Skip to main content

Full text of "Christiansands stifts bispe-og stifts-historie."

See other formats1':***/ :; . • 'W *-£. - *•&., 
"'o 


o^ - -' '~<->* "". W ^^# 
: 
> 
(Djrifftmgfim&g Sttp SMjfet- o| Jlttftslufitfru Sofliieprcft i ©anbe. llbginet oeb Unberftettclfe af ^ibenffab^felffabet i Stjriftiania. -=^- Cfjnffianta. 

23wgg« Sc (Sbriftte'S SBostcnffei- foer; 

brap 1861 15t 117774 
'08. loxialt. tiftSfjiftorie, Ijoormeb jeg i en long 9loeffe of 31ar Ijar ftjelet i mine §ri= 
ftnnber, oil jeg lebfagc ben nieb nogle Orb. 

£obebt/cnfigteu meb, nt jeg laber bette SSerf fee ©agSlgfet, er nt ube 
mil Sibrag til mit goebrelanbS ftirfefjiftorie og bibrage Sttit til, at mine 
SanbSmcenb og ifocr ficererftanben funne blioe befjenbte meb goebrelanbets 
firfelige gorljolb, ifcer i be ftbfte 300 Star, uben nt beljebe fom jeg, nt ttje 
til fmanbffrebne Stegiftranter, $opieb©ger og Iignenbe for be gtefte utilgjcen= 
gelige Sitber, fern bel$ er et befbcerligt Slrbeibe, belS iffe er liner SWnnbS 
©og. 9taor mnn fnnlebeS meifommelig man fege og fnmlc fine 2)Jateriu« 
Iier, og ofte fun finber Iibt 3Na>rfetigt blanbt faorc meget llbigtigt, fommer 
mnn uformcerft tit nt forfatte et libet SWngojin, fpori mnn fomler, Ijbnb mnn 
finber boerbt nt opbebare og leberer bet bn gjernc fnn neiogtigt fom muligt 
og tjclft meb DriginnlenS Orb, fyborbeb ^nalibeligfyeben biuber, men grems 
ftillingen taber, bliber tungbiubt og trcettenbe. 9ftit Sirbeibe tmr iffe unb= 
gnnet bi$fe 9Dinugler. 

SJJnngc oil mnaffe finbe, nt jeg gjerne funbe ^aoe labet be 25 fatfjolffc 
SSifper bbile i §reb og begpnbt meb Reformation en, og berbeb fpnret mig 
ct fnnre moifommeligt Slrbeibe, fom bnr minbre neboenbigt mi, bn Di i 9t. 
SebferS fortrinlige $>erf, ben norffe SirfeS §>iftorie uuber ftotlmliciSmcn, fyabe 
ben fornebne Sfterretning om bem og SirfeuS ^orfntning i be Siber. ©ertil 
man jeg bemcerfe, nt SJerfet ba bilbe blebet ufulbftceubigt, og ntbenne S)el nf mit 
Slrbeibe er forfnttet flere Star, forenb Server og 9)iund> ubgabe bcreS norfM)ifto« 
rifle SSerfer, og Diplomatorium Norvegicum ubfom. Seg tjur berfor mnnttet efe 
of famme ftilber fom be, og fornemmelig nf Sol;, ginncet annales ecclesiaa Islan- 
dise, Jlmrfcling Diplomatorium Norvegicum, tongefagaerne, be gnmle norffe 
fiooe, Slrilb $uitfelbt, Srng, ^JontoppibnnS annaler, ©nmlinger til Gorges 
©frog og f>iftorie oft), og Imr fun berigtiget og fulbftcenbiggjort min g-rem= 
ftilling efter Diplom. norveg. $et)fer og 2)cunu), bjbor be fmbe bcntjttet 
Silber, fom ei ftobc til min Oinnbigtjeb og ftunbom forfortet min greuu 
ftilling beb nt Ijcnoife til bem og SnngeS Slofterfjiftorie, bcr ere be glefte 
mere tilgjoengeligc enb ginncei og 5tb,orfeIin? Slnnoler o. m. 

Sen opmcerffomme ficefer bit beb gremftifliugeu nf be 25 ebnngeliffe 
93ifper finbe, nt SSerfet fobner §olbning, i bet nogle 93ifperS fiib og iUrfen 
ere meget fortfnttebe, mebene nnbre ere meget ubferligere, enb be forljolbflbis 
burbe bare, ©rnnben bertil liggcr i mine Silber, og bet §obebfilber, <Sta= 
banger (£opitcl$ Gopiebog fnlbet privilegia capitulorum, ©tubangerS Snpi= 
telfi ©tnmbog og (SonfiftorietS CSopiebog, Diptycha episcoporum Stavangrieu- 
sium & Christiansandensium ad 1733 consiguata a Mag. Tyrholm, 93i= 
fperncS Gopicbeger; tl)i mcbenS Sftogle, fom .ftcerup, tjabe fort omftceubelige 
Sopiebeger, Ijnbe 'Mubrc ingen fert, eller be ere forfbunbne titligemcb 93i= 
fperneS pribate Srebbejlinger og ©Znnufcripter, ber foa bcefentlig funbe bi= 
braget til at oplbfc bercS gnmilic=gort;olb og ^ribntlib. ^-ormobentlig ere IV 

be of ligegtjlbige Slrbinger offrebe fiuerne, en bebrebelig llffif, fom befto= 
bcerre cnbnu finber ©teb l)o& o$ 09 [jar gjort oort 2anb faa fottigt i ben 
SFtetniiifl 09 tilfoiet Dor perfoitale 09 litteraire Joiftorie ubobelige lab. 

gorat jeg Ijnr mebbelt faa mange ©fterretniuger om bet beneficerebe 
©obS gjer jeg ingen Unbffnlbning, ffjont iiceSningen beraf oil interfere 
be gcerrefte, men jeg jjaaber at tmoe famlet og mebbelt ei uoigtige SMbrag 
til bet beneficerebe ©obS §iftorie, bets Dprinbelfe 0. m., tjoorom bore 2ob= 
gibere ofte t)abc lagt en bebrebelig Itbibenljeb for ©agen. 

9)feb §enftjn til Dietffribningen af 9iabne Ijar jeg ofte bceret i gorle= 
genfyeb; tt)i bel§ fjor bet iffe altib bceret let at Icefe bem i uttjbelige *?aanb= 
ffrifter, bel$ blebe 9cabnene ofte unber ifteformotionStiben, ba bet gamle 
norffe@prog blanbebeS og tilbelS fortrcengteS af bet banffe fom ©friffprog, 
fEreoet tjberft forffjeliigt, felo af bem, fom bare bem, fjbilfet gjelber faabel 
om gornabne fom SBi'nabne og ©tebgnabne. Stabnene for Unionen [jar jeg 
ffreoet Ijobebfagelig fom i ©agaerne og lige til efter 3teformationen brugt 
©nbelfeu foil, ffjent ben ba bejlebeS meb fen og cnbelig gif oner til bet 
meningSlefe fen. — 3 Stetffribningen er inbfommen en ©el Uoberen$ftem= 
melfe, ifcer beb 33rngen af e for ce og abffillige 2.ttjffeil, fom btbe$ tinbffglbt. 

9tt jeg i bette 23erf mere [jar opfriffet SRinbet om ubcerbige ^refter 
og firerere enb bcerbige, ligger i ©agenS 9catur og mincfiilber. ©eubcer= 
bige blebe ©jenftanb 'for SifperneS Srettefcettelfe og GooeneS Siltale. ©e 
SScerbige, fom tebebe og birfebe i ©tiltjeb, omtaleS ei, men glemteS, ba man 
fun optegnebe bet Ufeb'oanlige, bet, fom bar ©jenftanb for Dmtale eQer oeb 
tttfcelbigeOmftceubigtjeber tiibrog fig Dpmcerffomtjeb. 3 ©dftligfjcben, fom 
er tage't lib af golfer, affpeiler golfet og £iben fig. — ©a bette SSerf in= 
befjolber en SDccengbe 91abne, bilbe et fulbftcenbigt Siegifter blibe ufortjolb§= 
mceSfigt bibtleftigt ; jeg Imr berfor ubelabt en fjel©el ubigtige 9cabne, t}bor= 
beb bet bliber lettere at finbe bem, fom i en eQer anben §enfeenbe fyatt 
nogen SntereSfe. 

§bi$ bette 5lrbeibe fyor nogen SScerb, faa fortjener f>r. 53iffop bon ber 
fiippe Saffen for famme; tl)i nben tjanS Opmuntring, belbidige Siftanb t 
at ffaffc mig §jclpefilber og tage fig af ©ubffriptioncn i ©tiftet, Imbbe 
bette Serf fjoerfen bleben fulbenbt eQer irtjft. g-oruben l)am fftjlber jeg ogfaa 
at ncebne og taffe §r. ©tiftsprobft fiaSfcn i ©fjriftianSfanb, fom i ftaab og 
©oab Ijar biftaaet mig, ligefom jeg maa aflcegge GljriftiansfanbS ©tiftS 
^refteffab min Saf, for'bi be' beb 3lfffrift af Series pastorum og Oeb ©ub= 
ffription Ejabe bibraget til 5}ogen3 Ubgibelfe. gor belbillig §jclp beb Snan 
af sjjrotofoller og *8<jger og DplljSninger ffylber jeg at aflcegge Saf til §r. 
58ibliotl)efar 26. $ei)fer og Gotten §anfen, 9tig§ard)ibet§ ©efttirer 6 Sange, 
Sirfelanb og §bitfelbt, §r. ©tipenbiat S. fi. &aa og Sureaudief S. £a§fon. 
(Snbelig aflcegger jeg bet norffe s BibenffabSfclffab i Gl)riftiania min fftjlbige 
%at, ba bet oeb 100 @pb. l)ar bibraget til, at SSerfet bleu trbft. 

©aube SjJreftegaarb Iftc SDcoi 1867. I. 
Keinljafor CJleginalD) f H35. 

©ct er iffe ufanbfgnligt, at @e((a 25ifpebomme, ber ub* 
gjorbe td gamle ©ulatfoingSlag, oeb ftong €igurb 3orfalfaret§ 
^jemfomfr fra ^an§ merfelige StorStog til bet frcliige ?anb 
belte§ i 23ergen§ og 6taoanger§ QJifpcbemmer, og at til 
bet fibfte atlerebe ba (agbe§ 33albre8 og £>abbingjabal (#al» 
lingbal) 1 . 2)en farjie 23ifp i Staoanger Sifpebemme fytbte 
IReinbalbr. ©om be ffejie af 9Korge8 celbfte 33ifper oar ban 
en (Snglaenber og t)aobe maaffe for ooeret SDiunf oeb bet 93e* 
nebiftiner*(£onoent, ber fanbteS oeb 2Bindjefier§ ftatbebraPj. 
$aa tjang lib oar Sigurb 3 or f a lf arcr ^onge i 9?orge. 
£an b(co paa fine gamle $)age fjeb af fin SDronning 2Ratm* 
frib og oilbc i iBergcn Ijolbe 53roflup meb en Geciiia; men 
S3crgen8 SijTop, ben frimobige 2ftagne, forbob, at en faaban 
Uraab, fom boiligen ftreb mob ©ub§ Drb og Soo og ben f)el e 
lige ftirfe, maatte ffe i fyanZ S3if?op8«St)8fel. 3 93rcbc fortob 

1 Sbrcttjctemorfen tjorte berimob ia iffe til ©tntmngerS Sifpebemme. 
©amtibig ellcr feitere IngbeS ogfaa til ©tnbnnger ©tift ©ibsfjorb 
@ogn bcb IBunben of £arbangerfjorb. ^Jeber GllauSfon i fin 9iorge8 
Skffribelfe ©. 74 beretter, nt gibefjorb er i forbum 'Jib ffilt fra SSergenS 
6tift, fom ft C igjcii ©nebefogn (d: ©been) 9t. for Sarmfunb, paa bet 
nt 93ifpcn i ©tabnuger fuiibe beSbebre faa fit gorberffab, noar b,nn 
brngcr til $nttingbal at bifitere. §nn Ejar 14 SD^tlc Oder §>arbanger= 
fjelbcue, og cr ber 95ober pan gjelbet, fom %ait fan blibe i om 
Kntten, nf (joilfc ben cue folbcS SifTop&bo; tl)i ber er ingen ©aarb 
pan gjelbef. SBifpcn fnlgte ben enbnu alminbelige gjelbbei gjenncm 
SHoiibobaleii, Ijoor Imu fom i 9?crrl)eben nf ben nu fan befjenbte 9So= 
ringSfoS, og Ufta&nlen oner til g>ol i £nllingbnl. Chibiiu fortrcDeS i 
gmQingbal, nt ©tnbnng'rbifpeu pleicoe nt Iregge SSeien gjenuem &irfe= 
borcn, et tya$ ober •ghilliiigffarben, fyoorbeb fjnn fom neb i ©tranbe* 
bljgben i vml. 

2 SNundj* 9iorge« §iftorie ( III. GIB. 

t 2 SJtetnfjalbr og ©tgurb Sorfalfarer. 

ftongcn Sergen og trog til €>taoanger, fyvox rjan (aoebe tit et 
(Sjeftebub for at fjolbe ©roflup meb Secilia. 2)a ben 93ifp, 
fom ber raabebe, erfor bette, opfegte t)an ftongen og fpurgte 
om bet oar fanbt, at f)art agtebe at gifte fig i 25ronningen§ 
Sioe. Jtongen foarebe, at bet oar faa. 23ifpen oebbleo ta: 
„om faa er £erre! ta maa 3 f e ^ inbfee, boormeget bet er 
fmcerre 2Kcenb forbubt. 0iu fone§ td, fom 3 anfeer bette for 
at ocere Sber titlabt, efterbi 3 far were Oftagt, og at tttk 
fommer ©ber, enbffjont bet bog er mob Diet og ®fje(, og 
iffe tteeb |eg, fai 3 oil gjore bette i oort Sifpcbemme 
og faa(ebe§ oanoere ©ub§ Drb, ben fcellige Stirfe og oort Q3i* 
fpebmnme. — din monne 3 tcegge en ftor ©aoe af ©ob§ og 
(Sienbomme tit benne &tat og faa(ebe§ hett tit ®ub og tit o§." 
15a fagbe ftongen „£ag af oort ©ob3, f)Oab £>u oit. Sangt 
anber(ebe§ beer $5u Dig ab, enb SSijfop Oflagne." SDerpaa gif 
.ftongen bort ligefaa libet tilfreb§ meb benne 23iffop fom meb 
bam, ber faobe nebtagt $orbub imob fam. S)erpaa giftebe 
^ongen fig meb benne ^ige 1 . 53ifpen mobtog, fom man f)eraf 
maa ftutte, rige ©aoer, failfe 33ifpefio(en rimetig jfotbte fin 
egenttige Dpfomft. 2)ette ffebe b<moeb Stat 1128. 

3tetnf)atb ftob i ftor $nbefi \)o$ ©igurb§ Sen og Sf* 
terfotger ben unge 5long 2ftagnu8. 55 q benne utpffeligc $mfre 
oar fangen, btinbet og eller§ ffrceffelig temlcefret af fur foregione 
^arbrober £ara(b ©itle og ei oitbe opgioe, faor ban baobe 
ffjutt fin 6fat, falbt 2Ri§tanfen paa 93if!op fteinfalb, ber an* 
faae§ for meget pengegjerrtg. £D^an fanbt bet timettgt, at ftore 
Sfatte og ^oftbartjeber oare af 2J?agnu§ gione benne fan§ 
ftortrolige i $oroaring. #an bteo berfor benfet til 23ergen, 
boor man oitbe paabutte bam, at fan faobe $jenbfel bcrom, 
men fan negtcbe td toert og oitbe iffe oebgaa t(t r \a tiibob 
at unbetfafte fig Oienfetfen (j: 3ernborb). 25ette oilbe ftong 
£aratb iffe, men tagbe i td Steb 23ifpen i en ^engebob af 15 
Wlaxt ©ulb 2 , fom fan ffulbe betate ftongen. 33ifpen erftccrebe, 

1 Sigurb SorfalfarerS ©oga dap. 39. 

,; 2«agnuS *B[inbe8 ©ago <L 8. fflZunrf; III. 737 figer 12 ©frcrfcr ©nib. 
Sftaaffe oar 9tciu()alb en af be 2 23ifper, fom i g-tjlfcSftrfeii poa <Scem 
neb SunSbcvg [ebte £aralb, ba Ijan mnntte gaa pan 9 gloeitbc ^(ogjent itteinfmlbr f 1135. 3 

at &an ci faalebeS oilbe forarme fit 93ifpefcebe, men 
feller 00 oe fit 8 it). — £)erpaa pamgte be 23iffop ftein* 
^jalb ube paa £o(men i ben Salflnnge, 2ftagnu§ ber paobe 
opreifh $)a 23ifpen gif til ©algen rpftebe pan ©often etler 
^alufteolen af fin tfob og foot „3eg Deeb iffe mere om 2Nagnu§ 
Jtonge8 ©fatte enb f)t>ab ber er i benne ©of, og i ben nar en 
©ulbring. 33iffop ftembalb bleo jorbet paa 9iorbne§ i 39?i= 
cfwelSfirfen i M fenere faa befjenbte $hinfhf§=&(oftcr. „^)ttk 
23erf b(et) meget lafret." 1 

T>a ber maatte ocere en ^atbebralfirf'e, Jjtior en 23tffop 
fjaPbe fit ©oebe (cathedra), er btt beift fanbfnnligt, at ©taoan= 
ger§ celbgamte og merfelige ftatbebralfirfe er famtibig meb 
fteinfjalb og er ban§ Serf. 2 £)en falbeS £rinitati§ etler $>om= 
firfen etler ofteft St. (Suit bun 8 ftirfe efter ben beUige Sot* 
t&un, 33ifp t 2Btncbefrer (fra 837—862), bt»i§ Setminger opbe* 
Darebe8 i et prcegtigt ©frin og oar 3)omfirfen§ fterfte $tpbelfe. 3 

(Sfter en gammel Seretning ff at ben forfte 23ifp i ©taoanger 
tjaoe foranlebiget, at ftinne fttrfe b(et> bngget. (gfter ban§ 
ftaab b(et> ben bngget af $inn paa £eftbp Peb £jetp af 
en ftotleft, fom 2 2Nunfe inbfamlebe i (Snglanb og ©fottanb. 
23eb famine 9Kunfe§ £jelp ffa( $inn§ Prober 21 8 taf bape 
bpgget firfen paa 3: alga, fwor man ogfaa Icenge efter Pifte 
Senningerne af ban§ fiore ©fibSnaufr. 

for at betrife, at b,an bar 9tfagnu$ 23arfob§ Sen. SKuncf) III. 702. 

Annales regii omtale tjanS ©rab t 1135 meb biSfe £>rb: Liflat Rei- 

naldz, biskups af Stafangri. 
1 aKagnuS ben 93tinbe§ Saga £. 8. £aralb ©ideS ©. (Eap. 9. gor= 

fatteren of SKorfinfftnna tilfoier: „55eb SBiffoppenS ©rab bebrabebe 

§aralb aHe gobe SttcenbS §u og rimeligt er bet, at bet er benne llgjer- 

ning, ber b,ar bragt faabel 9iorge (om ©jerningSmoenbene i faa ftor 

Utyffe, ba be beroeb paabroge fig ©ubS SSrebe." 
8 ©a firfen fenere er brcenbt, er btt faiibfontigt, at ben celbfte befttige 

©el af Sirfen, fom enbnu er oeMtgefyotbt nffabt tit core ©age, er ben 

oprinbelige $irfe, ber Del er btjgget af engelf! 53t)gmefter. 
* §afon in. ©aga <£. 5, gornm. @*g. X. 223, Dipt. Norv. in. 15, 

SRuncfc St. $. III. 615. 4 Son SBirgerefon. 

II. 

don DSirgersfon. 

Unber £aralb ©ifle§ ©onner§ $egjering fenbte $aoe Su* 
geniuS III fm Cegat ben floge (Snglanber Sarbinal fticolaS, 

5 if fop af 51 lb a, fber fiben, 1154 bleo $aoe unber ftaon af 
£abrian IV) til ftorge (1152), l)Oor fcan orbnebe bet norffe 
ftirfeooefen, oprettebe Stapitler oeb afle ftatbebralfirfeme i fetoe 
9torge for at bringe 23tfpeoalgene i canonif! Drben, ftiftebe en 
23ifpeftol paa £>amar og gjorbe 9 f iibaro§ til (Mebifpefcebe 
(erkistoll), bo ben norffe ^irfe fjibmbtil fjaobe ftaaet, farfr 
unber 23remen§ og fiben unber 8unb§ (Srfebifper. 

%[[ forfte (Srfebijfop t ftibarog oiebe darbinalen efter Slon* 
gerne§ 23egjering ©taoangerS 23ijTop ^on SBirgerSfon i 9tt* 
baro§ meb ftor $ragt i Doerocerelfe af Stongebrobrcne, 2anbet§ 
SBifpcr og anbre £ot>binger. $eb famine Seiligtjeb fremfagbe 
©falben (Sinar ©fulafon fit befjenbte Dftinbefoab om ©t. Dlaf, 
falbet ©ei§li efler ©rraalen 1 , ber er anfeet for et af ben £tb§ 
ttpperfte ©falbeflnffer. 

9Ule darbinal 9ficolau§'3 2lnorbninger ftabfoeftebe $at>e 9lna* 
ftafiu§ IV i en 93ulle af 28be Dfooember, oeb boifen h,an unber 
SftibaroS (Srfebifpeftol lagbe 3?ifpebommerne: D§lo, £amar, 23er* 
gen, ©taoanger, 3§lGnb, ©ronlanb, Drfenoerne og ©uberoerne. 2 

(Srfebifp 3 on ^ ^ 24oe $ebruar 1157. 3 ©amme 5lar 
mnrbebe§ ftong (Snftein, og bobe Silbelm 23ifp i D3lo og Wla* 

1 ©eiSli finbeS i golio=Ubguoen af <3norre, 3bie 3)eet. 

2 Sullen finbeS i StjorfeltuS 2>iplom, II, 3, Dip. Norv. HI. 9?o. 3 09 
SKorgeS gamlc fiobe, 439. 3 93iiOen EulbcS Son SotjauncS og pnnIoegge8: 
„Sit vita tua subditis exemplum, ut per cam agnoscant, qvid debeant 
appetere, et qvid cogantur vitare. Esto discretione prsecipuus, cogi- 
tatione mundus, actione purus, discretus in silentio, ut ; lis in verbo. 
Curse tibi sit magis hominibus prodesse qvam prreesse. Non in te 
potestatem ordinis sed seqvalitatcm oportet pensare condicionis. Stude, 
ne vita doctrinam destituat, ncc rursnm vita? doctrina contradicat 
Memento, qvod ars est artiurn regimen animarum. Super omnia studium 
tibi sit, apostolicse sedis decreta firaiter observare, eiqve tamqvam 
matri et domino? tua? bumiliter obedire. 

3 Slf [jam er ben 53cftemiiiclfc t ben crlbre ftroftnHjiugfl .ftriftenret, at 
©fobcrcn belier felo tuaa bobe fit s Biiru, enb lube bet boe nbobt. ^etcr. 5 

t&oeuS, 93ifp paa goeroerne. ©amtibige meb £r. 3 on ww 
blanbt SInbre 93ergen8 briftige 93i(!op ©igurb, ber reprcefen* 
terebe ben norjTc Rirfe paa bet ffanbinaoifTe Stirfemebe i Sunb 
1139 og paa fin ftoebrenegaarb Stjfc friftebe ( 7 /io 1146) M 
farfte diftercienferflofier i D^orge; ben Icerbe ^lamber 2trc 
ftrobe (f 1148) og be befjenbfe Scerere i ftirfen £ugo be 
©ancto 23ictore (f 1140) og 23ernl)arb af (Slairoaur (f 1153). 

III. 

peter. 

2>a ftibaroS' far fie (Stfebiffop, 3on, bobe 1157, fatteftong 
3nge I fin flapeflan og $ebirbe, ben ftoroettebe, og r)oitbega= 
oebe (St; ft ein (£rlanb§fon, paa ben (ebige (Srfebifpeftol, 
uben at fpovge {joerfen (EborSbrobrene etler 5Inbre tilraabS. £>an 
tiftraabte imiblertib ei fit (Smbebe ferenb #ofren 1161. 3 ^ am 
fif ftirfen en Dftanb, [am baa\)t befab Millie og Gone til at 
flrunbfccggc og fjoeobe flirfcnS Uafbamgigbeb og 3 n5:> f^oelfe t 
fit fplibagtige, unber 23orgerfrige fonberreone ftaebrelanb. #an§ 
#erre 3nge fa£bt i et ©lag oeb D§lo, og &an8 Jiltjoengere 
enebeS om at ocelge til &an8 (Sfterfolger 2Jiagnu8 (St ling?* 
fon unber foanS [luge $aber, Gating ©faffed $ormnnbetffab. 
®enne rpbbebe af Seien alie bcm af ben fongelige 5(51, i fmem 
fyan funbe faae fat. 9ften for enbnu mere at ftffrc fin Sen? 
toiotfomme Diet tit ftongebommet formaaebe r;an (Srfebiffop 
(Softein tit at tooe at oille Irone r;am; en Seiligbeb, fom ©rfe* 
bifpen meb megen ftlogffab benottebe for at gjore itirfen et 
blot uaffjamgig af ©taten, men enbog efter £iben§ ©tra;ben 
tit fammeS £erre. 90?eben§ Unberrjanbtingerne om benne (Sag 
breoe§ mellem (Srling og (S&jlein, anfom til Sergen fra $aoe 
Stlejanber III ban§ Cegat ©tepbanuS. 3 benne 5tnlebning 
fcolbreS baatxt et ^oobinge* og 53ifpemobe i 23ergen, £oor ben 
otteaarige 2Ragnu8 bleu fronet af (Srfebijlop (Sofiein og be 5 
0t>rige norffe Sifper. £>«rt maatte (Srling fjobe benne droning. 
9torge ffulbe i $remtiben til&are @ub og ©t. Dtaf og Ron- 
gen ocere benne? <Bicariu§. 3)e ©oerrettigljeber, ber oare (Srfe= 
foebet inbremmebe, ftobfcefhbeS ; Sefmtttelfe af ftatljebralfirfen 6 Stmunbi. 

f!ulbe jhaffeS meb forljaiebe Saber, $i(egrime 6ejtytte8 og 2Bi9- 
perne meb 12 of bem tilncetmte SDfonb af f)t>ert 23ifpebamme 
ffulbe afgjore, fomlfen of ftongen§ Sanner ffulbe bare kronen, 
lmi§ Dnbffab efler Uforftanb gjorbe ben oelbfre ubngtig. 

©en ©taoanger=23ifIop, fom ooeroar 2Rabet i 93ergen, oar 
ubentoiol ben 3bie Station ger*5Mfp $eter. ©a rige ©aaer ueb 
benne Ceitigfjeb ubbelteS til 23ifpeme, er bet fanbfonligt, at bet 
»ar t>eb benne Slnlebning, at i)e(e ©taben ©tatmnger ffjamfebe§ 
©t. ©oiifmn og iBifpeftolen. 1 IV. 

A m it 11 b t. 

Sftaar $eter babe og SImunbi blet> ©tat>anger3 93ifp »ibe8 
tffe. 3)ct er berfor muligt, at bet ei oar $eter, men Slmunbi, 
fom beltog i htt ncetmte ftore Tldtt i ©ergen 1164. Dm fjam 
t»eeb man fun meb 23i8&eb, at t)an efter i§lanbj!e 5Inna(er bet)t 
1 1 83-. £)er ftnbeS tmiblertib et 93rer> fra <pa»e SMejanber III 
af 9 (Sept. 1 171 ti! „Trundensi archiepisco & A . . . qvon- 
dam Stavangriensi episcopo" om at (abe $utco, ber t>ar ub* 
naetmt til SSiffop i (Sftlanb, faae en cftlanbj! 2Hunf 9iicolau§ 
til 2Kebl)jelper 3 . 3)eraf feer man, at t)an allerebe far bette2kr 
&at neblagt ftn 33ifpeftat» og faalebe§ ei oar 23tfp t>eb ftn 
2)ab 1183. 

1 ©norre: SWagnuS ©rlingSfonS Saga d. 21 og 22, hist. eccl. Isl. I, 
225. 3Rundj St. §. Ill, 933, SebferS Sirfetjiftorie I, 237. ©abebrebet 
finbeS ei mere, men bet baaberaabeS til Sefrceftelfe af §afon f>afon$= 
fon, ber ogfaa ftabfeeftebe famine (9iorge$ gamle £obe I, 248, Zoxt. 
2>ibl. II, 23.) 

2 3 Ann. reg. ad 1183 „Ob: Amuncli biskup af Stafangri." 

3 Breoet ftnbeS i ©uljm§ og ©djaningS g-orbebrtnger til Gorges §ift. 
SKutidj antager, at SlarStallet 1171 er en geilffrift for 1179, i fjbitfet 
3lar gulco efter langt Opljolb i Dtom oar paa fin §jemreife til Sftlaub, 
tjborljen fjan tog SSeien ooer ©aiunarf (CangeS SibSff. V. 39). §an 
flutter af 93rebet, at Slmuubi §av refigueret og antager, at fmn, ba 
Srcbct bleb nbftebt, maaffe oar SKunl i £>ctgefceter. <£irtfr 3oar*fon 1171—1188. 7 

V. 

GKriftr (I) aoarsfon 1171-1188. 

#an oat en ©an af 3 oat ©frautfjanfe, 2ftagnu§ ben 
93linbe8 tro Jilbamger, ber Met) 23iffop t 9iibaro§ far ffleibar 1 . 
3 Slaret 1185 b(et> cftcr ^etier (£lau8fon§ og glere§ ©eretning, 
(Sirif SBiffop t ©tat>anger 2 ; men allerebe 1178 ttar Sirif, 
©tar>anger§ 23iffop tiljlebe i ftibaroS, ba. (SrfebijTop ©piiein 
mcb ftong SMagnuS'S SWtnbc tnebe til 23iffop i ^fal&olt ben 
fibcn fom £>elgen bnrfebe Stjorlaf 3 . £ot8 Sltnunbi aUerebe 
1171 banbe reftgneret er btt rimeligt at ©trif allerebe bene 
2Iar elier bet felgenbc bleo ©taoangerS 23ifp. 

3 dampen mellem ben fronebe ftong S^agnuS og Sir* 
febeinerne? f)0itbegat>ebe ftpnge ©oerrir tjolbt t)an tilligemeb 
tzt mmge Slereji meb ftong 2Wagnu8, fom be§uben bavin oift 
ftg meget gamnilb mob ©tat>anger§ SMfpefiol 4 . 

2)a9Jtagnu8 efter bet tabte ©tag Deb SJiorbneg ben 31te 
Tlai 1181 flnebe til ©tatmnger, btet> &an ei alene paa bet t?en* 
ligfre mobtaget of 93i(!op (Sirif ; men benne eggebe (jam til 
attcr at oenbe tilbage tit Sergen for ber at ooerraffe be 
efter ©eiren fiftre Sirfebeiner. $or at tjjelpe til bette floge 
0kab§ Ubferelfe famlebe ben tnrffomme 93ifp atle be gplf, |)an 
funbe faae, bemanbebe et Sangflib meb fine £u§far(e og leb* 
fagebe felt) $ong SDlagnuS paa bette £og. 35c fore faa baftigen, 
at be fanbfrmligen l?at>be ooerraffet ©oerrir, t)M§ iffe 23irfebei= 
neren (Sojolf £aflafon, fom meb en 3 a Q* t Qa P aa ©petberi, 
§at>be mft ligefaa megen ffiafffjeb fom 5lanb§ncerDoerelfe. ©om 
om rjan Ijerte til ,9Jcagnu§'§ $laabe roebe l)an mibt imellem 
be fienbtlige ©fibe inben man merfebe Uraab. 9tu roebe man 
»et af atle ftrcefter efter, og (SirifS ©fib fom 23irfebeinerf!uben 
noermeft. £>a td tofteS S3ifpen, at bet gif fent, bob f)an at 
Icegge tit Canb og fcette af be mange loerbe 2ftoenb, fyan lj)at>be 
omborb. „ s Jiaar m faa tette ©fiber, faae x>\ ben oel fat", fagbe 

1 ©none: ©tgurbS og SngeS ©aga £. 10. 

2 speber GtauSfon 9<t. S3. 58, hist. eccl. Isl. I, 126, §bitfelbt t 1182. 

3 Anecdoton, historiam Svereri illustrans, per Werlauf. XXV. Hist. 
eccl. Isl. I, 289. 

* £§orfeIin ©ipl. H, 23. 8 Strif ©trib meb (Sberrir. 

SBifpcn ; men be rnffe 23irfebeiner fyabbt beroeb faaet en $or* 
mon, jlaf ub i ©oen og unbetrettebe ©oerrir om $aren, (om 
benne unbgif oeb ftrar. at ftogte meb ©ine til DiibaroS. 

3)a ben beromte (SrfebifEop (Snftein i ftibaro§ oar bab 
26be3anuar 1188, bleo ber ub paa ©ommeren bolbt et Oftobe 
i 93ergen mellem $ong ©oerrir, 23iffopperne og anbre moegtige 
2ftcenb, rjoor ber bleo tatt om 23a(get af en no Srfebiffop, og 
noermeft fom 33iffop Strif af ©taoanger paa 33alg, forbi (So* 
ftein (Srfebiffop fjaobe naeont {jam fremfov 2inbre. <riong 
©oerrir, fom fjenbte OJianben og oel anebe, at i fyam fiaf en 
anben (Soflein, mobfatte fig $alget unber hd ^aaffub, H at 
fjan ei oar ffiffet til at beftnre DJiibler, efterfom ban oar aftfor 
gaomilb." STJange SKoenb fagbe berimob, at jufi f;an burbe 
ocelgeS til (SrfebijTop, fom gjorbe oel meb ^ormuen, og mente, 
at Stolen ei oilbe faone OKibter. Dmfiber oalgte§ (Sirif tit 
(Srfebiffop (1188). ©trar, efter brog ban til 9iom for at rjente 
gallium og fom tilbage om ©ommeren 1189 1 . £aobe ©oerrir 
oeb fin (Sftergioenfjeb haabd at oinbe ben talentfulbe, men 
rjierarcfnffe ^roelat for fine planer, bleo r;an bittert ffuffet. 

3)et rjorte til ©oerrir§ fjerefte ©nffer oeb en droning at 
hebt paa fin befhibte Diet til 9?orgc§ ftongefiol. <£>an Ijenoenbte 
fig be§angaaenbe til ben noe (Srfebiffop, men ba benne afftog 
at gjore bd inben f)an oeb fine ©enbebub fjaobe faaet $aoen§ 
2ftinbe, bleo ©oerrir og fjan§ £ilf)cengcre forbiitrebe og begonbte 
til ©jengjelb at inbfframfe (Srfebiffoppen i ljan§ ^ettigbeber. 
©om $olge beraf ubbrob ber nu en beftig ©trib metlem (Srfe* 
bifpen og ©oerrir om $irfen§ fteftigbeber, (Mebifpen§ 3 n0 * 
toegter og om 33ifper§ og $refrer§ 53effiffelfe, fom $ongen oilbe 
forbebolbe fig, o. m. 3 SXaret 1191 maatte (Srfebifpen forlabe 
Sanbet. £an begao fig til bm beremte 91 b fa Ion, (Srfebifp i 
Ciinb, ber meb Seloidie og ©jeftfribeb mobtog benne „for fin 
JRetferbigrjeb" (propter suam justitiam) lanbflflgtige Qftanb. 2 

1 Eirikr biskup af Stavangri kosiuu til erchibiscups oc for til pava. 
Ann. regii ad 1188. 

2 SDenne merfelige Seretning om ©tribcu finbeS i anecdoton per "Wcr- 
lauf XL. ©irifS SBreb til spaoen ftnbeS i Dipl. Norv. 6, 3 og i 
Scriptores, IV, 19. £eri beflagcc I) cm fig Oder, at ©oerrir, qvia Snnocente III banbfeetter ©oerrir. 9 

Unber fit Opbotb ber miftebe fmn Sgnet, btiorfor ban ftben 
fatbteg meb SUnatm: ben 93 tin be. £erfra fenbte ban $aoen 
en 23eretning om fin Strib meb <5oerrir, buorpaa futgte $at>en§ 
SBulle of 15 3unt 1194, ^oorucb &an tog (Srfcbifpen ogbenniba* 
rofiffe ftirfe i St. $eber§ og ftn Satetoegt, befrceftenbe alle ben? 
cetbre $tioi(egier, t>ebfeiebe nne Sefiemmelfer, og fatte Soerrir i 
i tab 1 . 

£>a 5longen3 ^orfeg paa at forfaare jig og be 93ifper, fom 
bavbt Dooct at fvone l;am (29 3uni 1194) miSlnftebeS, og ha 
tjan enbog flat \)am (abet forfalffe ben SSiiUe, $aoc Galejiin 
III ubfrebte, Infie benneS ^jterfolgcr, $aoe ^n no cents III, i 
en l;eftig Suite af 6 October 1198 2Inatt;ema otter „$nrannen 
©Derrir" og alle ftan8 Jilbcengere 2 og opforbrer ftongerne t 
2)anmarf og ©nerige tit meb forenebe ftrcefter, at fiprte t^tk 
Ubnte, font atlene ffaaner bem, ban ei fan naae. 3 e * 23 reD Q f 
6te October famine 2Iar til ©rfebifpen gioer fyan benne fet* 
genbe <Sfub3maal: Examinatam tuse fidei puritatem <& fer- 
voris constantiam, qvam nee persecutio, nee gladius, nee 

ejus non obedimus raandatis, ira et indignatione succensus, bona nostra 
et omnes reditus nostros usqve ad qvadranteni novissimnm confiscare 
prajcepit. ©om Slarfag tit ©trib mellem ©oerrir og ©irif beretter 
ben engetffe ©fribent Rogerus de Hoveden: „©berrir lob fig mob 
^QbenS gorbub frone, Ijmlfer, ba &uftad;tud (Sirif) Erfebifp af ftibaroS 
fit tjore bet, bilbe Ijan fjeller gnac i fianbfltjgtigfjeb, enb boere Deb ImnS 
droning. §borpaa ©berrir tbang 9licoIanm, ©ifpen i 33ic, til at Irone 
fig. Den famtibige engclffe £iftorifer Guil. Neubrigensis angiber 
famine Starfng tit (SrfebifpenS Saubftijgtigljeb. (©djoningS gorbeb. til 
©. og 9t. §iftorie 449). £)m benne merfelige ©trib fammenlign ©ber» 
rirS ©aga, ©iri!6 ftlagebreb til ^aoen. Script, rer. Danic. IV. 19 og 
D. N. 6, 3. Mjfer 1, 274. ®en befjenbte S8ilt;elm, Slbbeb i ©bel&olt, 
abbarer $aben i et 93reb 1195 mob be 93ifper, ber Ijabbe fronet ©berrir 
og falber bem viri mendaces et iniqvi ad fraudem toti conversi. (D. 
N. 6. 4.) Slbfalon bebe 1201 og tcftamenterebe Erico, propter justi- 
tiam exsulanti, centum marcas argenti et eqvurn blaccatum. (Sirif 
tjnbbe for ffjenfet Slbfnlon et funftigt forarbeibet ©olbffrin. (Ciffum 
argenteum mirabiliter fabricatum) fee Test. Dni Absalonis ed. Sperling. 
S,ljorfeI. ©ipt. 11, 13—17. D. N. 11, 2—4, Setjfer, 1, 285. 
Anecdoton LVI1I. Om ben forfalffebe Suite tjo8 Set)ferS Sirfe^ift. 1, 
300 D. N. 6. 7. \q SmioceutS III. 

fames, nee exilium diuturnum a caritate Christi separare 
potuit vel dejicere a statu libertatis ecclesiastical con- 
servando, qvem etiam nee terror coegit, nee minse mo- 
verunt, nee demulserunt blauditise nee preces nee pro- 
missiones potuerunt inducere, ut Suero sacrilego et apo- 
statse, qvi regnum Norvegise per effusionem sangvinis et 
violentiam occupavifc, in matris infamiam se asserens de 
regali progenie descendisse, vel latenter annueres, vel 
expresse faveres dignis in domino laudibus commen- 
damus. 1 

(gfter ©t>erw§ 2)eb 3 WlaxtS 1202 b(et> fjnn forligt met) 
F)an§ (gfterfalger £afon III. (Sfter 10 2kr§ Sanbflngtigfjeb 
oenbre rjan tiibage til D^ibaroS og (efte be Sanbfatte fra ttt 
paoelige 93anb, en $ril)eb, fom bog paabrog twm en ffarp 3 ret * 
tefcettelfe af $aoe 3nnocent8 1204. SDet falgenbe 2iar nebtagbe 
£an fit (£mbebe, og efter &an3 ftaab tm(gte§ til (Srfebiffop £l)ore 
ben Sifocrfle, (Sljotbrobet af D§lo. $)en blinbe $tce(at babe 
1213. 2 

SDet oar en beoceget Jib, rig paa fjelbne 3R«nb, i f)tn(fen 
©irif leoebe. 1198 befteg ben freitbegatiebe 37aarige3nnocent§ 
III $at>eflo(en, og l)an jiyrebe meb fraftig £>aanb ^trfen lige 
til ftn 2)ob 1216. $aa SunbS Srfebifpeftol fab SBcrn^arb af 
eiairtoauj'S 23en (Sffilb, bev 1178 ooevbrog ftn $ofi til ben 
beramte 2Ibfa(on (f 21 / 3 1201). $>et fclgenbe 2Iar (^aajfenat 
1202) bebe 2)anmatf3 Coerer, ben fromme, (a>rbe og beitogtebe 
2tbbeb SBilbelm i @belbolt3 fllojier. „Saalebe§ fremtraabte t bet 
be&cegebe Sto ©eifiUgf)eben ucevbtg fom 5Ianben§ Oieprafentanter." 

1 S)en probebe SroeS SKen^cb og 3ber8 ©tanbljnfrigljeb, f;uilfen Ejberfett 
gorfolgelfe ellcr ©berb, ellcr §unger eller langbarig 2onbfti)gtigtjeb 
Ijar fumiet ffille fra ©tjrifti Kjerligtjeb ellcr afljolbc fra at forfoare 
£irfen8 g-rifjeb; tjbem enbog tjberfen g-rljgt b,ar ttumget eller Snifter 
beboeget, eller ©migrerier forlortct, eller Conner ellcr Softer fiinnet 
forlebe tit tjemntetig at biHigc eller aabenbarc begitnftige ©bcrrir ben 
^irfeffjenber og grafalbiic, ber beb s Blobeut>gl;betfe og SBolb bar bemceg* 
tigct fig Gorges Diige, tbet b,ou tit fin 8Kober8 ©fjcenbfel paaftoaer at 
ncbftamme fra ben fongelige Wt. Anecd. LIV. $>. 9t. 6, 6. 

2 Isl. ann. 90. 4 Srebe fra ©iriE til be islaubffc ©ifber ftnbeS i 
annates eccl. Isl. 1, 244—255. SRial 1190—1207. 1 | 

VI. 

Jlfttf. 1190-1207. 

(Sfterat Sirif t»ar bleoen uboalgt til (SrfebifTop oare Side 
enige i at ooelge ben ftoroettebe 9iicola§ 5Irnafon paaetobr* 
dm til 33iffop i Staoanger; men 5long ©oerrir fatte ftg ber* 
imob. s Jcicola§ benoenbte fig imibtertib tit Dronning Sftargreta, 
og oeb l;enbe3 g ^^^" lob $ongen ftg enbelig beocege til at 
gtoe fit Oflinbe til, at 9cico(a§ maatte oie§ til Sijfop, ffjont 
fyan erflcerebe, at baabt fran, bun og mange 5Inbre fnart oilbe 
fomme til at fortrnbe ttt, fjoilfet ogfaa, fom befjenbt, gif i Dp* 
folbelfe. Da paa famine Sib 23ifpen i DSlo i>ebe, ftf fticolaS 
(SrfebifpenS 2illabelfe til at tage Stfpeftolen i D8io. siial, 
fom rimeligoiS oar ubnceont af 6oerrir, bleo berpaa oiet til 
23iffop i 6taoanger. Denne 23efaettelfe af Staoanger Sifpeftol 
oar et af ©tribgpunfterne mellem Sirif og ©oerrir. — (Srfe* 
bifpen flagebe til $aoen ooer, at ben $erfon, ber oar oalgt 
efter ©eifiligf)eben§ og $olfet3 enftemmige Bnffe og ©amtoffe, 
forfajtebe 5longen, fom berimob uben at raabfore ftg meb (Sr= 
febiffopen og toertimob benne§ 3 n °rigdfer x ubnceonte en anben 
$erfon, fom f)an paatoang ©eiftligbeben og golfer. $ongen 
beh nu ©rfebifpen at oie bam, men (Srfebifpen oooebe ei at 
foretage Sielfen, ba \aahan unber bigfe Dmftaenbigbeber oar 
forbubt i ben norffe $irfe. 2 6om 23iffop af ©iaoanger eller 
rettere electus beltog tjan meb be oorige 0iorge§ 23ifper i et 
2)(obe i 23ergen 1190, r)oor fjan oar meb at unberffrtoe bet 
23reo, fjooroeb tag ©oerrir, (Svfebiffop (Sirif og be oorige 
SBifper befjenbtgjorbe, at be OJicenb ere banbfatte, fom eoe^olb 
mob be fjellige ^irfer og ftlerfer, reoe eller oolbtage ^oinber 
eller beoccbnebe gaae inb i ^irfen eller i, fra og tit Sbinge. 
2)i§fe 33eftemmelfer bleoe optagne i ben Gbriftcnrct, fom paa 
bette 2ftobe bleo oebtagcn eller i btt minbfte ubfaftet, og fom 
boerer Dflaon af Itong <Soerrir§ (5^ri|lenret. 

1 Nobis inconsultis, nobis reclamantibus in personam aliam, qvse bigam- 
am in ipsa, si dici debeat, electione ducebat nxorem, clerum et po- 
pulnm coegit consentire et nobis obtulit consecrandnm.( (ErfebifpenS 
SBret) til $aben, Script, r. D. IV. 20.) 

a £et)fer Sirfeljift. 1, 273, 277 og 278. Werlauf Anecd. XL1II. Gorges 
gamle Gobe 1, 409. S. 91. 6, 3. 12 Stial fro 1190-1207. 

2Iar 1194 ben 29be 3uni oar rjan tilftebe i Sergen, ^ttor 
£an oar meb at tioelge og t>ie ©oerrirg £irbprefi 2ftartein til 
33iffop i 93ergen. ©amtibig tuebe og fronebe Stffop 9ticolan§ 
i $orening meb D^tat og Scorer af #amar $ong ©oerrir. 
Serine gat> bem 3Me gobe ©at>er, og be fftlteS ab meb megcn 
Stjerligfjeb. 

33ar ftongen ttlfrebS meb 23ifperne§ ^eieltgbeb, faa oar 
(Srfebiffop (Sirtf beftomere miSforneiet „meb biSfe lagnagtige og 
ubillige (iniqvi) Stlerfer, fom fyavbz begaaet ben i ftirfen u^rte 
©jerning at rue en ejcommnniceret ^rejr til ftonge, og $at>e 
(Soelejlin III banbfatte 18be ftooember 1194 i $eter§firfen for 
en ftor $orfamling be briftige 23ifper x , fom (Srfebifpen berpaa 
citerebe tit ftg i 25anmarf. $aa et ftort ©tebe, fom ©oerrir 
ub paa 23aaren fammenfatbte i SBergen, t)t>or 6 SBifper ogfaa 
rrnre tilfalbte, befluttebe man at fenbe S&orer, 23iffop i £amar 
og ©oarte*2ftefter Oiic^arb meb Sreoe fra Sifpcrnc og ftongen 
tit fatten. 93eb 2lfffeben formanebe ftongen 95ifpcrnc tit Xxo* 
ffab mob ftg og (ooebe bem fin £jelp. £>e looebe Xroffab, 
men famme £<?(} brog ben trolefe 53i|Top SRtcolauS i D3lo, 
et blot til (Mebiffoppen for at blioe left fra 23anbfacttelfen, men 
fiiftebe bet moegtige 23aglerpatti, i ^ui3 ©pibfe ban jtillebe ftg. 
gorfarbebe oeb $at>e 3nnoccnt8 IllbieS beftige 93ulle (1198), 
fcpori fjan Ipfte Stnatfjema ei blot ooer Jlong ©t>errir, men ouer 
alte ban? Jtltjoengere, forlobe ogfaa be eovige 33ifper og blanbt 
bem 9lial, Sanbet og opbolbt ftg i Canbflpgtigbeb i ©oerige 
og Danmarf inbtil ©tterrir tebt 1202. 2) a fwnS ©en og 
(Sftermanb £afon III fovligebe ftg meb (Stereftet, nenbte Vital 
ogfaa meb be eorige Sifper tilbage til ftt SUfpebmnmc, r)t>or 
foan babe 1207. 2 

#t>ilfe fargelige $elger benne tange ©trib mellem kronen 
og fttrfen r)at>be mebfert, jlfilbrer tag #afon 1202 i ftt SSreo 
til Sanbet§ 33ifper og ftlere. 3 bd ottrer r)an blanbt Slnbet: 

1 Anecd. LI— LXL, §afou ©uerrefonS ®nga. 

3 Ob. Niall, biscup i Stavangri (ami. regii ad 1207.) (SrFebtffop Stbfalon 
ffjoenfcbe i fit Seftamcnte „Nigcllo episcopo Staffangrcnsi, qvinqyaginta 
marcas argenti." Soinine Sum teftcunciifcrebe l;an og be conge norjlc 
93ifper, fom fenere ftggtebe fro 9?orge. §cinrif 1207—1224. 13 

3u frpgtc boerfen Coerbc etler Scege ©ub og gobe 2)?oenb; 
toertimob leoet nu boer, fom ban Itjfler i SooleSbeb. Cooen 
foragte§, men 9ian raaber; Ufaebeiigbeb oorer og Saebeligbeb 
gaaer til ©runbe; ftoinber blioe ffammelig frcenfebe og Slirfet 
opbrubte, og a( Gbrijtenbom ftaaer tfare for galb, &t>t8 iffc 
©ub og gobe Oftaenb gioe Oiaab, (aa at bet fan blioe bebre." 
<5taoanger eat pan ben Jib (1205) Stone tit en faaban 
£ro(0§rjeb. (Sinar ftongSmaag bleo ooevraffet t Staoanger 
og fogte $relfe i SoitbunS ftirfeS Jaarn. 53ag(erboobingerne 
tilbobe fyam gteb, men menige ftrigsfolf mprbebe fyam meb 4 
Sebfagere. 

vn. 

<§ C i 11 r i a. 1207-1224. 

£an bierj efter^eber GfouSfonS Ubfagn uboaigt til23iffop 
1207. JiUigemeb (Srfebiffop ©ut&orm og be aorige Sifpet og 
ftere afCanbctS gjceoe Wlxnb tiar fyan tilftebe i bet ftore TUte, 
fom 1218 bolbte§ i 33 erg en, bo ben unge itong #afon £a= 
fon§fon8 2JJober maatte oeb 3<*™borb beoife fin 6#n§ Sprb. 

$aa en Jogt mob Oiibbungerne traf 5long £afon fenere 
i (Sifunbafunb fammen meb SijTop £einrif. £>e talebe meget 
meb binanben og fiuttebe et faft Senffab. %xa ben Sib af tmr 
23iffop £einrif ftong £afon§ bebfre Sen. $aa bet ftore og 
merfelige ^oobing^mobe (hofdingiafundr), fom fra 29be 3"K 
til 15be Slugufl 1223 bo!bte§ i 35 erg en for at unberfege 
Slong #afon8 og 91nbre§ JRet til Gorges ftongejloi, Dar ogfaa 
Sij!op £einrif tilftebe. 1 

3)et fatgenbe 2lar 1224 bete ^enrif titligemeb (Srfebiffop 
©ntborm og 23ergen§ 23ifp £aaoarb 2 . 2)et foregaaenbe Slat 

1 §n!on §afon$fon8 <3nga, Gap. 41, 60 85—98. 

2 Isl. ann. regii. ©utfjorm b!et> Diet tit Srfelufp i 9tom 1215 og ooertmr 
bo. fanbftjnlig ben be torn te 4be fiatcran ©tynobe 1215, fmor 
Cceren om SranSftibftantiationen faftfatte? fom SroeSartifel, og ber 
beftemteS, at ©litter anrlig ffulbe ffriffe aOe fine ©tjubcr og opfijlbe 
ben ftirfebob, ber blct> [jam pantagt og i sjSaaffen mob tag e Nab* 
bercnS ©afrainente. gorfomteS bette ffufbe Imn ubftebeS of 
Sirfcn og berooes firfelig 93egraoelfe. 1219 ubftebte §onoriu« III. 
en 93uDe, ber paabeb i Sloftre ot anfeette 9)iagiftre i 3-^eoIogicn (Dtic£ 4). 14 StfMi 1224-56. 

fort efter SDfobet i 23ergen bebe 93jarne ^olbeinfon af Drfn* 
eerne, en af fin £ib§ beromtcfte ©falbe, og titt paafolgenbe 
2lar (1225) bete DSlo berngtebe 23iffop, ben frorcettebe ^ico* 
U8 Slrnafon, fom i 35 2Iar baobe befloebt D3lo 23ifpeftof. 

VIII. 
afaeff. 1226-1254. 

23lanbt bem, fom ooeroar -£>oobingemobet i 23ergen 1223 
og oar i $ong £afon8 $o(ge, naoncS ogfaa 5Iffett ftapalin, 
„fom jiben bleo Siffop." £an bleo 1226 met til 33ifp i &ta* 
Danger ;famtibig meb 5Ime i 23ergen, Orm i D§lo og ©imon 
paa ©uberoerne 1 . 

©anbfnnlig t>ar Slffetl meb t bet ftirfemebe, fom 1229 
f)o(btc§ i ^tbaroS af Srfebiffop Scorer, fjoor ben befjenbte 
(Srfebiffop ($nftein§ Jtanonifation unber O^aon af ©t. 2lugu= 
frinuS befjenbrgjorbcS, og t Q3rot>incta(conftttet i 23ergen 1233. 
3 2laret 1231 befol $aoe ©regor IX 23ifperne af 23ergen og 
©taoanger og Sifiertienferabbeben af ©tanlen i (Snglanb at 
anjlitle be fornobne Unberfogelfer, ber ffnlbe gaae foran #afon 
£>afon§fon§ droning, angaacnbe ban? 23afg, ©tilling og oorige 
jVort;olb, fom oare afbrubte oeb (SrfebijToppen§ og $(ere§ 3)ob 2 . 

1240 bob^aoe ®regor IX (Srfebiffop og 23ifperne i ftorge 
at inbftnbe fig oeb tet apofbliffe ©cebe forftfommenbe tyaa* 
ffebag for at raabe $aoen unber £ibcrne§ ^3tnagtigbeb 3 . 

1245 ben 17be September befol $a»e 3 nnoc e"tiu§ IV 
SBifper og 5lnbre i ©oerige og 9Jorge, at bjelpe ^racbifebrobrene 
til bere§ Diet mob ben fefulocre ©eifiligbeb, ber i forfTjelltge 
$enfecnber forurcttebe bem 4 . 3)et folgenbe 21ar unberrettebe 
$aoen 2lffcll i ©taoanger og $lere om, at Ijan l)aobe oalgt 
(Savbinaten af ©abina til fin Segat i Dlorge, og at tjan l;aobe 
taget 2)ronning 2flargreta§ s D?orgengaoe unber fin apoftoliffe 
©arctoegt meb 23efaling at forge for (Sfterleoelfen tjeraf. 

1 Ann. regii nd 1226. 

2 D.N. 1, 10. 

3 D N. 1, 17. §ertit0 ©fulc fjnubc fljort Dpror on labct fig ubroutic til^onge, 
men Ijnn bleu oocrtnnibet og brccbt i §elflcfceter Sloftcr 23be $Rai f. 91. 

* 1). N. 1, 23. S3i[£)clm of ©nbina. 15 

£>cn 17be ^uni 1247 fom ben bebubebe Sarbinal WiU 
fjelm nf Sab in a til ftorge. St. D(af3bag, ben 29be %\x\\ 
1247, oare a tie 9iorgc§ Stovmamb famlebe i 23ergen og btanbt 
bemSiffop Sifted Da ben paoefige fiegat pan benneJ)ag unber 
megen $ragt og $0itibeltgr)eb froncbe ftong £afon. *Bcb famine 
Seilig&eb fagte be norffe 93ifpcr at faae (Sarbinalen til at gjere 
bet til en 33etinge(fe for Stroningen, at ftongcn ffulbe fooerge 
ben famme (Sb, (om ftong 2Kagnu8, ber ferft bleo fronet tjer 
i Sanbct, men ba Slongen gat) et beffcmt 91 f flag mlbe (iarbt* 
nalen ei mbere befatte fig meb benne <5ag. 2)erimob forbab 
ban ftbcn, i Slniebning af 23anberne§ og $refterne8 ftlager, 
©ifperne at tilcgne fig 5?irfernc8 Sienber og forbre ©obtgjarelfe 
for ©jejteri i gnlferne, naar be ei felt) fom, meb minbre be 
oare fnge, reifte cfter $ongen§ Sefaling eller ffulbe til (Srfebi* 
fpen. 23(anbt (Earbinalen§ $ortjenefter tjerer, at fjan paa bette 
2Rebe ft? 2>enibnrb afffaffet; tiUigc faftfatte ban Sanbfoettelfe 
for bem, fom forfegte at gjere Dprer mob 9?orge§ ^onge eller 
9tige, e'Jcr at forftnrre ben§ OWigbeb, eller forferte en ^onne. 1 
tyaa fm £jemreife gjefiebe l)an ©taoanger. 

Det uenffabelige $orl)olb, fom fanbt Steb meltem 9t§fetl 
og $ong £afon, fom tjanS SMfpeftol iilgobe. (Sn ftong 9ftag= 
nu§ (fanbfrmlig ilftagnuS drling^fon) fjatibe i fin Jib ffjoenfet 
6tat>anger 23t) til ben baocerenbe St. ©t)itf)un§ ftatl^ebral* 
firfe; men ©aoen uar fenere igjen fommen fra ftirfen. ^ong 
£afon ftabfaejtebe paann, ifelge 23iffop 2t3(af§ Sen, ©aoen og 
ffjoenfebe St. <5uitbun3 ftirfe 23nen Stafanger „med allum 
lutum |>eim er til liggia innanboar oc til hava legit fra 
fornu oc nyu sva leidangr sem sakareyrir eda annar 
mal." Dog betingebe ^ongen fig til ©jengjelb af „ftn 33en," 
at I)an ffulbe ferge for, at ber boer ©enbag (drottins dag) i 
12 2Raaneber blet> bebet for ban§ $arfaber§ 2 , $aber§ og b,an§ 

C.N. 1,28, 25. £afon§afonSfon$ Saga (E. 251— 255. SStl^ctmS S5rcD 
finbeS i annales isl. 1,257. ^noe SnnocentS ©tabfceftelfe f. ©. 259. 
9lorge8 gamlc £obe 1,451 og 452. ^ei;fer6 ftirfeh,. 1, 382. Om 8Sil= 
tjelm af Sobino (f 1251) fee hist. eccl. Isl. 1, 233. 
®en i SirfenS Sano bebc $ong ©oerrir. ]g SStlljelm af ©abinn. 

egen ©jet? ftreife, naar rjan bebe, og at bere§ ftaone inbforteS 
t 93ifpeb0mmet§ ©fraaer 1 . 

9lf (Earbinal 9LH($e(m af 6afcina§ ©tatuter 2 erfare t>i, at 
$atronat3retten i alle norffe Slirfer og Shapelier tifberte Slirfen 
meb Unbtagelfc af 3 ftapctler, om fnnlfe ber oar ©perg§maal 
meltem Dronningcn og 23ifpen i ©taoanger. 25cttc afgjorbe§ 
faa, at $atronatretten efter Dronningen og t)enbe§ ©anner§ 
2)eb ffulbe titfalbe ©tat)anger§ 23iffop. £)enne ©ag b(ep 
afgjort i 23ergen 16 5Iuguft 1247; men famme Star ben 19 
December melbte $aae innocents IV Gorges (Srfebifp og 93ifper, 
at $auen baobe tiflabt Stong #afon felo at rjaelge $refter til 
be ^irfer, f)an og foanS gorfaebrc baobe ftiftet oeb 3 tong§= 
gaarbe, famt til bem, f)an febnere maatte funbere, og paatcrgger 
SBifperne at antage bem, ^ongen proefenttrer, tit bigfe ^irferS 
gorflonbere, „f or bi $ongen§ $orfeebre af fri kiltie 
(sponte ac libere,non obstanter) f)aobe afftaaet $atro= 
natSretten tit ttt norffe 9?ige§ ftirfer" 3 . 

33i(!op 2Ufea \>ebt 1254 4 , efterat tjan i tjenoeb 30 2lar 

1 elter 9tartibebog, Necrologium. ©an falbteS ben SBog Deb Strfer og 
Stloftre, ber tnbefyolbt g-ortegnelfe ober bem, l)bi§ ©ebSbag, eller font 
bore goebre falbte bet: 5lartib, l;eitibeligt)olbtee t Sirfen eder Sloftret 
beb fcerfftlte ©jelemeSfer. ©ctre merfelige ©nbebreb ftnbeS efter £)ti= 
ginalen i Dipt. Norv. ©. 38 og norffe £obe 1, 448 meb Silfoienbe, at 
bet er uben %\H og ©febS Slngibelfe, men fcetteS mellem 9(nrene 
1226—1254. ©omSStbner til bennt ©abe iirebneS blanbt f^lerc 3>ron= 
ning Sttargreta, ©aut SoanSfott, $aal SSagnffalm og Sbar 9taf. 

2 3 SSilljelm af ©abtnaS merfelige ©tatuter, nbftebt i SBergcn 16 Sfitguft 
1247 foretommer blanbt Slnbet golgenbe: „Jus patronatus in omnibus 
ccclesiis et capellis invenimus ecclesiam regni Norvegiae libere et 
integre ac pacifice possiderc exceptis tribus capellis, de qvibus qvaestio 
erat inter Keginam Norvegise et episcopum Sta vangrie nsem, 
6uper qvibus coram nobis transactum et concordatum fuit, ut rcgina 
in vita et filii ejus post earn habeant jus patronatus in iis, scd nul- 
latenus transeat ad nepotes, sed ad episcopum et ecclesiam Stavan- 
grensem integre et libere revertatur, qvia a tempore transactions 
erat ecclcsia et episcopus Stavangrensis in possessione libera et qvieta. 
£f)orf. SDifil. 2, 28 hist. eccl. Isl. 1, 234. ©I. norffe Sobe 1, 450. 

3 D. N. 1, 33. 

4 £mfon §afon«fon« ©aga ©. 311. Ann. Isl. 122. I&orgil*. 1254—76. 17 

fyabt)? beflcebt StauangerS Q3ifpeftol. £an oifte fig ftebfe (om 
$ong JbafonS Sen 03 tjolbt bang $arti i be inbre Uroiigbebcr, 
(om fanbt Steb unber tjan§ Otegjering, 03 fom enbte ineb ljnn8 
argjerrige Sotgerfaber, £ertug <Sfule8, SRcberlag og Dvab 1240. 
3 benoeb 100 Star bavbt forgefige 23orgerfrige rafet i Sanbet 
og frcmbragt flore Dmoelrninger, tilintetgjort be gamle Scnber* 
mcenb8=2(Stfer og btfuet 23irfebeiner til et not £>oobingebomme. 
6ammenftebet mellem ftirfen og kronen \)a\)bt oceret oolbfomt 
og ^elgerne of etriben: 8oole8beb og megen U foe belt g* 
beb. £elb for fttrfe og 8anb oar bet, at man ooenpaa Stor* 
men fyavbt en ftongc fom £>afon #afon§fon og frebelffenbe 
SBifpet fom 2l#fell og l;an8 Samtibige, ben bogtige og braoe 
©rfebijlop Sigurb (SinbribSfon (f 6 / 3 1252), fom meb 
33i8bom og OJkabebolb, 21 Star baobe fart tfrumfraoen i 9fr 
barog (Srfebifpebomme. 

IX. 

eOoroifs effer EOorgisC 1254-76. 

£an bleo fanbfonlig inboiet til 6tat>anger Siffop 1256 ! 
og beltog fom faaban 4 9)iart3 1263 i 9iibaro§ i 3 l '-bt)ietfen 
af ben loerbe S^lccnbcr 2lbbeb Sranb til SBiffop i Sfalbott og 
©ilbert til 53iffop i £amar. 2 Somme 2Iar lebfagcbe ban Stong 
£afon £afon«fon pna \)zn% fibfte $rig§tog forat forfoare 8u* 
beroeme mob Sfotterne. Da ben ceble tfonge bleu bob§fpa 
i ^irfroall paa Drfnoerne, oar ban meb at giue t)am ben fibfic 
Dlie ben 12 December og iftemte <5jeleme§fen oeb bang Dob 
ben 15 f. Tl Da ftongen baobe ubaanbet fit fiio, forlobe 9tlle 
SScerelfet, boori ban Ina, meb Unbtagelfe af Siffop Jborgil?, 
£oobingen 33rmijolf 3°n8fon °9> 2 Slnbre, ber oifre ben b^it 
elffebe ftorfk ben fibfte SBennctjcnefte oeb at tocette ^anS affje* 
lebe Segeme, fom berpaa miolertibig bleo bifat i St. 2Hagnu8'8 

1 gmt er bog fmibfgnlig uboalqt ftrnj cfter SlffedS T>ob 1254; tf;t ben 
S3 iff op i Stotuiifler, Ijoem sjjn&e 9Ue$nnber IV 5te SIpril 1255 punlcrgger 
at uuberfoge Grfehiffop (Snftein* 2iu og SDtirnfler, fan ingen anbcit 
twrc cub 5.ljorgtl8. D. N 61, : 5. 28. 

2 Ajmfon §nfon$fon$ ©tign. G. 3 lr > 

2 18 IfjorgilS. 1254—76. 

ftirfe. Wlob 93interen3 ©tutning bteo M fongelige 2ig af 23i* 
flop £r)orgi{§, 2lnbrea§ q3fptt og (Srling 9llf8fon fart ooer til 
Spurge paa et <Efib, fom (anbebe i ©etonng paa 3«^crcn, buo» 
fra M forteS tit 23ergen for ber at bifcctteS i (Sfjrifrfirfen (22 
OKartS 1264). 

©ebnere oar Ijan og meb at fcette fit <Segl unber ^reb§- 
bofumentet af 2 3u(t 1266, t)»orocb ben norffe $rone i $ertb 
fotgte Suberaerne og Dftann. tyaa <£fjertbor3bag benl4 5Ipril 
1267 (agbe £f)orgi(§ og $eter, Siffop i 33ergen, efter $at>en§ 
23efaling, gallium paa D3(o§ 93iffop, ^afon 1 , i Doertjoer af 
$ong iDtagnu?, 3>ronning ^^seborg, ben grenlanbffe 23iffop 
Dlaf og ben fcereifpe ©iffop ©aute. 2 

3 2Iaret 1270 fiiftebe Siffop 2t)orgi[§, iftorening meb ftong 
3Wagnu§, et £ofpital (almosuhiis) „for beri at tagge 
fattige 2ftaenb, fom fognebe i 93 9 en, at be ber fnnbe 
oente 23ob etler 93ane, better enb at bcereS foge, faarebe etlev 
ncejten babe ©aarb imetlem fom e(kr§ oar fleet." ftongen (agbe 
tit |>ofpitatet fin DbelSfirfe, ©t. $eter3firfe, og iBifpen be 
fornebne #ufe. 3)erf)o§ ffjenfebe £borgi(§ meb ftt $api* 
te(§ IRaai) og 6amtnffe en 2tger oeb ben nceonte $irfe, 2 
(Snggaarbe, t)an Ejaobe fjebt og t>m fornabne 6fot>, tit Un* 
berfjolb for ^)reften og be 2ftcenb, fom jfutbe tjene r)am ber. 8 

I $abe GlemenS IV Ijabbe 1265 oberbraget 5lbbebcrne i 2t)fe og §olm, 
sjkcebtfer.^rioren i 9?tbaro$ og fiif, &ufto§ beb SBarfobbrebreneS §u8, 
at bcelge en Srfebtfb, og be faarebe §afon, SSiffob i Oslo. Ann. reg. 
ad. 1265. 

II Ann. regii ad. 1267, ^eber SlauSfeu 9iorg. «8e(T. 178. 

3 ©eSnben ffjenftcS til bettc £>ofbital SngtalbSbaag, frit for aQe SBtjrber, 
fom fft)lbte§ Songcbemmet, ben 3M of ©fialgSncS, fom ei tilljorte 
$irfen, §albbarten af 3°lbot), tjele OganeS, SSibarol i ©irubal, @ol* 
bjargir og ©ajlanb i SKSiffubal, meb Ijbilfe bog fulgte 2 ^oncr og 
lllbitba grenbfone bor og £r)orem IjeitbeS ©attcr. ©ettc ffebe 2llt meb 
Sftaab og ©amttjffe af alle GfjorSbrobrcnc, SlnbcrS ©vfebegn, (Etrif 
Huge 93aarb8fon, (SljorSbrober, Son 93lafoQ\ (ElmrSbrobcr, (Strif 9)1 c i= 
ftar, S. a. §r)Iu, ?lrnc $apa lin og alle be ebrigc (SljorSbrobre. ©e 
©tiftelfeSbrebcti-SljiufelinS ©ipl. II, 58. ©ulmi X, 1003. %aa famine 
©teb, f)bor bette £>ofpitat laa, og fom etibnn falQeS ©t. >|$cber8©jerbe, 
ligger enbmi ©tabaugenS 5lmt3 ©^ge^nS og Eolbefl mi fom for ©t. 
«|}cbcre ©jcibc. SljorgilS og 3on Jftanoe. 19 

1272 afbrcenbte ©taoanger ttUigetneb ©t. ©oit&UttS £>om* 
firfe. %\{ benne mcerfelige StirfeS ©jenopbpggelfe &ja(p (Srfe* 
bijTop 3on og be aorige SBifpcr web at (ooe bem <Spnb8forta* 
bclfe, fom enten befagte elter meb ©aoer bjatp til ftirfenS ©jen* 
ifranbfcetteife 1 . $)en fom bog iffe ifianb farenb mob 2Iarbun* 
brebetS ©lutning. iftogle Star ' far benne 33ranb oar 3 on 
Oxaube bfeoen oiet til Grfebiffop i 9?ibara§. SDet oar en 
begaoet og oirffom 27tanb, ber baabe falte Soft og ftraft til at 
trcebe i fine beramte gormamb SnftetnS og (SirifS gobfpor, 
reformere ftirfen efter ben fanonij!e Diet og faae fiaret be ©trib§* 
punfter metlem ^irfe og ©tat, fom enbnu tjinbrebe JtirfenS 
(Emancipation eUer Uaffjcengigfjeb. %r\bm r;an foreiagbe 6trib§« 
punfterne for $aoen unber&anblebe fyan (1271) meb ben fate 
tige ftong 2Ragnu8 i SSergen, rjoor en talrig gorfamling af 
geifrlige og oerb§(ige ©tormcenb oare famlebe, og et $orlig 
jluttebeS metlem ^ongen og (Mebifpen paa meget forbetagtige 
33etingetfer for benne og ftirfen ben lfie Slugufr 1273. &ta' 
oanger 23ifp oar tilftebe oeb biSfe gorljanbtinger og unberffreo 
$or(iget, fom boa, iffe i aOe punfter bteo fiabfaejret af $aoe 
©regor X paa M fiore ftirfemabe, fom twn i OTcai 1274rjaobe 
fammenfalbt i 2non 2 for at raabeSobpaa abffitiige 2Hi8brug 

1 3 Stnlebning af @t. ©bittjunS $irfe$ Sranb ffjoenfebe ©rfebifp Son 
40 ®ageS SnbulgenS til be SBobfeetbige, fom Ijjalp til St. ©oitljunS 
SirfeS Dpbbggelfe, og ubftebtc SlnberS, 93iffop i Oslo, 1278 ct S5reo, 
ifelge fjbilfet l)an gab 20 2>age§ Stftab til alle bem, fom paa bi§fe 
geftbage befogte ©t. ©bitjjunS ftirfe (Sl;orf. 2,62 og 84). Signenbe 
SnbulgenSffribelfer ubftebte 33iffop ^jjeter paa ©rfneerne 1278, og 
SLEjorftim af §amar, Sorunb af &ole, og Slrne i ©faall)olt i Slaret 1280, 
Siffop 33rmijolf af ©fara a % 1286 og (Sbjtunb of DSlo 17 / 4 1289 
D. N. III. ©t. ©bitljnnS £irte falbeS i nogle af btSfe ©fribelfer ogfaa 
eccl. sanctse trinitatis Stavangrensis. w Srinitatfirfe" og Sfjriftfirfe er 
ogfaa 9labne, Ijbormeb Satljebralfirferne alminbelig bencebnebeS. 

» S)ette 5Kebe aabnebeS 7be Wai 1274 og fluttebeS 17be 3uli f. «. 
500 SSiffopper, 70 3lbbebet og 1000 anbre spraelatec f)abbe beltaget i 
famme. §er bleb blanbt 2lnbet beDtaget, at ©eiftligfyeben i 6 2(ar flulbe 
betale '/, af al benS Snbtcegt og mebbele fulb ©tjnbeforlabelfe (mik- 
lar aflausnir) til bem, fom tegnebe fig meb Sorfet. (Isl. Ann. ad. 
1273). ©amme 2lar U274) tabte Sirfen 2 af fine meft ubmosrfebe 
Scerere, nemlig 2)tinoriterne8 ©enerol, fiarbinal SSonaoenttira, og Stomas 

2* 20 Strne. 1276—1303. 2Rebe i ImiSberg 1277. 

og foac ct 5tor§tog ifhnb. CDcttc 2Robe ooerriare§ af Grfebi* 
ffop 3 on, ©ijlopperne 9lnbrea3 i DSlo og 91 ff atin i 33ergen. 
3)e [arte mcb ftg tilbage fom ©aoe fra ^ong $bilip III i 
$ranfrig en £orn af Gbrijli Shone, fom bleo mobtagen meb 
megen 5@rbebigbeb og £aittbeligbeb i Sergen, boor tm b(eo 
opbeoaret i bet fongelige $ape(, Slpoffrffirfen, i 25ergen, i &ml« 
fen 2Inlebning 2ornefronen8 $eft f)oitibe(igboibte8 9be ftoobr. 
3 Claret 1276 babe £r. SborgilS. 1 £an frme§ at baoe 
ttoeret en from og frebelffenbe 2Wanb, ber ligefom ban§ ftormanb 
ftebfe {Job paa en oenlig $ob meb $ong £>afon £afon§fon og 
ban§ een 2Ragnu8 Sagabeter. — £an§ ©igil finbeS aftegnet 
i S&orfelinS ®W- EC £ab. IV. 

a rue. 1276—1303. 

£aobe $t)orgi(§ uoeret en $reben§ DCtanb, faa oar &an8 
(Eftermanb 21rne, ber bleo oalgt 1276 og oiet 1277, jufi bet 
mobfatte, ha fjan laa i ftabig ©trib, fnart meb t>m (£ne og 
fnart meb ben 21nben. 2ften bet war ogfaa en ©tribcnS Jib, 
Ijoori t)an teoebe. 3)en monbige 2>on JHaube tyavbt i ©pib* 
fen for (Slereftet begpnbt en ftavnp meb ©taten om 5tirfcn3 
Otettigbcber og ftf bi§fe ooefentlig uboibebe oeb bet befjenbte 
$orlig meb 3Hagnu8 Sagabeter i SunSberg 1277. — $on* 
gen frafagbe fig ber a( 3un8biction i geiftlige ©ager, ooerlob 
SSifperne at befaette aOe $reftefalb, (oocbe ei at btanbe fig i 
23ifperne§ og 5lbbeberne§ 33a(g og ei foranbre ^irfen§ £ot>e 
uben ©eiflligbebenS ©amtnffe. 

£>a ©rfebifpen efter $ong 9Wagnu§ CagabeterS 3)0b, 9bc 

of Slqoino, ber bobe paa 9kifeu til Sonctlict, og bcSiiben Robert ©orbonne 
ber deb bet meget befogte Unioerfitet i ^arie oprettcbe et §u$ for 
fattige ©ttibentcr, (;ooraf ubiriftebe [ig bet beromte tbeotogiffe g-ncultet 
i ?pavi6, fom cftcr fyiim barer 9?ouii nf ©orbonne. ©omtibig bcFjcrm* 
pebc SSilljclm nf ©t. ?lmour iiggernunifcne i fit ©frift de peri- 
culis novissimorum tcmporum, fom $iioen lob braube. (^eanbec V, 
375—81.) 
1 Anmilcs Islandorum vetnsti8simi i Script. Dan. IT, 194 et ann. regii 
III, 115. ©trio meflem Sirfe og Stat. 21 

Tlax 1280, ba ban§ Sonner oare mtnbreaarige, oilbe bengtte 
ben gunfiigeiib til at nitre ftirfenS ounbne $orbete og uboibe 
bem, ubbrob ber en frefttg 5lamp mellem ftongemagten, 
unberjlettet af be oerb3lige ftoobinger og ftirfen, f)Di§ noer* 
mefre $olge oar, atftongen og &an8 SRaab ei uilbe erfjenbe 
$orliget i JunSberg, 1 at (Srfe biffop 3on ogSifperne 
i £>amar og 08 1 o maatte gaae t Sanbflogttgbeb, og 
at (SrfebifpeftoUn i 6 5lar ftob lebig inbtil $aoen oeb 
fm SDtagtfulbfommenbeb (per provisionem) uboalgte til ©rfebifp 
Jjjorunb, 23ifp i £amar, ber lObe October 1288 i SttbatoS 
bleo ifort Radium af 93ifperne i Staoanger og 03lo. Serunb 
fom fnart i fceftig Strib meb fit eget feloraabtge 5)omfapite[. 
tyaa famine £ib forte hm bngtige SBijfop 5Irne i ©falljolt en 
ftamp paa 8io og $)ob meb 38(anb8 Stormauib om ftirfe* 
gobfctS 93ejft)re(fer og $atronahettigf)eben 2 . 

Samtibig meb og tilbelS 2)eltager i benne lange $irfen§ 
$amp meb Staten oar SBijfop 9irne. 1277, bet famine 5lar 
l)an b(eo oiet til Q3ifp, ooeroar fran meb 4 af fit $apitel3 $an* 
nifer bet omtatte 2ftobe i 2un8berg, fooor fmn oar meb at 
beebige og forfegle ben $orening (ssettargerd, compositio), 
fom 9be Slugujt 1277 bleo fluttet i 2ftinoriterne§ Stirfe t£un3= 
berg mellem 5long 2Ragnu3 og (Srfebiffop ^on. 3 

3 2taret 1280 ooeroar t)an M ftoreQflobe, fom ©rfebiffop ■Og felgelig ei Ijefler ben fig til famine fluttenbe ^irferet, fom Son for= 
fattebe og fom finbeS i gl. 9iorffe Sooe n. 339. di blot $011 g (Srif, men 
§afon V og SKagnuS VII beftctnte, at ben gamle Etjriftenret, fom 
£afon IV og ©rfebiffop Sigurb anorbnebe, ene ffntbe gjelbe. 
Strne, ber beb ficerbom, SMjgtigbeb og llbljolbenljeb Ijerte tit be meft 
fremragenbe ©eiftlige i ben Sib bobe $aa et 23efeg i Bergen ben 17be 
SIpril 1298, 62 5lar gammet, efter at fjaoe bceret SSiffop t Sfaalbolt i 
29 2lar. (^et)fer§ Sirfel). H, 83. Isl. Ann. 164.) 
£Ijorf. 5Di.pl. II, 66—76, hist. eccl. Isl. I, 386—96. Gorges gt. Sobe II, 
462. Isl. Ann. 154. 93eb fit Steftament of lfte geb. 1277 (£t)orE. II, 
253, Script. Rer. Danic. VI 251) ffjoenfebe Song 9KagmiS 6Ianbt 
Slnbet tit Stabanger SBiffott 120 2)?arc Sterling, „ut oblatas et vinum 
ad consecrationem sacrosancti corporis et sangvinis dominici, universis 
tam clericis secularibus, qvam claustralibus illius diocesis adrninistrare 
in perpetuum teneatur." 22 ©trib men. fiirfe og @tnt. Son ben (Stanb^aftige^ <8tofut of 1280. 

3on baobe fammenfalbt i 23ergen, fyvox 2ftagnu§ Cagaboter 
fort tilforn oar bet), og ben ungc (*irif b(eo fronet 2ben %\xl\ 
1280. 1 £an fatte tilhgemeb (Srfcbiffop 3 on °9 oe ^^rige 6 
tUftebeottrcnbe Sifper fit ©egl unber bet 23reo, fom (Srfebtfpcn 
25be 3u(i ubftebte, og rjoor $ongen§ (5b oar inbfert. £art 
beltog ogfaa i bet ^rooinciafconcilium, fom famtibig bolbte§ i 
23ergen, paa bmlfet b(eo ubftebt en ©tatut, fom bcerer 3<w8 
9?aon. 2>e oelbre 23eftemmelfer af Sarbinal 23iIf)efmo.m.ftabfccfie« 
be§ i ben. Hftange 2fti§brug forbnbeS t ben unber 23anb§ ©traf, fom 
at I)olbe oerb§(tge Srjingfieoner paa ©onbage efler #efligbage, 
at bentitte 5lirferne fom Dpbeoaringffeber (hirdsluhus) for 
6ilb, ©mor, ©finb og anbre Sing, at ubfaette offentligt 23rti(* 
lup tamgere enb 1 2Iar og 3 Oftaaneber efter 2$gteffabet§ 3"°* 
gaaelfe, o. m. 2igelebc§ beftemte§ SSanbftraf mob „9Ule, ber 
meb onb Sillie nebbrpbe ben bellige 5?irfe8 $ettigf)eber t ftibaroS 
$romnb8; mob Scegmanb, fom befatte fig meb at afgjare 
$et§fager, ber r)cn^erc unber $irfen§ 5)om, o. m. 3>e§uben 
beftemteS, at $iffopperne ffulle aarlig oeb afle 33iffop§fiole og 
i be ftorfte £ooebfirfer labe optaefe be fjellige $cebre§ (ben fa= 
noniffe {Ret8)9B efiemmetfer om be Silfcelbe, ber paabrage fulb* 
fommen Stmb 2 . 

$nfen§ Doergreb og 3on§ STtynbigfjeb forbittrebe be oerbS* 
lige £oobinger i ftongenS $Ua$> og Uboibelfen af £ienben i 
£un§berg§forliget mi§r;agebc ftotfet. $olgen beraf oar, at en 
Reaction fanbt &kb. $ongen§ O^aab befnmrebe fig iffe om 
£un§berg§forliget, men brob bet aabenbar og grebe enboer Set* 
lig&eb til at frcenfe og forurette ©eiftligrjeben, fom unberfaftebeS 
en formelig $orfo(ge(fe. (Srfebifpen meb 2 anbre 23ifper bleoc 
jagebe ub af Sanbet 3 . 93iffop 2hne3 Wlctnb bteoe i SBergen 
erflaerebe utlcege af ben magtige og befjenbte £>oobing 2Iubun 

1 £f)orf. S^ip. II, 93, D. N. I, 62. 9iorfle6 gl. Sooe III, 229—241. 
3 §bilfe bisfe Silfcelbe crc, fee Sct;ferS Sirfefyift. H, 38. 3on8 ©fatut 

fiubc? i gl. 9lorr. fiobc III, 229, conf. Torfams 4, 370, hist. eccl. Island. 

I, 455 — 69. 
3 ©nmmenlign ben olminbclige Dtcttcrbob of 1280 ODhmci) 9t. §. VI, 15, 

beSuben @. 38, 45.,) Jon erkebiskup gjorr utlsegr ok for or landi. 

ObiitJon erkebiskup hinu st ad fasti 12 CalJanuar (i ©faro). Ann. 

Vetust. ad 1282. Slrne, 3*runbS forfte ©tatut of 1200. 23 

£ugletf§fon, forbi be ei oilbe ubrebe ftongen Cebing, og ba 
be flpgtebe af Sanbet, (agbe en anben £oobing, ber ogfaa oar 
i 5longcn§ Otaab, £r. ©aute paa $o(ga, bereS ©ob3 unber 
fig. 1 23i|7op 2Irne, ber ogfaa negtebe Sebing, maatte be(e fine 
3ftcenb8 ©fjebne, men oenbte fnart tilbage tit fit ©abc, ba fjan 
formobcntlig forligebe fig meb ftongen og f;an§ iRaab. 

1280 bettog Ulrnc i et 93rooincialconcilium i 2iobf)u§ 
(Sobefe), t)Hor rjan blanbt Slnbet onr meb at ubjiebe ( 10 / 7 ) et 
2IKab§breo paa 40 3)age tit 23ebfte for ©taoanger§ noe paa* 
begpnbte 3>omfirte. 23eb famme Ceiligfjeb ubftebte 33ifpen af 
©fara et 2ljIab§oreo for ©taoanger $)omfirfc. 2 1288 ben 1 0be 
October (agbe Slrne i ^orentng meb O81o3 23ifp, (Sgoinb, efter 
$aoe 9?icolau3 IVbe§ 23efaling, i 9cibaro§ gallium paa ben af 
$aoe #onoriu8 IV til (Srfebifp ubnaeonte, for omtalte ^ovunb, 
fjibtilooerenbe Q3ifp i £>amar. s 

2>et paafolgenbe 5lar fulgte fjan faaoetfom be oorige 93i* 
fper ftong (Sirif paa |>an8 JlrigStog til 3)anmarf. 1290 bet* 
tog 9lrne i t>d $rooincia(concilium, fom Srfebiffop 3 ™nb 
fammenfalbte i 9cibaro§ efter at ban og be oorige 23tfper, 
fom oifee af ben fongelige Shmbgjorelfe af 1 4be 2Raif. 21, ogfaa 
f;aobe maattet inbromme ftongcmagten, at ben gamle (Sfrriften* 
bom§balf, fom gjalbt for $oreningen i SunSberg, jlulbe ftaae 
oeb Uftagt meb ^enfon til £ienbe, Sober og alt anbet ©eijilig* 
freben oebfommenbe. tyaa fat omtalte 2)cobe bleo 29be 5luguji 
ubtfebt fat faa falbte „3orunb§ forfte ©tatut," ber ffulbe 

1 flebferS ft. §. H, 43. 

2 D. N. Ill 22. 

3 Hist. eccl. Isl. II, 34. ©ami. 2, 171. 3 famme f>oft inbtraf en *8egi= 
benfjeb i ©tabanger, fom bibner om SiberneS Dtaaljeb. ©anbfbnlig i 
et ©riftelog bilbe en foment Sftanb fra Sftbfblf'e, £>albarb StSgautSfon 
af §aarbe i ©anbeibs ©ogn ftiffe efter en SJlanb meb fin Snib; 
men fom uljelbtgbtS til at ramme ben gamle og anfeebe Soron 
©aute paa Solga, bbilfet bleb {janS 93ane. 3)rab§maubcn fegte grifteb 
t ©omfirfen, men ©antes ©en 3faE lob tjam meb SOtagt flcebe ub af 
ttrfen og {jalSljugge. %\l ©traf for Denne ©elbtoegt bleb §r. 3faf 
loft ntlffg; men bleb fiben benaabet og lebebe paa £olga. ©a rjan 
ingen SBern efterlob fig, fljcenfebe t)an beb fit SLcftamcnt rige (Saber til 
tfirfer og filoftte. ©ami. I, 154. Sftundj VI, 153. 24 Hrne. 1276—1303. 

gjelbe for bete ftibaroS (Srfebifpcb«jmme. 3)et inbebolber rnoer* 
felige 33eftemmelfer, ber oife o3, at ben norffe ©eijlligfjeb og 
ftirfe paa ben ^tt> ftob paa et heiere ©tanbpunft, enb man 
alminbelig antager. 23lanbt biSfe 93eflemmelfer Dare; at enboer 
$refr, fom f)aobe cura animarum eller ©jefeforgen o : oar 
Sogneprejl, (fulbe l)oer Senbag praebife for fine 
Sognefolf af ben ^etlige %xo og ben§ 3lrtifler, om ben bet* 
[ige Daab og ben§ Sirfninger, om boorlebe§ fmaa Sam ffulbe 
bebe§ i 57teb8tilfcelbe, naar ^reften et funbe ocere tilftebe, at be 
Debre, naar farfie Seitigfjeb gaoe§, ffulbe confirmed af 23ifpeu, 
om f)t>or(ebe§ $reflerne ffulbe brage Dmforg for, at faaoet 
Unge fom ©amle Icerte credo in deura, pater noster, ave 
Maria o. m. og jetmlig praue bem beri oeb bereS efrif* 
tegang og loegge Straf paa bem, fom iffe nilbe. ^rejter 
og anbre 5lirfen§ $ormcenb ffulbe ftittig ftprfe Soerbc og Soege 
i Sroen paa £erren§ Cegeme og Slob, faa at naar bet bleo 
opleftct ffulbe be meb blottebe ."pooeber og oprafte £oenber fafie 
fig neb. v 43refrerne ffulbe af fine $orefatte unberoife§ om bere§ 
>4)tigter, om ^irfefang, Daab, Saluelfe, Sigfang o. m. og beri 
ofte preoeS. 1 

9tf bet 9Infarte f)at>e oi feet, at 5trnc beltog i be oigtigfte 
23egioenbeber, fom t h,an3 Jib beoaegebe Rirfe og ©tat. 91u 
ffulle ui fee, rmorlebeS t)an fe(o bleo £otiebperfon i en lang og 
forargelig ©trib, fom forteS medem &am og t)an§ ftannifer 
efler (£ljor§brabre og tuSfeltg ei tjener 9lrne til 2(Sre. 931 fraue 
r)art at Peb boert SSifpcfabc i 9iorge fanbtcS en Samling 
af ©eiftlige, ber falbe§ ftannifer eder (ErjorSbrabre og 
efter Sejtemmelfen ffulbe banne 93ifpen8 9taab. (Sfrer&aanben 
erljueroebe bi§fe SRaabgiuere fig mere og mere (Sienbom og 2In* 
feelfe og tragtebe efter en Selofhxnbigtjeb og en 3Jiagt, ber let 
bragte bem i ©trtb meb mpnbige SSifpet. Denne ©eloftenbtg* 

1 ©. 9i. S. Ill, 241, hist. eccl. Isl. I, 472—75. tfetjfer II, 66. ©am» 
meniign oajaa SJhntdj W. •§. VI, 173. 7be Oct. 1290 ffjeenfebe ^atc 
9tici)(au8 IV be SBobfcerbiflc, fom paa DiSfe Siber befoge @t. ©DittjunS 
Sirfe i ©taDangcr, et 3lar8 og 40 ©age* Slflnb. D. N. VI. 51. 
©amine 9taabe tilftaae* 5tc gebr. 1292 ©t. SRarie Sirfen i 6ifunba<j 
funb, ib. 55. Wrne. ©trib meb GljorSbrobrene. 25 

fcebSfeletfe (jaobc ifa?r robfaftet fig unbcr ben (ange Sebigflaacn 
af 9iibaro3 (Srfefabe, froorfor (Srfebiffop 3erunb i !fttbaro§, 
Carrie i Sergen og 9lme i ©taoanger noejien famtibtg fom i 
Ijeftig ©trib meb bere§ ftannifer, en ©trib, fom ifoer i9tibaro§ 
og ©taoanger bleu i (jei ©rab anfrebclig, og rnfiebe begge 23i= 
fpebemmer. 2)en ferfre 2in(ebning til ©tribcn i ©tauanger er 
ufjenbt. 21rne og tjanS ftorSbrebre frmeS i mange 21ar at 
r)at)e tenet i ben bebfte $orfiaaelfe; tr)i I4be (September 1283 
ffjaenfte 2tme „divma miseratione ecclesise Stavangrensis 
episcopus" ©aarben t5a j f t ab i ©anb§ ©ogn i Otyfnlfe tit 
fine ftor§brebre8 fcetleS Sorb x for at be efter fittfenS <Sfif 
(futlc bcllig&olbe &an8 3)0b§bag etler „2larbag" meb brugeltg 
-Jpeitibetigbeb. 9log(e 9lar fenere bteoe be uenige ^ooebfagefig 
om 23ifpetienben paa ginne, fom [;an§ $ormanb £f)orgi(§ 
(1266) meb $ong DftagnuS'S ©amtuffe l)aobe ffjaenfet 
til fine SjjorSbrebre, men 5lvne forbrebe titbage, ha f)an anfaa 
fin ftormanbS ©auc fom utowtig, ftben ben oar, fom f)an i 
S3rct) tit $at>en (V 1295) flager, ffeet, „per consilium secu- 
lare contra sacroruui canonura instituta, 23tfperne til fior 
•Sfabe og $orfang (grave damnum et prsejudicium) 2 . £>erti( 
fom ogfaa Joifren om ©aarben £om (£obne), fom 5lrn= 
bjern, ben ferfte 2lbbeb paa Utftein§ftlofter 3 , t)at>be 
ffjoenfet ©oittmng ftirfen, mob at &an8 9lartib aartig ffulbe ftot* 
be§ meb famme £oitib, fom for anbre £at>binger§ ©jefe. 33eb 
2Irnbjorn§ £)eb (1287) b(et> ber Suijl om ©aarben ffulbe tit- 
fatbe Sifpert etler (£()or§brabrene 4 . 3 9taret 1294 lObe £)e* 

1 Communitas canonicorum. Sljorf. 2. 97. D. N. 2, 21. 

2 Sfjort SDipl. 2, 157 182. 

3 lttftein 0-3 3^ il f™ ©tabanger) bar en gammcl tongSgaarb, f)bor £>aralb 
§aarfager ofte opljolbt fig. Uriber 5trne omtaleS [;er for ft ct Ilofter, 
ber Ijorte til 5tuguftiuerorbeneit og bar tjelltget @t. fiatirentiuS. Sen 
ferfte Slbbeb, fom omtaleS, er Mrnbjorn. gobbingen Slrnbjern af §eim* 
lies teftainentetebe fjenbeb 1286 til lttftein 3 Wtait og et ©jorneffinb. 
Om Slofteret og bets STbbeber, fe Ganges £loftert)ift. 2ben Hog. 377. 

4 Ganges &loftert)ift. 589. SSeb 1302 funbgjorbe 3lbbeb Strnfinn og 93ro= 
bre, at §r. Slrnbjoru meb bereS ©amttjHe gab 12 9Kaaueb«matSbol i 
§crn til <Sbitf)iin$ Sirfen, men at famme ffulbe falbe tilbage tit tit* 
ftetn, IjbiS IjanS SlarStib ei IplbteS. D. N. 4, 61. 26 2lrrte. @trib om Sienbcn of ginne o. f. b. 

cember, frabemte 2lrne ftapitlet Jienben af $inne; nun benne 
nretfoerbige £)om bleo (jf 94) appctlevct tit ^auen 1 og meb 
23ifpen3 (Srftaertng (af V 1295) oucrfeocrct til 9iicota§ £oibe, 
ber ffulbe ooerbringe 5Ippc(lationen til bere3 3)(ebfannif ©aute 
i $om 2 . $ave 23onifaciu§ VIII ubna^nte berpaa £ertng 
|>afon§ ikntfler 51 fe, GborSbrober oeb SlpojWfirfen i Bergen, 
til $)ommer i bcnne ©trib. £nn tilbomte C£b,oi§bv»jbvene %kw 
ben af $inntf, men 2lrne frcet>ebe iffe bejtominbre Sienben t>eb 
fine Sjenere, ibct fjan offentlig og ubtrpffelig erflcerebe i 2Kan= 
ge§ Doertiaer, at fjan iffe mlbe lobe famine 2)om. £ertug £a* 
fon ftabfoeftcbe bog (ff 1296) unbcr fit Dpfcolb i ©tatmnger 
fin tfantjTerS Dom, truebe ben, fom ei mlbe Inbe, meb Sober af 
13 2)krf og 8 ©rtuger for 93ret>brub og bet £r. 33a§fe og 
$r. 2lmunb ©igurbfon, fine f)aanbgangne 9J?aenb, og atle 5In* 
bre at t>cerge og bjelpe (Erjor3brebrene til at erfjolbe ben om* 
jtribte Sienbe, jo erflaerebe ben for at mxre freblog, fom i r;an§ 
^ertugbomme 3 brugte 93olb mob bem efler anbre $(erfe, inbtil ben 
i Cooen bejtemte 23ob for 9kn war betalt ljam og be $ornoet* 
mebe. 3)en paafelgenbe 3)ag fenbte ftantfler 2lfe, ber aucto- 
ritate apostolica fjaobe bamt i Striben, 23ifpen en aloorlig 
^aaminbelfe om at afbolbe ftg fra at opfra?t>e etler ubpreSfe 
af ftapitlet Sienben af $inne 4 . 

5lrne agtebe iffe paa benne Dom, men tilfoiebe enbog 
(EtjorSbrubrene nti Uvet, \a affatte en af bem, 3 n 9 cmun &' 
tt)\ fjan fjaobe allerebe far appelleret ©agen til $auen, fom SLtjorf. 2, 157. 3)a bar ©oeleftin ^abe, men Sullen af 15be Samiar 
er bertmob ubftebt of SSonifnciuS VIII, ber 1294 efter ©oelefttn bleb 
'•p'abe. 3 Dip. Norr. 4, 16-19 flnbcS et loft Ubfaft til greinftiriing 
af ©triben af bereS procuratores SorjanneS og Setil, inben (Sijbinb ub« 
ncebnteS til Sommer. 
D. N. 4, 11. 

Sf?^gia= og &gbn=gl)[fc fyorte ncmlig til ben unge f>ertug §ofonS Ben. 
§an gjorbe fig fortjeut af biSfe gbjfcr oeb at ffaffe bem et eget 2ag= 
tt)ing paa 9lbalb8ne8. 

S^orf. 2)tpl. 2, 181. Seller 2, 84. §afon Ijabbe allerebe unber fit 
Opljolb i ©tabaugcr 12te SKai 1292 taget fine Rentier Sranniferue meb 
bereS £jenere og <8ob8 i fin Saretcrgt. D. N. 1, 73. 9lrue. Strib rtieb 3tiflimunb. 27 

19bc 3anuar 1296 ubnaetmtc (Sttotnb, 23ifp i D8lo, £t)or= 
ftein, 23ifp i #amar og £a(te, 3Ibbeb af £orebo til 
nteb apoftolif! 2ftnnbigbeb uben 2lppel at bomme faaoel 
i ©triben mellem Slrne og f)an§ (SfrorSbrobre, x font i ©agen 
mellem bam og (EbovSbroberen ^mgimunb, boem SBifpcn f)aobe 
beffnlbt for at bavt blanbet jtg i oerbStige Soger og begaoet 
nogle groue ijorbrtjbelfer (excessus enormes), boorfor fyan 
fjaobe of fat bam 2 . Unbet 17be Member f. 21. befoel $aoen 
be nceonte Dommere, at falbe 23iffoppen af ©taoanger og ban§ 
Gbov8brobre for fig t D8lo, og uben Slppel at bamme i £>en* 
fcenbe til be omtoifrebe Steriber, og om be Sing, fom ban mob 
Otet berooebe bem 3 . 

X>en jfribige 33iffop brob jtg ligefaa hbt om fatten fom 
om be af bam ubmxonte $5ommere, men oebbleo at tilfoie 
(Sbor§brobrene alf?en§ £>rillerier, berooebe bem bereS 5lorn 4 , 
25ecb o. m. og fratog $lere af bembere§ ^rccbenber. 3 benne Stvib 
ftob imiblertib 2lrne iffe ene. £an fanbt mrffomme TkbfyeU 
pere baabe blanbt Saegfolf og blanbt be unberorbnebe ®eijt* super qvibusdam pecuniarum summis, terris, possessionibus & rebus 
aliis eisdem capitulo in eleomosynam erogatis, injuriatur eisdem. D. 
N. 4, 12. Jjjorf. 2, 178. 

Sugemunb ncebneS aHerebe Ijeuoeb 1270 fom $reft til Sbjore. D. 
K 1, 51. 1292 V [;aboe (Erfebifp Sorunb uubcr fit Dpjjolb i @ta= 
Danger, tilbemt ©oitljunS Sirfen ©aarben ©unnonaa i SSifcbol, fom 
§r. ©igurb meb fin ©efterS ©amtijffe fjabbe ffjcenfet, mob at ©aarbenS 
93efibbere, Srebrene ©ira Sugemunb og JDSmimb erfyolbt be berpaa 
antienbte SSefoftninger gobtgjorte. Stljorf. 2, 101. D. N. 2, 29. Sngt* 
miiub gjorbe fit Seftament V 1305 og iubfatte 23tfpen og Stbbcben i 
Utftein til ©jecutorer. D. N. 2, 67. 

Dip. N. 4, 14. 

$aa benne %ib bar bet Del, at SSileif ^Jreft, ©igurb, dictus Malle 
sacerdos, ©ttyrfar ^lerfr ncepa, 33erg Slerfr, fjemming Sloffore beb 
gjinrtinSfirfen bolbelig iCangfaften bovttog ©ira Sngemunbfl fianb* 
fftjlb af CtjeSlanb. ©e ferte famine paa S3ifpenS 95cfaling gjenuem 
\)an8 £>abe (per medium pomarii) til 93ifpegaarben og ftbcrt til Stat* 
laragarbr. ©tob ba SBifpen i §oben til gorfoar for bem, fom toge 
fianbfftjlben, og „bar meget glab beb DftotJet." D.N. 4, 51. 2S Slrne. 1276—1303. 

lige 1 , ter fone§ at t)aoe beelt SBifpenS Uoiltie mob be begun* 
ftigebe og fomemme (Efjor^brebre. 3 ^ ^ ret) Q f !l Ie $ebruar 
1297 befjenbtgjorbe ^on Roil og tpetev Sotilbarfor-., at be Dare 
tilftebe paa 23iffop3broggen, ba 33iffoppen§ DJtamb fom 
{)jem meb ben $eb, fom (SljorSbrobrene t)at)bc fjebt af©igmunb 
paa £elle. ftorSbrebrene lobe Del oplcefe £>crtug £afon§ 23e* 
ffnttelfeSbreo, og 3on SM lob pet fom £>r. 23a3fe§ DmbubS* 
manb (ofe 23ret>ebort ooer aCle bem, fom rjiemferte <Beben, og 
forbeb at boere 33eben op i ©ifpegaarben; men defter (o: 9Wa* 
gifier) ©teinar foarebe: 2)et oeeb ©ub, jeg gioer alttb 93re» 
for S3reo og ©terming, tmorfomrjelft bu fieoner, og ffal 23eben 
i23ifpegaarben, trob§ t)vab man tpffe§ berom! 

(Snoinb, 23iffop i D§to og Prober £afl, Slbbeb i £ot>eba 
og ©erlaf, (5anonicu§ t D8lo, (beffiffet af Siffop Sfjorfrein i 
£amar t f)an§ Bko), flrerje 27 2Kai 1297 fra DSlo til 2lrn* 
ftnn, 5lbbeb af ©r. £aurentii Softer i Utftein, og til ©ogne* 
prejteme 33 i 1 f) e I m i £e(ie og Slrn&iarn t £f)iorc at 
be t $raft af ben paoelige SuHc af 17be 91ooember f. 91. 
jlulbe inbfroetme 23tffop Striae af ©taoanger og t)an§ $a* 
pitel unber 6traf af ©ufpenfion at meU for jig ncejle ©agne* 
bag efter Marise nati vitas (9be September) enten perfonlig 
eller t>eb $ulbmcegtige angaaenbe Sienben af $inne, fom S&or8* 
brebrene flagebe ooer, at 23iffoppen tjaobe beretiet bem. 23i(be 
93ij?oppen ei labe bem fomme for jig, oa jlulbe be offentlig 
oploefe ©tcetmingen i ©tat>anger§ ftatbebratfirfe og labe 23i|"pen 
tube, at enten l)an fom eller iffe, oilbe 2>om blioe affagt til §Dtlfe biSfe Dare, [cere Dt at fjenbe af §ertug §afon8 ©tcebning gjen* 
nem 9Ja8fe ©utljormfon, ba\ 4be December f. 51. til folgenbc om at 
mebe t Oslo enSDiaaneb for ^naffe, nemltg Salomon, ©tcinar, Stfne 
spreft, ©unnnr sjJreft, 5tnbrc8 ©iafn, ^eter Sufi, £{)orftein=Urfar, og 
enbeel fioegmcenb, fom SorSbrobrene IjaDbe miStcenfte for at ftaa bem 
bi og lonne bem SBaaben. SIjorE. II, 203. D. N. 4, 20 og 50. 
D. N. 2, 35. %l)Ovt. 2, 188. Sort efter, nemltg V 1297 ffirenfebc 
§eitugen SorSbrobrcne en Suft til ©aarb often for bcr tjuor bereS 
@tue ftaaer neb, fra Sirfegaarbeu til Sceffen. 5Lf;orf. 2, 188. 3 D. 
N. 3, 47 IjenforeS bet til y 1298. SCrne. 1276—1303. 29 

ben beftemte Jib 1 . Kapitlet og 3uge™unb ablest Steoningen, 
men 91rne I)t>erfen mabte eller lob mebe. 

£ertug £afon ubftebte nu 15be 9?ooember famme 2Iar i 
D3lo ct 23ret> til atfe bem, fom boebe paa bet jtaoangerffe $a* 
pitelS ©ienbomme, boon ban forbeb bem at betate Sanbffplb 
o. m. til 2Inbre, enb til ftanniferne og $apitlet3 loolige Dm* 
bub^moenb, i>a ^aoen rjaobe oalgt £>ommere mellem ^Bifpen 
og fiapitlet 2 . 

(£n nt) 6toetming ubgif, ubenttnol Inbenbe paa en t>i3 
$ag cfter Qflibten of 2lpril 1298. Ogfaa benne ©ang mebte 
$apitfet§ Sefulbmagtigebe og ^ngemunb, men ingen paa 33i* 
fpen§ 33egne, nagtet man ubfatte Otetten i flere 3)age 3 . 

1)e af $at>en ubnaetmte T)ommcre befol nu oeb et Q3reo 
fra DSlo af 21be 2tpril 1298 ^refterne Sknbjarn af 2bjore, 
2M(b elm af .ipeQe og Sir if af ©anb (o: ^eilanb) at inb* 
ftaetme 5lrne og f)an§ 5lapitel paa in; til at afgioe 2ftebe i 
D§lo IfteStfnbag efter Xrefoibigbeb^fanbag (o: 2ben ^uni). $ag 
famme Jib og &kb flulbe 9Irne ogfaa ftanbe til CRette angaa* 
enbe ben Sag, £r. 5tanntf ^ngemunb rjaobe mob fjam 4 . 23ifpen 
ftulbe mebe unber ©traf af ©ufpenfion, og fmi§ be 3 $refier 
ct funbe fomme for Sifpen, ffulbe be op(o>fe 23ret»et i ©tatmn* 
gerS ftatbebralfirfe. 

Jfolge benne ^Befaling forfpnbte be ©toeoningen for 33ifpen 
7be iDiai 1298. 3 £)age bcrefter melbte be 33iffop (grminb og 
SWebbommere, at be neb at unberfege ben 33olb, fom oar 
nbeoct mob ftapitlet, baobe funbet, at ^reften (girif ©eftr efter 
33iffop 2lrne§ 33efaling baobe oppebaaret Xienben til $ivfen3 
23pgning, boilfen Jienbe tilbarte ftapitlet og beleb ftg til 8 
OTarf. Unber (^communication^ ©rraf fyavbt be forbubt bet 
i$remtiben. Sillige forefparge be fig, boorlebeS be ffulbe banblc 
meb ^rejten ©oein, fom 23if!oppen baobe bejliffet til |)aalanbg 

1 D. N: 4, 19 og 4, 20. 

2 D. N. 1, 201, 4, 22. tort tilforrt | 1297 tjnobe ©rfeb. Sorunb t 
Serpen titftaaet be 93obfcerbige, fom paa uisfe fteftbage befegte -penifl= 
nonbS filter i Stnortnger ©omfirfe 40 SngeS 9tfla?>. D. N. 3, 46. 

3 tct;fcr§ Sirfcfjift. 2, 86. 

4 %\)orf. II, 207. D. N. 4, 23. 3f) SIrne op, Setil. 

flirfe, ber til&erte ftapitlet, ba £r. ft e til ftannif Dttbe fcaoe 
©uein ejcommuniceret for bcnne ^Bolbggjerning 1 . 

Unber bet Dpbolb, fom benne 3bie Staining foraarfagebe, 
og efterat $tapitlet§ $ulbmcegtige ^aobe fjernet fig fra DSlo, 
anfom bib Salomon og £f)otberg „fom fagbc jig at ocere 
9lrne§ gulbmoegtige". 3)e lobe i D§lo3 5)omfitfc3 ftor for 
SlaSnmnb, £)ominifanerne§ $rior og %vax, 9)iinoriterne§ (o: 
$ranciffanerne8) 23ice*®arbian oploefe en $roteft mob, at Sa* 
gen oar bleoen paabamt i l)an§ eller ftulbmcegtigeS tfraocereife; 
tf>i at be Dare fomne for feent, ttt fyatibz aleneDWobmnb gjort 
og nu t)ilbe man ei fcere bem, ba bog 95tfpen§ QWobfianbere 
fare for bere§ flore $orfeelfer banbfatte af bam 2 . 2)erforinb= 
ffjab Siffop 2Xrne fig nu unber fatten 3 . ftapitletS $ulbmoeg* 
tige ftetil og ftorebrober 3ngemunb fjctDbe bertmob for Diet* 
ten ubfagt, at benne 5lppel oar ugolbig formebelfi be faafalbte 
$ulbmcegtige8 groDe $orfeelfer, ^a Salomon Dar sacrilegus, 
forbi ban rjatjbe Dceret meb at bereoe Dor $rue§ ftirfe i 
StaDanger beng $rpbelfer og f> at* b e oolbelig truffetftorS* 
brober ft e til gjennem ftirfen oner ftirfegaarben og 
faftet |) am i $cengfel, og Jtjorberg Dar excommunica- 
tus majori excommumcatione, forbi l)an tjaDbe Daeret belag= 
tig i benne Solbggjcrning. 2)e erflaerebe ogfaa, at td iffe t>ar 
fanbt, at be Dare tnnbrebe Deb DftobDinb; tbi be rjQDbe funnet 
fomme ligefaa tiblig fom ftapitletg Senbebub. ©reD %citob (af 
£atlanb) Dar reift fra Staoanger Cangfrebag og fom til D3lo 
6 3)age, for interlocutorium falbt. (Si feller Dar SKetten ble* 
Den bem fornegtet, om be baDbe mabt paa befiemt £)ag 4 . De 
fortangte berfor Sagen fremmet, trob§ 2Ippe(lationen, Imilfet 
og ffebe. 

3)en 13be 3uni 1298 bamte ©iffop (SoDinb, SSiffop Zk)qx* 
ftein og 2lbbeb £alle i Sonjifrortet i D3lo 23iffop 2lrne, fom 
tjoerfen felo mebte eller lob mebe, for fin ^aarbnaffen* 

1 Ifyoxl 2, 211. D. N. 4, 27. 

3 Siiflemuub, forbum ^aituif t ©tauanger, dar of 93iffop 9Irne bleben \)$u 
tioelia, banbfat w for fine gorbnjbclfcr og berjeubte Ubffetelfer." 

3 Slppellatiouen ftubeS i Dtpl. Norv. 4, 24. 

4 £l)ovf. II, 215—21. ©. 91. 4, 28. ©ami. 2, 174. ©om 1298 i ©triben meflem Sttrne og ftor$brobrene. 31 

£eb 09 U b c b { i t> el fe at betate 15 Tlaxt $enge gangbar 
Wlynt til ©tauanger§ ftapitel i Dmfofrmnger og at foette $a* 
pittet igjen i Q3eftbbelfe af nogle 5igre ueb ©t. Dlaf§ ^ t r f e 
i ©taoanger, of 23loffen oeb ^oialteret i Domfirfen og af 
©aarben £orn, fom Stmbjern, 5Ibbeb i Utfrcin, foaobe ffjenfet, 
enboibere SRoSfatoif, fom #r, Dlaf paa $ofS ^aubc ffjenfet, 
3Wjelbu8 og Drmftab, fom ^Irnbjom paa £etmne§ foanbe te* 
framenteret l , 

©amme Dag, nemlig btn 13be3unt 1298 mebbelte £)om= 
mctnc $aoen SBcretning om boob be i benne ©ag f)at)be gjort 2 , 
og ooerfenbte £>ommen til ©ogneprefterne Sfrorfel $ota i ^in- 
farmf (t $arbanger), 23a arb paa 2lt)a(b3ne§ og (Sir if af 
©anb meb Scfaling, at be ffulbe begioe fig til ©taoanger, 
fammenfalbe 5l(erfer og Caegfolf, oplcefe 33reuct og 2)ommen og 
formane 23iffoppen, at t)an ei, i 9inlebning of be paabemte 
©ager, maatte bruge 93olt> mob ^apitlet eller ^ngemimb eller 
labe ben bruge oeb 5Inbre Imerfen offentlig eller ftemmclig, ba 
fcan t faa $alb og fouiS fjan ei opfnlbte £)ommen, fjeroeb fu* 
fpenberebe§ fra fit (Smbebe 3 . 

Unber famme T>ato, nemlig 13be3uni, bcfol $)ommerne be 
noemite $refter at tilfoolbe SSilcif. $refl oeb 3Jt a rtin§ 5?trfcn i 
©taoanger og foanS QJiebbjelpere, at ttlbagegioe (£l)or§brober 
^ngemunb ttt foam fratagne ftorn, og &oi3 bet ei ffeer, ba 
at banbfcette t)am og bem, inbtil 3 n fl e nmnb fmt>be faaet fulbt 
SSeberlag 4 . 2igelebe§ beorbrebe§ be at funbgjere i egne ^irfer 
og anbenfrebS, at ©agen mellem 3ngemunb og 33iffop 2lrne 
nu er paabemt, og 2mgemunb§ ©ufpenfion og Sjcommuntca* 
tton beroeb fooeoet 5 , og offentlig at forfnnbe be 5t(erfer ogSoeg* 

1 $eimne« ec en anfeelig ©aarb i Scelfe. ®en omtalk Strnbjern 
of §eimne8 ffjcenfebe i fit Kejtame'nte 20 3Rarf gangbatt Solo 
til Sorfallnnb (»: til ftorStog), et 93jornefTinb tit lltftetnS Slofter 
og 9 SHaanebSmatSbol til ©bitljunS Sirfe i ©tatmnger, b,nlot til Str= 
ten og Ijatot til torSbrebrene for Slartibebolb. Slanbt 9?ibnerne noeD= 
ne§ baahe Q3iffop Strne og ©ira Sngeinunb. D. N. V, 16. 

2 SBeretutngen finbeS D. K 4, 36. 

3 Sfjorf. II, 221. D. N. 4, 32. 

4 D. N. 4, 34. 
• D. N. 4, 35. 32 Slrnc. 12(54—1303. 

fotf, fom oolbetig baobe borttaget $apit(et§ $eb, for banbfatte, 
boi3 be iffe inben en 9Waaneb ubteoerebe Seben cflcr bdaltt 
flapitlet bet§ 23aerb, og, at unbervette Q3ifpen om, at berfom 
ban iffe ftraj, f)t>i§ ^an oar tilfiebe, eflet inben en Sfflaaneb, 
f)t>i§ f)an oar fraocerenbe, ubteoerebe ben $alf, 93oger og $rp* 
belfer, [otn oare rooebc fra oor $ruc§ ^irfe i ©taoanger, 
ffulbe ban ei unbgaa ©traf 1 . 

8 3)age efter at be paoetige Dommere rjaobe ubftebt ooen* 
ftaaenbe £)omme og 23ret>e, (21 be 3uni) inbjteoncbe be atter 
93ijrop 2lrne ai mebe (or fig i D§lo forfte Seocrbag efter 9fta« 
rtce$ebfel (a: 13be (September) enten perfonlig etler oeb ftulb* 
mcegtige, b»i§ rjan efter i?an§ gulbmoegtigeS Ubfagn bantu 
9toget at ftage ooer ftetten 2 . 

2If et <£tbne§borb af I5be Suit 1298 erfarer man, at 33i* 
flop 2lrne iffe engang oilbe tjere paa 3 nb ^ a ^ii n 9 er n^; *&i 
ba ©ira (Sir if og 2ftagifter DIaf, Stannifer i ©taeanger, 
begjerebe af bereS £erre, SBiffop 2Irne, at bereS SDiebfannif 5?e* 
til maatte inb(abe§ i l)ax\% £erberge for at foreicefe bam, fyvab 
be af $aoen belegerebe £)ommere baobe befalet, negtebe 23i* 
ffoppen bette albele§. Rttii maatte nu meb \)e\ iRaji opktfe 
©enbebreoene ubenfor bang T)ex, fa-a at 21lle be, fom Date i 
4jmfer, flartigen og Drb tit Drb funbe forftaae bem 3 . 

^refierne Xfyoxtel i ftinfaroif, 93aarb paa 2h)nlb8nc§ og 
(Sirif paa ©anb, fom bavbt faaet bet ubebageltge £mero at 
forfnnbe og ubfore be unber I3be 3" m falbte 3)omme ooer 
33iffop 5lrne og I;an8 lilbcengere, inbberettebe til be paoelige 
3)ommere i D8(o (ben I2te ©eptember f. 91.), at be ocb Ran* 
nif Sngemunb fjatibe mobtaget Sreoenc af I3be3uni og fel* 
gellg toft Sanb ooer SBileif „sacerdos vicarius ueb ©t. 2War* 
iin§ $irfe i ©taoanger og IjanS SWebftylbige, forbi be oolbc 

1 S.F)orf. IT, 223, D. N. 4, 31. 

3 S&orf. II, 225. D. N. 4, 37. 

3 D. N. 4, 38. ©enne ScHl er ben famine Setil be 9lgctbom, ber mobte 
font SnpitletS SJefulbmcegtige i D$Io. $abe SonifncinS 8be bob i en 
SJutle af Jf 12.98 Slbbeben afSttunfelif nt unberfoge og boinmc aiigna* 
cube be berbale Snjurier, fom ^ re ft en Strne ftitfnlla Imbbe lilfoict 
Rnnnif itctil i ©tabnnger. D. N. 3, 47. Slrne. 1299. 33 

tig r;aobe frataget 5tanmf 3ngemunb banS Jienbe fra #mne* 
fufe, foots ban iffe inben 15 THige efter ftorfmrbelfen ttl&age* 
gao bet Otooebe efler betaltc ^ngemunb bet§ $a?rb K 5) a 23i* 
leif trob§ ajentagne ^aammbelfer ben llte2Jugufi boerfen oilbe 
ajsngioe ftorn efler ©ceffer, fraobe be ben 12te 6ept. i o o v 5' r u e3 
jtirfe offentlig tnfr t)am og aWebffylbige i iBanb. DiSfe lobe 
fig imiblertib [igefaa libt jfroemme fom bevee ©ijfop, ti)\ 2 
$)age berefter ubftebte ©a lemon fra Sltbr (SUbre i iuilbers 2 ) 
yirnbjovn i Jbjore og SBUfyelm i «§>ole og Slrnulf <Scl)olafttcu§ 
i Staoanger et 2Mbne3bnrb om, at be i nor grue§ ®trfe t 
Staoanger (in ecclesia beate Marie virginis) paa Sabbaten 
efter x5f r - 33iarice gobfel baobe bort, at It) orb, Sogneprejt 
tt( 9)ialbe (rector ecelesise de Mollum) @oein (Soeno) pres- 
byter de Hald, 3 Daru ^ IfooriaS, ©unnaruS, 33 i I e n a r i u S, 
(23ileif) 3?crtljorta8 iUcarier oeb ©taoanger ^atbebralfirfe tjaube 
appederet ben (Sjcommunifatipn, fom Jborfel af ^infaroif, 
23arb af 2foaH>8ne8 og (Sirif af ©anb i 6t. Oftarice ftirfe 
tjaobe Irjfi ooer bem uben tilbortig Sarfel og Unberfogelfe 3 . 

3)a faalebeS rjoerfen SSiffop 2lrne elter ban§ Silbamgere 
btanbt be laoere ©eiftlige og Coegfolf enbnu mlbe falbe tilfete, 
bobe be paoelige $)ommcre Jtjorftein af ^amar og S3arb af 
«§>ooebo lite Slnguft 1299 ©ogneprefterne Sfjorfel af tfinfarmf , 
StrnbiamafSpjore og 3°() ann e3 a f £j alma I anb at SommerneS Sreo til be neebnte ^refter af '/ 1298 finbcS i D. N. 
IV, 34 og vpceftecued Sefating nf lite Stuguft 1298 til Bifeif lubeii 
14 ©age at tilbagegibe §r. Sngemunb ftornet i D. N. IV, 39 og 9?aub= 
foettelfen af 12 Sept. f. @. 39. 

1296 omtaleS Salerno, persona altaris beate virginis Deb Stattjebraltir* 
fen D. N. IV, 16 og 1298 fom 23iffop SlrneS gulbmcegtig mob ga* 
pitlet i DSlo D. N. IV, 34, 28, hbor ban erflcereS sacrilegus, 1305 
Jtor&brober i 9iibaro$. SKiwdj mener, at ban bar febt i SSalberS og i 
©loegt meb ©rfebiffop Serunb. (6, 433). 3)enne Salerno antageS af 
9togle for at ba:re ben ©alemo, 23iffop iOSlo fra 1322, ber ffjenfebe 
en ©elbfalf til ©tibve ftirfe i SSalberS. Salfeu bebareS enbnu og bar 
ben spaaffrtft Salamon Biscup i Oslo gaf Slidra Kirkju denna Kalk. 
•Dm bciuie SSiflob, fom ooerleoebe ben forte ©eb og maa Ijavc naaet 
en SUber ooer 80 Star, fe ©am. II, 192—213. 
Short. II, 229. D. N. IV, 40. 

3 34 2Iriie« Silljamgere baubfretteS 1299. 

Infe 2lrne og $(ere i Sanb 1 . 3 bcreS ©frioelfe til be anforte 
^refter befjenbtgjore be, at be, efter at &a»e fjort 6r. 3of)an* 
ne§ og Ml, Jennifer i ©taoanger og Sngemunbg ^ulbmoeg* 
tige, og paann time unberfogt ©agen§ £>ofumenter, oare fomne 
tit 23i§fieb om, at ^rcficrne (Sirif ©eft, ©oein af £alanb. 
£f)orer, falbet SBiffop, Soar, Sert&or, S5tlci»u8, ©unnar 
anqoilla, ©oein gteff, Sborb ©alo og©teinar @c& olafiicuS 
meb 33ibenbe og aabenbar mob be gjorte $orbub og 23anbfaet= 
tetfe, t)aoe foruretttt ©taoanger§ ftapitel og ^ngemunb og oeb 
paa ^jettctoi§ at oife JKingeagt mob be apofloliffe 23e(alinger 
„fnareref)aoe opfert fig fom $ olfeforfarere, enb (om 
$refter", faa ffulbe be offentlig i ©taoanger og i bere§ ftir* 
fer og paa anbrc pagfenbe ©teber paa ©an* og -Jpelligbage 
unber ftlofferingen og tcenbte 2n§ (pulsatis campanis & can- 
delis accensis) Infe 23anb ooer be noeonte $vefter, inbtil be 
havbt gjott fig fovtjente tit 2lbfo(utionen§ Vlaab?. Sitlige ffulbe 
be paaminbe bere§ #u8folf, Senner og ©loegtninger, baabt 
Stterfer og Sagfolf, at be unber Sanbftraf ingen Dmgang 
maatte fjaoe meb be 23anbfatte, t)»erfen i Kirfen elter ubenfor, 
in cibo, potu, loqvela, emendo, vendendo, coqvendo, ignem 
yel aqvam eis dando" eflet paa anben SRaabe fjaoe Sftoget 
meb bem at gjare. 2ige(ebe§ ffulbe be paaminbe 23if!op 2lrne 
unber ©ufpenfion§ ©traf at gjengioe ^apittet ben Sicnbe og 
2ftere, fom tjan tjaobe frataget famme og at ubteoere inben en 
SWaaneb SSagre, Soger og anbre $robe(fer, fom ban f)aobe 
frataget oor $rue§ 5ltrfe. SigelebeS jlulbe be banbfeette bem, 
fom rjaobe taget SlapitletS 2kb og enbnu ei etfiattet famme, 
nemlig Salerno ben Jib „persona altaris beate virginis in 
ecclesia Cathedrali", ©teinar scolasticus, (Sirif bratt, 
5lnbrea§ $iafon, Sfjorftan (Sljorftein), 93ergu8, Dlaf £uat, 
Scorer fra ftloftret, 23arb fra ftjorbene Sinbager, (i ©fjolbS 
$g.), (Sirif ©apien§, $afon, ©ebernuS (©cebjarn) ©tifa, ©ig* 
oarb 93infola> 3t>at ©moernef, Dlaf 96gb (fra 2lgber) 9tevfe 

1 Unber 6te STpril 1299 IjaDbe be anmobet §r. SBnSfc ©uttorm'Sfon og 
IjanS DmbubStncenb i ©tnoanger at ubleoere Sniuiiferne Steglertie tit 
bet §u$, (;uor bet bem tilfjereiibe ftoru our i g-orimving. %fyoxt, II, 
233. D. N. II, 43. IV 50. SInie. 1299. 35 

SIjTilfon, 3t»^anneg ©lop, ©win ftiitil, 1 93arb be $irbi, (ginb* 
rib runb^a og ©unnar be Sinbangre 2 . 

Da 93iffop 5lrne og &an8 £ilbcengere ei fjeUer bennc ©ang 
lobe fig ffrcemme, men gjorbe ^nbuenbinger 3 og 33iffop 2Ime 
enbog bereoebe (Sirtf af ©anb f)an§ $rcebenbe, maatte 3Irne3 
Sommere gribe til aioorlige $orf)o(b§regter. 2)a paaiagbe be 
unber 19be ^uni 1299 tabjorn af Sbjore og Jborfel ftolfa 
af ftinfaroif meb apoflotiff SDcmrbigbeb at inbfaette (Sir if af 
©anb i bd (Smbebe, fom oar fjam frataget, forbi tjan troligen 
fjaobe ubfert bet, 2lrne§ Dommere f)aobe paatagt fyam, og oat gt* 
oet 3 oar ©teinribarfon, ber ffulbe befa(e§ unber Sjcom= 
munication§ 6traf at oige famme 4 . 3Seb aabent 23re» af 
f. 2). inbffjcerpebe be be forrige 2)omme ooer 2Irne og bob 
fyam fom $olge beraf at ooerleoere ftapitlet afle be SSeneftcier 
og SKettigfjeber, fom famme rettelig tilfom og bertblanbt fcctte 
ftanniferne i 23eftbbelfe af Stgrene oeb ©t. OfafS ^trfe i ©taoan* 
ger, Ubbnttet afbem, 93loffen oeb £>omfirfen, ©aarbene ^otn, 
Ot o § f a t) i f , 3)^ j [ f) u § og Drmftab meb miblertibige 3nb 
fomfier af famme 6 . 3 2i(foelbe af Doer^origfjeb ffulbe ben 
oerb§lige SRagt opforbreS tit at fjjetpe og forfoare $a= 
pitlet. £)en ©fjebne, fam baobe truffet (Sirif af ©anb og 

1 £b>rf. II, 234—240. 

2 D. 1ST. IV, 45. 

3 ©om [in gutbmcegtige tjatibe t/an nu fenbt ubentbtbt en t ben fanonifl 
SFtet ftjnbig Ublcenbing, 2krttjoIemeu£ clericus de Polonia. (Sfter DSlo 
®omfapitel§ 93tbne£bt)rb ( 2 S 6 1299) negtebe b>n at foare paa be of ©taban= 
ger§ SorSbrebre SofmnneS og $etit fremfatte ^aaftanbe, D. N. II, 47. 
Set foregaaenbe Star qbitterebe i Dlente ben romerf?e Juries ^rocn= 
rator 9ticotau8 ©ifoni$ £b>rfinn SJrige for 14 ©filling ©ferling, mob= 
tagne i ©alarium fra ©tabanger ©omfapitel. D. N. IV, 11. 

4 3)a ©irif of ©anb i>eU, ferenb ©agen enbelig bled afgjort befol ©i= 
ffop Slrne, ftraj tjan bar bob, Sfjorb, ^Jreft paa ©ome og ©ira 
£ at barb ^reft paa §aa at tage til fig ben 2tfbebe§ fflrebe 
(all bref hans open oc inltest) og ferge for, at IjanS 25oger, 
fttceber og anbet ©fterlabenffab ei unberffnbeS, inben bi felb ffifter 
meflem Strfen og toingerne. ®og tilftebebe b,an, at ben Slfbobe, 
ffjent ulnbig mob ben b^eQige Slirfe, maatte begrabeS beb ©t. Otaf 8 
ftirfen. D. N. in, 48. 

5 fe Sommen af 18bc3uni 1298. 

3 3G Sttnc. 1299. 

$rogt for Siffop 2hne§ £eon ftme§ at f;aoe gjort $refteme i 
St)iore og £>jalmelanb moboillige til at ubfare bet bem paa= 
lagbe £>oero, tt)i unber I9bc 3uni truebe 9Irne§ £>ommere bem 
meb Sanbfattclfc, i Silfalbe af friotUig $orfommelfe i at ubfore 
bere3 23efalinger. 3)et fpnc§ imiblcrtib, at be 2 noeonte $refrer 
fjaoe frngtet mere for bereS Siffop, Slrne, cnb ban§ $)ommere; 
tf>i J^orfcl af Kinfaroif nceone§ ene fom ben, ber 3bie ©ep= 
tember 1299 oplcefte for 2lrne be i £>ommene nceonte 33reoe i 
Doerooerelfe af ©reo %acob af gallant, Sagmanb ©igurb af 
9tanbar og £afon af fltif 1 . 

^miblertib oar $ong (Sirtf bob i 23ergen, 31 9kr gam- 
met (13be 3uli 1299) og oar bleoen efterfulgt af fin Prober, 
£ertug #afon, ber efter et fort Dpbolb i OiibaroS, lebfaget af 
©rfcbifp 3 0mno °9 S3ergen§ Siflop 9iaroe, brog til D§lo for 
ogfaa ber at f)t)lbe§. Unberoei§ opbotbt Fjan ftg oeb #oiting§0 
i 9ccerf)eben af ©taoanger; tin' unber 3bie September bet) ban 
ber, ©irif Eratt, defter ©teinar, Sotulf 23pgy, Sborbjorn ftofre, 
$al a £aga, tflcmet pentur, Drnulf ftlerf, 2l3laf ©jefmebS* 
©on, ©unnar SlnquiUa og ©ergtbor Sannamula, ber mob 
$aoen§ og ftongen§ 23reoe og looligt $orbub baobe frataget 
©taoangerS ^or§brabre noget Slorn, at mebe for ftongen in* 
ben en Qftaaneb for at foare for Oxanet 2 . ©anbfnnlig bar 93t* 
ffop 2trne nu ogfaa maattet gjore $olge meb ftongen, (Srfe* 
biffoppen og 93ij!op 9caroe til DSlo og ber forelobig gjare Bagmanb ©igurb paa Stanbar, Dm \>aa SJaQe, Sljorlaf paa ©igrobal, 
©tiiar paa ©alten og §afon paa Sftif, funbgjorbe, at 33tfTop 9lrne 
paa SljorfelS ©p^rgSmaal ocbgif, at bet oar efter rjanS 93efaliug, 
at Sienbefornet oar tngct fra $or$br«brene8 Stgre, Ijoorpaa £t)or= 
fel fmite SBifpen og optccftc for 1mm et aabent latinff 2h - eo, l;oor« 
oeb bang §r. S^orftettiS, 5Mfp i §amar, og §r. SBdrbS, Stbbebs i £o» 
oebo @eg(. Sreoet blco berpaa ooerfat pan 9iorff, og bet lob, at Strne 
2Mfp unber SBanbS spine iiibcn en SKaaneb ffulbc gjengioe SorSbrobrcne 
bered $orn, ubbctale bem £celften af Seftameutgaocr og ioorigt ei 
forulempc bem, og tjoiS ban gjorbe bet, ffulbc ban falbe i *8anb. ®e 
funbgjorbe oibere at be bavbc (jort, at £l)°rfcl for golfet t SKarie* 
firfe oplcefte bet 23reo, fom ©ommerne baobe fenbf bam og ljan$ 
Sil^angere (hans cuppanon). D. N. 2, 48. 
D. N. H, 48. ©ec @ibc 33 9£nm. 3. 3lrnc. ©om i ©triben 1299. 37 

(Snbe paa ben (ange og forargelige Strib; tf)i oel oiofte ban, 
at ben nne ^onge oar ^anniferne beoaagen, og af ban§ ©teD* 
ning paa ^oiringSo, at gjemt ei t»ar g(cmt. 3 C^lo befjenbt* 
gjorbe ogfaa (Srfebiffop 3 0run b og 23iffop 9^art>e i 53ergen, 
oeb bere§ 53reo af 13be 9iooember, bet fyorltg etler (Sompromi§, 
fom famme 2)ag oar fluttct meOem S3iffop 5lrne og ©taoan* 
ger§ 5lapitel3 ^ulbmaegtige, 5lor3brobrene 3on og ftetil, boor* 
oeb be rjaobe ooerbraget be af Qkoen ubnceonte 'Dommere, 
(Snoinb 33ifp i D§lo, Sborfiein, 23ifp i £amar og Sarb, 21bbeb 
paa £ooeboen, tit Dpmamb i bere§ <2trib og looet at unber= 
fafte fig bcre§ Jljenbelfcr i (St og Silt 1 . 

(St ^arllger berefter, nemlig 1ftc December 1299, affagbe 
berpaa 23iffop (Sooinb og 2lbbeb 23arb 2 i 33ifpen§ (Eonfiftorium 
i DSlo faaban £>om: at alle forben falbne T)omme og Sanb* 
fcettelfer for og paa begge garter ffulbe ocere opbceoebe, 2Xb= 
beben af Utfiein ffulbe gioe be 33anbfattc Signing, Siffoppen 
ffulbe ei forbinbre ^anniferne at ntjbe bere§ 33eneftcier og op* 
bceoe atle ©ufpenftoner. $inno Sienbe og be omftribte 2Igre 
ffulbe ttlbore ftannifernc, 33enefkierne§ 23orfgioelfe (collatio 
beneficiorum) ffulbe ffe oeb S3ifpen faaoel t ftatbebraffirfen 
og 33oen, fom paa Sanbet meb $apitlet3 6amtpffe, alle 23ene= 
ftcier, fom oare bortgione ftben Jrcetten opfom, ffulbe be bc= 
bolbe, fom baobe faaet bem; boab ber bleo ffjoenfet oeb £e= 
frament, for at 2Iartiber (anniversaria) boitibeligbolbe§ aar* 
tig, ffulbe rjalot tilbore 33iffoppen og balot ^apitlet unbtagen, 
naar i Seflamentet ubtroffelig fiob, boab fyvtx ffulbe fmoe; 
^anniferne ffulbe baoe ligefaa fiore og gobe 23orJt)3, fom for* 
ben, Saolerne ffulbe fra ^irfen altib bringe§ inb i ^apitlet. 
£oab ber ioorigt er uafgjort, ffal t Senligbeb paabomme§ forfte 
$Ret3bag efter ncefle 15be 3Jtat, boortil ^arterne fleone§. 

1 d. n: VI, 51. 

2 £ommcn of lfte Secbr. 1299 paa Satin fhtbe§ t D. N. VI, 53. ©amme 
Star futgte fjan longen paa IjanS Sog til 3>amuart; tt)i f)an bar meb 
at ubftebe SongenS ftore ©at>ebret> tit Sftariae ftirfen i O£lo 8be Suni 
1300 i £Srjfere- beb ©autelden. (St gjemptar af ©atiebreuet ffulbe op= 
bebareS paa 3lfer§ne§, bet forfte DZatm fiaa 31 f erSb, u §. D.N. 
I, 84-86. 38 Qtrne. 1300. 

Uagtet bette gorlig maa bit bog ei fwoe gaaet let meb 
Dpgjorelfen mettem be fhibenbe garter, trji unber ljfe %\mi 
tog ftong |>afon StorSbrobrene t ©taoanger, bere§ baglige 
©oenbe og ©ob§, Sienbe o. m. i jtn fongetige <8efft)tte(fe, faa* 
Icengc be bteoe bam tro 1 . 3)cn I4be ^uni 1300 bomte be pa* 
oelige 2)ommere 93tffop (Snotnb af D§(o og 23arb, SIbbeb of 
£o»ebo, at be 4 ^rejler, 3l§(af, 23iffop§brober i #unboog, 
$i(btalmpaa.£>0Ue, $etr paa filter og £bo*b paa ©ome, f)t>er 
ffulbe bebi 6 Wlaxf bebfte $enge ti( ©igurb Sagmanb paa 
JRanbar, 9lrne paa 23otb, Zfyoxiat i 3)igrabat, Sfrronb i £unb= 
oog og (Sinar paa Jtiofaroif, forbi be nceonte $refrer baobe ban* 
fat biSfc, paa ©runb af, at be efter be paoelige $>ommere§ 23e= 
fating toge ub af Stfpegaarben bit ftorn, fom 2lrne meb 23o(b 
lob tage af ftor§brobrene§ 2Igre 2 . 

2tt ben enbetige Dpgjorelfe af en faa tangoarig og befttg 
©trib, boon faa Orange oare intere§ferebe, og Sibenffaberne 
Dare fatte i faa tjeftig 33eoaegetfe, oar forbunben meb mange 
$anffefigf)eber, er let at begribe. ©triben blugfebe atter op. 
Dmtrent paa benne Jib fnncS bit, at be mefl anfeebe Oftoenb 
paa ©taoangerfanten r;aoe forenet fig for om muligt at moegle 
i ©agen. 3)er ftnbe§ nemtig 23rubj?rjf1e af et 23reo, ubftebt af 
$terfe§manben ©gmunb af £>efib0 paa $inno 3 , ©gmunb af 
S3t)re (i £jahnefanb) og ©igurb af Dianbar 4 boori be paa 23ifpen3 
•Cegne ttlbobe $or§brobrene Jliaep paa ^ibixn og ©frattalanb 
paa ©fire 5tgbir for ben Songfet og ©fabe, fom 23ifpen rjaobe 
tttfoiet bem, men at be foarebe, at be oifbe, at \)an f!u(be forft 
gjore bet, fom forjr oar bomt at ffutle gjore§, nemtig gjenfatbe 
atle be $)omme, fom fjan tjaobe gioet mob bem, ftben bere§ 
Sroeite begmibte og ubbetale be 12 DJfarf, fom efter 5tong 
O^agnuS'g Sefkment tilfom bem. Q)itbe 53ifpen bet, flutbe be D. N. 1, 82. 

D. N. IV, 56. 

D. N. IV, 57. £5gmunb ©igurbarfon bar fanbfgnlig ©enuefen af 

Senbennanben ^Barbr af §eftbo, ber fulgte §ofon ben ©amle paa Ijanfl 

log til ©fotlanb, bleu fibber og 9iig6raab, faint g-aber til be be* 

romte „$inii0ribbere, ftinn og Sdat SRofoa. 

©igurb £>rm$fon. ©ami. 1, 134. Slrne. 1301. 39 

meb anbre gobe 2Kaenb tage l)an§ Hlbub unber Doeroeielfe l . 
Unber 18be £>ecbr. 1301 befoel be paoelige £)ommere (Sioinb 
og 33arb fro D§(o be bergenfiffe $or§brobre, $etr dJlata og 
9?icolau8 $ita, at forfoie ftg tit ©taoanger, boor 53ifpen og 
ftapttlet oare geraabebe i enbnu from Stribigbeber, enb for, 
og unber 93anb8 Soang nobe 23iffop 9hne og r)an§ ftapitel til 
uben 9mfoob at efterleoe ben meflem bem affagte £>om 2 . $)ette 
er bet ftbfle £>ofument, fom er opbeoaret om benne lange og for* 
argeiige 51'irfeftrib, ber banner et forgeligt ©ibefrpffe tit en tig* 
nenbe og enbnu fjeftigere, ber famtibig forte§ meflem (Srfebiffop 
3orunb i SRioaroS og &an8 ffannifer omtrent t famme 2Inleb* 
ning. 5Det forte§ paa begge ©tebcr en oolbfom $amp metlem 
Sifperne, ber nu fom for oilbe ftore uafbamgig af bere§ $or§= 
brobre, og bt3fe, ber flmebre efter at foroge bere§ 3 nt) f om fter 
og nobe 23ifpeme tit at tage bem meb paa 9?aab oeb atle fir= 
felige SIntiggenber. 3)et oar en Jlamp metlem 9J?onarcr)i og 
conftitutionet $orfatntng. 3 6taoanger oar imibtertib dampen 
meer pcrfontig og fmaatig. 3 91ibaro§, buor meer begaoebc 
^erfoner optraabte, og $orbolbene oare mere ftorartebe, oar bet 
mere en ^rinctpfag, ffjont beftige £ibenffaber ogfaa t)er gjorbe 
fig gjetbenbe. 

3 ©taoanger unberfiottebeS 5tanniferne mob 33ifpen af 
$ong Spaion V og ben oerbgtige Oftagt; i 2r;ronbrjjem unber* 
fiottebe§ berimob Srfebifpen af ^ongen mob be mcegtige Kannifer' J . 

3 2laret 1301 oifiterebe Siffop 2trne paa ftormt, r;oor 
^refieme paa 2Ioatb§ne§, 23o, £oroeftab og 5Xfre aftagbe for 
fjam ^irferegnffaber 4 . 9ccej?e 6omrner troeffe oi bani i ©ta* 
oanger, boor Slrnfinn, 9Ibbeb i Utfrein, 3fof ©autafon i 
Satgo, Bgmunb 2Rerfe§manb i £eftbo, Bgmunb i Sore 
og ©igurb paa ftanbar, be anfeetigffe SJtenb paa benne 
$ant af Sanbet, funbgjorbe (2 3uni 1302), at be oare tilftebe 

' S^orf. 2, 187. ©ami. 2, 173 Ijenfere bette 95reb uben StarStal til 
1296, men Ubgideren af D. N. IV, 57 rettece til 1300. 

2 D. N. IV, 59. 

3 Om ertelufp SerunbS ©trib meb fit Sapitel fee ©rfjeningS 33effriDelfe 
ober SljrcmbljjemS ©omfirfe. 246 fgg. 

4 D. N. IV, 57. sprefterne Ijebte 2Mrb, ©igitrb, SSibar og gmfon. 40 SIrne. f 1303. 

t £r. 3Mffop 9Irne§ 2Raa(jlue, ba <Sira 3 on paa ftorSbrebre* 
ne§ $egne optoefte ct aabent 23ret> fra ftong £afon, bt>ort ban 
jljenfer ilortfbrebrene i <5tat>anger be Jointer, fom ligge i 
l)Qn§ 9llmenning aflen fra 2)iarice ftirfegaarb. £>an fremfatte 
t»eb famme Cetltgbeb £>omfapit(et§ ftorbringcr t £enbolb tit be 
papeltge DommereS .tjenbelfer og minbebe 33iffoppen om, at 
r)an fftilbe tilbagefatbe be 1)01111116, fom ban fjaobe fcdbet ooer 
fterc af $or§brabrene, flulbe ftille (ot)(ig <8orgen for 60 9Warf 
broenbt, fom fare ttlbamte <Sira 51 e til og bem, og froeoebe be 
12 2Warf ^enninge, fom efter ftong 30]agnu§'§ Seftament tilfom 
bem. ^oratmgt (agbe ban 93rebrene og alt bere§ ©ob§ unber 
pauelig Seffottelfe og Scent, ©amme Dag fjarte be 53iffop 
9lrne erfloere, at ban§ $ormanb 93i|Top 2borgi(§ gao Dtafar* 
garb til fin ^roenbe ^or§brober Sljorgeir og fin 2ftaag ©igurb 
Jambafba 1 . 

9iogle SDiaaneber fenere trceffe m ben nu alberfiegne 23if?op 
t D8to, tjoor t)an beltog i bet £at>bing§mobe, fom 16be 6ep= 
tember 1302 rjebtog eller ubftebte be befjenbte $ororbninger om 
*Kig3art>efe[gen og $ormtinberffab af et 9frg§raab af 12 9Dtab 
i jtlfcelbe af Jbvonaroingen§ Oftmbreaarigbeb. 6amme Dag 
ubfiebte 33iffop 21me i D§lo et 33ret>, Imori f)an tilftaaer atte 
©obfoerbige, fom aarlig paa t>i§fc $efibage befege ©fegtbucit 
(6fibtoet) $irfe i D3lo Stfpebamme eller roeffer ben bjeipfom 
£aanb, 40 3)age§ 21flab 2 . 

Set falgenbe 21ar (1303) babe ben ftmftnbebe og troette* 
fjere 33iffop 5lrne, eftet at fjan i 26 5lar fjaobe fibbct paa <&ta* 
t>anger§ 2Sifpeftot 3 . 

1 D. N. IV, 60. 9Seb et 93reb, bateret O8I0 19be gebr. 1298 ffjenfcbe 
§ertug §afon SorSbrebrene i ©tauanger en Joint til ©aarb, efter paa bet 
©teb, l)t>or bereS ©hie ftob, neb fra Sirfegaarben lige til 5?cften og fra 
©aarben til §ofpifal§ngeren frem til ©aben beb ©bitljung ^irfcgaarb. 
f>r. 53n§fc ©utt)orm$fon, §ertugen§ ©t)§felmanb,til fjbem 23rebet Dar ftilet, 
fif SBefaling at labe Somten optnaale og gjere Snbberetning berom til 
§ertugen, unber IjoiS |>ertugbom ©tabanger taa, D. N. m, 41 fe ©. 28. 
93aSfe omtoleS fenere fom ©tjSfelmanb i 93ergeu. D. N. 1, 122. 

2 ©. % 1, 87. 

3 SSlaubffe funnier ad 1303. — ©amme 3lnr bebe ben enc of \)an& 
©ommerc, Siffop Sibtnb, og bet folgeube 3lar ben anben <8iffop 2;^or» 5lrne. ©aber til fttrfen. 41 

9fteben3 SIrne par SBtffop font tftrfen eeb ©at>et t SBcftb* 
belfe of abffifligt 3orbegob§; blanbt bmlfct falgenbe: 

Slnbjorn pa a #eimne§ teftamenterebe benoeb 1280 
til SoitbunS ftirfe 6£ 0>?aaneb§mat3bol t Oflttol&uS og 2£ i 
Drmfrab i Jtlap <8ogn, £>alt>be(en for ©raofteb og -fralobelen 
til ftorSbrobrene, mob at be ffutk boibe SjelemeSfer o. m. ooer 
(jam. #an ffjenfebc beSuben ®at)er tit St. DlafS ftitfen, 
SWane tfitfen, $eter§ SUrfen og 3Rarttn§ ftirfen i 
<5taoanger, beSuben til Utftein, 3alfa 5^irfe, ©abtat ftirfe, 
JKejfa tfirfe, £inbar &irfe og <Stannar (Stranb?) fttrfe. Sit- 
ftebe Dare oeb bette £eftamente £r. 2lrne Siffop, 6ira 3nge» 
munb,(£ira$etr florSbrober. £t. £albor 5loU,£r. 23a§fe o. ft. 1 

£>en rige og anfeebe ^oobing ©aute pact Saiga {tm 
5WSlbre, broebt 1288) 2 teftamenterebe frenoeb 1288 megei @ob§ og 
$enge til ftirfer og ftloftre i 33ergen§ og <Staoanget§ 23ifpe- 
bomme. SaalebeS fffenfebe ban Dlaf§, DJiane og Wlax* 
tin§ ^irfen i <Staoanger b.oer 1 Wlaxt oeiet, og til (SoitbunS 

ftein i §amnr famt 9catbe i SBergen. ©amine 9lar fom 9lrne nemlig 
lite Dcfbr. 1303 bobe ^jaoe SSonifacinS 8be om Ejbcm man fagbe: 
intrabit nt vulpes, regnabit ut leo, morietur ut canis. Dm fin from* 
me gormnnb fagbe 35onifociu8: si noster precessor Celestinus fecit 
miracula, nos facienms mirabilia. ©amtibig mcb Slrne bar ben iibS 
leerbefte OJJanb, [Roger 93ncon, (doctor mirabilis) Gcerer bcb £)jforb£ 
llniberfitet, f. 1214 f 1294. 
' D. N. 1, 63. ®en oftere omtolte Sngemnnb oberlebebe fin gienbe 
35iffop Strne ; tf)i 26be og 27be Snnuar 1305 gjorbe Imn fit Seftamente 
i ©tobanger, tjbori tjnn ffjenfebe til $or§brebrene§ Commune, l)bab 
fjan eiebe i ©aarbene §nmar i §t)sfjorb, i ©fctnSlanb a gatrneS og 
i 25 or fa, mob nt man ffnlbe Ijeitibeligtjolbe IjanS og glereS 2lar8tib. 
Sit (Srefutorer nbncebnte [jan fin gamle SSen 23iffob Setil og Slbbeben t 
Utftein. §nn ffjenfebe til Sirfen i ©ione (©janero) et SBcnnnebSmatS* 
bol i Dice t;f icttteS, til fattige SKcenb I Sceft bebfte torn og til fin 
green be ©irif geft suffragia sanctorum (D. N. II, 66 og 67). 
Silftebe bare blanbt anbre ©ira Son Slanbe, ©ira Onnulf og ©ira 
£ljorgt)[$. ©en 16be Dctbr. 1305 ffjenfebe IjanS grcenbe -ftaltgeir 
sjkeft paa ©far og benneS 9JZober 23rbnillbr 1 9ftaoneb8mat8bol i 
©aarben §omar til ©t. ©bitrnmS tirfe i ©tabanger. D. N. V 49. 
Qlfolf OlofSfon paa go§ ffjenfebe benbeb 1302 til ©bitfjunS tirfen 
t)bab IjanS gaber eiebe i SHo§fabif. D. N. 1, 62 og Slbbeb Slrnbjorn 
12 gRamieWmoWbol i §orn. D. N. IV, 61. 2 ©ibe 23. 42 fietil. 1304—17. 

$irfen got) Ijan til $or8brobrene 6 2Waancb3mat§6ot i ©riot* 
bcim, mob at be ffulbe rjolbe ban3 Slartib og labe tinge i 
©taben og om Stten 1 . 

XL 
Metif 1304—1317. 

2)en lfle 9$ai 1304 fremfitUebe viri discreti 3on 93e§= 
fe§fon og £iugi 5Bill)ialm8fon, ^annifer i 6taoanger og $a= 
pitletS ftulbmoegtigc, f or (grfc&iffop ^erunb i 23crgcn ben 
af^aptttet uboalgte £>r. ftetif, batt „nbmngefig og inbfiambig," 
at Ijan maattc ftabfafftS, og foreoijte &an8 Salgbreo 2 . 35c 
t;aobe og ©runb til at btht humiliter et instanter, tin' ben 
tmlgte 23ifp oar ben unber 2lrne (om 5!apitlet§ ?5u(bma?gttge 
og 5lrne§ Sftobftanber fa a oftc omtafte ftannif ftetil af 2lga= 
bom, og 3^unb ^)aobe tngen ©runb til af vmbe ftvibige $or§= 
brobre. Retil bleo bog antagen og fainme 5Iar 25be October 
oiet af (Srfebiffop 3 0nmo famtibig meb £elge, ber efter (Sioinb 
t»ar nalgt til 23ifp i D§lo, og 5lrne £elgefon af ©fal&ott 3 . 

(St af ben nne 93iffop§ forffe og oiftnof iffc lettefie ^cero 
oar at megfe metlem Sogneprefterne og Siggermunfene. SDi8* 
fc8 3 n ^3 reD i $rcjrerne3 $orretninget og ^nbtosgter baobe og* 
faa i Dtorge fom ooeralt frcmbragt en tjeftig €>trib, ber fna* 
rerc foregebeS enb forminbffebe§ oeb $aoe innocents IVbeS 
Suite af 16be September 1246, rjooroeb ban tager digger* 
munfene i $orfoar. Unber 2ben 5Ipril 1304 befol $aoe 95cnc* 
bict ben Xlte 23tffopperne af OtoSfilbc, Sinfjoping og <Stattan= 
ger at beftrcebe fig for at bringe Snigbeb tflanb mellem ©ogne* 
prefkrne paa ben ene ©ibe og Siggermunfene paa ben anben, 
meb £cnfnn til bi§fe§ fri ^rcebiferet, ©friftemaal, portio ca- 
nonica og qvarta episcopalis, Oil, i Doeren8fremmelfe meb 
tyan§ Sonjtitution: „inter cunctas" ftrengt at paabomme be 

1 „at stadenom oc um bseum". D. N. II, 24. 

2 Sitftebe Bare SBjarnc SqbinSfon, Santelcr Stfe og ©nare 9l$Iaf8fon 
D. N. II, 63. Pont. Ann II, 91. SDen obcnncetnite £>ugo bar iibett* 
tuitil ben §ugo, SorSBrobcr i ©taunnger, fern §afon V brugtc fom 
©enbebub i Stiglanb. 

3 Annales regii ad 1304. Metit. 1304-17. 43 

forffjeUige Jrctttet per viam judicii ubcn ^>enfi}n til celbre 
23eftemmelfer, faa at Siggermunfene iffc paa nogen Tlaatt 
forurcttcbcS of Sefulargeiftligbeben l . 

3 dampen meb 2lrne baobe $etil og ftorSbrobrerte faact 
£je(p og 23effyttelfe af ftong £afon. T>enne £jelp gjengjelbte 
Mil fom SBiffop, ibct l;an ben 30te Sept. 1303 afftob tit£a* 
fon, St. Dlaf§ ftirfe pao 2loalb3ne8, fom benne nu om= 
bannebe til et af be 14 fongclige ^apeUer og gjorbe til en 
Collegia Ifirfe, tjoem ftongen i fit lejtament foruben forffjeUige 
^irfeprnbelfet ffjenfebe alle fongelige ^nbtcegter af ftormt, inb« 
til tfirfenS 33ogning oar fulbenbt 2 . £an gao oel ogfaa fit 
2ftinbe til Dprettelfen af 3 anbre fongelige SlapeUer i fit Sifpe* 
bomme, nemlig ©t. $eter§ ftapel paa Saurbo i (Rgfolfe, 
@t. Caurentii ftapel paa £ufebo pao Sifter og St. SaurentU 
5tapel i (Sifunbafunb 3 . 

2)en 5tc December 1305 oar ftetil tilftebe i SSergen, ba 
(Srfebiffop 3 0r unb i 3°n § ^ r ^n fammeftebS i Doerooerelfe of 
ftong £afon, £>ronning 3fa6etla, (Smf§ (Snfe og 3)ronning (§u« 
femia inboiebe 2>iffopperne 91 mc ©igurb§fon af 23ergen og 
Jjngjalb af £amar. 2>eb famme Seitigfoeb ubjtebte two et 
£)ofument, booroeb ban og $fere bcfjenbtgjore, at ftong £afon 

1 fftoz. HI, 3, 21. SangeS Softer!). 517, 2ben Ubg. 44, 331. SSeb portio 
canonica forftaaeS ben 5lfgift af en S)obS gormue, fom jfulbe ftlfalbe 
IjanS ©ognefirfe, naar tjan et lob fig begrabe i ben, og qvarta episco- 
palis bar \ af alle Seftamentgaber, Ijborobei' 93ifpen Ijabbe Met til at 
biSponere in pios usus. 

2 ©rlebifp Snrnnb og 2trne electus i 23ergen bebibnebe 30te Sept. 1305, 
at Setil i 23ergen fjabbe afftaaet Songen jus patronatus til ©t. DIafS 
Slirfe paa StbalbSneS. D. N. 1, 94. 

3 Pont. Ann. II, 101. $abe Siemens V bcftemte § 1308, at ^robften beb 
Slpoftelfirfen t 5Bergen fMbe boere gormanb for be 14 af Siongen og 
I)an8 g-orfoebre ftiftebe fongelige SapeHer meb %ikl af magister ca- 
pellarum regis og meb 91ettigb,eber, fom let bragte SOiagifteren i ©trio 
meb Sifperne. Senile fm'teS meb §effigb;eb meHem ben ferfte 2)ia= 
gifter ginn§albor$fon og 25ergenS mtjnbige 5Mfp 5lrne. @anb= 
ftjnlig Imr f>r. ginn ogfaa fommen i ©trib meb Setil; tbi 1309 ff 
tillaber Slrne Setil i SSergcnS 93t) at fortange fig forebift af g-inn be 
spabebrebe, ber ffuHe inbefyolbe frtettigljeber for benne ober biSfe ftirfer 
i ©tabangerS Sifpebemme. D. N. 1, 100 og III, 89. 44 ^ettl. 1304-17. Goncilium i Oslo 1307. 

paa ftongggaarben baobe ttlfjenbegioet bem, at ban baobe 
mobtaget ftn SDronning (5ufemia§ DWebgift 3000 SWarf brambt 
Solo felnif! 23egt, og at £ertug SBalbemar of 3 l )Uanb efter 
2lftale og 5longen§ SSefaling beraf baobe faaet 2000 2Rarf, 
famt at 3}ronntngen efter $ongen§ $)ob fftilbe baoe 93ogboo 
oeb D§(o umfram 200 Wftaxt [Rente 1 . 

2)en no§inboiebe 23iffop 21rne oar en Sen af 9ftunfene og 
flfreo berfor 3bie ORartS 1306 et Sreo til Stttil, froori ban er* 
flcerer, at unber ben alminbelige^ob, boorunber San* 
bet en lib lang baobe (ibt, fnnne 23robrene i 3on«firfen 
(Slugujltnet'ORunfene) iffe flaffe M ftobtorftige til *Bcie, uben 
oeb ®ub3 og gobe 2ftcenb§ SBifianb, fooorfor ban§ ?&en til 33t* 
fpen og til Scerbe og Uloerbe i ©taoanger§ 93ifpebemme oar, 
at be oille unberftotte Doerbringeren, Prober 9l3laf af 3on8* 
firfen efter bere§ (Sone, ba Sftunfene nu ubfenbe bam meb 
2Sifpen8 inbtil lfte 9Wat gplbige ^tUabclfe til at tnbfamle ©a* 
oer 2 . 2)et fofgenbe 2Iar ooeroar ftetil btt $rooincia(con* 
cilium, font (Stfebiffop 3 0runD baobe fammenfalbt i D8lo 
ben 6te og 7be 3uli. |>er beftemteS blanbt 9lnbet 3 , at be fore* 
gaaenbe (SrfebiffopperS, ifcer 3on§ 2Inorbninger, aarligen ffulbe 
oplaefe§ engang i boer Domfirfe og £ooebfirfe, at boer SMjfop 
paa ©runb af ben Uoibenbeb og Mangel paa ®tu* 
beringer, ber fanbt ©teb i ^loflrene, ffulbe ubfoge nogle^er* 
foner af t)t>ert Softer til at forffiffeS ubenlanbS for at ftubere 
paa $(ofleret$, booroel taroelig SSefoftning, famt at SBifpen ffulbe 
baoe noie^ilfpn meb ftlofterne, boor megen Uorben fanbt 6teb 4 . 

3 Slaret 1307 (V) beb 23iffop ftettl 2boma8 $reft i 
6ofnarbal og Sigurb $rejr at banbfcette Sborleif ftarlSfon, 
forbi ban forbolbt St. SoitbunS firfen 3 2Raaneb8mat8bol i 

1 £|jorf. an. 74. D. N. Ill, 69. SBijgbot) falbeS nu CabegnnrbSoen Deb 
Stjriftinnin. 

2 D. N. 1, 96. 

3 ©enne faafalbte (S-rfebiffop SerunbS 2ben ©tatut finbefl i De ganile 
norffe Gone 3, 243. 

4 ©ami. 2, 181 — 82. Dm Sloftrene* Silftonb hist. eccl. Isl. 1, 475. 
finngcei Slofterljtft. 163. ©amme 5lar tilffreb §ertug ©rif i ©uerigc 
$etit og be etmgc 2)lcblemmcr of SHoabet om Sacob af fjallanb. 
%l)0\it. analecta 77. ftetil, ftirfemobe i SSienne. 45 

©aarben (Sifibamar, ©ornme Star oalgte (Srfcbifp 30™ no 
auctoritate metropolitica <3ira (Sinbrib 2lnbre3fon til ©tea* 
riu8 oeb &oleim§ Cpolme) ^irfe meb 31nnej -fpargnarftab, ba 
©taoanget 33tfp benne (Sang neb $orfommclfe baobc tabt fin 
ftalbSret 1 . Slaret bereftet t>ar bet of (Svfebiffop ^erunb be* 
rammet ^rooinjialconitlium i 9iibaro§, men jufl fom ftetil og 
23iffop 9lrne i 33ergen ( 2 ¥ °) flobe foerbige til at brage bert)en, 
inblagbe ftongen ftotbub mob bcre§ Otetfe unber $ortabelfe af 
bere§ ©ob3, $ribeber og Diettigbeber, og belt bem at folge fig 
mob bang og CanbetS tfienber. Slongen looebe at paatage fig 
Slnfoaret for benne Ulpbtgbeb mob (Srfebifpen, faameget mere 
fom benne f)aobe negtet at tnbftille iDiobet, uagtet^ongen baobc 
htt)d berom paa ©runb af SanbctS critiffe ©tilling. SDc maatte 
berfor iftebetfor at brage til 9?tbaro3 folge ^ongen paa b,an§ 
£og til Danmarf og oare 17be 3ult 1309 meb at fcette bere§ 
©egl unber grebgforbanbltngerne iftjobenbaon, bt»or blanbt 2lnbet 
#afon fif Olorrerjallanb fom ^3ant for fin Icenge omftribte Wle* 
brenearo 2 . Dgfaa bet folgenbe 2lar, nemlig 1310, maatte rjan 
lebfage ftongen paa bang $og og oar meb at unberjlnoe et 
^ongebreo booroeb beftemteg, at al Xrcette mellem $)anffe, 
0?orf!c og ©oenffe ffulbe afgjoreg efter Canbglooen og en eoig 
$reb blioe mellem be 3 2 an be. $orligct fluttered i $tU 
ftngborg Hbe^nli 1310. <ilort efter mobtog fanbfonligoig faa* 
oel £etit fom be oonge SBifper i DZorben $aoe (Siemens Vreg 
ftalbelfe til at mobe paa bet alminbeligc Slitfemobe, ber t)olb* 
teg i SSienne (fra 16be Dctbr. 1311 til 6te 9Jla\ 1312). ©am* 
me 9krg £ofr, (26be ftooember) finbe ot #r. ^etil i 23ergen i 
©eljfab meb (Silif, fom oar oalgt til Srfebifp efter 3<*™nb, 
ber oar heh, trcet af Sioet, lite 2Ipril 1309. £)en omtalte 
(Silif reifte, lebfaget af £elge, Sifp i DSlo, og af 5lrne, 23ifp t 
23ergen, til bet nceonte ftirfemobe, ber er befjenbt oeb Dprjoe* 

1 D. N. IV, 71, 73. 

2 D. N. 1, 106. §Oitfelbt 1, 345. 5E|otf. anal. 149. Sorf. 4, 429. 
©amine 5lar oar f)an i Sergen, Ipor lmn enebeS meb gru Sngeborg 
pan git om Dpbljggelfen of 93rtjftet i g-inno SlivEe, fom ffulbe fofte 
40 SDiorf, Ijoorfor t)im pantfatte til ©tabaiigerS ©omfirfe 10 9)iaanet8= 
matsbol i -Bjarge poo giniio. D. N. IV, 79. 46 ftetil. 1304—17. 

oelfen af £empelbcrreorbenen og t)eb, at en no Sienbe paa 6 
2lar af atie geiftlige ^nofogter oebtoge§ tit Unberftottetfe af et 
ftorStog mob StirfenS ftienber t Btfen 1 . @t forgeligt JBe* 
»iS paa ©abelig&ebcnS Xilftanb i 9?orge er ttt, at $aoe Gle« 
mcn8 V i2loignon c 2 5 7 1311) maattc titlabe ben npoatgte (£r* 
febifp at fritage 100 ^evfoner, aolebe af ugifte gorcelbte, og 
40 ^rejftfenner for JDKangelcn oeb bere§ $obfel, faa at be 
funne beforbre§ tit atle geiftlige (Smbeber 2 . 

1311 12te 2)?art§ heb $aoe (£temen§ V Qtrfcbiffoppcn og 
JBiffoppen, i boi§ 6tifter ^ongen§ ^apetler ftnbe§, at forftme 
ftapelktneS SRagifter $tnn, t)an§ (Sfrermanb og $refrer tneb 
fjellig Dlie, paa Dpforbring atter inboie bere§ profanerebe Rir- 
fer o. m. 3 . Samine 9lar ben 24be gebruar funbgjorbe $or§= 
brober 2Bibar ©teinar§fon og $lere, at SMffop Ml fjobte for 
4 Soefter $orn og 2 Styx et 2ftaaneb§mat§bo( i ©aarben 2ofre 
i 3alfa af %xu Sftagna £afon§batter. 2) a gjalbt et^unb 
$orn 3 Sober 6mor i |>anbet mellem SWanb og Sftanb 4 . 

2 2lar fenere (f 1313) optog Mil ©unoor DtafSbatter 
t ^rooent i 23tfpegaarben. £un gao berfor til 6t. ©oitbunS 
^irfe ©aarben 2) otto in a Dtobfrronb. 53(anbt 93etingelferne 
oare, at bun ei blot ffutbe baoe £u§ i 93ifpegaarben men og 
2Sotbf)olb, fom be bctoe, ber ftbbe toert ooer for SBifpen ofo. 5 
T>og bet oar ei btot ^oinber, men ogfaa Oftcenb, fom ftetil tog 
i $ortog t 23ifpegaarben; tf)i 6te $ebr. 1315 funbgjorbe ©aute 
3faf§fon paa £a(ge, dixit DgmunbarSfon, 5lor§brober, ©ubbranb 

1 %ox at orbue Snbfamlingen af ben bcftcmte Jienbe fammenfalbte @r= 
febiffop ©ilif et sprotnnctalconcilium i SftibaroS, fra 24be 9?ob. til lfte 
©ecbr. 1313, tjbilfet ftetil bog ei oberbar. 

2 D. N. VI, 75. 

3 D. N. 1, 115, 116. 

4 D. N. II, 92. 1311 V 8<«) Sagmanbcn i Sfttjftjffe ©ibinb ©uttormS- 
fon Stfffrift af et 2)tageffifte meb grit Diagna $af"on§batter paa Dps 
preftab, Ijborbeb [jun obcrbfog fin Matter Sngcborg 5 5BoI i Sofre mob 
3 33ot i 93a og 2 i ©anbtrin. D. N II, 93. 

5 (Eoiitraften finbeS i D. N. II. 101 og bare t<a oberbcerenbe blanbt 
Slnbre ©ira §ugl)i SSilialmSfon, §afon §albor8fon, &irif £>fltnutt= 
baSfon 93iorn J>orcSfon, SSibar ©tetnarfon, Drm ^aUgeirSfon og £or= 
ftciu Sorsbrobcr i©tabangcr o. %. feitif er bel ben janunc fom etlerS 
mrbueS dixit ©eftcog 93joru er bel SBjetn paa5Lb,orp. D. N. IV, 79 og 82. fetil. Strit) om ©ulboISftjfc. 47 

$rejt notarius og Sborbjarn Sbofafon, at be i iDtoalfhien i 
93ifpegaarben baobe Doeret tilftebe, ba ©almunb ©tnrmer3= 
[on, ftlerf gao til ©t. ©oitbunS ftirfen 2 3)?aaneb8mat8bol i 
©aarben Dieting i #elgbeim8 ©ogn (©anbfjorb) mob frit 
Eorbbolb 1 . 

2)ieben§ tfetil oar Sift'op, blet> ber fart en langoarig $ro= 
ce§ om Sajeftffet oeb garjiab i ©ulbalcn, ^uori SBifpcn maatte 
optrocbe fom SDommer og Hftcegler. SBiffop Irne tjanbe ffjenfet 
gajllob til ©taoanger ftorSbrabre 1283, men £al§na $toffcr8 
93anber paa $Qjftab r;aube tilegnet jig en SInbel i gtjlertet, 
fom JlorSbrabrene anfaa for uloolig, bt»orom ©ag reijte fig i 
2taret 1305. 3 ftajien bette Slar funbgjorbe ftetil, at Prober 
©irif i £al§na Softer looebe, at Slbbeb %on elier ban8 Dm- 
bubSmanb ffulle mabe paa gajcjlab "*fc 15De 2Kai for at 
ftwre til ©taoanger $or3brabre8 Ullage, men ba r;t>erfen 3on 
elier iftogen for t)am mabte 2 , faa tilbamte famme 3)ag ©igurb 
Sagmanb i Dtyftjlfe og 21gbir ^or§brabrene i ©taoanger $tffet 
frit og u&inbret, famt ilagbe Slbbcben alle Dmfojininger, en 
£>om fom ftong £afon V (f 1306) t tfong&elie fiabfcefrebe 3 . 
9iogle 2tar efter begnnbte 2ra>rten paa nn. 3)en 21 be ©ep* 
tember 1310 tilffreo ftetil Wbbtb (Sirif og bang 33rabre t£al§na, 
at i)an§ ^orSbrabre fyavbt flaget for bam, ooer at Slbbeben 
batibe braget bere§ gamle Jrcettc om ©ulbal8ftffet fra 5lirfen§ 
unber SagmcenbS SDom. 93ifpen paalcegger bem at opbare meb 
flig Ulooligbeb og forbnber 2tlle at bamme i ©agen, ba 2)om= 
men tilfommer bam, og jtoewier Slbbeben elier ban§ gjulbmceg* 
tige til at mabe paa ©anb 30te ©eptember berefter for at be* 
oife fin 9iet til $ijfet 4 . ©amme 5Dag nemlig 30te (September 
fenbte ©igmunb i SfroSjtufu i ©taoanger og SSarb $rejt i 
£alie, et 93reD, boori be t>ibne, at ©teoningen er forfnnbt 5lb- 
ben§ DmbubSmonb paa ©anb i ©ulebal 5 . $al3na $lofter§ 

1 D. N. IV, 103. 

2 D. N. IV, 64. 

3 D. N. IV, 68. 

4 D. N. IV, 83. 

5 D. N. IV, 83. gertil fom en cm-ben <3ng. 3 Sttunfe fra §al8ne $to= 
fter t)aDbe oDerfaloet og jfammelig mt6l)anbtet Sonben paa gajftab 48 Setil. 1317. 

2tbbeb Dilbe buerfen mabe eller antage 23ergcn§ 53iffop til 
*8olbgift§manb, (out ©tauangerS ftorSbrtfbre tilbebe, ibet ©ta= 
Dangers Dmbub§manb, blanbt bmlfe $or8brober £afon£al* 
borSfon oploefte for 2tbbcb (Sirif og &an3 Q3rebrc i^al8n« en 
ftremfltUing af ©triben om ftajftabS $iffe, og forlangte at 
ftloftret ffulbe beltage i Ubgtfterne 1 men bevimob jljab ban 
©agen til ftongen§ 2)om. $or at unbgaa benne uloolige Ulp* 
pel tit ftongen tjenoenbte ftapttlet fig til ©tfebifpen; ttyt 17be 
9coDember 1316 bcfol 23tflop ftetil ^rcfterne i fflifcbal og paa 
©anb at falge ftapitletS Ubfenbing ©ira (Sirif til #al§ne for 
ber at oploefe (Srfebiffop (SiltfS S3rco, famt ubftebe JBtbncSbtjrb, 
om \)Mi> ber i benne Slnlebning og iaorigt forefalbt 2 . (Snben 
paa benne iangoarige ©ag blew, at Otofnlfe§ fiagmanb %on 
££)orjtein§fon (16bc Suit 1322) tilfjenbte ftapitlet i ©taoanger, 
2lbbeben i #al8ne, ©ulbelernc og $re(ien i ©ulbalen 9tet til 
at fiffe i (Stoen fyoer paa fit 2anb, men Jngcn.maatte bpgge 
S^oget ub mibt i $o§fen 3 . 

3nben benne Dtettergang bleD fluttet oar Siffop Stetil beb 
1317 4 . 

og gamtlie, forbt Imn bar Sloftret imob. ©en 2)iiSfjanblebe flagebe 
til SBifpen, fom lob ftoeone 93oIbSmcenbeue, men ba tjberfen be eHer 
5lbbeben, font Ijabbe borget for bem, mobte, bleoe SSolbSmcenbene ibotnte 
en focer ^engemulft (ben 26be gebr. 1311) af©ommerue, fom blanbt 
2tnbre oave Stfjfop Setit, §r. ©uttorm §elgafoit, Sir a SJarb paa 
aScmefljn. (D. N 4, 86). 14be Dftober 1313 bob £aron V Slbbeben 
og Srobrcne inben I SKaaneb at efterlebe Perils ©om oner be 9)tenb, 
fom b,abbe misrjanblet §afer ©unletr'Sfon og g-omtlic. (D. N. 4, 101, 
103). ©a Slbbeben fab ©omnten oberfyorig ubftebte §afon i Son8= 
berg (1313 £?) en SBefaling, at Slbbeben ffulbe opfntbe ©ommen og 
©aute Sfafgfon ben gjngre og flerc af §aion6 Ijaanbgangne SKoenb i 
©tabanger mebbelte et £ran8fcrij)t af SougenS 53reo. Om 9Dti$l)anb= 
lingen o. m. fe D. N. VI, 86. Ganges fllojter&ift 2 Ubg. 363. 

1 D. N. IV, 108. 

2 D. N. IV, 108, 113. 

3 D. N. IV, 144. sRccrmere dfterrctuiug om benne graces ftnbeS i Can= 
ge§ SUofterbJftorie 562— 570 og D. N. IV, 58. 113. 360. 364. Slbbeb 
dixit i SftttuMif Ijabbc allerebe paa §crtug §aJfon8 *Bub tilbemt ©anbS 
Sirfe giftet langS fttrtelairtet 29be Sunt 1294. D. N. II, 31. 

4 §an bebc fanbftjiilig ub paa §oftcn; tlji 23be Slpril funbgjorbe 5, 
Sftcenb, blanbt Ijbtlfe £ at" on $albor8fon, $B iba r ©teinarSf on. §afon £albor$fon. 1318—1322. 49 

Siffop ftetil fnne§ ei feller at fjaoe funnet unbgaa ©trib 
meb ftannifeme, boiS iorigjte gorf jampot mob 21rne ljan Imobe 
ocetct, tfji 5te Octbr. 1307 befjenbtgjotbe ginn, ^rooft oeb 
SlpojJclftrfen i SBergen o. %i., at be i ^rabifebrobreneS $(o[tet 
tjerte, |)Uorlebe§ 2Ragijtet (Stiif paa Dpfotbring af 3°n -§>ebin§* 
fon, 5tot3btobet i ©taoanger, gao folgenbe ^orflaring ooet, 
|»oab bcr oar ©fif og 23 tug i ©taoanger§ ftirfe, meb £>enfnn 
til l;oab 5longen offrebe, naat ban opbolbt fig ber. £>an er* 
taebe, at fjoab ftongen offrebe i norjl Oftpnt, tilfalbt efter 
gammel Sebtegt, 5tapit(et. 2lngaaenbe Sterling eller ©ro§ be 
SourS oar 3ntet beflemt, men ©ulb, arbeibet ©olo og foftelige 
ftlceber tilf)orte Siffoppen 1 . 

DJieben§ tfetil oar 23iffop, (nemlig 1310 % 4 ) oalgte $&or« 
geir $etct§fon paa ©panbeim fit £>oileileb i ©oitr;un3 ftirfe 
og ffjenfebe oeb ben Seiligbeb i fit Sefiament ©aoer tit ©taoan* 
get§ fttrfer, nemlig ©t. ©oitbunS 2 OJiar? braenbt, Dearie, Dlaf§ 
og Parting flitfcr tjoer 1 2JW. forng. og ftot§brebrene oeb 3)om* 
firfen 1 271 art brcenbt til 3nbffrtoning af fjan§ ftaon 2 . 

XII. 

^afcon I ^afborsfon. 1318-1322. 

©om ftetilS ©ftermanb naeoneg forjl: 16be 3uli 1318 £a* 
fon, (om ubentoiol er ben fiaoangerffe ftorgbrober£afon£ai* 
borSfon, fom oftere nceoneS i 2)ofumenter unber ben fore* 
gaaenbe Sifr'op 3 . 

SorSbrebre i ©taoanger og ©ubbranb aat Salostuku, at en Holbein 
teftamenterebe 5lffne« i SSifeer til ©taoanger ©omftrfe og beifor af 
getil fif^labs, jaa toenge ban leoebe, paa tjertefoenbeneS ^JJatt t ©ra> 
oangcrS ©ifpegaarb, og 30te Suit funbgjorbe ben omtatte ©ubbranb, 
©ira borgyls a Sola og 2 anbrc 2)tanb, at ftetil iublofte en spart t 
©aarben 9teS i ©ulbal. D. N. IV, 114 og 115, 138. 

1 D. N. I, 100. „de Turonensibus grossis," en franff SKrjntfort. 

2 D. N. IV, 81. §an oar ©en af fibber $eter ^etcrSfon og gru 
©unniua SBrtjnjulfSbarter. 

3 fleijfet II, 173. D. N. IV, 112. ©aalebeS fjcengte 1310 2 g 5 £or$bre= 
brene ©ira £afon §albor8fon og 33jeru Scores fon SoinmunetS 
©egl unber et Seftament. D. N. Ill, 91. 

4 50 §nfon gmlborSfoit. 1319. 

Samme 2lar i ^uh beitog f)cm i et SBifpemsbe i D§(o, 
fjoor fjan tiUigemeb be oorige SBifper ubftebte en tattnff Doer* 
fcettelfe af et 2Ragejfifte meliem Sftariae SUofrer i D8lo og 
#ot)eb0 Softer 1 . 3 famme 2ftaaneb finbe oi fjam meb Son* 
M% aorige 23ifper og £>oobinger famlebe i JunSberg f)o§ ftong 
■pafon V, fom t)er ubentoiol raabftog meb bem om 6tat§*3ln* 
liggenber i Soerige, boor ber paa ben Jib ferteS en beftig 
33orgerfrig efter ban§ argjerrige Soigerfen $ertug SrifS 2ftorb, 
og ljoor &an8 nnge £>atter paa famme Jib oar mibt inbe i 
ftrigenS (Rebjler. £)en 16be 3«li 1318 finbe ot nemlig, at 
2ftag. D^icotau^ <5igbuat§fon, ftannif i Upfat, ber tiliige war *£a* 
oen§ Senbebub i ©oetige, i $roemonftratenferne§ Softer (St. 
DlafS) i SunSberg perfonlig foreoifle Srfebiffop (Silif i Doer* 
ooerelfe af SSijfop £afon og ftere troooerbige Wtant) et paoe= 
ligt 33reo i Original, ooer tmilfen $anbling b(eo optaget et 
9totarial*$)ofumenr, ber inbel)olbe§ Slfjfrift af SBreoet 2 . 3 
famme ooerbragcr $aoe 3o&an XXII 9cibaro§'§ (Srfebifp og 2 
foenffe 23ifper at ooerne om ben upfafffe ^trfe§ £aro og $ri* 
fceber vtnber be forbaanbenooerenbe Uroligfjeber. 6 3)age fe<= 
nere oar fran enbnu i £un§berg; tfoi ben 22be 3 u( i Dar & an 
meb at ftutte et ^orlig meb #amburgetne§ SBefulbmagtige, 
fcooroeb -ipamburgerne fif ftri&eb ti( at fjanble paa 9?orge, fom 
anbre Ubiambinger 3 . 

