Skip to main content

Full text of "The Celtic lyre : a collection of Gaelic songs with English translations"

See other formats


J • <-> H,. 'A. 41(1-^) 
EX-LlBRlS if HEW- MORRISON D 

T H E 
•^1 
CELTIC 


LYRE: 


A COLLECTIO^ 


' OF 
Gaelic Songs, with En 


gWsh Translations. ' 


us 


By FIONN. 


1 


PART III.— PRICE 


SIXPENCE. 


^TJSIC in>T BOTH 


l>T0T.A.TI03SrS. 


1 

1 
i 


V-<J^ j^-S"^!^ 


è 

9 


Ì 
E D I N B U R ( 


jH : 


il 
MACLACHLAN & 


STEWART. 


Glasgow: Porteous Brothers, and 


W. Love, Argyle Street. 
k. 


ODAN : DUNCAN CAMERON. 
188 6. 
À Part IV. Preparing. CONTENTS OF PART III. 

A' mhaighdean aluinn — The peerless maiden, 

Na làithean a dh'aom — The gay days of yore, 

Oigf hear a chvdl-dualaich — Laddie with the golden hair, 

Am Fonn— The Melody, ... 

Ealaidh ghaoil — A melody of love, ... 

Gabhaidh sinn an rathad mòr— We will take the highway, 

O, till, a leannain — Return, my darling, 

Màiri laghach — Winsome Mary, 

Mo chailin dileas donn — My faithful auburn maid, ... 

Fuadach nan Gàidheal — The dispersion of the Highlanders, 

A' ghruagach bhanail — The blythesome lassie, 

Cruachan-Beann— Cruachan Ben, ... 

Gille mo luaidh — The lad I love well, 

Eilidh bhan — Ailie Bain, ... 

Mo nighean donn — My brown maid, 

Eilean an Fhraoich — The Isle of the Heather, No. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 CONTENTS OF PART I. }>Iuile nam mor-bheann— Mull of the Bens. 

A' ghruagach dhonn — Brown-haired nymph. 

A' chruinneag Ileach— The Islay maiden. 

Bidh mi ga d' chaoidh — I'll sorrow for thee. 

^lo run geal, dileas — My faithful fair one. 

Mo bleannachd ort, a Mhairi— My blessings on 

thee, Mary. 
Moladh na Landaidh— The praise of Islay. 
Tlia mo rim air a' ghille — I dearly lo'e the laddie. 
Gur moch rinn mi diisgadh — I early awoke. 
Gun chrodh ('un aigheau — ^The tociierless lass. Fear a' bhàta — The boatman. 
An ribhinu donn — -The auburn maid. 
Tuireadh— Lament. 
Oran mulaid — A song of grief. 
Dealachadh leannain — A lover's parting. 
Is toigh leam a' Ghaidhealtachd— I love the High- 
lands. 
An ribhinn àluinn — The charming maiden. 
Mo nighean chruinn, donn — My neat auburn maid. 
A' Chuairt-Shamhraidh — The summer ramble. 
Seònaid a chùil rèidh— Jessie I loved well. CONTENTS OP PART 11. / Lei.s an Lurgainu— ^Vith the Lurgaiun. 

Soiridh ! — Farewell ! <■ 

Ciachan Ghlinn-da-ruail— Clachan Glen-da-ruel. 

An Gaidheal 's a leannan — The Gael and his sweet- 
heart. 

r; 11 r tn im, trnni mo cheum— Heavy-liearted I mourn. 

< ''.uti- 'ii (.-iiidii an ribhinn';' — Where sleepest tliou, 
my dearie ''. 

Mo nighean donn, bhuidheach— My brown haired 
maiden. 

Diithaich nan craobh— The land of the trees. Màiri bhòidheach— Pretty Mary. 
Am fleasgach donn — The brown-haired lad. 
Soiridh slim le Fionn-airidh !— Farewell to Fiunary. 
Dh' fhalbh mo leannan f hèin ! — My own dear one's 

gone ! 
An t-Edean Muileach— The Isle of Mull. 
An cluinn thu 'leannain I — hear me, love, hear 

me ! 
Mo chailin donn, og — My bonnie brown maid. 
AUt-an-t-siiicair — The Sugar-brook. Just Published, crown Svo, 

THE CELTIC GARLAND: 

Translations of Gaelic and English Songs, Popular Gaelic Readings, &c. 
-3-y "i:^io3srisr." 

NEW AND ENLARGED EDITION, PRICE 3s. 87-A' MHAIGHDEAN ALUINN-THE PEERLESS MAIDEN. Key G. Moderato, heatbuj twice i?i (he measure. Air — " Slkn gu 'n till na Gaidheil ghasda." 
li:-:d r :- :r in 

Sbisd. (.Seinn-eamlduan a nis 
Chorus. Sing the prais - es o' . :d Ir :- :d II,:- :1, 11 :- :1 |l_j_s : f In :- ;s 

do'n I nihaigh-dinn A tha | aoibh - eil, cridh - eil, | caoimhn-eil; 

my dear - ie, Aye sae win - ning, blithe, and cheer - ie; 
i^^jE3^E3EE5fl=i^=2=5=P=i,- s, 11,:- |i :- :r ir :- :n |r 

'S lion-nihor| fear a bheir- eadh | oigh-readul, Air 
In her pies - ence wha wad wear ■ ie? For :1, Id :- :r |f :■ 

son I roinn de ghràdh 
her a' wad rich n r : - 

a I cridh'. 
gi'e. es Tha mo leannan dreachmhor, di reach, 
'Us 'n a gluasad .socair, siobhalt' ; 
Cha 'n 'eil maighdean anns an sgireachd 
'Thig a nios riut ann an gnlomh. 

'S ann fo sgkile nam beann-Krda 
Dh' fhas an ribhinn a tha aluinn ; 
Labhraidh i gu blasda 'Ghaidhlig, 
'Chainnt a's feàrr a tha 's an tir. 

Dh'fhas i suas mar shòbhraig bhòidhich, 
Modhail, màlda mar an neòinein ;_ 
Cha d' fhuair amaideachd no gòraich' 
Aite-còmhnaidh riamh 'n a cridh'. 

Tha mo ghaol-sa cridheil. ceòlmhor — 
C6 'n a cuideachd a bhiodh brònach? 
'N uair a theannas i ri òrain 

Faodaidh 'n smeòrach a bhi bith. 

Fait a cinn 'n a dhualan òrdail ; 
Dheth cha 'n ioghnadh i 'bhi .spòrsail ; 
Ceum gu brath nach dochainn feòirnein ; 
Meòir a's bòidhche air an sgriobh. 

Cha 'n 'eil maighdean anns an dfithaich 
'Tha cho measail no cho cliuiteach ; 
'S iomadh h-aon a thug dhuit iimhlachd, 
'Us a lùb dhuit anns gach nl, 

O'n a chuir mi fh^in ort eòlas, 
'S trie a bha sinn cridheil còmhla ; 
Ach tha mis' an diugh a'm ònar 

Dubhach, brònach, 'us thu 'm dhith. 

'S ged a tha mi fad' air faontradh 
Thall "s a bhos air feadh an t-.saoghail, 
Air mo spèis dhuit cha tig caochladh ; 
Thug mi gaol dhuit 'Jahios gun chrlch. In her figure, straight and slender ; 
In her manner, kind and tender ; 
Nature's sel' could hardly mend her ; 
In her movements, neat and free. 

She was reared amang the Hielans, 
Land _o' crofts and summer shielins ; 
How it charms and warms the feelins 
When she Gaelic speaks tae me. 

Like the daisy bloomin' bonny ; 
Like the primrose lo'ed by mony ; 
She grew fairer far than ony 

And nae menseless ways had she. 

When she sings there's nane sings sweeter; 
E'en the mavis canna beat her : — 
Wha'd be dowie ga'in tae meet her ? 
Wha could pairt frae her wi' glee ? 

Doun her gracefu' shouthers flowing, 
Her rich curls are golden glowing : 
Scarce her footstep, lightly going, 
Bends the flow'ret on the lea. 

Liked by ilka ane comes near her ; 
And the langer kenn'd the dearer ; 
North or south there's nane can peer her ; 
And she 's a' the warld tae me. 

Though afar frae her I wander. 
On my dear ane still I ponder ; 
Ilka day but makes me fonder — 
Love like mine can never die. 

