Skip to main content

Full text of "Clavdii Aeliani ... Varia historia, graece adnotationibvs lae. Perizonii in primis et aliorvm selectis instrveta .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| D3.t.z=dbvGOOglC A is^v 

ui; - «Qooglc bvGooglc Ct-AVDftr AELIAN* 

SOPHISTAE 

VARIA HISTGRIA 

a K A E c a ' 
ADNOTATIONIBVS lAC. F£RIZONn 

IN P R I M I S 

lET ALIORVM SELECTIS INSTRVCTA 

VSVIQ^E 

IVVKUVM QRAECA AMANTXVU 

PRIVATO QVOD DICVNT 

A a V H M.O B A r A PRi^&TlONE S^HElfLERI v. cel. PRAEMISSA CVItAVK KDITIONCM 

NOTAS SVAS INDICESQVE ADIECIT 

GOTTLIEB BENIAMIN LEHNKRT PARS PPSTERIOR LIPSIAE MDCCXCIV 

AIVO I^ G. l. BREtTKOrF* Pl(.f ET SOC ..ib,C,oo'^lc 


..." A >i ;-.. A-iin^ ■■vi.i^V"^.. .;,av.'r;!A;,i' l/.iH.:.e :; i.i i 1 c. 5! ■ ■■ -^ 1 K 'j -r: ;i 1 <i L);.l....lbyC,00'^IC 3-n-47 PRAEFATIO 

r. G. S C H E L L E R I f^uod ki huiuis libri frolit& ndm«i metiiA 
conlpicis, Lciftor bencuolc, id noUs ita 
inter^retari, quafi iti eo auAoritatiS quidquara 
'OicSkt aliquidue comendationis libro adferri no- 
minis mei aiit verborum mcorum ope polTc ez* 
iQimenL Nequc enim quisquam me melius no- 
vitt quam.tenuis ct manca iit mea IJterat^um 
gractatum &:iciitiik. In quas licct inde a prima 
adolefeentia omni liudio incubuerim, hancqutf 
in rem optimorum fcriptorum graecorum non 
paucos (^ligcnter legerim, haec tamcn lcAid 
cum ob alias caulas, tum praccipue Bcrl quo* 
dam , ftudio dc literis latinis pro viribus bene 
meivndi, aliquotque tibellos hiic f^cAantcs ia 
hicem emittendi multis ex annis ita interru- 
pta efl, vt, fi. qua mihi graecae Ifnguae fcien* 
tia fiut, ca, nili decrefccretf tamen non ma» 
gnopcre crefcerct. 

Neque ego profet^ &citc proumctam fcri« 
bcQdachuiuspracfationisfiiiscepiirem, nifi, vt 
a bibliopola, ita maximc a Dodifltmo Editortf 
rogatus eiiem. His.prccibus modefllam quam- 
dani {)gnifit^ntibus dccflc nefas habui» praefcr* 
^ cum DoAifll Edicor olim fucrit mcus difci* 
- ' ft • puUu 

n,„..ii,,C00<^lc IV P RAEF AT lO 

puluSt isquct vtomnino fuaindulbia, ita flu* 
. dio linguae et latinae et maxime graecae infi.' 
gnis, .queip fcio ad l^oc vsque tempus Graeco- 
ruul opfimos^quosqucadfidue legifle, tantaque 
cos legendi cupiditate flagrare» vt ea vix fatia* 
ri pofle videatur. Deinde liber ipfe, qui prod- 
k ui lucem tum per fe, tiim maxime propter 
praeclar^s, i ipjigni Piriztmii animaduerfiones» 
quas cum f^eterorum Kditqrum notis Dpdifl; 
£ditor in- compehdium redegit fuisquc auxit, 
me incitauit^ vt eo magis voluntati podifll 
£dit<>tu bbtemperanduffl efl!e arbitrarer. 

Vndeenim, qua.efo.,,fludiofi lingoac grae* 
eae mclius ac certius hi^us .vemm gnflum legi-> 
timamque cognitioncm hai^iant. quam ex anim- 
aduerfionibus , quibus magqi viri, quales funt 
PerixoniUt, Hmjierfiu/ius , DoTuilUuf, Valkenari- 
9f, IftJeUiigiur , Muhnkeniur , Enujli, Brunkius, 
ffeifmiu aliique prifcos fciiptorcs iUuflraruntS 
Nam licet magiflri ct in fcholis et in Academiis 
prudcnti pr^wum intcrpretationc non paruia 
proficcre pollint» hoc tamcn nullo modo fuffi- 
cit,praefeitimdifcipulis, qui vltra mcdiocrita* 
tem fapetc» qui prifcos ipfos fuo, quod aiun^ 
Marte legere , qui vbiquc fuis ocuUs ipfi vidp- 
re cupiunt. Copia enim rcrum difccndarum 
kmgc efl maior , quam vt earum cogitionem 
tam breui fpatio abfoluere liceat, vt taceam, ea, 
quae illi magiflri difcipuUs fuis in prifci5,inter- 
pretuidis trat&nt, plenunque pauds vccbis tra- 
denda SCHEI.LERI . y 

dcDda cfli» vt Ubruin explicandumcfrto tempo- 
re ablbluant, Cupidi literarum, vt IfUinarum, 
ita graccaitim, tam breui interpretatiane con* 
tcnti effe ncqucunt, <)uaertmt vberiorcs Inter* 
pretationes, in/(juibus nonmodo iingula, quac 
ezplicantur, caufis iuDis. locisque pluribus uu 
que aptis CQnfirmentUf, fed ctiam interiora Un* 
£uae cuoluantdr, Hacc cfi iplk caufa, ciir no*> 
tae Mtwtiii vel ad modum Mirultiit ctiamG re^ 
Ac esplicent, xamcn pleitimquc npQ jUm plac^ 
ant, quam .^rminw, IhruiUiiceU 

His fummonim virorum animadaerfion^nis 
(vt ^e yigm, HoogtuumiQmi^vaaque laboribiu 
nihil,dic!nn) eQ minqs carere po^iint fiudiofi In 
terarum graecaruin, quo magis carent Lcxidi. 
cquibqs ifla, quae in iUis animaduetfioncs txan 
duntur, difcere queant, 

Lexiia» qutbus {ludiofi Uterarum gracca- 

rum vti folent, fupt plcnimque Lexicon Seapu* 
iat {Stephanuf ehim in pauciflimonim manibus 
eflepotcfl) ct'^(f(?pha, cura Cel, £>weyHnocuplc^ 
tatum (yt hihit ob anguftiam temporis dicam de 
xoinoxih}xs,yt f^dttbidi^giittDUl0ii)y 

Ambo illa I^exica habent fua praecipua, vt 
bona, ita vitia. Scaputat Lcxicon habet hdc 
praccipui prae Hcdcrico, quod iUic loca . e pr^- 
fcis adferuntur. Attamen funt paucaj et haeo 
loca plexumque non traduntur definitc h',e.,noQ 
roemorato, Ubre,- capite ac, fi c poetis fumta* 
funt, verfu; taUa enim loca non pofliint euoU 
' *" a 3' vi. ..IbyCOOglC V? PR AEF A T lO 

■yii cum taiT^en € contextu Ikepe vis ct vfiis vai 
cabuU rcdedepium intcUigi ^uc^f. ' PractCrea 
jionnulla funt perperani laudata, v^ c, lib^r Ho^ 
ipicri pro libro,. Ilias prb OdyiTea, et contra 
HonniuDquam memQratur, Deindc in jHo Lc- 

, ixico hoc molefluin eft, qiiOd vocabufei non cjc 
'prdine Utcrarmn, -vtinHe^erico, fed fccunduni 
^tyinologiam, nop fpmpw cfcrtam, fcd feepe 
«tiajn t^^tum ' opinatain cKgcila repcrinntui, 
Qpi itaqu^ eam non adcqratc tenet, nce fimiit 
iacpe coniedare didicit, omninoque illud L.e- 
adcbn paulk> diutius tradauit atque ita iftum 
ordinem adcurateiam nouit, & non potefi ifla 
■^ocabula femper f^cile iauenir», pracfertint 
eum nonnulla vocabula ^lu vocabulo» tam* 
^i^uam fonti.vel inatri tam mire fubie^ iin^ 
vt intcrdum hariolu& eflc eogatur, qui Ula. 
quaerat^ Hcderiei fccJcicQn ab Erneflio auAuiu 
.ob plures iignifica,tlQncs vQcabuU>ruCi eft prsifi- 
kjxnd^iva Scaim{0e} at fimul huic poftponcnducoi 
hadsnu^, quod nulla,fcFiptoruin loca, quac 
£gnihcatioQibus iUis illuAcandis et confifman* 
dis feruiaDti illic inuemuntur, Multae vcro 
vocum Agnificationes funt tale$, yiE, nifi Ioca 
addantUF, fatis inteUigi nequeaat, mensquelc* 
ftoris inccrta maneat, Ambo praeterca tcxica 
fuftt manca. Defunt iii iis non modo vocabnla* 
lcd ctiam non pucac conftrvi^oncs ct fignifi- 

, cationes vocabulorum. 

Verum quamdiu certae definitaeque fignifir 
catibhes vocabulorum in X^exicis "aon tradui^ 

tur. .Coogl. tur, idoneisquc lods priionum non confinnaiu 
tuT ct UluAranttu:, , tamdiu ii^terpretes prifco- 
xam huic vel illi vocabulo hanc vd iliaia vim. 
prout coiitexttts hanc vel illam fuadeix videa^ 
tur, vqI pptius pro fuo cuique guflu ct intdU> 
gentia f^ceat, tribucrc non dubitabunt, Hinc 
videmuSf Ctepe in notis et indicibqs prifcoruni 
vocabnla ab alio aUtcc expUcafi, nuUo nec ar. 
gumento oec loco e prifds adlato. Le^ri, ni» 
iJL efi Unguae graecac valde peritus, et adfuctus 
feucrac e^pUcandi radQni, placet faepe ifla di- 
vcrfk expUcatio, Sed f|c tandem mens eius per- 
turbctur ct incerta, c^uaenam cxpHcatio magis 
vcritate nitatar, fiat ncc^fie cfl. Hinc pate^ 
viam diftendae Unguae latuiae, ob mdiorcm 
Lexicorum lati^rtim rationem longe bodie 
cxpeditiorem drc, quam graecae. Optandum 
efi. vtvir aUquis, pracfidiis idonds infiruftus» . 
adgrediatur adLexicon graecum adcuratius da« 
borandum, in quo non mOdo omnia vocabula 
' cxpUcentur, fcd etiam fighi&eationes ct con- 
fliuAioncs eorum, quam fieri p'offit dil^entiili* 
xne, iuflo ordine cnarrentur locarumquc idone* 
'orum audoritate fiabiUantur, - quemadmodum 
^re vd in Ge/iuri Tkejmra latino fiAum efl, vd 
in mco quaUcumque Ltxico Utino vt fieret ope- 
ram dedL lUius magnitudinem per fe inteUigi- 
tur longc debere ezcedcrc qiQdum Lexid Hedo- 
ziciani, vtpotenimisangufium, et aequare fcrc 
piagnitU(Unem Scapulac. Debet vero iUe fimul 
valere fdcn^cxaminandi intcrprctatiohes, vt 
a 4 vetc- ..IbyCOOljlC ^i* I^lt A EF A t 10 • 

rfttrr\m,''^ateceRtidrvm, 61(as^Ufe a vfcris dis- 

. (Temcnfli', atijirc ^ri^tis ita effeamans, vt non 

nixjdo'rrrhtl-ad(ftbritati alicMrtim, licet cfetebtium/ 

■ rcmer6 tnbiiat; ftd ne ca qtiidttn, quae ipfe aUc- 

ilbi ptrpctirti dixcriti comgcrci vcritate Ita 

pbflulanit, aubitet Nbh tgo fene is fum, qai 

- isH labori p^r +idear ; adifo paUculac funt to{»*- 

olac mcit. -Maioritttis ♦ti^e copiis opuS eft , 

hd talem^ruihiegttimeconcitmandiun. 

Cetcrum paucula cxcmpla adferam, quac id, 
Qu.bd de mai^ca adhuc ratione Lcxicorum grae- 
coriim fupra dixi, quodam modo doccant. Sed 
ne nimis longus fiajn , tantum fcrc dc nonnul- 
Jis ngnificatipnibus vocabulorum, quas in ilUs 
Lexicis praetermiflas efre videre imhi vifus fum, 
iermo hic crit. 

i) Tsrmloif non fonper efl/affiw (a, um) ^, 
fed faepe ctiam fignificat «^, atque ita pro igl 
ponitur>' . Excn^la muka funt ap. Homerum, 
V. c. Zfy?, of r dv9puitwv rotfitrfg «'oAfi^oio. 
rirvxlet^^ 11^,84- t, 334 i. e.^; ^cxaxov 
ifi Tie ai^pm TerviOetf, H- x^ 3° « ficfacpius, 
V, c. il. fl/, 589. ^', 191 cet. : fic et irirvxlo fcu 
i-ervx^oie. «^ai, ILjp', »79. ^',191. t//', 455 cct: 
ficirirufo i. e. «''»'. '^jti', 164. 

3) *EirXero (a itikoftof) ^o^nc erat^ &epe/ 
pro is) ejl ponituri V. c. Hom. 11.«, 506. 0^ 
480. ^, 553. cct; fic evXeo, i- e. w, IL o^ 418^ 

KeXeuvE^ptjc fiiapfic. ffiig-w, v. c ai^ 
H<fm. n. S\ 140 /, 79i8- 

,4) <bv- ..ib,C,ooijlc S CH E.L L.E R I ix 

4) OvxJcc i. c. poieftdf fugiendi, Hom. Jl. ff', 
lag:. fic w;x7oc i. e. ^offjfla/ natan^i, Anacr. ill, 
.5. (hic not.~fimui (pv^iftov i. c. effttgtumy Hom. 

Od. e'* 359) ct (Pv^iftog i- .c. fui effugert potejl,' 
feq. AccuC . Sophocl. Ant:^> 788). 

5) TeXwrijaeSaf.i-c.fore^faSum iri, Hom. 
IL>', icx): fic rersXs^af h ^ fore-, faBum irt, 
Hbm, IJ. oe, 304: fic-teivr^ tsXasTce^ i-C. ojnnia 

fient, Odyff. t, 305: rereXe^^ivoy hocjf i- «. 

_^, Hom. II. a, 3». t^'» 4ro, ' 

6) Evxoftetf etvoj i. c- /*«> vd rfiVo (j^rtyf- 
*!0r) uK ^^f, fcd prius praeplacct, v, c. etv^f^ou 
tivcLj vlog ctt. Hom. Odyff «< 189: 0? — xgi- 
fof evxeroif avoif i. c ^- IL «' 9*« /S' «a et fic 
iaepius v. c U. e, 346. f , aio. Odyff £, 450' ceL 
In nonDullis locis fateor pofle cxplicari profitef 
or, dico, interdum etghrior; fcd vix vbique 
iiuadrat, mcHusque conucnit/nf», //7 cct. 

- 7) 'hjfii rt, mitto, iacio aliquid, v. c. lapidem, 
iMutum cet notum cft} coniungitur vero etiam 
cum DaUuo rei , quac iacitur, v. c. j6»A« i. e- 
- ||'^^''j Xcnoph. Cyrop. VJII, 3, ag: vt noftri 
dicunt, mt einem Steine u/erjin: Sic Hom. Il.j@',' 
774 i^taxoiai regitovro — 'ikvreg ro^Qiai rc, 
vbiaptius, mca fentcntia, Dfltiuttr rcfcrtiir ad- 
Uvres quan» ad ripvovro, Sic etficeAeiv, v. 
c. /oSr pro /ig*,- v. c. mai re rirvaxofievoi Aot- 
eaai r' e^^ov , Ibid.y,8o, .vbi nthu impcdit, 
quo minus ifti .pahurconiungantar cum c/dixX- 
Xou. Et cum faepius dicatur ^Aav rivct ali- 
fumferirtf adtingert, icere, (vtnosi jemanden _ 
a 5 wer- ..IbyCOOglC 3c PRAEFATIO 

tvirfen, ireffm, v. c, mit einem SttiBty otir noa 
poflit inflrumentum, quo aliquis feritur, in Da^ 
^fHoponi? Imo in quo alio cafu , qanaiDatiuot 
poni aptc queat? Sic Cicero Fin. IV, 9. dixit 
^raiicere murum iacuto ^ro iacuhtm trans murun\. 

S) l^erba.TransitiuA, (\\xditaiias Accuf^i^um 
fecum habcnt, reperiuntur et iunAa Gmltwo, 
V. c. ^ — \»fi^civ&v —- rav j^vrgSv, Aii- 
'(iopb. Av. 355; 'KTEpxv 'iftxv Xot^Soce ^ Ibi^, 
175^. Alibi Ariflophanes iungit Acculatiuo, v* 
c TOff X^Tgcif Xa$Sffct, Plut. 1199. Et qui4 
impcdit ,' quo minus vnus idemque homo du- 
plici confiruAione vtatur? Sic accipere licct 
A«i8e y^voov pro ■yofar», Hom, H. «, 470 et 
500; vbi poffit quidep» e praecedd. ftiv (u c. 
aVTOv) .intcUigi, yt locutio haec fimilis fiatilli 
Xct^eiv Tivee TfoSofv-, Hom. 11. 5'. 463. Sod 
quae neccfiitas id cogit facere? Sic CiceroVQr- 
bum memini et Geniiiuo et Accufatiuo iungit; 
idemquce^eo ct indigeo tum Gtnitiuo, tum jibitt^ 
tiuo.. Et flc plura ap. Latinos, Scio cquidera, 
iaepe ad Qenitiuot quosdam intelligi folcre PrQ- 
jiomen rJf, tIj fed quis hoc vbiqae ncceflari-. 
«mcredat? Sic Tefiv&-v tjjv y^v tt tjjs yrj^, i, 
€.terramva/iare, depopuiari, oocuxiit , v. c. ^t«-. 
^p TTfv Tgoiifjviict yrjv, Thucyd. II, 36; ct 
pauUo ante h-e^ov rrjg yij^ tt^ ifo!St^ijv: fic 
TV" yV" Ttairtitp ETefiOiVy Ib. 57' et cum Genit 
v> c. T?7if y^f irefiQv^ 'b- 1. 30: r^j* re y^^ 
irsftQv, ib. I^ 56. Gottleherus vult hic intelligi 
T^f "SoA^y, (^e elliplis inaudita «fi Melius, 

.,„,.Cooglc S C tt E L L E R 1 aci 

' fi quid deeRe debct, dixifict cum SGboliafte d«- 
cffe fiiffos Tt Sed forfan nihil deeft. Efl foT- 
fan vt mminijfe rti ct rm , egto rei ct w (^quid hic 
dccft?), vcl Aa^«V %\rrgoig et ^utjcSv, de 
quo antc.didum. Et fic plura Vcrba cum G^- 
f«V, et jiceufat, repcritintur} fic yctXav Trjv 60- 
y^v Ariftopli. Vcfp, 7^6 et r^f ofyif^, Ari- 
^oph. Av,- 381 i. e. irom remitter», Vtrumque 
^nim idcm valet. Sic contra jj«c. quod Accu- 
Jatiuutii Tegerr fdlet, etiam cum Genit. reperi- 
tur, v.c. £Ufl^;Jffoi^/);f Hom. Ilo, 4'2J praer 
fcTtim PartJcip. aSwj (i. e. fciens, peiitus^ lae- 
, piilime Gtnitiuo iurtgi notum eft. Sic rvy^ci- 
V^v^ <liiod ^Geakiuum amat, Accufatiuum fe- 
cum babere vidctur Ib..e, 582 tlyxmat ryjj»»'; 
]ufi hie veli$ xatici intelligere, ita, vt fimul 
0vr8, quod ad rvYafy rcfi^atur, intclligas; 
qubd tamcn forfan non opus. 

9^ ^fe» propric^f,' tftf, faepiffimc pror»- 
Xa ponitur, V. c Hom.- 11 «, aia- t|/', 410 cfet. 
SicqueJ-.atinprumftactyif vfurpari, v, c* antc 
^cuf. cum Infn.^ in Lexico moiiui. 

jo) Ipi ry (lon.pro Ij-iv^^i-e, ji«<iwBm9- 
do, igwifjbm rationc (forfan &iL o£^), v. c. Sst 
Tp ^ viXi^ cet- , Hcrodot. 1, 40, pro qi»Q alibi 
dicils-ii» Jf, estySiPwfft notum eft. 

v) AiYfiaiijcrVf quo verbo earet Scapula, in 
Lcxico Hederici, abEmeflio Iocupletato> repc- 
litur, nefcio illius an huiiis cura, diciturquc 
eflc idem quod «J^^j^M^». Sed forfan rcfpici- 
tur ad Hom. H i\ 324. vbi cfl ou%/*«f ou^ftaix- L);,i,.i.ib,.C,oot^lc xri PRAEFATIO 

cs<si- Scd hic vidctur cSh Futurum «b oux- 

Turbant dcinde feqjc edam intefpretes, 
non vbique quacquc adcurate ct diflinAe tra- 
dcntes, faepe con^xtus .magis quam itgniiica- 
tionis propriae vpcabuU rationem habcDtes at* 
que ita inter fc, vt iit, (^quia vcl ntillacerta re- 
, gula eft, vel nuUam ^ertam regulam fcquuntur} 
disfidcntes j v. c. 

i) .Vulgo tradunt, praecunte maxime Ka^ 
fitro (cuius d.e Ijiudibus nihil dctraftum velim), 
['^erba Mtdia rcciproce vfurpari. Qjiod^ui crc-, 
deret tam fubtiliter pracceptum eflc, vt num- 
quam Media pro TrantttmU £ ASiuis poni firbi-. 
traretur, is erraret, Saepiflime enim -lic ^fi&s 
Occurrunt, .v. c. aTjftouifE^xf pro a^fLCuyeiv cfl 
Hcrodot |I, 38. aijfisuvertxf ^v^^.ftsgii r» 
xepsa proxipetrct aXlaaoaf- Sic ^^'e^*/ vcl 
■ CBveSxf rwu faepe ap. Hom. pr& (fHHv: fio 
cxo-nii^otf Xendph. Memor. H, 2. 4. 11^ 6, 4. 
proquo alibi facpe CMiCm vfurpat.. Sic itgo^ 
rgeKHv et ^porpsveSixf nya hihil diffcrre 
pofllmt;. illud lcgituV Xenoph. Cyrqp. IU, 3,51, 
nemar. I, 2, 64; hoc Xenopb. Memor. I, a, 33. 
in, 3, 8. SiQ occurrif non modo xwtlay riveit 
fed, et TvnfJeatixf rivoiy v. c xvteJovracf rw xgh ' 
Of, Hcrodot II, 43 extr. (alibi TUK%vrcif eft 
verhtraatfe, Ib. 40 extr.). Sic a^a? tt elSofici^ 
(Hom.) L e, video, ohb ct oioftctf , ria et rhftcif 
■ rivx (Hom.), rtfMfe ct rifitxofiM rivu (Xen, 
Cyrop. Vm, 7. ij.) cet. Sic dvfiov i^ou^eidotf =.lbyGOOgIC S, CHELLERI xm 

Tiv\ Hom.Tl.^',678. ;g',388.; cur npn ^^cup&vi 
Elt fic innumerabilia. PcrtiiieC huc inprimis 
- '9eSoif voftov, i>e. legem ferre fcufacert^ finc 
Ctnno fit de populo eam iubente, fcu de homi- 
iie illam promulgante. JCuJterus quidem de l^er» 
Us Gtaeeowum Mediis j>.ip. -^d. Woll-.ait, deivctf 
vofiov dici de legisldtore; ■diSaf.vofiov dici non 
de legislatore^ icddepopnlo-, (\\3itegem a legiilti" ■ 
tore^iferrjfacit, curat vel tnandat, yel Ugem a 
iegislatorelatam accipit, eamque fuffragio fuo eoti' 
firmat. Idem ferc repetiit . Cel. Kriicfli ad Xe- 
nopb. Memor, IV, 4, 19 ; „ komines, inquif, dicun» 
tKr"^iSoifvo(tM^t gttia Jibimtf ipfi coB/lituust,- dii 
MtemQavxf-iitiiafiUiisfcii.homihibuSy v^ dernon- 
Jlrat Kujlerut de f^erb Mtd et hic locw. ptane docet. 
(f.f^ikfi.j^-'' Scd vt hic lo(iUS'it» explicari 
poflit, tamcnnon conlinuo inde- feqQiiuf , illud 
Medium vbique fic explicandum elTe ncf:efrario. 
Imo, vt aiia Medta innumerabilia pro 7Viin/i^i- 
vis fcu ABiuis poni fupra didum cH , fic et di- 
oiaa vofCif de legislatore non.femel occurrit, 
V. c. deiSoIone, legislatore illo .A^thenienlium, 
bis lcgibir ^ Herpdot. I, 39. : Vcf b» funt : 2o'- 
Xedv, o^ 'Adrjvedoiat vofut^ xeXtwvcOi fFoiTjaaf 
dfrsh^phtias ire» Ssxce — Ivu B^ ft^ nvct rav 
vofta)v\ oivotyxctS^ Xvaotf^ rm sdsTQ. Et 
iUtim: 6px/otffi y«p peyciXotat xetTeix,ovTo, 
Sixae eTEct, x^asSctf vofioiaty rsf «v a<ptat 
J^Xaiv d^reti.. Hic iSero et ^ro/ dc Solo- 
ne. Cur Hcrodotus non Transitiuo feu jiBiuo 
vfus efl? £t ipfe Kufitrus in libco citato laudiA 

ipfc 

i)-v..ib,'Coot^lc 3tiv PRAEfATIO 

iptt diio loca Plutarchi» vbi &eSctf vbfOif dc 
legislatore dicitur» alKrumde Solone, attcnint . 
dc XanthipptH fcd addit Vir Cclcbcrrimus, id 
minus adcurate dici. Ciir.minus adcurate? 
nonnc quia Ifla ioca iplilis opinioni repugnant? 
Loca HerOdotea' non adfert Q^ae fi adtuliflet» 
forran eC Hcrodotum dixiflet minus adcurate 
dixiflTc. At forfan proptcrea ^eSixf vifts^ d^* 
legislatorc^ V. c. Solone vfurparuht Herodotus 
et Flutarchus^ quia Solon non modo populo, 
f^d fibi ipfi fimul iUas leges tulerit. At hoc cft 
argiitariv Nam alibi de lcgislatoribus Atbeni* 
enfium et Lacedaemoniotum, Solonc> Draco- 
nc et LycurgO vfurpatur TransUiuim feu ^8i* 
vum, cuius rei exempla Kullerus non pauca ad* 
■ fcrt. Nonvidco, cur ri&eSdf ttri^ivotft' 
quod vtrumqu^/fliwf fignificat, non aeque be» 
nc de legislatore dici poffit. Kt locus Xenp* 
phontis , ad qucm £rne/Ii iUam notam adpofult, 
faaud nccefiario, fi quid video> de populo le* 
gcm accJpiente 'vcl fibi conftitucnte intelligi de* 
bet. Aeque bene dc iegitUOoTe acdpi poteft. 
Xenophon ibi ait: "Evo/f civ vv ^Kavf^fpTf^ 
ori 01 dv&ff03ieot <*yr»f (yo/ut^) ^&evroi Hic 
fcnno eft de ^iominibus in vniuerfum» non ne> 
ceflario de populis. Sic et fe rcs babct euQi lo- 
co ab Ediefiio laudato, Xenoph. Memor. IVt 
4, 14, #§* {v^ftsg) ye ^oAaxig avro) 0/ ^E/xevot 
dTtotaxtfictactvfec (xerhridevrMf. . Qjiinan» 
funt 0/ defiEvoi^i Homines, non neceflariD po- 
puLif qui nemini forfan in mcntem venificnt*, 

uifi 

" ■ = . ,■' ,),v.'iivC,ooglc S C tt te L L fi ft 1 3t* 

nifi ptafcceptum illud Kafl^ianum de vi Verbow 
rum Mcdiorum imbibiffet. In vtroque nttul 
aliud eft ^&dny vQftHC , quam Icgcs faetrt , ferrt^ 
Videtur itaque certum , ■^iSce/ vofisg cffc nihil 
aliud, quam /;f £x &ccre vel Ferpe, nulla habita 
perfcjnae rationc'; fiue iermo lic dc homiae illas 
£iciente Vel ^ente, feu de populo illam acci- 
{}iente et iubente. -^ Aeque fc res hafaet cum 
fbrmula &yBSioif yvvtnxci, quam dicit Kuflerus 
ih laudato libro p. 41. fignificare ductn vxorem 
(junrathtfi) t diQique de folo fponfo ; cum ton- 
tra ayav yvvtaxci fortt vxorm fnam vri. (dknam 
ediquo ducert cct. At ctyeSctf yvvouxttt quam- 
quam alibi efl ihtcert vxorem (de fponfo) , tamen 
etiam dc patre dicittir, qui filio dat vxorem, V. 
t Hcrodot. f, 30 de Crocfo : ayetctf rw ff a/5J 
yvv(&xa- Potefl vcEO ctiam cxpiicari, curat- 
iixortm duemdamfilio^ vt SiSd^ttSctfy erttditndum 
curart. Scnfus tamen idcm manct. Hoc certc 
adparet, non fcmper illam formulam iignificare 
ductrtvxorem, dc fponlb, vt Kuftctus tradit. 
3^ Glar. ^tuniut cxplicat (in f ndice Xenoph. 

' 'Cyrop.) of^o^iu^iunAum Participiopcr^(^m» 
V. c. ^Evyojv wx^To vertit pelerifer (^vcl Jlatim) 
Bwfugit (Cyrop. VI, a, 19»). l^iomodo oiy;^eSctf 
Ihanc vim haberc poffit? Dcinde ne vlla qui- 

' dem ncccffltas, nec contextus raiipi quae fola 
confulta, nulla habita llgnificationis ptopiiae 
rationc, tot minus nccefiarias fignificationcs vb- 
Cum hucusquc pcipcram peperit, eiFecitque, vt 
j&gnifiLcatioaes vocabulorum, ab borum natiura 
■ - planr XVI P R A E F A T I O 

pl^ne alienae fkepius fingerentur, cogit ita inter« 
prerari. QlyeSot^ efi abire, Pavyeivfugm. Er- 
go iajfieTO (pevyofv nihil aliud eiTe potcfl. qui^a 
fi^ieBatj aufugiebat, propdc abitat fuga Cen fu- 
gjeni. Poflit et fimplicitcr effe pro t^pyysv^ vt 

" wvbSou pleooafticc fic additum. Sic ^•Xfiro 
jOfKim* i- c. a^iti fic mxsro a,TtoVru(Mv(iS 
Honi. 11. 0, 71 i. e. auoittaity prophe ahHt auoiait' 
Jo. ' Notio ceUritatit vel rifTto^iifn quomodcr in 
wxero elTc queat, non videq, . Melins ytgu^t 
de Idiotifm. Gr, lingpae Cap. VI, feA. a. aitj 
oiXsSicij cum Participio a.iCmv et aliis Partiei^ 
piis eUganttr redundftre. Nollem addidiflct eilf- 
ganttr. Qpae enini eUgantia in redundaaiia? 
Aeque mirum boc efl, atqueid, quod noiinuUi 

- dc JdieSiuit in Poetis latinis dicunt, ea effc vel 
augentia (i. e. notionem aptam habentia) vcl 
omantia. . Fer ornantia intcUigunt fupenmca'- 
nca, inutilia oUllamque aptam vim habcntia. 
v.'c bumidus imbtry humida maria cct. — Sic 
.ct Participium icov volunt indicaic ctUritatemi et 
explicari dcberc ^atim, v. c. eigi$cir£ ipvregt 
Xcnopb. Cyrop. V, 4, m. quod B. Zewtiui vati% 
jiatim prandete, Praeter ncccflitatem. Seruit 
{iotius lovrsg adhoarta)ioni , e3que ;vertcndivn: 
ite et praadtte, giht und ejfft. Sic ct IpjG^ l^vcff 
ieq. Participio cckritatcm indicare, ct pejifiativ 
explicari debcre putat Eme/Ii a4 Xenoph. Ale-^ 
mor. III, 9, 9. vbi k^Hva^y^^ wvroi^ Uvet^ 
itga^ovroig T« ^ekrh rirav verti iubet: iW- 
kii emm in^edire, quo minusfiatitn akeaai et meiiora ^ 
faciant. 

.. :,,.„,, CcK,gle SCHEl,liERI xvit 

faciant. Ergo' livotf ftatim abire? C«r noa ad- 
curatlus: pojf&^enim ^illot ahire et miiora facere^ 
ieupojfe enim itlof adgredi ad meliora agtikda, feu 
nikil impedire eoty quo minus ac^rediantur ad meUo^ 
res res agendas^, 

i) Joy ravrce i. c. et quidem, fcu et id, et ea, 
undzwar, feu und das (pro und zwar) Xenoph. 
Cyrop. II, 2, 16. II».3, 9: male Zeunius. \n Indi- 
ce vcrtit inprimis. Pro et quidem Latinos faepe 
diccrc et id, et eum, eam, ea^tc. notum cft tiro- 
nibus. Scd neino cxplic^uit adhuc, quod fci- 
am, inprimis. Seruit hacc formula non nifi ex- 
plicauoni m^gis definitae reruna. Quis haec 
vcrba: pater meusae^rotat, idque Berolini vc^tat 
vernacule: ijl krank, zumal(befonders) in Berlin? 

4) Idem Zeunius in Indice Cyrop. in voce 
'Ei' pbnit iV Tivt X$yeiv . ef explkat apud ali- 
quemdicere. Parum adcurate. . Dcbebat dicere~ 
iv riai vcl £p roi^ dvdpiOTtoi^ X^yetv , vcl X«- 
y&v ev teq- Dat. Plur. cet Acfi Ibca, quae 

. ibilaudat, euoluis, rcpcris ibi iv feq. Plurali# 
' V. c. ir rtvroi^f iv uAoig cet. Et alitcr vix di- 
cipotefi, 

5) -Zeunitts ibidcm eri> iaepiflime iuntftum 
Comparatiuo, cjtplicari iubet multo, v. c' sn 
iXttrlmv multo minor (V, 4, lo). Male. "Etj eft' 
nofirum «or^, quod Comparatiuo iungitur plc- 
onaftic^, v. c diefer H^ein ifi zwar gut ; aber je. 
ner ifi.doch, ddchV ich, noch bejfer feu noch etwaf . 
heffer. Q^is hic ro noch bejfer expUcarc fusti- 
ncat vietbejfer {mutto meHus)t Nihil enim aliud 

AtUmm. b cQ ..ib/Coot^lc XVIII PRAEFATIO 

efti quam erifi doeh bfjferi tfl tamm metiufi qnan- 
ti> auttm uiplms fit iflud vinum, vtrpm multo 
an pauUo meiius, hoc nondurti cx illis verbis 
liqutt. Ergo tri-Tedundat, et Latini noflrum 
noch (Gr. en) ap- Comparat. verierc non folent; ' 
diLunt: vinum hoc bonum quidtm efi^ itiud tamen 
tneUus. Et quis in verbis noch ettaas bejfer t» 
Koch expUcct'i/«/? Qyid fbcet viel etwas beffer? 
Sic ETi ficiAov Xenopb. Cyrop. III, 2, ig. IV, 
a, 43 eft magis {noch mehr , non multo magis: nzm ■ 
fi iri ftocAov forct mutto magis^ quoihodo ver- 
tcrcs TtoXv ftaAov ^Tt Ib. IV, 5. "? ' Hoc de- 
mum cft multo ntagit. Sic leoAai trt %etXEKto~ 
rsp9v Ib, 1, 6, 17 i. c. multo difficilius. Adpa- 
xet manifcfto, tri in his redundare. Sed noiXm 
nulli cruditi . forfan vt omnia 'esplicare pbHe 
videantur aliaue dc caufa, contenduiit lcrio, 
ne vnum quidem vocabulum, ac ne vnain qui- 
dem particulam redundarc, hincque vi expri- 
munt explicationes fingulares pro libidine. Vid. 
fequcntia. 

6) Tif, t) pofi 'ffoXvf, oXtyQ? aliaquc Adic- . 
Aiua quantitatem vcl qualitatCm indicaDtia fac-. 
pe ocourrit. Qjjacritur, quam vim habe^t. 
Vigems de Idiot. Gr. linguae III, 11, 11 putat tle- 
ganter •ffu^eKxeiv (mire diftam, aliquid rcdun- 
dare quidcm, attamen clegantiam quaradam in- 
effc: quaenamineft?), ct Hoogeueenius (quem 
alibi notum eft- nullam partipulam planc dtio- 
fam crcdcre vclle) adfentiri vidtur. Zeunio 
videtur augere^ ct effe valde, v.c. itoXv!' Tivt» ..ib'.C.l."K")glc S C H E L L E R I . xix 

Xpouov Xcnoph. Cyrop. I, 4, 27: 'oXiyoi rwsf, . 
Ib. V, 4, 25 et Xcnoph. Exped. IV, i, 7, quod 
^euniuf explicat perpaud: ftixpS Tivo^ aBlce^ 
Xcnoph. Mcmor. II, 1, 19. quoti Zeunius (ad Cy- 
lop. I, 4, 27) vertit perparui pretii: Tfoatxf rtve^ 
ast (fcil. Ttgosoloi^i Ih. IIl, 6^5, quod Zeunius 
ibidem vcrtit, quanti otimino funt rtditus? fiixgov 
Ti fie^Offt Xenoph. Cyrop. I, 6, 14. Ernejti ad 
Xenoph. Memor. I, 2, 39 etiam crcdit, vim in_ 
elTe intendendi, fic et BockiUs ad Xcnophontis 
libcllos a fc ?ditos. Ego nullo modo mihi pcr- 
fiiadere poffuni, hocprononien hanc'\Jim habc- 
iCi vcliiabere poflc. Si quani vim habet, figni- 
ficat aliquis, aliqua c(t. vcl vllus, a, um^ vel qui~ 
i/a.it, qiiaednm cct., qyod poflremum Romani • 
fatpc Adiechuis addere foleut ita, vt acquc bc- 
ne abcfle pofHt (vid. cxcmpla inLexico meo); 
et fic cxplic«c licct in laudaio iocb Xenoph. 
Memor. 1, 3. 39 StccXsyeSaf aAot^ rtci i- c. cum 
aliii vllis, vt Erncfti vertit, yel fimpl. cum aliis. 
Nam facpiflime vtl potius plcrumque ita poft 
eiusmodi AdicAiua rcdundat, vt nullo vocabu- 
lo cxprimi poflit, imo, vt nc nOtio qMidcm cx- 
cogitari qucat, quac iIli'Protiomini apte rcfpon- 
deat; v.-c. ■jca^ rtg- Xcnoph. Cyrop. VII, 2, 21, 
Atifloph. Av. 1180. Quid hic fignificat tj^? 
Sic tva rtva, pro tra, Ariftoph. Av, goo ; fic 
TtoSuTCo^ ng ea Ib. 908: fic htoicev rtvu (pvatv 
t%iBv i{ff{' Ttoici rtv\ 'Sou^aix TCou^Ev^eig cet. 
Xenoph. Cyrop. I, I, 6; Hc c-ffoiee ri$ Stx7}t Xe- 
ni)ph. Hifl, Gr. VII, 3. 6: .'SotJxf rivig miv cu ..ib,:C,OO^Ic, XX ' P R A E F A T I O 

'jepoaoioii Xenoph. Memor. III, 6, 5, qullocus 
• iam ante laudatus cfl. Sic pofl To/oj^f. v.c 
jj yfctip^ TOtaSs rtg 7}v, Xcnoph. Mcihor. I, i, 
I, ^hi notc% Ernefiium vcrtcrc illudrJf perfer^ 
ct, nc Be otiofum fit , hoc ctiam cxprimci e pcr 
fyllabam ce, quac Pronomini hic> haec ccL ad- 
iungi faepe folet Totum enim locum vertit: 
huiascemodi fere trat : m i^tu dgx7Jroia.h7i^f 
Ib. II. 6, II. £t flc in longe pluribus. Scio . 
<quidem. cruditonim non paucos hodie noUc 
vocabuli vlUus redundantiam concederc; con. 
tendunc , talia vocabula fcmpcr aliquam vim 
habcrc, licct in aliam linguam transferri iieque- 
ant. Ipfc velim, hoc dcfendi pofle. Valde 
cnim cruditorum dignitas augcretur, fi patcreti 
nibil omnino efle, quod ab iis explicari non poL 
fct." Sedqua,quacfo,rationedtfendunt? Vtrum 
coniectuiis et opinionibus, an argumentorum 
grauitate et locornm finiilium oninium conuc- 
nicntia? Si vocabulum non dtbtit clfe fupcrua- 
caneum , debet ccitus dcfinitusquc fcnfus incflc, 
qui vcrbis declarandus efi, (ct quidquid intcl- 
Itgimus, verbis declarari potcfl^; hoc igitur vo- 
eabulum debet poffe verti , faltem explicari ri- 
te h. e. cvi vocabuli primaria et propria, con- 
■ tcxtu fimul aptc vbique confcntientc. Qjiis au- 
tcm credat, r)g, r), rivlg natura fua poflc: vim 
intcntcndi habcre? Quis credat, n,agnum aliqum 
hominem ( fi4yxv rivct av^&cwVov^ cfle maioren* 
alio magiio hominef Qpis ciedat, maltoi aliquos 
eue^iufcx aitu multit'/ Nemo vcio huc trabat 
fonnu- I., Coot^lc SCHfeLt.SRI XXI 

formuUm ejt aliqttiiy quando in laudem dicitur, 
vt in illo : Efljaliquid nupfijfe loui cct. i. e. ejt ret 
non eontemaenda, efi rei magna cct- fimilcsque 
forinulas ironicas. — Deinde Emefii ipfc fcn- 
fit, rV» ■''' oo'^ habcre vbiquc polTc vim intcn* 
dendii quia ad Xcn. Memor. I, i, i, qucrii lo- 
cum fupra mcmoraui, illud v^rtit pcrfere. Sed 
inter fere et inter vtm intendeHiii quanttim discri- 
men~lntercedit? Re^ igitur puto, id prono- 
men in tali conihiK^one reduBdate. Et cur 
hoc non fateamur , cum non modo plures ple- 
onafini. in lingua gracca'occurrant, fed idem 
quoque in aliis linguis fiat, deindc id totum 
naturae rei fit conuenicns. 

i} Primum plures pteonafm in lingua gracca 
reperiuntur, v. c ,^ ' 
a) fthv — 5^, atter (aliur) — aiter (aliur) 
vel tironibus.norum eft. Sed adiicitur etiam 
ikepe Tif.ptr rtdundantiam, v. c. o ftiv rig 
ctvTav aite — 6 Si rt^ cet. Xcnoph. Sym- 
poCn, 6, vbi TiC ^*s abefie potcr^t: fic oj 
/uv — o( '$^ — 6 ^i -r/f ~~ oSe rtf i. c. aiii 
— atii — aliut - aliur, Xenoph Cyrop.VI» 
I, i: 01 fUv rivec — • ctTtidvTfaxov , ol S' e- 
^evyov, ot &e riveg n^ ietkwactv etvrwv^ 
Ib. ILI, 3, 10, et paullo pofl §. ta. rng o^xfict' 
X<arsg hhfiivsgt f^ &e rivoig- y^ rergoa* 
fiivag^ vbi no^i pr^ecedit r*f fiiv- Porro 
o (lev ycip ctvrwv (fxurorofUi ■— irepog Se 
XotXxevet rig' o Serexlodveroif- 6 Ss ^pv- 
aoxpa — ^6 XwifoSvT& — 6 S^ TOi^gwpy-- 
*> 3 %«* XXII PR^EFATIO 

X^' 6 Se xva^evei Ti^' oJscct., Arifioph, 
Plut. 163 feqq^;, vbi Ti? apud grf^ etpofl 
xvccipevet abtlTc manijfeflo potcrat. Et iic 
facpius. 

fa) Ts foepiflime redLindat, y. c. xv^Tce ^oe- 
AaJff^/f , rct ft4v T Y.tgo^ re NoVof re oapo- 
' pf, Hom. II. ,Q', 145 i. e./lu3ui maris, quos ktt. 
rusijue Nofusefue contmouUy vbi primUm r£ pp^ 
f£sv manifefto rcdiAndat; fic ors re ^ardij 
ATjfi7]Trjp_xp'v6t cct, , Ib. £, 500, ybirepoft 
oTfnihU v^et; fic ore Te pro ore Ib;-j8'v 471 : 
fic a^yepro ti^ vt, gue'nudmodum.Jb.4i4-fiq fae- 
pius; tta^eue.vt{_daff), vel i>o rf,,quidaliud 
efl, quam w^ , adicao re? Sic o?e ptQ og Ib, 
^ , 84- T> 334* £t cui ignota cft formula ybi- 
vis obuia ofof ,t' «V' ** ^- /"#""» ct o/oi' r^ 

' s^iCca o7&vr'isi^'^-^"'i poteji? 

c) Jtg^ faepc cfl otiQfuin , v. c. i) inferduoAd- 
ieaiua, quorum prius folci cflTe vokvg, v. c 
h w TtoAa, fip.v Tn^ aAa avad^^ftara k^eoo- 
pSfiev, Cebet.init.: •ffoAoi Jtgy a-ya^ol ^/- 
Aoi . Xenoph.' Cyrop. V, 2, n. -jroAcc vm 
uyecpa. Ib. iV, s, 15: TtoAa^ «^ xot^ 
*-jrpd^ci^^ Ib. VIII. 7,3: T0A4 xg}rotavr» • 
ectXco.SsE ^K^cet. ilb. IV,s,7: ■jtoAa n^ 
■jrovnpa, Xenoph. Mem. 11, 9, 6 : •soAci^^ 
a^ deiv iSwv. Ariftoph. Av. 860. a) poft 
aKa, V. c. poft 0?; otJTeep, oUg Kep ct parti- 
culas comparaiioni feruicntes, v. c. ro7f a,V' 
TO?f, o7f V0f '^po^jdiiv, fid%sa}oc^^ Xcnoph. 
Cyrop. VI,4, 17: oV j^gy avydrj^o^- ifQretyi- »CHELI.ERI xxiii 

■ vBTOt I^ ni, I, 7: itf.Jtgy T^ fok^v ixSvff 
eSojxet Ih. V, i, i: 6 ctTjTO^ ccg^ u/wjf, 
oamp v^. xporepov, Ib. IV, 4> » : ftsd' m- 
ire^ J^o/xwi, Ib IV,3,2; ^g^ TCiVTat oftoi' 
of «, olof ffff J^ raA«, Ib. VI, I, 37. vbi 
. j^ ante raJu» abcflc manifcflo ■poterati 
. VfiH^ Se oiewg (i- e. ficut; ^^gy yiyvmsxr^Tf, 
pTWg T{ff/ TtoietTE^ Ib. V, 1, 2a i. e. i/t (jmmadr 
motUm^JiftU) — ita cet; fic m-Jieg Yffi> Ib^ 
I, 6. 3: fic 7^ Se occurrit, vbi vel ifg^ vel 
ie redundat., v. c. i^ ary Se aiTflfy» xi/f to 

ripouxa cet. Ib. III, i, 37: fic iJ^s' ^g, Ib. 
2; cf. Ib. 1,6, ?. IV, 5,13: 'Hftac ftev — 

. vfuv ■Xi$ew(Uv* Xfff vfioig $e xfjj — vrot. 
I^^aw, ib. IV,,a, ao. vbi )(gy ceduudare ma- 
ni&fluin efl. 

^ ^fi, vt alibi, ita in membro confcquente 
faepe ap.. Homer. redundat, v. c. II. e, 261, 
vbi mxEv praeceffit, et 439, vbi ors praeccdit 
cet. 

*) y^ quater eft Hom. IL & aStfcq- Vcrba fiirit; 
aroig * ftev c<piSf y oias itffiv y ehtOTtotvffe^ 
Sccf, ■Xglv y ■^ sTegov ye iteaQvT» aifmros 
ettxctf" hgvjot cct, An bic ys nc femel quidcm 
redundett Poft ir^ )»» ccrtc, nifi vtrumquc, 
atalterutcum fi aliflrt,! nemo forfen rcqui- 
rerets cf. Ariflopb. Plut, 371 — 373. in q"»- 
bus verfibu! Chremylus quater iUam Pa^ ti- 
culam vfurpat. CeL Hoogeuemiuf, cuius in- 
genium et emditioncm merito magni facio, 
in DoSlrma Partimlarum gravftrm adfcrt ifla 
b 4 duo XXIV P R A E-P A T' LO ■ 

duo locaeo 'confihd, yt ys non odofam par- 
ticulani jffcdoceat. Qpod vt dcmoiiflret, el- 
,lipfin auxilio vocat Qjiac fenteBtia: an aliis 
. me dodUoribus-placeat,' ncfcio. Mihi qui- 
'dcm, vt ingenuc fatcar, videntur tales elliprcs 
coaftae cflc. Si ellipfes fingcre fcriptoribus- 
()ue tribuere vbique licercc, quid explicari 
non poflet! 

f) otv ■ffeeXfv notiflimum vcltironibus cfflecte- 
do; vbi alrerutrum abefle poterat. 

g) aiactvTQ}^ HToa vcl maotmteg ^oof rcpcritur 
V. c Xcnoph. Cyrop. I, i, 2. 1, 6* 4. Qjiis hic 

' ■ pleonafmum non agnofcat? 

It) }(gt^ yocp i. e. etenim, entm. nam, cui iiaud na- 
tum efl? Refpondet ipfl Latino etenim pro 
inim. Qyis hic et, vt illic jf^, fcparatim tx- 
plicet? Sic «Aa ViXip, fiii; enimuero, Xcnopfa. 
Mcm. II, 1, 17 vbi yao ,redundat: fic ap. La- 
tmo% fidenim, at emm cet. pro fed, at cet.: fic 
enimuero -jtro vero , notum efl. 

5) ctv vel xs, xfyrepeti notum cft (^is maid* 

■ rcm vim inefle credat? 

k) PoR Comparatiuum fciunt tirones fcqui vel ^ 
vel pro hoc Genitiuttm. - Scd et inuenitur 

■ vtrumque iunAum, v. c. 'Eax^^xotre r» «V 

- Toc TeoXsfiov itoXv ficcAov 9 ToSv ^oXeftiooyf 
Xcnoph. C^op. VI, 4, 14 vbi vel tj abeflfe vel 
fcribi debebat ^ ot •JToXsftio^ Ergo eft red- 

- undantia, vtipfc^eitiuaxfatetur, qmtriall- 
milia loca e.Xcnopb. laudat. Addo alium 
pleoaaljnum pronominis tvts ap. Compara- 

tiuum, S C HKL.XERI XX7 

tiuum, fequentc Geniduo.qui ab illo Com- 

paratiuo rcgitur, v. c^Ti yap r^s /laxapm* 

- repoy, rS yy tttx^ijvtx^ , ij Ttuvfat — rps- 

Wet', Jtb. VIII. 7. 25 i. e. quidbeatius efl,' quam 

mifceri mm terra cet. Ergo rsrn, quod no- 

mea Adpofiti<mt, vt in Grammaticts loquun- 

tur, fer^e ppteft, abc0e poterat; nifi forte 

fufpicere, Ih ilioTtfTtfineflc grauitatis aliquid. 

£odem modo ct Latini coniungunt jibiati- 

vbm hoc^ (vcl quO') cum Comparatiuo, licet 

Particula jtuMtfequatur, v. c. ^uid hoc iota 

Sicilia eft clariut, quam omnes Segefidnat matro- 

nat — comunijfe? Cic.Vcrr. IV, 35 ' 9"''^ '^'"t 

hoc miferius, quam eum — feri confulem nonpof- 

yt? Cic Att, IV; 8 med.: Qtiid ergohoc fieri 

turpius — pottfi, quam tum ita labi cet. Cic. 

Or. l, 37: ^id verb hoc turpiut, quam quod 

idem nuUam fmfit gratuitam ejfe virtutemf Cic. 

Diuin.4, 39 extr. : heque quidquam hoc tfie tur- 

phur quam cognitioni — adfenfionem prae^ - 

currert, • Cic. Acad. I, la poft mcd.; Cc et 

quo iAbi.y, V. c. Qpo quid abfurdiuty quani 

— rei fordidat deorum honort adficere cet Cic. 

Nat. D. 1, 15. Qpis in his pleonafmum, at- 

que ita negUgentiam aliquam non concedat? 

Qjiis iflud T»r» et iRud hoc vel quo pro ele- 

gantia habere audeat? — Sic srs — «"e 

pofl Comparatiuum redundat Xenoph. Cyrop, 

n, 1, $1. ,Verba funt: ^Sh yecp ^lov rift^v 

a^tov iSoxet «urw etvocf TWf eifi^] t» ^pce^ 

ruoTixoi vTtrigirag sre xijgvxwv Sre TCpi- 

b 5 " tt0ec0v^ XXVI P R A E F A T I O 

tjQEcov. Zeunius operofe explicat per ellif^n 
laudatque dijo lora, vnum e Thuc.; alterum 
cDionyC, fed non plane fimilia. Ceterum 
in Thuc. i redundare Duckcrus cum Kuh- 
nio rede fiatuiij fic in Dionvi^*;^ rediindat. 

1) » vcl sx Tcq. ^^af , ihsv cct. {aepiffimc led- 
undare quis nefcit? Qpis pleonafmum non ' 
fentii? Stukus iic, qui elegantiam iacHe 
credat. 

m) 'avrog poft og nonnum<guam redundat. v. c, 
olg xyotda — Tta.c(iv «uroZf ShiffOfisv, Arifloph. 
. Av. 1163: ^fol» oTf dvTBQv auroif, Ib. M37J 
©rf ^£01 ioiev Kbr «vrolg xvTiTroiv i/iS ircc' 
^ai', SophocL Philod, 316 ; fic oi exeivot pro 
0/, V. c. 0/, ^v kis ccvT8^ Vf^£*S BXavva>fi£Vt 
VJToTSftSvTctf ^fiag itaXtv kxavot^ Xenopb. 
Cyrop. I, 4> 19, vbi Z^-uniut elegantiam, nefeio, 
quam, videre fit-.i videtur, Sic et L>atinii v. 
c. quorum eorumt PlauL Tiin. IV, 3, 16. liv, 
VIII, 37. ^ ^ . 

n) dxm &votf ct Ptur. ixovrsff «v*/ i. e,/poittey 
iaepe occurrit, vbi ajffx/rcduudat, v, c.*Te 
avv&^xaig «c ^'^vSoifajv avccfi Xenoph. Cy- 
rop. V, a, 10 mefidem paSam non/atlere^: Stb 
(tc ^EvBotvTo ixovreg avotf, Ib. §. 9: ^^g 
ixm Hvotf rvgctvvihog e^eiro, Xenoph. Hi- 
er. Vll,ii, vbi^aiAiWpluralocalaudat. Sed 
et aiibi etvcif rcdundat-, v. c. ro vvv eivctf '• 
e. nmc, Xenoph. Cyrop. V, 3, 42. V, 5; 35: 
etSov Se — v^ ocAo ipov 'HpxxXsoff iiroaW' 
ftiijv t^gowof ®aait/ eivaif j Herodot 11, 44, 
vbi S C HELLE R-I ' xx^n ' 

vbi quis eit^, fi abefTet, dcfidcraret? — Et fic 

plures funtplconafini, v. c. yi0ci^e^ <^,qi,o^^ 

Honi.il.^', 378: quishicpleonafinumnon vi- 

deat? Sic ■jracyTa^ VoAi$ tiom. Od j^\ 383 

vidcturpIconaflicedidumproir«W«f^ Vcr- 

ba funt: Tsf SEiSev fict^cfffotvTa^ iv oiftxTt 

HSi^ xayl^ai KeitraioTotS itoAaS' Similcm 

locum haud nouij nifi fortc velis conferrc La- 

tinorum plerique ottmes pro pUrique. Poffit ta- 

mcn et.ffoAsff foifan vcrti^ fo«/erto/ vclfmui, 

vno loco, nifi velis cum Stcphano iroA«j re- 

ferre ad fequentia. Porro quid fignificat ^i 

in o§ea<Pi pro o^eff/? quid y^i in y;i;i pron 

i. e. vbi, Hom. II. ci 607: quid rf in otitj 

pro QTi'^ Et quis nefcit, quam iaepe l^erba 

compofiia pro fimplicibut ponjmtar? NODDe 

hoc pleonafmi nomcn mcretur? 

Ccterum haec omnia pofui» non quod cre- 

derem, vUi eruditorum elfeignota, fed hjcpo- 

netida erant, ne tcmerc fupra locutus viderer efle. 

2) Deinde omnibus in aliis lihguis occtirrunt 

frcquentes ;?/«iw/ffii. Hic pcrbrcuis ero, ne pu- 

tidus videar. a) in lingua latina; v. c. ahne pro 

an: vtrumne pro vtrumi pridie eiut dtei a.p. Cic. et 

Ca.cC, vbi eius diet abefle poterat} Gc poflridit 

«B/ i/tti ap. Caef. ; rurfus redire np. Tercntj fic 

rurfur feu rurfum iunftum reperitur Verbis rnier- 

ti, reducere,fe recipere ivt in vernacula lingua wie- 

der zuruck cet.); disptrfi disfipatique, ap. Caef ; 

itaque ergo ap. Liv. et Tercnt,} potius tnatUi fefe 

pro/e; kicce pio hic; iic occurrit tatmidus imberi 

Enn;; , xxvm P R A I: F A T I O 

Enn.; humida maria, Virg.» quod epitheton fi 
omiflum ruinet, fane a nemine dcfideraretur. 
£t fic innumerabilia: b) in vernacuta ; quis v, 

■ c. non audit homincsdicentes: es ijt nun alfo 

■ utahn da es nun alfo autgmacht ijl cet. vbi vcl 

■ fiBB velo^oomitti potcrat; fic Aicaiit gUichwoht 
i jtdoch vcl doch gleichteohl^ \bi alterutrum fuffi- 

ciebat. Et fic plura : c) ia francogattica ^ v. c. 

'Uy ain rormuta ily a det geni i. e. funt: quid ' 
jbiciR y? gcnium lingUac ita fcrre rc^ondebi- 
tur. Sic tamen et noflri- et hat (negledo ro) y) 

■- pro es gibti v. c. et hat in dem Teiche grofte Kar' 
^en^ in Hebraica inprimis regnant plconafmi, 
V. c. D-n^ ynTO Gcncf. i, n et 12 i. c. (fi ad verbum 
vcrtereve!is)yw«Jf«inj^«nfBpro/wo/irrmr(fl»»Wm/) ' 
fetaen : fic Ib. ^ i quieuit ab operefuo, quodfecmit: 
quid opus erat fuo? Sic dicendo dixtt cet. Kt 

' yau faepius rcdundare vcl tironibus notum clL - 
3) iPmif waliterfereresfebabcrenequiL Lin* 

- guae omncs ortae funt ab indodis , non a Phi- 
lofophis aut Philulugis. Prius cnim homincs 

'locutifunt, imo fcripfcrunt, quam dodi exfi- 
fle^ent, qui de adcuratiori loqucndi fcribendi- 
quc ratione cogitarent. Omnis porro homOr 
qui ali^uando fit erUditus, antca i. c. in pueritia 
ct magna parte adolefcentiae erat ineruditus, 
difcebatque fiiam linguam ab incruditis (v^ c 
patre vcl faltcm matre, fratribus, fororibus, 
co^natis', amicis cet.) ita , vt eam ab his pro- 
nunttari audiebat; atque ita eodem modo lo- 

- quebatuE ac fcribebat^ quo alibs, plcrtunquc 

indo- S CHELLERl xxix 

indo^tos, loqui et fcriberc vidcbat Et quo- 
xnodo alitcr Iqqui quis vult, fi ab aliis intelligi^ 
fi iis placcre, nec ab iisdcm dcridcri cupit? Sed 
cui rei aliquis diu adfuetuse{l, eam non facile 
dedifcit, imo necogitat quidem tintatuc dedi- " 
^fccre. Imo fludet adeo quisque id acrifcr de- 
findcre, quod paullo diutius menioria tenet, > 
_Ac ne quid disfimulem, inter cruditos ipfos pau* 
ciffimi femper funt, qui dc linguae fuae ratio- 
zie, dereguHS' ad quas locutioncs fmgulas cx- ' 
aminent, dc pleonafmis, de ellipfibus cet. co- 
gitare ct meditari vel velint vcl poffint. Rcs cft 
manifcfia experientiaquc fatis piobaia. Poetae 
•V. c et Oratores. vfum, conftrudioncs ct fignifi- 
cationcs vocabulorum plcrumque fcruant, pro* 
utalios loqui et fcribere vident, et ferjrar-c co- 
guntur, vt ab ajiis intclligantur eorumquegra- 
tiam ineant. Evrant igitur, qui ad probandum 
vocabuli , vfum , ad demonftrandain vocabuU 
veram vim ac conflrudionem, ad cxenipla cla- 
Torum vel poctarum vd oratorum, aliorumquc' 
fimllium vbiquc prouocandum putant. Dcbc- 
bant prius cogitarc, an-ifti oratores, poctae 
aliiue hnguam luam adciiratc ct c regulis didi*' 
cerint atqiie omnia, quaic ab aliis' audiucrant 
vcl legcrant, emcndarc vel voluerint vel potuc- 
rint. Plerumque enim hi ita fcribunt etloquun- 
tur, vt:alios loquiet fcribcrc viderunt. — 

Ccterum vt e fupra didis patet, non inuti- 

lcm effc corum opcram, qui vcl ip6 Graecos 

icriptorcs fuit animaducrlionibus aptis illuftiant 

■'-'-. * > vel; ;cK,gle XMc PRAEF. SCHELLERI 

vcl magnorum virorum in illos animaduerfro- 
' ncs, vt vcl ftudiofis literarum GraccarUm notio- 
rcs fiant vel ab iis viliori prclio cmi poffirit, 
dcnuo cdunt, praefcrtini auAas' prbpriis-obfer- 
vationibus, ita kudindum cftDoAiff*. Editoris 
confilium praeclaras Celeb. Perizonii in Aelia- 
num animaducrfioncs» nonnultis tamen, qui- 
bus plerit^c facile carere poffunt, rccifis, repe- 
tcndi fuisquc augcndi. Adparcbit ledoribus, 
Eum non modo non vulgari linguae Graccac 
cognitione inftrudum elTc, fed ettam fua Ipon- 
te cogitare poirc. . Animaduerfionum Doftiff 
Editoris, quas liurc placuit mihi oftendere, par-, 
tcminfpexi, nec poflijm negarc, eas, quasvi- 
di, mihi placiiifle. 

Nihil magis opto, quam vt ct cognitio graecae 
linguac in fcholis in dies crefcat hacque etiam 
cditionc nonparumaugcatur, et Do(Siff. Editori 
prouincia mox contingat, hahc linguam, quam 
tautopere amat et culus tantopere ftudiofus eft, 
■ publice doccndi: (^ua re fore mihi perfuadeo, 
vc Is , fi fciat , id fuum certum perpetuumque 
munus ciTe, fingulari etnpn interruptaopera illi 
linguae vacct ficquc de ea in diis magis merea- 
tur. Vale, Leiftor beneuole, Scripfi Brigac, 
mcnfe Aprili A. C. clolocCLXXXXiii. 

IMM. 10. GERH. SCHELLER, 

RECTOR REG. GYMN. ILL. r.abyCoOt^lc — ^ <*..J* * . jj* — > 

PRAEFATIO 

E D I T O B. I S. r\ d hanc Fiartae jieliani hiftoriae editiQnem 
publici iuris faciendam baecce tria nic 
.commoaiife profiteor: Varia ipfa hiftoiia; 
commentarius in cani.Perizonii} inopia editio- 
nis eiusmodi, quam ad vfum priuatum , ^uem 
dicuut, comniodam effc aEbitrer. 

I. Varia hifioria ipfa; de cilius auAoris nio> , 
ribus, ficut de ratione Yariae ipfa, quatcnus 
ipedat auAorem, in vita Aeliane? ninra diccn- 
tur. Vfum enim, rui defiinatus eft liber, fi re- 
Ipexeris , eum , quamuts in aliam icris partem, 
fini Tuo non male rcfppndere crediderim. — 
Libci , adoJefcentiae d^catus, fitufftf/, fitittrtw- 
dus! Ncutrum alierutro carere poteft. Qjiam- 
vis vtilis hber, nifi iucundus eft, intaAuslane 
jnaixbit. Vtilis quidem fit opgttet; attamen 
fcre putemi iincm fi refpexeris, iucundum pri- 
us eftx* fcquendum, quain vtile; non quod fa- 
tis cfle iudicem, inutilcs, modo fint.tucundi, li- 
bros tradcre adolcfCcntibus, fed tum, quoniam 
difiirilius cft, prius, quam pofterius, adfequi} 
(^uod fane probabitur hominibus in inflitutione 
-vcrfatis: tum, quia illud dtctum : Noacftlibcr 
tam vilis , vndc laltcm ahquid non poflit difci, 
aMiil. ..IbyCOOglC xxxH pRAEFATIO 

a nuUo adhuc cfl negatum. Etfi vcro quisqoam 
tam incuriofc ftolidcque non aget , quin vtilita- 
temlibri, tjuantum poffit fierl, augcat, vel vti- 
liorcm mint^s vtili praeferat Hbrb; id tamcn, 
quis eft, qui negct, iucundo ante efle adolcCeen- 
tcs ad illud vtile inuitandos? Hacc fententia 
quam fit vcra, hodic magis magisquc cognoue- . 
runt homines, idcoque ad cam in inflitutione* 
tam quac fit coram, quam per libros, idque in 
omriifcicntia.fcruandamimpulenint; atque et- 
iamfi putida in eo adum fit diligentia, finisqae, 
'qui eil, attentionem et cogitationcm allicien- 
gi, neglcAus; nihilo tamcn minus illa jiianet 
■ fcatcntia vera. 

Porro ab hominibus eft cognitum , nulla rc 
magis allici adolefcentes, quam ct hifioriii et va- 
rietate;. quare cthicam hiftoiiis fciitentiofis in- 
volutam tradidcrunt; linguarum fecilius luben- 
tiucquc difccndarum cauta varietatcm rcbus, 
quac libris doccntur, infcrrc fluducrunt, vt, fae- 
pius requicfccndo, defatigatio caueatur, varic- 
tatcque ac nojiarum rcrum pcrpetua mutationc 
inuiteris. Qpa igitur rationc illud vere vtilc 
grati etiam ac iucundi vcfle exomatum prodiit 
Linguam , dum lola voluptate adfici videbaris, 
ipfain didicifti. Vndc etiam illi Strothii ct CcL 
' Gedikii libelU adeo probati funC omnibus. 
Ac nopnc in omni vita hoc fcruarc fol«nus? 
Neque cnim minus adultt fuis adionibus volh- 
ptaton adiungendam putant, Ambulatio ad 

fani- ..ib,C,o(S'^lc EDITORIS acxxiii 

fanitatem promoucndam commoda, balnea alia- 
que jucundo iis iunAo placeqt. Qiiid eft, quod 
via. ad vtile cfucens adolefccntiam, minus lit flb- 
libus confpcrgenda? 

(^acritur ergo: Varia Aeiiani hiftoria an 
cil Iiuiusmodi, vtite vt dulci in ca immixtum 
adolelcentibus commendandum arbitreris? Sit 
-puto; pono fcilicet, linguam graecam difcen- 
dam iinem efle primarium; tunc quaecimiquc 
-«d id reqnifiueris, in Kbro repcriuntur. Eft» 
quod iam indicat Ubri defcriptio, in hoc magna 
vis i^arrationum variaruni, quae tum breuio 
rcs, tum longiorcs, quictem faciliimc permit- 
tunt; praeterea fcribcndi rationcm omnino cl;, 
iacilem*ct puram amat audor; ad vincendas 
autem diflicultates hic illic occurrentes manum 
adnotationes offerunt, itavtputes, adolefcen- 
tcm , nifi fchola graeci horrorem iam incuflerit, ' 
huiclibro, comitantibus ad eum cognitionibus ■ 
nonnuUis elementaribus , opeque commcntarii, 
«nimum, tamquam domefticis dcUciis, lubcn- ■ 
tiifime praebiturum, Quam vero fit neceffe, 
fiudium domftftipum onmem in nioddm augca- 
tur, quis ncfcit, qui mccum in illud munus 
alt^sinquifiucrit? Vt adhuc taceam, argumen- 
tum ipfum cognitiones ct hifioricas» et geogra- 
pliicas, et, quas dicunt, anciquarias offcrre, 
vbi ipf&m obicAioncm, iciunas occurrcre narra- 
tiones; eacoofirmareputem, quae de materiac 
Tarietate dixcriin j ac fi iUud. ncges , lamen co- 
jbSu. ^ « ' > piam 

L);.l....lbyC,OOt^lC XXXIV PRAEFATJO 

piam notarum co^ifijlendaruni , atque adco fcU 
«ntiarum augcndarum lcAorifieri, probare co- 
ner. Sempcr aut^m illum fineiA primatiunt 
fupra memoratum adfcqui poteris. 

n. Qpae fupcr commmtario PerizoHiano dt- 
icam, fatis, rcor, Cl. Kiihnii Vcrbis exprimi po^ 
, erunt, ita vt cx his magnitudo vtilitatis non 
erudito ipfi folum, fed' etiam, mutatis nonnul* 
lis, adolefcentilitcrarum fiudiofo inde cxorien* 
tis dininfte cluceat : « Commentarium, * ait illc» 
^quo Perizontus Variam Aeliani hiftoriam iU 
,f!ufirauit. fempera viris doAifiunis magniae* 
„llimatum efib, clamant laudationes, quibus 
„ eum in fcriptis cdebrant fuis. Nee immerito, 
„ Continct enini mulxa, quae ad hifioriam, gco- 
^graphiam, cbronologiam antiquam illuflran- . 
^dam fpciflant; multa, quibus poetarum, philo- 
^ fophorum aliorumque, quos antiqua aet^s cla- 
y rds protuliti hominum vitis, opinionibus fcri> 
^ptisquc lux aliqua acccnditur; plurimadeni- 
„quc, quae ad adcuratam linguae graecae co- 
„ gnitionem ducunt. '• 

III. Sed comagisncccfie cfi, pauca medi* 
cerc fupcr iis, quae in hac cditione pracftiterina, 
.quatcnusque inopia iaUs Variac hifioriac editio- 
jnis ([ficut fere cuiusque allus auftoris, nifi a 
Terentio a doftifl^ Schmicdcro fimilem ad fi- 
nem ex parte iahi edito discefieris}, qualem vfui 
julole&cutium domeflico conduccre arbitrer, adi ,,CcK,gle E D I T O R I S ' XXXV 

4am me impulerit. Prifcum audorem fimul 
atquc domcfticae adoiefcentium lcAioni (ac 
nonnili da hac iermo hic ci() dicauetis, expll* 
catibnem ct vocum ec rcrum paullo copiolio- 
rem> quam fi vfui tantum fcholaflico, vbi ipfum 
dodorem habcs tamquam commentarium illius, 
£t adcommodatus , d^fiderarci rationi confen* 
taneum mihi eiTe^videtur. Neque minus proba.* 
tum puto, suammentariumPerizonianum, fecun* 
dum ea , quae fupra ditfta legeris , cognjltioncm 
adolefcentium ad Utcias incumbentium ma- 
gnum in niodum pofTe augerc , fi quidem s pri« 
ma eius forma abscciTeris, qua tamen veftitus 
non iUJ* adolefcentibus, qui in cum tamquamin 
mare demcrgcrentur, fed eruditis erat dedinaEiJSt 
Ela ergo vefte in hunc finem commoda eum. 
exornare fludui , i. e. illud ad rem ipfam vere 
ncceiTarium ab' omni alieno mtnus necefrariOf 
attentionem fiitigante atque ita lcAorem contur- 
ban« feparauii"plura e contrario adieci, quae 
ad adcuratius iritelligendum auAorem planc ne- 
ceflaria, et ad cognitionem hiftoricam, antiqua- 
riam, gcographicam , lilerariam philologicam- 
quc augendam vtiliflima reperiuntur. Critica» 
in primis animaduerfiones, quae faepe iufto co- 
pioflorcs videbantur, brcuiorcs quidcm rcddcn- 
das, non tamenplane abscidendasduxi. Qpam- 
diu enim mathematicis cognitionibus literarum 
Iludidfus carere non pofic iudicatur, licct for- 
ian numquam iis tamquam certo munrre fit 
Tfunis; tamdiu haud fcio. an ars crltica^ TCi 
G a ad i,,C,oot^lc XXXVI PRAEFATIO 

ad vires anhni firmandas acquc neccflaria el A 
habenda» ctfi vcre critici ac philologi nomcn 
jninimc adpetituro. "Q>iarc huiusmodi adnota- 
tjones hic iliic auxi fimilibus, omnta autem, 
^quam potui, diftinftilfimcexhibcre, diligeqtif- 
fimeque praecidereftudui, ita vt ( ne 'plura di- 
cam) hunc Commeutarium pro horreo habcas, 
vnde literarum ftudiofo in pluribus fcicntiaruni 
gcneribus perfcAiorem fe roddcndi ftt occalio, 

Adnotationes meas a Perizdnianis me non 
'icparafle, ^rimini, puto, non dabitur. Saepe 
mentionem f^ci Perizonii, eiusque verba adtuli, 
£iepe hacc cum meis in vnum coniuiuEi. Si 
quidcm cogitaueris, cognoCe (id quod aptiij 
cruditos magni habetur momcnti^, vndc haec il- 
laue adnotatio vet emendatio fit exortat lei no- 
flrae p^um conduccre; porro 6eri nonpofie, 
quin. (yt editiones cum notis variorum, ic.g. 
Liuius Drackcnborchii, docent,) vbertas fane ni- 
mia cxinde oriatur, quam ciFugerc, illa diligcn- , 
ti auAorum animaduerfionum commemoratio* 
ne longc hic iiiaius fit oporteat; ficuti ad adcu- 
ratius diiudicanda mea, tiacc a Perizomanis 
facillime disiungere licebit: — quae fi eogita- 
veris , iuflifiime a me adum cffe fane tibi per* 
fuadcbitur. 

Anne vero ctiam doAoribus, qui Aelianutn 
'cum fuis difcipuhs lcgunt, haeccditio effepot 
fit vtilis? Potel^ arbitrQr^ huic illiue! Q}tod> EPIT.O RIS XXXVII 

cui varios eorum indigaitiac gredus plusibus 
in locis cc^Qofcetrdi fuit capia, mecum non cx* 
Jiofiulabit. Dcinde et pcritiori niitus obfcrun- 
tur^ quo<facilius alibi pofltt altuis coafulerc; ' 
nihilo tamen minus muha, quibus adolcfccns 
potcfl «arere, vix reperies illata. Qpamt^uam li. 
tcrarias, quas dicunt, animaduerfionira futuro 
pttilologo, etiamfi. libros ipfoS videndi non fcm- 
per cifitfacultas, grataseiTe, quis negct^ (vel 
an deftciunt in libris Cell Heyiui, Gedikii, al. 
m vfum iuucntutis cditis?) DoAioribus autem 
in il6 foholis , vbi legithr Aelianus, creberrime 
contingit, Vt ipfls vtantur operibus. Itaficri 
poflit, vt vterquG finis (quod tamen alias non« 
nifi rariflimc admittendum putcm^ eC difcipuU 
«tdoftoris vtilitas adluuetur, alterutra mininie 
negleifla:. quamquam altera altcri fubiiciaturj .. 
ybifiat controucrlia, poflpQnatur. 

Tatem igitur Variae biftoriae editlonem. 
quac illum ad finem fit inftituta, vcl eum imple- 
at, adhuc non noui; etfi vtiliinmam cam fore 
arbitror. Qjii fi huic fini propius accefferim, 
eo, quafi pulccrrimo, ardoris mei. vCilitatis ado-' 
lefcentibus' adfcrtndae eorumque in difcepda 
graeca Ilngua adiuuandorum, maxime praemiQ 
laeter. Hanc ergo editionem a perfcaiane ad- 
huc procul abeffe, non diffiteor, atquc ideo 
moUes bumanacque dodorum virorum admo- 
nitiones cmcndationcsquc non gratum modo 
animuin mcum large adquircnt meque flbi de* 
, c $ , vinAif. i,,C,oot^lt: joocviii PRAEF. EDITORIS 

vinAtfliniuinbabebunJti fcd etiam flu(iLum-ihe« 
um , .-viilitatem latiflimc' fpargendi, -iUaqac dc- 
fideranda magis magisque replcndi magnum in 
modum augebunt, Nec non gaudeo profiteri, 
Viram Ccl. Schclleium, dodorem meui& omtu<> 
umfidcUffimum, tum in cetera eruditiotiis .via, 
tum inhoc opere elQborando optimc dc nrie me- 
ritum, gratiis fincerrimis, omni, quod mUti crit 
, rdiqUum , vttae momenta maximc mihi tfic 
cumlilaDdum exomandumque. 

Deniquc memoranclum duxi, praeter aliqul 
bic illic occuiTcntia (fic folet) errata, addita- 
' nlenta etiam, totoprclis iam tradito, atque 
emendato , tamquam fruAus lc^^onis , extremo 
operi me adicciflc. Brigae, Calcndis Fcbn^ 
MDCCXCm, I. B. LEHNERT, AELIANI i 

..ib,C,oo'^lc AELIANI 

VlTA, MORES AC SCRIPTA. {.faudrus AelianusFnenefle, tefte Spida, natna eft, 
fiKl Romae yixit; quare et ipfe fe (vt Liuium Fa- 
Muii natum, in fragm. Ael. v. Keffsr^f), et PhiloAra. 
tus (in viHa Sopliiflanini lih. II. verll extr.) RoDUUium 
cnm Tocauit. 

VixifTe «Btcm, non fub Adritno', vt voluenmt ant* 
caflurimit (ed Alexandri Seueri tcmjJore Aeltamim, 
probauit Perixonius; qaam tfftt difcipulut Paufaniae, 
cuius delcriptibnem Graeciae legimus, et <]ui, ipfe iam 
ieflex fub' Commodo e( Seuero,' do<^orem Herodem 
Atticum fub Adriano, Aatontno Pio et Marco floren. 
tem (vid. ad Nofh-. XIIIT, tg.) babuk. Eiusdem Pau. 
fuiiae tuditorfuit etitm Afpalius quidam. in cuius ▼!• 
ta Phiionratus Alexandnim Scuenim imperatoiem ao-< 
ifiinat, cutusilie AfpaluM comes fuit.' Adde, Atbe. 
oneDm» quem exfcnpfit Aclianuss opus fuum cxartfle 
poft mortem Oppiaoi , quem eAjyu ■^pc ^w ytvtftf 
m ait Atbeaaeus, et qui dhtsvTMtt diferte Antonino 
infcripGt Carscallae, aiiiiisque vltimts huius imperato- 
ris mortuiis efl.' Scriplit erga Athenaeus fub. Eiagaba- 
lo , vel pritnis annit Alexandrl ScUcri et pauJlo poA 
AelianusMofler; qucmtamen, vt td inferiura tempo- 
ra demtttainHil, hoin paiitur Philonrati aetas, .^□ipps 
cjui, definenj liv SophjAis Alexsndr. teniporis, pauUo 
pofl ip(e fcripfertt ac varia comracmorauerit, quae cx 
bis fuperioribuiSopbiftbip/fiiWHWi', et tamea Ae- 
liabo adbucfueritfuperflcs, cujiumottemjKlfulit. Vt 

aliat i,,C,o(")t^lc xt: aeliani vita, 

'. atia a Ferizooio adduifla praeteream. Voie l><]uet, 
.Koflrum ilto, qui, patria Graecui, nopiiae ipfe Aeli- 
■Qus, tatflka rcripHt, eaqiie Adriano itnperatori dica- 
vit , integro miatmQm ieculo fuiile poAeriorem, atgue 
ita al> illo diuerfum. ' 

AeJianum autetn ex Atlienaieo plurima {lauftlTr, quis . 
neget, quum tUe, quae ^thenaeus vbeilus ac citatia 
viio pluribukue au^oribus, vnde fumferit', expofuir,'; 
brcuius ptcrum<|ue iisdemque faepfl Atfaeoaei verbts 
enarmuerit. Sic 1, );. 36. 37. II, ig. 37. js. 40. 41. 
IV,a3. 33- Vm,7. IX, 3- 89. X,6. Xlil,^ XIV,. 
7. vnde etiain iacurine infpetflum Atfaeoaeum mjde , 
exfcripfit. 

Idcm -vcro Noflcr cum awAore lifari Ae anJmalium 
natura cfl. ^//"1 ait Ferizontus , aaim indglet., fsrU 
bmdiratiOt et vlriuiqut hffioriat in tasdm rt/, etfae-^ 
pevtrba confmfnit tumdem ttrguunt auStortm. Indo- 
ht tiiu tt animi et /criptmrai varittattm ft0abiam- ^ at- 
■qat iiito etiam in hijoria animlium am cirtnm tt ptr- 
petaum Jiruat orditum , ftd prQUt occafio , mnMria, If. 
bido ftrtbat, ab t;no traniit ad aliudf dtqut v»o «o. 
" dtmque fatpiui it difurfilfimis agit i» IoHt , fiupt ttiom ■ 
aliar ris fi/, de quibut agib^t, adfptrgit. Ipfi hoe, 
fatetur h epilogo ijtiux optris, feque^ ait, dijngulif 
aitimahbus nott dixiffe omnia fimul vno in 
laco^ fed ^oauXet ittmXms, varia varit mifeu.. 
i/fe, additifue fe quatfiui//i re Hp«Xieey Tncecyit- 
ytaeiTtaeTai ■stauh^, illieibras lietionis tx vo* 
rietati., vita/fe taidium, qaod ex fimilibus 
ideniidim rtbu^ oboriri /olet : at.qui ita 
^ hoc fcriptum eontexui/fi ex variis anima- 
tibut., qnafi praium aliquod, aut coronam 
varii caloris. Vidtty quam pultri ifii animuT., ijia 
fcribtudi rofio, ttiam in opert vtiius argumcnti declaraw 
/a, coButaiat jn noftiiim auSorem, tt hoti^itutum ..ib,Coot^lc MOR^S AC SCRIPTA xii 

varimm tomponmdi hiftoriam. Potro utm viri 
ftudmm tx eoetiam agnofti pottft, qmd, vtibifto- 
riam animaliura ex pri^Jfo indagauit it txplicmU 
itaia.hoe varta tempirare Jibi noHpotuit, qitmpajim 
i2«-iiT ttgtret, etmaximein ipfii optrit imtiot cotitinfdr 
^indetiith priniir capitibus primiiibri. Adde hit ernn- 
dem ^voque agendi et fcribendi modum, feufimUspla^ 
ne parenihffet, refngiaiiii adcuratiorem hominit-, dt- 
guoagity dejignat-onem. . Jto Nofitr V^ u. dattKeav 
^ecinJsfiiS '.To St ov6(ia KtyeT^ teKhee) tonf. 
aaim. nat. oumci TW Xii.uBm 0atri?^et (re i' tnofta^ 
*fSas etu) tet. et Nojl. XIV., 43. conf. animal. nat, 
yHi^ 4- Sed tt gasdemfaepe ret, iisdem aliquandQ 
verbis vtrobiqut repiriat , qttae et ipfa vtiqut eumdem 
prodnnt aa^orem: Cf. ^ar. /, i. an, uat. VI, yj. it. 
Var.-1,4. cn.nat. VI^sj. Var.],p. onim. XV^i?- 
Var. X/, j. an. na$. Vh i. Var. JII, jb. amm. nat. 

r/,tC€t. ' ' . 

Scripfit aQtem et slia Aeliaous noner, vt vsfi TTfa- 
nmsi de prouidnitia., et-jrt^i Betav .tvtt^eem , dt di^. 
vims aiipaiHionibut^ quos t«nen libros vaiim fui0e 
puut Pertz. , fed fub diueifo titulo. 

SeuQrum fuiile^viruii) Aeliaiuim aoflratn sc virtu- 
Um magoi aeAiuMnteni et fcripta faae probaiit, ct 
Philonntus docuit, Sed et lioguae graecae cognttio. 
oe »c Aylo vere attico iDfignii cA fcripiort etfi Roma' 
uus. Venunatom elo(]Bentiae inter alia proferunt ca- 
pita prima libri lU, XII, XilT, vnde eum fAt^tyh.wrrevx 
tf /ifAifpSeyVfl» tTgiKht^cif, Suidai docet. Haqc^ ta- 
men elegantiam venutlateraque minus in hoc operc« 
^uam in altero, dt animalium naiura adparere, coutra 
magii iimplicitate (tt{piiiiet(t¥. vocat Philoflratuf ) ia 
oonra Varia delCiflatum AetianUm, negare nemo pof. 
eft. Sed et Philo/lratus (vit. Sophift, lib. II.), i,ttj- 
xifVt «ity A^MVosi vvffff ei ty rt fttooyttcf A^ 

MU^i' ..ibyCnoglc XLii AELIANr VITA, 

ftev eireiSlf Kttd^ot^etv ^avtiv ri^nrovif » . ^ToAiy etxttv 
it»q» (pm^ ^foi^nv,' evei^ cti wfevgi^w ve<pt- 
f!HS UTTO Twv %(tqi^oftnim r» ToixvTet', sk «rwni- 
trev, lt$e eKoXttve (leg. vid. ekoXniiievrt^ Ttpi ectitta 
yvwftijv , itSe eTrti^Bti vm ra ovoiACtTK ifrv )*ey,itXa 
fvrof , ai^ lceuTov rv Sminteyi>Af*ivos , ' as fieXer^ 
(arti oratoriae) SK eTrtTTi^mev ra mr/yfct^* tVe^ere* 
xe^ f,&i?ujMi»<&n fx T(fTif: Ndmen quitJem Soploftat^ 
vt.ek his ii.juet, sdpellatio nobTtitani, diueiram«b iL 
la Gorgide tempore (de qua iiifn vid. Excurf. de&* 
phiftis) HjirnilicalioDem praebabct. Natn vt primvm 
Tique ad Thdlem philofopbi''ideni cum ils ftieruatf 
deindc vtco n<jQ.mn ii, quibut oitini curfle. ftudioque 
fe<5tiiiiidae in di^fcrendo c8uiJ!alione$ argutiaeque, prae^ 
' tercs ronciones habendae erant, hocnomrne, dmiqao 
dcteOabtii, fuutdt^ngnati;, (ic Noftri tempofa do(9o- 
rescuiiisqueartis, rhefortces inprimis, in Graecia tunj 
ylia, tu:n praL-cipue Athenis publice conAttuti hac «d- 
pelUiinue, nunc honorabilt atquegloriofa ofiuli itiot, 
ita vt ipfi Hlienigenas hoc munere donarentur, qui tuoc 
dicebantur nadli thramm Athentenfem, cui TtPH^iMt 
pr^efuiti primus, tempore Adriani, LolUanus, Epbc^ 
itus, ^SimilJs ihrouiff (cathedra) Sopkiftaratn Romao 
crat. Sed et faepiiHiQe legationibqs a ciuitate fu« ad« 
hibeb^ntur Sophiftae, vnde Jioe dorum munui nomea^ 
que gloriolilTinun) &dhim, Nonroqu^ tnaximo boao^ 
ri fuiHe clare lpa.W, 

Qtiod ad p^afiam hiftori^m sdtitiet, tramtulifle No> 
ftrun) mulra ex Athenaeto in eam, iam fupFa memura- 
vimut. Nec minus pltiret alii optimae notae jfcripto* 
)ws miitcriam NoAro praebuemat; flc Plato, Ael.V\tt, 
|. 3.' 9. XIV, 5. Ariftoreles, H, s(6. Xf. 5. XI», i6. 
Jfocriies IV, 8- V, 10. Thucydidei XJI, 50. Hero(la> 
11» (iivt«Mt dialc^o VIII, 17. Pii^tarcbiu pafllm, vt Xf, 

9. ..IbyCOOljlC KfORES AC-iCMPTA xtm 

9, XH, ?, Xill, 38. 4» «c, Alta ex hii waoribu», 
piodo fafnmotim (vt att Perizonius) tontr^Sia reiuUt, 
«lia vtrbotnmj «£ iisyecitauit, aliafuo ixoroauit Jiyhy 
(v. g.,X!!,<- Xyi, [,) qui liquido fatii tlut^reni dr.cla, 
»-«*, varitratt pot^mum (vt ipfi itftaiur,) dtlSttum^ 
ntift tantam wtH», qms ftribertt^ ffd $t ipjius, vt 
metetur,fmpiitrai. Vnde t«meu oominfiiiari poflis,' 
libri huiut prapftantiam noo pirum iiJa hiflori«e ani- 
xoal. iiifcrforcm efle (v. c. I, 3. feqtj.) plara^ue ieiim» 
ia ilio exhiberi exccrpta, quibus illud iri pr^epoBere 
folebat, qaemadmodum Qoa minuf incuciae ac prae< 
properae celcrif»(is e tatidne fcfibendi clucere qfie^ 
tiigit? vt, fubieduro iiiitiQ ^riodi iam pmepofituQi ' 
iq eytremo, memoriae, vt vtdeturf vitio Tepetitum p)U' 
ijes occucrit, ae de fuo Aejiant.vfu Particulfirum qua. 
nnndan), v.,c, Mf^tryxMf, loquar. Adde, quoif fae< 
piilime icire cnpies, quae liuic iiliue excerpto ibi prae- 
iuerint, vnde itiinferat KoOer. Tum, npal rarp tih 
i!ant negUgeotiae exemp^, vbl vel baufla cx aliisvi* 
tiofe retulit, (v, c, IV, 33. VHI, 7, IX, 9 «et.) vei eam- 
dem rem bis, fed varie expofuit, (v. c. II, 6. cf. XIV, 
8- I. 8- ^i X11I,^35.). Plura tamen libri Xllmi, }n 
' XlVti extreinis copioGus partim repetita incuna« for* 
taile magia -librariorum, qusm au<Aorti adfcribenda vi* 
dentur. Aelianuin eniiQ opug fuum tantum oeglexiiTq 
vixcrediderim, praetcrea<jue codex Lugd. longe pJu* 
m completflitur repetita, quam reiiqui codd. Cete- 
rum, quum Suidas ex Varia Aeliani hiHoria fumiiilV 
noimuila conteqdat, quae tn tis, qubt adhuc exAant, 
iibris non repenuntur; ^uum etlam libmin fextum tnr 
tercidtile^ ac quiutum in duos dluifum fibi perfuadeaiii 
Perixooius et Roiuinius; nonnuila Vvia? tiift< depe^ 
dita eife vix abiimlle putes. 

Pafl^uam pofi dtpuifam barbariei mediiaeui infc^ 
4iam nDAr» hifloria hjmbiitam tBadm luttm ffoiraSn ..IbyCOOt^lC , xLiv AELTA-Kr ViTA/ 

fuit, mtlHt dii» tditionibm per Relmetimu^ Gaitiamx 
G^rmamam fiat quaji ce^tatim repetita. Primur eam 
gratce tautum-eelidit Romag^a.Vhr.t^^j. Ciwillnt 
Peruftus.' Mox latinevertit lafiut ^ulttiur 
a. 15*41. ^' Opormo verfionem fwm feporvtim typit dt- 
fcribendam dedtt. Pafi hane prodiit (tnoneate Cl. Ktih- 
nio) alia lathia vtrfio huiw j4el. optrit ftttetiit i^^o. g. 
a laeobo Laureoi Keneto^ tt itoHta, ibid. ijso.f, 
a Bartholomaeo ■ Cefano faSfa.- f^attiianam ■ 
(pergit Perii^nius) verfionem fxhibiiit denuo inttgram^ 
tt graico textuiprimas adpafmt a. jjjo. Befileae, t^pit 
Utnr. Pitri., /0. Heroldmt, variot ouSorit, ^ 
exempla viftutum ac vitiomn fcripferunt , in vmtm et 
grande volumtn coniungens;. Stcufutfequ. amm Cen~- 
rodat Gtfnirut, qui Tiguri amnia\^liani opira 
pariter in folia, vtaittnty ididit, »t graeca quidhn 
tionuultis fubindt conitBarir fentauit, ae motnla/ adfper- 
fit; in latvia aulem Viiittii verfiom, quam ad graetmm 
exemplar riccgnou-Jfit fe ait, quaidnm tmmutauit, Pofi, 
ea lo. Tornaefittj, typographut regiur^ minori 
tanJem forma hdnc hifioriam Lugduni an. isi7. excudit, 
^i itidim (O ifia f^ulteii ^verfione , quam cum graeco 
eonftrri d>nao curawrit, innumera praefatur rtfiitutm 
4t imtndata. Rtpetit eam dein an. iSic it tfyj, graecttm~ 
qut Ail. conitxtum muitit 1« loeit illwfiriorem riddi^ 
diffe iaSat, eijuditi^mir emindatiombur ae tanie&urif 
Jf. Cnfauboni margim adpofitir , fed vbi vix quidqmam 
reperiat praettr Gfntri loniiBurat tt notalar. Tor» 
nae^anai exprrjftruat ttiam eum ifia praefotiont ae 
fparfir in marginem nolulit Jo. Libirtttt Parif. iSig. 
et iae. Stoeriui, Genev. lijo. &ucejit tandem 
io. Schefftrttt*) aa. i^y, it i6£i^ gui, licttnullci, 

vt 

^ Nitns ko. 1691. Artentonll, Pnfeffor •»* aleqMnti»* 
VprBliie; .fcrlprit ioter alla da tnllitla nauatl Teteruni ; da - 
f • rehicBlwi vstenun ; da aiM f locrodl cat. Mvt. 1679. ..ib,C,oo'^lc MORES AG SGiilPTA xlv 

Vt pfoJtittUT ipfi, Sfjiorunf qpt adluiUT , vtilijjiaiam 
iaaun optram nauauit Atliano, dtim prmur <an erudi^ 
tit fimt ilhijlrouit notir ■tam aliis tollatum auSoribuif 
multa ex hijioriit prattipue tt antiquitatibui , vln tna^ 
ximtpolluity txpHcuit, muUa mendauit, aliit intaSfa, 
graeiat Hngtiat teteraquin faiit imperitus. Intredibilt 
tmmtji^ quam graaiter poj^m in ei^m pettautrit , vt tx . 
imdici fuo v, e. liqutt. Textum tt vtr^amm ixprt^ 
dmuo Satmurii t66s TanaquH Faber (ProfcDbr 
Saimurienfis } stc quidqmm aliud dt/ao eontuHt., ttifi 
pautat i3t ingemo eoniiBuras. Dtindi actt£it l9achi* 
Mtt> Kuhftims^), qui priwibus itrtias^ et pa^umat 
Schrfferi faofqae nouas et truditas adietit noiaty jlr- 
guttoraii an. iSSSi 1^<^ tamtn tditio gram^mis ftattt 
mendis tt/pographicis. Knhniiim excepit Jaedbat 
Perizauiut **). Hic deniquc longemsgis, qnam 
aiii ante ^t poA euia' de NoHri Varia bifloiia nxriitu 
«IL Naifhis enim duo» M/lo« codd., alteruni ct «uti- 
quiorem a Frid. Sluiskenio, altcruin rccentiorefn ex 
publica acddeiiiiae bibliotbcca, ac vtrumi^ue, (}U0<1 
Optimuni erar, diucrrae propagiuis, vt adco, vt ipfe 
monet, in ilJts babuctit vtratni^ue veteruni excmplan- 
tun, ^uae fola baibBricm doniiaantem euafcrum, le- 
AioneitiT cx qna omnes Variae hiAoriac Iniorei co(ii> 
cei deriuati vklentuf. Cum 1ik codicibus contuiii au- 
dorcm Perizoniuf pritBum fortaQ*e gdciuaii£nn)e,quKm 
priores ronianam fblam Perufci' editioncm plu:> tnt- 
nusue Icquuti («. g. I, ap} iaepinjtue iacettivs cu&'Citlu- 
" ■- ■ ' lalicnt. 

♦) N«tu» J647. GrlfoDW' CCi^ps:,wal<re5 rrofdlTor foft \Hu. 

orienL Argentoritl ,■ Ttrlpfit animadBtrilonM )n PoltncBB; 

obferaatt. 1d Diogeaem Laeri. cet. 
♦«) N»lo» i(St7- Daml, vrf>e Groninfennv Profcffor fa^ tw*. 

Boquerie, ii. Lugduiii Bat. , vbl ntiitti i^ij. ir,8rnivs «ft; 

fcripnt pnetar plui^ AiitnaituMfi<»es DffiMiMSi d* MiS»- 

Blbns babjlooicis scl. ..ib,C,oo'^|j:- xLVi AELIANI VITA. 

raflem, imo ipfe Schtfferus, etfi ei conferendonlm 
Pan(ieiiiium,'prin]i nuiii. acg^, maaa Caefaris Strate- 
gi fcripti^ fecundi nutn. 3064, tertii num. 3132, codi- 
cuni (iii nocit ad Nonru>n Hgn. vel his df<nis ntimertf^ 
Tct num. I. 3. 3. vel a. b. c) copia elTet, minus itiOo 
fatufecifrcF; quid aatem hi ferrent codii^es in.oninibui 
corruptis' fufpeiftisue tocis^ ndua collatione PcrizoQium 
docuit rogatus I0. BoiuinJus. fraeterea GnieuTus fche- 
,, dulas Marqu. Gudti , qui-ex duobus Mcdiceis et vno 
MEdiolaiienli, n <|uii) variarent, idnotarat, PerizOnio 
fuppeditftuit. Hic ergo, cotlata oon mtous ab co illa 
antiquiHiaia Penifci cditione, au^reiii multo , quain 
antca, eraendatiorem exhibutt, commentario copiofif* 
Iimo hinoriciique notts praellantifntno exornauit, ver* 
. iionem luOi Vulteii, qusin prioret, hic illic, etO non 
fcmperbene mutatam, fcruaraht, adcuraiiuscorrec^am 
addidit, indicesque tam graecuOi, vel voctim, quam ' 
latinuni vel renim, tllum a St^hefTero inceptum. au- 
<fhim^ue a Kuhnio, hunc ex Tornaefianis cditionibul 
fumium, adiiuixit. Anno 1713 Kuhntana edttio eR re> 
petita. Sptendidiflinie autem ia dupbus Comis Abrah, 
Gronnttiuf Var. hinoriam gracce ct latine cum ndtis 
variorum edidit Lugd. Bat, 17^1 4mai., qui in fuis 
coniet^hiris Mediceo codice lertio, aliqnando tamen 
inconfulttLis vfu* eft. NouiHimii dcnique lemporibuc 
' noltra Ael. hiOoria tam galtice Parif. 1773 gvo, quam 
germanice a ^(M'n«f jtio (ConreA.Qucdiinburg.) 177;, 
*t- 1787 8vo vcrfa, vtraque aunm cum notis exornata 
prodiit. Graece imprena cfl Hali^Sax latro 1773, ia- 
tJaa verdone ibidcin eodemque anno. (eorfim edita; 
gratce vero et tatine Varia hin*|>rodiir liaflleae 1774 
8vo Abr. GronouPum curiofe feqtrata, Eodein tempo- 
46 Krttfthntarut Variain io poblicummifit. Po» 
flrcmoan, 1780, CL Carol. Gottlob. Kuhn.(Me6, 
Doi^, et Prof. Lipf.) Penzoniaium editJonera, additis 
. Abr. MORES AC SCRIPTA xivii 

Abr. Gronouiit Mcineckii fuisque notis, indicc gneci- 
tgtit, graece repedct in duabus partibus,- g mai. 

Denique paucuJif adhuc ntcmoranda puto , f{o*o 
de codice quodam bibliotbecae Rhedigerianae Vrattsla* 
vieons ad.Variam cene Noflri binoriHn fpf^flanttfi 
F&Ktborn^ Trofeflbr Gymn. Elifabeth. rn cadem 
vrbe, Vir ampltflf. huinani/nnie literic iiieeuni couimu- ' 
nicauit. „Habet enim," ait,'nCodex ille, qtienifllio 
„ loco *) pauJjo adcuratius defcripfi, c Variis Ael, hino- 
^riis tria («ntum capiti, reliqua ex^Aeliano dt anma- 
pUbus^ ac ne haec quidem integra et vpkuri ordiiie 
ycollocara, fedin compcndtum redar^a, )ulTim eciam 
„itnmutata, ita vt non tnm delcripn0c AclTannm- vt< , 
^deatur Michael. Apofloliua" (ConOamiuopolitanus, 
qui fecuto^VI vtxit, et, vrbe ab Ofmatitiis capta, Ro- 
znim fe contulJt) „quam in fuum v(om exeerpfilTe. 
BEnimuei^o, ne peilitus frunrer fpemTuam, qiiidquid 
pad tria illa, de^uibus dixi, capita notaui, dubo !!• - 
,bentcr". — — 

„ Lib. I, cap, 3. OaAtt-yysf t« 5i;f i« Sooeot 'E^yeL 
aftlf 8x "ffat7h To $e yivofAtvov a.x>Tcus Trdyii h) HSff 

m^OVTOi^TOSTole IfATSiTITiiai,, ivTtl&iV ^xH^i KW "^V* 

^Jiwto' f/«7f (Vt« iJe . o<rov ng^ To v<peiafH6 KoiText 
aHglj tKHvcus aetTtveiv «Ttoj^^ftl"- 

„ Ati^ue ita, ni fallor, dara omnia, Qnid enim io 
,Tulg»ti»libris iJlud «r« «J. BuK.^ quid iilud jj Tlnor. 

,-: Bttflev? quid reliqu»? Ne dicani iilud i^gif 

,poft verba C(p»yT. x, i^. — "perte vitiofum efie, 
„ cum v<p. X. x><p. fmt ilta iuecc 'E^y- 1 dc quibu» fermo 
^eft. Videtur auiem illud initium in vulg, vtpxvT-cet. 
M ex Aeliano de anim. I, 30. « fdolo huc trantfcriptum 
. in textum iBigrafle ". 

' Cap, 

*) Ip praafadoaa onilioiium PUthoalt ,at Apol^olH, LipT. ap. 
Scli#iclurtum, 1793. XLvni AELIANI VITA, MORES etc, 

„Capi 5. 'H «(AwWfil ^■«Aatfftfioer J/ dti^eciiixv, fnt 

^dofs i{ffi etTtiKet^e Ty\v o^tnav. Cap. 6. Ai ^fAiwviy 
^e^ dccKcittTtat ev rg 75 Ti>tr«ffi. )wtTa:(;»n-ufiTi If 
„ T5 auTff Toe fiJ» 1 »W u^^ofTf e(P«!T». EJo-I Jf (f Toira- 
„T9V Aoyi?(xaJ ct fic porro, vt in editis vsque ad ^^* 
„ylyovT(ti. 'T-Jto^^^t^ctveti h eie rtv %i»^i', iv a 
„ ^xf •j4'aep Tw c«vTwv /3f e^i) of uffifffj mvyHV) reliqua 
,,textii:i liabet. Ame fTTfiSd^ iu Mf. ed ji(^.'' ' 

Ex ^oibus omnibos hoc faiis cene.paierearbirror, 
kin olim Ula ca^itis fecundi afafurda eredrtt fuiAe.' Ve- ' 
iim tanienfcire, «DtUaibi, vndehitulcrit Apufloliui, . 
iaeqae ex(\iterint. vt nuoc lcgantur, aecne? 

Fragmenta, quae, e Sutda colleifla, Aeltaoo vul. 
go irtribuuntur, huic editioni cur non adiecerim, j|i 
quaeras, nii aliud refpoadeie fcio^ ac, incertifSmum 
efle , quid eorum vere fit Aeliani , et cuius Aeliani? 
Certe etUmli Aeltaiio, vix tamen nofltae hiAorise, 
imo pturima eius libro xr^ 1 yt^evtucs adicribenda putet. 

Cetenim poneri'Dr buiui editionls pars, quuin to- 
tllth opus in lucem nunc producendi facultas non eflet 
bibliopolae, proxtmis laue nundinti leduris tradetur. AIAZANOT 

L„„.'„,.Coogle AI AI A N OT nOIKIAHS ISTOPIAS 

B I B A I O N O r A O O N. KE4I, A'. r/A, J}^tyt ^JMT S>xf arnr Wff J tS &u^k t8 ffuMvrcf 
' ' iyitt- pllV ■" Hxc, de SoctMtt. 

■yot driiT', iH^attjUi^,] K«- 
fjpiclt auftor- dialosum Platonii 
nM^ji ,nainin* iafcrlptain, 
vbiDenodocnS filhim Theigeo 
Imiie ad Socratem ■dduclt', vi 
lapjtiidim ab eodircat. So> 
cratei aDtein hanc de da«mo- 
ofo fno feDtentlam piurlbqi 
•xAquItor. Vntfe llquet, No- 
ftri veiba Inde ^autta em. 
OnAi^Feriz. ather hic dtftfn:. 
Zlt, nempe: trfti &,a'f. x. a«* 
fmioKaf xof w. aJh.. KoSi^!^:, 
w. np. eet." Vid. ei Xenoph, 
Ap«l. Plut. de' daetriori, Soet'. 
Apnlei. de daeni. Socr, Xiftii 
Ita abrolate pofilaM itouK ptr- 
petnam ortttanttm , *el dlsfer- 
tittonem, Bc t. 12. 

oviirwo/uviis'] LocDs baod 
dnble cotrbptu*. Gefn. ecrfctr, 
fuwM aliadui an/pitii vonm, 
AHmt.P.lI. Fate*, probaDt* lo. ^Kuhoio, 
ieuf its/ixp. Sed iure dubltst 
Periz., an tox ferat Iftani fi- 
Knil^carlonem, rt noiet fimpl, 
id, quod a deo profeAum; mjf- 
Inm, orlum eft, qao modo b. 
1. acclpl debeat, qamn pafllo] 
BppoDatnr rtu .'»pB<», »'«4« if,w 
timficratli, Thucyd. II, gz; .■ 
QDamquatn loeils XeU Cyr, 
Vll, ;,.iS. iion praeiernllttei). 
dus vldetur, fciat,; * jct» iittu- ' 
rtfoi x'*S'" ** «'5^ «irart , *t* 
•tt. qHa Htc /an&iar locia, ntt 
ceC. Hefycb. aff^.tf' ,9aX«/(if, 

Sc et Saldai et Hirpocracion. 
Tim;ieu! iout tx liiaiTutn xn/ 
ft^ Ufit, wbi, Rnlink., arfieg, 
Plat. legj, IX. pag 6j). f^^i,, 

imipigfiK T^ )(Xf»7«r< ~ ,f 

Ugm noeim, dicjl hanc »o- 
cem InierpTelum fcopulnni^ ' 
PeHzooloDVttivpreptit eft.qund ,Cp<,glc .a A VA I A N. XX T. 

'TOv 0/^a)v timKetvaiTtti vJie^ tw, HSff kiityfvttrai if 
Oimri «xefv^* «mAa' d-xoT^htm- ngff ifioi fAsv etvrn 
<rvf*^s>^fC»TSTc, fyu Si rZ tr'vfABs?^i)ofiiva> fioi^ K^ 

vwo JS ^«'fTOfOt Xo»p/«'i!»|v Toc rAawwivoc. »v*»eoit'<)i>- 
■^TO-yof «UTflE. « ^»J( otVxifffefV «f I^?f*/i»v, ;^ 
«JSivf, »!T«fX''>»^ A^6»v, ipctivif i-xeyivere. ks^ » 
Swft^TtTf tov Xwp^iiW AsK(MAutf»v ^f(9«/,^ Iv ^er», 
aviiv' ^ «e ew^ij, i f^v «if Ji» «TTfffTJjw «»?■' 

pFUnda, UKendumqnc 6t 0«^» 

eyxnAnf. «. ] M«k. TyT, 
disf. ii. de «odein SocraM( 
Sim/umn Tjf yiuftp avtd ktu* 
Kixfitfi.fL!t<ij , mmhUiiiu ft* CDnnenit «fliclU tiomlHntt la 

deos vel alloi honliMa, feu 

qaod non excedlt lUa officii, 

' ^od fai, licltutn, ^ptum «c lu- 

jEc^sr vel 5(/u( ciebro cooiiin- 

!;ontnr. licrych. videtar ab 
VHt pro iipniff pirmiaa dedil- 
cere, Etymol. M. «b a^a bin*- 
Wr. I^erll. ab cam, et uotare 

£r. U, qiimtiqut prtgftdi Ucti. 
lema&h. ^riHocr. mi, irat 
tS' iiriti, *(itf>x^9V> quBiitim 
fiirt «porM. Quipropter Pe. 
riz.j qul» «t Nofter Hifl. an. 
tU, 47. et ihfr« XIII, i. 3««» 
taf^i dicit, et iater BEIAS 
•I OSIAE eSiEu» eft Jiwre- 
^■ntia, illad an&oiU, hoc H- 
bnriorav effe pnUt. Nec «- 
inen arbitrer cnm^ Cl. Md- 
ncckio, Gefrieri trfiw plane 
efff reiicnlara. Qu*re me ^^ 
ftnarl fateor, hDirio pTaereToa- 
tium, Aa ciun Cl. Kabn. iun. 
mediciaa en Plat. Tktagt, 
qnem fanc Nofier refpeklt, et 
«bl hKllU in r< daf fUiif inig BT»»] Locat bi« *ft «H 
plat. Thea^e rumtnt. ; 

(^aj it T* nftfixK,^ fc» tU/ir 
/3jt>.(i'u. _^ . . 

X«f^.^*] Fu!« hle Inttr AU 
fcipalos et amicoi Socratls, et 
Ideo iilius noiiilDe infiiriptuin 
quoque dlalogani DObls reli' 
quit Plato. Fornja excellen* 
fult, IdeoqUe xeikei Cofnoml- 
liatai. Perlit iJi proelio inteF 
XXXlyi-annoi rit Thrafybtilaqt 
■tquB exralei reiiquot com- 
itaiffa, de qnb *id. Xen. hift- 
gr. II. Plin. Vn, 14- , 

iuiimktigii (X"^«f > *'' "X** 
tb] fMptdir* VBiuil , qnomixM 
iijfudio ttfum, Ox'^'^ ^* ""*' 
yuniii ui ax) f»r'tmr, qMf 
riun Andlo tenebatni. ..ib,C,oo'^lc B I B A I O N, H'; .3 

KE*. B'. 

tleKn^^ttrV , i^ fftg>mTctro: h 'Adijvcuan'* trrer i^ 
T« 'OfAti^ll tTTtt tKoftiat •n^^TOi, tts Tcis 'A^rivctr, n^ 
tpiMfiteia» T^ ^cC^iiiias rtic TlttvetQiivciiele civTti aSmv, ti V, 13 init. alter Klfns fuit 
illppbi,loiqulor •□Itno, Haefi 
funiUTaDI tx PlUonla Jiif^. 
mrthB, qul Tbucydidem ne« 
rmtem, Hip|imhniii Mtu.fu- s 
ISi in*iMeiii, rerat». ' 

(xofuin^ KftiTti Bt] §le at 
t^MO 1. d. Sed baec et quae 
dlxit iBfter lnfr. XIII, 14 fin. 
da'Pi6flnta, rt redifKeutnt 
in coDCordiam , Feriz. bene 
M ■dfert, qoae et Plite et 
Aelina* credidiffe vidcntat, 
Hippirchum, Tino p«Re, iem 
■etate prDDeaDtn Mrmina H^ 
toari prliDBm adtnllfie Ath«. 
Dju, eadcinpatrem digfiriire 
In lll(da etOdyffeam, fllium 
«ero pdftea rhapfodls dedlfio 
raDlandR. Vi|a qnldem dfffl. 
cullas tn eo Mdtt, qDod Di- 
•(. Laerf. tn SbIbh, 57, hutit, 
bU^ primmm/aiuiffif rl car- 
0iuiaHomeri rccitarafitar, */ 
ixtfitXBi, JiHiv urtlitu cet. 
). e. Tt, vbi vntic daliiffetck' 
ner«, altrr Inda aurplcafetur. 
Sed cannina Homerl natjA) 
^oft SoIancRi f»t tDmnllus ci' 
▼lles ex *fii homfnam intercb 
^ff* reter>Dl. Allttr fcBiiit tCllAer. In liift. cHt Hra. i;, 
■L 3. primutn, ail, Solonem qc- , 
cafianem praebaiffe aliis dige- 
rendae Homeri pocfcos, iuGji, 
llla recitationai FidftrBtuin tt':' 
isda collcftlSi qua* naneifcl 
poffet, rhapfodiii, adcutatlus 
•orum ordinem examinaffe rt 
prlmum quodjui poemaimn 
cat]ius exblbcrecoepiffe, Cic. 
de Orat. III, »4. Hlpparchuni 
dnJque illa ihapfodlii qiiibu^- 
dam auxlffe, totnmqae crgd 
Aptu ■erbcllTe. 
. iK^fSttl Rkdpfodi, fenten- 
tla Cl. Kiijjptnii (fii. Jiai>itr'i 
t.aben p.ifl. T.) erant In gci^e. 
ra itttiti., ^oftea dldl mtivTOf, 
p*Hm; S!c ^to tifuni tfiti ant- 
ea dicebatur fimlmt nras yt\ 
vAf», cvmfiuri «»riheiij vfiJe 
Pindar. Homeridai vocat f«y 
i^ur *»(«>' Kstlis, Neiii. il. (. 
et. Aihcn. JUV, 0, 3. A!i<». ' 
jDm aulem, vt Snidae, fehteli,-. 
tla, Rbapradt a ^^f»;, virgfi 
.(aurea, quam canentes. tnani 
tenctJBiit ) dlcebaiitur qui^ 
^B^ifi*!, quod atiiem bk^if 
KUfterj Ad Rhap/tdoi nam-- 
rabaamr Nonvriilat (timaeKs 
(t 1« 'OftVf iiloifiv»ft'ritji \ A I A I A K. I 2 T. ji^ hi 'kvmt^wret ii rev T^kv Trgvrtflteytofov s<HiX.tff 
'ivn tivriv Tio^tvtrs »s etCrov. EifiOiyiSijv ^ rev Kmtflf 
imtnrsiHs «7«v, ewi Wrf! «uTev«;j;«, ftsyxKen ^ 
qete^ cie re eiwc, wo5ft», n^iu<Boie. ngij y«f «f nv 
(^^Bj^niMTee e ZifAoivtSite t ^^^ civr$<ptiiTet. i^yev JD 
tf» cifet rhrai rS l-mftc^ii t| fie^) ris TrFjrtuMvfMvite 
ff»s^'. JW »/38A»re vgo TT^otTXVf^rt rZ /aurS 'ASij. 
vetitie vmSeuiSeii , n^ BfKrtomv ttur^v cvtodv ei^etv 
iirviuiev. 8K aere ydf SSv eStvt (pdevm oe<pitK , utb U tnlm Homirlc*' cJirmTna v«l 
IU& In iDltfo, vel praMHpiM 
■HBcbaat, IIH vtro «t allerum 
untitna, vtHvflodl, Archllo- 
chl ftc. Wd. Plai. lon. inlt. 
Aihea. 1. e. Alll tamen rem 
«lltcr «xpIlcaDt, Wd. Kaltar. 
_ blft. «rit Hom. P. II: fta. 4. 
•t Bach. adXoa. ffmp. ;. {,6. 
Socratai apiid Xca. H. S. IV, 
St 10. el Plat, Im. rhaprndos 
•xagltat vt ftnllfflimDi, 

t»' AiMKfhrTti ] Aufcria» 
•X oppldo lonlie 7m, (t. nax 
rap. (. ) oriandDs longaeDam 
aetatem produxlt ad Htppar- 
divirii vtit^e et poft eHm (lo- 
nilt fiiti Pftljcratf , cQlna fa- 
vorc faudebat, vld. Infi. IX, 
4> XII,. 9$. Natai eft clrca * 
». tDnum Olymp. LV. VU 
tam fvcuram otjobmqae ncfo- 
dii praeferebat, qnod ei p<i«> 
(nata fua doceat, qnao bllare 
•iai tnxfnlnin anlmnmqne 
fcmpec coDttDtam^ fed et- In* 
brica amaatem l)ilnnt, qoam- 
quam dcd omnta Anacrsontl 
«HtlbneDda vidcntDr. Wortu- 
I» dlcitnr effe vuae paflae gra. 
no, decrcplrai iam feiiez. v. 
Vd.Mkz.IZ, 13,9. - mgtvrjt wr KVTtfJ ui fiepa 
Ita folat peni, Vt (Vaepolitto* 
nes iwi, "jif, <n vel omiflas 
vel exprefrae fint'; In tall mi. 
tem canftru&ara ic valere Imf 
wtqut dixJt Zeone, qncm, vt 
Erneftl, vid. ad Xen. M. S. 
H, 7, 1, Kocr. paD(«. c. 7. ed. 

filus pifltm ■□■ittiae, et quod 
primui inufam fecerlt mercs* 
nariam, v. infr. IX, l. Phaedr. 
IV, 17. Sed talli crat mM 
poetirum bnini temporis, qul 
liudes (bAS, qaibus putint im- 
moTialem atili ■ fe donari flo- 
rlam, palam vcndant. 

tjyu it nrl QnidqDldallqnlg 
Bdfidae fticlt, eft ifye: Sim- 
dimm trg« trmdiUs trat rn fum. 
Vatde eiiqulfita loCDilo e(t IIT& ~ 
Xen. Cfr. VHI, c. 4. P- 7*4. 
«f/ay tx<* ini^itH,' «atdt *•• < 
ge, tpiram ih rtgMnJo^ vt vct- 
tlt Zenne. 

inrntn'] Sloitk. mhvtt, 
Plato d. 1, iwifitXMUiDr. Sel .IhyCoOl^lc B I B A I O N I?. ,j 

V/n 'Ar?(W» TirTfl tp f&oc" otoj' « ^f dvevlfiayv, 

Tuv /4fv «Aoiv anrn|Ar^i^i»rF(>^ * %(invTK eiut^ev iv rS 
fiifet <pive. %eiTtt^(yiita%Uut & TJff fca^geufof , t{M 
>iiyS9i TavTtsv <iiint\ii\tt( etuT^. nffi h ^ Tatvr« 

(pivi». 

,A 3 KEifr. MaDifaAe •dujterin*. ell vltinia 
jox, vt iam vlderant F>b., 
Scheff. , Ruhn. j et tamen In 
Mftii ei edd, compareL De&- 
piBtar enim hic non di/fijmlus, 
l0d dia1o|iii Ptatonis Uifpar- 
tkta adpcllatiis, noa lamcn «b 
faoc, fed ib alio, Socrati ae> 
quali.. - 

'Q ,Soi'f.«««<rp«j'j(] De bs- 
re noB .teni*re Bii&indo vidi 
V, M- - 

f» Tif /xiftt'] Vertltat aldJlhn, 
mUmis , quando de du^boi 
agitur; «t qiiande de pturihus, 
Botu fingnfft /iparatim, tl ka 
trdiiu ptr vicn. 

Aik^bXib] Peftum flc diAara, 
^itiatunc facra fiebintlouilla- 
Xjs (anXjfV', vrbiuM euftts,rf\- 
tb«t.Ioutt). Antlquifllmamau. 
tem fuit, vnde JihfgX'*^ *p. 
AriRoph. Nni, pra miuigmt 
wmU* it 9b/aklii ponitQi. Rea ■iten, teRe P«rfivfito , ll* 
(eltafnlt; Athenienfes InDlU 
polils bouEDt' imtnotaturl vtr- , 
KlitM prlmmn leEervnt {iiff 
tptftit^ ftiae aqu«m fetrent ad 
acuendam fecHrim. et cnltruro. 
Deln aliui, traitl» recnri, bo- 
vcm deiecit, «lius cuitro ma* 
Ci«uit. Tum, eorl* alierlas 
loanu detriAo, oniD«t d« cart 
fo boue aliquld degiiftarun^ 
pellem jlenLque foeno fuffar. 
d*m ita conriierunt, vt priftl- 
namboali rpftfetti ntnthretnr, 
aritro quoqa« tdpDfitb, ac fl 
terrtm prorcindere vellet. Po- 
nremo caedls cosnltlo Inftilnta 
e[ ad dkend^m omfam enocn- 
tl, qul Culpae adftnES vldeban- 
tor; fed «iius In Slmm crimen 
trsnstullt, PerculTor (^j^orM) 
denique fecunm ttgutt, cul- 
trumqu», qui, voce, quun 
mijtereDt fuppUcvm, deftituli, - 
•tqne «deo caedis facile da- 
mnatl at in inare abieai fnnt. ..ivCooglc A I A I A N. £T- KE^. A'. 
IlSft UQhttlffZfi T^u^S?. 

T^^Hfi, «f» Hfff tiuvc$e K^aXtitl^rai intiviie., tiSt 
tXtuffVf imot4^m dne^daiovTetf ^fMtiet,' ks^ tTri 
ri)» itt(pefiir eevTw TraftxetX» tm <pi>\Ms, nffj tQet^^ 
Tfitv^uTii ■nekvTi\£st f^t/ ijrt^fietTet ttvTOK wHfilS* 
ffcts, ijrryfeif4fiaTit jkkt' «tvrSt iiitKihtciflfv, ' 

KE*. E' 

M'^P Tflff 'A&nvetf, &» ro t«v riipS/av MfJ^oVri Ti)p 

ttvx^of Si Ba^^ftfvov^ ffcreiTrvigvTfs iv»yj'm 9t>rf(» 

hiftsrli, et Ipfe ArlUnai. N«> 
l«g*' entm fai colmlim profe- 
ftg* <ft rponta fua,' et qnia frad 
tils maioiii quidem naio, fe4 
cUadi, impecjum hpq fprr* 
poteiat. Quft lltis frabtrDa* 
oceti&ant Atbenieursi, qunm 
^edonti )tb oriculD idiudicatA 
efTet ij.pzT. T»l « pratificir 
lentur Neteo, vel quii et ipS 
volibani rummnm ciuiltlls mi- 
glftratam Imminul tlttila if 
poleAite, Medontem declara* - 
runi noD rigim, fed aTdnmttm, 

]prum louem, *id, Pauf. MeS', 
I. Viil. j\«tt >d V, 13. EjnriTjHKM] StlMo nAiy 
fviTd^m, In ini* *atem iii> 
l^ribi foletMnt epitiphia, 

N»X««jK.lFuitp«terNe. 
floris, illius apnil Hom. tam 
celebrls fttnii, qnl Pyll Meffcr 
uiae reKnibit.' Midim autem 
^elei rrater, prlmus poll re- 
%f.s trcboo perpeiaut Athenis, 
vid. ad V , U '"'t.' Ceterum 
plurai fuerant AtheoU Netei 
pnipinc InGgDei, 

at atraiKMY ttt^iftifti'} CoF' 
tiirime. etli centradiciintomDea 
Mft) , pro s^i^tfimf tegendum 

sA ritii.»f*iiu. Sic (oAulat et .iivCiOQt^L' B I B A I O N H' 7 

ApieoeAwv. dirofSvri M atuTa vtt)^ r&v he^tira!* ol 

f?r«4^crecro ii\ ts^ u^ris ccTtejclSyeef Tfva fftuJ^, KM 
^eiQeif KaBceft*3. nsfj etvrot dyFjCeoftltti, Ks^rysa\r 

^»(3fiTiwi' fXMvfuf, Rijritf /JEC ceWAi7Fi', ei 3i uxiiffav 
TTM NtelcvT Nl^ur ^i as r^ 'iwv/av ^<piitfr'o. n^ 
grfwrev ^» wxfiirc Mp^nrev, K«^r e^g^trtcsy hsM 
^vy^yue-, ti^ Ai?^ycte , ;yc/ «Ajfs (Soef^otfW, ei0' 

fopr» III, 44. exfr. ft, »ar«. 
pTBpcia Rutem eH rocutlo haec 
tl<.n]rcidis ddiDTaiidis, SluUk. 
pro lis faab*| KMf , «t Tirur prg 
<«>^i. Perizonio *lriiiii<]ue 
pobecius ex gloffi ortum vjda-. 
lai «t IffeDdum H( xf(f cr. «, «. 

solf «iirojr «ciZWfV*»] E» h. 
], difctmiii, Impios, qoia expl- 
l^n debetiiDt. feceflilTe e me- 
'4i«, oe fcil. {u9 cpntRgio rdl- 
qnoi coDtamlnaTeot. Ov yaf 

Euiip. Protef."Slc Oreftes, oc- 
^fn nittfe, quDDi veoiflei ad 
fro.eMoiofi el ab lis expiari 
vtUlet, qui« nemo eum dom^ 
ieflp«re ToletiBt, nilpera da- 
toit ip ten.torio quodirD, *squa 
dum expiatus efl^vtgvid. Pftaf, 
[9or. c, 3!. Sitniliter apn,d Ro- 
faanof, TTbe ioltrata, capia ptc 
vibem diiaa, carnibus irden- 
tibDs, porta t^aaaii emicteba- 
tRrrelinquebaturqup, altarum 
rerp bo[tiar'um clnis iq mare 
fpargrbaliii. SiojJlla in Mnral- 
cia repericf, In expiationnm 
•bim feito .pablico, duo hirc> 
adii]»tiebRiitnE'aitacli et alwr offarebator in expUtleDaiii, *!• 
ter vcro, in ciiius caput ab fat 
cerdole deiuiLtbinmr prceaM 
lotiui pDpul), ennittebatar dt- 
!□ in terriin mDetun tfl itr 
rertim, vid. Leuii. |6, 9- C 
it. io expiationibiif lepraforum 
idbltebintDT diiia aiics, ibid. 
14, 5. fl". Slc lepTDfi ipfi pej 
allqust diei a popnlo fecerae- 
bantur, vt purgareflint ei In* 
ftrarentar, vld. Num. ti. ii. 
' ^KirirBv rny NkJ»! Sic Ui 
antiquli add. firperlorls recuH . 
ei Mais \.Dfd. At iH Totnae- 
^aoia et rfliqnis hulns fecnll 
*t et SlDisk. ^|ff( , quod et 
Kuho. in indlce IVio praefert 
l^ertzi^ooiririum maDuit, naiii 
■Uia coodidiBfe (Jmittif) Nelen^n 
Nixum, fed t>mum inbibitalTe 
(«■«aVf), etfi vltimotn huius c«- 
flHs^iifConndit. SetfneEiiri 
non ppleft, non femper ib *>ir 
Socibuf obreruatam eB* lilaoi 
inier Dikif^av etffxMrdlfieiaBt)- ' 
am etfec.Spanli.adCiUilnacbf 
Del. %ij. eiKi^m koXiv dici et 
eas, qnl vtbcm InftauTeot mo- 
niantque. 

M.XwTO»] T. Strab, XIV, r- 
938; B. Paiir, VD, t. ..IbyCOOglC 8 A I A I A N. I S X. ' 

m ou wtwKN voA«r ^ieA^dqirAi' h^faivlce. aiffl Si luSt- 
, MiAijrof, "E^Miree, 'E^t/&ffl^, KAa^c/^wa/ ,, nfuiMfc 

Hgi Xioe. n^ a&MS H •aoSi.m v^i^w mu^t 'SetMS h 

/SotfjSofwv. 

X <Sv d^eucDV (pafTi ®f»x»v /itiSivec iitkct^eii y^fi- 

«f *'v ''5 'Affiee, aec ^i^yes^ l%f«vTo oeuroTf /xoi^tft', 
MvSiv T« ftpe^ TehftiKi A^»v, ^qd'» tw 'Of^iw (re^'!- «oTnai, qal •» Th»eU («p*- 
l«r«nt dtrciplinas facris M 
pt<>fanat,' coDttiqae idfima' 
re, Thraccs antjqnifiinii* tem. 
poribut llteris quJdein ▼(<» 
fniffe. Aeqna porro nagar* 
AndTotioDem, ver» effe deOr* 
pheo tradlta , ic In primls, ab 
hac prafe&as eOe ri\treti, 
huacque ox AegxP'» rcportafli» 
otnnem theologicarum reruni, 
Infernl . pocfeoi , rcieDitam. 
Ei faR* certum efi ,■ literai 
primis temporibvii megi» flam- 
{S« JD Afia, qoam in Eoropa^ . 
quod primi inter Graeeos £>• 
piinlts et fcrlptores, Homa- 
ros. Thales, Scyiix , Herodo- 
tui, HtppoctAtas, qul fUeruQt 
AQalki, fatit probarust. ^Sle 
ipfi Aflieiileiifes ,a Thracibi» 
prima faa facra acceperuDt; 
it Graecl fedem antlquiflimiUtt 
Muiafuia Ib illls bcis Tbnciae Kihit blc diuunt Mftl. VtbM 
•nim, Perizonlt renleDtia, iU 
coKnominabanmr, vt hatc dj- 

.ctretnr eSe Camm , Ifta My- 
(donum, Itla LelegHm, alia 
•liDruv vrba. , 

Tn Oji^ts vaipcit] . txfotttj 
MT-ililmm, lilrrh ixmlhim, Djt 
lileris enim hic asltur, et illls 
dircipllnif, quaa eruditl et p^l- 

'kfophi ea aliorum Mptis ma- 
xime liauriunt, non de llla fa. 
ptentl^, quae «1 iudicii atque, 
vfii farum et prudentiA com- 
paraiar. Perizaniu* autem " 
Iiaee «ektif^ Androtionem, 
hamliiem Atticumi pulat: E- 

^leulinia liixi, vt plerique tra- 
dunt, ab Euniolpo Tbraee po. 

. tifHmiim prof«a«, fed. vt altl, 
»b eioE trinepete, Mufael poe- 
lae filio , 'bpB^ine Atlic«. Re- 
fnuri tiitta. ab ep rentMitiAm ..ib,C,oot^lc , B 1 B A 1 O N H', 9 

A 5 KEa>. eollsMnint, t]iiI« AiAm Pirn- 
Af et Libahridn tanw di- 
fta«. EKtaind«b»lur autem 
tunc ThrtcU vique ad.ThefTa- 
liam fea iuxti mare AegaeDm 
Ttqne ad fluuium PeDeupa. 
S«d et iutTH iprani habitauere 
•lim Graedam Thrarrs. vid. 
Paur. AtL c. 41. Atque idco 
In 'anliquia fabnUs legimai 
^theuianfibas neKo^um fuiffe 
eBin Thracibus; fie , Tereni, 
^ul duxtt Prognan, Thrax df- 
dtar, etfi habttault In Pbacl- 
i» , Faui: Phcic, c. 4. Qaara 
Parix. iare credit, Orphea non 
fuiffe Uteris, quae peOea de- 
' mnni eiiortae runt in tpfa 
Graecia, iam lunc excnltum, 
M tamcn fuiffe Tirum fapitn- 
fMi, qui multa inuenerit et 
Inftituerit, quae dein ailGraa- 
cas lint prpp«Eata, hos rero 
Ula deinde ia niaius extnliCTa 
•t mnltis cotitaminaBe rabnlls, 
ficntl.eiDS nomlue hynmos edi- 
dernnl, qal a mulils referpii- 
tarad Piriarailiempora. Bat- 
tieril dispaGlioneai vfrborutn 

laiit T. O, , ffO^. OJI-K , 0f K. 

■ut ■^iyiitiVi, quae Ct, Kuhn. 

Jun. placet , non probiri mit^ 
fateor, qniim de patria Orpbel 
telB anliqnltas non magls, 
qnam de«lus fapien^ia dubila- 
ret. Qaamqaaoi non pofTuDi, 

^ula concadabt, etiani ToOfti- 
Ka a>Ta ita reparalnm, et poft 
verba avp.ytyy. poae requana 
jauUulnin displiccit. sikaf r«t fi. nvT. xaTKiJ'.] 
Veffln».reqq.HornioerSclirff, 
1«Cit >]k«i. Fab. ei Kuhn. if. 
flnent tulgatuni vilertt ftttn' 
tas Itmrri de ta iffe mrniitns, 
vt ita KVT« regatar a ««ra^. 
Nenlra eoniefiura, cpli:ar. ron- 
ITemncnda. S«d t^intii pucet . 
Perii. rcrlpfifTe auttorero »Br- 
4ibdMr; fimtlitar enim legi 

XII, }6. «*.' «f SbA,» — KBT. 
t^tVTOI «UTJI. 

Ayiftrm*} ScripJil res At- 
tlcai ati ipfis Inltjjs vsqiia, vn- 
die ab omvibu; Scballaftis lau^ 
danirfaepilTime f<>rdi'x-^t hi' 
ftotiam fuam miniiv m vsque 
ad X^^ lyranno*, adprllauil- 
qu« «am ktdiin. Veteres, 
fabula* fludnlt Tanocarc ad fi"' 
dem et »erit»tem hifiGricam, 
fic Sftarlti Cadmi Iradidit noa 
•X d«ntibus draconis, fed «x 
•0, qued venerfnt cnm Cadma 
«K FbDenice, aict^sii! vagi k^ 
mbmst *t vatil gcDctis, Ctit 
quod eirefmim, /parJSut, babi. 
tarlnt ; Item AmphlftyonDm 
confelTum non ab Amphiayo. 
ua, Deucali.nnla f>lio, Infiilu. 
tnm, fed ab AmphiftyoRibai 
h. e. vlcinis Qc adpallatum, 
Ceterum *idetur temporc Pyr. 
flii SpifotiB WxiiEi, ftante ad. 
kac republlca AthM., a qna, 
fecundum Pluiarcb. in exilluna 
mlffas et vndk Um Ue(tua 
aHit, i,,C,oot^la 10 A I A I A N. I S T, 

' ,'■5 ngtf T»v (plhm. sVfvijKOTT» Jff w^oev oj yufiSvrtg^ 
KjjC/ l<rccctBfoi TST-oic oJ bctKct^jiot. v\v Se i «v^fojv., o 
tj7roj(?5io;uei'Of «#/ f?«?v «urer, tVeeTovTjieicAjvoff ■ («^! 
|)£«'7Jf icX'i»f cc^yvfoTrHi riv, tj Se avrS i^jfuroVw f(g^ 
Kfy.s(Tfirivro Tia-tt^ uha^ois k^j TIotKiT^att iixctTwis 
u^Hf BoefQxeiKifs fjiFyatTifAts. ay(i7txfihcc&e Se &s r^ 

^t*7!0<TKV HSH '■"''" iSlO^hitS, nsfi tl.KTillAtVtV «VTJJTfWn 

«TTSf ImrS. Iv Se ry oeuAjf «^imtc ewT» a*(^ (iu-. 
vx/i&s^ eu Tte^ocf, ns/ij odveevTiKa/, }{S^ ol ivtt&s, x^ 
«ci Tr^saBSccf ^e ei^ia^To^ ngtf ci ^etfeifi^/^SvTrs^E^Sij]^ 
vsc. ngcf syhtTf t« tfebnflf 3"f off (ipAwf f «' ' to /4« 
vvyrt^' Ef^f] VW. ad ir, »! med. 
Caput hoc M(um habes apnd 
Atheti. Xir, 0. 

i iivpf«rj Noialtit conrlaus 
coDuluiis deClinMum , quod 
erat vitonim, otia reminatt . 
•pud Ciraacos In coniiliilum 
'non adblbebanlur, nifi.ptopla- 
' quorum, vt alc Nap. praef. 

v$i>i fixfff.'] Intdlifit liDa 
dublo babyloiiic^ 'efles , fau 
Arggulas, <]uae texeiitla pln* 
.gebuiituf. 

ir rti c(K>.if ] b. «. vafttbulo, 
vid. ad III,' 4. Erat auiem 
bocce TSllibalum gualnor Jladi- 
arum in ttrtuitH, teHe Aiba- 

DEiri M^dV — etc.] ?er[ioDiii 
ai'&or videtur rtpFtendo Tar* 
b\ n aViuyro <-o1ai|[e legatio. 
tiaa et panfriiiaiitas Graricos fiiparire ■ tnltitlbus itqne idcQ 
maioTs vfuj «it dillinftiona po(t 
U^at. Milii lion idem Tider) 
fateoT, haudque fcip, rd poa 
ftetius afiiir-re ex aoteeadauT 
llbrarii, repetltum fit. F Ipcuc lia < dum putem: /« «6 vtjiiult^ 
pri*ttrcapias,n»jRfeUTriJlTti, 
peueltt mquitii, ttram Itga- 
llenit el firigritifnfs Gr»tci 
ctnuiuia tnipiiianfr \ »el lu^ 
ttpiiti — tmm Ufttiann, fvid, 
fiipra id 11, ij ip. de r« «Juv 
»«(5. Q^ia ipft Athenaan^ 
rt fatttur Peri;., omnea coq- 
iungit, «t In veiUbDle patiter 
eiceptos ()t, 

iTfsirsXiTirB] Mflit Scbcff. 

fff« o-aXffij-j'* , vt «t Athe- 

naeus. Lugd, mo et amiqity 

manus in Mfto Slaisk. tuenlar 

volga. .'«4 B A 1 O N H'. II 

m\iyKKtlT/KOv f4ekoe ^iav , tre avTSe f%^^v ifet^iivtCf fVJ 
THv Setiree' vi Se itveitiAiiTiKoy , .ort ru^ilifAauvev «■xa\- 

ftiv Kaifiadiecs, ei os T^xyaiSiacs, ■nuftTioSi.a. Tiirctv Si 
t(fff m Tfff 'InJiKfli- Bx^jfiaroTTOiql SiaJT^f^tovTfc, Hgl) 
^iK^f Sg «uToI JCfOfTqi Tvv ocAa^v Tw peAtt^o'5t)'. . 

.K E.O. H', boe voMbnlo, oniDia, ()ttae 
fisrl debsiwnt, fulfTa priui bac- 
dnie Tono |]^ntfi»t> lo bisce 

tainliaMt. Sed hoc nlhll rffe 
■it Perizon., 'et Hne haafiu- 
tione legit ^f^r , coiui NotnU 
HalLinni td{»n ttiirt»tr(iira>.ir-, 
«1, Tt jnjlim, luXmy}'», quod 
*X nfis. fuppleai ; crrte eam- 
'4"ii clliplin reperles ad «trjf. 
fiiutmi. Med. j, et Sluitk. 
ffitn^s, qaod at^noulo pUcel 

BraxXnTikDv ] MlHtaTe 10«: 
qurndi ^euus; tnb'f ciiim (i« 
fnum receptul datur; tiic au> 
fem erat flgnam conulnli fs|. 
nadi ob nultltndiiiem conul. 

yufi. (9i>n] propirrmpptiaf 
faerificauit. Sic ^at t» yn* 
fitlXia. i !t. ^s> T« (tjBif^jifXw, 
vi^imatn emidtr' 'h lnifiiip 

HHHllHM. Vld.. fupr. I, 15, ^, Albenaeus hoice Indos facit 
mlninT;4iiies caniiiuis , alio^ 
»ero fiose,ue nomtintim i*«^- 
juorftrffii» , qnl ersnc nan In- 
(il, fed Graefi. Quore vd 
Nofter, vel ille tnriiiter eft !■- 
pruG; putat autem Periz, , Ng- 
&rum CTi-aolDe, <|ul id etiein 
f. 17. et fupr. IV, 3i. ierMit, 
^uumque et iil ipli Orscci a); 
Allian. I, 17. (apiquam ^xv.ok- 

TOTSf» irili<U Kfg' AXtf. Isu- 

dentur, et ifto tenipsre llii ef- 
Tent maxfmB nobliei In Aiia 
mtiiate et Graecia, 

KOf titi»1 it MVTCI SfBtr.l 

' imt vidibtnUir «4" (Bvroi) 

fiipirarf cet. 

Kavitiy] Legendum potius 
Ki/*a>, quia Pllnio hid. nat. 
XXX. 8- inter aniiquiinniDa 
laudalur piSoTaf, vt qui pri- 

'tnus ilmtntril BbUgnat imtigU 
nii tl vtirias vulltaim fttnnai^ 
arliciilit dittinxtrit miMbra, 
vmat pralultrit, iif vtfti itiiuft 
rugMt ttjiaiu. -Vid. tt aAtho- 12 A I A I A N. I Z T. 

Tm v^g «urS tye/ uTitt^ fKTB?<ttfAivtfv , n^ r^oTtet 
rivoG !=V iTTrft^ctygii ngcf •yetKa^iv Sffetv. gui TecvT» rV, 
nsfi fii&is rav Tt^Q «urS V^Tes thct/Sn' dffoTff«s. H^t Tufayve oVo tmv lauTe jrou^Htwv 
^oygy&ivTO?. 

/IfjljFAoMV Tof lAaixeiiveiiv TuV«Wflv (trr« 7eef ly^ 
'n?).tira)v ecvTev ovend^ei , n^ ft Bairi^ia,^ rd TictiSiKii 
auTS, Kfotrfuwi 1 ff^aiB<^i Tri TVfxvviSK, sJsv wtIov, 
^'3'rf ixmoe tw •xtu^S» ri^d^, eeweKlmvi tdv ^^oe^iiv 
• Kftf loglftm Gmeoniii] episr«min. 
_ Cod- Med. j. T-^jnf» yjwip. 

er siricfyayeit mm) yakitiit] 
«I uoftratM, iii,dir Ifitgt, im 
dtr KiudkiU; eamdem phrfc. 
fem vid. X, lo. tb. not. 

Apz*«'*] Oe 'juo vid. wl 
II, 11. 

<rw y(tf KOl nXaTwi'] Ex< 
tiibet Nofter verb* Platonis ex 
Alctb. 11 , c. s. Tiqoe «d *if 
XrT;Tt)ff». Ceierum Phto tu. 
cavv*r >dpellat AKhelautn, 
^oia, vt idem alt in Gargia, 
«rat ret /nviru >tJiKi)K»i tb» (v 
M«iJ<i>'4i. Occtderat eDim, 
vt fup. c. I. diftum^, patriium 
fuum Alcetam, K illiui filJum, 
- deinde ruam qiioque' Fntrem, 
pueriim «x ieg\ai natum, 
qaem in puieura deileleb»t, — 
Arcbelaui falt et leboriarifd- 
aoiu mentequa maxima pTae- 
ditaB, ot dofttinim «ruditoi- que maxima^ calQlt, qnapr». 
pter' rndique ad f» comtoEaalt 
phllorophoa et poetas, vt itD- 
lum elt de £urlpide, bol{)i|e- 
eins el familiarijllmo; ik «t 
Socratii amicitl^ compatar* 
fibi valde (tudnlt, Ted fruRraf 
Is enlm eloi cradelliatem m«- 
rtto repudlauft, *ld. SenoG. A 
btnif. V, 6. infr. XIV, 17. 

KfBETu«i] Sic vierque cod. • 
el Plut. (a ifar. - Diodor, aa. 
tem XIV, p. 671. ed. Weffol, , 
et MDfcbopnl. In vjta Eurip. 
Cralerum vocint, quod plaeat 
Schcff. Sed Kfnrnidi nomeii 
Hacedonicum erat, vt loonat 
Kubn,, qui «liam putat,-inud 
et nomea Kfttrifts idem tfy, 
nifi quod priaa meiii rapiat 
MacedaDifmnm. Intetfedt at)> 
t«m, auftore Diod., re(em inT- 
pradentir lit venationa. Sed 
Arlftoi. Polli. V, 10. Crateiam, 
dlcit coninnffo ln «apm ama- L);,i,.i.ib,.C,ooi^lc Bl B A lO N H'. .H VJJec K«T(St%0V W ftetftiiuov y Trt^tn aijTes htiBa^n/- 
S«r v(p^ erigca hthivrifvt!*: eif d^ wfrw«JlE^»T«f 
i^a-jiftv rf»« r^ MsiujnijKcv ^etfnxri to inos rK«ve' 

TeiI^Jwv «ff sTfffln Ttf, t« Kcnedf jjwar/ Tsv%tt. 
vTt ^■^iiaoKrt. avj»^ {pxoa^^ ^ h^y/Xetts tmi ^vycf- 
ri^v fiitfv imm ■ ore ^ «^ awuKvrt Tttr TrcuSct^ tnrl* vn^ cum Hellineeri». 
Vld.jnox, qwun.pnfart A*. 
Uao., Mnfiint nortii. 

• Kf,m*mf Afa^XMM] Vit 
<ia miror, oecPatizoniam, noc ' 
allum editorem hioe ««rba oE^ 
fendlfTe, quam ez mirgine ia 
ttKtum irrepfiCTe «t floffemk 
«fle Tldeanrar, qno qaJiptam 
locnm, *bt tnm «criii priecipua 
Kfwrriiar et Ag^t^jtit nimii 
lenge a fao Terbo utrnilmt fe- 
■ Unfta lint, tnm ordorerborum 
*«ri)is II" f «««r —■ Tf »5« aH- 
qaantulum pemirbatui vldea- 
tar , illullrandain putiuerlt, 
Quamquam non Ifnoro, Aelia- 
sum imire repetilianei ral 
addltlonei (exempia fld. ad T, 
Jo med.), fed repetltionss vel 
■ddltlaDei allui modi. et quae 
^aectpue conGcmant fenten* 
' tiai, Tt rjiT» cap. req, in. et 
' Mv o'»' cap. IL Hic «utcm 
ipfe Ptito Alclb. U, 5. repetl- 
tiopem repndlanlt 

xKtue-xiir TB /tHftaiitTil.aKi, 
jMiratx'"^ '^ '^ Flato, fad 
omiifory ftafMim , quod No- 
fter vldetur^addldtffe, nec ta- 
men ideo mntaSe Ktooi PagU 
•Ipil. U Ijmimxlmiaa Ikapt veterei attendant magli id ln- 
telle&um, qnam laprefrum vo- 
cabnlum, v. II, 1. 1 /*tr tijaim 
>- r« /imfoiin ; Ix. IX, 33 In. 
' ttvx^ at tTtfif] Eft TerAii 
ineerti po*tae, quem tamen ex 
ReCadl r^. 363. Lncll InAn- 
tbol. II, 3f. iti expreHitt 

• ( i' Ktklf KdJEOI TlVXm, llf 
KB1I<» IffrHTl TtVXB. 

Ceterum, poetaium more, le- 
cur, pari haminls pro tote ad- 
hit)etur ; qaamquam veterei 
fecur fedem efle mt^aram c»> 
gltitienum putarum, inpd- 
mis Irac, Hom. D. >', r, 8i> 
quod Ibl V. cl. Kfippeii Ita ex- 
pticat : iram Tctiementem val- 
de commouere ranfiilnem rc 
praecipue pirttcutas eius olea- 
ccai, tnde oriatuf bilil; quk 
delnde commotlene tfHoXHS 
bilis tn fanKuinem augeatur, 
adiegatque PlglKtri Briifi am 
Atrttiebtr d. mut/eU. Ktrp, 

y. II, p. 460. 

iri ^u^vMn] Hanc tra* 
raae et.«aedrs caaram praete- 
xnifle Crateuatn,- pntai Arl- 

,.fiot. Pollt. V, 10. qni «llam v». 

' rlcnin vefen. ,CcK«lr [ A I A N. 1 i T. y^attpevTav vofJLuvt 

8 y«i' itA»)faJ-ov rSTrt-.- #it« iJS ff^eSij, t» t? aA» 
Xpvh-^Tlo^^vSs avviy^eiipev avToif. fyc/ rer* fVeiCffeiv. ■ 

TO 'A^nf^pi Zf^A"*" TeTi: AfaKdVTof. fKaXSvTD ^ 

SkS-jsi &s<rftQi. ^avns JS i<puAa^»v rw ^vweeeauT». .£t}.wV(K Mf(ttv] t)ubiub«ul! 
«dhuc ab crnditis, vtrub) RTk 
chontes (aetiat^M^trtif i, «■ e 
populo tltSi, »n HXiffwTti, i.e, 
/erte, fabis capta, /rm. Qaoi 
ppftertus MKurHus In llbro d* 
artkontibut ptobare (ludDiti , 
Sam. *ero Petilas LL. A«tic. 
p, 219. vttamque reotentiiin 
coniunger* valuit ' H*bc tA 
h. t. plurlbus ex Ariltot. Palit, 
11, 10. ITocf. Ariap. Bt PIu. 
tarcb- Arifiid. iis eiporuit Po* 
liz., vt adpareat, Salotiis tem* 
pore Archontes ftiiffe tugtrxS, 
h. e.crtatoi * popalo ej^ opu- 
Jentilliinis ciuibus. Al pottttf 
vt tespubl. Athen. varjas fub* 
ierat miiutiones, (v. Tup. V, 
H.i Ariftidem poll viEtos Per.. 
Tas legem tulifTe, vt cretren. 
lut Dptimi pronitrcj* ex omnl- 
bus, Tandem vero , quum 
reip. ilin elTet magls popula* 
ris, obtiruiffr, vt, quoniBm la 
creBudis magiftr«tlbus opuletl- 
tJDrei praeutkrent fafilone et 
cliontellt , caperentor if ttur 
forte e.t illis, qul per leget 
a^ent Idonei Bd gerendani 
Intnc mteiflrBtum. Vid. Ztm. id XcQ. M. S. t( a, 9. De Scu 
lone vidd. IbiiuKt Gi/ckickli 4, 
W^^fk. V. Qriiih. T. II. in. 
•t BaTik4Umif Rii/, 4. iMHgm 
AnmcktrfisT.l. p. g^.fl; 

roir ilp«K.ntil' Draco leges 
l-uss Olymp. XXXJX, 1. con- 
fecit, quae qlium viliiliroaa 
furtuni ac ipfum otium, morta 
veiperpetUR tarpitudine puoU 
rent atque adeo ladlces vitu 
ilominl lierenti fanguine, noit 
•tramento fcriptaa a Demada 
dlcebintur, et.vt ladicauft 
ATiftoteles, foU Ipfarom acer. 
bitate memorabilei erant. Dl- 
flinaa fane io lia notari pof- 
funi primie et tintum nafcen. 
tis legiilatlonis vemgia. Nott 
earebatit baibatie ttque con- 
tradiftianibas , ncc canditiih- 
tiem plebis «c pauperunl ml- 
fertimam vllo tnodo reddebant 
meliorem. Quid mnlt» t Vn. 
dique delidarabantur ea, qua* 
tooli fere 50 innbi Solop per> 
fecit. 

&t7nti1 Sie propri* Ugis 

dlpebantHr Atbenis. Sed xmt' 

thxt' It> vocabane Ifses Dr«- 

canii. g;,i,.i.ibyC,00'^Ic B r B A I O N H' tf 

K E *. 1^4. 

T8 »6c(l8 AVj3. 

yjv^v eTt detUfnei&fttv.t ej ij rm mQfitTroiv, ^Ac/f, 
dnrrq ^irBC_H^i<pftfXf^ee^ ^M^tBtti avrsr dvecyKcir . 
^ef tjni H^ T^f vtoratfiis e^Zfiev imh.U7ti:aiTae , ngu 
rZv o^Sv }i T» v4^hir»Tct eiKeeftev n&tf^et ngf 
iit^m. T^v« ySy Ahvijv ^alv el TthiiVTis ■, i^ if^Ua--' 
at/yes of«Vt tfft^oTk i^h^rre' to St ctvro rSro nfff 
T9V riafviieovf W«d«ilV , t{^ TOV 0X\)i*7tav Ttv Xltt^nov. 
«! m tTi l»ecSm ioKHvrK tav rmv oAwv <p»<Tiv KecTsam' 
^dof t PJysrt Kffj Tov KoafMv $tct<^^Qf^eif ctirov. 

KE*. IB'. €Mh, qut> Inclpltbint ab boc 
racnbulo. 

KwitwK] VldL daullba^ 
n baec, KddUloDlbus not. ad . 
liipr. I, 30. et ad VIII, 9. 

CMerum de Aetna Idem vid. 
Senec. VI. ep. 79. 

IlHfiwrfKi StaUk. «t Med. 

OXvfmw rm TtnfixarJ S\e 
loqultur, qula plares erant 
nioutes huius oonilDls r, c. ia 
Arcadii, tn Mylia niinori, In 
Gilatia; Sohol. ad Apalloii. I. 
numerat^hx. Hic lUMm moas 
erai inxta Snnlani Feanm ia Flerlai qnae fuU rafio, oilia 
Thracise, deia HacedbnlaM 
adfcrtpta. Mela II, }, Aiwe (a 
PeDeo) fMM iengf ifi Ot^mpttt^ 
FilioM, Qff», mtMMGigoMium 
/»iM'a btUeipu mtmeraU , hit 
JiH/amm fartnt dtmtuqur Pi^ 
.riMS 'td. III, I. iD. 

Ot; yaf Kknitt'] Locni haal 
dubia vitiofus. Periiton. illu4 
«Xjf^» effe putat a Klaffa !(«• 
peiiti bominl*, qni lilud > 
fxg noniinlellexerit, adeoqne 
fupp^ere «otbcTlt, *t putaba^ 
fenfum, atraque eo tamen in. 
teKcrTimnm, Cariubonas cw- 
iaOat DdD mal* a ymgt jtX«> .&,<,gle 1« A I A I A M. I r T. 

vtt fv MrewJlw/ot. AJ<T%/w St i 'hrftfjmTH e KeduKt- 
iips Ksfii (ffuStttifiiei rcis MaKiiht, Hsfif TiuyfnahM ■^eff 
tjvrut- «Tf «TjSfOW r£ ^fflH)/^»T(. 0£*T.'a $e Jv «f « r^- 

«JrS >)£( ec ' fU^ oT( HfUatc tijHf ijSittt ^xltrv »utS « 
<I)('Aiwtw, n»tAt%!u TdB &hif*tietTt •n^&Khmn-, jt^ 
wreQixi*aiy ^J «otS t^ ffUw/o(»i. «7r«^ Sv vckvtm f^A* 
KUB r,y «f Tijv Tret^s-ittv rm A^V>^j , xd^ Tip" T&v A«- 
70V pufc/sev. H- ftcvoe ^ tSto fTrtx^t AtffiO^mif if 
M^KfSovlee, KO^ rei StniTctros «v' oVav, «%« xmJ 
©i-etppse^of 'E^ffwf. i^hfttrt y»^ mi^ srcff e«J rflf , 
l^ 'Ai"»'» 5ra'v»f^A5'^ hiyMi, %otf rctvTifv tKTttXvyies» Sit ii, nit tamen pneFem 
MRlucrit PcrlEanlat lenlii 1*- 
aionem a yief ■%.« u\tiSit, 
tum.ob ftmilitudmem litirirum 
in tnltio requanttl Tocabull, 
tum naxims, quiRGraffci con- 
tPDguiit plerijmqat « yetf m\- 
Xo, qnod Suldis rimfl. «spU- 
c*t per Mv yuf. 

inKmtroi &»fteSirat'] rcfl, 
Xff^t 't ■'^ FeiU.i iluod et 
fuprall, I}. rxprlmitur «,«• 
«D%.u n Xftlfu* rtm 'ESkffnii* 
«^Vjcnv, et c. 32< Oubltit ta- 
■nen, *d p«tlal Genitinl Atit 
abfoliitl Bt conionKetidl cuM . 
feqq. hoc mode, w»g. y., a 
jBtfi ■ih'aXif.^H. EaWfV.Air^, 
M> Mmck, Aia^ ii cet., quod 
niihi qtildemi omiffa cum Knfan. 
M Fab. Partlcnla ^pallAiff;^., 
piane probatur ac rere certt& 
ina vldRur.ledle. Res «u^b 
vere accldlt la MicedoDJa co- 
nm Pbilippo, Maced. reg«, 
qf nm Denaftbenft cum QeB^ 
piionte «t Aofchina legatlenem 
«d eum d* p*c« fubiiffM. lpf« 
A«fcblMa nfart in srat. d« r«ira uk:, u. pint: lo *it. x 

rhet. Demoftheneni, poftqnitn 
Aefcbinei peraraflcitf praeml- 
liffe prooemlnm obfctiiuin, mez 
fublta contlcidffe atqin b**fi- 
taffe, et qnnm Phillppni cum 
bertn^tur, Tt aniniaRi recipa- 
ret, Demofthenem fe GoUifara 
' noD potnlire, *id:a«ll.VIII, ■• . , 

i^Xium] SIc plane Mftl. 
VfitRtlua tamcn tft In eo fenfii 
•lAdleftlDl Tfn, •^sXkb, quod 
contecitptlb. Hafych. (^oXit< 
nt w/uffta tiirMftn»' M «t 
pafltuam figniricatfonem habat. 
At tlp*%Kit pr. faDf parua na- 
Tigla, qnie maloritnis haerefil^ 
et ab atlli protFtbutitnr, qaam- 
vis ct baee aliquaado vicimm 
illa tr«bunt, e, %. rbl ex ^or- 
tu, v«l in partunii Ee lo.Knbn. 
Sx hii mihi TtrdVfqD» voci>, 
bulom Ideiii efle vldetiir, nlfi' 
quod poft«Tias In faoc nmuigit 
fignlficB^U (litatius fianm eft. 
jc ftwn it Tcrf] Mftl > ft^ 
tn, fedTuigattan pri«racri,r»i 
&• in*vnlitP«riii ..IbyCOOqlC C I B A I H H* 17 

ar^ee^ifrt-fl, en v.etreTih.ciyn ro a^ioofm rS ^t^la. 
vt^^oTOfrat.av K-fi^H^i ng^ irei/AOTBCTcc Tfgor Terev 
mvrS ToVAtfyuv i J|/tf5Cfl(fiir, «»»!>•' 'il 0.-o^foc?f, 
'ASifvew' ?a'a»', w& if;]^ oi JouJfxjk 3(o< c( ■ Ji KM^piTer» 

KE4>. ir^. 
T,( V £ ? 8 X . ^ y i A u V. 

xlva^oe7o'fav rov Kf^a^of^hfKV (patiTi fi^ ytf^rci •Jter» 
■'Aci^o^efeii ra VfAajT» eivBf Kfoi-rei. ttoKi^iioi/ ynl^ctf'. 

KEO. 

' do^tTrni pncilUai et, poft ArU 

ftotBlem , celsbrrrlmui CDld 
' .l^heophrafto Ptripateticorum, 

vjd. tlc. de or. lU, M- Aitic. 

Vlll, 4. Fln. V, ip. Tufc. l; 

10. Ig. Exflftt adhui 'H^tiM(A«Te'v r« cn ^avT» r« ( falt oralor, niitin «x rorore 

DmoaHtoh, ild. id 11;^ 7. - 

^««/-70^«] Vid.adin, a.' 

*1* "f X"'] f*^ ""T« J aduer- 

bial. fere cum nEgntione repe> 

tltur, «C ferlitur ^roi-/«r, 
Afininn^i et timeo rult toI 

«ilxime mufieut, vnde it* a 

fletlique c»rnoniinatnri vid. 

Grn. IV, II. Erat dirctpnlna 

Ariftoielii, qaein lamen mor. 

tnam foedi* connlciis. prorcl* 
difTe dicltor, quia non Te , fed 
neophrsflutn derignauerll fuc> 
crffortta , *t r^f' rt .Suldal, 
qnod tamen V. cl. Mejacrs, 
Gt/:h. dtr Wiff. cet, T. I , p. 
aai. r»cundum at> Arlftocleap. 
Eiifeli. prai-p, ti. XV, ai. di. 

Sa - A.'«-c/r.>« i,^ ,»,r^i ,(.. 
^nifttt kiimt%.iiy , faira «t 
ex maje latelleaia orti putat. 
Nihlln tamen niini's Socratem 
naximli accuratlonlbus veb«- 
nmtmme ■dsreiroi eft. Cv 
tarnm patria fuit TarantintiS, 
inaximoqne.inKeiiiiij ruiffimk 
JtUa».V.U. _.. _-j.. >..^„.., ■fjUoriKuv, 
Animum dotiitr eO* iplius cora 
porii mtenlionem quimdam, 
velut in caiitii et £dibiii, qua* 
bamionla.dlcltur; fic ex cor* 
porii totlus natura et Ggura 
varios moiuf cleri lamfuam in 

'Wfun^MK,* ] fhlloroptiUI 
Epherina, vislt tempore De' 
mocrltl, Ignem dtxit efTe. a 
quo omnla gigiierentur, Df. 
Acad II, 37, oninla fato fierl, 
Clc Fit. 17. Senec. d* ira Il^ 
iC). Erai valde obrcurus,.et 
Id conrujio, quare ttiitrmas dl> 
nbatur , lM. Dlns. Laert, IX, 
f. «, Ceierum hls »yi>.Ktiiii 
addendl fuDt Dio^anea Cynl* 
cns, Pjttho, Timaiij Sacni* 
tei. ..ib,C,oo'^lc ig A i A I An. I ? T. 

Hsg} Atoyheg T6>i£0Tvic. 

eaurov (pe^m ftotev eJ^A^e «*t» Tnee yt(pv^i8 tt^os 
yvfuittaw ovTos', n^ 'Sqo<th»^e Tw »«A«<?fo<pilAa)ti, 
89r«^«v aJc&»jr<^ «weiTewvnwoTo» avTw,^ ^e^OfaeTh 
'iXKTaov. «raw »f« e)\iyov tfu^e ^ioyhet Hjfi &tifei- 
TBt H£fiTlt0iit. 

■ KE*. lE'. 
i^s>^TO dvApLiyLv^cxBifefj. 

Hfr Xeu^vaof Tge 'A$tjvetiss yiKtt iviarm ^lhntme, 
htet^' tstrmttm Uihatt mtrb» 'tgra- 
tart. Sic pafTnn co rvnfu ad- 
lilbetur Xoraoi-, r. e. &&. ap. 
17, ao. Epift. c. 59. x«< Xo.- 

tcwt, areir ri o-UjUj^jXtv^)? , (< 
qu9d ffptrtfl , r. fli «<ril»i»iB, 
gu»nde qKid cet. Slc et lufra 
IX, ij med. 1^5« ?>oijr« ifi' 
KuTf cet. Eff< 3«KtTy. vt fop. 
I, SO- '^** Kynfiiyxs rims ttti 
Anyurf, duSas ad fHpplieinm 
tOBriii. CoDtra nti cdtd Accu- 
fitluo pro Datiuo, vld. Xea. 
f/mp. c, j, 10. 

iavrn ^tfwv ft. iggii" tfata 
». y.] Si atiieH in patHtm. 
^igui In taLi conftmaiooe paf- 
fim occurrlt et declarat impo- 
tnm qDemdam , vel certum 
coDlitiun] asandi id, quod agi- 
tar; fic fup. IV, i fin. Vid. Tlb. Hemfterh. ad Luc. dial. . 
fel. p. 33. vbi plnta ds ipigar . 
Itlurer. Mon», fini lt3o, aa« 
vlla aiiM r; fohm itiqu* fuuu 
corpns abiacit. 

fCfQi yv/itaciif ] Intelllgflt 
CroHtum extra vrbem CotIti- 
tlium. Erai antem iftic ctiattt 
tnmnlua DloBenli, Slniik. 11 
Lngd. nftBirnrlt. 

l>.<o'ir«>] Iliirus iiuulQS eft 
Atticae. Laert. memorat Elif~ 
fum , ac rsne fuit fiuuiut £/(^ 
/#<( , a Pauf. Cor. c. 13. tauda- 
tus , in vlclnia Corlnthl , qul 
vJdetur Perlaonlo hrc defigna- 
rl, quamui^ forran longius aba 
fuerit. Vld, Menag. ad Laert. 
II, 71. Ceteroquin enim No. 
,Aer turpi enore gymoaliuta 
CorlDtbiacum et Iliffuni AttU 
cum fldmen confuderlt. ..IbyCOOglC . B I B A 1 O N H'. Ig 

KW ifX ■jS"'«. ^ iw¥ (Jl« Tauia afro ^w «vtbi' uW 

«os E7(v' »(jy vfochu^e r^ TteuSi rSre fvav ffyoc, 
Itgef 8 wfoVfcoi- ^aeffii', are owjtoV wcsjt*, ar# T<f rw 
ieofiivuv oxtS w»f' auroi' «irpw, srfi» tw-o «(Jto^ tcV 
WoSy» «aV»Ic >i^f«ir eK/3o?ff«/ Tf/f. fAfyiiiaw*, 

KE<S. It?". 
tte^i SoAmvo^ x«i ITeiffi^jifitT». 