£>en 8be $tai 1319 bobe ben braoe og bpgtige $ong £a* 
fon V i JunSberg og efteriob JKiget tit fin treaarige SDatterfon 
2ftagnu§ (£rif§fonbogunber et $ormpnberffab, fom ban felo 
fcaobe anorbnet. 3 bet ^oobingemabe, fom fort efter $ongen§ 
2)ab t;olbte§ i D8(o i %ux\i iUiaaneb, oar SBtfPop $aton ogfaa 
tilflebe, og oar meb at unberffrioe ben merfelige SBalgact, boor* 
oeb ben unge OftagnuS crflarcbc? for SoerigeS og Sjiorgc? 
ftonge. ©om 33eoi§ paa, froor ftor JiUib man tjaobe til 23i* 
ffop #afon, fan anfereS ben SSefiemmelfe i famme, a.t boi8 be 
SoenjTe bwbc benne $agt&ingning, ffnlbe (Erfebifpen i SRibaroS D. N. IV, 119. ©. SKog. 1, 32S. 
©ami. 2, 190. Severs Kirfeljift. 2, 189. 
D. N. VI, 100. fflettelfe 903. •g>afon £albor$fon. SitifS 2bCn Stntut 1320. 51 

og 23ifpen i Staoanger fjaoe fulb 9)iagt tit at betagge Soe<= 
rige§ Dftbbere o. %. meb ^ntetbicf 1 . 3 oen fyorfamting af 
9tiget§ ^rcelater og oorige Stormcenb, fom 23be Slugujr oare 
famlebe paa Saga&uS (23a&u3) for at mobtage ben nnoalgte 
2Ragnu8, oar ogfaa -pafon tilftebe og fulgte berfra ineb tit 
3am8berg, boor ben 26be Slugujl 9)cagnu§ paa -paugatbing 
togeS tit ftonge 2 . 8igetebe8 oar ban tilftebe paa bet $rooinci* 
atconcilium, fom famtibig meb et £>oobingemobe oar fammen* 
falbt til Scrgcn ben 24be 3unt 1320, fyvox hzn unge $ong 
JWagnuS fanbfnntigen bteo botbet. 

3)ettc merfelige 23ifpemebe, boon famttige norfTe SBifpcr 
og 2 fra Sfatlanbene bettoge, ubfiebtc unber 9be 3uti famme 
5tar oigtige 23eftemmetfer, ber bare Dtaon af (gilif'8 2 ben 
Statu t. 83lanbt btSfc oitle ot ber fun frembaoe fotgenbe: 

„Me foregaaenbe 23iffopper§ $ororbninger om SroenS 23e= 
jlorfetfe, om 2$refrngt for be t>elligc £ing og om gobe Saber 
ftabfcefieS, men alle.uloolige Sanbjlraffe (bannspinur), Sufpen- 
ftoner og ^nterbifter, (om ere befremte af tibtigere 93tj!oppcr, 
tilbagefalbe§. 

Me ftlerfer ffutie fcolbe jig fra Stnb og Sreette og at 
Ufaebeligbeb og ^olbe fig tit 3)«b og ®ub8 Sjenefle, fom bere§ 
Stanb titfommer. (Snboer $reft flat afbolbe fig fra $rillelio 
(o: fliflc fig fra bere8 £ufhuer). Sogncpreflerne ffutie unber* 
rette fine Sognefolf om 2lbferben oeb "Daaben for M Jilfcetbe, 
at man ingen $reft fan faa. 211 Stag§ ^riUetit* er forbubt. 
#oer, fom bar feftet fig en ftoinbe efter ©ub8 Coo, flat botbe 
Srgllup meb benbe inbeu 12 iDcaaneber efter ftejremaatet, bog 
faatebe§, at bet blioer loft i flirfen tre Sonbage for 
25 it) I tup pet S)e 23orn, fom aote§ efter en faaban Stoning, 
ere at betragte fom egtefebte, om enb £inbringer for (Sgte* 
jlabet fiben aabenbareS, boorimob, b»i§ 2n8ningen et er forub* 
gangen, SBornene ere uegte fobte. $rejien ffat ooere titfrebe boer 
Sib, ban loolig btioer fafbet, for at heU SBern etter til fog 
iDianb. £>og ffat ^reften foenteS orbenttigen, b»ab 
enten ban er til Sanb§ ell er See§, meb £eft baat)^ ©ami. 1, 27. 2 ©ami. 2, 191. 

4* 52 §a^on £albor*fon. SilifS 2ben ©tatut. 

[rem o^ tilbage, ell er met Saab, faalebe§ at f;an et 
fel» bef)0Der at roe. $refren jfal lofe for fit ©ognefolf, 
at freer iDcanb og ftoinbe i bet minbfte een©ang om 2laret 
gaae til ©frifte for fin ©ognepreft og fun meb benne§ 
Jitlabetfe for nogen 5Jnben. £an f!al unbermfe fine Sfttfte* 
barn, om r)t>orlebe8 be retteligen flu He gaae til ©friftc. .pan 
ffal opmuntre ben ©friftenbe til at affjotbe fig for ^remtit)en 
fra be ffriftebe ©nnber, og froiS fran meb Singer looer $orbe* 
bring, ffal $rejren foette r;am ^anitcng (skrift), Icegge £aanb 
paa fran3 ^> o t> e b ogubfige 9lbfolution en: Et ego 
absolvo te auctoritate domini nostri Jesu Christi et bea- 
torum apostolorum Petri et Pauli et officii mihi com- 
missi ab iis peccatis, qvse confessus es, et ab omnibus 
aliis, qvse oblitus es, in nomine patris et filii & spiritus 
sancti. Amen. 9llle $refter, fom baoe ^irfer efter ©ub§ Coo 
og i)ar>e taget ©jele^orfargelfe af 23tffoppen, bane fulb Oftagt, 
f)t)er i fit ©ogn, til at foette ©frift og lafe fine ©ognemcenb 
fra aflc ten tig e ©nnber, fom be ffrifte for rjam. 3)og anfercS 
Silfcelbe, ta 5lfle§ning fun mebbele§ af 23ifpen. $rejten ffal tjotbe 
2)?e3fef(ceber og 5l(terflceber og alt, fjtmb fom r;erer til ®ub§« 
tjencfien, reent. £r>ab ber af inboiebe ^Iceber etler Otebffaber 
er ubflibt, ffal broenbeS i ftirfen og Slffen IceggeS 
unber 2tltergult>et. ©nfjoer ffal begraoeS Deb fm ©ogne* 
firfe, meb minbre r)an frioiliigen f)ar oalgt ftg ©raojieb t>eb 
en anben ftirfe. — 5tabenbare Stagerfarle, ^jettere og ©eto= 
morbere ffulle ei jorbe§ paa fttrfegaarben, meb minbre 58 v 
ffoppen felt) tillaber bet. 3)e fttrfefjar, fom tilfjare $refie« 
borbet, f!al ooerleoereS til (Sftermanben. Slf enf)t>er 3 orocn§ 
©rebe flal Sienbe foareS i M ©ogn, f)t>or ben oojer, rpot 
faa (Sieren opfrolber fig. 

91 tie ©eifrlige (laerdir menn) ffulle opfare fig fammelig 
og oogte ftg for al ©lag§ nne, ieinefalbenbe 2ftober i 
ftloebebragt, baabe f)t>ab ©nit og $aroe angaaer. 3)e ffulle i 
Ooerflaeber fjaoc cenSfaroet Zei, bog iffe gult, grant etler rabt, 
fit ©t'jeg og fin $rone (3§fe) ffulle be tabe rage, faa ofte fom 
bel)0oc§, og fraoe £aaret runbt afffaaret om >pouebet faa fort, 
at Brelappen fee8, ellcr og beU een iDiarf. 2llt ufammeligt §ofon $albor*fon. (StlifS 2bcn Statut 1320. 53 

(Stboert) ct betn forbubet, naonlig at inbfjobe noget for icjjcn 
at foelge bet borere. 3)c ffulle ei tage Ombub af Soegfolf til 
nogen ©agforfel eller mobe paa ©tetme for SoegmanbS 2>om 
oft). Set er $rejterne forbubet unber ©ufpenfionS ©traf at 
fpge (£gteffab§=2fte§fe (pusanar messa) for (Snfer, naar be 
gifte§; M maa fun ffee for ^omfruer. 

^>refien maa iffe, unber 33anb§ ©traf, forub gjorc nogen 
#anbel etler noget iBilfaar eller fra?oe derating for (Sgteoielfe 
(pusan), 23egraoelfe, ben fibjte Diie§ 2ftebbelelfe (olean) elter 
for nogen prefrelig Xjenefte; tt>i enfjoer er ffntbig at nbe bttk 
uben Singen (kauplaust). !D?en efterat bet er forreitet, maa 
ban frcet>e gammel ©folbig^eb (forn skylda) og mob* 
tage meb 2af, boab (Snf)t>er goboilligcn oil gioe. 21 lie #o* 
oebprefter og 5lapelpreftcr, fom ^aoe ©ogn, ffulle 
proebife Jroen (telja tru) for fit ©ognefotf t)t>er 
©on bag. ^ooebprefterne ffulle unber ©traf af ©ufpenfion 
fra (Smbebet felo fonge 2Re§fe, naonligen paa alle £oitib§bage 
og rjore fine ©ognemcenb§ ©friftemaal, tige faaoel fom 23ifarier. 
$reften, fom fonger 2Re8fe, ffal felo blanbe SBanb 
meb 23in i fatten, men iffe SUerfert; ber ffal ocere 
meer 33anb enb 25 in. 3 n 9 en 9Mft ffat tillabe at fcette i 
ftirfen lifter, £u§geraab eller ©fibrebffab. 2)et er ei Soeg* 
manb tillabt at ftaae i $oret bo§ ftlerferne, meben§ biSfe for= 
rette ©ub§tjeneflen, unbtagen bem alene, ber Icefe og fonge meb. 
#oer ©eifllig, fom btioer namnt til $r eft e mobe, inbfinbe fig 
forfa(b§(oft eUer bobe SBiffoppcn trc Wlaxf — £ooebprefterne 
ffuUe nceone ©eifltige til at fare og til at fibbc bjemme, faa* 
lebe§ at f>eri oe$te§, og ffat |»ocr |>ooebpreji, fom unblaber at 
ncemie ^refter til ^reftemobet boert Star, naar $refte« 
mobe ffal ocere, bobe, fom for fagt, og ligefaa, b^iS f)an ei 
inbfxnbcr fig fclo, faafrcmt iffe gtylbigt $orfalb ootber ^an3 
Ubcblioclfe, og ba noeoner ban en af be Slapelprejrer, fom naer* 
meft ere, til at mobc for fig for ben ©ang. (Snfmcr $reji ffal 
baoe meb fig til ©onoben ©tola, #aanbbog. og Doerfjole 
(yfirsloppr). 2ftobet bolbeS i Jtatbebralfirf en8 ftor 
unber 23ifpen§ ^orfcebe. £>oo, fom aabenbarer ©ager 
forbanblebe paa OKobet, l)Oilfe Siffoppcn oil fjaoe fcemmelig* 54 $afcm £a(borefon. f 1322. 

fcolbt, ban bete 3 SWarf tit 23iffoppen og ooerc (ufpenberet Deb 
fefoe ©jerningen fra Ja^gl og (Smbebe i 6 Sftaaneber; 
Siffoppen ffiftc Soben meliem be $attige. 

2)en *J>reft, fom briber bDab 33ij!oppen Debtager paa $refte= 
mabet, og be ®eiftlige bet ene§ om, bete 3 SWarf, £oDebpre= 
fierne eve ffplbige, inben een llge cfter £jemfomft fra $refie- 
mabet, at unberrette be $apetprejter, fom bjemme ftbbe t £er= 
tebet, om bt)ab ber paa 'Dletet er bleaet bebanblet og Debtager. 
|>Dab bcraf rarer Socgfolfer, tet ffat baabe be, fom Dare paa 
QWebct, og be, fom fab rjjemme, Infe og forfiare for fine ©ogne* 
folf i ^irfebaren inben en bato DJiaaneb, efter at bet blioer 
f)Der befjenbt og ftben faa ofte, fom tet fnne§ nabDenbigt \ 

2fteben§ £>afon bettog i 23ifpemabet i 53ergen, (nemtig I) 
Par ban meb at funbgjare, at (Srfebifp (Siltf foreDifte en ©urn 
nf norffe ftobberpenge, fom ban baDbe oppebaaret og nu »ej> 
lebe i rent ®a(o til ©dab 478 2Katf 4 § sterling norf! $egt 2 . 
@t $ar Uftaaneber fenere (f 1320) gao ban fit Dftinbe til. at 
2Ibbeb (Srfenb af Utftein folgte til $anniferne £aalanb og 
guiottif for \3Wlaxt broenbt og 17 Ttaxt (Sngetff for at faa 
fin ^anetienbe betalt 3 . 

©atnme 2Iar, fom tet namnte SBijIopSmebe bolbte§ i 53er= 
gen, nemlig 1320, ftabfefrebe (Srfebiffop @Hif 2 npe $rcebenber 
oeb ©tananger§ T)omfirfe, nemlig ©t. SMidjaeUS og @t. 8au* 
rentii, fom 23iffop £afon af fit eget ©ob§ oprettebe 4 . 
3)et fatgenbe 5lar inbDiebe efter (Srfe6iffop8 6Utf8 SomrniS* 
forium ben inrige 51ubfinn, ©iff op i 33evgen, (5Irne§ Prober og 
(Sftermanb) og£afon,ben 28be3u(i 1321 91bbeben if>ofm§^(ofier, 
©rim ©futufon, ftben ©furb cller Slagtergrim falbet, til 33ifp 
i Sfalbolt efter ben braoe 51rne 2l§iaf3fon, fom Dar heh unber fit 
Dpbolb i Sergen. Dette Dar benne anfeebe og bpgtigc StfPopS StSfe merfelige SBeftemmelfer, bee Iciber o$ gjere Snbblif i SirfcnS 
gorfatrting, <Sfi!fe og 5)kre, finbeS ubforligen i be gamle norffe 2obc 
III, 246—270 og 307 hist. eccl. Isl. I, 477 og fiegfer* tfirfefcift. 2,108. 
D. N. IV, 135. 
D. N. IV, 136. 
Pont. ann. H, 124. Cirif II. 1322-1342. 55 

fibfle offentttge ©jewing. 93aaren 1322 l bebe fjan. £>en30te 
2Wai 1322 anfogte 8tat>angcr Domfapitel, ba 93ifPop £afon 
„prsemature" (for tiblig) ttar beb og ber oar 2Jtanget paa $rejrer, 23i* 
flop 21ubfinn om at die 3 Diafoner, fom af ftapillct t>are praoebe. 
Samme Star babe ogfaa 23iffop #clge i D§lo og £ole§ gjeoe 
23tffop, Dublin SRaube, unber et SSefag i 9iibaro§. 3 ocn " c S3i* 
ffopS Sib erbucniebe ftapitlet ft a, abffilligt JorbegobS 2 . XIII. 
Ciria II. 1322 — 1342. 

3 5laret 1322 (fanbfonlig lffe Stuguji) bteo til 23ijlop i 
Stauanger Diet (Sirif 3 og famtibig meb l;am ©alemo til sBifp 
i DSlo og Son £albor8fon til SBifp i 6fatl)olt 4 . 3 ben ©am* 

1 for 5te2(pril; tl)i paa ben ©ng omtateS Ijan fom „af gob 3lminbelfe." 
D. N. IV, 149. Isl. ami. ad 1322. 

2 §afon I)onbc gibet torSbrabrene neb fit Seftnment et ©fib, fom ©ira 
Girif pan torSbrobreneS SSegue foigte for 70 SSttarE gamte til 93arb 
paa gauge, fom berfor pantfatte Sanbfftjlben af ©aarbene Sfteb, 2Mrfe= 
taub og 6if. D. N. IV, 142. Dm Sifo.enS anbre ©aber fe D. N. IV, 
155, 175. ©igurb Ormefon paa Dxanbar ffjenrebe (S 1318) en ©fob 
unber ©teinSlanb iftatnea (D. N. H, 113). 1318 2 T ° fjabte S'apitlet 5 
SOiaanebSmatSbol i Saatnn i ffliarioe ©ogu nf Martin i Sibfa og fmnS 
§uftru Sicilin, ©efter af ben rige og mob differ og Sloftre gabmilbe norffe 
fobbing ©auteSfafSfon paa Salgo. D.N. IV, 117. 1483 1 aflagbe22Jtanb 
bet aSibneSbrjrb, at Stubfin pna Sootun Ijabbe i Siffop §afon§ Sib gibet 
ben fonbre ©aarb t Saatun til SBifpeftolen og ei unber ©omfapitlet. 
D. N. HI, 687. SJlartin i (Sibfa bar ubentbtbl ©on af §r. £l)orotf 
i Gibfa, fom bleb Sttunf i 2t)fe, og gru Magna paa Saaftab. D. N. 
1,123. 126. £angeftl.499. ©ami. 2,190. 1319 ',' ubffiftebcJ i ©ta« 
banger ©aarbene ©unnana i SSiEebal, 2KjoU)u§ og §anafamb af ©om= 
KrfenS og Sommunets g-cetleSffab. D. N. Ill, 112. 

3 ©anbfijnlig ben SorSbrober (Eirif D gmu n barf on, fom meb Drm 
gnlgeirsfon nf ©tabangerS &apitel§ gnlbmagt af | 1320 mebte i 
©agen mob Slbbeben af galena augaaenbe giffet i ©ulbalen. D. N. 
IV, 134, 138. 

4 Ann. regii ad 1322. ©ami. 2, 196. Son Ijabbe ftnberet i 5JJari§ og 
Sonoma, talte Satin fom fit SttobcrSmaal, bar en ftor tier? og t)p= 
pertig Saler. dfpolin 1, 47. §>an bobe 17 Star fenere 1339 i 9lorge. 56 ®tri f n. 6ilif« 4be og 5tc ©tatut 1327. 

ling of SanfcetS $pperfte, fom unber (Srfebijfop GilifS gorfccbc 
t?at famlet i D§(o $interen 1322—23, og boor Srfebtfpen efter 
$u(bmagt oafgte ben rige og atftore (Srling SibfunnarSfon 
til SonbctS gormanb (1323) farmer man, uoift nf f)t>ab ©runb, 
<Slat>anger§ SMffop l . 2>cvimob beltog (Sirif i bet QJijIopSmebe 
fom f)olbte§ i 23ergen, og tjDorfra ben lfte September 1327 
ubgif en tfororbning til ©eifiltgbeben i bele (Srfebifpcbemmet, 
bet faafalbte (SilifS 4be og 5tc Statut 2 . £eri befiemteS blanbt 
Slnber, at flere paneligc Sutler ffulle befjenbtgjereS i Sitferne 
i 9#ober§maa(et, at 23ifperne paa beborige Steber ffulle bafc 
fine Dfftcialer, fom fyaftt at unberfoge og paabemme alle Zxcti* 
ter, fom ben&are unber firfelig 3nri§biction, at ^refter ei maa 
bottffjenfe bere§ ©ob§ til $ramber e(kr 33orn „af et ulotjligt 
og forbommeligt (Soncubinat", ben bete getfttige <5tanb til 
6fam og $irfen til Sancere, at be ftannifer, fom meb bereS 
$orefatte§ Jillabelfe reife ubenlanb§ for at ftubere, ffulle nr)be 
fulb ^nbtcegt af bere§ ^rcebenber, og bere§ Sicarier (enne§ af 
$annif'erne§ (Sommune eller faelle§ Sorb, ta ftirfen til fin 
©tprelfe trcenger til f unbff ab§rige Oftcenb. 

14 ©age efter at biSfc Seftemmelfer oare ubgione, ubftebte 
£>rotfeten Grling 93ibfunnar§fon i ^ongen8 Dtaim meb ^ilaah 
og <Samtt)ffe af Srfebiffop (Silif og Sifperne Slubfinn, £a(oarb 
og (Sirif, famt anbre &cm8 bebfie 2ftoenb, fom ware bo§ tjam, 
ben 9lnotbmng, at ben Sbriftenret, fom $ong #afon 
ben ®amle og (Srfebiffop Sigurb gaoe, ben ffal bolbe§ 
alle 2Koenb imellem, faalebe3 fom ^m bengang gif. ®om en 
6lag§ ©jengjclb for benne ^nkrommelfe f ra ©eiftugfjebenS 3>erimob ubftebte ©rfebiffop ©ilif t SunSberg I 1323 jtn Stuttering 
for, at Sirif IjaDbe bctalt i Sftomcrflat 10 norffe SWarf anrlig for 3 9lor. 
D. N. I, 172. ©amine Star bar bet faa folbt, at Dftcrfocu frdfc 
Torf. 4, 456. 

©1. norffe 2ot>c 3, 271. Hist. eccl. Isl. 1, 498-508. Slanbt »cftem« 
melferne ere ogfaa, at tjocrfen SKaub eller Sdinbe maa Ijolbc 2 festar- 
mal eller bobbelt 53rt)llup, at Sngen maa reife til ct anbet 95ifpc= 
bamme for at uteS uben at mebforc 53ren fra fin Sifp, at ingen ^reft 
maa uben fnobant 53ret> unber ©mbeb$ gortabetfe trie Stfogeu eller 
ooeroau'c SBrtjfliipet. Girif. II. 57 

©ibc fan bet oel anfeeS, at ben fif fat en gcijilig 9Wanb oeb 
©iben af ben moegtige T>rotfete, i bet ftantflerembebet bteo be* 
fat meb ben t»eb nbenlanbffe Unroerjiteter ubbannebe ftannif 
tyaai 33aatb§fon, „utrmsqve juris doctor et professor" 1 . 

3)ette $iobc ooeroareS of 2 paoelige flintier, %oban be 
©crone og 23crnf)arb be DrtoliS, ber oare fenbte til George for 
atinbfroeoe 1) ©eraarStienben, 2) Otomerffatten og $eter8pengenc, 
3) frioillige Segater tit betbellige 2anb§ ©jenerobring, 4) 2Iar§= 
inbtaegten of be i Sobet af 3 Star tebigblioenbe geifilige @m* 
beber. %ox ©tat>anger§ SBtfpebemtne ffulbe tm famtebe Sienbe 
nbgjore 1494 2)carf 9corflf, men ta 23ernbarb fom til ©taben, 
forefanbt ban 3ntet og inblebebe berfor firaj ©eg§maal mob 
Siffop (Strif faaoelfom Unbcrcollectoren Orm. 3)eroeb fif fcan 
ubprcSfct 518 SWarf 3 Brer ftorjf ben 5te Slugufr. 2)et aorige 
maatte SBifpcn looe at betale til naefte 3on§me§fe og imiblertib 
fcettc fit og 25ifpefto(en§ ©ob3 i qjant; beraf jlfylbte Drm ftor§* 
brober noget oner 200 SUiarf, boorfor t)an§ ©ob§ maatte Ijefte, 
ligefom og ben rige #r. ginn 0gmunbar3fon paa ^inna gjp \ 
SBorgen for f)am. fteftancerne ffnlbte§ fra 5\irferne t $alber§, 
|>abbingebal famt Dtro* et. ©eterSbalen. 2)e inbfomne ©urn* 
mer for 6 2Iar§ Sienben nbgjorbe for 9iorgc oner 14,054 Sftarf 
9iorff = 2,370 $unb Sterling, fjoilfet reproefenterebe ben tibob* 
befte ©nm i oore $enge. ftongen oar af $aocn inbrommet 
bet £aloe til $rigen mob 9fri§ferne. 

2)en 5te Sluguji fif 2Kag. Sernbarb for 1 2lar§ JRomerffat 
af ©taoanger§ Sifpebomme 15 2ftarf. 1329 bctalte tjan 400 
SWarf SRorj? i forffjcllige q3engeforter. 9bc Sluguft betalte Drm 
Sl8Iaf8fon, ^orSbrober fra ©taoanger, en $)el af be ftaoangerffe 
9lnnater og Ifre ©cptember Utaltti ffiomerffatten for 4 5lar af 
©taoangerS 33ifpebotnme 2 . 

2>eb fm £jemfomfi fra 9-Robet i Sergen maatte Gsttif freone 
for fig £>r. 23arb ^eterSfon, ber fniobe ooeret $ongen§ 
©tiSfelmanb i ©taoanger. £an§ ©oigermober, $ru 9iagnf)ilb 

' ©c gamle norffe fiobe III, 153, Hist. eccl. Isl.498— 508. Setter 2, 228. 
2 93ernf)arb af DrtoliS bar nf $abe SofjanneS XXII blanbt anbre Stor= 

mccnb ogfoa 30fe Slug. 1326 nnbcfalct til cpiscopo Satanagrensi ! ! D. 

N. VI, 131. 2)fund) (UmonSljtft.) 1, 97, 98. 168. D. N. IV. 9t. 286. 58 (Strif II. 

ftetilSbatter, baobe nemlig i fit Seftamente ( 2 <? 1326) fPfenfct 
en £>el af ©aarben IRebrc ©ranne§ til 'St. ©oitbunS ftirfe for 
fin og $aber3 Slarttbe&olb. £erimob gjorbe imiblertib IjenbeS 
©ooger eller ©oigetfen #r. 33aarb Sfabftgelfe og oilbe ei fra* 
t)ige ©aarben. $aa $or§brobrene (SgilS og 3"Qemar§ tlagc 
Iteonebe nu SBtfpcn ( T ^) #r. 33aarb at mobe for Sonjiftoriet, 
fcoor ©trif, eftcrat fjaoe affjort mange SStbner om Seframentet, 
tilbemte Soitfmn§ ftitfe ®ranne« I3be Decbv. 1327 1 . 

3>et fotgenbe 2lar mobtog f)an (Sifebiffop SilifS 53reu, 
fjoori benne unberretter rjam og be oorige 33ijlopper om, at 
ftibaroS fcertige 3)omfirfe 2ben ^aaffebag 4bc Slpril 1328 oar 
nebbrcenbt, og anmober dam om at btt<i Stlmuen om £>je(p 
tit fiirfenS Ubbebring. 

iftoeften famtibig (nemlig 7be Stpril 1328) fteonebe (Sirif^re* 
fternepaa 2kjire 2lgbir, 93arb paa 2la, <5igurb paa 9ll»ej?ab, ©oein 
paa Spangareib, Slare i Q3ri§eib ($erreb) og ^mgemunb i Spinb 
til at mobe paa Sanafnn OSanfe) £ir§bagen nceftefter <5om* 
mer§bagen for at foare $rejten ©almunb, fom bcffnlber bem 
for 2ognere 2 . 

1330 melbte Prober ^obann c8, 2Rtnoritterne§ $rooinci* 
al i 2)acia, #r. (Strif, at paa ©mnb af r;an§ $nbeft for Or* 
benen b.ar $rooinciafcapitIet befatet £oer $refremunf i $ro* 
oinbfen at tjolbe en SWeSfe for SBifpen og h,an% ftirfe§ $el 3 . 
@amme 5lar om $aaren tabk ben norffe Siixh 2 oftere om= 
talte iDtab, nemlig 23ergen§ bngtige, Icerbe og energiffe 93ijfop 
Slubfinn og &an8 forbumS OWobfknber, ben ferfle ^ro&jt oeb 
Slpofhlfirfen $inn £>albor8fon. 2 2Iar fenere leb ogfaa 
ftirfen et ftort %ab, ba ben flogc, maabebolbne og fcebrelanbS* 
ftnbebe (Srfebiffop(£iUf, efter i 23 2Iar at fcaoe beflcebt jRiba* 

1 D. N. 4, 155 og 1, 160. Slanbt SSibnerne noebneS SWefter OInf @i« 
gurbnrfon, sira Botolf persona at Mariu Stuku, sira Jon, persona at 
Krosstuku og Thorgyls, persona at Jonsstuku. SSaQtb ^JeterSfotl Dar 
t>a ©ulatfjtng* fiagmanb. §ati baobe ooeret tong fmfoti Vtc§ ©frioer 
og bat en af bcnne tongc boit betroct 9)ianb, Oiibbcr og Ijadbc (Sicn« 
bele i ©tabnnger, fjoor fyanS §>uftru Sftargrete SlrnbjoniSbntter laa be* 
graben Deb @biu)iin*firfen. Dipl. N. Ill, 132. ©e ©. 64. 

* ©ami. V, 563, D. N. IV, 161. 

3 D. N. I, 172. girif n. Gifebifp Giltf f 1^32. 59 

ro§ (Srfebifpeftol unber nanffelige Dmftcenbigbeber, babe 2ben 
9?oDember 1332 og efterfulgteS af ftantsleren $aat 23aarbfon. 
3 bet felgenbe Star (1333) blen girif (agt i ^nterbift eller 
truet bcrmeb af $aoe 3o^an XXIIbeS SRuntiuS og ©fatte* 
frctoer $ctru8 ©erDafii, ber oar fenbt til Diorben for at anfttUc 
Unbcrfagclfc om ben inbeftaacnbe paDelige Sienbe og inbfroeoe 
ben, faaoelfom fjDab ber maatte inbejha af et 5lar§ 3 n M Ge 9t 
af alle (ebige gciftlige SBencftciet o. m., fom ^aDeftolen rjaobe 
tiiegnet ftg. $ orm °kentlig f) flr £ r - ®iril ei Daeret faa Dillig 
eller netagtig ^nbfrceDer, fom ben begjerlige 9tuntiu§ forbrebe 1 . 
3laret efter frnbe w Girif i 9iibaro§, fjuor fjan beltog i. bet 93t* 
flopping, fom ben nne (Srfebifp $aal SaarbSfon ber baobe 
fammcnfatbt. £er ubfrebre§ 22be September 1334 q3aal§ lfte 
©tatut 2 , ber blanbt2tnbet inberjotber ftrenge 23eftemmelfer 
mob ©eift(igf)eben§ (Eoncubtnat. Slanbt be tfortgeSe- 
ftemmelfer wide ni funne omtale, at Stfperne og berc§ Dffici* 
aler ffulle baoe ebfnorne ^lerfer til Sfrinere, at ^roufteembebet 
eller bcrmeb forbunbne geiftlige eller DerbSltge Sageriffe ffulbe 
ooerbrageS nogen Scegmanb. SDet forbebcS ubtrrjffelig SBiffop* 
per, 5(bbeber, 5lbbebi§fer eller anbre 23ejtnrere af 5lirfer at fcelge 
eller ooerbrage ftogen for ftebfe fine $irfer§ 3 0r ^ er ' eller ©aarbe 
eller anbre (Sienbomme. 

Unber fit Dpbolb i ftibaroS oar (Sirif blanbt be 30tenb, 
ber Dare Deb Solbgift faarebe til at bemme i en IXejlamentS* 
traette meliem (Srfebifpen og 23igleif paa Gnng 3 . 

3 1336 i 3uli 5$aaneb 4 fjolbt (Srfebiffop qjaal fit anbet 
23iffop§mabe eller ^roDincialconcilium i SunSberg, fooilfet 

1 D. N. II, 158—164. Pont. ann. 2, 142. ftenfer 2, 245. 

2 Sen finbeS i gt. norffe Sooe III, 277, hist. eccl. Isl. 1, 508—511 og 
Severs Sirfeljift. II, 246. 

3 D. N. Ill, 161. 

4 Hist. eccl. Isl. 1, 511—14. &et)fcr§ Sirfcfjift. II, 251. 3 be omtrent 
famtibig ubftebte SBcftemmelfer af ©rfebiffop tyaal, ber begtnibemeb 9Iit= 
ferfet af SroeSarriHerne, gjengibeS ben 3Die Slrtitel faa: at trua a 
Heilagann Anda, ok at ein er heilug kirkia, sem er safnadr allra 
kristina raauna. Hist. eccl. Isl. 1, 518, ©rfebiffop ^aalS 3bie ©tatut 
i gl. norffe fiooe, in, 285. 60 Girif II. 

ogfaa ot>ert>arc§ of (Sirif. (SoncilietS 93eficmmelfer ubfocrbige* 
be§ 19be 3uli. #er beftemteS btanbt anbet, at alle ttbltgcre 
^romnctaljratuter, nemlig Sil&clm af <Sabina§, (Srfebiffop 3°" § 
af 1290, 3erunb8 af 1290 og 1306, gittfg af 1320 og 1327 
famt^aa(§ af 1344 ffulbe tifltgemeb be paa noerooerenbe Son* 
cilium ubfecrbigebe inbforeS i ©tatutbeger (skipanar boekr) 
og op(cefe3 offentlig i bet mirtbfre en ©ang aarligen af fefoe 
SBiffop^en og af QJroDficrnc i be flore 5?irfer og forflare§ for 
Scege og Soerbe i alle be 2Irtlf(er, fom bem funne t>ebfomme. 
JBlanbt 23eftemmelferne paa bttk Wlebe mile m* fun frem&a&e, 
at ingen 6ognepreft (soknarprest) maa uben Stobbenbig&eb 
forlabe ftn Slirfe uben Drtot) af fin $rot>ft fformann) eg at 
ben $reft, fom uben Drloo og tootig ©runb opljolber ftg en 
r)a(t> 2ftaaneb ubenfor fit ^itfefogn (kyrkiusokn) ffal hebt 
I Wlaxt ftorfl. 1 

3 be borgerltgc Uroligfjeber, fom fanbt &kb t Slnfebning 
af flerc ©totmanbS 2Hi3nmc mcb ben unge $ong 90?agnu§ og 
r)an§ ©tttretfe, tog (Sirif ingen 2)et. #an ooertmr tffe engang 
be S3ifpe= og ^eobingemeber, fom 29be 21uguft 1337 E>olbto§ 
paa 2Ifer3borg (2lger§bu§) og t September 1339 i £un§bcrg. 
SDerimob mobtog fyan et 23ret> fra ben meget bannebc SBijTop 
£>afon i 23evgen, t)r>ori ban anmobe§ om at reffe £>ommu§ 
3t)ar af San eft) n, ooer bticm 9Jiunfelif8 Softer flagcbe, 
ba t)an et blot fornomnebe, men enbog ejxommunicerebe ftlofle* 
ret§ SBanbet og DmbnbSmitnb 2 ). 3)et er ogfaa umji, om dirif 
o&errmr ipromnciafaiebet t !fttbaro§ ^afien 1341. Dm bcttc Sen 13bc 9lr>ril tilffreo ©rfebifaen (Strif et SBrco, fom ftnbee i Dipt. 
N. I, ©. 191, tjtiort t)an anmober f)am nt fomme tibligcrc, cub SKobet 
oar beftcmt paa ©runb af triSfe Omftoenbigtjeber, angaacubc tjoilfe 
man enffebe fnarcft muligt en ©amtale og fom baabc angtf Sttfen og 
Sttmuen t)er i Canbet, „t;t)i§ bet ffulbe fomme for 2>agen, fom man 
nu tcmmelig fiffert funbe uentc" (manffe SougenS forcftaaenbe droning 
i ©toeffjolm). 

D. N. 1, 209. 3 et SBret) af Ube October 1338 onmobcr §afon 
Strtf om at fenbe (jnin en ficrft ©tangjern ©ami. 5, 135. 5 SSaarcri 
1337 ubftebte «|}at>c Sencb'ictu* XII et ©red til (Srfebifo sjJaal og 
s Biffoii Gsirif i ©tatmngcr, at anftiflc Unbcrfogclfc i Slnlcbning af en Sirif II. ©trib meb Slbbcb Sirif 1333. 61 

Sftabe t>eb man fun, at bet ba bleu afgjort, at (Srfebtfpcn 
ncefte 2far ffulbe Difiterc bet fjefe Ottgc. 

fiigcfom (jon8 ftormanb baobe baot ©trib meb Slbbeben i 
£al§na, fif Sirtf erf enbnu ^cftigcre $amp meb 2lbbeb (Sirif 
paa Utjiein, ber fjarte unber 6taoanger§ 3uri§biction. (Sirtf 
oar fommen i Sanrggte for ftt letferbige Seonct. £)a bet paa* 
laa Sifpen font (SmbebSpligt at tufttere Stloflret, faa brog ban 
(8be September 1333) meb ftelge ti( tfloftret, boor Qlbbeben 
bog oar fraocerenbe og om&rjggeltg baobe tifluffet 311 r, t>a rjan 
ei anfaa ftg forpltgtet til at tage mob Sifpen, boilfet bog fun 
r»ar en torn Hbflugt. 35enne lob ftg bog ei beroeb binbre t fit 
$orfoet, men lob meb 9Jcagt $(ofh - et§ $orte aabne, og f;olbt, 
trob§ SlbbebcnS $roteft, SDieSfe t $irfen t Doerocer af flere 
SJcunfe, font Slbbeben fjaobe ejeommuniceret. 5De mabte begge 
fort far Jtirfemebet i 9ttbaro§, r)t>or be gjenftbig gjorbe r)t>er- 
anbre fjeftige Seffpibninger: 23ifpen mfie, at 91bbeben3 stager 
flare ugrunbebe, meben3 benne i Doerocer af (Srfebifpen og 2 
23ifper maatte befjenbe, at fjan t flere 5Iar fjaobe pleiet at ftbbe 
t Scattefoir meb en fornem ung $ige, og baobe Icert fjenbe et 
©prog, fom ingen 3lnben forftob, for at fwn beflo friere funbe 
unberbolbe fig meb f;enbe; at f;an tiflob fin ©offer at fnnge i 
^oret meb 9Jhmfene; at ban bavbt Drb paa ftg for en ung 
$ige§ Ottorb; at f;an fjaobe mi§t)anbtet fine iDcunfe, bortabflet 
SltojtretS ©ob§ i £>riffelag meb firtggfolf, oeb bot§ £jefp fjan 
enbog fjaobe plonbret flere af$Iofhet8 ©aarbe. £)ette beuoegebe 
(Srfebifpen tii at afoife 9lbbeben3 Slppel og befrrefte 23ifpen§ 
2>om, fjooroeb fjan oar bleoen fu§penberet. 2lbbeben lob ftg 
et beroeb ffroeffe, men inbgau ben 20be September 1334 paa 
$ong§gaarben i 9cibaro§ Silage oner 23tfpen§ ttolbfomme Slbfcrb. 
SDenne forlangte 9lff!rift af ftlagen, fpilfet 2lbbeben bog negtebe. 
2) a 2fbbeben efter ban§ ©teontng fjoerfen fcfo mabte effer lob 
mabe, bamte SBtfpen fjam in contumaciam at baoe ftn 9tet 
forbrubt, om rjan fjaobc fjaot nogen, og paalagbe bam beftanbig Stage ooer 33tffop §afon i SBergen, at Fmn [ob Somfirfen forfalbe, 
faaat 9legnen ftrommebe inb, og man i regnfulbe Stage if fc funbe fiube 
et ©teb, tjbor man ftob i fit? for ©rap. 62 Cirit II. 

$au§f)eb i benne 6ag, fmilfen £)om bleo affagt t 2)omfirfen8 
$or 21be October 1334 ». £etmeb oilbe 2Ibbeben ei Inbe fig 
neie, men appelierebe 6agen til $anen (29be October 1334) t 
tct Ijan inbgao en ubferlig ftlage ooer SBifpcn, fjoori ban be* 
(oarer fig ooer, at benne (8be September 1333) baobe brubt 
jig inb i ftlofrret, at ban famme £>ag f)aobe bolbt ©ub§tjenefre 
meb be 2Runfe, fom Ibbeben l)aobe ejcommuniceret, og htt 
uagtet Sifpcn felt) oar ejtommuniccrct af ben apoftoliffe <5tol§ 
•KuntiuS, $x. *JJetru8 ©eroafti, at ban meb 23ol& baobe forbolbt 
$lofiret en bet tilborenbe ©aarb, uagtet 5lbbeben§ gjentagne 
Opforbring tit at afleoere famme; at en 2ftanb, fom ofterc i 
leoenbe Cioe Imobe fagt, at tjan oilbe baoe fit ©raofteb i ftloftrei, 
Par paa SifpenS $oranfraUning bleoen begratien i ©taoangerS 
2>omfirfe; at SBtfpen truer bam og ©nboer, fom funbe mile 
flage, meb $oengfel, fjoorfor ban ei tjefler felt) fjaobe turbet 
mabe for 23ifpen 2 . 3 Slnlebning af benne 2Ippe(, fom (13be 
ftooember 1334) b(et> Sifpen tilftitlet, erflcerer benne (jf), at 
uagtet 9Ippe(len af (Srfebifpen efter oife 2Roenb§ $aab oat er= 
floeret ugptbtg og torn, fom ban§ befrceftebe ^omSbreo uboifcr, 
oilbe ban bog til Ooerflob imabegaae 9lbbeben§ SInfepofter. 
<&aa ofte 5Ibbeben og l)an§ 53rabre ere inbbprbeS t©trib, maa 
M paaliggc bem at gobtgjore ©ifpen f)an§ Ubgifter neb at 
forlige bem; 2) at 33ifpen inben ban bolbt Mfe i ftloftret, 
fmobe abfoloeret 27iunfenc, forbi ban fanbt bere§ Straf alt for 
ftor i $orbolb til bere§ 95robe, og til at formitbe attfor utaale* 
lige 6traffe, oar ban berettiget 3 ; 3) at ban felo ffufbe ocere 1 D. N. IV, 183-189. 

2 SangeSftlofterrnft. 592, nt) Ubg. 380. SBlanbt Slagermttfterne bar ogfaa, 
„nt ba Sitibeben baobe bebet S3 i f p c 1 1 om at inbbtjbe fig for ©jeftfriljcbS 
©foJb til et ©jeftebnb, fOarebe benne: carcerem non habeo." — D. N. 
IV, 187. 

3 „®et er mitt lootigc Sftet at formitbe be Sftunfene ilagtc ©traffe, naar 
SfteofelfeSretten i tttantelig ©rab miSbrugeS." SDiunfeneS ©traf ffnl ellerS 
babe Dceret: for lfte gorfcclfe, at mifte Often, 2bcn baabe Oft og 
©mor og 3bie ©ang at fcctteS paa SSonb og 3? rab. ©ten bet gif efter 
bet gnmle SKunf eorbfprog : „$orret °' f Smbebe fom ©u oil, men bolb 
aSenffab meb Slbbebeu." SRaiiuf. for 1735. (Sirif II. 63 

ejcommuniceret, or albrig fommet bam (or ©re, men ba ban 
erfarebe, at tm apoftoliffe 9tuntiu8 truebe bam, baobe ban efter 
bcbfic (Ernie forfonet fig meb bertne. 5)en 4be Scffrjlbning om 
©aarbcn bencgrebeS rentub. (#aarben oar frioiflig og mob 
(Srfiatning ifelge gjenjtbtg 5lontraft afflaaet of Slbbeben mcb 
ban§ SrebreS ©amtnffe, 5) Sifpen baobe 2 SDtabS ebelige 
95ibne8brjrb, aflagt for Dfftcialen i <5taoanger, om at ben nu 
afbabe SDianb, boorom Slbbeben ffrioer, i flit jibfre Zimt for* 
langte at bpgraoes i 3)omfirfen. 51bbeben§ ^ortaeQing om 
$rt)gt for Slrrejl, erflcerer ban for falff og opbigtet, ba SBifptn 
firaj ueb JoiftenS Seggnbelfe battbe fenbt foam aabent Seibe* 
breo meb fit ftore ©egt unber. „Wltn," Bebblioer Q3ifpen 
efter at SUagepunfteme ere gjenbretme, „feln om btSfc 5lbbeben§ 
$aafunb oare ligefaa fanbe, fom be ere faljle, funbe jeg bog 
iffe for min SjelS $re(fe forfoare at tabe fyam blit>e i SIbbebtet, 
paa ©runb af ban§ jlore Ugjerninger." 3)erpaa anferer ban 
flere (Srempler paa ban§ umenneffelige 6trengbeb mob aflunfene 
og beffplbte bam for at tilbringe iftcetrerne i Soir meb en for* 
nem ung $ige, fom ban baobe (cert et ufjenbt Sungemaal, 
faa 3ngen ? an forftaa, fyvab be tale fammen, at ban oar be* 
rpgtet for en ung $ige§ 2Rorb, for at baoe bortff jcenfet til ©loegt 
og Rentier ftloftretStSienbomme, ja at ban mob 23rebrene§ Sibenbe 
bortfarte $irfen§ ©efofar og ftirfenS foftbarefte Soger. Uagtet 
93iffopen unegtelig l)ax>bt Oietten paa fin 6ibe i benne Strib, 
ftf Slbbeben Sagen ubbalet t flere Slar. £)et fnffebe§ ei 93ifpen 
at faa bam ftraffet efter Bnffe, toertom paaferte en $aoebom 
af 1341 fyam baabe SSrgrelfe og ^engetab. DWan bar enbog 
et 33reo fva Siffop £afon i 23ergen til 33i|Top Gsirif af lite 
3uni 1341. t)t>ori ban „beber og raaber inberligen, at 3 ' optager 
be Sub tiel og bcebcrlig af SGrefrtygt og Slgtelfe for ben, fom 
bar befalet bem. £pffe§ (Sber noget altfor tungt beri, — fomlfet 
nof fan Ijaenbe, om M er faa ubelbigt, — baatt meb £enfnn til 
$engeforli3, unobnenbigt Oftobe og Slnfiramgelfe, ba mile og 
f!utlc m, om 3 i faa £>enfeenbe bar 'XiUib til o3, meb be gobe 
9M«nb, fom (Sber foneS, ftnbe Uboei, til at bet fan oenbre§ og 
meb fulbfomment ^orlig ttlenbebringeS, uben Sfabe for 9tet og 
©tanb for nogen af $arterne, mellem (£ber og SIbbeb (SiruV 64 Sirif II. 1342. 

£an beber twm ogfaa at betamfe, fjoor faate gatmligt bet et 
at unbgaac ben $aabe og Uoi6f)eb, fom f an oore af benne Soijr, 
og tit ^oilfen Sjenejie og £jelp 9Ibbeben funbe oaere fjam 1 . 

23iffop (Sirtf ot>er(et>ebe ei lamge benne <5trib; tf>i om 
2karen 1342 bdbt t)an tilligemeb ben omtattc £afon SSifp i 
23ergen 2 . 

Ogfaa unber benne 23ifp fom Staoanger 2>omftrfe i 23c= 
ftbbelfe af abffilligt 3ot'begob§ oeb ©aoc, Sjob, og oeb at SBifpcn 
tog golf i $otloo 3 . 6aalebe§ fiabfajicbc V 6 1324 %m ftagn* 
ftilb 3 on 3batter f tn afbobe 93ianb #r. <5cebjom (£>elgafon§) 
®at>e af ©aavben 9?otelanb i 3 fl lfa M <5taoanger Domftrfc. 
1338 \ l folgte 2lroingevne efter Oiaroe, $rafl paa ©ieflab, att 
fcan§ ©ob§ meb Unbtagelfe af ftlceber tit Sifpen mob 2 ©aarbe 
i 23atber§. 1325 optog Sifpen ©urib Dbel§batter i $rooent i 
S3ifpegaarben mob ©aarbene $ingelfiab paa $inno og ^ponuif 
i 3alfa. 1342 ( 3 ? °) titfagbe ©taoanger 2)omfapitcl Orm 33onbe 
Dpbolb paa 2io§tib t)o§ bem oeb ben nebre 93amf (QSatl) jceon* 
gobt meb, f)Dab gioe§ paa $jertefoenbene§ $afl t 23ifpegaavben 
og i 6t>enbene§ £u§ i Slanntfetne§ ©aarb eller Bratten edr 
i Brattenom 4 , mob 60 gamte 2ftarf, booraf t)an ftrar, gao 30 
Qftarf i ©aavben ©riotfjeim (i Oianbeberg) og Oteften flulbe be* 
tale§ i famme eller anbet 3orbegob§ 5 . 

1 §afon8 95reo ftnbefi t ©ami. 5, 161. Ubferligeve ©fterretntng om benne 
forargclige ©trio ineQetn be 2 ©infer finbeS i Sanger Sloftcrljift. 
591—596 og 2ben llbg. 381. 

2 ©ami. 5, 587. ©ammc Slav ben 25be Stpril ioht ^Jaoe SBenebitt XII, 
om fyoem benne ©raoflrift gjorbeS: Hie situs est Nero, laicis mors, 
vipera clero, devius a vero, culpa repleta mero. Torf. 4. 466. 

3 ©aal.^eS jijoenfebe 93aarb ^eterSfon og IjanS ©Digermober gru 8ftagn== 
Ijilb £etiI§Dattet 1322 §-? til ©omfirfen og tovSbrobrcnc ©aarben §orn 
i ©orbn ©ofn paa Sceberen og ben sptabS, fom 33aarb etebe „ririr sunuau 
vatnet i Stawangre" for 3lnrtibeI;oIb for 23aarb$ afoebe §uftru SKor* 
grete 2hnbjerusbattcr. for grn SRagntjilb efter bcnneS S^ob og for 
Ijcubcs 9Ranb §r. SWfula* SftunanSfon D. N. Ill, 128. 9Seb fit 2cft. 
U 1326 ffjamfebe 9Ragn$ilb Setilftbattet ©DitluinSfirfen for Slarti&ctjolb 
©aarben ©ranneS: D. N. IV, 155. ©e ©ibc 57 og 58. 

4 D, N. IV, 219. 

5 D. N. IV 200, 153, 219. (Sutborm ^aolsfon. 65 XIV. iJutOorm JTaafefon. 1343-1349. 

3 Slaret 1343 oiebeg ©u tbo r m $a a(§fon, ber baobe 
efterfulgt ftinn £a(bor?fon fom $rooj? oeb 9lpojtelfirfen i Ser* 
gen og magister capellarum, til 23tfp i Staoanger 1 . £en 
far omtalte SBiffop $afon i 93ergen' gao ©utborm meben§ ban 
oar *ProDfl i et 23reo til ftongcn af lfte 2Hart8 1340 SfubS* 
maal, „fom ben, ber baobe traoelt meb at foette onbt for feam 
bo§ ftongen, ja ftcjter bam ligefrem for at oife Sagnagtigbeb 
og 33rangt>i§r)eb og ptrer, at ©lib nof engang oil labe bet 
fortune for 2>agen, JjoorlebeS bet egentlig ftaaer til meb ben 
Sroffab, ©utborm Dnfler mob ftongen og benne§ tenner" 2 . 
4>an beltog fanbfnnlig i bet geiitlige 3Wabc, fom 1343 t)olbte§ 
i ftongbefla, IJDorttl Stfperne og ^ulbmoegtige fra 5lapit(erne 
oare falbte. £er mobtog Slong 2ftagnu§ ttt Diaab, at gioefm 
unge San £afon Gorges Oftge, et JRaab, fom bragteS tit Ub« 
farelfe paa ftoobingemabet paa $arbberg (15be Slug. 1343). 
£>et oar fanbfnnlig paa £jemreifen fra famme, at ©utborm 
otftterebe 2Igbir, fjoor ban paa Sogne ftabfaeftebe et ^OTbjfifre 8 . 

3 September 1345 beltog ban i 53ifpetbhtget i 23 erg en, 
boor man i 2lnlebning af ben pengegrtbffe $aoe (Siemens Vlte 
33ulle om i 3 2Iar at gtoe Sienbe af bet geiftlige ©ob§ t @rfe* 
bifpebammet, ben 15be September erfloetebe, at tet oar umu* 
ligt i bet £>e(e at opfolbe bette SWanbat, boorfor man ogfaa 
baobe befluttet for Stben iffe at ubfare famme, men berimob 
fparge bet apojtoliffe Scebe om be Slrtifler, ber ei lobe ftg ub* 
fare og om anbre Sotol, ber oare opfomne angaaenbe feloe 
SJtonbatet. Wan beftemte berfor, boab bt>er 33iflop, boert ftapitel 
ogjtlofter ffulbe betale for at\aa en $oreftilling berom forebragt 

1 ©nmtioig t>ki>e$ SWagifter Xfjorftein til 93ifp i 93ergen, Son Snbriba* 
fon til ©falljolt, Drm SlSlafSfon, (Er)or$brober i ©to banger, tit 
§o!e (f T ' T 1356) og Son ©faUi til ©renlanb, hist. eccl. Isl. 1, 452. 
Sfpotin 1, 74, 76. Isl. ann. ad 1343. 

2 ©ami. V, 151-53. 

3 D. N. I, 291. 

5 66 ©uHjorrn ^aalSfon 1343-1349. 

fturien 1 . ©amine 2Iar, men for WldM funbgjorbe (Srfebifpen 
2ben 2lpril i ftibaroe, at Siffop ©inform af 6ta»anger baobe 
oifiteret bam 03 f)an§ Stift oeb ben ftaoangerffe ftanmf 2ln* 
brea§ 2l3lefon, „f)t>t§ $lib og Dmbnggeltgbeb i ben ©jerning 
oi efter tf orI Je ne fa anbefale". 2)et felgenbe 9Iar (ljte #ebr. 
1346) bdbz ben Icerbe og bogtige ©rhbiffop $aal, fom t 12 
Star baobe fiaaet i 6pibfen for ben norffe ftirfe. |>an bar 
efterlabt jig et i fiere ^enfeenber merfeligt $nrbebreo, b^ori 
ban blanbt anbet paalcegger etljoert Oftenneff'e, fom er fommen 
til Sfjet§ Star og 2llber, at ffrifte fine Snnber minbff engang 
om 9laret for fin Sognepreft, opfnlbe ben <Sfrift, fom blioer 
foam paalagt, og tage faa £erren§ Cegeme og 23lob tjoer ^aaffe, 
meb minbre r)an§ Sogneprefl af en etler anben antagetig 
©runb raaber foam til at ^olbe fig fra Miz ©ub§ (Smbebe 
nogen Jib, e(ler§ flat foan ubeluffe§ af ^irfen. 3 n 9^n maa 
tage ©ub8 Cegeme, 6aloelfe etler (Sgteoielfe af nogen anben, 
enb af fin ©ognepreft, meb minbre ban foar benne§ fcerlige 
Sittabelfe. £>an mebbeler ogfaa en §ormel til 2n3ntng for 
(Sgteffab, foooraf ben nu brugelige f)ar uboiflet fig, nemlig: 
„£oi§ ber er 9togen, fom oeeb £inbring for, at ^dk (Sgtejrab 
bem imeliem loolig maa flutte§, ta foaoer foan at aabenbare bet 
og loolig oife M for $irfen§ £>ommere inbenfaa og faa mange 
Dage. ©ioe 3efu§ (SbriftuS bi§fe $otf faalebe§ at flutte, fulb* 
fomme, frembolbe og enbe, at i>zt oorber ©ub til £ceber 
og26re, bem felo til ©aon ogDtntte, bere§ tenner og 
^roenber til ©loebe og #ngge 2 ." 3 &an8 %$> 9 reDe ^9 S 
germunfene faalebeS inb i be anfatte ©eiflligeS (SmbebSforret* 
ninger, at forargelig 6trib beraf opfom. (Srfebiffop $aal ub* 
fiebte berfor en aloorlig 2lboarfel til bem, b»ori foan blanbt 

1 SSeb fin gjemfomft til ©taoanger tilbomte ©utfmrm tiQigcmcb Sal* 
nuutb ©ttjrmeSfon GtjorSbrober, og Stjorer $(erF, GfiorSbroberen S^or* 
getr ©ergttjorsfon alt f)an§ afbebe 95rober, ^reften £>natuu , b$ lofe og 
fafte ©ob§ i 5Rct;nen, fom bennes ©on (Sirif fab inbe meb. D. N. 
IV, 239; V, 13S. ©tetmingen til (Sirif ubftebte 93ifpen V 1345. D. 
N. V, 180. Sen nccbnte (EljorSbrober ©almunb forefommer ofte i fam= 
tibigc ©ofnmcnter. D. N. IV, 235, 265, 268, D N. I, 247. |§ 
1347 omtaleS Ijan fom r£dsmadr for StjorSbvobrenc. D. N. IV, 259. 

3 yaali ©ijrbebret) finbeS i ficijfer* Sirfeljiftorie H, 298—302. ©utfjorm spndSfoii. 1343-1349. 67 

anbet nttrer: „£>ette forbober ^)aoen atle Srobre unber eoig 
gorbanbelfeStrufel, at be tale ilbe om ben Ijeliige JtirfeS $or« 
jianbcre i bere§ $raebifener cllcr briuge ©ognefolfene fra at 
foge fine ©ognefirfer" oft). 

Den 15be ^uti 1347 finbe oi ©utrjorm i 2iobl)u3, fmor 
^jan oar famlet meb ben nnoalgte (Srfebiffop 9lme og be oorige 
SBifper og anbre ©tormanb for at unberbanble om ben fore* 
ftaaenbe Shig meb (RuSferne. Tim ha, fom be i§lanbffe 2Xn= 
naler berette, [ftorbmcenbene ingen Snft baobe til at brage mob 
fremmebe Sanbe, bleo benne 6ag opfat til et fenere 2Tiobe. 3 
Ciobr;u§ fatte be bere§ ©egl unber $ong 3Wagnu8'8 og Dron* 
ning 93lonca8 Seftament, af 15be ^vili 1 . 

©amme §e% ben 13be Diooember, finbe oi ©utfjorm paa 
Dgne, boor f)an ubftebte et 33ibi8fe af et ^ongebreo 2 . 

3 bet ffjebnefoangre 5tar 1349 (V) tilfitllebe <£aoe (Siemens 
ben IV Srfebiffop 2trne og r;an§ Snbbifper en 2lfffrift af ftn 
23utle Unigenitus, om ^ubefaar i ftom 1350, meb 23efaltng 
atter at gjore be norffe 2ftenigr;eber befjenbte meb famme 3 , 
men paa famme 2ib fjerjebe ben befjenbte flore aJianbebeb, 
(„©oartibaubi") Dtorge. $eb et engelff 6ftb> fmorpaa 2Ranb« 
flabet oar ubbob, bragte§ benne Sanbfarfot om Saaren 1349 
iilSergen, boorfra ben rjajligen ubbrebte ftg trinbt om og ffal 
fjaoe berooet Dcorge | af ftn $olfemangbe; ben ebelagbe baabe 
2Renneffer og £>gr. 3^ ani) ff e SlnnaUr berette, at 7 ^irfefogne 
bleoe ebe paa 2Igbanejt (o: 2Igbir), og at ©taoangerS 33iffop 
fenbte bib mange $refler og 3)egne og ftne ©oenbe, men be 
teht alle. 2)e, fom angrebeS af benne grueltge $eji, leoebe fun 
1 a 2 2)age og plagebe§ af r;aarbe ©ting. £>erpaa fif be 
SSlobfinrtning og DpfajMfe, unber fjoilfe be opgaoe 2knben. ©ami. V, 587, D. N. V, 153. ©e tcftamenterebe til ©tabanger Sirfe 
una casula, dalmatica subtile et una capa •>■ f orff jellijje ^reftcfloeber. 
D. N. II, 238. 14be Slug. 1347 fbitterebe ©rfebifr Slrne ©tabanger 
©ifpebemme for SftomerfEat for 1345 og 1346, ber bleb bttalt i g-lofe= 
peuge, engelff 2#tmt ,&urnefer og en ©ulbpenge, falbet ©fjolb. D. N. 
IV, 256. 
D. N. I. 318. 68 ©ut&orm «Pcm[8fon. 1343—1349. 

%ox at formilbe @ub§ 3?rebe og afoerge bennc $tage, fom 
anfaacS for en <Straf fra £>erren, b(et> af l)t>er 53iffop og boert 
tfapitel anorbnet 5 9Jce3fer, ber ffulbe bolbe§ 5 2>age paaffiab 
og boer ffulbe begtinbe mcb „recordare Domine"! dnboer, 
fom bioaanebe bi§fe 2fte§fer, ffulbe bolbe et broenbenbe 2g8 i 
$aanben og ofre en Renting til Ubbeting blanbt be ftattige. 
SigelebeS ffulbe be, fom bioaanebe bem og toge £>el i $roce§* 
ftonerne, gaa uben 6fo, fafte fire 2)age og communicere ©en* 
bagen berpaa. 3^ e0e ^ om ^ nDre oebbleo $eften at rafe og ffaa= 
nebe boerfen Coerbe etler 2aege. (Srfebiffop 9Irne hebt mcb atle 
fine (Jbor§brobre paa een noer, fom bebie Cobinn. Ogfaa SBi* 
ffopperne Sborfrein i 23ergen, £>aloarb t |>amar og ©utborm 
t 6taoanger tebt af benne Sanbfarfot. ©eijilige fr>ne§ t 
SKcengbcmS at ocere bleone bortrnffebe, ubentoiol et beberligt 
*Bibne§bi)rb om, at be ei oeb ©mitten? $are lobe fig afbolbe 
fra ftn <3ft)tbigbeb fom ©jeleforgere 1 . tyaa $refler bleo ber 
ogfaa faaban Mangel, at man maatte tage $o!f paa 18 2Iar 
til $re|ler, fomlfet fyabht ffabelig ^snbftobelfe paa ben geifilige 
©tanb gjennem (ange Siber, ha uoibenbe og uerfarne $rcfier 
fom inb i (Smbeber. 3 boitfen ©rab ben norjlfe $irfe§ $re* 
fier oare mebtagne, fan man blanbt 2lnbet fe af, at $aoe ©re* 
goriu§ XI ooer 20 Star fenere (3bie 2)ec. 1371) maatte tillabe 
(Srfebiffop $b?onb i 9tibaro8 at biSpenfere 20 uegte %ehtt og 
10 ^refiefonner i <2tiftet fra 2ftanglerne oeb bere3 $obfel og 
forfremme bem tit firfelige 2forbig&eber, ha ©rfebifpen \)a\)bt 

1 3 et SSibiSfe af et 93ret> af 19be Watts 1345 ncebneS folgcnbc ^refter 
Sftuter Suuigfon, persona at Mariu stuku, Sfoar at Jonsstuku, (Sore 
at DIafS stuku persona i (StaDangerS $irfer, gSgmunb s }(§bi0rn$fon 
prest a Thimini, ©unnar poresson prest i ©anb, porer3l§laf§fon prest 
a Soma. T \ $eter Sttculnsfon prest a Jalsa, ber meb ©utfyorm 
Ksellaramadr t ©ifpeflaorben Dtbnebe, nt £l)or§brober Dgmunb poral* 
borfon og defter 0gmunb DlafSfott i ©tabanger bare grobclig ub= 
ffjelbte og imbfagte af $aal Dmunbfon. D. N. IV, 240. 1346—1348 
nceoueS Orm prest a pimini og Orm Stlffon ^rcft i SSifebal. (D. N. 
245, 268, 275, VI, 218). SBjorn StrnftnSfon at Krosstukku, §afort 
poralksson at Saalo stukku, SticoIaS Ginbribarfon at Dlaf6 stuku 
prebendari Deb ©taOilligerS $il'fe, S1a?gger Oddzson prest a Toriua- 
stadum, Jljorolf i §itrum. @utt)orin ^anlSfon. 1343—1310. 69 

opltjjr, at StiftetS ©eiftltgbeb, ber far oar omtrent 300, 
nu oeb ben frore 2>obeligbeb i ^eftfngbommen fun ubgjotbe 
40 gamle og affcelbige ^rejler. -pertit fom, at $aoen begonbte 
at befoette be (were geiftlige (Smbeber per provisionem \ 

Unber benne 23ifp fom meget 3°^90b§ unber Stirfen. 
23(anbt bet ©ob§, fom unber ©utrjorm Met) beneficerct naeo* 
ne§ §iarmefrab f J&imin <2ogn, fom ftapittet fjebte af 
(Sieren 2 . 9Juftreim (i 2)Me 6ogn) fom ©gmunb $in§fon, 
6o§fe(manb i ftofolfe, ffjenfebe 2)omf apittet, forat 
ber ffulbe fjo(be§ 2Iartib for bon§ $aber$ ©jel 3 , ©teinbru t 
©anb t 23ia(ianb i ©ejtal <5ogn, fom %wx paa 2la§ gao for 
af ^anniferne at optage§ i *prooent 4 , 30 $caaneb§mab3 3 oroe= 
gob§ i (Sifunbafunb og 2rjeng§ba(, nemtig 2(Sofareo, ©oinlanb, 
©fetetb, ^jccUanb og ©fire ©cefiarbetm, fom ^aptttet mage* 
fftftebe mob ligefaa meget 3o r kegob§ paa ©fire 2lgbir, nemlig 
D^unnurub og ©maftab i ©oeftab, S6ifi(anb t 3Jtobgulanbar 
<5otn, i Joeite t 2Sirfme§ 6ofn 5 . 2Itt)(etoeit, fom ^oar Drm* 
fon tefiamenterebe £>omfirfen 6 . 

3)et oar bog iffe blot ben forte 2)ob, ber neb at bortroffe 
en bngtig og bannet ^refteftanb, tilfoiebe ben norffe $irfe et 
ftort Jab. (St tignenbe (eb ben oeb ben DJcaabe, fjoorpaa be 
fjeiere geiftlige (Smbeber fenere bfeoe befatte. £ibti( fare 23ifperne 
bleone oalgte af 5?apitterne og ftabfeftebe af ^aoen og ftongcn, 
men nu bleo ben bebrooelige 6fif ahninbeltg, at $aoen oeb 
„9ieferoation3becreter" forbebolbt ^aoeftolen SSefattelfen af rjoiere 
geiftlige (Smbeber: £ertil fom og ben Uffif, at en Oftanb be* 
flcebte paa engang ftere (Smbeber, f. (Sr. paa famme Jib oar 
^annif baabe t D3(o og 6taoanger. 3^aar en faaban OJJanb 
oeb fturien bleo ubnceont til 33ifp, faa f)jemfa(bt alle bi§fe (Sm<= 
beber etier „53eneftcier" til $aoen§ ^orfoining. $eb bi§fe Die* 
feroationer og meb bem forbunbne (Srfpectancebreoe aabnebe en 
oib 3)or for Uoaerbige til oeb Smiger og 23efliffelfe at fomme 
i 33efibbe(fe enbog af fjaiere (Smbeber i ^irfen 8 . 

1 Setter II, 312. - D. N. V, 268. 3 D. N. VI, 236. * D. N. 1, 305. 

5 D. N. IV, 249. 6 D. N. 259. 1 D. N. IV, 275. 
8 fflhmdj (UmottSljift.) 1, 345. 70 6igfrib. 1352—1353. 

XV. 
Siflfrib. 1351 — 1353. 

3 2Iaret 1350 nalgte G&orSbrebrene enfiemmig tit 33ifp 
$ant§(eren 9lrne SlSlafSfon, ber tillige nax ftannif neb ©tatoan* 
get £>omfirfe, og npiig fcanbe neblagt fit $ant8(er*(5mbebe. £an 
nalgte§ ubentninl efter $ong 9Wagnu§'3 Bnffe, ftben ftongen 
mibt i 3uni t?ar paa ©tanangerfanten. $an reifte til $anen, 
t>a f)cm paa ©runb af fin uegte $ebfel alenc funbe pofhilereS. 
|>an bebe imiblerttb neb tfurien inbcn ©agen oar afgjort 1 . 
*Beb $ronifion§bten af 30fe 3)?ai 1351 ubncennte $ane 
Slcmen§ VI firar ^rcebifebrober ©igfrib fra Ctnfoping, bev i 
tcengere £ib fyanbe noeret i Sfoignon bo§ $anen fom $aniten* 
taring for ben banffe Sunge o: for 9torbboerne 2 . fatten Inf* 
enffebe ©tiftet neb at faa en 23iffop, ber banbe tronau'bige 
$tbne§bnrb om fin ^Religion^ ^ $ibenffabeligt)eb, ©acber§ 
og 8in§ £>eber(tgi)eb og mangfolbige anbre 3)nber§ $ortjenejter. 
Snbmet til 23ifp neb fturten, fenbteS ban tit ©tananger meb en 
$orrnaning?ffrtt>elfe af 27be ^uni ! 351. £>an onernar bog ei 
bet$rontncialconcilium,fom ben ogfaa neb $anen§$ronifton 1350 
ubnoennte (Srfebifp Dlaf bavbz fammenfalbt til Uiibar o§ og 
fom ubgan fine ©tatuter 23be Slugujl 1351 3 . 3)erimob nare 
fom ftulbmoegtige fra ftapitlet tilftebe neb famme Tlebt be 2 fta= 
nangerffe SborSbrabre $etaru§ (Sinbrtbi og £&ora8 Jborfili. 3 
(Srfebifpen§ ©hineife af ljic 3uni 1352 til ©tanangerS 23iffop 

1 SDtundj UmonSljift. I, 511. 

2 ©igfrib omtoIeS ei i be gamle 93ifperocf'fer, boor ©t;rb fotger umtbbet* 
bar paa ©utfjorm. 91. SibSff. V, 44. $eber SlauSfoii ncebnet bog 
fom ©utfjormS (Sftermanb en Strut (2lrno StrnoIbuS), ber er ben om= 
talte Strne 5l«lafSfon. 

3 Siefe ©tatuter inbe^olbe [joocbfagelig en Snbffjcrpclfe af be eelbre 
93eftemmelfer og bertjoS aloorlige Slbbarfler mob ben forbominelige og 
affftjelige ©ceboane, at ^refter paa ficegfotts SSt8 forcne fig meb bereS 
§u$l;oIberffer \)^ DberenSfomfter, ©aoer og SroffabSlofter i Doerucet 
af SvtmibenieS tilfalbre grcenber (o : be inbgaae et ©lag* borgcrligt 
Sgteffab). „®a ber i biSfc !&tbcr, Ijbilfct er forgeligt at omtale, paa 
©ruiib af 9)cangel paa gciftlige 5)Jcrfoiier, ofte tageS til ©jeleforgcre 
©nfolbigc og Unibeiibe (simpliciores & ignari), faa paalaeggcS supe- ©igfrib. 1351-1353. 71 

©igfrib, paaberaaber Grfebtfpcn fig be betlige $cebrc§ £ecrcter, 
ber forpligte SDhtropoiitancn til tmert Slav at bolbe ^rouinciaf* 
concilicr meb fine tfobbiffoppcr, og ban opforbrer ben nne 23ifp 
til ogfaa at Inbe fit $apttel og fine (SborSbrabve mabe neb 
Jvulbnnxgtige (per syndicos vel procuratores) til ben befiemte 
Jib nnber ^m Straf, fom ben fanoniffe Diet befremmer for ben, 
bcr paa ftalbclfe ei fremmeber 1 . SPcebet r;o(bte§ i Bergen 
i September 1352, men ©igfrib ubeblcD. 3 October 1351 
fjaobc ban fenbt til 0§to fine ^ulbmaegtige 2 for at betale be 
pattelige Mecterer, Sirnulf og Prober ^najalb af ^ooeba, 
<5tat>angcr SifpebommeS ^aoetienbe meb 500 2Rarf $enge i 
gangbar 9}?pnt. 3)a 0§lo 33ifp, ben gamle <£alemon, fort 
efter hebe, fjatibe ©igfrib beginet fig til Surien forat faae ben 
meget rigere 0§(o Sifpeftol. SDct h)ffebe§ bam ogfaa unber 
14be October 1352 af $ane 6lemen§ VI at blipe ubnoemit til 
Sift) i 0§lo 3 . £r. ©igfrib tiltraabte wtfeltg benne Sifpeftol, 
uagtet (SborSbrabrene t 0§lo enfkmmig batfbe oaigt til 23ifp 
bereS Official (Styrb Qlttefon, ber oar confirmeret af (Srfebifpen 
og tjatibe beltaget i SDtebet i Sergen. Salgct omftnrtebe§ 
peb ben papelige QJrooifion. fom Sigfrib mebfarte. ©nrb 
maatte labe fig naie meb at pare 23iffop uben ^irfe og troebe 
tilbage fom (£l)ot§brober i 0§lo ^apitel 3 . 6igfrib bat)be atlerebe 
6tc 2Rat 1353 tittraabt 0§lo 23ifpeftol, fom fjan beflaebte til 
ftn 3)0b 1358. 

riores presbyteri at unbertnfe be tjngre t bere§ ©mbebSforretninger og 
ifcet om 9)te6fen8 Sftegler, om Saaben og ben fibfte ©albelfe, otn S5e= 
grabelfcSforretninger, famt oftere ejamtnere bem beri. ©isfe ©tatuter 
finbeS i hist. eccl. Isl. I, 530-36 og i fiegferS Sirfebtftorie II, 344. 

1 fteQferd Stfebift. II, 349. 

2 ^reebifebrobrene SfifoIauS og Son. 95Ianbt llbfteberne af et SBrcb i 
benne 2lnlebning noetmeS ©gmunbne 2lgmunbi fom bere8 conprocurator 
et Collector decimce triennalis in ecclesia & diocesi Stavangrensi, & 
Thorlavus, curator bonorum episcopalium ibidem, canonicus Stawang- 
rensis. D. N. I, 259. 

3 D. N. VI. 250—53. 72 ©l)rb SItleJfon. 1354—1355. 

XVI. 

cfltjll) fltfesfon. 1354—1355. 

3)en omtalte af ©igfrib fortramgte ©orb c(ler ©iurb s Me* 
(on bleo tjan§ (Sftermanb i <5taoanger. $aoe (Element VI 
bebz etc December 1352 og eftetfulgteS of 3^no«nt§ VI, ber 
[om Sarbinat t;aobe beltaget i ©igfribS Ubnoetmelfe. -pan folte 
SWeblibenfoeb meb ben tilftbefatte ©orb, f)oi§ Sggtig&eb focm 
fjenbte, og beffiffebe bam Sbe^anuar 1354 meb fine (SarbinalerS 
ftaab til 6taoanger§ lebtge JBtfpeflol 1 . Unber fit Dptjolb oe& 
(Eurien jlaffebe rjan ( 2 T 3 1354) et $ar af fine tenner 2 lebige 
$anomfater og ftg felo og 10 23enner, blanbt fmilfe 2)rotfeien 
Drm og $x. 0gmunb $innsfon paa $mno, Met til felo at 
ocelge en ©friftefaber, ber funbe gioe bem fulb 2Ibfolution paa 
bere§ £)berfre 2 . ©amme Star t 9luguj? ftnbe oi ben nne 23ifp 
meb flere geijHtge og oerb^lige -poobinge yatx 23agaftu8, l)Dor 
et Dftageffifte 2ben 3Iuguft fluttebeS mellem Kongen og (£rfe* 
bifpen. 3 oe * folgenbe 5lar bebt fjan. 

XVII. 

Botoff fls6jarnsfon. 1355-1381. 

$eb @prb§ Ubnceonelfe rjaobe $aoen fom faeboanlig i biSfe 
Xiber referoeret fig SBefatrelfen af 23ifpejrolen, naar ben bleo 
lebtg. 3ffe beftominbre ffreb ftapittet oeb ©grbS £ob jirar 
til not 23alg, enten noibenbe om Oteferoationen eller labenbe 
faa. Set oalgte 23 o t olf SUbjarnSfon, Gl;or§brober i6ta= 
oanger og 93ergen og Sjhejt oeb ^eber^ftirfen i 23crgcn. -pan 
mobtog SJalget, men fit fiben loiol, om bet ei ffulbe ocere befat 
oeb Oieferoation. .pan begao ftg berfor til (Eurien, rjoor $aoen 

1 consideratis grandium virtutum tuarum mentis. D. N. IV, 492. 

2 D. N. VI, 256. 18bc Suit 1353 ubftebteS et Dlotarialinftrumcnt i 
Ooerdcerelfc af @ia,frio SBiffop i Oslo, og Giurderus „olim in episcopum 
Asloensem elcctus" D. N. I, 268. ©l)rb omtaleS fom SBifp i ©tatmn* 
gee D. N. IV, 388. Sotolf SlabjernSfon. 1355—1381. 73 

Del casferebe SSalget, men ubnceonte bam ocb $roi>i* 
(ton til SBifp 7be October 1355 *. $an bleo berpaa inboict af 
Jalatjranb, (Xarbinalbiffop af 2tlbano 2 , og fif lillabelfe til at 
brage &jem ben 15be 9cooember f. 21. SDe Seneficier, fom 
Q3otolf fjaobe fjaot, Dare nu fom lebige fjjemfalbne til $aoen$ 
^rooifxon, men 23oto(f uboirfebe, at fjan felo befjolbt iBcfoet* 
tcLfcSretten, ba ber belS paa Qmmb af 23eneftcierne3 egen Ube* 
tnbeligbeb, bel§ formebeljl SRangelen paa ©eijtlige i Ocorge og 
SanbetS frore Slfjtanb fra Gurien, neppe oar at formobe, at 
Dcogen oilbe brage bemeb for at foge om bem, fjoorfor bet oar 
at befrngte, at be altfor loenge oilbe fjenfma ubefatte. ©am* 
tibig jlaffebe fjan jtn grcenbe ©gmunb OlafSfon, (£fjor3brober i 
DcibaroS, et tebigt Kanonifat i £amar ©tift og ftn Sen ©igurb 
SinalbSfon, $reft til ©i. 2)larie ftirfe i 2olga, et Jlanontfat 
meb $rebenbe neb ©taoanger ftirfe 3 . Xil ©jengjelb maatte 
JBotolf finbe fig i ei alene at betale 33efofiningen oeb fin egen 
^nboielfe, men enbog iRejiancen fra ©igfrib§ Jib, faaat ban 
enbnu 1357 maatte bebe om £enftanb meb Otefien affm@jelb 
„paa ©runb af ben 2Jta8fe af Q3nrber, ber fibril paobe gjort 
og enbnu gjorbe bet umuligt for foam at ffaffe ^Jcngcne tiloeie 4 ." 
2)en 23be 2)cai mobtog t)an 23efog af ben paoelige SRuntiuS 
og ©fattefrceoer, 3°& annc 3 ©uileberti, og opgjorbe famine 
2)ag t et hammer paa 33ifpegaarben Otegnflab meb foam og 
betalte foam Oiomerffat for be 5 Star fra 1353 til 1357, nemlig 
18 Wlaxt norff (Eourant, bel§ i Staloe= og Cammeffinb, bel§ t 
norff ©maampnt og i iRejiancen af SXreaarStienben 4 Ttaxf, 2 
2>rer og 2 (irtog norffe $enge og enbelig i gireaarSrienbcn 
198 2J?arf, 6 ©rer, 2 Srtoger og 1 $enge norff. ©amtibig 
flagebe ban til >|}aoen ooer, at ber i l;an§ Sifpebomme forme* 
belft CPeften oar faa ftor Mangel paa $refier, at en $reft fhm* 
bom maatte ooertage 3 eller 4 ftirfer og at faa, fobte i loo* 
Ugt (Egteffab, oilbe oie§ til ^refter. (Sfter foan§ Bnffe 

1 „Electionem irritam et iuanem reputavimus," je ^JaceiiS 93reD af 7be 
October 1355. D. N. VI, 261. 

2 D. N. VI, 262. 

3 D. N. VI, 266, 267. 

4 D. N. VI, 275. 74 Sotolf SttbjernSfon. 1355-1381. 

bi§penferebe fatten (y 57) 5 ©eifilige, atilebe af ugifte Jyor* 
celbre, for Oftangelen oeb bere§ tfebfel, fact be funbe beforbre3 
tit alle geijtlige (Smbeber 1 . 

23(anbt be geiftfige og t>erbsltge ©tormanb, ber i Septem* 
ber 1361 Dare famtebe paa 33agabu§ noetme§ S3oiolf, Siffop i 
©taoanger. $eb benne 2ei(tgt)eb oar ban mcb at fcette jit 
<Seg( unber M ^ongebreo, booroeb Dtk Otomer og 23arn jlfan* 
febe§ bet 5lrongob§ i Diorbfjorb, fom ben befjenbte £r. Slubun 
£efraforn engang battbe eiet 2 . 3 2laret 1366 ben 24be 3unt 
ftnbe m bam b(anbt be Stab, til fmilfe £anfeaterne bax>t>z 
benDenbt jig i bere§ 2lnliggenber meb 9torge. 4 9lar febnere 
beltog ban fra 2ben 3uni tit lfte 3ult i Oftabetpaa 93aga&u3, 
tjoor $ong £afon VI, omgioet af 2anbet§ 6tormoenb, unber* 
banblebe meb £anfeaterne, og lfie Suit 1370 noeoneS ban 
btanbt $orlor>crne for Stilfianben meUem $ong £afon og 
£anfeftaeberne 3 . £an fulgte ubentoiul berpaa ftongen og $taa* 
bet til 8iob!m§ forat unberfmnble meb be Suenffe og berfra 
tilbage til 33aga&u8, r;t>or ban ben I8be Suit fatte fit Segl 
unber ben $u(bmagt, fom mebbelte§ £r. 3on £aftr}or8fon, 
bcnncS (Ben £afon SonSfon og $lere til at unberbanble meb 
be ©oenffe om $ong 2Ragvm§' $rigit)e(fe af td ftangfel, b^ori 
^an fab, efterat ban war bleoen fanget i bet ulpffelige <S(ag 
oeb (Snfaping. Sen 14be 2lugufi bleu tong DJcagnuS ublajr 
af jit ftangenjlab mob 12000 SWarf Selo og ©DerigeS ftrone, 
fom ban afjtob til 2Ilbrecf)t af SWccflenburg. #er»eb opboeoe- 
be§ llnionen meb Soerige. 

Ubenfor be ncetmte 6tat3begit>enf)eber ncconcS Sotolf fjclben. 

1 D. N. VI, 274. SKunrfj, Union§f)ifr. 1, 555. 3 D. N. H, 292. 

3 $eljfer 2,389. £anfeaterne tjaobe nemtig i be forlobnc Star paa bet 
ffrceffeligfte bcerget StorgcS og fornemltg ©tatmnger SifpebammeS 
Softer, f)Hor be meb Sib og ©Doerb obelngbe 15 Sirfefognc poo Slgbir, 
en ©fobe fom Songen nnflog til 12000 2ttarf 6rcenbt. gelgenbe Star 
brcenbtc be flerc Stjgbcr i ©ofncbal og i DUjfgife, fjtior SongSgaarben 
paa 5loalb§ite§ og ftcre ©oarbe Deb Sarmfuiib gif op i 2uer. 3a 
bisfe Steoere ffannebe iffe engang be ©reletjufe, font fra fiannfnnb til 
SBcrgen bare opfertc til ©at>n for fattigc SHcifenbe. 3 ©ole Sirfcfogn 
toge be enbog §ufene mcb, fan Ijclc s $bgben bleb ©be. (SKund), Uni* 
on«l)ift. 815). SSotolf K8b>rnS[aii. 1355-1381. 75 

£)en 25be 3uni 1364 mobtog ban Sefag i ©taoanger of ben 
paoelige hunting ©uibo be Since, bet foitterebe SBotolf $eber§* 
pengene af Stauanger 23ifpebamme for be jib ft forlebne Star 
famt Oieften af ben oeb $aoe Siemens VI paatagrc fireaarige 
^atjettenbe 1 . 

1372 bebt (Mebiffop Dlaf, cftcrat &an i 20 Star baobe 
jibbet paa 9iibaro§ (SrfebifpeftoL #an fulgteS af Stjronb, ber 
ffal baoe bolbt 2 ^rooincialmeber, et i Sergen 1376 og et i 
£amar 1380; om Sototf b,ar beltaget i bem, rnbcS et, ba m 
fatme narmere Sfrerretninget om famme 2 . $)ertmob tube m, 
at fcan oar OftinortterneS etler SarfobmunfcneS ©ommer og 
ftorfnarer i ^otge. 2)i8fc bannebe f)er fra 1280 of en fixrffUt 
2tfbe(ing (custodia Norvegia3), f)m§ $ormanb (custos) ftob 
unbet ^nminctatminifrercn for Provincia Dacise, ber ubgjorbe 
be tre norbiffe Ottger. 

3 et 23ret> of 1376 fa(be§ Sotolf conservator privile- 
giorum ordinis fratrum minorum. 3 bette beretter 2)?ino= 
ritterncS ftonoent, at nogte Soegmccnb of bjeoelff ^nbftnbelfe 
20be 2lpri( frattbe opbrnbt »2Winoritcrnc8 ^(ofterport i D§io og i foei 
©rab miS&anbtet Prober -RicolanS, DrbenenS custos i iftorge 
og ^lerc. 3) a bet ftore 23anb oar [pft ooer Ugjermng3moenbene, 
faa funbe be alene af td apoftoliffe ©oebe etler af DrbenenS 
ftonferoatorer Mine abfotocrebe. Da be Sftjlbige fratibe til* 
6ubt fig at bebt efter done, faa bebe Ubfteberne ben oer* 
ttcerbige $abet (SSotolf), at l)an jure delegationis oil aflafe 

1 ©uibo be Gruce bar 6te Slugufi 1363 i Slotgiton af fatten ubticetmt til 
9iuntut8 i Dlorben meb gutbmagt at inbbrioe be babetige Snbtcegter i 
bBfe Banbe. D.N. VI, 336. Unber fit -Opfjolb i ©tabemger ubneebnte 
£)an V 1364 tit ©ubcollector i ©tabanger Sifbebomme, (Sir if ©t)= 
ftenSfon, Sanni! i ©tabanger. D. N VI, 341. 3 goreuing meb 
Sannif ©igurb 9teibar8fon, font SBifpen oberbrog at inbfrcebe ben ntje 
£reaar$tienbe i ©tiftet, beb Sirif V 1365 ^reftcrne i fonbre Sftyfblfe 
unber SSanbS ©traf inbeu SKibfafte at inbbetate ben ffnlbige treaarige 
Sienbe. D. N. VI, 344. 9tomerffatten eller ^eberSpengene fra 1357 — 
64 betattes btanbt anbet meb 77 IMbefftnb, 1079 Sutfeffinb, 1040 
fiammefftnb. Dm famme fe ©tundj, ItmonSljift. 844. 

2 Reefer 2, 395. D. N, I, 332, f)bori figeS, at (Srfebifben bar „aa 
concilio, ssem nsest var i Bersrhuin." 76 Sotolf SCdbjerndfon. 1355—1381. 

$orbtoberne og paaloegge bem paSfenbe Sob, ha hit er bem 
umuiigt at brage til Jfiom 1 . 

Sotolf f)at)be ben $ortjenefte af <5tiftet, at f)an tnbr ettcbe 
en ^orbbog etler ©tigten3 Oiegifter ooet ait geiftiigt 
©ob§ i <5tat>anger§ Sifpebamme. 2igetebe§ gat) b,an 7be $eb= 
tuar 1370 tit ftapitlet be 23eger, f)an etebe, farenb I;an b(eo 
SSiffop, mob at ©ubrun £alftein§batter olet) meo ^apitlctS 
©amtgffe ^rooentfoinbe t ©ifpegaarben, boor frun ffulbe fjaoe 
2)kb, Driffc og 6oebe aHe fine£>agepaa23enfen(abrikeime)meb 
faaban Diet, fom anbre ^rooentfoner, fom ftbbe ber. 2)erfro§ 
ffulbe fmn og t)abe et £erberge i ©aatben 2 . 

5)et felgenbe 5Iar (19be 2Ipril 1371) gat) Saatb £b,ron* 
batfon 20 laupa bel i ©aatben Sinlanb i 3Wa.mabalcn paa 
%ber tit ^Ijotbrebtene i ©taoanger, imob at be ffulbe tjolbe 
t)aa§ Prober £t)orgi(8'§ 5lartib og i;an3 egen efter &an8 £>eb 3 . 

1377 (V 2 ) affoerteS forjfjeflige Sibner i ©teinb, alien i 
23i3pegaarben af 23ifpen8 Official angaaenbe DomfirfenS Ofat 
til et $unb tfornS Sanbjlnlb af ©aarben ^itfe^mianb i Sanger Sllofterr,ift. 98 og 679. D. N. VI, 337. 
D. N. IV, 375. 93egerne noeoneS og Dare: Decretales cum apparatu, 
ein Innocentius (t>: SunocentS ben 4be§ canoniffe (Somuenbtum) eit 
decretum cum apparatu, ein sextus cum apparatu Johannis monarchi 
(o: fjette 35og of ©ecretalerne) cum summa Johannis Andree super 
qvartum librum decretalium, qve incipit Christi nomen invocandum, 
item ein archidiaconus, item einar Clementinas cum apparatu Johan- 
nis Andree ok bar med fester Gwillermus dc monte Lunduno, item 
en serligha eina bok ha sem aa ero Grcgoriane, cum glosa. Com- 
postulanus suffragium monachorum ok tvser summc judiciales. ©Otlf. 
T). N, n, 364. 

D. N. VI, 378. Sen folgenbe ©og V ffjcenfebe Imn bcm bert;o8 6 
s #ar$ fianoffglb of Binblanb og 7 9)laaiieb$mat$ fianbffhlb of ©narbcn 
§einanger paa Sifter, ibid. 378. 58t§pe= og ©omfufegobfet foregebcS 
unber benue 23ifp ; fom unber b,an8 gormcenb, ei blot Deb ©aoer og 
Deb at tage golf i g-orlob, men ogfaa Deb Sjob. ©aalcbcS fjobte ban 1379 
et Sftanbsoerf t SSolb i SSarljaugS @ogn og 3 3)?aaneb8niat$bol i 9tor=< 
fcre grotlanb i Sarnie ©ogn paa Sceberen. 

1374 ben 20be Suit Dar Song §afon VI i Sormtfnnb og befogte 
fanbfiuitig paa bennc Dteifc ogfaa 6taDanger. Sotolf 9l*biorn*fon. 1355—1331. 77 

©anb. £an tilbomte 2>omfirfen famme ©aarb paa ©runb 
af 40 etler 70 2Iar§ £aeob ». 

Sotolf bete 9laret efter 5?ong |>afon VIg <£)0b og fammc 
2lar, font Grfebiffop Ibronb, nemttg 1381 2 . 6amtibig meb 
Sotolf er ben 6ef jenbre foenffe £e(geninbe Srita etier 23irgitte, bet 
fremtraabfe fom 23ob3proebifant, friftebe 23trgittinerorbenen og babe 
i ftom ( 2 T 3 ) 1373 3 . 5 9Iar fenere inbtraf bet ftore Schema 
mettem ^aoerne i Sloignon og $Kom, ber bibrog til enbnu mere 
at foroge Uorbenen i flirfen, ba nogte Sanbe erftoerebe fig for 
$aoen i 91oignon, anbre for $aoen i $om. S^orge erflcerebe 
fig for ftom og betS $aoe Urban VI. 2)en Uffif, fom baobe 
inbfneget fig, at 93tfper og anbre -^roefater ubnoeonte§ oeb $a= 
»en§ $rooifion tftebetfor fom tilforn oeb orbenfligt $alg, oeb* 
bleo frembeteS, men bog meb $>zt gaonlige £i(la?g, at ben ub* 
noeonte ffulbe funne tale Sanbet? ©prog, $irfen funbe lige* 
faa (tbt fom Staten foroinbe $o(gerne af ben forte £)ob og 
mebfotgenbe 23egioenbeber. T>en fan! i en foontignenbe %\U 
fianb. ©oonen oar i'qh. ©raojtitbeb rjerffebe i hm norffe 
tfirfe. 

Unber ftrigen meb £anfeaterne bleo fjele ftpften af ©ta* 
oanger§ 3Moce§ rjerget meb %[% °S Soerb af be moegtige og 
grufomme £anfeater. 3 ^ are * 13 60 bjemfogteS Sanbet og 
©tiftct af en Sngbom fom faeboanlig falbteS 33arncboben og 
fanbfpnlig oar ©maafopperne, og 1371 gif, fom- be i§Ianbf!e 
5lnna(er berette, en ftor 2ftanbebob og £)repfot ooer r)ele 9iorge. 
tyaa Sefifanten af Sanbet fa(bte§ benne &ot „$ftanbeboben." 

1 D. N. IV, 381, V, 224. Stogie Slat tibligere (1368 V) befjenbtgjorbc 
4 SKcenb, blanbt Ijtrilfe (SljorSbrober Xborftem gabarbSfon og SlauS 
klokku-stupare, et 9}red af 2 SWcenb, om at ©taoanger $irfe eiebe al 
Sebffooen og Songen al SSarffooen fi'a g-ofg=aa til SaQalib§=aa paa 
ben fenbre ©tranb i Sljfe(fjorb t gt&fgtte). D. N. IV, 363. 

8 s^eber GtauSfon Storg. Seffr. 58. Gspoltn 1, 106. 

3 Dm benne merfeltge foenffe gnie fe SeQfer ftirfefjift. 2. 436. 78 Olof fjafonSfon. 1381-1401. 

XVIII. 

iXaf <Qa&onsfon 1381—1401. 

$eb 33otolf§ 3)tft> oalgteS og mebe§ af (Srfebiffop Sfjronb 
ben jraoangerffe (EborSbrober ©ira £allgeir 5I3munbarfon til 
33tffop i ©tatmnger, men ban maatte oige for Olaf Sranb, 
fom ubncetmte§ of $at>en efter fjan§ $roDijton8ret og t>iebe§ t 
jKom, bootfra ban fom ttt Staoanger 1 . 

23lanbt be anfeelige 2ftamb, fom leoebe i 9corge, ba ftong 
Dlaf 1381 lob fin afbebe $aber begraoe, natmeS Olaf, SSiffop 
t 6tat>anger. 3 DIafd 3bte tRegjeringSaar (1383), ben'26be 
Stuguft tmr fcan ttlligemeb be eorige 33ifper og ben s Jtibaro§ 
paatumngne banfffobte ©rfebijlop 9cicolau§ Oiufate og $tere tiljiebe 
bo8 ben unge ftong Dlaf i £un8berg, boor blanbt Slnbet ubftebebeS 
en 2lnorbning, ber forbeb nogen at blioe ^jebmanb, uben f)an 
eiebe uborget 15 Wlaxt 2 . 

3 Slarct 1388 beltog foan i be merfeltge $orbanblinger, 
fom fanbt &ttb meb ben 1387 afbabe unge $ong DlafS Sfto* 
ber, ben beremte Sftargreta, og unberjto paa 5lfer§r;u§ 2ben 
$ebruar 1 388 titligemcb ben nne (Srfebijlop Sinalbr £enrif8fon 
og mange anbre anfeebe geiftlige og t>erb§lige #errer, bet 2)o* 
fument, |)t>ort>eb ben mcegtige grjrftinbe gru 2ftargreta erfjenbe? 
uboalgt til at raabe, regjere og foreftaa Oiiget i Iftorge i alle 
IjenbeS 2io§ £)age 3 . ban unbertegnebe ogfaa f. 51. btt $)ofu* 
merit, tjooroeb gorges Oiige§ Otaabgioere" erfjenber Garnet 
Srtf af $ommern efter ben norffe Soo fom 2lrmng til 91orge§ 
ftrone. $an oar ogfaa tilfrebe paa 3lfer8&u8 2 3)age berefter 
(18be fteb.), ba fom £mtfelbt ftger „Oftagten gif for Oietten," og \)\>ox 
vir discretus, #afon 3 on8 f° n ' ( Dor cilbrig at mile blioe 
Stonge i 9?orge eller bertil fwoe nogen 9ret 4 . (Snbnu 6te s Duirt3 

1 Isl. Ann. ad 1381. 4, 508. SorfcenS 4, 508. §r. Dlaf Sranb, SKunoj 
Union$E)ift. 11, 134, 138. D. N. VI, 326. 

2 £tutfelbt$ Sren. 1, 566. Gorges gamle SoOe III, 336. 

3 D. N. Ill, 357. ©uljmS ©anil, l, 385. ^aHuban WUiUnS ©ityutat* 

om ftolmonuuoncn 108. 

4 §bitfclbts Sren. 1 578. D. N. 358. Dm ban: og be SSbrige, ber 

mitogen berettigebe til at fommc i ©etcagtning beb SBefccrtclfcn af Olof vuifonsfon. 1381—1401. 79 

1388 oar Olof paa 21fer8&u8; tfoi paa ben Dag (atte &an og 
be emige 23tfper og .poobtngerne #afon 3 ong fon, ®aute 
(SirifSfon og 3 on SWarteinSfon bere§ ©eg( unber bet 23ret>, 
Imoroeb 2)ronning SDiavgreta forlcntc s 33enebift 0iifula8fon meb 
(Sifer, OWob&etm, Joerbalene famt Popart) if oeb Drammcn 
meb ©fibStolben, alt paa SioSttb foin Sen for fcan8 tro Sje* 
nefie mob 5tong $afon og Dlaf 1 . 

©ammc 9tar tabte SJiorge en af be gjeoefte O^aenb, fom 
ere febte i ©taoanger Sifpebemme, nemlig ©gmunb gin8fon 
af -pefibe )^aa $inna. £an r)aobe i DtafS OJiinbreaarigbeb 
fom ©rotfete ftpret 9iorge, og bebe 14be 2ipril 1388 i £al8na 
Mofler, men bleo efter fit Bnjfe begraoet i Srjoret afStatmnger 
3)omfirfc. |>an tefiamenterebe paa jit £>0b§leie i bet tide fton* 
oent&uS paa £a(§na tit ^anniferne i ©tacanger alt bet ©ob§ 
ban eiebe ©pb for ©taoanger meb Unbtagelfe af *Bif paa 
^cebeten, mob at .^anniferne ffulbe E)otbe to ugentlige 2Ke§fer 
for &an8 ©jel 2 . 23if!op Dlaf baobe atterebe 3 5lar tibtigere 
fat fit ©egl unber M £>ofument, rpori £r. 8>gmunb ginnSfon 
(*£ 1385) ffjenfebe fin #ufhu ftatarina ftnutSbatter Dronmng 
2Rargreta8 ^(eiefefier fine ©aarbe Sibfa og £olga til fin 

Gorges ^ongeftol efter Dlaf fee 9ftuncfj 9?, %. §iftorie 2ben §obebafb. 
2, 286-88. 

1 D. N. I, 574. 

2 D. N. IV. 412, y 1384 tjaDbe tmn paa fit §errefoebe fieftbe teftatnen* 

teret giffct Deb 2agerb,ui3 boa ©anb i ©ulebal til gljorSbrebreneS 
SBorbfjolb i St. ©bitt)u§ Sirfe i ©tabanger, mob at be Ejolbe en ugent= 
tig ffliesfe for bang ©jel. (D. N. IV, 393.) 93ifr"op Olof ftabfaftebe 
(V 1392), at ban bar ^ert ben afbabe ©rotfete ofte omtale benne fin 
©abe foe ©jelemeSfer til StjorSbrobrene i ©tabanger. (D. N. IV, 451.) 
©ami. 91. f>. Ill 591. 

Slbbeb Sljorfteiti $aa $ah\\8 gab 26oe 5lprtl 1392 ©oein S^ovgitSfon 
(EtjorSbrobcr i ©tabanger gulbmagt til at tittale be SDfccnb, fom Ijabbe 
brcenbt SBjerget i g-oSfen t ©anbS ©ogn i ©ulbal, bborpaa S'loftretS 
gtffefar ftob paa bet fonbre Sanb. (D. N. V, 256). 
1445 folgte £ul8ne Slbbeb Dlaf ©irifSfon Deb ©unnar ©trifSfon 
SljorSbrobcr i ©tabanger (fiben SSifp) en Soft ber, SDtibfrifen, til 
©unljilb H>reftfofter for en SOfarf ©ulb, gobe gilbe sjJenge. Sange 368. 
s(Jaa famine Sib bar Sborbjorn SLfjovoalbSfon fiagmanb i 9it)ft)li'e og 
Sjern ©lafefon ©t;Sfelmanb (V 1392 D. N. 4, 449). 80 Olaf £>afon$fon. 1381—1401. 

Sienbom fom Srfratning for be 100 tebige Wlaxf 60(0, bun 
baobe bragt t)am i 2ftebgift l . 

3 9Iaret 1389 maatte Dfaf atter forlabe fit Sifpebemme 
for at bettage i ©tatgfhjretfen. $an oar nemtig mcb i tRiq§= 
raabet at unberflrioe bet nne 3)ofument, boori 9iorbmcenbene efter 
9ftargreta§ ©nffe faarebe 2ftargreta§ ©afterbatterfen ben fe^aarige 
(Srtf af $ommern til 9?orge§ ftonge unber benbe$ ^ormonber* 
flab, „og flat oor fjere $rue, Shonning 2ftargreta raabe oner 
$iget i iftorge, raabe #u§ og $efre og alt Canbet i Dlorge, 
oner $ogber og ©nSfefmamb fra og tit at foette, og bun for* 
noeonte Gorges Cftige at regjere efter fcenbeS 23iflie uben alt 
Otegnffab, inbtil nor fornoennte $ong (Srtf etler ban? rette 2Ir* 
ning fommer til 2ftnnbigbeb§alber" 2 . 

3 flere 9lar b»*ve ni nu %nkt til D(af, ber iffe engang 
oar titfrebe neb M beramte 2ftobe i Palmar, boor (Srif I7be 
3uni 1397 Men fronet og ben befjenbte Union inbgaaet. 35et 
fafgenbe 3Iar berimob beltog ban titligemeb (Mebiffop 9?ina(br 
og Siflop ©ijftetn i D§(o 3 i en ftor 9kab§forfam(ing af 
be 3 Oftger, boor fanbfnnlig Ubfaftet til $oreningen meflem be 
3 ftiger, i Palmar jlulbe tage§ unber noermere Doeroeietfe. 
Silfrebe »aa bette tafrig befogte Dftebe nar ogfaa td paoelige 
©enbebub 2ubooicu§ be SBaflionibuS, en 5t]0bmanb i ^emgia, 
ber oar fenbt til Dtorben for at inbfroene btt paoelige hammer? 
Jitgobebaoenbe. £>an beflfiffebe #r. ©nein, (5bot8brobcr i ©tcu 
oanger tit at inbfamle be ^aneftolen tilfommenbe $enge t 
©taoanger SSifpebomme mob feln at bebolbe i for ftn Umage. 
#anffulbe inbbrine faa meget, fom muligt i ©ulb og ©olo; bog 
jlulbe ban better iffe foragte anbre $arer. $)en 29be 2Iugufr 
1398 ftabfoeftebe ban i ftjabenbaon i $orening meb $ong (Srif 
og 16 anbre norffe 9tig§raaber otic be ^ribeber og ^rioilegier, 

1 D. N. 1, 361. 

' 2 $t>ilfelbt8 trait. 1, 587. ^ttfubon SKuUct'* Observ. Crit. de foedere etc. 108. 

3 (Stjftcin ^PlafSfon tjar gjort fig fortjcnt Deb ligcfom Sotolf at optage 
en gorrcgnetfe otter ftirfcncS SorbegobS i Oslo ^ifpcbommc, fom 
enbiut finbeS og of SSinbet falbcS ben r#bc 93og. §an ubftebte ogfaa 
et nicrfeligt §grbe6ret> til Sljelebenberne fra ©imSo lite s ttoD. 1395, 
fom finbcS i Pont, ann.. H, 244—248. §an t)Sbt 1407. •Dlaf §afonSfon. 1381—1401. 81 

fom frcmfarne norffe longer fwobe ffjenfet flere ©toeber af 
ben tnbffe -panfe 1 . 

1401 oar Dlaf tilfkbe i bin (lore OtaabSforfamling i #el= 
ftngborg og mebforfeglebc et 23reo, frooroeb ftong (Srif jlob- 
faftebe 3)ronning 2Kargreta3 ©aoer til ftirfer og ftlofhe. 23eb 
benne Sciltg&cb bleo (Srif rjtilbet til alie 3 (RigerS mtjnbige og 
felofturenbc ftongc. 

$ort eftev bobe ^Biffop Dlaf, bet frjneS mere at Ijaoe 
tteeret en <Stat§manb og nnbet af 3Kargreta, fom8 ^^ftybelfe 
i)an fantfonlig&iS ffnlbte ftn ttbncetmelfe, enb fit 23ifpebomme& 
2ilfmi8manb. ©ine geijiltge gorretninger rjar h,an uben Soiol 
(jooebfagelig ooerbraget til ben for omtalte £algeir, ber oeb= 
bleu at fore Sifpetttel. 3 1392 ( T 3 ^ nceoneS faalebe§ Dlaf meb 
<55ub3 SftiSfun 23iffop i ©taoanget og £algeit meb famme 
5Raabe Sijlop og eommissarius Domini nostri a ... for 
rjoilfc begge -fponlanbs JtitfeS DmbubSmoenb inbgaoe en ftlage 
i en Jtirfen oebfommenbe (Sag. SDc afgjorbe, at ©aarben 
£orj(anb, fom £f)orgil3 ©maafocubS (Snfc (Subrtb tjaobe tefla- 
menteret tit £ot)lanb3 5tirfe og $reft fom $eberlag for $Ran* 
ben§ ©jelb til ftirfen, fTulbe bele§ lige meliem begge 2 . 

1 D. N. IV, 505. V. 276. 

2 D. N. VI, 456. (Enbiui Star 1400 bar man et SBreb af 2 Slpril fra f abenS 
penitential- ^reSbpter ^arbinal granciScuS, IjDori tjan bemtmber SSifloppen 
i ©tabanger eller „ejus vicarius in spiritualibus'* at fritage ^rcften 
JljorgilS for alt Slnfbar i 3lnlebning af et SEtfanbbrab, Ipii bet er ffeet 
af 9tebocerge D. N. IV, 521. DlafS SJaaben ftnbeS i SttieUlej. 2, 55. 

©oin Sannifer unber Dlaf ncetmeS © tj u t f aJiarfuSfon V 1384, 
IBenebiftSonSfon, fom V 1384 fjobte 10 SRaanebSmatS Seie i @tremS= 
lanb i §eHelanb for 4 Wad ©ulb. ©oein StjorgiUfon ©ognepreft 
i ©anb, boem §uftru ©ubrib ©ignrbgbatter \>aa ©bgeleiet teftainente= 
rebe &irfe=§ebjanb i ©anb, r)trilfet S5ifp Olaf og Itapitlet ftabfeeftebe 
V 1384 (D. N. IV, 394 318). Senile ©oein forte 31 Oct. 1386 SSibner 
oin, at ban§ gaber SLljorgilS JDrnidfoii eiebe et SKanbsoerf i 9ie$ i 
ftlep. ©ignrb DteibarSfon , ber V 1387 fjebte et SOielteljus meb 
2,nft, Sam o. in. af 5lbbeb 5Crne paa lltftcin og ©t. Dlnfs ftirfe 
D. N. IV, 402. $aa $ reft em ©bet (preftagilbit) DnSbagen efter 
iBamaba? Slpoft. 1387 opgao ©ira ©ttjrmcr fin Otet til ©aarben Sinlanb, 
ba StmrSbrebrene beoifte, at ben till) or te bem. D. N. IV, 404. 

6 82 £afon (H). L402-1427. 

XIX. 
<Qa&Oll (II) 1402-1427. 

(Sffer Dlaf futgte #afon fom SBifp i ©taoanger, men man 
oeeb enbnu ei, naar t)an bleo oatgt eller Diet 1 . 5lt rjan oar 
25iffop far 21 be 3uli 1402, fan man fe af ben ^oitfering, fom 
Sonrab, (Srfebijfop i dicofta og $aoen3 Slamerer, ubftebre i 
$om for 50 ©ulbgolben, fom ban fcaobe beralt paa ©taoan* 
ger§ £irfe§ 23egne „pro qvatuor integris minutis servitiis" 
og fritageS r)an for ben SBcmbSfrraf, boori b,an oeb $engene3 
Ubeblioetfe oar forfalben 2 . 3 5luguft 1402 oifiterebe ban fom 
SSifp i 9tal i £abbtngiabal 3 , og 1403 ubftebte r;an et 23reo om 
©(tap i ©taoanger 4 . 1405 oar fwn iSergen famtetmeb SanbetS 
aorige Sifper; tb,t ber beretreS, at ooer 6falb.o(t§ SMjfop $tl= 
finS ©rao i Sergen 1405 ftob 7 Cnbbiffopper og (Srfebiffop 
2l8fel 5 . 1408 2 T ° erftoerebe (Sirif ©unnar§fon, Sagmanb i 
Dtyfglfe, at fjari t ben title ©tue i ©taoanger Sifpegaarb meb 
$aab og ©amtoffe af £afon, meb @ub3 9?aabe 23if!op i ©ta- 
oanger, og &an8 ftapitel bomte ftamborg $nut§batter§ 25arn 
meb ©arber $r;ore§fon fom rette toinger efter $ru flatarina 
5tnut3batter, ben befjenbte Bgmunb fttnSfonS (Snfe 6 . 2)en 
20be 3 an uar 1413 mobtog $aion og r;an§ ftapitel t Sergen 

1 ^Jeber glauefon anforer [jaw? Ubdcelgelfe til Star 1400 og StbelSler;. 
beretter, at baton t)ar bceret SBiffop fra 1399—1434. 3 faa gnlb 
maa fjan fjabe bceret Suffragan for Dlaf. SiigSarfibar Sange me« 
ner, at f)au bleb inbbiet rum Sib for 21 be 3uli 1402. 3 SlbelSlcj. 
figeiS, at tjan maaffe Ijerte tit ben fbenffe gamilie SruuS, f)bi8 SSaaben, 
en tjalb fiilie i ferfte gelt og ©faEtatolet i anbet, (jan ferre. 

2 D. K. IV, 532. 

3 33iffor> £afon Funbgjer i Slal 18be .Slug. 1402, at ©riotgarb <Sii;brib§= 
fon Ijar ubfonet fig meb bam faabel for fit Sirfeombub fom for Seier* 
maat meb ©urib 93arb§batter. (D. N. V, 302.J 

4 Sntal. ooer SeitfjmannS 23ib(. ©. 360. 

5 381. Sinn. 1405. gsjjolin 1, 126. ©amme Star (f 1405) magejjiftebe 
Sorntlet for £l;eingfebal i 93irfreim§ ©ogn ©traumftab i §ellelaub. 
D. N. IV, 544. 

6 D. N. 1, 443. S,il ©tabfeftelfe mebforfeglebe? Sommen af ©beitt 
i()orgl;l6fon, Slfulbar SifjorfelSfon, Stuuubar £>cerleif$fon, §afon Son. £afon (II). 1402—1427. 83 

Shuttering, for at Otomcrffatten of etaoanger sBifpebamme oar 
betatt, og ligefaa 29be Oct. 1417* 

1415 »ar £afon atter i SBcrgcn ; i&i 23be Dftober b. 51. 
funbgjorbe ban titiigemeb £r. SMberif SBrjfienafer, Scale fte* 
mer o. %., at 24 naongitme [pbefffe ftjebmcenb i 23ergen inbe* 
fiaa £an3 ftrapelin, $ogeb paa 23at)u§, for at alt ©ob§ i 23ergen, 
fom tilfoarte, Crjbefferne ffulbe blioe beroenbe i naonte 33orgere8 
SBoerge 2 . 2 2lar bercfter (1417 £) funbgjorbe fjan 3Umuen 
t (SibSfjotb (i £arbanger), fom ha laa unber ©taoanger SBifp, 
at fjan tjaobe betroet 2lrnt)ib 2lrnt)ib3fon at oppebcere be 
btffoppelige 3 nbia ft ter i ©ognet famt fom Starmanb at op* 
gjere atle geijllige 6ager og oppeboere Sagefalbet. £>en 8be 
5tpril 1424 fmtterebe £>afon for 6 51ar§ $orpagtning 3 . 

#afon bett gammet og foag i 9laret 1425 eller i 1126 
paa en 3Sifitat8reife i #abbingiabal, fom bengang berte unber 
©taoanger SBifpebamme og mene§ af 9?ogte at (igge begrat>en 
i £orpe ftirfe, fom ha flat fraoe oaeret ^ouebfirfe t 5Xat§ Cpre= 
jiegjelb. Zczt »eb Sborberen ftnbe§ inbffaaret en 2Ifbi(bning, 
fom 9cog!e mene at ooere 93ifpcn8 SiOebe, og paa en ©tot oeb 
©raoen fmbe§ en ^uffription meb Oruner 4 . 

fon, ©fjorSbrabre i @tabanger og SceSfc Srabbe, gogeb IjoS Sacob 
23ifp i Oslo. 21be 3Rat befjenbtgjorbe Satob, %i$op i 0§Io, at 
Sronning Sftargreta paa 23af)olm gab ©arber SljorcSfon af ©auta* 
Saiga SSalget meQem Stettergaug og benligt gorlig angaaenbe Stroen 
efter £>r. 0gmun& ginSfonS ©nfe, gru Sdtor'ino, og at rjan balgte bet 
ftbfte, D. N. I, 449. 

1 D. N. HI, 444 og H, 480. 

2 D. N. I, 466. 

3 D. N. IV, 581, 600, 601. S 2laret 1418 oar ®irif ©unnarfon fiagmanb 
i Strife. D. N. IV, 467. 

4 Snftriptionen finbeS i Sop. Sour. 32te £efte, @ibe 110 og i norffe 
gornleoninger af 91. Sticolarjfen ©. 154, Sen ftanr ei i nogen gorbttu 
belfe trteb 23ifpen$ ®eb, men inbetjolber farmer paa be 7 3)iccnb, fom 
btjggebe Sirfen. 9ticoIat)fen antager bet ubift, om E»cr tjbiler nogen 
SBifp, eder om bet er §afon II; tfji ben nceften ubflibte ubffaarue %u 
gur ftjneS at ligne ligefaa meget en ^binbe, fom en 23 if p. SSiel be= 
beretter i Sop. Sour. 32, 109: „3 benne SVirfe er en 93 iff op begraben, 
fom ber i>obz paa fin SSifitatSreife. §an f)ar boeret 53iffop i ©tabauger." 
S §afon$ Sib ffjeufebe ben oelbaaruc 9Kanb ^etcr SfticuIaSfon, fom 

6* 84 f>afon (II) 1402-1427. 

Samtibig meb £afon og t;an$ $ormanb Dlaf oar ben 
loerbe ©eiftlige Sljeoborif a\ ftiem, bet fra 1378—1410 fjaobe 
ooeret ©efretcer i ben romerffe $urie, fiben 33iffop i $erben og 
Gambran, og teh 1417. 3 fit 2>"f Nemus unionis nttrer 
rjan fig om ©eiftligbeben i ftorge og 3^ an0 blanbt 2lnbet 
faalebe§: „©eiftligt)eben er i 2l(minbeligt)eb taroelig i taber 
og ^pnnt og forretter ©ub3tjeneflen tneb faa (Xercmonier og 
uben $omp; ben er jujl better iffe i nogen ubmerfet ©rab 
oibenffabelig bannet. tDien i 9iorge briffer efter ©fif og Seb* 
oane Sllerfer og Saegmoenb lige fterft, og {joi§ (Sn iffe ooer 
Wlaal og Oftaabe fan bevufe jig i ©I, anfer ban fig iffe for 
Ipffelig. 2)en (Sne forbrer af ben 2lnben, at ban ffal gjore 
bam 33ejTeb oeb at briffe lige faameget, fom rjan, og ^n^n, 
(om iffe faa ttt, ffulbe ho, fjoormeget baabe Dftcenb og Hoin* 
ber ber funne briffe paa en ©ang, og man gjentager bette 
inbtil man falber bruffen tit 3 0r0 ^ n - 2> en ' f om De *>ft ^ an 
tomme fit 23ceger, anfee§ forat ooergaa be 5Inbre i legemltg 
©torfe og i Okffbeb. 2)ertil feier ban bet $ibne§borb, at tit 
er 35ijlopper og ^Srefter tiUabt offentlig at fjolbe ftriller 
(concubinae). $taax 23ifpen 2 ©ange om 2laret oifiterer be 
bam unbergione $refrer og <Sognefirfer§ 23ejtprere. forer ban 

fin (Slffte meb fig til famine $refrer§ #ufe. — Baa er 

t)tt og Silfcelbe, at $rejterne§ $riller eller £ujtruer i bine 
ganbe nttbe $orrangen i $irfe og til 93orb§, i ©ang og i 
6cebe fremfor anbre $ruer, enbogfaa JHibbereS 1 . Dm ber og= 
faa i ben elier§ oiftnof oel unberrettcbe 2^eoborif§ Sfilbring 
finbe§ nogen Doerbrioelfe, faa gioer bet bog et forgeligt 23illebe 

f,at>be ooei-et ©^felmaub i SRtjftjlfe fra 1290 til fin Seb 1305 i 
SngemunbSgaarben i ©taoanger til £l)or£br0brcne 1^ 2)ianb§= 
berf t Sftb^ue pact Sarmeen, fig til Slartibetolb. St $nt 9tar 
febnere (J 1407) gab ©igurb ©igurbfon til Slartibetjolb foe fig og fine 
J^tritibcv unDer Sonmnitetet og £t)orSbrobretie en 35et i ^orSljeim 
i ajinje i ©ttlebal. D. N. IV, 551, 559. 605. ©om Gl;or8= 
brebre i §af"on§ lib noetmeS blanbt anbre ©ira 93jern 5Lt)ovefoti, ber 
oar tilftcbe, ba Stafulf ©albefen maatte betale Sifpeii 6 SKatf i 25ober 
for Jporbont, ©bein SfjorgilSfon, barber og §albor Onuinarfifon o. g. 
D. N. IV, 578. 
1 tfebjer* Sirfeb,. II, 433. SKogiftcr Slubun EgtrinbSfon. 1427—1445. 85 

of ben norffc ©eiftligbeb mob Stutningen a] htt of bet 14be 
Starbunbrebe. 2ftan Icerer blcmbt anbet beraf, at ©eifrligfjeben 
uben Sfn brob Goelibatesforbubene, og at biSfe borgelige (Sg* 
teffaber ba aderebe oare gjengfe i Oiorge, eUer i bet mmbfte 
paa 38lan&. XX. 

31Tagtftpr flubuu (Spmbsfon 1 . 1427—1445. 

(Snbnu meben§ 23tffop ^afon (eoebe, nemtig 1424, anfogtc 
©tatjangcr ftapitel fatten om, at ftong (Srif? ftapeHan Slubun 
maatte fonftituere§ til SStjfop elter rettere abjungere§ 93iffop 
#afon, ber formebetjl Sllber og ©oagfjeb oar ube af Stanb til 
at foreftaa bette ©mbebe 2 . SDenne Slubun nceoneS 14be §ebr. 
1424 fom Gf)or3brober t D3(o og $roofl i (SibSberg $roofie* 
bomme og ffal tibligere &at>c oceret $rejt i <Sppbeberg 3 . £>an 
falbe§ enbnu i Smarts 1427 fun electus og b(eo ferfi otet tit 
SBiffop ben 18be SWai 1427 i ©abftena. 24be Sunt f. 21. oar 
t)an atlerebc i 2>albrc§, ber fjorte unber ©taoanger Sifpebomme; 
tt)t l)er foitterebe ban paa ©aarben Cerumen 5Irne 3#ronbfon 
for rigtigt ftegnffab ooer 3Sang§ $irfe§ ©ob§ 4 . 

3D a be forjljeflige 9lltere oeb 6oitbune SDomftrfe paa ©runb 
af fnappe ^mbtaegter (rentor), ber oare bem tillagte, ei bleoe 

1 •donS 9fatm ffnbeS SlubuemiS, Stubljon, Stubborn, Slnborn, Stuben, 
9IubumiS og Slubun. 

2 Pont, annal. II, 535. 

3 D. N. IV, 599. 3 SfiilfeS ©btjbbergS Seffribelfe 554 ncebncS fom 
©oguepreft i ©rjtjbberg §r. Slubin Sloinbfon, ber fiben bleb SSiffop i 
©tabauger. 3 GsibSbetgS ©eflribelfe (Sop. Sour. 2, 79) falbeS t)an 
Slubin ©benfen ifolge en gommcl Sable, fom ftob i @pt)bberg§ $irfe, 
og bleb SStfp i ©tabauger 1426. ©erimob maa ban ei forberleS meb 
9Kag. Slnborb Sonfjon, unber f)bi§ portrait i §of§ tirfe paa Sljoten 
ftaor, „at b.an bebc fom 93ifb i ©tabanger ;" tlji ber tilfoicS, at l)an 
bleb Spreft paa Sfjoren 1424 og bar ber 17 Star. — StamuS og glere 
outage bog benne Slnborb for at bare ben fcmtme fom §t. Slubun og 
tilfste, at t)an bar bcerer 210 Star gammel, ha b,an ieitl 

4 D. N. H, 520. 8(5 SKngifter Slubun SgtmibSfon. 1427—1444. 

foolebesl bolbte meb ftalfe, Soger og 5l(ceber, fom be burbe, 
og 9lubun ei oitbe, at ©ubStjenefien i bon8 Dagc ffulbe aftage 
men feller tillage (auka messahaldh ok guds |>jonostu), 
(aa fcarjbe ban meb fit fjere 5tapitel§ SRaab og ©amtnffe 
ffibet btt faa meb <£>enfnn til folgenbe $refretienber, fom ere 
23ifpe og $refre ^Hbtegter, fom atte $refrer efter ©ub§ 8an ere 
fTolbige at vjbe of fin <&<xt>, tit Sennebolb og ©jetcrjjetp 
for oore $orfoebre og ©fterfommere og for atle teoenbe og 
fremfarne $rejter. 1) ©t. s D?id;aeU 51 Iter oeb £oial* 
taret ffal tjaoe ^3rejtetienben af Slmtiib (Dmlib), ©niofiabfj 
(Bneftab), ORobgolanb (SWofanb), DttronefS (Dbberne§), 2iubfmo= 
ball, (Unbal) Sifla og Snglanb. 2) St. Sirgitte 2iltare, fom cr 
nceji ubenfor oor ftrueS 3l(tar, Sicnben af Siellanb, Sunbb, ©ofner* 
bal, $ellofanbb, Sogbie, £au§feibb (fmuffen) og 2lroa[b$nef§. 3) 
Altare sanctorum Andree apostoli et Halvardi martins et 
omnium animarum Christifidelium ^Sveftctienbett of ©folbb 
(©fjolb), £inberaa (ftoerflranb), %ai§ct, $inoo, ©librer, 2tal og 
(Sibfrafjorbfj. 2)e§uben forcerebe ban biSfe 2t(tere ftalfer, Soger 
og 3Me§feflceber fig til ©jelegatm og Sonnebolb. l Di§fe 23e= 
ftemmetfer bleoe optnfle paa et ftort s #reftemobe, (almen- 
noligho prestemote), fom famtibtg bolbteS i ©taoangcr I2te 
Sunt 1429. 

©amme Star oar tjan ubentoiol paa SBifttotS i 2migbal, 
^oor i bang og mange anbre gjeoe 9ftacnb3 Doeroa>relfe %fyo* 
ralb Utb»vm§fon, Jfjorgitg ©tormerSfon og ©tiganb DlufSfon 
afjiobe 15 2ftaaneb8mot8bol t ©aarben 21 a til ^reftegaarb 
i 2la ©ogn i Cnngbal for bere§ egne og flere noeonte ©laegt* 
ntnger§ ©jelebjelp (til saalar hielpar) 2 . 

3 3laret 1430 ben 9be 2Kart3 ooerbrog $aoen Martin V 
©taoanger 33iffop at lofe 23ergfoein 9Ricu(a8fon, jtannif i ^i* 
baro§, af bet 33anb, t;t>ori $aocn baobe fat bam, forbi ban ei 
fom (Srfebiffop 51§fel§ ftulbmagtig i 9iom, fcaobe betatt $ot>en8 
^lerfe en ©urn $enge, fom ban fyabbt looet. 5tt fyan bewbe 
ubfort bitk (Srinbe melbte ban (V) famtlige geiftlige ftorfian* 
bere i $ibaro§'§, SunbS, UpfalaS og JBremenS ©tiftcr forat be 

1 D. N. II, 524. 2 D. N. IV. 610. Wagifter Slubuii gpinbSfon. 1427—1445. S7 

t bcre§ Sttfter ffullc oploefe SergfoeinS SlfteSning l . 3 bet 
fetgenbe Slat bfe» ban meb ben anfecbe norjfe Oiibber (Sinbrib 
@rtanb§jbn, ^eocbSmanb paa 2mn§bergbu3 og ^oge'o i 9ty= 
ftjffe, paa en (Smbebfreife til Danmarf fangen nf (in g lamb erne, 
men igjen frighum; tl)i (1431 f) (ob fjan fig i Jtolbtng af 
SWtnoritterncS ^rooinctalmejier SSger optage i Drbenen§ 23ro= 
bevffab for Siu og £><?b. 3 Slnlebning af ben omtatte Doer- 
tafi cr bet net, at &ong (Srtf oeb et ftongebreo af f§ 1431 
tog 5Mffop 2lubttn, „paa ^m§ £roffab og mllige Sjenefte ban tra* 
ftelig forlaber fig" ban§ $irfe, ben§ ©ob§ og Sjenere i fonge= 
tig SScern og 23effjermelfe' 2 . S)e fangne norjle 5iig8raaber ftf 
DpreiSning i ftxtien tit Slallunbborg (28be Dftober 1432). 3 
bcnne fyrcb m ell em Sngtanb og be norbiffe ffitger „om ben 
Uret og Spot, fongelig 3Wajeftet3 SKaab, |>r. 2lubun, 23tfp t 
©taoanger, og (Sinbrib (SrlanbSfon, 9torge§ 9?aab ffebe forleben 
Star, fcoilfe bleoe af be (Sngeljle fangne, ta be oare paa Diet* 
fen til ftjabenbatm til ban§ 2ftajefr#t for at fitfte $reb og 
(Enigbcb tneflem begge 9?iger" forpligter ftongen af (gngfanb 
fig til at tilbolbe famme (Sngelffe, at be ffufle enbefig tilfrebS? 
fHlle be fornamnte Ferrer af ftorge baaht for 8fabe og Spot, 
faa at beraf ffal forfare§, at ftongt. 2Rajeft«t iffe beri bar 
l>at>t 2Mbe&ag 3 . 

2Rtbfommer 1434 beltog ban meb (Srfebiffop 5l8(af ©oft 
og ftere norffe $ig§raaber i be potirifle $orbanblinger, fom 
fjete 3ulimaancb breoe§ i ©orbingborg. Unber famme oalgteS 
(SrifS Sfapefian, Dlaf SttcolaSfon, Stannif i £amar og Sogne* 

; D. N. I, 523 og 526. SlfleSningen ffeeoe i Ooerocer af Sanniferne, 
Sero Scored, ©nnnarus ©rtci, DtatmS CSrict, $reften ©oeno, 
©efn 95ero 0. b. ©efretoer etter sctiba oar 9Kagnu§ be SBarmlanbt 
publicus auctoritate irnperiale notarius £)0§ Slubun, — 1430 fj befol 
I) an famttige ©eiftlige i SunbS og SremenS Sirfeprooinbfer nt tnb= 
ftetme Snnnifcn SoIjanneS 93orfoo§ Sir Dinger efler anbre SSebfommenbe 
tit at mobe for Siffoppen fom pabeltg ©ommer (judex & commis- 
sarius) i 23orfot)6 ©ag mob 33ergfoein SttculaSfon (D. N. IV, 614). 

2 D. N. Ill, 511. IV, 621. 

3 £>tntfetb 1, 766. D. N. VI, 467. ©en 24bc December 1432 Oar fmn 
t .Sjebentiabn, fybor Ijan blanbt Song SrifS SSefuIbmccgtigcbe, op= 
gjorbe en ©el ©rftatningSfrat) meb Snglcenberne D. N. VI, 466. 88 Sttagifter Stubun gljoinbSfon. 1427 — 1445. 

preft i ©ran, til 93ifp i 23ergen og unber ban§ ^nbuiclfe, fom 
fanbt <$tei> 13be 3uli i 2Jnbrea§ tfirfen i SSorbmgborg, fiob 
$r. Dublin t)cb ©rfebifp S8laf 33o(t§ Sibe, ber forrettebe tBiet- 
fen l . 2 £>age fenere ubftebte f)an i $orening meb (Srfcbijiop 
5lg[af Solt og flere banfle og foenffe ^roelater et 3nbu(gent§= 
bret) til bem, fom fromt befegte cUcr rafte bjelpfomme £amber 
til 6t. MaelS Hirfen i $ibe 2 . £>en 27bc 2Iuguft oar ban i 
^jebenbaon, bt»or ban oar mcb at unberffrioc bet norffe 9iig§* 
raab§ Sfrioelfe til bet fuenffe, limori bet ptrer ftn 2fti§neie meb 
at bet foenffe ftige§ Vlaab \)a*bt fenbt ftong ©rif bets Dpji- 
gclfe§bret>, ba 5longen iffc IjaPbe feilet af Dnbftab, men oar 
pillig til at rette paa atle grunbebe $lager 3 . 

53eb ^jemfomjien til ^"cebrelanbet L fammenfalbte ben omtalte 
9181a! SBott, ber fra 23ifI ! op i 23ergen 1430 V oar bleoen (Stfebi- 
ffop og $at>efebet$ Cegat, et ^romncialconcilium til 23 erg en 
M felgcnbe 2Iar, rjoortit ban ei blot inbbeb 23iffopperne, men 
Stapitterne, be eorige baie $ra>later og ftlojterforftanbere. 2) a 
faabanne OWaber i benpeb 85 Star ei Pare bolbre, faa fanbt 
flere i benne jlappe 2ib maaffe faabanne $Dteber borbefulbe 
eller unpttige; tbi ingen af Spbbifperne og fun faa 91nbre 
mtfbte. £>en briftige og bpgtige (Srfebiffop lob fig ei afffrceffe 
peb benne Sigegplbigljeb eller Dpfcetftgtjeb. ^an bolbt dJlebd 
i Sergen og banfatte be Ulpbige, blanbt bPilfe be 2 banflfebtc 
SSifper i D§lo og paa £amat famt Sifpen paa Drfneerne. 
Uagtet fmerfen ©taoangev? 23iffop eller Stapittet mebte, faa D. N. I, 540. Unber Dtofjolbet i SSorbingborg ubftebte be 3 norbiffe 
95tfper og blanbt bem Stubun en SBonfrnoelfc til 93afelerfonciliet for 
ben i 9iorben ijnbebe S3trgittiner=Drbcn, fom ber Dor anflaget. D. N. 
VI, 480, 484. lite Sunt er jjan mcb ot tilftaa be s Bobfa?rbige, ber 
befflflc ©ertrubS $irfe i tjege, 40 ©age Slflab. D. N. VI, 485. 
Pont. ami. II. 3Seb famme fieiligfyeb, men tibligere nemlig 6te Suli 
1434 ubftebte mat Solt i SSorbingborg et SlflabSbred bem til Sebfte, 
fom anbeegtig foge ©t. Sftarte $irfe i ©tabanger eller ad fabricam 
antedicte eccelesie aut ad luminaria vel ejus ornamenta memoranda 
porrexerint manus adjutrices. D. N. IV 625. 9il}t 3). 5)uig. I, 38. 
D, N. V, 457. SRagifter 9Cubun g(jt)inb8fott. 1427 — 1445. 89 

maa be f)aPe oceret blanbt bem, „fom bam oceret beffnttebe 
t>eb (oblige Unbffglbmnget' 1 ftben be unbgif SSanbftraalen l . 

Dct falgenbc 9lar mobtog ban 93cfag af 33enft toibSfon, 
3?eri0 33tffop 9?icolau§'3 Sjener, bet 17be Slpril 1436 i <Sta- 
oanger foitterebe S3iffop 9lubun, banS Capitel og ©eiflligbeb 
for 50 rfjinffe ©ulbgnlben, fom ©tiftct ffnlbte i Contribution 
til Cirfemebet i ©afct 2 . 2>en 22bc Stuguft f. 21. finbe r>i 
2hibun i Bergen famtnen meb 9l8taf 93olr, tbi paa ncconte 
£)ag ubftebtc begge $rcdaterne en befrccftet Dnerfoettclfe af et 
23ret», fom Cong £enrif VI i (Snglanb i Suit baobe ubjlebt 
og bwori ban gjorbe Unbffplbning for ben Uret, (Snglanberne 
fyavbt et>et paa £alogalanb 3 . Senere ub paa 2Iaret finbe m 
Slubun i D§(o, fctoor 9iig§raabet nar famlet og (Mebifpcn 
famtibig babbt fammenfalbt et $ r on inci a (concilium, \)m% 
etatuter ubfcerbige§ 20 December 1436. 33lanbt be 2t$unf- 
tcr mile m' ber fun anfere 1) ben ^ellige 33irgitte§ $eft (7be 
Dftober) ffal beitibeligbolbeS fom bobbelt (fom #efr af ftfrfre 
(Rang) i bele ben nibaroftffe $ro«inb§. 9) allc Sogncmccnb af 
Begge Cjen, gifte eller ugifte, fom ncerc fig felt), ffufle boert 
9kr i fine €ognefirfer ofre paa fwtatteret paa alle ftore $efb* 
bage, unber 23ob af 2 ©filling Sterling efter alminbelig $ur= 
bering. 10) SDet forbnbeS unber famme 33ob at beitibeligbolbe 
Senerbagen neb Slfbolb fra Slrbeibe paa 3 berne§ 9518. 14) 
25en canoniffe $nbel [(canonica portio), fom falbe§ „Ut[erb 
(SBegraoelfe) eller meb et anbet Tunm „€>alagift" (6je(egat>e), 
rjnilfen Ijibtil er beoaret, ligefom og ben Slnbef, fom pleier 
erloegge§ i £ienben§ <5teb, alminbelig falbet Jibafaup (2Ke8= 
fefjeb), titligemeb Dfring for CoinbenS 3 ni) t relfe i Cirfen eftet 
SSarfel, falbet 3 nnar 9 an 9 a ^nbgang) og ben anben Slnbel, 
fom falbe§ Dcefreiba (perfonlig Ubrebelfe) — alle btSfe ffulle 
rebelig betaleg Sogneprejrcrne efter enbner CatbebralfirfeS (etbnert 

1 Pont. ami. II, 653. Sfojt banjf SKagaj. 1, 40. SangeS ^Iofterf;ift 574. 

2 D. N. IV, 628. .ftort efter V 56 ooerbrog Ronrnb ©obebuff, GoHeftor 
i 9torgc af ^aoettenbe og anbre apoftotifte Subtoegter, ©iflop WubunS 
9totariu§ ©tieiti SonSfon at oppebttre biiSfe i ©taoangerS, §amar§ 
og 0§Io ©tifter. D. N. IV, 629. 

3 D. N. I, 548 og 549. 90 £>togiftcr Slnbitn H&trinbSfon. 1427—1445. 

93ifpebemme§) ©eboane, unber ©traf of $engebob cftcr 23iffop= 
pcnS ftorgobtbefinbcnbe, bog i 9tct3 $otm 7 for ben Ulobige. 
20) (Srfebiffoppen og letter Sijlop i $rooinbfen ffal efter $ir* 
femcS (Eone ^olbe en, to eller flere mbfobte, berttl 
fftffebe ^f erf e oeb be prioiligcrebe ©tubier (Unioer* 
ftteter) ; og til Unberfrotteife beri, ffulle be baoe £alobc(en af 
ben ftjerbebel af Sienben, ber falbeS „33onbe(obben," fom etler§ 
ifolge SljriftenrettenS 23ub ffal anoenbeS til be^attige. (Sfterbi 
be geiflligc SBeneficter, pua ©runb af bet ringe Slntal af 
inbfobte ^1 erf e r t Dtiget, inber;aoe§ af Ubtanbinger 
til if f e liben $orurettetfe og 23orbe for SanbetS 
egne 23am, ffal ber af oebfommenbe Siffopper gjoreS en 
fjerlig ^oref^iUinc; til 9Wentg[;eben og 2Umuen, at man inboiU 
ger og gunfligen anoifet bemelbte £alobel af ben mronte 
Sienbe til fine egne inbfobte banner, ber gaa til Stubier efter 
SBijfopperneS ffjonfomme SBejremmelfe. 21) #oer ©ognepreft i 
fit ^trfefogn ffal to ©ange om Qlaret aboare mcb 9iaon8 9hto* 
nelfe alle be Ugifte af begge Kjon, af boilfetfomljelfr ftolfeferb 
be enb ere, ber leoe fammen i offentligt gridelto, om enten at 
abjMe§ eller egle binanben. 2)e, fom iffe ablobe benne gaon* 
lige $aaminbelfe tnben eet Star, ffuUe ubcluffcS fra 2)eltagelfe 
i ben IjeUige'SKab&ere paa ^aaffebag 1 . 

$aa bette 2)tobe beftemteS ogfaa, at man ffulbe fenbe 2 
30tab til bet ftore Jlirfemobe. fom ba oar famlet i 33afe(, 
forat gjore Unbffolbning og 2Wobforefhfltnger mob ben Stat, 
fom ftirfemebet rjaobe paalagt ben norffe ,^irfe. %i[ ©enbe- 
bub ubneonteS 3 M»n^§ $rabbe, STannif af $ibaro§ og 
5tbolfu§, ftannif af D8lo. 5) a man gjeme oilbe &at>e ©cn= 
bebubene afffrb meb ferfre ©fibSleiligbeb, gjorbe ©iff op 2lubun, 
ber beSubcn oar 23afelconciliet§ Doerinbfamler i 0iorge. $ovffub 
af jfteifepengene 2 . 

SDog oar i>d ei blot $irfen8, men ogfaa ©taten& 93ebfre, 

1 ©tatuten finbes i fin §elljeb i SRt; ©onjl SWag. II, 42-46, D. N. V, 
460—73 og jtetferi JCirCe^ift. 2, 491—93. Unber Sofumentet fatte 
ogfaa 2 Uboalgte fra Ijbert Sapitel bereS ©igil. §-or ©tauanger §ja= 
runbuS §erberni og SKagnuS Sfcicotai. 

2 Scijfer 2, 405. Unber 18bc g-ebvnar 1437 ubftebte (Srfcbifpen i DSlo 
et Sreo til Slbbebeu af Utftcin og ©eiftligfjeben i ©ta&angcr 35ifpc* 3)iagi[ter 9lubun SQtriuttffon. 1427—1445. 91 

fotri bejfjefttgebe og enbnu et $ar 2Kaaneber bolbt 9Iitbun i 
D8(o. OftiSnoien meb ben letfinbige 03 ligegolbige Kong (SrifS 
Storelfe breb enbclig ub i borgerlige Uroligbeber. (§n SDel of 
fonbenfjelbffe 9llmue bat»be faaret fig til £>0oib§manb og $or* 
(oarer 21inunb 6igurb§fon (55olt?) og baobe befat D3(o 
befoejiefce 23ifpegaarb. %ex 13be £ecbr. 1436 ffuttebc en Del 
gci'tltgc og oerb§lige£errer, bfanbt ljoilfe 2lubun, en Saabenfril* 
ftanb meb foam paa en 2Haaneb, inben fomlfen Jib bcr, naar (£rfe* 
bifpen fom til D3(o, ffulbe Mine ftutrct en enbelig OoerenSfomiT: \ 
35ct norffe (RigSraab i fomlfet (Srfebiffop SUlaf og Dublin baobe 
megen 3 n ^ftybelj'e og oare fanbe $oebrelanb§oenner, maattc 
felt) erfjenbe, at be IDiiSforneiebc fjavbe ©runb til ftlage og tnb* 
lob jig i Unberfmnblinger, boon* 5Iubun tog oirffom 2>el. 
2)et (offebe§. 1437 ben 18be gebruar oar Dublin, 33iffop i 
Staoanger, 2l§laf Solt, og flere ffligSraaber tilfammen meb 24 
Uboalgte fva flere @ogne i DSlo Stift for at megle $orlig mellem 
bem og $ong Sri!. Sonberne looebe at ocere Kongen tjulbc 
og troe og 9tig8raabet looebe at ooerfenbe Kongen bere§ SInfet 
og ©nffer, fcooriblanbt ogfaa at 5lmunb <5igurb8fon, fom 
be baobe faaret til £ooib§manb, maatte forlene§ meb $ceroeme 
og Sebingen for inbeoaerenbe 21 a r af 4 ©ftbreber; ei inbfcette 
itbenlanbffe (SmbcbSmcenb (waldzmen), boerfen aanbelige eller 
oerbSlige, tbi be ere nu af o§ og meb bele Kmuen§ Samtoffe ub* 
oifte paa afle oore Jbing i iftorge og oi otlk bem albrig oftere 
baoe til (SmbebSmcenb for ben ftore Uret og 23orbe, be baoc 
gjort 5Uoftre og Kirfer, Scerbe og ficege." 3>e forbrcbe ogfaa 
at ftongen ffulbe inbfcette 3)rotfete i SRigct, inbfore fiabig 
SRttnt, labe IRigetS 3nbfegl fomme tifbage 0. m. 2 . 

berame, tjbori gjercS jftebe for ^robiiicialconciliets g-remgaug§maabe, 
og fjbori bet unber (^communications <8traf paalceggeS at gobtgjore 
©iffop 2lubun IjanS Ublceg, faatebeS at ^Ibbeben ffulbe betale 4 arneffe 
©tjlben (gelberffe ©ijtbeit), og fjber Sannif: og *)keft i Sifbebemmet 1 
nrneff ©nlbeu. 9Zn Sanff 3ttag. 1, 68. D. N. IV, 631. Dm bctte 
SKobe og Silftatiben paa famme £ib fe .Song dnH Sreb til SoncUict 
af 29be Slini 1483, regesta diplom. Dan. I, 407. 

1 D. N. VI, 492, fe og D. N. IH", 525—529. VI, 492. 

2 Saijn, ©anmarf* £iftorie 194, 513. fieijfer* Rirfe&ffl. 2, 547—513. 3 
©eptbr. 1437 bar imiblertig SBifpen tilbage i ©tabanger; t()i i>a mob= 
tog Ijan ber 14be ©eptbr. Sbittering fra SSejio SSifpenS DmbubSmanb, 92 SWofliftcr Stub it n gbbinbSfon. 1427—1445. 

&t>ab (grif gjorbc t>eb fttagen, tribe tri iffe. Serimob tribe 
oi, at 2)^i8rt0ten meb (Srtf t T)anmarf og ©oerige b(eo fact flor, at 
man ei trilbe bane bum tcengere til $onge. $>e Danffe oatgte 
G&rifloffer af Pattern, be ©oenffe dart ftnut§fon tit (Riggfor* 
fianber, og fun iftorbmcenbenc bteoc bereg $onge tro. Unber 
bigfe frittffe Dmficenbigbeber oar bet norffe $ig§raab famfet 
»aa SRigSgrcenbfen i Juli °fl 2luguft 1440, men utufi af boab 
©runb oar 5Iubun t>ct> benne 2lntebning ei titftebe, men fif et 
bebrenbe Q3eoi$ paa 9kabet§ Jitlib, ha bet ubnoeonte bam tiUigemeb 
ben noc Drotfete, ©igurb 3on§fon, og 2 anbte Sftebtemmer 
af Staabet til at unberbanbte meb be ©oenffe om et not fton* 
get)a(g. Unber 25be 9Go»ember titffreoe 1 be 3 anbre £erret 
23iffop Slubun meb inbftaenbig ^(nmobning at famleg meb bem 
forat uoere en af bem, font jTulbe fare tit ttn $)ag Co : Oftobe), 
font ah 2Iare flutbe botbeg meb be ©oenffe; men Stubun maa 
batte batri £tnbringer; tfyi ban neeone§ ei bianbt bem, font 
breoe Unberbanblingeme i Sobafe og Satmar 1440 og 1441 2 . 
£>erimob bettog ban bet fotgenbe 2tar i bet tatrige Wleht, fom 
bo(bte§ i Sobofe, boor ben ubogtige $ong (Srtf efter 52 2lar§ 
frafttofe og ffette Otegjering cnbetig affatteS, og ban§ ©eflerfan 
S&tifioffer af 23aoem gjenoatgteg. 55eb benne Seiltg&eb ub= 
ftebte £>r. 2tubun titligemeb 9?orben§ 3 titfiebeocerenbe ©rfebt? 
fper og ftere $rcelater (| 42) et *8reo, boori be jTjenfte 40 £>age§ 
Slflab for atle bem, fom paa oi§fe geftbage ottte befoge htt 

ber i George inbfreebebc §jclpcrt til S3 af eler con ciltet og be af Soiictliet 
paalagfe Sbbeubepenge til §jelp mob Sjetterne t ©oilmen og ©rceferneS 
Ombcnbelfc, for 25 rtjtnffe ©iilben i Sonttibutioner og for bet inb= 
fomne Offer til ©roefcrne§ Ombenbelfe. D. N. IV, 633. 1438 *,° 
mobtog fyan nf Sbittering for oppebaarne ^eberSpcnge af Oslo, £amar 
og ©tabunger ©omttrte. D. N. IV, 636. 1439 ' s ° Wftob Dublin 40 
©ages Slflab til atle 93obfcerbigc, fom paa biSfc f>eHtgbage anbcrgtig 
befege ©t. SttariaS og ©t. SlrtnaS Sapel i 0§lo ©tift og roefte bet en 
Ijjelpfom $aanb. D. N. IV. 492. 

1 Srebet finbeS i D. N. V, 506. 

2 SaBn, 517-520. 3 Suit 1440 Bolbt Ban almhibcligt ^reftemobe i 
©rabanger. D. N. IV, 641. V 1441 bar Ban i ©tabangcr, Ijbbr 
l;au forligtc GLBorSbrobrene meb Ogmuiib ©bcinSfon, fom i flerc 5(ar 
Babbe forbolbt bem ©aarbene ©el og Sange, Bbilfe fyan mi fif bijgflct 
af bem mob at betale 1 3RarE ©utb. D. N. IV, 644. SBtagifter SluSun 6ijt)itib$foii. 1427—1445. 93 

fjetlige ftorfetS og ©t. Sincentit SWartijrS 31 Iter e i 
€ftatxmget 5)omfirfe, Ijoilfe 21ltere maafle oare jiiftebe of ben 
gaomilbe Slubun 1 . Gn SWaaneb fenerc tog ben npe ftongeoeb 
jit ftongebreo aff 1442 t Dslo, SBiffop Slubun, t)an§ tanifer, 
©ob3 og Sjenere i fongeligt iBcern og SSaretagt 2 . 3^lebning 
af be mange stager ooer £anfeatcrne8 Doergreb, ubneewite 
g^tiftoffet fra ftjobenbaon oeb Sreo af 4be Ocooember 1444 
12 3Keblemmet af bet notffe DtigSraab, meb (grfebiffoppen til 
ftormanb fovat unberfoge og raabe Sob paa bi§fe Sllager og 
lObe December (. 31. ubneeonte f)an atter 8 norffe 9tig§raaber 
tit paa fiongenS Segne at bolbe Dtettertbing t SfjronbfjjemS, 
23ergen8 og ©taoangerS Sifpebommer forat raabe Sob paa be 
mangfolbige uloolige ©eboaner i ^elge af, at SRcttcn i mange 
Star ei oar fulbbnrbet. Siffop s 2lubun og ©oein (StrifSfon, 
(Srfebegn i 9?ibaro§, oare be enefre ©eiftlige, fom oare OTieblem-- 
mer af begge Uboalg 3 . 

#r. 9lubun ooerleoebe iffe tamge bette 23eoi§ paa jin 
Pongee Siiltb; tf)i Ijwn bete 3bie 9cooember 1445 og bteo 
debita reverentia begraoen i ©taoanger £>omfirfe 4 . $aa 
ftt ©pgeleie eftergao t)an flanniferne bere§ ©jelb til fig. $aa 
jit fjere flapitelS nbmnge Sonner frafalbt ban oeb jit Sreo af 
5te Sluguft 1445 for fig og (Sftermcenb alle $rao paa 3)om* 
fapitlet i 2lnlebning af StfpenS SBifUatS oeb bet§ ftirfer, meb 
Unbtagelfe af Cathedraticum fom far, faint {in Diet tit ©je= 
fieri for fig og golf fjo§ fapitlet paa ©t. ©pit&unS ftirfeS Si* 
elfeSfeft, mob at tapttlet frafalbt ftn Diet til ©jejieti bo§ Bi- 
ff oppen 3ut, "^aaffe og anbre 2)age 5 . Slubun tjorer til en 
af fin Stb§ bpgtigfte SDtab og inbtagcr en t;oi $lab§ blanbt 
©taoanger Siffopper. £an beltog i ooer 18 2lar i alle 5lu> 
?en§ og ©tatenS oigtigjte 2tnliggenber og n«tme8 fom ofteji 

1 9tt)t ©. SKag. 1, 68. D. N. IV. 647. 2 D. N. IV, 649. 

3 2>e 12 nceDneS tjoS §oitfelbt 1, 837 og sjjaug 2, 260, Srerjfer II, 529. 
2)6,8 ncetmeS i D. N. I, 573. 2)c Dare foniben be 2 natmte ben feuere fact 
beremte fibber §fc. Olaf Dttelsfou til Salgo, ^rooft ©miliar §olf, Dtarbe 
Sacobsfoii, ©uttorm ©irririDSfon, £>ati§ ftrufotu og 3eu6 Sengtfon, 
fiagmanb t ©tauanger. 4 Poat. ami. II, 594. a D. N. IV, 656. 94 9)?agifter Slubun StjoinbSfon. 1427—1445. 

oeb ©iben af ben gjeoe og fabrcfanbSfinbcbc (Srfebiffop 51§laf 
SBolt. 3 ftt 23ifpebemme oifte ban fig fom en oirffom og 
gaomilb ©tttrer. $eber (£lau?fon i fin 9iorge§ 23effrioelfe ottrer 
om bam : „$Jl. 2lubun (Eoinbfon oar tilforn £ong SrifS af 
$omern rjan§ Q3rebifant og forbebrebe ban ftirferne i bet ganffe 
©tict mevfeltgen oel i fin £ib. £an§ 25aaben oar et Saber* 
booeb V ©om 23et>i§ paa ben 5Igte(fe Dublin neb fan og an* 
fere?, at rjan oar bd bafetffe (SonctliumS befulbmoegtigebe £i* 
enbefamler. T)etre £oero ubferte !?an meb fin feboanfige !joer 
og 3)ngtigl)eb, fcoorfor foan foerbele§ rofe§ af Oftag. ^onrab af 
©abebuff, fom i ©taoanger 30te SIpril 1438 af 5lubun mob* 
tog $eber§pengene fra D81o, ©taoanger og £amar ©tift. $ort 
efterat fyan meb fine $eber§penge baobe fortabt ©taoanger, 
bleo ban plonbrer, faa ban i fin ^0b maatk oenbe ttlbage tit 
2lubun, ber ftraj lob efterfoette Ofooeme meb fine $olf, t)UiIfe 
t)d InffebcS at fere bem fangne og bunbne ttlbage til 23ifpen, 
fom for bereS ftore Dnbffab og, forat 3uftitfcn fnnbe baoe fin 
fin Diet, lob bem i ©fjrifh Dfoon bal8(mgge 2 . 

Uagtet 2lubun fom ©eifilig ei maatk gifte fig, efterlob 
r)an bog en Matter 2Kargreta, ber bleo gift meb (Sngelbreft 
(Sirif3fon til £etle i Otofolfe og meb r)am bleo SD^ober tit 
ftbfie (Srfebiffop, ben befjenbte Olaf (Sngelbreftgfon 3 . 

Ogfaa unber Siubun fom abffilltgt 3orbegob§ unber Slirfen 4 . ©ibe 58. 3 3lbelSlejiFon ©ibe 60 beretteS, at Slubun ©tminbsfon r)e= 

ter til ben abelige norf!e ©Icegt SSIij, og at IjanS SSaaben oar et tjtribt 

SSaeberljoDcb i rebt gelbt. 

D. N. VI, 502. 

ftraft antager t fin Gorges 33effr. 4, 77, at bet er ©aarben £elle i 

©tranbs *JJrgb., og at bet noerliggenbe SStrfelonb er ben ©aarb, l;Oor= 

tit 9)?argreta ffreb fig. 

Unber et 9?e[og i ©taoanger ffjenf'ebe faalebeS ©igrib ©unnnr«batter 

©aarben S3© i gogn til ©iff op Slubun, men paa g-oreftiDingcr af fine 

grcenber foranbrebe turn ©aoen til SBooffeneS i ©anb, mob at 93* 

ffrilbe igjen ubflctte* af 93ifpen6 SJtegifter. D. N. I, 661. 

1440 V s ubftebtes et 9iibiie&bl;rb om, at Sira Armfinner J'orerssoii, 

GljorSbrober i ©taoanger tjaobe baabe golf, 58aab og Slot i Sanger 

og felti Oar meb og brog Motet. D. N. II, 557, IV, 640. fe ©ibe 92. 2Rafjifter Stubjiti tybinbifon. 1427—1445. 95 

gor Sagefalb til ben beltige flirfe afltob 2la?ulf £f)or(eiffon til 
SBiffop Slubun (| 1429) 3 0Haaneb8mat8bot i ©reppeflobul i 
DttroneS Sogn 1 og beSuben 5 2Waaneb8mat8bol til Q3ifpcn og 
3)omfirfen til Sjelehjelp. Samme 9tar ( T %) afftob 3on Sbo* 
rerSfon ©aarbene ©eitreim og SBruarlib i Sfoengfobal i 33iarf* 
reim tit SBifpen for iborbjom 2off8 SanbSoerf mob $vejten Spein 
£erleif£fon paa Dttranc8, fom ban Ijaobe gioet et Semfier&ug i #o* 
Debet l;an8 i eget fjjem*. 2 ¥ ° 1444 falbt 6 3Waaneb3mai8bol af 
©aarben Otote i #itere Sotn ifrebetfor 2 Sftarf ©nib i Sag* 
falb til SBifpcn. % 4 44 bortbpgflebe 33ifpen og flapitlet ©aar* 
ben £aalanb i 2ett8[jorben til ©uttorm 'Ifjorbjorngfon, fom til* 
pligtebeS ber at br/gge en Stue, et 53ur, ct Steifart)u§ og et 
$erju3 3 . Dgfaa i benne 23iffop8 Jib bleoe ftanniferne betaenfte 
meb ©aoer: Saa(ebe§ ffjenfebe £t)orer Sr>ein§fon oeb fit Sefia* 
ment 15be September 1429 8 s D?aaneb8mat3bol tit SBifpen og 8i 
©aarben #jortelanb i $at8f;aug Sogn i SDtonbalen unber ftanni* 
feborbet i Star-anger ttl 2lartiber;olb for fig, ftn $aber og 00* 
rige Stcegt 4 . 1430 gap i Stauanger Sigrib ©ubmunb$batter 
til Steinberg ^rebenbe i Staoanger8 SDomfirfe 19 tDtaaneb8* 
matSbol i 33e(lanb i $ei?unbal8 Sofn aa SRaabpggbiatog, fom 
pare rjenbe tilbomt i (Srfiatning for benbe§ Son8 $)rab 5 . 1430 
teftamenterebe Sigurb 3t>ar3fon 4 2Raaneb8mat8bo[ i ©aarben 
•ftorblanb i £plia Sfibrebe til St. Soitun8 $)omfirfe. ©un= 
tjilb £f)orgjul8batter teftamenterebe (i 0fra Krikenom i Staw- 
angre) 10 2Jtoaneb8mcit8bol i Saurbo i ftlep til GfjorSbrobrene 
fig til Sjc(et)jelp og aarligt SSonnebolb. 1432 f gao 23jorn 
3on3fon 6 aWaaneb8mat8bol i tfjtre ©eitertjeim i Sjerferfjeimg 
Sogn til St. Soitun8 ftirfe til Sjelebjelp for fine goroelbre 
og ftg 6 . 

3 ban8 £ib omtaleS 3 oan filer %m\\ 91icola8fon fom 
$refi og $rooft i 2Wannaeba(, Nicola? £e(gbe§fon fom $reft 
og $rot>ft i Bpeftab, Sigurb 3fa ar §fa n 1429 fom $reft og 
$rot>ft i £elle(anb og 5lnbor £>alfleinfon 1429 fom 5?annif og 
1444 fom ^3rooft paa Sifter. 

1 D. N. IV, 609, 619. 2 D. N. IV, 611, 655. 

3 D. N. IV, 655. 4 D. N. VI, 455. IV, 608. 5 D. N. IV, 613. 

6 D. N. IV, 613, 618, 621. 96 ©iinnat (£irit«fon. 1445—53. 

XXI. 

gunnar eiriKsfon. 1445-53. 

6aafnart 33if¥op Slubun oar bob og beberltgen begraoet, 
(amlcbe fig ©taoanger Stapitel, fom ci anfaa bet ttlraabeltgt, 
at 33ifpejtolen ouer 3 9)iaaneber ffob lebig, i 2>omfirfen§ 6af= 
rifii og oatgte, efterat fjatoe tilfalbt be fiborSbrebre, fom baobe 
ooeret fraoaerenbe, eenftemmtg (unanimiter, nullo penitus 
discrepante) Stannifen ©unnar (Srtci, „en forflanbtg og Ijeber* 
lig s JNanb, oeb fine 6ebet anbefaitng3oeerb t ben geijKige 
©tanb, af loolig og befoetn 2llber, fobt i (ooltgt (Sgtejlab, t 
aanbelige fom oerbSlige Slnliggenber meget erfaren". 

©unnat unbflog ftg i 23egpnbelfen for at ooertage et faa 
oanffetigt og borbefulbt (Smbebe, men enbeltg ooerounben oeb 
$?anntferne§ inbftoenbige og obmoge Conner, otlbe r;an et mob* 
fraa M gubbommelige Slalb, men mobtog iBalget fom electus 
etler uboalgt. £>og unbflog ban ftg for at beftige SBifpefabet, 
inben (Srfebiffoppen fwobe fiabfctftet IBalget, i fjoilfen 5lnleb- 
ntng ftapiUet {jenoenbte ftg tit (Srfebiflop 3l81af s Bolt om 6tab* 
foeftelfe 1 . 

2)en beffebne Oftanb er ubentoiol ben ©unnaru§ ©rici, 
fom 1420 fiuberebe oeb 9toftocf§ Unioerfttet 2 og ftben oftere 

1 $apitlet9 93ceo Ijooraf ooenftaaenbe er tagct ftnbeS i D. N. IV, 657 
013 Pont. aim. II, 593. 9lf famme fee£ enboibcre, at ba ©miliar 
Ijaobe mobtaget S3 a [get fortes Imu af Sapitlet, ber iftemte et te Deum 
laudamus, Op til £>oialteret coram summo altari juxta uioreai inthro- 
nizavinms. ©traj berpoa mebbelre bet beb Sannifen §r. ©miliar 
§afonSfon bet talrige forfamlcbe Glerefi og golf bet ffete $alg. §orbi 
SBrugert af Stotarier er fjelben i bort fionb, og man et fatte fiib til 
bem, men ©cgl, faa Imbbe man formaaet Sticolait* §emunbi og OlauS 
©ubbranbi, ©tabauger $irfeS sjkeSDtjtere, til at mibcrffribc Srcbet og 
bebljoenge bereS ©egl. 53rebet er unberffrcoet af Sanniferne §iarranbu8 
§crbemi (»: $iarrauber £erbjornSfon) (SbiitbuS Slsmmibi, £>lau8 9lr» 
neri (o: Dlufr 9lrnaSfon), 9lnboru8 §alftani (o: 9lnbor §aijtein8foti 
sprobft pan Sifter), ©teinaruS SSilfini (o: ©tciiiar 2Bilcf;il8forO, @un» 
naruS §aqbini, SoljaimeS Sl;ome. 

* 9?orffe ©ami. I, 75. ©miliar fiirifSfon. 1445—1453. 97 

omtaleS fom Siannif i ©taoangcr 1 . 3 3totct 1447 (V 4 ) flab* 
fafiebe JTong Gbnftoffer for 33iffop ©unnarS Sebfommenbe be 
*PtiDileajet 03 gri^ber, ban nplig baobe forunbt bang tformanb 2 . 
©unnar oar bleoen 33iffop t en urolig Xib. 3 ^egmibelfen af 
3anuar 1448 oar (Sbntf offer of 53anetn i>eb, og nu tmlgte be 
2)anffe fibttftietn af O lb en burg og be Soenffe (Xart 
ftnuUfon 23onb;e til $onge, og begge beilebe til ben norffe 
Shone. 3 $&ronbf)jem og paa Dplanbene etflcercbc Sllmuen, 
at man buerfen oilbe b^oe en £nbff eller T)anff til Eonge, 
men b*>i3 man ei funbe faa 9corbmanben ©igurb 3on§fon 
af ben gamle ^ongecet, oilbe man baoe (Sari. 3 ©pibfen for 
bette $arti ftob ben ofte omtalte ma>gtige (Srfebiffop s M[rf 
23olr. 3 oe * fenbenfjelbffe Diorge baobe berimob (Etjrifiievn og* 
faa et $arti, ber i)a\)hz bngtige fiebere i ben fluge 3 0n $ elier 
2>on, 23iffop 1 DSlo, en banff $ianb, og £artoig ftrummebife, 
en bolftenff 2lbel§manb og ©lot^berre paa 2lfer§bu8, builfe 
unberftettebe af banffc ftrigsfolf, ooerraffebe 2l§laf $olt og 
§lere 1 D§lo og nobte bem til at bnlbe ©briftiern i 9ftarfh'anb. 
$)er fom til ftamp meltem begge farrier. 3)en bpgtige 9l3laf 
93olt bebt mibt unber ©triben 1450, og bet banffe >13arti feivebe. 
Stort efter ubbreb ber ogfaa en lang <5trib i £irfen, ba 9cor* 1428 fjebte Sjern $Lf)ore8fon, S,I)or$brober i ©tauanger, ©narbeu 
§Daloaag meb 2 Stabler i ©tranb i Stpfijlfe. D. N. EL, 521. 6om 
SUbner uceone8 ©ira ©unnar ©irif8fon, ©ira Son 2l8munb8fon, 
©ira Dlafuer ©rifSfon, SoorSbrobfjer i ©tadanger, 31te 9)cart8 1445 
folgte Dlaf GsrifSfon, Slbbeb i §al8ne og ^onS Srober (?) ©unnar 
ferifsfon Jomteu 3)Hb = ftr if en, fom ©unijilb 5)8 reftcf efter Ijnobe 
gioet bem, (D. N. I, 575 og D. N. IV, 644). 1446 f£ o.ibne paa 
f>inberaa ©teiuar 25i If in 8f on, korsbroder ok prestr aa Viniom 
{<>. SSinje), 3cicolas § e m m u u b 8 f o u korsbroder ok prestr i polgho 
(o: 5Lalge), ©igurber DrmSfon prester aa Hinderaa og Slbraam 
prester aa t>iorom, at 23ifpen tjaDbe fjebt ^ SOtanbSoerf i £oppaljftab 
t IRennieo. 1447 f offtob 21)orb ©igurbSfon Sifpcn fin ©aarb 
(mice ftroelianb i ©jaruarei) i g-orlag8ere for fin ©en 8 ©i= 
gurbs Dpl)olb l) o $ SB ifpen i 3 Star (D. N. IV, 661). Oin 
SB iff op ©unnai-8 3orbegob8 fe ©ibe 100. 
D. N. IV, 667. 98 ©miliar SirifSfon. 1445—1453. 

ge§ (Srfefrol fiob lebig i 7 2Iar, uagtet man paa fammc Sib 
Ijaobe 3 uboatgte (Stfebifper. 3)er gif i be 3)age fa a urotigt tit 
i [Rorge, at $aoe 9cico(au§ V V 5 1453 maattc paaloegge (Srfe* 
bifpen i 8unb, SBifpen i <Sfara og 91bbeben paa^ooebo at be* 
ftytk ©eijrligbeben i D§lo og be eorige norffe 33ifpebommer 
mob abffiflige £oobinger§ og SlnbreS ulootigc 21bferb K 

©unnar (eoebe i Segtmbelfen i al ©tilbeb i fit 6ttft og 
fpne§ boerfen at baoe fyabt Soft eller Jtraft tit at tage nogen 
oirffom Del i $ir?en§ og ®tatcn8 5Inliggenber. &an oar faa= 
tebe§ tffe tiltfebe i M 9taab§mobe, fom (Srfebijlop StStaf eftcr 
(SfjriftopberS Dob baobe fammenfalbt i D8fo, og ei teller ba 
ftongeoalget fanbt ®teb i OWarftranb. Derimob futgte ban ben 
feitenbe S&rifiiern tit DfibaroS, fjoor benne bteo fronetben 3bie 
Slugufl 1450, efter at ©art ftnut§fon§ SBalg af be tilflebeoaerenbe 
9ftg8raaber, bt>ortblanbt ©unnar, oar erftceret looftribigt og 
ugnlbigt 2 . £an oar ogfaa btanbt bem, ber fom SolbgiftSmaeno 
ben 7be 21uguj? bomte metlem tfongen og ^apittet i 2ln(ebning 
af, at ftapitlet rjaobe oatgt til ©rfebiffop Dtaf 2&ronb8fon. 
Dere§ tfjenbelfe lob, at ifolge M norjle 5tongebomme8 Diet, 
5?ongen§ ©amtpffe ubforbrebeS for at et (SrfebiffopSoatg funbe 
^aoe ©olbigbeb, og at DtafS 53atg af oi§fe ©runbe, fom man 
for ben getjllige 6tanb3 5@re f)aobe bejluttet at fortie, iffe oar 
fanonif! 3 . 

$ra 9^tbaro§ futgte Olaf ^ongen til 93ergen, rjoor ban 
ben 29be Slugufi oar meb paa $orge§ Cegne at famtpffe i 
ben ftabige, eoinbetige og ubrobelige 6ammenbin* 
bing, fom ber gjorbes metlem Oiigerne Danmarf og iftorge 4 . 
Z\{ ©jengjelb tog ftongen famme Dag 93iffop ©unnar, 
rjan§ ftapitel, ftlerfe, 6oenbe og ®ob% i fongeligt ten og 

1 D. N. I, 827. 

2 §cr erflcerebe^ Carolus non vocatus, non affectus, non reqvisitus, 
ncc electus, nee regno vacante quinymo contra leges patrias et jura 
regni, in qvibus continetur articulus : arcliicpiscopus Nid. ncminem 
coronabit in regem, nisi elcctum et sibi praesentatum per consilium et 
perliamentum Regni et in eoruni preesencia. 3o(ni, 532. 

3 ftegfer, II, 548. §.t>ttfelbt, 853, 86 L. Thork. Dipl. Index, ©ibc 16. 
SQicrlnuf, 152. 4 £>ni benne goreniuQ, ©onil. IV, 345. ©mill or ©ititSfon. 144o— 1453. 99 

frabfejtebe alie bere* albre $ri&eber og ^rioilegier 1 / 03 23bc 
Sept. f. 51. ffabfaftebe \)an eftcr 9lorge§ 9tig§raab§ Silffonbelfe 
©unnar „for fjanS Sroffab og oitlige Jjenefk" i be fflettigbeber og 
$rirjebcr, fom ftong £afon (V) fjar foruubt 33if?op og Jlapitel 
oebfommenbe 23nen Staoanger 2 . £an oar oifrnof ogfaa blanbt 
be SWorgcS 53iffopper, $ra?later og 9tig8raaber, ber gjorbe Ijnb* 
figelfer, ha $aoe 9tico(au8 V mob ^irfenS 23rug og uben fa* 
pitted Salg ben 27be gebruat 1451 fjaobe ubnaont X>ominifaner= 
orbenenS $rofe§for, Ubloenbingen magister theologise^enrif 
ftalteifen, tit (Srfebijlop, tit fotrilfen $oft ftongen enbelig oilbe 
rjaoe fin SlantSler og 9)nbling 2RarceHu8 SStffop i Sfaltjolt 3 . 
Serine foitterebe i 23ergen ben 3bie Septbr. 1450 ©taoanger 
ftirfe for 175 ©olben t 8 «Har8 SIfgift til bet apofroliffe Rom= 
mer. $an titulerer fig la 23iffop i ©fal&olt og Slrdjipoflulatus 
til ftibaroS 4 . 

©unnar (SirifSfon lebt 1453. #an fpne§ ganffe at Ijaoe 
faonet fin $ormanb8 3)«gtigrjeb og $cebre(anb§ftnb og oar et 
foagt CRebffab i flongen? og l;an8 banjlc DmgioelferS £cenber. 

©amtibig mcb ©unnar oar ben aetftore Dtorbmanb ©01* 
ffalf ©otffalf§fon <Biffop i £ole, fom efter i 13 2Iar meb 
33celbe at r)aoe fort 23ifpeflaoen, bete 1457 5 . 3 tjan§ %il 
(1450) ffal ben norffe flirfe af $aoen rjaoe faaet Sillabelfe til 
at benntte SKjob for $in i 'Jcaboeren. Sjorn af 6farbfa be= 
tetter, at 3 nnoceni§ VI11 8 a0 oe norj!e ^refter benne SiUa* 
belfe 1490 6 . 

Vlnber benne Siffop ftf ftirfen abfMigt ^orbegobS bel§ t 
6ielegaoer bel§ oeb $job T . 

' I). N. IV, 674. 2 D. N. IV, 677. 

3 D. N. I, 593—594. Om ben iangDarige ©trib angaaenbe (SrfeftoIenS 
SSefcettelfe feSBertauffS ubmerfebe 2lfl)anbling i ©fatib. tit. ©elfTabS <3frif= 
terXVI. $ong Sfjtiftiern ffjenfebe oeb benne Geiligtjeb SergenS ftirfe 
for <Sje(eme£fer £nrbaiigerlen, Pont. ann. II, 604. 1453 ' 5 2 bob fra 
SBergen ©rfebifp §enrif ($nlteifcn) famUtge ©eifttigc i ©tatmnger 
SSifteb^mme 12 ©age efter SKobtagelfen af benne SSetalin.g at Ijotbe 
ben (Srfebtfpen efter gammet Sftct tilfoininenbe •palotienbe fom subsi- 
ding palUi rebe til Metaling, D. N. IV, 681. 

4 D. N. TV, 675. 5 egpolin II, 54. 6 Pont. ann. II, 604. doitfelbt I, 853. 
7 3 Seiinetjolb for bere§ gorcelbre ffjenfebe ©igrib ktjoinbSbatier og 100 ©igurb SjernSfon. 1454—1462. 

XXII. 

Stgurb (StgiuailV) JSjorasfon. 1454—1462. 

£an omtale§ 1438 — 1448 font $reft paa Sunir (June i 
©maalefmene) og ftannif i 03lo og 1448 og 50 font Srfepreft 
fammeftebS, og t ftbfte 33ceroigbeb tilttge font 9)<eb(ent af bet 
norffe 9tig3taab '. ©ont faabon oar ban meb at bnlbe (Sbri- 
ftiern i D8(o. ©out uboalgt SSifp til ©taoanger beltog foan 
i be $orf)anblinger, font i October 1453 fanbt ©teb t *8ergen, 
floor Stongen oar tilftebe, og ben af $aoen uboalgte (Srfebifp 
#enrtf Statteifen erflaerebe fig oillig til at reftgnere. ©igurb 
i $orening meb £>artoig tfrummebtfe og flere 9tig3raaber un= 
berrettebe $aoen berom ben 15bc October 1453 og anbefalebe 
SWorcefluS tit £enrtf8 Sftermanb 2 ; men $aoen mobtog ei $al= 
teifenS Jtteftgnaiion. S3co et^aoebreo af 13be 2Kai 1454 b(eo 
©igurb anbefatet til fongelig Confirmation paa fin Ubnceonelfe 
til at ooere ©taoanger SMffop 3 . 

§nftru Sftargreta, §uftru [ftagn^itb ©tjbtnbsbattcr og g-tere bereS (Sien= 
bete i SSormfter til ©ifp og ©omfirfe £f 1449 og famme Stat gao ogfaa 
Sngeborg lUpafsbatter tit <B0nnet)olb fin ©aarb 9totelanb i SloalbeueS. 
©ampfon i 0t), ffjcnfebe paa fin ©otefeng fin ©aarb SSorblanb i gaugn 
i £oebo ©firbcbe til SgorSebrbrene for fin og §uftru$ Slartibebolb. D. 
N. IV, 669, 670, 671, 673, 679. 2)ert)0$ fjebte l)an efterl;aanben i 
£oppatftab i DtenniSo s #rgb. 1^ ©ianbSoerf og 4^ SftaaueDSmatSleie, 
I) a toe ftoetlanb i ©tjarncro, 2^ aWaaiiebSmatSbol i SSormfter, 2 3)tao= 
nebSmatSbol i ©feib i SDiarice ©ofn paa §unbOafa oeb ©taoanger; 6 
©caanebsmatSteie i SSormftcr, 4 i ®uoel)u$ og 2 i SteftaEjud (D. N. 
IV, 660, 670). Stf ©omt'apittet og ©ognepreften i ©tranb, SticulaS 
•pemunbfon, fjebte tjau, tjoab ^reften og Sirten eicbc i famine ©aarb 
(V 1450), Ijoilfct Sagrcttet ocerbfatte til 2 Sftaubsoerf i bbrefte £ag. 
3 1451 fjebte Sifpen 8 3ftaaiieb8mat8bol i SJctbelanb i SSorftcc ©ogu 
for 2 fetobeflagne Slntoc o. m. )D. N. IV, 672, 680) ©c ©ibc 97. 

1 D. N. V, 478, 543. ©ami. Ill, 602. 9it;t ©anff 9)tag. I, 73. Safju 
532. Dm bet oar benne ©igurb, bcr oar >)$rooft oeb Stpoftelfirfen, er 
uoift, ttji famtibig naeoucs ogfaa en anbcu ftanuif i Oelo, bet bcerer 
SKaOuet ©igurb SjornSfoii, men tmn oar f reft tit §aug paa l£fcr 1434 
ofo. D. N. II, 566, V, 474, 507, og l)an antageS af SRogle for at Ijaoe 
oceret f rooft oeb Slpoftetfirfeu i JBergen. D. N. V 506. 1441 '( nceoueS 
Apr. ©imrbt) ^rooft oeb SKarie itirfe i Oslo. 1). N. Ill, 552. 

a D. N. Ill, 600: SBerlauf 165—69. So erflcerebe, at Silt Ijoab bet 
oar fagt paa s J)larce(lue esse calunmias et infamias. 3 D. N. IV, 685. ©igurb SSjernSfon. L454-1462. 101 

3 3annar 1458 oar ©igurb 23jorn3fon fom SUleMem 
af ftorgc§ OtigSraab tilftcbe i ©fara, boor bet lpffebe§ Gbtifriern I 
at faa JRaabet til at crHcerc (t9be Jjanuar), at bet cfter (Ibri= 
fiiernS 2)eb oilbe tage ban? celbfie ©en til ftongc 1 . ©om 
93ctingelfe (or benne Mligbeb eller fom (Srfjenbttigbeb for ben 
3oer, boormeb be geifllige OWeblemmer af ftaabct ftob 5longen 
bi i at faa fit 8>nffe gjennembreoct, ftabfceftcbe ban bet 
befjenbtc $ortig mcllem fthfert og ©taten afl277, 
fom falbe§ ©ceWargjcrb, og fom baobe gioet 9ln(ebning til faa 
megen ©trib. 1)en 5te ftebrnar 1458 funbgjorbe ftongen fra 
©fara, at $irfen§ ftorftanbcre, 25ifpeme i D8lo, £>amar og 
©taoanger og $lere mobte og frembare et $orligelfe§breo eller 
Compositio mellem ftirfen og kronen, fom be flagcbe ooer, 
i mange 2ftaaber ei bleo ooerbolbt af 5longen§ (SmbebSmamb. 
5tongen bet) bi§fe ei at befatte fig mcb 5tirfen§ ©ager o. f. o' z . 
3 5luguft 1456 oar r)an i Bergen. 2>en 1jic SD?ai famme 5lar 
ubftebte ban i ©taoanger et 23reo, om at werdaligr fader 533i- 
ffop Slubon folgte DSmnnb Slrafon 2lppelanb i ©irijftobo ©ofn, 
for bfilfen 3 01:D fornoeonte 9ftanb baobe erlagt forfie og ftbfte 
penning og atie berimeliem, fom bleo bejremt t bere§ $job, 
bootfor ©igwb bitterer. 3 Slaret 1461 (|) pantfatte (Siftetn 
5I§Mfon til Q3iffop ©igurb ftn ©aarb 21am§lanb i ©irebalen 
for 4 Wlaxt ©ulb i 93ober for SWiSbaabSoaerf , fom ban 
meb 9tan og 35olb baobe eoet mob ben beberlige 
Oftanb ©ire SBotolf, ban§ ©ognepreft, og bet £orbom, 
fom ban lamge ba^ oceret i. £oi3 ban ei inben ftn T)ob lofte 
©aarben, ffulbe ben tilfalbe 23ifpen og ©to (en i ©taoanger 3 . 
Dm ©igurb§ oorige SSirffombeb oeb man fnn tibt. 3 $aret 
1457 oar ban fanbfnnlig paa $ifitat§ i $albre§; tbi tSlurbal 
foitterebe ban ben 30te 3uli ©frautboal? &irfe§ DmbubSmanb 
for 3 9larS Otegnffab 4 . Otogle 2lar fenere oar ban meb at looe 
2lfkb til bem, fom berc 2Ke?fe i ©t 91nna§ $apel oeb D8lo 5 . 
©igurb bebt 1462 eller efter 2Inbre§ ^ormening forfi 1463 6 . 

1 D. N. Ill, 614. 2 D. N. IV, 690. 3 D. N. IV, 696. 4 U. N. 
VI, 581. I, 616. 5 D. N. II, 624. 6 3 SlbelMejifon 1, 54 og 
oubre ©teber falbeS ban ©tjgtuart. §0.118 Skobeu oar en •fmmmerfle. 
S5iberc omtnleS ban D.-N. I, 530, 541 og oftere. 9i0t bcniff 9ttng. VI, 
25, 29, 31. ©erlauf, ©fuub. Selff. Sfriftet 16, 48, 49. 102 fl vtlf 2$otg'atb8ftfh. 1463-1481. 

XXIII. 

fl[f(flbofpOus) EOorgarbsson. 1463-1481. 

95cb ©ignrb SjernfonS T>ob oa(gte3 til &cm3 (Sftermanb 
2Uf £borgarb3fon, ^roojt oeb Slpoflelftrfen i Sergen og ^orftan* 
ber for be 14 fongetige ftapettet 1 . #cm er ubentoiol ben 311= 
oeru§ Srjorgarbi, ber. 25be 2)?ai 1422 b(eo mbffreoen oeb $o= 
ftocf§ Unioerfitet 2 og fanbfrmtig ben 5lbofpbu8, ter meb 3o&an« 
nes ftrabbe fra D8(o fenbie§ til ©ontiliet t Safe! 1437 3 . 3 
Sibgrummet fra 1441 — 1463 namne§ t)an fom QJvoofl ocb 
2lpojtetfirfen i Bergen og oar fom faaban iOleblem af M 
norffe SRigSruab og beltog t t>ei$ gor&anbUnger. 3 e * ^ofu= 
ment fra 29be September 1463 falbcr fjan fig *Brooji t 23er* 
gen og electus til ©taoangcr, jljont Jlongen £)aobe fiabfcefret 
Satget og anbefaiet bam til $at>e $iu3 II, ben befjenbre 
2@nea§ SoloiuS ^iccolomini, fom 2 / 1458fjaobe beflegct $aoe= 
ftolen. <3om norjT jRig§raab tjaobe t)an bettaget t ©IjriftiernS 
2Salg i D31o og SKarjrranb 1449 og i ben for omtalte gore* 
ning, fom jluttebe§ meflem Danmarf og Dtorge i Sergcn 29be 
Qluguji 1450 og DoerenSfomfien t ftibarog 1453 4 . $an baobe 
imiblertib iiben 2$re og ©(cebe af tzik Salg; tfjt r;an§ $ae* 
brenelanb leb meget unber benne fuage og obfle #t)rfte£ ©tg* 
relfe bet§ af inbre Uroligtjeber, bel§ af be ooermobtge ^anfeater, 

1 ©ami. Ill, 510. 1454 § pantfatte StbelSmauben ©itef §jerne fin 
©oorb fiimb i ©Horn (©jerncro ©ogn) i Sfttjfijlfe tit ^rooften oeb 
Stpoftelfirfen §r. Sttf S^orgarbSfon for 150 lettc ©tjlben, font ban oar 
§r. SCIf jfylbifl. ©unit. Ill, 608. D. N. IV, 683. $an EalbeS ogfaa 
2llf StjorgcirSfon, SljorbSfon. Dm Sltf D. N. V, 566. 

2 Norffe ©ami. I, 75. 

3 ®enne 3ol)anne§ elicr Son Srabbe ffal boere balgt til ©tabanger 23ifpe= 
ftol, men fortrccngt af $nben, mantte ban Inbe fig neie mcb ©falljolt, 
t)bor ban bobe famine Star fom Sa'ltetfen, nemlig -[^ 1465. 3 et 
93reb fra 1464 falber ban fig 93 iff op i ©fattioU og prslatus ccelesie 
Stafatigrensis (hist. eccl. 1st. II, 482). ©Spoltii (II, 60) figcv Son 
©teptmnSfon $rabbt edelmadr, hann var vigdr til Stafangars, en 
rimdi padann fyrir Sigfridi biscupi, er pafinn prengdi parinn. 9)Ub 
ben ncebnte ©ignrb meneS ba StlfS g-ormanb ©ignrb. 

4 ©ami. Ill, 510. IV, 344. 607. 3nl)u, 532, 539. 3Hf JhorflorbSfon. 1463-1481. 103 

ber fom i 23eftbbelfe af forberoelige Jorrettig&eber og gjorbe ftg 
ftnlbig i megen Sotb. Saalebe§ bleoe be norffe SRibbere, 33ra* 
brenc Dlaf og $eter 9cil3fon fra lalga i IRofolfe og 33crgen§ 
SBijIop Xfcortaf meb 60 Slnbre pnfelig tnprbebe og SDlunfelifS 
SKoftcr breenbt af biSfe UgjerningSmoenb. OlafS Snfe og 
Sam maatte fra Xatga fftjc tilfjelbS for at rebbc 8tu og grt* 
beb. ©taubt be DcorjfeS ftlager oner £anfeaterne 1477 oar 
ogfaa ben, at be baobc brabt 9 af Staoanger=33ifpen3 DJtenb 1 . 

Dm SltfS 3Jirffom&eb fom 93iffop dibe oi libet efler intet. 
SD'og omtale§ ban 6te October 1460, ba f)an mcb ftn Prober 
©unnar, Q3iffop i £amar, mebforfeglebe et ©ret) angaaenbe et 
SftagejTifte metlem £afon, SIbbeb paa £a!8na og Otibber Sllf 
toitsfon 2 og 9be Sept. 1467, ba ban tnfttercbe i ©ofnabat, 
tjtior rjan paa (Si! fammejtebS foitterebe SlSbjam SetfSfon for 
ngtigt (Rcgnffab fom Sira ftirfe§ DmbubSmanb i 9 Star. 