From the day when first I met her, 
My desire has been to get her ; 
Come what may, I '11 ne'er forget her 
Until death shall close my e'e. Gaelic words by " Fionn." Translation by Mr M. Mac Farlane, 38-NA LAITHEAN A DH'AOM-THE GAY DAYS OF YORE. Beatiitr/ twice in the measure. ' Robi donn gòrach." 
D.C. In :-.r:d |d i-.l,: s, 

I eiaiit.iu air caochladh. tha'n 

storm has subsided, the 
sneachda tròm, dòmhail a' 
Ben is enwrapped in a s, :-.!,: d lr:-:d.r In :-.r:d |d :-.!,: s, Is, :-.l|:d |d:- 

I saoghal fo sprocUd. Cliuir au | doineaim fhuar. thiadliaich an | iaiilaSlli 'n au tosti ; 
world is oppressed, All hushed by the tenipest,the birds seek their nest; 
còmhdachnambeann.A' lionadh nan glacan, 's a' tacadh nan allt, 
mantle of snow, Con -cealing the streams, and im-peding their flow: Rallantando. ^^^^^i^E^^ :f=r-i: ;7^= n.rld :n :s|d:n:s|l:s:nlr :-: s^ln :-.r:d |d :-,l| : s. Is, :-.l|:d |d:- I 

S mise I 'feitheamh an aisig aig I carraig a' chaoil, Ri |smaointeanairàbhachdnanllàitheanadh'aom.| 
A - waiting the ferry, I sit by the shore, And silently muse on the gay days of yore. Ann an Ikithean ar n-òige 
Del 'n còmhdhail an t-sluaigh, 
Cha sheall sinn ach faoin 
Air mar dh' aomas iad 'uainn ; 
Cha tig e 'n ar smaointean 
Cho goirid 's tha 'n dh,il, 
Gus am brhchd oirnn gach leòn 
Ni ar lùbadh gu lar, 
Gun chùram gun èislein, 
Aig teumadh air laobh, 
Air Ikithean a' snag 'uainu 
Gun aireamh air aon. 

'N uair a luidheas an aois oirnn 
'S a dh' aognas ar snuadh, 
Ar ciabh 'dol 'an tainead, 
Agus smal air ar gruaidh, 
Bith'dh teugmhail nan còmhlan 
A' còmhradh gu truagh, 
Agus ckirdean ar n-òige 
Air sòmhladh 's an uaigh ; 
'S ann an sin bhios ar cridhe 
Lkn mulaid 'us gaoid, 
Ri smaointean air àbhachd 
Nan Ikithean a dh' aom. 

O ! Ard-Righ na cruinne, 

Ceann-uidhe ar diiil, 

Air an t-sneachda fhliuch fliionnar 

Dhuit a Idbas mi glim ; 

'S guidheam gu'n òrduich 

Thu dhòmh-sa gu glic, 

'Bhi 'cuimhneachadh d'orduigh 

Gu h ùmhal 's gu trie, 

Chum 'n uair chriochnaicheas m' astar 

Ann an glacaibh an Aoig, 

Nach cuimhnich thu m' fhailinn 

Anns na Ikithean a dh' aom. In bright days of childhood 
With free buoyant heart, 
We thinli not how swiftly 
The seasons depart, 
How soon comes the time 
When our health may decay, 
And softly we '11 slumber 
Beneath the cold clay ; 
All heedless we count not 
The years as they fly, 
Nor days that unnumbered 
Pass silently by. 

In the gloaming of life. 

When age furrows the brow, 

Our locks getting thinner, 

And white as the snow. 

When this world's cold friendship 

Is sad to behold. 

And the friends of our youth 

Are asleep 'neath the mould, 

Then, our heart filled with sorrow, 

Is sick to the core. 

As we mournfully muse 

On the gay days of yore. 

Almighty Creator ! 
My hope is in Thee; 
On this snowy pathway 
I now bend the knee ; 
O, teach me Thy statutes 
And guide me alway. 
And let me remember 
Thy precepts each day. 
That, sleeping in Death, 
When Life's journey is o'er, 
The faults of my youth 
Thou 'It remember no more. Gaelic words by the late Dr :MAC LACIILAN, Kahoy. Translation by " FlONN.' 39-OIGFHEAR A CHUIL-DUALAICH-LADDIE WITH THE GOLDEN HAIR. 

Key a. Modcrato. 
SEISD. ^ A I f hleasg-aich an fhuilt chraobh-aich chais, 
Chorus. Oh I lad ■ die with the gol - Uea hair, In In :n 

a' chuil dual • aich; 
ring - lets flow • nig ; :fe«r*=qri 
|r .,r :n .r |r_4.1, :s, .s, |1, 

A I fhleasgaich 6ig an òirfhiiilt chais, Gur | i do mhais' a bhuair mi. 

Oh ! lad - die with the gol - den hair, Thy looks were my un - do - ing. Mheall thu, mheall thu, mheall thu mi ; 

Do bhòidhichead a bhuair mi ; 
'Us gheall thu dbòmhs' air iomadh doigh 

Gu'm biodh do stòras buan domh. 

Is truagii nach robb mi 'us mo gbaol 

An lagan an fbraoicb uaine, 
'S ged laidhinn tinn, gu'n eirinn sUin, 

'S mo lamb 'bhi fo d'chtil dualacb. 

O, gur mise 'tha gu tinn, 

'Us fait mo chinn air fuasgladh, 
'S gun fbios a'm fbein ciod e'n ciou-fktb 

'Tbug dhuits', a gbraidh, bhi'n gruaim rium. 

X.Vm biodb agam boineiJ dbbghorm 

'S ite mbolach uaine, 
'S mi gu'n rachadh leat, a ghaoil. 

Do sheòmar nan daoiu'-uaisle. 

Bith'dh tu aig banais agus "bkl," 

A' manran ris gach gruagaich, 
'S bith'dh mise 'n sin aii- chid gach mMs 

'S do chairdean ann an gruaim rium. 

B' òg a thug mi dhuit mo ghaol, 
Ged nach d'rinn mi 'bhuanuachJ, 

'S an t-snaoim a cheangail sinn gu teann, 
I air gach ceann air fuasgladh. Thy beauty drew my heart to thee, 

But now I am deceived ; 
The promises you gave to me 

My too fond heart believed. 

Oh ! would I were in yonder glen, 
Now roaming with my deary ; 

My heart would wake to joy again, 
Though now 'tis sad and dreary. 

My locks untended loosely flow, 

Jly spirits are dejected ; 
In vain I try the cause to know 

Why thou hast me neglected. 

If dressed in silks or satins rare, 
Although of lowly station, 

I 'd to thy stately halls repair, 
And face each proud relation. 

At balls or weddings thou art prone 
To flirt with many a maiden, 

While I, despised, must sit alone. 
My heart with sorrow laden. 

The love we plighted in the glade 
I thought would fail us never; 

The knot we tied, the vows we made, 
I fear are loosed for ever. Gaelic words from Sinclair's " Okanaiche." Translation by " Fionn." 40-AM FONN-THE MELODY. Key G. — Modera(o, with feeling. Air — "An nochd gur faoin mo chadal dhomli.'' 


.s, s, .,1, :d 

! I siod am fonn 
Oil ' that s the air :1, .,d ^^^s in 

chiial • a mi An 
heard long since. In .,1. :d 

I uair a bha r 
childhood's happy ,r In 

mi òg, 
day, - .r 

Mi 'n 

When, 


Id .,d :n.,s Id' .,t :1 .M'|s .,f :n .,s U : -.s 11 .,s : 1 .,t Id'.,s :n .,s 

Icluain ri uchd mo mhhthar 'S mo lchridhe'snàmh'naceòl; 'S'nuairl'chuala mi a rithist e Aig 
folded to my mother's breast, My soul drank in her lay; A-gain,whenroundiDyfather'&cot, I .,n : r .,n | d : - -.t,|d .,s, :1, .,d If .,s :1 ., 

Gu 'nl thal-aidli 1 mo ehridhe leis 'S mi Imireag-aich mu'n chrò. 
frisl<ed a sportive boy, Full oft the milkmaid waked the strain. And thrilled my soul with joy. f .n :r .d |1, 

nighinn ghil nam bo, Bu trie o sin 'g a chlkistinn mi, 

Mu eadradh krd-thra nòin, 
'S mi beadradh, air an airidh, 

Ei mo Mhkiri aillidh òig ; 
No feadh nan glacag fkileanta 

'S antkrladh dhuinn, gun gh^, 
'Bhi coinneachadh, gu mknranach, 

Fo sgkilean Choill-nan-cni). 
Ach b' èiginn dòmhs' an kiridh 

Agus Mairi 'cliur air chill, 
'Us siubhal fad' o'n kite sin 

'S an robh mo ghrkdh 'us m' ùigh, 
A sheasamh anns na blkraibh 

'N aghaidh nkmhaidean ar dtithch' : 
'S an Iktha dh' fhkg mi 'm Brkighe, 

Righ ! bu chrkiteach m' aigne bruit' ! 
O ! siod am fonn a chuala mi, 

'S a chuaileanaich mu 'm ciiridh', 
A 's trie a dhiiisg dhomb sealladh 

Air mo leannan 's air mo thir ; 
An uair a bhithinn airtnealach 

'N am chairtealan, le sgios, 
Gu 'n taislicheadh e m' anam 

'N uair a elianainn e learn fliin ! 
Ach thog am fonn an trkth-so dhomh 

Fkth cknrain agus bròin ; _ 
Oir dhfiisg 8 lombaigh Mkiri 

'Us mo mhkthar, 's iad fo'n fhòid ; 
Gaeh caoehladh agus skrach 

'Tlikinig air na Gkidheil choir, 
O 'n km 's 'n a bhuail an dkn ud mi 

Le grkdh, 'n uair 'bha mi og ! And oft since then I've heard its notes 

With rapture fill the ear 
At noonday in the shieling, when 

My Mary lilted near ; 
Or when, in evening's peaceful calm, 

Our steps together strayed, 
With song and artless gaiety, 

Adown the scented glade. 
But cruel Fate at length decreed 

That I should wander far 
From ISIai-y and my kindred dear. 