^eftov tv^Mvl^i e'^iBmeSc(f , rvkct ^u^yiABev tifTm 

eKKXtifilccv Totv ABtittt4otv, i{g4 yret ^m^KV o T]eitrU 
'i^yot. .. o^v ^ Tis 'hBf\vti4Hs rm ftfv etwS hffyi^ 
^Bvf*ms ttxtiovTm^ '^^tv>"x,oiTXS }} t^ UeKrf^fclTct, 
10)1, oTi ■^^ fxh fV; iro(pm-t^cis , Ttov rfs dvS^&oTteost 
i^Soaoi lih nri yiv!atTy,miV ^ oti (pvKentrv haBaiv WPf J To 
aa>f*eo, TV^etvvos f^oi/, ofvS^» ri»Ti»v ^el' r=Ji (ro0MTfeoS' 
effo^JOi oS yivoiiffKovTes vTOfiosTiohn Tttroiv (tvSqetQTt^is 
h;iv, e <*? \ci(im t>)v S^vx/aiv, TVftxvvos ?v. *icBb- 

fftevos of SoAqjif Wfo T?c ewtts, t^v dumSa ngf to 
euToefaSfjWfiSf thtyeVf ori f^x^jrhi^af , Um Bttl^S 

Tff w»Tf/A, s^uV«To^> ^fccTtryis i^h Sm my ii?u\tiav 

B 3 8« Aayifrfti tKfarm 1 Stofe, il-i-** p;jy. i Ilaff.j VW. ad 

ferm ai. tiinc •xrcripio exhi- V. Ij. •rfRf'1» fcii., lamiH in effie 

miiHUit. tie Infalerceret t 

V;3fiv. Cetflrum hilio^ virtat 

Mi>ra ilti full Deiiiadlt, AtfiL 

HieiiJis tunc capfioi.oratio, qna Xa^io* r»* Jw™^!-] Slo 

«on) commeiribDnduln et ex. .*» Med ,i. iBnoMnt rif». 

faluiatctii litdecore iuircpniti nun bolle^ vt f utat ftrlil, SluUk. ; al Med. i. uiteeiuv.t 
ttrumi[ae fatis buic4oca con' 
tenit. ../^iivGoot^lc flo M AlAV. IZT. 

^fWTOf , «r*,tf*Jo7 TJf Wfof Tev »voj« »(s(/ Tijv tra(p!ttv 
«uVd, e*Tfn^ ftvrifiy tS* l^ iiAtiuW, Qieyrroj ydf^ 
, MuTov n^fiuJjKfe yeyc&etff') aosv yi tS§ticr$ xMxav Zo* 

*0 J' Sv EsAaw oA/yev S^ffov, uwipyifffw ,«v, Te» 
^011 eT#A«Jrj)(rev, ewJ -ao^fil» nsfj dv^eici fxeycehtiv 
tt-7Sohma!)v So^xv. ngff ccvi^ti^ctv avToa xotXxijv axcx» 
8V rgf dyegct , etAcer t^gcf eBu^lictv aiJTcv mtticiTict vit^ci 
Tcie •ffvKete Tt^oe tw rax^ iv Siqm «fffovrA» , njij Ttt; 
fimoSoiiVFo eiuTacT(i(pK' . . 

.KE$. IZ'. 
• fJtt SnvBtts i 'ivumet, i rm ZetyKhmtn fmei^Xttff' •>0f jrrRairic-.] InSla)sk.et 
Med. I. abeft ». 

■tir» wtutHtte ^ivJNon tn«> 
le Fab. CDDiecii nvra , proban- 
libus eiiam ScbefT. et Ferlz, 

nhr ii§iu't NUK, 2^cX,] Cnin 
dnobus Accurmiiiis. Sic Arl- 
Aoph. Plat. B6p. rnx iiifaxt 
rreil. e nx«ro<) J'?™ 7-Kvr») 
Eutip. Oreft. v. 1164. 1191. 

Aiyai' JrifCi'] Sle Lugd. ; 
lU et fnpr, 1, 16. At Slnisk. 
Sl Med. I. nXij-f. Audpr an* 
_leni videtuc fe<lui illorom ren- 
lenllam, qui tndidere, Solo. 
Hem fub PinHrati lyrannlde 
minrilfe Atlienis, et requentl 
tnha mortuum. Plut direrte 
alt, eum atnidi ruidentibD* 
foKBionan aorcultafTe , «t Id 
quod d« claeribus elusper Sa- 
Uinliitn rpairu tiiditur, •))• furdum prauDiltlat. Sed ta. 
ilien , G geauinae runt epiflo- 
lie Solenls et aKarum ad So* 
lonem ap. Dlo;, Laert., er> 
rant, qut Solonem manfiir» 
AthtDJs iffeuerant et Solls ia 
tBfuU Cypro, fec. Liert. cen- 
tclimo aeiatis anno Solon mor- 
luus eft, vjd. Val. M«x. V.J. 
Lncian. Lattsaeu, c, tS. 

IJtvStit ohvKaetJ Elt Scy* 
tha noinen lioniinls proprium. 
. Ceenomlnabaiur antem ab op- 
pido SUiliae /ay». Ses eft 
certilTmii ex Heiodot. VI, c, ]. 
4„ Tnde auftbr hiec eircripnt 
fcre retboteuus , fed tsmeu 
pinlltim contTaaa. Zanclael 
tello inuadebsntuc, dum ad 
aliud bellum eraut ptoCcAI, a 
Ssmils ec Anaxllao fihetino. 
rnm t/iaBDO, fitiploiabint ..ib,CoO'^lc B I B A.I O N. H*. « 

mi£tl «»r ^Airlm Trufd ^viXiet An^Swt n^ mvr»y 
hioyuae •auyro» SauuoreiTOv ct^^w «ii«^, «ow m rifi 
'ES^mSos TfBt^ uvtbv civf&K^eev. «n Ttet^Ttfireiftrwf 
^Vihiee ti^tKtTo nV Snu^Jetv. ncfj neiXiv U ^nuf^itts 
sref^ec '^eenAia ejrifrea. t§xo ot An^cKif^r e Kf oTaJVHs- 
rtif e» i^olti9Bf Itpf oiei. tSto AetfSes v-x§^ avri 
<phav^ iKt^tv-, eiTtariSnet ^iym, n^ MvB^Kjtoy 
wiiiifav. i Sv Zttvdijs h niftttue,^ ftiyti^eh&as «■-, 
yiff» i(«W?f 'vpe tiv Biov. 

' ' B 3 KE$, - •(!> ■iixllitini HlppeenHi) 
Gelae tynnnl, fed qui conrpl. 
ranit CDtn illoruin hoIHbui, et 
^7lhen, ZancUeoiiim rcgeni, 
com fratre rlnxit ac ia oppl. 
4ain InyFQtP mllit. Is Te^^ 
max inde >uilit Hlnerara , et 
forro abllt iHAriam. Ceteriim 
Zanelt es eft vrbs, quae poft 
adnedtum coloniie M«ffonlca«, 
dncibus Gorto et Manllcto, 
bellli Meffenlclf cum Sparta. 
Bis iinltlf , MtfftnM vel Mefftu 
nm diaaeft, hodie Mtffina, vld. 
Heya. V. cel. opQrc. kcad, II| 
f. 369. item Abb. BartMimif- 
JUifi d. iuHgm Atatkarf. IIII, 
p. 4'6. 

ilz. aut A»f»»t poft f»|». refti' 
tai ex Herodote, quod *oca. 
bnlnm facile «xciderlt, quia 
Nomlna proprla, inprjmii fi 
paallo ante iam fnerlnt exprcF- 
fa, vDt «flt altera roleam lite^ 
rain Mftls expilml, aiiladdl 
St. Nihll vero mutandnm eiTl 
pntat Cl. Kuha. propter fimU 
fem locnm Xen. anab. VII, 8, 
1». Amfi4"""l*ot tniftiiKt Inui 
Eire^tnm Kt^Avu» — — m<tf- 
rSfMra cet. pca *V fiKf ^u«f. Cetemm Darlns hic falt EUai 
Hyftafpis. 

Airjuami JifO 'lluftrii medlcni. 
qai, rcllfta patila CrQlona, apnd 
Polyeratem, S*m'l lyrannum, 
mazn» merceije condjftus »g%^ 
bu. Quum iulem l^ adOroB- 
ten, Pcrrarum ratrapam pro- 
feSus et cruciadfixns effet, bic 
cum lellquii lllius comitibn) 
iDterOraeiis manclpla manri^ 
vsqua dum Dariua rex.faftni, 
pcds fn venatione ceD.torto, et 
mox etlam AtoITa, vxor eiut, 
ab hsc arceflito cnratl eOanl^ 
Qno r*fta lautlflime don*iaa 
impeCiBuit tandcm, vt cum 
Perfis qutbusdam mtiieretuc 
in Graeciam, qi(ari redliurue 
ad reEem. Sed qaom renlllet, 
CrotoDim, reliqalt comites fn. 
os, qul enm *l aum reducer* 
TelleDt, tamqnam regls fer< 
*um , male mnlftati a Croto. 
niatix discellere. Fult auteni 
«deateleber medicus , tI pro. 
pter enm deincept CcotoniiiaB 
primi haberentur perGraecian^ 
medlei. Vid. Herod. UI, U9 f, 
Atben.XII, 4- 

fMy» nXjSiaf «*] Videlnr 
Scytba acceplfle a Darlo fmpe- 
Tloian fiuupan? f atrftlttem if IbyCOOt^lC 3* A I Al A N. ' I S T. 

R E O. IH'. 

m , ^tf/^ff Tf iTMpiaTOS Trtm^evretf. 5i»ujMouT.aJTaTo» y»- 
£v|)tc/«"Tf, Jt.tK' <3n>t# Wfc rwv..&wfwv. K^ T0V i^V T«r 

kBoctcv Jc io7v no/!fcerf , (Jl»i7^j'ff«Te Wfo. «uriv, ngif 
tff ofyKccijgM , wi57ff wijA/trfv, cfTtorioim fxKen»- iv- 
Tfvdey TO' tW fy^/wrpv ^ 7txfotf*iat, ^ ^JySf^oc M ToSf 
etkv(Tne^Ss t' Wf mw» o» Tfltfn , ort avTm K<pi^fTtif i 
h TafJa^ ^faif. Xf^^tfirt 3i jav etvrev Euflv^'' Karoe- 
0tii'Tef CoM> Cerl* lctnpon Xetxli 
fuit ID Slcilii ipud Gelotiem 
Cadmus, Scythae fiilus. qui > 
patr* habtiit Tijr rvftifnia Kw- 

«»• fe4 >ltro ekr» dspnfuit «t 
la Sieilinni «btit, 'Herodol. 
VU. 164. Fuii.fine dubio hu- 
■u» Scytbte filius, el per «eta- 
t«m pffe patuit; Gelo anim 
' fncceRit- Hippocntl, Kerxei 
panc. 

E:>5v^(f] Celebrr h)c fajt 
•t faepiui vifior QlympicU 
fertimjnibui, lemporr Xerxi*. 

VI, p. »1. Co«ai eriDi T"- 
tnefenfefi tribuinm faerol con- 
forre, et fer, Psuf Ellic.ll, «. 
fa«p« ilrderunl pulcerrintan) 
.virglnain, quali in mairimQ- 
nlum. Daace tandrm Eulbf- 
Bius , quiini utem vidiffol vlr- 
SlneiD, el antore coepifiet. pu- 
gQiiin atn 111» berw fpt>lfrib #umqne M «dcEertt, Tt loc* 
lllo caderet, feqa» lo mar* ' 
mergerei. Haroem autera fin- 
gDpt fullTe vnam ex Vlrffl* 
focilt Bpud Suidam Alyban- 
tein Paufan rera in Ellac. Au- 
fancc nainlnaium, et illlc afa 
lnfolis occifuin. A qpo qunm 
it1i dein infeHvrcntur, iufiq 
Tunt orapulo ApoDluls, placa- 
re hnnc daenionem f. h*roen^ 
templo tlll exQrufto. Peri2. 
illum daemonem fuifie facer- 
dotem puiat validiim. 

Jnrif «ru^virir , mxtTifftif 
■rXnu] Orda: tnnnrm wJm^ 

ar( «vr. a(fii. i n Ti/uiajf 
Vf(*(} pro quo legendum puiif 
Perlionlut, i n T. vf<" i. e, 
•uemoruni Ipfis (rtfs itXveiT, 
KiiitutBeiy quod heroi 'Pemer 
fieo eaenit, dum coiElus el^ 
p)ur> xtgtai»rm, ^uiip eic, . ..,.,Coo^lc B I B A I O N H'. « 

^tret hr) rev KtwxivoV^vons/toV) «e hfVfi f^ t9$ 
AoKgagv TreKntc , ix^fKdqvgt/. . . 

KE*. I©'. 

*ET(T0fwS(6v 'Av*|otyp'f 8 , )Qt? jSwfxoV *uV|i. 

Ovgetvftt KCfffifi, xeiteif^Avei^aye^xg. Lugd. et.Tfrare&um; ficcniDi 
«t Thoc. lU, 109. tt Plin. hlft. 
nat lU, ID. Caicinan adpel- 
lat. Se4 Sluiak. «t Med. 1. 9. 
Kwur, Ceterum qDnm iam 
fenex periifTet In hat flunio, 
bibitus deio eft fec. Pinr. «iui 
flaulifiliui. tamqaam xfaT7(g> 

Aeiieas, qui ct Ipfe iilf,ii*iSn 
jn fluuio. 

E>.%J' S «>..] Verfus hl a 
Limpfaceni* Infcripti fuerunt 
tnmulo Anaxagorae, rt refert 
Laert el, vit. Hic iattt. qai 
mtrinif i* »rbt Itrrarum ai 
viritatif fimt^ p»Mtnit, ^naxa- 
gorai. Sftt*. Ns, ihAX.} SeR. 
fui, Perlionii fentemii, cul 
•dfeotfont Gefn. «t Fab., eft. 
aram lUi Tariisin rodi pbfitam 
et InrcrlpiBm. hanc quidem, 
.nomlne Mintis, lllani vero/^*- 
ritMii, quibus nominibns An«« 
xagoraidefignatnt aft, (vld. 
Laert. } quia materiae, tam- 
quam primae omnlum rerum 
canfap, addldit menlem (vld, 
Exe. Stcr. et III, 1. not.) "qut» 
illam moaerlt et ordinanerit. 
Kukn. eutem vult inteUigi, e 
ftty (pvirt Nji, i{ i?! ^fff', AX, 
quo^ disprobat Perlzonlus. 
Cuper. obf. pag. 316- "Ult «ri 
«. ^uf*v mvvtt frtrrtlf, B>4 AIAIA- 

n;. ,-..ib,C,oo'^lc A I Al A N. FZ T. AIAIANOT 

nOIKIAHS I2T0PIA2 

■ ' BIBAIONENNATON- KE*. AV 

'Oti /lifMV )(gt? jraiJanftr nVotTH»'», y(g^eCig- 
iliia. l f^vci. (Ptcffi, Tiv EufMXsVfsr g}iXiS>.nvei yn^eSeeft dpm hoc dp regMi) piitfiEmiim, 
nam patri* erai Gielous, apqut 
■»c frater ipfiiis Geio, vid, He- 
i^d.ViI, ij}. vid <•! fu[i(a i.V, 
1$. Oiodor.Xl, )g 48. *f«X*'f**'"'0 ^'^' opinart 
videiur Perizomus, hanc Hie- 
roDi fimim potiirimum conci- 
llaBa poBiii , quos amauit et 
libmlirpf trHftauii, vld. f«p, 
6. I. Ceteroqiiin enim D'nilor. 
M, C.38 *ll, futffe et dHarxM 
«f tnmUiimm, M tmnina « mm- 
'tfwf el btnigHitaii fratrif •Uit' 
Rf^MiiM. Seil elian), qa»e hie 
de fniribut dlcuniar, ea Tefa> 
■aalur ibld csp. 48- 'bi frater Tienl^nii aniibainr, fuf^e&iii 
ei ita fuilTe dicjtur, vt eum b 
medio lollere deninauerit, et 
Polyzelus a<t Thcroiiem, ge. 
renim IViuni, A);rigEntinorum 
tjTflnnuin, confageri), contrt 
qiiem Idclico bellam paiauerit 
Hteri). Sed tamcn redllt dela 
Poly^elus ii< illius gratiam, «t 
forbn Hiero «oiate iam gran- 
dlor ct lilerlt buuiauioilbus 
•nagtt excultns ef emnlMtua . 
(vjd. fap. d. ).) eualit quoqus 
millor, ficuij id deAugiifto iam 
reire natantRomuianim retum 
ftrJpntre*. 

« r*t air.l fe. wfah/fiMt yt^'^ 
fiSif. Quarefofl mt. pbfut»' 
rim comon. ..ib,C,ooglc B IB AI ON ©'- »5 

fietvttv. 5v ^ nfif/ T»v ^Iaijj^ dvifeteTaros. et$»aei- 

iv TM fif^ei. TKTfti, ^«o-J, >^E/ Z<jtf»v«Atr ow,/3.4nrt 
UWD yBfaif, fffef (euTev aipiXf^af. tjy ^fv y»^ ^ 
JTAiw )j tS 'iFfwvef (fu/^e^ia^ <paviv, ' 

VIKH TH TofUfDcSflW T« 7«Tf> OnJ-3 IJWO ^olfff^aToe 

(Pctffn. «Ao( df iPaso-* 7iffi7Ffdv i-ev Taveo^eitjv ivti' 
yfSecf, drroXiTrSffccv T«f tavriis ysoTtr^s^ vy^^s ert ■ 
i(^ dTrT^ia^. VMWavr» JV- (tijBva/ t^V 3irM««'J«, 
WfCffot^-aiTa WBf^tJ^iaev «uV?' t^v ^* s7r«yo/.«'t)ji. wfeff 
tsf vecT^af j a^aw3«/*ef (ffaf/ 1 k n/ffirtif eif AJyjvav. 

B 5 K E $, prieclpuaDi iniini mBgnliudU 
nem e( C0Dft*ntiam , qu» op- 
ponitur folliciils tyraD^oran 
rurpicionibus in alioi, qao( 
netuunt, viin&illatores. Co- 
' timm If, VeHius leg, mfianuir^ 

TfM'» gaj] Gelon, qui Hie- 
~ Tooi in regna aniecedebat, 
Tht>rybutui, q.i) fuccedebiit. 
«t PolyzMuf. Ipfe Hiero re- 
fnauit vndcclm fefe antioi, 
01. LXXV, 9 — UXXVHf, a. 

Ilii^Jsf j etlam Acfcbylui 
et Epicbarmus. 

Oi^itgyufts'} V. fap. VIII, %, 

Voftti} Sic cert* PeufMi, 
ElUc 11, 9. V«tetft yfi fujit «elsinbii vt nmilils et tibellf 
riir Vid.An.cr.Od,IX, T.ift, 

■imvdir^fjxiritf] Sio Ttarqua 
cod., fic et, Xenopl;. inal}. V, 
>, I, prebante Hutchinfonio. 

Tiiaaiis'} vrb) prtncipklis lo 
Elidis reglDne Pifatide, quM 
ciim Qlympia f nonnullis pro 
eodem loco bibebatur; fed 
Olynpiw enr refio amoeov 
(vbi ludi faabebantiir Olympl- 
cO iuvM Plfam Dppiduii], »A 
Aipheuro fluuium lita, quaa 
Demui et templumlouis Olym. 
pid, in quo et*tillud.nobillf; 
fimum Id«Ix fimulacrum < Pbi< 
dla confeftmn ; ponvRadium, 
f. lociim, In quo ludiOlympict 
liabBlMiiitnr, fnm «lUs MdificU 
it, ,;Coogle «tf AT A I A N. 12 T. 

KEo, r. 

j(gt^ uVffH(p*v(a?, 

Or* ^*e3{w7rr* tW ^raiftff 'AAl^asvJfor, t^0^v t-xt- 

xetimmv e(pof«. KA^rof iJe, &7tort fAfAot Tiin pg^ 
IMTiim, «■n) TTOfiptifftV /3o6jj^«v eifAXTuv t^; isoftivne 
ff^meTf. riFfAV.sfa i?» hW Kf«Tff^ (pikoyvfAvoi=;s9fr 
^{.XsS-sw S><pBi?eii ?«Aem«/ to fttyeSoJ,, «(p' ov Wff^ 
' h-cffi^vovTts Tiirey iv/Afyf^n ev reus KoiTctf^mom' 
Sacus eyvtiyd^ovre- «fferp '^ «uroTf ng(/ wolti^ xoviff 
j(' vito^vym , «s; t» yvf*vdtnei Xuo-iTf A^c 5^«. Ai- 

rif is, nec non GjnmariuM doml- 
^lliaqae facerdutuin louis c4n-- 
finebtt. 

Ayv»*} Teli^S fult pitria, 
qaem Plutarch. in discrim, ad. 
tt •«. cum Bigoa, Medio el 
«lils ipter coriuptOTes A1essti< 
dri refert, qui eum qusfi rtfin- 
wrint in ftaiuam barbaricwi. 
Vld. Plin. XXXIII, 3. 
■ KXi»T«] iile, qoem poftea 
pb «lu* laftailontm tratua ei 
#briuiAie»Bnder pilo porfodit, 
»id. Curt. VIII. I. Cetimm 
^iM-fu Wflwff crtpidis fHbitflef 
tahurt «liquando etiam mili- 
te*, Ttd. Val. Mbx._IX, I, 4. 

lat nagPvf. finf. *j<*.] Sote-- 
btnt veteret, vtnoftratca, iit 
pajiImantU cxtendere lodicu. 
l«s, tnpetss et.*eftes ftragulas, 
plebeit »utem tegicula (_(. quod 
rSiUt\ai,,lrgfliciilas') , feu ?«fr 
utm/maflas, vt i»>s dlcltnus. 
Pop.Vni,?. et XU, 1. iiaeB 
pfH»T» dicllDtnr Ifucria , et, vt Atban. hie in re XII, 9. Apnd 
Perfas baec les prius Innalnlt, 
pofta* autem *A Gntecos dt- 
vpnil. 

Si(p5tfaf\ JtinXpiIits et qnI4- 
qoid ex tii conficltur, vt tpn> 
toria, ficnl hic, H veftes, ima 
K llbrl , vnde iipSif^f Ugaj 
■pud Pint. dt v«lt. i. luta. 
Ceteruin eltra milit«i allliiue 
Iter faclentea prlles recnm du- 
cebant, e qulbut, fi fub di<r 
commoraii cogfreiitnr, tenlft- 
lia foTmare poffent, 

«Vir» — «om] Fuit bic pnl- 
vis ex Aegypto adneaai^ca- 
ntelis', ut patet ex Plut. 4lf' 
Pnluere lllo adfpergebant (• 
tnutoo luaantei , vid, Onid. 
Mei. IX, H. 

^fXs^fifutfivll Slc vult legl 
PeriEoBiu»)- didtur enlm 5». 
fBiu, non AiifHd. Mftl anteni 

tLvXtua/] Dlcebantur vtla aut 
fiinll^ quidi V^i Mpaiideba> i,,C,oo'^lc B I B A I O K •'. , ty 

' retv «ijTitv , i(^ rov efo<peir etvr^f ivvn^^ov. nurof j) 
e o^e(pas Std-xJ^soi ffv, »uv eKJrFrrivnTf TrxKt^^mff* w* 

, AUT*A^ff'. HW W^-Srw ^CV n^^TiK/ VnTOEKOriOf 0( «(•• 

Avusfpt fttiXotpS^ej Tta^i tciiTVt' I-tos erVKxwrRV, »6^ 
ipufui ngn fMiKnai riSni*evot qo^ctf. fv' tcyreHs dl Tfc 
^oTeii xlhm <Ph.vytm hhSuiorts nscf tiayfve0a(pji. tnr,ad Iocuhi nllquam ocdo- 
depdnm. Hinc ■•! naximii 
inualult hoc vocabulnin in fce- 
Bi. Plat. tot «ulaea, quothic, 
tlibntt Phllottte. 

xp^" ^' "wii cel.l Plfo. 
JfXXllII.S. - iiaX„f>,tmf,ptr 
iltttrumll» p«fila trant. Do- 
ftiff Mofus ad Hocr. paueg. 
p. II. Sit}.<tfifiatay, «it, r. c. 
rtwtr, eQ euHpMri htmm p*r 
imltritaUii, ditponendis piaFfir 
diii, aedificiis, arboribn»; plu. 
tibusque examplig id probat, 
T. c. Ariftid. Panath. p. 6$. fgi,. 

Hmc omniiio, vt loco Ifocr. dj- - 
&9, diftingutrr. — Verba «u- 
rtt M0X- o>. Jr ^ «f. in edit.CI. 
Kabn. derunt. . 

nemtX/tJiai rc9'i.vtikiat^ Ilof- 
x^fnai» h)c Tuni arnsnientt 
Tarii cnloris (iTnul et inateriae. 
Sic porticus \loi«i\t, Athenii, 
Celerum hiuc liiftoriiim repc. 
lie* etitm Dpud j\then, XW. 
qui tamen ex hoc paflim enien- 
danduE vhjetur , et ap. Poly. 
ifcn IV, ;, 14. qui adcurattui 
itlo dercriplii. 

>()/>.g$ofo>] Ita dicebantiir, 

Jiiod sertarent In cufplde ha- 
pe aurp^ni mtliipi { r, Atbeilt 3£II, p. (I4, »9*. h trii (^s- 

?^(fefw) Tu» iofv^afmy, Kaf 
rif yevm n»trtt Iliftrti/, ,(«) 

TIW TUfVKWt (f« tMfpiiibtU h»0 

ftmt') ftiikti s-ftf» ij;o>TM, x>' 
3uoi T«r aft^fttn, agiiftititlpre- 
pltr virtitlfm') «isXfyo/Mpti «d 
T«r ftufu^t Itigait, rut fiAiLHtr 
rwr nKkxttitmi (f Nf immorimlif 
Micibantut'). , 

«iSv^iroi] ab andqao Varbt 
tSitftifi, Tid. ind. grBec. 

i<jyito$x<pn\ f^tfiiiiunla ctlt^ 
r» 4j/g"« lin(l», qui colol 
picdiui crat Imer coGcum «t 
pnrpnram, propior tameD pab 
purae f«c Plin. IX, 41 et ex 
coccini Et purpaT«i mlxlnrii 
faftut , cal timen quoqiie ad- 
iefiam effe itYH*. j8pT«nrr opf^ 
natur Harduin. Saidas vTyVj 
aiot fiereciti. Hefychl ucyireri 
fixft/um ri, .Tid, Xen. Cyrop. 
VIII, 1, It. vbi a»li{vf,t,t Wr' 
yiyo/iiigiifiH brmccat ta co/ere 
pHUai, itti Tid. Zeun. 

mnr<mBsni Msiif J,] pro Tulg. 
^wioi, quod habet Siuislc. r»- 
pofuitPerizonlus; ficetAtben. 
fi Pplyaen. et UQi \.\i%^. a^ 
Parif, B, etC «t facilis erat iq 
nuinerls lapfu;!, ox 4 joo, in 

? iOQ. ,„CcK,gle se. A I A I A N. I r T. 

if fjifg J? rjf ffK»!''? XfucrSp erlBtTo Si<PfOS, ng^ ht' 
BtuTu KxB^Hsvoe ^hKf^avS^s i-x^^iJidTi^t, •Jft^if^xrm 
ttvTK TtctVToBev tZii ffiu/Mefs^AacKaif- TTefiget ai Ttfv 
(TKift^ «ff /jSoAo^ , lyBcc tjTUv MetKBSevre %iA(« , n^ 
- Hfftreef ftvgm- xgi ^S«s irsXfiu ^ctSinK Tf^oosh^Sii 
mTU' 'sohu yx^ r]v T9 f'| BtvTb Siott sffBivTee wri 

-^ . ■■ ■ ■ KE*. A'. 

lloXuK^WTtif 'S.dfitot iv M&reu: Jji-, xW 'Av«ief^'« 
To6 8t//wb tbV Tni«v, Ksfi Sm avs^t %yr, Hfff fXcu^if 
«UToJ, Hjf/ rptf itmva fAeKeiriV SK eTftitvoi Si ecvrS T^v 
T^^,v, ' AyetKfeMv eTr^yetre ZiAefSltiv Beef-dTifov, Tti 
^euSiKci no?vuKfctTHc. &rct riSn tc fAeifctKiav rS incu- 
vu^ KSff Tey.'Jivem^BvTcf ijffVd&^sro afftyaes, ev fietKcn 
' i^w* wtctriiiy) Lagd. «t Athev. 

mtfUltf} Addldit FoIjMn, 
yl.ephantos e) quinKentos Sufi- 
ps parpqratDs, 

- llaXvxfarvs']. CeUber ilU 
' Sini tyrannus. tmator fult ll' 
terarum et Murnram , vnde at 
ab Athen. I init, priinus dicU 
tnt eorum , qui celebrati funt 
obcolie&laneinlibrorum. Ans> 
creoote fatniiiatilet vrus-efl; 
•(d.inrr.XI!,2i.etStrab.XIV. 
afHnim, ait, idn j^itacrioHtii 
fmfin phnam iffi Poli/crMHt 
.WttHilone , cx quo tiqnet, quam 
pBuea illius *il nqs peruena- 
rint., »id. i>t fupr, id Vlil, i. «T VtMfMt iTii] lUtrdt itttbal, 
jMifi diltffabatUr, lic Eurip, 
Hippol. 413. «iToi r' mri* i» 
Mxircut »«i vid.et Infr.Xir.t. 
tt Hkvoui jSm», fffiA Ultrmt»- 

Tfu^vv] h. I. nM) d* lunriii 
«ut molliiie, fed, tI iQfraXIV, 
jo In, et fupr. Il[, 12. 4« fafts 
Bt arroganlia. intelligenduin. 

tieint^ira aiftvait , ly /tmXit 
ig. ] Mallt Perizonius commK 
punere pofl lu /mXti. SlinllU 
ter ILI,^ 41 med. ntoratir* — iv 
ftn>.a (piXsriftaT, VIc ii»&. 
tnitc. Obf. IIl. <d noD Kilcl-. 
en), etiam iia diftiiigal poff* 
pdtat( mMa^iTO^ a. «. /*. if, rg L);.l....lbyCOO'^lC B I B A I O N e'« 39 

ifSvTet 7^s i^mxnc, f^^Sb.' v tS o'»fueTe& ftij ytif Tig 

tf' (6ttcAa90i' «fny Keyhtn). i^tihoTumiai Se IleXviigd' 
rtfs, eri Tov Xfdi^itiv hifitiri , ks^ ^'*'P« tcv wedirflr 
uxo rSviuSis »vTi(pi/iiii4tyiy. i^ «a-fxwf» tov :;mj» 
o neAtti^«nff, iK»MV /Kcv tMo-^uvwv, olifMvos ^ ^vTrSv 
AveatfeeVTee. o iJe & 7l^caS7roivff»ro eUrieiScil tov fl*- 
/iuxgoirtiv ,' ffOi><Pfe¥oe't h^ iyK^ccTok' fisTiiyetyg H t« 
iyxhfjftot hri to fieifdKiey, iv oTe tTTtKtihei roA/vcr' 
«t>ral Kffl «fiCibletv 1 hiKlaoilxka) K»ru tZv iuvrS Tft- 
%Sv. re Si aiTfiot to Ib^i .t« wotSe» t?c xc^jjf 'Av* 
tt^iam dtTetTet- 'juS l^dcf (eur» aftefve» wsretf. 

K£*. £'. 

vAjKWejtAflf 'U^a riKBVTee ae 'QKvftTtiU^ JpAw/nwW . 
ttye/itkew, 'irnitis wyevrca, af^sTnf etyavietSj «Viw, 

tondeb>ntDC, nlfi qol eflent 
nalles et dellcid. Nxm Tirii 
ellim apudGriecos tnrpehM 
tiebainr> puetilem in xaoiuai 
»tfttft. 

iKtnn /tn mtfX""^'} *^ ft* 
fili»i VI tum difarmartt. 

I» aii t»tilai.a} fcJl. ir Ttrm 
haynis, J]uod (iiblnt^ll. io fupea 
rioribus ; fic fupr, VII, c. ao. 

if wv iugifra, pr» ix ftiut, If 
oU lua. ffld plenlus III, c. ^f, 
uVif h ut — wB<f rxTiLy etc 

Eif OXtr/ixiB ] farfxn , Kul). 
nli et Perizonll fenteDlla, m 
OXt^Tja» legendum, « IV, 
9. ei XIV, 18. Cuper. obf. p. 
3SI. T*(bft OXufunmr »y. eU. 
■iMtda ynut, n bU «d btifani bcne noiitt, Periimrnm b M, 
qifod aaiTK^iSaif b. t. /abitarr 
Tertercl, kpfum eife, qnare 
Cl. KuliD. reaius veitlt aMore 
tl ' btnmtlinti» prafnfui, *t 
Xen. Cyrop. V, 4, i. 

mianKfi Toy wmtitt^^ Pncri 
apndTctetes crant pUtie capii- 
laii. Caafa erit, qHod con« 
ad oroatum c»pili£ rereKbstuc 
«t .calnitlei hsbebatur -Qefar- 
mis, vid. inrr. XI, 4. Sed ec 
inde orlum, vt )n luttu coinam^ 
ln quB enl onislus, fibi prac- 
clderent, de qno vid. ad Vllr 
8 med. Imo vero eliam fup- 
flices id ftciebaut, vt mifbri. 
cordUm alionim fibl fic conci- 
Uarfnt. Pueil vero, vbi ait 
vliilam «UtCBi pcnitniffcnb ^ A I A I A N. .1 S T. 

«)|vir7u^iiif fKtt»Ketft$oimv fin ^- - KfiV raifve^ d^ 
;", ■ K E .*. <■ 

■ ot;roS"*vovTwv. 

iiv^H9raT» tov 5»>'aToi' auray ijvryM,, ;yv- wwvTOEf 

ftE*. IV 

■'fte^i ^Hf DtTiJ? fv ffcco-iv sv9*u|:iia?.' 

EdXeyev' ri^SxvSiTi^t! , w* ^u^ .W ^? Tot/acASv t^ wo- 
' Xiv ««Vaf^Xi**'^^."'^ 7ra(ye£ti tuO'Ov ^'^v to SMKfarw 

,.;,-■:,, TOC, 

6icIeolia, rndlgnumqDS Aell«- E» r^i Xoi^y] B''feH hanc 

no ccedit, «i'!'/*. «r- "r"'. i» peflilfiii»'"' pluribu» Tliucyd. 

abun Xerxes eoi inui.iere r,.»iin dnoJ, quoa folos hitbB. 

veliet, mir*runtlegatosad'-,e- ba( -x tpgi;^ma vJCnrf, fllio» 

£bnem, Syracuranijm r-gpm, Xanihippnm et Faraium. 

fiierpnis fratrem , vt rappeitas Ouif» «> ro S;.X{i. jrfo*. — 

fibl terret. Is »eio negauit «« *.] p».p>r id.m f /■..>- 

Ms, nili fe Impetitorem copi- n.ilii /lotHli ca«/pi<i rmltui So. 

■rumcontlitueient, quodOrae- «•--«). Vld. Cic. Offle.! i6 

c) facere renulebanl, vid. He- init, PUt. rymp. cap. 36. § b. 

rodot. VTl. Videlur taitten. vt Knhn. pro ^« »» •">' »• '• ?• 

putat Kuhn. largftionlbus adi- m^. ScWif. dHendum >« 

tnm fibi feciffe id cert»nd..m. 5»^S«,»t gloffa fiiperiori. o^. 

Vidt enim Olymp. LXXIII. il> »;»<r. FabT leg, a« « 
KiJufr» ». Knd. Olymp: od. i. - Mtt >. Sed nihil, vi beue 

fentit B I B A I O H fe'; 31 

»^^. W ?»iS* K^mlm- Tftcvree <&-.■ 

pTi xKoKn^oi Treft yvvaixug Amvffiog,'' 

II A»fw' ij /iflTiTf Kv*5 Aoefif i)v) tjJc o/icBff tm' ftiyi^ , 
5ttiv T*v ev T? wfl\» xofTaA«jui3«W, ^oJo^f , Jtpy «V|. 
wxSlLMr, ^ M^Dtf mStetrt K«T0e<7f&ivvi;r, ..roU Twr 
AoKf MV Byyxri^its: pteTrTtifAVtTa, j(^" ffww ^atjTBtf! 
«owAacrorwxof, . .vVrg !^ T8i;«|',eT*« Awgi'., iTfei.^ 
T»e «wrS^^T^favrJf iMWeAiJ^ oiTc Ambmc, l»tWuS« 
iiAoxfof ?^vyvi'«3eai rS^Mvyttlg t^^ Tt^r 9oyaTif«« 
t»Ttwosvtvffetv,t(fffmi^y avTtus ivu^^^ev Trmretl 
^«A''* HJ *^«^tci»T« tImi- •Jtx^&kasrais v-jfo Awvi» 

~ '^ a' "^'■'■^'"rw auraV i)»» twc ovuIj roii- tSv veit 
jwv 0sXota4t ecTiiKlmotv. iec' Se kS xc*t/i£^«v ^i. ' 
«A/««f , «jt^ TK x^JM Ta* eVay d(pehiyTte iv^^dftivT» 
■ ■ ToSr feuHt PerizonrH, «(( noraiT- 
aum. Vid, )dem ex Dionyr 
Hilic. in Siob. ferin. 354, 

ifMf'} compofiitu trat ad 
*mHia atqiiabHitir, Vid.LterL 
fai Socr. 

Tjte oatMt Tuc tny. t^J a». 
Mr pMtntiffimomm eiuinm. 
AUten-XI. inde haec res fum- 
tM, rcripGt WK» rwf« r^ «». 
Xs rDy^iytcor, maximam m 
eluiute douum, pt forraffe fic 
Noftrum voluiffe exptlintra 
putit Perlzoniut. 

K»figii„Th.Mi) Schreber ad. 
Theocr. •plgr, I, r, i. /rr^/. ttw vtltrum, tx qno fiebanl 
coronae, allud vldetur. ruUFe, 
■e noltrQm Germ. Qfundtl. 

«r«J„ r«p<»o**crt.3 Falrti 
niec funt, neq\iB. «i retiqiia, 
•% Athenaeo fnmta, eincndala 
TBro reppries fnp. ad VI, »^ 
entr. Deeft poft b-jt, ArHea. 
li» 17 In edit. Cl. Kuhn. ioD. 

«mV3 Sie omnes Mftl •( 
edd. ; at pofterior Seheff. ed. 
per Incurlam f^dmllit taatint, 
^uad et lo. Kuhn. retlnni^ fed 
Tltlofom , puuuit. D* Kt,i„ 
*H. fftpr. ad 1, 4. ' ..ibV,OOi^lc 11 A I A r A N. I Z T. 

VOMihmS XPHTa.^V«S jSlif filTtX,Q)oKtUS ,, ,^l» TJ(V.U«Ff» 

^^is<r«v aOTfi»V) TfAeuTOMoy ot t^niT^wyu^TZv ■, n^ 
«f aaiv TiJjuwavt» I KSfj »*ro{uA^»of Je, t»i' 06y xaTf- 

'■■■■■ -■;■ ■•■■ ■• KE9. i ii] l. e. DIooyRa*) fe con- 
tulii enim CoKtuthiini, vb) mir 
f^rrinie drgebii, Vnde etiam 
. ortlim etl prouerbinin: Dianif- 
Jfims CorlHlU. ■ 

; ■' iwSfiyyiTi^>1f^"rdottm»ia-. ^ 
tris 4eum agiHt, tl Jlipim ta- 
gms, vel iie fe iungais , »t ■ 
Jtiftm «ddiceiii eperam. Nem- 
f « liniulabant, ftc fi Qjpem co. . 
ger«n( ipfi itif, Er^nt aii* ~ 
tem-vilai iHI el contenili bo-' 
niDM, &fjM'difti, ef tlcetHo. 
BiaQi folcDniCpr receperlnt fa*' 
«riaCjbeirs et eiui fefium, Mc ' 
galelix, Indis et ponipii inaxl. 
■no celcbrarint, tunen nefno 
ftamantff l\i£tlnebat efTe eint 
ksrnes/ant facerioi. Vid. 
Ruhnk. ad Tim. p. 9. Cete» 
rnm luftin. XI, 5. et eum eo 
Cic. , &inuiia'n. Marcell. , et 
Val. Max. Indimatiftrum Dlo- 
nyfium fa£tum cOe, pneroique 
Intrlnlodocniflie fcribnnt. Cnni 
Noftro tamen fentiunt Athen, 
•I Eaftalh. Vld. ei Plnt. Tin>»U 

TVjtMTCVB] Propria erant hts- 
ce facrl» et percutiebantiir ma- 
Uibtn vel digitis; vld. Suet. 
Aug. c. 63. et Ouldv Faft. IV^ 
^40. Sed virgulii etiam per> 
CulTa leguDtur. Erat sutem 
tyrapanura pellll vtl coriiittl 
Ugno ex vna parte extenfum. 
Ligni vero, 4uod Iftdor. etym. 
II, 31. dlclt f/mphonlam, foc- - Rk erit rotOhda > 
vt l>e/j^m clypjl «el ;|)at!na« 

- exhiberet; Nemjle quia Cure. 
tei ollm, vt ilihereftf Satnr- 

'qitm erieruarentiautTnrrcenf 
Datnm, manibui fJis clypei^ 
aut 'inanes galeai' cauinndc- 
btnt, hiiic.iTi fhcris Cybele^; 
«t aii Pold. d. !., i]v i.C^Miit- 
U pTp galth ,. /rro Jiuiii tym- 
p»H9 ptilfaHt, et Me't»m. III, 
>(3r.-'PeFculra bultoai edcbant 
raucum, •tque Ideo tiniinn». 
bitla quiiedaiii, ex taua illoium^ 
■"^aite a!)qnaiido"r>i$pendeb'an- 
tur, 't.temperarpnt ac.Tirlt^ 
renC Iflam-raucedlnem fenltni. 
Inprinil!) autcm tlbiae arcinp* ■ 
banl tjrmplln)!, tiulbui Idcire* 
frre vbique, tnaiiinie in his 
Cyheles facris, iunftae reperl- 
untur, Virg Aen.lX,6i8. Lu. 
cian. dt dia Si/ria. Erant >u- 
tem boTiiiitiiin mollium, imo 
feminariim, iiiniumenc* l>etl- 
tiae, ei potilTlmum InOrieiite; 
quod couftit el racris lit.iii, 
T. c. ludic. II, )4., 1. Sara. 18, 
6. 3 Sam.s; <. Ex Orlente 
enlm veneruiit ad Giaecos et 
Romanoi, V. loueu. Sat. ttl, 
64. Apud Riinianos tamen 
tHbuuiKut poiillimiim miillerl- 
biii Bicchantibui, lU. Ouid,' 
Het. IV. iya Faft, IV, 11». 
jgy. Vlris vttio verlebantiir. 
V. c. Plaat. Tmcul. Ij, 7, 49, 
Sei ..IbyCOOljlC B.I B A I O M O. 3i 

Io(otS Tfv^jf KaT«%f aS^svof , ^iXw f(iv w A(wc*V«» 
raAceirae wfeo-oJaw sccvrZ «^fifjj-wflffaro Xald' ?MiTov 
«rof, )(s^ (K r«t«f cA/yw f*tv is ro ^^TongSoM eSaii- 
sraerati r« iS Aoi^a «f r^ uxoKmtea t^v iavrSt 
/lufoif r* 'J^uivsTo i^ otvTo rc SiXTtsSov, i^ffj naS' ^koJ-' 
SV fr8f aifotv T» fmKfitx^ceiiTa. rmv dvBaai roeiVi* Owf- . 
ffWcifWfl «tJT5, tvct %xt' 9UTMI Qttii^g. ?y JJ n^ 
STfec yuvtuKsif oeKoAa^Pf, nfft vF(t,vnio7f t^ufn ivrxfi^^ 
tliuht ie ttvTae H9^ neAu eiveif ivBeTi^ovTi t^ rf/%et, 

taifuiff. B <»>..] Hib«t et 
hoc caput Aelianus ex Ath«ii. 
Xft, m, fed iia, vt, qu«in jl. 
le exDBride,fcriptore a^itiqnoi 
Demeirium PkaUrrnm, No/ter 
Demetrium PeliorctltM, erro> 
r* dicat, lo. Kuhn. ao&oreiii 
pDtKt d* Ttroque Demetrio ta> 
catum, fed aliqua pDll ifa tmt 
tnXat fexddiffe, ct, nvgleOa 
latuiia, omnfi in vnnmceotra» 
Eta effe. Negat auiein Petls. 
-jicUDam, et auftorem ex aducr» 
farlis fuU, vlfupia VUI, 17. 
quaedaiU Haiifiifo pntat, non' 
iafpcfHs auSorvm locls, Ttid» 
ea cJEcerprerat, addidlSB tt> 
um nomen Poliorceiae , (icntl 
verba ;irf«T. K. quic ip.Atim), 
iU>a accurruDt, fed iim fupr. ' 
III, 16. a NDllro fniit ■dbitriia. 

Mfy nDr» 7-* ,Jiigr.J.'Sic C*d, 
Shiiik., confciitieiiiibai Sctirff., 
Perit., Cl. Kubn. et Gronau., 
pro Tulg. nvry. .- 

T<(iir«] Vid. atl I, 30 IMd. 
ftmieaun. 

c Sed etlam In proello tympano, 
loco tuba^ Hgna dari ralebint 
ln Orlente, t. c. a Farthls, lu- 
filD. XLI, X Gaeci autem ea 
oppoDebint betlicis inHrameli> 
tia, Ould.Met. III, 114. 

Mtf xnnvtji/ttyit ti} Paffiua 
id lo, Kuhn. acclpit liiiu att. 
^tndit fiffms , vel lihi»! cantu 
/■atpt »d fatiilattm ptrfufiui 
qnla, all, raetragyrtie tUjla ac 
cliMnte ftipem cogcb^nt ; erfo 
fonfDi fimpllclter hic eft, q»t 
illafatitial ad tiiias, etU tikim 
tKttntbmtur ; lic nuXa^Mf pRlTi. 
T« fflpra III, 14 med. It. Xen. 
«nab. VI. iBit. fa^antes mods 
ipMf rtr >vXo>, m0<to nv^Kfit- 
n*. V. cL Melnecke ^i poft 
>ami/X>- delendum pntat, ah> 
«ft enlm ln cod. Hed. 3. Sed 
•nr rejleiat im^ aiite kbthu^., 
«avfam noD e{Ie Cl. K'ihn. re- 
ft* ■rblEratar; quum »! nf »r»- 
Ttf Tu^ir. «1,1! «krav^: alflin- 
guantnr. 

^M. F. 11. I., Coot^lc 04 A I A I A K. I I T. 

iijfMts., nw fnifj&shsvtyTon mTZ 'nxftpm «« to Auicf*- 

ii& m T» «Kf» Toi TS "A^w fi«r«ie»f#fl» ot? u^ff « 
fUtit^o&mrelfrbs yiviSttf. 

«■£4». lA*. (aiii^t/Uff^i Colvf flKHQf, 

vtlrgdlut; nam idem eft co' 
lor |<.»*o« *t «uff* C»W. Hb- 
lycb: at Lucto. Pharfal. X.) 
In eriaibai mpud yetnn erat 
«ommMidfttllliiDas, TndB et ba- 
rolbus Homarns trlbnit Mftnr 
iiaitif, at Noftar Alex»ndro 
M. XIF, 14. Sad at hinc «rtibiis 
kc mcdlcsDiaDtU flaaei fiU 
nddebant c«piiloi. 

wmti'imrii Vtdatur pltmen- 
tnm fuifle ex pnlneie gammaa 
piederotlE cnnfeftnm , quo fa- 
ciei oimU alba at paHlda rad- 
dabitnt pDrpnraa nnt rofea. 
Hlnc iam veflea pMdtfthta* 
apad Vopifc. JiHrtl. at Bach. 
ad XcD. Oeo. lo, s. FUn. bift. 
nat. XXU, ao. JlMilHf* indnlgins ItMiriai. D« 
<p,\irTtftaSltil vid. fnpr. kd UI. 
1 med. /«5v,ai* hic noiatuf 
proprie vltlam inlmi daditir»» 
but nlhili, Hinc et pra luxm- 
ri* pooltnr, Tt Inrra XU, ao. 

Tn* AKuhf^Mi} De Acade- 
siia vld. U, i8. ct not et UI, 
19. et not. 

r« T< ASm] Tiaditutn eft a 
Teteribne ,- wt docent Scheff. ac 
Kuhn,,homine* tn manteAtho - 
babltantes lonse dlutina Tixif- ' 
fe, ^uam alioa, De^jU man- 
ta Tld. ad 1, 15. 

n«f{>«w(,(3 Piftor hic folt 
illuftrii, pattia Ephefioi, aa- 
qnsUi at aemalus Zeuxldii C^. 
Pliu. XXXV, 9O «>"" l""" 
II defeendit. Vi«it L);.l....lbyC,00'^IC B I B A I O N '©' J5 iKXTa TTc^y tVfe-fw «^uVtf,, ^r« ijT^lfSjf. to JJ iitl. 
7?«/V^ W" «vr*- aVc iWf^ TW". e.TAwi' raJv, 'hx'^. 
hiais «•/mi^d/Asycff -sfos tw 'OSuffirm. ' ^i%Bw h, ' 
«\ /^*A« «Wwi etTTfK^ii-cera yrfk roi ffWetx^ofisvw 

- vTTeff^rrs tir%{ ihlyov (Dpcyrl^av -ffvmxBfSeif ie rZ 

^euSi tS Tt?^afimae, ^vre^ov rSro vTtif rZv ctvTm 

wntfBhr^ xarfiji^ <te'K9^, mtiytmvx' ■x^v^as' sKnuce 

^wrw Titfit^imts , -jc^ffols re «veentd^ois l-ahqny- 

..■■ C a . „, «to tempore Archelai Mace- 
donls eiSocratls, quorum ae- 
qualis fuit Zruxis, .Exercuit' 
aatem »iCem raam potiflimum 
Ailieiils, vnde ct aquibusdam 
Athenicnlis p)&ar dicitur. 

TB myfKftfiuiTxl Eitbibet - 
«a Athen. XII, n. Infcriplit 
■utam Parrbarius: 'h^ftitcu- 
rti mntf, agtrirt it at^u!t t*iJ' 
iyg»iii Xlagiaaias . lib^ratis 
tritat vir, lirtuttmqut etltnl, 
^mrrhafiut hate jtinxii. 

Bn-ixKj.y] Aduerfarios hle 
«ft Tirnatithits, quem mtikls «t- 
lam Ptliiius tiiudat, atqne alii, 
Qni non Parrh»lium modo vi- 
dt, Ted et ColotemTelnrtl ce- 
]ebri illa tabntii Iphlgenlae, 
qna AgattiPmnonls caput In- 
valuit, quia megnttudinem do- 
lerii efpTimcre non pottrat, 
Tid. QuJHft. inftit. II. I}. 

titiyfKft/M »»] ^Triyfuft/ttt 
%\c notat illiid Iprnm, qliod^ 
HiDgitur lii tabula; Hc miyooc. 
0*v( Hefych. «xpl,. per ^«yjK*- Tf <rw^< re Ta«/*.] L e. r*].»id. fupr. ad Aiac). 
\ap. 9. I >; (Tiiit, :] EXwff, quU dicuiirtr«iip«jjB.flE(i rKWE»«; 
eipiendae funt de «oraamen- 
tis quibuitlam aurris, quae/n'. 
pionfm tmihimin et quafi adpre. 
hendere Tldentur. vndiquaque 
furfum nrruj erependo, rrcuti 
cipreoll vitium vndlqiie arri- 
plunt erborrs f, fukrs, qulbut 
erljuntur vites, vel fnstentaii. 
lur. Similiter ootatitur hae 
eoci- etiam. filamenta, quas 
vndique exfargentia atnbiunt 
■qunsdam fruftiis; et propiie 
ifii/ eft bedera maior fterilia 
ab iitfa (Kr, «imoO non fpe. 
«ie, fed aeute t»ntum iuaenitl 
diuerfa, vld. Ce]. Schreber. - 
ad Thaocrlt. Id. J. ». 90. .dii 
Harh 

Xfvaeis rr utarwarus tet.] 
Fibulai quidem in calcfis ad- 
bihitae fitnt, fed ble Perieoni. 
ns malit inteliigerf nrrigipf, 
vimaia', qiiae imTOJttebanliie 5fi A I A I A N. I S T. 

ft rie dwymyttis rw» &Kcti>rv*. ,0eui ^ ««•(» jMfi) 

griKVu a luBviimS ,k^^ ^mc ^ HSH 7»? »«</ Satv , iwj 
vjtmuftjfBiuvts riv ntifMTBv riv Ik T?f ivKiifaiff iz m- 

KE «. IB'. 

MSM MfifftnivCMV. 
A)« *?•/««« 'AXww» W *AWf Tw'E««aMia« 

marrfmta riis vita lyAwT*. ttf^ MwffW'«» « »fi^«- 
mi' Tif Ewflrtrfww. 

KEO. 

IB wTnlu ct dilB MtrMnii*' 

MSttn Hnisw«r«i dlcuntnr ho' 
Klnas, qnl Aiis redflnu. q,"** 
oscnpannaflt, rnrfnf ftinlclr- 
BL 111« «nttm TlnenU opu. 
laad et tnxnriDll li*b«bu)t fte- 
«e, non tota quldam anrHj 
ftdann fulfeotia «t ex anrrfj 
filU coDfefta; Tic PMren. pat. 
;i.«dlt. GenraU p*dtm tandtr 
iior* mmri grmeih vinettbnn pa- 
fitHi. Amyirrint aotem «o«at 
«naer m/«Am cTepldartiRi, 
qn** per TlDCnla tRbaec I\ir- 
fnm dncantOT vel traliQntnr. 
Nmpe m»>/m liae feleif ftn 
crepldli araot rtilmqne adna- 
xaa et par IIU «Incnla, qnaa 
per BU at fupn pedeni clr- 
camqaa taloi duceba&tnr, Ita 
fiirfam traftae, »t crepida» 
Ipfaa plantis padnm adhaere- 
lent. Cetemm fibula , qna» 
•rat Umlna oblanBa fi> cnfpl- 
dem altera parte eZlenf , Um- 
, quam ob«i ad mact^ Mt»- hendaf anfnlai et «Incnit, in 
derlb pedit a flimDio p»44 *»• 
qno ad dlfilos per eorrlgiu 
traniticiebatnr. Tilei erepU 
daf r«to«AiioMaraoia,ct !//• 
iaM Carntae, Anftrlacae fe^ , 
onlf , popnlni, atltque adboa 
gerer* r^rinntor, quu Opan' 
tn diGUDt. 

hanftam. lAlitc 'ero dlcnntnr 
Romanl elecifie ex rrbe Ept- 
cQTeat coDf. L. FoRumlo et tx 
SCtO qnldem, fecandum Sul> , 
dam, quod anno V. C. ssa. / 
&SumTldetur, qmodo canfn* 
lef [uare L. Poftnmiut et M. 
Popillu LKenatblannro ant^ 
baltum oUm PerrM, rltira» 
MacedoDimi ra{o, «14. Gelt. 
XV, H. 

j^wm] De Epicnro vld. ptn- 
n iB Exenrf. Epit. etH,ji. 
TndenitIs*dpaTet,Eplcnri fen- 
tentiam it yalnplittt fcip. p*r- . 
BideGui elte potuiffe. ..ib,GoO'^lc B I B A I p N ©. 37 

KE*. ir. 

tAmvTuit riv 'Hf cocAtwrv)', K^cifxu it rv^mnm mv, 

dm «urw' v^eftrugiair«*Tm ng^ uitrenmy&ivrt§. ni, 
tTfJx^fct yS» rS Kuret ro cSfM fuyidve , t^ ri vegi 
rtie cetfxat 07x0, tiutoarfwwr* ivTJneuty. pi£f/M' 
)uy Sv auTa rSS* rv TrceBst awirtt^itv ei Utrpt!, (jictrtt 
^i}iOye6s ivrxrtis Kurritvfuvaeiif jidpe/fOd en*» Tieu- ' 
Toff oM rav ^\tvMni Ksff ^e ttMi^J^ oitidm t ovMv ms 
wrwy TvXS Bet&vrsfov if^eirm. ,^ ^ aftt tStc int- 
ftiyJis irifus SfSy, h' tfv eA^ w 'T^r Vt*mfii^u9tp 
jfgf TfeTtcy Tsv» ecAerfiece etvrS mfMs iiS^n ^ I2t- 
^o»l, aeAk' iKetvos yi SKetre XlBs Sie^ifen vhv. » JS 
m^iKtre re /3^Aw, SyQet hifTtiv ^r «urw riffSf*ee i^- 
C 3 ' ^/i^. AwvnMei'] VixU hlc tMBporl' 

ku Alaxandrl «t ciai fnccelTa- 
nm, fUlni Cliirchl, qtd Ht- 
ncleun haac Fontlcain tjna- 
nide piimus ttnnlt oppraflkm 
tempore AruxenliMnaEgoiiIf 
•t Ocbi , cnro ■ fenmtorlbui^ 
cobtra rtdltlofam plebain elTet' 
mb «xili« rouocitni, rid.Iuftin/ 
XVI, 4. et 5. fGGundnm Me- 
KDonom >pad Fhoiium; 'fnit . 
etlun aodltot Ptitonii •( Ifo- . 
cntis, aeprinini blbliotl^eeeBi 
coBftltnlt, FlUi eluc, Tlma- 
theni, a»tu maior, et hle Dlo- 
njfiui optiml fuerl tyrenni et 
mitiOimi in ciues, adeo, vt 
iHe ivif^imi ««f eurnf, bic 
Xffnt Gognomliiaretur,,^um 
centra peiri crodelitM apnd 
Atben. m, g. atiribnatttr. Sed j 
eE Dlonyfius tandem rCsl> »<>* , men pto w tjrrannl ronifit, et 
poff ^lex. mortem , quum ab 
Bmtilbus inimlcie aique Icaab 
omnl cnra fullTet llberatDf, 
Immedlcam pinguedineai fibl 
canlra^it. 

rt/pifMtiantm tKlii immqHam 
prMmium f. pttnam magmH»-_ 
dinh evrpcrii. 

iwiftiXtt ftigaif ifefl Pro 
hifni Abr. Gronou. *elit m«- 
MM e Med. }. reftjtul; V. d. 
Kuha. hmeiKi qaoniim pro- 
bablle fit, Dionyriutn lantnm 
amlcli id officlnm dedlfle, « 
quoDiam frequeoi fic permn- 
titioT'ietm. Equldem baud 
fcla, ifi aul Granouil conleftu- 
n hnjc fit prqererenda, ini' 
emnlno Tnlgaia cnm Kuhfl. «t ' 
Pirls. letiaeiida. ..IbyCOOglC 38 A I. A I A N. I ? T. T^iev, TtffixxvTtc ngn iy.^vos ig^avfTo ^ n^ riy^^tT» 
'Iwt .tw /lOiXiMVce iJti^BtuTh dvoKfuTrruTo, ri.Si t^cet. 

VjA^av y^lyatri ■m' KaGcf AFSToraTov y?\iSctf to fiit»L»iuirti'^ rirfdw, qme erat 
buniilior, qaam wvfymot, tmr- 
ricuht, quae tatum abicoridebat 
rorpus praetar caput, ln lin- 
lusmodi sf^urDiiioaa, vt ro- 
aiDUin {(I. eo vodique x.\»n^O' 
tWto Ittttus caperet,CleaVclius, 
patet halui I)|anyfi<, tintquim ' 
ffrpeni Irreprilfe dfcriura^ud 
Plut.' C«er.iniPeTiioniusTi]rt,^ 
noo poTuinG t'irrl«ilara'Dtony-'- 
Auin, ante coipoc , vt ilUl» 91- ' 
cam, fed ir ea redifTe aut n*-; 
tiffe, . Qaod libeniiOia)* COD- 
ctflerint , quamquam , (i rem ' 
peipenderis, etlam in l|ll ar-', 
ca *el redifTe, vet Itttifft Dlo- 
nylium putaneris, et lunt llta ' 
elliptica »».« Kofynriav ex Tu- ' 
perioribus th, ju^i-Toi *fo-' 
fi»'Si.iftitot Tupplpi^ pofleltt. 

; <,<' A »A «,^.1 Lugd. ei j( « 
Kf^. 'forraii reSius, .', ' intfiXtMl Sic vclunl Stlicffi, 
Io.Kuli.i_. et perti., etfi MBl 
liqiiido vsiqixe: . 
' 4>XvTKk] Celeber fuit pdetn^ 

infr.X,6.etriot.) fed et Hfgia-- 
rum ae tpigr-iMmaitiin ^ telle 
Sulda. Vid. Atben. XJI, 13.' 
Egit^aulem vel maxime do^, 
•inoii^ui, ifnde faepius Uiida- 
tfir > Propei^tlo III, 1 1. etOui* 
dlo. yixit temporibus Philjp.. 
pi, J\leji»oiJri, ijno ei Ptole- . 
Kdkel, cuins filll ftudiit prae- 
fttit. 'pull autem' non tennl 

' tantum.corpDre, fed et inorbls 
liifeflD; itno mortem e'x.eo di- 
ritur obiifTe, qiiod olniis fVu- ' 
dlofH qiiaereret roiuere fyllo-^ 
cifmum, qili a dUleaicla J^ii»' 

' Joufvfly dicitiir', {»id' CIc.Ti.rc. 
1],^ f«il rerrnonem, col quid- 
quid. refpondeas,' falfutn repe^ 
rictui. 'I^JomcD habuita men- 
tieuW' ).;v.'ib,C,OOt^lc B I B A K5 N ©'. ' 39 TfffSrflv (pcgrie» tTreiyt^ecfi r(*i fJv Sv to Aos^ef 4 K E *. lE'. 
n 4 f * X>' (A n' ? ». , V/T^. 'jfeiriTMvs ciTteiatiS A^aei t^ Tr^wfee O^if^ 
eSmMV j StvTtftis ^ etvTH itmt^v ^dvrete. Troiorrte 
^ Syaietv , iwJ ^ev!» «xoeASv tov 'Awo*ftiv« j^^e/ O/^H- 
. («v. hiyfTiti Se KccKayo -Ttfit Tifrwf > ert a^et eeno' 
foJv f)tJav«/ Trv ^vyceri^et-, ioenKtv «ur5 'n^^xa b^W 
v»e^Tet_K67r$iff n^ of^e^efH: xSt^ WfSftsoe. 

Q 4 KE$. 

«nm pedM potiUi quiin Hib. 

. Ilunw Jlr ^ir. ] At^iul it», 
•nm hononruiit propter pr««- 
cipuM laudcs, qaibui nritm. ■ 
ciuitateni Drnaitit Qu* «Rdtia 
de emalt e Eoniriria c>rniia&'' 
tplius st certaniliitL rhiprDdo- 
lum a CilfibBUe, Sicyoaionm 
tyunnD, Argiuortim. Inlmlco, 
e\ vrbe Slcyone fuot eie&a. 
vid. Herod. V, 6?. Oa fintR 
ixi iin/f xkXmi ▼id. tapi. ad. 
III, J7, not, — DeingeoIoAC 
llngna Homeii vld, Itiprimls. 
Btrtiilttn^ S,ii/en dit. nmglu. 
Amaekarfis Uttr.fizi ii»n Biifitr 

4dwcir uvTil KffeiXK, >x«>] ^!* ' 

iti.. (ic Alcipbr, 1,1 extr, 

tacntFfUKfittitt ayxot itus ■)>»• 

, futvM txtn *■ ctjyw cet. <!■• 

/fiMff i/f HM partim cet, 

r« f ira Ta Kbvf ih} Cerpii'^- tffst». exetnpU cinlk ■ddnOa.. 
la.tei^QKanii enlm, ao me'ntla- 
tnr l^, qul ntenliri fe dlcti, fi. 
rerpoadai, eum meni)ri, coU 
UsiOic ftatlm , noD meniir), 
quo4 reM dlicerit, fe mentltl. 

raX«F'l Adleaiu. pro M- 
vaib. Tid. ■d.IIIv 14 ln. 

«■( *!oc rt ti»\ Ratlo, qna^ 
vtttnr Nofl^ ad confutaDdam 
banc hillorlatn , non ma[aL 
Tidetur PerUooio eJfe momen- 
li. Phlleum, putit eiiim. qim 
quoildle id deritieafionem *■• 
qna ambnlafie, fed Impllcller,. 
fi quando prodiret, «ento ve- 
hementiore fplrante , tom fe 
muniulCTe fDaiqu* E.refiiit i(lo> 
pondere , quod facile brenl 
fpxtio fecum tr»heTe potuerit. 
Hec mlnus verlQmile ei vlde- 
lur, quod j^then. *lt,~ «0111 
tukbailTa aliqtiid pDoderit dT> i,,Coo<^lc 46 A I A I A N. I S T. 

ctv&f wVe, 

' X ^v 'lta\leey caxtiiTci)' 'irt^MTei Avtrone avTex^wts. (wf Cypriit Mntabitnr bellam 
Troianum (it ex plnribut lo- 
cis, quae a veteriUaa paffim 
adCeriintar , idpHrec), Ted a 
{erolno auo coeptum, h. e. nt- 
tallbns Helenie, quafi etm na- 
fet curansrlt cuni Venus, Tt 
Parldl polTet protnittere con- 
fUMinatam polcrltudinia exero- 

Sar, ttim ccn» lupilei ex con- 
loHomi, vl per belluro Tto< 
, lanam propte.r Heienam gt- 
fintB pardare iterum poffet gB- 
nas boroinnm. Quum erso ad 
V^aerem, propriam Cypri de- 
am,~pleraquB rarerrentur in 
his carmlnibus, inde i[itnr ea 
aJpallata Tidertnr Crpcia. 
Qnekl aulem hoc loco taaec 
camiina Homaro a VMto trU 
bauDliir, dublie Id efl fidef, 
qunm plerlqaa Tetemin uega- 
ritrt ea effe Homorl , Tt Hero- 
dotll, c.it7. Arlftot. poet. c 
1). qiri dirarta eppenlt Home- 
rnm, «t to* t« Kvit^ «ai«- 
WHtei, «t alll hunc tLtatufiut 
clttriDt, r. c, Panran. paffim, 
Aihen.XV, e. 9. nomlnana de. 
tade eum Tel Hegefiam, toI 
Siafinam, CypHun, vel etfam 
Halicarniffenfam ~ qaemdain. 
Taelies vero ad LyebphKCa/- 
/iMrfri.T. 511. dlGirte ST«0'f»» 
a roi Kvtrns irfnroiirxuF , It. ei. 
Cbnud.XIII, 6;l. vbl fifiaHo- - 
marl, Arfiplione, Stalliia Cy- prio, qulpoamiiaCyprlt, <]iiae 
alll Homarl fuilTe, Ced in do. 
tem curo pecnnia dati Starmo 
' dicant,. feeerit, niipta eife a\- . 
cllnr. Ceterum noiinutla (lo- 
Tum carminum .Cypriorum ex 
ProcU cbtcflDmathia excarpta 
repeiies iti EibliolktK dtr alttu 
Liiiratur uMd Kanjlt, 1. StOk 
i^adita. 

Auff^Hi] In oarratlone nde 
popnlis , Itiliae antiquillimfs 
mulll mulM prolalerDDt, qna 
de ra Bionylius tamen Ha- 
Itc. optlme disferuiffe vldelur, 
quero, ficut Cluuemm, eitaro 
.Heyniui V. 111,- io aniinjidn. 
ad Cmhrit altgtmiim WtUgf 
fckickti Lib. XII. inil. et XUJ, 
I, t. potiffifnom eft fecntas. 
Anliqiiillkni Itallae popnlt fua- 
mnt f^miri, Siiuli, qut poft a . 
Pelargis eieai Siciilam tnco. 
loarunt, et jtm/enri, qui tnitto 
B proroontorto Circaeenfi fina 
a Latio ad fretum Srculum ti- 
que Iiabltaruat, quorum antem 
trium «riginem pcreonlirl vel- 
le, fmftra effe Tidetur. AufD- 
nes exceperaot Oenotrios, 
tentem Pelafgtcim, qui fufa 
Orootro, ctrca an. ante Chr. 
1^4). exArcadla Aiifonum t«r. 
ram, his Slcnlisque eapullis, 
oreupaaere. pofteaque fub '^^ 
ar>sinum nomlne noti fuemn^ 
"denlque caGbus TaiiU cDnfe- ixCoot^lc B 1 B A 1 O N ©' ^'ijtjrit, hM etvrs ^ Tmff*et «V Tqv'EA^'j(«, tpacro', 
hrnef*ryiit Suvetraf. Jcx« H ftoi ■ff^iree "irnm «it»- 

■ C 5 &(puk ftl niximm pBitem drca an. 
«oM Olfr.i6a(x dlueSatvBt ez. 
Jtills, leTTamqa* Tyrr/uHu, 
t. Elr»/tU, VI dpc«t Dianrr. 
«t «vTsx^"', f* MtlquItE- 
niiin It*tU* pepnlnin cfT* ta-' 
dlcat, rellquetDal. Poftea Fi. 
Ufgi ■ Tktffuti», poft diluuli3m 
Pe«e«UoDii .^Ka an.anwChr. - 
iloo, Italttm lmmi|nrnDl, 
qusc fecuti alH Ptl*fgl fub Em. 
MHdr», circi an> aate Ctr. 1144. 
fen 6oannes aUe bellum Troia- 
tinm; paallo p)ft ileinde Jftr- 
enUi CDin .Heltenlca cotonla, 
' at poft illnd bellDm AmeatAm- 
4tn»rqu* eum Tr»i»mii , ci Dit- 
mt4ii alllqu* Graed etc. Sed, 
^ redMM ad Anfnnz , qsl In 
CampaniaelniqDe confinililu- 
Utaninl, vnde meis inhic 1>- 
ci ollm Aufamnntt diaum, ipfa- 
f ua ^talia a p«etl* Aufrii» di- 
dtvr. Plurec populi eoram 
t*xa\ facre, vt Sabini, Ofet; 
UnKna enlm Ofca Anfopiba* 
«llleqDe cr«t eommunis, vnde 
«t pellerioribDS temporibqs hf~ 
4i Ofei vet fiAulMt AtiUaHM 
Soraie reperlnntur; fitcrunt 
«utem ludl toc[ili proternique, 
vid. Liv. VII, a, Clc. ad Div. 
Vl[, I. IX, 16. ab falspopulit . 
IterDm alU prMancraRt, *t 
Fictnttiy Kntfij Stmnilti, Her- 
niii, LuittMt, Hirpimi Mi^n^. ■ 
Nec mlDUS AUruHci, qul ctUm 
Campaniara eonHaiaqne Jneo- 
lucre, cam Aaboiii aluidaro gentl^furrant, clfi tartdctr dl-. 
ftlnftt fant. AbAufonlbus pnim, 
Perlscnli fentemia, diSi fuiit 
Atiflfii', Aufunti, et Htera S 
potlca muttta In llt. R, Illii 
tempore Dondnm cognitam, 
Atintmci. 5lc pro Elrufia di- . 
, 6um eH Eiruriu , et Fatifci, a 
Fmlifii, poftca FaUrii. Qala 
ab boc ipfa Bomlne Anfanis 
formatam eli nemen fnialliaa 
AuriHat, prlmum diftne Aa,- 
filiai. Ceterani cliam TjEctzes 
ad Ljcaphr. v. 44. et.7fl9. qal 
mate Ililicum Sa>Mt'i>i> Av- 
»iri^ adpellut, naikt , Ava-mn 
«ijiiwr V raiv AvfiyKut ytf /*»• 
m \iyiTtif /uiai» Ka^tiranrti xotf 
QvaXKtit Kn^ ^mXnaamr KmfH' 
n etu 

M«(irv].Lvid.M«fi».- Ma- 
rtt bic liiie dublo elt deus ille. 
qaaifi'Lat)nl polte^ jV-rrfon di- 
xare; ficuli SSnrcni, qusfi Mm- 
ritiu et Harctllni^ ab ipfA 
Flatarcho cxplicitur Afwt, b. 
«. Martimi. Atque Idea Ofci, . 
vt pro Marca MamitcMS dice- 
bant, Itc pTo Mc^s, Mamerif 
t«fte Pefto, M Varronc de Sa- 
biola. 

<M rirr 'EIk»J'«<.9«ff»',3 Sca- 
liffar In e«Ait- in rrop. p.agy. 
^agir in ififmirii mutanduni 
cenbt, qaod reftc, opincr, 
- ptaefetaot etValkenar. adH«- 
rodot ni, 1^9. «t Cl Kuhn. — 
Eit prc a {itqoeBS. i,,C,ooijlc 4S, A I A I A N. I r T, 

iiifn>ns fliiituBtis/eif. pai^ohar/an i}>, cturop i^^ 0mv^ 
tTti Tftoi K3ti eaten ngj ftutrov nfff pr/TfJs aTcbotvwy^ 
iB^u TffV- if^oi oE » Tti^d ooKmn. Qri rift' 'ifetKitir 
tpMTiVt otKnffCV edvtj TtiiffvoStMi ngif oaot Stt «A.f)v 
^qv. TO d£ a^Tioyt.oiei T^v t£v tefwv evxfdviety, Hsft- 
Xtiv r^c %0ffie? ««fTflV, K9V to evuJlfov otiJTW, neffTo 
•rtcifx(psfov t Hp:f Te fu)3orgv, tf^ oti ■naratt*^ *'?< xae-<. 
, Toc^Tof, Kgf/ oTi dceAoMTcrae opyasB^ nrtK^xarM/ «utj, 

^ (((pS-ow*?, kpV ((«Toffffetryu. ocA^ jy'/ tq t«v elKtiTih.- 
gm tiiMfov nffi TT^xov hs^^» ;roJ&sc «s rtjV ^toiki)-' 
, ff/i'. K«J Sn «e'A«c w»tif(r«v Tflv 'iTotA/fltv wix^o^ effTflt' 
^ j{S(^' W»v^eVT0( KW ewKTW »fM TOKf Jt^i^Wo KE*. IZ'. ^ 

l^<psTiiroe fOiXf Kaniyo^Sv Sree i Xsyoe^ o XeYm» 
5r*f ( dni^eSfvas , oTi a^et Tv(f)S ocCtov v»»» Anf«v ■>W 
o! ujf o(Pef SvTfi- , « OToTf, 'ffotfevTof wCtS, uwe^ otu- . 
T* T/ \j/>9uf iVoMfi'. of yoef kW "^" ^»»*''"»' impiitTay. , 
nfff t-Tieu^ojjicw: riv S^hes, rh ?v, eiJTorf vvi -nts itt- 
m^iiijicts h^ori,^t\. z 

KE<&. cVi T«r Ir«Xi«r] Clarlfllme 
«dparet ex h. ). A«llftDum aU 
bil raTs «llud egilTe, dIII blac 
illioc cxeerpItJTe veieres fcii- 
ptores, «1 quldem fntpiSiln* 
ordlnem , qui lituiles res later 
fe couiuBKlt, miniine curaar 
lein. Eglt enim jnitla halni 
cip. dey^n/anf^i; detndeAfa- 
rt deo ;- oanc Ueruoi de popu- 
Ht lultM uarral, Accedit •U Um, qnod poft iri Partlcnlam 
it, praecedentibQ) TeqaentlK 
«dneftenlein amifit. Ceterum 
d« Itallae feitilitate vid. Plln. 
III, 5. ac in fine totlas lil. 
ftarlBe nit. DioDyf. Hallcara. ' 
antlqa. Ram. I. pas. ij. Vlif 
Geore. il. 

m iifti^MMirtM} Vid. Plin. 
U,«f.ij. ClcTBfc. V. .'ibyCOOt^lC .^ L B. A J O (^ e'. 43 

\ -.- :. " , K^<I>. , IH'. 

n e p ,1 e ji<( s tf X A f a ?. 

cToty ot Sffnf tvdhi ^dfiacri TlSi.S7iv «LVae, n^ ■nt- 
foeAMiriv. '0'J« ttuTcttAe/fj', d /Aci th: i^sa S\jo ^e- 
£«e, T»ii' /^v de a^a (pifnaecy, rtiv Si M TO /3?/*a,' 
3*91- ^i' Hv Hifw thBnv Tnv tvBv tS »$t!. 

'... ,KE<P, I^'. '" Srryainl «r^ 7o. <KahB. 
cajtecit ffftr, qi)«d hBbcot 
Slulik. , duo T*Bg. et Med. 3. 
id*cqoa Gronov, edidit, fed r*- 
Se rcLinet vulgatum Perlzanl- 
«s, redditque difidtranlii »b 
ramis, vl /> ligaul, f. quafi Is- 
aitnem. Slc ruprall, sg in. 
ItftBn iSiiTO, tcXnilfjann nyu- 
ti^tSat, (ic et II. 64. 

lu^^v Tn ^'TfiJ.Sic {(epinime 
Aduerb. cum Geoitiua, Tid. 
•d II, li- Exempi» vld. in 
Timael \e\. p(a(. p. iifi, edit. 
Itt]bnk. HemAerh. «d Ladan, 
dl»!. rel. p. 5o. 

Hjfic-B] pramdiwm /umtbal. 
EVat hac «firw atitiguii tem- 
poribus citius mitatlnut , c\im 
fa Iiamines F«r«t)«Dt ad lubo- ,res dlurnM, «t maxtme tnlll- 
tei JD canri) sd Ubotes pu- 
gn^e, T, c. Mfirqsv Xen. Cyr. 
VI, 4. $. 1. et (imll. «ifironai- 
»v^.tt>. III,j, 11. Suldis enlia 

Kgittr diclt fumlnffi i«f:i> t^i- ' 

TD» (i. e. »t nni uuni#r»mus, 
clrca horim nonam matull* 
nam} et dici Kagit tb ni afiftt- 
«V Kfatfxi^^H • " "• f »"'' /"" 
tiba firmati pTtdiant ai pu- 
gnam. Qiiare nec dubitat Fe-' 

Tit cl^bui miliiaris, aote pu. 
gitim ramtus, et Inda dinnt. 
Nim lic fDlebantheraos et mi* 
litts. Celeberrlmum cft Lao. 
cidie diEtum ad fuos Sparla- 
no( , quum inuidere Tcllet 
Perfss, lubeQtit eas ifa prait. ..IbyCOOl^lC 44 A I A I A N., I £ T. 

KE<». K'. 

*lAiii#v'ApjV«Tsr«» ■XfifuZvps iTTiyivef^ha, it»'vu ff?S^- 
Jf» hat^cerjeTo- tlpt! os rtf tmv uv/^TrKeovTaiv' 'ii 
'Afkmvi, Hgif 9v iiSowetSi cof ei TTeAo/i o ife, KinJ 
fweAoc 7? anoToae' T/«iV /rtev ytcf Tfef! KtcxeJow^ef 

Hovlas- . . , »; 

KE*. KA'. . :;'■ 

n S f I H ^ ft fX E V « j." 

Vl(j?*A*^iW Itvxiv iv wuet rni) SitcT^l^ow^ ^rei iTtet ^<r«, tamquam mpml tmfirt 
mmatitri iffnt. jMsnr erat 
clbni mtridlinus, h •. clfca 
horam npftrBm tertiim polhne- 
rldlanam fumtas ; LatlnDrnm 
MMA. Cetarum de tflropora 
pTandendi » caeD)ndI antl- 
qulfllmorum Qraecernn, v. c. ' 
Homeri vid. Zeun. ad Xin, 
Cyr. 1I( e. 3. 1* 110. 

Jitfttr. \iymf} Eft quafi epU 
phoDema, qno exponlt Aotlt. ; 
nus, qnem InteUIfat per kv- 
fKf per t>ofteriii«««/rwcet 
reddlt ratioaem lIHus locutl». 
11 is, ImB totllH hiftoflaa. Jltgi ivttu/terieu'] Med. }. 
tviatfiBrei , quod et GroBar, 
•tBiril. edldeiunt, et probant 
Sclicir. MencK. ad Laert. II, ' 
7t. et Cl. Kahn. Vulgatiin 
praeferunt lo. Kubn. ei Peilz. ' 
Vtromuls reQe. D< felicftU* 
ArlRlppi Tld. fupr. ad VII, 3. 
miKfmam eirm potabat, fi 
qut> praerentibua rede et tora 
hllarltBte frneretor, abrenda: 
noti deSderatet ate tlmeret, 
vid. Laert. et Lnclan, In tIL 
Auft.et infr.XIV,6. Gell.XIX, 
I. Lieri. in ArllHppo. 

Et,.,„f rmJSluUk.etMfd. 
3. «BM pro Tiri. ..IbyCOOglC B I B A l O N & « SovTo I^Tf T» {Twrn?'* TB' 3rc»>qf^'^- ^ «af« Tnv 
WeivTKif ih^vl^ eevtK^ivetto ' Sl Zfu it r'tm fte Ktufit 
(puXwTJaf; xttf fitr' s •nohwxj^nov xfne rav r^Kev 
rtt dyvfsBii, "nm) Kmem %ctTa,va.ytm^eis. 

KE$. KB'. 
T(V£5 ^Ef ( Tlju /fltTpiXWl' iawisSilxXffi. 

^X^tsiTi rit Uv^xyofeitss -xayv a^ooqetm^i tj)v !«- 
r^ix^ TBnSclfTttf Ttj^uiv- 1«^ nAfeVwv « <p^ovriSx hs , 
«WT>iv ?(r%f 5T?W»?1fy, KC^ 'Af/?eT^?iV c Njiiw^<»%8, kcc^ 

■ KE*. '«■wgv «trKyKya.llSicLngd. 
At Stuisk, eC Med, j. xarcoEft* 
5bc, damtiatus md bibtndmm 

' titutam. Fuit antem hlc 7K(- 
ramttui am>ns felpnb]., fed 
ririns infenio et confillo, nto- 

' do democratUe aducrfiu, mo- 
do fauens. Quadiingentoruin 
•llgarchUm (v. fupr. V, tj. 
aot.) foult priniain et •diunlt 
Ctque ipfe inter prMcIpuoi 
«eianifiilt; mox iterum fusin> 
Ht, Tid. Thuc. Vm, «8. 9, 
P*&M vero qnnm Attienienres 
'« Lyfindre dBbetlaii eflent, 
raalit faii clultms, vt dnriffi' 
mu ]e|(*s pacii fumerent, et 
Binros dirai piterentar, •aqn* 
de caufR le£tus eH Ipfe Intet 
XXX tyranDoa. Et prinio 

' ^idm pnlcTe illl canuenit 
cnmPriti», ty.ranDomn praeci- 
pROf fed qunm lllo caedlbni 
gnflantnr in cinei, oppofult 
ft TIwrsnieDe*, aiqa* ita, ad- niteote Critla-, d^mnatnf aft, 
et GODfiantifnmo anim» cicu- 
tam bibli, vid. Xeu. hlfi. gr. 
II, init. ot Cie. Tufc 1, 4q. 
Val, Max. III. 0. 

ni;i ttit MTgtxiri] Recipi». 
banl Pythagorel et colebant 
dia^etieam maxime anis eias 
parttm, vt ait lanDbllob. d* 
vita Pythag. Nempe herba- 
Tum vires potiffimuni indaga- 
vit Pythieoras, qoum ■Reret 
apudAeK/ptios etPerfas, Fri- 
mn' ttiam Fgliagoriu valnmm 
dt kirbarum rff.Mu cv»jMfiiig't, 
Tt «t Dimoeritus dicltur PJin. 
hift. njrt. XXV, 3. vid. de Py- 
tbag. fiipr. ad IV, i?. 

MlkB< frsj^ci] maxime phl- 
Ma^l , qaod non mirnm, 
qOun aorum prlmi fapientiam 
tx Ac(7pto maxime hauferln^ 
*bl florebat pBiiffinuni^ inedi- 
cha. i,,Ci.")t")t^lc 46 A I A r A N. ~I B-T. 

Xl^iTOTeAjit ivoaa Ttffti' v^caeToe^s tS auT« • »»Tf»f 

yrfirr^ riiv cuTiav , ntast ^^ete eroifuv ii^s t» ot«- 
SfcSa^* iiiciintin M T#r«y» y;*ilifc)' 3C*fW «iwW Wjeff- 

K E *. K a'. 

n£f( Sf£(V^U^(d8 r^u^M^' 

^uivSv^liiie i Su/3aef<Tuf tr TM-irrov Tfy<p?ff ,r^«MiA», 
(k9¥ VaV "' 2;u/3o(?iVfl«c w»[r(v sfVev nv T^v^eiv , »«[/ 

Ao(( ^otS'^» v3v l?r«tW7reffttv, >^[y X9ijui|d«f J«r' kvtZv, 
i^^vi- ' Lugd, At SlnUk. wfotptfmt, . 

Jiiod Qon Jtibitet Pariz., qain 
t verlor ledlo ; lic «i fupr, 
VIII, II. «fBff^ifnr tDtam ef. 
, let. »4m»Ufrt wudieamtnM aH- 
tui, et pleiuraqae cutn Datiuo 
rxprimttur, vt Xoyn ngaaip. 
nri, /uad*ri aliqnid alScui. 
CeiBrum de dopllci gener* 
■nedicl, tum prudenlls, tum' 
ftiilti, iM. Pi«. de legg. IV. 

'Zfutiofiiiit ] Celeberrliuui 
hh: Tiiit homo liixu illo imitio. 
dlro, quem niaxime oHentault, 
qiiaiido profeftiis eft Slcyonem, 
«i ClrflhenU tyrannl filjjim in 
watrimoiilam fibi petaret, vld, 
Xll.i|. Vtxit «rga panllo an- 
M C/rumi •nile liquet, »ilam 
«pulentuim fullTe inMiniim in illlt eilremae Italiae vrbibai 
iam temporibui ■ntiquifGmls. 
De ijybadEii vid. rupr. ad I, 
19. Cetenim didtur praml- 
fcue Smindifridft et Miudfrim 
yii. II. aj. Atben.VI,c. ai. XII, 
if. 

» rafxTtv'] Non «ft mutitua 
bic I0CI11, vt putat Srlieff., mo- 
do reqnentia parenthefi Inclu- 
danliir; refpicere •iiim re8» 
KODetPeriz. vmrM (aflum et 
diSDm liominU, quod fequitur. 

ffuKfl^*] Proprie (^xfft.** 
dld, noUi Herycb.,'de naoU 
bt'i , quai li fempeltatii a r«- 

Tf fiif iixpfot} fc. rfv^4f9 
th*IH Mtm di^frt. ..IbyCOOt^lC B I 6 A I O N e'^ vxihg^ V Kv «rer eVJ j^/wuwic w»Tf«J5ij , ^ ^(jSa- 
Jac, II TTooec 0- «(tffeivTei Tie^Pwvlcis , ^Taufs Jc^r, 
wf Ay/*fl'A?f, rtgelr^nie ^fariutp an^ii^ i^ V«- 

'tm i' ShfvTc |«v#v ^oee tiygecv^oio. , K^*. KEV 

riu? rlafl-iVfATo? Tor; l«uT8 5roX(Trt<ff- ilffO-J griltmeri ree rv rtiis dyeftup elveTxeKoi^ovTea, fu(/ 
iTlwBciveTo , t/ i^VoTe anj Te OMTrtv T8 otAveiiVRurcV . 
^B^ scTfAsyw, «f fdv eoi ri^vipa ^evyety vetf't/tSA»' 
/So0f £7j5' , m^ iiytt^a. m Si timfSe Vfttffiutruv, - ^X^^f r •"'] Sic canlNlt 
aptimelo. Kuhn. «t GcStuIik. 
Tolgo »■>;. ytif «». 

'ur> ^' tffuro] ax HoB. IL 

Ti «Xvsv] AXusr natat pr. , 
■nlmum bibere pcr vuias t«> 
mni imagine*, taclta medlt*- 
tlon«, eberranlem, quod ae- 
cldit in trlftitla, taedio, vel iN 
iam in Holida arrogantia. Hinc 
diuerfii modls *b ipGi (iraecls 
•xponltur, moda «ngi et luri- 
Mo coHcidtri, TooAa , gaudtr; 
(w. c. Flut. da and. poet. c. ;. 
cdlt. Krebs. et Hom. Od. /, J}a. 
TDde rorie, Krebfio furfjcao- 
te, aKvTKfX^it V*^ l<*dis> V"' 
rutn rpeAaculum iucundllE- 
miuD «rat, praeeraot), nioda bM» <ig*rt, fic Infr. XIV, 
13. m Perramm In itlnere dU 
cltnr taballam cnltella radeit, 
mt tx ttit ti tmidio iiintrii (*• 
H4ml M lalim laeilmm mtdiiA' 
ttamim, trm /ui ttXvji. Deinda 
»ero notai etiam m/tnx"^' 
mog0v xar» iuuitMtf imnrlmm 
tjft ceHjilii, borlnatur uJ^mo 
*b «X« erralia, vnde et ii\m»- 
ftof trro, iHiirlHS /um, gnid 
asam. Vid. ei Cel. Gedllis 
ad Sophoci. Pbiloa. 175. Pro 
aurty , quod omnek babent 
MlU, pfieter rnum ^irst. ««. 
T<(, recaaliori mann; fed priua 
Patizonio ab luflore ridrtnt 
pioteAum ; nam fequuiiiaf 
omniaincodem Hanxin; (qul> 
dem adhac fluftmr. A9 J< I A I A N. I I T. 

■sr«f' ifoi rei yiwtS** ie^t, jul} jj TXfif^ THrm htP- 
dtihiff Tiieif. 

KE*. R^. 
riefi Zvfvwvo? xot? 'AvTiyove. 

JUriym» roy Kirfii» ii «uSSf aiym ns^ viiaSSie Jy» 
'Avriyoves o jiatnAivs^ tm ifvrt Sv wtepii>jfQ§is eS'ir 

f*5«A«v, «TS ^ww »v, ^^'8 Ti otuTn Tr^arra^eift 
««*!)., nW vwtfuo^of ffuv ogxa», /19 «ru^gijffeiv cei* 
rtt^tB^- ^ Aiya ctvTa ' Ilef cud^Mf tfOtrtv. tirfjamr 

treifteyes avri, fx^yrert ^«He^yv v*^ vAiir/Mvnc. 

K E ®. KZ*. 

'A $1 i X g I flt r f rf T e. 

/iv^i Acnuavixa» /iev, •j^iTmo) J«, i^htM^t Ttf 

K^hdTe' t/ TTsiBa^ (pntiv- ityeef iyaa eunes reTa, 
et cp6<ns U iM^m. ■ 

,KE®. ^>Au(] Eft ule •plphenen», 
. qaale iltud Aipr. e. i^fin. ^,«>< 
TBc >,!yw»i e«uf« enim eias 
oritlouii expiimiiur. Duol^e- 
flabat Pliitlratux, primum, nm 
«X ipfo otlo in ffdirioDeir , vt 
. f^M fit, e[ tumaltul delabircD- 
tor, «E liberuiem rectipenrt 
jDudereDt. Deinde, ne caniuD* 
ai piHter, iti foro el *rbo fba* 
vires ei mDltiludfnsm clrcnm- 
fplcerrnt, atqua il* qnoqne 
promihim enaderent *A rlni 
fiU fteiefldam, Votult ar» eonim •nimufn laborflms ocen> 
]firl et corpon f^arsl per *|roi. 
. Vtd.de tiU legeadlV, i. Ge- 
16 quoqur, Sfracalarum tyrin- 
nui, facpe In agmm ct^TMO' 
Syracafanoi eduxlt, qutfi In 
f xpedltionem , vtreflo meltor 
eoaderet cultnri, et Ipfi noa 
dsterlorea pnodom. Vld.PluL 
d« fer. tmm. vlnd. et Idem hi- 

ktttjl* M gnitr*/i fc. diBum. 
'A^w] Stc 4Kica di*l»> .Go<,gle B I B A ! K 0'. . 49 

_ KE<&. KH'., 

Ouo' etv $Ss dnohair\ W fii\ yHtoiv xccnis eht' 
' dKawrec^foyains- o Ss Sne' Kctf ft^v Meaaiimi mti 
ti Boes avTuv a-gtKce/^et^it tfgi VftSs ctvrSt ijt tt 
yorwec 

KE4». K&'. 

Ot( SwKfctTti? dSs^g hi xxi ^d- 

1 flf vwk7oV nAf ■v^otiitiStrfjf i-Jicivetot itvrt etm SamH 
SaiK^xTtis. vemiaKOi yuv eexe^cc^Of ytfOf^ct&evTes hf 
/o%t|(jav tTrxviovi-ce, Sa^xs txovTit iiftfxevoti , kW 
"Ef (i-vuaiv ■h^iiTOiTict. eBcs oe «v «t/Twr , nj^ a/S\nr 
VMd^^tf^^nv A» riji' (f%o^^v , Tijv iwl T« x^iftu. ■ «tf 
!fcv c Sa>itf«T>lf 8- JieToefajjSi), «'^' im<icis ^fji^roj 
^ }(^ T&r «/!(,«£ q h Auxe»>, ij eV 'AnitSnf^tt. llat, qut *te1>ant)]r t.acedRe' 
noTtii. Sic Sluisk. et teaej 
Lugd. R ^vdff'. Ceternm ^v^jt 
^ elus didlur, 4al lacrlmas, 
^uas ipra Iiitura lugentibul 
j)«D denegat, noQ cobibet. 

Of J' «r ^«( ] Vid. Heriod. 
tfr- J48. 

Mi<my">''i MRi Mfmi^i. 
&eMeffenii'& aDtein aLacedas' 
inoniis oppreflls et darifflmtt 
habiils, vld. fup. VI, 1, 

EriX)xv«B»] Sic T, I. Sed 
Lagd. iXfXDxaea^. Pluiquamp. 
«ttic. k X(}'M, coUbm, (K(«i VO* deXix"> "^"Z*'' «t^eigMw*! 
Nihil' tatnen tnutaaerft Pefiz. 

JV^ar i^^iirtFc] Solemnla haee 
runt arma .Furiaruni; vnd« - 
Plof. Ili," H. /act FurtaUu' 
Quam fingerentuf ruriarnm 
m^itnvx* ternbilia, eKcmplv 
Aerchyll fujira V, tp. adlalo < 
fitis Bdparet, Crinibus enlm 
earam angues ittferuerat, idqus 
primus (ecit, tefte PKuran. Att* 
c. 18- 

nfi*t«i pri» fifwmsa Perlx. ' 
tepofuit, Ita «nim vlerqtt* ..ib,C,qoglc 5* A 1 A I A N. . I S T. Ott iipihoTiiitivecTo ^kKitil^tdStjs oZ^» •jToJSUt 9r/ju- 
i^Xf ^a«.fc6Tet. Ttie sv Snv^iTiTtrs KctTaTlXa.yeia^s 
Ttt 7rpf*(p^6VTet, nffj «$«j3'»lf Afls(S»i' ctvrci, oSi^(pt(', 
ti&ti ifsff t)^«f Tff <ptXorif*kt tJ ra 'AhKi^ittSii "ntt^et' 
Tct^MfArBce, ni\hec.{iSv T<x T^ffjiipBhTct (piKctifAft\(rdf»M' 
yei. 'ETTel Si Tf e^ '^^ts otvTov , oti fjryct ii^tv , m 

fiij^ imdvf*eiv rifv af%^V ' 

KE$. A'. - . 

»*.v«'^flff3gcr eT« ffuv 'AAfJavdf w B^f«T«Ipro, %«ft(^ 
vos f^iyevofiiie , 7r^^«duv, ot» ^i^a o"AAe^avJIo«c' 
iv et^uho}. 'BoietQtij XS^f/^ TJjv i^^etTemo&ut , ae Ttv 
ftcBfioVf c(r« »%f (rx«u>i, TetvTct eKfii^ies t Tccii oKHif 
ipi^eie tTriBiiKt ^v\c6. i-aei ie eis rev i^aBfiov ectpixey- 
T#i KflV eveJa ^uAaw, 'AAf^osnJfS fitv » KAiie^ x«T«- 
KOMWiTff» iWx ««uTflV ah.eav(tj duvJjSff- f*«^e fyf w«- ^XDTflkir^tc^mi] Stob. rerln. 
I9., vbi ipruni boc di£tuni So- 
Cr*tl5 referi, exhibet «rn^iXv- 
vif*n<iitfiirti, Pro eV( paullo 
ante ct pali codd. ^i. CeCe- 
Tam Alcibiidem, putat Sche^. 
i(tai& obferuafTe ctmruetudt- 
nem, ex qna poH facra coiiui- 
vU conftltuere , Bmlcisque ab. 
reollbus ei menra aliquid bel- 
larionlm niittere folebaDt. 

^tcf. lo. Kuho, coniecLt ixft- 
^as, priefertlm ob fBquens lir 
togii^i, qucid Perlz. probauit,. 
Cl. Kuhn, recepit et Meinecke 
Terfione expreflit, Qfiat ka^t- 
hai impediittHia , ta liicil (fc. 
• pUulliis ) M tabtmacwlum. Ab non tt vul^tum defendl 
pofBt, Rlil videant. 

T«f tKivnipofiis'] Sic prima» 
•d^, Sdieff. Toif, vertltque <ii- 
/onfri, et tamen io hoC Ipfo at- 
cvi(^t allos, qui maliierunt t«m. 
Pifriz. cum Camillo Perufco <t 
TtToque cod. conrantieniroJc 
praefert, fc. a/uaiatt. InXen. 
blft. gr. llli autem faoc fublQ- 
teltigenduoi , t^ u.(X'*Tt t«» 
iricivv(f)t£tiy (c. aftttfm, rt fin* 
magis jdeo funt Tehicula ad 
multitudinein lignornm fuppor- 
Undam, qnam inmenla vel bo- 
mlnes, III Cyr, VI, 6, 29. r» 
afftMJau^air, quod relijient edd. 
prlores, Zeun. reiecit, *id. ..ib,C,oo'^lc • B I B A I O N ■*u9e^*vof T>rv 5Tfo^j)3a«r uTis^TtgvstJt , ko) ^^ ^»,^. 


*/*»T*«, WT*^ KE0. AA'. 

Aa/3ffv «Vo&awvToj. 

ymiime ajte^ave, xcttiytx^^s fiST» 7rV/4aTes. »\a4«re3 SoUbant eatm rt. 
teres eilam olea fe Diithiri« 
eontre frfgai. Sic Hanntbsl 
fuos milites io aclem eduau^ 
rat rrigido et niualidie dedlt 
ifs oleiim, « fe prius f^Hi^j 
•Itoq», fmrtnt, *t dicit Flof* 
II. 6. vid. et Li». XXII, ;t. 
Crcdebani^ enim, oUum cale. 
fcci-re, /i' eVi to t/,(,;p6, KuW,» 

^rfny (ft- *(j>M" r.} .n-o xi' 
rw^artt, Hippocr. diaet. 11, 
4j. Ceterum Slulik. et vierqite 
cod. <77.a^uvra. 

r/ Wf »f f-*»] Pefii. vel cBin 
Fabro dcleri vnit (^; vel cuin 
Boiulnio legi «V ,i>ff.i„. lo. 
Kuhn, vnljsinm wetur, et ex- 
fonll iiJtXtewv i/ Matui', «' 
•pp quod noae diflum vidctiir 
Perizonlo. 

'E^avi^iiitmt'^ Efatit indlcrii 
ccriamlHDmOlympicDruTn, qut . 
Hhletas enainitiabint, imiu. 
nDduu Bb )ii iDAiper ckI|o< ^ biQt, Inter fe cominrttebanti 
*t tandejn iiidicabant. Vario 
fuoruDt iiumero 'dluerii» iem4 
porihns, fed ad extremum 
potiflimum decetn, miqaand* 
timeli pldrei, aliqnando j,au-' 
eiores, prout irlbuum nume* 
m Eleis maior aut minoi- fu. 
it; vid. Paur El, 1, 5. n« 
t»men olnites ^tnlil de omnt ' 
lodicabanlcertamlne, Ted de- 
iegiti, qui, fi male iudPca& ' 
ftnt, acciifabantUr, et dainna» 
bantur a loto cbnfeffu. Ne* 
qUe vtro decffnebant tantum 
eototiai liftorlbus, frd et ca-' 
fllgabant eoS, qui qajd „„, . 
tfa leges commiltfant. Elefll 
hellanodicae decem continuoi 
menfes habilare debebant itl 
loco OlympUe. qui tndfe di. 
cebatnf 'i^imiatsuat, vt ifilc 
dlfcerent A Ugum cUflodibuil 
«i, quae ipfos facere oporlf 
ret, tld. it «d Xt i> ..ib,C,oo'^lc 5» A I A I A N. I S T. 

K E $. A B'. 

ay«AyiXTipiv. 

■M^fiJjflV TTiv eTtu^ety tv &t\<pe7c an<^cca' oi^ES^te 
im Kiovot tZ ftcihcc v^t^Atf. 8* lf« Se d-ahZe tw "EA* 
Ajjvow, «f «V ft^ SoKeiiiV Jl' o«t/«£ »yev vdvTcts., se 
^i^SveivTKV jUOCA;?»' oe%' c! tSv 'EA.^vm dK^eeTg^f 
^i. TO Si W7«A^at jif;f iia-&i' Hv. nffj m Kif^eeVK js t^> 
sru X'*^)^'^ ' 19V AuToe/ 'AdiTvj;^'»' amaf-Uveif eTi fi»- 
>j^et Tais ^ifmvK 7v7feig m<^Keaeai' 

KE4; 4ft*)f>^ Ccleberriffla fnlt 
b«cc tDflretrix, Tberplli oru, 
.. JViu/artla pr. diftl , psl^erri- 
niar formae et maximl auliiir. 
Hinc Apell» ■<! eius foniiaiu 
expreflit faam VeDerem <(»>•■ 
ivaftirir, * mari ewurgmltm, 
Pnizltelas vcro Venerem Cnl- 
diam.' Aaimnm declaraiili lU 
la hoe Ipro, quod quum maxl' 
nas libl opei comparaffet, tU 
tro obtuierit Thebanis fuo tam- 
tu femiiraieiusTrblj, abAlex- 
andro dirutae, refefturam, li 
•ii patereutur inrcribi , jtitX' 
mmdrum les dimiffi, Firi/miM 
ptjro ri/Hluifft. Statnam el 
pofuernnt Thebani Delpbls ia- 
ter tegM Archidainnm et PhU 
lippum , fed fecit eam Praxi- 
telei. Ipfa Fhryne etiam fla- 
tnam Venerls dedlcaolt, cul 
DiogeDGi Infcriplit (vld.Licrt, 
Dio{. n. 60.) (tm THt T*w 'KX. ^irntii ttk^rai) 4. i. ex !&• 
temperantja opulentlam Phrx* 
nes ortuu effe. 

KKBuririfei] Sit. Lu^, At 
Sluiak. mfuTiTKToi, et Ita du» 
regU et Med. }, 

Kiftuun'} Qmon fu!t pater 
Mililadls Marathonil , vlxlt 
tempore Pifillrall, et ter vi* 
cit Olympia quadrigii IRaruia 
equarum. Idem metu Piliftra- 
tl fuglt Atbanli;' fed qunta 
paO'na elfet, eum pro fe viao- 
rem Olxinpiae cltarl, redUom 
fibi tutum in vibem impetra- 
vit, Verum poft Pllinrati 
mortem tertlum Tiftor ab elus 
fiiiis inieremtus eft, Herodot. 
VI, lo]. Ccterum MIltlBdem, 
baud dubie hulus fiUum, has 
•quas fepelluiffe In Ceramico, 
alt Noaei hift. aa. XII, 40. =.lbyGOOgIC ^ B I B A I O N. ©'. 53 

KE<6. Ar'. 

T0O?,7t dv ildSfOt- 

ty^etfdmv 'Efirsatn Zffvaivi •3t^eai(poiTrtai 9rA««« 
y^^evm. i^avrhBevrec Je ^frvo o w«T«f i rt dy /w(3m 
flWpcvj 3e e(pij, Jei^av. xet^tTfgmvTos il ru vct- 
Tfie, njff 'Tthj^oie iyrayavroc^ tw- ^ei^/av .etyeiyditi 
rs^ iyftafTt^ffetSy tSto t^ fu/MiBitKiyeit , ipi(ttv »g- 

7IJV TTttTfoe. 

KE*. AA'. 
ITsf ( Tuv ffoAyTfiAwff ,)iff&ii|i£vuv. 

i^aytnte w 'Ohvjivluv ixbatff nffi Bfteactfaiw h 

tS veat^v^ei 'foMtxse rivtts vixvlaicne 'jreKureXSc ' 
^Snf^iivse, yt^dtrxe lipij» TV0ee rSre i^i. Srct w*- 
ftTvx<^v A.ct*gieufmiots ev i^wfiiat (ptiv?MK n^ ^Z»- 
ams' "AA^s (i^iv) hree rv(pK. 

D 1 KE*. folemhe de difclpulis fchoUm 
fieqncDtantlbus lerbutn. 

Ti wr fitaSoi'] SrcLusd. et 
n%%. duD, fed *lter ri «f « /»1- 
^Bi, quodPeTlzonio senuinum 
vldetuc, quijm el Slobieus tn' 
eodem excmpb et ex Aellino 
alt, •', r< ^ftmSoi. PiuUo 
«nta Sioiik. et teg. StrateKl, 
eirarfX^tr. VulEinitn praefert 
Perizon., idque ex caufi Ai- 
f ra ad VIII, 9. adlala, vbi pro 
xKTuffx" lO^f OK. Lugd, Knr»- 
*™r. 

Ja^tn] /<r M dtiltwaturMm 
fffi r« v/tf. Stc enlin imnen 
t\ tntim». fiSDlficat tci Ipfitii I^ectnan «dere, «t tta iofra 

c. jfi. CeterDm/ iimdetn ifm 

Hfert Stob. fenn. 71. 

' FfJioilicc] , Opulentl erint 

Rhodll , tdeoque iN lazuriun 

frolipfi. 

timfufilEiit/uiii dlceban- 
tup tunicai /mbfiriSlat tl brnui, 
citra hkmirum dtfinmlit, vt 
Geli. Vil, la. Itilnnicie h«e 
■pud Rominos difimtiaut eilr» 
kummim, vt tiiutim tegerenl 
ipfum corpns fnpertus, et tia> 
meriexARresl eic ilsnndl cnn 
bracbiii. OpponuutUT enim 
lfti« lanieii ckiridatii, h. e. ma- 
nnieatii. Hefych. aii fuilTe 
tDDicim 6mal et f altlnm, quti 
v«i. „X;c.<,gle 94 A I A I A N. I S T. 

, KE*. AE'. 

fWypTI l(/ftT(&J. 
V.%jiv7St^0fUV9S iiiuvj Tttiasqae vtaai praeb<bit, hq 
qi4a limDl clngcbitar Tt tuni- 
im, et rellqua ptri circnmil- 
(;l(b«tii[ «tpalliiini, (ique d« 
caofa CDtnlcos de boc TeftlmeD- 
10. moda dlceie imdtu, Riodo 
eirtumHei i fimlt. Euflilh. id 
Hom II. 9. Nempe erat ./<«■ 
/(iiapudGnecoidiiplJcii <rui, 
et proprie x''"'* *T'f5^ffj;«i- 
Xu, h. e,.gitat pnam tanium 
htbtbat manieamf lic enlm Pol- 
luXt Fult parro velHiD«ntam 
ftruili, L(cedaemonll lameq 
•lUm, vt et Cyolcl phllorophi 
aam BeflHbiiit, ote non TCler 
rei Roniinli quod de Cata^ 
ne maioM t«ft«tuT Plutareh., 
qDamquam lllt RomanDrum 
tion , vt AtllGomm , hi^ifiM'. 
rpc*^*' fuifre, fed Ttrainqiia 
humeri)!^ «t brachia ad opni 
faclenduin nadala hnfaulSe v{t 

dj^iif] Slc ferr, IVd a^oliDi 
liniF iffipip|efli, cviiculttDti Ftaloiili flrafDlaa ac dlcentit 
talce Plalonis faftnm, Tefpoo- 
dit Plaloi M aUtfafiu, e Di^ 
fKit, vid. Laert. piog. 

'O if ?*iv.] Idew, muia^ti 
tamen Terbis nonnttllis, narrat 
DIok: Laert. De Antifthena 
auiem vld. fitpr* ad- 11.' ii.l 
erat prteceplor piogenia, vid. 
iDfra X , |6, 

iiiggmyat'^ Pamipip. Ferf. 
Med, piD iiiffnyes /aciratum^ 
A vetbo^vyn et fvffvfit, lacira, 
frango. 

lYKat^U^i^oftmi'} Particip, 
pro Infin., *t fupra III, ^ Sn, 
«tnot- 

Tifi nT»r] Nkt?, pro ►fcnT», 

noCat In Muficis Infimam chor-^ 
dam i opponitur enim iwuTp. 

mixlme edebat fonum; vud^ ' 
Plutaich, midiam cieriiam, alt, 
fonare t(urifm' fttt vftHT^t, 
fiMgVTtfft tt H'ff. ..ib,C,oo'^lc B I B A I O N Q' iS 

»«r dymaKl^iTtts i<ptf Mti yivoirS au vr» xmc^;* « 

KE*-' A2*. 

lx&«8vT«, ly^Aettrev. 

'A 'y ' . , .» ' , 

'A^e^civ^Ht euvrev iK&eSvTar. «r« ^ ivectfsi fivra 
'Ahfl^ma^os , &Ti» •Jt^aiTU.^f? »iru i ItCTfof ^<pv 
l*ei vtuiMS^yect' y^Mvcte o 'Avei^et^es- TS fu* 
To; &eS nftS» (^vfv) iv rfw)3A/B ^«pn/<(BT< eu ih.7iiite 
KmTtlf. »4 KE9. ■u liii tuiHial tam mmltf for- 
nalm eft folmnls Rbomlaan- 
tinm iltquid. 

AtahfX" nittufiti.'i Seftk 
fnit pbifarophica, iviM/nni*n, 
ilEti, Kwi hiJifftuv , b. e. a 
tetiJliiuUmi, fiatu , kabitu ani- 
M< «/ W^« > vld, Dia(. Lftert. 
In pTooein. Hulus r«ftae au- 
^or vel praeclpuns vldetur fu- 
Iffe hlc ADaxarchus, Abdera 
ortus. El rane magrum tKiK- 
^ant, la iDreliciirimo vltie «x- 
Itn, quum i^pud Nicocreoutem 
iD mortjirift contunderctor, de- 
dirftnit, *ld, LaerL IX, fegm. 
;• fT. PliD. VII. tj. Ouid Hit 
•«t Vql, M». 111, 3. Nim 
quam Alexindro !□ conaiuio 
•nra Inteirasanii ( quidDam 4*. 
caeoa ill? fentlret , rerpondir- 
fet : «Krru x»Xvri}ifiii • ffy i» Xatnof ki^kXv' «iBTf»WM ratt 
witfxri^nSat iDtuenxqne Ni« 
cocreontem ; hic , Alexandro 
mortuo, illum in Cypmm dbuI 
Inuitum delalum campreben- 
dlt, Inqne manarlo cojitDDdl 
inllit, vbl tamen Ani>xaichas 
poenae Desligens illud notum 
edlllt ; nn^wreii AymiafX' 
AvJiCixn, Antiufx^* i' »«)v»r-. 
ras. TUDC linguam luITu Ijr 
ranni piaeclfim in «iut faciem 
confpuilTe fertiir. , Cetsrum^ 
Athenaeu^ VI, p. jji. st Lu- 
cian, de pata/ilB, An^xarchuiq 
apud Alexandrum egifTe pata- 
litum adiirman,t. 

w rfuiSXijt ^ep.] Liigd. ic 
doo regg. rfvfi>.uf coQJeclt 
eliamScheff. fo0. ex glofla or, 
tum effe, nec ■bl'ur<i<ini. Kubi^, 
TUlg, r«ln«t, GcK,glc 5« A I A 1 A N. I Z T. 
KE4i. AH'. uv f*aJS^°v (3«v T))v 'A%iAi4tf , uwif V» '^^*' 'AAf^eev- 

hmec r^ Tifflv eLyoL^m 'ctvS^e^v n>Jet- tS Je naf.(i»c 
Ti ocfM ^rrv 1] Au^ot, » fon fii^tfi ftei^ndt HSH "^ 

KE*. A®'. HxJfl cet.] Lnf d. ^■itovuF* regg. codd. etMed.g. 

r« Aktiarift^ tnftle; Sloiik- 
weiftu , cum rupr«rcrtpta )>, 
qnafi vohitffet virf^ (v^i rira 
Magstvif», Slc et reg. Strit. ] 
rej. ve»o n. jij». iS«f«/ tst» 
fiXilarifnt, Med, 3. t<crf(V}'i 
r«ra A^i^yis^ii fic edidit et* 
lun Abr, GtonDn,, dlitlnftrona 
tnelori 4at« Oif. pofita, llem 
ed. Balil,; ho* feBfu pnlcirrl- 
mi hac Ahxandri fc. diftam tti 
f« habet, «el AUxandir fc. di- 
xlt. Atqus itH In rulgata In- 
telUgeDdns eft Alexaodfr ?«• rlli hlc anteni Alex. Micedo, 
^Rerponfnn) aDtem hoc^ex*ti> 
dii hibet etiiun Plutarch. et 
Slpbaeut. 

Hem. II. /, Ig6. 

w* Xti/«} Vid.Hoin. II. /, 
86. 

Td» ftir Sifl*] VulgOT»» 
fi. 3. , fed vltlere, Sluisk. et 
Cod. Strat. r«» ftiy Siflnri 
■Kete eDim vtderi, ilt Psrtz., 
de IpfiB amantlbus, Ideoque fe- 
qui yimnaxei ii; qbare putac 
idem ifnrrmi pro iimat legl 
poffe, prearert tamen ror /x*i 
Sigi*' Ceterum de boc tvttir 
re vel nimla admlnitlMrf vi^, ..IbyCOOglC B I B A I O N ©'. 57 Wf uTflWW^ «yJfiavTef l^iSr&s T?i" «7aS>jf Tu'x»rf ^'f • 
^'to(t« *if «iSfl- »t«Tf^/A« vtlv TOv oivJfiacToe *»fi. 
QccSiJitv, &ret EKfimas fu^ ei?fft3'^£' v^^o tS rTc3tr« 
WWfffA&ajv «f Tijy ^gAiji', n^ Xirctveuatts ^ ?t«^<os J| 
wX«?(W jjfij/^ar»!' To »ya?\.fM Tr^iaSotf. gV« Jt stt 
eiVcfdn' , (ivstSm«e. vo^tus TeUvims , ^(pt^ ^ftpecvuactff 
Te ayce\fAct , »^(/ dnircv , f^iy notrf^cv ctuTu Tif^tQathuv 
TfehvTek^i Sret ietvTev eiTrhcimt^ fto^iet it^oKKecviots, Mwi' erar ptoprle iSjiXtvt*^»', 
(irWii magiftrattium f. pttfia- 
.«WM, vnde et «ftir. et |9«XitiT. . 
«pud reterec, vtThucyd. II,i;. 
piamircue ponantar; AthenL 
enres, a<t hic, • Cecrope Tsqne 
f<S -Thcfea habltiffe rparfns 
per Tirla oppldula, qniie ha- 
bnerint fua «gvrnytm ri xvf 
PfX""''' Thefea Tero rustn- 
liffe rtc fi fitkitiTHgm xe^ vai 
flf ;^r et Invnam vrbemAthe- 
llarum coegiffe oninv, etlftlc 
pmnlbus conAltuifTe hi ^iiKiv- 
*»fwv "«¥ fgvtatmt,. Pryia- 
nBs Athenls eraut quinquag[ii. 
ta ilH fenatores vnlusculoiqua 
trlboB, feii decima pars mnul 
quingeiitorum fenatus, qni per 
declmam queque annl partem 
praeerant illi fenatid t% omnja 
ab fenatn decreta Eerebant et 
exfeqnebanlur. (Dehoefenatii , 
qciiigentoram rid. fupra ad V, 
13). At In alils GTaeciav, et 
qiixime Ariaticae, v[bibus de- 
fignabantur hsc voc. famnil 
omnino plernmque maflftratus. 
NotllTlmt fuut pcytaoes Corin- 
thlornro ^vld. not. ad I, 19.^, 
£hadi<trum alioKmque, Hlnc flratu palEm ,' ▼. c. ArlAot. Pe« 
lit. V, ;. Epift- £6. Srd et 
transfertur boc vDcabalum kd 
prtnclpatnm In alils rebns «t 
artibns denotandum, e. S. wgv~ 
rans «X*i* Jiaj fa^iai. Ori- 
go huius vocabuU adhuc eft 
Incerta, Ceterum in prytaneis 
hli Graecias erat kmh isM, 
ingue ea ignls psrpetUBi. ^Ra- 
tio eft, qula eiat proprle ptt> 
blica domui in media vrbe fia 
ta , fif ut oporteblt omniuiia 
communis commsd! caufa', «t 
quia apud hanc Koitirr jn» 
facra ftciebant, non facerde* 
tes, fed ipft fummus maglftra^ 
tus , vid. Ariftot. Polii. Vi, 18. ' 
Dabatnr etiam In pryianeia 
piiblicns bene de patria merU 
tis cibus, quad adeo vfitatnm 
erat apud Graecos, vt Ideo 
prytansum faepe ab hnc folft 
defcriberetur, vt Liv. XL1, 10, 
«rB^af K. t-imviimO Dc hoO 
more vetere vlfiorum aut alior 

laenllt reuinci^ndi vid. Bro- 
daeam adAuthoL II, p. ii((, st 
WefteliHg. ad Diod. XVII, 101, 
vld. et Nepot. Alcib. 6. 

/aifat *^gmX«iwitF] quod 

{npbat Pfri«.f \i&a ^nldem, 

«pinor, „,Co().^le 58 A I A I A N. I S T. Kuv», 01 Se xeiiv, ci ^ ^v». Hsd " SoASjs ^ Tets 
Kfe*. W. 

hvatreKkixroy ToiV ift-ff^eSdi, tW ■»''''' «'?>::'''' «?(;«''''* «plnori «td Slahk.'>. »i>9- 
^Kveti, ?«f* plurim» ftcu»* 
fK ra^a <owii>r(nf ; Cl. Kubnlo 
^dtidet AfaKfcMf conlcaum 
KgtxKatvsxi mullit anfu la- 
trimis prafmjii! non iusptmn, 
fed R nutlo, quod rclim, codl- 
ca eonfirmatuHi. 

rXMUBOtJ CeUberrlmn fttll 
l)^ec cUharl&rU >pud Pt°><!* 
piaeum PhiUdelphum, w.Plln. 
hift. P«t.X, =*■ «t Ael. bift. 
j|n. VUl, II; Amauit iotem 
eam, vt aitint, in Clflo ^nrer, 
li( Aegypio >ries. 

«ifc.» J< «p«»3 SU Soheff, 
porrextt ex. Ael. blft. an. i, 6, 
ptobantibu» Fabro et Periaon, 
et coDlirmantibui codd.SluIsk. 
J,agd. ft Mgi- QS»« ^"''■' Bf«i n*a habet, ^iul lan 
Tnlgatum •».■ »J» "f. ttet, _ 

tiir. 

Auo «rv^MXial Erant bacB 
duo K^^beritiacuU paiiler tif 
puppl, qnod ex D*ul Vso a^' 
paret, qoae In flelli* reUta 
ab Hfgin. Ub, ij exir. defcri. 
bitur, A«irt fi'Ua$ in puppi 
quatutr, id gubtfuaciil» diftrt 
■ quiugui, ia finifire quglucr, ■ 

. #f»|(*o» (. "«/ ffn' i-] Sia 
Mfti; Intell. enim ifv/*"' A»-., 
iax* et /itarot xoinui». SJc 
paSim /MvaStcf defiim /Btia it 
m4iuton. viThucyd. V, 78. 
Sed et inrra Xlll, ^- haec 
iao cqDiungnntar, Item PUt, 
Tlm. pic ^^ iwm Hellodar. 
pa^iii). . . ..IbyCOOglC B I B A I O K e'i 59 

KE*. MA'. 

}^ Sleivjctilas § AxtK^eUfioiioe. •a^ovtTahv h o YUtv 
vnvieis Tu ZifMVidn tTo<Pev. Tt ^ttSv. o oe yeh^aets S 
Keios, fxefivrrre ( eivtv y 'avSpayjits ajV. * t«to 9r»f0*- 
XS'if^ /«*■ »C"P*''^'" Iletvffievieit , xfff vxf S$iii S^t- 
ro, ^7ioTt){pif*fves tfSri.at tov t»/^jj(I/^w s^xju^ t{gcf 
fttycth.o<p^eya>v k-n) t0 wfcf ' jSair Af ee ^w/a, faai>e Si 
HfffvHo TS o«B 'riT»fat0e^enev6S. e7r« iJ^ ?f WfoVTS 
Xa^>no«ai, n^ &eSti\eue tZ MfjZ ■> hsN 'ifie^tv etite- 
i&vWK«»' avSfoSa-«ii aAyavoT«T«, «JSSia xiit-fjtaijro» 
^f«va^LBiI t5 Zi/^oivfJs, «^ l^f/Soija-ev «f Tflf, w ce- 
Vb K^5, firya Ti a^tB x('Im'* ?" ^ >*eV"^ "■*' ^V* 
^ v?' f6Vo!e(s Hmv avTov aifiriv eiveif. 

H E ^. MB'.' 

■^fT»^/f£s ilsex)mvavT6S tov TTffsQvTt^ov viev A«t- 
f«ov itiifinhevovTot , otvre^os, ei^iavToe tS ytccT^a 
aJtat<iant\9S TBv dxivdKtiv, gauToy Ti^i t«v /^onr/- 
Xcwuv eivsKJeivgv. 

CktUeUicam diant i. e. m atdt 
ifiimt d*»t, Nam XwXx. aon 
Bomen loci, vt npnnulH poi 
tarunt, «ut teinpll, fed cog, 
qomen Ipfioi deac feQ MU 
neriiRe;, quae apud L>cedae> 
■Donios in praecipiio coil« vr- 
-bis templum iiabcbat, vt non- 
i)ulli iradiiot , r, c. Liv, 
5tXXV, z6. aertftM, vel, v( 
alii, !i. Chalcidenfibuj exnru. 
Bum. Pint. in Lycurg. «nrr 

f(d,Nep. ioP?brw. f. S- Aimrrif ra «Brfoi] Imo ve. 
roOchi.lilM natn mlnimi.diilla 
et fraudibus sd mortrm adaCln; 
e(t. Subiade eqim OchDs fub- 
ornabat hominei, qiii patm^ 
on^nlno ign^ri, tram filia huid 
fecundo nunliarcnt atque adfe- 
verarent. f t ita ille ijnden 
libi necem (onfciuit vttitm, vt 
ait Plutarch. in Artax. extr., 
qill eum AriafpiH adpellatt 
^rlaKerxes lutetn hic f".<t 
Mnemon, cui Ochus nic^eflil, 
PluC. )f) ArUx. et Juflifi. X, 

_ AlAIAt^QT ..ib.Cooi^lc A I A I A H. I r T. A I A I A N O T 

nOIKIAHS I2T0PIA2 

BIBAION AEKATON. KE«. A'. <D. _/eqev'iKn rov vUv Syev «f ^OXu/Mm ecBhSv. koi- 
J^vevTav 3e aurriv roov 'E^eaieoiKZv Tev dySvct ^miret' 
SiiCf, •na^BK^H^xehKtuoXtytfaxTo, Ttari^tt ^iv iXvf*' 
WmtKttv sxw, ngff Tfaf ciSe\Cpes~, K^ «V^ Trctii» 
'OAw/^WiW uywi^i^y. k^ e|«v<KijM riv S^fm, H^ 

rev 4>f»i>iv] Cam qn» alll firU 
pMns fororem llllui Kgt]ti.jira- 
vafatt conFuderuot, qtiie Ttra-' 
qne fiJliim hibult. illa Fifidf. 
rum, haec £i<c;>«. VixU Phs- 
lenice poR AtheaaS a Lyfan- 
ito captas , frater eius erat 
Darinii, et pater Biagorai 
Khodius, caiui tn honorem 
Finilafus jujmpofuit oden fe- 
ptimam OlympioiDm, Cet«- 
rnm Utulum aliae edltt omlft- 
rnoL 

Tn ivfi"'] Vldetor popnloi 
Ciaitatii EleoTnm fDiffe; Elel 
•nim erant ufx'"'" "H W- 
furn rrisit Tifi itKivyvffac, 
atque tdeo Hellinodicae (de 
quibns vld. ad IX, ;i.) eic Ete- 
|i forte ducebantnr , ac toti" 
ittot ^Bot erMt tantin tribaa, n rnaquqve thds , v. ?anT, 
El. I, 9. . Hinc laOitla at reoe. 
rltai ludloandi in Iilica ludla 
tribuitnr femper Elelf. HeU 
lanodicae antem ludicabant f«T 
paiatl ot dluili Jn ternof homI> 
nas, aiil de alio certamlor. 
Ab eorum iudicio prouocaba- 
tur ad figXnr eXvftnmmiv , in- 
que eo fenatn accnfari et da> 
mnarl poterant illilpli, fi pa. 
fnm refle lodleairent. Sed H 
aili alila de canlis In eo Indl. 
cabaotur. Ccterum G qua rea ' 
•ITet maiorli momentl , ad 
Ipfum populum ea ferebaiitr 
Eleorum, qnod et hi boc Pb«- 
rcnlcea cafu gedum. Secnn- 
dnoi anfm kges jnuUar Ipefta. 
n Olympia deprebenfa de rl. 
;a noBtlf cniusdam praectpl. ..ib,C,oo'^lc ^ B I B A I O N I*. 6i 

KE$. B'. tari debabit, idcltco » de n 
cnin populo jpro 4geiiilaDi erat, 
qol rotus poterat legibuf sb- 
ftUere. Vil. Hdx. VIII, rj 
•xH. De Indis iffis Olymp. 
Tldaatnr Bartidimy Rriftn d. . 
Criick. Blnrf, Bitjlir III, pag. 
. 368. 

Ev|S«r<(ii] tb aliis vocatnr 
B»j3iffrMi, EcjSorei et Eu^Sk- 
rof, «t Hcl^V Olymp. CIV. a 
FtoftDla dicjtur, qnod etiam 
cnm aelRte Liidii conaenlt, 
quae flDrult tempore Dlogenis 
CrDUi, Demonhenls et ApcUis 
piaarji; alilOL.XCIlI. dicnat. 

A"<^3 Mentrix haec celc- 
berrimae fujt famae apud Co-. 
Tintbios, ad guam ex omnl 
Craecla dltlores amatorei eon- 
cnrrebant, vnde et qula im- 
naDO pretlam pDfcebat pro 
concDbilu, onuffl alunt grae- 
^cUm illud adagium, « «««re» 
tnfftt rt Kegivier rS' i irXKf, 
mm cuiuit caniiHgit ttdirt Co- 
rintkum.v. Grll. N. Atl. I, 8. 
VenDlti adeo fult, et pulcri, 
vl eam adirent plftorei,.quBir- 
do pulcritudinem perfeftam 
pinEore et peKus elus ezpiU 
mere yolebanl. Varla et ma- 
snlfica epl{ranimaia ia tiua fonnam componebantur ; vid. 
Anthol. III, Alemoratnr a ple« 
liiqnc autem vna Lais, Athen. 
XIII, 57. antem dicitur A.a:it 4 
nurtfm, cuint mater fuerlt 
amlca Alclbladis iam exQli*. 
Noltra Lila lunlor fuit iila ca. 
lebrU Coritlthla, vt ex Plut. 
in Alotb. extr. adparel. Et 
fane, li iam teiiipore Enrlpl- 
dli eiftitlt Lais quaedam Co- ■ 
rlnthla vid. Athen. XIIL et fi 
Lais amata lim futt ab Arl- 
ftlppo Cyreniico, Sacratli dl- 
fclpulo, dlcera folito, Lmidtm 
/t limbtrif ntn kabtri ab tm, 
vld. Laeit, fed et, fi Laia 
a DemoftheDO derideiBta, n 
Fhrynei , qui« poft Alezaodrl 
mortem floiuit, aemula fuit; 
tnnc fane duaa Laldei fniEr* 
vidaotnr. luuiar, cuiui matec 
a Phlloxene dithjrramblco, cdI 
eam dedertt Dlonylius, abihi' 
&a elTe CoriBihum ■ Schol. 
Ariftoph. Plut. dlcitur et Da. 
mafandrm^ Tfmamdra v*l Epi. 
mmmdra ab aaftt. vocatur. Fi- 
lia autem Lais in Aore adho« 
aetatls tn Tbeffalia amulterl- 
bui ex innidia propter pnlcriw 
tndlnem «xfitn&A eA, rU* 
Vlutarcb. igur. ,C,oot^lc 6» A I A I A N. I S T. i^dffetv. u fitriv ti/dl^mtv etvrS e Ev&etrae, o»0fo- 
lioie hetBi^ets. 4 it VTuaxttrif etUTH furci t^v «7^- 
viuy flv. vnafiets tsv, it'» iJtit Se^y iuKpB^fete Tcie 
ifio\ey'ii*e T»e •Jreoe Tfiv xiQfoiiyrcv, einovei yftxy^fCfifvos 
r^e Ax^oif «f Ttiv KufiJTjjv Ftco^Jirf, \fyeev etyer/ AaeiSett 
j^gt^ M'' "^ei^ttBti^^eef Totf ffin5rx«f. «"S" uv « yw», jf 
yofMa ytjfiotfdfiti otvTu, TTetftfiiyiW dvSfidvr» IvVM^iiyf 
■ ttvi^ev ■, ctvriy dfialieiAfvif Ttjt iraii^p^vntF. 

KE*. r. 

USffl ^MMV T(VWV i^tOTH.TOi, 

X ct Tm •ne^Sltiaiv veoTlicc, IjretSdv Teixi^et Tw «ro-. 
oae ?^0 TToiriiJt} tS hifAfutres , ivreZBti riSt{ opohkso' 
retTci eiffi. Tct ie tScv ytfTlSv veoTliet, oTctv My (pSe, 
^a^ax^tjfKe f^ eoSiviev vrXfT«/. n^ oi r^v heovraiv ' 
ie rxvfivoi KetTctyfce(piiffi to7i^ ovv^i rde ft^gete tSv 
^Tefiuv, '7^0; (pSs e-Tietyofitvei. 

KE*. A'. 

■"-Ai^vJfcff s <&iA(OTff8 Tfjf reoau^etKOffW ?a'(Jw - 
i(pe^^a' 

eiplddrt iDaor'blft. tn, IV, 
34. Max. Tyr. disr.38. Plin.,. 
hin. nae Vil, proaein. 

T«> «rtrnjWK.] Alexinder* 
vt FerizanlDs explicautt, tl1< 
btis fin^Ulis dlebi»! ilsqu* 
contiDnis , confedt cuni ■nntB 
to eXmitii quadringenta ft«- 
dia , fen thbos lllis dlebas pk> 
rller rumiit laoo fladi^. Voe. 
rfii rafer^kd t^iivt iinitaf^ 
■Vljnu EwaJoi» TKxifalfimMlae prU 
■ihm; fic Luciaii. pertgr, init. 
*ita'TK;t;irs( uCpiitafipy cet. iffij- 
KJigr jinmlat primum Btni, •*■ 
miuiiibam. 

ti utitaiv yitx^J Aet. hift. atit 

V, 33. fl»ai li »Jlr«r »c »»«71- 
nir, pirita efi tiaiatidi a parlu. 
«BrKj-fHpiffi] vtUicaitt, Cai 
tull. eoatm fenru dlxll eim/cri- 
iillar* fiagiBis, Rfin lf!tm „CcK,gle B I 6 A I O N r. 63 /^ftlutt vqiy idifci^SttZaei^ re ^^tpWsV} ix^icTtin 
Tft* tx&^SY, 

KE*i E'. 

ITf^i TOfavvMv Ix twv. ts AhaTTS, 

^fvyw Srsf 3\.(iyoe' eti yecf Aiavji8 tS Ofvyef 
Tflc w, («V T*f «i^fl^ «i)T?f , /3«yv, ry^ p»/« y» 
morus. HT8 yoff FfK» 1^«, .«Te »Ao Tt. )W evet' 
foTToh^ evSvs Tov QUvciTov, «Ju«ie a? ", r/ ToTf x?^ 
<rofiUvois hwTiTe^S. 'Ee/xcen oe rjr ui' t5 A»a-a»Td •! 
TV^atnei, vTTOTikvoVTis tiffi ieSbiKOTes •xdvra. 'hten 
yeif, oTij ao^tfSvoivS, o<pei?<a<Tt tigf ttuhoi r^ ■^u- 

KE$. VQtattm tpntittm, «Jnod tiw 
3ir conficere fotat exircllas In 
loDgo itinere, eft ijo ftadi». 
rnm, Wd. Herodot. V, 53. 
CnrtV]!I, a. luftin. XI. g. 

^yvyitt] Capnt tMum defcTt- 
pfii Stobieus renn, i^g. (ei 
iu, Tt omai» paullo pleniai 
M planiui conDefUt, Quae- 
ritor ergo, vtrlus Mftl corra* 
pti Bc malllali fint, tcI patiuvi 
•DStobieul de fuo loGUtlonem 
expieuerit, Intcr ^vyai et 
T*ii vy Inrertt rnlBi : ait Xvfoi 
. ^vn T. v. Poft rfin ix" Stob. 
M, Tf /aXs, XTi «%.a T' frXir' 
*■■>■ x^ru)', n«a(ixj>irjH» »► »>'•- 
fmraXor TOr ^«viitoi, rtjfisc* 
m 0, T» »«» xf^W' «»'■» 
wt(pmti \wiriijii tmif. Pro 
T* Aif. Siob, rjr Aw Cert* «tdpareti mDlla a Stobaeo id^ 
dlu falno fenru «beflc pofle. 
V. c' ptlmum additum, vid. 
•nlm I, 31. XIU, 1, Nequ* 
minu» T* nagmxn/Mi n. 

xtif mifax.'} Pro xctf, tami* 
qoam ieiuDO PerlZi vuli xaf m 
tuv fic enim 1, 3. et 10 In. 

at iy ri tii xf-1 /'*"', ** 
gnid vfuifit utintilms, fcll. ad 
niaaandam tantummado, vidi 
■d II, ai. iM Tt fi»Knp.tyiis. 

■tr, w Tn A.a.1 Slulsk. Med. 
I. et reg. Strat. rs i. tv Aiff. 
K l>e Stob., Lvsd. et reKil dM 
rit V. Tfl T» Ajo-. Sed prircirf 
«dd, ante Scheff. receptaiK. 

imi. ti vi] Stob. xf ii, qnod 
probM Feilzon. Ceteruin vid* 
Xmi. HleroD) 7. ^ lOi ..;,,x";oogic «4 A I A I A K I r T. 

• K E $. <- 

n I f i « V ^ f u V A £ 5r7 » V. 

i-^Kiufi^JSfro nV A»rroV}rr«, Zoevvtif/iui' i Ktafjw&xs 
voitfTriC, }{si 'MihiTos e r^ctytp^las •noifirris , nff{Kni[- 
aioii. Kt»<A.('(uv %o^m , ^je/ ^iA^ocf "Xoitiriis i^etfuT^m. 
'AfXf^fCos d^ fimTis uwe •aoXeiiuev aKHs, Hct^ CfXa 
^uyoy dnt&f^&aSf o{io>£ohKtiv Sj^tufiQtiy Sis <f>cf T.kvnfim'] Fnlt comoedlia 
veteris poetR. Aflftophinia et 
Meliti ■•quilis. Ciutur eiui 
comaedla rt%.mi, apud Athen. 
•t Pollueem. 

MiXitm] Full llle iDlmlciu 
Socratls , At quo «Id. Excaif. 
de Socrate «dll, i;. . 

KwtririKr] HudC faeplai lu- 
d)t ATiftophaoes , msxlme in 
AnibMt, V. c. T. 1378. *bl vid. 
Cl. Beck. it, ln R»»is, propter 
ETacilitaltm, Erat itle elianii 
ii^gafi^uy KOinrif!, Ted uXr- ^ 
^t. Diihj.ambica autem car- 
iulna cantabantur mftxtiBO mo- 
ta et llrcntla, etiam poetica 
{, meirlca, ab ebriii maxtme, 
^er circuloi bamlnam TilMiii'' 
tium circa irai Bacchf, lic dl. 
fia » Baccho, qul et ipre dithf. 
r'mbus dltebaiun Dicitur in , 
PracH ChieCtam. InuentDr ifti. 
ui carminli priniui inftiinlfla 
T*i> KviiKitm x°g*'t (*■ lupra 
ad III, 40 in. ). Nempc xv- 
xXiDi x'^* videntur fuilTe prl- 
miiiis Baccho racr^ti. (vld. 
fupra d. 1.3 et ideo eariim caci- 
tllenae erant diiiframil. Hinc 
proraifcue iiSvfa/a.fiai ot «it- 
m\iBi x°f^' *dhibiii rrperjun- 
tnr, Tt Pial. Gng, ctSchot. ad 
Adftof h. jAitt. MwAntiimnm. >.»r talerpretitnf ii^tifxftfi^ 
*on». Llquet ijitur diik^ram- 
bn eSe cycllis choris ct Bacchl 
quidem proprios, qnamuis de« 
. in etiam ad Ijrricam (Mellntrm* 
du8i rint, quU multum hab** 
bat ot IIU fplriius .dlthyrambU 
ci. Cetenimhi cyciil ehorl 
tiia foll Sucebantnr Biccho, 
fed etiam allis diis, vt Nepti» 
no Rp. Flut., cnius In choril 
•ttain ditbj^rambica adhib«a 
bant, llcet antiqu) tanliim ii- 
Avgnfifimt fuerunt folitl^quaa* 
do ipfi Ba:ch<i Itbabatit in vlnft 
et ehrietaie. 5'ed 'tamen ad 
aliornni, certe Apollinis, faci» 
hului laudes cecineruat fnb* 
iavx"! xif Txitmc, tmm qmiUt 
*erpetii ti dtcor» m»da. 

•Avt«i] De eo «id. ad IJ^ 
14 Inlt. De pairia elot dlifeD- 
liunt; plurirol lamea Coum 
eum cogaoroinani. — Pro ift^ 
fUTfaif Rulink. epift, crlt. pag, 
>)|6. *ult wiyTeifUTBUt. 

»fia\a dXki)»] Reae addlt 
■oaar u! (parif nam res lougc 
fuperat fidem , et Tel Polcmo, 
ex colut AdmiraKdis Aihen, 
hoc habet, a poetia hjrperbo* 
lice loqui foiitis lacceplt. t«I 
oboll pondus aliud 1111 fuit, 
^HMn Attidi, quibi» ciat 42 i,,C,ooi^lc B I B A r O K " ]f . 65, 

Toi «voiTDf. Xeyasi ol.Hj^ Vn^Tteinct^ct "rov HMTin u 

a^xQuf To ffSfiett TifiptKfaTtuSif-C^^a^ivy f^Of.', 
ftttfrue^^Kf^K. ■■■ ■'-■-;■'■ pars mdae; apnd e^im Si- 
«i|l«s et AeKinetii cit>(>lus 
Idem erir, quod libTl, q'iae 
- IX continebat vticlas, vid. Pol- 
li« IV et IX ^? Ariftpt. 

n««ip»r»(] Fuit Arcililaf 
mnditoT ,' tempore, Ptotemaei 
Eoergetae, • quo aiinnn acce- 
jit. ipf talenta, (id.Aihen. 

'imfytui!»}, Hipponax fult^ 
£ptie(ius, tempore Cyrl, au- 
Aor carminis Hi(ipanaftei,' Teu 
Sfazontis. beformitas aiitem 
^tu4 ex eo BJparel, quod fcri- 
I^Gt Iq ftatuad^s, quleius Ima. 
giiiem fecerant <r^ec ifi(it,,ad 
^m deridmdum. AiicroTvi 
t^a» videiur caufa^ dedifT* 
^Mminiinendicaiitium vnlgaio, 
qaod raeplux ni'pniDrat Pliitai;- 

xtffru ytig ^iyjii itaf fiaftfixxv' 
{5», da pfUiMm Hi^piMaai, 
t^ft vnld; aifft tl ^^iini 

iftfa. 

^(XnrirjJiff] Fult Athanls in. 
tpr eos, qui r.etnpubl, cura- 
Ml)t I^rgem inlit de ^ulAl,' 
4,iia ponireqtuf femiqaej Inde- core ft (erentes in pnblice. 

Ita raQum , y 

xeritTj/ptrii 

a. |blqae 6ei 
fnterXrhetor 
Vixerunt parV 
andri, quo f]> 
ber comli:ii3 ', 
qno infra Xlt, 
fiite dinerrns 

«»lp.Xiff>rioa»] Sic MRi, fic 
et ap. Atlien. 54 Suld. Sed iil 
deinr analoffia poftiilare wisV- 

iW^.X^«,t'fic^etfam'pa{i4, 
ad Aihep. et Meurf, lefl(i"iiK 
— '0*(v«i,LuBd:.redSiDist. 
cam regg. B. Cf J)« r«rf ' .X(yw: 'ffr. 


ex- Alexide.qul 
dijterit; ^hxh 
tuit comictis',' [ 
^atiuusMenan 
t)on hoc tradldit 

dam id^blbult. bi.Gooijlc d« aI AI AK. IST. ' 

tlefJ Af(>9Xo7uv rivcov, xaI Fi£y«A« 

htxvrS. 
\}'vff3flS)p 9 X!m wr^eAeyM- uvi&tttn iv *Oh.vn')rime ri^ ' 

yia» rSv ivie iievrmv i^xevrtt irWi (p^txs ru lufe^ 
himuTiv mvdt rim. 

"Oti lAirtav i AtvKmmeve a^^iKtnfes mtv^i ^hMt 
Kp^ Tflw TB i>J» TfBJW «wryf»'i'(w»i iw t«v jt^ T«» iv^Xiyim} L •■ Btettil 
tolls et hmie aliorvmqac «t- 
Utri fidernni, tuta folftitli, ■»• 
4ulaoftie, ecllpfes et JimlUa* 
4aae et qaiado Intn lllad hm- 
g»i Mnm (yftema elTent euen- 
tar>; t>lla caiin in tabula fui- 
penfa adDotare fttlebant aftio. 
loci. Slc Intei Democrlti fcrU 
pta iDemoratnr praetet alla a{l. 
PlD|, Laert. ^fj^cif aimi/Toi n 
MrftKfimi tmiUKtrffui L ubn- 
la fuipenra. 

rs)' fuy»* Mitwml itagnat 
mhou dicebatar, qtio fsl et lo- 
Sa pariiet decnrCa' aUqnetlea 
ftals ()>itili, cMcuitnnt hane 
«rtu tn eumdem articnlndi feil 
^nnfiDm, aiqne Ita fimnl no- 
«H IterDiH ■nl^icantur carfnii 
lioc prlmti credeliaat fierl fin- 

Ells bleoniii. exa&it ismenG» 
flnnartbns. Atpo8«afqnnm 
dldlclflent folif connerfionein ' 
annuam non finlrl certo Da- 
Biero dlemm, redlnfupeietiani 
BliqnethonnimettnlDnHdtma. 
fnm paittcalarom borae, aliant 
aiqne allDm dein CootUtnemnt 
mmmm wMgaKm, (<r, Dc, fomn. 
Scip. c 7. Hai. DaDr. U. 3o.> 6ti pbtiflmum vel t, t>t Gd> 
dexuS Cnldllia, veiio, VtM«-. 
ton, vel 69, *t PlliroUni «t 
Oenopldei, allteT tanien hloj 
alitlT PfallalJU fuum innitfll 
defeti)irit, Tti). Petav. Itatl»* 
nar. tcmp. tl, cap. a. ScaliS., 
etnend. teniti. ;■{. 166. Vid.' 
Cenforin. de di» tiat cap: ig. 
PlDLplacltphll.il. la. Ote- 
rnn Um ante PHllblaDib doio- 
fiUuexmtlt, Chiui patria, 
rie^uallk DemDcrlti et AUa!Ca> 
{orae, Interque phllolbphot, 
qni abAegyptlii pleraque h»- 
ferlnt, a Oiad.^ic. I. eXtr. nn- 
meratnr. 

lAilrtn i ArteMFSMVfJ Valga 
aAMCw tertnserror; Metoii_ 
Anlmunon Lacedeemonlas, fed 
Atbenlenfit erat omnlum con>' 
r«nrD. vld. et Infra XIII, 11. 
Qf are ab erndltli receptun le- 
^tuf. AvfMf enim erat Athe- 
nienfimnt- qnl dlcebatur Aitu 
Knoiar, ad qoem pertinabat 
Meio,, vid. Schoi. ad Aiiftaph. 
Auei, V. 9pS. MiU tatnea- 
^lDltk; Med. i. Medial. i, ac 
re^l dno tetinent «ulgainm. 
Cf tcrnca MetMi, vt monet Cl, X;c.<,gle B I B A I O H f. '«J Ide (AcY«vO JvJr J^ctr» arxo<r/v Irwv. 

J(E<I). H'. ' . 

m, 7i(ay(*a.Tcc iiv ixfn' 4 ^ «^eJ«!evr«, CKX*f* 

K E «D. ©'. 
*Ot» X^%V0$ /S(Xo|8VOC. . 

E 3 weT? B«ok. td Arift. d. 1, A«t ctla^ . 
ber tQm altranoiiiiis ct geomc'- 
tra, te pTimii ob iUam perio- 
dmn ip ■noorum, euiui ope 
IndomtTi OlyAipicorum hiben- 
dornm tempus oplitte inutnirl 

Kffet. Vid. Suid. Mtraw il. 
xmttm^ Rti/tn, T.m.p. 
|«g. (T. p. 410. 

ii iX^rtv] NoD dobltit P^' 
l\x. hoc eilceVe, liccl In Slaisk, 
M in daobus ttt^ii reperiatur. 
■ Affi-onXirc etc.l Videtur f«. 
Iffe MqvBlls Siilpanl Theo- 
phrkfto *t Deipetrio Pellorta- 
tH. . Celsbtr roit pbilafophus, 
a quo 'timen aliquol «bdnxit 
dirdpulot' SrilpD. Meroinlt 
ftlus Diog. Laert. 

nllluo «diunAum efficere Tolet 
in Praerenil rignlflc*t)on<nt 
Faluri, ». c infr. X, 40 •xtr, 
^ SlDiak. facbet «* i<f(9>t(r- diV. Demofth. PhlL I. iDiC 

B>y(i«*¥~ *""^"* «•' '"ry»"- 

^Xo/ftM] Philoxenos, cnm 
hellaonet, t"m poetas confu- 
dlffe Tldentut veterRS Ipl), 
Atheit. I. tris lliius noailnii 
Coinmemarat, PkilBXHhim Lm- 
ta4ii, qul fcrlprerit AmrKw, T. 
M«MM «r/fM pTMparmndi ti^ 
Hi, deln ^JUJ^. C^iluriiiiut 
poetim dithrram.)arum, denl- , 
que Philox. Er^xidiii omitea 
lurcoHES turpiiriiiio's , qaorutn 
hlc optauerlt (ibi gattur gmi*f 
*t tinio diuilDS frnetetur fen- 
fu «Ibarum, qnOs deaarabst} 
Pbtl. Cyther. vero fibt gabim 
IriuiB cobitornm, eadoni, qu* 
llle, ratione^ expeliil. Dleitiir 
Mlam SfrRcalis Inteprnffl' po. 
lypedem dnoram cubllortim 
))raeier caput deuotaff» , cam- 
que, motbolnde coDtntfto, mo- 
liia* ..IbyCOOglC «8 A I A I A N. 1 E T. 

iuvTov w;ice t^ erf^- tTtei ol avru i-vsT&vtro ^ of«- 
^is, KSM ^T?«To'r^f <fiwtKSi xoKnr ieBstis, ZBfott 

T^ Aoaro^A». . l5f« <!? t^to TKxhSiv «uTijv riv xMTtif- 
^cv OTo/S^, rctvTis hSAov tiSloDV i<;al, (pna-iv , ayrh^ 
V9ffeininfMt-^ Xfffi ^ *^ rav 'Tomm ftvtinoyevm, m 
- «k &^^ ttvrSni , fiiA.' v^t (pivym ttvTti, K E *. I'. 

n£f( Tuv iraXaUm l^ay^dfpm- 

\)Te v7ttifX9To ^ yfet^piKJ rexfn, KW?f TfoVov rmi 
iy yctKct^i npf iv <raeefyeevois , stks eifu ctrtx*»" «- ■ 
Kct^crv rci (Set, «9« eir/vfotipe»» 'avreig r»c yfettpietSt 
rSreBSst ixaMiinrw, rSreiivi^. 

KE*. rltnnu tff«t Intni Cofttta bot 
ru, uput infupvi pDfofccrii, 
vt td qaoqu* diaorfiet, iQle- 
quan msrBrBtnr. Imo fwar. 
' tmm AtKMi. refart PkHntnmm, 
(•nfitiim, qncni ((inen Snld» 
Fbil. Laucadl) fulffe dlcit. De 
Fliil. poeti ditbyramblco vid, 
iDfra XII, 44. ^Ab hoc ■««» 
«Unt fult Philoxenni i fttXf 
traiif, qnl depnheDdebit luxn- 
rlam, ia ca, qua habitabai, co- 
loniaSlculagraAanteni, omnia- 
qne malntl relinqntre ac dl«- 
ccdere , vid. Plut. d* vit. arr. 
ml. NoAer Pbiloxenus bic ab 
«uaora diaus forfan PhlLEry. 
xldla fult, Anaxagora* dlTcI- pnlni. pujt •! PkileKtnut S- 
pkHius, ex Infula Slphno, lux- 
'ta Cretam, etiam 'JwigTayihit 
diaus. 

«MHu iiMant^i Faber.x. J^ 
«. benc mea fententia. 

m wXnetet «ni. ] Lngd. rt 
Mftl B. C, a w\. nvTii» m,., qia 
tamen augmento non opns cft; 

'Ori «rflfxJ^CuPMVnt 
S. — Ceteruni Plinlus »dpart~^ 
rt, ait, Jliads timperibns pian* 
raro wtHdumfMff,, llcet in iu- 
lia fuperellent tabulae, qna» 
lam ante Romain condttam 
fflhic fnerantpiaae, *jd. «uni 
XXX, 3- ..ib,C,oo'^lc • B I B A 10 N I*. 69 

KEO. lA'. 

»«0. , , ^ 

ie<A.iTf vivw mrleic. iv^ ^ ■i^Ka atpci^tt ^hymi tSv 
ne d-x^afimA etvTu HciteitefTefim , AFyW Ti Sv sk 
elfredvfiTKHc , w ^nynBe-, t^^ navTov ttTluSiMrlets 
'ifmi.Sv^ Se Sitt' T«f aUvus ei Jfi •n^rleev iv rS 
■&^-, Hffj X iSXiyef»; rigTaeyt {Sv Tr^effmei, uotnj^ 
mres «jUoAoye» tTvd^. fftii ftiv 1*, ^(pii, iKfiiirtTii 
■re KtK]ea tfff} rei Tr^aielii», ehieBayiT» h xaA^ «5«'. K E O, IB'. 
**-fXvTets EAey», eiovef efyev i^fv evein' rx/Siit^ 'd^. E 3 KEQ. MT(>c,] ^/('^aw n tlr, qnl-Hb 
»6 vixuti futrant diau ^ iiiJit 
Mmiei tiut rr^ani 'infi/tlabit 
■ipH. Sie V{tM«,%07- 4«. Ile 
llberlsCoell ftprri^if y «xJw- 
Te Toniii , i ' fif '^iJtrt idia 
habehantur' , tt h/eflaiaMur, 
Slulsk. etMed. j.VtfTor, Lugd. 
*ulg. qiindPeriz.'vt redUm re- 
tlam. Abr. Groitou. illdd prae- 
fert, pafiiteiriai, n itx9. bio ftUoluM pi^tou, «tMnmi. cttM 
tartt» Cafa conitnl. -Sl.eCte 
UiraiaftD» opns, qatd JobftiiVt 
coniicientl «uu »d iMcmffT. 

tt mXv rrO Xeo. hili. gr, 
VI , c 3. $. 6. et iii4- h- *. it, 
IV, j. et Mor. 

Ix^' ■xai'3'-] £odcBi fenni 
Stinenldel nicgaun, Inquit, ■!*■ 
pvJ^BXito-i C(f»teritis) xp« 'J^ 
(crlltaRi) >}7m$iv. ,„:CcK,gk: 7» A I A i AN. I 2 T, 

, ' ■ KE*. ir'. '■ ' 

JnkiTlMtatf KfiTMW 'A^fAo^v , ?r' lUtttty^ laVTOV 
rhstv. tl y»f Kiif ^wn, iitiivcc Toixvniy Si^m vnif 
&utS rff TiTff *EJSiij)V«t e^»'i|*V)tw, «k «v i-xvBifteBm 
nfiil^, Sfg tn^KvnrSt vioi ^v riff ^^i)f' ^dSntuv- 
rxAivu' Hafdv J»f w$vUev ne^ ctTte^lctv, ^'Bev «k @ci> 
ffoV i^' 6TI eXSaov, Twf evrotilSa «%S^« fyivrrt. 

8^e /4ni' ^TJ O^oio)!; TS£ ip<Atff 1(0^ T^, EX^f tff X«X«f 
sAeW- «fflf is T*T0K (? iJ' Ci-) a" PT( >*5iX« W». 

Siaf4sv uv, rl fiii netq «urS fu^evrti., ere oi-f Aayvpf 
v^ v^^t^ns' iisfj Tfl m TtfTftiv 0(«r^i?ev, er/ tijv «ijit/- Kfn-wt] CeU^vr «ft fcriptof 
a Pslluce faepliSait niBiiiDra- 
tos, vid. inrr. c. 17. Scrlpfit 
d» rebni pnblicls ; item *it*m 
Aavi i^etro el«giaci>. 

»ri — ■«»»] faciOTe boc vlde- 
.. tnr hac de caiifa , quODlam 
tanta libettate alloi [•preben- 
demt. 

irijtmrmy.iKmt TUfir'] Quum 
paterelus oi^cuIddi accepiHat, 
Tt BUDciaret l^arili, vrbem 
•Ba cDadendam \a tofuU Ae- 
ria, Arebiiochu* docult Pati- 
«s, Inliilain Tbafoii efla Af- 
riMn,Vel Blim fio diQam fn- 
, lCTe. Non rolus autem feoit 
jllam mlfratlonem Archito- 
«hui, fed partlcepi erat qoIq- 
niae, quam Ipfa fuaBt, otflut 
fnadendae caafa in Ipfo full 
Jiaupertat. Deinde .quaqiid 
Thafgu rdiqalt, implidtns et- 
lam iftblcloimlcltlisquam plu- 
timls. Vixit aufm lempoi:s 
^rs'>> *t Htniotat nhrtf Tel, Tt Cicenr, Bomiill t«mp»- 
re. TIi)iOis autein condita dU ' 
citnr Olymp. XV, v«l XVl. 

Tijv tiaxiim} Accldll in pn- 
Cna conira Salos , ' popolin 
ThracUe. ' Verfus aQiem, qnU 
l)U£ id de fe prodidit Ipre^ tM, 
AriOopb. Pac. et Strab. XU. 
Nihlia t^n mlnuj laftatidem, 
flreiiuam fe Mariis cultorem 
aeqite sc poetam fuiffe, Alhen. 
XIV, 6. Quare quam Lac6- 
dsemona venlflet, luffui eft 
ftatim rurfbs abir«. '?i4^wif 
«nlm, feu is, qni r«l)quIlfcB« 
tam in proell^, ^pud et Romi- 
nos et Gruco*r Imo aUam »f. 
Germanos, maxlme eratlnU- 
mi*,. vid. T)i,c. llor.GerrD. c. 
6. Vnd« ^patninoadas iam 
naoTibundiis a circiimftRDtibni 
curlofe requifiuit , hhm ttulimH 
fibi finium adtmigtt h*fiu, 
luftln. VI. 8- Crieriim et in 
beUo periit-Arcbtlochua, .rii, 
Flut. a»fir»mm.pM. ..IbyCOOt^lC ? 4 ■ W w< trm A;x'X.] ArchUochfia 
i(ei^biitfuitl«u(liilfl(iniiipw 
tt, qiwr* uiflor taio fclUclM. 
« b iiiiBlItiir fpecjfin Blaf *c- 
CDfandi , I1UUU ta.nqiiiin Sp- 
^blKft f«iMtt poetlt (rttcit, 

"H "giy^i Si^ut ofinm [cr 
qkitnr libertitrm et eft cutn ll< 
bertate comunfiaiQ i fic llbar- 
■ tu vtcl9<n oilti» ftepe •» 
oUo, Tude Anftot. Pelit. V, U. 
ioter tlia ettim bec, dutt aM 
.fM»inrtiHtm rjJigirt, ty/anni- 
tqni «fTe, al|, ut, f^miiiUiaH' 
mHm qmmirntio lenpiuii ^ngii 
%o iimy ^Mf" *n''0 e't'"K HBH 
^ A^ imfiditu ti/rtnntidi Jimiit' 
i»l. Binc erfu AnwRs, rex 
AetrP»! leKtni. tulEl^ vt qujs- 
qne apDd. praiGdeni hite KgU 
«nit dtcltraTel, vnde Tliier«l, 
Berodot, II. 177. De ?ififtr«to 
Tid. runlL fuprt IX ^9. «t td 
IV, I med. — Knhnlui, V. t^. 
ani iu his fecbi*, putt^ Itt^» 
Titiuni, «ut SocTateni huias 
diai «uaorem uile tbAelisno 
eife faftum j Ulum cnim J^ 
«tlp inertiaque vt qui mtx]rae 
«bhornilire. Sed *t cnm ptco 
Vlri huius doS^ dixerira, neii- 
tram vlM TidwoF nptrirl vl- tliu». Socnit» •dIih ottitn 
bic ntc ItDdtt, ■«« reprehoBa 
dil, liid-tantnm dlcil, ciun em. 
Ijberttttni cenbinftajB) w. naaR, 
•ins faroreiQ «fle. 7un re* 
^rtcern Socrttnn pnedpna pi^ 
ttneriai, noii td nsfttt impeTin 
mtgli leglilmt atque lenif^ 
ird td lllt tfTtonlGt, et, Tt ll« 
Actm., derpatlct/ qnlbQi Va^ 
preffoi papulot et in oilo Iner* 
lltqae defentet ftclla Inultlt 
haec ill^e, iKuiia. td. confpl- 
UBduoB ttqite abilclendjin li> 
lam tyrtpjildeD] Cerretnii Qd^- 
lem amnea ifllus tptpporlt 
oianarchias eccBptSJ! Tidi> 
miis- XalloDi pepuIornDi an). 
nui m,u1tis neea^lt Itb^TibusH 
que btud dijtrtfiua^ cagitiiio- - 
oibus fcditioDs lupc CimpeT «{• 
cupeinr, rplritnmqiie llbert9> 
tii «j: fprtitudinii fplret.eique 
(tueat btMQTe eft. Exemplnp 
hntu* rel popntl etTUD) Ame- 
rlcte ttTTarum, quaa dlcuqt 
Fem M Chlli, Hifpanicarum, 
Ubert otloriqDe,'fed fortifliinl 
et Imperlo Iftl fttli duro Inde. 
riDBDtcr fere (DiDttDtlt, dtrlffi- 
Qium edb i^lhi videatur. Qua- 
t9> Tl $aaUo. «al» 41fix>?t 
tywn- i,,c,o(y^ic ^^ A^I A I A-N. I XT. 

KE*. lE'. 
rls?* TtOV flVll¥6Uff»|I£VWV TOt? T» *A(t?aSs JQtf 

X ds 'A^^fiSa Bvyttrlfots , tTi aurS Wff lovTOf, f/aiih 

^gVBVTO 01 TMV 'E^tlVUV SoKSvTtS ^«(^^^«1. f/3A«rW 

'i^ o^i^ 8x.«V W>' ^^'^'"'^f'?^^) it^ f&Btvixoi^cv avrS 

'fifT^' Tcc\jT,ci fr/ff liftyetv rg ^vir?^- viji' ol (itv thii' 
■SrtweVi o(,* ^drf :«yiJw»Tti «v«/ f^ciyfJiOt KOtiii/ -ff^s 
T«f Kflfaf. ««■i&ofVttJi' yxf iyvtv^ c Wflwf AvTifAOO- 
X>>, O^' W^fW W. 0'ff W «^«^«Aey fxavSi- Tai k«- 
wJJx^owtf ivei^H T0 ff/M» K9¥ viftvOTeiTH yaifin ■, votf 

ifioi 

'tjraniil priidente»" Vel ludli, 

«t Aufuftus {ivi^itmperil Tul 

tempoiltKis Roni>no's, v«l ne. 
'gotils iliarcatiittquc >tque alifs 
'cORimerclis populai occupira 
'lemper fludebant. Quld ergo 

mimm, populiis lic distraaus 

atque vtilltatibai sllunde ez- 

'qutienais adfbetos obliuifci ty- 

TDsmutare id voluii lif ;^j)it^«. 
■rKTfiVr. Perlz. virtgwum retl. 
net vertltqBo: txtirUri habitu 
ac/ptch. Kahii. :_ rerpfOtt »B- 
ftimenil Uxl ac SettueDtls ad 
talos. 

