les idees 
et les idees par les mots. Parijs, La Rouse en Boyer, 
1S62. gr.-8o — 401 — 

1729" Boey (T.). Woorden-tolk of verklaring der voornaamste 
ouduitsche en andere woorden, in de hedendaagsche 
en aaloude Rechtspleginge voorkomende, mitsgaders 
korte schets van den oorsprong van het departement 
der Hoven van Justitie en andere voornaame Staats- 
collegiën. 's Gravenhage, J. Gailliard, 1783, kl. 4*». 

1729' Boiste (P.-C.-V.). Dictionnaire universel de la langue 
fran^oise, avec Ie latin et les étymologies. Manuel 
de grammaire, d'orthographe et de néologie. Parijs, 
Verdière, 1819. 

1730* Bormans (Stanislas). Vocabulaire des houilleurs liégeois. 
Luik, J.-G. Carmanne, 1864, 8®. 

1731' Boyer (A.). Dictionnaire royal franQois-anglois et anglois- 
fran^ois. Lyon, J.-M. Bruyset, 176S, 4^ 2 deelen. 

1732* Cowan (F.-M.). The English student's companion : a dic- 
tionary of verbs, substantives and adjectives with the 
prepositions they govern. Amsterdam, M.-H. Binger 
en Zonen, 1856, 8**. 

1 732^ Crusius (G.-Ch.). Vollstèlndiges Griechisch-DeutschesWör- 
terbuch über die Gedichte des Homeros und der 
Homeriden. Mit steter Rüchsicht auf die Erlauterung 
des haüslichen, religiösen, politischen und kriegerischen 
Zustandes des heroischen Zeitalters, nebst Erklèirung 
der schwierigsten Stellen und aller mythologischen 
und geographischen Eigennamen. Leipzig, 1857, gr.-8^ 

1732* Cuoq (J.-A.). Lexique de la langue iroquoise, avec notes 
et appendices. Montréal, J. Chapleau en Zoon, z.j.,8^ 

1732' Da Fonseca (Jos ). Dictionnaire frangais-espagnol et 
espagnol-fran^ais, avec la nouvelle orthographe de 
TAcadémie espagnole. Deuxième édition. Parijs, Thiériot, 
1842, 2 deelen, 8**. 

1733* D'Arsy (J.-L). Le grand dictionnaire fran^ois-flamen 
et flamen-fran^ois. Het groot Woorden-boeck gestel t 
in 't Frans en Neder-Duyts, alsoock in 't Neder-Duyts 
en Frans. Rotterdam, P. van Waesberge, 1643, kl.-4^. Boekenverx, der Kon, VL Academie» 58 1733* D'Arsy «J -L.) Le grand dictionnaire frangois-flamen. De 
nouveau corrigé et augmenté de plusieurs mots et 
sentences ... Rotterdam, P. van Waesberghe, 1651, 4°. 

^733^ — — - Le Gazophilace de la langue fran^oise et flamande, 
comprenant les purs et propres mots de ces deux 
langues : étant le francjois selon la nouvelle mode 
d'écrire... 2® édition, ... augmenté d'un grand nombre 
de mots et sentences, et adjoüté la traduction de Ia 
grammaire frangois' et flamen. Tout par M* Casparus 
VAN DEN Ende. Rotterdam, Jan Naeran, 1669, 4*». 
Zie Van den Ende n' 1796'. 

1733* Dasypodius (Petr.). Dictionarium laiino-germanicum, ex 
optimis latinae linguae scriptoribus concinnatum. Ant- 
werpen, J. Gymnicus, 1557, kl.-4<>. 

1733^ David (J.-B.). Glossarium van Maerlants Rijmbijbel 
Brussel, M. Hayez, 1861, 8^ 

1736' De Ferrière (A.). Dictionnaire de droit et de pratique 
contenant Texplication des termes de droit, d'ordon- 
nances, de coutumes et de pratique. Nouvelle édition. 
Parijs, Saugrain, 1762, 4®, 2 deelen. 

1738' De Jager (A.). Woordenboek der frequentatieven in 
het Nederlandsch. Goudse G.-B. van Goor en Zonen, 
1875. 8». 

1738^ Delanneau (P.). Dictionnaire de poche latin-fran^ais. 
Parijs, Rignoux, 1829, 32^. 

1740* Des Roches (J.). Vlaemsch en Fransch Woordenboek, 
vermeerderd en verrykt door eene Spraekkundige 
Maetschappye... Gent, B. Poelman, 1805, 8**. 

— — Dictionnaire frangois-flamand. Nouvelle édition. 
Ibid., id., 1805, 8°. 

1740' De Vries (M.). Middelnederlandsch Woordenboek, i® en 
2* aflevering. (Al wat er van verscheen?) 's Hage, 
Mart. NijhofF, gr.-8o. 

1742* Dictionarium tetraglotton seu voces Latinae omnes, et 
Graecae eis respondentes , cum Gallica et Teutonica — 4^3 — 

earum interpretatione . Loven , J. Bogaerd, (Antwerpen 
Ch. Plantin), 1563, kl.-4^ 

1743' Dictionaire (Le grand) franQois-flamen, augmenté en ceste 
dernière édition d'une infinité de vocables, dictions et 
sentences. Den schat der Duytscher tale, van nieus 
vermeerdert, verciert ende verrijct. Rotterdam, Jan 
van Waesberghe, 1624, kl.-4^ 

1743* Idem. Nieuwe uitgave. Ibid., Isaac van Waes- 
berghe, 1630, kl. 4*». 

1743' Diclionnaire portatif fran^ais-hoUandais des termes de 
droit les plus usités en matière civile, criminelle et 
commerciale. Par un magistrat de Tordre judiciaire, 
Brussel, J. Mailly, 1820, 12°. 

1745' Diefenbach (Lorenz). Vergleichendes Wörterbuch der 
gothischen Sprache. Francfort a/M , Joz. Baer, 1851, 8°, 
2 deelen. 

1745' Dozy (R.) en Engelmann (W.-H.). Glossaire des mots 
espagnols et portugais dérivés do TArabe. Seconde 
édition. Parijs, Maisonneuve en O", 1869, 8**. 

1745^ Draaijer (W.). Woordenboekje van het Deventersch 
dialect, 's Gravenhage, Mart. NijhofF, 1896, 8^ 

1745* Dupin en Laboulaye (Ed.). Glossaire de Tancien droit 
fran9ais contenant Texplication des mots vieillis ou 
hors d'usage. Parijs, Crapelet, 1846, 12°. 

1745' Eichhoff (F.-G.) en de Suckau (W.). Dictionnaire étymo- 
logique des racines allemandes, avec leur signification 
frangaise, et leurs dérivés classes par families. Parijs, 
W. Remquet en C^ 1855, ï^''- 

1746* Fabri (Greg.). Silva dictionum teutonico-latinarum, omni- 
bus huius formae Dictionariis locupletior, verborum 
conjugationes et regimen, nominum genus et casus, 
partésque orationis, ac familiarium regionum, urbium 
et fluviorum vocabula continens. Antwerpen, Hieronym. 
Verdussen, 1620, 16®. — 464 — 

174^' Flügel (F). Praktisches Englisch-Deutsches und Deutsch- 
Englisches Wörterbuch. Leipzig, E. Richter, 1852- 
1854, 8°, 2 deelen. 

1747' Freund (Wilhelm). Gesammtwörterbuch der lateinischen 
Sprache, zum Schul- und Privat-Gebrauch . Breslau» 
G.-Ph. Aderholz, 1844, 8% 2 deelen. 

1747* Fulda (Fred.). Sammlung und Abstammung germani- 
scher Wurzelwörter, nach der Reihe menschlicher 
Begriflfe. Halle, J.-J. Wittwe en J. Gebauer, 1776, 4®. 

1748' Gachet (Em.). Glossaire roman. Brussel, M. Hayez, 
1859, 40. 

1748' — — Glossaire roman-latin du XV« siècle, publié par 
Em. Gachet. Brussel, A. van Dale, 1846, 8«. 

1751' Glossaire flamand-latin du XlIP siècle, publié par 
GiLLlODTS-VAN Severen. Brussel, M. Hayez, 8*. 

1752' Hagemans (G.), Lexique fran^ais-hiéroglyphique. Brussel, 
1896. gr.-8°. 

1755* Halma (Frans). Woordenboek der Nederduitsche en 
Fransche talen. Dictionnaire flamand et francais, 's Hage, 
J. Thierry, 1781, 4**, 2 deelen. 

1755' Haltaus (Christ). Glossarium germanicum medii aevi 
Leipzig, Fred. Gleditsch, 1858, in-folio. 

1755^ Handwörlerbuch (Neues deutsch-hollandisches und hol- 
landisch-deutsches) . Eerste deel. Deutsch-HoUandiscli. 
Tweede deel. HoUandisch-Deutsch. 3* uitgave . Zutphen , 
W.-J. Thieme, 1832, 12°. 

1757* Hendriks (J.-V.). Handwoordenboek der Nederlandsche 
synoniemen. Vierde, herziene en vermeerderde druk. 
Met eene voorrede van Dr. J.-H. Gallée. Tielt, D. 
Mys, 1898, 8^ 

1760* Hocquart. Petit dictionnaire de la langue fran^oise, sui- 
vant Torthographe de T Academie. Parijs, J. Langlumé 
en Peltier, 1829, 32°. — 4^5 — 

1762* Hubert (Jos ). Dictionnatre wallon-liégeois et francais. 
Luik, Verhoven-de Beur, 1853. 

1762* Hubner (Johan). Algemeen Kunstwoordenboek der 
Wetenschapen. Leiden, Dirk Haak en Samuel Lucht- 
mans, 1734, 4^ 

1762' — — De Staats- en Courantentolk of Woordenboek 
der geleerden of ongeleerden. Ibid. id. 1732, 4^ 

1762' Jonglas (L.). en Van de Vyver (C). Nieuw Vlaemsch- 
Fransch Zak- Woordenboek. Gent, F. en E. Gyselynck, 
1852, 12°. 

1762' Kaltschmidt (J.H.). Sprachvergleichendes Wörterbuch 
der deutschen Sprache , worin die hochdeutschen Stamm- 
wörter in den germanischen, romanischen, und vielen 
andern europaischen und asiatischen Sprachen, beson- 
ders in der Sanskrit-Sprache nachgewiesen, mit ihren 
Stanimverwandten zusammengestellt, aus ihren Wurzeln 
abgeleitet, und nach ihrer Urbedeutung erklSrt werden. 
Leipzig, C.-P. Melzer, 1839, 8°. 

1762"® — — Kurzgefasstes vollstandiges stamm- und sinnver- 
wandtschaftliches Gesammt-Wörterbuch der deutschen 
Sprache aus allen ihren Mundarten und mit allen 
Fremdwörtern. Ein Hausschatz der Muttersprache fiiir 
alle Stande des deutschen Volkes. Leipzig, Karl 
Tauchitz, 1834, 4°. 

Kiliaan. Zie Van Kiel. 

17Ó2"* Kinner (Steph.). Etymologficon linguae anglicanae. Lon- 
den, T. Roycroft, 1671, in-folio. 

1763' Kluge (Friedrich). Etymologbches Wörterbuch der deut- 
schen Sprache. Strassburg, KL-J. Trübner, 1884, gr. 8®. 

I766' Kramers (J.). Algemeene Kunst woordentolk. Tweede 
verbeterde en vermeerderde druk. Gouda, J.-B. van 
Goor en Zonen, 1855, 8^. 

1766* Idem. Derde aanmerkelijk verbeterde en vermeer- 
derde druk. Ibid. id. 1863, 8''. — 466 — 

1769' La Curne de Sainte-Palaye. Dictionnaire hbtorique de 
Tancien langage fran9ois ou glossaire de la langue fran- 
9oise» depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV. 
Niort, L. Favre, 1 875-1 881, 4^ 9 deelen. {Onvolledig) 

1769^^ Lallemant. Dictionnaire universel frangois-latin. Parijs, 8*. 

1770' Laveaux. (J.-Ch.). Nouveau dictionnaire de la langue 
fran9aise. Parijs, Deterville, 1820, 4^ 2 deelen. 

1770^^ Lexer (Matthiaa). Mittelhochdeutsches HandwörterbucL 
Zugleich als supplement und alphabetischer Index zum 
Mittelhochdeutschen Wörterbuche von Benecke-Mül- 
ler-Zarncke. Leipzig, S. Hirzel, 187 2- 1878, 8". 3 deden, 

1770^ Lexicon graeco-latinum manuale ex optimis libris con- 
cinnatum. Leipzig, Tauchnitz, 1830, 24**. 

1770' Lexique grec-fran^ais de quarante fables d'Esope. Parijs, 
J.-M. Eberhart, 181 1, 18°. 

1770^ Littré (£.). Dictionnaire de la langue franQaise. Parijs, 
L. Hachette en C'®, 1863- 1869, 4®» 4 deelen. 

lyyo' Dictionnaire de la langue fran^aise, abrégé du 

Dictionnaire de E. Littré, par A. Beaujean. Ibid^ 
id., 1875, kl.-8^ 

1770"® Loritza (Carl). Neues Idioticon Viennense, das ist : die 
Volkssprache der Wiener. Weenen, J. Stöckholzer, 
1847, 16°. 

1770" Luïscius (A.-G.). Het algemeen historischi geographisch 
en genealogisch Woordenboek, vervattende de gehede 
werreldlijke geschiedenis ... als ook de geheele ker- 
kelijke geschiedenis .. . wijders een geographische, his- 
torische en staatkundige beschrijving van alle de 
keizerrijken, koningrijken em. . . . voorts een uitvoerige 
genealogische beschrijving van alle doorluchtige, aloude 
en aanzienlijke geslachten door de geheele werreld 
. . . eindelijk , een historische en zedekundige verklaring 
en uitlegging van de heidensche fabelen, 's Graven- 
hage, Jan van Dureii, 1724-1734, in-folio, deelen 3-8. — 467 — 

lyyo" Maignc d'Arnis (W.-H.). Lexicon manuale ad scriptores 
medidB et infiraaB latinitatis , ex glossariis Caroli Dufresne, 
D. Ducangii, D. P. Carpentarii, Adelungii et aliorum 
in compendium accuratissime redactum, ou recueil de 
mots de la basse latinité. Publié par A. MiGNE. Parijs, 
J.-P. Migne, 1866, gr .-8». 

1770** Marin (P.). Dictionnaire complet fran^ois et hoUandois. 
Compleet Fransch en Nederduitsch Woorden-boek . 
Tweede druk. Dordrecht, Jan van Braam, 1828, 4°. 

lyyo" Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek. 

Dictionnaire complet hoUandois et fran9ois. Amster- 
dam. 1717, 4*. 

1770" Martin (E) und Lienhart (H.). Wörterbuch der Elsas- 
sischen Mundarten. Strassburg, Karl.-J. Trübner, 1897- 
1898, kl..4». 

1770" Martin (H.). Beredeneerd Nederduitsch Woordenboek 
voorafgegaan door eene Spraakleer en gevolgd door 
eene verzameling der meest in gebruik zijnde Neder- 
duitsche synonimen. Tweede druk. Amsterdam, H. 
Martin en C**, 1821;, 16°. 

1770'* Martinez en Binart. Dictionarinm teutonico-latinum 
novum, sive biglotton amplificatum. Heruitgegeven door 
]. DE Wilde. Amsterdam, R.en G. W' etsten., 1719. 8^ 

177 1* Meijer (L.). Woordenschat. Tiende druk. Amsterdam, 
J. Ratelband, 1745, i6^ 2 deelen. 

Miller (Ph.). Zü : Kruidkunde. 

1774* Mozin, Guizot, Eiber, Hoelder, Courtin. Dictionnaire 
complet des langues fran^aise et allemande. Troisième 
édition , revue et augmentée par A. Peschier. Frangais- 
Allemand. Stuttgart en Tubingen, 1842, 4**, 2 deelen. 

— — Allemand- Francais, id., 1844-1846, 4°, 2 deelen. 

1775* Muller (J08.) en Weitz (Wilhelm). Die Achener Mundart. 
Idioticon nebst einem poetischen Anhange. Aken, J.- 
A. Mayer, 1836, 12°. — 4^8 — 

1775^ Muyt (P.-N.). Handwoorden-boek der meestgebniikelijke 
Nederduitsche zelfstandige naamwoorden, met aanwij- 
zing van derzelver bijzondere geslachten. Bewerkt vol- 
gens de Spraakkunst en Spelling van Weiland, Siegen- 
BEEK en anderen. Z.-Boemel, J. Noman, 1824, 16*». 

1775' Nugent(Th.) en Ouiseau (J.). Nouveau Dictionnaire de 
poche fran^ais-anglais et anglais-frangais. 21* édition. 
Brussel, wed. P.-J. de Mat, 1831, 24°. 

1775*® Officina latinitatis seu dictionarium latino-gallicum, cuin 
novo dictionario geographico. Rouen, Nic. Lallemant, 
1749. 8°. 

1777' Olinger (Ph). Nieuw klassisch Vlaemsch en Fransch 
Woordenboek. Nouveau dictionnaire classique flamand- 
francais. 4® édition. Mechelen, P.-J. Hanicq, 1852-1853, 
2 deelen, gr.-8^ 

1777' Oudin (Cesar). El grande dictionario y thesoro de las 
tres lenguas espanola, francesa y flamenca. Le grand 
dictionnaire et Irésor de trois langues, fran9ois9 flameng 
et espaignol. Den grooten dictionaris ende schat van dr>' 
talen, Duytsch, Spaensch ende Fransch. Antwerpen, 
Joachim Trognesius, 1639, kl,-4**. 

1781* Pernety (Ant.-Joz.). Dictionnaire mytho-hermétique, dans 
lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, 
les métaphores, les énigmes et les termes barbares 
des philosophes hermétiques expliqués. Parijs, Bauche, 
1758, 120. 

1781* Pitiscus (Samuel). Lexicon latino-belgicum novum , olim 
idiomate gallico publicatum a P. GuroONE Tachard... 
Amsterdam, Adr. Wor en G. onder de Linden, 1729, 4°. 

1781' Lexicon latino-belgicum novum, post multiplices 

variorum labores auctius et exactius proditum... Ter- 
tia editione a variis mendis purgatum et plus quam 
sex mille vocabulis et locutionibus ditatum, cura et 
studio Arn. Henk. Westebhovil 4** uitgaaf, Rotter- 
dam, H. Beman, 1771, 4°, 2 deelen. 

1781* Lexicon antiquitatum Romanarum. 's Gravenhage, 

Petr. Gosse, 1737, in-folio, 3 deelen. — 469 — 

1781* Planche, Alexandre en De Fauconpret. Dictionnaire 
fran<;ais-grec , composé sur Ie plan des meilleurs diction- 
naires fran9ais-latin , enrichi d'un vocabulaire des noms 
propres. Brussel, Ch.-J. de Mat, 1845, gr.-8°. 

1 782' Plantijn. Thesaurus theutonicae linf^uae. Schat der Neder- 
duytscher spraken, inhoudende niet alleen de Neder- 
duytsche woorden, maer oock verscheyden redenen 
ende manieren van spreken, vertaelt ende overgeset int 
Fransois ende Latyn. Antwerpen, Ch, Plantijn, 1573, 4**. 

1782* Placaet- en Rechtskundig Woordenboek (Nederlandsch). 
Amsterdam, Allart, de Leeuw en Krap, 1791-17971 4*i 
5 deelen. 

1782* Poitevin (M.-P.) Dictionnatre-manuel de la langue fran- 
9aise, suivi d'un sommaire des principales difficultés 
grammaticales. Parijs, Gebr. Firm. Didot, 1855, 24°. 

1782' Quicherat (L.). Thesaurus poeticus linguae latinae in quo 
uni versa vocabula a poëtis latinis usurpata, coUegit, 
digessit, explicavit... Parijs, L. Hachette et C**^, 1852, 8®. 

1782'* Ragueau (Fr.). Glossaire du droit fransois, revu, cor- 
rigé et augmenté par Eusèbe de Laurière. Niort, 
L. Favre, 1882, 4», 2 deelen. 

1783' Richelet (P.). Le grand Dictionnaire frangois et flamand, 
formc sur celui de M' Pierre Richelet. Brussel, 
G. Frix, 1739,. 4*, 2 deelen. 

1783* Robertson ^T.). Dictionnaire idéologique. Recueil des 
mots, des phrases, des idiotismes et des proverbes de 
la langue frangaise. Parijs, A. de Rache, 1859, 8*, 

1783* Dictionnaire des racines anglaises et traite de la 

formalion des mots. Parijs, Pollet, Soupe en Guillois, 
1839, 8°. 

1783* Rodriguez (J'-F.). Nieuwen dictionaris om te leeren de 
Nederlandtsche ende Spaensche talen. Antwerpen, 
C.-J. Trognesius, 163^, kl. 4*. Boekenvert. der Kon, VI, Academie, 59 — 470 — 

1785* Sanders (Daniel). Erganzungs-Wörterbuch der deutschen 
Sprache . Eine vervoUstandig^ng und Eirweitering und 
aller bisher erschienenen deutschsprachlichen Wörter- 
bücher. Leipzig, A. Pries, 1879, 4°. 

1785* Sasbout (Mathias). Dictionnaire frangois-flameng, très 
ample et copieux, auquel on trouvera un nombre infini 
de term es et dictions, plus qu'en ceux qui jusques a 
présent sont sortis en lumière. Antwerpen, Jan van 
Waesberghe, 1583, kl. 4®, 2 deelen. 

1785^ Scheler (Aug.). Dictionnaire d'étymologie fran^aise d'après 
les résultats de la science moderne. 3® édition. Brussel, 
P. Weissenbruch, 1888, gr.-8«. 

^785* Glossaire roman-latin. XV* siècle. 

1785'^ Scheller (J.-J.-C). Lexicon latino-belgicum auctorum 
classicorum , curante Da vide Ruhnkenio. Amsterdam, 
1799, 4°, 2 deelen. 

1785"^ Schiller (Karl) en Lubben (August). Mittelniederdeut- 
sches Wörterbuch. Bremen, J. Kühtmann, 1875-1880, 
8°, 5 deelen. 

1785" — — Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Ibidem, Hinr. 
Fischer, 1881, 8^ 

1785" Schmeller (Adreas). Bayerisches Wörterbuch. Zweite 
Ausgabe, bearbeitet von G. Karl Frommann. Mun- 
chen, Rud. Oldenbourg, 1872, gr.-8% 2 deelen. 

1787® Scot(Alex.) en Heinec (G.). Vocabularium juris utriusque 
ex variis ante editis ... Parijs, M. Bousquet, 1759, 
kl.-8^ 2 deelen. 

1787' Servilius (Joh.). Dictionarium triglotton, hoc est tribus 
linguis, latina, graeca et ea qua tota haec inferior 
Germania utitur. Antwerpen, Michiel Hillen, 1546, 
kl..4». 

1788* Siegenbeek (Matthijs), Woordenboek voor de Neder- 
duitsche Spelling. Amsterdam, J. Allart, 180^, 8^ - 47ï - 

1788* Smith. Nugent 's improved French and English, English 
and French pocket-dictionary. — Nouveau dictionnaire 
fran9ais-anglais et anglais-franpais. Parijs, Ch. Fouraut, 
1870, 240. 

1788' Stein (Chr.-G.-D.). Geographisch- statistisches Zeitungs-, 
Post- und Comtoir- Lexicon. Leipzig, J.-C. Hinrichs, 
1818-182 1, S"", 4 deelen. 

17908 Taschen-Wörterburch (Neues) der hollandischen und deut- 
schen Sprache. Nieuw Woordenboek der Nederduitsche 
en Hoogduitsche talen. Leipzig, K. Tauchnitz, z. j., 18^. 

1790^ Dansk-Tydsk og Tydsk-Dansk Lomme-Ordbog. Neues 
Taschen-Wörterbuch der d^nischen und deutschen 
Sprache. Leipzig, K. Tauchnitz, z. j., 240, 2 deelen. 

1790' Thcil. Dictionnaire latin-fran^ais, rédigé d'après les meil- 
leurs travaux allemands et principalement d'après Ie 
grand ouvrage de Freund. Parijs, Gebr. Firmin Didot 
en O», 1864, 80. 

1791* Ten Kate (Lamb.). Aenleiding tot de kennisse van het 
verhevene deel der Nederduitsche Sprake. Amsterdam, 
Rudolf en Geeraard Wetstein, 1723, 4°, 2 deelen. 

1795* Uhlenbeck (C.-C). Kurzgefasstes etymologisches Wör- 
terbuch der Gotischen Sprache. Amsterdam, J. Muller, 
1896, 80. 

1795* Van Dale (J.-H.). Nieuw Woordenboek der Nederland- 
sche taal. 's Gravenhage, Martinus NijhofF, A.-W. Sijt- 
hoflf, D.-O. Thieme, 1872, 8*>. 

1796' Van den Ende (Kasper). Le Gazophylace da la langue 
franQoise et flamande, augmenté d'une grammaire fran- 
(joise. Rotterdam, Joannes Naeran, 1665, kl.-4^ 

1796* Van der Schueren (G.). Teuthonista of Duytschlender, 
uitgegeven door C. BOMZAJER. Leiden, Herdingh en 
du Mortier, 1804, 4®. 

1798* Van Houcke (Alf.) en Sleypen (Jozef). Vak- en Kunst- 
woorden. N' 4. Ambacht van- den Metselaar. Gent, 
A. Siffer, 1897, 8^ ~ 472 — 

1798* Van Kiel (Corn.). Etymologicum Teutonicae linguae: sive 
dictionarium Teutonico-Latinum. Antwerpen, Chr.Pian- 

tijn, 1599. 8^ 

1800^ Van Limburch (Will.)* Medulla simplicium exDodoneo 
et Schrodero aliisque gravissimis authoribus desumta. 
Editio novo. Loven, W. Stryckwant, 1702, 24^ 

1804* Verheyk (H.). Nederduitsch en Latynsch Woordenboek 
ten dienste der I^tynsche schooien, eerst opgesteld 
door J. Hannot, vermeerderd door D. Van Hoog- 
STRATEN. Amsterdam en Leiden, Gerrit de (jfoot en 
Samuel Luchtman, 177 1. 

1807* Verwijs (E ). Woordenlijst op de Bloemlezing uit Mid- 
delnederlandsche dichters. Vermeerderd door G. Penon. 
Zutphem, W.-J. Thieme, 1890, 8^ 

1809* Wackernagel (Will.). Vocabularius optimus. Herausge- 
geben von ... Basel, 1847, 4**. 

18 10* Webcr (F.-A.). Erklarendes Handbuch der Fremd- 
wörter, welche in der deutschen Schrift- und Umgangs- 
sprache gebr^uchlich sind, nebst Angabe ihrer Beto- 
nung und Aussprache. 3® uitgave. Leipzig, Bern. Tauch- 
nitz, j, z. j., kl.-4^ 

181 1* Weiland (P.). Nieuwe uitgave. Dordrecht, Blussé en van 
Braam, 1859, gr.-8^ 

1814^ Wilcocke (Samuel). A new pocket dictionary, of the 
English and Dutch languages, with a vocabulary of 
proper names, geographical , historica! etc. Londen, 
J.-G. Barnard, 18x1, 16**. 

1814^ Winschooten (W.). Seeman een grondige uitlegging van 
de Nederlandsche Konst- en Spreekwoorden voor 
soüveel die uit de see vaere syn ontleend. Leiden, Joh. 
de Vivie, 1681, i6^ 

1816' Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkin- 
gen, onder redactie van Taco H. de Beer en Dr. 
E. Laurillard. 's Gravenhage , 1896-1898, kl.-8^ — 473 - 

XXX. 

Overige Germaansche talen. — Gotisch. 
Uhlenbeck (C.-C). Zie Woordenboeken, (bl. 471.) 

XXXII. 

IJslandsch. — Zweedsch. — Deensch. 

1833 Andersen (H.-C). Nur ein Geiger. Roman. Aus dem 
Danischen von Edmund Zoller. Leipzig, Ph. Reclam, 
z. j., I8^ 

1833* Der Improvisator. Frei aus dem Danischen über- 

setzt von H. Denhardt. Ibid., id., 18®. 

1833* Marchen. Idem. Ibid., id., i8*, 2 doelen. 

1833' O. Z. Original-Roman . Idem. Ibid., id., i8^ 

1833^ — — Sein oder Nichtsein-Roman. Idem. Ibid., id., 18». 

1837' Bjömson (Björnstjerne). Uber die Kraft. Ubersetzt von 
L. Passarge. Leipzig. Ph. Reclam, j% i8*. 

1837^ — — Arne. Eine novelle. - Bauern Novelle. Ibid.» 
id., 24*. 

1837' Bogh (Erik). Humoristische Vorlesungen. Aus dem Dani- 
schen. Leipzig, Philip Reclam j', 18°, 2 deelen. 

1840* Flor (C). Lehrbuch der dclnischen Sprache enthaltend 
eine Grammatik, ein Lesebuch und ein vollst^ndiges 
Wortregister zum Gebrauch fïir die ersten Anfönger. 
3" uitgave. Kiel, 1843, ï^*^- 

1842^ Geijer (Erik). Gedichte. Aus dem Schwedischen. Leipzig, 
Ph. Reclam, j', 18°. 

1876' Van Heiten (W.-L ). Zur Lexicologie des Altwest- 
friesischen. Amsterdam, Johan Muller, 1896. 

Zie in Lettervruchten van c Met Tijd en Vlijt », d« 
verhandeling van J.-D. Franquinet over de c Völo- 
Spa » (N' 3919). — 474 — 

XXXIII. 

Oudsaksisch. — Angelsaksisch. — Middel- en Nieuw- 

Engelsch. 

1883^ Akensid (M.-D.). The poetical works Buckingham. J. 
Seeley, 1814, 24°. 

1883' Alcott (Louisa). Little Women, or Mojsr. Jo, Beth and 
Amy. Londen, Spottiswoode en O", 1874, 16**. 

1883*® — — iJttle women wedded forming asequelto c Littie 
women >. Ibid., Sampson Low, Marston en Searle, 
1875, ï6^ 

1883" Little men : life at plumfiels with Jo's Boys. Ibid., 

id., 1876, i6^ 

1884' Bellinger (W.-A). Modern Frensch and English Conver- 
sation, containing elementary phrases and new easy 
dialogues in french and english. Parijs, Baudry, 1834, 18^. 

1886' Beowulf. Das ^Iteste deutsche Heldengedicht. Ausdem 
Angelsachsischen von Hans von Wolzogen. Leipzig, 
Phil. Reclam, js i8^ 

1886^ Blommaert (Ph.). Chronologische handleiding van de 
geschiedenis der Nedersaksische letterkunde. Borger- 
hout, H. Peeters, 1855, 8«. 

1886^ Bolkenrath (Rudolf). On the history and etymology of 
the English language. Hagen, Gust. Butz, 1886, 4''. 

i886^ Braddon (E.). Lady Audley's secret. Londen, Ward, 
Lock en Tyler, z. >., i6^ 

1886* Aurora Floyd. Ibid., id., i6^ 

Büchner. Zie : N' 1902**. 

1886'' Bulwer (Edward). Miscellaneous prose works. Leipzig, 
Bern. Tauchnitz, 1868, 16°, 2 deelen. 

1886'' The Caxtons a family picture. Londen, Rich. 

Clay en Zonen, i888, 16**. 

1886'^ The Coming Race, — Leila, or, the siege of Gra- 

nada. — Zicci. — The Haunted and the Haunters. Ibid., 
id., 1888, 16°. - 475 — 

i886'* Bulwer (Edward). Eugene Aram. Parijs, George Rout- 
ledge en Zonen , 1887, 16°. 

i886« Falkland. The Pilgrims of the Rhine. — Pausanias, 

the Spartan. Ibid., id., 1888, 16®. 

1886"* Rienzi, the last of the roman tribunes. Leipzig, 

Bemh. Tauchnitz, 1842, I6^ 

i886"* The last days of Pompeii. Ibid., id., 1842, i6«. 

1886" Pelhara, or adventures of a Gentleman. Londen 

George Routledge en Zonen, 1887, 16**. 

1886*' The Parisians. Ibid., id., 1889, i6^ 2 deelen. 

i886'* Kenelm Chillingly his adventures and opinions. 

Ibid., id., z. j., 16**. 

1886" Bums (Robert). The complete works. Leipzig, Fred. 
Fleischer, 1835, 8^ 

i886'^ Byron, lord. The poetical works. Complete. Londen, 
John Murroy, 1867, 16*». 

1886'® Bysshe ShcUey (Percy). The banquet of Plato. translated 
and original by ... Londen, Cassell en 0^ 1893, 18°. 

1886'* Campbell (Thomas). The poetical works, consisting of 
the Pleasures of Hope, Gertrude of Wyoming, and 
other poems. Parijs, Fain, 1825, 16**. 

1886** Carlyle (Thomas). On heroes, hero-worship and the 
heroic in history. Londen , Chapman en Hall, 1840, 16°. 

1886" Caxton (P.). What wUl he do with it? Londen, G. 
Routledge en Zonen, z. j., 16**, 2 deelen. 

1886" Coleridge (Sam.). Table talk. Ibid., id.. 1884, i6^ 

1886^® Course of english literature. Prose specimens of the 
nineteenth century, selected and arranged by C. VAN 
TiEL, Leiden, E.-J. Brill, 1881, 12°. 

1886** Cowper (William). Poems. Edinburg, Oüver en Boyd, 
1838, 24». — 476 — 
i886** Crabbe (Gcorge). Poems. Londen, Cassell en C^, 1893. 18^. 

1886** Craik (G.-L.). A manuel of EngHsh literature and of 
the history oi the English languagc, froni the Norman 
conquest. Leipzig, Bern. Tauchnitz, 1874, 16°, 2 deelen. 

1886*' Cromwell (Olivier). Letters and speeches : with eluci- 
dations, by Thomas Carlyle. Londen, Chapraan en 
Hall, 2. j., 16% 5 deelen. 

1886*® Defoe (Daniel). The life and adventures of Robinson 
Crusoe. Londen, G. Routledge, z. j., ló®. 

1886^' Dickens (Charles). Great expactations. Londen, Chapmao 
en Hall, 1868, ló®. 

1886*" A Christmas Carol in prose. Being a ghost stor)- 

of Christmas. Mentz, Fl. Kupferberg, 1871, 16**. 

1886** D'Israeli (I.). Curiosities of literature. Londen, George 
Routledge en Zonen, 1867, i6<>. 

1886** Dryden J.). Discourses on satire and on epic poetry. 
Londen, Cassell en C»*^ 1886, 18*». 

— — Poems. Ibid., id., 1894, 8®. 

1886*' Essai sur la jKjésie dramatique, publié par F. 

Churchill. Parijs. Ducessoir, 18*». 

i888** Eliot (Georges). Adam Bede. Leipzig, Bern. Tauchnitz, 
1859, 16°, 2 deelen. 

1886*' Engel (Eduard). Geschichte der englischen Litteratur 
von ihren Anfangen bis auf die neueste Zeit. Mit einem 
Anhange : Die amerikanische Litteratur. Leipzig, W. 
Friedrich, 8*». 

1886" 'Enfield (Will.). The speaker : or, miscellaneous pieces 
.selected from the best English writers. Londen, J.-C 
en F. Rivington, 1829, i6^ 

1886** Fielding (Henry). The complete works. Londen, H. 
Washbourne, 1841, 8**. — 477 — 

i886«* Fichte (J.-H.). Die Idee der Persönlichkeit und der 
individuellen Fortdauer. Elberfeld, 1834, 16°. 

1886^^ Filon (Augustin). Histoire de la littérature anglaise, 

depuis ses origines jusqu*a nos jours. Parijs, A. Lahure, 
1S83, i6^ 

1887* Gallée (J.-H.). Oudsaksische Genesis. Vs. 288. (Huoam). 
Leiden , 1867, 8°. 

1887' Gesenius (Fridericus). De lingua Chauceri. Dissertatio 
grammatica. Bonn, C. en Fr. Kruger, 8°. 

1887* Godwin (W.). Caleb Williams ou les choses comme 
elles sont. Parijs, Gebr. Pion, 1847, i8®, 3 deelen. 

i888* Gore (Mrs.). The heir of Selwood. Londen, G. Rout- 
ledge en C'^ 1855, i8«. 

188S* Hallam (Henry). Introduction of the literature of Europe 
in the 15, 16 and 17 centuries. Parijs, Crapelet, 1839, 
8^ 4 deelen. 

1889* Handbuch der Nordamericanischen National-Literatur. 
Sammlung von Musterstücken nebst einer literar- 
historischen Abhandlung ueber den Entwickelunsgang 
der Englischen Sprache und Literatur in Nord- America, 
von Dr. L. Herrig. Brunswijk, G. Westermann, 1854, 8^ 

1891' Jonhson .Samuel). The history ot Rasselas, prince of 
Abissinia. A tale. Gouda, G.-B. van Goor, 1857, i8^ 

1891* The history of Rasselas, prince of Abyssinia, or 

the happy valley. Brussel, 1851, 24°. 

1891* Keats (John.) Endymion, and other poems. Londen, 
Cassell en O*, 1892, i8r 

1892' Koch (William). Readings in prose and poetry for 
the use of middle-class schools in Belgium. Gent, 
Fr. Waem-Lienders , 1892, S\ 

1892' Koek (Ernst). The English relative pronouns, a criti- 
cal essay. Lund, Hjalmar-Möller, 1897, 4**. Boekenvert, der Kon, VI, Académie* 60 - 478 — 

1892* Köne (F^-M.). Heliand oder das Lied von Leben Jesu. 
Munster, 'Iheissing, 1855, 8^ 

1892' A life for a life. Londen, Hurst en Blackett, z. j., 120. 

1892' Live and Learn : a guide for all who wbh to speak 
and write correctly : particularly intended as a book 
of reference for the solulion of difiiculties connected 
with gram mar, composition, ponctuation, orthoepy and 
elocution. Londen, John .-F. Shaw en C*", z. j., 16®. 

1894' Longfellow (H.-W.). The prose works. Londen, G. 
Routledge en Zonen, z. j., 12» 

189V The poetical works. Ibid., id., 1882, 12° 

1894* — — Evangeline. Amerikanische idylle. Uebersetzt von 
Karl Knortz. Leipzig, 18**. 

1894* Macauley (Th.-B.). Lays of ancient Rome: with c Ivry » 
and c the Armada ». Leipzig, Bernh. Tauchnitz, 185 1, i6^ 

1894^ Mackenzie (Henry). The Man of Feeling. Londen, Cassel 
en O*, 1893, i8« 

1894' Milton (John). Paradise lost : with copious notes, cxpla- 
natory and critical... by jAMES Prendeville. Parijs, 
E. Thunot en C^ 1850, 8^ 

1894"® - — Parodise lost. Edinburg, ApoUo Press, 1779, 24^ 

1894" — — The poetical works. Londen, E.Moxon, z. j., I2^ 

1894** Areopogitica. Ibid., Cassel en O®, 1891, i8«. 

1894'^ Minot (Laurence). Lieder, mit grammatisch-metrischer 
Einleitung. Straatsburg, K.-J. Trübner, 1884, 8**. 

1895* Pope (Alexander). Works. Londen, J.-P.-P. Knapton, 
*754» 16®, 10 deelen. 

1895' Readings in English literature a coUection of specimens 
from our best Writers. Londen, W. en R, Chambers, 
1872, i6^ - 479 — 

1895' Rodhe (Emil). Transitivity in modern English. Stock- 
holm, C.-E. Fritze, 1894, i6*. 

1895*® Rossetti (Dante-Gabriel). Poems. Leipzig, Bemhard 
Tauchnitz, 1873, i6«. 

1896^ Schiller. The poems and ballads translated by Bulwer. 
Leipzig, Bemh. Tauchnitz, 1844, ^^^' 

1896* Scott (Walter). The Waverley novels. Edinburg, Adam 
en Black, 1867, 8*», 4 deelen. 

I. Waverley. — Guy Mannering. — The Antiquary. 

— Rob Roy. — Old mortality. — The black Dwarf« 

— Montrose. — The bride of Lammermoor. 

II. The heart of Midlothian. — Ivanhoe. — The monas- 
tery. — The Abbot. — Kenilworth. — The pirate. 

ni. The fortunes of Nigel. — Peveril. — Quentin 
Durward. — St. Ronan 's Well. — Redgauntlet. — 
The betrothed. — Chronicles of the Canongate. — The 
Highland widow. 

IV. The Talisman. — The two drovers. — Wood- 
stock. — The fair maid of Perth. — Anne of Geier- 
stein. — Count Robert of Paris. — The Surgeon 's 
daughter. — Castle Dangerous. — Glossary. 

1896* Selections from the Edinburgh Review, comprising the 
best articles in that journal. Parijs, J. Smith, 1835- 
1836, 8^ 6 deelen. 

1896^ Shakespeare (Will.). Les sonnets. Traduits par Fr.-V. 
HUGO. Parijs, wed. Dondey-Dupré, 1857, i6^ 

1896' Sidney (Philip). A defense of Poesie. Londen, Cassell 
en 0% 1891, i8«. 

1896"® SmoUett (T.). The ad ventures of Roderick Random. 
Leipzig, B. Tauchnitz, 1815, ï^°' 

1897' Spectator (The). A new edition, with biographical notices 
of the contributors . Londen, William Tegg, 1860, gr.-8°. 

1897* Spiers (A.). Suite de l'étude raisonnée de la langue 
anglaise. Parijs, Ducessois, 1838, 160. — 48o — 

1897^ Steele (Richard). Essays and tales. Londen, Casscll en 
C% 1892, i8^ 

1897^ Sterne. Voyage sentimental. Londen, 1782, 32°. 

1897'® Swift (Jonathan). The works. Edinburg, WilHam-P. 
Nimmo, 1869, 8*. 

1897" Voyage de GuUiver a Brobdignag. Angers, Bur- 

din en C*, 12^ 

1897" Taine (H.). Histoire de la littérature anglaise. Deuxième 
édition. Parijs, Ch. Lahure, 1866, 12°, 5 deelen. 