To fill the ranks of war — 
I\Iy country's rightful cause to stand 

Against a foreign foe : 
That day I left the glen I loved, 

What words could tell my woe ! 
Again I 've felt its moving tones 

Ai-ound my heart entwine, 
Awakening thoughts of home and love, 

And joys that once were mine. 
When, far away 'mid other scenes, 

I thought of bygone years, 
And hummed it o'er with melting heart 

And eyes bedimmed with tears. 
But when I hear it now, it wakes 

Sad thoughts within my breast ; 
It minds me of my mother. 

And my Mary, now at rest ; 
The evils that befell our land. 

The wrongs my country bore, 
Since first I heard that melody 

In the happy days of yore. Gaelic words from J. Mcsno's " Filidii." Translation by Mr M. Mac Farlane Key D. — Liveìij. 41-EALAIDH GHAOIL-A MELODY OF LOVE. %m^^^^^^^^^ i Gur Igil 
A'ot the swan 
Seisp— Air fhill 
Chorus— Air fal ■ 
eailh niu'n 
shower'd from the hiovv of the 
com • unn 'th' aig coinnimh 'n t-Srath bhlàr. 
vale. 
mhòir. Mar na neòil bhuidhe 'Ifibas 

Air stùcaibh nan sliabh, 
Tha cas-fhalt mo rMn-sa 

Gu siiibhlach a' sniomh ; 
Tha 'gruaidh mar an nis 

'N uair a's boidhche 'bhios 'fbianih 
Fo iir-dbealt a' Cheitein 

Mu'n eiricb a' ghrian. 
Mar Venus a' boisgeadh 

Thar choilltibh nan krd, 
Tha 'miog-shuil 'g am bhuaireadh 

Le suaicheantas grkidh. 
'Jha 'braighe nan send 

Ann an èideadh gach àigh, 
Mar ghealach nan speur 

'S i 'cur reultan fo phrkmb. 
Bith'dh 'n uiseag 's an smeòrach, 

Feadh lòintean an driùchd, 
'Toirt fkilte le'n òrain 

Do'n òg-mhaduinn cbidin ; 
Acb bith'dh 'n uiseag neo-sheòlta, 

'S an smeòrach gun sunnd, 
'N uair a thòisicheas m' eudail 

Air gleusadh a ciiiil. 
'N uair thig samhradb nan neòinean 

A' còmhdach nam bruach, 
Bith'dh gach eòinean 's a' chrochd-choill' 

A' ceòl leis a' chuaich ; 
'S bith'dh mise gu h-eibhinn 

A' leumnaich 's a' ruaig 
Fo dhliith-gheugaibh sgkileach, 

A' mknran ri m' hiaidh. 
First vei-se and chorus by Mrs.M AC Kenzie, Bail' anlòin; remainder Strath - more. As the clouds yellow wreath 

On the mountain's high brow, 
So the locks of my fair one 

Redundantly flow. 
Her cheeks have the tint 

That the roses display 
When they glitter with dew 

In the morning of May. 
Like the planet of Venus, 

That gleams o'er the grove, 
Her blue rolling eyes 

Are the symbols of love. 
Her pearl-circled bosom 

Diffuses bright rays, 
As the moon when the stars 

Are bedimmed with her blaze. 
The mavis and lark, 

At the breaking of dawn. 
Make a chorus of joy 

To resound through the lawn ; 
But the mavis is tuneless — 

The lark strives in vain, 
When my beautiful charmer 

Renews her sweet strain. 
When summer bespangles 

The landscape with flowers, 
And the thrush and the cuckoo 
^ Sing soft in their bowers, 
Through the wood-shaded windings 

With Bella I '11 rove. 
And feast unrestrained 

On the smiles of my love. 
,i\iuUranslation,by the late Ewen MacLachlan. 42-GABHAIDH SINN AN RATHAD MOR-WE WILL TAKE THE HIGHWAY. 

Key a. — Lively, with marked time. 


-£ Us .,1 :s .,f In .,f :s Ir .,n :f .,n |r .,n :f 

- (1 Gabliaidh sinnan rathad mòr, I Gabhaidh sinn an rathad m6r; 
Chorus— NVe will take the good old way, We will take the good old way, I s .,1 : s .,f 1 n .,f : s . s 

I Gabhaidh sinn an rathad mot 
We will take the good old way,The ^SggEggEgH^^^gg^pi^igE^ Id .,r :n .,d |r 

I Olc air nihath le each 
■way tliat lies before lln .,d:d .,r In .,d :n If .,r :r .,n |f .,r :f 

11 Diridh sinn ri beiiiii an fhraoichi Tèarnaidh sinn ri gleann nan laogli, 
Climbing stiff the Iicatli'ry ben, Winding swiftly down the glen ; dS-I=- D.C. for Chorus. [In .,d :d .,r |n .,d :n ,s .- 

[\ 'S cha 'n 'eil fear de luchd-nam-braoisg Naoh 
Should we meet witli stragglers then, Their 

:fei; d .,r : n 


•A 


Ir :d 


leig sinn gaoir 


a' 


nihailcid. 


gear will serve 


to 


store us. Olc air mhath le Cloinn ant-Saoir, 

Olc air mhath le Cloinn-an-t-Saoir, 

Olc air mhath le Cloinnan-tSai)ir, 

'S bodaich mbanl an lagain. 

Gabhaidh sinn, &c. 

Thar a' mhonaidh null 'n ar sgrlob, 
Sios Gleann-Comhann air bheatj sgios, 
Mèarsaidh sinn 'an ainm an Righ, 
Olc air mhath le each e. 
Gabnaidb sinn, &c. 

Gn Mac-'icAlasdair 's Lochial, 
Bith'dh iad leinn mar bha iad riamh, 
'S Fear-na-Ceapach mar ar miann, 
Olc air mhath le each e. 
Gabhaidh sinn, &c, 

Thig Clanna-Phearsoin, feachd nam buadh, 
'S thig Cloinn-Choinnich o'n Taobh-tuath, 
■S mairg an dream do 'n nochd iad fuath, 
'N uair dh' èireas gruaim nam blàr orr'. 
Gabhaidh sinn, &c. 

Thig Clann-Ghringair' garg 's an strl 
'Us Stifibhartaich, 's iad sluagh an Righ; 
Mèarsaibh uallach, — siias a' phiob ! 
Olc air mhath le each e. 
Gabhaidh sinn, &c. 

Gaelic word* attributed to John Breck Maclntyres watch on hill ; 
Be their wishes good or ill. 
We will keep, whate'er their will. 
The way that lies before us. 
We will up &c. 

O'er the mountain's rocky steep, 
Down Glencoe our course will keep ; 
In the King's name we will sweep 
The rebels on before us. 
We will up &c. 

To Glengarry and Locheil, 
Keppoch trusty, true as steel, 
Hearts and claymores ever leal, 

As were their sires' before them. 
We will up &c. 

Bold MacPhersons will come forth, 
With MacKenzies from the north : — 
Where be they would try their worth 
In battle's strife before them ? 
We will up, &c. 

Fierce MacGregors, to us speed, 
Stewarts of the royal seed — 
Bag pipes ready, — pipers, lead 
The way that lies before us ! 
We will up &c 

.lAC Kkni>eick. Translation hy C. l\l. P. 43-0, TILL, A LEANNAIN-RETURN, MY DARLING. 

Kky B*'. — Modentto, healing twice in the measure. '^ <:3, 11, 

Seisd-1 0, I till 

CilORUS-Re - turn, |r 


:d 


:1. 


d 


Icaiin 


nin, 


0. 


till, 


il;ir - 


liny, 


re 


- turn -b — ^- r^-rqupr :[z==t 


(111 :1. |t :n :r 

leann - ain 0, 

dir - liiis, re Id :- :d |r I till, 
turn. 0, till! 
re - turn ! :n|f :s :r |r :d 

Dean | cabh-aig a JIhai-li 
0, haste thee, my fair one, m Gall-ach, No 11, :t, 

I thèid mi :d It, :r :t, 

h-aimli-eal do 'ii 1, :t, :1, Is, 

1 chill, do 'n chill ! rare one, Nor leave me thus dai - ly to mourn, to mourn. O thus' a glieibh sealladh de m' gbaol, de m' gbaol, 
Thoir fios dhi gu 'n robb i dbinnh f t'in, dhomh ftiin, 

Mar chridhe do m' bhroilleach, 

Mar itil-chairt do 'n mharaich', [tsaogh']. 
ilar ait-ghrèin an Earraich do 'n t-saogh'l, do 'n 

O, c' kite 'm bheil coimeas do m' luaidb, do m 

luaidh? 
Mar ros air uehd eala tba 'gruaidb, tba'gruaidb; 

Clàr aghaidh a's gile 

Na 'm bainne 'g a sbileadh, 
No 'gbrian 's i gu luidhe 's a' cbuan, 's a' cbuan. 