AuJm] C^eflt ergo p^rii. 
Cyrum adcinlfre lis 'poitiis lii- 
dos 'A iiDpsfaiPW 1hfco/es, Con. ifa ca, i|uae loftlu.I, 7. >llfqn« 
' feripferunt. Lugd. dixauMn^H'] Rerplcli ci^nd- 
meii ATlftidls, qund eiat h- 

.itiu«, «*;?«. Vid, fbp. IV, 
16. elNep. Arift. 
'ynV»! Dotem seceperunt 
deln hae virginet a popiita 

,;ocx) drBchmimm, 'vld. plut. 

'Arift. Atteram hariim (nstn 
duie fuerunt), Andocides rhe- 

'tor clsm abduxii et Sono ml- . 
lit regl Cypridrum, cui dein- 
de, eam iterum rario abslullt. 
I.ylimaclio lutem, Ariflidis fi- 
llo , quDtldte duas drschmta 
• publlco decreuprunt. Pati'' 
prrtss Arlltidis clatitnmi fuit» 
^iU. fupralt, 43. 'et tnfra XI, ^. ..IbyCOOl^lC 


Kte*. i-,<ri , 'Jr . ..'" ■;, ,', ■'':,■ ■.."■■ 

uSevet Tt^salero. jfo/ Aio7"'W sv pAocLivfv ktto TJjf ffut- 

IvgxaToi.^eVT*;^* J|-?u'n£W T? 5a«7»!f/« ««^V^ftO^ 
ikvtS itv^fA», xoi-TrtTe.xs^ svtuae nunx. tSs iw (p«Ai[i\ 
■« Jf i* icir^Si^fro , 'fx'«i' m ^««icv sVfir«Tr'<p;X03-6i. 
Vfljf, a»ta«v«ur5 il4'«''' H^e^ye' 'Z6' jj.h Treue ^ ^ 
p8X«, eyikJ w tTcd^o-ifT)]!' xr^nAnv, n^ sie av Krat? 
,sJeuV«i"/3«ic7iif/irt' ffit>uj^«v, 'S)=;sjiB-dTSfhufT<tjraiv 'SiX- 
•Tfipa)v T»v trwi'. e ot vm^ir^ciiaaTe avrSv. 

ES; KE«. Lugd. Awoujf^J Teiftlui Hlnd. 
Slc rupra 1, 30. 

itaf miiiTa ] In Med. 3. ab. 
eft Kitf. Adfeatlor Kuhnto V. 
cl. qui Koif Ufi -«olaerlc aate. 

O; Si mims cet.-} Vfrl dofti 
bac leQioneofraDli, •lil btiwr 
Ug«runt, (<d niiitl '^rdrnis 
nututduni ; Tfitatum enlhi 
Griecls dft ac Utitiii, Aill. 
zeusmaie f. conneiflDiie Vti, et 
pro Gealtiub panHionM, lj«U per adpftfiiioncm, eutndeni ad- 
hlbertr Cafum, quo ityn pais 
ftf&leaa exprimiiur. Qiiaie fi 
ttatic orationi* anacoEiuhiaBi 
•d 'refulas reiKicare lelis, el 
ifi in YBir Si refoLuendinn eiit. 
Exeropla aplid Naftc. vid. I, ,s 
tnit. ill, 1« Init. V, 10 fiii, 
^XIV, ll5ln. J^iud LaDBcs r. 
c. Salluft. Catil.43. cAlira kihI- 
titnda fmmt quivfut migmnm 
txftqmrttmr. Ej. lugurlh. c. 
jg. (M dojffw" — magnm tmn 
'"uubHTiui, mtweifi. ..Tb^Cooi^lc. 74 A 1 A I A N. 1 S T. 

Hffj Hn^intSrs «i/rS if 87«, NMTe<p«fae9i; ixfcrov r<fr> 
/.«'vTO!* 3rA«»» sT«w ?3£aiy.' ofielm ^ lyff KAfaivoe irf j exhaervdatus rall » paire, quod 
|ilerique tradunt, (vid, elNoflr. 
II, II. et Hapoe io Thenitfto. 
cle), Ted quod et Platarcbni 
confiaum putat, Sitls lutem 

' an>ptun] hoc erat pitrlmeniuni 
pro rallone Ifnm leniperia,. 
Et^DJm immane quiDtiiin cre- 
reruRt opes cum pnblkae A. ' 
theniebfinm, lUm prtualie Itn-' 

' catotum pofl bell» P^rlice, »e- 
que ec Rnmenorum pofl bell^ - 
mixime Mlthridaiica. M*x)< 
mim eolm tunc hahuemot At- 
tlcl occafioneai locupletindi Te 
ex vrbibui Afiie st infulli Ae- 
(ael mirls. Rea adparel ex 
dtnerlitaie'doiura, niiilfkarnBi 
cet. ArifttdU filiio honeftam 
dotem a popalo accepeoiTil 
dlmlilii talentl. Sed teinpo^e 
Menandri prlaelt el pUlieil de- ' 
tem iam dabant aliquot lalan- 
torum , Ttd, Terent. Andr, V, 
4g. Kocratet a«talentit vnam 
oratJenem, tmo 'DemeHhenes 
' liletiHiim fiwim vendidit. 

wTvitv taatri Reae,pro«X*- 
•*ficbeff. cl Ktihu, 

KXfoMc cet.} Virie tentaruot 
liunc locuniyVt comiptnta.en* dki, Onwwi. pro u^ /f^tty 
hoc renfa': CltCKtm in ptirf. 
Menie ■#*< libtmm , f tbii^mx 
tumifi.' . FeriwQ. K>^t« '4 
pm KMrtdUtMr^ accipieatlaHOt 
gted attintl ad ClteiutK t. dt 
OVoMf, (I inrr. XII, 3«. val 
KXj*m lagdndum Butal I9, 
Kubn. Cteonem nibil doml 
fuae habnlffe , qnod llbero ho. 
mlni dlgnum effelj ftifin pn 
UEr« ftliit. SchefT. m «o^ 
1(1 ix" «b Aeliano, qaum fe- 
ftinanter cxcerpcrel, fabflitnr' 
tam. effe conilclt, Eqoldem tU 
R baec <rel llla conieftnra ali- 
quatenus probarl videatur, ta. 
mca ro KXiwia ad fupcriui Xf* 
fm Kf»-i«. cnmVlrc doito in 
Mifc. obf. [11, p. ajSv referci- 
duRi arbitrer, et ft^^n t. e. 
cum fXili&fnr coniangem. 
ClarilSmf hlnc adparct anaco- 
titthia, quac, *t veie dicaiQ, 
jicut multae aliac iiulns lit^ 
(uae rerbatlm TCTtl neqol^ 
nilillo taman itilnui Graecla 
. vfltata efi. Senbs ei(o, nuU 
Ib mntalo vcrbo, hlc erit: 
llial Critimt it Cltout (EXiwtVK. 
qu»d cft Inttiuu Accuraiinl 
CHpi Ingnltiupj n%o oon eft. ..ib,C,oot^lc. ItE*. IH'. 

|t6?l«V. .> 

£A{i(pviv Tov IBwte^ev Ktyniiiv u f^i', ifuftfvev '^?y3, 
(»%0j i}f) vm- TO 3i ovefict (XTtf avf^lixvTes (T%h";' 
y»vffl9a7 /»» «iJrov tx vvi^(pKi' -Tfjj&tiTa <J! iKJfBryeif 
iy Sei^pvij. T«f J' i«t' «tJTtf /3«teAaMef»f (3*r, (p«(rif, 
ff J^<P«V yryoyevtu Tm 'HA/e, «v 'O^jj^oc ^n 'OJuffffeJ* 
' fiifaiyreif. 0aKe\aav ir icBcrd T)tv 2)«»^ /./at' o Aoe^d» 

VSttSn OMJrS VU/^^f) ;^ , J(p!/ KfMhWt» XteXu DVTI ^ Hf<f 

T»f qnod fiipple» sMTn) rea Cl^ 
Mf (quod lntelluttJs} «rUf 
«MMTsm /MrwtK r/» //ifniw, 
1. e. amt JUmm pMir{mo§ii»i$ 
ti tfft efpigtitrMtiitm. Ceteiruin 
Cleon Horuit (aippDre PericU*, 
•t perOt In billo Pclqponnrlia- 
te. Fait fillus coriaril; vnde 
Cleonem ipfum Ariftoph. Eijntt, 
fhgatii^t» TOcat, 

«(vniKnTN T»>. ] X.iiKd. / 
w^Mtr. b. e. centum, Aua- 
rns certe falt, Tld. Plat«tl). In 
Kicim, 

A3t.«< St. vUA Sic Stta. ad 
Vlrg.«1. V. so. eiCJod.Sic. 
IV. eitir. Theocritui ext«ba- 
jfTe Daphnlo iinore narrat. 
Ceterom cirmitiDcn bncolico- 
rnm Tsril » m\i* Inuaotorei 
laadanlaT, Tt OfowM Slcntoi, 
Bb Atheo. XIV. 

wJiX^w vy»r, T. 'H. ] De 
)ilt bobus Salis, qnse etitm 
«rant Ui SlctlU, nec ptopn- tabaalur generaMone, oec In* 
lerlbaat, vid, Hom. Odjff, /iy 
137. ff. %M Euftath., quK Ho. 
nenis iliuldit bas boiies tn fa- - 
ftem araieata, fiDfuU qnlu- 
qaaclnta bonm, tradit, ab Arl. 
fiotele irta alleforlce explicafl 
de diebui aniii tunarix, qu> 
funt ;fo. 

fitxAat ii Mura cet.] D* 
bac laacohithia vld.^dll, Ii' 
tolt. vn, I. alibique, 

»flTlf v«?v»T»] SFc ct MSi 
ctreAe; refeiuntar b'aec ver- 
ba CK Homeri II. »', mS. fe^. 
*t faeplaa, ez memoria, id 
quod voe. «■ declarat; Adie- 
fliQnm pio Adaerbio , *t pafV 
iim. Cettrum Dota il^dFollnc. 

aSO- «/ ^» V«» TJf. ^l») rfi^it* - 

^vrc/ — ^ Jf «f»* rf ■«- 

TH Z*^''' ■•««•*■ — ' T» ^»» 

»/ uftlpea, iittim. 

ni» rs ;i(f«F«] Sic Stutslt, 
n regii duoi. fad Lu{d. m^« ..ib,C,oo'^lc T6 A I A 1 A W- t t t. T^ (?ii' ti0n tSv Ke^Sf ftit^tcnluivi w^ W Jpiin t^g^ 

aieiffecf avTov, nffj rairwwAumv ,; ori ■jreTrfcci^i^ov hh, 
Kurcf ^e^n^tiv^ Tflc o\J/faif » *»!' ■zot^etBv- ks^ ^OC 
ijsff ' Tarav ^flri^ai' srfcf 'eisjihtfi. XfoVoj (^ i>?»^w, 
(ictfftKfu: BuytxT^cs «f«e9»ji)f ctur^^ «'taidaf fXuff» 
TiJv ■ifioXoyiof; tfgtf htXritrleMTe Tg kmj, f» iK. tw"» 
T» ^«KoA«» f^^l Sf 5tov ^(flij , fy!/ H^fv \i7rodttnv ra , 
^olBee, To »t«T« Ty: ,o(pSaKi*sc «ur». ' «.«< Et^o-^'- 
^of o'v yg T6V 'l/4e^aH9V r^f TO«»uri]f |t«Ao5rc*i»if «Vof- 
^*'®'^- - ■ . J " ■ ■' "^, rs ;(fogTw; lllam. UtneD ¥*• 
ram eir« paOt Perii. vettitque 
^ tmptri. Saepiiis enim 
Aduerbte cuo) GeuiUuo r«pe- 
riDniur, v. c. Aiilloph. A», «■»- 
'•«' «<»'rjif nfitfeii; qne^ ejl 
ditt itmput 9 Noft. hlft. a^. 

tuie ttmparu. 

" ffw3. f«w«vrsj SiC «' 
Sluiik. 'Sed. Fab.m«lit »(»- 
jrffBTo , ob fequcDs verbum ; 
Perii. iirm^ffi ,,.,quod habel 
Lugd. Q^ia raliooe oinnla re- 
[erreutur xd nynipham <d pa- 
&am, Bt TKvmXoyi» ib hls et 
feqq. verbis X14 a'a;si' v»rf cet. 
celCuet. 

■ n, /, f^n T» jSs».] Perfl. 
■'ate faaec Te^bi iliquid exci- 
dlire putit, qao Ipfum itluil 

'«roJaroculoruin Dapliuidls de. 

bmitia exprlml debiierit. Ple- 
Dlut ceria loquitDr Diod. IV. 
exir. H)fr.atn — a}^KguLir»tra nfttpnt «fa^^air. Nec Ipf* 
Nofter t>m praecif^m ellipti- 
camqne eratlouepfamare vide« 
tur. vC ex conqiliirlbut cpi- 
pboueDiatil^as eC pleonafmU 
fpeciofif apnd eum occiineiitl* 
but fatii idparare arbltror. '. 
«d I. to^ vxafixaiaf , quod &qk dubl* 
«erum. AxafX'$^ enlm td 
res bcras potiHimum rerertur, 
et noiat maxime primil}t$ ali- 

' fulut rti iffirr', vel iuiiium ■ 
f*cri factri. CetFTitni Perli. 
cumGern. ^nat vel limlle quld 
eXcidifTe autumit, quod et 

■ tnihi vjchtur. Qyamqoaot noii 
abfurde dixerii nliquti, aufto. 
rem, eratlone de DapJ)nide hlc 
finita, Initioqne eins Ab^v» t. 
fi. \iyxair iteruM Tefpeao, 

'haec de Stericboro lamquain 
idpendicem adleclfle , vnda 
et faaum , Tl propter lllud Xf- 
yxait menti adhuc praelnceni, 
obltqoa 'oMHone vfui Gt. ' ..IbyGOOglC B I B A I O N 1", , ' jj 

KE«. le'. 

KEO. K'. Ooo wuj.^,,, quod prterert Pe^ 
nx. Sic enim H, g rnfe. ,„„ 
~ raiior. IV, 15, n-,Ki,ff^_ 

j«r«r«„] Solebint eniiH 
«thlata* disliii]t)|areM«eculta. 
re pl»K.s, »el cene doloreni, 
M animas adderetar ajlueira- 
rie, et jta acrlus lllc cantra fa 
infnrseret. 

'O Xlifirvf'1 Hoc Terbo re^ 
fem Perfarum defirnare ««400 
vfititum eft; ■tqna Ulo ra fw 

wrasrrs-dX, ] Prae«efllt twt- 
rtAt, fed n« matei '-alterim 
in «yr-^irrraiXr 1 ino4 ciii fer- 6n adridere ppfflt. RrxPer- 
ftrnm «„>I, ,j„;a>/«.. <hoc eft 
••'"»--' ) «d Agefilaum , d. 
amUitia ,t hofpUio. S-dAg- 
fiiau, mhii rercrij.fit, ftd p« 
eum , qul eplOoUm adtMler.t 
renunciauit ei. reji, quae fe. 
qnuBtur; vid. X.u..A(er, g 
f. g. et litic eft «sis-jJij,, v,J 
«vTa«K'J%.Bi'. Slmlls rerpon- 
fiim Cyro minori dedit CaHf- 
cratidaa , etiam Sparianut; 
tU. flui.Apopb. Sed ei(ot). 
fanduntur ac [iromlfcDe po. 
twotnr. 

*fi9ftad^J Shilsk. et Med, 
). mr mft^ffi&i^, quo plgcitur 
(igtilficatio FiiiurJ) *id. Bdc.K. 
fieceparunt «dam areiMu. et 
Bafil. ..ib,C,oot^lc 78 "0. A 1 A I A N. 1 r T. 

KE9. KA'. 

Tl i f t n A «, T M V $. fMKtue. BvavTt JB ™ 'h^honvi 4v 'Tfttjrla) rteis Ma- 
ffOHf, ij TOWf Nu^lpcwf, ol fiiy "Ti^os ritv trfe^yiav n^ctv^ 

• r Sf naTfKAiCF UActToivcc h reue 7r\tlff!ov fiv^lvtta, 
i»9eims weu: t{^ ■nwvcae. x&Bev^ri Jt hftef fo^ 
T^Ktam 'TfitfTllii nfKiTos iv reie 3C«A»ffrtF aOrS ko^U 

.eenT-ctf uTr^iav, riiv t5 HXetTmiBe fCyKt^Mv fmvrtuo- 
fttfoij hrei^ei. 

• KE*. Ktf. 

-yJri dut^iTfjres, •get^etroe 'AA*J«'v^«, »cg^ Maw- 

covaevt "H ncfiK^MFv] Mitar ertt baac 
Ftitonis orta a Sol»ne ■ *•! 
«ius f»tre Dtftpide, roror pa- 
trnelts Critl*e lllias , qul hiter 
XXX lyroDnM fuit. Paier t*. 
ta Platonis AriSon gentti refe- 
tcbit ad Codmm, «Id. Laarb 
fn PUt. 

Svmt — Ty AfieuM] Datl- 
*i canTeqnendae praGenitinii, 

T/ttiflf) Hymeitui, mrioi 
Alticie, PauC Alt. es ^n n- 
fiKS fitKnttUf inntiiatr»ratf 
Vnde nul k^mitlimm apud tm- 
lerei celeberrimun. 
, »i»/in «fo( T, Uf.] ' Sant, 
ScbeC, Kubn. etPerizDnii reB> 
teniia, llli Platonii parentes 
paullo ante dl&ii o;>foa.iiit 

vfaiiJiM ftAirtt — nmtiv.'] clir6tatlflimaeft •1IIplii,qnaii. 
do panem f, allqold ret alitu- 
Int rumtuai eOTa dlcere to. 
liiiitt *ld. I, 7. et not. g. lo. 
14 Init Qi;ad *d tt/u! /»1. 
yjvaitv nmAiv. attiaet, Ge ef 
Graeci et Latlnl foient. Ca« 
tcrum hane hiAor, vld.ct-PllD, 
blft. aat. X, 17. 

Aiu;.frMi] EcatAibentva. 
(11 atlilsta, qui railai tnOiyia. 
plls reportaaerit vlfioriaat 
Alfaen. VL v. Laert in DIoe. 
VI, 43. et infra XJI, jg, 
Plin. XXXV, [i. FaSea fecu, 
tns eft cafiia Alekandrij cul . 
fuil ptrnfhu il grgiia efr m. 
miiam virt»ttm virmm , vt 
b)i Ciru IX, 7. vbl plurt 4* 
hac pu(iui «dciuatUIlnio «x* 
^fiti^ ..ibyGoogk BIBAXOKl^ n 

a/vciv , ^ltttfiev XaiSM' , Kci^^ tsv MeattiS*» bVaJ^ 

Tijv ^evs^xeexiio^} Hsif ^ttf^TOs xvru to ^fw, m^ 
a^dvas riv mSf» tnJv Tp trctvonKltt^- hiiQiis «r) «1» 

v(pit^avctty etfffiO«ivt T-ay MftktTtiv. ifjkff^Bft ^i ^^ itc\mir\ Cart I, c. Maetd» 
h^» mrm* /nmftrM, mtrH/m 
elffffmm, ka/f»m, qitam fmrif- 
/am loiant, latmm ttmim, dex- 
trm Imnttam , gladioqmt timBiti. 
Qai ttjftm fcriMt; DloxEppun, 
cMn eDm vellat occldcre, pro- 
hibltum efl* k refe. Idetn 
Dlodartis. 

i^iTMrai] b. m. cotTtpIeni at 
in t«rr»n deilcleot. Nam erat Tpeiitarab Atbcn.VI,!;. Paiu 
crMluai muteDVCoaftahat mvyf^ll 
ntif ttiikji. PufDBtMnt ergo - 
FanerHtitftae pcrcatiendo ' at., 
«mtandendo altar altafain at 
, adripleodii fe Inalcnn ct »i 
terram Rdflltendc, vid. Cait> 
d.l. 

it ftm^ac itte AX</.] VI. 
deniur faaec s flofia «ffe etez ' 
fapeiiorlliiiy lacaQcinoa repo AIAIAMOT A I A I »N. I S T. AI AIA N QT nOlKlAHS I2T0PIA2 

BiBAlOIT -ENAEKATON. 
KE?P- A'. , , 
*^r\ri 'OelKttSftof v4^s ev^ero je/MSfTijc, ««5* 

WiKAOMfilV. . 

K5<I>.,B;'. - 

MfiAKTOtV^f 8. 
Ori «V 'O^oSocvTin T^^mn tTin -x^ 'O^w?», ^ , 'Of(>t«J>"»] Eft bom» Igll»- 
tat. Lugd. in fine Siiet\ixm, 
flc et regll B. C. Ceierum tm- 
tta. )r«>j(, qu»e Uni Olywp. 
XV vel XVm addit» fnit lii- 
dii Olympici*. qa«quB vUiffa 
Jbidem trtdiiur Eiii jbstui La- 
Adaemoniut, OTnnium certimt- 
num aDtlquillima ruft, Plut. 
Symp.11,4. In Siclit» futfTe 
iRin oltin lufta, imo et ceftiliu» 
pugnatun, ex Hrycis hiftoria, 
•b Uercule occlli, llquet, rid. 
Virg. A«li. 1, J74. Pwr,Mtff. mhMot'} Gefa. « »»>.. 

Oltifixttis'} De hoe, vt et 
Melifaiidra nihll smplius bk- 
bemui campertnm. 

Di Tfvi^tiy"' Xoyo'] TraizsnU 
etiim erant iri/MuvCkTfc, enriji 
x(^ «auoj TiMt, r« irtix^fm, 
lil ait fauf; Corintli. jo. H«. 
bebant •liim temptum MufB- 
rura, »bi Pltthea, avum The- 
fti, docuilTe «iunt artem dU • 
(«ndl «I UbnDn fcripfiffe. ..ib?C,oo'^lc B I B A I ON IA'. 8i 

2 ^pjylefy 'iXfced» tTins^ Vfljy dmffw^efuvtp' oQot, «go .- 

yi^efof rif r^f ti^?Ji9et>s x^oyov im^iflecs, HS(i KMtc- Im noinlne, fi tila qnld ixSl- 
dt impoTB Aeltanl, fjppoG- 
tQm id ruii a rrccntiorl ma&o' 
n qDodain st fairutn, cerM «II* 
U IgiiMam. Patentur mlm 
wnDBs hlftorlcl ns Grivcorani 
■Bte OtynipiidM, imo •□(• 
beltain Peloponnellacuin EfT* 
incettiaitiiai. CidinDin Mi1c> 
£um et AcuQltnm Arginum 
prlnnm iidniaiiifle manus bl> 
ftatiie canrcribendae , ftlt lo- 
repb, 1. c. Apioo. Vixtrunl 
aiitra iUi tempoi* Cyrl el So, 
lonis; Inprimii vldeatur Dlo 
Cbrrfoftb. TfwiM. vbl conieijdit 
Hliun Bon fuiOe ab Agame- 
■nn»nec*ptum,CrBecoi,iii, ab 
vno ]>lro (Homero) decepios| 
enm indBdut omnia fiiixifle, 
qula nnlll erant ilif poeiafl ant 
blflorlri, « quibus rei gcRa 
namncur. Ceiernm D«r4i 
illa Phrygiui ttmpore Tniao 
captafl TlkKTe st eltii interU 
tam iniffiSe put«batur.' 

Amr(9ar] Pn^B haec a<;Cl' 
dit tempore Herculil et Thefsl 
in Theiralii iuxta mantfem P«' 
lloD, er qio Lapilfcae, <lD£tM 

AtUaM. r. n. txfonli el Plrltbftl. «pBler« 

Cantiinroi, .~.- < 

lH<i»]CertKull'pVliniim Ipfi», 
dein optimui omnlum rol tim> ' 
poi1i fHii yv^iKttif. Allf enm 
dicunt inadlGQai; fed vni^u* 
Idem vldvtnt «fTe bMtio. VI- 
Kit 01.t.XXVlI. poft diepBiG» 
•X Graacili P^bi. 

vahnr ii«ir{^<nr»]'Nan poU 
c(t Is , qnl vixit tcmpora The- 
miftaclis, primni ^tEiMi laftact 
certamlBii antlquifliaii, fuiOef 
*ld. ad c«p. I. Quare hic er- 
loram rubcITc pntatPetlionius, 
ac valt teiihocmodo: iMur, 
a.TBf..fr«Xau!'>f', ii«*/f. ffop. 
cet., vbi KBXtHrirlpCr conira- I 
aionem fuerit rcriptuai «aX*;, 
Benei nm rBliontm, cnr^br.. 
QronoD. vHlEatain retinendial 
pntauit, quoniam rcUlnt et ■!• 
ibl itit^x*^''^ ^'^^ GenitluO' 
r«perlatnr, band perfuaderc . 
cniquam arbltror, quum et 
Vcrbam ciim PHCtleipio loco 
Jnfinltlnl repcriatnr', ct omnf- 
no hoc loco fCDttfnilam, noi) 
cDnflruSToneln verboium attl. - 
Dcat dobltatio,' 

EUac I, i^,inr«irt, aiii^tbic .rvib,'t."'0(~lglC- , |ft A- 1 A I A N. I i T- 

Ay(B5flit?lAi ^«ffl Tov £jie*X*«ff Tufaww VfXoiOTdr* 
T(» A"*e» xnriii^fecxv uvtS tmv TfiX<=*»'' *" «««/'"«'f 

a»han.f»iM SuwwMtirte», «W Tnv fe »«>r« tw tjojA' rtifflM /'«T' «»«i^«» ?•« «rf 
ttrMirinU rxtreitlKm pttimf 
rini. Qi<<D M Ipfi Hd1«DDdl> 
cu per'X meiifei «ruilieban- 
tnr iD Ib, qtuie tpni* f>cK« 
•poriaUkb Deabsi<n«ntU«thle- 
tamm vid. ■<! III, io. 
• Ayfc*»«X«] Hfltno Wc ib 
lnfinui fDrtumi «1 ■naxlmain 
^rannldm fummft «udaclKt 
(r«nd« et ci^delittt« •ueOai 
eA; vid. ludia. XXa 

■mr uilpt^ frxv/»"'*'} H«- 
|er*ftdntn kKeft ad coroaafai, 
quMtt femper seihinit, quod 
' ■mmnitum rldicutum eiat et 
IndacMnm, qula InnfiUtnm. 
Ntc «nim corsnui enint T«e- 
ret, nifi la ^crik, «at in cen- 
rinili et comm(If«tlonibat. A 
rebui f»ril« atiena fnit coMnk. 
Cdefarl ad heaonndai eiui 
viaorlu extrs erdlnMn decr». 
tnm fiiit inlar elioi honoiei iua 
buireie perpetno teftuidu, 
»i(|.Su(t4.J. PttennMx^ H»rm tt wxi/**r*' d« «3t»» 
rleil hablta et l^cts , qmiia 
quls fibi finxU et fectt, tum 
Mlem de fiftii viiM hoiiefti* 
ant Indecorig patiflimum idht» 
betur, *ld. II.i;. VI, iz. A(t 
Apoft. i3,S0- eti7, 13. 

imfgnri» (tiirf f . Tf.J SIc 
MAl, et teae, pi» vulpie mv 

xt^ KY ir^A- *• "i-l Adfen- 
tio Perizonio, qul e» line m 
t, letl ct hoc coroma ex fnpe- 
rloribni dependere vult. 

xuf Tirr tt avter *, rf. w.J 

Gefn. ei cuni eo Fkb. etKntan. 

«■TfjSoXiiT iaBnram, Opitm* 

■ verp fDbftlluit Ferit. vnlfit» 

vy itCifiaXv illnd Mftorum pln- 

' rinm, fere peeticum, nri^aXifi^ 
caiusmDdl laeutibneGraeciSo- ' 
pbiQie delefiabantur pifHmque 
vtltur Aellanus, «t qnod efre- 
{ie cum pnecnl. Kfc/S^vf*», 
quili MHHiMMft connenlre mi- 

. hi vidatDr. Nottt receptDm 
$rinimm HnlrM iffm t«nfpi- ..ib,C,,oo'^l-c B I B A I O N lA-. 81 

rsav uvrS KSff av^fidnini i/jifjavh. 
■KE^. E'. 

^Bvevrms H &ih<pe7i. rtreii eJrtiSjftf wffTw AfA- 
^ol «f Toe KXvS, ey^u ^v aevrels ?, ts ^iBccyayrig-, 'MH 
me ^ew«v«, i\eBet\ov Ta» UfSv ;i;pff/««'T(W A«9wi. 
ha^vrts ?v owT» (w dteitihcts d-xnyoeymi inl Tifr 

K E *. < 

n € f i fi 1 X S- 

^w/sBn rcra jaoixov dh.mtti h 0mr«M, «t« m/m 

F 2 J^ 

f(f« rnDtVvl ropM r, «6. re* 
&cra«, Teluti vsfa aurea atp^ ~ 
Don proprie pecunia», ' 

WcriKiiJi^Firap ] SoHtt ersM 
racrilegi ii« Dtlphlj punW. 
Cet^runi, vt monttKnhD., 009 
femel pslplil qnos ojerant; Mi 
artibus* mtdio ruftuleraot, Tt 
doDBriR e templo' fiibilnrvnt 
Jn canlftra &rTtficanitun( quk 
t)us deinde exculBf, mireras 
Hlos, vtinftctireslodeprehen. 
fcs, ftio deiecerunt. Hoc fcei 
lere petlttit ift exftiuftnsqaj 
A«ro[fus» 'vld; Plut^ in *]ta 
■lui. 

Maix'y^ (JXni»»^] Cmuiiici if 
iftHHuri (tticuiut trimifiii, fit 
XIT, 13. 6n. Xm,i4 tned. d« 
2*ieuco Polyaen. prt.er. exlrl 
^» wfoieiruit. Dirertiffinn 
veto Dtonyf. Hallc. VIU, p»f. mathiiuUiaHtmt 
qoae conaftebtt tn defefHone 
IUorDm kb ipGus caplte. C«. 
ternm fotetnnis eft hArum to- 

'O, rt XiyeKiicrM«ey.mr(' 
Mm] Eraut b«tc KgaiuftxTi, 
i. a. qu«e ant* Iprim vi&imaDi 
•HerebaDtur ; aliquindo ta- 
inen'atiara lactjliciii loipone- 
bantuf. Sed iii cinlliris In. 
erat non modo Ikus et plattn- 
tmi», fed plimmque Ipra et- 
lam fuix<**e», feiifpita, ad 
Tiatmae vircera ffiodenda, M 
tt(t.fun* frsneu^ quibqs orna- 
bantnr viafma* «t ipfi (actil!- 
«ntes. 

ttt^Xm fut 'tf. xevf^Twt] 
»id. Arift. Polit. V, fl. vnde 
luiec fumEa videnlDr. Deeill- 
f& Ti rii. X, U. — XfV^r» «4 A I A I A N. I 2 T. 

iid r^i ayo^M Siituiws. cl<p^>^to Sc avvh o! W^ 

EdKiifn '*^t»A^e i AaMaVi Ho Av&iivifti tii» 
yiUK lh«Y* Su9 *AKxi!^tiSate Ttjv Tatv 'ABijyeuw^ irme 

KE*. ti; f*(;(iiipi« tw ««< 5(t»«r4i 
•tX»Tiiii' « xt>jiff(r , pain» co- . 
twm, 4td mdrtf dttmMaii *]fttt % 
fet iX »»i *a*iri) Tp Mrif /«• 
^a, ta erimim d^mnUtU tfi. 
HHiidlaii, Ili, 10. «fXtFfKiirl 
f arf^. Qaaiiit|iiftM f>flpe> *t 
Jar, la. «>b« pefr dt^tlMtfiii 
frerd (off* D«gHl bequlL 

}. rurM. «L>i«d«y iri^f. 

Etmk>iJi(} EphoTm bicitilt 
tempoK Al«xudil M. «t Atl- 
tipatri. 

/«g «r«W'<Hfl '<='L pnplet 
•iu «mblttanaih et ■riagen* 

tiwB. 

Af ^''f «tWi] CeiebM fnlt Wc 
|loeti, Sicalni, qut vlStC Athe* ; 
bli, tetnpon IpEus Alcibladii) 
8 quldem famlUariter ' egifle 
tntdltar cam ake» flUoniDi feticlli, 4til Aldbiadla uun* 
cnlus fuit. An Idem hic effet 
cnm illo guUe fladiDro X, 6. 
non Uquet. Aliat ■ittefh folE 
Atchelirami , qui pSll temp». 
ta Ai^xandri M, fogitloiiem 
cbmporuit, ijnaiii tvilit Akho- 
nMei de acctifan,do Pfaoclon* 
«pnd Poljrpercbontem. Eius 
aatem adQerraTins fott Dlntr- 
choi, PUotionlS amlcbs. Hii* 
Itii ptltal PerlzoD. difium lllud 
de Alcibllde fuiffe, liqaldem 
Athenlenfi* ah auBore dlcllnr. 

uvreir ki^ ef htfotl Varla 
hit: contt&iiit enldlil, etLuKd. 
praeterek cum re^. duob.tf 
htUgat, fed reSe Sluiik. et 
Strat, rulf. Nempe «ursr *I 
iTtfiii Tunt gimini illorum, . 
viErqiie rel Alcibfadei, rel Lyf. 
auder. Sic eoim pafllm jrr^t. 
*l lat. »Uir de dttobus, kXw 
Mliut (tc piurtbBi dldtnr. ..ib,GoO'^lc T»v wf/*ev Toy >*w<5(;i»?«>'i ^« «i(»fff t^v «Aa^ t^V \>*u »' «9if IIai>r] Parban. 
'fcanc Toice «■»[« catdJ* Hlf- 
yatthl ^caur*»^ fnifTe TDtii, 
qmm ■tiam folim TtiDcyd, VI, 
54 C ib. Hiidr. «t Walbl. pr». 
b«t ac El«iiqn« ffquantur; II- 
]pjn |uHiD( ^uara.PUto ia H4p- 
' iparch, reffil, quod HaiWodijii 
)n doloreni Ati&oEitonja, amlpl 
fl adiniraiarli fai, ab Hlppar- 
(bo pr««r«ptu( atqua tnrpitut ' 
«fliK. abrooaDi et alieDani. 
Qnomii4inoduip Taepiui crraui. 
Kit Flato ip hiftoria FirilltalU 
4aniro, *. c i^ tmtH^i; amo- 
Ijaiii, alt, Harqod]i et ArlEto^- 

nifotrw, fnfiulifft eW, B«- 
^ni Thacyd. d.l. tt[rannid*m% 
fit, «qM ■* pafnlt Athm.ii Har- 
m»di» iaiTKXviii7tiy, fti £11- 
(«tefMoMf II ) itfi PiatDBii fsii- 
tvntia vuiKo tndita eftAthtirii 
' M pDflea 1d hoQorem HiDn*> 
. dll et ArinoE- cintari folebat 
Circiul EcQlloa pakcrrlnium 
CTid. apu4 AihiD. ?.V, c. 14.). 
%M&» ■rso et Dio Chrjfolt io 
Iiolco, eoi mixlme.errore ab. 
.^ihen. »t tTiiv^MaamiTKf tv>. 
vAjk crIios. tlTe dixlt. Megi. 
, 4n enlw ("'•*■ "4 V,. 13 In.X 
9t fol, qui tyrannldem Pliinri- 
tf fngeraitt, Py^hiam iiicerda- 
Un D«lf bii cairi){i|ig qq (^r* . dvzemrt, vl LaeeduMenlDi a4 
Uberanidai Athcnai fednle 111^1 
citaret, qao faSo llberiiqii* ~ 
Mipplie 1d fng>a captli bic, «t 
eoi leclperet, Athenls abiit SU 
Kenm 1d Phiysia, Cetcrunii 
Xhucyi, non In Pa^athenalcli, 
fed in alla quidam poinpa fo. 
CoreDi; Hirmo.dil hic InlurlA - 
«dfefiain , alt . cl vu)x rabfe* 
CUtii Panitheif(eis mignls oe«. 
clfumeir«H<ppirchai;). Neili]» 
(Moln bli, fcd et In al^licpDB- 
pi» virKi.nea, er«nt tt»mpof*i^ 
&u eia, quie jcnibint canl- 
(ra lare», In quiliui iinM. 
reUrri Inerint, quuDi In cila> 
thiiCererli miaf;(^,primitim». 
fmgHm, r« «foi rif« SnSt* 
mr. Panithenajca <ero mapimi 
(rrint cnim «t oiliiora) In hp> 
noiem Hlneraac fitignlU qnlii* 
qaennlii celebrtbintur, 

,«/ «■»( ,l«iy ■««] Optf. 
nie fenfit Periz, rllium hnlup, 
Ipcl. ^rqrfui enim frtgide, & 
■nn Inepte iddltax lUc re iiFMf. 
Quare xi la. fn) af. t/. legen- 
juai.vldetnr, qnod cerie prie- ^ 
texaernnl Pififtiatldae Am n. 
fi^ Kl,uy ttiKf , Thuc,VI,f4, 
tt, Adde, qaod Nofter amit 
4I laD|l«t Hippitcham fupra 
VUI, 2. Alqae ided cae^eni 
^I|iR Hlpp%rcbl, ta.piquun in* ..ib,.C,OOgIc 86 A I A I A N. 12 T. R E 0. ©'. 

^^OTHXA^VUV. 

"i Tw *£*«>'«*' «fW wwj* Ai^iw ffM^ •xdvTct riy 

Biw' inttaa^aiam %v «'A*toV rnts eri, //rr« tM 
TW 'EAKvon' clfhas 1 et: «' «f v/(b vixfa WtKVTee to» /3j- 
«V ffUVF>cAiff«&(f. «VJ (Jb STfl* , elov 'K^t^ioiyis e Avai- 
-^yp, d»)ie naSiM-^ iv ifihifi^ K«T.«fdJa-»f, tW 
TBi ^&fse Ji To7f "EAjt'' T«^af. «».' Iref y» i Tm- iiila ri.a;ain. Improbtfa lil>c« 
T«r|)l) Tldetur, aegua ac Pl*^ 
'{d feclt In Hipparcha, Inre te- 
fiftus fub HfppKrcfao vixiJTe 
AthaDlenfet tamquam fub Sa- 
t)iriio In aurco fcculo. 5«1 
'quid mirerlc? qnQm ftalmas 
AthenieDitum Immodcratam 
libertatem, i|n<i fempar incll> 
aabat, omnl felleltatj magli 
veris legitioiaeqiie ■mepoQere 

. foluret Alioquin enim nequa- 
quam ilHf landibas AriiloeJto- 
nem et llarnodiiuii eiornaf- 
lcDi Athenlenfts ; .)ido, quum 
AriAoglton aliique, Hlppirclio 
«C«i(b-, ab Hlppla corriperen- 

' tut, fana noo lacuilTent, fi 

' HipparchQE TnjuoTfo pqpulo 
. plana Infeftne , fuiffet, Cete- 
rum, ii Ijiii pxterenlur,' totiw 
Ktif if. »t- "f- dicl poffetglof- 
fam redolere , ijniin ex l&l* 
nriuicyd. -Terbii, modo sdlatls, 

1 e^tpm qniiquam cxiramo capl> 

' tl.i>lleucclt 

!!«.<¥ ;fi.sW] Pe p«iip«rt^le 
Graecoritm inte., et ppulcn^a 

^jpa belta Perfica vid. faf. «d T, II. IX, })■ X. 9. et 17 iDtt. 
Tbl reperle* opnlentlae hniua 
exempla, qnia timen lam erat 
*Bide Imminnta ternpore bel- 
loruni Punlcoriim par conlloua 
balla abblnc temporibuf Phl- 
lippi et Alexandrii per quaa 
lategrae Vrbes puerfae, vi 'Tke- 
bae et Phocenliutn vibei, alke 
tritautls et collaiioDlbos eithan- 
ftae fint, ac deniqne omDe 
Gra«clM Imperium ad allos 
popnloi concidit, qul proueii- 
tuG cx lllis leiria exiraxeninti 

nJkJi ftit n »tX.] Nam ta- 
tor ducf s rgtt Athentenlium jn 
pnf na Harathonla et i.uar dn- 
cei tetinaGiaeclae ad Flaiaeu, 

.ru ^of jf ii\ NepoE in Ari- 
ftid. %. Md ttsffti atdlfieandoM - 
ixereilntqiH (amparaiulti, qamni- 
tum ptmnia» 'qnatqiu driine- 
rum fiuitat dartt , Arifiidu 
diltCtta . ifi, q»i fKfiUutrti 
riat' arbitri» quadnMgiiia »t 
fixigiitla Iftnau ^ttauHit 
J>ilum' fnnt ettiala. Fiaiin 
M' ^ mox poft bella FtrOca. ..ib,C,dot^lc , R I B A I O N I A'. 87 JuivTa Stttriv, ^fMTcf Lid Ttv» turla* ftot matva^ 
^s i' «W9V, oTi f4ovw (nvTov i^yehoi 'Ai$UM{Ja»v luaAw 
Hg} dye^oy Hndv.i^ti, iewxrie fi$ rciSrev Svnf. 

Ki^ 'V.TSufMvanocts ae TlafiUfxviOK vh^ ^v. ^hiafh- 
voe ^ctvrS irtfe^ftvv .wtvr^xoyrm ^fwr^f , edSr, d^ 
^Ktuv, 5(pti, a^etsx"*?^' A*vei<reiuBVBS ■'ii •Btt^et Tf 
Wf rSn' TieKtTSv TfevT^Kotrct S^^eis t<pi$ievi »slltk»- 
apyynffw m^Kt. •nvdei*Mvas Si rov '^uvnt^v mCtS 
J^nftttrii &Kt!<phatf isufti raias rSv eif%fiei>^Tt>Vylfui . 
IMVt eesev, tiveaos rtjv ei^iSef trtctvrZ Se '^tloi tut- 
^hmvt h « tutret^iifftts!, . ^ ytJf «r* iW(Jw«««v «d»-- 

F 4 HeAo- I«79>sf} Phenrum llle vrUs 
71i<#«ikie fult tyninnni, fed 
aaijniffloiiii ac prudeatlffimBi, 
Qni et poft Leuftricam pn-' 
fDRin , qnk concidlt Laccdae- 
(noniotnn donilnatio, ex)iortti> 
tn^ ca Thelfilos (iioi, vt pcib. 
^iptitun Graectae H4rrp%-ent; 
Slqtie its ib illls totius Thet 
faljie dUK ctimperuor eft con^ 
ftitutiu. X>D. hlH. J^.VI. M«- 
^'wMi haaiiinim fut limptrit, 
t^rlmas aitlma coaceplt enerfi. 
oncB^ rcsm Perndi •M. Ifocr. 
'nr. ^d Pliiirpp. Landatni eli^ 
nmulandt atque hoAis clrcDm- 
Tinleiidi periiia^ vi^. Clc.Of- 
fic, I,JO, Freqnetis erat eiui 
dlflum' Tw fiiKftc nhxtui , TfC 

fnlt didrachmui pondo, et v«- 

' InltXX drachmat usenU. Ce- 

terom Ptut. «popbtli. /ir;i(iX(«( 

'xfig»i. >|i;m»> mafMlm» •wb^Ai. <■»• 
tipit rim gertrt. 

itn'tis<ii/iW.iitJ\li.omBllih»m , 
iAi petledl verbs ia Plnt. 
apopitth, . 

vii<irsru'«*'] Hefycb. iirtift- 
Tif. Siild.ibfvfiifM. Sicapnd 
Dionyf. HaL Ul, Horttli et 
Cuciiril In ceTttmeri prBdaniH 
t>i CnKoil fhot batmWrulil tV«- 
eititict, ^nlbns dedernnt tels 
tam din teneadi, dum ip6 r* 
inuleflm ■nie pBgnan anple- 
ftMeniar, «t ipnd Poljaen.Ii, . 
j, ID. vwnenirgt luncnntnt f»i 
mulis QnCnlammet fisffulla 
fare milltlbni trlbnnnnir talu 

MtVi"'*!,. 

HttitnJ^ttt*] iMbttHam prtpa^ 
fa(. Natn MCKvVd spcidGneh 
CDi Don tantum erant taupuut^ 
'fed omnjs senedi piopalutt, 
quj in eo dfffrrcbant ab tt*tt*- 
gus, qaod hl effent pUrumqH 
•xterl, vel «erte clnet, qol 
■JluBde mtiGci Importareiii) ..ib,.C,OOg[c 88 A I A I A N. I r T. 

ThihtltlSxe ia hnrifAWTojv hifrZ tw ^/Aw^ «r< 

Nil Tov A/oe, ^w», W't»Af*-, oiA« N«ee/;*iiJ« Ttfry, 
^Jf X"^*'' '*''^» IW »vd7Hf^ov. 

"Or* rKdwi»' T'<Jv»em nffi ■gtrrittf.ttrrm eni jSiflP- 
vacf^^ i^ Srt htfUiro , grt etniioTo- Sras £fa eki- 
ya>v (jarro. eiitTtlik de aur« tivos iviSa^ctvTes tv nt- 
tL07fitifiivifi>-, flnrrv' 'AS^d Tov 7« 'F{u;f4(iU«' ccvi^u wfar- 
met h Ttf i^tS TOCf iAitiias exto^ *A* ijii ^ rgj' 

"Oti ^E0imKnv Sb^gM>/& 9rW<»»rK Jfi'* ^)m A 
vuKmvr» iiievTait aurrm rSv treti^t eit i^sfetninch ' 
To, tijrtiv Tttvrec fu dvayKMret mi^utvev ufioiSj xai- 
Tec^BtfhttSeii Ti rSv Jomc^- /ji^ tu^fuimf ie, faf^. 

ke* «MnrXu TCTo )a fbra at tibtr- 

sts TBi sb tXn» pUrumque prl. , 
(M emug vendirent et qna»< 
ftumita tv:eT*nt,ttt>ni\ MSikir. 
.HlDC paBm lungnDtnr t/mnm 
«t x««vXh, vt Plat, Kep. iL 

. X». Cfr. mi, c. 5. S- 43. *1I- 
qaando •tlam llUs- fiiamitM 
tpificu, TtDlon. H»].1X. Slc 
tampt apnd LatlDasv.c. PlanL 
Aulnl. III , fb 3S- «t ■U> voca. 
Ma, licM mtxime de iis, qni 
.Ttnnin In tabariit Tendunt et 
dfnerfprla exercent, adbibo- 
antnr, tamen etlam de aUaram 
'lorum propotli taberuariii did 
.eertum elt. Ennlus ipud Clc. 

, Off. 1 , 19. *t tmtfmMMUt Mt 
tmt^ fti hlUgiriUa csL «M«vfw] pr. altqBa parto 
eorporls prlnatos; hlnc prA 
clando, lurda, caec« otc. adhl- 
b«tur; fa.l. rign.caecnm. He- 
f/ch. ■»■«., rvlp^jn. 

Swtrfui] Fult bfc Sciplo 
ArricaDM pofierior, et vlxlt, 
nen s^, fed j6 annei, Vellel, 
II, 4. Liv. XLIV, 44- •> Plnt. 

wri mirlitrii] fcll. rt pecnal- 
*m habaret, qoa emeret fubfi- 
dla *ltac. De frnfatitale et 
niDdicla oplbui Sclplonii rli, 
V*i. Hax. IV, J. ^ Piin,blft. 
nitXXXlII,it. 

Kmtm 3i (ivTfi] *id. Phit. 
apophth. •( Foljaon, Vin^ 
16. <• ..IbyCOOt^lC ri B A I O N lA'. •89 KE4>. l'. 
n £ f J Z « ( ?i *h 

fiiv etxit^ve iyiviTo. nree <fe e JTo/vnfceVtfr tt^ rnv 
tetniyoflciv ^((KiJ/r TtH' K%Ta Saixf arirc ■ fKwAnro JiS 
Z<»iW 5*«, Kuon' ^Tofijcoff. ' Jv ^ re/SToC to //fv 
ylvaev avrS tcoBSro, xiiut^o ii ev %f « Wv Kr0x- 
*«>', «W Boffu^^rtev ujrif to ■yoVit «)■. »f« ^g «'■yo- 

Hg^ -il/Byifcc rtv e xfiCxoJou/wv. j{ffTo & auro)' rif roj* 
• ngTtumevfievaiVf OMt ti Kxnaos jUy^t veivreu. i jf^ 
'«oiqffof V^ Kotxwf QnXofmts i iutaftuf. 

KE*. lA'. 

'n Awiw/pf e ZiKfAfip 5Tff J T^v kTfixiTV lirs^fuJf, 
F 5 W t), ZbAm] AetBi hntns ciltlcl 
fnierl Incerta aft*} videtur n- 
incD floTDlffa tempore Alex- 
aadri, aiqae aetRtem Plote- 
inaal Pblladelpbi, qutiin prie* 
ceptor faarit Deniofthenli et 
Anaxlmeais , comitii Alexin- 
dri , fcTipferitqn* blHoriBB) 
viqna ad morlam PUIlppl, Tt 

■•t cantra IfocrateM, tefte 

^Snlda. 

lUXmifarMiiMMtAtlifil hlc 

' fah et pauper haine, qnt ora- 
tatta arte «Iftam ftbi quaefi- 
-'Ht. ScdpRt accafatlonem So- 

. cratts, non iiitem eani , ittfa 
•rfl taat Aoytni et Mtlitni, 
t$tm alhuB aU^undlapoft, (qanm In ei oecurrant, quai 
demum fex annli paft Socra. 
lem dimnatum aceiderunt} dl caura, eodeiuqiie j quo fcrlplit idem Bnfiridis /«*. 
dtUiaatm, rld. LatTl. vit. Ax- 

«faDlll. 

Tt f*tt fnmn^i Habllai b. 
tll lidicnlui, fed adfefialH a 
r«ueriorlb'ut phllorophls. - 

■iMafTg n ;^y] Laciaii. 
Hermot. tbl trlbDitur pbilofo. 

phli s Kayait fiii3iit xof (v 

Xfv i Hff" '. Thaopbr, cbir, 

»rtuiv'] Anttqaia 

orua» pRsfllCiDi 

OTPI )1U£ tainporH u,C00^l\r 9P A I A I A K. I S r. 

K E <I>. IB'. 

K«/!^?« ^sr/<\ftf Sow^Tei. «? l^ u-xe i^otftfvs f^it- 

fm}^us6<rcc x«T« Te\ eevr^c rfow«', ij Sav&Zwin ^jf« 
^«9-« ne rS KetvS netTsiiArtiyt, yO^^aets ^ i Zwxf «■• 
T»ff, axSi', l^if, *(& ffu fti^i^fts avrS, « Jf Ttf 
•MTMii V€^i fMn^Sy f*$ ^iymv, hi:yavrtt twutvi «x oTJn'* 
«n fvy e» T6TUI' nruituoe ^iuii»^gTt(f, v^ff^fo- ' «rant nudicl , atqae Ideo Cel- 
lUs praef, Itb. I. obferuat, ine> 
dlcinain ptiaiuin conftltiffe tn 
chirurgica tantum, et vutna. 
flbas curaniiis, in^trbtt vero 
sd iram dtorum mmvrtmUiiai 
tttal»! , tt ah iitdtm apim p»- 
fHfelitmm, Ted et haefifTe de- 
jn diu in Japienlia* T. phtlero-.. 
phlae dlfciplinis , doeec Hip- 
pacniles primnt ab JlmdiB fa- 
piiMiut difcipliuam katu ft- 
ptrmttril. Niblt ereo mlrau, 
I etiRRi rvger, quuis prlmuia 
iScall ea coapit, eini CD|De> 
fcendi iludlii doSoi; Dlenyriu*' 
aftam rlxll pautlo poli Hippo- 
crat*m. ' De Mtthrldalo PaaH- 
co Tid. Plln. falft. nai. XXV, i. . 
VM. «t fupr. ad IX, ta. 

KKf (ri^i'i] Inler medlinDae 
ptneo' antiquilGnia futt cl^lrHi:- ni et M*th>Bn, tlli eeletiT^ 
nedid ln Hemero, rti tapt^ 
. T. Celf. d. I. Coepit' tanien 
, etlain baec chirarglca demum 
ab UtppDrrate potiaimum ex- 
coll. Hniiu artis maxlme erat 
. proprium k|mw ««v ri/tfarir;' 
accedcbat timeii BtiM|i canfe- 
ftia medlcaminum ax horbls, 
*td, H>gin. fab.ajf. de Chitp- 
oe, It Infra XII, 24- Pfiflifa 
fauic pani eiiam SutTnTmnt 
qnae vf^sw praifcrlbit, adla^ 
aa eft. < 

nXfiHiiTK] Sic fapralll.iot 
Multam enim pUcentJs delf> 
ftabantar «Meres, ■tiariiamo. 
dli eas condciebant ; rn^* 
Atfaen. XIVj 13 — 16. nomlifa 
aixum qniro plurlDnL comme- 
nerat et e^poDit 

«iw.iTti' ffX. ffitfiui jraatuc. ivCqOi^Ic B i B A I O N lA'. 91 

KEO- ir'. 

iy Znu^iee-, &£ Tt avrev ix rS i\i\vBeun eie Kaexi^^'* 
TavctVTet riv a<pba\ftev, fjtiSiv Tcie otl/eis (T<pxlS^t<Boit, 
t{gf etvoSfi^eiv' >JyHai rev ei^id/MV r*v veaav tZv oivet- 
yofoveav itt Ketf)(flSovoe ^ tig^ «x iyi/tuattTo vStfxmv- inariciini . dc CKntn st ralif i[o- 

fia, qoie cotitiiulU lunsantur, 

, rtd. OdyC M, 15*. /mXc» r', 

«y;):fi'ii; T«, TKjWf T.«»n5j|- 

/METK JoMfM — A«M tfUm fiott 

praKipna tMhiitiii, fc. yl do- - 
suia fuat h) teciplli. 

Stc MRI, fed [«scndnrn cum 
Kuhn. etPcrlx. e^. Etfi eaiia 
dltltiir 9fvf fiXmmy. id tamen 
J^. 1. ferri nttfiijt,. qtiia lic pla- 
aa Kbuadaret disv. CoBAruSio - 
•ft, yaiSxf §Ur ffK elti, ptlm. 
\ffi' vider* mruutm. Excmpli 
vW.IX, »£n. XIV, 37«ed. 
Epift. c 38.^«3^<iif it ix oltr 
y« ««T> ^yt^, vfd, DloD. Hatlc. II, «^li /uiiir «r <t(u- 

nc rJi AiAiU|3iu>] Liljbat' 
itm «ft promoniorium Slciliae. 
Strab. VI. et XVII. Spstiuni 
tninipium ioter Lllybaeum et 

'Cattnaelnem i$«o ftidiorum 
oiftt, Hama aucem ^e Siraia 
dlcebstur et celebttbtlur «a ' 

iSomlne In biftouli vMeruni. 
Plin. VII, al. Stieb. 1. c. Vel. 
Max. T, {[.-14. .Cfl£luv(it euia 
Strabo «am Lyaceo. 

arotmfm} Fartta uvtteiiaf, 
qaam etiam tiiiiKtnt» requa- 
tdr. Sacptfflme BUtem in hl* 
extremii f/Il^bis en^aru^t li- 
brarli propier compeudia rcri< 
ptioDis 1b ilt TfitUliniiia. AIAIANOT 

i);Y'..ib,C,oo'^lc A t A I A N. I 2 T. 
A I A I A N O T 

nOIKIAHS ISTOPIAS 

BIBAION AflAEKftTON. .KE*. A', U e $ t *A € Tf .(f, ir \ (h i- 

' X trsetviot « 'Efjuor/^ &ij7«''«f; -•' ^'^•t««'' ^'¥*< 
Xi <pfi fiBV iv e^avti* r?f f^T^os iivTni dnoBetyi- 
ens h ah<rp. '» Sif T»ra)P h Wfv/* fth ivM<pv » 

k UVT^ oWi%Zs iftaCpeirct, n;^ if*etVT$vgT<l aOrv 35flh 
^av, TVVtii^i"^*y «"^S rrjXnv VrroHviTllfMVoe , on lut- 
^,» ')W «yo^? injv*?«/ a.vS(i vcSe ^ tn 5ffce, ym- 

Toe/ «UTff ««Ta t5 'TlqoaVTIV ipilf*» WW' «WTO To V'- 

A«'itroj' vSv «uTitv 9 «amif «»rfw. ^ o ii vzt<r)^ ■ Aff*«ffi«lWftlngoenda'h«e<i 
eft Arpafi* ab *mica FtricUs 
■iosdent nomiDU, 

it vflpaytef rvt f*vr^at, ««.] 
Sie ra&* Interpungunt Abr. 
dronou. M «dit. Bafil,, p(ob«n. 
te Tiro doa. Obr. mifc. III, p. 

Bm^jtmt /t. T. «. ««f"f"0 

Ptidicf lamin >' dariliT foa 

^D ii« HDK fKccKmbat maUs. 

' Sic ffw^fww» X, a nwi ot Ibia. iin. »Mpg*tvtn IV, I fia.. 

Li«d. T. ft. «uT?r T. , quo4 
ridotartiiellHS, qu>> bii pr*i* 
eeflit (•iiTir. lac. Gronfia. pra 
•o vult w n. 

Tffl! r>Tirf«0 Videntnr efft 
aurcl, qui maxitne trant In 
vru at podflimatn hoc vacabn» 
lo defignibaniitr , pr^i-fertim 
In Afi». Tre* »utein ftswroj 
Burel faclQHt UC diichnei 
Atli- ivCoat^lt^ . B I B A I 0-N IB'. .93 

^si*' jS tarfis faiSi eivris trhitfSv ^aifftdut! ^i^- 

»(5^ tlilifiBSff» t^u txXatv • (XHfi* tv tM yevavi v.»- 
*rcr7tT^ev,. tijtf eftuns ectvriff iv auVkj, a<Pei^ ^Aya. 
tt^Hne iK j'?;; tlva Ttfi dvkts u0UtTv ti sZ ftdAa efi- 
Ypa^ee vmpe , tfgtf afju» t£ mtiv^ q yiretTtf» 7i»^uy'ne* 
roy, Ks(^ ytvofiivfi yunj, Bdg^, emsy n^ jjix/.^ti 
^e^^m eiTtSe» IXT^oie Tt eiuiou ,. t(sfi <pef§ftiiiKeif , m] 
ite Twf T?f 'A^fe^THC ?i^Fa» tSv ^o&vta*, tnti a» 
Sffiv ^^ teveiy TfijSfiffM, hlhfeiTTt tu <pvfAaTi- rxu- 
T» itK&aitat» 4 TTcu?, tt^e/ ^^ato-ara , tc (^u/ia r<^<tii- 
iS)?. *«'/ ^ 'fianotsim K«%/?r| tw i7Ufj7<xfd«'t>aii' ^\' «*• 
dtf , «aejes T«f xo(^'?ifi^ rwv Sfwv t«v oigttv cl7sc\-xB?' 
"*' »W %»f'V»i' ^ a<^tn'Mv «%ev, wf aic a;ibj| 
ir<ef5evcf T«v Ter». )iv Sg tt^ Tflv xe^m' ^«v5i) / jy^ 
«Ai; rot*' T^i^s li^fia. i^ahfxis iIf «;(f fiiyi'^^ 
pAiyev if (fn fye/ iitif^uTles ■, t» Je ftT* «^gs jSfa^^ifrf* 
fah ?v J# cvory K^ Si^aa-nuK^v. ia^Kff ^ ^ X?'"'^ 
"iT M(t« t5 ■yfwwVtr |o'A<c. dV ToeiiTa Tfl( el C>«if««c, 
■ri. ■^ettSiey %aav , hiaXw MAt». vzt^pettnt ^ x^ tbc Attica»t at irgentel Utalam 
XJL 

«vrof twttfmr (fi. ^.J Nami* 
nMlan* pro AccuratlDo cum 
lofialtlao, qnod faepiflime oc- 
canit. Evmftir (Ji(c>fii/. 

»«1 *«r. M Aff«. eet.J Si« 
dlfiiDKDi T*luft F«riK> Prtora. 
•niin >sqn« ad nXfn peHi- 
neat ad tempua et rem cum 
inedica feftani. Quod *aro 
ipeculam tentilt, Id poftea f». 
fiam eft. .Vul|d panSum poft 
V Ar«r. ponituri et pofl tnixtfn 
tantuni compa. 

rif imif n itifiTtfai Oefn. 
•I Knbn. «I, ScfaeS. t'm. Fa< . ber eivet oj vitlofidUit,t|iio(l 
reQ« probet Perizoa. KulHai 
enim ante calambee memlnit, 
fed intclIiEltur nualiscumqna ^ 
«olamba a Veneie mlfTa ; rini, 
nau W/( Taabti Tid. fupr. 1, 15 
ia. Cetetom toiumbae ftcrae 
erant Veneri, Tld. Anicr. od 9. 
Ael. iiia. an.]\^,3. 

ri^Kruf T. fei.1 Olnarl et 
bonorari folebat Vcnua coc^nl* 
roteis, quae qnotannlt muta> 
b»ntur, *.Ovld. Fsft.lV. »36. 

xa7k,tT^TUi nfatat^.'} C»m- 
paret <ata h»c Aljpifrae pulcrl' 
tudlne Anacr. Od.aS. 

MAraij ■ fuKnt mit.in-H, 

.^Bod lealier etjialcre ru^i.iio- 

daa 94 A lA I A N. I 2 T. K'a(pv(t!s ovofAX^aiv. (pavtiftet ^ MJCf ^" 'W «Mf*^"" 
^TrfV «* Ti£, XctKkirtic «wTiTf, osK«eii' Eejfniw. w»- 
XwWfWV^sJutnc J' «TTWffijf ytiioMii«'o«', HW ■nj^aqyiat 
e7r^Aa)i?o. e M^* V"? W>*Tor (p(A« X<>iVf«*^ nfff Tti , 
TciaiJrw- TfenjfWi^ ^e Ixefvii n.»y Tet(po{Mvti vTto Tiecr^i, 
t^ uvtS w^nw f •ffFpU^yev ^th' i&v , ai'* ■st^tTliy «s 
ro ^iJoi'' «f «v(^fi'. o((p(iwro Sg Tiare Trasfoe Kuew Te'v 
,A«f«a )W n««tjiro(r(J«f n 'Ao-7f«ff(o6, tov »SeK(pov 
'AQTK^f^^n, bXixSiTa, B(i3 woWre «urflv tS *06Tfer 
«iro7ri;4\|/{»vT«, ot^ 7«^ wfof /3/o6v, ^ jraA.otW 
«Vi}*T»i7«v, « Ttohsm cif^irm, Vi tu^avKwv Bictirafti' 
ym-. « uttT^ctTi^ ■To^.Kis- «c av t^ Ku?» fretrfet- 
•TTuv fitTol K»l ^^<^ Tttt^Bivw eiv^aytv avTtiv v^m 
KvfoV n^ ™X'^* '"''"' <**""" *o(Aa>ci(W ■jrfotrif^ 
3(j , Aa Tf »i3if f oe^iAaoo- » W t5 r^« to m<^juo>v das h»b*ret jenas. Hitic lUiX- 

«■•KBfiroi «BfJmoi, et «ip.HoiM. 
^Xt. vii« ■ fnitiw, qu«rum pto- 
la e(l x"^'"' '^ol"^^ tit&a. 

fli'»] Lagd. m ««t "0/». 
qaod praetert Periz, 

iiB».*Tptp*0 FVtqoen» Ho- 
tnero eft de feminlsi Ted et d» 
*iris h»C voce »titur Hefiod. 
5"y. JH- 507- 95'>. 

Ssfifvoi] illiid ftbulornm. 
niDiiOrum, quod antertore p»t- 
t« virgo, poCteriore pircii, ae 
vote diulna, red aadienltbua, 
qnl ea captl mentc fe deiJce- 
rent in mart, pefniciofa prae- 
dltnm , inque miTt deeeni 
olim creSetistur, imo et nunc 
a multis hoBiinlbnt credulli 
«rediliir. Vid. H«n. Odyff. 
XU1J9- «' 'J3'S> d« Simltni*. Ceterum In ffltalloqaentta do* 
tanda Sirenes ipud «eteres 
raepifTime adbibenlur, v.c. fu- 
prtll, 30. Atclpbr. I. jgmed. 
iatif rtut oftiTutui «vriif rofi^ 

Kufov] Eft lunior, qnl c6n- 
tr* Artaxerxen Mnemonem, 
fratrem «t regem, .inrurrul^ 
Grieclt, e guorum namero emt 
XenophoD, eum adinuMillti"; 
fed deniqno in proello cnm ••' 
commiflo periit. 

tU^i Med. ]. »'i», lic Totalt 
•t interpres, n recepit Bafil. 
nec inluri*. 

rc rtatct rn (Hair/ttu.] Lngd. 
et B. C. Paiirienfei m.' r. rf . r, 
mgfttiiMi, MHcinHmm, Jttornmf 
quod Seheff. probRl. Sed vul- 
fMum Siuiik.; nec ett latio. B I 6 A I Q^ IB'. 9S \ini^(pi>^^Setf, Hffi ?T< axflitffiv ax^- ' •v«!>>mkis ySv jy^ 

jy^ W»fi9wr s fifriyvoi. ax Ss ?a5? rs 'JiPanov -Tt^it 
itf^ n 'Aa^nixititt, enfJCf fA.ey dni iti-Trvff aw, »0» Ttt- 
tav tfu^e xctTcc roy T^oTin Tor npA7MeV. f«fT« y«f 
to ifCTAiK&^flf/ TPS^l^e ol WgtTOf TOi Tt eaa) ng£/ Totitf 

t5 TieVa, r^traete ^u^Btvoi •na.^a.ynTttf rw Kuf« 
*£A.t)v<K«/, If Je T«(£ f(jc/ ^' $««a'jf 'A<rsatriet ^. tlffay 
a KBC^tt^at SittrKtvat7f*tvtt). eu ftiv ystf rf erf Ciiri rm 
«tK&MT •ymmxwv ., B^fru^^ev «uTc^f JuvavF^dSua/, Am- 
Wfs^f^evecf rttjffav ror xif/ectt nsff SietTttvendy^pii' 
vetf Tce Ti^oiwn» ivr^i^Lsfi nffi (pet^ftecKete. ^sbcj oi 
HSfi Ozs tSv r^o<piaw dtiiSctyfitvcift eTS^e n uTtiifafiSf 
Xfft rev Kvi^ov, jgw rlxei r^oTtov Boinevfftif, »W Wfoir-' 
fpvree juh «are^fa^va^, ng^ cc^refteve ui) Sv>^tfi»vctfy 
Kjfj (piASvrcf vTteftSveif, heu^iKcl ev fioihu fiiiQtifiaret ipu/rt ilteri poahtbvMar, qaotB 

•tfam iDfru mh/urrn rurfnat. 

amaiinnx til} fitUtm pofi «*«• 

Slc Hendot. V, tS. d« lefatli 
Perfidf. SIc dicitiir ««« ffKX- 
'"7'7">'> fiitilae laia kmMia ifi, 
4Mt> Ti ttKtfig, SaHm ptfi btU 
Imm finilHm. Ceteruin moa 
mt apud Perru, compotulD- 
bni IndutKeiiili poA coeoam; 
re|l tnm psllicet addii«ban> 
tnr, leglaa vero, quae coeaae 
■droerat, aticedabat ; qnod 
conficmit PJutarcb. de ^enlugi 
praec. 

trrgi^Kil Colarei latelUsIt, 
qalbui fucaiiir faciet et In nl- 
mtiB redfEittir. iicii.rmy tfc(pt*it\ Sic otnnai 
Mltl, praetir Slulak, Videit- 
tur erso fDilTe vlri, (non nl- 
Irlces, vt GerDerul et Vulcel. 
Toliieruni,)qul iSitrapeerant . 
pnelUrum curae et alimoniie 
pnefefif, et Gmul «» doce- 
tiint, qnld igendum elTet ipnd 
Cyrum. 

hMgmm IV ^(Aa cet.J Pr» 
J* rcporult Fcriz. cnm SchpfT.j 
rf cum MQis. Ma5, xsf iJar* 
fic conlunfti vld. etlim II, ii 
med. tamquamfynanymi. Poft 
tifiy. pBriz. cum Schi^ff. xty 
Interponi rnlt. Duae eolm 
■dpornlonei hic durae fane ef- 
fent. Senfui eA: llla futfl% 
ii/eifliiMU mffttriaiu pratc- 96 A I A^A N. I X T. fxhaiv f(yx. tffTifvSbv jfv »A»i ^ Aiji' vTre^Bxhfajoif Tat 

■ K«%«. .)) Si 'A(rw«ff*a, Srr ivXjiatt TtoXurchn XfrS* 

»1^*6» «r* AeV«c8o^ uw^/^ew* d,vEv<pt]fxriti»au Se BxHe 

■ TTclvrac tKceAei 'E^vitff , ^je/ 'EXrj&efiss r&e wvTi^i 
v^o/ TO raTfecr^ss tvoftai i&ax^ nfff Kotrtt^aro itevr^ 
X^ Tftj waT^), ^AeJav ff«!2n }{gi} xfdoh.eynjAivriv vTff/di» ^ 
ieiv-7fi<iei'f.!r»-,-TVv t^oi rr,e nvrS^cts 7it^\ ro irtSfut 
SoKyiv rt txfju, KW 'Wffief^w KcxrxmfViiv. ^eiTifSeiirm 
^f- Xfoi- «ta''/!',»!! ei^iju, nsff «xe TOi"* iVitayfiOtvtVt 
tt'\yf^7» iya>s ■, s 3iafSf.(xo(, «A' hnt^iKei Tf^ristf 
fBiei^^To. tu yih yv u&.cif Trttfsh^StTttf dvTedxtzoir 
rZ Kv(a>, t{0f v7tef*eiSta>v , Kpy (pwiffoTJjTiK ■TifoaeTrw 
«iTo. V yt fjviv ^ AiTVctiTicc ttyfoe Kccrot, i{eff sevBttf^tf 
ru* iv fMih.ct (phi-/momv ivt7iifA7if\Ciro avjris ro Tigefo»- 

, TTiv, Kg( fTre-nX^eonvTo di (.(^BuXim Jawfvsuy, ngf Ik 
jictvro^ euhftein tS rgoTrg ^Xjf r,Y. tTtei Se exthetxrg 
7ihm'*dy ttvrv rde dvB^vnns. m^laetf^ tu fwy htK^' 

' Octv pta , tifoB* mnlhntm /t pV»- 
flituxitium. 

■nTiif Bi'« ] Senfum ICciplt 
hunc Perlzon,: Pritaialur pbi . 
tt patri, vl mortul luifletK pri- 
us, niiani pat«r vldiflei »bduci 
tt mrRuiem in ferultuietn, Ma- 
lim t«men cuni Cl. Kahti, Om- 
plicitcr TPtttret Mala emni» 
rt fibi tt patri impretabalnr, 
Pi*e dotort) «ilm «ctrbifliRil 
liriileo minime folifflta ent di 
^iaute, Tt bdie renrit Vir cL 

iiKya:»., afntt M a«f3'.] Dlf- 
5t<lis lociii, qnem varie tentt- 
tiint eruditi. P»riz. *ut ekcl. 
. (iitfe itc r«l CTi paft eftul, *«1 
leeeiiduTB ■XyAM mr, mi « <ra^^. patRt, qanm Jt pra Sn 
faepe poni conflet. Ilc. Gnt^ ' 
miv; vnlt a\y. xft it, Ahri 
Grenon. canlicit oWi, .^uod' 
«ITet pro ur, id qaOd non mU 
liui fixum eft , quim iitut c 

H KmtTm xth/u. m TftwtJ 
Perlx. r* ««ptoi ibfolute teA' 
plendnm, vt 11, 4. et ri rfmM 
Cum m/. caninngendum putit. 
CoDtri Vlr ioSt. Mlfc. obf. HI. 
•I cam eo Cl. Kuhn. dubltat, 
■Q tuiafttvn Tji Tftirt exem^ 
plii probRri poffit. CoDtun- 
KuntergaM.ir. T-irf. Slcetiii- 
t<rpre(<f Ideoque vertlt: »mmlm 
ims deniqw gtftibus virttmJi' 
«m quiumdam rtpToe/eiumbmt. 

K^iin» awr«] *id.adU,a3; ..ib,Coot^lc B I B A 1 6 N iV ^ 

^<«K ^««5«r«-. *s-7o^^. s Si rS K Jf s V KW rf-«ff«w5y. 
*■<>(■ w e^oA^w «VTW. »w^>«V :T*f«(ic, «d 
rtfe «fcK/t/AiM-, «1 ^thf tjvtixcVTe,, I? <fe ^ Ow^^py; 

m«n<rfTt K^ i<puTo Kvriv afAV^eSnf ro;«3rai Jf&rrfi 
UWJfflctfnTifTwceKwfflf tW;7a!/*EV T» iiJrw'- jiW 
W;afft>/^ef»Iff (pH^yw, Iwe; jyj^ tSv ^a^^ ^^ oj^^t*; 
«> fKTaC&a fMV ^fuyiiSfj r^v tir/iveiuy s llt^t- 
itfe tS A«f«s, «j^« ^ eiyto^hi-^as «^oe toi 
«yeffltW, TatUDTi-fiovw, e^J), ihuhi^av, m «^- - 

•tS etiiK, hi Hs^ t3 Tfonrs fi^Aov. h (fcj; t^tw ^ 
^w wAioP TatoTff^ tiyccTt^a^^ eeTf a!;://Arir^ Wffra »V 
5twaw.^ Xfov» J' t^ffot- Jw,j^ja('(^ ^j'p ^^^^j ^ 
KCpof, avTjjpeera Ji i^v iJw' h^vt,t: Hffi hroifSref' 
cefi0o7v „ (p^Ui^ 9rfpflXa«.,^^v ?^Csr hoT,fi!„e ^voif^. 
nSf^ ^il aw-aJeiv 'EA^ocS VaV» oftevolae Tt k^ w»n?*?o-» * 
iri^i-v. ettpUero Sv rS «V "Airwatr/av ffa/ros n^ ^g 
'laviotyr^ «Afw, ^sM ««^ T^i; 'EA«J« ,^«:rav. 5T»7rAi|- 
f»re Si M^ i lUf^OTrotv^ret rSt Csi^ ■Ktjf& r> -^jj^" 

Perlc, iBt m deluv, aat ittf ' 

legere.TQlt. Sed quM fit, »r 
maeei aliqtild , m* n.fciro: 
falaar. Cetsmn »d Ww «t' 
*fo«j( intell. sTi^., 

Tavrvt rTKvvtrfi. ^, ctt.J 
Conflrue : wy^ct rdtirtr «XK 
CT roi» Br5f Biruv , Mc tJ^. *. 

»t«X»^r«} PliMquabipetr. 
Pafl". «liero augmonto circnij 
qaed Ae^B occurTit} fic ». c.' 
p«iilIo ante vierqne tod. trti 
^XnfMT» pm nniiX,^- it, B»al-. 

o ■mM fojt Al^alii, fed «^g; ^,- 
o* aMuaji. Quire vali Perlz. 
ipTiitilTeirepen Itc d*%nul,: 
qnlK Kftlr iningbnls puclUs 
UmqQUB iniiiicl|)ia ad Cyrum 
•ddilxlt^ elfi adtiBe vltil tll- 
qM Utere fattt. Cl, i>cra 
Metneeke hac »oce «jrij. fndt-^ 
■nailaiiem expriml , d« ratra> 
1«, rBKfi valuntetl larernienil,. 
MrtM eanceftsra, neit rcfplcl 
aA AlgDitBteni fttra^ae. 

Mfti. Gefn. rult iri /l m^ (Ml, 

Aitinm.P.U. i.'Ci"x>;lc 9S AliMAN. IST. 

fjeeHifXoy*"* *^'* *W "*■ Bctat}\ict Tov'fiiyier msv 

nfv 'A^flWjW /Anjuti Tuv «fxawv SiaaiieiTiav. TrtfKi^ 
fSs Tt ixtiytfet HSff "^^* 'c auT«f Aeyajv. ^ off» TTfo- 

flfuTflff ytyevhufi «sy «Si'» tJ 'AtpfcJ/Tfi Teht^^fttt 
tW 'X^ff^S'*- Vf^°v juft> w aJuAflV 3g^7W' «fx^. 
ra>r fMyiBss I^bv, cetlrt^ KSCTrawiWn'. »nv»To M 
ro «YteA/we T8To'Aip^oA'Tqmveiy) nsff •xtXeiciScKf.vr^ 
rfOft^tt. AidpftoAijTev. 1^7. avcc vctffav i^uifeiv ^w 
atous Tt jAeaTfl, vm tv<pttft!cus' dTiiTttfi-^t tfe jw Ef- 
/MTifi^ tZ TraWfJ dwf« wo^ fW «t«A«) H5¥ wAiVjw. 
«uT^« wTe^w- ffalpf 0£ru»p Ts Ag^u , as ai 'E&atylSts 
ywcuKte hiynirt , nsfi eu Ue^irimt. e^fics tKCfiiStj sro- 
Te Kuf^ « 0frJ«A'W, •Xsfi-i^ccvree tbv e^/^ov Xkow£ 
rS vtairi^S. tm de Xkojt» ntxifw^e ex ZtxeKloK to SS- 
fcv. iSanet '^i t^ftos Qctvfut^S Tivt r^vg ks^ weMi^ 
PJtt i^et^ei^ctf. TTcivTav iv, ois sSet^tv etvrev i &?• pmunii etc, fimll. A[l(lo|ih. 

PlUt. «37. (U <f)tii»%(lr tiat^Amt. 

«ficnmfc fBd reftiM TnlcmiA 
•t Siuiik. Sie ■nim dicuDt 
GtucI , T, c. ca|V. 9. taificTmi 
ttc" ^^*"i tc]l. invret itifii 
it c 11. vel >*'>f ) iinod fnp- 
pUtam npeties XIV, i. Pro 
{JeDitlaft etlaiii «f t et •rpec 
cnm Acmf^ Adlillietar, *ld. in- 
dicem t, txav. ^— nntarB, 
vtluii m amm fii» fiMMtn iji 
Vimtrii. 

£»»• r« wwrffs] Fnlter- 
fo et antiqulor Scapas, nimi- 
Tum fartini»lM iUe et HpbiUt 
Imm , Simouiiia tmftn. quem , qala carmen in Ipfiim 
comporuerat, ccinuluio ilJ4 ax< 
cepil, <|ua ipPe cum fois nttA 
eameras oppreffus el). Habf. 
tkait lllaCruoM inTMUli». 
Tid. Cle. de orat. II, 8^. Allt 
Pharfalum mamoraiit. Hinc 
familla SBopadarum, qnhe bm 
Cyii prioris tempore OBtaeni^ 
Tld, Heredot, VI, »7, «t qaam. 
Simonidem celebrafTB, «xTke- 
ocrit. XVl. et fchol. paut.- 
Illla* napotem liunc fuifle pib 
tat P«rtE. bomlnem dialtcm «t 
tBmalBniain ^Tid, fupra II, 41 
m(d>) dlaltlu faei oAentaar. 
tem ; vid.^ Plub C«.- mal. 
Atiien. X, p. 438. LMn. S»> 
ciM, ^35. / ..ib,C,oo'^lc B 1 B A I O N !B'. 99 X^f*Bt ae 'Avjretcletv ei<f>iK»Te fttabarte i^fii^eee, tfs^ 

TiWt n^ TtxfctxXtBae ft^ftet^ et^o^pttr) sfimv oi\iToe 
fih dr^/ASr. Ixaytt Si eitdQivSty. iV» jf StiJvvi^, 
it^ fSeaiiTBeTO Tty KiJfm, qrefjirAfKxatra» oiurSKotTd 
tov rvv^Bri r^oy ttpike^P^Sro avTov. e ii, i^ehav 
/le t3 Kt^uriii ToyoPftev, tSei^ty, htemMi' on u^,oe. 
S^iy ^Tee ^ Svyen-fios ^utjtfJeos, r fitrreee' TijeSiofw 
. heyainjei i^, aiSwfii aoi reUvv (^irjv) auVei' tXm ' 
K^i^fM, KOf fiOf, ustxae-TitfQefiiiyi, Set^ev rev rfei~ 
%ft^ev. li ^ 8^ n^nB^ rS'aifH, dXi! tu fMhet aetpme 
^ ireTraiievfinas dveKfivctre' kW s^oif , i^, roK- 
ixrtaoi HotfvffdTiSoe Saqev «fwv rns Tixiams trt TrefiSi. 
Seif itvT^; dS^ rSTev fitv dTrostfi-^ev iKovjj, Kvfi, 
tyv ^ comffi avtv rara yret^^ee xs(A«v rov r^dxi^oV' 
'Aavatriet figv 3f ftiya\o^(e3>ae , t^ vTrif rds ywt^- 
mcf ~Qaffi}\itws, rd lyavTiet lifetatv, r^Jie^ eidBetat 
. G a Tweff- 4M AffmrMi] fc> fg/Mr,; lle 
11,31. XII, 17. «t fie piflim, 
t; c ttt 4^t. 

Mk/H #M «UT«f fx» "?■] 

EjCav GanmdlDm In ibuK Lt- - 
. tlBoratn •xprittilt; ficetfnpra 
JX, 15, ac panltor tcI pleona- 
ftlce, vel, fi Diftutt, «d poflef- 
fionBin rei darlas fignlficao- 
diiii. Slmlllrer et x?vi»&1 
KShibetar. Imo t\ Latinl po*' 
tae hocimttittfMiTi Vlrg. Aan. 
V, 348. m0gtmm dat frrrt 1»- 
i*im!m, ibid. IX, 3«3. dal ha- 
fcw. 

wifi3iJ)»f airji'} Vulgit. mi- 

rf, hd Gefa. e't Sclieff. prie- 

' UraatavTH, qnod faabent codd. 

Slnlik, st reKg. i- 3^ Et Ita 

■ralo* «ft «mphafii «ppefttla* nla inter tpram Afpafiam et 
matfatn Cyrt. Fractulit tanes 
Pemon. cuin KohD. , Abr- 
Groaeii. et ed, Bif.. receptam, 
quam habet Med. 3. be Jo*- 
Ts Tld. »6 t,sH. Cupems obf, 
f. jat. Ugmdum patat «vry 
fc. yfxi^V, ined modo prae- 
ceffit. — Sequentta v"f ««- 
9*ai yvtBHnts iftp, Cirpera 
ibld. • mala mann effe *lden- ' 
tur; quum athll Gnt, qnam In- 
terpretatlo priacedantfam nm^ 
ifctg »»( y. ^, *. ». 1^1..- 
erto «tlam verba, *eTbix r» 
nHrrta, ref^ondentla , iam 
praecefferttit , fc, iirif r. }.t,r. 
nlfi ■faundantlim in verbls fd 
vocarii, qua oon pUnc cuaie 
AaliaDBm adpartt. ;ib,C,oo'^ic 100 A I A I A N. I S T. 

TUMHKCf ^v ' pA.eKeruei ydf wii Servvs. i jr Ku(«f 
^ets T? d-jrOK^ira, rttv fJv 'Aavetiriav KtCTe^l^tim' 
«uT« Si sxct^ct ngif rm Ti^cfj^hrwv nsfi to» htxQiv- 
rm «ff ^tt^Qhitif iyy^w\/CKt »-}rhrs/f^§ Ttfie Trjvftii- 
Tif» 9Vf r^ f&*f- H9T ^ tlctfvffdrfSi hx^scrx to Xe- 
fm, gSif thm/Jov nStJ Te7e d-!rKcihf*ivcie, ttTax?^?* 
ngff vTrSff T^aM ^fio^eiTe rtfv *hawettrletv ftsyctf^ats 

■ S<ieeis Kjff &ctaihiKiis. tiv^>Men ytif ttvT^v ftdhfiet 
htetve, (T'i nttf rei 'Jrdvu ffpeofct iwtKtftSifm 'xcefctTSi 
muJi etvTVS V 'Awecffi», cfMcs iv tZ (piXSSmf yni 

. Kv^f i&8f\rn T?f Ki^ T«KW4r iTT7«s9ay. in^ytn 
ffKV Zv ^ iiriretalet rd Sufct, e ft^v t^etTo etvrSv Saaetjt 
tnei oe tffff x^H<*''c^ '"''^ aurS fttTci dwf w •sdftTTeK- 
A« , dTti^ethe Se Kvff ervsa-oE, ivoylk^ dv&fvjriKV T(l- . 
<pevT! m yevctre dv TetvTtt AvrrrcA? ' iue) ^ (Tv dftiete 
ipthXfmee-, HM nevftes ftei meif. fw ex T»reini Sv^ 
affvaf eiKee, rev Kvgev i^Tthri^ey Hgtf «vitf4(piXeycee 
iBetvftd^eTe tiSe ff yw^, tuff Sid Te KctM.es to t3 ffdftet- 
ree, ngf eri fteiAev Sict nfv tvfivmctv Trie "vjn^^?. 
%Te & dvy^i&n Kvfos h rS ^e^s rov dSe\<f)ev fAdxigt 
t{sif id>M Te ^^etreTreSw rS Ku^fi» itird nsff rSvcch' MMr«V<nMO Gefa. muci. 
nl adrcripfit txirtiXfunir, qnad 
finnalar etlmm codd, t*g. i. et 
3. «t 11 Kuhuio prabatnr, atqu» 
Tid. ad Xt 10. d*in etlim IF, 

L.at9.* Sed tamea, *t apud 
at. mjllit fic at Ktrtn^-.i&at 
a GrMcis, aiaxlme quldem de 
eop.quod per lcKatos, daindf 
etiam de eo, qood per rpJR». 
latn naneiaiur, atqua Ita g'- . 
neratim dlqnando adhlbitum 
TidebiT. Sfc paulle ant^ tb 
Xwx^in» dicitur Cyrut matrf 
ptr eplflolam mneiriftiKf. 

fcaec eft ratto, ^auo ATpua OMi iadiEuerlt douis , nemp*. 
qnia maltum cum lii pacual. 
ae vlm acceperal, feqaltur 
pccQDia Ifta vtcumqne «am ia- 
difujffe, atque adee noD pe- 
cnniam, fed laatum dvoa ml- , 
fifTa ad C7ruin, cnl tamen 
fans erat iDDge rtlllDr pecu. 
nUi qiuun dona Iftbacc mu' 
liebria. Senrerat Id PerlzoD* 
ct iure renocauit voc. tt in lo-. 
cum Tnnm, teptn cum Siuiik. 
«T* it nmi xg, etc^ «irip«X* 
^"ffi Vi» V*" tum aic. 
mifit tmnim C^r: ■ Qnod la 
textuai rtcipan non .dnbit»- b,.C,oo'^lc B I B A ! O N IB^. joi 

'it-eTSfirwTt* as rse va?^s/ike, eiA.' aVf^WTflfffC «vrirv oi* 
jweA» »■? ^^riA o0MTi\fvt 'AfTC^ifhe* iin •/eif 
avTtisr^ Khite, if^ r^ »^'^V- 'vw & «Jnfv tfy»- 

•^, (feifc^JIIfi iJyowfBieJa^ lUiy ris fiiv rSre ifeifav- 

-Bivaf..iCf^fMV vohMTtX'^. ' tt jeMKWocff'», )ue< «'eTfw- 
/«evif, t^v dUitfult?!!» l?Tt ■ae^^els i(iiaSiij r^v iK0»fff 
?Jm'vef^ ivawif' i&^m yd^ urxyfm Tov KZ($y. 
njSo-M it?/ ripfKfii xoeii^iTti ywmKSv. n^f '^»(itJ^Sf*» 
'«r'Afr«|i^f itptjytre, K^ nmTtr^tre, nff/ wf»- 
Tip- 7«- tSv yuvowwSf ^, 1(5^ eiV uTTPfiSoAflv ^ri/<M, 
J»' w* f r3E£wE>v BttJT^ ■x/HfipSe^ , detj^v m Kuf ^ f^v 
mce3r»'T**.iTti>^iStij etuTrv, Stitt^ j' Sv enjTev.^ 
ii.Sv siev tKmH tiTlev. hi^ ^T\f)C^ fuv Ttif fAtr/Jai; o'\J^ 
ittsci Q^eiMiaS' ief*n .yei^ ri as Kjjfev tvveutivreexSvtt 
vjf 'A^iroiffiw . oui^vj Vrov aaTtr^ fui^.i^t» ro <p/A.T^ 
i»&fya.^e auTp. %foiw St ngt^tv T))f*A('Ti?f e' «uv8X* 
«tvodvqcrxev , tutlS^os tSv iv rg 'Kirit» i^ oafcMfTo»* 
res^tvafixi/ts. Karitj^r^ Je itrK- «foi rov /3/oy fM«- 
fetKi^fitvos , nsf) i» ritf 7«HJ«ic^f rifAixJfu-. 4vt«rj|iXA)|<, 
ihiytTo 1« «trrs 8f«v)o ^cerfAfUf «fJ^«oraro(. «e ^ 
Tsrsjv lwev3«i3wfvT«roe, HSfi Jf «fiuToeToe flAy«, «s^ 
^ftetrltt KOTct •nS.am -tbv 'Ao^iwv itivhet ^ , 5t"f 'C'"/*^- 
y«V ot-na.vTm ^miK^ rSre. erekftet Tt ^Seis ttvrS 
'XgofftK^Svi.^ 4Si 7rtt^f4v^wetSett' n^ ytip ijii<itv» 
^ictTais tivrav tyjavhii r» 9v^f3f jStfxori sroedeir. rfi- 
. " G 3 OT 

m^ «vnr J«Xm] «M. Xmi. St t. e. tmmdi» cotfia eft, Sic 
A«*b. K, I, lo, $. •. l^r* III, igfin. Kiy i» mrN» 

codd. omnM. ' Sed LeayaTdos ^ . - 

, npoDl lubet •xsvh, prtbmntl- « eu Ku^i' »w. «r. '»7/ A^J 

bni Schaft, Eabr., Kuibn,, ncc prtpi»fi» animi in Ci/rum A^ 

R)*le; CedvoD tteceire. ' .fmfim» ptnimt inkatr*nt «e. . 

ifri «aifc.»M wfitnSti] tvi m\. Sie. AUiphr. I. tp. 1] In. t/¥f 

Xttft pofi imifii,. it, Etft» fc 4^ — wvMt^ «( Ktnint. 10» AIAIAN. lET. 

ff/ce «ft&neijy, dTrMvres t5 0«(r/>^ ewJ Xnrfn, t^ti 
' JiiMfuJnrM, K97 ofSiTce eif ^y. o ^ livf etvT^ i^>M- 
7<f. »W ^f^Tfl Tih' «*T(o» w »<pl^n>s. KSH «»«*') 
^ifffi, AuTff^mv 7«. 0a(7'A«i!. t{gK ei?^ySrrct eeipiyncif . 
•ltit(»ftuSli<tiiSxf, « 0-« &/\efthp !<;»' ei ii %«A#- 
neuiteit-, ditei^rloftecj vnivw- unt^Sit TVfOfeeffU- 
via i nJ^f« wkJ neovirei^tv *iV tov i&«X«f(«v«v»^. ■ 
•dSaetv dmitHiitif eturiv. -^ ^ <Jf «ot T«uT«r. ««« iS 
iwflpvfl?iSf, T«w tS flJv«3fi8 9oXiiv fcri TJf /wAJtivg wffi- ■ 
5\p« tJ 'ArfTeivlec, kc^ •oott rs^i-^ avrj «(«i Toi tS - 
fm^fiitt-, KOtf Iri ftetSm rtH rvfs eafas etvTB n^os tcv 
efscsV' ihi^^ff^i*. iir^ & tine^ iyfie^n riroie. 

■ htSvos, ri^kp9tv etvT^ W w tH-Ttefut^etvdii rS 'JtiiBiis 
eivTw^eeKfxn* Srees iifet^f^lvipi eis etvrev TTeifiivei/ etu- . 
tV". ftttfhtmii %«fi^«jui>fr i^Stf eturSy neif ftivn 

■ TSvKetrei rifv 'htrwt, s ywettKxv fmtv <peiah ,. »A>ce 
KO/ rZv tS 0tt7f\efes Ojwv, ae^reav ffuyynSv, vae^ 
fivdtiveeTe 'Afrei^^^tjv, wwj re iu-T^s \VJnts laaerra 
irddes, e^vTes rS IBetffi^iM tv KitSifteviet x«/ tv 
'jreifeiftuBlet HaSivTae owtTtes. 

KE$. B'. 

vltliiiff St* wAaVify» aT# y^(p«Jf, tw- Aiic ^- 
yetrtfeev Tet «n^ TFtt^PiiiTn Vf^v anhjirfiivet. efteheyS ifj'*] iM&«iH >^ AifnfrnM T« »twS Cemffo tuncn aw 

/«idMir. Erfo n iftfaic aira *•- fingUDt poetaa, hdii modo com 

ftli arat iucubrii, aeqn* ac Plarl filtabaa . quas iam riftM 

apod Grieeo* at Raminoi. iratae In plcaa raiit«ii«nin|, 

RamiqorURi tamen femlnaa Ouid. M«t. V. «xtr,, fed «t 

fDbCa^faribuf coepFrant etiam citm Sirenlbui, qaas vlfUi atls 

alUi vaAlbu *U ia luftD, rld. fj^oUarum* sx qalbui coionas 

faa» > SI R A ro N m 103 

J( tSvo, oTi iS rov hlAittus Qiw t m^am rt «fM 

•n* (Txifvqv Kof4iS«t Sti tfijivSc Aoei^HVTOv ixctfim, 7yet 
mfJfo$H^^tfair^yiv.- elii i<pciatxy TfQituvaif i-ev uv^ei. 
St» 'ifAoI^v KdkSr Jms r#3(;(«£ q^^. Is^ Hi it^ 'i: 'KE*. faftu llbl (■ iDinin lcontaiiiti 
liain inporuerant. L«c«da»> 
noiiit ellan MufM in Mariittin 
pulasnm pFfdaftai, ■□(« pn- 
fnui, facrU foltniDiter p«b 
aftii, propitlira fiit*CWinttt 
PlnL Lacon, apophth. ^' i- ■ 

Erf«3v KMfMlv]' TC. KllTW 

«Xf}<«T MAa/i pUgm ■wtotnN 
nu «fi» 

AKt^Mn-M] Atla alll rogaA 
et faciSlt enm narrant. No- 
fter ex Plutarcho, qul Bnuia 
iiadtm fcre veitis, fed |>au«i»i 
rfbHE rafertf hanniTe vidatia'. 
Auxlt M Nofter verbif, cuiua •C* vl4»Mr) 1«MPIatWchus 
m babet. VH^ iufMi XUI, l«X«idky) PlBlMcb. U»j- 
f»t; »ft i^lMD Wmeoi: aam r% 
dlcltnr XiyiJMix.M KtfAMt, 
r. rupra ai J, 3.7. .ficIdMMM ««TxXrXa^iW»} SicMfill 

QeteciUD fane. EpamiuoQdc 
MortMOi nec vUo reperto tn 
Thehanls laude dicno vguif 
ya, ciultat e«Aia,.p«f ilinia 
prinecps Graaciaa faEUi lU' 
tim felapfa eft etptoiiiK taila 
dtn «oncidlt. ..IbyGOOQll^ i 

J &4 A I AI A K. I ST. 

n « f i S fi ff u f f I J f. 

iifliapif^^-- ' ■ -•■■..■; 

- n E f I A a V ^ ff. *■ 

vln A(Uf 4 HiSfce, vs <pri<Tiv'AfKe<pti»ie e Fu^V 
KE*. .'. ««i^ A>y.] Vf d, «■d«in XI7. 
S4 in. — , Sifeflrit, toin* aetaf 
umM Incerilor «ft, fuit nx 
Aegyptiaium anllqaiininDB, qul 
cmn miKno exBrcllu tnuttis 
terras, AetliiaplBtD, Afiam me. 
rldlonileai Indluaqu» periBeii^ 
Ibt, deni^tw wgnftii, eaaia 
Hbai, vtblUb^ ■llisqu» «pnii 
' bus exfiruait de patria Ta m«> 
TitfBbnuni reddldlt. 

««/' 'Cf;»ll] 'PltfreffaAnnt 
AeEyviiopnmtMercwll, *t plu^ 
■es SlbyltM et micnUu. Hio 
Ibciisdw enditjir X FerizDrilo. 

T« n/tifta] &k Siuiak. et iaa 
re{ii; ita at inrre d. I. .Lngd. 
ti Vnria n(. vntgetBm ■>«^- 
«w. Sed prinR fimtarl videtar 
A Clc. Net. deer. UL qul Um- 
Inritim A«gyptili legei et li- 
trtrat tradUlBe perbibet. Vvlg. 
tamefl lo. Kahn. tuert «ult; 
M miiiBi tute arbltror, quniq 
r» vfftt/iM . er hirra Xl^ ^^ 
lesaiu at caput faac, ?t et ^* ,feqq. Ibl Ineadem ferle, adie- 
flls tamcii Daimullis, repetaa- fnlt grammattcus , qul vl. 
xlt fnb Ftoletwaeis Olymp. 
CXLV, praeeeptor Arfftarcbl 
(tWol. Scvlpfit latla, et Idt 
IM ea etlam *• m*rirUiho 
Aiiwiilen6bDi. 

. Aftrn] Feilz. cnm Eullath. 
derhiat ab «yw, frmigtft, kl- ' 
•■qua Laldem, quippe quan ' 
■matoies fuls fortitnis euerliB- 
ret,.dici K/iifvv/rtcHr/M, putat. 
Vid. cadem InfFa XIV,-;}. 
jiltM.feutit lo. Kuhn. «iXntn 
Tel ainn' nolare morum afpti 
rltalBm , et rtv Titrjt wiXnctn' 
praaerbialltv dlci meiiuit. Fa- 
teoi tawan , Scbefferl cenfe- 
fibra» B^>« ob Leidis inhor 
rpitalHtttem (vid. lafra L & 
vbl haec cooleAuM confirtnerl 
«iderai) tBihi flonduai plao* 
dt»(Ueen>. ..ib,C,ootjlc \Jri yeXav t^t^m i^t tSie- fir/u^ais (pgevStri &d tjSS 
flr/OT.v WUT»' « &»vfia^ofitv, Stci tu f?7at- . , Kvranas 'Hipcu^^lav Tov tS no(T(OK>^, euvirlilitvoS-y mri >{^ 
MTo: ijv i^fxtvet tS- '^t^dv^S., a,a7te'^ 'AXJ/SKeWi o Vi*ftM\ Eft flle Muius', qnt' 
Cimhtoi ct Tcutpnef. RonMia 
terribUiier' {nbilbrotf, duplfcl 
proello pWte concldlt , ac 
prvetersB cani '&ylla M.Ciai)», 
coniunAui, illum fall*!) diftuin 
inmta. primDm 
It, bomo nobillirunus, (fa<l, 
ait Velleloc Pst. II, iig. /£bo- 
tae eriginii (Hat. Sat. I, 6. 
nullis mdioribai »rtat') et qOl'. 
habnlt parentFS a,ia(xt, eaiTnf- 
yts xttl itirtiv.ttt, vid. Sallau. 

luE- Val. Ma«. II, i. $eiiec. 
controu. I, 6, . Vid. et infr. 
XIV, 36. „ 

rii, 4^ 4»» ^J^. CiR tn D$<^ 
pafBai. et eius C/tftfitiif t d: /«- 
piQittii boma fiilt rita ei m^ 
rlbns fana. re^erilHinns , vid. 
Val. M«. M(,. 4. Pl«. Cat. 
Tid."iiijDf^ JL.fi., xo/ «tirjrj Sic recepit Perjz^ 
adrmtlente Med. 3.. fecubs 

' A^r: tiron..ei Ml.Bc vece 
.meliiis, qnam *ul|(ata aia.m.T' 

'■■■ :Ori AW.3-VM---Vfli:«. ei 
..Iicii. In pLeTlique. exprim^ie 
Itudalt Aloxander' 'AchiUem 
Homerlcuin.' C«et^m Psiror 
dus fuit.Aahiltts.«micn^^ Yf 

.^HepbaefiioD Alex*u<lrt. , 

tst^aiieStX Sertis et coronis 
fepnlcca heroom decorare fole- 
hant, vld.Plnl. 4lex, Simile 
Herodisn. IV, 8- vbl Antonl- 
nns Achillem, et Sneton. ig. 
Alexandruo) 'Oftanius etCurt. 
X, I. Alexander Cjrnm no- 
iieratus eft. 

j «pw/ti»i T» AXif.] Plures 
codd, A;e<%ji et A^f/^i^J^u, 
.^uod vtrnBiqoe AetiiDi elTe 
poteft. „,Cooglc ic6 , A 1 A i AN. » ST. 

Biu" 'A^;^ifi^, Kotneriy iTTtieito tm> ^^eefftcirm. 
rampavn Sv-, a lutfel&Xfiti vtivrie trvv rv «urS Kf^st> - 

rov tTuifov «utSi Kji^ mV0k(ivmc rqy XECpccA^, ^gE^. 
fitKm iv &iuCet Jfx&xhMv-, e-xive fiiS^i riitf^^^eiv, 
rZ dyy^ai ■xeottKv^i/xe * tA«Y«* eow tTrmrle , XfV^i 
fi}| ■netqeuniciiiSvtyn^ htio^mv-, ^lthjveQeLf Se ftrr» 
T?f 'AfX«i'i& M^aAjf. . 

K E *. e'. . 

Tlag d TifAuffi'»^ fxuv «t)r«A&£ tw^ 

VAT§iSog. 

X ifoiflets ,KKu^efiha( xocAi»? i^ft^vetro Twv KA«^ 
^efttviiw mv ynfTSr dycc^aii/ civS^iv. ofj^ f(t|v«A- 
Se iMfrwX"**'' tSiv' rotSTan ^Biyos^ «fl^ tS liftr^ht 
KCLTeK^iiTa. mfi ra juii' TtpSrco B?Jyav e/tt>^ (p&evlh 
ftgvu etCrZ. Ttis ie jrar^/wf iK«vo Mtirov i^e?M7eif 
(flctai. iretfiet Stei aoctnethwt ^ oi ^ •nn^ef ce<peBbi- 
rts uso tS itScuTKeihtt evtu^ev. ylytreif £ Suo •Jiou^v 

uarfjt 

KXn.tuitrcl TotBllIgit ■Itl. fv* -rii ttvrt Ktpt%.iil AmbU 

fbuin Iftitii Dominit Tvgeot g^a et figarata (Hftum , et tii»> 

Sp*rt«iium, qtil tyranDJdam tabat ipfum hominam, faa pi». 

inuafit, ephoroi rqSulit et con- tlos mentem, prodeDtikm cios ; 

fodit, atqno ha mum iOhlc HaetiamHamerusptinm. Hef, 

potitus eft; rl'- Plut. Qaom. «mr. 104. n^ v^ ut^tiXti^r, 

Vuios In blsce C0DGIti|i b«bnlt Uneriu H, et iufri XIII, 1 1111. 

■ijiutares. KttXitt*hiyi"iT>]B«D» tnlm 

A xMTSrj;»] Tc. rn Wfiy/tm^ tfthic admliilftrftbM, Tad oinlllt 

T« j jS rtrmm falititi /kiril. ifb, lnde baec iDnWa^ * ..ibyCooi^le B IB Al O N IB';. 107 

VKif ffctfjifAtif (fnXorif^ia , i^ tf hrMfKnm , ttrtf 
iyiitilMtfllt riy iyKc(S«^t>v i^effa^ixi. ^rjrp in^vof 

jMVwf U70 TW mhiTSv' ftf^tJtjiBctf , etye nsfi et TsaiSge 

■/.:: -.-,-.. ' '^^'^Ai; ■ ' ' ' 

VM^ 7(Kf yccvTixyiv fir%a»i K9V ^a'^'^*' f^iysoi. o^M 
H^ff Jv Tcf^ I^i^riicQTr (vyo^^-rVFVofTO , t(0y i^ce. TMvne 
■■■'■■-■..-. >^ l«ni ducebint iH ludkris ccr- 
UiniDlbus, inixlma cuifni. 

ST« f}'»}.<r« loiilciim, et 1& 
liec CluoineDli pu^l iU&« tf 
tflDtuin fto irtit. 

Afy.»rnlfi VJd. «4.11, ^inR. 
i(ecUit hoe lcnipore Darrl Ry. 
4arpit. Tddc CflTvi flerBeTuRt 
'AapBenfes potentia n«u*TI, 
V. Hvnd. V, gj. Et in b«lt» 
CMilfa PBrbs plurimiK nBD«i, 
p«A AlfaBnleDbi tamen, crai- 
mnnl GnecaruBi clafli eshf- 
bneFDnt. Sed non tanta tem«R 
fnit hi(c potenlla, tI vaiin^ 
wint pltirvMat initr 6mnu 
Grm*e»i, Tt alt anfier. Nani 

einllo aot* fubMU rneram 
pidauTlli, a ijnibDi tuDO ile- 
■fdueruni. Sed ei lUo Iplb 
tempore Cleoinene* Sparunui, 
quia credebentnr Dar<o Hyfta- 
fpii, lerram et «quam pofto- 
lantl, wnetf&Skf KtafratlbDt flos Atlienlenfibai apDd'Spar- 
tanat, iransJlt ArKtnam, vt au» 
'ftorci cDlpae punlrat, qoam- 
qnam ea In ra doliy Demarait, 
colleK» fxl. inbibitni eR ; vtd. 
Herodal. VI > 49. 50- Neque 
etlam din doTaaLt baec eanim 
polentla, nim ab AiheniFnli. 
buf vlSi funt et fedibui furt 
-rieai, templre Ferlclli , vid. 
Thuc. I, lo). IJ, 97. 

tv^tfiav r, xf-l Accepe-, 
mut faaec de Eerillitiia tarra»; 
-fed ■fterlilrai larulae DOti era^ 
qaara et prima merutnrac fc 
dedebat. &a)iar-Tafyarrn tf- 
irtfinui craDt homlnei, cadem- 
que ez caufa Dumi primam ' 
lehic fienati. Reae ergo Pa- 
rUon. de fMilitmtt timperum 
tf apparimutmlt iDleiprcialur, 
qoae faclle tulerit, vt Acflne^ 
fes potsntla attiB antecellirent, 
quod fertiljti* foll naa proio- 
liffet. Atqne ideoni^afutfja. 
oityBium eft rf tVMu^if . „,Coo.^-' io8 , A I A I A N.. I 2T- 

fj»'^«VTO', Kctf i^ «uTW «eXijSfl voiuaitm Aiywd&v- 

' v/7-i 'tsoftcaoi tJ7o To; A^Da> T^d^ IIoyl^vrMi , nv^fTtf 
, . ■ K E $.^„IB*. . >^,-, . ^; via, 91. * dt pa|iiiS«lv 

i*$tir«i w/ttfffitc «■oi('-] F'»»- 
nim hec BK' auGtorilaio' y^l 
tonGUo PtiidonU CTid. Suab. 
VUL) ATifiai, potentis tuoc 
Kg)s io F^topoDDero, qoi et- 
jam pondera. ac menruras jti' 
TCDifU prlnuB dkitur. Hliic 
etiaoi fiauD) vjdetur, *t, (icat 
paenaTbique iintlquifBiiil oo- 
ml ruBTunl Erauioraa pofter^ 
«ibni, ■iifsdam ceneris, fla et. 
AegiaeDrea f nGtMda nuiDi,Tt- 
pole aDtlquiHinii , pra«rertim 
oboli , atqne adco drachtnae, 
Siinaeett. Iqoge grauiBrei fus.. 
Tint Allicii , idque Ita , vt dr^- 
chmi A«gineDfi* fex Aef. obo- 
loe habens valerei lO obolns At- 
ticDi, ideoque adpelliretur ab 
AtticiE «MjfaH ifax/*1- Sed « 
■u-aCim» babebvit iUi p.fef tlt*. dtat gualdmm, vt' pradifftta^' 
etUbrthtmt, iptitdmm, •■■ eb^ 
tffmt, ptacahdkt. Dtr templie 
PalUrit ttPmutris >'Tnl]oHW- 
.^0 roto, vid: \4f,lf iJ.-SXc 
.ct Graecl feceiniV»'vJd, Inprf 
1,97. MiiiilfMiym^ .hfaf,, Cie. 
■ legg- n, 9. .^iMiM>i, /Uft- 
^tmU ^plmimi**, ftetritnt Cofi- 
fumtiimt fmnum tt ImptdtHtiMi 
.*iul« prauerb...A>w i,mv»uim*. 
7Jut. ia ^gi4t.«t anm. iri h 
mmf AfuitufteMU.ii (fiifia ft»- 
tar, »iWa x«| Sa^mra xmf ya» 
X#r«f xaf rtiMTiiir «JMtr wminr 
fuirmr Mfa. Cmerum vld. tt 
^UD.bift. nat. B,7. Clc. legg. 
A. 1. NUi dtv..IU, ;. et la. 
Vai. Max. U, j. l. 

Ert^weTO (f ifi ]. QuU haec 
.ertt feminia prepila et ab lis 
:«)!«• tt lL ft aiH wr .. Cetirp^ui» B 1 B A I K IBV 109 ?«T)!^af «fvrq'xovr<«, tfsfi etTifMTetreenv^ n^ iievis 
»i ffTVV' fSh> KUvSf. 

KE«. ir'. 
'A . .r'c , . . '. . 

J^tptKtro ff EftjjinrpvTS Traf» njv heufecyTtiv At- 
Tixitv rva^Beivaei' i^^c^ Keerei Mhios aurijf. sraft» 
orffT» 5v OT-oAuf flv A«^Mii , nge/ (^« (pe^Tixet. oto. 
hctQSiT» Sv n rvd^tUfef E7tcc V (Tu ftivTet Xeyw 

»(py w»f , «mv, jfx ?ywBf riSc SKei' TreKrav frflv *^ 
Tijv; rS (Je HJtivTOS' K«J r/f l?*»^ »& dngKf tvetre, 
I,iyftov. Kgi ififayiSs Siu rS oveiuttoe Ketrtaiyatrai 
tiutov. Uat corMiabiofDr etlam dlt, 
ret facr^* et Ipfl racerdotes. 

«rnrfKnrTo] QdI renditus 
•fat, an potent efle pirticepi 
relp. et rocletftKl ? erto poJleri- 
vs ruperiluum videlurPerizaD. 
M la{. x»f tuttefagffrrt', il fk- 
bHe* taigibattir ab *a viqmt ad 
^JImtirn. Slcetlo. Fr.Gro- 
nDn.; fed lac. Gronoa,, sd- 
featientlbDS Cl. Meinecklo et 
Hnbnio, m utgeisiine, Slc 
adhlbetDr wffmSmi Xen. M. 
S. 1, 3. Hiar. 8- ■<: M' et m 
faeplas permatantDr. 

' atnof tt fimit r. x,] VeP- 
bnpi boc cnm Dat, perf. atGt- nit. rel fiKniGcat p»riieiptm 
iiffi, Tt Aiiftoph, Plnt. T,630. 

Ef 'E».iw»i'»T*] h. e, ex re- 
gfone Afiae ad Hdtespaatum. 
■ T5» /rouf . Tvr Attik. r»"*] 
Sluisk. T. f, T, A, r. n. Fuit 
autem Gnalhaena dlcacifnma 
et hceiintnia meretrlx , euluf 
varia dlfta Bcuta fine et lepl- 
da,' eiiam hoc iprum, refert 
Athen. XIII, 5- » 6. \ixH 
tempore Stilponli - phltorophl 
ae Diphlli poeUe, qui eam 
amaniot , 'atqDe adeo poft 
Alexandram. U5.t..s.lbyC"iOOljlC no . A I A.I A N. 12 T. 

nsf (' fiVMv TO (7w|it« d^tt.mv. ; 

iltf eca-/4Wen'ay )W ^^irarn <fitetriv , 'EAffi «v ftJt*' 
ygviiBMt 'AA»c(/3J6(dilw, 'Piw/.mwcv Je SKiviavec- ' f^~ 
An^ijrfiov To»' ntfAio^KirnH' AiyiW/v oifief eifi(pic$rfTii- 
aUf ■ *AAff «vjf flv Je tcv ^iKi-mtH ciTr^ctyfiovais afdi» 
hiyuoi yeveSdlf. rriv fiiv 70»^ KS^f|v «vaiffRnffdaiy (tu> 
T^ , ^sv9)tv Je «vacf . u7r«v{C(pu«(dtf/ 1» n Ik ts «^ff. 
^Be^iv TaJ 'AA^JoevJlfa) ^yuirii. ol Ofitj^os orttv 
•tis KtiKHs Bthij iT^^ei^-, SivS^ois ctiiTas 'fetfiieQxJSM' ^- 
'O i' eirii^etfuv fjiei' Twf. / 

KE$. lE'. 

ne^* «^(Vwv T(vwv ToTff Totf^roiff 

Tff ffOfzivwv- 

X «V 'Hf ixic>4 hiyHfft tAs iv Toic aBXeia tmaSttg Jmc^ - 
ytcTTetueiv TeHs iieuoiius. tncu^e w «fflf Awf ly^ 
'AAxjiHt- 

AXsijS.3 N«|), Al«. t.'««iif- Lyflppni, lUtMrins, cnl R». 
MN •tialii fna* mnUaftrmafi/- tn*« aliquii fclte InlixlpGt ; 
;!(««, et Pl«t Prot^g. . kvimnoyTi i' loinn j;«X- 

«t N^Vap. IX, 9. Athi.. ^*» •* •CJ>['*''^* ^"•' 

/"'" /»J»*.'/"-».«/««i. ««^^5«,] b. Sluisk. .t. 

AXf ^Bt^f.l SoliD. Xnn. da «^ hoc verbum, fpatio tamra 

eo: £>■■» /or«»« fupr» litmi- reli^o ; MeJ. 3. n ro5(a<y, • 

MfM tmgiifiitri, ctruict ctl/9, quo Abr. Gronoa. cooiicit «ih 

/</ti ochA'< tt iHnflrHna, Mo/if irri^fiE)^. Evjn-f^Ar de <»• 

ad gratiam mbtiitibtit, rttiqais pilHtio vid. fupr..IXa 9- *■"** 

eorptris UHiamtiiiis tn» fim pm^fri camam, 
'maitfimliqaadamdieorMs. A- , 

lexiipdTnm, n not« Kakii., J'«»«5f«/"'] Vert» funt 

TB vffiymwn K«y ^fnrittis rnU Thetldti de filio fuo AcbUle, 

to fpirantea) opHine «xprellit, 11. v, {6. et^j^. );*...! byCOOt^lC B I B A I O N IB'. III 

'AXKfinvtiff furel wtci&«tt ifaxo e<fioa^. ritTo tti njff 
i E.v^ailSii\s ^ffUV vvtuvlTleTecf t 'Botiims rov ciirov tS* 
rm Sm AeyovTW ww^»" urru^Ku.s ycc^ 9iovm aei 
^iKa. Xeya ii rvro, srflMaiev.weTex*''- «*</ EWf o^* 
rns Si JUirrhK<P&tl Veri vVs ^A^K^iacia mtu^w furoi 

/aifATr(at^ine-h-ivirirl9» 

'Kyi^t>M»s ii, Kci>Mfio9 •Si^Sdst iTnteve fitrd . 
rif' u|a vtuih (wTor* nsii •n^s riv yi>M9ttvrio avt' 
v5v ftey triu/Xety eritv J? yivn 5T«T^f etvrist TeT« ?£«- 
yofevffeti wfof T8f -Tlttri^s. dS^ei tigj 'K^uTcls i 
TctfcivT^ies, •jiohjTtMS ra ngif <pi\eae0os «vijf yrvi/tf 
veSy TroAgs sxkv elnirtts, reis ttur^ tiecteieis Trcivv 
a<Poo(a eTefVfTo, ftrrei rm oiitaTfiBoH' ■aeu^aiv fXotKi' 
Vei w ifpihet rifStSeif ttvreis iv rals ovfiTroaiotS' KE*. iq". 
Tfffi St- etggT^v ftT*];C&£TO o 'A^U- 

«V$f 0?, 

/uxof ' AjvaifMXf iif tTia ^^xri\ySv dyetBec' £c* 
Acuxw.w, en ofvdfalof ^f. 'AfTiyevn ii ctvrev ihxfJtet MtTB «wJliM*] Um dlcitac 
d« AaKnfta (Su«t. 8j<} ■lUiqa* 
i^nperBtoribut , Iten da A«ri>- 
po Fhaedr. fab. jj. 

AicjwrfaNXMt]FlIiiu fuitS». 
cntls nitu miximiii et Xan- 
tbjppu. Sed tnfellx er*t i\t 
optimii) etiini jn liberi* ful>, 
^ui Jndocjlet faera , «t mtri, . 
,quam pairl /imrliorrij vt alt Senec. epift. I04. Vid. *t Val. 
Max, VIU, 8. 

Agxyvas') KxsogltBBlt for. 
tafle Ifta occalione irXKT»ytiit 
iripilaemlum, ab Ipro cokdo- 
wlnarl roliinm, quod puern- 
lis dabatnr, m aliud quid 
deliderareQt, aut airlpeiMt 
et' fransercnl. ..ib,C,ooij'lc m AI A I AH. IST. ' 

KEflJ.Il'. 
(pOITtOVToJ. To pAm^»] Quim maxl- 
Bie anibltlorus fuit Aatlgoniis. 
Foft nisrteiii enlmAlexiDd, M. 
•I Perdice» omnium pr«ofe- 
fhiras inuilit, adeo, vt omnB» 
fdao coorra Tnnn) pariler con- 
TurrekerlDt, atquo JpFB In pro*- 
lio Bd Ipram vlBnn cecideHt 
Primiis cliim fatt inter iltas 
AJexandrf du«5,qui diadcmi 
fnmlit et reFni titdlutil. Cete- 
tutn Afiae fuit rex, ficuti ijj#- 
.naekns Thr«clae. Stlaictn Sy- ■ 
riae elBab;toi\i*e, F»r»*i««u 
Aegypti. PirAceai antMn Rt- 
tltn poft Alexaodri mortBm to- 
ti eius monanhlJM iDhlabbt, 
(Juare, T«liqult cofllra. ean 
«•nrplrentibus, prfmui oninl- 
um opprefTus et a fuli militi- 
bus occir«s efl. 

lippi da«et Atialut, noaercaS , 
Alexandri friteE,, ideoqnfc ab" 
Init^ Alexandri.lnitnkns, fed 
Quein idchfco ftatlm poft mbr- 
lem Pbilippi interiroi curauli,' 
bellum cetitra U paranleUi. 
Fuit BtlaAi intef IpfiLiiAlexan." 
dri daces, fed miho.nm jen- 
llam , AltaluS quiipiara ; ob- 
fcuriis' phine ei isiioblliii et cal mfnlmetribnipoteftn ^t.. ' 
ftsttxai, qunm al, praefer me- 
maTates alii niperelTent iooc* 
lllo illuftrloreB, Bannetdd.Cra* 
terus, LEotinatu* allique, de- 
nlque et ADtipaier, qui iiic ma- 
xi^e memoTandus erat, qnli, 
vt reliqui, poftAlexaDdri tnor> , 
tem regnum qnoque, fcil. Ma- 
cedoltUe, folus obtinuUi qaeni 
«t Alexftntltf tpre'n!ac*lonli« 
etCneclaB fraefecerati deni- 
que I* fuit, quem potlSimum 
timefaat odioque haboit AIm- 
•nder , qaem «t Olympta/, 
Alexandrl mater, accnfauerat, 
tam^iiam regnuta MacedoDiaa 
lam tiinc tdfeaaniem. Vld. 
Arrian. VII. ei Curt. VI ; i. 
Metnebat ergo Alexander efna 
To ifYiftnaar I. e. arttm H fa~ 
tmltmttm rtgtndi it po/mlum H 
AWvAiMl,- rltap. ftiqD; Ona- 
rkHoD dnbltatPerlzOD, , qulli 
•tlftoF fcrirM^ non AmA»; 
fed AnHrRT^*. q«od per com- 
p«Hdia |)rlino rcriptnm Avrwa 
Vel Ktfniox. ' 

Ek A«^<C«] fc». OKi», ^ 

ftipr. t. \. p. Sifl. CBleberrl- 
raa haec fntt mer«trix et tiU- 
■^dn AlbeDta, quam perdii»' BrtBiAlON, IBV Vi tp^<Kp^ms. d^.^y^y^QnSai^ovrk aCiflriiv •x^tTf 
iftouffn T? /^tsfiWfln ■ . f *« Tev &tc^jev furfjriftVjf» 
^Mf^t ^ vve^Sit Ttiv Khtjffiv, -■' - ■'■••-■•" ■' • 

1 cV OWwei*' lifM^o^ tii&^sitee» «h«, i^ 'Afl^AVjj 

/wJif .^ XflV ^«' fiVfl -r* hriTtiiivfdm. lipMvelTo ii woi 
rr i 'A(p(oSlTit, AowrA»iW/ 5»Ao^wf- e JS eiv/fdvug 
m^To,w ^i»s;-ti-vis ^v, ns^ fvv 7ro3k.v<pfWTiif. 
t!iW)fn, ^noi Vitri- i0giaTt. mQ' Sv -- ^ »tu- «Jhx^; 
^ei$eK(dv etvrZ, nffj i^tv (kut^ /*«fov, Z xgufuvoff 
9 ^dtm iy&vtTo dvBfCBTratv xdlki^esy n^ ^^ yi )u 

yoKUKK w^r» tu MirvJwfflMtw. - X» y» ^ nhtvraitt 

...':'■'■.■ KE*. amantt t^^inat^ak l^oItWetes, 
Ilcet latn .Vttulam, |et «x ea 
^ennti fillam, Piiil*m nomjne. 
Eidem nereiiixSkyonlls por^' 
' ticiUD publicnm, «fixiXvr ^l- 
ftani, jiio fumtu axRrnxit, no- 
tBJnli rui monimentum. 

Tvc $«oir«] Celeberrima fii- 
ItPfuoni? forma, ideoque ami. 
vit eum Sappho, 1[I* antiqua] 
meretrix, .quam conlifndunt 
ctuD poetrlk, Tid. pnid. epljft.^ 
heroid. vfd. el,cap.Teq. F^bu-' 
lam inleftae' Venerli habet nnd Falaopli, «t Lnc. iii dlal.' 
TrMieiebat autem boinliiK 
•X Lefbo iii' contfnentem Al^- 
«e. Vthlc Phaonem, fie Ado. 
nlB In llSlitle oiccnliaffe dlcU 
ttr Vetuis,,fed n , etX(cJ3(i'rfBi'] Slc adpallabatnr 
*Vtf Upidtiim'']tm anfit, quo 
feruabant inRirfmeTnguentmn'. 
Vl.«x.^ida adpafet. Attlcl 
tat ojei q^fim dlcebut X*. . 
■ii5«y, fed vafciiAain vogueiitr 

atiMfinttti. 

H ■ ■ ■'■■'■■■ ■■ '■ .,,,,Cboglc ■ "-■-.- • 're*. i^'- ■ "■■ ' ■' 

-'ntf ( 5;. * ir (p 8 ff. . 

, Tlffle, T«uTW kW nA«T«v e ^Afllwee ai)<^v »my^d- 
^ti. TM^tiveimi Si, ermgif vrs^ iv Tv Aic$a iyi- ' 
rml»^<ptit iToif»., i TK^T^ 

KE«. K'. ■ '^ ■' 

JXiy» "ti»toios vn» »tliint i*ifV> ifviBm tlfj^iAf. 
«Trvtfi lu^ Sm riXlK tiiyfvjrvmK rnv ii ^AiJovdi iw 
«if Te ^ctvriKie tiyfamaf, tfffif T(euT«» j^QevoA«A/>. 
wi •» wrtv r9 ifpffu. rtiJM^k» ii «£» rMunrt' ^^ tcmpnrcAlyatlit.CrMfl pairii, 
*•!, lampofB Amafidlt, regii 
AanpD, aiAtfopf, iiqatiUin 
Rhoditp4n, Aefopi canfcrntni, 
(di qpt Tld. infr. XIll, 3».) la 
Aacypta Hdcrait Ch*rttui, 
, ^MrSappbm utu nilatmuf, 
«U. HarixL II, i^. Patrem 
Mlem alll allan dicuat. Da 
Sappho pDtlria vid. Bartkilf 
mf Xti/. dtt iuitgm Antttlutrfit 
mmik Griith. 4bir/. vMBiifttr, 

PUL Pkacdr. p. t^. *bl tameD 
Aiucreaiitam ra^on, Sappbo 
>kW voeaiii' fuiBqoam id 
IpfDn volult. 

n^ JT>f> 1. r.Awjd.] Pld- 
r«i futrunt eios aamtiiU f«mi- 
naa. Fuit autim S>ppho,'qaM 
FbaenMi anuaii, >ld. cip. flipl, ErtfiM, «X Ltlbvt all«* 
.n, noitfa poeirlt, iHdfm ul 
LaOw, fed mtfhnttu, *. He> 
rodot. II, 131. et Alhcn,XllI, 
7. cul adfeailtnr Strabo, *t pn- 
biica Ipfi MltrUnaar, gnl&p. 
pho fnls ezpreiremot nonls, 
poatTiam inttilfgenlBi. Sed 
tamen al llla SapphQ Wrica 
cDmporuiDe, a qtllcfisdka <)af- 
dem tradiia cH, fed an *•», 
^uaerltar. 

AfuXnr^i Oucker. mtlQit 
mfuifin, quod non fpoDle vlgl-' 
Jei, fed tifuifiti* uiiijfuiim ]tt- 
fcfoU. CeNrum lltfctmmi /#. 
(■«11 proaarblo laSaiur In eos, 
qulfomnum Itaiter degulttBT, 
■^l noaei afunt peniiglles, 
qtila aiilciiU lUa tani jSfixv- 
iMytt aft, Ti fer* non dermlra 
vldeatur. ..IbyCOOljlC . B I B A I N IB'. iis 

To iehivn iMao to iiQwftov. 

KE*. KA'. 

- J\.t 'AxKiicufuyim itririftft %vaf rgruvd«»epre r«f 

xofiBvttf rec r^v/Mcrw etvrSv htwsMTiav, rct re iju- 
.Tr^eSfV iw Tce MTM&iv. ks^ ^* ^ srAmi r« ivayrkh 

■ eSA yeeueafttvtifH m^ vefAov cift» ngff 0\eavfev ieSiffeitt 
ris ^«ufttf ms Tiee "TfvtTf^tee s0i^v TcKpde' « & etg- 
fOite tijCfiV Tm rgcivfi»Ta>v ^ ivTeivBet cii^fAfytif, ^^ 

■ Qpivsaeif, n^ MS cyi (jtciMni T^uBHv <i7trviliattf, m-m\>^- 
heirJevTet xonxAjsSffe^ rie wxf^ iv t£ 'Xehvctvi^io 
Bd^eift 9 AadfM «7 rd okait ^flet lxe/t<ev uvtw. 

H a KE*. T* tr &tf*jil lDMlli|{t rael^ 

.nutmatrli, fiaa PrSf net, iiiM 
Pbilomala* , fillum Itjn nia- 
ftaotli «t inirJlo T*r«o, amnl- 
'. uin ifnaro, dKuonnduni •dpo- 
nanlis, qolK rorpnm rxorii 

.ftaprauorat. Propt«i Ulnd f«- 
dnui mator In lufcinlam, fo- 
ror in bttnndlnem dlcttur ver- 
fa , itque f lla blc perpotuf» rl- 
glUii, Ifia ia dlmidiRnL par- 
t«m punlta tndilur. Vld. 
- Ouid. Mct. XI. Hygi». f. 4T. 
Uiiqne Munker. et CL Beck. 

.ad Arifleph, Aues %oy. Occa- 
fieoem fabnlae bu^c dedilfa *1- 
detur, 9uod in illa rrgiono 

,Thracive, qoiB Daulis dic.eba- 
tOT, neque hlrondo In leSi^ 
homlnum nidMfttQit, nrqus 
Infcinia reperiatar, tefte Pau- 
f>n. Phoc. Ai A<(juJi*M^ /otv.] Slmilia 
de dloerfo fepnltnrao bonur* 
apad Creteirfai, vnde ftia ha- 
bneruDt Inftltnta LacoDO*, ir jd. 
Noftr. hift. an. VI, i. 

a it infm «X**] ^ *^ *f' 
hl mirm. 

KMTiXMMemi T. r. 5>4^I md 
ftp4Um4mm , «c| /tptlitnda. 

mthnaifntl Ita vocibantur 
loca pnbllca, >bl panperes 
communltei fepeliebaninr vd 
Bbltclebiniur. Qsalla «raut 
last antlqulfflmli temperibus 
ap.plcrMqnepopuloi, Hierofo- 
lymis fulffo Ilqnflt«iiiet.s6,i3. 
vM didtur Vrlai proteftui ai T« 
^n/ut vimt ^ta , Tt vorteruiit 
Gn«cl , ('■ fipuUnim pitiii»^ 
nm. Sepokra autem haee '■• 
rlls in appldu «rant in peiris , 
rxcifa, quiloi eiJamduDi ti%»- 

Gesnbi* h, Coot^lc ii6 A I A I A N. I S t. KE*. KB'. 

Tnv MiXoiv* f*ty»ho(^^evivTa eitc Tflv ^oS/flrv tS 7»/as- 

Tttf^ ff^fe ftrSiv fAiyt» hx^v- MCT»(3tis Sltierif 

Tcv. «W *fS^»*' >'?'' ^^''^ «wrov sTfic ietvTiii, «ri» 

T« aui<>y tfffv ?(k «f t<e Y«'yasrtie. K<i'/ teA»^ d^fa- 

yee Jff^ TM' ev/MV ^fpt^tv, oaov l*' i^ywiie ii(lu , l^y 

' ■ e^iyi/O'.' «SmbM U ItftH* TlfontBr R4' 
nu •tNMpoti, qDiiqae po- 
fiaiUrBt Gilb. Butiiai. In ltin«- 
rlbus p*T HsiattUm, ItaUam 
•K. 4^in. 4- pBftlci» dlklt loii- 
S**> nipt incifas, aa pedam 
Utliadlni, «t 50 «Itlndlii*, flh' 
TntBqua ^ltirM t«i fibi fn^ar- 
Rrun», qtliruni In litsrlbus 
6 val 7 feriei forimliiiim , vbi 
cidauflr^ reponebantiir, Incl- 
fte raperlontur. Sid et paflim 
lo folo ineir» Tide», nmqoifn 
tlrcU ■pntM f. fepnlere. A^ 
hU pordclbat alil cnnlcnii vbl- 
qne excarmnt. RominK 11- 
IM po^tlcu* r. cnniculos Nea- 
politints bh ft>*tl<> tam ipHi- 
nm, tam roramlniim, inferi. 
•res «ffe docet Barnetn). Ro- 
manos umeo veteres tam Dlax 
catacombai habalffe PerizoDlai 
noii pntst, qaia Romae oilm 
«lia habaeriiit loci , qno aMi- 
a^tat paapcrwn eadsnera fnb dln, val effoflis quibajdtra 
puteli Inieat, *(d. Her. Stt. ' 
I, 8 Inlt, de tgro erquilino: 
ffut priut Mei^it crt. Jt. Vwf. 
ro d« L. L. IV. Extr» ^tppU» 
ftaicalM. qutd ibi- In fniilM 
*bnei»tawr tamitUt. ab tfFytS*ifxiendi,ixpandi,&c- 
vtuyvutf ptati;, tbtiyi&Mi, tp. 
dinerros popalos dlu«riis tem- 
poribus diuerrim nottuit men- 
rnrain. Ntmpe olim ptffnm, 
f. fpadam eK}iaDfbram pednia 
In progredjMido, fic Hom. II. 
»', «0, do Nepinno igis ftir 
*ji(»r ita, T» it tiTUf-fn lut- 
T» Tni/Mi , Ur qnidim pramc- 
vtl ptdtt, imtdiHi, guarHma- 
tnk grtjffk i/mhtqm* dtfiinarat, 
vld. ibl Eultatb. It. Aa« Apoft. :*^;oogi. B I B A I O N IB'. «7 

Ai|i' nJSd') )W ?^ ^)' A^^TW, Tov /Jyt^ov T«M9y t^Vf- 
w QVTff ^cffiBxm 'tS iro.ias. H^ i fiiv ceiff^Sytll 

(ttff f 1^1'^. v ^iiv fJ^Jvor*- : Ttai^mrH it 'ht^iv tv M- 
fct xetf) avfetfifitffBigTS ■xeiis, ifismt ^f- ^tmvi- 
M}w M Mlf^atVj ae rtv b^atiy rde %S^»s r^tts, 
npare,- w Znv, fm rSrov HfCMc^^v STt^ev tiivmettiy 
4vTetSB» (t^vttf f^iyitffi riiv vttfuftltty »M,9f ttree 

.. KE*. kK 

Tw aff^wTaw Sv i/irbBeiffs TromTctf^TtiS itvSeM- 'Ai vr, ig> At At\a naxlDiB no- 
tapltlvncltifdkiienfiii lyMium, 
^«od f Jl i^tpr ^expiDEtl vtilm- 
gnc nihat' cam peftore, et 
Mo ifiiv«f efficiuDt, audore 
HerodMo, fladlnm 600 pedum. 
V«rltmr lo UU riKDific^Uon* 
PPF"'' *]<'' ■P"<' Romanoi 
poatinBbitt duos paffus nfture- 
1« r, gTfffm, tt%i> qon mult 

ttftpt pfdes, ^eltlp^' ^ P*- 

des *eL 4 cubitus. Vert!tiir 

' ficoi^cct lADKttudliiew ivmfW 
(aotwn bricbU. 

ncv3u7»] Slc Slilis)c. et re- 
Bll |bip, S»d (.nsd. M,ref, 

f*ffw^«(] SLc ei UQl. Fabef 
^mfn «t cHia Mit^ClSllfAntf^f •SUS 

wiit »riv3ia. Vnitct, vwtlt 
-^», Sed ficDt iiafinuF*lio in 
wM el «>, a«oi ef Jira, ir$n 
et tvdat obtmet, li« el tq mm\ •• 
bit et fvTivi^ eam iDraleDtem 
non effa pntat Cl. Kubo., nac 
il]i()rla , tijjt t>Tf u^K «nm P«- 
H^. veftenaum ttir», *'t icap. A. 
Cetcrum pamdeip blftorlani «>• 
de^ Liigd, <i>fra %\V. Inler 
cap. ^g. et 49, fed iUla fe» 
vgfWs, repetft; 

KtXr^c] Koarte et «rimuM 
(ic |.dpellat05 efle Galfoi Naf 
bonenfes, di;()t Strabn IV, a^- 
^hijua ab his dein propter e<^- 
ium fflfrlam ad alios quo^na 
traniratam b«nc' '^flpaHallo.' 
pe{nj cjBtte co|nmnftt^ omqoa 
Qalll a Qraccls tjnaximaKtJ^Tpf 
dicebautur, «t n Applgni CH- 
'ticii Uquet, Bui Iplos Clm^va. 
Iprotfll aCalUA fitot, dicllittX. ivCoo-ijlc H8 A I A I A «. I 2 T. 

TTBe Titp ttTt^ttvovrete tv tZ TTe^Jfiu KeO\me. nffj (*:£• 

ttftet T» hri Tois Tn^^yftiveic aF/xvvnefxmi, t(9V vm* 
ftvtiftttTtt ' ttvrm r?f ti^tnie ctTteKH-Jteyitie cAjtvikw'. 
srote & eua^fiov yofii^etn re ^n/y^v , e^i fitfJe f» ro» 

' iiigetmmv. «%« /«rJe •aifx-a^otjJvuv avraiv, VocfK- 
>iC6f*8xv6fthitf v7to rff wuf «. «■oAoJ ife ftjiy JTTflt^t^fr- 

^MftQeireVTts iftiri-^HVi Te7e itvftettij nsff rriv ^ofeai 
avrS» &(rSi^9Teii 1 yvftvet rci B(pi nfit rci SofxTx 
VfOff4evTtt, ««nrf^BV i <PeB^I9«t evvdftnoi, « T(Wtif. 

k E *. KA'. 

^ftttSufi^ T* Xv$it(iTttv hiytioi» hii TMarof 
T^iXpiie i^oKSKUf, eet ae Swwivtt ' Mriv ei<pt»i&tit 

/W»5f« ^Ayetfi^ Tns KA«(9w8f, nsH ^«yiSdv rju. Hk: Jablbit PeritoDiai, 
quln M boc nomfoe KiXrtf, 
vtpot* utlqulan, fofuMDm 
^•in jit comm aae lllnd t^nXm- 
rm M Gmllnrmm Doineii, Hine 
•t faSaBi , Tt Gricct , qot fe< 
ptimtrionilei Europie pepnloa 
noD fatls DoraDt difttnfuere, 
ifta K/XTHr «dpellatlone etlaia 
Germuoi feepe iDteUexerlnti 
nec mlniDi, quam etRomtDl' 
Ikepe Gallqi ei Germanos con- 
fndeiint. Iti ettiDiNener pac 
R<Xr<f iDtelligit Germiinos, 
qnuiD reqaentia inaxime de hii 
t(*dibi fint; vld. Ttclt Genn. 
caf, s. et 14, Mfiu^afi ro ^toymrj *• Ta>' 
cil. de morib. GerDi. cj.extr. 

wKgu^MfAfimtfuw cet.) 1«, 
KDhn,, Pcrlieoio «dfentienle, . 
tnatait mfAnjU/S,; fic aniB et 

«M hfc fnlt Stcjionls tyruuuii, 
qul Olymplii prlmaDi Tlfiof 
qui(tri|ts , prODDaciaDlt, fa 
optiniD et preelhiDtinuneGTae- 
comm defpoDrannn fillRm, 
quim habebit, Agmriflim. Vc- 
Denuii multl Graed , Tid, He^ 
rbdot. VJ, 117. 1]L Defpoiidlt 
•ttMn 'uvn H*(icU, Adt*i>len- 
fi. I., Cooijlc .» Irft A I N., IB'. iig 

V H 4 ^ l^ JUiOiAlnnMOBU, vnde «r- 
. ta^Clffihcn^.AihealcDGit qtil 
pqfl Pififiuiidu dei^os reig* 

- •It«w4- frPf» •*l,y<. tJ weii. 
Vlxft auiviD Slcyoniuj , iil* 
If nporq SjaJonU. 

iiwn. ct V?; i>r. «1 XII, II. m 

Sybiiiue' MHte lo fiilMrflim - 
tilbalt Tcrwis' JPsrtaA r«ftu. 

Qioeaivt AXk.} Non •miMi 
Aen pt^tal hcrttBB , ^oaa 
DiMnonBiur ex Homrto, cvnri. 
W, ie^' qualncDnqna- aniM, 
-4b1 iXquMdo' IH)*'t*a(i tU 
confitio *t(l«s fMfaiif, Vrti^l 
Ifie Altlnaui , r«X PhfeacutDj 
{lii IiirulaCorcyr«B,boiMrar- 
/») Vlyffi, quando hic niufrK- 
gu> nd cuin'p«rueiiit, et ciut 
Inffn ft opont rcdu£tui cAItba-'- 
catn. Vid: Hoin.OdytF. ifct»'. 
Scpi^dtm >)os Uodat Hort. 
OdyC f^/ II. Sad HllldUalo 
■axlBM «t *ftntia'lBt«r oMMt 
htroM Viyf» cnlsnlh - 

II. V, 830. — Axi»-»M — S« 
3Uf «r f/ijb^ f»»«»r(ir« ««.. ,N;?s- rttumy. ChiroD ceiifatirai dtlr- 
urgfao aicilnriiih«rilor,"*i4. 
. HyB. r»J). ^(-74. A|oUoa.n. 4. 
,fi fupni ■d'Xt,«.i;?xtf. ■ WjitMtvnit *td. «d U> M 
wi^.Vk Tyti, *ld. adlViS ..IbyCoOt^lC 06 A-i A'f i*>Fat. iifutvTOSi iv ets aCrZ v^aSxf, ngcf w-T^w -'A»»- 
TJjvefW itgv oJ nu3»Y0f«iw UftoftiXnTcii, nu&avef» 
uvavr*. ci A>|juoK^fra&i ^), Vtiyyevof*nei Aif^oxf/Tu, 

vuiei, TfuvTat miyiyovrti tudoufiovse, (« «ipiAco-ejpav). .. T»V|««X« M»,)wm] Ille 
.V^yflil ei^tlopfts filili*, »do- 

'UrMht plane iiitegeT ac pro- 
bns, aol CO^. fA rt «rtimio 
NcftoHs i(iIZr/«^<.»i '(AKBm^ 
tanoaiM Srgutm ae.ngtm La- 
cedftf iBJtmuniyreceiu reducem 

■ "" rafici- tnpa- 

'dBmlDiaria^^-fed iller (Pp- 
lya.) c,n^o >|Ur rtf<rft«) 

mann piijgaando onfripff .exrh- 
^rans. \Ac hiT)eHeabr,'Pr)a- 

mi, Trolie r^Bls^ fLUas. fW-tlfli- 
Jnni TroJMpruVeVpbHAchll- 
jun omQlum nillftattuini fuit, 
.M.quineD Jetnper conlillo 
jtiiideDH Folj^.*maans.ptTu(t, 

yi^ /tf, 3ib> 'danino ttnen 
.fnq, Vt ', i84- ff- , 
' Tfuri Amrii<^i] Atittfj^fctn 

Ibut fenttTiolaao* coDflnUiJt- tes de repnbllce nemorat Hom. 

:Hia*., y'. Uf; ISMrt-iiite)' Ws 
prAc^pnam WiiA& ItiitffiiWli. 
nib, iiaftMDftiti 'el roluih tn 
^hu, V, aft."^^:'.- «aiijqtlo 

-^an^nAirateTn <dTtbNluas,IUt- 
'SAntlitnqti* , vt Griech ftadSi- 
tui Helana, indBxlt H. tis')4f , 
,'. |»L >.^i^(w«(p*»]. Adfentlar 
Schcff«n>, Peri;^ «P.KuJmi., 
tt^fiun.tiiifc v«^ fmsiriorani 
puttntltHit.. '.to,,Kulvi. pTf 1 
vult icat, Ced ne tunc qaideia 

, Uftio *id«tqr r(»a. \j. 

jGeuJM ('•entiBi^u^itarr, *e- 

u» . Xeii«||h|Mitts Bniiciis.,at 
'jurf^li atqiie id««„ qutim apnd 
:CyrWni .minamn In Afia age- 
. ntf Maidtiem «iuoqua taiter C^- 

fBoriat Xenophoattm coBclli«- 
.iTit, v)d. Xen. Anib. Crr. 
ir« li ftn] G«rii. malaitur 

ii ftv. Fkbcr, Kuhn. et cnm 

'llt P^erii.. nll mutandain, cap- 
.Jeitf^ quura.GrMci, y;! atL^l- 

ni ■Itlqati Mlem D>tii(wii jt 
. aiMt «•Miaodi,,. -ci^icuiqjiife 

oratiaol ad de te raleatu ( tIiI. 

JLao. «t not/) Sic ifur rapra 
■TXj4.. Sed Vir aoft. B"bf.'mi- 

uetr. m. ftei detendmn effe 

' f iitat, quinta 'Aafiilta loCDm te. 

giffet. ..ib,C,oo'^lc «7? 'foificuBS €ifu. ^ AnjxeAkCf 'Airw^s ri.Mive T*rj(,occurwr«t; et KjbM Ct. 

npBritur, hnptt liiii|*liii:^h. 
.^«■^Dm non fit, □■« vto- 
qatm dlftDm fucril? tuin, «n 
pbrafis h*ec fiiftniTtf fni rt- 

-%ltl<^pBttu»libcI4Ht-'lDnHMll '«oceflk>>|*WaMaf 1«' ifttiiA-ilvn 

-*i«mt 'CMenArpMt'jKU-iMai- 
■)■ txpnngenduin. 
'■ ' - ' Mf rW<i»;'i«)>i 'NjKMitr Wui] 
"ffTta. Mr TM<lb RKatUfil 'Bl.- 

•'«wt 'SMrfu, (liww^ •finH», 
-ftd.-piin>. ■»«, ■tqiw t(M!bM> 
«ot «Mblt ««^ittien: OMu 

X«fliir, H«aflnE«ra iri A«<«p. 
- f*b. 91.' Ac iirtcrprMM ;"!««»- 

f« (M<M* Mi, ^ ■»» ■^iAnui M 
'«* firtim*!, ^iimm' ■OrmM, 
' miHifrVm ' fc)). Ms Romnoc, 

qmmam 'liUiKiMt /km nc. 

H. a. .; ...■• .■ ..;«;.■■•. 

■<ftns Afellsfie nttnt 'mtiirts 
«hditor, vWeri» MadMiMlb. 
««urator, tel (vt »nlg*/-4d inel.yqilfntapVhaftot', M .jui 

'^<VirisliM tiriidefti' ««sHde «d 

.Sttftoi, wdijCic. AcaJ. II. 

MBim, tyt. new, I, 3. 7. 

■■^eA: pywh.i^f.ijf. «ik.fii 

^Omc ulta^W Ci 0^01«^;] ^<vf)im 
, tik (Dditor eius fuit, ille viita 

cllatn contDbernalein liabuit. 

Ma<»V"' Af fia] Arilis Alex- 
.4DMniB^ilja.falti-aM> M*«c«- 

nalis folom Aagnfti fsmljitxli 
■.qftmtKtputf-fWHt ifi^H^fft- 
-4lf<ci«ii«beM*ti«(<i^iWln^SlW- 
'MM dedli, ^bai f ^wttitMm- 
-«M»ii<te'."n tT-.y b.l ..' ii 
"^ ' cft«r«S&.Mii} C#ebHCi«i> Imc 

«ft Mc ItUa ftTiptMiMa-, .(r»l 
'ClceMib>M4ilM.Gtefatla tl)- 

'>iiii><iiiiM«la^« iaio<)ldtTBili. 
TlfuaRl«« ««akqiMfHwditii MH- 
- vtgWAt^ vt-«lM4ffil*a Jiuic 41- 
-l«eiM'tnc<ftn.^waiii ^araa 
■ - 'A*ir»»JWfat' Dito Minwt 
.-O tt awBitoil Tu<*iiGis,;t|Dor«fn, 

atler CaMnl 'Vfkna^ «•nnixit, 

«tter Aiffvfto. .tfina^ Phtt- 

«feh. la PmHIci xlMitur Advis- 

"Ibfto^tfiTMaJ^iMMt.tiinda Miafn 
''tWitet. ■ttt\pfiS9 ^tm Itmta 
■lai<!MhialRin, Augoftt fbtvreai. 

lam valde fenax ndUt tn .(»- 
-^4«t» ^ffarfoBi , ***>•» «"'=>- 

!'iihi) 'H«^e '«ntcKadiaialAai. 
-<*■»' ■ BMtba, '^««n Mtlt), t>iGtMdilJ(AntF>ii ctlUidte «e- ..IbyGOOQlC if^ Kt^ rgi «v^afnfv m, ^fy«* «ntMtfj^-JE^t 4b^ 

' -Lr/^oi'^ 'l^Y^^^'>' '^d^Bi 1 «^^ ^*'<^i r .Srvai- 
e ■nvKJitr, ncfi' Tl^tr^imp o Atmnir^ viie^ 'iA^£nt>- 

jfe^ ■^S/3«tiAm« ffuv«lf«^, jtj^jiiuT& ^^AX^ij^ 
^tiiymifTrhSwwimmSi^iiauiHt ■■ \ 

■ ■ ■ - ... I, r. ,.,.,; ^. «E*. potis,} fantUtrl*^ kU. Snfc. 

XIV.. ■ ■:.. ■':■.. 

7i»}M]f)lt>. 4CMi. «X LMiui. 

M SchOl. .UoM. It^.m, $..»11- 

ItnaDi iii »yof M lODlt eonUla^ 

rium ; ftd TerlJTiuiliqa PoHi». 

Htft AnAor oplftol«in II. noio- 
'«1(1 rol^oxiffi rtdtatat Tbiina- 
'^onic sUi|ii» 'poMBti^ i^. 

^ddHoi ii t^g/tn-ttimtyjtit, 

»wivtf ■'•! .«fnTi* «lAfMrf. 
neiDp* ■Btoquom boniiRw ^t- 
foot niti, FromotliMi fonltlo- 
ritor •Eiffa finroiu cnni lp*f> 
et a dlio aBNpifTa Bnans Ua- 
■naDdaium kbmlaniB, *. Plil. 
PronE'. . Slnxeronl et pdml 

Keue, PrDmotlioa luDXifla fe 
nt In botlo rconira Tltnqok 
. at Saibrnum, vid. Aolrkyi. 
. Proineih. .vinft.. 

Af»p»!ti»S Atb*i)..feumLHe- 
- imtam coEnioBinataaii alt, Cfd '« etmttrn^. 

'UfaMXmiift'} Aicxandrlalls 
blc vidaui fttiffa et vWft -Mm ruam 41iil<l«KflMnjtHtH«r 
fWea 41ai.,iiil»i4f»fara c^il 
; ciVlradl, ftWt ikWuIlfl UW 
«vnoa canar«i,JdMUdrait chu 
.«oBii «t tntH'»* iD-v«Wlila 
■inineibrUa,.Ttd.FlBt Sjwp.i. 

{..liWMf^ Qwuii Cnrt.Vin,, 
A-' Ff*UM .^iern Bd^al^ 
JffSigmiHMi Fffiiiirii., Kabii..«t 

,P«ris. ZJw i a T Donen »|i»d 
Nofcwn H ArcjLBn. peo apbk*. 
CaSn ax IfUvit* ronnatuu 
pulant. Mtiliar tUa fiut nitblK 
Akxapdrl, rorarClTtl «bAl«f- 
udro lntcriefil. PcDtoaa a«- 
toin AlexandrDin praebibaada 

,«d inortani ade|lt, vid, apod 
Albeo.X, 9. Cmn ejum Ate^- 
■ndar I11I proj^LuaCet duoru^ 

.q^ltinicofisfaTipii «lUe 11 
•biblffet, Kwx Ideu Alexati- . 

. 4ro prwbitiU^ ^ fd etian ex. 

, kanrire toutauit, fod tioa ff- 

..tnlt, ngf tn ttr» nttnu iw ..ib,.C,oo'^lc B I B A;l O N IB'. 123 

rS-JFoMtJi^iotS' 

"fUfaTctTci ^u<rt TOP 'Bficx?^ •n^nefkx^etf rols 
lecurS m^tf^w. Tt^STai yd^ .t£v i^ ftiZiee ftxfHs 

T» oKrf^i^ vSv m^^fjihmi'. j(j^' li^Xiiiiear mrSs 

iw" -■• ■ :" ■■■.■, ■■ ' .■■.■■■ KE*. KH'. iVfWKI rttuTCts ^ twef TJjff 7Se}\Moas T^s'hQr,vS,s '$ii.eQ(F^yeif 
A»y« ex«, httSenTee mretc t2 A«« «i::.wr%f>i£r^<ii' 6%. Hltf TH tltifMt VKOVltOlriar 

mmi»e»y *t ptt fmSnm rtddi- 
d»T* Beeift, Xenopb. p*llim. 
. Antes d« »danerlbui bccifo' 
-niin pacoibant, tid. paOin) 
»p, Hom. II. Vul jmt. ««iwuw. 
ias- Cttenun Hcrcnlet etikm 
primnj cadawnt cremafle di> 
dtoT ap. PlnL Thflf. • 

nvray imtm*1 Kei HotiffiRU 
«X Homera, Eaitidem inhn- 
^inuauteiB exennil LjrCiote tn Atkeiilmito->bilt 'VlEleriMli 
ad Aegot PoM'ra^'<< < 

iX«f««] II. i, ^, Slmil. /. 
-8}t. imitatua eft' Sopboclea 
Alax flag. 831, 

■ ' «tiffi fithmiigKl Pafllm t. e. 
B- p',-lSI. "■', 179. »bi ide^ verli». '< rijM/iW] Sie Hft! «t prlo* 
raa edd. ■ Alii atltcr. Bt*-. 
chtheua eam hikii)t *xetML 
ApoUod, Ul, 14. i,,C,oo'^lc 134 A I A I A N. I S T- 

wcAni, 4 f«fl tKMVitf ff<petym^Siv. ,. 

KE*. K©'. 

IlA«rivr « 'AfjVwiw 13^9 *Attf«y«vT/vef , )w oixi^ 
«Svratf WoAuT<A»f» H9(# o/woiaif fewfWTac, «TTw, ff«i 
af« o( 'Aitf «y«VT7vo( ettioiattvri fiiy ms a« /3t«fo;4W«, 
^«w^So-i Js «f ewi T*9v)j^o/^fvo/. Asv» iJe Jif^atQc-, 

;.:..; KE4». ' ' tX(}'> VfT ^««^ ^rpah4*J 
iBnHiffteal»** v»tf«. iiwft«i»- ■ 

^aiWM dlli fTJitiftiioM, »d, 
'io«lw»4» »»lk>nWi«. %*.. 
t^plt "Id. HrRln. fab. 46. 
ApoUod.IlI, 6. 7- «>4- P»»- 
ftn. Maff. C.9. iiMo et in hcrh 
J)Kri« •■ lt<^.*^ *l- *»••.*«- 
perilit!oenrf«liffi»i»P«roWiO«" 
fere genies fperfi «Mt. 

wJ»!^] » f«UM C«li'. *F*- 
fie) qna tum vrbs laUnlM . 

$). hoc diaum Emga^ocU Uf- 
bult. AUi allis. 

«»■ »4 ■!.<»«. w «Ai. S«d 
.flU mniutdui»,! CpvnMKV w rennis! MMM/, vertWPerife, . 
jptgf^ vMimmm /*mt»K .^-^"h 
ri — CeteiDm , qnpd hic de 
AgitEBntiDls dlcitor, Id Diog»' 
nts CyMlcas da li(tflaMirib«s 
dixlt, Tt refert TertulL Apo. 
loR. 37. et Strstonlcui Ciihsr- 
oedus deRhodils «p. Fiuiarcb., 
, vt jBonet Miwii. 1. c 

Kt^ eri »gyvf-'^ Lugd. ^rr uy 

. ifnt rtrfj-yia-'] Lpjd. «u iv 
■Iftmu, fi^ tnurfifeuila alteij- 
.V, ,Snld. eBlgn f\iyfu i fv 
rffM. ShtUlp vulg. Fhanariq. 

«nif jSBX«M«a(f wtt^oiiMiu m* 
^vM* /)(ii«jU(v. Solant etiam 
..Mttiungi iJinvift *»4 f^jyy- 
.iit» «ul* pariter tdbibaittnliir 
U tabiaii. , ..ib,C,oo'^lc b i B A I JI I B'. laj 

KE*. A'. 

' T / * 

y««/ Tfwp^f P^»'x«A«v, «Tff nA«'To;i'« waf«t«Aiff, 
j^» auTorc 7i,;„r«^ yef^sBi-njs- riv j! d-ffcc^iSjtif (pao) 
A<x Trtv f| «f5^?f ^«Su/i/ai-^^uTM'. '0>(oAoy« <Jf jyy 
Ev3-cA*f fv -rf M«f«ic«, M- r*ff «ut«v fOrfA/^WToj: 
o<p^»iiSue etxe SU» fiVM. Trag^v Si SetUftciifScif T«jfo<«-iMM(I OpuleDtlffiM» 
t«t «iuttas isro aatiqnli tem- 
jwrlbus, et ideo luxnriae fo 
dedit. Dlcebmnt Tarentlnr, 
IIIB» folerirt et induftrios Irt 
•Kere, ^t Uniem iHqaando et 
ipfi Tiaereiit, ft lam nunc »1- 
Vire per coMmBffaCiones etvo- 
iDptates, v)d. Athea. IV, lo, 
««iPriThus, Epirotarnm rex, 
■iuxiliam ijs ftrens contra Ro. 
maDos, CDtnpotationes et com- 
VflitHonei ei conoinia intenu 
peftlna fuftolit. 

_ «if. »>jf5«r«» «y»f.w] r«l 
«fnr nroettt "ft mediam tem* 
pus inier ipTuin inaDe et mfc 
ildieoi, tirca banm nooam 
natmjnam, qnanda fonim ab 
hoipinibut freqnenuri folet, 
Tid. Xen. M. S. I, ,. lo. Qf. 
3f»i> eaim, Tt monM K»hD., 

Jeqoltnr irXff5*ff« ay„., ^„^ 

^^iMMfff", mtridia «eipit. 

Kvfnncuoi] Viide Alhen.XII, 
I ioil. vtarri, mtki C^rtnamt 
'ff>, qula lHhlc, fi qnh vnum inuim, »dm*la»t duodmigt», 
ti alii, dtcnm cMrrMt, qui„dt. 
eim hignt, vi adeo niilius ijl. 
itt fii, mtmintf» iHniiar*. Kon 
mlrum itique, do6rii)im d« 
volnptste tanto» fwilTe io «a 
gente progrelTni. vt iode et k 
primls eius temporfbna Cyit. 
naic* fueili diSa. 

^vfuay «vri»'] Plato dlcl' 
tar • Plutarcho caufam, quare 
Cyranaeorum delideria reiece- 
rtt, centulifla lu nlmlam ao. 
. rum' feliciiatem et epuletttiam, 
«nde umen /otordia et iKtrH» 
orirl folet. 

rif Kngix^] Eft Qomen com. 
o«diae,.qaam firipfit Eupalis 
ia Hypoibolum, qm poll Cleo- 
nem maKua angoritate valult 
apnd populum Athenienlium. 
Mi(f««t nocat Cyusedum, bo. 
ininem (ffeDilnacum, et ait 
Hefychius. 

iiTiXiniTar] De IninrJa iR 
annnlit variis ec pretio&fliiqii 
pofita, y|d. fupia ad III, 19 f ..ib,.C,oog[c laS A I AI A N, I 2 T. 

KE*. AA'- 
. IlEffi Si-cL^i^av ohav 'EAXiivtxuiv. 

KtuoiSt evefiXTei XMTdeAE^av VftiY, tl^foiaov Tfvai /xt»* 
A«v, (ffcv J' ^v u^et tSto ToTf ^fa^T^t ^tff- X«w 
srveff (K TQf vttVit. t^ Qcvriee a^oc ng^y Aia^fos, nff 
eTi) riTots r^uxuV Tis lK»>,me , v^iiroiiv rSi evifitvri 
TijvTiuffji'. KflV Kfijtf «Aw. »(^ hi £uf «KBiioMf IIo- 

rXlOf* EKAll5n iJf elTfotWS l'v^^l'8 dMTiA^tt.'. iVivov . W j ;w Ka«v 6IV0V, i^oif irrdi)f aumixeeAttv, 
iMTei T» etvT» iyefid^evTts. 

TiSi, «t ik^vat tdht "EAJP/ TfiHpne ei-^i$ei^ici 
fivfai V«f oTrfff ftiyivvTet kToe tirnt^, x«y iJWf^Jry»- 
^ovTO T^y T6H»Crifv Kfeiaty-, m^ «KecAMTe e' ohosMv^^i- 

wVijff. E> rsit «tkXiuoiO SIalsk.'«t 
Mtd, ]. (k.Ttif «bXou, qnod 
forrin non [nlurU Tecep«nmt 
Jlbr. Gren. el ed. Bar. 

rifti/tnut] TradoDt tlil nifri 
bac finum in Inrul* Icaro , alil 
tum Ephefnm.tilli alio lnco, 
Quire pnut Perli,, non vniui 
«ffe lod vinam, fcd loca qaa«- 
dam ibM nomcn IraxlSc. Ac- 
cedit et Hs( qnl viQum hoc 
Uinqaatn Kfet inifs^ifr (iri- 
■mtmai idtnium md dMrmliaHtm 
difium putinr, tUm tlufxfit- 
ttm »Tw, vt att Ath^n. Nam 
dnrabllc er«t )ioc vlnum, fad et 
«ullcrLim, vt tnde Fronr et iluni 
coatiaheretur In rugK, Ideo- 
qae ab eo ibhorrebant Ath«- 
iile:>f<i. SpilTitTi erat tmo ni- 
grnm et mnllnm «limeDti eon- 
(.rebat, vld. Sutd., Euftath. et 
Athen. Sed uman fuaue fi- 
tia etM, Mcoqua multo la pre- lio. Cetanim qaia «•XvrMBw 
erat, Ccrer^ raerum falfla ^- 
Ul Perlxonlui. 

Xis( tittt ceL] De hli vlnla 
vld. Aiben. I, 3i. ff. Tlaat, 
Focnal. 111,3, 8 j. Plio.XlV,?. 
' 6('rMf] Tkafiu Infula eft, e 
rpEioBc Maccdoniae, 

noXiMJ Atbea. I. 34. n^' 
>io> TDcat, etrefcro IIlBinnA- 
Xn, qul Jrgima fuerit, el tx 
Itaila haoe Htem tranimlerit 
InSlcUlain. Peilux verinmillut 
dlaerfbs pano facll ArgluuA- 
illnm, qnCm vocil Xlc»^a\, et 
Syracurinam. Vtd.UmciiCcl. 
Heyne ad GiukHt frtUgi/chUk- 
U,L. VIII, e. 1. 

irrfliym^ntB] Mftl vttifv^m.y- 
mm^mo, fed ■illorc, vt videtitr. 
lac ei Abr. Gronou. irtftiami- M*ppi»ir?(] Lesl c 
11 bchcif, fivf(in)s vbI 3lUI .aoo^lk ff I B A I O N IB'. , 117 
K E «. AB'.' 