1897*' Tennyson (Alfred). Idyllen van den koning. Eerste vol- 
ledige Nederlandsche uitgave met inleiding en aan- 
teekeningen door SOERA Rana. Amsterdam, P.-N. van 
Kampen, 1897, 8^ 2 deelen. 

1897** The poetical works. Amsterdam, K.-H. Schadd, 

1869, i6^ 

1897'* Thakeray (W.-M.). The four Georges. Sketches of man- 
ners, morals, court and town life. — • Lovel the widower. 
Leipzig, B. Tauchnitz, 1861, ló®. 

1897'® The English humourists of the eighteenth een- 

tury. Ibid., id., 1853, 16°. 

1897*® Thomson (James). The poetical works. Leipzig, Bern. 
Tauchnitz, 1853, 16°. 

1897*' Troloppe (Ant.). Doctor Thorne. Londen, Chapman en 
Hall, 1866, i6*>. 

1897"* Twain (Mark). The innocents Abroad and the new pil- 
grim's progress. Londen , Georges Routledge en Zonen, 
z. j., 8°. 

189S Van de Ven (J.). Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen, 
in den « Heliand >. Gent, A. SifiFer, 1893, 8^ 

1898^ Ward (J.-H.). Eight chapters on the Elisabethan litcra- 
ture. Kuilenburg, Blom en Olivierse, z. j., 12*. — 48i — 

1898"* A Woman's Thoughts about Women. By the author 
of c John Halitax, Gentleman ». Leipzig, B. Tauchnitz, 
1860, i6«. 

1898'* Wordsworth (Will.). Poetical works. Londen, John Diks, 
1870, 12°. 

1898" Young (Edw.). The Complaint; or, night thoughts on 
life, death, and immortality, Londen, W. Tegg, 1860, 18°. 

XXXIV. 

Oudhoogduitsch. — Middel- en Nieuwhoogduitsch. 

1899 Ahn (J.). Nouvelle methode pour apprendre la languc 

allemande. Luik, H. Dessain, 1843. 

1900 Asmus omnia sua Secum portans, oder s^mmtliche 

Werke des Wandsbecker Bothen. Wandsbeck, 1774, 
i6^ 8 deelen. 

1900* Auerbach (Berthold). Auf der Höhe. Roman. Stuttgart, 
J.-G. Cotta, 1865, 16°, 3 deelen. 

1901 Barnhagen ven Ense (K.-A.). Denkwürdigkeiten des 

eignen Lebens. Zweite Auflage. Leipzig, J.-A. Brock- 
haus, 1843, 16®, 3 deelen. 

1901' Barthel (Karl). Die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit 
in einer Reihe von Vorlesungen dargestellt. Brunswijk, 
Ed. Leibrock, 1855, 8^. 

1901' Bechstein (Ludwig). Die Volkssagen, M^rchen und 
Legenden des Kaiserstaates Oesterreich. Leipzig, C.-B. 
Polet, 1841, i6«. 

1901"® Becker (Karl-Ferd.). Schulgrammatik der deutschen 
Sprache. Frankfort a/R, G.-F. Rettembeil, 1893, 8". 

1901'* Belani (H.). Goethe und sein Liebeleben. Historischer 
Novellenkreis. Leipzig, C.-F. Schmidt, 1866, i6^ 3 
deelen . 

1902^ Blumauer (A.). Gedichte. Koningsberg, 1816, 18°. — 482 — 

1902^ Borxnann (K.). Die französichen Bonnen, oder : was 
ist von dem Verfahren zu halten, Kinder von früher 
Jugend an zwei Sprachen sprechen zu lassen? Berlqn, 
H. Schultze, 1844, 8°. 

1902" Börne (Ludwig). Gesammelte Schriften . Weenen , Tend- 
ler en C*, 1868, 180, 12 deelen. 

1902** Brant. Narrenschiff . Erneut von H.-A. Junghans. Leip- 
zig, Ph. Reclam, j', i8^ 

1902" Brederlow (C). Vorlesungen über die Geschichte der 
deutschen Literatur. Leipzig, J,-A. Brockhaus, 1844, 8«, 
2 deelen. 

1902*^ Brölsch (W.). Lectures allemandes. — Beispiele zur 
Sprachlehre, sowie Stofï zur mündlichen und schrift- 
lichen Auwendung der deutschen Sprache. Aken, Alb. 
Jacobi, 1882, 160. 

1902'* Büchner (Alex.). Geschichte der englischen Poesie. Von 
der Mitte des vierzehnten bis zur Mitte des neunzchnten 
Jahrhunderts. Darmstadt, J.-Ph. Diehl, 1855, 8°, 2 deelen. 

1902*" Buhse (Fr.-W.). Internationale französisch- englisch- 
spanisch- italienische Grammatik fur Deutsche. Leipzig, 
F.-A. Brockhaus , S^*, 3 deelen. 

1902" Burger (G.-A.). Gedichte. Francfort, 1783, ló». 

1902" — — Gedichte, Leipzig, Phil. Reclam, z. j., i8«, 

1903'* De Mont (P.). De Hoogduitsche Dichtkunde in de 
XV« eeuw. 8<» 

1903" Doederlein (L,). Indicem vocabulorum quarundam teu- 
tonicorumcum graecis latinisque congruentium. Erlan- 
gen, J.-J. Barfus, 1851, 4**. 

1903** Die sieben weisen Meister. (Deutsche Volksbücher nach 
den éLltesten Ausgaben hergestellt von Karl Simrock. 
Francfort a/M, Christ. Winter, z. j., i6^ 

1904' Dunlop (John). Geschichte der Prosadichtungen oder 
Geschichte der Romane, Novellen, M&rchen u. s. w. 
Berlijn, G. xMüller, 1851, 8». 


— 483 — 

1904' Eberhard (A.-G ). Hanchen und die Küchlein. Leipzig, 
Phil. Reclam, j^ 

1904*' Eckstein (Ernst). Die Claudier. Roman au$ der römischen 
Keiserzeit. Nieuw- York, G. Munro, 4°. 

1906* Fischart (Johann). Das Jesuiterhütlein. Satirisches Gedicht. 
Leipzig, Ph. Reclam, j', 18**. 

1906' Die Flohhatz. Humoristisches Gedicht. Ibid., id., 18°. 

1906* Friedrich Leopold von Stolberg. Ein Büchlein von der 
Liebe, nebst dem Schwanengesange des Verstorbenen. 
Munster, 1821, 12^ 

1906^ Freidanks Bescheidenheit. Aus dem Mittelhochdeutschen 
übersetzt, mit Einleitung und Anmerkungen versehen 
von Karl Pannier. Leipzig, Ph. Reclam, j^ i8». 

1906* Freiligrath (F.). Gedichte. Rotterdam, H. Altmann, 16°. 

1906'^ Geibel (Bmanuel). Gedichte. Berlijn, Alex. Duncker, 
1855, 16°. 

1 906' * Geiger (Ludwig). De la littérature allemande von Friedrich 
dem Grossen. — De la littérature allemande, des défauts 
qu'on peut lui reprocher; quelles en sont les causes et 
par quels moyens on peut les corriger. Heilbronn, 
Gebr. Henninger, 1883, 16°. [Herdruk een er brochuur^ 
verschenen te Berlyn in i';8o) 

1906" Gervinus (G.G.). Handbuch der Geschichte der poöti- 
schen National-Literatur der Deutschen. Parijs, Fain 
et Thunot, 1843, 12*. 

1906'* Goethe. Gedichte. Stuttgart, J.-G. Cotta, 1845, I8^ 2 dln. 

i9o6"« Sammtliche Werke. Ibid.,id., 1868. i8», 18 deelen. 

1906'' Herman und Dorothea. Leipzig. Ph. Reclam, j', 18". 

i9o6*' Gedichte. Stuttgart, J.-G. Cotta, 1868, 24^ 2 deelen. 

1906*' Hermann und Dorothea. Leipzig, Dyk, i8*. — 484 - 

igot*^ Goethe. Werther. Traduction nouvelle et notice biographi- 
que et littéraire de LouiS Enault. Parijs , Ch. Lahure, 

1855, i6« 

1906** Sartimtliche Werke. Stultgart, J.-G. Cotta , gr.-8% 

6 deelen. 

1907* Hamerling (Robert). Aspasia. Ein Kunstler-und Liebes- 
roman aus Alt-Hellas. Zweite Auflage. Hamburg-, 
J.-F. Richter, 1876 12°, 3 deelen. 

1907* — -- Poëtische Werke . Tiel, H. Campagne, 1877, 12**, 
2 deelen. 

1907^ Hardt. Précis de grammaire allemande. Brussel, J.-B. 
Tircher, 1840, 8°. 

1907'' Hegel (G.-W.-Fr.). Werke. Berlijn, von Duncker en 
Humblot, 1835, 8*, 

1907" Heine (Heinrich). Sammtliche Werke. Hamburg, HoflF- 
mann en Campe, 1867 -1869, i6^ 19 deelen. 

1907" Heyse (Joh,-Christ.-Aug.). Theoretisch-praktische deut- 
sche Schulgrammatik. Hannover, 1844, 8**. 

1907" Hildebrand (Rud.). Uber Grimms Wörterbuch in seiner 
wissenschaftlichen und nationalen Bedeutung. Leipzig, 
S. Hirzel, 1S69, 6^ 

1907*' Hoffmann (Willy). Der Einfluss des Reims auf die Sprache 
Wolframs von Eschenbach. Straatsburg, Ch. Müh en C**, 

1894, 8^ 

1907" Sammtliche Werke. Parijs, Baudry, 1841, gr.-8*. 

1907^* Immermann (Karl.). Die Epigonen. Familien-Memorien 
in neun Büchern. Herausgegeben von... Leipzig, Ph. 
Reclara, j', 18**. 

1908' Justi (Karl-Wilh.). Sophie, erstgeborene Tochter der hei- 
ligen Elisabeth , Herzogin von Brabant und Landgrafin 
von Hessen. Marburg, R.-G. Elwen, 1838, I6^ 

190&* Kellner (L.). Materialien für desUnterricht im mündlichen 
und schriftlichen Gedankenausdrucke ... herausgegeben 
von... Altenburg, H.-A. Pierer, 1876, 8*. - 485 - 

1909' Klopstock (Fr.-G.). Oden. Francfort a/M, J.-F. Wenner, 
1827, 32^ 

Messias. Ibid., id., 1828, 32*, 2 deelen. 

1 909* Knaben Wunderhorn (Das). Alte deutsche Lieder gesam- 
melt von L. ACHIM und Cl. Brentano. Herausgegeben 
von Fried. Bremer. Leipzig, Phil. Reclam, 18**. 

Körner iTh.). Zie : Tweede Bijvoegsel. (Tooneelwerken 
in vreemde talen). 

1909* Kor turn (C.-Arn,). Die Jobsiade. Ein komisches Hel- 
dengedicht in drei Theilen. Mit Einleitung und Anmer- 
kungen herausgegeben von Friedrich W. Ebeling. 
Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1868, 16**. 

1909* Krebs (Karl). Flatter-Rosen. Loretto's. Göttingen, W. 
Kastner, 1878, i6«. 

1909^ — — Lieb Agneis. Hüon-Lieder. Geburtstagsgabe. Ibid., 
A. Hopfer, 1877, 24^ 

1909^® Krummacher (Fr.-Ad.). Parabeln. Leipzig, Ph. Reclam, 
z. j., iSo. 

1909'* Kudrun. Herausgegeben von Karl Bartsch. Leipzig, 
F.-A. Brochhaus, 1867, 16°. 

1909*^ Lachmann (Karl). Anmerkungen zu den Nibelungen 
und zur Klage. Berlijn, G. Reimer, 1836, 8°. 

1910* Lebrun en Rossmann. Gedanken. — Strausz. — Novel- 
len. - Sammlung. Leipzig, B.-G. Teubner, 1887, l6^ 

1910' Lenau (Nicol.). Gedichte. Leipzig, Phil. Reclam, z, i., l8^ 

1910* Lichtenberger (H.). Le poème et la légende des Nibe- 
lungen. Parijs, Hachette en O®, 1891, 8^ 

19 10' Lindemann (Wilhelm). Geschichte der deutschen Litera- 
tur von den S^ltesten Zeiten bis auf die (iegenwart. 
Vierte Auflage, Freiborg, Herder, 1876, 8®. 

I9I0** Lohengrin, der Ritter met dem Schwane. Ein miltel- 
hochdeutsches Heldengedicht. Erneut von H.-A. JuNG- 
HAUS. Leipzig, Ph. Reclam, z. j., i8*. Boekenvert. der Kon. VI. Academie» éi 
~ — 486 — 

1911^ Marbach. Die Gcschichte von den sieben weisen Meis- 
tern. Leipzig, Otto Wigand, z. j., 16°. 

191 1' Marlitt (G.). Goldelfe. Roman. Leipzig, Otto Wigand, 
1872, i6^ 

1913* Marty (Anton). Ueber den Ursprung der Sprache. Würz- 
burg, A. Stuber, 1875, 8°. 

1914^^ Meister (J.). Ein Kampf um Rom. Historischer Roman. 
— Die Kreuzfahrer. — Felicitas. — Des Stein des 
Tiberius. Novelle von Dahn Felix. Nieuw-York, G. 
Munro, 4*. 

1914* Mirza-SchafTy. Die Lieder, mit einem Prolog von Frie- 
DRICH BODENSTEDT. Drieundzwanzigste Auflage. Ber- 
lijn, K. V. Decker, 1868, I8^ 

1914^ Möhl (G.), Deutsches Lesebuch. Auswahl von Muster- 
stücken für Belgiens Schulen. Herausgegeben von... 
Keulen, M. du Mont-Schauberg, 1877, 8^ 

1914* — — Cours complet de langue allemande a Tusage des 
établissements d'instruction moyenne. Troisième partie. 
Prosodie. Ibid., id., 1866, ló®. 

1914*® Moscherosch (Hans). Philanders von Sittewald wunder- 
liche und wahraf tige Geschichte. Sprachlich erneuert von 
Karl Muller. Leipzig, Ph, Reclam, 18°, 2 deelen. 

1914'* Muller (Maler). Die Schafschur. — Das Nuszkernen. 
Zwei Idyllen. Leipzig, Ph. Reclam, j', I8^ 

1914** Muller (Max.). Vorlesungen über die Wissenschaft der 
Sprache. Für das deutsche Publikum bearbeidet von 
Dr. Carl Böttger. Leipzig, Gustaf Meyer. 1863, 8°. 

I9i5«« Muller (Wilhelm). Griechenlieder. Hall a. d. S., Otto 
Hendel, i6®. 

1914*® Mundt (Theodor). Geschichte der Literatur der Gegen- 
wart. Vorlesungen über deutsche, französische, engli- 
sche, spanische, italienische , schewedigsche, dSnische, 
hollandische, vlamische, russische, polnische, böhmi- -48? - 

sche und ungarische Literatur. Von dem Jahre 1789 bis 
zur neuesten Zeit. Zvveite auflage. Leipzig, M. Simion, 
1853, kl.-8o. 

1914*' Musaus. Volksmarchen der Deutschen. Mit Einleitung 
und Anmerkungen herausgegeben von Moritz Mul- 
ler. Leipzig, F. Brockhaus, 1869, 12®, 3 deelen. 

ifyi4*' Musterstücke (Deutsche) aus dem Gebiete der Natur 
und des Menschenlebens, als Grundlage eines allseitig 
bildenden Unterrichts in der Muttersprache ... Erste 
Abtheilung. Bearbeitet von Fr. Gruner, Eisenmann 
und Dr. Wildermuth. Tweede druk. Stuttgart, Ebner 
en Geubert, 1852, 12°, 

1914** Nibelunge (Der) Liet. Vollstandigste Ausgabe nach dem 
durch Dr. Holtzmann als wirklich Skitesten nach- 
gewiesenen Texten des Frhrn. V. Lassberg ... Zum 
Gebrauche für Schulen veranstaltet und mit Wörter- 
buche versehen. Hannover, Carl Rümpler, 1855, 8®. 

19 14" Nibelungelied (Das). Herausgegeben von KA.RL Bartsch. 
Leipzig, F.-A. Brochhaus, 1866, ló"*. 

1914** Nibelungen (Der) Lied. Erneuet und crklart von Fr.-H. 
VON DER Hagen. Frankfurt, Frans Varrentrapp, 1824, 8". 

1914" Pertz (Georg). Fremdes und Eigenes. Leipzig, C.-F. Win- 
ter, 1862, i8^ 

1918* Petersen (Marie). Die Jrrlichter. Leipzig, Ph. Reclam, 
jS 180. 

19 18* Prinzessin Ilse. Ein Marchen aus dem Harzgebirge. 

Eingeleitet von Franz Brümmer. Leipzig, Ph. Reclam, 
j^ i8«. 

1918' Walther von der Vogelweide. Herausgegeben von Franz 
Pfeiffer. Leipzig. F.-A. Brockhaus, 1866, i6*. 

191 9* Rosegarten (L.-Th.). Jucunde. Eine Undliche Dichtung 
in fünf Eklogen. Leipzig, Ph. Reclam, j^ i8«. 

1920* Rückert (Heinrich). Geschichte der ncuhochdeutschen 
Schriftsprache. Leipzig, T.-D. Weigel, 1875, 8". 2 deelen. - 488 — 

1920" Sanders (Daniël). Das deutsche Wörterbuch von Jakob 
Grimm und Wilhelm Grimm. Hamburg, HofiFmann en 
Campe, 1853, l6^ 

1920**^ Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur 

bis zu Goethe's Tod. Berlijn, G. Langenscheidt, 1879, 8**. 

1920" Schaefer (Joh.-Wilh.). Tabellen zur Geschichte der deut- 
schen Literatur. Leipzig, Gustaf Mayer, 1853, 8**. 

1920" Schefer (Leop.). Laienbrevier. Leipzig, Ph. Reclam, 

1920" Schiller. Sammtliche Werke. Stuttgart, J.-G. Cotta, 1838, 
16**, 13 deelen, 

1920** Schiller-Halle. Alphabetisch geordnter Gedanken-Schatz 
aus Schiller's Werken und Briefen. lm Verein mit 
GrOTFRiED Friizsche und Max Moltke herausgege- 
ben von MüRlTZ ZiLLE. Leipzig, F.-A. Brockhaus, 
1870, 80. 

1920'* Schoebel (C). Analogies constitutives de la langue alle- 
mande avec Ie Grec et Ie Latin. Parijs, Jules Renouard 
et 0% 1846, 8». 

1920" Schopenhauer (Johanna). Die Tante. Ein Roman. Leip- 
zig, Ph. Reclam, j', 18°. 

1921"® Schubarth (K.-C ). Ideen über Homer und sein Zeitalter. 
Eine elhisch-historische Abhandelung. Breslau, Jozef 
Max, 182 1, 16**. 

1921'' Seiffen (G.-Dom.). Grammatica latina in scholaruro 
usum. Zutphen, H.-C.-A. Thienne, 1827, 8*. 

1922' Sieben Weysen Meystern (Von den). Mit Einleitung 
von Adelb. Keller. 8°. 

1922* Simrock (Karl). Lauda Sion , altchristliche Kirchenlieder 
und geistliche Gedichte, lateinisch und deutsch. Keulen. 
J.-S. Steven, 1850, S^. 

1923* Sommer (W.). Hand- und Hülfsbuch für den Unter- 
richt im deutschen Aufsatze in Unter- und Mittelklassen — 48g — 

höherer Lehranstalten wie zum Selbstunterricht ... nebst 
cinem ausführlichen Unterricht im Stil überhaupt. Keu- 
len, M. du Mont-Schauberg, 1881, 8^ 

1923* Sonnenburg (Ferd.). Die Heroen der deutschen Literatur. 
In lebensgeschichtlicher Form. Brunswijk, Fredr. Bieweg 
en Zoon, 1872, 8^ 3 deelen. 

1923** Stant. Das Brot im Spiegel schweizerdeutscher Volks- 
sprache und Sitte. Leipzig, G. Hirzel, 1868, 8®. 

1923'* Spru3rt (H.-C). Hochdeutsche Sprachlehre für Niederlan- 
der. Zweite Auflage. Groningen, P. NoordhofiF, 1877, 8^ 

1923** Stern (Adolfj. Die deutsche Nationalliteratur vom Tode 
Goethes bis zur Gegenwart. 3* auflage. Marburg, N.-G. 
Elwert, 1894, 8**. 

1923'* Stil (Deutscher) oder methodisch geordnetes Aufgaben- 
buch zum Unterricht im mündlichen und schriftlichen 

• 

Gedenkenausdrucke. Bearbeidet von G. Geppert, A. 
GUTSCHE und G. StÜtze. Breslau, J.-C. Leuckart, 
1862, 12°, 2 deelen. 

1923** Streiche (Die) des Pfaffen Ameis von dem Stricker. 
Aus dem Mittelhochdeutschen übertragen von Karl 
Pannier. Leipzig, Phil. Reclam, j'., 18®. 

1923'® Tandel (Emile). Lexigraphie de la langue allemande. 
Loven, Van Linthout en Van den Zande, 1835, 8^ 

1923" Taylor (George). Jetta. Historischer Roman aus der Zeit 
der Völkerwanderung. — Klytia. Historischer roman 
aus dem sechszehnten Jahrhundert. Nieuw- York, G. 
Munro, 4*. 

1923*' Tieck (L ). Das Fest zu Kenelworth. — Dichterleben. 
Berlijn, Spemann, z. j.. 160. 

m 

1923'® Trojan (Johannes). Scherzgedichte. Leipzig, A.-G. Lie- 
beskind, 1883, i8^ 

Gedichte. Ibid., id., 1883, 18°. — 49Ö — 

1923'* Vilmar (A.-F.-C). Geschichte der deutschen National- 
Litteratur. Marburg, R. Friedrich, 1883, 8*. 

1923'* Von Boberfeld (Opitz). Ausgewahlte Gedichte. Leipzijr, 
Phil. Reclam, j^, 24?. 

1923*® Von Chamisso (Adelbert). Gedichte. — Peter Schle- 
mihrs wundersame Geschichte. Leipzig, Ph, Reclam, 
j^ i8<>. 

1923** Von Duringsfeld (Ida). Lieder aus Toskana. Heraus- 
gegeben von... Dresden, Robert Schaefer, 1855, 24*. 

1923" Von Eichendorff (Joseph). Aus dem Leben eines Tau- 
genichts. — Ahnung und Gegenwart. Leipzig, 24*. 

1923" Gedichte. Leipzig, 24°. 

1923" Von Greiner (Carolina). Agathokles. Weenen, Ant. 
Pichler, 18 14, 8°, 3 deelen. 

1923*^ Von Grimmelshausen (Hans). Der abenteuerliche Simpli- 
cissimus. Herausgegeben von Philipp Lenz. Leipzig, 
Ph. Reclam, f, 1876, i8^ 

1923»® Von Herder (Joh.-Godfr.). Sammtliche Werke. Stuttgart 
en Tubingen, F.-G. Cotta, 1861, l6^ 2 deelen. 

1923** Nahlese zur schonen Literatur und Kunst. Carls- 

ruhe, 182 1, 12°. 

1923** Von Humboldt (W.-Th.). Briefe an eine Freundin. Mit 
einer Einleitung von RoB. Habs. Leipzig, Phil. Reclam, 
jS z. j.. i8^ 

1923*' Von Kleist (Ewald). SammtHche Werke nebst des Dich- 
ters Leben aus seinen Briefen an Gleim. Berlijn, J.-Fr. 
Unger, 1803, kl.-8°, 2 deelen. 

1923** Von Muth (Rich.). Die bairisch-österreichische Mundart, 
dargestellt mit Rücksicht auf gegenwartigen Stand 
der deutschen Dialectforschung. Weenen, Alfr. Holder, 8«. 

1923'^'* Von Redwitz (Oscar). Amaranih. Mainz, Fr. Kirchheim, 
1874, i8^ I — 49» — 

1923" Von Sallet (Friedr.). Laien-Evangelium. Jamben. Leipzig, 
Ph. Reclam, j', z. j., 18°. 

1923*' Von Scheffel (Jos.-Victor). Ekkehard. Eine Geschichte 
aus dem zehnten Jahrhundert. Nieuvv-York,G.Menrro, 4"*. 

1923" Von Schlegel (Friedr.). Lucinde. Ein Roman. Coburg, 
Georg Sendelbach, 1868, 16°. 

1923*^ Von Straszburg (Gottfried). Tristan und Isolde. Gedicht. 
Dritte vermehrte auflage. Stuttgart, J.-G. Cotta, 1877, 8«. 

1923" Von Thümmel (A-M.). Sammtliche Werke. Leipzig, 
G.-J. Goschen, 1853-1854, i6**, 8 deelen. 

1923** Voss (J.-H.). Luise. Ein landliches Gedicht in drei Idyl- 
len. Leipzig, Ph. Reclam, j', z. j., 18°. 

1923" Gedichte. Francfort, 1796, 16**, 2 deelen. 

1923M . Der heilige Bund der Liebe und Freundschaft. 

Ein landiches Gedicht in acht Gesangen. Reutlingen, 
J.-J. Macken, 1804, 16°. 

1923*' Wackernagel (Wilhelm). Uber den Ursprung und die 
Entwickelung der Sprache. Bazel, Benno Schwabe, 
1872, 8^ 

1923^® WeifiFenbach (H.). Beginselen der Hoogduitsche Spraak- 
kunst voor scholen. Breda, Broese en C®. 1851, b°. 

1927' Wieland (C.-M.). Poötischc Erzahlungen. — Musarion. 

— Geron der Adelige. — Schach Lolo. — Der Vogel- 
sang. — Sixt und Klarchen. - Hann und Gulpenhjh. 

— Pervonte oder die Wünsche. — Clelia und Sinibald 
oder die Bevölkerung von Lampeduse. Leipzig, G.-J. 
Gosschen, 18°. 

1927* Oberon. Ein romantisches Heldengedicht in zwölf 

Gesangen. Ibid., id., 1Ö91, 32°. 

1927* — — Das Wintermarchen . - Das Sommermarchen. — 
Gandalin. Ibid., id., 24**. 

1927* Sammtliche Werke. Leipzig, J. Goschen , 1819, 16**, 

3 deelen. 1927* Wurm. Zur Beuriheilung des deutschen Wörtcrbuches 
von Jakob und Wilhelm Grimm. Munchen, Georg 
Franz, 4°. 

1927** Zschokke (Heinrich). Das Abenteuer der Neujahrsnacht 
— Alamontade, der Galeeren Skiave. — Der todte Gast. 
Leipzig, Ph. Reclam, jS i8^ 

XXXV. 

Nederduitsch. — Platduisch. 

1932' Lauremberg (Joh.). Niederdeutsche Scherzgedichte. Mit 
Einleitung, Anmerkuiigen und Glossar von Wilhelm 
Braune. Halle a/S, Max Niemeyer, 1879, 16»*. 

XXXVIL 

Grieksch. — Vertalingen uit het Grieksch. 

1940 Aeschine. Orationes. Iterum edidit Fridericus Franke. 
Leipzig, B.-G. Teubner, 1863, 12**. 

1940' Anacreon. Carmina cum sapphus aliorumque reliquis. 
Leipzig, K. Tauchnitz, 1844, 18®. 

1940^ Appolodorus. Bibliotheca libri III. Cum indice rerum. 
Ad optimorum librorum fidem accurate editi. Leipzig, 
K. Tauchnitz, 1832, 18°. 

1940* Aristoteles, Horatius, Vida en Boileau. Les quatre poé- 
liques, avec les traductions et les remarques par Tabbé 
Batteux. Parijs, Saillant en Nyon, 177 1, I2^ 2 dln. 

1943* Bion en Mosschus. Idyllen, überzetzt und erlseutert von 
I.-C.-F. MONSO. Leipzig, 1707, 8^ 

1943^ Bion, Mosschus, Anakreon en Sappho. Aus dero 
Griechischen . Neue Uebersetzung , in Vcrsen. Berlijn, 
Lagarde en Friedrich, 1787, 16°, 

1944' Demosthenes. Ausgewoehltc Reden. Erklaert von Ant. 
Wlstermann. Berlijn, Weidmann, 1860 8^ (2* deel). — 493 — . 

1914^ Demosthenes. Discours sur la couronne. Avcc analyse 
et notes en fran9ais par N. Landois. Parijs, P. 
Renouéird, i6°. 

1945* Dübner (Fr,). Discours de Tévêque Flavien a Théodore 
en faveur des habitants d'Antioche. Texte re vu par ... 
Parijs, Simon Ra9on en C*, z. j., 16°. 

1946' Euripides. Iphigénie et Tauride. ïexte grec, accom- 
pagnée d'une notice et des notes par H. Weil. Parijs, 
A. Lahure, 1878, 18*». 

194.6^ — '^ Iphigénie a Aulis. Texte grec, avec notice et notes 
par H. Weil. Ibid., id., 1892, 16°. 

1946* Fehr (Em.). Studia in oracula Sibyllina. Upsala, Almqvist 
en Wiksell, 8^ 

1948' Herodiani ab excessu divi marei libri octo. Leipzig, B.-G. 
Teubner, 1855, 16°. 

1948^ Hesiodus Cum brevi annotatione critica edidit LuD. 
DiNDORFlUS. Leipzig, B.-G. Teubner, 1825, 16°. 

1948* Homerus. Ilias, graece et latine opera. M.JOH. Georg. 
Hageri. 1821, 12°, 2 deel en. 

1948* Odyssea, graece et latine. Ibid., id., 12^ 2 deelen. 

1948' Odyssee. Erklaert von J.-U. Faesi. Vierde uitgaaf. 

Berlijn, Weidmann, 1850, 8°, 2 deelen. 

1948* LTUiade. Texte re vu avec sommaires et notes en 

francais par Fr. Dübner. Parijs, Maurice Loignon et 
O*. 1865, 8^ 

Zie verder : Poitevin (Ch.). 

1948' Isocrates. Eloge d'Athènes. Texte grec, avec notice, argu- 
ment et notes en frangais par Fr. Dübner. Parijs, 
Gebr. Firmin Didot, i6^ 

1948" — — Orationeset epistolae. Leipzig, K. Tauchnitz. 1820, 
180, 2 deelen. Borkenverz, der Kon. VL Academit, ('2 — 494 — 

195 ^* Longinius (I ^ionysius). De sublimate ey recensione Zacha- 
riae Pearcii. Animadversiones interpretum excerpsit 
suos et novam \ersionem adiecit Sam. Fr. Nathan. 
Morus. Leipzig, Hered. Weidmann en Reich, 1769, 8^. 

1951' Lycophronis Chalcidensis Alexandra. Poema obscurum. 
JOANNES Meursius recensuit et libro commentario 
illustravit. Leiden, L. Elzevier, 1599, i6*. 

1951* Lyriques grecs. Traduits par E. Falconnet, Denne, 
MuzAC, Grégoire, Collombet, Laporte etc. Bati- 
gnoUes, A. Desrez, 1842, i2«. 

1952' Lysias. Die erhaltenen Reden des Lysias, übersetzt, 
erlautert und mit Einleitung versehen von Fr* Bauk. 
Stuttgart, J.-B. Metzier, 1856, 16°. 

1952* Muller (R.-O.). Geschichte der griechischen Literatur bis 
aus das Zeitalter Alexanders. Breslau, Jozef Max en C**, 
1857, 8", 2 deelen. 

1952' Muller (Lucian). Metriek der Grieken en Romeinen. 
Voor de hoogste klassen van Gymnasia, Uit het Hoog- 
duitsch vertaald door E. Mehler. Groningen, Noord- 
hoff en Smit, 1881, 8». 

1952' Musaos. Hero und Leander. Ein griechische Epos. Ein- 
geleitet und übersetzt von RiCH. Ottmann. Leipzig, 
Phil. Reclam, j', i8<>. 

1954^ Nordin (Rich.). Studiën in der Themistoklesfrage. Upsala, 
Almqvist en Wiksell, 1893, 8°. 

1954* Orphica, Procli hymni. Musaei csurmen de Hero et 
Leandro. Callimachi hymni et epigrammata. Leipzig, 
K. Tauchnitz, 1829, 18°. 

1954^ Pindarus. Carmina cum deperditorum fragmentis selectis. 
Relegit F.-G. Schneidewin. Leipzig, B.-G. Teubner, 
1862, 16", 

1954' Plato. Crito and PhaBdo. Dialogues of Socrates bef ore 
his Death. Londen, Cassel en O®, 1888, i6«. ~ 495 - 

1954* Plato. Phadon, oder GesprS.ch über die Seele. Ueber- 
setzt von Friedrich Schleiermacher. Neu heraus- 
gebeben von Dr. Max Oberbreyer, Leipzig» Phil. 
Reclam, j% 18°. 

1954*® Plato. Phédon. Texte grec, avec une introduction et 
des notes par Paul Couvreur. Parijs, Lahare, 1893, i6<>. 

1954" Phédon, OU de rimmortalité de Tame. Grec-latin, 

avec sommaires et notes en fran9ais par V. H. Parijs, 
Aug. Delalain, 1828, i6^ 

1954** "" — Phaedon. Explanatus et emendatus prologomenis et 
annotationeÜANlELis WiTTENBACHii. Leipzig, C. Hart- 
mann, 1825, 8**. 

1954" Phadon. Deutsch von K. Prantl. Stuttgart, 

HoflFmann, 1854, 16**. 

^954** Symposium. Recensuit et commentariis instruxit 

GODOFREDUS Stallbaum. Gotha, W. Henning, 1836, 
kl.-8« 

Plaute. Zie : Tweede Bijvoegsel. (Tooneelwerken in 
vreemde talen). 

1954" Plutarque. De la lecture des poètes. Texte grec publié 
avec des sommaires et des notes en francais par C. 
AUBERT. Parijs, Ch. Lahure, 1870, i6^ 

1954" Poetae Graeci gnomici. Leipzig, K. Tauchnitz, 1829, 18°. 

I954'® Poitevin (Ch.). Choix de rhapsodies illustrées d'après 
Tart antique et Tarchéologie moderne, mises en vers par 
Ch. Pot VIN. Brussel, F. Hayez, 1893, 4°. 

'954** Quintus von Smyrna. Uebersetzt von C.-F. PiATZ. 
Stuttgart, J.-B. Mehler, 1857, i8^ 

1955* Parthomericorum libri XIV. Argentorati, 1807, 8». 

Ï955' Theocritus, Bionus en Moschus. Idillia. Ad optimorum 
librorum fidem recensuit notasque criticas adiecit C.-H. 
Weise. Leipzig, K. Tauchnitz, 1843» 24^ — 496 — 

1955^ Thcokritus Idyllen und Epigramme, aus dem griechischen 
metrisch übersetzt und mit Anmerkungen von Ernst- 
Christ. Bindemann. Berlijn, 1793, i6^ 

Theokritus. Zie : Nederl. Dichtwerken, XIX« eeuw, 
Haller. 

1955® Tregder (P.-H.). Beknopte geschiedenis der Grieksche 
en Romeinsche letterkunde. Groningen, P. van Zwee- 
den, 1849, 8°. 

1955^ Van 's Gravenweert Jan). De Ilias van Homerus. Naar 
het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd. Amster- 
dam. J. van der Hey, 1818-1819, 8®, 4 deelen. 

1955* ^^ Odyssea van Homerus. Naar het Grieksch in 

Nederduitsche verzen gevolgd. Ibid., id. ,-1823-1824, S*'. 
3 deelen. 

1955'" (Von Finkenstein). Arethusa oder die Bukolischen Dich- 
ter des Alterthums. Eerste deel. Berlijn, J.-Fr. Unger, 
1789, 4^ 

1955*' Vostnaer (C). De Ilias van Homerus vertaald. Leiden, 
A.-W. Sythoff, 1880, 4^ 

1955" Weytingh (H.). Historia graecorum et romanorum lite- 
raria. In usum juventutis concinnavit H. Weytingh. 
Delft, wed. J. Allart, 1825 , 8^ 

1955*' Wikelas (D.). Lukis Laras. Eine Erzahlung aus den 
griechischen Freiheitskriegen, Aus den neugriechischen 
von Wilhelm Lange. Leipzig, Ph. Reclam, j^ i8^ 

1955*^ Xénophon. Cyropédie. Li vre premier. Avec notice,som- 
maires et notes en francais par Fr. Dübner et E. 
Lefranc. Parijs, Simon Ra^on en Ö°, 1871, lö®. 

— — Idem. Li vre second. Texte re vu, avec notice, 
sommaires et notes en francais par M. Fr. DÜbner 
en E. Lefranc. Ibid., id., 1867, 160. — 497 — XXXVIII. Latijn. — Vertalingen uit het Latijn. 

1958 Alvary (Em.). Latin prosody. To this editton is subjoined 
Stirling's rhetoric. Dublin, John Cumming-, 1845, 240. 

1958' Amor und Psyche. Ein Marhrchen des Apulejus. Aus 
dem Lateinischen von Reinhold Jachmann. Leipzig, 
Ph. Reclam, j', i8*. 

1958^ Ausone. CEuvres complètes. Traduction nouvelle par 
E.-F. CORPET. Parijs, C.-F.-L. Pancoucke, 1842, 8*, 2 dln. 

1958* Bahr (J.-Chr.). Geschichte der Römischen Litteratur 
Dritte Ausgabe. Carlsruhe, Chr. Muller, 1844, 8*, 2 deelen. 

1958* Baron. Poésies militaires de Tantiquité, ou Callinus et 
Tyrtée traduits en vers francais. Avec introduction^ 
commentaires et appendices sur Euripide et Aristophane, 
Brussel, Aug. Decq, 1857, i6*. 

1958^ Blomqvist (A -W.). De genetivi apud Plautum usu dis- 
sertatio Academica quam venia ampliss. philos. ord, 
Academiae Alexandreae. Helsingfors, J. Simelli, 1892, 8*. 

1958* Boetticher (Guill.). De vita, scriptis et stilo Cornelii Taciti, 
adiecta emendatione recensionis Bekkerianae perpetua. 
Berlijn, 1824, S^. 

1958' Bröder (Christ.-Gotl.). Latijnsche Grammatica of Spraak- 
kunst voor eerstbeginnenden. Bij den 4° druk naarde 
24" Hoogduitsche uitgave herzien, verbeterd en ver- 
meerderd door R-K H.-K L.-K Donckermann. Zesde 
druk. Amsterdam, J.-C. van Kesteren en Zoon, 1868, 8^ 

Callinus en Tyrtacus. Zie : Baron. 

1958'® Cavallin (Cl.). De cdBSuris quarti et quinti trochaeorum 
hexametri apud latinos poetas coniunctis. Norrcop, 
1896, 40 - 498 - 

1959^ Cicero (M.-Tullius). AusgewêLhlte Brief e erkUrt von 
Fredrich Hoffmann. — De imperio Cn. Pompei 
ad quirites oratio. Texte revu et annoté par L. 
Preud'homme. Berlijn, Weidman, 1892, 8^ 

1959* J^ö officiis libri III. Editit C.-F.-A. Nobbe. Leipzig, 

C. Tauchnitz, 1849, 24°. 

^959* ■" — P'*o T. Annio Millone, oratio ad judices. Texte 
latin, revu, corrigé et annoté par A. Wagner. Bergen, 
Manceaux-Hoyois, 1860, 8°. 

Zie : Geschiedenis der Oudheid. 

1959' Clumper (K.-T.). De metra van Horatius, voorafgegaan 
door eene inleiding in de metriek ten gebruike der 
Latijnsche scholen, 's Hertogenbosch, Grebr. Muller, 
1845, ï^o. 

1959* Concionis sive orationes ex Sallustii, Livii,TACrn,Q. 
CURTII etJUSTlNl historiis coUectae. Nouvelle édition, 
publiée avec des arguments et des notes en francais, 
par F. COLINCAMP. Parijs, Crapelet, 1852, 16**. 

1959'® Cornelius Nepos. De vitis excellentium imperatorum. In 
usum scholauiim Belgicae. Brussel, 1778, 16®. 

— — Cornelius Nepos. Nederduitsch van A. Verdoodt. 
Gent, A. SiflFer, 1893, 16°. 

1961' De Marteau (J .-£.). L'éloquence républicaine de Rome 
d'après les fragments authentiques. Bergen, H. Man- 
ceaux, 1870, 8°. 

1962' Erasmus. De lof der Zotheid, speelensge wijs beschreven. 
Vermeerderd met het Heekel-spel van den verrezenen 
Diogenes, beide uit het Latijn vertaalt door P. van 
Hoogstraten. Amsterdam, J. van Heekeren, 17 19, i6^ 

1962' Colloquia familaria. Rotterdam, Regner Leers, 

1693, 16°. 

1962* Fuss (J.-D.). Poemata latina, adjectis et graecis gerraa- 
nicisque nonnuUis. Luik, H. Dessain, 1837, gr.-8**. — 499 — 

1962* Gerardi Magni Epistolae XIV, e codice regio Hagano 
nunc primuni editae et perpetua annotatione, qua melius 
et ipse et tempora ejus cognoscantur, instructae. Amster- 
dam. H.-W. Mooy, 1857, 8^ 

1962' Horace. Les oeuvres, traduites en vers fraiKjois par BiNET. 
Parijs, J.-Ch. Desaint, 1783, 24". 

1962' Poemata, cum commentariis Joh, Min. Ellii 

proemisso aldi Manutii de metris Horatianis tractatu , et 
adjuncto indice rerumac verborum locupletissimo. Franc- 
fort, J.-N. André, 1704, 12°. 

1962' Lierzangen in Nederduitsche verzen gebragt door 

H.-G. OOSTERDIJK. Haarlem, wed. A. Loosjes, 1819, i6^ 

1962"® Opera cum nova commentario ad modum JOANNis 

Bond. Parijs, Firrain Didot, 1755, i8^ 

1962" Opera omnia. Recogfnovit et commentariis in usum 

scholarum instruxit GuiLL. Dillenburger. Rome, Ad, 
Mare, 1848, 8^ 

Horatius Flaccus. Zie : Nederlandsche Dichtwerken der 
XVII« eeuw : Van den Vondel, en der XVIII® eeuw : 
Huydecoper (B ), 

1963' Juvenalis. Satires. Traduction nouvelle par ViCTOR Pou- 
PIN. Parijs, Dubuisson en C*, 1865, 24^ 

1963^ Satirae. Parijs, F. Didot, 18 10, 8**, 2 deelen. 