Na 'm faiceadh tu 'pearsa gun niheang, gun 

mheang — 
Na 'n cluinneadb tu 'labhairt gun sgraing, gun 

Na 'm biodh tu le m' chruinueig [sgraing — 

'N km togail nan luinneag, 
Gu 'n lasadh do chridhe gun taing, gun taing. 

Mo chridhe-sa! 'stusa'bhiostruagh,'bhiostruagh, 
Mur pill is' 'tbog oirre gu Cluaidh, gu Cluaidh :— 

Gu 'm b' fbearr na bhi maille 

Ki te eil' air thalamli, 
'Bhi smnte ri m' Mbaili 's an uaigh, 's an uaii;li ! If ever my loved one you see, you see, 
O, tell her that she was to me, to me, 

A chart for life 's ocean, 

A heart for each motion. 
My sun and my portion was she, was she. 

O, what with my love may compare, compare ? 
Not the swan or the rose so fair, so fair; 

Much whiter I trow, 

Than snow is her brow. 
Or the sun setting low, so fair, so fair. 

If you on my dear one should gaze, should gaze, 
If you were to hear what she says, she says. 

If you heard my pretty 

One singing her ditty, 
Your bosom would get in a blaze, a blaze. 

But if she forsake me, my gloom, my gloom ! 
All pleasure and strength shall consume, consume. 

And rather than stray 

With another away, 
I would lie with my May in the tomb, the tomb. Gaelic words by Evan Mac Coll. Translation from "Fiokn's Celtic Gaklani;." KEY F. — Moderato. 44-MAIRI LAGHACH-WINSOME MARY. 


( r .,r :n .,r :r 

SEISD. UH6, 1110 Mhairi laghi 
Chorus. Hey, my winsome Ma • [1, .,., 

I 'S til IIK 

Ma - ry, fondly free ! , : d .,n : s 

Mhiiiri bhiii 11 .,1 : r .,n -. f .,pi 

I H6, 1110 Mhiiiri laghacli 
Hey, my winsome Ma ■ ry, r .,r : n .,s : i 

s tu mo Mliàiri ghrinn; 
Mary, mine to be! s?^f|5ss?£ÌE^5=!ilÌE?=1^5?=3i ili .,1| :d .,d : t, ..s, 11, .,1, :d .,n : s 

I H6, mo Mliairi laghacli, | 's tu mo JIhiiiri Ijhin 
Winsome, handsome Mary— who so fair as she 11 .,t :d' .,t :1 .,s 

I Miiiri bhòldheach lurach, 
My own Highland lassie, dear as life to In .,1 : s .,n :r li 

I 'rugadh anns na glinii. || B'og bha raise 's Mkiri 

'M fasaichean Ghlinn-smeoil, 
'N uair 'chuir macan Venuis 

Saighead gheur 'n am fheòil 
Tharruing sinn ri ch(^ile, 

Ann an end cho beò, 
'S nach robh air an t-saoghal 

A thug gaol clio mòr. 

Ged bu leamsa Albainn, 

A h-airgiod 'us a maoin, 
Cia mar bhithinn sona 

Gun do chomunn gaoil? 
B' annsa bhi 'g ad pbogadh 

Le deagh choir dhomh fein, 
Na ged gheibhinn stòras 

Na Roiun-Eòrp' gu lèir. 

Tha d' fhalt bachlach, dualach, 

Mu do chluaia a' fas. 
Thug nkdur gach buaidh dha 

Thar gach gruag a bha : 
Cha 'n 'eil dragh, no tuairgne, 

'N a chnr suas gach l;i ; _ 
Chas gach ciabh mu'n cuairt deth, 

'S e 'n a dhuail gu 'bhkrr. 

Tha do chailc-dheud snaighte 

Geal mar shneachd nan ard ; 
D' anail mar an caineal ; 

Beul o 'm banail failt : 
Gruaidh air dhreach an t-siris ; 

Min-ruisg chinnealt, thliv ; 
Mala chad gun ghruaman, 

Gnùis gheal, 's cuach-fhalt ban. 

Cha robh inneal cifiil 

A fhuaireadh riamh fo 'n ghrein, 
A dh'aithriseadh air choir 

Gach ceòl bhiodh againn fein 
Uiseag air gach lònan, 

Smeòrach air gach geig ; 
Cuthag 'us gùg gùg aic', 

'Madainn chtibhraidh Chèit. Long ere in my bosom 

Lodged love's arrow keen, 
Often with my Mary 

In Glensmoil I 've been ; 
Happy hours succeeded 

By affection true, 
Till there seemed 'neath heaven 

No such loving two ! 

What although all Albinn 

And its wealth were mine, 
How, without thee, darling, 

Could I fail to pine? 
As my bride to kiss thee, 

I would prize far more 
Than the all of treasure 

Europe has in store. 

What a wealth of tresses 

Mary dear can show ! 
Crown of lustre rarer 

Ne'er graced maiden brow ! 
'Tis but little dressing 

Need those tresses rare, 
Falling fondly, proudly, 

O'er her shoulders fair. 

Hers are teeth whose whiteness 

Snow alone can jseer; 
Hers the breath all fragrance, 

Voice of loving cheer; 
Cheeks of cherry ripeness. 

Eyelids drooping down, 
Neath a forehead never 

Shadowed by a frown. 

No mere music artboi-n 

Ere our pleasure crowned ; — 
Music far more cheering 

Nature for us found ; 
Larks in air, and thrushes 

On each flow'ring thorn, 
And the Cuckoo hailing 

Summer's gay return ! Gaelic words by J. MAC Donald, Lochbroom. Translation by EVAN Mac Coll. 45-MO CHAILIN DILEA8 DONN-MY FAITHFUL AUBURN MAID. KEY F. — Moderato, with expression. ==^ 

((.s,) d ,d .. 

I I Gu ma 

Oh, Iiappy ,n 11 

a Chi 
I see :s .,f |n,d. 

mi mo I chailin 
thee, my calin ^gE^ 1, .,t, Id :- (.s,) 

dilt'as (1(11111 ; 

dt;ulis iluim ; AVitli ,n :s J^|d',d'.- :t .,d' 

cainnt do bheoil bu bliinne learn an 
and voice of sweetest tone ! Thy pleasing words oft cheered me, and $ qsri=*=5 E^iE 


.,f |n ,d .- :l|.,t, Id fl 1 .,s : n . s 1 1 : - . d' I s .,1 : s .,n 1 1 

( I uair 'bhiodh m' inntinn trom.'S tu| thogadh suas mo chridh' n uair a I bhiodh tu 'bruidhinn rium. 
raised my heart when sad ; Thy converse, like sweet music, my spirits would make glad. Gur miiladach a ta mi 

'S mi noclid air h.ird' a' chuain, 
'S neo-shimndach mo chadal dhomh 

'S do cbaidreamh fada bhiiam ; 
Gur trie mi ort a' smaointeach, 

As d' aogais tha mi truagb ; 
'Us miir a dean mi d'fliaotainn 

Cha bhi mo sbaoghal buan. 

Sail chorracli mar an dearcag 

Fo rosg a dh'iadhas dlùth ; 
Gruaidhean mar an caorann, 

Fo'n aodann 'tha leara ciiiin ; 
Mur d' aithris iaci na breugan 

Gu'n d' thug mi fein duit rfin ; 
'S gur bliadhna leam gach la, 

O'n uair a dh'fhhg mi thu. 

Tacan mu'n do sheòl sinn 

Is ann a thòisich each 
Ei innseadh do mo chruinneig-sa 

Nach tillinn-sa gu brath : 
Na cuireadh sud ort gruaimean, 

A luaidh, ma bhios mi slàn, 
Cha chum dad idir uait mi 

Ach saighead chruaidh a' Bhiiis. 

Tha'n t-snaini a nise ceangailte 

Gu daingeann agus teann ; 
'Us their luchd na fanaid rium 

Nach 'eil mo phrothaid ann : 
Am fear aig a' bheil fortan, 

Tha crois aige 'n a cheann, 
'S tha mise taingeil, toilichte 

Ged tha mo sporan gauu. RIy heart is torn with anguish 

This night upon the sea, 
And restless are my slumbers 

Since far away from thee. 
How oft my thoughts entwine thee, 

Though absent from my view ! 
And if 1 may not claim thee, 

My days shall be but few. 

Beneath thy pencilled eyebrows 

Are eyes like berries blue, 
Thy cheeks are like the rowans 

Of red and ripest hue ; 
I will confess with gladness 

That I this maid adore,— 
Each day has seemed a year 

Since we parted on the shore. 