SDen 27bc Dctbr. 147S, „ba ban oar franf i fin 5trop og 
Dentebc ftn Opening," gjorbe ban fit Jeftamente. £an baobe 
uboalgt fit ©raofteb neb St. 3obanne3 ben Saber 3 3I(* 
ter og ffjenfebe tit famine for 2 2fte§fer buer Uge til ben, fom 
bar fomaeonte fitter, ftn 3orb Drmftab i ©fornafunb og 2unb i 
©ticmoeraoa. Jit Stolen ffjenfte ban fit eget Stab, fom ueiebe 
5 Sabig 9Jfarf. Sit aorige SaSare forbelte turn metlem fine 
ftranber, ftn Sailer £uftru iDcargareta 3)&orgarb§batter, fin Sa* 
fterfan Stmunb ^on§fon, ber fit et falobeflaaet £orn, Snellen 
fatbet og 1 Saloffaal, fom fjan baobe faaet efter ftn 25rober, 
SBifpen i £amar. Gsfter ai tjaue forbelt tapper, Saloffaal og 
Satoffeer til fine tenner og Sjenere, ffjenfebe fyan til ©illeS 
Sitter 1 Jtobberfanbe, til ^mealier ligefaa, St. DifticfjelS Sitter 
1 £jebte, St. DlafS Softer 1 Xb. Sjere, £aialteret fin noe 
SWeSfebof, fom ban fetrj (ob ffrioe, StimtattS Sliteret 1 
fljebet, bet nebre ftorSatter 1 Sjebef, bet aore 1 Slobberfanbe, 
®atrineatter 1 ©rpbe, St. Stnber§ Stlter 1 ftjebel St. Sirgitte 
1 Sraja til en Sail, oor §rue tfirfe 1 23ra$a 0: en Spenbe. 

1 sRoe. Ill, 3. G3. 2 SangcS fitofterfcift. 575. 3 D. N. IV, 704. 
4 Seftamentet finbeS i D. N. IV, 723. 104 SKngifter (Silif SonSfon ©fanre. 1481—1512. 

XXIV. 

OTTagiftei Etftf aonsfon Sftanfte. 1481 — 1512. 

$an t>ar en (San af 3 on 5lmttnb§fon til (5t>je og 3War* 
greta SfoorgarbSbattcv, en Safter af SSifpcrnc 9llf i Stnt>an* 
get og ©nnnat i |>amar. £>an er ubentmtrt ben (S(auu§ 3° 5 
banni§ de Norvegia, fom 25be Wiai 1458 b(et) inbffveoet neb 
ftoftocfS ttntoerjttet og ber bteo OKagiffcr '. %xa 1471, tit ban 
bteo StaoangerS 25ijfop, oar t)an Stannif i £amat og Sogne* 
pref? paa Jboten. 60m ftannit tjaobe ban 1471 Sag meb 
2a§fe 2Ru8 tit £amar, om ©aarben £erne§ elier SejlancS i 
Waaler 2 . 

$eb a&rifticrn 1tfe§ £>ab 22be OH at 1481 optraabte (Srfe* 
biffop ©ante fom 9}tg3*2)icartu§ og fam(ebe§ t 5luguft 
f. 21. t 23ergen meb nogte Ottbbere og 23ifper, bc-oribtanbt £>r. 
Silif, boor be meb fongetig 9Jfr)nbigbeb 25 3htguft ttbftebte 2en8bre» 
til Sbovleif 23jarn3fon fom 33tanb§ £itbfttorer 3 . £oerfen (Sifif 
ellet ©rfebifpen bettog i ben $orentng, fom lfte $ebtuav 1482 
ftttttebeS i D3lo meb be ©oenffe 4 . £>ertmob »are begge til* 
ftebe meb CanbetS aorige S3ifper og anbve 3Wcblcmmcr af 5Kaa- 
bet oeb 3fttl80 e Uer 3er§a i 9tarbeben af £ttn8berg i ©tut* 
ningen af 3ult og 23egpnbelfen af 2htguft. 35eb ^axtte til* 
flob ban nemtig meb be anbre SSifper ben 25be 3ult atle 23ob- 
ferbige, fom paa t>i§fe $eftbage befage 6t. Sauventit iTivfc 
paa ©tpreootb (i Sautbal paa SSeflfolb; f;oer 40 £>age§ 2lf* 
lab 5 . ljle 9higuft war f>r. Gstltf ogfaa meb at ttbfcrbige fva 
^atlSa £atm en ©fripelfe til bet foenffe 9?aab, boori be op* 
lofte, t)\?orfor be boerfen funbe fomme tit SOiebet i Cabafe etler 

1 Worffc ©ami. I, 77. 

' D. N. I, 648. ©unit. IV, 608. lifter CaSfe 3Jhtfe6 £ob tilbomtcS 
©aarben ©itifg Prober Slmunb SotiSfon; men §enrif Snunmebife flf 
©ommen nnberfjcnbt og fatfe fig i 9?efibbelfe af famine. D. N. I, 
719, 20. 3 ©ami. IV, 613 fhibeS t)an6 ©legtregifter og (Sfferrctmng 
om lions l £ob. 3 D. N, V, 658. 4 Dm famine SKebe og Slogc-- 
punftenie ober <£l)viftion I, fee fmborbb. II, 30. s D. N. II, 681 SDtoflifier Gilif SenSfon gfnnfe. 1481-1512. 105 

Palmar 1 . Den 16be 2luguft unberrettebe han og 23iffop $an8 
t Sergen bet foenjfe 9kab om, at ftong ^aitfS Senbebub til bet 
norffeOtaab tnir bjemfenbt meb uforrettet Sag' 2 . $)a bette 33ret» er 
ubftebt ad eastrum 23abu§, fan mart bcraf fe, at &x. (Stlif bar 
beltagct i ben 23e(eiring, fom bet norffe CHiqSraab maatte fabe 
foretage oeb 9fttg3fotficmberen 3on Smer, ba ben bartffe £0* 
oebSmanb, ben baarbe ^orgen fiarcnSfon, ei t> ilbe opgirje fammc 
til JRaofcet. -Son oar og nieb at ubftebe fra famme &kb et 
23reo af 24be Sluguft og et iignenbe unber 15be Sept. til bet 
foenffe 9kab, boon be noermere Dmftcenbigbebet oeb 33abu§ 
SBeleiring forflare?, 03 man bab bet fpenffe SRaab om £>jc!p 3 . 
3)a ben forlangte $jelp ubebleo, flnttebe 9corbmaenbene $orlig 
meb be £>anffe og palgte lite ivebruar 1483 t £a(mjtab 6bri- 
ftiern ben farjicS 'Son, £>an§ til ftonge. 5Denne ubftebte Deb benne 
Setligbeb Ifte ftebruar ben balmftabffe 9tece§, Imori ban 
blanbt 5lnbet tooer: „ei at befattc fig meb SiffopperS eller 
$raelater§ 53a(g elier inbtraenge 9iogen i ftitfenS ©eneficier 
imob ben§ 9tet og $rif)eber, be ^reftegjelbe bog unbtagne til 
boilfe ftongen og kronen bar $atronat§ret, og 3ngen ffftl &<*oe 
5hrfen3 Sonb eller ©jelb uben be ere 3 nD fobte i tjoert 9nge og 
bertil ffiffebe. 

33eb fin £jemfomft til Staoanger fom 23ifpen i Strib 
meb fi'apitlet om Sebebef meb ftocrnbuS unber ^satun, fom 
(Sborsbrobrenc baobe tilegnet fig. Cagmanb Jborer £borfi(§fon, 
en Dkabmanb og 10 SogrctteSmcenb tilbamte 8be (Stpril 
1433) 33ifpen 33oeffen og ^oernen 5 . 

Roxt efter ubbrab ber en beftig Strib mellem s J(fmuen og 
ben§ ^refter i aftibfoSfel og 2lgber. <#aa ftolfcStbingct paa 
#alfe opforbrebe ben forfamlebe 3I(mue (Ifte Hftat 1484) Jtir* 
ferne§ DmbubSmoenb at ffaffe ftirferne hit bem af Vyorfrebrene 
gione 3o T ^egob§ tilbage og labe Surferne fcto og iffe ^reiterne 
nobe famme. 3)c flagebe ogfaa ooer, at Slfgifterne til 35om* 
firfen ber oare jterre cnb i 9tnfnlfe, og at be nil baoe $roo 

1 §nborp[). II, 806—307. pact Sarttfoljen prope Senfjfiergf). „3kebet 
fenbteS meb £>r. ©teinS f<8htre§) gtnnnfbcnbe fom [)cr bare tilftebe." 

2 ibid. §aborplj. II, 309—10. 3 §aborplj. II, 311. 313. 

4 ©ami. IV, 347—63. 5 D. N. IV, 729. D. N. Ill, 687. 106 SJfrigifter difif SonSfoii Sfanfe. 1481-1512. 

og ©fjel, for tjoab be [fat bctale famme og ^vcficffabet. 
Sienbe oil be gjerne gioe, efter boab for bar oarer, e(iev faa 
meget (Slprifienretten uboifer, naar $rcjrerne nbc bem be ©ub§ 
(Srinbe og (Smbcbe, fom ben belligc -3 f rift bober at gjere 
ftne ©ognefolf og paalceggc§ Slnfoar for bere3 ©jcefe for @ub 
paa £)ommebag, at be ei ffutte oanrogie?. 3 2krgen, boor 
35iffop (Silif og 21lmucn§ gulbmcegtige mebic for (Srfebiffop 
©aute, forligte? ©triben (31te 3uli 1486) faa 1) at en bvftcmt 
23etaling faftfcettcS for ^orbeferb (2 barter for 23onbe og for 
IjanS £ufiru ofo.) 2) at ftirferne felo ffulle bcf)o(be alt fit 
lootigc ®ob§. 3) at 23t|?op (Silif eftergioer M ftoftbolb, 211* 
muen oar ibemt til bom for Ubeblioelfe, mob at ben gjor (jam 
en oenlig ©oboiQie, fom et er -ftogen til Jnngfel 1 . 

3 9lar ftnere, nemlig 25be 3ufi 1 489 ftnbe oi £r. (Silif i 
Itjobenrjaon, boor ban meb (Srfebiffop ©aute og flere norffe 
9iig§raaber oare meb at ocelge, ftong ^an§'§ Son (Sbriftiem til 
t)an§ Sfterfolger, naar $ong £an§ teU uben at 9iece3ferne i $aU 
mar og £a(mftab ffulbe oaere til £inber berfor 2 * 5ftogle 51ar fenere 
(1498) unberffreo ban meb (Srfebiffop ©aute, be oorige SBifper, 
fat. SN-ei.8 #enrif8fon ©nlbenlooe, £r. £enrif ^rumebife o. tf. 
5tong ^an8'8 ^orfifrtng t ftjobenbaon om, at Soebragten i be 
3 norbiffe ftiger ffulbe opbore, og be gjorte ganger lo3gioe§. 
3 ben ©trib, fom i Sftorge fra 1500 — 1502 forte§ mctlem be 
2 moegtige £oobinger $x. $nut 91 If 8f on, fom flob i ©pibfen 
for bet foenff ilnbebe $arti i D^orge, og #.r. $ e n r i f St r u m m e b i f e, 
Robing for t>d banffftnbebe, tog (Silif nu ingen 2)e(, jTjont 
ban tibligere tja'oint otfi megen %xm forat forfoare $aebrelanbet 
for Doergreb fra banf! ©ibe. 

Stnut 2llf§fon bleo fom befjenbt mprbet og ben beroeb 
foregebe OftiSnoie fuct af STronprinb§ Sfmjriern, ber fom ©tat* 
tjolber meb en $&x 1507 fenbte§ tit 9iorge. 93iffop (Sari i 
$amar bleo af (Xljrtjrtern beflntbt for at occrc Diebotber i en 
Dpftanb, fom fanbt ^>kt> paa £ebemarfen unber Sonbcrjoo* 
bingen #erfuf £»bcfab, famgslet, og ba ban forfogte at fin 
fra fit $amgfel paa Q3af)u§, haaxht bcrjanblct. (Sfterat Ijaoe 

1 D. N. IV, 731, I, 684. 2 D. N. II, 703. 3Jtofltjter SiKf 3on$fcn Sfnnfe. 1481—1512. 107 

fibbet paa 5te 9lar fa?ng31et, babe ban i D3(o famme 5Iar, fom 
(Silif, uben at oa?re bleoen forfjert ctlcr ba»e bant Seiligbeb tit at 
forfuare fig. 

3 September 1507 trceffe oi (Stfif i Sergen, boor S(j ri* 
fricrn meb fyiere af ftaabet oare ttlfiebe, og boor man, for at 
foaeffe be ooermobigc #anfeaier§ SneoaHbe ttlftob ftjabmoenbene 
i 5imjterbam 9iet til at banble, ei blot i Q3ergen, men ooeralt 
i 9torge. Unber bette Dpbotb i ©ergen oar hs^t at Gbrifliem 
gjorbe 33efjenbrffab meb ben fmuffe #ofl«nberpige Dnoeffc, og 
IjcnbeS floge 2ftober Sigbrit. J)en 13be September oar £r. dilif 
meb at funbgjare, at ©t, Slntoni SSrebrc maatte tage SWunfcIif 
51'lojrer i 33ergen i Seftbbeife, efterat Sirgitincrne Dare ubjagebe 
for bereS tetftrbige Sennet 1 . 

Dct falgenbe 2lar funbgjorbc 9lil8 $eber§fon, $refl t 
33ngfano og QJrouft i OMmggaelagen, at ©aarben ftjoelefrab oar 
pantfat til SSifpen for 2 OKarf ®u(b, og 1511 foittcrebe (Silif 
en 2l3le £alborefon fom £ol8 £irfe§ Hforge 2 . 

33eb fit 33rco af 15be 3uli 1512 ooerbrog SBifpen fin 
gtiflefan Son og ban§ #ujiru Sigrib ®nbre8battcr, (Soje ©ob§, 
fom o3 aroefig er tilfommen til Dbel og (Sienbom, meb Unbta* 
gelfe af ©aarbene Dtobeftab (Dtebftab i IRaabe), fom £)omfirfcn 
i Staoanger ffulbe baoe, inbtif be for ^on nblagte 300 banffe 
Wlaxt oare bttalk af Ganbffolben. %>?tte ©aoebreo er mepfor* 
feglet af be rjeberlige 99tab, (Srfebegn defter ^offolb $offolb§* 
fan, offieialis #r. Dtaf 33otroic3fon, £r. Dlaf IborfteinSfon 
og £r. $eber £an3fon, tfaniffer, famt Orm (SrifSfon af $apn 3 . 
2ftob Slutningen af fammc Slav bebz 23iffop Gstlif. 2 $ar 
tibligere (1510) oar (grfebiffop ©aute 3oar3fon, ber i 36 5lar 
fcaobe ftaaet i Spibfen for ben norffe ftirfe, tet). $aa &bri= 
jiiern§ oarme 9Inbefaling ubncetmte $aoe 3uliu8 II (26be 2Iug. 

1 1). N. V, 721. 2 D. N. V, 721. Ill, 761. 3 D. N. I, 746. ©ami. 
IV, 609. Dm ©oje opftob fiben ObelSfng mettem Son og Ijnus g-ar= 
bro&er§, Slmunb SonSfonS, ©nfe 2Inne OtteSbotter Werner, fom 1514 
tilbemteS £celfteii, D. N. I, 752. 2)en anben £aibbel be^olbt Son 
inbtil fjan, uoift fyuorfor, aflibebe* i 93ergen. Son eftertob en ©otter 
SRarfli-cta gift meb sjJooel §aIIifon. ©ami. IV, 610—613. D. N, I, 
784. Bift> eilif* @egl finbeS i ©ami. Ill, 346. fft. 82. Dm fjenrif 
SrummebifeS gorbring $aa Silif for 1400 @tl)fter ©nib fe D. N. II, 720. 108 SSftngifter §?ffoIb £offotbSfon. 1514—1536. 

1510) til ©nute§ (Sfterfotger, $rinb3 (SbriftiernS ftant§(er 09 ftor* 
trolige, (Srif SBalfenborf, en bngtig Sttanb af ftor (Srfaring 
baabe i geifttige og oerb§lige Sager. XXV. 

3ttagt|ter ^omofb J]of&oC&sfon. 1514—1536. 

SittfS (Sfterfolger Oftagifter £ojMb £offo(bfon oar ubcn* 
toiot ben 6fct)ilbu§ (Sfdjilbt de Norvegia, font 1 ltc Sluguft bteo 
inbjlreoet oeb fHoftod^ Untoerfttet, og bet bteo Dftagifter 1 . 
3 1512 omtate§ ban font archidiacorms i Staoanger 2 og 
font faaban bteo ban oatgt til Siffop. $an blew, uoift af 
boab ©runb, met i JRont 19be 3unt 1513 3 . 

SDen 29be 3ult 1415 ooeroar ban Sbtiftievn ben anbenS ftxo' 
ning i D8lo. 23eb fantme Migbeb (22be 3uti 1514) ubftebte 
ban ftt tilligemeb Canbet§ oorige SBiffopper et 2lftab§breo for 
be SBobferbigc, ber befoge St. 5Inna§ Sllter i #afoarb§ Sttrfen 
i SBergcn etler tnbtrcebe i bet bertil berenbe ©ilbc 4 . ©tra$ 
efter at #offulb oar bfeoen @taoanger§ 33iffop, geraabebe ban 
t en beftig <Strib tneb ^enrif 33enebift§fon, 5lbbeb paa 
Utftetn. Striben fjenbeS fun af ben boift enftbige og oner* 
breone $(age, font Slbbeben inbgao tit $aoen og Stongen. 
Cigefom ©triben meflcm 23iffop (Sirif og $tbbeb (£irif i forbum? 
SDage Ijotjebfagelig baobe breiet ftg om 23iffoppen3 JBifttationft 
ret, faa oar bet ogfaa ntt Jilfcelbet. 23iffop £o{!ulb fanbt bet 
fornobent at oiftteve $Uoflret paa ®runb af bet forargeligc 
Sennet, font ber fanbt Steb. £>a Sibbeben tuffebe filofiretS 
$orte, lob 23ifpen bent aabne meb Oftagt og lagbe ^nterbict 
paa ftloftvct. $an man tro 9tbbeben§ 93eretmng, faa bar 
23ifpen og 1jan8 $olf et faret lempelig frem, men meb 55olb 

1 Rorfl Saml. I, 80. 2 D. N. 747. ©ami. IV, 609. 

3 in ecclesia sancti Spiritus in Saxa ab urbe. D. N. IV, 779, t)tior finbeS 
Stotorialiiiftrumentct om, at §ieceminS, (Srfebifp af dentil, [jar Diet 
f>offoIb af ©tatwnger iffllgc ^arbinatbiffoppcii af £)ftio6 gulbmagt. 
Pont. ann. II, 743. 

4 D. N. I, 750. Star. Ill, 3, 84. SDiagifter £ofr"olb ^offotDSfen. 1514-1536. 109 

og 2ftagt borttaget ^lofirct^ ©ob3, ja ooerraffet 9lbbeben i 
b,an8 Seng, prnglet bam og faftet bam blobig og bunben i 
Stipend Xaaxn, t)oor fcan fab famgSlet 100 £>age, tnbril ban 
»eb @ub3, 3omfru OflariaS og St. 9innaa £jclp jtygtebe ub 
paa iDiarfen og t#rebe ©roes og 93ano. 5)en 24be 21ugujt 
1515 ubftcbtc (Sifebijlop Gsrif SBalfenborf paa ftong dbri* 
fiicrn IlbenS Sub et 5lommi3forium til 51nbor, 23ifp i Q3er= 
gen, (Xbnfticm $eber§fon, $rouft ocb 2lpoftelfirfen i Sergen 
o. #. til at bomme i benne forargclige Jraette l . Ubfalbet af 
Sagen fjenbeS iffe, men t et Sllagebrco ooer (Sbnfriern II bar 
ben norffe ©eiftligbeb anmobet bet banffe DligSraab om at 
benoife Qlbbeb £enrif af Utfiein, r;oi§ ban jlulbe rjenoenbe 
ftg tit bet meb fine ftlager ooer Siffop £offolb, til bet norffe 
9ttg§raab, bet ferfte fom f)er blioer D)tebe 2 . 

1515 St. DlafS 3)ag beltog pan, ene af Gorges ^prcetater, 
t b€ ^yov^aiibUtiger, fom pleiebe§ meb be Soenffe om et iDtebe, 
ber ffulbe rjolbcS i £>almftab, og fatte fit Segl nnber bet oeb 
famme Seiligrjeb ubferbigebe £)ofument 3 . 3 3 U ^ 1517 optog 
-§>offolb i Docrocerclfe af £r. DlauS 3 eng f° n Srfebegn, £>r. 
$eber £an§fon officialis, £r. Drm 3fPNatefon og<£>r. 3 0r fl cn ' 
tfanicfer, eti Jortegnelfe ooer be -pelligbomme, ber fanbte§ t St. 
SoitbunS Sfrtn og anbre -peUigbomme i Staoanger Domfirfe. 
Slonbt famme oar St. Soptun§ Strmlcg, en £influb bpppet i oor 
£errc8 %e\u Sbrifli 23lob, St. DlofS Slob t en Splffare, St. tyaal 
2lpoftel3 2Uboge, et Sen af St. Sunnioe ofo. ofo. £>offolb 

1 D. N. I, 755. ®e ffulbe tjere £eiuif8 purgacioner for be Soger, 
I) am tiflceggeS og unberfege om ben ^Jtge, Sifpens ©oenbe pinte, er 
uffi)lbig. 

- D. N. VI, 723. Ubferligere Skretning om bcnne ©trib og Slfffrift of Slb= 
bebenS Sttagc finbeS i Ganges .Slofter[)t|t. I, 599 og 2ben Ubg. 384—86. 
Sibbeben bcflagebe fig ogfaa ooer, at Sifpeii ei oilbe gjcngioe ftloftret 
©aurbo Sirfe, en af be forBumS fongelige ^apeller, fom ftongcn tjaobc 
ffjenfet bam. 1518 V° oar 2lbbeb §enrif og paa SBifpene Ukgue fyanS Of- 
ficial ^Jcbcr v>anfen tilftebe paa ©el i Slnlebning af giffet ber, fom 
lUfteiu [jaobe tilegnetfig. 12 fiagrettesmoenb bemte paa ©tcbet, at Utftein 
Softer ingen 9tet 'oar til at fiffe i §eler eller 9lotlag fra 9tebebe£ til 
Sroncmtjr. D. N. IV, 791. 

3 £aborp£). II, 432. 110 Sftagifter £ofiolb £offolb$fon. 1514—1536. 

forogebc ©atnlingen meb ct ©tpffe af SforifH ^tor§, fom fyan 
lob fcette unbev en Jtriftal Sten i bet forgolbte 5tor§, Dcoget 
of 3 om f ru SDiQtiS £>ooebbug, 2Inbrt§ 21po|rel§ SIvmieg o. m., 
(om ban baobe bjembragt fra 9tom'. 

3 be 2)age fertc ben Dolbfomme Sbriftiem II Oxegjeringen 
i SDanmatf og 9£orge, og boerfen f)an etler bane >5ortrolic^c, ben 
befjenbte <Sigbrit, oav be rige og mcegttge SBifpcr bulb, b^orfor 
be, i bet minbjie i $orge, bleoe ubfatte [or megen 23ilfaarlig,|jeb. 
£>a Sfjnjiiern ei ocb Unberbanbtinger funbe fomme i 93ejib* 
beife of ©oeriges ^rone, befluttebe ban at forfoge $aaben= 
Itiffen 1519. 33eb ben Ceiligfjeb forlangte ban af 6taoanger 
23iffop en £>je(p af 40 oaabenbogtige og ruftcbe ^arle 2 . 

2tt bet iffe bleo bermeb, fan man fc af -po|Tolb§ 33reo til 
Slongen fra Staoanger 25be 3uli 1521, tpormeb ban ooerfen* 
ber ftongen 100 Sob (Solo, og 40 r&inffe ©plben, og begjerer 
at $ongen for ©ub3 6fnlb oil tage £enfnn til „oaar fattfe 
ebmttctb oc tilbprligben tenefr." „2>ette ©ttft (froctb) og 
&ttb (torp) figer ban, er fa a fomme n atter ub af 
foar $eftilen§ og £>ob, at mange ©aarbe ligge fytx 
ebe, fom i gortiben oare bnggebe, faa ^nbtoegten 
ft or tig er forminbffet. ©ub gioe, at oi maatte funne 
gjore oor naabigjie £erre tit Millie paa lootig £ib og Sime, 
faa gjerne oi oille bet gjore af al oor OWagt og $gr." (Snbclig 
ubbeber ban fig nogle $ribeber, $orfoar for Uret og 23efjfjer* 
melfe§breo for ftn $irfe og ben§ Sjenere 3 . 

3 23egnnbelfcn af 5laret 1522 oar f)an meb i 23ergen at 
inooie 0gmunb $aat§fon til 93iffop i £ele 4 . ^nuolertib oare 

1 D. N. IV, 789. - ©rfebifpeu maatte [title 200 3Ranb, SJifpen i £)Slo 
80, Sifpen i Sergen 60 og SBifpen i §amar 40. 

3 93reoet finbeS i D. N. Ill, 783. §an unberffrioer fig Vestre gracie 
hr.milis capellanus Stavangrensis ecclessie episcopus Oscoldus og ttt= 
foier i en Sfterffrift : Nadigesthe herre verdis forlate mynom canceller 
synne plumpheyter. 

4 ftetjfer II, 644. Merebe 20be SRobember 1520 bteo §offolb aumobet 
af ©rfebiffop Sri! SBolfenborf om i goreniiig meb 93ergen& 93tffop 
5lnbor og §amat ffiiffop 3Kngnu8 at itibtne i 35egt)tibclfen af gaffen 
£Sgnuinb, $ifp i ©faltmtt, ba tmn felt) propter frigores itfe funbe reife 
til SJergcn, men lunt f)aobe fele atlerebe mobtaget b,an$ 6b. SWugiftcr £offo!& pojfolDSfon. 1514—1536. Ill 

fiore gtorantmnget forcgaaefce i &tat og ftirfe: Gbriftiern 
fjaobe oel oeb Saabtnmagt oxmbet ben foenffe Srone, men og 
Deb bet grumme flocfbolmffe 23(obbub (4be s Jcooember) tnbt 
famme, ba ben fjceffe ©ufiao 2Bafa opftob fom fit gobelanbS 
SBefricr for UtorannenS ^errebomme, og la en 3)el jnbffe 
3U>el§mcenb fenere opfagbe {jam £ulbffab, forlob fjan \4bt 
2Ipri( 1523 meb £uftru og 23arn moblo§ fine ftiger og ftugtebe 
til £oUanb. 3 oetI norjfe 5tirfe berffebc ogfaa $oroirring, 
fremfalbt ocb ftongen og ban§ JjenercS oolbfomme $erb. 
SBiffop 2lnber§ 2ftuu§ i D3(o oar fortramgt fra fit Sifpefoebe, 
og (£bnftiern3 gamle $nbling (Srfebiffop (Srif Salfenbotf baobe 
af ftrpgt for ben 23tfpen ftenbffe Sbnjliern og f)an§ oolbfomme 
%\mm fovlabt fit 6abe og tnef til JRom, Ijoor ban t>eht 20be 
9<ooembcr 1522 1 . 

Gijrijliern IlbenS $tngt ooerraffebe lllorbmambene og ifcer 
bang fortrottge Sjenere. (Sn af bem, 3orgen £an§fon paa 
23ergenbu3, fnlgte jiraj fin £erre, men inbfatte bog inben \\n 
Slfreife fom 33efaling§manb £an§ ftnubSfon, 3)egn oeb T>om* 
firfen, meb bet $aa(ceg at forfoare 6(ottet til ban fom tilbage. 
3>a £r. £an3 faonebe baali Wlob og SNagt til at forfoare 
23ergcnbu8 i Suengben, ouergao ban bei fort efter til 23i* 
ffop Olaf i 23ergen og £offolb i <Staoanger, fom ogfaa oar 
ber tilftebe. 5) a bi§fc ingen Slnben oibfte, fom menige 
2llmue bebre funbe forfoare for Uret og Doeroolb, enb ben 
rjeberltge og ftrenge fibber 2B in cent Sunge, fa a ooerbrog 
be bam benne oigtige Sefcefftiing, „faa meget mere fom ban 
oitbe ooere en gob tro norff 2Kanb, bnggenbe og boenbe bo® 
o§ 2 ." Denne bannebe og oirffomme banjle 2lbel3manb ffnlbte 
G&rtfHern8 (Sfterfolger $reberif I fornemmelig, at en 9iaab§* 

1 Chronicun Skibyense (Script, rer Dan. II, 752) f i g e r at 23ifpeme i OMo, 
Sergcu, §ainar og ©taoanger o. ft. Dare ubjagebe af bereS ©tifter. 

2 £an oar licmlig trotooet meb 9ftnrgrefa, eu ®atter of Gorges fibfte 
§ofniefter !)iils •§eiu'if§fun ©ijlbenlobe og ben fenere faa befjenbre manb= 
£jaftifle Sngerb Dtiesbatter Diemer. §r. 3itl6, ber paa famme Sib laa paa 
fin ©otfefcHg i 23ergen, oar paa $taai> meb S3i$perne t benne ©ag. 
3)en 9be 2tug. ubftebte 9iig$raabet og beriblanbt £>offolb en ©rfloering, 
at SB. fiunge l)aobe ct gobt SSbine6bl;rt> angaaenbe fin Ijele g-erb i 
Storge. D. N. VI, 732. 112 SDcagifter §of!olb £ofIolbefon. 1514—1536. 

famling af SanbetS 23ifper og 8 t>erb§lige STCeblemmer i SBcrgcn, 
otter fluttebe fig til Danmarf. 2)en 5tc Stugufl 1523 opfagbe be 
(Sfotifiiern og oalgte greberif I ttl St-orged Stonge, bog unber 
23etingelfe af, at f)an unberffreo en af Otaabet forfattet $aanb* 
feftning, buori Dtorbmaenbene baabebe at fmbe et Earn mob 
Doergreb paa SanbetS ftribeb og iftettigbeber l . Otaabet op* 
tjolbt fig Icengere Xib i 33ergen, fcnor £offolb og glere, blanbt 
boilfe Oftagijter £an§9ieff, felbte ben 2)om, at ben for omtalte 
iSlanbjfe 93iffop, ben mnnbige Bgmnnbg (Srfommunifation af 
ben ntmalgte 23ij!op til Apote 3on Slrefon, bleu fjenbt bet og 
tnagte«l0§ og 3 on ftabfoefiet i 33ifpeooerbigt)eben 2 . "Den 23be 
21uguji ubftebte (Srfebiffop Diaf, £ojMb og ftlerc, blanbt t)oilfe 
£an§ OJiule i D§lo og 3 on SlrcSfon i £ole, et 2ket>, fcoori be 
funbgjorbe, at -pr. 9iil3 £enrif§fon, DiorgeS ^ofmeftcr, Dtuf 
©albe og nogle ftlere rjanbe beftemt, ba Gfotifiiern uar r*rmt 
fra Danmarf, at <§>r. 9W8 jfulbe tage Diorblanbene Co: bet 
9iorbenfjelbffe inbtil Siraaen) og Olaf ©atbe ©abertanbene {M 
©dnbenfjelbfr'e) i IBaerge, inbtil man fit en anben ftonge. -per* 
oeb oar Dlnf ©albe fommen i ©trib meb $ong GtlmftiernS 
£ill)cenger, £>an§ 2Wule, #eDeb§manb paa 2Wer8l)u8 ogelec- 
tus til D3lo. 3 bennc 5 c ibe fit £r. Dluf fin ©aarb paa £ebe= 
marten brambt og efter mange fmaa ^egtninger (,,©fermu£e") bleo 
l;an af $an8 9Wule8 QJiagt forfulgt inb i Soerige. Derfor 
anbefaler ftaabet nu $r. Dluf til at faa 2lfcr8&u8 3 . Smellcm 5te 
2lugufi og Mk 23reo8 Ubflebelfe, t)t>or #r. £an3 OKule fom 23ifp 

1 ©eniie mcrtelige §aanbfeftning finbeg i Original paa ^erganient i 
bet norfte 9tiggard;io og berefter aftryft i ©ami. I, 1-12. Slil ©tab= 
fcefielfe paa biefe Strtif ler oebljoengte ei blot g-rebrif I paa Diiberrjus ben 
24be ^ooember fit ©egil, men ogfaa firfebiffop Olaf, 25ifperne §o8Eolb 
i ©tauanger, Cogens til gmmar, Olaf til Sergen, SBinceiitiuS Snnge, 
Olnf og ©aute ©alle Sftibbcrc, ©rif ttgerup, Olaf 33agge, grit" grifofon 
(®i)lbenl)orn) og Sotmn ^rufotu. 28. fiunge ooerbvagre grebtif §aanbfcejfr 
ningen forfimet meb ooenncvunte 8)iceubs ©igiller; ttu" be Dare ei tilftebe 
paa 9UberE)u8. §ogfolb og Olaf i SJergen ubftebte 29be October 1523 fra 
SJergen et SBreti om bercg gorlmnbliiigcr meb §ans S)egn og SB. fiungc, 
l)Diltet finbee i ©ami. til bet norffe g-olfg ©prog og §i|"t.VI, 64 o. f. o. 
D. N. V, 751. 2 %. Sol), hist. eccl. IV, 240— 43. Slntiq. Sibsffrtft 
1849—51, <Bii>t 14. 3 D. N. I, 777. ffltagifler §offofo §oj!ofofoii. 1514—1536. 113 

beltog, maa ban efter ftongen3 5lnmobning af llte^uni 1524 
ocere oiet i Bergen 1 . 

(Snbnu ben 2ben September oar Dffolb i 23ergen; tbi ^ 
oar foan meb i DiigSraabet at unberfoge jvamilien SRoftunge 
$amilieforbolb i 2tnlebning af en 21roefag 2 . 

5lt Siberne for ftlerefiet ogfaa unber ftrebertf I oebb'.coc 
at ooere trange, funne oi fe af bet fiaoangerffe ftapitel§ og 
#of¥ol&3 53reo til ben meget formaaenbe (Sffe 93tlbe paa 23er- 
genbus, af 16be December 1529, boon ^apitlet unbffnlber 
fig, forbi be ei funbe ubrebe ben forlangtc £jelp, ^a be 
paa ©runb af be baarbe liber ei funbe fa a bereS 
^nbtoegter in b, \aaat enbog bere3 £>ufe nebfalbe, 
forbi be mangle $enge til at oebligebolbe bem 3 . 
2 2)age fenere tilffreo £offolb felo £r. (Sj!e om en Somt i 
23ergen, boorom benne baobe unberrettet foam, at (§n, fom 
bebcr Samfpngb, paa Okabfhien baobe beffnlbt 23ifpen for at 
baoe forbolbt bam en ©aarb mob ban§ $orfcebre§ 23reo, boorom 
ban rnebbeler noermere Dplp3ning. 2tngaaenbe £>r. Sffe§ 
93reo til ^annifer og ^refter om £jelp, oplnfer ban, at be 
baoe foic iDtagt bertil for im baarbe lib, fom \)tx er. „Dee 
sethe syn kost med swette arbeyde med melk og bygh- 
bi-0dh, og ba 3)venger fare i 9iorb[anbene, nobe§ be felo at 
ploge og faae, og baoe oi ftor 5)(oie meb at faa faa mange 
$erfoner, at oi funne bolbe oor $)omfirfe og 6tiftet bem. £er- 
for bjeroe§ oi iffe, at tale om nogle £png3ler oppaa ^lerferict 4 ." 

1530 6 5lug. ftf Siffop £offolb af #reberif 1 23effjermelfe3breo 
for fig og alle fine ftannifer, famt Stabfoefrelfe paa alle be $rioile* 
gier, fom ban§ Domfirfe og ftapitel af forrige longer baobe boot 5 . 

1 35citne oolbfomme og uooerbige SWanb oDerlcoebe ei loenge fin Snbotelfe ; 
tfji pan djemreifen brufnebe fyan paa SbJInnDS ,£t)ft ben 24be ©eprbr. 

2 D. N. I, 779. 9 Slug. 1524 oar tjan meb at gibe SS. Cunge et gobt 
SfiibSmaal. D. N. IV, 732. 

3 D. N. II, 810. 2,rogel6, 2tbbeb i Utftein maatre fanlebc? foe ben ft ore 
9febe og Sloftrets ^ebfalbS <Sft;lb 15 ©est 153C fcelge Sloftrets ©aarb 
ftofijuS i Stananger til Sagmanb 9iicln? SlauHfon. D. N. IV, 803. 

4 D. N. in, 809. 5 D. N. IV, 802. SQfiinter ftirdjengefdjirfite. D. N. 
Ill, 373. 33eb bette befverftcbes og ubtubebes bet ©effyttelfe&breo, fom 
i)an atlerebe Ijaobe fooet V 1528. D. N. IV, 800. 

8 114 ©(jriftiern II i 9tora.e 1531. 

£>et falgenbe 2lar mobtog fcan tilligemeb SanbetS aorige 
SBifpcr $ong $reberif§ Dpforbring af 5te OftartS 1531 om at 
mabe paa en £errebag i Jtjobenbaon. £an looebe 24bc 9Kai 
at fomme og inbfanbt jig oirfelig i 2)anmarf; men ftongen 
ftf $orl)inbringer, og iftebetfor felo at mabe opforbrebe fjan bet 
norjTe OiigSraab til at betoenfe $iget§ ^elferb og bejlnrfe ftg 
meb golf og Sfibe, om ben lanbflngtige C£^>rtftiern ffulbe for* 
fage et ^nbfalb i Oforge og berbo§ at mabe paa en no #erre* 
bag i ftoborg. £>e norft'e 9tig§raaber £offolb, 33ifPop Dlaf i 23er* 
gen, 2Hncent8 Sunge og (Srif Ugeutp, fom oe( boerfen baobe Jib 
eller Soft til lamgere at oente i et fremmeb Sanb, ubftebte 15be 
3uli 1531 et aabmt 2Sreo, fmort be befulbmaegtige £an§ Oteff, 
33iffop t D3lo og OJ^attjiaS .ipoorup, $roo|l oeb St. SBtarte 
fttrfe og iRorge§ ftantSler tit at ooeroaere ben forejiaaenbe £er* 
rebag i 9tyborg famt ber oaretage 9?orge§ %axx> l . £ojfolb be= 
gao fig berimob tiibage til Staoanger, boorfra f)an 3bie 5lugujl 
unbet rettebe (Srfebiffop Dlaf (Sngelbreftfon om fin Strife og 
Dpl)olb i iljabenbaon 2 . 

£>oab ilong ^rebertf Fjaobe frngtet, gtf fort efter t Dp* 
fnlbelfe. 3 Dftober 1531 forlob ben lanbflpgtige (Sfrnjlietn 
£olianb meb en $laabe paa 25 Sfibe, fjooraf bog flere gif til 
grunbe i en Storm, lanbebe i 9iorge og opforbrebe 14 9toobr. 9?orb= 
moenbene til at fenbc 93efu(bmaegtigebe til en flor !Kig§bag, fom 
ffulbe fjolbeg i D$lo, boor man St. SlnbreaS 2lften 1531 
erfloerebe ^reberif I og bet banffe Siaai), at be alter Ijaobe 
faaret bere§ gamle $onge (Jfjriftiem II, fom mi bar (ooet at 
bltoe bem „en gob, milb, retoi§, profttlig og gaonlig gorfie 3 ." 
(Srfebiffop Dlaf tilligemeb 2Mfperne t #amar og D8lo toge 
*)3arti meb bere§ gamle $orfte; men $orfaget mi8loffebe§, og 
be 3 nceonte -J}roelater maatte bort betale bere§ grafatb. 
.poffotb flap fri, ba i)an ingen 2)el tog t bette miSlpffebe gor* 
fag, uagtet ban bertif bleo opforbret af Sbrtfiiern§ befjenbte 
2tgent, (Mebtffop ©uffaf Irolle. 

1 Smut, II, 63—69. VI, 63. fiangcS SibSft. I, 242. 

2 ©ami. II, 69. 

3 ,,ob grassantem Lutheran! smiim coaeti sunt vel eqvis vel iniqvis rati- 
onibus illi ad haarere" Chron. Skibyense Scrip. Her. Dan. II, 558. £offolt* om Sutler. 1 15 

SWebenS ^offolb fab paa ©taoanger JBifpejbf, opiraabte 
Snbfferen iDiartin Sutler fom ftirfeforbebter. £an8 fraftig* 
Sale om 5iirfen§ mange Srajt og t)an3 euangefiffe Sccrc naaebe 
ogfaa ftorge, uben bog blanbt golfet at oocffe nogen SBeocegelfe 
elier finbe fnnberlig SHebbolb. £ong greberif og ben banjfe 
9lbel fnnte3 berimob faare Del om en Stirfcforbebring, ber gao 
bem Slnlebning tit at faa jyingtene paa bet rige Stivfegobg og 
fnoeffe $rcelatcme§ 2)cagt og ^nbfi^betfe ifcer i bet norffe 
9frg3raab. SlUerebe unber greberif ljre§ [cage Oregjering be* 
gnnbte ben mnnbige Sincerity Sunge og gtere at ubftrceffe bere§ 
rot)begjeriige £oenber efter ben norffe SlirfeS ft loftergobS, og efter 
ftongenS Sefaltng bleo i Scrgen ben foftbare Slpojielfirfe, 
JBergcnS ftattjebralfirfe, Sifpegaarben og ftommunen jennebe 
meb 3 0T0en f° ra ^ SJ ere 23ergenrju§ frerf, boortil ben u§te 25i= 
[fop Dlaf gao fit -Diinbe, tbet f;an fom (Srfiatning fif td tige 
aWunfclifS Softer, ber blet) frataget *>d% ©ere. Silt £offolb et 
fjar ooeret ganffe rolig meb £>enftm tit SutbernaniSmen fer 
man af et 93reo, fom fjan 23 2>unt 1529 tilffreo ben mcegtige 
(Sffe 33ilbe paa 23ergenbu§, priori r;an beber tjam, at ban iffe 
i nogen Del i Statmnger Siffopbamme tiljteber elter befipifer 
„benne forbemte Santro og 2utt)eri, af builfen nu mange 
be§t)oerre ere i £jertet forblinbebe, men ftraffe boor bet be* 
rjat)e§, fjan ffulbe ha faa for ©ub og 9#enneffer etcerefutbtiftatm" 1 . 

Unber jit fer omtalte Dpfjolb i £>anmarf 1531 fjaobe ban 
Slnlebning tit at Icere Oieformationeng 5"r erri ff r tbt i 3)anmarf 
at fjenbe. 3 «t $illa?g til fin ©frioelfe tit (Srfebijfop Dtaf fra 
©taoanger 3 2Utgufi 1531 rjtrer ban blanbt 5lnbet „8utrn 
(SutfjeraniSme) brugeS berfafl btanbt 23orgeme, bog oar ber fior 
Uenigbeb 23onbe og £uftru tmeltem; tf>i 2)annefoinber oilie 
gjerne ^otbe bere§ rette £ro og £>nrfen." 

£an fenber bert)o§ (Srfebifpen nogle fmaa „ Safer," fom 
nu ere nne ubgangne mob bere§ ^rcebttant, £ang Sagfen 
(Jaufen). $an ftager ogfaa ot>er at $tncent§ 2unge farft 
fjaobe grebet ben gamle 21bbeb £enrif paa Utfrein og 
inbfat i ^loflret fin $ogeb. £>a Sifpen berpaa paa egen 23e* 
fojining fyavbt inbfat og t>iet en nn Slbbeb; men benne oar 

1 D. N. II, 808. 

8* 1 16 Srfebiffop Dlaf ©nflelbreftfon. 

bab, I)Qt)be Vincent 2unge fenbt til Stlofhet 3cn8 ©plntf). 
Denne b<*t>be 23ifpen oe( afoifi 09 diet en nn 2tbbeb, men iffe 
beftominbre baobe Sunge unber Dpbolbet i ftjebenbatm ot>er* 
F)cengt Sifpen om at ooerfabe ^am ftlofteret, faa at be fftlteS ab 
fom Ibenner, (ofonpane), ba 23ifpen ei oilbe opfplbc &an3 
$orlangenbe. £an center nu, at tBinccntS Cunge fommer 
tgjen paa famme Wlaabi og ubbeber ftg (SrfebifpenS Q3iftanb 
mob benne „fom faalebeS flange t;ar arbetbet om UtfletnS 
fllofler" 1 . 

6fjert&or8bag (10 9lpril) 1533 bete ftreberif I efter at ban fom 
tmlgt, men ei fvonet ftonge ^aubc berjTet ooer ftorge t 9 2lar. 55eb 
ban§ Deb inbtraf ber en iDMemtib, boori Iftorge mgen ftonge 
baobe, men (Srfebiffop Dlaf (£ngeibreft§fon uar $ig§t)ifariu§. 
#an (ammenfalbte en 9iig§forfamling ferfl til S3ob 2 i JRomS* 
balen og ftben til Srjronbbjem, men be fanbenfjelbffe Stteb* 
lemmer af Okabet, jtnrebe af (Srfebifpen? fyienbe Vincent £unge 
Dalgte i D§lo (£&riflian III, $rebertf I albfic ©en. ©aaoel 
fcerooet fom ooer et tungt ShigSjlgr, fom ©brijtian III, inben 
l)an enbnu af £anbet oar erfjenbt for ^onge, paalagbe, bleoe 
Sbjenberne og $(ere fyeifi miSfomeiebe Unber et ^olfeopleb 
blet>e OtigSraaberne 9W8 Spffe og Vincent Cunge mnrbebe. (Sn 
{RriSning af Sllmucti, t bt>i8 ©ptbfe ©rfebiffop Dlaf, Siflop 
Cogens of £amar og et $ar t>erb§lige 9tig8raaber ftobe, fanbt 
©teb, men bcempebeS uben 93anffeligbeb, ba be 3 oigtige fafte 
©lotte. 93a&u$, 9lfer$&u8 og 33ergenbu8 oare t bngtige banffe 
3lbel8mcenb8 Scerge. Oiorge unberfaftebe ftg uben Sftobfranb. 

Den gamle £offolb tog ei belter benne ®ang nogen Del 
i dampen, men forbolbt ftg ganffe paSjn). Da (5j¥e 23ilbe et 

1 ©anil. II, 72. SenS ©plntfo, 0: ben banffe SlbelSmanb 3en$ $alefeu 
Split*, fom fiben egtcbe Vincent SungeS' ©nfe. 

2 §offolb ooeroar benne ^orfamltng i September 1533, Imor btanbt anbet 
en %oift om SorgarS ©aarb og ©obS afgjorbeS, faa ©rfcfcebet be= 
f»otbt ©aarbcn. Silftebe bare l)er beSuben ©rfcbifp Dlaf, ©tognnS af 
§amar, §an8 (9tef) af Oslo, SdtgScaabenie Vincent Cunge, ©fte 93ilbe, 
<£Iau8 SBtlbe, 9iiel8 Butte, Soljan frug,(o: ffrufom) Dlttf SBiffaftSfoii, ®u= 
tfjorm 9til$fon, £an8 23agge, 9iil$ ©ron, og beSuben g-inn £cm8fon, £agen 
paa (Sgge, SISlaf ©ngctbrcft^foii og mange fleve cerlige ©anncmoenb. 
D. N. IV, 807. §offolb unberfnftcr fig Gfiriftian III. \\~ 

oar fiffer paa £offolb§ ©temning, lob ban oeb fin paalibelige 
Silboenger, (5taoangcr§ Sagmanb SWidS (SlauSfon, inbbente #0= 
ffolbS befremte Srflcering 1 . 3)enne afgao ban, ibet ban erfloe* 
rebe, at ban ingen £erre etler ftonge ^at>be fooret eller looet 
anber(ebe§ enb 53eflutningen i 93ob (i $om§balen) mebforer; 
ban banbe feller iff e boerfen i ftaab eller 35aab ot»ertraabt 
benne 93ef(utning, ellcr oaeret mcb i nogct Dpror i Canbet. 
$ong ^reberif — fagbe ban — baobe Dceret ban§ rette $erre 
og 5?onge, og ban oibfie nu iff e of nogen anbcn £erre og Jiongc, 
enb grebertfS <5on, ftong (Sbrijiian. DJtan jTulbe i bam iffc 
finbe nogen Senbcfaabc. 2)en i $ibner§ 9caeroa?re(fe afgione 
(Srflaering inbfenbteS af Cagmanben til (Sffe 33ilt>c 28 Wlai 
1536. tort efter fif ben floge (SjTeSilbe £oj!olb til i 53ergen 
1 3unt at oaere mcb at ubftebe et aabent 23reo „boort ban, 
(Sffe 23ilbe, ^oban Jtrufoo, ©eble $eber8fon, (Srfebegn til 23er= 
gen og 6tifttt§ $ormonber," meb mcnigc Stapitel f. ©. og 
%[m erfjenbte (Sfjtiftian III for ^onge uben at betinge fig nogen 
£aanbfoefhiing 2 . 3)en 27 Ocooember ubftebte SBcrgenS SSiffopS* 
ftiftS ^ormnnber ©eble $eber§fon, £offolb o. ft. en gulbmagt 
for (Sjfc Silbe til at oaere ^ooib§manb paa 25ergenbu§ paa 
„(£&rifiian ben Unge8" Q3egne. 

$aobe 9 f iorbma?nbene og £offolb oeb benne ^oieligbeb og 
Unbcrfajielfe baabet at funne afoargc ben $are, fom truebe 
bereS tfirfe og $ribeb, bleoe be bittert ffuffebe. (Sfterat S^ri- 
jitan III baobe bcfeiret fine $ienber i Danmarf oeb tjeben* 
f)aon§ Doergioelfe 29 ^suli 1536, tog l>an fort efter, nemlig 
12 Sluguft meb 11 oerb§lige 9tig§raaber i et b^nmeligt SQiobe, 
fom bolbte§ i ^jobenbaon, ben 23eflemmetfe, at ingen 23iffop 
i §remtiben ffulbe fomme til „noget oerb§ligt eller geiftligt 
Regiment eller til nogct 53ifpebomme eller nogen iRente i 
X>anmarf§ tRige" og „at M bcllige (Soangelium og rene ©ub3 

1 £offolb ?)adbe 23 Sunt 1529 titffreeet ©fie S5ilbe og anbcfalet 9ttelS 
©lauSfen Cagmanb t Dttifijlfe til efter 2Umuen8 0nffe ogfaa at faa 
blibe Sagmanb paa Stgber, ha Ijan oar en cerlig og from 9)?atib. D.N. 
II, 808. §offolbS 93reo tit 9Mlbe* g-ogeb penning 93aIt)orn, om at 
©tipper dlernet tan meb 3 ©fibe ©tjb paa Sorbet. D. N. II, 306. 

2 8et)fer$ Sirfe&ift. II, 810. 1 18 5*ifpemngten afffctffeS. Storge crffcereS for Sebemob af ©antnarf. 

Drb rettetig maa prcebifeS og forfrmbe§ b er i JRiget. Som en 
tfetge f)eiaf blene be banffe 93iffopper famgStebe. 3) a bette 
uar ffcet fammentraabtc i Dftobcr 1536 en banff $Rig§bag i 
5tj0ben&at>n, bnor allerebe 30 Dftober ubjiebfeS 3longen§ .£aanb* 
foejirting og en alminbetig IReceS, 

3 ben ferfte forptigter .^ongen fig tit oner atle Sing at 
etf!e og bnrfe ©ub og „ffr)rfe, formane, benbrage, baanbbtfDe, 
beffotte og beffjerme ©ub§ feeUige Drb tit ©ub§ 9(5rc og tit ben 
befltge %xot§ ^oregclfe og (oner at [Rorge £> exef ter ff at 
ncere og b 1 i t> e unber £)anmarf§ $rone, iffe ticcre et 
fongeligt iRige for fig, men et Sebemob af 2)an* 
marfSiRigc. 3 3xece§fen beftemteS blanbt meget Slnbct, at 
23ifpebammet3 @ob§ [fat laeggeS unber kronen og 
5tongen alene base $atrona*3ret tit atle $rcela= 
turer, *Bccrbig{jeber og 2 en, font kronen og 23iffopperne 
fjibtit bane boot at bortgine. 5l(muen ffat ocerc fri for atte 
rntfaarfige ^aatceg tit ©eifiltgbeben. Stenben berimob ffat 
tiebbtine og beleS i 3 Dele: ben ene tit ©ogneprefrcn, ben an* 
ben til $irfen, ben treble tit Slongen. 

!Beb betre StRagtfprog af en banff 5Rig§bag bereucbcS 
IRorge ftn ©etojrcenbigtjeb. 2)en fatbolffe ^irfe fif fit 9laabe= 
jteb. Stflerebe unber 18 5Ro»ember 1536 tilffrerj tfongen ffa 
5i>benbatm§ ©lot @flc 93itbe og ORagifier ©eble $eber3fon, 
(Svfebegn i 23ergen et 93ret), bnortieb ban ooerbrager bem ©ttj* 
relfen af 53ergen§ 33tffpp§bamme og aft fammeS @ob§ famt 
Dppcberfeten af bcn§ (Rente og Oiettigbeb mob fatlcS 9Infoar og 
fencre Oicgnffab. ftor bet Silfcelbe, at SRorbmanbene ffulle, 
fom rimetigt war, mobfeette fig benne Sitfaarligljeb, fcnbtcS tit 
Sbronbbjem 14 5hig§fftbe meb 1500 5\negte unber 5tnfarfet 
af 2ruib UlfStanb og Sbrifiopber £uiffelb; men ba be unob 
©lutmngen af Wlai fom tit Sbronbbjcin, bafbe ben enefte 
StRanb, af boem man t^aobc funnct uentc nogen fraftig 9Rob* 
jianb etler en .tamp for ftirfc og ^ebetanbS Uafbamgigbeb, 
nemtig (Srfebiffop Dtaf (SngelbreftSfon, mob(e§ forlabt Sanbet 1 
Stprit og ftngtet o'oer tit iRcbcrtanbcne, buor ban fun fort oucrteoebe 
fin egen og fit fjere ftebelanbS jyornebrclfe. $an bdi>t 7 fteb. 1538 £offoIb foengflea 1538. 1 1 9 

i Sicr i Srabant 1 . £mtfelbt ottertog SBeftyrelfen af Sbronb* 
bjcm, mcbenS UlfStanb fangebe 2Hogen3 i #am"ar og forte bam 
til Sanmotf, boor ban bobc i ^cengfel. £an8 JRcff unberfa* 
flebe fig frimQig, og af ben gamle [cage #offotb oar ingen 
mcegttg 2Hobjianb at oente. £an tilffrco tocrtimob fra Qta* 
banger 25 Sum 1537 (Sffe 5Mlbe en Spfonffning for Seiren 
ooer bcm, fom baobe oift jtg uipbige mob ftongen og mob 
goreningen meb SDanmarf. £an fenbte meb bet famme efter 
Dfcforbring af £r. (5ffe§ Jjener, en 6oioboile til ban§ #erre, 
boilfcn benne ffulbe paa 23iffoppen§ Segrie ooerroeffe ftongen 
fom en ©aoe og bab $r. (Sffe orn at uboirfe bam af ftongen 
et Sarnebrco, fom hct ban i fin 2ib baobe faaet af $ong 
greberif. #an§ $bmogelfe og Q3on bjalp 3 nieT - Dlbingen 
maatte neblccggc ben 25ifpeftao, fom ban i 25 Star unber fare* 
fulbe Jiber og mange 2rceng§(er baobe fort og ban gjorbe 
bet ubentoiol meb Smerte, baatt fom gob ftatbolif og patriot, 
•span bleo faengSlet (omfring 1538) af ben befjcnbte Sborb 
Otob og fort fangen til 23ergen, b r30r ban fun fort ooerleoebe 
ftn $irfe8 ftalb 2 .' 

Samme 2Iar inbbroge? unber kronen Staoanger Sifpe* 

bomme§ enefre Softer, Utfrein, og ooerbroge§ tit Jbronb 3d arfon, 

ber bog forpligtebe§ tit at ffaffe SDhmfene Unberbolb. 9Jcebcn§ 

£offolo oar Siffop, oar Sllmuen ofte urolig. 3 ^ aret 1518 

inbtraf et jrort Dplob af Sonberne i Orpfplfe i 2tn(ebning af 

en paabuben ©fat, og 1532 negtebe 25onbeme paa Jbinget i 

<2ognbal meb oprafte -Bcerger at betale Stat 3 . 3 -^offolbS 

Sib omtalteS fom ©folcmcflcr i Staoanger £r. 911(8 (Siriffon 4 . 

1 §au bar en Satterfsn of SijTop STubun Stir i ©tabanger (©. 94), 

og bleb fom ©efan beb SiibnroS Sopite! of bette balgt 30 Wax 1523 tit 

(Srfebiffop efter toil SSatfcnborf. 

- 9iorff ©ami. II, 316. 1537 affjeenbebe Ijan igjen ©c'trlaiig ©beinSbatret 

IjenbcS Dbel i ©aarbene «jl og $elbe i 9t&ft)lfe. D. N. VI, 773, 812, 818. 

3 Men. be 3 norbiffe 9iiger§ §iftorie fra 1497—1536 ©. I. 252. Sagmanb 

9KI8 SlauSfenS 93reb om ©tig SSagge. D. ]s T . II, 819. ©en mcegtige ©fie 

33i(be paatog fig 2lnfbaret, for l)bab ©tig Ijabbe gfort, og befijnberfig, 

at I) a n flog 2 a g m o n b 93 en g t i JWanVoI i I) j c [. D. N. IV, 819. 

A SBeb et 5jJrob fif Ijan 1522 opltjft angaaenbe ©foIenS Slnbcl i SolncS, 

ot bet fenbre f>oifcebe meb Sangbcevtfcn ©tuen, Soben nbenfor @tue= 

beren, et Qabe, en 2obe, et gcel)u$, ber bar nebfnlbcn, ©ntrtben nceft 120 Son ©utfjormfen. 1541—1557. 

XXVI. 

3oti $utl)ormfen,f0r(Te eoangefiffce Superintend 
bent t Staoanger fra 1541—1557. 

Hi f)aoe af bet goregaaenbe feet, fooorlefoeS en banff 
9ttg§bag i fijabenfmon 20 Dftober 1536 fiabfaeftebe, at Sifpe* 
titel og SBcerbig&eb ffulbe afffaffe?, Sifpegobfet inbbrage§ unber 
kronen, erfloerebe Sfcorge for et Sebemob af 3)anmarf8 Stige 
og berooebe i)tt fit 9ita§raab og <2e(oftcenbigbeb. 53 1 fjaoe og= 
faa feet, at (Srfebiffop D(af flngtebe for ben banffe Doermagt 
tit £otlanb, at Sijlop 2ftagnu8 i £amar og £offolb i <Staoan* 
ger bteoe foeng§(ebe, og £an8 Oieff i D§(o frioidig nebtagbe fit 
(Smbebe. $un ScrgcnS uboalgte 93tj?op ©eble $eberSfon be* 
bolbt 23ergen§ ©rift fom eoangeliff Superintenbent, t)t»orttt tyan 
Met) orbineret i ^jobenbaon af Dr. 23ugenf)agen. 

3)en 2 (September 1538 unberffreo $ong Sbriftian ttn 
paa £attn ffreone Sltrfeorbtnant^ 1 , fom fenere ooerfatteS paa 
banff og meb nogle $oranbrmger oebtaget paa £errebagen i 
Dbcnfe 14 3um 1539. £>enne,„ben tette DrbinantS, fom paa 
£errebagen i Dbenfe bteo ooerfeet og beftgtet" af^ongen og 22 
banffe (RigSraaber, oar oel fun bejtemt for 3)anmarf, men ben 
bteo, ffjont ben fun ffulbe oaere miblertibig, bog (ige inbttl 
1607 Otegel og Otettcfnor for 3torge8 Slirfereformatton 3 . 

Deb ben ftore93ob, fulbe "Jrebiebel i ©tegerhnfet eg ^jelmeganrbett tiU 
t)«rt Stolen. D. N. IV, 795. 

1 ©en er Ejobebfa^eltg forfattet af banffe ©etftlige, men blet) gjennemfeet 
faabel nf Sntfjer fom af Songen fe(t). ©en unbergif flerc g-oranbrin= 
gee i Stfpemebeme i ftjebenbabn 1546, Dfibe 1542, Slutoorffob 1546. 
©en bleu albrig i fin £>ell)eb gjenneinfort i 9lovge. 

2 Orbinantfen needier 9lorge fun 93tab XCI, b>iu- ber ftaar: „0m 
&torge. Wi ville met det forste besorge Superattendenter udi 
Norge til hvert Stift, huilcke Wi oc ville giffue Befaling at de saa 
meget som muligt er, skulle gjore deres Aid, at huer Sogn niaa 
haffue gode Predickerc oc det sande Guds Ord, at der oc intet maa 
forsomtnes, huad der harer til Guds Ords Prediken oc Menniskens 
Salighed, Oc skicke huad dennem tilstaar udi andre Sager, de i 
denne vor Ordinants begrebne ere, indtil Wi sclff komme til 
Norge, huilket wi met Guds hielp snarlige forhaabe. Da ville Wi Sirfeforbcbriugen. I 2 I 

JlirfeforbebringenS Snbfarfet i iftorge oar imiblerrtb en 
oanjfelig (Sag. Sutler og ban? Caere oar i iftorge libct be* 
fjenbt og baobe oifi nof, nben for 93crgen, faa $nbere. Den 
IWaabe, boorpaa be banffe SDtagtbauere gif frem i bet be affatte 
og fangebe SanbetS 93tfper, plnnbrebe ftivfer og Efofiere, inb= 
brog SifpegobS, ftloftergob? unbet Kronen, funbe iffe anbet 
enb gjore golfer fienbtlig ftemt mob en (Reformation, fom 
maattt forefomme bet fun at ocere et $aaffub tit at berooe 
Sanbet bet? Uafbaengigbeb og ubp(onbre Kitten. Dertil fom, 
at man faonebe ben forjre 23etinge(fe for at inbfere SReforma* 
tionen, netnlig Seer ere, fom funbe prcebife (Soangelict rent og 
QBifper etier ©uperintenbenter, fom funne orbne KtrfenS Slnlig* 
genber. 2Hang(en paa coangeliffe $refter oar faa ftor, at 
meben? Kongebub paabob Kirfeforbebringen, og en no Kirfcor* 
binantS tnbferteS, maatte man (abe be fatbolffe $refter for* 
blioe t bere? (Smbeber \ og boor fror SDKanglen oar paa 93ifpc* 
eoner fan man fe af getgenbe: ©taoanger 93ifpejiol ftob lebig 
5 Star, Sbronb&jemS i 9 2lar. 37ttbtfommer 1539 oare i D$lo 
famlebe Kanniferne af D3lo og £amar bet belc Klereft og 
$lere meb S3ergcn8 Superintenbent ©cblc $eber§fon og be 2 
banffe 2lbe(8mcenb £.r. Sruib UlfStanb og #r. S(au§ 
23ilbe, ber oare ubfenbte fovat orbne M norffe Kirfeocefen, 
og faa tnbfort ben fongelige cbjifietige DrbinantS, fom be 
mebbragte. 

3 begge bi§fe 23ifpebommer, fom oeb {Reformations jTogeS 
fammen tit et, nemiig 5lfer§f)u§, og nu talte ooer 100 
^reftegjelbe, fanbte§ ber^ogen, fom turbe paatage fig 
at ocere Superintenbent. £>e batit berfor 21 tic, at Kongen 
oitbe beffiffe bem en Icerb 2Ranb, fom bette (Smbebe funbe 
forefiaa 2 . (Snbnu maatte imibtertib benne oigtige 53ifpeftol ftaa 

efter Superattendenternes raad besynderlige, huer sted beskicke oc 
stadfeste, hvad efter dehne Ordinants der icke holdis kand. Thi 
der vil udi mange Stycker koldis en anden Ordinants. ©et fonge= 
lige Sefte bleo imibtertib forft iubfviet af rjanS ©onnefen (Stjriftiau 
IV, ber 1607 ubgab ben norffe SirfeorbinantS. 

1 @e Sonflcn* ©red tit Sffe Sitbe i SangeS be norffe filoftere* £ift. 
lftc ltbg. 93U. 13, 768. S#.eoI. SibSffr. II, 169. 

2 Seretningen fmbeS mebbett af 3. <£. 93erg i SSubft. Ill, 320. ]2'2 fttrfeforbebringer. 

2 2tar lebig og fe(n ba ftaobe Eongen ingen SInben at ffiffc 
enb ben refigncrebe SBifp i D§!o #an§ SMeff, bcr bebe ufan* 
net cfter et $ar 5Iar§ #or(eb. 2lf be beftonamre faa og 
ufulbficenbige (Sfterretntnger, bcr ere benavebe fra bi3fe Siber, 
funne w bog ftuttc o§ fit, at bet oneralt fanbte? Uorben, 
Sfti^neie og ©trib famt mcgen Sigegplbigbeb for Gbrifienbom* 
men, ftor SBebbcengen neb 9tetigionen§ gamle former, megen 
llniliie mob be eoangeUffe $refrer, fom bnerfen neb 2ennet, 
Saerbom efler £>ngtigbeb funbe tiifjcempe fig ben miStamfetige 
og fetnraabige SUnuieS ^aiagtclfe. 

£ruib U(f§tanb og (£lau§ 23 i ( b e fagte ne! at afbjeipe 
be noerfle 3tti§brug neb be 9iece§fer, fom be ubjiebte, og ftongen 
fenere befrceftebc; men bringe $o(fet til at rette fig oevefter 
formaaebe bnerfen be etler ©origbeben, faa ©triben nebnarebe 
et belt $arbunbrebe mellem ^refieffabet og SUmuen, ba benne 
paa mange 6teber befg unbbrog fig forat oebligefjolbe bcreS 
^irfer, ^irfegaarbe, ^reftegaarbe, bet§ for at pbe ben lonbe* 
ftemte Sienbe 0. m. 

£>nab ber er ntret om be norffe $orbo(be i 2Uminbefigl)eb, 
fanbt fcxrlig 9Innenbelfe i ©taoanger Stift, f)nor ^nbbnggerne i 
QHminbcHgbeb nare minbre oplnfte og mere paabolbne paa bd 
gamle, enb paa be flefie anbre 6teber i Sanbet. 3 93cQt)n« 
beffen nar bd ^ongen§ £enjigt at f(aa ©taoanger og 53ergen3 
©tifter fammen, tigefom ban banbe gjort meb D3fo og £amar3. 
©tnrelfen af Stananger Stift blen onerbraget til 23ergen§ bng* 
tige ©uperintenbent ©eble $eber§fon. T>et fan nbcntninl 
tilffrine§ benne famnittigbeb§fu(be Oftanb, ber banbe fntbt op 
at gjnre meb at refovmere 93ergen§ Stift, at ban fif ftongen 
tit at fabe fit $orfaet om Stifterne§ ftorening fare. 33aaren 
1541 x ubnoennte £ongen fit Snperintenbent oner Stanan* 

1 $eber GtnuSfon, 93ontoppibnn, 8)tiinter 0. %. feite, narir be Kibe Son 
orbincreS til 23iffop meb be banffe ©ifper atlercbc 1537; tfji ben fam= 
ttbicje (SjeflnnbS *8ifp sp. $>a([abiu$ figcr i ^ortolen tit fin ln-cvis cx- 
positio Catechismi of 26 Suit 1542 „nuper constitutus Supevintcndens 
Stavangriensis dioceseos S. ®utI;ormfeti. SJJntabi 2c0nct Peb gjeiberg 142. 
SGln'iftimi IIIDieS Skcobog ad 1541 ftanr bcSubcn „-£>r. Son ©ttttornu 
ffal IjnPe 93ret> nt finite bccre ©upcriiitcnbcnt i Stnoanget ©tift." §an Son (Suttormfon. 1541—1557. 123 

ger $x. ^o n ©uttormfen, en dormant) af en anfelig 
norff StbelSjIcegt. 

£on war ncmlig en San a] ben norffe 2lbe[§manb @u= 
tborm 9ftel3fon, bee 1490 forefommer font Sagmanb i 33ergen 
og oar Srobcr til ben rtge og anfeebc (Sottffalf ben $ngre, 
23ifp i £>o(e (f 1 520). Jon ©uttormfon oar faakbeS fatter til ben 
af 581anb§ ftirfeforbebring befjenbte [cerbe og bogtige i§(anbffe 
Skgmanb Dbbe ©ottffalffon, bet 6 2lar gammel tar fenbt tit 
fin Jvarbrobcr ©uttjorm 9W8fon og af benne bleo fat i 99er* 
gen§ ©fote, boor 3"" fcl famtibig bar faaet fin ©annelfe 1 . 
Dm ban§ Ungboin og boor ban fenere mobtog fin ©annelfe 
faoner man btbinbtil (Sfterretning. ©anbfonligois bar ban 
fiuberet i Ublanbet og ber bleoen befjenbt meb Oleformationen. 
Dm ban bar oceret *prejl inben ban i 1541 bleo ubneeont til 
©upcrintenbent oibe§ iffe. 2)a $eber (E(au3fon og ^(ere jtge, 
at ban aOerebe i 1537 bleo oiet til ©uperntenbent, er M nut? 
Hgf, at benne cetfiore -ftorbmanb aflerebe bette Star bleo oiet 
til Jpwji. 

Dm r)an§ 33irffombeb fom SSiffop t ©taoanger ere (Sfter* 
rctningerne faare mangelfulbe og ti(be(3 bunfle. Si f tQc imib= 
lertib mebbele bet Stbet, oi Deb om bam. 

3 Slarct 1544 ubftebte £r. (£brtfropber £uitfelbt, 
ber efter Xb;orb ftob 1542 oar bleoet oar forlenet meb 
haaht SSergen og ©taoanger, 4 DreceSfer, ber inbcljolbe 
intereSfante 53ibrag til at (cere ftorbotbene i btSfe ©tifter 
at fjenbe. 3 en Q f ^ cm f^9 er & an - at ^ oar ^efluttet 
paa menige Sagtbing ooer bi§fe toenbe ©tifter, 23ergen og fif fin SBcfti fling iif at ticere Suberintenbent Cerbng cfter ©onbag ocuili 
1541. 

Dbbr bfeb, forbi fjan oar foftrct i Dtorge, fafbet I)in norffe. §an oncr= 
fatte forft bet nrjc Jcftomcnte paa SSlanbff (©Spotin III, 109, > 3on8 
og £)bb$ garfaber Dor 9ttel8 effer SfcicolaS Sftagntoalbfon til 
SSrnnbSbifcn, ber igjen bar en Son of iftibber og SftigSranb (1450) 
Sftagntoafb 9iieff>fon, fom ffnl f)aoe secret Sngnmnb pan flere <Stebet 
og Prober tif ben befjenbte norffe fibber og iftigSrnab Dlaf 9iieI§fon 
paa Solge, ber 1455 tjnfcfig mtjrbebeS i 93ergcn of Sitjbjferae. 124 &• fcuitfelbt* fftecee. 1544. 

©taoanger, at boo bet ftnbe§ meb at fjotbe 2ooerbag§belgen 
ffal bett 5 Oftarf ^enge 1 . 

2)ernceft beflage§ og af QBrefiernc, at be iffc faa bere§ 
Otettigbeb, Sienbe, Jlirfegang, Ubferb tit gob ftebe efter ftongl. 
SRajeftcet og SReccefen, fmi§ SDct bet fan ooere faa fjar jeg be« 
falet min $ogeb, at, naar *J)refren taber bem forft tiltate, fom 
igjen fiaar, meb 2 eller 3 oife 2Wcenb af <5ognet om bere§ 
Otettigbeb og be bennem iffe bflre oille, faa ffal ^reften ftage 
fig for $rooften. 2)erfom pan fan iffe faa Sfjel af bem, 
ba ffat ^rooften unberoife $ogben, og ban ftraffe bennem 
fom ultibtge Unberfaattet til Sreoebrubt og betale ftben fulbt 
op 9111 

35erna{t ere 3 °9 uporige og ultibige i (£ber3 fjetlige 
$)age at feolbe, at 3 iff* &ifl* (abc Gsber neie meb bem, fom 
$reften Infer, efterfom Orbinantfen inbepolber, faa bx)tt m 
(Sber paa ^ongl. 9ftaj. $egne, at c j aloorltgen Ejotbcr (Sber 
efter f)an§ 9?aabe§ Drbinant§ og boo berimob brtiber, t)an ffal 
af min $ogeb jiraffeS for Ufeorigpeb, fom en uporig Unbcrfaat 
og ulobig at bebt 5 SWorf. ie§lige at 3 iffe oille fcolbe 
(Sber§ ftirfegaarbe rene, fom GtoerS 5lroppe j!al beberlige i 
boile§, ei feeder (5ber§ $unt, ^rcebifeftolen og ^oi 5t(ter i feoer 
5tirfe meb fin SDtagt og taligpeb i alie probe, faa er ber og 
beftuftet, at ©ognene ffulle fjolbe $irfen meb ©tetter, Sten og 
Zoxv. Dg StuferneS DmbubSmcenb ffulle labt bngge $rcebt* 
feftolen i ^irfen, og opbolbe £oi*9tlteret alene meb 2'93ojlt)8 
og rene itlceber og be ffulle intet tcenbe§ for $rcebifen er ube, 
om pan fjaoer 9iogen, font fig berette oille, eller§ iffe. £>et 
ene Co8 ffal broenbe til ^\\i (Sprifti 2egem§, og bet anbet til 
fyan§ bnrebare #aeber og kerning og ftben ittgen £n§ tjolbe i 
i $irfen. £00 berimob gjor, bebt 3 Wlaxf. <8ommefieb§ er 
og beflaget, at 3 tffc oille fore (£ber§ 33orn til Sprifrenbom- 
men, men bebc bennem bjemme, fom b<tt oar fogt, og 9?oben 
ffulbe ffe, at bet faa ffulbe bjemmebobe?, og er farffe og oel 
tilpa$, og albrig ftben betce bet for ^reften og fjelben og albrig 
fomme be 23orn til ^irfen og pore ©ub§ Drb. Mlige at 

1 fteyferS &irfe()tftorie II, 488. Gfjriftiau III Deb trag II, 377. 6. £uitfelbt* OieceS. 1544. 125 

naar -ftogen frcenfe§ l og begjerer ^reflen, faa mile be, fom 33cbne 
ere, iffe fare affteb uben (o: men) fige: „*Prcfien fommer t>it> til 
til ftirfen om ©enbagen eller 8 Dage. -pan bier Del faa 
loenge; og naar $rejten fommer, ca er alt DMenneffet bet) og 
faa er forfemt. T>erpaa er faa btfluttet, at be, fom blette be* 
funbne bermeb, ffutle bebt f)t>er ©ang 3 2Narf ^cnbinge. 

3tem beflageS og at 3 iffe oille fage £ooebfirfen, naar 
©uperintenbenten fommer (Sber til SSijttering, faa er berom be* 
fluttct, at naar fwn fommer til ^reften, ba ffal fjan fabe ub* 
gaa florSbub 2 , fom forbum ubgif i ben ugubelige SMfitering 3 , 
ber 3 ba almmbeligen fegte, og ftnge ba albrtg ©ub§ Drb at 
bare, og boo ba iffe fommer forfalb§le§, f;an ffal bebt $ogben 
fom for £bing§bub§ g-orfemmclfe. 

Saa beflage fig og $irfen§ Dmbub§maenb, at be iffe 
faa ^ettigbeb, fom ftirfen bar i Sanbffnlb, 2ienbe, ftoleie og 
Slnbet. 'Baa gioer jeg (Sber tilfjenbe, at »or fjere £erre bar 
befalet mig, at jeg ffal labe $irfen§ %oxbtx °fi 3 ovt)e P arter °9 
boi§ fra ^irfen er fommet, 3orb og 3 ort)e P artcr ' ^J er °9 
2tnbet meb Uret, bit ffal jeg labe uunberfomme 4 igjen meb 
Oiette og boo, fom tffe gjar Slirfen fin Ofattigbeb efterfom gam* 
melt er, bebe ^ongen 3 Wlaxt og gjer ftben aHigeoet ©fjel. 

<5amme 2)ag, ben 18be 3anuar 1544 ubftebte fra 33ergen 
(Ebriftopber #uitfelbt, ^aoeb^manb oner 53ergenbu§, ©taoanger 
og $arbebu§ og »3o*nn ©otterumfjen 6uperintenbent ofuer 
Staffoanger Stigt" en 9iece§ til be 23#nber og menige 9tlmue, 
fom bngger og bor i fitftcrlcn, Oftibfn§fel, $aabt)gbelen, 
SKebeneS, Q3alber§ og £>atlingbalen, boori be flage 
ooer, at nogle af bereef ftirfer oeb Sanrvjgt ftobe falbefarbige, 
og at $irferne8 ftente og 3 nt, f om ft fofminbflfcS, „faa at bet 
ftaar at befrrjgte, at ftirferne til ftor ©fabe for 511= 
muen ffal falbe neb." $or at raabe 33ob paa bi$fe Ulem* 
per b<it)be man, i DoerenSftemmelfe meb boab Drbinantfen bo* 
ber og b^ab 6fif er i Bergen, fom ^ongen ml ogfaa ffal 
bolbe§ i ©taoanger, taget abffillige 93efiemmelfer, booraf be 

1 Slioer fog. 2 o: Subftiffe. 3 o: unber be fotljolffe *Bityers SMfitatS. 
4 o: gjeufommen. 126 SHece« af 1544. 

oigtigfie Pare: at 2l(muerne Dare pligtige til at opbogge og 
oebligebolbe faaoel bereg £>0Debfirfcr fom (mao ©ognefirfer, 
at JlirfenS Dmbubgmcenb ffulbe ubocelgeg af me* 
nige ©ogne bomber, bet (fulbe faare bem, fom formuenbe 
ere, fcoilfe ijoert 3bie 3lar ffulbe afloegge Oiegnffab for atle 
^orber og ^orbeparter, fom ere ftirferne frafomne foruben Sod 
og 2)om og ffulbe gjengioe§ ftitferne; at ftirfen§ DmbubSmcenb 
ffulbe afloegge Dtegnffab for SlirfenS (Rente, inbfrceoe, boab ber 
oeb Sefiament ffjenfeS, ei.labe &irfen§ (Sgeffooe forbugge, foare 
til be ftirfenS <iljor og SUterfjor, fom be mobtage, famt fore* 
fiaa ^irfeme Del, bngge og forbebre bem 1 . 

3lf Itt 9lnforte fan man allerebe flurte ftg til be 2> l anffe* 
ligbeber, tjoormeb #r. 3°n oilbe faa at fjoempe; tfjt biSfe 
Sejfemmelfer oibrte om en Qllmue, ber bcl§ Dar ligegplbig for 
al Atirfeltgt, bel§ meget paabolben paa M ©anile og fienbtlig 
ftemt mob ftirfeforbebrtngen. 2)ert fan man belter ei fortoenfe 
golf, fom Dar faa raae og uoplofte fom bette ©tift§ 2llmue, 
ber fnapt fjenbte .f irfeforbebringen uben af ben iWaabe, fjoor* 
paa Sfjorb Diob reformerebe, la \)an bortforte ben gamle 
23iffop #offolb, opbroenbte 2)omfapitlet3 ^apirer og 2)ofumen= 
ter og bemoegtigebe ftg Itt fatfjolffe 2lfguberie8 ©olo og ftofi* 
barbeber. $eb famme Ceiligbeb baobe benne Dotbfomme Otefor* 
mator, la bet oar flatten at loegge ©taoanger unber 33ergen8 
©uperintenbent, inbbraget unber kronen ei blotfamtlige 23ifpe* 
tnbfomfter og 3orbegob§, men ogfaa ftapitletS og 3)omftrfen3 
(Sienbomme. ©om ^etge tjeraf Dar 5tapitlet oplofl faaoel fom 
ben meb famme forbunbne ©fole. 2)en nne ©uperintenbent 
faonebe faalebeS bet Oiaab og ben £>jelp, fjan funbe oentet i 
Jtapitlet og ben Ubftgt til at banne Soerere i ftremtiben, fom 
©folen t)l>tt)t. 2Jeb ^apitletS Opening oare be ftille 2fte8fer 

1 SMsfe SfleceSfer ftnbeS i Sfjnfticm III §iftorie neb &rag II, 377. %n\a 
ben nlminbclige §crrebag i Oslo 1548 togcS tilbcls tignenbe S3eftem= 
nicifer. Set poabobeS nioorfigen, at ode ^irfec flat fjolbeS Deb ffjeHig 
Signing og ©manienter. 1550 befatebeS Sllinuen i Oslo og §nmar 
©tift ftrengeligen, „at fccrbigtjotbe og opbt;gge faa mange §ufe 
paa 5jjref tegaarben, fom be pligtige ere og af ganiniel 
Sib ber nb t uort s Jtige 9iorge ©eboanc [jar ooeret." Ifjorb Sfteb 127 

foriiummcbe, meb beteS baglige „3Hber" og bermeb forbnnbne 
SBigilicr eller 9?attefange meb Conner for be Qtfbebe. ©tiftct 
baobe tabt fin geijilige ©torelfe 03 eoerfie geijilige SRet. Dcnnc 
Dpte&ungStilfranb baobe caret i flcre Slar. 9tlt oar faa(ebe§ 
i Uorben. 2Umuen feloraabig, ^refierne uben Dpftgt og lugt 
og i bet bele ©tift oe( neppc en enefte eoangeiiff $rejr. ®na= 
ncl 2Uimien fom $rejief!abet oar enten fulbfommen fafbolff 
eller religioS ligegulbig. 

Siftnof baobe Jtongen, ba fjan ubnaonte £r. 3 on til 
©taoanger ©tift§ eoangeliffe ©uperintenbent og paalagbe fyam 
rt at baoe Jilfpn meb at ©ub§ Orb ret og flart praebife§ ooer 
alt ©tiftet efter oor DrbinantfeS Sobelfe, fom oi b«nnem ber* 
paa meb fig opgtoet baoer," tillige befalet fin fceit betroebe 
Sjener, ben omtalte 2borb $ob, at ban ei blot ffulbe ublegge 
3on ©utborm^fon Unberbolbnmg „efterfom ben ©up eritenb enten 
bar ufci 33ergen3 ©tift 1 ," men ogfaa trolig tilbjcelpe at Stolen 
og Stitfen ubi ©taoanger meb OJcagt bolbeS og igjen oprette§, 
at ©folemejier og ^erer tilfororbinereS, og ublcegge en oerlig og 
nobtorftig Unberbolbning paa hd at @ub§ Drb maa foge§ og 
Steltgionen faa meget be§ bebre maa gaa for fig 2 . 3)et fpne3 irntb* 
lerttb, at £rjorb oeb Oteformationen banbe gjort faa rent 
23orb meb ^irfenS rige 2lro, at ber war libet tilooerS til tin 
nne 2Mffop§ Unberbolbning og enbnu minbre til itapitlet, ©fo« 
len og ©omftrfen. 

SDen frorfte $anffeligbeb, fom £r. 5on baobe at fjcempe 
meb oar ben jlore IDtanget paa bnelige Oftoenb, fom funbe 
anfaetteS fom eoangeliffe $rebifanter eller 'Jhejter og efter* 
baanben erjlattc og fortroenge Oftunfeprefterne, fom unber 
btSfc Dmframbigbeber bleoe ftbbenbe i bere§ Smbeber. 3 
Sanbet faonebeS ncejten ganffe eoangeliffe ^refteeoner, naar 
unbtageS i 23ergen; men ber baobe Wlag,. ©eble felo futb 2ln= 
oenbelfe for alte bem, fom ban funbe opfojlre. 3 ©antnarf 
oar ber ei belter Ooerflob. ©elo om ber ogfaa gaoe3 (5n eller 

1 £m ben bergenffe 93i|Top Sens @d;elberu|)8 Sen 1557 je ©(jriftiau III 
§iftorie uet - Sraa, II, 536. 

2 Gfter Slfjfriften paa SHigSarrfjiDet of JUabebogen 9to. 30 i Det banffe 
©cf)cimc 3trd)tD. Slorfle JHegift. I, 61. 128 SRangel paa ^reftet. 

SInben, fom fmobe fig ft og 2ftob til at oooe fig op blanbt be 
feloraabige preftefienbffe Dtorbmcenb, faa baobe be ^aerrefie, Der 
buebe bet minbfie, 8gfl tit at ooertage et oibtloftigt og befocr= 
ligt $reftefalb oppe i gjelbbngbene, fmor be oare ubfatte for 
alliens <5aon, for at fulte, mi§t)anble§, ja broebeS og be3uben 
ei funbe gjore fig forftaaelige eller forftaa 23onberne§ ©prog. 
SDertil fom, at bd Ottjgte gif i T>anmarf, at Dforbmcenbene 
floge bere§ eoangeliffe $refter ibjel, et 9tygte, boi§ 
Sanbbeb (Sagn fra 9ieformation§tiben befroefte. 

£oorlebe§ ben nrje 2ilfon8manb fogte at lofe fin oanffe* 
lige Dpgaoe, oibe oi iffe, tl)i oi faone ncefien ganffe DplnSnin* 
ger om $orbolbene i 6taoanger Sttft i be 9lar. <5anbfnnlig f;ar 
l)an begpnbt meb at oifttere i &t\\kt og unber Sifttatferne fogt at 
orbne ftirfeocefenet faa oibt ffe funbe efter ben noe ftirfeorbt= 
nant§, men allerebe bette maatte opoceffe 9)?i3noie baabe l?o§ 
2Ilmuen og be fatf;olffftnbebe ^prejier. Dm bi§fe ogfaa forat 
bet)olbe bere3 ftalb i bet $bre maatk rettc fig efter Drbinant* 
fen, faaloenge Sifpen oar tilftebe, faa fan man ocere teinmelig 
oi3 paa, at be etter§ iffe regnebe i>d faa noie, faameget mere 
fom be oeb $oranbringer paabroge ftg OJienigbebenS 2fti3noie 
og ftobe $are for at futte, forjage§ eller broebeS. 

*Bar M oanffeligt, at faa $refl og 2Jknigbeb til i M 
$bre at rette fig efter Drbinantfen, faa fan man nof begribe, 
f)Oor(ebe3 M gif til meb ftorfonbclfen af (Soangeliet. £oorban 
td i faa £enfeenbe ftob tit fan man fe af $ortalen til brevis 
expositio Catechismi pro parochis Norvegianis, fom ©jet* 
lanbS ubmerfebe Stffop, $etru§ $atlabiu§ 1542 ubgao. -pan 
anbefaier benne lille Sog til be norfle $refier meb bi§fe Orb: 
„$atecr)i§mu§ alene, fjere £errrer og 23robre i (Ebrifro gjor 
9D?irafler i benne Sib, fom oi nu leoe i og flptter jiore SBjerge 
fra DJterfet til 8pfet§ $ige. Zfyi ben Icerer fort og flart baabe 
8ooen og (Soangelium. Often oeb 8ooen blioer 'StinberneS Q3e* 
fjenbelfe, oeb (Soangelium ©nnberneS ftorlabelfe, fjoilfe 2 6tnf= 
fer ere 2JJenneffene uunboarlige til ©aligbcb, forbi be febe 
Singer og Xxo. (£t fonberfnufi og obmngt £jcrte fommer af 
<Sonberne§ 23efjenbelfe, og af (Soangelicto ^orelfe fommer 2roen. 
{joilfen alene gjor retferbig for ©ub, forbi ben griber fat paa ftatecfjiamen anbefale*. 129 

©ub§ SBarmbjertigbeb for (E&rifH Sfnlb. $erfor anbefafer jeg 

fjere £crrer og 93rebre, (Sber i 93efnnberligbeb bcnne title 
5¥ated^idmi 23og og beber (Sber for (Efmfli <Sfnlb, at 3 l<** e 
flet ubenab be ©tnffer, fom ben unbemifcr i, og tro* 
ligen og flittigen for nlle Sing (cere (5ber3 golf be famme — 
— benne Sernelcerbom hex iffe foragteS, men larcS og bruge§, 
at man fan (cere at brage ben betlige 6 f rift fotb til Sonen og 
og (ioangelinm fom be to rette #o»ebartiflcr i oor ©aligbebS 
Sccrbom og toibc at fliffe fin ^rcebifen og Scerbom fjereftcr fom 
efter en m§ {Rettefnor, btnlfen t>i falbe analogiam fidei, faa 
at be, fom gioe fig ub for ^rcebifere, ffnlle iffe fiaa og 
oaafe eller ocetie $irfen§ Cabinet, men Icere bere§ Jolf noget 
t>ij? af ®ub§ Drb i fort 33egreb \ $vai> m teorigt tribe om 
£>r. 3°"' mebenS Ijan finrebe ©tawanger ©tift er, at man a\ 
$ongcbre»e af 1550 fan fe, at l)an f)ar flaget til Slongen oner, 
at ©tauanger 2)omfirfe oar faa forfalben, at ben iffe jrob til 
til at bjelpe, og at ^Srefterne flagebe oner Cathedraticum og 
bebe om at forffaane? for famme 2 . 1551 ftf ban ftongebren, 
fcoori naabnbe§, at ber, forbi mange ©teber ber ubi iRiget 
©nnb og Dnbftab formere§ og (Eeremonier iffe bolbeS neb 
2Jcagt om ©ub8 'Sfiffe, bellige Drb og Soangeltum, ffal i 
b»er ©ognefirfe bolbe3 3 23ebebage meb ftafte, SReSfe, Citani 
og ^roebifen. 1553 og 1555 nbgif fongelige gororbninger til 
famttige SBifpcr om Sebetbabere (©jenbabere) og ©aframenterer, 
bnori 5llle og Snboer forbnbeS at t)ufe faabanne, ber fra anbre 
fianbe forbrioeS, men i 9torge antage§ for 9cotte og $orbel« 
6fnlb. 1564 5 ^nni bemte 3 on ®ut&orm$fon og CaurttS ©om ©ritnb fyoorfor Ijait ubgao benne 93og figer Ijan: major necessitas 
postulat, ut Norveyianis fratribus nostris inservirem. illi enim jam 
aliqvamdiu vexati sunt et jacentes sicut oves non ha- 
bentes pas to res. 

Songeii tilfCretJ 1550 6-^riftoptjcr §uttfclbt, at ©uperintenbentcn i ©ta» 
Danger Ijoobe flaget ooer ©omfirfenS gorfalb, tjoorfor (jau beber 
©IotSfjerren at begioe fig bertjen forat befe SirfenS Signing og [)UtS 
ben et Ian [jjelpes meb fete SSeFoftning, ba at la be foige Sir fen, 
IjbiS ©ob§ og ben Petite, fom tilforn laa til famme SirfeS Signing 
paa bet at ben iffe plat forfalber. 91. 3t. I, 126. 130 ^allabing om be norffe ©uperintenbenter 1546. 

#an8fon, Sagmanb, i en Dbe(8fag om ©aarben $aule i 5Iff* 
jlibrebe 1 . 3 155 6 aflagbe 2lnber§ £enrif3fon til ©uperinten* 
benten 3°n ©utr;orm8fon JRegnffab for ©taoanger 2)omfirfe 2 . 

9lt 3^n @utf)ovm§fon i htt minbfre i 23egpnbelfen af fin 
93irffom&eb £)ar arbeibet meb 3&« og ei uben #elb, funne m 
fe nf ben famtibige ofte omtalte $eber $aUabiu8'3 $tbne§bmb. 
3 (Sfterffriften til ben banffe Doerfoettelfe af ban§ noeonte 
brevis expositio Catechismi pro parochis Norvegianis, 
fom ubgaoe§ 10 SWat 1546, ffrioer ban. „£itforn i Satinen 
gjorbe jeg Jtltalen paa benne foie Ubtnbetfe ooet $atecrji§mu3 
„for norffe ©ogneprefier, fom ben Jib iffe oare faa fremfonme 
i M falige @ub3 Orb, fom be nu af©ub3 Drb ere; og bebre 
blioe be jjerefter noeft ©ub§ £>jefp, efterbi boert ©rift faar fin 
egen ©uperintenbent og ooerfte SilfgnSmanb i Ofaligionen, fiben 
Dor fjere s D?ebbrober Wl. 2inbrea§ 2Katf)oei bteoe benffiffet 
tit D3lo og £amar ©tift og 9R. 2orbernu§ Dlaoi 4 bleo 
nu f)er i biSfe 3)age orbineret til 2bronbbiem§ ©tift. Og 
bi§fe to levrbe 90?amb finbe ber i (Kiget for bem oore ffere 
2Kebbrobre Wl. ©ebelium $eterinum 5 og 5). ^onam ©otljormi, 
„fom f)aoe trofigen og oet arbeibet i bi§fe Slaringer 
i $erren§ 93ingaarb iffe uben $rugt." 

(Sfterat^on ©utr;orm§fon i fjenoeb 15 2Iar fjaobe befloebt 

1 D. N. VI, 812. SauritS eller SaSfe £an8fon Imr efterlabt fig nogle Op» 
tegnelfer om SScEfbi af SorbegobS o. m. 1570, Slfffrift af ©taDangcrS 
spritulegier o. tit., font finbeS t en jirlig iitbbuttben, ffreoen norff 2od= 
bog. $aa SBinbet er trtjft 1588. Snbetti ftaar: „Dette efterschreffne 
Schreff ieg Lasse Hasson Laugmand i Staffanger y Laugbogen Den 
16 July. 

2 ©ette Jftcfliiffab fittbeS i Original i bet norffe DiigiSarrfjiu. 9Jf famnte 
fer man, at man fjelben betaltellbgifterne meb ^Jenge, men meb ©mor, 
torn og Saj. „lnber§ i Qtyfjorb fif £ S lorn for 200 9tegfe Sroe. 
£)pmunb ffulemefter fif 3 Cob ©titer paa ft n Unbertjolbning, ofo. 

3 §on futflte $an8 Sfteff. 

4 Om Sljorbjern OlafSfon Srntt fe banj! Wag. VI, 239 og S. ®aae, 
%\)\em. ©tiftS geifttige £iftoric 14-26. £nn oar allerebe nf Sfjronb* 
IjjemS ©omfnpitel oatgt 1542. §an toic af^eft paa DtingSafer 1548. 

6 ©eble ^eberSfon. Om I) am fe patting I, 56, norffe ©amlinger I, 
7—21, ©fitlingmagajinet 1862 af ©. (Stiffen. 3on ©ttf&ormSfou frotroeber. 1556. 131 

bennc befaoerlige ^poft unber fjaift ttanffelige Dmftoenbigbeber, 
neMagbe fwn 1556 3Mfpefrawen. Sanbfpnligt>i§ et ban gaaet 
trcet unber dampen meb be mangfolbigc #inbringer, ber ftiUebc 
jig i $eien for f)am og ben llorben og Uro, font opflob, ha 
5llmuen negtebe at betale ^veftevne Sienbe og anbre loubeftemte 
tlbrebSter. Dm bet ffebe ganffe frit>iHig, er nn nanffeligt at 
afgjere. $eber (£(au§fon beretter, at ban opfagbe jtt Superi* 
tenbentSembebe 1557 og 3<> n§ ©amtibtge, ben befjenbte ftoebre* 
tanb§oen og £ifrorifer 9Ibfa(on $ebetfon £eper, firmer, at ban 
opfagbe fit 5lalb i ^jobenrjami tocfoitltgen l . 

2It ban et blet) affat, men tog fin 9Iff!eb, mfer felgenbe 

1 31. qkberSfonS $npitel*bog i S^orff aRogajin I, 245. 2tf Sfjriftian III 
33reb til eijriftoptjer SBalfcnborf, CeuSljerre paa 23crgentmS fee§, at 
§r. Son 17 Sattuar Dor i &jebenb,abn, ba $ongen meb fjam bilbe 
gibe SBalfenborf 93effeb om ©omfirfen. Sffe ufanbfnnlig er bet fjam, 
fom tieb bennc £eiltgl)eb tttbleberebe nogle „ntfbagtige Slrtifler" paa 
©tabauger ©tiftS SSegne, font §r. ©tipenbiat fi. ©nae Ijar fnnbet t 
bet bnnffe geljeime 9lrd)ib, og !t)bori flageS ober, at $Domtirfen gaar 
ftort galb paa, tjbie $ongen et oil bbbc SBalfenborf at Ijjelpe ben paa 
gobe, at ben maa gjenfaa bet Cathedraticum, fom ben af gammel Sib 
opbar af bet ganffe ©tift, fine Seier, Sanbffulb o. m. ©nbbibere btbcB 
om, at ftirfeboergerue maa tilljolbeS at forbebre bereS falbeferbigeSirfcr - , 
„at ©folejjufet maatte forbebres, at bet iffe ffulbe falbe neb og tjen= 
cenbeS til anb en 93rug og at ber maatte finbeS 8laab, fjbor @foleme= 
fterfunbe bo, og „efterbi be SEHbler , f om bare fjebte og ffulbe 
fereS til ©tabangerS ©tift bleoe optagne i §abet og 
fienftfrte af ©erebere, faa at ber fomingen tilftebe af 
bem, at 8. 9tt. berbe8 at labe anbre Sibler ber fjenffiffeS for bereS 
SScerb og bisfe 93etaling, og enbelig at §. 3)i. bilbe labe befofte 6 
eCler 8 Segtte paa fjattS 9laabe$ ©aarb, 93ifpegaarben, fom af gammel 
Sib. ©. qjontoppiban (Slnnaler III, 210) figer, at Son bleb affat, 
ba tmn (jar bceret en meget efterlaben Sftanb, Ijborfor ber bar unber 
l)am ben fterfte llorben og be paptftifffinbebe SSenber iffe bilbe gibe 
bereS ebangeltffe Coerere nogen Unberljolbmng, ja SongenS fienSmanb 
bleb enbog tilbagebift meb ^rtjgl, ba Imn bilbe fmlbe bem bertil. ©om 
§jemmel anferer fmn: „et SDcanuffript om be norffe@ager," fom maaffe 
fun er Slbfalon SSetjerg (Sjcerpter af 93ergen§ SapitelSbog ad 1564 faal^= 
benbe: „30 Santtar fom Sifpen af ©tabanger, £>r. Son og efterbi I) an 
bar anflaget at f)an ffulbe f)abe boeret forfemmelig i fit 
fit Salb, opfagbe Imn bet i Sjobenlmbn oelbifligeu." fi. ©aae gjcetter 
paa SJJ. SlauSfon^ tjibtit iiftilbftceubig trt;fte delation om Sienben, fom 
i fin £>elt)eb finbe§ paa bet long!, banffe 33ibliotfjef i ^'icbenfmbii. 132 Son ©ut[)orm§foH bliber ©ognepreft i ©tabanger 1556. 

ftongebreo af 27 3^nuar 1557. „U3i (Sbriftian ofo. gjor oitter* 
ligt, at efterbt o§ elffelige £r. 3on ©utborm§fon t)ax fagt fig of 
meb hm 23efaling at oa?re ©upcrtntenbent ubi ©tabuanger ©tigt 
og oi bermcb mile fjaoe l)am forffaanet. 3)a paa bet f)an fan 
|>at»e nogen $jelp til fin Unberfjolbning" rjaoe oi af oor frmber* 
lige ©unfl og Olaabe unbt og tiflabt og nu meb bettc aabne 
23reo unbe og iillabe, at -§>r. 3°n ®utborm3fon maa og 
ffal fjaoe, nnbe og brugc og berjolbe et $raebenbe ubi ©tabu* 
anger 3)omfirfe, falbet $olne§ $roebenbe meb 25onbe og $je* 
nere og al fin JRente og rette £i(Iiggetfe ingen unbtagen, fom 
3afob SNabfon ftbfi tjaobe, til faalcenge oi anberlebeS berom 
tilftgenbe oorber. 3)og faa(ebe§, at rjan jral reftbete for 
©tabuanger Domftrfe og ocere oor Drbinant§, fom oi om 
SReligionen baoe tabet ubgaa, og ftapitletS ©tatuter albeteS 
unbergioen og gjore flig Jnnge og Jjenefie baaht inben ^irfen 
og uben, fom anbre Slannifer ber fammefieb?." 5If bette fton* 
gebreo erfare oi blanbt anbet, at $x. 3°n t;ar ombottet fit 
moifommelige ©uperintenbentembebe meb en rottgere ^annifpoft, og 
at aitfaa ben 3on ©utbormSfon, fom fenere omta(e§ fom $an= 
nif og ©ogneprefi i ©taoanger 23o, er ben famme fom ©upe* 
rintenbenten, btulfet titforn bar oceret omtoifiet. 

$oruben tfolneS ^roebenbe maa 3°" ooeve fommen i Se= 
fibbelfe af flere ^rcebenber o. m., b^ntjorenbe unber ©taoanger 
<Brejteembebe, fom rjan ooertog, ba ©ognepreflen 3 aC0D 2Rab* 
fon 1565 bieo^enS fibers ©ufragan; tbi oi oille i 3en§ ftiberS 
Seonet erfare, at be aorige ftannifer oare miSforneiebe, meb at 
3on ©utbormSfon rjaobe faa meget og enbog fenbte en af 
bere§ 2Kibte, $a§mu§ Xf;orb§fon, ©ognepreji ti( ©faare og 
Joroefiab, til Slongen for at tale $apit(et§ Sag. 2kb benne 
Seiligbeb gjorbe be £r. 3on faa ncergaaenbe 23effolbninger, at 
r;an faa ftg nebt til felo at brage til ftongen for at forfoare 
ftn 9ret. Unber 22 2Iuguji 1570 tilffreo ftongen 2Wab3 ©feet 
og £enrif s £orcf;enr;uu§ om, „at o§ elffefige beberlige 97hnb £r. 
3on ©utbormSfon, ftanntf og ©ogneprefi ubi ©taoanger Dom* 
firfe bat ooeret f)er bo§ o§ og gioet tilfjenbe, buortebeS (5n 
oeb 9iaon SRa8mu8 JborbSfon i Joroefrab for nogen %ib ftben 
f)ar ooeret fjer ubi ftiget og meb orang Unberoi§ning erfjoeroet Son ©utt)orm$fon$ ©frit) met) ttaiiniferne. 13:5 

oort 23rcu tit en anben $rejiemanb, Gljriftopber Siurbsfon 
(©toorbSfon), paa ©toffe ^rebenbe, fmilfct tilforrt oar (agt til 
$rebifefto(en ber fammefteb§, og fjan bauer beret for 08 at ffulle 
Doere lebigt." 3)a Ota§mu§ tilligc bar forbriftet fig til at for* 
lene anbre $rejler, font ei rcftbere neb ftapitlet, ja enbog bat 
inbbrubt i ©afriftiet og ber mob $apitlet§ Millie og ©amtrjffe 
ubtaget baatt <5tigten§ og &apit(et3 23rct>e, fom be oclbffc of 
Slanniferne tjaoe focurt 9tegleme til, meb mere Uffiffetigfoeb og 
utilberlig £anbel, (jan bebricer, faa beorbre§ SBebfommenbe paa 
©runb af 3on ©utrjormfon§ fllage, at falbe for ftg £t. 9to8* 
mu3 ubi 3on§ og anbre reftberenbe StanniferS Doemcerelfe og 
grangioeligcn forfare, r)t>orlebe§ Sagen forbolber, fig og befate 
#r. (Sbriftopfjer SioorbSfon 1 , at fjan efter benne £>ag albclcS 
inlet befatter fig meb forb. Stoffe ^rcebenbe, men at tjan ftraj 
ubefjinbret laber ben felge fom. £r. 3°n ©ut&orm3fon til $rce* 
bifejiolen. (Snboibere at $x. Ota§mu§ fig fjerefter albele§ ^ntet 
befatter meb fom. tfommuneS ©ob3 enten at ubbele 
ellcr for lene, men berimob i alle 93taabcr tjolbe efter $apii* 
let§ ©tatuter og tilbagelefere be ubtagne 93ret>e 0. m. og efter 
benne $)ag ei befatte ftg meb ftapitlet§ ©ob§, nbermete enb 
famine forlenet er og r)an§ $or(ening§btet> (tjber 2 . 

^anmfeme maa imiblertib tffe fjaoe labet bet bero meb 
benne Slfgjerelfe, men fornnet bere§ Ullage; .tbt ftongen tilffreo 
2 2lugu|? 1574 ftorgeS ©tatfjolber, qSaul £ttttfelbt blanbt anbre 
©ager, ©tatjanger ©tift oebfommenbe: „be reftberenbe ^an- 
nifer, SltrfenS og SfolenS Sjenere ubi Stabuanger, bcflage 
tjoorlebeS, en Deb 9tarm #r. %on ©utf)orm§fon, $annif ber famine* 
jfrbS, ffal rjaioe gjort bem Uret ubi ftapitel meb noget bere§ 

1 (Sfjriftoptjer ©iborbSfon efter ©tgurbsfon bar Ranmf og ©ognepreft 
eller rettere 93ifbenS SSifariuS paa StugbalbSnes, fom ba bar 93ifpen$ 
©ognefalb. §an fif t Stntebning af ©roffe er jtrengt £ongebreb af 
20 Sluguft 1570 Sft. Keg. I, 663. £an fab i Sapiflet cnbiui 1601 og 
ncebneS titlige fom ^rooft i Sarmfunb. §an efterfulgte§ faa 3Cug= 
balb8ne§ af ben ftribbare Slbroljam (Sngelbreftfon. 

2 31. Keg. I, 664. §an IjabU Song ©fjtiftianS IHbteS SSreb af 31 
Sanuar 1553 paa et Sannifebom i ©tabanger, fom bar lebigt efter 
§r. ©tjinb Rolb. 91. St. I, 17.1. 628. 134 Son ©utljorinSfone ©trib meb Sannifertie. f 1576. 1, ban fPal f)at>e af^cenbet og tabet bortfomme fra bcnncm 
og berc§ (Sfterfommere og en $art bolbet inbe ljo§ fig feto 
ligefom fit cget Dbd og Sienbom. T)e§lige ffal ban og atene 
bruge nogcn 9lger og (£ng ber oeb 33oen, fom alle ilirfetjenere 
fluQe meb SKette baoe bere§ $art ubi, og flal ban og baoe al 
©ognepreften§ Diente ubi ©tabuanger foruben fine $roebenber 
og anben SRente. Og beflageS berbo§, at ban ligeoef be§ uan» 
feet iffe oil lonne en Slapellan, (om ubi f)an§ ©teb fjotber at 
Sjenefie oeb Sftagt, efterfom be big felo obermere berom funne 
berette. Zfyi bebc oi big og oille, at bu berom forfarer 2ei= 
ligbeben og fiben tilbolber fom. £r. 3 on ©ut&ormSfon, at ban 
tetter fig feto berubinben. Og berfom ban bet iffe gjor, at 
bu ha til ©t. $aul§ £>ag Conversionis forflfommenbeS 
fieoner bannum meb ban§ ©eberpart for Dig ubi Oietten tit 
Op§lo og ber fom. eager ubi Sittk forborer, forbjelpenbe begge 
Q}arteme berubinben faameget 8oug og 9?et er" K 

©ogneprefi til ©taoanger bleo ban fom far anfort, efterat 
hm forfte eoangeliffe ©ognepreft i ©taoanger, %atoh 2Wab8* 
fon, oar bleoen IjanS (Sftermanb, 3en§ SRiber abjungeret. Den 
10 December 1571 ooerleoerebe $x. 3on 3en§ Oiiber§ (Sfter* 
manb ©taoangerS 3bie ©uperintenbent. 3^ r fl e n (£rtd)8fon, en 
$orregnelfe ooer ben ^mbfomft, fom laa til ©taoanger 23ifpe= 
jiol. 3 ben af 3^ r 3 en 6vicf)3fon inbrettebe ftapitelbog, nceoneS 
oftere nceft 53ifpen ftannif 3 on ©utljormfon „paftor ubi &ta' 
oanger." .pan§ 9caon forefommer fibfte ©ang 10 Oftober 
1576, ha ban ooeroar 2ftobet. 2) a £an§ SBincfe 20 ©eptember 
1577 ftf 23reo paa toenbe $roebenber ubi ©taoanger Domfirfe, 
fom „nu" ere lebige efter $x. ^on ©utborm§fon, fan man oibe, 
at ban maa ocere heh i ©lutningen af 1576 eUer 1 fie £alobet 
af 1577. Jager man tilborlig £enfon til be oanffelige $ot= 
bolb, b^orunber £r. 3on oirfebe, ben hben Unberftottelfe, ban 
fanbt l)o§ ftongen eller b«n§ banffe 2en§mamb, fom oel enbog 
ncerebe 2fti§tilltb til benne inbfobte 3Ibel8manb, finbe oi M 
naturligt at ban libet funbe ubrette, og at benne Wlanb 
boem ben famttbige <Jklabiu§ 1546 gao hd $ibne§bt)rb, at 

1 3. (£rtfSfoii3 Cebnet af 21. gatje. Ifftol SibSffr. II, 243. ». 9t. II, 133. Son ©utljortuBfouft ©legt. 135 

ban mrfebe iffe ubcn gnigt i £erren§ Singaarb, tilfibft er 
gaaet trcet og unbei fit Dpbolb i ftjobenbann 1557, bait) fri* 
uillig bale nebtnungen f)ar ombnttet ben uroligc Superintenbent* 
poft mcb et roligt tanifebom. $m8 man g anile fan frole paa 
taniferneS ftlage, bar ban, efter at ba&e neblagt fit Q3tfpe= 
embebe, oijl jig egemrottig. £>og er bet nanffeligt i benne 
■Strife at fectbe nogen begnmbet Stoat 1 . 

3on ©ut&ormSfon oar gift met) 2lnna (Srifgbatter til £ef= 
mgen i Dmnbberreb, en Matter af (Srif DrmSfon til tSatne paa 
©torbeen (i 7 9lpr. 1564) og (Sbrtftopfcer SbronbSfon SRuihingS 
Matter 2ftagba(ena. £an oar faa(ebe§ Sooger til Srif (SrifSfon 
Drm til 33atne, %on ©autefon (Smer) til Soebe i j$inbaa§ og 
©eimb i Qoinbberreb og ftattet til Sbrifiopber OtufhtngS Sen 
(Snno iBranbref (til Sranbnifen), bet began ftg i $ong (Srif ben 
I4be8 5jenefie og opgan for benne at r mange Storfte, ifoer i bet 
53ergenffe Date migforneiebe meb be banjfe og enffebe at fomme 
unber Slong (SrifS iRegjering 2 . 23lanbt be mi§fornaiebe nceonte 
ban 3° n ' 23iff op i Stapanger famt ouennaetmte 9ft amb og flere 
af famme ^amilie. £eraf funne pi i at $alb fe, at 3^n foar 
fyext til en moegtig og meb h<tt banffe |>erreb0mme miSfornfltet 

1 sjJontoppiban og 2. Qaae, (Sfterretninger om ©tnbanger ©tift§ 
forfte lutljerffe ©uberintenbenter i SftmidjS SDlaanebSffrift 6, 2), frclbe 
en ftreng ©om ober §r. Son. Suftitiarius S3erg i Jjift. ttnberrer. om 
Canbebcernet ©. 315 ffg. unbfftjlbcr (jam. 

2 Stbfolon C|Seber§fon beretter, nt 7 Smarts 1567 torn til Sergenlju* So= 
Ijon SaurttSfon pan ©earn, Gtjriftoptjer SljronbfonS ©ofterfen, fom 
fulgte §enrto, ©fyriftoptierS ©en til ©berige. §bab Starfng Ijart brog 
til ©berige beb man ei, bog gaar fjer OxLjgtc, at tjun ffulbe I)nbe gjort 
fig faabnn Slnrfag, ligefom Ijau ffulbe bcere ubfenbt nf Slerferiet og 
Slbelen fjer i Sftorge i benne farlige Srtg^ljaubel, og r)au pan bere§ 
SSegne ffulbe flage, f)bab llubertrnffelfe, ©lenbigfyeb og Slrmob, be ffulbe 
libe fyer i Sftfget af SBolbSmoenb og [jar I) an befommet Song SrifS 
33reb til afle gogberier i ©ergen, at be fniQc gaa Ijnm tilfmanbe og 
tjor fjan fenbt fom. Sari Ijib meb prentebe Srebe til 5lbelen og ber= 
[)o§ fjar t)an og rtogle 23rebe ffrebet til fine SJlnage, ©tegtningcr og 
SSenner. f>an fjerer imiblertib ilbe nf 3tfle berfor og be, tit [joem Ijan 
fmr ffrebet, Ijabe aflagt ®b for <£rif SftofenfranbS og Slnbre at be ere 
ufft^lbige. Dlorff SD^og. I, 326. Soljan maatte, forbi (mn ombragte biSfe 
Srebffaber, gibe 100 8db. for fin §q18. 136 3on ©utljormfong 93otn. 

©loegt, ^oi(fet maajle mere enb anbet bar bibraget til, at ben 
bartffe ftonge oilbe fjerne fra en foa inbflnbe(fe§rig $oft fom 
©taoanger ©ifpeftol, en anfeet og maegtig og berbo§ miSfor* 
neiet Dtorbmanb 1 . 

2Keb 2lnne (SrifSbatter bavbt ban 2 93orn, nemlig ©oale 
3on8fon tit 2Kalfene§ paa ^axiftem zlltx Z\)X)§nt%em, gift meb 
2lnna £>an8batter, og 2ftagba(ena, gift meb £&tiftop&et 
iftieBfon ©ten til £arreftab i Oknneberg, ber oar Sag* 
manb i ©taoanger 2 . 3 Ooerocerelfe af 2en8fjerren 2Rat>8 
©feet og ftlere fom tjan 24 5htguft 1569 paa 33ergent)u§ i 
Drbftrib meb en ©on af 23orgemefteren i S&tonb&jem, ber 
fagbe, at Sagmanben tot og flog til bam, b&orpaa benne ftaf 
til bam igjen meb ben oenftre £>aanb, faa ban fort efter hebe. 
$or at faa ©agen mellem Sagmanben og ben S)rcebte8 ©legt 
forligt reifte 9}cab3 ©feel, SenSljene paa SergenbuS, til $bronb* 
fjjem, b^orfra ban bjemfom 21 3uli 1570. Sbriftopfoet maatte 
ubbetate 800 Otb. og 25 October 1571 fif ban $ongen§ $reb 

efterat baoe „ftillet ben £>obe§ ©loegt og 23enner titfreb§." 

* * 

1 Dm Sou ©utljormfon fammenlign ^>outo|).pibatt8 3lnnaler HT, 15, 210. 
Subftiflen III, 323. ©ami. IV, 250 --55. IV, 596, 23erg om fionbe* 
bamiet 316-20. £Ijriftian III £>iftorie Deb firog 323. 3 9futtion*« 
fataloget Oder SonferentSraab ^lebenfelbts ffiegev og ©filberier, fom 
foIgteS 1777, anfereS unber Str. 256 og 257 2 ©filberier, malebe baa 
%x<x, om Ijbitfe ftaa „©fter 95eretning ben ferfte ebongeliffe SSifp i 
©tabanger, Solvit ©utljormfon og IjanS §uftru. -Dm IjatiS ©Icegt fe 
©amliugerue IV, 596, 93etg: §iftorif? 93eretniug om Saubebomiet, 
[)Dor benne ficerbe mebbeler DpltjSninger om be Storbmcenb, fom anfe= 
re§ fom miSfornetebe meb ben banffe Sftcgjering i ©rif 14 §iftorie of 
Segel 245 og ©elftuS 2 Upl. 243. 3 D. N. IV, 831 ftnbeS et S3reo of 
18 Sttni 1552, Imori l)an unber 2 Sftcenb ©narben Sbetaub t ©bje i 
Sftobtjgbelaget (t)bilfen ©aarb Ijan bel Ijar etet) inbtil be faa fine ub= 
Ingte ^Senge igjen. 1558 frabsmteS belloerte SKanb §r. Son ©ut= 
IjormSfon, tannit i ©tabanger, ©aarben Slff. D. N. VI, 818. 3 et 
$ongebreb af T 7 D 1565 tilfigeS Sergen Qaa, §r. Sou ©utljormSfon 
o. %., at famleS for at anftiHe Unberfegelfe paa Slaftebet om ben 
SSolb, ©alemoenbene i SBtrferimS <3ogn Imbe titfeiet gifferiet i gotc= 
lan&*fo*. R. 3t. I, 475. 

2 §an bar en ©on af Sagmanb 9UI8 ©lauSfen ©rem Dm (mm fe 
Worfl 93iag. 380. Morfle 8teg. I, 471, 652, 657, 689, U, 35, 451, 495, 
533, 572. SirfenS ©Ming frn 1536—1558. 137 

23etragte oi ben banff-norffe ftitfe i be 15 2Jar, 3on @ut* 
tormSfon oar 6uperinrenbent cflcr 33iffop, faa oar bet ©jarin* 
gen§ 03 IRcformcnS SibSalber. 3 3)anmarf oar tfirfeforbe* 
bringen (angt mere en jyolfetS Sag enb 1 9?orge. (Stjrifran III 
oar JKeformationen oprigtig bengioen, og bogtige OJcebbjelperc 
fanbt ban blanbt 2Inbrc i SjeflanbS ubmerfebe SBijfop $eber 
$allabiu8, £an3 2a u fen 0. ft. og i 9torge i $a(labiu3'3 
23en ©eble $eberSfon, SBifp i Sergen. SDet banffmorffe 
Sitfeoafcn orbnebeS ocb ben rette DrbinantS paa £errebagcn t 
Dbenfe 1539 og mobtog Sillempninger og Sillag paa 33ifpe* 
mabet i ftjabenbaon 10 Sluguft 1540, paa Stirfemabet i Oiibc 
4 2Rai 1542, 23ifpemabet i 2Intoorffoo 14 Dftober 1546, 
93ifpcmabet t fljebenfoatm 15 2?tai 1555, boor man tog 25e= 
fiemmelfer, ber bleoe gjelbenbe ei blot for £)anmarf, men og 
for 9corge, uagtct ingen iftorff 33iffop bettog i noeonte iDiaber 1 . 
9corge3 ftirfeanliggenber orbnebcS foretobig oeb $ecc§fer, ber 
ubftebte§ af be banjTe £aobtnger, fom opfenbte§ for at afffaffe 
bet g anile 2lfguberi tilbelS i gorening meb 23ifperne ©eble $ebet$= 
fon og 3°n ©utfjormsfon. (Snbelig bragteS bet norffe tfitfe* 
ooefen i et SlagS Orben paa en £errcbag i OSto 1548, boor 
$ronprinb8 grebcrtf foglbebeS. £er b(eo ^tt forget for, at &ir= 
fegobfet funbe l)olbe§ fammen, og at f)oab ber uben Coo og 
S)om oar taget fra ftirfe elter $reft, ffufbe gtoeS bem tilbage. 
ftlofiergobfet bleo gjort til oerbSlige Sen, 93ifpetienben bleo 
gjort til ftongetienbe og 2Ibe(en flf Sienbefribeb 2 . St ooefent= 
lig 93ibrag til at fremme fanb (Ebriftenbom og fanb Dpfatning 
unber ben reformatoriffe 5tamp oar, at farft bet noe Jeframente 
bleo ooerfat paa Danff og paa 3§lanbff, og enbelig 1550 ben 
fjclc Sibel bleo ttoft, booebfagelig ooerfat efrer SutberS Sibel- 
ooerfcettelfe af ben flittige ^annif i Sunb, Sfjriftiem $eber* 
fen (f V 6 1554) 3 . %\i 23eilebning cflcr £aanbbog for $re* 

J Dm biSfe 9)?ebcr fammenligne Srag (E^riftian III £iftorte, ^5onto^pi= 
ban£ Slnnotet og &elt>eg ben bnnffe SirfeS fnftorie eftet 3teformationen. 

2 Stag I, 314—15. ©amine Star (1548) bobe SfyronMjjemS farfte eban= 
geliffe SMffop JijorbjernDlafSfon 23ratt af Speft paa 9ling£afer og ben 2ben 
eoangeliffe 95ifp ooerDSloS og §amar§ forencbe ©tifter, 9lnbec6 iDiabfon. 

3 etjriftiern ^JcberSfon (1480—1554) (jerte til fin %iU btigtigfte og flit= 138 ffitten* ©tiding fro 1536—1558. 

jterne oeb ben offentlige ©ub§tjenefre baobe 2Mffop $aliabiu8 
aUerebe 1538 ooerfat og ubgioet Sutlers enchiridion etler 
2tauale. DrbetS $rabifen bleo ben protefrantiffe ftirfeS ©ub§* 
tjcnefie§ ffjeme, men ba be fcerrejle $refter i be 3)age [do funbe 
forfattc en orbenttig $r«bifen, maatte man ffaffe ftg $reb.tfe* 
boger. 3 bette©temeb lob $etru8 $arott8 9Rofrefonianu8 1539 
trt;ffc en Doerfoettcife of Inbfferen 2lntoniu8 (EorDinuS'S $ofti(, 
og famtibig ubgao £an8 £ a it fen ftn $ofril til ©ami for be 
Sogneprefrer »fom en groo og enfofbtg Unberoi8ning rjaoe 
Seboo." 3 ^aret 1555 ubgao $eber Stbeman ftn Dnerfat* 
telfe of ben niivnbergffe $reft 2kit Dtbericf)8 ($tti Sbeobort) 
$ofHI, of boilfe oore enbnu brugeltge Stirfefotkfter ere tagne. 
Samme 2Iar lob $. $atlabiu8 trtoffe fin 2I(terbog og 16 $ra>* 
btfener ooer 3efu $orf(arelfe paa Sabor og 3Worten (Sin.ar.8fpn 
ben forfle i8(anbjTe $fa(mebog. $orat bjefpe ^Jrcfler og £>egne 
i at unberoife Ungbommen, fom bjibtU rjaobe oceret l)Otft for* 
fomr, ubgao $atlabiu8 fin Doerfaettetfe of SutberS (iflc $ate= 
cf)t8mu8, b^ortil t)an 1542 fotebe brevis expositio Cathechismi 
pro parochis Norvegiae, ber 1546 ooerfatte? paa DanjI. 
£>et norjle $olf t 2I(minbeiigf)cb fwobe imiblertib i s 8egmibetfen 
minbre ©ami af biSfc og iignenbe 23oger, fom bteoe trpfte, ta 
be $oerrefre funbe [cefe og be, fom oare i Sejtbbelfe af benne 
gaerbtgfjeb, enbnn fmobe 93anjle(tgf)eb oeb at forjiaa bet banffe 
©prog, fjDovi be oare f!reone. 

$or ©efrerere baobe man megen Sfraef. (£n $ororbmng 
ubfom 1555, ber fatte ©ttaf paa 9®re, Sit) og ©ob8 baat>t 
for Soaermerne felo og for b)Oer ben, ber bufebe og lj)ce(ebe bem 
efler gat) bem Dprjotb ljo8 ftg. 

ttgfte g-orfattere, befjenbt fom Ubgioer af @ajo, g-ovfnttcr af 3ertegn= 
poftitlen (1515), „©Eriftct out 9?ern at ^olbe til ©fole og ©titbitim 
og at ffiffe gobe ©folemeftere tit bem" (1531) o. m. og fotnemlig fom 
Oberfcclter of bet nlje Seftamente (1529), SDabibS ^falter 1531, @pan= 
genbergS ^oftil og enbelig af bft mcfte af *8ibelen t et folfeligt 8prog. 
■Dm [jam spcterfen* Bit £ift. II, 113. ftirW;tft. Samlinget II, 113. 
Dm ben celbftc Doerfcettelfe af oet 9U)e Seftamcntc, b>ori ben Iaub= 
ftygtige ©^riftiem II felt) l;abbe SDel, ibid 147—156. Seng ©regerfon 9tiber. 1558—1571. 139 

XXVII. 

3ens *gregcrfon JUGer,. anOeu coangeftffc Supe* 
rintmbent t Staoanger, fra 1558—1571. 

©eb 3on ©utborm§fon§ 2lfttcebetfe eOer Slffattetfe 1557 
haobe 5?ongen tjaabet at funne faa ©taoanger Q3ifpeftol info* 
braget oeb at bele (©tiftet metlcm Supetintenbenten i D3lo og 
Sergen 1 . Sanbfnniigot§ bat CSlo 23iffop ft rants ©erg, 
bet baobe mete enb not at ooertage fom ©uperintenbeni ooer 
DsloS og ^amatS fotenebe ©ifpebommer, eller en anben etfaten 
3)ianb gjott faa fraftfulb Snbjtgelfe mob benne 2>eling, at ben 
ligefaa Ubt benne ®ang fom tibltgere bleo merffat. 

Detimob bleo ben alberflegne euperintenbent paa ftoerocrne, 
fom paa ben Jib oar fommen til Stjeben&aon, ubncetmt til 
3on§ (Sftermanb. £an fybk 3en§ ©regerfon og fwobe 
optaget 5Mnaonet ffiiber cfter fin ftebtby 9?ibe. 2If 2erpaget 2 
nawie? ban magister philosophic og 21bfa(on $eber§fon, 
bet petfonlig fjenbte bam, 3 ftger, at ban Ijaobe ocetet falbet til 
Slapellan oeb 23ergen3 3)omfirfe. 3)erfra forftottcbeS ban til 9Knn erfarer benne $lau -af en S^ebbel i et Songebreo of 10 Sum 
1557 til ©uperintcnbenteu i Oslo, grant? ©erg (©ifp t Oslo og fm= 
mar fra 1548—15911 faaltjbenbe. „&ftcrbi ©upcrintenbenten ubi 2}cr= 
gens ©tift er beb og afgangen og ©nperinteubenten ubt ©tabuanger 
©tigt er affat, fjabe tri tilfororbnet og befafet oS elffelige doctor Sens' 
©feflerup at ffufle ocere ©uperinfenbent ooer fom. *8ergens ©tigt og 
ubi ©tabuangerftigt, faatribt fom bet fig ftrceffer ub meb Slgbefiben 
mebens ben anben $art of forn. ©tabuangerftigt, fanmeget fom ligge, 
ftjubenfjelbs, trifle iri, at 3 ffufle fjaoe ubi ©efafing og bet trifitere og 
beferge cfter bor Orbinants Stjbeife." -Denne SBcftemntelfe mebbeles 
ogfaa fccnsfjerren paa Sergenfjus £f;riftopf)er SBatfenborf 16 Sunt 
1557 (£f)riftian m §ift. oeb Srag II, 536). 
Ripse Cimbvicae 639. 

$au figer, at ba fjan 6 Sanuar 1552 paa fin £jemreife fra SQSitteiiberg 
fom inb til §ere, oar meb fjam £r. Son Diiber, ©uperintenbeut ubi 
©tatmuger. SZorffe ©ami. I, 12. 140 3«n« ©regerfon SKiber. 1558—1571. 

©uperintenbent paa ^araerne l . 2lt foan oar ©uperintenbent 
ber 1551 funne oi fc af 3 ftongebreoe, fom (amme 5lar bleoe 
bam tilfenbte. £an bocbc ber nogle 2lar, „men ba f)an for* 
nam, at fjan iffe meb 2Iutoritet funbc foreflaa fit Smbebe for 
nogle Oftobflanbere ber i Sanbet, fom pare r)am ugunftigen, 
brog rjan tit ^jobenbaon og opfagbe fit ftalb paa goera. $e* 
ber (E(au§fon bertmob beretter, at cfter at f)an fwobe boet f)er 
ubi nogle Star bteo t)an paa bd jtbfic nogte ©ange raoet af 
franjlc ©orooere og oar ba en gammel 2ftanb. £an begao 
ftg tit ftjobenfjaon, tjoorfra ban bteo forfenbt tit ©taoanger 
itbi 3on ©utf)orui§fon3 &teb, fom oar „affat" fra ftt biffoppe* 
lige (Smbebe 2 . 

#an oar faatebe§ baabe ben forfte og ben ftbfte eoange* 
tij!e ©uperintenbent paa ftcewerne; tf)i cfter f)an§ SBottrcifc 
bteo Berne§ firfelige SInliggenber beftprebe af en $roojr, fom 
farfi ftob unber 33ergen§, ftben nnber ©jetlanb§ Siffop. 

5) a £r. 3^n§ $tber oeb fm Siltrcebelfe af ©taoanger 
©tift 3 flat t)aoe oceret benoeb 80 Star gammel faa maa man 
mere unbre ftg ooer tjoab ber funbe beooege ftongen tit at be* 
tro bttk urotige og fetoraabige ©tift tit en ubteoet Olbing enb 
ooer at £r. 3en§ 2>ntet funbe ubrette i be 14 5Iar, t)an Par ©tiftetS 
Doerl)prbe. 3 2laret 1563 29 3uli finbe Pi fwm i Sergen, 
^)Oor fyan enbbog bettog i 33ergen§ ^apitet, ba bet bemtc at 
3acob (£t)riftiern§fon iffe efter benne I)ag flal brugc noget 
prefteligt (Smbebe eller faa nogen geiftlig $ortening. 

SDct folgenbe Slat (30 ^anuar 1554) finbe £r. 3en§ tilli* 
gemeb £r. 3on, „fom titforn oar 23ifp ubi ©taoanger," ftanni* 
feme fttemet og £r. ^acob $rcebifanter og ©folemefter 
i ©taoanger, famtebe paa 9Sergen§bu§f(ot b.o§ (Srif JRofcnfranbS, 
f)Oor be beoilgebe, at Jpalobeten af bereS $ommune§ Oientejfat 
i 3 2lar lagged til ©taoanger 3)omfivfe3 25pgning, og ben 

1 ©fter et @agn ffal Emn og ©iSfur ©inarSfon i ©fnlt)o!t tioerc triebe af 
95aQabiu$ Dominica Jairi 1540. Gsfter et aubet ©agn Oar [jan <8ifp 
fioo gareerne i 12 Star (Sditiq. SibSff. 1850, 163). 

2 $eber <S(au$fmi8 Gorged 95eftridelfe. @. 66 og 147. 

s £>an TtceDneS 7 9)?arte 1558 fom furigerenbe t fit mje ©mbebe. Qaae 
norff SSttaanebSff. VI, 109. Sens ©regerfen SRiber. 1559—1571. 141 

anben .fralopart at ffifteS blanbt 5tanniferne. £)og beoilgebeS 
ber, at toenbe s 2krb3(ige Cpessimo exemplo") 3 en § ^erfon 
Sfrioere, Sagmanb i <Stuoanger, og SauritS ©frtoere paa 95et* 
gensbuS at ffulle ooere belagtige i ©ifiributfen V 

3 ©origt lob ban 5Ilt gaa fin gamle ffjcoe ©ang. Hit* 
fibfi bleo bet faa gait, at 2en§berren paa 23ergenbu8 (Srtf 
$ofenfranb§, ber ogfaa oar forfenet meb ©taoanger, maatte 
begioe fig berben. #an brog bib incb fin £ujhu og 2)atter 
og meget golf 26 $pril 1565, og ber Met> ubfaaret 3 aco & 
SDtabSfon etler URatjjen. ©ogneprejHif Domfirfen, til ben foage 
3en§ JHiberS Suffragan og StiftetS SBijttator, b^orfor ban HU 
jtebe§ 'Irebiepart af 53ifperenten 2 . 

(£fter $x. 2>acob 2Rab3fon8 Deb oar bet igjen naboenbigt 
at gioe ben gamle 3 cn § en SDhbbjelper. £)ertil oalgte§ 2ftag. 
^orgen SrifSfon, ftannif i ©ergen, men ba ban 27 ^anuar 
1571 fom til Staoanger, laber bet til at ben ©amle negtebe at 9c. ©ami. I, 246. £erot>er tjtrev Slbfalon fin §arme t bet tjan blanbt 
Slnbet finger ooer at antiques serpens impellit heroas, ut non aniplius 
nutritores sint ecclesiffi et scolarnm, sed nutriantur ab ecclesia 
detractis bonis possessionibus omniqve ornatu et decore, verum etiam 
ut miselli rninistri (utinam ea apellatione liodie ciigni essent). fame 
contabescant etc. (ibi 246). 10 gebr. tilfoier l)nn broge Sanniferne af 3ta= 
Danger fjjem igjen, fiben be baobe ubrettet atting del (fom meni>) og 
meb 3@re. 2)og figes" tier Sacob Sftatjon bereS ^aftor iffe bilbe befegle 
bet, be onbre Ijaobe bejeret. 

Senne Sacob 5ftab8fon oar en Segnefen fra Dtosfilbe. §an tmr fotft 
bettor i Sjege og fiben i 93ergen: t()i ba ©ebte 5peber§fon anmobebe 
fin SSen 23iffop $. SjJaHabiuS out en buetig Wtanb til at foreftaa SSer= 
gen§ ©fole opfenbtes meb ^affabiue'S Slnbcfaltng Sacob Sftabsfon, ber 
1550 tittraabtc Sergen* ©fole efter (£rif fiofs. Dtogle Star fenere blco 
Ijan ^Jreft i Snboifen, berefter ©ognepreft og fief cm efter i @ta= 
Danger og enbelig 1565 93ifpenS Suffragan. Sa b,an nu i 93ifpen8 
©teb bifiterebe i SSalbreS, fom ba laa uuber ©taoangcr, bobe ban ber 
af speffc. (patting? sprefteljift. 2ben ©el Sftannffr). ftonreftor (sbonrbsfon 
i fin 93ergens SBefrnoelfe figer berimob, at §r. Sacob oar febt i 8je= 
benbnon og bleb ©folemefter i Bergen 1546 efter oeb bet $a$. „£an 
gjorbe en gob g-lib Ijer i ©folen og tjaobe mange SMfcipler, font fiben 
tube omfring ubi 23tjen og ©tiftet tjente i >}Jrcebifeembebet." (Dtorffe 
©ami. I, 16). 142 ftongebrcbe fro 1558—1562. 

mobtage fyam, „tbi ban oilbe 3ntet oplabe §am af ©tigtenS 
9tente." #r. 3 *8 e n maatte berfor meb uforrettet ©ag oenbe 
tilbagc til 23ergen, fcoorfra f)an begat) fig ftongen. 2>enne 
ubnoetmte nu ORagijJer 3<W n (§rid)§fon til ©uperintenbent 
29 3uli 1571, M $r! 3en§ ftiber for b«n§ 5llberbom og 
©oagbeb ei Icenger fan foveftaa ©tiftet, og anoific bam til 
llnberbolbning £alt)patten af hzt ^ommuncnS ($ob§, fom ligger 
til ©tanangcr $)omftrfe. 

3en8 briber otierleoebe fun fort fin 9lffoettelfe, tf>i 5 2Iuguft 
1571 betiz ban og Met) begraoen i ©taoanger 2)omfirfe 12 
2Iuguft f. 91- ». 

„$M oar, figer en ©amtibig, en ftmpel og oelbebaget 
SWanb ooer 100 2Iar gammel, unber Ijjoem 93ifpejto(en blet) be* 
raoet fine bebfte ©aarbe"' 2 . 

©om 33ibrag til at loere $orbolbene at fjenbe unber 
3en§ fibers ©tntelfe t>itle t)i mebbele et $ar ^ongebreoe. 
7 Wax® 1558 tilff rett ftong greberif II be norffe Sifper og blanbt 
bem 3^n8 Oftber ubi ©taoanger, at ba ban erfarer, at ber ffal 
rjcere nogle ©ogneprefrer i ©tiftet, fom iffe ffulbe ocere forfar* 
gebe meb ben tilbarlige llnberbolbning, fom bet fig burbe, 
ligefaa ©foler og £ofpitaler, at 2en8moenbene ba ffutle tifloegge 
bem tiCberltg llnberbolbning efter SanbfenS Seiligbeb af t>or og 
ftronen§ $art af 2ienbe, fom ban fan aarlig oppebcere. 

15 ORartS 1558 bnber ftongen ftapitlerne at fenbe til 
$jebenbatm ^erfoner, om bt>em ^ •« |>aab, at be funne 
tjene Oietigionen, og ber bolbe bem meb 5lofi og llnberbolbning, 
2 ^erfoner fra $bronbbjem, 33ergen og D§lo, 1 fra£>amar og 
©taoanger altfaa ttlfammen 8 ©tuberenbe. 

3 et 23ret> af 17 3Ipril 1562 anmobebeftongen ftn megct 
betroebe 9Manb, (Srif OffofenfranbS, SenS&erre ooer 33ergenbu§ 

1 3lbfalon fpeber&fonS SattiteiSbog ad 1571. Dm fjan oar gift og efterlob 
93ern, er mig ubefjenbt. 30 Sec. 1565 bebt SeuS Dtiber gogeb paa Sifter ' 
og 1567 bleo SRilS 9tiber ©nnrb*fogeb paa 93ergen§l)u8. %aa §erre= 
bagen i Bergen 1604 forefommer en Sorgen 9tiber, 93dffriDer i <Sta= 
danger og en Marine, sjkber fibers ©fterteoerffe. Om biSfe Dare i 
©tegt meb Sifpen DibeS ei. 

2 Stjeot. SibSffr. II, 241. fiotiflebrctic fra 1558^-1562. 143 

09 Staoanger, om at rctabe Q3ob paa 50tt8ligr)eben ocb ftannU 
fegobfet^ 23rug i Sergen og etaoangcr, „fom oi forfarc at 
ilirfen ubi Staoanger ffal ooere meget brjgfalben og $3orgerne 
tffe ere formuenbe ben at Ijccobe efler oeb 9)cagt at bribe 1 ; 
fammelebcS, at bit ber ffal gauge meget uffiffeligt til meb Eir-- 
fer§ (Rente, (aaat en QJart ben f)aoer og oppebcere fom albcleS 
ingen Ijenefte gjor i Stiffen, faa bibf oi (Sber og befate, at 3 
meb Superintenbenten og anbre Icetbe og forfianbtge SKcenb 
Seiligbebcn betom forfaver og ftben af btn (Satbebraiico, ber 
ubi ©taoanger 6tift Icegger og fororbinerer til fom. $irfe§ 
Signing og ^orbebrelfc faa meget ber r>eb Oftagt fan bolbe§. 
©ammelebeS at fmilfe af be ^erfoner, fom tjene Oteligionen, 
td ooere fig ©ognepreften, ftapeliannen, ©folen og beSligefte 
-£>ofpttalet, fom meb nebtorftig Qtente og llnberbolbning allerebe 
iffe forfarget er, blioer tillagt af ben geiftlige Otente og Unber* 
rjolbning faameget be til ftebtorft og SfjeOigfjeb funne t?olt>e§ 
meb. £oab ftben obermere ooerblioer af for geiftlige 9tente at 
bet tillceggeS og forlene§ be <$erfoner, fom funne tjene Oteligionen. 
25 Slugujt 1567 unberrettebe ^ongen Otiber om, at ban t)aobe 
ubnoeont #r. $eber (SrlanbSfon til ©oguepreft i 6libre i ©fit* 
bre§, boem Sonbeme f)aobc falbet efter at bere§ ©ognepreft i 
noeft foregaaenbe 9kr oar tjenbab af ben $eftilent8, fom 
ta faa t)eftig regjerebe i Sanbet. De fjaobe oalgt (jam 
for at l)je(pe 3'olfet paa bereS ftbfte og gjere Sjenefte i ben foare, 
gruelige og farlige Jib, inbtil be funne faa 23ifpen§ Seoilling 
og ©origtjeben§ ©amtoffe 2 . 

Unber 27 OJcart§ 1570 tilffreo ftong ^reberif fra ftjeben* 
Ijaon OftatteS (WlabS) ©feel, fom fra 15 5tuguft 1568-2 3uni 
1571 oar (Srif OtofenfranbS (Sftermanb fom 6lot3r;erre paa 
25etgenbu3, et 23reo, r)oori rjan unberretter 8en§b«ren om, at 
©taoangev3 ^apitel oeb fine ^ulbmcvgtige l)o§ r;am b^obe 
flaget ooer bcre§ merfelige S3refter fom at bem oar forefom* 

1 ®et tape!, fom ftant paa ®omfirfen8 ^trfeganrb og falbteS oor grue 
Mirfe, oteo 4 Dftober 1565 af ftongen otiertabt Statmnger 33 1} tit 
s Jtaabl)u8 og fiagttjingSfyug, mob at be ffulbe gjere bet iftanb og fyolbe 
bet i gob §cebb. 9t. 8teg. I, 473. 

2 Slovffe Sfteg. I, 569. 144 tongebretie fra 1558—1562. 

mm nogle Sajefifferier, ber af 2lrilb§ %\t r)aobe ligget unber 
ilommunet, at nogte ©ogne oare ftommunet fratagne og til* 
lagte ©ognepreften i ©taoanger; at Commune oar abe* 
lagt, 5t N anniferne8 ©runbe oare bcm fratagne,! bet 33ofogben 
r)aobe optaget Seien; at nogte ^rabenber, fom r;aobe ligget 
unber nogle fonberlig fmaa ©jelbe oare (agte unber ©fri* 
oere, £ofmoenb og Slnbre, fom ingen ret Sjenefte gjere; 
at nogle ©ogne oare tagne fra £ooebfirfer uben $)om og Coo. 
©aalebeS ffaf £r. ^on ©utf)orm§fon ^aoe mange $rebenber 
og 2 $reftegjelbe bertil meb nogte ©ogne, fom tilfom af 
9lrilb§ Jib rjaoe ligget tit 5?ommunet. Ubi lige SOtaabe for* 
t)olber ban og ben $art af $ommunet§ {Rente, fom bleo tillagt 
aarlig at unberr)olbe en ©tubenter meb ubi Unioerfttetet r)er 
ubi oor ftjobftab ^jobenfwon \ 3De befiage og, at Sifperne 
og $roofterne iffe tiltabeS at annamme Oiegnffab af Kirferne 
ubi ©tiftet efter Drbinantfen og OiettebobemeS Sobelfe; ^er 
foruben befoaerebe be bennem og t)art, at naar nogen bogger 
ftn ^reftegaarb meb © ogncemenbene§ #jelp og t;ol* 
ber ben oel meb 9Jiagt og ftben ber og afgaar unberftaa 
$ogbeme bennem iblanbt bete $refter§ ©loegtninge at bemrne 
og tage nogte £ufe fra ^reftegaarben o. m. „$)a efterbt 
fom. ©taboanger ©tigt og ftapirel tigger unber 23ergenr)u§, 
og paa bet at fom. ^apitel ubi ©taboanger ubt ingen 2ftaabe 
fTulbe jle for fort paa, r)oi§ be baoe Diet tit," beber Dan Sen§f)erren 
at unberfoge og raabe 23ob paa fttagen. 12 3uni brog WlabS 
©feet til ©taoanger. ^annifeme ftf bere§ ©runbe igjen, fom 
oare bem fratagne og $rcebenber, fom ©frioeme fraobe uben 
fongetigt 33reo. $a§mu§ til loroejlab bleo ubfaaret til Qve- 
stor Capituli at gjore Oienten til ^enninge og bete bem met* 
lem ftanmfernc*. 

foruben anfarte ftongebreoe oitle oi mebbele en DrbinantS 
fom (Srif Dtofenfranbg ubftebte 22 3uni 1565 og fom oel og* 
faa gjatbt for ©taoanger, ber faaoelfom 23ergen Dexte tit ban§ 
Sen. (Sftcrat (Srtf SRofenfranbS paa (Srfebifpegaarben i Bergen 

1 9torffe 9teg. I, 649. 

2 Slbf. speberfen SttorfT SKafl. 374. Dm benne Mafle og 8ta«mu8 fnnt-- 
menltgn oDenfor unber Son ©uttormSfon @ibe 133. Grif Otofenfraubs'S OrbinaiitS 1565. 145 

fjaobc ooeroetet ©agerne meb 33orgemefter, ftaat), Sfcannifet 
o. 5- befremtcs blanbt anbct, at boo toenbe ©ange uben Iod= 
lig ivorfalb forfommer fin ©ognefirfe, naar febnanlige eller 
befonberlige 23ebebage ffulle bolbes, eller ©ubs Orb forfjanbles 
om ©enbage og anbre .peitibSbage, ffal tjaoe forbrubt 1 iDtarf, 
fmilfen ©ogneptefien ffal oa?re pligtig at fraeoe af f;am og gtoe 
beraf til ftirfen 12 § og felo befjolbe 4 §. 3)en ©fif felo 
mbbprbeS at fcejie fnnanben og bo tilbobe 3 til 4 91ar forbebeS, 
og Craning fra $roebifeftolen en eller to ©ange cfter Seiligbeb 
paabebeS, alt unber ©traf af8 8>retug og13 2ftarf til Songcn. 
3 £orfager ffulbe ben ©fplbige forft f)enoil"e§ til ©ognepreften 
og tage ©frift, og berpaa fhaffeS. (Sgteffabsfager b.enoife§ til 
Slapitlet. ^efe ftoinber, fom befinbe§ i <porfag og fjaoer mtet 
at btfbe meb til ftongen, ffal ftaa negen for ftirfeberen, tage 
©frifte og foroifeS 23ngben l . 12 SKat 1565 ubftebteS i ©ta= 
oanger et $ibi§fe af ft'ong ftreberif Uben 23reo om Cathe- 
draticum tit ©taoanger 3)omfirfe, af tjotlfe oi Icere at fjenbe 
■ftaonet paa 8 af ©tebetS fornemfte Hftaenb, nemlig Grif Oiofen= 
franb§ til 2j3al§e, ^eoebSmanb paa 33ergenbu§, 3 0r 9 en ^ aa 
til T)amfteb, SefaltngSmanb ooer Utftein Softer, 3en§ $ebersfon 
til Sro, £>r. 3cn8 Oiiber ©uperintenbent til ©taoanger ©tigt, 
%Rab& ©torfon Sagmanb i Skrgen, Gljrijloptjer 9ftel3fon til 
£>arcftab, Sagmanb i ©taoanger, -pr. 3 on ©utbormfon og 
Gtlemet -palborSfon, Stannifer i ©taoanger' 2 . 

Dm f)oorlebe§ bet fiob ftg om i Sngbeme meb .penfnn til 
Sbjiftenbom og ©eber, funne ot ei gioe anbre ftfre Gsfterrefc 
ninger, enb boab man fan ubbrage af be magie $8eretninger, 
fom ere mebbelte. 2It Uoibenbeben oar ftor, ©eberne raae og 
Sioet oilbt, fan man jlutte af boab ©agn berette, og boab oi er* 
fare om Jilftanben, unber 3orgen (§ricl)3fon, ber fulgte 3?n§ Otiber. 

51t be flefte $reflet bleoe i bere§ Gmbebe, er omtalt. ©aa= 
lebe3, for at benptte (Srempler, uoeunc§ 3 en $ CauritSfon, $reji 
i©illegjorb, baatxt 1522 og 1540. -pr. iBlajiuS, fom oar fiofte 
papifHffe og farfre eoangeliffc $reft i 23c|lre SDiolanb. 

3)en forfte eoangeliffc $reji i i>tnje oar efter ©agnet .pr. 
©eufren, ber oar famtibig meb 3en§ Oiiber. .pan falbteS 

1 fail* II, 346. 2 D. N. VI, 829. 

10 146 ®c farftc eoanftcliffc ^refter. 

af 2Ilmuen „©ampe*©at)ren." 3 3talb§bogen noeoneg Die 
CRielfen ^jobenbaoner fom ben celbfte eoangeliffe $refr, man 
fjenbte. #an leoebe i SWibten af fpttenbe 2larbunbrebe. 3 £w* 
be§eib oar 9ftid)el Cauri^on $reji 1540, ha ban oar meb ax 
unberjTrioe 3:t)e(erne§ baarbe $orlig angaaenbe Drabet af be 
ttjbffe 23jergfolf K ©om forfte eoangeliff ©ogneprefl i OWanbal 
nceone§ ben befjcnbte Sagmanb 'jon ©imonfon§ ©en, £&oma8 
3on8fon, E)t»t§ ^ortroet enbnu ffal ftnbeS i -polme $irfe og i 
Unbal ben befjenbte $eber GlauSfon. Den forfie eoangeliffe 
*Preft i Songbal oar £offolb OlafSfon, ber 1556 oanbt en 
©ag om fiajeftjfei i 2labofen; i 5toini§bal omta(e§ 1549 
fom $reft 2Inbrea§ £aren§fon, ber efter 9cog(e3 2ftening er ben 
$refr, fom meb .tone, Degn og $eji omfom t ©nefog paa 
$0ini8tjeien, ha ban jlulbe forrette i £eggeboftab. ©om fovfie 
eoangeliff $refl noeoner ©agnet ^etgen 2boma§fon, ber for* 
troengte 97iunfeprejlen og 1623 bpggebe en np tfirfe, fom fiob 
tit 1837 2 . mtyd 3pbe, fom futgte ^iet§ ©oenfefon antage§ 
for at baoe oceret ben ferfre eoangeliffe $reft i ©ognbal, og 
$r. ©imon 93iflab8fon i (Sgerfunb. ©om forjre eoangeliff 
*J3rejt i ^elgelanb (nu ^etlelanb) omtaleS $nut Drm8fon og 
fom fjan§ 2ftebtjener CPeber 2fticr)elfon, ber noeone§ fom QMbne 
1577 og enbnu 11 Wlaxti 1615 leoebe fom ©ognepreft ber, 
ha ban i 58 5lar ber ffal baoe oceret $refr. Den oelbfte eoan* 
geliffe $reft, man f jenber i $lep oar 8awit8 SljrifiicmSfon, ber 
1576 fab i flapitlet. £r. 9ciel§, en af be far fie eoangeliffe 
^rejler i #aalanb, baobe tngen faji Sopaf, men brog om 
og boebe bo§ Senberne. ©om $reft t ©tranb unber ^on 
©utl)orm§fon og forfie eoangelijle $reft ber, nceone§ £>r. Sle* 
met. ^refren paa 9lugoalb3ne§, Wli&jd ©d)ptte bleo paa 
(S'ffe 95ilbe§ 23efaling bortfort til 33ergenbu§. £an er maaffe 
ben 3Wi<$el ©cf)pt, ber 1546 nceone§ fom forjie eoangeliffe 
^reft i Sanfe, om boem man fun oeb, at l)an leoebe ber oeb ben Sib. 

1 Om famme fe 9BttteS 33efEritielfe oner ©tllegjorb 30. 

2 §au8 ©ftermanb Olaf ©ofienSfon, ber bobc paa Stmtejgaarben SMg 
1613, ffal Imoe nceret <J$reft &er t 50 2Car. 

3 Om Sergcn SijomaSfen, ber fiben oeit [om *JJroDft i en [jei 3Uber, 
fe ©tipenbiat fi. 5)nae'8 „©rinbriiiger fra inin §jembl)gb." i Slluftr. 
9lljljeb$bU 9ft)tanr$ga0c for 1861. £irfen$ ©titling fra 1556 til 1571. 147 

Som forjte ^refr i &aa paa 3«&c«n noeone§ 3°» fitting* 
fon, ftannif 1588, i So 2lnt)tea§ 3on§fon ftanmf, ber fif 
Sternberg $raebenbe. Den forfte eoangeliffe $re|t i 33t;glanb 
ffal fjaoe ooeret #r. 9ftel3 fra 3*&eren, t>er fatbted ben Store 
elier Stoerfe, forbi ban, boor Drbet ei frugtebe, brugte Ouxoerne 
forat inbprente Dolerne ben fanbe Scerc. 

3 23 n lie i SceterSbalen oar ^olfet faa otfbt og ugu= 
beligt, at #r. SauritS £an§fon, (om 1551 bleo $refl, maatte 
fltjgte berfra. $an§ ncermefre g-ormanb etler Gftermanb bleo 
ibjeljtuff'en af SenSmanben 23onbe D§munb, juj} fom ban 
gif ub af fiirfen. %atob 2)Jid;elfon beretter i en Sfrioelfe fra 
Seube af 1 Sept. 1593, at ban for 42 2Iar ftben af beberlig 
og oelloerbe 2fianb %on ©utbormgfon, Supcrinienbent i Sta= 
oanger, bleo falbet til Sognepreft til 2Me, efterfom naonte 
^rejregjelb baobe ooeret preftelofi 3 famfnlbe 2Iar, forbi be 
fagbe§ at ooere faa onbe og baarbe mob bere§ $refter tilforn, 
at ber oilbe 3 n gw bib. Derfor maatte be gjore bere§ %ox* 
pligtelfe, ferenb be finge mig, for fom. $x. 3on ©utborm§fon, 
at be ffulle t;anb(e fig dmfielig og tilbarligen mob berc§ Sog= 

nepreft 1 . 

* * 

3 15 5lar (fra 1556—1571) fab ben gamle 3en8 Oriber 
paa Staoanger 23ifpefrol. 3 23egonbetfen af Mk 2ib§rum 
leb Danmarf og 9torge§ ftirfe fiore Sab. Den 9be TlaxtZ 
enbte ben af ben norffe ftirfe fortjente ©eble $eber§fon fit 

1 3(t ©elerne dare fjaarbe §alfe, Difer en Silbragelfe, fom inbtrnf 1541. 
18 <Sceter§b0ler broge i en %iot til 9iebeneS forat flaa g-ogDen iljjel. 
®e l)at)be gjort fig en ftor Sede, befat meb mange IjdaSfe Softer, og 
ben, fom bar ben, Fjolbt be for en „§nne." gogben trnf be paa @en= 
gen og tilfaiebe [jam 18 bebelige <2aar. ©erfra begade be fig mange 
SDZileS SSet til ©felartb, forat gjerc iet famme meb gogben, fom boebe 
ber. £elbigdi$ for [jam dar fjan ei [jjemme. §an fif ftben golf famlet, for= 
fulgte gloffen og tog §eoeb£manben fcld fjerbe til gauge. 3)e g-angne 
tilftobe, at bet tjadbe dceret bereS Slgt og SJkning at ifjjelffaa afle 
gogber og SenSmcenb og ftben reife menig SDtanb og gaa al Skrben 
ooer for at nbrhbbe gogberne. 25reb til Santsleren Sofjan griis bat. 
©tjfelanb annunciat Sttarie 1541. Slllen, be 3 norbiffe 9iiger§ §iftorie 
fra 1497—1536, I, ©. 252 og 648. 

10* 148 Sirfen* ©tilling fra 1558—1571. 

oelftgne(fe§rtge Sit). (St $ar 2lar cftcr tabtc ftirfen 2 af $ir* 
feforbebnngen beit fortjente 37tenb, tfong (Efmftian III (b#b 
9tytaar§bagen 1559) og ©jcellanbS 23ifp $eber $atlabiii3 (f 
3 3 Q nuar 1560), og bem filiate i ©raoen fort cftcr be oonge 
af Preformation en§ $erfiegrobe. 2)ere8 23ortgang erfrattebeS t 
flere £enfccnber af $iel§ #emmingiu8. (1513 — 1600), bcr 
1553 oar bleoen $rofe3for i 3:t>eo[oQien oeb ftjobenbaonS Uni= 
oerfitet og fnart oeb ftt flare 2Mif, ©farpftnb og Scerbom er* 
fjoeroebe fig et europauff 9kon og blco falbet „Danmarf3 aU 
tninbelige Socrer". £an ubgao 1557 fin fortfattebe 2)ogmatif 
(enchiridion theologicuni), fom fulgte§ af flere laerbe tt)eolo= 
giffe ©frifter, ber i $orening meb ben ftore ^nbflobetfe, fom 
f)an ub#oebe paa ben fiuberenbe llngbom, gjorbe bam fit ben 
meft fremragenbe $erfonligf)eb i ben banff*norjfe $irfe en tang 
Oteffe af Star 1 . 

$orat mobarbeibe iim Uorben og ©fraal, fom fanbt &ki> 
i ^irferne meb -Jpcnfnn ttl ^irfefangen, boon nu Often tg= 
be ben felo bet tog, ibet (Snboer fang efter eget £offe, inb* 
fartcS i 3)anmarf og iftorge et af Dbenfc 23if?op 9lil$ 3e§* 
per fen ubgioet ©angbog eller ©rabuate meb orbentiige bel§ 
latinffe bel§ banffe $falmer, ber nbfom 1573. $ar $eforma= 
tionen fang, fom befjenbt, fun Sboret og bet latinffe $falmer. 
Cutler fircebte berimob at gjore ftirfefangen til en 2Jienigbeb§* 
©ag, boovfor r;an ogfaa be(3 ooerfatte, be(8 hi^kht flere $fat* 
mer og 1524 ubgao en liben ^falmebog. £an§ (Sreinpel 
futgteS i 3)anmarf af grants 2Bormorb3fon, ber 1528 ooerfatte 
2)aoib3 ^fatter, af $aflabiu3, ber ubgao ftn SRimjhrf, af <£lau8 
SDfcortenfcn Senbebtnber, fom 1529 ubgao ben forffe banffe 
$fatmebog og ben farfre banffe DNeSfebog og ftlere, men 2lar 
tjengif, inben $irfen fif en alminbelig $falmebog. 3)enne oeU 
ftgnebe ©aoe ffplber oor tfirfe #an8 SbomiSfon (1532 — 

1 §onS Sennet oeb Sens SKeHer i l)ift. Jfalenber II, 325. £an$ Staffer 
o. m. omtaleS i $1. 2)c. ^eterfenS Siteraturjjijrorie III, 89. ^-oruben be 
nceonte Herfer ere ifcer befjenbte l;an$ foftitla 1561, ber b(eo ooerfat 157fc>, 
t)Ctu8 pastor sive Pastoris optimus vivendi agendiqve modus 1562. 
hanS Sommentarer tit spauli Skene 1562—64, ban* CifffenS SBey 1570 
og ban8 bogmatiffe .£>ooebflfrift Syntagma institutionum Christiana- 
rum 1574. Sirfenfl ©HUtitfl frn 1558—1571. 149 

1573) ber fra at ooere fteftor web Oftbe ©fo(e bfct> ©ogneprejt 
i ftjobenbaon og 10 9Uignft 1569 ubgao en for fin $ib for* 
ttinlig ^falmebog, fom oeb ftongebub befa(ebe§ anffaffet 
og brugt i fot>er Mtrfe tffligemeb $a(labii 2N annate og 3e8= 
perfenS ©rabuale. ^fahnebogen ffulbe Icenfe§ tit £)egnejrolen 
for iffc at forfommeS. 2)en bleo fra 1569 tit 1640 
3>anmarf§ og Sftorge§ ftirfepfalmebog 1 . 

9}orge lcb t Mk £ib§tum meget. 3 "' ^ ar rafebe ben 
obetoeggenbc ©ooaar§fng, boori Sanbet ^erjebeS af be ©oenffe. 
$ejt, 3'bebranb og Ubfugelfer forogebe Canbet§ Sibelfer. ©tor 
Otaafjeb og Saftefntbbeb berffebe. SDfiSnatcn btanbt 9iorbma?n= 
bene oar ftor. 

©amtibig meb 3cn3 SRibcr oar 2ftag. £an§® aa§, ber fra 1549 
— 1 578 oar 23iff op i Xbronbbjem. Span (ob oeb Seftor 2inbrea§ 
paa £bronbene3 ooerfaette ben gamle SGorffe (£&rijknret paa 
btt Wlaal, fom ba forfianbeligt oar (o: banf!) og ber i Oftget 
menlig bmgteg'V XXVIII. 

Dllagtffcr 3orgen (Sricfjsfuii. 1571 — 1604. 

Sfutbe 2oo(o§beben ei tage Doerbaanb, og flulbe fttrfefor* 
bebringen i 2Mrfeltgbeben inbfore? i ©taoanger ©tift, faa ub= 
froeoebeS ber en fraftfulb og bogtig Siffop, og en faaban oar 
man faa belbig at finbe i ben for nceonte bergenftffe 5lannif 
og ©totSpreft, OWagifrer 30*9 en (£ri3cf)fon, fom i £erren§ 
•fcaanb b(eo bet {Jtebffab, ber inbforte SHeformationen i bet enbnu Om be celbfte ^fnlmer og sjjfatmebeger, fe SDdnifd^. 33tbl Ill, 279, 
©temmer frn Sfteformnttonen 44. gortoieii til £an6 SljomiSfonS *Pfal= 
mebog af 10 Slug. 1560 og ben bnnfjfe ^falmebigtmng nf Sranbt og 
felbeg. ®enne nu fjelbne spfalmebcgS £itel er: „2>cn banffe spfat= 
mebog meb mange tfjriftelige ^fainter Orbentttg tilfammenfet formcret 
oc forbebret 31 ff fmns SljoiniSfon, ^renter t tjebenljaffn nff fiaurenj 
33enebicter cum gratia & privilegio Serenissimse Regiag majestatis. 
©encre ubfom ftere llbgaoer i ©anmatf og 1649 ben paa grebrifSljalb. 
©onfJE aRofl. IV, 313. 150 Sergen C£ricE)gfon. 

noeiten ganffe fat&oljfe Staoangerfiift, f)Oor 2oo(o§l)eben 09 
Uorbenen oar gaaet faaoibt, at (Snbocr gjorbe fmab ban oilbe. 

3orgen (£rid)§fon t>ar fobt i #aber§(eb 1535 1 . Dm fjan? 
6lcegt og itngbom cr o§ 3ntet befjenbt. Sftet at 31 bf at on 
$cber§fon ©eoer l)aobe foreftaaet 23ergen§ 6fote et $ar 
Star efter Slnmobning af fienS&etren (Sfrrifiopber 2Ba(fen= 
borff, bleo £>r. 3 t9* n ©ric^Sfon 6fo(emefler i 93ergen; men 
f)an foreflob <5folen fun et 2iar, ba 2Balfenborff8 (Sftet* 
manb, ben vige og cmfeebe (S'rif 9tofenfranb8, fafbte bam til fin 
^raebifant paa 23ergenf)u3 og forffaffefoe f)am oor $rue $rae= 
benbe meb jammer 6ogn, fljoni ben tit tilftorte ftommunen 
(0: tannifeme) 2 . jammer ftalb opgao fcan tit 3«cob (£&ti* 
jtiernSfon 93tberganu3, fom t)aobe ooeret ©folemefrer en fort 
Sib i ffiergen, mob at faa tilbage oor $rue ^rabenbe, fom 
„3acob trejletigen og unbevfunbeligen tjaobe befommet ubt 
©anmarf " 3 . 

<5om ©lotSprefi beitog &an 3 Slpril 1562 meb 23tfpen og 
bet oorige 2)?inifterium i at nbftebe et $orbub mob, at Dfogen 
maatk opflaa Sfanbff'rift mob ben 5Inben, ligefom nplig oar 
fleet, enten paa (£boret§ ^oelotnger, etler $rcebifejtoten eller ^tr= 
feboren, og 13 D^ooember f. 21, ba 8lot§berren @rif (Rofcn* 
franb§ fob ubbete runbelig 2J?ab, Driffe og $enninge paa fin Dm Fjam Slbfalon S)Jeber$fon i norff Sftagajin 1, 185, 5J5ont. Stnnaler III, 
211. §atring$ ^reftcljifiorie 211. 9torffe Sdegiftrnnfer og ifoer ben af 
3. ©ririjsfou inbrettebe sjSrotofoI ober be Soger, fom affjniibtcbeS og 
afgjorbeS i ©tabanger Sapttel fra 1571-1629. ©et er en tijf gott= 
ant, fom fra (£[jriftian§fanb§ 58tfpenrct)i» er fommen inb i jftig8atdji= 
bet unber SHtet Privilegia capitulorum, r)bi§ 9(fjfrift ubgjer Cogens 
ferfte 93lnbe. Sen inbeljolber bigtige SBibrag til Suubffab ometiftetS 
$refter, £iben§ ©eber, (Sgteffab§ffit8mi8fe=@ager o. f. b. £t Ubbrag af 
famme er mebbelt i Sljeot. £ib8ff. II, 182. 
2tf famine maotte b/an 20 ©ec. 1560 betale IrigSffat 19$ SUb. 
Sontrnften bleb befeglet af Grif SftofenfranbS, ScnS ©d&elberup, 
£r. Sergen, Socob ©IjriftternSfon og mig Slbfalon (Setter). Sacob 
bleb fiben tiltolt af ®. 91ofenfranb§, frabomt fit Gmbebe 29 Suit 1563 
og bemt titbebe, forbi t)an fjabbe forfalffet SongenS 9keb ; men friebe 
fiibet efter SibenS Sobgtbning oeb at betale 100 8tb. (Slbfalon $e= 
berSfonS ^apitelbog i norff 3Kagajin I, 212, 217, 221. §atting I, 142. 3ergen (Sricfi&fon. ] 5J 

tyaaxb paa ©tranben, t»ar „£r. Sargen, &an3 $rccbifanter, en 
af bem fom ubbelte." 

2>en 15 DJiai 1563 reifte £r. 3 0r fi en ±if SDanmatf i ©e(-- 
ffab met SBergenS Cagmanb 2ttab8 ©tarSfon, A'orfattcr af 
et Ubbrag of ten novffe ^ranife o. m. 6er ftf ban JtongcnS 
Sefrceftelfe paa oor Writes iprcebenbe 1 . ftort cftcr maa ban 
baoe bejhtttet ftg til at fortfeette fine ©rubier »eb ct ubenlanbff 
Untoerfitet, t^i unber 8be Slugujt 1564 fotunbte ftong g-rebrtf 
II „£>r. 3 0r 3 en - ^apeflan paa SergenbuS baabe oor grucS 
$rcebenbe og jammer ©ogn, mebcnS ban ftnberebe bo§ 
ct Uniucrfitct" 2 . Den 24be ^unt fom ban i ©elffab meb 
Sagmanben tilbage tit 93era.cn, boor ban haute ben ©org, at 
ban§ Matter £e(oig oar teh ©t. #an8 Slftenen, og famme Dag, 
ban anfom, b(eo begraoen i Domfirfen. 

5It ban be 2 folgcnbe 2(ar opbolbt fig i 33ergen erfare oi 
af Walon $ebcr3fon8 StapitelSbog; tbi t ben fortcetleS, at 26 
gebruar 1565 bleo en 2po bcengt, ber btSputerebe mcb £r. 
3ergcn og mente, at ©ub oar bam ei mtlb, men for ftreng 
ibet ban oitbe labe bam fomme til faaban ©traf, men ftben 
ban oar unberoift af ©ub§ Drb, gao ban fig titfrebS. 29 
3anuar 1566 baobe %d\m noget at gjore, at ban funbe tvofte 
ben 53onbe, fom bieo bamgt for Joocri, men falbt neb, ftog 
©iet ub og braf 93enet og bog anben ©ang maatte bertil, 
uagtet ban bab for fig 3 . 

3 2kret 1566 brog #r. 3argen tit ^jobenbaon for at 
fiubere og promooere§. ©amme 2tar bleo ban DJtagtjter. £>er 
borte ban btanbt 5lnbre ben beromte $rofe§for 9ciel3 £em= 
mtngiu§, ber toerte mcb megen Slnfeelfe. $orat faa #jclp M 
at fortfeette fine ©tuberinger benoenbtc ban ftg t en lattnf! 
©frioetfe 1567 til 23ergen§ ftapitet 4 . Uagtet tfanniferne paa 

1 31 ORai 1565. Sfjeol. Sib6ffr. II, 183 og M. 9kg. I, 428, 516. 

2 ftongebrenet finbeS i SLfceoI. JibSffr. n, 239. 93eb tongebreo af 29 
9)ta 1563 fit ban Siflabelfe til at befjolbe fmmmer ^reftegjdb og oor 
grue et Marie Virginis ^rcebenbe paa fiibStib. 

3 Staff SKogojin I, 248, 305. 

4 93reoet finbeS [)o8 Slbfalon ^eberSfon i Staff gtfagajin I, 327 og i Sljeot. 
SibSffr. II, ©. 237. 152 Sergen (SrtdjSfon. 

©runb of ftrigen bapbe flattet |>alpbelen af alt bercS geiftlige- 
©ofc§ til ftongen, og ©obfet oar (aare Ijeit fat, faaat en 2#b 
©met oar regnct for 2 1Kb., $uben for 3 Drt ofb. bepilgebe 
be bog „meb gobt £jerte af bere§ ringe $ormue" 10 3oacr)im§= 
baler, fom be fertbte bam mcb <8ufanne, 23iffop Sct)elberup§ 

Unber 17 2Iugujt 1566 fif ban be§uben ftongebtep paa, 
at ban i ftorge ffulbe pcere ffattefrt i 2 Star. „meben§ ban 
r)er i .ftjdbenljaon ftubcrcr og fig pibere ubi boglige 
5htnftet bef litter." £>enne 6fattefribeb forlamgebe§ 13 21pril 
1568 enbnn i 2 21ar, mob at ban bemte ©ommet ffulbe be* 
gipe jtg til 2Bittenberg og ber meb $lib jrubere 2 %ax i ben 
r)etlige ©frift og berefter forblioe i fit ftalb i ftorge, inbtil 
$ongen Pilbe falbe bam til et anbet ©teb 1 . 

21 f et latinfl ^BreP, fom t)an 29 9Wai 1570 fenbte 23ergen§ 
5?apitel, erfare ot, at ban Peb ^intfetiber loffelig Par fommen 
tilbage tit Kjabenbapn fra Spbfflanb, f)Por f;an rjapbe opbotbt 
fig nogenJib for at ftubere og paretagenogleanbre $orretninger. 
|>an fenbte ^apitlet en fort (atinff^ale „de fraterna concor- 
dia" fom ban fort far fin 3Ifretfe fra 3Bittenberg r)aPbe labet 
fe 3)agen§ 2p§, og fom ban bapbe bebiceret flanniferne. $an 
taffer tillige for be 20 ftb., fom ban bapbe faaet unber fit 
Dpbolb i ^jobenbaon. 3)ertmob beflagebe ban fig oPer, at 
ban unber ftt toaarige Dpbolb i SBitrenberg fun baobe faaet 
10 9ib., fjporom ban en fret namnere DplpSninger 2 . 

$eb fin fort paafofgenbe £>jemfomfr til 23ergen ftob ban§ 
literal (2 ftoo. 1570) meb SIbriane, Stffop 3en§ ©cfjelbe* 
tup§ Matter, og ben 20 October 1571 ftob ban§ Srptlup. 

2 Sage efter bang SroloPelfe, nemlig ben 4 iftopember 
1570, blep ban ubfaaren til ftannif i Bergen. Det fpneS at 
ftaPc ooetet 23ejtemmelfen, at ban ffulbe bape efterfulgt ben i 

1 9t. Sfteg. I, 582. 7 Sluflujt 1570 „ftf ogfaa ftannif Sergen Sridjefon 
ftongebret) paa et Wax fra ©ato at bare fri for al ©fat og £»nge at 
gtoe og gjere til kronen, af fybis ©ob§ og petite t)an tjaber ubi Siorge." 
9t. SReg. I, 662. 

2 Srebet finbeS i Sfrorff Sftagajin og £$eoI. fcibsffr. II, 237. Unber fit JDpljoIb 
i SljbfHnnb befegte ban Diiirnberg. sjJcterfcnS Siteraturljiftorie in, 36. ftHiflebreue 1571. 153 

SalbreS afbebe 3acob Hftabfon, fom ben gamle 3 eng fibers 
IMcebiffop, men ha £r. 3 0r a,<m 127 3<inuar 1571) fom tit 
Staoanger, mlbe ben ©amlc ei optnbe bamftogetaf SttgtetS ftente. 
&an maatte berfor meb uforretret ©ag nenbe tilbage til SBergen 
(29 ^anuar 1571), men et $ar 2Raaneber fenere reifte ban til 
Danmarf, boor ban ubentttiol mebbelte ftongen felo Unberret* 
ning om be miSlige $orbolb i ©tattanger og om 3^3 DiiberS 
Uttilligbeb til at mobtage bam fom Oftebbjelp. ftongen ub» 
naeonte nu 3«rgen (Sricf)§fon til 93ifPop og ubftebte oen 29 
Suli 1571 fra ftafrbolm (meUem SRoSftlbe og ftingjteb) tre 
ftongebrene, b^ori ban unberretter ©taoanger ftapitel og £en§* 
berren i ©taoanger, #enrtf SSrocfenbuS, om Sal get og brjber 
^en§ $eber§fon til 23ro at otterleoere £r. 3«rgcn ben 23tfpe? 
embebet tilbtfrenbe ©aarb ftragefjorb, fom nu oat i ban§ 
SBcerge l . 

©amme Dag ubftebte 5?ongen ogfaa paa 5laftbolm fa(= 
genbe for ben nne 23iffop ttigtige 93ret>: „33i $rebertf o. f. t». 
gjere 9l(le ttitterligt, at efterbi oi ere fomne til $orfaring, at 
$>r. 3 ct i§ $iber, fom oar ©uperintenbent ubi ©tattanger ©tigt, 
en %\t lang for bang ©pgbom og ©frobeligbeb iffe batter 
funnet faa futtig og ttinbffibelig nare ban§ ftalb og ©uperin* 
tenbentembebe ber ubi ©ttgtet meb 53ifttat§ og anben Sftaabe, 
fom 23ebot> gjorbeg, og berooer paa nogre ©teber ubi $eligi* 
onen iffe faa rettelig banbleS, fom bet fig burbe, be§ltgefie Hal 
ogfaa ooere Sreft paa ©uperintenbentenS 23olig og Unberbolb* 
ning meb anbet mere 9Jiangel, fom ftnbeS ber ubi ©tigtet, ha, 
paa bet engang for 5llle berpaa maa gfdre§ en ©ftf og Drb= 
ning, fom altib berefter urpggelig ffal bolbe§, bat>e oi berom 
befluttet, fom ber cfierfttlger: 

1. fterft ttifle to, at ubi ©taoanger ©lift ffal om 9ieligi= 
onen i atle 2ftaaber fyo[h(% og banb(e§ baabe meb ^roebifen, 
Seremonier og anben cbriftelig ©fif albele§ efter ben gejjtlige 
DrbinantS, fom ttor fjere £>erre $aber, falig og bojlottlige 3bu* 
fommelfe, om OWigionen batter labet ubgange, og bermeb ffal 
©uperintenbenten, fom nu er og berefter fommenbe? norber, 

1 Sljeot. £ib8f?r. II, 239—241, |jt>ot be 3 SSrebe finbeS aftrtjfte on 9t. 
9teg. I, 687. . 154 Sergen Griffon 1571—1604. 

t)at>e flittig ^nbfeenbe og alting faa fftffe og orbinere, fom ban 
toil anfnare for @ub og naere befjenbt for 08. 

2. ©ammelebeS, paa $>tt fom. £r. 3en§ SRiber maa, faa* 
loenge tjan letter, meb nobtarftig Unberboibning forfergeS, batte 
tti unbt og tillabt, at ban jiray maa befomme £>atoparten af 
bet 5?ommun8gob§, fom ligger til SDomfirfen ubi ©tabuanger, 
og oppebiTete, nttbe og bebolbe ben JRentc, bevaf ganger ubi 
ban§ SioSttb, og ffal ben anben #ato»arten af famine Rom* 
numSgobS btitte til be 5mnntfer og ftirfetjenere, fom ber bag* 
ligen l)o§ SDomfirfen reftbcrc efter ttort JBrcoS Snbelfe, tti tilforn 
berom ubgittet twtte; og naar fom. £r. 3en8 Otiber er heb og 
afgangen, ffal fom. #alttpart af ^ommunegobfet, fom t)an meb 
forlenet er, altib Mine til ©uperintenbenten§, ©ogneprefien§, 
$apellanen§ og ^ererneS Unberfjolbning og Sen3 §orbebring 
ubi faa 2Waabe, at ©uperintcnbenten beraf ffal befomme ben 
Ijaltte $arr, og anben £atoparten jltfteS mellem fom. 5tirfetje* 
nere og Sfoletjenere og rjtter fange be beraf en $jerbepart. 

3. Me oi og, at 5tommun§gaarben ubi ©taoanger (jet* 
efter altib ffal ttcere og blitte ©uperintenbentenS Q3olig og $e* 
ftbeniS, og ©uperintenbenten, fom nu er og fjerefter fommenbeS 
ttorber, ben at ffutle nnbe og bebolbe, og efterbi tri forfare, at 
famine ©aarb er nebfalben og abe, ffal nor 2en§manb, efter= 
fom m' r)annem allerebe befalet og berom tilffrettet fatter 1 , ben 
en ©ang for alle paa ttor 23efoftning opbpgge, faa at ©upe* 
rintenbenten berubt fan bat» e en bemem Solig og loaning, og 
naar famme ©aarb faa af ttor SenSmanb er bpgget og fcer* 
biggjort, ffufte ©uperintenbenteme ttaere pligtige felo (Sn efter 
ben Slnben paa bere§ Dmfofining at frolbe ben t)eb gob ^>aet)b 
og 93ngning for ben ^Sart af ^ommunSrenten, ben ©uperin* 

1 93rebet finbeS i Stfjeot. SibSjfr. II, 240 2>enne Sefaling bleb ci op* 
fulbt, ba 93rocfenl)u8 fanbr, at Ijan iffe uben altfor [tor SBefoftninfl fnnbe 
btjgge en nt) SBifperefibentS paa SommuneuS S-omt, men fjebte en 
anben ©aarb. 1579 ffjcnfebe Songcn $r. Sergen ben ©runb og 
©ienbom, l)tior ^ominunet ubi forbum ftob paa meb |jt)i8 gamle SD?ure 
fom fammeftebs fanbteS faint SBtjgningSUvnimer forat ©ifpen ber funbe 
opfere ct §118 til fin fmftru og Slrbinger. Sijeol. SibSffr. II, 243. 
Dm fammeS SBeliggenljeb 91. 9teg. II, 115. ftongebrebe of 1571. 155 

tenbenten mt er og b;an3 (Sfterfommere cftcv £>r. 5cit€ SRiberS 
2)0b 09 Qlfgang ere rittagte. 

4. ©fal oor fienSuianb uolaegge et ©toffe 3 oro til en 
^'aalbaoe, fom altib ffal blioe til torn. ©upcrintenbent§ 9te« 
jtbentS. 

5. £>c8ligefre ffal ©uperiutenbenten, fom nu er og ber- 
efter fommenbeg oorber, baoe, nttbe og bcbolbe al ben (Rente, 
fom fom. 3 on ©utf)orm§fon fjaobe ben Jib, ban oar Super* 
intenbent, og f)t>t§ (fjoab) ber er forfommet, baa$>t ben ©aarb 
^ragefjorb, ben $art i 3) igr eba I og9Jnbet\ hd ffal ftraj 
igjen bertil (reggeS og altib fiben blioe til ©uperintenbentenS 
Unberfjolbning. Dfaar nogen af be ^refter, fom nu baoe og 
ere forlente meb be 12 $r«benber 2 ubi ©taoanger £>omfirfe, 
ber og afgaar, ba ffal 3 n S en forleneS meb nogen af famme 
^rcebenber, uben be, ber oilk bo og refibere bo§ 2)omfirfen, 
rjeUer og $refter, ber ©ogne baoer pan fianbet og ere faa 
Icerbe og buelige, at be funne l)jelpe 8en8manben og ©uperin* 
tenbenten i nogre fonberlige ©ager, om 23ef)oo gjere§, og oille 
oi 2>ngen fortene meb nogre af famme ^rcebenber, uben ban 
baoer 2en§manben§ og ©uperintenbenten§ 2Jibne8bttvb, at f;an 
er faabannc $rcebenbe ocerb. 

6. ©ammelebeS ffal bet Cathedraticum 3 , fom af 
gammel Xib er gioet af Sanb§firfer ubi ©taoanger ©rift til 
l Domfirfen ubi ©taoanger, berefter aarligen til form 2>om* 
firfe obe§ og ubgioe§, paa bet ben beSbebre maa bogged og 
oeb 2Hagt bolbe§ og iffe ffulbe blioe sbe; bog ffal 8en§man* 
ben og ©uperintenbenten baoe Jilfrjn meb, at boer Canbsfirfe 
gioer, efter fom ben er formuenbe til, paa hd Sanbefirferne og 
mue blioe oeb $?agt. 

1 ©om ©em, fiabegaarben oeb ©taoanger 0. m. Sfycol. Sibffr. II, 242. 

2 £)e 12 ^rocbenber oore Mnigene? efler $rigene§, §aroib§, Sagter, £§« 
pebnt, Soffre, Steinberg, SoIneS, Sktne, ©fane?, ©tocfe, $iger$, 
§eUanb§. 

3 „Cathedraticum a falbe? ben aartigc Sifgift, fom fjoer ftirfc i ©tiftet 
tnaatte tjbe til ©tiftet? ©omfirfe, og ben Slfgift, fom ^reften maattc 
t;be tit SBifpen. ©en beftob i ©unbrjorblen (130G) af I £ob of Ijoer 
tirfe og 1 fieb nf h>er ©ogneprcft. Dm fammee JDprtnbetfe fe Ss= 
lanbS Strbcefcr of (SSpolin 11, 50. 156 Sergen griffon 1571—1604. 