1963* Kruse (J.). Meddelanden frS.n det Literaturhistorika 
seminariet i Lund. Lund, 1892, 40. 

1963*^ Lindström (Anton). L'analogie dans la déclinaison des 
substantiis latins en Gaule. Upsala, Almqvist en Wiksell, 
1897, 80. 

1963" Lucanus. Pharsalia, sive de bello civili, Caesaris et 
Pompeji libri X. Ex editione viri clar. HUGONIS Grotti, 
cum ejusdem et Thomae Farnabii notis. Amsterdam, 
J. Waesberghe, 17 14, 24*. — 500 — 

1963'* Lucrctius. De rerum natura. Recognovit Jacobus Ber- 
NAYSIUS. Leipzig, B.-G. Teubner, 1862, i°2. 

1963" — — De rerum natura libri sex. Recognovit Jacobus 
Bernaysius. Ibid., id.. 1866, 16°. 

1964* Muretus (Ant.). Scripta selecta. Curavit C.-Ph. Kayser, 
Heidelberg, Mohr en Zimmer, 1809, 8°, 

1966* OUa Patella. Vocabulaire latin versifié, avec gloses fran- 
^aises, publié et annoté par AuG. Scheler. Gent, Eug. 
van der Haeghen, 187 9- 1884, 8<>. 

Idem avec gloses latines et flamandes. Ibid., id., 

1884, 8°. 

Oosterdijk (H.-G.). Zie : Horatius. 

1967* Ovidius. Fastorum, libri VI, Tristium, libri V. De Ponto, 
libri IV. In Ibin. Ad liviam. Antwerpen, H. Verdussen. 
1700, i8°. 

1967' P. Ovidii Nasonis quae supersunt Ad optimonim 

librorum fidem accurate edita. Curavit Antonius rich- 
ter. Leipzig, C. Tauchnitz, 1828, i8^ 

1967* Pascoli (Joh.). Veianius. Amsterdam, J. Muller, 1892, 8*. 

1967* Persius. Auli Persii Flacci Satirae. Recensuit et com- 
mentarium criticum atque exegeticum addidit Dr. Fred. 
Plum. J,-H. Schuboth, 1827, 8°. 

1968^ Satirae ad codices parisinos recensitae lectionum 

varietate et comraentario perpetao illustratae a Nic- 
LuD. ACHAINTRE. Parijs, Firm. Didot, 1812, 8®. 

1968* — — Die Satiren. Einleitung, Uebersetzung und Erklft- 
rung von W.-S. Teuffel. Stuttgart, J.-B . Metzier, 1857, 
i6*>. 

1968* Petronius. Satires. Latin et fran^ois. Amsterdam, 1756, 
16°, 2 deelen. 

1968^ Pindarus. Carmina ex interpretatione latina emendatiore. 
Curavit Christ.-Gotti,ob Heyne. Gotha, J.-Chr. Diete- 
rich, 1774, 8*. - 50I — 

1968' Plinius. Epistolae et panegyricus. Recensuit C-H. Weise. 
Leipzig, K. Tauchnitz, 1843, i8°. 

1968" Pulch (Paulus). De Eudociae quod fertur violario. 
Leipzig, K.-J. Truebner, 1880, 8^ 

1968'^ Quintilianus (Fabius). De Institutione oratoria. Erklaert 
von E. BONNELL. Berlijn, Weidmann, 1863, 8^ 

1968"* De institutione oratoria. Leipzig, Fr. Vogel, 181 6- 

1821, 8°, 2 deelen. 

1971' Tacitus (Corn.). Germania. Ex Hauptii recensione reco- 
gnovit et perpetua annotatione , illustravit Fridericus 
KRiTzros. Altenburg, H.-A. Pierer, 1869, 8°. 

1971^ Agricola. Ex Wexii recensione recognovit et per- 
petua annotatione, in usum scholarum illustravit FRIDE- 
RICUS Kritzius. Ibid,, id., 1865, 8°. 

197 1« Titus Livius. Ab urbe condita libri XXI-XXIII. Met 
aanteekeningen en met aanmerkingen over taal en 
stijl van T. Livius voorzien door J.-M.-A. van Open. 
Maastricht, 1890, 8^ 

1971' Valerius Martialis. Epigrammata, cum notis Farnabii 
et variorum, geminoquc indice turn rerum tum auctorum, 
accurante CORNELIO SCHREVELI. Luik, Fr. Hackin, 
1661, 12°. 

1971^ Valerius Maximus. Dictorum factorumque memorabi- 
lium libri IX. Ad optimorum librorum fidem editi. Leip- 
zig, K. Tauchnitz, 1830, 16°. 

1974' Van Torre (Ant.), Jezuïet. Dialogi familiares litterarum 
tironibus in pietatis, scholae, ludorum exercitationibus 
utiles et necessarii. Antwerpen, P.-J. van der Plassche, 
1763, 80. 

1974' Verepe (Simon). Latinae grammatices syntaxis, perspi- 
cuis exemplis, lectissimisque scriptorum senten tiis illu- 
strata. Antwerpen, M. Verdussen, 1746, l6^ Boekenver*. der Kon. VI, Academie, 63 — 502 — 

'974* Verepe (Simon). Syntaxis, perspicuis exemplis, lectïssi- 
misque scriptorum sententiis illustrata, sive latinae gram- 
maticae... Bergen, A.-J. Lelong, z. j., 12*. 

1974"* Virgilius. Les Bucoliques, traduites en vers frangais 
par J. Delille. Parijs, Giguet en Michaud, 1806, i8*. 

^975* Opera omnia. Ex recensione Joann.-Christiani 

Jahn. Editio quarta. Leipzig, B.-G. Teubner, 1864, i6*. 

1675* Werken, vertaald door J. V. VONDEI^ Amsterdam, 

1646, 18». 

XXXIX. 

Romaansche talen. — Pransch. 

1982' Al vin (A ). Chrestomathie fran^aise a l'usage des athé- 
nées, des colleges et des écoles moyennes. Luik, Ch. 
Ledoux, 1866, i6*. 

1983*^ André (Alfred). Chansons. Douai, Alph. Obez, 1842, 8*. 

I983* Bailly (A.). Grammaire générale et raisonnée de Port- 
Royal. Parijs, L. Hachette, 1846, i6*. 

1983** Baron (A.). De la rhétorique ou de la composition 
oratoire et littéraire. Brussel, Em. de Vroye en C'*, 
1849, 8^ 

1983** — - Idem. Ibid., id., 1853, 12°. 

1984' Batteux. Cours de belles-lettres ou principes de litté- 
rature. Doornik, H. Casterman, 1861, 8*». 

1984* Behaegel (P.). Kleyne Fransche Spraekkunst. Brugge, 
Felix de Pachtere. 1836, 12^ 

1986* Boileau. CEuvres. Parijs, Le Cointe, 1829, 18°. 

1988' Cazotte (Jacques). Le diable amoureux. — L'honneur 
perdu et recouvré. — Rachel, ou la belle juive. Parijs, 
1865, 32». 

1988* Chamfort. CEuvres choisies. Parijs, 1866, 24^ 2 deelen. 1988' Changements orthographiques introduits dans Ie Dic- 
tionnaire de rAcadémie. (Edition de 1877). Parijs, Aug. 
Boyer en C"% 1881, ló©. 

1989' Constant (Benjamin). Adolphe. Poissy, A. Bouret, 
1867, 120. 

1989* Comeille (F.). Chefs-d'ceuvre. Parijs, Le Cointe, 1830, 
24**, 2 deelen. 

1993* De Balzac (H.). Eugénie Grandet. Poissy, Arbieu, Lejay 
en C^ 1868, i6*>. 

1995' Defrecheux {N .). Ses oeuvres, chansons et poésies lyriques. 
Luik, Aug. Benard, ló''. 

1995^ De Lamartine (Alph.). Les confidences. Parijs, Gebr. 
Mich. Lévy, 1886, 16°. 

1995* De Laprade (Victor). Les Symphonies. Idylles héroïques. 
Parijs, Gebr. Mich. Lévy, 1862, 12^ 

1995* Pernette. 5® édition. Puy, Marchessou, 1872, 12^, 

1998^ De Lhomond. Grammaire fran^oise èntièrement refaite 
par Charles-Constant Letellier. Brussel, J. Mau- 
bach, 1820, i6^ 

1998* Dclillc (J.). Le départ d'Eden. Poëme, 18°. 

1998^ De Maistre (X.). Les prisonniers du Causase. — La jeune 
Sibérienne. — Voyage autour de ma chambre. — Les 
Lépreux de la cité d'Aoste. Parijs, i866, 32^ 

2000' Du Marsais. Des tropes ou des différens sens dans 
lesquels on peut prendre un même mot dans une même 
langue. Parijs, H. Barbou, 1801, 16**. 

2000* Dumortier (B.-C). Notice sur Tépoque de Tintroduction 
de la langue fran^aise dans les actes publics au moyen- 
age. Brussel, M. Hayez, 1843, 8*». 

2004* TExercice puëril, pour s'appliquer a apprendre la langue 
fran9oise. Reveu et augmenté des conjugaisons. — — 504 — 

OefFeninghe voor de jonckheyt om ghevoegelijck de 
Fransche taele te leeren... Antwerpen, J. de Bodt, 
1698, i6«. 

2005' Fénélon. Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. 
Parijs, Lecointe, 1829, iS^, 

Fénélon. Zü : Nederlandsche Dichtwerken der XVIIP 
eeuw : Feitama. — Nederlandsch proza, XIX^ eeaw : 
Schrant. 

2006' Flandricismes, Wallonismes et expressions impropres dans 
la langue fran9aise par un ancien professeur. Brussel, 
M.-E. Rampelbergh, 181 1, 16**. 

2010' Gielkens (Emile). Au Roi. Un danger social. Brussel, 
Office de Publicité, 1897, 8^ 

2010^ — — Réalité. Ibid., id., 1896, 8**. 

2012' Granier de Cassaghac (A.). Lettres... sur Torigine et 
rhistoire de la langue fran^aise. 18°. 

2012* Gresset. (Euvres choisies. Parijs, Herman, 1802, 18^. 

2014' Hirzel (Caspar). Neues französisches Lesebuch. Eine Aus- 
wahl französischer und deutscher Ausgaben, vervoll- 
standiget von Conród von Orell. Aarau, 1841, 8^ 

2016' Hugo (Victor). L'oeuvre complete. Extraits. Brussel, 
Hetzel-Quantin, 1885, 12". 

Zü : Nederlandsche dichtwerken, XIX® eeuw : Stroo- 
bant. 

20193 Laroche (Ch.). Le Francais et Tesprit de Tanalyse. Ber- 
gen, H. Manceaux, 1887, 8*. 

2019^ Larousse (F.). Grammaire littéraire ou explications sui- 
vies d*exercices sur les phrases, les allusions, les pensces 
heureuses empruntées a nos meilleurs écrivains. Livre 
de rélève. Parijs, Wed. P. Larousse et 0% 1877, 16®. 

2019* Laurentie. De Tétude et de l'enseignement des lettres. 
Parijs, Lachevardière, 1828, 8«. — 505 — 

2oi9^ Le Bel (Jehan.). Li ars d'amours, de vertu et de boneurté. 
Brussel, Vict. Devaux, 1867, 8*, 2 deelen. 

2019' Le Franc (Emile). Traite de littérature. Brussel, 
1844, 24°. 

2023^ Littré (E). Histoire de la langue fran^aise. Etudes sur 
les origines, Tétymologie, la grammaire, les dialectes, 
la versification et les lettres au moyen-age. Parijs, 
Simon Ra^on et O®, 1863, 16°, 2 deelen. 

2023^ Logique (La), ou Tart de raisonner. 18°. 

2026'* Malherbe. Poésies. Parijs, G, Masquin, 1882, i8^ 

2028* Marmontel. Bélisaire. Londen, 1780, 32^ 

2029' Maury (J.-S.). Essai sur Tèloquence de la chaire. Parijs, 
H,-Firmin Didot, 1862, 12^ 

2029^ Montesquieu. Lettres persanes. Parijs, Lecointe. 1829, 24^ 

2029'® Moreau (Hégésippe). CEuvres complètes. — CEuvres 
choisies de Gilbert. Extrait d'une biographie des auteurs 
morts de faim. Corbeil, Créte, z. j., 32« 

2030* Münchmeyer (Em.). TvS. fragment efter an versifieradi 
fornfransk bearbetning af Maccabeer-Böckerna. Stock- 
holm, Isaac Marus, 1886, i2\ 

2030' Nodier (Ch.). Contes et nouvelles. Angers, Burdin et 0% 
z. j., 12® 

2030'* — — La fée aux miettes. Brussel, L. Hauman«en O", 
1832, 160. 

2030" CEuvres. Philologie. Notions de linguistique. Brus- 
sel, J.-P, Méline, 1834, 16*». 

2030'^ Noël en Chapsal. Le^ons d'analyse grammaticale . Neu- 
vième édition. Parijs, Eberhart, 1833, ^6°. 

2030" Nordfelt (Alfred;. Etudes sur la chanson des Enfances 
Vivien. ïhèse présenté a la faculté des lettres d'Upsala. 
Stockholm, 1891, 4®. — 5o6 — 

2031' Pays-Bas (Les) au mois de Septembre, Octobre et Novem- 
bre 1830, par un Beige, ami de sa patrie. Brussel, 1830, 8^ 

2035* Ponsard. Etudes antiques. Homère. — Ul)rsse. Parijs, 
Gebr. Mich. Lévy, 1858, 16°. 

2036* Poulet (F.). Panorama synoptique, rnnémonique, didac- 
tique de la conjugaison des 4,92 ) verbes francais. Parijs, 
Deltombe, z. j. 

2036' Poupin (Vict.). Les Labourdière (1787-1859). Parijs, Du 
Boisson en O*, 1864, ^2^. 

2036'® Prarond (Ernest). Dix mois de révolution. Sylves poli- 
tiques et une révolution chez les Macaques. Brussel, 
J. Nys, 1863, ló*. 

2039'' Rabelais. CEuvres, avec un glossaire par Louis Barre. 
Parijs, Ed. Blot, z. j., 12**. 

2039** Roland (La chanson de). Texte critique, traduction et 
commentaire par LéON Gautier. Tours, Alfr. Mame 
en Zoon, 1876, 8^ 

2039' Roucourt (Th.-J.-E.). Le guide du jeune poète ou pré- 
ceptes de poésie. Mechelen, J. Ryckmans-van Deuren, 
1867, 80. 

2040' Saint- Evremond. CEuvres choisies, précédées d'une étude 
sur sa vie et ses ouvrages par A.-Ch. Gidel. Parijs, 
Simon Ra^on et O®, z. j., 12^ 

2040^ Scheler (Aug.). Deux rédactions diverses de la légende 
de Sainte Marguerite en vers francais, publiées par... 
Antwerpen, J. Plasky, 1877, 8^ 

2040^ Senden (G.). De Fransche taal op de volksschool, 
bewerkt voor het lager onderwijs en de voorberei- 
dende klassen der middelbare scholen. Twee stukjes. 
Turnhout, P.-L. Nuyens, 1896, 12^ 

2043' Sudre (Leopold). Les sources du roman de Renart. 
Parijs, £m. Bouillon, 1893, 8^ 


- 507 — 

2045* Teil. Transformation permanente de la langue frangaise. 
2* édition. Brussel, Xaveer Haver mans, 1870, 16®. 

2046' Urbain (Ch.). Simples vérités. Brussel, Périchon, 1848, 18**. 

2047* Villon (Frangois). CEuvres complètes, suivies d*un choix 
des poésies de ses disciples. Édition avec notes et 
glossaire par Pierre Janet. Parijs, C. -Marpon en 
E. Flammarion, z. j., i8^ 

2047' Vincent (J.-B.). Manuel grammatical a l'usage des 
compositeurs typog^aphes, ou les difficultés de la langue 
fran^aise réduites a leur plus simple expression. Brussel, 
M. Hayez, 1854, 16°. 

2054' Zange (C). Essai sur les éléments germaniques qui se 
trouvent en franQais. Brussel, Ch, Lelong, 1854, 8®. XU. Italiaansch en vertalingen daaruit. 

2060* Ariosto (Lud.). Orlando furioso, con Ie annotazioni a 
ciascun canto e con Ie notizie dell'autore per cura di 
EUGENIO Camerini, Milaan, Ed. Senzogno, 1884, 16°. 

2060' Casti (Giambatista). Opere. Brussel, Méline, Cans en 
C^ 1838, gr..8^ 

2060* Fioretti (J.). Les petites fleurs de la vie du petit pauvre 
de J.-Chr. S^-Fran^ois d'Assise. Traduction d'ARNOLD 
GOFFIN. Brussel, Société Beige de Librairie, 1897, 16**. 

2060'® Lombroso (C). Genie und Irssinn in ihren Beziehungen 
zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Ubersetzt 
von A. COURTH. Leipzig, Phil. Reclam,j', 180. 

2o6o^' Pellico (Silvio). Le mie prigioni ed i doveri degli Uomini, 
con Rittratto dell'autore . Besanzon, Montarsolo en 
C**, 1835, 24°, 2 deelen. 

2060'* Le mie prigioni. Florence, Le Monnier, 1885, 16°. - 5o8 — 

2060" Puoti (Bas.). Regole elementari della lingua italiana, 
compilate nello studio. Parte prima. Lugano, Veladini 
en O®, 1 841, 12**. 

2060'* Rovetta (G.). Unter dem Wasser. Uberzetzung aus dem 
Italienischen von B. und R. Arnoud. Leipzig, PhiL 
Reclam, 18**. 

2060" Sauer (K.-M.). Gesdiichte der Italienischen litteratur, 
Leipzig . W. Friedrich , 1 883 , 8®. 

2060*® Tasso (Torquato). La Gerusalemme liberata, con note 
raccolte e ordinate per cura di EuGENiO Camerini. 
Milaan, Ed. Sonzogno, 1879, 12**. 

2o6o'* Von Fornasari-Berce (A-J.). Rationelle theoretisch- 
praktische Grammatik zum Unterricht in der italieni- 
schen Sprache. Weenen, Rudolf Lechner, 1858, 8**. XL*. Spaansch. — Portugeesch — Vertalingen daaruit. 

2060*' Boheman (Mauritz). Om bruket af konjunktiven hos 
Gopzalo de Berceo, Ett bidrag till k&nnedoraen om 
Spanska sprikets historïska syntax. Stockholm, Isaac 
Marcus, 1897, 8°. 

2060** Camoens. Die Lusiade. Aus dem Portugiesischen in 
deutsche Ottavereime übersetzt. Leipzig, 1807, i6^ 

2060^* Nunez de Taboada. Grrammaire espagnole, a l'usage 
des Francais. Parijs, Rey en Gravier, 1822, 16**. 

2060" Sobrino. Grammaire espagnole-fran9aise. Parijs, P. Bour- 
dier, 1869, 8^ 

2o6o'* Yriarté, poète espagnol. Fables littéraires. Traduites 
en vers frangais par J.-B. Lanos. Parijs, Desenne, 1800. — 509 — XIA Provengaalsch. 2o6o'® Mistral (Fred.), Mirèio, poème provinQal. Parijs, Simon 
Ra^on en O®, 1865, 120, XL^ Russisch. (Vertalingen uit het) 

2060'^ Danilewski (Gregor). Eine Familienchronik aus dem 
Russischen übertragen und rait einer Vorrede versehen 
von Philipp LöBENSTElN. Leipzig, Phil. Reclam, i8*. 

Potemkin an der Donau 1790. Historische Erzahlung, 
aus dem Russischen übertragen und bevorwortet von 
Philipp Löbenstein. Ibid.. id., iS». 

2o6o'* Die Nonnenklöster in Rusland. Aus dem Rus- 
sischen übertragen und bevorwortert von Philipp 
Löbenstein. Ibid., id., 18*». 

2060'' Lundell (J.-A.). Etudes sur la prononciation russe. 
Stockholm, P.-A. Norstedt en Söner, 1890, 8^ 

2060'' Mickiewicz (Adam). Die Sonette. Deutsch von Peter 
CORNELIUS. Leipzig, Phil. Reclam, j^ i8^ 

2060^^ Puschkin (Alexander). Ausgew^hlte Novellen. Deutsch 
von Wilhelm Lange. Leipzig, Phil. Reclam, j^ i8^ 

2060^* Die Hauptmannstochter. Deutsch von Wilhelm 

J-ANGE. Ibid., id., 18°. 

2060" Tolstoi (Leo). Krieg und Frieden. Historischer Roman. 
Deutsche Ubersetzung von Ernst Strenge. Leipzig, 
Phil. Reclam, 18", 2 deelen. 

2060^' Turgenjeff (Iwan). Tagebuch eines Ueberflüssigen. Aus 
dem Russischen von Wilhelm Lange. Leipzig, PhiL 
Reclam, 18**. Iiork€n%ett. der h'oti, VI. AinJemtt , 64 2060** Turgenjeff (Iwan). Memorien eines Jagers. Aus dem 
Russischen übersetzt von HANS MOSES. Ibid„id., j', l8^ 

2060^* Dunst. Aus dem Russischen von Wilhelm Lange. 

Ibid., id., j^ i8^ 

2060** Vater und Söhne. Aus dem Russischen von 

Wilhelm Lange. Zweite auflage. Ibid., id., l8^ 

2060^^ Ein König Lear der Steppe. — Eine Unglück- 

Hche. — Visionen. — Der Factor. — Punin und Baburin. 
Novellen aus dem Russischen von Wilhelm Lange. 
Ibidem., id., jS i8^ 

2060" — — Frühlingswogen . — Die neue Generation. — 
Gedicht in Prosa. Aus dem Russischen von Wilhelm 
Lange. Ibid., id., f, 18°. 

2o6o** Erste Liebe. Aus dem Russischen von Wilhelm 

Lange. Ibid., id., j', i8^ 

2o6o*' Lieutenant Jergunoff. Eine seltsarae Geschichte. 

Zwei Erz§.hlungen. Aus dem Russischen von Wilhelm 
Lange. Ibid., id., 180. 

XLII. 

Andere vreemde talen. — Volapük. 

2073 Gynlai (Paul). Ein alter Schauspieler. Nach dem Ungari- 
schen von L. Rosner. — Der letzte Herr eines alten 
Edelhofes. Nach dem Ungarischen von Adolf Dux. 
Leipztg, Phil. Reclam, j% 18**. 

2074' Jókai (Maurus). Die goldene Zeit in Siebenbürgen. Histo- 
rischer Roman. Aus dem Ungarischen von L. RoSNER. 
Leipzig, Phil. Reclam, 18°. 

2077* (Phra Tripitaka). Verzameling van gewijde boeken in 
't Palisch, gedrukt met Siameesche letter (Boudhisten 
van het Zuiden). Z. n. van plaats (Ban kok), 1893, ^''* 
39 deelen, — 511 — 

2077* Spiegel (Der goldene). Over die Könige von Scheschian. 
Aus dem Scheschianischen übersetzt von Chr.-M. Wie- 
land. Leipzig, Phil. Reclam, j^ i8^ 

2077^ Von Cölvös (Joseph). Der Dorfnotar. Aus dem Ungari- 
schcn übertragen von Adolf Weiliielm. Leipzig, 
Phil. Reclam, i8^ 

XLIII. 

Geschiedenis van België. 

2085* Altmeyer J.-J.)- Les gueux de mer et la prise de la 
Brille (1568- 157 2). Brussel, Ch. Lelong, 1863, 12". 

2085* Antidote contre les réticences et les erreurs historiques 
de Mr. de Geklache. Brussel, G. Cuelens, 1840, i6^ 

2086* Bartels (Ad.). Documents historiques sur la révolution 
beige. Seconde édition, Brussel, ïh. Lejeune, 1836, 8°. 

2090* Blommaert (Ph.). Aloude geschiedenis der Belgen of 
Nederduitschers. Gent, C. Annoot-Braeckraan, 1849, 8^. 

2091' Carmichael-Sm3^h. Histoire abrégée des guerres dont 
les Pays-Bas et particulièrement la Belgique ont été 
Ie théatre, depuis Ie traite des Pyrénées, en 1659, jusqu'a 
celui de Paris, en 1815. Traduit de Tanglais par E. 
Lagrange. Luik, Fél. Oudart, 1843, 8°. 

2091^ Charras. Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. 
Cinquième édition. Brussel, E. Guyot, z. j., 12**, 3 deelen. 

2092' Cesar (Jul). De bello Gallico, Voor Nederlandsche 
gymnasiën bewerkt door J.-M.-A. vAN Oppen. Gronin- 
gen. P. Noordhoff, 1896, kl.-4^ 

2092' De bello Gcdlico commentariorum libri septem, 

cum libro octavo A. Hirtii. Texte revu et annoté par 
L. Roersch. Luik, H. Dessain, 1864, 12**. 

2093* Chesnay (Ch.). Etude de la campagne de 1815. Waterloo, 
Brussel, A. Weissenbruch , 1870, 8^ - 5Ï2 - 

2100 David (J.-B.). Vaderlandsche historie. Loven, van Lint- 
hout en van den Zande, 1842, 16°, (de) 4 (eerste) deelen. 

2100' Eenige woorden van eenen waren Belg over de 

tegenwoordige Staetsomstandigheden. Loven, van Lint- 
hout en van den Zande 1841, 8**. 

2I01* De Bavay (V.). Histoire de la révolution beige de 1830. 
Brussel, Bruylant-Christophe en C**, 1873, 8°. 

2101' De Borchgrave (Em.). Histoire des Colonies belges 
qui s'établirent en AUemagne pendent Ie XU® et Ie 
XIII® siècle. Brussel, M. Hayez, 4^ 

2105' De Lanzac de Laborie (L.), La domination fran^aise 
en Belgique. Directoire, consulat, empire, 1 795-1814. 
Parijs, E. Pion, Nourrit en 0% 1895, 8", 2 deelen. 

2107* De Neny, Mémoires historiques et politiques sur les 
Pays-Bats autrichiens, et sur la constitution tant interne 
qu'externe des pro vinces qui les composent. Brussel, 
B. Ie Francq, 1786, 16°, 2 deelen. 

2109^ Des Roches. Histoire ancienne des Pays-Bas autrichiens, 
contenant des recherches sur la Belgique avant Tinvasion 
des Romains, et la conquête qu'ils en ont faite avant 
J.C. Antwerpen, J. Grangé, 1787, 4**. 

Doussaint. Zie Van Herbergen (H.), n' 2154. 

21 11' Eenens (A.). Les conspirations militaires de 1831. Sup- 
plément. Réponses au général hollandais P.-G. Booms, 
au général beige Kessels et au baron de Failly. Brussel, 
JufFr. Weissenbruch, 1876, 8°, 

2114^ Fromant (Charles). Etudes sur la Révolution beige 
Gent, D, Duvivier, Zoon, 1834, 8°. 

Revue politique de l'Europe en 1825. Brussel, Aug. 
Wahlen en 0% 1825, 8^ 

La Révolution vengée ou considerations politiques sur 
les causes, les événemens et les suites de la Révolu- 
tion beige. Loven, van Linthout en van den Zande, 
1832, 8°. 

De rétat moral et politique de TEurope en 1832. Parijs, 
Gebr. Firmin Didot, 1832, 8®, — 513 - 

2122' Gachard (M.). Les archives royales de Dusseldorf. Notice 
des documents qui concernent Thistoire de Belgique. 
Brussel, F. Hayez, i83i, 8*. 

2125* Gérard (P.-A.-F ). Histoire nationale de Belgique depuis 
César jusqu'a Charlemagne. Brussel, z. j., 1868, 16°. 

2126' Guillaume (G.). Histoire de l'organisation militaire sous 
les ducs de Bourgogne. Brussel, M. Hayez, 1847, /\9, 

2126* Histoire des régiments nationaux belges pendant 

les guerres de la révolution fran9aise, 1792-1801, d'après 
des documents officiels et inédits. Nouvelle édition. 
Brussel, Demanet, 1856, 16". 

2126* Henne (Alex.). Histoire du règne de Charles-Quint 
en Belgique. Brussel, Emile Flatau, 1858-1860, 8°, 
10 deelen. 

2126' — — Histoire de la Belgique sous Ie règne de Charles- 
Quint. Brussel, A. Mertens en Zoon, 1866, 8^, 4 deelen. 

2127' Huybrecht(P.-A.). Histoire politique et militaire de la 
Belgique (1830-1831). Brussel, Ch. Lelong, 1856, kl.-4". 

2127^ Hymans (Louis). Histoire populaire de la Belgique. 
St.-Joos-ten-Oode, J, Nys, 1860, i6^ 

2127* Le congres national de 1830 et la constitution 

de 1831. Brussel, A.-N. Lebègue en C% 1880, i6^ 

2127* Inventaire des cartulaires conservés en Belgique ailleurs 
que dans les depots des archives de TEtat. Brussel, 
Hayez, 1897, 8^ 

2127"*^ Juste (Th.). Histoire élémentaire et populaire de la 
Belgique. Troisième édition. Antwerpen, J.-E. Busch- 
man, z. j., 18®. 

2127" Histoire de la révolution beige de 1790, précédée 

d'un tableau historique du règne de l'empereur Joseph U, 
et suivie d'un coup-i'oeil sur la révolution de 1830. 
Brussel, A. Jamar, 1830, 12^ 3 deelen. 2127'* Knoop (W.-J ). Quatre-Bras et Waterloo. Schiedam, 
H.-A.-M. Roelants, 1865, i6^ 

2128' Lacenaire (J.-L). Histoire de Belgique a Tusage des 
maisons d'éducation. Loven, van Linthout en van den 
Zande, 1845, S^"*. 

2130*^ Le Bel (Jehan). Les vrayes chroniques publiées par 
M.-L. POLAIN. Brussel, F. Heussner, 1863, 8®. 2 deelea 

2137* Muyldermans (J.). Sansculot en Brigand, of beul en 
slachtoffer. Eene bladzijde uit de geschiedenis der 
verledene eeuw. Tweede uitgave. Roeselare, J. de 
Meester, 1897, S"** 

2138' Pallemaerts (J.-Fr.) Beknopte geschiedenis des Boeren- 
krijgs. Mechelen, R. van Velsen, 1898, gr. 8®. 

2138* Piot (Ch.). La conférence de Francfort-sur-le-Mein et 
le duché de Luxembourg en 1681 en 1682. Brussel, 
F. Hayez, 8». 

2138* Notes sur dififérentes publications faites a Tétranger 

concernant Thistoire de Belgique. Brussel, F. Hayez, 8^. 

2138* Les guerres en Belgique pendant le dernier quart 

du XVII« siècle. Brussel, F. Hayez, 8^ 

2138' Une mission diplomatique dans le nord de TEurope 

en 1594. — Une coUection d'actes des Diètes alle- 
mandes. — Un document relatif aux négociations 
diplomatiques en Espagne pendant Tannée 16Ó8. Brussel, 
F. Hayez, S\ 

2140 Prayon-van Zuylen (A.). De oorsprong der Belgische 
vrijheden. Verslag aan de Kon. VI. Academie. Gent, 
A, Siffer, 1889, 8°. 

2140' Prcscott (W.-H.). The history of te reign of Philip the 
second. Londen, Routledge, Warne et C**, z. j., i6«, 
3 deelen. 

2140* Raepsaet (J.-J). CEuvres complètes. Gent, C. Annoot- 
Braeckman, 1838-1840, 8°, 6 deelen. - 5ï5 — 

2142* Robertson (William). The history of the reign of Charles 
the fifth, with his life, aft er his abdication by W.-H. 
Prescott. Londen, Routledge en Warne, z. j., i6^ 
2 deelen. 

2144* Seresia (Ali.). Kerk en Staat onder de Frankische 
koningen der VI® eeuw. Gent, Eug. van der Haeghen, 
1887, I2^ 

2144* (Scott, Walter). Pauls brieven in 1815, van de velden 
van Waterloo en Quatre-Bras tot Parijs, geschreven 
aan zijne vrienden. Uit het Engelsch vertaald door 
N. Messchaert. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 18 17, 8°. 

2151* Van der Kindere (Léon). Recherches sur l'ethnologie 
de la Belgique. Brussel, wed. Paren t en Zoon, 1872, 8°. 

2151* Notice sur Torigine des magistrats communaux 

et sur Torganisation de la marke dans nos contrées 
au moyen-age. Brussel, F. Hayez, 1874, S°- 

2154* Van Hall (M.-C). Redevoering over de Grondwet van 
het koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, Hendr. 
van Munste en Zoon, 8''. 

2154* Van Herberghen (H.). Coup-d'ceil sur Ie royaume des 
Pays-Bas, en 1829. — Doussaint. Lettres aux habitants 
des Flandres sur la marche du gouvernement. Brussel, 
1832-1833, 80. 

2157* Mémoire adressé Ie 3 octobre 1814 aux Hautes Puis- 
sances assemblees dans Ie congres de Vienne par les 
Vicaires généraux du diocese de Gand. Gent, Bernaard 
Poelman, 8**. 

2160* White (Charles). Révolution beige de 1830. Traduit de 
l'anglais par miss Mary Corr. Brussel, C.-J. deMat, 
1836, 160, 3 deelen. 

2 161' Willems (S.-C.-A.). Openbare plechtigheden gedurende 
de regeering van koning Leopold den eerste (183 1- 1865). 
Brussel, Gebr. Callewaert, 1880, 8^ -5«6 - 

XLIV. 
Gewestelijke Geschiedenis. 

Provincie Antwerprn. 

2165^ Piot (Ch.). Mémoire sur les aides et subsides de la 
province de Malines, par Sanchez de Aguilar. Brussel, 
F. Hayez, 8^ 

Provincie Brabant. 

2169 (Altmeyer). Précis de Thistoire du Brabant. Brussel, 
Méline, Cans en C*", 1847, 8*. 

2170' Carte générale et alphabétique des villes, bourgs, villages 
et terres franches du duché de Brabant. Brussel, 
Pauwels, z. j. en z. n. van dr., 49. 

2174* De TEspinoy (Philippe). Prélats, barons, chevaliers, 
escuiers, villes, franchises et officiers principaulx de 
cette illustre duché de Brabant dès Tan 1300 et la 
environ. (Réimpression litérale). Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1847, 8". 

2174* De Vaddere (J.-B.). Traite de Torigine des ducs et 
du duché de Brabant, et de ses charges palatines 
héréditaires. Nouvelle édition, retouchée ... et enrichie 
de remarques historiques et criliques par J.-N. Paquot. 
Brussel, Joz. Ermens, 1784, 12°, 2 deelen. 

2175* Galesloot (A. en L,). Recherches historiques sur la 
maison des ducs de Brabant et de Tancienne cour 
de Bruxelles, précédées d'un aper9U sur Tanden droit 
de Chasse en Brabant. Brussel, Delevingne en Cal- 
lewaert, 1854, 16". 

2178* Piot (Charles). Une enquête sur la conduite des fonc 
tionnaires sous Ie règne de Jean III, duc de Brabant. 
— Deux nouvelles enquêtes faites en 1363 et 1389. 
Brussel, M. Hayez, 8® 

2179* Stallaert (KF.). Bronnen tot de levensbeschrijving 
van Jan den I (hertog van Brabant). Hs. — 517 — 

2179' U(baghs). Korte schets der Geschiedenis van het Land 
van Valkenburg door G.-C.-U. Leuven, Van Linthout f 
1858, 8^ 

2179* Wauters (Alph.). Le duc Jean I, et Ie Brabant sous 
Ie règne de ce prince (1267-1294). Brussel, M. Hayez, 
1862, 8°. 

Vlaanderen. 

2191* Deprcz ^V.). La libération de la Flandre flaniingante 
par Jacques VAN Artevelde. Brussel. A. Castaigne, 
1897, 12°. 

2191* De Saint Genois ijul.). Notice sur le dépót des archives 
de la Flandre oriëntale. Gent, L. Hebbelynck, 1841, 8°. 

2192* De Vlaminck (Alph). La Ménapie et les contrées limi- 
trophes a Tépoque de J. César. — La Flandre et ses 
attenances au haut moyen-age. Etudes de géographie 
historiques. Antwerpen, J. Plasky, 1879, 8°. 

2192' — — Les Aduatiques, les Ménapiens et leurs voisins 
Position géographique de ces peuples a Tépoque de 
Jules César. Gent, Eug. van der Haeghen, 1883, 8« 

Nouvelles considérations sur Thabitat des Aduati- 
ques et des Ménapiens. Ibid., id., 1884, 8^ 

— — Le territoire des Aduatiques. Réponse a Mr. van der 
Kindere . Ibid . , id . , 1887, 8^. 

2197* Funck-Brentano (Fr.). Les origines de la guerre de 
cent ans. Philippe le Bel en Flandre. Parijs, H. Cham- 
pion. 1897, 8°. 

2197*® Gaillard (Vict.). Archives du Conseil de Flandre, ou 
recueil de documents inédits relatifs a l'histoire politique, 
judiciaire, artistique et littéraire. ... Gent, Gebr. de 
Busscher, 1856, 8®. 

22C0* Jan van Dixmude. Dit is de cronike ende genealogie 
van den prinsen ende graven van den forceste van 
Buc, dat heet Vlaenderlant, van 863 tot 1436... Met 
eene voorrede van J.-J. Lambim. leperen, Lambin en 
Zoon, 1839, 8®. Boekenverz, der Kon, VL AcaJemtt, 65 - 5'8- 

2200* Janssen (H.-Q.). De Kerkhervorminjf in Vlaanderen, 
historisch geschetst meest naar onuitgegeven beschei- 
den. Arnhem, J.-W. en C.-F. Swaan, 1868, 8^ 2 deelen. 

2205^ Olivier van Dixmude. Merkwaerdige gebeurtenissen 
vooral in Vlaenderen en Brabant, en ook in de aen- 
grenzende landstreken, van 1377 ^^^ H43t letterlyk 
gevolgd naer het oorspronkelyk onuitgegeven en titel- 
loos handschrift... Verrykt met eene voorrede, met 
geschiedkundige aenteekeningen enz. door J.-J. Lambin. 
leper, Lambin en Zoon, 1838, 4°. 

2207^ Plancquaert (Julius). De zegepraal der Vlaamsche 
Gemeenten onder het beleid van Jacob van Artevelde. 
Oudenaarde, A. van den Driessche-van Glabeke, z. j,, 12°. 

2208* Proost (J.-J. -E.). Recherches historiques sur Ie souve- 
rain bailliage de Flandre. Gent, Eug. van der Haeghen, 
1876, 8°. 

2208^ Question des Flandres. Communication aux Conseils 
provinciaux des Flandres, dans la session de 1848. 
Brussel, Del tombe, 1848, 8». 

2212^ Van der Kindere (Léon). Le siècle des Artevelde. Etudes 
sur la civilisation morale et politique de la Flandre 
et du Brabant. Brussel, M, Weissenbruch, 1879, 8*. 

2212^ Van Hermelghem (Aug.). Nederlandsche Historie. Gent, 
Annoot-Braeckman , 1864- 1867, 8**, 2 deelen. 

Provincie Henegouw. 

2224 Gondry (G.). Histoire des grands baillis de Hainaut 
Bergen, Dequesne-Masquillier, 1887, 8®. 

Provincie Limburg. 

2231 Lagarde (Marcellin). Histoire du duché de Limbourg. 
Brussel, A. Jamar, 1848, 16". - 519 - 

XLV. 

Plaatselijke Geschiedenis. — Algemeenheden. 

2242* De Potter (Fr.). La question de la conservation des 
archives communales de la Belgique devant les Cham- 
bres législatives. Gent, L Hebbelynck, z. j., 8°. 

2242' Wauters (Alph.). Les libertés communales. Essai sur 
leur origine et leurs premiers développements en 
Belgique, dans Ie Nord de la France et sur les bords 
du Rhin. Brussel, Fr. Gobbaerts, 1878, 8^ 2 deelen. 

Provincie Antwerpen. 

2243* Chronycke van Antwerpen sedert het jaer 1500 tot 1575; 
gevolgd van eene beschryving van de historie en het 
Landt van Brabant sedert het jaer 51 vóór J.-C. tot 
1565 na J.-C, volgens een onuitgegeven handschrift 
van de XV1« eeuw. Antwerpen, J.-P. van Dieren en 
0% 1853, 8^ 

2244* De Burbure (Leo). Apergu sur Tancienne coopération 
des musiciens instruraentistes d'Anvers dile de S'-Job 
et de S*®-Marie-Madeleine. Brussel, M. Hayez 1862, 8«. 

2252^ Génard (P.). LTiótel des Monnaies a Anvers. Antwer- 
pen, 8**. 

2252* Les poursuites contre les fauteurs de la Furie 

espagnole, ou du sac d' Anvers de 1576. Antwerpen, 
1876, 80. 

2255^ Gilde (De) van St.-Lukas en Tael en Kunst. Open brief 
aen de Maetschappyen, deelgenooten van de feesten 
op 21 en 22 Augusty 1854, te Antwerpen, door een 
ex-Grildebroeder. Antwerpen, L. Schotmans, 1854, 12°. 

2258* Rekening (Oudste) der stad Antwerpen (1324), medege- 
deeld door F.-H. Mertens. Utrecht, Kemink en Zoon, 
1857, 8^ 

2263* Reglement voor de archieven der stad Antwerpen. 
Antwerpen, W* Schotmans, 1864, 8**. ~ 520 — 

2268* Thys (Aug.). Een gerechtelijk drama in 1813. Zaak 
Werbrouck en consoorten, naar onuitgegeven oorkon- 
den. Antwerpen, H. en L. Kennes, 1897, 8**. 

2269* Torfs (Lodewijk). Nieuwe geschiedenis van Antwerpen, 
of schets van de beginsels en gebeurtenissen deier 
stad, alsmede van de opkomste harer instellingen en 
gestichten. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1865- 1866, 
8^ 2 deelen. 

2269' Van den Eynden (E.-H.). Antwerpsch. Verzameling 
van aenteekeningen betrekkelijk de geschiedenis dezer 
stad. Antwerpen, L. Beets, 1887-1889, kl.-4^ 4 deelen. 