A while before we parted 

They sought to grieve thee sore, 
And said unto my maiden 

I should return no more. 
Heed not their cruel slander; 

My love, if naught betide, 
I '11 come again to see thee. 

And claim thee for my bride. 

The knot is tied securely 

That binds me to my dear, 
Though mocking foes are saying 

'Twill bring me little gear ; 
The man who weds a fortune 

Its cross has oft to bear, 
So I am quite contented 

Although my purse be spare. Gaelic words by IllXTOU Mac KlìNZil', Tlllapool. Translation Ijy "FlONN." 46-FUADACH NAN GAIDHEAL-THE DISPERSION OF THE HIGHLANDERS. 

Key F.—Sloicli/, with muchfecliiirj. Air— "Lord Lovat's Lament.' 7^--^f^- JÈ~^Z ^-^-l^- (: d_i' In : n . s I f_.j^ : r . d |ri_^ : s .,1 1 1_^ : 1 . 1 1 d' : d' .,1 1 1_^ : n . d 

(Gm-a I mis -e 'tha tùrs - aeh, a' jcaoidhcor na diith-cha, 'S nan | seanu daoine cuis - eil 'bha 
I momu fur tlie Higlilantis, now drear and for - sak - en, The land of my fa - thers, the 
||pi_^ :r.n|r :d.r|n :n.s |f_^ : r .d I n .s : s .,1 \\_._^ :n .d 

ij cliiiittach 'us treun ; Einn I uachd-rain am fuadach gu I fada null thar chiian - tan Am 

gal - lant and brave ; To make room for the sportsman their lands were all ta • ken, And 

'S am fonn a liha al - uinn chaidh chur fo chaoraich bhima, Tha 

Where once smiled the gar -den, rank weeds have their sta • tion,And i Fine. -^^-^ ]^=^= l3! ii^q- 1 .f n f .r jd :d.r Id l| fearann chaidh thoirt uapa 's thoirt] suas do na fèidh. 
they had to seek out new homes o'er the wave, 
feanntagach 's a' ghhr - adh 's an lar - ach fo fheur. 
deer are pre - ferr'd to a leal - hearted race. i=i=lis&=?=^i .t 


d' : d' .,1 1 1 . s : n 


.d 


■Se 


sud a' chulaidh niiir - e 


bhi 


Oh, 


shame ou the ty - rants 


who 
j p^'gs^^^jgpggs I faic-inn dhaoine 
brought de - so 1 .t Id' 

laid - ir 'G anij fuadach 
la ■ tiun, Wlio banished d' .,1 1 1 . s :n .d I n .r :r .,n ir 

thar siiil - e mar | bharr - lach gun fheum; 
the brave, and put sheep in their place, Far an robh moran dhaoine 

Le 'm mnathan 'us le 'n teaghlaich, 

Cha'n'eil ach caoraich-mhaola 

lU fhaotainn 'n an àit' : 
Cha 'n fhaicear air a' bhuaile 
A' blianarach le 'buaraich, 
No idir an crodh guaill-fhionn 

'S am buachaille ban. 

Tha 'n iiiseag anns na speuran, 

A' seinn a luinneig gleusda, 

'8 gun neach ann 'g a h-eisdeachd 

'N uair dh' direas i àrd ; 
Cha till, cha till na daoine 
Bha cridheil agus aoibheil — 
]\Iar mholl air latha gaoithe 

Chaidh 'n sgaoileadh gu bràth. Oh ! where are the parents 

And bairns yonder roaming? 
The scene of their gladness 

Is far o 'er the main ; 
No blithe-hearted milkmaid 

Now cheers us at gloaming ; 
The herd-boy no longer 

Is seen on the plain. 

The lark still is soaring, 

And sings in her glory, 
With no one to listen 

Her sweet morning lay ; 
The clansmen are gone— 

But their deeds live in story- 
Like chaff in the wind, 

They were borne far away. Gaelic words and translation by "1 47-A' GHRUAGACH BHANAIL-THE BLYTHE80ME LASSIE. Key K').—Moderato. 


Air— 


■ Bithibh aotrorn 's togaihh fonn." 


f\^^-^--- - '— 3-S-r-=^- 


=£=S= 


—»—f — '^ ^ — !— -jl 


%). ::r & ^:' ' ■ ...1? ^ ^ , 


•^ , ^ 

r .n Is .,f :n .r |d 

Seisd — <Air a" I glmiagaich tha mi'n geall, Chorus— Tae lassie wake the stra; :f .n Ir .r :s .,1 |t .^ 

Coimeas |(Ihi elia'ii fliaic mi aim, 

There s nae lassie like my aiii ; gg^g|^g^ Ei^ P=JJ :^=1?^ :^=^: (: 1 .,s I s ,,n : r . r Id 

( Air a' I ghruagaich tha mi'n geall ; 
Light and air • y wake the strain :r .r If .,s : 1 .,f |s ,n .- 

JIaighdean | ghreannar a' chiiil chlannaich. 
Tae my bonnie blythesome lassie. Fhir a slntxbhlas greis mu thuath, 
Thoir na beannaohdan so bhuam 
Thim na ribLinn bhanail, shuairc', 
'Tha mu'n Chaisteal-ruadh a' faiiachd. 

Fhuair mi eòlas oirr' 's mi og, 
'S sinn le cheile air bheag go ; — 
'N gaol a thug mi 'n sin do'n òigh' 
Bithidh e ri m' bheò air m' aire. 

'S iomadh maise agus buaidh 
A tha oirre fas a suas ; 
Trian diubh so cba'n fhaoil mi "luaidh, 
Ged 's 1 Ghaidhlig chruaidh a th' agam 

Tha a gniaidhean mar na rois ; 
Tha a cneas mar chanach loin ; 
Tha a beusan banail fùii, 
'Us a còmhradh mòdhar, tairis. 

'Nuaii' a sheinneas i an duan, 
'S i le each a' bleoghann bhuar, 
Feumaidh smeòraich air a' bhruaich 
'N ceileireadh thoirt suas car tamull. 

Ach ma 's beò mi gu Dir-daoin, 
Ni mi seòl air bhi r' a taobh ; 
'S cinnteach mi a fiiilt, le aoidh, 
Geanalachd 'us faoilt, o'n ainnir. Ye wha northward tak yer waj', 
If ye wad a kindness dae, 
Bear my salutations gay 
Tae my ain, my blythesome lassie. 

Our first meeting weel I min', 
In our youthful days langsyne, 
And the love shall never crine 

That I bear my blythesome lassie. 

Words o' mine could never trace 
A' the wondrous wealth o' grace 
That bedecks the form and face 
O' my bonnie blythesome lassie. 

Cheeks like roses blooming bright, 
Mien like canach downy white, 
Speech and manners a' that 's right, 
O' my bonnie blythesome lassie. 

When she sings her evening sang 
Wi' the merry milk-maids thrang, 
A' the birds, the trees amang, 
Hush tae hear my blythesome lassie. 

If to morrow I 'm alive. 
To be wi' her I will strive ; 
Welcome kind, when I arrive, 
Waits me frae my blythesome lassie. Gaelic words by ' ilACTALLA." Translation by Mr M. MAC FARLANE. 48-CRUACHAN-BEANN-CRUACHAN-BEN. Key C. — With animation. Air— "Brochan buirn. ;d ==^z^E^ =EglE ^g=E3^i --^^zz^—^I. Seisd— ( Cruachaii 
Chorus— Cruachan I Ijeaiin, 
ben, Cruachaii - beann ; 
Cruachan - ben, :s .,1 

Cruachan 
King o' :i== d' .,1 |i 's ni6r mo thlachd dhiot ; 
uorlan' mountains ; tj 


(: n .,s 


t— 

n' 


:r' .,d' Id' 


: n .,f s : s ,,n 1 r . d 
(Cruaclian - 
Tae the 


beann 
lift 


thar gach meall 
towers its head, 


'S a chuid allt 'ruith troimh 'ghlacaibh. 
Down its sides pour tlie fountains. Cruachan-beann 's e cho mòr, 

Tha e sònraicht' r'a fhaicinn— 
Cha 'n 'eil a leithid 's an Roinn-Eòrp', 

'S geal a chòta 'n am sneachda. 

Cloinn-an-t-Saoir d'am bu dual 

'Bhi 'n ad chluanagan fasgach, 
An diugh cha'n fhaic mi aon do'n kl 
■ 'Gabhail tkmh ann ad thaice. 

'S iomadh linn bho 'n fhuair iad coir 
Air a' bheinn a's bòidhch' r'a faicinn ; 

'S cho fad' 's a ruitheas uillt gu cuan 
Bith'dh an dualchas ud aca. 

An Leitir-beann chaidh m' krach òg— 
Leitir bhòidheach nam badan ; 

Gheibhteadh fiadh ann air an t-sliabh, 
'S earbag ria'ch anns gach glac dheth. 

Aite 's maisiche fo 'n ghr^in 

Chaoidh cha leir dhomh r'a fhaicinn; 
'S bho 'n a chviir iad thu fo fheidh, 

'S goirt mo dheur 'gabhail beachd ort. 