*-hdayaeeK i Sdfaoe KnMnv i&h-» vStira. neit 

'. ' ' '''/''' ■ '«^W yyvfurm, ylnaa_yagvemo ml- 
ftum, qnoil jMUfivfir *•! fLu^mit^t 
fc. «iiM dicetijinu', «. Hefyoli. 
«I PoUoi. St^' iMj^lwt atlim 
Brodkeus Uifc. IV, 4. Muf^ 
firvt *efo erat vlDnm myneo 
Accovtl odor* Infefioin ; mjt^ 
nt «nim E^aece edam ftvfftni 
« ^ifVfn. n 11,-41, Mimr 
■Dtem, tmgamittim, ildetur to(- 
«■tfUB >«B »«r r,>npt(, T*l 
■pad AmIii^ fnfgat, myn, 
tluu f. tmurrJuUf. enlas o^ 
In ' vnxiinitii iMxlins emi. 
«ebat et sretiffimDt erat Ac 
licct Mjrrria pnprie ruerlt 
aniin; (i^r iUc ttMsa exAim 
cnebatoi aliji vogiMntl fHccto 
1b elua cMnpaltittee, lla *t 
fTatllHmui myrrhae eder flt- 
pare&et et Tinua bili enitd«> 
ret dulce. Certe huc refert 
.dlhen. XV, II. ciUbi trtcmm, 
ftd «hi^Kt innlt» mi/rrka, 

E^n^^J VeflJtuf, qnem Pj- 
AaEorai fibl et fuis eleslt, falt 
«cHntBo, *el sofTypio, At%j~ 
ptiaco candjda, bepe pnrpu- 
Tca vel pHcpura ndlMo, quo 
etiam ficerdote* in Aesjrpto 
yia videiat. — Mthir», ^lHi; qaamperr. Ind. FalT. ab ianfH. 
Vctbo i^/titi, pre ttfvftt^ 
Matr. ^ 

vf»fv X!"*'»^ Vldeturei 
ea.VfUs eire, vt Imiiaretur n>- 
csrdotei, qulbiis pariter, vi ta- 
crli, conna fimul cDra veft* 
candida erat proprla, vid.Plut. 
deand.poet, rt^unt UgntotiiTt 
. .-i^ftif^tmi'] Erant fimlles 
nioftrii braccla, nute aiirahiii- 
d* (diOae ab nnuvgi&af atira- 
1«*«) Vique ad Imum vcntrem 
(«rduobantur. Sic Eaflatb, ad 
it, ^', H>r;cb. <pifiuva,\M xaf 
^MW. Sed trKabuit faepa 
et crnrai vndo saf rutKiai *»• 
^an, tntrKtia tismlnm, PoU 
lut. Ei Arrlan. Taa. Sema^ 
mv> ai^ '» idmptfiribMt txirti~ 
ttit habmifff Mn^fiJWi \ufi 
fBtK rniXair, a xaShnng riiifl. 
^IMlH ir«f AfftttiM tuxt^- 
atf»f (J'"i) "3^ «fjjij^iy. 
r^KTMK, (ad/lnaai') renjtxf 
Xtir, .Qnod tamen nocniG d* 
Ilamniiii fnb Caerirlbui InteU 
llKendum. Valetei enim «jS 
nan bibuirunt. Et Giit'l cit- 
alpini braitaii opponuaiur GaU 
lla irvniilplnls tfgatii, Mabe. 
b*nt umeu Romaal &rG is, 
talbai ..ib,C,oot^lc ftg AiAiAS.rrx 

y,eij_\mti'x^^To ctitSK^mm ijjsefjuffxoif rev. nu^^v. « 
A « Tt^cTTika.vTo T^ uattVxf mv. A'»frriiir7«f iffflwi 
yafMtoi ttycc^e) etMf' i( i*itvjlii rix^ , KOfJ «■fleHff- 

«<&» xfty «^rw T« IIu^w TW' •ptefopirS Kivts /^«- qtiitiui inndlnebanl ttonnt, 
quaeque fimiiiali»tL3fel\tVttSt; 
S«d vix vtabantuT lii, ntli ptia 
rtim prorpvfB valeludlfifl, «I 
hyetntt lempofe, t. 'SiMt:'^-^; 
3. de Avgufto. Ennt MrieiU , 
itrafvg^h^ proprlie Perliiiiul^ 
6tia maximej fed et Amaiillf , 
(ma et Scylhli iuxli GrieghlBi^ 
Nam Graeci II* vix TtebtntwJ 
qnod piiet ex onllone Arllta' 
(□r*e Milefii td Spirtanttl/ 
vid. Hwodot. V. 49- 

i>>raJwA*t] Pbilofoplmtf.- 
■ tnedlcuvac poetx celcbeTj *i- 
XH Otymp. LXXKIV. tefliptWK 
Xerxts et AiiiKRfone, fnft-' 
^iie macans Pythagarae aeOi. 
iuitor, etG fius aiiditor did 
non potrit. AgHgt-nti oatut 
eft «t a ciulbut fuii tnaxltne 
aeftiniati». Crtpidae eim ae- 
nane nBuflhnae fmit, quippa qnfxaiH .« dtna «^nhiim 
forlJUTi isftlutfev «tm ia AtU 
imta, i]n*d4*nini refutuStifc 
b» VI. ficripTit. pfrteiata: ^ 
MMra, ;cuii)a exftaiU sdhns 
ffaffmctilKi Mdi/pkttrra. _ 
■■'Imtua'} EtMiB fnit paHda, 
Sophiftaqucet Rhstar, Tt Oor.. 
ftii LeoHthiiis, T>d. Lxcarf; 
dt-Ofiktfiiti^tH Cic. Briit. 
' :: KaUs2 AoOar fortiin , TltW 
nemorlae coarimdens Cyii«> 
•iti, ■BilGimi Pyrrtii, cum liDtt 
hasiine, errmir^ vel -reponeil- 
ivm eft tiutmt ex Gelllo III, 
S. qiiem NoAer vldetur fecn- 
tftt. Vii. Max. autesi VI,^l. 
Ann Timocbarem vocat. 
, ,ii9«y»,2 Sic Mfti et prima» 
cdd. GefneTnc vult ifipjinir, 
fed vtrumqua dlctlvr. Cete- 
rttiti .ei iu nmnine et tn re 
ifti diacrepant auflans faalla ..ibyCooijle BIB AI ON liT: lA, 

^ ■ ■, ../"„:"■■ ^: ■ , 

, IJ^utlTmUe^ fth' yttf W TV-.*w»^^wijei.' 


uile dlfti, qnnn lituBdus 
fUMnm. faomiMin ttgt aMil. 
BatbHi rqcaD4UM •Inrom noa 
prodarcoi Rominl, Pivuutch. 
te PifTrim pilari ndreoillur, 
Uqq» itt panfti» Ikb^ «t 
luffn rifla corlnin «1 dMn^- 
Aam ioquc (aliam dittMium 
fH; lic •It.ZoBnrM, vld^M 

Qc offic. ni, u. 

n«tw«^Mw] P*rif., cnl bM 
nomen pmpiar amorem. nota- 
la Miplm* ditaani, rM())eAqm 
Ti4ctur, («ciinam ftatult. , Mftl 
Dil moUiDt. Cl. Mvinocka, 
citi ■drcDtitnr Cl. KuhnJDSf 
Tocnlim uyttu aaM wm rua- oan^iim pniat. 

n(E}w«rti] Concnbliian faanc 
Apclll dopRQlt ; Alexindcr, 
quum 111« ««m nudaRi dspip- 
tm itilH»',aeperfro coepif. 
fet. Vid.-Plinii hiltnitnii 
XXXV;;io.' tM Titloii.rcritl. 
tatCappa/pt. Ccteram pau?. 
lu aaie lit A My r^ a MlHi 
Amt abaft,' Doc a fcnfla rcqai^ 
rimr. 

, j^w ntfimit^^i Al(«r Cuf 
Ilnthlui «t (Vptaiu ripjcptibop 
a qulbntdam ^drcijptns^ a}> 
tcr Ambraplota, vicrquo ly. 
rannusj ^, t, abralHtac fnt- 
ftatis domluui in fuot ciucf. 
I ..i\Goo'^lc ^30 A I A I A N.. IS T. 


MATM^Mf ] Em* rati Ttf!tt 
diffiolutibui ivyedltkin. An- 
ft^ bic ex ^ga MUtfade-diH» 

, feeit. CwtJ«ft««i«f ^Vft/ifi 
(CoriDtfaioniDi tTrattnl) filiiis 
eft ill« , qnl CJwfraii«riia c«ii- 
dlditi>viKft MklMi.^Atbc«l(.tm- 

. fsrB nSAratly M qmim endeoi 
Waipere legltl' ThncBin Do> 
Incenim , qni k fois daibai, 
■b boftlbu pi«0ii , ad oncn- 
Im confnleadpm mitlebaDtiir, 
ab co excepti fDfflmt hafpltlo, 
odio domiDadeDU Plf^d 
commolnsAtbeiili dlfceffit,'ca' 
loDiijia* Atbwienfi Cberro- 
nefiim Tbnclam-caadidit. Ha- 
Ini Aater Su/agtrfi feouit 
dmMum, iNiAtfit*, rt dlceba- 
tnr, hDmlnem^«/fiA»M(Tfmae- 
ni : f^ttTfttf^fv* >' *bt vid. 
Kubok^) ,' quini tdmen alH fa< 
Mdiii Hiltiadla fpfiua filliun; 
blc fonpSttfagtrMm, ret (rt 
«Iji,) Ti/agarMm et MiUifdim 
JVarM&MtJMN,- enins deniqtM 
Sliai Cnlt CimaM, cului nobl. 
ttffimi ImperalorU vitam N»- 
poi defcilpfit. , Slt ftemma 
hulni funlllse ordfDault Kel- 
Denii ReiiiecclH 1d bl&er, lu- 
Uaa I, paK.558. A qno umen 
PerUonioi pialloD^ dflccdeic 
vldelur, qnl Cimanem MUtia- 
dfi Ma^ih. patram ei prlorem 
.Ulltiadem fntrti mrlQoi fu- 
HTe atque Ita eoi dinerfoi ha. 
bnlffe petrei dlxtt. . Sed nec 
KoHm falam, fed et Nepoi et- 
inntt, quam c4ndttoTem Cher- 
ranefi «t Miretbonlam fecerlt 
•umdem. Coaf. Herodot. VI. 
II — 38> Nep. XUiUi. iait. PuhD.EIIac.D,i9. qviidem, 
qaod Nepoi, commlGt. CkV^ 
' rnm ttr^m .tamen. rapeffigc 
IBJIimdii, fed iKaoluaet aati> 
i(aior; falt enfm arebeD Mtm- 
nfut, Oljmp, XXX, 9. Fid. 
Panf. Artmd. jg. et Jb^. a^ 
■ Xijyix^ffwJ OfrFm^tl-iM 
Cktr/inu/ia, c X'fl"t f'"^X'f 
ns, ttrrifirit, ttrra, ^f^aaif 
im/nJa, eft peoitifvl^ ,SiibJi<K 
. antem noinine qaatoor peato- 
, fnlia ccleberrimae apad vetc> 
-rei fuerunt: primnm Clur/^ 
' ■nt/itt-nraeiK, quae btc ma> 

moratur, qnamqae Helteipiiii. ' 
. tn, faodla' fretflm Dkrdanella- 
ram dlOaf. adlnit j deinda 
Clur/en*fiu Tltiiritm, nnncT'*»- 
na dicltnr. Tam Cktr/<Mt^ 
Clmirit», a Cirobrli /ic dfet, 
hSiif JBllaHd et' StUt/mg. 
FoiTD occarrit Ckir/Mr/m mi- 
rta, qnie aft lodla «Itra Gan. 
gem. Ceterum fub Cktr/BHifi 
■nmin etlam' oppidum Tbm- 
dae, Item pramentorlum A(> 
ticae^et p*»na CTeterni rap<- 
ttmnur. 

. »;»«] K7.sW prepHe mmjc 
rt oppldnm , .*•! infalam , *•! 
geatem, Sfc coDditorem infti- 
lae Ancnflai. ap. Suat, Ans, 
t*^.- folebat «dpetlah! kImi'. 
luftln. XXXXII, a. cniitmJr. 
m*»i», ib. lafon itiuHttr OrU 
■ tnlis^ Varro ; tamdirt fhmims. 
Slc Hellpnicni llbmm confcri* 
pfit nib ilmlo : m]im'i iSrm *iy 
«Afqt. Hendidei pollt. u}i- 
^•v Aifivnt. Haec Cnper, obC 
P- «9^ * 
SijSvJMy] UauL debira 
nlit. ..IbyGOQglC I B:A.iON IK ■- ■■■■ >v-' ■ :,.■;;!>; - . ,^ ; ^ -keI:. rrilK. 1, 6, «X Tanent : JUff. ' 
ffmt /ttrai, Rlt- Vuro, im* /m- 

l»ri wn» itwam Sibfllinat, 
'^dompitfrmimi tmta^ Sibi/t- 
U» fim^ m tUtriUa ilMictipdf 
Ut, *it »t wmimi Dtlpkidii m,- mimt, vtl a < MfiUi. »mmcimmdi$. Siti tnimJiei, fitXnr,Ad fivXnr •dpilla- 
ttmt, jfntlia gimir* /trmomit. 
Jtaqmt Sitj/llamt diBam tfft 
fruyf 5t*jBii'Xvv. ' Hlnc «(• 
IMB MntB Tirtfiw (cel«beitl' 
»i vatlt) fllia, et Caffandni 
Priaml, Intar Slbyllaia Snitta 
namBrantiir. Alii a s^n, aca. 
llc« vijSv , matmm pnmiiihfi, 
Ittnt ab amlqBO ri^», >nd* 
lat obrolat. jfha I. ». imllUms, 
Vel a aififfimf, i»bi , t/emirtr, » 
io I mutaio, dcriuaot, Psri- 
zoniux a nomlne Libyii, L In S 
matato, forinatiim patiti quia 
vna SlbyltafUDi, Lamlae, Ne- 
muiil filiae, filia, ax Vbya 
(1. e; Afrka) in Cracciim »e- 
iiSt di«ereliir,-hincque Lih^ca 
voeata enfet ; *ld. Laftant. L c. 
Hyde varo 1n hifloila re|i|iD. 
nif *et Perfarom c. ^ eam 
Siltyllaa adpellatloaem ex Afi- 
Itlca lingni patendam oRen- 
dere ftudnir. Qaid mujia? 
origo- bniui nominls InceTtllli- 
ma eft , quod eltam PerizoD. 
concedli, nomaDque *cre pro> 
piiom, nin commune, fnifTe 
puiai, Ted ab llla prima Iflufiri hnilna daln emnlbn* alljs ait^ 
teill cahbrttiai bmliiis^ pla. 
;|ie .*t litrcitlis, datutn •ffr. 
Tld. fimile do Sapphe et Alpt- 
fia fbpra td c. i^" Cetenini 
'lUa eadem taafa aft, quare 
tam *arlu* Slbjllarun) nnma. 
rm tradllar avelertbua, dunt 
alll dnai, trei eta, alli nopem, 
vndeclm et pluret memorani. 

WxH*] Haec ab alfls Ae. 
fyptia.Perfit, Babylonia, Cbal. 
daea fniffe dlcltur et filla qui. , 
4em Berofi, rld. Panf. Phnci 
12. qnl additrpreprlo ndmiti* 
ndptllatam' Smi^,. Suidaa 
rectt Hmiufiiid^ qaed noaie» 
ab iHat£«^^*, ^ Jeco piioria' 
^ inrerlo, fermatnm ftciie ef- 
fe poleft. Haec SaMtitit «u 
lam dinlnit boDoribus fca 
facaUia vldetur a. qulbtii. 
dam cnlla. Nemen ■ntenr 
SaiBar et SamMkts vlde- 
tnr flic hebrtlco h30 faba iaU 
matum, qnod ootat ffHeyl/». ' 
gmrgitart, Hinc Batchoi i-j. 
to«/w, Iipo «t Bacchl EBySjSoj^ 
fl Vfitati vox in ficris eln»,, 
«Ku (r«(8i». ■ Qoin et lode Plnt- 
drch.,Sy«p.4. eltr. Sabbatho- 
nm felhiin apnd Indaaoi non' 
•ffe allenum pntat a BaGcbo. 

B«iA(] Soleot Bacides va- 
tesSibyllls lungii Cic. Ciuin. 
I, ig. Lacltn. Pere^. Vorii 
«tlam ortcula eorum exftfnr, 
VI apnd Herodot. VIII. P»u. 
fan. Meffen.Jloeot. Vld. ec iuf 
tn, ad c. 50. >t Scbel. ad Ari-! 
Jtej^' ,„Coo;^lr Q> A I A I A^li. IST. 

KE*. A*<. 

ns^i dgt^tiS Nti^nc irttiitin, 

jSta f iMMni' «f tinCf'*« vitif-rS tifi&ttS tSh' rtie NmAk 
arofJU' /^ avtaiay eiSi^as. "Ofoisoc puv t^ Afy», 

X' roaauTms lUftie. JUine ok Se htrti >^a' 'Hai' 

Sinit «A.'t dMT voAoi K0^ aAm, xaTiylfni^eif uvrS* 
*Kh*fast imm flifr^ Miiniffioe mm-, JW n^Atfw Ihph. A«« T. y63' Gattma 

«xScbaLArMaph.aiEqnll.ad 
Anei M ad PacMn, It. ez S«U 
da «t Txrtaa ad Ljcoplir. pra 
'BJun ble anaDduidiua Knb- 
nla et Paitz. vldatnt BI^mmm 
ta. w £Imh BaatlM. 

Etuc-rx-] Vtd. ques adlcg^ 
HuncKer ad Hygia, fab. t, 
Cetanun Niobae, TantiOI filU 
a« «t *xori Amphlonis, ana»- 
ri* arcii Thebanaa, libeto* 
ftiai.fublto Rbitullt morbus In- 
flammatoriut; Ite eolRi faslt- 
Me Apolllpls C*id. Hom. II. k 
Inlt} et DlsDse CHon. Od. X'^ 
196. IUad. ir', 551. f, 431,) 
occldere folent. 

'O^fH} Vid. II. «, 60S. ff< 
AKffBt] Vlxit tempore Slna- 
bldls et Dsrii Hyftsfpis.' Pa- ' 
trla erat Hennlonenfis, ex 
Arcoiici. reclona Pelaponoell. 
Ceterum Ould. Met. VI, fab. j. 
iMldem nnmeiat Nlobaa llbi- mMway JhiM] AtqalAyol. 
M.m, f. 6. H«irodwn, aj^ 
irlbiiara Nlahaa. deotM AIIm 
•I d«en fiUai. Vldenir aif» 
Apallod. fwlBUffa tx Hafiad*, 
libwM omnea , Aellaana *aro ' 
OM, ijal piiianiM} peilerBat 
Two •nuiM praetar Chlorl. 
den. 

ttaf «Xii , nmTvfitiirmt <wra] 

Sl conina ponieri* peft «3L«, 

lanfns eril aijt , /'^fi^ 

/a iia triiuaKtur , fiaU mmltm 
aimm mjiai fin dlftlaaioBav 
praetermirerli , et Its Genitl- 
«nm Innzarlk priorlbna, /t^ 
fitm mrnOm tiiam alia ,ita — 
ttffiSaJimi, vld.adVIIl,tf. 

MtfMf/ui ] Patrta fitlt Ce. 
lopbonlus , tIxIi temporibu 
SbIohIs , coinpefnlt clrglacx 
et maxlmc amatorla. Pauct 
■dhuc exftsal eoram frtcmen- 
ta apud Slobaeuu fara. i84> 
vM. et KSppan. V. cL BJmmM^ 
/>//, Tb. II. L);.l..s.lbyC,00'^IC IH^ TTUi TtVEf k&pLbtjSld TOV XATVo\ 
xSiXt&VQ^ crs Bnrvev fdleeKtv , ejr' aittflct ysyofu- 

TOff/A^'»''» "^oTweYi wT* T»s f^tiptcis avvsKsirleti. 

*£>' d^e TtT BtsxI^ievf^S ot ^f «riwTg^ MvVajf rais tuijAets' 
it%vt^eifi&ciym t oTi ctKSi^aif ht tS ndnrvS oiij^r^; E«' wrcfiii }'<>''} VMtnbr, "^ fiii fcptemtilmiem tuM cMta 
fc^ac fx Sf rabou* cfft hinfta. fitl, aoDrum rcgio ■ Cott. Vlk 

»■*■■% ^^'■'Al" 'il r h 1"' ■*• BW.XVII. «tiSit' "t ** 
Htnm, fa*«tafifu>veiB •dorcm '■ +?vit|,„ " ■ -■ - ' 

blft. n.t. XUE, ,, £S MH« . ; «fi,^, ri «W»r*^H<:«i^rt fca BaSriana rdl. pronlncta, 
Mirglanirfiiiltiara, MtiquFfll^ 
tl4^ W^ndi lEmpaiibus reKaa 
fooi,h>b«b)t, pollaB >ero «rat, 
Qcijt etJlDlu^ pari refnl P«T' 
licl ad OrisDtein rpeft^os,'et 
vna cuna Marglana ^oainciiin, 
flt 'dicant, Ckir*iati ,' dunc 
co^prchcntili;'. ' C%erum' llll 
Iradufit , et TetVu^, accldilV 
(llnd In FtToiiaimradU, qaf 
(snt SaArianii viciid, m *h- ^•J^iSyr»''^^:*?!'^* 
/6gar dtm ^i^— Xr«uS.e 

hac, ei Cl. Kuhnli ciii, parr», 
ftatlm po(lRiiii7f.ponidebii<ff*t. 
Ombiuo nil plan^ inuttndum 
ceurea, rinfDiquum «Ittiiai; 
dummodo verba ^i iia, noa 
a^d^^Vnetdeolia, fcd ad reqnQn- 
lf« (X r, X. «. Tetalerl*. Repe- 
rtrutil vico.j po, qvod ex fa< 
mo ln^llaseTuiit, hnmloclriii ilf 
htUtar* it-tA' '' 134 A I A I A N. I X T- 

JHE$.--AH'. 

T0 •eimB^init-^ aurov ^afhmn. ifiv 3i TKfyrifteif ^- ■ 
hiirai 7i»^hiav\ iuv»ita%n tJ •xiuSt^ ¥^ iiietT^vti- 
aa )*fVj' tur)Qjtei\tiTov' dyeiyerai., tfsH k^tS' tivrS, 
&Wy^?3t^.' **>' ^ »"w»&»-i olfx.fTeif- 'm^' ffVofMX^ 

xacf ,<«<£- oMtfc Tams' vgioT^vs h^ KciTeKnies etltci»^ 
^Te»feij.[ "' ■■•>•• -.1 

KE *. AeV -'■ 

Ip«fJ!fKiwu- « M«itfi)»i',. ff gvt(ec-^iv<r»jfntf, 'Akf^eiy 
i^'u, Sr»s'ci^ liituTp^oSv.ms. iroT^.-m^ ^mJihwo» 

*f)if AAer'(»i'\8 ie«t^>i/3?', T8c yf foiv iriei^vw «liTnr 
riofju&ii,7f(o^f\3'., .KM ^^i^n' ■"'j rarai dcwfdM^eStit i- 
iit^&KKaie^^.wiihfvTiif-^ iljtiyav TToftt ToK EXi.ti&if 

Xtfiimikir'T.K*'i^99VfJoii>\ M, «i«err «Ar^^AfMnii, ^ 
•^Kgioi^v MfhOttvgv; ^ '«.%» Tf Tvv TOiireev, ddH ei 
Xvtm^lf^/K^amisiyhtTB. fii^eit<Pf9VH. , 

■'■^ *-■■-'■ ' . ■■ " KE*. 

ZwvMf j' Am pnpria dldl funfmx" T- «;1 M4> kta 

*raal*Pir»pamirtdis, ila <)uf< Stc*Tuin (qda vtd^tur ortni. bni ctp. praaced- tiBcatn , vid- qQod apnd Scyihss famlai 
„, ,_.«., *■....__ __.'.._, -i.nii Inh 

TMlt Mo- nl, r*d Pcrfte opines Scythai' afqae ae *lrl pu|nii inlte 
vncarnni Sacat, vt UcTodou tplebani. '^<.4> tlXacl VJI, tf4. Plla. htft. nafr y^ ^e(,GcrB. ^l', 
'-. ArriiB. Hpcd. A1«Z. S;;-; ..ib,Coo'^lc B I fi A I o NiK ns 

KE<5. Nf. ■ . ■-'■- 

To fie Tfc Xeeeo-TS. .«»« J' fi' rai* /f^/i» toV« f^i^rtj- 

A« ff/wv. n^ tv^tBn Tis Beetxv kjs/ ffectfsot tx<i>f- 
XTHttf iv TSTe i Sif^tis , KW fCitvhw JT^Y, £vr« nw- 

KEfl>. MA'. vrtwW Peifirtm, pT(«t(rflifl^ 
ttqn», Bcnt •( «x StthLio «t 
Ntlo rslMb.XV.) Kji foluBi 
bibar^ llGcbat. 

■ iv»j7<nf.] Qu! tt%vis. P«i 
fli^i^ni beneficl* ■Uquo deni^- 
rumt, Oro/aitga dlcebalor, r. 
Her»aot.VDl,c.85. puyjHfxai 
it' tvtgyfm$ fiamXnai dtiyfi^- regcs Perfarum fpfi ita idpeU 
Utl ftant, rtd. BaraaCxl Ec- 
flp. Rh«r. ». 1(1. ' ,. - 

(KSvB fOft^] SlDUfct iWer, 
qitad Perii. priefcrl; re())lct- 
natoreiiim bocca' fD^«ft«rA 

Lngd. et r«{g. tameii ratinent ^l^tterrimiis 
lAi .pailSI- 
nlut p*nh, 
inentl Afis* j 

ibieai, m: 

,' quo AiJcI- 
le* et [>faietrlai l^cillorceAil^ 
■ri^ ernittG^lt.^XV, ji. Vi<^ 
togentM^^ibl 'mdh^um idpeU 
laiit. fttiiiyemcCrlui >pr«ctim 
ProtOf«l\i -iolWeiilu* ptnfeentt 
tikne'tt}eFurt& fupe 'tdrul^ 

vid, PijA.'6)ft^ii«t, jqcxv, lo; 

r. jB, fct PTAt. Deihetr.'p.i646, 
Ini»r op^rir t>iotDgen1i memo- 
ratilurlaljrut, CydippeotSt- 
tyrus qalerc«ui, in qne po- 
ilremo, yaxa^Vttm-xaftgyn, per- 
dfx tant^ cum trte.ad nainrant 
•tat exprefl'!, vt maKli quam 
ipr» SalyroSi fpeflanliflm ocu- 
lo( In fe conutrtareti Qaod 
cam tat«lU(eret Protogaaei, 
ytidU ..IbyCOOglC J36i A I A 1 A N. 1 Z T. 

ii^aSioi. Ht» cCT/fiay ipn' Kvf e •Jrevof fti^me'Ksii 
i Tryv/mf, »)roA«»*T«y y» f4^y t^s X"f*'fy'*^ ? '''if?" 

, KE®; MB'. 

"■u^ov toV MBtvA»A)fc J&ff^K, ipaai^ Kvtiv. TijAi^ 
^jV JS TsV hvyiit^ 'HfctKKtss^ r?Mlpet. Ur/uiitv M pirdtMlB d«{«aH-, «^. «tStr». 
bo XlV.p. ^'4. U ao crranit 
Prai«|«nei, qnod « corrlKen* 
dta. pittura nnBiqiiiai rMlnera 
{e rdnlt !• M lnlnilui ■dfltBteiJ quod 
^( reiinei lo. Kuhn. 
' i-uvfT.m'] HiniiK et Periion. 
^■(WBiP^brl, t rupraXIi'9,' 
««TxiW'»'. la> Ku^D, ptae> >I»Jb>1^0 Slc Hfti, l^e». 
det. ciroeq, Dlodor. et Valer, 
MlX, Mmntlaiuti rocant Cklt 
nAMin; l*iaBntlenii( a*M afuil 
«alerei Ifttraran L ei N TTai; 
fic Idem erit Labynitus elNa- 
hinl^uf.t nomen refium.apud ' 
Bati)plDi)lai. NiC nofiTum ei^ 
faOli lapfa inicr N elA.ortoin 
pntare ,,tnatnnini. .Catarum 
Cjrun, A&y*t\s anl ful iaffii, 
eiy^fitun effe ab Harpago, «1 
a pauore repertum, exTabntHT 
fa H^rodotl oarralione coni[l(& 

Kvyiit'^ Hjigla. Tili. ^, fl, 
af^, Apollod. 111, 9. Au|« A- 
iei, fiatrli Steneboeae , Preeii 
Txori* (quie Bdlerophanteq 
imault^ 6ila fnll, ei ab Hercur 
lccemprefla. 
; nUXu»] Vid. Apollod. I, 9. 
g, frat frater Nstei et Aero. 
utf, .quK erat patar^ laroniif 
cul pinres laboret ImpofuitPc' 

liti, via: Der, <f r- 994. fiii. 

arnm eitia vna erat Alcelli^ 
vxor Admetl, vld. Hom. l\.f(, 
, 714^ tL .Tyro (flia erit Salmo* 
' sctj *ld. Hom. Od. }.', 3», L);.l....|'byC,00'^IC tl B A|fi K IB'; 131 

■ ■• I $ . ' -■S«f, •rat feparatnBi •( cuDi p«A»' 
floribu* conlunBafii i bsD^ er- 
Co dlfllaxlt aiFxpLic.kuit LtD< 
(Hdns. j4^^ CeTGroiilf~ rr^t 
fiUa. qui ^ P«ft, Atlf ct jGell. 
XV, 31. NeptuQi £)1qi dUU«. 
fM ab HyEln. 137., »llfoli}u« 
yolcaiil. Alepfl^ HtinB. filiiii 

AXt/fwJ^fn J ^:(pafita> CT^^ 
A1*x*nd«r vel 'Parfs Inran) 
tn U& tnonit^ infTu Prliml, 
it(|iit Ibl 'p«r qnixftiue diu 
•hnnitni ■bVrfl','"au6d qunDi 
animadaertoraint 1 P*fto'^e^ 
qai eum ■ccopwal •xpoiKh- 
dnm, ab Ulo fnblatiii rR Ile. 
nni) et «daHtiis, *ld. Apolloilf.' 
lU,t,.5. 

.- AiyiAv] Geninu eft IIU «x 
foncnbira patrls eum filla, et. 
•XppGtn* atqno Inncnlui d.tli^ 
» paftoribni capTeiequ* IVb. 
U&nt. Hytiii. ftb 87.8. ttquim «rat phafwran r*Ktfl 
Iplioi leQafTsj Diriui •irln 
tnter ipQni Cyrl apiaMi fult, 
Idan, vt HyAarpM, piter Da. 
rtli^fnerli fraier pjitfiijdii Cy- 
^. Gellafaat •nteni, n r\6t- 
tpc, phiretrasi fotifimam In 
voqattnnq, cul (|tillti . mn| 
Perr*a , et tnaxltta Cyrni, 
Pelnda veio fiiit Pariui ^ne- 
gne iniir CamhyGi ttfvlftifMi, 
^14. Harod. lU, 1)9. ficat iii- 
tMAIexindri Onithm, Da> 
Til Cadomannl friier. Ceto- 
iSvni p)i»riir»fkcrm apnd Par* 
(41 IdM fcre «rtt, qfiod apuil 
Europaeoi anmlgrr. P«fa« 
f nliD nnltum et perite >tebao- 
tur arca. Erant antem fikmr^ 
trMt viteruM brenei ei 'aper> 
tM , ynde ideo fafMiio ei^ln*- 
^at extie^a parta, t4i et ' 
i^T* vcns ili lnr«Tebatur alU 
quando, ADtiquilHmla teu- 
piHibui elatfie fnonint, *it4* ' 
Homericum m/t^nf^ <P»t*^ ..IbyGOOglC tsa A I A'i kU. itt. 

MWAdMf « $iA<'x vtr •Mmrxoe ms rie vo^BthiX^. 
c Xe rirB iwc 'A/tuWsc, Cmifhiie ^Atfiw8, if^JB* 

'tofttaMt 'AfySos ft^'-fhoe m-, dH^a X nvM- viif. 
^uumie a mnfie tVTto^ nsff Tvft^avKa iinrKeuTi^ 

/t»'t KSV i» riris KuyJymS^ ^pactyo^m^HS , aurg^yoe 'kW tr^^BepirfBll hoe Fc- 
Ibag. cum Scheff. pro «ulKaij 
it\jii nt, ex $[uiik. reg. 3. M 
M«<1. 3- el InlrrpivUlar dc cl' 
Te ttziMAtSn', •innes «ilm 
Perfie, «xeepta refinar hab»' 
bantor p" feroli Teeum ; mm. 
vnti ntnen-ex LuKd. et ref. 9.' 
irfU in \ft\. Hefych. ttifit 
«>Jf «, infuriit a. vntgartm, plia 
hiimm tnmintm; Hetri. 11. j^^' 
198. St«Ut enbir trKdrhir,'Ti 
c. apudGn». X. I- 13. DaritfU 
geHitvtnTfTe ex i1I>if>rl Slfy- 
gnmbt, ArMXfVxls' Mnemonl^ 
vfI (totjiii «in* fiatrls filiA^t 
sltl (ainenpatanl.Darlijnrhdad 
■toil fiinr*' ex TCBle cente, t.' 
c. Strabo XV. exir. Celerniii 
Parizonll ceaieAurini -ptAat 
Cl. Kahn..' Vuli. retftiet I»3 
KuW.' Intell., b!i)(, ■.,11.-1 
Afi:i;'^«*t] Hk rtniticiUme 
fiitt ftruientli apDd AlcetaiH; 
pitruu» ArcheUI. N^ain pa- 
t*r etna foit PeTdicoas, qul 
lex dein exRItit MtcedtJooUTf 
et ciil fnccdfit AfdiettBi, vld. 
Plit. GoTK. ■ ■ 

/MmXBfr] Eraifilina Amrn- 
^, ri^i MacedDDnin, t«m- 
per« Darll H^fUfpU, rU. lo* ftlii. Vn, 4. t^iter Amjmtici . 
: ex qnD PhtUppDS , pater Alex- 
Bndil , Drtnt. Re^o tntcia 
exclBrua rldctBf MetieUns, 
quia DothDi fnlt , neque filiDt 
efai AmrDtii reenum acceplt 
hereditirln fuccefnane, fed ptt 
vim,) occifo Patir>Bia, proximo 
re^e, Aeropl filio. Sed ei 16^ 
•o . lam hnmili f^ie ac fortn. 
na edncatns fnlt IHe A^myntas, 
n «l4am ftmmr-wtdtrtiur , Tt 
aitNoften ■ ■ ' 

' AifMr*'] ' Anopns IMmporj 
Agafilai rex fult Macedoi^att 
•Dte hiuic AmyiUam, occif* 
pupillo rua, OreAe,, Arehelai 
regls filia, fed «iciffim atiVU 
tnynta occlAii e<t Aeropl fiUniL 
l^anrinlM, poltqnam per Knoia 
reBnant annuiDj *id. Diod. 
XIV. 

mititit r»gO Ftrftus. FkU 
lipplfilius, ex Tulgarl paella, 
ex Gnathaenlo, vt Flut. Arat, 
extr. ait, qnadam raiiHce gc- 
nilul eft. e^ LW. XXXIX, sl- 
Ceterum qDidam eum ab ■11« 
(eoilum el Pbiltppo patrl fap.; 
pofitura effe ■tbiirantnr. . 

miiTtgfti .w n«>.vaw.] S)e 
Hlll, «t refte; Vulf .^ mvr. «• K^ fKwAiBTe r /4q'ri]^,«,yr*'.','^ft^Vom. ©bk/aiv ^^. *' 

§v. £in(tir(w J?, Tov ^4"??'* oiKffr^Bt^yevi^ui At- 
VSffff «,T«ff oiifiW.T'^*»^**"^ KoViDvof, 'jr^TeiiScAif 

•tMAailaa-TepuKii*!- Antig*. 

ft(fs'*<^1m ftmpcr in ixercftv 
. A)t,X>d^^ et poft •iniLMiorum 

iD niRior) (li£nit*M.ralt( qti*ni 

f olyrpereh»ii , cuiui ioEeiiiutj 
' fredela et periidDtD a latrefl- 

BaDtis «jta, QilDua abboriebatt ' 
, ^ru ^fiaf] &efpicit hift^E 

rlam Tliemiftaclis , Intprpte- 

taulli fcllcilcr oracuLDm ji lii' 

faut Stl^wi»* et murti Ugt^t^if^ 

In quo reli<iai AlbeaienfesKM; 

rebant rebemeoler. Ille *er^ 

fiomluebal ll> Tidoriain edSa; 

lamlD* , fi ln naaci,.b, «,, iDa* 

E« llgaeos- r* canfcrreDt , *i'd. 
erqdot,Va,i4a. ff. Fol;teKr 

I» JO. . t^- . , 

A^m"*''! NoBien boc fiilt 
herbae. «. Pfln. blft. Dit.X^tl, 
31. RIrc '«rg» mnlierlbus liy- 
ditiim, yjd. Plul,Tb.?rDift..^( 
A^efi. Xlll, ^.1 *bi ttiaier 
ThemlAoclit fic dicltur. 'Quiini-- 
qnam alll ei matirm tribiiniu( 
Halic*ri)affMi& ; fic Nep. et 
Plat.d.\. 

ioiiwtiti tf^tti^ Reiicil hoc 
(luiarcbai, qnod Glaucippnt, 
Hyperidii fitlui, ^ul onjnia 
centra Phodooim collefii, iU 
Iwl umen praetermilit. 

flw^Tfisf] Vld. Laert. D«. 
■aetr. Peiiian. ismen putatle- 
(•ndum uKtrfifiat, «l ^a^pfin ^'pktir' thi(i&nt«ti»*fD«rlt oixv- 
Tf !<!' nt T»( MXMw Ti|tt>>elei • 
TKiffi,}^} Plebtius hic erat 
homo, X-jvfW^* «AvMBT«ni 
Xlji, Scfiol.'»d'"Ari(lophlEflr,ii. 
«(r.Nuh.- .SedL .6 11^)11 iDTbnlBD- 
tillim'ai demagbguc, vnde paf- 
$».•>» AriJJoph; ,Vt alii» toDii- , 
da •li«gilatn|,nift5ominBj'ulf, 
Celaber «ft maximc^ ex «n, 
quod Tlttmus omniuDi releE»* 
lua eft p*f oftracifiiiuni, ,;iii 
Ifmen oftracifoius credrbatii^ 
dehaueftitus, quli t«m lilif c| 
Inprabu* beuo fuarat eo att- 
ff&ns oel bonellBtni, atqu« l(t< 
eo abrogitus deind^ eft, nuria 
iDftllatw foVret,. ,f liomi"oa 
lanlum.illullrei ctinerilis fuis 
paiantea, atqur id^ periculo^ 

. publicae littertati.JIIud «xili* 
um patereatuT, «id. Plut In 
Nlcla. In bo,c a^iillo inlatffr 
ftut eft I SamUs, liiuc. Vl.il, j^ 
KX»^»™} Et buua laiJit 
faepe AriHoptiaDes . tamqukn^ 
barbtrum , tnmi iu garrulii 
U^ tiikimuMir Jfy-ipM Tbro' 
a» kirwnda, fjfi in tartor» 
/Mltmifilia. Ran.«xtr.«Ifucr. 
in orai. di fci, «nde liquet,- 
bot daoi non fuiHfe princlpep 
In rep,, fed demagDgoi popa< 
lares et llluftres faepe actW 
fafle «Iroa. 

A«jiui/>] ^i»,tfuvitatema« ..ib,C,oo'^lc htTiitK, Mffl Au7mifOt h AaiuSeufuyt» Modnxftf Jxoe' 
Xw^ro. ' tnftct ^ ¥k ^^' T£Ve 't^c rw Vu^afm'; «r 

riis yufAyualaig. ' e H m^JC^^aas rirrff AvKSffna 
foit i(k/4m«toi ij rS» vmW »y*ffi veArr^W^^Wuur^ Phoc. . ' ^ 

m1 lii fncre iWarSpartanosldD. 
ttt exarcltuutn , ciBsdm far« 
tenoporK. D« Cslllcrittde rld' 
riBt. ap»pblfa. Iic. Cie. Offle. 
I, »4. Xcn.bllt snec. I. Gjr- 
iippu* vldl Ath*Dlenfc« jn Sl- 
c'lii, fnbfidla mlflui Sjfncu^ 
ftnti. 

n> SxKtiiufktti^'^ Slc Lagd. 
Slnlsk. n> AMMilmtttni, Hed.i. 

- Mg»»(i;| Pneriint llberi h*. 
ainfls ex sp^idls haud dubi«t 
Laconfci* fHp. fbbitAli, qa{ 
SptrtaDDram fillU iBnfebiiiiur 
perpetul «oraia eomiiri et fo- 
dile*, eium In KyDnn*ft!cl> 
mrcltiis, Tld. Alhei>. V[, c. 
le. Alll eet ■dpellent M>>«, 
mit StHarpocrkHan, Hefych., 
Sitld. alllqnt, fine dnblo «Mc 
5«>f opplde Lacenlcee, Vld. 

rMrtrtit -titr nhMfiwQVerle 
liMcteDtira^teriidili. C>r*ub. 
kd AthTli. iBterierit kim^vf }m- 
Xoir MifiUMf, 'Meurr. T. T, »ur. 
|MMJtoMw[,n. Kahn. blcalt 
nniai, Ted in feqti. leKlt pra ■»• 
THf. «vTiwT*w*Mn,Teitz«a. axddifc v^thle «i>e«m»(H&t 
fmytK prepter feqii. rnt tftfi^; 
Vji rnr CBI. et URle ^«u hl^ 
{Qterfcri |inti( , qubm leCus 
mstum^ fiio fdl, artritri», nl^ 
nline cenaenlat In finlies. bM 
^4«M< fuerant llbett hatnl. 
nee, certe prinlttni', et^allMi 
veriiie ettiin id 'hbnc Tfnoi' 
■Ihlbltl videDlnr, quumGnin^ 
jbatlct 'ItfsdwMc dlcanl iWXu. 
Eqnldem halcpcriz. eonUCtu.. 
T«e ' fubfcribam. 

fittm\arx"') BirtMbMM, 
VertH eft eomeidtmti llKalflca^ 
, taij' Qaare lejtjiijii, PeriMBl* 
adhntlente, tult MAtitt^ti^w. 
iXmftft, •! Ua Ie(i, * Jt o-. r. 
A. , etirf;i;t«f irrf -r — fttrm- 
iimyx^tif' ttHttJil ilifs,' -^ pf 
wup^l. ff»rHeipti dfiujtirtmt. 
intrfi/ ir> «^watl Nepoi; 
Jlnwjffe,"*!^, gnurt irimmf fcd 
pmmpirim « maiaribat riliOnm, 
•— Nomca cini ancFtlfmwii, 
KKitir] Fuit inier i)tlma% 
Slcjanlonim trrannoi, panllo 
anie tempore Antl , i]»! pa- 
triim trrinnide liberinlL Vid. 
Plui. Arit. el Pinr. Corlnib. 8. 
Aliui tiiit Cleon In AGa mlnnre^ 
fempere Antanll et Aucuftl, 
ItldeB ex fraadoiu epnleotHn* 
nni ..IbyCOOljlC fi I ^ A 1 O ».: IB^ 141 

T» Xf»"* TeoSro* ^T^^Lavne tevQfVTrei ,, «f »W 7'-'- 
Y«^iin^'ijt«, Hffi vitmxeafimi. tutf Ttm tS» iriti- 

QoSmC' artes e^» iPtnhii^rm^ T»:ii nciAi^av 
TM' inS rjrnfvam immftn %v iiiJiQ^ii. rS..9rui|r?( 
h w (pKffi imTM^Mf rn KvxAotgrK MfyamcTi, rdv 

AWH- qid Str«b. XII, p. 574. 

fMrnai iBpicidiaa* S]rn«ra> 
■oRiBtt pi«f r. >jtn,uNy dUbw, 
«t pro carter* fldhlbltaa, llcM 
ellm non fatrlot tefi*a. Naia 
ksDilnM lu llt MpoRil ennt 
Ibll «t plu^la^, ••Aal M frlgo- 
1I , propt«rei quDd apertfte 
mnt, vid. Thucyd. VIl. rlt' 
« titmcn tntilHma tnftodla, < 
(t Cfc Verr. V. c, j?. Qao4 
MtMn de. L c. U^. 55..ditlt, 
t»ri*r illt — M Dhmffie /mffut 
— qaiim tam antea «liqnat 
•lllla Acfa«nj»nf!um fiilflcnt a 
Syricufanli demlfft. Loca* 
^dem «rat profnndni «i mnU 
t«i capere potarat 1iamln«i, 
ftd timeo datnum a Dlonjrii* 
m«fl« in forttkm e«rc«rii ld«< 
n«a»i rediflai ct In larlas caU t«r captlnos ptnrlbni Upldl- 
■a. IIlDd.*irD MemplDiB ilU 
^flonn* . r«ciili fant ragrs v«l 
iTrannU vld. Qc. 1. c. Roma- 
ni «ilam fiinm carcerem ad» 
' pallanniUntnmlat, «x Grae- 
c« Xwri^iMf, hiod dubit, qnla 
et ipr« tx CapiloUno montc ex 
parte erit excirui, vU. Llr. 
iXVI, «T. 

£in»«>uir]Qainta par* vrbiB 
Sf raculkuf dlcebatnr £««•• 

^■. 

mftr itwa*} Slulak. reg. 3. 
Hpd. }. ■ddnnl Kt^ fitwt i>M»' 
*»ftf»i, qsed recapcnnt etiaai 
Abr. Gron. el Bafil. 

tiXi^M} Satyrtd. FabnU 
«tn>, Ci/tUfa, «KBbat il* ttt^ 
nmiate Galataam «t pfiUta* 
te, fed ifio nomlne defisnAbat 
taclte Dlanyfinm ipfun, i)ul 
PhDaxennm !n iaplddlnas da- 
iveiffe ferinr, qued camiiiis L)';.l..s.lbyC,00'^IC H2 ^l A I AN.\ I Z T. 

KE«. ME'. 

^f i^yiw . ftg^' rmrr» aSvri^ >tey«i- M«& t5 «fwyer KE«. M<. 

'■ ff('&) JH^"V..*vTac., . /tta*grii\ Schcffer. cntn H*d. 

illiid wraa-.maliu* rarpMiilH 
praecedenii «•»' kJVi «Ic. 

M.J'*] Db bo Hd. .dUI. 18 
la.' Fibnlim hiDc nirrit «t- 
ItK Cic DiDhi. 1. jti. U,3I. 
Val. M«n. 1. 6: 
•..nx»T»«tf} H« prodigittm 
XH. fopr. X, 31. «Cle. V^ 
M.X. dd. II. ~ ,^,:^^ 
- nir*.f » W «»Tf .] PhHoitr. 
ieoo..lI. rrfen, « P»"» P"*? 
ram in l«nrt »» ■■y"i ^*» 
«•poBnim, et it« tbnc «duol»!- 
fo apoj. PwJiini»! ta Tta d«- wltnU Id ■oddiga rofert.. VI- 
dMor Nofter «rrtuiffe, el Pln- 
dams taDtuni quodam cafo da^ 
^fitui a paiaatlbui fuh dliv, 
noD qxpoGiua, ti PlatoXi.iu. 
Slinlle qnid refertluftU.XXIU, 
4, fle Kierone Syraf ufano, 

KMfKriiafHf'} Sic Slaisk. 
pTo ynlK. «Nf «ri^. , i)iiod re« 
fptdt fanrol. 

egafrium oportet falffe bDne 
Hennocratein, liqaideDi talia 
vlri fillnn fnUr* Dlnirnaiii 
ah H«nadlDi apud Pboituft). 
Et Itloc IfocF. or. ad Pfc.il- Di^>- 
ny&Bia i,,C,ooijfc f I B A.Ip^> IB: 143 

n^*^f^?fi,»vTo¥ ihr7rts,.tw ouiv iTnx mTte tS 
Tti^TBs w^SuVn- e35 etvo^Tiiliaas ^ Ttis t-X^p 
iXu$tT«y tw «wff<», *V «K eir/ Tcf fearw ovTct,avTs 
tCTftXiTtcev. e^^KeKB^tiirt, H)(/ XfeiAtTiaavTas vTri^ 
5ffijw «iJT«v, )M(/ «wiw iha$eTe'itirSTSs ^T^r, 

If^iflw W>^*f. «^(wow ^i- el r«AEaJr^ B-fof to» 
Aifi^v»»!' il^juw» «Tff Terflrt-, ct* TuHhrat ftm^ti^^ce» 
mfhoh •■ 

,-, KE$, MZ'. 
aurS A^i«fi«3tir> "j^' tov il wtb Tltultt i<pCKen%v, aySam mi^tr, pMt&m iv 
tw S^rm^famt,- « ^„,„ ^ 
»/«■/• rf a;//j r#»M dlciL AU 
terins HennocraUt Synsortiii, 
. Tirt BobtlllliBii, qni Athenlco- 
fM Wcit inJaiiJUt, fillRin <jela 
4ailt rxorem Idem DlonySus, 
Tid.Dlod.Xni. ClcdBDluln. 
I,S},Wln. V]U,4«, 
. )^n»TttitrtM ] DurtiSma 
f«ti« coi)ftni£U«! Alil Idea to- 
laM «K M«d. 3. ;(ff>unffiu, 
qnod etii facitlnt ititeUefiu elt, 
ttmen id rcelpere dabitanerliQ, ' 
qnum rnlsaium non pline ab 
Tfa Graecae tilifuae abhornre 
«ideatnr, Dtci enim potel 
Xft^mtrit, ¥t fit Parttcl- 
plain «bfolnttim et Suble&um - 
•Vefbifoquentii. Sluiik, *t ei 
"K. xe'f*'r't»rr<^ tbi tanen 
fecuuda manai addidlt llt, t. 
Lvgd. xpffriaat CDm r fa- 
pTifisripio. ' Catezttro Utnm «cBtiiia Tl.dentibni diindlrtn- 
dmn relinqao. 

r»7^mt^] Vatei erant r«- 
.,'V>< «t rtiXMiir^ in Siciiia (ie 
difii. Hablubint maxlnie in 
oppldo Hjblae, Galeoils In. 
de dtftae. Clc. d. I. Giae- 
cl et belluam marlDim , qnte 
fiequeai ent ■pod Siciliam, 
nc .oeapt. Strab. I., »tet ftel- 
llpnem. * 

Afiee/uKxvr^ Nll mutut 
Mlii. Quare dwi dubltit Pe. 
rlz,, quiu auAor in liis feinU 
ni) errauarit, Cerie enimNe- 
pos, Plnlarcb. ililque DIouIb' 
fororem eamdeniqve Dloarfil 
metorls vxorem .^rijltinkekttf 
vocant, at Dionis Txarim et 
Dtonyrii tx illa iiliam AwMtm. 
Sed et Ipfe Noller XIIJ, jo. 
Dionis fororem .rfr^emi^Mi iil. 
fellat. han4 diAie pro j/rf/l- iCCq.ot^lc i44 A i A-i'A W iz f. 

^UHWios Si To yives liv. tJaiv «K 7qEf«X«d^ Suf». 

fMV 'AfffTif n rS ^ones mSeMpii itieoSVev «utw. if 
ft 'Afiiefjucj^ «WfTe, A' da^i- 'ytut>y.u7ttef*iMt, HSft H 
reSfiZra •n^avefXHv ate eivSf», hra Bux&^aei rclt> Bt- 
ofiiv 'ir^s Tlfes avrey iuvile tt mlpufiet^tv.''- rvt^ ii v>r'g 
avTiSs diiihoy^eee9 « 'Afiinf, Ti\v Ik t5 AwjuIj»» 
MyncViory^cKrflcAJ^vaf, e.Afa» srfwnn^aeyn-tf r»» viwit- 
xa i(^ T0V TrcuJis , n^ dsT^v eiKiav hititlpn. 

nspi TtJv tQfXMf» TOflfjIlifTUV, 

V^n 'bSot Tf •xetfei <r<piviv i^i^atfio (pa>vf ,r«t"Oft^« 
yt^ray^ti^pavTts aaUffi* /iivoii etJ^a ngf ei IleffSr' 
0et7i?MS, a Ti XS^ Tti^fCetv Teis vTrtf T^Tin ih^Sffi. 

KE* M9'. 

^mltiv e rS ^wxs, iteSiaKis ^fcernyriaae ^ xkti^ 
yvuShl BttvaTM, ttsff rfy (yr^ itafMiTiliflt^, i^gifiiM^ 
' ifmSaf re kwmvcv. M» <}J i»^<^f y « Si}f*iBS r^ xuXmt. 
tt •B^evipurrts Sforrfl, « t< Aiyof Wfcff Toy ui«j « (^, ^ n(X(«jilr«] PlDt In Dlao. 
■Dm tdpeUit Timtcrattln. 

'Orilr^M] Vld. idem de ili 
<pud Dlon. Chfyroft. orat. d« 
flMiitrB, •idaParfiiap.Atbtfl. 
XIV, c. 8. 

*«»* Atlf TtTHC («■.] fcit I»- 

^* «iy Q^Mi', aa,fanafl*aib ftArrerpexIfOVJfrtM, qal /«i^ 
«^ M FtrfieM UtX^K', et I»a#> 
B^; »ld. /UftaVII, t. , 

peieft cum bic Ft/odoAit mor- 
ta nja Socratls a^ud Plalaa. 
in Pkaad. ext»,; ..ib,C,ooijlc ' B I fe A I''0 N IB'. 'i45 

T^7ra^'«VTSav<pihBTifilace, tfg vvv vh^. etTKmi» 

J»-ouinSi i(^ vmfBttv/jciifi Tov i^cti ^«Kw'f(« ftlyi» 
ereiSTgehvem^iir, ■"■ ■ ■' ■:.■. ■:'.'p;i ..■- ii-.-:t 

Thgi:.AotiaiMf^wm.}it9'. io^SttffU^a^ .Ke^l 

jrve ifMfaiaoimi njff e^jr^v. ci w woTf w^Siifftw 
T?f eV Mvaeif iifMS^ms., B voariiTetvTK, q !»(»f«iPf«Mf- 
' 0-c(mf t , n .fiSLq r> reiiifTM' ^fdiff!». yraBoMTK, f^eri- 
.^iforwn^^He uy^fscc^ «Tov iatr^tte., q itartf Ilud»- 

./ufr«. KfifXvirca/iy^,^ rov KvwwfitTdc.^u/i^oSov^ 

: , ^ ■'." ' \ ..':■;:■■'': "^ 

. Oht'ut*fst, v—y V«itf» netnin Mdeglflh-«t eantllMa 

*Blt Parlxni. lllud n, «t aWab . aic)tuR'i£lMi. AMk; >*ri"|ianl- 

ceniaaBerf, qnod et firobat Ct. ;VD~pcift; Vid: Plnt deMrtiai.' 

Meiaec^ke; nec «ale, etl! nftfa " l»altr^>.]~ PmenlD^rfctltil- 

.ceotraillKerEiR CI. ffDhnio, 'H- mr edi>4«V ■Apa7 ^X^rn « 

•tUdv liCilD«m tadicars -puM«> -«■My*!'," AccBf.'- «aX^rcr. 

tl. Cnr aatem hlc t» tMt-j tr CeMruni tiic Thal^m Qanyt^ 

^ropri» rellt acdpt tt^ta, ncc •tittx. InniU Cr«Me Mffe iici- 

,alioi^ qnRin <p(bs tnedlBos U- - t«it> «('iVrlor Terpatidro ix 

■di«ir«,'Bercloi quiiiii fn tm- ^rctiileclio , .ftdaon inultDm. 

',f*adraai redltlonli 'fedandM 'jAdt)lbi*tu£fult tt Le*ed««me- 

-•t Tyrtaatini rel uilltMrli ra- ntle, ex.'i»fe<:alo, «d pafUleH* 

.ftltuendae CHnih InaJtatittn « thMi mnliBa fedtinaHn. 

LacedaemMili nomen ik*^ -' TiyV-aurll^fiMiT, tioefa, 

aptirae^qaatlrtt, ac batK *«r- ' «UudD» p«de, Atkenleofis, qut 

tatParlzoiiiua: aruffiiirgi ptr^ LacedanAeMIt )n balio Meff*- 

«Xrmfk vt ttiDltcaa *t poett», ntaceJam 'def^ondEntlbat , n 

tmnqmtm mtjicat, Idqo*''. ex oracDli DMptitcI ref^onfe ilil- 

cracido Apollinis. -^ .cem ab AtboMaiKibDi petinil- 

ItM^^g—yTttpBMdtr-^Ac Inn, tarmlnlbas Tuls antmiiriv 

foVpatrU Leiblui, ea eppldb rerdscitaulf, Hd..Pairi'an.Mefi'., 

Antiila. Vialt' val' (enHWB ij. ei tg. laMir: III, i. ' 

LycDitt tp&B*, «utot le^ei-tt^ - KvAAutrf^iffb^Wg*] No« 

A««»r. P.IL JV eogni. 14^ A I A ItA N- I S T. K**. NA'. 
jMmRfffrirr o Uiv^s mt wSr** »f»8^&t ti^. '^«nlatfC.' CjdBB »riw er«l 
CrctM. — Aadll hlc P«rlz. 
•I TbMpmp* ^^*^^'"'*'"* 
qnl it*m «x arRcnlD ApalliDU 
LaeaenM fanntai liftranh Ta- 
HaailqBt. Fnlt li n «XnM 
lU^v»* sa/ 4««>^« KvJWf, 
^iM. SaM. iv BouM. Qfwre 
nnUaa dablUt F«riK, qnlffl et- 
Um hte pTB KiiAtn. Nuju^,, qitf 
lCtMtnt plav efr. Itfaadnu 
fit EvJWt •' KMfimw, fa. •. &«• 
d» Ul* KvJkr dlftnt, ' *l ««'«p- 
pldaAieadia* Ca^m ormt. 

LiaCMlaenaHlui a plericqna di- 
citnr, Tld. S^d. Sed taman 
^Harta VeiUi. I, IL Uimn, 
klt, /tljhfibi wMiear» Altmm- 
«m; T. iprHm. Suldun. Hms- 
pa videnir puei ■dliuc, quo-r 
camqH tandtoi nodo, «x Ly. 
4U nptD« effe, i», (oraitntem 
vendltn» >tqa« iu «dnwtus 
Lacedaemone. Cen* fenine 
fidt AKe&die Locediemenli, 
fe^, menninifrH 'eb inieniam, 
peeu enafit, tefie Herodlde 
de Polll. Pre iai>imhn, vece 
CcMd>,,neit «fiuiUJ^i^Bil Perix. cnm SceUt. et Kiiba. 
>tiXf M, otfi non dubltet, qnin 
loeni ollter fit ■ etDend«i4n«. 
Qnare rult m^ Kknfuam int 
(f el ^.'mi) A(Jm }Wf irr ' quiliti 
onlK pleriqae- viit|o LteeAie» 
moninm dicerent Atcmank, 
Nefter retioDem dere volnerit. 
qaara eum loter £n<f ¥»ifwk* 
nunMnirlL Voculae antm 
«V, /'«v et «vTf inTeialiuit 
traniltiepl et ceanexlooi fiv- 
pllclier facleadae, pr4 iwa^ 
^••m, .ft4, vld. fapra ad c;j7. 
cxtr,' 

,Xn'« }"tl Vm. Thuc]r4. 
IV, 84. vbi laineii n* h ait 
. mntmet , a' IVtautM/nortK, •• 
mm, trat mmiim imk imdifirtiUp 
»n L»tt4mm*nint, qui M|> ee- 
teroquin non eranii difMtl, 
Cedd. Aol. writtunt aJ*, locet* 
tnm c|Uni calpa. — . B*:mfid»t 
MlrberTimufSparUaornm doic 
arat, vid. Xen. hift. graac. 
; 1AawMfmriii\ SyncnlaDni Iiic 
erat homo. In eain aaleaa ii^ 
firfMtiam et arroKanUMHMo- 
Upfu eft, qula cncabat VtL 
J»m ii/mt rtTMi, 'wrtei fmiiim- 
k*. Ncqne vero lc umnn ..ib,C,oo'^lc B I B A I O N IB'. 147, 

afr ttaiTev ivefM^eif Aw- oMr^?«A« ii itert f-XPTO' 
/.^vttififirTraiiTaMetKiSoyaiv 0a<riJ^STej»uTijv' ^ihm- - 

tiSfi ^i^ujTVes' ^'^'VTtes MniK^eirM vymmv. evfj^-i 
0tiiitiia eafVfeffeiym navrw iwi r^ritami 'A^/«U* 

^p^Mw «' NVnf . < , 

'.'>.: . . .-■ . . - . ' 

, . EJel» ,ir«Ti ftr/eO^gejfSe • ^Kantef, kW^kW 
rSrov ejt) dtitNTV ttm/^Mt., . tisfj lJ>'(f xAtv^ tfvr^ /fc^ 
Afwre irii(tg)uveiSttf , lyi^ xarnHcXiSivr» Bu/iittT^fiWf 
7cafiBmt> tw i&untctroitutS. oj Jc Aonrei e(9<«vr«) 
iW^flV luyci^oitftiigs re Seinvev. e r«W 14'>'»*f«'''W 
r« fAtv Wf«res ivtmtfef^ety tfsN htf^p fV ■*■'/*?■ »V« 
Je xMTa fm^iy i ^ufies m^a^it etvTu, njfj ^hiyxi' 
Tc, oTt riv civS^iraeey tw TWuref vuVdtff, ({«»«?«; 
eiTttm &x^°-> ncfie^tV!ii0fiSttt, ifAftthm Tttiyv ra 

K» KE*. ■^peUsVat Jtannn, tamqain» 
t1u« ditarenihomliilbi», fed 
et' cnriitU' a tt dabat noininH 
at inligiila alioram daoniiBi 
Zpatllnii, Hercullt etc. t6t- 
ma« rcdlKebat ■<! id , ft tt ««•' 
mTtiTentui Iftiioc ornato ctjl- 
tDlo per vrbei Graecise, t*U- 
qaam nilnocK dli, hanc vnim 
«b lls ntercedem pians. Vld, 
Alhen. VU, c. 10. 

*.X.jr«¥] Plotirch. illum. 
adam ad Agi^rilaum taleni fcrl. 
pfiire «pifiolam rerert Td apo-^ 
phth. rei. et dacdm ( it. AtHea, krriKvtiai V^i fnit Phod- 
dla, Tblj val optimm □irceba> 
tur, V«l opcime tamptrabaiur ' 
belleborum, quo cercbrxm par< 
tabitDr et Ita mcntli infania 
lellabalfHr. Uercnlca omnluta 
prtinut ab Antlcyrao quodam, 
qnl vfsm billabori Inneneilt, 
ibnnua tndltui. Da Aoticyfa 
•t eiuc beli^boro vid. Strab. 
IX. Gel1.XVir, ij. Suat. Ca- 
ll{. 19, NotilHmum aft lllud 
Horatll Sat. JI, 3. Maiug,t ' An. 
titfrMm. I4S , A f Al ^ N. iZ T. '/ 

d)>Mntftives Jtts tv^ «^eu a/urw ^ij^^ttf vuvSvaif 
ttvrme, ofitas ii fttlSev» evnhw Srai me'<P?tvSyt aSe 
vjrt(iSvttjm ffvyBiw^t^ rtii kvrSv- ■ xetf 1h i^ r^ 
'ABnvtuav '}fihfv hatiiii^itivaf niv mttj riSktp' , nsff x»- 
•n» yi tSto iietttm rwv xctrti rqv 'ESksiiet matpefttr 
hett^atlf Sit tiafptt^n ftijxhi weif- ivlr\irt ii iiti 
riaree*- r^e iTrOfftfiet^wrxe wi/rj iruxjipowtctf , ti^- 
rtit nt rmi AqwcTwvMrwv hr^^itis' K£*. Nr'. 
n^^ rm Tuy fttyif uv ffo^ifxuv n-f «^pM^cuv. 

3i;a^ JlncSo'/ sro^ tvKara^fenfrei yryniveif. riy fit i E>HW«»J .Sctitf. «t eam «« 
PcrliMi. ni«>MC fcll, haufoMt 
quumLaKd. at reg. >. bibeant 
ntflrc^, Ikc. Groaaii. MsoifSH. 
Trlller. aul it/i*B(, 1. e. vida- 
nm cublle haben(«i, aQI iiai- 
tmt, piiT»mqi"- Eqaldem enm' 
lo. Kahd. Tal{itum letloeain, 

Uniom fwif*w'i<r« ovtit, Teil, 
etlani cintMifpiBt cagilari, 
vHdiqui ' r*m canfidirart. Slc 
Atlftoph. Nab. I. J. oMfe(3«™ 
«Mf wifiipgufu TO» ^AiDi', f r 
«i^r«m Mtriii, el ondiquafKt 
(^tnfidtr* /altm. Slepafflmaf. Vm. •t H«r. ftpfifft, 4mw 
prudtui. 

' ryKt^Ktrxi'] Vii. fimllem dt 
lU qnereUm ArlRotelli rupi»^ 
m, 36. et Scpec. d* otla Ikp,' 
c»p. »lt' 

( tnfmyurtrrntl ttrupi', fMl| 
ptpull aHimum ariibiu aral»- ^ 
rils, guteumqut^vttltni, ^iit»-' 
ianl. Deliide ^ifUEifuysf, mo-, 
□enle Stepbana ad AmafaeBm, 
omDiiio e(t blandltlii atque 
■lili antbui homincs ad f* 
peUlcere et quifi obftrifta eo-' 
ram ftudia tenere. Vid. V. 
(•r. Horui*kd Xen, «xp. Crr, 
VII, 6. 5. 4. L);.i....ib,.C,oot^fc, B I B A 10 N- I^'^ 149 

ynuitf Sm(hep»s. t^v »f%flv XajSav fflow*; rov Ve juiji' «wv* T6vJS KCCTti Xtu^metetv, jfiiAovcmdro-ctvTaiv 'ASq- K3 lEE*. MpuKrJjiiU^ Maeutdrtas tilc 
-.-fMreratJr Samll ' fult fciiba 

^l-w «6 0rt*te, ambyfijft- 
tr*pa, t;raniild*ni- Sainr-^t-' 
nnit, M itqitls modis idBil- 
nlftrauit. Ei r«ro depblfui^ a 
DariD.Hyftarpis, qui ^yloron. Nolter Vi ai^ dixit inig ♦■« 

' Medeae. Slc TjfcJt. hifi. J, 46. 

Stc «t f luMicti. ln Parlcle «t. 
'. ncxtpii MfyKJusgr. InKlli(it 
kuteni fctlum Alheqlenlium , ' 

•e raaaimpofult, cantulit fe, ., batitur pmubua, faT'v «t EdI' 
" Nbw A(ttii.ait?pi<HS tinnlt. 

'^Tuf^bellifm /mcrum, in vjn^i. 
aam, ruiGeptnQi Apollinls, Vu< 
Kls UmplMiMI^mTiltn »Pha- 
cenfibut erat oc<:upatam,quum 
damDaii •ffnit, opara Tbebana. ad-6BA<ftV^.^^iiHtn<i»t 

dem ad LactdaemoDioi, ,.,Qai 
cnm llli nun ■ufcQltarent,'*c'(>il-' 
Ktrtifrp fa *idetur .Bd.>iliepi. 
■^nXefi «eitueiibila «fkHquaiiti 
-^teDqmfle, fed e contraiio, fi- 
■luttaie Imer ipfum el ilioa .Gtifni)u.i.,'Vlgalatn .5» 4«^°- ..Ha^eft fep^us ia^f^ ..M^))* 
,iuiu^'t^i{R«(lqaMa j^i^ .qjvr» 

■>ter_p^eljfc^*l c;^ iU Peti^. 
niiis, conkcerunt,.j^ht fb 

■JaJae prepe.J1iracUtii,^ qaam 

ljidFmeral,?(^liBP^:qul, Atbe. 

^ ji^ribu^,j|ft(tn itfpetcntibiti, 
laofKrtddw^ ^ tamijnam u^s 
, i»miH'^m^> fl!W;P £«>■' ..ibiCoot^lc 156 , AIAIAN. l'tT. 

'..KE*., NA^ --^-■J'1'y' 

■iiA^^Jfei' 'A^oriAjfy cpyi^o^flr w^tSia^ /BsXe- 

osJrav ytyfti^tv. 'O Sw^ kW "^ "fV^' « Wf «»»*■, 
,uSm V(ie Tite xffirTnwec yivtrdf-, r« ^ « jflfc^er. 

'A^fToriAw rsi ^ovrci ovf^iit^tum 'AX«cM't:Ji^, 
'^ro^Bif jv^ijt^tff O^n», f| w KflVTJVjw^fAl 

«irjMHirf iMrwxa^^*^ *''^ ^^'''^^*'* ''"'-/-:' 
■._^ ;'/ ._ ' :.; KE^.^Nt'-. ■;■ ''■ ■"-;;;:; 

...:': '.n iv!'T«tt;.&itfau$v 11 iv Tcus.!yi(i)(^9A^'- 

;'^ '"' !:'■ ;! j^'.!, &(tvovTwv-;''" ,,'■';/ ,'.?-■,;"■;' 

..I^.^W v^^MtAKe^Vw, qeVrHtf Sff((Ctfr >| c,vrtt«ff 

^.....;.. .Kr-.".j> ■: ■■'(Mhll^ 

-.i(ij|.J:;. ..«.3((o jnsil» — ; 1-::- ..j..l...,ii 

■'nienlArai^^liiMfai, ifUm /ur ' » ir/io» «ffjtt] Mire W»a- 

•'>ji/^iqfap aoti ffHJMrt, atJ jfio^i^ Knlkerltr c'on!eatin'«. 

''antXmMtiitmi^.tlia fieipfrt , S " •r^f' f^f^f.t ^>,n.aJ$itr/ia mi- 

- «Mnr^aam, 'taniqiiain Aihe- '%i«rri^'4iiii« iti Ci.^MelnMUo 
nlCBflbax d«biUin. Vid. Deu. "dUw,' N*m' ef luIUot' etf«t 

-W Va.%>J»Ai;^, eteplft. '^eo^tio, ^rf^lf^timiiflL 1r4m 

ii. Phifl^p) id AttwD. «Mtt "ta^it^HUCeri ia UMi;^^- 

."f<rii«hlb*t,tancPerlcoir.iro- \et eaet tIi ■r^ukenit 1:6' «>. 

* ftrfain Ti»)it hripGffe Koy X«^vr ft ^Tcktar; nemintfin Wci'A»- 
■% ^thnr: iillt^Akttii^w,' ,ek.' ' /trioriha, fe^ f othis '/«^ii^ 

fciro7.«j8«w, ''i'-'- ' n^, qoum li',' oal aKeliln- 

- X>XHrw*«Vtl'<^iU, r^vfi] fcIHir^-lioDe faperioiem iiAt. 

'l.i]Kdi rer {)■ ;^. ir9%.KKW*< Tet/tUf inm noo aQd^etd** 

■'« «■)«. flloiik. ^fw^; ".-a. , «Jw»"*' , . '. . ' ' ./'■ 

^ ;eo(X. M9L,Mf, rnri. 14eitiDla. ■^Ailuf] l.nH. it^JX^Mat. 

' ~fe, r«d umtb 'Ubli '•'fi, qabd ■'■'•itaTfiiii} .Siajfraw, ■ nll- 

- dlic4dts a Tal|ato'.; > HoJU \Ipp^tueifimi'e|npernlekM. 
-ttectarat vlHmn eiilmi" iTacaii' ''druB"id preces 'itTlftotdl^ r*> 

d« «nod 'ArUbtaU* («aenU ' HtiiaiiJ, «tlUivA.^Y^^mri. 

." ; ' i).;v..ib.C."^ooglc B I B A i O N iVi 151 

HS^ vfMtic Tivxe £Sa7/i/. I?j ii roh v/ivAe t| vTrednnti 
ixtivti- myet&6ir ivSfUe Sirtif ?^iyii TKem^nrtiKiK ft- 
TOfthiieSrtifivrBffbTa.'^ Xf^ymycif^^^g^Toh^iKearg- 
Bt^Sv tvTii^m SvkfyS-l^mTrTeftivt^. • ■ . . ' ' 

■ _;;^;^'- ; ■ ■; ' ke"«.;n*<. ' '- ■."■>^',. 

TnV ctiritSiyiTmyyciv Miyflff Aiv* A«|3«'A,li?i' . iW ^^* 
■ ^i6fSf_t -TSy^^euia» SeexJ' 

■.■■'■■ ;■,/',.. K,E*. ■mz'. ^ 

, . 'A?i£^5g>8 ^ff">oV#V T(iv 3f(^«|aiv- 
' . ■ ', jiy^ivTaf* ■ ' 

n|i> iinaftivt ei fth d»! atif*S« avras. it^ ri^av» 

■ '"■ ■ K 4 .»(■■> ^Tti. ' Cfl AiSvtt 'SiM9.} Ex pro- tXhjM, ficatf TDlcatum *i ur> 

TefTa enim Libyei rpdmwrrfy . ^v*. Abf. GreOou. |it* Xf- 

contra elephRntai, IdquB vt ya cbDlecit MfaMii ijaod r«- 

yenfm dnitei cobreqnuiinr,' ceplt edit B«£ - Poris. ■■nah . 

,*ld. Aol. bin. an. VI, $6. Nil y^iya l» My. 
ngo nolriim, Itr celebrarl i|i. 

Ilto preello occiroi, . — Cele^ K«v ifiAtrty Vlr jea. HUc. 

mm iiv tlt. editlo Kuhn. Inii. Obf. III. iDfert» Mte ^SoXm 

emifit ,* n v.Snf. P«pf)c. er«,> h»*o ntbt, cm. 
laoil Tnll com (bperloElbBs 

Xtya ynf m^] Slolik. Xf oXiyi ira3L«. Perquem "com> 

yttt yuf »iff nwi nfenor ad - niode, fed tii apu, dHbltvlM, ,X;c.<,gle 
156 . A^i A I A N. I^'i t, 

KE*. KA'. 

auriv yiy(x(piv. 'O ' ^/ shiri$et mfi,<»Toe .:-.■■! «., r«d i«i«nH»Se,«orr»j.to,-. H.; 

W Cl, Knhn.; t^ne ^rt^i.w,*' 
eonuenlt eum .verbii Dloi. 
XVII, p. 494. rm M Oy««' 

.<^(Tpwo'o«".,'t. H*H. . pmn*mtpH,at. ©ffendit (■maa. 
*<',!. '■»'»«'"«<'>«" «f»*^»» TrHltfum-iVaMroiJtthJ 
#* .— «-. malt.thm,m.iM^^ ^»*. W« ttit .J. deficirtite w- 
■t»n(, culut tf#« tain^ ctrat 
««•fnpUs ipfe AeU»n. r. e. V,' 
17. Preeterea etiim tpudl^.. 
Hnof pro fimpltd mmgitnt 'oi-' 
cnrront mueiins faurihf, IteA 

■CI. Kuhn. Trillerl conlea«r«Bi .f!t:; ji ^/^,_ it„ iMm ptH. 
J^J^vlrata<i\M cshiiin. ^gaui. CqteramcuDiHae* 
„„ea. h»ec locnilD Ita foruT.' 
A ((plieanda- ertt : dH^prmt. 
f^Mitti Tktbmli fai» /»«,' 
qbae faonnU tantam abfunt, 
qnanlam I. e. rt «01 nondum' 
apprelTeriti^ 1. e, utm itmi lot 
•pprtffmrm fen mia^m* &tpre. 
fiMaMS. 

lii #.»« ,» iM^eir J VU. 
laftJtt. XI, a. et 4. jirrtio, 
cxp. Aiiex. I. (Irca ihit, 

f Oyafsrri 4piidO»citfium., 
OMtiMfius Dppidulum fult Boro- 
tlae, apud Capaidstn lacftm, 
qui blc inteUlgltur. . Ad eum, 
eoUn Bti ■llijiut.mnt apfndi, 
Copae, OncheAite, Hallartav 
^abmamtum. VU. Swb,, sm, *m mfv«i^r« H ^.. 

tmt tMiiiiitii, noa plaue ad. 
Erob;*Ddani cenrueriin, , q^a. 
i;nm Lngd. omlfit ««^ lefltqna 
»«l fvixn ■r» ifftv/^f ttftm, 
iwqne allter reg. 1. 3. 

ij^lTHYj ^flwwM fjnnin, eft 
ThebarBm, «nde rrequena Ift- 
hlc oemen rfrorum Ifmeniaf. 
Inna eft foin et rluului Dirtt, 
In Ifmenum delibeni, tlJDe 
§en«cOBdip.«}4,i)fr«,^aM- - ..it,,C,oo'^lc ^- \iic%.;, ij^tioaiJk ^Vtttti; -^n^c^p «'«(AaK' 

?4^r;i.Ar'';v ■"■ ■ ,■■■■ ' .- ,; 
' \ (iHJxi^sVHaiMrVJ^^Io. Ktihri. 
~i&terpi-et«iiir Mcrelrb. de r«- 
bus, quae in DI<ntft)po f^efta- 


■i.nTwfBtS. ■aiSt?r'iT« ntir- 

:fenl. '' .,, , "P" ■ '■ ■■■ 
- iMf^^FWi'»»'*"? AjBilatfM. 
jf^ii} (uit liac (efttflDtn ei^cij^- 
notnedMiiieTiue, atqil^ Ideo 
vnacifui», nllKJaiia cuKiuw, 

BO«Pt,'c.«. ''.; 

^, I. «..Tjrupt eft ar^ere, iTc 
PerizoD.^^Mm^flgnum el-JLt elc 
«borej f. pjiiran. d.l. 

ff^tfMim ^l pdlriat itmikitanlMr 
vii^trti, TtaitYltrar.IXIiiit. 
^dIq eltaoi Ti>r deleSam par- 
"tem^Dirfri; ■'soBl. Neren. aj. 
,r'iir/mf' t[<irdrtia "ItMpom» 
tlSh ipOi itHreiH,._'^iiiifnt ^titibiit .qna^que illitnini '^cDfM to fa 
'couilprtebentl ! Voltelvs d* li>< 
'jio edlto,. vndf ^imel, qua&' 
'^r^pcafi, rpe&ku^rlnt {^ompam. 
jjplnd pneftrt' 'Penzou., n«c 

Stene reiiciO; tiitiea tooii por- 
im, quln cum Q. VOtth. Vul. 

'iell 'explicatlbnetn atnplcftar, 
a», »t Tpeajuertnt propenn ie 
iiao et.ex («nenrli aliisqiM 
toclS edtUt, VI tn Itlirls fitita 

'2acchaeuell|e paruiitexarbo. 

'y^Cbrtlbim {iraeteiiii^ftum fp<^- 
ftabat. Sic apud tilinot fiin- 
dir,, V. c. Virlt. &iTrr. itrii 

'4ga i/u .prirtlhu te « fcre «t|i- 
lAa/ii pttulttf grtiiH 4* mpt 

" ■ ■ ■■-■:- .pi^ ;.ib,.Cr(.")0'^lc 'f A'rl A I A N.. 1 2 T. 

r'«K. ; «,#, « fsiT. (■» ■IAVJI&- ■AAif aJfii "t^ 

T» I,^„ ,«,, „„„ ™ r(i^,i ^iSra «pg,, »,A«J1: 
.B A,f«i|, »,^«f « ,^_ ,-J5 j^,,« Jj.,„ ,,^ ,^.^^ 

T» »f,a» jjf.t», »^» i^ Wij; iATa. ,£^„ 

'-■'•-■'-''-■;■" ■:v.,oi_. l .■;:„," TB». 

UmScheffer., pitr/pSiW 
W Cl.' Kato.v ^«e ■■«♦■^-biiii- 
wnuenrt cnm verbi» Diei, 
JCVII, p, 494. T«v t* OyxWr 
yi)/*. nvKnfutr, vKgairXtiaiui 
, J^rfK «^K»^, ©ffendtc lamuu 

X^^lXot »a Ss defidrtite »r- 
■t»nr, ca(ujK»e urteti cartt 
«xfffnplis fpre Aellin. r. c. V, 
17. Praaierea etiim ipudLa. 
tlnoi pro (impljci mmgiiMt W-^ 
cnrront MigiHu taurinf. Ited) 

/U*X' ftVxnfH,. QttWM CUO» 

-CI. Kuhn. Trilleri conUaur.m 
*^ ■"« -fVMfmTit A„. M r»4/. 
fi tmiutbtn^ Don plue «d. 
prob^ndam cenruerim. qw,. 
Kam Lngd. omint «^^ letilqna 

neqne allter reg. a. 3. *0m -A«.J.D«larws .Spw^ 

«jTwB f. fffe» «i[« et oVt* « f. 
ooofji, ' Hoc Latinori]Di'/ii^' 
»mt *«■<: -Jtwj IHiid^ftWAM, 

0'n n «mXNU, pMtnt ptril, 
fed 6IW ««■ «««X. («fAtm ifm*. 
Ai» ptrii I. «. ^MN /m jiiri- 
tmrut /„m. fntttnt, . xnn 
Snbftutiuft virumqn* coiiiiin. 
Kttur, «4^flllTo,|oeo. It. HjTI- • 
"^- X, t^.Tiit etn aAir* ffai^' 
V *•"«»*• ^«^'Uio^tm^H^ 
fiatutm. tia Jlngiiit mimth^,' 
tx/ptStaMt. C«erameiiniHo». 
EerecQ. haec locntio Ira foruT. 
U eKpllcanda- erH ; dH^praf- 
, tmHHmuii Tlubaitit fata /u», 
qn«e tiannU taAttini ■brimt, 
qaantum j. e. n eas aoDdum, 
' «pproflVrlDt, I. e. mm iam mr 
•pprtffwrm fto maxhmtUtpr»' 
ptmam». 

<it Vfrr* .w IX>^uf ]' Vld. 
iiiaiii. Xl, •* « 4. ArrtiD. 
•xp. Alex. I. tlr<a Inii. 

** Orxortel ^pmdOMcktfiMi,. 
Omttf/lmi oppidntum fuic Boeo. 
tia«, kpud Copildem lM)iin, 
qnl hlc IntelliKltpr. ^d eum 
•nun fiia alliiMt,«r*nt ofpidt, 
Copae, ODCbaftiu, HaUartni,; 
AlahoDMflu Mt. VU. Sfr^. Iff/»Wo^] 7/mummi flnnlus eft 
ThBbarBm, vnde frequeni ift. 
hic ngmon virorum Iftneniaf. 
loiia eft fons e,t riuului Diret, 
Id Ifmenum ' delibflni. Hlnc 
Sf nec Oedip.»j^ DirttH ffm»- ^ byCOOglO > /tjmin^.^ 3t5lo(Wo'(rj , Jr, ^Vewi? ■^^'^ «'WAw 


A,^ 


Amjvjv «f rotr A9»ivo:f xocTc* ToV^ve/Msv Ta» tfSXi^aDv. ■'w'^* «jwr ,5'f '?^'S 
»«"«j(<'»d»!?!S''4'^««( A^r?!'^'^;^ 

" >xx)t^i^)iai>>Wk'T lo. Ktihri. 
iuterpi-eiatiir Mcrelrb. de r«- 
bus, quae io Dlffil^po rpefta- 
bjiiitar Hb eccaa^ciKlbus el, 

.l)D«^qua' illqViftn'«cafM tn f* 

''couiierteb«nV. ' Voltali^s d* lo< 
ca cdlto,, vudf ^ititel, qu«fi* 

'^r^pcnfi, rpeftku^rlnt pompim. 

jj^lnd praefcrt TertKon., d«c 

plane 'reiicio; taitiea teon pof- 

. qutn cuoi Q. Ritn. Vul- MilCm^m, '^pl* «ti^i-- -,. 

,fent, ' , . \ '^' 

^nnj fuit hoc teftiplun et cd||- 
tioiDeii' Mrumiae, atqile 'i3jeo 
jT»«eiRii«, teligJent cnllii™, 

Tid;'Hop. p. i'f ».8. 'Ripr. 

Bo«.t,c.3J. 

KHTffXJX'^] liijlam 
.<#.i.e.,Ti7uW - ■ MfHlii .,. ,^„ , «,!*«. Ifc 

Porlion.'^ aam gsnuro el-it ek 
'dMte, f. Panrui, A.\, 
\ EktbW»] QfMdrigis in 
flfa'*^ fi pairiai iniuhitMmltir 
niaarii, Tt»itVIttn».'IXlilit, 
leaam par- 
Neraii. aj. 
f'_<iratcia 'Nttpitm n^ \t\\ explicatlbneln atnplcftir, 
lii[. »( Tpeftanei^iDt propenO rfr 
f^fio fct.ex f«Denr)i aliisqite 
toclt edlUf , Vt IQ Iflirls fatrts 
'j^acchaeui llta paroiit «x arbo- 
'Vtf Cbrlflum praetthlilflum fpit- 
'fiabat. Sic aptid ttkllDoa pin- 
dtt, V. e. Vlrif. tetlX «*> 
tfo i/ti pririlliu i» stitr«ifff' 
hirim, ,'ai^iMjt wl<f/m fnul&J^ gfjiit iff vupt ..iij,.C,o(>^lc »54 A I A I ^A k. I 2 T. «t-WoSuw ri «f&ranrev a^^rlm x^tdf:- ikmi'-f^ 

atv x»To*Tfi*' KflfiyS/a^^ *'5rra'fa<nefTi)J.AM*>*ifc S 

tt^Aijrijv v/4wf To» fKep(»i' wTe .WluJdnev iflf«5?l^'^»- 
fwvev. , - , 

i&^rfott dirJoSiv^ x»»u?*, *^;; -« iXi|i9»£*tV\!rf;''t* 

■ '" ■. .■'''' «J#f- 

,i.(jMtSoD« eurfuj/tUfcri fitniiut 
f» MtuaiMli , hj «t leuiter con- 

'. ««Vff. ^ >«%■ " *■ "ff-l 
.Vulg. ^\,, /. Ji «w; fed 
•iHjinireftoio *ft, A fpuriu^ 

«ITe, 4901J nec Slulik. ntc le;. 

I, et 3. kBnolcunl, nec Vult^. 

yeftlt, qDkre plane onilll. Sed 

nec fe^neptla. xf^". ««r. Kef. 

fv. fana ftmli ideaque FvU. 
'•a aut toittenda., qn)a B«e 
Tlut.«»f('jrAi«'f"J'/«. neeti4- 
'ert. lH; ,0,lee< Tijecali anrei fa- 
,clanl mPDtl^eiii, ^qDire ak 
.«tiam »n5js,rncluGt,) iBt,;}i 
.retine^a.^e^ .v.«lis, duxlt ,iU 

explenilai- /tntf. ^ »vr. ^,- 

m^. xa.r.f. Kif j^j. «WTB.iTr. 

.^, FacUiorvoitunenlmcCra- Cl, Kuhn., qut tameti poft *«*- 
ttmurn. cetnnia psnunt, n<lf* 
ija lllaj i"i hac tlfertriMspo- 
'mnDi, quod hon raipuetlllua 

toTtmm, aut ri/ple^tiluH, Sic 
Plul. «nfuroXiiwfa^^^.TaogXt^ 

'plwyfiavM Aif «» Mri iWTm 
ifi9HH it»fMLT»t rfmxi^*/**' 
rit xsf mifiity»/*ivit^'tiiria/il s 
— vidtai — in emni/piSacnU 
ahter^trt it eirtmm/trrt tm/- 
tum. Tfit;p,X<^«n- eft, Jiwi* 
MM<fe n/// it capUit farm»m 
infi^irt nbttrqnfMclt vti rtttr* 

"qmt*da, deinde maximein pa- 
laeftra adhib«ba^r. Videatur - 

-Cuper...«br. p. ^fi'' ..iivCoOi^lc Til B Aib^N^ ir. I5S Af«7«ra) 'AfOivrs.;-.. ^^fj^il^n^'! ai etKoe, f^wA- 

, v^e K^&ur-mf^^ iinii/'^>iimimmrv-ytirri^i.~ i ^ 
■mneK^iYeiTe sk t^ai fuKuf «ri r» ftiv m.^ pui Kuri- 
Xtvtv TTjtT^P • nn" ^ tvxv^ J rmrm iiCnvctri tm 
^*lfl)iViftev., *Kim. ,,-i ^. ,.... _^ .,;..t, ,,,, 

.T^f.MUtMc^^^owjtfrv. Ak £} rir«*. » 8liffwr«.Be^- 

^:- * ,'..,/,;,.)'. ,■„;! '■■'..'■" "*',.."■;'■. .'-■■»w ^ . quod PI94M Abr. .(irotuin, ^ ' ^ 
« L'iicd..»( f/« Xiy^i ioU^I 

'%. rt. tUg/uim Hfy/ihit,. «t 

.■Mp.'jl.- ■ ■ 

ciBm ; is' cubkalii fiHuliMiif ^;qp4lf .■ncHtarl ad rucceflbrata 
MAim!f<riini, '^uifl rDrtunam 
Ibim h8TedtUriAin',«ldem re- 

f" iif^y^, 'x.Ti^ Bn quun 
,i^K*i>*irti°rl nenrionfl rs »* 
fTiUwidlu oF^^on — "" ""^ ..IbyCOOl^lC m Ar} A;,^ Ajtf^^ I S.jT. -r-:X iw.-. M-\i..i .■"ir ■»T fo ■-^*.'-. ■ ;■' -stt OTjp;.;:; .■*»< 
. vrbi Mndeb»tar, »•! tfr» fent, VialiltThtf»*LTW«ilf|« 
eWT»»' quBedim nccupllli ( 
bit ( '^V^- (vld. Str«b. VI, p. 404. tDU 


lei diutdl aXvfaf, *«1 priftta, ' 

rl. Hlnc lo multis ciuiuiibu* Oritiiylim , Ejechthei, r»la 
leae vctituin.«r»t. priftiBS illa flllien., fili^m, «^finit^teilfi»» 
•JaeBa^efflftVC'^. *Wbt* '•'■'«tJ*^ e*i»l^*fl»nl«Bln» ««>■ 

mU. % .^k-A M 101 .■kxm^'. . .^«»»1^ 'w*?Mf»r;:ide«iue^li- 
gM UcoTiiciwi tgrim diiiiW.,..,quo«e» Msfln*B[isiidiuuiff» iiril4 re qai* pomt. ^ed et 11 i^^li-^ Sirticops fiebM T;ifi "i^^ 

■VXi>JfJ,,»I^45;P1«"'- ^""^St' 1S9;' ''w yS^i^fiiftiifKMiiii-d»- 
cltur; yttn^int vero et niihsiit. 
Dottre qualemcamque adfimimt 
liue gtntmnf, &i\ie fafrun^ £• 

'*« A^vWi; <iM/KAMt, 'SnoDa*- 
luot ikin «Ijf tl^.*'e^mtn da 

QvMiis. pr*( icyiK.Jbi^iis vld. 

i-Qttld. .Uet-VJ, 4^}. Hefiod. 

>&iy. 871.1 Hjered<it.VIJ, lL«< 

ixe^aemooli.vHtll. fiqt")ni lq*i- , 
moUrunt' at adoleuenint[r in 

. moote Tay|eto. , ..IbyCOOt^lC B I B A I O N- IB?^ IS7 

Iw* TrXtvBn Xfvaiis IfliW ttff} iav ie^p TtagtuvHV rei 
SioyTct^ Tflv •nAivBov Kct^oov v^^if r^e ffVfAlSu\^s »'• 
Sev cxTri^x^Tetj. fUfsiyPreif 3i tfuef, «ti dvrehre j3*- 
CiK^.' «yJfl ^iXgv^ifai, Kord yt Ti}f t/i^v ii^hiVy 
«X iivta^iav dvm^hmv oSvTtfgTS juicds t^v v^^». 

'• „' KE«. St: 

i^^a^ioii! rie i^Sij r?£ iv NecvKf «ri» ereufue- n 

t/uSlAs, ■> ; n^^^M^BTn wfog eiJyev av wf^J^t rw wyTty 
mra d^^K^fv- i^S^i; Sv o.vtutMKee «vt^c , Hgf 

atuTv nttykvtro, ttsff yroftfX^ftee i-nttweire T^r ('wi- 
Qvfiiieee. 

K E $. 'SA'. 

v/ fjiiv 9iXi7nrs tisff 'OhvftirtdSee 'A)ii^etvffae, if 
Jict0vk^vi T^v 8}ov wTeiVfhptte , vm^f ncwro, o rS 
A'.c£. nva^ Xcya>»'. . f(^ ? twja^fyraiv 7f< Tnf ^xu^iAeuce 
TwWffi «vTW', T»^^' af*ci(ee i^vt nt ftgreif^ayjff»- 
V8tri fu^' pl.ff^tfc^a ^reyfTK» Tflt* (pvCfoie tvs Keiviie 
dveuTB- 

Outi «'Tmlmi' ffi.] Mm «#• n«ri>dot. IT, Ij^. I3{. et Ath«t. ^ 

ifuamteHtHmtliam. SicSlutilc. XlII, 7. ' . 

<l Med. j. et Gmllc qafd re^. Niivxf«(Ta]Pr>«cipuiim, Ima 

I. a.j. quod refcperanl etAbr. vnicDm allm AeKy|KI eDipoH* 

dronau. rt ed. BRfil. Vo\Z. a ntn iuUNMKfratii,yieroiot.U, 

mir' «/.<ir »4« piirila, ix at. 17;. ct c. rj. AAcn, I. r. 
JHD, qucd rriKidiurculuin. *0 t« &ic( «taf Xi>'iim] fdL 

AfX'^f'] Vixit kliquot l«uT»y tai vkt rtv tjc Ai«rV 

annos po<t Amirin, regani Conf. cum hoc cap. -Luciiq. 

Afgyptl, C^iiacqtialen, *ld: dial. nioci. Diegtn. ttJtUx. ..ib,C,oot^lc i5fr A,.I Al A.lf. ■ I S T» ^vS^ot e Tt?<fdi7Tave , QtchnTiToe yivefuyoi ■, d **( t*- 
y»e a^uie awrvx^' KteTBiaxrQae , jfAdn- « fiimff 
rifMxiuiovcte, n^/ir^s etvrrae f0if ^ rev ^eevTMi Tt» 
i^ o«MWf ^JHTiAMA- tuJou^oviVaTpt' 'AA»£«v^ftv vry*- 
vjVBf, lu^^aWic, i^ (SKoSismrDe. A^sv et^rie 
Qiie iteot etvToy , oTi «ffli fl .uwffJfla^id 7? To rSfiMf 
h ai> ro «fwrov «xqo'')'' V ncefi^ ^ltOC^* .VetvtvScuftw 
TB tKaiji *ttf ecvo(9tiTee 3i^ euSvoe- Totvret futBevrte 
wcJMv «fff(pffdvTo'<P(Acv«ie*o», ?x«»er eis,rrtv liwf 
etvrS 5«ff<A«o[v , ro ccywy^ttoy rvre ttymv in^fiSiVt 
%>'et imfi.ni^ov fXS ■■ BotaiXeicte »<T<peihAl- 1[^ cetiAaSe- 

O^pOV. nToAf^BHOf (Wi « T» 5(^ VlfpyAWt T# fftS/JOt 

(|ne<xAuvf« , 1(97 /wTot oTra^ tk t^v 'AAr^on^ ^ 

Aw r» ^unuri ^arrii k.]^,D« cu- 
Tft JKnoiot bumaiidi vld. fnpra 
V, 14. S«phocL AatitoH' *• 
361. ib. ScboL ; 

»r(X. «icirJiri] teisMMAu 
rilittmt tf. KxAi •nim pro. 
pne de cnra Tfnrpttur, qoM 
«xotDandii uqs* tapnonndts 
«xfeqniii impcnditar. 

Kfxijiftt S TfX.] HIc •r4t, 
cai plDrimnniexvatibuterede- 
bu AlexaDdei . *id. Curt. V, 
j|. Vil, 7. Vates auteiD faalui 
•rfoXt iim aniiqnltiM coDTnle- 
btntnr, imo ciuas elo* tnnt 
perit) iQteTpretaodi res diul- 
nas, et faibeluint *b Ipfo seQ*- 
\e fUo artem vaticioeodi, vt 
tradit Arrlan. Tl. Vrbs illa 
Ttli»iffH$ erai Lgciai, vt Stra< 
bo, Mela, Li<^l!ii, Arrlan., yel 
Cm*ia4, v[ Clc. .Stephati. "di. 
vrHbni, Clemeni Alex.', dl- 
»Mf» a T^rmJl» FifidiM.ttR 
llta|ra« R ei 1. faepe comiiiu- tatae ridflntnr, vt-et In eiDs- 
'dekt oeiniolt Bnoio T*lmife «t 
rtrmtj», *ld. II, )} fin. 

aarM^i^af] SlC MmX9* 

' '■brolDto et s«r. o itg- vid. 
fapia in, 9. Item jwrBii^ 

TM 5m« ir/«« «VT»} Vulg,- 
vert. dt«i fiH CAriH.) mM« 
frctfft. Sed PmIz. niisis ad* 
polite, vtputal, dtetltagm^e 
ijif9 Altx. gret4itfrtt dfclar»- 
" rf, quOBi hoc fenTa (t tnaxl- 
ina in oracnlii ot rofpoolii do- 
ornm voc. trfw laepe «dtilbea* 
tnr pra dt\ Jic Infra XtH, 3}» • 
Polyaen. I, 10. ttfoc BvXvTMr 
Xgyjw, mfatuUm ii libitinibat, 
lo facrTslil. Lac.a«,i9, Hebr, 
', 7- 4. t| 

(^fKoXt^Oiteae Hne dublo 
<;auleclt Prelijih:'«d Ctirl. X, 10, 
'iff^fi'' I' o. ebiM abduxii, con- 
fentlentibtll Periz.. Meioeck. 
aiKulin. Slc •alm aXMrri?^ ..ib,C,6oijL' BlBAlOK IB- '59 ttMOvtg T^ Vfft^'i»' ^Voi', IlffJjxKOf 0f eiur^i' (fi«K«y 

fOiS^w TtthMt^usi insft-^nis me riy vcxjlfv-tWffU^-i- evaf 

' XSV f^VTrv ^^^ ^ xeerlf^»Be,Tev UTohs^uuov, vTrig 
irS VfKf* fiM^gir JteifT«f«,9ra'viJff^^» fyevrt-D, «(JfA- 
tf>q r^cTrw tjmJ rfic vrJp t S aSdKn rS i» Tfsla , e^f^ 
O/uvr(0f «MK, A^Ta»', vnig ^^vcfs rov 'AvoAaiv» Af 
fiitilts ifi^hSv rat ri^oime. aiiT«Ai? Ji? t^v cf^^y^T» 
nffJuexM e IlroAf/wSfff. eiJkiXcv 7«f no^aeifAiVBe 
«fOKv 'KKil^eivi^ tuertnefffatm iSijri Qairihiy^, Hgiy 
hra^leie ii^ie^tih.eK. ^tt rSre eiventavoeu c:gj iti»y ' 
Twyllf^jXM' of^M^Mi', re tTr' ctvrtig Kare&Kivaffe ipt- 

Ifntyfi. ■ ■itffi re fjHt trft^^Ahx^eivS^saii^uhnZinsfi 
mff trvxi 'S^lhriffl'' xfuwrBWff eScIt, hsH »Ti^l-7tTeie. 
i^ii nif$Kiceie KttrBthM^uv re rS vfx^i tpdffficc ■, nffi 
tif» iietnrveiSSret^ ctfftafM^ety, wvffwAir tS i^ftVt 
tUfiiw tx"* f^ Sdhi». o^j- A ifietBiy d.itarr^e. 4* «Hinl , W4 tarcU* aiUa Ck 

yui..d 111.47. - 

iilAoiJ«*id.Stntb.XVII. Fmf. 
AtL A. PlMt Sif. XVIIL ib 
«!):■ ■Utar ■« i)ftmtar< 
. >■ n TfMfl fc. «^X<; »■ 
Se fic conlsttt Fkbar, adCMb 
tiantibaidCodd. Slslsk.r«gc 

. t. b. M U*d. }. , quod r«c«p«. 
raat Abr. Gronau., •d. 9afil. 
•I Cl. Kahb. pTo Tuig. rm fc. 
M>'X'i'- Ad ra mlBi proxlm* 
tir«rtar sVm. At fi litarb 
ihli , conftiiino almla ImpUclm 

. aihl liitat, CerlpfiffiHqM, n rtfi* vldlt Cl. KBhn. , ■naor, 
«r» ir T., T»t imf T» af. 
Fra«rcit tamen tiiIk. Periion. 
fwa Id. Kubn. «t cnm his fti. 
cinBt cMld. r^. b. tt I.ufd. 
C«l«rura fimuliermn lltBd eni 
A«a«Wi qniidApoDa pro Afl- 
ncn In. madlai haroai iinmlllt, ' 
qui »«rrima ciit» iUwi aw 
90 ■m ctrca «(rum Achmbi 
pagtianiDt, rid. Ham.il, i, 4^9. 
^tftTftr] b. 1. \»&v% v«t ir. 
ca fnnclirls , vid. Hom. II. g\ 
B)6. Patreclua Ka/itnet ly ft. 
f*-rff.. Scbol. >»f*^iffi «Xc, A t A"IfAlN;^ 1 £'t. 

ll Vii l^ l ^LL 1 1 l l llij Wl ' I I I I U. l i ' „ /:tAJ Aj A N o. r 

noiiciAHS i2to:pias 

•, BIBAION" fPI5:K'AIiE,KA,T0N.^ . A.- KE$. A'. Btiv, ux xmiSeivev, t^^Boav^Je eVJ To Ilnj^at-tf v •f«c, 

,Tf«, Ag{ 'fnfy.fsro !TV):ti^i(pi.s ^yjfiaiiv. ^^■tHj^v^i'; 
(peiKctrs^^<P-<;e Sd^mTpf, il ftriv vve,.-Tnt risOK Oi)aa fiwiunt AtatiMiia*, poe^ 
Ituls ex f*)iiil(s ceitbtts. Al. 
nra BoBotica Sch««nel Stit, 
quM ciirri)..cenauit cuni pf»i 
«b riili « «int^flt tandem Hl^ 
rome»!. A)t»rHArcaJintiaet, 
Sed i}tiM tpfi veims fitple* 
Eonradmnt, »i fecetunt Hy- 
CiX- fab. 9P, ei ifj. ApollodJ 
I, 8. et m.g. vld. not. Celi 
Hfynll. Neque tnfouf AtCfe- 
panl ln nMnine eini, qulpu 
ter fDJI liutu* Atalanlae. Ad> 
peU«nl eum vel /a/mm, ade», 
que Atal>ntam lafida , vt Ett- 
rip. in PhocnKT,, H^^n. et 
ApBlled. <id. II., rel /«^«w. <*! He6«d;^'^.'97o. etAtv 
lentim xsf^ Innwi', vl Cal- 
HR],,'va), Tt-tnMr, hfietia^ 
•el, rt Loga.'t%"rtB.V., !«ffB- 
M. ' OporB^pBt*^ Perlz. Iefea> 
dam bfc iB^lfii^f, lictitl V** 
tfae.Acrini flKa.fWcatiiT Aitm* 
svHtifv Hbln. II. f ; ji$. et Dt.t 
od; Sk. V, 77. ■ ■ ■• 

ftauttt. .-'•-■•■■ 

(Amimi Aruidiaiii,. Areolideia* . 
que feluaBebat,. etiu o Ang* 
pepeVit Hercull Teleflhiun, r, 
Died.W, 33: 
iix* wrvyirMi' cet.] Slutsk. ..ib,Coot^lc B I B A I O N ir. t^i ftivn fii ftnrnic &fi'pn oifiilee ^ki * cnpfiyMrrcat (tCtS 

KttTci Tivee Baetv Trofiitipi riSS(ret r«/3fJip«, I^A«< 
nv eeCro- lyy «/mi te Btifiw ixa^pi&i rnc e^e, ns^ 
.icgt^t rge<pn* Tw jSff^ci' M^ 3v ^ «u5'# ^sravrAS- 
irtt tS yd\ei)(}es , tisf} iin>%rrtv%aot, iitH tav eavr^ 
l^^rtif OK ifutve, r>?c- fOfJeV ei vferHK^cms i^^oe iyi* 
vire. ratvnrt' ei «wiry^Ttf/ iraf flpoAoeTjev , ly^ «i ff 
«fXiif tTrSit^tCntvTee tZ dirff «i^ r« sKywt» mopiei 
Keti oevrti ^iteiqet rSv ^gvfwian JcMrttoxnj/et^ef , «tt- 
rAd«ai)f. xeeret ovviid«fev xUrae y* etyeav xe^ veju^i' 
T^ftt^ttjli, njv 'ArfltAotvTiiv u^aAevro , (WKAS/tfWfv tS- 
TVttlevat' «urei vctf ednroccurv Toeve/iei. tie^itgf-^ 
<ptrt Fv eiVTviV ^ efew Tff r^e^p^. tutret /4ix^v od 
«uTff Tee tS <reefmres ftrrei rjjs i^XtKiets mirftx/i , iu<? 
ifj^ 'sretfBtvicts' nsn rus twv eivi^ eyuhUts e<Pevyt, 
ftfy ignf-tittv iyroSei , xe(rceA«/3So'« rwi' ofwv rwv 'A^ 
Muxwv rei^ vv^AeVeeret. i>dei qv tu^ e(uX«v iutrti^' «)t.../S. 

MV a> (f afxvi] Rcfte, ■»•« 
renUntla, Pfriiao, cnni Garn. 
legt vult Di sow (|«. 

tmifiA. T, i. «I T. (.] Di rM- 
'ptrnU (UM praltm, 

m* TB M}'»» «.J Lugd. (y. 
yint, Tt fupnl, 6. 

JmirM vHv J^^jiMHdO Sluiik. 
ac ren- >■ i^ *. ifi»nmf, 
fma* fitriitt; qaad Periz. p«r' 
pltcet, nain non opui «nt, 
*t JiMgmlm filmrt «xplonfent, 
ganm fcireot, >bl rrra runTn 
lubMBt cubile; f(d, vt rciiaol, 
qPH «b e» fltront, quaiido 
fctl. «t qaamdm paftam Bbir» 
folerM, itiiiie Ita deiii^ quom 
Ipb «bliflet, lollaitiit Atalui- «ft Noinen proprlum fcmlnav, 
fonnatam > Msfeullno ATXnr, 
ATXm^ff. 

rrft^rrt tt mvtm]' Er poft 
trgiip. in tod. Med. 3. O*^ 
probanto Abr. Gronon, ct elm* 
fontleate H*mft«rhafl ad La- 
clan, I, 419. NoD italn noL 
«d Lnc. diil, fil. pas. ai. vbi 
it Attlca venuftata (ediindata 
fentlt, et axowpla plura ad> 
forlHemftcrb. Siuilitcr fupn' 
XIT, I. iTfiiprTt rff MT/t «10. 

Titr Tvr mttftn .0^.] Mft.' 
Lufd. ctSluifk. ct regs, omaek 
lefunt riic pro rmr. M04 
SlDisk, et Mtd, j. rm» Agm, ri . 
{j'vXer«Tir. 

L I., C/")ot^lc i6i A I A I A n; t S T. 

Tflf, HSft fuyecKxf i(ve, itr$ ^t KHf TrviZtM, Keif ^a^iiii 
TifllM- Tt ydf iifiois hujrS , xtii wTf w 'AT«A*inTff 
tt*Satift vt T^ rtje ^ciXvyi/Ss ro iv 'Oft^^a; nstf^ 'V 
iw/Ak tJ (^cifecyyi ffv^^euov ct, Kitf $aBv •netw, k«>- 
T« ti^eavStv & IBti&m K^pivw dj^vfare. Ktrioi ii ccv~ 
To irifiS^ov , Keif ivmt^KevTo e't Kirlet fMhctKais Hy* 

' ipeit, ye^ii etvrSv dva^ev' Kfexot re ^aetv 7«f( r«' 
veiteV, huethM^ (flvfftnoi k^ $stB»ct rS Tteot. avv- 
uviTtSSiJ « itvTp7g Koj wVjt/vSof, xeif ctSuj wcAt y^m 

• ayhiw . e lievof «c hfrtfv e-^eex cvvrt?^Sv Ama/wvw, - 
dSiji Mtf ifftcif E^ etvTcov Tev di^ rev Kt>xX« xotT«- 
?^ceft0etvev-' i^sH 7ict(riv tJ rt ct^v irxmTyvqlietv , nge/ 
«MT» nri' suvlfnv hieiSeif. Sci<Pveif rr ^aetv veAo^, 
^urS hei rifJK ctKftei^evret , riSetf wfwatev ksjuo^ ^ 
xav Ufiinhei a ^citv oipeifct ev&rva>Te ^erfveev , «f o ' 
tS iSvTjif TidiiAuiii^i' To <pifiefyev rrjs 'AtaXdvTite 
tireid- Ktf puimn rMvXir] Slaltk., 
ng. *. tt Mad. 3. >«/ ^«3. * 
(K r«TMr «'«•a; quod probaut 
reris. at Cl. MclDacke. Fro 
mtvf»* Cl. Knhn. cnm Abr. 
GreiiDii, •meDdire Toit iriujca/, 
q«»d, fi IfOloncniSlaisk. rece- 
perit, ab ei, ficut ■ tett d»- 
fcTlptione, conGmiari «Ideiur, 

' n yif i/uu X.] Adrentltur 
Pnizoii, Cupero Dl>r. pig. 333. 
legMtt iftai mixitne ob bqu. 
«xray. Sed et Itacodd.Lucd. 
«t reg. b. At SluisiE. et cetL 
r«gK> TnlCktum relinenl, qiiod 
tiind reio, an, *t reriaeni com. 
iBDni Bon conlnrlam, pDlflt 
defendl; beue eQlin r« ii/tat 
auditorrin leaoremque patiter 
■iqoe auftorem Ipfumcoatine- 
r« lo. Knhn. monel. Ceterum 
bent obferuault Cnper. d. 1. Iioc ciput ■Ittori fiilo, qn^m c«- 
teri, et fere or*torio fcriptai& 
•fle; Tflde et paflim rarmuUtt 
,aritornm propriae, vt modo 
■dlate. Nec mlnui in boccep. 
locDs elesantillimoi nltldlfflmt 
■uaorls occurrere, v. c. ft- 
qucntem, Idem monet, p. 179. 
re» 'O/wff} Vld. Odjrff. 

ai Kir7«i] AHt totum , rt «z 
marxine Intiurum, delendani, 
aul, li TQ Ktrltt, MU «iile, vt 
repetltam, reilnueris, Articubil 
mjhi cefte tideinr elldtndns. 

tulenm, i: e. vl ocAli ■df^e^ 
fiu iaeientar, rel parcantnr, 
Sed Philb aemulailonem hone- 
fiam dtcit ^XIi f^fl' aaimi 
delidai^ Vid. el ruprn lU, i ..ib,C,oot^lc B I B-A 10 N* ir. j6, hiiUwwTe. tSetrd tb ^t^if ^g^ mv^tnTet, nw 

KctBct^» (dSv, nasf-4yc?<^^ ow Tt"d\i,Bifiiya> Tnifi^, 
et*^ffy K^ jMT»yvuieif TrimTi^ X^^ >W t*<f>&9v»e 
eiti^. rd ^ «UT» recvra.Hgu ds deSdtev Tok Uv- 
ae«ie To7ff WfM>f»jj(^eif ^nVirmfea, awexSe tiri^. 
WTflf, niff m ri t/x$iev ccCreis ffu^^Xo/we». ^Sv 
'Tfl X"^^«'' 'Xfit?lraiv dvd/M^ov K^ irrfiviraTw Tt dfite 
nsH ffiwjpfov» Ttcc^BevZvtc i^KVvev. tiv (fe «^ xfl 
*AraA«Wj^ tjfvfiie^ fttv eu ^qetj rm reQji^afjtemv, 

TfO^fl OS r« Tifra» XffJK, •S6T0VTB TC viotf. ToAjji; ^ 

nSnrcdvgdyfieva, nsM reiatuTtiv, etxv jtn dne^ Ttte 

A^ Ty ««f&A-ov Xfl^ J/« WAsf »diA«v. ivB^^et 

'^'"/^. '"^°^', '^ ,** *'' "'^^'^ ^fpwy». »T» 
Stifiev, HTe emBnh.wwv «iJTff dvSfanres' ^y«v *S?. 
Asirav, M% w«w9a ^fv sx »v Tie eturrjv ««tMo^fv. 

M ^^P fffaTB. ^if» Jr np^ r« «fof «yr?f , « Ti^ 
^ 3 . AuffiS, Aari^v Kaf Mfgnmi] Peri*. 
4clet xgtr, ac *«rtit ffrpiliuim 
fin^U. Kat, GronAii. pro 
«"f, vnlt if^n^ra, quod pra*- 
UxX eiCim Cl. Kaho. Non ma. 
U, palo: nam locns, qiio flu. 
xeiit iqua, rerbo ixig^m \*m 
. KpfBfTuB vidttur, Tune nec 
dtUnduni Ts Ri^, 

'*tmimiif2 SicMlli. Med, j. . 
rfnfinif. qnod praefcrt Fabor 
ei «ani «o Abr. Gronou,, £<t. 
B*liL, Fcrizonio adridet. 

•I«» ftv uw«i«T rni-} Vallc. 
■d Eitrlp, frigm. p. la. Irgii 
m^ifimt, M, vt pniat Cl. Kubn. 
oon neceffirium ; aircJBt Tirnr 
•B itJirt altiri aligtia rt. I^t. 
flilKj tiuimcdl, qui uanabktrrit 
a ^i»tia, ftu H»fi afdigmu Dia- n», n[|! maalf Intetligl nmr», 
vifiilum timmadi, qua (nBy 
■«I«0 ""< '»^' Diaimt ft, Ahi. 
laniB,. qood pracferan. 
, aX «-'raii^* /*m ax «r ] 
Hum. id Properi. I, I, omlffii 
uK. irr. ft. Ieglt#^uy, it „y, 
KK Br etc., cui coufentlt Barth.S 
«d Swt, IV. V, 3,|. Sed refl. 
disrentit Pcrtz,, qal optima 
BBimadiiertlt emphaHn IJa ver> 
by exarieniem. Sed tamen 
non poffum , qaln gdri Murtto 
poflr.^tiyar »oc it Mtnm. 

■».' Kif.) ««T « P. 3 Faber 
volt«»,(c'iJ'if »«», Sed retlner 
FtrJz. eotii fCuhnlo va]{Btuiit, 
et it« edam omn^i Mft». Sia 
« infraXIV.w. ct «HM. PauJ. 
!• p>8 «^« ^(. ., Coot^k: ' i64 A I A-I A N. I S T. 

yrSoc ftff, 7»e» ^»"' "«'f ^trot, un-if T«f wA»«p nv 
yuytfittaf, Jta^l^** JS »(i!, w *» «»JI tS» ivYlrh.mpv- 
vdV» srofafvaw TW T«V«. a^^ivanroy H, kW yflfy«|; ' 
tBjirSi. T*rre /*w HW «« "1* »■» ^»1?^» Tf e^w , ^»» »W 
Sw««^ Uv, »f^ J8 )(W Tw If Totf of«rj yvt^vatrlm- 
WMKO» Tf »w ^<vov wfcv «Xfv. if va> « 5«?w«A'» 
5T^s'm , ai^ iJv T«v <^e farr^dffi m rWftus Tft^ni- 
y«v. W Ji vTri^eyKer tSi ffuftctTse , SiSj tSto «%«• 
KP^ ;*«'a» V» «KoTotf', «T« « Totf xunrywi"'*, »W 
»»#( avrd T« yvfOitiffi» n n»v aSfim i»lthSiTei. 

- ffwp 7WWXW». »«^ &et<petitan», »w<p«f /*«««« ^ 
«».' w ^wrww 'fyo» i[%^'»- 7re0eiv»le Si Kjf ^" 
TOT» ^^iw «wrs To Tt^iraDTrev, nfle? rfuBiif*»ri htxm 
AvTOt^ve. T/ Jf Stw aS^oufv yJwn^ »v&of ,' MffTtgfw 
tutX.ev J Tfl iffiffeniev euSSScif ^fTreuSivfihiit irccgSi- 
Wj Ajo ^ «bc»*' «'»Mk/«», xoe&eff «M«%ev ,^ i^ avv 
TitrAi K9J ^oQSv tiuvttTe. iSete «v Jj^wv «ut^v ^^«cdi| 
Sd^fioe eivB^vee., oiA' i^' «v eroAjWtio-ei' dvr^hi- 
vtmv Tijv «eX^»'- fovpiOfn ftiTx rSf «fow iweTeA*/*- 
^rfv )j «I7A»I T»c ofaEvTow.^ ^rij JJ !rwv(yTW5C«i'^ T«'r» 
a(2t«, »W T" ****'?'■ * V^f «►«uTlii' Ttf «uwAwff 

« rn, r. a,f« Tf:] Sic Volj. J. ««W, ? «-f. hd 

Liiri. et m. >>• •' T/cp» in' fino ftnfu . qn«re Mnrrt. U 

^tWcoft «HinoBi»» qo«mvr- ■PropMt. A«f « ««Si.w»' ^»» 

£ pruHltlt Ai>Unt«e. "f. S)mpli«ior «ft Scbefferl 

,r<«wXw«f.]Not«, qu»iti *t « Kahn. «t PBrii. probatft 

COnfirmBt negitionem ra ti di- conieaur*, qn«e r»tepl« eft, et 

mlnneo» et P«trte. •' dnbitt- qnetn Lngd. et r«f . 4. 3. fir- 

Pbiloa. V. im6. « T« *- J«»«/ « reg. i. Ssd Lojd. et ttg. 
M«i[- rf" *"*• »'*" Cdon Bo- «.3. M» T» «rwo, »truinui» 
gen)J«A «'•««''»'"'«'*«- »«*•• ' , .1-. .,„,.Co().jk 8 I B A 10 N ir. ■IH imrliKTot (d')/£fA»ftviv d^^ixJi^e Six.fp'. arrce eivi- 
ttfusTtv mvTtiv ^eiQivtntv n Jfu/Mn>, n ^XH>lt n V/ 
«^ Tav iv 'iqu iaiTK. ' ' , 

, Ke^ei •jtoTt (n^ ei) rijf eftefoi yarviMam ftVStTw', 
ft&f&tms Tins vuidoe y i^ttWfb^aSt tisif tueftme^ 0»- 
evTetToi, Svo T&v Y^tvretuqaiv 1 'T^eSes re, w^ 'Peoces' 
^v M A^ct oKviMsetvTm, Svf ttuAttTfiiee , vr» etvtet 
Sirwa rw Tm jtftfetKiani tSh Ketrd mhtf ■, ctJS^ •jfevxetf 
fitv rjaetv • neff TeiuTtts t^ct^^^eevTee Hsif «VatpAe^wvnr, 
«e Twc wf «rjjf tS TTVfie (petvTetffiac i^M^ew etv ngf 
&iildQV , y/ifri ySv fiietv iretfSivoy. 

K^ctMff ce vtTvoii^vsoSftTSms ee7teit?M7XiTee ^ Stet 
TBTflic ictvTHe iiaTrhi^et^Tfs , dfyd^evTe fetpeivas. 
ffwfxZs $ tis^ BafMVct iViKffirSvrfs. rels o-vXeis ^ 
Tw ifZv, irwtxttecievTte n^ tcc aiviga, iis) rvty 'sm- 
iet iniiviev\ KtMo) nvt\^^ee , ow v^a h^ (vvrfAi tm 
L 3 '?dUi inteadlt, ficotl ri, vU. I, i6 
. ned, nM «utem plina abun- 
• in, *t piiiit VfKWUS. Sle 
XcD. M. S. I, 3. 4t. jiJn Tf 
;^c(Xfirj(. ld,eni faclt, ganin 
■liU AdleSiuli vel PronoiniDi- 
bns oegintibus lunSum Tepe- 
lilnT. Vene: flani tum», 

nrtfEir»] Eiri0Mr«r dlcao- 
lur hominiba* Ji) et omnM 
cMteftii^^muume Gdeia, A&at. 
«7, »0. 

■ Mif of 0ort (Htit ei) TW «V. 
ynrt,'} Loctti fmo coTraptui, 
fad Dil iBuinl MRi. AdrentlM 
•rCD PeTlzonio, cnilEoBI pU- 
cat caniaCtara, cikienlii Ubl 
Itenta xh/ *i at yart. babet 
f lolTeina, illlat rvi' i/Mgtf, •! 
9» Jt «f M — — ifiritt, MmquAn parentheticKM deTcriptlenein 
iOius comeffttiaiilt. Conlun- 
tltuf i^tw ^n* xnf a! elG. 
eum l«qq> itaf rsvriK (/a^. 
Fiobue vldetnr Cl. Knhnius 
eMand«tioaem Abr^ CmdobU, 
\tgmtis ifiifMt pm Sfiffe», at 
poft ^otfsr. NBi Med. J. («li- 
fttttat inr»eati*; aog male. 

■F«K»r} Sic fdaMMlll. f^-' 
pellod.lII. CaUimacb.H. InDi- 
un.i3i. Sad VlrK.QFDrK.II,4;l> 
0uld.Mat.XII,«7i. Val^.FUcc. 
1,141- eum nominuit Rktiium^ 
qoi 11 Vlrg. In pagna Intcr Lipl- 
tbu ct Centaures eum Hftat» 
ocfiras dicitur. 

. ew vfi(a XNT nTf<f1 LocH 
fane GDrraptiffiaiBf ei fenfii 
plant •uaiu; ^nld ■aln eil; ..ib,Ooo'^lc i66 A I A I A K. I S T. tdm rvf yuam vwMTrXwrff. rwf ^ m i^mBt» v 
imStif^- MS<r« ^ ^ rS Mvr^ ri vuf , tt^ vm0(J- 
owoWf ^ Tmie.irore atf» ifTaH' ejxai/ta^ay, ia^vJm- 
TMiPtmvtty /ritrl; tiW rqr 9^1»»; xetronrr^^aciRC, ri itH 
Tcfev ^xvKAotffVi «(pifK' J3 ro ^\os, t{gif tTvrxfi ri 
•Xfdrrn yui^ tviuu^»e- fW o ftiv ttceff» , iTtfm ii e 
StvTBfK JM er< Kaftm^mmt , ct^' qor Ve^/ioueet ii^w» 
f/^v ivti/twat ^ifMV, ietUTS Si iftV^treiirip' afft^. 
ajrivTiiffM ^ afa n^ rira rtftct^as i riie xefifr ei^is a 
' ?rj^. KSfi V*^S ri^s 'leuriutos 'f^TetKeerrttt roowvn». 

riu; MdtxMf Et); tJ?r^ TJi; IdturS dvw^xt 
vvo TM« 9'Euv ^HWof vi&ii. 

IVJLirtiAiiymof «Vitfi MatMt^e efefiti, igftvSTSAio- 
vwr», Jimi^v5r«ltev, «f«oc ijv ^o^ inietKre, etvo' 
iraeTetres ^ dyBpMTreeV rei ^«Ajfi». ^ifa Si tjicevrei 
9Htfetvrivt tffffanires itvruTrit^xretBnKifv %fw/& 
ir^JiBee-, tvt Mivff I Qiun Taria t«» 
Mtirr, Mfili nll adlunaiitlbiii. 
PabcTMiirjr. vocepaetJci, qums 
mciftrMimtm Mlitmm notat, . 
■llDi «x^ "I »«>^> ■li"* 
«WTfosir, Kubn. mvtm rt iM 
^. Perlzanlui rtl Fabro ad- 
fratleiidain , vel nr i. »04 
mnKfMt, mm imfaipili» H tnOn 
mdfiriinU , legndnm putat, 
Conllclt etlain r. v. k. mrfuf 
fmmt, quU iDcendorant aiiio. 
res clrca. antnnn el litdai 103- 
Blboi (tftabaat, Trlller. r. i. 

M. Kfetlr litmMltK, et (ic «tll 

, allter, Quao emnia fateor mi> 

hl Bon fatisfaciuni. Vni ta- 

•BCD eoiendatio mlbl cain Cl. Kuhnlo omnluiii facllUma au 
que *dea proiclma effe vida- 
tnr Vlti doft. Obf. Mifc, III, p. 
■41. l*Eentit nr' pro «uf. 
■ nir A n iX.] Aitlcnl □■ pra*» 
poGtiuiH provTsi apudlonlcos 
fert femper, apud Atticoi In- 
teidQin reperitnr. 

itvra it t/awXmi r. *.] An 

'Or« fU irat limr'] qtumhim 
iUt pi/m emgm/cl ptltrml, vid, 
I, jo loiL 

(nM it imtrn ] Pro tt DM- 

Uus fm/ conlleit PbHe. 

mfmKKrmA^Kiit x.'} Pocunl- 

ac intemplli, tamquain iMls 

fanaiffimla ac tatiflimli, dapoBf 

lol». B I B A I N irV 167 ^xs » Meetweffuf , it«T»fy^f Ts Jjjf wAl'- Wo'»*» ^ 

•yayaov evS» «p aVoiaJffwv , KBtriaipu^, tf^ to ;^- 
ff/w avm^liv, drr' «utS ^e rey^ivev itatT^Sntf' W 
oJfre, wtTTff T8r cii>Bftoirge , hMvBtmim btm a^ t» 
d»v. ttAijv w o(w^'mj(T» T«tJT« Tat^TS, TtoSw; %fo- 
W ^ «A/ya AiMAuSoVof , 0« fJv t« ,j«e Vfartifi^e 
dtplxovre' Si sSvt juy»Ko7t^ne. nsfj o'itiv ir»fj 
riiv ^BtK%iMtt S%av , BiUiiaiSss K^S,- Sueevris, tv 
ia» ci7re\m<pBii\(Tctv h/ rv «hict , ttW^ fjufMpavoi r^ tS 
TTetrifoe le^gfylav^ ra B»fxS rS 9r«Tf aS» Wf affiiASw, 
«Ti »eowo^<uv TfcT EjuTrJfww. jyiy ftft- v*wT/f« wwf^- 
ff%i Tov Tf«'v»|Aev, e' (fe TTfiffBvre^as flf<?Atj;aev»iv eiyfii» 
(rip«Y'^, Tev e»^i'A(Pei' teTrfKJeiyty cieisfiiw- ei oe 
WKTei rqv «V«v, jJovrtf itve^t\aav. uKicetaa Si ^ 
1 4 f«u'T»!f falvbtnt apDd TCtem.' Sic 
Hinnlbal ■pudCorn.Nep. c.9. 
Jmo et coiuninno ««rarium 
Graeclae erat in teinpio DtHt 
TJ16C. I, 96. 

Hv;^ omnlum reram jntlma 
dlilebantDlr. AraKVofM autem 
qnaeuis templa, et miatln qui- 
libtt dft. 

««5»;] Nan abundit, fed 
folet aiihlb.eri ad iliqtild lebe' 
ineater negandum. Suid. «s- 
5f> r — 'W ff xiifiiei. Pro- 
prie idem efi, ae fi qnis dice- 
ttt , qmmada ktc ila /t kabtn 
paffit-? Saepe additur ysf, 
' Flnt. igair. lyai f*iv ax "tf*!, 
XoSiy yecf, iga koh pulo, m- 

qiaquam. Et lic paffim occur- 
rlt ap. Demoflh. 

Tfitrnphs^ Solennla maxt- 
me BacAl facra tenie qnoque ..anno ceUbrarl foU». Vld. Hjr- 
" giD. fab. iji. Onid. Met Vli 
S87. IX, 641. 

»U4 a ftn n. mt fimxa»* _ 
aX'*l Sep«ran3a haec ■ prio- 
ribu». Primum fcillcct Maca- 
rtui fplendide facmn^ feclt , 
doml et ftpud temptnm; ao 
fafto, extra domum in vlclnia 
filnamm aut montium baccfaa- 
batur ima thyrfo, ritu in h<> 
ficrii vGtato, ({uaa «ft /SkxxWi 
vid. e< %. Virg. Aen. IV, 301. 
Ouid. Met. VI, 594. et qoaebac 
chatlo apud RomaDoi ngn erat 
invfu, *ld.DiDa.H*l.n. fiUl 
domt et apnd ■rim reliftt 
erant. Ceterum et blnc iuii 
)pra mRiarli motn* faltatlo, 
qualis illt eft, Tocalnr ^«x;ifeM, . 
Ariftot. Pollt. IX. 7. »nd* et 
conii et ones fianx*^'^*! ^^ ' 
cuDtor fupn 11, 40. ..IbyCOOl^l^ «6« A I. A I A N. I £ T. 

/tirnii "ne $»^»J^nfri3ti9t , > t{^ &tatmfthiif riv t^iv vf- 
«fo», Tav ^ imrixo^tftTt tw tr0»yt&x if^ayfthifVt 
vxiitoi n^wnta» t£v k tS 0ufiS ^fiiwwrev, rauVf 
Tflf w«il» «wiiejwn. rxe 3e tiyythlct irfis riv Met- 
KOfia, KS^ dne^a-xw ripi TtXrrrtVj xe ux'> "''''' hf% 
t{fff duutt nrnrvJfftrn' ms nff eiiuetVt nsfi ru bvfOf, at 
¥.miSti(ft Ttv (oevTtf ywmim iiilmiv. tuiivv» Zv iyhof 
T0 TM reXfa^hret me vayroft nj^ iruiSist^tie o 
^«autfius mfi ^ft&fiMfuvts , c^fteXoyitrfy^ tim hrZ 
«i<iskTo'^a) tSftuftv. h aevTtSs « reue lu^jiffiai, n\v 
^W^ M^ratin. e £ ircifetyefiiis e(puyHC, ^et rf- 
/i?<- ?^dv A)/W(r/K, }(pt^ 'Tff^, tS Sv8 v^o(rr«^0EtTaf, 
friw &' fl' M(»iM»^f « ^i/iWT^v Tjff J!(i(tiv, T5r« Hi 
re -TtoHirmiv, avv rg loturS w^?iff, )(j(/ tt? T^f yuruf 
mV, ^ S* Kfy TJBf rm irtUMtv Vftviri, 

Ajf^ « ABtfnir 'HiSst t5 BifA* rS «'f3£«!it dMAnue- 

5i^i V "«viixO Vid d« pUtl •ffent, HotcuIm, v, c. 

Iim: .AnieDli paftpofitlnl *t* furaos, Aicmaana , OrtftM, 

not >d XII, 49. ' P«l>ii>, Tid. OnM. Met. XI, 

rf(j8>s;un««] Tortn.entli a^ ft68. Tala «nt mfJuin C}1»> 

fa&ni eft) qnum noo cred^r*. nlom. 

tnr, ficeivlotl medlis In facrll, _ ter« J« <«*it*'*m>] vf ^w<'« 

^niifi a praofenie deo, Immif* 4llrit; Homericnm enim aO:, 

fum Irl tot iintsque maU do* lUid. f, kii.; fed et Dracnil 

InOftlca^ nffi {nniori quodam De1pblci,*id.rupri 111.4} meil, 

faciBore, qnod Ipfi ianerarent, 'T> BA'] Stltu in* eft 

Iram dei irrltaffet. Tale qnld aotlqunR li, qni Babjrlona tra> 

'MlllK«biDt Helltenfei dePeuU dltar condldiffe, Ideoque aBa- 

)o, «M. Aftor. sg, 4. et (re- - bylanlli praecipue ceUbatnr. 

>;nentlffina axftanl exempU Perii. enmdem cum Nimrodo 

'fadnorofuani , qnoa Furlae effe pntat. Strabo XVI, fepnl- ~ 

f arfequebaBlor vaqu dnn «X* cram, all, liee Bell habuiffe i,,C,oo«^lc B I B A I p N ir^ 169 i yfKfie iv ihuiw. a 'ffiv imrAijfairo n •^veXos, iviSe* 
ii uvi t3 %«A8s «c «rop^'B«?rfv. ■nu^UerroSe Tg vvi- 
;ia»«^?fl'M j3?«%««, «'&» fypyf aWTe, Tfi) «ye/^oe»^ 
r* To ^rifu» 1 jyej juiT avawAfff ovavTi rfp) wueAw , kk 
■ Kn ui*HVov. iiva.yvus Si St^^e, ?d«(rp, xg^w^etr- 
irecliv imxifi theuev rm ret^knv. s ftiw -arETrArffW- 
To. (38 waAff w^eairtx^ bfXfCti, av^an Si aK ■ 
i^eiftBeiviv , Mfltf cinit*/fe fttert!v avttKl^hM re hfixsi-' 
fwvv. KctreiKXeitTece 3t'i^iltai Tev rd<pdv; dvtilkay^ 
liSttiJievSv. i Jtf^l^^vVare J^jj «rifAij, ^oi^ 5r^o«w«P. 
u&^eloae •yd^iBSofx^kevrit ikv^idSete wr! Tsr^EAijvas';' 

flr«v («T^&(»yff , tinetr^yHn mQ»g iv rig gvvS yw« th ; L 5 >KE*. .fannam ffranddls qnadratu 
•X laiere co&ili Ilrnfiiin]. Et 
lu TcEum Ferficoram repnler* 
«rant mffu, turru. 

iivi\n\ Ti.ut\et proptj» »1- 
detur efle ItcalKt, fatium, in , 
qBO ipfam cadBuer deponeba-''' 
, tnr, a «vor, jnu, lode Latli). 
ptuiitt piUhmH, In qnibot ea- 
dauera panpei^m abiiciebao* 
tur acpntrercebant. Vld. rop, 
«d XII, 91. DeJDTero, et fre> 
qnentiffime, ftUftm buhtimr; 
qaod corpni coram, qni balneo 
Ttebantnr, exclpiebei. Arri- 
■n, In Cyri fopnlcro, alt. Tniffe 
«ffXsr xt^i^. Deniqoe netat 
.ct «Ammim, In qne exclpinnt 
paftores piimnm lac , a wvtt, 
^n^d priMMM Itit «rai^ur/Mt 
«-« yuX»iiltt 6callic*t. 

mt nXMrMv]SlDiik., reg. i. 
}. ac Med. 3. «( im^. ttn, tir- 
fittr, quod addi rolet, quun 
4t ff atil, pendeils, ant nnisoN tndlDls rel mvDd^ fit, . 

' tx ira/ tt/mam 3 ^^00 cft, 
quod cutfi Fabro legas irtl$* 
Nam raepe,'inaxime antem bl 
vaticiniis, Prterens pro Futur* 
ponitur. Sed «t proprii baec 
aft phrafit in denuntlarloDibus. 
^Sic piane apud Herodot. 1, 1R7. 
In Nltacridia, TfKinaa Babyl. 

fepulcro, fAnr ilkMt tntf 

fy, > fag ti ftmet , Ht -- aU» 
4i Mttf* aptTiat!. iMN t»im ii 
ri oHlt, Hcliod, ary. v. 748. 
NDft.bi.ft. an. VI, 40. tuV^.ys. 
tn ufimttr, quM altigiji m» 
$fl tnnim. Sei, at Latiul fae- 
piu eodem mbdo 4n comvlna' 
tlotae, aaa trit mtliitt, Lltt. 
III, 4>- 

HM rS iJe] At alli bcciruitt 
ab Artibino Xerxen tradunl, 
filium vero, llliui fnude, falfii 
parrlddli fiil^icloae oppreffnm 
• fratre, vid. InUn. III, i. ct 
Diad. XI. ..ib,C,oot^lc 170 A I A I A N. J £ T. 

KE*. A'. 

x\^j(^t\ues e QKJiXtvg itUtaa ifmfefrxtvoKTS ■JioXvrt- 
■' a3 reis eriueeie- U^eiivTos JfxS ^orb, ^m^ere^oy ^ 
widJv. iM^miats vnifX^ Tfeas ww' e>Jym as fjii^. 
«Tdt ruyitXidfVTa «t)rw 'Avwdti»)''», tcv riisTfaya^- 
ut veiifT^y, ii^Mf^M^ani Korr^jAc*, Ttotrei^xxovTie irSit 
«« IftyeyeT». t5 J!} 'KfvfhM» TTvBaftha, a hm Vvr 
tri tgaifitvee etvra Se*» Svoft liviKftvaTe' iHeCf ftce 
C.'cc' 8.7^f. nevov re tttg rSv Kcikuv Kaj^^eVt aeA« 
Kjff *a fMTeVoifev. ... 

KE*. ^. 
- T/if Tf WTOV nV^H yewrtiav itomJixuv. 

J-*f«c9Si'ii^ wfSrw ymeuofv ■viu^iKZy htyaai Axioy, 
iif7r»&eiyTei XfvaiTr^ey Tot tls^Ties. n^ It Tirii 
ireis •9tfQeuets ev rSy xx^m iieitfi re rm otfneav l^v. 

K E «. <■ 

FIc^j 'A^kxSikB^ &eL(riav i^ 'AxcukS 

olvm i$ioTiiTav. 

p jjit 'HfMJa 9^f 'AfMiSets eUia» ire^Kiveif eiftTteKtic^ 

A}w5«rH} Vld. <ta «o flipr. r»u enfitUtu] 'Coliortem 

. id U, II. i' enim hibebant, quM tou tx 

Aaiti\ Vid. HyglD. ftb. 81. anMtorihiif «t --ftDiafiis ermt 

«t37i. Ckrffp/mm hauK, na- canfeaai vld. Athen. }ClIT, 3, 

tatn libi tx Nymphi Dinaida, tf.PlU.fymf. 9, et Xen. rymp; 

reccplt Pe1(ip«, Ted tAOX amlfit |. jS. J4-. |t>. Bsch. 
iDtecfeftum ab Alreo et Thxe- Er Hfiucf'] Snmtain hoc ca- 

- fie, inftfnftu Htppodamlie no. fM eft ex Atben, I, 34, qai 
vercae, vt idem H/(. fab. 85. ' faaec refeH ex Thecpbr. blft. 

Uadlt. plant IX, ao. ' ' I., Cnot^lc B 1 B A 1 ON 171 i^ 3» yhtratf otw,-os rS Koytar^tS-mt^ei^ ^ h^ h. 
tp^mtts rSff 'Afm^e ■JteiS, tuc & ■fbveSKOK Tenye- 

*Or( iv &eta» ouo yk^ (f)ua-)t eivm ylvt^m , v^ 
Tev im fwfov vnofAivev, eisvTtvev Kttreiyeiv tZ ftuA» 
^oSuv, nay Afli TotCi'» tjijtJi'' TevJf 'ire^ov cfvWweeAcv 
Svui rS /3/f;, i<ge/ tfVftmKBv. ifivomv, ngj aviei^xf 
wetfixm. /: 

'Ev Je 'AxcwS» TTjfl Kffww/av cTvoe yiveriif, oe rms ' 
0S?\jeftiveue ywiu^h ctfJi&XZtTUf tn^fttixtTCIf. 

KE«. Z*. 

VTr«A« rnv QtlBtMn •jteXiy ^hKi^ttvi^s, ttjriSoTo 

Wf «- r« iitfiwfM^- m^fKyal Cl. 
KbIib. ia Ind.' h. r. rar y.iyf 
Wftn Ugndoin fibiTidcrl dicit. 
NaniW ▼•ro Mfa ad »3^«}'. 
inteUiKl {lofilt! lt«, ft ca **r- 
t» , fHJ Mtditdt (ArcideO ■ 
rMit»iM. Sic iMfajw adhibe- 
tur ■, Damo&k ^dutirt m viOf 
T( Xen. Hln. VII, 1. «<; «x»^ 
fm itmt, vi» d MH t i rt. 

6Mf] Tkafiu iBrnU, • ngl-~ 
0B« M«c«danUe, vbi matalli- 
fadinae rsperiebatilai. PHd, 
XIV, iS. TkaM' ^ B-*»-'' 
vini 4iii*rfa fMitrt pradUt», 
Thaophr. hlft. plant. IX,ao. 
«triM tniaa'ir MW Tirtc urvvri- 
Mw.- Sed qvaarinr, an Tiitfll cotiralt* feceriot Tlnum *lta* 
»AMiiam, «t qned irlftitlam 
pariat? 

. Drn Kffitvntiy] Slc ' •cdd. 
Sed Perizon. ax Atken. leKen- 
dum puAt KvjviiiWr ijuod eft 
nemen oppidi Acfaalei , TerfiM 
.'ATCadlim, lic ili&i ^a flaal» 
JC(fw»iTp, ^al n monte Arca- 
dlee Kifwoy ortna per Acbkl- 
«m decBrril; t. Paa£ Achalc. 
c. IT. Apod Plin. XIV, 18. 
-Theapfar. et Foljb. Irfltur Ka- 
gmt», lenl mitatloBe. Eadem 
fanUnlii aft Stiotb. JUtM. d, 
■«llt» Eribifchr. lib. I. tom.ll, 
p. 696. Montr^ Mitem Cetau- 
«U fHU clarifiioil In EplTO. I., Coot^Jc ITO A I A I A N- I ? T. 

«fo««« tiiff TBe tS VitTjee |iv8f. (etfingtvtTg ymg 

•yrvSe ^ T«r»» ettfmry. iTifopTB Si KSff ths iyynac 
T« n»vA»f8, i(j^ ijp- *\K.lctv avri ftevtpi etcttrtv iweif, 
f^svtvirt 3i T»* ®il$eua>ii ctf f ^xi7%iA/trf « eb^^ta^v» 
T$i S JAiJ^Sqawv TfuTfiVfiQt. 

KE«. H'. 

ilujnv^ rov J^ccmSiUfiiyw iv rif 'lmlci'iiaiv^i^oy>- 
rctt Tci Au*ifya (pcKri viiuftct ^l^^mnttj iTti-aovat ty- 
TM, jWtdfu^dd^ Tov ^lw. 

RE«>. 0'. 
n e {> I A ec fi r A $. 

-iVajuJtf 78f if 'AT?iXq ir£fx «■^ev, oi Ik T^f 'EAp 
Ao{()« hiwTts, iv 'EJpiffet yeyevetffiv dheoWtKK. ILirr«t ^»] Tntelliclt la- ' 
pilrmji EpiniiDsndie , Pclapl- 
dae ai Phjtoals poaeros, vjj, 
InlUn. W, 9. ViJ, 5. M Flnr. 

w,4w«itwt1 laAlo. VU, f. 

XJ,.< 

.pro Tul(ata iwrianit ' ftvgm 
(90,000) e( Mftl, qulbabaiK 
«M t b.e. 6000, etbiwJ.XVII. 
•I Plnt. Alix. , Tode baecNB- 
ft«r rainfiffe Tldetur, 'deniqnk 
. «t faiftoiU; quBn Alexaadri 

.•xenllia aflet JO/OOO pedlt^m 
et 3000 eqoltura} Thebani 
aotcm Ivuga effent Inferiotei, 
aiqDt ideo r«Bos ,«t inqBlllau •t exralas idbibeRnt, vt jMtot 
■x Plnt. — Ptollo aUe pre jk 
edlt. Kahn. Ibd, m^ habet; 

£■ Tji IwNv^Nalla «nlm 
g<ns mtt^i lnfttaaa <rat iA 
lusuriam. Alhen. XII, 11. 

Amjuim] Df Lamle *id. fnp. 
ad XII, 17. Ceteram in HftU 
parlter btec ian|nntur ilipari- 
oribu £ne rlla capitla tionl 
ladlcio, qnod et fiaba rtPv- 
HcdU yn poflntant. Scd Ca- 
mlllni, primHS AelUni editar, 
.haae la proprinm tapat diftlk 
.xlt, non probaale Periionla. 

el I* nii '£1^-] AnliqaDm 
boc •& dtQnm, ^ua lam vftw .ih.Coot^lc B IB A I o N ir'. m flEfi ^iovMffis iuo yvvdtrxec^ ^v pit^ • 
♦ift^P^ flty*yovTO^. 

S-4V fim ifKetf,^ ywMKtie vyciyte ^mvffieet 6a>^ 
V6S if »iJf Ai^v ' 1^^ yrOf exttri^ay dvevecCtre iv tu 
vct xmtiexsTe. 

KE«. lA'. . 

nsfi nspfftdv x*T«5gAwff6Wff, xai 

Iffaxf aT8ff. 

2\!yee Tte ae tfii d^lttiTo-, J^^yitv turuv 'l«KfosTffi> 

yey^<Bett Tev ^^refiet rue ni^trme xemft&Aiwff/air, ■Sfi" 
i^?Mff»vTe etvrse MtauHytt. r5 vctf Ttentryv^iKS 
Aey», cV 'Itrejcfanjc Ttff'E&.ijffix fWjdw^aro «V M«- 
MMv/MV lAdS^tf tf Ipn^oi, v^uTev f4ey ^^^nntov ht] r^v 
'Aalciv dve^trn. ecTteBavevTee ^ fKms-, 'A\i^KyS^v 
Tov viev aeuTtf, TtetT^tfeav xA>if ovefiov , rtrt' Ofju^v rqv 
- T§ ^ihi-mtM iutSi^etSett ftetqtctaveutti 

KE^. eft Ariftopli. Pm. 711. C«M. 
lum Plnt. Syllm %xa. Lyftn- 
drum ptan» liberit a cilumnia 

iAluS diai . et filt SfVKTIHX. 

&ua yweuKai] Quod cMer»> 
quln coDtra le(M H HHuaa 
ent GraMomm. CatcnuB vid. 
ad Xll^ 47. 

[ffexfsTffv] Rhctor celeber- 
rimas, AtfaenieDfii «t aaquills 
doaarqua DcmoAliCDi*, ii«Eas 
OI.I.XXXVI, ■., cnlui pcM- tfi eplfteltt' decen adhnc «x- 
fiiDt 31 «ritloDei et iDter h*l 
pinegf tieut Id TrbetD AtliHit-' 
(Bin hlc ii)«in«r«tui, cni con. 
ficlcDda alU Impendifle enm 
to anne*T elll 15 dlcaqt, rld. 
Qnlnft. X, 4. Ob proelJDn 
Ctiterbiiaeae lafellclteT com- 
milTum fam* volnnuita perilf- ' 
fedlcltar, aanoaetat.9g. Vid. ' 
Cel.Abb. Barihttimi/ aii/*H d. 
hmg. jtnatkarfit , rerf. Uell«t 
T. H, p. nj. ff. „,Co-o.^lc 174 " A I A I A N. 1 Z T. 

KE*. IB'. 
riwff o' M6TUV l^^uff«To iavrov tHj? iloSa^ 

iVljraiv detfcvenef, fteAarVott rr) nr*' Xact\iety vAm>, 
tSw 'ABtjvuitt» wftj Tw ff <»rruf(«T<w , )W tttiret me ?v 
rS %(tT<thcya. o-«<p«f Jl tTti^iiitfiiwe tUs fuSi.ia»t 
Tuww. ''«'' f A.Sx i^htixlfTo ^A»f, HW "Tnviiai rJjp 

foro ftctvUv., Kffii vtAd fih/ nscf «Atwe te^cttrt., wi- 
^tiSff(«9«/ Tijv Tfls vwr» Jo^av ^Koftms. h ^ roic 
K«f rriv aweixittv t^v ctifrS KttTiv^ev. iymrvim w 
tttfTt^ T» IlDrtt/Aff. Hfl^ f« 'r*T8 «jPflWtv «uTov ei etf. 
■XfivTK. tteif /dei ioitS i MeTm afienev v^6%f!mStlf 
T)5v uctvietv t5 ^OSurtrtus rS 'l&a)iiis!tt. ixSvev fdv _, 
'ydfl nfl(A«/*ijA|i' jMSTj^oSfflW»» tStov ^ 'sBifmiay^ 

KE«. riadM# qn** In Slctlia ■»•• 
plurl enut, vld. fiiprt id V» 
lo in«<). X, 7. HlftorLan b*nc 
M«toni» vW. ftp. Pint. fn ^fti*. 
et Nida, vnde llquet, Meto- 
nem ad priefeftiirun qnalB- 
dfnn adhibilum efff. 

rnt ifii*} Moaen iht» 
pallim dc eipeditlone biilica 
.Truipatam reperitdr, ». c. De- 
mofth, p. Coron. c. 54. j((X*wi> 

ilxCL KflfTfint — ItfirHf XVgM 

m* wflwuc»] Plut. fimpi. 
- Sit»» fil»m ianlum Mtmmml, 
Intellijt» «rg» f«ri«. rf*»«"«. itt gHB ipfl fwm oAh tiabilMiiH, 
^A dam»m plmriim mtdiumt 
fic piffim rurgtKvi, DoD pifiMif 
fed naMifrnA/rj, iBnhtgn, 

rjTliuKikf'] Sic SlDjsk. ref f. 
1. ]. el Med. 1. ». et reA*. 
Lngil. vero et legg. S, Tjf Hm* 
xfXtf . CeteruDi rult porticni 
;\theliii ■ multii pi6uris vlio- 
rum celeberrimorum fiem va- 
t^fM0 Tea PQttili difti, vbl 
ZenoStoica* Acebat, vid, £Ar> 
tluhmf Siif*n. d. imng. jiMm-- 
tharf.U, p. 174. 

KVTi^apwr] Obi<ra«,rcfi. 
lio, quum boue ct equo lun&t* 
■ruet, vid. HygiH. Tab. 9f. 
Sltlltlc. xari^ufm. .,t;oogle - Bl B A I O H If. ' 175 

KE*. ir'. 
nefi TlTohBtioiia iv.£ffy£ffiei?, 

•i J-To^fjUM^i' (peurt roy Aaya KotTMTrAfrr/^evTW r^e ^U 
KE«. lA'. 

VT( T« 'Oftrfit iitrt -TiQoTlt»}^ ii^^fthet ^iw o} 7eet~ 

>MUi. etm eAfycfi riji' iil] vuwri iukyj^v. KSfi AsAi»- 

vUty.Ttyci, nffj cefi<;Mttt 'Ayec/^/jmw, tuW VMwxoerff- 

XeVov, n^#<r>>^1 Slttltk. Kf. 1.3. 
WftTiftt, quod Pstlzoaiif m» 
lias «id«tur, m*xime, qulk 
feqnltUT' confeOlin «f «oTisiti. 
Cet«rum da catain pocmMum 
HomeTl par parte* Tld. fnpra 
ad VIII, a. 

«Inr (Xty» ] Panei illae, la 
^ttai Homeri poefii oliu fpac- 
fa erat, (vid. ad ViU, t.) con. 
Cftebant ia diuerHf ■rgumeotTa 
renii) , vtide illae panee no- 
nea fgnm dein traxare. Ce- . 
terttm «!«> tXtym Tidea falo 
panllo pleiilui,.qiiain celer». 
qnlo fierl folet; Tnlgaenlin 
dlcitnr ««», ' 

«*> iiri MM' ^X-l ^'^ 1'' 
Men «t arKnmentum lUad. N. 
Quam euim HeOet irrupiffet - 
in caflra Graecorum, mtrox 
piigf» md nauet, qnaa iocen* 
dare- ille volebat, edebatnr. 

AsXwvuiv r.] h. e. .AliqmJim 
'HiatH parlim. vnMnmt DoivHi' 
am. Tit», vt mox ma, deda- nt Incertam anftori partem. 
Eft nomen libri u. Ad qaem 
llbr. Eufteth. Min ii, alt, iit 
rmliyt fsm (qnia noB» fiatrt- 
xii AB*memnoa, et dnces 
Graecerum to conGllM.m yoca* 
Tlt; Phanorin.i Tmiiiyifaix, 
e8io noaurna) x«y iii\mn(p*iM 
^in qua Vlyffn at Diomedee 
•adetn ne&e exploratum mlfi 
obnjum faabuemnt DtUnim, 
Trolanum, eilmquB Pceidiriau) 
mKim ii T<H «kXpmm xmf &»• 
Xa»'» TMvriii ■tMkXtaar. 

' Kfifmui Afa/t."] Elt adpel. 
latle llbri A, qnla iftbic forti* 
ter pugoendo rem igrigiigiHt 
ipfe Asamemnor. 

Mwv ■cBrKXarwjniad.It.caiMt 
ftat duabus pttrtibus, qoirura 
prlor inelpit m fnnnio Agim*> 
mnonii et exrequiiur dolDm 
•ius,' quo Imimbai Greecoe, lti> 
bena eos redire inKlorioi iA 
patrlami altera vero coDJilUt 
In TiUHfnu nmmitiM Graeca- i,,C,oot^lc 176 A I A I A M. I S T. 'l^idSee. ,'Tifff fiTiif frtfaf rd ivIlvAw, ntfj rei 
T^i^ff^t^wv^ 'AAmVs iiiehiyiis ■, HvttKuvieuft xsfi *'•* fum, <)"■* incipil 
atqo« idao liber Ifte m»d« lun- 
fiim adpellatul trafei mmi <■«• 
TEtXtyM, modo Iepar*llin prU 
or p*ri amfttf vel iumofa, 
fwi lacnnag» , imtali» , v«l 

n<ir«gicXii«] U. n, vbi res, 
qaa» ad Patrociam •t«iui pn- 
gnam et mortem pectinent, r«< ■tmi TlarfaKXf n^.} Certa- 
wiina In Patrocli tionbrein «t 
in einf fiiD«r> fafta 11. ¥ de. 
fcrlbHiitnr. Dletlur atlam Uc 
libar iwtTa^ui. 

ifKita o^iuirii] fen it^f* 
nrXiint, abtUtio iuriiiwrimU 
dcriguit II. A, qnoniam, qania 
Inrelnratido fltDcita «Oat pa- 
aio (rnde tlbec V, qlim 'Of «««, 
vel ftayfftmxi* AXffitTifM ««f 
MniXu) Inter Graecoa etTco- 
\ ianos de lincnUrl ceirtamln* 
HeDelal ei Paridit, ea ]e|e, 
vt vlilari cederet Heiena, Tro- 
ian] deioi vifto Paridai Mm 
redder« noltieriint, ropernnt- 
Hvm foedut, ad vlm denue ean* 
verli. Ceterom Uber E la 
' Gloffar. PiiiJox. Lia/tni*t ift. 
tmn vocalnr. 
"Ittig tt rnt itffinl rcll. d» 

■■ T« w n»xv] odyjr, r t«fe. 

fnntur amnla, ^nae Iq m <rtl>e Inlerfj^eftorem «tTdamaclinitt 
■fta Ibut at diOa. 

•rm n ^imiiai/t»ii'\ Odyff. 
A narraDtiirj quae inter Tel«> 
tnaclinm et M«neiaum Llice> 
daemone fuot difta. 

KoXvJ'» ntTfMl Od. E 
cootlnet defcriplioQem anlrl 
Caln^ua et Vtyflis discaifin- 
oem a Calypfo. 

n ffi rnr txfii»*'^ 21 
Idem llber, vbt eiiam ea, qnae 
ad nauem, qua prafefios oft 
Vlyffst , cooficiendam perti- 

AXxi» «*gX«7wlSlcSlaisk. 
•t n|. %. fubintellic. tXiy*)'. 
Vulg. mmaXiyi. Ceteruni hle 
deGgQatnr tefte Enflatb." Ubee 

0, qni continet mnltai ftrw- 
mit ^kimti pro couciaoe Pba*- 
ncnm et In coeoa. 

KMXMTWrl IntelliKit llbmu 

1, qnonUm in ea rei Vlyffia 
apad Poijpliemum tj/tlapim 
exponontur. 

tniiM} Scheffer. M fic ol- 
lam KUAer., Odyff. Q hic de- 
fignBTl voIuQt, 6cnl Euftath. 
Teisrei iDfcrlpAfTe snoiia^, n 
ymuMt dldt. Periioo. autem* 
ob nimlum faltum a libro 1 adi 
&, maKlme qnum mox r^eat 
auaor ad K, mauult InteiliKi 
Od. A^ *bl refertur ^^ffii dt. 
/tim/iit ad tmfires , quaeque il' 
le Ibl vldecit et audinerll. Scd 
et Ua Loaginus m, v^. cip. 9* 
bune ..IbyCOOt^lC, B X B A X O N ir'. »77 TBt ev «Vf jtf, T« (V AJtifT». ■ 

Tee w .Tw 'ESmSu hofitat Ttfl 'Ofiiqa Tfoltiffty., ro 
Si dycayiftev rSrc i^ 'lowlece, ^/x(b dirti^faiagv , q^w- 
Y«v. v?ffov Je n«ji'?fdeTof <rvv»y(»7«f, Bt^i^puve Trtv ' 
'ihiceSx nsif'0Su<7(T§ittv. ' 

KE*. IET. 

n6jp( CtVOVlTUV TivMv^yav. 

M^ctffi w«3CiJt«tov ysviSttf r^v auiteaa' e\ t^ noifioi- 
&cet ifeafiTe^ , re Jff/«e ^ovTW « j«(xov^ ,'' IleAuiw- 

fev hnnc libram cltat Ji r< Am»- 
rM » rncviiii gnvmi. Coof. Od. 
A, V. sfa. ■drsmitarctlaai Tib. 
Hemllerhiir. «d. Lnc. difll, ffL 
p. «. ^ 

n mi K^Kc] Eft Od. K, 
•n.alt Euflatfa., r« tffi Ait- 

tuiXitfif^fttH i K. fBflifiai. 

N,»Tf« ] Qdjff. r, culus 
tnignam partem facit Itnima» 
Fl^s, Tbi agMo/citur ab Ery- 
eli«, natrfce fui, qa« caufa lU 
le llbar ab Eunnhici dicitur 
adpellatns i«e EvfvnKatii uym. 
yiMfteftci. 

/untrfgM ^otwr] Eft noraen 
Od. X. Eultatfa. ^yvrvfa^Mist. 

tKitarfvi Odyff. S, Tbl 
qaae iu »gre Inter Vlyffrm at 
Eamaeum ada fant, d.«fcrl- 
bnntur. * 

. r« (t AaffTs] Odytr. n trei 
habet piaecipu>;E partes et 
tres adpellalioneii^nempe de- 
doaas a Msrcurio iDlmas pra- 
comm In ioferoa, feu mkvm»; 

AHitm.F.ll. . dela res pftasJn horto et ai- 
4itMi Lgtrtai, cnt palri fii» 
Vlyfles fe ■llqqaatifpu disG- 
mulatum obtiillt tandero agn»- 
fcendum, haec funt t» it Ak- 
(fT«ic.«iiif ; terda ■ulam par* 
Bontlnel paBioau inter Viyf- - 
lem «t Itbicos aesre fereuie* 
caedem procarum,' ynde llia 

OJ'1 Jf AviiEJifrBf] Sunl, qul 
Bomernm cum Ljrcargo collo. 
cnlum dixerini, fed tlle lamen 
panllo hoc ■ntiquier Ttdetur, 
e( ab ■lio UCXX annos poft 
Traiim captam, «b alio CXX, 
■ pturibus C innos tixiffe dici- 
tur. Lycurgui laiem cum 
Iphito prlmam omnlum Olym- 
piadem infiltuit. 

illwu»!} vbl iftl llbrl apud 
poOeros Creophyll poelap, rt, 
vt alnnt, gEneri Hnmerl adfer- 
vabantiir, vid. Plui. in Lycur^. 

AJo^mrot] Hefych. «.m- 
i&Krc», BTguTiiv, qued n''-it 
/tniil, vulnirBri ntqmii i a ^iu* 

_ M ..ib,C,oo'^lc J78 A I A I A N. I 2 t. ftetra ^^&fm vtti riff ayav fjimviecs. hiyoe oi rts ngtf 
Sxyfufwva raivrey yevlSatf, os iv rg kriKijBu rtjf *}J- 
lAUtut r^»5r«. tt^ Kifoi^or ife, Kpy M^^w/Afv, i^ 
kftmas flc vnfr«ff (petaiv. 

KE*. I^. 

. . J^ 3-«f i 'Em^fltfzvB. 

•'l-VeJl^dnFMvre^ ?re'Xi>' ^sov ytirev» 'Eanietfiva h rS . 
Uvlo» KoKjta ' }^ h Tois wA.ijff/oi' aiJr?« ^oiffW 
da<f>ciKra K'v e^Mil, ksh v^^Acx, r» «urdV ik 7*1^ 

nm^m, immtrmr, p*rim$ dctnr PeriioDlo fulflt honiinf*, 
~ fannatam a Terbo tioamtt.m, 
tir^mfpittft i Arlltopb. d(< 

Swnvpiuigi] Dabltat Perlx. 
de int(fr]tkte bulni lacl, ma- 
xime quU EliflUh. ftultoi, dicit, 
Smmiiu vuiga Toctrl, ab ho. 
inlne ftulca, qol «o pr«pilaJ>«- 
nlae fuerlc vfus. 

Kofoi^or] Ex Trdana hfRa- 
rU hic claras ell. Fuil enlm 
Mv^^air., tgvl V» ynat, My- 
gdonia antem haec pirs K& 
rbrjglie niaioris (erat enim 
•t ilia MyKdonia, pari Mice- 
doniie,). Vid. elVirs.Aen.lI, 
341. Tbi Tidetur tiiius Mf^do. 
^is fuifls. Stultitia eius in eo 
coaftltlt) quad vltimus omiii- 
nm et Tltimis dlebus anle ex- 
Gidlnu Tieiae Tealt Piluno In Btixlllam. Noinva «Ii» a 
paatia ob Aaltitiam celebra^ 
•"■r' ^hxVf paffim pro ftuli& 
ponitur, Tt ipud Luclaaum.' 

MtXinJ^c] Mamen forma- 
tam a MeXirsc, nomiae acnfe 
fctarli Socritis. MelitiflcB 
blc tIx quioqaa numerare pot* 
Wrat, vld, Ariftopb. ran. Ln- 
dan. tmor. 

A««KHFig(rflf] Plures Apol- 
lanlae oominii repcriuntar rr- 
bei, qaarum baec eiat Trbs 
Jllyrt*e Mic^donicae, hodla 
Albaaiae, ad flunium Aoum 
fita, tion pracul ab Epidinuio, 
poBea dlfto Dymchlo. 

«c^ «i/urXf ] rdi. rii* sfu- 
xltir 4 mapeiXrBt , arxrii^ 

Numquam ^cficicbal bitnmEn. 
Sl qnid mntandum, malit Pe> 
rizon, X, fc. auTV» fcli. ogviOnr', 
rm »vr. etc. Eft hlc mucati» 
Nominatinl eillptlci. Lacoi 
■utem, vbl fcaturiebat bltumtn, 
dicitutN/mphaenm, Tid. Strab. 
Vil, B 1 B A I O N m . vSdroay,^ d ite^^ *B nffl to d&avotirev rfaitvuTfl^ ttZ^. 
e J? nmofmes ht Xoipes oA/yor, lyy' hk as ftiytt tMK«, 
Ksij tx» 'ni^i^hov B TtoKvv , e^a ij? Beiit jtof ^nm- 
qiets. Hffi TTffJ etirrov i<;i iiv&^cc eC^eehSj^ n^ mediM 
5j;A»f« , »(#/ To TtZ^ OTAijff/a* ivuKftx^ar sSiv TvuTteiy 
.STK rrivTm(pvT£v BKeei^t Srs .r^v rr^Kv7ety. xcm< 

wo'. tmtoTf, nos 'ATtclS^miaTecf Xiyatri, jrfJc tS we- 
^ftSt Ts w^of 'l^f/aj- aufi^tree cevTeis. 

Oti A7te&.misirecf ^evt!^.eefficts htoinv xtsro» rev 
Acc«taet4f4eviov v^ftev, 'ETtiS^BCftvioi JS Ign^juet)' rtf^ 
■iurmav vtt^^cv rS $BhofJva. 

KE4i. IZ'. , 

UtiLfotfAiBii ica.1 sre^i Ofuvr^^e. 

'■Kl - .*. VII, p. 31«. Ariftot. MlMbll. 
vnde baec itimnfTe Nofter t1. 
dernr; it. Pliti. H. N. II, Mp. 
106. XXXV. cLjj. 