2277* Wegwijzer der stad Antwerpen, met plan en geriefe- 
lijke stratenlijst. Antwerpen, L. dela Montagne, z. j., i6« 2282^ Avontroodt (G.-J.). De furie, by Lier op den 14 October 
1595 door den vyand verrast en door de burgers van 
Antwerpen en Mechelen hernomen... Lier, J. van In 
en O", 1841, 12°. 

2282^ B. (J.). Verzameling van naamroUen betrekkelijk de 
kerkelijke geschiedenis van het aartsbisdom van Meche- 
len. Mechelen, E. en I. van Moer, z. j., 12**, 3 deelen. 

2284* Daems (Servatius). O. L. V, op het Zand onder Noor- 
derwijk* Lier, L. Taymans-Nezy, 1883, i2\ 

2284* De canoniae Tongerloensis suppressione et restau- 

ratione oratio quam in publica theologicarum thesium 
defensione die 23 Augusti 1888. ïongerloo, 1888, 8°. 

2284' David (J.-B ). Geschiedenis van de stad en de heer- 
lijkheid van Mechelen. Loven, van Linthout en O*, 
1854, i6^ 

2284*® De Meyer (F.-G.-C). Beschryving van het dorp Beren- 
drecht, in 't licht gegeven door zynen opvolger Max. 
Moreels, Pr. Antwerpen, P.-E. Janssens, 1856, 8^ 

2288* Dorp (Het) Rethy. Turnhout, Splichal-Rooses, 1860, ló». - 521 — 

2 2Sq^ Génard (P.). Aanteekening over de bouwmeesters der 
St.-Lenaartskerk onder Brecht in de Kempen. Antwer- 
pen, Wed. de Backer, z. j., 8®. 

2289* Goetschalckx (P.-J.)- Geschiedenis van Grobbendonk. 
Hoogstraten, Lod. van Hoof-Roelans, 1897, 8°. 

2289'^ Jacobs (Alph.). Description archéologique de Lombeek, 
avec la traduction flamande par Tabbé J.-F. Hendrickx, 
(Geschiedkundige beschrijving van Lombeek). Loven, 
Wed. Robyns, 1873, 8^ 

2291* Kuyl (P.-D.). Gheel, vermaard door den eeredienst der 
H. Dimphna. Geschied- en oordeelkundige beschrijving 
der kerken, gestichten en kapellen dier oude vrijheid. 
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1863, 8°. 

2295* Piot (Ch.). Notice historique sur la ville de Léau, 8®. 

2296* Reydams (Ad.), Eenige bladzijden uit de geschiedenis 
der vrijheid en voogdij van MoU, Baelen en Desschel. 
Mechelen, L. en A. Godenne, 1893, 8°. 

2296* Sel (H ). Proeve van historische mengelingen over 
't I^nd van Rumpst, en in het bijzonder de heerlijkheid 
von Boom. Loven, K. Fonteyn, 1878, 8". 

2299' ^^" ^^^ Cruyssen (A.-C). Gheel, de kolonie der krank- 
zinnigen. Historisch geschetst. Gent, Eug. van der 
Haeghen, z. j., 12°. 

2300* Van Melckebeke (G-J.-J.). Verhandeling over het 
St-Heilwich's godshuis, genaamd de Puttery binnen 
Mechelen. Antwerpen, J. Peeters-van Genechten, 1855, 8^ 

2300^ Geschiedkundige aanteekeningen rakende de kruis- 

of voetbooggilde te Mechelen, Mechelen, E. en I. van 
Moer, 1869, kl.-8o. 

2302' Van Spilbeeck (Waltman). De voormalige abdijkerk van 
Tongerloo en hare kunstschatten. Antwerpen, 1883,8*. 

2302^ — — O. L. Vrouw-ter- Voort, 18". — 5^2 — 

2302* Van Spilbeeck (W.). Norbertijnsche Mengelingen. Ant- 
werpen, 1881, 8". 

2302* De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navor- 

schingen. Lier, L. Taymans-Nézy, i838, 8^ 

2302^ Tongerloo's kloostergemeente te 's Hertogenbosch 

1 578-1584. Helmond, Aug. Pellemans, 1890. 

2302'^ Verslag over het bestuur en den toestand der zaken 
van de stad Turnhout. (Gevolgd door eenige historische 
bijdragen.) Turnhout, Splichal-Roosen, 1881, 8*. 

Provincie Brabant. 

23 II Almanach des places, mes et impasses de Bruxelles 
et de ses faubourgs. Brussel, Tircher, 1861, i6^ 

23 II* De Smedt (Bern.). Le Pare de Bruxelles ancien et 
moderne. Brussel, A. van Dade, 1847, 16°. 

2311' Diericx de ten Hamme (Jac). Souvenirs du vieux 
Bruxelles. Brussel, Em. Rossel, 1890, 12°. 

231 1'* Henne (Alex.) en Wauters (Alph,). Histoire de la ville 
de Bruxelles. Brussel, F. Parent, 1845, S°> 3 deelen. 

2313* Wauters (Alph.). Notice historique sur les anciens ser- 
ment ou gildes d'arbalétriers, d'archers , d'arquebusiers 
et d'escrimeurs de Bruxelles. Brussel, J.-H. Briard, 
1848, 4^ 2314' Bernard, Dom. Geschiedenis der Benedictijner abdij van 
Affligem. Gent, A. SifFer, 1890, 8**. 

2314* Beschryvinghe (Pertinente) van diversche heerlyckheden, 
gheleghen in den lande van Gaesbeke. 1670, kl.-4^ 

2315' Bets (P.-V.), Geschiedenis der gemeente Neerlinter, naar 
wettige en meestal onuitgegevene stukken. Loven, 
C.-J. Fonteyn, 1868, 8*». 

2315' Geschiedenis der gemeenten Oplinter, Bunsbeek 

en Hautem, alsook der abdij van Oplinter. Ibid., id., 
1870, 8®. 


— 52j - 

^315* Zout-Leeuw, beschrijving, geschiedenis, instellin- 
gen. Tienen, H. van Hoebroeck, 1888, 8®. 

2316' C. (P.). Notice sur Ie Holle-Grier (a Diest). Diest, M. 
Henckens, 1859, 8°. 

2316* De Saegher (E.) en Bartholeyns (El.). Histoire populaire 
de Schaerbeek, Notice historique, descriptive et expli- 
cative... Schaarbeek, H. Mommens, 1887, 8*. 

2.320' Di Martinelli (J.). Diest in den Patriottentijd. Geschied- 
kundige bijdragen. Gent, A. SifFer, 1892, 8^ 

2320' Diest in de XVIP en XVIIP eeuwen. Geschied- 
kundige bijdrage. Gent, A. Siffer, 1897, 8°. 

2320* Diest (Notice). Antwerpen, 8**. 

2320' Everaert (L.) en Bouchery (Jan). Geschiedenis der stad 
HaUe. Naar oorspronkelijke handvesten en oorkonden. 
Dendermonde, Aug. de Schepper-Philips, 1874, 8^ 

2320* Goovaerts (Alph.). Construction et inauguration d'un 
hotel de ville pendant la première moitié du XVP siècle 
(1526-1538). UHótel de ville de Léau et son perron. 
Brussel, Wed. Jul. Baertsoen, 1890, 8°. 

2322* Le Roy (P.). Monographie de la commune d'Ixelles. 
Eisene, 1855, 16°. 

2322' Magistrats de la ville de Diest. — Analyses des chartes 
appartenant aux archives de cette ville (1264- 1300), 8**. 

2328* Raymaeckers (F. -F.). Notice historique sur Téglise pri- 
maire de Saint-Sulpice, a Diest. (2 parties). Gent, L. 
Hebbelynck, 1857, ^^^ 

2329* — — Historische navorschingen wegens de namen der 
plaetsen, straten enz. binnen Diest. 8°. 

2330^ Stallaert (Ch.). La vie politique et communale dans 
Tancienne Belgique. Histoire de la ville et seigneurie 
«de Diest, 12°. - 5^4 — 

2320* Stallaert (K ). Historische bijzonderheden rakende de 
stad Diest 

2330^ Inventaire analytique des chartes concernant les 

seigneurs de la ville de Diest. Brussel, F. Hayez, 8^. 

2331' Van Bemmel (Eug.). Histoire de Saint-Josse-ten-Noode 
et de Schaerbeek. St. -Joost- ten-Oode, 1869, '6*». 

2334' Wauters (Alph ). Histoire des environs de Bruxelles. 
Brussel, Ch. van der Auwera, 1855, 8**, 4 deelen. 

2334* La Belgique ancienne et moderne. Géographie 

et histoire des communes belges. Brussel, Decq en 
Duheut, 1874, 8°. 

2334* Ville et canton de Tirlemont. 

^334* ^ — Ville et canton de Nivelles. 

2334^ "- — Cantons de Genappe, de Wavre et de Perwez. 

2334'*^ L'ancienne abbaye de Villers. Histoire de Tabbaye 

et description de ses ruines. Brussel, F, Claessen, 

i868, 8°. 

2335 Wolters. Notice historique sur Tancienne abbaye d'Aver- 
boden. Gent, F. en E. Gyselynck, 1849, S**. 

Provincie Oost- Vlaanderen. 

2341* Dagboek der Gentsche Collatie, bevattende een nauw- 
keurig verhael van de gebeurtenissen te Gent en elders 
in Vlaenderen voorgevallen van de jaren 1446 tot 1515. 
Uitgegeven door A.-G.-B. Schayes. Gent, L. Hebbe- 
lynck, 1842, 8°. 

2341* De Bast (Am.). Notice historique sur Tanden Canal 
du Sas et sur la construction de celui de Gand a 
Terneuzen. Genit, L. de Busscher, 1827, S®. 

2341* Relation historique des tentatives faites par les 

Gantois pendant plusieurs siècles pour s'ouvrir une 
communication directe avec Tocéan. Ibid. L. de Bus- 
scher, 1829, 8*. - 525 — 

2341' De Kempenare (Ph.). (Van Campene). Vlaemsche kro- 
nijk, of dagregister van al het gene gedenkweerdig 
voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 
1566 tot 15 Juny 1585 ... Voor de eerste mael uitgegeven 
door Jhr. Ph. Blommaert. Gent, L. Hebbelynck, 
1839, 80. 

2348* De Potter (Fr.). Gent van den oudsten tijd tot heden. 
Geschiedkundige beschrijving der stad. Gent, Annoot- 
Braeckman en A. SiflFer, 1883-1897, 7 deelen, 8®. 

2348* De Vlaminck (Alph.j. Les origines de la ville de Gand. 
Brussel, F. Hayez, 1891, 8°. 

2356^ Te Water (Willem). Historie der hervormde kerke te 
Gent, van haeren aenvang tot derzelver einde; midts- 
gaders een kort verhael der gereformeerde doorluchtige 
schoole te Gent. Utrecht, G.-J. Tieme en Abrah. van 
Paddenburg, 1756, kl.-8°. 

2365* Voisin (Aug.). Examen critique des histoiriens de Jacques 
van Artevelde. Gent, C. Annoot Braeckman, 1841, 8®. 2372* Broeckacrt (Jan). Geschiedenis van Wetteren, gevolgd 
van eene historische schets der omliggende gemeenten. 
Gent, L. Hebbelynck, 1862, 8*». 

2372' — — De Raad-pensionarissen der stad Dendermonde. 
Dendermonde, Aug. de Schepper-Philips , 1898, 8". 

2375' De Pauw (Nap.). Histoire de la construction du beifroi 
de Termonde (1376-1378). Dendermonde, Aug. de Schep- 
per-Philips, 1897, 8°. 

2375* De Vlaminck (Alph.). Inventaire des archives de la ville de 
Tcrmcnde. Dendermonde, Em. du Caju, Zoon, 1866, 8®. Bockenvfrt. der Kon, VU Academie * ^ — 526 — 
Provincie West- Vlaanderen. 

2401* Custis (Ch.). Jaer-boecken der stadt Brugge, behelsendc 
de gedenckweerdigste geschiedenissen, de welcke soo 
binnen de selve stadt, als daer ontrent voorgevallen 
zyn, sedert haere eerste beginselen tot den jegenwoor- 

digen tydt toe. Tweede druk. Brugge, J. van Praet, 
1765, 16®, 3 deelen. 

2401' Danckaert (Jacob). Het nieuw Brugsche herstelde stadt- 
huys. Brugge, Andr. Nydts, i6». 

2402* Gilliodts-van Severen. Inventaire des archives de la 
ville de Bruges. Brugge, Edw. Gailliard, 1871, 4^4 deelen. 

2402^ Janssen (H.-G.). De kerkhervorming te Brugge. Een 
historisch tafereel voor christenen, die voedsel zoeken 
voor den geest en op Grods wegen letten. Rotterdam, 
van der Meer en Verbruggen, 1856, 8^ 2 deelen. 2408' Carton (C). Notice sur Blankenberge. Brugge, van de 
Casteele-Werbrouck, 1841, 8». 

2419' De Maere (A.). Bruges-port-de-mer. Du pier de Heyst, 
Observations et critiques. Gent, Ad. Hoste, 1898, 4®. 

2427 Lambin (J.-J.)- Tydrekenkundige lyst van onuitgege- 
vene handvesten, opene brieven en andere bescheeden, 
rustende onder de archiven der stad Ypre ... en die 
belangryk zyn voor de plaetselyke geschiedenis en 
voor degene van verscheidene andere steden van het 
Ryk. leperen, Lambin en Zoon, 1829, b\ 

Nalezingen of vervolg van de Tydrekenkundige 

lyst ... verrykt met een berigt op dezelfde archiven 
Ibid., id., z. j., 8°. 

2428' Macquet. Histoire de la ville de Damme, de ses 
institutions civiles et politiques et de ses monuments. 
Brugge, Daveluy, 1856, g*». 

2429' Rembry. Histoire de Menin, d'après les documents authen- 
tiques. Brugge, E. Gailliard, 1881, 4 deelen, 8**. — 52? — 

2433* Sevens (Theodoor). De kerk van O. L. Vrouw te Kortrijk 
van den vroegsten tijd tot heden. Kortrijk, Eugeen 
Beyaert, 1897, 12^. 

2440* Tanghe (G.-F.). Beschryving van St.-Andries. Brugge, 
De Schryver-van Haecke, 1857, 8^ 

2454* Van den Peereboom (Alph.). Des Ghildes. — Origines. 
— Organisation. — Tirs etc. Gilde de St.-Sébastien 
d'Ypres. leperen, Simon Lafontaine, 1871, 8^ 

Provincie Limburg. 

2468 Aanteekeningen op het parochiaal bestuur der pastoors 
van Laar, bij Landen, 1694-1835. St.-Truiden, Joz. Leenen, 
1889, 8^ 

2468' Daniels (Polyd.). A propos du Mareolt d'une charte 
de 741. Luik, L. Grandmont-Donders, 1890, 8°. 

2469' De Ceuleaeer (Ad.). De verovering van Tongeren door 
Sicambers, Usipeten en Tenchters in 't jaar 53 v. C. 
Loven, J. van Linthout, 1892, 8®. 

2472' Neerlanden, (bij Landen) tijdens het bestuur der pastoors 
Ben. van der Hofstadt (1559- 1599) en Joh.-Fred. van 
Brachel (1696- 17 39). St.-Truiden, Joz. Leenen, 1890, 8®. 

2475' Wauters (Alph.). Attenhoven, dans Ie canton de Landen. 
Brussel, wed. Ch. van der Auwera, 1884, 8°. 

2475* — — Landen. Description, histoire , institution. Ibid., id., 
1883, 8°. 

Provincie Henegouw. 

2489 D'Hermomez (Armand). Chartes de Tabbaye de Saint- 
Martin de Tournai. Brussel, Hayez, 1898, 4°. 

2492' Lebrocquy (Guill.). Histoire de l'abbaye d'Aulne, ses 
prospérités, ses défaillances et ses revers, d'après Ie 
manuscrit unique et inédit de dom Nobert Herset» 
dernier abbé d'Aulne. Thuin, wed. Pinelle, 1862, 12**. 528 - XLVI. 

Vlaamsche Taalstrijd. — Stichting der Koninklijke 

Vlaamsche Academie. 

2510* Arjuna (Harold). Die vlamische Bewegung, vom alldeut- 
schen Standpunkt. Berlijn, Hans Lüstenöder, 1897, 16**. 

2510* Beschryf van de betoogfing en het banket van den 25 April 
1859 ter eere der Vlaemsche Tael-Commissie. Brussel, 
Kom. Verbruggen, 1859, 8**. 

2527 Dierickx (J.). Propagation des deux langues ou étude 
sur les inconvénients qui résultent de la différence 
d'idiomes dans notre pays, sur les causes de ces 
inconvénients; sur les nioyens les plus propres a les 
faire disparaitre et a généraliser la connaissance des 
langues usitées en Belgique. Brussel, wed. Parent en 
Zoon, 1862, 12°, 164 bl. en 2 kaarten. 

2545' Goupil (F.). Le fiamand a Bruxelles. Brussel, de Hou, 
1883, 8». 

2545* Graevell. Dr. Graevell versas Mr. Prayon. Oostende, 
A. Swertvagher, 1897, 8**. 

2548' Hansen (C.-J.). Dietsche beweging. Antwerpen, 1885, 8°. 

2549* Hoe de wet van 22 Mei 1878 door Minister Beemaert 
uitgevoerd wordt! Brussel, D. van Doorslaer- Verbeken, 
1885, 8». 

2550' Jottrand (L.). De Vlaamsche kwestie. Het Vlaamsch 
onder de Belgische Grondwet van den 7****" Februari] 
1831. Antwerpen, H. Sermon, 1865, 8**. 

2551* (Lammens, J.). Le jubilé de Toeuvre des Flamands a 
Paris. 1862- 1887, par un ami de Toeuvre. Gent, A. SiflFer, 

1887, 8°. 

2551* Langlois (J.-H.). Le mouvement flamand au point de 
vue politique. Brussel, Henri Samuel, 1858, i6^ - 5^9 - 

2551* Langlois (J.-H.). A propos du rapport de la Commission 
flamande. A M^ Ch. Rogier. Brussel, Korn.Verbrugghen , 
1860, S\ 

2556^ Mouvement flamand (Le) devant Ie conseil communal 
de Bruxelles. Brussel, Xaveer Havermans, 1883, 12°. 

2556* Octker (Fr.). Le mouvement flamand. (De Vlaemsche 
Taelstryd). Traduit de TAUemand. Doornik, Ad. Delmée, 
1858, 16: 

2556* — — De Vlaamsche Taalstrijd. Gent, I.-S. van Doosse- 
lare, 1857, ló®. 

2558' Prayon-van Zuylen (A.). Over Pan germanisme. Gent, 
A. SifiFer, 1897, 8^ 

2558' P)rfferoen (Oscar.). Het gebruik der talen in burgerlijke 
zaken. Gent, V. van Doosselare, 1895, S**« 

2589* Vlaemsch (Het) in de Kamer der Volksvertegenwoor- 
digers. Zittingen van 3*° en 4®° December. Gent, Eug. 
van der Haeghen, 1861, i6^ 

2594* Willems (L ). Onze bedreigde grenzen. Gent, 1896, 8°. 

Stichting der Koninklijke Vlaamsche Academie. -• Schriften 

betrekkelijk deze Instelling. 

2605* Académie royale flamande de langue et de littérature. 
Installation officielle. (Extrait du Moniteur beige, du 
17 octobre 1886). Brussel, imprimerie de la régie du 
Moniteur Beige, 1886, 12°. 

2605* Instelling (officiëele) der Koninklijke Vlaamsche Academie 
van Nederlandsche Taal- en Letterkunde in de groote 
feestzaal der Hoogeschool van Gent. (Uittreksel van 
de Globe illustré,) 

2605^ De Potter (Frans). Toelichting van het voorstel der 
bestendige Commissie van Geschiedenis, Bio- en Biblio- 
graphie betrekkelijk den vijfjaarlijkschen staatsprijskamp 
vanVaderlandsche Geschiedenis. Gent, A.Siffer, 1892, 8^ 

261 1' Reglement de T Académie royale flamande. 1887, 16*. — 530 — 

XLVII. 

Nederlandsche Geschiedenis. 

2617 Alberdingk Thijm (J.-A.). De giftbrief van koning Karel 
aan zijn getrouwen Diederik, het voetstuk der historie 
van onzen Staat, in eenige zijner deelen beschouwd 
en verklaard. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 
1849, 8°. 

2625^ Broekema (J.). Borsele, ais ambachtsheerlijkheid en als 
polder (vóór 1795), Middelburg. J.-C. en W. Altorffer, 
1886, 8°. 

2633' Devies (C.-M.), Memorials and times of Peter Philip, 
Juriaan Quint Ondaatje. Utrecht, Kemink en Zoon 
1870, 8^ 

2633' Elberts (W.-A.). Leven van Willem den eersten, prins 
van Oranje. Leiden, A.-W. SijthofF, z. j., 8*^. 

2633® Fruin (R.). Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 
1588-1598, Arasterdam, J.-H. Gebhard en O^, 1861, 8°. 

2633'^ — —EeneHollandsche stad in de Middeneeuwen. 1873,8°. 

2633" Gerrits (Engelbert). Keur van gedenkwaerdige tafereelen 
uit de Noord- en Zuidnederlandsche geschiedenis voor 
de vaderlandsche jeugd en scholen. Vierde druk. Amster- 
dam. G. Portielje, 1840, 16°, 5 deelen. 

2633" Gigot (Philippe). Abrégé de Thistoire de la HoUande, 
formant aujourd*hui la partie septentrionale du royarae 
des Pays-Bas. Brussel, gebroeders Delemer, 1820, 8°. 

2634' Hamaker (H.-G.). De rekeningen der grafelijkheid van 
Holland onder het Henegou wsche Huis. Utrecht, 
Kemink en Zoon, 8°, 1875. Eerste deel. 

2634* De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder 

het Henegou wsche Huis. Ibid., id., 8®. 

2662* Hofdijk (W.-J.). De triomf der Piraten. Eene feestgave 
bij Neerlands derde jubilé. Tweede druk. Amsterdam, 
G.-L. Funcke, 1872, 8®. — 531 — 

2662' HoUestelle (A). Geschiedkundige beschrijving van Tholen 
en omstreken. Middelburg, J.-C. en W. AltorfFer, 1897, 8°. 

2662* Hooft (P.-C). Nederlandsche Historiën, met aantee- 
keningen en ophelderingen van M. SlEGENBEEK, A. 
Simons en J.-P. van Cappelle, Amsterdam, J. van 
der Hey, 182 1- 1824, 8°, 8 deelen. 

2662^ Episodes uit Hooft's Nederlandsche historiën, met 

eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. 
Eelco Verwijs. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1864, 
kl..8°. 

2662' — - Idem. Tweede druk. Ibid., id., 1873, ^"« 

2662' -- — Memoriën en adviezen. Utrecht, Kemink en Zoon, 
187 1, 8^ 

2662'® Hortensius. Over de opkomst en de ondergang van 
Naarden, met vertaling en aanteekeningen van Prof. 
Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk. 
Ibid., id., 1866, 8^ 

2666' Kramer (F.-J.-L.). Lettres de Pierre de Groot a Abra- 
ham de Wicquefort. 's Gravenhage, Martinus NijhofF, 
1894, 8°. 

2668* Kronijk van Holland, van een ongenoemden geestelijke. 
Utrecht, Kemink en Zoon, 1867, 8*. 

2668^ Kronijken van Emo en Menko, opnieuw naar de hand- 
schriften uitgegeven en met de bestaande uitgave 
vergeleken door Mr. H.-O. Feith en Dr. G. Acker 
Stratingh. Ibid., id., 1866, 80. 

2669* Kwestie (De Luxemburgsche) , beschouwd door een 
Nederlander. Amsterdam, M. Schooneveld en Zoon, 
1857. 80. 

2671' Lionello en Suriano. Brieven uit den Haag aan 
Doge en Senaat van Venitie in de jaren 1616, 161 7 
en 16 18, benevens verslag van Treviano, betreffende 
zijne zending naar Holland in 1620. Utrecht, Kemink 
en Zoon, 1883, 8°. — 532 — 

2673' Motley (John-Lothrop). History of the United Nether- 
lands : from the death of William the Silent to the 
Synod of Dort. Rotterdam, J.-G. Robbers, 1872, 12*, 

2675' Muller (S). Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, 
met opjafave van bestaande handschriften en littera- 
tuur. Utrecht, Kemink en Zoon, 1880, 8°. 

2680' Pape fJ.-D.-W). De levensgeschiedenis van Maerten 
van Rossem, voornamelyk met betrekking tot de 
tegenwoordige Provincie Noord-Braband. 's Hertogen- 
bosch, H. Palier en Zoon, 1847, 8°. 

2680* Phebens (Eggerik Egges). Kronijk van 1565-1594, naar 
een handschrift uitgegeven door Mr. H.-O. Feith. 
Ibid., id., 1867, 8*». 

2680* Potamo-chorographie of nauwkeurige navorschingen over 
de Schelde. Bergen op Zoom, P. Kleymans, 1854, 8«, 
2 deelen. 

2682' Rekeningen van de gilden van Dordrecht, 1438-1600, 
Uitgegeven door Mr. J.-C. OVER VOORDE, 's Graven- 
hage, M. NijhofF, 1895, 8^ 

2682* Register op de onderwerpen behandeld in de Kronijk, 
Berichten en den Codex diplomaticus, uitgegeven door 
het Historisch Genootschap te Utrecht. Utrecht, Kemink 
en Zoon, 1877, S°- 

2691* Sillem (J.-A.). Brieven van en aan Joan Derckvander 
Capellen tot den Poll, uitgegeven door... Utrecht, 
Kemink en Zoon, 1883, 8°. 

2691' Streckfuss (Adolf). De dageraad der Volksvrijheid. 
Geschiedenis van de wording der Nederlandsche repu- 
bliek, 1 559-1585. Leiden, van den Heuvel en van Santen, 
1872, 8®. 

2692* Styl (L.). De opkomst en bloei van de republiek der 
Vereenigde Nederlanden, voorafgegaan door eene ver- 
handeling over de opkomst en den ondergang van 
oude en hedendaagsche republieken, door TURPlX. 
Amsterdam, P. Conradi, 1774, 8°. — 533 — 

2696' Van Bommel (Hendrik). Bellum Trajectinum. Werken 
van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht . 
Utrecht, Kemink en Zoon, 1878, è*'. 

2698' Van den Brandeler (P.). Inventaris van het archief der 
gemeente Dordrecht. Dordrecht, H.-R. van Elk, 1802- 
1869, 8^ 

2699' Van der Palm (J.-H.). Geschied- en redekunstig gedenk- 
schrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. 
Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1852, i8*. 

2702' Van Heemskerk (I.). Batavische Arcadia. Amsterdam, 
Ph. Verbeek, 1707, ló^. 

2709' Van Visvliet (J.-P.). Inventaris der handschriften van 
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Mid- 
delburg, J.-C. en W. Altorfifer, 1861, 8«. 

2709* Van Vloten (J.). Onderzoek van *s Konings wege 
ingesteld omtrent de Middelburgsche Beroerten van 
1566 en 1567, naar 't oorspronkelijke handschrift. Utrecht, 
Kemink en Zoon, 1873, 8°. 

2709' Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en 
Burmania naar Engeland, 1625. Utrecht, Kemink en 
Zoon, 1867, 8°. 

2709* Verhaal van het beleg der vesting Sluis in Vlaandereren, 
door de Franschen, in den jare 1794. Amsterdam, 
Schalekamp en van der Grampel, 1822, 8^ 

2709'* Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechts- 
geding van Hugo de Groot, uitgegeven door R. Fruin. 
Utrecht, Kemink en Zoon, 1871, 8°. 

2710* Verwijs (Eelco). De oorlogen van hertog Albrecht 
van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der 
XIV" eeuw, naar onuitgegeven bescheiden. Utrecht, 
Kemink en Zoon, i86q, 8°. 

2715' Welvaarts (Th.-Ign.). Het refugiehuis der abdij Postel 
te 's Hertogenbosch . 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 
1888, 8*. Boekenvcrt. der Kon, VI. Academie^ — 534 — 

2715' Welvaarts (Th.-Ign.). Reusel naar de archieven van 
Postels abdij. Turnhout, Splichal-Roosen, 1877, 8"*. 

2715* Wienbarg (Ludolf). Holland in den Jahren 1831 und 
1832. Hamburg, Hoffmann en Campe, 1833, 16*, 
2 deelen. 

2716' Winkler (Joh.). Het verdronken Wartena. 16**. 

2717* Wynne (J.-A.). De geschillen over de afdanking van 
't krijgsvolk in de Vereenigde Nederlanden in de jaren 
1649 en 1650 en de Handelingen van Prins Willem II, 
toegelicht met behulp van ongedrukte stukken uit het 
Huis-archief van Z. M. den Koning. Utrecht, Kemink 
en Zoon, 1885, 8°. 

2717^ Wtenbogaert (Johannes). Brieven en onuitgegeven stuk- 
ken, verzameld en met aanteekeningen uitgegeven 
door H.-C. BOGGE. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869, 8°. XLVIII. 

Algemeene geschiedenis. ~ Geschiedenis der Oudheid. 

2721 Antiquitatum romanarum brevis descriptio, in usum 
scholarum. Leiden, A. en J. Honkoop, 1828, 8^ 

2721' Aristoteles. Die Verfassung von Athen. Deutsch von 
Dr. G. Wentzel. Leipzig, Phil. Reclam, j', 18^ 

2721*^ Arrianus. De expeditio Alexandri. Leipzig, H. Tauchnitz, 
1829, 240. 

2721* L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des 
chartes, des chroniques et autres anciens monuraens, 
depuis la naissance de Notre Seigneur, par Ie moyen 
d'une table chronologique ... Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée par un religieux Bénédiciin 
de la Congrégalion de S. Maur. Parijs, G. Desprez, 
1770, in-folio, 

2722' Bazin, La philosophie de Thistoire. Amsterdam, Chan- 
^uion, 1764, I2^ - 635 — 

2^22* Beesly (A.H.). The Gracchi, Marius and Sulla. Londen, 
LongmanSi Green en O*, 1877, 16°. 

2722* Boissier (Gaston). La religion romaine d'Auguste aux 
Antonius. Parijs, E. Martinet, 1878, 12®. 

2722* Cesar (CJ.). De bello Gallico. Brussel, H. Tarlier 
et A. Wahlen, 2 deelen, 1827, 8°. 

2722^ Oorlog in Gallië. Nederlandsch van A. Verdoodt. 

Gent, A. SiflFer. 1894, 8°. 

2723* Curtius (Quintus). De la vie et des actions d'Alexandre 
Ie Grand. (Latin et francais). Traduction de Ryer. 
Luxemburg, André Chevalier, z. j., 12, 2 deelen. 

2723^ De rebus gestis Alexandri Magni libri qui super- 

sunt octo. Avec des notes grammaticales, historiques, 
géographiques et littéraires en fran9ais, suivie d*un 
dictionnaire de géographie composée par A. Aderer. 
Parijs, wed. Belin, 12®. 

2723* Doesburg (J.-J.)« Geschiedenis der Romeinen van de 
slichting van Rome tot keizer Diocletianus. Amsterdam, 
N.-J. Boon, 1891, 12°. 

2723^ Duniy (V.). Histoire du moyen-age depuis la chute 
de Tempire d'Occident jusqu'au milieu du XV" siècle. 
Septième édition. Parijs, Lab ure, 1873, 12®. 

2723' Egger (A.-E.). Examen critique des historiens anciens 
de la vie et du règne d'Auguste. Parijs, Gebr. Firmin 
Didot, 1844, 8^ 

2723" Florus (Ann.), Rerum Romanorum, annotationibus , in 
usum studiosae juvcntutis, instar commentarii illus- 
tratie auctore JOH. MiNELLlO. Amsterdam, St. Swart, 
1683, 24^ 

2723'^ Gervinus (G.-G.). Geschiedenis der negentiende eeuw 
sedert het Congres van Weenen , naar het Hocgduitsch. 
Tweede uitgaaf. Zwolle, von Hoogstraten en Gorter, 
1 87 3- 1875, 8% 10 deelen. — 536 — 

2723" Gibbon (Edw.). The history of the decline and fall of 
the Roman empire. Londen, Jozef Ogle Robinson, 8°. 

2723" Goldsmith. The Roman history. 12". [Titel ontbreekt) 

2723** Pinnock's improved edition of Dr. Goldsmith's 

History of Greece, abridged for the use of schools. 
Edition, augmenled and much improved bij W.-C. 
Taylor. Parijs, Baudry, 1853, 16°. 

2723*® Gombault. Histoire universelle en tableaux ou explica- 
tion des énigmes historiques de M. LÉVI. 7*= edition. 
Brussel, 1846, 24°. 

2723'* Hermann (K.-F.). Lehrbuch der griechischen Staats- 
alterthümer aus dem Standpuncte der Geschichte. 
Heidelberg, J. Mohr, 1831, 8". 

2723** Herodotos erklaert von Heinrich Stein. Berlijn, 
Weidmann, 1859-1870, 8°, 5 deelen. 

2724' Hoogvliet (J.-M.). Handleiding bij het lezen der schriften 
van C. Julius Caesar. Zalt-Bommel, Joh. Noman en 
Zoon, 1837, ö**. 

2724* Houssaye (Henri). Histoire d'Alcibiade et de la répu- 
blique athénienne. Troisième edition. Parijs, Lahure, 
1874, 12°, 2 deelen. 

2724^ Judeich (Walther). Caesar im Oriënt. Kritische Ubersicht 
der Ereignisse vom 9 Aug. 48 bis Octob. 47. Histo- 
rische Dissertation. Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1884. 

2725' Lange (Ludwig). Römische Al terthümer. Berlijn, Weid- 
mann, 1863, 8^ 3 deelen. 

2725* Maspero (G.). Histoire ancienne des peuples de TOrient. 
Parijs, Lahure, 1875, i6°- 

2725^ Michelet, Histoire romaine. Quatrième edition. Brussel, 
Ad.Wahlen, 1836, 8°, 2 deelen. 

2726' Molken (Hendrik). In commentarium de bello Africano 
quaestiones criticae. 1892, 8°. - 537 — 

2726* Mommsen (Theodor). Römische Geschichte. Dritte 
Auflage. Berlijn, Carl Schultze, 1861, kl.-8^ 3 deelen. 

2726* Montesquieu. Considérations sur les causes de la gran- 
deur des Romains et de leur décadence. Parijs, A. 
Lahure, z. j., 16°. 

2726' Mühlfeld (Julius). Wereldgeschiedenis van de jaren 
1848-1870. Naar het Hoogduitsch door S.-H. ten Cate. 
Tweede druk. Zwolle , Van Hoogstraten en Gorter, 
1873-1875, 8°, 3 deelen. 

2726' Nuiver (A.) en Reinders (O.-J.). Oudheid en Middel- 
eeuwen. Verhalen en schetsen voor de hoogste klasse 
der volksschool. Vierde druk. Groningen, J.-B. Wolters, 
1890, 16°. 

Idem. Nieuwe geschiedenis. Verhalen en schetsen. 

Ibid., id., 1888, 16°. 

2726*® O" S- (J.). Handleiding tot de geschiedenis van Grie- 
kenland, voor jongelingen. Amsterdam, wed. J. DoU, 
1808, 24°. 

2726'' Ramée (Daniel). Le grand perturbateur romain, César. 
Deuxième édition. Parijs, Viéville en Capiomont, 1870, S^, 

2726" Rey (Rodolphe). Histoire de la renaissance politique 
de ritalie, 181 4-1 861. Saint-Germain , L. Toinon en 

0% 1844, 12^ 

2726** Riedel (H.). Kort begrip der oude historie. Eerste stuk. 
Oostersche volken en Grieken. Groningen, W. van 
Boekeren, 1842, 8^ 

2726" Sallustus (C). De Catiliane conjuratione belloque jugur- 
thino historiae. Londen, T. Tegge, 1843, 16®. 

2726^* Salluste. Conjuration de Catilina. — Guerre de Jugurtha. 
ïraduction nouvelle par V^ Develay. Parijs, 1866, 320. 

2726" Sankey (Charles). The Spartan and Theban supremacies. 
Londen, Longmans, Green en O®, 1877 , i6^ - 538 - 

2726*' Schoemann (G.-F.). Griechische Alberthümer . Berlijn. 
Weidmann, 1863, i6^ 2 deelen. 

2727' Sismonde de Sismondi (J.-C.-L.). Histoire de la chute 
de Tempire romain et du déclin de la civilisation« de 
Tan 250 a Tan 1000. Brussel, N.-J. Grégoir, V. Wouters 
en O*, 1842, 8**, 2 deelen. 

2727*^ Stanhope (Earl). The reign of queen Anne. Leipzig, Bemh. 
Tauchnitz, 1870, 16**, 2 deelen. 

2728' Tacitus (Cornelius). Werke. Stuttgart, J.-B. Metzier, 
1858, l6^ 3 deelen. 

272S* Opera ad optimorum librorum fidem recognovit 

et annotatione perpet ua instruxit G.-A. Ruperti. 
Hannover, 1834, 8®, 4 deelen. 

2728* Opera supplementis, notis et dissertationibus illu- 

stravit Gabriel Brotier. Parijs, L.-F. Delatour, 1776, 
16», 7 deelen. 

2728* Annales. Libri I et II. Naar den tekst van Nip- 

perdey-Andresen. Met aanteekeningen en opmerkingen 
over taal en stijl van Tacitus door Dr. J.-M.-A. van 
Oppen. Maastricht, 1893, 8*». 

2728' Schul-ausgabe von Dr. Carl Heraeus. Leipzig, 

B.-G. Teubner, 1864, 8°, 2 deelen. 

2728' Thierry (Amédée). Tableau de Tempire romain, depuis 
la fondation de Rome jusqu'a la fin du gouvernement 
impérial en Occident. Nouvelle édition. Parijs, L. 
Poupart-Davy 1 , 1868, 12°. 

272S'® — — Récits de Thistoire romaine au V® siècle. St. Jean 
Chrysostome et Timpératricc Eudoxie. La société 
chrétienne en Oriënt. Parijs, J. Claye, 1874, 16**. 

2728" Récits de Thistoire romaino au V* siècle. Derniers 

temps de Tempire d'Occident. Troisième édition. Ibid., 
id., 1867, 12^ — 539 — 

2728" Titus Livius. Res memorabiles et narrationes selectae 
quas primum coUegerunt D.-D. Lallemant. Parijs, 
Ch. Lahure, 1855, 160. 

2728"* Thucydides. Histoire. Traduction deC. LÉVESQUE, revue, 
corrigée et annotée par A. I.OISEAU. Clichy, Paul 
Dupont, 1880, 12°. 

2728*' The history of the Pelaponnesian War. Londen, 

Gilbert en Rivington, 1842, 8°, 2 deelen. 

2728'^ Van Assen (C). Perikles van Athene, 's Hage, Wed. 
J. Allart en 0«, 1819, 8®. 

2728" Van den Bosch (Lambert). Treur-toonneel der door- 
luchtige Mannen of op- en ondergang der grooten, 
vertoont in de ramp^alige geschiedenissen van keyzers, 
koningen, prinsen, vorsten etc, beginnende met het 
roomsche keizerrijk en vervolgende tot aen 't jaer 
1698. Amsterdam, Jan ten Hooni, 1698, 4» 

2728" Van Hall (M.-C). M. Valerius Messala Corvinus 
geschetst uit de Romeinsche geschiedenis gedurende 
zijn leven. Amsterdam, J. van der Hey, 1820, 8**, 
2 deelen. 

2729* Van Vloten (G.). Recherches sur la domination arabe, 
Ie chiitisme et les croyances messianiques, sous Ie 
Khalifat des Omayades. Amsterdam, Joh. Muller, 1894, 8°. 

2729' Vico (J.-E.). Principes de la philosophie de Thistoire, 
traduits de la Scienza nuova par J. Michelet. Brussel, 
Ad. Wahlen, 1835, S». 

2729* Vingt mille faits et dates depuis la création du monde 
jusqu'a nos jours. Chronologie universelle. Brussel, 
z. n. V. dr., 1843, 24°. 

2729' Von Muller (Johannes). Vierundzwanzig Bücher allge- 
meiner Geschichten, besonders der europciïschen Mensch- 
heit. Stuttgart, J.-G. Cotta, 1840, 8^ 

2729** Von Rotteck (Carl). Allgemeine Weltgeschichte für alle 
Stonde von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831. 
Stuttgart, Carl Hoffmann, 1832, 8*, 4 deelen. - 540 - 

2729*' Von Schlegel (Frèdéric). Philosophie de Thistoire. Loven, 
van Linthout en van den Zande, 1836, 8**, 2 deelen. 

2729'* Wieland (Chr.-M.). Geschichte der Abderiten. Leipzig, 
Phil. Reclam, j', 180. 

2730* Wijnnc J.-A.). Overzicht der algemeene geschiedenis- 
Negende druk. Groningen, J.-B. Wolters, 1879, 12**. 

2730^* Xénophon. Griechische Geschichte. Für den Schulge- 
brauch erklart von Dr. B. BüCHSENSCHütz. Leipzig, 
B.-G. Teubner, 1869, 8*, 2 deelen. 

2730" Cyropaedie. Für den Schulgebrauch erklart von 

LUDWIG Breitenbach. Mit kritischen Anhang. Ibid., 
id., 1869, 8^ 2 deelen. 

2730'^ Anabasis. Für den Schulgebrauch erklart von 

Ferdinand Vollbrecht. Ibid., id., 1865-1867, 2 dee- 
len, 80 

2730^* — — Anabase, ou expédition du jeune Cyrus et retraite 
des dix-mille. Texte grec de M. Cobet, avec notice 
et notes en francais par Fr. Dübner. Parijs, Simon 
RaQon en O®, 1864, 16°. 

2730'* Ycmeniz (Eug ). La Grèce moderne, héros et poètes. 
Parijs, Pillet, 1862, 16°. 

XLIX. 

Geschiedenis van andere vreemde landen. 

2733 Alison (Archibald). History of Europe from the com- 
mencement of the french Revolution in 1789, to the 
Restoration of the Bourbons in 1865. Parijs, Crapelet, 
1841-1842, 8**, 10 deelen. 