7. Dg efterbi Canb§ftrferne ubi ©tapanger "Stiff finbe§ 
at pcere meget forfalbne af ben Slarfag, at ftirfeooergerne 
iffe gjare aarligen gobe Otebe og ftegnffab for, bfab be paa 
ftirfen§ 2?egne oppebcere og igjen ubgipe, efterfom bet ftg her, 
og betmeb forpenbe ftirfen§ 3 n ^ om ft nt anfeen 9iptfe, faaat 
ftirferne fange betaf ringe eller ingen Corbel: berfor tulle Pi, 
at atle $irfepcergere oper alt fotn. ©taoanger ©tigt ffutle aar= 
tig gjere $ropfterne gob $ebe og flart ftegnffab for 2I(t, t)t)i§ 
be paa tfitfenS $egne inbtage og igjen ubgipe, og berbo§ t)Pab 
be bcrne bpgget paa .tirferne, btnlfet ^ropfterne frembete§ flulle 
unbermfe og berette ©uperintenbenten, naar pan fommer ubi 
$ifttat§, og ffal ©uperintenbenten pcere pltgtig Peb ben (£b, 
ban ©ub o§ og meb forPant er, at baPe flittig Dpfeenbe meb, 
at ^irferne bpgge§ og meb DWagt t)olbe§; og berfom ftirfepcer* 
geme finbe§ forfammelige, ffal ©uperintenbenten M gioe 2en§* 
manben tilfjenbe, og twn flat Pcere pligtig at ftraffe beroper, 
fom Debbar. 

2l(t bette forn. meb atle fine Drb, $unfter og Slrtifler 
pille Pi, at tjerefter fafi og ubrebeligen ffal peb 9ftagt bolbe§ 
unber ben $eenn og ©traf, fom Debtor" 1 . 

©amine £>ag bette tongebreP blep ubftebt, nemlig 29 
3u(i 1571, bleo £r. ^ergen @ri$8fon orbtneret til 
©ta Danger 23 iff op af ©jcellanb§ 33ifp $aul OKabfen 2 . 

$orfpnet meb ooenanfarte og flere for Shfpeftolen Pigtige 
ftongebrepe penbte ben npe 33ifp tilbage til ©tapanger, ppor, 
fom far anfart, ben gamle ^mS iHiber par bet, ma>t af £>age 
(9 Stugufi 1571). Den 24 Sluguft f. 21. anfom ban til 23er= 
gen, t)por bet Ijelbige Ubfaib af ban§ heifer gleebebe ^irfen§ 
tenner meget. £an§ ©amtibige Slbfalon $eber§fon Seper 
nebtegnebe i benne 5lnlebning i 33ergen§ $apitet§bog: „£r. 
3^rgen (gricp§fon ffal bape unber SMfpeftoten ben 9tente, #r. 
3on far t)anbe og be ©aarbe ^ragefjorb og anbre fom berfra 

1 91. $eg. I, 687. 

2 3 ©taoauger tapite[« topioog, fom fjan uibvettebe, ftaar: „ordina- 
tus et episcopus collapsas hujus Dioeceseos XXIX Juli, qvi S. Olao 
olim Inclytse Norvegite Regi ob singularem pietatis & justitise lau- 
dem, sacer est." ©tiftets Jilftanb. 157 

Dare fomne Deb Drang 53eretning. 2Ule $r«benbcr ffulle lceg= 
ge3 unber £>omfirfen * og benbe3 Ijenere ubt StaoangerS Q3n. 
og ftommunetS Otente ffifteS metlem SBifpen og be famine 
^erfoner. Gr ber nogen buelig paa CanbSbngben, (om fan 
bjelpe Sifpen og Sensmanben til at bare Soger, ta maa be 
tage bem og unbe bem ^raebenber. Cathedraticutn ffal la?g= 
ge3 til 2)omfirfen, fom t)ar>e Dceret. -penrif SrocfenbuS ffal 
opbwggc SMfpenS 23olig, ber (om ftommunet fer ftob 1 . Stben 
ffal tjan bolbe bet Deb iDiagt af en $art af JtommunenS Otente. 
Dm 9togen erboeroe *Prabcnbe bo§ ^ongen ffal f)an mgen be* 
fomme uben ban b^oer $ifpen§ og CenSmanbenS 
S3rc» og ftorffrift". 

Snbnu mb'en 2laret§ ©turning fyavbz $x. 3«*rg,en ooertaget 
fit Stiff, tbi 1571 ben 10 December ooerleoerebe 3on ©utb* 
orm§fon bam en ^ortegnelfe ooer ben ^nbfomti, fom laa til 
StaDanger $3ifpeftol. 

1)a 3 0r 9 en @nct)§fon tiltraabte Stananger Sifpebemme, 
oare itbftgterne bel merfe. Ooeralt berffebe Uorben og Strib. 
33ifpeftolen3 bebfte ©aarbe, ber ubgjorbe SSifpene Dtgtigjte 3 n0s 
fomjt, oare unber ban§ fnage $ormanb bleone (Smbebet fra* 
ffilte og fomne i fremmebe -ftoenber 2 . 3)omfapitlet Dar uben 
2lnfeelfe og laa i Strib mcb 3on ©utbormSfon og SBnfogben 
om be faa £eoninger af bet§ fornge (Sienbom, og 3)omffoien 
fone3 at baoe Dceret opleft. Sogneprefterne, ber meb faa Unb- 
tagelfer fun Dare i SBejtbbelfe af ringe Saerbom og Dannelfe, 
Dare uben ©ammenbotb og ©terte og faatebes et forfoarslDft 
9toD for g-ogberne§ Ooermob og 2llmuenS SrangoiUigbeb. — 
9?ogle af ^refrerne Dare fcloraabige og gjenftribige, anbre for* 
argebe oeb bere$ 9taabeb og 2)ruffenffab og mebfelgenbe Gaiter. Om 5)omfirfen og ben gamle SJifpegaarb, fom ,ftongen$ SenSfjerre tjer 
fmbbe taget efler faaet til 9tefibent$ (ben fenere faafalbte SbugSgaorb, 
uu fiatinffolen) figer ben famtibige ^eber Elausfon. „3 DUjfnlte lig= 
ger ©tabanger meb ben jfjcmne og fyerlige ©omfirfe og ben forfalbtie 
©ifpcganrb, fybis ffjennere tffe lettelig bar at finbe i bisfe SRorblanbe 
ben lib, ben bar bob ©iagt. 
S.l;eoI. SibSjfr. II, 241. 158 ©uperiutenbentenS ^ligter. 

|>r. 3 0r 9 en ftf f nar * SWebning til at erfare ©anbt)eben 
af DrbinantfenS Ubfagn, „at ©uperintenbenterne, fom fluUe 
ocere be rcttc ©ifper og (Srfebifpet ubi ftirfeme, falbeS nu iffc 
til nogen ©rfe§la§f)eb, fom faabanne plete at ocere ubi, men 
til (tort 2lrbeibe." 3 Drbinantfen 1 paalagbe§ M bem, at 
be pact Satin ffulbe traftere og laere Stable ben rjellige ©frift, 
prcebife ®ub§ Drb for $olfet, iffe alenefte bjemme i 23nen, ber 
fom be bo, men ogfaa ooer ttt fcele ©tift, bt>orfoml)elff be 
fomme. 3)e ffutbe botbe Unberfaatterne til at tioere frebfom* 
melige og tttbagtige og ^roebiferne til retftnbig og enbroegtig 
at (cere (ibrijti bellige (Soangelium. T>e jfutlc ogfaa f)aoe Sil* 
ftin meb, „at ©ogneprefterne meb bere§ #u8|tnbe fere et booiff 
Seonet." garenb be ffiffe bem til faaban Sjeneffe, ffufle be 
bore bem flittig ooer, ffiffe bem til (Smbebe 2 og meb en 
$orffrift 3 fenbe bem {jeben til fin ^irfe ubi £erren§ ^catm. 
£>oilfe fom berimob gjore og iffe tage oare paa fit (Smbebe, 
bem ffufle be gioe ^aammbelfe og Stboarfel og ffraffe bem, 
faa at be enten bebre ftg, etler og tage ScnSmanbcn og $rooften tit 
ftg meb nogle anbre ©ognepreffer og fcette bem ub af @mbe* 
bet". £>e ffufle og „tage afle be Soger til f»g, fom anrere 
©amoittigfjeberne, om Imilfe man fparger JRaab af ©ub§ Drb, 
naar enten oi 4 etler ftogen af core ffrioer bennem til etler 
noget foabant bltoer bem efler§ forelagt ubi ©tiftet." — $)e 
ffufle „befoge 23orneff o I erne, naar be fare om i $job= 
fteberne, boor be fomme." £>e ffulle ei forfomme at abfperge, 
boorlebe§ be $attige forforge§, og tjaoe Silfon meb, at en 
„menige ^ifte" for be $attige inbrette§, og ooere meb at til* 
ffiffe gatttgfotf Siafoner og titfe, at be iffe forfamme 
bereS SSefaling. SDleb a II e ©foter ffulle be b aoe Silfttn 
og tube, t)Oorlebe§ ber tares haaht paa IroenS 23egne og ubi 
anbre boglige ftunffer. 3)e ffufle fatte ©folemeftere (o: (Re!* 
torer) bertil, tmilfe be felo meb ©ognepreffen og be btiftz Sirfeorbinantfen ©. LXXVI oft). 

orbinere bem. 

meb ben faafalbte Solicits fenbe bem til ^robfterne, ber inbfntte bem. 

o: Songen. ©uperintenbentenfl 9Rt;ubiflfjcb. 159 

ubt ftaabet tjaue ooerbsrt. (Snnnbe om Slaret ffulie be 
befege ftirfeme og ba oocrbere bem, fom man oantroer ubi 
fin Scerbom 1 , ftorfe be JRetjfafne og af ©ub3 Drb rette, boab 
ber fan oaere fyolfct imellem om nogen orang Scerbom, og 
befperge, boorlebe§ ^raebifenerne og Sfolerne bolbeS, ogfaa 
f)Oorlebe§ bet gaar meb Jpofpitaler og ftattigfotfS Jiijte. 

lil b\$}t pigtet, fom Dtbinantfen paalagger, oar og 
fommen ben, at afgjeve afle (Sgteffab§fager, ©frib mellem 
*|}refler inbbttrbeS ofo. i ftapitlet, b»i8 gormanb 23tfpen oar, 
naar 2en§berren ei oar tilfrebe. 

Dm alt bette minbebeS ben npe 53i|Top i &an8 Seftamng 
af 2 Sluguft 1571, boor ftong greberif II paalagger \)am „at 
fcaoe flittigt Dpfeenbe meb, at ©ubS Drb proebife§ rent og 
purt aOeoegne ber ubi ©tigtet og altingeft meb {Religionen 
ganger ffiffeligen og orbentligen til efter DrbmantfenS Sttbetfe, 
og ubi 95ifitatS og anben 23eftilling IjjanS $alb og ©mbebe 
anrerenbeS ftg fttttig og uforfemmelig iatz beftnbe* 2 . 

Q5at, fom Pi af bet Slnfettc funnc fe, Sifpeembebet i 211* 
minbeligbeb befooerligt og Panffeligt, faa oar bette t ©arbc(c8* 
beb Silfcelbet i ©taoanger, boor ben npe 23ifp faa gobt fom 
maatte opbpgge 2I(t fra ©runben af og faaoel i %o\ht fom i 
^refrerne t)aobe DJleget at fjoempe meb. £oab fom imiblerttb 
meget bjalp til et Ipffeligt Ubfalb oar, at 93ifpen i be Dage 
bel§ ifelge Drbinantfen, bel§ efter ©fif og SSrug fom 9Iro fra 
be fatrjolffe Siber, i firfelige 5lnliggenber oar i ^Beftbbelfe af 
megen OWagt og 2Rpnbigbeb, og at ben 36aarige $x. %0xa,m 
baobe ftraft og Tlot til at bentitte famme. 2lf fror 23etpb= 
ning oar ifcer ben 2>nbftt)belfe, r;an tjaobe paa 23efoettelfen af 
atle getftfige (Smbeber. QSet baobe $cenigbeben oeb ^irfeorbi* 
nantfen faaet IRct til i $oremng meb $roofien at Dodge fig 
en ©ognepreft, men SBtfpcn bapbe Dpfigt meb $a(get, praoebe 
ben $algte 3 og funbe beSubcn oeb jtn 2Inbefaling, oeb 2ln* 

1 Ijermeb mcncS oel fjooebfagelig llngbonimeii, fom be fatfiolffe ©ifper 
paa fin SSijttatS pleiebe ot foiifirmere t>cb §aanb§paalceggelfe. 

2 SBeftallingSbrebet finbeS i 9t Sfteg. I, 690. 

3 ©eniie Dbertjering af 93ifpeu for Subbielfen bar ben enefte ^rebe, ber free* 
bebeS nf ben SSaigte. ®erbeb fif SBifpen megeit Snbfltjbelfe paa Sklger. 160 Sergeu griffon 1571—1604. 

fcettelfen af £jelpeprefter f)o§ gamle elter foagelige *)3refrer 
o. m. inboirfe meget paa Salget, — t)t>ori golfet fanbt fig 
faa meget oilligere, fom be fra ben fatfjolffe $i*> ware Dante tit, 
at 23ifpetne bejtiffebe bem ^refier, og Del maatte erf jenbe, at i 5tU 
minbeligbeb Sngen funbe before ubfore bette Digtige <£>Dero enb 23i« 
[pen, (om oeb aarlig 93ifitat8 o. m. Ijaobe tig Slnlebning til at Icere 
$refierne§ (Sonet og Stygtig&eb og 9J?enigbeben3 Jrang at fjenbe K 

@n bngtig 93ifp fjaobe i be $)age beSuben ftor <Btettt af 
$roDjlerne, ber ftobe tjam bt i Otaab og T)aab, og megen 
3nbfIobelfe paa ©eiftligbeben ei alene i Dretten til at jieone 
uefterretteltge og ubuelige $refier for ^apitlet og ber faa bem 
irettefatte, lagte i 23eber, \a affatte og foroifie ©tiftet, men 
ogfaa i Otetten til at famle ©tiftetS famtlige ©ogneprefkr til 
©onober for meb bem at afbanble $irfen8 2lnliggenber o. m. 

Unber faabanne Dmftcenbigbeber tiltraabte 3 0r S en ®tid^8» 
fon fit nne (Smbebe. 23eb #jelp af be Slongebreoe, fjan meb* 
forte, og oeb ben ©eftemtbeb og ftraft, b.an lagbe for £)agen, 
Inffebeg bet bam fnart at gjenerrjoeroe Sifpeflolcn ben {Rente, 
fom tiltjorte ben, og at ftfre ftanniferne bere§ $raebenber famt 
at forlige bem meb 3on ©ntt)orin§fon. (Sn 33ifpegaarb bleo 
anffaffet, ba 2en§berren oeb Oieformationen baobe taget ben 
fatb,olffe jTjonne fteftbentS i 23efibbelfe, og ©taoanger falbefoet* 
bige 2)omfirfe bleo forbebret 2 . ^trfetjenere og ©foletjenere 

1 5Mfpeembebet (ordo pontificalis) tmbbe i ben fatE>olfjfe Strfe jus inspec- 
tions & visitationis & jurisdictionis, ubucebnte ^refter og ueb 9Ja= 
caiice Qiicarier. 

2 ©tabanger fyerlige ©omfirfe bleu oeb DteformationenS Snbferelfe pl^nb= 
ret og frataget bet tnefte, om enb if fe alt fit ©obs og SUcnter. Sfelge 
Sergeu ©ricf)§fonS goreftilliug oar bet Del, at £ong grebrii II b«b 2 
Stuguft 1574, at, ba tmn erfarer, „at ©omfirfen i ©tabanger [fat 
bcere btjggefalben og ifte felb er ubi g-orraab efler Ijar ilig Dtente, at 
ben bermeb fan forfcerbigeS, Dtenten og Snbfomften af nQe ©ognefirfer 
ooer alt ©tabanger ©tift ffal ubi ncerbcerenbe 2lar inbtageS, opboereS 
og forbenbeS til ©tabanger 5)omfirfe§ 53t)gning$ Soljoo, tjbilfet Sergeu 
©rid)Sfou og ftanuilerne ffal inbfrceoe, anbenbe og gjore Sftegnffab for." 
Dt. 9ieg. II, 134. ©a benne Snbtcegt ei ftrafte til, maatte be flefte $ir« 
fer nbe eubnu et 9tat8 Sftente, tjbortil feiebeS SiQabelfe til at brnge 
l)bab ©ten fom bar tiloberS af bet gamle @t. OlafS Slofter i 23oen. 
fit. 9teg. II, 223. $e eoangeliffe ^refterS StiOiiifl. 161 

anffaffebeS Soliger og noget aarligt af 33pen til Unberf)o(b= 
ning *. (Snbeltg fparebe ban tngen 2)itme for at ftfre ©tiftetS 
$reffer mob Dnerlair og Dnergreb baabe fra $ogberne§ og 
230nberne3 ©ibe, ffjent &an8 inrige 23efhoebelfer i benne 9iet* 
ning ci altib fronebeS meb £>elb, (om fcncre ffal oifeS. 

3 bet rjele Stiff (aa enbnu paa ben Jib SUmucn i 8trib 
meb fine eoangeUffe $re|fcr, f)t>em 23anbcrnc bel8 negtebe ben 
bem tilfommenbe Unberbolbning, be(3 obebe ben orangniltigt 
og fnapt. — SDertil fom, at be enbog truebe berc§ QJrefter paa 
gttjet, naar be i bere§ $ra x bifener irettefatte bem ellev bvugte 
ftirfcftraffe, ftunbom mi§banblebe, forjoge, fa broebte bem, faa 
banffe $refrer en Jib gruebe fig Deb at gaa til ftorge, bt>or 
man f(og fine eoangeliffe $refter ibjel. Der er enbnu opbe* 
oaret et merfeligt Ubfagn af ben famtibige befjenbte $eber 
SlauSfon, ©ogneprefi i Unbat og $rooft paa Sifter, ber ftob 
fin 23iffop trotig bi i ben tamp, fom fenere foreftob bam. 
(Sfter at i)ax>t nift, at $reflerne efter ben gamte norffe (£t)ri* 
ftenret tilfom Sienbe, et blot af torn, ftoaeg og ftiffert, men 
af 6fib§fart og at ©(ag§ JtjebmanbSffab, af SMer, SaiU 
fjeble, 3embjerge, tnerneberg, Jemmerbug o. m., tilfaier f)an: 
»&t>itfcn Jienbe Sllmuen baoer afftaget uben bere§ ©origbeb? 
©amtoffe, en $art neb Dprar, fom be ofte opretfte ber ubi 
ffiiget, en $art af bet Spat, fom be fwnbe til ben fanbe eoan* 
geliffe Coerbom, ber ben begnnbte ber i JRiget at proebifeS, 
I) t»i I f en be meget nebigen nebtoge. 3 famine Sen bet 
be ©origbeben mange $enge, at be maatte oaere for uben 
$r efter i nogte 51 a r. <Somme|ieb§ ftoge be ogfaa $refter 
trjjet, og fommeftebS forbrene be bem, ben enc efter ben an ben. 
og ben gamte ©urbeig fibber enbnu i bette StagS 
$olf, faa at mange enbnu af bem bttt (Sub berom, 
at ben gam(e Xxo og $at>e(cerbom maatte fomme 
igjen. £)ertil fommer, at ben menige dJiant Ijer i ftiget tjar 
faabant inbnorteS Spat tit $reftemoenb og bolber bem faa for* 
agteligen, fom be funbe E)o(be ben foragteligfle Drben i 33erben, 
og gine bennem ben title fflettigbeb meb faa onb Millie, at jeg II, 36. 

11 162 Sergei: gridjSfon 1671—1604. 

iffe tror noget Sctnbfotf t>oere t (Ebrifrenbommen, fom mere 
babe og ocerre unbe bere§ QJreftcr- bcreS ftobe, enb 
be gjore ber ubi fRtget. Dg bog baoe ot fattic^e $refte= 
moenb mere Umage og Slrbeibe meb ftorre 2io§ $are f)er i 
Oftget, enb i anbre Canbe, befnnberiigen t betre 6taoanger 
Stift. Dq oi baoe faameget ringe 9Selonning. Dg attigeoel 
flage be paa 08 for btt title, oi baoe. og ei mile gtoe o3 Dor 
*Kettigbeb titbortig og retferbigen." 

£>a bm oerb§lige Borigbeb r>i(be nobe Sltmuen tit at betnte 
Itenbcn, oar ber ubbrubt Urottgbeber. $ogben i 9tebene§ oar 
bteoen bobetig faaret af Stlmuen, og 9tbet§manben %on -fraarb 
t>ar af 2Umuen paa SiggerSootb Sbing naefren ibjelflagen 1567 \ 

%\{ be $anffetigbeber, fom en uoitlig 5ltmue (agbe en 
iorig eoangetif? 93ifp i *Beien, fom ben 2fti§ligf)eb, at ben banjle 
Orbinant?, ber oar paabubt fom gjetbenbe for ftorge, i mange 
Silfoelbe ei pa§febe paa norfTe ftorbotbe, og ftong ftrebrif II 
nogte 2Iar titforn i et Dteffript af 1568 ftrengelig ^)at>be be* 
fatet 23ifpen at fliffe og orbinere Sitting efter Drbinant? og 
ben ©fif, fom tjolbt og brugt er ubi 5?or $rue Jltrfe 2 . $aa 
be $ifitatfer, fom ben npe 23iffop ftrar. foretog for at gjore 
fig ret befjenbt meb $ort)olbene og raabe 53ob paa be ocerfte 
Tangier, fanbt ban ftor UooerenSftemmelfe metlem 5lirfen$ 
Seremonier paa be forjTjettige <§teber, ba man bet§ ei baobe 
reformeret bem, bet§ baobe reformeret bem efter eget |>ooeb, 
og SReget, fom fiob 1 <Strib meb ben banffe DrbmantS, ber 
flutbe ooere t)an§ $egel. 2>ette gjalbt ei btot om ftirfeffiffene, 
men nceften t atle $orb,otb. $or at raabe 33ob paa be ocerfte 
2Ri8lig,beber fammenfatbte ban atle 6tiftet3 <5ognepreffer tit 
en altmttbeluj (Sttttobe og ^rcftcmobe, fom ban felo aabnebe 
i <5taoanger 93t> ben 8 3unt 1573. $)e merfelige $orbanb= 
linger bteoe nebffreone og ere enbnu opbeoarebe bag i en gam* 
met $rorofol, fom borte til Sbnftian§fanb3 33ifpearcf)io, men nu 
fxnbeS i M norf?e ftig3arcf;io 3 . 

1 33enberne monffe berfor bebe 1800 9ftb. til bcreS fien$ljcrre £t)rifteri 

SRuntf) paa 3tfer$iju8. §ofmnn om SEienben, 2betr Ubfl. ©ibe 81. 
1 iPmiff Wap, V, 86. 
3 StffTrift of famme finbeS i Sljeol. SLtbSffr. II, Silag V, @. 245. 2Keb epnoben 1573. 1 63 

£)et oigtigfte oille &i f>er mebbele. 3)et, fom farfl font 
paa 93ane, oar om $ re ft erne 8 2 cere og 2 e oner. ©fjont 
boerfen 2Mfpen, ^roofterne elier Q^refrerne fremfom mcb noa.cn 
fcerhg ftlagc, lob bog ©pnoben§ forjre 33efremmelfe, „af ©ub8 
Drb§ Sjenere aloorligen paaminbeS, at bt>er f)er= 
efter flittigen ubi ©ub§tjeneften fit (Smbebe og 
5talb ubretter, flittigen af ben bellige ©frift unber* 
oifer fin betroebe 31(mue og ubi Seremonier albele? 
banbler efter Drbinantfen." 

Dernceft f(agebe§ ooer, at 9?og(e enbog btanbt ®ub§ DrbS 
Sjenerc baobe gjort ftg ffolbige i ©imoni for beroeb at ffaffe 
fig bebre (Embeber, men efterbi ©ligt oar imob ©ub§ Orb og 
5tongl. 2ftaj.§ DrbinantS, befiemmeS, „at bo it fen ubi flig 
©imoni laber fig befinbe, ffal fjeloidigen ocere 
affat fra fit 5talb og (Smbebe og romme ©tiftet." 

9lngaaenbe I)aaben og ben§ ©fiffe fanbt ber megen 
llffiffeligbeb og ftorjlfjel ©teb. $aa nogle ©teber btottebe 
man ©oenbeborn paa ben ganffe ftrop baat^ Sinter og ©om* 
mer, paa anbre ©teber fun £>ooebet; logagtige $o(f tUftebebe? 
at ocere $abbere; afle $abberne oilbe enbrcegtigen unber £)aa* 
ben bolbe paa 93arnet, booroeb ©ognepreften ofte „bemobe8 
og toingeS;" ©maabornene opbcereS ftrar. efter 2)aaben tit 2l(« 
teret til „$ebertop." — 3lf± bette forbobe§, ibet ber om 93orn3 
T>aab befiemte§, at fun £ooebet ffutbe blotteS, ta ben 
ganffe 5trop ei uben 95arnet§ ©fabe om $intertib 
fan blotte§. — $rembele§ er og aflagt be papiftiffe 
Seremonier om 2p§tcenben, naar 93orn bobe§, at 
Icegge <Balt i 2Kunben o. m. 1 3>§uben oebtogeS, at 

bisfe 3?eftemmelfer fnmmenlign ^. ^nOabinfl 95ifitati?bog og §. %au* 
fen* 2>aab?rituol i Sirfeljift. ©ami. II, 560 og 536. 
1 Cutler befjolbt i fin „Saufbud;[etn" af 1523 enbtui ben fntfyolffe SirfeS 
©Qmboler: at bloefe 93arnet tre ©tinge unber Cinene, gibe bet ©nit i 
Sflunben, berere ©arnets Sren og 9tefe, fmere bet meb Olie pna 
S3rt)ftet og meflem ©futbrene, gioe M et brcenbenbe 2t)6 i §annben, 
£anblinger, fom 2utb,er famtlige ubelob i ben fenere Searbeibelfe of 
1524 •, <§ngel$foft, £iturgien§ §ift. 180. Om 9?ernS 9febbt)ppelfe oeb 
3>aaben ib. 209. ff CXt)riftu§ b,or befntet nt bebe o: bcebe, oftocette, men 164 Sergen <£rid>Jfon 1571-1604. 

Sllmuen ffulbe unberoifeS om, at ftabberffab nu ei 
fan forf)inbre noget dgteffab, og at babfebte Sern 
og be, fom be, farenb be fomme til Daaben, ffutle 
begraoeS paa ^irfegaarben, bog foruben $roebifen, 
9Hngen elter nogen Seremoni, fom Drbinantfen 
formelber." 

93arfelft»inber ffal for ©frabeligfrebS og 2®rligl)ebg 
©fnlb foolbe ftg fjjemme 6 Uger eftcr 93arnefabfelen, (joorpaa 
be ffal inblebe§, „bog uben 2«§." De foibgbeS at bolbe bem 
for et afgubif! 2llter ben Dag. Sofe Stoinber maa ei inb* 
lebe§, men be ffal jtaa aabenbar ©frifte for ftirfebaren, „ben 
menige 99?anb paarjarenbeS, anbre tit 91 cebfe [."' 

Den ©fif, fom paa nog(e ©teber fanbt ^kt f at naar en 
^oinbe babe, farenb t)un bteo inblebet, en anben fttnnbe ta 
ffulbe ifore§ ben 9lfbobe§ ftlceber og (ebe§ inb i benbe§ Bkt, 
forbobe§ ^reften at tiljiebe unber &alo§ $ortabelfe. 

Dm $erren§ S^oboere beftemte§, at 9llmuen om fam* 
me§ rette 93rug ffulbe unberoife§; at ben iffe blot oeb 
$aaffetiber ffulbe annammeS; at ©aframenterne§ $or= 
agtere ffulbe ubeluffe§ af ben confine 2Renigf)eb; at ^lemten 
og 9iingen meb ttrfefloffen, naar ©aframentet ubbele§, ooeralt 
ffal afjIaffeS tilligemeb tfalfenS Oploftelfe (elevatio calicis); 
og at htt £aanbf(oebe, fom to 5lirfeombub§mamb ffulbe tjolbe 
for bem, fom beretteS oeb 9iabt>eren, afjIaffcS; at 23am unber 
12 Slat og ben Ungbom, fom ei l)ar Icert ftn $atecf)i§me, et 
fiebe§ til JRaboeren. Da SSrubefolf paa bere§ 93rt) t* 
lup§bag meb Druffenffab gjeme blioe meget ufftf* 
felige, maa be ei paa SrnllttpSbagen, fom &ibtil, men ©on= 
bagen tilforn gaa til bet tjotocerbige ©aframent. De, fom 
fabe ftg ftnbe i Druffenffab, Xrcette og anben Uffiffeligbeb ben 
Dag be annamme ©aframentet, ffal fmer ©jeleforger paamin* 
be§ at ftraffe og unberoife bem og, om be et forbebre§, banbfatte 

intet feiet til om SWaaben. „§emming§ ^nftoraltfjeolngi 115. Palladii 
Synodalia (1554) Pueri denudentur in baptismo vel toti vel usque 
umbilicum ad minus. Orbiiiaiitfcn lob : „^8exn jfulle bebeS met 
banfl ficeSning oc ubi ben famme guilt fom feboanc er, be ffuQe blo= 
ti8 oc faa tre ftnber offneroftS meb SSanb. ©imoben 1573. 165 

bem. — 3 n 9 en ^oxfaxl eQer ©fjorleoner maa gaa til ©afro* 
mentet, forenb be aabenbar r;aoe taget 2tfto§ning. 21lteroin 
maa ei ubbeleS til Dien etler anbet 2^t§6rug. 

Dm (Sgteffab anorbnebeS, at Stoning fra ^raebifefiolen 
ffal ftnbe &teb, at Irolooebe ei maa fage Seng fammen, 
farenb be btk fig for ben ctyrifine tfirfe. Unge Drenge og $tger 
etler anbre golf, (om (igge uben (Sgteffab i forargetigt 2io fammen 
og beri btioe oaragtige, enbog be ofte ere paaminbte, ffutie ftaa 
aabenbar Shift 1 , (Sgtefolf maa ei abffilleS, uten for flapitleti 
©taoanger. ^refterne forbobeS atfcolbe ®ub§tjenefie oeb $or3* 
miSfer og ©jelebab 2 , oeb tjotlfe golf batt fig, laefe for be 
3)tfbe og briffe fig brufne, ta ftor SSefofining, graabferi, 2ftanb* 
flet og anben ©ubSfortornelfe beroeb fanbt &W0: 

Dm £elligbagene beflemteS, at ^rcflcr, fom efter $1* 
muen§ ©nffe fjolbt anbre og flere geftbage, enb Drbi* 
nantfen befaler, ffulbe bete til ©taoanger £ofpital forfte ©ang 
3 ftblr., anben ©ang 4 ffiblr. 3 gatfen ffal praebifeS fmer 
grebag; og fjoer ©jwbag efter 2e$ten§ gorflartng ffal $ate= 
d)t§me laefe§ for be itnge golfs ©ftilb 3 . 

Dm 33ebebag be|temte§, at ber trenbe ©ange om Slaret 
ffulbe t)olbe§ alminbelige 23ebebage 3 2)age titfammen, fom 
er ben femte ©onbag efter ^aaffe og noejte ©onbag efter 2Wi* 
djelSbag felo 3bte. 

Dm $refteme§ Uentg&eb beftemte§, "at naar to 
$refter baoe Jrcette tilfammen, ffal be anbre $refier, fom bo 

1 Srjeol. SibSffr. II, 260. greberif II DrbinantS om SgreffabSfager 
1 spauS ii, 393. 

2 „&or$mi§fe" er enten ben fattjolffe ©ftf i ^roce§fton at gaa ober 
COtarf og Sng meb tor8 og ganer, for at oelfigne famine eOer rjer 
maaffe rettere ben „St)rme8"=geft, fom l)»ert ©ogn aarlig pletebe at feire 
paa fin SirfeS SnbbielfeSbag meb 3Utergang og ©riftelag (fi. Qaat). 
®elahai falbeS enbnn paa ©tabangerfanten bet ©jceftebub, fom gjore« 
far Sigferben, tbet man famteS for at baage ooerfitget. 

3 OrbinantfenXXXCnibeftemmer ^eUigbagene, ber fornben be nu brnge= 
Hge care §eUigtrefonger8bag, StjnbelSmiSfebag, SKarie 93ef©gelfeSbog, ©t. 
£an$bag og ©t. 9D?icf)ael§ Sag. SeSuben 3 ©age paa rjber af be ftore gefter 
faint Slftenfang 3ule«, $aaffe= og $tntfe=5tften i Sjobfteberne. getring af 
©t. OlafS geftbage og anbre §elgen$fefte, fom Sllmuen fjolbt tjeit og 
i 26re, bleb berimob forbnbt. 1(J6 Sergen ©ridjSfon 1571—1604. 

nceft foo3, [age at forltge bem, men IpffeS bet ei, ffal be jtraj 
berom unberrette ©ifpen etler ^rooften forenb nogen #orargelfe 
ffer. $iUe be et teller Ipbe bere3 tforefatte, ffal be fjeloitligen 
»cere fagt fra (Smbebe og romme bet Gteb, tpor be t)aoe for* 
aarfaget ftorargelfe." 

(Efterat bi§fe 8ager oare bragte i Drben, fremfom Super* 
ititenbenten, Sargen (SridE)§ fo n, paa 6nnoben meb to fori* 
gelige Sreoe, tmori flageS ooer, at en ftor 2)el af $refterne t 
Sifterten ffulbe leoe et faft uffiffeligt 2eonet, og meb $aalceg 
til ©uperintenbenten, „at ban fltttig ffulbe labe forfare, boilfe 
©ogneprefter ubi Cifterlen, font tjaoe bere3 (Sgtetmftruer og 
fiben fanbte§ at fore et onbt Cermet meb ^poreri og anben 
utilborlig iDkabe, at be funbe blioe affatte og tilffiffet anbre 
cerlige og buelige Oliamb i bere§ €»teb." — 2)e§uben oplcefleS 
et 33reo fra $ooel ^uitfetbt, 9tigen8 ©tatbolber, tjoori 
$t. ^orgen 6 to ret) paa Sifter nceone§ fom ben, ber tjaobe for* 
brubt fig; ligeicbe§ beffplbteS $x. XruiU £)olger3fon t 
33jellanb for at baoe fjobt £an§ $ongt. 2ftaj.§ Sitboare, uben 
at $ogben paa Gtftcr baobe funnet faa 9tet paa bem enten for 
gctjtlig etler oerbalig ©ortgbeb. 

T>i3fe stager bteoe paa Stebet fltttigen ranbfagebe. $orft 
fremtraabte for ^orfamdngen ^rooften paa Sifter og Sogne* 
preften i Unbal, ben befjenbte $eber $-riig\ og fjan jfjeb 
fit €fub§maal iffe alene for fin ©uperintenbent, men for be 
menige ^eftemamb ooer Iti ganffe ©lift fom oare tilftebe, 
„om be nogen %\t> enten baobe bort etler oibft meb t)annem, 
at ban i faaban Oftaabe, fom foreffreoet ftaar, baobe fig be* 
fmittet, at be ber for gobe 2ftoenb hd oilbe beftaa og fiben 
bomme berpaa, fom be for ©ub og gobe 03ioenb beftaa oilbe." 
$)a gao iffe alene b«n§ Superintenbent bam bet 23ibne§bnrb, 
„at fmn ben ©tunb, tjan baoer oceret ber i ©ttftet, baabe i 
prooftelig 53efaling og for fine ©ognefolf baoer Ijanblet og 
ffiffet fom en oertig og oprigtig 2)annemanb," boilfet tjan og= 
faa befjenbte at baoe erfaret i bet foregaaenbe 2tar, ba f;an 

1 $eber SlauSfon grtiij, ©norreS fortjente Ooecfcetter, IjoiS fieonet af 
mig er mebbeit i ©fttltngmagajinet 9ir. 14 og felg. for 1858. ftlage ouer ^refterne paa Sifter. 1(57 

oar ubi S -Bifitat«, 03 altib fiben; men ogfaa alle $refter of bet 
ganffe 8tift erfUxrebe, „at be iffe anbet oibfte eller anbet funbe 
beftnbe, fom Ijaii og ftvar meb flare $ibne«bnrb beoifte." (Sfter 
#r. ^eber fremrvaabte £>r. 9#aij DWicfeUfon 1 Siungbal, £>r. 
21 n b cr 8 (£ 1 u a r 8 f 11 1 Caiinmsbal og ^r. £ r u i 1 \> U 
gerafon paa SBjettanb. ©fubemaalene am beree Soerbom og 
Sconet bleoe ranbfagebe, og Sngen funbe 2inbet fovfinDe, enb 
at be &ertilbag8 Ijaobe ffiffet jig ccrlige og oel i Sennet og 
Sanborn og baglig Dmgjcengelfe, froitfet be ogfaa beoifte neb 
Seoenbes Oioft og menige ©ognefolfS 93reoe og SBeoiSning \ 

©ibft fremtraabte #r. Jargen Storcf, Sognepreft paa 
Sifter, ber naoniig oar beffnlbt for at fore et loft Seunet. 
.ipan bleo af ©uoerintenbenten og af om ganffe ^orfamling al* 
oorlig paalagt at frigjore fig eller blioe af meb fit ftalb. Iko 
fremlagte ©fubsmaal fra fin Sllmue, fra ben forage 23ifp $x. 
2>ens Oiiber og gteve unbgif benne loorigt uocerbige ^reftemanb 
for benne ©ang bet truenbe Uoeir. 

(Sfterat biefe SHagemaalS = 8ager faalebe« oare Inffelig 
enbte, fremfom ^reftejfabet meb fine 53efoceringer og ©nffer. 
£>e flagebe ooer, 1) at be bleoe paa bet aflerfirengefte bebanb* 
lebe af bem, fom baobe fougelige Sen t ©tiftet, og mente ftg 
at ffe ftor Urer, Ijoorfor be anbroge bos $ongen om, at Seng* 
berren i ©taoanger, boor 23ifpen ogfaa refiberer, maarte faa 
23efalmg Ijer ooer ©tiftei, at tjore atle $reftemcenb§ ©aget 
ubi Otetten, naar be l;aobe forfeet fig eller bleoe beforte eller 
anflagebe; 

2) at gogbetne plagebe bem meb ©jefteri og flort Sljing* 
l;olb paa ^reftegaarbene, boor $refteme „binbrebes fra fm 23og 
og ©tubermg, faa be iffe fan gjore fin rette Ijenefte, bennem 
burbe, fa at be tilligemeb beres golf brioe Sogagtigbeb paa 
^reftegaarbene" 2 . 

1 ^ibere om ben fe 2b,eol. JibSffr. II, 252 09 $. GlauSf 011$ Semiet ueb 21. g-ane. 

a 2tt fl]0re ^reftegaarbene til 2.[)ing[tuer Dar bog nogle War titforn for* 
bubt ueb Sergen Ctjcfes, Sjern SlnberSfonS og £l)riftopl)er 3Baltfen= 
borfS Dieces og Dtettebebev 1568 (5J}quS II, 350, Ijoor ogfaa i Slnleb* 
uing af ^refterettigljeb oeb Ubfevb 0. in. t^enoifeS til Srnib UlfStanb 
og eiaus 23tlbe$ ^eceSfer). 9*etteboben of 1568 ftabfceftebeS af &on= 168 Sergen ©ridjsfon 1571—1604. 

3) at fongl. 9D?aj.3 9Sefa(ing§mamb f ,irtt>[cegge paa $re* 
fterne <5tnrmoerib, 23ti§feffnttere, 6agffjoerere, 33aab§mamb oa, 
9lnbre tilftoft og befocere bem meb at jfaffe ©I og Metallic tit 
Slongeng ©fib;" 

4) „at be fietme§ til £f)inge uben ffjellig 91arfag og ingen 
Dmfofming faa igjen af bere§ $eberpart;" 

5) at $ogberne paa mange ©teber tager og inbforer fton* 
gen3 £ebing og 9Wtigf)eb ubi ftirferne og opfnlbe bi§fe faa, 
at 6ognepreflen „oeb Siben neppelig fan fomme til 2I(terer, 
^roebifefiolen eller gunten at gjore fin Sjenefte, iffe fetter 6og* 
nefotfene funne fomme i bere§ Stole." 

6) begjerebe $refterne, at „\)vat> ber fra 2lrilb§ £ib rjaobe 
ligget unber $refierne§ JRettebolige meb ftifleri, 6foo og anben 
CRettig^eb, maatte be bet)o(be ubeffaaren efter DrbinantfenS Sty* 
belfe; ttji berpaa [fer mange $refter (tor $orfang 
og Uret." 

7) beflage og ^rejterne „ben ftore ftalffljeb og Utroffab, 
fom 23onberne aarlig gjore meb Stenben, iffe alenefie meb tm 
fjerbe $art, (om be borttage fra tonnungen, ©ogneprefien og 
^itfen, men ogfaa at be paa mange ©teber ei tienbe af Ohtg 
etler be ©raffuer (©ruber), fom nnlig ere optagne. $>e§ligefie 
ei feller mile betale Sienbe af bere§ ftooeg, fom ubi £>anmarf 
f!er og bar efter DrbinantfenS Snbelfe, og iffe feller af Sajeft* 
ffenbe eller anben ftiflert efter gammel ©eboane. $)erfor be* 
gjere be fattige 90tab, at Sligt fjerefter iffe ffulbe S3onberne 
eller. anbre tilfiebeS, men maatte f)anble§ retfeerbig." 

(Snboibere flagebe be ooer, at ©ognebonberne iffe oille 
fremfore bereS £ienbe til $reften; at 23onberne utrolige tienbe 
boett 2lar ligemeget „enten ber er bttre eller frugtfommelige 
5lar;" at mangen $refr ei fan faa ftn Orettigtjeb aarligen efter 
Orbinantfen, og naar ban frceoer ben, blioer ban truer 
og unbfagt („bette ere be for ©ub§ <Sft)(b begjoerenbeS, at 
bet maatte tilrette fjjelpeS"); at 33onberne paa be tre Offer* 

gen 28be 2Kai 1564, fjboroeb talbSrettett orbneS og ©tribett om ©eift* 
Iig^ebenS £«n ^endifeS til %. UlfJtanbS og _£. Silbe* SfteceSfer (sp<w8 II, 
409). ffongen bob 18 Suli 1573, at sjJrefterne for faabamie £olb aU 
beleS ffulbe forffaane*. 9t. Jftcfl. II, 57. qjrefternes Singer 1573. 169 

bage efter Orbinantfcn iffe ofre, ei Metier betate bere§ Offer* 
tolb, fom gammclt rjaoer caret; at ^refterne blioe „truet 
og unbfagt, naar be gjore bere§ (£mbebe, entert 
$roebtfen eller 33anbfaetning." — 2ftob al ben Srefi og 
Doerlafi anbrage be ftongen om naabig 33effnttelfe, og om 
ben fjerbe X>el af Sienben, fom 53onberne fe(o fjolbe fjo3 jtg, 
anbrage be, at ben maatte ubbcle§ til be fattige ©fole* 
brenge ubi 6taoanger, fom flet ingen anben £jelp fjaoe, 
og til £ofpitalet." 

Slngaaenbe £elligbagene bleo ber fart ftlage ooer, at 
23anberne oebbleoe at belligfjolbe be £)age, fom i Drbinantfen 
iffe ere befalebe, men paa be rette #elligbage, fom bem ere 
befalebe at fjore ©ub§ Drb paa, rjolbe be fig fra ftirfen og 
tac\e bere§ 2lrbeibe care. 

Dm ^trferne flagebeS ber faaoel fra ^irfeocergerne 
fom fra 33onberne, at ftirferne „ifoer unber 2lgbeftben fraar 
flet til 9?ebfatb§," ba $ogberne optage ^o^egaoer af $trfen§ 
^orber og ubbugne $trfen§ Sfooe, famt at nu et lamgere gtoe§ 
Sienbe af SajeftfTenbe. 

%\[ ©lutntng bleo paa benne (Snnobe taget abffilitge 23e* 
flutninger om $reflerne§ Sjenefte, Unberfjolbning og 2lnbet, 
„fom bem baglig imellem funbe ocere," og tjooraf bet 23igtigfie 
oar felgenbe: 

1) at fjoer ©ub§ Drb§ Sjener oel oogter jtg, at tjan tffe 
forfommer fit (Smbebe, enten meb $rcebifen eller be tanfe at 
befoge. 2)erfom 9cogen ftnbeS bet at gjare af Setfoerbigtjeb, 
IDruffenffab eller anben gorfommelfe, ban ffal firaj paaminbe§ 
af$roojren. 93tl ba tffe t;an raabeSBob beipaa, ffal fjan inb* 
fteoneS for <Supertntenbenten og jtben oeb anbre 2>annemoenb 
affatteS fra fit (Embebe. 

2) ingen ©ognepreft ffal brage ub af ftt ©jelb og t en 
2lnben§ foretage nogen preftelig Sjenefte, enten meb 33rube at 
oie eller t anben 2ftaabe, uben bet ffer meb ben 2tnben3 $orloo 
og Millie. $)erfom 9togen fjerimob gjer, fyan ffal ftraffeS fom 
ben, ber ingen Drbning og <5fif oil bolbe. 

3) ingen $refi maa ffjelbe paa 9?ogen, uben ban oeb 
aabenbarlig Sag mob fjam, og ben ene $refi maa iffe i %\U 170 Stfrgeu @rid;Sfon 1571—1604. 

foelbe af Xrcette meb en 9lnben optwffe Stenberne og 2lnbre 
mob bam. 

3) <yeetbte3 ben SentenS paa ^rejiemebet, at fomlfen 8ogne* 
prefr, fom tjaobe faaet fin ©upertntenbentS 23reo om at fomme 
til -Dtebet og l;ar jtbbet fojemme, ffal ^an babe 3 Oiblr. til 
Staoanger -pofpital, mebminbre ©ngbom eller (ignenbe §orfalb 
l?av binbret bam. ftmbeS Dfogen ulnbig og lnoboillig at ftbbe 
bjemme eftcr benne 3)ag, naar ban er falbet, ffaf ban babe 3 
Oib. til £ofpttalet, og gjer ban bet anben og trebie ©ang, ffal 
ban l;aoe fit (Smbebe forbrubt. — 

2lf ooenftaaenbe llbbvag af ben ferfte ftaoangerffe ©o* 
nobe$ gorbanblinger faa m et temmelig flart 2>nbbltf i 
2ib3for!)o[bene og be mange $anffetigbebei, ben 53iffop mlbe 
faa at fjcempe meb, ber ttilbe bringe Ovbcn i 9Ilt og ttllige 
Dceve fit fra alle 6iber betramgte ^reftefTab til Stette og 
gorfoar, ifcer ooerfor en feluraabtg 2llmue, ber baaht war ben 
eoangeliffe Care og be eoangeliffe $refter ftenbff. Striben 
ferte$ paa ben Xib (fom m af $refterne§ ^lage paa <5pnoben 
bape feet) fornemlig om be eoangeliffe $refter§ Itnber* 
bolbning og rjouebfagelig om SienbenS $belfe. 2>ette 
uar et gammelt ®trtb§emne i ben norffe fttrfe. Jienben bleo, 
fom befjenbt, inbfert \ Dforge af ©igurb ^orfalafarer, ligefom 
benne tyM]t ba par almmbelig i ben tjete ©t)riftent)eb. (Sfter 
ben celbre „23orgartbing§ Sr;rtftenret" er boer 2ftanb, fotn for* 
maar at erbPeroe (Stenbom, pligtig at betale Stenbe faaoel af 
^apttalen, fom af Lenten og flifte Mix i 4 2)e(e, ^ til Siffop, 
i til £erreb3preft, £ til ftirfe og I til -.Btfnberne felt) 1 . 2)ette 
for ©eiftligbeben tngtige Slnliggenbe blep fiben orbnet oeb bet 
befjenbte ftonforbat metlem kronen og ftirfen i £unsberg 9be 
Stugufi 1277 (Ssettargiord h.erra Magnuss og Jon Erkebis- 
cups), booroeb ftirfen ftfrebeS Jienben ei blot af $orn, ftuoeg 
og %\\1, men af a Iff ens ^nbtoegt. 

3)en foregebe ^nbtcegt og uafbamgige Stilling, fom neb 
bette ^onforbat fifrebe§ ©eiftligbeben, opoafte imiblerttb be 

1 ©en famine gorbeluig af 2,ienben i 4 garter paabl)be$ ogfaa i ©rfe= 
biffop Sons Sirferet &ap. 20. ©trib 0111 Sienben. 171 

DerbSlige -panbingerS Diieunbelfe 03 JdlfetS Q)ii§nate. 0)kn 
fanbt jig befooeret t>cb be ftirfen inbrammebe gri&eber. (Sn 
tjeftig 6trib ubbrab, bet uarebe Icenge, og bens (Snbe bleu, at 
©cifiligbeben fleb fongcligc £aanbfceiininger jifrebeS Sienbeii 
cfrcv JunSbergerfortiget. T>og f»ne§ ©eiftlig&cben boerfen at 
banc faaet c(lcr frattct ben 1 bcn§ bole Ubjirafning. — St to 
f of orb eb ring en oar kronen og Slbelen en oetfomrncn 2ln» 
lebning til at plnnbre Sftrfen. 23ifpe* og Slloftergobfet b(eo 
foroanblet til oerbSUge Sen elier folgt e(ler bortffjentet; ben 
rige 23ifpettenbe#Merj foroanblet til ftongetienbe oft>. 5It 211* 
nuien ogfaa anffebe at faa fin Qlnbel i Oiooet, er ei at unbreS 
ooer, og ubcntotrjl baabebe mange at blioe fri for iienbe til 
ftirfe og $reft; tbi ooeralt i Sanbet og tfaer t<5tat>anger fanbt 
man bo3 3Umuen ftor UoiOie og megen >2Hobjianb mob at 
betale Xienben. 2)a man imiblertib fanbt, at $refter frembeleS 
Dare fornabne og maatte jifreS nabterftig Unberbolbning, beb 
ben banffe ftirfeorbinantS af 1539, „at 93onben flat tienbe 
boert tienbe ftjero af altefoaanbc torn og beSltgefie ben 
tienbe -pafbe efter ben 9tece8fe8 Sobelfe, font fongelig Oftajeflcet 
og £)amnarf3 s Jtige§ iKaab meb mentge 5lbe( ijaoe bennem 
bcrom fovligt og befeglet. 2)eraf ffal $reften b,am ben trebie 
$art, og hornet ffal fareS bem i ftjeroen, men ub\ be Sanbe 
og 6teber, fom be iffe t)aoe faa runbelig ftornfeeb, fom be 
r;aoe ubi 39^anb, ©jaetlanb, ^nen, ©faane og ©maalanbene, 
ber ffulbc be gioe Smar, 23rab, #tff og 2inbet, fom be pleie 
at tienbe og gioe efter gammel 6ceboane. ©eoligefte 
ffal boer ©ognepreji berjolbe jin ^reftt-gaarb meb al fin Otet= 
tigbeb og rette Silliggelfe famt Offer paa be 3 G&rifrt ftore 
^peitiber l . 

Ooennoeunte 23ejiemmelfer gane Webning til megen ©trib 
mcllem 2l(muen og $rejrerne. 3 ^orge uar Jienben far bleoen 
belt 1 4 £>ele, booraf $3anberne rmube bebolbt ben en \ 3)el 
til £>jelp for bere§ ftattige; nu tabte be benne iHet og bteoe 
befalebe ei blot at betale $rcften ^, men enbog bringe 
tjam bit 1 Sljernen, og bet iffe blot a) 23»g og -paore, men 

1 Sen rette ©rbinant* i Otenfe f. LXIX. 172 Sergen drid>8fon 1571—1604. 

ogfaa af ffiug o. m. S)e, fom tjaobe baabet oeb ftirfeforbe* 
bringen at blioe tienbefrte, fotte fig bittert jfuffcbe. $fle oare 
mi§forneiebe og unbftoge fig for at tienbe efter Drbinantfen, \a 
beraabte ftg Del enbog paa ben 23eflemmelfe i famme, at be, 
fom iffe Ijaobe runbelig ^orn, ffulbe tienbe efter gammel 
©eboane, $refterne paa ben anben ©ibe fanbt ftg ogfaa 
brofitjotone, ta be fmerfen fif, ftoab bem forbum tilfom efter 
$un§bergerforliget, og ei f>eOer efterfom bere§ S3robre t £>an* 
marf fif, nemlig en Srebtebel af Sienben. 2)enne ©trtb fortes enbnu 
meb £eftigf)eb, ta $x. 3# r 9 en bkv 33tfp. 2It faa ben bilagt 
oar en £ooebgjenfianb for ban? 23efircebelfer. „#an anftren* 
gebe aUe fine ftrcefter for at fjoeoe ben meUem <Prefterne og 
2tlmuen opfomne ©trib. ^ffebeftominbre oare bog alMnfial* 
ter og at berpaa anoenbt 2Roie forgjeoeS" 1 . 

3ffc tenge efter at ben omtalte ©rjnobe 1573 oar fcolbt 
i ©taoanger, brog SBifpen til ©anmarf, oet tjooebfagetig for 
perfonlig at jlilbrc for ben t)am meget beoaagne $ong $rebrtf 
II ftn egen og $reftej?abet§ miSltge ©tilting og ubbebe ftg 
93effottelfe og £jelp. Q3eb benne Ceiligbeb ooerbragte fjan oel 
ogfaa efter fit ^refteffab? 5tnmobning ^ongen ©nnoben§ $ta* 
ger. Ubentoiol lnffebe§ M ben nibfjere og frimobige SBiffop 
at faa ftere af be paaanfebe 2fti§ligbeber, fom $ortroffet af 
$ogberne og mere, afbjulpne. ©om $o(ge fl f &<hi8 $orejtil= 
linger oar ttt oel ogfaa, at ^ong ftrebrif fta CRoSfitbc 2ben 
2lugufi 1574 hdb Gorges ©tatbolber ^ooel £uitfelbt, at ftraffe 
bem, fom forbriftebe fig til at true og unbftge 23ifpen unber 
t)an$ *Bifttat§ og anben SBefhtting, at tilbolbe Sllmuen at betale ben 
omftrtbte gjerbebel af Jienben til ©taoanger ©foleog^ofpital 2 . 
9llmuen t Otyfolfe, 3«beren og £)a(erne oar fafl migfornoiebe 
bermeb og beflagebe ftg for ftongcn ooer at ben gjerbebel af £ien= 
ben, fom be felo efter gammel ©eboane t)ax>t>t bolbt inbe og felo 
ubbelt blanbt bere§ ^atttge, nu ffulbe ubgioe§ til be $attige i 
£ofpitalet t ©taoanger og ttl ©folebornene fammefieb§ 3 . $or 
om muligt at bringe Sienbefagen til (Snbe bleo efter $onge= 

1 patting ©. 212. 

2 tfongebreaet ftnbeS i fcljeol. SibJftr. II, 243 og St. SReg. II, 115. 

3 91. Slea. II, 146. SMebet i ©fien 1576. 173 

breo of 25 3anuar 1575 i ©fien bolbt et DWebc of 2Ibe* 
ten, Siffopperne, Sagmoenbene og be fornemfte 93anber, ©en= 
benfjelbS unber $orfcebe af ©tatrjolber $ot>el £>uitfelbt. £er 
mebte og ©tauanger 93if!op meb nogle af jute QJrefler, 
blanbt builfe ben (£lau§fon, og 13 af be bebfte 53anber 
ubt ©tatmngerlen C12te 3uli 1576). „£er/ berctter $e* 
ber (ElauSfon, „bar Q3oDel £uitfelbt, iRorge§ Statbolbct, meb 
oelbnrbige og mfc 2tab og meb alle Cagmaenb ©nnbenfjelbS 
i 9?orge og anbre tforftanbige§ ftaab gjort faaban £anbel berom." 

Dm Steuben bleu ber befluttet, at 2ltmuen ffal paa* 
minbeS „at tienbe retfaerbigen ' efter JtongenS 23reo§ Cnbelfe. 
Slorn meb al ©rebe, ftug og £t>ebe, ffal ticnbcS af 9lgeren 
og foetteS befnnberligen og ffal ocere afterffet far 3 uI °9 fa rt 
til be foeboanlige ©teber. 2lf be ftore ^ifferier fal ogfaa tten= 
be§, og ben, fom finbe§ uretfoerbig at tienbe, ffal fhaffeS. 
„Dm ben ftjerbepart af Stenben, fom falbeg SBonbelutfjen, 
befhittebeS, at 2llmuen ffal befrolbe ben bo§ ftg efter gammel 
©eboane og bjelpe bere§ ftattige bjemme i 23ngben meb, fom 
be mile ncere befjenbte for ©ub 2 . Derimob l;ar ben menige 
Dftanb§ $ulbmoegtige betnlget og famtnffet, at f)t>er 2ftanb ffal 
gtoe et ©panb ftorn af boer 2Kanb§uerf aarlig og bet frem* 
fere meb bere§ tienbe, tenere fammc til 2 99tab i bnert ©ogn, 
ber ffal bringe $reften bet, boorpaa ban ffal foroenbe M t 
$enge og fenbe bi8fc til ©folen i ©tarmnger til Unberfoolb 
for ©folebegnene, at be ftebfe ffal blioe neb ©folen og iffe 
ublebe blanbt 5llmuen efter bere3 SUmtSfe, fom ttt rjer til 
$>ag§ ffeet er 3 . 

ftongen ffabfajiebe 25 Stugufi 1578 ©ften§mebet§ 93e* 
fremmelfer og beb ftne SenSmanb at baoe £ilfon meb at 23e* 
ftemmelferne bleoe opfnlbte 4 . 9taften famtibig opftob ber Xrcette 

1 ©ettc inbffjetyebeS aflerebe i SongenS 23rcb af 1 Stpril 1570, ^au8 

n, 361. 

2 Om betine gjerbebel of Sienben flagebe Sllmueit ogfaa i §amar, Oslo og 

SrjronbtjjcmS Sifpcbommcr, fe IReceSfen i 0§Io 7 Oft. 1578 og en 
lignenbe for SIjroitMjjcm nf 15 September, ber begge ftnbeS TjoS *|$au$. 

3 ©et famme oar enbuu 1601 Jilfcelbet i Slljroiibljjem $au§ II, 1601. 

4 Si. 9teg. II, 291. 174 Sergen drirfjSfon 1571-1604. 

t ©iiftet metlem Stenberne og $refrerne om ben Ofcnte og ^nb* 
fomft, bem paa ©mbebS 9?egne er tiflagte, ba Sfonberne efter 
en ^ece§, fom 5longen nplig t>at>bc ubgipet nu iffe ottbc t)bc 
^reflerne bere§ ifiettigbeb i <£arer, fom febpantigt bavbe 
pceret, men i $enge, boormeb *£rcefrerne fanbt ftg bwftbolbne. 
$pngen beorbrebe 4 ^suli 1577 ©tatbolber Subpig 2ftunf at 
faa ©agen i ilftinbeligbeb bilagt l . 

©trar, berefter ubgao 23enberne i ©taoa ngcrlen, (om 
er Otyfplfe, 3<*beren 03 Dalerne, baabe bere§ Sienbe og bere§ 
©panbforn, en ©jcettanb§ ©fjeppe, til ©folen, men 33anberne 
paa 9tgbefiben negtebe, ba be ei bafbe oceret meb i ©fien, 
baabe at tienbe efter $ongl. 2ftaj.§ S3ret> og (eoere M ©panb 
Jtorn til ©foten. £r. ^arcjen °S ©folemefter #an§ $eber* 
fon flagebe nu paa menige $refremamb§ 23egne oper benne 
$rangmttigbeb for £errebagen i 23ergen 28 2tugufr 1578, ibet 
be gjorbe opmcerffom paa, at ben $jerbepart af £ienben, fom 
efter ben gamte S&riffrnret tif&erer be $attige, af $o»el £uit* 
felbt paa <Hongen§ $egne Par beftemt tit fattige ©foleperfoner§ 
Uriberbotbning. (Snbpibere flagebeS otter, at nogle af San* 
berne et Pilbe retfcerbigen tienbe. £errebagen frabfaefrcbe $uiU 
felbt? 23efiemmelfe og beb 2l(muen at tienbe retfoerbtgen. 3)et 
bjalp imibtertib libet. — 23ifpen benpenbte ftg 1579 atter til 
5tongen, men ba ban ei 2tnbet pibfte, enb at man paa 5Igbe= 
jtben ogfaa I)at>foe forbcbret Jienben fom i ©tapangerlen, om* 
banblebe ban ei Jienben, men anbrog fun om en fongelig 
33efaling til SenSljerren paa 9Igbeftben, at be ffulbe tilbolbe 
9l(muen b»e* i ftt Sen at ubgitte ^)t>er ftn 23ebjelpning tit 
©folen. Sanbeme i Sifter og SWanbalSSene fanbt ftg nu Pel 
i at betale bere§ ©panbforn til ©folen, „men meb en onb 
SBiflte og $rej?erne§ jrore Umage, og fomme bat>e iffe ubgioet 
uben ^alopdrten beraf og fomme ganffe inbebolbt bet". Tim 
i 9iebene§lett bolbt be bd enbba til 1590, btt ©tatbolberen, 
31 jet © p I ben ft j erne, paa Sagtbinget befol, at 9llmuen 
ffulbe bit ubgiPe og ftogben bolbe bem bertif, „men," ftger 
$eber SlauSfon, „be agtebe bet ringe." 23iffoppen, bfem 

1 91. sfteg, II, 223. Strib cm Steuben o. m. 175 

©folen? iaro [aa ttarmt tma ."Ojertet, bob bn ben fraftfulbe 
$ronft $eber GlauSfon i Slatet 1592 at brofte til boer 
^ottebfirfc og dinner i 9iebene§len og forefoefe CenSberren 
&an$ ^eber§fon SitleS ©frtoeffe. at be famme "1>eigne= 
Snanbt ffulbe ubgine" 1 , og ban bragte bet enbetig faa mbt 
meb bem, at „be blene optegnebe og ftben bat>e bit ubgioet," 
men i „0}aabtigbe[affuet" bavt be cnbnu (1605) iffe ubginet 
en -Vaanbfulb ,^orn etfer nogen anben ling for famme 3)egne* 
©panb, enbog -Sifpen nogle ©ange unber fin BijttatS paa* 
minbtc bem og fCitiig formanebe bem bertit" 2 . 

£t>ab Xienben paa 2Igbeftben angaar, faa Dcbbleo 9?0n< 
berne ber at negte at betale iienbe efter tfongenS 93efaling. 
9taar man froenebe bem, „frebe," fom patting figer, „33onbe= 
9h)fferne frcm, og (Snbner fagbe: „97iin >var ga iffje Sienbe 
aa ^tefrie, fo gjoer eg iffje betUer; bi fan no joere, fna bi roi(, 
bee fnitte iffje meg." 

3 9kret 1588 feb ben norflc tftrfe og iffe minbft ^ergen 
(5ric&8fon et {tort Xab, t»eb tag tfrebrif 2ben§ £eb ben 4be 
2lpri(. fmn f)at>be oocret tfirfen en trofaft ftorfoarer og 2ftag. 
3#rgen en fror 33ej?ntter og nenlig £erre 3 . 

Da ban§ minbreaarige Sen Sbrifrian IV ben 8 3uni 
1591 Men bnlbet i D8lo, t»ar Stfpcn neb Sertigbeb benne ber rtlfrebe. 
&an mebferte berfra 2 ftongebreoe, batcrebe 9lfer§bu£ 1 1 3 un '' 
boori 6tiftet§ 5tlmue paalceggeS ti[ rette Jib at nbe 23ifpen 
ben 5lt>oegtienbe, ^iffetienbe o. m., fom rjam tilfom og berfor 

I $b. aarltg af bner ftirfe, fom er formuenbe og bar ftorraob, 
ba ban§ $en etier§ ubi aUe SDiaaber er meget ringe 4 . 3)ct gif 
iffe Jttrfcrne bebre, enb 95ifpen og ^rejrerne. (St ftongebreo af 

II 91pri[ 1595 paabpber, at gjare ftirferne 9tet og 6fje(, ba 
ftongen bewbe erfaret, bnorlebeS i ©tananger ©tift meget uffif* 
feligt og urigttgt ffa( ti(gaae§ meb 5lirferne§ ftegnffab, lienber 
og anben Otettigbeb, fom af S^enberne uretfoerbig gitoe? og gjereS 5 . 

1 ©frittelfen finbeS i 91. «fteg. Ill, 38. 

2 Glmi&fon. @e §ofmon oui iietibe ©. 38 og s l?eber SlauSfonS fietuiet 
of 31. ftntje. 

3 donf. SLheol. SibSffr. 33ilag II, III ©. 77-70. 

4 9?. Sfteg. Ill, 186. 5 9?. 9teg. in, 379. 176 Sargen @ridj$fon 1571—1604. 

1595 befegte Stfpen perfonlig ben unge ftong (£f)riftian 
IV og bet regjerenbe 9kab og fortjoeroebe en fongelig ©hi* 
oelfe til alle 2en§t)errcr i ©tiftet meb 23efaling, at Sllmuen 
jlulbe tilr)olbe§ at tienbe retfcerbigen; men ei fetter bette frjalp 
blanbt be ftioe (Sgber. 21lt bleo oeb bet ©amle, enbog efterat 
$eber (ElauSfon fwobe tilffreoet punter ©turtng oon 23 obi, 
ber fro 1606 til fin Deb 1618 oar S3efaling§manb ooer 2ig* 
beftben, ftt moerfelige 23reo af 10 2ftart§ 1606, boori fjan meb* 
beler en fcifloriff ^remftilling af $orbolbene og ©triben og an- 
mober 3unferen paa egne og *Prefieffabet8 25egne at fremme 
©agen l)o§ ftongen, t>a fjan mente, at „$TCenigbeberne fjoerfen 
bleoe fattige eller rige oeb foigelig at forfjolbe bere§ egne©og= 
nefirfer og bere§ fattige ©jelefergere ttt, fom be meb Wttk hex 
ubgioe til bem" *. 

Snffebeg M enb iffe ben nibfjere 23ifIop at faa ©triben 
om Sienben ooeralt bragt til i>d onffebe 2Kaal, faa ubrettebe 
ban bog, fom oi baoe feet, meget i faa £enfeenbe i ©tiftet§ 
oeftlige $alobel, og ncefren ooeralt lt)ffebe§ ttt t)am at faa 
2Ilmuen til at betale et ©panb $orn til ©taoanger ©fole, 
Ijoor baahn Degne og fommenbe ^refter ffulbe banned. £>et 
funbe nemlig ei blioe ffjult for benne flartfeenbe 90?anb, at 
en af 2larfagerne til, at be eoangelijlfe $refter mabteS meb faa 
megen Uoillie og faa Cibet ubrettebe, oar, at be flefte be(§ oare 
ubannebe, uoibenbe og ubogtige, bel§ oare banffe tDtab, ber 
ofte oeb bere§ ©prog og Mangel paa ^jenbffab til ^olfet§ 
Sungernaal, .tarafter og ©eber binbrebe§ i bere§ ©jerningS 
Ubforelfe, ligefom oel flere af bi§fe ogfaa manglebe ben Dog* 
tigbeb og 2lanb§ Doerlegenbeb, fom funbe erftatie ooennceonfe 
©aon; tbt neppe oar bet be bogtigfte $refieemner, fom oooebe 
ftg op blanbt be fyaaxbt og oilbe 9iorbmoenb. ©fulbe ber alt* 
faa ubretteS noget 5lloorligt for $remtiben, maatte ber forge§ 
for at faa $refier, fom ibetminbfre bavbz mobtaget bere§ Ung* 
bom§bannelfe i Canbet og oare befjenbte meb $olfet§ ©prog 
og ©eber. £an tmobe ogfaa fra ftn Sirffom^eb og ftt Dpbolb Srebet ftnbe6 trtjft i §ofman6 Slfljanbling om Stenbe, 2ben Ubg. 
35-37. ©folen i Stabanger. 177 

i Bergen erfaret be oetfignelfeSrige iyelger af ben 3»et f bt)or* 
met) ©eble >J*eber3fon baobe taget jig af 53ergen3 Stole, og 
boor mange bpgtige DrbetS Jjencre ber fra benne ewmgetifb 
QHantejtoie oare ubaangne. X>et ev berfor naturligt, nr ban ei 
blot forgebe for at ffaffe be fatttgc Tufciple ben fomobne Itn-- 
bevbolbning, men at ban ogfaa fom forbumS STteftor tog fig meb 
3oer af SfolenS Dpfomjl og ftf ben forfnnet meb buclige Soererc 1 . 
93 i baoc feet, boorlebeS 3 0r tt e n @ricb§fon i Jienbe* 
fagen og i Slntebmng af ©eiftligbebenS grunbebe stager oar, 
fom t>d fig fommer og anjraar en fanb SBiffop, fit $refiejfab8 
6t0tte og XalSmanb baat^ fyoS ftongen og vyotfet. Wen rjan 
glemte ei beUer, at bet er en bpgtig DoevbprbeS $ligt at oaere 
9flemgbeben8 og $re|teffabet§ (SpifcopuS eller lilfpnSmanb og 
at oaage ooer, at 91lt gaat fammeftgt og orbentligt tit. Gr 
ttttt enbnu i core 2)age et uanffeligt og befuaerligt &oero, faa 
oar bet unber be ba fortjaanbenoarenbe Omftoenbigbeber mange 
bobbelt oanffeligere og befooerligere, faameget mere fom Stfltop* 
pen ba i be ftefte Silfaelbe maatte rjanble "oaa eget 9ln* og 1\U 
foar. SBi oille ftrcebe oeb $afta at oife, at £r. 2>orgen ®ri$8« 
fon ogfaa i benne £>enfeenbe fortjente bet ©fubSmaat, fom Sam* 
ttben gao bam, at ban oar „en nibfjer 33ifp". 

3 benne Otetning baobe $ortiben§ 23iffopper bog #jelp og 

%taab t T>omfapttlerne. Det er befjenbt, at famtibig meb 

{§rfebifpeftolen§ Dprettelfe i 9tibaro§ bleu ber oeb ben floge 

romeruMatbolflc tfarbinatiegnt 9Hfo.fau8, 93ij?op i ?l!ba, ben* 

1 *Bifpen ubneebnte ba Dlcftorerne beb ©folerne. ©om „rector scholia" 

ncebneS 17 October 1576 SoljanneS ^etri 9? t r d, gioniuS (fra 

grjen), fom af ftopitlet enftemmtg balgteS til famines ebfbonie Nota- 

rius publicus, og fom 1578 falbeS §nit8 ^eberfon. 1579 ben 14 SKobember 

ncetme? G^riftiern ® agf inbSf on, fom fenere og [cenge bleu 

©ognepreft i ©tabongcr, boor ban i 37 S -Jtar til fin £>ob 1621 birfebe 

fom ^reft, 1587 ©eberin SSincentiuS 93elleiu8, 1588 ben 28 

SftartS ©King © iinun b 8f o n, 1598 ben ftribbare $eber §en= 

rifSfon, ber foraarfagebe SMfpen megen lUeiligbeb og ©org. 1598 

tiltalte s Borgermefter 6l)ri?tcn Diielfen iftectoren, forbi ban i ©ruffenffab 

tjaobe i bans §u8 oberfufet f)au§ Sone og Matter og ffjelbt benne ub 

for 33ifpen8 irappebrager o. m. 1599 maatte ©ifpeii ftrebne ben 

ftribigc Sector for ■dembagen i 93crgen, boor gorlig mceglebeS, fe 

Sbcol. 1iU\h. II, 266 og 270. 

12 178 3*rgen (Sricr^fon 1571—1604. 

oeb 1152 oeb qUc ftatrjebralfirfer i ftorge oprettet tapitter, 
ligefom Silfoelbet oar noeften ooeralt i ben romerjle Kirfe. 
2)i§fe $apitler beftobe af en 6amling ©eiftltge, ber, faa 
at fige, for Jflereftet eller i bet8 9tatm ffulbe ooelge oebfom* 
menbe 93iffopper og biftaa bem fom firfeligt $aab. $apittet§ 
2Reb(emmer falbteS ftannifer (canonici) og oare i Olorge 
tiliige $refter, ber fjaobe til S3efinrelfe og Unberl;olb $reftefalb 
og $roebenber, men ffulbe bog tilbelS fom OKunfe leoe fammen, 
og baoe foellcS 23orb (mensa communis) *. 

25eb JReformationenS 3n°fo r ^fe °^o Ml V aCl Sutlers $or* 
ban ^apitlerne befiaaenbe, men be tabte bit 9ftefle af bere3 
^nbflnbelfe, og bere§ 3 no ^gter fom ei fjclben i Uoebfommenbe$ 
Camber. Dm ©taoanger 3)omfapitel oeb man fun, at Sib orb 
$0 b befjanblebe ©taoanger ^apitel paa famme 2Kaabe, fom 
f>an§ 3^ on ^9 e Otto ©tigfon gjorbe i $bvonbf)jem, og ftan 
„opbrcenbte paa ^irfegaarben M fljenne Siberii OBibliotrjef) og 
mange nntttge 23oger og 33reoe, fom oare t ftapitlet." ©ta* 
oanger 5!apitel oar unber be to ferfte eoangeliffe 23iffopper for* 
troft og uben Slnfeelfe og 23irffomf)eb og fmie§ at baoe ooeret 
inbfframfet til 23oen§ ^refter og ©folemefleren 2 . 30*8^ 
©ricpfon, ber erfjenbte, fyoor megen ©aon og ©totte 93ifpen 
funbe fwoe af et oetbefat $apitel, gjorbe i ben Otetning gore* 
fiilling til ftongen, ber ubentoiot fom ©oar berpaa ubfiebte 
unber 18 Wlai 1574) en ©frioelfe til defter Sergen (§ri<$3fon, 
fjoort fyan blanbt 3Inbet otrer, at, „ba ©uperintenbenten ffal 
f;aoe en ringe 23iftanb af ^iogen, naar geifttige ©ager blioer 
falbet og inbfieonet for tjannem paa ilapitlet," faa beoilger 

1 fieijferS ftirfeljift. ©. 223. 9lnt)ang til Songefpeilet ©. 168. Star* 
mere £)j)li}8mng om Somfafntter ftnbeS i „©e banffe ©omfapttler, 
beve8 ©prinbelfe, Snbretning og SSirffomljeb for [fteformationen" nf 
Subbig §eht)eg. ©. 29. ©anifctj. *Bibliotr)ef I, 145. S£)ronbt)jetn& 
©omfirfe beb ©evening. £>. % (SlaufenS (EatfjoltciSmen og ^rotcft. 150. 

s 1601 ben 4 2tyttl bob Sfjriftian IV, at Sanniferne i S^ronbtjjem 
ffulbe refibere IjoS 9?enberne i $annifegjelbeue og ei fom l)ibiubtil 
labe bem fttjre beb SapeHaiier, og at „bona commmiia," font falbe i 
^apitlet, ffulbe beleS mellem be refiberenbe Sanntfer ubi 93t)en, nemlig 
©uperintenbenten, Cantor, fieftor, 3lrd)ibiafonuS, be tbenbe ^nftoreS til 
©omfivfen og oor g-ruea Sirfe famt Sljorbegnen spauS, II, 452. Safiitlet og ^rcebcnber. 179 

Jtongen, at fire fmaa ^raebenber, fom tilfom fjaoe ligget unber 
T>omfirfen, men en Jiblang Date fomne berfra, ffulbe ajengi* 
De3 ben, „paa bet at teller 3 0v fl^ n 6rid)3fon funbe baoc 
iftogen, fom meb r;am funbe forfjore famme geiftlige <Sager 
ubi ftette, faa og forbjclpe (SnfjDer til Cod og (Ret." £r. C£^ri= 
ftopber ©igurbSfon 1 , ©ogneprefi til 3toal8ne8 og ^roDft 
ubi $armfunb, #r. $eber 3 cn ^fon, ©ogncprccft til .spolanb 
(•poilanb), #r. $eber 3fltob8fon, ©ognepreft til $aaianb, 
og £>r. 2lnbrea§ 3on3fon, ©ognepreji til 2oe, beorbrebeg 
berefter, „naar be af SDiefier 3 0r 9 en @ricr)§fon tilftgeg, at be* 
fage flapitlet i ©taoanger £>omfirfe og ber meb bennem for* 
fjore famme geiftlige ©ager ubi Otette," mob at befomme fom 
Grflatning for bere§ Uleiligljeb be 4 omtalte fmaa $roebenber, 
£aruib§, $agler, Soffre og ©tenberg, meb 33onber, Z\t* 
nere og al bere§ Center og rette XiUiggelfer 2 . 

£)omfapitlerne i be £>age bannebe et ©lag§ geiftlige 
gorligelfe§fommi§fioner og geiftlige £>omftole 3 . 
©taoanger§ £>omfapitel unber 3 0r QW (Sricpfon oar ei blot 
fgSfetfat meb at afgjore ©fil§mi§fefager og beftemme, om (§g* 
tefolf maatte flifleS og alter gifte ftg, men ogfaa meb at forlige 
uenige (Sgtefceller, t)olbe Jrolooebe til at futbbrjrbe (Sgteffab, 
fcette tilrette og aboare bem, fom fore et forargeligt 8e»net, 

1 eder ©igborbfon. §an er fanbftjnligoiS ben Christophorus Stavangri- 
ensis, fom 1553 bleb optagen beb DtoftocfS Unioerjtter. 1570 ben 22 
Sluguft blet) fmn beb Songcbreb beorbret at afiebere Son ©uttormSfon 
©toffe sproebenbe. ©om $annif og ^robft i Sarmfunb forefommcr 
Imns 9kbn ofte i SapitletS ©leber. 1547 oberbrog Songen (jam $on= 
getienben af 2tugbalb8neS, ba t)an fyabbe beftaget fig ober, at t)an fib= 
ber paa Sllfarbeie og meget befbcereS beb ©jefteri. 9L Steg. II, 224. 
f>au oberlebebe Sergen ©ridjSfon, tfji bans Sftermanb, 91 brat) am 
©ngelbreftsfon, forefommer ferft 1611. 

2 SBrebet finbeS i 91. Jfteg. II, 113. 

3 S ben af Sorgen (SridjSfon inbrettcbe Sapitelsbog ftaar fom 3nbleb= 
ning: „Cur collegia Canonicorum instituta & episcopis eclessiarum 
cathedralium adjuncta sunt?" 1) gor at be ffude forflare ©friften 
meb glib og Cinb^ggetigfjeb, nbbrebe og forfbare ben fanbe %xo mob 
aHe SSiibfarelfer. 2) gor at be meb 23tfperne ffuiie beunme i Sirfe* 
fager og beferge, Imab ber angaar Sirfen, bebare g-reb, forfbare *Pre= 
fterne o. m. 

12* 180 Sergen <Sricf)$fon 1571—1604. 

befattebe fig meb ©ignen, Doertro, falff Soerbom ofo. $or 
ftapitlet inbfteonebe§ og irettefatte§ uefterrettelige $refier og 
og ©folemeflere, og tjer maeglebe§ $orlig mettem ©eiftlige, fom 
oare fomne i 6trib fammen. 5)c 2lnflagebe etler 3nbflconcbe 
mobte ahuinbetig perfontigen. ©om 2tnftager i geijftige ©ager 
fremtraabte fnart $longen3 ?yogber, fnart 23ifpen, fnavt $roo« 
fierne. ©om forfie Hftebtem fab ben fongelige SenSmanb etler 
23efaltng8manb etler ban§ 33efulbmoegtigebe, men ttt oar t 
fjelbne Sitfceibe, at be beltoge i famme. Dftcfi fab fom farfie 
SWeblem 33ifpen, og fom fajie 9Weblemmer ware atminbetig tit? 
ftebe ©ognepreften, $rrebiferen i ©taoanger og rector Scholse. 
$oruben bem, men fjelbnere mobre be af tongen ubnceonte 4 
SRaboprefter. ©tunbom fabe ogfaa anbre ^refrer beti. ©jetb* 
nere bettog Sagmanben og anbre Scegfotf. 

2)a baabeQ3ifpen og ^apittet fanbt fig befocerebe oeb at maatte 
forbore ftapite(8fager bete 9taret runbt, efterfom (Snboer Infrebe 
at mbfteone, ubfom ber en $ororbning af 5 9M 1589, boor* 
oeb beftemteS, at atle ©ager, fom af $apitlet ffulbe orbete3, 
ffulbe inbfteoneS tit ©t. Sutolpbi £>ag (17 3uni) og ©t. 
■JJiaurenti T>ag (22 September) 1 . 

tyaa ©runb af 33i|Ioppen8 5ltage ooer, at en 3)e( ^erfo= 
ner, orbinerebe i anbre Sanbe og ©lifter, inbbrage i ©taoanger 
og tnbtramge ftg i ^irferne at proebife for ben gemene 2ftanb, 
©uperintenbenten og ©ognepreften uabfpurgte, bab ftongen 7 
2ftai 1589, at atbeleS 3ngen maa proebife ubi nogen ftirfe 
etler Dftenigbeb ubi ©taoanger ©tift uben be bertit ere orbine* 
rebe af ©uperintenbenten og foaoe bang og ©ogneprefreng 23e= 
mlgning. 23efinbe§ bet, at 9£ogen fig unberjiaar b^rtmob at 
gjare, ffal ban tttboriig frraffeS, faaoelfom ben ©ognepreft, ber 
tager .ftapellan etler OWebtjenere, fom iffe titforn er af ©uoerin- 
tenbenten eramineret og fjenbt gob og ffiffelig berril 2 . 

(St enbnu farligere 9Jii§brug baobe efterbaanben inbfneget 
ftg. Stlmnerne baobe 5lalb§retten, men SBifpen ^raoelfeS og 
©tabfceftelfe§retten. 35ct falbt ^refrerne ei oanffeligt, at faa 
oebfommenbe DWenigbeber til enbnu for bereS "Dob at ooelge 

1 St. Sftcfl. Ill, 41. 2 9t. SHeg. Ill, 42. ©ijitobe 1593 og ©ejjnefornet. l*| 

fcereS Sanner til (Sftcrfelgcre og bet 93ifpen uabfpittgt. 25a 
mange of biSfe $reftefonnet Date oi§fe paa ©uccclfton cfter 
beteS tfcebte, anoenbte be fiben ffilib paa betes etubetinger, 
men lagbe mete lUnb paa at fattc bere§ goraclbreg $ung 
ooerftnt oeb 3)ruffenffab, SoSagtigbcb og anbte Softer. 35c oenbte 
faalcbeS ofte tilbage fta Umoerfltetet 1 ftjobenbaon fom uot* 
benbe og unnttige Druffenbolte. Dlaar rtu 23i[pen negtebe at 
fotftemmc flige ubnghge og ubefoemme ^erfoner til be Sialb, 
torn 9llmue og ftabre fyavbt beflemt bem til, paabrog ban ftg 
megen tfortalelfe og gtoo Dmtale baabe af Q3ebfommenbe felo 
og bercS Slnegt og Rennet. DJtiSnmen aftog piSfelig ei, ha 
paa 93ifpen8 §orejriumg, Slongen 12 SJtai 1595 fotat binbre 
23tugen af flige uloolige og ucbjiftelige Sublet fotbob at falbe 
og ubocelge ^tefiefonnet ellet Slnbte ttl (\t ocete ©ogneprefier, 
forcnb be tette Sognepiefiet ete hett 1 . 

1593 ben 28 3unt bolbteS i ©taoanget attet en aim in* 
belig Sonobe. tyaa famme inbfteonte ©upetintenbenten 
£r. ^ eber 9Jcab§fon paa Sun be, fotbi I)an ffulbe baoe 
fagt til £r. fiforiftiern paa £>aalanb, at bet ei ffulbe fm= 
be§ nogen Soo for at ubgioe 3)egnefotn, men at defter 3 or* 
gen baobe felo paalagt *Bonberne M, boitfet 33iffoppen firar 
beoijie oeb ftongl. OJcajeftcets 23reo at ooete ufanbfcetbtgt fagt. 
£>r. $eber benegtebe boitibeligen at baoe fagt faabant. &r. 
Sbrifriern paaftob bet aWobfatte. $or ©ub§ og gobe >Dtenb§ 
Sfnlb lob 23ifpen Sagen fate og tilftebte £r. $ebet og $x. 
tebjifiietn at forltgeS, fom og ffebe. 

Samme £>ag bleo af mentge ftapitel og 6pnobe affagt 
fot ftette, at botlfen *#teft berefter finbe3, fom fon* 
fpitetet meb SBenbcrnc at opoaffe bennem til 111 9* 
bigfjeb enten mob SSifpen, $tooften eller nogen 2ln= 

1 CS t; r i fti a u IV gororbning nf 12 9Kcu 1595. 91. 9teg. Ill, 380. @am= 
menlign bet fongelige ^orbub af 14 Slug. 1597, fom ben tljeologiffe 
$rofe6for Sergen ©ijbeab tjeftig augreb. peloeg I, 231. got bette 
og ifccr for fine Ijeftige Slngreb pna 3lbelen bleb ©tjbbab 1607 affat og fulg= 
te$ fom tbeologiff ^rofcSfor af 9uu'bmuubtii SonrobuS SCStnct. ibi 232. 
spont. Ill, 566- 76. 182 Sergen (5ricf)$fon 1571—1604. 

ben, f f a 1 for flig fin 2ftoboi[(igbeb paa btt tjeieftc 
btioe ftraffet." 

©aaoel 23ifpen§ 2lnf(age fom benne atoorlige Sefiemmeife 
tober fjen paa en WliSnek blanbt 9t(muen, ^k>ori enfelte $re* 
flrer fttne§ at {jaoe beitaget. 9)ci§noien§ 2larfag fone§ at ^jatje 
oceret ©egnefornet ', boormeb mene3 bet Spanb $orn, fom 
bet {jaobe lpWet§ ben iorige 23ijlop at faa antaget af 9Umuen 
til Unberbolbning for be fattige Tnfctple neb Staoanger 
©fote. 3M§fe r;at)be titforn maattet foge 2io§opbolb oeb at 
gjore Sjenefte oeb be ncermefte ^irfer, boorfor be ogfaa fa(bte§ 
Sobebegne. 9JJeb benne 23prbe ^ar man aitfaa ei atene 
oceret mi§fornoiet paa 2Igbeftben, fom oi for twoe feet, men 
ogfaa paa anbre ©teber, og OKi^noien bar fanbfpnlig tittaget, 
riadr enbog ^rejrerne omtatte 53iffopen§ $aalceg fom egen* 
moegtigt. 23aabe 33tfpen§ 5tlage og 8rjnoben§ 3)om oifer 
imiblertib, at §x. 3 0r S en ei oar at fpoge meb, men meb $raft 
og uben $erfon§ 5lnfee(fe forte ftrumftaoen. dlaax man tager 
£enfi)n tit SiberneS $orbo(b og ben SSanfMigbeb, fom bet i 
be £>age oar meb at faa oetlcerte og bogtige $refter, fan man 
let toenfe fig, at ber btanbt *Jh'efteffabet maatte ftnbe§ mange 
braabne $ar. 2)i8fc manglebe ei, men £r. 3^9^ oifte fig 
ogfaa bet fom en nibfjer £ilfon§manb. $tittig oifiterebe ban 
fit oibtioftige <Stift og formanebe ha haabt Scege og Soerbe at 
leoe efter (5oange(iet§ $orffrifter; men naar faberlig $orma* 
ning og Slboarfel ei bjalp, faa fteonebe Sifpen be Uefterrettc* 
lige og ©jenftribige for ^apittet og belS irettefatte bem, 
bei§ lob bem affoette 2 . Den 18 ^anuar 1594 (ob fyan 
for et fibbenbe ftapitet toefe &ongen§ 23reo om ^rejrerneS &aa enffeligt, jn nabbenbigt bet baabe fra et fyeiere Stanbpunft 
og for Stlmuen maatte ua>re at faa del oploerte Segue og ^refter, beb= 
bleu 31 tin u en bog at oife fig erangtnllig meb §enfbn til ©egnefornet; 
tfji i Sapitlet 15 (September 1610 maatte SenSfjerren $aa$ lobe at 
labe ffrift(ig Scfaiing ubgaa tit alle 23onbeIen§mcenb, at fjolbe 3thnuen 
tit „noget at IjjeLpe til ©tatmnger ©fole efter DrbinantS." 
21 ©ftober 1579 b(eo §r. Sacob i ©ulbal for groue gorfemmetfer 
og ibelig ©ruWenftab affat ubi 3 Star. — Dm tjam i %f)eol. SlbSffr. 
@. 260. llorbentlige $reftcr ftraffes. 1S3 

Uffiffeligr;eb og gcto $roofteme en flopi af famine at mebbele 
bere§ ^raepofitnr (^roofti) „til at f&egle fig ubi," og 18 
3uli f. 31. blct> ben far omtalte ^argen Storcf), Sogneprefi 
paa Sifter, ber bocrfen oilbe Ipbe fin $rot>ft $eber GlauSfon 
eller 23iffoppcn« ,3'ovmaninger og Stboarjlcr, for miSHg SntbebS* 
farelfe affat fva (it prefrelige Smbebe og Silfaat 1 . 

Den 23 September 1594 fxf £>r. (Xbriftiern $cbcr8fon 
paa Saafunb 2 eller ^oatanb paa ftapitlet ben Slbmonition : „at 
forfammer ban igjen be Dage, font ban jlal gjare Jjeneften paa, 
foruben 5lanmfbom eller anbet looligt #orfalb, ffal r)an af* 
fcetteS. ?vor benne ©ang ffal fwn git>e be ^attige 3 gamte 
Daler." Da rjan t>ebbletj at Poete forfammcfig og feloraabtg, 
bamteS ban 17 ^uni 1596 til at gioe 6 Oigbtr. tit be ^atttge 
og ftben en ftreng „Cbliga^." Da &r. Gbrifren imiblertib 
iftebetfor at forbebre fig forargebe fin 9J?enigbeb neb Druffen* 
ffab og anben Ufammetigbeb, lob 93ifpen bam tiltale for $a* 
pttlet, fom (18 3uni 1597) bemte bam til 2tf faettelfe 2 

Den 23 September 1594 bleP 2Inber§ (Stnar§fon, ©og* 
neprefi i „£oinbe3bal," bamt til at gioe 4 gamle Daler til 
Staoanger £ofpita(, forbi ban uben Jrolooelfe og SpSning 
fcaobe taget en ftmnbe til fig og berpaa fenbt benbe biem 
igjen, forbi bun baobe onbe <2aar paa fine 53en 3 , og 11 Of* 
tober f. 21 affatte§$r. 3 0n DlufSfon for fit la^agtige 8eu* 
net meb en Stoinbe i Ggerfnnb. 

Den 17 3uni 1600 blet> 21 n toning $ran£on af 33i* 
fpen tiltalt paa 5tapitlet, forbi ban fjaobe ramt fra fit $alb i 
Sunb og i J Star ei babbt befarget famine, men lewet et let* 
faerbigt Ceonet i Siatmnger og Bergen trob§ fin £aanbffrir>* 
ning og 33ifpen§ 2Ibt>arfet. £an bler> bamt fra fit (Smbebe, 
foraifl Stiftet og erflceret oere§(a§ 4 . 

; Serine fee omtalte ubcerbige ^reftemanb, ber i et tolrig befat ftapitel 
frabemteS ©mbebet, bleu bog benaabet af Songen og atter inbfat i fit 
(Smbcbc, fjoor [jan 3 3lar berpaa Kobe. Cm bam fe ^eber SlausfonS 
Seonet af St. %ai)t. 

2 Sb,eoI. Sibsffr. II, 2?itag VI, ©. 26-1—267. 

3 Sljeol. Sibsffr. II, Silag VI, @. 264. 

4 SbeoL SibSffr. II, 264, 265, 268. 184 Sergeu ©rid)8foii 1571—1604. 

14 3unt 1601 i et talrtgt bcfat ftapitel bamteS Giftevg 
$refier, 2lnber3 3**fi*n8fon t>8 3<* c °b <£lau8fon, for 
tm31ig SmbeDSferelfe, miSligt Ceonet og ©tribSfnge tit Effect* 
telfe fra bere§ geiftltge Smbebe og befalebe§ at remme ©tiftet, 
mebminbre „Stongen eller ©tatbolberen oil bebre s Jlaat)t mob 
bem gjort Ipaoe 1 ." 

Dog oar M et blot be ©eiflltge, meb botlfe ben iorige 
93ifp t)olbt et oaagent og ffarpt ©ie. Domfapttlet oar unber 
bam et firfeligt tribunal, boorunber alffeng $orargelfer, ber 
barte unber $irfen§ £ugt, bleoe paatalte, be ©folbige trette* 
fatte, be ^orurettigebe beft'ottebe og be Uffiffelige firaffebe. 
©aatebe§ fom et($$empel bleo 1595 benU^anuar en £rul§ 
So en bf on meb fin grille inbfteonet og begge af 23tfpen 
„baarbeltg irettefatte." £an forbrebe, at be, fom fyabbt 2 SBarn 
fammen, ffulbe egte btnanben. Da JrulS inboenbte, at t)an 
ei funbe bet for fin ©lcegt§ ©ftjlb, maatte ban forpligte fig 
ril at opbceoe ben ftrafocerbtge ^orbtnbelfe, gioe ijenbe en Sum 
$enge og beSuben be ftatttge en 25og ftjeb o. m. 

2If anforte (Srempler, boilfc af itapitelSbogen mangfolbig 
funbe foroge§ 2 , oil man atlerebe funne ftutte ftg til, at 9ka* 
beben og Ufoebeltgrjeben maatte ooere ftor. Den eoange* 
liffe ^rtbeb bleo ber, fom anbetfteb§, if«r af ben 
uoibenbe SOtoengbe, forftaaet fom en§bett)benbe 
meb 9tet til at gjore, boab man felo tnfter. JJfeget af 
bet Ufrub, fom ben fatfrolffe fttrfe meb ftn fterfe flitfearm 
baobe fuet, fpirebe og oorebe frobigen i fit) af ben faafalbte 
eoangetiffe $rtbeb og bar fargelig ftrugt unber ben flappe 
©tprelfe, fom fanbt ©teb unber ©tiftetS to ferfle 23iffopper. 
Der gif berfor lang Jib ben, inben bet loffebeS oplofte og nib* 
fjere 33ifper og $rejler oeb (SoangelterS $rcebtfen, gobt(S$empel 
og aloorltg ftirfetugt at fue h^t farlige Ufrub og foefte be lefc 
nebe £>aanb. 

$i baoe oeb flere (Srempter oplrjjr, boor miSligt bet flob 
ftg baabe meb £>erre= og Ccererfranben. 2lt M ei ftob bebre 

1 Dm benue forargelige ©trib fe $eber ©tauSfonS Sebnet deb 91. galje, 

2 ©e llbbraget nf famine i SL^eot. SibSffr. II, 33ilaa, VI. Jvolfcts ttfebeliflljeb. 185 

til blnnbt SUmuen og ben ftore Dtengbe, funnc oi nnc. 9ftag. 
^sorgen ©ridjSfon flabfcefier benne Slnclfc. 3 (in farflc $rcebt* 
fen ooer ^rofeten 3ona8 ntrer uor s ^3iffop fig faalebeS: „£>oab 
Rafter og (5Hib§ jyortorncife ubi iReberftat (r>: be laoere ©tan* 
ber) ellct -Jpuaregiment ffer, t)eeb ben mcnige iDianb nof at flage 
ooer; ibt ber finbes ganffe faa egte >Jkrfoner \ font rettetig 
funne forbrageg og frebfommelig leoe tilfammen. ftoraelbre og 
be ©amle ilbe optugte Ungbommen, men gioer bem fnarere 
iyorargelfe ubi alt bet, (om er imob ©ub§ rjelltge 33ub og 23e= 
falmg -. 53am og Jiunbe oil tffe labe fig tugtc og 
regjere af Oiogen, men plat do? re nben Straf og 
$aammbelfe. £o3 bet menige $olf er 6lemmen og 3)em= 
men meb 20§agtigbeb, Snoeri, 23ebrageri, Sogn, tfortalelfe (o: 
SBagtateifc) og faaban mere ftorfcengelig&eb; tt)i al 2Henneffene 
finbee flet oanftnbige og beftagttge, faa oi fe ubi alle 6tater 
(o: 6tcenber), at <Snnb og Sailer ftaa i ben rjoiefte ®rab og 
al forbommetig ©fiffelfe, faaat m maa ud fiage og fige meb 
ben bellige 9)canb ^olniarp: 5lf, £erre @ub, r)oi baoer bu 
labet o§ leoe faabanne tmfelige og jammerlige £iber" 3 . 

Q31anbt bet Ufrub, font t enpoer ©jartngStib og foment* 
melig t religion ©jceringStib frobig opoojer, er ogfaa ©efter 4 . 
$H3fe ubebleoe ei heller oeb benne Ceiltgbeb. Sifpen ntrer i 
fin 8be 93ra?bifen ooer 3ona§, „at flittig Jtlfmt og (famine* 

1 o: ggtefotf. 

- 3 Sanmar! ftob bet ei bebre til. — 3)Z. 93ertelfen i fin g-ormaning 
til ^oenitenje 1561 ijtrer: „f>oab bil jeg tale om ben formalebibe 
©ruffertffab og ©teferi, ubi fioilfe Set ganffe 2)aumarf er fontmeu 
faa btjbt, at oi ere ooerre enb be ubi ©oboma og ©omora, ja futere 
og fletnmere enb ©Din." 

3 SorgenS ©amtiDige ©rif Olaffon, en Sonbefen fra ©ogn, ber bebe 
font ©ognepreft i SSofS 1594, babbe tit Orbfprog: „®u ffal tro en 
Sonbe, naar ®u fee, at bet gror §aar inbe i IjanS fjaanb." 

4 Den famtibige gorfatter af „beu norffe ©an" otrer: „9?ergeuS 2}tj 
er fom ©oboma og ©omora. 2)eri ere Salbiuifter og £>eberbebere, 
Sfagerfarle og Ubuigere. §oreri og SBIobffam gaar ber i ©Dang. 3a 
be tittabe eubog offeuttige §orerjufe, bruge forte 2Une, fa Iff SSegt, 
fcelbe forfjerte £>omme, fooerge falff, tage mob ©aoer og forfalffe bere§ 
ivarcr." 186 Sergen @rirf)§fon. ©efterere. 

ring af DrbetS Sjenere" oar fornoben og „befonberlig i biSfe 
CRiger og Sanb, ubi t) t> i I f e mange ublcenbiffe golf 
begioe fig at utile bo og nebfcette fig, ftben ben 5hig 
og fange gorfolgetfe t 9ieberlanb txxret §a»er ', ubi fcmlfe 
Sanbc ben langfommelig 2ib ttnber ^aoebommet iffe alenefl 
^aoer ooeret tilfiebt ©ub§ Drb§ aabenbare goragtere, men og* 
faa abfftllige ©efter og ^artier blanbt golf fwoer ooeret ffjulte, 
fom nu meb bere§ forgiftige Stlbfarclfcr blanbt anbre 2ftenne* 
f!er ubfomme og bennem meb bere§ ffabelige Scerbomme for* 
gioe meb fig felo, fmilfet man nu aabenbare fan fe paa be 
forfcengetige, oilbfarenbe ©ooermere og ©jenbebere, 
fom til (Smbben og anbre ©teber finbe§, fom baabe 
negte be fmaa 23orn htt fjotocerbige $)aaben§ <5a* 
frameni og iffe feller mere fjolbe af oerb§lig Bo* 
rigr;eb§ 23efalning, enb ot (Ebriftne funne Ijolbe af 
Snrfer eller anbre oeberftoggelige £>ebninger, for* 
uben mange anbife ffabeltge$itbfarelfer, fom benne 
©eft fjaoer meb at fare" 2 . 

6om (Sjempel paa 2tb§a(beren§ Soft til at brobe al fir* 
felig Drben og ©fif fan ogfaa tjene, at en SSonbe oeb 9lam 
Dlaftnub§fon fatte ftg op mob fm Sifp, inbtramgte ftg i 
(Soangelii' Smbebe og lob fig af 23onberne falbe til bere§ @je* 
lefarger, meb anben utilborlig £anbe( og Dprer 3 . 

1 gorfatteren af ben norffe @au oibner og, at „3Seberbebere, $albintfter 
og ©aframenterere t §obetaI fomme fro §otIaub og let faa ©orgerret 
i 9lorge. £n 2)el of bem labe fig cnbog ejaminere af bore ^refter, 
men ere bog i ©runben bebte Seber og ©efterere. 3)t§fe formerfe 
baabe be ©eiftiige og SBerbMige i Sanbet. 

- SlQerebe 1555 tjabbe $ong (Ebriftian III ubftebt en ftreng 3tnorbning 
mob Skberboberne og ©aframentererne, l)bori ©uperintenbenter, ^Jroo= 
fter og ©ogneprefter alborlig befaleS flittelig at ranbfage baabe 
tjemmetig og aabenbare, om 9?ogen er ubi flig uctjrifielig Veiling og 
©bcermeri, og ftraj angibe be ©tnjbige for ben berbSlige £?brigt)eb. 
©amme £)berb>re(fe of aHe g-remmebc paatoggeS 95ifperne af grebrif 
II i sKonbot af 20 September 1559. 1584 ben 22 September ubftebteS 
et ^ongebreb, tjbori ben ftore udjrif telig e Utilber ligfi eb meb 
©ub$ StabnS ftore 9fti§brug til 'Jrotbbom o. m., fom fanbt 
©tcb i Serge n og ©tabanger © tig t er , ftrengelig forbebeS. 

3 £beoI. £ib§ffr. II, 244. 9t. 9deg. II, 132. Sifpet og '•grcftcr uiibjigefi nf Stlmuen. 1ST 

%t $r. 3 ar fl en baobe megct at fjaempe meb for at botbe 
Drben btanbt ben raa og feforaabtge 9l(mue, or let at begribe. 
9)tan truebc 09 unbfagbe bam, faa ban ci oar fiffer 
paa fin 2M[itat§ etlcr i anben SefHUing, fom ban paa(5mbeb§ 
23egne baobe at forrette, boorfor ftongen 1574 bet at jfraffe 
bem, bcr „unberfiaa jig at feibc ctler ooerfatbe #r. 3^tgcn etlcr 
ban§ Sjenerc" 1 . tyaa £errebagen i 93ergen ben 23 Slugufl 
1578 flagcbc x)an ooer, at 23anbernc ei alene ,,ere • mobmflige 
mob Qjtrefterne og fortrrjffe bem/' men at be fomme brufne tit 
^irferne og „fte(ler bem noget felbfomt faaoel mob Superintend 
benten fjelo, naar b,an fommer ubi 93ifttat8, fom mob ©ogne* 
prefien" 2 . 

ftaar m tage i Setragtning, &Doi(ebe8 5or|>oIbenc Dare i 
©taoanger 6fift, t>a 6r. 3 0r Q eu ooertog famme§ Stprelfe, og 
Di af hit $orta(te minbe§, meb fcrnlfen ^x>tx og Ubbotbenbeb 
ban rngtebe fit befooeriige 5talb, faa maa bet forefomme os, at 
bet praftijle 2io meb fine mange $rao faatebe§ maatte optagc 
ben mrige XilftjnSmanbS Jib, at ber fun maatte IconeS bam 
tiben Jib tit Htercere Seffjaftigelfer; men en DrtgeneS, en 2u* 
tber, en $auabiu8, en $ontoppiban 0. %L ere Infenbe ©remp= 
ler paa, f)Dab St)ft $tib og en famoittigbeb§fulb og orbnet 
5lnoenbelfe af Jiben formaar. ^ex^m (Srid)8fon oar'iffe blot 
en praftiff £i(frm§manb eUer SBiffop. #an oar tittige en oe( 
ftuberet 2ftanb 3 . 21t i)an maatte Deere i 23eftbbelfe af grunbig 

1 %i)tol £ib§ffr. II, 244 Mag IV. 

2 Sommen (23 Stuguft 1578) let, at be 9ttobDitItge og Srufne neb 
Sirfen ffulbe anmelbeS for gogben, tiltateS fer fiagmanbett og ftraffeS. 
„@mnme S)ag ubftebte £errebagen en ftonnaningSffrioelfe til Seuber 
og mentge Slltmie ubi ©taoanger <Stigt." 

3 (SraSmuS BcetuS t)trer fig faoiebeS om (jam: „excelsis qvse se Sta- 
vangria muris Explicat haud tenui subsorte Georgius seqvo Officio 
fovet ac studiis recreavit honestis." Stanbt ftilberue tit fin g-orfla-- 
ring ooer 3ona8 noeoner ban foruben SBtblen og ©tjmbolerue Cyprian, 
9ltljancifiu8, SlmbrofiuS, SotjnnneS ©IjrrjfoftomiiS, §ieront;mti?, 3lugu= 
ftinuS, 33ernr)arbti8 og (EtyrtfluS, Sutler, 9)Maiicbtboii, 93iigeut)agen, 
fpetruS spaflabtuS, SotjatttteS SStfactfjubauiS SUpittaS, Dr. !KicoIau$ §em= 
mingiuS, SofjanneS SBrentiuS og ^aul SberuS, „b>Ufe aflefainmcii ere 
Ejenbte og Ijolbne for ©briftt SirfeS tro 35l;gtiiug6maMib; tin' blues mig 
tffe oeb at b^aoe brugt bereS UnberOiSniug ubi bette €frift." 188 Sergen ©ricrj6fon$ ©friftcr. 

Scerbom, fact at ban ogfaa i benne £enfeenbe fortjener en Ijei 
SRang b(anbt Gorges Stffopper, baoe oi ©runb til at antage, 
tt)i, fom for fortalt, fortfatte ban efter at baoe ooeret Oteftor 
oeb 23ergen3 6fole oeb Unberfiottelfe af 23ergen§ ftapitel fin 
oibenffabelige llbbannelfe unber et ftreaarigt Dpbolb oeb $jo= 
benbaon$ og 2Bittenberg§ Unioerfiteter. 23eb bd fibfte ubgao 
1570 en „oratio de fraterna concordia." 

6om 23iffop bolbt ban en Sigtale ooer 23efaling§manben 
ooer ©taoangerlen, £enricb 93rocfenbuu3's fromtnc £ufiru (Sit* 
jabet ^eber^batter 1 t ©taoanger Domfufe ben 28 gebruar 
1578. 3)en et trnft i ftjobenbaon 1578. 

3 taet 1592 lob ban t Sljobcnbaon trofte t ftoart „Un* 
beroi§ning om tD(enneffene§ Ubfaaretfe til ©aligbeb, ubtaget 
af b«n§ £cerer Dr. £>emmingiu§'3 latinjle ©t'rifter 2 . 

£)et oigttgfle literoere $£inbe, fom % (Sric|)3fon bat efter* 
labt fig er en Samling af ^webifener unber 2uel: 3once $ro* 
pbeteS fljone £iftotia ubi 24 ^roebifener begreben. 3 boilcfe 
ben 2cerbom om en fanb og atoorlig ^oenitenj meb mange 
anbre £offuibftucfer ubi ben f)eiitQe @$rifft oc ben§ nnttige 
$aaminbetfe, £?per§maal og ©jenfoar merfelig finbed forfuv 
rebe ubi benne jibfie SSerbenStio faare gaffnlige at toere baabe 
for bennem, fom loere anbre i ben djriiine $irfe og faa for 
beri§ Jilborere ublagt og $roebicfet aff %exQtn ©rtd&Sfen 
©uperintenbent ubi ©taffoanger Stkt i 9toige, prentet i ftje* 
benbaon af £an$ ©tocfelman 1592. 

2lf gortalen erfarer man, at bi§fe $raebifener ere bolbte 
af 93iffoppen i Staoanger ©omfirfe for en ©amting af ©eif> 

1 §un oar en Satter af sjJebcr §an8fon fittlc og gru Sngeborg 9?tl6bnf= 
ter ©ulbenleoe. §uu bleo ftjg paa §eSbtj r>aa %uw og bleo ftjg bragt 
til ©taoanger, t)Oor Ijim bebe 31 2lar gammel, elflfet og faonet. £mi 
rofe6 for at t;aOe oceret eu ©Iffer af ficeSning i oanffe Soger og meb 
fin Sftanb at fyaoe ffjenfet til ©tabangec ©omfivfe en pragtig %srcebi= 
feftol. §. S8rorfeuf)uit6 febt paa JBcerneflofter 1542, aroebe efter fin 
9Jtober Sirftine ©t)Ibent)orn ©llingaarb og b&bt 6 9Jiai 1588 paa fin 
©aarb ©bet oui ®ie i §olben i SkatSberg) ©ami. I, 369. Srjeol. 
SibSjfr. II, 221. 

* JBel fjooebfagelig efter §emmingtu§ beremte Serf de gratia universali 
libero arbitrio poenitentia & justificatione. Hafn. 1592. ■ 3ergen EridjflfonS ^roebifcuer. 189 

lige og Soegfolf og tnjft cftcr ban? SilberereS £?nffe, og (if 
Q3ogen3 Xitel fcr man, at ben tillige nar bejremt til Beileb* 
ning for $reiter „fom gaonlig at litre for bennem, fom Icere 
9(nbre." £an bar berfor ogfaa i btSfc 24 '13ra?btfener bebanb* 
let be oigtigfte Sanbbeber af Gbriftenbommen paa en \aa flar, 
ftmpel og bibclff 2Jtaabe, at ben for ©tiftctS ©eiftligbeb maatte 
bltoe, br»ab ban8 Soerer £>emmingiu§'§ $ofti( war bejremt til 
for be banffe $refter, en Seilebning og et SWenfter. £>enne 
$ra>bifefamling er nnegtelig ei blot ben merfeligfte religiefc 
33og, fom i 9(orge forfattebeS i 9Mormation§aarbunbrebet, men en 
af be fortrinfigfie ^rcebifefamlinger, bet (ige inbtil nor Jib3al* 
ber ere forfattebe (jcrtillanbS. Uagtct ©proget er forcelbet, og 
mange Ubtrpf og 2)cere boere fferfe $rceg af ben Jib, poori 
ben blen forfattet, fan man bog enbnu loefe biSfc $roebifener 
meb Dpbpggelfe, Itgefom be inbebolbe intereSfante 23tbrag til 
at loere be $iber8 2Inffuelfer, Dplp§ning og $orbolbc at fjenbe. 
5)a bet imiblertib er mere Qt enffe enb at baabe, at benne 
53og, fom ubgjer 305 93labe i ftoart, onleoer et nttt Dptag, 
og 53ogen nu er en literoer ©jelbenbeb, nil bet maaffe intereS* 
fere mange Scefere at Mine libt befjenbt ibetminbfte meb ben 
merfelige jyortale 1 . Den begpnber meb en £ilfen til atte 
©ogneprefier og tro ©jelefargere i <Stananger Stiff. £an 
minber bem om at labe ©ub§ Drb bo ngeligen blanbt jtg 
(ftol. 3) og at finbeS tro (om £u§bolbere oner ©ub§ bemme* 
lige Xing (1 Jtor. 4), fom er ben bellige bibelffe Sfrifr, bntl* 
fen af ben rjellig 5lanb er bictct og neb be beliige $ropbeter, 
(£oangelifier og 9tpofrle tilfammenfcet og opffrenen." £an min* 
ber bem enoibere om (Sjecfttel 33 og 1 $or. 9 og tilfeiet: 
„T>erfom nn ^raebiferne iffe rette fig efter benne O^egel til at 
forfpnbe ©ub8 rene og flare Drb, Sonen og dnangelium, og 
bermeb flittelig baabe ftraffe og trefre, efterfom be fomemme 
bet bebon gjtfreS, ba fnnbe be ingenlunbe falbe§ ©ub§ £u§* 
bolbere eller Gbrifii Jjenere, men Seiefoenbe og falffe $ropbe= 
ter, fom iffe bane nogen ret Sjeteforg for bere§ betroebe 

1 3 "Jtjeol. %iU}lx. II, SStfag IX ftnbeS nogle Ubbrag nf Sogen felo, 
ifcer opltjfeube libSforEioIbene. 190 Sergeu SridjsfonS ^rcebtfener. 

SD^enigbeb, f)t>ormeb be og ere 9larfag haaht tit berc§ egen og 
2lnbre§ eoige Sfabe og ^orbtftnmelfe, og tmr htt langt bebre, 
at faabanrte albvig flare fabte til Herbert. $t)i fan f)t>er for= 
ftanbig (Sbtifien tjeraf agte, at ^roebifeembebct er iffe faa let 
at forftaa, fom bine uforfianbige og ugubetige 9D?enneffer tjerom 
funbe mene og bmnme. 9Jien bet ftnbe§ fa a t <5anbt)eb, at 
Ugefom intet (Smbebe fan ocere npperligere, enb berte, faa er 
og iffe tjetier noget $atb foarere og farligere til at ubrette, 
enb btt, fom alte ©ubg Drb§ Xfenere ere paatagt, iffe alenefie 
oeb Stubering og anben flor Umage for be ©tnffer, fom bere§ 
(Smbebe ubfroeoer af bem til at opbngge (£t)rifU Ofage og ftirfe 
meb og til at nebbrnbe 6atan§ Oiige igjen, meb i>tt falige Drb, 
bmlfet be uben al ^orfemmelfe ffulbe forfonbe og ubraabe, 
faattel til Sanb fom til $anb, haatit 9lat og T>ag, faaoel for 
be Snge fom for be taffe, naar be tilftgeS. Wlm allermefi 
for ben fiore 2fteie og Dmforg, be bermeb maa fjaoe, at be 
ubi aanbelige og tcgemlige ^riftelfer, fom ©atan formebelft 
ban§ Cemmer uben nogen 6tilleflanb etler 5lflabelfe bennem 
ftebfe paaferer, funbe blit»e beftanbig inbtil (£nben." 

•£>an opforbrer berpaa til ^amp mob „T>ieffuelen" og 
fwnS tro ^negte, f^ortil t)an ei blot regner ftjoettere, 33olb3* 
mamb, ©tenffatfe, ^Bagoajlere o. %., men ogfaa bem, „fom 
ub»orte§ f;olbe ftg for ^irfen§ bebfte tenner og ere bog ubi 
£jertet tjemmetige Xnraner, f)t)ilfe inbgioe ftore ^otentater og 
ftegenter btt $aab, at be ffulle tage fra 6fo(en og $rcebife* 
embebet, f)t>ab fom gubfrngtige $nrfter og anbre gobe Sfmflne 
bat»e gioet og lagt til Ijenerne§ Dpfjolb, paa bet at be jtben 
enten af ^attigbom ffulle tramge§ til at forlabe og ot»ergioe 
bere§ (Smbebe efler og at tie og balge Sanbrjeb for 9ftenne= 
ilene, paa M at be iffe ffulle fomme i bere§ Ugunft, fom 
funbe tage Unberfjolbningen fra bem, og be berooer maatte 
libe yieh og 5lrmob. 2nffe§ M ei ©atan at abelagge (£t)rifli 
Stirfe »eb bi§fe og anbre, faa bat>er fjan ftraj anbre berufiebe 
Sjenere, fom ere 2®re§f tiff ere, 23eflaffere og Sfjen* 
begjefter, fom ubefe al ^orljaaneffe og 23efpottetfe 
mob ©ub§ Drb og Sjenere tit at reoe bem fra Sorflcn grtd)6fon$ ^rcebifcuer. 191 

baatc 2tgt og 2Nnnbigbeb f)o§ ben menige 2flanb 
— )aa bet mSfetig cr ct ftort [Ditrafel, at (£brtjli ftirfe og l;en* 
be§ Ijenere ere iffe loengc ftben unbergnngne og i ©runben 
abelagte. — Tim ©ub t>oere lonet, [om bar bpgget fin 5tirfe 
paa faa faft ©runbnolb, at Apeloebeg Dftagt ei fan omftebe 
benbc rlRattb. 11. 1 ftoug. 18)." £>ette oplnfe? berpaa oeb 
(Srempler, tagne af Dlero, J)onutian oft)., 23onifaciu3 og $a* 
t>erne. „2ften ©ub bar aabenbarct $at>erne$ grooe ^jcetteri 
oeb bet falige ftebffab, Doftor Morten Sutler, og anbre mer* 
felige loerbe DWcenb baatt ubi £t)bfflanb, 3)anmarf og anbrc 
©teber, og baoer ftben forfremmet td famine formebelfi 
gubfrttgttge longer og 5'9 T fa r - ^evaf fee§: „ecclesia Christi 
oppugnari potest, sed expugnari nunqvam.'- — $)og maa 
alle tro Sjelefergere fotoente ftor Stnfegtelfe og gwlgelfe, faa 
jeg iffe tror, at ber nu enten er eller og nogen %\b fjar ooeret 
nogen ret ©ub§ Drb§ Jjener, fom iffe fjar forfagt nogen ©tab 
af bi§fe <5atan§ £rabanter og Sjenere, for r;m§ <8t)ig og 2lv* 
gelifr ben naabige ©lib er mcegtig nof at forfuare aUt fine 
no Jjenere, fom af ganffe £jertc forlabe fig paa bam, r;oorfor 
be og ere bam en eoig Safftgelfe pligtige, r)oilfet jeg for min 
$erfon oil gjerne aabenbarligen b,ane befjenbt for alle ©ub§ 

S3arn. — $or at opbogge Sbrifti ftige af nberfie $or= 

mue og at nebbrnbe 3)jet>e(en§ Oftge igjen i alle SWaaber og 
ber()o§ af ganflfe glib at bemfe mig en retfinbig og uftraffelig 
Strbeiber baabe for ©ub og Oftenneffene og rettelig at bele 
6anbf)cb§ Drb — r;ar jeg, faa ofte jeg iffe bar oceret forbjn* 
bret paa mit (£mbeb§ Q3egne at befage $irferne ber i ©tiftet 
meb Xilfon ubi Oieligionen, at Sitting faat>el i 2a>rbommen 
fom i (Eeremonier efter ©ub§ Drb og $ongf. 2)kj.§ DrbinantS 
maa aOeoegne orbentlig ttlgaa, forflaret abffiltige ©tnffer af 
ben bibetffe Sfrift $)tx aabenbarlige for ben cfmftne 2llmue ubi 
Staoanger, blanbt bmlfe rjaoer ocerct ben fjetlige ^once $ro* 
pf)ete§ 23og l ." — „(§fterbi mange gubfrngtige Confine faaoel 
blanbt ©ub§ Jjenere paa 2anb§boen boenbe ere, fom ^ntbifere %oi SmbebSforretntiigen raf fjan bog, ci at fulbfere ben ferenb $on= 
gcnS •DebSaar 1588. J92 Sergen ©ridj8fon8 ^toebifener. 

og Z\l\)6xm t)cr i 23tten ere reftberenbe§, fom baoe baot 5ln* 
lebning til at bare biSfe ^raebifener, baoe enffet, at be oeb 
*$renten maatte ubgaa," faa gao ban efter for bette ©rtffe 03 
tog Sftanuffriptet meb til ^jobenbaon, ba t)an 1589 retfte ber* 
neb; men ba man oar beffjoeftiget meb Srttfmngen af 23iblen, 
opfatte ban fit ©frift§ Srofning enbtm et $ar to 1 . „T)ette 
mit 2lrbeibe," oebblioer ban, „boab bet nu ooere fan, elffelige 
33rabre i (Ebrifto! baoer jeg ^ngen oibjt bebre at funne bebi* 
cere og tilffrioe enb (Sber, baahz at jeg bermeb funne oife 
(Sber nogen Safnemmeligbeb igjen for (§ber§ broberfige Dm* 
gjoengelfe og anben 23eloittie, fom 3 wig ubi 20 2lar3 Jib 
ubi bette ©tift bant beoift, og ateneft at 3 ftebfe baoe 
labet (Sber finbe§, bt)er efter fin 2Kagt og (§0* 
ner, (£bnfti tro £u§bolbere ooer ©ub§ bemmelige 
Sing" ofo. 

"Dette beberlige $ibne§borb om ban§ Srabre i £erren er 
o§ faa meget fjerere, fom ban P<w et anbet ©teb tjtrer fel* 
§enbe Orb, ibet ban fafter et 33lif tilbage paa fin (ange 2Ir= 
betben i £>erren3 iUngaarb: 

„$ra M forfte jeg efter ©ub§ Millie for 35 Star forleben 
bleo loolig falbet og uocerbig beffiffet til bette bellige (Soan* 
gelii ^rcebifen, begonbte ber ubi bet troligfte, fom ©ub gao 
mig ^aaben til, at opbngge (Et)rifti ftirfe og at nebbrnbe 
35jeoelen§, ha foruben tttk SmbebeS SSefocering meb jror Dm* 
(org og 9Irbeibe til at ubrette be ©totter, fom bertil fyexte, 
baoer jeg og fornummet ©atan§ liftige Sillob formebelji ban§ 
©otbner og meft af bine utafnemmelige og falffe Srebre, af 
botlfe jeg baobe langt anbet fortjent og forfeet mig til, og 
mejr ftben jeg fom ber til ©tiftet: t\)\ noget efter at jeg for 
20 9Iar ftben bleo af ©ub§ %ox\X)\\ loolig falbet og af min 
allerfjerefre og naabigfte |>erre og Slonnung $reberif jiabfeefret 
og orbineret til bette forfalbne ©tift og jeg af ben ftibfjerbeb, 
fom jeg fya\)bt for ©ub§ 2®re og ©ub§ 23orn§ aanbelige og 
legemlige tBelferb, tog mig paa mit (5mbebe§ $egne noget 
beftig an meb nogle anbre flittige ©ub§ Drb§ Sjenere baatt 

1 goltoubgabe af 1589. ©ttib meb ft. SlrilbSfon o. g. 193 

at opbngge (ibrifti ftirfe og fa a at nebjlaa og obelaegge be 
fiewiinger af SDjccoclcnS Jlirfe, fom ubi lang lib af ^attend 

og SRunfeS jyolf batter Dccrct i bctte Stiff forfamlcf, ta fjaoer 
Satan toenbe ©angc lagt jig eftct at forbtnbvc a( ben Xjcnefte 

og 21rbeibe, fom jeg bcrefter funbe afftebfomme i ben d)rijine 
ftirfe; men ©ub, 2llmoegtigfle, unber IjoiS SSejfottelfc jeg trng= 
gelig baoer bolbet mig, baoer baatu: oalbelig tilbagebreoet 
©atanS 2emmer§ 2tnf(ag berubi og iaa trolig beffjevmet nun 
Uffolbigbeb." 

Di§fe Drb bentpbe paa, at ^ergen <5vid;Sfon bar bant 
^tenber og 2louib«mccnb. ber fjaoe fogf at fomme bam tilling. 
2 forfccngelige Dftenneffer, fom (jaobe bigtei bam en £ooeblogn 
paa, bleoe af Statbolberen 3lrel ©plbenfijer ne og J-lerc 
1590 forborte og „ftben befunbne at ocere oitteriige Itjoe, 3)?en* 
ebere og forebelige Cognere og bomte oerelofe" l . SSlanbt S -Bi3= 
pen§ iDiobftanbere naeone§ ftoSmuS 9lrilb8fon, ber 26be 2lugujl 
1578 bleo Sbrillopber 9iiel§fon3 Sftermanb fom i?agmanb i 
Staoanger. $aa £errebagen i Bergen 1585 tiltaltc 'Bifpcn 
Sagmanben „for nogen utilborlig Orb og -panbel, ban ffat baoe 
tiUagt bam, banS -Smfhu #ujfrue8 Sftober, ffiolf og Sjenere, 
faaoelfom nogen 2fti3bmg, fom ffat ooere fleet af formmnte 
^o§mus SlrtlbSfon og ban§ #ufrru i benbe§ Sogbom." 2ag* 
manben negtebe at bane fremfort be omtatte Seffolbninger. 
^arterne forligte§ enbelig iaa, at be gjenfibig erflcetebe, at be 
intet anbet oibfie enb 3Gre og ©obt, imoroeb al bere§ Jrcette 
ffutbe bortfalbe og albrig mere oprippeS og alle be af bem t 
bi§fe ©ager paa begge Siber mob f;inanben erfjoeroebe Q3teoe 
og $roo oaere bete og magteslofe 2 . §ermeb figteS ti( en SWauritS StilSfott og f>uftru SSitritfe §ati§batter. 
§un bleo fom Segner bomt fra fit ^rcftccm&coe og etflceret rereSteS, 
og fjun at ocere en §ore og mifte fm §ub og romme Diiget. 9L 9teg. 
II, 291. 

©igtelfen mob fiagmanbenS Sone angif not „bc ugubelige ©tguelfer, 
fom §ejeu 3tnne ftnubSbatter [jaobe brugt og be 5 blobtge SorS, fom 
®remmeren Sacob SonSfou Ijaobe ffaaret paa fyeubeS ftrop, for at [jel= 
brebe Ijenbe t b,enbe§ ©tjgoom. SEljeot. SibSffr. n, 230 og 9t. Dieg. 
II, 571. £)m So8mu8 91. 9teg. II, 619, III, 196. 

13 194 Sargen (Eric^Sfon 1571—1604. 

9logle 2lctr fenere (1594) bab £r. 3*n8 93u<§ „meb groe* 
benbe Saarer" Sifpen om ftortabelfe, forbi foart i et Srnllup 
ftaobe bruffet 23ifpen§ Matter 6u(anna en ©peglofe til. 3 
1598 flagebe SBifpen i ftapitlet ooer, at ©folemefieren i Sta* 
Danger #r. $eber £enncf)§fon, en befttg og ftribbar 2Jfcanb, 
ei opforte ftg mob ftn Siffop fom ban burbe og fom fjan lo= 
oebe, ber ban orbmerebe bam. 3) a $eber meb Jaater bab 
om 9taabe tilgao SBifpcn bam; men nobebe§ bog bet fotgenbe 
Star at fteone bam for #errebagen i 23ergen, t)oor $eber for* 
pligtebe fig til $(tgt§opfp(belfe '. 

6om befjenbt og for omtatt, oar ben banfle tfirfeorbi* 
nant§ gfort gjelbenbe ogfaa for-ftorge, boor ben imiblertib for* 
antebigebe megen Uleiligbeb og ©trib, ba mange Sefiemmelfer 
i ben albelcS iffc paSfebe paa be norffe gorbolbe. 33el i)aobe 
Sruib U(f§tanb og (SlauS 33ilbe oeb fine OteceSfer af 
1539 og (££) riftop^er £uitfelbt oeb ftnc 4 fteceSfer af 
1544 fogt at raabe Sob paa be ocerfie SWiSligfoeber og mibler* 
tibig orbnet be norffe ftirfeanliggenber. 2) a imibterttb bigfe 
>Jiece§fer iffe i atle ^unfter famfiemmebe inbbnrbe§ og ei tjetkr 
meb ben banffe ^irfeorbinant§, fom ogfaa gjalbt for Otorge, 
f*lte8 befto mere Srangen tit en tfirfeorbinantS, afpa§fet efter 
be norffe ftor&oibe. $&ronb&iem8 Siffop £an§®aa§(f 1578) 
tjaobe oeb 2eftor 5tnber§ paa $foronbene8 enbog taoet ooer= 
fcette ben gamle (S&rifienret af (Srfebiffop 3^" paa „banffe 
etler bd Wlaai, fom nu forjtaaettgt er og tjer i Otiget meniig 
bruge§" 2 . 5lf ftere] ©runbe gjorbe ban opmcerffom paa, „at 
bet gjorc§ 23ebou, at 9corge§ Oiige maatte efter fianbfenS 2ei= 
ligbeb gjore§ en gob cfmftelig DrbinantS og ©fif baabe meb 
Sagfolf og ^lerferiet, at onbe og ugube(ige $ogber iffe faa 
rjaarbelig fjanble meb fattige Unberfa after" 3 . 

1 $$eoi. £ib8ffr. II, 270, f)Dor Sontralten mellem Ijam og Sifpen finbeS. 
Cm benite urolige fflinub, ber bebt fom ©oguepreft i Scelfe 1621 
£jjeol. SHbsffr. II, 266, 267, 270. 

2 @t!ebij!ofl 3on8 (Eljriftenref, ber fanbftjnlig bleu offentliggjort 1280, 
ftnbeS Manbt Gorges gamle fiobe II, 339 og ®aa&§ Doerfoettelfe i 
spauS'S ©ornling of gamle norffe Sobe II, ©. 108. 

3 ©aiiff 2Kag. VI, 314. Sergen eridjSfon t 1604. 195 

55 a (££>riflian IV oar bleoen ftonge, bejluttehe fjan paa 
©runb af bet (jam fjere norffe ftolfS Bnffer og for at fjtnbre 
tnbfnegne 3fti«brug at inbfri fin {yarfat)er§ Safte og gioc iftorge 

en focregen SHrfeorbinantS. Sbnftian IV tilffreo 2bcn 
^anuar 160-4 fra ftolbing be 4 norffe 93ifper, at be ftrar. 
jfulbc begnnbe at forfatte en ^irfeorbtnant? og fiben mobe ben 
22bc 2lprt( i QSergen for ber inbbnrbeg at „fomunicere om bet, 
tender forfaret (jar, og t>a enbefig gjore et ret opus beraf, 
boilfet ufortooet ffal meb o$ elffelige s Dcagifter 9lnber§ Sent* 
fon, Supertntenbent i D8lo, ooerantoorbeS i ftjobentjaon, \wa 
itt forn. 2lnber§ paa a(Ie§ JBegne funbe forftarc, om Dioget 
fanbtcS, (om SBetcenfntng og terffcering fornoben baobe." 

5om $olge af ben fongclige iBefaling famlcbeS 9iorgc8 4 
SBifper, Mag. 5tnber§ Scntfon fra D8Io, Mag. briber 8 
§of§ fra Sergen, Mag. 3faaf ©ronbef fra Srjronbfjjem og 
Mag. 3ergen (Srid)3fon fra ©taoanger, t SergenS 93tj, 
r)t>or bigfe £oeber§mcenb „meb ftorfte 2ttfi og glab fttbfjerfjeb 
for ©ub8 2®re" arbeibebe paa M Serf, fom uar bem betroet. 
2ften mibt unber bette 2Irbeibe onerraffebe 2)oben oor cerocer« 
bige 3 0r 9 en @rtcfj3fon i 23ergen ben 5te 3uni 1604 i en 2Uber 
af 69 2kr. £an3 Sifl ^ £D fa r * W Staoanger, l;oor M b(eo 
begraoet i T>omfirfcn jtrar neben for Sboret unber en fitgjten, 
fjoor &an3 ^ortrcet 1 fjoenger ttgeooer meb ben Doerffrtft: 

„ Vera effigies D. MagistriGeorgii Erici, episcopi 
Dioeceseos Stavangriensis" og neben unber fiaar: 
„Nascitur Ao. 1535, ordinatur 1571, moritur 1604." 

9if ttt 2ftebbelte oil man Del ailerebe fjaoe ubbraget ben 
©turning, at 3 0r 9^n @rict)8fon iffe oar nogen alminbelig 
Oftanb. 3 e " ^l^ er of 36 2lar fjaobe t)an ooertaget M oan* 
ffeltge £oero, at reformere bette botjt forfomtc, ncefien fatbolffe 
©lift. 2fteb breenbenbe Dtibfjerfjeb baobe ban mobarbeibet ben 
(jerffenbe 6e(oraabig(jeb, lloibenbeb og Sajiefulbljeb. TUb Jtraft, 
2tloor og OJcnnbigfjeb tjaobe tjan t 33 2Iar fort Stfpefraoen og fportrcettet, et Dliemateri og ftnccfttyffe, ^cntteb 3 Sllen langt og l£ 
3ilen brebt, fremftitler en ftor og for 9)lanb of et ooerbigt Ubfeenbe. 
§an er ifert SBifpeotnat, (jar Saflot paa §ooebet og langt Sfjeg. 

13* 196 Sergen &rtdj8fon8 gamilte. 

Ijolbt $ek og 2aoe, $refter og Soegfolf tit at rette ftg eftet 
©ub§ Sod og EirfenS DrbinantS. 2fteb ualminbelig Dngtig&eb 
fcaobe rjan otji at bringeDrben iflanb mibt i ben Uotben, fom 
fanbt ©teb. 2Keb (jelbne ©aoer til at orbne og jlore forbanbt 
&an en for ftn "lib ufceboanlig DptnSning, Dannelfe og Wlaa* 
berjolb. 3 & an $ tytfk $roebifener ooer ^omS oifer ban fig 
fom en oel fiuberet, bibelff troenbe S^eolog, (ige fjern fra 
©ocermeri og ben forbommelfeSfnge 9tettroenbeb, ber ftooebfa- 
gelig i be Siber aabenbarebe ftg i (ibenjlabetig $olemif, ifoer 
mob hm reformerte $irfe. ©om ^rcebifant noermer r)an fig 
fine 2 betemte ^orbiflebet, fiutber og 9?ie(§ #emmingiu§. 

$r. 5^ r 9 en ft 0rer i oe * £ele til be fterft ubpregebe $er* 
fonligfjeber, bi§fe 2Kcenb af manbig ©eloftambigtjeb og $raft, 
fom noejten oare fceregne for bine £iber. £>an oibfie boab ban 
mlbe, og gif meb fafie ©fribt lo§ paa i>d Sftaal tjoorril [;an 
jteonebe. £an oar ftn $ligt og fit ftatb tro inbtil (Snben og 
fortjener berfor ai minbe§ meb %at og noeone§ meb £eber 
blanbt oort 2anb§ iffe faa ubmcerfebe og fortjente, men enbnu 
libet befjenbte SBifper. 

£r. 3orgen oar 2 ©ange gift. £an§ forfte £ufrrue§ 
9taon er ubefjenbt. $i oibe fun, at benbe§ Matter $eloig 
tett 23be ^uni 1563 i 23ergen. $an§ anben -fmfrru, ben 
far omtalte 2lbriane, oar en Datter af 23ergen§ anben eoange* 
liffe 23iffop 3 en8 ©djelberup. TUt rjenbe f;aobe fyan foruben ben 
far omtalte Matter ©ufanne 3 ©onner, fom twn Ijolbt oeb 
5tjobenl)aon§ Unioerfttet og (1595) „frembete§ agter at oille 
fjolbe faaoel ubenlanb§ fom ber ubi Oiiget til ©iubier." 1 Den 
ene oar Daniel, ber leoebe og bobe fom ©ognepreft i ^jcelme^ 
lanb og $roofl i ftttfplfe og tamfunb og fjorte til ftn Sib§ 
bogtigjte $rejrer. 2 Den 2ben ©amuel bleo $hnbal§ treble 
eoangeliffe ©ognepreft. 3 Den 3bie ©on oar ubentoiol ben 

1 9?. Sfteg. Ill, 378. 

3 %ebt 22 Slug. 1583 f 19 Slpril 1635. Cm [jam fe S3iffop ©cadentuS 
Setniet. 

3 §an bleb ©ognepreft t 9ttanbal 1608, men ba IjanS gormanb ben 
gamle Dlaf ©efrenSfon ferft bebe 1613, man benne Ijane refigneret etter 
otierbraget §r. Samuel $albet. £an falbe6 pastor emeritus og fyabbe spebcr EtouSfon. 197 

llfagijler 3obanne3 ©eorgii StafoangtiuS, fom i %\\[\ 1599 
bkx> immatriculeret oeb OloilocfS Unioerjttet. 

iBlanbt be SDtab, fom ftobe 3 0v 9 en Griffon fraftig bi 
i (janS oanffelige ©jerning fortjenet Gn fcerltg Dmtale og 
bet ev ben befjenbte Doerfoctter af be norffe $onger§ ©agaer, 
ben oftcrc omtaltc $eber SlauSfon. £an er fobt i (Sgetfunb 
1fte Slpril 1545 og war en (Sen af dlau§ grii§, Sognepreft i 
Unbal. 3 5kret 1566 bleo ben 21aarige $eber itte blot ©og* 
nepveft i Unbal eftet jtnftaber, men ogfaa $rot)fi i fiifietproofli; 
booraf man fan jTutte, boor ftor OJhngelen oar paa bpgtige 
$roj!eeonet i be Dage. 3Si baoe tilforn feet &an8 Sfilbring af 
fPrejterneS 3 tiding og 2llmuen§ ©eloraabigtjeb og hoorlebe3 
ban paa 6 tin ob en i ©ta Danger 1573 manbig forfoarcbe 
jtg mob be 23effplbninger, font bleoe fremfatte mob ^rejleffabet 
paa Sifter. 1 £an beltog i bet fiore DJiebe i ©fien 12te 3uli 
1576 og fit 1579 bet oanjfetige £oero at formaa Senberne i 
SKcbeneS og (Raabflgbelagct tit at betale ©panbfornet, cller bet 
23ibrag af et ©panb ftorn af boer ©aarb til Stolen i ©ta« 
Danger." 2 

(Snbnu mere OJioie og fterc Ubebageligbeber foraarfagebe 
^am f)an$ Dcabopreft, hm omtalte berpgtebe 3# r 9 en <£>em= 
mingfon ©tord, ©ognepreft i s .Banfe, ber bleo faa forbitret 
paa fin $roojt, forbi ljan paa (SmbebSoegne fatte (jam tilrette, 

far ©amuel fjabt IjanS groeube *)Jebct ©c^elberup til Sftebfjjelp. 1613 
ftebnebeS §r. Samuel af ficnSfjerreu ©hiring bon 5}ofjl for §errebagen i 
©fien 16 Sluguft, forbi ljan meb be anbre $refter i SKanbalen Ijabbe 
unblabt at lebere golf og Skfolbuing i Ealmarfrtgen. 1628 noebneS 
ljan fom SSibtte i en ©filSmiSfefag. £an8 og fmftru Slfjlet £>an8bat= 
terS 9tabne ftnbeS $aa Stjfefronen og Sgfeftagene i §oImefirfe meb 
SCnr^tadet 1648. §an ffal boere bei 1650 eCer 1651 og lebcr enbnu 
i golfefagnet, ba pan blaubt 3lnbet ffal fjabe manet frem igjen en 
sjjige, fom bar inbtagen af be Unberjorbiffe i ben faafalbte £efteljaug. 
Cm sjj. <Sd;elberup, fom bar Prober til Sergen Erid)6fon§ §uftru, ber 
Deb gaberenS $)ob (1682) tog f»am i fit §u8 og fergebe for, at ljan 
bleb Ejolbt til ©tuberinger og bet ffaffebe tmm Stnfcettelfe fyo$ ben 
gamle Apr. £>laf, fe 2. S. 3)aae, SEfjronbtjiemS ©tiftS geiftlige §iftorie, 
83-98. 
1 ©ibe 166. 2 Bibi 173, 175. 198 ?Pebet eiauSfonS ©trib i Stottfe. 

at rjan t>itbe broebt bam, om f)an f)at)be funbet fcam, ja fammc 
3)ag paa en ©anbag oitbe ooerfalbt bam for ^roebifenen t 
SSanfcfirfe, faa £>r. $eber fun meb ftor diet) urtbgif &an8 £ug. 
SBel bleo Sergen ©torcf af 5lapttfet affat 1594, men fjan bteo 
af ^ongen benaabet. $an ooerleoebe imiblerttb ftn Slffcettelfe 
og ©jeninbfoettelfe fun 3 2lat. SDermeb oar imiblertib ei ©frte 
ben enbt. £>an§ ©otgerfan 3 QC0 & @lau§fon, font i 14 
91ar baobe oceret ©torcfS 2Hcbtjener, baobe nccrct grunbet £aab 
om at faa ©ogneprefteembebet, men llmuen oalgte i rjan§ 
&t?$> ban§ 23oerbrober 21nber8 3 0r S en f° n - Sormanben§ 
©an. 5)cn tilftbefatte 2>acob anflagebe nu ftn ©ooger fom ben, 
ber &at)be befommet af 2llmuen et ulooeligt $alb§breo og 
gjorbe l)am be grooefte 23eff'oibninger. (in langoarig og foeftig 
Srcette ubbrab mellem be 2 grcenber „ber, efter £r. $eber§ ^(age, 
foraarfagebe mcgen SBulber, fom fcrargebe ben djrtfhie ^trfe og car 
gobt golf til Sefoaer." $rooften forfogte oel at moegie, „men 
lannebe§ meb ©pot, $orbaaneife og goragt mob ban§ ^erfon 
meb anben SBagoajIeffe og Unbftgelfe mob Ijannem og rjan§ 
33am, ja §r* ^atob fyabbt enbog ooerfalbet fin $roojt i &an8 
eget £>u§ meb #ug og ©lag ubcn biOig 9krfag!" 3) a 
alie §orfag paa at tiioeiebringe g-rcb oare frugte§(afe, ftetmebe 
£r. $eber bent for STapitlet, boor be begge 17be %\mi 1601 
bleoe affatte og befalebe at ramme ©tiftet. x 3«iiblertib opftob 
ber et farligt Uoeir oner $eber§ eget £ooeb. #an fjaobe op* 
traabt fom 5l(muen§ gorfoarer mob ben egenmccgtige 2en§f)efre 
t 9£ebene§ og paa Sifter, 9Ibei§manben $eber ©rub be og ber* 
t>eb paabraget ftg benne moegtige OJianbS SSrcbc* £>an fletmebe 
^rpofien for ben fiore £errebag, fom (Stmjlian IV bolbt t 23er* 
gen i 3iilt 1604 og beffptfcte bam blanbt anbet for „oeb op* 
rarff ©jerning at fwoe gjort 5llmuen affpaenbig mob £en§ber= 
ren§ DmbubSmamb, og at Fjaoe unberftaaet ftg at paalcegge 
abffttlig ©agfalb og totnge Sanbeme til at'ubgioe til ©taoan* 
ger £>ofpital efler anben SO^aabe, boorom flere 23reoe foretnfte§ 
for ©agfalb, fom Sifpen for £r. $eber og anbre fyavbt tnb- 
gioet." £r. $eber (SlauSfon bleo fttfjenbt for be fcam gjorte 

1 Dm ben fe Sljeol. £ib8j?v. II, 269 og tyzbtv SlauSfonS Sebnet. ^>cbcr Efouflfong ©frifter. 199 

©effyfbninger, bog buab Sagfatbet angif meb bet Stdoeg, „m 

fiaoe bonne Sag naabigjl anfeet, at ^eber Staufon efterlabe?, 
bt>i§ bans gorfeelfe i \aa i'laabe funbe ftrtbeS, bog ban bcref* 
tor ff a [ jig entbolbe note Unberfaatter meb ©tigt at bemacre." 
3>emeb tilegncbe ftongen eller Staten fig mi a( ©agfatb, fom 
i ben Dtlbe Jib oar en mgtig 2>nbtcegt3fi[be, lmoraf en 3)e( 
tilforn baobe titftpbt ftirfen eller 33ifpen, men i fencre Jiber 
£>ofpitalet i Starmnger. (Sn Qftaaneb far benne SDom bleu 
felbet, bapbe S^rgen SricbSfon fom fortalt fuibenbt fit 2it>§(ab. 
Unber ban? Gfterfetger 8. Sca&eniuS pebbfett #r. $eber at 
uirfe i ^trfen§ Sjenejte baabe fom $reft, ^roojr og SKeblem 
af ^apitfet. 3 $apitlet§ ftorfamlinget t 1608 nauncS ban 
archidiacon og inbtager $tabfen noeji efter SMfpen. 1 3 1613 
forefommcr r;art§ 9taPn fibfre ©ang i $apitlet§ $orbanbtinger. 
£an par ba 08 2Iar gammet og t)ax)t>t jln Sen (£tau§ $eber§* 
fori til ^apetlan. Span betz bit fetgenbe 2Iar, nemtig 15bc 
October I6i4. 3)ceb fin narme ^mx for jit ftalb og ftirfen§ 
5lnliggenber forenebe $eber (£(au§fon tepenbe Sanb§ for jit 
^abelanb og btt$ £iftorie famt aabentBie for Sftaturen. Sine 
ftritimer anoenbte ban tit at gjarc fig befjenbt meb fit %ebt' 
lanb§ #ifiorie. fiongitming og Olatiirbeffaffenbeb famt grem* 
bringetfer. g-cebrenc8 gamie Sungomaat begpnbte allerebe i 
ban§ Hib at Mioe uforftoaeHgt for fetoe iftorbmanb, ba ben 
banffe SRunbatt, btanbet meb ben norffe, oar bleoen ben aU 
minbetige. gfter Dpforbring af 9iorge3 Statbotber, ben for= 
tjente 9lre( ©pfbenjijerne operfatte ban ©norre Sturtefon§ gamte 
norffe Slongefrenife meb vfortfacttetfe (1599). tforuben bette foi> 
tjenfifulbe SIrbeibe, fom farft bleo trpftlOto efter ban? Qeb, 
forfattebe ban ogfaa 3orge§ og omliggenbe £<er3 fanbferbige 
53effrit>elfe" (ber ogfaa b(eo trpft 1632), ber inbebolber pa?rbt= 
futbe 93ibvag ti( at (cere at fjenbe port $abetanb§ Slitting, 
!ftaering§Peie og ftorbotb for 200 2tar fiben. $oruben bi§fe 2 
$erfer eftertob ban: 1) en fort og enfolbig ftorf taring oper 
$aber oor, 2) et botanij! Sfrift oper Urter, 23(omfrer og $tan= 

1 @om 3frrf)ibiafon bar [jam titftaaet SnigencS efter SricjeneS ^rpebcnbe 
t ©tabanflcr. $eber ©Iau6foii ceb 21. %a\)c, ©. 41. 200 «Peber SlauSfonS ©ftifter. 

fer, 3) et tibet ©frift om 2ftenfa(gobfet i 9corge, bcr foruben 
anbrc ^apirer oct $ragmenter af minbre 93ett)bnincj, eiebe§ af 
en af bang (Sftermcenb t $rot>jleembeoet, nemfig 2fticr)al £pr* 
bo(m <Sognepreft til SBanfc fra 1725—67, men nu oet forlamgiT 
ere offrebe tit Cuerne faaoetfom ban§ Serf ora 9corge3 2)pr, 
$ugte og ftiffe, ben fom forji i Die 28orm§ og ftben t $bo= 
ma§ ©artbolinS £aenber, men ttltntetgjorbeS i en ulpffeltg ^U 
bebranb. 3)erimob er bang ubferlige 23reo eller f^oreftiUtng af 
tObe 2Jtort3 1606 til SBefalinaSmanben paa 2Igbeftben ©turing 
». Sb&f, ber ombanbler $rejre[fabet§ 6trib meb bllmuen t 
Staoanger Sifpebomme om Jienbe o. m., freljl fra ©belceg* 
gelfen, og tilbelb aftrpft t £ofmannb Slfbanbttnger om Sienben 
2bet Dplag ©. 35-39. 

$eber SlauSfonS portrait ftnbeb enbnu t Unbal ^trfe og 
blfbilbning af famme i 3- 2taU8 fmuffe Doerfoettelfe af©norrc. 
5Det fremjtiller en 33?anb af unberfoetftg og fraftfulb fiegeme 
meb et ftrengt Slafpn. Ǥ>anb furebe $anbe, ffarpe fpillenbe 
8>tne, graaagtige £>aar og lange tpffe graaforte Sfjeg laber 
Setragferen ane, at £>r. $eoer maatte ocere en fraftfulb 2Rant>, 
ber funbe inbgpbe $olf Otefpect. 1 3 33 Star (fra 1571-1604) forte 3orgen (Srtcfjbfon, fom 
pi baoe feet, 23ifpefraoen i Staoanger Sifpebemme unber Pan* Stfaumere (Sfterretninger om benne mcerfetige 9ftatto finbeS i 21. gai;e§ 
9iorffe @agn og i famine gorf.6 „sjJeber StauSfon" (Separataftrnf i 
®fia..g»ag. 1858) famt i SDuftrerct 9tnf)eb§blab for 1859 9Zo. 7 of 
fi. ©ane. £il obenncetmte 2trbeibe af ty. £Iau§fon fan enbnu feieS 
„en llnberbiSning om SlomgeS fiobe, fom finbeS foran i bet ©jemplar 
af „9torige§ £oo, ubfat paa S)anfle og Storffen berf)o§, fom ^Jeber 
SlauSfon, ©ognepreft i llnbal forfattebe 1600 og 1608 forcerebe, fom 
fjan felo ffriber i 33ogen „til et benligt og tieniftacfjtigfjebS og tafnem= 
meligtjebS tegn min fjcere £>erre 95ifIop Ijeberlig og fjailoerb 9)?anb 
9ft. Saurtj (StauSfon oc mine fjcere Sftebbrebre l;er ubi ©tabanger bo= 
enbi§" meb egen §aanb anno astatis 63. Sobbogen meb obenncebute 
UnberbiSning finbeS nu blanbt ftere gamle norffe Sobbeger paa bit 
fongelige 23ib[toU)ef i ©tocffjolm. (DtberuCS heifer tit ©tocfljolm,. 
147-154.) fiirfcne ©tiOiiifl fra 1571—1604. 201 

jlcligc Dmjlcenbigfyeber. #oab ber er onfert i ban3 foregaaenbc 
Sennet om ©trtben medem (Elereftet og Sllmuen om Xienben, 
$Prejtegaarbene§ QSeDlige&olbelfe, og om 9llmucn§ UoiUie til at 
nbe $rejierne en nobrorftig Unbetbolbning paefer tilbclS ogfaa 
paa bet oorige Dtorge, om ogfaa s Diobjtanben anbenftebe oar 
mtnbrc feig. Jlafte oi SBIiffet paa ben banff=morft'e ftirfe i 
Sllminbeligbeb, faa ftnbc oi, at $ong $rebrif II, en from 
2Jtanb, ber intere3ferebc jig for ftirfen og benS 2tnliggcnbcr 
og bobe 4be 9Ipril 1588, tidigemeb fine Sbeologer inbtog en 
ritccglcnbc Stilling medem Sutberbommcn og (Eatoini§men. De 
fegte af al iDiagt at beoare (Snigbcb medem be (Soangeliffe 
eder ^}rotefianterne inbbgrbcS for et at fomme til at Itgge un= 
ber t dampen mob ben mcegtige og fienbffe fatboiffe Stirfe, boor 
be fluge ^cfuiter forte dampen og bet ci (jelben meb £elb. 
25enne £>olbning paabrog imiblertib be toneangioenbe banffe 
Jbeologer be iorige jhen'g*luty.er{¥c $9tfrer8 og $beologer8 2)ci3= 
tanfe og $ab, og ©friget ooer bere§ mefi fremragenbe SDianb, 
ben for omtalte 9tte(§ £emmtrigiu§, for ban? -pang tit (£aloini§me 
meb -ipenjrm til Dpfattelfen af £erren§ Xilflebeoarelfe i Dtaboe* 
ren§ ©aframente, bieo tilfibjr faa beftigt, at ftongen gao efter 
og mebbelte foam 2lfffeb fom $rofe§for i Xbeologien. s IUbere 
oilbe jyrebrif ei gaa; ti)i ta be lutberffe Sfjeologer for atocerne 
om ben rene lutberffe Scere forfattebe ben befjenbte formula 
concordise og ban§ ©ooger #ertug Slug u ft t ©o$fen fenbte 
bam et praegtigt (Sjemplar of famine ff'al &an ei alene fyaw 
faftet bette paa 3tbcn, men forbob 1580 enbog unber Qdb®* 
ffraf ben§ Ubbrebelfe i fine Oiiger og truebc be ^rcfter bo§ 
boem benne 23og fanbte§ meb Stffoettelfe. 1 (£n banf! Sifp er* 
flarebe enbog at ban jjeflet oilbe labe fin boire #aanb afbngge 
enb nnberffrioe benne $ormel. Doer ©ebeligbebenS ^orfalb 
borte§ aloorlige ftlager og 19be 3uni 1582ubfom »yrct>rtf i>m 
2ben§ DrbinantS i (SgteffabSfager efterat $emmingiu§ baubc 
flreoet fin befjenbte ©og „Libellus de conjugio repudio & 
divortio. £>en 6te ©ept. 1583 anorbnebe flongen at ber i 
begge &an8 Diiger ffulbe bolbe? 33ebebage ben 9be, lObe og lite 

' Pont, annales III, 481. Dm famme ©anifdje Sibliotljef VII, 274 
til 354 o. f. D. 202 fitrfen og ben§ SJtanb 1571—1604. 

December for at afbebe og formilbe ©ub§ retferbige $rebe, ba 
$eftilent§, Sttgbom og anben $lage ooerbcenge. 1 

3 $rebrif§ ftbfie 3)age arbeibebe be tbeologiffe $rofe3forer 
i $orening meb <SjceQanb8 SBifp paa en np remberet Ubgatie af 
ben unber (Ebrifiian III ubfomne 23ibelo»erfcettelfe, ber forage* 
be§ meb Sutberg gortale og JRanbglofer og Seit £>tctritf)§ 
©ummarier ooer fyinxt $apitel. 2 33Ianbt ben £tb§ $orfattere 
fortjener foruben ben Icerbe $em-mingtu8, ber rjarer til be 
frugtbarefie og jTarpfinbtgfte gorfattere, fom nor tirfe bar at 
optnfe, at ncetmeS: $falmebigteren £>an£ Gtbriftenfen Stben, 
$reft i Tlaime, lmi§ £aanbbog (1578) og 23anbrebog i ben 
Sib fare almtnbettg pnbebe Dpbpgge(fe§ffrifter. 3 55cb £>em* 
tmngiu§'8 Sen, (Eankeren £Rie[§ $aa% 3)ab (29be 3uni 1594) 
fpne§ en ntt aanbelig IRctntng at ubmfle fig. S^pc SDtab 
traabte op og fortrengte be ceblere. . 3)et ireniffe $arti maatte 
trige $labfen for tit frreng lutfjerff ort&oboje, ber i ben Icerbe 
og b^fttge #an§ $on!fen Oiefen, ber 1597 traabte tnb i bet 
tbeologiffe $acultet, fanbt en energifl $orfjcemper og fenere 
fom til at inbtage en fremragenbe ©tiding i £trfen. 3)en 23be 
2M 1600 babe <§>emmingiu§ 89 Star gammel og famme 5lar 
tabte 9torge en fortjent 2)iffop i Sftorbmanben 3 en § 9Metfon 
(#af), fom bnttbe fulgt og en T)el Slar nceret abjungeret ftn ©oi* 
gerfaber JWagificr $ran§ Sjerrig (53erg), ber ouer 90 Star gammel 
beet 2'9tot)br. 1591, efter at ban i 42 3Iar fmobe foreftaaet 0§lo og 
#amar8 forenebe 33ifpebamme. |>r. 3'en§ (t 1600) far en bpgtig 
og loerb 9Wanb, ber forfattebe flere ©frifter, og oar (atinff 3)igter 4 . 

S3lanbt 3 0rc 3 en ©ricpfonS Samtibige mile m' enbnu noerme 
Storbmanben £ a Ivor ©unnarfon (£>almirbu§ ©unnariuS) 
Sector i Sbeologien i D3lo, en Icerb Wlaxib, latinjt 2)igter og 
prig ftorfatter, ber cebt 1608. 5 

1 St. Keg. 2, 542. 

2 ©en bleu trtjft efter tongenS ©eb 1589 i folio og falbteS grebrtf ben 
2ben§ SBibel. 9ttan trceffec ben enbnn ftunbom paa fianbet. 

3 §an er gorfatter til flere tjnbebe palmer, fom £erre Sefu Sbrift, nun 
grelfer bu eft. ©en It)fe £>ag forgangen er, ©ub8 ©obfyeb tulle oi 
prife og Doerfoetter af ben ttibfle ^falme Stf £aU)eben oprunben er. 

4 §ttnS fietmet og itinerarium beb ©oucberon t SSibenff. 4, 2. 

5 Slanbt l;an§ ©frifter DiHe bi noebne 3 nemlig chronicon regum 9. ©cat>eniu« 1605^-1626. 203 

IV. 

Caurenttus Efausfon Sfta6o effer Scaoemus. 

1605—1626. 

93eb Sargen Gm<$3fon§ 3)ab anbolbt ©taoanger 5lapitel 
ben 29be 3uni 1604 om, at 93ergenferen Die 3*n3fon Roto. 
Sogneprejl i Sunb i ©faane, maatte bttoe #r. 3 0r 9 en § Sftcr* 
manb. 2Ren „paa bet at ©tiftet funbe blipe bolbt ubi ben 
gobe 9lt>c, fom ben forrige 23tfrop fmttbe fat bet ubi, uboalgte 
Jlong (ibnftian IV Saurentiu? ©catteniuS tit 33tfp i ©to* 
Danger ©ttft, „fcerbele8 formebeljr &an8 Scerbom og uftraffelige 
Sennet." 1 #an falbteS SauritS- (£lau3fon ©fabo etler meb la* 
tinff 9cattn 8aurentiu8 9itcolau§ (Slaubit ©caoeniu§ og oar fab 
i ftjabenbatm 1561. $an% $aber oar 3D?efier (EfauS 2aurtt§fon 
©fabo eUer ©cattemuS, fom 1552 i $art§ fob trnffe en arit- 
metica paa Danff og jiben blep $rofe§for i SWat&ematif i $}0; 
benbann. 2 £>r. 2 a u r en ti u § © cat) en tu§ Par SOkgifrer artium 
og Sector neb $jabenljattn§ ©fotc 1590, $rofe§for peedago- 
gicus ueb Unitterfitetet 1594 og notarius Acad. 1599. Set 
fatgenbe fe dot ban ©ognepreft til Jaarnebp paa imager. 
1605 ubna?nnfe§ ban til 93ifp otter ©taoangers ©tift, bttortil 
ban blet) inbttiet paa $mtfebag (21be Wlai) f. 91. af ©jcettanbS 
33ijfop q}eber Smfirup. 3 

Norvegise elegiacis versibas latine expositum 1606 i 4. flores sapien- 
tise divinse ex epistolis & evangeliis dorninicalibus, metrice (paa 
5Danff, Satin, ©reef? og §ebraifl) 1596, 8, og ben oftere ubgtbne og 
cnbnu befjenbte Sftidj. ©ajeS aanbelige ©pergSmaalSbog nf ben beflige 
©frift (ben faafalbte spreftepivte) 1602. 

1 ©large, (Srjriftian IVbes §iftorte 1, 229. 

2 §an tiar febt paa ©fagen eller ©faffuen i 9Senbeft)8fel i StjQanb, bbor= 
af ban tog Silnabnet ©cabenius (©anf! ffliag. 1, 119. ©utjmS ntje 
©ami. Ill, 73) og gift meb SJtagbalena Slrctanfcer, ©atfer af CaurttS 
jRtelfifon, ber b&be fom ©ognepreft i ©terbalen 1596 og bar ©en af 
S,l)ronbIJiem6 lfte SJorgermefter Spiels SauribSfoii (©jeSfmgS Subet* 
loere IV, 364 ©tamtablen). 

3 ,,1605 in feria pentecostaj ordinatus est solermiter epis. Staf. Lauren- 204 fprobfterne i ©ttftet 1605. 

Ub paa ©ommeren fom ban til ©tananger, fjttor fyan i 
September fammenfalbte ©tiftet§ ^roofier og ^anntfer forat 
faae afgjort t)Dab af ©tiftet§ 3 n °f° m ft' oer tilfom $ormanben§ 
(Snfe og {jam. J) a ^roDfteembebet t be X)age ubfroeoebe felt)* 
jlcenbtge og bngtige SDtanb tjar man ©runb til at antage, at 
$rot>fierne tia ubgjorbe $reftefFabet§ 5tjerne. 5Dct oil berfor 
bet oaere $lere fjert at fjenbe Statmene paa be SDlrenb, fom 
manbigen baobe ftaaet 3 ar 8^n @ridj8fon bi i t)an§ $amp forat 
ubbrebe ben eoangeliffe Scere og bringe ©fif og Drben i &ia<= 
Danger ©ttft. 24 September 1605 care i ©tatmnger $apitel 
famlebe: $nut 2Jti$el8fon, ^rooft 1 og ©ogneprefi til <5ta* 
Dangers Domfitfe, ber unber ben lange $acance fyavbe Dceret 
$ormanb i ftapitlet og foreftaaet ©tiftet fom Sicariud; htn be= 
fjenbte $eber SlauSfon, ©ognepreft i Unbal og ^rooft i 2i* 
fterten; S&riftopljer ©igurb§fon, ©ogneprefi til 2lual§ne§ 
(5lugualb§ne§) og $roDji i ftarmfunb; SauritS d&rift en§* 
fon, ©ognepreft til ftlep og ^3roDfi oner 3<*bern; (£&rtften 
£)agfinb8fon,^annif og SKebtjener Deb ©omftrfen; 3on OJlau* 
ritSfon, ©ogneprefi iSgerfunb og^roDfl i $)alerne; 2lnber§ 
SDKatSfon, ©ognepreft i lopbai og ^roofl i 2ftanbal§(en; 
filing ©itnonSfon, ©ognepreft paa $inna og ^rooft i fKn* 
fnlfe; Saurit§ ftilSfon, ©ogneprefi tilSWoblanb (defter Vo- 
lant)) og ^roofri s Jiebeae§len; 0}a3mu§ DlafSfo n, Slannif og 
©ogneprefi paa 9ienbe§a; 9ta§mu§ $eber§fon, ftannif og 
©ognepreft til Sorneflab og 27tat&ta8 «|>enrif § fon, ©fole* 
mefier og ftapittetS 9cotariu§. £>i§fe £errer afgaoe 24be ©ep* 
tember ben $6rmening, „at ben bifToppelige (Rente, fom falbt 
ben ncefte £afi efter £r. 3^rgen§ 5)eb, burbe tilfatbe f)an§ 
(Snfe uben boiS 3o r bbpgfel, fom fammc 91ar tilfatbe funbe 
enten bet Dar far fie ©tebSmaal eller 3bieaar8tage; tt)i be bar 
uccrc bjemfalben Dor gobe iDianb defter Saurij (o: 33ifpen). 2 tius Nicolaus Claudii Scavenius in templo D. Virginis, qvod est 
Hafniae Danorum" ftactr ffrcbct i ©tat>anger SapitelS Sopiebog. 
Set ferfte SKeblem af Sapitlet efter ©ifpen falbteS t ben fatljolfle 
Sirfe propositus eller sprooft. ©enere falbteS Ijan ©tiftsprobft. 
SRcermere ©fterretninger om bt6fe SWcsnb ere mebbelte i ben oftere om« ftirfeorbinantfen opIcefeS i ©taoanger 1607. 205 

2)en npe Siftop anoenbte ubenttnol be farfJc 2lar til at w 
fitere fit otbtteftige stiff, iaa at t)an funbe ajerc orbcntlig 

(Rebe for Jilftanben t (amine paa 'btt flore iDfebe of oerbelige 
og getfiligc £>errer, (om nave fammenfalbte paa ben .perrebag, 
ber bolbte§ i Staoanger SIRibfommer 1607. 2>a bette SDiobe 
ubentmul er bet mcerfeltgfte, fom nogenftnbe tx bolbt i ©taoaru 
ger, mile t»i nogct noermere bctragte famine. iU bar feet, at 
ftong, Sbrijiian IV allevebe 1604 oar famlct meb 9torge3 Si* 
fper i 93ergen, boor ber oar ubarbeibet af SSifpcrne en np 51'tr* 
feorbinant3 for 9corge. (Sfterat benne jiben afftongen og 
Slnbre oar reoiberet, bleo ben trpft. 3)enne [fulbe nu paa en 
btfitibelig SWaabc ooerlcoere3 til ben not lie ^irfe, boorfor fton= 
gen baobe anorbnct, at Ocorgeg Stffopper og nogle jlannifer 
af boert $apite(, beslige nogle Uboalgte af boert StiftS $rot>* 
iter og tprefter ftulbe famle? i Staoanger, boor ftongen famti* 
big oilbe bolbe -perrcbag. 1 

$ongen anfom felt) 28be ^iuli lebfagct af be banffe 9tig3= 
taaber Gbrifren %x\i%, ftgl. OJhjeft. (Sant3ler; ^ex^n $rii3, 
Statbolber i Diorge; 3tjel 53rabe, Oluf 9tofenfparre, Steen WlaU 
tefen Sebefteb, ^atob Ulfelb og 9lnbcr8 @reen, 9corge§ OiigeS 
(5ant3lcr, atle anfeebe 2)1 an b paa ben Jib. 2 De 93tfper, $roo= talte Sebr.etSbejfribelfe af Sorgen (SriajSfon i rtjeol. Sib 8ff. II, 2 §. 
og i qjeber SlauSfonS Sebnet af St. gatje. 
©lange, ©Ijriftian IVbeS £iftorie 1, 229. 

goruben bem bare og tilftcbe forat faa©ager afgjort: 3 en 8 -Bjelfe, 
ber fiben bleb Gorges (EantSler: Sftagifter og Cector i Sergei: £t)oma$ 
£an§fon, ©opljie ©bnterSberg, ben befjenbte ©ertjelt 2Kogen8 §einefon§ 
Gnfe, ber flagebe ober 25ertt)el SauritSfon paa £atteberg, ber b^abbe 
forfert og forlabt tjenbeS Matter, GIfebet, „b,enbe, IjenbeS ©legt og 
SSenner til fterfte goragt, ©org og Sebrebelfe;" Otto SSilb paa 9tee«, 
ber lobebe at afbebe ^o§ Die SalipS ®nfe %xu Snger SergertSbatter tit 
JtjouSoug (a: 5Et)ofe) „be utilberlige og ubefbemme Orb, fom fyanS 
§uftru Snger b^fbe brugt mob Slagerinben; 9til8 SacobSfon paa 
fianbbif og 2(nber§ §uitfelbt paa Slljonftab, S5enbij Dlfon paa 2tg= 
beftben og flere Gagmcenb, ©ttjring 23of)l til 9Ba|roits Sefalingsmanb 
paa Slgbefiben og enbelig ©tabanger fiagmanb SftabS Olfon ©bale 
og 58efaling§manben ober ©tabanger fien 9lbel$manbcn Sergen 
8aa8, ber tjabbe mange ©ager for §errebagen mob fiagmanben, 206 £. ©cabeniuS 1605— 26. 

frer og anbre ©eijiltge, fom oare tiljtebe, nceone§ eimeb$ftaon; 
men 23ifperne oare ba $nber§ 23ent8fon 55altn, fra 1601 
til 1607 23ifp i D3(o og Jpamar, SlnberS $of§, „vir ensig- 
niter doctus" (f 1607), 23ifp i Bergen, ben fortjente 3faaf 
©van beef), fom fra 1596—1617 beflebte SrjronbtjjernS 23ifpe« 
fro(. #t>er SBifp, t>oert ftapitet famt ftere af be Uboatgre fra 
©tifterne bteoe mebgtone nogle (Sremplarer af Drbtnantfen, fom 
be ffutbe tage met) og paa fine tilborlige <Steber labe forfnnbe. 1 
^errebagen oarebe fra 3bte Slugufi til ben 8be og meben§ .fttr* 
feorbinantfen bleo offentiig oplajfl i Staoanger§ cerocerbtge 
Domfirfe for ©eift(igt)eben§ Uboalgte og 2lnbre, afgjorbe IRigS* 
raabetS tDieblemmer iffe minbre enb 53 ©ager, fom oare inb* 
jteonebe. 

Saaoef oeb benne CeUtgbeb fom oeb &cm8 Son, *Prinb§ 
G&rtjltanS £ntbning i DSlo 15be 3uli 1610, fcoortil aUe fib- ber engang cubog tjabbe oodet at ubbife §r. SaaS af gtetten, ha 
{jan blanbebe fig i en Ijam ubebfommenbe ©ag. (£>errebag$j)roto« 
fotlen for 1607. 23lanbt be Somme, fom felbteS paa §errebagen, 
oebfommer et $ar ©tabangerS ©eiftligfjeb, nemlig: 1) meltem ©rif 
Urne, fongl. SBefalingSmanb ober lltfteinS SloftergobS og „be lje» 
berlige og tjeilcerbe ^roelater og Sannifer tit ©tabanger" om @el8= 
ftfle. 2aurit$ Glaufifon „@urierintenbent'' i ©tabanger mebte felt) 
og fremtagbe et sjkrgamentsbreb af 1518, I)bor Deb en SlaftebSfor* 
retning t»ar opltjft, at lltftein intet eiebe ubi nogen §©Io8 eUer 9tor= 
barp fra fftebebef til Sranemtjren. §an fremlagbe ogfaa et *)$er* 
gamentsbreb fra 1573, tmort fiagmaub (Efyriftorifyer ©ren og 18 2)tenb 
erfloerebe, at Sanniferne og ei UtjleinS CPicenbene hex t;at)e 9lob 
og ©am ubi afle §eler og Stobfafte meflem IRebbef og Sranemtyr. 
fenbelig fremlagbe b/an ©tattjolber Sljel ©bJbenftjerneS ©omSbreb af 
1599, fjbor ©elsfiffet tilbemteS Satutlet. ©enne ©om ftabfceftebeS. 

2) meltem Sunt 3Rid;el§fon ©ognepreft i ©tabanger og flere Stenber 
i ©ognbal om 3 Sttarfteiger og ©totter: ©fubebolb, Suffebolb og 
©ettem^r t SlarftalbS 2ttarf og paa £otf)ammer Ste§, fom Sanniferue 
gjorbe gorbring paa og fremlagbe Song §afon§ S5reb. fiagmauben 
$Rai>$ Dlfon ©bate tmbbe bemt tit ©unft for Sanniferne, men §erre» 
bagen bemte fiagmanbSbommen magteSleS, forbi fiagmanben f)abbe 
bemt efter Song £afon§ 25reb og SapitlctS 25eger og ei efter 
Gorges Sob og ei Imbbe agtet 93enberne§ SBrebe og lange $tt>b. 
©lange 1, 236. 


Sefuiternc pern 3)i©bct i Sficn 1613. 207 

betSmcenb, 2Mfper, s Jagmoenb, ^roelater, ftannifer, s $rooftev, <Prc 
fter o. JI. t>are tnbfalbte, bar ftongen jifferltg ractbflaaei meb 
be forfamlcbc ©eijilige om Sfol'eoeefenetS Oteform, t>a man i 
iJcorge paa ben lib af Diangel pan gobe ©foler boppig fcnbte 
fine iBarn til JjefuiterneS Sfoler t Ublanbet, boilfe jtobe i ftoit 
Din. 3Wen gelgen af benne [yorbitibelfe meb Jefuiterne oar, at 
btsfe bemmelig ffaffebe jig Jnbgang i 9?orge og at flcre ^refter 
ei uben ©runb befftjlbteS for at ocere bemmelige ijefuiter. 

Den fornemjie og farligfte blanbt bi8fet>arSDtagifter(£(rti* 
[top be v £jort, $rejl i D8lo. ftoruben bum miStaenffcS bang 
2 25robre og flere $rejier i 2lfer8fou8 forat ocere bemmelige 
j^efuiter ; men be fanbt en ligefaa aaroaagen fom bngtig 3ftob* 
jianbei tOslo npe SBiffop 2Nag. 9ciel8 Slau3fon ©iningiu8 f 
r)oem bet tilftbji loff ebe8 at faa ben fobtalenbe og fpisftnbige 
(L $jort til at gaa til SBefjenbelfe, ljuorpaa ban bleo bomt 
fra £alb og (Smbebe og forotft Otiget. Derpaa oplebte8 &an8 
©talbbrobre i 2Hof§, Cauroif og i Dmegnen af D8(o og be 
inbjioeonebeS for en £errebag i ©fieri (1613), boor ftongen 
felo inbfanbt ftg og tyavbz (abet falbe til jig a lie 9corge8 
23iffopper o. #1. G?n Del af be inbfieonte ^efutter anftiflebe 
fig oel i SBegnnbelfe uffnlbige, men M lpffebe8 Sijfop 9cil8 
(£lau8fon faa mefterlig „at tage ©falff)eb8 £ammen fra bere8 
2lnftgter" at bere8 ©finbelligbeb omjiber bleo aabenbaret. Dog 
foftebe hd Wiek, tt)i ©atntalen mellein bem og Sifpen uarebe 
paa trebie Dag og alligeoel be oare mange, funbe be bog ei 
troette {jam. ftongen felo b^rtc bam meb ftornoielfe fra 33e= 
gnnbelfen til (Snben og fab i Dtetten fra iKorgenen til langt 
ub paa Slfrenen. (Snben bleo, at be prejleoiebe gutter bleoe 
bomte fra bere8 ftalb, ^reftebragt, ^ormue Dbel og 2Iro og 
jtulbe inben tre ©olemoerfer forlabe JtongenS 9tiger og Banbe, 
og berfom be fiben nogenjreb8 i Canbet lobe jig finbe fjaoe be 
bere8£al8 forbrubt. De, fom ei oare prefleoiebe, bleoe frabomte 
Obel og 5lro og lanbSforoifte. — Der berette8 iffe om b»«b 
Del ©taoangerS SSifp eller be oorige Sifper toge i bi8fe gortjanb* 
linger. Der fortcelle8 fun, at ubi ©taoanger8 og 23ergen8 
©titter oare ogfaa nogle ^cfuiter, men faa fnart be bleoe re* 208 S. ©cabeniuS 1605—1626. 

bebe, turbe be iffe Mine ber lcencjere, men fnege fig bort affti* 
get bennnelig. 1 

Dm 23iffop Scaoeniu^S 93irffombeb t)ibe m i htt £ele 
fun libct, men berimob SRoget om fotmb ber unber rjam tilbrog 
fig i Sttfter. (Sfter ftn bngtige gormanb bat)be ScaneniuS ar* 
net Sienbeftriben; men ban fone§ 3ntet at t)aoe gjortforat 
faae ben bragt til et befiemt SRefultat, btnlfet ogfaa oar for* 
bunben meb frote Q3anffeligbeber. Striben om 2)egnetolben, 
fom ban§ $ormanb ttlbelS rjanbe flitter, ubbreb igjen, tbet 511* 
muen oifte fig mobnillig til at nbe famme, tmorfor ben fonge* 
lige SefalingSmanb 3 0r S en $<*&$> i et jlapitelmabe 15be 
©eptbr. 1610 ioocbe at labe ffriftlig 53efaling ubgaa til alle 
23onbelen8maenb om, at bolbe 3llmuen aloorlig til at bjelpe 
9toget til Staoanger Stole efter Drbinantfen. 

5lf Sraoanger £>ofpitat tog ban fig berimob meb %pn og 

foreftog i ilapitlet 14be September 1611 at gjere en gunbatS 

for £ofpttalet „b»or ber gif meger uffiffelig til." Denne bleo 

ogfaa oirfelig ubflebt 14be Septbr. 161 2. 2 3 omtalte Wldbt, 

buor „2lrct)ibiafon" $eber (SlauSfon ogfaa oar tilfiebe, erflcerebe 

SSifpen, at ban uitbe ocere unbffnlbt for Uftiffeligbeben meb 

Stolftaber i >tirfen, ta 33orgemefteren baobe tfororb* 

ntngen. 3)og farligere SWobjhnber enb en Sorgemefter haute 

tjan i ben Xtb§ ma?gtige S.enSberrer, ber neb enboer Seiligbeb 

trilbc gribe inb i SifpenS ^orretninger eller banble uben at 

tage bam meb paa SRaab. %\[ bi3fe mnnbige §errer fyexk ben 

banffe 51bel§manb 3 a *8 cn $aa8, ber nar 23efating8manb 

1 ©lange 1, 354. (St oigtigt 9tebffab i SefuiterorbenenS §aanb uar 

Storbmanben fiauriU SKielSfon, „$IofterIa6fe," ber i ftn Ungbom 

falbt t DrbenenS $cenber, bleb Sefntt, og bentyttebeS t ©berige forat 

gjeninbfere SatboliciSmen unber Song Solmn. ©iben fom ban til 

9torge, |oor ban ftinc§ tjemmelig at baoe reift om inben ban i 3)an= 

marf optraabte og tilbeb fig at reformere Sirfen. ©briftian IV fra= 

bab fig £>jelr>eu og bob l)am ufortebet at remme fianbet. §an bebt i 

$ilna 1622 84 Star gammel. §an er gorfatter til abffillige ©frifter, 

fom i ftn Sib tmfte DpmcerEfomfjeb og blanbt bem Confessio Christiana 

de via domini, qvam christianus populus in tribus regnis septentrio- 

nalibus Daniee, Sveciae et Norvegiee constanter confessns est annis a 

Christi fide suscepta amplius sexcentis 1604 t 4,ooerfat paa ©anff 1605. 

3 gunbatfen finbeS aftrgft i norffe ©tiftelfer 1, 23. 3. ftctad og 6. Sriife. 209 

ooer ©taoanger Sen. 3 3uni 1G11 gao fao!cbc8 Sifpen i 

ftapitlet tilfjenbe, at ban paa fin 93ijltat§ baube erfarct, at £r. 
SnberS 1 i £inberaa§ o: SWcerihanb $reftegjelb „er beoilget en 
£>egn. fom ban (!ol bone 3^ r 9 en ^ao8'8 93ret> paa om bona 
23olig og ^rimlegier.* ©ifpen protefterebe berimob, bo faobant 
oar (feet bam uoitterlig, cftcrbi ban ei baobe prcefenterct fig 
eller (abet fig eraminere cfter Drbinanffen. &an mente berbo?, 
at cntcn jfulbc #r. 3lnber3 ware famine 3)cgn foil, eller be 
anbre ^refter i Senet ffulbe tilfororbneS ©ognebegne i iige 
SRaabe eftev DrbinantfenS Stybenbe. 

3 iDtoanebcr fencrc (14 Sept. 1611) forejlog ban at be= 
ffiffe T)egne til fyvtxt $reftefalb og flagebe oner, at 
S^origbeben iffe oilbe la?gge en £>aanb paa meb forat forffaffe 
bem 23olig og Con efter Drbinantfen. 

Sibt tibligcrc (15 Slug. 1611) baobe ban famlet et talrigt 
.ttapitel for at raabflaa om, boorlebe§ ber ffulbe forboIbeS meb 
ftriggfolftt, fom 3- ^aa§ uben 23ifpen3 SRaab baube ublig* 
net, ncmlig 1 SKntter for SBtfpen og 16 £ageffptter for be 
oorige. 2Wan encbeS om at eftevfomme Sarten, at labe 2>en8 
©agmejrer fere golfene til Sttinefunb mob 1 2)aler og 6 fj 
af t)t>er ftannif og Sognepreft; at boer ffal gioe 1 Daler til 
et Sub, fom for ben fyeit 9origbeb ffulbe berette bette ©tiftS 
ringe Silfaar om nogen 9faabe oar at erlange; a\ Rannifenu 
ffal belaoc fig paa 14 £>age§ 8fib§foft og 3 SlWaaneberS 5loft- 
penge, fom er 12 Otb. paa boer 2)?anb, famt at 5tlt ffal oaere 
rebe til Ifte September 2 . 3)en 15be December tilffreo % 5taa§ 
fra D3lo Siapitlet og flagebe oner, at bet til Strigen mob 8oe= 
rige fenbte SrigSfolf mangtcbe Sftonbur og unberrettebe hit om, 
at ban paa $apiflet§ $egne baobe forfrraft Solbaterne meb 
9ftaaneb8pengc. 3 9lare.f 1616 bleo 5- ® nag eftevfulgt at 
9lbel§manben ©abriel 5\rufe, ber oar eribnu mmibigere enb 
ftormanben. f>an tiltalte fadebcS for et talrigt ftapitel (27 
9lpril 1618) ©ogneprefien i Staoanger Ho 3ona§ jionSfon 3 , 

1 Sjelbfon 2l)bo 223. 2 ©en 3 Sept. antogepftnpitletS Wrapper, tporof fun 5 
bare Diorbtnceub. 9\eften ©fottcr og Snuffc. SDeti 6te fif be bcreg @oIb og 
©ftpperen fin grogt30Sftb. og ?Bubet 24SHb. 3 SonaS SsoamiiuS aflagbe fin 
SnpitclSeb ' 5 5 1608. §on8 SJtaon ffrioeS fiben fnnrt Sonnfou, fnnrt Sensfon. 