»«Xtftit Ts jTfot I3li..] Iiitsl- 
ligi putat Perizonius beilnm, 
quo eoi et Epidamoioi ac Cor- 
cyraeoa inoafit Teuta, lllj-tio- 
rum regina, et cuius metu.vel 
" Mura f« pBrniii*erunt Romanit, 
l> annis anlebellum Anniball. 
cutn , vid. Pojyb. II. Med. 3. 
et Sluisk, H-Xirx ra maX. pre 

JWTB rw AnWl r,] Lugd. 
Kaniiaifiimi, Non autmn La- 
cedaetnonioi, Ted CoriirthiDS, 
«.qojbus erant conditi et qui 
non tnaEif datwat clniMtmi peregrlnisi fecull.rant, PerU 
zonll reolentia, Apolloniataa. 

S.irti»fi>,ei'\ Putat P^ruea. 
Epidaninutn fuifle difiam. ab 
twtftifeu, qnum ib )nitia,'vt 
vldetur , darent Epidamnil, 
praeter. morem plBrofumqua 
Graecorom, faculutem omnl' 
bus in ruam Tibem netiiifiar, 
■ kfi^ftar o(pfltiu» tir. ^fw,'J 
Adagioin eft antlqnDni apnd 
■GraKtf), A?ii>v«r wr tu mV- 
■Klfaav, vel uC K%.titluf, vld. 
Plut. Alcibrad. Hec transtule- 
niDt Athenienres ad Fhrynl- 
chnm cx ea 'can]»,-i]uae' hic 
rerertor/ Inde erfd Arifio^. 
Vefp. trjgfffa 9f;, ut T« «Xit-' 

«7»*. Leopard, Itaqnramen^ ..ib,C,oo*^lc igo A I A I A N. I S T. 

(vv. •jnt^eiftl!» iiii rm matZs ri veaxerrm, vTfengh 

e! 'Adiivewsj JaK^vtrtevrw i^e0etKn StSoiKeret f^ vne- 
wr^trevrct, 

n fi.f i A ro V « ff / 8. 

^KWTiec erve ^tKsKhs* rfetya^etf ftiv ii<nrei^rFei 
Hjfi htivef, »HK/ 5v jw iJfa^«T« f£f5Toi»j« r^«Yjx«: 
ei&oT§ia>e oi -ff^e Ti)v xv/taofW dt^eiro , en fiK ^ 
^if^ey^MS, D, it. pr6 ufiA/M» r^. Kpa. 
, ncadum pntauit A.fifofanit 
r^i/i, qnod probant Scbrff.f 
Parlzoi). ei Cl. Rahn., ortis , 
qnidFm IUls verbfs ax eom- 
peodio fcrlplane hfiTBip. t<p. 
iHftrglDalls priraum, ct daluda 
IH tBxlum Immlff**. Newrum 
cnlm ■oQbrls efls pntat Peilfe. 

' qaum codd. Lnfd. el itg, b. 
hU Doti isaitls, H trrttirm fn- 
clpittit, tt In marg. leg. c. 

' adnDtatumi fktul Ui aniiquo. 
Slulsk. tamen tnetur. Quod 
autemlo.Knbnius etMelnecka 
Noflrum folere laudare an&D. 
ra5, vnde allqjrid fumfcrlt, ii»> 
gant, rerutantur ab: auftore 

- 1^0, V. c XII, jo. Infra c^. 
Eiatd. blft. an. XII, g. XVII, 
3--«7.- 

' MiX*T« aX.] Qnam expu* 
tiuruiK Perfae lempore Daill 
H/{Urpi*« vliii IntetrtQli et 
^minls.iii feruitiittm abdnQli. Attwtiaf antem tuIeiDiil Id 
Athenlenfrs, qui lam libi qao. 
qne meluebatit ■ Ferfis. Idaa- 
que Fbiyaichum mul&aruDt 
loQt) dracbmia, tamquam qul 
domeftica libl mala renouaflet^ 
vid. Herodot. VI, ai, Plul.Pe. 
: lit. pratc. Strab. XVI. 

■ ^jSwXtv] * ihKtin. rt rld». 
tar et Peiizanio aiKubD., noa 
ex vrbe, vid. et ad 11, a^.exir. 

'O. Twi r«A,<«] In codd. 
resE- ■■ <:■ poft haec verba va- 
cuum fpaTlum eft reliaum. - 
quod bene txplet Slulsk, vece 
rufaytof, et qnod Gronou. ej 
ed. Bafil, receperunl. De Di. 
onyfil lludiD in poeRn, mSxime- 
que traglcim , vld. Qc. TBfc,- 
,V, 21, Alhenit quequ* in le* 
flii Llberallbui TraKve^am- 
docnlt vicitque. Coraoediam 
tiaMn quoqne teDlanit, »1*. 
Soid, ..ib,C,oot^[c - B I B A I o'N ir. 181 KE*. 10'. 

tUffl Tuv uVi K>fOfiiv8$ pn&evT«v uVef 

~ u^tyfy o KXfP/JvHf A«x«vtxaiff xoercie rov ^exfli^nv 
. Xfn veyvsftSv fJyevT»' riv Si 'thriei» tSv Y.lh.ttTmy 

KE*. K'. 

tle^t Tivog i^Hag aVo&vnVxovro?, otmj c2v 

^ i'JO( TlVfliff TWV T£&V£UTUV. . 

/ivjjf MeyotAoTTcA/nif »^'AfJcaAWf, K«fK'i«-cive/*o(, - 
efTodvifjXAii' t\eys TT^it T^e etxmae, ivBvf^^fteYoff , ^ai- 
aae civehveSuf tS ^v ' &' thTtiSot ycif tyfit» avyy tvi- 
Suft tZv fASV (re(f>Sv QvQeeyefett t5v j3 iVofntw 
'ExarcMv tiBv Si ftHiTiKaiv 'OKifiTtu, tS»> ai •noHfrSiv 
M 5 - 'Ofa,- KXfs/uv«F} Full hle Anax. 
ui^ridaB filiut, Tld. Plnuich. 
apophth,Lic. Frirau* •rgo «lui 
noailnii rsx SpirtinDs , qul 
Tlxlt teinpora Darjl prlml. 

A((Ka>»Hwi] AbeA haec Tox 
■ Lnxd. «t P*rir. b. In cod. 
SlDlik, adDotalum «D: aaeat 
iK »»tiqu», et r«ne ■beffe p». 
tnlffet; rellqul timen codd. 
eim retinent, ei TlrumqQeAa- 
XHT. et Kuric r. iittx- rt. etiam 
•onlnn&om reperiai fapra I, 
)?. 

^ikmru*'^ Vld. Ibp. ad III, 
so. 

K^iuA»] Fnlt hic non tin- . 
tam p.oeta iaraborum , fe4 et- 
lam legldetor Arcadum, qnl 
•t {rimnn ac ffcnsdDm U- brum Illados fepellil ftcam 
kiffit, vld.Athen.VIJI, 8- XII. 
vlt. Laen. In Dioc, f. i6. ib. 
Meoag. 

mSvfiKftnatl &\i fteplal 
Graeci Nominatlnuni cam In- 
finltiuo coniungunt, -rid. Ind. 
Knec. *. li^». Laiinl id Imi- 
titi funt', vid, SaoS. Mlneru. 
III. 7fiB. SedtamenCl.Kubn. 
I.' Groaouii Kivftafniria, trijli' 
titt udfi3»t 'praeferendan pa- 
tat, faclli fana conie&nra. 

'£s»rwv] Itluftrii hlc fnlt 
mftorlcDi, Hilcfiui patria, qnl 
et prlmoi diciror a qnibnidtm 
fcrlpfiffe hiftoriam foLuta ora- 
tlooe. Vixlt tempere Daril 

OXv/wTf] Dno lAiuinomU ..CdqjjIc iga A I A I A N. I 2 T. 

KE<R KAV 

yJn hi KeXeumis ti}v Jofdt»> tS ^(xjyos fciv srfKrauA?. 
w'Avg9^mf dT^ifAei n^ seitu xw^ff. 
K E *. Kfe'. 

grt^ie<itpTt rSciyti^fMTes, oaat eim^namTaf tS 'Of*^ ali DieiaDrABtor «x Phr^glk 
c«Ub«rritiil tiblclnBS. , Alter 
anialiui et dtfcipulas Mirfyae, 
dudnm aBte TrolRtie tempora, 
i|vi maxime celebretnr, vid. 
^HrB. fab. 27J. vbi ludls, qaoc 
'AcaBu*, Pellae filini, fecerit 
Argls, InterfulBe dieirar blc 
Olympui. Alter Iunior. Vtii- 
qne tribtRintnt ttvi^ifiiMi it/ut, 
filori ettam /m>.ii, Vld. Plut. 
de HaRc* , Ariiteph. Eqnlt. 
TaubQ. Fhoc. ja. Ouid. Met. 
V^ 39J. et Font. lU, j. Hy- 
fln. f^. i6j. 

9gvy9t1 niryx blc eft Mar. 
lyu, qul qal> Innenit /'ib^- 
giam iarmoM i mm , eiqae cele. 
brirai^maxfme Cybele, qnam 
celnit et adfeOatus llie eft, td- 
M «iam pellliclDs, qoam el 
jjo GcnaiBliie nuUico dtuaxe- lat Apello, et quod Celaenla 
ruipenfi eril, audita hac liar- 
monli, mouetiu, nlhll vero. 
monerar ad cintum ApoIllDe- 
nm fen id cintas In honerem 
inimicl, vid. Heradot. VII, i6, 
tlraXw/iMn i <tiX.] Quirtae 
hic rex AeKfpti, horao peffi- 
mienotae, vid. luftin. XXIX. 

xoAmt nm^tri^ Slultk. nm^ 
Xfr M, fic et i«KI- •• c. So- 
labaut' autem dii potlffimnav 
exhlbetl fedeoles. 

iamt'] Septem Illae vibei, 
qn» Vino ipud Gell. III, ii, 
bli verfibni comprchendlt: 
'£rT« waXmi iufi^MVi Wft 

§i^mf 'Ofuifr 
^/tvtrx, 'Pa/H, KlXo^av, 
£«X«/u>, leiCttXm). 
AnWt ASntmf. 

Vld. ., Cooijlc B I B A I O ^. ir'. i8j 

KE*. KI'. 

rfsfi Auxefy» T8 Aetxe^^tixovf'». 

/Vujtsfyoi' AetKfSeUf*aViii£, Euvo^B waJf, AxcMie 
0il?iijSms a,Jtc^^yeit AeixtSeUfAeiias , vnef tVTU ye i 
itcth.is ris fxi&is ijfutrare." dmvTtiirf ydf ctvrS tov 
a(p^a\f4ev tKKemrpieij V7te 'AAxavJfB, <m fJv Tives (pct- 
ow, f^ iiti^shj^s KSBo) BhtfBeis- ds ii »Aes Sm^poirS 
hiyos-, &!itilti^See itc^uv to ittiBos, ■ >Jyrreif ^ Ao- 
yoe Wf»f rsr ct&.et SeAijTavTflef, i^Aaiv Si Tvy^VTCte. 
fjya Si E<pefef , ctCrmi ?^if*f AnMWfr/f^VflWTfli h ^ 
yt dsSetvM. 

M 4 KE*. ^nd. allud epigTUDtni Aotlpft- 
tri Sldon. 1d Brunckii AnileO. 
U, p. ig. It. Kpflcr. hlft.Hoin. 
crlt. init. 

"0 Evyi^ «Mi] Hinc fra- 
tenliira vulsattm at Plutarch. 
praetulit, qoa fcll. L^curKux 
cA PrytRDls nepos, Eunomi fi- 
lius, fratar Falydeais «e pa- 
truu Chirllal. Allt, TtSuldas, 
Herodot, I, 6$. Panran, Lac. 
a. rem ilitec refemnt, De 
Ljcnrgo vid. BariluUm^ Rti- 
fm dts iungtn Anuchmrf. dmrch 
GritcHn/. Ubtrf. iwi Bitfitr. 
IV, c 44. 

. ftt&m iffWM^e] Sic occnnit 
in tnthologia KpuSd^ ^''f "''"■ 

^X«^«0 Non opni eit cav 
C. Gefiiero Isgere fiXn^itu et 
«K^orri' eft enimGrnecirDins, 
de quo fupn td so. Ceteraia fai.c, df emri faic relata bicnlit 
jo conclone haud ■mplliis.vft 
funt Lacedsemonll, vid. Plnt,- 
hytarf. VaLMax.V, ;. sextr. 
£9«f«(] CumanuE «x Aeoll- 
dehic fnlt, difclpnlnilfocratlaf 
^cripfit res Graecorum ■ redU 
tu Heiiclldarura in PelopoDn** 
tafa ad fua vsqna tempora. 
Hnlus Ruaoiiiite Strabe tsm- . 
plum RtquB lionoreE diuiTtnf 
Lyclirgo Ltcedaemone adferit, 
Ceterum de Lycargi genere ac 
loco mortit res incerlior, Vid, 
Plut, et luftln. Dicitnr DeU 
phls fame volnntiria perilffe, ■ 
ne vmqutm IlGOiet Laeedse> 
manlli, vt fe lurelnrando, qu« 
ad leges eiui ad redltnm Iplt^, 
ns fetuandas obftriftl effcnt, 
Itberarent. Vtd. BariM. Ana. 
eharf. SMf,m V. ,. 350, f. ..ib,C,oo'^lc iS4 A I A I A N. I S T. 

K E *. KA'. ' 

riefi Tivwv uV tSim vofiwuiSXotiSevtMv. 

rZ 'i^iaiMTi iiTi^iKrty 1} rsTft yuMi , iw »^ Sip- 
«rt^lfnrt iwsTetj^ffiaidfiiffi»- 

, Keif nefaeh.tit e7f«\|«i /41} «tv^ 'AdqvaueVi «- /i^ 
l^ <xn(pa7ti yiyevgv oKuy, 5t» «oto(S«A«v TiJtf ynirise 
/Xtuocts^ iTfl tZ vo^aiTU^MhH KetTihikeniTe. JnAai 
Jj CTJ fyef nsfiKhijs (Qi>\iTQ juev er^ei, rrwx^ ^ ^i- 

f»V. 

KA«c9fV))f ^ 'ABnvuioe to ^v i^e^gctxl^tSeif 
^fthos Htnr^vtiimes , mTes eTij%t T?f Kora&iiais- 
V^aret. 

* ZaAm- Awuf}Vf] DirclpDlaa PUto- 
nlf*t irocTitii, doTuit Oljmp. 
XCia. Atheais, tempore PhU 
llppl et Alfzandrl, vid. Plut. 
vit. X rhefor. , Vn» tantatn 
elui i; oratlonum «dhuc exftat 
coDtr* Leacratem. Ceterutn' 
Tlr fuit Inftui ac. gtanii, qat 
ilores otBtlanii fpreult. 

{nfiiar^i 6000 drachmai, 
vld. Plut A. 1. ArillDph. Plnt. 

fut mrat A5.} De bae w *l(l. 
fopri VI, 10. et noi. 

ifit\tTt /t. iTtff etB.) Eun- 
dem iDcadontm vid, «pll* ' 

KXaSr*nt] CUfllMnu blc [)»■ 
|>Dt,ex fitia fait CUftbenli Si. 
cyonli, de qao fnpra XII, 14, 
Dc itlo T«ro rld. fupra ail V, 
■). VtnuB tamcB hlc priniDi tfiracifwmm indHxecIt et paf- 
nisfuerit, an Pififtiatldie, an 
Thefeni, tCa qali allui, rcs In. 
corta aft) qula alH allDS an- 
fiores narrant, fed *erifimilii 
ille, quippe quom io republicK 
poft eie&Di Piliflratidas a fe 
conftltuta (v!d. fop. d. 1.) et 
anfta democr*tI« pDtentiflimna 
eaxfcrlt, quae vofca oftricifml 
fubeundi erat ciafa. Hoc enim' 
indicio , quod nomen fnnm ab 
*Tgmin, »>7a,tfnm&t, cui ci- 
•wta eius, quem volucmnt elicl, 
nomen Infcriprerunt , et qato 
detnd* in concione colljgtba- 
tnr, in exilium decennaU eli- 
slebant (PUl GorE- •imrgMiu. 
vr) eom, cnlni nimlam aafto- 
lititem timebaut, qualem v.c. 
Bens eximia , virtnsqno infi- 
CQis ^terant comf arire ; •»« ", Coot^lc B I B A r o N I r'. I8S • %ov «AovTa iKMTrreSat Tae (i<pba.hiJiis. » rotxw ■ 
fttiie ^(ciTtScxtiffS-, roniTot o Scufioav «J-r<5 TtXfcc rrjySi- 
^av K^ Tflv sXTtlioo £7{r^a.yn. e yd^' rei Tims ahbs 
wTit i^oix^'*'< w« e/w/Sf^ TtfictSeif t» eit t» sr«Tf a!» 
lffi/*(f. ivravBst , .7vx ^t) Six(pB,x^'y re KTtoe^ x?Kufi»- 
f/^vcv, vTiefientv stvTos o «a-nytjjoe/wv»? uwf j ra fT«f8 • 

■ Tov t5 •jfou^s c^pBtf^fxciv, dvTf^iif Tw ixvTs., Ivct 
ftn • vtctvitrnoe rv(j>^MBp TeKeas. 

K E *.^ K E'. 

*l«fl«fof eTrofljTflf ccymi^outvee h OrBtui, ctfxade- 
ci ^t^iTtfcroiiv dK^octrcSe , irt^flStf Kof »'vv)jf 9r*vT«X(f. 
iXiyxoDv 6i riiv Ufitirieiv avrZy o lUvae^os avv haihef 
Ti]» Ko^fiww. 

M s KE3>. Kl »oeM Ttm. \n. PUt. h. r.) 
tninime turpitudinl, nec cum - 
pablicatfons bonoruni conlun- 
8a, fed potlai lionorl, quo et 
Aril^ldem . ftdfeaum conlUt, 
vfd. Plat AHftid. et Alctblsd. 
Ariftot Polit. lU, 13. Herodot. 
. Vin, 79, Nep. Ariftld. t. 1. 
Ceterum timitis apud Sjracu- 
fRDoi erat PetaTifinut , expul- 
fionis i^eciei per rolia oleaat 
Ina In plnribns rebus pnbllcis 
Griecis lHad oftnwirmi indirt- 
001, fed fub alio nomlne exftl- 
tiBa TldetuT. 

i-XiowO Vid.Val.Msx. 
yif S. 3- « fapn* ■E rami* /aiit' ir.] Lngd. ' 
Hgg, a. 3. fiti, et forfan le&f. 

Ktfitvns] Taasgrae vlxlt et 
ppcticam exerruit,et ideo poft 
mortem fuam honorata eft Ift- 
Uc, tefte Paur. Boeot. , »0- 
oloiento CT pifiura. Pindarui 
]pfe ianenis, fllins conrillls tn 
' carmlalbui refie paDgendis aft „ 

ovr ract^d] Sfc Stuitk. et 
re(K. ■. *c. argait enlm Iiae 
mdpeltatione inrcitiam iudicui)! 
«t aaditomm , qal fuem rat - 
Mufae fuae , vel Minerute 
praetulerint Notom eft iUad 
M Tiri' A^via' ■ /lu Minftnmm, 
i,- e. iDdoSus do&iAmora doa , 
c<t, cotiigit. Demadei eo da 
I D«me> ,Ck,„glc 186 A r.A I A N. I 2 T, 

ITuff Atoyivng iv 'dirofftct wcCvTav yfivo/xg- 
V»; iroi^yLv^iiiroLTo ioLVTOv. 

, npy HTtreiet Si' »7t6^(Btr i)wei^i«To, ■^re th (turoi. f^l-' 
fiif-, rev eivS^ct lnT^snofjtsVoe Stoc to t5 T^eTca f\f/- 

■ Klnwv. KSCf eTi m Ti^os vci TtfUrloiieva^M:^ Xtyoimc» 
ovtrcife^es. ^Bv/iff Sv e tuoyhtiSf nffl <pul9^v cin^» 
«'Bie' TecZret yd^ o(-sr«f?v. tcis M e^wt^/wTifn t3 
«fT8 Bfvf>iii»ffi fMS ^«ro Isri^oiTMj. e Jf Awyiwjff 
<f>iKa7rome tmrtaxiri\^»To 'ri TrPctTJo/jifvev , j^^ fjtei^eU 
\ fftfi-, Hje/ f«yrS yevefievos 0CM^ore^os rg, hW '^»*'» 

' ei^ev fiiv /Me t/res rtis 'A&rivcuiuv voXvref^eixs iSt 
TOSf £oev' trv ^, Z ^yevtey ^xBy, <p»vt]Vf eri fjoi 
, ovioei^mSe *A&rpicuoi£' ksM ''^ofKr^v ictvr» evKCU(w 
evBvfiieo'. 

K E«. KZ'. 
Tle^t Suxf A78$ <r,unoi.TQg* Selnofthene ^Cas efl. S«d ot 
Baeotarum iarcitik notata fnlt 
bee adigio, it heiitria, vid. 
Iprum Plnd. 01. VI, isi. 

cam Accuf. perfanaa proprle 
«(t/ugtr* aUqurm sMmw, Id- 
'eoque <U via dtflt&tr», vbi in- 
telL rtit lini qnod •zpHniitar 
infra XIV, 49 med. Hinc lam 
linipl. fTo /ngirt, atnr/sri ali- 
fiMMf vel aHquid, r. c. EpiS. 
38- ^ivrtiv ■««y ixrgnfiSi^ r» ^SLu» erxjw] VetuDIAmna 
blc erat cibus homlnum aot* 
glandes rBpertii, fi fidesOnid. 
F«ft. IV, 39J. Ceterum Tjd,. 
Laerl. Arlftlpp. et Val. Muc 
IV. 34- • . 

tKVTJi ynB/tnti ipKttgtTifci} 

Ad pro hiUTti legcndnm n au> Eirntirivrti MfT. tn*ir«iire, 
vt paSim, Pluiquamperf. Faft 
line illo Ausmaiite. ..ib,C,oo'^Ic B I 8 A I O N ir^. '87 viuei vayitif^a-, ){g^ ei fuv etTre^yiivKW , ei it hit^etva' 
riax eltXfi^' S»)tf«'r»ff ii fiovos SK Snanas Ttp/ d^xw, 
c Telvw Tos^r^ tnjvaav eoifittTi, rlvit ^yitfuB» etX» 

KE*. KH'. 

n^f Ts o/ksTS rS ^toyivag vieo xvvav ^ia- 

CTCt^EVTOg- 

iSiryevtis liv/iM einiXntt rnv TretrelSet, els avrurm , 
otKeTav qxoAsd», evcfitt Mocv^f, of a Ipefm T»v litT 
uvtS StaTfS>iy uTriS^tt. vsoT^evwTtav ^ •tnaiv ^ij- 
Tuv aurevy e<fin' Ovx.euffXfoy , Mdvnv fitv ftn SetSttf 
AwysvBff, Ajeymv & MaWj aros Sa o-ohhifs ex 
/^e\<l>ss eiptjuuives UTie ttvvatv iiea^efBp^ Tu ovo/mcti 
T8 iecfVoTft iiKtisiiOiiTottt uvB' Zv ctjri^uvey. ntil rxvrjt^i Val Intell. c}<f 
pra it rsfrjf 00(1 1, •>«*&!(, *•! 
turuf 1, «. pro ^M( rjirp, idta, 
vt XeD. M. S. I, 7. ;. 0<c. 
XVIB. 10. Sympof. IV, 17. 
Htffych. fKvTi)- vror, vjtTf ry 
•vfuiif, qaod item lo. Kubnlnm 
valnlfle video, V«l tegtndum 
fKinf, feil. 1'ad'fi tM eadtm mor- 
%•; defiKnitBt eDlm hlcpcfti' 
lcDlla celabiis flla, de qut fa. 
pw VI, 10. et IX, 6. 

ArtiXiici TB» ■■«iT.] Simpt» 
fagit, quum accafftretDi adnt- 
terafie et circomcldifl* numos, 
V, Laeit Dios. 

«V «i/TJt T»] Lnf d, et i«gs* b.c. WTf, quod pl*cet Ferlzo- 

Tf) fiyo/tKTi r. ^inr.] Kuha. 
blc :ad coshDmen Dlogauls, 
. qno xft»' paffim aodiit, alludl 
putat, fed rede longe nimis 
hoc petitum dtcit PerizoD. et 
limpIiGlter lacuttone bec rfoM/- 
MMM dcfigniri rotoult; fic pif- 
lim Mfiara pra ipGs hamini- 
bu( , T, c. Aaor, Apoftol, 1, 15. 
Apoc. II, ■;. occifa onfiuirm 
«ttdftHruy. EtiamLakliii: LW. 
I, 10. 110 pir f* ipfum Hamnt 
Catnitnim in agrum Romimum 
imptium fatit pro /o/i CMmi- S88 A I A i A N. I 2 T- . 

KE*. K9'. ■ . 

S^wWfiDV oveifes Svecf- * 

KE*. A'. 

■ risfi 'OAyfimaJo5 ^ttI tu *AX6|otv5fw re- 

yj\vfi7tMe ij 'AVfavJfB WtjdeMivfl , oTi weAuv JCffl- 
vov -Treuff ctvrrie UTCc(pK i^et, ^ofu «vaWv8?fl6, n^ 
SfJlvStr» *o /^'A« Xtyices, *il T^itvov, ^s^fv, «'».« av . 
fih seava formx^ ^h.Bftfvee-, n^ tSto ^Trtvmvt 
vvv sJe rZy KeivSv Sr\Ttlii nstf «raw Ttecffiv clv&feeTruet 
lieTctTX^ S5(;"y> V«i" " »/*»' ,*W Ti*^^s * KW T«V 
laorw To%(Kff eltOafetiret, nsH ''* »"« W««f rtTv(ps>fji- 
vtiv ifjy^evitt. 1 ' ' 

«E<&. AA'. 
"Oti- EevoHf e^TJi? ^JiXoocJtfjiwv «v. 

HSsvwefofTjif e XaAxiiA'v»f, o huiqtis TV^roeyes-, rce 
re upM ?v (piAeijtliffiwv , KW S fw'*'o»' 0A«v5f*»«ef, 
«JiSSk« mW srD/!i« Twv oi^oycBV ^wov ijhiet. niM ^ *«''• 
- Ketbnft^vs iv vTTet&f», ^wKOfMvee ^ieuos ^^os vTle 
iieuKOSf €W TSs kbXttbs avTtf iMT^nf. « M etff/iivate 

OMjiMlQi^odrpmDteitDiiU Lnc. raang. 34» 10. Mtrc. ■; 

t« fihl in»nl« dDKont, «tqn» 47. 

ils antmiiDif afcDnt ac fallunt> «vXu? ^erar]'Vid. Itap.XU- 

Loqoltur ergo d« fJM fallacl. 64, , 

r»r »»••>> Sic IV, 7. fcpu), 

'H AX«f.] ftil. fmrvg' Sie tnra dlcitnr nfiMf »«ft(w etM 

ArKUph. SinfM^- » Acjwix*- «mw«» «fjiM*. Coot^lc B I B A I O N Fr'. 189 

a iiKKoev dmil^&gv. !»■« Ji MKtv^efaofftv ttvrm rS (po- 
- Bfti uTrKiuffXff rov Kehvev d^M tov ofviv, tTievnw, 
' %ri f*ti i^iSoitu TDV iniTtlv- ■ 

, M^»IffI Sm<pmt eTt &eeSoTS t5 (TCU^x tie Keyer d<fii- 
. kTc SetKftirtie , XM/Sbii^ VWdUKi «ffff. MJSikM ^tg^ ^*"? " 

'^^ov/o-KS,. KfmTloiV dfti att' ev nev ydf sSiv» roe» 
-ifday ^vdiieimmeut ry« ^* *dv QahMfJittf ■, Tgs aae 
•ndvTcts. 6'iit H^ fidfM ye efxoratr. <ru fjaif yd^ 
i-7t) T^v KttTdvrri avTBC •JidvTus uym, iyd (te tTii Ttjv 
^d^iT^v iflt&v ^td^fittf' i^ki&iidvoUsiiji, k^ dti- 
dvis rns ■Jfe^ls. 

KE«. AT'. 

'Smlv <petaiv fiiyvarlm hiyoi hdifuv ysvtiBe^ 
. ^ '■ f £(tue- 

■n* agtal Med. 3. Slaiik.' «.vK>1k<m] CiUlfto merc- 

*9v Bgfni et fic panllo paft. trlx Atbeiiicnri>. 

*K<r( 2«offl.] Vid. boc Eoll». "* '»"' "«'«'T»] fc. "'Jl'?. 

quiutn Socntls cum Theodot», Slc Slnisk. ; fed Logd. « regy. 

Xen. M. S. lU, c, u. et ex «o ^- «• "" '"?' ""«'*■ S'^<' "*• 

Atb.ii. 1, 10. Xni, 6. »"ines '"lli=""'n- , Vid. Ceb. 

„ . , „ ' , ttb. et Xon. M. S. II, I, ai. 

0isArv] HeretrJx h>ec tn- -, 1 v t. 

Brn.bruirm.. &..■!.. r.r«. """ "".""1 "•■ "'"'"'• 

.« •X.lbul.I, p. «.. .... «"■■»<.— .'•^ 

fueult mm Alcibiad», eutnquo 'toiuxir (p. A. etc. ] Hoc or- 

mallebrl fiu vrile dlae leguot Logd. at reg. b. P., aonttftnfl) cranuiult Slnlsk. AtYiaaruai, qaod pU- 

N corat jgo ; A I A I 4 N. : I 2 T. 

VTrrev aur^. u rris •pxiatSt tt^a. rS Keb%tfr a^iet. Ajw- 
l^hne y«f , nsffrm ^fafgtaniSaiv r^v ItS^os (pi^urla- 
oSv.t derie KctreeTrTise y ro erefev rSv 'ii^oSflfJictrav ce^- 
veeatts, d^snsf aex^^t *{3^ ^ofiKW &e iAijMpiv , SiKii- ceiet Periz., fi kbelTet n Xa- . 
ysf. Licet euitii fuerit orlflna 
. ct naltlibiu. Thracli , Umen 
Aegypiia «rat et dicsbalur 
propter titbitatioueni. £t fine 
ra. twyvxrmt, cormptum la 
.AiyuwTiBf caurim dedlt voci 
X07», in m»if ine pTlas «dfciU 
bitndae , et deln In textnm <ra- 
riis locls infereDd«e. Sed et 
TB AiyviTTiuy iin» vllo Xoyo) re- 
lineri poteft, et fenfus crit; 
RkeJeprn fuijf* puleirrimam 
jtgyptiorum tHiritricfm , vei 
Atgiiptiarum merttritnm. Nam 
^K<ri iia abfolute fiepins oc- 
(urrit epud Noftrum. Abr.Gro- 
noo. etiam, reieao rif Xeyti 
repofuit Ai;-!/!»-!» e cod.Med. 
j'. qnem feqnltnr ed. Baf. Ce- 
terum Rkedepis, quae qnldem 
ferua ladmonii et conTerua 
Aefopi fnlt, in Aegypiam ib- 
do&a floruit, el mereirlMm 
egit Naucrati, oppido Aesypt). 
Vid. de faHerodot.n,ij4. Jji. 
Atben. XIII, 7- Plin. hift.nat. 
XXXVI, 13. vbi efpyramldem 
vltlmam ab ca exft[uft*m re- 
fert, qnod tamen iim Herodo- 

niifttTiiiir] cnmparabal li •—- 
■digiia; auHor trat; fimil. Xe- 
noph. anab. VI, {. $. 9. fcr, 
jMi *Ji>« «io Kirtvnty irfoltrit- 
mrra vftir litXxaioy. Schok 

«dSophoel. Oedi|>. Cwl. V.42S. — Kfofini' Xty* jUM iMf mtf' 
'X' fa-xiVBifM. 

Tt X«%JM afi». XsB/t. 3 

LBgd. aiiui, vt et regg. b, c. 
Sed et breulusntc minus con- 
cinne exhibet feqq. hua/iniu 
ii itfttircHiiiia T,it tSvric ^ 

. eHin vcr» lammntf* illimi vt/H' 
mtnta ftruar»! aneiUai. 

^KiayffX"'1 Saepins Grte- 
ci Hartlciplum Verbo finlta 
eiusdem fiinlficatus jungimt, 
vbl tamen iltiul tbandtremJ- 
nlme femper did poteft Hnc 
refer etlam noltrum ■mtiuv 

■ vx"'' ^''* ili'ctdtni. Zeune 
ad Viger. p. 340. in hoc Partl- 
c«plo, Tt in iu>, .(X»» limll. 
■im' eilirilath et imptiut repe- 
rit Vert. Igitut ciltriiir aUit, 
Eamdem vim iierbd ■»«/ addl 
monet Eraefll ad Xen. M. S. 
in , 9. 9. litnoj yag uvrtit 
ur»f «•fd/oVT»» TB jSiJvri» T«- 

T(oi>,idea*]ae vertit: Siliilftim 
impidirt, quominui fiaiim ab- 
tant tt miliwafaciaml. Simill- 
ter Particip. ■ptiirac, alMverbn 
vel eiutdem vel *llus fifni6ca- 
lionls lun&um faepifflme efti- 
HtmHm indicat, ratione notla- 
nlt huius verbi rim ptrfiiiiu- 
di, faepe, non Mnten femper, 
rimui hablta. SIc Ariftopb. 
Ptut. 41]. mK.' lanii vfKT^vr 
ptrfiet ftdMi; £iusd, Auei, .aKwL B I B A I O N ir. 101 ^a/vK "Vecftfjirlxiif nsif. tSv rev MXTtov hi^hg ro 
■ v-xehiM. (?£ ''i^ufifiiTrxfis $etvftci(rue re ^■ac^fut- 
rec rev '^v^ftiv, ngfj t?c i^yetaiats etvrS Tifv %«'f<v, 
KSti To TiqetxBh v-jre tS SgviBoSt •SfetriTet^ev eivpi ■Ttei- 
iretv rijy A"yvwrev ctfec^tiTelSe^ rm avB^eewey ,' ^e re 
iireSni*^ hti Ks^ evfciv yctfAiT^y^^yciyne. 

KE*. AA'. 

n E f t A f V u a I & • 

Vrn Tov Afovra o AmvviOF fOTei rriv Ttfeant^iv T^ 

jMtT* «uVS «'i'*uf«i' , «f Tf If Teji- 3e§v<Po^oit iKeKevVffv 

mjjfTiiiv , KKTf^jA» K^duoiv, f^sf KetTctq^fitves iavrS, 
^ 9TI ere tKec^; ro ^i(pos, rihjivrm riT%Te^ rZ^o^ai-, Aa , ca^omlnata Bhodopts, 
(vld. Str«bo XVn.). ^«' AeU- 
•num de fuo BddidllTc nomen 
hulus [egls, qnum et Straba 
XVII. eamdeni r«f«rit hiflorl- 
am, et Tcrbts faTB Cmitibui, 
fed fioe regis nomine, qiiod 
placetWefTeJiiiKlo ad Heiodot. 
A. L — Ceteruin Cuperus obf. 
P- 33$- verba Ita transpanit; 
X. tKtp.. t. M., nof tu rot KiiKw^ 
iae. S^»/i/*. ntfi. T. iwci. 
■ Mrra rw itfarr»iv!v r. x.«.] 
Poflquamttam iomprthnidi iu/- 
ftrM -Dioni/fius. Fugerat enimi 
Leaa poft hoclaETam et deouo 
compreheQrus mt. - 

atc^yHt] Solemtie eft hoc, »t 
etLaCinumi/Mcr, de iis, de qnU 
bus ruppDcium fumendum eft. 
' Svi ert t\Kfii'i ]o. Kulin. d«- 
let Sti, vel legeadMm' pntat 
«Tis9T(,.guad et Abr. Grano> 
Vlo placct. Perlz. cradere in ■t KtTofntu «ye» etc 
ttitrrimt aduolatt ad elc. 

*<.^j«ir.Xa] SicSluisk. et 
Med. 5, cum Hetodoto. Vul- 
■^«1. VaftfiKrixe. Rbodopls 
bie rcfertnr ad temporaPlBm- 
Uiltlchi, quum Uerodot, II, 134, 
diferle eam tradat fioniiOe 
tempoTe Amalidis, lam v«o 
inter Vltlmum Prammlilchl an- 
iium n primum ^mafidls fli' 
lerlefti funt fec. Herodot. annl 
47, ree. alios eliam plwres. 
Dicendum ergo vtl, duas fuifle 
Rh6dopidet, qnod vult PerU 
zon. , «asqne a Strabone et 
Pliuio confufas, alteram pro- 
prlefic diflam ex meretrice 
Txorein Pfammiiichi, ■ICeram 
Aefopl conferuam et Cfaaraxi, 
fralrls Sdpphus amicain, (vld. 
(apta ad XII, 19.) quae. tem- 
poreAmalidis Aaruerlt, et prb- 
prla nomiiie Doricba ftitrlt 41- igi A I A I A N. I S T. 

Akn*, ffoj ^v. 

KE$. AE'. Atys, \-^sai (pvfftKet ay^ee^ rov t^xUpev neiddfagm iio- 
" fxmvi veXivct eSlav, ^x'ha,yyim £ Kv^rfUKiy ij^O' 

KE«. irt rX, impricalui fibi ipfi- 
mortttK n itmporis mtmtHia; 
^uo primmmupit gladimm. Pcr 

' Bladiuin ■utem intelligl puMt 
vel militlain, vel tyrianidein, 
calns InfiKne eft slidius- Bol- 
Tin. inte «Vi diftingueDduni et 
illud ori in iDitio ripltli, blc, 
Tt fieplus in nmanda hitlaria 
irpcti putai, ticque vinit: 
ium, qmim illt Lto infim arri' 
ptfffit, lemdim mtlu viOnm «/- 
/t ffrauuim il iuBfft ett. lac, 
Gronca. inaualt ensn t\. Cl. 
KuhnlD h*«c oDinia noa fatU- 
fidunt, Ideoque cenleSat «kc 
/S»>.f; fed quid hoc velii, noa 
inulligo, foriaBe voluii bki- 
X<(|8r. Mibi lo.. KubnTi coDte- 
fiutam «Ti tmit idhuc maxlmo 
■drldere fatcor, modo poQ ji- 
^fts Inierpunxerls, Ex/tcrant 

, /i ipft , qutd vmgnttm gladium 
/itmfiffit. Taudtm etc quod 
uec Iple Periconiui plaoe re- 
iiclt. 

Toy tXs^ov] Slc leEanJ 
«BMiif Mili, pTRecipae, quia, 
quae fe^uuntur de morfa pha- 
Itnglaruni , ad lotum genua 
caroomm rereienda^funt, ta- 
lotn iatclllgitur (irtMi; (crnae cnlm' ■Dtc partUB bac pnrea* 
llon« vtebantur. Cic. N*t. 4. 
II, 50: Pliu.hift. tiat.VIII,jt. 
XX, ;. fed et polt enm vid. 
Ariftot. bifUan. IX, 6. Fila. 
VIII. 31. Sed inomnibaihis 
loEis pro api» Teperilur fereils, 
, quaie Perlzon; cam Scheff. et 
SpaDh. ad Callim. Diab. 165. 
lesi vull <i,a0^v. Dc fefdl 
Plin. XX, j. /««(. »it, II feliS 
vlili», VI quf parlui ediuumS 
. iliam quadrupfdum, Hoc ma-. 
xtme pafcl diciuitur cema» 
paritnrae. Aridot. hifi. an.IX* 
6. poft partum Hallm ad fefelia 
curre^, el lic redii« ad foe> 
lum. Simil. Plin. VIII, ja. 
HallcT. ia poemate : dii Alpt» 
fefelin dicit Multtrn: 

Sit Cdie Kflhe) irrtu laug. 
/am um, k» KIm uttd 
■ Multini mhtn, 

Und mSku dat tartt Crat 
mat fekarftn Zaiigin mitg 

Vbi notatUT: Ein Kraut, dmi 
itt dm IVtidin mOem andtrm 
vergttegtn mrd. Sefeli folli* 
■cnte muliifidis, VTnbelta pur- 
puTea. 
■uifiiiwj Idan vld. Plia. 
VIII, ■^..Coogl. B I B A I O Nf ir'. - 193 

KE4>. A'^. 

TeAsyTJJff. 
vIav^ttwc tJ 0*AiWa duy«Tfi Eufw^*»! (Sf A 

fftT«/ Tflc )Sfs^e». 

KE*. AZT. . 

X€yevr&3v. 

xaTa>«ffiv frfaoTaTBt ^x'' 'icttfnxSets ii rives iTtt^i' 
Xfiiev (BuV». « ■;tv^of4fvoe i FfAiw, «£■ ^xKAirffiW 
ffu'i x«A^ff»f TSf -v^catSTitiS , effflA&n' (urfA/ffftfyof 
rf Ab V. ;(^ J««^«Adcuv 1 off» dyxQ» ttvjiis eifydffit- 
re, nsff r^v sTTtJBishilv t^fKx^irlit, t{gc^ dwfivtroirvr^ 
9r«ie!rA(0iv, an^olv wfor OTavrac* 'itfil to/vuv t;^7v gy 
XfTavlffxof yufAves ruv 07A«v •ffagi^tptx , ^ ttooifju VIII, 37. AUud retnedlui», 
Itideram *ld. fupri I, S. 

Reac confiuauit I.o. Kahii. au- 
aoiem. Non fniiii fuit Eury- 
<3ic« f.lfa PhTlippi et IllyricM 
mulicrls , Ted ncplis. Vid.- 
V\<hco.-XI[T, I. Diodor. Sic. 
XIX. Ncmpa frairei favra 
PerJktss et Philippui 11, rcx 
Macedoniae, cuius liberi per- 
Wbentiir Ciniia feu Cynaiie ex 
Audal»,Illyiicamuli.fe, Phil- 
Ippus y^.rldaciis ex Phillon*, 
- Mimm. F. II. falUtrtce I.arl0iieB, et A\is- 
ander M, res ex Otympiade, 
Yxore Philippi; Perdiccie «. 
to iillus fuit Amyntat, qiil ilu- 
xit Clnnam et en e> fu.ceplt 
Enrydicen nuptam poftea Fhil- 
ippo Aiidaeo, 

, Tk» r»! «f %. uatit. jTf , «jj.J 
imptrium liHtJ/im/ gtrebat, (e- 
mffimi rfgibm. Sic Galen. v 
Tiji iMiTnrKi*Tiis»m,ratio iii- 
Bhj, i. e. viEttii ipf; 

^xfTiuintl Hlftorlam h»n« 
vld. rupra VI, n. ftd ptull» 
•liter tclaiini. ivCoot^lc 194 A I A I A N. I r T. 

Xf^Qof e, ri /38Af^f. K^ iBotvfMffeev UvrS T^ 
^tofAHV ei Zufocxwwj. ei Si'ntlf ric tTti^htvBVTtlf 

^KB^ thtVv ucttee-Tw itifia ri/iUtfn^^aiBeii. xe^ mw- 
va etvTH 01 ZufUKgffiei f^tntv iv a^i^a) ^XfrZvi , ko^ ^v 
v5to Tve atftayayieie uvtS vjre^ivriftct , %eif' rois eis 
riy furtt ravTet aiSmef fii^sao »fxm Siiuyfm. 

,KE$. AH'. 
n E p 1 *A A X I /3 i flt 5 ». 

iJctaKei?^a> ?reuAt)V 7r^oae?^Bcev , ^a\{/a>J/«v 'l^tttoK 
Vrm. tS il iiSuaxaXti ^ijJIfv «^^«v 'OfHjfS H^rjaaVTeey 
cvTj/iJAW «vru Koy^Aov fu ^eeAoC ^egsen, Ttct^tj^ty^ 

iviet' tt aiiVf ar"-] Hk erat ot- 
Oitus planB domeHleus. Do- 
mi enini oon ersDt veteres cId- 
8i. Indeconun (liaqain erat 
et Iniioiieltmn , prodire ii) po- 
falum fine cidEtu, vid. Cie. 
ad Dir. X, ep. ;i. Idem «t 
Newni Tiiio vBrliWr SuetNer. 
«•jr. Nec non luftus publLct 
IndlciQin, djscinftum eiTe, vid. 
Ib. c. loou vbi reliquias Au- 
Sufll legerunt equltes limitall 
it diicinSi, fidibuiqiu nttdii. 

P«i>-(huf IX.] Vld. fupra 
ad VIII, a. Adptret 62 Eu. 
fiitth. ad II. > init. et (ingutas 
libros IliajDS dlci rhapfodias, 
•t ■ pluriboB veterum etiitin 
totnm opus Iliidas vociri rhi- 
pfodiinn) «nde faftnm ett, >t 
.ft^j/ifJay notet Gnecis etlam 
'fimpliclter ahquid tptripBftic» 
tmntr: Sie Lacian. lov. coil- fot. Prior (ignilicttnc tnu ab 
ludimagidri refpoprionem bae 
pertioere .Tidetur, IBm, qnum 
vlx haberetnr tauc totum 
opui in vnum volumen (nn- 
ftum. SalebiTit suiem In fcho- 
lii pneri ' Homerum legere. 
CJulnA. iiilt't. orat. I, S- noium> 
que eciam Petronii 
— — — itt primes etrfibut bibat ftlici pr^ 
tlirtfanlim, 
Qutn Homeri caialBgum nat^- 
mm ex II. fecundo libro pneH, 
vt memorlier recliarent, lege 
Iiiafinxiffe nonTinlll exGra*- 
cii dicuntur apud Euftaih., 
quia ex «o inier Griecos pro- 
barl folebat ius popiiloTum, in 
T*rl>5vrbes. Ceterum boc tx~ 
emplum et proximum ex Plut. 
apophtii. reg. fera ad mbuai 
defciipta fuDt. ..IbyCOOt^lC n B A I o N ir. m ei-aolptiMiet Tbs Treuiur. 

Ovreg iTri x^/p-if MtX^ftsveff BsivetTatiiy nc ^inthltcff 
vne Tuy^^AdnvMuv,, s% uff«'>tw»>', efJtativ EvnQe^ 
Tov tx^^rct ^Utjf , ^r\Tm (cfxij) »Tio<pi/yStv ■, ivev <pi//m. 
etTtavTos Si Tivec, 8 w»?sil«f tJ vetT^l^ t«v Trrgt oS 
KfiViv; -Se HTtev.-, iSe t^ fitiT^iSi- SfSoawy»^ /uf 
ttyvoriTecffU , xetf a^pothSaot t5 oehrBae, St» r^]i f^ 
houvoiv ifAdxXy dvr) t^i- KfvKr,: "^fl^tiW- ^\J^'o(*rvtS 
iv, oTj bavctTO'.- aurS JtatTryvaSc&ij vne twv, 9roA/r«!v, 
A«'|o>tPV 81', fliwO'-. eTt ^Sfxtv. Kt^ o^fi,rigas' •jrqes rie 
AxKf Stufioviiit, Tov Agw^exov ('1^4'' wo^e/^*' «!!'' tsp nri «fiffiii] Ad ludrcinm de 
Hermis noftu matlUiis et nijr- 
ileriis C^rerit viilgitU et lndl- 
brio habitis. vid. Polyaon. I, 
40, 6. l'lut. et NepoE in Al- 
Clb. J. li-ftin. V. 1. Thutyd. 
VI. Lapfdes quadranguli cum 
capit* Mercurii ideoqiie Nir'- 
•.tHai difti, \n veilibulis sedlnm 
et In liminlbus templorum 
Aihrnls erint coltocati , quos 
omnes vna noEte capitibas 
tna^iauerat Alcibiades. Satrei 
vero Ctriris nullo inagh gxam 
fitiHth irant faiimnia, tt ait 
lunin. d. 1. Elrufinia dicantor 
■b FJrufi, oppido Attico, Tbl 
fiebaat, Eran]. et maiora et 

in iis aeereuinr, nemo adhuc • de I s prifcl loquu V^- tluiqoe natarae purior atqu^ 
adcuratior in ils da&a eOe. 
Llbrnm Meurflus fcripfit EUm, , fima Inrcrlptnm ; praecipae ti- 
men legaatur Melnerr. V. cel. - 
traftat. : Uibtr dit Mi/fiirin 
dtr AlliH, bt/andirt Ubtr di» 
Eliufi^i/tkin' GihiitHniffi , ia 
elusd. Firmi/ckti phita/ofk. 
Schrifitn, T. III, p. 164. ff. et 
jlbi. Bankibmi/ Rti/. iit itm* 
gtn j^nach. Ubir/. ceo Biifiir, 
V, cap. tU. 

Mv additum * librariis. qoU 
locutionem rKcetlllimam noa 
Intellexeriint, BEque adeb ia 
omnibus Mftli ea »ox exHat. 
Sed merito id adulterinum ef- 
fe pntat Periz, , tum ob «iri> 
^t-ynk, iudisia tapiiii ab/olui, 
tnm ob Flat. verba fimllia, vQ- 
deNofler haec hauCt, Fropria 
Kxofpnyat nDtit, haud ampliut 
finm iffi, ab/alui 11 ita definr^ 
ri aciu/ari erimiHm capitali, 
quU (pivyen iinttt fignif. rium 
tj/e et aceu/ari, vid. iurra, e. 
45. init. 

Tcii AtnfXMw] Sic. dlEtum i,,C,oot^lc igtf A I A t A N. I 2 T. yefnw raheuTta^kn' ceveSiOfeiTKmraey Sdvctroi' vxk( 
. rm sroviMv exwt ■a^aBuftass el&etTleSeif. 

£jwd« Jf , (pctvi», iytiJjymv rtus ieaiTS Vfit^mrari 
Zti rov TMV ^iOffxM^ ^y ^iey-, iitt^ ^fufav TtSytimeas 
rr, KSff dvaQihc. evtiftr^niraff yeifiv r£ miMt, tvoe 
Bsols wftS^eSuf xMxuf & uTtti^ia^cu , r£v feifSv 

K E <&, A ©'. 

■I-*$j«'ATi(r, f^arnya ivetShavree etvrS rivei 'gtvktv, 
xi^^tfeVt ipt* itel rl i Kkyeis, eri Smtuee mftl ^ 

KE*. M'. 

^T^evrS neifiivBo Iw* r^s 7?f %^^^ TlifimS e ©p. KDictlM, oppidoAtlicie,'(]ao<l 
confilJo ^lcibUidis iiiiiiilaerant 
Licedaemonii ; lid. fiiprft ad 
JI, s. « Tbacyd. VII, i», 

«•oJnffnrxgyr» etc.] Slulsk. 
reg. ■ et Med. 3. a*rtiiiftiinctr- 
tu. Boi^ln. legervdani cenfet tvn^ifgefii} Evjf/itf» notit 
in*Kiire rim i» ii/fe ftliiitir 
fjtam {.vJlUriam: Diod. Sic, XV, r*f» ii Bonur»» /iKt n)*' 
tvtiftifiay fHTiii.fiSriTat, Bato. 
liil viSoria tlatls, VicBr«nt 
enim Cnrinthios. Oppor, nu- 
xur etxf^KTltrr, Cetrmm vid, 
luflin.V,c.4. et Nep.inAlcib. 
Tim «rm»*] ReaePerte. r*. 
«t, q-jum \i\e^gxrtiya$ ib Ao* 
Itoie non nomiiieiur. Slc et 
Med, 5. quem retjnuDtai A6r. 
Gronou. n ed. Bafil. 

SEjiinrp] Piut. p»lit. praec. 
idetn bis lefAt, fcd pinllo all* 
ter. ..ib,C,oot^lc D I B A I O N. Ir*. 197 ' "Oti riTifiXcroiy avTov •noTt 'A5»P'fl«»'t »rt» titi t^ 
•Vx^*" «55ic vei^eKaihnv. c JS, 8« ^w«v« rw roia- 
rss ivi^ets, m Tfvec rqv a^iTnv dfilSee ^sH <^vox^>P' 

n^K 'EvPvQ.iei^ ri» AetKricu/iiviev thtyi ri vxe- 
Vayriw-i nsfi tiytTmtv eevTu t^v QaKlrsgieev, i », 
Tttiree^ev ftev, uKViftv ^. fSet, ^t erf « ^AtOi AJyeiv, 

KE*. MA'. 

vlAi^a/iJMn' tSv /MTec CianeiWof ftf<A«'vr«f c»m&v«- 
0x«v, (<««' ^aw^»', E?r» ^x Wy0(V^( &BitX7rt, ■ 
lurci ^eMittvee «^odvijjnHv; 

N3 ke:*. «^ avn»' «/(i^m} Alitettii 
conpant fnprt IX, la. 

Evf V|3>iiJv»] SpartMU •nt, 
•t claffi totius GracGia* prae- 
4e&ut, qnia Sparuoi tuDC I«r- 
ra ct mari daces «rant Graaco* 
fum, uonuiiiea rexLacedari? 
noiiioram^fiiit, *t ait Ncp. 
. TheMift.4. neqna ex reglo ge- 
Aere, *t trkdh Hetodot VIU, 
4». 

»yfttao ivtit T. jS.] Faber 
TnU «ddi i Evfufi"i}it. Sed' 
Jciendam, fRcpe anaarei, bre- 
vlter aliquid Mtrantes, Noml- 
jialtuDii^ praetennitlaio non 
tautDin ex fuperlorlbus r«pe- 
teudatn ,' ^tud iirtqaeiitiQi» mntn . M «tttBi ex folv fennt 
iDtcltlKenduni- et njppiendum, . 
». c. Liu, I, 4. — — /actrdoi 
vinS» ifl euflodUm datur ; pm- 
trot in prafiuiKlrm mqmam mtli 
Mtl, (t. lex, nan ttctTioi,- 
Floi. L 5. Sed et apud Nil< 
flrum pafflm, v. c. VIII, t. 

rv£> — ' BTHCEiiFtiwaro {'sf (Xaj- 
^i^i) biJtii)— IX, 4. i^ifX»- 
rujOff* J» IIoXvKf BTift , ori t. 
£ 1T./4. (A«»f»«0 Kff/ iuif» 
(ITAuvJ T'" *•— XIII, %. 
t6. allbiqne. 

Tbfi' ftirit. *»«. jtttlfc..] Fhc. 
rnnt Phocionis in republica 
Mulci, "f '!"■;""" defeoCaies. i,,C,ooi^Jc 198 E A I A I A N. I S T. 

KEJ». MB'. 

116^1 'ETrxfiivuvSe. ncCfiaw^s i<ptvyr ^kijv SetvxTU tTrxvthBvt fx rnf 

ftriyas 9rt«f» rey vtfiov. tss fxiv at mjvd^oVTctf /xe- 
Mvj^ eie «ur^v t^v eutlav elvh(pt^eiv , m /k^mcSev- 
T«f «Mvrwf- «uTec JS w«feA3av «f to ^jx«<;^ffei', 
*x. f^f . Bshrlo*»s hc^ '■»'■ «fyw tw ho^fss' m 
SifAri, 'T.^ia dvetil^eiy enjTov, MT(yf«4/atf /vfv to* Tjf 
^AjT, «T( /iii /SsAojueVSf <S)f})3«uV ffv»7xiie^fv '£7r«/jj> 
vwJtff, tus hiceft rorruptos, corrupM- 
fua ipfDTKm ;Cadlcni9 laftlo. 
AuRor boc c«put «x Plut. 
•poplith. fere >d verbuiii rtmi' 
6t, ideoque EX co coRlgendui 
elt locus. Est^BXur Tn i9ei>- 
'•r»fX'X rtatt. /t. mdiicitKt btt- 
tmrckiat qumtuer tuia/t^, fic ■!( 
llle Qptimo feDfu, Quln Ipfi 
«odd. Sluisk. el re^. j. aeqae 
ic Plat. ddd, diftrte -rtt fiaiM- 
•rKgx"f-. Adrentiuntnc etiinl 
Cl. Kubn. t\ Meln. Cetcrum 
rei ifta ell Olymp. CII, ^ 
quum EpaminOndas Boeotios 
duxlflet In Ptlopannefnm et 
l.«conica vall*t« Meflenen r«a 
filcnlffet. VH. Plni. Epiml- 
fiond. XcD. blft. gr. VU. rMf. 
fin. 

m J^i/orJEIIIpticR eft l«cntio, 
adhibl» pro blsco Plutarchl a 
tt ia Ti aturtts ana» vfes rMt 
iiKmras, aiiiu etc. Qu>G dl- 
xiffet, fi ifiai rts gfftmt neu 
/aii* ftmttant ttc. Sic faeplf- lime Graecl banc iocntionem 
elllptice >rurpatit, v. e. Maltb. 
51, 17, AHIioph. Plai. v. 46S. 
Plat. Gorg. Mi}^™ttnt it — 

at r» fittfnlffiiy IftSiAm >j<9- 
^is-«rT«, KOf ■ jHir dia rty TlfV- 
Titvi» , rMivmi g» — rt mifi 
fir Priiiiinni i. e. nifi Pri/lm-. 
nir fbftiiiffii, imiBui fuiffH. 
Simll. Dtmofth. fair. \*%. pit. 
J70. Thncyd IT,. e. tg. Sle 
eciim ante* ^'/tir AipplenduA 
KaXnt r«u (V >x>i ina de ra. 
vld. Lamb. Bos. eltlpr. p. 50}. 
ff. ed. J76). 

tKiygn^of (t. r. r«7i,v] IdMI- 
llgitnr coluroaa repulsralls, itt 
qna fcrlbl folebat brenltar vita 
ct T<s geftae hominls, hlc an- 
lcm debebat noliii ctura d«- 
tnnatlonl* , PluL xitmiixiir. 
Corn. Hep. Ep*m. c. g. [og«ffa 
enm, vt iu piriinStfne tanffiH* 
rmt, qnid autem fil piricntnm, 
adhuc Itt eft. Perlz. hac voc* 
etegtnm damnatlonli aourl 
^niib ..IbyGOOglC ' ' B I B A I O N li'. /199 

vahitiii rrpf /kJv A«iMW«^vflrbf5reA««iiy, «wrwJMb-iow 

TfiUKeyrM ngj SMKeffiteVj awTci^etf Je KSfi tTWxyaySv 
eis ctxiTov 'A^KeiSets , ctTfeSSvecf di Tols^EMnai Tiiy «iJ- 
TCMfuW. »W cc^PiJKM aCrev eu^tSfvTts ei eiKcc^cif, 
•wwM^&wr» ie itvTov |k t5 Ak»?)!?*»» MeAireCov ku- 
N 4 yw«K tttifireXvJo^J ITvfsreXm' pr. ' 
malleolos , MmIcis iacere. 
MalUoli , mooentD Cl. ptfche- 
ro iii iodice «d Falaeph. et fi- 
UricM erant lela cepitati, 
qnoram ttgiUf clicumdataertnt 
floppa pice obLit*, qaie lncen- 
b vlbrabsatur in hoftes, ee- 
rumqne opera , vt turres. De- 
lyde , vt h. 1. irufjroXfiv omni. 
ii^ temm Iiefhlem «aftare. 

mrruniiTieu iriaVTSit nf. ] 
Qulngenti hi ennl inciplunt a 
tempore Lycurgi, paDllo aota 
bella com MeCTenili gefla, » 
qao tempoie caeplt Lacedaa- 
■nonlorum potentia in Pelapon- 
nefo. Nec n6n Lycurgl legei 
pec joo annoi vtque ad haec 
tempora viguiff» ait Plut, Ly- 
cori. p. 5?- _ 

ii' niar TfiKK. xBf SM>t9a;x 
Lngd. ei reg. a. legunt g i. «.. , 
ttfiiitm, Sluislc. regg, i. 3> 
Hed. 1. 9. Guni FlutaEcbo ■•-' 
gnnt f fa. e. iinxtsvai. Sed 
neqoe blc malor numeriis Pe- 
rhsaio placet, nec corenjit 
cum hlftoria. Paufin. eiiim 
Meffen. aj. dlferte ai(, Meffe- 
niaieterraeieaoi an. OLymp. 
XXVm, I. etcap. 47. reftltu- 
tos In palria . vrbe lis condit» 
ab Epamlnond» Olymp. CII.J. 
»t adeo lniei:eeffe*int 397 anr 
ni. Cum Paufan. ' confentit 
•tlim Ifociatei. Nec pioba- bile eft, FpaminoDdam minu- 
tffe ptui.iufto fpailum illla» 
lemporls, qnnm longius fp»- 
tium augeiet gloriara ruam. 
Potat ergoPeiiEonius,j;paml« 
□ondam cxpreffamin t koi r 
i. •. SO et 300 aonoi. Cete- 
rum im bic ptH netal, vid. 
Aft. apoft, 34, 17. Ael. (nfra 
XIV, 7. Plut. quaeft. Bomj 
nnndinas. ait, Romae *ffe J< 
t,y» ^fUfmt Ji. •. poft «■«« 

' « «vr« Af««f«] SlcMR!. 
Pluiarcb. ■»*«»"», q"od magi» 
placol. LoqnHnr au(em Ael, 
de «0, quod Epamlnondae con- 
filio Arcade»; leliftis psgls. 
colellnt In vnam vriiem, qua» 
ideo dia» eft magia orbs, Mt- 
gahpttii, *id. Paufan. Meff. 
c. 28- Atcad. c. a;. 

rny mvroteftiity'] Nep. »»«- 
ptr/am Grficiam (« liiertMlu» 
viHdicatiit. Non temert fic dl- 
jtli; nam LacedaemonioiMin 
Impelum in rellquara Qraeci- 
am lane concidit. 

UiXiratiy xvuimyl Pafnl 
funt canes ex InfuU Melila. f. 
Malta inter Siciltam et Afrl- 
cam, Strab, VL et habebaniat 
laolum voloplatis caufa, Ofi- 
buaniarque femini* aPlutarch. 
tranqu. animi. LuclaD. d* 
meiGcd. coDd, ko* catuloa ad. 
caiaa ..IbyCOOt^lC A I A I A N. I S T. ttaov Htrcuyi. iio ■Ji^ot Tb£ irtt^yTBte Snt' TSte i^ 
tut vw ifiM tu veeBnTic, sK^mciv fu detmVv. n E KEO. Ut. vJti "Tifte&tKt i ^^ttrrrfis ^ libtfvtuw ■, tTnVivtro nJ- 
TvXn^ ^«f-. »W i^ty TTiv Tvxflv euTieiy JlvtCf , TifM^ 
BnK Se hifvoc. jy^' pj ^oy^ciipe' Si K»&tv3ovT{t litniit 
moTev K^fMiSHVTts twi T^s OKnvviSi ^f- vTte^ r^t- xJ* 

ras woA«f . 

Tlvv&ave/^hs BtftKeKXhs Tivos , KetTct tI hk>j'» 
qSq iv tZ $lat, eSe cevtK^ivetTO' ts BiitT^v jj.w 
*O\u/*ieidr0 im<iit^iftMV tic cju? as rp ?mjict> sroefc 
0IT» cnntins dtrcriblt, vid. «tNoItr. 
m. an. XVI. 6. 

CririwTD] Sluiak. «'nriptv 
T*. C«Uram vld. II, lo. UI, 
16. 

■^O qnli? Sane non Ti> 
nwtfaeus, qul h«ne fabulim 
cegre ferebat, adfo, vt pro 
concianf de rebus a fe geftis 
■liquaDdo dlccret 1 Ifmllampar- 
Um iniit/trluHa kabit. Er- 
go leglt Parizon. cnmlo.Kub- 
niav (Xfyov, rell. vnlgo bomi-. 
]ie«,-fartiion« IHa ab InimicU 
riuf prlmum eilo , eai fsrn)D- 
nl cammcnu fot deln addide' 
innt pifiorei . Slc «t Tcrb. , Aio reqnenllnm dnrior fit Ti- 
ftaimt ii *i M fimlle qnid t, fupr» kW ■ emcndat i>.ix^n 4 rvxi « 
(. Sed haec leAio an eA vef» 
A«tUni7 

. «nrjfBfBro] futftnfa *rMt, ■ 
S^c Phacdr. V, 8. ea»/U, evrtii 
rolucrt pindtiti lu Douaeula 
dicitnr. 

T*»>«r|pi»]V><ti> illadOlym- ^ 
pils proxiioit poA TtSorial 
GraecorumdaXerxe, Tid.Plut. Ther Glor 


de I laudis llDdiofifnmiim fnllTe no-- 
tum eft. Simile qutd v.^Cic. 
pro Archia,9, vid. «tVat. Max. 
Vill, 14. 1. extr. ..IbyGOOglC BIB AI O H ir'. aoi 

KE*. MA'. 

^eTrp> ^ ofMue xcM tT< ^cuarf cvr«f , i^fj js-a^f^«v/v otLi- 
Toie ^ pXovetida aw», T?f WfwT^ JjWw, Jtji;/ «f 

KE*. ME'. 

. yjri Awuffiw Tiiv foiTe^m iii(p&tt&i ^ttfiiecKoa. Af- 
grTivtr» J@ Tcv ec^h<pBv aScof iumimee h tv vBMi/ui- 

KE*. M< 

fCVHff&SVTOff. 

lloAjf Ifiriff 'A^^Asf (u Ilacrffly. ttms vttf tivrcue 
N 5 ^W- ErMffw^irr*] Cf. Plnt.Arift. 
•t Tbemiftacl. , *bl didtnf ra. 
tlo iAiut liainltitls ex •etnulA- 
' tlDna «morii , quo eatndein 
pDrrnin piTiter initafTlni, et, 
^uM polior itlritia, ex dl- 
TerlitatF mixlma Indolls. Sod 
qnain tempDra reipublicie id 
poftularetit jnlmicitla» lauda- 
billtec ulillam, babueruDt rnti^ 
neB) , Tt feccre In bello ceDtra Xerxen. Vld. Hmiot. Vld, 
79. ei qnatlefcumque exireat . 
in Irgatlaneni vel (d dncen- 
dnro pRTtter exeTclluitt, aemu- 
Istionem iu fiulbut AtUca* da- 
porueruul, ac redncei recepe- 

&i»naKi^ tnsior, «t ex Plut- 
■fth. de foTt. Alex. or, 11. ct 
Djod. Sk. XV, p.314. adparet; 

n«<l •«/ auTMl Pltn. falft. i,,C,oot^lc 401 A I A I.A K. 12 T: 

t5wo t£v Tte^iTMv e»f iftf/j(!ctv etTteXCBtf. vje^ev iJJ a 
SFOMff yeotvlcts ymidtrx-, ctTto Tffo^ ^ext hfavmi,, Aj- 
«Wc 'ffts^istam' litTix twv awt\f^'ntctiv , .0i^s ytvcfth^ff^ 
iis ^«lea»' , H5¥ '■*^ Z**^ ^temogTriffey , ef rfe d^nsiia' iitt. VIII, I7> qul pneratn Tkf it wgu mxtem'] ftis/i m4 

anum ftKK, *tque Arci<)«m ■iiilMstiiltm. Axifltr fic adht- 

fDiff» ait. Sic Jlel. hift. iii. berl, monult Krvbs »A PIdU 

VI , 63. CcitruDi vlr doft. jirch. <]e ■ud, poetls Init. Vld. 

Mirc. obr. III, p. 34$. rurpi». ttColntb, r(pt.Hel, vTI. 
tnr wMg' KvTBis fc. nurf cu«. ivCoot^lc B IB A 10 N lA'. AIAiAnot, 
nOIKIAHS I2T0PIA2 

BIBAION TEZSAPEEKAIAEKMON. 

KE«. .A'. 
nSi S 'ApifOTEAHS. £7X6 JTf oV Ipl^O- 

■' A . , ,,,-,. 

oei/roJ h^ tiJ!X(pois Tifteist evi^iJS^v tt^os 'Avr/ffarfoit , 
Wffi TartDi', (pttviv 'Twpf t«v «i- Ar A^oTf ij/it^/iSev- 
Twf/uoj, t(j(/ ivy «^if^>uuae/ vuv, sTaif f^^^ 'u^ MV TJ 
/W( c^o$^c6 fiihetv v^e ttvrSy , fiij t^ f*o/ fitl^v fu- 
>AV. SK (Bi' Se «v (Pihoao^itt TauTtiy sS' civ KXTecyvot- 
IJV ly«V« Ti/Srov Ti 'Af *'5'oT*Atfr. oA.' fu (Pfovm m- 
W, /Kfl f^rtv «Vfly, d^xkv Tivee ftn A«/3«t', n hM&V' 
TOf fl(<pc«f#S^wV' To' ^ev y»f «(}?* p*v«» Te ^^ tu-. 
%«>v * To JlJ elhy&viv t T0 Tu^^o^f» «nv ' eiiio^icth 
S?v«¥' 

KE*. T(/Hi] Qairaerintlil 1100«. ^atmm, et Stigirlta^ iltarV TM ArlHotEll DelphU decreti, 
Inrertum eft. Stituam puttt 
KuhDlus, et tant ftatna lllt 
erat pofila OlyDiplae, Piur. 
.Eliac. II. 4. Sed et Philippui 
•t OljfmpUf el confiiDXeranl !t feftum jirifioUUa diann - 
ceUbranint. 

"PX»''] pror/at, tmtiif. vt 

re In neSRlloM kdblbitum r»> 
feiltur. ..ib,C,oo'^lc »4 A I A I A N. I E tf 

KEjI>. B'. 

KE«. f. 
n £ f I ei ff ay r i A ?• 

TMKotBaionsvesa.uTS-, efStV' a 'fKmiv iSfV t «A^ Ttrr 
' KE$. A'. 
' ttTToSVMffXOVTOJ. 

Tl . » . . < 

^r; 'h^i^dhs i Aoxfoir wrj Tcc^rtivlat yaXtif A(- Vatjifan Ayi»ff,] grmtUt igll, 
grata ^uiltarum f»^t. X«o, 
Aser. I, i;. d* eod«m wi bcX. 
^V X*{'* fVT^ txei. 

tX^f" •uTonJ Lusd. reg. s. 
Aivr«t (x^ji», qasd pt»cct 
Perlionio. Caurutn vld. Nep. 
Ag«C Xcnoph. Ag«r. 

A^repurr*] Inimleas Ula 
Mt at accnfatDr Timethei, 
quindo rs 1n «ziliom puinu 
•II, D«e nso Iphlcratif, item ' Plat, Jt txili; «D» compenll 
com Ciodlo, CiceTanit Iniml- 
co.' Vld. «t Aercbin. c. Ctof. 
Rhitor fuit et A^>»*f a tribn 
Anica hnins nomiuls dl6iu^ 
Tld. Atben. XIII. C«terun 
ctpat boc In Mllis ioclplt in 
lifit. etc. Vid. Siob. 

TKfrvxoK yn^iw] Nomea 

yny.n • pluTlbus «mditU d* 

fiU lDt»Ue£tum eft, (icqae et- 

Um a pUrisque iattrptetibus 

«tilaKb ,gL-- BIBAION lA'. aoj- mt( Sv th$ Tivis Tw BavatTO) •n^o^uafcns t li u'«o Sif- 
fijf TffHjre* Tflv dSs^ieev, ifici SokSv, ««vcf t« o^y- 
ftuTos TfoS^ ^tt(i)Te^trr ^lfav, fi.TsvdMfam' «uTof. 

kE$. E'. 0; vsrnim. Erifnms Adi^. I, a. 

S. dubltEult, fuXv fettinD* 
_nlficat, ao mnaelnn, et Tic 
Csftntitm. *d Theophr.^ Rem 
It* ■xpticatFarlE, Anlftquira 
horolnFS ritli diftinga»r«> pot> 
«rant animilii, c*, qu«« fimU 
,lis mntfencrii, vno deligiit. 
bantur nomiDe; Gc •tUmmu- 
re«, mnlleite, Relllones , fe- 
UsrOCB yaXijr. Hinc ^nXiB. 
y^ caueae, ln qolbas huiufw 
modl inlma1cul« G*piebaatnr 
»c dein oftentandj ciuf* tlr< 
curaferebRniur, Ponca rero, 
qaam homlnes ■nlmali* h^ 
melini diOingoere coeperuiit, 
tuDC finEuHs propTiidederUnt 
Bomini, ttqoe iu /lii! graeca 
lAjifBi, mtiflila, j-oX», fltllio, 
y»%ti,Tirs dfcebtntnr. Adp». 
ret hoc oi Craecii Latlnisqua 
■uAoHbui/ Inter fecollalis, v. 
c. trlbDjt Antonlo, Ltb. fab.ap, 

mer. Batracb. %i. >vXtif,' qtiat 
tl umtmtii fnbetinttm (murem 
lnt«U.) in ipfis eauirHii qust- 
¥il; qaod faciaut mufteLe, 
nen f<lcs, .CMenini liqnat aic .FIatikStUh.IIT,'3. 44. Phaedr. 
IV, init. el Homer. d. 1. ruiffis 
ikafiilas inGraecia frequetnes, 
quat in dnmibtit ht^iniim ahir- 
rahaiUf il murts vtBabantnr, 
vt ait Plin. trant et muHelac 
/fltiiffres, flnae, vt ait Pliii. 
XXiV, 4. <*>*«« tnagHi/adim 
k domeliicis, et qiiat Gmtci 
iWKi iBidas Teu yK7.i%s «yf- 
Bi, q^ae ittdem Bd moTcs ru> 
fticos In R|ris exriingneu- 
dps «dliibebaniuf, Frequemes 
torant Jn Libya et Hirpania, 
vbi ctiam In cuniculos et eo- 
rum cauemas immittrbantur, 
Strab. 111. Cetertjm omiici 
maiurcs munelire , Gra«[1.9 
Tartefiai (a Tartefo, f, Tartef. 
fo, vrbe Hirpanka) diceban- 
tnr. 

tfitt f«<[ar] fcll, «(, MM 
/tnlentia. 

Ou l*aifcu r.«p. f'xp.)De hoc 
Atlienienfium ii.ftituto ncipi- . 
indi pirtgrinoi in ciuitatera, 
vid. fup. ad.iV, 6. et^l, 10. 
De kAim ytg vid, fofra ad IIF, 
»7- ,„Coo.jle so6 - A I A I A N. t X T. 

%a,s v^ ras >;(»Tt[yitK rTrtTtiS^e' tiS^et yuf M^i 
'^kvHe WfOjjf§vTo, i^ td( xeni» qsuToTf nr%^'^<»'> 

■ ^tiTta^o^^m Tov Kv^iiatvor V0/tk«iur ?(«T)fy«v «-> 
AovTo, ^^v»v «Ta, f(W 'Hfa)eA«<^f tcv KXet^of^hicy. 
ivaei^dfiem ydf , or* a^iei hoyn «yii' , «Toe aV eie^tc» 
md^m tS 'AdDVttifUf »^«v «i^e^. kM i/ttf^ ^cv t4- 
raiv ITTOMVHV >^v TJjv 7io}^iv,t f*^ Kecrctx»f*iofjtiv^ 
rd^i^ie Toie TtehiTeus-, otSux vrftnsw t^stf' ''""f yhet - 
'■ ftly fdtl Wfoo^B«, ii «feTfjv £ «|/ojff T*f«itt8fl^ 

. K E $.■ <. 

lleevu ffipo^, i^^aiftivae imet hiyetv « ^AfkiTTJroF, 
wctgtyyvmy fJtTe Tiie TretfshBSviv i^nauiftvm*-, (imT» ' 
tZv STriorTwv wfo>t«jUV«v. ei&vfileee yciq ^rffiet ri 
TfiSTe, H9/ •^«^ Sictvoku dirioei^if. vfOffij-XTle Jj 
i<P' iifAe^ety rtiv" vvo^^lfv 1%«», lyiy «u W'» Afl' TWf ^/^i- 
fotf ew' e'x«'vw ro! /afff«, xofS" l^ct^-or n Wfar7« r/, 
fl ewe«. /Kovov 70«^ t<PetaMV nftirsfov Sve^ to rsctfev, 
ft^rt Se Tc ^&rtwv, >"ire ro Tt^oaSoKufimev. to fth 
y»^ dnohaiJyttf' ro m »^tiKsy ^yetf^ avtftsttf 

KE*. Aelijin. ex PUt. /■)»<) prorfus Hpnfufayt quDm quldnm codd. rnlgRliiin retineint; vel l»c. 
Ef^ifMifxvlNdtit id>£A'< »^' v/wf4(, plane Tt fequ. <«? 
iM mitflim, rel rjjM <i< rfi«M fc. Tf ^. et fic SluUk. 

i),„..ib,C,oot^lc B r B A I b N lA'. ao7 

KE*. Z'. 

. NoVo? AfltxMvwoV ?r£^( ri)? twv ffcapLctTm 
%pOBt?, i^ sv<pv'iccg, )(90f twv. wr£p- ■ 
<rafx8VTMV. 

"Mt^iha AciKtittifioviav eevava^s^ov o^aSoi "^^v %^:oty, 
rt rov C7X0V t5 UMfxctToS txetv uwjf ' t« yui4va.vioe. 
iioKei ycif ro f*iv ci^yictv Bfithc/ym' to ae ix ^t^oM' . 
y«v tev0j>(a. •n^oufyey^cntTo m Ta> vojua\ »(p^ rf/« (WMB 
VfAt^Siv Ttd.vtas TOK i(po^ie tss i^rjBss 7t»^ha<BeCi 
■ yvfiias inuoala' nffi ei /^ev riTotv tvvetyeii, ncfj i^^af 
UEV«, jye/ /ie tSv yvfivxolaV' ewvei 3i»y\v^fvTss , t^cff 
wetrofsvBsVTis, eJi^vSvTt' a 3i n xetvvev ^v oivrois 'Ohvaftmn. X.] NonM 
liiec ololTain fapere videtiiur? 

fi^inm A«x. »t. igx^ai] So- 
letnne e(l Grarcia Inliiiitiuum 
lo decretls et kgttjus conlliEU- 
eudi» pouere, vbl intell. Jm 
Vid. hoc paflim apud oraknres. 
A>K>ipri£ei Ttit X!"" "■nc 
faamincs albi, noa exufki Toie, 
nec indurati extrcitlis, quo- 
rDm celor feinlneus ac moliis 
ideo dicitur *%' t/xa^Ktyta nr- 
Jfa. Ceterum pleraque bul.. 
cap.- rumta funt ex AttieD. 
XV, la. 

VfTt^ tU ■yvftmrm'} h. •, fu> 
pra quatn foleut elTe corpora 
ia gymnariu fc. per exercitia. 
Stc xn, I. AtTraeiit — intg 
*»! yutatKtti fiaaiXautt (Jf «g-f . 
Xlll , I. T» ftryiStt vtrtji t»i 
^iXsBr m, yvttuxat. 

r<ifti,«fy.-'T<,h2inui»i 
fToxUnum t«v tynt* rt vtt/t.. JiocadTu KtutigrT.BfnStfr.x- 
rFferendutn, ^ic tt Laiiiti in- ' 
terdum adhlbeni t» hii et ilit. 
mrayai KKf tgguft. ntf n r, 
f.] Xrn. rep. Lac. tt fictt iuc' 

KO,Xftt,OI, tf^XS'" *' "** ""'«f- 
xoi, K«f ififarci asfV bi Sr affo- 

)E>f BiJrFnr ii(a^(uvB»ro<f. Ce- 
terum Metaphora, Cl. Kufan. 
■it, T« J^iByXu^firr» R ftatuB- 
tils translati eft ad eos , qui 
fuperfluam corporis crsHitiem 
per exertllii minuunt, et ita* 
carpua bene compaftum io fu- 
os arius quafi exfiiulpunt , rid. 
etll, u 

Xatimt uf] Proptle de'carne 
fungofa et moiiii drinde ad 
omnes res moliiorei laxasque 
transreriur, *t x'^""''^'^ >"> 
Geopon. XII, 3. 4. cLNoltrumi 
tum amne Inflatum, tuniidDiii 
«t iiipirbum. i,,Coo'^lc 308 A I A lA N. I rt. TOt )(^ fiiKeaSfTO. irlBrvTO Je fu(/ (pfevrSjet ol Sffie- 
fot tuiSr' tKei'^ , noXvTtgayfAOiSv ree '^«^! r^v ?cAi)v> 
'« exa?» «uTiif ^ «VoAerniTfliy t5 ««■/*» t5 Sieyree. 
eSet ^ e^pffirasc fv AetKeieUfioni &vUf k^im fuvff. e H 
Tteifti tSto iTnt^Kfmes f r£i(A(icvivre TTJf S^Totfmr, «r 

0'i oeijroi NauKAet^ rsv IIoAu^iacJir ijTrtfeet^xSvTtt 
Ta aujtstTi-, n^ viti^ety^vv oict TfiV^rlv yivifuvov, ht 
rris htKKvalets Taw ^tufthem imrnYetyev, i^ riiiaht^ 
trciv avra (^vy^s Tl^erlfMjfftv , iiiv ft^ rov 0iev , ev i&lt 
rors, VTTXiTIOi' OVTCt, i^ 'locviKov f^lSSiM, Q ActKeaVi- 

Kei', tS Aefirtt tu$eiffa<n!Tetf. ^(m ydf «urS r« fliK.] Romani 
cenrorss Itldem equllibui nl- 
Bils plnxolbus et corpalentli 
«qaam ■dlmere rolebant, Gell. 
Moft. Att. Va. it. 

■ T» xMfu Tjt t.} Kor/wi hU 
nan eft, quod vulgo adpslUtur 
crnaiai, et ^uo (eiiru Hetacl. 
de Pollt. ait, Tivr »> Amr^ 

TB/, nempe «o^?f, Jjp**»^* 
ffl»- fed KtrfiBi bic ell (^*»-» 
«lun^ii ttgibui aaiurat caHgnuti- 
ter, et ideo vaittM4iiu'naUirM- 
\ tiviuert. Sic Nollar conisngit- 

Vl, 1%, gm^ftruHIT M^ TftWM 

Kog/utt l'm^rramiam rt vtlat 
Mi nitrtnn relianrm tvngmtn- 
tim Ifgibus. HiQc Kef/u>i ho- 
mifmpnti, mtdifti. .im^ tU \i ] Solam I laditnenta, 
ac Tnrc V, 34. Omnino ( Lacfdiemanlis plara vld. la 
BarlM. Rti/m jlHaeli. T. IV. . 

!■ Tvt nttkiiana r. i. >cir* 
nyoyoy] Sic Hlli. Dubltat 
Umen PerlzODiH de IntegTlU- 
M )oci ; refie enim ;nonct Fa- ber, Gra )on dic. , fad e coquis Tuli fal et , rMcrr. 5, mymf t«( 
<rar. Et hlnc KarKyiaa/, ab- 
Tolote, modo pro adptlltrtiit 
ptrlitm, &aiti tutiyiSat /atmt- 
rt * /mrl», modo pro dinerlt- 
Vt in labtmam, tI et xsTaym- 
yn- pro ftalitnt Mtvfnm et pro 
diiurft*-it ponuDtor. Praetar- 
ea Athenaeui ita; HainXaiiiv, 
ait, — — xttTmpifiatKfTn at 

ftmf nir nxrXvcMr, KOf — ' 

waf tXiyoi t^ifiaXar ik nit «0- 
Xiu(. Erg;o In concioneni do- 
flain, et ibl iodicatuni *)de- 
mui. Qoaproptcr Periz. cum 
Scheff, lesi Tult M ri* iwiXi;- ivGoot^lc ■» r B A I O N lA'.' ao9 

^oSy Ks^ rijv tS iratiAeevosSiadBm-, tua^xy^iP W tJ 

KE$. H*. 

,**i» «nwMCf^ mfyeuTOT^a lUXuithmfs kcit» To «vro* 
T^v/t^, r«S c^oAew %«{> ig^o^voif ■ t^v jle, ){«Ta tpv 
v*/wv •r^f r^vuf ._ fX«^iiT« Je TCtf 7r(««i*if tav Tfo'- 
. ,1TW rSrfv ■ Koh&' F(c»?9(' Titfi' w«'»T{w fnrrriBtt t/, 
iW l^eT€/^o^a, lieiBofigvet tJ ejeesTS i5^i»V)j9-«. w^- 
^Ww «v df4<peTef»s * xa^ ^ ;^ev vwo TfMTosv i&avfca- 
' ieTOi ^ ^l IWf» iypAwTO. i«re?^a^iW' Ji- f^ d HeKv- 
kA«tW A/*.» TavTjfl-^v, flv iJ/eyeT»» vfmshtQiii- 
eetTe, TavTt]v j!l, ^y dttvfici^eTt t iy<a. « ' 

Iwwo/iWjCw «uAtfT^c, hrei avTx fJtcSttTfis av- 
hw fifucfTt fih VMTcc ro avhiiM., nrsviBii Si uV« 

TWJ" 

deruintani cfl ex iHdo XII fcri. 
ptoi^uni; quiim ealta quis caU 
culutn it« pofitan) vl poenftt-. 
Ht, retnikefet, JDque iocum 
alium conferret , /*iram^niif 
dlcebatur, vjd. Krfbs (d Plot. 
i» sud. po«t. c. 7. ' / 

1ir*eft.'o «uAflTWvJ Aaau 
prlorKiii oblttui refert hic dt- 
nuo iam foprE 11 , 6. rdaCs, 
eaque themorlae v)tio, vehfe- ' 
cQius corriiptum codfcem. Ift< 
hic enim Hippomachum dixe- 
»1 ith1et*m feu gjrmnsflen, 
Atque ex allis conftat, UippD- 
inadrum banc fuiffe a5Xi;T;ir, 
noB KuXvTvy. Erroc fortalTs 
ex limilicudina vocnm k37^ij- 
O ' T?f, n«XvKX(iraf] Slalnarlas fnit 
P^li/eUiia praeAantillimus, p«- 
trla SicyoniDi, vixlt iqo an- 
Hli ante L^fippuin feii ante 
Akxandrum M.; poflerlar ta- 
men Pludii, fed non maltuM. 
Pliniui enim Fhidiam floniifle 
ait Olymp. LXXXIII. et Poly- 
clet. LXXXVil. Statua eiu» 
Catwm (1, •. legnla) diaa, psr- 
fe&illimuD) *erae pTnpartianis, 
vt dicnpt, faunianaB Itatiirae 
ezempUr Iiabebatur. — A«9 

'imagiHis tiutdtm rti f. ptrfo- - •uA' !.«»» T 

fuegue ialraiUi. 

4i{i»n.P.il. ..IbyCOO^IC u6 A I A I A M- I S T. 

rwr «MfMTM'* Mc^&Wo «fvriif rr ^«^JU, i(giy i^, 

KE*. ©'. 

hmt 

MevfiKfderiff XoAxirJowwt 0»*« rS nAwranvf, <Kff 

«cAic r^ 'JTftf tm.-nBt^^dm/Ttt oturn \fsee rirtSi ivw 
ri dTFfiHfinjTitf r£ nAccrawt, cJ« )(j^ itwni tf/^fcv»>e 
3UtTttffiy»^w Tflv eivSstey ifpitTf 'AAti tSt» ^^ 
evftipifet. 

KE*. f. 

n»^ Ouxicov dvritrxa^sv stg rov 

^mixSnv. 

llfo*i?ierro rS ^iwit/iwflf 'AQvttiot nv ^fuiiiif s^f»- 
TirySt'. l Si •nfvrtfoiQMs ^ Hsfj ftiyet ipfnSv, itfoei^- 
Satf rwOuKiWi, %^wef*ftet, f0ir> Tijv ^usra^otv ;cA«- . 

fiuJ», «vXir^ etc. •ttai aft, CcM- 
rnln fimllam Antlfthciils feiu 
Utitlam Ttd. Dlog. Liart. VI, 
f».%: 369, ii. Romanonim qno- 
nmdam Clc. pn S«xt. 0.49. 

Eir n tix»fi1 oi rtiflteita-. 
Im, eiRt eainl ffKi/^gwM, et 
uvtngot, vt loqDltoT pjog. La- 
•R. et PlntaTch. tfaT. Meoqu* 
laffus erit aPlatone 3vm reui 
'Xmfiti, Ent aatem ifino com-. 
paratui aplaione, qula.tudl- 
otlii erattlogeuH. Amabatnr 
tamea|abjeo , et pneferebatnr 
AclftottU, vld/fufra lU, 19. Ui hj Eft repctilio fnb- 
Mtt (nomlnli Xenocrai]a> «b 

Intercedana Bomen' PlatftnU. 

T^y funafKv x>^.J InJfitDe- 
madei, homo InfDlans, panper- 
tatem Phodonls, qiuun tamca 
llle-non dislimuUbat, qalppe 
paacli et tBnal rifta contenp 
tDs, atque opet ac mnnerft 
opnlenta rerpuiai. Vld. fupnL 
I, 31. Atque hinc Antlpater 
dlceie fait folitib de hls Ipfis 
homlnibni , dnos b babera 
Athenls «micos , Phocloneu 
etDemadem, quoram illl ni- 
iOt vt acGlpliit pctfuadere pof- i,,Coot^lc ' B I B 4 I O N i£C. su- 

fiviet, V «iwdflir ^tfSy Tiei^ rff»' I^Tttyta*.. xoej oc, 
et TetiTis. 

KE*. lA'. 

^thttrnee •>f(os 'AfJ^vifev t<Pm "XeTi, io^ir ^Pfoyri- 
^e., d&djin he \eifMt^ kjH iti\ layuXti vesos^ ei^ei 
wfW^HW wy««* /Jyoffi', r» ftiv Bttuas a^«v xoy ' 
wiiefif , }(se^ M|i«v ■sohm:, k9V «iWAt/wv ^/*to, Ao*- 
>*« «va^- TO Si uyiiete ■^feveetSdf ng^ ffWTfiflcts tSv 
' »^ithm\ «fiftiiff T»UT» dyaSd. . 

O a K E O. , fit| Iinnc vere multa diodo 
expUre nequrat, vld, Plut. 
Pb«, at Apophlb: * 

ahrat fW»f <] Natn luznrlo. 
fiffimus erat homo, ft Ideo 
fordidac aduUtar non tantum 
populi , f(d «t Mactdonnm 
Alaxindri (t Autipairl. Vid, 
deeoPtDt:dB •moradjuit. 

4(Xin»ij Aeglncnfis «t ■■!• 
dltor DloBenis Cvnld, d«aor- 
qne Alexaodri M. 

vV«"] Rorpirit deatn, qiiae 
bonme rtletudlnt praerit, el 
ideo fie dlfta fiugobatur filia 
effe AcrcuUpii, Paur, Alt. 13. 
Sed et ideirto Aefculaplo in 
dns temple adflatiat Argi», 
Pauf. Cor, 13. Apud Romanoa 
Salut difla fnft, LI», XL »7 
Terent Hes. III, 3. j. ed. Bi- 
pOQt. 

*• 3* Cyamt eic.] Noo plane 
n^ODdere fupeTwtibua iisec vldentar le. Knhoto et P^riz., 
quare mallt illa legi, rs A 
«fw. mt. TW mgx-. ^t- «sv 
m^r.iy.; hic, lAa non reil- 
clena, rnrplcatUT. r> ttvy.ttfnt. 
nc Bir. T. ««a;, <(ji, T. «y. 
Nec male. Cooiunxerlm ta- 
inen, cnm re Ji vr< ctiam ra 
T9; ffeir., quod aiiaorem tiji ' 
Kd^ notire crediderim;^ lla Tt 
verteris; £•( autim tffe Cah- 
iudtHit tt Sahuis, profpiUie 
fubiitis. Pacii hait boH«. Ali- 
■m tjmtn, migis niihl a rU 
' dentem, proferaro conieftit- 
ram: Quid? fi, nihil plane 
mutans, imssintm iLlam Va- 
letDdinls(v7««0'""1""" *''* 
ae, qua narralio incepta eTRt 
in contlnuate nareetiaue, ab 
■uftoro praetermiflam puiaite- . It»,- : dlxt pacii 'ffi iatir btma, profpice- 
re faluti ac fanitatl ftibdite- 
rum. ..ibyCoat^lc- iii A I A I A N. I r T. KE*. IB'. 

Tt' i-s^gXTJsv riegiffuv ^«triXfiuV oSovrogav* 

^ov H /3jj3Aiov, 8 £titv0Mcvt (»' ii ffwsicuif ri, fu^ ''^ 
J4V0V dvonytvwK^t q ytyvtuiv ri nffj haya cc^tw J3tt- 
AwiiTe^. 

KE*. II'. 

lJUA*?f jtgiy •noSui.KK "XJ^Tctf Te7f ctvriBeTote o"Ay(»- 
dtfV- ^TTS J'! Tjf , el&v i-Ttotfe^BifjUvoi «turov, t^uf^fTo 
^f^itu^ay tfvrce Tcdi' exf»'8 S^afidTaiv , enriv ' 'Aiftiif 
ffu YF, Yfvvew, Aj^tidas' crfaurov, rov.'Ayae'diw<» nc 
tS 'Ay4^anoe tiOetyi^oiV. vtok tKOfia h:) tvtok lii»- 
vof , K9^ ^'To ri)v ffurif rfetyoD^iav rctvT ^uf. 

KE<t. lA'. 
n£f* STfftTDVUa tS XI&Af6i]^lt. 

^ ^T^ivnttf» rw luBetfmSov vniie^ctro ris «^»^A«- ' 4iXtifM>] In Wbellli ollm 
tillueU, fedvel maxlme «t- 
iam baxeis fcrlbalHtar; de iU 
lli *id. Heradian, 1, 17. ie faU 
EudRtb, ■() II. f', qal TOcem 
■yfitifiai, dlcit, Rntlquae aSiiJ- 
nli elTe nomen ; iiterai enin 
/lalprii qaiboidam expnfln 
effe,- /imlptrt autem d(^u 
•ffe f£»lpar. TabsIlM autem iftae fealpend» et radcndo ((»- 
mr, feu /uatr) poliebantnr, 

AtriStraui ArtaUt et qnae- 
fitae oppofitlones contrari^ 
ram, qnas et Plato in Symp. 
riHt, vld. Athen. V, 2. haud 
dubto Tt nimts ^naefitas et 
crebras. 

ScfetrwiKn] Athcnleiifis hlc 

foit^ *bcittemparibasAkxaa- 

drl KCitxflt^le B 1 B A I O N lA' «3 

<rXti^ri-o ySv rev avilpo», mx re Trfixmfev rrii xwtwy^ 
us rSt KXTci rqv ?fytr''- ^^^ ^ nsff ecS^a» Siev aviat- , 
ree, ng^ uS^v, nsif rfoww Tnce «leAeisw uvtS TJfv 
tUiav ^eiffi T«r xi»r«Auefv ir^f^fiiveie , ivT»Zdae 
T.T^oiTiviMe i(pri ■nfit tw «xoXn^fV 'ATruefiif ivTev- 
Brv , Z Tittj. i^w»iitvya^ aVrt irefiVtfms i^j^w (pdT- 
Tetvt Cmg ehictc rvfovTse 'Vtiv^xeia'. 

KE*. lE'. 
- n«C» TMV T8 SuXf «T8$ AoyuV. 

■»*ffy«- ryf Jj»^o/t«» /iyaiv rw StwcfafVaf Aey«f ee*- 

xlvay ToTf n»J(r»fM- y^u^fAOLai. v^ yecf rei r^g^lletu- 

«'owM T«v ^ivyf oe^sv , ctnsffoivTct ■sa^ec tivos yf cv^tV 

O 3 rgr^ev dri M Ptolekiiet, ocrtfas a Nl- 
cocle, rtfe C^prlorum, ob ioh 
cnm 'acriorein , Albcn, VIII^ 
89. 

«f {,rv'] ft. rw. 

«uevXs^] /arpifAM, MncQ^. 
nltcm. 

' fl«»rtn] ProuerMiiin , vi4* 
faprt ad I , i^' nieil, «t Eiaftti. 
Ad«s.p.338. 

' Tfr ZiiKj>. Xgy«[ rif*.} QdU' 
per IieDt^ata loqnebatur, 
qniiido Itlcre|!at>at *f(ja,. ne 
homfnK hts dedtres offende-. 
nt. ' Sie de AeFapl hb. vld. 
Phaedr. IIl. praef. DcSncri- 
. te Seneci benrf, V,'6. Accef- 
Ht cdeberrhna Socratit tronia, 
de qiuvid.-Excurf.I. OeSoct. 
KJeToAes , xvficit , alt, teixt- 

t»i yxf nvof Kitrrux^f eitx «r 
niaitri, itfftrit fimilti ejfti «m Miflf tictJtri ft , vltmwujKt et^ 
tiiltrinii vid. Suld, ia 'ItfBs- 
Atclbladas apnd Platon. Sjrmp. 
c, ji Inlt. cf. c ;7 InlL Soc/a- 
tem faceta campaTat cnpn SUe- 
dIs In fciiiptcirum offidiiii, in 
qulbni tamqHim in ionolucrii , 
ttnaEa del allcfias pnlcni tn- 
eludebat^r, vid. plnr. oot., 
Wolfii V. cd. »A \. c, 

n«(«uy»3 Fiaoi; fuil c^*- 
ber, tempors AriOopfaantffi « 
quo In PMo iindMar ob paA^ 
pertatem, quie tam celebris 
euifii, Tt cum Ira Houeiic* 
coniungatnr et elui iionicn 
Mqne ae illiiis pco quouit pau-- 
pue ponatui. De eins pi&a> 
risFid. adlV, 3. 

■ •UEstwtTs intf « riwi] Fabar 
viclum hlc fufpicaiA, Scheffer, 
varo lacHuam; le. Kufan: et 
Feiis. Bll defideaDt. Virdoa. 
Mlfc. 214 A I A I A N. I 2 T. 

*atK}3i>Tet Sy tS t« «■«■«'lon' iiJovTce, tes wttfd rtia 
«/LitfAoyW yftiypctvree-, «vaie^ivotc^a^ toi' ^ay^n^ov, 
«TJ ?fA^n' TO iTiveiKm, t{Sf} e lUthtvisiinoe e^Sai mS 
r^ip(fini. t{gff rov £aitifaTiry /iq (r«^wf Aet^JytiBiV * m 
ySv rie eturse ^fiyl/mt efBorttTet f%«f. Iw i^iSXtr» 
S'^ ai^ eiiffx&eivtSBlf rvTtu, r(oe Se ^ithiyfTe^ nsH 
inf rSro luiyiutrvaiis mris mfe^fTo rw^ tfSo- 
, yine. 

KE*. Mirc.Obr.in, p.«47'l*)l nrbli 
cixjmvr« «, r. offeadltar, dnbU 
-Udi, » pr» Ai^iMi lUt /m- 
*trt •ceumot apnd GraocM; 
Ideoqiie verbQm tAa/tfitumr, 
quod ds Mdam r« adblbnit 
Plnt. rff Pyjjtia (n^afim Imnr 
mXirikfiuttT ywtjity) propoi^it 
ad medelam nnlc loco com- 
pto. Nihllo timen nilnna lo- 
cntlo baec Mm*m m. r, iuiiH 
baDo confirmail vldattir cod- 
irarlo ; Vatbn «iilm dic*Mdl 
cnm Infialtlua eODArufta bape 
occnmni fonra hAnuU a^bibU 
ta, r. c. 9v/u XIV, 4) mod. 
Xo'*», awtuiat&tif, c, 3t. et aol. 
9j«{^, Ariaoph. Plut. I, 1. 4i. 
wirr twpiamr tm *m — ^f»j'a- 

wmiltm dti, quat itiht tt txtr- 
tW^filium mnriha ^K. taitnt 
Att Apoft. M, 14,^ 

mhm,} Qal ititmtnU piao. 
r1 tttbHltm pingtndmm, Slc 
LudiD. In DemoDBfte. Con- 
traitum dlcitnr nX«i8«t, ttm- 
■term allqrid faciendiini, vld. 
Plut, 1. e. 

fria] Malit lot Kubn, iri^. 
quod ne^ rnlbi dliplicet Prae^ 
taiea Lngd. et reg. b. omltmnt 
Artkulum pofloriorun i avt rgtx". Farli. cantni priorom 
natll omlffum} eqaldem. fi 
qoid mDlandnm, HllJs adfan- 
Har, qnnm ■ Htiknl. fit fnblo. 

»vr»i rfiim\ «itiraf tefMtnr ~ 
ad fenftiin ac vim Varbi /uXa- 
yiStif, ficnil mox Iterum &t, 
utnyf£. uvr*i <raf. Praaceflit 
•nlm itt inilio capltla ra» SMXf. 
XtY*t , de quibuE In toto capl- 
te igtlnr, et qnl rempor inteU 
UgUDtar. Sic ADtanin. Llb, 
fab. 17. 'Elh.v><»>r nf* KtAgm 
/mwtmf yvt, (pciTitn mgH mv 
vai, Grmitm mku Ji adptUmlf 
mutdmm md au fcil. Giaecof, 
bomlnes Ulna nanfi. Qua« 
Synefia paffim apud Graecoi 
«ecnrrit, *. c. in verb^ Ktl>^it, 
Xen, Cjrr. I, 6. $. 4^,' mJkc ^ 
fut y»f wtKa* twmvar — »X«- 
tut tiftf^Mi mf»t — - t»((l' » el 
fca&ttrti (refertnr ad wtXmiy 
Hfiit&of miaiKiyTt, VIII, 1,34. 
rir( voX(|«u(ifi ^MK ainnirtitt 
tmi infmt tiwyr, iomif «»«<» 
r»vr« yfra xt"**! • "''' ■"* 
r«ur« ^nppL itt\tfi.ixm ax i*b- 
Xtt*. manlftmi, ficqn* allbl. 
Ceiernm Lugd, vgtimi, Aor. 
OpUt ..ib.Cooijlc 81 D A I O N. U'. ais 

KE*. I*;'; 

sr«rf /£ ttveiQnftui, . hga ^ tv awt^ihjvtrt ■ngt^m IIo- 
AwcAatra) tutTtttTKivciattf ri otye^fut • &k I(^ vfeffi- 
^m Toaru dvctS^iMTi-, S ti|I' ^'^af «% eivBiBaet 
ti&' e ifuifjus l^^«f • ^^ V*? ' ^ "' o^Syr^ rit» ri- 
VM)?, tfuSM TovIkAvxAMreV) a<ft.'iix Ixfim, tty»^ 

KE^. IZ'. 

inam^mrtis (Xfyfv, 'AfX^^/WV «c r^ oiiuW vtr^aw' 
irlc$e /xtels livmfJiitrtif , Zev^tv fuQtotteiijanv Tev 'Hm- 
xAffumv, «« «uT^y KaTeiyfdipeii &c ietureviii^' 
Jlw Tre^^adtv ftiv u<pmm^Bif eu> airit^ ned^ rse /38< 
tiO/tiviis SiciffetSeif rijv eWtfV, li' «utov Je 'Af>;iAa»v, 
fo^et HS Max«&'vo(f fiSi^Sitity itfy /i^ rnet eivefn»- 
99 X!^H'>i^'> Hff Je^ratVf , v<p' «V «K (ev tMffd^vd^ roV 
ttwiSef- 

O 4 KE*. »0 VU. Eznrf. d» 
C»ttU ** Hij^teniM, . 

TfTffuuo-Mu ftnul h. «. fer* 
7 talaaU, qasd flmant atiain 
MfU. Vnlgitum filf* rrvra- 
fWHrT«, quod iM talentHm 
qnldBm &clt, nec rcglutn at' 
qoe iiA notgitn dlKtntm efiat.. 

at iuvrn it ainl Fnlt ^U 
dam ipAtfiMaat II, ai. tKmtn 
Mlam moribu mloui prDbuU 
VIII a 9- ^ rimm Haturm* 
ignmrmf Mdm trmtf yt, {«• dU filh *4S»fidt, wt^mm iUm. 
d*rtt\ «t/Uiim, fW in ha» 
tt Mdmtrfis rtiMi mmrit tjl, ttm- 
thrti. S«Dff:-'4a-benef*. V, 6. 
Mtfuiriml SlcEarlpldem* 
A{atbanem, FaalkaUm *d f* 
rocauH , tM. ad II, ai. XUT. 
4. Slc rofiBlt et Socratem, 
tafte Seneca 1. c Sed regl re- 
nuiidati lufflt, qnatnor cheenl- . 
ce* fariiiae obele venlro Athe> 
nlf, et fantos aqala abandaf Cy 
Tld. Stob. fenn. sj^. ..ib,C,oot^lc »6 A I A I A N. I 2 'f, 

KE4>. IH'. 

f^u^iiffdii IjSaAeTO. - 

■ Xii^f XTjf e^i^efuvee rS ehhft iyaae. Spif, d» ' 
ms ftvhxv IfA^hS^ ceJi.' eis 'O^vfiiflav u^aa. ««&£ 
ydf uaTO "^jit^erfgtty , ak T» m,ee,' Svect Tiftaiflitv.i 
ittSveSi ty' *OKvfi7tict Btafiwee Me tWC xmves MrT«- 
Saif, ^ cehSv ftvKfi irafet^hTeL K* OXojwvif ] Roniia, lira 
timcn , id ircBndu radl*s ra- 
lli fpcAanttuinco^lwrum v*to- 
ratn vmbrtcatls Mxcranl, vid. 
Val. Mtx. 1, 5. 1}. VeU haec 
tialilbni A mills «reaii vrant 
Inleiita. Vid. iMinL IV, 73. 
In Olyuiplli aut*m expoHtl 
ennt fpeQatores pluuiMtl ri-.' 
MUi /alit, -rld.^Triia. aa Erift; 
I, 6. (^u* Hcrodes Attt^us. 
temporibus feriocibiis , famtU 
bas fnls' aqiitAduSDm Olyn* 
piuB daccD^m cartnit. Cc« 
terum hic vir Tiborlas Ctinill- 

- «s Attlcui Hcroaes, vulgo Hi- 
radii jfiticiir dlfhu (vld. G*l<f 
noft. Att. I, &.) fait omnlum, 
qili AntoDtnorum tompore rlxe- 
rvnty ^inecamM irablliffimni, 
ditlirimns ,' «laqnenttfimus cl 
qal clarKRHO mftAhnBqw fa- 
fits exlwlam cofifecottia cft «n* 
&orltatcm4tg1oyiam.~ ExceU 
fiflime «fas rebal faia maxK 
»1», Atbeats magiiificmitlfli- 

.raU^exonttiHt arfdlGcili, vt, 
fltdio cK marmere albo, CQlna 
adhac vtdere licet 'reltqnitB, 
tfteatroi qna et Corinttinn ex- 
ftrnxlt, praeftantlfBmo allls- 
qna ipemoitUUbU , di quilwis vid. Ptnrtn. «t PUIoftntos. 
Vtd. V. ccl. m$lmHii. n«t. »A 
£uclan. f or^r, 

itmftnts} Repofuit id Pari- 
lon. e codd. Slnisk. Lugd. at 
nn. dnabus, quta fre^MBS 
fit Graecls ipfinj^o (nnglNoinif 
natloutii. Nen «onfealit Vir 
rfoft,' Mlfc. Obf. Itl , ptf. U7- 
qui diuf»nn prtefart non BS- 
{■nf qaidcm iftum vfain Graa- 
coruln, pattns tamen, hoc non 
nlfi tam Rert, qaum llle No 
Riinat>|ina «d eamdcm perfa- 
ntm pertineat , id qutm Vet- ' 
bum proxinte prtccedcDs ; .It^ 
eum omnlno fanum efTc ! Re- 
fie fcnGffejVlrum dod. credo, 
nec locutV, i^.extr. EXfyt. 
*■ yuf thiMaan, »t it fttfWf 
T<rs ifnrtit pUiw Hue rtffetfl 
potcft: nam cf h, it\i. ^tm, 
tatelUgendnu aft qntG parstt. 
ttiefi Inclutnm, et Nomlnatl* 
vus /ntfmymt kd fubieftnia 
quod Verbtt (Xtytn ineft, (•- 
ffnoins, ficat XU, 35. £*- 

fivt^ Ttarufti 4 EfuS/tuee 
•tc. ai ii<ptvit itttf rrvfcv i(- 
Alitm tnacoliithlam vld.XUI, 
93. Ncque magis refplcUndas 
leci» Xm. M. B,Uf f.'ij. «<|. ..ib,C,oo'^^c B TBA I O N lA'. " ai7 

>. kfi*. I©'. 

*^%vr»s ra.r» «^; "h .ffw^^ , tw ^ H^ rd 
aKoefi» f^v^ecrJtro raav avefMtraiV. Iti^ ie Tcore iQm- 

^nat fiiv *t)re , i-ytiy^et-^i S^ mr» rS rolyfi , im^ctff 
f^ oeijfme^ce^tTo, S juijv. /3tf«&«f «Tn-. 

: '■ KE$. K'. 

^vQctflrtje ^it^f Tiee^Setyaayoe^ (Hgij yoeg Sv /jterti rSr 
OH^aiv SujSwfiTMi'. ncff eivrtit irf^0m^ fS ^tu^t, w 
vyi aicc r^g oiS-, t9X»^ «r^trv-xovTOf ,' ttsfi- ms)^fjva, 
inivhn^tv etOrS iaxv^oruret.^ yt^e^rctret Jl atuTo^ 
re evgrifi» tm^ tS naiJeV ei§7f»fftif mrirfceyev. hie 
O $ • , . fSr^ ivtMO»! Mtiaiof, n fiirt xgV- 
tot — mttf, nant lf^»v\at 
«tc. DluerfM Mfl hk fiiBt 
Perfoiise, cv — ixh¥iu, tnwen 
bannonla CaKiiim omnlbaj -' 
pneferenda vldetnr Gneco. 
Dixiffet raiia txover ii, fi prie- 
MffiffM n^; ftd tvtamitr 
(ib-e meliua mta xnivmvetu 
fentiabat. Concefliaem BTg* 
Ubeoiiflime Vire dofta, njG 
loeum neftmm panllo aliterial 
fallor, expUcaTl poffe pntem. 
Nonnr f» Stt>futat ad navtt 
i. e. ad tevJfs X«v refetre lice- 
■(, re imgtiiiSnirit vera ad 
femnmp ExpertiK fane ille 
)Hn furrat ardarem folisOljm* 
piKlf ficDtfciG labores pillH- 
ni. D«aiDrni n>e videant^ dem fola 'Mftoriiia ceAnenleQ-' 
tla dBftus lianc rem plaribg> 
ditfcrejidim putaui. 
. Ou fLr> fimSat mft,,} Lngi. 
miai. Vulgai. antem Sloisk^ 
quod et Perizon. retfnei; reft- 
rnntur enim *erba « ft,} fi, r. 
•noa ad iaiut/*», fed ad ■«• 

'Ov vyi] Sluiik. et reg. c. S* 
tiy»y: Proprie nytit de pae- 
r)s dBceodls et «dncaadis; 
blneqne Iprnn Ktuinyayx lo. 
uibuliuti. 

(VfirX. «VTfi IVj^prrsrM ] ' 
Slc Slulik. et les. ■. Lngd. 
et regg. b. c. irinferncM, quod 
receplt lo. Kuho. Ulnd rstl- 
tMt PertzoD. Slc «t fiipra III, 
«9. extr. ..ib,C,oo^lc ., . 9iS A I A I A N. I X T. 

rSre etvth»i4t^ ^ ko^Uue "SAi&ct^rrmius-, iyihMrec, 
BguTtlctv yr>Mcetf vsft »^- 

KE*. KA'. 

^ltfTewv, «V >^tTut riv Tfcttim TtiKtfm HMiroe 
airaf, ftfyktis^ 5toc SxedhtM Aix/Sf|Linw, tfgff hn- 

K E *. KB'. 
' ITgfi To^ewve «uAuVdtvTO? T8J ixvrS ufftj- . 

Ktsi iioLXiy&Sfcbi 0LfkA>Aig. 

Wn Tfw^cs" Ta Tuf«i vo« ^tihifiivec i^t)\m Tme guvt- 
ftoaSotf, fyy TBtf i{«r* «utS lw/j3sAaiVj rr«£rrwf iVf 
Xoi^is^ fitliitei fttiStyi SietKiyeStef t ^rt iwffif> M^''''« - 
(Jioc , f^^ ^ n^' •n^a^fi» iyikx^v^ tW %»>jmev. he- 
(fiiiiKvre iv rs rS rv^uwa wfeffTuyfM, ngj «AifAnf 
ivtvev^ nffi hcS^ofUty Ttfoe dcAi^Atff, kW ^«<^>^ 

SflfiV, 

ftif fiimjrtut Sut ^AMfi. y. ne, ntpotMi Fblluniiiviitat 

X. M.] fWfw, ^r* itHiMiMitxM 'aluram AthenlenreBi, *•! £• 

mm, ri/km alUi aan inmdtmm, leafiniain, qnl TixeMt temp»- 

vid. et not ad J, 15. iolt. rlbus Cecropis fecnndl, flHua - 

M.r' Op^« «. M.] ^ Or. A"1P»'««'- 

^Aio W X. I. e. ihdim, fnihu T/o^t'} An |ier comHudU 

Wi, irmptriiui. Slc iaterpre. am fcriptarae pra TgaiiinMst 

tatur Fabiic, Cerle oi et u frequsnter inter 

M«ff«.»] JK./«*r, poeta, f» pennHtaijtur. ' • 

fDJt fecnnditni qaotdaili Or- rtmfar — — fi^ft/ui (pmf 

, pbei dlfcipulus. Dupliceni fa. ift*"} Vlro dod. Mlfc obf.Iir, 

«It Mur»«iiDi.Saidts, ■iteram p. 148. /SXiyit^ vldeliu (loflirt 

TbebtBaya, filinDi^De Xkamf- effe, ^aanlu» tvsafm ttn, fabr B I B A'I O N Ia'. aia 

Hg^ ht) ras mt^^tritoif H0f ti^t*^"*' emfes .»xiTm. 
ewuip^xM^ee rrv, SiKef, re r^e ^/u^^f •Jid^os » rn 
stfeiTci-^a r£ Trfitfriev oiaSeiKive. iKvaet Tov.rv^wov 
9fSf} T»tV«, iW ^srisww, ri^eSi^ n ctvrS -Tiavrias 
%eawv K^ «fv^fA)7ffv, &» ri rSv ff-)^ueircev ■^eti^^ev. 
!{(&' iv inmee >(^ tSto xeir jsrocuirr- T^y ne tv eixBc- 
fMOe tS tiftiiJOXvief , «5^ Aiff^efiiw, ngif riiv fievaie%i' 
av KiirecAiJaeii S/^Siv, ei^lKeTo eie riiv eiye^eivt «fTdf 
tK^itu ?«f velliets Ufut HSH QcKi^e reis AKK^uftc. ffs^ 
^«fejfffwv «v «uTcv j(^ 9»f i?A9ev To wAljSof , nW «'^"f'* 
l^ xeiKSvei awei^Bvre.' fjKtv dY/fhiet vetfd tov tu- 
emvovt eisuaeise6VT£vxgnTeifviuf4»rimerii SaKfuet 
«S ttvrejc iTtixat^tec^ei ' « Si iTretyefievee tieff rSro v«u- 
■ ffa^, /ii) fMvev^riSs yhMrJtjs Kar«7«v»Txaiv JsAsov,' 
^w /Wov rSv vivfuiTm , <»&' »{^ n^ Te7s o^pbet^^fuUf 
rRV Jie (puOtite diloKh^agv ^Aeudff^/ov, | ^toJ^ikv «%(V, 
flj^ixird tri)v Tetf i^(fie^ts « ivtf dva^a^h.^ rd SdK^vttl inteUfKcndniD reUnqnatDr, v. 
e. AnSopb. Plut ^»4. j3Xnt« 
pMfiKtiv' nec Latin) adhibaant 
tarmtm vidtrt , adle&o vuUtm, 
Imfl tptviu tllad Ki^ ^Xtfifi». 
^Mtfn pra iDtBrpratMion* 
Ts yaXftatt* lubero matit. 
Non probtlur baec fentantlt 
Cl. Knbnlo, propter AJciphr, 
I, 38. ("<•" 18-) ed. Bwgl. «■* 

M TMaijiai' fiXmmi piKififi», 

Mmf «Mmiat ; fed iam ipfe 
Bergler. boc fi>a/tftct ■liuDda 
inapfiffe fufpicitnr, Qaare et 
^o tion paffum, qnln ■niple- 
Aar Vfti doa. fententlun, qnip- 
p» qunm metapbou tjc yiy.v 
fmtw, ■ tempeftate rumia, per 
iUud fiX.pmtifn «xplicati mf- 
lil Tidaktur, 
~ tv»aipgwf*mt p ^Am] Di- filn|v]t Vir d«6. 1. c, pofl gvr- 
a/<Pg. , vl To vr JfX«;'iunga- 
tur cnm iiulnKwv!. QnidV & 
amnei diAinfilon«i tollins ila 
vertas: tl quiiqut — . — /rvM- 
MH tBKtrahtui manififit paffio' 

flraiai; adeo <rt i;':^Xe«,ad> 
T*rbialiterreddaturT 

w,riil Id eft <•«»'». 

trijitTVmr a* Kvror\ St« 
Stniik., ac neceffariB pro vut- 
{ato tctfuriian in leztum reci^ 
pt debci. Syntaxli liaec vo- 
cabnli ttXniiic aeque ic plurl- 
um Nominum colleftfuorun 
cum Veibo plarali eft notilE- 
ma, et Graeclf Latinisque vfi- 
tata.' Li*. I, 41. iitmtr — />•• 
ftiU mirtiumm , ^mdrii ifttt .,U,:COC^\C »20 A t A I 'A N. I S T. 

fipefieVtifjreifmTK-, rot.Tvgctmv Mwhilmea'. 

■ nspi KXffvfe, )(gof' 'AxCSdiji? MWi») tjJv ■ 

oVyvlv otjradJSfcw«v ^iiAavT&Jv. ' 

".A«y(W «vrf ?>■ (ntukuee rev rMMv, nv&etyo^mfs 
Ji ■njv ffe^letv. uros « «w« «c flfym WfeflxSif» i^tK 
^SfiCT flHArrneMC («vTs m ^ftev i^ecyefAh-i- , Voc^ 
•XX*\pu» -jrf inf dvein^teef eevr^i ofyn k^ (■nlSnf^ee.yi- 
vnrof, VTtoiS SictKeiTeift Tijv Xv^av dfftoaaftevx y ««» 
' btcft^e. •Jtfos Si rae vw&etvefAivae rtiv tuThv ecTtstcfi- 
vero ifiut}\Zi , oTi '^(etvvoideii. iaiei £ f^i-i n^ e iv 
'IKm^ ^\-X^i^eiis T0 iuQoifcc TrfeacfiafV , i^ r* kAA» 
rZr -x^ifw iiei tS fiihlts eie ^v^f«l».t«yr» «yw» 
rriv fitpiiv Ktcrewci^eiy. ftscwee ydf Sy ^ t^ iu&«fB» 

■ BTfOTflv.iie Tp5v AflS^ufw eAei(&. 

, -j . KE$., «d VU, 8. 'extr. 

KX>M(«:] TarentlDai fait, 
ac P.ataai a«quaKs >t amtcDS, 
Dicg. Lif Tt. JD Dimecrii. Ni» 
ratiopAn banc vid. ap. Atbcn. 
, XIV, f. 

' «;jn> «HdvTMUt JMh-v] SIc 
Slaisk. «t tt^g. a. G. IntelliK. 
iavrnr ^ifi imiTx. Lugd. vera 
-«t Teg. b. (^ytf^rM, Faniclp., 
, tt faefiDs' fii, f ro iDfinhitni. ttlfcna hle fnmnDtar rocabalK 
l^rai et dthmrat, de qnoiattf 
fapra. ad III, jt. estr. C«t»> 
ram de eff^u Mulicie vldk- 
FlDt. de MafiGa et excmplnm 
Orpbel ap, Qaid. Het. X inlt. 

vtjf Ki9. mgatrfiv H \up.1 fui 
tam it prat aliis. AtheD. i. L 

rtro, iiy avTlf tnTiet Vitiuyot 

^iTUf'. VW. HoB. 
■89. .ribXioO^lc B 1 B A I O N lA'. a« 

K E <&. KA'. 
Tl£0t Tivuv ;cf;i(«tTwv x^etTjwm vVef tuw 
iTO^TUv, >t3W T^j JaVafflt? CtWOxifflVfltVTMV. 

'r^^ftdTtA K»rt<Pievnscev i vsfi fuyeiP^goifvniv i-»t- 
3«'^«i^o, ofSm-rs iy yfrvia rus voXiTtis evraij -nhM- 
tSvTbs «yrcl, Iv ^ KtfivB'^ ©f«{Anf ,JW ©^owawiV 
^f , ev ^ MmiAifi-j rift^^jf. Hlfi SyHsH iiSMit cuvi- ■ 
^Bheiiey^TtiKSCiheet r^t nevius viiv civdymp' jeis thtO' 
fS/isveis. iitei i' «X <9r«&w, «A' avTo! ye TeiJen>- 
Tav ci0^vm X(ie6 , mff metvre «K «r d^v^iev , oJA.* ' 
ms «uT«v T^ ■vfrtOCT". « y«V t*^ ci<Pf&ivTse y iTriBi- 
fttvei reh Mvetffao-^ ir(e0ei\efAryei t?? ofV?f Toe o^Aoe, 
»(5!/ euAoywToerjiv ^f««y Tflv cti^ayflv «#/ ''^^' e» tw 
hretyevrow dvdytap' , d^shOmveiy ris aaveiitdi. 

KE*. KE'. 

M-d^etvfeurdv ittre •jrgie dSMiKss oi Xiei dv^cTetret, 

• Mfflf- 

ptdilat, Tol ipfam ir*m ct tu- 
ttffiiattm hu DfMwrMtn. lo, 
Fr. Grotioa, hunc locmli IM 
emendtt: ngBfiaSi^, r^». raa 
MrXwr tyit iv^Kny. x?-s "ffff*' 
ri)v t. r. («. «y. quR« coffieftd- 
ri an rectpitadi lii, erndltjo- 
rlbiia dlllidicandnm relinquo. 
Mifai qnllvm Iscus ali> Hdhuc 
ratlonacursndus vldeturi dls- 
plicent cnlni llla tria ParticU 
pia. Nonne xNf inte KgtfiaX. 
iefiderandnmf 
' Ern^MurM] SadlUdfi prortM Tlt. K«r w Aow.l Kuhn. 
V.^cl.Usit itufnigi r.i., bene. 

nt»To] Codd. ' Slaltk. et 
Lns''. «"Ti^ ' Plnsqiimnpecf. 
Pafi*. FmButH lukruut non gui- 
itm , ^ pteimiam , fii tmmut 
Ji viiam ipfam fftBis, foil. vt 
remlflioDe debltorum. 

itfefia.Xiifiiyai'] TlfofiiitLiS^t 
proprie dicitnnr arDir, qaando 
•a cxrerimus In pngnam et 
protendimus adDrrfus haftiin, 
r. II. 44 «ned. Hle: prtlm- ^ 
iinuft armm, .qmili» ir» fitf- ;.i'b,cr''<^")0'^ic asa A I A I A K' I S T. 

yea^vavref vivcai Tet\>rv[» 0ei^efTip'. eiy*if &* '•■ •>• 
,Tois flroAmieef Tflv tpuffff «"fcV tw- aireiei^ovnic rctv 
irm^m ■advrets cx/Sm^v rsc ivmrlist' MqJtvftw^ 
f(pi|, 'M>S^' £7« xeKf(«7m«^* vTroKtxnfjuB» rneie, 
nct fu) t5 5Cfo'v» wf eio»T« m ocwTff eivrntcifiite., ^fiar 

-70^ ciffif KotAow >Jymv^ iirm vt»s thrftv. 

KE*. KT'. 

n^ 'AvT«yof« *A{>?(so-(Aaov AoiSop>iV*twoff. 

-^^Kffft^aMV Tov (^ *AKee^uj'«ff 'Avrttye^gis i itettfr^a 

iha^efSre Ttfotr^afMs ttifrS, f{9^ rflevTM ivri («7»- 

^. J8 tipeSget fuyeU^s^PfivaiS tvdet eaaftt ftd^vget 

ffwffor T*r« fucrant Chii, Htc etlam 
ie ctata fnutarnnl raepe for- 
mara reipubUcae. Vid.ATlftat, 
Pollt. V, 3 et 6. Dlod. Xni. 
Plutu Tlrt. mul, 

i(**f ««] Nomen «1 fultOiw- 
«M^mM , demasDgo. Cnm 
Onomxd. fen£t Sdplo Nafica. 
<]i>4 fertiitidain ceofebat Car- 
tbaKlnai» , im mttu Malo mt-' 
«Mite(, lnxmriari /eHcitai vrbii 
Sowuu iutiptrH, VI alt Flor, 
II, 15. SicSullanie pirtai ax- 
fiinxerant Marlanoi, adao vt 
neque horaBi ilbaros ad rctti- 
pabllcam admitteie raUent,red 
mox ipf) In beliuiii clulle 
crnperuat, n«Xir»ie« Fcrixo- 
iila h. I. eft, qnl JDdalana et 
oaturan babet Idonaam ad 
rempublicam regendam. Vid. 
ad II, 30 fia. 

affmftiAxJ Slc Lngd. Slnlak. 
regE. et Pluiarch. d. I, VdIe. AfamXmtr] Vld. ad Il^ 17. 
Ex Aiolide Afiae orinndust - 
rilll ct Harult tempore Dema- 
trli FoUofcetae ' et AntigODl 
Gonatae, Aeqiialis EplcnrOk 
Vid, Laert. ei. vlt. Cic, AG|d. 
I, la, U, 94. PlD. n, I. Plut. 
dlscrlin, ad. et atn. 

Aimtytfmi} Rhodini bk fnit 
Vid. AihcQ. VIII, ;. Fanf. 
Att. LeKatloBeni pro pairia 
foiccpit ad Aattgionum Goaa- 
tam. Celeram comporult car- 
■nlua In mortcm Folemenli, 
Cratctla ct Craotorls, qui poft 
XeDocraiam dcmum pracfae- 
tunt aeademlae. Vid. Laert. 

wfa^»fmt Kury] 4ommiliiw 
mtlfidutttmptr/iqaeiMfH'. A«L, 
hifl. itt. II, t;. ttfta^Amgmt 
Smaji >et, emrrtnli nam mdltmt- 
rtnt. Avrif haheni Sluiib., 
ragc. a.^c. Jried. i^ Vnlf . lyni. i>yC,o6'^lc B I B A r O N FA^ 335 wmSreu gr«JIMv> hrm&n itte^tutr» iitJ^pye/tffcs, 
uvt^^^^m-o, i(i)^ /u»v/au' «rntaAtrf rf Avr«7efff. 
K E«. KZ'. 

n 6 f i 'A y « ff I A (( «. 

i-'V°' ^ rjrtimi f4Bi)\Km htwfiet taoi rei vjreipvofutm 
rfy %Muev <p&afevrK dei ■, ravT»~ ixtu^ari., srfivif 
»}V»f*ias Tivoe: inPMQi^u^, ' KytfiifMes Sv 0Wf/Ss> 
Afuffcv dic^iToc eiveKl^mt ris auviwrttt m7«f vno 
riivrSv9tfyutivm&itJpi. 

KE*. KH'. 

MfvefJliffi Tie rS ^reqi UvSi» , eri kxkSs i^iv ' i 3i 
w tifvi)(nvr0, T' ydp ffvmSee »t tv^^nrev «vrat. 
ti-arK^lvttTt ^ ixme, «A»%j?n' %f «tev rZv ■sfsoXiTitJ' ■ 
■ imon 'Advvvn ytviSeit KtiKes. /*iy» <Pff»Sni ■, ^Kov-, Anfrrmc^ SastnUt fcll. \e%wf 
Lycnrgl ad illnd temporit mo. 
mentuin, Trgeiit» oecellittta, 
f«<l mox reUtuit. Vld, Vil. 
Nix. VU, a. H. ShniHnr eti 
■ craflhiD df« valere Iiifl]t poft 
licuarieam pnpiaiD , n» infa- 
mia ootarentur ex le|ibni Ly- 
curgl, qula arma ibleclfreiit et 
•X ade fnKiiTeilt, qDam nalorl 
efftnt nijmaro, quam vt expe- 
4ii*t relpQbllcae, eo* omnee 
lofaniei reddl. Plnt. apapbth. 
Polyaen. U, 1. 13. 

raa enfiaiur} Accidit eolin 
IIU Mlilo, quum Epatnliiondu •t Thobani iplam vrbem Spar. 
tanoTDm ianailetCDt. Plutardi. 
Afftfil. 

ot ttg. b. rtt f»TSfa Uviim»' 
itramijne vfitatdm. 

rir mnrtXivivfttTitt^ Lugd. 
et reg. 9. Tuy mXimefiimyf 
qn«d Perizon. maek plicct) 
qnum Impadens nlmii farct 
meodacluni , fi de oninibii^ 
qul acte iprutfi gubcrnafleiit 
rempublicam, v( Arlftlde, Cl- 
moiie, Ginll,} iia fuUrct lecutui. ..ibX'00'^lc 394 A r AI A N." [■• 2 T. itt ptij ^M TfA«f ^f-^efiror, i^ nyifJUVK fm e^tieiEi', 
rgro tS 'Iludes. « TMf fcaf0V o aSiKvrae-, xOkM', 

KE*. K9'. 

V/ri AiJ(ravJ!f«f tKifiurty eie AvMtieuftna 'X^iiftarai, 
Heff iSlSit^ Tbs A»Ki3(UfiBvies ■JtafetVBfteiv its ro ■Jt^etr- 
raVfjta ra BiS, re xehjvov, a&artiv ^vUf ygvroi H3^ 
dgyvfarrp' ZTfdgTiiv. tS* Sv^Pgevivrm rifis fitxto- 

Auef, tur piflim hoc Damtn* Lyfan- 
der , quod pecaBlam ax bsll* 
reda&am publke mlferit In 
pBtriam , qu«c antek ferrelc 
tantum Duinit Ttebatur. Plnt. 
Ltfenrg, et ^n/Ai, Itl £«rM. 
£ii/m dureli GrtMk. IV, e. 51. 
p. ai8. r. Sed timen nacaffl- 
,tai quaedam fuit admitieDdl , 
pabllce pecnnltm, «x quo coe- 
pcrunt Licedaemonil longln- 
quB gerere belia, (t imperlnin 
fibi conderc. Quln poft Lyf- 
andrnm pecunla deftltnti non 
pomeruDt diu lllud Imperlam 
tueri, vid. Ariftol. i>olii. II, 7. 
Folyb. VI, 47. 4S. Sed ttmen 
vcrum eft, inuefin pecunla 
•xortuu etiam effe loter prl- 
Tatos babendl dudiui», etfic 
iRteriilfe -Tenlim eorum Tlrtn- 
tem priSinam. AccafaHdae 
«rgo potias fuot LacediemoBl- 
oriim niiDU aabitie et Imperil- 
paraadl Audlum, in qno ipfo ft letibus Lycurgi lam recede- 
baot, qnippe qalbus reipabll^ 
ca temm T^ice eiai forman 
ad fua toeada, non nd alienn 
adqolrenda. 

Tu 5»] i. e. «laetill Delpbl^ 
cl. Rocantl •nlm Lycnrge^ 
leEesue ■ fs Lacedaemonlis 
Utae ciultatem redderent feli- 
cem, ApoUo Deipbtciis refpon> 
dit, leges effe pneckras, ct 
ciuiKtem, qoamdiu eas ferua> 
ret, tatndin fere celeberrimani. 

tiHm quidMmi nam <^sMr ab< 
folute pofitum aeqne ac <tt 
<Pfnat netat fapitntim tfft, 
HeGod. tff, 301. tm f^rtr 
'(^iKtitr-ifiai, 9fww< K^ av 

im , «WK f»lMl»m rtgHmi. 
tHtrrmb» , Httt ^t iffi fiut /»pi- 
tnttt. Celefum hlAoriem ad- 
roiflafl pecutilae et eos, qul 
' eoniradlSeraDt, *id. Flnt. Ly£. ..IbyCOOt^lC B I B A I O l^ It:,. ■ 3if 

■AuW( <P(Syiifm Sri »t%\>iithti AaunnuV,. nfi A««»j. 
7'' mri nuS,'» H^m. 01 il! ^fmdimti, lt8>,iji: 
Sw»»- ■««( if *J «fjjijf Mrw t<^ M^ ™pi, 
wrj^if^ir. , 

KE«. A'. ' ■ 
nu{ 'A»viiv idSsa» Mtria IjSsAST». 

'A , • . , 

T« I««r«rw«f«9«f n^arimtts, i nttrd rijv ^<v , ^ " 
arif jjrv lAatZf»'- V'.&»r vo«f T/Bv ^Jtx£v wa^oAM- 

«f(«^K, .M-pi^nr iV.ffKOTO) «UTitf, ^ iiixttt^ fiti* 

&tiuix A^ynv, ^fof ^*iv "Avvov. ^ ^U^ci itlap 
tptmiiv Tdurm' aitwvriff, ivxfwreir tmutw iy^vrei 
ffA.iv ttSifisi imipmtiti oleiMKe &tt^tvo^tiit i^&att- «t W|. b. Valgat. wg«f/i.im, 
' prMiOnltk V fii % et Slojski 
Pracfvrt Perizob, priorem ]«- 
CUonem proptcr opporitjoDeni 
Intef Taf iuixw\, xf, Bt irpor- 

Biirerls Tertrtjigat : Sdpim- 
m^ *Tgt fnidam kee imptdhu-t 
mil — — . li autrm, prf ad. 

m^»nm pttKniam, riprtkimfi 
fmt\ (HDC r«qui cUram eft, 
pacuDlam plana noa iDllfie ci- 
Titatem; atqiii cwitraTfum vi- 
de«: tt atUiqtf», ait Atlinn.f. 
mrwm virtA p»ullaliifi difill. 
Xbio punSurot qnod uunc ante 
•n it reperU; blc cuin cols 
pattmitirl et poO Ai|3Xii9ircuu 
pSDl tnnc nFcefle ■ReC. Quwe 
▼nJKatum minfiutt adhuc re<. 
tlnere maliiii, ac vertaniiy^. 
fi^ium trg» quUam iee mm- 
AMmu.P,U. ftdUlhm/, JUmmlt0 mdbu /m. 
Hmift, ft VI Lyemrg» PyilUt. 
qiu *rdl dtgKum, SfpnOia 
mtafm /uKI Cfc. (ideoi) y«»i, 
pr«Hctrnu Cpecutilam) tiviti 
tmt («rnM, quan a6 imilit Cn- 
varant, /tnfim dtfiii. Pinlci». 
Ir vero <^ ofpoEtlaneiq qtil^ 
^em hic notat, non amen la 
perfonic, fed in verbli. 

. A»t»t]' Qnl»' fnorit Haat», 
Incertum eft fiocbart. CaiimM 
M. >t Schetf. furpiMhtiir TbIC/ - 
Te llliim, ciiiui periplus ex- 
Aat, cul 4<iCentlre videtuE 
Perizonlui. Cetenim andorl' 
perlpli ob rabufai «t Ineptlas 
npn mtiltum fidel htbueruiit 
Ipli ' vecerek, . \i Quod cntii. 
huius baminis indole coDue* 
nit, ^ 

Ma/ti»9r] E(t Nomjjiatiiiufl 
Fartklp. «bfetutni. 

V ■' ' ■ ■ MC Al AI AH. IST. 

Tf«<Ptt «vnSr «Adeivw, Tdi «faMBai ?wv, im^ rat rm». 
•ff/dw iftmrifftn., futneei jffufm thtims.^Junwr*^ 
Ktf laiQi^imrt rik k rS ^^^t- 

KE*. AA'. 

. xaAsfiivir.. 

ilnV/iitiH j T^u^* (rvr« 7i*( mkev Stui^ fm 
Tv'3'«0 ywimoe ciftaBts hrvxfiy eiirS ^>^^*inie 1 « 
jr £p)r 1 <i}nr/e(tvffi f40i )} «JiA^j , «a(f ei ywuatoe Km» 
hMs y>iyot ii^mS^H- if ^l mrfiw sravu, xfff JM«*- 

KE«. ABT. 
Ilef J TifMivJf 13« ex i^mhxvroi ^Aer^ 

TOV UlOV. , 

. - mtSf 

•nr«X(^T^w] •'^■ftaPll- ttlU. PmTc. liRaJI 4iiM* «Z 

lUe VII, 56. mlt hk PJa.ltBiaa- Hfto, «ppofnmg .fane to&i. 

APhilapuor, EaetfeitefillDS, Lafd. ■nMm , tt%g. b. C. 

^uRni ux Atnrptl, ^nl Ed- «tHirrai, Sinlik. «thwtvi 

tydlcto, fbroimn nian hjibnlt *in. al V, & nK tul*, ,M 

vxorain, qua occini Incenfui noa necofle. 

•ft •moro Alatbocioae, igaa. mtfm ttm\M >MlSttt »/} Jt' 

Ulli caldidam famlaao. Ln- pMcro aeciimtt /sm» tK.ivcn*t 

Xarlofiorfatiemnltoont,^D»tt nem. Qnafi dlcerel, f«M 1«. 

rapariorai re{ei, qaaro elb*. ttrtff,vtnmMSoqmtrUmmpia- 

ne coDuenlt cognomon, Tt4. <ra ftmimm, m <*m wmUn 

ItfttB. XXX, I. Pelyb. V,34. fwraf 

nyifM] ^lclM.3.^C*. Tvm''^')»^ Qiundo Mtt. BIB AI O N lA. 937 "Fett fie xnehttrt-, vAaw, i^Pti, ito^s ctSiiui&ecf v'/r 
MurSdftffTf, itetf oheiaef xat/^Airr. t» ^af •atfir- 
T» Terttv «f inmiii eis>et?JaitfSeif vso Tm f^euBi(a>v. 
To^, ^aSvrtc ftiv ^peuveSuf yrivnTet , ri?JvTifffievT^ ol 
KttTeupeefetBiiveit •sX^m, iUl» ^Sfo tZv tv tiv&^' 

KE*. kt. 

l^ehkytro viti^ Ttveav TJ^^drew, itet^m i' &io'yrvtig 
iKlyov ctvrS ■n^Srxjtt. fr^ee>otvi\v^tv Sv hri rireic 
i 'Afi^mee, xe^ efpif' 'Ew»>t*wei' rwv. \eyan^ Kvav. 
xeff et iih iietTa^»%Bm, eiA' iyii, «nrn, i* ia- 
mvtihBw ftteiBev 'a^Fv i-x^i^v, Zjntf ei KuifW euH-^i- 
/ttvK eturS T^v m SiM^Jetv oiev. , hoiBo rlxafit, tncfrtan eft| 
vttUtnr tiiMii rarlotl rlxlK» 
attat*, itatnd* Jam opani vfqt 
ae ftadjnm incoflii Lacedumo- 
b)oi} d« foo Tld, paullo anto 
eap. 39. 

ra }'«/«'(/<Tm»rac] PrO 
irnwT, qoU nofclt Pcrlzontiii, 
^ao Id rererri paflk, *elit, t« 
jSm. lac aatem Groneu. Tor 
ttrtit, Sed Doa opus. Beoo 
oalm lo. Albeni fupplel xft- 
/tMTw, qnod o pfMced. Mtimt, . 
»on ioulilata ellipli hac refe- 
rendum. Tele cxemptnm id* 
brt.Valcken. Sopbocl. Tr«^. 
V. s6o. ifx*r9if. wt\iT riit Ev- 
fwranw, tby ii ymg (fcil. £ery- 

, AM») ftfTKtrm /ttrw fif*ruf 
tlpWM. \ Kt-wl Via.«dIT, II. tnJt. 

(jiwJiii >3(r nr#.) Stc Hero- 
dlen. 1, 17. 4. Febro teftr, »«■- 
i^tr pro (Kd!», tbl tam«n 
Stepti. «olBII nms*. SIui«l(. 
*t Med. I. hoc loco f*«3' aJrr, . 
qnali volniffel anSor «ta^i vrI 
nt« T(. Ex« Torb ot nai^J 
netere etiun illne, vid. II, ij 
med. xtf wmfmtu it »yayi{. 
cet , fKut et fnpra IV, (8; m 
SfuXittr el n £«uX(iv prDtiii^ 
Tcue «dhibetar. ' Simlliter ct 
Noftrl pro mack Mmuft gtA"» 
facpe dieunt m Hanft gdim. 
Sie lo omnibui fere llnguts 
plutes iDCullaiiei a plebe rola 
prlmnm idhibltae, poliea iit^ 
ling^tta emdltemm et culilo-" 
|WB pMilbidn iwrftne repe- juS *I A 1 A N. 1 2T. 

KE«. AA'. 

Mg^ m^j Tuv £xefvfidv JixA^uv. 

AjytWjtfJ ^ffi 9r«f' !%f ^S TM W/4J/M jx^Kerttdifyei^ 
St« Ji W tiuKoi T«« iT«f ' /«tircv nim/netv ^fflfffW- 

^w (fsrfftTatf- ftXn & Mvriv Smh inuuffrtiTe» d»^^' ^atnr] fuad In Qnoca pii> 
tUBniuin adparn, oiniieinqnk 
qnaefttoDMn raddlt Inotilnn. 

vv at S««X.o7.] Vid. rnpim 
•d III, 17 ved. PlDt In Dion. 
D|D(. Li«n. )d Pltt. de recnn- 
£0 PlatonU Itlnera In Siclllam. 
ParizoQ. pr* iif, ful^lcatin !•> 
gebdum tivein , *l bepJDi »• 
perltor twtaitht, 

AijtHm» ^, «ti^ Rffuil Db 

kii Tid. xn, 4. 

«r. /( ». Js<«niO 5lc MiU, at 
nSe id tUBDtur Knhn. at Petl- 
xeniDt cantra Schefffrliin frM- 
•V l«Kenteni , Nam Auirei noa 
AeKyptil modo fDnt, Ttd (ih- 
gnll pDtinnm, qni fgai lep> 
pternmqae ab aliqna deo acce- 

^ ptat fenbant ; ita Manti Mtf 
ewium, iti Ktiot /m/m, J^ 
turgHs jfptllintm , Zatkrmijln 
Bemtm Jmimmitm, Zamelxit 
Vfjltm commuHtm, Meftt df- 

' NM Imi etgmiMimatim, Mffe* 

rM l^nmtiMnmt» rt «It pto'' dor. Stc. I. Tld, Llv. pnttf,. at 
Clc. do dluin. paffim, 

^$utrMi\ Sle apnd IflrariitM 
antc cenftltutM regea, quand» 
noD erat Indcx extraardiDari— 
»■; vid. liir. iHdienm, tnnc 
fdmmai facerdoi iDdlcabat, vt 
BotnfD tlt de Eli, Samuolc, 
I. Sam. 4, iS' De maloribnt 
noftria tM. Taclt. Mor. Gem. 
c. 7. ttiinm itpii mn im u i m p 
Ur», «<fw viiuirt, mt mt r tf 
wart pridtlm mifi /mtird^Hbmf 
ftrmlffmm, «•• gmmfi im f»^ 
mmm, m*e dmtii imffk, /tevOmt 
dtQ imf^anli, Apnd Roma- , 
an /afii ot mifnJH dlei, «t. 
pleraqua dniUi inrli In maDit 
A cnra poatificuoi faarnnt, 
Livr IX, ^6. Allqnando apnd 
nonuDlloi popnltti regei ipfi, 
Til refibai dignitat*. proximl ' 
•rant illi facerdotaa. 

• «ffir^SiiTccref] Lnfd. elFa> 
rtf. h, e. ir{iefioTtgit. 

mfff h «tjwVw] 1^0«. Sic 
I.F. BIBAION lA'. «* KE*. AE'. 

n 6 f i A « 1 d «. 

•latowf*» t5to T^ tS ^B*e liyficTirr», it^ «Ti^^^Xu 
fef <Kr7wo, >w *T» f4»fc«' fffltfi» rSv ^hm, ara «ffvk^- 

KE«. A<. . ,. ^ 

ytL ^gOv8VT£J. 

J- *A«v ^ f^Kfv fer! TcTf fJy» <P^S<ri itce rit Ttmri' 
f«ff, Kgi ris «»« t3 ylisf, «y» M«f i» /4*» tsv «■«• ' 
Tit« »e ifffwv, «Jrcv J3 5ay;u«'^e/«v iw T» efy». Ka^ 
K»T»v« Jt , H9? 2if J3(»,; iw 'O^jXilv, Xjy 'PttV"''^. 
P 3 KE$. 

*OrO Vid. fnpnXn,s.at 
noi, ]d Lngd. «t res. b. atwft 
Iwc «put. "^ 

, Ajwij Vld. id 1. c. PftQlt* . 
fwft «vry. vtSluUkv pTo qn» 
IpG. mrw. Ad^faarum virnm- 
4He idam •S. 
- . r.T^ A ./(fO Vid. Oipta 

. >Hy StfiSMi'] -Slc Lugd. ^t 
reg. b. , praefeTentlbiis lA 
. SctieBfero', Knhn. et Prrlzon. 
Vulgat. TfffSAm'. Sernuii 
TuUlu «ft r«xtai Rom, rox. I, p. 6}. dlwM dlcU anra- 
«m. llhil ■Btem fiinntacrum, 
«it, ex collo rospendebal, qno- 
ties llie* ^iiceptari hiclpenBt. 
CoDsruens , hule Aaropi «rtit 
peeorale lodicii «t luric ftpod 
Iu[l:ioos,o~rniituiiifemmIf, (lis- 
p.enfuni catenli. *nte peQai, 
Inqne eo /^rinf e( Tlntmmim, 
qnod pafterius.Graec) veiinnt 
TTT BXn^Aav. Vld. Exod. 38, 
30. Pro «ifi «» «1.;^. quod 
Siolsk. et rrge. a. c. taabent, 
Ut' Lugd. el reg.!). «fw r. >. „X;o(«le *36 AI-AIAM. I£T. 

KE«. AZ*. 
Xleffl ctyxhfidTav ho.] Efxovuv. 

it«fKvi«-<, /ii)J( re»r eutivM dfyaU ef«>'- <?i V»f rt 
T^f Xdfiieyitue vc<piv, t^sH ^* riiToie. Kfff Vd%a ^jy ' 
if/xi eiSiM iufetrtif ns »eiTaiyvi}iai^ ^Mvrai retury, .h 
ii Tois )(fff i%Syf rm YAuam v^i Hv^orit ^'yf»% 
^Mc dvrft Srg TrhMfMie, elU r$ lyivtro •^tv&';aTet, 
hW KiQ3ti^9t-> Hgi cc9ifiTfm tSv Aiof Suyo(W<«v tbi 
«fnr srot^fe^ncni^ q|UA>. q r/r srw vravjKwc rutevi} wr^> 

Tdre, en ^ tvv rv Miltnw jSjW eippnney n «jum )uy 
KE*. Arf. '. 1 

Ilefi 'Eff«Vi*uvJ« Jteti ITsXowi'^». . yiftM «Mu, Llr. I paflA. S«- 
- nec >ptR. io|. i)( i«nuj attf- 
tn ^duiihimr. De Tullo Ho< 
flllio Val. Max. Ill, 4. i. too- 
«MiKte rrv/ti MvHM Mgrtjl* 
tugmrimm itfril, ttml4*M «rf». 
U/ftaia in fttr* pm/ctmd» f»- 
U vcmpmtm. LW. tunm eiDi- 
> «<t. Halfc. lUmJlri gnmn onmm 
■trmdtiHi, Ceternm nialar tn 
verblsc^rKo*'. — tmft. eft eU 
llpfist iit«r KctrwMt — — 5««- 

. «K tgfAn. 

E« y. r. r. x- »^»3^ «M fmMsm, fm»i t*/*rm^4U 
gmam tfi md /apumtiam, QpaU 
delD tllud^ qnod reqnliur, at 
cul .delu fubilelt ifta\»ya tt 
rara cat, Slc paSn ra^ 
pro trmdihom*. /dfntim libfmH. 
Et rjtMit ft. xfl^' ■J'"^- 

«rt MXiff/*. ?;«. «fy«*> ate.j 
Efdam vid. TuprA XII. x. . 

Krhnit m. rt/O Hed. }. 
(r J» T. ». T. dil Cprmecipiti 

iDdlc. Ariftoph. Plui. I,' ■. ■• 

■yv jMii «/(w(W XrKw VM, e* ..ib,..C,bi:")ijlc t!B AIQK K^; tn 

- " R E *. AO'. 

ro JSpWf KdV ivtuvS r^v ^'Ao^fMi^, diKiKimi . 
^ Tijr ijftth/ tSv ^Awi tW "tf ,»3* ^RWnJwilW» t* KEft At^ (« Mir*, ftiff. Cstcraoi,' 
.^na* h.t, EpiBdiiMidii PbI»' 
yii^e fuafiK» nmalur, «■dain ' 
da Polybto latuDtiu npad PhitJ 
arch. Sxvi|)or. 4. ra OeX^Sur timfrv* m» rM!>«f«fiaf tw 
miXermr «to. . 

BafiXtiM} Ait««TX«l MlMa 

■Mn, Tid. Fhit.ATUx. «tSjmu 
fof. VII, 8. fio. AditD. I. 

Ceronmni (•nni Graed xf* 
■Bf lacibant. Miu «n[neD- 
tnm In tliMa mittero folelNUti'' 
SaBecdelnIU.9}. lolnlcnkfiilt'AK*fil») M«*<t<>*t 
qntan pntaret liiins anftertln2 
ttn ft exllimatloDeiB bdta' 
anfrri, ftaSt paMaii Hlen- 
Mii ad AnixerxetB eW toa« 
hcll, fcd Infaittem prorfDi^' 
qnlppe qunPerlis rethiqaeban- 
tiir Gtaect tn Afia babftime^ 
pro qalboa Athenlenfir atqns 
ipfi Laceibetnonil tot ' betin 
feffenkQt centM PerAu, *W. 
Pint.apopiitti.Lae. HlnciJM* 
jtuutiUUi raiphis ab anAorl* 
bDi ptllVh, M cnniieiiiroliM- V 
tlone qnadin ooMutmiiHtnr. 
Ceteinm ad imifi^n ioteDtfl 
poiflt wn immtM, nuaore Ptnl. 
More rcll. reiemm, qst mnitcti 
■X canniolo corQnaiaallttbui^ 
Is indtciBB •nnrli. ..ib,C,oo'^lc , n> A I Al AN. I IT. , 

l^ , . KE*. M*. '_ . 

Tlsffi 'Axg|«v^f 8 T8 ^sffdfciv rvfeiv 

V8 dtiOTnros. 

^««vof Je eXev* rw (^eJ«jfa;, luf «' •ctfTot^fovflVoM', 
**! «cV</M»ffflsr oevToV ab^*- «A' eu^ftey«, tira fth 
vffWfn-S fluSnr «ifsf rii i^nfv, rm <B rw hurS v«- 

f KE*- MA'- ' 
Xl^l 'AaroyhjoSuffe tiavla^ itei tov olvoy. Siorai n.^^ap^ituvr*^, egreg;Iun 
lUa laran #tier««tu , ( da 40« . 
t|(I.^L,g.) |B trraiinl4«iii .c*n. 
vwterjigt aiu^ l^icctfforaa at 
irramfi. Quibui n^ox fabUiif 
fopcyffit b)c Ataxandtr, '» 
^ij^n laTonla natuR, «t balu 
^iam 'J^e^Bn vxaram ha- 
VeV(. Cnfdeli^Dnsaatamfnlt 
«irajiiH», et idto.a Thtlta 
•iMf4{Uft fc|^bD$.«tciras. VMi 
Flat. P^, It. de Cort. Alax. ' 
«r. U, tit. X>B. blO. (T. VI, 

' e^piJvU. PlaMKb.ll.ee. 
Cal«b«nCnus fdli tugoedvs, 
*U. «t Ariftot Rollt. VU^ rj 
•Xtr, Paut Att, c ff. ArMfi. vf^f» rfunfi.f,,. rpt Mmy 
t§iiTO ufiTn^ Sed etiatr poetft, 

TH. Ajy«r«>] Ttft. Plu«iiw 
cto L c. c(li TrpmdMi Bartft- 
Ais, vU Heealu M Aiidrania- 
die IndnCDRnir. Quare fofpU 
aalur Ferlae«li>*, ltE*>idBiB 
'K»ufiwr, aec lamen •uaoro^ 
«Uos fcrlptana pore CMUtntn' 
affe nafat. Atrppt fbh rxor 
Atre), adalterata ■ ThyeSe, 
at OircinM tragoedtam Jtr«' 
f^ csmpofolt Valckentr. «A 
Eurip friKm. c, la,, (•fl* fSi, • 
Knbiilo , lesit M^nnri'. 

T« ft4» vsanfMra] Lafd. «•»• 

Agrt&^i] Falt liic Vfnmm 
Caiandrake, ttMc Ita «CMTap. 
An^ Aniipat^ Oin, qnl ea» 


B I B A I O ^ ]&'. an 

J5«y TflV fti^i W ™ «^ «uT?f yoHM»* eiSsd n^ ix 
rS etrlt vTtayet^XtYefisyce ■, k^ vXe^enrrcfuvcs iyiyrre 
' ^pmiiUtTtgK, Vges T^ <piam, ^sfil t6 oSfttt rxff ^^'~ 

KE«. 10. 

^evoit^rr\s UKeiTtms eTtugte ihtyi^ fitiSev Aot^e- 
(«v, q TBf Tie&ts, n TSs Mpd«A/utc- «f ei^SurT^lwi el- 
KtfD' TiQiveif. h/ TtuiTu yuf di^a^dviiv, tov rt hs a 

9fffMvrai. 

P i KE*. PoiMMa iniaw vMmta. Panl- 
1» pafr, qaam (imnlarat na. 
(nnn deatMfmtiM ftndluai, 
tynnnMaii Isnnfit, qnam it 
««•laDllfflM oxercnlt. VH. 
VolyMii.Vl, 7. ' ^i viftaa •& 
M fobUtm ab Anticnn» prh*o, 
MGnfm CWbndTM , NM. Ps- 
lyara.IV, 6- iS^ A*l. Mt. m. 
XV, ij. Mnt. 4« fiM N. «ind. 

#/»( rjf <puM >«/ « ».] 

t0rfni ^ tMMttm 4meitmmi. Sle 
ifecn». Mrac). « t* iif»t nf 

Mt, ^ MW - fWMHTfMM», fiNi' MMr«tf iU* vlriM-prm*' 
dm fiml, infufur jmfpitimni 
«rtc Plut. *iL DemaHb. s-fof 

M« /b&m» iWi jHMi , fid ttiam 
M« gtnwfkm. SIc et Soet. 
Ntto. |r. Ai tmmv intptndui' 
wim fitrtrtm fipir JUnttMm^ 
imjMrH, Mimmfpt-~ —iimm 
impmlfus ifi. CcMnm itStlm- 
/M, fM imtitmr; Po);hd. I,9i, 
tatmt ntu, ajrlmimim iniiiA. SnntrNrvi} Eln> conlinaa* 
tam Isndkt ViL Maz. IV, ]. 3. ft^in ikB^.] V«tn fmt Bnt. 
MJK «*XMy«|y». I., Cioot^fe •34 AIAIAK. IZTw KE*. Mr*. , ' , 

' «tlrcu vatf f?<uf dvtyheemce rSv HaTtyvatfffdim tec «>«« 

ftxrin niff Tiis xMTitSUBK otJTOT' v^mihtyiv, ^ 

^xevvM- netgwnifi^yfiTeit rds d^lns dctVHTft. Bt^ivltai 

, & n y^t*""^ BturS, hMBwot To'&t$?Jev v«^M t5 9rw- ■ ti fur tlnXtfi^tei cel.J VI- 
dftur PmUodIo Ptolainuu 
lilG tertlui r. EuergEtv* rufffe, 
vt culai otlo, icgno at iodoU 
b*ae coaacDlt haec biftoria;. 
fllmus ButeiD r, Sotvt el falc 
ttrtius habn^unt vteique /xa- 
t«ta BerenUen. Sequenteni 
parentfaeGn Inlvponunt codd, 
Sluilk. et legg. a. c. ¥.tft rt, 
Aligutd iHdiOmm jintTt t. prat- 
' UrmHitr*. Tjd. fupra 11, jg. 

— 'Oxtref ik, auTOir nf' im, , 

idein ett, ■« G diSum eff*i, B>r. 
f m «uTu, I. t. Sic •nlm 
f *irim Oraeei el Latiul, r. e. 
VlII.i3lia. Aa. Apoft. 16,3. 
Pleut. m/cm wr, §Mi jlm vld, 
Perlsan. id Saiift. Mlnern, p.. 
j)o,' Ceternin «liMmod! pftietw 
tiitfM • gttdo muftoris mlid. 
»• abborrent, r. e. V, il. M 
klft. anlB. IV, 7< ' 

m Mmrmtatm* «.] Sant fii^- 
tt»Hat iaditwm m rmst a Ro- 
' aaaii dicebashir tkgia, *fd. 
Saet. Calfs. 37. TeSe Am- 
mian, H«rc. XIV, j, mot fnit* 
vtprlndflbnioi' corau, ^l lan poMiaa «ddiAI 
■rant a fadlcifani. Sed totaia 
damnattoDii talls ratlonent 
bu)c Wftoriae conKrucDism ha- 
bet apud Salptc. Sener. hlR', 
faer. II, extr. imperator <««• 
/am pratfta» EHa4it frmijit. 
t^i FriJtimmwMm gim»» ImlU Itfitii elc, ttatrmlrim prtmatH»' 
Pil, ridigHfm md tmfitdiam^ 
4»mtt md primtipim rrfr r rt t i 
Qifiii md palalimm dilatit, mn« 
/mil impirmtor, Mfii^immpm, 
fattiqm» limt tapilii dammmH 
*p»rt*n. Prinecpi •bI», ln- 
f^fto elogio, Tol nBocabat 
damnatot a poMia, *et poena* 
penntttabtt, qnod declarabat 
fmt/triptitmt (NolW «;«««* 
/tftitSmf, lat. mtimtimrt, *tiuiB> 
qno bnle ni propritim *o«Hba« 
iBn). 

am mmrt ttmfrm&, re mar a* 
m- p-l Pro iimytmS, P«b«r 
■t Peilton. *olnn( timTmyimS,^ 
4Uod ref«rtni ad n wmr k. JSt- 
^tf . la. Knbn. letlDM /«•■ 
rmt&.f laac «M«ii aolbrr »4,^, ..ib,C,00'^lc * , BIB AIQ N' lA'. ns 

eiv^^wns 4iV)ffi{ AaAay«'gec9fl^, if^ jifl} vgie TtaJid* 
ynofjiww. 8 yt*^ of-uietv ^yetf tHv •TCTSi&cii riiv^w ttv- 
^v^H^ Ttjt tSv e»fAeiTm. Trgos ravtet o ITrcAffteMof 

' KE*, MA'. 

J VflMtwvfleev juwffltitjw «flTfieere ^f i» vTte^tvonev-, etr» 
for) t«c «f^flti- TO^I. »W K^^"' '''' ^ euTievTTts 
KaTmSlxtis sKwvQ w ew« veof wi' t3 MfSunetv o£uT«- 
. r«^f(C< V ^ AitKsieuiMvioiH^ h reiis fMXt^ist cis^MoV 
KsH Tvre. jtii TTfcf fxovits nehtiust -jrtt^irdx^ciit dltnn» fiitffrt wm*TtM, fcll, 

Gefn. Miiir. Rnlferr. cx lim 
Inttmgtilue . iixod Sc|iifi«r, 
«dprobat. I». Rntin, \t^t ai 
fn, ip, Scd legeDdam tidt- 
tnr, vt ex MftliSlalalc, reg.*. 
Med. I, a. reci-ptt FirttODiof, 
Ita vt «■ tri ad print «k mm 
nferarur vertatDtqiie pivrfa* 
' tun ptrmijil, IlMatlonein eDlm 
aj>nd Giaecoi Intendere sega* 
tloDen, rs iri aatein eam ma> 
tfs ■ugare, conftal. VU, ra> 
pra VJ^ 6. n HBi. «M«ff«] De VettiU rffcrmM 
vld/ad XIV, is. 

««( .r«^«.»] Parif. b. c. « 
Lusd, irfgr «<»^iq>- Perizenl- 
ui vnlg»min ex Slaisl(. prae- 
farl, qnum fimile quW etlaiB 
fnpra U, «. «tir. et X, «. re- 
feriatur'. 

fed Don mlDaa •leKantat LnBd. 
rag. b. c. T» «f^. e^. titf, 
iKtro irikmtmtijim* imttmnu j.ib>Coo^lc 836 A I A I A N. I S,T. 

Kfi*. Mr. 

Tb^i Tivuv yuvfluxuv iircuve <llim, 

VofKletVt fu^ Ki^i/Jbiv. cJtW^ ie a-neiv nsH «.SiMry n*»XMvr] Calebnrlaia aft 
Pauhpt pmpter padiEllikB 
tnMrlot procos, abfente Vlyf- 
fe maiito, finfte rcruxtitii , bx 
Bomefi 0>lyfrea, At Lyco- 
fbcDn. Cifl«Ddc. meretrlcem 
•im adpelUt, etDurls SimlDS 
ctim omnibus procif eim con- . 
cubuiffe tr«dldlt; Tid. el Pkuf, 
Arcad. c. ii. 

KKnnen') Jiltifiii Admeti falt 
vxor, pro quo voluatarla mor- 
te obill, *tqae idea «b Hercu* 
-le ad rttam ell rcduAa, vol re. 
■dHTi • PiorMpin*, vid. Apol' 
lod. I,' 9. 15. HyglD. feb. 51. 
»43.etisi. 

r«v Ilf a>T«ff'.] I. e, LfdaMia, ' 
fiwe rog«aIl deoi tiireroi , vt 
M fe vel femel remltterctar 
FrotefilaDS, qao mox redenn- 
to, de&dM-lam eius uen fasti- 
pcriiBe etiim dlcltnr 
Vld. H«in, f»b. 
■o], 104. 11. Noftr. hifi. an, I, 
1j. ProieGlius Ipfe herot 
Ttiefliaicui. Iphieli filini, ex 
Hom. Iliade fi^, 6^$. eft tMinf. 

, Ks^vyXiu mi Ilef NUM'] Setls 
liotie hae funt. Prior fultScl. 
pioiiii Afrlcuii maforis iillai 
meter Graccheium leudaia * 
Val. Max. Wi 4. r. Senecad Htlmtm G, 16. etiam proptet 
«laqoentliro a Cicer, &nil. t, 
5ft. Poreia fuit Caionii Vtl- 
cenGi filla, vxor M. Bratf. 
qnae andiia Maritl clade^at nek 
cb, fibl quoque moriem coiia 
rclnit Vld. Plui. Brai. Val. 
Hax. III,£. 15. IV, 6. f. 