2733' Altmcyer (J -J.). Résumé de Thistoire moderne. Brussel, 
Méline, Cant en C^ 1842, I8^ 

2734* Annerstedt (Clacs). Om Samhallsklasser och Lefnadssatt 
under förra halftcn of i6oc-talet. Stockholm, F. en G. 
Beyer, 12**, 


— 541 — 

2734' Bancroft (George). History of the Uneted States from 
the disco very of the American continent. Londen, 
George Routledge en O®, 1851, 16°, 2 deelen. 

2734* Barni (Jules). Napoléon I et son historiën M. Thiers. 
Parijs, E. Martinet, 1869, 12^. 

2734* Basnage (J.). 't Groot Waerelds Tafereel, waerin 
de heilige en waereldsche geschiedenissen en veran- 
deringen zedert de schepping des waerelds tot het 
uiteinde van de openbaring van Joannes door konst- 
talereelen worden afgemaelt. Amsterdam, J. Linden- 
bergh, 17 15, in- folio. 

2735' Blanc (Louis). Histoire de la révolution de 1848. St.-Ger- 
main, L. Toinon en C'®, 1871, 12', 2 deelen. 

2735^ — — Histoire de dix ans,i830-i84o. Brussel, Ad. Wahlen 
en O®, 1843- 1844, 180, 16 deelen. 

2735* Brougham (Henry). Lives of men of lettres and science, 
who flourished in the tione of George IH. Parijs, 
Fain en Thunot, 1839-1845, 8^, 3 deelen. 

273.V® Cachet (Lion-F.). De Worstelstrijd der Transvalers. 
Amsterdam, Höveker en Zoon, 1883, 8°. 

2735'' Capefigue. Les Cent Jours. Brussel. N.-J. Gregoir, V. 
Wouters en O®, 1841, 8", 2 deelen. 

2738' De Champagny ^Franz). Les Césars. Troisième édition. 
Brussel, Méline, Cans en O*^, 1853, 8^ eerste deel. 

2738' De Harlez (C). Koue-Yu. Discours des royaumes. Anna- 
les oratoires des états chinois du X® au V« siècle a. C. 
ïraduites pour la première fois par ... Loven, J.-B. 
Istas, 1895, 8°. 

273S' De Lamartine (Alph.). Histoire des Girondins. Brussel, 
Tarride, 1847, 18®, 21 deelen. 

-73S* Histoire de la Révolution de 1848. Leipzig, 

Brockhaus en Avenarius, 1849,16°, 2 deelen. liorkenverx. der Kon. VI. Academtf» 68 - 542 — 

273^^ De Lamartine. Histoire de la Restauration. Brussel, 
Tarride, 185 1, 1 8", 21 deelen. 

273b® De Normanby, marquis. Une année de révolution, d'après 
un Journal tenu a Paris en 1848. Troisième édition. 
Parijs, H. Pion, 1860, 12**, 2 deelen. 

2738^ De Rémusat (Ch.). L'Angleterre au dix-huitième siècle. 
Études et portraits pour servir a Thistoire du gouverne- 
ment anglais depuis la fin du règne de Guillaume IL 
Parijs, Bona venture en Ducessois, 1887, 12% 2 deelen. 

2738"" De Vaulabelle (A.). i8i5.Ligny-Waterloo. Parijs, J.Claye, 
1866, 4°. 

2739* Duruy (Victor). Histoire des teraps modernes depuis 
1453 jusqu'a 1789. Septième édition. Parijs, Lahure, 
1875, i6«. 

2742* Fichte (Joh.-Gottlicb). Reden an die deutsche Nation. 
Berlijn, 1808, i6«. 

2742* Forcade (Eug.). Etudes historiques. Parijs, Mich. Lévy, 
1853, 12^ 

2742^ Froude Jaraes-Anthony). History of England frora the 
f all of Wolsey to the death of Elzabeth. Leipzig, 
F.-A. Brockhaus, 1861, 12^ 6 deelen. 

2742* The Spanish story of the Armada. Leipzig, Bemh. 

Tauchnitz, 1892, 16°. 

2742*® Geschichte des preuszischen Staates vom Frieden zu 
Hubertsburg, bis zur zweyteu Pariser Abkunft. Franc- 
fort a/M, 18 19, 8°, 3 deelen. 

2742*' Goldsmith. Whittacker's improved edition of pinnock's 
Goldsmith's History of England. ... Londen, Gilbert 
en Rivington, 16**. 

2743' Green (John) History of the English people. Nieuw- 
York, G. Munro, 1880-1 881, 4°. 

2744' Grote (George). History ofGreece. Nieuw- York, Harper 
en Brothers, 18^9-1861, 8°, 9 deelen. — 543 — 

2744* Guizot. Histoire de la révolation d'Anglelerre. depuis 
ravéncment de Charles I, jusqu*a sa mort. Brussel, 
C Muquardt, 1850, 12, 2 deelen. 

2744* Washington. Fondation de la république des États- 

Unis d'Amérique. Brussel, G. Stapleaux, 1851, I6^ 

2744^ — — Histoire de la civilisation en France depuis la 
chute de Tempire romain. Troisième édition. Brussel, 
Gebr. Wouters, 1846, 8®, 4 deelen. 

2746' Houssaye (Arséne). Athènes, Rome, Paris. LTiistoire 
et les mcBurs. Parijs, A. Chaix en C®, 1879, 12®. 

2746* Hume (David). The history of England. Londen, Jones 
en O**, 1824, 8^ 2 deelen. 

2748' Kinglake (Al.-W.). The invasion of the Crimea. Leipzig, 
Bernh. Tauchnitz, 1863, 16°, 8 deelen. 

2748* Knickenbocker (Diedrich). A history of New York, from 
the beginning of ihe world to the end of the Dutch 
dynasty. Londen, George Bell en Zonen, 1S83, i6®. 

2748' Klopp (O.). Frédéric II, roi de Prusse et la nation 
allemande. Brussel, V. Devaux en C*®, 1866, 8°, 2 deelen. 

2749* Kohlrausch (Friedrich), Die deutsche Geschichte für 
Schule und Haus bearbeitet von ... Dreizehnte, ver- 
besserte und vermerthe Auflage. Leipzig, Friedlein 
en Hirsch, 1851, 8^. 

2749* Kurth (Godefr.). Histoire poétique des Mérovingtens. 
Parijs, Alph. Picard, 1893, S». 

2750* Lenfers (Herm.). De Sifrido II, archiepiscopo et principe 
Coloniensi (1275- 1297). Munster, 1857, 8**. 

2752' Linde (M.-P.). De opkomst en ontwikkeling van het 
Engelsche volk in zijne geschiedenis tot op onzen tijd 
geschetst. Amsterdam, Gebr. Kraay, 187 1,8*^. 2 deelen. 

2753' Mahon, Lcrd. History of England from the peace of 
Utrecht to the peace of Aix-la-Chapelle. Parijs, Fain 
en Thunot, 1841, 8^ 2 deelen. — 544 — 

2755' M"^ Carthy (Justin), A history of our own timcs from 
the accesbion of queen Victoria to the Berlin congress. 
Leipzig, Bernh. Tauchnitz, 1879, 16°, 4 deelen. 

2755* Michelet (J.). Les femmes de la Révolution. Deuxième 
édition. Parijs, Simon Ra^on en C'°, 1855, 12^ 

2757' Ncttement (Alfred). Etudes critiques sur les Grirondins. 
Parijs, A. Henry, 1848, 8*». 

2757* Niemann (A.). Der französische Feldzug 1870-1871. Mili- 
tarische Beschreibung . Hildburghausen, 1871, 16**. 

2757* Notice explicative du tableau historique, géographique 
et statistique de la Germanie ancienne et moderne. 
Brussel, Aug. Coulon, 1829, 16°. 

2757^ Nys (Ernest). La guerre maritime. Etude de droit inter- 
national. Antwerpen, L. de la Montagne, 1881, gr.-8^ 

2757* Pfeffel. Nouvel abrégé chronologique de Thistoire et 
du droit public d'AUemagne. Parijs, de la Lain, 1777, 
12^ 2 deelen. 

2757^® Pierre (Victor). La Terreur sous Ie Directoire. Histoire 
de la persécution politique et religieuse après Ie coup 
d'état du 18 Fructidor (4 sept. 1797), d'après les docu- 
ments inédits. Parijs, Retaux-Bray, 1887. 8°. 

2758' Prescott (W.-H.). The history of the conquest of Mexico. 
Londen, Routledge, Wame en Routledge, 1863, i6<^, 
2 deelen. 

2758* The history of the reign of Ferdinand and Isabella. 

Londen, George Routledge en Zonen, z. j. to**, 2 deelen. 

The history of the reign of Philip the second. 

Ibid., id., z. ]., 3 deelen. 

2758^ Quinet (Edgar). La Révolution. Cinquième édition. Brus- 
sel, A. Lacroix, Verboeckhoven en O®, 1868, 12^ 2 deelen. 

2758* Rcgnault (Elias). Geschichte der acht Jahre 1840-1848. 
Kassei, Ern. Balde, 1852, i8^ 3 deelen. — 545 — 

2759' Rhangawis (Rhisos). Erinnerungen aus dem deutsch- 
französischen Krieg 1870-71 von einem Griechen in 
preuszischen Diensten. Aus dem Griechischen von 
Hans Muller. Leipzig, Phil. Reclam, j^ i8*. 

2759* Ricciardi (Jos.). Histoire de Tltalie et de ses rapports 
avec TAutriche depuis 18 13 jusqu'a nos jours. Parijs, 
Gust. Barba, z. j., 4°. 

2759' Robertsen. History of America. Londen, William Milner, 

2759* Rogeerd (A.) en Kinglake (A.-M.). Le deux Décembre 
et la morale. — Histoire du deux Décembre, traduite 
de Tanglais par ThéOD. Karcher. Brussel, J.-H. Briard, 
1866, 16°. 

2762' Scott (Walter), Tales of a Grandfather being the history 
of Scotland from the earliest times. Edinburg, Adam 
en Ch. Black, 1869, 8^ 

2764* Stern (Daniel). Histoire de la Révolution de 1848. Parijs, 
L. Poupart-Davyl, z. j., 4°. 

2764* Teixeira de Vasconcellos (A.). A fundacyao da monarchia 
Portugueza narra(;ao anti-Iberica. 2® uitgave. Lissabon, 
1864, 18°. 

2764^ Ten Brink (J.). De man van Brumaire en de man van 
December. Nijmegem, H.-C.-A. Thième, 1871, 8**. 

2764' Thierry (Augustin). Lettres sur Thistoire de France. 
Nouvelle édition. Parijs, Eduard Blot, z. j., 12^ 

2764* - — Dix ans d'études historiques. Nouvelle édition. 
Ibid., id., 1867, 16°. 2764^® Récits des temps mérovingiens, precédés de con- 

sidérations sur Thistoire de France. Ibid., id., 12^ 
2 deelen. 

2764'* Essai sur Thistoire de la formation et des progrès 

du Tiers état, suivi de deux fragments du recueil 
des monuments inédits de cette histoire. Ibid., id., 
187 1, 160. — 546 — 

2764^* Thierry (Aug.). Histoire de la conquête de TAngleterre par 
les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'a nos 
jours en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur Ie 
continent. Nouvelle édition, Parijs, Ed. Blot, 1867, 12*, 
4 deelen. 

2764** Thiers (A ). Histoire du Consulat et de TEmpire. Brussel, 
E. (xuyot, 1857- 1862, 4**, 6 deolen. 

2764^* Thucydides. Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, 
übersetzt von C.-N. Ossiander. Stuttgart, J.-B. Metzier, 
1827, i^°» 4 deelen. 

2764^' Turonicius (Greg.). Historia francorum, in quibus non 
solum francorum res gestae, sed etiam martyrum cura 
infidelibus bella, et ecclesiae cum haeriticis concerta- 
tiones exponuntur. Parijs, Will. Moral, 1561 12**. 

2764" Vermorcl (A.). Les hommes de 1848. Troisièrae édition. 
Parijs, Ch. Lahure, 1869, 16°. 

2764*' — — Les hommes de 1851. Histoire de la présidence 
et du rétablissement de Tempire. Deuxième édition, 
Clichy, M. Loignon, P. Dupont en ö®, 1869, I2^ 

2764" Villemain. Histoire de Crorawell d'après les mémoires 
du temps et les recueils parlementaires. 5® édition. 
Brussel, Riga, 1839, 8°. 

2764'* VioUet-le-Duc. De geschiedenis van een Stadhuis en 
van eenc Kathedraal. Haarlem, F. Bohn, 1897, 8**. 
{Eigenlijk de geschiedenis van het steedje Clusy) 

2769* Wijnne (J.-A.). Négociations de Monsieur Ie comte 
d'Avaux, ambassadeur extraordinaire a la cour de 
Suède pendant les années 1693, 1697, 169S. Utrecht 
Kemink en Zoon, 1883, 8°, 3 deelen. 

2770' Wirth (Max). Histoire des fondations des états germa- 
niques. Traduite de Tallemand par la baronne DE 
Crombrugghe. Brussel, Ch. van der Auwera, 1873, 8®, 
2 deelen. — 547 — 

L. 

Levensschetsen en Bijdragen daartoe. 

2775* Alberdingk Thijm (P.-P.). H. Willibrordus, apostel der 
Nederlanden. Brussel, H. Goemaere, 1861, 8°. 

2775* — ~ 1^6 vroolijke historie van Ph. van Marnix, heer 
van S^^'-Aldegonde, en zijne vrienden. Loven, Karel 
Fonteyn, 1876, 8". 

2775' Alfieri (Vittorio). Vila di scritta da esso ridotta 

alla lezione delF autografo con prefazione, noie e docu- 
menti illustrativi. Milaan, Ed. Sonzogno, 1880, 16°. 

2775^ Mémoires, écrits par lui-même, et traduits de 

ritalien par Ant. de Latour. Parijs, Charpenticr, 
1840, 12°. 

2775**^ Andersen (H.-C). Hoe Andersen zijn leven vertelt. 
Leeuwarden, G.-ï.-N. Suringar, 1858, 12°, 2 deelen. 

2776' Bacon (Francis). The New Atlantis, the wisdom of 
the ancients. The history of king Henry VII and 
historical sketches. Londen, Word, Lock en Tyler, 
z. j., 16". 

2777» Bell (Currer). Jane Eyre. Leipzig, Bernh. Tauchnitz, 
1850, 16**, 2 deelen. 

2780* Blommaert (Philip). Levensschets van Lucas d'Heere, 
kunstschilder te Gent, XVP eeuw. Gent, Gebr. De 
Busscher, 1853, 8^. 

2780^ Bosscha (Johannes). Het leven van Willem den Tweeden, 
koning der Nederlanden en groothertog van Luxem- 
burg. Derde druk. Amsterdam. C.-M. van Gogh, 1865, 12**. 

2780*® Brialmont (A.). Histoire du Duc de Wellington. Brussel, 
E. Guyot en P. Stapleaux, Zoon, 1856-1857, gr.-8°, 
3 deelen . 

27 So'* Briefwcchsel zwischen Schiller und Goethe in den 
Jahren 1794 bis 1805. Slultgart en Tubingen, J.-C. Cotta, 
1828, 12° deelen. 1 - 548 — 

2783' Bulwer (Henry). Historical characters. Lcipzig, Bern- 
hard Tauchnitz, 1868, 16°, 2 deelcn. 

2783^ The life of viscount Palmerston. Leipzig, Bernhard 

Tauchnitz, 1871, i6% 3 deelen. 

■ 

2785' Cadet (Felix). Turgot, 1727-1781. Saint-Germain, Eug. 
Heutte et O'*', z. j.. 24^ 

2785* Carlyle (Thomas). Sartor Resartus. The lite and opinions 
of herr Teufelsdröckh. Londen, Chapman en Hall, 
z. j., 4 • 

2785' Condorcet. Vie de Vohaire. — Esquisse d'un tableau 
historique des progrès de Tesprit humain, 3 deelen. 
Parijs, Dubuisson et O®, 1846, 24°. 

2786* Conversations de Lord Byron avcc la comtesse de 
Blessington, pour faire suite aux mémoires publiés 
par Thomas Moore, Traduit de l'anglais par Ch.- 
M. LE Tellier. Brussel, H. Remy, 1833, i6^ 

2786* Cornelius (Nepos). De viribus illustribus quae super- 
sunt. Texte revu et annoté par L. Roersch. Luik, 
H. Dessain, 1861, 16®. 

2789' De Bavay. Ferdinand de Boisschot, chancelier de Brabant 
Brussel, Em. de Vroye, 1851, 8°. 

2790' De Chateaubriand. Mémoires d*Outre-tombe . Brussel, 
185Ï, 18", 20 deelen. 

2791* De Cock (A.). Rembert Dodoens. Gent, J. Vuylsteke, 
1890, 12°. 

2792' De Decker (Theodoor). Jan-Frans van de Velde, de 
eximius van Beveren (1743-1823). St.-Nicolaas , J. Edom, 
1897» gr--8». 

2793' De Grammont, chevalier. Mémoires. Parijs, H. Firmin 
Didot, 1861, 12°. 

2793* De la Fayette, mad. La princesse de Clèves. Parijs, C 
Marpon en E. Flammarion, z. j., ib**. — 549 — 

2794* I^e Lamsrtine (Alph.). Jules- César. Brussel, Guyot en 
Stapleaux, Zoon, 1856, 18**. 

2798* De Potter (Fr). Oprakelingen van biographischen aard. 
Gent, A. Siffer, i8qi, S». 

2798' en Broeckaert (G). Antoon van Dyck en zijne 

werken. Brussel, H. Hayez, 1873, 8«. 

2798* Levensschets van Jozef-Frans Kluyskens. Gent, 

C. Annoot-Braeckman, 8^ 

2798* De Ras (Jozef). Historisch verslag over Joannes-Petrus 
Minckelers. Maastricht, Borsten en Stols, 1897, 8» 

2799' De Ridder (B.-C). Aubert Ie Mire, sa vie, ses écrits. 
Brussel, M. Hayez, 1864, 4°. 

2799* De Sénancour. Obermann. Deuxième édition. Brussel, 
Hauman, Cattoir en C'°, 1837, 16°, 2 deelen. 

2800* De Vreese (W.). Gabriel Meurier. Brussel, 1877, 8® 

2801' Dickens (Charles). The letters. Leipzig, Bernh. Tauchnitz, 
1880, 16^, 4 deelen. 

2802' Eckermann (Joh. -Pet). Gesprache mit Goethe in den 
letzten Jahren seines Lebens. 6® Auflage. Mit einleitender 
Abhandelung und Ammerkungen von Heinr. Düntzer. 
Leipzig, F.-A. Brcckhaus, 1885, ló**, 3 deelen. 

2802* Einhard. Leben Kaiser Karls des Groszen. Deutsch 
von Friedr. Purlitz. Leipzig, 18**. 

2805* Elogium Tiberii Hemsterhusii, auctore Da VIDE RuilN- 
KENio. — Vita Davidis Ruhnkenii, auctore Daniele 
Wyttenbachio. Cum praefatione et annotatione edidit 
J.-Th. Bergman. Leiden, S. en J. Luchtmans, 1824, 8°. 

2803^ Erinnerung an die EnthüUung des Schiller-Denkmals 
in Mannheim. Mannheim, 1862, 8®. 

2803' Forster (J.). Oliver Goldsmith's life, adventures, and 
times. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1873, 16°, 2 deelen. 

2818' Génard (P.). Mijne laatste nasporingen over de geboorte- 
plaats van Quinten Massijs. Antwerpen, J. Bouchery, 
1898, 8°. Boekenvert. der Kon, VL Academie • 68 ^ 550 - 

2827' Hooft Henrik de Gróte. Zijn leven en bedrijf, mits- 
gaders de rampsaligheden der verheffinge van den 
huize van Medicis. Amsterdam, Arend van den Heuvel, 
1664, 24°. 

2828* Hunt (Leigh). Autobiography, Londen. Smith, Elder en 
0% 1860, i6^ 

2831' JeafFreson (J.-C). The real lord Byron. New views of 
the poet's life. Leipzig, Bernh. Tauchnitz, 1883, i(fi, 
3 deelen. 

2831* Kesteloot (J.-L.).Lofrede op HermanusBoorhaevcTweede 
verbeterde uitgaaf. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 
1825, 80. 

2835* Kingsley (Ch.). Alton Locke, tailor and poet. An auto- 
biography. Leipzig, Bernh. Tauchnitz, 1857, 16°. 

2835^ Klencke (Hcrm.) Alexander von Humboldt 's Leben 
und Wirken, Reisen und Wissen. Leipzig, Otto Spamer, 
1876, 8^ 

2838» L'Homond (C.-F.). De viris illustribus urbis Romae, 
a Romulo ad Auguslum, ad usum sextae scholae. 
Septima editio. Parijs, Colas, 1802, 32^ 

2838^ — — Urbis Romae viri illustres a Romulo ad Augustum. 
Voor de Nederlandsche gymnasia bewerkt door Dr. 
A. Halberstadt. Groningen, J.-B. Wolters, 1882, 8*». 

2839' Macaulay. Biographical essays. Leipzig, Bern hard Taudi- 
nitz, 1857, 16°. 

28^2' Martersteig (Max). Pius- Alexander WolfiF. Ein biogra- 
phischer Beitrag zur Theater- und Literaturgeschichte. 
Leipzig, L. Fernau, 1879, 8®. 

2842* Martin (Henri), Daniel Manin, précédé d'un souvenir 
de Manin par Ernest Legouvé. Deuxième édition. 
Parijs, Furne en O®, 1861, 160. 

2842* Medwin (Thomas). Journal of the conversations of lord 
Byron, noted during a residence with his lordship at 
Pisa. — Gordon (Cosnnfo). The life of lord Byron ... - 55i - 

To which is prefixed a sketch on lord Byron's death by 
sir Walt. Scott. Parijs, L. Baudry 1824, ló®, 2 deelen. 

2844' Moleschott (Jac). Georg Forster, der Naturforscher des 
Volks. Francfort a/M, Meidinger, Zoon en C^ 1857, i6«. 

2S47' Mühlbrecht (Otto). Beethoven und seine Werke. Eine 
biographisch-bibliographische Skizze. Leipzig, C. Morse-? 
burger, i866, 8». 

2847* Muller (Wilhelm). Reichskanzler Fürst Bismarck, 1815- 
1885. Stultgart, C. Krabbe, 1885, i6^ 

2847* Muyldermans (J.). Ter nagedachtenis van den zeer 
eerw. Heer Kanonik J.-D. la Force. Baarle-Hertog, 
Charles de Paeuw, 1894, 8**. 

2847* Nohl (Ludw.). Musiker-Biographien : Mozart. — Beet- 
hoven. — Haydn. Leipzig, Phil. Reclam, z. j., 18**. 

Idem. : Weber. — Spohr. — Liszt. - Wagner 

Ibid., id., 180. 

2849' Notice nécrologique et historique sur J.-J. Raepsaet. 
Gent, C. Annoot-Braechman, 1841, 8°, 

2850' Notices biographiques sur Saint Frédégand et sur quel- 
ques autres Saints en rapport avec lui. Tamines, C. 
Duculot-Roulin , 1896, i6^ 

2850* Ockerse (W.). Lijkrede aan het graf van Napoleon 
Buonaparte. Amsterdam, J. van der Hey, 1821, 8^ 

2851' Odysse- Baret. Histoire des idees au XIX® siècle. Emile 
de Girardin. Sa vie, ses idees, son oeuvre, son influence. 
Poissy, A. Bouret, 1886, 12^ 

2851* Ortis (Jacopo). Die letzten Briefe. Aus dem Italienischen 
des Ugo Foscolo. Leipzig, Phil. Reclam, jS i8^ 

2857' Picqué (Camille). Joost van den Vondel. Brussel, C. 
Muquardt, 1887, 8°. 

2857* Piot (Ch.). Le séjour de J.-F. de Bastide a Bruxelles. 
Brussel, F. Hayez, 8<>. — 552 — 

2857* Piot (Ch.), Jean-Henri Maubert de Gouvest a Bruxelles. 
Ibid., id., 8°. 

— — Le testament de Lamoral, comte d'Egmont. Brus- 
sel, F. Hayez, 8". 

Fran^ois-Ant. Chévrier en Belgique. Ibid., id., 8^ 

Don Emmanuel, prétendant a la couronne de 

Portugal, et la familie de ce prince. Ibid., id., 8«. 

— — Un diplomate Luxembourgeois envoyé, en 1625, 
au roi de Danemark. (Jean-Charles, baron de Schon- 
burch). Ibid., id., 8°. 

2860' Plutarque. Vie de Cicéron. Texte revu avec sommaires 
et notes en francais par Fr. Dubner. Parijs, Simon 
Ra^on en C^*, 1858, ló®. 

2860' Vie de Démosthène. Texte revu avec arguments 

et notes en francais par Fr. Dubner. Ibid^ id., 1858, i(fi. 

2860' Prescott (W.-H.). Essays, biographical and criticaL 
Londen, Routledge en Warne, z. j., 16". 

2861' Rau (Heribert). Beethoven. Ein Künstlerleben cultur- 
historisch-biographisch geschildert. Leipzig, Theod. 
Thomas, 1869, 16°, 4 deelen. 

2861* Reine (La). Tableau de sa vie et de sa mort. Brussel, 
A. Jamar, 8**. 

2869' Ruete (Edmund). Die Correspondenz Ciceros in den 
Jahren 44 und 43. Marburg, N.-G. Elwert, 1883, 8°. 

2875' Schwartz (N.-J.). Henri de Gand et ses derniers historiens. 
Brussel, Hayez, 1858, 8**. 

2875* Scott (Walter). Lives of eminent novelists and dramatists. 
Londen, Fr. Warne en O'*, 1887, 120. 

2875' Seeley (J.-R.), Life and times of Stein, or Germany 
and Prussia in the Napoleonic age. Leipzig, Bemh. 
Tauchnitz, 1879, 16°, 4 deelen. 

2875'® Seume (J.-G.). Mein Leben. Leipzig, 24". 
Mein Sommer, 1805. Ibid., id. — 553 — 

2877* Smilcs (Samuel). George Stephenson. Uit het Engelsch 
door A. WiNKLER Prins. Amsterdam, C.-L. Brinkman, 
1864, kl.-8°. 

2877* Snyers (Jan-Adriaen) en Bonnier (L.). Lijkreden op 
Franijois-Jacques-Louis Delin. — Discours prononcé a 
Toccasion du décès de Jean-Franijois van de Gaer. 
Antwerpen, 1821, 8". 

2877* Stahr (Adolf). G.-E. Lessing. Sein Leben und seine 
Werke. Berlijn, J. Guttentag, 1868, 16°, 2 deelen. 

2880' Suetonius (Cajus), Van de XII keizers. Uit het Latijn 
verduitscht door Abraham Bogaert. Amsterdam, 
Jan ten Hoorn, 1699, ^6®* 

2880* Van Breda (J.-G.-S.). Levens-schets van Ad.-Guill. Cam- 
per. Gent, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1825, 8°. 

2880' Van Citters (A.-C). Lofrede op ... Nicolaas-Cornelis 
Lambrechtsen. Middelburg, S. van Benthem, 1824, 8». 

2931' Willems (Jan-Frans). Lijkrede op Joannes- Abraham 
Terbrugghen. Antwerpen, 181 9, 8^ 

2931* — — Levensschets door M. ROOSES. — Voordracht 
door J. VuYLSTEKE. — Herinneringen door G. Berg- 
MANS. Gent,V. van Doosselaere, 1893, 12®. 

2931* Willems (Léon.). Charles Ledeganck. Brussel, P. Weis- 
senbruch, 1897, 8°. 

Lil. 

Wapen-, zegel-, penniiig- en muntkunde. 

2968 Catalogus der Noord- en Zuid-Nederlandsche Munten 
en der Historie- en andere Penningen van het Pro- 
vinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
in Noord-Brabant. 's Hertogcnbosch, Gebroeders. Muller, 
1860, 8^ 

2968* Chansay J.-B.-J.). Grand tarif de réduction des argents 
des Pays-Bas, France, Liége, courant de Brabant ... - 554 — 

des aunes de Brabant, de France, des Pays-Bas; des 
kilogrammes et livres poids de Liége et les livres de 
Liége en kilogrammes. Derde uitgave. Luik, H. Rongier- 
Duvivier, 1834, 8^ 

2968' Grand tarif de réductions des argents des Pays-bas, 

France, Liége, courant de Brabant etc. Luik, Ron- 
gier-Duvivier, 1835, 8"« 

2974' Geudens (Edm.). De geldwaarde in de geschiedenis. Prac- 
tische wenken. Antwerpen, L. de la Montagne, 1897,8®. 

2977' Rethaan Macaré (C.-A.). Verhandeling over Romeinsche, 
Frankische, Brittanische, Noordsche en andere mun- 
ten Middelburg, Gebroeders Abrahams, 1838, 8^ 

2977* Schat (Den) der cheynsen, inne-houdende de weerde 
ende evaluatie van veele cude munten en chynsen, 
die in de cheyns-boecken staen; alsmede verscheyde 
heerelycke rediten, keuren, boeten, diensten en servi- 
tuten, recognitien, usantien enz. Brussel, J.-B. de 
Leener, 1704, 32**. 

LUL 

Oudheidkunde. 

2986' De Backer. Le tombeau de la première reine chrétienne 
du Danemark. Parijs, Ch. Lahure, 8". 

2992' Nahuys (Maurin). Vier Ziniksche perkamenten met 
zegels. Gent, A. SifFer, 1888, 8°. 

2992® Notice historique et critique au sujet d'une inscription 
gravée sur une plaque de plomb trouvée dans le 
tombeau de Gunilde, princesse anglo-saxonne, qui... 
se retira a Bruges oü elle mourut en 1087. Gent, 
D.-J. van der Haeghen, 1833, 8^. 

LIV. 

Volkskunde^ zeden, gewoonten en beschaving. 

3013* Bruns (Wilhelm). lUustriertes Kinderspielbuch, enthal- 
tend 808 volkstümliche Spiele, Lieder, Reime, Sprüche, - 555 - 

Verse, Ratsel. Zweite Auflage. Dusseldörf. L. Schwann, 
1884, 16°. 

3022^ De ReifFenberg (F.). Chartes d'affranchissement des XP 
et XIII® siècles recueillies par . . . Gent, D.-J. van der 
Haeghen, 1833, 8®. 

3025* Gallée (J-.H ). Segensprüche . 1897, 8°. 

3040" Tannen (Karl). Niederdeutsches Haupt- und Heldenbuch. 
Bremen, Eduard Hampe, 1894, 12°. 

3041' Te Winkel (Jan.). Het kasteel in de dertiende eeuw 
geschetst volgens de gedichten van dien tijd. Groningen, 
I. Oppenheim, 1879, 8«. 

3044' Van Lennep Q.) en Ter Gouw (J.). De Uithangteekens, 
in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. 
Amsterdam, Gebr. Kraey, 1868, gr.-8o, 2 deelen. 

3044* Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de 

Geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. Ibid., 
id., 1869, 8«. 

3045' Van Wyn (Henrik), Huiszittend Leeven, bevattende eenige 
mengelstoffen over letter-, historie- en oudheidkunde 
van Nederland. Amsterdam, Johannes AUart, 1801, 8°, 
2 deelen. 

3045* Historische en letterkundige avondstonden ter 

ophelderinge van eenige zeden der Nederlanden. Ibid., 
id., 1800, 8«. 

LV. 

Aardkunde. — Aardrijkskunde in het algemeen. — 

Reisbeschrijving. 

3058 Büchner (Lud w.). Sechs Vorlesungen über die Darwin'sche 
Theorie von der Verwandlung der Arten und die erste 
Entstehung der Organismen welt. Leipzig, Theod. Tho- 
mas, 1868, 16°. 

3061' Etoiles (Les) et les Comètes. Parijs, Lahure, 1878, i8«. 
(Verhandelingen van P. Secchi, Wolf, Briot, Deijvu- 

NAY en TiSSERAND.) — 556 — 

3o6i* Fries (Th.-M ). Naturalhistorien i sverige intill medlet 
af i6oo-talet. Upsala, 1894, 8°. 

3061* Houzeau (J.-C). L*étude de la nature. Ses charmes et 
ses dangers. Brussel, Bruylant-Christophe en C^% 1876. 16®. 

3o6i« Martens (J.-B.). Het Water. Sint-Nicolaas, Van Strybol- 
Vercruyssen, 1893, 8^ 3068* Berth (C). Nouveau dictionnaire universel des com- 
munes. Brussel, G, Stapleaux, 1851, 8°. 

3071^ Brouer van Nidek (Matth.) en Lelong (Isaak). Kabinet 
van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, geopent, 
opgeheldert en wijdlopig beschreven in steden , dorpen, 
sloten, adelijke huizen, kloosters, kerken, godshuizen, 
poorten en andere voorname stads- en landgebouwen. 
Dordrecht, Abraham Blussé en Zoon, 1771,4°, 6 deelen. 

3072*'* Catalogue de l'exposition a Foccasion du congres inter- 
national pour Ie progrès des sciences géographiques, 
cosmographiques et commerciales. Anvers, L. Grerrits, 
1871, b*. 

3079' De Geus (A.). Geschiedkundige beschryving der Over- 
laten in de provincie Noord-Braband. Breda, Broese 
en O®, 1844, 4<>. — Fynje (H.-F.). Vervolg op de 
Overlaten, 's Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1853, 4*. 

3082' De Hert (F.). Apparition d'une ïle nouvelle dans Tocéan 
pacifique. Antwerpen, Wed. de Backer, 1886, 8^ 

3088' Dresselhuis (Ab Utrecht, J.). De provincie Zeeland, in hare 
aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd. 
Middelburg, Gebroeders Abrahams, 1836, 8*. 

3088* — — • Oud Aardenburg en deszells handel in het begin 
der XIV« eeuw. 8°. 

3088' — — Het distrikt van Sluis in Vlaanderen, beschouwd 
in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zede- 
lijke gesteldheid. Middelburg, S. van Benthem, 1819, 8^ — 557 - 

3090' Duranti. Voyage a Alger. Brussel, M. Hayez, 1834, i6^ 

3097' Guyct. Diclionnaire ofïiciel des distances légales par les 
voies ordinaires entre toutes les communes de la Bel- 
gique. Brussel, E. Guyot, 8^. 

3099' Inventaire des archives de la Belgique. (Cartes et plans 
manuscrits et gravés). Brussel, M. Hayez, 1848, in-folio. 

3105' Jourdain ^Alf ) en Van Stalle (L.). Dictionnaire ency- 
clopédique de géographie historique du royaume de 
Belgique. Description de ses neuf provinces et de ses 
2,607 communes sous Ie rapport typographique, histo- 
rique, littéraire, biographique etc, et suivie d'une étude 
sur rétat indépcndant du Congo. Brussel, Bruylant- 
Christophe, 8°, 2 deelen. 

31 13' Luïscius (A.-G.). Het algemeen historisch, geographisch 
en genealogisch Woordenboek, vervattende de geheele 

wereldlyke geschiedenis s Hage, Pieter Husson, 

1724, in-folio, 2 deelen. 

3113' Manuel du voyageur et du résidant au Congo, rédigé 
sous la direction du colonel Donny. Brussel, A. Lesigne, 
1896, 8°, 3 deelen. 

3122' Piot (Ch.). Les pagi de la Belgique et leurs subdivi- 
sions pendant Ie moyen-age. Brussel, F. Hayez, 4**. 

3133 Speeleveldt (T.). Brieven over het eiland Walcheren. 
*s Hage, Immerzeel en O*', 1808, 8". — Van Spaen 
(W.-A.). Historie der heeren van Amstel, van Ystel- 
stein en van Mynden. Ibid., id., 1807, 8°. 

3»33* Steyaert (J.-J.)« Een 5-peelreisje in België, behelzende, 
schilderachtige en geschiedkundige beschryvingen van 
landstreken en nationale gedenkstukken , zeden , gebrui- 
ken en instellingen; levensschetsen van beroemde Bel- 
gen enz. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1858, 120, 

3137' Tarlier (H). Dictionnaire des communes belges, des 
hameaux, charbonnages, carrières, mines, chateaux etc. 
Brussel, H. Tarlier, 1872, 8^ 

3137' Van der Aa (A.-J.). Ons Vaderland en zijne bewoners; 
beschrijving van de steden, dorpen en verdere merk- Boehenverx. der Kon, VI, Academu , - 558 - 

waardija^e plaetsdi in Nederland, en van de zeden en 
gewoonten der bewoners. Amsterdam, J.-C. Loman» 
1857. gr.-8^ 

3142' Van der Maelen (Ph.). Diciionnairiï géoTrraphique de 
la provincie de Liége. Brussel, Ode en Woion, 1831, 8*. 

3142* Dictionnaire géographique de la province de Namur. 

Ibid., id., 1832, 8°. 

3142* — — Dictionnaire géographique de la province de 
Hainaut. Ibid., id., 1833, 8^ 

3142* Dictionnaire géographique de la province d'An vers. 

Ibid., id., 1834, 8°. 

3142' Dictionnaire géographique de la Flandre oriëntale. 

Ibid., id., 1834, 8^ 

3142* — — Dictionnaire géographique de Limbourg. Ibid., id, 
1835, 80. 

3142' Dictionnaire géographique de la Flandre occiden- 
tale. Ibid., id., 1836, 8^ 

3142'® Dictionnaire géographique du Luxembourg. Ibid., 

ld., 1838, 80. 

3144' Van Kampen (N.-G.). Gezigten in Holland en België, 
met historijiche en plaatselijke beschrijving. Amsterdam, 
G.-J.-A. Beyerinck, 8°. 

3147* Vyncke (Amaat). Brieven van een Vlaamschen Missionaris 
in Midden- Afrika. Eerste deel. Van Algerie tot Zanzibar. 
Tweede deel. Zanzibar en Midden-Afrika. Nieuwe uit 
gave. Roeselare, J. de Meester, 1898, 8", 2 deelen. LVI. 

Godsdienst. (Geschiedenis, Leer en Oefening.) 

3185' Heuckenkamp (Ferd.). Die heilige Dimphna. Munchen, 
R.01denburg, 1887, 8^ — 539 — 

31 86* Historie (De) van den koninglijken propheet David, van 
zijn leven, victorien ende wondere werken genomen 
uyt den eersten en tweeden boek der koningen. Over- 
zien door Hr.-Fran(;. Tpiienen. Gent, Bern. Poelman, 
kl.-4. 

3239' Van Gheluwe (Arnout). De tweede disputatie tusschen 
Hermannus Tegularius . . . ende Arnold van Gheluwe... 
Antwerpen, Wed. Jan Cnobbaert, 1601, 18°. 

LVIL 

Wijsbegeerte. — Zedeleer. 

3257' Bilderdijk (W.). De bezwaren tegen den geest der 
eeuw van I. da Costa, toegelicht door ... Leiden, L. 
Herdingh en Zoon, 1823, 8°. 

3282' Haefkens. De geest der eeuw tegen Mr. L da Costa 
verdedigd. Amsterdam, 1823, 8^ 

3292^ Longinus (Dion.). Libellus, cum notis, emendationibus 
et praefatione Tanaquilli Fabri. 1663, iS^. 

LVIIL 

Rechtsgeleerdheid. — Politieverordeningen. 

3398* De Lichtervelde (Oscar). De Vlaamsche Conferentie 
der Balie van Gent van 1873 tot 1894, met betrekking 
tot de Vlaamsche Beweging. Gent, V. van Doosselaere, 
18951 8°. 

3406' Dictionnaire officiel des distances légales par les voies 
ordinaires entre toutes les communes de la Belgique. 
Brussel, E. Guyot, 1890, 8*. 

3432' Keuren ou statuts des métiers de Bruges, avec des 
notes philologiques de feu J.-Fr. Willems. Gent, C. 
Annoot-Braeckman , 1842, 4^ 

3450* Loi sur Tenregistrement du 22 Primaire an VII (12 décem- 
bre 1798) avec les modifications y introduit es et la — 5^0 - 

« 

traduction en langae flamande par Félix RODENBA.CII. 
Brussel, 1891, 8**. 

3454' Matthieu (Albert). Histoire du Grand conseil de Malines. 
Antwerpen, 8^ 

3476' Prayon (A.). L'égalité des langues nationales. Brussel, 
E. Lecomte, i8g8, 8**. 

3505' Recueil des procès-verbaux officiels des séances du 
conseil provincial de la Flandre Oriëntale, relatifs a Ia 
formation d'un recueil des règlements provinciaux. 1874. 

3538* S nidt. (H.-J). Geschiedenis van het Wetboek van Straf- 
recht. Tweede druk, herzien en aangevuld met de 
wijzigingen, door Mr. J.-W. Smidt. Haarlem, H.-D. 
Tjeenk Willink , 8^ 5 deelen . 

LIX. 
Staat- en Staathuishoudkunde. — Bestuur. 

3605' De F^^orbois) (E.-H.). Fransch-Nederduitsch, alphabetisch 
Handboek ten gebruike der burgemeesters, schouten, 
schepen, beambten van politie enz. van het koningrijk 
der Nederlanden, behelzende den tekst of verkorten 
inhoud der Wetten, Besluiten, Verordeningen of Ministe- 
riëele Ophelderingen rakende hunne bedieningen en 
die van de Leden der Raden van Regeering... Brussel, 
Wed. Ad. Stapleaux, 1825- 1829, 8", 8 deelen. 

3642' Machiavell (Nic). Regierungskunst eines Fursten. Hano- 
ver, Johann.- Wilhelm Schmidt, 1762, 8**. 

3642* Maison du travail, Rue Ulens, 68, Rapport. Brussel, 
N. de Bremaeker-Wauts, 1893 . 

3664' Van den Bosch (J.). Verhandeling over de mogelijkheid, 
de beste wijze van invoering, en de belangrijke voor- 
deden eener algemeene armen-inrigting in het rijk 
der Nederlanden. Amsterdam, J. van der Hey, 1818, 8**. 