14 210 2- ©caoeniuS 1605—26. 

forfoi benne 6onbag cfter $aaffe baobe fra $roebifeftolen i)oitt 
en •SfjelbSprabifen ooer ben djrifteltge Borigbeb. £an frem* 
[ngbe jfriftlige *Btbne3bprb fra Sagmanb $ooel 8etp, (Ebnften 
Irane o. ft. og ha SenSfrerren berpaa baobe forbubt 
bam ^roebifeftolen baobe fyan otft jig ultibig. £r. 3ona$ 
mobte og oplpfte, at ban i ben paaanfcbe ^rcebifen baobe 
pttret, at ban unbcr Uboiflingen at be 4 Slag§ 2Rt8brug, font 
3)jceuelen bruger ti( at fpilbe ^cnnejlene bet ©obc og ben 
©aon, be ffulle baoe af SFitnifterio, baobe pttret, „at mange 
oerb3(tge Oiegenter paa benne 5)ag trceber ^rcebifeembebet, famt 
be retfwbige Same unber tftfbberne. gorbum Jib baobe man 
et paoeligt fteiferbomme, nu baobe man mangcftebS et fetferligf 
Okoebomme m. in., fom ban befjcnbte, ftg meft at baoe taget 
af ben gubfrpgttge og Ircrbe ©tmon 2Hufeu§'8 $oftil, fom ban 
fremoifte og fyvoxtii ban baobe tiliagt „©ub gioe at oerb§lig 
9origbeb faaoel bo$ o§ fom anbcnfteb§ oilbe iffun ftittigen 
lafc og eftertamfe tffe atene 2ben og 82be $falme, men ogfaa 
oor boie ©origbeb3 5ltrfeorbinant§ og fcerbeleS ben ftbfte Wxtu 
fel, ha (fanffe) bet bellige iUiintjierium ffulbe mangejteb§ ffaffe 
mere ^rugt enb bet gjer. |>an protefterebe mob at baoe 
ment ben \)e\t Bortgbeb, men fun at baoe talt t 2llminbeligbeb." 
*$aa ftapttlerS jjorbon tnboilgebe ftrufe „efter lang Sale og 
Unberbanbling" at frafalbe Stltalen, bog mob at 3ona§ ffrtftltg 
ffulbe forpligte fig til, berefter tffe at angribc Bortgbebcn mob 
Drbinantfen. 3 f aa §alb ffulbe benne <£ag \taa aaben 1 . 

ftogle Star fenere (13 2KartS 1620) mobte £r. ©abriel 
5xrufe i tfapitlct og flagebe ooer: 

1 1618 (18 Sept.) fteonebe atter ©. Srufe §r. SonaS, forbi $an i et 
Snblceg angaaenbe en @teoning fra $rufe fyabbe tjttret, at en Set tffe 
ffal meb ©anbljeb beftaa og en ©el at ocere mob en rigtig og orbent- 
lig ^rocee-, tpilfe fpibSftnbige og utilb«rtige Orb efter IjanS ^egjering 
bleo inbfert i 2)ommen, „l;oiifet §r. ftrufe fanbt at ooere fin 93efttQing 
til ^oragt og I?an8 abelige SKatm og Sfttjgte til fterfte gorfleinelfe, 
Ijoorfor Ijan forbrebe b,am affat. ©a SonaS oar reift til ©amnarf 
mebte ftannif og ©folemefter ©abriel Sanritfon og opiate, at SonaS 
ei tjaobe fagt, bet bar ufanbt," men „mig rtjffeS bet er ufanbt." ©agen 
ubfattea. Sitter 1619 (6 9ttai) ftebnebcS SonaS for fine gjtrringer i en 
^rrebifen, ©orig^cben tit g-orfleinelfe. 2en$b,erre 09 ^refter. 211 

1) at flor lljftffeltgbeb finbeg t>o3 en $art ^rooftcr, fom 
mob Drbmantfen ftebe Til aabenbar efrtfte bem, fom enbnu ci 
ere forltgte meb oerbSlig ©origbeb. -.pan forlangte berboS, at 
SSifpcn ffulbe abtrnre bem, bmlfet ban loocbe. 

2) at s Jkefterne ttlftebebc bem, fom [fulbc [taa aabenbar 
Sfriftc, at gjere bet i 6ofpttalct tit ivroprcebifen, elier mellem 
Ijencftcn, naar faa #olf rare tilftebe. $an forlangte berfor, 
at be t ^jebftcebeme fun [fulbc [taa Shift unber ^eimeSfen og 
paa Sanbet [trar efter $rabtfen. 

3) at Q3orger[fabet [jelben [egte ftirfen, ifoer 1 Ugeprcebifen. 
£an antog©runben at Dcerc, at ^rcebifenemc oarebe iaa lamge. 
ban begjercbe berfor, at ^rcebifenerne, ifoer 1 ilgebagene ei 
ilulbc t»arc mere enb I lime, betfr f Ziibemnt „til i>t\to 
[terre 5tnbagt og 89ft til Dtbet at fare." Slflc biSfc $orbrin* 
ger bleoe inbmlgebc af S3ifpen og ftapitlet. 

Slaret efter (1621) bien ©abtiel tafe fom 2cn3rjerre fulgt 
af £enrif 23 it be. £en Dkarjeb og Ufcbeligfccb, [om faa ofte 
aabenbarebe fig i ^reftejtanben unber ©caoemuS'S tformanb og 
fom benne meb 21lt>or fcaobc aget, oar moerfelig aftaget; ffjent 
ber ogfaa unber r;an§ 22 aarige Stnrelfe ei mangier [orar* 
geltge Jenifer paa, at ber og ha fanbteS braabne 5lar, bog 
mere blanbt ftapellanerne enb blanbt Sognepreftevne 1 . 

Derimob [tmeS ©cbcligbcbSfor&olbcne blanbt $olfet om* 
trent at noere fom unber bang ^ormanb, faatnbt man fan jlutte 
af be ©ager, fom forbanblebe§ paa ftapitlet. 

1622 i ^uli URaaneb maatte 53iffop ©caoeniu* tilligemeb 
23tffop 9itc ©lofhup t 2tfet§l)u3 ©tift og Stffop DhelS $aafcf)e 

1 ©aalebeS tiltalteS for Sapitlet $eber SogerSf on, ber uben £>rlot> 
^aobe ramt fra fit fjtalb i SStjglanb og fom ftapeHan paa §ellelanb 
beffglbteS forat boere gaber til et 2}arn, fom 2ftoberen mtjrbebe og ber= 
for bleo IjalSfjuggen ; ©rif grebriffon, §erer oeb ©taoanger ©fole 
fiben ftapedan i Sanbbif, for ©fjerleonet; ^eber §anSfon §jortelanb, 
ftapeUan i Sorfueftab, „ber fmobe forfeet fig oeb ©ruffenffab, <StagS* 
maal og anben Setferbigfyeb, men 1620 bleb taget til 9taabe; 9iit8 
Clfen Sfteelfar (Stibbelfart), ftapellan i ©taoanger 1617 for Ulrjbigb,eb 
og ©fjelbSorb (om Ijam fenere). ©effren $eber§fon, §ercr oeb ©ta* 
Danger ©fole tiltalteS af Son ©ram forat ftaae i utillabeligt gorljolb 
til fmn$ §uftrn Stmte Scucfeftof. 

14* 212 2lrreboe affatte* 1622. 

i 33ergen ftbbe blanbt bent, font ffulbe bomme bereS $oflega 
2inbrea§ Slrreboe, 23if!op i Jbronbbjem. £>enne aanbrtge 
SDigter og muntre QWanb oar fommen i fjeffig Strib mcb ben 
mnnbige 5Ibel§manb og ScnSbcrrc Sage Sfjott i Jrjtonbbjem. 
SenSb^erren inbjteonebe tiljibfi 23ifpen for £errebagen i 93ergen, 
boor ftongen felt) oar tilftebe. £er bleo ben uforjtgtige og 
letftnbige 35 aarige 5Irreboe 31 5uli 1622 bomt fra fit (5m* 
bebe, „formebe(ft ftne 8etfetbigbeb8 93ebriftcr, ftagter og ©eber* 
bet, ber ere imob ben £>ooifft)eb og 2®rbart)eb, fom en (Supertn* 
tenbent og 23iffop bor at folge og albeleS intct meb bang ftalb 
gemce§." £>an bleo bog 4 Star fenere $reji i ^orbingborg, 
rjoor rjan bebe 1637, 50 5lar gammel 1 . 

2Keb £enfpn til ftalbgreiten oar unber benne 23tffop fore* 
gaaet en goranbring. $er ffieformationen befatte 23ifpen atle 
^refiefalb. 95eb ben banffe tfirfeorbtnantS bleo ffalbSrcttcn i 
23pcrne ooerbraget fftaabet, og paa Sanbet tit 21lmuen. $)enne 
23eftemmelfe, eller jrore $ri$eb bleo imiblertib i 53egpnbetfen en 
flor $inbring for 8teformationen8 3 n °t 0re 'i" e t t>d fattjolffe 
9'iorge, b,oor ben banffe SReceS bleo miblertibig inbfert. 2it en 
torig fattjolj! 2Remg&eb ffulbe fafbe en iorig eoangeliff $re{t 
berte til be utrolige Jtng. $el ba^z Sifpen $etten til at 
praoe ben tmlgte; men benne "^reoelfe funbe tun gjelbe ftunb* 
ffaber og Seonet. £>en Ubfaarebe funbe i £jertet og t fit 
(Smbebe oebblioe at care lige fatrjolff. ©ertil fom 2 anbre, 
megct bnppige 2fti§brug. l)9taaren 2Wanb melbte ftg til $a(g 

1 Dm benne moerfelige Sag fe Pon. ann. Ill, 200. fit. 5K. s)Jeter$fen$ 
Siteraturrjiftorie III, 617. §olger Dlerbam: defter StnberS £t)ri= 
fteufen StrreboeS fietmet og ©frifter. SBeb ftn Siffccttelfe forlob fjan 
S^ronbfjjem og opttolbt jig i fflalme, b,t>or fjan 1623 ubgart fine ©a* 
Dib8 spfalter, ber er Fjetliget Gorges ©uperintenbenter, ^rcelater, $an= 
nifer, ^roofter, ^refter og menige 5tlerefie til SafnemmeligfyebStegn for 
broberlig gaoer og Omgjengelfe, for ben forte Sib, tjan car bereS 
SoEega og 9tabo. „©enne SSog mobtoges meb faa megen SBifalb i 
Sftorge, at efter tjanS ©en§ Seretning „en ftor 3)el af loege Sttcenb i 
Storge ere faa fynbige og oerferebe i ben, join oi ere bet fjo§ oS i 
core banffe ^falmer. ©enne, ben banff=norffe ^JoefieS $aber3 §obeb= 
tier! er fjanS Hexaemeron sive de opere sex dieram et creatione 
mundi." ^reftetmlfl. 213 

maattc ban fom oftefr forft forpligte jig til cnten at egte $ox* 
manbcnS (Snfe cllcr Matter og beroeb forforge fin $ormanbg 
gfamUie, ber ellerg fom ofteft oilbc fomme i tramgenbe Jtaar. 
2) tprefr og iDienigbeb enebeg gjetne om at falbe *prefren8 ©on 
elier Smgetfan til (Eftermanb. Dcroeb bolbteg $rejten i en 
flabettg 8lfbcengig&eb of 9)?enigbeben. <Prefiefonnen, fom oar 
oi§ paa iuilbet, lagbe fig mere cftcr at toeffeg Sllmucn enb efter 
©tubter, og en ntj 6tag8 ©unont inbfncg ft 9 i ^irfen. 3ergen 
(Ericbgfon o. %. baobe allerebe gjort opmanffom paa bigfe 
2Ri8brug og ftrugten beraf oar abffillige SSejiemmetfer i ben 
omtalte novft'e .ftirfeorbinantg. !Diob bigfe 9Wi§brug er ben 
SSeflemmelfc i Drbinanrfen ftilet, bcr lober: „3ngen $reft om 
ban enb ffjont er gammel og bebaget maa tilloffe 23onberne 
at falbe bang 6on til prefielig 23efriilitig og i faa 9Diaabe 
brage 33onberne fra ben benceonte i$x\t)ti °9 u ^ $ a ^ °9 
gjore bet l>etlige $ra?bifeembebe til 2troegob§, men berfom ban 
befinber fig faa foag og oanmcegtig, at ban iffe linger fan 
foreftaa jit ftalb rettelig og ban oil bet oeloillig affiaae og fit 
ftalbgbreo og ftollatg fra fig antoorbe, ha maa Sognemcenbene 
falbe en anben buelig 2Wanb ubi bang <Stcb, hvab better fyan 
er bang Son etler iffe, berfom t)ax\ ellerg er ubi Scerbom og 
Setmet uftraffelig." 

8ognemcenbene§ 2>alg bleo oeb ben norffe ftirfeorbinantg 
narmere beflemt faalebeg, at menige iWanb ftraj feife og ub* 
noeone 7 be celbftc og aftifie 2Kcenb ubi 6ognet boilfe 7 2Roenb 
ffullc baoc $ulbmagt til mcb |>erreb§ ^roofieng Otaab og ©am* 
tnffe i £>errebet at feife og ubocefge en anben from og Icerb 
s Dcano til bereg ©ogneprefi i ben afgangne <Sogneprcft8 

<5kh. 3)en faalebeg Uboalgte ffal ffraj foroifcg (fenbeg) 

til Supetintenbenten og af bam ejaminereg og oocrboreg. 
$inbcg ban ffiffelig i Soerbom og Seonct, ta ffal Superintend 
benten orbinere bam og forflnoe bam til SenSmanben oner 
famine '^kb, at ban banncm annammcr og flabfcefter paa 
ooreg (o: tongeng) Q3egne. 3 ftjobfrcebevne ffal benne Diet 
oacrc bog iBorgcmefrer og $iaat>. £oig Sogneimxnbene iffe 
gioc looiigt $alb inben 2 SWaanebct fra ben forrige $rcfr3 
3)ob, ffal nor (£mbeb8manb (a: Sengberren) raabe for ftirfen 214 2. ©cabeniuS 1605—26. MbStetten. 

og foreftitle SSifpen en $etfon til flatbet. $or at 3 n 9 en ffal 
fomme paa fJfccebife'ffoUn met) nogen orang Coerbom, ffal ingen 
^erfon, fom oil foge Xfenefle i 9iorge, prcebife ubi noget etift, 
forenb ban forft bar angioet fig bo§ Sifpcn ber i Stiftet 
og af bannem er ooerbert og bat 55ibne§bpvb otn fin 
Caerbom og [Religion l . 

Uagtet biSfe neiere 33ejiemmelfer fanbt ci fjelben Salgfrri* 
bigbeber Steb. ©aabanne omtale§ 1612 i ©libre i$albre§, 
boor ftapellanen Dluf ^enSfon fteonebc ^roofien (Ebriften 
$eber§fon (4 3'uli 1613) fovbi ban ei oilbe prcefentere bam 
oeb ©libre tfirfc, ba £r. Dluf baobe faaet ftalbet af 7 2ftaenb 
paa Sfteuigbebens $egm\ $x. (Ebriften oplofie for ftapitlet, 
at $r. Dluf oar berogtel for nogle 6tnffer, fom en $refremanb 
ilbe anjfaar, boorfor ban ei funbe raabe nogen 5Mmue faaban 
befliffet $erfon at falbe til Sjeleforger, faameget mere fom 
6tatbolbercn i d 23reo (af 1612) baobe erflceret bam iffe at 
ocere ben $erfon, fom bet bellige ftirfeg JKinificrium bar eller 
fan betjene. 6agen ubfatteS paa ftapitlet til Dluf funbe fra= 
Icegge fig biSfe Seffolbninger 2 . 

1 SBcb gororbning af 23 9ttart§ 1617 bleb ber beftetnt, at be 7 SDtanb 
ffulbe fage§ of afle ©ogue i et ^teftegjelb, bog ftebfe en mete of £>obeb= 
foguet enb fro be ebrige, og oeb gororbning af 16be %cbx. paalagbeS 
bet ftongenS SBefalingSmcenb, 35ifper og 9lfle, at be iffe uubcrftaa fig 
fjerefter nogen ^Jerfon at forbre eller tilftebe til Salb, fom iffe fine 
25 Star fjabe fulbfommet, ba fpreftefalb nu faft mere for egen Dpf)olb8 
©ftjlb forretteS og fegeS enb for ben Scerbom, be ere tilfinbS at meb= 
bele bere§ Jilrjerere. 3 gororbning of 12 (Sept. 1621 forbnbeS sj$rob= 
fter og SenS^errer at fjinbre 9ftenigf)eben i bereS SSalgret, men be, fom 
melbe fig for sprobften, ffuOe mebfere gobt og neiagtigt Seftimonium 
„om Bebnet og Scerbom fra Unioerf itetet (i ftjebenfjabn) eller 
bere§ pribat ^rceceptor. SSeeb ^robften noget Ufemmeligt om ben, 
fom frill er fig til SSalg, ffal fmn melbe bet for GenSfjerren, faafremt 
©ognefolfene ei bide labe fig fige. 

2 1613 ftebnebe §r. Oluf ©tatfjolberen ©nebolb Irufe, forbi benne 
Fmbbe fortrtEugt {jam fra ©libre, fybortil fjnn t>eb §an§ SSta'DSfoni Seb 
bar falbet og paatoungen Sllmuen ©fjriften $)$eber$fon. ©agen paa= 
bemteS paa §errebagen i ©fien 1613, fjbor Srufe frifjenbteS, i>a i>ez 
opInfteS, at Dluf SenSfon unberfunbig og uben geiftlig eder berbstig 
SbrigljebS ©amtnffe Ijabbe tilfneget fig ^albSbreb af 5llmuen og Ijabbe Sklgftrib i ©tranb. 215 

1616 fanbt Salgfirib Stcb t 6tra«b. Unber 13 Januar 
1617 lob ben fongelige SefalingSmanb Sfrufe ftenne 2b orb 
2 b or b§f on, ftapellan til Stranb, fom 7 2ftoenb efter $rooji 
% "sona3 3onBfon8 Dpfotbring baobe faaret til $eber 
'Stubs (Eftermanb. ^n^ £alleibing erficerebe jierfie Garten ai 
Sllmuen, at ben bocrfen fjenbtc bevril efler baube bemlgetXborb 
Slalbet. $roDjien bettibnebe imiblertib, at 14 £>age far Salget 
ffobe i ©tranbg fttrfe oar £ifli?§nmgen ffeet i #dle ftirfe og 
at be SHmuefolf, fom fra begge ©ogne nare tiiftebe i ©tranb, 
raabte paa £>r. iborb freinfor nogen 2lnben. Uagtet $rod= 
ften banbe raabet til at falbe £r. Mil 8 DI8f on (SWeelfar), 
fom og oar tiiftebe, banbe be bog ingen anben oiflet bane enb 
£r. iborb, fom be 7 URoenb berpaa loolig fatbtc 5 9'fou. 1616. 
ftapitlet frabfaejiebe STalbet fom albeleS (otrfigt 1 . 

gjort fig ffrjlbig i groDe gorfeelfer, CeSagtigbeb, ©lagSmaal, ©ruffen* 
[fab (§errebng$protof). ©trib i £aHingbaI meCtem §r. Sruge SRidjclSfon, 
font 37 5lar tmobe uoeret sgreft paa 9teS og i Slat og I) an 8 SapeHan, §r fiau= 
rit§ fe Sop. Sour. 31, 118, l)Dor dfterrctninger om sprefterne i 8lal finbeS. 
1 ©a pr. Stjorb omtaltc fine goroelbre, [om tjaobe talt meb g-ogbeu, fmr 
ban fanbfljnltg Dceret et ©ognebarn og Sfcorbtnanb, mebetn' be ffefte 
^refter enbnu Del Dare banffe. ©en omtalte §r. 9iil§ £M8fon SKeelfar 
ImDbe oceret nnfat paa 93orriugljolm (o: Sornbolm), men innatte for 
en Derbelig Sag forlnbe fin Slnfoettelfe og fom til Storge meb 9lnbe= 
fating af SeuSmauben paa f>ommerl)u8 §an§ Stnbeuoiu og g-rue 
af 8 Suit 1609. ©en 8 Oct. 1611 bar tmn blcDen Snpellan i ©ta= 
Danger, t)Dor ben geiftlige og DerbStige Sorigfyeb gjerne euffebe Ijam 
forfremmct til ct bebre ftalb;" men fotmebelftSHiSgunft t)o$ 53enberne 
paa abffiUige ©tcber efter ben gritjeb be tjaoe til at falbe en ©ogne= 
preft Ijaoe anbre bteDne forebragne til beune ®ag, erfloereS i StapttletS 
©fiibSmoal 9 Sanuar 1621. 16.17 oar fjan ftebnet for ftopitlet af fin 
©oguepreft SonaS SonSfon i ©taDanger, forbi Ejan Difte fig utijbig, 
nogle ©ange fmDbe enffet fig ©jceDclen i SSolb om tjan uogenfinbe 
efter ben ®ag ffutbe fomme paa ©taDanger ^roebifeftol, bcrfom ban ei 
fnnbe faa 2d eller ©tranb. £an fjaDbe bert)o8 aabenlbft paa Sftanbe* 
bcrgS ftirfegaarb bebet, at 3)joeDelen og 93ebbelen maatte prcebife for 
ben Sllmne efter ben ®ag. Sulebag efter iklfignelfeu IjaDbe ban fagt, 
at l)DiS man ei gaD f^am bet forlangte ©fubSmaal ffulbe T»jceDeIen fere 
bem til be ©teber, be ffulbe fbebe 93lob bcrfor. Man fan ei fortcenfe 
Sllmuen i ©tranb i, at ben frabab fig en faabau ^reft, bDor buelig 
og loerb tmn eller§ Dar. 216 £• ©cobcntuS 1605—26. 

9Web £r. 9lbrabam (Sngel breftfon ^reft paa 2l»al§* 
ne§ baobc ©tffop Scaoeniu§ en lang Strib. 3M bleo foam 
forbubt at ubleie til 33anber 9lt)al§nc8 $reftegaarb. SWigfornatet 
befoerebe (j'an fig for Sifpen oocr 2 ©aarbe, fom ban mente 
at tilbare $reftebolet fom 2kberlag for £aroib§ $rcebenbe, 
rjuormeb ban§ tformanb baobc oceret forlenet. T>ette benegtebe 
Sifpen, fom bertmob unberrettebe f)am om l)t»or(ebt§ 9!oal§ne§ 
$re#egjelb oar bleoen en ftorlening, ber oar gioet SBifpcn i 
Stananger til Unberbolb og fenbte bam et af $rooften (£bri* 
jlopber 6igurb§fon og 4 CagretSmamb ben 7 3"ii 1575 ub* 
flebt $)ofument. 3 famme beoibne§, at for „ungefoer benoeb 
30 9lar oar paa 3toal8ne8 ^reftegaarb en $reft neb 9larm 
$x. Mael ©frjtte, fom i nogen SKaabc forfaa fig mob falig, 
$r. (5§ge 53ilbe og fortarnebe fjannem. $)enne mcegtige 2Jlanb 
tob bam berpaa famgffc og fere til 23ergcnlju8, l;oor ban nogen 
Jib anbolbte§. Siben tilbab man bam igjen fit (Smbebe, men 
ta ban nit ei oilbe ttt annamme, forlenebeS ©lotSffri* 
tier en paa 33ergenbu§ meb $refrebolet3 (Rente mob at Ijolbe 
en ^apellan. Siben bleo 2loal§ne§ $reflebol meb (Rente og. 
Sanbjlplb famt $Men8 (Rente bebanblet fom en oerbSlig gor= 
lening, ber af 5?ongen nn oar gioet nogle Sifper efter binanben 
til Unberbolbning. #eberlig og baglcerb DOGanb defter ^ex^tn 
(SricfoSfon, nu 6uperintenbent bar nu famme (Rente af ftongen 
til Unberbolb, boorfor $reften, fom t?ev paaboer, ^ntet bat af 
Sanbffplben, alene $refregaarben§ 9lol, item (Sienbom, \aa 
meget fom fan falbe paa ban? 9lnpart. ^nDentarium: ftjar 
IX, Ungnab IV, %aax unge VIII, ©jeber V, Suffe unge II, 
Spin unge I, $orn VII $unb. 

£>enne OplnSning tilfrebSftillebe imiblerttb ei #r. 9tbra* 
bam. Unbcr 17 3.Ut»i 1612 maatte 23ifpen tfeone bam for 
5?apiilet I) for lllpbigbeb og Srobfigbeb, ba rjan fmerfen mabtc 
eller unbflolbte frg for Ubeblioelfe oeb et s D?ebe 15 Sluguft 
f. 51. 2) for at base fenbt iftebetfor en $rig§manb, fom ban 
ffulbe, en baltunuen, ubuelig Sengel o. f. o. 3) for ufanb= 
ferbig (Sftettale angaaenbe be 2 ©aarbe 2Baage og ftoroolb 
eller SWelbe, fom Qlbrofoam 4 2Rat 1610 l)aobe erftaeret fra 
2lrilb§ Zit at l;aoe tagt unber 2Ibraf)am3 $reffcbof, men fom Strib mcb 31. Gngelbreftfoii. 217 

fang #r. "sorgcn nben Soug 03 Dom tog fra bang (jormanb 
$T. (£bnftopbev, forbi benne ei offer #r. 3&rgen§ ©efaling oilbe 
banbfoette fin Stiffen #an8 Simcnfon 1 fiobbcroig. SBijfop 
ScaocniuS mobbeoijie sBcjfylbningen oeb at frcmltegge bet nn§= 
Baeontc ©rep og ct bitto, fom ben ferfic eoangeliffe 33iffop eftcr 
f>affulb, $x. Jon ©ntbormSfon, paobe gioet iDiogijicr ^ergcn 
(£ri<$8fon paa at ben jnbfomft, ber laa tit StaPanget Sifpe* 
fiot i bang lib forfeglet og unberjlrepct mcb £r. 3 on ^ ca . en 
^aanb 10 December 1571, ubi boilfen beftnbeS, at $aage og 
iftotoolb etlet SWelbe tffe alene baoe liggct unber SMfpefiolen, 
men at ban felo i fm lib baobe 2h>al8ne8 Sogn og bolbt 
Kapeflan. 2)bermere berctter 23ifpen, „at cfter Jon ©utbormS* 
Jon fom #r. Jen§ IRiber, forburn SBifp paa #cero, en fttnpel 
og oelbebagct DJianb ooer 100 Star gammel. Ubi bang Sib 
bteo tagen fra Staoanget 23 i f p e fi 1 be bebffe ©aatbe, fom Pare 
gragefjorb, JJigtabat, <2emb, Saargaarben (r>: fiabegaarben) 
unber 93oen og anbve ftere, fom bePtSligt er. 3)a #r. Gbn* 
ftopt)cr paa 2foat8ne8 faa, at bet gif \aa tit, brog ban til 23er* 
gen, boor 3acob ^arbenborrig, .£an§ Jomefon i ©altoen og 
SlnbcrS (ibtificnfen Sfrtffuer inboitgebe, at falbe ben „fimp(e 
ubleone DJianb, #r. JenS Oiibcr, for fig, og ber banblebe be 
faa, at ban afftob be toenbe ©aarbe tit $r. Sbriftopber, boorom 
fmbe§ et 33veo, batevet Bergen $or8mi8fe 1560, boilfet bteo 
tajr for iHcricn. SWcn ber SW. Jorgen <5nrf)§fon fom cfter $x. 
Sen§ IRiber og fornam faaban Uret at ooere ffeet, fotboeroebe 
ban ftong $reberif§ $ergamenr§breo, bateret ftajibolm i $al* 
borgg .perreb 29 Juli 1571 faaipbenbe: „35e8ligejie ffat @u* 
perintenbenten, fom nu et og ^exefter fommenbcS oovber, baoe, 
npbe og bebolbe at ben Otente, fom $x. Jon ©utbonnSfon 
baobe ben Jib, ban par ©upetintenbent og boi§ ber er for= 
fommen baabe ben ©aarb jyvagefjorb ben »#art i Digvabal og 
anbet, bet ffat ftrar ber titlceggeS og attib blioe til ©uperin* 
tenbcnrenS Unberbolbning. ^oerefter tog 3)t. Setgen bi§fe ©aarbe 
0. m. til S5ifpefioten igfen oa, baobe bem fiben i IRettigbeb 
bain at fin lib 1 33 Star inbtil £erren fatbte bam 1604. 

Stngaaenbe et Softe, fom Sifpen cfter 9tbrabam8 $aa* 
ftanb ffal baoe gioet om (Srfiatning for ben $rrebenbe, ban 218 2- ©CQdeniuS 1605-26. 

afftob, faa oibfle ^ngen 9coget otn et faabant Sefte, meben3 
93if?op ©caoemuS beffagebe ftg ooer, at Slbraljam, paa @runb 
af bisfe ©aarbe, .beflaffer og ffanbere bam for (Snboer, font 
|an§ £u§ fager." 

3)erpaa frembar 2ft. Saurij (o: SBifpen) nogen ©pnobalta, 
fom bfeo gjort af 9W. 30ra,en ©ricb§fon og ntentge ^reftemamb 
1573, booraf falgenbe ©toffe oplaejie$: „iyinbe§ nogen uipbig 
og moboittig at fibbc ijjemme efter benne 3)ag, naar ban af 
©uperintenbent og $rooft er ftetmer og falbet, uben ban af 
Jfranfbeb eller anben flig fror ^orfalb cr forbtnbret, ba ffal 
ban bolbe§ for en ulpbig SDcanb og gi»e til £>o§pitaiet 3 iHb. 
©jar ban bet 2bcn eller 3bie ©ang, ha gtoe§ bam tilf jcnbe, at 
ban intet agter fin ©uperintenbent eller QJroufi og ben fonge* 
ligc SDiajeffrtS Drbinant§ ftemmelig foragtet ba'oer og ffal ber* 
for faa oaere affagt fro jit Smbebe." £>erpaa IcefteS fiongen$ 
55ret> af ftjabenbatm 20 Wlai 1605, boor ^roofier, $refier, 
©ognebegne og alle anbre ©etjilige i ©taoanger paadtggeS at 
oaere bere§ ©uperintenbent 9K. ©cfyabo paa ban§ (§mbeb§oegne 
ubi atle tilbarlige ©ager barige og Ipbige. 

T>en trobftge Qlbrabam maatte nu falbe tilfobe og paa 
ScnSberrcnS og Slnbre§ ^yorban fit ban SUgioelfe. T>og 
forbebolbt 33ifpen ftg ©agen aaben, om ban i ftremtiben et 
pitbe ftg forbebre. 

£>et falgenbe 9lar (1613) fteonebe§ £r. 2>aniel 3^flcnfon 
©ogneprefi til $joelmefanb og <flro»fi t OtofplFe OBiffop ^argefl 
(5rtdj)3fon3 ©an), $r. ^eber £enricb§fon ©ognepreft til 3<*lfa og 
4>r. ftnut 9tielfon ©ogneprefi i ©ulbal for ^apitlet af eta* 
Danger ^centner for uloolig Sammerbanbel, ba ben fireb mob 
©taoanger 33oe§ ^rioilegier af 1425. ^refterne erfhxvebe in* 
gen $jabmanbffab at baoe brugt uben til £u§beboo og tit* 
faiebe, at be baobe maattet tagc af 93anberne Jammer for be 
$enge, boormeb be i ^rigen baobe forjfraft bcm. 5) a $aem* 
neren forfafrebe txt $orlig 5?apittet oilbe maegle, benoifte§ ©a* 
gen til Sagmanben. 

£>en 12 October famine 3lar gao ^apitlet fit 3Win.be til 
€t Oftagefftfte, booroeb 93ifpen ftf ©folemefier og ftaimif ©a* SRorten Ulff 1623. 219 

briel 9ourit8fon3 2Inbeel i 6elr»ig i £o(le 2ogn og benne til 
93»tte fiapitlctS Sorb i Sboet i ©tranb§ ©ogn. 

10 9Iar fcnere forcfommct i ftamtlete ,"vorbanblinger et 
$ar Soger, fom ere tibSbetegnenbe. 1623 26 ivebruar bleu 
£r. SRarart ^cbcrSfon, ©ognepreft i 3«f[e, anflaget, forbi 
banS $uftru Sophie 3en8batter banbe baot 23arn til Daaben 
paa Sh)nbel8mi8febag, altigeoel bereS SrtoflupSboitib ftob lObc 
©attbag i Irinitnt. $aa gobt vvolf§ Jvorben bleo bennc Sag 
faalebeS bifpenferet, at ban for benne ^orargelfc ffulbe gine til 
&o§pitalct 25 Kb. in specie, bobe til ftongen 80 9tb. in 
specie 09 begge ftaa aabenbar ©frift og Of ^rooften publice 
flbfoloereS i ben ffitfe, ftorargelfen er fleet. Too, alt paa 
5longen8 gobe 33ebag. 

(Sn iDiaancb fencre, nemlig 7 2Mart§ 1623, bolbtee et tab 
ngt befogt Capitol, boor baabe Sifpen og Sensberren ..'Dennf 
Q3ilbe oare tilftebe. £r. (Sbriftopber ©one, 8en§berre i DlebeneS, 
lob tiltale £>r. SJtorten QJeberSfon Ulff, ©ognepreft til 
«£>olt, for flere Dnertrcebelfer, boort blanbt ben meft graoerenbe, 
at ban. Deb £>enrettelfen af en .ftnut @arten, meb QftefrermanbenS 
Stn'w banbe opjTaaren SfriutS Ulbffjorte, ba en ftnube banbe 
oceret til ftinber neb £al3bugningen og berpaa bolbt paa 
s Dii§boeberen3 £oncb meben§ £ugget ffebe. 

iyorgjeneS benegtebe Spx. Ulff, at ban bai^t bolbt paa 
.ft nut§ £ooeb og unbffplbte fig meb at ban banbe opffaaren 
Jroien af cbriften 2Reb«nf, forbi ban banbe giftet ftn Matter 
inb i Slnutg jyamilie og ftogben banbe beoilget, at 2Reirerman* 
ben et ffulbe Icegge £aanb paa bam; forgjeoeS fremtagbe ban 
beberligt ©fub?mnal fra 24 ©ognefolf; forgjeoeS begjerebe ban 
„for ^sem 9hon3 ©fnlb at ban? Sllberbom og ©frobeltgr)eb 
moatre anfeeS og bet iffe jTulbe banbleS meb bam paa M 
jtrengefte." £an blen bog bemt til at affcetteS fra fit geiftlige 
ftalb og (Smbebe og regne§ for en uorbineret. Den ulnffelige 
QWanb, fom 1 34 9lar banbe ooeret $refi i £ott, maatte meb 
Svamtlie forlabe ftalbet 1 . Dtamnere Gfterrettmig om hemic inccrfelige ©ag er mebbelt i §olrS 
'Jkefterjiftotie af %. gatje. §er Oil jeg fun tilfote, at blanbt Slage* 220 ©Qiiiel Sergenfon. 

3 September 1624 mobtog SBifpcn et Congebreo om, at 
bet geiftlige ®ob% i D^ovge, ffulbe tajerc§ for en m§ GsjpenS 
og Contribution til et Sompagni tura§ferer aartig at unber* 
bolbe og at ©ifpen fnarefi muligt perfonlig maatte inbfinbe fig 
i 081o. 3 e " Sfrioelfe af 9 3 anuar 1625 *H Statbolberen 
3en§ 3 ue l °9 Cant§(eren 3 en $ 93jclfc ntrer SBifpen, at &an 
baobe labet Icefe Slongebreoet paa Capitlet og inbbentet fra 
^refterne i Stiftet 3Ingioelfe af bere§ 3 notoe S ter - 3 0et ban 
unbjlnlbte fig for at mate, figer ban, at „3)aniel otf^flfon, 
Sognepreft til $jcdmelanb, og $rooft i Oinfnlfe og tamfunb, 
ber ffulbe mabe fom tfufbmcegttg paa f)an§ SSegne, oar ban§ 
$ormanb, fal. 3«rgen (Sn<$8fon§ San, fom i fin Ungbom baobe 
fhiberet paa abffjeilige Steber i Snbff'tanb, oar fabt og baaren 
paa Siebet, oibfte bebft og berte Stift§ Seiligbeb, bcbre enb 
D^iogen i Capitlet, fom meften ere unge og npfomne, oar en 
gob 5lntiqoariu§ og fan foarhg oel Icefe og ubtpbe gamte 
norffe 33reoe og Shifter, bebre enb Dlogen jeg oeb i alt bette 
Stift." 'Biffoppen liber gjerne for fin $erfon bet fom be 5lnbre 

punfterne bar, at ^an fyabbe forbrifiet fig til at ffribe noget ufanbfer* 
bigt i en ©tebning, fom ©. ©orje tiaobe ubftebt og offentlig rtegtet, at 
et topi, fom ©otje ^abbe ubftebt, Dar tigtigt; at §r. ©otje 15 9tobbr. 
1623 mabebt §r. ©affren Snuttfon Sfceftebt, §r. Hip Sftebtjener i Dr= 
btt, fom . Ijabbe optraabt blanbt Uip StnCIagere, til at brage tit §o(t og 
labe fig l; a r e , faa oilbe f) a n tj j e I p e faa meget fom mutigt 
oar, og at Slbelut Stiftrup, ©ognepreft (Etjriften SenSfonS (©cbelberupe) 
6nfe i ©agne, ber babbe majgtige SSenner og grenber, 13 Sanuar 1625, 
for Sapitlet anflagebe §r. ©effren, forbi r)an Ijabbe bebraget E>enbe, 
ba ban fagbe, at ban babbe Silfagn paa §olt§ sjkeftefalb, \)bot= 
ober b,un babbe labet ftg obertale til at trolobe fig meb b Qm °8 f° rs 
ftrceffe bam meb en ftor ©urn ^enge, men nu til %at bar oberfalben 
ei alene meb Ufbem^orb, men §ug og ©lag. Sit tlagen ei bar ube= 
grunbet bebifer et fproD af 2 9ftcenb, fom ^abbe b©rt ^am tiltale Sla= 
gerinben faa: bin gamle Staffermcer, bin brufne @o. 9Kente Su 
gamlc 2>jceoeI, at jeg tog 5)ig for bin ^JerfonS ©ftjlb ? ©erpaa ftf 
ban fin Sntb ub og fagbe, ub af Saren, 2>in gamle Sjcebel, ©jcebelen 
i SSolb eQer jeg ffal fljoere bin ©trube op fra bet ene Sire til bet 
anbet." 2>e mebte begge perfonlig for tapitlet, fom forgjebeS fegte 
2ttcegling, fmorpaa ©filSmisfe titftebebeS. §un babbe boeret gift 1) meb 
§r. £an8 ©ognepreft i ©egne t 1605. 2) meb fyan§ ©ftermanb §r. 
©briften t 1622. S. ScaueniuS t 1626. 221 

banS Hftebbrabre ooergaar Gnbner efter fin iiilfaar og Seilig* 
beb. Da Stanangcr Seftor fun bar meget ringe ^nbtaegr, fom 
ban if f e fan bolbe fig ar. freber ban om be gobe $err«8 £jelp 
tilat ffaffe Sectoren bet 1 2ftil fra ©ta»anger liggenbe ©ogne* 
fait) Stranb, fom tilforn batter ligget til ftapirlet og for Silo 
og ©enffai>8 ©fnlb of Sifpen "son ©utbormSfon er bleuen ber* 
fra fommen, fom beoilget er 1 . 

SBifPop 8aurit§ ©taocnmS babe efterai bane na?ret 23iffop 

oner ©taoanger ©tift i 22 21ar 1 December 1626 i en 2Ilber 

af 65 2lar. $an bleu begraocn i ©tatmnget T>omfirfe i Gbo* 

ret unber en blaa 9Warmot ©ten meb benne ^aaffnft: 

Mors ultima linea rerum 

D M S 

Hie jacet Magister Laurentius Nicolai Scavenius qvi 

episcopus Stavangriensis sedit heic annos totos XXII 

Mortuus A Christ! 1626 Mensis Decembris die primo 

setatis 65. 

33lanbt bang 5' 0rI J ener of ©rapangerS ©tift bare, at ban 
inbrettebe ©ta Danger ©tiftS 3 or ^ eDOl 3' 0fn faa falbtc 
©raagaaS, en tpf ^oiiant, ber nit er opbeoaret i bet norffe 
ftigsavebio og er unberffreoet af bam egenbambtg 1626. 3)en 
celojie ^orbebog oner ©tanangei 5lirfe3 geiftlige @ob§ Men for* 
fattet af Siffop SBofuif 1376 og forbebret af SSiffop SUibun 
1426. ©canemu? bragte Drben og ftigttgbeb t be gamle Die* 
giftre, fom i liberneg Qeb og nel ifcet paa Dieformaiionen£ 
lit) nare blenne baabe foranbrebe, bortfaftebe og forfalffebe og 
lenerebe nu en naiagtig og paaltbelig gortegnelfe oner ^irfer- 
ne8 og $rejiebolet3 ©ob§. Den inbebolber tifiige jyortegnelfe 
oner $it!em«8 og QJrcftegaarocneS ^noentarium og aarlige 
^nbfomfrer 2 . 

3)e3uben fftjlber man bam bet celbfie tat oner ©taoanger 

' ©frioclfeti og fttilbmogtcn finbeS i bet norffe DiigSardjio og er mig 

mcbbclt nf §r. Slrdjibar S3itdjelanb. 
2 Jop. Souruol 8, 36. £an figer felo, at Ijan meb fterftc glib, Sflebe 

og llmngc paa fin aarlige SHfitats (jar famlet efterfom Ijan of s)?rot)= 

per, sjJrefter og tirfeocerger funbe uubetfege. ©tnoanger ©tift beftob 

t>a af 11 ^robftier, 46 §ot)ebfirfer og 99 Slnnejer. 222 fi- ©caoeniuS'S gamilie. 

©tift, ber finbeS i 93laeuro3 2ltla§ unber Xitel Dioececis Sta- 
vangriensis & partes aliqvot vicinse opera L. Scavenii 
S. S. apad Joh & Corn Blaeuwius, ber er ffjont og gjort meb 
fior $lib. SDet baoeS paa UmoerfitetSbibliotljef'et i ftjeben&ami. 
9tf bom ere fanbfonlig og 2 (peciel Sorter i famtne 2lila§ meb 
Dcerffrift episcopatus Stavangriee pars australis og episco- 
patus Stavangrise pars borealis. 

£cin forcerebe til ©taonnger £>omftrfe en foloforgnlbt ftalf 
og 3Mff uegtig 38 Sob. 

©caoeniuS oar gift meb Wlaxtfya 2)itlef3batter $oj, en 
gBprgerbatter fra Hjege 1 og efterlob 2 ©enner, nemhg 1) 
Ditlef 2aurtt8fon ©cfjabo (eller Detolaus Lauren tii Scavenius), 
forft JHector oeb ©taocmgerS ©fole, fenere ©ognepreft i &ta' 
oanger og QJroofl 2 . 2) (£lau§ 8aurit8fon 3 , fom 13 3onuat 
1623 og felgenbe Star natmeS fomtfannif og Soefernefrer [am* 
tibig meb 3)itlef fom ©folemefter. 3) (Slfe gift 1) meb 3«vgen 
ftrom Prof, matheseos f 1651. 2) Sfmjrian $of3 «8fe8for 
t -peiefieret f 1680. 

®e mejl: fremragenbe Tlanb blanbt ©tiftet§ $tejrer unber 
benne 23iffop oare unegtelig be oftere omtalte $eber (ElauSfon 
og £>aniet ^orgenfon, ©ognepreft i .pjoelmelanb 4 . 

$oruben bem mfle oi intone 1) £an§ ©foo (^obnnne^ 1628 13 3lpril opgjorbefl w til gjenfibeS SilfrebSljeb Snbtcegterne i 

SftaabfenSaaret mellem SBiffop 2Begner og Sttartlje Sitlef Sbatter, ber fif 

bet §aloe. grioiHig gab fmn tyenbe ogfaa §alDbeleu af StaretS Sijgfel 

og 3bie Sage. 

£)m fjam fortceHeS nogle merfelige |>iftorier, IjoorlebeS fmn plubfelig 

bleo ftum paa IJSrcebifeftolen o. f. o. 

©louS ©djabo efterlob en ©#n $eber, ber oar ftapeHan i SStgebat og 

en ©atter SiSbet, ber bleo gift meb (Srtf ©licefon ©djoneoig SSicepaftor 

til ©tranb. 1704 farte h,un fom ©ttfe en oibleftig ©ag meb IjenbeS 

2Ranb8 dftermanb ^. Otofe. 1680 nceoneS en ©tubent (ElauS SauritS* 

fon ©djabo, fom fiaatog fig at ocere Stctor i en Sag mob ©fyrifttanS* 

fanbS ftribbare Dtector §r. SRpften. 

£an8 SiUebe fjcenger i £>joelmelanb§ Sirfe meb ^aaffrift, at fyan er 

febt 22 Slug. 1583, bleo falbet til ©ognepreft t £jcetmelanb 1601, or* 

bineret 1603 og efter 32 SlarS SLjenefte bei> 19 Slpril 1635 52 Star 

gammcl. ftirfcn 09 fccnS 2)tanb 1605—26. 223 

■5nloiu*j, Sogneprejl paa i>iee i £aflingbal. £an ubgao flere 
Shifter, blanbt boilfe en Iroftebog om (*hibe fijerligbcb imob 
SRennejfen 1620 og SUejanber SMagni ftronife 1630 og. efter* 
lot 1 SKanujItipt flcvc iDerfer, blanbt botlfe enonu ev opbevaret 
bane Doerfoettelfe of 3>at>ib§*Pfalterog Salomon? £oifang t Mm l . 
2) 2lnber8 tfjelbSfon £nbo, bet 1601 blen Sogneprefi i 
SRcerfiranb. Son ubgao 1 1618 Absaloni historia sacra 
comoebieoiS beffreoen, og 1627 SdrenS ftonning§ 3 e f u C£brifti 
teftnmentc og jibjie DtQie uoi Do orb, foni ban ralebe paa 
ftaarfene filter, .pan foolbt biSfe ^Srajbifener, fom ban btbt- 
tcrcbe erltg 013 oelact ftarl SDiicfel Saurijon Sbingffriocr offucr 
ftpfgtfdelin og fine fjerc Sognefolf forleben $ajie anni 1618 
oa. unberjfreo ^ortalen 15 'Sept. „paa boilfen 3)ag ©ub£ 
fabcrlige Oit«, pefti§ ubi bette 5Iar forft bar labct fin Effect 
bog oS og Unberreimng fee 03 tee, boilfe ©uo noabelig formilbe." 

3 22 5lar oirfebe 8aurentiu§ Scaoem'u8 fom 23ijfop t 
©tooangcr ©lift Der berffebe llro og Strib t ben banffmorffe 
flirfc i be £>age. £>er bleu jiribt om ©jaolebefoergelfenS 2lf* 
flaffelfe neb ©arncbaaben, om 9tefen8 nne Ubgaoe of SutberS 

1 9Iycrup§ Sitt. fief., Sflj Sirfefnft. ©ami. I, 559. Zop. Sour. 32, 102. 
§an er fabt i f>aber§leo, oar Santor ooer Otibe Stole, blco af ©tat= 
fyolberen 3enS 3uel falbet til 9torge forat unberdife bans Matter. 3 
be ttjottffe ©ami. 9to. 9 i golio paa bet fongl. SBiBl. i Sjebertljatm 
finbeS i SOianujTript : Kong- Davids Psaltere rhijmvijsz vnder de 
Melodijer sorn meste parten findes i den danske psalmebog og Kong 
Salomons Hoysang Saugeviisz udsett af Johannes Sylvio. 3 fin ©e= 
bication til StorgeS ©tatbotber 3en8 3uel og grue Sbefiange fortoeller 
ban, at b.an for 6 Star fiben ubfatte alle goangelierne paa 9tiim og at 
\)an fenere, M tmn fom til §aUitigbal, Ijdor Imii fanbt fterre 3to oq 
funbere fiuft og i £jertet fterre ©loebe tog Imn fat paa 3)adib§ spfal« 
tere, fom Ijan fulbenbte 15 2)tai 1623. „3a jeg bled faa glab, at jeg 
ftraj berefter i Sunio gad min fjere Siffop, l)ccberlig og b>i[oerD ^tanb 
50t. fiauribS ©faobo faabant tilfjenbe." §anS SStling ben Icerbe ©og= 
nepreft paa (sfer, (Ebriftian ©rade fenbte 2JiartuffriJ)tet til SBiffop £>erS= 
leb meb be Orb: „Nulli sane seeuli sui ut theologus et poeta cedit 
author Sylvius, ipsis ne Arrebowiis & Nauriis commeruit longe ante 
luccoi in ecclesia nostra." 224 fiirfen* ©tilling 1505—26. 

tfate$i8me (1606) og nne D t) erf cett elfc af 23ibelen 
orbret efter ©runbfprogene, tier ubfom 1607, om (Ebrifit 
Segeme§ Ubiqnitet i SRabocrert o. m. 3 ©triben oar 2 D^orb* 
■manb inboiflebe, nemtig ben libenffabeltge Die $od), Sogne* 
preft til 9cicolai i ^jobenbaon og Soigerfon af $eber ©cfyeU 
berup, ^argen ®ridj)8fon8 ©ooger, og ben forfigtige og loerbe 
(Sort 51relfon (Conradus Aslacus), $rofe§for tljeologioe og en 
af fin £ib§ laerbcftc DWcenb 1 . De onre begge Saerlinger af ben 
beromte ^emmingiuS og bttlbebe fom bereS Soerer 9Welanef)ton§ 
SInffuelfer af 9faboeren, mebcn? 2utljer§ Dpfatning forfoarebeS 
af ben iarbe og frrengt ortfjoboje $an8 $au(fen 9k fen, (f. 
1561 t 1638)tbeologiff$rofe3forog fra 1615 SjaUanbS 23ij?op. 
£an beffnlbte ftne SMobjianbere for SalmniSme og Ijmlebe et 
farenb ban oeb $ong Sbrijrian IV £je(p fif be flefie af bem 
affatte, og $ocf) enbog lanbgforoifl 2 . Samttbig foaeoebe ben 
lutberffe Jlirfe i SHorge i en enbnu fterre $are. $c fluge og 
inbflttbelfe§rige ^efutter anfaa td balofatbolffe Dcorge for en 
for bem faare befoem 2Harf; bemmefige 3efuiter fnege ftg tnb 
i Sanbet, \a (obe fig enbog anfaette fom $refrer i ben eoange- 
(iffe fttrfe, mebenS unge SRorbmaenb boppig fenbte§ til 3 e faiter* 
ne§ ©foler i Ublanbet for ber at ubbanne§; men D§lo 33tfp 
^icolai Sinningius og ftongen felo baobe fom oi rjaoe 
feet paa -iperrebagen i Sfien oaagent 0ie meb bem 3 . ftong 

1 £an er febt i Sergen 1564, 9$rof. 1600 f 1624. §an ubgab mange 
loerbe Skrfer, blanbt tjbilfe physica et ethica Mosaica 1613 og t)an3 
oratio de statu religionis per D.M. Lutherum reformatae origine & pro- 
gressu etc. 1621. 

2 Sftefen forfegtebe i ©friftet de sancta fide ben Iiitfyerfte Caere de com- 
municatione idiomatum. gt)en§ 93iffop |>an$ SnubSfen SSeile, ber 
benegtebe (Efjrifti SegemeS Ubiqbitet og beffylbteS for (EalbiniSme af= 
fattes (1616) og SRefen fif Songen til at anorbne en SaffigelfeSfeft 
for ben lutEjerfTe ftirfe tjber OTefjelgenSbag i Sigbeb meb Senvbelbiel* 
feSfeften. Die Sod) (b. (EoccimS) (jabbe meb §eftigf)eb fra ^rcebifeftolen 
angrcbet Sftefen for en SifputatS de deo triune- (1609) og 2 anbre 
de uno midiatore fra 1611 — 12. §an bar febt i SBergen, f)bor fian 
1600 oar ©ognepreft beb ©omfirfen. SanbSforbift bebe tjan i ©tocitjolm 
1619. §elbeg I, 245-252. SBorm £ej. I, 230. 

3 Skb g-ororbning afl6gebruar 1624 bleb bet SChtnfe og Sefuiter unber 
GibSftraf forbnben at fomme i Sanbet og \>a 9)Jange Fjemmeltg ftube= Sirfeti 1605-1626. 225 

(Sfjrifiian IV ftob i SWanbbomS Shaft og ban fegte ei blot Deb 
Ubgioelfcn af ben novffe 5lirfeorbinant§, og oeb SfolerneS fyor= 
bebring at jiffrc og flatte ben eoangeliffe Zxo i fine Sanbe, 
men ban fogtc ogfaa oeb aloorlige Slnorbninger at mobarbeibe 
be Uorbcner og groue Rafter, fom 1 ban§ Jib gif t 
Strong 1 . i>cb flere ^ororbninger (12 Oct. 1617, 1 2Wai 1624) 
fagte ban at faa afffaffet be ftore JBefoflntngcr og ben Soir, 
fom fanbt Steb neb 23ro(lupper, 93cgrat»elfer 0. (. 0., Imoroeb 
bog ftore Snbfframfninger fanbt ®teb i ben perfonlige gfti&eb. 
•Ucob ben Signen, Qftanen, LDkalen, 3)agcr3 Ubocelgelfe 0. tn., 
„fom fajl gaar i Sr)ang" ubgao ban en Slnorbning af 12 Dot. 
1617, rjoori blanbt anbet bybtS „at meb rette STroIbfolf, fom 
baoe bebunbet fig meb £>jan)elen, efler meb bannem omgaaeS, 
ffal forfjolbeS *ft« Coocn og $ece§fen, mebenS be, fom meb 
faabanne %o\t fig inboifle, ffal jhaffeS paa bereg £al§ uben 
dlaabt." 

3 2Iaret 1617 feirebeS oocralt 1 Xuinmarf og ftorge i 3 
SDage (29-31 ftooember) en ^ubelfefr tit SOiinbe om ben 
lut&erjlc Reformation, tyaa Unioerfttetet tjoibt ben omtalte (Sort 
Sljclfon en Sale. 2)ette 2lar tabte ben norffe Slirfe 2 af fine 
bngtigfle £nrber, nemlig 3'faaf ©run bed), 33ifp i £&ronb» 
f)jem (f 27 3uni 161 7 j og 9cicolai 6inningin§, 23ifp i 
3lfei8&u8, ber beb? unber Subelfefien. 

1622 bleo fom far fortalt S&ronb&jemS 23iffop 5lrrebo 
(5Irebo) affat og 1 1 21-ugufi f. 3L ubfom et Refcript til Sifpeme 
i 3>anmarf og ftorge om at opfage og inbfenbe be documenta 
historica manuscripta, fom fanbteS i ^apitlerne og bo8 Icerbe 
SOliienb, calendaria runica 0. f. 0., et ftongebub, fjoi8 @fter= 
lenelfe bibrog Dtteget til at berooe Dcorge bet§ DlbtibSmtnber, 
men ffaffebc ben loerbc SSerben 2Borm§ monumentaDanica 2 . rebc i *8rann8berg fjoS Sefniternc forbeb Songen fine Unbcrfaatter at 
ftubci'c i ^reuSfcn. 

•DanmarfS SBifper, bcr 1608 bare fnmlcbe i Sjebenjjatm, giue en fergelig 
©ftlfaring af SirfenS SExIftanb i ©anmarf og anntober ben borgerlige 
1> r i g f) e b in e b fin 2)1 t) n b t g f) c b at lj a a n fa I) ce e $ i r t e n 8 
£ngt. Pont. Ill, 758. §clueg I, 235—260. tlagerne gjcntogeS 
1610 Pont. Ill, 593. 2 Storbifl Xibeffo. I, 288. 

15 226 &irfenS 2)tanb. 1605—1626. 

2Rob Slutningen af 9taret 1623 (20 ftoobr.) ubfom eit 
ftreng $ororbning mob Sooergen og ^elligbagSbrobe, ,M ben 
baglige ^prfarenfyeb be^ocerre noffom o§ foreftiller ben jrore 
©ub§ ^ortornelfe fom Sorcrgen, Sanben, ®ub8 Drb§ 2Ri8* 
brug og be bellige DagcS ^anbrugelfe blanbt Soeg, $ei og Sao ibe* 
lig foraarfager, uanfeet (Snboer ©ub§ 93rebc8 ot§fe ftjenbetegn bag* 
lig t)aoer for ©tnene, nemlig but %it>, trig, Dpror og $efiilen$" l , 

©amttbig meb ScaoeniuS oar Iftorbmanben 5ft icU 8au* 
tits f on 2lrctanber etler Dtorbagge, fobt 1561 i QoerneS og 
beb 1616 fom Sijlop i 2>iborg. £an oar en bogtig 2Wanb og 
en ftittig ©fribent, ber efterlob ftg iffe faa Dpboggelfe§ffrifter, 
$falmer og Sigprcebifener. s Blanbt tjan§ oorige <2amtibige 
r;aoe oi allerebe omtalt £>igteren SlnberS 9lrrebo (f 1637), 
ber erboeroebe jig et beromt ftaon oeb fit „3)aoib§ ^falter," 
fom ubfom 1623, og oilbe et glemme $oul 5lnberfen 
aWebelbn (f 1632), ber bleo $reft i Dbenfe 1602 og gjorbe 
fig befjenbt oeb flere Dpbpggelfe§ffrifter, blanbt tjoitfe ban$ 
$oftil for Ungbommen ooer alle (SonbagSeoangelter, ber forfle 
($ang ubfom 1614, fanbt megen Ubbrebelfe. 

Samtibig meb 2. Scaoeniu§ (eoebe og oirfebe paa ^[axib 
©ubbranb %\) or [at §fon, ber i 56 31ar meb Shaft og ftot 
£>ogtigbeb fom Siffop fiorebe £ole Sifpebomme paa 3§lanb 
og erfjoeroebe fig fiore $ortjenefter af IRcformationcnS ©jen* 
nemforeife og ©ibenffaberne paa fin goebreneo. $an ooerfatte 
bel§ felo, bel§ oeb -£>jelp af 2inbre paa tSlanbff etler bd gamle 
norffe Sungemaal Sibelen (1594) og mange af fin $tb8 for* 
trinligfte t&eofogtffe $erfer, fooilfe ban lob trrjffe paa et af bam felo 
oprettet 53ogtrofferi. £>enne mcetfelige SWanb, fom fjanS SanbS* 
moenb falbte ben title Sutler bobc 85 Star gammel 20 3uli 1 627 -. 

1 SrebtbeoQtSfrigen rafebe i StjbfHanb, s^eften i Sergen og anbre ©te= 
ber 1616 og SIbebranb 1623. Samme Star rtjftebe et Sorbffjelo 9torge 
fra £)$Io tit Sljronbbjem, b>i§ gatge maajfe Oar Dpbagelfeii af $ongS= 
bergS ©alooerf. golfet Dar uroligt. $aa et SebingS og ©agtfjing 
paa ©ieSmerbif t §ettanb§ ©fibrebe, bled Sbingfreben brubt. ©en 
fttjgtenbe ©orcnffrioer „bteo i ©sen forjaget og unbfom i ftor ^enfel 
meb Giber," men gogben bteo ttmngcn tit at twinge meb Senberne 
efter bereS SJiHie. 

2 Jon. Fin. hist. eccl. Ill, 368—443. ©Spoltlt Isl. Arbceker. 1. SBegner. 1627—1654. 227 

V. 

OTtagifter Sfjomas (Cortlbn UJegner. 

1627—1654. 

£an oar fabt i Siinb i ©faane 23 IMpril 1588. £an$ 
gaber bebte C£ort 28egner, ban§ QJtober (£Uine Ibome3batter. 
6 2lar gammel bleo ban fat i Sfole og bimitteret til 5ljoben* 
baon§ Unioerfttet 1606. 2 3lar efter fif ban 5longen§ ftofr og 
famme Star bleo ban falbet til eoerfte £orer neb ©ore Sfole. 
1609 promooerebe§ ban til 23acca(aur og bleo falbet til ooerfte 
$em oeb SunbSSfoIe; men imbflog ftg, tia fjan rjaobe taenft, 
i gotening meb ftannonicu? Dluf 6tiefon§ <5on 9tit8, i lib* 
lanbet at uboibe fine linqoifiiffe og matbematiffe ©tubier. 
$)enne $lan ffranbebe, i>a 9liI8 bleo fog, boorpaa fjan mobtog 
ftapellamet oeb oor $rue Slirfe i ^jobenbaon 1611 i f;an§ 
2llber§ 23be 2Iar. Samme Star bleo ban 2ftagifiet unber (5. 
2ongomontanu3e§ iHectorat 1 . 1617 falbte§ ban af oelbrjrbig 
©teen Q3raf)e meb menige SBorgcrffab og 9kab til Sogneprefr 
i Munbborg. Sen 22 iDcai 1618 bleo ban „efter fongelig 
Sefaling" falbet 2 fom ©ogneprefl til ©t. Diicotai ftirfe i ftja* 
benfjaon. 1527 be[fiffebe§ ban til 23tffop ooer ©taoanger 
©tift og 7be ©anbag i Jrinitat orbinerebeS ban af 23iffop 
% Orefen. $)en paafalgenbe 25be ©onbag i Jrinitat fcolbt 
l;an ftn farfre ^raebifen t ©taoanger og 14 Sept. beltog f)an 
ferfle ©ang t ftapitletS ftorbanblinger. 

20 ftebruar 1628 famlebeS efter 23ifpen8 Snbbgbelfe i 
©taoanger et talrigt SDtebe af ©etfrlige 3 , for bocm op(ae|re§ et (Efter SBegnerS egne Dptegnelfer, ber Dare i SijrljoImS Sterge. 
©og of Sorgermefteren og SRaabmcenb i ftjobenfjaon 21 9)lai. @c 
$alb$brebet mebbelt of §. Sterbam i IjauS SinberS 2lrrebo£ fieonet 249. 
©et beftob foruben af SBtfpen of Sapittets refiberenbe 2fteblemtner, 
^rooft og (gogwepreft i ©taoanger ©abriel CauritSfou fitnb; Soefeme^ 
fter (SI0118 fiouritSfon (@fabo), ©Mem efter (Sector) ©ttlef SauritSfon 
('Sfabo begge ben afbebe 5?iffop§ ©oiincr, CSfjriften fiauritSfoti, ^rooft 
og ©ognepreft til SBo, og §anS SWabSfon ^rcebifant (o: 2ben $reft 

15* 228 JRigSbag i (Eljriftianta 1628. 

TOftoe fra 3en3 3uei, ©tatbotber i ftorge, 3en§ SBielfc, 
9£orge§ $ige§ $ant§ler og ©unber Sange, 23efating3manb 
ooer £en§berg§ Sen, bt>ori bet paalagbe§ 23ifpen feto meb 
nogte of $refrerne i 6tiftet at inbfinbe fig ben 8 2ttart3 forft* 
fommenbe i (Ef)riftiania, for ber at betibrere om San* 
bet3 $orfoar i benne fatlige Zib$ Silftanb og b»ab 
Contribution t)an§ 2^ajeftat§ Unberfaatter goboitligen og (om 
liben og Seitigbeben ubfrceoer oilbe unberbanigft beoilge og 
ubgioe. SSiffoppen unbjtolbte ftg meb, at ban iffe felt) tit 
befkmt Z\t funbe mebe, „bdabe for ©oagbeb og <5frabe(ig|)eb§ 
©fnlb faa og for tungt $or§ og anbet fom (Sub bannem meb 
i benne Xib befagte" 1 . £r. ©abriel SaurttSfon Sinb, 
Cannif, $roofl og ©ognepreft tit 6taoanger3 2)omfirfe og 
$x. X f) o t g i r $an§fon, ©ognepreft tit (Sgerfunb, bteoe berpaa 
uboatgte paa menige $roojier3 og $refier§ 33egne b?r i &ta< 
o anger ©tift, at be ffulle paatage ftg benne Oteife tit (Strnfti-- 
ania og i „forbenaeonte $erf og 2(Srinbe baoe futbfommen 
gutbmagt at gjore og tabe fom (Sn&oer felo oar perfonlig 
tiljlebe." 

3)et fotgenbe 5lar (1629) forefalbt ber et $ar ©ager i 
Capittet, fom oi noermere tulle omtate, ha be tabe o§ fajie et 
23tif inb i 3)atiben§ firfelige og oerbStige $orf)olb. 3 be £age 
oar en banfl 9Ibel8manb (Ef) riftopf) er ©ope forlenet meb 
SRebeneS, ftobogbetaget o. m., og M oar en monbig £erre, ber 
tigefom £>r. 3 0r 9 en ^ aag °9 f* erc ©amtibige, gjerne oilbe $re* 
jierne titttoS. £an baobe tibtigcre, fom oi tjaoe feet fremjraaet 
fom Slnflager af ben gamte Oftorten Utff i £olt og ffitt bam 
oeb ban§ Rati), (fom bet fgneS iffe uben ben £enftgt at ffaffc i ©tabanger). goruben bem bare tilftebe §r. ©artiel Sergenfon 
i §jcelmelanb, ^roDft i Sftyfylfe og Sarmfunb, §r. 2tbrab,am @rtgel= 
breftfon til SlbalSneS, §r. 3RatI)ta* §enririfjfon til ftlej>, §r. SlnberS 
$jeIb$fon til Stoerftratib, Sacob §an§fon til §aalanb, Sfjriften ^JaUefon 
til §©lanb (a: C^lanb), Samuel fiauritsfon Sinb til ginne, §r. 
©efften SenSfon til SdenneS©, §r. ©effren SenSfon til Su, §r. Styorb 
££.orbfon til ©tranb, §r. SDtarcu* ^eberSfon til Scelfe, §r. Sljorgir 
§an$fon til ©gerfunb, ©ent ©entfort til Sorffueftab. 
§an fjabbe nt)8 t<eb Seben tabt fin §uftru Secilia ©eubcr. <L ©oge 09 ^refterne i Sdobtjflbclagct. 229 

cn 2tnbcn fammc). 3 octte ^ ar l°b ban for ftapitlet anflage 
©ogneprejlerne i Ofobpgbelagct, £an8 £an8fon SWariagcr til 
(Sffuie, 3W3 *Pcber3fon i SceterSbalen og 3 aC0D Saurfon Smitf) 
i Q3pglanb foraf befatte jig meb oerb$lige tforretninger og jlrioe 
J)ofumcnter og stager for SUrnuen. Sagen fom for ftapitlct 
12 Wlai 1629 1 . 

^on8 3WariagcrtUta(tc8„forbi ban bebrioer abffilligc oerb§= 
ligc Sager og inbbilber jig at foretage jig allerjaanbe St lammer 
og Xxxitt mob fin oerbSlige ©origbeb." Der fremlagbe§ blanbt 
anbet en Sebbcl, ffreoen paa (£oje 9bc ^ebr. 1628, r;oori 211* 
muen opforbrer til at mabe paa Mfetbing, for at famtale 
om at forebrage nogle SpargSmaal for Stongen. Denne ©eb* 
bet beoifte§ at ocere Iceji paa Salle ftirfegaarb. 

£r. £an§ mabte perfonug, flagebe ooer at ban oar rung* 
fjar og beflagebe, at ban ei baobe maattet faa ©tconingen 
mob jig at (afe, jljanbt ban bet) $enge berfor. 3 Slnlebmng 
af benne 9lnfe fremlagbe r;an (L ©ope§ egen Sebbel, tmort 
fjan tillaber 9llle og (Snfjoer at ffrioe bot§ ftlagemaal for ,/Mb 
og Uret bennem at fnnne ocere benbt." (Snbelig fremlagbe ban 
2 ©fubSmaal, ijooraf ttt ene oar ubjiebt af $ro»jien og 24 
2ftaenb, boon menige 3llmue i (Soje taffer #r. £an8 „al &Sre 
og ©obe for ban§ flittige og tro Sjenefie baabe inben og uben 
$irfen." £an bleo frifunben for benne ©ag og flere, men bamt 
i SBob af 8 Ortug og 13 2ftarf forbi ban baobe ffreoet en 
©terming ooer ©orenffrioeren, ber baobe figtet Olnf $ennefo§'§ 
£>ujiru og banner for Jrolbbom. 

2) 9ltl§ $eber£fon ©ogneprejri ©oeter§balen og ^rooft 
i Diobpgbelaget tiltalteS „forbt ban b«t>be unberftaaet og titfor= 
brijret fig at tage og gioe fra jig beffreoen unber 5)annemanb8 
^nbfegle #r. #an§ 271ariager8 ©fubSmaal, fom (S. ©ope for* 
mente at ocere anrarenbe en oerb§(tg Sag og bemelbte £>r. 
9til§ ar baoe inbfalben ubi 2bingft'rioeren§ Schilling." 

£r. v JNl§ fremlagbe t>d paaflagebe ©fubSmaal og oplpjte, SSIanbt SapitletS SDleblemmer nceotteS oeb benne Seiligfjeb $eber ©aje 
gulbmcegtig paa ©effren 3fri8mu8fon8 SJegne, fom nu er forleiiet meb 
SohicS 09 core SSatneS ^rcebenbe. 230 £. ©o^e og ^refterne t Slobfcigbelagef. 

at ban efter 23ifpen§ Sefaling ttar bragen til (£t>je for at un* 
berfege om #r. IRariager Dar Qiarfag i 1) at "Drengene (o: be 
ubffreone ©olbater) ei mabtc og 2) at beer 93onbe b(et> ft abemt 
(in ba(t>e S3 obS lob efter ben foenffe gctbe 1 . 3 
Slnlebning af £r. ©one§ $(age fremtagbe t)an et t>e(f!rerjet og 
frimobigt $orfuar, i fcoilfet ban ubmffebe, at bet oel et oar at 
gjare 3n fe 9 reD * eorenffrioereng ^a(b, naar en $rot>fr offentlig 
i 5?irfen (ob anfitfle Unbcrfegdfer om en ^refi§ $orbolb og at %H ncermerc JDplijSrii'ng tjerom fan tjene, at gogeb $eber Sotmnfon 
anflagebe paa §errebagen i ©fien 16 Stuguft 1613 Sllmuen i 9tob^g= 
belaget, forbi be l)aobe negtet, at ubrebe enten Snegte eHer $negte= 
penge til at b&eroe gremmebe for fig i fibfte foenffe trig, ibet be 
fiaaberaabte fig gattigbom og gamle ^rioilegier, font ffulbe ocere bent 
fratagne nf ®rif Sttund), uben bog at funne beoife bet. Sigefaa ffulbe 
be Fmoe gjort i ben tibligere foenffe geibe. ©ebemteS at fmoe forbrubt 
I 93obSlob, unbtagen Dbel8a.oo8, til kronen. %o ©age fenere (18 
Sluguft) felbteS ogfaa ©om i Slnlebniug af g-ogbenS Ilage ooer 9to= 
bljgbelagetS ^refter, £an8 £an§fon til ©Oje, Sacob ©meb (©mill), ga= 
briciuS) til SBgglanb, 9W8 ^eberefon i ©ceterSbalen (?: SSaHe) og Sa= 
cob ©lauSfou i Omlib, forbi be iffe Ijaobe efterfomntet ©tatfjoIberenS 
og tantSlerenS 93efaliug om at leoere §cft (9tt)tter), IjDilfet fiben 
bleo mobificeret berfjen, at be iftebetfor geriift §eft ffulbe fenbe 2 oel 
ubftafferebe §agefft)tter, (joilfe be iffe rjaobe fenbt, ligefaa libt font be 
baobe betalt ben maaneblige SSefolbuing. ©agen oar farft anlagt paa 
95affetlt)tng 20 Sunt b. 31., Ijoor be Snbftceonte unbffujbte ftg nteb ftor 
Strmob, men tilbebe at gjere Ijoab be funbe. Sagmanben fjenoifte 
berpaa ©agen til §errebagen, IjDor bog ingen af ^refterne mebte. ©e 
tilpligtebeS at erlcEijge ben refterenbe Ubrebfel og for llbelabelfen beraf 
inbtil nu at b#bc 8 Ortug og 13 Wad. 

tyaa famine Sib (16 Sluguft) og <S>teb anflagebe ©turing oon 
93ob,l SenSfjerre t 9tebene§ og Sftanbal, ©ogneprefterne SlnberS 9Kat= 
fon i Sfjeet, ©amuel Sergenfon i SOianbal, (Erjriften i ©ognbal og 
Sergen SlauSfou i DberneS for Unblabelfe af at leoere golf og 
93efotbuing i Salmarfrigen. ©e 4 ^refter tilfammen ffulbe ftiHe en 
geriift §eft. Ubfalbet bleo font meb OtobtjgbelagetS $refter. ©amme 
©ag tiltalte SenStjerren ogfaa Stlmuen i 2ttanbal for Ubelabelfe af at 
betale be paabubue UbrebSler til 93efolbning af bet trigSfolf, fom Oar 
l)Oeroet iftebetfor be ubffreoue ©olbater af btSfe £e£jn, fom belS 14 ©ept. 
1612 Dare tjjemforlooebe, btl$ egenmcegtig ^ a o b e begioet fig 
Ijjem fra fieiren oeb ObbeOalb 1611. ©amme ©om fom i $to* 
btigbelaget. ©amme ©ag anflagebe Ijan en fjel ©el 33enber af 3)tan= (S. ©one og >£reftcrne i Dtobpgbelngct. 231 

bet Del oar en geiftlig Sag, naar en $reft beffolbteS for at 
Dare meb at ftifte Oprar. #an mente og, at bet oar QJrooftS 
og 2Wcnigbeb« $ligi at gioe faaban Unberfegelfe bejTreoen. 
Sovenffriucren bar fun at flrtoe oerbSltge ©ager. #r. 9til§ 
bleu albcteS frifjenbt. 

3) £r. Stttob Saurfon (Smitb)bleo rtttalt, „forbi ban 
unberjioaer fig for DWanbbrabere at ffrioe, ftong§bag at for* 
bnerne, og ubi fiongSbagen at fabe jig inbfare fom bebfte 
$rouff i ben Sag, item forbi ban ubi anben oerb§ltge Soger 
ftg forbrijfcr at ffrioe, uagtet ban ofte bcrom ffal ooere yaa* 
minbt, formencbeg, at ban 03 bcrbo3 bar foettcS til rette efter 
Drbinantfen." 

3acob mabte felt? og inbleoerebe et ffriftligt Soar, f)Oori 
ban falbcr jig „en fatttg, ffrabelig, bebaget SDtanb," men for* 
[barer jig gobt. 2)ieb £cnfrm til Drab?fagen mente ban, at 
ban Del maatte ffrioe til fin garnlc 9Sen £r. $boma§, ber oar 
ShntslerenS ^ulbmcegttg. £an oplgjte berboS, at ba ban met 
3 2)camb fenbte famine JtongSbag til 'jvogben, erflajrebe benne, 
at ben iffe buebe, b&orfor Drab§manben nolens volens maatte 
gioe ftogben mange $enge, farenb ban oilbe ffrioe til $ant§* 
leren efter en no. £an baabebe bog, at boab benne „tene- 
brosus homo" f>at)be gjort, non inpune ni tailor fecerit. 
f>an paaftob, at ban along far mi, et belter a( ben Stunb 
ban fjaobe oceret i (ftorge, baobe bart, at en fatttg ^reftemanb 
jo maatte conctberereS faameget at tage fine SognebanberS 
SfubSmaal og ffrioe et Jefiamentebreo, naar ban befagcr fine 

balen for forffjetiige gorbrgbelfer unber Srigen, ibet Stogie \>aa cgen 
£aanb og 11 ben Jillabelfe tneb ganer og Srommer Dare 
brogue Ijjem fro ficiren neb ©binefunb 1611 og oeb Ub= 
b eon! la 1612, og Slnbre uogtet Ioolig ubneednte Ijanbe negtet at 
ubbrage fom ftnegre og SaabSmcenb 1612 og belS negtet at ub= 
rebe be paabubne Sontributionet til terrene SBefolbning. 2agman= 
ben t)at>bc paa SMemftabtrjing 2 Sunt bemt bem, fom Hare remte, 
freblofe og be Slnbre i Songcn* Itnaabe mcb ben Semcerfning, at i 
ben gamle foenffe geibc blene lignenbe @nger i SWanbal og pan anbre 
©teber affonebe meb ^Jenge. §errebagen bomte be @ft;Ibige til at 
Ijar>e forbrubt bcre§ greb og at lofe ben igjen bo$ fongens Sen§= 
manbj elter fare trebles. (Sranbt Ubbrag of §errebag?protoFofIen.) 232 SBegner 1627—1654:. ©ignen. 

©ognebanber i bere§ ©frobeligbeb, om ban berom blioer an* 
inobei. $orfoaret war unberffreoet Siugtanb 1629 vestrse 
dignitatis subjectissimus Jacobus Fabricius (©mitl)). 

#an frifjenbteS for 5l(t unbtagen for at rjaoe ffreoct %& 
fiamentet, i boilfen 2lnfebning rjan ilogbeS Soben: 8 Drtug 
og 13 Wlaxt 

©amme 2lar (15 3lpril) jreonebe 33ifpen £r. £boma§ 
$f)ilip§fon, 2Kebtjener i Unbal, fom bleo beffplbt for at befatte 
fig meb abffillige ©pogeri, ©ignefonfter o. m., fom iffc famine 
et ©ub8 33am, fpnberlig en $reftemanb. Sifpen fremlagbe i 
benne 9lnlebning toenbe ftemme ©tgnefebler, fom af fjam oare 
ubftebte. $x. Z\)oma% mobte perfonlig og oplpfh, at ber &an8 
Prober $x. 3)agfmb $bilip§fon, iDtebtjener i Sjettanb engang 
fom til bam og oar megetfng, bab ban l)am forbore om noget 
9}aab mob l)an§ ©oagbeb. .pan t)enoenbte fig ha til 9frl§ 
Otobfiab i Sjetlanb, fom Ijaobe Drb for at funne ffaffe $jefp 
mob abfftflig ©pgbom. £>r. Dagfinb bah ftn Srobet tale meb 
SfUS og ffreo t)an ha ben ene ©ebbel efter 9iil§'§ SKunb, men 
ben anben gao t)an #r. £boma§. ©agen opfatM ti( at 3)ag= 
finb og -SRilS oare for&arte og forrjanb(ebe§ igjen i ftapitlet 
17 ^urti f. 21. fJtflS befjenbte, at \)an benpttebe en ©ignefeb* 
bet til at Ijelbrebe $oe og rjenoifteS til oerbSlig $et. 33robrene 
$boma§ og 2)agfinb blcoe berpaa forrjorte. StjomaS befjenbte, 
at rjan l)aobe ffreoet ©ebbelen bel§ efter 9tU8'8 og bel§ efter 
fm £jeneftepige§ Drb. £an bab om Tiaaht, ha ban paobe 
gjort bet af ftjerligfjeb ttl fin Prober, 2)agfinb titfiob, at ban 
fjaobe b^hd fin 53rober, men at rjan ba oar forrpft i £ooebet 
og oibfle libet fmab ban gjorbe. £an baobe, ha Iwn igjen 
fom til $orfranb, angret at fyan baobe geraabet i bet ©pageri. 

2boma§ bleo bomt ttl at ftaa aabenbar ©frtft og frraffe& 
af ©origbeben efter $ormue og til $aaj!e ocere fufpenberet. 
Sagftnb bamteS til i $roofien3 9teroaerelfe i 55jellanb§ $irfe 
at afbebe fm gorfcelfe og at beht til ^ofpitalet. 

$napt oare bigfe. ©ager afgjorte farenb 33ifpen og $apit* 
let fif en no ©trib af mcegle i, nemtig en freftig Salgfamp 
i Unbal. $)en befjenbte CPeber Slan3fon§ ©on og (Sftertnanb 
£r. (£lan3 maa ooerc bab 1629 om SSaaren; trn' 18 SWai 1629 SJnlgfnmp i llnbnl 1(329. 233 

efter 61au3fon8 Deb inbfanbt fig i Unbal #r. 3^^9^n % bo* 
maSfon, ©ogneprefi i &t)ine3bal og $rooft oner Sifter og op= 
forbrcbc IHlmuen til ©an og ^aafalMfe om en anben retftttbtg 

eognepreft. Der tiliobeS berpaa £r. SauritS #an8fon ben 
IS 3Wai at proebife i UnbalS tfirfe. ©iben baubc £r. #an§ 
Sergcnfon, aWebtjener paa Sifter, ogfaa begjert at maatte 
labe ftg bare, boilfet tilflobe§ (;am en anben X>ag. Dieppe 
l)at)be #r. SauritS bofbt fin $rccbifcn ferenb en 23onbelen8~ 
manb fremftob og opforbrebe Sllmuen til Sngen at naelge ferenb 
be fjciDbe bert ftapellanen paa Sifter. 3)er fom berpaa Sub 
til $rooften, om at fomme igjen til Unbal for meb 7 iDiaenb, fom 
SWenigbcben baobe uboalgt, at bortgioe ftalbet. 3) a $ropfien 
anfotn til ftirfen baobe $x. #an8 allerebe begnnbt paa Slbfo* 
tutioncn. (Sfter at ©uoStjenejien t>ar enbt begjerebe $rooften, 
at be 7 ubfaarne SDfonb oilbe fammentreebe meb fjam libt 
ubenfor Sborberen, at tjan funbe ^ere bere§ Opening. 2)?en 
ba be nu ffulbe til at raabflaa ftg meb binanben, tramgte 511= 
muen inb paa bem faa be tngen 9to funbe fact til at raabflaa, 
ja en -perremanb 30*8 ^n ^arbau ooerfatbt enbog $rooften 
meb onbe Orb og nilbe at Senberne ffulbe falbe £r. #an§. 
$roofien flagebe nu ooer, at ban ei neb #reb i ftt pronftelige 
(Smbebe og bab berfor 5llmuen at ubfeette 23alget inbtil SBtfpen, 
fom ba i fin Sifitat? ttar foroenrenbeS, anfom, ibet ban mente, 
at $erb3lige, fom ^ntet bavbt meb ftalbetg SBefaettclfc at gjere, 
ffulbe afbolbe fig fra at gfere 3nbgreb i ban? 5luctoritet og 
2ftnnbigbeb. SUmuen erfloerebe imiblertib, at be famine £)ag 
nilbe bane $reftet>a(g og fenbte be 7 Salgmaenb efter $rooften, 
fom imiblertib Ijaobe begioet fig berfra oner paa ben anben 
©ibe af (Stnen. £er falbte btSfe efter $rooften§ (Raab og meb 
fwn$ ©amtnffe falig £>r. SauritS £an8fon. 

£>a Sbtngffnoeren unbftog fig at (Tripe $alb§bret>et, efterbi 
ban beri bleo binbrct og forbubt af £>r. £an§'3 Silljcengere, 
lob $rooften feln JValb§breoet ffrioe og forfeglebe bet meb 4 af 
7 $a!gmanb, tbi be 3 tuxgrebc ftg, forbi $a(b8breoet ei oar 
ffreoet af £f)ingf!riwen. $x. SaurttS lob berpaa fagfege biSfe 
3, fom baobe tmlgt bam, men ei oilbe unberflrioe, boorpaa be 
unberffreoe Salgbrenet i hd en af bem ©iffuorb $labfrab er* 234 SBegner. 1627—1654. 

ftoerebe, „at ban iffc fjaobe turbet forfegle $alb§breoet, forbi 
3unfcrcn, ^ogben og ©frioeren rjaobe bjannem bet forbaben 
unber fin ,9(Ere§ ftortabelfe." Jffe beftominbre baobe ftongen§ 
mtmbtge 2en§berre Gbrifioprjer ©ooe§ $ogeb inbfat #r. 
#an8 i Unbal og gioet bam ftoflntS, uagtet bet er fat i 
Otette om #r. ©one§ ©efaltna, burbe mere at agte§ enb ton* 
gen§ DrbinantS og aabne 33rco. ^an ^at)be- berpaa prcebifct 
og ooertaget 5?albet§ 53efiorelfe. £ermeb oifbe ^rooften og 
#r. SauritS ei labe fig time, men $rooften fleonebe £>r. #an8 
3ovgenfen for tapitlet fom ben ber efter ben mebbelte 
$remjii(ling ulooftg baobe inbtroengt fig i Hnba(§ $alb. $r. 
#an§ mobte perfonlig, og fremlagbe en ffreoen f^reniftitling 
etler Stlfoar, bnor ban paaftob 1) at be 7 2Jtanb forft fjaobe 
Fatbt bam, men at ^rooften ben et oilbe famtoffe, ibet fjan 
oilbe bane 93alget opfat tit 23ifpen§ 2infomft, nemlig i ben 
SWening, at ban imiblertib funbe ooertale be 7 Sftcenb. 2) 
at ban af 8en8manben (efter Orbin. folio 28) oar inbfat og 
fyaobe faaet 5Mlat§, faafom fyan far oar ejamineret og orbi* 
neret af 53iffop ©fabo. Setpaa fremlagbe bjan et $ibne§bnrb, 
ubfrebt af 12 2Jtenb, buori forlangteS 8en8&erren8 |)jeip, ba 
SUmuen oilbe baoe £>r. #an8, meben§ be 7 2)icenb oare 
frafalbne. 35c 3 af bigfe baobe bog erfloeret, at be efter 911* 
muen§ 23egjering farfi oilbe falbet £>r. f>an§, og $ogben i 
QHanbal, (Erjriffian ©terdje, baobe ber&oS erfloeret, at ^rooften 
paa 9Jh§tanfe baobe rejeceret 2en§manb, og en anben bleo 
oalgt i &an§ 'BUh, famt at ban baobe ftaatt faa noer, at r)an 
fyarte, at be 7 99?oenb oilbe baoe $an8, men at $roofren bertil 
ci oilbe gioe fit ©aintoffe. 3) fremtagbe§ 24 2Umue3manb3 
fjeberlige 33ibne8bgrb om #r. #an§ faaoel ^a ban ijente #r. 
(£taufe§ (Snfe i benbe§ 3faabfen§ lar fom ftben. 

(5. @one§ gogeb, 3°^ an Sibou, lob ogfaa fremlagge ftn 
(Srffoering, at £>r. £>an§ ei baobe inbtroengt ftg i Unbal§ ftalb, 
men at £r. 3argen fjaobe banblet mere af $ab mob£r.#an§ 
enb meb nogen JRet. 

(Sfterat 2Mbner oare forborte og ©agen noie oar granbjlet 
bemte tapittet, at uagtet Spx. ^exc^m mente fig ei mob Drbi* 
nantfen at baoe forfeet, faa oar ttt bog ei meb £>r. 8aurit§'§ etiftSgrcenbfen foranbreS 1631. 235 

2>alg fa a albele§ (ooligt proceberet, boorfor fwn ibemteS en 
Sob af 20 Dnlcr til ©taoanger #ofpttal. „6oab ftg belanger 
#r. #an3'8 ftalb og 3n&fcettetfe, ta fnne§ ben $roce8 ganffe 
unberUg og urigtig" forbi be 7 27tenb8 ftalb iffc oar fjenbt 
paa (caSferet), #r. ^acob tngenftnbe b«t)be pracfenteret fig for 
SBifpen, foni bet tilfom at forffrioe bam tit BenS&erren efterat 
baoe prooet ban§ Socrbom og Sennet, og bog banbe (J. ©one§ 
ftogcb mbfat bam, uagtet efter ftororbningen, „en $rooft og 
ilfe en Jyogcb flat en $reft inbfeette." (Snbelig banbe 
#r. ©one albeleS ubetuffet ©uperintenbenten i benne ©ag, 
uagtet ber er anorbnet, at naar ber toifreS om noger ftalb ffal 
fienSbcrren og SBifpen „ben tilretre, fom ber bebfr 9tet fan ba»e." 
©fter flig £eiligbeb bnmte§: „#r. £an§'§ 3 n *>9ang til 
UnbaU Jtalb iffe lonlig at ocere, men efterbi ban bar 
(L ©ooe§ Mats funne oi iffe om famme talb gine nogen 
enbelig Dom, men foeiifhtle ©agen til itongeng Slfgjorelfe." 

£r. £an§ bebolbt ftalbet, og oar i benneb 40 2lar ©og* 
nepreft i Unbal, bnor ban fiben falbteS „gamle $x. £an§." 
#an rarer i StalbSbogen ^amilienannet ©otfcon?. 

3 5Iaret 1631 foregif ber en iyoranbring i ©taoanger§ 
SBifpebemme, ba tfongen ben 10 2ipri( befalebe, at falling* 
bal en 8 og SSalbreS $rooftier, fom bibinbtil banbe lagtunber 
©taoanger ©tiff, nu ffulbe forene§ meb Sbriftiama Stiff, me* 
ben§ at ©ore $£elemarf en§ $rooftt, ber far banbe lagt til 
£amar§ og fenere til (E&rifitania SMfpcbemme, nu ffulbe inb= 
lemme§ i ©taoanger ©tiff. $eb benne jvoranbring fritogeS 
©taoanger 33iffop for en meget befoerlig SijitationSreife til 
©taoanger og ISalbreS 1 . 

©amme 2Iar (29 ^uli 1631) befol Jlongen fom ©oar paa 

1 tfonfl Gbjtfttnn IV beb 24 Suni 1630 ©fatb^olber Gbriftopljer itrne og 
Gorges 9tige8 SantSler Sen* 93jelfe at foranftalte en Dntbtjtning af 
biSfe Ganbffnber, om bet befoennneligt funbe ffe og 20 Stpril 1631 be= 
fol l)Qii at gornnbringen ftraj ffulbe ffe. Unber 21 Dftober 1633 
paalagbes bet G. lime tifligemeb SBifperne i Oslo og Staoanger, at 
ofgibe ©rflcering tit ftancelliet ober en af nogle ^refter i 0bre Sftele= 
mart afgioen Slage ober ben ffete gornnbrtng. Sop. Sour. 32 £efte 
S. 183-185. 236 griebrif Illbiee filming 1648. 

abffiilige stager, ber oare fremfomnc paa ben #errebag, |>an 
bettc 9Iar fjolbt t 2Sergen, blanbt anbet, at bet l)Oer #0fi flutbe 
i Ijoert ©ttft of 23efaling3manben meb 93 tfpen og $a* 
pitlet fcdteS et oift ftapiteU ftjob i fmert $ogberi efter fin 
Sejfaffenbeb, tmorefter ^irfetneS ^nbfomme ffal beregneS 1 . 

5 9kr fenere, (nemlig. 12 2ftart§ 1636) ubfom en fongelig 
Jfiefolution, booroeb ben S3ifpcn i Staoanger beneficerebe ®aarb 
2Ralbe meb unberliggenbe ©begaarb og ftirfe tillobeS mage* 
fltftet meb 23ro ©aarb og ©begaatb famt ^on(anb§ 5tirfc. 

1648 ben 28 $ebrnar bobe ben alberfiegne (S&tijttan IV 
cftct en long og otrffom tRegjermg og efterfulgte§ af ftn Son 
$reberif III, ber bleo fjnlbet meb megen ^oitibeligtjeb i (S&ri* 
ftiania 24 2tugujh 55eb benne Setligbeb oare ^orgeg 4 St* 
fpet ogfaa tilftebe, nemlig 9J?ag. 2boma§ SBegner, ber oar ben 
albjle SSifp, SWag. Suboig 2Runtl)e i Sergen, @tif SSrebabl i 
Sfjronbbjem og 3Jfag. penning ©tocf flett) 2 . $en ftbjie 
oar 7 3u(i 1646 bteoen Sijlop i (E&tifliama ©tift, efter at 
f)an tibligere fjaobe ooeret Sector oeb (Ebtiftiania Sfole, $ro« 
fcSfor oeb (E^rtftiania ©nmnajium og StotSpreft. #an oar 
fobt i £aber§(eo og oar en flog og bogtig 2ftanb. 

tort efter nbbrob ber i (Ebrifttania 33t> en Ijefttg 6trib 
meltem (%iftiania ^reftejlab, i t)t)i§ ©pibfe ftob ©ognepreften 
OWagifter SrugelS Dcietfon og Soereren oeb ©omnafiet 2ftag. 
S'UeiSSoenbfen (S^ronid), ber blanbt anbet ubffjelbte <5tat$* 
firfenS $rejrer fom ©atanS 2tpofiU\ «Baal8 $refier, ftabbrenbe 
$apagoier, £unbe, fom labc fig Oftunben floppe oeb et ©toffe 3 bette Olar (15 gebr. 1631) ubfom ben fongelig Sefaling (af 15 gebc), 
at be ©eftemmelfer og ©ofumenter, font angif Sirfen og ©eiftligljeben, 
fom fanbfe§ i ©tiftet ffulbe inbfenbeS forat ubgibeS i Srbjffen. 3lf 
Srrjfningen bleo ber imiblettib Sntet, men Songebubet bibrog til at 
ffiHe ©tiftet meb be ©rebffaber o. m., ber nebfeubteS til ©anmarf. 
Dm §eitibeligbeben oeb benne fietligbeb fe SBolff Norrigia illustrata 
«Pag. 152. Gorges Slbel, fiagmcenb, SBifper og ttbbalg af ©eiftlige og 
$tenber, bare fjer famlebe. gra ©tabanger bare tilftebe foruben SSegner, 
3d r gen SfjomaSfon, sjJrobft ober Sifter, ber anferte ©tabanger og 
en ©el af SBergenS ^refter, fiagmcenbene Sluguftin Oluffon fra 2lgbe= 
fiben og Sacob Staff i ©taoanger. Dm ©tocffletl) 2?ubft. in. 497. QBegner t 1654. 237 

ftjeb oft). Z\[ Dommere i benne forargelige ©trib ubncetmte 
ftongen (21 Sept. 1651) 9torge3 nne ©tatbolbcr ©regerS 
ilrabbe og i bo ma 8 2B eg iter, ber fleonebe be flribenbe 
garter for fig i (Sbrimania ftapitelbuS 31 EiartS 1652. 23i< 
ffop ©tocffletb uar felt) 5lftor og fremfatte fin 2lnfe i 7 <flunf» 
tcr. ©anbfnnlig Met*, umft af fjoab ©runb, ingen £>om felbt; 
$ontopyiban dntager, at ben ffnlbige $r. SRictS inben 3)ommen 
ffulbe felbeS, neblagbe fit (Smbebc og began fig til ^jeben* 
baon, boor ban fortfatte fine libenffabetige 2lngreb paa ©eifl* 
ligbeben, bleu tiltalt, og (1655) bamt til emgt $aengfel paa 
35rarbolm. men fiben fat paa fri $ob af be 6t>enf?e, fom ba 
fpillebe 3Hefhe i ©joelianb. 1 

©tananger ©lift talte paa benne Jib 133 ftirfer og 43 
$reiier 2 . 

3 1645 — 46 lob Q3iffop SBegner ubbtigge 2Ruren paa norbre 
6tbe i £>omfirfen og anbringe 4 $inbuer, hooraf 2 ftore meb 
23aaben i, noeft onenfor £>ebefunten. Jibltgere (1638) bartbe 
ban ffjenfet ftitfen en Dblatoeffe af 8<?lt> paa 18 Sob 3 . 

SBiffop QBegner bebt 13 December 1654 i en 5llber af 
67 5tar og bler> begraoet paa ban§ ftaonebag, <St. £boma§, i 
©taoanger 5lirfe§ (Sbot. 2)er fatten et Monument afSiibrjug* 
getnerf oner bam meb felgenbe $aaffrift: 

mrv 

Dormit sub tumulo hoc vir admodum reverendus cla- 
rissimus et doctissimus Dominus Mag. Thomas Conradi 
Wegnerus, episcopus olirn Dioeceseos Stavangriensis 
vigilantissimus, qvi pie in Domino obdormivit die XIII 
Decembris An MDLIV. 

1 (Soudjcron Ijnr i norf! Sfjeol. SEibSffr. mebbelt en neiagtig paa utrtjfte 
©ofumenter gruiibet gremftiHing om benne ©trib. Dm famine ©trib 
fe Pont. ami. VI, 30, 38 o. gl. og |>eloeg ben banffe SirfeS §iftorie 
I, 377—384. §an reifte meb fin §uftru SDtarie Serftn, ©after til 
<£l)rifttcm$fanb8 Siffop Serfin, til Stmfterbam, f}»or fjan bebc. §anfl 
annbelige Snlebctcenfninger, ber nbfom 1644 i Gljriftiania, og IjanS 
„2:roeii8 (Srinbring og ^reoelfe." (©{jriftiania 1650) bafte • abffiHig 
Spmocrffomljeb. Dm (jam og Ijan* ©frifter Bubftitfen III, 391—435. 

* Sfiolff Norrigia illustrata 191. 

3 STCicolabfen Sttorfre ©tiftelfer III, 545—48. 238 2Begner§ gamilte. 

Sfttbt paa ©tencn ftob ban§ $aaben, et £jerte, i fjmlfet 
Oar inbgrapet Oram. 14, 7. Sive vivimus, sive morimur 
Domini sumus. — *Beb ban§ ©ibe £>t»ite r;an8 2 $uftruer. 

6elP SibenffabSmanb fagte rjan blanbt $refterne ogfaa 
at fremme 2Mbenffabeligf)eb. -pan fornnebe bcrfor be af 3 0rs 
gen (SricbSfon alierebe inbfarte Satiiltnger af StiftetS ©eiftlige, 
jjmlfe &an ffal tjaoe famlet fo&ert treble 2Iar. $aa bi§fe bleo 
ber blanbt anbct ogfaa bi§puteret ooer JrjefeS, fom SJtfpen 
fremfatte. $aa otsfe Siber maatte ogfaa $)tfciplene i operfre 
Sectie t ©taoanger Stole gaa til SStfpcn for at informed af 
bam i ^ebratf!. 1 

93if!op £f)oma8 QBegner par 2 ®ange gift. 1) 1612 
meb Sccilie 3 at0 & §t) «i^r 23enber, meb boem b,an i 15 
21ar§ (Sgtejfab baobe 5 230m, booraf folgenbe 3 fulgte $oroel* 
brene ttl ftorge, nemlig 1) Sannen (Sort (fobt {{ 1619), $a* 
peUan i 2Kanbai 1642, ©ogneprcfi 1650 2 . 2) Matter en SWcttc 
f. 1615 |f gift meb Sorgcrincftcr $aul ^nutfon i 6taoanger. 
3) (Slen fobt 1624 24be ©enbag efter Srinit. gift meb 2ftag. 
(£lia8 3&cob8fon 2lgrtcola, 1632 Sector i 6taoanger og jtben 
©ognepreft til St), „beramt for at uccrc en laerb 2J?anb." 3 £nn 
egtebe fiben fyan$ (Sftermanb paa 2n ©aren 3cn8(on. 1629 inblob 
SBegner fig t et n«t(Sgtef?ab meb ^omfru Slnna (£t) r iften§* 
batter Srane, rjpi§ gaber (Efmften Srane ben $ngre oar 2R. Sttjrljolm, ©ognepreft i SSanfe (t 1767), fom ^ar efterlabt fig liogle 
(Efterrctninger om ©tar-anger S3ifper, figer: „3eg S^rljolm Ijat 2 af 
tjanS ©Onobalia, bet ene af 1630 paa ©anfl og bet anbet af 1633 
paa Satin, Ijooraf bet forfte refererer fig til be forrige, fom ere for= 
fattebe af Sergen ©ridf)8fon." 

£an oar gift meb fin gormanb ©amuel SergenfonS ©atter 2U)Ieb og 
efter rjenbeS 2)©b meb 2Karen $ot>eI«b. Singer. §an afftob Salbet 2 
©artge til fine ©trigerfenner, men ooerlcoebe biSfe og bebe berfor i 
ftor Strmob i §u8manb$.plabfen Sftonen unber §olmegaarb. (£oIme8 
SalbSbog). 

§an oar ubentbibl en ©en af §aalanb$ ©ognepreft Sacob 5lgricola, 
fjoi§ portrait i SegemSftorretfe Ijang i @ofe Sirfe og fyabbe ben tyaa* 
ffrift: expressa oris effigies D. N. Jacobi Johannis Agricolse pastoris 
olim eeclesice Haalandendis. Nascitur anno 1567, ordinatur 1595, 
mortuus anno 1648. SBegnerS ©frifter. 239 

ftongenS OmbnbSmanb (Stiftamtffrioer) i Staoanger og 1607 
gift met 2lnne 3 en 3° atter - defter til SStfpinbe sca»eniu3 l . 
iPfcb 2lnnc Irane (f 1696) fjaobe SBegner 10 ©am, 6 8an= 
net og 4 Datrc. 2lf biSfe bleo 1) JbomaS, (febt 1 1631) 
jailor t loroeftab, 2) 3en8, (febt f- 1634) bleu 16S5 $aftot 
t Solebal, boor ban bebc ugift, 3) S&riften, (febt 2 T 8 1838), 
4) 3 acotl - ( r " 0t, t V s 1645). &an optjolbt fig 16721 Staoanger 
fom Stubenr. 5) SBcrtfjcl (fobt T 4 r , 1649) 2 . 3)c ftuberebe 
2111 e, men nogle fccularifcrebe, boebe paa 95onbecjaarbe og bleoe 
gamle lUuvnb. 6) Gbriftcn (febt V 4 1643, bebt font Sain), 
6itijel (febt {- 1632), bleo gift meb #r. 3on 9ta§mu§fon, 95icc= 
paftor til stranb f 1684, ©u fan ne (febt T 3 T 1636), gift meb jvalcf 
3cnfon »"yogeb paa Sceberen, 2tnna QBegner (febt ^ 1639), 
gift meb ©jam (E&rifienSfon, ^afior tilJHenne§e, 2lnne Srane 
(febt ff 1641), gift meb Daniel 9iiel3fon fitjier, Sognepreft 
til QSanfc. 

SBegner oar en (oerb "Slant), ber efterlob fig felgenbc Sfrifter: 

1. Exercitium hominis Christiani qvotidianum sedula mortis meditatio 
o: St ajrifteu 9Keuni6fi$ ©aglige Sffuelfe, nemlig ®eben§ glttelige 
oc Sbelige ©etenfelfe i en Sigprcebicfeu $f. 39, 5 6 ober ©tfcjen Srafje 
tit ftnnbftrup, ©anmarcfiS OtigiS Dtaab o. m. 26 2lpr. 1620. Slbart 
uben ipagineting. (©. 95rab,e bar SenSmanb paa ftaUunbborg). 

2. SabibS gtjtbue tlenobie etler ben 25be sjjfalme forflaret i ©igoorb 
Sheets til gerjsieff, fongeltg SDtajeftcetS SftentemefterS Sorbefcerb 16 San. 
1623. Sbljon. 1623 i 4to prentct b,o8 SBalbftrdj. 230 ©iber. 

3. 0ffrigljeben8 SCjrefmdcfe oc rette Slcebebon ober Sob 29 tit en 2igpre= 
bifen i @t. Dlicotai ftirfe 1624, ba SSorgermefter SMicfel ffitbe bleb 
begraben. ftbfjbn. 1625 i 8bo. 

1 Song Sljriftian IV, fom obcrbar bette Srgflup 7be ©enbag efter Srinit., 
forcerebc SSrubeparret et ©elb SrebentS tar. (91. ©djtjtre). Stnue 
■IraneS Prober bar bel $aul Srone, fom bar febt i ©rabauger 1607, 
bleb Sector i Oslo og bobe 1646 fom Sognepreft paa 9te§ paa 9do= 
merige. §an nbgab i ©enf en 3)ifputat$ de dignitate & praestantia 
studii jurisprudentise. §ans ©tambog finbeS paa bet tongeligc 93i0= 
liotljcf i fljebeufjabn. (3. ©. Serg. Sub. Ill, 309). 

- 3lf 93ifpeu§ gamtlie bar bel ogfaa translator SBalentin SBegner, 
bcr bar gift meb (Sljriftine SBenbelbo. SereS ©on Stomas SBegnet 
cr febt i ©fabanger 31 Sanuar 1695, bleb SapcHan pro persona i 
f. ©. 1721 og babe fom ©tift§probft i Stjriftiania 22 Sanuar 1758. 
(©benbfeu 13.) 240 SEegnerfi ©frifter. 

4. ®abib§ aanbelige §abe etter gorflaring ober ben 103 ^falme, forefttl= 
lebe i en fiigprcebifen ober Sljel time til 9tt>egaarb. 228 ©iber i &b. 
®en Bled t/olben mebenS 2Begner bar $reft i $jobenb,abn 1627, men 
trgft i ftjebenlmbn 1630 meb gortale ffreben i ©tabanger 20 Secern* 
ber 1629. 

5. 33ij?op Stomas (£ort£en 2Begner8 JaffigelfeSban for ©ubs DrbS grem* 
gang, font paa StHe^elgenSbag i ©tabanger ©tift ffulbe aflcefeS 1647, 
famt geiftlige og gubelige ©ange, ubbragne af famme S3en. 

6. liben §aanbbog o: gorftaring ober Sutlers 5 $obebftbJEfer. 1648. 

SBegnerS Sigtaler beftaae efter $iben8 ©mag af en ©ammenljoben 
af 33ibelfteber blanbet meb latinfife Slnfarfler af 5?irfefcebre, og Ijebenffe 
©fribenter, ber rebe megen SceSning. ©tunbom anfareS ogfaa SSerS. 3 
9io. 1 anfarer Ijan f. ©j. ©emofteneS, Socrates, ©ato, spfjilo („qvi simpli- 
citer credit, optime credit") @t. S3emb,arb („Largisimi promissores vanis- 
simi exhibitores") GafioboruS, g>jeronmnu8 („ubi desinit auxilium huma- 
num ibi incipit divinum" o. f. o. tyaa fin SibSalber anbenber fjan fel» 
genbe SScrS: 

SSirtuS er nu flagen 5)«b, Suftitia liber 9teb 
£emperantia er flct bunben, SSeritaS bliffuer iffe funben, 
gibes er beb oc gantffe bortfarn, Sftifericorbia flet 
forloren; $aj er icfe mere forljaanben, fubor er bortwnt 
af fianbe. ©umma Tempora plena malis 
Tempora plena dolis. 
^ontoppiban (2lnn. HI, 213) jiger om SBegner, „at f)an bar en ar= 
beibSfom og i bet Ijele i bet biftorifle gag bet bebanbret Sttanb. §an ffal 
\)at>t efterlabt fig en ©effnbelfe ober Slorge, fom er forfommet. ©enne af 
sjJontoppiban og ©lange o. %. omtalte descriptio Norvagire er imiblertib 
ei af SBegner, men af speber SlauSfon, bjbiS Sftanuffript b,an ubentbibl 
fif paa fin SSifttatS og fenbte til ben Icerbc SantSler griiS, ber igjen Iebe= 
rebe itttt attantiffript til Sogtmnbler SJcoltfen, ber 1632 ubgab bette rncerfe* 
lige ©frift i IxftUn >. (2Kinerba II, 178 og 3Borm8 ©piftler 479). §an 
bjalp ben Icerbe Slntiqbar og Scege Die 2Borm at unberfege og aftegne 
Sftuneinfrnptioner i ©tiftet 2 og ftob i 58rebbe$ling meb bam. 3 2BormS 
epiftler I, 379—84 finbeS flere latinffe 33rebe til SBegner. 

sprcebifener ober sjkofeten SonaS, fom af 9logle ogfaa tiUceggeS I) am, 
er ei af tjam, men af ©tabangerS 3bie 93ifp, ben omtalte Sergen ©rid)Sfon. SCUnerba I, 379—84. 

•DiSfe Slftegninger af Sftuneinflriptioner finbeS enbnu blanbt bet norffe 

UnioerfitetS §aanbffrifter og be flefte af l)an$ ©frifter paa Uniberfi* 

tetsbibliotbefet. ftirfen* ^titling 1627— 1654. 241 

3 "27 5lor ferte ben laerbe og brace IbomaS ©egner 
©ifpejiatten ooer Staoanger Stift. iDterfeugc "Begioenljeber 
tpftebe i benne 2lorrceffe 5tirfe og Stat. 30-9lor8frtgen baube 
allerebe flere 5Iar rafet i InbjTlonb, og mebenS ben bngtige 
©ijfop 3 e ^P er 23rod)manb fjoempebe manbigt mcbSlanbcnS 
©tjetb mob Jefuiternc og ben papifiiffe $irfe, ubgao fine be* 
remteStribaffrifter: 'controversiarum sacrarumvolumina duo 
(1626) og de pontifice Romano (1628), greb flong &I;riftion IV 
bet oerbSlige Soerb og optraabte fom fine betraengte £roe§frcenber8 
ftorfoarer mob ben romerffe heifer og be ftatfoolffe, nten berebte 
berueb ftg og fine Canbe [tore Qibelfer ; ti)i &on buffebe unber i benne 
ulige 5tamp, ber ubtemte b,an§ SftigerS iffc jlore #je(pefilber. 
35 o iJJcft, 2Ht3t>e$t, #unger§nab og 3^ c oranbe fam-- 
tibig rafebe, bteo benne 2roengfe(3rib ftonge og golf en aloorltg 
$aeffelfe, Imilfet m blanbt anbet fan (e of be 2Inorbninger, fom 
i tdk £ib§rum ubfom 1 . 

3 Claret 1628 (3 Sept.) inbffjixrpebeS £elligfjolbelfen of 
be anorbnebe 53ebebage, og be, fom t>anl;efligebe bem meb T>ruf* 
fenffab og beSlige Uffiffeltgfjeb, jluibe jba aabenbar Sfvifte, 
bei>i eller frraffeS meb $anb og Q3reb. Det falgcnbe Slor, fort 
for greben til Sitbccf fluttebeS, ubfom ben befjenbte $ororbning 
af 27 aborts 1629 om 5lirfen§ (Smbebe og ^pnbigbeb 
mob Ubobferbige famt abffillige ©eiftligrjebenS 
$orf)olb' 2 . 3 kerme moerfeligc gororbning f(age§ ooer, at 
Drbet3 >}haebifen og fongelige 9Inorbninger meb forlwet Straf 
og Xrufcl ringe fjaobe frugtet og, at Dnbffaben enb fa ft mere bag* 
lig &or tiltaget, \aaat man ubt bette flare eoangeliffe 2p3, fom 
i biSfe Sanbe bar t>a?ret optoenbt, t;ar anftitlet fa ft ffjobeStafere 
forargeligere og ugubeligere Cermet, en ftor Del i ben forfcen* 
gelige Veiling, at ben fanbe ©ubStjenefie fornemlig og alone 

1 ©ammenlign *8rodjmanb8 23ren Sati. Sib. Ill, 313—15. Pont. 

Collegium pastorale @. 11. 
- Sen finbeS l;o6 tyauS III, 680—708. Pont. ann. Ill, 770—792 og 

oar ubarbcibet of ©nnmarfS famtlige Sifter og ttjcoIocjifTc SjkofeSforer 

pea etSttebe i Sjobcntjntm. §eltt>eg ben banffe SirfeS §iftorie I, 307. 

Om ben febelige Jilftanb i SanmnrE fe gortalen til faarSjfolen of 

ben fnenffe ^reft Watte Bone'efen 20 Slug. 1630. 

16 242 ftirfen* ©tilling 1627—54. 

beftaar i uboorte§ ^irfegang, SaframenterneS uboorteS Snig, 
6»ngen, 23eben o. f. o. 6om 23obemibler titfororbne§ t ftjob* 
ftaberne i)t>er Sogneprefi nogle of be gubfrngtigfie, oprigtigfte, 
iorigfie og bebfle ©ognemamb til SWebrjjelpere, og paa San* 
bet ffal af 2en§manben meb $rooften befiilleS toenbe af be 
gubfrngtigfie, bebfie og oeberbeftigjte ©ognemanb til ftirfeoar* 
get, fom ogfaa ffulle ocere $rejten§ Hftebbjelpere. 2)t§fe 2Reb*- 
bjetpere§ $ligter beftemmeS ncermere og bleoe ftben optagne i 
Sforiftian V norffe Coo. 3 ftororbningen forbnbeS beSuben 
blanbt anbet, at optcefe fra ^rcebifeftolen „boab oerbSlig SBebrift 
angaar" (§ 22) og al letferbig forargelig Segen og gaflclaonS* 
loben (§ 26). 3)e, fom ubluelig fooerge og banbe, ffulle foette§ 
i ©abeftoffen og betale 4 §, inben be [aSIabeS (28). 
©ub§ Drb§ Sjenere ffulle tilfe, at bere§ ©ogneborn noere ft^ 
rebelig og rjolbe bere§ Sam til at loere £aanboerf og anben 
Sjenejie (§ 31). DrbetS Sjenere famt SMebfjjelpere ffulle r;aoe 
Dpfeenbe meb 23etleri, faa rette $attige forfone§, men Siggere 
og $)agbrioere ffulle angioe§ for ©origfjeben og jiraffe§. $or* 
bringen til be Stuberenbe, fom enffe at blioe ^refter, flfjerpeS 1 , 
og *Prefleme paaloegge§ at prcebtfe eftet Drbinantfen, „faaat 
$roebifenerne eiblioe for lange eller oibtlaftige ben 
gemene OJJanb til iljebfommeligbeb og be§minbte 
Dpboggelfe. 2)en ftbfle Del af ^roebifen ffal anoenbe§ til 
3B0rneloerbommen§ gorflaring. ^refterne jlal meb Degnene 
og ©ubftituter unberoife llngbommen i Sorneloerbommen. £>e 
$orftfmmelige ffal ftraffeS. ©friftemaal tribfEjerpeS (Sap. 11, 
13, 14, 19). ©arnebaab og (Sgteffab§inbotelfe hex 
iffe ffe i £ufene, men i $irfen t ben |elc ^orfamling „3ngen spreftemanb maa tilftebe 9logen at labe fig Ijete paa $rcebife= 
ftoten mebmtnbre l)an fmt oceret paa llniberfitetet t Sjebentjabn eHer og. 
berfra fjar Seftimonium og noget utoiolagtigt SSibneSborb om fin Car* 
bom, fiebnet og Dmgjcengelfe" Sap. 11 § 2. Qettt er ferfte @por 
af ©mbebSejamen oeb Uniberfitetet. g-rebrif II Imbbe be! aHerebe 
1569 befalet, at SMfperne tKe maatte orbinere nogert til ^teft, font 
iffe ibetminbfte tjabbe ftuberet »: Ijort tfjeologiffe gorelceSninger oeb Sje* 
benf)abn§ Uniberfitet, men berbeb forbrebeS enbnu ingen anben ^reoe 
cnb ben, SBifpen anftiflebe, inben Snbbielfen fanbt @teb. SitfenS ©tiQing 1627—54. 243 

baabe 2lnbre til Grempel fom til failed 93enner8 
ftraft. 

$refterne abt>are§ i bet 3bie Gapitel aloorlig mob ben i 
be £age i alk Stcenber faa alminbelige 2)ruffenfTab, mob n» 
ftober i ftlcebcr, i bet be paalaegt^eS at gaa t taroelige ftlocber, 
©amatier, 5?jortler og anbet Saabant, (om bere§ <2tanb fern* 
mer og ubfrceuer. £e formaneS at tage t>are paa bere§ ©tu* 
bering og fjolbe bem, fom ere i bere3 £>ufe uben ©rfe8(a8beb 
og til 3llt bet, fom cerligt, fammeligt og d)rifreligt fan occrc 1 . 

2 91ar eftet bennc gjennemgribenbe 5(norbning ubfom #or* 
orbningen af 9 $ebruar, b^oroeb paabpbe§, at i alle ^jabftce* 
berne ffal tjoer tfrebag af Sognepreften &olbe§ 53ob3 og 23e- 
brirtg§ ^rcebifener og paa Sanbet bvtx Onsbag, fjtnlfe #rebag§ 
og Dn§bag§prcebifener fiobe t>eb Sftagt, inbtil be opboeoebeS 1739. 

$eb ftongebreo af 29 ^anuar 1639 formanebe§ $reflerne 
til naie at tagttage be anorbnebe Sebebage og „paa htt at ben 
gemene SDianb noget bebre maatte at>e§ og oanneS til ©ub§- 
frtjgt, ba ffal ttt faalebe§ anorbne§, at SanbSbpprefterne $ajten 
igjennem en DnSbag fjoer Uge af be 6 Uger, fom far $im* 
melugen f ommer, ffuUe famle bere§ Sil&arere i ^irferne og ta flaa* 
enbe paa ftirfeguloet gioe bem meb faa Drb en fort gormaning." 
£>ette er 5lnlebningen til be enbnu brugelige Dn8bag8prcebifener 
i $aften. 

Z\[ at fremme tut religiafe Sio ubgat>e§ 1633 i fior folio 
en nn Ubgaoe af ben af $ong Jrebrif II befargebe 23ibelo»er= 
fcettelfe, ben faafalbte (Er; rift tan IV ftore Sib el, og 3 2Iar 
febnere lob 23rod)manb ubgaa i Sr&ffen ftn $oftil „Sabbatl)en3 
^elligfjolbelfe" b. e. $orflaring ot>er alle ©anbagcS (Soange* 
lier og (Spiftler, fom enbnu oiben om i ftorge gjennem 2larf)ttn= 
breber tjentc ^olfet til Dpbpggelfe og enbnu bolbe§ Ijait og i 
5(£re 2 . £>en famme Dmfm, fom C£t;rifiian IV oifte for Kitten, 

1 ©ammeiilign monita synodalia i Sftofifilbe 1639. Pont anu. IV, 316. 

2 goruben SBtocfjinanb birfebe til golfcts DpltjSning og Dplrnggetfe beb 
©frifter ben fromme Sens Serf in, 2Mfp i iRibe, (t 1634) beb fine 2 
opbijggctige ©frifter : ©n rigtig SSei, fom ferer til et ebigt fiib (1633), 
og SroenS Samp ogSeier (1635); ben jijbffe ^rcft 9Sillab§ 9tielfen 
ocb »S)^be og filjbebog" o: gorflaring ober be 10 ©ub$ 2htb (1651), 

16* 244 ftirfenS ©tiOing 1627—54. 

Dtjie ban ogfaa for bet meb ftirfen i be Dage fan neie for* 
bunbne laerbe Sfoleocefen, fom reformerebeS t>eb 5tirfeorbinant* 
fen af 1607. 3 ftorge fanbteS latinffe Sfoler neb SanbetS 
4 ^atfjebralftrfer og beSuben minbre SatiniMer i SenSberg, 
<2fien, greberifftab og paa Sang 1 . @n fjeiere Unberoi§ning§* 
anftalt fomnMeS ogfaa Dtorge, ba ^ongen oeb $unbat§ af 25 
Dftober 1636 af tfannifgobfet i D§lo ftiftebe ef ©omnnftum 
eller $atbcbral*(£olleginm, booroeb 3 $rofe8forer an* 
fatteS 2 . 

$eb 5ttrfcn8 ffiitu§ foregif 1640 ftornnbring. X>en (atinffc 
(Stjorfang afffaffebe§ efter 23rocf)manb§ 5taab, ba ben befanbteS 
at ooere tit liben Dpbnggelfe, og i benS ©teb paabebeS at fnnge 
banffe aanbelige $falmer 3 . 3) a tmiblertib nbffillig Uorben t 
<5angen beroeb inbfneg fig, ubgif ber 1645 22 2lpril en fonge* 
lig 8frh>elfe til famtlige 23ijlopper om, l) at i ^irferne ei maatte 
bruge§ ubefjeubte Sange, og at Ungbommen ffulbe bolbeS til 
at Icere be befjenbte, 2) at ftmnbef jennet iftebetfor fom bibtil 
at fnoele taufe unber Sangen ffnlbe ftbbe oppe og fnnge meb, 
3) at opDorenbe ftore £)renge ffulbe inbfinbe ftg oeb 3latecf)i&= 
meejamenen eller blioe ftraffebe, 4) at ingen $ng(ing eller 
$ige af nogen *J)reft maatte trolooeS eller t>ie§, inben be beftn* 
be§ oet unberuijte i 33arne(nerbommen, 5) for at raabe 'Bob 
paa ben ffabelige Setm i ^irfen ffaC i f)t>er Stirfe anfcettcS 

5tjerligf)eb8 3ttaaltib (1656), §immerige$ ©arnemober o: gorflaring 
ober ©aaben (1671), Steglen til ©ub§ §jerte o: gorflaring ober §er* 
ren§ Sen (1674), SvoenS 23eftanbigl)eb ogl^ommelfinger o: gorflaring ober 
JroenS Slrtifler 1678 og enbelig ©atedji^mi ^oftbub o: gorflaring Oder 
§u8tablen (1679)-, 3)1. @ebalb Jljomefon, en Sib Sognepreft i 
©fjriftiania, oberfatte en StnbagtSbog af S£aleriu§ §erberger (f 1627), 
falbet ^aftonsbiferen (©ubft. Ill, 329), og Shrift en 93ang, <3ogne= 
breft i Sftomebal, ber 1650 fra Stibfflanb forffreb ben ferfte SSogtrbJfer 
i 9torge, SSalentin Sutjn, forat trtjtle fine @frifter, blanbt tjbilfe Sutlers 
©atecf)i$mu§ i SbetgSmaat 10 ®ele i 4. -pan b&be paa Oslo §ofbital 
1678, 98 Star gammel. 

1 $atb,ebral(folen baa §amar forflt)ttebes efter StjenS Cbclocggelfe til 
SSang 1584, men forenebeS meb Oslo @foIe 1602. 

2 £)m bette ©bmnafium, bets ficerere og ©fjebne fe 3. ©. 93erg$ icerbe 
3lflmnbling i Subftiffen III. 

3 ©lange 1044. ftirfenti Stifling 1627—54. 245 

(In, fom meb en long ©tof ffutbe flabe til bom, fom Dare 
falfcnc i Soon *. 

28 Jvcbr. 1648bebcben alberftegnc Gbriftian IV, fjoem man 
ei fan negte broenbenbe 3oer f° r at forfbare og beoare ben 
hirbcrffc fttrfe, ffjent ban et altib brugte be ^>enfigt8moe8ftgfle 
SDliblet og i ©irfelig&eben berooebe ftirfen be ftbfie Scrminger 
af benS ftribeb, ffjent bet forft nnber &an3 Sftermanb loobc* 
jfrmteS. £>et ftatSnrfelige ©ofiem bfilbebeS et blot of ftongen 
og foanS inbflnbelfegrige taller 6#rtjten ftrii§, men af J?ir= 
fen§ meft (remragenbe Womb unber f)am, nemlig <Sj*Uanb8 
33ifper, £an8 fp.fcOUfen*, (t 14 Sept. 1638) og 3 e § p e r 
23rocbmanb, ber begge oare enige meb ftongen i at ©rang* 
loerere ber foroife? Sanbet, jorbi en blanbet {Religion er ©ub 
for&abt og fariig for t>d borgerlige ©amfunbS ftoligrjeb." 3 

3laret efter StongenS 3)ob tabk jRorge en af fine bttgtigjte 
93ifper, Suboig 2Kuntb,e i iBergen, og 3^ an0 ft" Uvrbefte 
$refi 5lrngrim 3°n8fon. 3 Slaret 1652 leb ben banffMtovffe 
flirfe et uerftatteligt Zab, ha en af be bngtigfte Stab, ben 
nogenftnbe f;ar foftret, ©joellanbS loerbe og fraftfulbe 93ifp, 
^sefper iBro^manb 4 , fulbenbte fin 23ane. 2 Star bercfter Pont. ann. IV, 347. £>ehueg I, 347. ©n ©amling af be unber 
libriftian IV iibgitme Sougelooe ubfom i beu faafalbte Ghriftian IV 
ftore gieceS 1643. 

!?eiuie loerbe 3)ianb ooerfatte ei alene ben beflige ©frtft efter ©runb= 
fprogenc, men forfattebc mange belS loerbe bei£ og folfelige ©frifter, 
fom om ©ernelcerbommene SSifitntS i Sllmittbeligljeb, SutljerS lifle 
liated)i$me=93ifitatS 1628—32; instructio executionis catecheticse 1636. 
§on ffreo og gortaie til fiutljerS af 9t. 9ft. StalborgS ooerfatte ftore 
SaterhiSmuS (1629). f>'an er ogfaa g-orfatter til ftere $folmer og 
ttirfebonncr paa 9it)taar§bag, Stftetjelgenebng og Sebebagene. 
£eIroeg I, 261. 

23rod)tnanb, febt i Sjegel585, sprof. tfjeol. 1615, ©joeflanbg 33ifp 1638, 
fjaobe erfjt>ert>et fig europceiff 9it) for fin grttnbige Srerbom neb fit 
By sterna universae theologiae 1633 og epitome systematis theo- 
logian 1649, ber Irengc brugteS fom §aanbbog r>cb SjobenljabnS tint" 
oerfitet. §an babbc borfentlig SInbel i mange firfelige Stnorbninger, 
fom ubfom unber ©fjriftian IV. 9lf (mm ere be uu brugelige Drb t»eb 
9labt>eren8 Ubbeling, og be nu brugelige Conner i GtjorSberen fer og 246 3R. tumble 1655-1661. 

nemltg 1652 leb iBibenffabernc etftortSab Mb ben [oerbe Scege, 
2Intiqt>ar og -fnflorifer Die 2Borm3 Deb. #an bar blanbt 
anbet befarget i Srnffen $eber Gtau§fon§ 9?orge§ 93eflrtoetfe 
og Doerfoettelfe of be norffe $onger§ 6agaer eller <5norre. 

Samtibig meb 3$egner tmr 9tiel§ $aafd)e, SSifp i 33ergen 
fra 1616-1636, en loerb, bngtig og aaroaagen SWanb 1 , og 
f)an§(5ftermanb 2)?ag. 2ubt)ig Wluntfyt (f1649 55 5lar gam* 
met), en brae og brjgtig 53ifp, om t)oem ber beretteS: „|>an 
oar en larb Sftanb og r;at>be en foeregen ©aoe til at prcebife, 
og ban? '^roebifen baobe Hraft og 55itfning" 2 , og fttcolat ©lo* 
ftrup, DftelS Sinningiu3'3 (Sftermanb fom 23ifp i 9lfer§bu§ fra 
1617—1639, en cellar!, from og arbeib§fom 2Ranb. 3 VI. 

SITagtifer Sftarcus (C(jrtffenJon ^umOfc. 

1655 — 1661. 

£an oar en ©an af (£l)rifien $eber§fen, [om 1590 bleo 
OMtor t Dbenfe og 1592 ©ogneprefi til fumble $reftegjelb 
paa Cangelanb (t 1624), og Wlaxtn ©regerSbattet (f 1605). 
2ftarcu§ blet> fabt paa fumble $reftegaarb 1601 og fyavbt 7 
23rabre, ftooraf 2 b(et>e $ro»fter, 3 ^refter og 1 23orgemefter, 
og 4 6afire 4 . $an bleo bimitteret fra Dbenfe Stole og fore- efter ©ubstjeneften. Dm benne nbmoerfebe Sftanb og fyans ©frifter fe 

3en§ 3ReHer i bjft. Menber III, 196. speterfenS Siteratur^tftorie m, 

119, spontoppiban og §eltueg. 

SBredjmanb falber E)am vir religiosissimus & TOXuyXoTTO^ og Die 

SBorm: vir excellentissiraus. 

§ofnagel 214. §an ubgao blanbt anbet i SrtjMen: „@ub§ DrbS 

ferfte Sltp^abef, fom er ben djriftelige ficerbomS fornemftc £obebfti)ffer 

i forte <Sperg8maaI forfattebe 1644. Sen er paa nt> ubgioet 1864 af 

«Prof. ©aSpari i tfjeol. SibSffr. VII, 1-2. 

„Vir optima notas, laboriosus, phis, prudens, gravis Pon. arm. Ill, 139. 

mod) gt»en6 ©eift., 345. n, 219. Wdbt) g^en§ ^refte^tftorie 

I, 60. Itrfeljift. ©ami. II, 465. Dm gjtotcuJ fe Sarfob ben fal= 

fterfle ©eift. I, 159. Pont. ann. n, 247, 3Borm8 Bej. I, 481. Sen 2K. tumble t 1061. 247 

tog berpaa 1625 en UbenlanbSreife l . (Sfter jut #jemfomfi lob 

ban jig 15 Tlai 1627 bare of Sifpen t ©t. ftnubg ftirfe i 
Dbenfe og bleu 28 ftoo. f. 91. orbincret til ftapelian for Xta* 
nefjeet og Xuflebafle paa Sangelanb. T>erpaa blerj ban Sog= 
nepveft til ftarlebp paa tfalfter, og meben§ ban Par b<X blen 
ban (1 Surti 1641) promoneret til SDiagijier of baoarenbe 
3)ecan, fenerc (Srfebiffop, ©pane. $ongen gat) bam neb bennc 
Seiligbeb Safte om ftorfremmelfe. £an§ $aah om at faa $i* 
borgg og febnerc 9tibc8 Sifpeflol glippebe. £>erimob fif ban i 
Slug. 1643 Drbre til [om banff SegationSprefr at gaa meb 
®efanbtjfabet til D8nabru<f, men opgau berfor ei fit $alb 
bjemme 2 . 1650 falbteS ban til ©ogneprefi i ^aareneile og 
3)rarbolm i ©jallanb. 1655 blen ban af ftong grcbrif III 
falbet til 23iffop i 6tananger og orbineret bertil af SBifrop 
$ebcr SBinfhup i Cunb. $en 3 iftopember f. 5t. unberffrep 
ban fin (SmbebSeb i ^apitlct. 

Dm ban§ Sirfen i ©tiftet fannc pi Sfterretmng. 93 1 Pibe 
fun, at ban forarebe £ofpitalfirfen i ©tarjanger en Slltertanle. 

$an bete ben 8 2lpril 1661, i bang 21lber§ 56be 2iar. 

£an ma a fyavt caret en larb SKanb; t&i ba ban 1655 
nar falbet til ©ta&anger, begjerebe ban at prabife for ftongen 
enten paa ©raj!, Satin efler Jpbff. £an blep befalet at pra* 
bife paa Spbff 3 . 

2W. fumble nar 2 ©ange gift. 2Reb fin ferfre £ujhu 
^ngeborg 2lnber3batter S3e§fe baobe ban 6 Sam, af bpilfe l) 
(5-btiften, (om beponerebe i ©on* 1652, blep ©ogneprefl i 
6f jolb, 2) ^obanne, fom blep gift meb ben berummelige 
tarbcOWanb, £enricf) $eterfon Oreimer, ber 1 Wlai 1650 unber* enc SSrober (Ebrtften bar ©ognebreft i Sr^ggeleo fra 1641—1674. 
Slirfehift. ©ami. II, 460, fjbor gortegnelfe otier Skebrene finbes. 
Qztte erfarer man af IjanS SSanbrebog, fom Stjrbolm eiebe og „l)bor 
fanbteS mange fornemme og Icerbe SDtcenbS §cenber og ©ijmbola ubcn= 
Ianb§. §oran i -Sogen fyabbt ban felb flreoet Marcus Christian! 
Humbletius Danus. §an ffal babe breret af ben gamle abelige lUf= 
farerS gamilie. SBormS Sejicon I, 481. 
SSarfob n, 161 og O. SBorm ©Dip. I, 511. 
dfter en 3)iag. fiom§ SSred til 9Kag. 2,ijrljolm. 248 9W- §umble og gamitie. 

ffreti fin ($mbeb§eb i ftapitlet og ftben b(et> ©ttftSproofi og, 
©ognepreft i ©tatmnger, 3) iRebeffa, ber blco gift met) dr- 
ears (SaurentiuS), 6ogneprejt i So f. 1660—1673, 4) 21nne 
gift met 33. SWarfcrjmebel, ©ognepreft i ftarlebn. 2)?. fumble fom 
met be 3 farfi ncetmte 95ern fom (Snfemanb til Stananger, 
|>t»or fwn egtebe ftn $ormanb§ (Me 9lnna %xam, fom bragte 
flam 7 Saw, ber meb ban§ ftbfte $rue ftnbeS afbilbebe paa 
^an§ Monument i ©tattanger 3)omfirfe x . 

Dm fumble? Iffom mbcS ingen rjibere 33effeb. 2 2Raaffr 
tmr $eber fumble, 6ognepreft til SBruntoug og$rot)fi(t 1741), 
of ban§ 2$t, etter at $alb af famme $amiiie. 

©frifter. ©en fanbe Icoenbc £roe§ ftilbfomne SJigljeb, trtjlt i ^jebett* 
fmOn 1646 og 1654 i 12o. 35c 7 9Iar, 2Hag. fumble tmr 2Mf?op i 6tanangcr, Dare 
for $0be(anbet ulnffetige, ha man, lamge ferenb man banbe 

1 SifpenS lfte $one bebe i SBarfelfertg. §un bar loenge barnefbg, men bobe 
bort uben at boere forleft. §un bleb berpaa flccbt, og fiiget fom feb* 
tmnlig lagt paa et Sorb. ©a loinberne, fom fjaobe Dceret beffjeftigebe 
meb at Icegge Sifpinben paa fiigftraa, fom ©fit oar, fab og fpifte, 
mebenS Sifpen ffumrebe i enficeneftol bag et ©fjermbrer, Ijerte be 9?o= 
gen, fom gat) fig tjnfelig. ©e mente, at bet oar Sifpen, men Ijan be* 
fanbteS at fooe. Samren lob atttt. ©e oafte ba Sifpen, og forferbebe 
gjennemfegte be §ufet. ©a be enbelig fogte Sigftuen, ftob ©ifpinben 
meb 9tt)ggcn mob Sorbet og febte et bebfobt 35aru. ©e fif l;enbe 
ftraj i en oarm Seng, men tjun leoebe fun 3 ©age berefter. (9tot)be 
©am. til fiol. og galfterS §ift. 2, 50; Dlbenburg om ©jenferb og @jen= 
gangere 184). ©rabffriften ooer §umble og 3tnna £rane lober: Vigilate & 
orate. £er toiler ubi fit ©offoefummer ben £>eberlige og §©ilcerbe 3Wanb 
9R. 9ttarcu§ Gtjriftenfen §umble, forbum ©uperintenbent off iter ©raff it* 
anger ftift Ijenoeb 6 SlarStib, fom Ijenfoff i §erren ben 8 3lpril 1661 
ubi fin SllberS 56 Star, beSligefte ban6 fjere §uftru, ben brjbrige Stta* 
trone Stnna ©IjrifteiiSbatter Srane. ©ub af fin Waabe gioe Dem en 
gloebelig Opftanbclfe ! %aa ©oren til frcebifeftolen ftaar ffreoet anno 
1658 Marcus Christierni Humbletius, M. Detolaus L. Scavenius pa- 
stor, M. Joannes Hjermannus lector, D. Henricus P. Eeimerius rector, 
D. C. A. Ssebyensis ecclesiastes o. m. 

2 ©t upaalibcligt ©agu beretter, at 6 af §umble§ Sorn bleoe gifte meb 
6 af SBegnerS. Sfto^be ©ami. II, 50. di). Saufon 1661—1680. 249 

fonumber be fi&rgelige [Jtelger. af t>ct foenffe Duerfblb 1645, 
kifinbig inbt)if(et>c fig 1657 i en ng Sing met ©fcerige, ber 
ebelagbe 2anbet§ $engcooefen og enbte mcb Jreben nl ftjeben-- 
bairn, hiunpaa fulgtc Snrt>olb8magten8 Snbferclfe. 

Bet aabenr Srctt af 16 SHot). 1660 bleo Sftorbmanbene 
unbetrettebe om [RegjermgSforanbringen, og t>eb et ligncnbc af 
IS Tec. f. 9L jieonebe? 5ibc(, Sagmcenb, ©uperintenbenter, 2 
ftannifet ai bvert ftapitel, $rot>j!en met 2 ^refter of boer 
©fibrebe o. a. alle meb ^ulbma^i for bem og bere§ (Sfter* 
fommerc for at bnibe 9lrt»e= og Gneoolbsfongen i (Sbrifriania, 
bmlfen Cloning fonbt Stcb 5 Slug. 1661. T)en mobtogeS 
ai SfronprinbS Gbriftian, „fom 1 9(ugujr fteg i Sanb yaa 
SWerdfouS SlotSbro, bnor ban of be norffe Stoenber meb til* 
borlig :}teoerence bleo imobtagen. Sfter en Sale af ftantSler $eber 
(Reej ajiagbeS ^irocbplbingen ben 5 Slnguft efter ben foreffretme 
iyormel. $rinbfen febfagebee blanbt 9lnbrc af ©fatmefteren 
gambol ©e&efieb, JRigSabmiralen $enrif SBjelfe og (Srfebi* 
jfopen &an§ Soane 1 . VII. 

Doctor ICOriftiaiiJftntsfon Eaufan cOferCaufcn. 

1661 — 1680. 

Dm hane (yoraelbrc og SBatnbom oibeS 3 niet m tf- ^°S 
antagcr man bam for at bare en Setting af ben banffe $e= 
formator £an§ -uuifen, ber tetc fom 93ifp i (Ribe og meb fine 
2 vmfmier baobc 13 23arn 2 . 

1 JBirdjerobS ©agbeger @. 72. 

2 ©on. 2^ i b 1 . I, 27. gamtlien Snufnn fanbteS noeften famtibtg meb 
Ghnftiau 9lorbenfjelb8. 9?U$ £an$fon Inufaii dor fra 1630—1654 
spreji i Storen. Gii nf ^an§ ©oiincr, £an8, oebc 1697 fom Sjkooft og 
©ognepreft paa SIjingDolben, i jjbiS girfe finbee {janS portrait. 
„Pastor vigil antissimus & propositus dignissimus, vir singular] pietatc 
& doctrina, omnibus bonis notus. SOIeb SSiffop speber ©djelbenip? 
SDottet 93irgitte (mobe Imii flcre 5?eru. (grlanbfen). 250 £. Scmfan 1661—1688. 

£an er bog ubentoiDt ben Christianus Mathiae fra 
ftjebenrjaon, fom 4 $ebr. 1630 bimttterebe§ fra #erluf8&olm8 
Stole, 1632 tog Saccalaiui ©raben og 9 2M 1685 mcb 
18 2lnbre blet> SWaajifrr oeb ftjebenbatmS Unitjerjitet. Roxt 
eftcr blet> ban ©ognepreji til 2t)ber§l0D og ^rag(et) i ©jafflanb, 
1637 @lot§prefi i ftjaben&atm og 1643 ©ogneprefi i &jage 
famt $robfi i 9ram§a ^erreb 1 . 

|>an bar titflebe paa ben beremte 9ttg§bag i ftjebenbatm, 
ben 8 September 1660, og (atte ftg feb Soerbom og (SmbebS* 
troffab i (aaban ^)nbeji bo8 ftong $rebrif III, at benne ub* 
ncebnte bam tit SBiffop i ©tatmnger, ba SWagijlcr (Sneoolb 
Otanbulf, $rot>jt i 9ro8filbe, bat)be frabebet fig Ubnaetmelfen. 
2)en 2 3uti 1661 btctt Imn orbineret af ©rfebiffop Soane, 
men tiltraabte ferjr fit (Smbebe i October 2 , ha Iwn lebfa* 
gebe ©nane til (Sbrifriania, F)tJor ijan beltog i SlrDebnlbnin* 
gen f. S. 

Dm Saiifan og ban§ <Birffombeb fom Sijlop fraoe m fun 
tibt at berette. 21f £offet oar rjan meget nnbef, fom t>i blanbt 
anbet funne fee af ben ufeboanlige 2$re, fom bleo fyam ©el, 
ha t)an blet> Doctor bullatus. 

1668ffu(beb,an solenniter Deere bleoen promoberet til 2>oc* 
torgraben, men bjnbrebe§ oeb (SrfebijTop St>ane§ 3>0b, ber 
ffulbe mebbele famme, men fom (Sneootbgfonge tiltog $ongen 
ftg nu ben QJtnnbigrjeb at ubftebe £>octorbiptom, og ben, fom 
faalebe§ per bullam regiam blet) doctor, falbe§ doctor bul- 
latus. 3)ettc 53etri§ paa tongelig 9iaabe og Oftagtfulbtom* 
menfteb blet) neb benne £eitigbeb foruben Saufan 3 banffe 23ifper 
tilbel. 3 

1 Pont. ann. IV, 248. §unbrup om ©odorer 93. 3wergiu8 576. 

©. SKagaj. I, 219. gorregnelfe Oder spreftegjelbene og ^jrefterne 

1664—66 fe SattgeS SibSflrift n, 305. 
3 §an ffreb egenficenbig t ©omfapitlctS S5og. „Exedram Stavangriensis 

die 23 Oct. ann. 1661 in nomine Jesu primum ingredietur. Faxit 

Jesus, ut facienda faciam fideliter et ne qvid negligam. Christianus 

Mathiaa Tausanus m. m. S. St. 
3 ©fter at ber i 18 5lor formebelft forffjelfige gor&iubringer ingen pro- 

motio Doctorum theologize bar fiolbt, befol tortg ©briftian V 13be 

Sluguft 1674 ©jceHanbS SBiffop SBanbal at inbbtjbe ©anmarfS og 9lor- 35. Drmtifl og 93tefterae i Sfjolb. 251 

1671 bcn7be3uni neb ban ogfaa ben for en norjTSBijfop 
fjelbnc 3@re at beltage i (Sbvifrian Vte8 Safoing, bet forrettebcS 
af ©ja»llanb8 93iffop SBatibal, nun paa fin enc ©ibe hanoe 
Dr. (Snf ®raoe, Siffop i 2larbu8, og paa ben anben Dr. 
Saufan. ' 

<Som 93ifp i ©taoanget fom ban i en foeftig ©trib meb 
ben norffe 9lbel8manb, ben uclborbige 33ernt Dming til 
Satnc, angaaenbe $reftarne i ©fjolb, fotn benne tprefiebaber 
t>itbc tilling 2 ©triben cr faa tibSbetegnenbe, at t>i ubfetlig 

ge8 Sifper o. %l. tit at ut)be benne 36re. promotion fanbt @teb i 
Suni 1675. Mag. IS. %tontoppiban, S3tffop t Sfjronb^jem, unbfftjlbte fig 
oeb fin Sbgeligfjeb; men 23ergcn6 23ifp, Dlicolai Dianbulf, og Gtiriftiania 
93ifp, C>an6 Stojtng, bleoe begge Doctores theologize. Dtofing bolbt 
Deb benne Seiligtjeb en Icerb Sale: au prophetse, qvse vaticinati 
sunt, ipsi intellexerint, (§nn. ©jasHanbe 93ifper 77, fmnbrup biog. (Sftern. 
om Soctorcr). Sog Debbleb Songen at creere Doctorer per bullam 
regiam. Senne 2Gre, ber i 9torge fun oeberfores" £ cm fan, bleb 3be 
Slpril 1682 ogfaa ben befjeubte ^falmebigter SfjomaS Singo til ©el, 
(§eiberg, SingoS Sebnet 199). Sen forfte doctor bullatus bar 9?orb= 
mauben s ^rof. tljeol. 2Rauttj Soiling, fom grebrif III becerebe meb 
benne 93oerbigljeb 1668. Soiling bobe fom SBifp i Stalborg 1672 fun 
35 Star gammcl. f>elmeg I, 422. 

1 SSeb benne Seiligfjeb fit ban Sitlabetfe til at ubbebe fig et (Sratiale. 
§an ubbab fig ba Deb SSacance at maatte faa ©tjeftab Salb, bet bebfte 
i ©tiftet, fom ogfaa fort cfter bleo lebigt Deb ©ognepreften §r. (Srif 
Sorgenfon 9)tcefel§ Sob f. 21. Kil fin 93tcariuS i Sncftab falbte ban 
fin ©atterbatter Slntie SacobSbatters 9Wanb, §r. SenS fflcogenefon Cof= 
ftab, fom ffulbe (jabe be ubiefe Snbfomfter og SBifloppen be biSfe; men 
ba 1' of ftab forat funne Jebe augreb 23ifpen$ ®el, fom be i Uenigljeb 
(fe Ctjcftabs spreftetjiftorie tub SI. gatje). 

2 3 ct 23reb af 26be 2luguft 1663 til giflalen figer ban, „at Ijau altib 
af nberfte glib l;ar aufeet ben gemeue SQinnbS Stjugfel, og flager ober 
„bcn tilforn ufjorlige baabe meb §aanb og SKunb begaugne gorfeelfe, 
faabel inben fom uben Sirferne." §bori benne l)ar beftaaet, omtaleS 
ei; men tjar maaffe §enfl)n til Sifpens ©boger, §r. ©offren 
ftranbjonS Snbfcettelfe i Salbct 8be ©ecbr. 1661 beb 9ieligions= 
probften, §r. SKarcuS ^eberSfon i Soelfe, ba ban muligeuS uben 2)alg 
bar ubneebnt, eQer for ©fjelbsorb fra ^refterneS ©ibe etler, font ber 
najbneS „33aubftobclfens Orb", font 9llmueit bog ei Dilbe gibe be* 
ffrebne, ba SNange erflccrebc giffalen, at be gjernc onffebe at lebe meb 
fine ^refter i greb og ©nigtjeb. 252 &aufanS ©trib meb 95. Orning. 

oilk mebbefe ben. 95cb fin 2tgent, Sertel £an§fon ftaarfmS, 
fogte Drning at opfaette 2Umuen mob $refierne, faa at be enbog 
negtebe at ffobfe $roofien 9ftarcu§ $ebet§fon, Sogneprefi i 
^celfe, ha t)an oar paa $tfttat3. 5) a 93ifpen i en 6teoning af 
22be SRooember 1663, rjooroeb Drning o. $(. blet) fteont for 
ftapitlet, fjaobe brugt bet Ubtrof, „at ber ftnbeS nogte fcer $raf* 
iifanter, ber ucrjrifieligen foge at forftorre 5tirfen§ $reb og 
(Snigfreb i @fjolb, og Dpror at opoceffe," bteo £r. 33. Drning 
fctfifi forbittret, tilffreo tfupitfet et 53reo, t)t>ori f)an flager ooer 
23ifpen§ fjaarbe 2tngioenbe, fom enb'nu ere ubeotfelige, og fieoner 
Sagen tit neeffa £>errebag. Saabe SSifpen og Drning mobte 
perfonlig i Gfjrijiiania for fjoiefte Diet, boor 93tfpen protefterebc 
mob, at Drning oplcefte et 93ret> y ber oar ben inbfietmebe <5ag 
uoebfommenbe, boori $etten gao 93ifpen ^ebfjotb. forbittret 
oenbte Drning ftg tit SBifpen og fagbe „33ifpen bar taget en 
Iwarb eteoning og mig berubt inbfort. iCibjie jeg, at fjan 
mente mig bermeb, og tmor jeg ffulbe foge bam, ffutbe jegnof 
ftnbe paa 2Jitbbel." £ertil foarebe 23ifpen fun „9Wonjteur Dr* 
ning fan fee berefter i Drbinantfen"' — Drning forftob bette 
faa, at Domfapitlet oar5Mfpen§ 23aernett)ing, og fteonebe ^am 
berfor for famme 16be £>ecbr. 1664, og forbrebe 1) noermere 
$orflaring oner, fjuab ban mente meb hd uforftanbige Drb 
„$raftifanter," og fyvo „ber forftnrrebe &ntgf;eben i Sfjotb og 
oafte Dpror". Sit ©oar paa 1fte ©porg§maal erflcerebe 23ifpen 
blanbt anbet, at hit fnntes bam, at hm oar en jror ignorant, 
ber iffe forftaar (om Ijan oil) hit Drb ^raftifant, og at f)an 
fagten§ not uben nogen Commotion funbe taate, at Drning 
falbte bet et uforftanbigt Drb, faa meget mere fom bet oar fjam 
lige fjert, enten 23emt Drning rofer efler (after, (Embebet og 
3(Sren ugraoeret", og tilfoier „3eg taffer min ©ub for ben $or* 
ftanb, ' fcan af dlaaht t)ar forunbt mig baabe tit at fTrioe og. 
tale. 23. Drmng§ fiorc $omuft§ berommelige (Sffecter cr mig 
ei befjenbt" ofo. 

Som ©oar paa bet anbet <8porg3maal benoifer f)an til 
f)an3 eget og anbre 90ii§ftoer, 6fjolb§ $refter§ ^(agebreo, og 
tit be mange af Drning felo paabubne og fmlbtc conventicula 
etler SDtober famt DrbinantfenS bumbriftige og uforfoarlige laufanS Strib meb 93. Crning. 253 

DplaeSning paa Jltrfegaarben i Sfjotb 03 beolige mere. DiSfe 
bleoc oplajre og af et >$ar opfaik?, at Drning baobe truet bem, 
fom et oilt»e betale bereS 2lnpart i ©tepningen 0. m. meb, at 
be ffulbe uoere neret^fc og mifie balo Q3ob3(ob, og at bang Ub= 
fenbing baobe tilfoict: „»8. Drning, ban er gob at fomme i meb, 
men en onb ©riS at fomme ub meb, tbi ban bar boaSfe "Bex* 
iter, be ftiffe (jaarbf fom ban feto fagbe paa Jinboet; - $re* 
jren Seffrcn eller 3 c e tin iy r a n b t? n oplpjte, at Crning baobe 
efter ©ubStjeneften proefenteret ftg i Sfjolbs fttrfe og oilbe gjore 
©ub§ $\x% til en Oiooerfule, forbrebe >}koo oner bang DJebtjener, 
oplaejte for 2Mrrroen Drbinantfen, truebe banS Iftebtjener 3 en $ 
SaffrenSfon meb Jljeppen 0. m. „3)og jeg oil iffe frpgte^ 
jlfjont Drnetamberne ere boaSfe og 33orirerne jtioe, fom banS 
Cegat ferer Sllmucn til ©empt." $re{len iDiarcuS ^eberSfon 
jtabfaetfebe meb 6b, at tinmen albrig baobe flaget oner fine 
$rciier enten t Sin etler Scerbom i ringefte s Dcaabe. ^ogben 
*#eber ©obfebefen (?) oibnebe, at ban 15 Dcooember 1663 baobe 
ooeroaeret ©ubStjenejren i $at§ Stirfe, boor 3en8 SoffrenSfon 
forretrebe, og oplnjre, at s 211muen bleu ffaaenb'e ubenfor ftirfeiL 
efter at ©ubSrjeneften oar bcgpnbt, famt at ben agtebe t)tt 
faare ringe, at £egnen formanebe til at gaa tnb. %im 
bleoe ubenfor, inbtit $rejkn gif paa ^nxbifejroien. Gn tyaxt 
af ftoinbfolfene fnaffebe, en X>el loe, og ba $refren }aa neb til 
bem, brugte iBcrtcl ftaarbuS (DrningS 2tgent) abffilligc tinier 
og faa fig finilenbe tilbage, faa be anbre begtinbte at (e bait. 
3)a iix\ unber JertenS #orf taring „braf £nitetobaf", \aa om= 
taltc $r. JenS hd ftrar fun meb ^ormaning „{yolfet ffulbe ben 
forte Xtb, be oare i ©ub3 $u8, meb faabant opbore." "Jtu bleo 
ber 6naf i Slirfen meb Sattcr. (Sftcr ©ubStjenejien ba^> 93ernt 
SlaarbuS ^rcfien og Jogben tilborbg boS fig; og ber beffolbte 
ban .pr. jenS for at baoe ffjelbt 2llmuen ub for lone, falbte 
bam en iyfcgcl, og erf'loercbe, at £fjolb3 ^rejter iffe oare DJie* 
nigbeben§ rette Sjelefargere, men >Baal3 ^rejrer, ber fogte efter 
beretf egen Jortjenejre til 9ltinuen8 jtorfre Jorberoelfe, og at#r. 
3cn8 iffe oar loolig fommen til (imbebet ofo. 1 ftapittet 

1 Seffren granbjjon (§egelunb) oar fttjrfoijerbe i Q-ofie og SocEarp i Sfaane, 
men bleo affat 1659, forbi fyan Ejnbbe fto.net i gorbinbelfe meb en banjf 254 S. ^irfebom. 

penoifte ben gcmjfe.Sag tU tfongen. 1666 (ljie 3anuar) maatte 
3en§ ©affrenfon ©obfcen, foin imiblertib oar bleoen Ca- 
nonicus og rector scolae mabe for ^apttlet, t>a pan§ forrige 
©ppeprefl, $x. ©affren ^ranbfeon, flepnebe 3ona§ Sccrentfon 
fom ©aframent=ftoragter og for ufammehgt tforpolb. #r. ^tn% 
oplpfte M, at SSernt Drningg Sjener 3on £elligtret , ong§bag 
ftbfileben t)aubc ouerfalbet bam t SpSooer ftirfe meb „uftne Drb", 
falbt pam 6fjelm og uaerlig OWanb og oillet pinbre [jam i at 
faa SfubSmaal af Slhnuen, t>a ban Pilbe Porbe la§labt af fin 
Sjenefte. 1 

1666 22be iWatt« ftepnebe 3aco b 3 ocpumf o n ftirfeb om 2 , 
©ogneprcft til Sognbal og 9teltgion3*$ropfi i 2)alerne, fin Dat* 
ter @lijabet§ trolafe ftaeftemanb, 5lbrian ifttcoiaifon, fra (£prijii* 
anSfanb. £>an paobe far ftennet pam til -§>ajttping meb Step* 
ning af £r. 2ftogen§ $rii§, ftammerraab, Otentemefter og SBcfa* 
UngSmanb oper Sifter 2Imt og QKanbalS $ogberier; men ta 
$r. 5lbrian ^joerfcn ba eller nu mabte, bamte§ ben uffplbige 

Opr-erftiftcr. §an bomteS til ©©ben, men Iefte fitbet meb 1000 Sftblr. 
©en 8be ©ecbr. 1661 bleu fion inbfat fom Sognepreft i Sfjolb, og 
1663 fit Ijan Sen§ ©ob£en tit Sapeflan. §an bar gift 1) 3Rettte 
9J£abSbatter £aufan, SBtfpenS Softer, 2) Slgnette SoffrenSbatter ©obijen, 
SenS'S Softer. §an fatte fig og gmftruer et epitaphium i Stabanger 
©omfirfe. ©abalin: Sunbs Stiffs §erbaminne II, 87. 

1 Ubfortig (Sfterretning om bettne Strib og Striben mellem 33ifpen og 
Drning finbeS i StaoaugerS SapitelS Stambog paa SftigSardjioet. §r. 
SenS elter SotmnneS ©objjen oar 19 Star 9tector og Uxpaa. 17 Star Sog= 
nepreft i Stabanger og ^Jrobft, §an bebt 9be Suni 1713, 76 Star gl. 
£an$ SSiHebe finbeS i Stabanger ©omfirfe. Srefcfjoro SubeHcerere, 297. 

2 §an bar fobt i Stabanger 20be 9lobbr. 1616 af Stuabmanb Sodjum 
^irfebom f. S. og Sttaren 2BitlumS=© after. §an bteb 1748 §erer i 
Stabanger, 1739 Sapellan fjo§ 9tiel8 ^eberfon i SSigebal, men bleb ber 
fun nogle SDtaaneber, ba &r. 9tiel6 bebi. glere ©ange anmobet om 
at t omme til Sognbal reifte (jan bib, lob fig fjerc og bleb berpaa 1640 
falbet til Sognepreft fun 24 Star gammel; 1642 bleb Ijan $robft. 2»eb 
Saren SacobSbatter (f 1666) lebebe Ijan i 26| Star og Ijabbe 3 Son= 
ner og 8 ©ettre. §an§ celfle Sen Sacob bleb Sogneprceft tit Dbber= 
neS. 1667 egtebe t;au SKargrettje glit^otm, meb l;bem tmn fjabbe 4 
Born, Ijboraf be 3 lebebe og bobe i Sognbaf. ©en 4be bleb SBorger 
i SonSberg. §an bebt 78 Star gammel 6te Stuguft 1694. §an6 Pro- 
ber oar Sognepreft til Sunb. (SognbaB ^albsbog). J. gtifll og ©oren ©djioe 255 

(Slt^abet at ocere fri for bcnnc »"yorlooclfe meb lillabelfe at egte, 
bocm bun oilbe. 

3 ifiaaneber berefter, nemlig 27bc Wpril. bare i ftapitlet 
famlcbe £enrif s -J3eluiD, SBefalirtgSmanb i Staoanger, 53iffop 
laufan, 3*n3$ebet8fon#jermanbCapituH Senior 09 tbeol. Sector 
deb Domftrfen, •peinrtf $eitetfon Oteimer, ©ogneprefl og ^rooft, 
3en3 SaffrenSfon ©obfcen, ■Sfolemcfier og ©ogncpreji til Wtaibz 
ftitfe og libnften 2lnberjbn (eaebn), ^rcebifer Deb domftrfen, 
for at bomme i en beftig Strib, fom fanbt €>teb mellem Q3jcl= 
lanbs 9l(mue og bereS Sognepreft-pr. loll of Oluf §fon ftugl^ 
font 1664 oat bleocn mbfalbt til at oaere ben gamle Sogne* 
prcft f>an8 (£lauafon til -pjelp for bang boie SllberbomS Sfnlb. 
Sllmuen forbrebe, at £r. lollef ffulbe fpittere Jtalbet, paa M 
Sllmuen eftet Drbinantfen funbe falbe bem en retftnbig Sjele* 
forger, og forlangte i t)an§ Steb £r. 6offren Soronfon. x §or 
befto ftffrere at brioe bereS 8>nffe igjennem fremfom be meb 
iffe minbre enb 16 Slnfepojier. Uagtet ben 2lnflagebe beoijte, 
at flere af biSfe oare ugrunbebe, og mob tinmen forte $on* 
traflager, ber oife, boor raa og uoillig ben oar, bleo #r. $ugl 
bog bomt fro fit Gmbebe; „men boi§ nogen fjenbelig L $orbeb= 
ring meb bam inbttceffet, feet man gjerne, at ban beforbreS 
paa anbre 5teber." 

1672 I8be TlaxtZ forefom en ganffe mcetfelig Sag. #or 
fiapitlet ftemlugbcS en eteoning fra „2lmtmanb" £. 23elott> og 

1 §aii fit ftatbet og er ben enbnu i ©agnct fan befjenbte ©eren Scribe, 
t)bi§ ©en og ©ennefon gjennem en long Qlarroeffe Dare ^refter i 
SBjellanb. £an ffat tjabe Dceret en [tor og fterf 9ftanb meb obermaabe 
langt ©fjeg. §on falbteS ben bife SBjeHanbS ^Jreften, troebe§ at ftna 
i gorbinbelfe meb Stanberne og at boere fremfunt. §an lebebe i St og 
Silt fom 93onbe og gif paa ©ft til Stnnejene (SBjetlnnbS SalbSbog). 
Van? Sen bercttcr i en Slnfegning, atljans gabcr bar 83 Star gl. ba fyan 
bote, at [jan 20 Star fjabbe reift ubenlanbs, f^aDbc beb fin §jemfomft 
tjent fom Sieutenant beb .ftiobenljabnS 93eleiring, og cftcr Oberft ttragS 
Seftimonium af 8bc Stpril 1659 „bebift fig rebelig i atlc SlUarmer, Slr= 
toquer og Occationer". 3 SjeQanb bar fyan ©ognepreft i 45 Star. 
(SarupS ftopiebog). Sfter ftnlb&bogcn ff at ban (formobenttig i be 20 
Star, ban bar nbentanbS) tjabc tnxret ©fibSpreft paa en Dftinbieforet 
og boeret i tijrfiff ftangenffab. 256 ftjerterffe ©friffer i SbtneSbal. 

QSiffop (L Soufon paa ftlage of Gf)rijten SeffrenSfon ©obrjen, 
23orger t (X^rifiianSfonb, ^t>ort>eb inbjreonebe3 3)tbrif fOtetjer, 
forger i (£f)rifrian§fanb, men boenbe i$toine§bat, for ufemme- 
lige Drb og fjettcrfPc 6frtfter, og fom Sibner $eber 6ef* 
fren8fon(©ob£en) f 6ognepreft til $t>ine8bal, og $eber 
4Meronpmi3fon, ban§ ftapellan. 33lanbt 9tnferne oare, ot 
#r. Sibrif fjaobe falbt ben ©ub§ Oflanb Dr. £utteru3, $rof. 
i SBittenberg, for (Jalumniant ; at t)on falter fig $)ibrtf, uagtet 
f)an er bebt i €egne og fjeber Grif; at ban i 4 2Iar fun 2 
©ange nor gaaet til 5Ilter§, og „jeg formener, at ban er |Tem* 
mere enb en SDtomduf, i bet ban faa ofte foranbrcr fin 9reli* 
gion." 5)o fjan i en Difput meb beberlig *$eber -£ieronomu§* 
fon erflcerebe, at Sf)rifiu§ ei er tilftebe i 9hboeren, antager ftla* 
$eren fyam for at ocere en ©ppftue, ubfenbt af Sjelemorberen 
€btiften 2lbet, banff faloinijiijf $reft i Slmjrerbam, bt>i§ t (offer 
T>ibrif baobe oceret, for at forgifte bi3fe v D?enigf)eber. ftoraje* 
oe§ baobe 2ifter8 Imtmanb, Dberft 9tobbert £ammilton, og 
$lere fagt at mcegte, bo Gfrnften ei blot anflagebe Dibrif 
for faloinifiiff Soere om ftaboeren og Dfaabeoalget, men for 
Solbfoig oeb Jnbferfel af 2>in, 23rcenbeoin, Sobaf m. m. $eber 
Saffren§fon og t)an§ ftapetlan oibnebe 53egge, at be fjaobe big* 
puteret meb Wleqtx om 5llteren§ Saframente og ^rcebeftina* 
tionen, bsonmber ban baobe tagt for Dagen faloinifiiffe 2ln- 
ffuelfer. Span baobe ogfaa foracret £>r. $eber§ £ufhu, Tlaxtw 
$iljjelrn§batfer, en ©og, ber oar ubgioet of ben banffe $refr 
&b rift en $eber§fon 9Ibel, L boori ben reformerebe ftirfeS 
XrocSbefjenbclfe fanbre§, og looer *$eber3 Prober at ffaffe fjam 
2 $)ujtn af famme 33og. 3)en gamle foage 3 0r 9en ^urgenfon 
($oibloc|), „9ieligion3prooj} paa fitter og ubentoiol pastor eme- 
ritus, erflcerebe, at 2Wet)er8 uboorteS £roe8befjcnbelfe for {jam 

1 ©en ncebnte 9lbel er (Etjriften $eber$fon Slbel, ber 1663 og febnere dor 
sjkeft beb ben banffe tirfe i Slmfterbara, og ben af ^robftcn ncebnfe 
©og I)atl§ Testimonium cle imitate & seterna Trinitate Deitatis ex 
belgico latine editum og ben 2ben, fom tjcm gat) bort og lobebe at 
ffaffe ftcre af, bar „9flegler og £a>rbomme om et ret fanbt djrifti'Iigt 2eb* 
net", trtjft i Crania. 1658 og i Slmfterbam 1663. ©fiftet paa $aa. 257 

oar gob nof, om ban mente ben af £jeriet og ei temporiferebe 
at anftifle ft9 lutberjl ber og falinniftiff i $o(lanb. 

T?cn 29be 2lpril bemte ftapitlet, at SDiener baobe forbrubt 
fig mob JKcteSfenS Sttrtif. 34 o. m., boorfor ban maattc ftraffeS 
fom ben, bcr fongeltge DWanbater iffe tilbarltg baucr lagttaget." 

3 Paretic 1676 og 77 ferteS for.ftapitlct en Slroefag, fom 
fattc Staoanget og ben? Dmegn i megen ©eocegelfe, ba glere 
af ben anfeebe Jyamilie ©objen, $rcefibent ©ram, ben befjenbte 
SorfaeuS og flere $rejler ware garter eller SBibnet i ben. SauritS 
©entfon, ©ognepreji paa 8n. baobe oceret gift meb Otebeffa, 
Q3iflFop |>umbleS Datter, og fiben meb il'tette $ocr3battcr, Ior= 
faeuS'3 ©tebbatter, ber baobe bragt ben fattige (Snfcmanb Jor* 
mue. Seb #r. Saurtts'S £ab bleo ber bolbt ©fifte, ba ban 
efterlob flere Sarn af ferfre (Sgteffab, af ^rooften £r. Oluf paa 
ftlep, 1 QWcfter ftjelb paa -poilanb' 2 og *JJeber Seganger paa $aa. 
9fteb ©fiftet Dare imiblettib SaurirS iOJober 5Ibriane og bcnbeS ©an* 
nebettrcS 'Bcerger faa miSforneicbe, at be freonebe ^roufien og 
be 2 $rejrer for tfapitter. og blanbt Slnbet flagebe oner jfje* 
be«U>3 (Regijlering, at ©angflaberne og ftontrafeier ei oare 
belle, og Selnet ei oeiet. Uagtet HorfaeuS 3 1677 fremlagbe 

1 Olof Milfoil SKebelfar. 

2 ftjelb §an$fon „en Icerb 09 retffaffen 3Ranb" f 1667. 

:i I^cmie af Gorges £iftorie faa fortjeute 9)tanD oar, fom bet funes, mob 
fin s MIie fjernet fra |>offet og 1664 ubncebnt til bet befberlige og 
bnnffeligc (imbebe at Bare ftamerer i ©tabanger ©tift. §er fom t}an 
i Sefibbelfe of ©aarben ©tangelant) paa ftarmaen oeb at tage ©aar= 
ben? Gierinbe ©nfen s 2lnne §au$batter, ber for tinbbc oreret gift meb 
Sector tb,eol. SDtag. SauriS Senfon og fiben meb Sber 9tielfon Scm. 
®eiine Sber \icmi ®atter meb Stnne oar ben omtalte Wette. ©om 
tyenbe? ©tebfnber og $cerge optraabte Sorfreus. S)enne beromte SKanb 
blco 23be ©eptbr. 1682 ubiiceont til £iftoriogropl) for tongcriget Morge 
meb GOO EJlblr. Con. §er forfattebe Jjan fra 1685 fin hietoria remm 
Norvegicarum Vol. I — IV og anbre Icerbe tjiftorifTe 3lrbeiber. 9Jaa 
t)an? goreftiaing iibfom ben fongl. Sefaling af I6be October 1707, 
ber paalagbc Gorged ^roofter og ^refter at gioe en rigtig delineation 
oocr beres ^JreftegjelbeS Situation, ftjorbe, fornemftc ©aarbe? 3iaone 
faint Ijoi? qjaSfager be af oisfc Stntiqoitetcr [jar mrerfet. Se befoles 
at fenbe biSfe DplgSninger til SorfceuS til (janS 9iorge$ ©eograptji. 
lil fommc fit Imn af ©tabanger £apirel ublaant af Sifrop Serfin 234 

17 258 §nfe — 3. SBcgnec 1689. 

cn ubfarlig juribij! 1)ebucrion i 6agen tit ^orfoar for ©ftftet, 
bamte bog ft'apittet, at 6fiftet paa no ffulbc optages paa Sr> 
$rejlegaarb. 

1680 19be 3anuar tjolbt ©eneralfrig8fommi§fair, 2Imt* 
manb, 2I3fe3for Suboig 9iofenfranb§, ftriberre tit JKofenbaf, 
#erre tit £oftanb, 2lff og $atne, i ^an§ (£$cellence3 ^raocerelfe, 
Sbrijiian ©ram, $ra?fibent i <Staoanger, ©iff op 2. 2aufan, 
HTcabS Sa'ufan, Sector tbeol. $rot>ir i {Rtjfglfc og ftarmfunb, 
$enrif *$eiterfon Oieimer, Prsepositus og pastor primarias,. 
3en§ ©otijcn rector Scolee, (E&rijlen 9lnberfen &aibt), ^Srcebi* 
fant t T>omfirfen, oort Sonfiftorium, tjoor #r. %acob Stn^ 
berSfon ^pafe, 6ognepreji til ©ulebal, baobe tabet fiemie fin IReb* 
tjenet £r. 3en8 $&omafon SSegner, (Q3ifpen§ ©en). 3 aco & 
fremfarte 8 5llagepunfter, tjoori ban bejTolbte £>am for at Deere 
ubefinbig, trobjig, forfammetig, utnbig „ftecbet iRunbt ab bannem", 
iffe bar oitlet tatt meb fin £>u3bonbe, ei »itlet fpiji t>eb bang 
Q3otb ofo. 3 jtt Silfoar flager 2Begner ooer, at #r. "jatob ei 
fatbte bam meb $)0benatm, men ^iba, at ban ei bat»be fagt 
ban§ ©orb for OioligbebS <5fntb; „til meb fan jeg iffe focelte 
ibjet, b^orpaa forteben ©inter bleo nof arbeibet." $an benegter 
flere af ©effplbningerne og omtater, at ban baebe tabet begjerc 
en af $refien8 2)attre, at ban b«obc tabet bam erinbre om fin 
$aber3 ©etgjerning, fom efter nogte 2iar§ ©fotetjenefte bat)be 
beforbret bam ttl Dioligbeb, I)t)orefter SSegner ogfaa nu lcengte$ 
efter 21 2Iar§ Jjenefte, at ban ei bat)be briftet jig til at at an* 
namme #r. %atob tit 21lter§, ba benne fort titforn fyavbt ffjelbt 
bam ub for Sfjetm og Stuf 1 og anffet bam $anben i ©olb, 
at ban§ £nfhu gjerne faa bam forffubt fra ftalbet, at ingen 

gamle 93rebe og fra 93ifp @toub 40. ©isfe remitterebeS fnart, men 
fyine, tjboriblanbt nogle bare af SSigtigljeb, blebe efter fongl. ©efaling 
1698 fenbte tit 9lrdjib=©ef retail 2lrne2!Kagnu6fon, b>orfra be bog reqbirere* 
be§ tilbage bet faigenbe 9lar, i>a SJifpen betiebebe bem forat bebife 23i= 
fpeftoleng ©ienbomSrct tit £5en Ogne. SorfceuS bebt paa ©tangelartb 
31te Sanuar 1719. 
1 §an beftylbteS for at fyabe tappet en ©rjtte af §r. SacobS £Sltenbe og 
flaaet SSanb paa iftcbet, i bet fmu Imbbe frebet tub gjertnem SSinbuet*,. 
men ^reftefoncn l)abbt ffjulte SSibner i Sjelberen. Sector SKorten StnberSfon. 259 

at ^reftenS J)ottre baocr $ebag ubi ban? $erfon, uafltet jeg 
for min s $erfon er \aa gob fom be." 

Segner bomte? i fionfitrorict ffplbig og at baoe fit ftape(= 
lani fcrbrubt. £ermeb lob iffiegner jig ei noie, men fteonebe 
til ©jengjelb vr. .Jacob for ftonftftoriet l-lbejuni 16S0, gjorbe 
bam forffjetlige 23efft)lbninger, blanbt anbre, at ba ban forlangte 
at faa jtt ftongebreo (maaffe Grpectancebreo til fialbet), foarebe 
3acob: „for ffal jeg fafre bet paa 3lben". (£n iDcoengbe l>ibner 
forborre?, men T)ommen bleo, at man ei funbe erfloere £r. 
3en3 nffolbig; men for s D?i3brug af 5longebreoet3 ^antfoettelfe 
UagbeS baaht $anttageren £r. 3acob og ^antfoetteren $x. 3en3 
boer i 20 iRblr. 2>ober til fattige ^refieenfer, og $x. £an§ ber= 
bo3 10 JRbl. forbi ban paa £>etligbage ei afoaerger 3)ruffenffab 
i ilt £u§. x 

(£nbnu en eag maa oi airfare af 5tonftftoriet§ $rotofof, 
ba ben er meget tibgbetegnenbe og ffaffebe Sifpen megen Ulei* 
ligbeb. £an baobe nemlig paa <Statbolber Doe 3uel§ 2Inbcfa= 
ting anfat (31te Dftober 1673) Morten 2Inber§fon tit 
Sector oeb (£bntfian3fanb§ Sfole, fom i nogte 5lar baobe ooeret 
oacant efter Sftafdj), fornemmetig af Mangel paa ^nbfomjr. $or- 
mebelft ban? mange ^orfeelfer baobe ' imiblertib 53ifpen maatte 
remooere bam ; men ban fom ttfbage meb et fongeligt 2)?i3froe 
af 16be 9Jkrtg 1680 om atter at inbfoetteS „inbtil bam noget 
uloolig maatte beoifeS". ^orat gjore benne $orbring fnlbeft 
beh 23ifpen $eber (Srtfgfon 2eganger, Sognepreft til £aa 
og $roofr ooer 3#bern, meb 23ifpen§ Steoning af 26be 3unt 
1680, at anflage £r. Morten for 6fo(en§ beftageligc 
Unbergang, formafteligtSeonet og53oefen meb ufom* 
mcligt 6(ag8maat, 9hngeagt for 53ifpen§ ^aaminbel* 
fer og Jrobfigbeb. Seffplbningen oplnfeg oeb flere $roo. 
SaalebeS flagebe en 2ftanb ooer, at Shorten baobe ffaget ban? 
£uftru tit Slob?, ha \)nn fnxoebe bam for ®jelb for Bl og 
2?roenbeoin, og ha bun fagbe: „3 ff°3 mi fi f°m en ©fjelm," 
prnglebe ban benbe met> ftn SpanjTror. 3 2Inlebntng af s JQior= 
ten? <2trtb meb ftirfeoaergeren om en Stot i ftirfen oibnebe 2l6ra= 

1 £nu ffal berpaa ocerc reift tit Sjebenljabn, fif OprciSuiua, og blet) 
Sacobfi Sftcrmonb fom Sogneprcft i Sulebal. 

17* 260 &. Saufan 1662-80. 

bam ftlofterbreng, at ba ban feiebe Men, bette ban, at bet 
ubenfor [logeS meb ftjeppe, og ba ban lob ub, faa ban 'Jftor* 
ten flaa .^irfeocergeren meb jtn 5tjep. boorpaa benne tog 2ftor* 
ten oin 2inet og fa}kt>t bam omhtlb i ben tybt Sne, boot 
ftirfeucetgeren laa ooenpaa Sfolemefleren, (om (aa unber blobig 
meb fin $jep og tirfeooergeren§ $arnf i ftn baire £>aanb, me* 
ben§ ban meb ftn oenffre, boorpaa ban baube |)anbffe og 
SWuffc, botbt fin DJiobftanber raft, inbtil $olf fom og jTilte bem 
ab. Dle£an§fon93ager, $extx t»eb Sfolen, beuibnebe, at 
Shorten 1678 nogle Uger efter $aaffe fom neb af ftn Setfe, 
(SUaSfe), foruben ftappe og ftrane, meb et 9ft§ i fcaanben og 
„forbob inig grama ticam Siwarts, boilfen jeg bog iffun pri- 
vatim bjemme bvuger, og t>a ban mlbe tage 33ogen fra en af 
Xufciplerne, aboarebe jeg bam. $an bleo arrtg, begpnbte at 
ffjelbe og true meb Slag. Da jeg meb gobe Drb raabebe bam 
fra fit ftorfcer, ftben Sfolen war et Steb, boor Sfiffetigbeb 
burbe opfernereS, flog ban til mig meb Oiifet, builfet Slag jeg 
unboeg og blerj i min Seife. 1 &an greb nu ftn Stof og gao 
mig nogle Slag oner £onebet, (aa 5Mobet mig ubranbt. ftor 
at unbgaa oibere Slag began jeg mig unber Stoffen tnb paa 
bam. £an flap nu Stoffen og greb mig i £aaret, og fom 
jeg ba nar fommen oner 23amfen ubenfor min Getfe paa ©ul= 
ttet, fltlteS oi fra binanben. Strar berpaa greb ban atter Stoffen, 
men ta jeg ftf ben fra bam, greb ban mig i £aaret, og af 
Jteboerge maatte jeg gjere bet famme meb bam. Da ban ei 
funbe faa 33ugt meb mig, raabte ban paa Difciplerne i ftn 
Seife, at be ffulle fomme og tnvffe mig t #aaret og flaa mig. 
De fom ftrar, men ifieberfor at fulbfomme 2ftorten3 forargelige 
og ublu 35egjering, toge 9Zogle ban3 £cenber af mit .fraar. 
2M ffitte? nu at), og jeg began mig ftrar til Mag. Jonse Undalini 
£u§, 2 boor jeg traf 2Nag. 2lnber§ $eber§fon Scbeen, for boem 
jeg frembar min itlage." 

1 o: fiectte. 3 be ®age unberoifte i famme @tue flere Soerere Eibcr beb 
fine 93orbe eHer Ifbelinger. 

1 2ttag. 3ona6 SItiberSfon Unbalin oar ©ognepteft i ©rjriftiaitSfanb. §an 
fufpenberebe Shorten paa 5Hf»en§ ©efaling, trobS 5ttorten§ Snbfigelfet 
og TOobftaub og inbfatte i IjanS Steb Slog. SlnberS (Screen. (S. Jttufon t 1680. 261 

Diorten mabte ci perfonlig, men frcmlagbe fin (Stflcering 
of 3ttc 3uli 1630, boon ban flager oocr ©ftcrfircebclfcr, erfla* 

rer, at ban af Mangel paa <$enge ci fan rcife til 3tauanger 
og beSuben jiben 1 2tc Wla\ baat)e i Slirfe og Sfole baglig ene 
maa opoarte, tbi beggc $0xm, fom tmrc i Sfolen, bolbe of* 
fenrligc *Jhigeffoler, ben cne for 12 a 14 2Jia?nb8 33orn, og ben 
anben for 5 a 6 SDfcoenbS. Dertil fom, at ban iffe funbe faa 
en Stifling af fin San. 

3 Slnlebning af Stetmingen pttrebe Shorten: „ftan ^alff= 
beb og unberfunbige Jraffer fortune Sanbbeben, fan Cagn 
ben en Jib lang boempe, fan 2Mb og 2Ragt ben unbertrnffe, 
fonnenev jeg fattige 9Jlanb, at mine ^orfelgere Jntet af ©ligt 
forfammer imob mig at bruge, fa a jeg iffe fan tro, at Sprfer 
eller #ebninger ubi bet flemme Sarbari, faa urctfaerbig og 
uloolig mob 9togen jfulbe banble, fom mcb mig paa TDe 2tar8 
£tb er omgaaet, ba jeg bar oaeret Oieftor i SbriftianSfanb." 1 
2jffe beftomtnbre lab ftonfiironetS T>om: at Morten felt) havbt 
gjort jig uooerbig til Rectoris Scolee (Smbebe, faaat ban iffe 
mere famme function ber fan betjene. 

93ij!op J. lanfan babe famme Star 1680.- $an oar 2 
©ange gift. 

1 1 mcb 51nna 3«ger, ©after af $rofc8for dlauS #an8fcn 
Jaeger, >$rof. ^oebagogic. i fljabenbaon og febnere (1605) 2. 
€cat>enii (Sftermanb fom ©ognepteft paa imager. 2) 1651 
mcb White £>an<5batter, meb boem ban ingen 33arn banbe. 

5lf banS (Spitapbium t Stqoanger Domfirfe fee§, at ban 
baube 6 ©onner og 3 T>attre, blanbt boilfe 1) iDiatbiaS 2au* 
fan, 1668 blet) ban beffiffct til 8ognepreft i Recife, bt>or ban 
par perfonel <rtapelian. 1669 blet) ban OJiagifrer, og 1672 

1 93lanbt fine ^tenber noeuncr f)an >J$rcefibcnt ©c^iebtug, fom bar gift meb 
9ttagifterS ©djeenS ©ttfmober, 93orgermefter Scn8 9tafd), fom tmr §r. 
©djecnS ©obffenbebarn i ©enge og §r. ©cfjeen, fom nf ton gen Oar 
fornnbt faa ffjont et SSicepaftorat, og oar $rooft SonaS'S ©efterfen. 

2 §an bleb begraoen i ©taoanger $irfe§ Gljor, fyoor b>n§ Son, Mag. 
Mathias Tausanus lector theol. og 'iprooft i StQfotfe, fattc (mm et lattnff 
(Spitapljium. 262 & Saufan* gamitie og ©frifter. 

lector theologiae. 1684 iObe December og 1685 15be 
^onuar fao ban i ftapitefretten i SfcrifiianSfanb. ©fiftet efter 
bang Me tfirjlen er bateret gafSncS $reftegaarb 15be 2luguft 
1689. 2) SfauS Saufen f. i ftjobenfmun 1637, oar ©efvetatr 
og gift meb Sirgitte Sadjer og bobe 26be ^uni 1696. 2)ere8 
©an oar (SratSraab (Efmfiian Saufen f. 1679 f 1733. 1 3) 
S^rifiian Saufan, til r)oem tort 2Begner afflob SWanbalS $a(b, 
ba ban oar trolooet meb 2Begner§ Matter, men bobc far 
Srnliupet 1670. 

SBiffop Saufan Imr ubgibet felgenbe ©frifter: 

1. ©ub$ SternS Sit) og ©tfb ubi §erren. Sigprcebifen af fRom. 14, 
7. 8 ober §an$ ©fjriftenfen §umble, SBorgermefter ubi Sjege (SSifpenS 
Prober), .Sfjabn. 1645 i 4to. 

2. ©abtbS cfjriftelige SSeimiiSning efter spf. 39, 5 feq. i Sigproebifen 
ober (Erjriftian $olcf til Sunbtbt), 7be 9Job. 1644 i $j#ge. 

3. @ub$ $Bern$ SaalmobigtjebS og SeftanbigfjebS tjerlige Srune i fiig= 
proebifen of 2Ipoc 3, 10, 11, ober %vn Slnne fiunge §r. Suft §©eg§ a f 
©piftt'on Sttabjen, ©ognepreft tit $jege. 

4. ©auib^ §jerte oplat af ben 73 ^falrne 23—26. Sigprcebifen ober 
SKarg. Suiige, Srjriften ©feels tit gufinga'S fiigbegjcengelfe 28be Dftober 
1653 i Sjege af <£. Sttabpon £aufen, ©ognepreft i £jege 1654, i Go., be= 
biceret ©. ©feel, ©anff SftigSraab og 23efaIingSmanb paa Sragebelbe. 