■ndvKtrAM»] Alll iliwr ten. 
tamnt hunc locam Ikhe corm- - 
ptwn; nim Ceftitia pline eft 
Iguoti. lo, Kuhn., adfenileiis ' 
Boiulnie, vnlt KwxAim», ei ta- 
telliKtl Tanaqnileni, Tarqulnil 
Prir^l vxorem , tnulierem tna- 
pil anlml ti fplrltns iu bldo- 
riia celebratam. Sed no- 
men C. Caeciliae, quo vult 
Ulara fuiffa diftam, nou occmF- 
»re monet Perizon., nec ni^ 
ex Incertiinmli trtditlonlbas 
baaftnm efle. Nempe in nu. 
bebdo fponfa dicere foleba^, 
' vH fw GaiHi, 4gt Gaiaf idVe- 
ro dlei aiunl, qnla Tarquinll 
Prlfci rxor, vel, vt alll, nnmi, 
di&a Gaia, proba faeril lanllt- 
ca, Tid. Pllrr. VIU, 4)). Qua- 
rePeriioD. KX«iXmu', Cbtliam 
coniecit, quae a pluribus hl- 
ftoricli laudaiillimi, qaam ob- 
fta e!fet daia Porfcnnae, equ» 
confcenfe, Tiberlm traiecerlt, 
fietua equeftri ab If fo papnla 
•ft bMnorua. ..IbyCOOl^lC B I B A I O N M A'. flji 

tliSk 8 QnhofJULf TMi pev E^tivtBy «VnV e?Jycie , ^i- ' 
KAuirt^ ^^ Teis tZv 'fatficuav cveiitotaiv ■, »s m fi^fti Tis 
ieKehi %ci^t^gBeii ifiat/ru ati rrjv TrftT^lSet. 

KE*. W^. 

, 7«v 'E^fiffiVv. 

v/f MteMtyJSfv V(ifwxSvr«r "Metynfns, ^E<pf?aK ?rc>A«- 
(tSvTfC) ^ieoeTOi' Tm i-ntiav tiytv etvrSo ffu?f«r«tfnp>, . 
Bjl^iiv Kwet, nsff diWTivrii' eiKfniv. iiv/xo J} eiW i 
cvi^f^^of, ivTctZbtt ei plv xuvff WfemiSSyrts iTeifafi'- 
rov T>iv "Jretfifi&eX^ , ^olStfel Ti, t^ ecyftei, jf^ 
itTVXf*" eii*ilhi*]oi evTis' el ai ^tUTett vfoTttiSavTtff 
Tav ieTserSv mevTi^ev. ^v Je «fai hil rjf (pdavwg 
Jb« TfiV xwnf tira^let Hfff t« Trev^c» t»v oixrroi' J!fw- 

KE«: mlta ftn f^* f* ^"«J Pa- 
bat puut ^iipliffa aufiorem, 
«> «» ^v ro» ^M**. Quaa 
ledio nec Pertianlo disptlc«t, 
qnt iimen laiilrM' comniaurt 
«nll la w( ■)> /if ti itn.; qnan 
lU foleat Miain Aeliaanf, r. 
c. IX, 31, I, if. hlS. anlm. 
VI, ^i. lo. KohD. Tnlgantm 
latioat, ^aod el ■«{!> probo: 
IpCe eoim PfcTtzonlut Aik» «u 
lam ■dicftlae (uml pre fulm 
concedtt, quata nondoa «ff* 
pDtem , qaoJ ai M«r>*TH] Daae faenint fa 
AiU KagHtfiM, iltera adfin. 
nen Maeandrum, attera fnb 
Sipyto moote, Bellam hoc 
coatnfif ktfiu feUolui ftftiun (iilt, Idqa* Um antlqniffim» ' 
tempore. Vld. el Slrab. XIV, 
p. 647. ex qo* patet, vrbem 
iiaiic fniffe pautlo poft a Cim* 
tneriia ajicrfam, pofta* rera 
reAliataml Cetenim fult coa* 
fuetado hic notita etlam Coto* 
phonloram et Ca(lal>a1enflpiB 
CCaftabala, vrbi CilfcUe} *ld. 
PUd. VUIf 10. at Nollr. btft. 
Hi. VII, }S. Tbi et Hyrcanis 
«It fuEA io vfn. Straboaa IV. 
tafte, caaibus etiam Celtaa la 
liatlo et in fnit domefticia ria* 
tuiDtar, Nec non Tnrc|( hoa 
dla «dhnc eoi bello adbiberft 

nt tr»fMftfle>^r] aeitMf alU 
bi ttitm eajtr», v.,c,AftJlpofti 
3I.M-. jfCoogle 9» A I A I A N. I £ T. KEfl>. MZ*. 

Tle^l ZeuliJoff 'EAivn? cfxovotf, xa} 

Nixo?^AT8 Zay^ei(pe. 

tXBwv, Ti Aj watda» ST4,&iupi[g«rwT^WfVj eife, 
8« oiy fte nfi^iTBtt-, tXsiv, il ric ifttc i^aXtiie ftu- 
Jtltin. iyiu i' m (paitit rSro f^y (Vi rZv ^iym, eUb^ 
ti Tte e)^ ittTteuieaith'» «r«,. irat^h m X^afVf^A 

k E *. Mrf. 

T('v«ff 'AAi|Avdfo? wVuVTfiysv. ^ 'H. Iia« oTi, Sed Taceplam 
bftloiieni habeiit MAl. Cete- 
n« wa. IV, 13. 

NwBrfBTM] Pre qno l*g»n^ 
4ddi pBtat Perizonlas Nut^ut- 
;£■!, qDl ceMcr plane fnit pl- 
ftar, «t ^oein Zeaxidl hinclt 
«tluii Plntarcfa. Ae rlrt. ma.>. 
lier.init caioi ei Inniut tn pi- 
Moribiu fadt aientionein, fed 
Bullam Nicoftnti, lUs. b. I». 
fit Hi»Mrt*r»t. 

' ri ^ wmiaai i. diiV|a«^] D* 
«/ cnm rarllciplo vld. ad I^ 
M. Fro 5«v^B{ia Scfaeft dm. fu^mt. Kalra. 5mi,h«£^ «x 
Slnltk. re(. c et Med. 9. Setf 
Lngd. et reK. b. iav/tM^u, 
qaod praerert PerisoD. pta»- 
lortiai ob le^aeni tvctp oao^ 
refto rec^l ex Mftls pro vnlr. 
'«X"- At «ar" ""n refertnr ad 
praoc. aw/MgW, «t ¥ult Peri- 
«en. , Ted ad ticis7>rr*. Pt»e- 
Ufea Graecei raepllltnie *•- 
qne ae paffini Letioos, Indtt». 
tlnnin pro Oputitto etSnbink. 
aioo, laiellofta ar, ponere n»> 
inai elL 

^Ort ■ AXtf ] Peiizonlo an* 
Donie, lo Slnlsk., *t «t 1» 
f«g.Ta«» «^ Uedafiiltratw, B I B A I O N lA'. , 339 viVf TEj>i T>iv ieuirS ^e^XTr&M ' 

v/n ^i>jmr»e rm |v Mmn^avlct iauimTnraav' ras 
vttie immhMitQctvtn , Trt^) rJiy t«vrS ^$(cttrfimv 
teX^' HTi ftn, (^oco-ly, hv&^l^orf kuTw., iSe itfv- 
TtXi^m' .mAl'- cic rwv nMvr/tuVr Kasfrr^jxaf acuriK 
neflroKwi', l^ iroi/MC Ttpoe re ra SfeyTce wfatr']»!»' 
UTrepciivm. Ti^es Je r^r T^Zvrits «vrv)', Kgt? 
«I^ r« intTte/lifin» : ^ot^lOiii fXo^T»e i ^iUmTi 
ipetcri Vo^iiffots. 'A^ohitov y^v .iiiee;!yo)fffv , cTt 
T^ Tiita' (KAnrti^ i^>Tfci-atre rne cSS ieipnveie. bd In Lv|d. complani ciptta 
libti XII, aoM cap. 47, bului 
libii rtpenmtur, ciphiqne hnic 
caput prnmittilar libri XII. 
fedacltauDi , cnm praoemto; 
poft hoc dwlqiie hiftoria Titor- 
■il XII, 91. fcd ilK) (ere var- 
bfi repetltur. Vtrum «ero 
haec omQlft tllbrariis, tm ab 
Ipfo RDftore fint rapetlti, ■•qu* 
ac XII, 3. 4 —tf. hoc.llbr.cap. 
14 — 37. dian ift difflclle. 

AffM} Sic Mlll. Aili tamea 
anftorcf ailtcr hoc Bomea ex- 
«■tum praabent; Ftniarch. 
Tartiam, Curtl) Mftj rarlaiit 
pNefenmi SclteEF. et Knhn. 
Armf/at. 

rt — ffwr^nr. 11«}. ] Diod. 
Sk. XyW. «am mmOiMfM- yaXnriiSftXor, «Mw', fof .^rlJ» 
r» Mag*»i mdgr*ditiat»r. Sie 
poft mortem Aleiend mlfcalt 
fe reboi coitflllacndli, rid.Curt. 
X, 10, nec noQ Mediia dein 
pfiereftni concra ADtlKoniini 
MOX hn<mn «wrifi", Dlod. 
Sic. XIX, p. 69a Fuent tn- 
ter pnedpuDi Alexandrl annU 
feroi. 

'Ori «<X.«WM rm, t. H.] Vld. 
«t Arriin. IV, p. iSi. Idem 
fecifle AUxinder narrAtnr ■ 
Vai. Max. III, }i. «xtr: Item 
CarL V, 1. Llr. XLV, 6. 

tHKViyuan^ 1, «, iuffit n§ 
Pirgit («Mti. 

itimtl Lugd. itt Ji4mra». .340 AIAIAN. I2T. BIBAIONIA; 

n^ ■^ufJif^Bey eit vav^ititK. tfgj, 'Af^iet^ thrt- 
xj&vev 1 ' eTi tf f erra^aecref at>rS h roie «•aMis aw^ 
«%»>' ictvTov,tSf vfft?^wraTo , in^Tti&t •/ac^ ^aa r^g 
Kohcaulcis itpEf vTToS^fiifi ■j^MfmtiStif TW BetaOJa,'} 
»T8 mi^ nrla»*. TH lU^mm m,- «njwvf ] Sialilc, t( rag. c. ftMit, vAtEt hbffftui, Iss*. 

^fitt^ CeiiTam cuira taiw linnt In praidim , ^nla fl« 

«Mr, quB mras foerii llle con- fM|« pftttt Un vlftDria mAia 

tn refli iupvrium viroXtwAt^. •mmitur. 
V<tu«r«t •oim nXf a*Mmit EXCVR. EXCVRSVS 

D E S O C R A T E. x\on ioutile fore arbitratt» rum, de Soontis vtta so 
pcaeceptia^ ntibae docendi, accvfatioae et morte ali; 
qaa dijfereref (|uippe quae oon femper rc<5te iotelligaa- 

.tur, ideo(jue SoAiites aliis et prifcis et recentioribus 

' ab omoibas viriis ac errortbus humanis ptanc racuus, 
tunquatn deus, aliia- omuis longe SBimi praenantiae, 
quti vere excellebat. expers iuiirc vifus ilt. Socratem* 

T Sophroniici et Phaenaretes, obftetricis filium, qui na- 
tus Athcnis Olymp. LXXVII, 4. 6 Maii, (vid. ad 11,2$ 

. ioit.) mortuusque Olymp. XCV, 1. vel fere CCCC. an- 
no aate ChriH. , vixit plus ieptuagiijta annOs (vid. IT, 
36.), i«ae optimum exeeiicntiffimumque iAius tem- 
poris virum fiiiHe, nemo negabtt- connderaturu» eius 
praecepta , yitam ac totam iAarum rerum et hominum 
ratioaem. lamadolefcens,' quum patris flatuarii ue- 
gotiummaturereiitjuiflet, h'teris acledioni prifcorum 
philofophorum deditus fuit, et homiaes cuiucque ge- 
neris peritos audruit cumque iis coJIocutus efl. So- 
, phinarum, feu philofophorum, tum ingle audientium, ■ 
(vidv exctuf. fequ.) do^rinas fplendidas de rerum natu- 
ra et origine, fenlusqtie ac nientem fugientes ingenio 
iuueniii ampjexus mox reliquit, philofophiae morali, 

.animum hominis emendanti viamque ad feltcitatem 
njoonranti, muneribus publicis fprem, foiummodd 
Tacauit, non tamen coiitemnens cetcras fcieotias. Sed 
inprimis munus homioum doccndorum diuino iuflii 

, ciigendum iibi putauir , noo id profitcns. Cui officio . 

ipORte fuscepto mire conuenic cius vitae ratiojooge 

, Mum.F.11. Q^ . iimpli» 

nV„..,.,C00.^k' 249 E X C V R S V S 

jimplicifnma, frugalis ac teDiperaas, omneih luxuriaoi 
in vitfhi ac Tcftitu diuitiasque piaue reipueos, Ubore^ 
vt beUt t aeAum frigusque facile fustinens. Auim! »• 
tio minime rcfpoodit corpoHs fpecici (Cic. Fat. 5. Tulc. 

' IV-, 37.)- Solo ftudio homincs reddcndi meliorcs ve- 
hementiiEme incitatus, amicitiam puriflimam erga 
altos prae fe tulit. ' GratrHima adlicieadi bominet iin 
primiSfjUf adolefcentes, ac, cui aon potuit refUK, meth> ' 
odus (Cic. deOraf. III, i6.) plane operuit ingratam 
ori( forraam. PauperFimus, maximus di<^is fatf^itq^ue 
luuninum fuit^benefat^or. Deum reuercnter colentis, 
contenti, fortis, conAautis comisque et femper animo 
ciusdem ferenitatem continuam varia fortmia non nof 
gis labefadare potuit, quam tempeOas corpnsj scfeiw 
nomine, quo donatuserat a Delpbico oraculo, hja- 
eotiirmii omnium homtnum digDiJIimut fuit. Doeea- 
di ratione ab omoJbus philofbphis feu Sophiflts piaae 
distulit Socrates. Non enim modb jegit cum fuis 
amicis pnfcorum'phiIofophorum fcripta» fedetkd ine- 
rum, quas ipfe uon caliebat,' peritos eos deduxit; quin 
iple omnt^ generis homines omnibus temporibut ac lo- 
cis aecedens, coiloquepdo inflnixtt,.iiullo loco, quo, 
femper, inilitueret, deninato. Irouiam, qua collo* 
quens luo more Ttcbatur, n^axime ainabat. Quae . 

I nola eo tantum elucebat, quod fuae cognttionis viiio- 
rem fpecieni praebeus, contrariorum fapientiam tollc. 
bat, fed etiam inprimis, quod io quaque re fuspcnfus 
et innitutroncm ab iis petcn.«, coredtgebafadueriarios, 
vt fentcntias fuas clare confitercntiir, ac de fe ipli Au- 
Ijinrent. (Vid. Cic. de Orat. II, 67. Tufc I, 30. Brut. 
c. S5' Acid. r, 4. n, 5.-0tfic. I, 30.} Exempfa fauuis 
ironiae vid. Xen. Mem. Socr. I, 3. IV, a et 4. PIat._ 
Protag. p. aga. f. Hippia min. p. 357. Menon. p. 337. 
Nota e(l Socratis ars, quam obfletriciam^dpeilauir, 
quutn blandiliis homines, facpe Jauitos, ^d fe adiicere 
eoriim- 

, Coog\c \ D E S O C R A T E. s^ 

conimqne tttentionetn Ineitare fciebat exeoiplis (v. c. 
Xea. M. S. II, 3. $. 14. III, 6. §. 2. IV, 2. $. 9.) quae 
ininuue ad' eos pcftinere videbanturi quaefliuoculis, 
. ad fpeciem leuibus, Cuibus refponra iis elicicbat, ac va< 
ria obiicieos dcniqUe ad iocitas redigebat aduerfarios« 
adeo, vt fe ipli redarguerent auxiliunique ab eo petea- 
dum putareati atque ita faliu fententiis dcfiftere ac vi- 
atn rediorem inire cogerentur. (Vid. Plat^ Theaet. 
Alcib. 1. 11. Theages, LacBes, Xcnoph. Oecon.) Ma- 
xime autem haec ars obAetricia (ftmnTJXD rr^i\ Piat. 
Menoo. c. 12.) Socratis in eo valuit^ vt ideae obfcurae 
in animo dormieotes excitarentur cJairJoresque fierent, 
vid. ibid. Cl. Bicfter. it. Plat. Thcattet. Doflrioa ta. 
imen Socratis praecipue ipfum principem philofopho- 
rum antiquitatis e0ecit, gloriamque fuam, qua fem* 
per ornatus eft et ornabitur, coniirmauit. Fhilofo* 
phiam veoeno, argutiis ac fomniis , SopbiOarum ac 
Fhyficonim veterum inquinatam purgauit, eamque ia 
inqutrenda rcrum, elementorum, dei gatura et orlgine 
aliisque mentem excedentibus errantem adhominiii □&• ■. 
turam animumque penetrandum reuocauit. (Ci^. Tufc. 
V, 4.) Qua [^hiloGsphia purgata ac pulcerrime ditata 
' adiufus amicoi fuos Socrates via facillima perduxit ad 
denm, lam qutdem ab Anaxagora cognitum, ied ob 
odium ciuium ab eo celatum. Lcgas Hs , mi Ledor, 
nonnulla pulcerrima de deo einsque. prouidetitia Xen. ' 
M. S. I, 4. Deo vndique praefenti ac oihnifcieati vfu> 
hominesemendaren^duit; item deum noo polTe cor- 
nimpi, adeoi^ue pure i. e. puro anin^o, fide aciludio 
iti negotiis reuereudum efic .docuit. (Xeo. M. S. I, 3. 
IV, 3.) ■ Pulcerrime disputat de precibus et adoratioue 
dco debtta. .(Plat. Alcib, fec. Xcn. M. iS. L c) K\^iio 
tamen miitus plurima religiouts patefnae {erio ac^c^pta- 
vit ac deos plures deasque ac daemonas (qnorum 
vaum ct fibi ipfe attribuit, de quo mo; piura. dicttm) 
^^ 3. credi. z 944 E X C VRS V S . 

creaidit, iii facrificauit, bmioaqae «e prae<ii<fKona 
aeAimauit. Sed, fi ^m pauUo acutius perpeDdecii, 
[tti^ alius, quBiD is, qui noodum plaQC rrat miatt 
lluflratus, talia adhuc ex parte rctiuetis, cetcFum prae- 
Hantiffimi) Socratis virtutibm exornatus, magis fuit 
idoneua ad munus dodtoris pubjici illius tempoFti ob^ 
eundum? Qut Ct fuifTct eorum.cxpers acperfe^or, 
■lios a fe potius deterruiffet , quain adlexiflet, atqne 
ita laltum inrerum oatura pro^idinet. Hotine et hic 
Det fapienttain adparuifTe vtdes? — Errorem Socratts 
modo diiftum de dseinonio fuo eiucque prMdidlioni* 
bus Ehtrkard V, cel. fn Attgemm. Th$orit dti Dm. 
lunt ff. Empjindmt, cx fuhtris' fenfus intemi «notio- 
ubus ortum fuifle putat. ' Quun) enim metls bomiuii 
in fennbus internis, potiflunum quum cJaritate exce- 
dunt, magis paHiua (Vnde et nomina ^a^o, Leide»- 
fehi^t^ liei^y ai^ir^or,) adpareat, quam vt origtocm 
<!6rnm coniuo<flionemque femper diAioifte fati» intclli- 
«re pofllt, quin imo, yt viujdillimi ilti fuht fenfus; 
itaminim^diAindam ioteiligentiam homint efle, mi> 
aiiiKque compotein fui mentem, clarum e(l: ho- 
mo, non latis excultus, a(que ita litfHonis meotis perpe> 
tuaa infctus , caufam earum motionum internarnm re- 
perire nefciens, extra ie eam quaerendam, et ex fola 
fupematujalium -et inul^tatarum rerum cupiditate» 
{qua homines omnibos fere aetatibus occupatos vide- 
bis) diuino adilatui adtribuendam putat. — Quare et 
bonorum morum et amoris virtutum , quomodo ae- 
tate iatk prima fundamenta iaci pofliiit, infcit non. 
miHi Socratici, virtutem merum nitmiois putabant efle 
donuth: ' Viide porro', omni tempore atque vbique 
terrarum, Ibmoia, diuinatioocs, ccAafes ac fere quae< 
qoe-repentinae vehementetque animi emotiones diui. 
nae efle briginis a rudibus atqu6 vecordibus putabaii> 
tur. Scd et vicifiim «d iilas deorum adprophiquatie> 
■ ■ ' - nes D'E S O C.R A-T E. 345 

nn crediias efHciendas in omnibut fere gentibus bomi* 
ses eiusmodi antmi motus, vam arte, producere et 
augere nudueHint^ quod nimirum in oracutis clarilfi' 
me videre poteris. Nec mjnus a poetis feliciflime ad- 
lubfti funt tales aaimi «ifcdlus et boni et mati. — < 
Ceterum dodrina de genio et-bono et malb, cuiquc 
homini attributo, ita in orbe terrarum erat diifufa, ae 
fere adhue eft, vt nec mirum iit, Socratcm in eum- 
dem errorem incidiHe. Eaimdeni icDteatiatn eiiam 
Jld$iuers V. cel. amplexus el) in FertnJfchte phihf. 
Sehrifitn T. III, p. 36. ff, di genio Socrattt. Biuini* 
tionem, docens, et poteflatem hommum, -futura pro> 
ipiciendij-magig tum fuinc communoni. quam ipfam 
de deo perfuaHonemi omina ab omiiibus ferc philofo- 
phii, Pythagoraeis, Socraticis, Piatonicis, Peripateti; 
cis Stoicisque vehementer defeufa , (Cic. de Diuln. Ij - 
c, 3.) ab ipfo Democrito, .detiin, prouidentiamque eius 
etanimiimmortaiitatem negante, ytia pluribus, acce- 
pta,^ lis^ue prae aliis fuilTe probata. Socratem ergo 
nemini iflius temporis ipflsque Sophis non abfurda vi- 
{a, credtdilTe ( vid. Xen. M. S. [, i et 3.). Hoc co mi- 
nus mirum elle deeo, quem maiore imaginatioois vi 
captum ex pluribut cxemplis adpareat^ vid. flat. Symp, 
Diog. Uert, II, 25. Gell. Noft, Att.II. i. Plat. Crit, 
c a. Cic, de Digin, I,- 35. Plat. Phaed. c. 60. Cete*" 
rum de genio Socratis etiaai Plutarchus et Aputeius 
fcripferunt. — , Animam porro docuit diuinae effe 
natnrae, et ab omnibus naturis ac virtbus fe mouentt- 
bus ac feRtiemibus huius terrae differre, ideoque omni- 
mode ac dJligentilfune eife excoiendam (Xen. M- S. 
1\ 4.).. Sed inprimis cognitionem fut cui<^ue homini 
maxime e(Ie commendandam (ib. IV, 3.). Tmmorta- 
litatem animaevcrilimiliimamSocrati effe vilam^ pra«- 
cipue ex Xen. Cyrop, VIII, c. 7. cf. Cic. Seneift. c aa. 
<X flat. PbaedoQ. vidtfc Ifcet, Nec minus pulcre ac 
0^3 , poeti. ..ib,Coot^lc ■ %46 E X C V R. S V S 

poetice loquitur Socnrtes ic poenis ac pneniiis xpaA 
ioferos in Platon. Gprg, Apol. et Xeta. Cyrop. 1. c. 
' His dodriais de prouidentia diuina, immortalitate ani- 
mae ct 6e poepis praemitsque aeternis, ^oaii functa- 
mentis, Socrates philofophiam moralem fuperftruxit; 
Virttitem, ait, elle fkcilitatem, pulcra et bona fentiea- 
di, cognolcendi exercendi^ue, vel ftudium alios red- 
dendi felicts , necaliis ipnsque inimicis nocendi; qoa- 
propter eam duplicpm elTe et tenlperantiabi et iufli- 
tiam, tyit^xTmtty (ea trao<p^o<njvi!v ttixMeffvvuiii quu 
qui exercet, eum xetheiuiyaQoy oominat. TUatQ 
oninino elle dominationem omnium ciipiditatiun et 
' confuetudinum, quae perfetflionem aoimi ctcorporis 
impediunt. Quare eam efte fundamentum omm'um 
jJiarum virtutum (Xen. M. S. IV, 5. II, i. I, 3. §. 5.!. 
' it. cap. 6. vbi eius prae/lantiam et iatempeFintiBe alio- 
' nimque vitiorum pericula ac iniferiaiD nitidiilimis co- 
lonbus mire dcpingit). luHitia fecundum Socratem 
compreheodit omnia ofticia aiiis debita, vel obedienti. 
am generaJem erga leges ethumanas et diuiniis (Xen. 
-M. S. IV, 4.). Omne. bonum et pulcmm eiCe vttle, 
ef coDtra (ibid. III, g.) j ergo folam virtutem .elle pnl- 
cram ae vitium turpe. IniuAitiam morbum efle ani- 
mi, ac pocnis et paflionibus foiit curandum ; vnde me- 
lius elle, i^ii^riam peti, quam reddere; nec inimicis 
nocendum, i.e. iuimicum imperfe^iorem non efte red- 
deodum; aliud autem eife, malefa<ftorem impunem di- 
' mittn^e, quod iniuftum efiet, eumque fa»e imperfe- 
ifliorem redderet. Ergo reifle diftinguit inter Httiws 
Kscim et $}M7r}mv. (Xen. M. S. II, 3 ). Dcnique, quia 
virtus homioem felicera ac perfe<!lum reddat, vitium, 
iinperfeclum ac miferum , omnem felicitatem confta- 
re in reAe ageadoi miferiam tn contnrio} vnde fequi, 
virtutcm efle v,erani fapieotiam ; vitiuin ftuJtittam. 
(Juidquid exitu voluptatem praebctf, bonum eHe; 

qoid^ =.ib,C,oot^lc D E S O C R. A T E. 347 

quidquid iDoI^ftiam, tnalutn. PJerosque honliaespee- 
ctce igaocaiitia boai et mali dudoa; quare ad felicJta. 
tcm coafe^ueadaiA maxime ncceSariam efle bonorum, 
iBalorum, omainoque valorjs r^rum cognitionem ad- 
curatiflimam. — Totam haoc Socratis philofophiam 
qur( eRy ^uin fateatur, fummum efle falligium, quo ' 
illo tempore homiuum mens poifet peruenii¥? et quae 
erat fortuna hutus viri, quem omnes aetates maxitna 
reuerentia ac vt perfetfliiTinium fapientiae exemplum 
1 vnanimiteradfpexerunt? Odium, carcer, cicuta! ■ — 
Socrati eadem cum omntbus fore viria magnis fuiE 
fortuaa, praecipue in tali eiuitate democratica, vbi pev 
plebem> omnia fua voluutate regentem, et viris am- ' 
pL'oribus femper iouideutem, linguli multa efiicere 
po|erant. Sic Athenis tum Comici, 'in his potiiTtmum 
AriAophaaet, ougis fuis nemini parcebant, qui thea- 
fto expofitus rididuli^m ponet plebi praebere ^edacu. 
lum, adeoque Comicum reddere.fpetflatiorem. Idem 
acciderat Pericli, Euripidi aliisijue viris maguis. Q^id 
aliud poterat exlpciftan,' <juam Socrates, vtr tt toti < 
Gfaeciae et exteris aotilHmus, ludlbrio tbeatri.tra^itU5? 
Nec Arif)ophanes folud id fecit, fed etantea Eupolit 
et Amipfias , idi^ue longe amarius. Haec et commu- 
ne odium Comicorum in SOcratem, qui eonim ac prae- 
cipue AriAophanis petulantiam et mCires in comoedtis 
valde disfoliitos, iplosque perdentes hiuentutis innocen. 
tiam vehementer ac indeiinenter vituperabat ; haec igi- 
tur erant, quae' Arinophanem ad deridendum Socra- 
tem commouerant; minus autem, vt faltera videtiir, 
^nod autftor argumeatf Nubium Arinophaiiis, Aelia* 
Dus II, 13. Diogenes Laert. II. ^ 18. aliique attuicninti 
perfualio Anyti et Meliti , Socratis hoHii^ {iDgulari- 
um, cuius nec Plato , nec Xenophon faciunt mentie. 
nem, tum etiam ]^ubes, ilta comoedia uobilit, Ja 
^ua Socrates deridetur, fere 23 aanis ante mortem So- . 
0^4 cratli 

,. \ . ■ "■ »48 E X C V R S V S 

, crattsaAieft, vbi inorum homiaum odtum iiiSocn- 
tem DOodum tam graue fuille videtur, Certe AfiAo- 
phaneSt qui et apud Platoaem ia SympoC cum So- 
crate adparet, toQitem Socratr parare f* voluilTe oon 
putaodus eft. Pauca vero de Nubibus Ariftophanifl 
obiter ^dferam : Haec comoedia prima aifla enoiymp. 
LXXXIX, I. vbi poeta exfibilatus fuit, tet^e id fortafle i 
'efficientibus Alcibiade , smea Socratis difcipulo eius- 
queamicis (vid. Nub. v."5iS — ^^525-) et ipfe Socrates, 
quifereQUmquameomoediiii AriftophaQis adefle fole- 
bat, ounc prapfeos erat feque palam mODnrabat, quod 
tamen poflerius, tamquam iadsotis viri, Cl. Metnerfio 
£(flum videtor. Iterum anno (equente fabuia emen- 
datior eft atfla, noa tamen melicni fbrtuoa (SchoL ^ 
V. g.)- Tertio mutattfm non autem in tlieatro aifbm 
nunc habemus; quamquam Aeliaaus II, is. et Scholi. 
aft. pturies adtas Nubes. denique Atheniennbus fuifle 
probatas dixit. Q^amm fabulae motaiionum vefligia 
multareperiuntur in ea ipfii. v. c. $49. Cleon vt 
mortuus dicimr, qui in aliis locis adhucviuit. Iote> 
gram autem comoediam Socrafem.optime acveriflime 
propofuifTe ac multa attrtbtttfle ad eius damuationem, 
jacite ac iure credi potefl. ^ec multa ei in Nubibus 
obieda io eo ipfo reperta fuifle negari potefl , q^um 

' Socrates illo, quo Ariftophanes fabulam confeceraf,- 
tempQre philofophiam puriorcm, qua fplendebat poft- 
ea, nonaiG primis hauflibus guflaiTe poflet, ac potius 

ifomniis.et argutiis JtiBnitnis fopbinicis quodammodo 
captu» fuiflc videatur. Qoid multa? Socrates eamifim 
cum omnibus mortalibus viam ad veritatem inueni- 
gandam peragrauitt An ideo turpi forte efl vfus? 

\ Ecgo vtique credi potefl, Socratem adolefcentem coe- 

li, terrae et «lementorum origitiem ct naturam per- 

•lcrutari elli conatum (Nub; 100. 359. Xen. Symp. VI, 

7.) et mathematicas -Itleras amaife, (v. 145.- aoa.) quas 

prtrfe- i..c;i.)^)tjk D E S O C R. A T E. 349 

pro£n£k> callAat ct aenimabat. Mulfae tameti fane 
inanei erafit calumniae, vt, negafTe SQcratem deos 
TctereSi ct introduxille neuos, pecunia docuine, fuille 

' Sophiflam, feu, vt tun^ dici folebat, rev f)r7tu Xcvcv 
llfeiT% TTomttf, (v. 9g.*tXen.0ec. ir. cxtr. ibiBach.) ■ 

.rem iunam debilitafle, ^t isiu/iam confirmanc argu- 
mentis fiiffis; .item, quod maximum crat, fcadole- 
fcentec perdidilTe, emolliiiTe et inbbedientes reddidiile. 
Sed p!us damni Sophinarum et alJorum, quoruni igno- 
niQtiam ac tumorem Socrates detexerat, calumuiac, 
(]uam illa &bula ei attulit. Quare interfetflo Alcibisde 
•liiltque «nicis Socratis potcntibut, inimici huius pci' 
Anytoiti, Melitum et Lyconem, vt videtur, ante Hc- 
liaeaniT concililim plebeium quingentorum iudicum, 
eum acaifabaott quod deos veteres negaret, nouos iu- 
troduceret, ac iuueotutem perderct. Sed Sncrates nec , 
fcripta apologit ampla fe defendendum, neque dcfcn- 
jiODem fuo aominea Lylia confedam accipiendam 
jmtibat. (Xeo. Mem. S. IV, 8. Apoi. Cic de Orar. U - 
^4-} neque t>iiiidas aniicorum adhionitiones cuiabar. 
Quare in iudtcio tantummodo breuifllmc atque griiuif- 
flme {ine lacrimis; nec maledicens calunvniatoribus', 
nec anram iudicum captaas feiuOificabat phnimis eo- 
ruih, quae in Platonis et Xcoophontis Apologiis, Me- 
morabilibjisque Socratis maxima cum _voluptate legan- 
tur. Sed eadem couftantia atque coiUidentia in fnaiii 
inoocentiam magis irritabat iudices; itaque Socrates 
damhatus iti carcerem fe conferebat, fed ptacido vultu 
aa grelTu, nec vllum terrorem prodem, cgntemocns 
pecuntam libi ad liberattonem oblatam, amicosque co- 
miter folant. Sed poA damnationem ob exfpecfl^ao- 
dum oauis faccae iBm^ts^ aduentum ex Delo (vid. 
KoRr. I, 16 init.) mors ad 30 dies dilata eH, quos vti- 
JiiHmis grauiHImisqueae immortalitate aniiht collo-. 
quiif caui aiDtcis fuit quotidie habitis, ac Ih Platonis 
^a 5 , J^hae. ..IbyCOOljlC ■350 ' EXCVRS, DE SOCRATE. 

Fhacdone iucubdiJIime legflndis» donauit. Seinpcr 
conteoto antoio iic fereno vultn reiecit ofcafionem au- 
fugiendi, a Critone iibi oblatatn. PlactdifliRia nieiite 
«c ve^o philofoplio connetaiente Socrates denique bi- 
heas cicatam *) intei; lacrintts ac lamentationes ami- 
corum lugenrium iple mioime fnfpirans oec Ucrimani 
morticm cooJlantia maxima admiratu^ue di^Dillima 
oppetiit. — Sic vizit , fic obiif lapientiffimvs bomi- 
numet do<ftoretamicuserpater! — Non multa pofl 
Athenienfes, tnutatis animis futiihutabilibus, fmcerri. 
ine iugentes poenas a Socratis perfccutoribus fumlo- 
runt, (i]uod Bertktlimy in Sti/en dts itagm jlna- 
charf. Ubtrf. voa Biefier Tom. V, p. 44$. planc negauit, 
et vt fabulam minime probatam rationibus rcfutauit) 
eiiyit Hatuam a Lyfippo fiuflam erexeniut, Diog.^La< 
ert. in Socrat. Plat. Phaed. Crit. — Haec omnia de 
Sbcrate fummatim hic propofita, pluribus legi polTunt 
in Cel. Mdtttri Qtfchichti dtt Urfpfrimgt, fVachtth. 
u. VerfalU dtr Wiffmfih. in Griuhtnl. «. fim. Tom. 
II. Bibliothek d. alttn Literatur u. Kmfi. i. 1. Stuck. 
No. u Pirotefr der Sotratet et JReife des iiing. Am- 
chdrjit dvrth Griechini. votl Abbe ,B»rtiultmy ^ vibtrf. 
von Bltjler p. 368 ct 1. c 

*) SeiitrliHg, Hmtmr, liarba, cnlnt fliG<« «b vtm idmoiaM 
retrigvraDlcm «A r BXCVR- ,,.Coo§lc EXCVRSVS 
DK SOPHISTIS VETERIBVS. Jr oft gloriofifltiiuis yiiflorias de Periis delatas tnaga^ 
tnt viiSoribus 'cum nudio reaedificandi vrbes» cupidi- 
t^s cogoitiooum vtilium et dejedlaiitium. Abundso. 
ti« enim protulit otiumt otium cupiditatem cognitio- 
{lum, et liaec lucera generalem , vnde vbi<jue viri eru- 
ditioreg oriebantur, qtii adolefccnres capaccs docere 
eupiebaat. A^ijuc eteloquentia et politia, quulb poft 
bella Perfica pturioQie ciuitates Gracciae democratice 
regereotur, ideo<]ue oratores et politici maximam 
coofequerentur sufftoritatem , prae alii^ fcientiis dili- 
gebantur et docebantur. Athenae, nuQc ditiiTimae 
potentifliniaeque fadae funt ati^ue fedes maxiinonim 
.opi6cum ac doc^orum. Quorum-cum luxu etaliis vi- . 
tiis, Tt fit, ortis, {imui et praecepla moresque cor- 
rumpebantur. Falliinme ad^uc d= Sophifiis cogitaba- 
tor, qtiuna putareatur foli inanes nugatoret et qui modo 
' inutiliflima percontari' fluderent. Sed adcuratior fcri- 
. ptorum Platonis , Ariflotelis Ciceronisque ledio alia< 
feateotias praducet. Omnes Sophiftae aetate eranc 
aequales et iimiles fibi talentis et fcientiis, quum 
. omues adpetereot gloriam magnorum oratorum ac 
fhctorum; nec tamen ceteras non tradebaat fcteBtias, 
Celebcrrimi eorum fuerunt Gorgias , Leontinus , rro>. 
tagoras, Hippiaii, Prgdicus cet. , quorum tamen fere 
omnes pmni inAitutiooe ab aliis accepta carebant. Ve> 
terriini Soplullae (i^d qno> ipfos Pythagoraeorum nu- 
roeres fucceirores) magna aeflimatiooe et qui lauda- 
rentur, erant digoi. Nouerant cnim multa fcltu di- 
goilEma. Namram i. e. originem eiTentiam^ue renim 

docft. ..IbyGOOljlC 953 EXCVR.SVS doccbant, inprimis magmtudiDem ac motus coeleftl- 
Ufir; tam caulas vinonum ac terredrium quslitates. 
' ForrQ ntMnerorum moViflrabant proportione^etquan- 
^ tirates; efTechis atqae fonorum connexiones J denigue 
■rtem aiios turbaniJi et tn coUoquiis vtncendi. ' De 
fcicptia V. c, Hipplae vid. Plat, Hipp. Cic. de Orat. ZII, 
32. Kfque vero non ditabant et iugcbant .cogoitionet 
partas. Qiwe inueniebant tradebantque politiam e!o* 
c|ueatiam(]ue, quippe ipfi priini magni oratores. Dtj. 
ferentej primi de natura iinguae, de otigine, conflm- 
(flione ac deriuatione verboniDii de Ihueodis periotUs 
carumque euphonia, artem bene loquendi fcribendi'. 
' que regulis fundarunt. Huc pertisenr inprimis Pro- 
tagoras, Hip{Mas ct Prodicus. Idemprimide virtute 
ac felicitate, de bello; itcm de pidiirae theoria arte- 
ijue flatdaria disferuerunt; c[uae oiiinia et pre fradide- 
runt Jnque libros redegerunt. Hinc vbique maxima 
gaudentes veneratione et adpiaufu amicos auditores- 
que inuumeros nec minus maxiinas itbi compararunt; 
dtuitias. Etfi igitiir Sophinae oognitiones vires<^ue 
ad patriae vtilitatem, eamque interdum publicatn ad< 
hibueruut; quanlquam gloria tantdm aut emojtjmento 
duifli: nihllo tamen minus fueruot homines maximv 
contcmnendi, cmi ipQ .nomep fapientum fibi arroga- 
'riint. Vbique fe folot prefeHi funteos, qtii homines 
fapientes, felices ac bonos, quin potentes orateres ac 
duces populorum reddere polTMit.' Non, vt priorea 
philofophi, adoIefcenteS priuatim ^c iti fermonibus 
indituentcs , ip(i celeberrimas Graeeiae vrbes peragra- - 
runt, in locts publicis ac feflorum tempore,' maxime 
Olymptcorum^ concionati, noii vt mentes il Ju (Iralrent 
animostjue enicndarent, fed fola vani fplendoris, diui- 
tiarum ac voitiptatis saufa. Plat. Thcaet, Ctc. Acad. 
IV, 24. De tnaximis eorura diuitiis vid. Diodor. Xtl. 
Qt]iii<fl. -1II| I, Protagoras et Goigias inftitutiDnem elo- 
. ' ' . ^uen- ^C;oog[L' 0ESOPHISTIS VeTER. »53 

quenttae fere 3000 thal. veoiJideniiit. Sed et tqnnnn 
-jibi fuiufetunt, vt etGorgias v, c. (aliis lA dcia iinitaoti- 
bus) plympiis palaut pronunciaret, fe adbmnia/do 
quibu9 (juisque audire vellet, eife paracutn, Cic. de 
DiV. I,.ax. n, 4. Plat. Protflg. De Hippia idem Cf- 
cera de Orat. III, ja. Mflxtme autem. praeceptis fuis 
jterDicionJIinai; , qujbui iiDb6erunt adolefcei^tes, funC 
AobiiilftCi. FlaneanitneDsdiuinumreiecerunt; oriinra 
ferte ac becef&tate quadam ortfl efTe, Flat. deicgg^X, 
Xen. Meip.Socr. IV, 3.. iiecregi.ratioDe, Biog. IX^ 51, 

' cmoen^jButem de diis ppinioBetn atquecultum eonun. 
Jegislatomm fuille iouentipnem. Q^are his eorum 
^ Xententii:! omnem religionem funditus .fublatam reifle 
iadicauit Cic. N. deor. I, 4. Anima non .aili pars 
corports iis fui£& vidctur, Diog. 1. c. PraecepU eoruoi 
inoraliii eiusdemfuenint.generii;, et Socraticia plane 

.^ contraria: -Omnes adiones a naturja aec niala eHV, nec 
bona, idquenooniii legifau» ciuilibus 6eri ; malitiam, 
.quibuaeflec, vtilem elleac prudeatiam; iunitiam verq 
.et yirtutein nocere; perfeAum roliim elle euni, qul 
altos fibi fubiicere fcirct; felicem, qui cupiditatibus 
' plucimis maxime ffltisfaccret. Taiuriam pati, turpe cile, 
Flat. Gorg. imbccilliores omnino a naturB cOnnftulos 
clTe, vt feruireot potentioribus. vnde etiam 'horum. 
• (^iula exliOcreDt. Leges ciui}es a liniidiG et imbecillis 
.cJle latas, qulbus, vt a lege naturali discrepaniibus, 
obedire, non efle, Viri fortis, PJat.de rep, Homi- 
Dent improbiflimuitt ac inlufti^mum femper.reperirt 
feliciflimum^ modo jfcciem iuAitiae induerecalJeat; 
ergo ipeciem virtutis virtuti ip(i eiTe praefcrend^tm. 
Abstiaentiatn et temperantiam voluptstis ac laetiiiae 
Jaimicas efle rali.onique cofltrflrias; ac vtram fclicita- 
tem effc perfeiflum voluptfltum vfutD. Fabula Fro* 
dici Sophiflae de Hercule Jn vta ptitcerrima etHifta, 
yid. Xeiiopb. Mem. S, U, i, miuime purgat Sophiflai, 
<juum ^4 EXCVRS. 0E SOPHISTIS VET. 

quutn ipre Frodicat, vt ceteri, vrbes peragr^ns alnt 
ali« homioibus redtaret, tpfatnque Tirtuteni puljKiTK 
mis coloribtls exomatani taatuni abeflct, vt vere ae{H- 
maus adolefcentibus cbmaiendaret, vt ipie voluptati. 
bus abieifliinmis auaritiaeqoe omQium maxime {acrifi. 
caret, ideoi]ue homiaes ad fe adltceret. Spedabaot 
imim^omDes Sophifbe quam niaximeeo, vt admira* 
tioiii cffet ars Sophifttca, eaque diuitias et glotiam m^ 
rerent; quare oratioues guAui auditonim adcommo- 
dandas putabant. Erat autcm ari iHa (vei tfifittti, vel 
be^i^iKq, & Platone dida) defiindeodi ipfa contraria ac 
refutaodi; itieptias adprobahdi, et quod Socniti tmme* 
lito obiiciebatur , rev ^» Xoyev KferrJat 'jteiWy dejn> 
de continuis interrogatioDtbiis et fophifmatifaus altos ia 
'dilbiiim vocandi, fe autem inuicftos reddcndij vid. Cic. 
Brut, S. Quaeilomnia perpenderis, Sophiflas multo 
niagis nocuifTe hominibus, quam profuifik adparet.* 
Sophinarum denique oomen et genus ad tempora Ifo- 

- cratis vsque pertinuitj ipfi tamen iam Socratis tempo- 
re defpedui fueriint. Non entm' licutt iis , vt garrults, 
corara iud^e adparere; iino nomea diilamatum Ck 

■ erat , vt valde id cauerent do<f^iiIimi Oraecortim. Caa- 
fam autem etus cootemtns iittuleiunt tum Plato^ So- 
crates, Ifocrate!> aliique philofopbt, nugat epnim no- 
XaQique iUuriratitcs , tum maxime vita atque ipfa e6> 
rum praeeepta. Vid. Ilbcrat. orat. cootra SophtflaSf 
srrfi mriSefftM et Puutheoaicumt EXCVR- EXCVRSVS 
DK ZENONE ET STOICIS. buidas; Zifiwi', KJr<nv (wekif i^KiKvTTfa re Kirw) 
^iMattpts, ef »ff|« niB.Xrulkfis eu^taeois. rJWKAud» 
it Hecf ctvTee ZTeilkoc , am re tf rtj 'Sect tj) «y ABilveuff 
■iiSttietj ttvTtv^ ifnt VLoaiihti nO\»\^. ■fu^irnir Sb ^v 
Kfartrree ru Kwtwt ' «ret ncAr/tawpf rir AS^fms. 
Multa Stoicis in 'phyficis rebus craat propria. Ci(J. 
'Acad. n, 41. 2i»o« et riliquit ftre Stmcit Jiether vi. 
4etar faaaiMt d^t, mmte praeditus^ qua omnid rtgan» 
tur. Quare faepius mundut ipfe ab its deiu dioiiur, 
'quo tainen ipfamens omnia penetEaiisfubinteliigi de- 
bet, vid.Nat.deor, II, 34. Muadiu eji ammaat tetk' 
porque ratiom. Vnde porro animat, a deo auullas, 
■camdem naturam retinere putabant, essque diuioae 
:mturae eare(nrttffMeTiit, homines vero dei focros ad. 
-peilabant, Senec. ep. 94. Quo fadhim, vt mentem 
{^yefimiuflO homines gemum, rev evom aiuftevei, imo 
tieam nominarent, quem faqium feniare quemque 
opoheat," Senec. cp. 41. Epid, ap. Arrian. I, 14. Ex 
-hac diuina homioum origine fpecioia de noArae.satu- 
rae excellenda et fanditate doiih^inam deducebant. Sie 
Ceruorum et gladiatorum caufa ab iis taniijuam patro- 
iiis generis hnmani contra fuperbos eorum dominos M 
popujum Romanum fuscipiebant. Cic. Nat. deor, I^ 
14. tollit omaino vftafat rteeptatqae cognitiomt deorum 
— et rebut inanimit tt mitit allcgorice haee docet tri- 
bula eorum nomina; b. e. phyficas allegonai ex My- 
thoJogia exfculpebant Stoici ; ibid. II, 26. Epid.-apud 
Arrian, III, 13. Senee. confoiat. ad Macc e. 19. Cic. 

Fat. 30 EXCVRSVS 

Fat. 15. Stoici omaia fieri dUmt , ITat. dwfrTT^aa. J\&- 
ittrtam igmm ijfe artijidofum ad gigtu^idum pragrtSim- 
tm via. Amvmt quoqite Zenoniignit videtur, Tu(c. 
1, 10. ^evftet, aetbercoBi, per to^ucB «wrpus expao- 
fum, Diog, Laert. Vf r, 155, IT. qui' aninius otflQ com- 
prehendit vircs diuerlat, hae fum quiiique ieurus, va 
genertndi, loquendi, deoique ratio vel mensi Dio|[. 
'ib. iio. Ca.ka. de dogm.'Hippocr. ti Plabin, i.. qua- _ 
rom poflremam-. vt praenatitiJlimam ^y^tffMW dixe> 
juat Stoici, cordrque incluferunt. NobilitaDit tainea 
'philofophiam Stoiconim maxime iUt apai^ feu a|>> 
.{entia perturbationum aoimi, qua nonplaaeintelk^a* 
.Stoidimus multis dijlziiiatus eCl. Mire hancrem ex- 
pofuit Meinerr V, cel, in yermtfckt, philGfop^.^SehTifieti 
T. II, p. 130. ff! doctns, motiones animt ^rieBti) Stoi- 
cis non ciTe quosque feorus iucuiidos etcontnirios, ied 
eos' taatutn , tjui nos ducunt ad rei^ Ibla inl doloris 
vel voluptatis praefcntis caafa, vel bbna vel tiiaia pii- 
tandas., Hasque fpectolas magis iufto qtuerendas vel 
'refpuendas, Diog. Laert; VII, no. qoae ^ir«di| ergo 
fuppriroenda Stoicii vi^entur, non sutem iUi fealut 
nutiores vel iucundi, vsl iaiucundi. Ecgo,tremt fo- 
pietu et do&bit et-txpaltefctt, Senec. ep. 71; latrymiu 
naturalif aeteffltai exprimit, ep. 99. Epid. ap. Gell. 
XIX, f. Xlt, $4 Quas 'autem impreflioaes-tantum ab< 
cfl vt Stoici abiecerint, vt earum abfentiam vxA:<7fonf- 
ru, eeveuSmuev, fiuporem. et immaaitatm dixerint. 
Sed G ii> antmiis cedit, vel vt dixerunt, Tt^of^^ct^etv 
■ffuyiww«T*&»roy, illa fiuritwtft&tj, Senec.de ica U, 
■I — 5. & qute ita funt voluiitaria. Ctc Tufc. IV, 9. 
Stoict quatuor animi adfetftus docoerunt primttrioT^ 
' ^Jwtri'-. laetxtiam; (poQev-, metum; t7ri%f*My ^ Hbidi- 
ncm; hwtiv, ammi aegritadinim ; quibus oppofuenint 
Xrcs etme^acce, confiantiar: laetitiae ^(^m^a', gau^itnn; 
tnetui tv>^eteiy,-tttUtiotum; libidini ^>^<nv, voluit' 
tatemt DE ZENONE ET «TOICIS. 357 

-fafMi;'^oaitae nulladi, qaod fiipieiui vne j»aluni 
non poiTet accidere. Tufc. IV, 7. iu 16. Oiog. VI, iii. 
J16. Apathiae itlius ope homo fit liber, (jui.Qunc res 
EeiSe aeflibsar* poteA. Epiift.-. Eodur. i^ J[^a verp 
-Stoieif efl imperiuin feuiuum praefentium piiivlluiiS 
ntioni < codreotaneis exereitum, j^pprts <pmeFfttrmVj 
fpid^. ib. 6. MagniHce, adeo fere, vt Datitfa honaiiu^ 
«xcedi vid^retur, de irirtute feniictMQt ,Stoif;i', Ctc. 
Acad. I, to. ommtt, qnag^ad btatam viUm fertpu«i.t 
' mvnavirtiUt jtontbat Zmo^ -— MS^iit sdpejiab^t &<q- 
mjium^ quod efi fimpUx qmddmn ft Jhinm ^ f f <W 
•boaum ; calaiii.toja auivn vita in vitiis et pettatis. Proe- 
ter virtut^ et vitia (lucKieti') nulla oegue coiporis «e> 
que fortunae boua malaue cfle, quibvs iumma hoiie* 
ui viri beatitudo augari vel mtn^t poJSt. Omnfis &- 
pientes vjros et inter media tormeiita beatos, V^c- 
totem nullis extemis iadigere praemii* , quum fit>i tpfji 
fufKceret. Beatitudinem non produil^iQue .temporij!, 
ied propria perfcdione aenimari debcre. Vnde fa- 
^um e(i, vt omncs vxia Stoici immortalitatem aoimae 
negarent; ita tamen, vt eam vel nacim cnm corpoce 
delerl, vel*, vt muiti prifcocum, Zeao,. Clcaotbes, 
Cbryfippus, pcr aliquod.tempu9fup«r{{itemad muodi 
vsque ioteritwn perdurare putareot. Seoec. ep, a. $7. ' 
71. Antotttn. II, 17. Cic Tufc. I, 33. Per intentum' 
autem aoimae noo redadliosem eius in oiliilum puta- . 
baot, fed elementa eius vel partes refolutss ad oaturam 
reuerti, (cu in ratiooes imindi' femioaies recipi. Anto- 
nin. IV, 31. faSTtm tamen omnino-de ftatu animae 
'pon monem Stoici dubitarcreperiuntur, v. c. Senec. 
ep. 94. 65. 71. Coofol. ad Polyb. c. 37.- Antooin. III, 
3. VIII, 58. Xll, 5. — 0,nosfeiices, d6 animarum 
nnmortalitatts ceititudine melim edotflos, etiamli tum 
de loco, |um de modo eius beaticudinis iQcertos^ — 
Vnum vero bonum Stoici Aatuebant, honcdum, vnum. 
Mim.f.li. K <{ue 058 EXCVRS. DE ZENONE ET STOIC. 

due maJom, peceatnm. — - Videatur Tudmimm fy. 
Umm pbiiorophiae Stoicae. A^m^ofa tameh coufU. 
tsebant. i. e. rei intet bo^um matumque iateriedaf, 
prout ta iilie atit a^Mv. Aut mfget^mv Iiaberent, i. i, 
•eAimatione dignanc^e, his^ue contrariae. Vtram- 
que claflem diatdebaiit rurftu pro wtmri vel nmon 
ii^M vel enrtt^uf renim. Ita Stob. eclog. eth, p. 174. 
vfonyfuv» ( Cic. pratpofittt ) dicebantut tei pofteriorii 
ckffit, i. e. maiorem c^tm, tMronfaryfttv», mii(^ 
rem tnntt^ictv babentei. Rebut «utem minorem «t^tetv^ 
vel minorem tejtti^^utv hahentibus nuUum vnt oomeii 
propo£tutti, vid. Cic. Fin. III, ij — DeinaoiStot- ' 
conim' diuilione officionim vid. Cic, Acad. 1, 10. ]j>- 
ter rede fadum {lutra^^viM feu ofji^m perft&um} 
atque pteeatum vei contnt- of^tmm, raedia Zeoo loc»< 
hMilkqfficiay \t\offitiamtdia^ itaiQiitu»rtty vid. Cic. 
OfEcI, 3. Stob. etb. i. c. rv^; _/a^a /0/a (K«T«^d». 

' /MtTM) io bonif aiftronibut ponenc; praue i. e.peuatm 
in malti. De btt vid. eriam Tiedeoianni V. cel.'Syft. 

' pbij. Stoic — Cic. pro Mur, 39. St^ienttm gratia 
mmquam mOueri^ mttmfuam auwquam deHSh iguQfcf 
ri; mmittem- mfiritordtm ejfe^ tujijlaltum et leuemt 
viri mm ejjfht nequitxorari, neqtu placari. — Omtag 
pteeata efft paria^ — — fapientm — mlliuf rti 
poeniterty mlla tu re fal&^ featmliam mutare nNin< EXCVR. 

XCooijlc - EXCVRSVS 
DE KPICVRO. c!«picun»i Athenieniu, ex tribu Gargetda. au<flor 
' lcholae a fc ipfo didae,. (vid. Suidat) -glorians quidetp, 
£e imgiArum habuilTe nuUum, Cic. NavD. I,a6. 33. 
43. in plurimis tamen fcqucbatur DeiQoa^itum, niaxi- 
me in phyficis. Dium ijft^ eum non ncgaJTe, Perizo> 
nius cum pluribns puw, quare inter atheos cenfuiu 
eife ueque a veteribust neque a Nonro (quill, jt.* 
. PeiHzoilii feDtentia, difertt. duplicem pbiJofophonira 
quorumdam fententiam memorauerit; priorcm tio» 
ejft dtot, «Iteram, deoi mhtl ttot curare-j vnde et ^iox 
coatra vtramque illaro birbaros, ait, tradere, xay «yoy 
&I8C Xdf if^veav Kf*iev. Priorii ergo fententiae fuiC 
fent Euemerus, Diosencs, Hippoa et Diagoru, pod^- 
riotis, omnium conlenfu, Eptcurus, haud dubie et So- 
iias, quippc qui atlieis a ucminc adfcribatijr.). Honii- 
num a deo, putare videbntur, animis notioilem deo- 
rum impre^ain efle, quam adpell^t vfo^irj^, Ctc. 
ttat. D. 1, 16. f. Deos etiatn elle beatos et immortales, 
et habere quafi-corpus, nonvenim, qaall^nguinem^ 
noo.vcrum, ibid. c. ig. Porfo eos iiihil curare homir ' 
ties, nihtlque «gere, fcd otio et tranquillitate aeternA 
(cui, quare non cflecoiendos, ibtd, c 41. Hinc eiiam 
finem bonorum f. fummum bonum efle voluptatenif 
(«Tte^oe^Mcv ) i. e. priuationem doloris, qucm habiiit 

Ero Ibmmo mato. Cic, Fin. I, 9. fl^ it. Noflr. IV, 13. cc 
ipientiam ipfam omnesque omniao virttites nonnifi 
propter voluptatem eflc expetendas. Cic. d. 1. c 14. if, 
•— Atomoi, i>fc. corpufcuta, quae diuidi non pof- 
R a funt, ■ 96e EXCyRS. DE EPICVRO. 

. font, rei clemeDtarei otnnium renim Epicunii a De- 
mocrito excepif; eos, ait Cicero, fecundum Epicu> 
nim iD mundi initio fe feoriim ferri, denique, (vbi a' 
Democrito abiit) perpanllum declinare, et ita effid 
caaplexionei atomopim inter fi; cx tpto efficeretur 
mnDdui bmnesqne partes eioi, quaeque ineo efleot. 
Niliilo tamen fi haec omiua le&t -altius et adcuratius 
coque modo diiudicauerij , qno Mnnirt V. eeL ia 
yermifeht. philgf. Stkrijim P. 11, p. 45. ff. vitam ae 
^iloropjjiam Epicuri a GafTeiido in libro di vita tt mt- 
rifrw jEf(ntntrdeotifinmedefenfiacudiIimeexcu{nt»-vita . 
Eptcuri fenteatiis fuis ac praeceptis faepius erit contnu 
ria, pertecque philofopbtae inter frmire pugnantei^ 
vix fecum conciliandae. Comparei ideo, fi lubet, te- - 
Aimonia Ciceronis. Tufc. V, 9. 36. 31. Fin, 11, 35. Se< 
iwcac cp. 6. iS. 31. de vita beat. 13. Dio^. Laert. ia 
Epicur.de eius virtutibus, temperantia et feueritate cum 
iljiieiucdemCic. locis, V. c. Quael}. Ilf, i8t ao. Fia. 
If. II. ai. Nat. Deor. I, 33. 40. 43. ct Plutarcb. in lib. 
«rt uii iv^ Kt iiitvx iwr EffixS^ , et lib. •jt^ xoAw- 
Ttp Diogi Laen. X, 6. 8- Maximos Graeciac, Ii ab 
AoaxagOra et Archelao disceflerii, Socratem, Pytha- 
goram, Democritum, Platonem, Arinotelem aliosque 
ignominia et contemm perfequebatur ; nec multum 
aberit, quia, iolpe^ locis Cic. de Nat. deor. I, 44.» 
coi adfentiunt, Cudvorth., Moiheim, Meinert mul- 
tique receatiorum, it Ladaut. de ini Dei I, 3. Sext. 
Enip. IX, 58. dii Epicurei plane euanefcant, qaos ple< 
bis Aditnienfis facerdotumque ine eludendae cauia 
fiDXtfle videtur, illa enim fua duo renim princtpia 
Atomoi et Vacuum deos pror£ns toIIuDt, Dtog. Laert. 
X, 40. Locret. 1, 440 — 450. 111* $07. Senec. de bcne> 
fic. IV,,i9, EXCVR- E X C V R S V S. 
DK CALLIA ET HiPPONrCO. Cfltlelienitiia hiiietdsftmtlUiuitli^omcorumetCaL 
/ionims ^uos autetn valde confudcrunt fcriptorM. 
Ketn its expofuerunt Perizon. et Stroth. ni Cbredo* 
tpath. Griec.p.a^4. EircurC U. Fluta^ch. Solou, p. ^. 
Jiipponieum adpell&t Solopis aequalem, . ^oi forfaa 
idein ell, quem Herodot, VI, c lai. FJuenipj^am (U- 
at. Ei ftiius erat,Ca//ia;, ininiicifliflQUS Pi;^.{VatD, qui 
erot «X vrbe eie<^i boaa coeiijit, tant^^Dque dotfpi jU^- 
abus iuis dedit, vt ex oninibut AtbeaicnfibuSf quot* 
laiinque vfdleat) maritos Itbieligere poiTeat, yi^. He* 
rodol. VI,' i9St Hic JmJW^v niuiiere fupg^ pu^Dae. 
. Marathoaiae .adfiiit, de qno Fiut. Ariflid. baecparrat: 
Ev Sm Metf ecd«vi — hfii^^e »iteKm(pQ3fie ^hat^ TW 
e«p(y,«fl(Ai»r«y xuf Tw Kx0ufMi ^ — ttr bojtbs rar*-^ 
^/Ati<ft Biytty , ftT ttHkav masmf^ «'AiTfQf-rjyef eKMvgv 
iKttBatTit o)(pthtiBil*»v' 0» rp> Keif KixAtcte i iotSB" 
yfis. TBr^ yeif i^tf (cos my^ rv» BttifBvfSm) Wfofft' 
mtrev, taiQeis /W^TiSM Sim Tn1> k^ijv tuu r», ^^icx 
«y«9 * 'XgiinutniTets Si Ketf ?a^«fttves Tne_ ae^ute tSei^a_ 
mXvv x^wey n AaiM(^-nw{inputeo,ijuodapi>-itfltT*-^ 
fo^y fitvw. it KfleAJtsff e»ftefecT»e cwd^vajv xiy - 
netfetvefterctTes yfvo/*aw, Toy /tiv Jifiwflv eevwArro, 
rwv 9' etv^qaiitev-, m f4ti Karenroi v^et err^irf et7rt}C}ei- 
vtv. Ek r8T8 (petvi ko) AsxKo#A'ifT8r vxe tov XMi*t- 
Mtv rae ctTfo Tijf oiKieee Aeyec&ay , irtuuTilevTBav ets Tev 
roTnv, tv a To ^uffwv KecAiste su^ts. Atheu. famen 
XII, 9. rem Hippvniio, huius Calliae£lio, tribueas, 
paullo aliter eaiA iic narrat : Dioainefiut Eretrienfis a ' 
"-, . R 3. duce .iivCuat^lc- 363 EXCVRS. DE CALLIA ET HIPPON. 

duce FeTfaniii) ingentem vim pecuaiae, apud fe depofi- 
rain, accepir. • -£«bi iile retiauir, Ferllc \a beilo exAin- 
Sis. Sed quum Darius belluin inferret Atheoiennbus, 
Eretri^iifes fibl metuentet detuleruut fuam quis'«]ue pe- 
cuuiam ad imicos Athcnienfes, et ita DiomneOus fuam 
ad Higponicam, qui, Eretrieiiflbas a Perfis occiliSt 
etmretiDuit Putet tamen bicStrorh.,t. c nomioa in- 
ter fe mutata. Huiu$ Hipponici tiiitis fuit alter Catliat^ 
v!d. Herodpr.yi, 151. qui ad Artaxerxen Loagimaqum. 
lTi,i(ruj eOIegatus, vt foedus a Cimone cum Perfafa- . 
(!lum finnaiet.' Ex hoc ffippotueut iuoior eA'natus, 
de qu(j Noft.XlV, 16. qni vna cum Eurymedonte prae- 
fuit copiis Athenienftaai anno belli Peioponneiiaci 
qOarto', proximopoft mOrtem Periclis, caius motfoi 
vxorimnabiiit Hipponicus , et exqua genoit CflWfflw, 
de quDfenno eft IV, 16. et 23. qui ab Ariftophaneia 
AuiDUS iilibique exagttatua bona patema dilapidlanit, 
ita, vt tandem. apud bari>aram anum viuere- coa<^us in 
egeftate vit^us quotidiani thcirttius fuerit, -tdlt Atheo. 
1. c. Ariftoph. Av. Caltiam hunc tamquam auem in- 
duiebfaiR Inxuriam fignificat his vaoisiati^tfef' 
fim, b^t.vttthiititfMiupmuatt vid. et Xeti. hift, gr. 
VT, 3. Thacyd. 1, 64. Plut. d. I. it. Afcib. Cimon. Ca- 
niiLl. Groriou. Obferu. IV, 7. — Ecce feriem quinque 
otdine' continuo Catlianim ef Hipponicocum, u » 
Phaeiiippo- dt^fleris , qui Athenis ab Olymp; LIX. ad 
XCQ. b. e. per annbt 153 flonienmt INDEX „,Coogic I N P E X 

NOMINVM MEMORABILIVM 

IN TEXTV AC NOTIS pCCVRREt^TIVM. ,^bikrit*t* .Bst ad Ij ^ 

,e«r. IV, 20 mti. 
AtiDriKitTei, popu(tts (taliaef 

IX, li inic. 
Atirpionutn,'fiiiitfr TlimU 
' ftocUs, j(tl,43 nied. ct not. 
A^demia, If, limed. '»<>(• 

III, 19 m;<l. not. 3i. 
Acfiiliet vil, ; med. not,'' 

XII, 1$ init. XIVV »3, 
AAoff; 14. in. Uof. 
Acufilaui, ArgXMW, XI, 1. 
Acdoneni, rt»Moiofforumt 

IV»5i«, 
Aegins, II, y init. not. 
A*{iaenliH tMigiii XUi 10 Sn.' 

et not. 
AegifthKta II, u me4- IVr 

21$ med. XII,4i. ct noL 
Acgiqm, vfbf 4pb<W'* V 

1$ fin. 
Aegjrptii, i;iu£e UabutritA- 

%». Xn,4.etnot.XIV, 

34. 
Aenev, XII, tf^ncd. ct not. 
Aeniani, popu/tfi, III, I extr- 

ct not- 
. Acrope, vxoK jftrti, XXV, 

40, etiwt. 
A^pui, rtx Masei. XIl^ 

4! med. et not. 
Aclcbiaei, «■Ator» VlUtU. AcfkhylaiifrugonAu^ V»I9. 

Gt not. 
Ac&piu, fabMlatsr, X,f. ^ 
Aethn, TTn/ti mtfr,,XV, 

5 «t>. / , 
Actna, M«M';.VIII, IV 
Agamemnon, II, ii.ncd, 
. XU/zf. etnot. IV,»tf. . 
Agflrifte, CMlmisSe.fiiigf 

XII. »4. . 
Agatho^icia rtx Siriln Xt, 4* 

ot not. 

Afathon, tragieut et ea^ 
. micusp U, 41 in. XUI, 4, 

XIV, ij. 
AgeOlaui VII, 13. X,±9. 

XU,if«ic<(.^XIV^9,i7^ 
Aglsiiil, 21S in. ' 
Agnon, Alex, B/L atmiiu» 

^omt fmbhd Mknh Wt. 

38 ipcJ. mtr . 
Asrigentini, XII, a^. 
AgriBcntDDtJ^ 4 twd-.uM, 

83)¥ttr. 

Agron , bibulus^ U, 41 mnL , 

ct not. 
Agcetora, Diana, II, *« 

mcd. 
tXcAua/ti^if, SSininnitlSl^ 

' 57; cWr. not. 
Ateacui, ^pieurtfSt IX, U. 

ft, 4 Alcao. I., Cobi^lc 364 I N D E X Alctnder, Xm, >3- 

4J. et not. 
AlAtu, kono bibmlta,, U, 

^i tnU. 
Alcibiadet, 0, i iiut. IH, 

at. IViifmcd it i£. *j. 
- ct not. IX, t9 ned. XII, 

14 init 34- XIU, 38 ned. 
Ardnoui, rtx Phoiaam, 

Xlf,t$iiiit. 
Alcithoe, III, 49 tnej. 
AlcmiA/ potta, I, 27 ex(r> . 

ct oot. XII, ^. 50. 
Alexander, t. Parii.' 
AlexuMlcr, PAmmm.XIV, 

40 et not; 
Alesmder M.l,*i' U , 3> 

ifk.*$. 41 ■»«!. in, 17 

extr.st. IV, «9. V,iiitiit. 

vui, ^ IX, j. n. ii X, 

4. XI, 7. XII, 7. l4.inU. 

1<$. 26. 37. S4.ti4- XIII, 

7 fii jt. XIV, 4i 
Alcxit, amieus, X^ ^ extr. 

•tnot. ' 
Afop^ XH, ^ii^WM. 
Alpbeui, ;fiiv. U. ^3 ned. Ct 

ROt. 

Alyattti, rix tlfiBme, h t9 
■ic4;'aot. lU, aC.in.not. 
Anwfit, I, 37. in. not. 
Aminiaf, V, ry. , ^ 
AiMctMtf HI) 30 in. 
Ainphiayonei, Xft, <) fin. -* 

Auya^, phiib/bfh., in, 9 

ned. et not. 
AfcynMi, 'IV, tv ined. et not. - 

pater PkiUppi Maced. 

iea,4i'vtd. ct sot. 

' Anichturfii, II, 41 inied. et 

' »ot.;v-,^. Anacreni, Vm, *. Kt nH. 

IX, 4 Xll, ^^d. 
AiMpuf, ftitt/. SeiL, U, j) 

extr. 
Anaunii, jfiiiiiMr, III, iined. 

et f ot 
Anaxagom, II, i}mc<l.'Ex. 

enrf. ^er. III, z. ct noL 

ViH, ij. I». IV, i4.extr. 
Aiuxirchut, IX, 30. 37. ... 
AnaxilM, I, a?. citr. et not. 
Anaximander, philofopkus, 

Hl, 17 mcd. tt not. '%%' 

med. not. 
AndrotIon,/mfrt0rv^/f»llS', 

Vill, 6 cttr, etnot. 
Anniccri^ II, 37 init. ct not. 
Auto d Hanno, •Cartktrgi^. 

XIV, 30 et noi. 
AtmMsmagnus, .X* TMd. 
- etnot. ' 

AooftM, ibwf.III, itnH, 
AntssorM, potta, XlV,atf. , 

et not 
Antalcida*, £««'da«ft.,XIV, 

39. ct not. , 

/Mtenor, Troittms, XQ, »$ . 

Aed. ct not. 
ibitityra, vrhs Phocid-, XI^ 

{I med.,et not. 
Aiuigoaui, rexi Prmusi- 

XII, 16. 11. 44. •Srniuto, 

C Gonatai, II, ao. II^ $. 

17. VU, i4.cx(r. iX,4<, 

3«. 
Antioclu» M. r«x, n,'4L 
- kaed. ct not. Antiochi, 

quot fitirint, ihid. not. 
Antiochui ArcBl., piUiofopk^ ' 

XIK iS WK^ n6L ,Coo.^Jc. NOMIHVM MEMORABIL. 365 ' AnlipMer, d»x Jtt»,f iSk 

36. aqt. 47. ntr.not. 

XIV, I. 
At^tifthenti, philo/., U,. a 

in. et not. IX, jf, X', 16. 
Anytui, aetiif.SocratiStll, 

13- maxime ExaaCSocr. 
Apelfci, piJR)r, ^ »p. in. not. 

II, 2 (ncd. aot. 3 in..ct 
not. Xn,.34.4>. 

XIV,. 4# PkJ. 
Apij, i^ Jlegypt., IVy J. 
.. Vi, J.einot. " 

Apo|)o, DtUvs, l, 10. uiit.' 

ct not. 
— ' Jiyptrberms, Il^afi. 

— P^iHS, m,iiucd. 
4i. 44. II, 3»- 

^oUocrattt, II, 41 init. 
ApolIoJoru«,&o-a(. dijcip^ 
i, i£ in. ' . 

— tyranmia Caffimd. 
Xiy, 41-iiot.' 

— CyzicMi». XIV. ;. 
Apollonii , ifd pont. Eux, 

III, 17 nccl. et not. 

-^ — w /C^'ff Biaetd, 
XIII-. itf. 
Apoiloniui, Cfcfro». doSoTt 

XII, 25 med. not. . 
'AraetkKiM, oppidnm, U, 31 

med. not. 
AKidion, U, 41 in. 
Arcefilaui, ^&i/o/, UI, 17. 
. not. XIV, 35 in. ^t oot. 
Archedatnus , XiVi 49. 
ArcbcdJce, nuretrix, XII, 

■ 6i- A not. 
AtcEftlaut, rex SJactdon., 
U, t\ iniL ViU,9. « not. XU.43ned.cinot.Xm, 
, 4. XIV, 17. . 
Archcmorui IV. j mcd. et' 

not. 
&rEhcaratui , vatianatQr, 

X, <S. 
.— patta, -XI, 7. ct not. 
Arcbidainus , rw Lactd., 

VII, 20 mcd. 
AichUdchui, IV, 14 in. X» 
, ij. et not. 
A.rclfonidet, XII, g. 
Archoiiics Athen. V, I3> in. 

not. ,, ,. 

Archyta», Ill,'i7 in^ et not, 

VU, i4. X, 11. XI?. 15. 

XIV, 19. 
Arcte, Xn, 47. Ted vid. not. 
Argiui.c(fio/;nri, lU, t$* 

eommdbus 111,39^ 
Ai^yrafpidei , IX ,' 3. vcrC - 

Aribuui^ VI, 14 in. 
Aratacus, U, 4I. "verf. extr. 

ftd vid. not. 
Arillanct,er, vates, XU. 64. 

Ariftidei. Athen. , 11, 43 'n* 
Illi 17 mcd. IV, 16. X, 
iS,in. XI,. 9. XIII, 44. 

■i- Locrus, XIV, 4. 

Arifiippe, III, 42 med. 

Ariftippu^, Vn, 3. ct not. 

■ IX.' lo. XIV, <- 

Ariftogiton, Xl, S- et hot. 

AtiAomache, vxor Dionis^ 
■ XII, 47. fed vid. not. 

Artfton, pater.Piatan., X. 
%i in. ei not. IV, y. 

— phiio/ophus , UI, 33 in' 
et not. 

R 5' AciAon, . ,„CCK«|. IN D E X Arifton-» oflNf phUofaphuB, 

praeceplor Caefaris, VII, 

11. 
Ariftophan», Comieui, I, ig. 

ektt. II , iit -maximt Ez" 

curf, Socr, 

— Grammaliais, XII, $. 
ei ndt. 

Ariftophon, rhelor, XIV, j. 

et not, ' 

Ariftoteles, CjfTenaieui, X, %■ 

— Stag{ritii,l,n ly. llli 
'vj.'citt^ 19 lnecl.' not. )«. 
ct not. IV, Jinied. 19. V, 
> IX, 2». >3 X!I, J4- 

xrv, [. ■ 

Aiiftozenuij phOef., VIII, 
■ '3- '■ 
AiiiiB, philof., XII, a; ia«l, 

ct Bot,' 
ArriM, XIV,48. fedvid. not. 
Arfaccs , , nomen regum 
' Parth- II,'4i fed, et not!. 
Arnphone, Homeri 0o^ 

IX. iS-extr. not. 
'Ar»xe^se(, MnemoH, I, ai: 

in. ct not. 31 init. II, 17 

med. IX, 4?. XI[, 1 eitr. 
— Ochus, IV, g meJ, et 
■ not. VI, g. IX, '4», not. 
Afia inful» putatur, III, 18 

initi 
A.fop\tt, Jiuuius,U, 33»>e<l, 
AfpxHa, Cjfri iun, amita^ 

XII, I, 
Affyriorum matrimoaia,lVf 

I med. 
Aftydamia,I,i4me<!. not. 
AtaUnta, /i)^i//iii, XIII,!. 

Ct not. 
AtelUnae/ata^) IX, itfui* 

not, . Attrbei, V, 17. • 

Athcninifei, II, i. 9. 13, xx, 
III, g. 17. j«, jg. )9, IV, 
' $. 13. noc aa. V, 10. 13^ 
IM7. VI, 1.9. VU, J9. 
. VIII. 10. TCUi i». 6», 

XIV, j. 
Atbcnodonu, '^fugufli fa^ 

■ miL, XII,^X<f mcd, not.' 
Athoi,'f7roiiwiiforA«, I, i; 
■'■incd. ct nat.IX^io,ct notC- 
AtUntii, itifuiqi ifuoguita, 

■ UI, ismcd. tt nqt. .- 
Atrazi^Mitai Ul^rlJntd, 

Atrcu» , II, II med, 
Attalui, Aiex. M: tomn^ 
.. XII, iS. M vid.not. 
Au^e, Tfl^kiiitattr,-Xn^ 

43. etnot. ,■'. . 

Auguftui, itHp. Xil, Sfi&aj. 
Aurunci, popui.Itai.iX,i^ 
■ in. not. 
Aufonei, JropK^ Ital. IX, i< 

in. ct not. 

, B. . ,. . 

Bacchi coguqmimif 'UI, 40. 
41. 

BacchiadH Corintki, I> 19. 
estr. et not. 

Bacchylideav poita* IV, ij 
mcd. et not. 

Bacii, vates,' XU, 3{. eztC( 
et not. ^a med. i\ot. 

Btgaai, VI, 8. et not. 

Bellum Ptrjifum, eius ini- 
iii(m,Xn,;5in.etnot. Pt' 
ItpomufiacHm, ihid.f»' 
trmm, ibid. Graecorum' 
enm PkilippoMaced. ibid. 
SueUcum, XIII, 58 mcfL ' 
Bclut, ..ib,C,oot^lc NOMINVM MEMORABlL 267 OBmbci, I, &7 mcd. et Bot. 
Cambyfe», VI, g, 
Camirut, fn/ijmcd.et not.' 
Canes ^egypt. I, 4, 
CtiitibaEe», A0fm>- verax,' 

C«prtc Cceffti/ , 1. 10. 
Cardia, 111, i?.,extr. ct not. 
C«rice,'VI, I med, not. 
Csrmaiu, lll, ijp ineif. 
Caracidei, lil, 17. ertp. ef 

not. 
Caryftus , vrbs Suboeae, ' 

IV, »7 med. 
^SinAzT, Antip. fiL, lil, 

47 ejtr. noL 
Ci^acoinbae i/iapol. , ttitt ■ 
. adXII.n. 

Catana, vrbs Skil., lll, 17 ' 
;'jin, ct not ■ . . 
Cato, Cenfor, Xll, 6. et uet. 
. XIV, %6. . 
Caucon, 1, 14. ct not. 
Cauconea, I, 24 nieil. ct noi,' 
CcB, infula, VII, 20 in. 
Cecroi», V, .13 »1. et not. 
Celacnae, oppid., XIII, 2[. 
Celaene, III, 41 in, 
Celwc, 11, 31. XU, aj, not, 
CepbiSui,Jlmius,U,iimed, 

et not. 
Cerbcruf IV, $ in. not. 
Cercida», XIII, 30. ctnot. 
Cere* III, }g med. not. ei, 

mffieria, XIII, 38 jocd. et, 
. flo** , ■ .■ '. 

Ccr/nia, Qpp./ifhai.iXlll, 

h. c«r. 
Chaeronea; protl. ibi eotp- 
■ mif. VI, I .«tr. et aot,- 

VUl, i(, 

CtMt Belus, Bt^plott, conditor, 

Xlll, 3 in, 
Berenicc , rtgtna Aegypt. 

XIV/43. 
Bia»', ni, 17 init, 
Eocotarchac, VII, 14 ined.- 

XIII, 4«. 
Boeotorum muHerjs,lU, 41 
■ "irtil. , ' . I 
fiofeai, detit, XU, 6t. >ct 
. not. 

Bouci fqUf , X| iR init. . . 
Srathmaneii V, .6 init. not^- 
Brafidflf, dux Laced., XII, 
: 50, em. .. . ' 

Briareus, V, '3. et not. 
BilcoUc qriun camiMifm or»- 

go, X, iS- ct not. 
■ BtiphomLa, ftffam-, VIII, 3,' 
Buftis',. vrbs Aegifpt., 11,41 
, .me j. 
Byblui, vrbs PkaeHie., IV, 

I. cxtr; ct Rot. 
Byzantini, lU, 14 initt ct, 

not. Cadauii Milejius, XI, t.. 

Caecinui, JJuuius, VIII, it. 

ejtir. et not 
Caefar, /«;., VII, «1. 
^lamoiirri,,I> %1 mcd. «t, 

IlOt. 

Calannfii/iliAix, II, 41 med. 

v,<. ■ . 

CaUiai, IV, itf. aj init, vid.' 

omninb £xcutf. 
CaUimte», I, if init et not. ' 
Callicratldei, du» Spart.,^ 

XW, 43 med. et not. 
CalUftO) menfrix, XIU, 3». - ..ib,.C,«ogIc a€8 I H D £ $' Oalccdon, vrbs Sithyu^ 

11, 41 med. 
Ctiildden&i, ab Atht». vi- 

8i, VI, I in. et noi. 
Clialcioccttt, SJiiurua, IX, 

41. eitr. ct not. 
Ch.lrij, vnde diSum, VI, i 

in. not. 
Chahdat, I, 27, fed vid.itot. 
Charidcmui, U , 41' in. - 
Charilaat , I, 37. in. not. 
Charippi^s, 1, 17 in. 
CharitohT U, 4 in. 
Charmidc», VIII; I. cxtr. 
Charon, fcript. antiqu. I,is 

uied. 
darondat, III, 17 in. etnot.-' 
Cherfonefi, noamillat,XU, 

3S in.et not 
Chii,/«ito«>/i, XIV, a!..ct 

not. 
Chilon , III, 17 mcd.' et not. 
Chiron, Ctntaurns, XII, »4. 
Chiuni vinmm, XII, 31 ned. 
Chiui, VIII, 5 exw. 
Choaipcr,^ii«. Ptrf.^ XU, 

40. 
Cliort, cifClUf X, 6 in. not. 
Chiyfippui, Pelop.fil.,'llt 

«I. eztr. XIII, i, et not. ' 
Cicero, XII, «j med. ■ 
CicyliOn, XUI, 1$. &d vtd, 
• not. 

Cimon, piffor, VIII, B. 
— viBhr Ofymp.lX, 3s> 

ct not. " ■ 
Cinm, Pyrriu. meiiais^^ 

XII, 33 in. fed vid. not. 
^ Cincfiai, |)o«tff «ydiciUyX* 

6 in. . - ~' > 

CiM, vrit Pkryg., l, »{ 
■ mcd. Citbaeroa, IIJ/4& mcd. eC' 

not. 
Clazomenac* vrbs, III, %. et 

liot. a. is. «xtr. VIII, 5, 

extr. 
Cleeenctui, n, % . 
^\wt)im,Heraeltattyrttm- 

HH5, IX, 13. in. not. 
Cleobuiui, ni> 17 mcd, ce 

not. 
Clcomenci L, rex LactJ., 

U, 41. tned. XHI, 19. 
-r vlt^s rtx Laeei, 

XII, 8. 
Cleon, jltktna II, 9 med. 13 

med. X, 17 not. 

-*•- *j«-«iiii.sfey«ti.,xn,^ 

citr. et not. 
Cleonac, IV, s med. et not. 
Cleonymai, I, 27 in. ct not* 
Clcophon, demagogus, XU, 

' 4; med. Rot. 
dinia», pkUof., XIY j 29. 
Clio, ftmina- tbrioja , 11, 41. 

Cliftheiiei, Atht*iinfis^ V, 13 

med. not. XIII, 24.etnot. 
— - tyratn. Sicyan. ' aunt 
. illius Cliflh. xn, '»4. et 
- ' not. 
CUtomacbui, pantrot., III, 

30 mcd. 
CHtui, Afex. amhta, IX, j.' 

et not. 
Cloelia, XIV^ 4S noU cxtT. 
Cl:^eui ArgoficuSf III, 34. 

mcd'. ct n<fh 
Clytaemacftra., JI, ti med. 

noi. IV, 16 med.. 
Codius, V, 13 in. et not. 
CofcyUo»XUI,i^.. 

Coelot NOMINVM MEMORABIL. 269 CoFloflJi, monSt Tt, 39 med. 

Colebi, IV, I. «tr. ct BOt. 
Colophon, vrbSt I, tji mcil. 

, Color lugubrif, XII, i. cttr. 
nat. 
Columbac, Ij i;. 
Congiui, quidjit? I,t6,not. 
CaAon,.in^er.^tkeii,, II, 

10 in. ct not. iS iii, 
— ■ piSor, Vm, g. 
Corinna, fiattria, XIII, 2;.' 

Ct BOC. 

Corlntliii, 1,19. IU> 1$. V. 

Comelia, XIV, 45. 
CDrodiui,^ii/fti;, Xm, 1$. 
■ W not. . 

Coroimc /Mraf , XII, u. ct 

{>>mgii( , Mactios. X. u, 
Coi, injHla maris Atg,, l, 

29 in. elf not. Vll, ao in, 
Cora, fluuius, II, ££. cztr. 

/«i^ vidf. not. 
Caam vinum, XII, 31 med. 
Crateruf , AUx. M. amicus, 

IX, 3 med.. 
Cntes, (^nicut-, U, 11 in. 

not, lil, 6. rt not 
CrateuH», vm, 9. ct not. 
Cratiiiuf, II, 13 mcd. 
Cratif^ui, VJI,uin. et not. 
.Cretenre (/tHiiAi, XII, ^imed. 
C^eteiirei, n, 32. 39' XI^ 

iz. /agittarH, t, 10. 
■ Crimiflut, fluuius S^., U, 

33. extr. 
Critiu, inimicus Socr. 11. 

13. ct ExK.&>cr. tV, ij Critiai, /rt^for, X, 13, 17. 
Crit«laus , pMlo/oph. Perip. 

m, 17. cztr. ct iiot. 
Criton, di/cipulus Socr. T^ itf 

med. II, 11$. cztrt et nob 

Excurf. iSlQrr. 
Crobyiui, IV, iiS med. et not. \ 
CrocCus, rex Lyi,, lU, i6 

med. IV, 27, 
Croton, II, iiS init. 
Cteliag, vorax, I, 27. cxtr. 
Cjane, /ontSicil. II, 33. «xtr. 
Cynorarges, II, ig in. 
Cypria- carrtHna , IX, 15. ct. 

not. 
Cypfclidac, VI, 13. exir. 
Cyrcnaei luxuriaji, Xll, 90.', 
Cyruj, yjmar, XII, 43. et ' 

— iunior, XII, i med. 

■ — fluuius^ I, 31 incd, ■ 

D 

Daiphantuf, XII, 3. 
Damalippni, IV, zo med. 
Damnationii ratio fub (^e- 

faribus, XIV, 43 in. not. 
tfemna, /criptor, HI, 14 cxtr. 
Daphrtii, paflor, X, 18 in. ct 
, not. 

Dardanei, IV, I in. 
Dares, Phrggius, XI, ». rt 

not. 
Dariui, Hyfia/pis,- IV, 5 
.- extr. VI, 14. VIII, 17. 

XII. 43. 

— Codomannus, Vm, 7. 
Dccclea. BeUum Decetieum, 

II, J med. etnot, 
Deliura, III, t^med. etnot. 
Vn, 14 In. 

Ddphj, .970 INDEX Delphi» vrbs it ams, VI, f. 
Delphicum oraculuin, III, i. 

VI, 9. 
Dclphinium iudicium, V,i{. 

tlelui, infula, V, 4. 
DemBdci, orator, V, 1% Iti. 
\ XII, 45 med. XIV , lo^ 
Deniaritus, I, 3;, «tr. 
Demctriut, Fkaliretu, lU, 
ij mcd' et iiot. 

— PoHorcetes, III, l£ iiu 
, IX.piiicJ. XII, 14. 17. 
Democedes, VUI, 17. ct not> 
Dcmochares, III, 7. Vm,i» 

med. ' ' 

Democraict, pugU, IV, ij 

med. 
bemocritui, I, 23 not. IV, 

20,:ifi med. 
DcmonhencE, orator,Vltl, 

la. in,7- IV, 16. va,7- 

IX, 17. 19. 
Derbiccsc, IV,'i. «tr,- 
Diagoni, 11,23. 3^mcd. 
Dianae templinn Epktjium,' 

III, 3« med. not. 
Ai£*«X<«, VIII, 3. « nM. 
DiHon, hifioric. VII, u extr. 

Diogenei, tragotius, III, 
30 med. 

— Sinoptnfis, II, 11 inic' 
- not. in, «9. IV, 3,27. 

, VIII, 14. IX, 19. 28.34. 
X,ii,i<. XU,;6.sg. XUI, 
2«.28.XIV,?3. 

— Phrygius atiuSf II, 31 
med. ct not. 

Diomedcs, IX, 14. 
Dio», III, 4- ct not. 17. IV, 
,S. cxit. M. ct not. VI, » '^ed. Vtt. T4. IX, s neJ. 

xn. 47. xui, 10. 

Dionjfi^, 11, 30 oifd. et 

not 
Dionyfim, fihiitr &fraeufi 

tyrm., l, aoin. et noC 

IV, g. cxtr. et not. X^ 11. 

XU, 4(f- 47. 61. XIII, 10. 

18. 34- «. 
— it(NJor, 11,41. IV, f. 

iir. VI,' 12. ctnot. IX, 8> 

XII ,60. 
r- Htradtot», vorax, IX^ 

13. 
r- piBhr, IV, 3. et not. 
Dipicuri, I, 30 racd. etAOb 

XIII, 38. ntr. 
Diotimm, bihaeiffitnus , I^ 

41 in. IV, 27 iiied. 
Dioxippus, paacratiaft., X» 

»2. XII, 58. 
Dirce , fims , XU , $7 mul. 

- et nnt. ' 

Dithyranibi, X, 6 in. not. 
Dorii, rtgio, III, 1, cxtr. ef 

not, 

— vxor Ditnyf. min., IX, 
8 in. 3CIII, 10. 

Drmzo, ItgislM.Atktm. VI% 

Dyimcnidae, m ,7. . 

E 

Edwtana, VII, g med. et not. 
Echecratci, Sophi/lay l, %$. 

extr. 
Eiaca, vrbs Aeot., 1, 3; mcil. 
Elcge, ProitifiL, Ul, 4» 

. mcd. 
EleuGnia, aot.adxm, jt 
ued. 

Eleu. L);.l....lbyGOOgIC MOMINVM MEMORABIZ. 371 

Eryi, monsSicil., I, ijmed. Elevthniut,' lupittr, 11,9,1 

extr. et not. 
Eliffon, fluMius Corinth. 

VIll. 14 noi. 
eilopid». IV,,g med. 
Empedodsf, fkila/., XU, 39. 

fpaminon(Iai, II, 43, etnot.' 
Ui, 17 mcd. « fin, IV, l6» 

,'V,5. VII, 14. X]^s.med. 
XII, 3. '43 cxtr, M noL 

, XIII, 4^. XIV, 38. 

Ephefus, VUI, 5. UI, atf 

■ xm, $. 

Ephialtei, n,4j.ettr. ctnot. 
JII, 17 nietl. XI, p. extr. 
xmi 9. 

Ephori, II, 15 in, III, 10. 

XIV, 7. 

^phoriu, kiftorictts, XIII, 

13 exfr, "et not. 1 

' Epicharmuf, II, 34 jn. ct 

not. 

EpioiFut, II, 31 med. et IV, 

IJ. IX, 12. ExcurC 
Epii]amnuf,vrfrj///yr.,XIII, 

' 16 in, ee not. 
Epidaurui, III, 24. eitr.ooi. 
Epitimede», IV, 7. cxtr. 
Eraftnut, fiuv., II, }} med. 

ct not. 
Eralixcnui, ebriof., 11,41 in. 
ErecliCheui, V, 13 in. ct not, 
Ergane, Minarua^ 1, 1 itt. 
CrichtHoniut, rex ^then., 

in, 38 med. ct not, 
Errmanthut,^HHHif , II, 33 

med. not. 
Eryllchthan, vorax, I, 17 

mcd. 
Erythrae, Vm, 5«xtr. Eteocles, ^kor. Laced., Xf, 

7. et not, 
Etrurci, populusltal.,- IX, 

1« in. not. 
Eubatat, X, 1. et not. 
EubuU, XII, xg. 
Eiidoxus, VII, 17. etnot. X, 
, 7 med. not. 
Eumcnei, lil, aj.extr, XI^ 

43 roed. not. 
Emuolpus, VHI, 6 m. vid, 

Eupolis, eomieus', XII, |0' 

»cd.' . , 
Euripidei, II, 8 in. not. 13 

med, ii.extr. V,ai. XII, 

15. xiir, 4. 

Europa , ittfuia crcdita, III, 
- , iS med. 
Eurotas, fiuuius Lac, II, 

33 mcd, et not. 
— • fiuuius in Pelafg. IIJ, 

I med. not. 
Eurybiadei, 5jt>af-*. XIII, 40 

EurydamaB, fiH^i/, X, 19. 
Eurydicc, XIII, 36. 
Eurynheut, IV, j. not- med, , 
Euthymus, pugti, VIIl, ij, 

not, 
Eufcbia, vrbs, III, iR med.. 
Euemcfut, II, 3i> mcd. not. 
Eucnui, fiuutus Aetol., XU, 

Exienrtui, II, 8- 
Expiaiio impiorum apuj 

veteres, VIII, j mcd. 

Aot. ..ib,C,oo'^[c ^NDEX Febrii tmplum RitmattXUt 

i|. ci not- 
Formicae, I| !>• Galston, piSor, XIU, is. 
GaUotae, vatts^c. XII, 46. , 

cxtr. ct not. 
Galeici, h 30 in. 
GaUi,/«wrdf. Cifbela, lX,t. 

cxir. et not 
Gcloni iyr Syraeuf., t, ij. 

IV, 15 med. VI, 11. 13. 

XIU, 37- 
GUuce. ftlAsn^ria, IX. 39 

«tr- et not. 
Glflucoa, pattr Ckarmd^ 

vm, i racd. 
GnathaeDa, nitretrixrjit$., 

xn, 13. 
Goi^Ui, AAet rt Sophijtay 
I. 23. et not. U, 3S> ^U* 

Gortyna, vrbi Crtt., XU, l» 

Gryllut, Xiitopk.JUiiUf lU. 

Gygei,j-«» t»rf.» I. W »eJ. 

not. 
Gyltpput, i*i(« ^art., XH, 

4)incd. 
GymnBfia ap. Lactiaem. It 

5 citr. ct not. IIl,3Smc(l. 
not. 

— «ptuf Atkmienfis, II, 

6 in. not. 
Gyoinaltarchae.ni 6 io. not. 

.Grmnaftac, ibid. ' 
Gymnolbphifhic , V, < iti< H 

Hamaiidiut, VI, %■ 
Harnodius. XI, 8. ' 
Hecataeus, kijioricus^ XU^ 

»0. 1 

Heaor, 3>vtiIti.XII.Z5med. 

etnot. 
Helena, 'IV, j med. not 'U. 

XIV. 47. * 
Hellanodieae, IX, 31. not. 

XI, I. not. XI, 3. cxtr. 
Hclotes, UI, 90 wcd. VI, 7. 

noL 
Hephaemon, VII. 8. XII, ?. 
Hcndidae, IV, ; med. et 

not 
Heraclidc*, pugil, XII, i6 In. 
_ dux Athtn. XIV, ;. 
Hcraclitut, pkilof.^ VUI. 13. 
Hcraea, vrbs Arcad., II, 

33 med. noi. XUI, 6 in. 

Herculci, I, 14 med. not. , 

II, 3«. et not UI, 3».incd. 

IV,-(. et not V.j. et not 

XII, rs in. i?. 4». 

Hermae, XOI, ^Smcd- not. 

HwnKKratei, Dian^f.pater^ 

XH, 46 in. noL ~ 
Herodes Atticus, not ad 

XIV, it. 
Hicron, rex Sie., IV, ij. 
IX, 1. ct pot i. XII, as 
med. 
Himeri, vrhs iSIc., I, 1;. ' 

exn:. not. 
Hipparchia, O/niea, II, U 

init. nbt. Ijir. 6 not. 
Hipparchui, V, 1). not. VlII, 

a. XI, 8. 
Hippariniu, II, 41 init VU^ 
14 med. 

Hippiai, ..ib,C,oo'^lc NOMINVM MEMOR.ABIL. s?» Hippitt, Saplafittt XII. Jft. 

extr. et not. 
Hipp^botu», ttrra, VI, i. 
Hippocntct, I> 3p in. not, 

ly, tomed. 
Mippojmclau, n, £ in. not* 

XIV, t. 
Hippomigc), IX, \6, 
Hippon, II, 31 nted. et not, 
Hipponas, potta, X, 6 med. 

et not. 
Htpponicut; XIV, iS. et Es* 

curf. de CalL 
Hippothou3,<^A)f)U)!/.,xn, 

42. ct not. 
Homcridap, not. ad VIII, » 

init. 
Homcrn, Vltl, i. tX, i{. 

X,ig. XIT, 1. 14. 4g. not 

tf^mcd. XUI, 14, 19. u. 

38. not. 
Horicadnii», XI,l.' 
HorpTtaliias,IV,i. 
Homiiu*. TuUui, rexRom. 

XtV, 36. not. 
Hylacui, Ctntawr., Xni, i. 

Hjrmettut, «noiix Att., X* 

%x init. 
Hyperbolut ^ dimagogus, 

XU, 4J med. et not. 
Hypcrborei , U, itf io. I&i 

. I. extr. 
Hyperidct, orator, X, 6. 

cxtr. et noL 
I 
lalyfut, vrbi, tU, 17 med. 

et not. 
' — tUts conditor, Xll. 41 

in. ct ROt. 
lirthinu), I, 27 in. not. lafiutv AaUmtae paterl 

Xltl, LU. ct not. 
Iiron, tyr. Pheraim, XI, » 

.med. etoot. 
letxa,pHgil, XI, 3. ct not. 
Uiai^/^Arygta Daretis, XI, a# 
Iliffut,;!i(Htiu j^^Affk, VIU, 

14. • 
tUyrU, viffo^,,Ht, i;. 
Imbriui, I, 95. eztr. et not 
Imbrut, ibjd.not. 
Indi, lU, 39 ia. IV, i. VU, 

18. X. t4. 
hio,'I, ao.enr. not. 
Inycmui, VIU, 17 in. 
IolaidM,XII,.3. 
lon, poeta, IJ, ^imedr 
Ioni3C^K'sdi«i»friM,VUl'|' 

S extr. 
Iladat. /.««rf., VL I. 
Umcnitt, tiUcen, IV, iff. 
-!- llitb. tegatus, I, siim 
Ifocratet, r&tor, XU, $3, 
' XIII, II. et not. 
Italite ;ipf'nf» inColai, IX, 16. 

ct not. ' 

ludicct' apvd Ptrfas, l, 34 

med. et not. 
lulit, IV, 1$ med- not. 
lupiter, nXavi, VlJt, 3 ct 

not. EleMtkeriuSf II, $. 

fw-w, IV, t. Laccdacmonli, 11 , 19. u. 
m, «. 4». IV, tf. 8. VI» 

L 3. tf. 7. xn, u. 43. 50. . 

XIV, 7. 
Lacyd», ll, 41 tued, et not> 
tacrtct, yitfff.pattr, VII, j I., Coot^lc •74 IN D E X \i^,mirttHxtXt%. ctflot 
XU, i. WV, 35. 

ui«i, xai, f. 

, L*niacliut> Atknt., II, 43 

tnd. etnot. 
<L«Bia, meretrix, XII, i?. H 

not. XIH, 9- 
LnDproclci, Satr. fii. max. 

Xll, 1« «ed. 
L>nice, Xl^ a5. ' 

Lamlhe,'afi. AofMiiM, U* 

6 in. no^ 
' Laodaiiiia, Protgfil. ilxor, 

XIV, 4f . et w>t 
Uodice, IV. ttf. 
Laodocut, titkarotdms, IV, 

& in. 
lj£at,fanptort XII, 3«. ct 

not. 
Lilona, vfrf ptpiririt, V« 4. 
LatoDiiac iSyrMi^/inM/, ' XI^ 

44 in. et not. 

LdKdumA^x Zmi, vm, i 

tttx. 
Lcnaea, a<l II, )o lacd. 
Leocorion, iempl. Atken. 

XU. 1» i>. 
Leon, XUI, 34. 

— otiw, ,^tAm., XII, 1«. 
Leonidaa, Spartti». reX; 

III, »(in. 

— Bifza»tinut,JU, i^mti, 
Leonnatur, Alex. amieuM, 

IX, spied. 
Lcoprcpit, IV, «4. 
Lcf reai, I, »4. 
Lcptinci, frater DioitgfH 

mai., XIIf,4S' 
LetbiuiB vinum^ XII, ji 

mcd. 
Leucippc , UI, 4t in. 
Leucon, V^ 13 ncd, not. Lcucothca, I, ao. extr. et 

not, 
Leudrl, VU, i^mcil. 
Libra, im/uia cre^af n^ 

ig. 
UlantiH, VL I in. etnot. 
Lilybaeiun, promont., XJ, 

,u. 
Liodui, vrbs Shod. IQ, 17 

ned. ct not. ■ 
Linui, lU, i%. raed. et not. 
LkyerTei, I, vj in. et not. 
Locri , vrbs infer. Ifat. iu 

populns, II, a>. ni, 17. 

IX, 8. 
•^ Epizepkjfrti, U, s>. 
. not. 37. 
•— Befpiru, m, I. extr. tt 

not. 
Lucani, populus Itaiuu, 
' IV, 1. 

LuAui, ap. varloi poptdor, 
■ VII, |. ct not. 
Luculiui, XII, a$ med. 
Lycaon, tragoedia, U, 8. 
Lyceum, U, i| in. lU, 11 iib 

not 
Lycon, II, 13. Excurf. Soer. 
Lycurgaf , legislator Spart^ 

XII, 4)«Ur. XUI,S.i4. 

— orator jfthi». , Xlll, 
14. et tiot. 

Lydi, IV, i cxtr. . 
Lybnder, III, ao; ct noC> 

VI, 4- VUi I». X, 15. 

cxtt. XI, 7. XU, 43 medL 

XUI,g. q, not. XIV,»9. 
Ljrlimachni, iuxAlex., XII, 

Itf. 

— Arijfid. patir, III, 17« 
XIU,44> 

Lyfiir NOMINVM MEMORABIL. »7$ 
Melt», pattK findari, tU, hjfh, do&or EpamiHomit^, 
III, 17. eitr. 

Muareiu , AfityUnenSs, 
XIH, 3. 
■ Macbiinut, vrbs, Ut, ig med. 
Maeandriui, Samius, XIL 

53- 
Maecuu, jiHguJii fiimil. 
. XII, 25 m^d. et not. 
Maeotftc, III, 3^. 
Magi Ptrfarum, l, 34 in. el 

not. II, ,7. 
lAnw&i,adfluv. /^aeaHdr, 

habit, xiy, 45. ctnot. 
Mwidale,' Cifri mater, XII, 

41. ct noL 
Mune», fer».t)iogenis,Jan, 

ag. , 
Manlinea, trfrj Arcod., Ill, 

3 in. 
Maniincnre*, II, »1 jn, 
■Mardi, I, 34 in. et nofc 
Marei, 1". q. Mari, IX, 1$ In. 

et not. 
Mariui, XII, 6. ct not. JCIV, 

Marfy«i,.XlU, ii. « not. 
MalElia, II, jg in. et noi, 
Matuta, I, 20. Mtf. not 
Medca, V, ai, 
Med«i, C«rfn'^;., yill, 5 

irt. 
Megabyiu»; 11, a in. ct not. 
Megaclci, I, 2d. 

Megalopolti, vrbs Arcad., ' 
. XU, ,1 exir. 
Mcj«renrei,vn,.ip. XII,S3. 

Mclanipf ui, U, 4 in. Melicnrci, popuUs, III, i. 

extr. not, 
Mclilandeir, feriptor, XI, a.. 
Melifljw; VII, 14. Bot. ^ , 
MclitidH, ylu/^lM, Xin, 1$ 

extr. et not. 
Melitui, (tccu/Si^£)cr.,II, 

13. Excurt;tSV>fr. 

— tragtcus, X,6.. 
MemfhU,vrbs tap.jiegifpt. 

XUI,33ined. 
Mcnander^ poeta, III, 14 

extr. 
Menecntei, mtdieiu, XI^' 

St. ct not, ' : ' 

Menelaui, AUx.M.a/nicus^ 

IX, 3 mcd, 

— rex Lac/d. IV> »0 med) 
XII, as med. et not. 

— auus Philippi Maeed., 
Xll, 4) med., 

Menell^eui , rex Aihen., 

IV, s wed. noL 
Mcnfei Graecorum, II, ij^ 
med. ct not, V 

MercuriiH yteggptius, Xlf, 

4- ci not. 
Mcffdna, fcu McflcDe, vrba 

Sic. VIII, 17, Rot. 
MelTenii, VI, i med. et oot; 

IX, II. 
Met^pontum , vrbs Ital. 1». 

fer. 11, i£ tned. 
Mctori, ajironomus, 3^ 7. et 

not. XIU, 12. 
Metopc, fims, II, 33 mej, 
Midas, «:c /'Afyy., UI, H 

in. et not,,XII, 4$. 
Miletui, vrbs lon. Jtfiat. I. , 
17 in, not. VUI> 5 extr. 
S » XUi, »7« I N D E X XiII> 17. «115 tiHtUtreSy 
U, 38- 
Milon, athl. Craton., H,^^. 
, XII, ii. ■ 
Miltudci, II, %swA. nor. 

XU, 55 >n- ««"*»*• 
Milto , aJgKpm. Jfpafiai, 

^Xn, I med. ' 
j^mnerniiii, potta, Xtl, 35. 
' et not. 

Minyac, lU, 4» ™eJ- «* "««■ 
Mithr»,!, 3J mcd. et not. 
Mirbridatci, voraic, I. 27. 
Mitylcne, U, 31 in. ct not. 
. Mnaron,}oUte/,UI, ipned. 
et not. ' 
Modiut, mnjura Roni., VI, 

n med. not. 
MolionidM, IV, S med. not, 
MoltffToium cMUSt IV, 5 

mcd. not. - 
Murei, I, it- 
Muf«c, X, II. XU, a. XIV, 

37 extr. 
MnEici»» fflrtii, XIV, *i. 

et not. 
Mycile, quando ibi viUoria 

farta, 11, is o»*- 
'Mycerinm, rex jitgypt. U, 

41 med. 
Mygdonia, par^ Pknfgiat 
Bia»., VUI, j not. XIII, 
15 not. 
Mylafa, vrbs Cariae, t, ti 

mcd. 
Myrmecidei, 1,17 in. 
Myrmidon, I, 27. 
Myu», vrbs /«., VUI, 5 
Gxtr. N Nauclidei, £a»tfafni.i XIV, 

7- 
Naucratii, vrbs Aegypt^ 

Xn, 63 in. et not. XUI, 

33 med. 
NaHii'Dclia, I, 16 in. nOL 
Naxoi, infula tnaris Atg., 

\m, sin. 
, Nelcui, IV, $ mcd. VUI, f 

in. ei not 
Ncmci ludi, tV, j med. 
Ncocln, pater Tkemifioclis, 

11,11. 
Neftor,lV, s«ed. XU,3$. 

et not. 
Niciu, tiframnus, I, »9 uut, 

' et ' not, 

— piSor, ni, 31. 

— prodigus, iV, ij in. 
not. 

Nicoclei, rtx Ci/pri, VU, ». 

et not. 
Nicodorui, pKgi/, 11, ^- 
Nicomachui, fnSlor , XIV, 

47. not. 
Nicomedei, XI, 9>nAl. 
Nicoftcatui, dtkari/ia, IV, 

"_- p^or. XIV, 47. /«* 

vtrf. not. 
Nicotclei, Ufrn/W, U, 4t 

mcd. 
Ninui, VU,i in, etnot. 
Niobe, eius iOltri, XU, 3& 

et not 
Nifacui, U, 41 itiit. et not. • 
Nympbaeui, C^doniat., XU^ 

i» mcd, ct n^t. 

o NOMINVM MEMORABIt; 377 O 
^olui» quid/Mmi, Xt 6 

Bted. M not. 
Ochu4, TtK Pgrf,„Jl, 17- 

med. IV, g iDcd. 
Oedipu*, carmeHti]^ 8. - 
Oenof>idei, ii/J»-(fif., ,^ 7 in. 

« not. ■ 
Oenoniaut, III, ^g extr. ;tot. 
Oenotrii, popui:ltai,i\Xfi&. 

in. not. ' 

Oeta, mo*i, III, 1 ei^,' not,,- 
Ojeie inueii^o, {it, jg. ijot.' 
Olynapi», figio, IX, 1. apt" 

XIV, ig, et not. ■ ';^^ 
■ OI|mpUi, parj tmporiSt 

II, S in- ct not, '. 

-r^ mater Akx. M., JEIll, 

io. 36. , 
Olxmpici /fi^t., X> I el not', 
Olympui, mitjitus, XIII, 10. 

ei no^. 
^ «lOM 7%«^., III, I. 

.vm^ii, 

O/nJ^nxiryf, Saccbi eogM- ' 
-in»!. in, 4t- 

Ried. not' ^ 

— oppidulimi Xn, 57 itt, ' 

OpbeUeB,- W, S init: no^"'"'^ 
OHOtf, JE[,.U: di4«|- «M01II 
Orocbtntitii , XI, a, ■ ' * 
Qrftheds ,' Vin, 6. et, nfli 

OrirophirnCT, r«* Cappait-% 
. II, 4t. eitr. ct not. 
Ofci, popul: Ital.^ IX, iij 
.. init. ftot. I 
ojfii, mti%s, m^ I, OflwtGifniui, XII,''43 mtA, 

Xtll, £4 med. npt, 
OxyAtKM,jpopuU /(!(<,, VS^ 
: w ioit. 

P- .-'-'■'. _ " 

PieJotribae, II, d in. >( not^ 

PaUadium, ii«ficl ./i(*A«.,,y, 

15. nied: et not. ; -; 

Pwnifui,^/?»!)., 1«, i^jnqj,! 

not. 
Pamphact, IV, vj^ ',.■.[ 
Panarchn, X, 6mti. 
Panathenaca,/«/f. VlKiwr* jfe ' 
_XI, 8J101. ,. ,' -.^, 
Pancif^ , toneutii^- Jitx^' 
' M:, Xll,i4,«nbt, ' 
ParalM, ^Uus Ptrielfs,il„ 
io/IX,fi„t,(. ■'-.'''' 
P«i;it, ftu Aiexandir, Piia^. 
mifilius, XII, 42. et not. 
. PMn«ffOi, «iofc* '.^Aorfife.; 
VUI, lU ' '"'■''.■'■' ' ^^ 

PMrh»5u«,^y, iri'it;tt' 

not„ ■ ' ■;-'• ,' ■ ' ' 

ParthcAiUi, ^iwm, tm^tia^ 

cf not, ' ;' ",■■'* 

-)cil,inicj; 'J-^: '*^. 

Patara, vrbfD/ttii^ 1,'li 

tned; if' *.;; -" 

PaUae, vf^i ^cAiW^^Jttrt- ^ 

Pan-ocJui, atHieuf^j^fiUlht^ 

■XII, 24. ■'- ■'^'■' ""*' 

Paulut,-.,tfM|i/t-tftjj i£lt, 'ifi^ 
Pau&niat^ .^;^., II,, zi, 

-.»'«'/».. i".;«p!if,,i 

— Imdamo^.. nr, 47 

nitj. IV, 7nleXY{«i(l''' 
^3, «,4.. IX, 41. Xn. S4,/tdvuL 
mot. 
Puilctiiai, faipter, XII, 6t. 
• Mtr. 
Faufon, piStrt IV,^iD.not 

XIV, 15. > 

rehgoiiU, nS, l. extr. 
PclaTgi, i% Italia, IX, i6in. ' 
' noi 

Pelalj^ in, I. eitr.^ not. 
Priiai, ra/oniipatrmus,yiI, 

41 ct not. 
PcUenii, Vl, i meil. 
PeIopi«, XII, 43 mecL 
Pelppidanim linea, 11, 11. 
' not. 

Pfbpldv* II, 43 med. et nQt> 
nr.siii: Xl,jmed.Xiy, 

PiIopbnn^fiacuQi btlimii,XU, 

Penclopc, vxor Vl^„ XIV, 

.4$ iR. ct not. 
Peneui, piwtSt III, 1 in. 
Pwdkca^, -Aksf. amicuif 

■IX, '3: Xn, 16.39.6*. 

PfTiani^r, Coriifth. , \l, 41 

med. etnol. XH. gj in.' 

— Anfbramtoy ■XII, 35 iiv 

rfcriclcj, n, ijned. 111,17 

.ned.'' iy, XQ. a; in. et noc 

'vr, it>. ix,<. xm,i4. 

fi»s^^St. VI, 10. etnot. ' 
PMdiotie^ms^«r>/ar., X, 

!tlin.:et.aot. 
Per£ac,ni,ji.rX,i4. XII, i.. 
Pnfaeuf^ lUf »7 eiir.. 
Perfeut, rtx MSfCed., XII, 

43'aied.' 
Perficlt^^ti/UM, XIT, f3. D E X Phaedon, Saer. tU/cif., 1, 16 

tned. 
Phaenarete, v. ExcurTSv^. 

init. 
Phalai^ei, mrMua», h %. s. 
Phalarii, It, 4 in. et •ot. 
Phaon, XII* 1«. etnpt. 
PheEccydei, IV,sg.no{. V,% 
Phercnicc, X, 1. et not, 
Phidon, mmonm-imuattor, 

ad XII, lo. eitr, 
Philetai, poeta, IX, 14, eit 

not. X, 6 iiL ct not. 
Philippidei, Xv< mcd. 
— cO^aims, ^, i. hot. 

■ Xll, 3I..C3CW. ■ '■ 
Pbilippui, rtx Mactd., III. 

'4*. ^V, ip. VI, I med. 
,VU, ti.ctnot. VIII. 15. 

■ XII, 43 nied. ^i. 53. <t 
not. «o. Xin, 7. Xrv, 49. 

PhiJifciit, ^offor;^rjf.,IX, 

II. XIV, n. 
Fhilolaut, U a3> not. X, 7 

med. nqt. 
Philozcnui, Af!/Au>, X, 9, ct 

not. xn, 44. exa-.''not. 
Phlcon, cognamtuBaceiUt. 

IU,4tin-' 
Phluu, oppiiium, II, 3)ned. 

liofc 
Phocaefc iftps /<()k . Vni.. j. . 

exir. '"■-,■, 

Pboci«A, ■Athtn.yX i^^-im.' 
, et not II, 16. ^. IH, 17 

wed. 47-ertr, iv.Tfi. vn. 

'9. XI. 9 »cd. ^II, 43 
aed. 49. XllV4i.'Xly> 

■ ' 10. 

Phoenicei, IV, 20 med. 

Phorbai, f , 34 in. not. 

Phrrgei. X. 14 

Pbrrne, ..ib,C,oot^lc NOMI>JVM MEMORABIt. 07» et not. 
fhrynichiu, poeta, Uft $1 

no(.'. xxn, 17. 

E^htbU) I, tf. cztr. et net. 
PiluR, vrks Nefioris, IV, ; 

vxi. P9t. 
frindm», Hyranff. £;>£;/. 

— ^roffa, IV, is mcd. not. 
,' iX, *. ij. XII, 3«. 4!- 

XIU, T- i(. 
Pifa, oppid. , IX, A. ct not. 
Pifandcr, 1, 17. 
Pififtratui, V.ijmed. et notr 

VIII, itf. IX, 2S. ctnot. 

XUI, 14 ciir. 
Pitucui, li, 29 in. Ilt, 17 

med. not. VII, 4. 
pUtieaei viBloria adillaii 

II, HiRcd. 

pJHo, ti, to.'I|. rji 39. 4» 

III, 17 mcd. nol. 19. et 
not. 17, IV, 9. li, 11. 
VU, i 4- ct not. I?. iX, 
10. «. X.ai. Xn,iscxtr. 
aS..lo.4S. Xm,aj.. XIV, 
?■ 3iJ 

Pnyttgorai, «« Cypr., VII, 

a.,etnM. - 

Poecile, portioa jitktn., 

XIU, iLtned. 
Poliagcr, V, t. cxtr. ct.not. . 
Poliarchut, l^ttrio/ut,\mt 

4- 
Potiat Mauru9t II, ^.cztr. 

et not. 
f<^um vinitm, XII, 3[.aMil. 

ctnot. 
Polyhiade», XIV, 7. citr. 
Polyclen», fiatuariMs, XIV, , 

S, et not. i<. Polycnitei,iirt-Miiiu,IXt 4^ 

ct not.~ XII, i{ med. < 

— orafor, XI, i9itiit.ct 

not. XII,.47- 
Polydwntt,, kerot TVi».» 

XII, i; ned. etnot. 
P»lydolui, ,^IKF, XUI, if 

in. , 

PalygitotM, piaor^ IV,' ] 
. init. et ^t 
Polyfperchon ,' comts jtlfx, 

M. XII, 4] mcd. 

Poippciut, yu, ti. 

Por{>az,JIiii(i(M Sit-t H, 33. 
■ eitr, - 

Poridippui,/ri^f^. I> ifC. 
Pdtidaea, lU, 17 med. H 

nat, 
Prammum viain^y XU, gi 

iit. e( not. 
Praxii , Mityltn. , 'XlV, 14. - 
PrazithcB, ,XU, 3$. 
Priene, vrbs lon., lU, 17 

med. nor -IV^ 17 ia. nofc. 

VIU, 5- «x>r. - 
Propwicbut,' petater, 11,^ 41 

mcd. 
PrOm^cui,, Jeuis tatifit^ 

not. ad XU,il5. cAr. 
Pronax, IV, S init. aoi. 
Proctoi, III, 4>. 
P^otagorai, Sopkifi^h l^ t^ 

not. IV, ^Q med. 
Propinatio &antg«iui, 1,10, - 

. extr. et ftot. 
Proteai, bAaiaSy XU, s^ 

et not. 
Protogencs, piSar, "XH, 41 

imt. ct not. 
$ 4 Pcoxc „.&K,gt I JIBEX cus , XII, %i med. 
Pfc^hii , ' II } 3) mti. et' 

PrrtsRci, V, ij vcd. not. 

IX, 9»Hi. aot. 
' Pfaoimitkhus r^ AegypU, 

Xltl, jlined. not. 
PtalnnM«, LogiyAiix A- 

kxandri, rtx Jtg^t., 

III, <;. xn, 1«. 64. XUI, 

13. XlV,48- 
_ PhilaJtlpkus; IV, u 
- mcd. 

— Philopator, XUI,m. 
XIV.M-not- 

— &urg€tett XIV, 41. 
«not. 

Pyrithoui, XV, 5. not , 
Pyrrhui, rnr JEpiW, XIIj 
, 33% .- . 
PytfaHont, II, >$ In. IV, 

17. V, »., IX, M. XII, 
•3». 5». ■■ • 
PythcM, rtutor, VII, 7. 

XIV, i|. . 
I^thu.-U, 4. extr. III, l. 

med. 
ryihon, dbuc jil$xa»3ri M., 

XIV,48. not. 

R 

Rhacoce*, i, 94 i". 
RhapfcKU, VIU, >in. not. 
Rheii, sVlttta. VII, 1« ct 

not. 
Rhcgiun, vrhs Ital., lU, 

17 in. not. 
Rbodiuni viiHtM, XU, }t 

nc<t Rhodope, moHs, -V, It W 

Rhodopii, mtriMx, XUti 

m. aot. -' ' 
Rhodut , vrbs, m, 17 OKd.' 

not. • ■ ' 

Rhoecui, Ctntannu, 3^IIL 

I. extr. 

Roma, condita, VU, ci$: 

Romaiu, II, 38 UI> 34. VIT.' 

II. IX, la. XII, 3). 
Romului ej Reuiui, VII, i^ 

Vt noL XIV, Jtf. Sibtje, Xn, 3! med. not , 
Sabini, IX, lAin. not. 
Sacac, j»^/iu, XII, 3«. c( 

not; 
Saieefaanun, III, $9 ncd. not, 
Salamii, VII, 19. ctnot. 
Sambethe, ^IAy^fa , Xlf, 3S 

mcd. nol. , 

Si^oi, Vin, 5. citr. II, 9> 
Saonyrion, poeta (omituSt 

X, 5. ct not. r 

— p$itus, xni, itv fcd 

vi4. not. 
Sappbo, pottria, XIE, 19. 
— • mretrix, XU, 19. «t 

not, 
Sardei , ftdes rig. I^fd. , I, 

tf. extr. 
Satyri, IH, il inil. "nOt 4« 

init. et not. 
Satyrui, ti^icni, III, 3}. 
Sauromaiae, III, 39. 
Scaouutdronyniiif , XII, 19. 
Scipio) ..ib.Coot^lc KOMINVM MEMORABIL. ^ Siryphiii, n,8. 
SnicrdiM, Polucr. amafmSf 
- fx, 4. ■ 
Smindyrictei',, molH^mus. 

IX. 14. Xlli «4. ■ ' 
SoeCdtei;i,i5.etnor. 11)11». 

tf.iiin. 1,. it EzQurC.Votr, 
'. 35 imt. 3«. 4J, UI, 17. 

17. »8. 'rj','!!.!?;'!^. ai. 
.!^f "9t, V, 8. VII, 10 14, ■ 

VUI, I % 'j. 29. 3S. X, 

T*-XI, 14: XIl,-'3. XU^ 

17. 31. XIV, 15. 17. 
Soli, vrbs pUit,j IX, 99. Kiplo ..ilt^ltMn. mifi,, XI."^ 
ned. ct DOt. XIIj 14. 

Schohe v.tttrum, III, ii. «t 
not. 

XII, j niei: et not. 
SKythM,-^amLrtgatut,Vl1S, 

'7- ... ' ^, .T 

Sc;thac, II, 41 ined. et not. 

.«egefti^^^i/rfoSwi/., Ily'!^'. 

cx(r,- ct rot"."' ' "^' , , 

%e)ciic'a),' dux AUx. •il^\ 

XII. 16, ' '■■ 

Sebiirtinit, VII, i in, et^n^ 
- Xlt. 39. „, 
fetntui ^arii^tHtoruM 
apudsAthtn., V, 13 AtA. 

■ ro(.' ' ' ■ : ■ - ', 
-Septcoi carOra Tktbasi IVi 

■ s init, c( not. ' ' 
.■SepulciTi piebttoam ap.vt- 

« ' tires; XII , -at.' extr.' oot. 
Sefoftrii, re» AtgyptiXU, 

4- ■ ' 

Srcr(iin(,TulIiu«> Ram.ref, 

XIV, jS. M hot. 
.geit«ci«vl. »tf.not> 
SibylUe, XU, J5 mcd. ct T5ici>1i„^0f>. /Al/.., IX, i5 ik. not. Vicfan,'t'r#r, U, 3j meS. 

not. VI, I med. • 
«igeuto, vrht Troad, , XH, 
■ 13 eitr. 
Silenutf III, ig inlt. «t not. 

40 med. ct noC 
'Siaiini*t, -Satratia d^tip,t 

L, li med. 
^imonidct, IV, 1$ init. ct 

not. »4. IX, I. 4>- XU> 

%i ned. Solon^, II, li, Iti, 17 init 
T -V, 13 mcd, not. Vll, la. 

not. Vlllrio.' ti, 
S^oiijdet,, IIV17 «tr. 
Sophronifcui , patir SocrO' • 
■■■tiSi v.£xc9r/.titait. ■ 
Sofi» , 11, 3f raed. 
Sparta terrac motu eoHCUti- 
,'■ tur; VI, 7.- • 
Sparton, I, 25. eztr. 
Spnillppui,' III, 19 awd. StapirjMc, lU', 4S. 
'SUfinut, IX, ts uei], not '' 
.£x«$<<Xirf(, Bacchi coga. 

I"» 4'. 
•$te&:iiorai, poita, IV, aff. 

et not. X, 1 1 eztr, 

Slfabo, aaiti^mi vifut, XZ» 

J3, ct noL 
Sbrat^, t^. Jtht».t V, 19. 

aoi. 
S 5 - Striton, .,Cooglc I ND E X Stnton, ri» JUMm VB^^ 

not. 

— fvgii, rv, ij. tnt. 

Straidhicui , citkaroiiius, 

XIV, 14. not. 
Stymphalut, II, 31 med. 
Sfag''»*> ]»M<a, XIV, 11. ' 
. BybWiiae, I, i9 in- « «M. 
11, t^in; UI,4). IX, H- 
, XIV, ao. 
Sylofon, IV, S extr. et ^pt. 

Sjncu&c, IV, 8. Vi, 1». Tachpi, rtx ^^eggpt; V, 1. 
et ncit, 
. Tacnarum, promoiU., VI, 
7 in. not, 
Tan^gM, vrbs Botot., Vlf, 
■ 14. 

Ttpyri. vinQl$ntt, IIl. H. 
Tarcntitii, luxuriofi, XI(, 
50, 
, T^rentun , vrbs Ittd.^ lll, 
' vj init. 

Tawcffu» , vrbf Hifpom. 
' XIV, 4. « "^ot- , 

Tiurofthcne», IX, ». 

Telein«hu». Vl^-fii-i XU, 

2^ mcd. n&t. 
Telephui, fStratt.fii., XH.- 

41. et not. 
, .TclmiHg»,^*»»* S«i.» % 

33. extu. 
T^ rrfej, XU. «4"Mt.^ 

not. 
Tcmpe, v«/te», ni, I. et nol, 
TeiiplMm ft&r«. XH» '<r 

ctnot. Teridatet^ «UMt^illatr. Xl^.t 

■ned. 
Tcot. vrbs lo*., vm, %. 

nol. 5. eHf- 
TerpMidec, >M$SMtf, XII,<$& 

mcd. ct net- . 
Tetrakeia, Ui&nied. aot 
Thalct, III, 17 ined. 
Xhaletai, timfic. Crei^ iU, 

fo meil. nqt. 
Xlianum vMfflM , .Xllt 31 

mcd. Xiri, 6, 
TMfui, infula, Xtl,.3iiiu^ 

not. 
Tfaeagct, IVa-is mcd. VUfc 

i. ■ -,...- 
■Thcb»ni,~lV, I. XU, 57. 

. ■xin, > . 

Thcmiftoclet,!!, n in. nol. 

ii. UI, II. 4? med. IX, 

..j. 18- X. .?. ,XU. 4i 

XIII,,4oj .4}. 44. 

. Themifon, U. 41 med. 

Theocln, eorint^iit, XIV, 

Thcodorui, tibitM,T(Il,1% 
— poe(B, XIV, 40. 

.Theodofe, mp-Hrits^» Xm^ 

ja, et not. 
.Tbcoa, fiSlor, Uj 44. «I 

not. 
Theophraftuii feript^r, II, 

j8 ifi. e,t not. IV, ijiestr. 

.1 ct»ob ac VIU, i>.Il^il. 

Thcopoinpui , /triptor, UI, 

^, ainit VI,i4roed, VH, 

%. 
Thersmenes, DCi > 1 • . 
"I^lieniiopyUe, Uf, 3$'iiied, 

et noC 

The-. ■ ...Coojjle. ^KOMINVM MEMORABIt. aSj 

Th^eut, I, t6 in. not.' III, TEiginU tyranni Athtn., IV 

38 meJ. not. IV, 5. ter et ^. ' 11. ifiit. «t not. IX, 21. 

Mot. V, i)tn. not. "' Triptoltmm,' in, jg tned. 

Thwcci, Iir,js. V,tl. Vni, not. 

■ K Trochllu», in, it. «tr. 

ThMbnidn, Qtrintb, X^V. taot. 

1 M- ' Tro«en«, vrbs^gti-, U 

Tt»rafybuIut^IV,'*S. . ao ned. « nat. 

Thucydide», feriptor, XU, Trophonii orafi^tm, IU,45 

50. eiitr. , . , ' ,in. et not. 

Tbudippui.XlIt 41. ■ Trypbon.ftofe«arty,XJV, 

Thjnn^m vrbs Mdgmae ,U „^t. , 

Gratc.t XII, 61. . , - 

Thyefto, U, u med; Xli^ Tw"". XIV, i». /td vidi 'Tyndmdae,- IVf-S med. Thyui, I, 37 afcft. etnat. 
Timacu», XII, ip. not. ' 

Timandridai, XIV, 1*. c* Tyro, Saimonei filia, Xff, 
411 ct not. - Timanthe*, fiSor, JX, 11 in. 

not. 
Timeflai, Qazom. , XU, 9. 
Timocieon, 1, 17 med. not. 
Timolaui, n, 41 in. 
Timon, «frno^, ll,4i»ed, 

et flot. 
Tiitaotheui, Athtnienfis, U, 

10 init- et not. 18 in. III, Tyrehenii, pqpulus Ital. 

IX, 16 in. not. 
Tynaeui, pteta, XII, $0 

mcd. et not. 
Tytui, III, »j. 

V . 

Venti, dii , XII, 61. ct not. 
ltfin/47. XIU,43. Xivi' VinaiioA(/i;^Ma,-XII,3i. et 
3. not. 

— (yr*Mi.ff<r«/.,»dIX, vlyffei, IV, 10 ned. VII, 

»5 in- 5. XII, 25. Xm, 12. 

Tirynthii, IH, 39 in. et not, „ . . r, , .v ^ 

Vmbri, pop. Ital., IX, j6 
Tithrauftet, X, 21 in. et not. i„it_ no,_ 

Titonnui, pafloT, XII, is. 

BOt. - X 

Tityri, III, 40. 
Tricterica /aera Bacchi, Xanthippe, vxor Soeratk, 

Xin, 1 ned. VII, 10. IX, 7. XI, i>. 

-■ ' 'y. . Xutbip. ..IbyCOOglC »84 IWDEX NOMIN. MEMORABIL. Xanthippvi) fiUus PtricHtt 
m, 17. VI, 10. IX, «. XBnthtu, jPOff* lyritus, W^ 

iS in. ct atit 
XciuKonf, ibthfutt XII, t« 

init. 
Xenoclei, II, 8)nit. 
Xniocratn, pkUofaplmit Ut 

41. Ul, i»nic<i. XIU,3i. 

XIV. ,.4». 
.Xenophon , Ilf. 3. «rt. 14. 

17. VII. [4. XII, %s nwd. 

IX, 59. mr. Xerzcc, 7*»^: rf», n, 14. 
V, 11. IX, jp. XU, 40. 

xm. 3- Ztlcncni', n, .37. m, 17. 

XUI,»4-cxtr. 
Zucte, Vni, 17 init. et 

not. 
ZctiD, phihfopkttSt' VU, 14.. 

not. IX. atf. 33- XII. %i 

ned. ' ' 

Znw /nuw , Ul, I in. ' 
Zcuiii, II, *. IV, 1%. XIV, 

17- 47- 
Zoilin, XI, 10. not - IN0KX 

;v..ib,C,oo'^lc 98$ t N D E X 
G R A E C"l T A T I S. Afia^rtfmi, IX, inted. Gne 

inqtiifitioDC ct folUdtu- 

dine. 
«^oTM, m, 3$. XIV, »9. in- 

accefrui. 
mfiM>jrrit, IV, lo txtr. Inco» 

fultui. 
«iSfoi, IV, iitxtr, delicituf, 

mollit. 
myityar, vid. »fm, 
atyain, I, lo. IV, 19 tKlV. 

pcritui. III, 17 tfl. IX, i5 

med. idoncut, CQinmodut. 

Vid, »fi»TT«» et fftmm, 
mfAfut, I, 20. n, 33 tfl, fla- 

tui, iimulacruio, 
mr»tm, V, 6. XIV, 16. ad- 

miror, veneror. 
M}'»»»?!», II, 15 mtd. indl- 

gnor. 
atyiuru, IV, 8 mn'. cpnten- 
> tui fum. 
avyoar, XU, B rutd. vu. 
myyi\iit, I, 2t tff. nundatam. 
pqytXArylll, 3 ifi. nuntiui. 
myrifu, IV, ao med. colligo. 
mf\ii,^\i, 22 flwrf. amcn- 

mytmn, V, 8 fltfli. ignoliUii. 
myfKnty \, » mti. indtmit- 

tui. 
mytf/ui,V}^%omtdto\\tB^ 
•yiMA^, X, 11 w. vlna. ^f^t*; l, i M. hanni. 
m^f*»im, U, 31 «xfr. cafte ago. 
•)*•'■. Hi i9fttd. V, 17. in- 

fcitia, iinpradentia, 
mjnmffnm, II, |tf metj, U^ - 

19 flie^- ingrttuin ammum 

habco, 
mytmt, IV, 9 1«; ifnotut. 
«rv«) IV, t med. cmtio. m- 

«. circa tcmpu* fori plc- 

ni. 
«yafMVf, XII, t fli«d. emtor. 
«}Wfni«> iMUHM rov, UI, 7 «f rf. 

XI^ 10 meti. mal^ loqui 

dc aliquo, aliqucm palan 

craducerc. • 

myu, Ut, 4» txtr. piaculuiB, 

fcelui. 
mffmftfutrm, VIII , 6. lilcra- 

rum imperitia. 
mrfvtM, IX, 14 txlr. agrc- 

ftit; tj^th. b<mm apud 

Hamer. frequentijfimum. 
myfimtrm, II, jj in. fucccnfeo. 
«yfur, VI, I «xtr, atroz. 
' myfumi, II, 17. crudelitat. 
' XII, $. feritai. 
«TlfM >/m>, IU, zS. praedlum. 
mjiftiitim, II, 11 ffffi!. ruftici. 

tai. ZV, [$ m«rf. infcitia. 
myfimjtm, II, 41 m^f/, XU, lO. 

Vll, 7. vigilo- ,aH.gle <>8< I N I 

'yX'''!'^^ conuernoni ob- 
noxiu) ; ^rxff- /*»T«#e>Ji, 

V, ti. extr. fabiia mu- 
tatio. ^ , 

' my». Ayo» pr^r. il« duten- 
dis pueht, XIV, xo t».— 
AelKm«rc Xll, i txtr.^ 
hgrv , V, lo extr. cde- 
brare. «yz"", IX, 3). pa- 
tientcr ftrre. i; neutiit, 

VI. < ixtr. Uudarc. /ui 
' w^, IX, «6. aeftimare; 

ii airiat, IX, jt m«rf. ac- 
eufarc. A' tuitt, IX, vS 
exit. rciierentcr ctdcrc. 
Hy^tt jnirmxm, VI, 4. tso- 
rem duecrc. *»t t#* of- 
X*', Xll, II meiL iniudi- 
cium. yanwT^, XIII, 13, 
twi Amrmrif, L jo mttl. ad 
fupplicium traki. 

«ywyi^f, XII, 64 «fi. f6/ 
JHexandri cadautr dici- 
tur T» Kyuyifm^Qmn, H(- 

I fyck. »yityifMf, ^ifTtmf 
Xlll, 14 extr. merces. 

myur, I, 14 MKif, II, 4 «!«</.' 
41 mfif. III, 38 f?cf r. certa- 
mcn. 

wyaaitai, 11, 1 iff. angor. 

ufmi{*fMi, II, 13 flud. ni, 

pmetj.z;. cermncnfubco, 
, U, 4I MWdf. certa- tiaftat, VI, 12 (Mei. flda- 

raa*. 
a^rlv^syM, IX, ij. voracitM. 
uiinipuYtt, 1, 26. voraz. ^ 
mini, IX, 3.9. expcn memi. 
«JnwpM, I, 34 «A^lr. .incor- ' 

tuptus, off iuiicibus. aity.fJMi, m, 17 1«, es Ibro- 

re natui. 
atiT^ot, II, iS extr. Gmilir. 

XII, «4 med. 

«^nrrst, Xlt, t tfl. qul HOIl 

coenauit. 
«J.oVktkii, II, 41 mtd. inic- 

rinCntcT. 
niaiaf, I, I4 "led. ■<, qul ROn 

eft, quallfcflc debct. «^ 

■xmt igx"'-' ^'^' X^f"* iniu- 

riain inferre. - 
i^fMttm; XIII, ^med.t.td- 

mum defpondeo. 
^>. j»f 4iMt IX, 18. fc. &• 

fut, ad inferoi. 
ii^ia»n«-«€, XIIl, IS», qilt 

lacdi n«quit. 
atiii0tftt, Xll,imed. incor> 

riiptuf. 
«^Mvr»;, XIII, I med. inopi- 

nate. 
miakeaxm, 11, 13 m«i. (ami* 

hll. 

«^v/m, XIV, 4 «xfn ignobi' 

litag, ignominia. 
^f», V1I1,8. XII, 6j. He- 

fyck. tnXvi, /tiyiUj mXtvitt,' 

fAt, VIII, 7 ffieiif, cano. 
UiMSf, III, ^ iiifij.~fempiter> 

jiut. 
«r», IV, 17 mei. XIII, 31 

med. aqui)a. 
«^w, XIII, 57 extr. disdii* 

ftus. 
«liV>XII,Ao. lurdnia, 
«*3vr, H, 1] nttii 14 itit. 

III, 19 iBfrf,' V , I. inufi- 

' tMUI. 

««^, III, isw«f. aer. ' , G R A E CtT A T J S, 387 •**«,. H, 31, (jui non ctedit 

dcum, ■theud. 
"*Xf", X, 1, cerio, 
mi^ga, II, n (■((. aerritio. 
1 m9>JiviPM xf"nt,XI,3, teni'- 

put, quo fc cntaminl 

praei«irabim. 
Mit*)nT»«, II, s in. ^imtit. 

attileia. 
«^Xw, n,4i nttd. pracmiun 

ccrtBqiinis,IV,3fMrd. cer- 

tanien.. XII, 6^. extr. iA, 

•*;»-£■<., aimerf. IV, iiMitf. 

E ntfi^. congrfgo. 
MSfouf, quidjit, 1, 4 t«. 
t^ftm, X, si ex/r. XIII,a5 

tntd. anirnum defpondco. 
•*.¥-, Xnr, 46- iudo. 
•ur^*, XIII, I med. fplcndor. 
mihm, II, t j mtd, colo, reuc^ 

rcor. «J».««,w.ri»,Vir, 

xoin. XI, 4111. pudet me 

tci, 
«J»,«-n, Xn, I m«rf. vere- 

cundus. 
wJiw, I, 31 in. pudor. 
mtSir, I, 27 med. v. HOt. 
m>^»f, VI, g. fclii, 
«IjMtnr», xni, i. med. laii- 

guinc infiGio, 

mi/i,v>,ai. ta BitaiKn itn fU' 

'Tfi#», II, i; «irf. fuauitas, 
quae tx rhyihnio oritur. 

maiyfMTmins , XIV, i; extr. 
aemgmstjs inuolutuii 

mtntltftaj, U, amed. vbi vi4. 
mt. III, 40 extr. IV, 9 _ 
txtr. obrciire (ignifictf. . 

mtfim, 1, 15 in. *•'», gratiaai 
alicuiui obtineo. II, 10 
M. mXa^, capere vrbei. «(fw^«f, 111,81«. eligo. 

II, ij fiM^. m, 33 ifi. x^. 

VIII. 711», vinco, dcbello. 
miftitir w« «w^»»> rxay», 

III, If. 4wiMar .itfSjii* t«* 
M«^At«, I, 2f, anidiuoi 
'Alezandri dcuimit. 

*«/■, (oilo, VI, I «a:(r. cffe- , 

ror. 
«f», III, 41 ffwrf. nio. 
mitXV"; IX, (S iB(d. turpitu- 

dinem adfero. miaxuit/iiKft 

IX, 19. crubefco.. 
■^*"! Ir 34 M'af- poflulo. 
«wnffw, VII, 1 med. pctiiio. . 
mrrimtfuif, X, IJ i». accufo. 

111,9. Vn, II vitiipero! . 
•trrtf, II, 13 ifh IV, ig. foa*, ' 

noccnh 
wXiu-Xtinf, II, 19 «(rf, vt 

I. XI, 9. captiuut. 
^xpm, VI, 14 mtd. bafta. 
«Mn', a6unm, acternita», I, 3» 

fftfif. A* iii*.xr, 'XII, 54 

merf. in acternum. A' «^ 

•n« ^MAnM>, lll,z;fxh-. ' 
, ./ ».»«,, VI, 13 iij, XII, 

17. ab hominum ntcmoria. 
«iMifot, III, 15 mtd.-inuta. 

pel>iuuc. 
mnaiin, X, 11. fpiu». 
mMfAmSift, X, la. malignut. 
mnttftaf, I, 4 (a;fr, „ /4«r, 

fitini rcHinguo. 
««*Ari, XII, 64 i»«i. inhu' r<, 1 , 23 ffi/if. gladiu* 
- Perlicui, icinacei. 
•«jwS-, XIU, I inf<f. vixco. r N D E X , «w^, 11, 10 («, jnW/f. XII, 

■ I extr vigor, vif. ilUd. 

Abfolote vid- in.ig ixtr. 

•»v, UI> I fed. auHitut. 

MuXar», IX, 9mtd. volu- 
ptai, libidn. 

«wX>n(, IX, 4mnf. g j». 19 
iM. intcmpcrat» , libidi- 
noruf, laTciuui. 

muKt^t, XIV, 14. famulu». 

, mmrfei, opp. em^Pfnm^. f» 

itufi*» T" infuiTitf, noml* 

na, quibua obrcoGuitai in- 

cft, XIV, ij) i». 

«ww<M, V.ft^.txtr. oon coik 
fulto. 

MMr^M, II, 13 meit Bcroama. 
IV, ij med. cruditi fer- 
monet audiendi. 

«ssr*i, XI, 10 iil. auditor. 

«nu, 111, i6 Bctr. AV««*', 
diAo Athciuenlium fum 
audiept. mt», XII, p.—? 
««f *vi «^fMT* xfmmt, 
XIV, 43. (ar(r. t/«-ii(iw 
iudiciis vropr. — XIII, 
^5. inielligo. Ucfi riw, 
XIV, 15 med. mandatum 
accipio, vbivid.not. 

Mf», I, K ffini. IX, 10. arx, 
CitadtU. — f»^, XIU, 
s6. cxtrcmitai folionun, 

•urf«r*(, II, 41 ><<eii. intcm- 
perant^ impotcnf. 

■nfMTWHi*. VI, » txtr. iin- 

modica potetlo. 
«^rMvrn, II, 41 m«f. ho- 
tno, qui immodico vino 
vtiiur. 
«(f«r«t, II, ¥7. oMi, merunir 
vinuBt, a^ua non isiliuiii. lE, 41. med. vid •x>«'- 
«ngifitiit, IV, 3 Wtfif rumina 

cura, adcurata diligcnHaj 
m^ffit', I, 3J. txtr. certui, 
. exploratut. 34 «^-11,4 

med. adcuntut, diligcni. 
«tpfUtwi, IX, 35. aliquid. 

adcuratc tenere. 
«Bfirwr,' Xiy, 27. indida cau- 
- fa. 

■i*f«r, vid. w«pK. 
«■*», VI, I ixtr. ripa, litua. 
mxrnfunni, V, j i». pauper- 

ttxrtr, ^l, I tnid. rtdiui fiv 
lii. 

«Mv, XIII, 4» tn. inuiius. 

lAiffavfDf, XII, IS DKdl. TM 

vnguejjti. 
aXs^mm, II, ij iti. infoietK 

«Xiif»r V, itf. homo info» 

lens, VII, 20. gloriofua . 

iadator. 
iAmaf*ai, Xin, is. errando^ 

perucnio. IV, 10 med. 

vagor. 
tA.yiaM, IV, 28. IX, 41. extr. 

.miferabilii. 
■XjvN, X, ti in. XII, 1 j». 

dolore adficior. 
•Xnimi, IX, 30 ii»<L calefo. UI,43 meJ. vito, cs- 
vco. 
lAti/tf», IX^qexft-. vnfucn- ' 

tiun, 
■■^*^, ni, 3S. cartr. vn^ 
■X*ar^, IV, sS. fartr. cae- 
lebs, innupia. 

ViU, 4. (allui. GR A ECJTA TIS. ig/ tAim, XIV, is. moJft. 

»A9^nm, XU, sy, veruln dl- 
co. 
, •&««» I» S. Xir, 34. pifca- 
-. . tor. 

'6^«»-, «pio. /m Pitfeao 
et Aor. a. fire femptr 
' paput^tpif fic I, I m. 
lll,?. XU,i med, V, 10. 
i>^f^ ^Mif, fami fuccuiti- 
here. XI,tf. XII,is. XIH, 
4f. juwj;» A^mf, aduite- 
rii conuiAum et daaina. 
eufn cifc. ■« 
«A**, U, 40. mn/. robur, vii. 
">^^, XII. 39. forti». 
.«Adi, fn eaneeffione amtt- 
uSUoHtsommnBfk, I,- ai 
med. /» ixtiiiir oraiU' 
nu,I,itiii.- Pojlver^ 
r ba qmtdam i»teHe&a, 
U. lom. II, 15. e«if>.-^. 
taf, A«. -»^y-p^II^ 
17 ««*r. XIV>5M. enini. 
■ ■€«)! cvm emphajt^. 
dam propttr yt^. . ta-M 
i» mtdia oraUane intem- 
dit, Xni, I m$d. tOim ra- 
w. KP/,iz.extr. 4dk«. 
>», I, aS »frf. II, « ^ed. 
ao «/f. m, r; iV. 17 
mtd. lV,tfmed. tiextr. 
XI, s>. XK, ai. iBfftirfif 

"V'?», V, I. extr. xrn, 31 

M/r. comtmito. 
«A«xV>f,, VI, a Rrtr. »11- . 

unde. 
-9^*1. r« kKmftqumte ihv, 

u, ijfn. «^din. igflwrf. 

94 i«. «JOi — «»,«, H^ 
tp med'. alii «liia. «w^ 
^«/r«ir. P. II. ****«, VU, 1«. alilJio 

modo, 
-"«■», IV, 13 eaf*r. aJiu. " 
•A^^fw. II, 4 «. in,i4 

med. 151 nifrf. ilienui, ab- 

horreii.3 r<^. xiV, 37. 

— VI, I ^ed. eztrancui. 
"^'. n,ij. extr. alia de 

caufa. 14 merf. temcrc. 

4cmed. dicis cauib, fm^ 

«^'". U, 31 med, ftultitia, 

pnuatio.rationif. 
«**>«, II, 40 iB. ratiotiii ex- 

pcr». 

'^»J"^rll,iSmedaahe,ia- 

ficetc, abfurdc. 
•A^fy»', IV, 21. in. vm, 7 

f«. purputfcui,- 
•X»«, III , I m,rf. ntmjui. 
"f^^, IX, if i^ XIV, u 

in. otiofum agb. 
'**w»f. I, SW. Xril/j. vul- 

<*f«, I, 10. il. Rmvlac, eum 

X!I, 1 1». fimul. ' 

«^ V, II,' S e:c*r. infciui. 
■ ^Mi-, i^S A? fWrf.' V, M. 

^^t.. Xil,.44. |M«. ' 
' Rruoi. . ., , ,^ j . ' 

'^'•e'"-,KI^44med. pccoo. 

;«i»«a:«, f, 1 1». ^iii noa p«t. 

eft TJiicJ , fuporarl, tion 

fuccumbit, magnai, h.J. 

. infitiflbtJii, vbt nan mui. 

tum di^rt a itao,; fie 

tl, 4. an^x*' 9'^>^f>mm, 

huoianitai , quac Aiperio- 

' Ttm Mon Iiab«, XIII, i ' 

mtd. XfV, 24. . ago I N l 

m/tfiXta, XIlI,6txtr. Foctum 

mfUifim, III, 41. fxlr. VII, S 
mtd: pcrmuto. /i/ui0a- 
■ ftrnf, X,i. XII, i:,med. 
Tnm im, remuneror ali- 
quid «ticui, 
' mgam*. ** )rw mfunm, XIII, 
Smed. n^n rltbonim. 

m/u\tm. V/uXnfani , XXtl , z 

mfd. ciilter neglediis; ic- 

mcrc abiefliii. 
tMfX"""' ') ?- "t^^- confiUi 

inopi flim,vndcnuUomo- 

(Iq pofTum. 
a^jC""") XIV, &ft mtd. an- 

giimae rcrum. 
'«^^hXXm, ll,^iextr. VU,a 

MfiJ. certamcn. 
«^f, XIII, 40. matula. 
m/iuv/^tmjVl, 4, extr, inj- 

meiQor fum. 
m/aiftm, 1 , 1£ fll«ii II , }i 

cjir. ly, 17 in. a£ extr. 

• cxpcrt fum, careo. 
«fur», yit, if. imperilia 

mtilke*, Xlll, 25. imp, 

pocticci. 
■m/tMit Hl, si. «9^. tVr -t; 

m. impcritut, virf. ttt ,um- 

wmt tt /4MtlI, 1% med. 
. «iMnUc, UD, 41 ivmA vitii. 
mfmixi»im> IV, lai».- vii^p 

«i:ft'. vcftior. 
<Mc<^i. VI , 12 mtd. cxilif, 
- tcptitst <^frufus. i, 13 ia, 
> tzili, fiibmifla vofc. 
mttytm,liu.^aua. XIII, i 

med. Jeftndo. "«^«««XX», 11, 31(1*. Jubitl». 
m/^iy.n^m, II, 14 ea:/r, aio- 

plui, magiiui. 
(y.?-Xa^(, XIV, 14. lau(e, 
. ample. 
«jh9iX<7«i, XII, 6'a, iiitt.^u- 

biu». ^ 
«/upt.uaXVt , III, 40. villo» 

iu», hiriiJlu}. - 
mtt^ur&n'"*! , V, H, dubito» 

XII, 14. certO, («(fi) ■nnt, 
i".£um.InfinitiHo,X, 8. 
mrm xfmnt, VIII, i j quantum 

pocerat. ^Cum Jccufati- 

vOfXIII, 33. ex^r. in. 
ii»i*«n»,:I,'iS..III, 4{nM^ 
. : IX, li,- %d&tttio ciiitum, 
■- . cqauai.^ . 
«r«^«XX«,-IX, 6 mtd. ■ in 

(It*'i lanci iniicio. 
mrmfit^, rcuiuifhO. fumfi^ 

ab m,mfimfu, xm, 3». txtr. 

rcuiutlcen&i 
«mqS^, VII, 9 1«;, anlcu- 

l>im, vid. aot, .. 
mrmfit^, III , 4^ mtd. nncr- 
• go, fcatco. . 
. tomrttmnm, XiV, '43 m. l^o. 
mmyita^m, WOI,- i. COg6. 
miminai rjf, ^wj.», , XJV, »4, 

.nuferiacjf^atii. 

;. ttOL J j / ,^ 

«»«)™, IV, il..jfffguSaf, Ijif. 

; «i»-. nauipare, 'iv, »5 

med. reueiti, ^e nauibta. 

.II, 34- ft»"ff*-*ieccderc /f. 

■ >'■*■ ,■ •> . 

mfmYmyivt, IX; it med. et noi. G R A E C I T A T I S. Kr«Jf*>, II, 41 med. redibiia. 
wmJm^, IV , 9 »». laihi 
admn|;a. 
uni,i»fti,m.,i%mid. pro- 

fero. 
maive/Aixf, VI. med. rCKTBcli- 

olr. 
«•sVr™, in, »8, ijusero, 
umia.^Kt,, V, 4. progermino. 
«>w*»^, H, 2j «cfr. BiQri- 
nentum. 111, 2d »«41 
XIV, Iii. iquidquid diit 
confeciatum eft. •timi..tat. 
r»i,Xl, 13 extr. bellari». 
mt*»eftm, I, j. profilio. 
•F«j»«, Xni, 40 f». tollo e 
tcrra. Ili, 44 med. rcfpon- 
fum do; <^« oraculii. tv, 
I fiieij. interficio. lamftt- 
im, 1. 2iea:(r, tollo, quod 
humiiacct. 11, ii i»ir. VI,- 
8. IX, ai. XI, 8. ncco^ 
toUo. 
Mwr»f, V, 18, innoccni. 
mfmiax^Tt,, U, ii gar/r. im* 

pudeni. 
mmmXv;m*, VIII, I «(rf. for- 

tc attribuo, 
«iii«»X»fr«»i. 4uW, VIII, 7 
flffii. camien, quo cpnui'- 
vium folucbatur. 

iBunico cuni aliqno, in- 
■pcrtio' aliquid, VIU , i 
. extr, in conlilium adhi- 

beo. 
mMtxTtfvt, XIII, »■ tcmpluoi. . 
a»>^,u^>«, III, is extr. re- 

cipio. 
mbV]'»,'!, 7. eolligo. «m- ■ 991 . 11, 5 nud. IV,jifc 
. Xlll,j nt«i/. confiimoyiiii- 
• pcndoL ,.. -. 
w>Xm«, IV, a?i t:sfr. ibtqtft 
not. V, 6. deecdo, V, ig, 
libcro. . ' .fc 
tum^ihiTfmi, 'm,i%me4. V, 
- 3- XII, i,ntfy,'exti« du. 
bitaiioncm. . ' 

wHfM, xu, m XIV, ji 

tnollis. 

' med. not. ■ <. . 

WMMi-^a, m. I Mei. locua 

quicti opportunu), ^ 
_ »f «««i;u, "X, 4^ pvopr. 'do rc- 

quiem,.il, 4i.ffl^ XII, 

£4 fflfdl, reponojT^vn^M. 

Mi'. MrtvmwiMa/, XIII, 10, 

quiefco. ' ' , 
lamnmia, II, I3 1«, pcr&adeo. 
«»T«f of,' XI, p ««tf. rt Bof. _ 

mimfgmftu/ii, I V, g «erf. rcfi. 

cior, . confiruioc -animo* 

qvidfuerit apud Atkpii. 

infes. 
untfHoifm, IX, jt. eonlidero,. 

pcrluftro. ' . 

«wuMrtf, IX^umed. etnot, - 

mrarKXrixii, VH, 3. ad colll- 

bfndum idancui. 
mrmrxTgSj lll, 43 ^acft-. euer- 

fus, cruti». 
«ar»*.», III, »7. VI, 14 . 

' med. X, i; med. X1I> 54 

med. reprimo, retinco. 
uTawa, XIII, 30. ingemifco, 
mnmr{!lpm, II, 14 med- rcdco. ' 

. T 3 «NH-llfH^ p, xn. 14. co- 

SM fCtOff A fl cft, 
ammi, XUI, 40. iMento, 
ww »1, 

> xni» itf ia. czori- or, 
m«rJws II, 33 «**r. X, 7 

». dcdico. 
M^Mi, 01, atf Mcril V, C 

mtti. IX, 14 M. cncitt^ 

'filbuCRO. 

* « *y w % ll^ -I «ci^ Cirfiu SV,9wAidF>- 

rco. 

«.^«n» «»,.Xni,4K 
traasftio •ulpun in. 

4 NMtf. iacee&i. 
«Mx^. VI, ( mti. XIV, $. 

trado- 
«MX«f», m, ts «rfr. «ccc- 

do. ; 

mltmymiimt UI, 47 taiik fot- 
titudo. 

«4»«, U, 14 txlr. XU,i<. 
qui cftmtmo virili. m*- 
gno, conABHti; it. fmii., 

validion retia. mrt/tmt»- 
*-,in.ijfc. VII.7.nu- 

mifmt, VI, 9. t. j. fufmt. 
mfyn, vni^ 7 M. tricU- 

■inin, vut «att 
mAt". qmdjii, 1,4. mt. 
mrnfu, II. }4 £xfr. odfccado. 
•w*'^,' I, 3j i»<r. ^tefici- 

ci». 
■M^, n, 14 extr. IX, 14. 
t. i6mtd. XU.i 

«M^ fufero, contcMiH 

funi. 
«*4Mf, II, 41 ii 
«FVMnc, II.13m.il 

itrep«nbitii. 
^, Xn. 47 mtd. pro nni- 

rito. IV , 17. i. j. &>tii. mium, n, 4inurfL c Boribiu 

£iaut. 
->S**, IX,KU. aoL 
-•V". >> XU, I «erf. fe' 

mina. 
■»«. XU, 1 wud. bUicitnde, 

triftitia. 
BiMjK^, IV. »9 ««'■ 3^1. ■ 

mud. XUI . C •Mcrf. indi. 
' gnor, nolcftc fero, tiiftii 

finn. 
tamitt, V^ w. cDBcedo, per- 

■MfVyw, Mi XIUi II. czcito, 
incendo coBcni. IX. skm. 
crigoyc. ftatMB. w* m- 
«■fi^ m, 17 mtd. reftni». 
rtmje. cuabin. Vl^jm. 
c icdtbu) mottcre. 

■i«*rM, n. 8 extr. ftultn», 
imprudcnt. L);.l....lbyC,00'^IC GRAECITATI! agj. mffttfm, l,6extr. XII^» 

IH. cffbdio. 
mtMtat, Xlll, 1 in. UQprolHII. 
mnnt, III, ig mid. X.,6mrd. 

morbi eipcrs. 
_mt*m)mn{i/t»4, II, g in. decfr- 

to, pugno. 
«mmtvakw, X, ze. rcnuncioi 

quomodo differat ab m- 

rduu', vid- tnt. 
mrr»i>i , XIT» <1 fKM ac- 

quut. 
m*THwm, III, »tf <j;fr. Gontrat 

dico, me oppono. 
mnTifmm, XII, i»dJ. ndamo. 
mtrtx», IXi 14 celifto, . 

«*ri^Xnr«, XII, I ffi«rf. adlpt- 

cto, intucw. , 

mmMft*m., II, 30 1«. XII, 6% 

txtr, comparQ. 
wMBfw, II, 1] in. apcttct pa* 
. Um. XIII, f mid. ■ £ron|'e. 
•tTiw>>.«irt« 1 IV, 15 I». it. 
/equ. 

mrrnta\u, 11, Z4 f»«l. V, 6 

extr. qui coNtn luSatur. 
III, 13 mtd. IV> 9 extt; 
contnrrut. 

mtTHtugtinym, lV,geXtr. COIIt 

tra cduto. 
mir«ntt»ft»t nm, Xm, ».' fi. 

bj Tindicare, di aliqup 

certare. 
mtrmfmni, VIII, 7 «|i. 

aduerfut, 'vrf. 
mmfwiM, VIII, 4 mtd. ;08< 

tradico. 
wjf iX«w, IXj 4 flifrf. rc^ir 

ma 
«rrNwJf^H, IV, f. extr. 
wwtJMrM, VII, 13. fln? «aU «*-, I, ai nmf. pcriHiot ^i; 
/>«r*«. ««ir«i vid. adXUU 

3; Mflj. «Of.. 
«ror«ra, II, 41 mei..tftt IMf. 
■/»«, XII,'S.,feeurit. . 
■^.«fVXir, Xll,.'64^#(/. pre* , 

tiofiffitnui. 
mfm Kajm, ^lVfi. h«mo 

egi-egiui. roai, lyta, va* 

leo. 

■/iNt, I, 16 >«. 1$ H|. IX, f O. 

cu|uo , rofo. '«/. («m« 

T»w, 111,14 £vlr. dicnimi 

fo habere ali^ua rc 
■Ff^, IX, lo-fn. iifno c%t 

ren». 
-/•»,.IV, ig. med: mm. 
•«wf, m, *sf me4..aftn 

domicilii. 
mgmyafw , Uf , £) flf fl^ ^eni 

«hiicio. -XlVf 31/iatadi., 

co, 
««•■>%■<> IV, I »a;2r. V, %. 

txtr, futpen^^ 
mfvm, It 6 extr. IV, i iw^ 

sMu^o., l^III^ 34 ffwif. a^ 

fuppliciatii duro. 

MfJk., ^i,.a «x^. XII..I 

ffiett. abiiorreo, diicrepo. 
mwJWmi, VII{, iS «xtf*. im-t 

^eritia, inopjfi- Icien^ii^ 

ruin. 
•s«JWw', I, 7 «, UI, 34 

0uA iy> iS mtd^ iiuperi- 

tni, ifi^o&xu. 
mmMtfm, ViII,j Ml. ft(luo,,/c, 

nauem. 
mmmtwnfu rm mmm, II, 44, 
* med. ^ivXoAa, perfe&ia 

imagiiui, 

4J. f<u|«i(it cnt. 
T 3 , «wV ■ L);.l.!^.lbyC,OOt^lC 994 » N E 

mr«lL«n7<^, tll, S extr. l\ 
med. 3.6 extr. VIK, 7 
mtiL X, i({ mtd. discedo. 
III,' \iixti: pa^ue, <tMtX> 
Xmr},i,,V, 9; Xlil, 38 
$XtT. KMtar, fe 11101« da- 
rein n, infcliciter agere. 

imriXm, ni, 4» n«t XII, I 
mfd. teaer. 

«MtrrM>,II, i4.ffui.pcairro, 
conrin|o. k/m n* Xoj^r; 
VUI, I9mr;j^ refponJeo. 

«m/MMt, in, 18 ffifJ. VII, 21 
jfi.^ indifBnm habeo. 

mMfcrrfTM, III, 16 m.'inex-' 
firabilii, III, 4^ niri^. in- 
euiMbillt, feupotiut qui 
dcprenncliQ auerti ncquit. 

*"VX«rt I» |i f:c(r. priiDi- *, Vin, ij.honio frau- 

Julentui. 
mmwAnt»ift^m,'lX,t. eodem 

<Iie ■duenio. 
mniim, IIL io in. conGdero. 
»rt<5*|^ XlII,ft4 i«. non ob' 

fcquor. 
AmiXm, I, 34 ex^r. n, 4 

m/i/. 44 med- 'mtnoT. 
«miXfnw*, 1,(3' ninacitcr. 
mwtif»t, abeo. «««w W"-», 

III, }3 mnJ. f ^ fwf. cele- 

ritcr diiccflil.- - 
«Mim, II, 41 ex-tr. rcculb. 
«ucNfM , III , ig mti. infini- 

tui. IV^ Ip ift. innumcra- 

bilif. 

«RfftM, Vni, 8.. jmperite. 
Km*Xt>m,\t\sin. X,t6txtr. 