Soraidh 'nis le Cruachan-beann, 

'S leis gach coire 's gleann tha 'n taic ris : 
'S e mo dhàrachd Cloinn-an-t-Saoir 

A bhi daounau 'n a thaice. Noblest hil] e'er I saw ! 

It is grander a hantle 
Than ought Europe can show, 

When it wears its snowy mantle. 

Maclntyres were the clan 
That its precincts frequentit; 

Noo there 's nane o' them there, 
And fu' sair I lament it. 

'Twas in days o' langsyne 
Bonnie Cruachan they claimit, 

And as lang as water flows 
Still on it they '11 be namit. 

I was reared at Letter- ben, 
Far the grandest of onie ; 

Deers and roes boundit free 
O'er its knowes green and bonnie. 

I nae mair shall behold 

Spot on earth half sae takin'; 

But they 've placed thee under deer, 
And my heart's nigh a-breakin'. 

Fare thee well, Cruachan ben ! 

Every scaur, glen and fountain ! 
Lang may Maclntyres be found 

Near their ain glorious mountain. Gaelic words modern. Translation by C. M. 49-GILLE MO LUAIDH-THE LAD I LOVE WELL. Key a.- Moderato, beating twice in the measure. rr 


:i=*: :s=^=*z*i; :d |d.d:-:d |n :- : l,.l||l|.s,: 

O ! I seinnidh mi duan do I ghille 
Jly Harp to nie bring, of my love I :s, |s,:- :d |l,:s,:l,|d :- :d.d|r:-:-|- 

mo luaidh, A I thàinig mu'n cuairt an I do; 
will sing, Who yesterday came me to sec; 
n :r 

! Bii I bhlhth leara a shiiil 
^\'ith coimtenance briglit, d Id :- :d 11, : s, : 1, Id : - : s jn : - :d.d|r :r :n Id:-: 

'us I b'aoidheil a ghniiis, Mo | rim e 'measg nan I ciiul. 
his eyes flash with_liglit— My choice among thousands is he. Ged tha thu 's an tiom gle fhada bho 'n tlr 
'S am b'àbhaist do d' shinnsear bhi 'n tkmh ; 

Tha 'n Gkidheal a'd chridh 's cha ghabh e cur 
Le nl 's am bitli ach am bks. [sios, 

'S ann an Apuinn nan Stuadh a thuinich do 
Na Stiùbhartaich nasal ard ; [shluagh, 

'S ann doibh a bu dual bhi colgarra cruaidh ; 
Is iad nach tilleadh 's a' chks. 

Ged sgaipteadh 's an uair na fàilleinean uain' 

A thldnig bho shluagh nam beann, 
Tha 'n spiorad mar bha, 'us bithidh gu brath, 

A' ruith anns gach àl d'an clann. 

Gach lusan d'an fhraochtha sgaipte 's ant-saoghal, 
'N uair ruigeas e taobh nam beann, 

Tha smuaintean a chridh a' tilleadh gun strlth, 
A dh' ionnsaidh na tiom a bh' ann. 

Mo cbead leat an drlisd, O 'ille mo ghrùidh, 

'Us till rinn gun dàil mu thuath ; 
'S gu'n cuir sinn ort fàilt le furan 'us iiigh, 

'S le cridheachan blath 'g a luaidh. Tho' distant, retired from the land of thy sires, 
Where they lived in the brave days of old, 

The Gael from thy heart shall never depart, 
TiU silent and cold in the mould. 

From Appin they came, in history famed. 

The Stewarts of high pedigree ; 
Courageous and bold when facing the foe, 

They never were known to flee. 

Tho' scattered have been the branches so green, 
Brave sons of the mountains wild ! 

The spirit remains for ever the same, 
Descending from parent to child. 

Each sprig of the heather, that long has been 
On reaching the mountain so green, [severed, 

His spirit returns, and is kindled by love, 
As he thinks of the days that have been. 

I must now bid farewell to tlie lad I love well : 
Come back again soon to the North : 

Here a welcome thou'lt find, both hearty and kind. 
From hearts overflowing with mirth. Gaelic words by John Campbell, Ledaig. Translation by "Fionn.' 50-EILlDH BHAN-AILIE BAIN. Key 'EÌ^.— Moihralo. Buain na rainich.''^ <|r.r:r' IdM :d' 11 .,s :n .r |d .r:n .d Ir.r :r' jd'.l :d' 

Seisd— (lEilidhbhànChoire-chnàimlijMaighdeanbhanail nam beus ceanail, | Eilidh bhàn Choire-chnàirah, 
Chokus— Ailie Bain o' the glen, Bonnie lassie,' winsome lassie ; Ailie Bain o' the glen, Fine. 


SIE?: n . 1 I r : r 111 . s : n .,r | d . r : n .,d 1 1 :=s: ]5qv: ,s :n .r In I Co nach tugadh gaol dhi? II Mi'n so 'maonav'smaiiadlipòigormj O'nnihnaoiòig'srùuclèibhdhomh, 
Wha could help but lo'e her? Here wi' lips foretok'ning kisses, Waiting dull and wearie; D.C. for ClIOUUS. 


^=i ^ g ^-r-g— ^ =3 B jll .s :n ,,r Id .r :n .,d' 11 .,s 

(j'Sbeagan t-ioghnadh cainiit mo chridh bhi ! " Grei'.s a 
'Tis nae wonder my heart's wisli is— Quickly :n .,1 

11Ì0S ort, 
come, my Ir 

eud 
dear : r 

ail ! " Gaol gach gille, clifi gach filidh, 

Tiiath no deas gu'n tèid mi— 
Na 'ni b'fhear-dhàn mi mar a b' kill leara 

Gu la bhrath bhiodh sgeul ort. 
Eilidh bhàn, &c. 

Gun dad fasgaidh aeli mo bhreacan, 
'S mo lanih dheas mu d' chaol-chrios, 

Sud mar fhuair mi 'n oidhche 's buaine 
Trie ro-luath 'g ar sgaoileadh. 

Ged tha fear-a'-Bhraighe, thall ud, 

'S ciadan eile 'n deigh ort, 
'S leam-sa, neothar-thaing dhoibh uile, 

Gaol us f uran m' (iudail ! 

'S truagh nach b'ann an nochd, a leannain, 

Dh' òlar deoch na reite ; 
'N sin le 'r gairm, gu Cill-a'-Mhunna 

Cha bu ruith ach leum learn. A' the lads are daft about ye ; 

A' the bardies praise ye ; 
Were I ana mysel', I doubt na 

I 'd gang rhymin' crazy. 
Ailie Bain, &c. 

On the cauld nichts tho' my plaidie 
Sheltered us but sparely, 

Yet my partin' frae beside ye 
Seem'd tae come owre early. 

What, tho' monied cuifs endeavour 
Wi' their gowd tae lure ye, 

True tae me yer heart beats ever ; 
Ne'er shall they secure ye. 

Would this e'ening saw them risin' 

Frae our bottling, Ailie ; 
Tae Kilmun tae put the cries in 

I wad trip it gaily. Gaelic words by EVAN MAC COLL. Translation by Mr M. MAC FARLANE ■This air is extremely popular, and ever associated with a Fairy Song, of which the following is a fragment— Tha mi sgith 's mi learn fhin, 

Buain na rainich, buain na rainich ; 

Tha mi sgith 's mi learn fhin, 
Buain na rainich daonnan. Cfil an tomain, braigh an tomain, 
Ctd an tomain bhòidhich ; 

Cùl an tomain, braigh an tomain, 
H-uile Mha 'm ònar. 51-MO NIGHEAN DONN-MY BROWN MAID. • With spirit. Fine. .r» ;^^_ _-^— < 5HEg=Pg i====S: :p.— -J: < r .,n 


:f 


n .1- 


:n 


d' 


:1 d 


: r 


• n 


1 :r 


-( Iheii-mi 


ho, 


rnbha 


li6, 


■S mith 


ch dhuinn èiv- 


idh, 


i\ro 


nigh'n donn. 


3-. Singing 


llu 


10 - va 


ho, 


Let's 


l,e go 


'"S, 


Mu 


iicuii (lonn W^L D.C. for Chorus. :i=*: : r I r .,n : r 

S mitliicli|dliòniIi-sadol 
Tis time to go s .,1 I dachaidh, Tlia 
homeward, Far :i^=5t s .n 

fad' air 
long «as -[=: Id : r . n 1 1 : r 

I cheilidh, ito | nigh'n donn. 
sojourn, 31y neen donn. 'S mor gruaman na h-iarmailt, 
'S gaoth an iar a' cruaidh-sheideadh, 
Mo nigh'n donn. 

Tha na tonnan 's a' ghiiraich, 
'Tigh'n gu traigh le greann eitidh, 
Mo nigh'n donn. 

Tha na cithean trom sneachda 
'Dall-ghleachd anns na speiiraibh, 
Mo nigh'n donn. 

Tlia na h-uillt le dearg-riinaich 
'Sguabadh sgàrnaich nan sleibhtean, 
JNIo nigh'n donn. 