©isfe Sigprcebifener tigne ©amtibenS i SSibttaftigtjeb, ©ammenbtmgen 
af 2?ibelfprog ubeit inbre ©ammenfjeeng, Slnferfler af profane ©fribenter og 
^irfefoebre ogSmagta^fjeber; men be inaa bcere falbne i SibenS ©mag, ba 
be tjabe megen Sigtjeb meb be Sigtaler, fom fjanS ©amtibige, 5Wag. SKidmet 
|>enrict)|0n, ©ognepreft i $jebent)abn tjotbt og fom ere trbfte 1706 i 4 Gbart* 
binb; ttji om jjam ffreb £tmra btanbt Slnbet: 

„©en mer enb rare Sftanb, fra tjbiS opltjfte §jerne 
SSi nbbe benne ©og, fmr bceret flig en ©tjerne 
93lanbt §erren$ 9Uter=99tenb, at fjan fortjene maa 
3 Sftang meb ©tjerner af ben ferfte ©rab at ftaa." 
3 Sigtalen 9h\ 2 finbeS felgenbe fmnffe <2>ttb: „@#ger tjib meb §aft 
3 SSebrebebe, tbj ingen ©lenbigijeb er faa jammertig, ingen Ultjffe faa [tor, 
ingen gattigbom faa fyaarb, ingen ©tjgbom faa fyeftig, ingen goragt faa 
fortrcebetig, ingen gare faa ffrafffetig, ingen fianbflbgtigtjeb faa utceffelig, 
ingen Uret faa nlibetig, ingen £unger faa fbar, ingen speft faa giftig, ingen 
$rtg faa forberbelig, }a ingen ©org faa tt)b og faa tjjertetig — ©ub8 
2lanb ubi Orbet jo giber o§ %ve\t og S5ob berfor." §ofman, ©ami. af gunbatfer X 2lpenb. ©jcellaubS ©tift fiirfen 1661—1680. 263 

3 be 19 Slot (fro 1G61 nl 1680), 5. Saufan mar Siffop 
i <2taoanger Sifpebamme, forcgif bet oigttge gotanbrtnget faa* 
net i Stat fom i .Hivfe. (Snepcelben gjorbe fig ooetaltgjelbcnbe, 
og ftirfen tabte be jtbfie Spot af Uaf&amgig&eb. 95el inbtam* 
mebe Song fttebtif III ©eijllig&eben nogle petfonltge gotbele 
oeb be $tipilegiet, fom ban 24be ^uni 1661 ubftebte, ' men 
2Jlenig&eben3 Slalbgret, fom ofte oar miSbrugt, inbjftcenfebeg 
oeb, at ftongen tiltog fig bel§ Otetten til at ptcefentete for iOie- 
nig&eben 3 Sanbibater, bel§ ubftebte Grfpcctancebrepe, enten al= 
minbelige ellet fpecielle, Ipbenbe ^aa bejiemt ©teb, bporoeb fnan 
opfom megen goroitting. 13be 9Rart8 1662 paabobe§, at bet 
inben 1 SDtoaneb ffulbe tnbfftffeg til bet nplig oprettebe 9tente* 
fammet 3 or ^ eD0 9 P<*a a ^ $apitet§gab8 og 5 ortc fl ne1 ^ P aa 
bent, fom bermeb oate beneficerebe, og paa alle Slapitel^npen* 
tarier, ^rcebenber og UMcatiet. £>en 25be ^sanuar 1666 opbce- 
pebe§ Sapitleme, i bet ber befa(ebe§, at alle, fom baobe 
getftltge 33eneftciei elier ^rctbenber, i gremtiben ei ffulbe afloegge 
tfiegnffab til iTapitlerne, men til Dtegjeringen, og, at fun boer 
5)omfitfe ffulbe bebolbe 5 a 6 QJtabenber, ber ffulbe bele§ 
metlem 93ifpen, StiftSptoPfien og ben, fom unber ©tiftamt* 
manbcnS gotfabe i 2am pert ettcn ffulbe bamme (SgteffabS* 
fager, fmilfc SRettcr peboarebe til 1797. @n $alge af ^apitlerne? 

1 $na ©ciftligfieben^ Segjering inbremmebeS § 1, at ftongen i grem= 
tibcn ei gjennem 2en$mcenb og bereS gulbmcegtige. men gjennem 95t= 
fpen fortjanbler meb ©eiftligb>ben. § 4, at Ijber ^reftmaa tilforrjanble 
fig ben >]keitegaarbei Signing, fom fjau bor ubi, og at bane ©ucceSfor 
i Salbet jla! betale (jans Slrbinger famme Signing. § 7, at sjJreftenic 
moo nnbe $refte= og Stnnergaarbe famt, f)bis ber er lagt ad mensam, 
foafom be fra SlrilbsSib Imbe ntjbt. § 8, ©oebebegnepaa SanbSbtjerne 
ffal ubbifcS 2?oItger faalebes, at be berubi fan fjolbe ©fole til ltng= 
bommens UnberbiSuing og Scerc. § 9, Sirferne ffal fetd nl)be beres 
Slnport lienbe. § 11. 9faar nogen $reft beb ®eben afgaar, ba ffal 
lwn$ ^rodft meb 2 sjkefter i famme §errcb bcere Oder ©fiftet. SNsfc 
*)5ribiligier confirmcrebes 15be December 1670 meb flere Siflceg, r)oori= 
blonbt, at Sbrigbeben ffulbe tjabe £ilft>n meb, at alle be, fom ntjbe 
SllterenS ©acramente, paa be 3 §eitiber ffulle ofre efter Stmc og 
SBilfaar, t)Dorfra SSttangc ganffe entljolbe fig, og ftroffe be 9)ioboillige 
og gocfemmelige. 2krg I 9 og 68. 3>e confirmerebes febnere lobe 
ftebruor 1701, 24be 2Karts 1731 og lite SKoi 1748. Eerg I, 273. 264 Sitfen 1661—80. 

Dplpaoelfe 09 bereS anfeelige 3 orD egob§ ^nbbragelfe of <2taten 
oar, at bet of Sbrifrian IV 1637 ftiftebe ©tminaftum i (Ebri^ 
fhania tit fiort Zab for norff $ibenffabeltgl)eb og en feloftan* 
big national Uboifling opfjorte, ba td iTannifegob§, ber oar 
$rofe3forerne anoift til Conning, flugteS of StatSfaSfen. l 

Unber 19be 3uli 1662 ooerbroge3 en oerb§lig BRanb, ber 
jiob i $nbeft oeb £offet, £itu3 93ul$e, jnfpectionen ooer 
Silt fom angif ftirferne og $refteboligene i iftorge. Jil bam 
b(eo Snboer befatet at mebbcte ben Unberretning, fom rjan for* 
brebe. £>en 20be Septbr. 1663 b(eo ber ubjtebt et aabent 
23reo til 35ifperne og 9lnbre om at agftjtere benne ineget betroebe, 
men libet buelige 2Ranb, meb 3Df atrifkr ooer ,^irfe* og ^refie* 
gobfet famt 9Wanbtal ooer alt aWanbfjen ooer 12 2Iar. »Beb 
fongl. SRcfcript af 23be juni 1665 bleo bet paabubt at rebuceve 
alle <5fattefpecte§ ttt ©fpb. Sunge, et <Sfpb. lige meb 2 2b. 
S3ttg eller 1| Sab eller 1| 6panb eller 3 $og. ©amme 21ar 
28be October fxf ©taoanger S3ifp og oorige $apitulare§ 23efa= 
ling (efter $roofterne§ aarlige (Relation til t)am om ^orbeng 
©rebe og $ejt) at fatte en oi§ Sajt ooer fjoert $roojlie8 
tfirfeS Sanbffplb og Jienbe efter OieceSfen, og at ^reflerne fftttle 
opgioe Superintenbenterne, l;oab $m og 33rob i l^oer Stirfe fojrer. 

£enftgten bermeb fnne§ at baoe caret, at boi§ ber i nogen 
iRetning funbe uDftnbed et Doerffub, ta at lagge 23eftag ber* 
paa for Stat8fa8fen, ligefom ffeet oar oeb ^apitelgobfet. 

3Den 9tet, fom oeb Drbmaiitfen oar inbrommet HRenigbe** 
berne, nemlig jRetten til felo at falbe fine $refler, bleo nu ganffe 
opbaoet. 4be ^uni 1667 ubjtebteS SBefaling til famtltge SBifpcr, 
at be ffulle inbfomme til flanceliet i Jljobentmon, boorunber 
alle ^irfeanliggenber oeb 9tegjering§foranbringen fom til at 
f)orc, meb 3nbb*rctning, inben 9cogen orbinererebe§ til $refre= 
falb, og 1668 ben 20be 2M ftf ©ifperne SBefaling at inbfenbe 
alle fongelige (Sjfpectancebreue. 

?yoruben ooenanforre 5lnorbninger oille oi anfore nogle, 
om og minbre oigtige, bog ganffe marfeiige ^ororbninger, fom 
ben af 24be (Roobr. 1665, booroeb ei blot Senfur ffulbe, fom 

1 ©ibe 242. ftirfen 1661—30. 265 

Kbfiaae, anoenbeS paa tbeologiffe i^oger, men ogfaa paa 8fo- 
lebeger, fom fun maatte twffeS af Unioerfttetet, og ben af29be 
"sum 1667, bet befremtc, at bet Jab, fom SWabemiet i ftjoben* 
baon ba»be libt Deb &a»ite(gobfet§ Slfljcenbelfe, fhtlbe erftatreS 
ocb, at (merftirfc tiiftorge ffulbe betate 1 WMt. iStu* 
bieffat. 1 Den 7be jyebruar 1671 bobe grebrif III uoentet 
og cftcrfulgteS af fin Ben (Sforifhan V, ber mtereSferebe fig 
mere for ©olbatet og Jyornoielfer, enb for $irfen og 2Hbenffa* 
berne.- #an fogte at efterligne ben i ben Jib bcunbrebe Sub- 
Dig XIV i Jranfrige, og franf! SuruS, franffe iWober, Sprog og 
Sittcratur oocrfoommebe Diorben. tfirfebifciplinen, fom allerebe 
oar begmibt at flapped fi! fit 9taabeftob neb Jororbmng af 
3bie 3<»nuar 1671, ber bober, at militaire ©etjente, Otyttere og 
Solbatet ffulbe ivere fri fortfirfenS Difciplin for 3 e term aa I. 
33cb SRefcript af 23be Sluguft 1672 bleo ©tift§befa(mg8manben 
og Supermtenbenten alejie beffiffebc til at ooere $irfen§ %ox> 
foar, faaoibt 2en8manben efter SReceSfen pfeiebe at oebfomme, 
famt til at fcette ilapitel§tarten for boert Stift faale* 
bee, at ftapitelsfjobet tffe bleo boiere enb Sanbefjobet. 

ftorat fiffrc ftirfen og Stolen mere oibenffabelig bannebe 
iDianb enb bibtil ofte baobc funbet •'Skb, ubftebte ftongen et 
aabent 53reo af i7be SWartS 1675, boori ban bob, at ^ngen 
uben be, fom baobe taget 25accalaur=@raben, maatte beffiffeS 
ttl #etete eller :)tcctorer cller tilftebeS tbeologiff 9ltte#at8, famt 
ai benne faaoelfom pbilofopbiff (Sjamen ibetminbite ffal bolbe? 
4 dtonge om Claret og Dmfoftningerne moberereS. 3 

1 Sfalge bctte ftongebreo og Slnorbu. of 18be 9ftart6 1732 oppebar Hit i= 
berfttet fca 9torge 3tubiefrat aartig 2012 Dlblr. 61 j}£our., Sub Iir, 516. 

2 Tcr fatiriffe Sncob 3Borm ffrcD : 

$ttor mangt et ^roofti, fyoor maugt et ftniinifbomme, 

£dor mangt Sapitcl maa til s Dtyttergob8 tjenremme. 

3>et, font til Silterbog og 2Mbel forbnm laa, 

£U ©abet og ^Jiftol til atytterljeft man gaa. 
©orrnS iicbtiet i Dbin SSoIfS Souninl for ^olitif 1812, II, 5 og §elroeg 
I. 435. 

3 SDiSfe Stnorbninget ftylbeS foniemlig ben befjenbte $cter ©riffcnfelbt, 
ber bcu lite SKartS 1676 fcengfTebcS og fatted paa ©hiuftjoliueii, b^or 
Ijait [joIbteS fangen tit 1698. 3 Slaret 1671 20be Sunt tilftobeS 266 ftirfenS SJtanb 1661—1680. 

93lanbt be9)caenb, fom tiibe(§ famtibig meb Sanfan pirfebe 
i ben norjTe^irfe, fortjener at minbe§ (Sr if 23 re bat) I fra 9tub* 
fjabing, en nibfjei SJlanb, bcr breu nieget paa UnabommenS 
Sfatec&ifntion, mebenS ban fra 1643 — 1672 oar Siffop i !£&ronb* 
Ijem; f)an§ (Sftermanb (Srif (griffon $ontoppiban (fra 
1673—78), ber i fin Sib ffattebe§ bait for t&eologifl Coerbom 
og ^Digtergaoer; 1 penning ©tocffletf) fra ^aber§(eo, „en 
fyei, anfeelig 9Kanb af megen gorflanb", ber fra 1646—1664 
oar SBifp i 9lfer8&u8; f)an§ (Sftermanb Sbranberen 5)r. 3°* 
banned 9t of in g, 2 en Wanb af ualminbelig 2)annelfe, flog 
og oelbreoen ogfaa i oerb§fige ©ager, ©tatbolber 11. %. ®oU 
benlaoe§ ftortrolige, ber i 35 2iar (1664—1599) meb 25eram* 
melfc beflabte 2lfer§t)U§ 93ifpefbl; 2Kag. 9cie!§ 91 an bu If fra 
9roe£Wbe, „ber i 46 9lar (fra 1655-1711) fab paa 23ergen§ 
Sifpeftoi," en af be ©arbigfie og bebfte 33iffopper i bi§fe Sanbe 
ftben Oreformationen," 3 og enbelig (£jjriflen Sang fra Slalborg, 
ber fra 1621—1657 oar ©ognepreft i Oromebat paa £ebe* 
marfen. £an oar en ftittig ©fribent, ber ubgao en gorflaring 
ooer £utber§ $atecbi3me i 10 53inb og flere 2lnbagt3bager, 
$or at faa fine ©frifter trpfte lob &an, fom far fortalt, fra 
2obff(anb forffrtoe Valentin ftufjn, ber bleo Dforge^ farjie 
Sogtroffer. ©tatmnger ©fole og ©omfirfe en egen Sable i aUe ©tiftetS tirfer, 

og 29be Sanuor 1672 tilftobeS £{jrtftian8fanb8 ©fole 95t)gfelen af aUe 

$irfe=3orbei - paa Slgbefiben. 

febt i Srobt) paa gtieu 1616 f 1678. Dm [)an§ mange ©frifter, ljbor= 

iblanbt ShttljerS $atecf)i§me meb Slnmcerfninger for Jl;ronb(jjem§ ©tift 

1676 og grammatica danica paa ©anff 1668, fee 9l\)ZXUp og SraftS 

Sit. Sej. og 9$ontopjnban§ Sinn. 4, 224. 

$ont. Sinn. 4, 211, (Eolb. concilium episcopo licitum 106. 

§an fjabbe orbineret alle ^refter i ©tiftet . $on. Sinn. 4, 240. S. Serftn I 267 

VIH. 

Doctor Oacof) 3enfen 3erfm. 

1680—1694. 

-pan oar fabt i Oiibe 1633 2 3uli og bleo babt 5 ^suli 
famine 2Jar. &an§ 5'aber oar £>r. 3 en? SMnefen ^serftn, 93i* 
ffop i Otibe, gorfatter af be befjenbte 3lnbagt8bager, „ben fanbc 
SBei til Sioet 03 SroenS Stamp og ©cier" og en af jtn 2ib§ 
frommefte Bcerere. &an§ 2)iober, $x. 3 cn 8'8 treble £ujhu, 
fjebre (Jatbrine 3oco68battcr. -frun fabte benne fin enefte San 
9tarct far ftaberenS 2)ab a og opbrog ben title {yaberlafe unber 
Saarer, f;ooroel iffe uben traftenbe £aab i SSetragtmng afSSar* 
net§ gobe i>iaturgaoer. £an gtt paa <Sora Stole, rjoorfra fian 
bleo bemittevct og inbffveoet 12 9ioo. 1652. 2)erpaa bleo ban 
£oomefter for :}tig3f)oomefter 3- ©er§borpb§ 33arn, og opfplbte 
bette .ftoero faa Del, at ban uben Soiol oeb benne meget for* 
maaenbe 2Ranb8 3 n °flttbelfe, af Stongen 1664 bleo ubneeont 
til Sognepreft i ftallunbborg, ftoor ban leoebe og uirfebe meb 
9toe§ for Iroffab og Olaroaagenbeb i 19 9Iar. 3 Slaret 1663 
oar ban bleoen UKagifier. 25 Oft. 16S0 bleo ban beffiffet 
til Sifp ooer Staoanger og berttl orbtneret 22 %tb. af Sjal* 
lanb3 JBiffop £an3 Sagger. Samttbtg bleo ban doctor tr)e* 
ologioe. 3 ^uti 1681 ooertog ban fit 23ifpeembebe t Staoanger, 
fom t)an beflcebte i 14 5Iar 2 . 

' SSinbing Stcab £af 279. Pont. ami. IV, 249—51, SD^obereu falbes af 
^ontoppiban urigtig $R. Bertrams og i StjrfjolmS 2ftanuflt. Gatfjttna 
Orfcelia. §un fiebte (Sat^rine 3ncob§6aticr Cu^et. SacobS celbre§alobrober 
oar (Sljriftiuu Senfen Serfin etler SMbe, Sognepreft i 5taftrup pact gal= 
ftcr, fom 16G0 6Ieb afi'at, forbi l;an unber Srigen fjaobe gaaet be 
©t-enffe tiH)aanbe. Sarfob galfter ©eift. I, 130. 

2 3 ben faafalbte privilegia capitulorum (nu paa bet norffe 9}tg$ard)it>) 
ffretJ l)an meb egen §aanb : qvod felix faustumq jubeat benignissimus 
Dens, singulari divina gratia, Rcgioq favore ab ecclesiastico, qvod 
in ecclesia Calundaua per se decern annos cum dimidio obii munere 
ad episcopatum Stavangriensein prater omnem exspectatiouem & am- 
bitionem meam, anno 1680 die 25 Octobr vocatus, eodemqvc anno 268 %l)oma$ Slod). 

.Set mgtigfie fom forefalbt t ©tiftet unber benne 93if?or> 
Bar falqenbe : 

3 $nri§bal i Sbelemarfen baBbe bet fra gamle 3)age Bee* 
ret $Btft om be 3nb?omfrer, fom aarlig ffulbe nbe§ ©ogne* 
prejten. $kgifler $boma3 53locfj, ©ognepreft i ftgriSbal og 
^toBft, bragte enbelig »eb 9ietten§ £jelp benne loenge uafgjorte 
©trib til (Snbe. tyaa ®runb af en utilberlig ftlage, fom i 
SUmucnS 9taBn oar ffreBet af en 33infelf!rtoer i 21renbal, bBori 
mange jlfammelige 93ejlt)lbninger mob ©ogneprefren Bare an= 
farte, forlangte benne et $ommi8forium nebfat, ber beftob af 
23iffop %tx\m og 2 $roofter. Jor bi§fe tfommiSfarier gjorbe 
t>a 2Mmuen formelig 9lfbigt meb ben (Srflcering, at iMnfelffri* 
Beren mob bere§ Millie baBbe gjort 33effr»lbninger, fom baabe 
Bare ubeni§(ige og ubefaicbe. ftommt§fionen bemte nu i ©tri* 
ben og fajlfatte, bBilfe ^nbfomjier $reften baBbe at forbre. 3)a 
2llmuen et Bar tilfrebS bermeb, fortangte JbomaS S3loc§ Kom= 
miSfioncnS $>om ftabfceftet af ftongeti. S)cn lob ben berimob 
inbanfe for 9?orge§ D&et-ret. Den 11 $ebr. 1684 falbt tm 
enbelige £)om, ber t atle 2Raabcr ilabfoeftebe ftommiSflonenS- 
ftjenbelfe l . 

2taret efterat 3 er ftn Bar fommen til ©taoanger, ubjiefete 
ftongen felgenbe SRejTript til ©ttft§befaling§manb Subbig Oto* 
fenfranbS og 33ijfop 3er-fin. 

Si Sbrijtian ben $emte af ©ub§ dlaabt ftonge i £>an* 
marf og Dforge etc. $or befnnberlige Ghinfr tilforn. iBibe maa 
% at Bi aliernaafcigft bam refolBeret, at ©taBanger ©tift 
berefter ffal falbeg (£brtfttan§fanb§ ©tift, og at ftapitlet 
og ben getjtlige 3uri§biction tilligemeb ©folen til Bore§ tjab* 

Dominica 3 adventus Haffnias a Nobilissimo plurimumqve venerabili 
Selandias episcopo, Dno Doctore Johanne Baggero rite inaugurates,, 
anno 1681 die 11 Juli Capitularem templi cathedralis Stavangrensis 
domum primum ingressus fidemq et concordiam sancte pollicitus 
venerande laudabiliqve capitularium socieUte me assolvavi, omnibus 
qvantum in me est, bene facturus, neminemqve laesurus Jacobus Jani 
Jersinus natus Eipis Cimbrorum anno 1633 die 2 Juli patre Doct. 
Jano Dionysii Jersino episcopo Ripensi." 
1 3Ro MbSbog. §an bebe 1717, og IjartS ©filberi finbeS i 9Manb$ 
mitt. GljriftianSfaub bleb SBifpcfoebc 1682. 269 

flafc> (EbnftianSfanb ffai tranSportereS og ftirfen ber fammeftebS 
ooere (SbrifrianSfanbg StiftS tfatbebral cllev ©omfirfe, og paa 
bet SbriftianSfanbS i3p beSmere maa tiltage, og Unberfaatterne, 
faauel geijttige fom ocrbSlige ber i Stiftet, baoe be§ nccrmcre at 
foge bcrc3 Oiet, diflc SBi allerrlaabigjt, at 3 °g ©bers Sfter* 
fommcre Stiftamtinanb og ©uperintenbenter til <Xbrtfhan8fanb8 

Jtift ubi bunelbtc GbnftianSfanbS 93tt berefter Diffelig refibere 
jfulle. Selangenbc Oteftbenceme 1 ©taoanger, faa ere ui aUer= 
naftbrgji tilfrebg, at 3 berom til De inbgioc (5ber8 atlermiber* 
banigfte ftoijlag og ©ctoeftfenbe til 3)ore8 ncermere aUernacu 
bigfte tHefolution, paa boab Waabt 3 formene, at be funne 
fereS 6'ber til Dintte og om 3 ellerS noget til benne 23orc8 
Millie at beforbre funne baoe at erinbre; bermeb ffeer 23or 
Millie, ©efalenbe @bev ©ub. ©freoet paa $ort ©lot 5ljo* 
benbaon ben 6te Tlai 1682. 

Sbrijiian R. 
Serine ^efaling oar neppe Sifpen og ©eijtltgbeben i ©ra* 
©anger og enbnu minbre benne cetbgamle 23p oelfommen. %ox 
Sifpen oat ^Itttningen bcSubcn ubefoem, ba bet mefie ©ob§, 
ber oar 93ifpejiolen bencftceret, fanbte§ i IRofulfc og paa 3# s 
beren. Det gif bcrfor langfomt meb ftlptningen, faa at Stift* 
amtmanbcn og 23tfpen i QftartS 1683 af StatSfantSferen, ©reo 
SIblfelbt, bleoe ennbvcbe om at ioerffcette tflptntngen inben 
$intfebag. 2flaaffe t'unbe bet bog bane InffeS bem og 
etaoanger at faa bette ubiliige ftongebub {jceoet eller ubfat, 
b»i8 iffe en jftceffelig 3fo§&oabe 1684 baobe tagt ncefren bele 

ftaoanger i 9lffe; tbi nu bleo ber enbog SpargSmadl om, ei 
igjcn at opbpgge S3rjen, men at berooe ben fine ftjobftabSret* 
tigbeber 1 . dlu maattc ogfaa alle |>inbringer fra 93ifpen8 Sibe 
wave fcoeoebe, og i 1685 finbe oi baabc 8ttft3befaling?manben 
tfuboig, 9tofenfranb3 og SBijfop %cx}\\\ boenbe i SbnftianSfanb. 
3 bette 5lar befogte (£|>rifiian V nemlig (£brifiian§fanb og be* 
fol neb fin Dtocerelfe neb Qtefoluttdn 12 3ult 1685, at @tifc 
amtmanben og 93if!oppen ffulbe tilla?gge§ en s ilo(3gaarb, boor- $eb Dkfc. af 14bc ®ecbr. 1086 beftemtcS at ©tatjangcr iffe Icengere 
ffal Dare Sjebftab, men Cabcfteb. 93erg$ jftefc. I, 154. 270 3. Serftn t 1694. 

paa DbberneS ftongggaarb tcet oeb Sbriftiansfanb, fMbenbe 
16 £uber, bleo bem ublagt faalebe§, at Stiftamtmanben fif 
| eller 10 £uber 8 (Sngeljfer og 33if!oppcn £ ellcr 5 £uber 4 
(Sngelffer 1 . 

Som tfelge of tflwtningen og af ftongenS Ocoerooerelfe i dfjri* 
fHanSfanb oar Del bet aabne 93ret> af 12 Sept. 1685, ber befiemmer, 
at b^ab Cathedraticum, fom 8tat>anger§ £)omfirfe bibtil neb, 
i gremtiben ffal ttlfalbe &&rtjrtan§fanb8 Domfirfe, og Utejfriptet af 
20 9tor>br. 1686, booroeb Sectoratet t Staoanger, (om oeb Sector 
tbeol. $)lab% eller 9?iatbia§ SaufanS 2>ab tmr bleoen lebigt, ffulbe 
opb#t>e§, og bet§ 3 n &f° m ft faaoelfom a( Otettigfjeb, (om tjibtil 
farlig bar ligget til ftapitel§ 93etjentene i Staoanger, flat Iceg* 
ge§ til (£brifrian3fanb§ ^irfe§ Dpbnggelfe, inbtil ben norber 
fulbfoetbiget. „©iben ffal fotnatmte 3nbfomjler fols e ^^tor 
Scolce og ftapeflanen i SbrtfttanSfanb, faa at Otector beraf 
nober be toenbe garter og ^apellanen ben trebie $art o. m. 
£>erfom og (£&riflian8fant>8 Stole t>eb 23nen§ iiltagelfe fan 
bline faa bngtig, at beroeb en Sector beb0t)e§, ffal Sector SBe* 
{tilling opretteS af SRectoratet i ©tananger, naar Jjencjien bit* 
per (ebig. 

s Siffop Serftn bete 21 3ult 1694 i en Sllber af 61 2lar i 
Sfien unber en 3Mjttat8rcife eller, fom 3lnbre berette, paa en Oteife tit 
Sbriftiania, angaaenbe en (agnagtig Sefftilbning, fom l)an§$amu* 
lu§ (£lau3 (JlauSfon bat)be gjort t)an§ Datter 3fabella. 3)atteren 
tog jig Mk faa ncer, at ogfaa bun fort efter tetz. (Sfter 
(S. $ontoppiban§$ibne§bprb 2 ffal ban neb fin retffafne *Canbel 
fjaue fornnet SDftnbet om ftn frommc $aber og fyatii oaerct en 
meget from 9Wanb og ifoer en ftrebSftifter blanbt fit urolige 

1 ®eune ©aarb Im&be fra SlrilbStib toceret SongSgaarb og @cebc for gamle 
Senbermoenb, men folgteS af kronen 1668 til Dblieut. 23ruun, ber atter 
folgte ben 1674 til gogeb s Jtie8, fom igjen maatte afftaa ben til $ro= 
nen for taJfemangel. %op. Sour. 10, 84. SBing Gorges 93eff. 508. 

©en af ^ontopruban, Songe, Sing, Sunb, o. %l. tjttrebe gorme* 
ning, at bet bar en $elge af benne glljtning, at gmOingbalen og 9Sat= 
breS ffilteS fra Stabanger ©tift, og Sbretljelemarfen forenebeS bermeb, 
er feilagtig; tlji bette 23i)tte foregtf efter $ong. ®cf. af lObe Slpril 
1631, fee @ibe 235 og Sop. Sour. 32, 185. 

2 (£. spont. Sinn. IV, 250. Serpager Kip. Cimbr. 620, §unberub 1 §. 94. 3. Serjinfl gomilie. 271 

iRterejt. .pan ffai ogfaa „retffaffen bane feet jtg om in Philolo- 
gicis og Theologicis." ^or 9torge3 DlbtibSminber Ijaube ban 

ncppe nogcn SanbS, bfiS 'JtontoppibanS 33erctning er paalibe* 
lig, at ban neb gltjtningen fra Staoanger efterlob i ftapitel* 
bufet bclc filler mcb gamle $ergarnent8bret>e, boilfe berpaa 
„jammerlig abfprebteS og tittntetgjorbeS". iftogen bpgtig SBifp 
oar ten fromme iftanb neppe. 

£an oar gift (5 Dcr. 1664) mcb 2lbcltjcibe elJcr mfob 
33ordiarbfcn, en Datter af SBijfop Dr. #an8 33orctyarbfcn efler 
S3ur<$arbi i Dtibc 1 . 2fteb benbe banbo ban 3 Sonner og 10 
Detre, ncmlig 1) 3f a $ 3erftn, bimitteret fra ©taoangcr Stole 
ben U 3u(i 2 . 2) 2ftag. 3 cn8 3*rftn, bimitteret fra Staoanger 
Stole 1 685, ©ogneproeft i £aero, og fra 1 698 StiftSproofr og Sog* 
neprcft i Gbriftiar.Sfanb og DbberncS f 1704 3 . 3) Albert ^er= 
fin, Sogneprcfi til Seitftaben i ittorbre SbjronbbjemS 5lmt fra 
1692—1710, gift meb Q3obel ©regerSbatter, (Snfe efter % Deeper, 
Sogneprejr til Sllftaboug. 1) (Satbrine, gift meb 9Inbrea3 
Unbafjl, Stift3befaling3manb ooer 23ergen§ Stift. 2) 9Marie, 
gift mcb 3Wag. 21nber3 SMalmee fra £briftian§fanb febt 1666, 
Sognepreft i OWanbal. f 1718. #un bete 1741 paa dinner* 
gaarben 93ig, fom $rebertf IV inbrammebe benbe til (Snfefoebe, 
ba ban paa fin norffe tHeife 1704 boebe bo3 bem paa ftobnebp 
^rejicgaarb. £>e fyavte 5 Senner og 4 Dartre fammen. „$aii 
oar en brao SDtanb baabe i Saerbom og Sennet". 3) ©flegaarb, 
gift meb $rooiantforoalter >ban Valentin SBefcel i S&rtflianS* 
fanb f 1737 9 2Rai, 62 Slar gammel. 4) ftirjrine, gift 1) meb 
Sector tDiag. 2Kid)ael Seigb i SforifiianSfanb). $>ere§ Sen bleo §un Icbcbc enbnu 1714 og fyabbz 100 SRMr. i ^enfion og Snbfomft af 
ftirferne. 

9l\)xup$ ffrcouc Slrtm. init ©jemplar af ©inbingS reg. acad. 249. 
£>an efterlob en Sen ©eorg Sucfjarb Serfin, ber Dar ©orenffriocr og 
gift mcb Ejjriftine §eibcrg, ber begge bobe 1746. 2>ere8 95ern bare 
Sacob Gtjriftian Serfin, ber bebe 1807 fom Sognepreft til 9So8, og 9tl= 
bert Serfin, ber Kq'oc fom ©ognepreft til §arr)am paa ©enbmor 1783. 
SacobS ©on, ©eorg 93urd)arb Serfin, bat Mcprcefcntant'paa ©ibSDolb og 
fra 1803 til fin Sob 1827 (Sogneprcfi paa SSofS. 272 9K- ficig^ og §. 9lor§. 

€>ognepreft til (Sloerum og bere§ Matter S)ortbe gift meb 9tec* 
tor ©racfj i &brifttan§fanb), 2) $roojt $eber ©elmuoben til 
tBigar. 5) 3fabelle, ber babe ugift. 6) ©jertrub CiSbetb gift 
mcb $. ^coegaarb, ©ogneprefi til Otefen i Diibejiift, 7) ^iobanne 
Qftargreta gift mcb {Raabmanb ©jert £anfen ftiemanb i Sbri* 
flianSfanb. 8) 5llbeb, bcr reifte til fin Srobcr paa 53eitftaben. 

93lanbt be ODtab, fom famtibig leoebe og oirfebe i ©tiftet, 
fortjencr ifaer at moerfe§: 1) SifpcnS Soigerfan 2Ri#ael 
Seigb, ber gjorbe fig befjenbt baabe fom Sfolemanb og Sfri* 
bent. (Sfterat l)aoe ubgioct flere loerbe Difputarfer oeb 5lja« 
benl)Qon§ Unioerfitet, bt>or ban fruberebe, blco l;an Sector oeb 
Staoanger Satinjfole. £er ubgao ban foruben et $ar loerbe 
©frifter paa Satin flere opboggelige ©frifter paa S^ober^maalet, 
blanbt tjoilfe „©ub8 s -8arn§ £erligbeb fjer t Staaben og bisfet 
i 26ren," 1680, „@ileab§ ©aloe" 1682, ber flere ©ange bleoe 
oplagte og t jtn Jib oare bait ffottebc. 1695 bleo ban Sector 
i £brifrian§fanb og $refl til Sboet. £an ieU 1702. 

2) £an§ tfjelofon ft or 8, $roofi i ftobogbelaget. ban 
oar en $reftefan fra ftor§ i ^oUanb og fabt 1624. 3 f in 
Ungbom opbolbt fyan fig en Jib ubenlanb§, ba ban tjente fom 
fteltprefl oeb en Obcrjl 5lrufe§ Dragonregiment, boortil ban 
bleo orbineret af SSiffop. 2Wag. penning ©tocffletb 1656. — 
ftogle 21ar fenere (1663) bleo b«n ftapellan og 1668 ©ogne* 
preft i 33nglanb, boor ban i 30 Star oar $rc|l £an oar 3 
©ange gift og teU 1693. £an oar en meget larb 9)canb, ber 
baobe forfattet en harmonia evangelistarum paa 2)?ober3* 
maalet i 6 ftoliobinb, en ftorflaring ooer $rofeten %ona% og 
et ©frift falbet (SgteflabetS ©peil, fom alle nit ere tabte, ba be 
ei bleoe trpfte 1 $igtige $oranbringen foregif i ben banff=norffe 5lirfe i be 
14 9lar (fra 1680—1694), ^ernn oar JSijIop. 33eb @ncoolb8mag« 
teng ©jennemfarelfe bleoe jyoranbringer naboenbige baabt i ben 
oerb§lige og geifilige Soogioning; 1680 bleo bet ooerbraget 

1 33t)glanb8 SalbSbog. ftirfeu 1680—94. 273 

©jceflanbg Siffop £\ 2)aflscr, ftonfeSftonariiiS #ati8 Set b 
09 'JhofeSfor tbol. 2>r. Gfjriften Dcolb at fammentrcebe og 
noie gjennenfe og prooe be 9Cttif(cr i ben noeffen foerbige ntje 
$anb8lot>, fom banblebe om tfirfen. 2 Slat febnete bleo bet 
deb Weft, af 2ben Jycbr. 1 682 paalagt be norffe Sifper at efterfe 
ben norffe ftirfeorbinantS og mben 1 lO.'aaneb at inbfenbe til 
JUincelliet beteS ©emcetfninger. l ©ammc ^ar 9be ©eptbr. 
bleo bet paalagt SBiffop £an§ Sagger, Stifr8proojr£enrtcr) 
Some man og 3>r. £an§ Setb at ubarbeibe et not ftirfe= 
ritual, boori JttenS Stffop JfjomaS ftingo ogfaa beltog. 2 
SDette ubfom 1685 og bleo oeb yotorbntng af I4be ©eptbr. 
1688 inbfort i ben norffe Hirfe. Samtibig ubfom ben af 
Sagger reuiberebe, men libet foranbrebe nne filter bog, fom 
inbforteo ueb iyororbning af 7be 2lpril 1688. fort tilfom, 27be 
2Rartfi 1687, oar anorbnet ben ertraorbincere eller faafalbte 
ftore Sebebag, ber ffulDe fetreS fom Sob§ og Sonnebag 
iftebetfor be 4 Sonnebage, fom tibligere aarlig bleoe anorbnebe. 

5kb td nne Ritual og 91lterbog bleo libet Otyt inbfort, 
men be gjangfe ftirfeffiffe orbnebe§ og frabfafrebeg. 

Samtibig fif ben banff*norffe ftirfc en nn 51 1 r f ep }a I m e* 
bog, boi3 ^orfatter og Ubgioer oar ^9 en ^ Siffop JbomaS 
jUngo. is or Weformattonen og en Jib efter famines $aabub 
lob 1 be norffe ftirfer be gamle latinffe $falmer; tl)i ingen 
^falmcbigter opftob paa IReformationStiben i ftorge. 3>og er 
bet fanbmnligt, at ben af £an3 Ibomigfon eogneprefr i 
ftjobenbavm ubgione banffc $falmebog efterbaatiben ogfaa ftf 
Jnbgang t George. Unber 9larene8 Sob ftf benne for i\n Jib 
fortrinltge ^falmebog neb Sogljanblerne 3- iDcoltfen (1640), 
SfaSfuben (1 666— 75), &an8 £off i (Ebriftiania (I677) 3 0. M. 

Serge SRef. I, 107. Sen uue norffe 2od, ben fonfnlbte Gfjrtftiau Vte8, 

bleu publiccret 15be Slpril 1687. 

3roergiu8: Set fjcellaubffe Glcrcfic 314—324. §eiberg: StngoS fietmet 

87. £)m ben mje af trigger og ftlere reuiberebe SBibelouerfcctrclfe, fom 
bog ei ubfom, ©jeflfingS Snbeflcerere 4, 306, Coders nne tfjeol. SBibl. 
16, 261. 1682 4 gebruar ubfom govorbningen om ©tubteffat, Jtnrlic* 
brnticum og ^rooftepenge, fnmt Sefaling at inbfenbe til ftancetlief ©jeu=> 
porter of fttiubntfer for ©tiftelfer, ©folet og Sirfer. 
librifttanin )l\) forbebret fulbftoenbige ^faimebog. Dt it igjcu uieb g-lib 

IS 274 Sirfcn 1688-94. 

faa mange og tilbelS maabetige XtUceg, at (Jfjrifttan V (27be 
aWartS 1783) bet £{)oma§ 5lingo (f 1703) at ubarbeibe en nt) 
$fa(mebog, ber efterat ttoere remberet af be fljaben&atmfle Zfa 
ologer og beriget meb flcre ubmaerfebe $fa(mer af Dompronfi 
Saren "joncefen (f 1717) ubgaoeS af ^ingo 1619 og mbferte'9' 
Deb 5?ongebub famine 2lar t ben banff^norffe fttrfe. 1 

3ffe beflo minbte ftob bet fun maabeligt til meb Kirfen i 
be J)age. (Eforiflian V og bang $ortro(ige baobe fun liben 
■SanbS for ftirfedoet. Slit oar i be 2)age titfafoS for $engc 

igjennemfeet, corrtgeret og ubi bennc nt) gorma til Srbcfen forferbiget 
of §an$ f>off Sogljanbler ubi ©tjriftianta. ©er£)o8 en ffjen nbttelig 
©ennebog, trtjft cif Sorgen SBebemann i Sljriftiania 1677, 820 ©iber. 
1 SDfjebenS mange ©anffe baabe ^Srefter og 9tnbre leberebe rige ©ibrag 
tit ben cetbre ^fatmelitteratur, fornemmelig beb Otierfccttelfcr af thbffe 
^fainter, inbffroenfebeS ©ibragene frn %orge tit falgenbe: DtteU 
9lrctanber fra OoerneS (t 1616 font ©ifp i 93iborg), ttbgab 1607 
^fainter og aanbelige SSifer; sjJeber SKattjiefen Dfoib, Sienbemanb 
i Snb^erreb, fotfattebe et fterre aanbeligt ©igt, GammetS ©ang og en 
^falmefamling „3tanben6 ®Icebe", tjboraf en ftor SKcengbe ere gaaebe 
ooer i be moltfenffe og caSfttbenffe ©amlinger; $eber DlufSfon 
©oegntng, ©oguepreft paa ©torbaen fra 1648— 1671, ber efterlob 
fig en ^fatmefamling, Sturora etler ben nbe 5Dtorgenrebe 1669; ^eber 
Srabbe, ©ognepreftttt 9luret 1686; (Erif GtrifSfon spontoppiban, 
93ifp i S^ronb^jem t 1668, gorfatter af ^fatmefainlingen: ©jetenS 
©ptaftei'fe til §erren; S-ljr-enberen Sotjan ©runSmanb (t 1707 
fom *J3reft i Sjobenfyabn), gorfatter af aanbelig ©iungelbft 1676 og 
ben fiungenbe §immelltjft 1687; Snub ©ebalbsfon ©ang f. i &{jrtftici* 
nia 1633, ©oguepreft paa Sljoren 1662, f 1694. §an ubgab en ntf 
^falmebog for ©ubS Stern i SljotenS QJtenig^eb, ft.ljabn 1679. . (§an 
cr og gorfatter af: ©en ^erfefarret troebenbe SefuS, ben fabe og oel= 
fmagenbe SatecfuSme ©roftmelf 1681); ©ortljea (SngelbretSbatter 
f. i ©ergeu 1635, f 1716, ber 1677 ubgab ©jcelenS ©augoffer. §el* 
gelcenberen $eber ®af§ f. 1647, t font ©ognepreftttt Sttftafjaug 1708, 
gorfatter tit aanbelig ^.ibaforbrib etler ©ibelff 93ifebog, trhtt i £f)rifti= 
ania 1711; SutfjerS Satedneime ©ange, S.ljaon 1714, ©piftter og &ban= 
getter faugbiS forfattebe, $.t)abn 1723 o. nt. S^renberen SKarcuS 
©olqoarfc, $reft paa 0rlanbet, gorfatter af ©jelenS Sutt), SU;abn 
1714 o. m. 

©anjl ^folntebigtning af ©ranbt og §elroeg, gutrourf. einer l)ift. 
!ftad)rid)t oon beneu banifctjen geiftl. Siebern mtb ©efang^Biic^ern. ©tin. - 
95ibl. 9 ©tiicf. 689. ^oerup og ftraftss Sit. Sejtc. Rirfen 1688-94. 275 

3 Ixmmarf begtjnbte man at fcelge til ben #mflbi&benbe ct 
blot ftirfer, men ogfaa SRetten til at befnetre be ^refiefalb, fjoori 
ftirferne laa. 3 9torge biSponewbe ftongen egenmagtig ooer 
SlttferneS SBcbotbniriger, bcr fom ofteft maatte tjene til 90Witfen§ 

ivornebenbeber. S?trferne3 ^nbfotnfiev blene bel§ bortforpagtebc, 
belS jh)ffeoi8 anotile fom Dtaabega&er. SaalebeS jfjenfebe £bri= 
ftian V blanbt anbet SsnSbergS rige <flro»jligob8 til fin $nb? 
ling <J}eber ©rtffcnfctbt * og cftcr b,nn§ $alb til fin £>alt>brober 
U. iv. ©tjlbenteoe mcb Diet til at befaettc alio gcifilige (Smbeber 
i ©reoffaberne ^o^^berg og Sauroig. Salg of gcifilige (Sm* 
beber oar ei fjclben, og ben fterjie Uorbcn berffebe oeb $refle* 
embebcrneS ©efcettelfc, paa ©runb af en 2)fongbe ubftebte (Sj* 
fpectancebreoe. 'etunbom bleu (Sn benaabet meb ftirfetienbe, 
en 2lnben meb be uoiSfe Jnbfomfter eller ^orbegobS. SaalebeS 
fxf ^raejtbent Stocffletb be uoiSfe 3nbfomjicr af ftirferne'i (Sbri* 
fiiania Stift, faambt fom iffe 2lnbre bertil fnnbe occre berettt* 
gebe. $o!gen oar ibelige ftlager ooer ftirferneS ftorfalb. ZiU 
ftbf} nobteg ftongen til at tilbagefalbe alie 2Senaabning§breoe, 
faaat ftirferne felt) ffulbe nobe bere§ loolige (Sienbom. $ra 
ben lib bleo be norffe ftirferS ^engeoaefen meb faa llnbtagelfer 
befipret enten i gctlk§ffab fom^inmarfenS eller af Stift3ffrioere. 2 
Den offentlige ©ubSijenc fom i iJtingeagt og foraarfagebe 

' §an bibrog boefentlig til, at §olmeftranb, fom laa i IjanS ©rebffab, 
1674 fit en egen Sirfe, og ffjenfebe famme blanbt anbet en fmuf ©eld= 
Eoll meb ®iff og en ©etoflafte. Kalfen meb ©riffenfelbS og l)ang 
§uftru Karen SfatnfenS Dtabn og SSaaben, tilligemeb Stiffen bruge* enbnu. 
(Selbflaffen berimob er folgt. 

2 9Jeb Dtefc. af 25be Octbr. 1665 bare bel be norffe Kirfer fatte unber 
55eftt)relfe af Situs Sutaje, men oeb gororb. of 23be Sluguft 1672 be= 
fliffebeS ©tiftSbefalingSmanben og 3Mfpen til at bcere SirferneS gorfbar. 
2lHe offentlige ©tiftelfer og ©eiftligljeben, ifcer meb §enft)n tilgrem= 
tiben, tilfoiebeS ct feleligt %ab oeb gororbningen af 8be Dctbr. 1685 
om SanbffylbStajten, b,borbeb be flefte 3tfgiftcr, fom Ijibtit dare fbarebe 
i datura, omfatteS i beftcmt ^engebcerbi, ber fiben bleo uforanbret, 
fljont ^engencS SSoerb fiben mere og mere forringebeS; f. (Sj. en $o 
fatten i 3 Sftblr., 1 gaar i 60 p, 1 %i)lt 10 Mien* Sjelfer i 24 p, 1 
Slarljane i 6 §, 1 ^ar §en§ 12 jj, 1 93i8mer 3Karf ©pegelaj i 4 fj, 
1 fiocS SSeb t 12 |j. Seneftciarerne Ijabe berbeb libt et ufmre %ab, 
fanoelfom beb at $bceg= og -Ofteticnben tigelebeS fatteS i ^enqeboerbi. 

18* 276 §• SWundj 1694-99. 

t ^orenitifl meb £iben§ latterliqe 3kngfpge, at $rioatcommu* 
nion, (Sgteoielfer i £jemmet og £jemmebaab begonbte at fomme 
imobe blanbt be faafalbte „(£onbitionerebe", ber i ©proa,, 2Jio= 
bet ocj Seoefoet meb £offet efterabebe be toneangioenbe $ranff* 
moenb, mebenS 31lmuen8 Dpmcerffombeb ifcer oar fjenoenbt paa 
©jaolcbcfattclfcr, £ereproce§fer og anben Doertro, ber barte tt( 
$)agen§ Orben. x Dgfaa paa ^rejtefianben, ifcer boab ^roebi* 
femaaben angif, otrfebe be franffe Slnffuelfer, ber oeb tfjeben* 
baon§ Unioerfttet reproefenterebee oeb 2 begaoebe QJtcenb, ^oban 
8a8fcniu8 og Rector 2Wafiu8, ber begge otrfebe meget 
paa ben fiuberenbe Ungbom. 

.ftirfebifcipltnen jlappebeS, ha oeb ^ororbningen af lfte^ult 
1690 SWititairc fritogeS (or Saber og $irfen8 Dtfciplin oeb be 
af bem bppptg begangne Seiermaal. IX. 

Dr. Ijiins JltcCfen 31funcf). 

1694-1699. 

$an§ Wlunfy oar en San af Stapellan 9cil§ $anfen iPiuncf) i 
#elftngar, og taren ©abolin. £an er fabt 1654, fanbfmtlig t 
^elftngar, fra fymS %tok \)an bleo bimitteret. 3 1677 b(eo 
ban 2Kagifter og 1680 3erftn§ (Sfterfalger fom Sogneprefl til 
Slaflunbborg. #er giftebe ban fig meb .ftirfiine $agaarb, 
<5abj¥enbebarn til ©ebeimeraabinbe Wlott). f>eroeb fom ban 
i $orbinbelfe meb ben meget formaaenbe ©cbetmeraab 9Jca* 
tbi§ iftotb, Ooerfefretatr i bet banffe $ance(li«, og benne #or* 
binbelfe oar oel Slarfag i, at benne 2ftanb, fom i ingen |>en* 
feenbe fnneg at baoe ubmcsrfet fig, 1686 bleo Stift^prooft i 
(£btifliania, 1694 8 Slug. 23i(!op i (Sbriftiangfanb, 1697 22 3uni 
per bullam regiam 3)octor tl)eol. 2 og 15 Stpr'il 1699 s Mp i 

1 1670 bleb 7 §ejer paa engang broenbte paa 9iattrig Sangen deb (£Xjri= 
fttanSfanb. ©fanbinadiff lit. ©frift 19, 379, ©denfenS ©ami. 1, 4, 1 — 58- 

3 3 en gortegnelfe i Sftanuf. ooer Gorges S3tfper paa tjebenEjaonS UniD.= 
©ibliotljef ftaaer fom 9be 9?i[»: §anS SMutidj £elfutgerte nf is ex Stomas SSlotf). 277 

2lfer*bu« ellet (ifmftiania Stiff. 9lar 1700 a^ftfterebc ban oeb 
jyrebrif IVbeS og 3>ronning 2ooife§ SalmngSfeft Da tftebrif 
IV t 9Iaret 1704 befegte (Ebrimama, prcebifebe 5Mfpen for bam; 
„men 2l(ie, ber oare iflirfen, fagoe, at $ra?btfen oar ligere af 
en BanbSbtjpteji enb af en 23tfp". ' £an leoebe paa I3be »3lar 
fom 23ifp i (£briftiania, men plagebe§ i ben ©rab af Cetbargie 
eller eooefpge, at ban ei blot oeb ©pifeborbet foonebe inb meb 
OWoben i HJtonben, men enbog paa $rcebifeftolen falbt i €oon 
mibt i Jalen, i bet Orbene uformobentltg kebe paa Seeberne. 
S)enne Stbetfe nebbotebe bam meget „ba ban af ©emot og 
iBaefen ingen onb iDcanb oar/' 2 .pan bebz 24 3uni 1712. 

Dm £'an§ SDtunctyS 4.i- aarige SSirfen t Gbnftiansfanb er 
fun libt at berette. 3 ^aret 1696 inbotebe ban ben af 3Jiur 
opbpggebe Domfirfe i (EbriftianSfanb. 3 5lnlebning af benne 
^nboielfe oar bet Del, at ben fongelige Oiefolution af l2Dctbr. 
1695 ubfom, at famtlige Etrfer i ©ttftet ffulbe gjore ©ammen* 
ffub nl en Q3ifpe= eller Gbor^aabe, fom funbe bruge§ oeb $refie* 
orbinanon, famt et $ar 2)Je§feffjorter. 

21f (£bnftian$fanb§ ftonjtftotialretS ^optebog, ber gaaer fra 
1693— 1726, feer man, at ban ogfaa nogle ©ange bar beltaget 
i ftonjiftorietS tforbanblinger. (SaalebeS oar ban tilfiebe 17 ^uni 
1695, ba ben for omtatte Iboma8 DlufSfon iBlod), ©ogne* 
preft i tft)ri§bal, mbanfebe en £>om, fom *$roofteretten baobe 
felbt i Slnlebning af ban§ 6trtb meb #enrif 5lbelaer, 2lmt* 
manb i 93rat8berg. 2lbelaer baobe paa Xbinget ubffjelbt 33locb, 
ba ban oilbc fcette jig paa ©lagjiolen oeb Jbwgborbet, for en 
naesoie 2Kanb, ufanbfcerbigt beffplbt bam for at ooere fulb, og 
oift bam Doren, ba 33lorf) falbte 2l(muen til iBibne, booroeb 
Slbelaer fanbt, at Xbingfreben oar forjiprret. 3 fit Snblag af 

pastore Calunburg transiit 1699 ad epis : Christianensem. §Qii OiebeS 
til »ifo i ©IjriftianSfcmb 4 SKoobr. 1694. Sanff SWag. III. 312. 

1 ©t)lbenl0be i fin SFteifejourual <S. 23. 

2 Pont. anal. IV. 2 1 1 . Shrijolm fortoeOer, at Imn 1702 forcerebe fit i 
jobber ftufne portrait Dibt omfnng i ©tiftet. Unber 12 Octbr. 
1708 bleo bet l;nm og £fjronb[;jem$ SBtfp speber frog panlngt at fro= 
loegge fig ©tubent SOiirfjaet 2Heti$joniii&'§ Seffnlbning, at be ^abbe orbi= 
neret mange libberlige og oantuttige \perfoner til ft a pet laner, fom 
berecb ere bledne ©ogneprefter. 93erg. Iftcfc. I. 352. 278 §• Sftofenfilbc. 

14 ©eptbr. 1694 ftagebe ban ooer ^rooften %atob 2)iorlanb§ 
Sioinb, „ber i 22 2far bar oceret mig en fortrabeltg Oftanb, 
efterbi |eg ftf $r;ri3bal8 ftalb eftcr bam, fom baobe forfpilbt 
bet oeb gorfeelfe." ' 

1696 f ftagebe £entif ©tt^ct&fon Sftofenfilbe, ftapeltan 
i ©tapanger, faaoet oner (Srif ©cfyoneoig, ©ognepreft t ©tranb, 
forbt ban ei fjaobe fagt ban§ ©amtpffe til ftn Gopu(atton Deb 
©tranb§ ftirfe, fom ooer^roofl 3^ n§ ©obtjen, ber beri baobe 
gioet (Srif IKebbolb 2 og ftben baobe beffplbt £enrif for Uoerltgbeb 
og £ilbote(igbeb tit Slammer og Xrcette famt omtalt bam „fcbum* 
mettantiff og fcoptiff". 2)en 17 3uni f. 21. mebte £. ftofenfilbe 
perfonlig og flagebe ooer en 3)om, fom oar affagt i en $roo- 
fteret af 3en§ ©obj?en, OWicfjaei Seigf), restor scolse, og £art* 
Pig ©obtjen ooerfte ^apedan, fom baobe bemt #r. £enrif i 
©dg§omfoftninger 8 9ib. for unobig $roce8. 3 f tx 3 n °(#g (af 
V 1696) optpfer Oiofenfitbe, at faafnart ban 9 ftoo. 1680 i 
^atlunbborg baobe faaetftongebreo paaftapellanieti ©taoanger, 
par ban reift til 9?orge, boor ban lanbebe oeb Oiifatr. 3)erfra 
titffreo ban 23orgermefter $etf om at unberrette ©taoangerS 
©ogneprefi om ftn Ubnceonelfe. £an bleo orbineret i G&rifti* 
ania 15 ^anuar 1681, men ta ber fatbt megen ©ne, tilffreo 
ban after $etf, om ban funbe sente til goraaret, boorpaa ban 
ftf et bejaenbe ©oar. Seb ftn Slnfomjl til ©taoanger ( 2 ^3 
fanbt ban, at ©ognepreften imiblertib baobe falbt Sector %m% 
©obtjen til $apellan meb duplication om ©ucceSfton, fmortil 
aKagtjiratcn suplicando hiaty. 3 T>a beSuben bet JRpgte oar 
ubfprebt, at Otofenfilbc oar beb, ftf ©obtjen ftongelig (Eonftr* 

1 §an bleo affat formebelft fortiblig ©amleie meb fin §uftru, men nceoneS 
atter fom $reft 1684 i $inje og SjSrooft 1886. 

- 3 et S3reo fra ©rif tit ^rooften om at fomme tit ©tranb for ber at Die 
Imm, fortceEer Imn, at fyan baobe betalt 9tofenfilbe for Sopulattonen 
3 Sftb. 4 -U og en gob SSceber, og at fyan bar DiQig at Icegge til 2 9tb. 

3 Mag. Sen6 ©efrenSfon ©obtjen og §artoig ©obtjen Dare 93rabre og febte 
i ©taoanger. 3en8 ^aobe fom far (@ibe 254) fortatt Dceret Rector i 
©taDanger 19 Star, apteoebe 33tjen6 ftore 23ranb 1684 og 23ifpefoebet8 
gltjrning.. §an Dtrfebe i 29 Star fom ©ognepreft i ©taoanger og i>si>t 76 
Star gammel 29 Suni 1713. §artoig ©obtjen tjente ogfaa i 50 Star og 
bebt i ©taoanger 1733 i fin SllberS 85be Star. £refd)oro$ Subellcerere 296. fi. Selitv 279 

umtion. £a bcr bet £i{fcelbe inbtraf, fom i bette Jib&punft ei 
imr fjelbent, at bcr oar 2, fom Ijaobe .ftongeiig Stabfaefftlfe paa 
fammc (Smbebe, paalagbe Doerfefretairen (iTUotb) Stiftamtmanb 
KofenfranbS at mcegle iyorltg, fom ogfaa IpffebeS. Singaaenbe 
SBejfglbntngen om Slammer erflaerebe ban, at ban i be 16 9Xar, 
ban baobe caret ftapellan, albrig baobe betjent 9?ogen i bercS 
Jroetre mcb £ilfaienbe: „3 noglc $roce3fer &ar jeg falbet an* 
gaaenbe en SDct mtn $erfon, en S)cl mit (Smbebe, en 5)el mm 
^ufirueS 9tat>n, en ©e( mine SBernS Doetlafr, fom jeg bar 
rhaattet forfoare unber Sonen t>eb ©origbeben." 1 

1698 11 %um forefom en Sag, fom fafier 898 oner 
be $iber§ Otaaljeb. Daniel fteiff, <5ogneprefr t ©neftab og 
SProoft i 9iebcnc8, jtetmebe fin 9iaboprejt Sauritj SBelitg, Sogne- 
preft i $ejtre Oflolanb, for Dftobtuliigbeb og 3;robftgf)eb. 2 SBifpen 
fxf be firibenbe garter forligte i fit #118, men ba $orliget noefte 
$>ag ffulbe unberffnoeS, baobe #r. 93elit§ forlabt 23pen. 

21 f be Dofumenter, fom fremlagbeS, fees, ai ba $rouften 
meb 2 ^rejter fom til fBeUtg for at regijtrere efter ban3 #ufirue3 
Dob, mobtog ban bem meb be Drb: ,,-^oab er bd for 9iatte= 
ratme, ber fomme og forjhjrre golf i bere§ bebfte <Sotm?" Da 
^ronften febnere fagbe, ai ban ei funbe oaere fometet meb be 
4 9ib., fom ban baobe faaet for Sigtalen oner ban§ 5lone 
^nger Opbal, ftmrebe SBelitj: „3 frob ber og ooeoebe en bait) 
Xime noget^oi fammen. 3 & aDoe QJ ort langt bebre, baobe 3 

1 3 9tar febnere fteDnebe fjan ©tubent Sent Sjerulf for Sonfiftoriet 09 
anflagebe (jam fom ben, ber fjaobe befbangret IjauS ©tebbatter, Sltine 
Warn, Matter af Stbril ^ofjter, Solber i DtiSeer (tibligere grebrif 
IllbicS „£iofar(f^. 2>enne ertlcerebe SBejMbningen for malitieS Sogn 
og tilffreo fmm bette farafteriftifle 23reb: Salutem & rectse veritatis viam. 

SSibe maa 5, nt jeg Imfuer befommet ©ber§ uforf!ammebe ffrifiielfe 
og l)olber eber for en ©fjetm og ©ber8 £)atter for en §ore inbtil 3 
bebifer mig faabant ofner, tjoor ubi jeg er ganbffe og albeliS uffylbig. 
©ub befalet. Gfanb. 20 gRartt 1701. ©ent fijerulf. 

©n bibttoftig ©ag opftob, l)bi$ llbfalb er mig ubefjenbt, men nt 
Slnna ei bar at fcege meb, fan man flutte fig til, \>a ftjerulf flagebe 
ober, at I;un for Dletten Ijabbe ftaaet t)am unber 0ret. 
" 2 £>m £>. geiff, fom i 45 Star Imbbe bceret ^Jreft i S^eftab f 1716, og 
£. S5elitj, ber fra 1687 til fin Seb 1 Suit 1725 bar ©ognepreft iSSefiM 
SKolanb, fe ©0eftab§ ^JrefterS §iftorie beb 21. gatje ©. 25. 280 !>■ 3Runc&* gamilie. 

bleoet frjemme. ©fulbe jeg ei fyaoe gjort bet (angt bebre, ba 
maatte $anben tagct ftjeften," £il ^refterne fagbe ban: „$ 
fan ffobfe 3 W ft to °9 & r( *9 f aa $anben t 33oIb til — ftaaet 
nu lamge not oggaber!" 6om 2tarfag til fin StoneS $)eb baobe 
Selitj anfert bet uforjfnlbte £ab, Stmnb, Sagoaffelfe, 33e(r)oe(fe 
og 2€re8'$orfleinelfe, bun (eb af en 3)el af jtnc ©ranber og 
^aboer. 3 2lnlebning af fttagen ooer Cigproebifen beoibnebe 
2aurentiu§ $eberfon, Sognepreft i J&omebal, „at ben oar faa 
docte & concinne biSponeret og conciperet og faa pie og 
devote ejpliceret, at jeg anffer, at ben etier be§lige maatte 
ooer mig oorbe forflaret." 

.§>an§ WlvLXitf) oar gift I) meb 9inne 9lagaarb, ©effenbebarn 
tit (Sbriftian Vte§ grille ©reoinbe Wotfy. 7 1709. II) meb 
Stnne, Matter af 9Inber§ ©imonfon, $ogeb paa ©ore Diomerife, 
og (Snfe efter SImtmanb .pan§ 2Ku|i. £un bete 77 Star gl. i 
6brifiiania 1738 f. 

QJicb jtn forfte £ujhu t)aobe ban folgenbe 23<?rn: 1) ^uji, 
©ogneprefr til $ebt 1730. 2) ftirjiine, gf. meb I) 5l§fe§for og 
Sagmanb $eber Q3itcf)felbt 2) 2lmtmanb Doe ©fjelbernp. 3) &bri* 
ftiane, gf. meb Slmtmanb Sacfnuann. 4) taen, gf. meb 513* 
feSfor og Srngger i ^jobenbaon, 2ar§ Dk§mu§fen. 

3 be \\ 2lar, ben ubngtige 2Kuncr) oar Siffop i Sbrijii* 
anSfanb, berffebe ber i<interfulbe t ben norffe ^irfe. #an3- 
ODtunct) reprcefenterebe fmlib. 60m ban leb ftirfen af©ooefoge. 

X. 

JTtagtpter Cuhoig Stout). 

1699—1705. 

(Sfter at fun Danffe i ooer et tafounbrebe baobe beflcebt 
benne Sifpejlol, bleo ben nu betroet 9corbmanben Suboig 
©toub. §>an cr febt i Sergen 1649. $an% $aber oar -§>r.. 
Otto 9ta8mu8fon ©toub, ©ognepreft til ftnfirfen f. S. 1 og banS 

1 Otto ©toub bleu efter 10 2lar§ UbenlaubSretfe 1646 refiberenbe ^apetlan 
til SorSfirfen i SBergen f 1657. §an oar ogfaa fabt i Bergen, fybor 
IjanS %abet ^aSmuS fiorfon ©foub (f 1642) oar S5orgermefter. £att 2. etoub 1699—1705. 28t 

2Rober Gatbarine car en Matter af JBergenS befjenbtc JBijTop 
Cuboig aRunrbe. 1667 bleu ban biuritterei fra Screen? Stole 
met) SfubSmaal fra (Rector Mag. (£lona SRielfen ©lefing. 33eb 
ftjobenbaons Unioetfttct opbolbt ban fig i 2 5lar 03 ftf Slite* 
ftare. meb peberlig Gbarafter og foerjfilbt <Sfub§maal fra Dr. 
$Tof. Die ©orcr), ber beromte &an3 3ftib 013 Soerbom. 1669 
tiltraabre ban en UbenlanbSreife, paa Ijoitfen ban befogte frem- 
mebe s 2lfabemier i #o(tanb, granfrtge og (Snglanb. #art font 
tilbage til Danmarf 1672, og bleu bet folgenbc 2lar ben 13 SWai 
af Dr. (Sra8mu8 23artbolin creveret Magister philosophise til* 
ligemeb 13 2lnbre blanbt boilfe CucaS Debe8, $rooft paa goero, 
O^ielS Xaufan, pastor ecclesise Vallerensis, og be fraocerenbe 
(£Iau§ SSlefing, (Rector ©coloe 23ergenftS, og (Soerbart ©oerbartfen 
(dboarb (Sboarb[en),Conrector scolas ibidem. 1 ©amine 5lar b(eo 
ban 23ice*$afror i £>olbef og 7 2Rai 1676 ©ognepreft til St. 
SlnnbS ftirfe i Dbertfe og $rooji. #an lenebe bet fammen 
meb ben beromte ^fatmebigter SBifFop ftingo, boi§ fortroltge 
Sen ban oar. 2 3 5laret 1699 bleo ban falbet og 9 3uli af 
©jceflanbS SBifp 33ovnmann inboiet til 33ifp oner Gt&rifiiansJ* 
fanb§ Stift. 3 

-)per arbeibebe ban i 6 2lar meb ^oe-r og SRibfjier&eb forat 
ubrobbe be tilbagebleone Setminger af mangeftebS forefunbne 
bebenffe og papiftift'e Seberftnggeligbeber, boorubi i)an fanbt iffe 
liben 2Robfhmb paa flere Steber, boilfet oel bibrog til at for* 
forte foanS ©age, ba ban oar af et bibftgt temperament, fom 
let bragte3 t ^lamme. 

#an beltog ftittig i Gonftjtorict, boor ber bog tffe forefom 
nogen Sag af fcerbcteS Uttcerfooerbigfjeb. 3 1700 tittalteS £an§ 
^pofrb, Sognepreft i fiautbal, ber, ffjont fuepenberet oebbleo at 

nebftammebe fra en §o[ftener Cars sjJebcrSfon (t 1428) (patting 158, 
©jeSfing 9tt» ©amting of Subcdoeme III 344. lab. 3. 
' SirdjerobS ®agbeger 144. 

2 §eiberg. ftingoS Sebnet 219. 

3 £aw? (Sftcrfelgcr beb @t. Snub Dor beu febnere faa befjenbte og meget 
formoaertbe 33art[)o(omceu8 ©eidjmnu, fom onffebe bette Salb, (pilfet 
£hiffe mooffe ci bar uben Snbftybelfe paa ©toubS Ubiicebnelfe. Dm 
©toub fee mod) fttjenS ©eiftltgljeb 636. «Pon. 9lmi. IV, 251. 282 2. ©toub t 1705 og %amilk. 

forrette og atbeieS et oilbe otge, og 1701 forbanb(ebc§ ben om* 
iafte Sag metiem Otofenfiloc og ©tubent ftjetulf. 

3>en 2(»3uni 1704 prabifebe Siffop fiubotg ©toub iSbri* 
fttanSfanbS ftirfe for ftong ftrebertf IV og ftalge. 1 £>et faU 
genbe 5lar ben 28 21uguft 1705 om Slftencn ftloften 10 fjenfoo 
ban 55 9lar gammel i &&rijlian8fanb eftcr 8 $>age§ ©oagbeb. 2 
£an bleo begraoen i (J&rifKanSfanbS $irfe 15 ©eptbr. 91 f 
©inb oar ban torig og Ijibfig, af Segeme oar ban mager, men 
ooermaabe bat. 3)er gaoe§ faa #ufe, boori ban funbe gaa 
inb uben at bate ftg, og faa $rcebifeftole, boori ban funbe ftaa 
opreifi. 3 Sillelunb i fin £)anmarf3 ftirfebiftorie falber bam en 
fulbfommen Oftanb. 

©om ©ifp i (£&rifhan8fanb ubfaante ban af ©hft§nften 
47 gam(e norffe ©reoe paa ^ergament til ben beramte Samlet 
5lrne 9Wagnu8fon, men fom ftben albrig tilbageleoerebe§. 4 

©iff op ©toub oar 2 ©ange gift 1) meb SWaren Oftat), en 
Matter af ©aren 9D?ap, ©ogneprefl til £olbef og 3ubelioerer, 
t 1679, gift meb (Satrina kftoftfelbt, ©after tit ©riffenfelbtS 
aWober Cf 1676). $un bebt t ©arfelfeng efter 4 2lar§ (Sgte* 
flab og bleo begraoen iflc 5Tuguft 1677 i ©t. $nub§ fltrfe, 
boor ©iffop $ingo fcolbt Sigprcebtfen ooer benbe. 5 2fteb benbe 
baobe ban 2 23am. 2) meb ©opbie o. Qlngel, Matter af 9taabmanb 
CPeter Otto oon 5lngel og ©opbia ^argensbatter 2Ilberoelbt. £un 
t>ar fabt 1646, egtebe ©toub 1678, fabte bam 6 ©am og bebz 
1716. £an8 ©arn oare l) (Eatbrine OHuntbe ©toub f. 18be 
3uii 1676, gift meb Saurtfc Cuja $rof. pbilof. & SRatb. oeb 
Dbenfe ©omnaftum, t 1732, 2) 90?ag. Otto ©toub, f. 28be 
3uii 1677, reftb. $ap. i &&riftfan8fanb f ra 1704—1715, ba 
ban bleo ©ognepteft til £oibe8eib. #an falbt i oiblaftige $to* 

1 ©tjlbenlebeS sfteifejournal. 45. 

2 Sirdjerobs Sagbeger 478. 

3 ®er fortceOeg, at Imn engang ffal Ijabe maalt fig t SftoStiibe Sirfe meb 
bet 9)icerfe, fom betegnet Glljrtftjern I'S ftore §eibe, men fyer fanbt i>an 
fin ©bermanb. §an bar en ftor (Slffer af *Blomfter, fom Ejan felt) pa$= 
febe. Sen gamle sptobfterefibents i Dbenfe fyaobe Imn prbbet meb en 
fmuf §ange, Imori I) an felb i)at>1>e. .bobet og opelffet foftelige grugttrceer. 

4 ©ee StrdjerobS 2ebnet. 

5 ©jeSfing nt»e ©amling af SubeEcererelV, 343, 58irdjerob§ Sagbager 139. fiirfen 1699- ? 283 

eeefcr og babe i ftjabenbaon tjie^an. 1731. l 3) $eber Otto 
Stoub, f. 30tc Jult 1681, ©ogncprejl til Sanberea i ggen, gf. 
meb gene SffieQtja, fom begge bfcoe begramie famine Dag i 
Sintrup i Sptlonb. 2 4) SUtoria Sophia, f. 16SO. 5) Subuig 
Stoub f. 1 683, SSice&orgermeilet, tJirceilDent i GjjrijlianSfanb, gf. 
meb (£lfe Solette, en Rafter af 23iffop 23ircberob. #an tet>t 
5te Decbr. 1719, 6) MinuS 8toub, f. 1685, bleu aoevfte 
Mega i 9Iart)u3 Sfole. f i Oiibe 16be3uli 1710. 3 7) £o= 
pbta f. 7be Dctbr. 1686, bleo gift meb Dr. 2)?ebicma> Sbrifto* 
pber be £>emmer i tRibe t 1715 og meb bam 2)?ober til $rof. 
og Oiectot Suboig be #emmer i 9lalborg famt 2 Dartre. #un 
teht 12te 2ipril 1714. 8) ©ita, f. 18be $ebr. 1688 t 1698. 
fiubtrig ©toub ubgao i Soften 3 fiigprcebifener. 

1) oDec ftaren 9ti$brid)t, Soctor Gbjiftopfjer %attkts$, Dbenfe 1688 i £.. 

2) Oder Sens (Stiffen, 23orgermefte: i Cbenfe, Stfjcum 1691 i Q. 

3) ooer SDtatgteta Grifsbntter, Sttag. SliaS SftauerS, 1696 i C. 3 be 4^ 3iar (1699 — 1705), fom ben iorige fiubotg Stoub 
oar 93ifp, begnnbte bet at fomme libt 8tD i ftirfen, ffjant bette 
tffe altib oar bet anffeligfte. (L 2Keibel, fom farft tjaobe oceret eoan* 
geliff $reji oeb ben banffe Jtirfe t Sortbon, berpaa oar gaaet 
ooer til ben reformerebe ftirfe og enbelig oar bteoen Docefer, 
fom til Sfien og ubbrebte i benne 93n og ben§ Dmcgn fine 
93ilbfarelfer. 1702 bleo rjan famgjlet og bet falgenbeSlar (enbt 
nb af itonbet. ftra Sonbon fenbte rjan ftben oeb 6fib3leiltgbeb 
fweferffe imager til Sfien. 

Den 28be 2iugujt 1699 babe tag Grjtifiian V og e'fter* 
fulgtcS af ban3 'Ben grebrif IV, unber fooem ber begnnbte at 
grn af Sag i ben banffmorffe ftirfe. 

1 2Keb Sngeborg Seermanb elicr SJierman badbe tjan 2 ©enner 1) §an8 
Sacob, ^Jreft paa @t. Groij, 2) Subbig, ©cgnepreft til Sjelbbtj vaa 
SKocn. 5DZeb 2lnne SBitb, fmbbe benne 10 33ern, blanbt tjotlfe Sttag. 
Otto ©toub, $rof. og Sector i SKotbingborg, og (Eattina gift meb 
sprodft ^Jlatou, ©oguepteft til SgiSborg paa ©jcetlanb. 33lanbt beted 
95ern onr $Ptofe$fot febnere ©tatSfefretair fiuboig ©toub Linton. 

2 ©ulnnS ©ami. I, 2, 21. 

3 ©utjmS ©ami. I, 2. 21. 284 3- ©trdjerob 1705—1720. 

33eb $ororbning of 1 fie Stuguft 1707 btet» ben tyxetit, (om 
be, bcr oilbe bttoe $refrer, maatte unberfafte ftg, jljerpet og for* 
bebret, i bet ben tbeologiffe (£mbeb§e$amen, (om bibtnbtil ofte 
oar f)o(bt prioat af en enfelt $rofe§for, nu paabobeS at boibeS 
offentlig. 1 XL 

3TIag. Oens lirdjerob. 

1705 — 1720. 

£>an ^erte til en (or fine mange larbe $tenb befjenbt 
fpenff gamtlie, 2 ba ban oar en Son a( ben (or (jelben£a>rbom 
ooer t)ete (Suropa beromte Dr. 3 e "§ s £ircr;erob, $rofe§for t 
Jbeofogien oeb ^IjobenbaonS Unioerfitet. $an8 2)}ober fjebte 
(Sl(e s J*ie(8batter Wlxmd. £an oar fobt i ^jobenbaon 1664 
og nob prioat UnberoiSmng i fine $oroe(bre8 £u§; inbtil 
ijan 15 3Iar gammet bleo ©tubent. 3 2Iaret 1680 (15&e3uni) 
bleo f)an Philosophise baccalaureus, r;oorpaa f)an i (tere 2lar 
reifte ubenlanbS. .pan befagre oeb ben Ceiligbeb be beramtejte 
ttnioerfiteter i Jobfflanb, £ollanb og dngtanb, tjoor ban§ $ a * 
ber§ 9iaon forffaffebe bam 91bgang til ben £ib§ Icerbefle 2Waenb. 
$ort e(ter (in £jemfomft tog ban Oftagifiergraben (28be 3uni 
1688). Det (olgenbe 5Iar bleo ban, 25 Qlar gammel, @ogne» 
ptefl i bet (tore ®(ab(aje i ©jalianb. (Sfter at baoe otrfet t>er 
i 16 2lar bleo ban 1715 ubnoeont tit SBifp i (£&rifiian8fanb og 
1706 1fte eonbag efter $aa(fe a( 6jaellanb§ S3ij!op $>r. #. 
23orneman bertil orbineret. 3 

1 ©ee §. Sterbam: ©en tljeol. ©mbebSpteoe fiben Reform, i $trfeft. 
©ami. 2. 609 oft). 

2 3en6 £>ennan$fen, ©ognepreft i SSirfereb, fjabbe 2 ©enner 1) 3en§ 
(ben mtbrej sjJrof. tljeol. t 168G og g-abcr til £|)riftian*fanb$ 8ifp 
3en8 (ben Sngre) og sjJrof. Soljanne* t 1720. II) ©r. Sacob $rof. 
ttjcol. i Dbenfe t 1688, gnber til ©r. SenS, SBifp i 2lalborcj t 1708 
og Stomas, Sector t Dbenfe t 1731. ©an. 93ib. 4, 366. ©enneS 
<&m tmr ben loerbe SanbSbommer Sacob t 1737. 

3 font. Sinn. IV, 252. 3Borm8 Bee. I, 117. Sirdjerob — 8otbe gtiiS. 285 

3 be 15 2kr, 33ird>crob oar 93ifp, beltog ban flittig i $on* 
cijrorietS iyorbanblinger, bet froioebfageltg breiebe fig om stager 
fra ftoinbet ooer 3)tenb, font oare remte fta bem til -ftollanb 
og anbre Ganbe, og font after Dtlbe gifte jtg, boilfet og bleo 
bem tillabt. 

3 Claret 1709 forefommer bog en oibloftig Sag, buori 
33ifpen perfonlig oar mboiflet, og font oi otlle mebbele, ha ben 
belofer baabe 93ifpcn og ban§ Jib. Sen 9be %anm 1709 
mabte iBifpen for ftonftjloviet mob 23o tbe ftriiS, SogneprejT 
i 8n, fom ban baobe fteonet bib for Ulpbtgbeb, „anbre mob 
©ifpen aoebe ftort og otot ubfeenbe (Snormiteter, og for util* 
borligt »sorbolb mob ftn $roojr Soffren ®ob£en, Sogne* 
preii i ftlep," %ox ben ftbfte ^orfeelfe oar ban of en ^roofteret 
(30te ftooembet 1708) bemt til at gjore ftn *Jkooft Slfbigt i 2 
$refter§ Doerocer. * Slanbt 2Mfpen8 fttagepunfter oar, at f^riiS 
baobe titulcret ftn $roofi U— cerooerbig, baobe beffplbt SBifpen 
for at fajte ftoragt paa bam, forbt SBifpen fanbt UngbommenS 
Unberoi3ning i Co (let og erinbrebe bam om, boab ban i ftn 
^rcebifen bnrbe forbebre. £>an ftger faalebeS: „ai SBifpcn bar 
gioet bam en Iwarb og efter ban? uforgribehge Janfe ufortjent 
JReprunanbe." 

3 tfrifeS ©frioelfe af lObe ftooember 1704, fom frem* 
lagbe§ i ftonftftoriet, ftnbe§ felgenbe $ tiring, ber tfoer forargebe 
5Mfpen: „Det anbet ban§ ^oiaerocerbigbeb ubi ftn ©frtoetfe 
melber om angaaenbe min ^rcebifen t t)ar\% 2Sijttat§, at jeg 
in fine periodi faa mangfolbige ©ange repeterebe bet famine 
igjen, oa oil jeg bertil foare: „©ub fortabe ben, font beri oar 
2(arfag; tl)t naar ban§ ^oicerocerbigbeb fun oil betamfe, boor* 
lebe-S ban angreb mig libet far man reifte til 5ltrfen, ba maa 
jeg fige, at ©ub§ jtore dlaaht oar boS mig, at jeg iftoget paa 
htt famme Steb funbe ubfore, formebelfr abffillige lanfer, fom 
mig forefom, at min -Siffop fom ba en fremmeb SRanb forfte 

1 5Uicrebe i Modern ber 1706 afforbrer Sifpen £r. griis tjaiiS erfloeriitg, 
boorfor ficm i 7 llger bar maattet oente paa IjanS ©bar. 14be Samtar 
1707 paaloegger SBifpeu (jam at ooere SifpenS Slrtorbninger Itjbig og 
bife fin ^Jrooft omne licitum obseiivium og fatter \)am tilrette, forbi 
(;an iffe gat) b,am Propositi Sitlen. 286 ©ircfrerob — S. griiS. 

©ang faalebeS jfcitbe angribe. 3 e 9 6 flr a f oc anbre 53i* 
ffopper naeret elffet og oeret baaht for min ^orretntng ubi Slirfe 
og UngbommenS Dnerberelfe, boorpaa jeg, ftbcn ©ub fatte mig 
til M fjetttgc Smbebe, af pberfk bar breoet, ^Dortil og ©ub 
ffat ncere mit Sibire, faa ingen bar fafiet nogcn Joragt paa 
mig ferenb nu. SDtan ftger gjerne: £no, ber nil qnoebe, ftnbcr 
Del noget til $ife, men £>erren, -£>im(en§ ©ub, betale ben, fom 
bar naeret 2larfag til ^BifpcnS Srebe mob mig." 

£>ermeb mener fycm fin $rooft, $x. ©objjen i Sllep, meb 
bnem ban laa i beftig ©trib om ©aarben SronSnolb og ifcer 
om, b»o ber flutbc aftefc 6olbat Gsrif 3enfon, ber felt) forlangte 
at ubfiaa $irfen§ £>ifciplin, forbi bun havbt jiaaet t utillabeligt 
$orbolb til 9ta8mu8 SimeS Jtone i #rii§e§ ©ogn. — X>a \)an 
nar ubflpttet ttl $lep, bennijte $rii§ bam til ^ronften. 3)enne 
faanelfom 33ifpen nilbe berimob, at 9Ifl0§ningen jfulbe ffc i 8p r 
bnor Sfanbalen nar begaaet. Unber benne 6trib ffret) ftaptein 
33eli£ i (Sferfunb en tflage til ftn Dberft ©ejrerfletb, fom atter 
(2ben Wlart% 1707) fra 23ring§naer forefpurger S3ifpcn i ettpbfl 
33ret>, bnorlebeS M fan gaa til, at en $reft fan noere fin 95ifp§ 
Scfaling ulpbig, men ,.entroeber par interesse ober maligne 
en souverain agiret". — $rii3 paaftob frembe(e§, at ban et 
funbe (pfe Sanbfaettclfe oner Solbaten og $onen, fetal ange 
benne negter factum, 1 Solbaten %nkt banbe befjenbt for 
bam, og ©agen fJob for ffietten. 3 2ln(ebning af Dberft Se* 
fterfletbS ftlage tilfPrco 33ifpen £r. $rii§ (5te $tart§ 1707) or* 
trenbe, at $x. $rii§ bar opfnrt ftg uanftcenbig og truer meb 
SuSpenftpn og paabpber fenerc offentlig SIfbigt. ©efierfletb 
gjentager (I4be ^ivai) ftn & v lage oner ben „befante $riefter auf 
^ebern" og &an8 inpertinente procedure og baaber, at Q3ifpen 
nil bam „ju fein devoir rangiren". 

tfrti§ mebte, fTjent fiennet, bt>erfcn 8be eller 23be 3'anuar, 
men lite 2lpril fremmebte for bam en (Ebriftian ©ogn, ber 
erfleerebe 33ifpen§ Citation firibenbe mob Sooen og falgelig 
ogfaa, bt>ab ber nar forbanblet i Jlonftftoriet, for uefterretteligt. 

1 §un forbrebe sprobften ©obtsen fat unber ^probfteret, forbi l)on fjenbe 
beffjemmelig fyabbe angrebet, Ijborom 95ift)en unberrctter *Probften 28be 
9ttai 1707. ^robfteret anorbneS 5te ©ebtbr. 1707. SSirrfjerob — SoBiafi 3enfen. 287 

SBlanbt Dofumcnternc frcmlaA^cd en SUfbigt, torn tyrtiS unber 
fit Dpbolb i S&rifhanSfanb 22tc $ebr. 1709 KlfHQebe SBifpen, 

og boori ban erf i arete, at ban for Ufare ci for bar funnet 
inbfinoe fig. Uagtet Slfbigten oar noffaa obmog, oar SBifpen 

ei fornoier, men forbrebe Sagen optaget til T>om3, }yrii8 mulf* 
terct og ilagt SagSomfoftninger. 8ogn berimob forbrebe 6agen 
bcnoift ttl 'Jkoofferet. 22 9lpril 1709 optogeg Sagen til 3)om§. 
StiftSbefalingSmanb SPonrifdj, fom ogfaa mente, at eagen forfr 
ffnlce paabemmeS af en $rot>fteret, forlob iRetren, men be ex>* 
rige iUeblemmcr beraabenbe fig paa, at SBifpen Itgefra 1572 baobe 
fieonet ^refterne lige inb for ftonftftoriet, bomte >yrii§ for Ulo* 
bigbeb og fomarmlig Ubtrrjf mob Si f pen m. m. til SuSpen* 
ft on, inbtil ban fit retfarbiggjort jig, og at betale SBifpen for 
banS Ubgift, Uro og gortreb 30 SJtb. 

(§n enbnu ube&agetigere Strib baobe SBifpen met) (Jbrifti* 
anSfantS firibbare Sector Mag. Jobiag 3 en f en - 5Denne bleo 
anflaget for, at ban? SUiaal r»ar fa a oanffeligt og nforftaaeligt, 
at ban ei war Stolen til SJtntte. SBifpen, fom baobe fongelig 
SBefaltng a\ 25 SWartS 1707 til at foranftalte bang 2Waal3 
Ubngtigbeb unberfogt, forlangte nu, at Otectoren ffulbe for bam 
aflcegge S£rooe paa fin Ubtale i Satin, ©reef! og £>ebraift men 
Otectoren oagrebe fig. Unber 8 SHuguji bomte Jfrmfifroriet bang 
Ubtale mi3tanfelig og bam felo nbuelig til Sfoleembebet, &t> or* 
paa SBifpen unber 17 SJlugufi fegte ftongen om, at ban maatte 
entlebigeg meb 50 9tb. i S]}enfton af SJtectoratetS 8ajt. $x. Zo* 
bia$ ^m\m reifie imiblertib til ftjobenbaon for ber a\ foge ftn 
(Ret, mcbcnS SBifpen alter 2 Septbr. anbrog om bang Sntle* 
bigelfe. 27 SRoobr. 1715 bleo ban oel fuSpenberet, men ftf oeb 
.potejteretg 3)om af 20 Dctbr. 1716 fit (Smbebe igjen. 

Unber hmm Strib tiiffreo ban 23 Sftooember 1707 ftn 
fatter, silalborgg larbe SBijYop, 3 cng SBird)crob, et prioat SBreo, 
boon ban fftlbrer (5briftian§fanb8 Sfoleg ffette Jtlfranb, boorom 
ban baobe gjort ^oreftilltng til ftongen, boilfet bog bleo uben 
ftolger, forbi ftonftftorium oenbte Sagcn ttl SRectorS jyorbef. 
„&oorbau bet nu oibere oil blioe, oil liben lare. 3 c fl bar 
gjort mit (EmbebcS Spiigt, og anbraget bet. (Sfter 15 SHarg 
Dtectorat baobe Mag. lobiai nu iffe en enefte i SDlefrerlccticn. 288 33itd)erob 1705—1720. 

Me fjaoe fortabt F)am og faalebeg er Seetoratet ber abe for 
6folen§ ilette Xilftanb, enbog Mag. 2Rict)act Ceigt), fom er 
Sector, er i alle DPiaaber unbffylbt, forbi ban bar 3*19^ a * l«f* 
for. 2)e, fom ere t 2Nefterlectien, ere ©infer, fom fan iffe faette 
9lbjecti»um og ©ubftantioum fammen; t&i Sfolen er bleoen 
jlammelig forfomt og Sector bar intet feet til meb be forrige 
£orere, og be, fom bar ooeret i ban§ egen Sectie, fan iffe net 
forftaa ham, berfor fommer ber insert fornemme $olf3 33orn 
i 6foien og alle be, fom ber nu ere i Sfolen, ere Jiggerbrenge, 
fom tageS nogne af ®aben, unbtagen (Sen. 3 mangfolbige 
3lar fan benne ©fole ei fcetteS i tilborlig Siljianb og i 10 2lar 
fan berfra ingen blioe bogtig til at bcponere, txx bog benne Sfole 
f)aoer jiaaet brao i forrige Sectors, iRagijter 9lnber3 6tf)een3 $ib." 

3 2lnlebning af 33ifpen§ tflage til Jtongen ooer, at bet 
ringe 2ftanbf?ab oeb 2Wtlitfcn i etiftet iffe oilbe mobe til Unber= 
owning om Sonbagen efter ^rcebifen for ^aitoren og £)egneue 
ubi Hirferne og ei belter oare tilftebe oeb 23ifpen§ og $roofterne§ 
$ifitat§, bob Hong ftrebrif IV (4 $cai 1708), at bet unge 
OWanbffab fig flittigen ubi 5tirferne ffulle inbfinbe, bore ®ub§ 
Orb og ftg i bere§ Sbriftenbom labe mformere, famt fremmobe 
oeb 23ifpe* og ^roofteoifttatfer. 1 

§oruben be omtalte Stribigbeber meb 23otbe 5rii§ og Otector 
£obia§, Ijoor 33ifpen frme§ at ocere gaaet frem meb oel megen 
QJtynbigbeb, baobe ban ogfaa en langoarig Strib meb jin 
^ollega, StiftSbefalingsmanb (§tat§raab £enrif 9lbe(aer, 
angaaenbe ^onftftorium, t)Dort begge fab, men b^ori 6ttftamt* 
manben ei oilbe tiltabe HapitulareS at ootere meb ftg og 23ifpen 
i geifilige 6ager. Sfiifpen bceobebe fine geijtltge Q3robre3 9tet i 
benne £>enfeenbe. $eb ftefcript af 5 2Iugu|t 1713 nttrebe ftongen 
fit s IRi§bag oeb, at be continuere i bereS Uenigbeber, og bnber, 
at be ©eifllige ffulbe frembele3 bomme i geiftlige Sager, og 
Seglct blioe oeb $apitet. 3 ©origt baoer ©tift§befaling§* 
manben og 33iffoppen at beflitte fig paa Snigbeb og labe alle 
unnttige ©tribigbebcr fare. 2 

1 £>oIt§ ^jroDfteardjio. 

- 95erg§ Sftcf. I, 193. §. Slbelaer car en Skoberfen af ben befjenbte 
@©l)elt Sort Slbeler. &an babe 8 gebr. 1718 i ©fien. "JUmuen uftyrlig. 269 

Da 53ift'op 33ird)erob oar en oirffom, aloorlig og erpebir 
Wlanb, ber babebe og uben $erfon3 9lnfcclfe reofebe al Cabbeb, 
Uorben og ©omleri og berboS fjolbt torig pan fit SmbebeS 
iterbigbeb, fan man (et begribe, at ban ofte ftobte ftolf for 
£ooebet og paabrog fig mange Uoenner. SManbt bi§fe baoe 
oi naeont 93ott?e fyriiS <Sognepre|t paa $aa, ber fnneS at bam 
oeeret en nrolig 2ftanb, ber leoebe i ftabig ©trib meb ftn $roo|r 
©affrcn ©obtjen, fom baobe oibfi at inbfmigre ftg bo§ SBifpcn, 
„i boiS ©ine grii§ beffnlbte bam for „at gjore fine Qkcfkr 
ftinfenbe" og at forglemme ot-yoazv]." Wen uifte ban fig fom en 
mmibig og ftreng XUf»n8manb, faa oar ban paa ben anben 
8ibe ftebfe rebebon til at forfoare ^(erefiet mob be Doergreb, 
fom bet oar ubfat for baaU fro ooen og neben. 3 ban§ Jib 
begnnbte ben $rarj§ at ottle gjore fig gjetbenbe, at ^refterne 
flnlbe oa:re Otntleffrioerc, 9)fanbtaI3forere o. m.; men ban b^f* 
bebe t at tfalb be ©eift(ige§ Uafbamgtgbeb i ben (Hetning, at 
be fun gjennem bere§ geifilige ^orcfatte og ei nmibbelbar mobtog 
OrbreS fra militaire og cioile 6mbeb§ma > nb. 9Ilmuen oar iffe 
fjelben njlnrlig og ootbfom. Jfitr oar bette Xilftvlbet t Cnnbe 
^reftegjelb, \)\)ox 33onberne i ©nttanb§ s ilnnejfirfe binbrebe 
ilapellan (Sbnarb 6tord) i Ubbetingen af 5llteren§ ©aframente, 
reo Sllterbogen af £aanben paa bam ligefor 2tlteret, jog ^olf 
ub af ftirfen og fmelte 2)$ren i for $refien, ba ban gif lib 
forat bolbe <Stur paa bent. 3 33affe 5tirfc afbrob galoot 
9Wjaafunb $rejien t ban§ Q}rcebtfen oeb b^i DWumlen, ba $re* 
bifen tnf'febe§ bam for lang. 1 (Sn Slanon QHortenfon tSlaferalb 
truebe fin ^prcft Soffren <Sd)toe meb at Dtfie fee |jan8 £>jerteblob, 
forbi bait fatte bam irctte for ban§ ntilborligc ftor&olb mob 
fin ^uftrit. 23iffoppen ftob i Waab og Daab be forurettebe 
$refter bt. (£n tatterlig Otangftrib fanbt i be $>age ofte &tei> 

2Mrdjerob6 Sopiebog 20 Samiav 1717. Uuber 30 9Mni f. 91. flagebc ©ognc= 
preften SKilljelm ©cfjotte i fiunbe til Slmtmaub Situl obev bet Sjobnianb= 
ftab og ooerflobige llbftjenfiiuig af St og 93rcetibeoin, fom fanbt ©teb 
oeb Sirferne paa f>efligbagcnc, l;Oornf gotgen oar, ai en ft o r ®cl af 
ben firfefegenbe Stlnuie fom bruffen i ftirfen og oeb 23egraoclfer ffjen* 
fe8 ber faa ooerflebig af be efterteoenbe SJenuer og sjknrorcnbe, at 
baabe be SBoerenbe og g-elgenbe meb Siget „rabe og tumle." 

19 290 aStrdjetob 1705-20. 

ifcer paa ^oeberen. Saalebe§ maatte 93ifpen (25 3uli 1711) 
til $roojr ©offren ©obijen refoloere, at t 2lnlebning af ©triben 
metlem ftoinberne i ^irfen om 9fang og $lab§, t>a ffufle be 
migre oige for be oelbre, felo om ben ongre oar gift meb en 
OWebt)jelper, og t>t>i§ be nppe ©trib for SKang§ ©folb i Siirfen, 
flat ben ©folbige ftaa aabenbar ©frifte etler ibommeS $enge« 
mulft. $>et folgenbe 2Xar tilfoiebe ban, at boi§ ben ftribbare 
$oinbe gjorbe mere Dpftanb om $labS i 5lirfen, ffulbe tjun 
lebe§ ub af Oftebbjelperen. Dmtrent famtibig maatte Sifpen til 
nceonte $rooft refcribere, at Sflalenc ©tangelanb ingen Diet 
fjaobe til at ftbbe ooerft i^irfeftolen fremfor (Slen ©tangelanb, 
bet oar oelbre gift. Aabenbar ©frifte og ^engemulft til £>ofpi* 
talet beftemteS bnppig ifoer for 9D?obre, ber laa bere§ Sorn 
it)jel, men ogfaa for 2o§agtigbeb, DruflenjTab og $orfommelfe 
af 9hboeren. ^roojleret anoenbte3 tmppig mob forfommelige 
etler ulnbige $refrer, og for famine freonebeS ftunbom ogfaa 
Soegfolf. ©aalebe§ bet> 23ifpen Jf)oma3 Slod), ©ogneprcft i 
5nri§bal, at &an ffulbe fteone 2 Sonber for $roofreret, forbi 
be ei lobe fine ftoner introbucere. (5a $rejr, fom baobe 
faa flet £ufommelfe, at l)an i (Smbebet 3ntet funbe forrette 
uben at recitere af *Jfoptret, anbefalebe fwn at faa en ftapeflan 
tilbjelp. 

2Kere oil bet maafle interfere ftfere at fjore, at ban efter 
et $ar ©ange forgjeoe3 at fjaoe tiljTreoet ben beremte £iftorie*' 
granffer^rne 9ftagnu8fon, anfogte tongen 2 3lpril 1707 om, at bet 
maatte paaloeggeS 5lrne 2Kagnu3fon at tilbageleoere 277 gamle 
$ergamenter, fom 23iffop Wlimtf) mob £)an§ 9?eoer§ af 29 Dclbr. 
1698 baobe ublaant rjarn af (S|)riftian§fanb8 ©tiftSfifte, o& 
47 gamle 33reoe, fom oare l)am ligelebeS ublaante af 23ijTfop 
©toub mob $eoer§ af 25 2ftai 1700. (Sn golge af benne 
ftlage oar bet oel, at 9Irne unberrettebe 23ifpen om, at be ub* 
laante Dofumenter bel§ oare i ftjobenbaon, be(§ paa 3§(anb. 
3 benne 5Inlebningtilffreo53ifpen bam igjen (10 ©eptbr. 1700), 
at |)an ei minbebe§, at ban baobe gioet $rofe8foren Stllabelfe 
til at mebtage 3)ofumcnterne til 3§lanb, men at ban jroler paa 
IjanS Cofte om at mebbrtnge bem, t>a t)an ftob i 93egreb mefc 
at reife til 3^ ant) ' °9 oa f enDe kem famtlige tilbage fra 5ljo* Sircfjerob t 1720. 291 

benbaon. .pan enffer bam tiUnffe meb bet berommclige 23crf, 
fjan fjar unber -§>aenberne angaaenbe historiam ecclesiasticam 
Norvagige. 3)og Drbbolbenbeb ftmeS ei at b«oe bort til 9ltne8 
Dnbcr; tbi cnbnu 1718 (7 Dctbr.) maattc ban bebe ^rofeSforen 
„meb bet forberligffe at fenbe tilbage be gamle 33reoe o. m., 
fom ban fjaobe (aant af Stift3fijren af ban§ 2 ^ormoenb." T>e 
fom boerfen ta eller febnere tilbage til berc$ rette (Siere, men 
inbejluttebe§ i 2lrne 2ftagnu3fon3 Samlinger, boor be oel enbnu 
finbeS. ' 

Unber 13;januar 1719 mebbelte SlotSiooen ©tift3befaiing§* 
manb £i(lienpalm og SBiffop 53ird)erob, at benne oat lagt i ftrigg* 
ffat for 1719, jior 150 <Kb., og at (SbrijiianSfanbg ©rift3 ©etfr* 
ligtjeb for noeonte 5tar baobe at ubrebe 2750 Oib. 2 ftirferne 
bleoe ei fjeller fparebe. Unber 21 2ftart§ 1717 ffrco QBifpen til 
Stancelliet og ftongen „om ben Q3ibel i folio, fom ffiaifenbufet 
laber trttffe for 6 O^b. og fom boer ilirfe ftal anffaffe" og gjor 
opmcerffom paa, at i 6ttftet§ 49 £ooebfirfer og 106 9ln= 
nejer finbeS 46 23ibler in folio eller qvart, at 18 $irfer Pel 
fjaoe Dkab til at fjobe ben nne 93ibe(, men biSfe baoe 23ibler. 
£>e flefre 5lnnejfirfer ere i ©jelb oeb be ejtraorbinaire llbgifter 
fom tit 2Utona8 €>fole3 Dpboggelfe, ben banfMutberffe $irfe i 
Conbon, til bet tjoiprifelige 2Ri3fton§oerf§ $ortfcettelfe i $in* 
marfen, til 9tan8 firfeS Dpbnggelfe i ftorblanbene meb oibere 
efter ftongetig 23eoilgning. 3)et £>aloe af tfirfetienben og triSfe 
3nbfomfier ere ftybte i ftongenS $a§fe fra 1710. $)en ene |, 
fom er referoeret til ftirferneg Reparation, er uttlfrroeffelig. SOian 
fan tjeraf fee, at flirfen oar kronen en gob SRalfefo. 2 

23itd)crob bete 1720 i \)a\\§ 2Ilber3 56be 5lar og Met) 

1 2ttagnu8fon fegte at unbfftjlbe (in urcbelige grema,ang$maabe beb 1700 
at tjttre: „9tQe biSfe @ager ere til ingen 9ft)tte bfr be ligge Deb $a= 
jritlerne; tfji mi er bee flet ingen i Storge, fom fan Icefe bem ret, faa 
er og intet, fom ntjtter ©teberne, unbtagen tre k fire blanbt 
SrjronbfyjemSbreoene ®og Imr jeg nfeilbarligen i ©inbe at friftc 
bem tilbage, naar jeg tilfulbe Ijaoer brugt bem, Ijbortil jeg og mig 
fyaber reoerferet." 

2 £oU8 ^reftearrfjio. SEtl be 9$ranblibte i SHtona inbfenbteS 22 gebr. 
1714 fra 8 ^robftier 191 Dtb. 17 p £il at nblefe ganger fra Si;rfiet 
inbfcnbteS i 1714 482 9tb. 1 # 13 p. SSirdierobS ftopiebog. 

19* 292 93ird)erob§ gamilie og ©frtfter. 

14be $ebruar begraoen i (£t)rifiian§fanb3 $)omfirfe. (Sfter^on* 
toppiban3 Seretriitig (2lnn. IV, 253) „fremfft)nbebe§ ban§ £ob 
af 2@rgrelfe ooer 6foleoa:fenet§ flette gorfatning, fom ban df 
alle fine drafter baobe fegt at forbebre, uben at bet funbe loffe§ 
flam at raabe 53ugt meb be fraarbe £alfe. *35t8fc ©folecollegaerS 
®)enftribigf)eb ffal ogfaa t)aoe fagt ljan§ gormanb i ©raoen". 
£an oar gift meb (Slen $)ortbea, en Matter af 9Wag. ©aren 
Cemoig, ©ognepreft i 33orup, og rjaobe meb benbe falgenbe 
33arn: 1) 3en3, fabt 1691, bob 1723 fom Sogneprefr til 
%\t\eb i<Sjce(1anb; 2) £an§, bab ugift fom ©ogneprefi i ©ub* 
branbSbalen 1744; 3) 6eren, f. 1698 og heb 8be ftebruar 1748 
fom ftaptein i ©oetaten og (Snroullering§*(Sf)ef i Jfjronbbjem; 
4) (Slfe (Slijabet) Solette, fabt 1 696 faaoelfom Srabrene i 3)an= 
mart bleo gift 1) meb 23orgermejier £uboig Stoub, fom far 
berettet, og 2) meb ben rigeftjabmanb, Slommerceraab 9lnber§ ®a= 
renfen 93rin(J), begge i (St)rifiian§fanb. 2Keben§ Suboig £olberg 
optjolbt ftg i benne 23o, ffal tjan t;at>e forelffet fig i ben fmuffe 
93ifpebatter, og at t)un foretraf 23orgermefieren, ffal rjaoe oceret 
21arfag i, at rjan forbteo ugift og ftben baobe faa fior Coft til at 
ftifle paa Sorgermefterne. £un babe fom (Snfe 3bie $ebr. 1775.' 
§r. 3en§ SBirrfjerob [jar ubgibet i £rt)tten : 

1. Exercitatio in Platonis Timreum en SifplttatS Ijolbet in Collegio 
Regio 1682, I)t)i$ lfte sjJart trbfteS i ^.tjatJn i £>. 1682. 2ben ^Jart ffal 
Ijan ubenlaubS fyaoe continueret og rrljft i SUttorf 1683. 

2. Breviarium eqvestre, seu de ordine elephantino ejusqve origine, 
progressu ac splendore hodierno Hafnia? 1704, in folio cum figuris ex 
manuscripto Ivari Hertzholmii. 93ird)erob er altfaa fun8 Ubgioer efler maafle 
©marbetber af §er£lmlm8 SSerE. ®enne er febt 1630 og bebe 1693 fom 
fongelig §iftoriogra^ og SISfeSfor i Dt-errjofretten i 9torge. Dm bette SSer! 
fe SangebcfS ©ami. om be banfle Sftbberorbener. i @uf)m§ ©ami. 1. 3. 90. 

$remragenbe blanbt ©tiftctS $refter oeb fin Ccerbom og 
$orfatteroirffoml)eb oar SDfagifier $eber 3«tobfen Srincr;, 
3lrenbat§ forfte Sogneprejl. £an oar fobt i $f)Tonbf)jem, bleo 
©tubent oeb ^jobenbaonS Unioerfitet 1686 og nogle 5lar feb* 
nere OJRagifter. 3 9iooember 1703 Meo ban refiberenbe $a* 
pellan i Slrenbal, fom ba laa unber £>olr, men abf!ittc§ berfra, 
ta $eber S3rind; ben 10be 9Jlart§ bleo ubnoeont til Sogneprefi 

1 SBrunS Sotmial i 9Kmidj8 „gor §jcmmet", II, 536, 576, Sirfen 1705 — 172". 295 

i benne title, men oclftaaenbe s Dientgbeb. l fiigcfom ban Met) 
©ogneprcfi i 2Irenbat famine 21ar, fom 23ircrjerob bleti 23iffop i 
G#rijlian8fanb, bleo 23ifpen3 SebSaar ogfaa bang, ta fcan babe 
I6be 51gu[i 1720. ban oar en (o:rb og flittig Qftanb, ber be* 
tigebe Sitteraturen meb flere ^jifloriffe og tl;eotogiffc ©frifter, 
blanbr boilfe m t;er fun Ditlc anfere: imperii Romarri ortus 
et progressus og „©ub8 D«bbeber§ 9tnffuetfei", HafniaB 
1697; 5)et moerfrjoerbigjie of .piftorien fra (£&ri{li gebfcl tit 
nu i t>an\fz Oiim 1702; Philologia sacra veferis & novi 
testamenti per qvam difficilioies voces & phrases grsecse 
Novi Testamenti ex LXX interpretum praestantioribus, 
eruuntur ct commentariis ordine alphabetico illustrantur, 
meb gottaU af 3. 2lncf>erfen, 1734. 

3 be 15 Star (1705-1720), Sircberob farte 35ift>eflat>en i 
Stirfen, begonbfe bet at bttoe 23aar og Cio cfter i>tn tange 
Winter, 51'ong ^rebrif IV oar en atoorlig OJianb, ber banbe 
mere 3 nteteg f e f or Sirfen enb begge (jan8 iyortnoenb. ©en 
^oroirrtng og iDci§brug, fom fanbt Steb Deb getftttge (Smbcber? 
SBefoettelfe, fegte ban at raabe 33ob yaa neb jyororbningen af 
Hie Slugujt 1707, boor bet btanbt anbct paalaggeS $roofterne 
at labe fig tnformere om ftanbibaterneS Rennet og gorbolb, og 
om be i bereS tbeologiffe ©tubier ere ntnbffibettge og e&c fig paa 
$uTbifeftolen, og 99ifpen" „tneb tilberlig 9itbfjerbeb, ivoffab og 
©fiffeligbeb, at afoife be Ubrjgtige, antage be SDogtige og efter 
©obtbeftnbenbe aSfociere jig af Oftiniftevio be bebfte og (oetbefle 
$refter, ber ffulle ooere meb at cenfurere og eraminere." Den 
gamte ftrenge Drtbobori og rene ©tat§firfe(igbcb ftf en baarb 
kamp at beftaa, bclS meb petiSmen, ber rmbebeS af&ongenog 

1 £a ftong grebril IV 1704 befogre ©rebet Ida ber 60 ©fibe, ber t il= 
fjorte 95i;cji (efter Opgioenbe of Solbtufitor 3)miefcer, ber fmobe oceret 
fiafei ^08 CSt>rifttan V). Slanbt ©tebet* SBorgcre tajercbeS ©offren 8tn= 
berfen (Sebefam) og Bar* ^eberfen (SJrinf) b,bcr for 200,000 Dlblr. 
SljomaS og ^eber SlefSfon bocr for 60,000 SUblr. SSeb nt egte SlnfeQe 
(St)riftenSbattcr Sanbuig torn SBrincfj i ©Icgtffiib meb biSfc rige gamilier. 
Unbcr ©arnefotett 1716 miftebe be 3 Born, ber bleoe begrnbnc famine 
2)ng. £an8 ©iflebe, ber fremftifler en anfeelig og for 9Kaab, finbeS nu 
i Wrenbnie SDhtfeum, for i ftirfen. 294 ftitfen 1705—1720. 

forfuarebe§ rif $ofprejt % SittfenS, (Shriflen Cobberg o. $1., og bet§ 
meb SJlaturaliSmen, ber fanbt mcgcn 3 ni) fl an fi gjennem ben 
moberne Dannelfe og en talentfulb 33eforbrer i Dtorbmanben 
2ubnig$>olberg, fom fanbt fine ^orbifleber i fine beremte 6am* 
tibige If)omafiu§ og <#uffenborf, anbefatebe 2Koralen „forbt ©tnbet 
t)eb ben finrfe§ og 2Henneffet tigefom banned," forfoarebe bog 2ta= 
benbaringen, men pnfebe Jolerence fom $rotefranti§men§ ©rnnb* 
nolo, i bet t)an flarpt bab(ebe be forfelgelfeSfnge Drtboboje og 
iattetliggjorbe QJtettSmenS (Snfibigtjcb og Doerbrioetfe. l 

$ietifterne efler „be Socrfinbebe", fom be fatbte§, optraabte 
1706 i ^jebenfjann mcb faaban tytx og Suermeri, at bere§ 
prioate gorfamlinger neb ^ongelig 91norbning forbabe§; men 
en af £onebmcenbene, htn tttbffe Stubent ©Ittftng, gif fom 
£u§(ierer tit ©eneralmajor £au$man t Strnfannia. $)er 
bleu ban anflaget for at ncere en ^r^qoa^er", ber et blot ubbelte 
foravgelige ©fvifter, men ogfaa unber £efligbeb§ 6fin ubbrebte 
fine oilbfarenbe Ofteninger. $eb Otefcript af lite 2)ecbr. 1706 
bleo QMnftng fom (5r^» QtuTr'er befatet inben 3 3)age at remme 
$ongen§ Oftger og Sanbe, og 2 anbre Oftamb ffulbe ti(r;olbe§ 
ftrar, at renoncere bere§ ftjetterier og aabenb are, r;uab be uib|le 
om bere§ iilberere. 2 

OZogle 5Iar febnere baobe SpenerS pia desideria oaft faa 
tenenbe 3ner blanbt 7 ^refter i :Hom§baien. at be 1715 neb* 
fenbte en af bere§ 'IRibte, nemlig (Si 1 e r £agerup, meb tlage* 
ffrtft oner 5lirfen§ fiore 23rtfjt, fom be enffebe unberfegte og 
afbjulpne. 6amtibig uar ber trnft en i nor ftirfe bibinbtit 
ufjenbt 3»er for £ebningerne§ Dmuenbelfe. lObe Decbr. 1714 
Par ber i ^jebenbann oprettet et Collegium de cursu evan- 
gelii prornovendo, ber ei blot fenbte iTOfionairer tit Dfitn* 
bien, men ogfaa meb >er tog fig af $inlappernc§ Dmoenbelfe, 
^ooraf >IKigfion§colIegiet3 $icariu§, Sector £boma§ oon 2Be* 
ften, &ar ftore ^ortjenejter. $eb aabent33ret> af 20be D^oubr. 
1716paa!agbe§enbr)er|)onebfirfeen aarlig Sifgift af 2 $btr. og 
typer taejftrfe 1 JKblr. til s Uti§fion§oerfet3 ftremme, fjuoroeb 
©runben lagbe§ til bet febnere faafalbte norbtanbjle ftirfe* og ©fo* 

1 §olberfl§ fietmet 553. £elroeg I, 547-558. 

2 2 93erg I, 329. ftirfen 1705-1720. 295 

iefonb. l I&omaS Don 2Beihn (f 9be ^Ipril 1727) og bans 
Samtibige ben frommc #an§ (£gebe (f 1758), ber forlob fit 
betnbclige £ogn«falb Baagen i iRorbfanb forat bringe (Soangeltet 
til ©ronlanb, bonne 8o8punftet i SRorgeS ftitfe&ifiorie. 

1717 3 1 te Dctbr. feirebe ben banjT^norffe ftirfe (Reforma* 
tionenS 2ben ^ubelfcir. 

(£n Jelge of bet oafte djrijreiige £io oar, at man forgebe 
for, atSStblen til btfltg*Prt8 ffulbc ubfomme. Omforgen berfor 
bleo oeb SRefe. af Hie Jebr. 1715 ooerbraget 2Rt8jton3coflegiei, 
bcr i Jubelaaret 1717 lob ubfomme ben forjte Ubgooe af be 
faafalbte 2Soiftnbu8bibler. De trttffebeS ei efter ben aelbre 
lutberffe, men efter 53iffop JRefenS Doerfaettelfe af 1607 mcb en 
Tel Jorbebringer. Slf benne ubfom febnere mange Dpfag, fom 
eftcrbaanben ncejicn fortraengte ben celbre Doerfcettelfe. 

6amtibig meb 23ivcf)erob og ban? ftormoenb oar 2 i ben 
norffe 5lirfe mcerfelige SDtab, nemlig ben for omtalte D^orb= 
tombing ^eber Daf§ (t 1708), bvi% bibeljfe 2Mfebog og flere 
©friftet gjennem et 5tarl)unbrebe oar en nnbet §o(!etce§ning i 
SRorge, og 3ona3 iRamuS, ber bobe fom ©ogneprefi paa 9cor* 
berboo 1718 og oar gift meb ben befjenbte 2lnna (Solbjorncbatter. 
9tan§ borte til fin JibS Icerbefie 2Rcenb og flittigfte ftorfatrere, 
ber foruben flere iZkrfer, fom oplnfe l)iorge§ -fnftorie, er Aor= 
fatter til „ftivfe-- og DerbSlige^ijiorier" (Sbriftiama 1704 i folio) og 
r ,lRaabcn3 aanbelige SDJarfebSrib" 16S0 og „aanbelig herbarium" 
(Gbtijiiania 1695), 2 Dpboggelfeejrnfter, af boilfe ben forfte 
gjennem et 5Iarbunbrebe oar en af ^olfet meget pnbet 93og, ber 
mange ©ange bleo oplagt ogenbnu fan (oefe§ meb Dpboggclfe. 

I>enne Jib oar for SRorge en Jramgfel§tib. £en ufornobne 
$rig, b^ori Sanbet inboiflebc§ mcb Soerige, forbrebe [tore Dffre, 
forarmebe Sanbet og foraarfagebe megen 2Ri8noie og iffe minbft 
i G&ri|tian8fanb3 Stiff 2 

' 93erg§ Sftefc. I, 418, fturje Srtarfjridjt Don ber SKiSfion in bem Captanb 
oft). 2>an. 83ibl. VI, 601. £>ammonb8: $en norbtffe 2)?i$fion$lnftorie. 
Stomas er febt i SLfyronblnem 1682 13be ©eptbr., op, £anS Ggebe er 
febt paa 2,b,ronbene8 1686 31te Sanuar. §onS Sen ^obet, ber efter 
gaberen fortfattc ben grenlanbffe 3)tiSfion, bebe 1789. 

2 ©ee Siffop ©eicrjmanS gorfbarSffrift for be 9iorffe i ©ago. 2bet S3inb. 296 & 9tyroj> 1720—1733. 

XII. 

31lag. COriftopOer Olgrop. 1 

(1720—33) 

#an er febt 29be SWartS 1680 pan 2abingen§ ^reffegaarb 
i Sofoten. #an8 $abet oar £an3 QJeberfen 9^t)rop, Sogneprefi 
til Sebingen, og fyanS 2ftober 93enebicta 6torm, DatterafSWiffel 
Storm, $ogeb i ©alien. $an mobtog fin Ubbannelfe paa 
SBcrgcnS 6fo(c, boor ban btanbt fine Cccrcre bat>be be befjenbte 
efolemoenb, (ElauS SMefing, (Sboarb (Sboarbfen og Seren 2tn= 
trup, af boilfen jtbfie ban 1697 bimttterebeS til EJ0benbatm& 
Unfoeffttet, (jttor ban forbleti i 3 9Iar, og 1700 fulbcnbte ban jirt 
acabemtfr'e S3anc. 1705 b(eo |>an perf. jtapeUan til (Sib i 33er= 
gen§ ©tift Da ©oancprcjren $>r. ^aul ($Mab, mob f)t>i§ Matter 
fyan tjaobe nceret gift, babe 1710, reifte SWprop til ftjabenbatm 
forat fege om at bliue fyanS (Sftermanb. £)ette ini§lnffebe§ 
men i bet Steb bleu ban falbet til ©fib§preft paa Songen§ 
$(aabe og Men anfat paa 9Ibmiral 9taben§ DrlogSff ib. 19be 
3)ecbr. 1711 Meo &an uoentet af ©ebeimeraab 6ebejteb falbet 
til ©ogneprejl for #erreffrb8 SDKenigJeb paa $pen, ogl714Mer> 
\)an 6ognepvefr i ?ipborg famt $rot>ft i Sinbing #erreb. 1720 
Ubn-a&nteS l)an til 2Stfp i (Ebriftian§fanb§ Stift, efterat 2tnbrea§ 
#of, <Stift3projt i Sbriftiania, bat>be frabebt fig td. x ftprop 
blet» orbineret af ©jrellanbS 33ifp 2Borm tilligemeb fin forrige 
Sower, 3ftag. €aren Sinirup, fom ttar ubnaetmt til 25ifp i $iborg. 

3)a Song grebrif IV barte, at $prop batibe naeret Sintrupfc 
Difcipel, fagbe ban: „91aar en £>ifcipel er fom bnn§ Scerer, er 
ban fulbfommen. (2Bann ber hunger roie fein SReifter, fo iji 
er oolifommen). 

$prop anfom til (Stjrifrian^fanb mob ©lutningen af 2Itu 
gull 1720. 

(in af ban§ farfre $orretninger oar, fanbfpntig efter tyaa* 
laeg fra brieve Steber, at formaa ben unber ban§ $ormanb 

Storge tabte tieb $rig og InuigerSnab | af fin golfemcengbe og \ af 

fin forrige SSelftanb. 
1 Om Wqtop, Spoilt. 3lnn. IV, 253. 
"■ SBorm* fiej. 445 Wtjrop 03 Sector SobiaS 3enSfen. 297 

omtalte SRector SobiaS 3 en § [en til at forlabe (£6rifti= 
an8fanb8 Sattnffole, fom IcS meget unber banS ©ejhjrelfe. * 
JDctte oar imiblertib ingen let Sag. $r. HobiaS oilbe 3ntet 
bere bcrom. 3 ct ® rcD til Ooerfecrctair 2Bibe (25be 2lprtt 
1721) f lager 93ifpen ooer, at ©folen er baarlig, at i SReftap 
lectien fun er U SMfcipef, at neberjle ftlaSfe er maabdtg, at 
ingen ^orbebiing er at oente, faalange ben gamfe Sector bar 
Strjrclfen, og foreflaar miblertibig at opbaeoe JRectorembebet og 
anoenbe famtned ^nbtcegt 300 Diblr., fom £on for en ftonrector. 
3 53egonbelfen af naefie 91ar tilff'reo SMffoppen {Rectoren et langt 
93reo, buori ban blanbt anbet gjorbe tjatn opmcerffom paa, at 
ban, efter at b,aoe foreftaaet Stolen i 31 2Kar, ei bar funnet 
bimittere }aa mange Difciple, fom bet i et 91ar bimittereS fra 
Dbenfe Sfote, og opforbrebe bam til at refignere, ba ban bavbe 
famlet jig gobe Siibler og tjar ooerflebigt at leoe af. $)a 
£obia§ ci oilbe, nebfagebeS 93tfpen at anflage bam for en 
^roofieret i 93eggnbelfcn af 1725 og tilffrett i ben 2lnlebning 
ftong ^rebrif IV (I6be 3anuar 1725) en ^romemoria, boori 
{jan omtaler, at fjan rebeligt f)aoer firaebt efter fin (SmbebSeb 
at ferge for, at 2llt i Stirfe og Sfole og £ofpital gtf ffiffehgt 
til; at tjan baobe ooeret faa Ipffelig at fee ftunbjlaben tiltaget 
oeb Katecfnfation, og (£&rijiian§fanb8 £>ofpital, fom laa et(, 
igjen bragt paa gobe; at foam par oijl fipbigbeb af fine Unber* 
gitme meb Unbtagelfe af [Rector lobiaS 3en§fen. ,,-pan er nu 
79 3Iar og er et unnttigt 9Jcenneffe, ber bar foraarfaget mig 
megen ^o^tnxbeligbeb og mebt mig meb faa megen 23anart, at 
bet fafi er u&erligt. Denne &an8 ^ovtrcebeligbeb er if fe no* 
planter, tfoi mine falige 5lntece$forer 2Runcf, ©toub og IJBtrctyetob 
tjaoe maattet frifie td famme. 33ird)erob maatte enbog engang 
fufpenbere (jam, men bet foneS, at ban? Xrobjigbeb og gortrce* 
beligrjeb nu omfhmber mob mig er freget til ben tjaiefte ©tab, 
i bet ban iffe alone {implement mobjiger og faster jig mob 
mine Stipulattoner, men enbog meb bejio fterre Zoxt fammen* 
parrer fine Dppojitioner meb aabenbare §orr)aanelfet og IruSler" 
ofo. ftort efter bleu ben firibbare SRector fog og fengeliggenbe, 

1 9tQrop5 Sreo tit ©itlett 2Bibe 30te 9Kart8 1720. SBibe bleb fiben fro- 
1722 tit fin £>eb i Sljriftiaiiia 1731 5te £Mbr. ©tatt)olber i Siorge. 298 Sfltjrop 1725-33. 

og inben 51aret uar omme, befriebe 2)eben Stolen fra en ubygtig 
Storer og Rirfen fra en fanb 23ifpepine. 3 et ^ rct) a f 4be 
3anunr 1726 til 2Bibe, fcoort ban omtaler Jobiag 3 e n§fen§ 
2>ab, oplpfer ban, at Stolen er fattig, ba beng 3 nt, '' ce 3 i: befiaar 
af StiftetS -Degncpenge, 114 IRblr., Center af 400 9tblr„ og 
at Saolepengene, fo&oraf Sfolen§ Q3tfrn jlal flaebeS og unber* 
f)olbe§, fun ubgjor 50 9tblr. 70 §. 3 Spareba§fen inbfom 
1724—25 fun 4 Dtt. $>a 5tongen bar ubnatmt en f;abil og 
fliffelig 2Ranb, $ebcr £jort, til JHector, tilfaier 33ifpen, „bar jeg 
faaet ret en #jerte§ 2nft i inig til at fee bcnne faa plat for* 
falbne og faa gobt fotn #be ftaaenbe Stole, om ©ub fparer 
Siner, refiitueiet." 

Stob ber jlct til rneb ben latinjle Stole, faa [tob ber enbnu 
jlettere til meb UngbommenS UnbermSning paa Sanbet; tfji ber 
fanbteS ingen anben Sfoleunberni§ning enb ben, fom be flet 
aflagte og libet oplnfte £>egne mebbelte. 2>er begpnbte bog i 
ben kerning at bageS libt, 23ifpen tog fig af UngbommenS 
flate^ifatton i Ritferne. ©om et (Sjempel fan tjene fetgenbe 
Slttejt paa ftapellan Wlam 5lagaarb§ Infegning (9be 2Rai 
1721) om at blioe Sogncprefl i Otcerftranb. „$an er en me* 
get ffiffelig Wlanb og bar, meben§ ban bejtnrebe ftatbet, figna* 
liferet fig neb Soerbom og Cermet, og ben be* fremmebe ^ate* 
cfjifation, fom ban, ta ban nar Stubent t ftjebenbaon, gjorbe 
^3rofe§fton af, og berfor nu meb faa fierre Soffe forplanter. 
£t>i§ ban benbare§, ml ei alene ban felt), men 2 u§le hxeb* 
raabenbe (Safer, ja faa mange Umnnbige i £>ufet tielfigne £)ere§ 
Jlongelige SGftajeftat og ubbrebe $)ere8 $ ongelige 2ftajefroet§ Coo 
og Ofleblibenbeb." 

"Da ban i Slugufl 1723 anfatte en 3en§ Sect; fom $)egn 
i ©jereftab, anbefalebe ban ben bngtige Sognepreft $eber 
^) or ft er, at ban faalebeS inbretter og inbbeler Sfoletjolbet for 
3en§, „at rjan fra Uge til Uge nerjer om fra Steb til Steb til 
be UngeS Unberoi§ning i Sognet, at ban ungefcer, naar 2Iaret 
Ijar truffet ftn (Snbe, f;ar Doeret ooer bele Sognet, boor meb 
©ubgfr^gt og ben rene ^unbffab fan formobeS bebft plantet". 

25 September 1725 ubftebte tjan en Oiunbffrioeffe til faint* 
Uge ^roofier, fpori |jan paatcegger bem at unberrette $refternc iHltntienS rriffcrlfrigbeo. 290 

og 'Iftenigbeberne om, at to ffal ooennrre og unbcrfafre jig 
ilatecfjifation, t>a ban paa fin 33ijttat3 ban be opbaget f to r 
Uoiben beb bog be 2@lbre, ber mart giants bercS ©ornelccr* 
bom. A-oviiben Uoibenbeb og :)iaab«b bevtc rriffaclbigbcb til 
8llniucns Sober i be ©age. 2)?ob ben fibfte Caft iorebe SMfpen 
ofte. €aalebe3 abtmrebe ban (1721 )9tie[§ Inrbolm i Soeifemob, at 
£>( og Sroenbeoin ubf!jenfe8 fra ^rejregaarben i fulb 2lbun= 
bance, fa a mange gaa bvufne i 03 fra SUrfen. Xet felgenbe 
21ar tilffreo ban Slmtmanb Diobel: „T)et er mig bleoet berettet, 
9Dorlebe@ 81 og ©rombemnS Saig uben ©faanfel og Unbfeelfe 
til SNmuen paa $rcebifebagene nbi fellelanb meb a( Ouerfla* 
bigbeb barber ubtappei baabe far og efter ©ub3tjenejten8 tfo» 
reining." £an beber Borigbcben, „at biSfe DjaeulcnS lapeller 
noefr ueb ©ub§ £ug maatte oorbe albelee opbecacbe." l 

2it SMfpen &a»be fulb ©runb tit at tore mob £ruffen* 
jfabenS forfcerbelige Ubffeielfe, funne t>i fee af falgenbe s Jiunb= 
(frioelfe of 19 2Jiart3 1723 fra SBifpen og StiftsbefalingSmanb 
Siflienpalm til <£rejtcjfabet i Utebence: 

„2aafom er o§ tilfiiliet fra abffilligc nibfjere £erren§ £je= 
nere b^arbe Sefaaringer om afffneligt Druffenffab peb 33rn(lup 
og Sigferb, ba man famleS Catterbagen og tilbringer fatten 
far 23ielfen meb Druffcnffabe Boelfe, £ujen og Sfraalen, Sdaxiu 
mer, Barm, 2pillcn og Danbg til ©ub3 [tore Jortarnelfe og 
ben forefraaenbe Sabbath Sfjenbelfe og til ftopulationenS >}3ro= 
fanation, buortil fommer, at ©jefteme i fulb ^roceofton uben 
minbfte Unbfeelfe og fom om (SgteffabSacten alt oar fulbbnrbet, 
lebfage 3?rubgom og 23rub til @cng§. jyoruben boab 8pnb, 
©efiialitct og Urerligbeb ber forefalDer, faa binbreS mange ©je* 
fier Deb iRattenS £entcerelfe t DruffenffabS Saleri fro at fomme 
i ftirfen, og iylere blioe liggenbe efter paa IBctcn 1 fanbfcSlaS 

1 £il 2nbbig ©djult, Sogneprcft paa $aa, ffreo Ijaii 1720, at et bruffent 
SRenncffe i &irten en ten ffutbe bebe cller ftaa aabenbar Sfvifte for en 
^•crbrijbetfe, ber er flagitioruni omnium mater, radix criminum, origo 
vitiorum. subversio sensuum, tempestas lingvse honestatis, inrimia 
et tandem animae coruptela. 2,il ©tiftSbefalingSmnnben og til 2Kagt= 
ftraten i £b,riftian§fanb ffrcb ban f. 91. om, at be oilbe bentjtte bereS 
SBtnnbigljeb til at t)inbre ®rif, SabbatSooertroebelfe, forargeligc 2ege= 
SpiQc= og 5>anbfeftner. 300 WW 1720-33. 

£i(fianb, fmoroeb mange Utyffcr afjrebfommeg. £>e, fom fommc 
frem, fomme meb Uoerbebigbeb, be2(£bru til $orargelfe; ja bet 
er be§ocerre befunbet, at 23rubgommene fe(t> ^ar oceret faa af 
Sruffenffab betagne, og faalebeS i ©ub§ #u8 f;aoe bem profit* 
tueret, at be beSaarfag ere ubeluffebe afftirfen, ja benne£)rm> 
fenfla&S <5pnb cr ftegen til ben £oibe, at man iffe f;ar unbfeet 
jig for at bringe ben lige inb (or ©ub§ 9Inftgt i ©ub§ eget 
#u§, ja enbog bianbt ftoinberne (en ul;ort 2kberj?nggeligf)eb!) 
tabet glafferne gaa om og trafteret binanben meb 35rif og 
faa(ebe§ gjort ©ub§ ^eUtgbomS &ttb til en OiaDerfule; ligefaa 
oeb Sigferb og Sigtate i ^irferne. $refterne paaloegge§ at tnb* 
berette flige Ubffeielfcr til ftogben, forat 23ebfommenb"e funbe 
blioe afftraffebe." 23reoet befalebe§ optoefi fra ^roebifeftolene. 

ftort efter (19 mat) tiljfreo Sifpen $t $eber paa 23og* 
lanb, l at fyan meb ftorffe £jertegroemmelfe og ©inb3rorelfe fyax 
erfaret, at ©ogneprejten tjar fammenfalbt bet ganffe ©ogn$ 
51tmue fra bere§ -§mfe jufi oeb $rcebifen8 (Snbe ftore 33ebebag 
at briffe 23rnllup i ban§ §v&. 35a faabanne Samfoem albrig 
enber uben SDruffcnfPab. Mnft, Doerbaabigfjeb, Slammer og 
unbertiben oel ogfaa Slag§maal, benfiiller ban, om Saabant 
et er til ©fjenbfel for en $rejr, en Senior, en confritueret 23ice* 
prooft at begaa faaban fapitat <5nnb og bringe fin Sftenigfjeb 
til at fonbe. 

33ift'op ^tirop oar en iorig, aloorlig og fom gormanben 
en monbig Sifp, ber fjolbt ftrengt paa, at Silt ffulbe gaa or* 
bentligt til. 3 ™tt „Unioerfale" af forrige 2lar, (ottrer fjan t 
en Olunbflrioelfe til $roofterne 1726) t;ar jeg paa (SmbebSoegne 
anorbnet, at alk, uben Jorffjel paa Star eller ftjen, flat tage§ 
unber $rooe og lamination (oeb ©friftemaa(ct). %aa nogle 
Steber unberfajlebc man fig bette „fobe (Efmfii 9lag tit berc8 
egne 6jele§ 23ebfte;" men mange nibfjerc ©ub§ iDtenb fjaue 

1 ^jcber SSjergbt; eller SKontopptban, febt paa (Eoje 1671, bleu btmitteret 
fra ©.I)riftiaii8fttub6 ©folc 1691 af Rector SlnberS sjJebccfen ©cfjeen, 
bled 1694 ©ogne^reft i 33«gtanb, Ooor £)an 6 SWartS 1697 fjotbt SrljOup 
meb SBorgermefter i ©tjriftianSfanb Sens 9tafcfje§ ©alter, Sngeborg, meb 
tjbem Imn leoebe i 35 Star, og tjaobe 13 *8erii. §an beiit efter at 
Ijatje ooeret 37 Star ©ognepreft paa SSijglnnb, 12 SttartS 1732. Cm Stltergang og ftalDSbeger. 301 

flaget ooer, at be ei funbe naa bet eftertragtebe Diaal, baft V- 
mucn oil, at ben garni e Sftf ffat bebolbe fin uforanbvcbe 
Shaft, nemlig til m8fe befiemte 2lar3tiber, ^eft o§ $aar at 
bruge bere8 QXltcrgang, og ba ffcerftonflur at 200—300 2Nen= 
neffcr, bev famine Dag tuxnge fig frem ttl efriftefrolen 
mere of iNange ja be ivleire af blot $ane, forbi fom 2ftunb= 
belbet gemenlig er, „at bet er ben fccboanlige beres 9Utertib." 
„$)et falber bem mefr beleiligt." ftolgen bar ooeret, at ber fnapt 
\)ax nceret Jib til 51bfolution, cnb fige ben loobefiemte ^rooe 
og (Sr/unination. 3 DoerenSfiemmetfe meb CooenS 2—5 — 12 
bnber Ijan ber for: 

1) at ingen $rejt maa unberfiaa fig til at mobtage flere 
paa engang og paa en lib enb fom fra 50 — 100, faa ban fan 
faa Sib til at unberfoge fin £jorb3 f)clc inboorteg Jilftanb; 

2) at be, fom oilbe belagtiggjorea i 9taboeren eftcr 2. 5. 23 
ncefre ^mbifebag, tilforn {Tulle anmelbe fig for $refi og I)egn 
og tegneS i en Slonfitentbog, fom ftebfe tigger oeb r;uer Stirfe, 
og pnsfe ^a, at iffe flere tegneS enb f)an fan ooerbore, unber* 
t)ife og betjene, og nnbe ha be, fom t)aw loengft $irfc»ei, ©amle 
og Soage ^-ortrin§ret; 

3) boi§ benne SVonjtitution ei jirar laber jig gjennemfere, 
buplerer $reften Slltergangen, faa ben bolbe§ baabe Seoerbag 
og Sonbag. 

OiogleSIar tibligere (23 Dctbr. 1723) Ijaobe ban i en 9iunb* 
ffrioelfe til >Jhoofterne anbefalet 9tnffaffelfen af enftalbgbog paa 
6 Soger $apir, fom SBifpen nil auctorifere. 3 famine ffulbe 
opbeoareS 1) allc SOJonumenter og gainle 23veoe, fom fmbe§ 
Deb l)oert ^ajlorat og oi§fe ^nbfomfter. 2) ftongelige patenter 
og 93m>e. 3) aarlige fiapitelStajter. 4) monita episcopi 
exacta. 5) casus conscientise sub crisi episcopali positi 
et ejus judicio soluti. 6) anbre ©tipulationev. 

2)et Doertilfpn, fom paalaa 23ifpen meb £>enfim til ©iiftetS 
^irfer og ©ob$, foraarfagebe t)am megen Uleiligbeb. 6tiftffriuer 
Jorup, en briffaMbig, forfommelig og afftflbig SWanb, fab inbe 
meb &irfene§ $enge, faa 23tfpen gjentagne ©angc maatte flage 
ooer bam meb Jtlloeg: „ber maa ffarperc Sub til ffuroet £umeb." 
55eb bet paafolgenbe offentltge Salg af ®tiftet§ ftirfer maatte 302 9U)rop 1720—33. 

SBifpcn a§ftftere. £an opmuntrebc 2I(muen til at gjenfjobe bercS 
.ftirfer, men paa be flefle Steber faonebeS enten 2)illie eller (Sonett, 
faa be flefte bleoe tilflagne prioate SWoeub. 

9llmuen oar raa og felpraabtg. „£oroefrab 9lnnej boier 
fig til Uroligbeb og Dpfcetftgbeb mob bere§ forefatte Secrete 
uben at t)aoe ffjellig ©runb, men baoe banbfet af 33anart og 
SWalitie og ere anbre til Seberiloggeligbeb." 3 e * ^3 ret) til ©tat* 
tjolber 2Bibe (4 ©eptbr. 1722) gioer ban SbelemarfenS 3 n0s 
boggere folgenbc SfubSmaal: „$eb min SBtjitatS fanbt jeg Slir* 
feme i uSfcl lilftanb. 23onberne beroppe ere orbinaire et meget 
barbt golf, meget uboieiig fra be gamle ©eber og Cooe og 
beriblanbt t)el bengmne til T)ruffenffab, ©lag§maal, ^nioebrag 
og flere forgtligc DruffenffabS grugter, trobftge til at forplig* 
tige til ©ttb§frpgt mere enb be felo lofier, berooer er og 
Stubiteten beroppe fhme, enb etler§ i bele Stiftet. Dg boab 
Unber ber oorber fpurgt til groo 3nfolcnce, tjoor *Banfunbigbeb 
og ©rootjeb ere $orgjengere." 

Sigefom ban ei fparebe 2Jicnigbeben, fparebe ban et fjetler 
$refterne, naar be oare ffjobe§(ofe eller forfaa ftg. Derpaa et 
$ar (Sjempler. Suboig ©cfyult, ©ognepreft i $aa paa 3a*beren, 
miftebe oeb 3lb g Daabe ei blot ftn ^reftegaarb, men fit 3"bb°' 
93oger o. m., til en $oerbi af 2000 $b. Den nebbroenbte 
$refiegaatb§ Dpboggelfe, fom ben for oar, anjIoge§ til 2500 
JRb. s £ifpen opforbrebc ©tiftet§ ©eiftligfjeb til at fomme ben 
branblibte 2ftanb til £jelp. ^rooften paa 3<*beren Seffren 
©obtjen, fom ei oar gnnftig fiemt mob $x. Cuboig, fenbte 
uben oibere ^aategning SifpenS Dpforbring til ftn gamle $ienbe 
23. $rii§ paa 2p, ber ligefom $rooften fpne§ at fjaoe t)tzt 
fiibet eller %r\kt; tin 23ifpen tilffreo i ben Slnlebning $roofren 
(18 2lpril 1722), at^ngen bar bebanblet tjanS goreflilling faa 
bagoenbt og foroirrct, fom be paa ^oebeten, Ijoorfor ben 5hebit, 
ban t)ibtii funbe baoe baot for bem, oirfelig oar falben, og fom 
prima causa anfeer ban ^roofren, fom iftebetfor at foregaa be 
Slnbre meb gobt (Srempel, laber bet fomme an paa, boab $£ 
23otbe $rii§, en 'Slants, ber al ftn Zib \)ax baaret 9taon af 
$ergioerfatione3, oil paatcgne. — — „£>erbo§ er 3 iff* falbt 
til at gioe mig Oiegler og gorffrifter om mine faltge $ormaenb§ 2. 93c[ifj. D. Stoub. 303 

$orbolb i faabant$afu§." ^roofien bleu fornoermet og flob fit>en 
i fpoenbt ivorbolb til 3Mfpen. 

£>en fnaroorne 8ar3 53elit§, ©ogneprefl paa Jteffre 
SWolanb, baobe paa Dpforbringen ttl at bjelpc Den branblibre 
$reft paa £>aa gioet en ^aaffrift, fom forantebigebe 33ifpen til 
i etSreo blanbt^nbet at nttrc: „2)?eget Danarrigt 013 fortrcebe* 
ligt bar jeg baabe fjort om (Sbet faa og feer fra Gber$ £aan&. 
— — ($ber$ Olaifonemcnt boercr flart iUbneSbnrb om, boor 
libt gobt bcr finbeS bo§ Sfcer, og boar 3 til 2)?r)nbigbeb og 
©plibagfigbeb inchnerer, og liggct fom en Simflue og om mu= 
ligt fatter jyorraabnelfe og Stanf paa bet bele Serf* ofo. $eber 
©rcen, $rooft i Sfjelemarfen, iixtkx ban baarbt irette, forbi 
ban ei bar bolbt Drben oeb ^irferne, ubbugger Sfooene, ooer 
en erceSfto £marbbeb i fit egct £u§, og gjar banr opnuxrffom 
paa, at ber er flaget oner, at ban oifer en ©raoitc og SWajefte 
mob Srobrenc, fom om ban funbe ocere en Siflop ooer Bore* 
tbelemarfen, i boilfen Slnlebning ban tilfoier: „boor gravitas 
gaar meb superbia arogantia, cpuXau£;ea for ©elffabet, bar 
ben tabt fin ©ratie og fan iffe paSfere for nogen $)nb lecngere. 
Omne nimium vertitur in vitium." 

SMt bette oar imiblevtib Ubetpbcligfjeber mob ben beftige, 
forargelige og langoarige ©ttib. fom i en Dteffe af 5lar forteS 
mcllem ftlmuen i £oibe§cib og bere§ Sognepreft 9Wag. Otto 
Stoub, og fom oafte megen Dpftgt baabe t 9farge og Dan* 
marf. IDiag. Otto 8toub oar en ©en af 33iffop Stoub og 
baobc i 12 5lar meb 2@;re oaret refiberenbe ^apellan i 6i;ri» 
ftiansfanb, ba ban oar en bpgtig og oclftuberet 2Hanb. 3 8artt 
1716 bleo ban til ftn Ulnffc 6ognepreft i bet oibloftige £t>u 
be§eib ^reftegjelb, fom \^a ogfaa inbbefattebe iJitSfebal. 5)a ban 
imiblertib meb ftn Dogtigf)eb og (Snergi forbanbt et oocrmaabe 
beftigt Sinb, funbe man forubfe, at ber oilbe fomme til aloor* 
lige Sammcnjleb meQem bam og ban§ feloraabtge og fhibbare 
9llmue. 3 Claret 1721 inbfenbte ©enberne 2be ftlager ooer 
fcam til Slmtmanb og ftogeb. 3 ocmie 2lnlebning tilflrco S3i* 
(pen i 3)ecbr. 1721 91mtinanb IMnbbevg i 23rat?berg et 33rcu, 
Ijoori rjan nttver ftn gorunbring ooer, at Den originate 5T(age 
ei forft oar titfiiliet bam fom $rcjlen§ neermefte $orefatte, men 304 £>• ©toub i §oibe$etb. 

af ben oerbSlige Borigljeb oar fenbt ftongen. $an titfaier, at 
ban af mange 2tar§$ra$i§ bar erfaret, tmor lettelig en 2llmue 
er baiet og perfoabetct til at fonnere 2io og SCEre paagjelbenbe 
2tngioeifer, faa bet oeb Unberfagelfen blioer aabenbaret, at 
9loinb, #ab og $a8fioner tjaoe fammenflettet ©Otfbeme, faa man 
paa ftige 2lngioelfer ei bor actionere en etler§ i fit Smbebe 
nibfjer, renomeret 2ftanb, £an minber 5lmrmanben om, at 
ligefaa nibfjer, fom fjan cr i, at bet ffal gaa ret og looligt til 
blanbt $refiejTabet, og at tilbarlig ©traf ei ffat faone§, ligefaa 
nibfjer ml l;an e contrario ocere meb at maintenere t)tt 
mob Doerlaft og uretmce§fig ^orfelgelfe og faa unber* 
fagt ex fundamento be rette .^ooebmcenb". 1 

9lt ©toub baobe farlige og oirffomme $ienber, ber iffe 
fore frem meb Sempe, funnc oi fee af et 23ret>, fom 23ifpcn 20be 
WaxtZ tiiflreo r;an§ (gjccl. ©olbenfrone, og f)0i3 ^nbljolb ft oille 
mebbele, ba M neppe far er offentliggjort. 

©om ©tiftet§ $ormanb fjenoenber l;an fig til l;an§ (Sjcel-- 
ience meb 23an om, at tage fig af ben forfufgte, uaefren ruinerebe 
Dtto ©toub, ©ogneprefi i £oibe3eib, mob tjoem oar uboirfet 
et ffiefcript til confiituerct $ogeb 3oacr)im ©oeber. £an oplnfer, 
at tafagen til ftlagcn t>ar Sammerfmgft og ©alg af Jammer 
til at boeffe be ejtraorbinaire Ubgifter, fom i og efter Strigen 
falbt paa ^refrerne. £an oil iffe critifere, om f)an ftaobe 9iet 
eller Uret beri, men bog flagc ooer ben modus procedendi, 
fom oar brugt mob ben 2ftanb, ber fun rjaobe oceret ber nogte 
2lar og fulgte ben gjauigfe $rari§ og berfor nu bleo tiltalt 
meb ben grooeftc 3)elinqoent*$rocebure, og ibet man tagbe 93e= 
flag paa Sammeret, iffe baobe gjort ftorffjel paa oinbfalbne og 
tarrebe Jrceer og, rjoab ber oar fmgget til benificerebe £>ufe§ 
33ebligel)olbelfe, og anbre £ra>er, fom a(t bleo bel)anblet fom et 
anfeeligt 23otte, ben fattige iDianb til ftarfie ©fabe og $uin. 

1 Sort efter tilffreb Sifpen 9)lag. Otto ©toub, i bet Ijan fenbte Ijam fom 
Sttebtjener ©tubent 9f orman, at benne er af et fagtmobigt og fpagferbigt 
©emtjt, og beber Ijam, „at ftrcebe at ftoppe SJhmbcii paa bem, ber ooeralt 
bcffylbc ©ber for en ejceSfio §aftigl)eb og 9)iorofite, og raaber Ijam at 
Icegge 83aanb paa fine 3lffefter og brcebe ben Ogle f)o8 Gber faafremt 
Di ffal blioe tenner." Ctto Stoub ofl £t)ibe$eit> Sllmiie. 305 

5ftcbetfor at ffrone bam til 9lajtebet fom -ftooebfunbament til 
Sfettefatfelfen, forte be bam til en ertraorbinair Met paa et 
fremmeb 5teb og ubcn at ber bleu gtoet bam et interlocuto- 
rium dler fa« lang Mefpit, at ban fnnbe replicere til £ouebfagen, 
felbebe bam til en ubobelig Sum. Da ben porfulgte ^reftemanb 
ailbe appellere Sagen, \aa fremfom man meb en {Refolution, at 
@ogen fom en fiommercefag ffal IraftereS, og forbi ben fiaffelS 
*Wanb, fom ellerS er vet en nibfjer ©ub§ IDfanb i fit (Smbebe, 
ei til rem lib funbe faa 5orenffrir»erretten for ftommerccfolle* 
ojet, ffal nu Sorenffrioerbominen erfefoereS. — T)ette er ben 
baarbefte Soooe, fom gebafte Sneber baner (abet fammenflette 
til bam, bnoroeb ben onfelige OManb er bleoen ligefom bunben 
paa alleVemmer. Dcr er nu ingen Ubflugt at ubfinbe til banS 
SRebntng og Opfomjr. og ban bonfalbet out, at Sagen maa 
noie unberfogeS, tci Sfouffaben ei bar oarct mvr faa anfeclig, 
fom man gjorbe ben". 

Unber I6be OftartS 1722 inbfenbte SUmuen ftlage ooer 
$reften til ^rooften og unber I7be 2tpril til ^iffoppen, boori 
be biffnlbte bam for at forbre for fror Metaling for 33rubeuielfc, 
fraeoe fit Jilgobebanenbe af $olf, naar be gif til 2Uter§, ubbele 
Stoffepmgl til fine 9lrbcib§folf, ffjelbe bent ub i ftirfen, negte 
bem at gaa til 9l(terS, fom iffe forben baobe melbt fig. og for* 
fom me ©ubStjcrtefftn, i bet ban ofte forvettebe paa 2Mrfebage 
og \a^> bjemme 8onbagen ofo. 

iMfpen fogte unber fm SifttatS at mcegle meflcm be 
ftribenbe tJJarrer, men forgjeneS. 3 fin Srflaning paa 21lmuen8 
ftlage, fom ban falbte en miSbagelig ftonfpiration og ©templing 
mob bereS Sjeleforger, pttrebc ban blanbt 5tnbet: „Un* 
ber min sBijitatS i $oibe8eib 22be 3uli 1722 og paafolgenbe 
Dage gjorbe jeg nug allerpbcrfte iylib, Imorlebe? faaban £eloe* 
bcsilb fnnbe oorbe boempet og 2lanbfen§ (Snigbeb igjen vtorbe 
ftifret formebelS JrebS og iyorligelfeS 2Ianb, bnortil ©ognepte* 
ficn meget ebriftelig offvebe jig i ©lutningen af fin (SrfUrring, 
foruben boab ban og munbtlig ubi ftirfen gjentog". SWange af 
SKenigbeben pttrebe til SBifpen SDMSnoie meb ben ufommelige 
*JJrocebure. Dog miSfoffebed iyorfoget paa at mcegle »yorlig 
ganffe, „ta 2Range bavbe beooebuet fig meb £ruffenffab§>ianben". 

20 306 2. ©toub og f>oibeaeib$ Sllmiie. 

Da 23ifpen unber SKeeglingen fpurgte, boab be Ijaobe at anfe 
oner $rcjlen, „perfifterebe be i fccreS ^>jerter§ £aarbbeb 09 fitter* 
f)cb, faa jeg i min tyfetrjie Sjel rartcS otter ben ftorfhjrrclfc, 
©ub$ bellige #118 maatte tibe af ct frolf, ber brenes tilbelS af 
^anfunbigbeb og tilbel§ af Druffenffab". 

Unber 2lbe Septbr. f. 91. inbleoerebe 9Umuen eller StoubS 
^ienber i faratncn en fornnet illage til ©tatbolber 2Mbc, og 
unber 26be Septbr. 1724 en np filage til Siongen. l (sn faare 
oibtleftig $roce§ opflob. Stoub fif Del neb en CagtbingSbom 
be mob baw optagne ItngSoibner mortificerebe af ben ©runb, 
at famtltge 95ioncr banbe ntbnet i bere§ egen Sag; men ben 
ftommiSfton, fom nar nebfat for at bemme i benne nibtleftige 
Sag, bemte bam 19be Octbr. 1726 fra (Smbcbet efter banS 
egne Iiljmaelfer, nemlig forbi ban banbe unblabt at forrette 
©ubStjeneftcn paa enfelte Senbage (f. (Sr. 4be Senbag i 9lb* 
nenbt), mebenS en ^roojteret, fom uafbamgig beraf b«t»bc be* 
banblet Sagen, 20bc 3trii f- &■ fun banbe t0mt b am * en 
s IRulft af 30 Otblr., men foreorigt frifunbet bam. 2 

SEKeCenS $roce8fen ferteS bat>be Sifpen „atter nifiteret i 
£mbe§eib ben 22be "3uni 1725, b«or Q3enberne atter anfarte 
fine gravamina og lUuftrerebe ban§ e$ce§ftoe £aarbbeb mob 
bem, Sfterlabenbeb i at pra?bife og bolbe ©ubgtjenejre", bnorfot 
'Mpen 26be ^uni faa jig nabt til at fufpenbere bam, meben£ 
$roce§fen narebe. 3 en (Srfloering til Slongen af 27be 3ufi f- 
51. i 2Inlebning af 5llmuen§ Slnbragenbc af 26be ©eptbr. 1724 
neb 8 2Roenb, melber ban, at bet Mr oplpft, at ^reften Stoub 
engang oar forbinbret i at forrette neb et beftigt 9lnfalb af 
Stenfmerte, en anben ©ang neb $oenelfe i 2Inftgtet, en 3bic 
©ang neb £aalfe, fom gjorbe bet umuligt at fomme til Sirun* 
feberg, og oftere neb 2Ri$fnre, famt neb ftapellan 33oje 9ior* 
man§ Daemooition, 3 t>a ben gamle 2Ranb ene maatte foreftaa Ut 

1 3 fin ©rflcering paa Slageu 20be Suit tjttrebe Sifpen, at 3 af ^lagerne 
ei mebte, at ftlagenS ©anbfyeb oar tbiolfom, og at ^Jrooften ©reen, fom 
tjaobe 93ifpen§ g-ulbmagt, ei fyabbe oooet at fufpenbere ©toub. 

2 §oibeSeibg ftalb^bog. 

z §nn bleo fiifpenberet for Ceiermaal, men benaabiget mob, at I) an fra 
^Srcebifcftolen ffulbe gjere ©leiiigrjeberne offcutlig ?lfbebclfe, fyoilfet oar 2. €toub og £oibcaeibS 'illume. 307 

mbtleftige ftalb. Dog bemaerfer SBifpen, at ban fotfaUig baube 
forfemt 'JJrabifcn ^ulcaftcn, [om inbtraf 4be Mbuentfenbag, item 
3bie eenbag post Epiphanies neb Sraabal ; „paa et faa 
ganffe urimeligt og en nibljer s $refremanb uanfkenbigt SpergS* 
maal: oin jyolfet ten 2>ag Btlbe (jane $rcebifen. Din ban neb 
benne Veiligbcb ci funbe oentet mange lilbererc, fnnbe ban 
faaet faramen jyolfcne a\ fltobolbtgaarbcn, ba ban jo oar torn' 
men til ftirfen for at faa Sjele til ©nb§ SRige". 

5Beb (in 2Kjitat8 baobe SBifpen b^tt, at ^reften continuerebe 
meb fin \marbbeb mob bem, om bang ©ougninger paa 21oI3= 
gaarben, om Jorfmnmelfc neb @ub3rjcncftcn8 93erammelfe, feoilfc 
llbfagn bog ei bleoe beebigebe. 3 fin 2lpologi beraaber Stoub 
fig paa mange 2lttefter. SBif&en baobe bog tffe fnnnet refol* 
cere til anbet enb at fufpenbere bam. ,/j 9ln(ebning af £toubg 
Stloge oner 5)enbcrne3 £aarbnaffenbeb og $anart i al @nb3 
Sanbbeb, maa jeg ogfaa befjenbe, at jeg paa $ifitat§bagcn ber 
i ftirfen obfemerebe en ooermaabe ftor DrbetS ^oragt, at jeg 
faa bem, fell? unber <Sangen, at gaa paa fttvfegaarben frem og 
tilbagc meb bereS SobafSpibcr i flRunben, og bforoel 
jeg neb Webbjelpercn, oeb Degncn og enbelig oeb .tapellanen 
lob inbbpbe bem at gaa inb i ©ub£ £u3, nar ber bog liben 
Snbigbeb at fee, faa ganffe foment i bere§ 8inb og <2eber, 
faa uaerbebige for Drbet og OrbetS Ijenefte ere be blenne, faa 
ftor ©anart og Sfjebe^lagtjeb, boiifet jeg ei fan negte, at $ve* 
ften§ Dpfer blanbt bem meget bar fontribueret til, t bet ban 
neb erceSfin <£>aarbt)eb og (let Dpfar Del faa ofte feln bar 
ffrebet oner SnmmeligbebenS ©rcenbfer og gtnet 5inlebning til 
faa noerbigt <zttb% profanation." 1 

cfterleoct; men cfter Slnfegning tog fmn berpno Sjeneftc l>o3 (Simon 
ftod) i Sinurbal, bo Ijan if fc meb (job grngt Icengerc funbe oirfe, „l)Dor foa 
fmorbt, bonoprligt 09 ryggeSleft golf finbcS." 
1 Soin t)bcrligere Gjempcl paa JibenS Diooljeb tnflc oi eiibmi nnfore 
cfter §bibe8eib§ ftalbSbog: 3 bet ©foub ff nib e Ijolbe en Cigtole beb 
en ©rob, fom 8 SBenbcr Ijen til Imm og tiltoltc tjom tjoonligr, og en 
nf bem ftebte meb fntjttet 9?ceoe [no Ijnarbt til ^refteu, ot „bet fqbop 
ubi bonS Snbbolbc." 2Vt ffol bti l)obc 2,of for mill gobe SBrool s iln= 
rof, foorebc ^rcftcn. „3 fon gibe mig et sjJuf igjen, foo cr bet betolt," 
foarebe 93onbcn. SNcben* Imn i iBJroobolS ftirfe tjolbt en ^rubcbielfe, 

20* 308 ©t°ub "9 §t)ibe«cibS Stlmue. Styrop t 1733. 

<5toub oar imiblertib mi^forneiet, baa^t meb at ©ifpcn 
baobe fufpenberet bam og ftben paa ©runb af Sufpcnfion for* 
bigaaet bam fom ben celbfie og me ft qoalificerebe til at blioe 
$rooji cfter ©recti. 3 en Slnfagfi'ing til ftongen maa Stoub baoe 
anfet ooer 33ifpen§ ftremgangSmaabe, ftben benne i fin (Srftce- 
ring paa famme af 19be September 1727 falber Stoub en 
til Uroligbeb og Slammer ganffe bengioen SWanb, boiS 3 n ^ n5 
tion gaar ub paa at befere mig og ubbrebe ben Sfabe, ban 
bar tibt oeb Seqoeftrationen. Siben nil opbage, boab StagS 
QJiartpr ban er. 

iM baoe feet, at Stoub oeb $ommt§fion§ Dom 1 72f> bfeo 
frabemt ftt (Smbebe; men unber 7be ^uni bteo Sagen inbfreo* 
net for $oiefieret. ftoorlebeg og naar Dommen falbt, er mig 
ubefjenbt; men Sllmuen maatte i <$roce8omfoftmnger betale 
1304 ffiblr. 22 fs, en paa ben %\t - ba en £0 fofiebe 4 a 5 
fflblr. og I %$<& Smer 2 Drt 6 f, — meget betpbelig Sum. 

Oftagifter Stoub tteht 54 5Iar gammel i Jljebenbaon Ifre 
^anuar 1731, forenb ban, fom 93ifpen pttrer t et33reo af 19be 
3anuar, funbe fe ben forbaabentlige (Snbe paa fine Q3ibert>cer= 
bigbeber. 

Dtprop hete 29be WHaxt% 1733 (famme $)ag i 5laret fom 
ban oar febt) 53 Star gammel, og bleo begraoen 15be 9lpril 
i T)omfirfen. £an baobe fom 93ifp 1 (£briftian§fanb orbineret 
28 ^anbibater, beffiffet 10 ^roofter og 2 fflectorer, nemlig 
1725 fin Sooger $eber £jort, og ba benne bleo Sognepreft i 
%ttt, 1733 ftn 2lmanuenft3 $eber ©rod). 

£an bapbe oceret 2 Grange gift. 1) met en Matter af 
$aul ©lab, Sognepreft paa (Sib. £>un bebe meb ftoffret i 
benbe§ forfre SBarfeifeng. 2) meb (Slijabetb ftirftine £jort, boem 
ban egtebe 20be Dctbr 1712. #un war en Datter af£r. £an§ 

begtjnbte et $ar brufrte SBonber at ftjnge Otoifcr meb fact fjet Sftoft, at 
be maatte jagee ub. tyaa .tlagen ooer, at ^refteit prtjglebe golf, fba= 
rebe Ijan verbotenus fan: „9Taar en gogeb paa Shjuget fan nfprtifllc 
en reputerlig SBonbe meb fin 5?rabqff ben enc @nng efter ben auben 
for fin ^cesoisfjeb, nar bet ei faa unbcrligr, om en oerlig ^reftemaub 
gad en nceSoiS ftjerring et ©lag ooer JRumpen for en ffiben Sjceft og 
2egn og blobig Saiiben." G. atgrope ftcunilie. 309 

$jort, sogneprefl til ©tenfhup pda ispen, og en £attevbattev 
of StonfeSfionariuS X>r. $etet ^f^P^fcnS jvruc. £un babe paa 
iftotbevbou »l*teftcgaarb, 65 21ar, 1755 2ibc9lugufr. Bet) bettc 
(Sgtcffab bleu ban Spogcr til ben febnere fan betemtc SijTop 
Jpetsleb, gift meb ©efieren, 1 og Sector *Pebet f>jort i C£brxfli= 
aiiSfanb. 

SKcn benbe baube ban 3 ©ennet og 5 53ettre, af builfe 
1 Sen og 2 3>eme cebe fat »yabeten. 5Dcn ene ©en, $cber 
^efperfen, f. i Kttborg 23be Dioubt. 1714, bleu Ifte Decbt. 1742 
©ogneprefi paa tRotbetbou og 23bc Tecbt. paa (Sfcv peb 
rrammen, buot ban babe 1774; ben 2ben, 93enbij, bleu ©tu= 
bent 1 7 '-> 7 og 1748 ©tabSmaaler og i^tagct i Setgen, f 1762, 
gift meb SlbeluS 2Rarie ©aletttinfen, Datter af flommetcetaab^etet 
iUilentinfen i ©taoanger. £un bleu ftbe-n gift meb iRcctor gem* 
met i O'bnfnansmnb og bete 30te 3uli 1767. 5)en ivlbfte 
Dattet, Gbtiftiane Gbatlotte, oar gift meb 9lsfesfot Jacob %zx\ui 
Unbal)!, Sotenffnoct i JftebeneS, f 1742; ben 2bcn, Jabanne 
Gatbtine, f. 1727 f 1*04, egtebe 1749 tfaptein ©tgi§munb 
(£btiftian ©elmer, 2 og ben 3bie, Colette Glene ellet 33obil 27iag= 
baUna, f. I9bc Slptil 1716, bleu 27be Dctbr. 1750 gift meb 
ftaptein % T. iytelicf), bet 1762 boebe i ©anbefjorb. £oab bet et ntttet om StirfenS ©tilling unber 93ird?erob, 

gjelbet ogfaa l;ooebfagclig om be paafalgenbe 13 Star, i builfe 
ifiotop befUxbte Gbriftian3fanb8 ©ifpeembebc. 5>er bagebeS. 
^Umueunbetuicningen, fom btbmbtil ft ben 9iefotmationen3 Jnb= 
fatelfc mxften ubeluffcnbc baube ocetet ftorttlbreneS og $)egnen§ 
©ag, fit ocb ben befjenbte Diotbmanb $eber $er§leb§ uatme 
Juet og Jnbflnbelfc bo« Jrebrif IV et betttbeligt Opfuing. 3 
Sanmatf anlagbetf eftct ban3 9taab 2llmue(!oler, og ba ban 
cfter ftongenS Dab bleu ben beretnte 93ij!op iDcidjmanS (Sfter* 
manb fom*£ifp i 3lferSl;u§ ©tiff, tog ban fig meb famine %mx 

' «Pout. 8nii. IV, 253—254. 

1 Siben Oberftlieut. ocb bet t[)rouM)jcm|Te !)icijiineiit, f. 31tc 5>cbr. 1708 

t 21be Suli 1791 fom nfffebiget Dberft. 2>crcS Sou 6. g. ©elmer, 

Slmrmanb i incite, cr febt 1756. s 5. 310 &irfen 1720-33. 

of UngbommenS Unberoignmg, [a gjoibe ben ferfie 53egtmbelfe 
til Ungbommen3 Confirmation. *Bcb Otefcript af 26be 3uni 
1720 paalagbeS bcr boer $refi ooer hd fjele Sanb fra "JtoajTe 
til 2Hid)aeli8 nt tjolbe ^ Z\mz% ^atecbifation efter ^raebifenen. 

25be 3uni 1730 feirebe§ en Saffefeft til Dftinbe otn ben 
augSburgife (£onfe§fton. 

3 $t;rup§ Jib faa man i 9?orge et i ben cfjriftelige 5tirfe 
no! eneftaaenbe Soerfmr. $ong tfrebrif IV lob oeb of* 
fentlig Auction bortfoelge til .ipoiftbobenbe 9lorge§ 
5lirfer! Snboer, font meb nogen Dpmarffombeb folger 33e= 
gioenbeberne i oor 5tirfe§ $ifiorie, oil uben Soiol ofte fraoe 
lagt Wlmh til, at kronen (efler Staten) lige fra Bteformattonen 
inbtil oore Siber greb enfjoer Seiligrjeb ttl at pttinbre hm ooer* 
gelofe ftirfe. IBefo Oieformationen tog kronen og 9Ibelen bet tige 
$loflergob§ og ben ftorfle Del af SMfpegobfet meb Sifpetienben, 
fom bleo tfongetienbe. 6trag efter (Sneoolb§magten§ 3 n ^forelfe 
tog kronen ^apitelgobfet, fom be reformatoriffe Otooere tjaobe 
fparet, tbet ftapitleme opfjceoebeg, og ©obfet folgte§. 

ftirfebpgningerne meb bcrc8 betpbelige 3orbegob§ og anben 
Otente ftob enbnu tilbage. %ex Dieformationen fjorte be ftirfen 
til og ftobe unber SifperneS og ftapitlerne§ Silfgn; men efter 
JKeformarionen ooertog kronen famine. Dog Debbleo ftirfene 
at tjaoe en <£lag8 perfonlig 9tet, og bere§ (Sienbomme ftorebeS 
af 2 Stirfeuaerger, ber aflagbe SRegnffab i boert ©tift til en 
8tift§ffrioer, ber ftob unber 23ifpen3 og ©tift§befaling8manben3 
Jtlfon. ftongen forbebolbt fig imiblertib Diet til at biSponere 
ooer 5tirferne§ Doerffub til gubeligt 33rug, ja at ffatlcegge bem 
aUe i faabant ©iemeb. Unber ftong grebrif IV ffal 23iffop 
Deicfnnan og $(ere l baoe benlebet $ongen8 Opmccrffombeb paa 
ben $orbe(, ^ \ oeconomiff £enfeenbe oilbe orcre, at foelge be 
norffe ftirfer, boortil (Sjcmplet aderebe i Danmarf oar gioet 
unber t)an$ ftaber. 

$eb Oiefcript af 7be ©eptbr. 1709 paab^beS, at $irferne8 
$ri§ fan befiemmcS, „om ^ongen ffulbe ocere tilftnb§ nogen 
beraf at bortfoelge." 3 Slaret 1723 og folgenbe 2tar inbtil 1734 

1 ^rojectet er fanbfiinlig fommen fra 3lmtmanb §an§ Stobel. ftirfen 1720-33. 311 

&nt>bc man odci bele Gorges 8anb bet u&ttggeligc E»n at fe 
SanbetS ftirfer t offonrli^e SluctionSplafatct at b»be8 til Salg 
oc^ oufelig net) offcntlig Suction at bortfaelgeS til ^eifibijbcnbe, 
ja at ©tfperne bcorbrcbeS (t>cb JHefc 24be Juli 1723) at a§ft* 
flere t»ob Salger. $aa ftere Steber gjenfjobte Slraucn bcreB 
ftirfer, men frafolgte bere§ (Sienbomme for at betale ftjebefum* 
men, vaa anbrc Steber fjobteS be af Jntereefentffaber eller 
Urinate og git fom anbrc #anbcl§»arct fra £aanb til £aanb. 
Uagtet ftirferncS Bcblige&olbelfe neb <£alget b(et> gjort i^joberne 
til 5ptigt, \ac\ forfalbt Stitfcrne, ifcer boor be tilborte cnfelte 
fOiocnb. ftirferne bleoe JDtenigbeberne ligcgttlbtge, og ei uben 
Hot Hie fuarebe be ftirf'etienbe og 2Irbeibe til en Alirfeeier, fom 
one forfomtc ffirfcnS ©ebligebolbelfe og ^ntet gjorbe til ben8 
jvorffjonnelfe eller Ubpibeffe. 1 

3 s 2larot 1732 3lte $(art§ ubfom vaa goranfrattning ai 
UnioerfitetetS bngtige patron, ^mx SHofcnfranb?, en no $unbat§ 
for ftjebenbaon? Unioerfttet, f)t> or ^rooen for tilfommenbe ©eift* 
lige jfjerpebeS, ibet Gnboer, fom oilbe blioe $refr, maatte be unber* 
fajre fig 3 ^reoer, 1) exatnen artium, 2) examen philosophi- 
cum, 3) examen attesfationis, ber alminbelig falbte§ 9ttteftat3. " 2 

1 ftororb. 13be Slug. 1734, 9tefc. nf IfteSeptbr. 1787, 2hen Sttobbr. 1799, 
22be Stag. 1795. Slanbt golianterne nf 5)Janufcripterne i ©eicbtnan? 
Sibliotfjef i Styriftiania 9lr. 57—65 og 80 finbeS ^rotofoQer og i£o= 
fumenter bebfommeube benne @ag. 

Om benne ©ag tjttrer Den loerbe Snrift SuftiriariuS 3Jerg (©ami. 
6, 171). 2?eb Sfleformationen fmbbe Otegjeringen, iftebetfor at ben iffnn 
ffulbe i $aben§ og be fatfyolffe SiffopperS @teb forbalte Sirfen (o: bet 
teligiefe ©amfnnb) og famines Sienbotn, tilegnet fig ^irferne meb 
nit firfeligt og geiftligt ©ob$ og annioSfet fig at finite og balte bertneb 

efter Sefyag. — SSeb ©onbereniteten blebe Sirferne, ligefom l)bab 

etlerfi ftirfefamfunbet eiebe, onfete foin „Songen8 (Sienbom, fom &an 
nu fnnbe raabe ober og opfluge fom fit eget ©ob$, Ijborbel ben efter 
S.ingen§ 9tatur ei funbe tiltomme ftongen eQer &tegjcringen onben 9*et 
berober enb ben, fom ben Ijeiefte Sftagt Imr ober Sorporationer, og (joab 

ber finbeS inben ©tatenS ©rcenbfer." „®fter SingenS 9?atur oar 

Songcn iffe Kirferne$ ©ier, men eberfte 93oerge, og en SScerge flat bog 
iffe enten tilegne fig fin 2Wtmbling8 ©ienbom eller nnoenbe ben til for* 
mentlige gobe, 9)it)nblingcn nbebfommenbe, Oiemeb." 

'- Dm gunbatfen 9tyerup8 5lnnaler 272 og ©toilers ©fnemoftjne 4, 91. 312 Sirfen 1720—33. 

ftremragenbe blanbt ftirfenS 3W«nb oeb uaiminbdiftt (go*- 
ner, jror 33eltalenfceb, Scerbom 09 abminiftratio Tnjgtigijeb oar 
grebrif IVbeS Mlbetroebe ©en 93artolom«u8 Deidjmann. 
#an oar fobt 5te fsebruar 1671 1 ftjobenbaon, bleu 29 5(ar 
gammel 23iffop i 2Mb org. fjoorfra ban 10bc €>eptbr. 1712 for* 
flttttebeg til 9lfcr8bu8 JBtfpeftol. £er bleu ban faa ooerlaSfet 
meb oerbSfige ©joretnaal, Ubnrbcibclfe ai en no 9Ratrifu( 0. m., 
at ban§ fjelbne (goner nctflcn gif fpjlbt for ftirfen 09 paabrog 
foam mange $ienber og 2fti§unbere. 6 'Dage efter ?yrebrif IVbe§ 
£ob (12te Dctbr. 1730) bleo ban plnbfelig affat af bang @f* 
terfolger (Sbrifiian VI. 3)enne 23ebanbling frcenfebe bt)bt ben 
ftolte SDtonb. £an bebe fort efter, nemlig 17be 2iprii 1731. ' 

Oftcerfelig blanbt 5lirfcn§ 9Wa?nb oar ogfaa^ebcr Jtrog fra 
2Iarbn§, ©ifp i Sbronbbjem i 43 2lar (fra 1689-1731) oeb 
fjclbnc (goner, megen Sarbom, tflogflfab og $>r)gtigt)eb, (Sgen* 
ffaber, fom bog forbunflebeS oeb ban§ -perff'efoge, Spft til $roce8fer 
og £congjerrigbeb. Span hett 85 $ar gammel, fort efter "Deid;* 
mann, i 2laret 173 1. 2 

XIII. 

31iag. OttcoO Koerup. 3 

(1733-1751) 

Span er fobt i dtafton paa Caalanb 13be "Septbr. 1682, 
Span$ gaber, $eber Stamp, oar ftjebmanb og Oraabmanb fam* 

SLiI Uiitberfitetetg SSebligefjolbelfe bleb beb Stuorbuiiig af 18be 9)?art8 
1732 paalagt ©nnmnrfs og Gorges Sirfer en faafalbt ©tubteffat 
ineb Gatebraticuin, 09 3 ©age efter til en ntj ^cofeSfor juris 3 $on= 
getienber i 9iorge, font ubgjorbe 365 £b. 23t;g 2 ©fjep., ber betaleS 
efter Sapiteltajt. 

1 §an8 belffreDiie gorfbar for be IjoS iron gen bagtalte Dtorbmcenb cjioer 
[jam ft'vab paa at erinbreS meb ^aaffjemielfe af 0$ Storbmctnb. £>au$ 
Scbnet ftnbefi i Spellers SQhiemoftjue 1, 171. 

2 S,refd)qtr>8 Subellcercrc 237, 2. ©aae: SLF^ronbljjemd ©tlfts gcift. §iftorie 
129-150. 

3 $onr. Slrtnal. IV. 254, Diptycha episcoporum ©tab. & Sjjrift., 5lt)r* 
Ijolm, ftomipS Sopicbager 10 goltanfer yaa DugSardjioet. 91. gatje om 
Scmip i tbeol. S,ib$frrift VI, 1. 3. ftoerup 1733—51. 313 

mejiebe og bane 90tober, iWargveta ^acobstarrer, uar en ^rcfrc= 
batter paa Saalanb. Snbtil fit I0be2lar blew Jacob opfdbt og 
oplcrrt i Jcebrenebjemmet; men 1002 bleu ban inDfat paa oor 

iyruce Satinftole i ftjobenbaun, buorfia ban bimitterebcS 1698. 
van mobtog berpaa en #u§l«rerpofl boe iKagifier V. iWariagcr, 
^reft Deb oor ,vriiee ftirfe i ftjtfbenbaun, rog exatnen philo- 
sophicum 1702, bleu 8lmanuenjt8 \)o% SjaHlanbs 93ijfop # ben 
ftreng ortboborc £. ©orneman, 1707 og 1711 bo§ bane Sfter* 
manb ten Hoge Sbrtjien 2Borm. 3 famme Star (1711), ba 
•Bcucn (jergebe .ttjobenbaun, tog ban tbeologifl (SmbebSejamen, 
prcebifebe for Tiniie t #olmen§ Stirfe og bleu (ben lObeOctbr. 
1711), cftcr ivorflag af Slbmiral ©plbenloue, ber oar -ftolmcnS 
Siirfee patron, faibct til ooerfre iDiebtjener oeb £olmene Sirfe, 
buorri! ©ijtop SBorm inboiebe bam 4be 9ioobr. 1711. Det 
felgenbe 2lar tog ban iUJagiirergtaben. Gftcrat ban i 17 9lar 
baobe tjent fom ooerfte jtapcllan ueb Jpolmens ftirfe, bleu ban 
Gtf $ong ftrebrif IV falbet til ©ogrtepreft fammeftebS og ^rooft 
over SoetatenS og ©arnifonenS ©eiftlige. Da (SbriftianefanbS 
©ifpeftol bleu lebig oeb DtrjrupS £ob, og $eber &ogom, <5og= 
neprefr i SlarbuS, frabab fig ben 2(ne, 2 bleu SKagiflcr ftcerup, 
fom ban felo pttrer i et 53reo til Stifreprooft ©pibberg „uben 
mm Slttroa og 21nfogning", a\ Slong (ibnftian VI falbet til 
SBifp fammeftcbe 27be 2lprii 1733. 3 en 51 lb er af 5 1 Star bleu 
ban 28bc %vlx\\ 1733 af ©:2Borm ovbmeret i St. Ocicolai ftnfe. 
3>en I9be September 1733 anfom ban til Sbrijrianefanb, efter 
at ban baobe uanet 6 Uger unberoetS og i ftor £ao3neb og 
SioSfate. 93cb ftn 2lnfomji fanbt ban 23ifpegaarben meget for* 
falben, Sfolen i flet Jilfranb, og beflagebe, at man i Stiftet 
baobe 9Betb8lige og 93onberfar(e til S)egne, fom baue elenbige 
geoebrob. SigelebeS beflagebe ban fig ooer, at ber er en be* 
b r e o c 1 1 g N i3 r o | 1 f <x I b i g \) e b u e b .ft i r f e r n e, f i b e n be bleu e 
folgte. 

Qsn af ben npe Q3iffop§ forfte iyoretagenber uar at tage-jig 
af bet 1708 oprettebe -pofpital i (£bnftian3fanb, ber bibtil 
baobe oauet belagtmeb 8 a 9 I'emincr. -pan fovfattebe en np 

1 Slubre bcrctte 1701. 

2 pertel II 2, :.ii7. 314 S. Jtarup 1733-51. 

^unbatS for famine, fom ban 10be Decbr. 1733 ouerfenbte til 
ben meget formaaenbe ^vex OtofenfranbS for at faa ben ap* 
pvoberet. Sn Stubent og Sfoledxrer $oej blew meb £on qt" 
28 Diblr. anfat for at pnvbife, og 9W§ Ciborg blco -pofpttalS* 
forftanber 09 ftirfeffrioer meb 3"^ur of 2ben 3 Q nuar 1734. » 

£>en folgenbe ©ommer foretog 33tfpen ftn forfte $tfttat§ i 
ben oeftre £a(obel of ©tiftet. 3 fin Diunbffrioelfe af 16be 9Ipri( 
1734 anorbnebe ban, at oeb Sifitatfen ffat ©nbetjeneften be* 
gnnbe ftl. 8 og 21(t ocere enbtftf. 12 a 1. Degnene ffat mobe 
i ^trfen meb bere§ Sorn, fom ere unbetoifte t .ftatecb^me og 
9ioj?o(f)§ 33ornemab 2 etler anben gob $orflaring. 53ornene fnettc§ 
t JHab efter bereS ftunbffab. £)en afSiffop iftijrop unber8be 
3ntt 1724 anorbnebe $rotofol, rjoort Sooe, monita, 5)ofumen* 
ter m. 0. ffal inbfereS, frem(oegge§ oeb $ijttatfen, fom begonbte 
24be max og enbte 30te Sluguft. 3 et Sreo af 17be ©eptbr. 
fortifier ban, at ban (offelig oar frjemfommen fra en befoerlig, 
126 Dfttle (ang iBifitatS, ber oarebe ooerl5Uger. 3 en9iunb= 
flrioelfe af 5te Dtoobr. paaloegger ban $refierne „at labe jtg 
Ungbommen§ 5tatecf)ifation ocere angelegen og frolbe gob 3^* 
fpeftion meb 3)egnene. 2)i§fe formaner ban at iagttage bereS 
(Smbebe efter 2ooen, loere Ungbommen ftatecbJSmen ubenab og 
og at fatte ben§ $orftanb oeb $oftocf)§ og 53ornemann§ %ox* 
ftaringer. £an flager ooer, at ban paa 2Mfitatfen ofte fanbt 
(St?oret t ftirferne folbt meb 2ftenneffer, ber ofte mere fooe og 
fnaffe, enb gtoe 2tgt paa ©ub§ Orb". 

3nben t)an tiltraabte benne $tfttat§, ramte en ftor IKpffe 
StiftSftaben.. tfl. 3 om D^orgenen ben 6te Wlai b(eo ber 
31bfog i en SfrcebberS $u%, \>x>ox man om fatten bogebe 
itlaeber, og ha en fterf 33(e|i rafebe, oar inben 5lt. 2 om (Sfter* 
mibbagen mere enb to garter af SSoen nebbroenbt. Den fmuffe 
3)omfirfe meb (Stjorfaaber, 9fte§feflceber, ©olofat og anbrc 
Dmamenter, Sannffolen, ftongSgaarben, boor ^ommanbanten 
boebe, Ohabtnifet, $refterne§ og <5fo(e(oererne§ Sopcde og i bet 

' 3 SergS fftefc. I, © 567 finbeS gunbatfen. 

2 WaH SHoftocf), ©ognepreft i 2ftibbelfart, t 1713, bar gorfattec til en 

meget tjnbct &aterf)i§mi=gorHaring: ben enfolbige 95ernetoerbom§ ufbi* 

gelige 3Kelf. Cm SfolcDfffenet 315 

#elc 33t>enS bebfte Waarbe gif op i 8uer. Da Stnben Denote 
fig. bleu ben ofrre Del mcb StiftamtmanbenS og SifpenS $0= 

liger og vofpitalct frelft. ' 

9lr u\a Domfirfen og Sfolen gjtnopmfte af be«8 3lffe 
oar nu ©jcnflanb for iBifpen* rotigc 23eftrccbelfer, faa meget 
mere foin bet SWtbbel, man oeb faabanne Seiligbeber grcb til, 
at faa Jillabelfe til at famle ^Bibra^ oeb ftollefter i begge Wiger, 
iffe inbbragte bet StobPenbtge, ba |tige .fiollefter i febnere Jib 
pare bnppige. Jffe befrominbre uboirfebe ©ifpen ei alene fiol- 
leftbreoe for ftirfe og Sfole, men ogfaa for 95tjen8 branblibte 
QJrcfter og Sfoletcerete. 

3 bet folgenbe 5tar (1735) oijtterebe ban ben ajtlige Del 
af Stifter. #an fanbt SMfttatfen i X&etemarfen meget befpccrlig, 
flagebe til Slmtmanbcn, Dberjttieutenant (Safe man, at 53on= 
berne i Sinje ei oebfigerjolbe ftne fttrfer, beber SabbatSfororb* 
ningen ooerbolbt, efterbi Druffenffab meget tager Oocrbaanb. 
£an flager ogfaa ooer, at 2Raaneber fan bengaa, inben man 
fra Jbelemarfen fan faa Soar paa 93rcpe, formebelft 3ftangel 
paa 9? oft. 