3667' Verslag over het bestuur en den toestand der stadszaken 
(pan Oudenaarde) gedurende het jaar 1895-1896 door 
het schepencollegie aan den gemeenteraad voorgedra- 
gen. Oudenaarde, Gebr. Bevernaege, 8''. - 561 - 

LX. 

Opvoeding en Onderwijs. — Schoolleesboeken. 

3675' Arj una (Herold). Klassisch oder Volksthümlich ? Auch 
ein Beitrag zur Lösung der Schulfrage. Leipzig, Gust. 
Fock, 1896, 8<>. 

3685* Dijon. Discours prononcé avant la distribution des prix 
faite aux élèves de T Athénée royal de Tournai. Doornik ^ 
J. Casterman, 1823, 16°. 

3688* Du Caju (Maria). De jonge Huishoudster. Gent, A. 
SifiFer, 1898, 8^ 

3688* Jaequemyns (E.). Discours ... aux élèves de TÉcole 
industrielle. Gent, D.-J. van der Haeghen, 1834, 16**. 

3688' Kesteloot (J.-L.). Redevoering uitgesproken bij de inwij- 
ding van het Akademisch paleis, te Gent. Gent, A.-B. 
Steven, 1826, 8^ 

3709' Van Nerun (C.-J.). Essai sur Tinstruction primaire et 
en particulier sur les écoles gratuites de Gand, Gent, 
C. Annoot-Braeckman , i838, 8®. 

LXI. 

Geneeskunde. 

3717 Arzneibuch (Mittelniederdeutsches) . Uitgegeven door 
J.-H. Gallée. Norden, Soltau. 1890, 8^ 

3719' Bernstein (J.-G.). Nieuw heelkundig Woordenboek, 
bevattende de nieuwste ontdekkingen, die, in de laatste 
jaaren, in de heelkunde gedaan zijn. Uit het Hoog- 
duitsch vertaald door JOH, Daams. Haarlem, C. Plaat, 
1790, 8**, 3 deelen . 

LXIII. 

Kruid- en Plantenkunde. — Landbouwkunde. 

377:* Van de Woestyne (J.-X.). Discours prononcé... lors de 
la distribution des prix a la Société d' Agric ulture et — 562 — 

de Botanique de Gand ... Gent, P.-F. de Goesin-Ver- 
haeghe, 1814, 8*. 

3772' Verbecck (F.). Discours ... a Toccasion de Touverture 
du cours de Botanique au Jardin des Plantes. Jbid^ 
id., 1809, 8^ 

LXIV. 

Andere Wetenschappen. 

3782 Martens (J.-B.). Electriciteit en magnetisme. St.-Nicolaas, 
Strybol-Vercruyssen, 1897, 8**. 

LXV. 

Beeldende Kunsten. 

3784 Academie (Koninklijke) der Schoone Kunsten van Ant- 
werpen. Academisch jaar 1897- 1898. Jaarlijksch verslag 
en plechtige prijsuitdeeling. Antwerpen, J.-E. Busch- 
mann, 1898, 8^ 

3785* Béthune de Villers (Jean). Anciennes peintures murales 
aux ruines de Saint Bavon a Gand. 1890. 

3789^ Della Faille (Comte). Discours, prononcé... lors de la 
distribution des Prix a TAcadémie de Gand, Grent, 
P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1818, 8®. 

3789* De Stuers (Vict.). Het Rijks-Museum te Amsterdam. 
Platen van Dr. P.-J.-H. Cuypers. Amsterdam, Van 
Holkema en Warendorf, 1898, folio. 

3791' Hellebaut (J -B ). Discours prononcé ... lors de la distri- 
bution des prix de peinture, sculpture, dessin et archi- 
tecture par TAcadémie de Gand, 1808 en 1817. 

Idem, 18 18. Discours prononcé ... lors de la distribution des 
prix aux tisserandscultivateurs des communes rurales. 

Discours de Faipault et Hellebaut, prononcé ... lors 
de la distribution des prix aux élèves de TAcadémie de 
dessin... An XII. Gent, P.-F. de Goesin-Verhae- 
ghe, S*. — 563 — 

3793* Lemaire (J. F). De Meetkunst op de kunsten en ambach- 
ten toegepast. Gent, A.-B. Steven, 1828, 8^ 

3801' Roelandt (L.) en Van HufFel. Discours prononcé a la 
Société des Artistes réunies. Gent, 1808, 8**. 

3803* Waagen (G.-F.). Notice sur Ie chef-d'ceuvre des frères 
Van Eyck. Traduite de TAllemand par L. DE Bast. 
Gent, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1825, 8°. 

3812* V.... Discours prononcé Ie jour de la fête de la Sociélé 
des Beaux-Arts a Gand. Gent, P.-F. de Gousin-Ver- 
haeghe, 1813, 8**. 

3812'® Van Crombrugghe (Jos.), Cornelissen (N.) en Van 
Huffel. Discours prononcé lors de la distribution des 
prix au salon de 1835 P^r T Académie royale .... de 
Gand. Gent, D.-J. van der Haeghen, 1835, S*** 

3812'* Van Hulthexn (K.). Discours prononcé a la distribution 
solennelle des prix de T Académie royale ... de Gand. 
Gent, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1826, 8**. 

LXVII. 

Toonkunst. — Inleiding. — Geschiedenis. 

3817' De Sonnaville (L.). Verbastering en verbetering van 
kerkkoren. Rede gehouden voor de Gregoriiis-vereeni- 
ging te Antwerpen, den 28 April 1884. Antwerpen, 
van Os-de Wolf, 1884, ló*». 

3817* Ergo (Emile). Le dualisme harmonique. Brussel, Schott, 
1891. 

3817* Eene ingrijpende hervorming op muzikaal gebied; 

eene studie over de theorieën van Dr. H. Riemann 
en Dr. C. FuCHS. 's Gravenhage, Martinus Nijhoflf, 1887. 

3817^ Leerboek voor het contrapunt, naar een geheel 

€ nieuwe » allereenvoudigste en allergrondigste methode 
(de € concentrische >) en tegelijk met de Harmonieleer 
aanvangend. Amsterdam, Erven H. van Munster en 
Zoon, 1896, 8**, — 564 - 

3817^ Goovaerts (Alfons). De kerkmuziek, bedenkingen over 
haren huidigen toestand en beknopte geschiedenis 
aller scholen Europa's. Antwerpen, 1876, 8®. 

3818* Gielkens (Em.). Pour l'art et Ie progrès. Gillis, N. de 
Koninck, 1898, 16**. 

3818* Piot (Ch.). Note sur J.-Fr. Gillot, compositeur de musique 
religieuse au XVIIP siècle, Brussel, F. Hayez, 8**. 

Particularités inédites concernant les ceuvres musi- 

cales de Gossec et de Philidor. Ibid., id., 8**. 

— — Compositions musicales de Tempereur Charles VI 
et de Marie-Antoinette de Bavière, Ibid., id., 8**. 

— — La musique attachée a la maison du Comte de 
Salm, évêque de Tournai. Ibid., id., 8**. 

3818' Rieman (Hugo). Handboek der Harmonieleer voor de 
beide Nederlanden bewerkt, met notenvoorbeelden en 
met eene inleiding door Emil Ergo. 's Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1894, 8^ 

3818* Schmid (Theodor). Een nieuw oratorium « Franciscus ^ 
door Edg. Tinel op tekst van LODEWIJK DE Koninck, 
Gent, A. Siffer, 1888, 8^ 

381 8' Tottman (Albrecht). De viool en hare bespelers. Geschied- 
en letterkundige studie. 

LXVIII. 

Handel. — Nijverheid. — Handgedaad. 

3850* Van den Bogaerde (A.-J.-L.). Proef op de aanmoediging 
en uitbreiding der linnenweverijen in Oost- Vlaanderen. 
Gent, G. de Busscher en Zoon, z. j., 16**. 

3851' Van Houcke (Alfons) en Sleypen (Jozefj. Vak- en Kunst- 
woorden. Ambacht van den Metselaar. Gent, A. SifiFer, 

1897, S\ 

3853' Vuylsteke (Jozef). Vak- en Kunstwoorden. Ambacht van 
den Smid. Gent, A. Siffer, 1895, 8°. — 573 Bels (P.-V.), 522. 
Berth (C), 328, 556. 
Bertinatt (Joz.)« 302. 
Bertolotti (A.), 258. 
Bertrijn (Geeraard), 214. 
Berville (S.-A.), 395- 
Bethune Qan), 13, «562. 
Bels (P.-V.), 107, 220. 

Bevel (P.-W.), 123. 
Bevernaege (A.), 307. 

Beulë (M.), 344. 

Beycr (Will.), 188. 

Bezac (Theod.), 416. 

Biart, 357. 

Biber, 467. 

Bidloo (Govard), 55. 

Biegelaer (H.-J.)» 292. 
Bilderdijk (vrouwe Catharina-WilheliHina, 
geb. Schweickhardt), 72, 394. 

Bilderdijk (W.). 9, 3S. 7i. «36. 143» «55» 
ï59. 243» 379. 394» 400» 421. 449. 45 1. 

559. 
Billiet (Lod.), 72. 

DiDdeniann (Em.-Chiist.), 496. 

Binnart (Mart.), 460. 

Binet, 499. 

Bion. 492. 

BioDus, 495. 

Birch-Hirschfeld, 181. 

Birlinger (A.), 456. 

Bisschop (W.), 35. 47, 52. 
Björkman (Erik), 1 76. 
Björkniau (Göran), 22. 
Björnson, 442. 
Björnson (Björnsljerne), 473. 
Blair (Hugh), 395. 
Blanc (Louis), 541. 

Bias (C), 352. 
Blaze (Gas til), 442. 

Blaze (Henri), 396. 

Bleeker (P.), 338. 

Blieck (F..J;), 72. 

Block (P.-J.), 243, 244, 248,368. 

Bloeme (Ad.), 442. 

Blommaert (Ph.)» 35» 44* 4^. 47» 54» 
72, 123, 124. 151. 197, 234, 260, 273, 

279, 313, 413» 4ï7. 421, 474, 511» 525* 
547. 
Blomqvist (A.-W.), 497. 

Blumauer (A.)f 481. 

Bluntschli tJ.-C.),3H« Büddacrt (Picter), 417. 

Horman (K.), 482. 

Bodel Nijenhuis (J.-F.), 250. 

Bodenstedt (Fr.), 486. 

Bodeux (M.), 188, 307. 

Bocles (W.-B.-S.), 244. 

Boendale (Jan), 45, 206, 412. 

Boëns (H.), 338. 

Boettichei (Guill.), 497. 

Boey (Thym.), 460, 461, 

Bogaerd (Karel), 72, 421, 422. 

Bogaers(A.), 35, 72, 128, 165, 410, 422. 

Bogaert (Abraham), 553. 

Bogaert (Jan), 102. 

Bogaeit (P.), 162. 

Bogaerts (Fel.), 279. 

Bogaerts (K.-J.), 234. 

Bogh (Erik), 473. 

Boheman (Mauritz), 508. 

Bohl (John), ^2^ 244. 

Boilcau, 492, 502. 

Boissier (Gaston), 277, 396, 535. 

Boissière (P.), 460. 

Boiste(P.-C.-V.), 461. 

Bolkenrath (RudolO, 474- 

Bols (Jan), 9, 103, 145» «47» H®» «34. 248, 

284, 292, 430, 433. 
Bommer, 360. 
Bon (F.), 447. 
Bon, 450, 451. 

Bond Qoh.). 499- 
Bonnier (L.), 553. 
Bonle (H.-W.-F.;, 165, 169. 
Boogaerd (J.-F.), 307. 
Boom (D.-J.), 165. 
Boone (F.-A.), 112,342. 
Boonroy (D*), 388. 

Boot g.), 364-368. 

Borg (Harald), 188. 

Borger, 72. 

Borgnel (Ad.), I97i 212. 

Bormans Q.-H.), 45, 49, 5<?» 52, H^i 396, 

412-415,425. 
Bormans (Stan.), 233, 461. 
Böme (Ludw.), 482. 
Borre (P.), 124. 
Boriing (L.- S.), 165. 
Bosboom-Toussaint, 112. 
Bosdijk (J.-F.), 148. 
Bosch (Picter), 335. Boekenwert, der Kon. VI, Acmdemiè, n ~ 574 — Bosscha (Johannes), 547. 

Bosschaert (C.-F.), 324. 

Bossert (A.), 396. 

Bossu (Léon), 300. 

Bouchery (J.), 35, 99, 155, 335. 384, 396, 

422.523. 
Bourgeois, 356. 

Boulens (P.), 373. 

BoDtemantel (Hans), 244. 

Bouten (Vic), 276. 

Boweos (Jac), 227. 

Boyer (A.), 461. 

Brabant, 351. 

Braddon (E.), 474. 

Briimer (Karl), 235. 

Brand (G.), 55f 244. 39^1 4»0f 4*7- 

Braadon (Jeao), 198. 

Brandt (K. cnj.), 55. 

Braot, 482. 

Brants, 351. 

Brate(Erik), 176. 

Braune (Wilh.), 492. 

Brausewetter (Ern.), 443, 444. 

Bredcro (G.-A.), 440, 448. 

Brcderlow (C), 482. 

Brehm, 340. 

Breitenbach (Ludw.), 540. 

Brenet, 352. 

Brentano (Cl.), 485. 

BrialmoQt (A.), 547. 

Briart, 359. 

Brill (W.-G.). 9. 45» 5'. 3^4, 45i» 452. 
Brinckelinck Jan), 433. 
Briot, 555. 
Briquet, 363. 
Britz Q.), 360. 
Bröder (Christ.-GolJ.), 497. 
Brocckaert (Ch.), 73. 

Broeckaert (Jan), 17, 35, 41, y^, 124, 133, 
143, 146. 225, 259. 274, 307, 396. 430, 

525» 549- 
Broeckaett (Jul.), 338. 

Broekema (J.), 244, 530. 

Broese van Groenou (H.;, 41, 396. 

Brölsch (W.), 482. 

Brotier (Gabr.), 538. 

Brouer van Nidek, 556. 

Brougham (Henry), 541. 

Brouwer (Anüke M.), 148. 

Brouwers (J.), 22, 35, 73, loc, 422. 

Brugmans (H.), 393. Bruin (C), 62. 

Bruining (G.), 159- 
Bruns (Wilhelro), 554. 
Büchner (Alez.), 48 2. 
Büchner (Ludwig), 300, 555. 
Büchseoschütz (B.), 540. 
Buddingh (D.), 9. 
Buelens Q.-B.), 22, 33. 
Buhse (Fr.-W.), 482. 
Buitenrust Hettema (F.), 388. 
Bukelare (Jan), 185, 187. 
Bulwer (Ed ) 474, 475, 479. 
Bulwer (H.), 548. 

Bultynck (A.-V.), 35. 73. "-, 136- 

Bunger (C.-P)., 370. 

Bunyan (John), 292. 

Burger (G.-A.), 482. 

Burgersdijk (L.-A.-J.), 138, 422, 429. 

Burman (Js.), 10. 

Burnouf (Em.), 195, 196, 292. 

Burns (Rob,), 73. 77, 475- 
Buschmann (P.), 356. 
Buscr (Jac.-Th.), 73- 
Busken Huet (Ed.), 23, 396. 
Busschaert (P.), loo. 
Bustmann (Al.), l6o. 
Butaye (R.), 259. 

Buys (J.-F.), 439- 

Buysero (D.), 128. 

Buyst (Leon.), 73, 113, 422. 

Buyzeo (D.), 340. 

Byl (Ad.), 143, 452. 

Byns (Anna), 128, 415. 

Byron, 475. 

Bysshe Shelly (Percy), 475. c (P.), 523. 

Cachet (Lion F.), 541. 
Caddell (C.-M.), 113, 114,436. 
Cadet (Félix), 548. 
Caelebeke (P.-J.)» *°2, 
Caland (F.), 244, 369, 370. 
Caland(W.), 279. 
Calderon de la Baica, 442, 443. 
Callant (Alex.), 74. 
Callimachus, 494. 
Callinus, 497. 
Cambier (Ch.), 318. ■ 

I - 575 — Cammaert ( J.-Fr.), 62, 440. 

Cametini (Eug.), 507. 

Camoens, 508. 

Campbell (Thom/, 475. 

Campens (Edw.), 343- 

Camphuizcn (D.-R.), 55. 

Canoaert (J.-B.), 307. 

Capefigiie, 541. 

Cappelle (Jan), 74, 422. 

Carasaus, 194. 

Carbasius (N.), 41. 

Cai Icbur (N.-F.), 148. 

Carlyle (Thomas), 475, 476, 548. 

Carmichael-Smyth, 5 1 1. 

Caro (E.), 300, 396. 

Caro (Georg), 255. 

Carton (C.), 227, 228, 526. 

Casier(C.), 310. 

Casier (Jean), 188. 

Caspary, 363. 

Cassiers, 94. 

Cüstui, 353. 

Casti (Giambatista), 507. 

Catalao, 351, 354, 357, 358, 359, 360. 

Cathrein f V.), 328. 

Cats Jacob), 35, 415. 

Cau (B-C), 244. 

Caudron (Willem), 62, 

Cauilerlier (G.), 328. 

Cavallin (Clemens), 185, 497. 

Cavalleri (CL), 497. 

Caxton (P.), 475. 

Cazotte ( Jacques), 502. 

CerfoDtaine, 363. 

Cesar(JuU, 197.5", 535- 
Cesaro, 352, 360,361, 565. 
Chamfort, 502. 
Chansay(J..B.-J.),553, 554. 

Chanlepie (D.), J5.367- 
Chapsal, 505. 
Charras, 511. 
Charité(S.-L.),63, 128. 
Chassaog (A.j, 396. 
Chastelain (G.). 188, 198. 
Chereau (Ach.), 393. 
Chéniel (M.), 278. 
Chesnay (Ch.), 511. 
Chevron (L.), 341. 

Chotin (A.-G.), 344, 456. 
Christin (P.), 318. Christyn ( J.-B.), 307. 

Churchill (F.), 476. 

Cicero (M. TuUius), 328, 498. 

Ciliax, 347. 

Clacrhout ( J.), 198. 

Claes (Des.), 15, 25. 26, 74, 100, 104, 

'43» 155. 235, 422, 446, 447. 
CUeys(H.). 10, 26, 36, 74, 235, 241, 397, 

423. 433« 
Claeyssens (Laurens), 56. 
Claretie (Jules), 49, 396. 
Clarisse (J.), 53. 
Clautrian, 356. 
Clément de Ris (L.), 397. 

Clignett(Jac.-Arn.), 41,52. 
Clumper (K.-T.), 498. 
Clusius (Carolus), 267, 
Cobet, 540. 

Cocheret (P.-L.), 445. 

Cogniard, 139. 

Colens (Jules), 227, 228. 

Ccleridge (Sam.), 475. 

Colfs (Albert), 284. 

Colincamp (F.), 498. 

Colinet (Ph.). 195» 383. 

CoUaes (H.), 373. 

Collee (M.), 308. 

Collombet, 494. 

Colson (O), 3S4, 389. 

Condé (J.-D.), 63. 

Condorcet, 548. 

Coninckx, 75. 

Consdence (Hendr.), 113, 114, 198, 259, 

449. 
Constant (Benjamin), 503. 
Coomans (Oscar), 284. 
Coopman (Th.), 75, 79, 235, 241, 242,347, 

384.397,423- 
Cooreman (Geeraard), 284. 

Coornaert (V.-J.), 297. 
Coornhert (D.-V.), 152. 
Coppé (H.), 155. 
Cordemans (Henry-H.), 217, 
Coremans, 241, 279. 
Corleva (Joh.), 165. 
Corluy(J.), 297. 
Comeille (P.), 134, 503. 

Comelius Nepos, 498, 548 . 
Cornelius (Peter), 509. 
Comelissen ( J.-J.), 366, 367, 388. — 5 76 — Comelissen (N.), 124, 222. 

Cornet (F.), 357, 359- 

Cornette ( Arthur), 10. 

Corpet (E.-F.), 497- 

Corvan (F.-M.), 461. 

Coste, 305. 

Cosijo (A.-J.), 384. 

Cosijn (P.-J.), 166, 167, 367, 369, 383. 

387. 
Coulon (Alph.), 228. 
Couquébau, 189. 
Courrier (P.-L.), 328. 
Courth (A.), 587. 
Courtin, 467. 
Courtmans, 75. 
Cousin (Viclor), 300, 397. 
Consot (M.-A.), 189, 397. 
Couvreur (Paul), 495. 
Cowper(WiUiam), 475. 
Crabbe (Gcorges), 476. 
Cracco (P.-D.), 185, 327. 
Craeynest (Jan), 10. 
Crahay (Louis), 310. 
Craik (G.-L.), 476. 
Cramer (A.)» 279. 
Crauwers(D.), 23V 

Cremer (J.-J.), 114- 

Crespo (Autonio), 284. 

Crets(G.-H.), 423. 

Crct8(Joz.), 75. 

Ctismer, 352. 

Croinbez (Gust.), 208, 224. 

Cromwell (Olivier), 476. 

Croon (Pieter), 104. 

Cnieger (Joanncs), 181. 

Cumont (Franz), 373. 

Cuoq (J.-A.), 461, 

Cusius (G.-Ch.), 461. 

Custis ^Ch.), 526. 

Curtius (Quintus). 254, 498, 535. 

Cuvclier (A.-F.), 63. 

Cuvelier (Alph.), 199. 

Cuvelier(J.), 457- 
Cuvier (Georges), 283. 

D. 

Daams(Job«), 561. 

Dacier, 301. 

Da Costa (Is.), 36, 71, 75, 397, 42ï- Da Costa fP.), 34^^. 
Daems (Heet.), 75. 
Daems (S.), 26, 75, 76, 100, 1 13, 1 14, 1 16, 

136, 148, 186, 220, 235, 259. 292, 293, 

344, 412, 423, 430. 433, 436, 520. 
Dahn(FéI.), 486. 
D*Allainval, 129. 
Danckaert (Jacob), 526. 
Danco (P.), jC^, 436. 
Daniël a Virginia Maria. 
Daniels (Pol.), 527. 
Danielsson, 184. 
Danilewski (Greg.), 509. 
Danneil (J.-Fr.)i 164, 165. 
Dante Alighieri, 72, 76. 
D'Arsy (J.-L.), 461, 462. 
D»Assailly (Oct.), 398. 
Dasypodius (Petr.t, 462. 
Daudet (Alph.), 398. 
Dautzcnberg (J.-M.), 423, 455- 
David(J.-B.),53, 108, 143, 144, 155, 199, 

207, 208, 447. 462, 512, 520. 
David (L.-J.), 76. 
Davidts (M.-H.), 144. 
Davies (C.-M.), 530. 
D. B. (E.), 424. 
De Hacker (Louis), 13, 189, 228, 235, 255, 

259» 276, 329, 398, 554. 
De Baets (Maur.), 259. 
De Baisieux (Jac.), 194. 
de Ball, 361-362. 
De Balzac (H.), 300, 503. 
De Barante, 398. 
De Bas (F.), 253. 
De Bast (Arm.), 524. 

De Bast (M.-J.)» «3i 199- 

De Bavay (V.). 311, 51 1, 548. 

De Beek (F.), 76. 

De Beaufroit(VV.-H.), 248. 

de Beauville ( V.), 255. 

de Beer (T.-H.), 336, 387. 388, 39»- 

De Belie (V.), 423. 

De Bie (Cornelis), 56, 104, 129, 13a 

De Block (R.), 398. 

De Bo (E.), 433. 

De Bo (L.), 76, 163, 164, 166, 259. 

De Bock (C), 311- 

De Boec, 44. 

De Boer (Tjitze), 300. 

De Boithgrave (Em.), 512. — 577 - De Borchgrave lP.-J.)t 7^- 

De Borman (C), 212, 232. 

De Bornier (Henri), 443. 

De Bosch (Hieronymo), 379. 

de Bougainvillei 293. 

De Brabander (E.), 76. 

De Bruges (Tehan), 238. 

De Bnine (Jan), 433. 

De Bruyne (Jan), 360, 415. 

De Budt (Ad.), 208. 

De Buffon, 340. 

De Buisseret (Conr.), 189. 

De Biirbure (L.), 214, 351, 519. 

De But (Adriaan), 198. 

De Oesemaeker (Fr.-Eug.), 339. 

De Cantillon, 220. 

De Ceuleneer (A^U), 199, 230, 235, 284, 

329. 335, 346. 354» 527. 
De Champagny (Fr.), 541. 

De Ch&teaubriand, 548. 

De Chcstret (J.), 355- 

De Chcstret (L.), 362. 

De Cisoing, 194. 

De Clerc(Jan), 45. 

De Clercq, 36. 

De Clerck (Claude), 56. 

De Clercq (Ed.), 228, 423. 

De Clercq (G.), 200. 

De Clercq (Jac.-Lod.), 1 14. 

De Clercq (N.), 391. 

De Clercq (VVill.), 10, 

De Cloet (J.-F.), 447. 

De Cock (A.), 259, 437, 548. 

De Com mines (Ph.), 208. 

De Condé (Baudouin en Jean), 189. 

De Corswarem (A.), 311. 

De Cort (Fr.), 73. 7^, 11. 

DeCorte(J..B.), 11. 

De Coster (Charles), 279, 280. 

De Coussemaker (Ed.), 209, 458. 

De Coussemaker (Ign.), 282. 

De Crébillon, 134. 

De Crombrugghe (barones), 546. 

De Cuyper (A.), 3 10. 

De Cuypere (Fr.), 347. 

De Damhouder (Joost), 311. 

De Decker (A.), 351. 

De Decker (Jeremias), 56, 

De Decker (P.), 36, 259, 329. 

De Decker (Th.), 528. De Deken (G.), 236. 

De Doppere (Romb.), 284. 

De Droog (E.), 357. 565. 
De Dynter, 207. 

Dcfacqz (Eug.), 311. 

De Fauconpret, 469. 

De Ferrière (A.), 462. 

De FIou (K.). 19, 53, 228, 393. 

De Foe (Daniel), 476. 

De Foere, 10. 

De Forbois (E.-H.;, 560. 

Defrecheuz (Ch.), 195. 

Defrecheux (Jos.), 195. 34o» 389» 457- 

Defrecheux (N.), 195, 503. 

De Geest (A.), 556. 

De Geest (Edm.), 77, 260, 423. 

De Genestet (P.-A.), 77. 

DeGerando, 301. 

De Gerlache (G.-C.), 200, 511. 

De Geus (Ad.), 244, 245. 

De Geyter (Jul.). i,o, 75, n, 423, 430. 

De Gheldere (K.), 108, 414, 415. 

De Gheldere (K.), 77, 415. 

De G. (L..C.), 295. 

De Goeje, 366, 368 . 

De Grammont, 548. 

De Granvelle, 200. 

De Gjave (O.^, }I3. 

De Grieck (J.), 432. 

De Gronckel, 207. 

De Groot (D.), 14, 155, 432. 

De ^root(J..J.-M.), 311. 

De Groot (J.-V.), 26. 

De Groot (Hugo), 323. 

De Groot (P.), 245. 

De Groote (Eug.), 285. 

DeGroote(P.), 285. 

De Gryse (E.), 293, 329. 

De GryzeQ.-F.), 418, 

De Haan (M.), 164. 

DeHaan-Fiettema(M.), 166, 217. 

De Haerne (D.), 10, 14, 144. 

De Haes(Fr.), 6). 

De Hane (Daniel), 373. 

De Harduyn ( Justus), 294, 416. 

De Harlcz (Ch.), 352, 353, 357, 359, 360. 

541. 567. 
DeHaitog, 367. 

De Haulleviile (P.), 236. 

De Heen, 351,352. - 578- De Hemptinne (A.), 357, 565. 

De Herpeneer (P.), 130. 

De Hert (F.), 283. 285, 556. 

De Hertoghe (Agnes), 55. 

De Houdenc (Raoul), 194. 

De Mondt (L.), 311, 326. 

De Hoon ( J.-F.), 104, 312. 

De Hoop SchcfFer, 307. 

De Huyber (P.-H.), 130. 

De Jager (A.), 144, 145, 149, 155, 159, 

162, 275, 382, 385, 387, 462. 
De Jager (H.), 275. 
De Jonghc (Bern.), 209. 
DeJonghe(J.)»209. 
Deken, 439. 

De Kempenare, (Van Campcne), 525. 
De Keseï (Karel), 340. 
De Keyzer (F.), 100. 
De Koninck (A.), 393. 
De Koninck (Lod.), 77, 344. 
De la fioétie (Étienne), 301. 
De la Bruyère, 30 1 . 
Delacroix (Ant.), 80. 
De Laet (J.-A.), a6, 78, 115, 236, 24I. 
De Ia Fayette (Mad.) 548. 
De la Fontenelle (A.-D.), 260. 
Delatte, 356. 
Delalande, 347. 
DeLamartine (Alph.), 285, 398, 503, 541, 

542, 549- 
De la Monlagne (V.-A.), 79» 235, 384, 

393, 423- 
De Langerack (Amory), 280. 

De Langhe (DaD.), 431. 

Delanneau (P.), 462. 

De Lannoy (Ghillebert), 285. 

De Lantshcer (Th.-J.), 277. 

De Lanzac de Laborle (L.), 512. 

De Laprade ( Vict.), 398, 503. 

De la Puente (Louis), 295. 

De la Rue (Pieter), 36. 

De Latour (Ant.), 547. 

De Lattre (Louis), 189. 

De Lattre (P.), 361. 

Delaunay, 555. 

Delaunois (D'), 339, 3S4- 
De Launoy (J.-Corn.), 418. 
De la Vallée, 357. 
De la Vallée-Poussin, 355, 356. 
De Laveleye (Em.), 189, 342. Delcroix (D.j, 136, 242. 

Delcroix (J.)t 200. 

Delccourt (J.), 393- 

Delecourt ( Van den Hove), 149, 447- 

De Ie Motc (Jehan), 189. 

De Lepeleer (Eug.), 26, 78, 98, 184, 335. 

De I-epeleer (V.), 398. 

DerEpinoi5(H.), 277. 

De TEspinoy (Ph.), 516. 

De Leyn (Alf.), 260. 

Delfortrie (E.-J.), 10. 

Delgeur (L.), 160, 166. 

Delgust (Osc.), 225. 

De Lhonnond, 503. 

De Lichtervelde (Osc.), 559. 

Delille (J.), 502, 503- 

De Linnburg-Stinim, 309. 

De Lixbona (Joh.), 297. 

Della Faille, graaf, 562. 

Del Marmol (£ug.)> 301, 312. 

De Lolme (J.-L.), 312. 

De Longé (G.), 309. 

De Los ( J.)t 2 1 2. 

Delplace (Amaud), 160. 

Delporte, 360. 

De Leseure, 398. 

De Longchamps, 363. 

De Louter ( J.), 366. 

Delvigne (Ad.), 301. 

de Maere (baron A.), 241, 398, 526. 

De Maistre (A.), 5o3. 

De Maistre (J.), 200, 293. 

De Marcellus, 43o. 

De Marez (Hendr.), 437. 

De Marre (Jan), 63. 

De Marteau ( J.-E.), 498. 

De Marteau (L.), 362. 

De Martini (G.-J.). 3i2. 

r)eMercia(H.), 212. 

De Metser (G.). 56. 

De Meyer (F.-G.-C), 520. 

De Meyere (J.), 102. 

De Meyere (V.), 78. 

De Müly ^Graaf), 347- 

De Mol (P.), 439. 

De Mont (P.). 78, 217. 388, 437, 482. 

De Moor (Liev.), 102. 

Demosthenes, 492, 493. 

De Moulin, 354 

De Musset (Paul), 398. — 579 — De Neckere (Ph.-Jac), 149. 
Den Eïger (Willem), 130. 
DeNeny, 512. 

D*JEngclbronner (C.-C.-E.), 272. 
Denhardt (H.). 44S» 473« 
Den Hertog (C.-H.), 398. 
De Nieuwland (P.), 185. 
Denis, 82. 
Denne, 494. 
De Nonnaoby, $42. 
D'EDtrecolles, 347. 
Dcnys (P.-P.), 78. 
De Faepe (Amaat), 195. 
De Paeuw (F.-K.-B.), 567. 
De Pauw (N.), 27, 42, 47. 49. 52, 222, 242, 
260, 277. 312, 3:5, 393, 399, 410, 412, 

457. 525- 
De Pinte, 367, 369. 

De Polignac, 293. 

De Pontmartin (A.), ^99. 
De Pooter (Alf.), 373"". 

De Pottere (Jan), 200. 

De Potter (Fr.), 19, 28, 36, 50, 55, 78, 124, 

149, 209, 217, 222, 223. 228, 229, 242, 

260, 280. 293. 329, 351, 450, 519, 525, 

529. 549. 
Deprez(V.), 517- 
De Prins (A.). 373, 424. 
De Quéker (K-H.), 78, 329. 
De Raadt (Joh.-Theod.), 36, 217, 219, 245, 

273, 27e.. 
De Rim (P.-F.-X.), 207, 221, 
De Ram, Mgr, 382. 

De Kamaix (Maur.) en Pofte (Edw.;, 285. 
De Ras (Joz.), 78. 549. 
De Regt (Jan), 63. 
De ReifFenberg (Fr.), baron, 188-190, 192, 

213. 285. 555. 
De Rémusat (Ch.), 542. 
De Ribadineira (Petrus), 295. 
De Ridder (Alfr.), 200, 260. 
De Ridder (C.-B.), 382, 549. 
De Riemaecker (A.), 335. 
De Roever (N.). 36. 
De Roisin (L.), 443. 

De Ronghe (J.-E.). 312. 
De Rooy (Ant.), 447. 
De Roye (Gilles), 198. 
De Ruydts, 361-363. 
De Ruysscher (J.), 148. De Ruyler (Andr.), 437 . 

De Ruyter (J.), 100. 

De Ruyts, 359. 

De Saint-GenoLS (Jules), 205, 273, 437, 

DeSaegher(E.),523. 

De Salvo, 399. 

Des Amorie van der Hoeven (Ab.), 285, 

293. 399, 433- 
Descamps (£d.), 136. 

Oeschanel (Em.), 399. 

De Schoutheete de Ter Varent, 273. 

De Schrevel (A.-C.). 227. 

De Sénancour, 549. 

De Sélys Longchamps, 242, 352. 

De Seyn- Verhougstraete (H.), 166, 172. 

De *s Gravenweert (J.), 13. 

De Simpel (Dav.), 157, 301, 424. 

De Smedt (B.), 522. 

De Smet (A)., 236, 313. 

De Smet (C), 7S. 

De Smet(J..J.), 207, 213, 225. 

De Springher (Fr.), 78, 

Desmouiins (Camille), 329. 

De Somviele (D.), 260. 

Despars (Nic.)» 209. 

Despois (Eug.), 399. 

Des Preis (Jean), 212. 

Des Roches, 156, 452, 462, 512. 

De Staël (Mad.\ 399. 

Destanberg (Nap.), 100, 137. 

DeStavelot (Jean), 212. 

De Stoop (J.), 100. 

DeStoppelaer (\f.-J.-H.), 277, 399. 

De Stuers ( Vict.), 562. 

De Suck lu (W.), 463. 

De Swaen (Michiel), 56, 57, 130. 

DeSwert(J..Chr.), 186. 

De Tière (Nestor), 79. 

DeTilly,353, 355. 

De Timmerman (Petr.), 418. 

De Vaddere (J..B.), 516. 

De Vaulabelle (A.), 542. 

De Veer (H.), 115 433. 

Develay (V.), 537. 

Deviilers(Leop.), 201, 212. 

De Vlaminck (Alph.), 124, 225, 517, 525. 

De Vlaming (W.), 106. 

De Vleescboudere (P.), 416. 

De Voltaire, 64. — 58o — De Vos (Am.), lo, 2;, 37, 79, 115,424, 

433- 
De Vos (Fr.), 79. 

De Vos (Leop.), 312. 

De Vos (P.-A.). 335. 

De Vieese (D.), 79. 

De Vreese(L.-P.), 79. 

De Vrcese (W.-L.). 27, 37, 42, 47, 50, 
'33. «53» '64. «66, 242, 281, 399, 410, 
413, 414, 432, 440, 447. 450» 549- 

De Vries (Jeronirao), 14, 28, 37, 301, 312. 

De Vries (M.). 42. 45' 53i i44. '53. »^^ 

313.413. 434» 447» 450, 462. 
De Vries (S.-G.\ 17, 364, 365, 367. 
De Wal Q.), 250. 
De Weert (N.;, 206. 
De Wcvel (Gillis), 46. 
De Wez, 285. 
De Wildeman, 360. 
De Wind (S.), 24S. 
De With (Catharina), 131. 
De Wolf (J.), 63. 
De WolflF, Ridder, 189. 
De Wulf (L.), 79- 
De Wulf (M.), 356. 
Deynoot (F.), 260. 
D'Hermonez (Arm.), 527. 
D'Hondt (Gust.), 115. 
D'Hont (Fred.), 342. 
D'Hoop (Felix), 209, 226. 
D* Hulster (Leo), 79, 124, 149. 
D*Huygelaere(A.), 79, 
D'Huygelaere (Honoré), 312. 
D'Huygelaere (Maria), 79, 
Dickens (Gh.), 476, 549, 
Didymus, 152. 

Diefenbach (Lorenz), 167, 463. 
Diegerick (A.), 201. 
Dierckx (Fr.), 236, 343. 
Dierickx ( Jan), 102,528. 
Diericx (K.-L.), 223. 
Diericx de ten Hamme(J.), 522. 
Dictherr (Math), 314. 
Diez (C), 399. 
Dignant (O.-E.), 297. 
Dijon, S'Si. 

Dillenburger (Guill.^ 499. 
Di Marlinelli (J.), 523. 
Dindoriius (L.), 493. 
Diricksens (Eug.), 115, 137. Diricksens (J.-J.), 236, 241. 
Dirks (Servaas), 19, 28, 190. 
D'Israëli (F.), 476. 
Dittcs, 335. 
Diximus (Vera), 115. 
Dodd (G.-J.), 80, 136. 
Dodoens (Remb), 342. 
Doederlein (L.), 482. 
Doedes (J.-J.», 19, 393. 
Doering (Heinrich), 400. 
Doermer (Guill.), 184. 

Doesburg (J.-J.), 535- 

Donati (L.), 167, 190. 

Donckerraann (F.'K.-H.-K.-L,-K.), 497. 

Donders (F. -C), 447. 

Donner (J.-O.-E.), 400. 

Doolaeghe (Maria), 80, 424. 

Dousa (Janus), 415. 

Doulrepont, 355. 

Douwes Dekker (Multatuli), 1 15. 

Dozy (Chr.-M.), 245. 

Dozy (R.), 144. 463. 

Draaijer(W.), 458, 463. 

Drabbc(G.-J.),6i. 

Dresselhuis (Ab Utrecht, J.), 556. 

Driessens(Vict.), 137. 

Drogmans (Hub,), 285. 

Dryden (J.), 476. 

Drijvers (F.), 80. 

Droz(J.), 301. 

Dübner (Fr.), 294, 446, 493, 496, 540, 552. 

Dubois lE.-P.), 400. 

Dubois-De Hondt (A.), 309. 

Du Buisson ( Jaak), 432. 

Du Caju (Maria), 335, 561. 

Duclos (Ad.), 209, 210, 260. 

Dufourny, 314. 

Dufvenberg (Carl-Oscar), 1 76. 

Du Hamel du Monceau, 348. 

Duhem, 360. 

Dullenburger(Guill.), 499. 

Du Mars.^is, 503. 

Dumas (Alex,), 285. 

DumoM (C), 80. 

Du Mont (Ch.-P.), 313. 

Dumorlier (B.-C), 503. 

Dunger (Hermarn^, 18 1. 

Dunlop (John), 482. 

Dünlzer (H.), 400, 549. 

Dupuis, 463. — .s8i — Durand, 356. 
Duranfi, 557. 
Du Rieu (W..N.), 2^,0 

Duruy(V.).535.542. 
Dmhillurul (H.-R.;, 394. 

Diivillcrs (C), 80, 81, 280, 424. 

Duvivicr(Ch.), 210. 

Dux (Ad.). 510. 

nuyscr(J..L.-Ph.). 391. 

E. 

Eben (W.), 285. 

Eberhard (A.-G.). 483. 

Hchard (Laurens), 286. 

Eckermann (J.-P.), 549. 

E. C. P., 156. 

Ecrevisse, 115,329. 

Eckstein (Erncst), 483. 

E. D. B., 81. 

Edman(L.), 181, 

Edstrom (A.-E.), 190. 

Eduard, Freihern von Sackser, 276. 

Eekhoud (Georges), 37, 190, 

Eekma, 28. 

Ecnens (A.), 512. 

Egger (A.-E.), 400, 535. 

EickhofT (F.-G.), 463. 

Einhard, 260, 549. 

Eisenmann, 487. 

Eiberls (W.-A.), 14, 530. 

Eleuiherius N. Batavus, 313, 314. 

Eliot (Georges), 476. 

Ellius (J.-M.), 499. 

Elsens (Francisca), 301. 

EIze (Karl), 4C0. 

EmbTechls(F*-E,), 313. 

Emerson, 301. 

Enault (L.). 484. 

Enfield (Will.), 476. 

Eagel (Edaard), 476. 

Eogelbronncr (C.-C), 272. 

EpictetuSy 3oi. 

Krasmus (Uesiderius), 301, 498. 

Ergo(Em.), 563. 

El mens (J.), 19. 

Errera, 352. 

Esschenburg (J.-J.), 456. 

Kstlander (C. G.), 40t\ 

E. X. S., 102. 

Etbmüller (Ludov.), 167. Eugeniup, paler, 218. 
Eurtpidcs, 493. 
Evcraert (L.). 523. 
Everts ( \V.), 14. 
Eyck (J.-J.). 424. 
Eymael (H.-J.), 153. 4C0. 

F. 

F. A. k S. G. (Vrouwcbrocdcr), 418. 

F. (A..S.), 158. 

Fabri (Greg.), 463. 

Fabri (T.), 559. 

Fabiicius (Wilhelm), 286. 

Faesi (J.-U.), 493. 

Fahrenbruch (Friedr.). 255. 

Faidcr, 310, 

Faipoult, 562. 