■biga, n rtnr. 
«nfufyiM, xn, I «wiJ. Rae 

nimia Brte ct Itbore. mnx'«»^, II, u ffi«rf. xn/ 
i<S t«. ria, inimicui fum, 
inimicitiam foueo. 

mn;e>- <^*X" ^''"' ff^*', IU^ 
2] med. diA)t to ftadia ab. 

mirtjftSKt rau, I, t f». abf- 

tinerc a rc. wnrww, XIII, 45. ( 
mwiti, lU, 3!] tf(. pinim: 
NsXKraf, IX, 17. fincerc,lii» 

pliciter. 
wrXaH, Xin, 31 extr. KfXMT, 

cxpando, eSptica. 
«w ^iiiru, XII, I inid, Aatim 

poft coemim. «^' ^i*»»,- 

It, 38 extr. inde' a pucri- 

tia. 
Mf»0iA.H, IV, %ined. V, 19 

ffifij. amitto. XII, 38 m, 

■biicio. - 
■ira^nna, VII, Ij «Xfr-. om- loi *{*: m*tyn»ftMf,tU,t»mtd. fatto. 
mntyiytmirttm, X, 2X. txtr, de- 

fpcro. 
mmYfii, I^, S wfff. poftcri. 
iurtYf»^t/tt^, lV,iimed- vii. 

not. 
mittitmrvfti, UI, %6extr. XU, 
.'. 3, conftituo. 
mxtitit", V, 8. fpecimcn. 
mKtiim TiMf , Xllt, I ffWllf. re 

alii^ua altcri cederc. vid, 

tamen nct. 
mwtl»/tt m , Xm,i4<x<r.pere- 

grinor. ' 
Mi^ftim, UT, 19 mtd. pro- 

feaio. , 
uwtiii^fm, U, 7 medl VI, .1 

ffi^rf. XIII, 7, Tendo. %«- 

|*r« woy, IV, S. §«*»• 
tefei- h, Cooijlc GR A E CI t AT IS. 39$ _. liwpcrium tMdnre. 

im^^fmvxt, I, \iextr. III, 
p init. aufi^io, .fi( II, 6 
txtr. III, 44 «I. -■»*(«- 
yaf, IV, i; med. deficcre 
•b aliquo, fil/. KOt. V, 
II. fiigere. - 

Mntv*f^ III> aa exJr. XIII, 
37 iMfd. veftei ^«pon^^ 

CkUO. tirl fiy.trtfuu', II, 

jo «(r. dedo me philo- 

Cbl^tae. nfts .'"'■riwaiKai, 

XII, I med. adgredior acl< 

vcrlarium. ^, 
mm^mni', XII, ($ tfii;t. tuo- 
- rior. "'iM *<*' iXt^a»TM<, 

i: c. morfu corgm. 
mmum^, Ul, iT.ffifi. VUI, 

). cotonia. 
«imiuifM, I, 5. abrado. VUiS 

Mtfiff. tondeCt, comatn pT«e- 

cido, 
umvmpmtm, U, ■* t». quid 
■ fit. 
. «naXM, I, 34 fH^li- ^U> I 

txtr. dcfringo. . 
«nNwro, II, 9 t». abfcindo. 
taiwgtfiuM, I, 18. dependco, ■ 
«nxf irM , < fccirno , feiungo ; 

x)^«^ifr,-Xll,8 >tM<^ p"><' 

cido. (««•iifito^, III,;in. 

folemnt de oraculis. fc- 

IponfuiU . do. 
««BKMM, V, 4. 17. pario. ' ^ 
«mXmw, Js mt^Jig»^cat»t 

U, 34 e«tr, dc re maia, 

qua no« adfieimur; ttt 

faMW^T. r«o(, IV,». XII, 

A{. . TivM, vtilitstea acci- 
' pio .ab aUijuo. MtAtftm, IV, 8 iutd. vdefero, 
■ , XluUf- J*x>'. ">*'", **- 

/mt, X, 13 fxtr. ««(Xk- 
' tnifutf, I, ja 1«. dclUtutui 
. fiim. ' 

«««iku/w, V, 10 med. perdo. 
mrtXctw/uv, XII, 47 mid,m, ' 
- defendo. 
MTfXtyio, II, i9mtd. dcfcii- . 

fio. VlII>,iae»(r. eicu* 

fatio. 
■iiFoXuii, V, 6 med. fc^uo, li- 

bero. ««ttXu^^af r* ^», 

XIH, 90. mort. fic V, 6 . 

fff. t» TK» T* aufmm it- 

vjmiff. idtm. 
ati*fucf»'nf*»f , XIt| I tXtr, 

deficia, cuanefco. 
«■arn>H, I, t% txtr. oculot ia 

aliquid defigo.. 
«irm/uv, IV, u. fru6hi«i 

percipio. . ' , 

MnR(ja<r«, XU, I fMif. (liaHt- 

to ; ibid. mitto. rf« «fii/to> 

«sMV^mi, XU, 4(5 tn. defilio. 

it. vid. not. ddlV,iimtd, 
Mmnn^ VIII, 14. exfpiro. 
mwtfm, vni, ; 1«. incertu* 

fum, dubito. IX, 1; med. 

egco. XIV, 10. deficio. 
mweg^T»r,XlI,S4med. num* 

quani vafiatui. 
mmofim, II, 13 extr. dubium, 

IV, ajMMi IX, 8 extr. 

tnopia. 
. MTtffvfu, II, itmid. arca- 

nui, i' •«W'''"''-», xn, 

j3 in. fecreti* litcrii, fcit. 

}ya/t|iutrE» , XU'. 61 Ifltt. 

vctitus. 
T 4 '^' „:Coo.^k; 99« INI 

,'»Ktftt»rmt n, 30 txtr. nr, 

18 0xtr. ■biicio; iuufft.i 

mrt, Xin y iCt <»• coucin- 

tim «blc6nii enl. 
mm€wmm, XIII, 31. Bbalieno 

abttrafto. 
««•rfjiw, m^ 1 nud- propnl- 

«■•fAa, I, II IXtr. J4»r 
pncbeo opinionnn. VI, 
4. mitto. XIl, I mttL dl 
ipiJlQlM. 

mmtf^/imit XII, 1 mid. mmt^mtm^Utiimei^iixtr. 
XII, li. txtr. XIU, M 
«xtr. maAo, interficio^ 

mntrxt^^-^ IX, •; M. otio- 
fui fnm. ^ Mry, XIIj i 
mtd. indnlgeo viao. 

«nM/iMtwtituy , I, II. repono 
nihitliquid aii vfi» Attu- 
roi qiufi fn celU* pcnt- 
riH. 

mmtti^Smf, II, 37. Awwm 
«*«rf5w#« •(*, cogitatio 
conuerlk U. 

«Strm, Jitfirmt^ IV, | MWtf. 
. f ratiM rcfero. ' 

JN**0lair«. «v*^. f«<T«> nJiu. 
/i«i«, fc pronunciare fcli- 
cem. »!•«. Awrar, XIII, 
Ij. iuftoi ficcre. XIU, 38 
M. vtt mtuiKt Kmrniimttt, 
pueroi rcdderc, proferrc 

iuIciOl. KKB^ainSlai, II, 

H exlr. adfimare. «s*^, 
iiimmt ti4fi rm nmJm, 1, 34 
<a:^, fe mbnftrare iufttim 
circ^ etc. i. e. iuftam fen- 
tentiam ferrc <te libcrii, 
]Ii 10 ixtr. *<*- rt^ ««™ "», 

Mcufatkmcm defiwrc eon- 

tra atiijuem. 
mxa^iujm, XlII, jf nMl/> et 

not. nbrohJor, non ampli- 

utfum rcut. 
-'»xt9, 1. X extr. U. 94 Iii> 

44 f^d. VI, 8 Mfrf. xm, 

14 jn. fufficit. 
«n^W', VIII. 3. aMblaok 

mmfttypmmi, XII, 14. fiae au* 

r^~ 
mmfm f /tt nM it 01, 17 iMr, 
, otium, ^ 
mmfmifftmt, III, | MfA nos 

pretiofnt , di veflitm. 
ttmfnrtt, 10 , 1 7 ixtr. otio- 

fui, a publirii ncydtiit 

alicnui. 
0mf*ten; XIV, 19. turpit, ob-. 

fcoenui. 
mmpt, I, 3 mtd. tentcitcr, 

cniie. 
■M/MSTM, XUI,- 1 mtd. iM* 

prouifui. 
vtft^Tt, III, 17 Mt^ ty». 

*Mmr<, milob ruUoi pne- 

«cxtui qunercnt, proutut. 
imrtfttf^, I, *o te. UI, 3* 

<xfr, X, i. XII, I. atliRr 

fo, »w*ri 
«fK, III, 19. jline, iniprccs- 

tio. 
i^ , I, 3 wif . finc } tontir 

matiMem indicat, I,-?. 

ii.cet,, qncdpraee^me 

itpud fpelat , vt Home- 

nm , fi-eqiuntiffimum, it 
faepi^me ttun )t iimgi- ..,.,.Coo^lc^,' G R A E C I X A T I S, ^7 fi». neinpe, fcUket, 
■/MX>«< Xllyjfjtxtr. annei. 
«yr»(,]V, I mtd. iacrtia, X,. 

14. Otium, 
mffnifiumifn , IX, } ned. ar* 

genteof clypeoshabentci; 

Jiedicebatutagmntquoel- 

d»m t» txercitu Altxam* 

dri. 
mffufui rwifnf**) I» U *m'^*- 

tffy^mtt VIII, 7 iK. pfde 

argcnteo. 
mffUftffWif gM. ^n» vafi» 

argenteii. 
«fyw<, If , i| nteif. rriiflia. 
«if^fui, XIH, I nt«d. irrigatio. 
•i^iw, U, 6. placto. «f»- 

n»/tttf, II, Tj fnfi'. IV, 1$ 

mtd. dcleaoi'. 

^fw , U , I ; fiwi'. >n, . 
Miae in poefi Qiedatari 
flc « «ftm T« «*«(*«, V,zi, 
folertiat ar« poctae. IX, 
lAtned- T«f x^"'i |*M- ' 
Tofitai regionii, TndePiU' 
daro •■;•'«» (}uaeuii*prae- 
ftantta etiau corpDiif, 
vid. Gedik. y. cel, ad 01. 
1 , ai. ' '. 
V Afitr, II, 44 mtd. in, 9 
med- Man. 
tift^/ui&»i, X, %o. adnume* 

mgmui, IX, ty t». prandt*. 
«f(fM«, V, 19. XII, 10. pra»' 

mia pracclare fjAonim. ' 
«f<m«, V, 19 mtd. VI, j, tf 

rxtr, einineo fbrtitudlne, 

rea fcrttter fwo, «rtTM', IX, 19 fn. ftfft. 
«firar, optimui, IV, ig mtd. 

fertilSmui. 
NfsMt, XII, I. fufficio. 
■fwirvM, Xll, I fiMi. fati*. 
Mfirtt, i, XIII, I tA. vrfa. 
«fUH, I, I fjr^. rcte. 
«f«f«fi«, I, t mfd. rctia ob- 

feruo, cuftodid, fto sd ce- 

tia. 
«^iwi, II, 17 tit. currui. 
ayiiHtrwf*a;(«, II, 17 in. orbi* 

ta f. vii» cwrrni. 
mf/K»/]ti, III, &4 t». conue- 

nit, dccet. if«aSaff IX, 
' 7 niei. Qon^ofitum iffc. 

XIV, t;,~adapiare. 
mfTMfmf, XIV, 2S 'n- nego. , 
«f«nrf, V, 14 mtd, arator. 
ttfnftr, 111, ig mid. V, i^. . 

aratriiiM. 
^iifnttim, Ul, 17 €Xtr, arripio. 
mffmiwti, Xlli, I, mtd. vitWl] 

VllItH, 

«rp**! I> ij iM- n, 7 med. 

mai. 
mffmrvfim , IV, i; fn;^ mor- 

tHll. 

«jy«riB, IV,i$ffi;ii. V,3. jn- 

firmitai, morbut. 
«ft, 11, 15>. i^ni. 
«fffM Tvf yfi^t, II , 4. r:ctr. 

abolitio, fuMatio aftionii. 
mfutftof, l, 3*. mtd. XIII, 21. 
' hanrioi p<d*', XIII, 13. , 

accip^o metMdem. 
fX<^, III, 41 if' XII, > 

ffwil pri&ua, 
WfX-' ^nv, l> (4 ttd. H, 4 

««fr. auAorni cfi« , rei 

alicuiuit XI, 9 mtd. Ut. 

cipiOf i^, ^tmm, 1, 14. i,,C,oo'^lc -,98 ' INl 

^Xtt n, 7 mtj. migiftra- 

tui. » med. II, 19. m. 

iV , ^ med. Kgnuis, im- 

'petinni. il, 4 exfr. inl- 

tium. 
wv «tXWt VIK» I }. prorfuf* 

iyiy%9extr. XUI, iiwrf. 
* %-j. V3:*'>IU*M- XIV, 

I. prorfii*. 
mfXt^—f^t III > ■ «Wl/. Jliii^ 

Jit- ' ■ 

«;x«)'', I1 1 4m«'- nugiftn' 

tui Atbctij 
, m^Xm, II, 15 mftf. fuljgo. 
urtfifia, V, 12 flKli. ■$ ittj<. 

iinpietai. 
«urijSir^K, III, 17 mrtf. XI, 4 

-M^r. faciiMK nc^luni. 
tuitttM, 11, 3S tn. infirmitaf, 

imbedllitat. IV, ^ extr. 

pigritia. 
. ^/«, JX, 4 w*r. XII, 93. 

cantui. »«^ trifoAim, 

VII, 4. 
«rvvfV.MV, ftNt, IX , 4 rttftf, 

aniore aliquem profet^uQr. 

XIII, 18. «1110. 
mfnmKinii, I, s m«4i. pif^^ator. 
MWlt, III, £4 '»"'• VI, » 

med. clypeuB, parm*. 
«trtiHC, IX> it med. (acete, 
«TTf, II, ji extr. ftclU. 
««», XIV, S i». ciuii, 
«rfnyjtXM, V( i£. talu*. 

Mf'^Xs}'IH, X, 7> 

•n>M>, III, 26med. ii» li» 
bertntis, quam quia cx 
fani5liT^tctempli feu arae 
coiife<)uitiir. 

M^Xirc, (Ubilit, II, 4 mmiIL 
tutui, non puicuUrtti. M^aXrtr,. Xtl^I^. bllUtMtl. 
wxf/<«MM, II, 15 ea:ir. VI, 
^ ti extr. XIV, aS. indecon 

n nwgcro, t;trf. ai X, 4. 

iitit. 

MMriwtMV, IV, 23 (Mfrf. V, 

9 iK. prodige viuo, pio« 
digo. 
- mntvm, t, 19 nwrf. II, i» ill, 
lusuiria. 
«TMtm. T( imatrtT, XIV,4S.. 

intetnperantia. 
mrmiut, XIV, .4«!. perfUrba- 
tio. 
' mmf «7, II, 44 is. ni, 5 IN. 

«T«^.,.v,i4{». xm, 30. 

infcpullus. 
mn.,1, 1%. II, 13. ^uippe, 

quia, quum. tctt in, 1, 31 

med. "ri »>, III , 1 med. 

quatenus igitur. 
«T*>.n«, (Pjsgits, VI, tf tti. lOW 

munitai a cuftodiii. 
«rAn-of, III, j) itf. non int- 

tiatut ^iif. ' - ' 

«T»x»K, II, »■ tV qui eft ex- 

pen ariificii. 
Kttx"", VIII, 8. fine arte. 
mnf*»f,l, 32 i». inhonoramt, 

omni honure exclurut. 
mrttiti, II, g extr. IX, 12. ior 

cptui, ftullus. 
mrf/ua, I, 2 flifij. imtnoiur 
' inanco. XII, i mtd. . 
mrftvai!, V, 6 med. fine mo- 

tu, quietc. XIV, 31. 
mrfmni, XU, £4 OV^. lf« 

. via noit trita. , 
«rftnro, lU , 18 med. iiiuul- 

nerabilii. 
«rv«, II, 4^01^ ialUio. ,t;o<,gi. G R A E G J T A T I S. »99 mrv<p*t, II} 3.0. >b omni fnftu 

fllicnuf. , 

mTv<p»s, IV, $ ntfij. idtm. 
UTVX'» T"^> If 'f Airt^. II, 

4« fflrfP Ti, I, ii «/r. 

IX, ad med. non confc- ' 

quor. 
ini, XII, ^7 mtd. in extmplo 

alterum J\!guenti vfita- 

tum, ti(i.ad 50 txtr. 
,m ««Xi», 1, 15 extr. quoqut, 

fiTDiliter 
tnAuifrrn, Ul,litXtr. fpon- 

te dcle^i. 
mii^fut*v, II, 4 entr. IX, %. 

eoi.lem die. 
«vXmk; IX , 3 MWi'- M'- 
tu/Xit/ut^f^ Ul^t^med. tibia 

■ccinitur mihii vtxKrcv- 

Xa^wMf , IX , S txtr. ttot. 

miXiu, XIV, 8 «atfr. tibi» 

canb. 
«vXv, III,4i»«f/, veftibuluin, 

t/id- ibi mt. 
«pXv^iMii, XIV, g extr. tibiae 

cantui. 
«iA«rff<, XIU, I. libicina. 

*<'^> III) 33 ixtr. tibi>' 

t/. f»0(. 
«bW, Xltl, I ffifiii caiulii. . 
•v/iiM/uy, I, j^mtd- crcfcOf 

«ugeor, II, 7 «a;fr. «i/v- 

9if fififift, tnfant accrettf 

■dultior, XIU, 4<S. 
mvlnfu^ XIII, 3 flWif. luAio. 
•vM, V, 5 med. ficeut, 
«vnM, II, 24 imt. excmpli 

caufa, 
min*iHir»i, ni,'i mid. <jui 

fpOntc fit, ftcit. mvrmfUK, XIII, 41 ex^. U* 

bcrtat, Aatut, vbi homo 

«ft fni iiirii. 
wref, II, »9 («cd, VII, 13. 

(o\m; pPiniiaK 01 lU ' 
, 87. Xen. Cyr. Vlll, 4- £. 

VIII, 7 f.v*»-. ideo. > 
mvrtfytt, l, 3t. vbi V. nat. 
■ VII, siV XII, 43m*d-. 
mmx^"", IX, iiS ^. in ea« 

dem tcrra n^ti. 
mvnxpll»', IV, 10. med, St- 

vcra. 
i^Xfi X, 11 mSii. rcruix. 
m^iufiBi, I, ^ rrfij. UI, I ' 

tned. deino, dccerpo. 
m^^nftaf, VI, 14 med. dcfi- 

lio. 

ipvr», III, 18 itt. tiaturs 
deo inferior. VI, 14 fli. 
ignobi'ii. 
N^Mfflt, II, 4 fftfl/. Yf^v 
TMtiyatts, tollofcripiurani 

liti». lia^to-, ni, I tftfli. 

fatigationem abiicere. 4; 
txtr. «X" w?i«r.5ii, vrhi 
dirHta cft. ^c IV, «. «fl). 
^rvf-rpx^mi^Mrfiit^n. VII, 
SD. canoi crinei tindur» 

OCCulerC. iutlt/ta -nr nmv 
TIMf, XII, tfltfl. 

m^niin, XIV, 14, feuerus. 
«i^i^M, II, 17 mtd. (tne pw- 

gmonia, large, ' 

«^X5.», 111,10. IX. 27. XII, , 

1 mtd- fimplicitas. 
«^X«f, fimplex. «^rXfrifOir 

Xgn^t *"i y VJII, 1 ia, nc« 

gligcntiui re vti. 
tlpO^i, II, 18 flUff. fimplici^ ter. »^M- ..IbyCOO^JC $00 ' 

m$v^, m, 41 muL tV, 9 
txtr. dttn&oi propr, d» 
tqttis frtnwm rejptttnti- 

bus. 

' mipnTmf, VI, 5) tS.' Vfrf. Mt. 
^•p^MtWliitmtd. XO, I 

in. tna^a ropis. . 
- mpttnti, IX> l£ rx^. copio* 

fut. ^ . 

«r, VI,' tf. liberum eff* • 
feruitibiii> y«M oneriliui 
publiiii. «' ^ , 1, 13, a 
inctu, ( 

m^»>**/umf, 1, 14. ^ 1; adue- 
nio. 

mfii", XII, t^xfr. aduto- 

mtpinfu, dimitto. «intvaf. 

il,i8(>(. ni,«m«i/.'V, so. 

<ie{cifeer«, ^itinere. 
«^rn, III, 41 m«t<. fubito. 
A0fiiTw o^kA*', XI, «ctr. 

VeiKrii imperitu|. 
K^tiXHKTiir, I, I f;ii;(r. mciu- 

tuf, irapnidenf. 
mtvKti^ii, 1, 13. ezpergcAcio. 
. m^»t, XII, 41. cui vox |K8e 

adiiiiratiene intercepta eft. 
mxfU XIV) P. nifticuf, tri- 

ftii. 

«xcfs''*> IV, 9 «xA*. ani- 

tnui ingratut. 
. «^cJatM^Tiv, X, II «■ vexor 

fb aliiiuo, odio habeov ab 

aliquo. 
MXirw, VII, 13. finetunica,' 
«Xf«'i ni) 39'>*' piram. 
•«fW» Ili, =7 «*»■■ iTmA- 

\\t. 
min^i^3l, I «wA &W fl(V- 

piiu. D E X B V-Jl^», 11. 10 I». IX, 9/co. 
^*»«, Je actate, U, 3*(ifc 

VU, ; taif. i}e diuitiit. 

III, "i 8 m;i, de adfpeftu.' ' 

VI, 6 m«ii^ it vmbra. 

Xm, 1 iH. dtheiba, ib. 

vid. Bach. ftd Xcn. Occ. 

Il.f.io. 
Jlmxna, XIII, i tntd. bao* 

chatio, vid. not. ' 

fimmXfivfMf, II, 40 mtd. Xllt» 

imed, bacchor, inDmio. 
fit^X»*, 111, 9iied, i lico «gl. 

tatui. 
fimimifm, XUl,Ximd. bSCQ. 

lui. 
fimt^it», IV, 17 «xfr. hal- 

neum. , 
fimhmru, III, 39 i»- fUoi. 
iM«, 1, 10. V, 19. iacio. 
fimami, *ix»» , VI , < mt^ 

fari (cllularia, Vtlli. 
fimffimfot^ II, ^i iiHt, extr*. 

ncui, non Graecc natui. 
fi«gfi>ifiicmt,Vtl,%. ' 
fimfiu, l, n txtr.\nmt.' 
fimtHtai, II, 4 flttd. VII, 18. 

cruciWui, toriDentum. 
fimrikiM, II, 10. lV,jni«£ 
' regnum. 

fiMiKnit , abfottttf pro rege 

Perfamm, I, as m.' li^ 

i /t*rmt fimtAtM, Xllf I 

med. 

^f iXiiw, ^V) zi$ tMtr. regtto. 

fimtikuut^ II, ^ «xfr> ftH^ 

^lMAi^ UI, 4» w<. rtfint, ..IbyCoOl^lC GRAECITATIS. 0m»ta»m, I* if ttt. ffSa.R9. 

U, ■) ('». XIV, lo txtr. 

iauidco. 
^•w|Hf«, U, i9Mit. III, M 

(ii«jj. potto. ." 

^ dnAuni. 
fi*fiii>-tt, (a /SiiXis liraGa)in, 

9 MWH^ pro&nu*: 
jfe?L#«, IX I, g mtd. 13 («t. 

acui. 
, lb>.Tmif «/SATiTw, 11,1* 
, med. -o b(wi ! ironiu tti- 

Sum. , 

#w«s IX, il tiibuiul. 
iB<«^o/uv, m, 17 KVtr. VUI, 

S fn.-cogo. 
fit»t*t, II, 30 niei- violcatui. y|>»r, III, »p. vita. 

pro kotm, I, 34 "iei. rtot, 
— IV, aj. ««■• ii^fft vo- 
lupnrini Tic '»»««t-rxm, 

XIL •' » IVbm» (iit*. 
0)>Mwr-, I, 34 ffifi^. laedo. 
fikmrw, Xlll, 16 me^. furcu- 

luf puUulMs atborii. 
fikKvraf, IV, II. lX.,amed.- 

gem» findaliL 
.fiJaftftm, VI, I4.> VUI, I» 

meil, «dfpeflut. 
fiXita, cemo, vultum habco. 

ytfyt;ll, ^^med. toniuni 

•dfpe^lun) ^aebco. iHd. 

fi\t*mi r^rTtiir, med. 
fiKrTtm^ HifKv>f, I, I) M, 

fulmine nn%i. 
fifiOfiiff, fii.tnf»t ifuraf^XU, 

3.1, niBgnificum <]uid ia 

vultu pracferre. 3QI 

'iflwiw, III, 4> ftteit eelebr&, 

jSnf, XIII, 46. clanior. 
jS«rX«Tir«, IX, aj. bubiilcut. 
fiti»riifx>», XIII, 41 i«. Ne- 
pos fiMmTifjfti votai p^c- 
: torct. 

/tMwrm^at, IV, 1$ mtd.'- 
^«, Xll.tfi. ^reit., 
I^H-foz", Ir^o. cincinnui. 
fierti^, XIII, im«fj. vua. ' 
finTin, U, 401«. herba. 

fitMklt, X, II «erf. |MfcO ho. 

vct. 
fi»y»fmf. rt fik^iruf raM «rM^ 

UI, «o flwij. IV, fi med. 

— XU, I extr. plaecrc. 
fixXHKfUif, XII, 8 extr. con- 

filiuui ci^to. 
fiM^n, V, 18. XU, 33 *»■ iu- 

diciun fenanii; 1^4. con* 

filium. 
~ fig»hrm, lll,'0lXtr. Ittar> 

do. . 
fifax^t IV, iB med^ tbno, ' 
- poet. , , 
fi^, I, 6. n^ 11 txtr. V, . 

18. infant. 
^^tayn, IV, 18 mi'. onui. 
0f*T«,IV, IK ffiti/. vu,s 

Mti'. mortalii-, poet. 
. fifXft XU , 3$. laqucut: 
fifmfm, lU, u) exlr. cibuf. 
fifmnm, l, 9, Comcdo. 
fii^', 1V> I extr. pellii, 
^jM4X>x*T, n, 13 niti^. 
fimfti, lU. tfnei^. Xill, %, 

alnre. 


..IbyCoOglC goa 1 N D E X. " 

*M mMf, Vm, i. vid. not. ytnmMt, Xiy, II. wifiii^ 

X, 10. . pnedarat. 13, n^ f^^ 
1/tA», XIV, 4. mufleU, vul. nr n^e! 

not. •MT, ^ 34 i*. gaiui. 

IwXtv-M*, XIV,3iMwrf. tnn- iw ^ i t ^ , 1, 7. gufto. 

quilluB, mcMfli. de vul. >«••■, H^ 31 med. Gpor. 

lu- ii<i«^. VIIL u. BU1.. rti-w», XIU, 33 rxtr. rxor. r*vi«s m, a*MA 1 

ya^, IV, I m«lf. TXMCtt colo. 

<!»<«. aiT. VI, «.VU7 r»tr^I,it,wviaibmM. X, ij fxtr. r-.~ — 

•Mif. yB*Mi 5)^, VI . , 

. mnt. nupUM «lcbniT. 
Sa€rificmr* mm/tifj »mt 
imetlatrmmMS m^tHr. 

rt- • ys "» ■ ""^ «** 

ROt. 

yarftf, I, U «W- «Mn ■!»• 
dttus hdiso. 

pcrbto. bifcriic infcJo. 
yt t»m^ri^ii; U:~ ifft. ^ 
34*ftr^ — »«^,1,14 
n. rt Mc^ 1; cxAr. am- 
■<•— 1, iS«M. Ul,ii«. 
X* iuk f-m ^ »04 /» — 

u, •M.4««t^ in. . 

1; flK^ S mU. ij n. por- 

,*-., i:i,3>.— •B>»s 
IV. r: ««. A.- hi: i^ 
cw*» Unn;; >k XIV,iS 
«. XII- * = SV,I4 
D3.t.z=dbvGOOglC G R-AEei T A T I S, 303 ■ r. tftny yHifait , ^m, tl. m» 
fvntenti*. KtU, iT med. . 

> anitni tnignificlo « ftabi- 
\itzt, fimtl. VI, 8. yiww 

• rjf^, mmmtis fii^mui, op- 
pof, ibi f^yp mfinii Mf 

.yntf$ft*i, fl, fa meJ. dirripu- 

lui. II fK."^. familisrii, 

- Itl^ 6'ntli:nptM3. 

.fttins, «BTK rx £»«, 111« I9 

: ■nu4, cegiiilib anfealiuni. 

y»fy»i, II, 44 met/. XHI, i 

mtdi ton\m\ ^- yagya»iSkt' 

, ww, V14 yJJjfft.. ... •, 

)"•«■, ,I..;»4.iN...3.oja. 11,14 

m. 41 ww^. cecto quitlem, 

nam., ;i wtri/. faltein. 

rfciwua, fl, ^ inlV. 44 (irif. 

^ lY, la. piftu.ca. Vl, 11 

extr. inG:ripiio, XIL, 9 

med. liiiea,. yamf*/Mvm, 

Vm, 6. liEerae. 

yjmft;fi-Ttmi,\tl tabaUl, 

^ft^n, XII, 9 med. linea. 

.ygnipevi, X', 16. piftor.-, .' 

'vf^vi U, i i». 44 med. pi- 

aiir» 4 «i^j^. a^io iu*U- 

cialu,' iiid. med, .yt^Pt 

> ' ' Tji (c}w»i, fcriptio tiiii. 
■/gmlpuui, II, 3 SXtr. piauxae 

peritus, yp?^i«» "x^> X, i 

yfx^, 11, i!. III, ). IV, 42. 
fingo. VI, JO. imt. yt^, 
\t%fm fNTo: praprium tff 

hacre. S\c ab/oiHteXiJl, 

--..■' a5:'ftamo saff Tnfimtiuo,- 

^ ia dei.Tetis fuMicis. ' . 

yviam^tfi.94 , M, 6 IK. IV, 1$ 

mtd. ■yv/^MiW, V, 6 ffUfi. II, % 
ciercitBtioV' vui. -tWex 
■■■ praeced. Gymn. 
}^^rBr«f, II, 6. qui opei* 
- G;mn*fi) docet. 
jHifaet rmv tiJkmr, 'XHI, 37 

meii. fioe armii- 
7vrr«, XII, iz. homo eifeml- 
natui, ^ , bmifinimi, lif 4,in. Tehemen- 

ter, ibiqaevid. not. 
imiftm, I,'» f». it, 10 med. " , 
"- iMrd rurs iai/Mtm, fflufio, 

qaodBln cafu. mfmen mya- . 

■ a* htfinn , l, ^o extr. et 
«ot. -n tmftwm , XII, 57 

■' med. ntiBiten. t^mfimr £•- 
■ )^f«f, VIII, 1. et Excurf. 

I. ' ■ 

Aii^ Vin, 7 med. epiilum. 

I, X fxfr,'id <]U0d comedl 

■ poteft. 

^«r., XIV, 4. mordto. 
Anjva Mf^e^f^f^K^w^.XIV, 
' timed. conlBunci iii funt 

hcrymae. 
iaitivm, XII, I eictr. bKri- 
-'mor. 

AianUM , I, II mtd. 111, 19 
flifi^. annulus. 

t»Krii\ei, IV, 2g fM«&di^gi* 

tui, Xlt,i.med. ll,9iH. 
ffyat, pollcx. 
. itniil^, IV, t med. peeuniaia 
lo«o. ibid- imui{a/*s^, pe» 
cuniam accipio mutusni. 
imitani, XlV,^extr. foe* itiwmTfU', IX, 9 ifMf. itnpen* 
do, Gonruaio. 

Aitt»-, „Gotglc 1 N D'E X. . nut 4i»if, vm, 8- vid. not. 

X, lo. 
y«Xff, XiV, 4. mullek, Vftf. , 

liot. 
y»x«>«wii,XtV,3xm«(. mn- 

qMilIu*, mctiph. de vul^ 
- . lu. 

y«/«T», XIII, 33 extr. vxor. 
• yafint, IV, I med. vzorak 

duco. iff. VI, «. VIH7 

fif. 
y»/at, puptite. nfutfnatit 

ttfrf. y«,i«l 5«w, VIII, 7 

V mfij. nupdai cclebrarc. 

Satrificart eHtm/aiebjint' 

t(t eeitbrawdis nuptHs. 

y«f. « ^"ft il> 8 '»£'^ tfiV. 

ymTfi, 1, 18 ««C- ventri _dc- 
ditus, hclluo. 

'ytxra^xf^ Xll,2l. cSeror, fu- 

' perbio, fupecbe inccdo. 

r* conJlri«git; lai. ipfc; I, 
34fflfd. -r re^, I, 14 
■f"K. et med. i,- fw(»*. »tt»r 
mtii — I, igMierf- Iir.uw- 
»6 (III*. pi" *• po(i 1"' — , 

' II, 9 merf. i^itned. III, 
i7«»«rf. 5 <*'*■. ISIM. por- 

- .ro. " 

yA»», m, 35. — "T' w, 
IV, 29 «n. No/it-i: ubet 
etjicaaUchen; QcXIV.jtf 
(«. XII, 6 ("». ^ 

yAoior, ll^ 14 iH.Mdieului. 

yiT^Twrw»»., VI, la e;Kir. ri- 
fuiA moucb, fcuira fum. 

yittmXoyii , IV , 17 Wrf- re- 
Gcnfco id, es quo confi- 

■ ftit res aliqoa. 

ftuta, lU, im^^ otiso. i/mtuu, Xiy, ». iMignuii^ 

. pElCcUrU*. 13. 9«, yOHMV 

vir maKne! 
Hvr, l* J4 M. genui. 
V*>*f*Ht I(>7' (ufto. 
}WH, XI^ 31 med. iapor. 
jfifvfmf VIII, 14. poni. 
yMfjvM, III, iimti. ■snui 

colo. 
y^Vy*! I> 3'. ■Kricultun. 
ynfyu, V, 14 ea:/r. nifticu», 
n» IV, so. terr». 
}Tfw<*> V, 5. item. 
7(¥«», 1,11. U,3iinit. IV, 

I. feaerco. 
yiTVfrw, II, 40 M. admw 

yfjiieW, Utsi», il, »4 IK. ■ 
, X , 8* nafcor. — ^y 
BtcXwr, III, ig meiS. in ar> 
mis verfor. yiiofi.nm, Vf, 
I Wfij|^u3e producuntur, 
frugcs. /1« 7n>ir> m aib' 
iti«, IX, jtf. «( nof. 
. yiimcMi, X, 1; fflfOr. cogno- 
fco. 
yJ.ai/f, (I, 9 Mc/»-. tll, 4» 

f;c^. noAiia. 
r^X'fHi IV, 9 (A^r. fludeo, 

adpeto. 
yXWfr^y XIV, M ««fr. Un- 

gUBi . 
fTK^iimt, V, 5 wrt. fullonu 
oflicina. ' ' 

fitfn, VIII, iiextr. fenten- 
ti». j-F-w W,- IV, s 
med. Aatuit, nJmmt flch'a 
ViOr. yiaMir iiritfgmtvv^Kff 
ibid. .animum recipio. 

wsrTd «X'"' ^"' yw.uw, VXf, 

1 «ici^. omnia cx volunta.- 
t« fua dir^igcrc. «Br^ r»» ■ GK,g)c G R-A EeiT A T I S. 303 fcmentia. Xlll, ij med: . 
.' «nimi magnitudo et ftabi- 
- liat, fimit. Vt, 8- j««M 
' rff«<t, «nimu! firtaLii, op- 

po/. ibi r^fn mjfinn Mf 

.yrufi/ut, ll, ro. med. diTripu- 
lut. II >ncd. faqiiliaiN. 

■ III,' 6 mtd: nptas. 
■fnitis, NBTs Tx £un, Ilfj 19 
: .mttt. cof nitib Btiibalium. 
ftfyat, lE, 44 >nec/. XIU, 1 

W(rf; toruiis' yofjwjSXf- 
•«w, trJiA fi>Jiea. ■ - '^ 

'ynv, ^,;&4 iM,<3o t«. II) 14 
». 41 me^. certo quideio, 
nam., j2 ft>f''. falEent. 

ygKfcfia, iX, ^ (nif. 44 iinf. 

^ ly, la. piftura. Yl, n 
ixir. in&riptio. XIl) 9 
med. liiiM.. fMift/MrM, 
-VIII, 6. litevic. 

yj^ftMTiiu, X*7 tvbulti. 

yfufifm, XII, 9 Mifii. littet. 

ygw^vi, X," 10. piftor. , .' 

yf «q9;i, II, 3 1«. j^fimed. pi- 
^ur^ 4 n»^, a^o iudi- 
• cialis, ibiti. tned, ..vg^ipn 

> TM uynref, fcriplio lilil. 

ygiKptff, II, ? ^};!''. pifhuru 

■ peritus. yfa^iJ!»Tiajif,X,* 

, JO. '. 

Vt>^, II, n. III, j. IV, 4«. 
^ingo. VI, 10. imt, ft/mf^ 
tegpio fero': proprium ief 
kacre. Sic ub/oiuteXltl, 
'■■^" a5;-ftanio can Fnfiaitiuo,- 
in decretis pubiicit, ' , 
yvMt»^ifiXf, }{,6in. IV, ij 
»wd. cictceor. ■fVfirmfitt, V, 5 mtd, n, 5 
eiercitatioV t^ti- -v^ex 
• praecid. Gymn. 
yu^icnfr, II, 6.- qui Operi 
., Gymnafil docet. 
fVf»at r«r SJtjir, XHI, 37 

meA. fliie armii. 
-yvrrir, XII, iz. homo eArm{* 
natui, '"" bmtfimaf, lif 4.«!. vchemen- 

tcr, ibiqaevid. HOt. 
3uif*iei , I ,' a tnt' if. }D ffl/rf, ~ , 
' . tMTM rn« imtfAmm, faullo. 

Joodaln cafu. ngMn my»* , 
« tmtftcni , 1, 10 «xfr. «t 
llOf. T» kufaam , Xlt, $7 
'" «wd. niimen, Aii/ttn Sm- 
■ *f«Tw, VIII, I. et Excur/. 

I. ■ 

JiiM,'Vin, 1 mtd. epulum. 
1, 1 ex^r. id quod CDmedl 
■ potcft. 

^sKtM, XIV, 4. -nortttfo. 
imngvm «r«x"f "<'"«'"■.«, XIV, 
a.-xmed. contBuncs iii funt 
' lacrymae. 

,'AHcpvu, Xil, I extr. licri- 
-■■mor. 

titinvJMt, I, 21 med. III, 19 
fl^ftf. annului. 

^gntrtt^M, IV, 28 ffiftfr dt^gi* 

tui, xn,i.med. II, 9M< 

^(ir, pollez. 
^Mijfw, tV, I ffied. pceuQiiin 

lofO. ibid- imni^tap[f, ,<pc. 

titniam accipiomutuani, 
tmtiiT^t, XlV,i4extr. foe* . lutpcn- ', IX, 9 m 
do, Gonriuno. ..Gixglc }o4 i»P:E X intAr, IXjpmtd, ptuimni. 

luin. 
i»faift, l, uiia. ■?» ixtr, fi. 

.i^, IX, »9 i». Uxt tuia. 
inffum mwtiiKftifV, ai tXtr. 

tributuni pen4o. 
Jmr»f, XIIl, I mtd. lotut ar- 

boribui detUtii. ' 
^MW, III, 40 txtr. X, 11 ts. 
faiiruiui. .' 
^.im^n,Ut4imtd. Ultimtd. 

W,6. X > H., JBuru». 
,it mcUtitumt I, i. iit, HOt:. 
It contiauat, I, g. dentat 
parfUkeJin, IV, «54111'. 
VI, t^mtd. rtpttiHvntm, 
'. XIV, Q. h M», r, 1». 
«<, quid proprit ftgnijUtt, 
m,umtd. mJU, 111,8 
txtr. vtilicer. IV, i^ mti. 
VIII, I e^o. cofltniodi^ 
opportune. 
itffxh VI, iB txtr. XIV, «, 

«rgunentum. 
J^^, Uftiin. timco. ~ 
inmvfii,' II, 33 fsclr. u' Ti^W 
vifM, monitro aliqueni in 
creAo. Vi^ jt. decUro. - 
IiAmm , ^ 30 txtr. nuler. 
*A*M«, II, { mtd. TcTpmi- 

nut. 
fiim, vid. not. »dt,iim. 
imrrsr, IX, ij) tnit. nol. eot. 

na. I, n. cibui. 
^«■^•, 11,^ fjffr. cDrrunipo^ 

V. c. pccunit. 
ikXtm^m, XiV, 17. adlicio. 
^Xt«f, I, j.efca. 
^HS^lAM^wr, V, 17. fid. not. 
hi/^t "rbor. III, r. XIII. *. M—ft^h ^ 3» fiwrf. comltfr 
eicipio. ' • 

J,iiii*,t,i,im xUyietKtr. 

rolettia. XIV. 48. proTpc- 
ritai. virfuf, op^, «T, 
•f^wXItp eae/r. index- 
tra, i. e. in fortltudinc. 
Mf^, U,4»w. m,i6mt4. 

. rogo. -* . 

*»'. 1, "3. 3» «.. W, 4 ««A 

timor. 
^ifbM. XII. I mM XIU, i{ 

1». cuiii. 
Ar^ V, « mmA Tmculun. 
tiffatTnfieit , I, la i«, II, ^ 

iked. S txtrl XH, 1 txtr, 
■'■■ carccr. 
itvTffait U, tmtd. inFerior. 

IV, i7«ierf. iX.i;. 

-1, benignc «ceipere, {ii. 
tig auinebmcR. Sic «r^ 

yi, XII, ig med. . 
*". IV, 16 mtii. timeo, im> 

tuo. 
iim, VI, I flwtf. Hgo. 
*r, V,iicxtr.iVfttirit,aileo, 
"V^. I, 8 ixtr. niorruB, 
*>■*, XIV, 4, niordeo. 
ifeXmr., ir.is mrd. fcifiter, 

niinirum. 
Iilfmrwyim, XII, j^ejch-. ora. 

tionilius populum duco. 
tiif»«f<»rm, XUI, jywtr. au. 

Aorttit, qiia quit apud 

popuium valet. 
tifovie, X, r?. publico. 
h/tvr^', IX, ip m«(j. oratoc 

publicui, 
Avwny. XII, )r f». i. «. Ce* © R A E C I T A T ; *ii<*w, XII, 49med. carni- 

fei, ■ 
ft^»,y.,, I, lo ,„'_ prop^g 

qui operam fuam r« pu- 

blic^e addicit. 
^^s*, II, I med popuIiM. 

^«.VUI, ,6. ^ 

A«««f-'", III, 1-jmed.et 

not. 

An.l>r<)(«, II, 10 ,■„_ VII, II, 

.popularit. . 
^f^rn,, I, ig i;„rf_ -fj'^^ 
/».««f»t, in, lextr. vulja. 

rii, omnibus notus. 
«»■, II, 4^ («. vaflo. 
*H<r», II, i^ extr: cerfe. 13 

»>erf. lirciicr, ferc,.vtopi- ^(^, liifi«&.m, I,iiextr. n, H 
■ »J«it 17 med. IV,ftextr. 
/ VII,io^a;(r. IX.^mf* 

reprihendo. 1 
iiifiifianm, lll, ij ,(j. confir- 

A"^.o», III, 47 >acfr, dc mi- 
gno viwe fpado penao. nor. 

^, feruit circumfcripdonl, 
II. 3S meal. c(Ho(. VI, (J 
extr. l^.y,x'»,fc.xto- 
*"',I,7. bn-iii tempore.— 
A« »»>"-, t, M OTcrf. ipfe.' 

>X"', Vir. 1 iB. potrilate 
_ et w^lumatc fua- hsbere. 

lii Tjr«J,( oyin, IX,' 4 

ia. aeftiunre, — i. „, 
i"at, XII, ji (H. aeftiroa- 
. ri. — J/ «.Bo^f,™^, tr,-^;'. 

*w.pf. — Ax r>X«, XIII, 

' mfd. indeGnenter, fem- 
per. — A« «t.KVf tXJ,,- 

- .\ni, zexii; aeHimari 

,*■ '^■«•^' •X'", xm,\o. 
. >pcrare — J« caw fftf«(. 
^/«0, X(!I, 4j mtjrf. XIV, 
7 in. poft. 

iiuffwm, I, 14^ iriXiyM, ni 

«ot. 
Atlin.P.n. «"/SoX^, II, i? ,«, criraina 

tio, bbtrtAatio. 
A«/<M^«,, VII, I. perfcuero. 
A-yX./?*, II, 53 fic/n III, 45 
■ «frf.XII^ioearir, fcul. 

. po, xrv.j, 

''"W '^. ni, I iM. defcribo. 
^. n, igwerf. IV, », 

«e<:<. viuo, \,imed.mt 

babeo. 
A-*z^, 1. 15 «, « A,j,^^ 

J'er vicei. 
'a:«,lX, 4oe«ir. fuccef- 
for. 
JWif^», XII. i7,-„. fafi-ia, 
qua reges ffbntem praeli. 
gabant, infigne rtgimn-ca. 
piti>. 
A^S*»-, Xr, 5j (B. «m^, «itan, 
trans;go i„ p,upert8,c, 
Jtlf, I. emfifsmi, coiitinen. 
\ter. 
iia^B» Tt euf»»tt*, XIV, y 
«affr. conflitutio corporli 
AoJXw, V, 6 extr. deccfto. " 

*«V". ni, 28. circuuupJoi. 

cndo quaero. 
ii>»gvih.tw,\l, i( /„. ji„y|_ 

go, disfeminb. 
''"V"*, IX,.3«.-«oIli. , 
- fiei adfuefado, 
**'f»«. *pf *«.« , XIII' 14, 
I». diujfa. „n,vle A«(f«, IV, t% extr. V> i in, 
VU, % mtd. vitie ratio^ 
vii«. 1 ' 

iitattXvnntiui^ , V, 19 M«f, 
detcgo, n ^iuiTHi'. 

e:t:tr. tanicm fero. 

^»^;!!, va, s mtd. diffin-' 
do. 

itanN/uif, hic vcl llla fcn- 
tentia fum. MKarfttc, UJy 
I4 tneii. XUI, 18. aliena 
fum animo. IV , it-nud, 
3CIV, 13. in IHtu efTc ali- 
qua. nXtfuiH, XIV, 49» 
infcflus fum. * 

Iimnimi, VII , 5 fnetf, diifc' 

AsMffi, IX, S nWf'- cxTatla- 
JiiMuiXbi), VIII, ;. probibeo. 

' columnae' per inteni*Blla 

paiitae erant in tcntorio. 

ix, li extr. iiiiX)ififitMi, 

dia^inaa. 
)i^y.tya,uaf, II, lonUli. collo* 

quor, diifero. 
tim\tift/uM, inte/capedo, I, 4. 

ra liiiXii/MfiutTmt, (xsf idfn>r, 

fatiantur ex hanflu inttr* 

rupto. 
iia.\i«ni, XUI> itifKff. de-> 

Beio. ■ 
AaXeyf^B^, XIV, 43 «(r. 

dliceptD, 
diahi'*^, «TfM TOMi I, 94' 

fflfd!. XII, 3. foliio ininii. 
citiam, i. c, rcdeo in pa- 
cem cum ali^uo. III, it fDEX,. 

mtd. diifoluw, liberor. 
V,6med morior. 
iiMMlilvi, rmc mtitn vuit 
watimi,, XII, L$. interpd. 

lo feiia lodi». ' - ■ 
iiftnf^t/tmt, i , 34 initi reho 

tnenter ^ansor. 
hitirXn., VI, » exii\ tolcnit 

perfcro. 
iitttviru et ■' 
iimnm, II, 1} tXtr. pcrficio* 

. abfolud. 
iimita.ii.tuti, IX, 41 extr, col* 
' Inflor, expTimltdifEcul- 

tatem. 
iimn%wrrm., V, 21 med. filtgo. 

ill, I init. cxprimo , rem 

«d viuuin effingo. 
iimwXixin, Xn , I mcd. XIIU 

1 exir. plico, nczo. 
hmxaiKiSiM, XII, I. omoj 
imt^v', tV, I7 md. dubi'- 

to. 
JlBiTf»*», !, ta. VU, 1, «tti» ' 

iieo, Cfcello. 
tiningitt, II, 4 tff. vehcmeh» | 

tcr, a A« m«f»tj ijnc «- f 

candofaAut. ,-l 

iiKgiaii, I, 33 (a:^. IIU I fM«i/i 1 

adlidtiut. -' , 

Asffw, diffluo, I, II ttii;. 

III, {4 med. pertluo. IIT» 
I in. IV, limtd. Ix , 14. ; 

)>«« •rgBtpnt, lU, 14. vire r« ! 

•ivJc, dte iii,(|Ui luturiifc ,' 
et viDo nimiB ficditi fuiit. 

ni, 3j. IV, .7 med. da I 

fabula peruulgaca. ] 

iuiffiirni, int ffmy^mf vm j 

nXnr/tami, IX) i^. ditriim« J 

pi fatictaiB, iitffmyM Ifuu J ..ii,,Cooglc G R A E e I T A T I ». ta pars Eet. 
iitarni., II, 14 «((/_ diicwioi. 

P*"t"i I adijiiritiui rcnl 
' perpendere. 
iiounHinin, iri, 14 med. pet 

inter^alla esfiruo, 
y««»f«^«, XIXI, 4«. dfili- 

AnrTM., Iir, 4li«frf. diuel. 

Ib. 
Amrwjui, Iir, I meiii dU 

fpcrgo, 
•Ai«ff;B.^» , III, I init, diffini 

do. • 

ImTMfcfam; III , t MHtrf. IX, 

:^9 MMti. perturbdi 
ii""'^, «fX^: XII, «o init: 

cotlferuo imperiiltll. 
SiatxTTif, H, t5 tiud. edicoj 

rfe magijiratibus. 
iiarimy^, VI, 14 «Kif. jn^ 

tCndo. 
iixTt>Me, II, e,xmed. IV, aj 

med. XU,'4i. pcrgo, per^ 

fcuero. ^ 

A«*-.3wj«., II, 41 merf, confti- 

fuo, V. not. 

iMragiyi, XIV, 7 («if. tor- 

Aaropjf, ir, 44 aied. pche- 

trat», acutUf. 
' iiitTftwti , aucrto. fmi" i"^ 

Tf««fw«, XIII, t earfr, noft 

pcrterrita. 
imTfign, III, I med. net. 14 

flwof. locui amocRui, Vt ' 307 

' tOmmorai!!' quii' poteft 

cum deJ»<aationc; A«Tf*-. 

fiv *f fm"tf^ IV, 15 /xtt-. 

♦11« >aa in ihfaiiia. I, in 

cauem^e. 
iiarfi^, IX, aii commd»' 

ror, 

J>«Tf»yH, I, 16. comcdo; 

'iiaTTv, XIII, imid. profr 

lioi 

'im^fm. ihv i/m i,»^^, t^ 
*;. tn. nibil mea iittcr- 
feft, XII, »sn«rfi T*T«r, 
II, 4Wrf. X, 15 (m(i in- 
fi^nii fitm , cxf ello. ii». 
^/«,111, izmed. IV, ly 
ilMrf. dilfertj diierimeit 
imerccdie. tia<pt;»f4af, II# 
B^med. diiCttitio, ab aii- ' 
, iquo diiHdeb, 

#«^3,.f», \l, j „ed. Iir, 4» 
m«(^, pcrdo, ¥tfMs, l^ . 
12 extr. lcgei abrogo. ^ 

iW'"!^, XIV , 36 »M?(/i hu* 

illuc dimittOi 

omni Itudio euiu ■liquo 
- cirto, 

A»pef« , li, n med. ill, 19 /, 

IR. disiidiutD, ' 
iw^tfertii, It, 11 med. dlffci 

remia, diglidiun}. 
iiK^fHt, tH, 41 f«?r, diuepi 

iifbotie, multifariam. 
tuitfftm^tii tiapfnTitat if- 

fui, II, 31 extr. in fabu*' 

lae compofitione operam 

ponere. 
Aa^fXwTT*, XII, 47i conferi; V ft 'itiXf*>' =.ib,C,oo'^[c So$ I N D E X ' terficio, 

■ m. 
9»m^m, 11, % init. intupero. 
. JWjMi>/>j«taf. II, >7 txtr.. men- 

tior, ftlfo coniic.o. VIII, 

9 fxtr. fimulo. 
i^Myti», U, ji med._ XII, i 

med. prteceptum. 
fA,tm.'}^,m,itin. XII, 9 

nuii. iudui iitrtariut- 
MunoA», U, 3^ nud. do. 

ntionc p«fua<lco^ 

- tlt»fU, ^KTtf* TM, VIII, 9 

im. fic yt"«'«", XII, .47« 

«w favff*t XII , 34- 
JbufyM, I, 3 ejtir. prohibco. 
Jliffa, IV. 18 »>'<'. tTaiDinit- 

to, inftro. 
iiiitfx^f-'^, XIU, 37 med. 

enumrra. 
ArtlTiX^», XIV, 4JI. contem- 

tinr tiabco. 
t^iut, r» f«in*i iaimi tu 40 

r>)»<,' III, itn. lon^tu 

do excurrit •A 40 ftadia. 

w;Uf)«',Xni, ifi. «fucgit 

in altiludinem. 
iaifffitM, III, Hfiift^ diem 

tnntiuQO. 
AimXMt, VII, 3. not. 
iusnt", VI, 14 eA:(r. fcparo. 
imu^.*, XIV, =4- wd^b. 

«tfOf TITB, II, 4 fflf^d- ClEtn 

aiiquo contendo» Xill, 33 
mrd. iu» dico. 
AuKXirnjwy, X, liftt defen- 
domc. / immm, II, n^ extr. iifnm, 

^M.^xa^, XIII, 33 tttjt. 

iuftut. , 

A)t3<u>, V, H8. »"• *•""■», 

adiudico ■liqucm mortu 

' ;,>Mu^£«f, XIV, 7 Me«r. nd- 

iudtcari pocnic. 
itMnf-, V, I j i». XIII, 4> 
iudicium. 
' Aw.f»(. ?«w(v «.f.jc"f«, I, 
34 illjf. II, 13 •«'■ iude* 
' XIV, 34. 

^, II, 4 «i»rf. fuppllciutii, 
poena, Imp >x.t, XIII* 
3t ww''- ■*» '«■ **"• **"»• 

/0 ani?. prjcter iu|i. *- 

»«i J»«/ Ct i'n. 7^t<f III, 

3g f»«d. ei «ot De «rbo 

;»v vit^. Reisk. indix ad 

■ Vttaofik. J>ag. »4'. Jllf 

I ffi«a. fpe.io, vtute ^'Mf 

ifri<i VI, u »»■ xni, i 

fnny. t^mqtiam, inftar, ia . 
Hioreni., Suid. rgomtf. 

limmfM», feu A"T«^», I, [«. 

> didlaainm, hcrba. 
^HiMw, II. 41 M"'^ idmini- 

ftro. 
Am'i«<«, II, 3» m'<'; 't nat» 
A>oi, III, 13 !»«'> nofiiM fti(»> 

fis. 
tutvxat'; 1 , 30 ixtr. Caflof 

et PoUut. 
lm\m»ia^u, 11, 41 med. da< 

plo. 
A«xoV'<». III, 18 ««/• du* 
' plex. 
A'irX«>, III, i| ffierf. duplext 
iifKai, 1, H ">"'• orbis faxe- 

ua vtl aencufc ^ui oorpo< ..ib,C,oo'^lc G R A15 C ITA T I S. |o> wit extrenii caula ft,iu> 
venibut Uci rolebat. 

imwnt^m, XII, 1 mtd. euigilo. 

ii^^tf»tt lX,3med. tenioria. 

not. fella plicuilii. 
ii<pvnft IX, %6 ttud. duplicii 

naiurae. 
i^um, II, ^imtd, X, i6med. 

fitie. 
iuf^a, IX, 13 med. eztrudo. 
^MMf XIV*^4;«xfr. puto. 

I, I. Tidcor, Jwn, U, 13 

Miei^. bene videtun Ju et- 

iam Latinis adkibetur. 

B^«;a»», XIV, 4e)ftr. 
. tnca fciucntii, inttU,mi. 
i*A>it XXI> 43 nud. cachle- I jn. pfobo. i»ntfm{mf U, t) : 

czploro. 
itKiftf, I, 3 »■ X, I». iiibdo- 

loriif. 
Jh|N, II, 41 imt. gloria, VI, 

9. X, 13 tHit. '&■». M' 
> i>t*», XIII, 14 mciir. 

pnieterepiiiloncn. rw*l*- 

f0r T»» mf*tMnntim* m0t~ 

KiiKt, l, uextr. opinio. 

oeio adoraiioaii pracftttit 

>^, XIV, S4 ««fr. XUI, I 

mftf. pctlii. 
itfv, il, 9 tfftt. hafta. 
^i^iif«(, n,4med. VII, I, 

haftatui, fitcllei. 
iitkim , II , 4 tped. »0 mfd, 

fcFUkUI. 

Jb^nrw. lU, x; tn. feruia, 
/■Xi», IX, 19. fcrum, T* mi- 

Mir, II, 41 mtd. 
h\»mt U, 141». \l,nxtr. Xni, ti. in ler&ltutei^ 

rcdigo, 

(IfMw, XIU, 46. rcrpeni, 

. igmfut, It, I extr. II extTf 

frasOedia, quBtn ctian* 

folani rcccntioroi hoc no* 

mine deAgnare vidcntur. 

ifwfui, IV, ■ med. fuga. - 

<^, II, 4med, V, 6 metk 
facio. \lll, ti extr. tum 
duobui Accufatiuis, nh- 
jn> *mf mmfmMftmtf^f, Vt^ 
1 rxtr. contra lui ct lei^ei 
ageni, iniufte et iniquc.. 

ift/Mit, acer. ififarmrm , XlX( > 
i txtr. acerrime. 

ifnrBntn, (a «^mi, facio, ml- 
niflro,) VII, i in. mini* 
fterium, Hefych. difaHrnM, . 

J^o/tiKM, X, j. ad currmdum < 
idonctti. 

h*iM>i, V, tf fH«i/.. curfui. . 

fyiftmt, XIII, 1 init. <]uetce> 
tum, fitua. 

'fvf, 1>L, is tn. quercui. ' 

iinmfa^, l, X% med. rmKmtrtP 
Jtmrty, valet tiK — a 
ivimftaj tm * 9'Xfti', V, I» 
f». non polfum quin cct. 
^»H0ti tlamnil »•* «V> 'E3kmimf 
IX, iff in, nomen fi^ifib 
cat Graece ce^. 

tmmfui. lv¥mfuii \ia,f med, 
topiae. amrm m* ivtmfia 
tamtM, I, 31 i». pro cuiuf* 
que ficultatibu). iwfiii 
.9f«ri>» , II],' I tfii^ fdcul. 
tai tiairandi fcu defcri- 
bendi. 

iv»ifj IV . I init. ii-ia tun»> 
TM, occidente fule.- 

tiit, iri, 9, not. extr, duo^ 
V 3 tMmf^ ..ib,C,oo'^lc' INDfiX Jbn^tm, n^ 4o- xni, aS 

init. oSenitm, non pla- 

c^oi/iBoUftui. 
^nt/un , 111,^9 me4. tarie 

veflitui. 
^kwMroTTor,' Xlf , I extr. diC- 

ficulter elucnduij.rfe amo^ 

re. 
axriwif», yi, I. dyfenteria, 
^ift, II. 21 med. III,' «3 

mei. litigi^fu*'. 
jwrK, VII, I? Wil occafiu 
■. foliJ, 
^^»XM» XII, 3?., difficili^ 

^/*miv', Itl, 7 e3:tr'. oinni' 
" um inimicusl et obtie£ta- 

tor. 
^»/tH, proprit, de fdi» oct 

eafu, II, 34 »«rf- occafu» 

viiae. ^ 

ii^inif», IX, i; in., HifficuK 
, ' ni rFfpi»:andi- ' 
iBfrvj^o, II, i9 'xtr^ fortur 

lu». aduerfs vtor. 

ftc fcrol , " 
imfM, III,i+m<rf. (ubiculijni. 

i^m^ IV, !•? ilk. donA 

donutq, munui. 
i)Wf«9(ifiiii, I, 32' ttrif. muneia 

offe.ro, 
^fff^t^iMi^' I^u 4X^> viiL. 

nof,' 

' ''- E . ■■ 

, E«'f,'XUI,'4:ii(fr-. ver-, pr» 
iuuentutc. 
tmvTM, Ifjiimed^.etnpt. 3> ttm, n n fiwrf. XIV,'4)fK, 
indiftuin practerroitto. 

■}7ani, I, 6 mett. foctu* mi- 
inalium. cyr*»'*, IV, 13 
M. ncpole^ 

wfyg»9m, V , 11 txtr. adfcrir 

: b<v 

tjTMWui^ VI, 4 i«. defpoih 

deo. . . 

' trr^i ^It> \ *>*"'• propetdt^ 
'■ duai. 

Wftf», XII, »3. «igO, Tf. 

■MOT. 11, 1 f». cxctto, ani-. 
■loumerigo. 
iffTnMit, n,'44fti«i. inci- 
- tan», iit fi»xf. 

tyxmfrtpnl , W-, 4 med. COn-r 

flanler pcrfcro., lolero. 
.■yiuiAwifDi'»/, IX,3S< oftea^ 
. te me, efferor. - 
tyxit/tt^, \, uS mti. iBftoii^ 

■ vrgeo. 

«y«^iKX«>, XII, S> W'* C^<^ 

brun. 
^iAqu», IX, 4 f xtr. 0[^tO.^ 
^ brium. 
^XnirrH, Vni, 4. ««yp»!!»- 

^MfT«, inlcriptionei inci- 

■ dendai cuco, 

lyafitTV ytnMtMtf, IXi ^S init, 

potiorj »"Bf.. 
«yanXit*, VII, 9. veftime^ 

tum eiteriu»., 
«}w»i, V, 18 i». Brauldui. 
«yiw.u<«r,'II, 39 extr. VU, .4^ 

elogium, laudcJ. 
«yftrtfw, xm, 1$. -vigilo. 
tyX'4^'"i 1'» 4 ««''- P^Rio*, 
tyxiiji^,Wl,_i extr. in mar-, 
~ niM trado'. 

^«, XIJU I txt^. 4ona nu- 
. ptialij»,' 

■ ^ ■ t»*ift i,,C,ooi(lc C K. A E C I T A T I S. 3U' cio. 
t i^f, III, 13 j»' populi». 
»5«^ conruetudo, ir »5« m 
, 't.w, XII, 30 is. fcl« ali^ 

m^a^a txtr. aa. ,vni. I 

, txtr. qiioti. 

■ it fMt) XlUf 4% Meii. nif^ 

VJJlI. «9^ 

4,y., m, iTextr. VII, 14 

. ift. XII, ymd. li n«if, 

fiquidCEIi, quippe, quonl- 

«OL. 

uJl», XU. I flK<|. XII>2. 
,;- fpecicB ^ fonna. . 
••?«, noui) I1I> 13* VI, & 

med. * 
wJMXtK, XU, iffKi^ fimula- 

CFUO. 

«uMs'»^ U, 93 i^t. IX, 18 1«. 

■ XI, M. adfinuilo. 

^■1, IV, u. VII, 1$ «xfr. 

XII, I med^ vtcaftnfert. 

Vbi /ere retnper lyn. « 

tiw;c» adiundum. IV, 1 

mei.. ""?i g"' 
;»„. lit ra '««. m„i9 

<;ct^. vt pac, vcl ratioiii 

conCcnt^neuoi ell. 
WMT»«, IX, W^ mcrito. 
Mw*. Hiiu- ( Pcrf. Med. pro 

«Kfc} vidctur, II, 4 foed. 

iimilii eA. 
»*»*r,It,'3«(r. 1V,4. VIII, 

ifSMfr.imago. XIV, 17. 

piAura, III, \imtd. 
t^ttfntf, 111,43»^. votuor, 
' vcrfoc. 
vi*^, IX^3,i». «pw, «fliii 

Sta^la. (1./IW, fbm. mfu Ktfi Ti,'\^ \^ 
^xtr. vcrfor circa aliquid. 

proltim, vtitis (lim.' vfor 
j»fj[fy,B»^ X, ii. in ftcxii ■ 

• operoF — ma4 f A») mfi. 
Mwmt, V, ;. in abundantia 
cffc. n Tjrrgu, circa^hu 
r», vid. not. — t»»/ n/ 
■wMreii^ lV,t med, in eo 
•flc, vcrf^rl, (laiuit.umgCi 
hcn — M«t n >""fri?, 
opcram niuare tcrme co^ 
' lendae, I, 31 init. agroi~ 
polCdcrc — t D Msrnw, IX, 
4 t». literii vacsre — m- 
ti — bI XufifieirnTir, XII, 
13 c;cfr. funt, qui cct. — 
m m /StXt/uyftfif XII, 1 
med: (i plicct — «nn/ w 
ttiti MV "i^» 11, 10 extr. 
verfariin cxifliitlatiQne et 
bonorc — tt xaXif s»af, 
X, tt extr. (^tportuniim 
«ffe— «««■i«iia«sXHI, 
34 exfr. non potes, non 
}>cct tibi viuerc. ^ tri» 
•r«, IV, liec(r. interdum. 
Sic dicitur tra sVm, quor 
dam nio.lo. trir i^t, cet. 

Mm, ,dico. H«nr lenim tcnxt* 
r«, X, 11 m. fibi maledi" 
ccrc; »i«*i» i"i<ii, IV, ij. 
.eioquent.iBC pericus. 

«i^u, IV,.isntrii. VI, 9ni£(/. 
IX, ;. rctiiteo, arcco, pro> 
bibeo. 

«fw»», XIV, \iextr.^9,x. 

tigvttt, XII ^ 1. pacificus,^ 
placidui. 

«M pr«^«, VU, S M(r. v/A ■ 
aot. — XU> if»eil adi 

V 4 f rtt ..IbyGO.OglC I N D E X ihf^ — X, 6.. XIV, 9. 
propter , cum Aecu/atifio 

— XI, 10 imt. ini i. e. 
contca, «f nXBTMi»- ~ 
Jbr xr^ft', XII, ij. fr. 
cunduio oraculuffl, ad eigi 

' Toluntstem, — Ta »ix ra 
)§amr, XII) loextr. quod 
attinet «d coenapi /c 
XIV, 14. V, i;»«.— «v. 

no» — tii Kiis^i ^iytTifui., 
a»/iMni,. III, 1 iuif. vbi •« 
fignificat, quem ftnemjf 
cuta fit natura in pra- 
ereanda rtgione, nt rfm, 
IX, 4'. XIII, 34. ten — 
tll wutit^tai fi:, eixn. XIV, 
49 extr. Sic, I, 14 me;/. ' 

■ II, %\ 1». — Mf T> l^tr. 

T»*, IV, 4 optime — »«' 
. hn, III, ^. ipfle. ii»'T>u 

— dfftan» M '^«iJU»i:^ 

XIII, XI. in eiut hooorcm. 
frt^a, II, ii^tr, in.trod)i- 

co. 
tiffixl^, li, 44 16. 'imuido. 
*tffi«>JI , XIV, ^7. JDUSfio. 

Miix*/"H> XII, »1 ««/r. ex- 
fipio, 

*«ti/u, IV, 15 ««i. tu%4. 
/*!>*, ingredior in por- 
tiim. nc^a rnr Anwm 
/un/Mi Tur, XII, f med, 

Mii.mivM, iniroeo,'" A3ir>iif, 
XII, ;8 init. inuedus eft 
-Ath. cuiru.' 

•Mjnfaa , XII, 4f. irrepo. 

tienfrt)itit , II, smed. XIII, 
' 24 tnfd. suAor fun) , Tua- 
dco. IX, I». andtiT. . 

uttktiifTm, in, tz,.Lacou> 
vOx, pro amare. ' 

tu*f*i», XII, 53 txtr. 'tX' 
■ftio. 

tiffiptfm. tig^tftfutf ^Xtrtaamt 
««lL»t, XII, A^med. «m«e 
ftudium adhibco, fs. 

tti^ipif^, xt^l^Tm, H, 10 
med. contribwio. 

ii9X"'t ^I. 4* *'■ infundo. 

.»r«, iK iHHrrogalimilfutf 

I, Hfl>«if. III, i5lK. IV, 

lo iK. VII, 9».,- extra 

easi II, %6init. denii)ue, 

- vil vi IV, ii.dctnde 

flT* — »1T», I , M IKlf . llj^ J 

«Mif. ftue — ftue. 
«in vid. (« T<(. 
t*,^vel ii, pro A> caufalc,' 

M T». ^t AfTWf»»:*», I, 

limfd. hoc cbindre per* 
tcrritui cft, ^e « t«t« 
•^«jHii^gfTt, III, -s mn^* 
i.e. ptopter haecj tl Kff 

W, «f Efitrff M»"f ) III, 9 

«p«ri. pM «M. Martit, 
Amerii furore concit<itui. 
— E«, fectindua I, ii- 
med. tK TMttfui iftft, fe> 
cundum legem agere. — - 
E« , ab , nc Tar 5(«i> tnvw 
W«T«,,XU, sS.jSmf'!,. 
Si, A)f ■ M fititiijm titt/M- 
>«; Eh tj(t< Cc xai^ , U, 
iSWfi. esinde. I, i «»*r. 
proptcrea. tf lantt, III,' 
21 <XJr. ind«. »— M raf . 
«■>»rw.. XIV, 491«. 11; 
13. ex aduerfo. .~ »/ «f- 
a!M, III , 4. ab initio. — ^ 
O! 1/ «UMNf fitiftt^a, XII, 
*4 ..„,Coo.^le G R, A E, <? I T A T I S. . ^4 *>tt^ ab ooHii tempo- 

re rege». 
isfVfM, II, 8. Ttwque. 
Ja*T«.tt,8», IV, »8 extr. facri- 

fij:ilim ccutum boum, vid, 

not. 
IxitnrnHAflWf , yill, 7 ittit^ 

centiiin capicnt le^qi, 

de triclimo. 
^du, U, 24 med. XIIl, 

ij extr. eiicio, explodo. 

n «A»«, IX, u. ^ Pro- 

iicere >i;Kihw,.VI, ij^mtd, 

f»jBi»^a/««/, II, 13 »wrf. CQgO, 

vi «digo. 
itfiaam, II, 6 tiij/. cxclamo,. 

vocifcror. 
M^^ft», II, 44 ifi. et extr^ 

adcurro ad aiuilium fe- 

rendum. , 
^mAh, I1I> aS mef^. leligci, 
' «efcAl^, .T*t ^^rifoi, IX, 
,iS- germ. d'e Tocbt«r 

autfiattek', auigeben. ^ 

XIV , 15 aad. eloco. «ff* 

MAMr,'Vl, I extr. iniuftuit 
uuitat, cum tmphaji 4iS!um, 

H, 3. "««r Te>— ■( «f« «- 
%«3)iiOT «ey namr, quafi et- 
iam illc eifct verus. 41 ' 
med. III, imeii. 17 «ej. 

«t}r> — K<PlII»tW« KOtf tiaitu, 

vm, II meii. — Ce/B: 
britatem faepe mtat, vi 
.Latia. ille, v. c II^ n, 
At^i iiuim, 1 4 f n. > ~Stf- 
fm lutirtt, UI, t3 exh". 

t KMftmrat tluift. Siml. 

Hom. IHad. «', jyi- "*jr« 313 

M^AMV, ^I, 19 fWij. deunt 

faaberi cupio. 
nc^i«g, III, i med. diuinutB 

rcddo, IX, 57. 
'n3:vftmi,n,^4med. Blaerltcr, 

fortitee, IX, 17.CX anitno. 
«awXfWTajtuif , II, li mri^. 

detegof. 
imaXvitTw, II, 44. detcgo. 
mutvrit, III, 9. acftut (amo- nK, iuf»r, Xt, 12, 
donum , ^uod ad amo- 
' rem alteriiJi inflamman- 

dum mittttur. , , ' , 

mkXoiuc, il, 16 med. V, iz> , 
- i^onuentui popitli. 
tMMkirm^ IV,' 2S fM^. flfgiOi^ 
'>«tnJtffiaT, declino. 
'i»iiS^.^a., VIII, 4. cffero,'.ii< ■ 
moriuis. 

MaMrrw, V, 17 tttit. CZcido. 
ixnftfiamifuif , Xll, S3 ifut, 

fuipcnfuf fuiQi pcn^eo^ab 

aliquo loco. vid. npt. 
tKKfxm, X, 19. elido,^excutio. 
«(X»^H , XII, t extr. effut- 

geo. 
mX»cw, |II, i^mtd. rclin- 

(]uo, defero. 
«KX*y4^o^, l, 6 med, repu- 

tmfug*«f*t^. i»ftiumi)irat r» 

rtfti/tm nitf» Tint , XII, 4. 

legci didiciOe ab. XIV, 

34. 
ntftmriu ina, IX, 39 ntedi 

furore ac iiifania raptui. 

propter. , " ,. 

tsrinKu, X, 1. rtrt^fMt, fu. 

perare populuto. XIV, 19. 
' adigo ad. 
V j , tMrt/tK ..ib,C,oo'^lc 3>4 

Mttfi.mi,' TV, 13- cUmttto; 

•KmrJMi , vr, 3 mfd. eslille. 
lamicrm; III, 4f in. limvm, 

cxcidcrc, d; fortibus, IV, 

7 med. csciilo, non con- 
' ftt^uor. IX, 12. X«r«, ora- 

tione eicido. bacfko, V, 

I. lu rp/^n*, in luxiim de- 

lafror. 
, nwKwTtm, XIII, 1 mtd. 

ad peTccllendum Baimuin' 

idoncut. 
maXsj», tl, 19 <Jrtr. qitid 

«E«Xii^, IIF, »9. impleo. 

MxXfffra, I, 13, II, I) medt 
V, «. XII, I med. percel- 
lo, pericrTcficio. 

ixirmu, T« ^Xv, II, lin. elJ- 
boro, excrcitiit vdliduin 
rcddocorpusH,,-, XIV, 
49. III, 8. " tfff*«(, Ivu- 
«lar brnamentii diHinivo. 

•uTurt^ XIII, 1 med. "1 «a>- 
rmt, omnibut CDgnitiis. 

tMfltTM, VI, 12 l»M IX, 39' 

fHfii- ciicio, Bluicio. 

MT(»M, II, 17 me^. extcndo. 

wAXu», XH, 41. .VIII. 8. 
perficio. iM»X«»i>» T» «f«- 
/is ivijit T« yufotaiK, XIII, 
I n»j. corpui' excrcitiii 
elaborant. 
' uri}*^ II,' 7 tiift. X, 8, ex- 

^ ppno, 

ncriw, XIII, 14 tn. iS e^trt 

- perfoluo poenat. 

mrfKyifhu, Vll, 1. magnillCQ 
ac ftilo gruidi ac (ragico 
dcfcribo. 11, ti med. in 
t^ajo^diam ituhico.. I N & & X not. 
MTfmx^^i IV, lofxfr. np, 

acerbo. 
iKTgtatfuit, XIII, a6 !>. auer- 
, for. - 
»«r/#0«; 11, H^eefr, iintfio, 

vfxfifin , VI, u in. exftirpo. . 
«ti/pXwi, V, it extr; czcoci 

«0; ' ■ 
«^ii,K«', II; iS Varft-. •rHt' 

33 txtr^ «ihili iacio, GOn« 

«^w, IXUjt.e^tk.^^rtiieio. 
JI, 4-«ifiJ.'X, [j. enun' 
riarc 

tK^nTmm, I, 19 Vntfr C^eo, 

' ; III, 6 med. diuulgor, 
f«^«fB, VKI,, 4, fbnerdia,^ 

exfcqui^c. 
M^f», XIII, Am. c^ert 

rationit. 
,M««iwii, i,:i^medi furculut. 
MUofi* , V, .:u) .mtd.. concc* 

do. 

f«H, XII, vmed. fpoDte. 
tXKMt, ^ll, }8.olea. 
tXnuati Ili, i mei/. oleum. 
«Xw(, 1, 39 mfif.' II, 17 tim 

agitatio fc. *•* «"««. . 
«Xamtr, I, V- »ied. Inftrior. 

tf iXaMttit iftp, VIII, U, 

' e breuiari fpHtio vidt- e, 
«Xbv», II). £ inif. diico, agi-. 

to. 
tXa^t, I, 8. XIII, 35i ^et' 

Atrnriiai.' Tt TJi Tf»»t tKtfr 
xrum, XIII, i&init. in- 
ganium rc;prchendcii dicu-. 
pidum. I., Coot^lc ,GR A E C I.T AT.I S-. 315 Aw:»»» Vtt.^ip. ajpimen- 

tum. 

lX,i6extr.Xll,5- XIII, ' 

ligniSco. 
A**»,: xm^ V- miferitort 
funa. . . 

42M^f»r, I,3| MWii ingenu-. 

lU, liljer, ; , 
■Xiu^tfiu, XIII, 31. libcro. 
ig^uvrrif, lU, 4$ l|»lL 
r eburn^Hii, 

«Xf^, II, 40 mM clepkaa. 
tf^t IX,li f»«^ <f mt. 
l0UlfimM, III,-a3 l»tt- ftlif^ 

Jit apudGraeeos, XII, »3 

■ mti, ■ ■-■■ ■■ 
OLtxiMt It'( msd. IX, zytK. 

' ez inlidiii petp. 
fXttfio* , XII , 3&. captun^ 
' yerbi Homericam. 

tfl^W. nUj» rw iX«iJk, IXa 

■ ' II. pr««er'(pem. »J.itii&» 
. MOTKftr, IX, 37. rpc» fi» 

eftin — 
(^(^&.y, II, 4 mtfft. iniicio. 
. »1 TV»|H«^*>, XIV, il in 
. -piftrinum. II, 4,meii. «« 

Ar/MTirf »T , - In MrcerBm. 

fif iht^tfttitwi, Xl,ytHeiit 

irruQ, 
M>j3*v. XIU* 1 med. Viu el 

visoF. 

enomo. 
tfifuXMi, XU, 13 «3;^- ftce^ 

le. 
V«r»?*r, XIV) 49 »«rf- S"»* 

•dfc^u. (^n^fit, Xin, i fffftJ. [Kritii. . 

(^ktk, IV, i^mRiincido. 

tfarutrti ^iKtyiiium, i, 14 

- tnei^ oru eft conten^o: 
1 T»i, T, iim^ incidojirEua 
', iosljquici. 

,ifi»i/vr}.iifAi , XU, i^ imf^eo, 
vnXiM, XII, I med. impleo. , 
, fftAjiSu,, xm, ■ extr, ex* 

pleo, 
UMxXii/if, II, ipextr, ftupor, 
. vecordia, : ■ , • 
t/tiivti, U^ 44 oiidf. .«cino, 

/aX»t. 
^MvK, XII, ^ fpiraiii. ' 
,*/«r>^w, III, 14 **(»'. IV, ao 

pieii. mercBtori. 
ifiKfiSi*. rm tfi*f. (TfMvfi»- 
T«) XU, 31. vulaera ad-> 

- verfo corporc accepti, 

, fynon. t« t»»»T'«. O^po/. - 

- »« tiriDtf, tierfo' corporc.; 
Be iempore, «««» *<> *^f 

vm i)H«f. ifuftir, II, 41 
' M{d> iuztt din'fuperio- 
m. 

tfAKTvm, *m, 1, 15 imt. fpUO. 
Iftmiit», fcil. dvffiw, Xill, 1 

nt<4. facri£cium, quo4 
, igne coiicrematui;. 
tfif 1UIU ymH»! voi., I, II 

miii' in conrpefhi alicu' 

iui elTe. 
i/i9»r<^M, IV» 9med., ma&i' 

feftum facip, 
i^^vXivM, lUi 41 med., la^ 
' tco in, 
' nprott, IV, 18 isii. VI,, ' 

u, XII, 3 1 med. n Eufw- ' 

MtrK». XUI, t& in. pro 

iv^f, adx iuzta.. vnrn ..ib,C,oo'^lc ,.6 I N D B X rff0iAaf,' ynT, 1 111. a{ni<t 

, ' Bliquem nntriri — rr rf. 

\ifir , IX, 6 tempore pe- 

. ftia, grafTantcprne. in 

der Peft. — — 'utXif trt 

wro5si»», X, u extr. vid. 

vtrb. i't*i — miu ttt Tin, 

Xll, jo 1». mot eft •licni 

— »F r«if fiMkira, I,>}4. 

Vfrf, nof. H, JS. 

tHiyi^m, V, 91 *»ic. mitlibut 

detundorum fncra fa^-to. 

' mcJ. conllanter pcrfcro 
cructatut, ^fiffff , ifuifm 

nuxfu^m, III, I mtd. TX, 9 
ntfi. XUI, |5. vtgco, do- 
reo. 

irKf^iMt, II, 44 mid. ciare, 
maiufcftc ' 

t. n trmr. lil, u Vtit. 

idim. ' ■ . ' 

«rAnrM, I, ij ffiifi^. mordlcut 

arripio. 
o^nrf, I, )i txtr. egenui, - 

pauper; niitrtpt, IX, It 

fflfi^. itiferior. 
niu, XIII, 9 ttMi^ deilcit. 
»J^*f, II, II m. 20 mtd. X. 

if fiw^. illuftrii, glorio^ 

fui. 
uiftiiMi, XIV, 4t. vlm ind- 

-taniii habcni. 
tfhm et nitm, IV, »■ XII, I 

tned. indup. •^J^vavc f^uu 

riar, IX, } ff»ff. pallio ve- 

ftiltil. 
nfi/it. *>rrt, Xin, '33 mtd. 

licct. 
tttifm, IV, UM. «dnedot mmA.mm, III«.i4fM«i'. Vtt* 

for in re , rg niji, 
ttijya^fiaf, III, io mfi. ejt- 

ctto (virliitcm in aliquo}. 
vitn, III, 41 med. diuino 

furore penetrat^ti. 
mStti^m, UJ4mtd. 44iwjf. 

lU , 9 med. fiiro. 
•K$v>uaM«r. ithi/iM/f^ 4ti»tf 

XIH, lo, iunindii cogi- 

tationibui.' 
•>fBvr«(,,'annuii ^MrM, X, ^ 

fiot. , 
iMrv^ va mnrr», VUI, f 

tfiif. praefentit j ftatua 

praefeni. ^^ , 

«»•», XII, 4) niHf. XIV, St 

HJCfr. cogifo. ' ■ 

tmfit, U , 12 Mi. 
hnf^, iniiuB. vAnv, XI^ ji 
. in. iii'dutnterat,.atrA-fo 

imujitato tiitfimf, pron^ 
■ ' a>MV) induor. 
Mt^Xns ttlf ^iMrf. aioleftut 
..f«m. 
JnBvdw «i «rr*i>n, IWpc pcr> 

«nituitiirf XII , fti. extr. 

**v«9<**, XII, ;$■ epitaphium 

tttmi^, l, i6. Mot. ill,34* 

XI, 9. IV. 8. faneralia, 

•rnamenta filnebrii. 
•mi», «XvjNu, IX, 33. «e- 

do, Cerio. 
M*fM, fV, 14. inteftinum. 
mrivftr, IV, lo mrd. cotl* 

goflut. IV, g. Mst. 
«iT*iuii, iafigo, infundo, ad- 

htereo. XU, i extr. df 

amore. 
tri-fm, III, tj extr, mutot 

Conunoueo. ..ib,C,oo'^lc GRAECITATIS. 317 , twTftfit, KW^iX**, III, ^iinit. 

c laphum.infligo. 
«TTf 4»,. xn,,( mtiL i. q.MM- 

Sigmt, fuciil. 
MTi/yx<>»i> :T»i, I,,i[ ifl. agt- 

re cuin aliijuo ' 31 id, nr^ 

*«*, occnrrercaliiui. 

«i-iSi-S», rw,, ly, S ffifi/. XIV, 

49. libidinufe -altquem 

traflo. 
atvigtt. T» itvJfn'.T«f Tift^ IX, 

16 ftwd. folum aiiua irri- 

guiim; 
trvmiijf, III, II exfr. foipfii- 

«rwTfK, II, ig. tt mot. inau- 

It/, vid. fa. 

^imy¥, Svtafur Mt rtw fiafff». 
''f",. I1| 18 in. exercituin 

f duco cont». 
i^ysftva, X!t, 1; tn«</. cnar* 

ro, enim.-io, quidproprie 

Jignif. katc vox, vid. aot. 
tfaigim, n , >4 med, eripio, 
il^ftafrtm, Ul^ 3$ fflfl^. pec- 

co. 
lima^ttMftKf t in, Ig «Xfr. 

luorior. 
tl»rmf'. •/■*«iT»««tf, IX, »4 

mfd. fui^erc- it»ig*, ^IV, 
. 40. eieo e theatro. 
tttUiTm, II, i; in. V, tf fnei/. 

XI,i$.incenilo. ll,i^nud. 

fiijpenclo, 
tiKfotBi», XII t 9 fued. con- 

rutio. 

titfTam, III, I ntflj. IV, I 

e^ctn fuspendo, dcpendo. 
tiunK^m, II, 13 e«tr. fiau- 
lem facio. (|t(i(u. iffW ,11,7 ('». licet. 

rj^AtivM, 111, 19 exl*!. abigo. 
«jijiy«£Vuy. "ZMfjVlU,- 8,' 

arted reddo pcrfeflio- 

^cm', roai^inuno. , 
«/rrN^w, I, 18 extr. ibttiot. 
' 11, 20 tH. ii'quitO) conli- 

dcro, cxainino. 
»/»T«rBi, ilij 10 ex/r. eaplo- 

rator. 
*{nytfuxf, Ti.«, XII, p «.,. 
^ praefum Qlicui, 
'/ff "', yi , II II». hciceref. ' 
'/»*) V, 9 «ir, r/i. not. 
tii^/u. $iiriihxf, riut ofyiui^ 

1V,Z4. obliuifci, , 

tiujeam, WKiimy, VI, 13 iiijf. 

valeo et t ioi vxercco* 
titmi{m, domo eipellu, III, 

1+ »«i(, papue, eoiigra t 

daiuo. 
•/«>»■", IX, i6med. vino ma- 

dexs. 
ti«uJ^, ut, IX, 14 I». XII, 

H> 30. prolabor in. 
»i'Tf»if{of*%f, Xl\l, x^med. 

oftracifuio ciicioc ili exi- 

liu •fK^Miw, XII, 57. telam du- 
co. * 

tim, cmca. «f«i T» ftfft. I,' 
19, cxtra modum, (fu> r« 
■fnXMifi^ii^uT, 11,10 e». 
. tra oiocnia. n «^h /'''>•*', 
XII, <!o. non inficcte, nt^n 

incptC. « (^H TVC'*frT«<, 

II. ; f»fi/, res extra vir- 
tutcm poliue. ' ..ib,C,o'o'^lc Si8 IN DEX , */u^M, IH, 17 «(rf. IX» (a. 

cxtrudo, eiiclo. VII, m 

extr. reiicio; 
»ti»f*^f IX^ 34 med. vbi vid, 

not. 
lagrmti)u$i lU, 3< mrrf. felU- 

iofTW, V , 20. feftuml itfm 
ei.im, XIII, t mni. et not. 

WKnym, i ttufun imiysty HMft- 
imrr», XIII, 14 med. for- 
tuna obtulit ret non et- 
rpeflataB. ^ 

«rnnu, I, 34 txtr. II, U 
(H. rando. T,, XIV, ar 
gratum habeo aliijuid, 
gratiai ago.' 
. txamnit, 11,-^6. laudatot-. 

>iri»^, IX» i^rued. incito, 

txcufafta^, VIII, 15. efferor. 

^ #>«<'», FI, 21 mtd. intelligo. 

tmaiuKiiiTm , ]X, 14 med. re^ 
cu<i.bo. 

imviKjiw, III, 21», IX» 7b 
' i. redet tntnigX^fM^ , U, ig. IX, 
. rede 33» fi»>irfi^, 11, 13 eacfr. eztiio. 

HfKnaffiemy III, 17 1«.. TM >». 

»■, rcipublioe admini- 

llrandae nAuam inltituO 

formam. 
tirstTXfu, XIII, 1 4o. infiltidoy 

ingero. 
, iiCBf(i(^«r>IX, 8Mei/^ imprc' 

cor. 
tgxfia, II, 14 extr, irrigo. 
ixmfTKti, VII, If. iifivafmr 

T<", conilituo poenam itl '- 

■litjiiem. 
tniiiitt vmxtr», X, j, liiBulac 
, primuiib , fwmXity Ii 3^ JK* caTa., tBgn- 

tium. 
>*fiy«, nt, 5> tn. impello, vr- 

geo , infto , vnde II,'s tn. 

TOt («>I}V/(t>B| rt, IWfiyJTT»!, 

XII, t med. neceflaria. 
imu-j/tfM^ X, 3, fcftino. 
tsf^tt^fvvot, IX, II IM. leuto- 
rem ren reddo. 

twt, t^' Savrcn , I; 6 tKtdt * 

34 med., per fc, fuo Ope-. 
re — I, ;o med, mi (*- 
m<r irrtt, equttcs. — ibid. 
ixtr. nn wXiw, maiorem 
in modum, -ampliDs. — ' 
X, i-extr. de — .ir. |,, 

Hlf tTKpiHBXj», III, 3^ (((,' . 

ad panpertaCcTH inuitare. 

— t, 90 med, tm ^sMry 

«jffiSi:^, ad fupplicium du> 
ti. — III, ig. titiTmif^ 
txtr. dcmHm. — mi aun 
'GtHttiuo, tempui notaty 
V.C. 111, I. im Kllftwor, 
V, 13 <». — <»' itinTif 

Mffnr, VIII , 14 in. aegro- 
tare letali morbo. — tat 
W»».r, Vl, 10. Xtn, 14. 
nothii fupcrftitibus. >— nri 
kvfitumaii,^, XIV, 43 
in. aleae adfide». — ~ fOi- 
mt im rKreafXKdrra faSai^ 
III, I in. circiter ad 40 ' 
ftad. -^ fttymr tomSrf, 
Vlt, ir, potens eflc — «ip* 
rf/wfi.»» XiV, (S. rtt' not. 
mtd. 
t^ifiant,' I, ij md, de aui- 

UtU COitU' — 1x1 To* aux'- 

><V Xf 2i. calcarc cOltiim. ..IbyGOOglC R A E CI T A T I S. m tnj8Bk>, lll, lo med- riri 
Xff^aT», alicut qiulAaia, 

' knjSaXtua, it, ii •■'». 13 fll. 
i - VI, « txtr. Vlll,9.in{i- 
. dior. 

mijS<Xv, ll,4txtr. I?^, i;. 

XI, 4CAir. «or. XII, 33. 

infiiliae, confpiralio. , 

«r,^.«i^, Vin, 1 extr. K, 

ao iit. interfum, Qdfutn. 

^w<ji»..jiMw, lu, io extr. ectt- 

for, infpeflor. 

■•j}>f (■<■>,«■ , IX, II M. infcri- 

ptio. ibid.med. %, q. •fg»/^ 

fv, piAura. 

•■ Wiyfn^, II, 31 wfr.inrcri- 

bo. ]l,Aitned,- adfcribov 

tttfgnxai, XH, I med. nafq 

ornata fubaquilt>io. 
«ri^MifMs III) )■ dellea. 

•iriJxKMKtaf^ II, 171«. quid 

fi- 1», Jfiwit. xni,,ii.. 

W.ft/ w, Xrll, i5 Mir. pere- 

,g<^> aduenio. 
' tinJi'. f«,jll, 4» txtr. aducD- 

ta». 
' Whmw, I, 30 m$d. peTfr- 

qi^or. 
(sni"))', Xin, >A BCi^liits, 

nioTri prosimuin. 
•iki5«^\»*>, II, I iHit. fideit- 

tem rcddo. 
', imiitiii!, II, 4 med. inuaCo, 

ccniutatio. 
Uiiivf*'u, lint, IX, ^p txtr, 

cu^io atiquid. 
tmdvpuii, lll^ 18 ffiei/. ciipi' 
, ^ditas. 

MriKB^toy^r, ti;.4(l»n^-CQ]f- 

jiottiineri - titiiit^jm, IX, 4. crintcn obii- 

Hrma/ita, tirnrafiit^tiri, XtV» 

titM. dc practeritii fe loc- 

tmniUfi.afi Ul, IgMi^i^, im- 
pendcre, ineutnbere. tim, 

«*ikxV,««, III, 15 »j*rf. crimi-' 
ni« alicuiu» obie^io. 

fKoiKu^ia^ XII, 33 M(r. inun- 
do. - 

Mixtfta, XII, 37. opitulor. 

««.x.^i^», klV, X4 1«. »(116-, 

flr«f arnv, V, fti nt£^. Tinc'o> 
iimgiitim', Xlll', t «x/r. adli- 

do. 
Mficrwef^ n, 14 meel. tf- 

r,uM, ornatu) Adfcltitlus, 

non Raturalii. 
(fnicvT«>, pronui incumbo, ■ 

1, 4; zi extr. 32 med- 
«ifiNv^a^w, IX, 25. comi^cfra' 

bundus vcnio, rm, 

m>M^Saf ivncfu*itt XIV, 27. ' 

vire) adqpirere. 
tin\mftfi*n», ViJ, S ea^fr., ei- 

cipio, i.e. fcquor. 
tin>LX>^«va^^ II, 40 med. 

IJIy 31 mei/. obliuifcor. 
iwi\tyi», IV, ismed. verba 

adiieio. 
««Xi«r«,- V, 6 merf. releflut. 
nriWv, Vlil, II. dcficio. 
tffiX^ftrT'»» ytnfntntf IX, )l. ,' 

epilcpfia, feu morbti Co- . 

niitiali coirrepEus. 
tniftth^s, V[, i. •( r^ txiftt-' 

>.it, & cuiusdam imcrclL ' 
tnifMii», X, i{ medx pcrma- 

ncoi 

tftfAt- ii,C,oo'^b 320 1 N' 

tnifttAtm, XII, 14 med. eloco. 

' - iwiuu>jtt, VII, 4- vid. f'/^- 

■ «rnHa, U, t^ fH. coinniini- 

fcor, mente Bgito, lU, 3B 

mtfof. cxcogito, 

tmitfnm, XII. 8 fflfif. pciero. 

tiriteartm, riw, XII, I mtd. 

illino. 
«rtiiXvmt, rm , III, If mtd. 
IX, 17. oblurgo, vitupe- 
ro. 
Mrwiirra, V, 7. acciditi 
wmXs^w, )n fiiperlicic fumy 
I,, ij #artf. frequcni fum, 
abundo. 
EicwgU/, xn,' 44 init. pari 

vrhis Syracularum. 
«rifrsroi, XUI, 9. moleHut. 
twiimmt, IX, it md^ cufn 

moleftia. 
firiff», III, 4J. XU. 5o. pTO- 
co, profluo, accido, d$. 
/ermont. 
tiuf^H>nifu,l\^%%extr. con- 

firiflo. ' 
twtram. n {i^»t, II, ^^mtd, 

intendo gladiuni. 
tmmffi, 1, 33 mid. «fytyw 
n tiriff. lignitum argen- 
t'im. 
twiaxnwTm, XII, 49 Mfrf. man- 

do. 
«rirao^w, III, I flwtf. adum- 
bro. 

' *ltl9il»IUt/U^ ll^ 35. TlfO. 

«vi;f%^, IV, ig iK. literii 
promitto- X, 3o. literai 
mitto, II, ip Miei/. ! mei/. 
fc. .iK«Xff» , iitcris iubeo. 

«nn^a, VIII. 4. monimea- 
tifm fepuUrale. ««'»>«, XIF, {t. litcrae. 
«nrfr^*», I, 6. vcrto me a^ 

vid.not. IV, ifmed. pro< 

ficifcor, permco. 

conftringo. 
txirayft,, XII, I I». iulTun. 
■ «iriTtiTro, iubco. r« nroTtir- 

wia#*, XIV,4p mjrfi iuf- 

fa. 
twirtMt, I, 30 ffW^. intendo. 

tmirmitfttf, X, 9 mfi^. au- 

geor. 
M-iTfXiM, t^tnim, III,43fM. 

cclebro cereamcn. 
ixiniiaai, II, 4 mf<f. XffW^ , 

V, I) )». aptum tempus, 

II, is med. familiarta. 
t^iniitu/ut, XII, ig 1«. vitae 

WlT,*!,^. II, 13 fft. III, III 

med. XIV,34rboftili ani- 
uo adgredior. IX, 30. 
■ ' mtd. impono. — iitit». 
itfvf, II, ?o i». riti, ope- 
ram do rei. 
MiTi^w, XI, y mtd. repre- 

' hendo. 
mriTrX^iMi, XIV, 21. Audeo. 
twiTftKii, II, 5 init. pecmii- 

' to. 
««riT^irti, in, x^ fjvtr. Xllli tKi^tanK, fc. ifuamf, XIII, t 
' med, adpareo, de coelefii. 

bui, 
mi<ptiT»m, tl, [) ffffi^. ni, 18 

med. XJI, I ia. frcqucn- 

ter accedo. ' 

mriaiBf», TB, iX, 3 («. pocna. 
tirtxiifia, II, la tfiri^. adgrc-' 

cUor, tT,med. VI1,S. Tm, b;C,oo'^lt: G H. A E-C I T A T I S. _ — .. — I iniicio. »KTm*- 
rtfi^, VU, 13. ill, limeJ. 
'- ■'■' eontic. ■■ ■ ■ ■ » 

ts-xvii», VIU^ 3 /». permif- 
to-' ■ -■ ■ - ' -^- 
««ccft'f«£J«, iV, S med. in- 
v«(io. XII , ■fi fxtr, riYif . 
hvbito, varfor in Alii]tA> 
loco. . 

, twix-f-t I; 31. IX, 19 «rtf. 
TI , 41 nied, patriui, ver-' 
nacului, mxffm d>iV> 
VI, 5 extr. arira folita. 
Wftiivfu, XII, 8 ffa. iuro. 
•»»(. -^» tmn, XIII, 14. cw > 
- mina, . 

txtxrriiivi Xlir, 1 1«. inigo, ( 
\fHiiOf}. inmjXt^. ■ 
, »»tM{u, l, 15 init. ouis incu* 
bo. 
•irfcH/^c, II, 33 erff. cogno- 
lainatui. t»(»»h'^t, XII,. 
", ,5- cogiiomcn. 
•f""$», XII, I mtdk coliigo. 
•fvr^iH, XIIri4(». atnabi- 

»/as-ui, n, 4i«f((, ainaibr. 

'f •«■, I, i< «.«/*•, -II, 4 1«. (» 
mr<f. amo; ' c<tr cum Ge» 
nhiud' conjliuaiur. 

'tTC^omi, iacio, operor, pa- 
roj fpeSiat jiraeferfmt 
opus externum. tjy. tuu* 
*«» iits M. II, i^ init. 
parare.Iibi nouai viiif. -^ 
•ir. ti>av{ir,t, II, 41. con- 
ti^ahere pUurititJeni. — 

. *fy, Ifivr^ (oXey, V, 10 11). 
ctalTcHi fifci pararc. —' 
W(»,««^K T» «sy/wX», III, 
8 extr. conficerc poeiuita, 

'Wia». f. II. . ^^y. "V*", X[I,45. f«- 

■, vum confieere, — tg^, 
. iiihmi, XII, 43 flif^, 
cochlear , cqnficetc, . co. , 
chJearium cflc, — tpyo^' 
«'iwr-(, Xiy, 8'. ftawai ia- 
cere. — ■ tgy. mack rtt fut* 
'■ r*t, I, 34 iu. malis adHcel 
re tnagos. — ' ' ify^. rm 

;. t^>M, IV, i. praeutia ad> 
. quirefe. — i/f. vjnn nriif 
1, 7 exrip. {anum tedijcre 
•liqtiem. 

W"'», I, » 1«. opifcjc } , cpithV 
Minecuae.,. 

•fjWnibXUI, 33J;E(ft.OpV*. - 

kfy«n«H , X , 14 extri. Ijio- 

rii Autiiorut. 
*/)'"''■, opua. tfjln ift rin, Tt 
. i6. III, i^nifff. 18 tn/dt 
' 'IV, 29 exir. pl, >4 (»; ^ 
' mos ell alieul,' fttlet. — 
•fy" «■', y, I». difficili 

■f avTif i -irlft eCt.— , r.JV, Vni, a med.Ca- . 
um pkne erat, elruditol 
magni aeftimare. ■— ^ t« f^ 
'ifif St3at *i,"IV, 20 in, "Iit 
^ ro laborare, V(, — tiw» 
iiroftfyiriSiKisdartifs, Vll^ 
£ ejcfr. \ioieiHer peritei 
-^ tfra »^of «xwv, I, jfiii*; 

' banc vilacrationem habjC' 

, ' re. * 

'^trxiXiiB, cauil^sr, riior. 11« 
13 med. precibiii vrgeo i 
vt videtur accipiendvm 
ibieffe. 

t^vmuii , perfcriitor. tjivnw 
futit, IV, ig med. cui Q- 
nui eft percuffui. '; 

X ' I ■ (fUjKO/j ' ■„;coo.^ic 3« 1 N D E X fpl/*», deCtttui, Mae. I, i$ 
«frf. V, ipmed. VI, 4, 
Xni, i6 1». carrai re ■li- 
qtu. — 111 tgvfuft ^t 7 
i». in dcfertun]. 

^f^", U, iimed. VII, ^KTfii 
cbtttendo, rixor. 

Efayvi, IX, %9 tned. Furia, 
GracCit &riiuiyt. 
, ifur, 1, iS in. Xir, is. lin». 

ijn, II, II nud> li>i conten- 
■" tio. 

*/t'«r, XII, 14. fu^ulus, n- 
mus, 

"Efftiitt II,'4i fflf^ flatuB» 
Heraiis, fcu Mercurii. 

:Eg/«it,X, nml, XIV, 34. 
' Mercuriu). 

JfRu%.gv, IX, S in. fci^yllun, 

■ heibae genui. 

.'^^fui, lll,ii tned. XII, i 
med. Xmi ■""d. rubor. 

if«i3y«( , II,' I med. rubcr. 

tfVMtt, lII,43med.rciineD. 

*fX»i^' A*»" *'« »p5"X|iM« 

' T0«t, I, II mfiJ. fub oi^loi 
aiicuiui ire. — «XS»i> nt , 
J^ayiTm, XIII> 3£ ><«. in 
colloquium cum^ alicjuo 
vcnire. — *X5;.A« ti^», 
XIU) 3 exir. honorari. 

tfu/iirot,T,zo in. H,^med, 
X, iR i». qui amatur,_/j^«- 
'0tt> *°"'"<*. *-~ ^wjiMtfr, It, 
14. &4 ffl^i'> aniicx. 

tfM, amor, pajjim. IX, 41. 

, «wd. fludium r« ^t^».», 

tSitftii , • pro invfiaf, vid. 

•^^, I, 2 i». velUtui. 
•dvr, II, i med. III, 40 med. 
veftimentnm. iSm, II, 17 extr. edo; 
tvfut, X, 31 med. exaaiea 

apum. 
tr: tr m, IIt,ijmfd. ilvnec. 

XIV, 10 extr. i]iiamdiu. 
hut, ly, S. ara, ; 

IfMiVM, lyaarjrttv, II,l{jf|ff, 

epulac imperatoriac, ^M- 

Jrniai, II, ig fli«ij. epnlia ei- 

cipio aliquent. — 'im 
siE*a<, III, I med. auret 
mufica obteftare, vt Te- 
rent.: oc^lffs pufcere,Xy 
^med. dcmulccre—^ »3 
nted. cominiirari. — ri, 
VIII, 7 IM. conuiuiii cele- 
* brare aliquid, t^tf. if«/(^ ■ 
co, quod rarius, exciperc 
homines ad epulandum. 

tex^", '^> 4 med. extre- 
. mut. — «» f» »»a;«T«, II^ 
7 «wrf. IV, is extr. vttju* 
ad cxtremiun. — tw trx>- . 

** /«/. ><«f«, T)|( x^f'» 

III, ig me^ eztrema par- 

te regionisi, 
fnuftt, IV, la ifi, proflibu- 

lum, mereinz. . 
htuff, IV, I extr. meretri- 

ccm agix. 
/r».fof, III, 4. XIV, 41. di- 

fcipulus, item familiaris. 
tTififet tis^ac, quopiodo dif- 

ferant, XI, 7 extr. 
trtfBipiiikfat, XII, 4imed, L 

q. /*tii)^i<t\fttt, qiii.vnum 

tantum habet oculiim. 
htfitSni, II, ao mtd. diucrfii 

ex parte.' ..IbyCOOt^lC -G B. A E C I T A T I S. *T< Vf, 6 in. XIV, 43. «(*««. 

rfrt negaiionem. 
hoifui, XIV, 4v mei/, /t. 

' Wf>r T« imT» mgurTtit, 03- 

rstus ad officij pcra|en(Ia. 

W «Kf «aW. VI. !■ v/rf. fiof. 

— ( n ir\jiTi Kntf fnti, IV) 

tvfitTBi. ^re lySrrn t»» jny, 
IX, 16 meii tcrra diuei 
pafcuis. 

»j"™s XII, I mefi. generofi- 

*vr"i't nobilij, de arbore, 
. II,. 14 extr. pulccr. . , 

^ wy\«TT,«,X, a.i€Xtr. fanin- 
- (iia^ 
«-^'«^»«,11,10. IV,ij«sfr. 

felicitai. 
wJia, IX, 18. leretiitai coe-' 

Ji. 
«/**..<«<., ir, 13 med. XII, I 

wfrf. celebror. 
niiaMfMi,. II, 13 i)i(f, t,Ie. 

bcr. 
tvtgywm, lV,finit. bcnefici- 

um. 
tDt^rrw, XII, 5p. bencfa- 

cio, 
ttirpytniT, IV, ( m«i, V, 3, 

beiiefafVor. 
»»i»tTf«, il, 17 extr. fcriili- 

t» anni. 
»n^»/t«, XIII, 3itxtr. Ttm 

in bello feliciter gero. 

Oppof. 'n)F«3kaTr«*. x«Kwf 

ib!dem.~ ' 

iMrr^sr, I, itf ini(, bene ici:- 

n. J«Xif», Xiri, I* med. hene 
florcns, vigetii. iv»itMMttf, 3CIU, j tked. abun- 

do. 
»viiT,{m, IX, 9 ««rf. compo- 

no. . .. 

~5w,<««, XIV, 6. hiUrita». 
n^fmi, IX, S. tlacritcr. ' 
, lu^, IV, 1 fnfrf, ratio. 7- 

iudicium. 
w5v, IX,i8. refla. ■ 
«.«.<;«, XII, ,0 ly. &cilit»i 

tcmpoEujv., 
Wf«*f«, xri, 1 inii. oppor- 

«««T«?lj..WrBf, XII, 53 tntu 

contemncnilui, 
iwAmm, VI, 2. ciioigloriB^ 

honorifice. 
tuiuXmTigti, II, 39 med. faci- 

lius. TOaeXaw, XIIj 1.' ft., 

cile. .' 

nxfMiit, IX, i6med. (em. 
. perantia. 

tvXsj-jr, xrV, 14 c«(r. r». 

ttoni conrentaaeua, iu- 

ftus. 

wnr,' IX, »4 wrf. cubile. 

, XII, 39. lufVcinn animalis. 

47 wrf. Goniugium. 
«'f.*, vm, umed. bcne.- 

' volentia. ^ 
tvnftac, II, ax jK. iw(. ffui^ 
fit. 

«iv»x«, n, 17 ««rf, vr,,« 

init. cunuchus,*ft>adQ. ' 
tmnynu XIV, littit. hait. 
conipaSus. 

»sof («, XII, I init. bono fuc- ' 
eflu {Builco. . X ■% yifwjfut^ nCoot^lc tNDEX 834 

^f-yi», VI, mtd. vin, U 

init. bonus tecum fuccef- 
■ f"»- . ' 

m>it^, xni, 40 wit- lu* 

crum, I . 
nfoM TM Xtyor, VIII, U Wf A 

pral^r oratiotiii decur* 
— fu». • 

tvff> XII, 44«ifa Utini- 

do. 
wnJjrr, II,' i ««iV. ?ili». 
' tuvA.«t, V, I «ift, ^iliter; 

fruK>liter, parcc. 
ivTdVM, XII, ;;• Budix. 
fWftnriXw, V, i) tmt. tne> 

ptui, 
' tvtfnt^m , VU, 5 «*rf- •'1- 

paro. 
. »T*x'*t ir> i^txtr. fortu- 

na fecunda vtor. 
-■|V*vz«. II, ij wf*. fortun» 

fecunda. 
«u^v^'», III, 47 extr. hora 

faina. fv^i«M^, XII, i 

med. prtccs. . 
tti^m , 11, 17 extr, feirtiii. 

tas, vbertas fruguni. — 

XII > 16 init,' opporiuiii- 
- tas temporuai,yy)io»i. »"- 

•v^oa, I, 3x extr. II, IS 
fn^t^. II fmd. XII, I mr</. 
cihilaTD , oblcflo. m- 
^faoB/i*/, X, 9 fH(7. lae- 
tor. 

■f^tt, I, 14 mii. cano- 

TllS. 

n»J<«, V, «meJ. XUi, r 
' , med. bont» odor. 
* ipltMf l,-j, attraho. , 

tfnfiin, XIVi ifMcrf. ephcbui. t^/mtm, II. 4 fXtr. lU, 39. 

fc. mi^pmat , hominea Jn 

dicm viuenlci. 
t^jiu, ni^ 1$ md. imponD, 

p^aecipio. ■ 
t^irn.M. ift» *■«« ««•■/«»»»» 
■ XIV, 7 med. qui bii refi- 

ftebjt. -T «*/cJi«^, K, 19 

med. fubGftere; 
t0gl<«>, XI, 9. viadeum. XII, 
- 46. tmpedimtntuiB. 11, 

■ 4imed.etH0t. IV.aoiM/rf. 
Quod quii in itinerc fc* 
cum ducit. IV, 9 extr. 
fubfidium in re aliqua, 
auitlium ad rcm impe- 
trandaiu. 

t^Ojin et i^Xxm, Vm, Ik 
. med. not. 

tX"»*, iV, 14 med„ echinoi, 

■x*. CutnAduerhiit, adii' 

Ifo vel omijfo Pronomr,t 

■ ia,i>Ti,v,\.K..y,iAi'i.ttnot, 

»•*, I, 7. remiffc fc habe- 

rc, — laXiM tx. fc. /«t^ 

' _v», II, ^Wii- benc fc ha- •• 

beve. ~ Iroifwu fj;.' IV, 
. 1; init. paratum efle. — , 

«r.»«>«*<*< iX' Xlli', »7* 
. luuvtt , proximum effe — 
jidiicituy etiam kuic gt- 
tieri loqutndi Ca/us vtt- 
cum, vel Jine Praepofitio- 
tUi/ubiuieHigmdaiameUf 
v; c. hxiiii i/t. im^-> »f>r ' 
it, U, 13 ix. aninio ^dfe- 
fium effe vA rcm aliqnatii> 
— tp iLi^rmm «fM, 

XIV, »3. ««fKT«(.K,^ 

wtft rtvtnl*» II, 41 nt(^. v.Mb;G"OOglc' I R A E C I T A T I S. 335 ram (lare<telis — tut ftni- 

fni< »at«', VI, 14 extr. ia 

. tncoioria tencre {tiid, voc. 

Ab) i(— . «fxjrirsw tx- W 

. 5. ((c, «f) XII, I «wrf. 

latif BMgnuDi tffe. — «. 

i^awM <;t:- («'f ) ©*•►», X II, 
. 9 ex/r, premi fumiua in- 

vidia. — irm tX'" *«v 
. r»M, XIVji. fic fe habere, 

t extr. inolefie fcrre ali- 
(|Utd propier etc. ~ ht. 
fiti tx. ^* wfay/utTtif^ 
XII, %\. non bcne feha- 
bei:« circa vulncra. — • 
iiTMfut txf* *■»« (<nf() 
XII, $b init. rci impcri- 
cum dle — «Xbvr^iMfx. 
«fi< T* inV, JI, 41 MMd'. 
fio/. — tx>if ife.itamr 
. mtfiy ■iv' mfxvt KKTmrtitat 
tififttt, XIII, 37». lenif- 
111«« regere. — xMrqXutH* 
ajf. *s «i^(, lutf Ta-TfBna, 
XU, I •>«('. fdde ac no. 
ribui fucBtum cfTe. ~ 
SimpHciter txti* cum Ac- 
cufatiuox V, e, tx. fi^r 
i<PvMtfnj in, 29- curam 
nonnift vniw dicihabcre, 
— jimil^. 'yrtifaif tx. «0' 
ifitftu, JCIV* 6. aiiiaiuni 
iMcnderc voum in diem. 
_ iX'n iiKno, XIII, 3» 
tnid. accuratitm clTc — 
•X. "*<«. II. 3a,«*tf. glo- 
riari — _^*J^t 'X- •"!» *•- 
mt, III, 31. dtligentiam 
adhibere ad — iiSmfu m 
tx-i trii/M', XUi 1 inid, el ■ not. — Alittr: ix. A«w 
■jSgXjT, X, 6med. aeqnace 
• pondus oboii. — v^yfui' 
T« IX. X, 8. molcfttai libi 
parare. — • w» rnirrn fc', 
«Jy, XIV, 37. fic ftr habe- 
re. — jf ntitir »xti, }f II, 

Bot. 3xinit. ll,^^mtd. 

XIV, 12. ~ Otnt ixm , • 
•< cet. l, 3» iB., II, 23 
me<f. nefcio, «juid -^ «1 
'•>;", •■•», II, 10 in, m- 
teio vbi. — i.x» cum In- . 
finitiuo fign. poiTum, v. 
C. II, ?J, IX- tann, pof- 
fum dicere, I, »j, XII(. 
36. ^C pa^rn — «nu 1^;«, I 
II> 16. quomoda fc ha- . 
bet? rejpond. >ta,\ai ftil^ 
<X<*> bene, — uonr^initT 
*H — mt,ixi,9viifiTi, XIII, 
3 mtff. infiiiit in cet. ma- 
ximo,quam p^tuit, impe- 
tu, — Xiyti txti, III, 14 
«■«. &ma tStyftc VlrP.^ 
.ixmtTitai, Vlil, iftrft-. 
ftudio rci tcncor. — tx»- 
fttnt <pti>ueyyimi Ktnn/vlffi, 
> XIII, 3;. Bcgrotani motfi- 
bui phalan^oruui. 
Im5.>ei, VII, 13. XII, iomed. 

, matutinui. 
'w, III, 18 med. W^ue ad, 
- cnm Genitiuo. Ztai, \ll, « rn$d. Tiuo. 

itvy^fu, TB «ffta, II, x-jtntd. 
equoi iungo .currui ; w' 
f »»»(,. III, 3S extr. equoi 
iuDgo. , 3^ I N.D tX iivyM, IX, 1$ med. iugum 

boum. 
^iiM, X, 9 ixtr, imitatio. 
^vXiirwMi, IX, 4 tAtd. in 

amorc riittlem pati non 

pofflMD. 

Sf Xm>, XIII, I Tttti. flemulor. 
^Xtntt, II, ji. X, ij t». ae- 

mului. 
^m", lll, 10 mtd. poCTia. 
^f*'-*, III» lo ffifiJ. }>uniot 

ni. 23 Kvfr. priUo.adi. 

mo, 
sVtm, il, I) extr. reqUtiOf 
ivy», X, ff. libra, laux. 
jwyjia^t, 11,44 »B- III, 31 

fn. X, lo. piAor. 
^fsnfw, XIII, 4. merum. H 

K^ I, 1 ('«. MfM fartieulis 

inttrrdgatittis. 
n M» J n, 7 extr. profefto, 

^nej 1« tarfAmMiAi. 
ifin,X, iSnt«i/. iuticnt»; tf 

««iNflir», H, 38 *xtr. 
,«ArA'>iuDeniliter; ft.omnei 

piit>erc>. inaii^vfttlU^ 

medi Amnem iuuientutcm 

occide^. 
iyiftctiM, XII, 17 tn. impc> 
^ ro, rego. 
wyfMt, IIJ, 13 med- dus.' , 

iyisftif, III, 8 "■«'^ prae- 
fum, 
( n^fif, 11^4 txtr. dux^prin- 
icps, auAor, 
vAf pro Ar, XIII, 1 med. 

meff. laetor. nin^ IV, ij ««/r.' Totuptat» 

vid. not. 
fitt, XII, I mtd. indolA, ia- 

lcnium^pW. v^t, mgret, 

I, fi tii. II, ntned. nHn, 

ikttUig. III, ao ^ap/r. IV, 

3 iMr. 
' iat. w vsM, ciHrt GmtiuOj 
• IV, 1} mei^. e/ «o^ 
jXjsor, II, 3g tif. III,igfa;(r. 

VII, IJ aeias. ' 
fX(xii*rvr, II, 34 Mw^ aequa^ 

lii, coctancui, 
>X<«(, Ibl, IV, I M, «'X» A>. 

»i»Tai , fole occidente. 

'HX«^ X, 18- Sol, deus. 
«X«i, IX, 3 tV clauui, 
tf^MH, III, i%,tntd. no- 

ftcr. rimiiwu Itx. Plat., 

h. V. ifUTtfft nXiTit, vid, 
^ ib. Ruhnk. • 
ift'- ^fg^, XIV, 38. quo- 

tidie.-- t^'nfp»^XW, 

6. vid. not. 
ifuitt, II, 30 mtd. III, »> 

txtr. VI, 14 init. IX, 1$ 

extr. mitii, humanui, 

nanfuctui, 
ifitTtftt, nofter. ifttriftw iri, 

XIV, 6. in nollra potclb. 
_ te cft. 
_ «/(Mgto-f f, XIU, % med, fcml« 

uftui. ' 

itntA, n, 4 ««dl quum. 
«"BX", IV, 18 tii. babcnaa 

tmi, Vlil, 9. iccur. 
Bir.fj>B», III,^ ig mid. VIII, j 

extr, terra continem. 
V^, IV, i». XII, I med. 

plHcide. , G R A E CI T ATI S. tfitf., iX, ^S »»<i. XII, u 
'extr^ (epukruiD, ' 

ififo; V, 17 t». tucui heroii 
Guiuidam. 

»a»r», XII ,;3» init. XIH, i, 
med. indutus cft. ([ffiB^"- 
»M, IX, 3. tierf. extr. a 
yerbo a^tiqw n^iofuif, 
induoi, pro bnfiaf. 

iwx"*, m> '7 '^*''- q"'*'* 

irT^tf»iif,\,3.^med. iiinit, 
11, as mfrf. Ur, xittied.' 
\,iotned, X,9med. XU, 
58. vincor. — 11, 30 »'»■ 
XII, I med. infcrior fum. 
— ,'rr. T» A*f«,Xn, I 
twd. dono cipii inprimis 
de auaro. 

in«m T*»^«M», XIV, 49 

- /»*r. rimw deditus lucro, 
qui nc<iuit refiacte lucci 
8udio.— • 

MX<^, IV, 17 «eJ. "^i^til 
tue4. echoj fonui. e«A«/w'» VIII, 7 1». xir. I 

RKtr. th«lamus. 
*«^«ffr-, IX, iS merf. n»". 
3«Xm, VI, < Mir. ramu< 

olckc. 
5«3»j., I, 34»ierf. III, I «««■ 
, XIII, 1 nted. vireo, pul- 
, !ulo, eorco. — Tiiv^t'», 

Xlll, imed. ftons arbo- 

ris. 
^MBTm, Vi Ig i». OCcido. ' 
StattTOS, moK, ^.JawM', 

IX, 6extr. 
iawTm,m, fextr. \l,imed. 
6 extr, fepelio. Smfyn>Mr, II, Z5 mit. vid. 

not. 
^Kfi*m. Attgg», XII, I j». bo-' 

no lis uiinio. 
imvfoi, T« ,rtgt mr^fm, II, ib 

in. admiraiio viri. 
iKv/tm^, admiror, t&micor; 

pafftm, ■ . ■ 

dmvtmriot, Vltl, IS M. iiliu- 

rabilii. 
9mv/*oi»>r*us , VIII, 7 extr. 

miracula profdreni. 
4«, XII, 41. fpea«c«bm. ' 
dtoTfcr, III, 8 »B«d.',t)iea- 

' trum. 
5«r, XUr,.i<w. fulpHur. 
A^mi, hl, 9.6 mei. auuncu' 

lu». , 
»iXyi., IX, 38 BXtr. conci- 

lio. . V 

difut, II, 1-2 ifi. (ai. 
Sifurtim, lll, 43 mfrf. re-' '■ 
' fponruln edbi de oracu- . 

lii. 
5(BXir>rT«, XII, £4 in. numi- 

ne adSatus. 
ins,- IV, tf. pfo Apolline 

Delphico,— Swmi-ABX?, 

iV, 2S «»<'. Apollo Deli- 

us. 
i«Tt.X?i, I, itf. XI, J. lacrf- 

lcgus. , ,, . 

iiwn-Xw, VI, ?. facrdcgium. 
SigmnKou , XIII, 33 f»ri'- an- 

cilla. . 
Sifttwmm, 1, 7 «II. miniftcri- 

um in fflorbis. II, £ med, 

comitacus ct feruilium. 
, XII, 40 miniftri.' 
ffifxittvmi, XII, 47- cultor. 
3rf»Kn.Ti»i«, ly, 10 init. rm 

in/uif cuttorpopuli. 
X 4 -^V^ ..IbyCoOglC 338 I N D E X ^fMiMi, IX, i}. tdcdeor'. 

fler. ■ ■ ■ • 

^f^i, Ut 4 tne4, arjenif 
Audiorm, vchemcnt, V, 1. 
(■liilu». ^tgftri^TK, 11,1% 
mfi^. AudioJimmc. III, (3 
extr. Ta »x( Siffunfm, abro- 
lute (ti&im j?ro 1 ii> ?«{>,'•. 
<juod adhuc grauiui erat, 

^K/tei, XII, 47 "ȣ''- Tiucu- 
lum. ' 

J>rrr«(X.£«, IV,is»erf. Thefr 
falonim partibut (aucre. 

dt«£fai, III, II flierf. cqnJide- 

ro. 

tnens, idjonca td conteni* 
, plttionem rerun contin- 
gentium (rw? ifmfutmr). 1 

inftt, III. 44' <«<■*• qui^u- 
bUte mittitur td oracu- 
lum inierro^ndum. 

Aiptv, Vl^ t, VU, 19. fcpul. 
crum. 

hn^Mi», Xni, 1 ;». Uflo. 

^«Xw, I, t; itt. 11, 7 mtit. 
fcmtncui. n ^Xbm, 1, 1$ 
m. femina, iife calumbis. 

StnfrfT., pr, inltrumcntuiB 
venatorium > quo capiun- 
tur ferac } ¥nc I, | med, 
reie, hqucui, vii. Xen. 
M.S.m,ii.^. cf. 11,1.4. 

*»/w, Xll, 3V **«''■ "i' 
ma!. 

9ilfimtnty belluinut, V, 1. pe* 
diculari«, vid. not. 

dtjamvfi^, (hefauroi colliga 
e{ repOno, vnde 1, 12. VI, 
t% med. ioWiifi) cumuto. 
:^nw, 111,11 ii. fezuio. nei ■nimalium mortU9< 
rum. 
^i^Tiov, t, e. To ifiamr.' 
5..)K, XII, 51 mfii. cpulae." 
diiKiftt, III, )g fHeiJ. lutUt 
lentus, itiqui'>atiiB — 5»- 
Xtf if ixKftm, XIV, 2» jwni 
fquatidac lacrymae, i, e, ' 
trillidae teftef. 
dojw/SM^B/, i, 3t tn- conAeT' 

dfftfm , 1 , 3 M, n N«X^ 
- alumnm NiU. 
5/rsTVf <«)' ,11.7 fai*r. prae- 
' roium,quodpro cducatio- 

ne foluitur. , 

5fvM, III, IS mtd. XII, t 

«xfr. lanentor, lugeo, 
ifiti*»v, 1, 34 !«<(<. XII, IS 
■ tn. ladticB. ' 
9ftt, XI, 4 fH. crinii. 
5f*w, II, 1$ M. feUa. thi»; 
. nu9. 

ifMti n, 13 wtr. munnun 
ifiit^m, fpargo in vulgui. 

Tiip/hrrat, I, 14 mn^ 

Tulgo notum eft, In Tulso -. 

Darratur 
df/ffm, XIII, s5. niea. 
^furrmw, dalicarui, III, l^ 

fH- per arrogantiam ioiii- 

rioUis, «(«» iftfu*. 
ifvwTifuxi, l, 19 ntfiil fupet' 

bio. 
^mnif, filia; ^i^oTffii tJC- 

^«ro^, IX, 15. ie parinti. 

tibus.- — #»»rr,(5i^, X, 
> ^ 15. de procis. . - 
^ynpitf, ill, 1« is. pepoa 

» «lia exfiUa, ^v/ucn- G R A E C I T A T I S, 939 ^fttmtvfitr, XU, $i med. tbu< 

■ ribuliAn. - 
^/*<tnt,;XlIi 5imed. Aiffitum 

fdcere. 
dvftH^, Xni, ' I med. ythtt- 

■ mcns. 

3v/u$, 1 , 1+ in. VI, I n»*rf.' 

ira, animui intui. 
^uftt, IV, iB mtd. lanua, 
.^iym, XIII, I med. virga^ 

BacchL 
rSwut, III, 37. liftmriin, b- . 

crificium fuleiDOe, IVllU 

vum, 
*(w, Aciifico, I, ij f»(r. — 

r»M*'t VIII, 1 mcd. nu- 

ptialia facrificiti celebro. 
", — imSitgM, II, 31 merf, 

pureacpie facrificaFC, 
, ^mfuff, III, iSmed. funlcu- 

lui. 
^mmivm, XII, i mtd. odul^r, 

vu, ir. 

AftfBf, III, &4 «•«<'■ thonz.' 
|i fxlr. pcdui. Iw, II, 3t nwrf..'In, I«nin 

; mulier. <fitnt,t\,%otxtr. 

lonica dialcfVus. 
tmrfw, in, 7 med. o£Bciiui 

nedicorum, mcdicina. < 
tkrftvm, IV, ijmed. medcor. 
tmrfBut, fc. TtX"!, I, 7 llttf> 

—Tftt, IX, 10, mediciit. 
lAtfMM, VIII, 7 m«d. tjui 

priuafim cum altero iui ' 

aofpitii contraxit. 
•tuf, priuatu*. liuf, proiimtf 
' X, 10. limvt, III, II med. peculia- 

rc genutC 
«^wnrr, I, 19. qui yttam pri- 

vatam ctucit, vppo/. r^ 
■ nfovif, IV, 15 (K. rudii, 

eruditionii cxpen. 
•ift», V, a, ludo. 
I^^, Vj 2. fudor. 
i*fi, Xin , 31. accipiter. 
itftt, 1, 17 w(r. templuin, 
Ufpfim, X, ai fflerf. nego- 

lium circa facra.' 
liurnfim, III, »5 «ifrf. ef «pf. 
(«win, VI, ^-mit. XIII, 31 
. .txtr. fnpplcx,- ■ 
iKum, XIE, I mtd. placor pro^ 

pitium reddo. 
iXrwf, II, 10 tn«(;. mi(li. IX, 

7. Xlil, a;.. placidui ani- 

mo. 
if4itrm, IV, 3. VII, 10. ve- 

Rii, pallium. VIII, 7 med. 
' XII, i med. vcftii ftragu-' 

la. 
ifwJvi, V, ». vifcofui. 
iimtvi, II , 44 iwf d. equei. 
Iwmtam, Xll, i; mci/. equi-/ j yi , 1 iittl. efjuoa 

Bleni. 
ImwifnYi', IX, 16 med. qui 

ex e(|U0 et homine eil 

compofitui. 
tfti, IV,' 17 merf. arcut coeli, 
irufiSfui, Vlll, 7 ih; acijtio mfu, XII, «. noui. 

iskrtfum, 1|, 4» «^fr*. iu9» 
quo omnei ct bonore ct 
uirtunii fibi funt p»rci. 

itarmain, 1, iimed. imfn vff 
TKfm TM «tfTifri^wi, 4.0^ 

X i ■ nuiB 330 I N -I> E X num pw(^fiffi«i» «equi- 

pBcanduni. 
itiri/iuti. lyyvt Ktriftift "fclft • ' 

XII, 1 ilt«d: pcopemCKluni 

aequtli fe' fao"ore prc^- 

qui, 
Ir,t, UI, 41 m«rf. XII, 57- 

e:tfr. tcla. 
;h^^. Jr«)WM9, dcftatuii,VI, 

Jf»^, IV, 19. cogiii,tio. 
Kxt', XIV, 10. .6cu». 
«ra:*?»'» H, 14 '*»■■ fo«*»'. 

«rj;w, XII, iiinit. robut. . 
«>:».. II, 3« init. V, 8. XU, 

41. vigeo, wlco. 
I(.K«f >i", XIV, 7 e*ir. «i- 

ti lonica, i.'t. ntoUil. op- 

K 

%MAtugfm, II, 15 txtr. At re- 

gno deiicio. XII, ^zmd. 

cspio. 
«,*«^, lU, iwwrfi IV, 5 

ttud. «pio. V,j. purgoj. 

dt rigione. 
«»>«fn«, IV, 17 Mir. puru» 

fum. 
u»»*ffMf, VIII, S Mt^ lu-^ 

ftcatio. 
w.9«(0(, lir, 44 txtr. purui, 

VlU, ! im*. "« Wf«*. 
*«*«f<r«, XIV, 7 merf.pia- 

euU. , 
ji«}>j><ni, Xin, iS. purfatio. 

%a»,it' , yiiJ, 7 «:«*»'• <•«">- 

cep). ■ ' 

MmS»uat, I, T»w«rf. fubfideo, 
dc pifcibut iiifidiantibu». 
•liit pifdculijj 6k Jubji- (Urt dt infidi^oributf 
Cic. pro Mil. cap. ip.^ — 
K«^^<mi im', UI, t flud^ ' 
loca plana. 

x»Btvtm, (U, i^, donnio. 

m5i£h, X, II m«(/: depono. 
r^K liri vf iftt*, VUf 1. f. e. 
imperium ci dcdit. 

MSfMMtfuif, lU, ^ ««/f. ac< 
cedo, inuado. — H'et ^»-, - 
>r«fi4>, X, i6mid. — i*^' 
tf, H, 6 init, xrv, g — , 
T(»( «^iforoirii, XI V, j. alt- 
qoem acecbilBme' incre> 
po. 

uttiiwjtmi, XIU, 31. 33 '"'l^ 
deuolo. 
. M«5in)^, IV, S fxei. rcdigo. 

Mif, I, %i nud. ctiamfi — I, 
a extr. pro ti, pofi i*n. 

m»i rnf «r Kof, 1, 16 med, 

tMf yng rai iiafi Ui '3 C''* 

&ne cnim ctiam. 
«y-f*, I, 4:imt. not. 19 

»fr. 3£fi}«ii. Il,i4med. 

41. f (i^m. in, ij -1». 
Kot fmy, IX, i^ med. et («^ . 

mcn. 
ami «•)..., I, 4. 
juy raanu, II, 9 j». ct qui- 

dem. 
Kmns, II, i4nitt nouut. 
KMMfr"*, IU.'47v»i noun 

molior, 
w<f <««, XII, 3. letali). 
>«(;*«, IX, 11. tempuf oppoc- 

mixkUi^, X, 1$. XI,io.nu- 
fer, armtr Schefm. 

KK*n, XIV, 41 (fl. vitium. 

MWMifiit, IV, I iti. oppof. ■m 
py^imtc, hofpitalitati. „x;c.<.gie 6 R A E € I T A T I S. nwu^, XHi 44 init. male- 

ficuh 
maatpKtMm, III, 7 t», maledl- ' 

centi>. 
xNHHcs^», II, 28 nttd. mala 

fubeo. 
imXm^v, V, tf flifif, calamut, 
■uiXm, yi, 3 )». nt iw%M, TO- 

co , ezcito — »11 iiarm, 

lX,i9iHif. XII, $1 nuii. 

inuito. — , 5*«, Xll,.i 

med. imploTo optm deo- 

trn , III, I iit. tta diOa. 
iut\nin0, XIV, i;, voluo. 
(niXfirHfJW «ffi^, I, 14 imtJ\ 

puicram proUm halterc' 

' ««%.ttf^H, XII, I med. qui 

-habct pulcras malleolot 

pedii, pulcct. 
iM%.M, XUI, 1. XU, I pttd. 

pulcritudo. 
m*:^n/imi, 111,19 m«rf. glo- 

rior, rupeibio. 
lUtV"?)"^' 1 III, lo ffi;i/. 

quidjit, vid, not. 

««X». 17 uaXif .titaf , X, II , 

«xfr. opportunume(re.~— 
nmikjriT liiit ; I, 30 wt*. , 
puicerrima forma, pul. . 
cernmui adfpcflu. — III, 
*i init. praedarui. la yu- 
■ rxiM, XII , II. qui Te or- 
nat Oiulleribus. — «f t^ 
tnljf nmktv\aniittiitit; 11, 
14 med. quid commodi 
a^ arborem rediitJ — 
«oXiM, I, i6 fjcfr. praccla- 
re ! fed irimtce. 
KtAvTTfa, VII, 9 M/r. tcgu- 
mentum capitii. 331 ' 

MKfMTti', Uboc. III, I med. 
' fatigatio. ' i 

1, 14 fXlr, alae non fiuiiC 
, lalTae. — tMfOK rn Bn\ti- 

»«, IV, i; mtd. laboro . 

lietw, 
»nti|«r, XI, {. 8- caniftrum. 
XHmtXMsv, lll, i^ extr. IX, 

i^ifiif. }^ 5i'ni«f/. caupo- 

na. XI , ji «wi^. tabnna 

propolae. 
lumiXmmf. jninumi taactiKiiuti 

Vf ««».« Xff^t^, XII, I 

mid. feihinae, cjuaruni 

forma venalis cft. — m*. ■ 

iX"'t XII, imtd. meretri> 

cem referre. 
nmjrnXas, X, p «t«/ «aujpo. 

XI, 51 uifi/. pfopola, t-ti/. 
- ttot. .'.-.■•. 

«««■w, Xir, 37 earir. fumui. 
wifJa:^!*», III, s$extr'. ttnot. ■ 

na<lurtium. 
mmfiutat, l, 7. cancet. 
KKjnroi, fruftus, UI, 18. «rri- ■ 

magiiMftaf, X, 15 tKlV. IV, 19 
' extr. vfu fcuor. IX, t) 

inif. nancifcor. 

mtifT,f,xat, XIV, 49 fiwii. qui 

liborei 'fustinere potclfj 

durus. , 

mmfTtfii. mmrn ts xKfTut*, 

■ III, ip extr. pro viribus. 

mKfTtfmt, XII, I in. tluriter, 

fcuerc. 
wrtt., xay nm, II, imtd. 
figillaiim. — t#» ««t* b«- 

W (^SvMjKTVj Kittimr^ III, ,„C«,gle 33» I N D E X iS <xtr. iprmi Socratie 
periculum. Sic II, 41 ib. 
•<-. ««V. roH I, 3'ifl, II, 
3 (jcfr. multum. — I, 
j, «•(» To jwfT»f«, pro 
fumm* opum vi. nar» 
rw ■/<!» r*, II, 3 mf^. 
pro dignitate. -T- (""t') 

, (Mif, XII963. in fomnio. 

' _ MaT« /uiys, XI, 4. 

SuHatim. — iMi5'>»n^B», 
, Ip ffi;<^. pro le , ipre 
folui. — Expnmitur 
tetxpus, y. e. nmit' iffat^ 
IX. 13 init. qnotidie. — 
■ mmy inmtw, XIV, 7 mtd.' 
. fingulit diebui. — miS 
h«n> »», XII, 61 mtd. 
fitigulii annii. — 'xmtm 
Xt*'^t V, lo,' pro Tariis 
tcmporibui.— Locum:v, 
e. I, 1411. XKVm daXamf, 
per mare. — III, zo tti. 
01 iwTK rvt Iu»«y, I, r. lonei. 

— 31S «ac/f. ■»T« <r»Xnf, 
VI, IfXtr. fingulac vrb«. 

X!Ii, ic:«if- •doJcr«nte» • 
vrbitii. — «="■11 E.KiXiM, ■ 
X, 18. in Sicili-i. "»r« 
■WM w^tevitii TM uyaXft»*»!, ■ 

XII, simed. aute os ima- 
ginii. — ■ ■«!■« «ftjwroii, 

XIII, iinerf. in adim fc. 
fpecuf, — . Cavfizm, v. c. 

■EBid T»» iaifurn, I, 30 

M't^. rccvnda ^^uadamfor- 
ttina. — «BT» ntf esnisr, 
JIl, 8 'lUf. faworii gratia, 
yic, Xil, rjt»- «"™ ''^". 
•mTifj ((T«if!M), fama ciuj 

fCfUIOtUl. j x»r-jS««, ni , 17 t«. vituk 

tc«nidi'co. 
XKTrytXvm , tV^ *o «wrf, IX,- 

37. deridco, »«im. 
(WTaywf B«, IV, 3^ extr. con- 

fenefco. 

XKTHyitMM, 11,17««/. COg- 

liofco. — M>r«7jv. 3Kr*TM 
rittf, III, 47 fxtr. aliqiKni 
■ moriit damii»rc, — XMrt- 
}»i*r^Mi,Xiy,43.daiii«a- 
tus,— t miTMYiiaina rau- 
m Af mTfXiF, XIV, 1 med. 
' non lalif peccati,^riltote> 
lem accufiucrim. — mt— 
' »y.**» («0 ^-wry, XII, 
49 ittit, mortit damuatut 
eft. 

tlaTKyfa(pa, X, 3, VelUcO, fo- 

dtco. 
■«r«y»i. «( i.'«iw,, XIII, tf 

mftf. foinno tradere. — 

Mt»yiS»f^ VII, 17. adpeU 

lo naucm. 
«•r«7uy», IX, \6med. locua 
' iiauibusadpellcndisaptut, - 

ftaiio uaiitum. 
K^riiyuyiBr, HI, I mfd. fiat. 
■ XIV, 14 extr. ^uerfori- 

ura. 
n«Ti.y*Ht».««fj IV, t mtd, V, 

6 extr. fitpero , deuinco, 

depugno. 

KHTxitnrt-m, I, 14 Qiei/; CDII)- 

edo, abfumo. . 
j,«Ti.JlK«,V,T(, XIII, 14™«/. 

XiV, 43 r». cortdemnatio. 
««TxJ»x«!rif. Xin, II. rcda. 

flio in feTuituieip. ' - 

KBT^ki, III, I med. canlo. 
KMTtt^fvyrjftUf , IV, I IXtr,' 

coniiubioconiundui fuiii. ,Co(,gle ^ G R A« e i T 4 T I S. 333 icao. 
j,«T«5«.,.IV,i'(ic'fr. etmi. 
•*«»«'f"> IV, 14 mtd. a; OTerf, 

in portum ingrcdior. 
■mrewoiwi, IX,^onui. COm> 

buro. 
»mr«K«;«, Vl, 1« tnt4- conj- 

buro. 
9<ir«(f ri^ , X,nmt. irri- 

■•'^«'''xfW", VJ, 1 i». foc- 
te diuido, dc{i:nbQ in cc 
toniai. 
. ««TBxXiw., X,ai.j"M. depono. 
««T-«»XiKo^j^r, IV, »4. re-, 
cumbo. 
KKTtucawr», VI> Smfi'* cond- 
do . 

ItfirMKfCTm, ripts, XJI, pjttlf. 

vinco. , : . 
i<«T*«f?(^rif«,'xi, j. piaeci- 
, pito. . 

Mirrmpixrti, XII, 6^in. oc- 
. culto. ■ , 

taiTmHTittfi«f, ll, ip 1«. mihi 

«dquiro, mibi toncjlio. 
luiTaivriirm^lU, ^itntd. in- 
. terJicio. 

1ucTit>.tiftlhnd , ir, 5J 1«, III,, 

j werf. 18 med, zy init. 

XII, I med. deprehcndof . 

IX, S in. occilpo. , 

»MtT«x«A««>, XUl, imtd. 

fplcndore perHringO. ~ 
««r«Xq'*i, XII, -31 in. enu-, 

inero, reccnfeo. 
.KBruXdirM, relinquo, itivn ■• 
»«r.X.<».r«,, VI, 10. XIH, 
24. 

IK(rM]L«rTf>, CODttnUtO. Ttr, 

fiWfV,!,. vitim cum mar- ., tecoraiButa. laacAjiTTv, 

redco in graitiiuit.igcoit'- 
, cilior. 

wfT^Xin-ef, Xlll, €«.('». cMa." 
.-Joguintniiu^B. 
khtoiXm , I, 19 farfr. V, g. 

tollo, disroluo. I,.}£mri/. 
. XIV, 14. adf<^ute,dei>ei- 

to- 
xaTMiKXifxif, III, 13 me</. , - 
^ ton&tiio. VI, a. priuo, 
^tfnfufm^iv, XII, 43 Mierf,, 
, nauali proelio vinco. 
j«iiTa»Tfr, XIII, jii dediui», 
K«T««Ar«(f VI, li fiiWj/. fa. 

»«'f(*'f'ni, IX, 13 iHit._ pitl- 

^ gliefco. 

uiTiMRUT, abrorbere, 1,3, de-, 

glutire. 
K«r««?.(|TTen«ay, iwroiayj,. 

iX, apwM' Vm.ia. at-' 
, .ifmilui, rum. . 
««T«^^»'''£"'. XUl^'i3^diui-" , 

tem leddo. 
maTiuie\t/tia,, iVj 8, depugno. 
K«r««DnD.((af , HI, iymed. itc- 

bilitor, adfiigori propil ' 

laborc fatigttr. . 

xiiT^nuvTipvf, Xll, ,43 Ifa^ir. 

pT^ta. 
iMrK^KrDW, IX,. 8 med: mari 

denic^go. 
Kan*xepn«, IX, g Hlfrf. pro- ,- 

ftifot , ' 

iMTicngurTiSal , I , »t exfr. 

reiii conficere,,cojifeij :i. 

xitTic^filiai, II, 30 1». coiubu- . 

ro. 
l(«r««*-faw,Vi, lextr. XUl, 
t txtr, timco. I., Coc^rc^ 334 IN D E X liaTiiftutuif, xn, IfltMm>> 
'; h imprccor. riw, XIII, 

34. iitM. 
nmriiftrct, 11 j I3 mt^. ho- 

mo fceleflus. 

mKTafganT», IV, I fXlr. iu- 

fuo, " 

«iraffvrM. X"?* tr»r*fuit 
miTaffUTei, IX, i6med. re- 
gio lluui» irrigu*. XIII, 
imed. aqua ptcnui. 
««twjWK, IX, 16 fxtr. locui 
■dpelicndis nauibui ido-' 
neus.' 
w.r«f/-, III, i<S merf. VI, r. 
. CorhrlKio. ' 

«gcramya^it, XII, I) ftrfr. 

; Xlii, 9- ■<) filentWm pcr-' 

xBnrKK«rK, TII, 6extr.tHeT- 
tol, d? wrfje. 

MamtKiuK^t/iaH Ilt, 3D. COn- 

, ficior. ■- 

narafHtim, III, I? f>i. wTp^» 

i vnft'*, brnitu» circa cor-' . ««ro«r«(Of, XII, 38. vmbrofuf, 

obfcuru*. 
«•Torsir», V,-i;. ratio, (la- 

tu». TVK'IX1'> Xm.37 

jti jf. ratio imperil f. 2. im- 

perium. . 

WtTBrfsrai^mKy IX, ^ tUtd. 

callrorum mecatio. 
m^KrfHp», rn fim, Ul, 4. V, 
I extr. vitam commuto 
ciim mortc^ 1. 1. mo^ior ; 
proprie, vioUnter. III, tS 
med. Vlli, ly.fmplicitert 
mori. - nmTKTii^fiat, 
IU,.n med. i6 med. fub- 
iugo. ««rarfifi^f, rtfiiM, I, mxtr,, 
VI, 4, commutalio yitae, 
mots. 

HKTaTtmnvfu, IX, 8 init. con- 
fpergo, 

WTKr^Hrra, XIH, ' t ffied. OC> 
\cido. 
' Mrnrf^m, VI, izfne^ dil- 
cutio. 

liitrKti^iH/wf, ni, 18 f)»i. ta- 
befco, et.p'aefirtim"!iUf 
I cxfr.' cf? amante. 

ittam^i^fti, I, £Mfii III, 4<S. 

dcpOnO. KmTltTlJl&ttf 

yfoufiTf, Ilj^mfrf. aflio- 
nem omittcre. — ««te- 

ddcov «r(if ar, II, t9 f «it. pc- 

riculum facere i fed vid. 
not. — ^fciTitaL, 11, Z7 
extr. 'cunm Impendere. 

>Mr«rs/><w, III , 1 med, arcu 
■ occido. 

xmrnTfiirr» , Xiy, 80. deuo- 

. xafKvXmftt^, IX, 8 Mfr. paf- 

Jtue, tibia mihi accinitur. 

wrs^rfM, V, IS. dcfcro. — 

ttaru^ft/it^, IX, II. cor- 

ruo. 

mTK<pi\nt, IX, 39 fflfl/. XIF( 

* I ffierf. XIII, 34. olculor. 

xiaaipftum, I, 5, II , 1 tltlY- , 

contcmno. 
>t»Tr<pfatvTai*i, III, f.contem- 

tor. 
MiTK(puftim, II, 4med. X, 17. 

^eprehcndo. 

MtcB^f *r , rywtro mi , XII, 

S%med. deprehendebatur, 

' cognorcebafur ab aliqoo. 

MtiTxxiif^fuif, I, 43 exlr, 

fubfctibo gratiac, adfcn- 

tioc ..ib,C,oo'^lc G R A Eb^i ¥ A TI Sf 9 fxtr, gratia rcmittcrc 
-' «Hquiti dt eo', , quocfiu- 

3« T/y;, XIV, ; extf. mi- 
•■'"riu* 'vcrtf iftrficarc Af ti 
- aliqna -Ih. 'gtatiaia ifioV 
■■'rtiai. ■ * ■ ;■■;,"• 

«•^«Xf=W,'nri 13. abiiibr, 

*m.Tixs>''i 11-; ij mfrf..tfhg&." 

■-;diD.. _ , ..^ 
, nmrn^, LV, ijnlfrf. dflinut- 
■cjlo,. .■.'-•■■ 
•«Ti.^ A^, V«t, tf. XII, ^ 
• ' jnemioK,, TiiMj.attribuoi, 
&)ra «licuL, 
«•T«'<t(r^»^,II,7lB. X|II, 

I (». Jcccrno. 
«MTfi^, II 3,9 extr. d^ceii'. 

■ ■'<'• ■ ,Vt 

««WMf*^«, Kiy, y fctf. ib- 

imttX». rvr '"SXt^ ^ VII ,' I 

extr. obtinere imperiuin. 

■ ^ .«jjay/MTat, XIJ, S IH((^ 

_ — itttTita^tiut tn, XllfJS^ 

ixtr. corceptu^ yatianf- 

.lione. !■.■■; 

ntej, IX, 17 1«. accufo. 

-lio: . ; ■■ ■ ^ ■ ■ . ■ ■■ 
mmax*»", gracilem red(h}> 

IX, 5 (fC^, UHTIVX*"^^ 

«wTwss*» Tiw, XII, p init. 

■ vim-cxfcro in alicfuo. '-•' - 
waTMiu^, XII, S4 e*/r, rcae- 

difico. ■- i^eriKtitiau-^ I, h. corruo. 
"■ Xn,23. rmtmn) lAJnitor. 
■ »wT«rfw, Xir, I wW. fpe^cu- 

ium. '■ ■•■ 

«i»if5w, nr;-9wft?. v,i8 

i«. XI,9ri!i.rciicifucccflu, 

■ vtor. ~ " ' ■ "-' ^,' 
««Ti^vffff», XIH, atiff, defo- 

■^ dio; ■■ -i .■■'■'■ '■ ' 
«(iTps:"*, lU, j^Wfti. vehe- 
"■ mViitelr.-'-."-- ■■ ■ ' ' 
fyxf, lll.spwwrf, aiiliiini,* 

«"ff"i;"'y,isw»<t tcd^u*. ■" 

«nffi;»«X(if, Vli; 9 fa;/,.. reti- . 

culum capitih 
«n^, i*ce6-, I, iemfr. Xll, 

64 w.dfc (wm-Anti. - Xir,«i. 
' ;de ih, quf itt'b'flio cectiie. 
.runt.~li,iU.not.lVt 

4 «». rfp lm^¥* iati^- 
iti/tK^, Jtll^ i:(«fi'ierau-' 

rufl 

v«/rf,;Tn "19. xr;iitt,rf. . 

totfdeb, rado; H, 4^med: 
tiirjpiD, ^pulbr. 
'^o*,%iiJxlr:'yiniiB:'' 

«1^-.™, lucror. II, 13 «jj^. 
• eonfequ^w. " ■ ' ■* 

wf/s*. rv, 7 m.-.Iu(fhitB. ■ 

»¥»•««, l^, 13 roe^. homo, 

.mordai, copuiciator^ 
«(^«Xs, Xrr, 8 «. pro AoW- 
■"* 'fA:-T.i»50«,-i.,. 
«/■?<? w^«Xjj, ocaruw.fia- 
, .put! ■• 

"«*wr«, Xn, i/arfr. cnra. 
«si^ot, Xrr, fi4 fHed. iiot: cu- 

r« circa mortuo» "human- ' 

do*. ' ..IbyGOOglC 33fi 1»PEX delinio, aliciiiui lei Jul- 

ceiline- 
K»fiM, XII, 4!. raiiUf. 
%i,f«im, II, %\ ftud, renun- 

tiatio viflofiae. 
nnfvi, II, 15 viied. praeco. 
MijvTTmfli.i^extr. III, a4 

med. !Kn, 46. edicoi de tenuo.' 
wi3>,Xo..»JJfiy, 37. fiicatu»» 
aiJulterinus, 

. «i5«f«, XTV, 13. cithara. ' 
aidnfi^H, III, )>. cithard (an- 
; to. 

KiJafiir^M,. Itl,'^. cinticum.., 
iuiaffitt, Iti, 4? tn.' cithar" 

•edus. — . qutrmodo diffe-. ' 
■, rat a )u3«j>if ur, iV, a. 
^nrft-nuw, 1,-8. in periculo 

fum, «■■roijiof'— ^J^.» 9- 

med, periculum fu^co. 
mttvtti, III, 3ff. 'IX, ao. pe-" 

ri^ulum. , . . 

mueftaf, I, 6. de puUisStfi- 

minibut plantarut» £<r- 

minimtihus. 
irirrM, r, 8 exir. Itj vf^td. ' 

III, t mnj. 42 i»i?ii.'~hcde- 

ra. ' ^ 

iMiv, ni, s£ rnrS. IK, 31. ct>. 

lumna. 
■OiiJgi, II, 14 med. ni. I 

«frf. m, 6tMf. IX, ll. 

ramua. 
tOw, Vl.ipifrf. >Iil, ij. 

Xll» I ift. lamcntor, Aeo. «X*»™, fijror.. — Hry;47 
\ fiitd. M^txTtHt furtim.ffri 

V. KOl. - X^> 64 "V^ 

clam aWucere. . , 

NXni, XII, I med. glpri?^-. 
•Xi^, III, 40 43^r, palmef. 
jih^t^Mi, Xlll, it. haeriCf. 
,)u,f.<,'VI, i»il.lofi.— XU, 

4i in. et net, gt'>'=(JiUi9.x 
,K^«Ti(, Vl, 42 med, vocalja* 
«;^rBf, VII, I tff. celeber. , . 
«Xi^f, 11,291». Xlll.iJ. 
-'fcaU. 
«^inr, VIII,? in. .IX, jo>JM. 

Xn, 2p sxir. ieauiui. 
ta»/iii, VI. lifptd. ocrea.' 
Tnnrjiui, KlII, 3{.'ltiorfui.' 
'MAifi' i, I init. \it, 13 fli^f/. 
^ cauitai corporis, vcnter,' 
' VBhiui.' " ■-■ 

^eiXtH, XIII, I mtd. CBUuk. 

ttcifuiti^, IX, 14 f>i^<£ dor- ' 

.wio, 

xJuii,'coumuiiIi'iiII, 9 9iEi(.' 

vid. not. — IV, ig-mtd, 

' cognitu». — vk)u»«, X»' 

-■ J17, res fyublfea.- " . 

mi'>»"«i nl, 17 med. rmii-^ 

'' m, participerafacio.c&tlM 

QiUnico rem cum aliquo. 

ntumufj y\sym, III, ip ttftd. 

colidquium. XfV,l4. w' 

KNnnor, II, 4 meA- ^p«tlcepi> 
ibid. pauilo pofi. »i", v- 

ni, fcifi. -v 

mXm^», UE, 10 m^ii. xm, 3^ 

pufiio. — IMKeXB»-^*» vp- 

^; XI, 3. llriAior vi^s.. - 
M^it, Vllt 15. Xittyimed. 

. punitto, poen». 
«^iM, tX, 3» Gcfo'. graculu». I., Cooi^ic G RfA E C I T A T I S; m ,MX«tr,.Xin,3t. Srui. 
m/tam, XlV, IJ txtr. glori- 

or. 
MM^, II, f4 med. Xni, I med. 

iolia arboDuiu, V, 6 mtd. 

coma. 
*»^<^, XIIi; 4<I. cun. 
■V«sl',U,7»Mii XIt,iHi»<t 

porto, adporto. 
iwAX»*, XIII, 38 l"t>. cola- 

phui. 
MMi, IX, j mtd. pululi. 
MXT«, »^|««, XII, lo, nu- 

mo( excudo. 
'«jn», IV, 9 txtr. &tio. 
wyf, VI, 1 med. X, 15 ««4" 

.i| txtr. viryo. 
mtfnat^ Xlll, I nifii. til, quod 
puellain prodit , pudU- r, IV, 1» init. vid. et 
. not. 

«»fiw«, III, 49 eAT^r. cornix. 
, mtimm, VI, II init. VIII, 7 

M/w, II, I) init. 14 nw<f. 
ornahia. XIV, 7 f««ii vi- 
tac ratio JegibuB congni- 
cns, decoruiiL IV, >9 jn. 
mundui. 

<M^ III, 19 JR. tonfura. 

«•f**'» VI , II extr, tonftri- 

na. 
m^tftiif, IX, 17, vanui red- 

dor. Xm, 1 init. rubie- 

vor. 
*>9dX*>'m<, IVfiitxtr. tcme- 

rc diAum. 
■■^«Ttf, IX , 17 in. vanlbu. 
Kfmvu, XII( 3imed. wmtu- 

n. . 
MHm. Pjl. mjmrnt, I, 4 mnf. H, 4 tiu4. 

VII, rp vinco. II, % extr» 

Iboderor. 
V**'*^ III, 24 AMtf. (alea. 
«ft(M, VII, s mtd. caro. 

«fM*T«ii. :i^i«Tm«, IV, If 

■ mtd. et noU dii. Sic III, 

■I mtd. «0 ■^Hirr^i', numen. 

V*;u«<', fuspcndo. mft/uiftmf, ' 

II, Hmed. ruspcnrui fuB. 
^ftns, XIII, I med. ptacei. 

pilium. 
"V"'*, XII, S7 mtd. fon». 
«f»"«» I^. 3 init. ulccu^ 

crcpida.' 
•y»*. tt 34 wf</. ceDreo. — 
Jmbi', VII, I9^ixtr. cau- 
lam iudico. — nm 3m- 
iw», XlUt ^txtr. mor- ' 
te diginum iudico, m«iu 
damno, 
~ »f*', IX, 39 *»fr. atic*. Xll, 
j£. caper. 
«fwit, 11, tf *arir, t ixtr^ 

XIII , 38 med. iuciicium. 
III , imt, iudicium ca- ' 
pitale. 

mgiT^u II, 13 mi!(i iudex.— • 
»» «/4» «jiwp, n, 41 txtr^ 
dnf tfn$ mfiry, X, 15 txtr, 

XIV, ig, me iudice. 
«f»"*. VII, V. XIII, i|i«(A 

crocui. 
«ftMWK,- V^I, 9 1«. »*i vid, , 

«Vvrn*, II, litnid. IX, 17. ail< ' 

plaudo. 
«f«", 1, ao JK. ferio, percu- 
"tio. — xv^t III. 3» ift 
fulCo cbordam. — . roft. 

irmym, tX, i txtr. ,Cc.<,gl. <)» INDEX • miki. 

KT.^«, VU, 1«. XII, 35 i»it. 
«■flruo. 

■T«/i>, IX, 38- r/ccrntM, rci, 
inftfunientun miUtii. — 
Xllr 1- <iutd({uid ad^uifi- 
tum cft, pKulium. 

Kvjbfrinfi, IX, 40. gubcrna- 

• tor Muii. 

mvfinm, XIV, 43 itat. alca lu. 
do. 

w^r, XIV, 41 *»tr. tcfliH 

Ks^nw, VI, &. eclcbro. 

«wXof, II, I mtd. maltitudo 
liomi^iUB circuluSi faci- 
cntium. Mifvrrtrrtt #» «w» 
xXii/, in circulo bominun 
fracconcm agcntii. — ■"» 

' iu{w*«m)Ar)XIII, iflMi'- 
acrcn circum circa. 

KraXw, T« «ffF, Xm, I txtr* 
iniendo arcum, ijui tunc 
incurustur. — XIII, a». 
wfiK-nt* KuaXf, circum 
drca poAiit. 

mXui. XII, %tmed> Toluo. 

«u^, XUI, !{• vnda. 

, VI, 14 *«. veiw- KwiJ>«v XIU) 4^ extr. canit 

paruui, catului. 
KiflTtffimf, Vi « (wrf. cyjHret 

fut. 
nyMi', IX, 19 ><»d- dominui. 

— Tni ij^^', 11, 8 extr. 
. i.1. iudex. 
w^Acf, XIII, 24 (xtr. rei 

dicuntur, quac lege fir- wfTM, I» » Med. 'Xm,' 4$. 

nafla. 
MMt, V, ig. graoida rum. 
MM, lX,39extr.aad: 
wmftMni, XUI, VMei. comif- 

fator. . • 

■Ht/M«, Xin, t nted. comiiSi- 

amfiiim, III, 15 1«. T, 8. X, 
< in. hominem in fccnam 

' produAura «ugito. — 
U, !)■ rifui upono. 

mi^u(iAM, n, 13. comocdi^ 
it. comica exafptatia 

mnnm', I, 16 tfi. III, 37 fiietf. 
IV, »3 e«(r. IX, it. \JII, 
ii. potut cicutae. < 

■u>m, U, 9 ittif. pibemacu- 
lum, 

Mnfu^ XUI, 21. furdui. A«iB«, lU. 4$ meif. VI, S 
med. anfa, capului. 

X<q«*(, X, 13 fftfd. Itbidino. 
fui. 

X«rx"". VII, iS*.' XIV, 30 
neij. fertior. 

X«Vs ^h S- dam. 

XbiVm, la, 4) tnfd^ VI, 9 m. 
lapideui. 

AwKMvisn, jSiK, XIV, 7. ii t. 
vita fobria ac dura. Am- 
uf ixH (figntir^ VI, 4. — A«- 
xtaiKmi, II, ijj ««(/. Laco- 
nicfi , feu Laecdacmonto- 
rum more, i, f. bteuiter 
ct acnte. ..ib,C,oot^lc G R. A E C I T A T ] 339 5 med. honorari. — ibid, 
Vt ■<;.<», fic \4,.,x->">' — 

£1) l; fflfl^. Xm/t^imSiaf Tl- 

*»t, retineri a re, occupa- 
tuo) cfle re. — Xb^/Sbm- 
Ski tvrvx'f',\l, I werf. 

profpera fortuna vti. 

V, 8. r»»', incidere in ali- 
quid. — X«^;SBi*fi9af cxS?f , 
Xn, 4(S (Mif. ripam con. 
fequi. — ?.B^«, ^npa» 
. ' MX"", XII , 2t imt. viri- 
um facere perieulum, 

>MrS»ya, quid fignificet vid. 
I, 7 1«. mt, 

^«■w, I, 4. lambo. 

Awffw/, III, 5 «^rf. hirfutu», 

^rgiM, Ul,pmed. 4xmed. 
feruitiM. ■ 

>»9"f> xri; ifiif>i^'praedi. 

Xiain., XII, 39. leaena. 

^O"*» llico. ^eya\tytt, 

fiitnaj f f/ fertnr, V, zi in. 

KiEr r« ix^fMi, X, I). malc 
laqui de. — Sic 0Xavgmi 
ijYti» vttif rim, VIII, 17. 
— XII, 7. 4p. Xiv, 38. 
pt^ecipio,— n Xiyafam, 
■ III, 17. ^uod aiunt. 

X«w, glaber, III, t med. de 
tocit p/anis, qui moncibus 
ac virgulttt homdi non 
funt. 

t^mftof, I, 3; tned. vincor, 

Xuratf', m, II extr. VI, (S. 
feruitui. 

X««tjw, IV, 26 «ar/r. kam 

^^/w, X, 3. ooitex. >J»*of, IX, 13. 14. tctwlt. 
Xwrrwrr, IV, 3.extr. X, 6 

iit. tenuitas. 
Xwz», II, 34 ida, locui, tn 

qattn bomincs conuenire 

et o(iore«cmpu. fibuli, 

terere folent. 
>««», XII, I. albuf. 
**«', W««« pro >Jt»t, III, I 

«nej^ popurui. 

%Ji5^, III, 18. obliuio. 
>Wf"f5«, XII, ap extr. OtlH, 

15. vae olci. 
Xyw, III, 44 init. XIII, 4tf, 

latro. 
^fffn*, XII, 4i ntfi. latroci- 

X>fi«,«TBt, XI, J i». thu». 
^jy»"», XIII, 30. alta Tocc. 
XiiextKvTtr, XII, I fn«fj, ex 
. gcmmij confefla. 
Xi3»t. jSoEj^nt riM Jii.^ir, ,V. 
19. tacere aliquem lapidl- 
bu». 
SuJoroiUHt, XII, 44«, lapici- 

dira, lautomia. 
X«nw, I, J3 i«jf. vannu». ' 
)«;«»', IV, asmtd. VI, la. 

portui. 
%</*'ii, III, 4$ earfr. ftagaum. 
>w/Mf, iv* 7. V, ao extr. {»■ ' 

mcf. 
X<(.«f»(, X, i5»i«rf.'adhduu». 
^n-"""*, IX, 39 med. rogo, , 

enixe fuppIicO. 
^X*»i, X, S ijii^ gulofus, 
. helWo. 

^»)""', IX, 41 med.-ot»cut\f9, 
Xty.<ff,4t, XIII, iS (itiil, ratio. 340 I N D E X Xt^ifaut,t,i Hf. nametindl 

- pctitui. 
>sy<,t, 1,1?. IP «rt. II, »3- 

m.i4M>. VII, 14. X, 5. 