^aa fin BijttatS bapbe ban baot rig Slntebning til at 
lcere at fjenbe be ftore SanjTeligbeber, ber Pare forbunbne meb 
i Stiftet at ^aa et orbentligt 8foleoaefen inbrcttet, ffjont bet 
mcgcttiltritngteS. Dpmoerffombeben berpaa par i be Dage Paft 
Peb ben fpencrf!e 93oeffetfe i Jpbfflanb og peb £ofprcebifant og 
febnere Siffop £er8lcb3 energiffe Sirfen i ben (Reining. (Srt 
Otunbffrioelfe af 3bie Sluguji 1735 bleo ©eiftligbeben titfitflet om, 
at bper *#roPfr og $reji ffnlbe inbfommc meb (SrfUxringer og 
33etixnfninger om <2folen3 3 norc tning paa Sanbet.* 2 

!Bar Dplti8ningen paa Sanbet, f)oor bog Jotatbrene bel§ 
fe(p unberuifte fine 33orn, belS bolbt bem til at beltage i be 
oftentligefiatecrnfationer fun maabeltg, faa par Itlftanben blanbt 
ben fattige ©efolfmng og Jjencftetpenbet i StiftetS 93per enbnu 

1 Sljeol. XibSffnft VI, 8. 

; 3kb Sftefcr. af 13be og 26 Sunt 1732 til famtlige 93ifToper i 3?anmorf 
og S^orfie begjerebcS bereS Xaufer om, l)t>ub ber funbe gjoreS til @fo= 
lemes Cpfemft, tilligeiiieb SSemoertiiinger om be bungler, be Ijabbe 
obferoeret. 316 £)m Gonfirmntionen 

oocrre. 23eb or anfoette stated) eier troebc man i be £)age 
bebft at raabe 33ot> paa benne €fabe, og 5^cerup belte fin XibS 
£aab. £an gjorbe bevfor ftrar ftorftag til at faa ftatedj)eter 
anfatte i GbriftianSfanb, Staoanger, 9Irenbal og $i3or, og er* 
bolbt Stabfceftelfe berpaa neb fongt. (Refcript af 1lte ftoobr. 
1735. 

ftatecbeter, ber titlige ffulbe [cere iyattigbern, bleoe an* 
fatte, og ^nffrujer bleoe bem mebbelte. 1 

23iffop Stamps %t)tx for Ungbommen§ UnbcriuSning gjorbe, 
ar ban i Segtjnbeifen af Slarct 1736 meb ©Icebc mobtog bet 
fongelige Diefcttpt af I6be Decbr. 1735, Ijioori ftongen paabob 
23i(fop Stamp, at befarge Confirm at ionen inbfort i alle be 
2ftcnigbeber, fom bam pare betroebe. 95ifpen „onffebe Sonfirma* 
iionSanorbntngen optagen i en rip Sllterbog, fom tiltrange?." 
$Jen oar 33ifpen fomotet meb ben, faa oar ben mob alt Dipt 
mistanfelige 9l(muc berimob paa flere €>teber miefornaiet, og 
S3iffopen ftf megen Uleiltgbeb meb at befoare inblobne gore* 
fporgfler og Stlager, inben @agen blco bragt i orbentlig ©ang. 2 
Unber 4be 2Wai unberretter ban ^roofteme om, at ban bar 
faaet fongehg ©efaling til unber forma epistolse pastoralis 
atoorlig at tilbolbe^refieme at rette fig efter SonfirmationSan* 
orbningen af I3be 3 auuar '735. |>an ubarbeibebe ogfaa et 
.pprbebreo, fyvoxi G.onftrmationen3 ftore $3etpbning og DoerenS* 
ftemmelfe meb ©ub§ Orb og tfirfenS gamle ©fiffe frembaoeS. 
3)et fenbteg 3bte Slug. 1736 til famtlige ^roojrer og ^refter. 3 

3 ncer gorbinbelfe meb Gtonftrmationerts ^nbforelfe fiob 
Sfoleoafenet§ ^nbretning, 3 benne 2In!ebning par ©eiftligbe* 
ben, fom for omtalt, opforbret til at inbfomme meb ftorflag. 
SD&fe bteoe 16be 03cart§ fra 93ifpen og ©tifiabefalingSmanb 

1 ©n faaban Snftruj fe ttjeol. SEibfff. VI, 10. 

2 @om g-elfle af SBifoenS goreftiding tidobeS bet 25bc Sftai 173(5 paa 
@runb af ftebligc gorljolb i SljriftiaiiSfanbS Stiff at fovrettc (Sonfir* 
mationen paa be 3@$ubage, fom felge efter be i £onfirmation8anorb= 
ningen foreffretme. 

3 £>t)rDebreoet finbeS i tt>eoL S-ib&ff. VI, 61. £er$leb om SoiifirmntionenS 
DlebDenbicj^eb, tljeol. SibSff. VII, 331. §er$leb$ og SBormS ©trtbetfer 
om Sonfirmntionen i ©cuiifctje SJibliottjeC I, 201—256. Cm Sfolcooefenet. 317 

fBitb Hongen tilfenbte meb en uelffreoeu ChrNccring. 3 b cnne 
oplnfe*, at ©tiftet, fom cr 200 2Ri(e i DmfrcbS, bar 40 $ot>eb» 
firfcr og 105 9lnne|CT. Te fleffe Dcgnc ore uftuberebe SBonbe* 
fanner, og fun fire af bem ere Stubenter, ba ©onbeme gittc 
ftne 5)egne ( boab be oil. De ivlefte leoe borfor fummerhg af 
12-20 JHblr., boorfor be maa (eie $u§, febc og floebe lig op 
Jvamilie. Qftange eie boa, feln ©aarbe og brine neb ©iben af 
©folen "sorbbrug, Jifferi o. m., buoroeb ©folen forfammeS. 
©ct foreflaacd fri 99oliger for Tegne og ©folebolbere, ttlborlig 
Sen of Sfmuen, jvnbeb for (Snruttering, for fionfumtion og 
©fatter. f>oot Sognene ere fiore, maa foruben Degneu 
beffiffes aparte „r folebolbere", ber jTulie gaa omfring i 
©aarbene. 

iyri Soliger til 3>egne ber efter norffe Sou 2, 15 anffaffeS og 
forfoneS meb sfoleftue tneb Don, 33orbe og Stanfe, ©engfam* 
mer, ttjoffen og ©pifefammer, ©talb, $ebffur,'93rambe og ^orb 
til fiaalbaoe. De bor anffaffe§ af 9Ilmuen, men oebligebolbeS 
neb ftollefter. Te rette ©cebebegne bor, fom fra 9lri(b§ Jib, 
lenne* neb Offer \>aa be tre frore £oitiber. deb SBarnebaab, 
Sroflupper og ©egraoelfer, og meb Son fom anbre ©folebolbere. 
2)i8fe ffufle minbjr baw 4 2 filling ai boert ©am for at la?re 
bet at loefe og .HatecfnSmen, og 6—8 ©filling af bem, fom Dtfle 
I cere at ifrioe og regne. ,vatttgbarn gaa frit. 2llmuen betale 
2-4 ©filling af Imer £ub, libt £orn og £o. ©aa ©folebol-- 
berne om, ba ffal be nnbe fri iylntning, fiofi og iWatbolb bo§ 
Sllmuen. Ten mebbelte 3njirug war lig ben, fom oar mebbelt 
tfatccbetcrne i 23nerne. 

©amtibig meb &an8J23ejhoebelfer for at orbnc ©fofeooefenet 
og faa Konfirmationen inbfort, banbe ban en aloorlig ©trib 
meb ©tiftetS fomemme. (Sfterbaanben baobc ben Uffif inbfne* 
get fig, at Dfftciererne og anbre fomemme jvolf ci oilbe gaa 
til #erren8 Sorb paa fceboanfig i Otitualct befremte Jib -meb 
ben onrige i't'enigbeb, men berunob prtoat. 93ifpen bob >Hre= 
ftemc at bolbe fig Otttualet efterrettelig og ei tilftebe nogen 
prtoat Wltergang uben for ©nge. Doer benne iyoranbring bleoc 
ei blot be mange Dfficierer, ber boebe om i SBttgberne, men 
ftogbemc og fomemme 9iegotianter nberft opbragte baabe yaa 318 8«rup 1733—51. 

SSifpen og ^refrevne og ooerofre tjam baabe meb A lager og 
Supplifer. ' Striben oarebe t flere 91ar; men enbelig gif bog 
Stfpe'n feierrig ub af dampen, ba ben prioate (Eommunion eftcr 
23ifpen§ tforeftiliing bleo forbnbt oeb ftefc. af 7bc ^anuar 1 74 1.' 2 
(Sn ftor isottjencftc af Stiftei8 ©eifiligbeb erboeroebe ben 
ntbfjere Stffop jig, ibet ban 21 be September 1736 ftf fongelig 
Stabfa'ftetfe paa en $nnbat§ for en (Snfefa^fe for StiftetS 
©eiftltgbeb, fom ban bet forrige 91ar batibe forfattet og omfenbt 
i ©lifter. 3 (£fterl)aanben formaaebe ban be flefle ^refier i Stif- 
tet hi at inbfivtte beri for ftne (Snfer. Sarrnne 9lar feirebc§ en 
3ubelfefi til SRin-bc om, at @ub for 200 2lar ftben frelfte biSfe 
norbiffe Sanbe of bet papifriife SJterfe og $aoen$ utaaletige 
51ag. 4 T)en feirebeg efter bet fongetige $aabub runbt om i 
Stiftet. £>oitibeligbeben 1 StiftSflaben forboiebeS, ta 33iffopen 
felo ben 31te Dftbr. inboiebe ben efter QSranben paann opbpg* 
gebe Satinjlole meb en Sate „de mentis Lutheri in scholas 
et bonas litteras". efoleng Sector ©rod) 5 bolbt berpaa 
en 3ube(oration, ber bleu trnft 1745. 3 fawme berctteS, at 
Sifpcn ferft bolbt en „en mcget Icerb og jirltg Oration" og 
inboiebe Stolen, boorpaa 9Jiagiiter GlaubiuS lobicefon, lector 
theol., ogfaa bolbt en ^u&cloration. 33ifpen og <Stift§befa* 
lingSmanben %o\)an 2$itb rofeS for ben ^mx og ©aomilbbeb, 
boormeb be forgebe for ben nebbrambte $irfc§ og <8fole3 ©jen* 
opbpggelfe. 

1 Sljeol. 3MbI. VI, 23 og VII. 330. (Sti naragtig Sftang og £itelfnge 
plagcbe golf. 3. Sorbier i 33ergcn betolte 1000 Sftblr. for £itel af 
SuftitSraab, og 93onbefonerne ftrebeS om ben fornemfte flabS i Sirfe* 
ftolerne. &. ©terimarf gob ftongen 800 Diblr. for at blioe ^oftmefter 
i (StjriftianSfanb. ^nemoftme 4, 19. 

2 ©ette foranbrebes igjeu oeb 9tefcr. af 3bie Suli 1747, efter fyoilfet bet 
tiHobeS ^refterne nt antnge tit@frifte og Communion for fig felo bem, 
fom bet begjere. (3 9lnlebning of 9lnfegning fro abffiflige golf om 
at moatte goa til ©frifte og fommuuicere for fig felt)). 

* gunbatfen oar ubfaftct af SSifpen 10be 5luguft efter ©oerlceg meb $on= 
fiftoriets ebrige 99kblemmer og @tiftet6 ^roofter og ^refter. ©en 
finbeS i 95erg§ 9iefcr. I, 629. 

1 Om famme, ©an. Sibl. I, 256. 

•• ©racf) oar ben fibfte Sector, fom falbteS af 95tfpen (1733). £>an$ ®f= 
termanb Waa. 9tifolai g-e miner bleo falbet af ^ongcn 1746. StoDanget ofl GtyriftiiiiiffoiibS Staler. 319 

Dct oar i to Dage en OtefotmenS Jib. Ten inbjfrarnfebe 
fig ei til bet lanere Sfoleeaefen, ben berartc og bet baiere. tyaa 
ben lib fanbteS bci mange fraaa latmffe Sfotei met jle! I«n* 
nebc Catere, ifat i 3>anmarf. @n StammiSfion, fom beftob af 
Sja:llanb3 SBiffop JBorm, Jner OtofenfranbS, £>and(9ram 
og Bartholin oar nebfat for at tage berme Sag unber Dncr* 
ocielfe, og til ben beorbrebeS SBifpnne at fenbe ©eretninger om 
Sfolewed lilfianb, Jnbfomffcr o. m. 

Ton 29be s Diart* 1737 inbberettebe ficerup til ooennoeonte 
SWcenb. at i 6&rifrian8fanb8 ©tifi fanbteS fun 2 fiatinffoler. 
Ten oelbfte, ©tan an getS <5fole, bleo 6te 3Wat 1682 berapet 
fit 3 or &*8 ^, ,om fovbeltcS meliem (SbrifhanSfanbS BfoleS 
Rector og Ylapellanen t»eb Domfirfen, faaaf ben nu fun eier en 
Capital af 1050 iRblr., iDtalbe ^reftefalb meb faft ^nbtoegt 4 
*)3unb og IS Spanb ftorn, bet £atoe af ©egnepengene i Otp= 
fplfe (2(> iRblr.) og Jaolepwige i ©tapanget flirfc. Sbti-fti* 
an8fanb3 Sfole, bet broenbte 6tc 2Jtai 1734, er npbpgget 
at 3)iur. cfolen bolbes i SWibten. Otector bor i ©jrftben meb 
nogle fattige Diftiple. T>c anbre Ccctete bo t Slptften. 3 Mftw 
(Snbe ere fti Soerelfer til tUpcnS jvattigffole og fainmeS Ccerer. 
<Sfolen eier en Capital af 100 IRblr., Tegnepengene af 6 ftog* 
berier (136 iRblr. aatlig), Saptepengc oner bete ©tiftet (300 
Otblr. aatlig), SBloffepenge fra ftleffefjorbS Solbfieb 3 a 7 Kbit. l 

3 Stananget Sfole et Otector Otapem meb aatlig San 
130-140 iRblr. og nebetfte ^ollec^a Rentier) ©obften, bet ti(= 
lige er SUoffer og SBebemcmb. £an bat bebre 3nbtcegter. 3 
eoetfte Beftie et 10 a 1 2 -Sera, i nebetfte ibef iyattigbarn, ben* 
neb 20. fom faa libt ai Sfo(efa8fen til ©eflccbning og Sfo. 
3 SptifiianSfanb &at lector theol. Sobiaefon 280 Otblr. af 
3otbegob8 o. a.. Jfcoet gognefalb 250— 300 Otblr. og 24 Dtblt. 
i £u8leie. Dtettor 2flag. QJradj bar 300 Otblr., 3bie Seftie&eret 
fityrifien Jog, ber tillige er Cantor oeb$irfen, er fotnaiet meb 
fine Jnbtcegtet, ffjant be fun belabe jig til 110 Otblr.; 2bcn 
Seftiefjatet bant 3 mi bt pat 96 Otblr. Sftebetfle Ccftiebarer 
"sefpev 3 en fen bar 56 Otblr. 

1 ifjeol. EibSfl. VI, 15 320 3- ftariiu 1733—51. 

£er er nu ftorre ftonflur of £>ifciple enb nogenfinbe for. 
3 OWeifrrleftien cr 24, i 3bie 9, i 2ben 11 og i 1 fie 13, til- 
famtnen 57 Difciple. 21 f btSfe ere nogle faa of @taben§ og 
<Stiftet8 fornemfte %i)it. 3>e glejte ere fattige og befomme til 
3ul en fort ftjortel, Stager. Sfo 03 Stromper, 5llub, ©fjorte, 
«£>anbffer 09 $at, neberfte of groot, ooerfte of gobt ftlcebe. 3 
1736 bleoe 44 fattige Difciple fioebte for 268 91bl. 6t. £bo* 
magbag forbeieS blanbt be jfiffeligjie 40 a 50 jRblr., til Soger 
30 fflblr., til Sorbpenge til bem, „fom iffe baoe fri toft 
bo§ gobt $olt". 10 a 20 SHblr. 23eb Strong gioeg fattige 
.ftanbibater i 9teifepenge til SIfabemiet 8 a 10 ftblr. 

Slonbt tDiiblerne til at opbjelpe G#rifiian8fanb8 6fole 
foreflaaeS at rage nf 6taoanger3 ©foleg Capital 0. m. 1 og 
rebucere benne til en banff ©fole. boori 33orn loerte at Icefe, 
ffrioe, regne og til ©aligbeb, \a faaoibt Gatin og boglige tun* 
fter, at be funne fcnbe§ til S&rifrianSfanb". ^rembeleS forcjlo* 
ge8 til (Srjriftianfanb8 6fole8 Dpbjelpelfe at tage nogle ftonge* 
tienber, 9?oget of <5fien8 og £on§berg8 6fo(e§ Jnktefiter, Sec* 
toratet§ ^nbfomftcr, og at paabobe „at(Eol(egoe ei maa 
gifte fig, faaloenge be ere oeb 'Sfolen, tbi berueb 
folger omfiber ©f abe baabe for6fo(en ogbent f e Id". 

£>et folgenbe 9iar(173S) ffulbe SBifpcn efrer Seboane oifitere 
ben oeftre 3)el af ©tiftet. £an titfagbe ogfao 5Mfpeoifttat3; 
men ban fom ei lamgere enb til SWanbnl. ©fter at baoe oift* 
teret £a(8aa ftirfe (Ebrtfti £immelfart8bag ben 31 te 2>iai, oar 
ban faa ubelbig at trcebe paa en I08 SRorbitnf i fin ^agt, fal* 
ber og flaar fin boire 9Irm af Seb og forflaar ©fulberblabet. 
©fter 8 Dage§ ubfranbne Smerrer maatte ban oenbe om til 
CSbrifliansfanb og beorbre ^roofterne boer i fit <J>roofti at oifitere. 
ftorjt efter flere 2ftaaneber fif ban igjen ^orligbeb til at funne 
ffrioe. TOob 2iaret§ Slutning (20be $>ecbr.) gratulerebe ban 
fin bngtige bodega 33iffop £er§(eb til ban§ ftorftottclfe til ftjo= 
ben boon fom 93iffop oner ©jceflanb og 2fteb(cm af ©eneral* 
Stirfe--3nfpcftioiien. £an anbefaler bam fom faaban Gbrijri* 
an8fnnb8 fattige Stole, Sllmueffolen meb ben8 Scerer, ^ntft rcen'f* 

1 Dm (SfabntigerS ©foIcJ SKiblcr, tfjcol. SibSff. VI, 16. 3. fiarup 1733-51. 321 

ning af Den prioate Communion og „ai man ci oilbe bcbage 
meb for mange npc ftonftttntioner at baft c, men be* 
b a g e t> c I o o e r t a g t e m eb 1* ebfo mmenbesen si m at g a a 
ftcm betmeb, ©ub alcne SHSrert". 1 

Unbet famine £ato foarer ban ©eneraf^irfe^snfpeftionen 
paa gjortc ©pargSmaal, at t be fibjie 5 51ar tngen anfrabeftge 
(XontroDerfer am Oieligionen baM funbct 6teb, ingen ^refler 
uloulig fomne HI fine Smbeber, at ©cijrligbcben fom far ffal 
obferocrcd og formaneS, og at ^rejremaber ei bolbeS og ci fan 
bo(be3 formebeljl „locorum distantiam". 

Web Slarrmagcnbeb t>ebb(et> ban nnber bete fin GsmbebStib 
at obferuere ^refrerne og $)egnene. ©aafnart noget Ufamme* 
ligt fom bam for Bxt, afaffebe ban firar SSebfommertbe (Srftce* 
ring, eg oar benne ei iilfreb3ififlcnbe, beorbrebe ban $rot>fferet 
til at outage QJroofreforbar. 2 dlaax unbtageS et $ar Silfoelbe, 
boor ^rcfter bteoe tiltalte og bomfeibte for ©ruffcnfTab, bteue 
be ftejtc $rot»ftefor&ar opragnc i Slnlcbning af €trib meflem 
©ogneprejtetne og bere§ ftapeflaner og £>egne, ber befrplbteS 
for Dpfoetfigbcb, og £>egnene ttflige bttppig for 3>ruffenffab og 
Ubngtigbeb. 

2Keb £an3 33erg i ©afle, ber b(et» bejTtjlbt for at opfare 
fig ilet mob fin &njrrn og tiflige i anbre £>enfcenber forfaa fig, 
gif Dan frem mcb faa megen SUoor, at benne fanbt ^tt tjcniigft 
at bt)tk Stalb meb Sogneprefien paa #t>afaeme, $x. DWulborp. 
(Snbnu inben benne fom 1739, „fneg fig #r. Q3erg unberlig og 
uformobentlig bort". 

©cncra(=^irfe=^nfpeftionen§ mange baatt mobne og nmobnc 
Reformer gao htn £ib§ 23iffoper meget at befrifle. $>e mange 
(Srftomnger, fom ©cifiligbcben maatte afgine, ffaffc o§ imiN 
lertib natere .ftunbjrab om 5?irfcn8 Slnliggenbcr og ©cijiltg&e* 

£an (igtet Ijer formobentlig tit ben befjenbte ©fribelfe af 2Gbc 9tat>br. 
1737 atigaacnbe ©eiftligljebentf'SfteligtonSftribtgljeber, $robfte= og sjJreftc=< 
mebet (93erg8 Sftefctipter I, <B. 670), fom ben neb patent af 30te 
SflobBt. 1737 ftiftebe ©en er al=ftirf e = 3n fp c f tin 11 Ijabbe tilfenbt 
fomtlige Sonbets ©tfper. 

<2e tfjeol. £iDSf!. VI, 18 nm ©tagStnaalet mcllcrn gogben og 3 ^rcftcr 
paa §ei)lanbs ^rcftcgaarb. 

21 322 3- Seetup 1733-51. 

ben8 og $olfet§ $ovl)olb *enb tit nogen anben Sib, og bo flerc 
af be bvambenbe fivfelige Spevg^maal ogfaa ere opbuffebe i Dove 
£>age, mile bi§fe (Sftevretninger et ocere uben 3ntcre8fc. 

3 Slnlebmng af @enera(=^ufe'3nfpeftionen§ ^ovefptfvgflev 
og Sefalinger minbebeS ©eifilig&eben om, aarlig at tnbfenbe 
fttrfeejpenferne (ifrlge fongl. Sefaling af 3bie %an. 1727), 
2Ifabemtffatten og ftatrjebrattcum (tfXge 23efa(tng af 
18be aWottS 1732 og 28be 3<ut. 1735), fnmt t>eb ©jeftebttber, 
2Jiaalttber, »eb 23rtjtlupper, SSarfelferb og be§(tge gorfamltnger 
at iagttage ejempiartff $orf;olb famt Sarueltg&eb og Dftaabe* 
fjolb o. m. $or at fremme UngbommenS Dplt)3ning anbefaler 
33ifpen ©enerat*$irfe*3nfpefttonen: at faa OnSbagSprcebifencn 
etjlattet t>eb $ated)ifation, at anorbne 5tated)ifationer ot)er$rce= 
bifenen fra $(. 1—2 om ©anbagen t 9ftentgf)eben§ Drjerooer, 
at $refierne paa Sartbet ttl&olbe8 a * fatecfjifere £ 2tme efter 
*Prcebtfen fra QJanffe til Ofticrjaeli. $an ftager ooer, at Z\t* 
neftefolf og confirmerebe 23ern ffelben mebe t>eb 
$ated)ifationerne, Imorfor SDlulft anbefa(e§. 

Set ear imtblerttb ei blot ©eneral^irfe*3nfpeftionen3 egne 
$orflag, forn 23tfperne ftf at erflare fig oner, men til bette 
Collegium funbe fmer fom mlbe inbfomme meb stager og $ro= 
jefter, fom berpaa fenbte§ 23i[perne til DpU)8ntng og (Srflcering. 
Slanbt bi§fe oar et $rojeft om 6foler)o(bet paa Sanbet af en 
ubenanmt Ocorbmanb, fom unber lfte gebr. 1738 blet) $amtp 
tiljiillet. #an bentnfer, \)Dab Sagen i fin 2l(minbeltgf)eb an* 
gaar, tit ftn (Srf leering om ©foletmefenet af 16be Wlaxt$ 1736, 
men brefter berpaa tzt anonpme ^}robuft. 

»3 ^nlebntng af $orfatteren§ pttng, at ber ooeratt 1 9lorgc 
er bebreoeltg 23linbbeb og 2tanfunbigfoeb i Id 2Ianbelige, bet 
fan jeg taffe ©ub for et faa at ocere i (£f)riftian§fanb§ 
©ttft, ibi nogle ganffe faa $refrer unbtagne, eve be tfwigeafle 
gobe og opbpggeltge 3)tab, fom loere faa og leoe eel. 2If 
£)egnc er ber fun 6 a 7 Stubenter. SKeften ere 23onbebegne, 
ber baabe neb Sang og UngbommenS UnbcrwSning gjare, 
faanibt be formaa. 3 e S ^ ar ogfaa tteb mine ©tfftatfer befun* 
bet mange ©oibater af Sanbfolfct, mange 230m og Siuenbe 
oel oplnfte i bereS ©ub8 ftunbffab, Sro og (£f)vificnbom ; tf)i Cm DjrtgSningen i Stiftet. 323 

be retjinbige £erren8 Ijenere arbetbe froligen met bcm Deb 
Satecrjifarion, i"aa bet ci fanftgeS, at bebra&efig 23linbl;eb 
og !8anfun&igr)eb nu rjerffer i iftorge, men Del fyoz 
Jftogle og iuvr bo* be ©amle". Slngaoenbe ^orfatteren? „im- 
pediments" erfjenber ban met >yorfattcrcn, at Bofatiteten er 
befoerltg og ftalbene Dibtteftige, men iilfoier: bog gjere ^refter, 
ftapellaner og 2>egne, boat be fan af nberjie Gstme, 03 ffjent 
§Pegne og Subfiituter baoe libt at leoe af og maa nceie jig af 
2lrbeiDe, ere be ei )aa rube og oanfunbige, fom ben norffe ilianb 
(fritter, rbi be flcfrc funne baaht laM'e og ffrioe og efter gob 2Raabe 
unberoife 1 ftatednSme og Sernelcerbom. Uagtet ftorcelbre og 
gptefatte ogfaa t)cv better holbe SBexn og Jjenere til Slrbeibe 
enb til Sfole og ftirfe, )aa bar jeg oneralt i ©iiftet funbet 
mange gubfrggtige og for bere§ 33orn3 cjjrijielige UnbetmSning 
og Dptugtelfe ombnggelige goroelbre enbog blanbt ben gemene 
Sllrrme. 3 ©tiftet fmbe§ gubfrngtige 33onber og Sonberfoner, 
(om fefo unberoife bere3 SBern i bereS Saligtjebgfag og fjatte 
baahz SBibel og ApuSpojlil, $falmc= og 33onneboger i bere§ 
£ufe, fom be, naar 2>eirligt og lange Dietfer, ifcer om 93interen, 
og naar ei (JJrcebtfetjenefien t;olbe8 t £ooebfogn og Slnnejer, 
ba feto bembi Icefe og fnnge for og meb bereS 23orn i beteS 
£ufe". 

2tt meb Unbtagelfe afnog(eDbel3bonber beffefie erefattigc, 
erfjenbeS, men mange ubarme fig og Sine aanbelig 
og legemlig oeb ^r; t b eri og unebtge $roce§fer. 

„3lt Saererne oeb be banffe 6foler t Srjerne ere oanfunbige 
og ubngtige, paSfer ei paa bette ©rift". 

£)en norfle 9Wanb8 5 (£rpebien§ bleoe berpaa broftebe. 
33lanbt btSfe oar, at £u8fapellanerne ei ere tjenlige, men bar 
erjhttcS meb ftatecr)eter meb 50 Otblr. Son og faft Stofl&olb af 
$refien; at ftatbSinbtcegterne t)o§ be uoilligc ^refter, fom ci 
oille r)olbe ftatecbeier, ffal fjceoeS af tfongen, fom beraf tenner 
baatt $refr og ftapelian. Tim Sifpen gjor grunbebe 3nboen* 
binger mob biSfc (SrpebienS; berimob anbefaler r)an, at £>egne 
og ©foler)otbcre ffal gaa om, tigefom for 2 5lar jiben af bam 
foreflaaet. £oab Sennen angaar, faa oil ban, at ben ffal ocere 
cn§ for Scererne i Jpooebfognet og Sinnererne, 12 0tblr. forfmer, 

21* 324 Soerup om StiftetS aanbelige Silftanb 1738. 

fom ubrebeS bel§ af SDtatrifulen, bel§ efter §ormuen. $ri 
33olig og libt 3otboet af Q}rc^en§ eller $irfen3 ©ob§ anbefaleS. 

^irfebifctplinen uar i be T>age et brnenbenbe ©parg§= 
maal. 3 ^ e 50 2lar, fom t>are forlabne, ftben fttrfebifctpltnen 
beftemte§ t>eb ben norffe 2ot> og Oiitualet, oar ber fotegaaet 
mange SnbfTranfningcr t faa $enfeenbe. $-arfi fritogeS Dfft* 
cierer, ft ben jjoeroebe ©olbater og enbelig alle 3 n5:)ru U eret,e 
haabe til SanbS og 5$anb8. 9cu otlbe efterfraanben 9XUe fritageS 
for offentlig Sfrtfte, og (Srflamnger paa 9lnfagninger til ftongen 
om DpreiSning eller 3M§penfationer fra ^irfen§ Difciptin barte 
for 53ifpen tit £>agen§ Drben fom en naboenbig $alge af »s*or= 
orbningen af 23be Decbr. 1735 om naiere ^irfebifciplin mob 
ffanbalafe Somber § 4. Unber bi§fe Dmftoenbigfjeber ofccffebc 
©encTQl*^irfc*3nfpefttoncn ^refteffabet og 33ifperne Grfloeringer 
om ttrfeng 3Mfciplin. Unber 27be ^cbr. afgau 53iffop teup 
jtn SSetoenfning. l 

3 bette 9kr (1738), inben £an tiitraabte ftn SBtfttatS 
defter, inbt>iebe &an 1 fie ^mtfebag ben 25be Wlai (Ebrtftt* 
an§fanb§ ntje ^attjebralfirfe, ffjant ben enbnu manglebe 
2ntettat>le, Drgel, ©eteroerf, Sofefroner og en Jlloffe. £an an* 
befatebe berfor ^trfen tit ©tatfoolber {RanjauS 33et)aagenbcb 
(23be 2ftat). 2 3 6ommeren§ %eh fulbfarte f)an (offelig ftn 
$ifttat§ defter. $eb ftn ^femfomit fenbte ban @eifrligf)eben en 
Ohtnbjtnoelfe, &t>oti ban btanbt 5lnbet unberretter ben om, at 
@rtf ^ontoppiban? tforflaring oeb fongt. 9tefot. af 22bc Slug, 
oar paabuben til ^nbfarelfe, minber om, at rigtige Gommuni* 
fantbager fcolbeS, Ubefjenbte ei jiebe? til #erren8 Sorb, og 
aboarer mob ben fpnbige ©fif ifoer Deb £ajten§ Jib at gjare 
©ilber for ftne $olf paa Saoerbag. 

Unber 28be ftonbr. 1738 afgao ban tit ftongen ftn 93e* 
reining om ben aanbeltge Jtlflanb i ©tiftet, fmort r)an pttrer: 
„£t>ab ^refiente i bd mig aflernaabigfl anbctvoebe ©tift angaar, 
r)a»er jeg ubi be 31 ©ognefalb af ©tiftctS 49 tfalb, fom jeg ©en finbeS i tfjeol. %M\t. VI, 23. 

©ronningen jfjenfebe 1000 Sftblr. tit en SUtertouIe og bibere Drtta* 

ineitter tit ©omfirfen, tjoorfor ©ijpen taffebc 16be San. 1739. ftcttap om ©tiftetfi aanbelige fcilftonb 173S. 395 

i 2lar anbcn ©ang, gjermem 120 2Wile8 bcfocrlige Oteife til 
SanbS og mcfr til SanbS, tiffjetbS og 1 £>alerne, frem og til* 

bage i 14 Ugemeb ©ub8 ?iaabe og trrjgge Oebfagelfe igjcnnctn 
Mjiterebe, bcfiinbet i 2anbbeb pao ben neftre 2Mfttat3, at baabt 
^ronfier, ©ogneprefler famt SDegne og Snbftitnter bane neb 
@ub§ Kaabe gjovt bereS (Smbebe trofafte i £erren, ninffibelige 
og itl fnnb Cpbnggelfe, befunbet ogfaa bere§ Ungbom, ifcer be 
Uermllige iblanbt bem, 1 gob Dpln§ntng§ ©tanb, \aa Dibt bere§ 
gattelfe af be bibinbtil bem loerte Sutler? ftatecf)iemi Drb famt 
Oloftocb* og SornemannS 5'orflaringer bane formaaet at tare, 
bet ogfaa ^refiernc ftrceber baglig at fovbebre f)o§ bem til en 
ret grunbig ©ub§, 2roen§ og Gbriftenbommencs ftunbffab og 
StunbjfabS Doelfe, ftnber ogfaa, ©ub 2@ren! at ben frerjte £)el 
of bi§fe $erren§ Jjenere lene fom gobe £>jorben§ (Srempler, 
2)et enorme og ffrebelige bo§ noglc faa Ijaner jeg alnorlig ftraffct, 
formanet fat til rette og fjaaber, neb ©ub8 gobe 2Ianb§ $trf= 
rung, SSebring. Often bet fomemfte, fom jeg tjauer i bertne og 
foregaaenbe 2lar§ $ifitatfer obferneret i #enfeenbe til $rejier, 
Tegne og en 3)el SRenigbeber, befraar ubi bi§fe 9 Softer. 

1) 2lt ^refteme befneerge fig oner en £>el af bem, fom 
ferjh ©ang ffal conftrmere§, at be, ifcer unge 2)renge, for at 
unbgaa UnbemiSningen neb Safanterne reife meb egne og frem* 
mebe Sfippere til (Snglanb, £olianb, ftranfrige og anbre Steber, 
bnor be i iutberffe ftirfer blioe antagebe til £erren§ Sorb, og 
neb ^jemfomfren paafraa uben Dnerberelfe og Confirmation at 
abmittereS til 9Ilteren§ ©aframente, ffjent be bane ingen 23eni§ 
berpaa og ertbnu ere meget nanfunbige, og naar $refter og 
©egne tilbnbe bem Dplp§ning af ©ub§ Drb, ba nil be bog 
iffe bertil inbfiube fig, men bortfeile igjen og fremture i bere§ 
33anfnnbigbeb. I)ette inbfrilleS allerunberbanigfr til bere§ fongl. 
2)taj., om bet iffe allernaabigft maatte forbnbeei trafiquerenbe 
at mobtage faabanne nojne iDrengc til ©fib? og til fremmebc 
Steber, far be efter 2Ittefi fra ©tebet§ Sognepreft ere publiee 
confirmerebc og bane naareb til 9((ter§, ligefom og nar snffe* 
ligt, at ingen enten Solbat eller 9Jcatro§ maatk inbffrineS til 
£>ere§ Tla\. $rig§ Jjenefre, far be nare confirmerebe og banbe 
nceret til £erren§ 33orb. 326 £cerup om ©tiftcfS cianbelige Silftanb. 

2) 9lt (om ben prtoate (Communion, uben ^ornobenbeb 
enbog i gob £e(breb§ 6tanb, af mange og abfftltigc 9iang§ 
$erfoner, af Sftiiitatre, Oberofftceter, af fongl. 23etjente oeb 
Qtmpter og Solbftceber, af 33orgere og beStige, [om agte fig 
feio rigere og anfeetigcre enb anbre $ienigbcb§ Semmer og 2tl* 
mue§ $o(f faaoel i Jljobflcebernc fom paa Canbet, paaceffeS l)o§ 
$rejterne, naar $ebfommenbe befjage, nbenfor be ©age og ben 
£ib om 6onbage, beHige 3)age, 23ebe og ^roebtfe 3)age, ba 
3)ere§ fong(. 9Jiaj. allernaabigfte Oiitual befaler Sommumon i 
$irfen nut anbve $irfen§ Semmet ffa( ocete, boilfet naar ret* 
finbige ^refter ei fan etter tar titfabe, ba maa (ibe megen Spot, 
2)ere§ ^"^^milerS 23orttagelfe etler $orminbffelfe, \a $roce§ og 
Sroette af be fcerftnbebe og onbe Sitborere, fom oel ogfaa lift* 
berjtaa ftg at forurolige mig r ber efter ®ub§ Drb og ben fanbe 
2roen§ Scerbom gioer bem be bebfte $laab og fager bag(ig at 
forene bem og bere§ ^refter i ©ubgfrpgt og 5tjerltg beb (boor* 
paa ^at?e§ (Sjempier). (Baa forefommer mig proper baglige 
23efoeringer fra $refteffabet. 5Dere§ fongl. Wla\. oilbe atler- 
naabigfi befjage, at befafe benne ben prtoate (£ommunion§ 2Wi3* 
brug§ Ifffaffcife uben i ©pgbom§, €fabeligrjeb§ og uomgjam* 
gelige $ornabenbeber§ 2ilfcelbe, at man iffe oeb ben baibetlige 
(£ommunion£ 2lnbagt i ftirfcn ffitlbc baoe oor |>erre§ 3efu 
G&rtfli 9<£re3 Zxo t $etfoner§ Sinfeetfe. 

3) Sefooerge $rejleme ftg ooer, at $trfe=3)ifcip(inen ooer 
fcanbaleufe ©pnbere, ben be, efter bere§ fongl. 2ftajeft. alter* 
naabigfte Soo og ubgangne $ororbning af 23be 3)ccbr. 1735, 
bar beobagte, og ei fan, efter berc§ ©nffe nibfjere Doerbolbetfe 
og ^aaflanb npbe fin tilbertige $remgang, forbi SMangc jfr)t* 
bige bet§ ere mobotUige bertif, bcl§ paaffpnbe fongl. £>i§penfa* 
tton§ atlerunbevbanigft 2Infagelfe, tfolgc £>aifib. ^yororbning, 
men meb otbtlaftig Opbolb, bct§ ffpbc ftg til oerb§lig Coo og 
Diet, bets forbanbe ftg enbog mob ergangne lootig ^rooftcbom, 
efter SooenS 1 93og§ 2 dap. 13 2Irtif., og t faa DJkabe paa* 
fare *Prejterne oibtlaftig $ortroeb, -$roce§, Slppetiationcr og $en* 
gefptlbe: 1)ere§ fongl. Wla\. oilbe berfor atlemaabigft titlabe, at 
naar flige ©agcr loofigen for $rooftcretter og Sonftftorio i 
©ttftet oare paabamte, be ©fptbige ba ei oibere maatte appetkte, Scrrnp om Stiftete aanbelige Eilftanb. 327 

eg ben oerbSlige OUr fig meb be ©ager, (om Invnge afftirfenS 
SWonbig^eb, ei maatte befatte. 

4) SBefocerge $refieme fig oner, at ben boiftprifettgftc og 
aflernaabigjie ftongl. Jovorbning om©afcaten3 og anbre&ellige 
?>age3 tilbarlige £ellig&olbelfe af 12 9ftart§ 1735 iffe i fine 
Saber og il'inlctcr &o3 be ©fotbtge fan inbfomme, forbi be 
©fylbige, eftev long Dnigang oeb oetbSiig Diet, [age berfor 
Ubftagter og at blioe befriebe. — BJiaatfe bet berfot allernaa* 
bigft be&age 3)ere§ ftongl. 2>iaj. at befate 53ofogberne§ nannere 
Pbagt i ftjebfteberne ubi benne ©ag, og at naar 2en§mam* 
bene paa Sanbet befanbt ©abbat§ Doertroebere cfter 2 a 3 
ffiibnerS ebelige Ubfigelfe ffolbige, Quieten og ©traffen bcreftct 
ftrar maatte forbreS og erfeqoere§ uben oibtlaftige $roce§ og 
Dmgang, bo muligt man unbfaa jig mere for Doertrcebelfe, 
ifocr om QHulcten og ©traffen cfter ©agen§ Dmficenbigbeb bleo 
efter ftongt. allernaabigfi SBefaling mere ffjerpet. ©Here er i 
gjabficebetne ^er i ©tiftet libet etler intet of jlige gabbatShd* 
ber, (jiben -poiftb. ftongl. ftororbning ubfom) fra 23rjfogberne 
til ©tiftamtmanben og mig inbfomne og ganffe Sibet fra Sanbet. 

5) ©om ogfaa $reftcrne ber i ©tiftet tit ftorftc £>e( for 
mig bfloe bcfoivvgcr jig oner, at be, oeb at forfcrbige OJtanb* 
taflene i bere§ ^reftefalb cfter GomfumptionS ftororbningen i 
9?orge, ei fan gjore $otpagterne til SRaabe, men en 2)el ber* 
oeb maa nbftaa $roce§fet meb ftorpagterne og $engc ©pilbe, 
ffjent be fan befmbeS nffrjlbige: ©aa ifolge 2)erc§ fongt. SOtaj. 
allcrnaabigjie patent om ©eneral^irfe^nfpection, fom gioer 
@Seifiligr)eben allernaabigfi g-ortwjining om 95efrielfe for en £>el 
bem paaliggcnbe oerbSlige $orretningcr§ 33orbc og Slnfoar, 
inbjiille3 bet rjermeb allernnberbanigft, om $rcfterne fra bi§fe 
SDianbtatlerS gorferbigelfe allernaabigfi maatte forffaane§, og 
btt ftogberne eller ©orenffrioerne i ©tiftet oorbe paafagt, fom 
ere ©ogncfolfet befjenbte. 

6) 3)egncne fjer i ©tiftet befoarge fig oner, at fom be 
pcfte ere 33onber og oerb§lige og r)aoe ingen fri SSotiger, fom 
i £>anmarf, og iffun libet Seoebrob, 2)iangc iffun 10 a 12 
Otblr. i ct rjelt 2Iar, og bog maa berate SonfumptionS og $a* 
milie ©fat famt tjare nnbergione 3nbffrit>elfe tit OTiititfcn til 328 Soeruj) om ©tiftets nanbeligc £tlftattb. 

2anb8 eller $anb§. 3n&fliUe8 alkrunberbanigft, om £>ere§ Tla\, 
bem berfor allernaabigfl oilbe forff'aane. 

7) ©om bet eller§ fan forefalbe, at en $reji eller 3)egm 
formebelft ^orfcclfc i (Smbeb eller Seonet, bor efter Sooen for 
$rooft og Dberrct loolig ttltaleS og bommeS, men ofte i$roo« 
ftierne mangle bcl§ formebelft faa gciftlige ©ubalterne, bel§ 
formebelft $rooftierne§ Sibttoftigrjeb tit $anb§ og gjelb§, belS 
formebelft SQiangel paa loofmibige ^erfoner, faabannc SlctoreS, 
fom fan tilborligen procebere mob be ©fplbige, boorubooer %u* 
ftitfen i cd geifiltge foro ofte fooeffe§. Baa inbftille§ tilbere£ 
$ona,l. Wla\., om ©tiftamtmanb og 9lmtmoenb i ©tiftet alter* 
unberbanigft maatte befaleS, efter SInmobning of 23iffopen at 
anorbne i 2Kangel§ $alb ubi Slmtet eiler 3Mftriftet en gob og 
befoem oerbSlig 2ktor, fom flige ©ager paa ben ©fplbige§ 23c= 
foftning lootig ft'utbe ubfore. 

8) ©om bet oeb ©ofanterne f)er i ©tiftet ofte forefatber, 
at befooebe toinbfolf imob Siben, at be ffat gjore Sarfcl, 
oocrfare meb fremmebe ©fippere til £otlanb, (Sngtanb og anbre 
©teb§ uben '$a§ og tigefaa rjjemfomme uben *J)a§ og 23eoi§, 
Imor be r;aoe fobt bere§ 23orn, og fjoo 23arnefaberen er, meb 
tribere. £>ooroeb ^refterne til Stirfe=£)ifciplinen§ Dbagt tibe 
abftillig 2)iobftanb og bebrage§. 'Baa inbfttlle§ bet tit £>ere§ 
Slongl. Tla\. allernaabigfte 23el;ag, lmorlebe§ flige GafuS bcbfi 
funbe fyemmeS oeb 9Imtmamb§, $ogber§ og fienSmcenbS bebfte 
Dpftm og ^nqpijltipn. 

Dm Dn§bag§ QJrcebif cncnS Dpfiorelfe i tffrbfte* 
berne og $atcdjifationen af $refterne i ben§ Bkt foroenteS 
allerunberbanigft £>ere§ Stongl. Oftaj. allernaabigfte Dtefofution. 
$oilfct alt jeg tjeroeb efter allerunberbanigft (Smbeb§pfigt neb* 
Icegger til 2)ere§ Sftajeft. allernaabigfte Oiefolution og forblioer 
i allerbpbefte Unberbanigfjeb 

(SbrtftianSfanb, 28be Ocoobr. 1738. 

^acob ^cerup. 

mot ©lutningen af 2laret 1738 omfenbte 33ifpen til ©eift* 
ligf)eben bet fongl. Mefcript af 21be Dfooember om, „at ©frifte* 
maal og s 2lbfolution ffal finbe ©teb 2)agen for Slltergang og 
ei for $rcebifenen om ©onbagen uben for gamle foage og langt* Dm Sfriftemanl. 329 

fra SBoenbe, og enboer bobferbig (ionfifent ifaer abfotoeresS i bet 
tilborligc ©friftefiofenS 6tcb og iffc for Stiteret ctlcr anbet 
Steo, og ei bellcv meb to $rcften§ #oenber paa engang paa 
to (Eonfitenters .pooeber, fom DiSfe ©teber her i Sttftet bib= 
tnbttl cr (feet". 

3 Slnlebning af bcttc JRefcript, bcr tttltc^e bob, at $rejren 
famme &ag ffulbc putbife baabc i £ooebfogn og i QJnnejet, 
boilfet paa mange ©teber oar uubforligt, opftob megen SDiienoie, 
og inbfom filager baabc fra Sllmuer 1 og fra ^refter. $eb 
benne Sciligbcb lagbe Sifpen megen ©inbigbeb og ftlogffab 
for I\igen, ba ban tftebetfor at bolbc jig til OtefcviptetS 33og- 
ftao foarcbe be Slagenbe, atilongen ei fan forbrc bet umulige, 
og gjor opmerffom ]>aa f at meb £enfnn til ©frifte om ©onbag* 
QJtorgcn titftebeS td for „langt fra 33 o en be", og meb #en* 
fnn til ^rccbtfen baabc oeb -pooebfirfe og Sinner gjorbc rjan 
opmocrffom paa ftongen§Drb: „faa oibt ffe fan". — - 2fteb $rce= 
bifenen oeb Slnnererne bleo bet nu oeb bet gamle, t>a baabt 
$rcftetnc paa ©runb af bet uooerfommclige 5lrbeibe, ja ofte 
fofiffe Umultgbcb og SUmucn formebeljt ben forogebe $reffe* 
ffnb§ o. m. oare miSfornoiebe. 27ieb £enfnn til Ubtrnffet „be 
langt fra 23oenbe", faa oar bet )aa ubeftemt og oilbe gioct 
Slnlebning til ioift t)t»er ©onbag om, „boo bertil funbe regneg", 
at bet ogfaa fnart i ben £enfeenbe bleo oeb bet gamle, boilfet 
fteblige ftorfjolb ogfaa paafroeoebe. 9J?an oil af benne ©ag 
imiblerhb erfare, at bet alminbelige ©friftcmaal om ©onbag? 

1 33egaatb$I)eien8 Sttmue inbfenbte faalebeS 23be Suni 1739 en formelig 
ftlage oner, at bet nu bar baabubet at gaa til ©frifte 5)agen fer C|?roe= 
bifen, „(jborbeb 33efoftningen for Icengft borttiggenbe blioct utaalelig, 
ia be maa boere 4 ®age (jjemmefra. Sigefaa bit ^reftens Softfjolb 
foregeS, faa fjoiS bet ffuibe continuere, maattc fterfte ©elen berober 
geraabc i Strmob." Se bebe berfor Sifpen, at (jan ifotge „ben fy&ie 
8JI a g t o g 3K tj n b i g I) e b , fom [jam a f (Sub o g §t o n g en e r 
gin en, oil foranftalte, at bet meb ©frifte og 211 ter gang maa 
fortjotbee, fom tilforu, og af gam melt (jar b a at en." ^^ 
ct lignenbe s -!(nbragenbe fra §c(t fbarebe Sifpcn, „at ftongen if f e oefter 
umulige Sing, uaar SScie, SBeirtigt og Siftance fjinbrer ben cdcrS be= 
falebc Sib". 330 ~ m ©foleuoefenet o. m. 

SQlorgen for 9Ilteret et langt oelbre, cnb SRange t oor Jib &a&e 
paaftaaet. 

2laret 1730 man for SBifpen og ©eiirligrjebcn Ijaoe 
oceret et ooermaabe traoelt Star; tin forubcn be mxontc 
firfclige ©jenftanbe, boorooer ©rflceringer fortangtcS, afrcffcbc 
ben ^ommtSfion, fom oar beffjeftiget meb at orbnc baabe 
i>d boicre og laoere ©foleocefen, unber 18be ^anuar 1739 
23ifpeu DplpSninger om ©foleocefenet t (£hrifiian§fanb§ ©tift 
og ^anS $ormening om bet§ $orbebring. 5^oerup afgao fin 
(Srfloering unber 23be 3 anuai ' 1739 - ® en inbebolber ]eU 
genbe frattftiffe DplpSninger. 3 £t)riiriari3fanb3 ©tift ftnbe§ 
46 £ooebftrfer paa Sanbet, 4 i 23perne, 105 Slnne^er, 50 ©og* 
neprefter, 15 ^apeltaner, 77 2)egne og 60 23t)gbeffo(emeflere. 54 
©foler og ©egneboliger fan opbpgge§, boiife paa nog(c &tebti 
fofte 50 kblr., paa anbre 100 9?bir. 2if $(ere foref(aae§ Dm= 
gang^ffolefjolbere meb San 24—30 9}blr. Degnene ffude tillige 
ooere ©folelarere, og naar berc§ Son forogebeS, funbe man 
bertil oente ©tubenter, fmoraf fun 7 fanbte§ anfatte t £)egne* 
falb. Dm be goboitlige ©aoer, Imortil 23ifpen ffulbe opforbre, 
tyavte ftan tilffreoet ^roofter og ^rejler og felo paa 93tfitatfen 
paa ben beocegeltgfte DJiaabe opmuntret, men fun meb lib en 
$rugt; \\)\ be(§ er Sllmuen fattig, be(§ loefe $oraelbre felomeb 
fine 23orn og Spenbe, bel§ flaa $fere ftg fammen og frolbe om 
55tnteren en oi§ $erfon, fom unberoifer bere§ Ungbom; tbi fta 
qjaaffc til Dftidjaeli bruge be fine S3om og Soenbe til Stoaeg* 
pogtning og anbet 9lrbeibe. (Srt Del, fom er bebre formuenbe, 
ere uoiflige og erbpbe tibt engang for 9lfle, men iffe aarlig, 
boorfra oi bog maa ejeipere ^rejteme og noglc faa gobbabige 
©ub§ 23orn Ijer og ber i ©ognene. 

%\X £jetp til ©fo(erne§ tilborlige og noboenbige 23ttgning 
og SBebltgebolbelfe anbefaleS ^,etfingar§ £ofpitat§ og ©folc§ 
ftolleft, ber i ©tiftet aarlig belober fig til 170-180 9Mr., ba 
£>ofpita(et ffal ooere i gob ©tanb, ©eneratocinieficrenS San, 
fom tiggcr paa ©aarbene, frit Sommcr af $irfcrne§ og $refte= 

SSeb Sftcfcr. 2beu Sanuar 1739 attottmebeS, at $?irfclt)fene paa SirfenS 
Slltere ffutbe afffaffed 03 famines SVoftcnbc BetaleS of SrivFevne til @fo= 
Iclcercmc, be fnafalbtc Si)fcpcngc! 3. fteeruD 1733—51. 331 

gOQtbcncg Stove, ftolleft, ©obbatSBaber o. m. SDegnene fPuIbc 
baoe Offer og om Soften 4 a 6 ©filling af boer £ub cflct 
©aarb, og tifligemeb ©ubfiitukr og ©ggbeffofemejtere ocere fri for 
3nbruflering, Stonfumtion, for ftamilie og §o(feffat o. f. o. Gn* 

belig tilfoier ban, „at bev maattc riflabe§, at neb boer $)egne* 
og ©folebolig maatte oprette* et hammer for f;Perl ©ogn§ 
ubleoebe og fen g dig gen be $attige, fom iffe baoe 
bercSOpbolb anbetfteb§, paa ttt en 5Dcl flige gamle 
og ft) tic 9Wenneffer funbe fjore ©ub8 Drb og befoge3 
af ^refrerne, en £>el af boert ©ogn§ Sllmue bet rilfarei 
bere§ DpbolbSmiMet ait ltnccr ©ogneprefienS bebfte Stilftjn": 
5)i8fe i5orflac; fjaobe imiblertib ingen ^nbftpbelfe paa nnc ©fo= 
leloo, tbi man baficbc faa meb at faa ben ub, at man ei op* 
pebiebe 3Jtobtagelfen af be forlangte Dp(p§ninger og ftorf(ag, 
ibetminbjre fra 93if?op ftcerup; tbi famme 2)ag, nemlig ben 
23be Sonuor 1739, ba 33ii!open nebfenbte fin (Srffcering, ubfom 
ben npe ©foletoo og Sf oleinftrur. 

23egge "Dc(e, baabe Sooen og 3ttffru$en Pare ubarbetbebe 
baabt meb SDtjgtigbeb og Dmfm, ja funne fa(be§ fortrinlige, 
men fraa fom ct aboarenbe (Sjempel paa, at Sooe og 83efiem* 
melfev funne i og for jig ware ppperlige og tagc fig gobt ub 
paa $apiret, men bog libet ubrette, naar be ei ere forberebte 
og paSfc for Sibcn og be fteblige gorbjolb. 

„T)u er meget gobt bcrubi anorbnet, men ei oocr= 
alt at faa tftanb", ptrebe 23iffop 5tcerup til en 25en, fort 
efter at bane mobtaget ben npe Son. 

2lt bet ei ooeralt oar at faa iftanb, oifle fig fnart, uagtet 
83ifpen gjorbe, b>ab ban funbe. 3 ? n Snbberetning tit ©ene* 
ral=$irfe*3nfpefrionen fra ©fiftamtmanb ;sue( og Siffop ftoerup 
af 7be Dctbr. 1740 oplpfe§, at paa 7 befoemme ©teber i 
©tiftet ffulbc oel opbpggeS £)egneboliger, men fun ben i Cillefanb 
oar ferbig fornemmelig oeb ©ognepreften ©oren 3)umetiufe§ 
goer og ftorffub. 1 %\[ be oorige er net ubtignet 1 a 2 SRblr. 
paa £uben, men af bi3fe $enge ere albefeS ingen inbfomne 

1 <S. ©umetiuS bar ©ogneprcft i SJefter SManb fra 1726. til fin 2)eb 
4be Sftai 1741. §on§ fibfte £one, Shine (E^riftine &oeg, bat Scerupf 
©eftcrbatter. §an Ijar oberfat genelonS Selemnri) 1727. 332 3- ffanip 1733—51. 

formebelft ben jtore DWangel, afoigte 9lar§ ejceSjioe folbe og 
fjaarbe Sinter pact 93rebforn og 2ioet§ URibler f)ar foroolbet. 
£>ert)eb er bette 3)ifirifr bleuet bfottet for $enge, ja (aaban 
©lenbigbeb er opftaaet, at 23anber felt) &a»e maattet labet 
fig neie meb 93arf og Oftaffebreb. Unber faabanne Dm* 
jtenbig&eber bar man ei funnct brioe paa Ubpantning. 30 
$erfoner ere ubfecbe og funbne befoemme tit ©folefjolbere. 3)e 
ere titbotbre fom ambulatores at unbermfe Ungbommen, men 
bet er tmnffetigt at faa ^cnge tit at tonne bem. (Sfter ftororbn. 
af 23be 3an. 1739 ere $refierne ilagte et aarligt SBibrag af 
147 ffi&lr. og ftirfeeierne 48 mix. 3 $. 5ftf OKulfter og »eb 
ftoflefter er Sibet inbfommet". 

2)?ange Sanffeligbeber og SotolSmaal teijte fig. SUmuen 
i 53pgfanb mtbe fenbe $olf meb ftlage tit ^ongen mob Dp- 
retteifen af @fote* og £)egnebotiger. 23ifpen fraraabebe bet, 
men om ftaabet fulgteS, mbe8 ei. Jit £>r. Sinbat, ©ogne* 
preft paa $aa, ffreo ban (8be 5Ipri( 1741), „hd er bebft, at 
man t)ebbtit>er meb ben &ated)i§me gorflaring, fom Ungbom* 
men er tmnt tit, og at 23enberne§ Hoi lie til at gioe iSao* 
ten be to 2)age aartig til ©folefa§fen box ueb $tefietne§ 53e* 
ooegelfe§taler mobarbeibe?". — 23ifpen3 og SHnbreS 23eftrcebelfer 
for at faa ben nne ©folelot) inbfart t>are frugteSIafe. Sooen 
lob ftg unber forbaanbenoaerenbe Dmfrcenbigbeber ei gjennemfere, 
boorfor ben paa enOftaabe tgjen bleu fat ub afStraft oeb^taf. 
af 5re dJlai 1741. * 

SDen dldh og (Slenbigbeb, fom i bi§fe 9tar l;erffcbe, gjorbe 
imibtertib enbfer Drbning af ©foleticefenet tmnffelig, forfaaoibt 
Drbningen mebferte foragebe Ubgifter. 3>og lt)ffebe§ bet i 
Cebet af 2 9lar at faa ©foleoafenet bragt faambt, at ftotflag 
tit og $orretninger om 6folet>cefenet§ Drbning efterbaanben 
inbfom til approbation af <Srift§befaling§manben og ©iff open, 
faaat benne unber 4be 2luguiil743 funbe beorbre ©eijtligbeben 
fra atle $roebifeftote at oploefe be jtabfoefrebe ©foteforretninger, 
Sltmuen tit tabffab og ©fterretning. 3)et MnjTeligjre ftob 
enbnu tilbage, og bet t»ar at faa 2llmuen til at rette ftg efter 

1 Sgeol. %iW- VI, 91—33. Cm spreftefolbenea ©eling. 333 

bigfe Sfoleforretninger. £ er fif SMjropen 03 $rejieme en fjaarb 
9^eb at fnccffe, og paa be flefte ©teber gif bet faave traabt, 
ifoer meb at ffaffc Sfotebolberne 8011, ber font oftcfl fattcS (angt 
lauere, enb of Siffopen forejlaaet, ©nart flagebe ^reftcrne 
ooer 9I(muen3 ©eforaabigljeb og Oder Dfftctererne, font binbvebe 
bent i at fact befoentme ©folemejiere blanbt bet inbrulierebe 
2>(anbffab, og fnavt flagebe ©folerjolbere, font ingen Son fif. 
3 ftn ^nbberetning HI ©enercMirfe*3nfpeftionen af 31 te 2)e* 
centber 1745 rjtrcr 33if!opcn: „T)et, font ntefr beflage§, er, at 
l)\)at) fom af Sllmuen paa Canbet efter be 2 fongeuge $ororb- 
ntnger og Q3Iafat er ttblooet til be paa 23ttgberne ontgaaenbe 
<5folemefrere paa Sanbet, enten af Uformuenfjeb til ftotjre 1)e( 
ellet Uoilligfjeb, tilbageb, olbe§ og iffe uben meb Soang og (Sje* 
fution fan befommeS, f)oorubooer mange af be antagne 
23ngbeffolemeftete nobe§ til at foittere iSmbebet". 
Unber ljre 2Rart8 1748 tilffrioer fcan ©rtftetS 9tmtmcenb og 
$refrer, at abffillige ^(agemaal og SBcfoaringcr ont Sfoletmefc* 
net fremfomme, fom at 9Itmuen er uoillig til frtoillig at berate 
ben ttl Sfolclcereme ilagte Son, og at bi$fe berfor opftge og 
forlabe fine (Smbeber, at Sanb* og Seofficierer mobfeette ftg at 
afgioe 2W anbff ab til Sfoletjolbere, at 2llmuen t) per fen oil 
bngge ©foleftuer eller $)egneboltger. 

$)en otgtigfte uboorte§ ^inbring for, at bet prefielige Jilftm 
og Sjeleforgen funbe oente8 ubfort i ben Ubffroefning, fom 
©eneral=Slirfe^3nfpeftionen onffebe, oar be geifttige (£mbeber§ 
ftore Ubflraefning og tDcenigf)ebernc$ Xalrtgbeb. 6futbe ber 
imiblcrtib ubrettcS noget 2lfoorftgt i benne Otetning, faa maattc 
be fiefie qjrejiegjelb ocrre bleone belte faa, at t)t>ert Sinner 
r)aobe faaet ftn *$reft; men berimob fritlebe ftg ben £>inbting, 
at Sllmuerne bare ganffe uoillige tit at foroge ftne $belfer tit 
at (onne flere ^rejter, og at be flefte $atb i ©tiftef, i boor ub* 
firafte be enb oare, ofte qbtbt fnap Unberrjolbning nof for en 
$refr meb $amilie, ifoer naar r)an blep gammel ogmaattebolbe 
^apellan, fom ba alminbelig af 23ifpen paalagbe§ bam. 

Unber 29be Wlai 1739 afgao SBifpen ftn ©rf leering om, 
t;oilfc ftalb t ©tiftet oare faa ftore etler gobe, at be funbe 334 3- Soerup 1733—51. 

beleS* 1 #an forcflog, at £>olt meb fine 9Innerer funbe beleS 
i 2 ^rejtegjelb; at Iboet, fom oar fagt til Sectoratet i $f)xi$i* 
anSfanb, ffulbe blioe et eget $refiegjelb, at tit 2lrenbal ffulbe 
loeggeS $olb{arn§tng og bet opretteS et reftberenbe tfapeHani. 
„3 aorigt finber foan ftalbene mbtlaftige, men antager, at 911* 
muen i 9Ilminbeligl)eb et for fatttg til, at .Mbene tubere fan 
beleS, men anbefater ^apellaner oeb be fiarfte". 

Unber 20be fyebr. 1740 afceflebe ©enera[*$irfe=3nfpeftionen 
fcam fotnrjet Srfloering om, Imilfeftalb meb^nbtcegt af 5 — 800 
$blr. taale forubcn Rafter en refiberenbe ftapeflan eller jiabig 
pcrfonct flapetfan. .pan erflcerebe (18be SWattS 1740), at 
G&ttjlian8fattb funbe foruben %\\tox og reftberenbe tfapeflan 
fabe en neberfte fapetlan; at refiberenbe ftapellaner burbe an= 
foette§ i SWanbal meb 5 $irfer, $anfe og Sunb meb 4 tftrfer; 
^apellaner pro loco anfcetteS i Dbberne§ meb 4 Slnnejer, i 
Unbal meb 3, i <£tnbe§etb og $t)rri3bal. £ott, bet bebfte Sanb* 
falb i ©tiftct (700 Dtblr.), bar faaoelfom ©jereftab t>eb $a= 
fantfe bele§ i 2 $refregjelb fmer. £>e aorige ftalb funne ei 
taale ^apellaner, ba be ere fmaa og Sllmuen fattig. Sienbe 
betale§ ei efter Stoltng, men efter OWatrifel. 

©enerat*$irfe*3nfpeftionen maa r)aoe funbet 23ijTopen§ 
Q3emcerfninger grunbebe; ti)i t>eb ben fongelige ^efolution af 
2ben Smarts 1742 bleu fun iOianbalS, #oli« og @jere|iab§ 
$reftegjelb belte r)oer i 2, booroeb libct t>anbte§ meb £enftm 
til ©iemebet, ta famtibig be refiberenbe ftapettamer opbaoebeS, 
faa man oel ft! flere ©ogneprefter, men ei ftcrc $refler. 3 
2trenbaf, DbberneS, $anfe, Salle, £oibe3eib og $mri§bat ffulbe 
anfaetteS refiberenbe flapellaner og i (£l)riftian§fanb§ 2Bt) en 
neberfte refiberenbe tapellan, fom tillige jfulbe t>are $refl for 
&ofpita(et. 

9ftenigf)eberne Dare imiblertib paa be flejte Steber mi§for* 
naiebe meb bigfe ftoranfmltninger. 3 ^nrriSbal uilbe man faa* 
IcbcS boerfen ffnbfe eller ofre til ben anfatte reftberenbe SlapeUan, 1739 14be Sonttnr paalngbeS bet SfjriftianSfonbS ©iff op, naar ^an 
inbmetbte toafante spreftegjelb, ba ogfaa at titfoic SalbeneS Snbfomfter 
baabt of bet SSiSfe og UtriSfe. Dm $atedjifationen. 335 

faa at ban oar naer ocb at futte ibjet. 1 3 2taret 1747 fegte 
©anbeme i jvgrriSbal om at Mice fri for StapcUan. 

3 Segljnbelfen af 1740 inbberetter ban til ©enera(=5ttrfe= 
3nfpcftioncn, at ban t Slarene 1738 og 1739 bar oiftteret bete 
Stiftet og funbet be flejie $rej}er§, $ape(laner§, £egne§ og 
©eiftligeS Sarbom, Sennet og $orbo(b ttlberligt og upaaflage* 
Itgt, unbtagen (£b rift en 33 tod; i 6ognbal. 2 „9Wenig&ebcn8 
Silftanb ftnber jeg bo3 be flejie gob og oet, atenefte £jenejie* 
folfene af begge 5\jon i ^jabfrabcrnc ere meget eftetlabne og 
uoilligc at r'omme tit ilatecbifation, booroel ^roojterne meb 
$reftcrne berom gjere offentltg faaoclfom bemmetig aloorhge 
gotmaninger faaoel til bem (om bcreS £>u§foebre". 

3)c famine stager gjentageS i en Jjmbberetning af 27be 
9D?ai 1740 i Slnlebning af en tforefpargfel fra ©enerat=$irfe 
^nfpeftionen af 7be f. 2ft. £an oplpfer ha, at ^atecrjifationerne 
bolbe§ ftrift cfter Sefating af 22be Slug. 1738 faaoet t be 4 
fljebfteber fom paa Sanbet. 3 2>netne faaoet DnSbag fom 
€>enbag, tfeftbage og be maaneblige 23ebebage, ^raebtfebagene 
i Slnnejeme cfter $rabifen, og boer Saoerbag, b^or 33?enigbeben 
cfter Situationen fan famle§ tit ©friftemaat, ba ligefom t 
ftjebftceberne botbe§ en $ocnitent§tale. 2)og maa ban ftage 
ooer, at Ijeneftefotfene ifar om DnSbagen ei mebe, 
ja om <£anbagen ganffe faa. $)e aorige fomme ei i 
5tirfe, fer htt ringer fammen tit 5lften§fang, og $atecbifationen 
er til Gsnbe, booraf falger, at Ungbommen fnart gtemmer, fybab 
ben bar laert. -pan foreftaar 9Kulft, ha boerfen 23iffop§ etler 
$reft3 ft-ormaning ubretter 9toget Fjer. $or at man fan toere 
at fatecbiferc metbobiff, bar ban anbefatet 9tambacf)§ og <5pener§ 
Sraftat „om en net unberrettet ^atecbet", trnft 1728. 

(Sn 5'etge af bi§fc og anbre ^orefrillinger oar oelftefc. af 
2bcn SDecbr. tit begge 9tiger§ Q3iffoper, fom 30te 2)ecbr. bleo 
©tiftetS ^refter mebbett, at 23iffopen ffat titbotbe ^refterne i 
jptiftet, at be oeb flittig #u8befagelfe, $ated)ifatton i ftitfen og 

1 Sifpcn tilflreb i Slug. 1747 ©ret) §o(ftein, at g-tjrriebal og §uibc6eib fan for= 
mebelft 3ttenigT)ebe$ tiltagenbe gattigbom ei imber(jolbe to sjJrcfter, fom be 
efter ftefc. af 2ben 2ftatt8 1742 ffulbe. 

- Cm (jam tfjeol. £ibSfc\ VI, 36. 336 ©Dcermere i SKanbal. 

fjetlig UnberoiSning ocb atle Seilig&eber gjare, faaoibt be tormaa, 
til be ©amleS Opening, at be funne baoe en frclft 6amDtt* 
tigbcb for ©ub; iligemaabe bar 25ijfopen at beorbre ^refterne 
i <5tiftet8 ^jabjtoeber, at be af ^rcebifeftolen befjenbtgjare, at 
alt Spenbe og 2jeneftefoif i Jtatedjifation f!al fomme og forblioe, 
faa Icenge ben oarer, til Ijoilfen (Snbe Stjfopen, paa bet at 
Oftenigbeben ei alt for Icenge ffal opf)olbe§, fyax at tilfjenbegioe 
^refterne paa Sanbet, at be iffe maa proebife oper en Sime 
og ei fatecfufere oner en balp £ime. Sifpen mebbelte tillige 
CRefc. af 2ben £>ecbr., feoori 21mtmcenbene beorbre§ at labe 
faie ben 2lnftalt og fe berben, at ota befe Sftenigbeb unb- 
tagen 2)iebam og Soangre blioer tilbage i ^irfen, inbtit fta= 
tect)ifationen er til Snbe. l 

Q5i baoe tilforn feet, at Sifpcn baobe mbmelbt, at ber in* 
gen feparatiftiffe 23et>oegelfer fa nbtSteb i ©tiftet. 3^ are t 1739 
optraabte ber bog to banffe ©frcebberfoenbe, 33 arr e $ibl og 
$an§ ftrebrif Wlexfy, i Sbriftian§fanb mebfarenbe en ftmnte, 
fom falbte fig ben farfte? aanbelige 8ajler, men belie Seng meb 
bam. #an blew berfor nabt til at egte benbe. 3 ©tiftSfraben 
fanbt be intet ©ebar meb fm pietiftiffe ^roebifen, boorfor be 
broge til ilKanbal, forflarenbe 33ibelen paa jin 23t§, rep neb 
paa ©eijlligbeben og ben perb§lige ©origbeb, og fanbt ber baabe 
Stlbarere og Jilboengere, \a panbt enbog for ftg ben perfonclle 
^apetlan 3 en § #cttfe, fom Mrmt anbefalebe fra ^rcebifefiolen 
,,bi§fe anboegtige ftolf" tit 2Kemgbeben. $lere i DJienigbeben 
bleoe imiblertib faa forbitrebe paa $reften, at be inbgape ^(age 
otter bam. 2 3 en Sfripelfe til 6tift3proPjl ©pibberg af 
16be yjlai anmober 23ifpcn benne om i 9Winbeligbeb at forlige 
3en§ #alfe og 21lmiten og at faa ©fnxbbeme tilbage tit 
ftjabenbatm. De baobe oceret forbarte af Sagmanb 6anber* 

1 Om ben aanbelige £itftanb i ©tiftet 1740, fe tcerups Stibbereruing til 
Songen 18be 9toebr. 1740, tI)coI. SibSff. VI, 73. 

2 £)e beffylbte I) am for, at t)an paa ^rctbifeftolen erfloercbc bisfe %olt 
for at oare ©ub§ 2}ern og fyeHige OJcenneffer og fagbc, at fmn i be 
19 Star, t)an fjaobe bceret ^reft, ei [mobc faaet nogen ©jcl omocnbt, 
at bereS gorfoebre oare i §elocbc, og at fjDiS be felt) trilbe blide rette 
Sbriftne, ffulbe be gaa tit biSfe ©ub§ Sent o. f. b. ©ttftet 1741. 337 

borg, for f)t>em be orangeligen baut?c forflaret 2 v J?etr. 1, 16 
og 1 ftor. 11, 34. — De fom i %\\m til (£briftian§fanb for 
berfra at reife &jem til ftjobenbaon, og fiben borer man ^ntct 
til bem. ©tiftSproojrenS $orfog paa at forlige £alfe og 511* 
muen maa oaere miSloffet; ti)i horn bleo tiltalt for en $foojieret, 
ber bomte l)am i en liben SWulft og paalagbe fjam at reconci* 
Here fig met SMenig&eben. 

3 f ,n Jnobcretning W Stongen af 30te (Septbr. 1741 gioer 
rjan ©eifiligbeben og OJJenigbeberne folgenbe Sfubemaal: 1) 
„$roofter og ^rejicr gjore ncejien alle efter min noie (Srfaring 
bere§ fjellige (Smbebe oel og troligen og leoe fom gobe £nrber3 
(£$empel (bar jeg funbet noget Safioarbigt, ere be berom paa* 
minbte, og oil formobe, at be forbebre jig) unbtagen 9)cag. 
23locf), beroebblioer fit 3)ruffenffab og er fufpenberet, ogSSorm 
i $ottlanb, ber ftaar i onbt Oittgte for Ceoemaabe og at mig 
oeb fibjre 23ifitat§ aloorlig bleo aboaret og ftraffet. 1 Otefibe* 
renbe ftapellan fanning bleo uben 5larfag i Xniiffenffab og 
meb Solb og ©lag oocrfalbt af Stab3borger 9Ziel§ 23en|?on, 
men oeb Stiftamtmanben§ 2ftebiation forfigt. 2 

2) S)egne og 6ubjiituter befinbe fig til jiorfre 2)el fTittige 
og upaaflagelige. £>e flefte 33ngbeffolemejrere gaa omfring i 
SBogben at unberoife Ungbommen, men bere§ 2en er enbnu ei 
reguleret. 

3) 2Kenigbeberne, ifcer 2>efier, ere i td Jimelige (jjemfegte 
af ©ub meb bnr Jib af naejtforleben 2Jar§ 2Jci§oejt, fior 2tr* 
mob, Siggeri og fmitfomme ©ngbomme, men i bet aanbelige 
nbmngebe og Ungbommen forbebret i DplnSning til Saligbeb. 
— #an beflager, at Sjeneftefolfene i 23rjerne enbnu entbolbe 
fig fra 5latcd>ifationen om DnSbagen, boor fjelben mobe 2 a 
3 Sjenejtefolf og faa af 9Jcenigbeben§ confirmerebe 53orn. to 
feme ere i gob Drben, bt>ab 33ogningerne angaar, men Sfo* 
»ene ofte af be forfre ftjobere bortfolgte". 

3 6ommeren 1742 ffulbe ban efter gammel Seboane 
oifitere <Stiftet§ ojire 3)e(e; men ban fom ei lamgere enb til 
9xi3oer, fyuox ban bleo angreben af en %tbtx, fom fnnbrebe foam 

1 £>m Sertel 2Bonn tljeol. SibSft. IV, 39, VII, 394. 

2 Sfjeol. Zibtft. VI, 39. 

22 338 ® u Officers Singe Oder ©eiftligfjeoen. 

i at oifttere J^elcmarfen og nobtebam tit at reifc bjem. #art 
fom ftg igjen faaoibt, at f)an ttttraabte Sifttatfen i ©ceiefSba* 
ten; men i 23ng(anb bleo ban atter fog og maatte oenbe tilbage 
tit (Ebriftiangfanb. l 

£oer ©ang en retigioS JBeocegelfe finber ©teb, fan man 
ooere temmelig oi§ paa, at ben ferfie Storm blioer rcttet mob 
Scererftanben, og blanbt be mange 5tlagemaal, fom fere§ mob 
ben, oil man ba i SUminbelig&eb ogfaa fjere Seffnlbningerne for 
$at>efoge og ©Jerrigrjeb. $)ette fanbt ogfaa &Ub oeb benne 
Seiltgbeb. (£n SInonmn fra Xljronbbiem bafbe inbfenbt tit 
©enera(^trfe*3nfpeftionen en noergaaenbe $(age ooer „@cifr* 
ligbeben§ ©jerrigbeb t ftorge" og $orf(ag om at fcette ben paa 
faji ©age. T)en bleo fenbt 23ifperne tit Srftamng. 

Unber 15be ftoobr. inbberetter 33iffopen, at ban bar ti(* 
fenbt 6tiftet§ 10 ^roofter 2tnonmnen§ ftlage, og tilfoier, at 
ban i 10 2tarpaa ftnc $ifttatfer (merfen ba eller febnere, munbt* 
tig etter ffrifttigt, f)ar befommet noget faabant ejceSfto $lage= 
maat ooer ^reftemeeS ©jerrigbeb i SHminbeligbeb meb Unbta* 
gelfe af 2 a 3, fom efter 2>rettefantelfe fyavt forbebret ftg. $an 
fraraaber 9tnonnmen8 umobne $orf(ag, erflccrer, at ber i ©tiftet 
ei ftnbeS noget ftalb, fom tnbbringer 2000 ftbtr.; 2 a 3 af be 
bebfle ere paa 7—800 Oibtr., men be blioe oeb £)ettngen min* 
bre. $>an ubbeber fig protection for be fjerubt uffnt* 
bige $r efter; men ffulbe ber inbfomme beoifelige ^[agemaat 
ooer nogen $refi, beber tjan, at benne maa flraffeS meb en 
anfeetig OJiulft tit ©tifte§ geitflige (Snfefa§fe. 

3)et laber tit, at ©enerat*$irfe=3nfpeftionen bar faaet 
mere enb ben onflebe af umtbbelbare 2Inbragenber, $rojefter 
o. m., tbi unber 21be T)ecbr. 1742 bab ben SSifpen atoortig at 
tilrjolbe $refter, 3)egne og ©fotetjolbcre, at be efterbag? ent* 
rjolbe ftg fra at befocere ©eneral--ftitfe<3ufpeftionen meb jlige 
uoebfommenbe 9)Jemoria(er og 9Infogninger, ba ber ingen £>eu= 
fnn oil tage§ til famine, at ©enerat^irfe^nfpefttonen ooer* 1742 fratrnabtc ©tiftanitmanb Suet (in ^oft font ©tiftSbcfaluigSinaub, 
ibet f)an bleo £ofntcftet: [jo8 ^rtnbfcSfe fiobifc, og cfterfnlgteS nf 
£eurif VI, ©reoe nf 9leiif$. ^nngcrSnob og Sijgbom 1742. 339 

foammeS meb iNemorialcr om Strib om ^nbtomfier, ©egrte* 
boligcr etc. 35e jfal inbfenbeS gjennem $rot>fi og 23tffop. 

(Slenbig&eben i Stiftet baobe i 2laret 1742 caret ftor, og 
gelgerne oifte jig enbnu i 1743. 3 fin ^nbberetning tilftom* 
mercecoflegiet melber Rcerup, at met) Unbtagclfe af ©ore Sbclc* 
marfen, boovfra Unberretmng fatmebeS, oar bcr t ©tiftet t 
1742 fobt 2167 aHenncffcr, og babe 3525. „33tobfot, gleffeber 
og £ooebfot, bcr benrnffc <2Janbferne og opftmlme Segemet og 
langfom ubptne, fyax tweret be til Debcn t)erffenbe fmttfomme 
Sttgbomme, fom enbnu nceflen oberalt graSfere i Stiftct, mefi 
paa Canbet, om ei fa a mange be fom anno 1741.' Often 
tm ftarjie Glenbig&cb er Mangel paa SSrab for t)tn fattigc 
Sonbealmue paa Sanbet, fom i msrocerenbe Zih mcb 9Dti8»e$t 
fra forrigc 5Iar er faa jtor bo§ be flejie, at be t #unger8nab 
maa oebc af 23arf, tone 5\ornar, SRajT, brambte Sen, opgraoebe 
Jobber og Utter paa 2J?arfcn, malet og baget iitSrab, t)Ooraf 
folger ooennneonte btbftge, fmitfomme og babelige ©ngbomme. 
©ub naabctig forbarme ftg ooer o3 t benne bnre og fngetige 
lib og fc til fine trcengenbe $attige meb faberlig Dp&olbelfe, 
£jelp og ttnbfcettelfe". 2 

3 et famtibigt Q3re» til Oberfefretatr £olftein, meb boem 
ban jtob t ftabig 93reot>erJing, tilfaiet ban, at be <Snge, fom 
fomme tit Ctt»c tgjen, gaa ligefom fanbfelofe og uben ^roeftcr. 
#an forcjlaar en ertraorbtnair almtnbelig Sebebag. 3 et s $reo 
til famme (af 29be 2Rart§) tatfer ban for Dtefcrtptet af Ifte 
i^ebr. mob 5Inonomi ftlagemaal 3 og for ^aabnbelfe af en 

1 Sette Star febteS 2780, men bebe 6458. 

- S5eb [Refer. 8be Stug. 1743 ubticebnteS 5>r. grebrif ttun ber @ec tit 
medicus provincialis i G.t)riftiansfanb§ ©lift meb aartig £©n nf 300 
SRbtr. mob at bctjene be gattige og ben gemene Sllmue uben SBctenntng. 

3 S [Refer, of lfte gcbr. tit ©eneraI=Strfe«Snfpeftionen 60b Songen at 
titfjenbegioe S3ifpernc i 9corge, at Songen tror, ber ere retftafne SKcenb 
btanbt bette [RtgcS ©eifttigfjeb, og at benne feto ei erffljlbig i be gor= 
feelfer, fom ct inbfommet anontjmt ©frift inbetjotber om be ft eft e norffe 
©eiftligeS ©jerrigljeb, 33cgjerltgljeb 0. f. u. SBiffop §agerup optijfte, at 
Slagen bar forfattet af en Cfficier i Snbljerreb, fom oar en af be SWilitairc, 
„ber enffebe, ber ei oar ^refter i Sonbet", og fom oeb benne Stage 
ncermeft tjabbe for £Sie at fomme en perfontig llocn iittibS. Sljcot. 
SibSjf. vii. 405. 22* 340 & m defter. 

23ebebag meb be af 33ifpen forcftaaebe £ejter. £an taffer og 
for ftongenS ©aoe til be ^attige. 1 ©amtibig mebbeler rjan 
(£brifiian3fanb§ ©eifiligljeb Unberretning om, at ftongen paa 
58ifpen§ $oreftillmg i (Refer, af 18be SWartS rjar anorbnet en 
ejtraorbincer 23ebebag i ©tiftet meb Sejt %cf). 14, 13. 2 27? of. 
23, 25. jaf. 5, 16. SBifpen beftemte, at 23ebebagen jlulbe 
r;olbe§ ben I2re 3uni. 

3 2Iaret 1743 foretog ftoerup ingen SBijttatS, ba &t>ert 3bie 
Star efter gammel ©eboane oar #oi(eaar, t rjoilfet ©tiftet bleo 
ttijtteret af ^roofteme, fjmtfc ban i fm Seretning til ©enerat* 
flirfe*3nfpeftionen (19be ftoobr. 1743) gioer bet ©fub§maal: 
„£)e ere 2llle retftnbige og for ©ub§ Q)ienigbeb§ aanbelige £aro 
og Dpbnggelfe ombnggelige OJtenb". ®e r;at»e inbberettet, at 
be f)aoe forefunbet 3Wenigr;eb, $refter, 3)egne og ©folemejrere i 
gob cfmflelig Xilftanb. 

3 Mk Star oar fjan Dtteblem af ben noe ©fottcfommiS* 
fton. „Propter senium" fnnbe ban et folge ben tit ©taoan* 
ger, fvoorfra ©tiftamtmanb 9ieuf§ og be oorige 2Weblemmet 
!om tilbage ben 26be Dtoobr. „©f>nt meb tnnb £i(fe" futgte 
ban ben til Slrenbal og 9ti§oer. £)en gamte SBiffop burbe oi§* 
feligen baoe oceret fritagen for at ftbbe i en alminbelig ©fatte* 
fommiSfion, ha ban fom CanbetS oorige 23ijToper bat>be mere 
enb nof af Uleiligbeb meb at inbfamle fra alle ^roofiier og 
tilfenbe $ebfommenbe ei blot be aarlige fafte ©fatter af $irfer 
og ^refier, fom ftatbebraticum, ©tubieffat, 2 23ibrag til 3Wi8fton8' 
tiaefenet, 3 ftollefrerne til #elftnger8 loerbe ©fole og £ofpitat, 4 
til ©laoefa§fen, 5 ber oare fonfrante, men ogfaa be mange 5tol* 
letter, ber beoilgebe§ af ftongen bcl§ til Dpbnggelfe af Airier, 6 3000 gtblr. 

©tubieffatten oar aarlig Oder 300 Sftbtr. (310 mix. 20 ©fin.) SDett 

fenbtefi til SjebentjaonS tlnitterfitetS ftoceftor, fe Stnotbn. af lSbe 

5Kart6 1732 09 Sftcfcr. 18be SKartfi 1732. 

gjttSfionSfontingenten 302 Otblr. (1735). 

DelfingerS ©Me og §ofjritaI aarlig 170—180 Otblr. 

©Iaoefa&fen jjenbeb 200 SUblr. 

til SlugoalbSneS cerocerbigc af Soabcrften btjggebe Sirfc, ber bar faa 

forfalbeu, at Srceer Oojebe i SWurencS tenner, ©fter 9teforniationeu Ritfebifctylin. 341 

bel§ til betroengte 9Weni($eber ubentanbS, 1 beI8 til 6ranblibtc 
©get, bel8 til private, fom baobe ftbt et cllcv anbct ufeboanligt 
Xab, aovIi? af 2fibe o. f. o. 2 

Uoillicn til at unberfafle jtg ftirfenS SDtfctptin fpne§ meb 
boert 91ar at btioe ftorrc og ftorre, og Slnfegningei cm Dp* 
reigning blcoc bpppigere og frppptgere, ifcer fro bem, fom fjaobe 
gjort jtg ffptbtge i Doertroebetfe af 6te23ub, fjelbnere for anbre 
Docttrcebclfer. 

oagen bleu ci fotbebret beroeb, at ftongen oeb Diefcvipt 
of 5te "sum 1744 bob, at mrfettg inbrudcrebe fianbeocernSfolbatcr 
KtfiebeS (igc Jtibeb mcb anbrc Solbater oeb forfte ©ang8 
Begaaet Cetermaal, nemfig ^yrifjcb for ftirfenS ©tfctpltn og 
©eber. 3 

beroeb aabnebeS en let SIbgang for enfmer 33onbegut til at 
unbgaa $irfen§ Difctplin, fom ogfaa benpttebe?; tr)t naar be 
baobe begaaet Seiermaal, gif be i $ongen§ Sjenefte, boor= 
oeb be unbgif .ftirfebifciplinen. ©eiftlig^ebenS Stilling oar 
unber faabanne Dmftcenbigbeber oanffelig, og SSanffeligbeben 
foregcbcS beroeb, at ei blot mititaire S5efa(tng8mcenb, men ogfaa 
ben oerbSlige ©orig&eb blanbebe fig i bi§fe ftirfefager. 23iffo= 
pen baobe megen Uleiligr;eb meb bi§fe 2lnltggenber, ta ban maatte 
gioe pn Srflocring paa alle 51nfogninger tit ^ongen om £>i§= 

bfeb i Gfjorct bt;ggct en Srcefirfe, fom oeb bet atminbelige SUrfefatg 
1725 fom i £cenberne paa Dberfttieu. Don trogfj paa §aagent)if. 2>a 
.ftirfectercn ei uben fin Sftniii funbe opbt;gge Sirfen, og Sllntuen ei for 
g-attigoom funbe etler bilbe fjjelpe tit oeb spUgtarbeibe, maatte man 
fege til bet alminbctigc Dtobmibbet — en Sotteft. 

1 f. (Sj. 1736 tit ben eOangelifMuttjerffe Sftenigljeb t SaJfel, 1741 tit 
ben lutficrffc SWenigljeb i Utredjt, fom bcleb fig tit 88 Sftblr. 87 f,. SScb 
Sftcf. af 30te ©eptbt. 1740 beftemtes, at be 6879 Dtblr. 72 % fom Hare 
inbfomnc oeb Sollefter tit ben fatjburgffe Emigration, ffulbe anoenbeS 
til djelp for affatte ^refter og bereS gamlicr. 

2 IlieoL SLibSff. VI, 44. 

3 SSeb (Refer, af lObe ©ecbr. 1745 fritoges -DfficiercrS ugifte Jjenere, fom 
ferfte ©ang meb ugift ftoinbe forfaa fig i Ceiermaat, ligefom Unber= 
officierer og gemen SftilitS for ftirfemJ Sifciptin og CciermnalSSBeber ! ! 
og Deb (ftefcr. af 15be 9toobr. 1748 befalebeS, at be oirfelig 3nbrutfc= 
rebc tigefom fianbfolbaternc ffat orere fri for aabenbar Sfriftemaat, 
ben ferfte ©ang be began Ceiermaat. 342 ^trfebifciplin. 

penfationer og berbo§ Otaab til ^rcficrnc om, f)Oor(ebe§ be ffulbc 
forbolbe fig. 3 benne 2Intebning forcncbc SBtfpcn i fine ©rf Ice* 
ringer Slfoor meb 2ftilbf)eb. Dcaar Dmftenbig&eberne talte tit 
Unbffglbning, og Doertrabelfen funbc regne§ blanbt ©frobe* 
tigbeb§ 6t)nber, anbcfalcbc ftari (Eftergioelfe fra en ©ifciphn, 
fom ei tcenger oar frioiUtg, men anfaaeS for en fior ©fam fom 
en borgertig ©traf ; men mob Ijalflarrige og bem, fom oebbleoe 
at forarge HWenigljeben og trobfe $irfen8 beflaaenbe Sooe, oifte 
ban 2l(oor og ©trengbeb. 

©aalebeS tiiffreo ban (3bie Wlai 1743) (55jert ftaoe, ©og* 
neprefi i £olt: 1 „1>a $rot\irator $rufe fremturer t moboitlig 
5lff)oib fra ©aframentet og ifte oil mebe for 3)em og 9)Zeb= 
bjelper at anbore UnberoiSning om fin ©atigrjebS 23ebfie, ha 
ffal ^reflen 3 ©onbage Itjfc tit 23anb og efler§ tibt og ofte 
fra $ra>btfefto(en gjare San og ^ormaning, og t)tu§ ban ba 
ei inbfinbcr ftg meb iilbm'tig Dmoenbelfe til publique Slbfolu* 
tion, oeb 9caon ubetuffe r;am af @ub§ Oftenig&eb". 

3 Sbime £irfe i So bat-be X&otfel I^ime og 21§laf 
Dtorem 5te ©anbag i Srintat 1743 i en SHangStrcette unber 
©ubStjcnejicn faaet binanben i £aarene og foraarfaget forargetig 
tumult. Scb^nbrnc tbclfe bcrom tiiffreo SBifpcn © ogneprcjten ft i e 1 3 
2e ganger (lObe 2lugufr 1743), at fficbfommcnbc ffulbe ftaa 
aabenbar ©frifte og betale 1 9iblr. tit be ftattige. 3 2to8 s 
ringStilfcelbe ffal be inbfteoneS for $roofleret. *Bebfommenbe 
maa t)a»e fogt at unbgaa benne $jenbe(fe; tfyi 13be SWartS 
1744 tilffreo 23ifpen atter ©ognepreften, at angaaenbe benne 
©trib i Slirfen „f)ar $bgeb og t>Imtmanb 3ntet at gjere 
meb ^irfen§ SMfciptm, fom bepenberer af ben geift* 
Uge 3uri§biftion". £il Slmtmanb be $ine t ©taoanger 
jlreo fyan (2ben Ttai 1744), „at $refien fmobe gjort fin $ltgt, 
og at hd ei oar ocerb at rare oibere oeb benne ©ag. 2 

1 ©. gat;e f. t Scrgen 1693, ©ognefireft i §oIt fra 1730—47. Om (jam 
§o!t§ sprefter og ^reftegjelbS §iftorie tistb St. gat>e, S. 39. 

2 Unber 9be gp. 1734 tUjfceft 35ifpen Die Stamp e, @ogneprefttUubaI(1725 
—43), at SBonben 9i i e 1 6 § 1) I a n b, ber i Sruffenjlab ffreg og banbebe i 
^onniSmo Sirfe, og at gcergemanb OleSSig elanb, ber t *8alle $trfe 
offentlig talte mob ^reften meb bitre Drb, ffal ftaa offeutlig ©frifte. Jorfjolni i SJcmfe. 343 

Bi trifle anfere et (hempel til DplrjSmng om, fmor mange 
JBanfTelig&eber bet date forbunbnc mcb at faa ftirfen3T>ifciplin 
an»enbt. ©n af ©tiftetS brjgtigfie SPrefiet. Mr ^ronftcn ©cicbact 
Stjrbolm i 9tonfe. Oner fjam flagebe SaabSmanbcn £an§ 
SWcbcrg til 23ifpen, fotbi ban forbrebe, at #an8 SDteberg jTulbe 
unberfafte fig offentltg ©frifte, uagtct fjan neb ©b battbe fvalagt 
fig at bocte gfabet til et 23arn, -boorfor ban bar ublagt. £tjr= 
holm oplbfrc (2ben Oionbr. 1745), ba filagen bleu bam fenbt 
til Srflamng, at £>an§ 3Hebetg fom gift aftanb begif Seiermaal, 
men lob fig inbvnliere i jtn 60ns 2tib for at unbgaa SttrfenS 
SMfcipltn, at ban neb fin Sb bet bavbt renfet fig for at fare 
Barnefaber, men ei fro at bare £orfarl og berneb ginet almin* 
bctig Aoravgelfe. Sifpen refotberebe, at t)on ffnlbe ubjiaa $ir* 
fcn3 3>iftiplin. £an§ inbgif nu mcb $lage oner baaht $rob* 
ften og 93ifpen og fagte om fongelig 2)i§penfation. Sllagen 
& I et) fenbt SSebfommenbc til (Srfloering. Snrbolm oplnfte nu, 
at £>an§ 2fteberg bar berngtet i Dftenigbeben for fit letferbige 
Sennet, og at ban, meben§ ban§ $one lenebe, Imbbe bavt 33arn 
meb jtn Sjeneftepige. llnber $orf)anbling mcb $reften b.anbc 
ban crflaerct -fporert for tngen <Snnb at bare og unbrebe fig 
oner, at man gjorbc faa meget 23cefen bcraf, „ha M t £ollanb 
bleb intet agtet". £an tilfaier: „bct er rjbift beflageligt, at 
$refteembebet i benne og be§lige Stirfcbifciplin^Sager ei fan 
npbe ben StfJanb af ben berb§lige 5lrm, fom faa mange gube- 
ligc tfototbninger meb bjei prifelig iftibfjerrjeb befaler, men falbne 
og ftfre Stmbere nnbe $rtrjeb til at tilfbie ^rejtcembebet a^ 
ffillig ftortteb og paa alle optamfelige DJiaaber at fno fig 
fra 5tttfen§ Difciplin, ja og fra 33oe§lob§ ftorbrnbclfe". — 
„$)et er "Sfabe, at ftirfefager banble§ for nerbglig 9tet, fom 
fjelben fanorifeter id geifitigc ©mbebe". 23ifpen refererebe fig 
til ^rooften§ (Srfloering meb Silfeienbe, at „f(ige (£afu§ be§= 
beerre ofte ber i <5tiftet forefalbe, atfaabannc boragtige^erfoner 
teSltgen forfuoerge fig, at be ei ere 23arncfoebrc, og lagge Sfttl* 
ben pan Slnbre, ffjent bere§ egne <£inb og ©anmittigfjeb ere 5 §el)Inub opftob ber <Sttib om ben tjberfte spUib§ i ©telenc. Sityen 
crflcerebe 17be gcdr. 1745, at be tjngre ffrtl uige for be albre. 344 3- ScmtpS monita 1744. 

befmittebe. 35et oar enffetigt, at ben oerb§(ige Borigfjeb befaleS 
at unberfoge, om be 33efft)lbte oibe jig frt for bet meb faa* 
banne ftoinbfolf for eller fiben bere§ SBefuangrctfe baote ftmbtge 
©amleie, farenb btt bfeo bem tittabt at aftoegge (Sb." 

5) a Sijlopen oeb ftn foage £i(fe binbrebe§ i felo at oifitere 
eller alttb at fufbfare fine $ifitatfer i bet oibtfeftige og meb 
jlette 23ete forftmebe ©tift (ber fanbte§ fun ftibeoeie), 1 bet) ban 
^roofrerne at inbgtoe naie Seretninger fra be Stjttatfer, font 
be aarligen maatte f)olbe, paa bet ban funbe fca&e Doerfigt 
otter ©eiftligbeben og bet cfmftelige Stu i 2Kenigbeben. 9hat 
f)an baobeerbo(bt biSfe 3nbbcretninger, tilfenbte t)an $roo* 
ften og $reftewe fine Slbmonitioner. 

3 1744 tilffreo ban bem 12 OJionita, booraf oi rjer mile 
anfore be otgtigfie: 

1) et at tage be celbfie unge J)renge og $tger tit 2Uter§ 
uben forft at baoe prooet t aanbetig Sanitate meb bem bere§ 
aanbelige $orfremmelfe og fornobne ©aligbebg $orftanb„ 

2) at 2>ngen uben (Eonftrmerebe ftebe§ tit -ftaboeren, og 
at be (Sonfiruierebe tilbolbe? at inbfinbe fig oeb ftatecbtfatio* 
nerne. 

3) ber !(age§ paa nogte ©teber ooer, at be $attige, font 
tibet fjaoe at gioe ^rejlerne for fin UnberoiSning, lamgere enb 
Qlnbre opbotbe§ berfor. 

4) at $refrerne oifle betamfe forub at jlrtoe fine ^rcebtfe* 
ner „ttl be§ bebre Drben, $attelfe og Dpbtiggelfe." 

5) at faaoel refiberenbe fom tterfonetle ftapettaner Ijaoe at 
iagttage ben tifborlige ©uborbination, fom be ere fine 6ogne* 
prefter ffolbige. 

6) 9Keb $>egne og ©f'olemeffere oil ©eifrligbeben Ijaoe nek 
Silfon, at be inben og uben ^irfen gjore fit Smbebe tooligen 
og leoe ffiffeligen, uben oeb SenberneS SSrrjtluptoer, 23arfelet 
og anbet ©amfoem meb 5Umuen i $ro og SDriffe&ufe at briffe 
ooer Sorften tit 3)ru!fenffab og $orargelfe, boilfet om fleer, 

1 3 Suli 1745 tccnltc §an paa at trifttere after i ©ttftet. men paaDieifcn 
til §eia,refo$ paalom ber I;am paa ©fiftct 5(abel en „faa ejtenfto £anb* 
og §ooebfmerte faint Sftaoeftiagfjeb", at t>an efter 9taab nf SDoltor Don 
ber See, ber fnlgte (jam, maatte reife fyjem iajen. gattiflucefcnct. 345 

man bet mig jfrai iilmetbeS for at oorbe (otiltgen paatalt og 
bamt. 

7) Sfulbe ©fotetmefenct paa Canbet ei cnbnu paa m8fe 
©tebcr eftcr be til ©tiftct fra Slmtmanb, $ro»f}er, "Ikcfler og 
bebfre ©ognemaenb inbfenbtc 09 approberebe Signinget fjaoc 
mabt faa tilberlig Qfremgang, elier beroeb mangle enbnu ©fo* 
lemefteve eller bcrcS Sen, efler 2l(muemc8 ttmfligbeb ftnbe§ til 
at betale be bertit ubfovbvebe $enge, ta trilbe $vo»fren meb fit 
$ronftie§ SJkjioribuS farfi bevom conferere meb oebfommenbe 
Slmtmccnb og begjere bere§ 9l8ftjrence til ittk cbrifrelige Serfs 
$rcmmei(e eftcr ©ub§ og ftongenS iBefaling. Tltn (om fjcroeb 
tffe er at oinbe ©agen til ftt enffcligc DJiaal) ba fib en ffriftlig 
gttie ©tiftamtmanben og mig #inbringerne tilfjenbe til bere§ 
SJfoergelfe og foreflaa, l)t>ab ber fan Doere efter SiberneS Jilfranb 
muligt, bebrc og gjarligt til 'Qdtt SfolcoaefenS Sebfie." 1 

3 ben Snbberetning, fom ban Deb ©lutningen af 2hret 
1745 (3lte £)ecbr.) inbfenbte til ©eneral*tfirfe*3nfoeftionen f 
„taffer ban ©ub meb £jertet§ ©Icebe, at ©tiftet nu er forfn* 
net meb tro og gobe Saerere faaoel i ^irfen fom i ©folerne, 
Ungbommen tiltager ogfaa beroeb i ©ub§ og t)or #erre§ 3 e fa 
^unbffab og ?iaabe". 

(£n neboenbig $a(ge af ben #unger§nab og (Sfenbig^eb, 
ber barjbe fjerffet i Slarene 1741—43, t>ar, at SBetlerneS Zal 
tnir foraget i en foruroligenbe ©rab, faa benne <Sag blett ®jen= 
flanb for aluortig Ooertjeielfe blanbt ^refteme og 5lnbre mnbt 
om i ©tiftet. 3 Claret 1746 bleo ftattiguoefenet orbnet i 2lren* 
bat og ©tafcatiger, og t '{yebruar famme 5lar tiljliflcbe 23ifpen 
©tiftetS ^rooftet til (Srflcering et fra ben bpgtige ©ognepreft 
#«n§ ©peilberg i #omcbal inbfommet iyorffag om enDtb* 
ning af §attige§ ftorfergelfe i ban§ ^refiegjelb efter gororb* 
ning af 24bc September 1708. |>an nitbe fwtte „alt SBetteri 
af omlabenbe Siggcre afffaffet" og SBogbenS ^attige lagte 
paa Ccegb. 5)e euriflc 5 monitti angaa Snbmetbetfe op, ©oerfeiibctfe af SKulftet 
til Gufcfa^fcn, §ofpitaterne, publique ©jpenfer, SuftitSfaSfen, om at 
^ontoppibanS SWenoja on SlnnalcS ere at faa fjebte i GfjriftianSfanb. 346 3- SoErup 1733—1751. 

6om $efge of benne O^unbffrioeifc inblab bcr fro ftere 
QJreficr og ilolb abffidige og ulige $' or ffoQ til fjattigtocefcncts 

Drbning, fmorpaa forlangteS approbation. 3>enne mebbelteS 
fun mibtertibig tit enfelte, bo 23ifpen i gowning meb ©tiftS* 
befa(ing§manben (@re» 9teuf§) enjlebe at foo gattigttoefenet 
fat paa cga( $ob Deb fongelig Slnorbning, ligefom i 2Ifer3bu3 
©tiff. 1 

3)en 6te Slugufi 1746 babe ftong (E&rifhon VI og eftet* 
fufgte§ af fin Sen $rebrif V. — fttageproebifen otier ben of* 
bett flonge anorbnebe§ at boibeS ooer 21 p. ©j. 13, 36. ben 
4be Dctbr., pao boilfen 2>ag bet fongelige Cig ffutbe fere? fro 
ftje-benbatm tit IRoSfilbc. Sen ferliaarige 23iffop fcotbt fefo 
$(ageproebifenen i (£brifiian§fanb§ ©omfirfe. — ©eifiligljcben 
befalebeS unber <Halb3 $ortabe(fe at inbfenbe©jenparter af fine 
5talb§breoe, tebfagebe af Slnfegninger om Confirmation. <5tif* 
let§ $rot>frer og Sogneprefter befafebe§ at mabe paa (Eonftfto* 
riet i SbriflianSfonb 21be ©eptbr. for ber munbtlig efter en 
anorbnet gormutar at oftoegge (5b tit ben npe 5longe. SBifpen 
ajorbe $orbring paa, at ben inbfalbte ©eiftligfjeb ffulbe baoe 
griff »b3, „men Stiframtmanb Earner oar bertitei atoDertate." 2 

Uagtei ber oeb 5ltrfen§ nbre ©tnretfe ingen goranbring 
foregif t>eb ftongejftftet, ibet ©enera[=$irfe*3nfpeftionen Debbleo, 
og SBifpen fortfatte fom fer i ode firfetige 5ln(iggenber at 
fcenoenbe fig til Dberfefretair ©rei) #oljiein, faa moerfet man 
bog, at ooenpaa be foregaaenbe 2lar§ urolige Straftanfirengetfer, 
fom atminbefig er iXilfcelbet, en £roetbeb§ti(ftanb inbtraabte, 
Imitfen man ilfe minbfi fporer l)o§ fetoe @enera(=ftirfe=3ttfpef= 
tionen. 3 be poafatgenbe 5 Star, i fomlfe ftamtp teoebe og 
farte 23ifpefiat>en, fer man fun faa ©por af ©eneral*$itfe*3n* 
fpeftionen§ Sirffombeb, og fjerer man ncefien iffe tit atminbelige 
ftirfeanliggenber, bnorom 23ifpen§ og @eifiiigbeben§ 9kab og 
(Srflceringcr oeffebe§. 2>et t>ar faalebeS ©tiftctS inbrc Stnlig* 

1 ©e Slnorbn. af 2ben Secbr. 1741 om SufltljufetS Snbrcttelfe i eijtifti* 
curia og be gattigeS g-orflcgnitig i 2lferl)uS ©tift. 

2 Somtpe 58reo til sjJrobft ©telling i Slrenbal 6tc ©eptbr. 1746. So* 
arfjim §. 3. oon Earner fulgfe fom ©tiftSbefalingSmaiib efter ©ret) 
9tcuf$, fom 1746 l)abbe forlabt ©tiftet. $an$ atimbfTrieclfc nf 1748. 347 

genber, fom i biSfe $lar r)ooebfagefig bejrjefttgebe ben gamfe StfFop. 
Uagtct ban t>ur faa legemlig frag, at ban ei [oengere funbe 
vufttere, ba I)an leb of ©tenfmerte og anbrc Ulemper, fnneS ban 
bog (ige til fit 2io3 Gnbc at I;aoe berjaret ftn fulbc 9(arrt>8« 
fraft og mcb uforminbffet 9Iaroaagcnbcb og Kraft fart SBifpe* 
flatten. 

3 fin JRunbffrioelfe til $ror>fiewe a\ 12te Jannav 1747 
gjer ban bom blanbt 3lnbct opmoerffomme paa, at bet efter 
ftongen? 93ub ei maatte antage? nogen £>ernbnt til at unber* 
tjtfc 93orn, forlanger DpltiSning om ©foleooefenet, og gjor op* 
mccrffoin paa, at stager oare inbfomne oner, at ©ubStjenejren 
paa ftere Srebcr beggnber for jtlbig, og anorbner, at $raebi* 
fenen ifoer ubi Sinterfulbe og graft ei ffa( forlaengcS, men for* 
forteS. 

3 ftn Ohinbjfrtoelfe bet falgcnbe 9Iar (26be 3<*nuar 1748) 
anbefaler ban fom feboanltg ©foleocefenet paa Ganbcr, bet 
vcbbleu at gaa traabt, G$rifiian§fanb§ Satinffole og gattigc 
(for tjtjilfc hauler ombare§ i <Stiftet8 Kirfer), #ofpitafet og 
^refreenferne til (ScifiltgbebenS Dmforg og 2ilf»n, faa at $eb* 
fommenbe crbolbt be bem tilfommenbe ^nbtaegter oeb Sfflulfter, 
ftjenbelfer ofb. 

$an paalagbe ogfaa $refierne at ooere forfigtige tjcb at 
ubfrebe for Jrcengenbe Sraglebreue, minbebe bem om at ooer* 
r)olbe SooenS 33ub (2-8—12) om Srofooelfe 1 og at faa ftir* 
fen§ Grpenfer og be eortge ftoliefter bettbS inbfenbte. $an 
paalagbe ©tubenterne, „fom bet er tiliabt nnbertiben at praebife 
for ^refrerne, mcb famine tig £)ragr, flappe og libert 
Straoe at ftaa paa bet belli ge <&ttb", {Jtejibercnbc og 
perfonelle Kapeflaner formatted til trolig at forrette fine (Smbe* 
ber og iagttage ben tilbarlige Suborbination efter Solum mob 
©ogneprejierne. 3)egne og ©folemeftere ljat»e at gjere bereS 
(Smbebe for ©ub rebelig og iffe U\atk ftg meb 8en8mccnb3 og 
2lnbre3 oerbSlige Sefiifling. ^roufrernc tilbolbeS aarligcn efter 
fiooen at mjUere meb glib og at gioe 23ifpen Notice om ©eift* 

1 Unoer 9be 9tuguft 1748 tilffrco tjan ^robfterue: „©et er en olminbc* 
tig 23cftwring, at be Srotooebc bo fammeii og beblnnbc fig og 6te meb 
SSielfen tit be btitte frugtfontmelige." 348 Subelfeft 09 SRontagne. 

tig^eben§ og 9Wenigr)ebeme§ XHftanb. $refteme ffulle oeb bcbfie 
%\t og Seiltg^eb iagttage ^uSbcfagcIfcr. 

Unber 6te 2>uni 1749 unbcrrettebc ban ©tiftetS $rooffer 
og $refler om, at ber ueb CRefcript af 25be Stpril oar anorb* 
net, at ben 28be October og falgenbe 2)age jlulbe ber ooer ttt 
bete Sanb feire§ en ^ubetfej? t 2lniebning af, at 300 9lar ere 
forlabnc, jiben ben olbenburgffe ©tamme fom inb, og for at 
bebe for ben§ ftonferoation. Sittige upforfcrebc SSifpeti at bebe 
for ftongen, fom er paa ffieife til Dtorge. 

3 be paafotgenbe 2lar inbtraf i 6fiftet og 53ifpen§ Q3ivf* 
fombeb fun ftbet ajforfeligt, naar unbtngeS et $ar ©ager, ber 
foraarfagebe ben gamte SBiffop baaht Uteiligbeb og 23efomrtng. 
3 S&rifltanSfanb opbofbt ftg t bigfe 5lar£r. 2&oma8 OK on* 
tagne, en S^ranber, ber t nogle 5lar baobe fiuberet $itotogi 
i £jabenbaon og febnere informerebe fornemme %oiU 33arn i 
(£t)rifttan§fanb. Set oar et forbring§fu(bt og uroligt SWenneffc, 
ber fom i Strtb meb at $crben, men t>eb formaaenbe tenner 
mob 23ifpen§ ©nffe bteo ftonreftor. 60m faaban fom t)an i tjeftig, 
©trib haabt meb 6foten§ SMtor gemmer og meb 9ftefrerlef* 
ticnS Difcipfe, faa 93ifpen ttiftbft maatk fcettc r;am unber $rot?= 
freret, Coroner &an bteo meget miSfornaiet. 3)og enbnu ubeba- 
geligere for SijTopen oar en anben ©ag, fom i ben Zib oafte 
megen Dpftgt. Sector tbeot. og ©ognepreft tit Sboet Wag. 
(£Iau8 Sobtefen, ber tibtigere af Stfpen oar noeont fom en 
af 6tiftet§ btygtigfte og frommefte ©eijllige, bten af en Sinn a 
Wl. ftruger, en 43aarig $ige, fom ftprebe ban§#u§, anftaget 
for at t>are $aber tit et Sam, boormeb tjun oar frugtfomme* 
tig. Sobiefen erfloerebe i en Memorial tit ^ongen, at ban t>av 
uffplbig, beftager ftg ooer ben foam titfaiebe Sort og titbab ftg 
oeb (5b at fratoegge fig Scffplbningen. Da Sagen tnrftc ftor 
Dpftgt, auorbnebe 33ifpen efter 21 5Mger§ $orfangenbe $roo* 
fteret, \a fufpenberebc Sobiefen fra fit (Smbcbe, buorot>er 
benne bleo meget forbitret og ttuebe 23ifpen enbog meb Sag§ 
Stntceggeife. Da Xobiefen ben 7be 3uti 1750 aftagbe for^roo* 
fteretten ftn 93enegtetfe3eb, oar ber ingen ©rimb tit at forlamge 
©ufpenftonen, fom boet)ebe§; men berooer bteo ^tagcrinben, 
fom appetlerebe ©agen ttl ^onftftoriet, faa tfreb, at t)un 3. Staxnpt ?oo 1751. 349 

eller ^enbeS Sagfatet enbog rriwbe meb at anUtgge Sag mob 

$3. £oia:rooerbigbeb, men lob ftg nete meb at fiacre til ftongen 
(30te Smarts 17.")!), faa ben gamle s I>fanb baobe 2Grgrelfe nof 
af en Sag, fom tiflige meget ^aobc bebwoet {jam. ' 

$)i§fe Ube&ageligftebet bibvoge maaffc ogfaa ©it til at 
nebbeie ben (amge foagelige SDianb, bet anebe at ban3 I)age3 
(£nbe rtoetmebe ftg. 3 9D^ai 1751 tiljfrco ban ftn gamle 23en 
Qkooft 8. iiHntber t ©taoanger og bab fyam at oebbltoe 
^toofteembebet faalcenge Sifpen leoebe. „3)a fom jeg en Del 
felu nu 69 5lar meb mange mig baglig truenbe Sogbomme er 
cfter ©nb3 Silie for menneffelige 8>ine namnerc ©raoen enb 
min fjerc Srober, oil jeg enbnu fom far fjerligft b&z, at ban 
oil i ^roofteembebet bolbc 5lrbeibe. meb mig". 

Den ftbfte Grpebition fra 23ifpen3 £aanb, fom finbeS i 
I)an8 ftopibog, er fra lObe 2lngufr 1751. 

Den 29be 2tuguft 1751 ben 12te ©onbag efter 2rinitatt§ 
$1. 5 om DWorgenen enbte ban ftn jorbiffe 23ane. £an§ Steo 
boiler i (SbriftianSfanbS ©omfirfeS ftjelber, boor ban§ Sigfifte 
ftaar oeb 6iben af ban? ogfaa i (SbrijtianSfanb 10 Star febnere 
afbobe trofafte £ujhue8. 

Uagter Stomp ifcet t be febnere 2Iar r;aobe oceret meget 
fogelig og Irenge ei baobe funnet oifttere, oar t)an bog en ual* 
minbelig fltttig, arbcibfom og neiagtig Sftanb. Sige inbtil ftn 
Deb farte ban en nbbrebt, balo offtciel balo prioat, 93reooerltng 
meb Stiftet? ©eifiligbeb og Slnbre. 9J?an befjeoebe ei atoente 
lamge paa Soar, naar man benoenbte ftg til fmm, og ban 
mebbelte ren Seffeb. 9kar man gjennemgaar be 10 $olianter 

1 27oc Scptbr. erogtcbe ftonfiftoriet, at Sageii metlem Slmia ^riiger og 
Sector Jobiefcn fiinpliciter og uben nogeti oibcre ^aafjenbelfe albeleS 
optjceocS. ((SrjriftianSfanbS G-onfiftorialprotofot fra 1749—51). Sen 
anllageoe SSftag. (£tnu$ Sobicfen oar nemltg bob fort efter 93tfpcn, ben 
14be September 1751, efterat [jan i 30 Star Ijabhc oceret Sector tfjeol. 
i SljtiftianSfanb og Sogncpreft i £()0et 9}eb (janfi Sob opbortc Sccto= 
rntet, men bets Snbfomfter tiUigemeb Stjoct (jcuIagbeS oeD Olefcrtpt 5te 
9ioobr. 1751 tit ©cncraI=£irEe=3nfpcftioH6=£otIegu ©efretariat (forfte 
©ang ©. 3. SeSfen). ©et ffulbe forfyncs meb en Siccpaftor, bee 
meb Son af 150 3ftblr, og ^reftegaarben ffulbe gjore ©efrctariatct £ftebe 
for StalbeS Snbtcegter. 350 $• ©telling i Slrenbat. 

paa bet norffe DfagSarcfno, ^oori |»an bar (abet fopiere fine (Sr* 
floeringet og Sreoe, fommer man uformcerfet baabt tit at tjet* 
agte og elffe O^anben; tbt oueralt fporcr man en famtuttig* 
fcebSfulb (SmbebSferelfe, 9tibfjer&eb for ©ub§ Oftge, ufminfct 
©ubSfrngt og en fjelben $orening af aaben Sigefremfjeb, 5lloot 
og ftjerligbeb, £an oar jheng mob be ©jenftnbige, milb mob 
bem, fom erfjenbte fine 33rj?fr, og fri for $erfon8 2lnfeelfe. 
©eiftligbeben fcaobe uiftnof i bam en atoorlig og aaroaagm 
£Ufgn8manb, men tillige en trofajt ©tatte og nforfoerbet Zaifc 
manb, ja en fanb $aber, ber tog fjerltg 2)el t ben (SnfelteS 
©labet fom ©orger. &an bebt agtet og elffet af ^refteffabet 
og oifinof ogfaa af $?enigbeben. 43 tbeologiffe tabibater 
bleue af fyam orbinerebe og anfatte i ©tiftet. * 

23lanbt &cerup§ DJtebarbeibere t £erren§ Singaarb mile 
m ei glemme 1) ^roojl 2Jtogifier £> i ber if ©telling. £an 
oar fabt i grebriffkb 13be $ebr. 1685. ©a ban oar 5 5lar, 
mifiebe ban fm gaber, og neb grebrifjiabS 23ranb 1699 tabte 
ban? 2ftober, fyvab fym eiebe. $eb „gobt $olf3£je(p" fortfatte 
ban fin ©folegang, bteo bimitteret fra S&rifHaniaS ©fole 
1705, bleo fiben Soerer oeb famme, 1717 $elbtpreft og 15be 
9coobr. 1720 ©ognepreft i Slrenbal efter $. Srindj. 1724 Met) 
ban oatgt til $rot>ft i 9tebene8, „f)Mtfei ©mbebe ban til ©ub§ 
2$re og fine f jere 2J?ebbrabre3 fforfte ^ornaielfe bar continueret 
i noefien 32 to." (Efter at bat»e mrfet meb $eljtgnelfe i 2lren= 
bal§ ^enigbeb i 36 2lar, „benfoo ban rolig og gubtjengioen 
23be ©eptbr. 1756 i en 2Itber af 71 Star. £an§ (Sftermanb 
fom $roojl, £>an§ ©peilberg, rofer bam meget i ben fiigtale, 
ban boibt ooer fyam, og Ottrer blanbt 5lnbet: „$or be gobe, 
gubfrogtige og angergitme ©jele oar &an en treflcfulb Sarna* 

1 ©erimob bettog Jjctn fjelben i SonfiftorietS gorfjanblinger, t)bori Ijan 
IjinbrebeS belS titi SSifitatfet, beia oeb ©tjgbom. ©agerne, font for* 
IjanblebeS, oare fccrre enb tilforn, og et fjelben oar ber ingcit Soger, 
©e flefte attgif ©greffaber, ber lefteS, forbi ben ene (SgtefceHe oar remt 
eHer reift fin SSei. Serimob bteoe anbre Soger beljanblebe meb ftor 
SSibtloftigljeb og alffenS gormoliteter, ba sparteine nu lob mebe for 
fig ocb 5)Jrofurotorer, ber ei lobe mangle pact bitre Orb og lange 
Snblceg, fom f. ®j. i ©agerne mob SBIorfj i ©ognbal og Sobicfcn paa 
Stjoet. 6. Seganger. MrempS gamilic. 351 

6a8, for be Dnbe og Ugubcligc en Ivmenbe og torbnenbe Sooner* 
qe<S. 3 f lt *8 e * #u8 eat ban Torn ben gubfttjgtige Jofua. 
tenner og Jrenber fanbt t bam en rebelig ^atbanael." l 3 e " 
(Srftoering af 31te Secbr. 1745 ptrer Sijfop ftcerup: „Stelling 
er 60 Star, i jtt Smbebe 25, aaroaagen, rebelig, tro, flittig, 
nibfjet og eremplanff ^reftemanb". 2) (srif Seganger, 3« s 
beliacrer. £an ev en ^rcjhfen fva $iig i Sogn, bleo bimttrc* 
ret fra ©ergenS ©fole, war perfonel ftapellan i Snbmfen fra 
1697 — 1709, t>a (jan bleu @ognepre{i i 9£afle i ©cetetSbalen. 
$eb fin Slnfomfl til bctre afftbeS $jelbfalb fanbt ban fun et 
$ar 2tab t fjoert ©ogn, fom funbe loefe i S3og, boorfor 211* 
muen et heller mebbragte ^fatmebeger i ilirferne. £an tog ftg 
meb megen ;soer nf 2llmuen§ UnberoiSning og gao felt» be 
2(£lbjte UnbermSning i at loefe. (Sfter Sagnet bat>be ban i ben 
Slnlcbning mangen Stamp at beftaa meb $anben, inbtil bet t\U 
ftbft InffebeS (jam at mane foam inb t et Xrce, fom man (cenge 
efter fremoifte. 23cb et galb meb en #efi fif tjan fa a jtor 
3fabe i fin 9ltm, at ban fiben maatte gaa til fine Mnnejer, 
af tyoWfo 33nfle ligger 4 2HU fra $rejtegaarben. 1715 bleu 
ban forflpttet til Xoroejiab, boor ban hetut fom $roofi og 3u= 
belkxrer 30te 2)ec6r 1751. 

taup erflaerer 13be 3uli 1748, at @rif Seganger bar 
uaeret ©ognepreft i 46 2lar, er nu 80 Star gammef, $rcfi meb 
al gubelig Diibfjerbeb, utrctttelig ftittig og cf)rifieligt Seonet. 2 

3 2laret 1712, ben 9be tWai, bavbi toup egtet £an§ 
$agerup§ (Snfe, £efene S a trine Srincfj, Matter af Sogne- 
preften til St. ^ifolat Strfe, ben befjenbte 3 ear Srincf), og 
febt i Bonbon 28be SWai- 1693 f 5te 2Rai 1761. 9Web fjenbe 
leoebe ban „et fomoieligt (Sgteffab i 39 Star". 3)erc§ 53om 
oare: •dans sperfonalia, ber opIoefteS Peb f)au§ Sorbeferb 30te ©eptbr 1756. 
— §oti oar meb at ftifte £ofpitnlet i Strenbat, fjportil f)an fTfjenfebe 
200 Dtbtr. £an operfatte fro £gbff 5DZng. ©cfjarfeS: en aabnet ©am* 
PtttigOebSbog cm ben pripate ©oinmunion fan antageS i Scebsfalb, 
St.ffatm 1630, 8. SBormd Sej. 2, 422. 

SoerupS Sopibog, 2kHe og ^orpeftabS S'albebeger, SrefdjomS 3ubeflce= 
rev 260, Slop. Sour. 26, 27. 352 2Kenigf)eb$=£it>et. 

1) £an§ 3afob ftcerup, bobt 1717 ben 9bc 3uli. 
£an babe fom 23n= og Oiaabfhtffrioer i (£fmfiian§fanb. 2) 21 m= 
brofia, tiebt 1726 ben lite Dctbr., f 1790 ben 21be9coobr., 
gift meb ^ufHt^raab og @eneral=£olbforpagter ©oren S3rind> i 
(£r;rijttan3fanb (f. 1722 f 8be ^anuar 1791), 3) £)enne§ 
Soillingfojler 3i>arica, ajf* meb ^ujtitSraab og Gagmanb paa 
Slgbeftben %atob 2£einroicf). 

$oruben ooennceonte 3 23om t;aobe be 2 2)otre, ber begge 
I)ebte Otogrete, boorafben ene bleo bobt 1714 ben 24beSeptbr., 
ben anben 1728 ben 7be gebr. S)c heht begge fom Sent. ' 

9caar oi nu fafie et Slif tilbage paa (Eln'ifitan3fanb§ ©tift 
t be 18 2lar, ftcerup oar famme§ SBiflop, erfare oi, at $refte* 
ftanben, paa nogle faa Unbtagetfer, fjar leoet og [cert upaafla* 
geligt. 2)et famme gfalbt ogfaa om 2)egnene og ©folebolberne 
i 5llminbeligbeb, ffjont bet ei fjelben fynbte, at SDcgncne bleoe 
tittalte, ifcer for 2)ruffen(!ab og Dpfcetftgbeb mob bere§ $ore* 
fatte, i tjoifen ftbfte Doertroebelfe ogfaa ftapeflanerne {Utnbom 
gjorbe ftg ffolbige. 3 2ftenigr;eberne ftmeS Stoet i SUminbelig* 
fceb at Ijaoe oceret ffiffeligt, om og ©eberne oare raa, og man 
i(>aa $cebrene3 93i§ oeb oi§fe 2lnlebninger og £iber braf ftg en 
9iu§. OJieji flage§ ber ooer UngbommenS og be $iilitcere§ 
^rcenfelfe af bet 6te 23ub. Slirfen fogte oet at ooeme om 2fte= 
nigt;eben8 tafyeb oeb ftirfen§ £>ifciplin; men benne bteo mere 
og mere anfeet for en oancerenbe ©traf, fom man oeb 5Jnfog* 
ninger til $ongen om £>i§penfation, oeb $enge og oeb at gaa 
i ftongenS £jenejre (ftooroeb man fritoge§ for ^irfebifap(inen) 
fagte at unbbrage ftg. Dftellem ^reficrne og Dftenigljeberne 
fr;ne§ $orr;o{bet t htt #ele at ^at»e oceret gobt, jljont ber ftun* 
bom forc8 ^lage, ifcer ooer $rangoiliigbeb meb #enfttu tit at 
ofre og til $rejterne§ 93eforbring til 2Innererne. ©aaiebcS fla= 
gcbe 23a§balle, ©ognepreft i DbberneS, ooer, at fyan ei funbe 
fomme til Slnnejeme, paa ©runb af at SSonberne ei oilbe brobe Dm Snar Sriticfjg Slcegr, fe ©jeSfingS Subellcercre III, 293—396. £an8 
§agerup, f. 1686, oar Prober til 2^rotib[;jem8 SBiffop ©ilcr. §nn 
Ijaobe egtet § el en a ©rtndj 3bte Stuguft 1710, men bobc nf speften 
i Sjebentyatm lObe Octbr 1711. A-oLicnic of RirPefnlget. 353 

Sneocien til fiirfcn. %\l Oiumobr, ©ogneprei? i GSiogrw 
bat, ffrco Bifpen, nt bt>i§ Sllmucn gjer iDiobftanb mob Sft)b8 
og 9iattebolb, bar ban at flagc tit 2lmtmanben. #uf8, ©og= 
neprcjl i Omlib, t'lagebc 1743 ooer 3Umuen§ ©etoraabigbeb 
og Senbrcegtigoeb meb at bctale bam lienbc. ©amme 3lar 
tiljfret) SBifpen SBeboerne paa -Surereen og minbcr bem om bcreS 
$ltgt at ofre til bcreS Sognepreft $rabl og ffybfe bam; men 
ba bet ei bjalp, maattc ban flage til ftongen. Om SllmucnS 
^orpligtrife til at bngge og oebligebolbe et £errefammer, en 
©orgfhie og en Stalb opfom ber ei fjelben ©trib. 1735 til* 
ffvco Sifijcn ftrarop, ©ognepreft i -panlanb, at bet war bam 
ufjert „at fovnemme bang ttanartige Sognefolf3 Uoilligbeb og 
Cnbffab oa, bere§ SDtobffanb i at otflc fontribuere til ben for- 
falbne $refiegaarb§ Signing.* 1737 flagebe 9i age I, ©ognc* 
prejt i ©fjolb, til ©tatbolberen otter, at ban§ 9ttmue ifiebetfor 
£errefammer anoifte bam en Dtegfiue og for 23orgftue en Sabe, 
Unbcr 25be Dctbr. 1737 inbgao 9tyfplfe ©fattebenber tilftongen 
$lage „o»cr ben utaalelige ©marttenbe, fom en 3)cl $rejter 
forbre og falbe Oiebcgerb." 6tift3befaltng§manben og 53ifpen, 
til bm3 (Srfloering ftlagen fenbte§, oplpfe Ubt gebr. 1738, at 
Dtebegerben, ber er foaret lige fra 9teformation§tiben, er ftobfee* 
fiet Deb fongclige 23reoe og ©eifr(igbcben3 ^rioilegier og foare§ 
til ftongen, Sftrfen og $reften. 3)e bemcerfe ogfaa, at en af 
Unberffrioeme, $bi lip 9c e§ fern, er befjenbt for et nroligt 
£ot>eb, ber opbibfer SKnuten. ©amme Star mebbeler 9t ongen 
Otcfolution „paa 53enberne§ ugrunbebe Ullage otter ben Dfebegerb, 
Dft= og ©mertienbe, fom ^reflerne fra 2hilb§ %\b forbre, og 
fom ftongen ftabfoefter". 

T>c fargelige ftelger af, at ^rebrif IV battbe folgt be norjfe 
ftirfer, trifle fig fnart, ibet $irfen§ ©fooe og anbre ^perligbeber 
frafolgteS, og $irferne forfalbt. 31llerebe fhar, efter fin Siltroe* 
belfe til ©tiftet t'iagebe, fom tti batte feet, 53ifpen ooer, „at ber 
er en bebrtmelig Sraftfcclbigbcb oeb ^irferne, ftben be bleoe 
folgte". 35ifpen tog fig ogfaa meb ^vn af benne ©ag. (£n 
af ban§ ferfre (SmbebSejpebitioner oar en Ohmbffrittclfe til ©eifi« 
ligbeben, boori ban paalagger $refrcrne mcb 4 96lb|ic at tagc 
©fjan oner ftirferne og bcre§ Omamenter, ba ber flagcS otter, 

23 354 ©tiftete spreftcr. 

at ftjoberae labe bcm forfalbe. Unber lite Septbr. 1732 t\U 
ffreo <3tift3befaltng§manben og Sifpen ^roofter og QJrefter, at 
flirfeeierne baoe at ferge for 23rob og Sin, ba cftcr Sifpen3 
Mage Sin og Srob ofte mangier, etler er utilfiraeffeligt, ctlcr 
gammett og beberoet, etler tappet paa og af Srcenbeoin§anfere. 
SDct falgenbe Star (22be 2Ipril 1735) til(fret> Sifpen ftongen 
om ben miSlige 2ftaabc, boorpaa ftirfegofcfet bebanble§, at ber 
fjerffer Strib melletn ftirfefjebeme og Sllmuen om gamle Jobber* 
og 3etnfjeb(er o. m. blanbt $irfen§ 3 nuen tarium, fom ftjeberne 
oitle tilegne ftg, men 21lmuen ei oil mifre, og at Srob og Sin 
i tilfiraffelig OKoengbe ofte faone§. 3 ghuibffrtoelfe (af 6te2Mart8 
1739) paaloeggeS ^refterne fra ^raebifefrolen at aboare tfirfeei* 
erne og 2l(muen om forfoarlig at oeblige^otbe ^irferne meb Or= 
namenter og $irfegaarbe, og at ^irferne i ©fjoberne referoere§ 
bere§ 6fooe og Sanbjlolb af bortfolgte 3ovber." 

#oab ©ttftetS ^refier angaar, ottrebe ^cerup i fin ^nbbe* 
Mining til Slongen 18be Iftoobr. 1740, at meb Unbtagelfe af 
(Sfjriftian 93locf) og %m% £atfe fan jeg taffe ©ub for najicn 
alle be oorige 8tifiet§ ^refter, fom gjore (Soange(ifier§ ©jer* 
ntnger og bere§ Sjenefie rebetig, \a faaoibt jeg bibinbtit fjaoer 
funnet erfare om bem, ere gobe £jorben§ Srempler. 3^« nt) ^ 
bi§fe finbe§ befpnberlig 6 faabanne i .§>erren Icerbe, ejem* 
Olartffe og labile DJfcenb, fom funbe oeb @ub§ ■Jlaabt 
befloebe be bebfte og bebre Sarefceber i ©ub§ ftirfe, nemlig 1) 
Sector og ©ognepreft tit £boet§ ^irfe Wlaa,. &laubiu§ So* 
biefen, 1 2) 6tift§prooj?en og Sognepreften tit Sf)rifiian§fanb3 
3)omfirfe, 2flag. 3en8 ®&riftian 6pibberg; 2 3)£r.2)ibrif 
6 telling, ^roofl og Sognepreft i Slrenbal; 3 4) 2fticrjael 3 fin Setcenfmng om SirfcnS ©ifciplin of 27be §ebr. omtaler Ijan 
ogfaa 2flag. £. Sobiefen fom en Icerb og nibfjer SKanb, fom bog fiben 
foraarfagebe S5tfpen megen ©rcemmelfe, fom oi fjaoe feet. £an fulgte 
Sttagifter (ElaiiS Urfin fom Sector og ©ognepreft t £b>et fra 1720 til 
fin ©0b 14be ©eptbr 1751. 

©pibberg. £an er febt 1681, men fra 1721-1759 ©tiftsprouft iSgtti 
ftianSfanb og fra 1759-62 S3iffop i etjriftianSfanbS ©rift. 
Om [jam fe ©ibe 350. ftterc nf ©ttftefS ^rcftcr. 355 

$prbolm, Sogneptejl til SBonfe ^wfteEalb baa Sifter; 1 5) 
£>r. Q} e tcr #orfter, Sognepreji til ©jtrerifoer; 2 6) Seren 
2)umetiu3, ©ognepreft til etlibetftalb, Defter 2Rolanb. 8 ftcr* 
uben biSfe G omtalet ftaerup Q3rouft (SlauS SBintber, Sog* 
nepveu 1 Staoanger, fom „en fanb og opbtjggelig, retjtnbig og 
jfiffelig £etren8 Jjener, bet raeb flcrc beSKge $refrer i Stiftet 
libe meget onbt af bet ©lag§ ^eie og lane Jil^arere, fom paa* 
jraa uben gowabenrjeb at gaa abfltlte fraSlnbre i iPienigbeben 
prioatim til 2llter8 paa crtraorbinocrc $)age og £iber, ja faa 
gobt fom bertil opmaner og befpotter |>erren8 ©enbebub, forbt 
be ei mob bete§ Sammttigbeb og Dort Slirferitual ml famtrjffe 
bet, ja tor Del baabe munbtlig og ffnftlig true baabc mig og 
bem meb $roce3 og Jllagemaal." 23lanbt StiftetS ^rejier hex 
m' ei glemme ftnut Seem, ©ognepreft paa 2lugDalb8ne8 fra 
1735—52, ber tjaDbe Doeret SDiiSftonair i ^tnmarfen og er$or= 
fatter til flcrc SSerfer. 4 

1 3R. Stjrbotm er fobt 8be Sunt 1691, bleb SapcIIan i Sdngbat 1721, 
©ognepreft i SBanfe 1725, ^robft paa Sifter 1742, Sonfiftorialraab 1762, 
bebc 1767. £an bar ibrig fom ^JSreft, btjgtig fom ^robft og en biben= 
jfabelig SJfanb, ber ftjSlebe meb 9torge8 Sirfcrnftorie. £an efterlob et 
2)tanuffript, fom enbtm finbeS i 9lff?rifter unbcr Sitel Diptycha episcopo- 
rum Stavangriensium & Christiansandiensium ad annum MDCCXXXIII. 
©11 StffTrift bleb af Scerup fenbt Sirfeljiftoriferen Srif ^ontoppiban, 
(tljeot. £ib$ff. VI, 58). ftcerup fatber Ijam „en tab, belbegaoet, ret= 
finbig og i @ub$ #u8 ret opbtiggelig SRanb." 

2 speber £orfter er febt i etjriftiania lite Sum 1684, tog Sltteftat* 1705, 
bleb ftapellan i SeSfe, 1715 ©fibSpreft og beltog i SorbenffjolbS Samp i 
S>i>netilen, og bar fra 1717 tit fin ©eb 30te SttartS 1745 ©ognepreft i 
©jereftab, fybormeb 9ti§oer og ©enbeteb i>a bare forenebe. St'cernp gab 
Imm 1738 bet ©tubSmaal: „en bet og fotib loerb SOtaub, fom ferer et 
ejcmplariff Sebnet, ja en ret nibfjer S0?anb for ©ubS 2Gre, fom meri= 
tercbe et bebre og fterre Salb." 

3 ©aren Olfen 2)umetiu8 er fobt i Sornebt) paa ©joeHanb, Ijboraf fjan 
antog Silnabnet ®umetiu$, bteb 5te Dctbr. 1707 £arer beb (£[;viftinnS- 
fanb$ Satinffole, 5 Star febnere ^atcc^et ub £olmen$ Sirfe i Sjabeiu 
Imbn og 8be 2Rai 1726 ©ognepreft i SBcftre 9)Jolanb, l)bor Imn bsbt 
4be 9)tai 1741. Scerup falbte I) am "en tcerb og nibfjer 9)lanb." Dm 
Imm og IjanS £uftrn @. 331 

4 Sunt £eem bar en ^reftefen fra ©onbmor. §an er fobt 1697, bleb 
©tubcnt 1713, g»i8ponair i ^orfanger 1725, ©ognepreft i Sllten 1728, 

23* 356 Sitfen 1733—51. 

23iffop ftcerup bar gorfattcr tit felgenbe ©frifter: 

1) Sn SMSputatS de decimis Ebrseorum, trt)ft Hafnise 1707 i 4to, 
t)bilfen ljnn tjolbt 1706 fom StlnmnuS i 93ortf}8 Sollegium. 

2) <3ergebcr§ ober ©eneratabmiral © tjlbenUb e$ 5)©b 1719 (af= 
tctjtt i ben luielanbffe ^oefifamlig, 14be 25inb). 

3 18 9Iar (fra 1733—51) ferte Jloerup 23ifpefiat>en i ben 
norffe ftirfe, og moerfelige ere biSfc Star i ftirfenSSIarbager, tf)i 
albrig r;ar bet f)erffet faa tfor Sirffom&eb fra ftirfeftnrelfen? 
<5ibe og albrig ere faa mange $orbebringer og $oranbringer 
bletme paabubnc, fom i bette £ib§rum. ^rebrif IV bete I2te 
Dctbr. 1730 og cfrerfutgte§ af ©annen (Er^riftian VI, bet 
felo oar ^ictiji faaoelfom t)an§ meget formaaenbe bcrjlefnge 
Dronning. $ieti§men, fom unber $rebrif IV r)aobe bannet en 
gatmlig -Dioboegt mob ben forrige fiit>e Drtrjoborj, fom nu til 
ftoret. £>en famlebe, tog ofte $eit af iDftblerne og fom ei fjel* 
ben tit at fremme jufi M, ben oilbe mobarbeibe. Sranbenbe 
3t)cr er ei nof til at reformere. 2)er ffal ogfaa Dmtanfe, ^jenb= 
jTab til $orf)o(bene og praftiff $orfranb til, naar man flat 
wente oarige $orbebringer. 3)i§fe Sgenffaber farmebe§ mftnof ei 
t)o§ en 23iffop £er§leb, en 3«er O^ofenfr anb§ ogen©ram, 
og boor $ongen lob bem fomme til ©rrjret, gif bet gobt; men 
bi§fe bleoe fortroengte af iorige ^ietifter, bianbt fytiilfe .§>ofpra?= 
bifant 3of)anne§ SartyolomaeuS Slubme fpiflebe en tngtig Otolle 
og f)at>be megen ^nfrftykelfe paa ben ufetoftambige ^onge. l 

paa 2tugbolbSne§ 1734. 1752 blet) t)an Scerer for bet lappiffe <Semi= 
iiarium i StjroubOiem, fjbor tjan bebe 1774. 3 1746 flreb 93iffop f ce= 
nip til Seem og amnobebe fjam om at fenbe fig en Deb StugbalbSneS 
SirfeS Sfteftanration funbet ?tntiqbitet af $oj, 6 $b. bcegtig, mcb 
gamle Sarafterer paa, for at fyan fetb funbe unberfege, om ben bar 
bcerb at nebfenbe, fjbis if f e bilbe l)an inbfcette ben i fit libet 3J 
fee u in bianbt be anbre 9lugbaIbSne8e8 Dtariteter. „gii:ber mail ogfaa 
nogle urnas C;ele, ba lab mig bem ntjbe." §art anffebe ogfaa at fe 
IjanS lappifle ©rammatif og Gejifon og 53ef!ribclfc ober g-inmarfen, 
inben be nebfenbteS til 9Jft8fion8roHegiet, ba I;an gjcrne bilbe refom= 
manberc bet. £an8 ©rammatif bleb trt;ft 1748, IjanS 93effribelfe ober 
ginmartenS Sapper 1767 og [;an8 Sejicon 1768. Dm (jam £ammonb§ 
2Ki8fion8f)iftorie 847—851, (SjelfingS SubeUcerere n, 2, 137. (Erlanbfen 
©ciftligfjcben i SromSo 7 og SfcrjerupS lit. Sej. 
1 93lul)inc er fobt i Sonbern 1681 og t>obc 1753. f>an rofeS af Poller ftirfen 1733—51. 357 

(Sftcr 5Mubme3 Waab oprettebe§, fom far omtalt, lflc October 
1737 en fceregen Seftnrelfe for $irfen unber 9tami af ©ene* 
ral^trfc^nfpeftionS^ollegiet, 1 ber oar itonbetS 23i= 
fpcr ooerorbnet og ftob umibbelbar unber ftongen. 2fteb Unb= 
lagclfc af ©jceflanbS Sijfop, $eber £er3leb, fom man eitiel 
funbe unbgaa at tage meb, beftob bet af 33lubme og f)an§ 
2tanb8fr«nber, ber oeb enfmer Seiligbcb onerftemte ben cneftaa* 
enbe Sijfop. 2 Set havU ifoer i Segpnbelfen megen ^nbftnbclfe 
faa&et meb $orf(ag til allc geiftlige Gmbeber§ SBefcettelfe fom 
neb fierc gatmlige 2lnorbninger, ifcer til at fremme UngbommenS 
cbrifleligc UnbermSning. llniuerfttetet, fom efter ben jlore 3lbe* 
branb 172S t ftere Star fun bat>be en tbeotogiff $rofe§for, fif unber 
ben bpgtige 3oet Orofenfranbg ©tprelfe bpgtige Sarere i 2Karcu§ 
JBalbife (t 1750), en oocrorbentlig Iccrb og mangefibig ban* 
net SDtanb, ber oirfebe meb SSelftgnclfc t ^orening meb ben 
fromme 3«ftnia§ QteufS og benflittige (Srtf ^ontoppiban. 
2)et l#rbc Sfoleoaefen blco forbebret efter ftaab af ben Unbc 
©ram, efterat bit neb Oxefcrtpter af 13be og 26be 3«ni 1732 
oar paalagt famtlige SBifper at inbfomme meb bcre§ ftorme* 
ninger om, boab ber funbe gjare§ til Sfo(en§ Dpfomft, og 23e* 
moerfningcr om be Tangier, be banbe obferoeret. 3 1735ubfom 
en ftreng Zabbat^fovotbning, ber bet) 2llle unber ©traf afQ3aber 
at fagc ftirfen bocr oanbag og Apelligbag baabe til $atme8fe 
og Slftcnfang. 

Jorat forberligc ben ^u&elfeft, fom ben lutberffe ^irfe 
feirebe 30tc og 31tc October 1736, paabeb Sbrtjiian VI neb 

i SDtnemofijne 4, 272, Ooor en fort Dberfigt af fjanS Sennet mebbetes 
tiOiflemeb en Eel 23reoe tit [jam fra (Stjriftian VI. 

■ Dm famine •'pet id eg II, 80. ©amttbig bebt ©jceQanbS SBiftop Sljriften 
SBorm, Ber fulgteS af sjJebcc £er«lcb, 93ifp i 3lfer«r;u8. SoflegietS 
iilief Dar SongenS hoitbetrocoe 3Jlinifter, Soljan Subbig •volftein, og 
ct oirffomt 2Keblem Suriftcn StatSraab SCubreaS £et)er, fom bog alle= 
rebe bebe 1739. 

2 #erdleb8 3nbberetning om Sirfeinfp. nottcgict 1747 i aKeHerS theoi. 
BIBL V, 146. 

1 grugten af benne SommiSfiou, fom 1738 beftob af DtofenEranbS, ©rant 
og SSiffop f?er$Ie6 ( bar ©folefororbningen af L7be 2lpril 1739, Obot 
SMobermaaletS 9iet erfjenbteS. Speterfen, tit. £tft. 4, 101. 35S ftirfen 1733—51. 

govorbning of ISbe^anuar f. % ^nbferelfen of UngbommenS 
(Xonfirmation cftcr foregaaenbe UnberoiSning af QJrcfternc. l 
<5om ftalge af (£onfirmationen§ 3 n &fa re tf c war SRcfcriptct af 
22be Sluguff 1738, ber paabab 53rugen af (S. $ontoppiban§ 
$orf(artng i allt <5foler, og ben i flere £enfeenber fortrinlige 
^ororbning af 23be 3anuar 1739 om ©folen paa Sanbct i 
Diorge og ^njtrur. f or Cocrerne. Sit at fremme Ungbommens 
UnbcrmSning ubfom ogfaa Orefcriptet af lfie $cat 1739, ber 
opfwnebe paa Sanbct og i be fleffe ©net $ro=, £o(t>* og Ugc* 
prcebtfenerne, mebcn? ^atecf)ifaiionen meb tlngbommen i bere§ 
<5tzb inbffjerpebe§. 

Witt ben Ubct fotberebte @fote(ot>, ber fom 100 Star for* 
tiblig, oar Sltmuen paa flere ©teber faa mi§forneiet og £in= 
bringerne og SOIobftanben faa ftert at ben b(et> fufpenberet t»eb 
$lacat af 5te2M 1741, bnoroeb bet ot>erbroge§ rjnert $refregje(b 
paa bcbfift 'Dkabe at orbne fit 6foleocefen. 3 be 2 r)en(ebne 
Slarfmnbreber t)at»be $trfen forbret af fin ^refrefranb, at ben 
jfulbe fwoe ftn ^ooebopmaerffom&eb benoenbt paa, at proebife 
Drbet purt og rent, rigtig abminifhere 6aframenterne, og for* 
foare ben lutfyerffe Scere mob ^aptfter, Oteformerte og at t»rang 
Scere. 3 ^ en pietijitffe Jib iagbe§ minbre $egt paa Drtbo* 
bojien og ben tutfoerfle 8oere§ $rcebifen i ^irferne, men mere 

1 Subelfeften anorbnebe§ beb Sftefcript af 21bc Sufi 1736. @otn Ser= 
ter neb Subelfeften anovbuebeS til groprcebifen Sot;. 8, 31. 32. £oi- 
meSfe 2 Sren. 34, 33. 34. 9Kibbag§prcebifen dsf. 42, 16. 3lftenfang§= 
pvcebtfen 2 Sim. 2, 19—21. gorat funne forEterlige geften neb 5>oc= 
torbtSputatfer ubucebnteS ©jcellanbS S3 iff op (Sljriften SBortn beb fongelig 
patent af 3bie Stuguft 1736 til Sector ttjeol., forat ban fnnbe creetc 
Slnbre, ha i 41 Star in gen ®octorfreation Ejabbefunbet@teb. ©n fongelig 
Snbbrjbelfe ffebe i September til ©aumarfS og Gorges S3ifpcr, ©tift8= 
probfter o. g.-, men enten uu SSarfeltiben bar for fort cHer ben bonctte 
Slmbttton i SXftagenbe, ber melbte fig fun 2. gorat raabe en @Idg§ 
93 ob paa benne SJiaugel bar bet bel, at Son gen 29be Octbr 1736 ui>= 
ncebnre 4 af S'jebenfjabnS ©ogneprefter til Gonfiftorialraabcr. Git af 
bem bar Siorbmanben 9tiel8 ©orpf), ber bleb §er8leb8 Gftermaub font 
23tfp i 3Ifer8lju6. Grif ^ontoppiban forfyerligebe geften neb llbgibclfe 
af fit ©frift Everriculum fermenti veteris. £)m ©onfirmattOTienS 3nb= 
forelfc fe SJhietnof&ne 4, 215—272. sjJebev §erSleb3 Gntbebsffribelfcr 
og ficbuct of 91. gabe, tbeol. £ib8ff\ VIII, 1. San. S3ibl. lfter ©tiicf. fiirfen 1733—51. 359 

paa UngbommenS og SjenefretpenbetS UnberoiSning oeb ft ate* 
dnfarion 03 paa ben prioate Sjelepleie. ^rcftcrne tilbolbtcS oeb 
ftatccbifattoner, Doerborelfe i £nfene at eonttoHere ben djrijfclige 
Shinbffab og duiftelige Ceoefoet i boer enfclt gfamilie. T>cnnc 
6lag8 fpcctelle Sjelepleie oar imiblertib faf tiff uooerfommelig i 
et faa ubftraft og ttmbtbefolfet Sanb fom Storge, boor ^refrer* 
ne3 lib beSuben beggnbte at optage§ oeb be t)erb§Iigc ft-orret* 
ninger, fom Staten paalagbe bem oeb 3nbmttering§Dcefenet, 
©fatteocefenet 0. m. 1 SDcan maatte bcrfor forge forat forage 
fittwrftonbett, fcoilfet ogfaa jlebe neb, at i 1742 en T>d fiarre 
$rejlcfalb beorbrebeS bclte, nog(c refibercnbe Stapetlanier optet* 
ttbt% og nogle SVatedietcr anfatteS, men bere§ Sal oar for&otbSoi? 
faa, boortil fom, at 911mucn i 2llminbeligbeb oar miSfornotct 
meb 2Mingen, naar famine mebforte forogebe Ubgifter. 2Seb 
Diefcript at lfte 2lpril 1740 befalebe§, at be faa ^raebenbefalb, 
ber enbnu oare [conebe tit at lonne Saerere oeb be latinffe 
<2f'o(er, jhilbc blioe egne ©ognefalb. Den $rir)eb og Dpocef* 
felfe, fom oeb $ieti§men fremfa(bte§, mebforte paa flere ©teber 
ogfaa i ben banff^norffe ftirfe faa befttg ©trib meliem be gamle 
ortbobovc $tejler og ^ietijierne, baabe bem fom oare $rcfter 
og Scegfolf, fom fremftobe t gorfamlingetne fom $roebifanter, 
at oeb gororbning of 7be Octbr. 1733 ci blot at Sfjelben og 
Carmen paa ^rcebifeftolen ifar mob $icttfier forbobeS, men 
ber paalagbeS (26be iftoobr. 1737) 23tfperne, at forbpbe alle 
Gontraoerfer om Oteligionen, og forefomme afle 9teligion§jtri* 
bigbeber. 2 2) a bette ei bjalp, maatte 5tongen nbjrebe ben be* 
fjenbte ftororbning om gubetige ftorfamlinger a f i3be ^anuar 
1741, fom i oor Sib fjar oceret faa omtoijret og enbelig bteo 
opbocoet. 2)en 2ben geb. f. 21. bteo bd paalagt be tbeotogiffe 
$rofc3forcr og SanbetS SMfper at inbfenbe til M banffe ftan* 
cellie Slttefkr om be t^eotogiffe SanbibotcrS fiarbom og Seonet 

1 SSeb 3tef. 30te 3>ccbr. 1733 paalagbe? bet SJifperne at forfatte og neb= 
jcubc til £)efonomi= og StommcrcefoQe^ict aartii^e g-ovtegnelfer oDcr ^or>e 
og gobtc i ©tiftet og 19be Sarntar 1740, at sprefteriie ffulbe leuere 
rigtige SKanbtal ooer 3)uiiib[faberne unber ©olimitternc ofo. Serg I, 741. 

2 23erg I, 680. SBeb Sftefc. of 27be Slptil paalagbe? bd Sifperne at f)abe 
flittigt Stitf^n meb, IjDnb Soger ber finbes i Soglabenie. 360 Stirfen 1733—51. 

paa bet SWenigfoeberne funbe forfnneS meb Scerere, ber boerfen 
ere oilbfarenbe i Soerbom etler forargetige i Sit) og Dmgjcengelfe. 

Den $elftgnelfe, fom (£onftrmattonen og flere anbre 3in* 
orbninger mebferte, mobatbeibebe§ paa ben anben €ube oeb be 
iTOgreb, boon Stirfejtnrelfen gjorbe jig ffnlbig. $eb $ororbning 
12te 2ftart3 1735 otlbc man Deb Sober, ©abefiof og lignenbe 
Oftibler toinge golf til at beltage i $irfen§ ©ober, og 2ben Dec. 
1740 bleo bet paalagt Slmtmambene at fate Slnfratt til, at f)ele 
SWemgtjeben blioer tilfiebe i^irfentil^ated;ifationen er tilSrtbe, 
„ba ber blonbt be ©amle af ^tmuen ffal finbeS megen Sanhmbig* 
t)eb", og i ^jobtfoeberne ffal alle Joenbe f omme til $atecf)ifation. 
tfolgen af faaban tfremferb oar, at man fremfalbte £nflert t)o8 
be ©amle og en Sebe til @ub§ Orb og 5€irfc bog ben $ngre, 
fa a (Xforifttan VI fnapt baobe tuffet fine Sine, (6tc Slug. 1746) 
faa oar bet forbi rneb ben fremtoungne -pelligbeb, ber lettebe 
iBeien for ben Setftnb og bet gritcenferi, fominbtog benS^lab^. 1 

De mange goranbrtnger . og *Paabub fremfalbte i Dcorge 
Q)ci§noie og *3trib. Dertil fom, at 2 af 2anbet§ brjgttgfie 33i* 
fper, $eber£er§leb i2lfer§fm§og(£jler£agetup iSfjronb* 
t)\tm, geraabebe i €>trib om 9Ibfolutionen. 3 n &fa rc lf c n of *Pon* 
toppiban§ $orf(aring oafte t)o§ bet gamle orifooboje QJartt faa 
megen tD(i§noie, at en af ben§ -§)O0bing'er, £>agerup§ (Sftermanb, 
Siffop D'canneftab, enbog paa fine Stfttatfer torebe mob ben§ 
Srug og erflaerebe, at ben burbe brambe§. 3 Drammen breoe 
©jenboberne bere§ iloaefen, ifaer 1743 unberSebelfe af en ©tu= 
bent Soren Solle og en ©folclcercr 3orgen $leinou. Da $or* 
matting bleo uben Sirfning, anoenbteS JugtfwS og SanbSfor* 
owning mob bem. 3 ben 2Inlebning ubjtebteS 3Wanbatei af 
5te 9Wort8 1745. 5loaferne fogte ogfaa at ubbrebebereS $ilb* 
farelfer og inbfmuglebe bere§ ftatect)i3me og anbre Soger. 

©amtibtg leb man af t)tn naragtige lKang= og Sitclfgge, 
ber fom en $eji angreb baabe Danmarf og 9?orge. %th at 
pave, men at foneS bleo bet alminbelige Sofen. „9if alle oerb§* 

1 Sit mange sprcebifantet i ben 'Jib fatte bcrcs S,ilt;avere§ £aalmobtglje8 
paa (jaarb $rouc Deb [ange sjjrcebifener, fan man fe af Dlefc. of 23be 
3imi L740, ber forbob unber SWulft af 1 Dtbr. Mogen at prcebife oner 
1 Slime. sft. ^alubon 17:. 1-59. 361 

lige ftorfccngcligbeber, jigct £olbetg, er ber ingen, fom ubi fort 
lib er tilooren, fom Jitler — — $rinbfc8fer falbteS forbum 
3omfrucr, Somfruer pger, men 3omfrutittcl maa ei ffatte^ t 
oor 2Uber!" Dermeb oar forbnnben, tfcer i 23t;erne, jtor Doer* 
baabigr)eb i ftla N bebragr. ©fjegget maattc (do bo3 ^rejieiianben 
oige for ^arutfer, ffjont man i SSegtmbelfen iorebe mob bennc 
franfle SWobe, jaafom mob en IrolbbomS ©nnb." 1 

gremragenbe blanbt £iben8 ©eifilige oare tfcer 1) Jrjrenbercn 
$eber £er8leb (f. 25be 3Kart8 1689), en af be bggtigjie 
SBifper, fom Sftorben bar fojrret, beromt for fin benrioenbe SSel* 
talenbeb, magelafe ^rbcibfombcb og fjclbne abminijiratioe ©aoer. 
Van beflcebte 9lfcrtju8 23tfpejlol fra 1731-1737 og 6joellanb8 
fra 1737 til ftn 3>ob 4be 9lpril 1757. 2 2) (Srif $ontoppiban, 
fobt i 2larbu3 1678, en mangefibig bannet, bngtig og ualmin* 
belig flittig 2Jcanb, ber fra 1748—1755 oar 23iflop i 23crgcn. 3 

XIV. 

Jiasnuis JTafubttii. 4 
1751—59. 

Span oar fobt ben 26be ^ebruar 1702 i Sr)rijiiania. £an§ 
$aber oar Sfroebbermefler ivrebrif $aluban, og &an§ Sftober 
bebte 2lnna 3atob8batter 6cf)jor. $ra (EbrifiicmiaS latinffe 
(stole bleo ban bimitteret 1720 til $jobenbaon3 Unioerfitet og 
10 Star febnere (3bie 2Kart8 1.730) bleo ban 2ben3Mafon eflet 
2;oto*$rcebifen8 >Jkeii t jin gebebr). 31f Jlong (Sbrifftan VI 
bleo ban 30te S)ecbr. 1740 falbet til ^rooft ooer SDteen og 
©ognepreft i 8tege, boorfra ban 22be WlaxW 1743 bleo for* 
flnttet til (ibrifiiania fom Sognepreji og Stiftsproofh 93eb §re= 

1 §olberg6 Spiftler 383. Dm be fjoit;clebe ©to og be oibe ©jorbffjorter fe 
5. 189. speterfenS Sitljift. 4, 127. 

2 sporf. 3tnd)erfen8 ©©rgeraie, StfoClerS tfjeol. BiMi V, 148, S. gage: 
§er6leb8 ©mbebSflribelfer til StfetjjuS ©tifts ©eiftl. meb Sednet6bejtri= 
oelfe, tbeol. Stboff. VIII, 1: 

:i §an8 ubforltge Slutobtograpfii 3)1 oiler 8 Sib'Sff. for Sirfe og £b,eoI. IV. 
•' >|}ont. Sinn. IV, 255 og *J5aluban8 Gopieboger, 3 goliantet paa »\ig8= 
ardnoet. 362 9i ^aluban 1751—59. 

brif Vte§ 9forwa>re(fe i S&rtfftania 1749 blew ban benaabet meb 
(£onftftorialraab§ taafter. 3bie 3)cbr. 1 75 1 blew foan ubnaewnt til 
93iffop ower (£briflian§fanb§ ©tift og 25be SWartS 1752 bertil 
orbineret af 93iff op £er§leb. £an anfom til (£&rtjltan8fanb ben 
30te 3ud f. 51. 

$irfeuwet war urtber benne 23iffop fom en $o(ge af Dm* 
ffaget i 2ib3alberen§ 2Ianb fwagt. S)en gamle <Strib mellem 
$refteffabet og llmuen om 6fnb§ og Sftatte&otb og om $ir* 
ferne§ $eb(igebolbelfe war cnbnu ei ubfiribt, ha SHmuen paa 
flere (Steber wifte fig wrangwillig, ifcer meb at beforbre ftapella* 
nerne paa bere§ Oieifer til SHnnejerne. $reflerne ware i 5lhnin= 
beligbeb fattige og lebe meget unber en nn ©fat, nemlig 20 
p(£t. af bere§ 3 n °f° m ft er ' ber paalagbeS bem. 2)cange af bem 
faa ftg berfor ei iftanb til at fjobc Srif $ontoppiban§ Slnnaler 
og anbre SSerfer, fom bleoe bem anbefalebe. 

©folewaefenet war paa en OMaabe orbnet unber Stomp, men 
fwne§ at bawe fluret og funbet 2ftobflanb og Uwillie iftebetfor 
Deltagelfe bo§ Sltmuen. 1 55et war lagt unber 2lmtmambene§ 
og $rowfterne§ 23ejtprelfe, og blanbt bem wifte Slmtmanb Sillifcb 
megen 3 0ei * f° r ot faa Sfolewcefenet i ©ang i Stawanger 
2Imt. 2 

5tt binbre htt owerbaanbtagenbe 2?etleri og orbne ^attig- 
wcefenet war ©jenjranb for alminbelig Dpmcevffom&eb. $lere 
planer til fammcS Drbning war allerebe inbfomne unber $ce= 
mp, og web flere $rejter§ 31ibfjerbcb war $attigwcefenct blewet 
orbnet i nogte ^reftegjelbe, men en alminbelig Drbning bin* 

1 9 SKcmb i Stjngbal inbfom faalebeS lObe OctBt. 1753 til ©tiftSBefa? 
UngSmanben og SBifpen meb en Memorial, Imor be flager ober, at 3lmt= 
nianb 3defen og $ rob ft Stirljolm 1742 Babbe Beftemt, at fiber 9Kanb 
ffulbc gibe en Shotting Sorvt cller 6 f? til at tonne Segnen fom DBerffo* 
Icljolbec og en bitto fom Itnberffolefiolber. ©a g-oroelbre felt) Icerc 
bcreS SBorn, cr bet urtebbenbtgt at lonne 2 ©folefiolbcre for nogle ©orn, 
bborfor be anbrage om at 6efcie6 fra benne SBrjrbe. ®e forlange ogfaa 
Mefolntion for, fmab ber ffal gjoreS meb SirfenS Sijfcftumper, og „at 
©cgnen ffal ringe nben ©obtgjuretfe, ba bet Ijorcr tit Bans (Smbebe." 

2 SSeb benne fieitigbeb fortjener 9KarfiHe MiBcrg paa Utftein Softer at 
ncebneS. £nn teftainentcrebc 600 Sftblr. til ct ftaaenbe §oub forat beb= 
ligeliolbc Scclfc ©role i Jflnfblfe. , gattiflooffeiiet. 363 

brebe3 bc{3 Deb 2Hmuen§ Uoilligbeb 03 ©ttibigljeb, „bcr if f e oeb 
ttt gobe bar oittet labe fig bringc til at contvibuerc til bcttc 
gubelige Serf, bel§ oeb Saonet af ct JugtbuS, boor man funbe 
inbfcette be jlerfe og fare Sanbflrggere og (nbe og stfeStefe 
23etlere. M1 3 fin ^nbberetntng til ©encrahfiirfojnfpeftionen t 
Saimar 1753 ntrer ban bianbt 8tnbet: „(£brifiian§fanb er en 
fatttg 33t), i boilfen finbeS fao SBemiblebe. 35 e $fefie ere ufor* 
muenbe og fattigc, og bar jcg iffe i nog en 23 n, boor jeg 
bar oaerer, fitnbet flere $u§ arme og Sctlere enb i 
GbriftianSfanb."- 

3 en (Erffcering af 26be Dctbr. til ©iat&otbet JRanjau 
gjor ©tiftv5befaling§manb Slfetct og 23ifpen opmcerffom paa, at 
be firar oeb bere§ Stnfomjt til Stiftet (1751 og 52) obferoerebe 
ben llorben, at Irogteri og SSetlert enbog af liberlige til T)rif 
forfalbne, fare og fierfe, men labe og boone 9)cenneffer, aileoegne 
fammefteb§ gif i <St>cmg. 23lanbt£inbringerne for gatitgoce* 
fenet§ Drbning anfore§ 1) 2tlmuen§ ^attigbom, ba ben felo 
ofte er tiggeferbig; 2) DJiangel paa 2ugt&u§ tit be Sabe og 
SlrbeibS&uS for tfmnber, fom 9lmtmanb Jillifcr) &ar foreflaact 
oprettet i 6ta»anger. Unber fin 9Sifttat§ baobe SBifpen fam= 
taiet mcb 10 a 12 af SBtjgberneS forftanbigfte fjJlcmb om Diob* 
oenbigbeben af at orbne ©agen, ta man etlerS oilbe ooerftrom* 
me§ af latere og Slnbre. 

T>e forrige 5)age§ ftrenge Jugt begnnbte at oige faaoel i 
#n«lioet fom i 9}ienigf)eb§lioet for en ©eloraabigbeb§aanb t)o§ 
SUmnen og 3)egnene, og en <8(apl)eb§aanb bo§ ^reftemc og 
Slnbre, fom ben gobmobige 23ifp fogtc at mobarbeibe oeb 
fine tDfonita, bottfe ban nceften Ijoert 2kr tilfenbte fine 33robre, 
og booraf bet af lfte ^anuat 1754 ubgjor iffe minbre enb 15 
$oliofiber. 3 

1 ©tiftSbef. Stbler og Siffop ^alubnn§ SrHcEring of 20bc Dcfbr. 

2 1758 til jf ret) 33ifpen SBogtrrjMer §. Sebedjen, fom fyabbt fegt om et 
fiaau af 7—800 Sftblr. for nt nebfectre fig i GtjriftianSfanb. „2 9Jog= 
binbere Ijatje t;er i 93tjen fnop llbfommc." §an bebcr [)am betfor un= 
bcrfege gorfjolbene, „bn GliriftianSfaiib er et fcer pengemaiigtenbe<Steb, 
(jpor man tmrtffclig fan faa 100 Dtbtr. ttHaaitS, om man og tjnobe bet 
bebfte spant at ftifie." 

3 §ouebinbt)oIbet er: at Siben to&er Ijaftig Jom et feilcnbc <3fib, en 364 & ^aluban 1751—59. 

2Si oille mebbele nogleSrcef, fom ere ganffe tib§betegnenbe. 
SBifpen f lager t 1753 ooer, at 9tlmuen fjolber Jlirfeoin af td 
ujlejre <5Iag§, fom man ei uben $oemmelfe fan brtffe, og at 
ber mangier ^atelier og ftalfe til at betjene ©pge, faa man 
bruger gemene ©la 8 og Slnbet, fom finbcg i #ufene, etler man 
mebtager $irfen§ $ar. £an foreflaar, at ber ffat paaloeggeS 
5tirferne at anffaffe ^atelier og Raih til Snge$ 33etjening og 
faa fiore $alfe i J?irferne, at $refien ei befjooer 2 ©ange at 
fnlbe ben, booroeb fyan let fan fomme til at gaa ©n forbi. 

Samtibig bleo lieutenant 3i*ge i S&rtflian8fanb efter fon* 
geltg Drbre begraberct til 3 2ftaaneber at ocere ftmpel OJJuffeter, 
forbi fcan Ijaobe forlooet fig meb en Sobaffpinber Tlmx$ Matter 
og fjaobe erflceret i ©ogneprefi 6pibberg§ og 9lnbrc8 9ten>cerelfe, 
at fyan oar troiooet meb pgen, ffjont Dberjt Cameling, boem 
ban 2 ©ange fmobe fogt om Sillabelfe, fjaobe fraraabet bam 
(Sgteffabet. 

$aa Sifttatfer Ijaobe ban erfaret, at 5llmue§foif paa ftere 
Steber paa ©on* og £eiiigbage fom meb bere§ ftore SSrube* 
fofge til $irfen meb <5tot og Sarm, Srommeflagere og ®pitle= 
moenb til $trfeboren, Imoroeb 2Umuen3 Stnbagt forjtnrre§, ja 
mange Setftnbige pente ubenfor Stirfen til 23rubeferben fommer, 
tUiange lobe ub af ^irfen. .pan paaloegger $refreme at f)emme 
benne Uffif. l 

Jiberne oare trange. 2)en tjaarbe og tangoarige Winter 
1758 ttlligemeb hm fcerbe(e§ bpre Jib foraarfagebe fior 6pge* 
ligfjeb og mange £>ab§falb. ,/^attigbom og 2rang er baabe 
fjer og paa Sanbet paa fine Steber faa fior, fom iffe tilforn 
bar oceret. ©aarbbvugenbe golf foge frenteb i ^obetal for at 
betle." 2 

fltjocnoc 0rn," (jnorfor $refterne maa ocere aaroaagne, beoc og preeoifc 
met) Sllbor. „oratio nou urit, qyando non ardet orator" ofo. SJtouita: 
nt ©fnbSmaal ffal mebbete§ til Utifltyttenbe forat tjinbre ben [tore ltor= 
ocn, fom finber Steb, at ber ei maa UjfeS tit (SgtejTab baabe for og 
efter ©ubStjeneften efter i 2 £irfer \>aa en gang, at ©ubStjcneften ffat 
bcgnnbc Mtoften 10. 

1 ©ammenlign Mcfc. af Sbe 9coobr. 1754 otu Uorocnen i 3)ooninger om 
Sfl&erbagen i ©taoanger Stmt. 

2 93ifpenS 23reo tit Stmtmanb Sitlifd) i ftebr. J 758. sjJrpoftcfamltmi 1754. 365 

3 5lnlebning of ben brtnfle og norffe 5oo3 Otcmfton, boor* 

mcb man i long lib baobe foSlet. bleo bcr paalagt ©eiftlig&e* 
ben ogfaa at inbfommc mcb Semcerfninger og ftorjlag ttl Jor* 
bebringer af ben norffe 2oo§ 2ben 93og. 3 benne 2tnlebning 
bar Sifpcn bolbi en $orfamling meb<5tifte§ Q}roo* 
fter. Unbcv Sbc Jebruar 1754 tnbfenbte ban til ftancelliet, 
„boab i &&riflian§fanb§ ©tift§ ^roofteforfamling angaaenbeSo* 
oen§ 2ben 93og cfter forcgaaenbe Deliberation er oorben an= 
tncetfei og i ^lanen forfattet". 

(Sn 9Wanb, fom foraarfagebe 93ifpen megen Uletligbeb, oar 
ben feloraabige Stubent Sari Due, bcr en Sib baobe tjent 
(om ftrigSmanb, men 1749 oar blcoen Degn i $anfe. £er 
oific ban fig faa ulpbig og opfoetftg mob fin ©ognepreft, 1x)x* 
bolm, at Sijloo ftoerup allercbe baobe anorbnet ^roofteret, t>a 
ban§ ©ognepreft gif t ftorbon for bam, faafom ban baobc 
bebet om gorlabelfe og ubftebt et 9teoer§. ^atmefonbag baobc 
ban uben fin ©ognepreft $rooft SnrbolmS iDiinbe forfomt ®ub§* 
tjeneften oeb ftooebfirfen, faa ^rooften maattc faa en Slnbeh 
til at foveftaa ©angen, og ben paafotgenbe ©f jertborSbag baobe 
ban cnbog oooet fra (Sborborcn at tiltale SRenigbeben og fagt, 
at boab bcr oar talt fra $raebtfefto(en, oar ufanbfeerbigt. Si* 
fpen lob bam berfor fufpenbere, og ha ban ei oilbe Ipftre ©u* 
fpenftonen, fcette unber ^ronjteret. $an fatbt nu oel tilfoie, maattc 
gjore Iprbolm en formelig Slfbtgt, men frafagbe ftg Degnefalbet. 
2)a ban imiblertib felo oilbe foreffrioc Sctingetferne, fatted en 
^roofteret. Unber 23be ©epbr. f. 51. tilffreo (Sari Due 23ifpen 
en SWemorial, boori ban anflagebe fin ©ognepreft. , Sifpen 
inbmelbte nu ©agen til ©eneral^irfe^safpcftionen, fom for* 
(angtc, at Due f?ulbe fenbe fine 23efooeringer om Sptbotm birefte 
til Megiet! 

Jprbolm forefpurgte ftg berpaa, om ban funbe tage til 
2l(ter§ Dcgnen darl Due, fom er bengioen til Salumni, XxceU 
tefjerbcb og llfanbfcerbigbeb, boorpaa SBifpen foarebc, at man 
maa ffjelnc accusatum, convictum &damnatum og, at ban 
lite pendente ei fan afbolbeS fra ©aframent, boori JBrodjman, 
Sarpjoo og ©pener ere enigc. Den nebfatfe $roofteret baobe 
imiblertib bomtDue tit Slffattelfe, men ftonftftoriafretten, boortil 366 S S- SPaluban 1751—59. 

Sagen oar appcllerct, formilbebe £>ommen til offentlig Slfbe* 
belle 09 SKulft. 1 

$a(uban oiftterebe flttttg 03 fparebe ei paa £nrbebret>e. 
3 et #prbebrer> af 27be 3 Q nuar 1755 erfloerer r;an, at fjan 
paa fin SSijttatS fjar funbet retftnbige fioerere, men og efterlabne, 
(joitfc ftbfte trueS meb ftreng Sebanbling. $an omtaler, at fcan 
bar miflet fin £aftru og taffer for be „inblebne foer pat&etijle 
^'ortbolancebreoe," og beber at formaa iDtenigtjeberne til at gioe 
i Meften til GbriftianSfanbS ©fole. 

3 fu ^nrbebreo af 7be ^anuar 1758 gjer t)an opmoerffom 
paa, at £alobelen af ©ttftctS ©ogneprefter ere tetz ftben bang 
Slnfoettelfe. £an taffer ©ub for &an8 ftaabe mob ftg, ffjatit 
ban moerfer, at ^rcefterne aftage. #an enffer 23rabrene ©ub§ 
"Iklftgnelfe og tilfaier: „£>an Icegge 2Iar til (£ber§ 9llber, #el* 
breb og (Sunbljeb til (Sber§ 2lar, baa gioe (Sber Seljtgnelfe og 
^omaielfe i (§ber§ £ufe. £an betmre (Sber oeb ftne fcelltge 
(Sngle fra al gare og ©fabe paa (5ber§ befocerlige Sete og 
Oieifer, in summa, 3 ty^t i bette 5lar faameget gobt af fwn§ 
runbe og milbe £aanb, at 3 tgien neb 2laret8 (Snbe maatte 
agte (Sber i fceiefie IDiaabe forbunbne til at taffe, tone og prife 
faa runbelig gobgjerenbe en ©ub, 9lmen!" 

„3)a m lene i en Sib, ba $erben meb et ffarpfeenbe ©ie 
langt neiere og granbere enb tilforn fer paa be©eiftlige§ ($m* 
bebSferelfe, $orf>olb og Dmgjoengelfe og iffe jlaaner felu, r)oab 
meb Sl|erligl)eb§ Raabz burbe beboeffeS, er btt en Dpforbring 
til ©eiftligljeben meb al Dm|u, glib og $orftgtigf)eb at for* 
rette bere§ (Smbeber. £t>or tager iffe (Sfjriftenbommen 
fjenbeltg af blanbt 08, t;t>or lib en 5lgte I)ar man 
tffe i oore Siber for ©ub§ Drb, bet f)are§ fjefben, 
licet betcenfe§ og minbre efterfege§." 

1 1767 bleb Sari Sue refiberenbe SapeHan i ©ognbat, Ijbor Ijan font i 
©trib meb ©ognepreften §r. grimier. SJifpcn (Sibcmanb) erfjenber 
(1769), at Sue et fatmer Snbftgt i ben ©anbfyeb, font er til ©ubfrtjg= 
tigtjeb, ja cr forlcnet tneb gobtSJicele og fan befyagcltge ©aocr, at bet er 
en fit) ft nt Ijore Imm paa en ^rcebifeftol, men beftager (janS fororgelige 
Ufrebcligljeb og babler l)an5 uforftmrlige og famuittigijebslofe gorljolb 
oeb uantagclig ttngbomS Stntegnetfe til Confirmation. §an bebz efter 
6 SlnrS £>»I)otb i ©ognbal 1773, 48 Star gammel. iPalubon t 1759, bans gamilte. 367 

$eb Dtefctipt of Bte Slprif 1753 bleo $oinc8bal3 $re= 
iiegjelb belt i Bore og 9iebre Soinegbal. ©elingen ffctc cftcr 
Slnfagning of 8ed)ne8 og Aebbe SogttS 2llmue og fom &ooeb* 
gtunb anfarteS, at en ftov -pet ($mne8()eien), tier cr 2 [DZit ooer, 
abffiller gpreftegjelbet og ct befoerlig baabe for SUmue og $rejr. 
ftapellanen $ebet (Stjberg baobe i et ©nefog paa f>eien forfjolet 
fig i ten ©rob, at ban ftrar eftcr bobe of #jernebetcenbelfe 31te 
BRartS 1761. 

Stjfop og tfonfiftorialraab Oi $aluban bobc i (Sbrijri* 
anSfanb 8be Mannar 1759 ftloffen Sh om Stfrenen og bleo 
begraoet 23be Januar. 3 Tin 3nbbetermng om 5\irfe= og %n* 
fpcftion*=ftollegier babler &on8 beromte SanbSmanb $eber #cr8leb 
fammc blanbt onbet for at baoe faaet anfat en ^aluban til 
©ogneprejl i Cibrtfiiania og gioer bam bet SfubSmaal: „en gob 
og oerlig 2)ianb, men ooermaabe ulcerb, paa bet©teb, boor, for 
be mange Separatifier, 2lnabaptijicr og #ernfouter, bebooebe§ 
en crfarcn, flog og forftgtig SWanb, fcrnlfet jeg beoaegeligen er= 
inbrebe om." 1 ©om 33iffop oifte t)an ftg fom en gobmobig og 
tjenftagtig lltanb, ber mente bet gobt og fomoittigbebSfulb op= 
fnlbte fine ^ligter. £>an ubtrnfte ftg ffriftlig meb fiet&eb, men 
oar orbrig og brugte efter Jibens ©eboane mange franffe Drb. 
£an f)aobe Routine i gotreimnger og oar ejpebtt i Q3efoarelfe 
of inbfomne ©ager. &an oar en $reben8 DJianb, ber faonebe 
fine gormoenb§ Iraft og 2Jit)nbigr).eb, ffjont tjan ogfaa ftnnbom 
fatte be ©fnlbtge aloorlig tilrette. 2 

•fpan oar 3 ©ange gift: 

1) meb Dhrgretba, 2)atter af SDfcajor $eber ©armann, 
fjoem ban egtebe 1732, 29be %ul\. With t)enbe t)aobe tjan 4 
©onner og 3 3>ottre. £un heht 28be ftebmar 1742. — 2) 
1743, 24be Smarts meb ^obanne gifc^er, Me efter £r. 9?iel§ 
SBarfob, ©tiftSproofl i (£&rijiiorua, ber tilbragte bam 2 23orn 
efter ljie (vgteffab. SDteb tjenbe fjaobe ban 1 ©on og 7 ©ottre. 
$m bobc i G&rifiianSfanb 31 Dctbr. 1754. — 2) 1755 lObe SWeller* tfjeol. JBibl. V, 160. 

$ont. Sinn. IV, 255, „ben 9Hur)m feineS befonnten 2lmt§eiffer§ unb 

anticrer SDteriten auSjufuljtert rooflen roir ber ^ofteritiit iiberlaSfcu." 368 5ft- ^alubonS »*rn. 

Dctbr. meb Slnne QWarfltct^a $oblman, (gnfe efter SWajor <lmp. 
$un babe 2lbe ^unt 1763 i GljrifftanSfanb. 

£an§ 93arn af 1fte (Sgteff ab tmre: 1) $eber ©armann 
f. 23bc Tiai 1733, lepebe fom ©tubent 1760. 2) ftreberif, fom 
babe nogle £>age efter $abfelen. 3) Qlnna, f. 26be 9lot>br. 
1735, f 1787, gift 1) ftjabmanb (£&tijlian (Sarlfen t 2)rabaf, 
f 1771; 2) flonferentSraab Otto %. SWiiQcr i ftjabenbatm, f 
1784. Serine befjenbte 9iaturfrmbige, Ubgioer af Zoologia o. 
m., egtebe 1773 ben rige (Snfe, men bun jljenfebe bam ingen 
Q3arn. l 4) @[fe OHarie, f. 2ben ^anuar 1737, f far 1783. 
5. (Eatbrine OKarie, f. Site 9Wart§ 1738, f 1757, gift 1) 3u* 
frit§raab og Sagmanb ^^cob 2Beinmicb paa £olmegaarb oeb 
SDknbal, boor bere§ ©an 9til§ £ermc$, $orfatter til abjIiUige 
©frifter, fabte§1755; 2) ^enrif -fmnnemar, ^jabmanb i 23ergen, 
6) ft-reberif, f. 8be 90?ai 1740, Met) Start, i ©aetaten. 7) ^tmr 
23rincb, f. 6te 3uni 1741, btet> lieutenant i ©aetaten. 9lfbi3fe 
U3arn lenebe Peb bcm§ $)0i> 3 ©anner og 1 Matter. 

Q3arn af 2bet (Sgteffab: 1) Oftartbe SKargretba, f. 18bc 
3anuar 1744, f 1745. 2) ftreberif £olmfieb, f. 12te £)ecbr. 
1744, f 1827 fom ©ognepreft til SWaglebt) i ©joellanb, gift 
1776 meb (Sfjarlotte ftpebolm. 3) 9ftart'be dearie, f. 4bc SWartS 
1746, gift meb 3 en $ Sintrup, ©ognepreft til 2Kagtebp. 4) 
Oflargretbe ^obanne, f. 21be 2ftart§ 1747, gift 1) 1766 6tc 
9D^art§ meb Sieut. ©bviftian Sibemanb, 25ifpen3©an, f. i 3Ber= 
gen 1743 2ben Octbr.; 2) Die 53orneman #eiberg, ©orenffrmer 
i £rom§a og ©enjen, f. 1740, f I0be©eptbr 1803 itfinfermf 
fom enttebiget ©orenjfrt'oer. 5) Nicotine, f. 14be 9Iuguft 1749, 
gift 1764 meb SbeobomS 23ergmann SJlelbat, f. 24be 3unt 
1734 paa ©ang3 $reftegaarb, ©ognepreft til ObberneS, f 8be 
Sluguft 1786. (£an oar ifie ©ang gift meb SSiffop £ibemanb§ 
Matter). 2Keb ftn anben $one baube 2ftetbabl 15 53am, bPoraf 
9 otwlepebe f)am. 23lanbt bi§fe Par $rot>fl Sargen SRelbaM. 
ber ^>eht fom ©ognepreft til differ. 6) Qlmbrofia, f. 3bie Dctbr. 
1750, gift meb (£apt. Sbriftopber ^oelfetbt. 7) gene Gatbrine, 
f. Sbe Secbr. 1751, gift 9be ©eptbr. meb (Soen SDMbabl ©cbjet* 

1 S3ft8. SRotecialier 187. ftirfen 1751—1759. 369 

berup, tor 1775 Mod Gogncpreft i ©ore Stoincebal, 1782 i 
jlebre Salle og 17S6 paa Dbbernes, l;oor ban fcebe 1814 4be 
SMattS. 1 S) ©IfeSRarie, fob i GbrifrianSfanb 1754 llteDctbr., 
bdbt 19bc Dctbt., t 1755 1 fie ftebr. SBetragte m Stirfen i be Slar, $aluban tiar 23iffop , ftnbc 
m ©tabfcejielfe paa ben gamlc GstfaringSfcetmrig, at ooenpaa 
flor 03 ifar fremtDungen 3Infrrengelfe folger ©lappelfe. 2 $vce= 
bifcrnc Dare lange, men „8cererne, figer $olberg, praebife oftc 
entcn for fooenbe $erfonet eller tomme ©tole." 3 ^ c 8 5lar 
(fra 1751 -59) ^aluban oar 33ifp, fnnc§ ber t bet £ele at t^aue tjot* 
let en ©0tmen§21anb oner ilirfc og Sanb, ffjont Slirfen i bctte £ib§= 
rum ci faonebe bngtige 2ftcerib, fom $eber #er§leb, (Srif $ontoppi* 
ban 0. 51 ffieb Otefcript af 24bc OWartS 1752 bleo oet oprettet et 
seminarium laponicum i Sf)ronbf)jem, frooroeb beffiffebeS font 
fewer i Sappiff ©ogneprefien paa 9iugoalb§ne§, Shiut Seem, 
mcb $aalceg at fulbfoie bet paabegnnbte lexicon laponicum, 
men bctte ©eminarium formaacbe ei at oebligebolbc 3ntere§fen 
for ben 9JH3jion, fom unber XfoomaS oon QBcflen blomjirebe. 
2) a Oiegjeringen agtebc at foretage en 9tepijton af (S&rijrtan 
Vte§ 2oo og i ben 5lnlcbning ba^t nebfat en $ommi8jion af 
bngtige purifier, ubflcbte? unber 19be Sanuar et Dlefcript til 
famtlige 23tfpcr i S)anmarf og George om at tilrjolbe $rdofietne, 
entmer for fig, at famle ftt ^rooftie§ $refier og meb bem at 
gjennemloefe CooenS 2ben 23og, famt meb t>d famine i Mermen 
at forfatte be (Srinbringcr, fom $rooften meb $ref}etne maaite 
ftnbe fornobne, angaaenbe tjoab be formene i Sooen burbe en* 

1 ©jeSfing, 3ii) ©ami. of 3iibellcererc II, 296—599. 