Falconnet (E.), 494. 

Fallet(G.), 152. 

Farnabc (Th.), 499, 501. 

Fassaert fPh.), 373. 

Fastenraih (Joh.), 442. 

Faut (Carl), 190. 

Fécamp (Alb.), 181. 

Fehr (Eni.), 184, 493. 

Fehr (Is.), 256. 

Fcitama (Sybrand), 63, 64, 131, 418. 

Feith ( J.-A.), 243. 

Feith(H..O), 531,532. 
Feith (Rijnvis), 81, 82, 105. 
Felsenhart ( J.), 233. 
Fénélon, 504. 
Feringa (F.). 329. 
Fcstcr (R.), 251. 
Félis (Ed.), 19. 
Feys (E.), 284. 
Feys (J.-M.), 100. 
Fichie (J-G.), 302, 542. 477. 
Fielding (Heoiy), 476. 
Fielitz (Wilhelm), 400. 
Fievez, 361. 
Filon (Aug.), 477. 
Fink (F.), 348. 
Fioretti ( J,), 190, 507. 
Fischart (Joh.), 483. 
Fischer(Hcrmann), 49. 
Fbmen (G. }{.), 237. 
Flament (Aug.-Jan.), 20. 
Flor (C), 473. Bockenverz. der Kou. VI. Académie. 72 — .S82 — Flolu», (A.), 53 «5. 

Fiüj^el (l'\ , 464. 

Fokke(AiC!id), 109, 145, 162. 

Fokkema (Andreas), 365, 367, 368. 

Fockens (B.), 391. 

Fokke(Ar.), 109, 145. 

Fokker (G.-A.), 245. 

Folkers Q.-A.), 245. 

Folie, 358,359. 565. 

Foppens Major, 218. 

Forcade (Eug.), 542. 

Förstemann, ibi. 

Forster (J.), 549- 

Foarnei (Victor), 400. 

Fournier (K.-L.), 64, 137. 

F (R.), 245. 

Fraipont, 354. 357. 

Franck (Job.), 52. 154. '59, '67, 413. 
Fraocken (C.-M.), 364, 365, 

FrancoUe(H.), 35'»355. 356. 
Fraoquinet (J.-D.), 473. 

Franke (Frid.), 492. 

Frederichs (Jul.>, 210, 214. 

Frédericq (Alb.), 373- 

Frédericq (C-A.), 339, 342. 

Frédericq (L.),3S 5 
Frédericq(Paul),20i,369, 400, 430, 565,567. 

Frederiks (J.-G.), 37. 

Frederikx, 82. 

Freedley (Edw.), 329, 

FreiJigrath (F.), 483. 

Freinshemiu3(J.), 254. 

Fremaus (Jeban), 194. 

Freund (Willem), 464. 

F'rcyer (Johan), 286. 

Fridriksson (Halldor), 176, 177. 

Friedlsender(L.), 280. 

Friedrich Leopold van Stolberg, 483. 

Fries (Th.-M.). 260, 555. 

FrijHnk (H.). 150. 167. 170, 450. 

P'ritzsche (Goifr.), 488. 

Froissart (Jehan), 190, 201, 

Fromann(G.-K.), 470. 

Fromant (Ch.), 512. 

Fromentin (Eug.), 344» 

Froude ( J.- A.), 542- 

Fruin (R.), 245,250, 251,313,315,365, 

366, 383. 530- 
Fuchs(C.), 563. 

Fulda (Fred.), 464. 
Funck-Brentano (Fr.), 5 1 7. Fuss (J.-D.), 498. 

Fuster (Charles), 190. 

Fiji je (H..F\), 244. 245, 556. 

G. 

Gabbema (Simon-Abbcr), 245. 

Gabler (Ern.), 167. 

Gachard (M.), 197, 201, 202, 20;, 223, 

261,319,320, 513. 
Gachet(Em.), 204, 213, 363, 464, 
GaiUard(V.), 517. 
GaiJliard (E.), 19,52, t<>7, 3«5, 393- 
Gailliard (J.), 274. 
Galesloot (A.), 207, 220. 
Galesloot (A. en L.), 561. 
Gallée (J-H.). 47, 124, 153, 167, 168, 175, 

180, 294, 447, 458, 477, 555, 561. 
Gallet (Ach.), 210. 
Galt (John), 400. 
Garneri(Ph.), 167, 190. 
Gauthier de Soignies, 194. 
Gauthier Ie Long, 194. 
Gautier (Théophilc), 344, 
Gebhart (Em.), 401. 
Geefs (Eug.), 346. 
Geel (Jac), 434. 
Geeroms (L.), 237. 
Gcibel(Em.), 425. 427, 483. 
Gciger (L.), 483. 
Gciregat (Pieter), 115. 
Gelre, 413. 
G. M., lOi. 
Génard (P.), 37, 161, 202, 214, 215. 261, 

262, 270, 276, 410, 425. 439, 5 '9. 

521, 549 
Genonceaux (L.), 202. 

Georgius (Nicolaus), 109. 

Gens (Eug.), 286. 

Geppert(G.), 489. 

Geraert (broeder), 413. 

Gérard(P..A. F.), 513. 

Gerardi (P.), 293. 

Gerardus Magnus, 499. 

Gerrits (Engelbert), 530. 

Gei rits (Lod.), 237, 241, 262,437, 44'- 

Géruzct (f .-B. L.), 455. 

Geruzez^E.), 401. 

Gervinus (G.-G.), 401. 483. 535- 
Gescnius (Frid.), 477. - 583 - riciulens (Edm,}, 215, 554. 

(leiiiiiicx (Arnout), 109. 

Gcyer (fc'nk), 473. 

Geyer (P.-A.), 190. 

Geyer (R.), 382. 

Geysbeek(P.-G. Witscn), 41, 103. 

Gezellc (G)., 42, 82, 83, 10 1, 1 15, 117, 262, 

34^385.4ï2»42S- 
G. T., 84. 

Ghcldolf (A.-E.), 211, 309, 313. 

Gheraert (broeder), 47. 

Gibbon (Edw.), 536. 

Gidcl (A.-Ch.), 506. 

Gielkens(Em.). SM» 330. 425, 504, 564. 
Gigot(Ph.), 189, 530. 
Gil bert (Eug.), iqo. 
Gillebert de Bcrncville, 194. 
GilliodtS'van Severen (L.^, 209, 308, 309, 

439. 464» 526. 
Gillis (Lieven), 296, 360, 433. 
Gilson (B.), 302. 
GInsberg (Hugo), 401. 
Gioberti (Vincent), 302. 
Girard (Jules), 302, 401. 
Gittée (AuR.), 286, 388. 
Glaucus, 329. 
Glazemaker (J.-H.), 254. 
Gleichman (J.-G.), 37. 
God win (W.), 477. 
Goedeke (Karl), 401. 
Goemans (L.), 180, 3^3. 
Goetghebucr (A,), 223, 
Goethals(L.). 237. 
Goethals (M.-J. A.), 262. 
Goethe, 425, 441, 443. 483. 484. 
Goelschalckx (P.-J), 200, 202,521. 
Goffin (Am.). 190, 507. 
Goffinct(H.), 233. 
Goldsmith, 536, 542. 
Goliner (J.), 339. 
Gombault, 536. 
Gondry (Gust.), 233. 
Gooris(Jan), 210. 
Goovaerts (Alph.), 220, 256, 280, 314, 

523, 5^. 
Gordon (Cosrao), 550. 

Gore, 477. 

Görlitz (P.-K.), 336. 

Gorter (S.), 28. 

Gossart, 357, 566. 

Gothier (Ch.)^ 195. Gouin (Kr.) 191. 

Goupil (K.), 528. 

Gracvell, 528. 

Graf (Edw ), 314. 

Grafé, 354. 

Graffiau, 355. 

Grandgagnage (J.), 311. 

Granier de Cassagnac (A.), 504. 

Granit (J.-M.), 184. 

Gravis, 361, 

Green (John), 542. 

Grégoire, 494. 

Gresset, 82, 92, 504. 

Grethen (Rud.), 256. 

Greysou (Emiie), 191. 

Gries ( J.-D.). 443. 

Grillparzer, 137. 

Grimm (Jac), 181. 

Grimm (Jacob en Willem), 167, 488, 492, 

Groneman, 370. 

Grosjean, 355. 

Grote (George), 542. 

Groth (Klaus), 183. 

Grotius (Hugo), 499. 

Gruber (J.-G.), 401. 

Grün (Karl), 401. 

Gruner (Fr.), 487. 

Gryp(Liev.), 83. 

G.T.N., 293. 

G. U., loi. 

Gueluy(A.), 565. 

Guillaume (G.), 513, 

Guizot, 302, 330, 401, 467, 543. 

Guien (S.-F.), 401. 

Gutbetleth (Tobias), 245. 

Gutsche (A.), 489. 

Gutzkow (Karel), 441, 443. 

Guyot, 557. 

Gynlai (Paul), 5 10. 

Gys (Jan), 246. 

H. 

Habets (Joz.), ao2, 246, 247, 262, 364, 

365. 3^7, 368, 394. 
Habs (R.), 490. 

Hachez(H.), 233. 
Hadewijch (Zuster), 47. 
Hacck(P.),388. 
Haefkens, 559. 
Haelewijck, 226 — 5^4 - Haerynck (H.), 28, 242, 401. 

Ilageltn (Hago), 191. 

Hagemans (G.), 464. 

Hagerg.-H.), 493. 

Haghebaert (H.), 297. 

Haiber (J.-B.), 296. 

Hainer (Hans), 177. 

Hall>erstadt(A.), 550. 

Halbertsma (Eeltje), 458. 

Halbertsma (J.-H.), 28, 145. 154, 168, 412, 
414. 

Hallam (H.), 477. 

Halïer (J.-L.). 83, 137. 

Hallier (Ludw.), 256, 293. 

Halma (Frans), 168, 464. 

Haltnus (Chrlsi.), 464. 

Hamaker (H-.G.), 368, 530. 

1 lamcon (Marten), 247. 

Hanielius(Paul), 237. 

Hamerling ^Rob.), 402, 484. 

Hannot(J.), 472. 

Hansen (Arm.), 361. 

Hansen (C-J.). ii, 2r. 28, 37, 83, 105, 106, 

177» 215. 2»6, 237, 262, 286, 458, 459, 

528. 

Haraeus (C.), 538. 
Hardt, 484. 

Harrebom6c(P.-J.), 163. 
Harres(B.), 349. 
Hartevelt(D.), 237. 
Hartog (J.), 109. 
Hartwig (O.), 2ü. 
Hasebroek (J.-P.)» 38, 116, 434. 
Hassc (Theod.), 256. 
Hauff (Gust.), 402. 
Hangen (Jef.), 137. 
Havermans (X.), 38. 
Heemskerk (J.), 34, 36, 38, 2CX). 
Hegel (G.-W.-Fr.), 314, 484. 
Heiderscheidt (?.), 452. 
Heine(H.), 484. 
Heinec (G.), 470, 
Heins(Daneel), 57. 
Heins(J.), 453. 
Heins (Zacharias), 57. 
Helbig, g.), 262, 361. 
Helius (Ev.-Henr.), 168, 
HeUebaut(J,-BJ, 562. 
Hellquist (Elof), 177. 
Hendrik IH, 194. 
Hendrickx (J.-Fr,), 28, 137, 220. Hendriks (J.-V.), 168,464. 
Hendrikssonne (G.). Zie Hiel (Em). 
Hendrix (J.-B.), 131. 
Henne (Alex.), 513, 522. 
Hennebert (Frel.), 457. 
Hennequin (E.), 286. 
Henrard, 351. 
Hensbergh ( Vinceni), 57, 109. 

Heremaos (J.-F.-T.), 150, 156, 158, 168, 

386, 388, 436, 453, 456. 
Hermann (Ero.), 305. 
Hermann (K.-F.), 536, 
Hermann (Nic), 186. 
Hermans (C.-R.), 247, 278, 342. 
Hermans (V.), 20, 219. 
Herodiaoas, 493. 
Herodotus, 536. 
Herr{Wemer), 453. 
Herrig (L.), 4/7- 
Hersot(N.), 527. 
Hervcy (J.), 302, 
Hesiodus, 493. 
Hesselink (Gerrit), 158. 
Hettema(Mont.), 168,459. 
Heuckenkamp(Ferd.), 558. 
Heylen (A.), 276. 
Heyligers (Arth.), 196. 
Heynderyckx, 229. 
Heyne (Christ.-Goill.), 500. 
Heyne (Moriu), 167, 168, 179, 180. 
Heyns (Z?ch.), 131. 
HeyseQ.-Chr.), 484. 
Hezenmans (J.-C.-A.), 247. 
Hiel (Em.), 83, loï, 441, 425. 
Hiers (Clememina), 229. 
Hildanus (G -Fabr.), 338. 
Hildebrand (Rud.), ut, 1O7, 484. 
Hippocrates, 338. 
Hirn, 358, 359. 
Hir8ch(Herm.), 444. 
Hirzel, (C), 504. 
Hocquart, 464. 
Hodister(A.), 280. 
Hoefer (Dr.), 283. 
Hoefnagels, 215. 
Hoekstra (S.), 364. 
Hoelder, 467. 
Hoelper (Frans), 180. 
HoeafTt (J.-H.), 164, 168, 459. 
Hofdijk (W.-J.), 14, 247. 280, 392, S30. -585 - Hofman (J.-B.-J.), 83. 

Hoffmaon (Fredr,), 498. 

Hoffmann (Heinrich), 103. 

Hoffinann(WilIy),28. 

HofTmann von Fallereleben, 42, 45, 48, 5 1, 

101, 127, 163, 167. 
Hofimano (W.), 484. 
Hofstede de Groot (C.-P.S 294, 402, 
Hoggc, 355. 
Holder (Alfred), 108. 
Hollestelle(A.), 531, 
Hölme (H.), 349. 
Holmes (Oliv.- Wend.), 402. 
Holtrop (J.), 171. 
Holtzmann (ly), 182. 
Holwerda, 369. 
Homerus, 83, 98, 493, 496. 
Honig (G.-J.), 274 

Hooft (P.-C), 57, 109, 440, 531, 550. 
Hoogvliet (Arnold), 64, 418. 
Hoogvliet ( J.-M.), 536. 
Hoornaert (H.), 191. 
Horatlus Flaccus, 61 , 492, 499. 
Horn (T.-F.), 402. 
Hortensius, 531. 
Hosdey (H.), 231. 
Hottingero (J.-J.). 379- " 
Houssaye (Ars.;, 543. 
Houssaye (Henri), 536. 
Houtsma, 368. 

Houwsert (J.-B.), 5;, 58, 131. 
Houzeau (J.-C.)> 556. 
Hubert (Friedrich), 262. 
Hubert (Joz.), 465. 
Hubner (J.), 168, 465. 
Hubner(Otto), 287. 
Huet {Gédéon), 394. 
Hugewils (J.-B.), 453. 
Hugo, Pater, 294. 

Hugo ( Viclor), 84, 89, 402, 479, 504. 
Huisiuga Bakker (Pieter), 379. 
Hulin (Félix), 234. 
Hulshoff (Allard), 294. 
Hume (David), 543. 
Hunt (Leigh), 550. 
Huybrecht (P.- A.), 513. 
Huydecoper (Balthazar), 51» 64, 134, 150, 

37«. 447. 
Huygens (Constantijn). 58, 416. 

Huygens (Constantijn), Zoon, 247. Huygens (J..B.-J.^, 314. 
Huys (Em.), 229, 330. 

Huysmans(C.), 161, 434*456,457. 

Huysmans (J.-B.), 287. 

Huytiens (Jul.), 223. 

Huxley, 402. 

H. V., 84. 

Hyleu (Toh.-lCmil), 186. 

Hymans(Lod),75.358,5i3. 

I. 

Ibsen (Hendr.) 443, 444. 
Iemand Qan), 344. 
Immermann /Karl.), 484. 
Isocrates, 493. 

J. 

J. (A.). 28. 

J. B. V. L. P., 29. 

Jachmann (Reinh.), 497. 

Jacob (P.-L.), 402. 

Jacobs (A.-J.), 1 24, 220, 52 1 . 

Jacobs (H.), 206. 

Jacobs (J.-F.), 39». 
Jacobs (Lod.), 84. 
Jacobs (Victor), 373. 
Jacnsch(Theod.), 183. 
Jaequemyns (E.), 561. 
Jager, 299. 
Jahn (J.-Chr.), 502. 
Jamar, 294. 

Jan van Dixmude, 517. 
Jane (Paul), 402. 
Janet (Pierre/, 507. 
Janin (Jules), 402. 
Janssen (H.-G.), 518, 526. 
Janssen (L.-J.-F.), 250. 
Janssens (A.«J.-M.), 84. 
Japikse (H), 263. 
Jeafireson (F'-C.), 550. 
Jan Chrysostomus (Sint), 294. 
Jeantin(M.), 234. 
Johansen (C), 459. 
Johansson (Alfred), 191. 
Johansson (Karl-Ferdin.), 185. 
Johnson (Samuel), 477. 
Jókai (Maurus), 5 10. — 586 — Jonckbloel (G.)f 28. 

Jonckbloet ( W.-J.), 14, 42, 43, 48, 49, 54, 

128, «54. 392, 415- 
Joaglas (L.), 465. 

Joos (Am.), 101, 145, 154, 156, 162, 281. 

431» 448. 453. 
Joris (Martin), 402. 

Jorissen (A,), 352, 

Jorisseo rXheod.), 251 . 

Jottrand (L.), 106, 435, 528. 

Joubert (Léon), 402, 

Jouflfroy (Germain enjean), 198. 

Jourdain (Alf.), 557. 

Judeich (Paul), 256. 

Judeich (Walt.), 25 1), 536. 

Jun^haus (H.- A.), 482, 485. 

Jungius (Joh.-Huib.), 173. 

Juste (Theod.), 287, 513. 

Justi (K:.-W.), 484. 

Justice (Ch.), 394- 

Justinius, 498. 

Juvenalis, 499. 

J. V. M. N. A., 65. K. Kalff (D' G.), 14» 42, 46» «53» 4»o» 43ï- 
Kalkoir (Paul), 256. 

Kaltschinidtrj.-H.),468. 
Kamphuyzen (Dirk-P.), 4iS« 
Kant (Immanuel), 302, 303. 
Kantelaar (Jac), 82, 384. 
Karsinan (Jac.), 84. 
Karsten (Anton), 1 77» 3^8. 
Kar5leii(r.-E.). I77- 
Karcher (ïh.), 545. 
Kastcleyn (P.-J), 348. 
Kausler, 44. 
Kayser (C.-Ph.) 500. 
Keals {]X ^77. 
Kchrbach(Karl), 302, 30 J. 
Keiler (A.), 488. 
Keiler (Geeraard), iib, 437. 
Kellner (L.), 484. 
Kempeneers (A.), 232. 
Keppens (Prosp.), 237. 
KerckhoflFs (Aug.), 196. 
Kcrkhofs (P.), 3ï.40- 
Kern (H.), 133. 150. 154» 364-3<^6, 368,. 
3^9. 383. 448, 456. Kernknmp (G.-W.), 244. 

Kervyn de Lcttenhove, 192, 198,201,203, 

209. 210, 233, 241. 313, 403, 551. 
Kervyn de Volkaersbeke (Ph.), 224, 263, 

273. 
Kesteloo (H.-M.), 247. 
Kestetool ( J-L.), 248, 435, 550, 561. 
Keiele([.), 386. 
Kettmann, 137, 138. 
Keuller (L.-J.-E.), 248. 
Key (Helmcf), 28, 263. 
Kieckens (J.*F.), 263. 
Kiefer ( J.-J), 287. 

Küianus (C), Van Kiel (C), 169, 173, 47a. 
Kinglake (A.-W.), 543, 545. 
Kingsley (Ch.), SS^- 
Kiaker(y.), 84, 106, 156, 158. 
Kinner (Sleph.), 465. 
Kirchenstein (Ch.), 444. 
Kircher (Ath.), 287. 
Kistemaker (J.-H), 296. 
Kjederqvist(rohn), 181. 
Klein (Pecter), 1 16. 
Klencke (Herm.), 550. 
Klcyntjens ( J.), 176. 
Klijn (Bd.), 84. 
Kliogcovekl (Emm.), 443. 
Klinken (B.), 3Q4. 
Klintberg (M.), 177. 
Klockhoft (Oskar), 177. 
Kloos (W.), 392. 
Klopp (O.), 543. 
Klopstock (Fr .-G.), 485. 
Kluet(Adv.), 455. 
Kluge (Fiedcrich), 169, 465. 
Kluit (A.), 42.378. 
Kluyver (Alb.). 153, 166, 169, 368, 369, 

448. 
Kneppelhout ([.), 438. 
Knickenbocker (D.), 543. 
Knoop (W.-J.), 514. 
Knorr (W.), 191. 
Knortz (Karl), 478. 
Knuttel ( W.-P.-C), 394. 
Kock(Em.), 477. 
Koch(W.), 180,477- 
Koch (H.), 256. 
Kock(Etn.), 477. 
Koenen (H..J.), 38. 
Koerbagh (Adr.), 169. - 58? - Kohier (generaal), 210. 
Kolijn (Klaas), 48. 
Koller(\V..H.),403. 
Kollewijn (R.-A.)i 388, 403. 
Kolrau^ch (Fr.), 543. 
Köne (f.-N.), 180, 478. 
Konstantijn, 389. 
Kops, 378. 
Kortebant (Jac.), 64. 
Kortum (C.-A.), 485. 
Kiaan, 372. 
Krains (Hub.), 191, 
Kramer (F.-J.-L)., 245, 531. 
Kramers, (J.), 165, 169, 465. 
Kraiith (Th.). 349. 
Krebs (K.), 483. 
Kreglinger (A.). 457. 
Kremer (A.-J.-C.), 248. 
Kritzius (Frid.), 501 
Krom (C), 248, 250. 
KrooD (A.-VV.), 43, 451. 
Kruger (J-B.). 248. 
Krummachcr (F.-A.), 485. 
Kruse (John), 186, 403, 499, 
Kueiien, 366, 367. 
Kubner (Raphaël), 3o6. 
Kühnert, 370. 
Kuiper (E.-T.), 450. 

Kuipers (R.-K.), 44^, 453- 
Kuno, 438. 
KuDtziger, 351,354. 
Kuith(Godefioid), 202, 351, 355, 543. 
Kuyl (P.-D.), 218, 382. 521. 
Kuyper (G.). 150, 392, 453. 

L. 

L., 287. 

Labarc (J.), 64. 

Le Boulaye (Ed.), 463. 

La Bruyère, 305. 

Lacenaire(J.-LM), 514. 

Lachmann (Karl), 182, 48<j. 

I^ Curne de Sainle-Palaye, 466. 

Laevens (L.), 84. 

Lafontame, 84, 87. 

Lagarde (Marcellin), 5 1 8. 

Lageodaal (J.), 64. 

Lagrange (C), 360 — 362, 565. 

Lagrange (Elise), 202, 511. 

Lallemaod (A ), 254, 287. Lallemant, (D.-D.), 466, 539. 

Ltiloucl (H.), 403. 

Lambio (f..J.), 229,372, 517, 518, 526. 

Lambrecht (H.), 303. 

Lambrcchts (Jcr.), 58, 131, 150, 232, 373, 
426. 

] Lameerc(Aug.),34lf 

Laraeere(J.), 3I5- 

Lameooais (F,), 344. 

Lammens (J.), 281, 528, 

Laraotte (G,), 234 

Umy (T.-J.;, 565. 

Land (J.-P.-N.). 15O1 3^4 - 3ó6, 368 — 
370. 

Landois (N.), 493. 

Landré(VV.-J..N.), 202. 
I Laiuhé (G-.-N.), 174. 

Landsberg (G.). 357, 566. 

I^nge (Ad.), 181. 

Lange (r<udw.), 536. 

Ljuige (Wilhelm), 444, 496, 500, 5 10. 

Langendijk (Pieler), 440. 

Langlois(J.-H.), 528, 529. 

LanosQ,-B.), 508. 

Lansscns, 210. 

Lanlsheer (Hcndr.-Wlll.), 169. 

Lanlsheer(\f.-F.), 248. 

Laporle, 494. 

Laioche (Ch.), 504. 

La Rochefoucauld, 301. 

Larroque (Patrice), 295. 

l.arousse (P.), 504. 

I^rsson (Robert), 177. 

I^ude (P -J), 20. 

Lauremberg (J.), 492. 

Laurentie, 504. 

Laurillard (E.), 472. 

Laurillard (L-J.-M.), 315. 

Laurman (M.F.), 459* 

Lauts(G.). 412. 

Lauts(M.), 156. 

Laveaux (J.-Ch.), 466. 

Le Bel (Jehan),2i2, 505, 514. 

Lebermuth, 403. 

Lebon (Hub.), 263. 

Lebon(Nf.), 2 co. 

Lebrocquy (G.), 527. 

Lebrocquy (P.), ii, loi, 4|8. 

Lebrun, 485. 

Lechner von der Lech (Julius), 444. - 588 - Ledere (Viclor), 304. 

Leclcrcq (M.-N.-J.), 311. 

Lccoutere (C), 383. 

Ledeganck (H.), 80, 326. 

LedegaDck (K.), 84, 426. 

Leemans, 369, 370. 

Leen (Aug.), 219. 

Leendertz (L.), 49. 

Leesberg (J.-F.-A.), 426. 

Lefevre (Jan), 102, 

Leffler Leop.-Fredrik), 177. 

Leflol (Prosper). 84. 

Lefranc (Emilc). 294, 496 505. 

Le Francq van Berckhey (Jan), 65. 

Legrand ( [.). 3«5- 

Legrand (L.), 248. 

Legrand (S.), 132. 

Lc Hardy de Beaulieu (Os.), 3 }6. 

Lehmann (Rich ), 235. 

Lejeune ( J.C.), Hi 124. 

Lelong(Isaak), 556. 

Lcmaire (J.-F.), 563. 

Lemairc de Belges (feaii), 191, 203. 

Le Mayeur, 189. 

I^nau (Hicol.), 485. 

Lenel(Walter), 256. 

Lenfers (H.), 542. 

Lenient (C), 403. 

Lcnz (Ph.), 490. 

Leopold(J.). 159,337- 
Leopold (L.), 14, 432. 
Lepaigc, 358. 
Le Roy (L.), 330. 

LeRoy(P.),523- 
Lescailje (Cath.), 418. 

Lessing (G.-E.), 444* 
Lessing Qul.), 345 
I^suisse (Jos.)t I95< 
Le Tellier (Ch.-C). 503. 
Le Tellier (Ch.-M.), 548. 
Leupol(L.), 195, 196. 
]^upold(Edw.), 256. 
Leurquin (V.), 393. 

Léveillé(H.).444. 
Lcvcrtin (Oscar), igi. 

Lévesque (C), 539- 

Lévi, 536. 

Lcviticus (Felix), 150. 

Lcvy, 360. 

Lewinski (Luw.), 256. Lcyder(J.), 341. 

Lexer (Matthias), 167, 466. 

Lhermite ( Jehan), 191 . 

L'Homond (C.-F.), 550. 

Lichtenberger (Ernest;, 403. 

Lichtenberger, (H.), 18 1, 485. 

Lienhart (H.), 467. 

Liljequist (Efr.), 29. 

Li Muisis( Gillis), 192, 208, 21 r. 

Lind(Erik.Hcndr.), 177. 

Lind (Josephus), 185. 

Lindemaan (Wilh.), 485. 

Linder (Ludw.), 263. 

Lindgrcn ( f onas- Valf rid), 177. 

Lindo (Mark-Prager), (Oude heer Smil 

116, 118,435.438,543. 

Lindström (Anton), 499. 

Lindström (Elof), 161, 177. 

Linquct, 330. 

Linlelo (L.-V.), 85. 
Lionello, 531. 

Littré (E.), 466, 505. 

Livius, 498. 

Ljunggren (Carl), 180. 

Ljunggren(W.-P..E.), 180. 

Ljungstedt (Karl), 178. 

Lobedanz (Edm.), 442. 

Löbenstein (Phil.). 509. 

Lockhart (J.-G.), 403. 

Locus, 43 1 . 

Loebel, 287. 

Loewe (^milius), 1 85. 

Logeman, 355. 

Loise (Ferd.), 192. 

Loiseau (A.), 539. 

Lombroso (C), 507. 

Lonchay,354, 355, 357. 

Longfellow (H.-W), 82, 287, 478. 

Longinius (Dionysius), 494, 559. 

Lonnbohm (Kas.), 29. 

Loosen (O.), 29, 85. 

Loosjes (A.), 65, 106. 

Looien (C), 29, 333. 

Looten (Ad.), 459. 

Lootens (Ad.), 100. 

Loots (Corn.), 85. 

Loiiauz (A.-G.)» 15^>. 

Loritza (Carl), 466. 

Louwijck (P.-J.), Ï02. 

Loveling (Roz. en Virg.), 85, 1 16. >L — 589 - Loveling (Virginia), 116. 

Loys(Fcrd.), 85. 

I.übben (Aug.), 470. 

Lucanus, 499. 

Lucretius, 500. 

Ludwig (Hub.), 361. 

Ludwig (Theod), 257. 

Luïscius (A.-G.). 466, 557. 

JLulofs (B.-H.), 145, 160, 453. 

Lundberg (Augiist- Wilhelm), 192. 

Lundell (J.-A.), 178, 196, 509. 

Lundgren (Magnus-Fiedrik), 161, 178. 

Lundslröm (Vilelro), 186. 

I.uyckx ( J.-B.), 65. 

Liiys5en (1 h.), 330, 370. 

LycophroDus, 494. 

Lysias^ 494. 

M. 

M., 419. 
M. B., 134. 

AIaas(P.-J.)» 232. 

Mac Carthy (J.), 544. 

Macaulay (T.-B.), 331, 403, 478, 550. 

Machiavel (N.), 316, 33T, 560. 

Mackenzie (H.), 478. 

Mac-Leod (Jul.), 335, 34S 342. 

Macqnet, 526. 

Madach (Emcrich), 444. 

Maes(D.), 218. 

Maes (Paul), 373- 

Maeterliock (Maurice), 294, 301. 

Maflfei (Scipione), 445. 

MagnclteQ.), 357. S^^- 
Mahlmann (Aug.), 445 

MahoD, 543. 

Maigoe d' Ainis (W.-H.), 4^7. 
Mailhard de la Couture, 192. 
Mailly (Ed.), 35»» 352- 
Malfail (Ph.), 134» 373- 
Malhcrbc, 505. 

Malle (W.-C), 349- 
Malinberg Crhcod.), 192 
Malmenius (Aodreas), 175. 

MalmstetU ( A.), 192. 
Malpertuis (D'), 1 16. 
Manhowe(J.>, 173. 
Mann (Oskai), 196, 257. 
Mansion (P.), 335» 358. 
MaquelQ.). 378. Maibach, 486. 

Marcel Q.-J.), 184. 

Marcks (Ericb), 257. 

Marckwald (£rn.), 265. 

Marguet (J.), 295. 

Marichal (C.-H. en A.-J.), 287. 

Marin (P.), 467. 

Marlitt (G.). 486. 

Marmier (X.), 404. 

MarmonteK 505. 

Marnix van Sint-Aldegonde (Phil), 295. 

Maroten (Liv.), 419. 

Martel (Hendr.), 339- 

Martens Q.-B.), 288, 343, 556, 562. 

Martersteig (Max), 550. 

Martin (Ern.), 50, 181, 192, 392, 467. 

Martin (Henri), 160, 550. 

Martin (L.), 404. 

Martinez (D.-J.), 319, 467. 

Marty(A 0,486. 

Maspero (G.)» 536* 

Mast (Ernest), 218. 

Mathot (Lod.), ! 17, 203, 237. 

Matthes (B.-F.). 365. 

Matthes CJ.-C), 49. 50» 4»0- 

Matthes (H.-J.)» '09' 
Matthieu (Alb.), 560. 
Matthieu de Gand, 194. 
Maurer (Carolus), 185, 314. 
Maury (J.-S.), 505- 
Mayt (P.-N.), 468. 
Meerman (Joh.)f ïS'* 
Meert (H.), MS. «65. 
Mees (Lcop.), 221. 
Medwin (Thomas), 550. 
Meganck (E.-M.), 5^7- 
Mehler (E.), 494- 
Meirsschaut (Pol), 339. 
Meister (J.), 486. 
Mellcma (Elcie), 170. 
Mendelssohn (Mose>), 303. 
Mercelis (Lod.), 85. 
Mercicr (D.), 303. 
Merckaert (J), 132. 
Merghelynck (Arthur), 274. 
Mcrtcns(F.-H.), 20,519. 
MerteDs(F.-H.). 20. 215. 
Messchaeit (N.), 515. 
Mcsscheit (Will.). 85. 426. 
Mcsot (L.), 317. Bü»keni€tz. dei Ken. Vl.AtaJeMtt, 73 — 590 — Mets (Bern.), 265, 295. 
MicheeIs(J.), 410. 
Meulemans (J.), 218. 
Meursitis ( Joannes), 494. 
Meyer (Era.), 29. 
Mcyer (Fr.-S.), 349- 
Meyer (G.-J.), 42, 108, 414. 
Mcyer (J.-D.), 248. 

Meyer (J..G.),4S3. 
Meyer (K.-H.), 404. 

Meyer (L.), 170, 467. 
Meyer (Philip), 198. 
Meynne (Adr.). 86, 157, 161. 

Micheels (J.), 29, 254, 265, 287, 336, 360. 
362, 410. 

Michelet, 536, 539, 544. 

Michiels (Alfred), 344. 

Michielsen (J.), 218. 

Mickiewicz (Ad.), 509. 

Millecam (R.), 117. 

Miller (Philip), 342. 

Milton (Joho), 89, 478, 

Minellio (J.), 535- 

Minot (Laureoce), 182, 478. 

Mirza-Schaffy, 486. 

Misthé 117. 

M. ( J. Alberdingk Thijm), 150. 

Mistral (Fred.), 509. 

Möbias (Theodor.), 170. 

Mock, 404. 

Modderman (A.)i 163. 

Moelier (Ch.), 254. 

Moens (Bern.-Joz.), 303. 

Moens (Petronella), 86, 426. 

Möbi (G.), 486. 

Moke, 281. 

Molanus (J.), 221, 269. 

Molena(H.), 170. 

Moleschott (J.)» S5»- 

Molière, 445. 

Molken (Hendr.), 257, 536, 

MoU (W.). 43. 265. 

Molle, 356. 

MöUer, 132. 

Mols Q.), 4«3' 

Moltke (Max), 488. 

Moltzer (H.-E.). n. 2% 46, 51, 124, 126, 

153. 367, 369. 404» 448. 
Mommsen (Th.)i 537- 
Monchamp (G), 265, 352. 
Mone(Fr.-Jos.), 43. 186. Monsabré, 296. 

Mootaigne, 303. 

Montesquieu, 317, 505,537. 

Montbaye (E.), 265. 

MooDeQ(A.), 419. 

MooDs-vao der Straeleo (P.-Th.), 216. 

Moreau (Hégésippe), 505. 

Moreels (J.), 431. 

Moretus IIQao), 215. 

Morin vG.), 391. 

Moruanx (Jan), 86, 238. 

Mornon (A.), 65. 

Moroy (R.), 29, 39, 373. 

Morus (Thomas), 304. 

Moscherosch (H.), 486. 

Moses (Hans), 510. 

Mosschus, 492, 495. 

Motley (J.-L.), 532. 

Moulaert (B.-C.-B.), 123. 

Móulaert (Fr.), 332. 

Mouskes (Phil.)> 192. 

Mouzon (F.-A.), 254. 

Moyson (Em.), 86, 431. 

Mozio, 467. 

Muevin (Jacob), 208. 

Mühlfeld(Jul.),537. 

Mülbrecht (Otl.), 551. 

Mulder, 438. 

Mulle, 12. 

Muller, (A.), 167, 170, 367. 

Atüller (Eduard), 344. 

Muller (F.-Max), 446 

Muller (Hans), 545. 

Muller (J.-W.), 153, 166. 

Muller (Jos.), 466, 467. 

Muller (Ludan), 448, 494. 

Maller (Maler), 486. 

Muller (Max), 486. 

Muller (P.-L.), 210. 

Muller (R.-0.), 494. 

Muller (S.), 45, 110, 249, 257, 370. 532, 

Muller (Wüh.),486,55i. 

Multatuli (Douwes-Dekker), 115. 

Munch (Eraest), 386. 

MüQchmeyer (Em.), 505. 

Mundt (Th.), 486. 

Munthe (Ake W : Son), 178. 

Muretus ( Ant ), 500. 

Mus&us, 487, 494. 

Mussely (V.), 86. - 591 — Maylderraans (J.), 30, 103, 145, 203, 304, 

404, 448, 514,551. 
Muyt (P.-N.), 468. 
Muzac, 494. 
Muzzarelli (Alf.), 296. 

N. 

Nabert (Heinrich), 182. 
Nachtegael (Arnold), 419. 
Nagtglas (F.), 20,39, 248, 265. 
Nahuys (Maurin), 2 7 ö, 554, 
Nanninga (Wouter), 378. 
Nassau, 145. 
Nauta (G.-A.), 448. 
Ncale(J.-M.), 115, 117. 
Neelemans (Ed.), 226. 
Nelis, 39. 

Nepos (Cornelius), 186, 187. 
Nepveu (J.-I.-D.), 39. 68. 
Nctteracnt (Alf.). 544. 
Neuberg, 354, 372. 
Niemann (A.), 544. 
Niemeyer (A.-H.), 336. 
Niemeyer (L.), 450i 455- 
Nierstrasz, 426. 
Niesten, (L.), 353, 354, 362. 
Nieuwland (Pieter), 65 
Niffle-Anciaux, 278. 
Nihoul, 363. 
NijhoflF(D.-C.), 29. 
Nijland (M.-C), 336. 
Nijloe (J.), 448. 
Nimal(H.). 221. 
Ninove (Bald. van), 208. 
Nodier (Ch.), 505. 
Noël, 505. 
Nohl(Ludw.), ,51. 
Noiré (Ludwig), 336. 

Nolcn(Th.), I53* 

Nolet de Brauwere van Steelant (J.j, 86, 

1 10, 242, 243, 404. 
Noordewier (M.-J.), 317. 
Nordenstam (E.), 185. 
Nordfelt (Alfr.) 190, 505. 
Nordia (Rich.), 185, 494. 
Noreen (Adolf-Gotlhard), 178. 
Norsk, 298. 
NoTlier(A.), 317. 
Norton, 100. 
Noterdaeme (Joz.), 86. Nothomb (Cam.), 346. 
NourrissoD, 304. 
Nugent(Th.), 468. 
Nuiver (A.), 537- 
Nunez de Taboada, 508. 
Nuyens (A.), 277. 
Nuyens (W.-J.), 249. 
Nys(Ern.), 317. 544. 
Nyssens (Alb.), 266. 
N. V., 288. 

O. 

Oberbreyer (Max), 495. 

Obrie{p, 39,145,317,326. 

Ockerse(W.), 551. 

Odysse-Barot, 551. 

Oelenschlllger (Ad.), 445. 

Oetker (Friedrich), 288, 529. 

Ogier(W.), 132. 

Oleffen (L.- V.), 39- 

OUnger(Ph.), 157. i7o, 450.451. 468. 

Olivier van Dizmude, 518. 

01thoff(Fr.), 20. 

Ondereet (B.-C.-J.), 317. 

Ondereet (K.), 411. 

Onufrius, 212. 

Ooslerdijk (H.-G.), 426, 499. 

Oostkamp (J.-A.), 249. 

Orphica, 494. 

Örtenblad (Olol), 192. 

Ortis(J.).55«. 
Orts(Aug.), 203. 

O. s.j.), 537. 

Ossenblück (E.-J.). 30- 
Ossiander (C.-N.), 546. 
Ottmann (Rich.), 494. 
Oudaen (Joach.), 65, 132, 
Oudemans (A.-C), 44, 54, 170, 372- 
Oudin(Cesar), 468. 

Ottiseau (J.), 4^3- 
Outhof (G.), 455. 
Ovcrvoorde(J-.C.), 249, 532. 
Ovidius Naso (Publ.), 65, 186, 500. I 

I P. 

P., 266. 
Pailliard, 351. 
Palmgren (Frcdr.), i8o, 
PallemaertsCJ.-Fr.), 514. 
Pan (J.), 163. — 592 — Paonevis (A-), 404, 
PaDnier(Kl.), 483, 489. 
Pape (Gast.), 99. 

Pape(J.-D..W.), 532. 
Paque (E)., 457. 

Paquot, 266. 

Paré(Ainbr.), 3J9. 

Parmeatier, 355. 

Pars (Ad Haan), 39. 

Pascal (Blaise), 301. 

Pa8co(T.). 419- 

Pascol i (Joh.), 186, 500. 

Passargc (L.), 443, 444. 

Pater (Lucas), 65 . 

Pauli(Th.), 212. 

PauweU(A(l.), 238. 

Pau «reis (E.-A.), 238, 404. 

Paiiwels (J.-A.), 65, 66, 215, 419. 

Peerlkamp, 531. 

Pecten (Hendr.), 86, 388. 

Pecters (J.-G.)i 453. 

Peigne, 457. 

PclUco(Silv!o), 507, 

Pels (A.), 65. 

Pelseueer, 360. 

Pelsers (H.), 102. 

Penninc, 49. 

Penen (Georg.), 15. 43, IS3. '74- 

Périer(Od.), 266. 

Périer ( Vlcvr. Od.), geb. Wilh. Boot, 266. 

Perk(A.). 531. 

Perk(B»tsy), 117. 

Perk (M..A.), 288. 

Persius, 500. 

Pertz (G.), 487. 

Peschier (A.), 467. 

Petermaan, 355. 

Petersen (Marie), 487. 

Petronius, 500. 

Pernety (Ant. Joz.), 468. 

Perrot(A.), 288. 

Pers (D.-P.), 305. 

Persius Fbccus, 500. 

Persson (Per), 182. 

Peschier (A.), 467. 

Petermann, 353,355- 

Petit (Louis-D.), 17, 18, 20. 

Petri, 198. 