Tha n.a craobhan mor, miarach, 
Ai5 am friamhaich 'g an reubadh, 
Mo nigh'n donn. 

Tha euin bhuchain nan cliiaintean 
Leis an uamhas 'g an leireadh, 
Mo nigh'n donn. 'S eòin bheaga na coille 
Gob, 's an doire, fo'n sgeithe, 
Mo nigh'n donn, 

'Sbochd nuallan nan aighean 
Air na sraithean lom gle-gheal, 
Mo nigh'n donn. 

'S truagh mi-se 'n tir Oisein 
'S mi gun soistinn mu m' eudail, 
Mo nigh'n donn. 

Far an d' fhag mi mo leannan, 
Maighdean channach na feille ! 
Mo nigh'n donn. Gloomy low'rs the dark welkin ; 
Fierce the west wind is blowing. 
Mo neen donn. 

Roll the crested waves hoary 
To the shore with weird moaning. 
Mo neen donn. 

From the heavens, blind striving, 

Fall the driving white snowflakes. 

Mo neen donn. 

Loud bellow the fountains 
Down the mountain side pouring. 
Mo neen donn. 

See, the branching high oaktrees 

On t)ie snow are stretched lowly. 

Mo neen doon 

Hear the birds of the meadows 
In tlieir terror chirp doleful. 

Mo neen donn. 

In the woods the sweet singers 
Under wing their heads stow thein. 
Mo neen donn. 

Hear the cows on the meadows 
Standing plaintively lowing. 

Mo neen donn. 

In the land of old Ossian 
My sad loss I 'm deploring. 

Mo neen donn. 

■W^here I left her, my dear one. 
My own peerless adored one. 

Mo neen donn. Gaelic words old. English words by C. JI. P. 52-EILEAN AN FHRAOICH-THE ISLE OF THE HEATHER. 

Key B/. — Boldly, beating twice in the measure. =1==1: d :-.t,:l||s, .r:dld:-:d.r|n :-.d: 1, 1 1,: s, n. Is m l3=^ ;d:l,|i A I chi - all nach mis - e bha'n | Eil-eaii an Fhraoich.Naml fiadh nam brad-an, nam ] fead-ag.'s nan naosg; 
Chorus. I wish I were now in that Isle of the sea, The Isle of the Heather, and happy I 'd be ; :£-±iq=l^— I— l^iig^p: itz-tt; :t=it=: -m&: :t=t: 1, : s, Is,: 1,: S||n : r :d I r :-:d.r|n :n : s |n:-:r .nld : r : t, |1, :- 11 

,n, nan òban, nan | osan 's nan'caol—EileanI inn-is nam bo, 's àitelcòmhnuidh nan laoch.|| (Nan llochan 
With deer in its mountaiiis,and fish in its rills, Where heroes have lived 'nioiig its heath-cover'd hills. An t-Eilean ro mhaiseach, 

Giir pailt ann am biadh ; 
'S e Eilean a's àillt' air 'n 

Do dhealraich a' ghrian; 
'S e Eilean mo ghraidh-s' e, 

Bha 'Ghaidhlig ann riamh; 
'S cha 'n fhalbh i gu bràth 

Gus an traigh an cuan siar! 
'N km èiridh na greine 

Air a shleibhtibh bith'dh ceo, 
Bith'dh a' bhanarach ghuanach 

'S a' bhuarach 'n a dòrn 
Ki gabhail a duanaig 

'S i cuallach nam bo, 
'S mac-talla nan creag 

E.Ì toirt freagairt d' a ceòl. 
Air feai5gar an t-Samhraidh 

Bith'dh sunnd air gach spreidh ; 
Bith'dh a' chuthag 'us fonn oirr' 

Ri òran di f hein ; 
Bith'dh uiseag air Ion 

Agus smeòrach air gt5ig, 
'S air cnuic gblas' 'us leòidean 

Uain òga ri leum. 
Na'm faighinn mo dhtirachd 

'S e 'Itigainn blii òg, 
'S gun ghnothach aig aois rium 

Èhad 's a dh' fhaodainn bhi beb, 
Bhi 'n am bhuachaill' air kiridh 

Eo sgail nam beann mòr' 
Far am faighinn an cais' 

'S bainue-blàth air son òl. 
Cba 'n fhacas air talamh 

Leam sealladh a's bòidhch' 
Na 'ghrian a' dol sios 

Air taobh siar Eilean Leoghas ; 
'N crodh-laoidh anns an luachair, 

'S am buachaiir 'n an tòir 
'G an tional gu iiiridh 

Le ill de laoigh òg'. This dearest of Isles 

Is so fertile and fair, 
That no other island 

May with it compare ; 
Here Gaelic was spoken 

In ages gone by, 
And here it will live 

Till the ocean runs dry. 
At dawning of day 

When there 's mist on the hill, 
The milkmaids go skipping 

By fountain and rill ; 
When milking their cattle 

They raise a sweet song, 
And softly the echoes 

The chorus prolong. 
The notes of the cuckoo 

Are welcomed in May, 
And the blackbird sings blithe 

'Mong the silvery spray ; 
The lark and the mavis 

Pour forth their sweet lay, 
While the lambs in the meadows 

Are sprightly at play. 
Could I get my wish. 

And be once more a boy, 
I 'd thither return 

And its pleasixres enjoy, 
A shepherd, to wander 

O'er heather-clad hills. 
And drink a cool draught 

From its bright mountain rills. 
There ne'er was a picture 

More lovely to see. 
Than the sun as he sinks 

In the blue western sea. 
When homeward the cattle 

Are wending their way, 
And all things are still, 

At the close of the day. Gaelic words by M. MAC Leod, Govan. Translation by " FlONN." GAELIC BOOKS SOLD BY MACLACHLAN ,(• STEWART. Mackenzie's (A. ) History of Scotland, Eachdraitlh 

na li-Alba, 12mo, f/oM, 

Mackellar's (Mrs) Gaelic and English Poems, ... 
... Gaelic Phrases, Tvith Pronunciation, and 

Translation, 

Macleod, Rev. Dr, Sermon on the Life of the late, 

by Rev. John Darroch, 8vo, sewed 

Macleod, Rev. Norman, Caraid nan Gaidheal, 

Svo, half-bound calf , ... 
Macleod's (Neil), Clarsach an Doire, Gaelic 

Poems and Songs, ... 
MacLean and Macgi-egor's Gaelic Hymns, ISmo, 
Macneill's Xeniae, and other Poems, cloth, 
Maclaehhm's (Dr, of Rahoy,) Gaelic Songs, 
Macpherson's " An Duanaire," a New Collection 
of Songs, &c., never before published, cloth, 

Menzies' CoUectiou of Gaelic Songs, 

Mountain Songster, Collection of Gaelic Songs, 
Muir's (Rev. Dr) Sermon "Cumail gu daingean 
samhladh bhriathar fallain," translation by 
Eev. A. Macintyre, ... 
Munro's Selection of Gaelic Songs, 32mo, 

... Am Filidh, Gaelic Songs, with Music, ... 
vKicolson's (Sheriff) Collection of Gaelic Proverbs, 
with English Translation, cr. Svo, 2nd edition, 
f ... The same, large paper, 4to, 
Issian's Poems, re^^sed by Dr M'Lauchlan, cloth, 
fesian's Lyre (Clarsach Oisein), old and new no- 
tation-^, 'Sos. 2 and S, ... ... per doz. 

ilipps' Seven Common Faults, translated by 

Rev. H. Maccoll, 12mo, 
overbs of Solomon, Svo, .sewed, 
aim Book, Smith's or Ross's, large type, ISmo, 
aim Book, Gaelic and English, on one page, . . . 
een (H. M.) Our Journal in the Highlands, 
niustrated, translated into Gaelic, 
oss's (William) Gaelic Songs, ISmo, doth, 
^aukey's Hymns for Times of Blessing, translated 

by Rev. A. MacRae, 

Sinner's (The) Friend, 12mo, sewed, 

Smith's (Rev. Dr J.) Sean Dana, with English 
Translation and Notes, by C. S. Jerram, ... 
, . . Gaelic Prayers for Families, 12mo, sewed, 
... The same, clolii boards, 3 6 

2 

2 

1 Songs of the Gael, a Collection of Gaelic Song.s, 
with translations, Music in both Notations, 
by L. Macbean, 

Songs of the Gael, (Sacred), a Collection of Gaelic 
Hymns, with translations, by L. Macbean, 
Music in both Notations, 

Spurgeon's Sei-mon, "Co-6ignich iad gu teachd 
a steacli," "Compel them to come in," 

Thomson's (Dr) Sacramental Catechism, sewed. 6 ENGLISH WORKS RELATING TO THE 
HIGHLANDS. 
Antient Erse Poems CoUected among the Scottish 

Highlands, in order to Illustrate the Ossiax 

of Mr Macpherson, Svo, sewed, ... ... 1 

Blackie's (Prof. ) Langiiage and Literature of the 

Scottish Highlands, Svo, c/o</(, (5 

Brown's History of the Scottish Highlands, 

Highland Clans, and Eegiments, with Por- 
traits and Tartans, by Keltic, 2 vols., 56s. for 40 
Buchanan's Spiritual Songs, translated by L. 