2 ©et famine bar Silfoelbet i ben mcb nor ^irt'e ncer bcflegtebe tljbffe. 
©en lutljcrffe ttirf'es bcelbige &jcem|)e Sefdjer bobc 1749, og Sngen 
traabte i l)an§ og SaloroS ©teb. 1752 bobe ben befjenbte Soljan 23en= 
gel. 5)jieti8meii formaaebe ei mere at frembriiigc SJtoenb fom 93reit= 
fycuipt, Shiguft grancfc, ^orft o. 31 SibSalbcren fra 1750 fyabbc [jbcrfen 
[)ine DrtljobojeS ubeieligc Slraft eller bt§fe spietifterS SjerltgljebS Sib," 
CEjjolucf). „3nbtffereiiti§men§ Sulbc ofleftc nlletiegiic spietifimenS ©rio= 
fyuSbarme" (§elroeg II, 146). 

24 370 & irteit 1751-1759. 

ten tilioeggeS eOer fratageS, ba Sifpcrne berefter &a»e at for* 
fatnle altc ©ttftet? ^roujier og meb bem oocrlaeggc, famt ffriftlig 
at labc forfatte 31ft, fjoob be meb bam eftcr flefte ©temmer 
maatte agte fornebent 2ot>en at ti(to:gge, beraf at burbe ubgaa 
etlet bevi at foranbreS, forbebreS efler naiere forffare§, famt 
bi§fe (Srinbringer tit bti banffe tfanceflte at inbfertbe. Dm be 
befatebe $refie= og ^rootfemeber botbteS i ©tiftct er toinlfomt. 
3 at $alb bleoe bere§ $orf(ag ba fom febnere begrattebe t 2lr= 
cr)it>erne, og tftrfen faa ingen gritgt af benne 5tnftrenge(fe. 8f 
ben bcbubebc Oretufton bleu ber 3ntet. 

(Sn $oranbring Met> foretaget oeb be gamle Jtirfefftffc. 
$eb jRefcrifct af 22be Dlooember 1754 b(et»e iffe blot fom tib= 
ligere 9tang8perfonet$ $ruer, men aflc 33arfelfoner befriebe 
fra at labe fig introbneere af $reften i flirfen, men boa, 
forpligtebe Deb bere§ galgcfoner at bringe etler fenbe btt feb* 
tmnlige Offer. 

3 Slaret 1755 bfet) benflittige ®rif $ontoppiban, 23i* 
ffop i 23ergen§ ©lift, forfltjttet til ftjaben&awt for ber at ocere 
$rocantf(er Deb Unioerfttetet, og 2 5lar berefter ubgat) f)an fit 
befjenbte Collegium pastorale, ber enbnu t)oet>ber fin $iab% 
i nor ftirf eiitteratur. * $>et falgenbe 5lar (5te SWartS 1758) 
babe i 6tubfj0bing ©renlanbS SlpofW, £an§ (Sgcbe, 72 Wax 
gammei. 

SDJebenS ©etmagtigfjebenS 5lanb raabebe i ^itfen, inbfneg 
ftg t ben fartige $ienber. 3)en engetfle 2)ei3me, ben franffe 
2ltr;ei§me og ben tttbjle 9toturali8me begwnbte at finbe 3nbpa§ 
i be t)0iere ©tenter og troengte fig ftben ogfaa neb ibianbt 
be (at>ere. 

1 §cm bebe i Sjebenljatm 20be December 1764. £an8 ubfevlige 9luto= 
biograpfji og ©tjaraftertftif finbeg i 3JtelIer8 £ib$flrift for Sirfe og 
S^eologie 4, 60. ©an. Sibl. VI, 602. Samrae to bobc spfalme= 
bigterne §. 31. SBrorfon og ^Jeber §t)gom. 3en8 Sjiibberg L759— 62. 371 

XV. 

Jjr. Doctor 3ens (C(]rtf(tan SptbOerg. 
1759—62. 

#an cr fabi paa ©fibtljrjet 8be December 1684. $an3 
gfabei oar #r. 8fabet8 Sauriijen ©pibberg, ©ogneptefi t ©fib* 
tbuet og ^rooft i Bore SSorgefoSfel, 1 og &an§ Qtfober Ijebte 
©ufanne DlSbatter. #an Men t |ya:brenebufet unberoift af fin 
ftabcr, og ai bonne 22be ^uli 1701 bitmtteret til UniDerfitetet. 
f>an ftuberebe nu meb (tor 3oet s $bt)fif, 2Ifironomi, 2>iatbema- 
tit SWufif og baabc gamle og nwe ©prog, hi ban oar en fior 
Qinguijl. Dog glemtc ban iff e Ibeologien, font ban ifoer lagbe 
fig cfter i be 6 2lar, ban oar bjemme, unber fin ^aberS Q3ci= 
lebning. 1707 tog ban exam en philosophicum meb Laud, 
og tbeologiff (SmbebSejamen 16be 3anuar 1708 meb haud- 
illaud.' 2 3)e to falgenbe Star laa ban neb Unioerfitetet, boor 
ban fortfattc fine ©tubier. 1710 5tc 3uni orbinerebeS ban af 
23iffop IRunef) til ftapellan bo§ fin alberfregne $aber, ber til* 
troengte bang £je(p. 2>eb ban§ $aber§ 2)ob 1711 og ©fib* 
tenets Sortgioelfe til en 9lnben, beffiffebe ben i ftorge fom= 
manberenbe (General, Saron Ceoenbabl, bam til at foveftaa 
Sanum i 23ab,u§, fom unber ftrigen oar forlabt af fin fuenffe 
$refi. 3)a be norffe Jropper forlobe ©oerige igjen, anfatte 
Seoenbabl ©ptbberg (om $eltpreft neb be Sfjronbbjemffe Xrop= 
per, boilf'et (Smbebe ban forrettebe i 3 2Iar. 2) a ban nu meb 
be aotige lyeltprefter fif 9tfffeb, brog ban til $jabenbaon. $er 
fjf ban ben forenifebe $ln(cbning til at foretage en ifteife gjen= 
nem -fpolfiein og Hamburg til ©ronningen. Derfra oenbte ban 
tilbage til 2>anmarf, boor ban bleo ©fibgpreft paa ©eneral* 
abmival ©olbenlaocS ftlagffib (Slcpbanten. £an bleo i benne 
©tilling i 3 Star, ta ban fiob i ftor ftaabe l)o§ ©plbenlooe. 
(Sfterat ftrigen oar tit (Snbe, ftf t)an fongl. Drbre til at forrette §on oar (Son of Saurijj Scmrijjjen, bcr feci 1636—1671 oar 

preft i <3pt)bberg. 

§unbrup 46. ®je8(ing I, 524-29. 

24* 372 Sens ©pibberg 1759—62. 

bet prejMtge Smbebe rjo§ ben foenffe (S>eneralfrig§fommi8fair 
oon platen, fom fab foengflct i RjobenbaonS ftaftel. 1721 9bc 
9Wat bleu ban „oeb ®ub8 og $ongen§ Diaabe" falbct til at 
Daere ©tiftSproofi og ©ognepreft t (E&riflian8fanb famt Cprooft 
i 2Jianbal3 $roojri, boori fjan of 33tjlop iftprop bleo inbfat. 
1722 bleo ban 2Jtogifler, og 1757 oar ban ben farfte $refi i 
2>anmarf og 9iorge, fom bleo optaget fom SDleblcm af t>tt 
1742 fliftebe fjobenbaonffe Stbenffabsfelffab. 1 *Ceb $a(uban§ 
2)eb bleo t)an 3bie gebruar 1759 „per diploma regium" 
23iffop ooer (H)riftian3fanb§ ©ttft. §aa ©runb af fm fjaie 
Stlber, 74 2for, ftf ban oeb Otef. 12te Oftai 1759 Sillabelfe til 
at oie§ i (Ebrtfitania 24be %um 1759 af fin Ungbom§ Sen, 
Siffop Dianneftab. 3 SMebnmg af ^ubelfefien for 6ouoeri* 
niteten 20be October 1760 b(eo £>octorgraben i Sfjeologien 
bam tilfitllet effer inbfenbt SDifputatS. 

Uagtet l;an§ boie Stlber og legemlige ©oagbjeb oiftterebe 
ban i minbre enb 2 9lar hd oibtloftige ©ttft uben at forbigaa 
nogct ^reftefalb. „3 ©^ve^belemarfen forfortebe bjan — uben 
noget (Sjempel af ban§ fyormanb — 23eien, oeb at reife ooer 
<Steber, fom paa long 9lfj!anb oare ubeboebe, af boilfe SBcfoccr* 
ligljeber ban bteo faa ubmattet, at ban, ha 8ioet§ Otic oar 
fortceret, iib(luftc8 fom et 2o§ i SbrtfiianSfanbS gamle 33ifpe= 
reftbeni§ ^almefonbag 4be 31pri( 1762 $1. Ah om Oftorgenen, 
efterat baoe leoet i 77 3Iar og 4 IDiaaneber, famt tjent i gcifi* 
lige (Smbeber ooer 51 Qlar." 22be Qlugufr blco ban§ Segemc 
nebfat unber ©afriftiet i (Ebriftian§fanb§ 2)omfirfe. 2 *$rofc§for 
$tiebtieb f)olbt Sigtate ooer bam og oalgte til Xetf (Sfai 24, 
23. ©ebnere, nemlig 21 be 3<*nuar 17>7 4, ffreo bjan et latinff 
SJSrebigt ooer bam, (igefom &an8 gamle 35en, 23iffop ftanneflab, 
forfattebe nogle 2igoer§ til &an§ 9@re. 3 (in 3Ji anb, fom fjenbte 

1 Slf (L SD'eidjmanS SBreo til Saugebef, sjSorSgrimb 23bc 9Kai 1776, fees, 
of ban a] $irfe=3rifpefttonen Dnr bteDen pantngt nt forfarbigc en geog; 
ubijfiff S&cffrfoelfe ooer ©Ijriftinn SfanbS ©tiff, finngebe! 88. 

2 (ifjrifrinnSfnnbS SJMnifteriatbog. 

3 ©e ere trtiffc i &l)rifiinnin in folio 1762. ©jeSfing I, 527, 540. gricb* 
liebs Infinffc SMgt finbeS b>§ ©jeSfing I, 528. Sector g-emmer ffreo 
pgfnn ©raODetS ooer ham. 3. ©jrib6erg 1759—62. 

bam pctfonlig, gioer bam bet ©fubSmaal: •van oat til 
Slanbebraet en fjerlig ftabtt i fit £u8, en tvo Xjcncr i ©ub§ 
£u§ og f!ret> ftg altib — (jenfigtenbe til fit 9ta\m, Jefu Sbtifli 
(Scrimp forte jtt Setmet eftct jit nboalgte Symbolum : virtute 
Duce, Prudentia Comite, Ijefltg ci boomobig og oenlig mob 
5IUe, boorfor ban? £)eb bleo alminbelig beflaget. 

£>en bcfjenbtc 3 aC0D SBBitfc jiget (i |in SBcffrioclfe ooer 
©pibberg): „£an uar en em SDienneffcocn, en oprigtig &bti* 
ften, enfolbig i ©eber og berboS mrfelig Icerb, befab ei alene 
SaSning, men oo.iaa bennttebe ftg af bet ban baobe (oeft i 
2Watbcmatif og $&r;fif til artige og oigtige 3agtagelfcr paa 
fine Oieifer og boot ban fom." 2>cn Icerbe ©ram ffveo tit 
JRorgeS ©tatfoolber, ©ret) Otanjau, at $roofi ©pibberg, fomwn: 
t>in encfte 9corffe, ber oar befpem til at ffttDe Gorges ^tatuv* 
I;iftorie, burbe, fyvti ban iffe oar $reft, baoe en $enjion for at 
reife foele Oforge igjennem paa langs og tr>er8 og i alte Sfroge 
gjorc Dbferoationcr. 1 

©om en ©oeregenbeb oeb benne DJianb fottoefleS, at ban 
uifte faa ftor Sigegnlbigbeb for fin 2)ragt, at ban gif meb jin 
^reftefjole, inbtil ben bleo lafet, og man gjotbe bam opmerffom 
pan, at ban trcengte til en no. #an mobtog faabanne 33e= 
merfninger meb ftor ©obmobigfjeb og anffaffebe fig en n«. 
0iaar ban blet) inbbubt til Sigfetge, fnlbte ban gjerne fin 
Somme t Sigbufet meb tafeftiirer, |)Dilfc ban fiben ubbelte 
paa ©aben til ft-attigborn. Stan faa berfor gjerne ©tiftSproo* 
jlen paa ©aben fulgt of fcele $loffe 93ern, ber opfamlebe be 
ubftrebte ©aoer. 

©pibberg egtebe 19bc Qtugufi 1728 23irgitte Sopbal, en 
Matter af ben bemtblebe ^jobmanb $ebcr (Slaufen Sopbal, og 
I;aube meb b^nbe 10 25orn, af bmlfe fun 2 ©tfttre bleueuorne 
og ooerleoebe $orcelbrene, nemlig 1) dbriftiane ©opfjie- 
bobt 1736 20be Juni, gift 1759 18be Jannar meb Jo ban 
Jacob con Rafting, 2Kajor, febnere ©enerallieut. og ^om= 
manbant i Bergen. 2) 2Inne Katrine, bobt 1737 25be liftoobr, SKnemofijne 4, 120. ©uljmS fanil. ©friftcr 7, 51. O. SBoIf: Sour. 
for spolitif 1810, 270. 374 3- ©pibberg 1759—62. 

bet opbolbt fig i £ufet f)o§ fin Befttx og het>t 87 2lar gammet 
i Sogn 20be Oftai 1825. 

£>r. ©ptbberg car, fom fagt, en l#rb OJianb og eiebc iffe 
alone et [tort 23ibltotljef, men og en iftafuraliefamling. 53eb 
ben nltjffelige ^tbebranb 1734 gif i>tt mej}e beraf titligemeb 
t)an§ Icerbe Collectanea op i Suerne. 1 3)etre for (join fame 
fatcligc Zab bar rjan bog meb £aa(mobigr)eb, iTjentbet i mange 
SRttabet (attc t)am tilbage. 2 

©pibberg er gorfatter til folgenbe ©friftet: 

1) De causa & origlne ventorum, trtjft i §oIIanb. 

2) §iftorifd)e 2)emonftratiou unb Hnmerfuiigen iiber bie (Eigenfdtjaft 
bc§ 9corblid)t§, mitgetljetlt 3. ». §einjelmann, §aOe 1724 i 8. 3 (£n ef» 
tevretning af©pibberg out Siorblijfet, font obferoerebeS i 9tot)bn 1737, er int>= 
fart i 5BieIanb§ Icerbe Sibenbe 1738, Sir. 8). 

3) Dissertio inauguralis de Spiritu Dei aqvis ineubente, Hafniaj 
1760 i 4to. 

4) delation om Sorbffjeloet i 9corge, SiSfabon og anbre ©teber lfte 
SftotJ. 1755 (inbfert i bet fongl. banffe SSibertffabSf. ©frifter VII, 101— 112). 

5) ©fterterning om Sorbffjeloet i StjriftianSfanb 7be gebruar 1745, 
(inbfart i ©oenf!. SSetenff. Stcab. §anbb. for 1747). 

6) 23reo til ^ontoppiban (i gortalen tit tjanS 9torgcS naturlige §iftorie). 

7) Sefergebe fyan Srtjfutngen of Gorges Mongers §iftorie, fammen= 
ffreoet af 93kg. 3ona§ 9tomu8, $.lmtm 1719. §an anbefalebe 23ogen neb 
et libet Sigt, fom begljnber faa; „©aa fommer frem igjen 3 Storben§ 
iapxt §elte." 

§an forfattebe beSuben en Beffribelfe ooer Gl)riftian$fanb§ ^jobftab, 
Ijborom ban i en ©fribelfe tit SeSfen, gorfatter af Gorges naturlige og 
borgerlige Silftanb, figer, at ben meftenbcls er ferbig, £;borfor Ijan meb btt 
ferfte agter at labe ben ubc^aa i %tl)thn. (SDette flebe bog ei). §an for* 

1 3 gortalen til 9iorge§ Naturlige &i|"torie figeS, at t)an8 Sibliotljet be= 
ftob af 6000 S3inb. ©amineftebS finbeS ogfaa ct latinff 95reo fra [jam. 
3 nije Sibenber om Icerbe og curieffe ©agcr 1728 ©. 116 fortcelleS, 
at i Dctbr. 1727 fangebeS oeb ©IjriftianSfanb ben monftreffe giff Zy- 
gena, ber nu finbeS bianbt en 5>et anbre 9iaruralio, Sftagiftcr ©pibberg 
liar famlet. 

2 SBilfe, ©ptjbberg? 33eff. 559. 

3 geinjclmaiin oar en trjbfE fiitterat og 1721—23 -pofmefter for ©tift- 
amtinanb CitlicnpalmS ©en i (SEjriftiauSfanb. -pan torn fiben til 91u6= 
tanb, bleu teiferlig &iftoriograf og HSfeSfor i ben afiatiff orenburgffe 
(Sjpebition. s ))ceb bum bolbt ©pibberg en Icerb 93reoocjting i mange 
Hot. Cle Sibemanb 1762—78 375 

fatrebc oflfoa et Mart oner 9iorge, fom l)on Icocreoe tit 6tift$befaliiig$maiib 
©rcu JRciifs, forat dan ffulbc inbfenbe bet til SonceHict. l 3 be 3 2lar (1759—62), ben gamle ©pibberg oar 23ifp, 
Inbtraf "sntct mcetfetigt i ben banjf*norj?e ftirfe. (Sn pietifriff 
(Rerelfe ftmbt bog ©teb i Sljobenfmon, i IjoiS ©pibfe ©. S3ot)c og 
$. Sajbovpr; flobe. 3 17 60 bleoe 6 Dlorbmanb ubneeonte til 
SDoctoteri Xfoeotogien, nemltg ©pibberg, Die Sibemanb, 3. ©un* 
neruS, Sft. ftannejiab, (Eifer £agernp og Dtto £olmbo. XVI. 

Doctor life Stbemanb. 2 

1762—78. 

£an er fobt i ©|>rifl:tanta 3 lie October 1710. £an§ $a= 
ber oar ftjobmanb 3»ar Sibemanb, og r;an§ 2fiober foeb (Stifa* 
both #eliefen. &an bleo fro Gtjrifriania ©fote bimitteret af 
{Rector 9ta(cf) 172S. (Sfterat &an baobe unberfafiet ftg forfte 
(sramen, oenbte ban tilbage til Diorge, tjoor rjan bleo #u81cerer 
t)o§ $x. (£f;riften Gallunban, ©ogncprejt tit ©anbrjerreb, og for* 
bleo i benne ©tilting inbtil 1731, ba fjan reijte tit ftjobenrjaon, 
rjoor tjan famme 2tar tog 2ben (Sjomen og2tttejrat§ meblaad. 
©aafnart l)an blco farbtg meb fine (Examiner, oenbte f)an til* 
bage til fin #u8loererpojl, men ba (Sallunban fort efter (26be 
2tprtl 1732) bot>Q, bleo rjan nobt til at erncere ftg et $ar 5Iar 
oeb at informere 930rn, inbtil tjan af $roofi $rebrif (Miner, 
©ogneprcjl til #ebrum og Sauroif, bleo falbet til perfonel $a* 

1 3e8fen, Gorges naturtige og borgerligc Silftanb 31 og 119. 

2 £>m [jam rjanS ubforlige ©rabjrnft paa Satin af Sector gemmer 
SuftitSraab @crjtr)e§ SKanufc., §atting§ ^reftetjiftorie 96, ^unberup om 
5>octorer 45, SBormS HI, 796 og [jan8 ubferttge (Eopiebeger paa Dtxg§= 
nrrbioct, 2. SDaae tljcot. SibSffrift 7, 347, l)b or en moerfeltg ©fri= 
t> elf e fra Map. Si bem aub til bans S3 e it ©erner af 21be 
Suit 1739 er mcbbelt. ©ami. 4 # 326 SHuft. 91tjt)eb§blab 1866. 376 O. Jibemanb 1762—78. 

peflan, l)Dorti( ban bfct» Diet i D3(o 12te 2Jcat 1734. l (Sftcr 7 
2Iar§ ^ienejre ^)er bleo ban 1741 af ©reo $annejfjolb*Saim)if 
falbet til Sogneprefi fammeftebS. 1743 (2ben 3on.) ubnaDnte 
$ong S&rijitan VI ben ungc pietifhfle $refi til ooerjie rejtbe* 
renbe ^apellan Deb ^pfirfen i 53ergen, og paafelgcnbc Slar (5tc 
SDZai) til fucceberenbe 6ognepreft, naar 2Wag. (L £olberg neb 
Doben afgif, men formebeljt benne§ Sllberbom og 2Iffalbigbeb 
bleo #r. Die (28be Dctbr.) 1748 ubnaont tit SBicepaftot Deb 
bemefbte tfirfe. 3 Claret 1747 ftf benne ©eneral*flirfe*3nfpcc= 
iion§=5Megiet§ jlore $nbling $alb§breo paa at pare ©iifiS* 
proofr, $roDji oDer 9corbborb(ebn og $of§ famt €ognepreft tit 
Domfirfen, bDoroeb M fjelbne Silfalbe inbtraf, at ftan efter 3 
forffjetlige SBefHUinger Dar paa engang rejtberenbe flapetlan, 
befigneret 6ogneptefi og fom Sttft§proofi forrettebe SijIopenS 
Vices. $eb jtn Momft til Sergen fanbt ^ontoppiban, at en 
jior 'Del af <5tiftftoben8 ©eiftligfjeb oar miSfornoiet meb D. 
Sibemanb, ber fom ©tiftSproofi og conjHtueret Sijlop &<u>be 
lagt for Dagen „2lmbition, ^errcbammeS Affectation og Umilb* 
tyeb imob fine Oftebbrabre." 2 

1755 (2ben Tlai) bleo fan befalet. Deb Siffop (Sri! $on* 
toppibanS ^ebfalbelfe til ^jabenfjaon fom ^rofantjler, at fore* 
flaa 33ergen§ Sifpefiol fom t>an§ 93icariu8, tjoilfet oarebe til 
23be Decor. 1757, ba t)an bleo beffiffet til oirfelig 33ifp og 
bertil Diet af 33iff op #cr§leb 1758 famme Dag, ©unneru§ oicbe§ 

1 3 95iffop #er8leb8 Snbberetning om $irfe=3nfpeftion§=SolIegiet finbc8 
fetgeube moerfelige Sttring. „<Straj- efterat ben fongelige Orbre oat 
ubfommet, at ©tubenter, fom begaa fietermaal, iffc lettelig ffulbe be= 
forbreS, men be, fom beftmngre bem, be bafeunber Suformation, albvig 
ffulbe befotbreS til geiftligt 33n?b, nilbe be 3 A^ota (StatSraab £©tjer, 
tjanS gcetter Slufjme og §biib), meb ©eonlt Ijaoe en perfoncl 6npe(Ian, 
£>Ie£ibemanb, fom juft tjaobe begaact bet fibfte crimen, til ©tiftSprobft 
i ©Eiriftiaui^ Ijuor l)an§ g-orargelfe bar befjenbt, men isa jeg forfiffrebc, 
nt t)iUc foreftille §8. fongl. SJlajeftet, Ijborbnn Sirfeinfpeftioncn tulbe, 
ligefom of desein. ooertrcebe fongl. Sefalinger, faa lobe be bet desein 
falbe, men Die Sibemnnb bleu bog forflnttet til ©ergen og fit ©rfpectance 
paa et sjJaftorat i 93ergcuS 33h. (©. 160). 

5 2,l)eoI. SibSff. 7, 366. Die libemonb 1762 377 

til ©ijTop i X&ronb&jem. 1 33eb 3ubelfe{ien for Souoerainiteten 
1700 bleu ban ubnoetmt til Doctor tbeol. 1702 bleu ban for* 
flnttet fra SBergenS til &&rifiian§fanb8 Sifpeftof. 

3 16 2lar beflabte Die Jibemanb (£f)rijtian8fanb3 Btfpe* 
flol (1702 --78), og bet oar for enSSifp og for $re[rejfabet en 
Danjfelig Xib. Bantrocn beeoebe (reft fit #o»eb og rettebe fine 
Slngrcb forft imob $rejrej!abet ber et fjelben bleu ©jenflanb 
for Spot og .paan. DWange af be gamlc Saanb brajr, og un* 
ber gftiljebenS og Sefoficenbtg&ebenS fmuffe Dcaon ffjulte fig et 
fjelben ©eloraabigfub, Oftngeagt og Ulpbtgbcb mob bem, fom 
ba^t at bnbe og raabe. 2 5ltoffevne og jlapeilanerne oilbe raabe 
fig fe(o, booroocr oftc ftlager fartcS af ©ogneprejurne, og 211= 
tnuen oar urolig og miSneiet bel3 meb (Sjtraffatten, bcl8 nub 
(SmbebSmoenbene og iffe minbjt meb be SSprber, Sfoteoafenet 
mebforte. 2)enne SJtiSnaie nbbrab cnbog t Otnfulu til et for* 
mcligt 9)intteri, fom foregebeS web 2lmtmanben, Dberftlientenant 
8 ad) man 8, SWangcI yaa ^onbuite. 3 $rejrejr*abet oar fatttgt 

1 OKetlem (jnm og S. ^ontoppiban opfom ber Suift. 3 bet fongt. 93ibl. 
i ftjobent)aon (9fo. 602) finbeS ct Sinb, fom inbefjotber ©til $ontop= 
pibanS Soiftigfjeb meb £>. Sibcmanb i SBergen, famt SeggeS Bejlenbe 23rebe 

mebSticSrorfort. ©ami. Sampe i Sttuft. sRtjIjebbl. 1866 9k. 15, 16,42,43. 
©uimeruS foreftog i fin splan til et norff itntberfitet (E^riftianSfanb 
fom famines ©cebe. SSicefantSleren tunbe fjabe (EljriftianSfanbS Sifpeftot, 
men „95i|?op 3)r. Sibeinanb, ber tjberfen cr ffiffet tit SBicefantSter eQer 
sprofeSfor, maa flgttcS tit et anbet SSifpebemme." §ift. pljil. ©ami. 
2ben 5). lfte Sittb. 

2 sprooft ©peitberg flagebe faalebeS 1766 oner en ©fnbent Sanbfteb, ber 
fammenfatbtc Sllmuen paa ntiftabctig Sib og ©tcb, \a enbog tjar op' 
rert Sllmuen og tilbets gjort ben affpenftig for Sirfctjeneftc, naar benne 
forrcttcS om Berbngen og $atetf)ifation out ©onbogen ocb StteSfcfalb i 
§oIt8 Sftenigfyeb. ©a ^auS Slbbatfler ei roabebe 23ob pan Uorbenen, nb* 
bob tjan fig JDbrigtjebeiiS §je[p. 

3 Dm *Bonbeop(obct i ©tabanger Stmt 1765 tjnr Sodjmann mebbett (£frcr= 
retning i en golinnt pan 120 ©iber, ber finbeS paa U.niberfitet§biblio= 
ttjcfet, 9co. 312. ©ammentign Sftcfc. 28bc Sunt 1765 og 17be Sanuar 
1766. Otter ©reger* Gunb, ©ognepreft i Egerfunb, inbgabeS en Stage 
nnbertcgiiet af 12 SJtenb. 3 fit ©oar optljfer Buitb, at be 12 SWoenb, 
fom tmbbe fat bere§ ©eg! nnber Slngcu, fjbcrfeii fnnne ffribc ctlcr (inobe 
nogen SBercttigclfc tit at talc i 9Kenigf)ebeii8 9tabit, at ftlagcn oar „for= 
fattet af en SSinfelffribcr paa en ©enbng i ct gaminclt 9$ert$[)ii$, faa 378 Ole Sibemanb 1762-78. 

og leb unber Sprberne af en Srtraffar, fom trgffebe SRange, 
09 flagebe ooer bet befocerlige og bem uoebfommentc ubebage* 
ligc Srpberi, fom bleu bem paalagt nemtig at forfattc noiagtige 
2Jianbtat8lifler for ^ogberne til ben forbabte (£rtraffar§ ^mbfroeo- 
ning. Gsrt SImtmanb forbrebe enbog, at ^refterne ffulbe inbfinbe 
fig paa Sljingene forat gioe DplpSninger. $lere$refter oilbe 
flage eflet enbog proteftere, men SBtfpen fraraabebe 1767 $roofi 
Ofopem at gjere bet, „paa bet at ei noget ooerre ffal ramme 
23rebrene 1 benne, ja benne faa befpnberlig oanffe* 
lige Sib. £aobc Sibeme, ttlfeier 33ifpen, ooeret noget anber- 
lebe§, ffu(be feg fjaoe emploieret mig for 93rabrene, men boab 
fan man nu forfage paa uben ftrpgt, atDnbt fan blioe oaerre, 
©ub fe til o§!! ©ub fcjelpe og!!!" 

Uagtet 53iffop Sibemanb oar en gjcnnem lang (5mbeb3* 
2)irffomrjeb preset 2ftanb paa 52 2Iar, ba fjan fom til Stiftet, 
Ijaobe ban meget at fjoempe meb og mange Ubebageligbcber, fom 
ban tilbel§ paabrog fig vjeb fin 9)]pnbigbeb og Mangel paa 
^onbuite og oeb en Srjarafter, fom fnne§ Doerfen at baoe inb* 
gpbt £aiagtelfe eller Jtjerligbcb. 

£an§ farfie ^orretning fom 23ifp i (Ebrijtian§fanb oar 8be 
Dctbr. 1762 at unberrette fin frore Setpnber ©reo ^olftein om, 
at ban efier en lang, befocerlig Dtcifc oar anfommen til fit eoebe, 
og berpaa gjentagne ©ange at flage oner 23ifpegaarben, fom 
tjan fanbt faa tyberlig forfalben, at iffe ct cnefte SBarelfe oar 
beboelig, fmorfor ban maatte leie ftg inb i ct prioat£n§, inbtiC 
ban for en billig *$ri§ fif fjabt 23ifpegaarben, fom ban t>a fom 
fin prioate (Sienbom lob iftanbfa?tte. — Slort efter ftn Slnfomft 
til &&rijiian8fanb babe ban? $elmiber ©rco 3. 2. £olftein, 
ber i en JRaffc af 21ar rjaobe oa>ret fongelig Oiaabgiocr i $it* 
fen§ 3inliggenber. l ) £an bleo cfterfulgt af ben loerbe ©reo 

man ei fan afgjere, fjbilfeh ©pirituS, ber [jar caret meb i 09 ober be 
Slagenbe." 
1 Dm Soljan fiubDig §olftein, SenSgrePe til fictljraborg, efter Soar 9lo= 
fenfranbS Dnerfefretair iSanccOtet, s)koefe8 i ©cnetal=$?irfe*3nfpcftton8* 
SoHegict, patron for UniPerfitetcr, nar en of (Sljriftian VI meget unbet 
og bctroet 2ttcuib, 95cfft)ttcr af Sunft og SSibcnflab, from, tiibfjer i fin 
Sfteligion. £an bebe alminbelig bcflnget 29bc Sanuar 1763. Dm [jam 
Wfnemofune I, 410, II, 64 og sjkofpcctcr af banffc §erregaarbe 1. Cm sprepejJabet 1765. 379 

Dtto I turn, for boem ©ifpen 1 et faare galantSBret) ben ISbc 
Jebruar 1763 anbefafebe fig og Stirrer. 

Uagtet ©enera(*&irfe*3nfpefttonen r)aobc tabt bet mefre af 
fin forbumS ftore Jnbfltjbelfe, oebbleo ben bog at bejiaa, og 
SBifpernc ffulbe aarlig inbberctte til ben Ubfalbet of be aartige 
i>ifirarfer, boilfe ^nbbcretninger gioe o§ Slnlcbning til at faa 
Snbblil r be geiftltge gortjolb. 

„3)el§ paa ©ruub af flein $ilfe, fom war bleoen forocerret 
oeb ben baarlige Sifperejtbence, belg forbi t)on8 Ocoerocerelfe i 
(Er)riftion8fanb par noboenbig," fanbt bet ingen 23ifpeoifttat§ 
©teb t 5larene 1763 og 1764, men i bet folgenbe 21ar oifttere* 
be§ JftebeneS og 9Wanbal8 $rooftier. 3 n °w 93ifitatfcn nun* 
bebe r)an ^refterne om ei at prcebife ooer \ etter | Sime, forat 
ber fan ocere Jib til ftatecfnfationen. £)en botbte $rcebifen flat 
Ieoerc§ i 8fj!rift, etler i benS ©teb Sejt, ^ropofttion, 2)i3po= 
fttion, momenta, dicta probantia og usus. £>oi§ Sftogen oil 
fornoie r)am mcb en oibtloftig 2Ifbanbling, mobtager ban famine 
nebffreoen meb ^ornoielfe. 3 fm^nbberetning (af 20be£>ecbr' 
1765) om SStfttatfen pttrer ban blanbt Slnbet. „3eg fanbt i 
be flefre QJtenigbebcr rricgen ©ub8 og oor £>erre 2>efn Gbrifii 
ffunbftab, ubi nogle iffe utpbelige ©por paa fammeS oelfignebe 
Sirfninger, men mgenjieb§, £oo ffe #erren, nogen faaban SWan* 
gel berpaa, at benne funbe brage til enten Stnfoar for Saereren 
etler Sfabe for Silijererne. 2llle Seer erne fanbteS i bereS 
(SmbebSferelfe ulaftelige for SWenneffer; nogle fjenbelig 
faabanne, at boer fanb (5-^rifien maa gtoebe§ ooer berc§ Jroffab 
i ©ub§ £u§ og rebetige Dmforg for be £ing, fom er (£r)rifit 
og ban« iOienigbeb. Og om en (Snfelt fanbteS, b>i§ Ceonet 
ubenfor (Jmbebet funbe gioe 2tn(ebning til nogen prioat ©am* 
tale, bleo benne iffe forfomt. Dffentlig $lage fra enten nogen 
£cerer§ etler 2Wcnigbeb8 ©ibc mccrfebcS iffe minbjie ©por til; 
iffe better fanbt jeg nogenfiebS noget 53etpbefigt at ubfeette. 
©folcoaefenet oar ncefren oocralt i hgefaa gob ©ang fom meji 
muligt i biSfe (Sgne efter ©ogneneS 2eiligt)eb og 2I(muerne§ 
Silfaar, og M libet mangtenbe ber etler ber oil iffe mangle 380 aSifitatS t %l)demaxhn. 

at blioe af&julpet formebe(ji$rejierne§Dmf)r)ggettgbeb og anbre 
2>ebfommenbe3 Unberjiottelfe." l 

^olgenbe 21ar (1766) oifiterebe ban £>ateme, S^bern 
og Dtyfolfe. 3 1™ 3nbberetning a f 26oe 3)ecbr. 1766 attrer 
f>an, at alleoegne ®ub3 og S&rifii $unbffab§ Jiltagelfe og Ub* 
brebelfe oibner om$refierne§ $fib, blanbt Ijoilfe jeg paa bcnne 
Sour i Stiftet 2>ugen l) at funbet, fom jeg funbe baoe noget 
moerfeligen etler anbet at erinbre enb prifeugt, Ijoilfet jeg t)ar 
rebelig titfoiet unber t)an§ 0caon paa fcoSfagte Sifle ooer SBift* 
tatStouren og *$refterne§ tjolbte $rcebifener. 3)erimob flagebe 
fcan ooer S3anbcrnc8 egenmcegtige 23eooegelfe i et og anbet $alb 
og ben @tanb§ og ^inber i ©foleooefenetS 3"bretning, boorpaa 
f)an center, at ber oil raabe§ 23ob, naar ber paa be abfftUige 
stager, ber uben minbjie ©runb af en 2>cl urolige 23onber oefter 
i Stiftet oar tnbfomne, og boorpaa Statbolber Senkon bar 
frceoet og faaet 6tiftet§ (Srfloering, maatte fcelbe faaban Otefo* 
httion, at famme funbe fe og ooerbeoifeS om Dcoboenbigbeben 
af at tjolbe ftg be fongelige $ororbninger om ©foteocefenet efter* 
rertelige. 2 

3 1767 btulebe SBifpen, men 1768 tiUofie ban 23ifttat§ i 
Boretrjelemarfen, men paa ©runb af ^ojtgangen fom 23eram* 
melfen faa fent til 2l(muen§ ftunbffab, at ben oar bragen tit 
6oeter§. $orft lObe <£#nbag i Srinitat oifiterebe ban i #jer* 
bal, bfor£r. (Eb rift en Sobiafon prcebifebe, 3 llteStugujii 
©illegjorb, t)Oor$roofi£an§ SBille (enSianb, fomaf©ub 
fone§ fmoffet og til (Smbebet bugtiggjort baatt oeb actione og 
unctione) rjolbt en grunbig og opbrjggelig $rcebifen, 4 og lite §an mebbelte berpaa, h>ab Ijoer spreft (jar prcebifet otter, og fin $om 

om sprcebifcn. 

(Eonf. Slmtmanb £aa)man§ delation om biSfe UroUgljebcr i 2)ianufcript 

paa llnib. 93ibl; 

6. Sobicefon tittraabtc ^jerbal i Octbr. 1766 og i>9bt i 2>ecbr. 1793 

70 Star gt. £an rofeg i &alb§bogcit for ficevbom og Skltatenljeb og 

fom en tjppertig ©ftjttec, ber ffnl Ijaoc ffubt tjcnneb 300 Boeder. 

£an$ 5lmnnbfon SBifle oar ©ognepreft i ©iflegjotb fra lite Octbr. 1753 

tit 7be Octbr. 1799, ba l)an boDe 85 Star gl. §an rofeS t SalbSbogeu 

fom en rerffnffen og buclig McligionSlcmr, ber tjolbt fcerbeleS gob Or= £>an§ §olm i §omebal o. gl. 381 

Srinir. i J&»i bcSctb, boor ben gomle^sobonnes 33rocf)mann 
meb uocntelig gecrbig^cb, 2Rce!e og ©aner forneiebe mig meb 
en net ubarbcibet $rcebifcn om JotberenS ©obfeerbifl^cb. l Sen 
13be 2tug. mftterebc ban i Saurbal, boor 3ona§ 6d)ancf)e 
proebifebe ooer 2kr. 16, 31. „9ffanben cr Delmenenbe i fin Gm* 
bebSgjcrning og ujtraffetig i al Dmgjcengelfe, men baabe 2Jc> 
tbobe, SWcele og (Stooer fan bebane og mobtage nogen jvorbe- 
bring." 2 2l(Ie anbre ling, ber bentjere unber 23ijttat8, nor i 
mulig gob lilfranb. 

1769 mftterebe \)ax\ Sifter, 2>knbal og 9ccbene§ og 1770 
ooebem og Oim'nlfe og inbfenbtc otter ^nbbolbct of *prcjtcrnc3 
fJJrabifener og fin 3>om beroucr. $ao be fleftc ©tcber fonbt 
ban Slarfag til megen ©loebe oner ben aabenbarc $ntgt office* 
rcrneei %[\b, men ingcnfreb§ %ek til mrfctig $aaanfe. 3 Sitter 
i 1771 fanbt ingen 23ifpet>ifitat§ Stcb; men i ben 23eretmng, 
fom ban ifelgc JtnbinetSorbre of 4be December 1770 baDbe ot 
afgittcom be fuborbinerebe 23etjente§ ftorbofb, tatter ban ©lib, 
otnaar unbtages 5)an§ #otm i £>omeba(, 4 <5arcn ecbifcc, ben i S)ienig()cben og benuiber gjorbe fig fortjeiit beb at fremmc 2fgcr= 
btjrfning eg Slnloeg of grugtfmuger. 

3. 23rocf)inann, ©ognepteft i §t>ibeSetf> fra 1 3bc Sfpril 1754 til finSDab 
18be ©ecbr. 1776. 72 Star gammel. 

§an rofeS fom en front og fagtinobig QJlaitb, ber i 22 Slar bar ©og= 

ueprcft i Saurbal 

Senne Snbberetning [ebfagebeS af en StijlitarSgratnfntionsffriocTfc til 

©rcb S-fjotf, Ijbori (jon i fit §jertc unberbanigft bnnbe ft)$fer yaa fin 
naobigc ©rcbcS §aonb og tnberlig bclfigner l)on? fjeic og btjreBare 
sperfon for alle SftaabeSbebtSrtinger mob fig og (Smbcbet of o . 
§an$ §oIm fobt i (Sljriftiania 1724, fjabbe ftere 9lar uccret g-cltpreft i 
£olftcin, og bleb berpaa ©ogncpreft i gomebal 1764. §er flagebc 211= 
mncn ober Ijtini, forbi Ijan begtmbte ©ubStjcneftcn fno filbig, i 2 Slav 
fnn Ijolbt engang Satcdnfation og ingen Confirmation og opfjolbt @fab= 
fen for Icrnge. 2>a ^robften ©peilberg, ber (jobbc bceret I) cm 8 g-ormanb, 
tog SllmuenS sparti og meb 3l(bor fatte ben fjeftige §o!m tilrctte, bleb 
bennc forbittref, og et alborligt ©ammenftob fanbt ©teb. SSifpcn tog 
sprobftenS $arti og fatte §otm (i en ©fnbclfe af 28bc Stngnft 1767) i 
rette „for f>au§ nforfoarlige, ufcbbanlige og cgenmregtige Unbbragelfe 
fra en albeleS nobbenbig EinbebSpIigt" og formaner (jam til at bife fin 
sprobft ben tilbevligeSgrbtfbigljeb og Sijbig^eb. Set felgenbe Star (lite 382 ®9fltige ^refter. 

ben $ngre i 23jaeflanb, og (£arl 2>ue, reftberenbe ftapellan i 
(Sognbal, ber rjuerfen far eller febnere bar rjaot ttt bebfte SHpgtc, 
„faa neb jeg tngen enefte af bette <5tiftet§ ©etjtlige at ncetme 
meb noget %lota for befjenbt og bctnfeltg enten (SmbebSforfem* 
melfe eller 2etmet§ Uorbentlig^eb, men meb <5anbl)eb og gob 
©amoittigbeb fan beoibne, at for faa tnbt fom fan falbe unber 
menneffelig 3)om, fortjener (Snbocr i nogen ©rab fit gobe ©fub3* 
maal." $or befnnberiig (SmbebSftib og 3°er rofe§ ben reftbe* 
renbc ^apettan ^ob an 3Warttn ©trune og ben peifonetle 
^apellan (Euen 9Welba&t Sdjjelberup i (£l)riftian§fanb, 
Seren Sugge, ©ognepreft i 25anfe, „en Sftanb, fom bet er 
ret om #jerte at bpgge paa @ub§ Otige." £an§ 5lrenj lige* 
faa, en 97knb tillige af gobe ©tubertnger, $an§ Spetlberg 
i $olt, en befnnberiig flittig, arbeibfom og ncefien mage(u§ 
2)ianb i Smbeberg 2Iccurate3fe inbtil enbog minbfte (SmbebS-- 
pltgt, SDr. tfjeol. ©tier .'pager up, Sogneprefr i Slrenbat, ber 
meb utrcettetig glib og $(itttgf)eb felt* og solus forretter alle fine 
Smbeb^pligter, og Hftag. Ocicolat $emmer, ^anceliraab og 
rector scolse. ' 

Slecbr. 1768) fenbte Sifpen £oIm flcre 5ttonita, Ijbori l;an formauer 
(jam til at begtjnbe ©ubStjeneften betimelig, flittig gatedjjifattOTt og ei 
utitborlig ubfcette (Eonfinnationcn. £olm bifte fig ligefaa opfoetfig mob 
23ifpen fom ^robften, fyborfor 93ifpen flagebe tit ®eneral=tirfe=3nfpef= 
tionen (lobe ©eptbr. 1769) ober IjanS Dpferfel mob ^robften og ober 
,;§olmS fpectncutefe @im paa ^rajbifeftolen unber 33ifitatfeii og l)an8 
forbirrebe, forbiftrebe, forargelige §aranger beb famine 2citigt)cb. ^aa 
ben flette SSei til Sirfen bar tjau falben IjobebfutS 2 ©ange ober ©nbe." 
3 9laret 1771 bleb ben gjenftribigc £>olm fat unber ^robfteret, IjbiS 
$rcefe8 ®r. §agerup i 9trenbol bar. Sa £olmS Stnfogning til^ougen 
om ntb famine ^robfteret at faa ^robften ©peil&erg-S Omgang meb 
§omebal8 9tlmue pwbet og paafjcnbt, bleb afflaaet, falbt §olm faabibt 
tilfeie, at Ijan forligebe fig meb Sllmuen og ^robften, faa ^robfteretteu 
bleb (jcebet. §olm oberlebebe ei Icenge benneStrib, men bobe plubfelig 
ben 25be g-ebruar 1773. 
1 SibemanbS Snbb. af 27be2kb. 1771. Om ©.Sue 365 og 366. DmStrube, 
93ifIop labels 9lutobiograpl)i 82. Dm ©. 23ugge og £. ©peilberg §oIt« 9$re= 
fteljiftone beb 91. ga^e, om s ?lrcnj OijeftabS ^reftetjtftorie beb 91. gatje, (£. 
£>agevup bleb£ibemanb8 ©fterfolgcr fom S3ifp. gemmer bobe 1787 fom 
S3pfoget> i 9lrenbal. &bzn SMbaljl ©ajjelberup gab §agcrup 1782 bet 3triD meb ©refers Gunb. 383 

3 1772 oifiterebe ban enbelig Ibelemarfen og in&fenbte 
3 itc Decbr. f. "}[. Jnbberetning, oni buo bcr bank- prccbifct og 
tjnoront. 

3)ette nar ban3 fibjle StjitatS. 3 SRobngbetaget fnneS ban 
albrtg at ^anc uifirercr. 

©aa glcebeligt |oni bet beberlige ©fubSmaal, ©iffoppen 
affagget ora ©tiftetS ©eifilige, maa oceve o§ og ifcer paa en 
Sib, bo $reftejianben atlerebe nar ubfat for beftige Slngreb og 
fra en 2Ranb, bcr, (om m jiben ffnllc fe, iffe nar ffaanfom i 
fine £>omme, iaa fnnne ni ci unblabe at unbre o§ oner, at ban 
forbigaar ben loerbe og bogtige ©tiftSprooft gtiebiieb, bet 
jiben bleu Sifp i Sergen, i fin 3to3, og ben noffom befjenbte 
21 n d; e r ©run i (£oje i fin Dabbel, ber nilbe nceret nelfortjent. 

A'ornben ben ©trib ban baobemeb ben umebgjarlige -£otm 
i £omebal, (om ni £ane omralt, fif ^an en [ignenbe meb ©og* 
neprcften i (Sgerfunb, ^ronfi ©regerS 8unb. £>enne SDianb 
blen unber Slbminifirattonen af hm ^eliige Dtabnere ramt af et 
©log, fom23ifpen maa rjaoe Qnfcet ulcegelig, fiben ban iffe dene 
fratog bam ^roofteembebet, men onerbrog foan§ (SmbebeS 93e* 
flnrelfe til JTapelianen i JBeflre 2Manb 23orge $eterfen. 55a 
benne SKanb fnart fom i et fpenbt ^orbolb baabe til ©ogne- 
preften og bans* ftamilie, og ©ogneprejien blerj faa raff, at ban 
felo troebe at funne onertage (Embeber, nilbe flapellanen iffe 
nige og fif beri 2Rebbolb i 23ifpen, fom enbog forbob $r. fiunb 
at befatte fig meb geifilige gorretninger, unber $aaf!ub af&anS 
„faa befiagelige, \aa aabenbare ©inbgforrrjffetfe og §oroirring." " 
5)a Sunb flagebe til ^ongen oner benne $remgang3maabe, blen 
93ifpcn pberlig forbittret og beflagebe fig oner, at Sunb trob§ 
ban§ gorbub foretog geifilige ^orretninger. 33ifpen maatte bog 
tilfibft gine tabt; tbi unber 8be 3uni 1771 titffren r)an Sorgc 

©fubSniant : „§an er i Scerbom grunbig og ren, i Gioet uftraffeltg, i 
Csmbebe ftittig og i fit ganffe gortjolb en gob og paalibelig Sftanb." 
§an oar fobt 1735 paa Sonfcet, bleb 1775 ©ogiieprcft til Oore $oi= 
neSbal, 1782 tit llnbnt, 1786 tit DbbemeS, tog Slfffeb og bebe paa 
SlitgontbSncS 4be 3ftartS 1814. 
1 SBifpenS 93reD tit Serge ^etcrfen 15be SDecbr. 1770. 384 ©^ fctbemanb 1762—78. 

^cterfen, at ban§ (Eonflitution opbctoe§, „ba efter paalibeUge 
golfS (Srflcering ^rooff fiunb nu er rejtitueret," 1 

Dieppe oar benne ©trib cnbt, forenb fmn bleo inboiflet cller 
inboiflebe fig i en for fyfim enbnu mere frcenfenbe ©trib tneb 
(£&rifltan8fanb8 9J?agiftrat og ©tiftamtmanb £agerup, 

©aafoenge ©ebeimeraab 2lbe(er oar ©tift§befafing§manb, 
far gorbolbct meflem SBifpen og ©tiftSbefalingSmanbeti gobt, 
men fnapt oar 2Ibeler bob, for 23ifpen fom i |jeftig ©trib meb 
Sagmanb Sorenfc $ifcJ)er, ber oar btcoen conjiituerct, inbti( 
SXbclcrS (Sftcrmanb, ©rc» £olcf, funbe ooertage (Smbebet. 3) a 
gifefjer &at>be ejpeberet nogle ©ager paa egen £aanb, fom 93i« 
fpen forbrebe ffitlbc bebanblc§ conjunctirn, tilffreo r)an ^olcf 
(24be 9Iuguft 1767), at uagtet t)an baobe §aot mere enb ftor 
Slarfag til at ffage tit Slongcn ooer 2. $ifd)er3 „utaatelige fton* 
bnite og upaSfelige Oiigeur," faa baobe ban bog f)ibtU opfat 
bet, men anmobebe ©reoen, om en 9tnben funbe confiituereg enb 
$ifd)er, ber ei fenber 93ifpen be ©ager, fom conjunctirn ffal 
afgjore§, og „foetter fit Dlatm unber ©rpebitioner uben at tilfoie 
beni d\am\, for boem t)an er conjiituerct." £oicf tiitraabte imib* 
lertib ei fit (Smbebe, ber bleo ooerbragen Gs. £agerup, r;oem 
SBifpen onffebe ocifommen meb Xilfoienbe, at t;an IccngeS efter 
©tift§bcfaling§manben§ Slnfomfi, at Me oilbe flappe oeb ben 
(Jonftituerebe§ SMmiSfton, og at ban felt) l;aobe tcvnft ai foge 
om ai btioe bi§penferet fra atle collegiate (£mbcb§forretninger 
meb benne unge, urimelige og til en faa tjoi og mgtig Sparge 
uoojen £>erremanb." 2 

3)ctte gobc $orbolb oarebe iffc mange 3Iar. 3 1772 fom 
ban i Strib meb SOlagifiratem SSifpcn ^aoe nemlig fjobt ben 
gamlc $ommanbantootig i £&rifiian8fanb meb lige 9ict og 

1 S et SBreb til gogeb SOttjnftcv, ber forjtc nt megle i ©iriben (9be 9)iart§ 
1771), finger SBifpen ober SunbS touchantes og mechantes ©frtbelfe 
tit mig og ober mtg. „3eg nntngcr, ntgogben er ubcfjetibt meb $rob= 
fteuS upaSfenbe ^often mob mtg, licergnaeitbc 9ioefcfaft og Skbrcibelfe, 
fort og rent lib fagbc I)an§ Itgefaa mnlicieufe fom ufanbfeerbige S5ef!tjlb« 
ningcr ober baobe min ^crfott og GsmbcbSconbuite!!" ®. fiunb ober= 
lebebe ci Icenge ©tribcrt. §an bobc 30tc ©ecbr. 1774. 

2 Sifpene ©frtbelfe til £agcrtib of 21bc Slugiift 1767. O. Sibcmanbe ®trii> mcb SDJagiftratcn. 3$5 

SRettig&eb fom ft oilmen bat»bc eiet ben, ock paaftob berfot at oaere 
fri for be tfommuneafgifter, fom Wagiftraten og ifar ben§ ^rcefi* 
bent SoTgetmefier ftapitain ©erg, mcb <Streng^eb forbrebc. ' 
Da SWagiflratcn ingen £enftm tog til ban? ^rotcir, men gif 
frem uben $crfon§ 9tnfeelfe, bleu SBifpen i bet ©rab opirret 
og tilffrco famme Dag (3bie Dctbr. 1772) ©tiftSbcfalingSmanb 
#agerup 2 ©retie, bnori ban blanbt anbet pttrer: „9feppe 
funbe jeg hroet 3Wagiffraten capabet af en faa ftor og briflig 
llforffammcnbeb, fom ben $x. $raeubent og 53orgercapitain 23erg 
fefo [aggei for T>agen i ben mig i bette foment tiffenbre ret 
ffammclige ^romemoria af lfte hujus." #an nttrer oc[\aa fin 
2Ri3noie meb ©tiftSbcfaftngSmanbenS $aategmng af famme. 
#an nil frcetie DJfagiftraten til [Regnffab for ben ubtufarbige og 
eninbelig ubenifelig imputation at jeg nogenfmbe bar tatet efler 
ffrenet nibenbe og forfaetlig Ufanbbeb etler (rent ub fagt) 8ogn.'l 
J bet anbet Q3ren, fom ban ffren famme Dag, omta(er ban 
„ben .s^orreur, |jlc>oraf ban er greben neb af 2)?agij?raten atneere 
figtet for Sogn, bnomeb ban maa na?rc uncerbig tit at beflcebe 
QMfpeembebet. £an oil berfor inbtit nibere afbofbe ftg fra alie 
conjuDctim ^orrctninger meb <5tift3b.efaling§manben, efterat 
naere faa ffammelig infulteret neb bere§ piquante og trcrgenbe 
ubtoenfte ^npertincntier, ber bog alte benife mere et onbt £>jerte, 
enb en fin |>crre!" 

Dtormere Dp(n§ninger om bet $a§ferebe finbe ni i en Sfri* 
nelfe ttl bet banffe ftancedi af 9be October f. 21, bnori ban 
beflager fig oner 5LRagiftraten§ Dpfarfel, oner at ban felt) bar 
maattet ffaffe fig 23opixl neb ftjeb af ftommanbantboligen, om* 
taler, at ban bar na^ret 40 5lar (SmbebSwanb, er oftere btenen 
forftnttet, bar (of! 1 1 53eftal!inger, finret 8 2lar 23ergen§ ©tift, 
mcben§ (Srif ^ontoppiban banbe ^nbfomftcn, nu aardg ubreber 
300 Otblr. i ©fat, bar maattet betate 179 Otblr. 30 § i ©fat 
for uneberbeftige etier nrangnifiige Ceifaenbinger , at 53pffatten 
er forboblet, ai ftancellirefolutionen paa en Slnfegniug fra flere 
^nbnaanere i (Sr)rifiian8fanb neb £rommef[ag er publiceret, *Reb= 
fommenbe (btanbt bmlfe Dberftlieutenant i*eon, ben gamle $rce~ >mi3 Singe til Scmqen 2bcn Cctbr. 1772. 

25 386 C 1 - SlbcmonbS ©trib meb §ogcrup o. gl. 

fibent 9htmfen), til Sort, at ben 24be ©eptbr. en Unberofficier 
fom til 93ifpen forat inbfrceoe $aa(cegget for 23ifpen8 ©aarb 
til SBranbooefenet meb £rufel om ©jefution for 2llle, fom ei 
firaj bctaltc. Da Sifpen negtebe at betale, meb minbre ban fif 
fe £>jemmel for ^aalcegget, bleo ber pantet, i tut Sctjenterne 
toge en ©alofanbe, fom ftob paa Donen. 

#agerup bar i benne ©trib mellem Dftagijtraten og SBifpcn 
taget $arti mob SBifpen, og fanbftmligmS fjar #agerup 
nttret fig ffarpt mob SBifpen og fyani befnnberlige %o?xb oeb 
benne Seitigfjeb, ftben 93ifpen 5te 2Kart§ 1773 i en ©frioeffe 
til ^ongen „gjor ftnoefalb om ^roteftion for fig og fit 
(Smbebe mob ©tift§befaling§manb £agerup og foan? 6011 $roe= 
ftbent $agerup, ber begge ere bletme enige om tour a tour at 
anfe mig for et Wlaal for ufortjente S&tfaner, tmorfor tjan bar 
feet fig nebt til at ubbebe fig et (SommtSfortum. ©ttftSbefa* 
tingSmanben bar iffe utobelig beffnlbt mig for da pa cite af 
9?aragtigr;eb!" ©amme3)ag tiljlfreo ban benmeget formaa* 
enbe fiujborpf, beflager at £agerup fwr miSforftaaet bartS 23reo 
og imputeret foam ben ftore Srimen mob r;an§ (Sr;arafter§ gor* 
trin, og „at tyan er urjelbig ftillet mellem $aber og ©on, begge 
ftme§ faa ilbeftnbebe mob mig. £)ere§ egentlige but oeb ©ub, 
om bet ffntbe voere at gjore mine fibfte $)age til haaU faa og 
ubefwgeltge ©trib§bage." 

9tf et Sreo, fom &an 20be Sluguft 1773 tilffreo £oiefre* 
ret§profurator Ulbal, erfare oi, at en^ommi§fion bleo nebfat i 
(£rjrifiian§fanb for at bomme mellem Offlagiftraten og SSifpen, og 
at "2)ommen oar, fom man funbe oente af jlige 2)ommere, i)Ui§ 
©emot§ ei;arafter iffe lettelig flal funne ffjule ftg for noget 
forftanbigt og upartiff ©ie. l 3)a 2 af $ommi§fairen§ tjaoc 
^ebtjolb paa Ijote ©teber, Imoraf be pnffe, rofe og brojre fig 
mibt i al ben Uret og Solb, at ben offentlige 23effjcmmelfe og 
$ornamnc(fe, fom be nben minbfte fanb $oie fra min ©ibe, af 
en pnr tibtamft og forefat Dnbffab baoc uben al ©ft) og Unb* 
feelfe paatanft min $erfon, (Smbebe og |m§." £an fporger 
berpaa Unbal til 9iaab§, om l;an ffal appellere ©agen. 2 

1 Jftaabmanb 3lrenbrup og SOxonftcrffriDcr 9lbe[. 

* Scmrector (Sorttn i SBergeit fTreD 1773 til en SJen: ,3 SljriftianSfanb 0. Sibemanbd JReife ti[ Sjebentjabn. 3S7 

£iefe Stribigbeber faaoelfom et (iogfarligr ©tjgbomStil* 
foelbe, fom ramte (jam i SBeggnbelfen of 1774, beoaegebe bam 
ubcntoiol til at foretage en SRcife til ftjebenbann ub paa $e> 
ften, eftcrat ban bog farft baobe tilbubt $a§erup minbeligt 
$orlig. £an bleo i ftjobenbann til Siutningen of 9Rat feU 
genbe 9lar og oar benrnft oner ben naabige tDiobtagclfe, ban 
fanbt neb£ot>e og fomemmelig r)o§ (Snfebronningen, Suliane 
Qftarie, 1 fom gjennem ©ulbberg fenbte [jam en 25 el 93ager 
tor at grimblaegge et 33ibliotl)cf neb GbriftianSfanbg tfatinffole. 
Unber lObe 3uli 1775 opforbrebe ban ^rejreffabet til at efter* 
felge bet (srempel, fom -tDilJingrigerne§ faa nforglemmeligc fom 
i ben bevnbjre DtebenS Sib benifie ret glomoerbige £>ebora (gao) er en fatal $roce§ imellem ©tiftamtmanb §agerup og Sftagiftraten paa 
ben enc ©ibe og 23iffot) Sibemanb paa ben anben ©ibe. 95. grig, 
fom ntjlig cr fommen berfrn ftger, at ©agen er fletteft paa SibemanbS 
©ibc, og b,ar reift fig af 1\ Dtblr Xibemanb fom formeget paalagt i 
©eroice. Jibemanb er i benne %ib reift berfra tit Sjebentjabn meb 
Ijele fit §u8." Stluftr. DltjEjebSbl. 1863, 138. 

3 et 33reb til ©tifteprobfi gricblteb af 30te 3uti 1774 ffriber f;an btanbt 
anbet: „Ubi ftbfte Uge Ijabbe jog ben ftaabe og S^ffe attermiberbanigfi 
at ^rcefenterc mig for bet fongetige £erffab, bbor jeg oberalt fanbt [utter 
(Sngleanftgter og (Sngleorb i en ret Bjertcrsrenbe og bjerteinbtagenbe 
9J?ilbf)cb eg Waata fjclfl boS Dor bbrebare ©ronning og 5lr»eprinbg, 
(Sfter fongt. Wlaj. aUernaabigfte Scfaling i milbefte Termines p. Mes- 
sivc tilfjenbegibet mig. 2)crt 19be fib ft afcigte Uge prcebifebe jeg 'for bet 
fongclige #erfrab $aa $reben§borg, fom bar Dom. 8 i Srinitat ober 
Serten 2Jktl). 7, 21." — (Jfter ©ubstjencfien neb jeg ferft af en big 
bigtig og bcerbig £erre (©ulbberg?) og berncefi firar berbaa af bctfongl, 
£erffab. nemlig ftongen, 3)ronningen og Qlttoe&rinbfen, ben 23cberr"»cegelfe 
og Dblibelfe, fom iffe nu er Jib til at fortcette, men atte mine Sebebage 
Bit og ffal btibe uforgtemmetige, ijelfi faalamge ©ub forlener mig 9?aabe 
formebclft S^aabcnS og SSennenS 2lanb at fncele for ffiaabeftolen. 93eb 
benne adernaabigfte 9(ubience, fom mebtog mere cub balbanben beift for* 
neiclige StmerS 2ib, b(cb jeg af b,enbe£ belftgnebe Hftaj. Suttane SWarte 
og 9iigerne3 beift fortjente og beift elffbcerbige QlrbeprinbS Qfrebttf meb 
be naabigftc Ubtrbf anmobet (bet er fom jeg ber falbe bet), befalet, at 
mebbele b»ct af bem min tjolbtc ^rcebifen beffveben. £an beber nogle 
Senner, ljboriblanbt Sector gemmer, bilfebe, men fer bet fouefien gjeme 
ffjult for beres 0ine, fom funS citfe binbe beraf af DJfiSuntelfe, $or» 
trbbelfe og £arme." 

25* 388 Dm bet benificcrebe ©obs. 

og ffjenfe 23oger til 23ibliott?efet. Gn 33og omfenbte§, fcoori 
(Sn^oct ffutbe ffrioe fm ©aoe, fjoorpaa 33ogen jlulbe opbeoareS 
i SBibltot&efet. » 

2)en fotgenbe £ofi falbt ban i en fartig ©ngbom, ber foneS 
at baoe oceret langoarig, ba ©tiftSprooft ftriebueb 2ben ^uni 1777 
fjaobe inbgtoet 9lnfegning om at fuccebere, ja abjungereg 25ifpen 
i ban§ Soagetigbeb og 2Iffae(bigr;eb." 3)a Sibemanb 3ntet 
fjaobe fyext om benne $nfegning, ferenb ben bleo fenbt (jam 
fra tancefliet, tilffreo fjan grieblieb et meget jlfarpt 23reo og 
crficerebe flancelliet, at efter en (aaban ffjutt §remgang§maabe 
funbe f;an et onjle griebtieb til Slbjunft, og ba ban i febnere 
Zih haute $aab om at fomme fig, beber ban jig befriet fra 
3lbjunft, fom fjan ei tiltrcengte, naar ban efter 44 SmbebSaar 
i 3 ©lifter maatte frttage§ for be befocerltge Sifitatfer. 

£>an§ Bnffe bleo opfnlbt, og rjan (eoebe og oirfebe enbnu 
et 2tar§tib fom 6tiftet§ ©ijtop. 

•IftebenS Sibcmanb oar 23ifp, faftebe ©tatSftyrelfen fine 
Injine Slif paa bet $teflef!abet benificcrebe ©obS og fanbt Un= 
berftottelfe i SibcnS reformatoriffe og prejleftenbffe 5lanb. 3 Claret 
1765 afaffebeS ©etfrtigf;eben§ og 2Inbre§ (Srftcering paa en go* 
refilling fra td norjTe ^rtgSbirectorium om en bebre ^nbret* 
ning oeb Sanbmilitfen i^orge; men inben (§rflaeringerne inbfom, 
fremfom 3)irectoriet meb et anbet project, i>a bet forjre oar 
frafalben. 

With £enfnn til hd forfie gorftag nttrebeS af©eijiligbeben: 

2Ingaaenbe ©olbaterfoarterer§ Dpretteife paa be benificerebe 
©aarbe, erf(oerebe§ M albrig muligt i bette 6tift, paa ©runb 
af, at be ftejie ©aarbe fun briber 1 £efi, 2 a 3 R\ex og nogfe 
<5auer, og at ben oi8fe -Srsbtrang iftebenfor ben tilftgtebe %oU 
feformerelfe oitbe txxxt $tf(gen. 

ilRob ©alget af bet benificerebe ©ob3 inboenbte§: 

1) at iffe ait (faa fa(bet) benificeret ©ob§ efter 2ftenfa(= 
gob§ er bleoen (egeret etter omfonfr ffjenfet, men mangt og 
meget af $refler og anbre ©eifttige i OiigetS fatfjolffe Stber Dpjwbringcn &te» af ©et|llia.beben tnwbefommet meb SDefoitfie, eg Deb 
@a»er af Stfgcr eg <ttena.e gvunblagbeS ©folenS 23ibltot&ef. Sibemonb 1762-78. 389 

fjebt for bere§ egne $enge og formebeljr ©eiftlig* 
beben§ (Eoelibat gaaen i 2hto fra ftormanb til @fter* 
manb. ftalgelig nar;@eiftligbeben§ Slbfomft til faa= 
bant ©obfeS uf orrtjf fcli ge 23efibbelfc if f c minbre 
lonlig enb onbrc lowlige 9ltt)inget§ til, Innab ben* 
nem fan dare tilfatben eftcr CanbetS S o t> c. 

2) be fbare og oftc meget groegfelige ftorbanbelfer, bnormeb 
bet (egercbe ®ot>$ er blenen claufulcrct. 

3) alle ftabfoeftebe £eftamenter§ £>elligbeb bo§ alie Stationer 
(eln bo§ #ebningerne. 

4) at i ^remtiben neppe ftogen wilbe jTjenfe 9ioget til gu* 
beligt 93tug, 

5) en falelig 21fgang i $refterne§ aarlige 3nbfomfter. 

6) 2ei(ambingerne§ 21rmob, (om enten maattc gaa fra 
©aarb mo Auction eller fjebe for laante $enge. 

2fteb 6enftm til bet anbet ftorflag om betfanbige 33pgfel^- 
gaarbe for be nationale Dfficerer inbfom ingen ^nbticnbingcr, 
naar fun iagttage§, 

1) ai ingen ftapeliangaarb, (Snfefcebe eller ©aarb, S3enifi= 
ariu§ fyax ©rug for, oaelge§. 

2) at ber referocrcS 23enificiariu3 ©fob&ugft, IM% "$refte* 
gaarben fatmer famme. 

3) at be 23eniftciariu§ tilfommenbe Otettigbeber ubbeta(e§ 
bam af OiegimentSqtmrtermefteren. 

4) at nunaerenbe og efterfommenbe 33enificiarer for $rem* 
tiben fiffre§ be jorbbrottelige ifiettigbeber af bi§fe ©aarbe oft>. 

SBifpen anmobebe $icefiatbo(ber SBenfcon i en ©frtoelfe af 
lite 3^ot)br. 1767 om at bibrage til, at bet projefterebe <5alg 
af bet benificerebe @ob§ opgit>e§, ba bet er utilraabeligt, og M 
blotte ftpgte bar waft 2Ri3mob og 23efvjmring \)o% be fattige 
Ceilambinger. 23be Sept. 1768 tilffreo ban atter Siceftatbol- 
beren et 53reo i 5In(ebning af en unatmginen ^rojectarS $ro= 
jett til ©obfet§ 53ortfoe(gelfe. 93ifpen refererer ftg til ©cijiltg* 
beben§ onenanfarte <Srf leering og tilfoier: 

1) lit ferfte ©runb, at neb ©algct mange Sanber ©ulb 
nilbe fomme i ftongenS 5la§fe, ft>are§, at bet neppe tulbe jlfe i 
pengefnappe Siber, uben at ruinere be ftoffe(8 Scilanbingcr. 390 Cw ^robfteembebet 09 ftitfebifciplin. 

2) angaaenbe ben bebre ^bbtirfning og 8fooene§ Son* 
feroation, gjore8 opmcerffom paa, at uopbt)rfet %oxb finbeS 
ligefaaoel f)o§ ©eloeiere fom Seilambinger og at ©fooeneS 
©belaeggelfe [name er at befrngte, f)t>i[fet ftirfeffooeneS ©fjebne 
oifer." 

3 Qlaret 1764 (16be $ebr.) bled bet afforbret SBifpen IwnS 
gormening angaaenbe ©friftet: 21noi§ning paa 9?iib(er, ftooroeb 
funbe afrjiefpe§ be SSanffetigrjeber, fom binbre $roofteembebei§ 
23etjening i 9farge. 

3 fin (Srflaering i December [. 51. nttrer ban btanbt 2lnbet, 
at ^ofboefenet maatte forbebre§ oeb 2lnfoettelfe af ^oftbonber, 
og at oeb $rot>fleretteme bor ^rofuratorerne aibeled 
ubeluffe?, ha man oeb mange Sjempter fan oplnfe, boor 
fior en ^orflnrrelfe og ©anbbeb§fornaermelfe er bleoen foraar* 
faget, feoor meget ©agen forftnfe§ oeb ben exceptio fori, fom 
ofte benntte§ til $orbet for reus af bem, fom jTulbe aflcegge 
Q3ibne§bnrb. 2Keb 21tt>or erflaerer rjan ftg mob $orftaget, at 
naon(o§ 21ngioe(fe (altfaa ©fanbfftift ofo.) ffulbe mebfore en 
^roofieret, fjooroeb mangen §oruamnelfe fan hlfoieg en UjTolbig 
efter hd gamle syrnbolum : calumniare audacter, semper 
aliqvid hseret. 

£an giocr $orfatteren Diet i, at fjan 1 bi§fe 33erben§ ftbjfc 
Xibtx flager ooer Ugubetigrjeb, OxoggeSlosljeb og afle&aanbe 
aabenbare ftraf&eb i ©nnben, og at $irfen§ S)ifcipfin f)o§ o§ 
toenge bar oaeret et tomt Dcaon. ©erimob er ban iffe enig meb 
$orfatteren x, at fttrfenS SMfciplin ffulbe plat iffe funbe f;aanb* 
^ceoe§ i benne Xib mob ben alminbetige 9xtigge§lo^cb, og at 
f irfen§ ffarpefre 2ugt i oore Siber ffulbe ooere fpilt. Suertom 
paafraar fjan, at ffjont Dnbffaben befiooanrc er foinmen oibt 
nof, faa bar ben bog iffe, %at j!c £erren, enbnu f;er tiflanbS 
loftet £ooebet faa boit i $eiret (hd jeg oeb), at ber ffulbe 
gioe§ ©pottere faa ooergione, faa ffamlofe og faa jlet former* 
hth^ f at be ffulbe ingen $rpgt fcaoe for ben ©rab i ftirfenS 
3)ifciptin, 91uctor omtaler. 23ifpen beflager, at ©jeleforgeren nu 
maa fortabe ©nnbcren, ImorSugten ffulbe begnnbe, og tror, at 
StirfenS 2)ifcipltn enbnu funbe anocnbe§. din gioer ©nnberen 
CPvefren§ 2iboarjIer en gob £)ag, og ben ene3 (Srempel forleber £ibemcmfe t L778, &au$ (Stjarafter. 391 

ben Otnbcn og bforforV iyorbi fyan (fligt Silt uagtet), paefercr 
for lige bran og lige gob i^anb, oifc8 alleuegne famine og lige 
£>onncur fom tilfovn, antageS til jabber, inbbnbcS ttl enbog 
be beberligfre og beitibeligftc ©amfoem. 

6amme 2>ag (21 be £>ecbr.) tilff'reo ban ©erjeiincraab og 
Doerfecretair Z\)ott folgenbe Srco, fmoraf oi tulle mebbele 33e* 
gonbelfen, bet fan tjene fom Grcmpel paa SBifpenS SSreofiil til 
f;an3 boie gorcfattc. 

„<5aabanne Orb, fom funbe retffaffen'ubirpffc mine BnflerS 
ftttbe ivnlbe ooer 2>ere§ 6rceUencc§ £>oie $erfon, bete J&uS, bote 
(Sbargcr mob anftunbenbe 2lar§ gforanbring, bar jeg mft tffe, 
men albrig, faalamge 2lanbe er i mit £>jcrte, ffal bette mangle 
aarle eller jtlbe, at tilbebe bereS (Sj.rcellcnce al ®lag§ 9taabe§ 
og SetftgnelfeS ftnlbe of ©ub. 2Wcb benne unberbamgfie£jer* 
lettS gorjiffring forblioer jeg bet jeg bex ofo." 

Uagtct bette og (ignenbe galante fflreoe foncS ban ci at 
fjaoe ubouet ftmberlig 3«bfittbrife boerfen paa Jbott eller ©e* 
ncrakftirfc*3nfpection8*JMegicr. %\[ ban§ dmbeb8inbfttl!inger 
iogeS bcr fjelben #enf»n. %ex rjaobe man feboanlig befat 
geiftlige (Smbebet meb 6tiftet§ ^refler eftcr 23ifpen§ Stnbefating. 
^u tog man libet £enftm til begge$)e(e. £>an§ tortge SBefircc* 
belfer for at fa a ftn €ooger dalinban og ftn 8on beforbrebe 
til 6tiftet8 bebfte flalb miSlnffebeS ganffc. 

(Sfterat ftan fom SBifp i SBergenS og G^rifrianSfanbS Stift 
Jjaobe orbineret 63 GSanbibatcr ttl $rejter, og eftei flere nbftanbne 
<5ngbomme bobe Die Sibemanb 9be 3onuar 1778. 

£an§ ©amtibige, (Srif ^ontoppiban, ffilbrer Sibemanb fom 
©tiftSprobfi og forrettenbe 23ifp t 23ergen faatebeS: „D(e 
Sibemanb cr en begaoet SDtonb, faa og af gobe principiis 
theologicis, Ejoorfor ban fjibttl &ar ffaffet Opbnggelfe i ©ub§ 
Dftenigl;eb, men en farlig Qftanb af djoleriff temperament, bcr 
lettelig gjorbe ftt $unb unnttigt oeb ©tnbagtigbeb, 1 briftig t 
at negte \)tt, jeg t>eb at ooere fanbt, ja t at paabigte mig felo 
Ufanbfjeb, ftolt, tjerffefng og mnnbig." £an§ garb fom Q3ifp i 
(£rjrijtian§fanb ftabfeefter mere enb ben mobftger $ontopptban8 

1 2>aaS SKebbelelfer i t&eologiff SibSff. 373, 375—377. 392 sprefterne 9f. Stenlunb, S3lod) 09 S. (Sjfilbfen. 

©fub§maal. Dgfaa fom Stfp t (£brifrian§fanb oijie ban ftg 
fom en 2ftanb meb gobt £ooeb og 23egaoclfe fom Jaler, men 
af en faare toiolfom Sbarafter, fiolt, fetogob, forfcengehg, ufor* 
ligelig og npaaltbelig, fa a ban i Sttftet t)t>erfen nab nogen almen 
-patagtelfc eller fljerlig&eb. 

£an§ portrait, fom ganger i (£^rifiian3fanb8 Domfirfc, 
Otfer o§ et magert, fogeligt og (ncrpet 2ln|lgt og et £>ooeb boeffet 
meb en Ijoib *J3art)f. 1 

JBlanbt ben £ib§ $refter i ©tiftet oille oi noeone: 

1) 9lieU Sranlunb 33todj, ©oaneprefii $inn. $an»ar 
fobt 1 Dtorblanbene 29be DftartS 1720, oar en Sofierfon af 
£an§ (Sgebe og gif 1754 fom 9J?i3ftonair til ©ronlanb. 1756 
bleo ban Sogneptefi i Jinn, boor ban fanbt $olfet i br)b $an* 
funbigbeb. £>an tog ftg meb megen ^oer af benne forfomte 
2ftentg&eb og efterlob fig hti (Sftermcele, „at ban oar en af fin 
Sib§ oarbigfie og nibf jerefte ^refter, ber prrjbebe ben Caere, t)an 
forfnnbte, faaoelfom ftn l;ele (SmbebSforelfe meb en gubfrngtig 
og ejemplariff ©anbel." 1774 bleo ban forflnttet til £ier oeb 
Drammen, boor ban bebe 16be 3uni 1792. 2 

2) 2ar§ (SffilbSfen, Sognepreft i ©jerejtab. $an oar 
en $rcjtcfen fra 2Kobum, fabt ben 22be $ebr. 1713 og bleo 
bimitteret fra G&rijtiania <5fole af ^acob ftafeb 1733, tog ®m» 
bebSejamen 1735, og bleo Sogneprejl til ©jereftab 1750 l3be 
>ftoobr. $eb ban§-2Infomji bib fanbteS ber Orange, fom atbe* 
ie3 iffe funbe laefe i -Bog, og fior Uoibenbeb. Serine fromme 
og nibfjere SWanb oirfebe fytx i 34 2lar meb megen Seljtgnelfe, 

1 3 st lattnff ©raobigt af f>an$ 23en Sector gemmet rofcS tjan bcrimob 
meget. 33(anbt 5tnbct figeS : „Qvanta vifr ille vigiliantia et industi-ia, gra- 
vitate et prudentia, integritate et sanctinionia rebus in ecclesia, et mi- 
noribus et roajoribus et maxibus praefuerit, testes locupletes sunt crebri 
& alii super alios delati Viro honores." — — — 

Qvam fidelis in amicos, qvaru placabilis in inirnicos, qvani 
pronrptus ad sublevandos afflictos, miseros, egenos, qvam affabilis et 
humanus erga omnes etc. 

2 JimiS $alb§oog. £an3 SgebeS Setonet af Sunb 95. SDet »ar Ijam, 
fom cftcr @agnet t on @torm paa SEinnfaen bleu faflet op i en §u[e, 
fom cnbnu falbeg (Prejleljuten. 23iffop Sibemanb anbefalebe foam 30te 
€eptbr. 1768 „fom en bras, flittig og buelig SJfanb." <J$refterne £. Dtumofjr og 3K. 33lir. 393 

reifle om pact ©aarbene, oocrberte og unberoifte ?llmuen. ' £>a 
ban oar en ftor oaber of Soir 03 D&erbaabigfceb, uirfebe ban 
ogfaa meb Kraft i at ftemme 2GbrnehgbeD, laroelig&eb, Jugt 
09 SGrbarljeb og 1 at binbre ben gjengfe Doerbaabig&eb ifat oeb 
iBrpllupper 03 Sfaalgauer. .pan rofe§ ogfaa fom en fUnf 
Sorbbprfer, 1 bote lib man faift Kxrte at bnrfe $otetcr t Sgg* 
ben. #an bebc 17S4 ben lite 91prii. 

3) (Eonrab i^rebrif {Rumour oar en Sen afben^rc* 
ften Oinmobr, fom be Soenffe 1716 bortferte, og fom bete t 
fwnfl Jangenjfab. &an fif farft et libet $reftefalb i S^Uanb, 
boot ban lenebe i trange JTaar, tnbtil ban 1748 b(et> forflottet 
til sognbal. £>et forefanbt ban en forfamt iDienigbeb t ftor 
SBonfunbi.q&eb 03 en falbefoerbig ^reftegaarb. JHumobr oar 
uniblevttb en otlliefterf SDianb, ber oar Itgc utrattelig i at ar= 
beibe paa UngbommenS UnberoiSning fom t at opbogge og op* 
ot)rfe ftn $rejiegaarb. 2 Slav efter ftn Slnfomft bleu ban oalgt 
til $toofr. iDieget baobe ban at fjempe meb, fattig bleo ban 
ftebfe, men agtet og elffet bleo ban, faa ban enbnu leoer i 21 U 
muen§ iDiinbe, og naav man oilbe rofe en 3ftanb, lignebe man 
bam meb Otumobr. Saonet og begrcebt bete ban i ©ognbal 
4be 3htguft 1767, i en 2Uber af 62 2lar. 95i|Top fteernp otb= 
nebe!75u, „at ban oar en babif, retftnbtg og gob $teftemanb." 2 

4) 3ube(lcereren »Dienfe 23lir. $a\\ oar fabt 1660 i 
Ibronbbjem, boor ban? ^aber 2)iogen§ oar $reft oeb 3)om<= 
ftrfen. 1688 bleo ban ftapellan og 1692 ©ogneprejt t (Soje. 
1708 bleo ban $roofi 1716 b\)ikte ban meb fongelig £illa= 
belfe 5lalb meb 9cil3 £anfen Jurbolm t 3 a, lfe, en ua?lbig StribS* 
fjoempe, bet laa i Sraette og ftlammert meb |)cle ftn SDientgbeb." 
3 Scelfe oirfebe ban til ftn 2)ob 25 fitbx. 1743, efter at baoe !Bei) en faaban Coerfj-ering foarebe en gammei flone paa ©ptfrgSmaalet : 
„£»em tror fcu paa?" 2Jeg tier paa ben gamle Sjerfa paa SifaaS. 
£>oab fom bibrog til, at fjan fremfor 2tnbte leoer i golfete SDhnbe, oar 
eel ogfaa fyans ooeroibentlige 2egcm3fh)rfe. 2ftan fortcetfer, at Ijan en 
(Sang flpgebe SHrraenc om Joetbjetfen eoer ©aarbepevten og flemmebe 
Senene faa faji om fin £eft, at £>an Itfftebe fig og ben op i 3Seiret. 
§an oat berfjo3 faa gob en ©fptte, at ^an fom Q3eber Jorbenffjofb 
t'unbe ffpbe en Sojlitting, fom en 2tnben f)olbt i Seitet, ub af §aanben. 394 £>• SibemcuibS SBern. 

leoet 83 2lar og t>a?ret ^refl i 55. £an oocrleoebe fm btjgtige 
©en 2Kon8 Slij, ber bete 2ben 9J?art§ 1740 fom Sicepaftor i 
3«lfe. 1738 ttljfreo ftoerup rjam, ba ban 79 5lar gammel neblagbe 
$rot»fteembebet, 03 taffebc rjam for ben gubfrrjgtige, mbfjere, 
oprigtige, accurate farte ftonbitite, Vigilance og Srofaflljeb i bet 
prooftelige (Smbebe og for retftnbtg Scere og Seoemaabe." 1 

33if?op Dfe Sibemanb bfeti 1732 14be 2tugufl gift mcb 
ben 13aarige (S&arlotte (Sleonore (Salluban (bebt 1719 3bie 
Qflai), en Matter af $x. Sbriften ©imonfen (Ealluban, ©ogne* 
preft i ©anbberreb, og SIntonette 2lmafie ©riiner. #un bebe 
70 2Iar gammel i (Sr)rifiian§fanb ben 20be 2ftart3 1780 og 
blet> begraoet unber ©afriftiet, r)t)or ogfaa 23ifpen§ 8ig ftnbeS. 
2fteb benbe baobe rjan 16 33am, btanbt Fjoilfe: 

1) (Sbritfen f. i ©anbtjerreb 1732 (22be Dctbr.), 9lr$toar 
oeb £of* og ©tat§retten meb Xitel af ©efretair. #an bebe i 23i* 
borg ©tift fom $enftonijr, oar 2 ©ange gift og eftertob 2 
©miner. 2) (Srjrifrian Cangemad) Sibemanb, f. i Sergen 1743, 
babt 2ben Dctbr., gf. meb SBiffop $a(uban§ Matter Oftargrete 
3ofoanne, lieutenant, bleo af(¥ebiget og bebt i rjeifi maabelige 
DmftoenbigtKber. 3) 'jofyan 23artI)oIomeu§, f. 1744, er ubentotol 
ben ©en, ber ganffe ung brufnebe oeb ai falbe gjennem 3fen. 
4) 5lnne £ebet>ig, gf. 1762 meb 2&eoboru8 23ergman 2Welbal, 
©ogneprefl tit 3nbt>ifen j^_ftben Dbberne§, f 1786. ^itnbebet 
lfte 33arfelfeng 1763 og eftertob en Matter 2lnne £>cbemg, ber blet) 
gift meb en lieutenant Bemicboro. 5) (Sti§a&etf), f. i Caurmf 12te 
aiugujr 1737, gf. 1764 meb TOael ©tub Siren j?, f. 5te ftoobr* 
f 18be Smarts 1799 fom ©ogneprejt i £au§ i ftorbborblen. 
$an anbefalebe§ afSMfpen nbmpgeligen tit £>olt 27be 3u(i 1764. 
6) £an§ (Emit f. i Sergen 1741, reftberenbe ftapetlan titSBafle 
i Unbat i 12 2lar og berpaa 1782 ©ogneprefl i 33jcetlanb, 
fom &an forefiob til 1796, ba ban affiob ftalbet og ftnttebe til 
©aarben 23jertanb, fmor tjan bebe i fror 9Itmob 5te 3^ uar 
1799. #an rofe§ fom gob $r«bifant og flinf 2Ranb, men 
forfalbt tiblig til SDrtf, fcmlfet enbelig n<?bte Imm tit at fratroebe 
(Smbebet. 

1 2rcfdjott>3 3ut>clt. 285, tfatupS tfopiebog. D. SibcmanbS ©frrfter. 395 

©ijrVv libetnanb bar ubgibet wfgenbe ©ftifter: 

1) Diesertatio inauguralis de studio honoris illicito. Hafniaa 1760 
in Q- 

2) MfjIebSprabifcn i Skrgen fan lOfce ©0nbag cftcr Jrirtit. 1762 oter 
en e&angelijl ScemS frimobtge og toemobige ©mbebSafjfcb, i 8do. 

fiigtalc ober Jtammer&etre 2iUi, 1768, i Cite. 3 10 2Iar, 1762-78, fab Die Sibcmanb paa e^rifii* 
an§fanb3 ©ifpeftof, og bet Dare forgelige Stber, ifocr for en 
ftirfebnvbe, bcr fclo t)at>be oa:ret iortg $ietifi og oel ^aobe b<m s 
bet, at ^ictiSmcn ffulbe baoe baavcn oelftgnelfeSrige ftrugter, 
mebenS ban maatte gjore ben fmertelige Grfaring, at ben gobe 
ftrugt ubcbieo, mebenS Ufrubet trioebe§ befto bebre. Unber 
grebrif Vte8 tnoeaarige SReajertng fra 1746—56 forfoanbt nee* 
ften alle £por af ben Sfoffelfe, fom fanbt &ttb unber t)an3 
gaber, 9#eben§ ben pietiftiffe S&eotogi i Snbfflanb og Don* 
mart' fottrangteS ai ben ngere tobffe Ibeologi, fom ueb Semler 
i £alle og DJiicfjaeliS i ©ottingen, ber fogte „at luttre" (ityxi* 
flenbommen, fom i Sftobe, r;at»ct)e ^ritcenfevict ooeralt ftt^ooeb 
i ben tfmftne ftirfe og fanbt i Soltaire, Dtofeau, ftrebrif II o. 
$1 talentfulbe og anfeebe 33annerferere og ooeralt mangfolbtge 
23eimbrerc og Jilbamgeve. Unber Cofenet tolerance og Dplt)§- 
nmg", jtormebe $ritamferiet ooeralt inb paa ^irfen, ©eifrligbcbcn, 
ja paa Slabenbaringen felo. £>en 14be 3 auuar 1766 enbte 
grebrif V fit 2io 43 2largammel og bleo fulgt af fin 17aarige 
©an Sbriftian VII, en faab og oantro img dJlanb, ber 
cfter ben preuftffe 2Kintfter oeb M banffe £of, SBaron 93ord3 
23inf engang enbog ftf i ©inbe, fom ret praftiff 23en af ben 
ttoltahiffe Opening, at affccite alle $refter og foranbre fc 
feme til ftornmagajtner. l 3)enne 3°e ftf nmn oel forpurret, 
men ba ban§$nbling Ciolcege ©truenfe 1770 fom til 6tat§» 
roret, fif hm banffmorffe ftirfe en boarb ftamp at beftaa. 2>eb 
JtabinetSorbre af 2-lbe ©eptbr. 1770 opbaoebe§ ©ebeime*<5tat§= 
confeilet. Docrfcfretairen, ben loerbe ©reo £bott, gif af, og 
ftirfen fom nu ganffe unber £ancetUet§ ®tnretfe. 23eb 5lfffaf= 

1 OJMbecf, i W bifi. JMjftift. IV, 543. 396 Sirfen 1762—78. 

felfen af Senfuren ' gao ban 2In(ebning, til at t ben (etftnbtgc 
og t>antro Jib ei blot flirfcn og $refterne, men 21abenbaringen 
felt> blet> befublet meb en s Dtoengbe ©fanbffrifter. (Sn $vofu* 
rator 23te gjorbe tfoer ©eiftfigbeben og ben§ 3 nb *«fl^ r HI ©jen^ 
flanb for ftne babffe Slngreb, Ijoilfe Slngreb blanbt ftritoenfeme 
og tyablen oanbt [tort JBifalb. Sit £r. 25ic af betefte Diet bemteS 
til fRap^bufct for en forargeltg $roebifen ban tjolbt ooer £>0t* 
fangen, f)jalto libet. 

26beDctbr. 1770ubfrebte8 en £etIigbag§anorbntng, bttoroeb 
mange gamte £elligbage, 3bie £mtib§bag paa be 3 ftoreftefier, 
2Rarie ^enfeffe* og 23efagelfe3bag, alle 9lpoftel= og SCKartorbage, ja 
enbog (Sptpftanie* eiler|)eUigtre^ongefeften afffaffebe§. 9Karte93e* 
bubelfe benlagbe§ til 5te ©anbag t $ajre og 2Ulebe(gen§bag til 
1 fte ©anbagt9cooember. 3)en 1686 inbfartc ©tore 23ebebag 
bebolbt berimob ftn ubelbige ^lab§. 9tlmuen i 9forge oar paa 
Here ©teber mi§fornaiebe meb bi§fe £e(ligbage§ Slfffaffelfe og 
ottrebe forgjeoeS ©nffe om, at be atter maatte oorbe belugbolbte. 
£>et fafgenbe Star forargebeS man x>tb flere 9lnorbninger, blanbt 
btnlfe ben af 13be 2Rart§, boorweb 33aber og at ©traf for 
Ceiermaal opboet>ebe3,' 2 og at t>eb 2)aaben ingen $orffjel ffulbe 
g|are§ mellem oegte og itcegte Stern. 3 £an§ mange reforma* 
tortffe planer ft! imiblertib en brat (Snbe, ha benne loantro og 
letftnbige Oftanb 17be 3anuar 1772 blet) ftyrtet, og©taten§og 
^irfenS ©tnrelfe fom i £cenberne paa ben toerbe og cfmfteltg 
ftnbebe Doe $. ©ulbberg, ber et blot neb ftne ©frtfter, men 
ogfaa toeb $nt>enbelfe af ftn oerbSlige $iagt fagte at foette en 
©franfe for ben $antro og taile§lafe $rtbeb§ocefen, ber truebe SHefc. af 14bc ©e^tbr. 1770. 

SBeb gororb. 8be 3um 1767 oar befiemt, at be, fom forfe fig oeb 
Seiermaal f f a 1 oeere fri for flirfenS SDtfcipltn, meniS25age 
fcetteS paa JOanb og Stab eller betate be faftfatte 93^ber. 
©ammenlign ftororb. af 15be Smarts 1771 og I3be 3uni 1771. Unbet 
3bie Qlpril 1771 anotbncbe«, at alle (Sgtcffaber meUfem 33iob3= og ©t>o= 
getffab3=goroante maatte Reverter octre tillable uben ©iSpenfarion. £>enne 
'Hnorbning »afte gorargelfe og inbffmnfebeS oeb gororbning of 14t>e 
©ecbr. 1775. Stiffen 1762—78. 397 

ftnfe og Brat. 1 Seb JHefc. 20be Dctbr. 1773 inbffnxnfebe§ 
Jrpffefnbcben. SManbt ban§ ivortjenefter of ftirfen barer, at 
ban falbte til JljebenbaonS Unioerfitet ben unge, btjgtige 9t i = 
co Inn 6. Salle (1772). bet baabe fom ^rofc§for og ftben 
fom SjcellanbS 93ifp farte en aloorlig og ubbolbenbc .Hamp 
meb £iben8 iumtro. ©amhbig optraabte ben oeltalenbe Gb>'i= 
ftian ©aft&otm, bet oeb fit (Srcmpel og ftt<5frift „ben gcift- 
(tge lalcfonft" (1775) bibrog ooefentlig til, at ^refrernc lagbe 
feet ©tnb paa at blioe Jalere og fta ^rcebifefiolen at oplaefe 
bereS Sale. $eb fine talrige og let fattelige populate ©fritter, 
boori ban bebanblebc SibcnS broenbenbe Sparg§maal. nafte ban 
megen Dpfigt og bleo ligc til SlatfounbtebeiS Slutning 3)an* 
marts og DtotgeS populaerefte^orfatter. 2 <5amtibig (1772) op* 
traabte JRotbmanben German SBeSfel ntcb fit oittige Sfrift 
„5ljerligbeb uben 6tramper," fom oafte uatminbelig Dpftgt faaoel 
\ £>anmavf fom 1 George, og bibrog meget til at mobarbeibe 
!Xiben8 flettc ©mag. 

vDet loerbe Unbevoi§ning§ocefen forbebrebeS oeb $ototbnin* 
gen ai lite i)iai 1775 om (Sjamen 9Wium og be afabemiffe 
(Gramma. 

33lanbt be SWcenb, fom famtibig meb Sibemanb uirfebe i 
ben norffe ftirfe, funnc oi ei unblabe at omtale 2 oeb Scerbom 
og ©frifter beramte 33ifper, ©nnneru§ i Xljronbbjem, f 25be 
©eptbr. 1773, og Imn8 ftormanb ftteberif iftanneftab, ber 
iie^c fom Q3ifp i 9lfet8lju8, fort eftet at b,an b,aobe reftgneret, 
9be 3)ecbr. 1773. 

3 ftor Slnfeelfe blanbt SanbetS ©eifrlige ftob ben niben* 
ffabelige og btjgtige #an§ £>ammonb, ^otfattet til ben nor= 
biffe 9)ii§fion3bifiorie i 9iorblanbene og $tnmarfen 0. m. 3 3 
en $raebifen, fom ban paa ben alminbelige £affe= og Sebefeft 
Ifte December 1773 bolbt i StramSa $itfe, og fom ban 1774 

1 ©ulbbergS bogmatiffc £oDeboevfer bare: Sen naturfige Sfyeotogt fom 
3nblebning til ben aabenbarcbe 1765, og ben aabenbarebe Sbcologi 1773. 

' Dm 58afle fe bancs ubferlige Seonet af s DMev i tbeol. Q3ibl. XII, og 
om 3)aftf)o!m fyanS 2lutobiografcf>i i 2abbe3 ©ami. af ^ovtvaiter I, 29. 

8 Dm ©unneruS, <SM)m3 faml. ©fvifter 7, 49. Dm ftanncfiab, ©ufymS 
fami. ©fviftev 7, 50. Dm §. §ammonb, ©ubm3 faml. ©friftcr X, 135. 398 ^ Irfe » 1762—78. 

lob trnffe i (E&rijttania unbet Site! „tt gubfrogtigt og bnbigt 
$olf fom altib ceret og Inffeligt $olf," reofer ^an meb 2lloor 
bet Setftnb i Seonet, ben $antro og anbre Softer, ber ogfaa 
fjaobe troengt ftg inb i oort Sanb. „Sab o§," ftger fian, „ei 
oanoere o3, fom et eller§ abfrabigt, manbtgt og aloorligt fyolf 
oeb at antnge Setfinbigbeb i OWigionen og tilflebe ben bebfle 
©ub§ ©aoe at gjore§ latterlig af £>aarer og forf)aane§ af 
$oroitbebe! naar ffal be gubSforgangne ©amtaler om ©ub og 
(Sbriftenbommen, ben briftige fanbfelofe 2fti§brug af ©aligf)eb§* 
mibier, be befpottenbe (Sber, ber ff jere ben 2)obige§ <£>jerte, hzttt 
2lfgmnben§ ©prog, naar ffal alt bette oprjore? 9laar flat oi 
blioe !(oge til at afoenbe benne cebenbe $roeft, ber forberoer 
D^ationen og fcenfet o§ neb i Unbergang; naar ffal ben ©loegt 
ubbo, ber bttber £mtlen £rob§ og gjor fig flolt af at oaere 23an* 

ffabninger, fogenbe 2$re i bereS egen ©fjenbfel? 3 

*Pault 2)age oar Serben forberoet og onb, tm er ooerre nu! 
3)a tjolbt bog Stftenneffer oeb bet uboorteS ©ubfrogtigljebS ©fin. 
Dtfu taa(e§ ei ©fin af ©ubSfrogt engang ; nu fer man ben faa 
forftoffebe $ngge§lo§beb, en faa forfoerbelig $oragt for ben of* 
fcntlige ©ub§tjenefle, at man finber SWennefler, ber oef Ijenbringe 
tjele 2Iar uben en enefte ©ang at befoge^etligbommen, Eunfl* 
nere, £aanboerf3fotf, ber offentlig fortfoette bere§ Slrbeibe paa 
£erren§ 3>ag, ©abbatberne, 2lnbagten8 2tber, af $orfcengeltg= 
f)eb ubfatte til MoftenS ©oelfer, og ben tyalftarrige $antro at 
nebtrcebe be gobe ©eber ligefor 21lteren§ 2Iufiun. — — % box 
$llber beftribeS (£l)rifrenbommen offentlig, ben§ gienber rjoeroe 
en £aer forat brioe ben i\h af $erben. Det er jo ©fam f)o§ 
og at bate $n# offentlig i oor #erre§ %t\u 9?aon." ofo. 

33eb O^efcript af 3bie Dtooember 1774 opf)ceoebe8 Semina- 
rium laponicum i Sfjronbljjem oeb $rofe3for $nut 2eem§ 
2)ob. (£an oar unber 24be Wlaxft 1752 beffiffet fom £>ocent 
oeb bet i>a oprettebe ©emtnarium), ba $rugten af famme et 
l;aobc foaret til $ort>entningerne, og man fanbt bet f)enftgt8* 
mce§ftgere at inbfore bet norffe ©prog blanbt Sappeme, ifner 
oeb UngbommenS UnberoiSninger. $onbet§ Oftibler og 3nb~ 
toegter ffulbe anoenbe§ til bebre Conning for ©foteloerere og g. oagentp 1778-89. 399 

Qjtreftcr og til [man premier for be JBenbev i Xujrriftet, fom 
meft haute forbebret Slgcrb^rfningcn! 1 XVII. 

Dr. (ftfer Ijagerup. 

1778—89. 

^an er foot neb (JbrijrianSfunb lite December 1718 af 
goralbrene ©tier IBertfoelfen, ftjobmanb fammcjlebS, og fiaurentfe 
£an3batrer fra Spnbberg ^rcfteganrb (f. 1681 f 1748). £)a 
rjan3 SMober oat ct ©ebffenbebam of Sifpinbe -£>agerup i 
Jbronbbjem, bleo ban i fit 12te 3Iar fenbt tit 23ijlop (Siler 
#agerup, i &»i§ £>u§ fjan blco anfat og bebanblet fom Sjener, 
tnbtit 2Mfpen§ 8011 £an§ fom fcjem forat loefe tit juribiff (Sja* 
men. 5)a benne maerfebe fror Scerelgfi t)o§ (Siler, fom |)ari 
ooeren§ meb bam, at \)an ffulbe unberoife bam, naar ban oilbe 
fraa faa tiblig op, at t)an funbe tjaoe ftaffeen faerbig ftloffen 5 
om DJorgenen. 53eb benne UnberoiSning forte t;an at fjenbe 
6iler§ ubnnxrfcbe ©oner, boorfor ban uboirfebe bo§ $aberen, 
at b«n ffulbe bolbe bam til €tubering. ©iter fortaelter felo i 
fit forte Cconcteleb, 2 at ben ubmoerfebe og aft)am faa fortjente 
33iffop ^ntet unblob, fom funbe tjene til bans $remtib§ ©aon, 
men lob (jam unberoife i 23ibenffaberne, ja beltog felo i tjan§ 
Unbcroisning og bimitterebe bam felo tit Unioerfttetet 1736. 
#an bleo antaget fom afabemiff Sorger 31 te 3uli 1736 °S 
unberfafrebc fig tbcologiff ©mbcbScjamcn 30te 2Jiart3 1738. 
(Sfter at ban 1739 rjaobe unberfaftet fig ben noe ©jamen oeb 
bet p()ilofopbiffe ^acultet og faaet supremam in Philosophia 
lauream, bleo ban anfat fom -Sparer oeb ben (atinffe <2fole i 
93ergen, boilfen $oft Ijan beflabte i 3 5Iar, fom rjan beSuben 

' SBcrgS 9ii\. 2, 604. 

2 f>an3 fiefcnet, jTtceet paa jirlig Satin meb ljanS egen jirligc £aanb{¥rift, 
\>a fjan war *)3rcft t 2lrenbal, finbcS i 23cflre SWcbcncS $ro»|liard)ii>. Dm 
Bam 21. §atting t 23ergen3 q3ie(lct)i(lovie, ©. 100. £unbcrupe £>oc» 
torcr 49. §an£ tfppkbjeger yaa JHig^arc^itoet. 400 ®r- ®- §afleru}) 1778—89. 

anuenbte til a\ ftubere humaniora, buorttl ban felte ftor Suft. 
8be 3nli 1740 baube ban taget SDKagiflergraben, og 1742 tog 
ban SlfjTeb fra Sfolen forat reife til ftjobenbaun forat fege 
geifttig 2tnfa?ttelfe. 22be $ebruar 1743 bleu ban ubnoeunt tit 
Sogneprefi i #£>t)lanb, og tiltvaabte ftalbet 10be 3uni (. 21. 
#er uar ban t 14 2lar. *Beb Soerbom og gobe £alegauer til* 
brog ban ftg alminbelig Dpmoprffom&eb haafit i fin egen og 
tilgrenbfenbe 2ftenigbeber, buorfor ban ogfaa 1753 ualgteS tit 
$rouft ooet 3#beten. 3) a ban i 9taretl751 fugte om et bebre 
$atb, mebbelte 23iffou Stomp bam falgenbe <efub§maal: „£an 
bar tvolig forrettet fit (Smbebe i £erren§ fanbe $rugt og uan* 
brenbe (om et ffinnenbe 2n§ for ftn SWenigbeb og 9lnbre, men 
enbog forbi ©ub bauer begauet bam fom en fcerb Oftanb meb 
mange aanbelige og boglige 2Mbenffaber, buorueb ban enbogfaa 
bar unberuijt og tit Slfabemiet bimitteret mange brat>e ^olfS 
SSarn. (Sn faa (oerb og uetbegauet 2ftanb fortjener et bebre 
tfalb." 3 2taret 1758, 17be S)ec6r., bleu ban forffnttet tit 
5lrenbal, buor ban uar Sognepreft i 16 9lar. 3 5laret 1760 
bleu ban, ffjent frauoerenbe, ubnaunt til Doctor i Sbeologien 
efter at ban baube ffreuet for famme dissertatio irrauguralis 
de communioue fidelium cum patre et filio & inter se 
mutua." 

13be Wlai 1733 bleu ban beffiffet tit 93if!op i ftibe, men 
hw^ ben ©org et $ar 2>?aaneber efter ftn Ubnoeunelfe at mifre 
ftn „elffucerbigc og gjennem bubige" £>ufhu 3o&anne 6mitb. 
£>et falgenbe 2Iar bteu fyan „ubcn 9lnfegning og minbfie 23i* 
benbe forfluttet tit 93ergen. * „$)enne fongelige 9kabe uar bam 
bog faamegct fjerere, fom ben bragte bam igjen til bet Steb, 
tjuor ban i ftortiben ha\)^ opofret nogle af ftne 3Kanbom8 5tar. H 
5te Dctbr. Wt) ban ubnatmt til $rofe§for theologies for efter 
fongelig SSefaling at creere 6 Sanbibater, blanbt builfc Salle 
og SSaftbolm, til 2)octorer i Xbeologien i Qlnlebning af 2trud 
prinbS $rebrif§ ftormceling. 1774 bleu ban SWeblem of en 

1 ©om 23iffop i $ibe fob tjan 1774 ubgaa et ©tmobatmonitum, buort 
ban fiagev otocr, at ©tubioft og unge Scetere fcctnnc ftg tit o?te fa ft 
Dtb tit anbet, at lecfe bcreS ^rcebifeti op af $apiret, Mnffct haw fanbt 
tncget anficbcligtog berfor paalagbc $rotofternc atforot>be (getoegll, 226). (Eiler $agerup 1778—89. 401 

SfolefommiSfion, font Manbt 9lnbre beflob af 93iffop £arboe, 
©ulbbcrg og 53alle, ber foranlebigebc iyororbningen af lite Wat 
1775, i boilfen ber oeb Siben af grunbigerc flaSftff 3>annelfe 
(agbeS megen $egt paa SWobermaalet. 

Ara ©ergenS ©tift bleo ban oeb Jibemanbs X>eb, 26bc 
SWartS 1778, forftnttet til (SbrijtfanSfanbg SijTopSfitbe, fom ban 
befloebte i lite Slat. ' 

3 GbrijhanSfanb ftebte ban fammen meb fin UngbomS 
©en f>a»8 $agerup, ber 1781 bleo ablet meb 9?aon ©olben- 
palm og oar Stiftamtmanb i (£t)rifiian§fanb. 2 Unber (SmbebS* 
forbolbcnc brafi iumff'abSbaanbet, faa ber fjerffebe en befianbig 
Ufreb mcUem bem, \aaat ftancelliet ftunbom maatte moegle mel= 
lem bem. Ungtet SBifpen fyax efterlabt fig et agtet (Sffermcele, 
beber bet bog, at fjan bennttebe alle Seiligbeber til at crjifanere 
©tiftamtmanben. 

Jlaar m fa fie SBliffet ub oner £agerup§ Sirfen i be 11 
5lar, ban oar 53iffop i ©briflianSfanb, utile oi finbe, at ban 
meb Dngtigbeb ferte Sifpefranen. SBifttatfetne, ber ubgjere en 
faa ooefentlig Del af en SBijtopS 23irffombeb, men fom unber 
&an§ tformanb fjelbnere, enb enffeligt oar, fanbt Steb, fom 
igjen t Drben og bolbte§ aarligen. 

'Straj efterat r;an oar bleoen Siffop t (£&rifHan8fanb, til* 
lotfe ban (31te OWartS 1778) 23ifitatg i 9?ebene§ og ©ore %x)f 
lemarfen, befalebe £>egnene, forfnnebe meb bere§ ftalb§breoe, og 
©folemeflerne fra alle Sogne at mebe oeb SBtjitatfen i $ooeb= 
firfen. Q3rcfterne paalagbe ban ei at proebife ooer 1 /. 2 2tme, 
men ben til SBifpen inbleoerebe ffriftlige $roebifen funbe ocere 
faa lang og nbferlig, fom be felo bebagebe. — £an anoenbte 
2 £>age paa boert ©teb. (Sfter enbt <Bifttat8 i 9tebenc8 tilffreo 
fcan ^reftejlabet (I6be3uli) et 53rco, boori ban „taffer for ben 
tnegen ©obbeb, ftjerligbeb og Dpbnggeligbeb, fom boer ifcer af 
bem i bere£ £>ufe og ellerS t al Dmgjengelfe mig baoe beotft." 

1 ftra Bergen (Treb fyan fit 93tcb meb gorfbar for iWorbnbt 93run 30tc 
Septbv. 1767, fe Suybobbfana 489. 

'• ftebt t tfatlunbborg 27be Dctbr. 1717, 21mtmanb i Oiorblanbenc 1752, 
©ttftSbefalingSmanb i SbrifjianSfanb 1768, begraben fyer 12te Waxti 
1781, tefeS i et ®rabminbe i SbjiftianSfanbg Ugeblab 2, 9lx. 36. 

26 402 ® [er £aijctup I "78 — 89. 

De ^Breoer, fom ben til Doerbering fremftillebe Ungbom bat 
aflagt paa bere§ ^unbffab om ©ub§ 9}aab til ©aligbeb, oare 
i SUminbeligbeb gobe, men paa nogle <Steber faa enffelige og 
ubmoerfebe, at jeg albrig uben &\<xbt fan toenfe berpaa og 
albrig tilfulbe prife ben 2nfene§ $aber, fra tjmlfen bennc og 
ode anbve gobe ®aoer nebfomme." 

5Si faone iSfterretning, om boorlebe§ ban fanbt fig fornoiet 
meb Ubfalbet of fine Sifttatfer t bet aorigeStift; men om ban 
ei oar faa forneiet (om i 9cebene§, boor paa ben %\h fanbteS 
en fjelben Samling af bogtige $refkr, baoe oi ©runb tit at 
antage, at ban i 2Uminbeligbeb oar forneiet, ba ban eller§ iffc 
oilbe baoe fparet ^ebfommenbe; tbi ban oar en afoorlig og 
finbig £tlfon8manb, ber ei ffaanebe be Sftilbige. 2lt ber ogfaa 
fanbteS faabanne, er uunbgaaeligt i benne fonbige *Berben. — 
DiSfe fyavz ogfaa foraarfaget 23ifpen ©org og megen Uleiligbeb, 
3 Staoanger laa Sogneprefien Oteoer ©jellebel, befjeribt af 
fine 33effrioetfer ooer £>0lanb og 6oeter§balen, i Strib meb ben 
feloraabige og jtribbare reftberenbe 5lapellan, 33orge ^eterfen, 
Slit £an§ Si b em an b, <2ognepreft i 23jet(anb, ffreo ban flere 
meget aloorlige 23reoe, boori ban formanebe fyam til meb mere 
glib og Orben at tage fig af fit (Smbebe og opbogge ftn 2He* 
nigbeb. (Snbnu mere Uleiligbeb foraarfagebe bam ©ognepreften 
i 23affe, O^aSmuS $eter Sangborn, ber fytmtm farmebe 
Scerbom eller Segaoelfe, men oeb fin nforjtanbige og benfnn§^ 
(efe ijoer, oeb fin ©eloraabtgbeb, ^eongjerrigbeb og Smite* 
fjerbeb fom i Strib meb fine ftorefatte, ftn OWenigbeb, ftn -"pnfftn 
og bele $erben, tnbtii ban enbelig reftgnerebe 1788 efter i 10 
5lar at baoe oaeret en fanb $fageaanb for Me, fom fom i 
ban§ 23ei. x (St €ibejtpffe tit Sangborn meb |>enfon til ftt 
gorboib til 33ifp og 2ftenigbeb oar ben mere befjenbte (Srif 

1 Sft. *p. Sangljorn bar en 93roberfon af 2)?agnu3 Cangfjorn, flammevrjener 
f)c3 (S^rifitan VI og fiben StotSfovbafter baa Ciofenborg, bleb &ib$> 
breft yaa en &t)inafarer 1771, bleb enttebtget 1788, brog tit tfjeben* 
b,abn, libor fyan bebe 1797. f>an ubgab ffere <Srnftcr, fom: Ajeflige 
later, f)olbne i ©fien, trtjft i 6f>r.ania 1769 i Q. SWobgift mob <Sb,n> 
ben, 10 aanbelige Safer, tf.Ijabn 1773, Sobtale oberSabtb o. m. 3?r>c- 
rub og drafts £ir. 8cy. 335, 31. (Mfiorm £autbe(fer J 19— 21. 3ln$er ©run. Id;; 

Slnchcr $run, ber 1757 bleu ©ogneurefi i ©uje oo, efter :5l 
9Iar mob ftn Sillie bleu forftyttet cflcr foruift til 5utebaleh§ 
fialb i Ufyfolfe. 

2lncf)er 93run uar en 2ftanb, ber af batmen uar ubvuftct 
meb ct nalminbelig gobt £oueb, megen Segauelfe, et uinbenbe 
iBafen oa, ei uben Juer for OplnSning oa, Drben, men berboS 
i t)0\ ©ra& forjlagen, foauebegjerlig og uettyfiig. 25a ban torn 
tit at uirfe blanbt en Sllmue, bet fom jyjelbfolfet i Sllmtnbeltg* 
beb uar ftribig og luften paa <Proce8fcr, ftf ban rig Slnlebntng 
til at anuenbe fin Sllagt og ftn Soufunbffab i QJrocc§fer, r)uor 
ban lagbe for 2)agen faabant talent for Sourroefferi, at ban 
fugte ftn £ic>e blanbt $tben§ jlugefle $rofnratoier. ' 

1 CSrtf 3(ndjer 33run bar febt i (Ebrtfiiania 2ben Dcbr. 1723. £an3 $a< 
ber ©imon 23run bar DDertolbinfyecter 03 bans SUiober taren 2lndjer 
ear ©atter af ben ahfeebe viae ftjubmanb grif 3lnc£)er fammefiebS. 1750 
bleb Ijan ©ogneprcft i 3lure paa 9corbm0r og 1757 i (£»je. 1763 bleb 
han conftituerct, men ei balgt til $robfr. £er flagebe ban gjentagne 
©ange ober, at 3llmnen ei bilbe jlaa SBeienc op for fyam om Q3interen, 
og ei bilbe ttbe fyam, bbab fyantilfom; ifar bleb ©triben l)cftig og lang= 
barig meb ben fiibe og trcettefjere Winnie i Sbetanb. (Sftev lang 'Pro* 
cebure bleb ber nebfat en ^ommiSfton til at btfmme i ©agen, men benne 
bleb bcebet, og bcb fongl. ftefolution bleb ber 1767 afgjorr. at Ssclanb 
Stlmne ffal betale fin ©ognepreft Dffermcele, $rtr'fefjfr)b3 og Wattefyolb, og 
16be Decbr. f. 31. at 3t>elanb^ 2Umue ffal opfplbe be $ligter, fom Cob, 
JRitual og fongl. 3lnorbninger bem paalcegger, og for gorretninger maa 
3ntet forbreS ober eUer mob Cob og 3lnorbning. 31. 23um ffal af 33i= 
fpcn paalceggeS „at bruge mere gorfigtigfyeb, bolbe (Snigfyeb meb fine 
©ognefolf og omgaaeS bem fjerlig, t>a ban e Iter 3 maa bente iffe 
til Corbel at blibe forflptt et." 9cu bleb ber nogle ?Iar roligt. 
libemanb tyttrer i 1776, at ban efter ben frore gorftflgelfe, fom enbte 
beb SRefc. af 1768, bar Ijan b>lbt <5nigb>b meb fine ©ognefolf, „b>$ fjbilfe 
jeg albrig fyar fporet anbet enb ftorntfielfe meb fyanS ©mbebeforretnin= 
ger," og £agerup confiituerebe fyam enbog til *rjrobfi 23be SDecbr. 1778. 
3 3uni 1 7 ?0 inbfom Stogie af 9Q?enigt)cben til 33ifpen meb 8 $lage= 
punfter, blanbt fybilfe, at l)an tjolbt (Sonfirmantcme 2 a 3 3lar til Son= 
firmationSforbercbelfe, forbrebe 8 Otblr. for en Srolobelfe 0. m., og 31. 
93run meb ftlage ober 33rangbiHigr;cb beb ©ftybg og 9?atteb>lb. 33eb 
33ifttatfen 1782 fergte 93iffop ^agerup og ©tiftamtmanb 3lbcler at moegle. 
3ngen b<n>be at flage ober l^an^ gorretntnger i 5virfen, ba ban prcebifebe 
gobt, og Ungbommen bar bel loert ; men man anfebe ober, at ban forbrebe for 

26* 404 Urotiflljeber unber &. fioftljttg. 

9Dtab fom Cangborn og (£. 9Ind)er 23run funbe iffc anbet 
enb oceffe $orargelfe, og naar man betcenfer, Qt bet oar t en 
rcoolutionar lib, ha mcegtige 2lanber anfalbt ©eiftligbeben og 
$irfen, og {Raabet om ftribeb og 8tgl)eb fra ben amerifanffe 
ftri&ebSfamp lab tilbage til ©uvopa, fan man ei unbre fig ooer, 
at JDltSiwie og Uro greb tlftange. (Sfter at ben ametifanjle 
$ribeb§famp oar fluttet 1783, opfrob ber i ftorge og anbre 
Sanbe en alminbelig Stationing i £>anbel og anbre 9taring§= 
oeie. SDertil fom Uaar. Sllmuen i Sbelemarfen og Ofobogbe* 
laget fiagebe oner ben tlret, be (eb af urebelige ^jabmcenb, be* 
gjeriige ^rofuratorer, roubegjertige ©orenffrioere og $refier, 
fom ei oitbe (abe ftg naie met) 2ooen§ 23eta(ing for geifllige 
^orretninger. 2Reb bem forenebe ftg bnreiafe ©efolf og breb« 
lefe 9Irbeib8folf og Uroltgbeberne bleoe betamfelige, ha be 9Jii8* 
fotnaiebe i ben liftige, nforfoerbebe og oettalenbe demagog, 
(5^>r if t ian 3enfen SoftbuS, 1 fanbt en $at>bing, ber tribfte at 
erboeroe ftg 23anbeme§ £iUib. 23ifpen fagte at bcempe Uroen 
og mcegfe i ©triben. 3 December 1786 ti(ffret) Ipan 9lebene8 
^refteffab meb 5lnmobning om, boor be ftnbe bet fornabent, at 
bibrage til at boernpe etler forefomme ben ©jnmng og utillabe* 

(Smbebefovretninger mete, cnb fioocn ttflaber, og bereS 93ilfaat fotmaar, 
og en #ooebanfe oar en itontraft af lfte 3«li 1758 meUem feam og 
Sllmuen, (om gjennem £iben oar bleoen 5Umuen til en ligefaa utaalelig 
23tyrbe fom <Preften til gotbel. „§ele 2ftenigbeben bar enftemmig i at 
0nffe t)an3 gorfltyttelfc, Ijoilfet $ re ft en ogfaa attraar, og er bette ben 
enefte $ofr, l)Oori $refi og £QJciiigt)cb ftyneS at fomme ooerenS meb btn= 
anben." 2llmuen t0r ei inblabe ftg i nogen QJroceS meb fyam, t>a ben 
anfer tjam for uooeroinbelig! — $lagerne gfentogeS, faa 23ifpen og 
©tiftamtmanb 1787 erflcerebe, at ba ben 30aarigc ©trib fyar gjort, at Sitter* 
Ijeb, §ab og £e»gjerrigfieb paa begge Siber er bleoen ligefom inogroet 
og uubjlettelig, oeb be ei anbet 9kab, enb at 23run blioer forflrjttet. 2)ertit 
fom, at 4 SOJanb prooebc, at en £)el befoangrebe $iger ffal baoe forlabt $re* 
ftegaarbcn i fvugtfommelig Qorfatning, uben at 23arnefcebrene ere bleone be* 
fjenbte. Unbev 14be ftoobr. bleo 2ln$er 23run mob fin 93itlie forflttttet til 
bet ringere og befoerligere ©ulebal, fyoor „(jan oar i 16 5lar og ftiftebe t aQe 
Apenfeenber meget onbt." Silfibft bteoljan oeb ^meficretS £)om af 6tc 2M 
1803 frabemt Smbebc, ^reftebragt og foroifi $rcftegjelbet, b»orpaa ban 
begao ftg til fin ©en i 23t)glanb, fyoor ^nn 1>0\>t 82 2Iar gammel. 
1 0i;eftab *Prefteb,ifiorie Oeb 51. ftatje 45. £agerup 1778-89. 405 

lige Oplob, fom ffal tjaoe t)ttret fig i ftebene§ og ifcer i 5ieftre= 

Sftolanb, og minber bem om hd apoftoliffe Orb, at frngte (33ub 
og cere ftongen. Jlort efter (12tc Xvcbr. 1786), ottrebe ban i 
en 23eretning til SlanceUiet blanbt Slnbet: 2llmuen8 Silftanb 
cr boift bcflagelig. £er er OWangel paa $obe baabe for 5Dicn* 
neffcr og ftoceg, SWangel paa Silrorfel of SeonetSmibler og 
$enge at fjobe for, og ffulbe bet forbolbe jig faalebeS, fom 511= 
muen formencr, at be of nogle of ^jobmanbSjtanben og anbre 
bereS Diebunberfaatter ffulbe i et og anbet Itlfcelbe paa ubitlig 
HJcaabe bltoe befjanblebe, oilbe faabant altib ooere trnffenbe, men 
faft utaaleligt paa en £io, ha DftiSoert, bnr Sib og beraf flrj= 
benbe 5lrmob fooeler Canbet. 3 faaban trccngenbe ^orfatning 
ffal nogle of 51lmuen baoe famlet og forenet fig forat inbgaa 
til Oicgjeringen meb allerunberbanigfi SBefocering og til famme 
at forfatte betjent jig af en ung ubcfjenbt (Efjriftian Senfen 
SoftfouS i 2?ejlre 2fto(anb. — £>e t \aahan 9Inlebning ffebe 
6amlinger og Sammenfomfter ere oel billigen at anfe fom ftri= 
benbe mob Sooen og $ororbningen af 5tc 3u(i 1765, bog ffal 
2Ilmuen beroeb fjaoe opfort fig ganffe fommeligt og iffe mil 
nogen Uffiffeligbeb, men fun begjert, at bere§ Silage maatk 
blioe r)0rt og unberfogt og bere§ formente 33nrber lettebe. 23el 
er bet troligt, at 2llmuen oeb faaban 2tnlebning fom benne 
iffe i 21lt fan rjaoe opfort faa agtfom og rcgelmoeSfig fom ffc 
burbe, men og tillige troligt at Otygtet, fom ofteft paa en og 
famme T)ag bar ooeret fig felo mobfigenbe, fan baoe ubfprebt 
abffilligt, fom oeb noierc Unberfogelfe oilbe befinbeS anberlebe§, 
og toioler jeg paa, at nogen fonberlig $are bat tit benne Xib 
ooeret at befrngte. Dg ha SUmuen oeb al Seiligljeb bar ottret 
ben tforfie og anftoenbigfre SiUib til ffiegjeringen, at be berffal 
faa ben Diet, be formene ftg at fjaoe, faa bar jeg Slarfag til 
at tro, at b*>i§ oet aliernaabigft maatte bebage ban§ Wla\. at 
-befale, at ^refterne ubi 9tebene§, eller fjoor benne Uroligfjeb 
maatte bemoerfe§, ffulbe betobe 9I(muen, at b,an§ IDiajeftcct oil 
labe bereS 5llage unberfoge og efter befunben Q3effaffenbeb ffaffe 
bem 3tet, ingen -fflanh ha mere oil beooege fig, men (Snboev 
forbolbe fig rolig og fnlle. 

©if enb iffe benne ^ormobning i Opfnlbelfe, ha htt iffe et 406 ©nib om §oD<?btienben. 

en (et 3ag at b#mpe en ©jcning blanbt en uoibenbe og op* 
bibfet 2I(mue, (an oebbleo bog 23ifpen at inbtage fin moeglenbe 
'Stilling, baftiagerne, fain i $arfiningen oar pooebfagetig rettct 
mob ^jobmamb, ^rocuratorer og ©orenffrtoere, og(aa oenbte 
fig mob tJJrefiernc, bet forbiebe mere for ftrfelige ^ortetninget, 
enb £ooen foreffrioer. $(ere ^refier erfjenbte bette, men mente, 
at be baobe Met tif at forbre, rjoab ©ftf og 23rug fjaobe ooeret, 
og at be et funbe leoe, t)m% be ffulbe fun faa, boab Sooen 
rjaobe beftemt, Da ^engeneS '.Baerb, fiben £ooen oat gtoen, oar 
i boi ®rab forringebe, }aa man for 16 fs i Staret 1687 fif 
noget (angt mete enb t 1787. 3 Srjelemarfen oar man ifcer 
mtSfomatet meb ben faa fatbte £>ooebrienbe, naar en 2ftanb 
giftcS, og (om fra >2lrt(b3 Jib betalteS eftet 5lccotb. $)a faatebeS 
f. (Sr. SiarcuS ODcontab i 2>inje fjolbt fig efter ©fit og 33rug 
og forlangte fra 4 tit 20 Oiblr. i £>ooebttenbe, inbfanbt Son $a* 
rabi§ ftg r;o§ Sifpcn meb en itiage forfonet meb 80 Unber* 
flrtfter. 

3 2tnlebning beraf iUffreo SSifpcn tfancetltet. „£)oab elkrS 
$refteflabet fret t ©t'iftet angaar, ha fan og bar jeg ei balge, 
at jo 9cogle a\ bem, bog ganffe faa otfinof, brioe bereS (SmbebS 
Skcibentier baiere enb Sooen tiUaber og 9itmuen§ 23ilfaat taaler, 
men forfiffrer og unberbanig, at ben fterjie Del af bem albrtg 
forbre mere enb bem tilfommer, og Orange i 33etragtning at 
3i(muen8 Uformuentjeb i bigfe betramgte Jtber enbog frioiilig 
eftergioe meget af bere§ JRettigbeb." 

§aa g'ore(p0i-g(e[ af 9la ©ogn3 23anber, om rjoab be eftet 
Sooen baobe at betalc, mebbelte Stfpen bem Sooen§ SBefiemmetfe 
meb Silfoienbe: „93egjerer 5i3onben $reften§ Jjenefte i fit £u3, 
ba bar ban betfot eftet ^Billigbeb fornoie bam. $or fattige 
©pge at befage bar ban %x\ki tage uben $orbrtng(fab, boor 
ben fan befomme§; men bevfom be $ormuenbe t bette Silfoelbe 
begjerer ban§ Sjenefk, (om be iffe bar forfamme, M er bet 
billtgt, at be og fornaie bam berfor, bog faa, at 23illigbeb og 
$lnftoenbigfreb og Jtjerligbeb paa begge ©iber iagttage£. Dm 
og $reften et maa, forbre mere, enb Sooen tillaber, faa bar 
Soogtoeren 2—12-0 iffe oiUet betage 9logen fin fri Millie at 
betccnfe fin ©jele(orger efter $ormue. (£n dEmfkltgfinbet ©fe* 3ln$et <8run. 407 

(eferget frceoct oijinof iffe mere, cnb Sooen tillaber, og 2llmuen3 
Silfaar taale, og en djrifreligfmbet Silfjorer fan ei fjedev ocere 
umtlig tit at tele allebaanbe gobt efter ©one og $ormue met 
ben, (om bam trolig unberoifer. Saber afle (5t)cr§ ling ffe i 
5ljerligbeb, 09 $reben§ ©ub j!a( ooere meb ©bet." 

2lt bet er et ligefaa oanjfeligt (om utafncmmeligt Slrbeibe 
at optrabe foin 2JtagIer mellem jhibenbe garter, maatte 93ifpen 
ogfaa fan be. 

2>iob Slutningen af flbfte Star fom en ufeboanlig 2Roerigbe 
iBenbcr fra £oibe8eib, ©iflegjorb, 93inje og Sinn til ©r)rijti* 
anSfanb til Sifpen og fjaoce meget at anbrage imob beres 
^refter. iManbt ftlagerne oat ©[ten ©unulffon 3 n gulf 3* 
lanb i linn, ber fom meb en af ftlere unbevtegnet HI age, 
t)oorpaa f;an forlangte !8ifpen8 (Srftcering, ba ban oilbc reife 
meb ben til fiongen. 3 bet Steb reifte ban t)jem og opbibfebe 
SImuen mob bereS $rejr, ben tjibfige 9ta3mu8 901 eg! eft u i 
Sinn, fom enoog beffnlbte 23ifpen for neb fin $aategning at 
bwt foraatfaget Uroligbeben i Sbelemarfen, faa Sifpen enbog 
maatte retfanoiggjore jtg for ftancefliet. ftoget lignenbe inbtraf 
meb tin omtalte (£. 3hn$er ©run, ber i en ©uplif til ^ongen 
af I8be Nvobx. 1787 rjanbe beffnlbt Sifpen for at ham binbret 
et ^orlig mellem f)am og Sllmuen og berfor forlangte, at 93i* 
fpen for faabant uboijr ftor&olb iffe maatte fraa til Sroenbe i 
(Srflceringer Ijam oebfommenbe. 93ifpen forfoarebe fig meb 
$oerbigt)eb og ftlarbeb, og ftongen bifterebe $roojt 2lncbet 33run 
en iOiulft af 50 JRblr. for fin ugrunbebe 5Hage. 

Da #agerup uar en ftreng ortr)oboj 93ifp og ingen 9)nber 
af ben nne <5mag t $raebifenerne, faa funbe ban ei uben <2org 
fe, r)uorlcbe8 9iationali3men og IBantroen tog Doert;aanb. 

3 et Sreo til ben bpgtige $roofi % tinner, Sognepreft i 
Sognoal, 1 jfren ban (4be 2Rart8 1780): „2>ere3 Seloerocer* 
bigbeb bar berubi fulbfommen SHct, at man &08 ©nb bor af* 

] Unber Sbe J^nuar 1787 gar> l)an ^lifener bet ©fubSmaal: fyvi^ncr, 
•Prottfi ooer 35alene, 19 War @ognepre[t t Soanbal, bar forflaaet 6m= 
bebct meb ro^ocerbig $(ib og SRetjtnbigljeb og i $toto(ieevn6ebet t>ifi fcer» 
b(k$ ©uelialjeb og <Paalibe(igbeb. £an uar gogneprcji ber fra 1767 — 
1788, ba ^att b(ei> forftyttet til gamy, bver ban babe 1803. 408 ©*«n 93ugge. 

bebe, at Hflenigbeberne bog iffe bjemfege§ og beb«rbe§ meb nomo- 
ben§ Coerere, fom t)eb bere§ fnafalbte ^nbftgter, ungtige 23egreb 
og lafc ©naf gjare G&rifii Slor§ forfcengeligt og foroenbe £>er= 
ten8 rette Set. 3"8cn foebenfl cllcr papiftiff $orfolgelfe t)ar 
fuhnet gjore ^irfen ben ©fabe, fom bi§fe felogobe $)aarer. 
©ub i Jlaabt fe bettil og fenbe £>jelp af fin $e(Ugbonr" 

3 et 33reo af 6te ©eptbr. 1785 til £an§ <L Sbeftrup, 
©ogneprefi i Slrenbal, * bet baobe beflaget ftg ooer be bagltge 
stager og 23efoceringer fra og o»er uforligelige ©gtefolf, pttrer 
f;an blanbt Slnbet: „$)ette er oift beflageligt. fteligionen og 
ftitfen§ Silftanb blioer, uagtet al ftoienbe SRaab og $08 om 
optofie £iber, alt mere og mere morf og forfalben, IjjoortilSkr* 
fagen iffe fan ocere bem forborgen, fom baoer $orfianben§ op= 
lofie ©ie og funne bebomme $tberne§ Segn. — — £>erren fc 
tit fin ftirfe og labe DiaabenS inboorte8 £ugt ffaa an bo§ ben3 
fiemmer, faa ml ben uboorteg Sugt, ber eller§ i ftn $)et cr 
fceifl fomoben, fcerbeleS i bi§fe fomiffe og faabe £iber, meget 
funne unbocere§' «§>an oelftgne og 3)ere8 2Moerooerbigbeb§ @m* 
bebSgjeming og oifeltgen anoenbte ^ibfferljeb meb al forneben 
$*ugt." 

(Sn af be fjeberligfie ^reflet i (Ef)rifiian§fanb§ ©tift paa 
be Siber oar ©#ren 23ugge, ©ogneprefi t Sanfe og $roofi 
%\{ bam ffren ban blanbt Thibet, at $>?.t fun oar tramgenbe 
O^oboenbigbeb, at ban maatte uteitige fin Sen meb at abmi= 
niffrere en $roofreret. „2)er ftitbe§ faa faa i oor Drben, fom 
uben ©fam, jeg oil iffe fige meb 9@re, fan bifibbe Oietten, 
naar faabant beb#oe§. Dfte ffer htt faalebeS, at be gobe (£t= 
oilifter finbe 2lnfebning til at gjore ftg oel tilgobe paa oor 
©tanb§ 93efoftning, tmilfen fjaanlig Salter i $&ilifftrne8 Seir 
enbog gjor -Jpooebfagen ©fabe. 2lt oaere bare ^urifter og Ibing* 
fiube paSfer iffe til oor ©tanb, men ttt er ei feller ©tanbeng 
2(Sre, at man iffe forftaar at bebanble en ©ag efter 2anbet§ 
Sooe, naar oort (Smbebe falber o§ bertil. 3 e 9 fjenber, oerer 
og elffer $rooft 93ugge iffe alene fom en djrifteligjtnbet Scerer, 

1 Dm £l?efirup fe „23ibrag tit Qolti (JJreflerS 03 qSreftcgjelb^ §tflorie af 
21. %a\)c, ©. 74. JKector 6eren CWonrab. 409 

men og fom fornufhg 2flanb, ber forfraat at bebanble en Sag 
faakbco, nt ingen iRabuliji ffal Grille bam ellergjare fig lufiig 
oner ban? Uftmbigfceb og miSlige Dpferfcl. £r. fiangborn be= 
nnttet ben umaabeltg lange -penftanb til ai inftnncre fig foer* 
bele3 boi ben enfolbige 9ilmue, fom mutatur in hovas 
og (offefc, forlebeS og afffraeffea." ' 

SHarei for ban bobc, nemlig 22be 3anuat 1788, tilffreo 
(jan ©jellebol, €ognepreft i ©taoanger, blanbt 2lnbet: „3 C 8 
befiaget ben i oore 1)agc faa alminbclige Santro meb alie ftne 
bebrooelige jjrugteir baatu for .ftirfen og ©taten, men naar 
„<Staten" faalebe§ i nogen Xib bar rafet, faa brober ©ub§ SKtge 
frem, og 95eberfD<sgelfen8 Siber fommer fra ©ube 3lafmt cfter 
be berom gione nroggelige gorjettelfer 21poc. 10. 7, og ffjent 
bettc formobentlig iffc inbtroeffer i oore, i bet minbfle iffe t 
mine £)age, faa cr £iben bertil iffe langt bort. Interim oran- 
dum & sperandum." 

3)a -£>agerup oat fnnbig i bet latinffe ©prog, fom &an 
elffebe og gjerne bennttebe, fulgte fjan meb megen 3ntere8fe 
<Sfolen3 Uboifling. £>an oar ogfaa faa belbig, at ba Jibemanb§ 
$en, Sector $emmer, bleo forflrjttet til 5lrenbal fom 23»fogeb 
1779, ubnoeonte3 til ban? (Sftermanb ©or en 2fton tab, ber 
for fin fjelbne £>ogtigf)eb i Satinerfproget er befjenbt unber 
iWaonct „<£oren Satinet". 3)cnnc Oftanb gao ban 7be October 
1777 bet <5fub8maal: „£an beftbber faaocl i SibenfTab fom 
ifoerbcleSfoeb t be loerbe ©prog en fjelben ftunbffab. £>an bar 

1 ©amme Wanb, bcr bebc fom @ogrte»refl i 2tycftab 9be !ftot>br. 1794, 
gau> ©ifyen 26bc gebruar 1786 ftflgenbe ©fubSmaal : „£an er en meget 
Bel fortjent Saver i $irfen, ber meb ubmcerfet ©ueligbcb, glib og £ro= 
jfab forefiaat bet bam bctroebe bobbelte (Smbebc. §an3 bote 2llber, 
f»agelig« ScgemS Jt'onfiitution og ftalbetS 23ibt(0ftigbeb gj0r bam trcen= 
genbe tit en ffatocHan, btoortil bans! ©0n $ebet Dli»ariu§ anbefaieei. 
§an er ber fra Stolen bimittcret, cr mig neie befjenbt af fine fjelbne 
©inb3 ®at>er, bem ban og faalcbetf Deb glib unber trofaft ©eilebning 
i ©tubcringer bcr bar ttyrfcr, at ban gjennem 4 afabemiffe (Sramina 
bar crbolbt S6arafteten laudabilis. §an er og befjenbt af et alnorttgt 
og fat fBcefen." ©eber Dlittariug 33ugge blcc ftbert Siffop i Sbronbbjem, 
entlebiget 1842, b0b 6teS)ecbr. 1849. Dm ©0ren ©ugge fe ©ibrag til 
§olt« qjreftebiftorie 57 og 2tyeftab$ 47 »eb 91. ftar,e. 410 Dm 3etli| 03 ft. 2Mtfe. 

mcb Serammelfe foteftaact (Stolen t)er i 10 2lar, men t>a (Sm= 
bebet l?er er ringe, anbefaleS ban tit at blioe Sector i (Efjn* 
ftiania." x 

3 jtn 23eretning til ftancelliet 26be ©epibr 1773 ottrer 
ban oeb Doerfenbelfen af {Rector 2ftonrab§ program oeb (Sta- 
men : Sector og fiarcrc baoe oift at mulig 5Kb. 25ifciplcnc 
ere i 9llminbeligbeb upaaflagelige. (§t ungt SDKennefle, 14 Star, 
<£lau3 $aoel§ bar i ©oerbeleSrjeb oeb Gsjamen og etlerS ub= 
merfet ftg. £an er et ganffe ualminbeligt ©eni og oil om 
ban leoer og oebblioer fm bibinbttl uboifte glib og ftabige $or= 
fjolb ubentoiol gjore en ufeboanlig yremgang i ©tuberinger. 2 

lii btSfe £>agerup3 2)omme tjitte oi enbnu faie et s $ar ooer 
2 SWcenb, ber baoe et Staon i oort Sanb, nemlig "Digteren 3?n8 
3etliij .og ©ttftamtrnanb iSJiottfe. 

3etli£ oar -puSlcerer i SIrenbal og ftagebe tit 93ifpen oner, 
at ©ogneprejl Xbefrrup baobe forbubt t)am i'rabifefiolen. 23i* 
fpen afceffebe 6ognepreften (Srflcering, og efter at baoe faaet 
ben gioer rjan bam fit 23ifalb, „ifcnbele3t)eb for ^tt oilbe og 
ufammeltge faafaibte 23rubeoer§, booraf jeg ganffe oel fer, rjoem 
3etli{$ enbnu er og befiager, at et faa gobt og brugbart ©eni 
iffc er mere renfet for en fjenbetig MelaDge of jtribige Zing,." 
©ainttbig (7be SWai 1784) tilffreo ban 3etti£ felo, gioer Zfyt* 
ftrup SJcebtmlb og ottrer i 2lnlebning af 23rnllup§bigtet: „3eg on= 
ffebe, at $5ere§ gobe ©eni baobe oceret bebre anoenbt. Dette 
formober jeg og i $remtiben oil fie, faameget t>i8fere, fom jeg 
forfiffrer mig om, at 2)e fotger en 2ftanb3 IRaab, ber onffer 
og unber 35cm alt gobt og altib oil gleebe fig oeb bere§ $or* 
fremmelfe i JDtSbom og d)rijie(ig 2)nb." 

Dm ©tiftaintmanb grebrif Wloitte, ber bar erboeroet ftg 
et beberligt (Sftermaele baabe fom Wmtmanb i 23rat8berg og 
Stiftamtmanb i S&rifiianta og (£f)rijtian§fanb, ottrer 23ifpen, 

1 fpawelS i fin 91utobioa,ra»fyt (©. 2-1) H™ berimob, „at" I) an »ar en 
faave maabelia, UngbomSlcmr i enfc>Der §enfeenbe." 

2 §an oar en «pte|lef«n f*bt t SBanfe ljie Muauft 1769, bleu 1805 Slots* 
pvefl t ©tjrijitania, 1817 Siffop i Sergen, fyuor ijan babe 16bc ije&ruar 
1822. §an ubgau fleie ^icebifencv, SDtfltc 0. in. (Sftev fyanS ®flb ere 
ubfomne ban3 inteieSfante IDagbtfgev. 0. m. Dm tt ttntoerfUet i fRorge. 411 

ber baobe ftaact paa et fpenbt ("yorbolb meb bang dormant) 
Hlbcler: ,;l>on$ nu oaerenbe ©tiftamtmanb or en 9ftanb, bcr 
ci alenc er fit (Mnbcbe fulbfommen oojen, men beSuben a\ en 
fan cebel, rctfPaffcn og fafi Jamfemaabe, at ban bifi ^nrer fo« 
idager ellev ubferer, uben bet fom filter ti( Sanbbeb 03 Wet* 
fanbigbebS *J3eforbrtng." * 

31 1 #agerup baubc taget Del t en ©ag, fom paa ben Jib 
laa atle notffe JcebrelanbS&enriei oarmt paa .pjertet, nemlig 
'3 ti ft el fen a\ et norff 11 niuer file t, funne Dt fe of en 
©frioelfe til ben befjenbte loerbe $rofe8for £an§ ©treni, 2og-- 
nepreft paa Sfet (9be Shigujl 1788). 

£an taffer ben for StremS 23reo og beretter, at f)an 
alJevebe 1771 og 1775 1 ttjebenbann baobc ttl flere formaaenbe 
s D<oenb mtrer ©nffe om, at 9forge maatte faa et UniDerfttet. 
SDe foarebe ja, men bebre unberrettebe mente, at man [let 2>ntet 
menti bermeb, 013 Ibotf oar faa corbat, at ban Ugefrem fra* 
raabebe mig at gjere et faabant ivori'lag. — „ltnber nor rare 
og btjrebave ftronprinb^ s Ji«roc^rcii"c bar jcg 2 ©ange bragt 
©agen paa 33ane, ubwlig oeb en prinat SlfffebSaubience, b»or= 
peb ban nttrebe fig meget forbelagtig for bet gjorte tforflag. 
3ntct ffulbc mere forneie mig, enb at maatte oplcoe ben Sib, 
at i bet minbfte en fongelig 23euilgning til en faaban ©tiftelfe 
maatte blme ubftebt." 

3tt faa en $lan til en alminbelig Drbntng af StiftetS 
jJattigDcefen baube rjaerct ©jenftanb for flere af be foregaaenbe 
53i[pcr0 buffer og 23eftr^belfer. Dct IpffebeS enbelig £agevnp 
og ©tiftamtmanb -pagevnp at faa iftanbbragt en faaban $lan, 
ber bleu approberet af ftongen 5re 2'tai 1786. Sh ^algc af 
ben oar Dptettelfen af (ibrifHansfanbS ©ttft§ -higt og 2Ranu* 
faftnr £uS, ber 24be 3uli 1789 fif fin gunbatS. 

£agerup beltog ogfaa meb ©tiftamtmanb 2tbeler og ©e* 
neralmajor Dietricfjfon t hm ftommiSjton, fom befiemte, boilfe 
af be ©etflligbeben beniftccrebe ©aarbe ber ffulbe ubioeggeS til 
<£l)ef$gaarbe for buer ftompagnicbefueb be nationale Dtegimenter. 

s i>eb (ttefcripi af 26be ©eptbr. 1788 bleu &olme ^reftegjelb 

1 JBifpcnS s Brec til Writer 33run 30te Sunt 1788. 412 $W™$ f 1789. 

tteb ©ogneprefi %atob ©tf)at>(cmb§ 2)ab belte i 2 $refregjetbe, 
nemlig £oime £ot>ebfogn meb 21nnejerne Ceobal og ©8lcba, 
og 2ft an b a 18 ^reftegjelb meb £al8aa Slnnej. SDct reftberenbe 
ftapeflani b(eo beroeb opbceoet. 

(Siter £agerup, (om bavbt antaget fin Setpnber og $roen= 
be8 SBijIop £agerup8 23inatm, bebe 27be OHartS 1789 i 6&r£ 
flian8fanb, boor ban8 Sig enbnu jtaar i ftirfefjelberen unber 
©afrijtier. £>an8 portrait Ganger i (£&rifhan8fartf>8 $)omfirfe3 
©afrifti og trifer 08 en fraftfulb, fnibig, gob8lig 2ftanb, ber 
banner en jlarp SRobfatning til t)an§ $ormanb Sibemanb. 1 

23iffop £agerup t»ar en vjeffruberet Oftanb, en meget bega* 
t>et $rabtfant, en bpgtig $rejt og 23ijlop, ber meb 9Ut)or oc 
©inbtgbeb forte 23ifpeftat>en. £an ubtrnfte fig meb Set&eb, 
tfortfoeb, 23eftemtf)eb og ^(art)eb baabe paa O^orf! og Catin, 
t)t>xlfet ftbfte ©prog &an (fattebe rjeit. ©amtiben beffnlbre t)am 
for ^erffefnge og ^rgjerrtgbeb. 2 

35lanbt $agerup8 ©amtibige i ©tiftet trifle tri natme: 
1) ©tift8prooft Dr. Shorten ©mitt), ber rofe8 fom enfunb* 

1 §anS 2Sen <TJrofeSfor eg Sector ©0ren SDtonrab ffreo bang ©raojfrift 
paa Sigptaben, fyoori !)an ffttbrer fyam faa. 
Lugent Musse 
Cultorera freqventem, dexterum doctum 

suggestus 
oratoi-era gravem, acutem vehementem 
ecclesise 
antistitem pium, vigilem, constanteru. 
a 2)en Icerbe §ammonb fcetber en jlarp 2)om ooer fjanS ©fribentBirffom* 
£)eb i et 93re» til $. 51. ©uf)m fra IRac&efiab Ute SDec&r. 1784. „9Wart 
3J0V §agerup til 23ifp, forbi ljan, sub auspicio Schefferi, fcetter o»e| 
paa Satin et fremmeb 5lrbeibe, fom 25af3 og ©canning fcilbe forbrc Iige= 
faa gobt aj aHe bereS ©ifciple, og forbi ban af Q3ingbam og SegenbiS 
fyar gioet o3 nogle $iecer, ber b0 f0renb SUJanben feio," ©ul)m3 Sennet 
396. patting i fin 23ergen3 ^tefiebjfiorie pttrcr fig om fyam faalebe3; 
„£an leper og arbeiber blanbt oS fom en SDtanb, ber elffeS, oercS og 
ber altib af 51 He ablpbeS, ba fyan ubmcerfer ftg for 5llle at ttcere en 
iffe minbre ®ub$ enb SQienneffeoen.'- labels i fin 5lutobiograpb,i 30: 
„53iffop £agerup Bar en SOJanb af (Srubition, benrioenbe 93eltalenftcb og 
fin fiettemaabe, ber fom ©friftefaber t)o$ en foag fatb,olff $r;rfre ftrter= 
ligen Bilbe ber/erjlet bet t)ele Sanb." 271. Smuh (g. ^ceger. 3- Sdjaolanc. 413 

ffabSrig og btjgtig i£rejiemanb. -pan oar fabt 12tc iyebr. 1722 
i Statoanger, boor banS Jabet Dar ftjabmanb. •Pan bleu 1750 
SWagifrer, 177S Sogneprefi i (EljrtjiianSfanb og ©tift8prot>ft, 
1779 Doctor theologize og 1787 $refi i JRingireb, boor ban 
babe 1800. ' 

2) (vpbrann 3<sget. -pan et fabt paa aWaen 20be 
ivcbruar 1734, San af en $rooft og ben ongfte af 12 Seb- 
jfenbe. £an bleu 1765 perfonel Jlapellan i Unbal, 1770 i 
Sefhe SWolanb 09 5te October 1774 ©ogneptefl i Oftolanb i 
Sbclemarfcn, 1783 i s 8pglanb, boor ban bleo $rooft og oirfebe 
til 1798, ba ban forflpttebcS til ©ognbal, fjoor ban babe 1799. 
— ©agnet ftger, at ban funbe mane (yanben. 60m Sogne* 
preft 1 'Diolanb ubgat) ban: SRenneffeDcnnen, et moralff ©frift 
til Qlflfp for rvuffenffab, fom ban 4be ftebruat 1780 fcetligebe 
23iffop Jpagevup. 3 »"yortalen pttrer ban, at ban ubarbetbefce 
bennc 5?og, forbi #erren fevtc bam til benne 2Renigr)eb, boor 
ban ffulbe [cere inig at fjenbe DruffenffabS ©pnb§ 95eberfh)g* 
geligbcb, og jeg af 23egpnbel(en bar nceret mangfolbig brpbt 
meb bette ©tagS galne Qftenneffer, boilfe boerfen $rpgt eller 
©fam funfce bolbe tilbage fra at mfe, boorliben 26re be baobe 
for ©ub, for ban§ Orb og ijenere." £an er og Jorfatter til: 
©abbeben af ben ©taerfe, bit er ^orberebelfe til 2llteren§ ©a* 
framente. 

3) 3 a cob © crania nb. £an er fabt i 23eitfraben 29be 
gUti 1716. £an3 gaber oar ftapitain. £an blew bimitteret 
fra $bronbbjem§ ©fole og toge fine Examina oeb Unioevfttetet 
meb 23erammelfe. (Sftcrat baoe oeeret ftapelian paa et $ar 
©teber bleo ban 1755 ©ogneprcfl i £olme, boor ban oirfebe 
meb Seljtgnelfe i 33 Slat. £an bebz per 16be 3uni 1788 og 
tofe§ ei blot fom en retffaffen og begaoet $refi, men og fom en 
fjelben oplpfr og mangeftbig bannet SibenflabSmanb, ber oar 
begaoet meb en nalminbelig £>ufommelfe. £>an og -§>ufi:ru ©u* 
fanne ©tub fiiftebe et Segat paa 200 Dibit., boi§ Otenter flulbe 

93if?op tfcerup gatt i>am 1748 fom tfapeflan i ©taoanger bet @fub«= 
maal: „$m et en af be gubfrtygtigfle, jliffeligfte, Icerbefte i §evven, 
og oprigttg ®ub3 DxH SD^ebtjenerc, f/»i3 gaber, SauvttS ©mitf), er en 
af SBgenS rebeligfie og oebfie Sorgete og Ajobmcenb." (tfcetupS ftopiebog). 414 f>agetup3 'Bern og ©ftiftcr. 

anocnbcS til at forbebre <Sfo(ebo(berne§ Son t -£>a(§aa og £olme 
Sogne. £agerup gioer bam 8be Sluguft 1785 bet <Sfub§maa(, 
at ban er en loerb, ocerbig og fottjent 2Ranb, 70 2lar gammel, 
ber nu trcenger til en .ftapellan, bnortil ban anbefaler banS 
6on Die, „oel befjenbt for fin grunbige Saerbom og uftraffeUge 
£eonet." <Beb banSDob bleo fom for omtalt^olme $refregjelb 
belt i .ftofme og SWanbal. l 

£agernp oar gift 1) meb 3of)anne 2)?argrete 8mitb fra 
6taoanger. £un bobe i 2Irenba( 24be 3unt 1773 i en 9Ubet 
af 43 2Iar; 2) meb (Sboarbtne Wagbalenc SforifHe, Matter af 
$rooft ©boarb g&riftie, f 1830 13be 3uni 75 Star gammel. 

2fteb forfte £ufiru bat>be ban 2 Conner. 1) SorentS, f. 
1753, ftanceflifecretair; 2) ©tier, f. 1754, 6tubent, f 1779, 
og meb tm fibfte 3 23om, ncmlig ©onnerne 1) (Sboarb, f. 
9be 6eptbr. 1781 og ieh fom <9tiframtmanb i 33ergen 1853; 
2) (£i(er, f. 17be 3nli 1784, ber eiebe og beboebe Orninggaarb 
paa Storboen, b^or 23ifpen§ (Snfe bobe; 3) 3°& anne ^ ax " 
gretbe, f. 1778. 

§agerup ubgaft futgenbe ©frifter: 

1) (5n Sraftat om be UngeS Confirmation i bereS ©aabSnaabe, ft.fciabn 
1759 i 8t>o. 

2) llnberretning om tatecfjumener i ben f0rfle frifine Sirfe, Sr.fyatm 
1759 t 8»o. 

3) SDtorfelige (Srempter paa be fyeflige 9Diartt)ter^ f»are SMbeffer, ff.batm 
1761 i 8do. 

4) Dissertatio inaugurates de communione fidelium cum Patre & filio 
et inter se mutua. Hafn. 1760 in 4to 

5) late oeb ffir!en8 3nb»ietfe i $arfunb 5te 9G?at 1785, ubgioet af qjrotofi 
99ugge, Sbj.fanb 1785 i 8t>o 

6) Seberebe f)an ben latinffe Oberfcettelfe af $rof. f nub SeemS 53efrn= 
»elfe otter $inmarfen3 Sapper, 1767 in 4to. 

7) Drationen, f)an fyolbt fom ^romotor oeb ben tfyeotogiffc SDoctorgrab 
1774. 5)en er inbfert i Acta academica, Hafnias 1774 in folio. 

1 ©om ftfrfte ©ognepreft i 2ftanbal bleb ben bratte SbjjB'nber, 3anu3 
®taubiu£ ©djielcen (f. lfre 3anuar 1751), ber r/attbe bcnet fta= 
peUan t>o3 Dtto 2uno, fom i 43 21ar fjabbe ttceret rcfiberenbc ftapeflan 
i £olme, fybor t)an b0be 80 gammel 31te Dctbr. 1788. £an tthfebei 
ber mob utrcettetig 2>ber til 1817, ba fyan refignerebe og began fig tit 
fin <5m i SbjiftianSfanb, fyttor fjan bube 15be Sauna* 1^20. tfirfen itts-89. 415 

8) SJornuft= og ifriftmaSjtge Eanfet om ©l)ttfii Qfyibejlgjarelf c otttt 6Dr. 
7, 2S. iKanufctipret fcnbt« jjogeb SaUhe efter 33ifpcn3 Dob tit Siffop 
Sic*, fom lob bet inbfare i fit pcriobifTe Sfrift SEIjeologen I Sinb 1791. 

ft Siifbor^iania jtnbeS©. 489 etSBrett fra ham til Suiborpl) 30te 9lpril 
177R, pa i 8aUc8 Septet 146 ct 33rc» til Salle. £oab ber er timet cm SitfenS ©ttUing og damp unbet 
Jibemanb, gjelber ogfaa om be 11 %ax (1778—89), ba ben 
loerbe Cutler $agerup forte Sifpefiaoen i £&rijiian§fanb. dam* 
pen oat flaaenbc meflem ditfenS 2ftcenb, i boi§ Spibfe &\ceU 
lanbS rebfe og frimobtge SSijTop Oiicolao (Sbinger Safle frob og 
SBantroenS mange SalSmanb. SftelS 3X OiiegelS, £orrcboro o. 
$1. og ©eunbrere i atle Stccnbcr. SOieve enb ban oirfebe paa 
©amtiben ben oeltalenbedonfe8fionartu§ Sbriftian 53aftbo(m 
oeb fine Safer, folfelige etnfter og ftrfehge Oieformforftag. &an 
og $(ere, ber jlogc inb paa £iben§ rationalifiiffe Jbeologi, og 
oarc latere, formaaebe enbnit at famle ftirfegoengere, meben§ 
be gamle, pietiftiffe *£reficr8 Jaler blcoe ©jenfianb for ©pot, og 
be ortbobore ^toebtfanter fun paa £anbet formaaebe at famle 
aWenigbeben om fig. 

@u(bberg§ 2)(iniftcrium bfeo ftprtet 1784, og ©tprelfen§ 
jntereSfc for dirfen bfeo fortrnengt af 3ntere8fen for Sfolen 
og $ribeben (Q3onbefribeben). DktionaliSmen b(eo berffenbe 
oeb Unioerfitetet og fanbt en iorig Ial§inanb i ben (etftnbige 
(5(au§ ftorneman, ttjeol. $rofe§for fra 1776 — 1830. — T)en 
fongelige donfc§jionartu8 SBaftbolm fremtraabte 1785 meb fit 
$orfog til en forbebret $lan i ben uboorte§ ©ub§= 
tjenefte, ber oafte ftor Dpjigt og fremfalbtc ben beftige og 
libet opbpggelige liturgiffe fteibe i 1785 og 86, l og oeb 

1 Dctte umobne gorflag t>Iet> fyilfet meb Jubel af ben rationaftfn'ffe 35ag= 
preSfe, fom bevimob meb £aan ooerfalbt be mange ©eifilige, ber op* 
traabte mob ^orjlagct, ffj^nt blanbt bem oar SWcenb fom Satte, <Sog= 
neprcfion i ©ergon, ben befjenbte 3. [Rorbafyl Srun o. $(. ©run 
forfrmrebe ftynbigt be gamle ftirfeffiffe i „Sore gamle ftirfeffiffe 
forfoarebe mob SafUjolm," Scrgen 1785, fom fremfalbtc et Q3ar Slngreb. 
21t Siffop §agerup oar Ijeifi mi^forneiet meb SafifyolmS ftorflag, feel 
af banS Srcr> til Salle 1785. Se Uboalg af Sailed Sreooerling i 416 ^ Ee " 1778—89. 

fin $eligion§bog for Ungbommen, bDormeb fyan Dentebe at 
oDerftebiggjere Sut&erS tfate$t8me og $ontoppiban3 $orfla* 
ring, bcr baabz i $orm og 3nb&olb oar Dpln§ningen§ tenner 
til ^orargelfe. 1 Uagtet $aabet ffuffebeS, bibrog bog ©triben 
om ©ub§rjenefren§ 23ebring til at nogle ^oranbringer foretoge§ 
oeb ftirfenS 9Wu§. 

Den 7be Tlax 1783 ubfom en $ororbning, bforoeb ben 
gjennem 2larbunbreber paaanfebe ©jorct8mu8 Deb Daaben en* 
belig afffaffebe§, og t btt§> 8teb fatted 23alle§ 3 n °lebning§tale 
„Drb til anbet at bruge§." 

1778 ubfom en nn $fa(mebog, vebigeret af ©ulbberg og 
£arboe, 23if?op i ®joellanb, (f 1793), boor en OKcengbe qSfat* 
mer af 33irgitte 93ot)e optoge§. £>en befalebe§ inbfort i ^jeb- 
ftoeberne 1786 og paa Canbet 1791, men formaaebe fun paa 
faa ©teber paa Sanbet i 9lorge at fortrcenge $ingo. 

53eb SKefcript af 23be <5eptbr. 1785 fortramgteS ben af 
(E. SOBorm fotfattebe (EonfirmationSbDn af ben nu brugelige, bet 
er forfattet af SSiffop Me. 3 

1788, 7be iDiai, fif Unioerfitetet ftjebenljapn en np $un* 
bat§, b^oroeb tbeologiffe <Stuberenbe ei lamget fif Sod til at 
Icefe til t)Dilfen ©barafter, be felo enffebe, men gorbringeme Deb 
^rDDen bleo lige for alle. 

Dp(p§ning§mambene3 tytx baobeallerebe begtmbt at bcere 
grugter blanbt $o(fet og aabenbarebe fig ei blot i {Ringeagt 

gjteflevS tfjeol. 33ibf. XII, 146, fy»ov finbeS SaKeS Sio oeb 3. SOTetlet. 
3 16be Sinb finbeg SBajtfjotmS geimet. 

Dm ben liturgtffe fteibe £etoeg II, 264—273. ^etetfcnS Htt. 
£ijt. V, 250. 

1 SDenne 23og, bet ei bejlob i ©)}0rg3maal og <S»ar, og ^ooti ^atecfyiSmen 
ei bannebe ©runblaget, toanbt t;o3 ©amtiben faa alminbeligt Sifalb, at 
bet foranlebigebe 23atk til at ubgioe fin Soerebog i ben eoangeligffn-fyri* 
ftelige Religion, ber r>eb fongt. SRefc. inbf^rteg i SDanmarf. Dgfaa t 
9M - ge fortvcengte ben $aa flere ©teber <pontoppiban3 og id brugelige 
llbtog beraf Deb ©ayborpl). 

2 <8eb ftef. 13bc SKo»br. 1781 yaalagbcS $reftetne aarlig at mebbcle ©fif« 
tefbtbalteren 9ltteflet om bortbtfbe og gifte ^cinbev, lObe 3uli 1782 at 
inbfcnbc til ©einbrutteringen ftovtegnelfe $aa (Sonftrmerebe. 23eb fan= 
ceHtjt'i'ioelfe af 13bc Wugufi 17S5 forejfre&eS ffalbSfcagerS Snbretning. Sirfen 1778—89. 417 

for ftirfen og ben§ ©ober, men Uoillie t at gioc ©ciftligbcben, 
boab ben tilfom, faa Staten maatte trcebe til meb JKegulatioer 
f. (Sr. for S'oretbelcmarfen 25be ^onuar 1788 l og oeb Ubpant* 
ningSorbre for at ffaffc GbriftianSfanb? 23ifp, boab bam tilfom 
ai ben opfaetfige Sltmue, ber i (Sognbal plonbrebe ftomffibe og 
t 9£ebenc3 famlebe jtg om ben befjenbte 33onbeboobing 2oftbu8. 
$aa #ebemarfen, boor 3?oltaire3 og 2lanb8beflcegtebe§ 'efrifter 
baobe funbet 3"&pa8 blanbt feloe 9Umuen, bannebe fig en bet 
23anbe, boori et^ar af 23onbeboobingerne oare Ofteboibere; bennc 
23anbe beftjal ftirferne. XVIII. 

^aiis ijenrtd) <Ii)6ring. : 

1789—98. 

£an er fabt paa ©pefhb ^reftegaarb 13be $ebrnar 1732. 
£an§ »yaber, ftang £. Jpbring, Sogneprejl paa E^efrab, oar & 
en oel ftuberet QJfanb og meget gob ^bilofog, ber felo nnber* 
oifte $an§ og en celbre Prober, og felo bunitterebe bent 1749 
til $jebenbami8 Unioerfttet, boor be famme 2Iar erbolbt Sra= 
men artium og 5Iaret berrfter pbilofopbicnm meb ben SBerem* 
melfe, at Saccalauri ©raben funbe jTjenfeS bem. — 6ammc 
Star (1750) maatte ban otter forlabe Unioerfttefet forat oenbe 
bjem og unberoife 7 pngre Sebffenbe. Unber benne befoerligc 
Sjenefte baobe ban bog tm Dpmuntring, at ban efter 3 QlarS 
^orlob bimitterebe en pngre Prober, %o\)an 53roberu§ lobring, 
(fom ftben bleo $refr i £olanb), boem ban fulgte til ftjeben* 
baon for ber felo at forrfcrtte fine tbeologiffe ©tnbier. „2it 
ben (Snbe befogte ban flittig be 2be ba ocerenbe tbeologiffe 

1 ^oranlebiget af be Uroltgljeber, fern &. Softbu^ eg 0flen Jngolfclanb 
foraarfagobc ubfeetbigebe SfyriftianSfanbS ©tiftSbireftton ^beler eg £a= 
gciup) ct fpectal (Rcgulatio for (rjrefterneS iiPi'3fe 3'ifrf p mfier i 0»retf)e= 
lemarfen. 

a £anS SctonetSteb af fcam fefo, fnt)ttet til f>an3 2lfffeb^icebifen 28be 
3uni 1789, gatkfeng Sflagaj. X, 761-62. 

27 418 £an3 £. Spring 1789—98, 

*}3rofe§forer§, £>r. doctor §o(tn§ og Otofenftanb ©oifc|e$ 
offentlige og private $ovcloe8ntnger og bragte bet bertil, at iwn 
9laret efter i 2lpril 1753 meb 23erommelfe og ubmcerfet £)nbeir 
af bi3fe fTore Scerere erfjotbt examen theologicum, og prcebi= 
fcbe for Demi§ unber Dr. £olm§ Scnfur." #an maatte nu atter 
oenbe tilbage til fin forrige 53effjeftigelfe i #jemmet, f)Oor fyan 
tillige tettebe ftn alberftegne $aber§ Slrbeibe oeb at praebifc for 
&am. 3 30?art§ 1757 miftebe &an baabeftaber (f 3bie 9ftart§) 
og SWober, Colette Cemtoig (f 14be2Kart§), ber efterlob fig 12 
uforforgebe 33orn. Unber bi§fe movfe Ubftgter forlob ban £>jem* 
met forat foge et libet ftalb, unberftottet tit bennefteife af©n* 
eftab§ 9Q?enigt)eber, font inberlig fmobe elffet &an8 $orcelbre. 
£an (aa 2 $ar i ^jobentjaon og fogte forgjeoe§ ftere 5talb, 
inbttl t)an af 23ijfop £arbo bleu anbefalet tit ©fibSprejt og 
bertit orbineret 28be SWattS 1759. £an gjorbe f. 9t. et £ogr 
paa Drlog3f¥ibet ©ronlanb unber (£om. differ, 1760 paa %\)t\i 
unber 9htmoI)r tit iRibbetfjaoet i ©elffab meb be toerbe aftoenb, 
fom paa fongelig 29efojtning ffulbe reife til 5Irabien. 5Seb ftn 
^jemfomft efter IV2 9Iar§ intere§fante Oteife forrettebe ban 3 / 4 
Slar for ben fnge ©tift§prooft 25ui}oro oeb $rue ^irfe i $joben* 
fyaon, fyoor Oan fanbt mange 23elnnbere. |>an bteo berpaa 
(lite $ebruar 1763) ubnceont til ©ognepreft itabali 33albre§, 
boilfet talb bengang fyatiht 8 ^irfer; men ]Ufr fom ban 
ffulbe tiltrcebe fm SKeife bleo f)an (21be Dctbr. 1763) ubnoeont 
til neberfte ^apeflan oeb 23remerbolm§ Jtirfe i $jobent)aon og 
26be Decbr. 1766 til ooerfte ^apeUan oeb famme ftirfe. 3 
3Iaret 1777 (3bie Scptbr.) bleo fmn uben 2Infogning af fton* 
gen falbet til ©ognepreft oeb ben ^irfe, bttor fjan nu faa loenge 
baobe ooeret anfat og bleo tillige ^rooft oeb ©oetaten. SlanM 
be ©Iceber, fom F)cr bleo tjmm til Del, regnebe^an ifoer, at M 
lttffebe§ f)am oeb ftongen§ 9?aabe (30te Dctbr. 1786) at faa 
5 line ©foler oprettebc, bt)orpaa 500 23om bleoe inbfatte. (5f= 
ter 26 5tar§ flittige $irfcn i £otmen§ $cenigf)eb bleo fycin 6te 
Wlai 1789 ubnoeont til £agerup§ (Sftermanb fom SBulfop ooer 
(Sf)rifttan§fanb§ Stift. 

Den lObe Wlai 1789 bleo han tilligemeb Dr. SonSfon i 
91arl)u§ og £r. ©teplianSfon 1 £o(e oict af ©jaellanb§ 23ij?op £an3 €>. Styfcting 1789 410 

$)r. 33al( e, fom i ftn fojertetige IxltaU unber Orbinationen 
blanbt 9lnbct gat) bam bet beberlige iBibne^borb: „$)ere§ 
fltrattclige 2lgtpaaajt)enf)eb i (SmbcbS ^orretnirtger, 3)cre§ fjclbnc 
Om^ggeltg^eb forat unbciTiotte, troftc, bugfoate be 6nge og 
2>oenbe uben tforffjel paa Drang ctlcr ©tanb, 2)crc8 trofafte 
9tibfjcrbeb for SSjelcS SRebning, beoijle uben 2lf(abelfc, fom i 
alie SDereS offenth'ge $ormaninger, faa forriemmelig i 3)ere§ 
9Iboarffer, Doertalelfer og Otaab, nu tit Confirmation, nu tit 
be ©friftenbe, ber ffutbe berebe ftg tit bet falige OJkalhb neb 
£erren3 Sorb. — Docralt 2>ere§ bjclpfomme og ufortrobnc 
23ereboi(ligbeb tit at tinbve be 2rcengcnbc8 Ulet, oeilebe be 
Otaaboilbe, beffptte be gabcrlefe og portable, ^ereS utafteligc 
93anbcl beprpbet meb ufminfet ©ubgfrpgt, T>crc3 aabne Sinb 
for Q5enffab og S^b." 1 

Dm 2pbring§ Sirfen fom 93iffop i S&rifiianSfanb baoc 
oi fun tibet at berette. Det oar en for 5\irfen og ©cifili^tjeben 
farlig og flem Zib, r)t»ori 'nan fcer oirfebe. SSantroen baobe, 
ifoer tang§ ©ofpften neb M bpppige ©amfoem meb Ublanbet, 
ifoer £ollanb og $ranfrig, ubbrebt ftg. $rcfrcjianbcn oar bel§ 
flap fom Siben, be(§ mob(o§, og ben gamte, fnillc, oenlige 
Sobring oar iffe ben 2)ianb, ber funbe reformere Siben ctlcr 
fjotbe teerfianben oaagen. #an baobe mere af (Sli'8 cnb af 
9cer)emiae 2lanb. Sift er tt\ r at t)an oar fnil og berfor meget 
afbotbt haat>t af ^refter og Caegfolf. 

SXt unber faaban aanbelig 5Xtt)mofpt)cere ben offenttige ©nb§= 
tjenefre ifoer i ©perne fom i gorfalb, er naturtigt. 25eb fongctig 
9tefolution af 21be December 1789 opboeoebe§ $roprcebifen t 
G&rifitanSfanbS 3>omfirfe meb Unbtagetfe af ben forfie Dag 
af be flore ^oitiber, ba ber fun inbfanbt ftg 3 a 4 ofte ftct 
ingen Xiifyem og tigefaa gif M meb 2tftenfangtjeneften i 2Iren= 
bat, rjoor &r. Diftelberg ber ofteit fun t)aobe nogte £ofpirat§* 
lemmer fom 2itt)orere. 

Dmtrent famtibig otfie fig i SSanfe Sifboieligbeb til at ftifte 
gubetige ^orfamtinger, ba 2 23onber, D. ©taoc og ftnub &nio§* 
lanb o. %i. anbroge om Siliabelfe at bpggc fig et ftorfam* SBatteg etoang. qSajiorat S^eologt 333—361. 

27* 420 #<*"3 £. Sabring 1789—98. 

ling§bu§ og forffripe en befpem iDtanb fra be eoangeliffe 93ra= 
bre Oftenigbeber, fom be pilbe unberbotbe. .^anccUiet afftog 2In= 
bragenbet (7be 6eptbr. 1793), „ba Opbpggelfe af et foerffilt 
$u§ til beflige og gubelige ftorfamlinger om fort etler (ang 
Sib funbe tebe tit ftingeagtetfe for hit offentlige og orbentlige 
©ubSbuS." 

3 2be(emarfert og i <Saeter§bafcn * fanbt frembeleS (Strib 
cSteb metiem 9ltmnerne og $refrcrne om be geifttige 9)be(fer. 
#agerup bciobe fagt at mcegte ftreb og faaet et Qiegtement af 
25be ^anuar 1788 ijtanb; men meb tttk far btoerfen 5llmu- 
erne etter $refierne tilfrebfe. $orat mceg-te i <2triben bapbe 
man nebfat en ^ommiSfton af conftitueret 2Imtmanb i 23rat§= 
berg, 3ufHt§raab ^eterfen, og ©ognepreften i ($jerefiab, £)an§ 
2JiQtbia§ 2lbel; men forgjepeS. 2Wagif!er $. 23ugge i Sanfe flager 
oper, at 9Umuen nnber ©ubStjeneften (aber bere§ mebfarenbe 
£>ejie gaa (afe i $refregaarben§ 5lger og (5ng, og $refrerne i 
SStnje maatte [age £>jelp bo3 Bnrigbeben for at ertjolbe ben 
nabpenbtge €>fpb§ tit 9lnnererne. 

(Snbnu Pcerre gif hit tit i ©ufcbal. $)en berpgtebe far 
omtatte ©rif 5lnc^er 93 run Par, fom far omtatt, btcpen for* 
ftpttet bib fra (Soje. £an fortfaite i €utebaf, fom Ijan bapbe 
begpnbt i (gpje. 4be Sanbag efter $aajlfe 1797 bematgtigebe 
nogfe af IHlmuen, be faafatbte Tni^boere, ftg .ftirfenaglen og 
23onbcn Die 2lpetj¥et reifie bort meb ben efterat bape frempifi 
ben for 2ltmuen, meb ben (Srffoering, at bere§ Sejtutntng Par, 

1 (Sfter Qlnbragenbe babbe man ogfaa faaet et Sftegtement i (gceterSbaten 
af 5te December 1787, men 1791 inbfom til Sancettiet <5M»etfer fra 
2 af be flagenbe $r efter, *rjro»ft 3ceger eg ©ognepreft £olfi, at be nu 
leoebe i ben bebfie ^ovftaaelfe nub bereS 5l(mue og babe nu, at D?eg(c= 
mentet maatte bortfalbe; men oeb £olfi'S £>ab 1793, begpnbte QUmuen i 
Salle at forbre SHegiement. 2}cb fin SBifttatS i Sunt 1796 fammenfalbte 
Sifpen 93t)glanb3 Qllmue og beveS ©ogneprcft ^ceger, ber erttcerebe ftg 
tilfrebS meb bet bvugelige eg ftafalbt SRegtementet. 3 95at£e ni0btc gan» 
ffe faa, fra JB^flc tngen, men fra £tyu"eftab 4 SSJictnb, fern enjrebe fteg= 
(ement „efter 8o» og Wnorbning, fom be nogle ®ange gjentoge uben 
ncermere at forflare fig." et Oieglement for 23aHe og £»(Iefiab biett efter 
JraneeHtetg goranftattning ubarbcibet af ©tiftSbefalingSmanben og 23i= 
fpen og paabuben »eb ffiefcript af 5te 3ult 1799. grif 31. 'Brun affatteS. 421 

ei at ubleoere iftaglen til $rcften, uben naar Sarnebaab og 
£>ab*falb inbtraeffer, men tffe til nogen anben geijllig tforret* 
ning. ivelgen bcraf oar, at be, font baobe inbfunbet fig til 
©friftc, maatte gaa bjem meb uforrettet Sag. ftancelliet bcfol 
nu (24be ^uli 1797), ba 51nd)er Stun ogfaa baobe inbfenbt 
fm tffage oocr 2llmuen om mangebaanbe Sing, 2lmtmarrt> 
©cbeel og ^roojl $>nbbal i Staoanget at unbetfege be man* 
gebaanbe stager, Torn ere inbgione ooet Singer Stun, og til* 
lige afforbre Die 2loelffei tfitfenaglcn, og tilfale bam for bang 
$)njtigbeb. 

2nft§befa(ing£manb ^eoe^oro og Sifpen nttrebe i bereS (Sr* 
flaring til ftancelliet (20be2ftart3 1797): „9lncber Stun bar 
ftben 1789 betjent SulebaP$retfegjelb og l)ax paa ben jfamme* 
ligjre Wlaabe mi«brugt ftongenS Sillie af 7be 3anuat 1741 
ttl &ab og OnbffabS Ubfarelfe, fa a bet et o§ ubegtibeligt, at 
f)an tat ocere btiftig nof til at anraabe 3uftit8foUegiet om Si* 
fianb til fine urene £>enfigterg Opnaaelfe. Stun forbrer Of* 
ferffjeppe, font far ei er nbet i Sulebat, og berooet flage§." 

Stun blco fufpenbetet, og $albet bleo beftntet af ban§ 
petfonel jlapellan, ben ftben faa betngtebe $. £>ntborg. 

Unbet benne Siffop fottfatte man meb ben tibligete Sott* 
fcelgelfe af SfolenS, (MefaebetneS ' og anbet beneftcetet ©ob3, 
bog faalebeS, at JRenterne af Stjebefummen tilfalbt 
Seneficiariug. 

Seb Opboeoelfen af ©enera(*tirfe«3nfpeftion§*ftoaegiet 28be 
October 1791, bleo beftemt, at ^nbtaegterne afCectoratet i Gbri* 
flianSfanb, fom efter $efcript af lfte StRai 1750 oar bcnlagt 
tit ben farfte Sefretair oeb ©enera(=$irfe*3 n fP e ftionen, igjen 
ftal tilfalbe &brijtian§fanb§ lattnffe ©fole, boor ber ffal an* 
fcetteS en ftonrector meb pa§fenbe Sen. 2 

1 23eb SRefcript lObe 3uli 1795 beflemteS, at bo til Snfefoebe for Salle 
ubtagte 2 #uber i SRommelanb maa ooerlabeg Dpftbberne for 750 iRblr. 
fyooraf IRenterne aarlig ub bet a leg ttl Snfen, men naar ingen er, 
til ©ognepreften. ©et famme fjfebe »eb &r>inegbalg (Enfefcebe, 
(ggen »eb fongl. Clef, af 16be 3uni 1797. 

2 SergS <Ref. Ill, 563 og 611. 3 1795 tar ai SRectoratetS OobS folgt 
for 10,700 IRblr. 422 $ an * 5tren^. SReicruc ©jetfefol. 

Unber benne iBiffop bled bcr bog gjort Dcoget tit ©fole= 
ocefenef. 2It 400 ftblr. bfet> tiifiaaei af 2)(i§fton3fa§fen, forffog 
oi3felig libit til bet forfamte Sllmueffoleocefen,. naar be (fulbe 
forbele§ ouer frele Stiftet. 3 S^rfunb oprettebe§ 1795 en %au 
tigffole og i ©rimjfab (3bie ^anuor 1795) ben ba^tffe ©fole. 1 
Unber 20be 9coobr. 1798 tejiamenterebe 21nna @eg, (Snf'e eftet 
ftjebmanb £an8 £otft i Stetnf, 4000 Dtblr. til Dprettelfe af 
en ©fole paa benbe§ 2Hanb8 ^ebefteb ^oberoif paatomeen. 2 
SBfanbt £nbring§ og ^ormanbS ©amfibige uille oi ei 
g I em me: 

1) $roDji og ^ubellcerer £an3 2Iren|3. £an tmr febt 
i 6iab§bngben§ ^refiegaarb i Jljronbfjjem 21 be 3 U ^ 1713, 
og tmr Prober til $rebrif Slrenij, ber bebz (om 33ifp i 23ergen, 
bimitterebe8 fra 3#ronb&jem8 ©fole 1732, tog tbeologiff Gm= 
bebSejamen 1735, Met) 1743 ©ogneprefi i 3«lfe og 1749 $rot)ir, 
1767 ©ognepreji i 6tat>anger, fjuor tjan oirfebe 15 Star inbtil 
1782, ba ban 69 Star gammel ubnceonteS til ©ogneprefi i©o<= 
eflab. (Sfterat l;at>e feiret ber fit preftelige ^ubilaum og tjent 
i 7 3Bifper8 Zib, bebt i)an 78 9lar gammel 26be Slug. 1790. 

2) 9xeieru§ ©jellebal. #an er fabt i £>0lanb, bleo 
1772 ©ognepreft i Salle i 6atet8balen, l)uor ban nirfebe til 
1782, ba rjan forfl»ttebe§