Petronius, 500. 

Petyt (Hendr.), 86. Peypers(W..N.). 266. 
PfaflF (Fridrich), 182. 
Pfau (Louis), 344. 
PfefFel, 544. 
Pfeiffer (Fr.), 487. 
Phebens (Eggerik), 532. 
PhUp(H.), 192. 
Picard(Edm.). 193. 
Picqué (Cam.), 551. 
Pictet (Ad."), 345. 
Pierre (B.), 544. 
Piers (H.), 20. 
Pierson (A.), 366, 367, 435. 
Pieters ^H.-J.-H.), 3$. 
Pieters(J.), 157. 
Pijnacker Hordijk (C), 249. 
Pijnappel (J.), 145. 
Pynappel (G.), 278. 
Pijper (F.), 294. 
Pijttersen (H.), 248. 
Pijzel, 404. 
Pind«us 494, 500. 

Piot (Ch.), 204, 206, 213, 232, 278, 345, 
346, 514. S 16, 521, 551, 552, 557, 564. 
Pirenne (Henri), 21, 203, 211, 232, 351. 
Pirmez, 241. 
Piron (C), 266. 

Pitisco (Samuël), 171, 172, 468. 
P. L. (B.), 420. 
Plancbe, 469. 

Plancquaert (Jul.), 138, 21 1, 518. 
Plantyn (Chr.), 171, 266, 267, 469. 
Plas (Leo), 226. 
Plateau, 553, 358. 
PUto. 304, 494, 495. 
Platz (C.-F.), 495. 
Plets (P.), 86. 
Plettinck (Leop.), 39. 
Pleyte(W.),365-367. 
Pliuius, 501. 

Plutarchus, 266, 336, 495, 552. 
Pluymers(J.), 419. 
Poelhekke (F.-J.), 61. 
Poffé(Edm.), 215, 216. 
Poirters (Adr.), 106, 107, 432. 
Poitevin (M.-P.), 469. 
Polain (M.-L.), 2 1 2, 3 1 1 , 3 2 1 . 
Polak, 368, 369. 
Pols (M.-S.), 365. 
Poosard, 506. — 593 - Ponthière (Honoré), 193. 
Poodt(Theof.), 221. 
Pool (H.-K.), 65,419. 
Pope (Alex.), 478, 
Porquin (Lowys), 66. 

Post (B.), 257. 

Potgieter (E.-J.), 404. 4^7, 438. 

Potter (Dirk), 49. 

Potter (John), 278. 

Potvin (Ch.), 193. 285, 3S9. 495- 

Poulet (F.), 506. 

Poullet (Edm.). 199, 221, 318. 

PoupiD (Vict.)i 491» 499» 506. 

Praet(Jao), 50. 

Prantl (K.), 304, 495. 

Prarond (Em.), 506. 

Prayon-van Zuylen(A.), Ii7.203f *"» ^88, 

5*4* 529. 560. 
Prendcvillc ( J.), 478. 
Prescott (W.-H.), 514, 515, 544, 552. 
Prend*homme (L.)i 498. 
Prèvost-Paradol, 404. 
Priem (P.-Alb.), 87. 
Prins (Jan), 38. 

Proost (J.-J.-E.), 204, 3 19, 363, 5 18. 
Proudhon (P.J.), 296, 304, 319» 345* 
Pruvost (Alex.), 231. 
Pulch(Paulu5), 185,501. 
Puoti (Bas.), 508. 
Puschkin (Alex.), 509. 
Patlitz (K.), 443. 
Pyffcroen (Osc.), 223, 529. Q. Quack (H.-P.), 332, 368. 
Quaedvlieg (Karel), 87. 
Quenesde Béthuoe, 194. 
Quetelet, 357 . 
Quicherat ^L.), 469. 
Quicke (Jan), 66. 
Quinel (Edgar), 288, 544. 
Quintus Curtius, 62, 498. 
Qiiintus van Smyma, 495. R. R. (A), 431. 
Rabelais, 506. 
Rabus \Pieter), 301 . 

Racpsaet(J.-J.)»5ï4. Raepsaet (Paul), 288. 
Raes(B.), 100. 
Ragueau (F.), 469. 

Raikem (J.-J.), 311. 

Ramboux (Mathilde) (Hilda Ram), 87, 

111.267,397,427,431,441, 
Ramëe (Dan.), 537. 
Rammelman Elsevier ( W.-I.-C.), 21^0. 
Ranke (Leopold), 296. 
Rask (R.), 459. 
Rastoul de Mongeot (A.), 405 . 
Rau (Heribert), 552. 
Raymaeckers (F.), 221, 523. 
Regnault (Elias), 544.. 
Reichensperger (A.), 346. 
Reimann (Fr.-A.), 349. 
Reinders (O.-J.), 537. 
Reitsma (J.), 250. 
Rembfy(E.), 267, 526. 
Remo, III. 
Renard, 357. 
Renaoldon, 322. 
Renier(P.-J.), 84, 87, 4i7, 
Renon de France, 204. 
Rens (Frans), 80, 87. 
Rethaan Macaré (C.-A.), 554. 
Reusens (Edm.)» 382. 
RéviUe(A), 405. 
Rey (Rod.), 537. 
Reybaud (Em.), 332. 
Reydams(Ad.), 218, 267, 521. 
Reynaud (Jean), 304. 
Reyntjes (Oscar), 226. 
Rhangawis (Rhisos), 545. 
Rhiirken (Dav.), 470. 
RibauGom' (Alb.), 361. 
Ricciardi (J.), 545. 
Rich(Ant.), 278. 
Richald(L.),36i. 
Richard, 288. 
Richtlet (P.), 171, 469. 
Richert (M.-B.), 176. 
Richter (Ant.), 500. 
Riedel (F.-J.), 345. 
Riedel (H.), 537. 
Riemann (Hugo), 563, 564. 

R.(J.). 153- 
Ringenson (Carl), 193. 
Ri|ia (Cesar), 304. 
Risberg(Bemhard), 405. — 5^4 - Rissceuw (J.'E.), 250. 
Ritter(Will.), 267, 
Rivier (Alpb.), 267. 
Robert (Charles), 332. 
Robertsen (T.), 469. 

Robcrtson(WiU.), 5i5t545- 
Robyn (Lod.), 226. 

Robyo (P.-J.)f 427- 

Rodeobach (Albrechtj, 80, 87, 138. 

Rodenbach (Felix), 303. 

Roderich Benediz, 139. 

Rodhe (Em.), 479. 

Rodriguez ( J.-F.). 469, 

Roegters(A.), 238, 281. 

Roeland, 413. 

Roelandt (U), S^i- 

Roelants, 139. 

Roelants(W.),322. 

Roemer Visschers (Anna), (9. 

Roersch(L.), 30, 40, 54. 171. 4«5. 548- 

Rogeerd (A.), S45- 

Rogge (H.-C), 17. 273. 534- 

Roland, 352. 

Rolens (Franciska), 102. 

Romberg (Edw.), 322. 

RomboaU (Ph.)> 267. 

Romein, 267. 

Rommens ( J.), 323. 

Ronkar, 362, 

Ronse(H.). 1I7- 

Ronsse ( Jos.), 386. 

Roorda(T.), 158. 

Roos (G.-P.). 250. 

Rooses (Max), 30, 40, 95, 107, 187, 266, 

392. 405» 435. SS3- 
Rosegarten (L.-Th), 487. 

Rosendahl (A.-E.). 182. 

RosenktSnzer (Nik.), 257. 

Rösling (C.-W.), 349. 

Rosner (L.), 510. 

Rosseau Qac), 441. 

Rosseels (Emra.), 138. 

Rossetti (D.-G.)» 47'ï- 

Rossmann, 485. 

Rotgans (Lucas), 67. 

Roths (Hermann), 304. 

Roucourt(Th.-J.-E.). 160, 454, 506. 

Rovetta (G.), 508. 

Rückert(H.), 487. 

Ruelens(C..L.). 1 33, 267, 393, 394*4 'S» 445- Ruete (Edm.), 30, 552. 
Rnhnken (Day.)i 549* 
Runeberg(Joh.), 445. 
Ruperti (G.-A.), 538, 
Rutten, MgT„ 30, 332. 
Ruiten (Ang), 171, 
Rydberg (Gust.)» 193. 
Rycr, 535- 
Rykeos (R.), 14, 432. 

s. 

Sadones (Jozef en Hendrik), 102. 

Sainte-Beuve (C.-A.), 405, 406. 

Saintenoy (P.), 278. 

Saint-Evremond, 506. 

Saint-Marc Girardin, 406. 

Sallustius (C), 498, 537. 

Samyn (J.), 406. 

Sandberg (H.), 30. 

Sandelin (A.), 566. 

Sanders (D.), 470, 488. 

Saiidy, 289. 

Sankey (Ch.), 537. 

Sapho, 492. 

Sasbout (Mathias), 470. 

Sassen (Aug.)* 248, 274. 

Sauer (K.-M.), 508. 

Sauwen (A.), 88. 

Schaefer ( J.-W.), 488. 

Schacpman (H.-J.-A.), 3<S 88, 406, 427. 

Schagerstrom (Aug.), 178. 

Scharpé (L.), 30. 

Schayes (A.-G), 524. 

Schefer (L.), 488. 

Scheffer (J.-H.), 275. 

Scheler (Aug.), 187 — 189, 470, 500, S06. 

Scheller (J.-J.C), 47o. 

Scheltema (J.), 30, 183, 250. 

Schellema (P.-C.), 163, 165, 458. 

Scheres (Edm.), 406. 

Schiber (Ad.), 457- 

Schiller (Fred.), 4°^» 445» 44^» 4/9. 4^- 

Schuier (Karl.), 470. 

Schlegel 368, 370. 

Schleicher (Aug.)f 196. 

Schleiermacher (Friedr.), 495* 

Schmeller (Andr.), 470. 

Schmid (Alb.), 564. 

Schmidt (Heinr.), 406. 

Schnakenberg (H.), «89. - 595 Schneidewin (F.-G.)» 494. 

Schuell(Eag.),28i. 

Schocbcl (C), 488. 

Schoemann (G.-F.j, 538. 

SchoIle(\V.>. 180. 

Scholman (Corn.), 88. 

Scholteo (G.-A.), 350. 

Scböneraann (O(to), 127. 

Schoolmeesters, 233. 

Schoonbroodt (J.-G.), 233. 

Schoorman (E.), 273. 

Schopenhauer ( Johanoa), 488. 

Schotel (G.-D.-J.), 15. 125, 278, 281, 406. 

Schram (G.), 178. 

Schrant (f..M.), 12, 254, 268, 289.391, 

416, 449. 
Schrevel (Corn.), 501. 
Schreiber (J.), 186. 
Schrijvers (R.), lél, 
Schroeock (K.), 406. 
Schubarth (K.-C), 406» 488. 
Schück (Henr.t, 186. 
Schulz (E.-W.), 289. 

Schwartz (Eug.), 178. 
Schwartz (N.-J.), 552, 
Schweickharclt(Cathanna). Zie: Bilderdijk 

(vTOttwe). 
Schweitzer (Phil.), 443. 
Sch wemer (Ricb .), 25 7 , 
Scol (Al.), 470. 
Scolt (Edw.), 209. 
Scott (Waker), 479, 545, 551, 552, 
Scubert (A.d.), 442. 
Sccchi(P.), 555. 

Sceley ( J..R.), SS^. 

Segers (G.), 30, 3 1, 2 16, 2 1 7, 4 1 1 . 

Seiffen (G.-D,), 488. 

Scl(H.),S2i. 
Senden (G.), 454, 506. 

Seoeca, 446. 

Seresia (Alf.)f 5 15» 

Sermon (H), 183, 21 r, 221, 238, 289. 

Serrure (C.-A.), 117, 276, 39a, 406. 

Semire (C.-P.), 51, 273, 

Servoas van Rooijen (A.-J.)» 250, 289. 

Servilius (Joh.), 470. 

Seume (J.-G.). 552. 

Sevens(Tb.), 40, 88, 211, 527. 

Se wel (W.), 171. 

Shakespeare, 138, 446, 479. Sbelley, 406. 

Sidney (Phil.), 1 2, 479. 

Siegenbeek (Matih.), 15.52, 151,384.470, 

531- 
SifFer (A.), 31, 40. 

Siljestrand (Karl.), 178. 

Sillcm (J.-A.). 532. 

] Simillon (Const. en £d.), 389. 

Simons (A.). 531. 

Simons (L.), 180, 427. 459. 

Simrock (Karl), 482. 

Sipman (M.-A.), 291. 

Sismonde de Sismondi (J.-C.-L.), 538. 

Sleeckx (D.). 117, 206, 407. 

Slegtcn, 343. 

Sleypen (Joz.), 471, 564. 

Smeets (L.-J.)^ 88. 

Smids (Lud.), 59, 416. 

Smidt (H.-J.). 5^- 
Smiets(M.), 31, 41. 
Smiles (Samuel). 553. 

Smits (J.), 4'4- 

Smits (Oude heer). Zie : Lindo (Mark- 

Prager). 
SmoUclt (T.), 479. 
Smytcrs (A.), 59. 
Snellacrt (F.-A.), 15. 40i 45. 52, 108, 313, 

384.43». 
Sneyers Q.-T.-A.), 88. 

Sn ieders (Aug.), 31, 118, 119. 

Sn ieders (Ren.), 120. 

Snyers (J.-Adr.), 553. 

Sobrtno, 508. 

Socin (Ad.), 179. 

Söderberg (Erik), 407. 

Sodermann, 31. 

Soens (E.), 125. 

Soera Rana, 480. 

Soltau(D.), 183. 

Sommer (W.), 488, 

Sonnefeld (G.), 181. 

Sonnenburg (Ferd.), 489. 

Sopbocles, 446. 

Sottiau(J.), 289. 

Soudan (E.), 289. 

Spandaw (H.-A), 88, 

Speeleveldt (T.), 557. 

Speelman (Edm.). 446. 

Speyers. 367. 

Spiers (A.) 479. - 596 -^ Spreoger van Eyk (J.-P.), 163, 458. 

Spruyt, 368. 

Sprayt (H.-C), 489. 

StaaiF(Erik), 193. 

Slacs (G.), 388. 

Slaes (J.), 88, 95. 289. 

Stahr (A.d.). 553. 

Stallaert (Jan-Frans), 67. 

Stallaert (K.-F.), 31, 54, 120, m6, 128, 

17a, 207, 243, 281, 310, 315, 337, 4» '. 

412, 414, 435, 450. 516, 523, 524. 
Stallbaum (Godfr.), 495- 
Stamm (Ferd.), 283. 
Stanhope (Earl), 538, 
Stanihurstus (Will.), 432. 
Stant, 489. 

Staring (A.-C.-W.), 88. 
StecherQ.), 15. 
Stcclc (Ruh.), 480. 
Steenbergen (Al.), 407. 
Steenwinkel (Jan), 52. 
Stcin(Ch.-G.-D.), 47i« 
Stein (Hcinr.). SJ^* 
Steins, 343. 

Stellwagen (A.-W.), 400- 
Stern (Ad.), 407, 489- 
Stern (Daniël), 545. 
Sterne (L.), 480. 
Sterza ( Andr.), 186, 
Steyaer? Q.-J.), 289, 557. 
Stillemans (A.), 31. 
Stips (A.-J.), 89, 188. 
Sijemströra (Gust.), 178. 
Stockmans ( J.-B.), 21b, 218, 219. 
Stoops (Al.), 88. 

Storm van *s Gravesande (N.-J.), 427. 
Stratenus (Louise), 120, 427. 
Slreckfuss (Ad.), 532. 
Strenge (Ernst), 509. 
Strodmaon (Ad.), 407. 
Slrom(Torv.),i79. 

Stroobant (Eug,), 88, 89, 138, 139. 407. 
Sluer (M.- A.). 89. 

Siütze(G,). 489. 
.Stuyvaert, 566. 

Styl (S.), 532. 
Sudre (Léop.), 45» S^- 
Suetonius (Cajus), 553. 
Sulzberger (M.), 272. 
Suriano, 531. I Suringar(W.-H.-D.),45, i64, 
Sarmont (A.), 273. 
Svenonius (Th.), 193. 
Svensson (J.-V.), 179. 
Sylwan (Otto), 179. 
Symoads ( J.), 407. 
Symons(B.), 43, 281. 
Swartendijk Stierling (G^sb.), 340. 
Swift (Jonathan), 480. T. 

Tacbard (G.), 172. 

Tacilus (Com.), 498, 50!, 538. 

Tackholm (Rtch.), 193. 

Taine (H.), 407, 408, 480. 

Tam (F.), 179. 

Tandel (Em.), 489. 

Tanghe(G.-F.),268, 527, 

Tannen (Karl), 183, 281, 555. 

Tarlier (H,), 5S7. 

Tasso (Torquato), 446, 508. 

Taylor (G.), 489. 

Taylor (W.-C), 536. 

Tcchmer (F.), 3*9 

Teirlinck(I.-F.), 172. 

Teirlinck-Süjns, 121, 425. 

Teixeira de Vasconcellos (A.). 545. 

Teil, 507. 

Ten Brink (Jan), 15, 16,31 —33, 121. 

135,251, 392,408, 54S- 
Ten Brummeler Andriesse ( J.-C), 411. 

Ten Cate (S.-H.). 537. 

Ten Kate (J.-J.-L.), 89, 408, 427. 

Ten Kate(L), 175.471. 

Tennyson (Alfr.), 480. 

Ter Braggen ( J.-A.). 89, 454. 

Terby. 359. 

Ter Gouw (J.), 281, 555. 

Ter Haar (Bern.), 89. 

Temest (K.-L.), 146, 151. 

Teuffcl (W..S.), 500. 

Terwen (J.-L.), 172. 

Terwey(T.), 388,441. 

Te Water (Willem), 525. 

Te Winkel (J.). 12, 16, 33, 46, i53» 4»3. 

555. 
Tc Winkel (L.-A.), 12. 16. 33, 43, 4^, 4<>. 

83, 146, 151, 152, 166. 385. 387, 45a 

Thakeray(W.-M.), 480. 597 — Thej», 471. 
Theocritus, 495, 496. 
Theophrastus, 306. 
Theunisseos (L.), 2 16. 

Thieoen (H.-Fr.), 559- 

Thieny (Augustin), 538, 545, 546. 

Tbters (A.). 289, 546. 

Thomson (James), 480. 

Thucydides, 539. 545. 

Thys (Aug.)> 204, 520. 

Thys (P.-J.)» 423. 

Tidemao, 47, 53. 

Ticck (L.), 489. 

Ttcle, 369. 

TilHot (Alex.), 386. 

Tisserand, 555. 

Titus Livius, 501, 539, 

Tollens (H.), 40, 85, 89, 427, 

Tolstoï (Leo), 509. 

Torfs (Lod.), 21, 458, 52r. 

Tollman (Albr.), 564. 

Toussaint (vrouwe Bjsboom), 121. 

Traeis (David), 90. 

Trajan (J.), 489. 

Tregder (P.-H), 496. 

Troloppe(Ant.), 480. 

Tuerlinckx ( J.-F.), 172. 

Tuinman (C.)» 172* 
TuTgenjeff(lwan), 509, 510, 
Turonicus (Greg.), 546. 
Turpin, 532. 
Twain (Mark). 480. 
Tydcman (H.-W.), 385. 392. 
Tyiteus,497. 

u. 

Uhaghs(P.),362,5»r. 

Uhlenbeck(C.-C.),47ï- 
Unger (J.-H.-W.). 59. 

Urbain (Ch.)t 507. 
Ulenbroeke (Ph,), 53, 

V. 

Valerius Martialis, 501. 

Valerius Maximus, 501. 

Valeton, 368. 

Van Alkemade (K.), 287. 

Van Alphen (Ilitr.), 12, 345, 378, 379. 

Van Arenbergh (Fr.), 90. Van Assen (C.), 539. 

Van Assche (Joz.), 324, 

Van Bastelaer (D.-A.), 278. 

Van Beaumont (Alv.), 420. 

Van Becrs (Jan), 90, 454. 

Van Bemmel (Eug.), 524. 

Van Beneden, 358- 

Van Bergen (Ed,), 204. 

Vao Biesbrouck ( J.), 454. 

Van Bocke! (K,-H.), 90, 251, 312, 428, 

Van Bommel (H.), 533. 

Van Breda (J.-G.-S.)i 553* 

Van Biuys5el(Em.), 204* 

Van Calbergh (G.-F.), 90. 

Van Campenc (Corn. en Ph.), 525. 

Van Cappelle (J.-P.)» »^» 53^* 
Van Gasteren (J.-P.), 90, 

Van Cittcrs(A.-C,), 553- 

Van Costenoble, 232. 

Van Crombiugghe, jonkvrouw, 55. 

Van Dale (J.-H.), 471. 

Van Damme-Bernier, 273. 

Van de Linde (Grerrit), 90. 

Van den Bergh (J.)* 121. 

Van den Bergh (L-Ph.), 48. 

Van den Berghe (R.*, 21, 439. 

Van den Bogaerde (A.-J.-L.), 564. 

Van den Bom (H.). 59. 

Van den Bosch (J.), 560. 

Van den Bosch (Lamb.), $39. 

Van den Bossche (F.-J.), 12, 4/19. 

Van den Branden (F.-J.)ï 37» 4* *• 

Vanden Brandeler(P.). 533. 

Van den Driessche, jonkvrouw, 55. 

Van den Ende(K.), 471. 

Van den Eynden (E.-H.), 520. 

Van den Hane (Laurens), 308, 

Van den Heuvel (J.), 290. 

Van den Hove. Zie Delecourt. 

Van den Nest (C.-J.). QO, 91 . 

Vau den Pcereboom (Alph.), 231, 239, 276, 

527. 
Van den Ryken (J.-F.), 423. 

276, 527. 
Van den Vondel (f.), 12, 59. 61. 134, 135, 

187,416,441,502. 
Van den Weghe(J.), 29. 
Van den Weghe (Med.\ 231. 
Van de Putte (Kirel), 91. 121. 
Van der Aa (A.-J.), 40, 557. ^ockenxcrz, der Kp'*- ^f' At adem tf 7» — 59S - Van der Borght (J.), 91. 

Van der Cruyssen (A.-C), S^'- 

Van der Does (Jan), 5 1 , 

Van der Eist (Will.), 61. 

Van der Goes (Anl.), 61, 68. 

Van der Gncht (S.), 121. 

Van der Haegheu (Fcrd.\ 21, 224, 439. 

Van der Haeghen (Ph.), 337. 

Van der Haeghen (Vict.), 224, 568, 

Van der Have (J.), 204, 

Van der Horst (J.-F.), 122. 

Van der Hulst (N.), 164. 

Van der Kemp (P.-H.), 324. 

Van der Kindere (Léon), 515, 518. 

Van der Linde (A.), 350. 

Van der Linde (S.-F.), 350. 

Van der Linden (H.)> 204. 

Van der Linden (broeder Jan), 290. 

Van der Maesen (M.-J.)» 89, 91, 428. 

Van der Maelen(J.-R.), 420. 

Van der Maeleo (Ph.), 558. 

Van der Meersch (D.-J.), 282. 

Van der Meulen (R.)f ^'* 

Van der Palm (J.-H.), 40, iio. 533. 

Van der Pijl (R.), 454» 

Van der Plassche (Ed.), 239. 

Van der Pol (Jan), 428. 

Van der Schelling (P.). 282. 

Van der Schueren (G.), 1 73, 47 1 . 

Van der Schueren (J.-B.), 251. 

Van der Seulle (Fr.), 102. 

Van der Slype (Jan), 205, 290. 

Van der Straelen (J.-B.), 216, 439. 

VanderStraelcn (Edm.), 125, 227, 347. 

Van der Voort (\L), 12, 205, 239, 240. 

Van der Wilp (Sara), 68. 

Van der Zijpe (Jacob), i J5. 

Vande Velde (J.), 91,428. 

VandeVend.), i8f. 

Van de Venne (Adr.), 61. 

Van de Venne ( J.), 269. 

Van de Weghe (Vict.), 9'« 

Van de Woeslyne (J.-X.). 561. 

Van Baslelacr (D.-A.), 278. 

Van Deyssel (L.), 435. 

Van Dieve (P.), 222. 

Van Dooren (Ed.), 341. 

Van Driessche (Em.), 92. 

Van Droogenbroeck (M.-J.-A ), 33, 92, 

136. 158, 173- Van Durme (P.-J.), 102. 
Van Duyse (Fl.), 102, 
Van Duyse (Prud.), 16, 40, 41, 92, 94, 102, 
107, 125, 159, 269, 347, 372, 416, 42«. 
Van Dyck(J.-P.), 216. 
Van Eifen ( Just.), 435. 
Van Ertbom (J.-C.-E.), 1 25. 
Van Even (Edw.), 125, 222, 269, 337, 386. 
Van Genabeth (P.), 12, 372, 
Van Ghetuwe (Amout), $59. 
Van Gheluwe (V.), 34 1. 
Van Ghendt (J.-G.), 349. 
Van Goelhem (Em.). 139. 
Van Grijpakerke (Jan), 251. 
Van Hall (M.-C), 33, 269. 515» S39. 
Van Haren (Onno), 68, 420. 
Van Haren (Willem), 420. 
Van Ham (W.-J.), 269. 
Van Hasselt (Andr.), 94, 187. 
Van Hasselt (G.), 125. 
Van Hanwaert (O.), 1 26. 
Van Havre (G.), 269. 
Van Heelu (J.), 51. 
Van Heemskerk (I.), 533, 
Van Heiten (W.-L.), 50, 128, 154, 449. 
Van Hemel (J.-B.), 94. 
Van Herbergen (H.), 515. 
Van Hermelghem (Aug.), 518. 
Van Heusden (Br.), 94. 
Van Hildegaersberch (W.), 51 . 
Van Hoogeveen (L.), 94. 
Van Hoogstraten (Dav.), 420, 4}o, 454, 

456. 
Van Hoogstraten (P.-F.-Th.), 428. 
Van Hoogstraten (P.,\ 498. 
Van Hoorde (J.), 33, 41, 139. 
Van Houcke (Alf.), 471, 564. 
VanHove(B.), 270. 
Van Hoven (J.), 135. 
VanHuflFel, 563. 
Van Hullhem (K.), 563. 
Van IJk (Cornelis), 350. 
Van Kampen (N.G.), 12, 16. 290, 385. 

433. 558. 
Van Kasteren ( J.-P), 94. 
Van Kerckhoven (P.-Fr.). 9|, 95, 107, 

12a. 374. 
Van Kiel (C). Zie Kilianu»-. 
Van Koetsveld (C), 122. 
V. L. (B.), 420. — ^99 *• V:\n Lancker, 139. 

Van Leeuwen, 324, 368. 

Van Lennep (J-). 59, 95» ^22, 140, 428, 

435, 4*15. 555- 
Van Lerberghe (L.)i 386. 
Van Lerius (Th.), 270. 
Van Limbarch (W.), 472. 
Van Loghem (H.), 429. 
Van Loo (Fclix), 341. 
Van Loo (G.), 334. 
Van Loo (Th), 159, 372. 
Van Loon (G.), 48, 252. 
Van Maerlant ( Tac.)> 52,54, 187,414. 
Van Male (J.-P.). 68, 227. 
Van Mauricius (J>*J.)> 449* 
Van Maurik (J.), 122, 438, 439, 
Van Meickebeke (G.-J.-J.), 126, 521. 
Van Mereken (Lucretia), 420. 
Van Meurs (B.), 429. 
Van Moerkerken (P.-H.), 146, 175. 
Van Nerura (C.-J.)i 561. 
Van Nerum (L.), 439. 
Van Neste-Vitee (A.), 455. 
Van Neste (Alf.), 95, 123. 
Van Neste (Lod.), 102. 
Van Neste (M.), 122. 
Van Nuyssenburg (Izaak), 69. 
Van Oosterzee ( J.-J.)« 4 ' • 
Van Open(J.-M.-A.), 501, 538. 
Van Oppenraai (Rud.), 187. 
Van Opmeer (P.), 1 10. 
Van Ortroy (F.), 270. 
Van Olterloo (A.-A.), 33. 
Van Overbeke (Am.), 61. 
Van Overstraten (Adr.), 86. 
Van Oye (Eug), 95. 
Van Peene (H.), 140 — 142. 
Van Peene, vrouwe, geb. David, 95. 
Van Peteghem <L.), 270. 
Van Pradelles (Nic), 281, 282. 
Van Rappard (F.-A.), 252, 
Van Riebeeck ( J.), 252. 
Van Riemsdyck ( J.-C.-M.), 431. 
Van Rookel (S.-J.), 173. 
Van Roo (L.-J.-E.), 12. 
Van Rotterdam (Fr.), 123. 
Van Ruckelingen (L.). Zie Mathot (L.). 
Van Ruusbrocc (Jan), 108. 
Van Ryswyck (J.), 95, I lo. 
Van Ryswyck (L.), 142. Van Schrieck (Ad.), 205. 

Van 's Gravenweert (J.), 496. 

Van Soraeren (R.-H.), 107. 

Van Spaen (W.-A.), 557. 

Van Speybroeck (A.), 231. 

Van Spilbeeck (W.), 252, 270, 52 r, 522. 

Van Stalle (L.), 5«;7. 

Van SteenkUte (Edm.), 231. 

Van Swinden ( J.-H.), 65. 

Van Thielen ( J.-C.) 270, 278, 282. 

Van Torre (Ant.), 501. 

Van Tricht (V.), 85, 299, 306. 

Van Vaernewyck (M.)i 205, 224. 

Van Veen (Ern.), 61. 

Van Veen (S. D.), 270. 

Van Veerdeghem (F.), 49, 132, 415. 

Van Velthem (Lod.), 54. 

Van Vervov (Fr.), 252. 

Van Vis vliet (J.-P.), 533. 

Van Vloten (ƒ.), 16, 33, 62, 10 r, 109, 

146, 400, 408, 41 1, 414, 416, 533. 
Van Vloten (G.), 539. 
Van Voordenhove. Zie Van Lancker. 
Van Waesberghe (J.), 173. 
Van Waeyenberghe ( Judoca), 102. 
Van West (W.-H.), 455. 
Van Westervooit (Fl.). Zie Kettman. 
Van Winschooten (Wig.), 173. 
Van Winter (N.-S.), 69, 420. 

Van Wyn(H.),45i»555- 
Van Zeggelen (W.-J.), 429. 

Van Zevecote ( Jacob), 55, 417. 

Van Zutphen (P.i, 372, 460. 

Varnhagen (K.-A.ï, 270. 

Vasenius(V.», 179. 

Veegens(D.), 41,433. 

Verbaere ( A.), 277. 

Verbeeck(F.), 562. 

Verbeeck(y.), 96. 

Verberckt (Kam.), 442, 

Vercamer (Ch.), 455. 

Vercoullie ( J.), 173. 

Vercniysse ( J.), 442. 

Verdam (J.), 13» 46, 50, I54. 1/4, 3^5» 3^7» 

383.392,400,4", 413. 451. 
Verdoodt (A.), 197, 535. 

Verduyn (H.), 324, 

Verepe (Simon), 501, 502. 

Verhaeghe (F.-T.). 372, 

Verhaegen, 334, 337, — èoo — Verheyen (Ph), 3jo. 
Veiheyk(H.), 472. 

V.(E.-G.).337. 

Verhulst (C). 06. 

Verlinde (S. -F.), 350. 

Vermandere (R.)> » 23» 

Vermeren (M.-K.), 69. 

Vermetien (Aug.), 429. 

Vermesse (L.|, 173. 

Vcnnetten (J.), 95- 

Vermeulen (P.-J.), 49. 

Vermin ( J.-J.), 290. 

Vermorel (A.), 270. 546. 

Vernée(J.-A.), 13. 

Verschaeve (Alf.), 270. 

Verachaffelt, 565. 

Verschelde (Ed.), 96. 

Versluyscn (Th.)i 325. 

Versnaeyen (K.)» 33» 9^' 

Verstraete (Em.), 449- 

Vcrstraeien (A.-M.), 33, 123. 146, 271. 

Versteeg ( W.-F.), 290. 

Vervier (C.-A.), 96. 372,435- 

Vervliet(J.-B.), 388. 

Verwey (Albr.), 429* 

Verwilghen (Jozef en Stanislas), 429. 

Verwijs (Eelo), 45. 46, 51 — 54. 154, 174. 

383. 387. 396, 4»o» 44»» 530, 533. 
Vcth (P.-J), 290. 
Vico Q.-E.). 539. 
Vida, 492. 

Viehoff (Heinr.). 271, 409. 
Villemain, 299, 328, 409, 5|6. 

Villon(Fr.), 507- 
Vilmar (A.-F.-C), 49o« 
Vincent (J.-B.), 507. 
VioUet-le-Duc, 546. 

Virgilius, 187, 502. 

VisiDg (Joh.), 194. 

Visschcr (L..G.), 16,41. 

Visschers (Anna Roemir), 59. 

Visschers (P.), 98, 126, 205, 258, 271, 299, 

338,4"- 
Vissering (S.), 325. 

VlamiDg (P.). 69. 

Vlceschouwer(Lod.), 439» 

Vlietinck(Edw.), 231. 

Voigt (J.), 29Q. 
Voisin(Aug.),22, 272, 525. 

Voiluron (P.;, 306. VolIbrechl(Ferd.). 540. 

Volleohove ( J.), 417. 

VolUire, 334, 

Von Boberfeld (Op.). 49». 

Van Borg (M.), 444. 

Von Chamisso (A'lelb.), 490. 

VoDCötvös(J.), 511. 

Von der Hagen (H.), 487. 

Von Dttringsfeld (Ida), 490. 

Von EichendorfF( J.), 490. 

Von Feilitzen (Hugo), 194. 

Von Finkenstein, 496. 

Von Fornasari (A.J.), 508. 

Von Gagern (H.), 272. 

Von Greiner (Carolina), 49c. 

Von Grimmelshausen (Hans), 490. 

Von Herder (J.-G.), 490. 

Von Holberg (L.), 446. 

Von Humboldt (Alex.), 283. 

Von Humboldt ( W.-Th.), 490. 

Von Kausler (Edw.), 46. 

Von Kleist (Ew.), 490. 

Von Lichtenstein (Ulr.), 272. 

Von Lohe (L.), 340. 

Von Muller (Friedr.), 409. 

Von Muller (Joh.), $39- 

Von Mttth (Rich.), 490. 

Von Orell (Conr.), 504. 

Von Oppen ( J.-M.), 511. 

Von Opperaai (Rad.), 187. 

Von Redwitz (Osc.), 490. 

Von Reinsberg-Düringsfeld, 282. 

Von Richthofen (Karl), 174, 325. 

Von Rotteck (Carl), 539. 

VonSallet(Fr.),49i. 

Von Scheffel (J.-V.). 491. 

Von Schlegel (A.-W.), 442. 

Von Schlegel (Fr.), 491, 540. 

Von Seebarg, 123. 

Von Straszburg (G.), 491. 

Von Thümmcl (A.-M.), 491. 

Von Wolzogen (A.), 443. 

Vorsterman-van Oyen (A.-A.), 252. 

Vos(Geerh.), 196. 

Vos (Jan), 61. 

Vosmaer (C), 98, 364, 429, 496. 

Vóss(J.-H.), 491. 

Vostaert (Pieter), 49. 

Vrancx (Col.), uo, iii. 

Vreede (G.-W.), 252, 272. — 6oi — Vuylstekc (Joz ). 564. 

Viiylsleke (Jul.). 9». 2n. 222, 241, 334, 

553- 
Vyncke (Amaat), 558. 

w. 

Waagen (G.-F.). 563. 
Wackemagel (W,), 491, 
Wadstein (El.). 179. 
Waelckeos (J.-D.), 55. 
Wagenaar ( J.), 154. 252, 379. 
Wagner (A.), 498. 

Wagner(Rich.), 347. 
Wakker (W.-R.-H.). 278. 
Wallraf (A.-J.), 174. 

Waller (W.-G.-E.). Zie Loveling (Vir- 
ginie). 

Waltzing(J..P.), 278, 356, 386, 393. 398. 

WarburtOD (Eliot), 290. 

Waid (J.-H.). 480. 

WarDkoeoig, (L.-A.), 211, 212, 224. 

Wartenburg (Kar]), 446. 

Waterschoot (D.), 69. 

Watriquet de Coavin, 194. 

Wattez (Omcr), 1 11, 123, 290, 

Wauteis (Alph.), 205, 517, 519, 522, 524, 

527, 566. 
WauwermaDs (P.), 32$. 
Weale (W.-H.-J.), 272, 273, 290. 
Weemaes (E.). 429. 
Weiflfenbach (H.), 491. 
Weil (H.). 493. 

Weiland (P.), 157, 174. 455- 

Weiae (C.-H.), 442, 495, 501. 

Wellekens ( J.-B,), 69, 135. 

Wchers (H.), 282. 

Welvaaits (Th.-Igo.). 98, 253, 272, 533, 

534. 
Wenker (G.), 183. 
Wentzl (G,). 534. 
West (C.-A.). 443. 
Westerhoveo (A.-H.), 175,468. 
Wcstermann (Aat.), 492. 
Westerman (M.), 430. 
Weylingh (H.), 496. 
White (Ch.), 515. 
Wieland (C-M.), 491, 51 r, 540. 
Wielant (Ph.), 207, 327. 
Wienbarg(Lud.), 534, Wiener (S.). 327. 

Wijmie (J.-A.), 258, 365. 534, 540, 546. 

Wikelas (D.), 496. 

Wildebcer (G.), 300. 

Wildermuth, 487. 

Willem, prins, 253. 

Willems (Alph.), 337. 

Willems (Fr.), 99, 157, 409, 4)1 . 

Willems Q.-Fr.), 17, 23, 41, 45. 82, 89, 

99» 102, 107, 142, 153, 206, 372, 

386.411,430,553,559. 
Willems (Leon.), 194. 243, 529, 41 1, 553. 
Willems (P.). 33. 255. 386, 393, 409. 
Willems (S.-C.-A.). 51 5. 
Williame (G.), 389. 
Willkomm (Era), 291. 
W.J. C.,45b. 
Wilmotte, 357, 566. 
Winckelmann ( J.-J.)> 345 • 
Winckelmann (Otto), 258. 
Winkler (Joh.), 34, 147, 162, 165, 175 

282, 327, 460. 534. 
Winkler Prins (A.), 553. 
Wins (Alph.), 233. 
Wirth (Max), 546. 
Wiseman, kardinaal, 142. 
Withney (Will.), 146. 
Wiltenbach (Dan.), 495. 
Wittkamp(P.-H.), 291. 
Wittouck(S.),34i. 
Wolf (J..W.), 283. 285, 439. 555. 
Wolters(W.-P.). 434,524. 
Wordswotth (Will.), 481. 
Worp (J,-A.), 34, 416. 
Worp Thyaerda, 253. 
Wouthers (A.-F.), 135. 
Wülcker (Ern.), 167. 
Wurm, 492. 
Würth (J,-F.-X.), 455, 
Wtenbogaert (Joh.), 273, 534. 
Wybrands (C.-N.), 126. 
Wyttenbach (Dan.), 549 
Wytynck ( J.), 99. 

X. 

Xenophon. 306, 496, 540, 

Y. 

Yemeniz (Eug.), 540. 
Young(Edw,), 481. ^ 60^ — YouDg (J.), 194- 
Ypcy (A.), 17. 
Yriartéj 508. z. Zander (Ein.), 194. 
Zange (C.), 507. 
Zeebots (W.), 136. 
Zeeman (H.), 41. Zeens (Jacob), 421. 

Zelandus, 62. 

Zelterberg (b-rid.), 179- 

Zelternam (Eug.). Zie Diridcsens (J.-J')' 

Zille (M.)i 488. 

Zittel (Em.), 300. 

Zschokke (H.)f 492. 

Zubli van den Berg (Nf .)i 43 >• 

Zuidema (Will.), 254. INHOUD. Bk. 

Wetten betrekkelijk de verzameling en het uitleenen van 

boeken 5 

L Nederlandsche Taal- en Letterkunde. — Inleiding . . 9 

IL Geschiedenis der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 13 

IIL Letterkundige Geschiedenis 17 

IV. Letterkundige Studiën, Schetsen en Kritieken .... 22 

V. Levensschetsen van Nederl. schrijvers en bijdragen daartoe 34 

VI. Middelnederlandsche letterkunde. — Inleiding. — Ge- 
schiedenis 41 

VII. Middelnederlandsche dichtwerken 44 

Vin. Dichtwerken van de XV I« eeuw 54 

IX. » » XVII® eeuw ....... 55 

X. » » XVIII* eeuw 62 

XI. » » XIX« eeuw ........ 70 

XII. Liederen (oude en nieuwe) ......... 99 

XIII. Verzamelwerken (Poëzie en Proza) XVI«-XIX« eeuw . 103 

XIV. Middelnederlandsche Proza. 108 

XV. Prozawerken der XVP-XIX® eeuw 10 } 

XVI. Romans, Verhalen, Schetsen iii 

XVII. Nederlandsch Tooneel. — Inleiding, Geschiedenis . . 123 

XVIII. Middelnederlandsche dramatische dichtwerken . . . 126 
XIX. Refereinen en Spelen der Rederijkers van de XVI®, 

XVII« en XVI1I« eeuwen .127 

XX, Nederlandsche Tooneelwerken der XIX® eeuw . . . 136 
XXI. Nederlandsche Taalwetenschap. Inleiding. Geschiedenis, 

Algemeenheden 143 

XXII. Spelling. — Uitspraaklecr. — Spel- en Leesboeken . . 147 

XXIII. Middelnederlandsche Spraakleer. — Prosodia — Kritiek 

van Middelnederl. Tekstuitgaven. — Woordverklaring. 153 

XXIV. Nieuwnederlandsche Spraakleer. — Prosodia . . . . 155 
XXV. Woordafleiding. — Woordvoeging. — Zinven*'ante en 

gelijkluidende woorden 159 — 6o4 — 

BI». 

XX VI. Geslachts- en Bijnamen. — Plaatsnamen . . - . i6o 

XXVII. Spreekwoorden 162 

XXVIII. Gewestspraken 164