Macbean, 1 

Cameron's Gaelic Names of Plants, Svo, ... 7 6 

Logan's The Scottish Gael, or Celtic Manners of 

the Highlanders, 2 vols., ^j/«fes, 28s. for 15 

MacCoU's (Evan) Poems and Songs, ... ... 5 

M 'Intyre (Rev. D. ) on the Anticjuity of the Gaelic 

Language, Svo, sewed,... ... ... ... 1 6 

Mackenzie's Tales and Legends of the Highlands, 2 6 
... History of the Mackenzies, ... ... 25 

... History of the Macdonalds, Svo, cloth, ... 25 
... Prophecies of the Brahan Seer, ... ... 1 

... The Isle of Skye in 1SS2-3, 3 G 

Maclagan's Scottish Myths : Notes on Scottish 

History and Tradition, Svo, c?o^/(. ... 7 6 

M'Lauchlan's (Rev. Dr) History and Literature of 

the Scottish Gael, fcap. Svo, cloth, ... ... 2 G 

M'Naughton (Peter) on the Authenticity of the 

Poems of Ossian, Svo, sp wee/, 6 

Masson's Vestigia Celtica : Celtic Footprints in 

Philology, Ethics, and Religion, cr. Svo, sewed, 2 
Sketches of the Clans of Scotland, with 22 

colour plates of the Tartans, ... ... 2 6 BIBLES, TESTAMENTS, and PSALM BOOKS, at Various Prices and Bindings. Just Published, 2 vols., folio, price £2, 2s. 

THE ATHOLE COLLECTION OF THE 

DANCE MUSIC OF SCOTLAND. 

Compiled and Arranged by JAMES STEWART-ROBERTSON of Edradynate. 

Just Published, price 15s., Full Cloth. Gilt Edges. Liiup Cloth, 12s. 6d. 

THE KILLIN COLLECTION OF GAELIC SONGS. 

Arranged by CHARLES STEWART of Tigh' n-duin. 

The Accompaniments are by Mr JAMES MERRYLEES, G.T.S.C. Music in both Notations. 
Just Published. Price 6d. 

SONGS OF THE GAEL. 

A Collecti'qn of Gaelic Songs, with Translations. Music in both Notations. 
By L MACBEAN. LIST OF GAELIC BOOKS WORKS ON THE HIGHLANDS, 

PUBLISHED AND SOLD BY 

M^CLA.CHLA.:Nr & STETV^J^T, 

BOOKSELLERS TO THE UNIVERSITY, 
63 and 64 SOUTH BRIDGE, EDINBURGH. A Liberal Discount allowed on Orders for Exportation or for Private Circulation. DICTIONARIES AND GRAMMAES. 

M 'Alpine's Gaelic and English Pronouncing Die- s. d. 

tionary, with Gramma.r, 12mo, c/o^/i, 9 

... Ditto ditto, hf. -bound calf, 11 

... English and Gaelic, separately, clotlh, ... 5 

. . . Gaelic and English, do. do. , ... 5 

M'Leod and Dewar's Gaelic Dictionary, dotii, ... 12 G 

Macbean's Lessons in Gaelic, ... ... ... 1 

... A Guide to Gaelic Conversation and Pro- 
nunciation, cr. Sv^o, ... ... ... 1 6 

Mackay's Gaelic Etymology of the English 

Language, royal 8vo, [Pub. 4'2s.) 12 6 

Macpherson's Practical Lessons in Gaelic for the 

use of English-speaking students, ... 
Munro's Gaelic Primer and Vocabulary, 12mo, 
Pv^eading Book for the Use of Students of the 

Gaelic Class, by Prof. Mackinnon, ... 
Stewart's Elements of Gaelic Grammar, doth, 
Gaelic First Book, 18mo, 2d. ; Second do., 
Gaelic Third and Fourth Book, ... ... each 

Gaelic Texts for School (New Code), with Gram- 
mar, Vocabulary, and full Notes and Exer- 
cises on Parsing, Analysis, etc., Pai't I., ... Alleine's Alarm to the Uuconvei'ted, 

An t-Oranaiche, by Sinclair, 8vo, clotli, 

Assurance of Salvation, ISmo, .spttv'(/, 

Baxter's Call to the Unconverted, l^vao, clotli, ... 
... Saint's Ptest, translated 1)y Rev. J. Forbes, 
Beith's Catechism on Baptism, ISmo, .seiued, 
Beuton, S. Dioghlumean, 's na h-achaibh, 
Bilde in Gaelic, 8vo, .strongly bound, 5s. and 

Bonar's (Rev. Dr H.) Christ is All, 18mo, sewed, 
... God's Way of Peace, sc *'■«?, 

Bu Chan's Apples of Gold, 18mo, t^nwd, 

Buchannaii (Dugaldi of Rannoch's Life and Con- 
version, with his Hymns, ISmo, cloth, 
... The Hymns, separately, 18mo, sewed, 
... in English, by Macbean, sewed. Is.; cloth, 
... Reminiscences of, By Rev. A. Sinclair, ... 
Bunyan's Come and Welcome, 18mo, cloth, 
... Pilgrim's Progress {three part.'i), cloth, 
. . . World to Come, or Visions from HeU, cl. , 
... Grace Abounding, 18mo, cloth, 
. . . Water of Life, cloth, 

... Sighs from Hell, ISmo, cto</i, 

Heavenly Footman, 18mo, cloth, ... 
Burder's Village Sermons, 18mo, cloth, 1 

.3 


6 


8 


6 

4 

6 

6 


1 


6 


10 


6 

6 


1 


6 


Q 


6 

1 


1 


6 


7 


6 

3 


1 
3 


2 
3 


1 


6 


o 


f) 


2 

o 


6 


1 


6 


2 

1 

2 

1 

1 


6 Campbell's (J. F.) Leabhar na Fèinne. Heroic 

Gaelic Ballads 20s. for 10 

Campbell's (Ledaig) Poems and Songs, ... ... 2 

Catechism, Shorter, Id. Gaelic, with Proofs 
Clark's (Mrs) Tliree Gaelic Poems, with English 

translation by Kennedy, ... ... ... 

Clarsach na Coille : a Collection of Gaelic Poetry, 

by Rev. A. M'Lean Sinclair, ... 3 

Confession of Faith, f cap. 8vo, cZo</i, 2 

Dewar's (Rev. Dr) Gaelic Sei-mons, 8vo, ... 

Doctrine and Manner of the Church of Rome, ... 

Doddridge's Rise and Progress, 12mo, cloth, ... 3 

Dyer's Christ's Famous Titles, 18mo, cZo</(, ... 2 

Earle's Sacramental Exercises, 18nio, cW/, ... 1 

Edwards' (Rev. .Jonathan) Sermon, sewed, ... 
Gael (The), a Gaelic Magazine, bound in cloth, 

for 1876 and 1877, in English and Gaelic, each 3 
Gaelic Melodies, with Eng. Words & Music, weif nota. 

Grant's (Rev. Peter) Hymns, 18mo, cloth, ... S'\ 
Guthrie's Christian's Great Interest, 18mo, cloth. 

Hall's (Newman) Come to Jesus,. ... ... ... 

Harp of Caledonia, Gaelic Songs, 32mo, seived, 

Haugh ton's ' ' A Saviour for You, " ... ... 

History of Prince Charles, ... ... ... 1 

Highlander's Book of Days (The), a Birth-day 
Book, in Gaelic and English, arranged by 
Miss Margaret C. Clerk, Kilmallie, being 
selections from "Ossian," Sheriff Nicolson's 

"Proverbs," and other Gaelic sources, ... 3 

James' Anxious Inquirer, 1 

Joseph, Life of, by Macfarlane, 18mo, cloth, ... 1 
Killin Collection of Gaelic Songs, with Transla- 
tions, Music in both Notations, cloth extra, 15 

... T\\eiia.me, cloth, limp, 12 

Laoidhean eadar-theangaichte o'n Bheurla, cloth, 
Lessons on the Shorter Catechism and the Holy 

Scriptures, by Forbes, ISmo, 

Livingston's Gaelic Poems, cloth, ... 2 

M'Callum's History of the Church of Christ, Svo, 4 

Maccallum's Sop as gach Seid, 2 Parts, each 

Macdonald's (Rev. Dr) Gaelic Poems, ISmo, ... 2 

Macdonald's (Rev. Dr) Waters of Jordan, ISmo, 
M'Innes (Rev. D.) Conversations in Gaelic and 

English, with preface by Professor Blackie, 1 
MTntyre's (Duncan Ban) Poems and Songs, with 
an English Translation of "Coire Cheathaich" 

and "Ben Dorain," ISmo, ... ... ... 2 

Mackay's (Rob Donn) Songs and Poems, ISmo, 2 ^\>