XII, 4$. fabuU, hiftoria, 
na^ratia..— 'femo, pra. 
do, ilf , 30 extr. — col- 
loquium, XUIfija. >•* >*' 
fMt mfntui»f T<M. — concio 
«d populum, Xt6ixtr. 
— Um»', ramor, U, 4t 
*ii, lU, 4!- — oraculi 
Dclphici carmina, 11, 32 
M. fc ?. >*r>*' — «», fa- 
Aum ipfum, quod narri' 
tur, II, 4««(f. — To T« 
>•/», UI, i7«erf. (■rt. 
T» X»y»^Mf) quod aiunt, 

tMlifim, XIV, a6. opprobriii 
, infcquoi, maledico. 

X»ii*fi; V, 8 in. conuicium^ 
malediflum. 

U,fu!, VI, 10. XIV, ". ft- 
ftl». 

X«w. — Xew», VHI, 14 
init. IX, 1} mtd. ad ex. 
tremum'.— t*x«(w>,XIV, 
7. in pofterum- 

X««, X, 9 in. oHa. 

X»^, XIII, 33 f«td. Isuo. 

Xrrftr, Xlt, 1 extr. balneum. 

Ju^, I,>S- crifta. XU, 11! 
collis. ' 

>L$X^'t n, 44 <nfi. ^i(f 
fttt vid. not. 

XoxiTVi, n,,44fiMd. mitca 
gregariut. 

!l«x^>i, Xni, I MAf. filus 
denla. 

J^ftimifu^, IV, $. vafto. 

XvirM, I, 8. )4ffi;i..XI[I, 1$ 
tntd. mdfligo, ndceo. «f» ■Hn-M), IV, t; med. ma- 
' fnam attulit meleftiam %uf, IX, 3B 'f>. I;ra. 
XitftriXfH, III, i£. i^j extr. 

adftro vtilitatem , YtiUi 

fitm. 
Xutt, II, I]. X, 18 nui'. fol- 

vo. 

. M 

Mx}«^r, XTI , 14. coquui, 

(lut^x, IV, 13 extr. ftSi , pft- 

nit. 
f*,^t, \a,i med. Xm, I 

fti. vber, papilla. 
f»»dn/Mt, U, 31 ff»^ XII, I 

med. pracceptum. eontun- 

8um cumiiiwftim, XIV, 

^o, id, quod didicifti. 
(ntuMu, ni, 41 Mfii bacchi. 
I»mtnpfa4, U, 44 Mfi^, ,H«rfif 
/ li Agt»t, a-NUrti* furore 

aftui, periiut. 
fupifofiiat, IX, 10. qui diu vi- 

xit. 

/ttt»^ a/uiUY , U, 33. mDltO 

meliui. 
ft^n^tim4, Uli-19 "Xtf. M- 

' groCo. 
i»»>*X!f, 'V, 17 werf. mai- 

va^ 
/utX^raiM, IV; 27 extr. moU 

lii, ef&Diinatu). 
jHOiXir». ft 111% MitXii-a, I, 31 

«. twt. II, M. XIV, 4» 

iftjt. J~. Cum St^erhtiuo 

toniunBHm eum intendit, 

XIU, 3.inii. L) ;-?=■! byCjQOijJt; GRAECITATIS. 341 /uOur ^»11, 1] mtd. noi. 

vel ppliui. 
fuam, IV, 15 in. V, Vj. In- 
' iania. 
/MMraia/My, X, II extr. diui-' 

uo. 
fmrrii», III, I fitfi. oracu- 

lum. 
.ftMrrtKM, I, II. lU, II extr. 

Tiin praefagiendi babeni. 

- ftmfouu, XII, 30 mtii. et not. 

futgwvgm, I, ^o-init. IX, II 

init. tcftiiiionium perbi- 

beo ,■ tcRor. 
fmfTVftn, II, ; m«i. tcfti- 

noniunt. 
fuifrur, X, fi txtr, teftif . 
ji«f.yMi, XJI, «3 111. XIV, 

49. fl>fello. 
futxatf», VI, S. tnfii. 
^XdMf«Br, If, »7 nfed. XIV, 

li. culter. 
jwtxv, XII, <4 m«d. pugoa. 
/uj^Vf, III, 42 JK. Ufciuus, 

libidine inccnfui. 
ffX'f*»l> pu|no. I, 14. raif 

fuyai^TaHt, VII, i iHff/. in> 
tplligcntia, fee. Hifych. 
fuyiXo0fttnii ft fe<fU. 
fuyika^finms, I, t5 med. vid 

»ot. 

juq-iAt^fMn, XII, 6. iz. effe- 

ror, ia£h>. _ 
/uytikaipftnrti, l, 15 Ifl. V, J, 

generofitBf. 
fUTftm/*vt, vni, 7 mn( vaU 

de aeftiaiabilti. 
fi^ifuǤ,-\l, ixmed.vbivid. 

not. 
fuytdit, T, 33 t». magnituclo. 

mrigmatt lisXKvitnu n )«• fw^M, III, ig tfl. hominei 

duplo miiorei — ibid. 

fuft^ii fttyirai , magnitu* 

dinc mazimei. — 
tt^»ffu{>fMii , XIV, 7 extr. 

emctido. 
fudn, III, 14 medt ebrictai. 
juidtww, III, 17 extr. ebrio> 

fuSvu, II, 40 ik, incbriui 

fum. 
fua^, VIII, I}. fuhrldeo. 
iuiii.ixitt, VIII, i%medy blan- 

dui. 
fum/utf, VIH, 11, minuor; 

dcfideo- 
fmifunar , IV, %4. XIV, 44. 

adolefcctis. 
/mXiW, 11,14 mf<i. }£ll*4 

«»i/. XIV, 11; curator. 

.Mttiuo, III, 24 tK. curse 
cft mibi aliquid, VIII, 14 
extr. XII, 9med. — intf 
tatl, XIV, I. 

^Xi, lU, >o m«i/. X>ti, mcl- 

/uX^ra, X , W fflri. apif . 

jwiXirKM» «friJitV, XIII, 4& 
«jffr. caiului tx iiiful* 
Malta. 

/u;^t>, I, it. et not. II, 30 

med. t/utt.tw KfinitiSaf, 
■ dum in e<j crat, vt certa* 
men fufairct. iSlffll, 49 
fn«^. m, t7 /Hfi/, Eicpri- 
tiut ttmpus futunm, V, 
it tfltV. XII, 451. «^lu 

^Xgnii'!!, X, ig extr, pocH). 

/uX*f, II, 44 medi eintut. 
Vid. tt ad III, 33 iBifc 
vraedttue ad IV, i£ jnif. 

V3 «I I., Luioi^lc 54« I N D E X ftiue. 

fuikmnifn, XH , 17. iuci^nJt 
cTca; vox Homerica. 

fu/m/fi, II, ij txtr. men- 
«ionem faciot roM — 35 
exfr' mcmini. 

fUfalTMt. M fa/um iixn, Xni, 
1 extr. iufta poeoB. 

/uft^fuii, II, iStned. vitu- 
pero, obiurgo. 

imi, ftquente ii , de iHuerfis' 
manbris, vid Artic. i, 
^ Nonftquente ii , VII, 
14 imt. — Sequeute y 
-/t»; III) I init. i6 itat. — 
M» adfeuerat, LV, 10 (^h 

fUMamit, IV, 17 «tr. iufii- 

nio 9 rw^. Homtrieum. 
fugti, psii. r* Tf ^f"> VIII, 

i med, .f!ngu)i, feparatin). 

IX, I fiwrf. Xm, 10, vicif- 

6m. 
/HfW', III, 11 tned. homo. 
faft", XH, I Mei^. mc<Uui 

fiim. 
pm(, IV, xjmii. plcnui. 
/tir«. Mi^ i/ufwi, III, II 

M. intMcIiui /c jrifioph. 

Piut. 931- 
fittmgm^kM, If 15 txtr. itiuto, 

/MfVDr — furmfSmKtfnf, 

Ul, 4 »tr. mutQ me. 
furafiipm^, VJI, i J w. trani- 

ponp. 
/Mr>j3*X«, IV, S tit, V, 13 tK. 

ri ixtr, VI, tz fiifi. niili 

tttio. 

■«,,XII, tmed. Biu> 
I ftBtentiaiib ptnefgs^, Xtl,48. in tlism 
linguam tranitcro. 

/friiiimfu, II, iimed. par- 
ticipcm bcia. 

/M.rHXsrx*™! I. H med. Xa- 
yx, obcinco oCcalionem, 
penuidionem Bgendi cum 
aliquo. — XII, 43 extr, 
coiicedo. 

furmKKft^atm, r»M, IX, {. 
fociui fum, particept fum ntxi, II, nmtd. 

poeniiet me rci atieuiu). 
furmntftft^, XIV, 8 extr.' mu- 

to. I, I nted. 
fuvKxi/iJctftaf, IX, S »ll.*»j. 

arceOb. 
/UTUitt/uni, XIII, S4. reuoca. 

/urtnrrmtu, 11, 39 CXtr. mu- 

tatio. 
futmrtSg/u, XIV, i extr. mu- 

to. 
/wTft^, VI, 10. partieepi 

fum — timitt — (I /wrv>^ 

nulliui particep erat. 
^>X>, XIII, 30. particftpa 

fum. > 

/UTfiua, IXt 19. tt 

/uTttiu^tfU^ , I, II fxtr. do- 
■ miciiium muto, dcmigro. 
(Mrwaaa, IX, i6ixtr. Im* 

migratio. 
/uTta»t, VI, t mtd. inqutli* 

•nui. 
furamtfw, XIII , 4 txtr. •U- 

ISumnuf. / 

^f»', II, limed. rhytfamui, 

metrum. . 
/mrMea, VU, $. fnwif. ..ibyCoot^le a R..A E C I T A T 1 S. «9 m. c{uin. 
/ut /tatit -^ tiSiJi yuf xttf, IV, 

S imt> Bon Ibkun ■— fed 

etiam. 
/nrJ^*, IV, 7 med. IX, v *>■ 

Periii faueo, li partibui 

Medonim i. e. Pcifaitna 

fto. 
^"•r, III, I ttf. JoagiUido.- 
fnXmi, I, 1$ fflfij, mali co- 

lorem habcnij giluuij lu- 
' 4«ut. 
/^Xif, II, li.. totori$gmuw 

forfm Plinii meUtium» 

kifi. nat. XX&V, 6. 
fviy VI, 7 tned, iia. 
/tvi», IV, a8<xfr. fiiccetifco, 

iiafiror. 
/»nftfy VI, 8 Mfi^ femur^ 
/ifnrf, Xin, 39 i»>fubii^tl- 

Ugtni/tm, 
W«r«. XII, 9f«*r. XIU, 

I (x^r. ncdum. 
^f^i X* 3- vteru*. 
^rpsj^», IX, g txtr. fa- 

tcEdoteiu matris deum (t, 

<. Cybeles) ago ct lH[«n 

. '60gO. 

/«rr;i(, XIII, ;S iH;ti «f^/< 

Rar^* Muittrland, 
tm/if»! , 1V> '9 (xtr. muer. 

nui. 
tmx-*n, III, vS. maGhina, h. 

L bellicA. 
^Ktvu, III, 44fse^ iaquliio, 

poUuo. 
fufrvfu, III, ig fiM^. mifceo. 
M^^f B, I, 33 ffifi^ «at. 
fuKfti, paruut, nmr». funfvii fufitfmi, IV, 3. 4- imitoiv 
jKi/ir, I,ij, coitui. 
(WWK, XII» 9 txtr, odi 
/<«&»^ I, 24fliftf. VIII, K 
. meicet. 

ftiSitm^yi, I M«i. loco. 
f»lSm/m, JV, 13.. mcrccf. 
/■*«, 1, 12 tfwi/^ II. 41 mtd, 

TalebBt ij imFcrialct. 
>0(H<, VI, I extr. picDtio, 

fcntcntia. 
f-Vfn, V, } «iMr. meiuorift. 

— w fumfuft iiitr«f*t, XII, 
, 34> XIV, 10, memoriaB 

proders, 
/iMr^tMMi, H, 41 ««^. Xi 9 

«arfr.ncmini, mcn^onmi 

ftcio. 
/■ntriMMfw, xn , 49 »?rf. it- 

iuriae acceptae nemov 

fum, 
^91-ntt, X, Ij ^. Buptianin 

ambido, peiitio vxorii. 
famrtiitfMf, X, 15 imit, ambio 

niiptia*, 
_ /iFtnf, Xa, »4. Xltl, 1 fartr. 

piocui.. 
ft»ix'*o', IX, 3l. adlilterinur, 
fmX*i, X, 13 fdf^. XI, 6, adk 

ulter. 
fitJjfiitt, IX, 14. plumbutn. 
fui»Kit, XII, 43 fftei^. ci «of. 
fitffxn; II, >i fneii. VJl^ 

»7 (fiti. princepi. 
/ufufX'*, XIV. lafMi/. tx^ 

fmofutx"*x X, 1&, pugnoy 

certo. 
fuwfusx"^ I, %4*xtr, certft* 

men £ngulaie. 
/urw, IX, 40 «xfr, dcftittt' 

lui, fobitt I N E; E X iMf^t l, 30. fomw., 

«1. «0*. 1- «*' A'»* *^ 

«v/M, xn, 1, ibid. ' •» 

fafti**t, V/f 1$ ated. erudi- 
• tui. — funMi,tl,ii.not. 

VII, i{. .pcritia muficci. 

viii. not. 
fMtouttt U, it riKd. ibi not. 
fttwtif-, XII, A4*xtr. ctr- 

miiM compono. 
tutafyt, VII, ». VQI, 7 (xfr. 

muficei pcritui. 
fx^nt^t 3UI, I M- foedui. ' 
ftiA»\tfwf-t, i<af *iHt, V, it 

iK. narntlo fifl» de — 
/MP«*^t XII> 57 «led. mugt' 

«u», 
/wXif, VII, 4- XIV, (|. pi- 

ftrinum. 
|M^«, V, 3. mueui. 
^iyw;, II, H tned. VI, U t». 

myriiii decmimilUa. 
/uiftait, l, 13. forouca. 

fRf»', IX, 9 »«'• ^* !>• 

vnguenium. 
/t(jf»«, II, 41 mei. fcB ^ty- 
ffmr, V, S mid. X, 11 mM 
myrtui. 
f»{fim'i fc. ««w* viif. •"w. 
^, I, II. mu», 

. finenfm, XUI, 14 JfM^. feftum 
Cererii, Eleufinla. 
. t»x", XUI, a itiit. intimum. 
>MnrHi, I, n, auum taiuri- 

um.' 
^WMM, JSl, 19 nud. adSo. N N«/M , in, 1 flwjf. fiuentnm. 
MMVXM, vii, 14 1«. claffi 

pr^efum. , 
tmifuixm, III, 47 tned. pioc- - 

lium nauale. 
nnMnw, VII, $fKAf. nani- , 

nm fabricator. 
tiurimi, WlUt 7 nud, >iaus> 

lli. 
rtmiitatfu^, iuuenili audacia 

•go, IX, &<■ teracrc con- 
. firmo, rM ifKf. 
iHtriHw, I; »4 me^. luuenilia 

i~~ mnnn-ffK tmixtf'*} 

VII, 13. vid. nfft. 
pwniuiK /«M»» , XIV, 37. au. 

dafter, Tebementerinf»- 

nire. 
nMnifu^, U, 4 med. iX, 19. 

«dolcfccnf. 
itnftt, UI, 10 «x^. iuucnii, 
nfifv, UI, 41 meti. binnului. 
M«f«f , XII, 17. mortuiu, 
ttfutitt VI, 10. vindidti, 
nfufuif, 1, 10 iK. palcor. 
■•MJfisif, XIII, i«vtr. recent 

idetraaui. 
mif UI, is tntd. adolclcma 

nouui. 
tttrnw, X, 3 M. puUui. 

>•»«*«, I, tf «irfr. puUui. 
m/Mi, XIV, 11 extr.mttat. 
MV4^ XlV,i^ nuo. 
*w,' VI, i^ pud. cumulo, re- 

fercio. 
imf, i.q. »m»i, Hlt a,6mtd. 

.templum. 
iff T«> Miiftt, I, 33i»«f. per 

Mithram , iur*mtntum 
, Jftrficmih vid, fcU{«. .„.,Cc,pgle G R A E C I T A T I S. m mm, VH, 5 ««rf. « irvf, tt- 
■ ftruo ignem; vttb. Ho- 

merieum. 
mtmh V, lo tff. luutlii. 
niier, XII, ijffif^l. 4;. pu- 
fiiluB, infaii), (quo<t non- 
duDi fiiri poteftj. 
n—f, l\\,i%med- infula. 
t^rux, V, zoiH. ieiunium. 
. »trftKa, V, ZQmed. cibo flbs- 
tineo. 
vr"i, i. t. 'Hirv, IX, 31S. infi- 

ina ctiorda. 
MrrTT, X, }. anai. ' / 
KiX»f*ai, I. $. X, 7. nato. 
vMMi, IV, iz ea^tr, /Mxv» 
vidor ~fum, vlnco. -r 
««X»», ij txtr, lufta vin- 
cO. 
fiKnrwgMr, II, 41 mfij. pne- 

Driutn vi^oiiac. 
|*M. rm» tri n, U, 24. col. 

ligere litet ex.' 
H»K, VI, 10. XII,4>fl»i'^ 

nothui. 
ttfui». ttfti^tfttm , in, 18 
med. quod mork efi. VI, 
u med. vlittttlin], 
ra/u/Mt. rt n/tif», XIIj 4. 

Xiy, 34. lejei. 
wftut/im, XII, 16. nummi. 
fe^m' , n, 41 «imC XIII, 

14, legiilator, 
n^if («, lil, 17 med. legii* 

Utio. 
M/Hr,n,3iMfr. III, iSffl«if. 
riwi. — VI, 3. 6 init. 
yUI, 10. II, 7 (■«. 37. 3«. 
' lex. — i T*ftf jrit"t*"'t 
X, 2. &ib eondilione nu- nngM. ttatfn xif*', IX, lo^ 
locu) morbia obnoziui, 

>«nw, II, 13 m«</. morbo Ib- ' 
bora. — t»aM*n.tgfina, lU, 
47, «Efrf. conrpirare cum 
Perfis. — 1« Jiw, IV, 15 
med: conitnode aegroiare. 
— Mt KBim, ibid. txtr. 
pedibus hbordre. — n- 
•w, XIV, aj IM. 

WM, IV, 15. VI, 1«. XIV, 
1$. morbui, 

>«nr|«4»i., IV, 15. «wrf. rt 

*Mi U, ^ «jc/r', meni. 
Mkrtgtt, III, 4»ftt;tr. velfer- 

tiljo. 
riKTmf, III, II nA^ XIII, 3 

txtr. nodu. 
n^jMpir, ly, 1 mcii,^ fpoitla. 
»w, nrt xmJiwm^ IX, ao. 

pracfens perieulum. ' 
N>>9(, IV, 8 «x^.defei, pi-, 

fer. SifH^my IX, 9txtr. fli- 

vum reddo. 
;«ir^(, XII, 1 init. flauui. 

XIII, id extr. «iiccrc pe- 

rcgrinoi. 
jfo, IX, 4t mid. bofpitall- 
■ lai, 
/>»^<*, Xni,,£<$ fV hoffltlo 

excipio. 
^w. («I /wAit meXi», III, 

37. et not. IX, is- 
^w, XIV, ii. radendo potio. 
i-fot, III, 44 mtd. XIII, }£. 

gladiui. S4fi I N D E X iv\n, V, 6 med. lignun]. ' 
/urn, X, it ini'- lapcea, 
(iM, •^*y, VII, ;' init. a 
borcm puigo. 'O ^ — «Ji, I, 31 ixtr. 
. III, 45. 'et. alter, — al- 

ter.. — fimulac, I, % mtd. 

Wtt.-~- nunc — nunc, vm 

fui — T» tt, I, »3 extr: 

V, lo ix, — «' fur — «X- 
■ >*F A, II, 94- — Tj ^ — 
. V ^h /c- X-tf M iWf •*. 
.HI, 7 fii. hac — illa pap; 
re, — V«i ^ — •* A, 
. vr, r. XiU, 4« extr. — 
« jutr t/*>rf»Sn — T9 «bt' 
«iri^tv ^f, IX, i6mt. pari 
intciior — poftcrior. — 
i pro >Tof , 11, I init. ti 
txtr. XIV, w m«d. — 
f Ji repetit fubitSinm fusfi 
parentkejia , XIV, p. — 

I, j^e^rfr*. coiifangiuneut 
— (lacd'/», li, I farfr. 
rt IX, 19 fxfr. linguli — 
tt MTit KXiHvs, 11, la at«A 
Clcon. — ol »i«»f 1 T«» cel. 
1, 16 med. -r- •' -f^ t« 
AwTftt, II, i; init. Anytut 
eiu»quc focii. — »1 w 
Mury, XII, 37 IK. comltei. 
.— i irX«nn, Xlt, ^iextr. 
propc ftstM. — •! ««' «w- 
, rs, VI, 1% med. vzor cum 
liberis Dionyfli. — ■ «' r»- 
r>, IV, iffflerf. Xn,27. 
qui oUm Tixeiunt, — • af iiy V, i7(ar/r. ahfotitte. 

iSi, Vi, 1; tnei. demom- 

JiraHS. 01 TfHUmTK, 

IX, t.ilft.*'ifti. — • «tf. 
Tsf, (Km Datiuo, l, 34 
nu^ II, 4 med. ii<aa. — 
• T»/c, v;»i, II, I eWn — 
av, plene, M.«y »v TwrXf. 
III, isirned. vbi. t — «' rf-. 
' petitHr, V. c. Avrw i^-- 
fi^» i Uvii^vtfM , III . 17 

iXj^oK, II, 40 .«a;(r. 
»yite; IK, r^ fllif. lumor. 
iittntftit, X, 4. itef facio. 
oAijrofof, lil, I Hjfrf. viator. 
tJi., II, [j. m, 1. V, ;. IX, 

ig. via, ite;. 
tini, X, 19. den«. 
>Jm, XUI, t. doior. . 
aSvgfwi, XIV, i^ flufif, Uriieii- 

tatio. 
etuiaftof, VII, 2i. lainentor. 
«£«, r»gr, XIII, iti m«(/. rc<t- 

oleo aliquid. 
«w<», II, ismfi/. m, u. 

domefticus.' 
•ncfTvr, XII, i; extr. deine-.' 

fticuf reruui. 
eiMrii, II, ;s extr. ferua. 
eiiu«, I, 15 extr. 34 («(**. hft* 

bito, — » «oui/u*» Mf, iir, 

29 mftf. orbis tenarum. 

N->.et <>«•£'», VIII, $f»f<^ 

virf. ttoi, 
*M»^, VI, I extr. lupanar, 
aaqrm^, III, ti tiud. IX, I< 

Mfr. incola. 
" wiu«, III, 14 med. domus. 
tau^K, aedifico, III, 6 txtr. 

if Aibio. vid' «uu*. G R A E C I T A i; I S. 347 ' wMii.wiN, XII , 19 in- acdiff- 

co. 
•isM, V, s tned- domi. 
•oHf, X, 17 extr. — r«, (a. 

fpelunca. — /ubinteH. 

XII,i I med. 
•»t»ifi<J', XU,i;«xb'. 43ni'f'. 

is, quetii e feruit nofirii 

naKiin in uoftra dotno 

eilucauiniuc ; Jic Hefyck. : 
murnfm, Ul, » initj inircret 

me. 
■!,(«■£», xn, t tned. in inalam 

partem irc iubco, 
•»B(, III, 40 extr. vinca. 
MNfttrvf, li, 41 med. amaai 

MfKar», U,4imid. vini pO' 
tatio. ■ 

mr*t, /itvff„nt, XII, 31 Mfr. 
viii. iiii^. praee, loc Vi- 

•<r<TT<i, II, 40 itUt. hcrba 
quae^dam, qua guftita coi- 
-ri incbriantur. 
aafttpyvyuit, III', 13. ri 14 *»('■ 

cbrieta*. 
, •oa^Xuf, III, 14 iit, vino At- 

ditus. 
' •ir<;eM|i, XIII» 4« med. Vai, 
quo Tinum hauritur. 
•trau. «tu^nr, X, IS. incbfia. 

,««., XI. p. vtluti. XIU, 14 
i»if. vbiplenius. 
*imi, I, I. eArtf. a mf^. III, 
26 m«i. quaG, I. q. intf, 
tamquaot. 
V«i — g'»' rr (n^ IV, iTmed. 
noiipotcft, nonlitct.' — init. — tam Infinitinot 
XIII, i med. — fint Ver- 
bo, IX,33.T 'J»»"»» 
iftt^.quQmodo. 
«iVM, XIII, I f:v^r. lagitta. 
aiTfw^, IX, 39 ntei^ fura 

ab amore. '■ 

■iTfasIII, 42-med~ proprie 
• '«eftrus, afilut} deindt ia- 

tattU. 
•ixs/uy, xm, 33 med. ab>- 

ccdo. 

vCkniivi iifgn, vid. it^: 

fKriw, I, 3.0 inii. audeo, tt- 

vercor. _ ^ 

•Xirot, •XiVf «XnBii, Iir, I M. 

pauUoplm.— •M'',1V» 

S med. paruni abelt — 

a^j^ SipKpiftit, Xn. 3S 

extr. paulluniclifferre. 

•Xljw^rH, It, 27 <xtr. XIl^ 

27. ncgligo. 
*Xw»«»», XU, 4$> collabor, 

cado. 
tXKv, IX , <; m«d. ponJui. 
i\fui, IX, g«fd.in<wtariuiii, 
•'^•r^ JII, 14 txfr. totui, 

omius. 
OXvf*fimi, n, SmU. ^idftf» 

vid. not. 

0>^/tmm, V, i» iflrfr. et not.' 

OXvfttm, XIV) is in. iom 

i» Eiide, vbi ludi ttlebra- 

bantur. 

0>.vi*iimaitit, Ia, 3^- ^ 1 '** 

qui Olyiupii* vidt. 
iftKXM, II, 1.1 ined. acquabil;^ 

litcr, acquali modo. 
tfvfwt, XIII, ?• obfci babc- 
or. 

j/m^Mw, vii z> arodoHom«- 
rico< 348 . l N I 

ifai«t il) ^itiui. XII, £4 

med. obfes. 
•itiXjM, II> al iitit. urvi vino 
, frequcnter fruor et de!e- 
aor. — Xri, I med. wi, 
confuctudine ilicului vtQr 
'_, 111, 30. X, z. 11 ffifij. 
<fff fe.vtmerta, 

tfuyjirVf m, 4Mtf> i9>*fd, 

. XII, a{ ffwif. ^tailia^it. 

JjhAw, lV,ii. 19. congrelTui, 
J, 1$ mtd. di re venerea, 
vt ifuXm. 

a/ifM, XIV, 4y. oculuf. 

•^M , fitnilii. — *x if^ 
m, XlV) ■- non perinde 
eft. 

•jMXfrw, n, I med. III, 14 
extr. XII, I med. confen- 
tio. I, »7. 11,4 (*■■ med: 
44(11. XII, fo. confitcor, 
indico, profiteor, teftor. 

— »rtiX»yiiTt^, II, 13 mid, 
3t. III, ■ in. corilht. 

'f/*A«}'Hi , n , 7 extr. X, 18 
ffin^. conucntio, pBdma. 
VI, I extr. fider d«t». — 
««f« faf ■^Xvyisr, XIV, 
ij. contrt quod piftiim 
intcr iplbs- ^onuencnt. 

tftmmy XII, ■ ni(A ct^n- 
cordi*. 

•/Mflnf, UI, iB mtd. Tlcinui. 

— rfi^/o7.rf,xiii, 

I Mir. vieinii«i. ^ 

ifMWfut, II, 41 fMA^ qul 

eluidem BMiinii eft. 

. wmt, fcil. «w. XII, <f J •ina. 

In fomnio* 

•M</<^, XIII, 39. XIV, xlH». 

ezptobto. mifgiKiKi», w ^mmrtr, X, j 

nuii. mortesi fomnioi 
wiijxc, II, gt flctr. fonmiuai. 
wv/*'t tt fo^fu, 1,9. VII, 21. 

XII, 9!tM.iuuo, adiuuo, 

opitutgr. 
wtfw, II, 13 init. nomen, fa. 

ma. '— XUI, 38- pro ho- 

mine. 
v*ftit{iif»m, I, ji. II, tttxtr. m§t, lV,vg extr. afinuf. 
•ww, U, 37 extr. profeA<>, 

vere. 
•n>/, IX, 8 med. vnguif. 
■/t^ftirM, rV, 8 Mif. cetcr, 

propr. qui hiu iUuc indi- 

nnttir, a /mw. 
■fvf, XI , 13 imt. ■cutui. 
MT*, IV, ximed. foninieR. 

*M, (t i»'f, 1, 3» »>«'. 9»<^ 

modo differttHt. 
mi&n -■ r» miit* {rf»iifM, 

««) XII, 21. vulnert auer- 
I fo corpoic Rceepta, vid. 

>'*Xi^w,'armo; imi>t{»f»af, IXf 
4. Brmi fumo. 

imt^rin,' X, iz «wd. -niilei 
grauii ■rmaturae. 

imht^xii, VI, II mid. armi- 
mentvium, ArfenaU ' 

imXtj — ••X» i>t^<v «iwwi» 
Tifi, IKI,'45 ixtr. anna ' 
Tumere, bellum gercro 
Gontra ■liqueui; — tts 
iiA.» MXtir, VI, s inii.— 
ibid. ru i»ix>yM> imXi, »•>■ 
tri^ anna. — 14 »«d' *«- - 
riunSuf iti>M, intendete 
•rnta^ fc. vtxita. — «?•- GRAECITATI! 349 . p,iKi9Mtr» inXm, XIV.M 

txtr. ibi not. 
iiraTTt, XIV, 43 iuit. quotui. 
imartfai, VII, IZ< qtittquil. 
tmtiufVtf, vwt innr XIV, \% 

txtr. Wixeor. 
Mira/iuti, VL,%imii. cerM, 

confplcio. 
•f^ U, 13 nwil. vifio, fpe- 
' AaculilBt. d. 

. •/«« , lidco. iify, Xll, ii< 

n/«>»,'vultum [irae feftr- 

re graueni. — MwyJf tnp» 

ifKimfy XIV, 7 w, tnollio* 

rea adparete. 
tfjmny, III , ji fiwd. inflru< 

inentuiii niuficuin. 
•in,U,4- Ui,3itxir. XIV, 

a j. ira; 

fy"'» ^> 3' '^'''' ^B^* "^ 

cottdita, maecipue Bic- 

chi. 
tfy4^Bfu^, Xtl, 54 M>/. ira- 

fcor. 
ofyiMm, XII, M. ^ttirf fueritt 

vid. iMt. 
tftym, Xlllf I itnVpraebeoi 
^M,'XIII, 1 ^ed. monit' 

H*tif, X, 9 mtd. auiditM. ■ 

•/««, vn,ii. XIV, 1. iui- 

iuntndum. 

iffu», I,;.fun]culm,quo ha- 
mui adligntiu eft. 

tffuttfimf, II, 4 mtd, cuia ' 
itupetu ruo. 

if/*am, II, 30 init. tfti mtn- 
vnmir, Ipagiio cum fludio 
traSo' poelia. — U , 44 
med. VI, 14. nio. — wi 
Ffartimr ,V, 9. ad execci- 
tum proficifci. — tffiui, n, 41 med. III, 9. im- 
. pctuf. XIII> lextr. II. cu- 
, piditai. 
^iut, IV, Tmtd. IX, ti 

me4. pottui.,— XU, i 

mtd. monile, 
•jvi.^n>nf(,.XlI, 24, aucepf. 
of,a, n, 3>. III, lin. XIV, 

30. auii. 
ifw,IV, 7 «*r. XIV, 30. »!»», m, I m. XUI, t iH. V, 

11 utt>.'mon3. 
•fft, III, A*m«d. IX, ) 

med. lacunar. 
^iHKT*, XUI, 16 init. fodi- 

na. 
tf^ufim. n tf^uf vni tmrf*t, 

XU, I fM. matre orbata. 
*fXft", VII, a. foltairii, 
Jf, III, iB mtd, X, 1} raerfv 

XIV, 3smed. pro m»<". 

oi-M V, 141». quicUmquc. 
iemnii, IV, 10 tM. quotici. 
itim, rcligiD. M rn ylMfO, 

Ml, 6* med. 
ifitt- de kae voet vid. ad 

VIII, I in. ■ 
irimt, U, 3t exir, rite et cx 

praeicripto reli|;iottii. 
Mftn, m, 1 medi^ X, 9 !»«</. 

XIII, I med. odoc. - 
, ini , vt mi, g>r« , et plurtS 

Partieui»e, cum Infiniti- 

vo, I, 4. •V«>' ■'friwdVt 

quantum adripcrc poflunl. 

IV, if med. 111, 9f»td. 

iiray K^aftnif viK/iiffit£mf, 

Xill, I me</. quanlum li-- ' 

ccbat coUigere ei., 'qui 

aquam attiDzerat. — p«» 

'^Ki, XII, i%fiud. circiteiv ivCooglc S56 I N D E X imt •/f«s Xtt, $7. tanium 

aondum, i. e. tiiox> vid. 
. not. 
.Swxif ar, lUtf ■', It, 19 fiui. 

quac ntminiiu, rinc. 
«r/KU£^f Xllt, t^mtd, oftTs< 

cifni pocna adficere, eo 
' diimMre, vit^t nof. 
•Tf, Itt, 34 in., adlegatiMi- 

htfs in/emit. ~ XtV, ij. 

eum Imperaliuo. 
tujmf, U, 8 med. intendit 

in imterrDgatianibus. 

mht, I. ej. ftmriuf «/iTKtM^ 

^( Xiy»i JiAt fpi , VIII, 41 

extr. nil vaieij. i^irf. et 

XII, 44. *"/ «'w »*"■•, 

non curabat. 
mitMMTt, 1, ^oitf. nullo ra- 

quam tempore. 
mht, Itl,43. VI, QimV. li- 

m?n. 
«K tri, XIV, 4J fltfrf. Bnninit, 

vid. not. — 
M M», II, t f)if{f. ifbrae igi- 

tut. , 
a^K, XIli I med. crirpui, 
«/<«', V, itfini^ VUI, I. 

extr. fed. 
*tw, I, ts med. «cmpc. t, 24 

- iflit. iBitur,iffc£9JttH« tM^- 
kibitum. 

«nra, U, I» «*r. nondum.- 

,0, Xtl, 1 MTf^ aurii. 

mn wt, Xni, I med. mintme, 

puto. 
«#'>, III, z6extr. X, 17. bo- 

Wa. 
irtt. fVTjf, XIII, 2 fllfjf. 

XtV, 37. Iioc modOf ^C 

Xllt,«?. ideo. vid.tamen 

- «of. rrrthoe, 11,1». i» iTii II , 13. — - Tuvra TW 
TmKfT^, I, iS. /brflurte 
Ifanationis, pofi oraiiiy- 
nem aiterinM adlatam'. 

*rw, Xtt, 9 f»frf, pro «iw. 

*rw, I, iS roctr. it. fic>*. ~. 

«^fiX*, X, ; extr. debeo. 

tfia,%/ial, Ocului* 4>t tipitOv 

■ fust- (X5fi,. I, « («(r. in 
confpe6him vcnire, — 

•f^sX^t Tl^AMT (It, XIV, 

i,%. oculoi dctigcrc in. ' 
t^Xm, ftu «ipXiffjMiM, debeo. 
mKvfmty II, ;s ffl"'. inct- 
Jo in crinien fiultitiae^s 
Timaenst •^Xn,- nratSmt 

MTi iimvnfuf, 
'X"'»f, II. 14 fxfr. canaiit, 
' tum natunlii, tum arte 

f^aua. 
»X^i, XII,4(Sw. ripa. 
*X»l»'; XIII, I med. munio. 
•a;X»(, It, einit, popului, 
•>7?, tll,- 36 wrf. pyrum. 
•^f, XU, if.x(r. tardc, 
^f, IV, zs fM0ii. oi, faciei. 

— vid. et hgrti. 
titrntf, tV, iimed. opfonio- 

tvm artifcx. 
•j-f^aTff, I, 2S itt. qui pilci- 

bui delcAitut. 
\^ia,pr. opfonia cino, Ui, 

34. vid, not. 

' n 

II«}Vi I, K. pedicB, dcfipu- 

lum. 
any^iAtt, UI, 36 nif ij. pulccr- 

rimui.- 
<T«y*f,'tII, 1 med. collii. ..IbyCOOljlC JGK h ECIT A T I s. 35» ttvrf""»"!!, ni, ^o ifted. not, 

tnygf-rin, IV, is ixtr. tt 

«^ X , 1% vted. certamcn 

' t luda et piigiiiatucom- 

iniftum. 
««>.•', III, 1% mii. 36. XIV, 
.40. V, ip. ao. IX, 4 extr. 
ififllum, quod Gui accidit. , 
— IV, 1 med. perturba- 
tio animi. — VII, %med. 
trifte, lugubre facinui. 
m*tytitt^ V, i&. crepundia. 
iiMiiityfi llli 21 imt. vid. 

n»t. 
MH^njM**, 11, t. feniului. 
mxiiitm, IV, 19 ("». XII, so. 

cruditio. ^ 
«witifMi, IX, 9 farJr. eHlot, 
miuiivm, 1, 34 )'». ^^v, ad* 
■ moniiionibiis docco. — 
. III, 17 ^xl»-. 3 1 «i^rf. IV, 
15. erudio. — »«««4^11^- 
wK, VIII, zmed. XI, 10 
«xtr. cruditut — «htcm- 
Ji(i^>«>, II, i£mfif. XII, 
. 1 med. fciie , eleganter, 
wmiUylM, 4->mtd. m,'iS 
■ iuit. lufu», iocui. 
n nMiiixK, 11, it med, fati 
amatui, deliciae. Dt rt 
tara, vid. Xen Oec. cap, 
f . $ 7. ib. 2tune. 
wiuiio» , XII , I med, pucUa. 

XII, t). paruui puer. 
mcuioTfifiiit, II, 3. i». not. 
Mi£i>, XII, 1$ ludo. pmfd. 

illuip, 
«mV, ij, Xlt, T. VI,4. puetlo. 
tfn/iui irtiTfoi , prtuata pa-- 

mmm, III, ig med. X, IS. ft- ir«^, al «T"'^ 'Elkvvir, I, 
13 W. Vctcrcj Graeci. Ji>- 
mil. IV,23 ('«. 
■rtiXtuar , X, 10, vettii. 
irsXHioiiVsrK , VI, 9 init.* 

longD tcmporc diuei. 
mAaufiM,^l, Sin. luAatii). 
«iiXwt-ir, et vaXBirtf, Xni,« 
med. palmut , fijen/M-a 
ly digitorum fibi inai- 
cem im&orum, ' 

«hXkit^, IV, 14/ pataeftrai. 
fociu eieercitationibmsdt' 
flinatus, 
mXsirff^Xit/, VIII, 14. cn- , 

fto* patacftrae. 
«•x«i>, II, 6 init. XI, 1. lu- 

aor, ccrto. 
«nXv, IV, i; medi lu^. 
n>2^J'>w, V, 15. 
■■Skaiur, «£ ■»%.«««.{ XII» t 

ttKiJ. 34. pcJlex. 
mKft^tftt. T« .mifUptf*» Tft 
X«f ix', IX , l< fiwrf. ferti- 
litae r«gionii. 
fru<^/<>i, IV, 5 fM;i/. public*. 

XIII, 27. vniucrfl, ' 
ffiD^iMdw, XIV, i^extr. cau;- 

pona; 
«.*<f.»wt, Vir, 17. XIV, 49- 

caapo. 
««i-»yuf(£«, Xlll, I med. ob- 

leaor. 
mmitijfvfiKM , >.ty»i, XlII, II, 

laudes. 
mKtnyvfts, III, iffi;i/. oblefU- 
tio. — IX,5.34.co„ucn. 
tu« i vbi de ludis. 
, mminrXn; III, 14 «if. X, la. 
Xni, j7 ffifi^. irmBtura, 
comprekendent clDpewn, 
loricam tt galeam. .iL^v..ib,C,oot^lc 35» I N D E X wwpn», II, 40 txtr. Xlli 
3). ■ftus , ollidiui. 

*m*tfy»; I, ; imt. calliduf. 

«wraAwgt, UI, i nwij. onuiu 

, generii. 

«nitraf, 1, 3zmt4. Ttique. U. 
ig fMii Wfi^Jn. omrii- 
no. 

muni. «' Mrv t-fv^ [, 19. ma- 
gna luxuria. 

wm r^>^, I, 3. 13. 

M^ cMf» Datiuot vui, t*" 
Tff. — C«m ^tcuftUiuo, 
II, ij M/r. pcr. — IX, 
■,1. XIII, 24 extr. pne- 
ter, — ««f' nfuffo', Xllt, 
5t extr. tltcrni) dic)>ui. 

mtfNjSairw, il , 27 m«f. prae- 
tcreo. — X, ig tfi«f. p«c< 
co. — XlV, 2. >f>»f , iui- 
iuranduin non frruire. 

m^fS^w, VI, g. sdiiaio,— 
VII, 3,. XII, 14. comparo. 

mmfKfiAtt III> 33- comptra- 

mm/mymfiat, I, 7. eccedo. 3» 

ffiarf. 

wafifm, XII, l mfrf. adduco. 

— TS \tyiiriMi, XIII, < IM. 

peruerteic rationcm, ii« 
1 nao , /gnott. iK^gmu wm- 

■mmfKlimi, l, jj f». hcrtui, 
mmfa^iimfu, IV, 2j. trido. 
wmfmU(ai, II, i| flUl/. IV , 2E 

fn. IX, 21. inexfpcaatui, 

inopiiiatus, <]ui praetcr 

opinioneiB cH. 
■ »iyti5m, «»!' oa;5(ir, 1,4. cur- ' 

ro iuita ripara. 
Wmjmifimrntf IV, U. »W ("»*. *>f«vH>, Xn, 61, cenAilo. 

«nfMTMi, VIIX, 17 tned. ve- . 

niain rogatam impctro. 

Wmf^mrm^Mi, , Xlll , ». de- 

pofitum, /m( w(^ IV , I 

med. et uot. 
mmptnmtmT,i,ftmf, II, jf rfffr. 

III, >5 txtr. trado ali- 

quid quafi deponenduoi. 
mmtmiUifu^, IX, iS. XIII, 3 «i. 

»« «•ytuUi^*, u, rjmei. 

cibi adpDiiti. 

mwif fiirtim bibunt, 
■r<(f«KX<m, XII,.IMMrf, ad- 

cumbo. 
M^M*, V, s med. obitee 

audio. 
wmfviMfifimm, 11, igffie^. ad- 

viya^i*^, XU, I gxtr, 

confolor. 
wmfi^Xmftm, Xf—, I/l? txtr, 

Tupcrua^ua temporii ia> 

Aura. « 

mmfmyifiim, M, XU, »9 imt, 

pcccoTonlra. 
«mfmy»/Mi, VI, I Mft-. inhi- ■ 

Ihis, improbut. 

Wfmmifuim, lll, t Mfjf. Tin^ 

aliqucm comitor. 
nmguM^fuunfiaf, XIV, 43 imt. 
adnoto, vid. nat. 

Wmfm»iMa{i», XU, 5I mtd. 

'Xinrr, men&m adparo. — 
k'ari<i, XIII, 4 inU. con- 
Tiuium paro. 

it«fiii»«>J)it, VI , 7 Htu^. da- 
tam fidem frango. -; XU, 
g «:vfr. contra pafta ago. 

mmgmemmt 1, 30. ndfies, atjiii. ..ibXiwot^L- G R A E C r.T AT J S. mmftiTttsm, nnfFinfdltaf '^ 

XsTMwv, IXt ^i/mtd. ccria- 
rc cum liberalicaie, etop- 
ponere JiberalitateiH' — 
wfi Toa ft«f ■tbVt.j,, XIV, 

. 44- PUgDarc cum aUquo. 

mifitrthn/M, 11, iTmed. kdpo- 
no. 

wKf^TftKi,, IV, nnud, infle- ini Tn t»», IX, 41 md. a 
vino fuperttut. 
wMfii^tfBi, III, 4%mtd. men- 

te priuatui, inrin^s. 

mmft^fntu, XII, so. deliro, 

(v<y>9fX«rTti, n, 4 m*^. er- 

fpeao. — Xin, 1 init. 

infidiofe obTcruo. 

mmfmiptm, III, 1 jMjir. adnS- 

, fcor. 
m^fmxtif»-, 11, 13 in. ^fiaiim, 

V e«emplo. 
wmftiX,i, XII, 39. pardaiit. 
«<¥•«*""> XIV, tS iK. prae- 

cipio, moaea. 
mmfuat, XII, I meiJ. gena^ 
mmftiAi, V, 17. negligo. 
«Kf n^MtMM, 1, 7, rcmifle, 
mmfttfu, II, 34 iH. adfum. — 
wmgri, XIII, I merf. lice- 
bar, — wKfm 9m,fui{iSKf, 
XIIj. 30. Jiccbm admira- 
ri. ■ 
^tmftifu,' UI, i med. praetcr- 

eo. 
wmftiafim, V, 9 mtd. furtim 

irrcpo. 
MftXmvM», I, ji fa;^r. prat- , 

rerequito. 
Mimm. f.a. m„^ftfiiak», XIV, n. adnu. 

mmgtftlStk^ XlVt. 4«. acict. 
wmft<iAifinm, vin, j mtd. 
pCFegre a^duenio. ' 

"¥'^»'-w(/, XUI.jg,/». rt. . 

co. 
mmftxm, praebeo. — mmfix». 
/"¥, Vhtiinit. monftro, 
profcro. 
wmfi«^m, XUI, I ktd. virgi- 

nitas. 
«Bf»tMf, VI, I tatd. XU, t 

init. virgo. 
mmfittmr, Xllt, 1 mti. con- 

claue vii^inum. 
mrnfet/u, lt,44mtd. adpo- 
110. XII, %. repraelento, 
de fimulacris artificumi 
yic XIV, 37. — wmfmrnrmtt 
11, 17 mtd. de minifiiria. 
mmftitMt, XII, la extr. Xm, 

17' prouerbiuti). 
wmftiv>m, IV, »4, XIV, j. ir. 

rito. • 
mmftfmm, II, M «tfrf. HCgligo, 

contemno. 
■ntfcf/wrow, I[,44f)M<j. in- ,, 
citani, qui vim incitati. 
vam habet. 
mmftf, III , .44 extr. «ntea. 
*>fti<"'* vni, lifn^d. iiber- 

tas in diccndo. 
wmc. »sts tt mtt ttVH mv , wmr ■ 

«»' «», I, I in. quitquit. 

»"»J:'*, I, ?4 ea;^r. M «rx<^ 

ptofpera fortuna vtor. — 

«- », .^. T»«, Xllt, «4 

. txtr. bencficio adfici ab 

■liqUo. — T*Ts mh5( i,, 

,/«if ?(, Vm, 12 m/j;.- hoc 

d accidit. 

2 i,,C,oot^lc 354 I N D E X («■TMW, V^ 17 mid, pncu- 
tio. 

WKIM, — «M>*|HIV> I^ l^ **■ ' 

Itl, i8MeiiVIII.io(»tf. 

defino, «bfiOo. IV, IS 
, txtr. liberor. 
*"%«', ccaffui, *v ^HWNw, 
. XUl. '$ »• 
itmx<^U IX, IJ. cMffidM. 
«tf^M, Vl, ift. miU^e* pcde- 

ftm. 
•.^«, VIII, 7m#rf. pedcftrii. 
m,A>. — «»<5»Wf, 1, 34- p«> 

fuadeor. obfequor. — • 

«int /ii^itituio, nonpof- 
fiim tnihi perfuadece, IV, 

%f w. 
mi*t't II> ^} i**- ^^ "• P^' 

riculum, coniraen. ■— «"-, 

fKmiMnii^May, U,I). eiplo- 

nre, iw»f nw. 
mifmafot, I, 34 ftt. IV, ȣ 

txtr. V, i^ conor, e«pe- 

rior. 
«*\«iw, VI, 13 Meff. mire. 
mW, III , 44 med. propc. 
mx«i», 1, 15 ftei. X, x. %e- 

nui columbac filueftrii. 
«iXiMar», IX, 14, infimt cal- 

ceonim, Aib pUma pedii* 

folese. 
m\i, et wiXtftui, III, 44. 

verb.fott. fun. 
•!t^;cw, UI, ao m«tf. placen- 

Mi das Gtbackeni, 
in>qs. II, 7fM{f. 43- VI ^4-. 
' pauper, 
•nr»t% VII, g med. IX, 17. 

lugco, 
«DM, III', s7 ffwi/. pauper< 

tai. mmftmfy XII, 1 meil. paupec 

fum. 
miTVMrrfyM, VIII, 2 mei. fc 

iww , 50 remorum nauli. 
mnmgnt, VI, la. quinquece- 

mii. 
)M*fmfm»n «n, X, il HM^. 

fiito dccretum cft. 
mtfamfm, V, 7- vltcdufl. — 

mfunfm Xifir n, II, i) 

fiffrf. vlterius aUqtiid di- 

ccre. 
^mifiitr X, } ui. perdiz. 1 
mtf tlUptiatm, XU , 1 mei, 

— tl mrf( avm , XII, 64 

im. et fupra voc. •.— «- 

fi kXv^hm vftf", vid, r, 

Mfo^, I, 10 tlllf. SI «Mtf. 

lU, 14 mid. dctraho, tu- 

fcro. 
»tfi>Xyiw, II, 4fxfr. vatde 1 

dolco. 
m^mfuttx', XIV, 41. celo. 

mtfHarri, afXI*, VIII, 5 1«*'' 

inpono imperium. 
mifi^am. — rififi»! nmXM- 

ffr, XIT, 15 med, calamum 

pcdibui amplcdent, Gon- 

fccndeni. 
MfiiSiAji, r»«, I, I extr, V, 

> <a:tr. IX, a(f fiird. am- 

pledor aliqucm. — ibid. 

4» mutatione kttius verbi 

Cumirmfafitil^a — Vl,i3.ia. 

cingo. — mififiai^^fMff 

XU, I med. induo. 
mififiKnr*/tmi, II, 11 txtr. ob- 

feruor, fufpicior. 
mfifiXn/ui, Xil, I MCOl. aiiti- 

^ulum, 

mtpf*- MbyCOOt^lC GRA^CITATIS. mtit$t%.Bt, IX, 3 txtr, cimii- 

mtftyiytuat, I, 3 extr, Aipcri- 

or fum. 
wtfiJit, XIII, 4{.. negligo, 

per contciBtum. 
w^u/M, II, 13 «xtr. fuperi- 

or fum. — II, 1% txtr,- 

fuperruni. 
«f^XBMw, II, 27 M, cireum 

equito , 
ittfittV^aftxt , 11, 44 tlHlj. 

iV, if. curiore aliqaid £»• 

cio. 
VffMfyiK, Xll, ifMfi/. niiniua 

fe ornandi fludiuni, 
mtfafyti, III, 19 med. XII, I 

«B/^. ^uidquid cH nimii 

Uborii et iinpcnri. 
wifufirm, III, 4» in«4/. cir- 

cumrepo, IX, iimej, atu- 

bi&- 
mi/mr">f^, III, tg im'/. iiar> 

ro. 
mifmr^F*'*, ni, t M. dcrcri' 

pti». 
mtfiitrt, I, 2$. ««iH*, coma 

adpfifiiiiia. 
mtfuwmm'} II» ^ l)»f> circum* 

fto. ■ .1 

K(f <iMt3&irf. QI, 44 nud. val- 

dc' pulcer- 
wifauif»^ IX, n JM. rf^MMi', 

cinAuf, (Knatui fum co- MKfaniXn^ VII. 8 
me4- miitiimcnu«cisde- *"!' wftm0ftiiT»f I, i( med. cir- 
cumileAor, circumnaul* wfoAmti, IX, i>, decfrpo. mifAmfifiiam, I^ 9 «F/r. Ui; 

11 imt. compIeAor. II, ~ 

19 init. «mplcdor. \, 6 

med, ciiigo. 
mifuiii, IV, 26 mtd. circul* 

tu». 
0ifm*»toiun>, Vltt, litXtr. 

niaceria drcutndo. 
mtftunii, III, I nitd. viciaiH, 

eircum bsbitani. 
wtfiMTm, IV, 19 extr, V, f 

med. «bundantia. 
miftmmnm, U, 5 mtd, amblk 

lo. 
mifiMKJii, II, iHted. ni^ tp 

med. ambulatio. 
mywKTVTiiMi , ■fiill, II tn^ 

mtftiriwti; J, ^ m, II, 3^1«. 

XII, 4«. Xll^ 4fi- iocidtf. 

mif**y.iiim , et mifimXiHt/mi, 

amplcdor. III, it m XIU 

I med. mifinKmmi^m mvtft 

«■{wrXai, IV, 30 med. itet 

naualc. 
Mtfifftti, lU, is M. circym- 

fluo. 
mtftnfa, XH, t ffl. colunib*. 
mifim^iyuif, IV, Zf Mctr.'i»> 

colurait confcruor. ■ 
mifivi»nfj, T.« T., U, 5J iait, 

adfingo alicui &liquid. — 

fu^inr' »'", IV, i4Axlr. 

aliqtiid cu(U>dirc.. 
mifiTTii, XII, I «iRi^ «buft- 

dani. 
»>fjr(9>x<(w, U, 10 init. II 

mrd. 18 #9;fr. IV, i extr. 

V.Hfnit. YII, la. XIV^ 

20. occurro, incidb. 
mwf^ifm, VII, totxtr. inuol~ 

vo. -t- mfi^fifmm, U, 13 

med. Tulgaia, 
2 ft mpate. ,,n,yl. 35« INDEX mt^vtt^ Xtl, 11 mti. cir- 
cutn^do , cosiio. ' 

Mf(^, IX, %\. circuitido. 

KifiX-Sf*, i, 34 »•■ « resio- 
ne. 

tt»tm, t, it. fibula. 

Utfnt, t, l, II. X, M. j. «. vitbX», V, is. firoot. 
*•«;>, I, I mtd. iaium , pe- 

tr>. 
«rrf«H« , VI, 5> Wfitf. fKCUt. 

«MMT, XIII, I txtr. tieda. 

X,fi«*r. gncili cffe cor- 
pore, vt Pbilippidn, ^ 

wwfl, lUt 43 fxc^. foiB. 

irtJtiXioii, IX, 40 Mt. gahtS' 
nKututn. 

mif ■•/Mf, X, £. conor. 

wAiMi, U, 40 iiWiL litttiui. 

wji^», I, 34*»«'> ■««™»' — 

III, 36Miit. VIII,i*.«er- 

but, crudclit. 
mt/ai^, IX,I3 W. X]iV,7. 

pingucdo. ' ^ 
wtftvyjm. «^»X*^ Xltl, 1$ 

init. rcpleo. 
mi/titgtittgf, XU, 33 DMi^ ar- 

lieo. ■ " '■ 

»iHx<>*, III, &I ««/. tibnU 

geographicB. 
«>«, II, 40. 41 mid. XII, f 

med, bibo. 
mBTK, *ii rm» tm •*(■■«, III, 

17 mtd. proii$rb. — *<- 
.«T. x-r, VII, f(. etfillt 

Scbnee, nix cadit. 
mmi'»!, credo, II, ai »»rf. — 

WMr.Cmr«v, I, I4 ffiftt Tul- 

go crcdjt^m cft. m», n, 3i.fidci. 

XIII, 12. opinionem con< 
firtoart. 
«jrw, VI, 13 inif, XIH,! 
extr. pyiui. 

lTX«yi«f, I. 3 M«4. XIV, IS 

«cft*. obliquut. 
irXwuf, III, ao iflif. X, it. 

placenta. 
ffXKnr, V, 7. TSKatio. 
«Xnnir, m, 25). vaguf, erro. 
ai%^rmffUit, V, 7. vagor. 
frX«fTi, XII, K pladei, ftatu- 

«Xaripoj, ff, XIV, 37. art fta* 

tuaria. 
«Xm-imf, IV , 4. flatuanui. 
«X«r«w, n, 14,' acer, 
vX«p«r, U, 10 m«i. III, 1 fK. 

latitudo. 
irXvm», II, 13 ixtr. fingo, 

limilem (acio. IV» 4- fta- 

tuai facio. 
m>4iger, III, I »jt. quidftt, 

vid. not. 
tTitKvmtw, i. q. «XwM/u», I> 

mXttraMU, H, II flWl'. liiepi- 
- tu. 
«XnM^w, in, itf. niinia «Ue- 

ni cupido. 
a^f«, IX , 13 mtd. I«u>. 
«Xtvjunr, ir, 41 fitn'. laterunt 

inorbui, pleuritit. 
«Xn», IX, 10. nauigo. 
«X»dg(, IX, 19. multitudo, 

^ /. plebi. — . tt»»» f^tT' 

bopiwai. XIV, 34 «u«l^. - 

«*, 

«Xf*., .;CoogL: C R A E CIT AT I ! JJT- vhid«, replctut fum. — <r>- 

ft wX^^agttr wyofaif vid. 

mytp,. 

•. afKfKTiHitt , n, t5 med. ligiti- 

ficanter, motdaciter. 

M-Xiricrjior, 111, s^med. noL 

»>0P, Xin, 2 mtd. veruin 

taUien. — cum GM'ftB<>t 

iV. 3. XIII, 7. praeter, 

«xcepto. ' ' - 

arX)^, 11,44 meii. XU,'i 

- mgd. implco. » . . 

■■Xif/B^ra; II, tomed. V, la 

-mfi/. nilitcs naualo.. . 
«rXiririKfia, X, ig. accedo. 
vXiT^sf , XII, ££ in. • later, 
ivXfMr, IV, zs. nauit. 
w^Mutftt, I, I mtd. textum, 

k, i. t. q. ^fuTfat , vcaa- 

bulun, quod vU. 
«X«(, II, 14 IK. nauigatie.- 
■>jrTm, 11,11 tfl. diuesfaHK- 
«X*T«f, diuitiac. fiM3uf, llt, 

■S. 
mrofm, XIII, I mfd. vcntus. 
Mo, IX, £4. XIII, 1 Mfli.: 

herba. >> 

n3M', XIII, X nud. i»<]U0- 

quan. 

««>n<i III, A'^ med. MBD. 

IX, 18. dcfidero. 

tnbti, IX, 39 fHeil atnor. ip. 
„r,A. 

m»tv, I, i; I». de auiR pvl* 
k» produjientibui. — 111^ 
19 med. rmt tgmr^nn, 
quaefttenc* nedere, -^ 
tcttfnfiaTV', IV, iB' federe 
fino, lcdetn alicui couce- 
do,— MtX"* ". /*™f*» IV, 
8 M»i.' dilionem dilatare, 
aa|;cEe. —1 mndiif auf' >Ar,v,'s ixtr^. pronihilo:' 

haberi. — ». SmfXin vp' 
«i!»h VI, it tK. Sicilian 
in poteftatem fuam re<G- 
- gcre. — *w«», IX^-iS fa- 
cra facere. .— . wei»»«5*¥i 
mifAtsMr, X, 18 flia^. pada 
inir^. ■— **(•» M«w» Tc 
>« TWM, XH, t. ^artid- 
pem facerc alii]ucm rel. 
«^ 9fv»m T«of , J£U, 5lf-4 
«xfr. curatn rci gcccre, ' 

«MJcru, '0|iMfI, XUI, 14. 

mnnTv', TfMyfJMu, H, II extr, 
tragoediarum-ibriptor. — ■ 
«. jutXvr, IV, 18. #tnof.— • 

«0(. ', 

marrfM, XII, l$i.'poeUift. 
n«iiiX«, ftii. tftd.'ilMM. 
*««cAiw, XU, 1' tMi^> vsrie-" 

tat. 
mouuXfim, VK, 3 mtd. oraii- ' 

menta varii Colorii. 
ireaiXflt, IX, 8 «atir. variuc,. 

— IV. ailtili*, VIII, 7 
f»i?i/. Xlla I. vitfiegatui. 

muftnr, I, ly. grex. 

*>X(iUiwt, JCn,~i^iM''- belli 
peritus. ■ ', 

f,,,. — VII,' iji tft. hoOis. 

— «», VIII, 13. quiatt 
re abhoErel. 

wiXi/Hf^ III, 9 in. pugna, 
«•Xwfw*, lU.ai. V,aoiK, ', 

vrbem «bfidd^ 
mtMpmvulll, 16 «I- vrbi- 

um o^ugnator. 
wthupaM, ui, 14 med. obfl- 
, d%), . .. 

z a «x*« ■'./IbyCdOgfc »8 I N D- E X «Am^mi, n, ift med. m, 17. 

Xli,- ^'ifxtr. ■dminiftn. 
■ tio reipublkBc. — V, i) 

M. mct. Auiu cfuitHii 

— VI, le. iut ciuitttii. 
•duvw^, *(, 11, 13. VII. 

14 txtr.- patriain-tdtiiuo 

in aUqua re, vtilii ei 
' Ain. lU, 17 tKit. X, 17 

'init- luasiftratu fiingor. 
«iX(Tut», U, 10 extr. XIV. 

2{ «xfr. qmdfit. 
•Au^Mtc, JCU, 11 r^. &• 

pukium plcixioruni el 

pBuperun, Jgu coanuuie 

fcpulcniia. ' 
«i%.v^if, I, vj ixtr, Tilde 

Toraz. 
nXnmfinm, III, 41 «aif. vbcE^ 

fertUii fum- 

mAmtm*, 1, 14 tfl...lBU]t<M li- 

beru liabcni. 

ttOjmtifm, IV, 19 ntd. ma* 
gna cognttio. 

«■XinnHiM, I, 14 mrd^ multi, 
inmodica p°tatiO. 

«■Xvvw, I, i init. polyput. 

m0^t^mmm, XIV, 7 mti, 
curiofe cwiofco aliquid. 
v> wtfi ti, in titalo Jtgfti- 
' jicatn, dc eo, qui rc« ad 
ipfum nifail perttnentei 
cunt, vH. Artftepk. Plut, 
S"4. 

toXvirfmrfutvn, Xll , t med. 
multarum rcrum ct nil 
ad ao> pcrtincRtitim cu- 
riofitai, curiofitai ardeli- 
onfi> eiifCl gcfch^ftigen 
Mijlligginferi. — jn»»»- 
mtm, XII, I mtd Guracir- 
e» veftitum mulicbrea. •mXm, n, 1} tnU. et mot. »*•, 

/»m ntXti- ibique plurts 
fignificatus. — Saepiffi- 
■m* tum aiio AiieSliu9,t*- 
terieSa Praepof «v> vt 
faiimt Graeei, w, c. «•>.« 

' ftnimof mKm, 11,44. *!-^ 

mKa, tc. Ktirmf I, 2:; exlr. 
' — ' wA.r m «DiLotr, alia 

fiipcr alia, crcberriine, 
, Cicpenumero, IV, ig init. 

~ «I' nA,M, II, 6 extr. 

IXtiA. plebt. 
mXvrfXiM, Vll^ a. fumtusma' 

gnwi. 
mtXvTtXn, I, ? 1 extr. . 4 ^ttfei. 

II, 14 fued. pretiofui. 
««XuriTwi. XII, 19. magnii 

fumtibiu. 
mekwtfim, iu rnm, XII, ^4 

W£ti. multa cura. 
w0f»m, 111, 13 tne'' potut. 
««/*»*, Vli I med. pumpit 

VIII, linit. XIII, linit. 

inflinAiit, dudui.. 
mitm, IV, imed. JiB n nfh 

dcfcftui (um fcneAute.— 

«riMi/idy, III, 41 m£i/. *«r< 

Tvrl^anf^, opcraiu do te- 

lii. — ■«. «ffi r»», I,)l 

f»fii. agriculturac. 
«iMi, V, £ «i;tr, LatinomtK 

Ubor, virf. fio^ — XU; 

41. opui, h. l. piSura. , 
««Mw, XI, $. pbcentB. 71- 

maeus! ««r«w wi/uftav* 

mXunm, xof Xnrm m^: tct^ 

tnfiim, VIII, 1 i», traduco. 
**!•{", XIII, 2< «:xfr. psro. 

— wtfi^cfMif, II, 5 extr. 

«oapaco nubi. 

V «^. ..iV.Cooijlc GRAECITATIS. m wfifuui, XII, i| m. qui ta- 

tt pcr.frelum tranipor- 

tat. 
mgm, IV, 14 M^, mcrctrlx. 
"Vf"* ptocul, II, % txtr. 

iuM Getutiao, 
'irtf^tya, IX, 3.. penaa* pur- 

pureac / 

' ttogpvfa, IX,' II mif. TCfti* . 

purpurea. 
«rm^ vid ad l, t% init. •• 

ru im-i, ^uii tandcm, II, 

13 *xtr. 
mriroT», XII, !<■ honio bi- 

bacilBmus. 

trwrnut/ttif, XII, t txfr. dco* 

imploro. 
mu. ifctJwxxs, vid.tx"- 
Mfmyfta, rtM. -r III9 4 ()(• 

ttfMirttMTm , negolia. — ^ 

,rfMrM»rK .xf.», X, 8. mo- 

kftiat fibi crcare. 
mftfoif II, 20 ta. iX, iff <x/r. 

XII, 1. lcni*. 
mfmi4,, II, 4 i». V, t6. &ci- 

nua. 
«^MW, XIII, 7tiH>. venditia. 
■i^rw, II, i$ mtd. mc ba- 

beo , 8go , »" » »«»■» -— 

III, Ig m/rf. TWiwK. — 

mtkv, XIV, ;;. mBgaum 

.quaeftum cxigeret. 
wffVfttt, XIV, «3 miiefco. 
mffvM, U, 14 mei/. Aipet 

arborii. 
irjinr», I, ij t». i>hi fupcro 

gioria. 
•Mtna/vr, VIII, ?■ decoruf. 
mp<i»mM,\m,imtd. ni,47 

fiuA legatio. 
mft&fmn, IV, tti IR. Vl^ $. 

lcgatDt. mjmfinm, I, ai Mt7. III,. 17 

fartr. XIV, 3P. lesanH 

fum. I 
wftvfiuT^ « mwd^ T« c«. 

V, 17. antiquiut, 1. el ae- 

flimabiliui ali^uid habe* 

rc, quam ttc. 
nfitfivtititif II> 34 «efr; f«- 

nilii. 
mfiafMf, XI, 9Wfi. Xni, 4£. 

emo. 
«juc, « et *f >v, atite<iuam, ^ 

Sfiwi/. atmtd. \, i in. 

XIV, 17. 3S- CKm Infi- 
. ffftnw — I| 15 med. V, 

6extr, eum Indicatiuo, 
Mfifttinf V, 17 Uit. paru« 

ilex. 
«fw, XI, 9 eiii«. 

*l* " 1 y*f «. Infinit. ■nte'' 
' quam, U, 34 extr. IV, i 
, txtr. — *f«»«, VIII, u • 

med. idem. 
■jMyH, V, 7, produco. — 

XIV, 13. (M Bf}!*» <T^«y*.'. 

/it^, ad ■ iram defcror. 
ttpntyifiia, Ui, 14 mei^. lc- 

nocinium. 
mfMgafui^, II, 13 m«i^. con- 

Hituo, voIo..IIi, lotntf. 

digo. 
i^avaWiut, ni, 44 med, ' 

lante interficio. 
wftarim, V, 5 tiuif. fiiburbi< 

um. 
«/a/3MM.a^, procendo, IIIj 

16. 'jMTVficu. II , 44 med, 

«^^Xir^it, vallum, XI, 4in(i. 

Ttr< 4<iXB(fff«f, te^eti cal. 

viuci. ^ 

Z4 „Cooglc 56» IN D E X w/aytHt, ni, 47 jM. pttcr. 

■yeAi^t 11} 31 txfr. ante 

tnmifcfto. 
«yv/irvr, m, iS md. 'pioil- 

tor. 
■r^N^, I, f «xtr. IV, ainutf. 

VII, I). IK, 7- XII, 3». 

XIV, &f. progredior, in 

publicum eieo, i^« amne, 
' in, I 'mn/. lenitcr pp>cfr. 

do. 
»fH</H. pnerum, X, 17 mtd. 

Xin, I (xtr. ante nuptiu 

adfero t« //?■• 
■y«f>w, in, I. prodco. — 

mftHinant nrsr*! , IX , 19. 
' liofle prodeunte. 
^ mf^ufti»^ III, 13 fiifdl fauor. 
mfcivfui, XSi, \in. cupidui, 

tubent. 
mf»i>ff4, I, ij fatd. enitto. 
«ftusK, IX^ if. gratit. 
v|n«X*^, I, £4 ;«fr. pro- 

voco. 
«faMtfXvjUiWt, XI , 4 mid. te- 

gumeatum. 
. Wfmui/tmi, I, iS.dl mortuis 
■ compo£te expofitii. — 1, 

31 txtr. U, 4imed.etpo- 
~ litu« fum, piaeiaceo, pro- 

pofitutfum. 
^»r|WT«, IV, I nud. edi-' 

eo, 
wfAeint, U,Ai*»fd- praedf- 

co. 
mftftmnltiam, VI, 14 intt. m- 

le coinperiar. 
mftnnt, \im, H, 31. curam 

gero. mjtm», n, 31 med. proui* ■ 
deatia. — « miattmt, Vf 
ij M. confulto. 

Wftfnm , tt «ftjnw, t;tl/. I, 
30 f». — pTita tt XUIr : 
3) init. pracbeo. 

mfMtrkin, VII, 3. exordium. 

mftmmkaiy XIII, 14 iiut. anti- 

<|uifllmu tempoiibuB. 
. mfammmf', IV, ; mtd. auui. 

mfmtint, IV, 2;. propino. 

mgtmttit, I, 20 ejcfr. IV, 2) 
txtr. XII, t med, propi- 
aatio, 

mfUi ann QiHitiuo adkib. «s 
Gentttlogia «f» iMVTfWy 
III, i6 IK. a paite ipatriia 
matemut, Cum jiatiUo, 
II, 5. XIV, 41. n«t. prae- 
tcr , praeeerquam , quoct 
eet. Cum Accufatiuo, 

«vftfm a «fw Kf iT»rM, II, 6 
txtr. confuetudo cum Cr. 
X, I4,extr. is med. quod . 
attinet. — 'gt* Ufmfftm» 
mtmf, X, 11, facris inteii- - 
iuro efle, — «'fw «w/uw . 
yniAiV, XiV,-43 ex^. lu- 
fu oceupatum cffe. — 
•mfti lym^im'' , Xtl, i mtd. 
toida. — nftt $tmt, ibid, 
med. vi. — mfti •X*)'», 
XII, i$j med. ad bicue 
lempu). — XII, £4 M«rf. 
fiot, de, quod sdinct. — 
inprimii in oraculis — ' 

mnryuym «f« KvfW, XII,, I 

mtd. ad. - 
«ifiwtiyijnw, V, ; exfr. com. 

pello. — mgttitftfaitfutf,. 
l\, 25: cosnominoT. 

mfttmf», ..„,e,o,ogic O R A E C I TA T I 1 361 nud. accedo. — XII, 51 

med. pri>fictfcor. 
itftatf^, XIV, 14. roi, acci- 

uo. . 

mgtvaXmiru, VIII, vnwdT. vW 

V. nol. 
mfofKiriii, lV,io extr. gduer- 
1 fui, molelliu. — ■rjnMi'. 

Tti, IX, '14 cliuuf. 
tcfMttnTtty W, >. adtingo. 
«jitffj3a%jt, III, i4fli£^.adruo. 

— V, S mei^. ifc radiis 
" fotis. 
mf»efi:\iie», VIII, li fllfi^. ad- 

rpicio. 
mgMyiMfuif, »«, XUI, I med. 

acc«dit aliquii ex. 
mftrtifu, II, Ij M»i. III, 1$. 

■ ccedo. ~ II, ti eac(r. 

faniiliariter viuo cum ali- 

mgirunit, XII, 47 nif^ lalutQ. 
i^orwn, XII, 13 txtr. vibro. 

iff M-iXniM, U, if mtd. «tlra- 
ho. 

mftrnri}^, U, i6 tnit. in- 
fuper adfero, 

mfonfX»f»tt IX , .3 extr. IC' 
cedo. 

mftix-t I> ^S mtd. IV, 2 
M^r. y;. Tir »«T, animad. 
Tcrlo, audio. — IV, 1$ 
JM. XII, imed. 2f. ohlem- 
pero. — ,« tcfatix" T"'j 
XIV, l&. oon ;uto rem. 

mftnifiat, III, 31 m. puherta. «rjsnxii. Tjm /m (uv Vftririui, 
,'Jl, %txtr. hoc non ad ai« 
' pertinet, getit mich ni^ti an. it. XII, !;■ T^ «;«'' 
VKWrif, IX, S ffl«i> XII, 
. 49 ntfi/. cognati. 

mfBtiifvu>iit, U, 31 m«li XII, 
57. praeJignifieo. 

mftir^iTti, V, 2%med. adfci- 
titiuf. 

.>tfMH/4af', I, £{ «;Kfr. 111,19 
mf<J. X, g. 16. Xlt, 33 in.' 
cupio, idpeto. — «' •f»*'- 
ttmr, 11, II metf. dc difci- 
putis, qui dodori adhae-' 
reiit, cuiu eo vcrfantur. 

mftnuyiu, Ifitmid. VI, 14 
med. V, 5 ntfii. vencrana 
faluta,' adora. 

mft9iantTu, XII, 8. prooui in> ' 
cumbc. ' 

mftfXuftfltiMt, III,is.~adiicib^ 

mftntm, I, i, adnato. 
mftvtiti, l, 45 itiit. IX, 9 in. 

prouentiis*, reditus. 
mgimtiKti, IV, g hted. vicinuf. 

mftftffuitfMf, vm, $ ». ad- 

pellor, «aui. 
mfttiftu^it, Tin, IX, >9 fWrf. 
illudo alicui. ' 

.^ mftticitfa,\»fiifia*m W f»«i»»>',- , 

II, 13 ffif^. fimul comme- 

moro laudem. 
mfttKtatfMM^g VIII(S. XII, t 

ftied. fimulQ. 
mfttwtfi^m, XIV, jS. addo, w 

mfviftm, ll,%6txtr. IV, «7 

mfii. bluto. , 
mftrfniiu, U,%6txtr. fiilur 

taiio.- 
mftviM, II, 43, titn^. direfUo, 
. pracfiditm. 

z s it^^yf^ ..ib,C,oo'^lc I N D E X lijorr^^» lU,' 1 med. IX* 
£3. XII , I med, iuOiiB, 
mandatum. , 

mfMrmmt lU, I4. U. II) 4 
mtd. 1} med. proecipio. 

mfnrnpat tw nxilt UI> 3» 
«jF(r. iiUMllcrco trti, ve- 
hcmcnti&tnc intcnuii fura 

HfMTiinfa, II , 41. addo. 

»^w(w,XIV,7»«tr. poe- 
na. 

2. fcrmoncm defero de 
te,— MfM^g»fki X1I,»Z. 
me gero. 

«fo«^(^jMV, ftdhacrco — 
rin, XIV, itf. caDuic^ 
•liquem pcrfequor. 

mfviipwiat, IX, 3} 1«. fcho- 
Um frequento. 

wfttx^^, pnetextu». — • *'«• 
'l*'Xfif^'" '« ^«*«t VIII, 
% ixtr. eicmplo fuo. 

^fKtntt, II, 9 txtr. IX, 7. 

■ ji. XII, 57. oi,'f«ici. — 

<rf«ff . tnnhit». XIII, I. front 

«ntrt— IX, »jiii. lir- 

Vi. 

mfT,^, m, 16 md. XII, I 

m«rf. pr«efero. 
wfTM, VIU, u. «i(ca, tn'i(. 

"?•■ ... 

m(trftiiM, X, 1« «I- incito. 
Kf«4ta«i;, III, 14 «!>'''• IV, 10 

fwAoufa. prteteituf.— 

IX, 14. XIV, 4. caull. 
mfi>x'f"y ^' ' **• P">mt«"- 

» «f.x«i*'..XIV,i4. 6ei- 

litai. 
iTfHr, III, 2} fit*d. manc. 
»fi,TM. T« mgmr» Umfu rm, 

IX, is i*i*- p'i«" ^ ■!*- -oii. — mfttTH pro Ad' 

verb, ^foirt, , primum, 
, VI, II. VII, p. — r. «f-- ^ 

9m,proeod. /iduerb, IV, 

t$ iMtf. Xll, ;t meil Sic 

T« mfttm XII, 4.1. 
*rii>m, I, If. XIV, 30 ei^r. 

ala. 
«TYTo*, VI, \^med. XIII, 17. 

trepido. 
irrH;e*'i IH. 29 mfi^. egcmH, 

mcadicui. 
<rrw/M, IX, 11. lapfut. 
* «vyw, X, 19. pugnu». 
mvtKot, XIII, } Ifi. folium, 

t/ilf. MOf. 

nn^», II, 4. III, 43- Pytiii«> 

farcrdo). 
M n<.»<«, Ul, imed. ludi 

Pythici. 
mi>»;ef«r», ■■?«, XII , ;o m. 

monitu oraEuli Delphiei. 
nv^>, VI, 9 med. Delphi. 
mvMtai, X, II. denfui. — «»• 

s», II, 21 ffi/i^. crebro. 
«rrKTVf, II, 2; tKit. XII, 2tf. 

pugil. 

mutiatnfuit, II, 4 fxtr. per- 

contor. 
my-, V, 5 merf. VI, 8. ro- 

gus. 
wfBikK, l,ts me4- coluu 

bae genus. 
mnfrwtts, [X, I) extr. tur- 

ricula. 
arvf/tf, III, l)< M«d. turril. 
miiftttt, XII, II. febrit. 
mvfmtUi», XIU, 42 M«l<. rt- 

gtORem vafto. 
mi/ffix^n*, lU, S Mfi'> qui 

pyuictuai faltat. ivCooi^lc C K A E C I T A;T I S. mtXni, X, 9 extr. vcmlo. 
vkX», IV, 9mtd. VII, 13. 

pulluf cquinut, equuleui. 
«ri^M, IX, K med. fcnfuio 

adiiiio, mimo,awuftt, 
, callui, H$fych.>»mi^tm. f<rM>, ^,». II,7..iaeio.- ^fu, II, < init, baciilu). 
^»»,, XIU. t mei^ uiotiiv 

f^iv/tM,, 11, j nwi/, quicti 
ct de(ulite mc trado, dcfi- 
deo. 
^XjHM, UI, 35. igrmuia. itt 
primis IX, 9 tfjcfr. et uot. 
— XII, 90. luiuria. 
^f^v/ui, XIII, I mtd. igu> 

viu. 
^Mfuif, IX, 9 med. perAin- 

.'dor. 
j«rj<'t>, XII, I mtd. vii^i* 

cwdo. 
^•T»., II, ; med. otio Uf^ 
guco , fynon. j^vfUKii 
vid. tamen not. 
^,ei>», viii, z. aot. XIII, 

38' 
jti^W, III , 43 fiKii. facio. 
^fif*, II, 33 tmt. fluentum. 
/m, flno. — futu fu, IX, 17. 

i;iri vid. not. 
Jrr". — ^'■t» mfjHffiti , IV, 
tx med. cem ^pccuniac 
fumma. 
^/■i II, 7 sx^. X, iS med. 

paaio. 
^iyw, vn.if. frigeo, 
^S"*, H> >4 ">"'- radix. 
^aot, , IX, X4 (xtr, pellii} 
virb, iltPHrit, extr. proiedus pcdibui. 
^«J*r, IX, t in. roia. 
i*m, I, }) in. n, 14 m/i/. 

iDaltuii granatuin. 
^ir«X«, rv, I Mld: X, ai 

mfij. clatu. 
^.Mi, IX, 37. rotbitlo. t 
fi'^t*^ I, 341«^ in ordinem 
- re^g». 
fvi/M,, m, n imt. not. XIII, 

^ifxtr. GonciniiitBt. 
iMim, *■»»■, »■"»», U, 4 med. 

IV, <i». XIII, 11. Iibcro, 

•liquera ex. 
^■fM, XIV, 10. fordidui. 
^VM», IX, 34 extr. fordidve 

fum. 
' fvm, yi, 6 med. fiuxut. 
im/im,l, i extr. U,2^med,. 

XUf »3,1 robur, via. 
gmnv/u, confirtno. — ^rv. 

fuit, IV, 1; init. recupero 

valctuHincm. — tfimfuru, 

II, ;8 med. validut, ftabl. 

lit, delege.-~ VIU. ij 

jkM ianuf, i^c eerpere. SaXitiY*rnt,' II, 44 mtfl'. tlt- 

wXwri, U, 44 Mfr. tube. 
wXmjfat, I, a6, buccino, tu- 

ba c«na. 
ttaimtiu, I,[|. 110/. 
mr^tift, , XIV , 34' Cipphi- 

amft IV, M. V, I. caro. 
amrf»<ni< , XII, .1 mtd. fatra- 
pi, pnefe6ut prouinciae. ..ib,GoO'^lc 964 J N D £ X • rllnnnifu ttsfi*», VI, fmti, 

exftinjsuo. • 
' Mi^t, veneran<)ui, ailgu- 

itui , v»di xn , if mni 

rognowm jlugujti Impe- 

ratoris, 
oifiu, II, u «5rfr. veneror. 
«wfP, X'I, I, med. Sirtn 

dulceiloi Cuauita» ontio- 

ni) Socraticac, 4]uaiiudi- 

ent capiebatur. 
nufui, IV, iTmtd. VI, 7. 

terrae motnf. 
*tX.w, XIII, )i. apinm. 
«i/(Hf, I, litxtr. II, aMnn^ 

ill, 10 med. X, iswerf. 

venerandu*, grauii,hDae- 

ftui, 
n^MTvf, VI, jflMfi grtui* 

n/ttwvjutir, XII, 2j ffinif. glo- 

rior, fupcrbio. 
n>i«tm; VIII, ^flurf. lignum 

do. 
«^e., 1,19. XII, 57.por- 

tcntitm, ftgnum. 
n^f^, XII, 40. putrefco. 
tf«^jMS III, ig mtd. ferrum. 
«XjiM», XII , 37 "•«<'■ f"f«- 

piiium. 
o-mt, VI> la mti. frumen- 

2iw. Awj«*rtf, l,iitxtr. Ce- 
ret frunxntaria , a nrUf ~ 
frumcntum. 
. fmxm», II, 1 mfi^. tacco. 

0«««o»ii», IX, ij^^or. 

pKasBcro; vid- not- " 
fHtva^m, ■dparo. nMusdvi^, 

UI, ao f)wA IX, 37. ' r, n, lil extr. peilo-' 
. naTum comicaruni opi- 

(n. 
wntt, XIE, 8 med. fynon. 
ttYft— , ▼■*, — «wtnr, 
VI, lawif. vtcnfiUa. IX!, 
30 mtd. inipedimenta. 

plauHra oncraria. 
mmr, iX, } m«itf. tentorium. ' 
mtinffa^, U, f tfWlf. teti-: 

torionim fabricator^ B 

ntyn ei {mnl. 
nin, II, 14 ixtT^ m, I mtd, 

vmbra. 
mu»ttr, VI, imed. flabel- >. 

luin, aduerfuf IbUt rsdi* 

ot, vwte 
vmiUii^tfnf, ibid. 
muftmtm, IV, n. leAuIuf. 
nuKnr, IX, it flWif. fdpie. ' 
•xXffK, IX, 24f«tr. X, if 
. ««ft-, duruf. 
nvTM, III, igtixd^ tenebrte. 
vmi^gtuttr, XIV, i% med. tri-' 

Iti vultu, aufienis. 
•M.X4i«, VI, tf. manubiai 4^- 

traho. 
naiftnt, X| 3- catuiui. XII, 

39. de pairuit leonibui. 
«mn^trs/M', II, 1 nwij. fllton 
tim/ifiM, V, % M. cauillatiOit 
nw«*«, XIV, 9- feftitilt fer-. 
. raonibu) perftringo, re> 

prehendo. 
c^X-j/w ^W. ni, iMttf.'. 
, genus hcflcrae. 
ta^m, II, 31 iii. quidjigni- . 
' fieet. 

t*^^'f»t, II, 41 »"'• 3av> 

Kt iKif, caJlide ag o. ,Co()gle <3 R A E C I'T A T I S. 365 dolui. 
n^a^f, II, 41 mit. IV, ao, 

not. — II, tj. fBpieni, 

riij. Excurf. Sopliift. 
.n^; XIV, 37. cnidttiH , «1 

lapientiao) pertineni, d» 

artibus. 
«rcfyMov,I[,7ffietf. Vm, 8> 

X, 10. fafeia, quK.infant 
.. circumuoluitur, vtdf. it 

nrm*, 1,5. cztnbo, 1,7. nr». 

Wfw, III, iSfMflf. fclO. XII, 

aa Mieif. gtgno. 
**»ffm, II, 13 ffl«d. IV, 9 (xtr. 
' 17 (ni(. IX, *s mtd. fe- 

men, 
nrvvjia, II, 4 fftfrf. It mfi^ 

■3 («"(. VII, a i«. Vlli,a. 

^ll, I extr. operam do, 

ftu(le6. 
9»ti>ju<it, XII, 39> fpelunca. 
«XmyX*», r»j II, 31 «wrf. 

csta. 
ncX»», IV, 15 Bifrf. lieM,fpJen. 
ntMi»^, wf, U , 4 m. «••? , 

JI, 17 extr. dc re ftudior 

fc cogito, ftudiofe aliquid 
. ago — II, 10 extr. Ul> % 

itiit.- ferio disputo. 
M(^>J»f, l, 17. feriu», re» fe- - 
, riai tradani. — XI, i>. 

XIV, 17 extr. 2;. vir ani- 

mi ftabilii, grauii. — 

ff>rW«» T(, U, 13(11. iir, 
- »4 («ft. Vil, a. rei fcrja, 

ftudio digna. — int«A<- 

«f, II, a. ftudiofe. 
w^, li, 13 extr. VIII,- 1 

/«<r. a Mt«d. IX, 20, ftu- dium, cupiditai. — • tm 

tnaiin , vid.. i'». 
r»^,, \l\, 4z med, flilla. 
tttiaua^ ii<pitgaf, IX, 3 mti. 

pellM in manGonibui ad- 

hibitac. 
'Ktiiiw, \\,%. quidjit, v..not. 
r»<'«, III, 41 m^i/. ftiilo., 
4«^/Mf, r, ja Mierf. n, 14 

Yflfii. IX, 30 niiV. manfio, 

ftatio, Nachtlager. 
nmi*i, II, 34f»«t/. XII, «4. 
' XIII,) 44- diiiideoj f«r6w 

faMtw». — lU, 43. fedi- 

tionem ftcio. 
wma^ XI, 6. fcditlo. 
nwui^r, Xlll, 37 tM. fcdi- , 

tiofui. I 
»T«f, XII, iJM. not. quid 

valuerit. 

tttip}ikii, II, 40 tMfV. VUB. 

rryn, IV, I init. domui. 
ttym, IX, ig. tego. 

ta<^fLtti, vui, s tM. XIV, 17. 

proficifcor. — XII, 1 extr, 

vcftior. 
ffrnx^f <> Ilf 41 tned- angu* 

ftia T» j3m(. — III, aj init. 

FtgKt, \l, n.mtd. folidui, du- 

rui, firmui; NoJuXei tifi- 

»', XIII, 38 iM. cine derbe 

Ohrfcige, 
rffM,.'X, ig. V, iiait. or- 

bo. ■ 
r*f<M]r, 1, 18. torona. 
tnpttat, U, 41 med, IX, 31. 

X!1 , 4. ' tiJnff. 
rt^iw, ni, I med. 37 ffieiif.' ' 

V, iSnifd, VI, 3. corona 

cingo. „.Cp<,gle 3M I N D E X , Xdj ts. coroiui. ^ 
' rt|X9, V, 3. VI, I med. co- ' 

lunna. 
wifimi^ IX, ^ ftmncntnni. 
F(7i(M, II, y «cfr. DO» m* 

ufla. 
ri£ia, n , 9 mtd, tm6a con- 

pungo, notH inuro. 
pX^ii, XII, 39 ra^tr.' firigi' 
- li». 
rta, VI, 1 mud. ftoa, poni. 

cut. 
rMx», II • *J «ud. orhita, 

r*Xv, III, X4 mid- qnidfit — 

I, u. IX, 3- !*■ 43- flola. 
«Xflf, V, 10 tii. clalQi. 
r/«r«M. in, 17. V, it, IX, 

30. bcUifiero. 
' wi^tnyity 111, i6ni. 'dux bel- 

li fum. — f vfar*jn^'U 

III, 1$ mtd. ftntegema. 
ffmnriK, VII, 7, pracJidiuiu- 

militarc. 
, rf»rwr*^, V, 13. lAi f»(, VII, 

■9 iitil.iut. 
TfUTut, VII, 14, expcdiiio mi- 

litari*. 
r/«rM>t«>, III, j. 17. IX, 14. 

tnilei. 
rftjSlU>i, U,nmd. VU, 18. 

XIII, 3 med. tor^ueo, tor>. 

mentii adficio. 
tfmrimiStmf IX, 30 tmt, tM~ 

flra. 
Vfmtfwl**, VIII, $ nMl^ IX, 

51 M. X, 4- cxercitu*. 
t[»»T»i, I, 22. (fffdT. II, 14 

ffirij. XIII, 40. lorquct. 
rf«5wf, V, 17 Mtt. pafier. 
kfm/im, XIU, 1 «u^ ftn^ XIH, 15 AMf. dn- 

tucn. 
ntjavX» , in, 19 flwnf. garru- 

£ii/|i^, I, 19. iiiqMe not.. 

vnde promtrbia tt toem. 

tiona. 
tvjryirtftaf, nri, 1, 11 mt4. — 

XII, tff. vencrc vtor cun 

«liqu*. 
mifiarmfxm , U , 4 «'A con- 

fciui fum. — 111, 10 txtr. 

ifnc^co, 
nyyMtftn, V, t6. vcnii, 
mifrfK)*fm , IV, 10 extr, %9 

mtd. libcr, Icriptum. 
iirrt^t IV, I med. fyngn- 

pha, Obligation, 
atiyKKrKftifa» , II , 41 nui( 

adiicio , adnumcro , v—t 

>^f. 
ffv^-xXvftg/uif, «)»> «vra» mt- 

«^«fMhri XI, 9. paupextu 

iii quali fimc obuenit. 
9vjn^i)fTM»t fniKMf VIII, 7 

med. carmen, quo conitt, 

vae conuoubantur. 
nyiAwTM, fia^, lli, 17 txtr* 

(enatut. 
«tifmfitif, III, li, comparttto. 

nrx^y^t II, ^ffwii. pemue- 

to, conccdo. 
n^, III, H ittit. ficui. 
rMUf, III, j6 mtd. 39 tft. fi- 

GU). 

naufiHTtti, U, 13 M, calnmni- 

it «dfido aliqucm. 
■VM^Vff. III,' 36 flMii. rt 

«af. XII, 52. 
««Abw, I, u> iH, diripio. ..IbyCOOl^lC GB.AECITATIS. 36? nAjr^iSaM, V, iR. corripio 

— tv»^aftfiMBftaf, ■^a,, II, 
- 4 med. adiuuo alit^ucin. 
mit^a, II, 44 tned. colli- 

go. 
,0y»i.v»ia^af, t/h, Blicuiu) do- 

lori nieuni adiun^, 
- n^^»Aj>, III, i^ tuid. um- 

buio. 
tti/t$uini,'ll,tjmed, fvnfiw, 

accidit — nc T« «vftfixt- 
' tu, X, ti med. ta&x ^uo- 

dam. i 

WV/tfia^m, nii wtktfuati, X, 4. 

confligo cum boHibi». — 
. n^fSs^s^, 111,1. viilil 

fum, confcro. 
«v/4^iM, Ti»i , !, 20 «wrf. vi- 

va firoul cum aiiquo. 
miif£fia>ju, II, 17, 31««^ fi- 

gnuin. 
^fnfiakn, I > 24 flifrf, confili' 

um. 
tHfHS^i, XII, I rneii xi:^ 

s$ «fr. qui eft ■ confili- 

ii. 
*i>/i^a;«i, II, 10 fx^r. tuxi- 

li>. 
rv^/iK^Cf/wtf, II, I4n»rf. XII, 

I med. .luzilior, profum. 
gv/tfttyvvfti, XIV, 4S. in con- 

rpeSum venio; de primo 

concur/u in proeiio. 
9vftraf3"ai, XII, I M. quw 

vna eft Tirgo, GcTpielinn. 
m^KjWjUHfTM, III, 1 fned. 

comitor. 

«i^ftfflTi;/;!;»!:!,, in, 44 («((, 

vna inrido in. 
nfiitirytvfu, — TMr «Ni» n/f' 
KayiYTm, ouii concfctii in ' 
fctitm, I,f> mfrf. •V^THfTW. mi««W(, XJ, f . «C- 

cidit. 
n^nXnw/M^, T(H, XII, 44 

m«rf. congcedior cunaii- 

quo. 
«•iHirrHt, IV, g med- fc con- 

iungo, confpiro, vna mo- 

lior. 
wvfMnXiTin^ lU, 44 init. con- 

ciuti, 
n/tmBin, VII, 7 fl«rf., XII» 

i; fxtr. conuiuium. 
tv/»lfitf*/t»i. fVfitfiftTat,, IVf 

1$ med. «cidit.. 

'Vil/ttpim. tVltK*(fillM, III, I 

fit«rf^ coniunAum eft, co- 

baerct. 
9vt, omittitur, t» 3 med. 

noti 
niMtjvffv, IV, 14. colligo. 
0W«r«, IV,i4Eftif. colligo— 

gvttiytrTit rx wbXi/mi, UI^ 

$ init. proeliD (ommiflo. 
nr^o, XII, 3«- conucnio, 

confeutio. 
rwgmrrf»,*, XIU, I med. fi- 

niU] orior. 
nfartfxtittit, XII, 1 med. vni , 

aduenio. 
aMHinufH, lil, 26 exir. naui 

diicedo cum Bliquo. 
nmwatvfOM, I, ij ex^r. fimul 

proficifcor e loco. ' 
nrmmrti, lU, %6 med. CDH- 

iungo, connc£lo. 

VflHtX^^fi^t *i**t I}^, ■$ Mfrf. ' 

conqueroT ciun, 
ntitmy»*, III, 15 mtd. IX, 

41. conuiuium. 
fvfttfKir, VIII, la ««(r. con- 

feffui. 

nmittf ..IbyGOOglC 368 . I 'N D E X tmiiii, lU, 37- mibi fuiB 

caniciui. 
wvfffu, I, H fxtr. prorpicio 

sUcui. — XII. I. IX. t. 

3fUi jx. vtor ■lieitiut con- 

fuctudinc. «b "M*- 
tm*i/Uy ab 'Tfti, X£V,-»7. 
, rct nouw tnoli> wA., XIV, »8 i». «mrcicii- ««/«, IV, 17 tHti. conuen- 

gvtBuitm , IV, I extr, in ma- 
trimonio. viuo.^^ — •««- 

mrif. morbo Itborans. 
«vmawi, Xlll.aa. cantubcr- 

nalet. ' 

nnw^w, T*rMu^>, VIII, » 

«Ktr.inmatriinoniuai dot 

ffrrMiB, II, £ «rir. m, I 

- mti. it (H. IV, 9 m. 2S 

«Mfd. conuentui, confac' 

tudo, 
rwoffWjMif, XIV, ^ fiwiC 

frontem in rugnt contra- 

bo. 1^0». >.vmudai. 
«vt9»nit, IX, 13 fN«<J. confti- 

tuo. 
«wViXm, M, XIII, t MAf. 

GODtribuo, &cio ad. - 
«wr»Mi, VU, g i«i*. Uque&. 

cio. 
'#um9)r/w, MiUM, 11,^3 fMl^ 

compono, condo iegct. 
nrrmr, I, 13. vehcoienter, 

pro oioTMM, 1, 30 fnff^. ,„ _, . , Xlt.iTmed. 

concoAionvm adiuuo. 
fimXmvni, IV, 1$ «Mi^. com- 
. pello. 
«i^Mw, XII, I med. roent. 
«urM^uM^, IV, 91». vna coe- 

no^ 
vuffTM, Xll, 1 exir. pruden- 

ter. 
«uMJVff, I, II). lU, IfMuf. 

coatinuus. 
finf;CH, tftavTn — *«( e«X«t, 

XIV, 4». perfeuero in ar- 

tnit, 
riMXM, II, ai iiMi. ftequcn- 

ter. 
ffMv^vf , II, 4 *••• famtliarii, 

^UI, 14 mei. 17 med. iS 

e»(r. 3g fHtfd. confuetui. 
. tmnitfutt, nri n>i, IX,ai.iae- 

tor aliqua re. 
nmiai, II, zi med. confue- 

to raore. 
#W9X^, XIU} 4«- »eWte ae- 

quaiil. 
ntnfi^, iff>^, XIII, I Jii. 

fiUm opaca. > 
«,>(■•, VI,-4e3F/r. X,». 

18 «ir. pafluni. 
•to^^, II, U «wfr. V,« 

Mftf. lignum. vwrff|8a; lUI, £[ ift. concu- 

nrtfaipai, XII, 2^. fimul nu-. 
iritui. — T" wtTgtp», 
XIV, 30 «artr. loca, vbl 
(imul eductti funt qui- 
dam. 

nrTVx»'t IV, 9 «fd- confue- 
- tudo, co^reffii». 
'rvritutim, XIV, 34(11. C(HI- 
iuratio. 

#vff««T», I, II. coiifuo. ..IbyGOOglC GR. A ECI T A T I S. 369 •Wjwtm", rju, IV, 9 «I. fub 

eodem te^ cimi aliquo 

Itira. 
cvx>M, III , ip. multui , ,fre- 

qL)eni. 
f^-y»*, XIU, %me4. recefpi. 

ta, culter. 
^ipM, cDnglobo, III, 11 

extr, tr^n^dxnt imxn u 
. T(i «fi Tw ^•fMna Tarfi, 
, circa ^tSta* coile£hk 
»P"*«^«¥, I. »3 ear/r. XI, i?. 

'«K.* (fuir«) crro in mul- 

ti». — To«, XI^, 3S nud, 

Jn re. 
•('Wj XII, 30 extr. annu. 
. lus et fipiuiB eiin, ■ 
r^ffyMn, XIII, ijMiV. (urgeo, 

W(/. de h. l. Ruhnk. ad 

Tim, voc. riPftymnts. 
t^ofo,, mallcolUi pedi», XII, 

I med. pci. . 

'X'f", VII, $ mtd. Xlir, 14. 

«Xtf*», H) 4^med. gcftu», 
fpcciei. 

^XfS"». Xin, 1 med. afliiU. 

ffj^, II, ao in. IX,, 29. IV, 
1$ m«4^. otium. — ■ ^x'- 
X?, Vii — III, t med. 
tarde, de fiuuio. — ox*' 
J^n r'"», IX, »4 med. pli- 
ne non, neutiquam. S^id. 

r»juu, II, 5, XIII, I. V, 14. 
" corpui. 

Wtl/Altr*ipV>JIMW, IX, 3 «(5, 

corporii cuftodia. 
«m,f,I, 3oM(r, IV.sfMfd, 
ferustor.' **pr»f<«, IJI, 7 txtr, IX, Ji. 

fdui. 

«H(>r"". 'V, [ extr.fuii' 

cum efle. — miffMigitr- ' 
TM «wwf «do^, VI , !) e;ictr. 

prudenict abitinuifle ■ 

II, 11 iint. ffugaliter, ca- 
fle viuo. St/nM, T» lror(. 
f»™ «BWKti^, _. III , 3^ 

^Ml TfKltl{l,f, 

^ftm, X. znw^ XII,i 

tn. pudice. 
i^w^^vnr, XII,' I. ym/ta «a 

VII, 9, cOBtinfntia. Tnwi, IX, 3p mM{, fafcis, 
omamentum, quo Aatuae 
^ornabaritur. 

T»^jtm>fi», XIII, 3« md. ' 
niferifl, .mifera vita. 

raXarrfp, I, 10 1«. BO*. , 

■ntXKfti, III, 4» nwd. cala- 

thus. 
■rmfovtfMf, II, { in. Ttm tra- 

£to, impendo ad. 
Tmi'»tx", ili^^fud. qmid 

fity vid. noi, 
riiu, XIV, 49 nud. agmen. 
mitmwf, V, gftUiJ. humilii. 
rmimtrwtr, VII, J wif. wirf., 

not. 

fmfmrrm, IX, »0 Mti. contur- 

bo. 
*««*, XI, swfrf.XIII, »4 

IK. -ordino, conlHtlio. 
nwTB, XIII, 27. |fro «rit*. 
T»^, IV, 7. VI, w mtd. 

XU4 21, fepuliurti 
Aa V TM^, 37« I N D E X «^, Vin, t6 extr, fepul- 
cnnn. 

celenimus pedibui. -t- 

T(» T«%iti% I, 31 »wii. ce- 

lcnimc. 
nifm^-f 1, 17. fiuadr^fte. 
fuxf", Ulj 47 m«if. muni- 

lio,- 
n(;eH, II, 10 tntd. muru!. 
, nK^ouf«;«w> Xnt> iMtClf. coU 

ligo, intclligO' 

7iKf^fum, II , 41 «<(<■ VlII, 

6 «xtr. rcm teftimonio 

confirmo. 
nxyaxHW, XUI, « tff. fccun- 

dus , )j« nw/tm&tif. 
Tn*f, 111, 4? «^r. in&ns. 
Tf^i, IV, 3 meii. pcrfeAui. 

ftd vid. not. T»X««f )w»«- 
' Mi, XUI, I. feminae nu- 

,bil«. 
T(XmfM> XII, I iHid. facra, 
' re felicitct a£bi, diii obla> 

ta^ />M> inUrprtit Gefnt- 

ro, facra, quibui finii et 

coTOHa imponiturpraecla- 

ris afUonibus, via.2eun. 
> ind. ad Xtn. Cyr. 
wXirv- TiXii» T(X»*«, II, 31 

exir. facra feftiua cete- 

brare. 
«XfvT«*w, V, 13 extr. dcnt- 

wX»iir«», U, 17 nted. 'in, (8 
ffifi' morior — 'VIII, 9. 
i^ violenta morte. 

rA—, «», XII, 4> mtd. per- 
tineo, ad. 

TtX^, Ml, 4<S< lutum. nX«, in, 43 tmd. V;i0f. 

V,6,finii, mors. X, i6in. 

XII, aa. /c, i>«r«, aduer- 

bial. dcniquc. ' iit vXtt, 

XIEt, t med. femper. 
tiftu, VI, t tfli^ quidfiti 

vid. not. ■ 
ttfut, II, 17 extr. feco. — 

X*f , IV, 8 med. tegio- 

aem ferro vafto. 
Vfu, XII, S7 tnit. prodigi- 

uin. 
' n^rttfjHM, in, 40 med. c^an- 

tui. 
Tif^, II, 3; J«. finii, ter^ 

mini». 
tiffutiet, III, 39 exfr. tere> 

binthui. 
TtfnM, 11, 31 mtd. gratui, 

iucundui. 
rtfntfUit, XII, 1$ txtr. oble- 

aor. 
TtT{BX«y'», II, 30 med. not; 

j/uidfit. 
Ttrrtyf , IV, za,_ 1». i/ii/. not. 
inx-i XII, £7. praeparo, 

«X*»* H» '4- 17 *«'*■ XU, 
57 iHit. opui. III, 33. w« 

nx*"<M, II, 3 fnaiL ad artem 

pertinent. 
Ttcwfft, II, 44. VII, 5 1(11*. 

artifcx. ' 
*vf", V, z. tabei. 
TVftai, II, 17 med, oblcr- 

vo. 
ffkir, T(«F fttr — (Mi ^f, X, 

9 ot^t^. primum quidem 

— quum auteu). 
Ti5»|Hf, S* nbifi^ ttfof, ttf 

H in, uat. quomodo dtffe' 
rtmt. G R A E C IT A T I S. 371 . -. rMtit.: — T'?tM» *• W(- 
fuis, II, iSmed. racniome 
trado. — Ti^fi*/ Ti m if- 
jiif, IV, 1; med. it. c. 20 
init, Mcrccri, feu Itbora- 
rc in aliqua re. — Ti5«r 
Sof «sf «Jo', IX, 4t iflt^ 
nibili facetCr— «yava n. 
Siya^ nt, Tik« , IV, 5 inii.' 
cer»men inftiniere in 
hanorent alisiHU». — ■ »>«■ 

. fiei tiiiSeif Tin, IV> nmtd, 
mornen ,r;i i^ipqncre. ..-, 

rn^Tmf I, 4. z9..{ia[io. 

VjJUt; IX, iB-carpo. - 

T»/«i»*, hon6ro. — rifutSt^ 
^fuat Tiri, ,V , II rtud._ 
mul^tim neflima^e alicui. 

vifiai, II, 7 ffifij. prcdum. 
rV, 7: honor portuj* 
praefiandui. 

vifuiiim, IVj 4 txtr. vid. mot. 

vifmft», y, liS. XIII. J7. pu- 

rtfmftx, 1] 34. n, 4 «xfr. 
XU, M extr. poena. 

roTi, I, a init. not. 

wu, /ubintelligendum I, 7.8. 
10. 14 »«. II, 17. 40 »«''• , 
X, ai- — ind^nite pofi- 
tum, Uljigmed. Xi; 5. 
.— Ti cum ne^aiionibus 
iunSlum auget, 1, 16 med. 
13. II, io-#a;*r. — Jic 

■ T«»,XJtII, I med. — T( i« 
HTi cer^tfiti^ififm reimt. 
, «Vff, Xn, tf4»i*i. — 
Tif, IV, 39 tnerf. incogni- 
tm.— rt A} VII, 14. por- 
xoi/^vid, ttot. 

viwit, III, 43 n^ii. vuuliQa. r"in, y^^i, I *«»i'; nutrix. 
TirfiBWii , vulnerd., «rfhiJiir 

■•iifjpu' , XII , 3> letaliter 

vuloeratus eft. 
n«,. I, 24 txtr. IX, S W«lt 

Jixaf, foluo, do pocnas. 
tdX/«i, IX, 4,»:^. andacia. , 
TsX^w, XII, I med. auflco- 

— «B» miTif rrTe7./MiTai, I, 

$4 med. quaecumque ab 

illo perpetrata funt. 
mX^jIm, II, ^med. V, 21 
. extr. auCutu, facinui. XI> 

4. audacia, 
riKftngu, II, 11 med. au-. . 

dai. 
fiiamf, II,. 44 med. fagitt»- 

TMof, in, 28 inH. locui, 
rfitiiiffi, I, jp. 20. menfa. 
wfHiifiMr» , rn iftwft&u, *m 

MMTexiSa, XII, 31., vul- 

nera, aduvfo/et* auecf? 

'corpore accepta. 
Tfaxv>^-, Xll, S8 extf. col- - 

luip obtorqueo- 
T^HX*^f> XU, X med. col- 
, lum, : 

rfxi", n, 44 flWl^- <lfcr. . 
Tf«<pw, 11, 7'«xfr. lU, iS. 
. XU. t. XIII, I. alo, nu< 

tifio, 
.Tf iSu, Jl, % jntf. XII. i.iii. 
. . tero. . 

T/iiS«>rV,5tff. palliuiu. vid. 
■■ ifit. 
r^tjwMc, VI, 13 1«. tertia fc- 

■spunrfi^M, Xlli, i med. trie- 
terica, 

extr, triremlBJ ..ib,C,oot^lc 57» I N D E X rft, y, 4. tcr. — fw T^, 

IX, 41 txtr. 
ifawmm, XII, Ij Ml'f. ttO- 

pMun, 
*f»«», X, 7 M"*. conuerGo. 
«yt«H, III, jfmed. IV, s 

flwi^. Xn, I, indt^et, sni- 

mui, — XJ, i. ratio, ipo- 

dui. ^ ♦•» Tfvtn vwtar, 

/c.»mrm,I,i. II, ip. Xm, 

i6. hoc modo. 
vfB^nt, XII, iiiMi'. cuntor, 

ijui curac ct •limoniae 

puellarum praefnfhii eft. 
rf*pi, III, 31. V, lo. XII, I 

med. alimentuiii , dbui. 
r^f, XII, 4J. altor. XIII, i 

ffi. nutriz. 
rfnfiktm , IX, 37. patina. 
rftymt, L, i$ fnr^ turtur. 
«'^v^o, II, 5 «fr. cmQllio. 

IV, II in; rupcrbui fum. 
•y^^. I. >?■ V, I «. VII,i %. 

IX, 34. luxuria. III, i». 

IX, 13. 41. «rK^ntia. 
rgi^tr, MAm/t», I, 3 (fl. Iru- 

ftum arundinit. 
rfmwm afmm, I, inxtf. ko- 

&at matDri 

rayxBm, De koc Vtrho vid. 
IV , 2» («tr. — Tt7x»'» 
9*t"t h" mtd. fortc fc- 
ro. — m.nnwrf- V^ 
10. 13 mtd. XII, I «xfr. 
mm GMt^uo^^adfcqnor. 

rv/tfimvXfi, XU, 43 fflfd. ti- 

' biccn^ ad funera canciu 
~tibiit> 

rv/tnmtii, IX, 8 extr. tjmpi- 
numi vid. mt. 

.nifmirtm, VII, U Mrtr. tTlMl-: 
nico fuiD iDsmio. wfmMuut, If, 19 extr. auid 

rvfmtfit,Vf,imtd. tyranuii. 
rvfoi, I, 31 extr. in, to. a. . 

fcui. I 
«^Xm, Xm, 14 «fr. ocu- 

lii orbo. 
rv9*i, IX, 17 1«. 34. fallui. 
- n<M, UI, is init. Aftu «■ 

tufflcfco. — r» TiTv^m/*»- 

iM, XUI, io extr. taftut. 
rvxK, fortuna^ tam fccundai, 

quam tttucrliij IV^ 8 ■itit. 

XII, 27. 60. —- ■/■?« rv. 

X*, IX, 39 («tf. fortuna. « '*;£»», «(f. fwtuna, 
tl, i^^fbrtci Tfif^ L, 19 mtd. tfiroleB- 
tera me gero ac petubn- 
tcm. — ' ra ififjifur»,!, 
31. rm, qua fupeibjt ali- 
<}uii, ret pretiofa. — II, 
4mtd. iniuria adficcrc.' 

ififtt, III, i>. 31. InrolcMia, 
lafciuia. 

ififinn, II, 13 med.tV, 1$ 
ffltfdf. homo pctulanf. 

iVfw, II, $. XIV, II. lanitai, 
bona valetudo, 

tV"><'«, XII, 5( mid. bm 
fiim mente. 

vfint, fanui — ^iW, II, ij 
ifift. ^uentiji. — • vftu « 

*«»», va,ao. . 

•y/rt — vfftt Mtm, IX, a. 
pulii madidi (quippe re- 
cent nati) — fu>iat ijf*', 
XIV, 7 med. membnim 
■ollc, cAmiafltum. . 

ifyttmm. ..iV.Cooi^lc R A E C r T A T I S. . b|bo. 
, itfai, I, 3*«. (crptfii ^qiiB- 
tisus.' ■ . 

jJ^fi^ajiM.'^ IX, 171». a^uvm 
, fero. , 

oiXiiaf, XIII, 3(l)ft. vittetitt 
^X«|rrNi, I, 13, latfo; . 
;t!x», Xllf, 1. filua,, 
ifiv^H, 4 f»*r; (clebre, , , 
vMNua^, 1, 7, byoKniM^ 
. faba percina, 
. inifiii, X, ai «*r. leniter 86* 
. cina alt^ai. 
MiM»^ Xil{, 31- fubdialit, 

fub dib. 
vV«»<TTg/Hy, XII» 1 tlMfii;. 

tedc fignifico. . 
uvdsjHf, 11,4* WcA obedio. 
ifa,%ji^fmi, IX 1 9 ^t'V 
paullulum igung;?. 
, «»«;,»jftfJ!V«/, XIV,4U «t 
ardco. 
»r<(M>^AMV> XII, 14- fuboxii 

Qf • . 
iniurfat, XII, 38. fubterrane- 
uc, — fut^K iV.XiU, t 
inif. pcua fpeluncaia ha- 
b(»l- 
uir(ifzi>Wi n, 1» (*if- X, 10. 

iacipio. 
j«Myinr>, XI,s>ili«i. ralet- 

lei, artu^crr 
vVwtXfffo», IX, 17 ('n, co»* 

pleo. 
intgt cum Genitiuo, XII, 4« 
«rtr. pto— IV, imtd, 
3CU, 64 M«rf. iu r«»,' ad 
fiuorem, — XUI, i init. 
dci Jjjw iVif AwfX. -— 
XU, 64 »»erf. /«•Xf w"/ 
- T» »i»f< « inM J"S*f •* fJb^j^e Xi[,'s»»«. — . 
CuM Jeeufdtiuo, XII, i. 
XIII, I. XIV, 7. wr^ *»: 
^fvnuini flotai exetffvtn. ■ 

imtfnrfnioita^ ', XII,.3lf««'. 

v^iae a«(Vmo. 

wrr^M^, XII, t flWif. val- 

4e adniror^ ..^ 

iJ«^M)rB^>/i«f, X, ttf £Vfr, 

. vBl4e ainp , Vi^t •■'^«SW 

meii. modum escedo,. — 
VII, a (M. (i(p^q.,— • «*•/* 
j3«3u&iy rwB, ICU, 1 mi. 
vinccr? aliqupni. 
v'«(/SA»; M wf^W, IV, 
«o «^i/.- XI\i C^'''' >^') ' ^^^ IV^:4i««(i. va!(ki 

fcDCT. ■ , . . . , 

ivtfui^x U*i3°>i')i<^ III, ut 
i^EfJ. kll,. 17. contemDO. 

MrffMirXfTra^, 1, 5J ('«. per- 
cellor, obfl^peTcoi Pfftf» 

imtprHtXwilUi 

impiMm , XII , I tn«d. vefa*< 

ttenter amo, w##. 
bVifM;»»», XIV, 44 io- <\fn 

cft viHlBmi. pcetii. 
inipitfuil, l, 30 f»(r. IV, S» 

tned. valde ^udeo. 
s«f9j«M(, XII, ($3,. fuper- 

bui, arrogani. 
' wiri/^-ufwijfig', XII, 4P. vche< 

mcnter admiror. 

I ffieji. cniBtlci corpo- 
/fii. 
Mfffxntxw, XIV, 7. «tra I»»-' 

dym ccalTvi. 
Aa ^ , ««f .CcK^ite Sf74 XN D E X vnpAui, n, 40 Mif. K, 16. 

sdmoduBi impleo. 
«n^n^V*', JX, if fft. XIV, 

^.adinodumcarnofu* fio, 
' pHiguefco. 
Anfi4n>M, in, I imt. ■dmo- 

duni iiltut. 
iltifiptfm, I, 3 M^: - wiw, BIi- 

tecelU. V 

imtfftKni, I, 30 i!a;fr, mogni 

Kftintd. — MiiftP'XtiS0ti 

XII, r ined. valde •m&- 

ri. 
i^tf^gtnm, I, iftxtr. III, d 

Ifltf . Tiyw. — itafipg. t(: 

«£*«, 'I, 2g far(r. nolo 

confljnrm, fupcrfedeo. 
iMfxrnp», *ui, lU', as- V«i- 

de gaud«o. - 
Ar^>;«iMiV, IX, 18. fubeo. 
itiX^t n< 4 tnid- fubcD. IV, 

I ifi. im»t', pocAai, Tiw. 

^KMi, nyi? imt. ao »«rf. 
fubditui^ 

«mrMrr**, yi,-\%ined. adole- 
fceni, cui prima ccefcit 
latiugo, 

ikntfiTfii, XII, 4» mtd. fanu- 
iu». 

vofrria, IJ, 7 M^..ferui- 
tui, mintHorium. ' 

Ar»,, II, 3S.. Xni, ff.fo. 
* mnui. 

nr», ««»1 Genitiuo, II, 10 iii. 
«W* ^Mv^rar, prae adml- 
ratione, ~ fajfsuis ad- 
^iunSlum fignif caufam 
efficientem, a, XIJI, 1. ai- 
mfignif. it. tempus VIII, 
8. Cm Tw» iTfo avTJt, tem- 
pore prircorum. — Cum 
iJataio, l, 1 mtd. fub. — ■ ■ Om Aeatfatiuo, JtBidf. 
momentum tempoi-ir, quo 
' 4-e^ accidit, fub, XIV, vj 
extr. tempore, f, fub tem- 
' pUt' alieuiui ivl( — Viis* 
SviactTiti, XII, I. fub ve- 
fte. 
vnitan, lll, 19 me4^,icalcM> 

mentum. 
iw*lixifKf, XIIT, 2« Jflif, ett- 
'■cipio, 

lI^lA;/»-, VU. H. XII, 3». 

'XIII, 3^. calceus. ' 
Areifsfn, III, I med: tt «of. 

XIV, 49 txtr. adfeiitatio; 
vKiitiaumf, 1 , ig, T>( irvJkf 

r»vJ«>.iBif, fandaliii induo 

[ledcf, feu mtHus, landa- 
ia pedibua fubligo. 
»r.jtyi«, JX, 3; XII, 37. iui vm^mvfu, X, aa, fiil lU^Mw, U, 13 »!«<<. X, iS 
Mtr. XII, 13 init. argu- iwt^n^, XII, $;. ai^nniea- 

tam. ' 
imMmiftfMf, IX, II. flibeaii- 

tillo. 
iti*KfH*/Mit, XIII, IX. fimulo. 

— XIU, itf. XIV, 401«. 
Aiftwfj, partei Acropei 
ago. 

iirmfant, II, 13 <xjr. 30 mid. 

VIII, 7 e»(r. hiftrio. 
vVo^«^/S»ra, II, I. XII, 13. 

verba eicipio, rcfpotideo. 

— XII, 9. puto, fufpicor. 
vwAatiiaii, III, I mtd, U- 

ito. 
MTAvr*, 3£in, 3ji. defiito. ..ib,C,oot^lc G R A E :C C T A T 1 375 rf«Aff«»,-€ir, sfi padalun) 
aeliro. ../ ' - ,, 

■ dthbop? .\vo ;, . 1 ' 

1 Wfd!. fnbmlviK " - 
iwifayu,, l, '^\ ttted. l\l, a 
' med. t4.if]«^jt[l, vfned. 

fMtineoj ftibta^itink 
i»V'»,*«, XUl,^y ftwJi', 410. 
■ ■ninmfttm; « *•■ .. — 
rfir»w«», IVj « «ifiL' cogilo. 

pJeo." ■ — < 

vt.; X,- j.' «ijuo, frffpl- fM. bdiBiio,:efil\io. 
t.V(i^w»«, IH, 1« iiM>. fufTo- VMI, t^iMjr, M- 
eeo, - 
ifmrirnfiii, confpei^o , 11,13 
MtfJ. yiiimrm; riflTDI ilB, 

-tnifcco. ' - 

v»»€mtiit ii3n»f n»fati XII, 

^7. 6Ccif<U reiddere «'pa> 

fto. ' " ( 

■vxnrff^ ,• ^'fiti, Uorn) 1,6. 

ni, iRfnerf. 2$;' V, itmtr. 

rentrtot,ndto. 
ArtrfitnviM, IX, 14 eat^. fnb. 

Herno.- 
i»tax""', Xn, 3) fMcrf. pror 

■nifBo. 
Jmtrv^Q/iaf, IX, 41 JM. ticite 

fupcrbia incuidor^ n/. 
^g^»«, II, 33 extr. eifc- 

ro. — nii^i», VIII, n. 

prodo bcDeuoleDtian, — .it-wiittfm Kurnj XII, 1 f|l«ii, 
.; ; pjjulUtiai rcd^o cutn di> 
,^,jfitca^ -~..i^id. r» >Mfif» 
fvil» , labia hBbea..xu' 
, iiji.'SimLXif,.!v;^ . -., 

csofior. ;: j \ ■ 
y?*3iV(^!'> HI» ^^.^xlr. fub- 
^. dicut, fubie^us.' 

W,*; s.-Xmrisrfas.-"-!.- Jf 

A4i(ii«», yid.Hbld. not. 
'hyiits, IX-, -g Hjei/.: hyfginui, 
. color; 'vid.nat. ■ - 
'Srtgwi If,'4 extr:! V;i3 «efr'.' 

..goftei. ' 

Vff^i».*, I, a inilrteio.' '■' 
viidifnfuif, Xin, iifiif. fur* 
~^ ripio. ' ' 

v^trix^, ^, l, 4j a« l^tO- 

t>»ff^«»l,2. textdni, dSiftte 
'aranede. '.'■'' " - 
vfn^ VIII, 7 »isrf,.^iritiir>. 
'v^yvii, 'XIV, 8. phieco- 

'. P*"".- . . .. 

v^ffua/uftf', II, 13 ttf. Alfpe- 
*■ eium habeo, I,'J. teuci^- 
or. 

iM^Xsf, yill, II. alti». 

«», IX, iS Mtif. pluqy 

,..' ,.'. ■. * . ■ 

9"^—, I, I im^ ' II, 40. v^ 

■■ku 

^«(^^r, XHI. %S md.'iH»- 

fmtt<*rwi, XII, t]i»td. hil^ . ^^W"» I, 8. XIII, 35. ge- 
nni aranei, longoi pcde« 

' -habeni. 

■^uimyi, J, lin, nanea, 
Aa 4 ip»KaKfit, ..ibrC.ooi^lc 57« IKDEX ipaXKMfmfui, XI» 4- mbittief . . 

fimitftt, ^l^VMt»! IXtJS- 
in confpcdum prodiice- 
re. ■" •' 

■ extr, confpeaiMighit.'— ■ 
f ' U, 44 extr. eojitatio.' 
^ji^y;, XIU, I me4. v«ffi(. 

XII, 411«- , - 
fafirft^tff "?"'<' PtrfiU* 

xir, 41 ««*. 'i »«>t . , 

^j^/Mfw^ V, is.mif. vcneft^ 

. 1. color^— IX,ij. mcdi; 
cina^ ■ — I, iiS «*ed. ♦«"«- 

^■f^«0'<«Xv<, V, 9, phKiAa- 

«opota... 
^<r«,'lV, 17 «WA VI, 4- 
dico. , • ' 

^«^^IX,a. fp«ai*««--^ 
Xir, i.m<(i. vifio. — XII, 
'^f^ixtr. flmuUcniin. 
.'(p.«*«, I, 15 werf. XIV* 14. 
paluoibef. 

niei^. psrco. ^ 

^iiJ*, 11, S '•»''• parfimohi». 

- ■ i.o». XII. aaWf. •gt, 

«,p,Tf.., xn, «4 ««'. fere- 

' «rum, *. i- ^ a«» *"' 
kffo funebri. 

4tf; UI» M- TortD. (»«f»f, 
II, 4f»ei moleftei«o.— 
-, ^ffM, 1, aa 1«. noa to- 
Icrsn.. SiaiL XIV, s. 
if. f^fnm T( ^jm» , V, ti 
wrt. VI, «K^ iiiBdeft* ^•«ea ftrte, i*;*t iwSn Wf 
nf 9. V, I. inlclciitiini 
reL it, IX, 6. 5«www. ^ 
IX, 33. •fjv «*»«. — *. 

,.: «f<.U( }» Mt**- gratificoi. 

— Pgvt.mW^' w, I, 
i- ntexft-f, fXIV, 7 ««»■. 

jfnomiaiBc . cfle slicuil 

ignMniniaai ' gigftetc. — 

, 9H^i VWI, M »'■'• •••*• ■ 

— ptfli « «Jii» *« 9»*»«- ■ 
. Xnp*, IB-, A r- V^f^W « 

»fNr«,II,:4l|iw<<.pci«w 

fero, — ip»f*>««< " •'^•', 
. , "Wl, ij/ (iipiMio' *■"'>'< 

>inco. 
.^», XIU, J« ««rf. «t «o*. 

reosfum; p/enMtf »'««». 

XIII, 41, i». fiw>. 

9«^^ III, is «c»f . XIV, jo. 
IjMfr.— V, li.f»l>»*- 

.- \k ■■- , .. 
«bw, n,.iw«d.«afirmo. (p*^ 
«, dieitur. vm,U^lX, 

^H^, UI,, (!• eii>|i«^<:<^ 
praetereo. IU, 47 '"»'• 
VU, 8. XIV, « ***• 
pneccdo. — «^-N'. 
XIV.&prMteritum. 

^f, IV,i«Mfcpe<li"''"; 

95>if>«>, V, a-. morbo pcdi" 
culsri liboro. 

9d.^,U,^mtd. XIV, »r. 
itunficio, deteo. 

^•m/u^ Ii( U »»*d. i"""' 
dctur milu. „,C6()gif G R A E C I T A T I S. 377 in. inuidia, , . 

^mXv, II, iiined. 3»:mfii 

phial», poculiiBf. rx 
^ABt^jiHmt, 11,' 7 «N. hiNlta- 

■fkcr. j 

^i7.«».v>, V, it metL pf, li»* 

: Craecis fauent. . . ■ >. k 

^iXffyK. ra fiiigfn, XIU, t 

fcdulitti. ~ - 

(piKifyiit^ XII, 4S- diligen- 

' 9iX<«, I, i; md, IX., t6 ' 

W£i^. Xlt, I mttt^ ofcttlor. 
< — <tiku, XU , I md. fo- . 

IcL /Uf. amat. SicXUI. 
33,— lp<?Li«, XIV, -37. 
^ placet mihi •fvi'. . . 

- ptXiK, XII; i md. amlcitui. 
^i\syt>.iii, XIII, i|. ttfui <le- 
di^ui. 
j ^iXBru^pWtlX^sfHA^. Itno 

, gymnafticain. 

^Xtitfia:, XIV, t. fludium 
,, gloriae. ' 

^iWu^.lX, I. libenlit.' ^ 
tfiKtSnitm, IX, 3 md. lubcn- 
» tcr venor. 

qiCKaiKiiftm*, Xin, 31. mife- 

ricori. -— w fAuKriffufy 

J, 90 extr. animiu ad mi- 

fecicordiiin propcnfili. . 

tpiKiift, illa aitiit. ainana 

vini.' 
^iXmpAw, II, 4 imt. III, 94 
extr. omnii pulcri ct ho- 
nefti amant. 
^iXiiurAwM, XII, th aawiu 
pciiculi t, t' audacilQmui, 
1pi>^>m/Mi , XII, I -iiud, 
aBum omattM. 0iXn«wM, n, *4 '»<('• ,amt> 

i ce contenda, .4^ ¥>>«, 

XII, sj. cpiitendo cwn 

,-;Bliq(JO, 1 , , / 

.^A?».«i« , I , J4 m^ XUI, 
.' 44u contentio, certatio. > 
^iKaftMBu, II, II (nt^ amicui 

poet^rum. . , . 

^f^m* ; I, ti. laborifl 

amatu, ftudiofiu, lab^ri- 
. oftii. . ,-,■. ., 

9iUmt,»(^V,ii>4mit. iiwiiiol 
:. 'fc- . ■::-.- -. ^ 

|pA««Tw, II, 41 ^ iv, iiS'; 

^iXavfXrm, II, 2 txtr. «mo 

d« «m ali^ua ditlerert^ 

. . tamquv) ciuf ftudiofm. .. 

9Am$f II, 4 «irtf-.'amicitia; 

^>jm*i; r.Wcatfr. prppi- 

natio. — , .XH, 4j> wrf. 

potio a^ cbnirahendain 

' amicitiim oUata. 

9AaTifiut/taf,IU, imtd. IX, 

9 «xfr. z; meij. ftudiofe 

et ambitiofe cu[<^ vel ad* 

(eeio. 

^iknitMc; III, ts* (jrtr. XH 

9^jmd, contentio. 
^iKm/MC. Ti ^\»rifmi, XIT, 
id.' BDibitio, ftudiumglo» 
riac. 
^O^i/uu, II^ 19 Mfil conv 

tciMdofe. 
^itMpfOfM», XII, I i«(rf. faiur- 
liariicc demulceo. 

^'Xfif^^i», III, 10 md^ 

pccuniae amoc. 
^iXtXfvww, VIU, 9 nted, 

auuui. „..ib,Coot^lc 97« 
'7/, ' *5Ilfflas refertiiitt 
c'fj^ ■ '- ■ 'V 

^<;^' T' , . - . f- 
• ^y g WRf- fllmt*!. 

■ ?"'■ ' 1., 

giiitfixt, lll,' ^ifhed- tifneo. 

^j«'«, XU, ji].^xfr. temo. 
fHnti; Wl,fiffteit. vcftitoen. 
.. MA ptirpurei colorit. 
tfoititfM, ailL, ifued. rubro 

tingo colore. 
ifatvi, l, 31 PJ¥*r. paltDB.fru. 

flui. -.. 
^fu, nj.Af »■ co. 
irni*^ U, .44 «ni cafdem' 

fpiro. — IH, 9 «»fr. ff 

jyfft*, Martii fpiritus plc< 

nus c. f- 
finuut, IV, II «ti^. )(IV, 41. 

*« ^V1M','XI» I "If^- VI, 

g. animuB ad caedea pro- 

pent, a, 17 fartr. ctetk*. 
<^oi, Vll, %i extr. iiDpetui. 
^», UI, 15» iMd: fcta. "*■ XI, 9. 

' ^PtVUar, .1, £S fjcfr. II, tt 
med. JfU, t)^ moltftut, 
•^•tnn £eren4us. ■■ 

<P»frier, JX, 14 }^ed. OIUII. 

^futii, VI, II. muuio. 
^fnrucaf. Jmiwi^^uMVjIlI, 
= <l'fi>. «ticciidvfecuJtV. 
P/or'w, X[i, jS. w», fuper- 
- > hio, Jis Ti.j — ir, 19 med. 
fnym <ff. tm rm, III, 23. 
■■i«»ll,a7. — ivy^i»'.» 
' »»», XIV. ■as. (pfwnn, 
-■ XlV* w. f«pi«itM- ■ 
^fnri^', cure — Mkiyit, IX, 
•. Hi 'vifipcndto' , inf Ti- 
rer, — V(»»l, XIV, II, rei 
■■■■faco. -^ ■ 
(f#i?i4«, I.y e^tr. cura. 
^jwfM, III , 14 med. praefitjt- 
-^um. VI, d. cxcubiae. IX, 
13 extr. cauca, de bejlia. 
tli*pi,.ll,i4 pted. cuilos. 
^vytu, IV, g extr, fugitiuus, 
^Xtfrr-., il, 4. 17 '""'> III> 
3a «3c()-, obferuo! — «- 
'■'■>*«»; IIi'3r ew*r. fcruo le- 
gcm. — IpiiKarrtftuf xi, I, 
;. at> aliquD mihi ciueo; 
UI, 45- XiV, 19. Vito, w, 
IX, ai. fcruo, cuflodio. 
91«.«', IV, 17 rned. XIII, i.6 
• txtr, folium. 
^f*", XII, I init. TciTuca. 
fMv», VIII, ii.'natura. II, 

13. Indolei.' 
^i/Tim, III, 40. exfr. plan- 

tatio. 
^vnr, II, I4f»«if. pliinti. 
ffm, I, I (xtr. ibi not. — 
IftiTned. crefco. UI, io> 
funi. =.ib,C,oo'^c C R A E C I T A TlS: 37J futn. — «*.«;!•* tfM n 
lu^Mcii, II, 4oinit. abhor- 
rco ■ re, 
0keXni», III, 42 med, liteo, 
^«y», lU, n m/i. Viir, I. 
vox f vocabalum. IV , 8 
rtied. diauu). — IV, & 
zo «xf^. (liile^i. 
tpnjiifta, XII, 1 me^. vox> 
ifufHK^ I, 34 «jcjr. depreheii- 

9^ •*, III, 6 init, reper- 
V 4iH ell gcAeroro Bnimo. 
^i, m, I. X, 3- lux, die*. 

X*if«. jt"?* 1 IV, ■ ij mid. 
faluc. — iSic x"'!"" i» 
tHi^to Uterantmjbiemne; 
Lat, fclutcin, i; 15 ««. — 
X«<j»<* r'», II, i; ffie^, 
. VIII,4.IX,4 dcleatrire. 

— fMHf» xaifn 0fasiu, IV, 

6tH>yalcdiccnsAlcxandro.' 
^miL XI V, 30 extr. et 
XII, I ini;. ft»Kfiix"f" 
Wfr, dimittcre medicuBi. 

XvXiiRu"*, in, 32. XII, I. 
nolefte fero. 

XttXivM, IX, 16 «erf. frenum. 

X«Xjar», Vllt, ifi exfr. aene- 

X»/**vi-f, IX, 24. ftraaien bu- 

mi flratuin. 
X^f^i/^^fi li, 31 rxtr. '41 
' fiMtf. graiifieor, munero. 

r»i,XU.i.ter. XiV,4J. 

in gratiam alicuiui agere. 
Xf; Xlt,, 4.. gratia. XUr, 

33 etctr. vcmift»j. — w» 

x's>'j it> 15 >"''• «^uArum gratia.— xo^ac mmMi» 

(«V> IV, $111. gratiai refer- , 

re. fid. et i^a x^f"**- 
Xfftvf», XII , I itftd. lacri* 

ficia, <]uibui diis gcatiae 

rcferclranCUB pro acceptii 
. bencfictti, vid. Xeneph. 

Clfrop. IV, t. 2. 
XoVTH, XU , I init. XIII , X 

tned. Charitei, Gratiae. . 
Xatfm, lU, iS mid. hiatui,. 

Tortgo. 
Xtuam jM%et, XIV, J mei. 

incmt>rum Juzum, vid. 
■ nat. . 
S^Au, X, zf med. XIII, 3 
. tned. labium, 
Xfi/ufm, VII, i;. hibema- 

Ui. 
X*uunt, vni , ' $ init. tentpe^ . 

ftai. 
Xiif, VI, %. maaui. 
X"fm/tur, XIV, t^mei. na- 

nuura iaAationc ct digi- 
' torum compelitione fenfa 

animi fibi inuiccm decla- 

rarc. 
X»'f'/M^, IV, 5 med. XU^ 

t Mfr.fubigo, vinco. IV, 

9. capio. — TrtK, XIV, 

49. Sbi deuinoiie tli- 

quem. 
X^fsy-i^^iimed, tra&o, ' 

ezerceo. 

xwf.fj-iK, ir, 44 init. xir, 

41. pidura.' — XIV, 37. 

ar« manuaria. 
jff>jim, XII, 30. biruodo. 
X»>^»n, I, 6 init. tcftudo. 
yiMfgmi^n, XJI, 3!, peninfu- 

la, vid. not. ilH 1 H D E X 

fA*rtii, 1, v> fxlr. trriM- f*i''> U,.ia.extw. ^mdfit, 

iwmtsm BMOiii, XII, i XJ, 9. 

' tAtr. vitaMorit. ^»/'^, l, ^G txlr. U, 4 

9.x.^ , XIV, 13. mteUa d- ak^ XU , 1;. aokftu, 

. tiKtA. " Hoft icreniJus. - 

■■■ft §f»rtM, VI, iz. mumo. 

tf.j^ .r —s. LSi 'TrfK in^tt. ^^«HM. AviiMlt ¥^Bq, UI, 

I ta. dkciiilvfAultas. 
•WK, Xn, ;S. f*/r, fuptf 
bi», 1« Ti. — II, 19 med. 
prr' 9f. «" ™ , III, 28. 

>;'j.i.'>'« fWBMt rdcnnK m^ II, 27. — ^uya^fM., 

«K A(M. ■ *", XIV. :«. ^«rrw, 

^\.7.«\) , XU, ■« "rtt w- " WV, m- ikpiente». 

" '.IX. 

D3.t.Z5dbvG00'^IC <3 R A E C I T A T rS; ' 379 

,1»™«, 11, 40 i»i(. «bhor- ,»,, IV, 5 1«. sr.lit. tcftr- . 

tco • re. "• ^'''- '* 'V>'« x^e"». 

e»Xiv,., III, 41 mrrf. I»"<». X'i'fit"> XII, I i^.n'. '"«ri- 

e.., III, II mri. VIII, 1. liti,, quibu. dii. graiiac 

vox, voc.bnlum. IV, S trfcrcbanlu. pto .cccpli. 

„,d Jiauiu. — IV, 8. . bencecil., v.i JTniof». 

, »0 «Kf. aialcau.. ' C»r0f. IV, 1. 1. 

> «»,«., XII, loie* Wi ''■»""• XII. >'»"■ ™l.« 

i I T . .^.,. J...,r.l,cn. Mtd. CharitM, GratlM. . 

. 'X'- V.j'>.Xr ;,„.-, IU,..»i«.i.hi.,u.,. 

■; ip^,„,m,6i»i(.rcpe,. J^"»;^. xiV,7»,J. 

, ^, III. .! X, s. lu., iie.. »'f """ «"■"»' ■"* 

KtA«, X, ai med. XIII, J 

meii. labium. 
3^1/tigm, Vll, 13. hiberna- 

lif . 
X*ii>v, VIII, ; (nif . tempe- . 

fta). 
X"fr VI, 1. tnanui. 
' X"e"*/"''f ^IV, %%me4. nu- 
nuum iaftatione et digi- 
' toruoi compelitione fenra 
animi libi inuicem decla- 
race. 

I Mir.fubigo, vinco. IV, 

9. capio. — T«« , XIV, 

49. nbi dcuinoire ali- 

quem. 
X(>f>f}"«, IXflimrnf. trafto, 

exerceo. 
X^figVM, II, 44 f»t*. Xlf, 

41. piftura.^ — XIV, 37. 

ara manuaria. 
X(^i;<*r, XII, 20. hirundo. 

X'Xtn«> I> 6 i*tit- teftudo. 

"Ktgiiytesi, XII, 35. pcninftl- 
la, vid. ttot. LH„„VlbyC,00'^lc ■ m I R D £ X ^X«ji(v-,> I,-}t> iextr. trrjMi: 
mcaQtm amdrlt, XUj i 
' txtr.- ^H iiaorix. - 

^ifw*) XIV, 13. tabtilla ti- 
. liictt.'- ■" - ■ . ■ '■/ 
piiMfhi, If n med. «Kitui 
' emmiv ' 

^Xtit^f, I 2t e^tr.-incpte. ■ 
^Xif»9<f, II, lo exlr. nugae, 
"■ ' in«ptiaei- : ' ■: , ■ 

- ':iX,'j-lWi£ ■vclUnefita,''C 
colorc fiaaimat lefercnte 

.■ fifciiiaii.-^ ■ .-- ■ ■-,■ 

irr.ii, V'i Smed. flamifea. 

Ipxiw, IU.,41 inft. vbj via. 

a>jiiof*t(f, iti,' 4,if»ed. tukeo. 

ipt^ia, XII, 9Xfxtr. tcrreo. 

fitaiM, yiffifped. vcftimen. 

-. 9im ptirpurei colorii. 

^TjiffM^ XIII, f.f««/. rubro 
tiiigo colore. 

#»(f'/. 1, 3«. fTtri palma ,&u. 
ftui. -.. 

9«r«i>, II, .21 tf>. co. 

ipn>i«w> U, ,44 nt«i^ ci;dem' 
fpiro. — III » 9 extr. »{ 
^nt, Martis fpirtlus ple- 
nu» c. f. , , . . 

^riMoi, IV, II med. kw, 41, 
« ^>'«».,'II,;i med. vr, 
g. animus adcacde» jpro- 
penfui. ■ ' 

(pn-tf, II, 17 Rrtr.cacdef. 
. ^gfn, VII, t3 ftxfi*. impetuf. 

^^ , UI, 19 med: fcro. #.^II,;.iatflrfr. quidfitt 
XI, 9. .::.-.. 

^«rnMt, .li lE «:vfr. II, u 
f»fif. Xliv tj- molcftut, 

-■•'Hon £ereiwltis. ■■ 

(pffrnt, IX,'l4 t^ed. OIUM. 

0fBicii, VI> \i. muiuo. 
<PgitTiiiti. ivniM" 9fmrjiai,Ul, 
• ■i'im «Jl^piulv facultas, 
^ftttai, XII, ;S. /"y«r, fuper- 

- ■ hio, ^'" ■r'-^ IIj 19 »»ed- 

/tiy» 0f. iKi Tiri , IU, 18. 
■-19» II, a?. — W^Pf"'! 
■ .V, XIV. -as. ?fw»T»s 

- -XiVf IV' fapientet. - ■ 
^f§m§ii cure — .(Xi)^, IX, 
'. ih 'Vifipendb? , »it»f n- 

,■,,._ irn^,,/ XIV, II. rei 
■— ■Y8C0, -^ ■ 
<to'W*. "•;»:' 'Mr- cura. 
^jwf «, III , 14 med. pracJidt- 
.^.:,uta. VI, (i. eicubiac.lX, 
13 extr. caue«, t/e bejiia. 
0^iiptj.JJ,.l4 ftied. ca&oi, 
^vym, IV, 8 extr. fugitiuus, 
^Xqtrrii, ilr 4- 17 Mfdf. III, 
35 «^*''- obferub; — la- 
'"fitr', ll,'yejctr. feruo lc- 
gcm. — /ptiKKrrtftctf n, I, 
5. ab aliquomihl cauco, 
III, 45- XIV, 19. Vito, w. 
IX, 3.1. feruo, cuftodio. 
^», IV, 17 »M<f. XIII, %6 
' extr. folium. 
9"/^! Xll, I tttif. Tcrruca. 
^tf, Vill, ii.'nMurB. II, 
- 13. indolcs/ 
^iM, III, 40, extr. plan- 

■tatio. 
^vrer, II, 14 med. pltinta. 
9v» ,1,1 extr. ibi not. — 
I, jt med. crefco. III, loi 
fum. ..IbyCOOl^C <3 R A E CIT A TIS; 37? ««^vxK, II, 40 init. abhor- 

«o • re. 
^T.lb», III, A^ »>td' Utco, 
^wvv, III, 14 nied. VIII, 1. 

vox, vocabuluni, IV, 8 

nud. diauui. — IV, 8. 

zo extr. dialeflui, 
9(wvi(ut, XII, I med- f D]t- 
^iaftii, J, ;4 «p:^. deprehcR- 

^CX. — (^ftAut fUTft^»- 

^ftn at, IJI, 6 init. reper- 
, 4iw eft geherofo aninio. 
^f, UI, 1. X, 3. tuz, dies. 

" x, , 

faliic. — Sic x^f" i» 
ittitio liternrvm jolemfie ; 
Lat, falutciE, li a? <». — 
X<ugM ■riu, II, u m4- 
VUI,4. IX,4 delcaarirc, 
, _,w«j»-eKm.»9iK<ff«f,IV, 
6in. valedicensAlciandro.' 
5iW. XIV, 30 txtr. tt 
XII, I (»fi. /A»nfitx*V"' 
%wrfif, 4imit(eremet)icum. 

X.my.Dvaou, 111 , 32. XII, 1. 
tnoicfte fero. 

Xf^i">t, IX, 16 med. frenum. 

;c«Xin(», VIII, i6 extr. aene- 
u$. 

X»!**""!, IX, 24, flrameo bu- 
nii llratiim. 

xagiQifuit, JI, 31 ex/f. '41 
' !ȣ<{. graitficor, munero. 
T«<,XII. 1. ter. XIV, 4S. 
iii gratiaiD alicuiu) agerc, 

X^<», XII,4i.grBtia. XUI, 
33 Octr. veniiftas. — w» gratrt. — x'*i^'" '"**"»• 

«»¥» IV, 5 »"■ gtatia» refcr- , 
re. /'(i et infra x«f "«. 

XK^irvfiK, XU , I f*td. facri- 
ficia, quibus dits grattae 
refercbantuv pro acceptif 

. bencficiis, vid. XeHopk. 
Cyrop. IV, ». a. 

xxftT». xu, I tiitf. xin.i 

med. Chaiitct, Grattae, . 
Xtwfui, U^, iS mtd. hiatui,- 

vorago. 
^ccm* u<iX<», XiV, 7 fl»ii(. 

menibrum fluzum , vid. 
■ not. 
K*i>^', X, 3.1 M«^. XIII, 3 
. med. labium, 
Xffagiu, VII, 13. hibema- 
- Us. 
xti^) VUI,'5<Hi'- tempci, 

ftat. 
;(»/, VI, 1. tnanui, 
Xrif*n/aa, XIV, 2lfHf/ tqa- 

iiuum iaaationc et digi- 

torum compefitione fenfa 

animi libi iuuicem decla- X"e*f^, IV, 5 fned. XIU 
I ejf^.fubigo, vinco. IV, 
9. capio. — rif« , XIV, 
49. iibi dcuincire ali- 
C|uem. 

;e«ijurf}w«, IX,llffifi. traao, 
exerceo. 

Xtffy"*, n, 44 iiitt. XU, 
41. pi£hira.^ — XIV, J7, 
an manuaria, 

;£iWw,, XII, so.hiriindo. 

X'^'v, l, 6 init, lcftujo. 

'Xjfftm"»', XJI, 3S. pcninfu- 
la, vid. not. 38=' I WD E X K'("^, I» ( t»,-terreAris. 

■XV, IX, ^9 extr. an{cr. 

Z"-»! I. ifS. VII, ij, tuniai. 

XTtmnM, VU, Ji <«if. tuni* 
ca. , 

a!«N VII. tf init. nix. 

x^-^w, II, 14 extr. vtttiM 
prppria ducum. 
, X>^*', III. 1 »1^1?. vireo. 

X^^t, viridi». — m ;t;X#., 
fo, XIII, \6med. viridi*, 
~ KSpptn i» Blumtnle- 
/t T.Il, Lied d. Sapph. 
V, V, 14. xXw^— motare 
futat coioi-em orit palH- 
Hum 9auo « fubuiridi 
commi/lum tt adftSibiu 
vehmuntiotibus, v. e. im, 
metuexortum, FudeHo' 
^ mer. paffim ;;>«yw /m. 

A^w^t, II, II txtr. portui. 

X't^iylll, 31 iiit. chotdt. 

x<>/">, chorea, Alntio. III, 

41 metf. Bmtxt, btccba- 

tio. , 

x»piv-, IV, 19. XII, I mid, 

'praebro, fubininiftro. 

-.XI, I,i6.not. U,4imed. 

ligena. ttftn x-". 

Xfff, Ii a. IV, 17 firtr. 

V, I. vni, (S. xu, (. 

vtor, adhibco xt^^»t 

fitamt «M DngwMtf, ll, jo. 
violentcr iradirc fubdi- 
IO«. — Xe«3af fiia ftrra- 
fiaTyCUt ntiHiKtut, IX, g. 

jnults» vitae vicifliiuJi- 
ne» perpeti , expcriri — 

>j', VU, 1. aeBliscntcr cu' ' fare piUeritu3inc»t ' /. 
; mU. XII, I med.- xiwvX». 

Mm rf >«.%.» xtn^f, fcr- 
. iMBi pulcram venalem 

reddcre.. 
SffW', XIV, 10. cDtnmodo. 
aspw-, IX, 30.' XIV, 34. vfui. 

III, 17. I, 19. vUlita». — 

Xf»l rmvriKt^, I^ 10. 1«.; 

ccfliuia niuticB. 
xA/«"^-, II, }med. XH, 4if. 

hinnio. 
a:f»^ eircumferiptiottt i»- 

13 extr. 14 (^fi, — xf»- 
ftrm, m,,6 Mfd. XI, y 
mff/, rcffamiJiare*) pecu- 
niac,I,'io. X^ 5. re»fa. 
crae. 
Xtif^tCm, ir, 15 fned. III, f 
i«tf. IX, 3 iK. de repti- 
blica ago. — ;ef»«"i"s'«- 
/t«i, H, 13 mti, pccuniam 
wihi cooiparo. III, 13 
mtd. IV, 11. r«» ago. 
Xpt/ueri9fut. xen/iutriSfMt nu 
'"' 'X. '3- "Berc, 1. j. xgt' 
fAiir,{,„. 

Xs*"', vfu», IV, 3 extr. ibU 

qut not. 
xgnfftt, II, 31 ftefr. Xl^ 

18. oraculum; 
X^vnr»', III, 4S init. ora- 

culuoi. 
a^vf-fi. III, io med. bonur, 

vcijii. 
X/»"Tj)r, 1, 90 extr. bonibi, 

comiiai. 
>:i'«»,'XII, jg. vngo, illino, 
Xfm, UI, «3 extr. viigucn. 

tui». ..IbyCOOt^k' G K A E e,I T A T rs; xt»»i colcr» 1, imttL ttot. 
quomedo differaia' fiiv^ 

Xfenrtf, diuturnui, UI, 43 

med. imKvSiin». 

XfotM. xim vrfv, r, 14 

mid. Xm, iMtt. ■liquQn- 
. ido pbfterin*,, . 

Xfwr««u, Vm,7.autCO pC' 

de. - 

XfiwMt XI, 9 med, aitKUf . 

.Xt»', putii. « xflf mmifr* 
Ttir MpnXifr, XI, 10 med. ■ 
ad cutom v«^uc nliiiA cft 
caput. 

xohi, XIII, I mtd. fiifc. ' 
' x*^* .XI, 9 mtd. claudui. 

X«ni 1 II , 41 med. infundi- 
bulum. 

^•fS IX, itf. reglo. 

X»ff«, capio, I, 3 fiMi/, 33^ 
fiif li /«li vid. not. U, 41 

III , 9 »itf. quantum ani- 
mu9 fuf&cit.— x^c «^M- 
n ry du^, IV, M. irae 
obutam irc, rcpu^aTC, 

Xi^», XIV, 44. agcr, prae- 
dium. 

XmftTintt mmf, IX, VJ. m- 
Aicui, y>c. ^iidffi, x"!»- 
rnf Kygtmn., mYt""'. 

X-ft, III> 1 »1. IV, 8 mid. 
locui. iArwt , IX, 3<f in, cithari^ 
4ii^»r, l,%imtd. U, 14 itud. 
«ri^ilU. 

imm, XII, 41 rxfr. tUlgO, 581 

^M^, V,«.'meii<Iaciu». 

4v9^>, III, 17 fffR^. populum 
in fuffiragia mitto. — iai- 
9'i*f"^, II, 9 init. iudico. 
U, 19 merf. V, it init. t(- 
w Sfoc, dccreto publice ' 
faflo intcr deoi rcferre. 

h^/*", II, p. decrettfm, 
confultum. 

i^fit, XIH, 3gU(*rf. kpiliu», 

■ "•, I. 34 "'rrf' damnare. 
^(5i>fi^, IX, 17 iMif. mur- 

muro, iniufurrq in au- 

rei. ■ ' 

i»>M, IV, 2S med. V, 1. nuf 

dui. 
i/Out/teif, XI, 4 tiuj. caluu» 

fum. ' 

M*^M , XI, 4 niid. calui- 

d«. . 
4*trfl9t, EII, 2. 7. hotno aJ 
- rcprehendendum propen- 

fu«. 
WiiatflUf 40 ffuf/. vitupc- 

rium. 
**X*W"i 11. 3P«Mrf..lIH(. 
<^X'«dMy> III f I med. refri- 

gero, 
' ^xi, vita, Xm, j,io. XIV, 

34 mid. 
4*xw,frigui. — ««Td J«;j»f, 
^HI, 1 med. aun fiibfri^- 

da fpirante,' 

Q 

fJ^, XIV, 30 itUt. can» 

rut, 
«>2im, II, 7 flwi/. IV, I mei, 

yUy I ituf. dolorca e par. 

.tU.T- i./Ciooglc 38* iKD,EX GHAEcrr-ATra. , parttf. :. 

miMi iixKMif, 1, 14 init. dcct- 

« paro. 
«Jbf, VU, 2 fn'tf' cantor, 
wSm, 111« 44 wi^. trncto. 

Dicri». 
«iMtf, XII, 37. CTudiu, 

■IfM, I, 31. t«inpu9 efl. 11; 17 
«a;^. IX, ifi. anni tcmpu^ 

. — 'II 1.4 >»■ <4 fMd. 34 
(^cfr. pulcritudo. 

tSt^ei, II) }3 cvfr. XU,( 
extr. pubcr, maturut; j^£ 
*f(u« f*/t' ntt^nM, IV* I 
mrtf. niatura .virgo. — ,' ui> it JR.T3Q Mt. vn, K 

■ ■Mt. IX,~4f> piilcci. 
i*, il, 3-txtr. IV, 8. quafi, 
;-(■( tri mAlifs, ni9iio lom- 
ge' pulcaTim», — ii 1» 

iUbWii, Xn , 21. quiQI 

- fieri maxiae potcft — 

V, 2. fere,. propfnipdum, 

--vid. nat. ~r- Cum AccH- 

/atiu9, vbi inttll. nfm. 

VIU, i mgd. .vi^ue. -^ 

' Cum It^niHuo, lll, 1 mei. 

t9ixtr. XII, '44 iti. ita 

. vf. — ■'« intaU, ad Infi- 

Hit. XIV, 4 txtr. 
•n, f sm Infinitiuo, 1, 5 msrf. 
ill, timei.-r fubinteU. 
-^ IX, ij. 
MpfXv<M, XI^ S4 vtilii. INDEX' 383 : I N D p X 

G R A M M A T X C ,y S. . /lccu&tiaui, tblofutut, tt. H ' I.V , »0 f — tecjuitur Vcrba cum 

•V, MmMMi, ccL iun£ia, II, 

i6 txtr, 
Adiuum pro PilEua} vel 

Medio, [, limed, 
Adie^uaverbalia.in iw ie- 

finentia faepe fcieniiam 

ct artcm lignifiean^ I, '% 

init. 11 ifi. 
«— pro Aduerbiis, li il. ij. 

III» 14 med. ip tiit>. VII» 

J3. IX, i^mid. not. X, 

18 med, 
Aducrbia cum Geniiiuo, I^ 
■K i». III, 18 mtd. IX, 18' 

^. 18 md, et not. XII, 1 

med. / 

ta pro AdicdiUiSi, III, iS 

Afe, I, 30 med. notf 

Anacoluihon , I, ; ifi, 11, 11 - 
iiitf . et not. ibid. 13 med^ 
itfin. UI, j. itf in. V,io 
extr. 17 init. X, t6. 17. 
18 med. ai extr. XII, 4S 
med. 

AdpoGtio, xn, I mid. p* 

Articului cuM Enfiiiitiiio, 
quid fignlficet* 1, 3*m4t 
not. Anicului poflpolitiuu» eum 

Nom. anteced., codem 
cafu conuenit, non habita 
Verbi fequ. rttione, XIIj ■ 
<S* extr. XIII, s med. 

— praepofitiutis, loco ^k. 
n, 1 m. Xm, I eietr. 

Augmcntum ' * Piutq^aiDp. 
PaCabeft, Kll,imed. Conftruaio durifllma, JtlL 
4« med. ^ Citiui eon&quentiae; tj jj 
med. ttot. X, iiiHtt. 

Datifui Gommodi , U, aS 
iil '■ W, a^smid. et not> 

• — ' 4fiiuii iuh^s, i, t 
not. 

— PraetifitiiPaflliiin^tiil', 
, I,' J4 tned. Hot. 

.E 

Ellipni,pBrticipiarilmt !> i 
extr- 

— « JBvra, r,- i5 fd. 

— '« *¥*(«•, ii> is exlf. 

nati 
Ah t!ilipfii ■,.=*,,. C."^ooglc 384 I N D E X Ellipfii Novnu « pnecc- 
dentibui elieiendi, XIV, 
92 tt mot, 

— tM tM^, vel Ptrticipii m, 
I, I txtf. 

Enaltsge Numeri, 1, 14««^. 
AS txtr. Ul, t mtd. to 
txtr. V, iS imit. it mot. 
yid.Humtrus* 

F 

Futuram Medii pro Futnro 
ptffiuo, VU. 10 i*tr. Genitiui confe<iuetiUac * St 
3) mtd. »ot. Habco, ^od, I, 3> Mtd. 
Hyperbacoa, VII* 1«. vid. ladicatiinu ]Wo Qptatiuo, 
XIV, 47 ixtir. tt uot. 

Infinitinui Graecorum fjicpfl 
locum habct Supini Lati- 
m, ct scquc paffiuc atquc 
■Aiue occurrit psGtui, 
I, 30 init. )i mtd. II, 10 
md. not. Xm, I nud, % 
imt. 

» prr vt reroluinir, II, 40 
txtr. VI, I med. 14 wd. 
IX. II uot. XIU. I iuit. 

•^ loco Accubtiui, UI, 1 
md. Infinitiuiu^M ^loiiuaatt ' 

To, m, ip. V, 17. VII, s. 

JCII , I wtf. XIV. II extr. 

— Pro Gcrundio in dumf 
I, 31 med. XU, i Mctf. 31 
extr. XIII, so. 13. 

— in dccretii et lcfibiu, 
XIV. 7 M. LocntIonet"a plebe «Airpa- 
tac, XIV, 33. «t «o^ 

M- 
Mittatio, vld. JSuaUage, 

N 

Kcgatio iteratione augctur» 

XIV. 43 1««^. mit. 
Nomina collc^ua cun Ver' 

bo Piur. XIV, M tutd. 

m>t. 
Nomtnaih)] conretjuentlia^ 
' 1, 33 med. not. \U, 1. 
Nominatiui clliptici nuM- 

tio. XUI. itf imt. tut. 
:Nomin«tiuuicuniIafinitiuo^ 

vld. Infimit. 
— vcl eit pnecedd. rep^ 

lcndut, 111,6 not. velex' 

(ol<- fcnfu ittteliiKCitdut. 

XIII, 40 ined. et mot. 
•— Patticipiiabfolutui. XIV| 

30. 
Numerut Plurtlii, Noninri ' 

Ncutr. Gen. Vcrbo Sinf* 

Num. iuogilUTf I. 34ni«A 
- 4t Mf . 

t4un»* nCooi^lc ©•R A M M A T I C V S. 385 Numerui Pluralia Nontinli 
^- Neutr. cum Nominc Ge- 
neris aliui, quam Neutr. 
Gen. 1, 16. vid. Mt. 

— Dualit cum ^lucali con- 
iiinAus, I, z; extr. 

— Pluralii cutM SioBultri, 
lU, 1 mtd. not. Oi forma Dadui, II, l) med. 
Xa, tmit, atxtr.XUl, 
lin. Pwsprototo, II, jomed. 
P.articipium cum Nom. rit, 

vel Farticutii interros. 

II > II mid. XIV, 47. 

— intelligcndum, II, 4» 
mtd. 

— pro Infiaitiuo, III, t. 
txtr.not. IX, 3i. , 

— cumVcrbo ejfe, proVer- . 
bo ~ iplb finito , XII, 3) 
extr. 

— ««Mir, KntKi, ttC. Cum 
Vcrbo finiio, Xm, 33 
med. nat. 

^articulae duae eiuidem fi- 

gnificatui coniunSae, I,a 

med. 
Paffiua pro Afiiuia, I, 1$ 

txtr. II, 4» init. XH, 29. 
^affiuii Datiuui iunsitur, I, 

I w. 
Pcnnutatio Praepontionnni 
' fftfi et mxt", 1, !• nott Pleonafinui fpeciofui, I, 30» 
Pluiquampcrfeaum facpe 

cum Augmcnto Perfeai, 

III, 19 mtd. 
Praepofitio, s Vcrbo fuo 
, feiunaa, VII, fmed. 

— ponitur, ?bi potcrat ab- 
, effc, I, I extr. not. X, a. 

Pronomen reciprocum ad 
omnea Perfonai ponitur, 
I, zimtd. Hdt. 

• — illi pnicccditVerbo, quo 
refertur, Xlil, 1 init. 

— refcrcndum ad NomcH 
in praeccdentibui iaiciu, 
Ii 31 init. Repetitio, XIU. i med. ftd 
vid.not. 

— ^iuidcm rei per Kiy »a- 
Xi^ defignatur, I, 4 txtr. 

— VDCum, I, 30. it HM.; 
vid. ad VIII, 9 med. not. . Scnfum Graeci magii refpi- 
ciunt, .quam vocabulum 
pracmiflun, VIII, 9 init. 
extr. noti et IX, pj init. 

Seitaritii, quid/uerit, I, %6. 
not. 

Syncfii, XIV, 1$ exlr, not. 

,T 
*rempui, Fraefcni pro Futu- 

ro, I, ifi txtr. HOt. 
Bb » V ..ib,C,oo't^lc 386 ' INDEX GRAMMATtCVS. Verbi, vTum . fignificantit, 
Duiuo iuoKuiitut, I| i 
mtd. 

— dicendl, cum Infinitiuo 

conftru^ , iubendi GgnU 
ficatu adtabentur, XIV, 
iS. 38- not. 

MV, pot^tem auxilian- 
di faepc contincnt, II, 17 
txtr. conf. I, 30 txtr. 
mf. Vetba pclendi dupticcm Kc- 

cufatiuum habent, I, 14 

med. fiot. . 
— tnniitiua intrantitiue 

feu neutialitcr adhibeB- 

tur, I, 6. nat. 
Verbun in Sing. Nuw. Na- 

nini. Plural. Niuncri ad- 

iunAum , vid. Nnau- 

rus. ZcupBt, vid. Anaubukim, ERR^. .Coogle ^87 
I -Wgl* II i ' ' I 

E R R A T A. Vlm corf igendomm I lc^or bcncuole! paullo copioAui 
accrevitre minui micerii , quum audiueris, editort ob, 
longinquitatem preli, plagulai infpiciendl, prelo non niG 
plane relido, facultatem fuilTe, 

P A R S 1. 
fag. 3. ^al. iJ /iH. 30. haee nala dehatur. 
_ 3 _ I _ 35. ^ro-pundaDPH. reiaicol. 

— .3 — 3 --■ 15. kMc nota itleatuT. 

— 3 — 3 — 39. fro puiift. /MH. comtna. 

— 7 —• 1 — 3.7. pro quo hg. que 

— 18 — » — 33-^"> Attic. /ifg. Arcad. 

— *o — 1 — 37. pro tfv<p. lig. «iDtp. 

— 3ct — 3 — 3j. peff Cyr. I. %. 1. 

— 3o — 3 — 35. /To Fabul. Itg. Faber 
•—33 — 1 — ao. pro ThocKloro. legi Theodora , 
""43 — . 3 — 38- pro randali-ger leg. faijdaliger. 

— 35 — I — 31. pro delicatae leg. delicate 

— 16 — 3 — 34. pro fuit leg. fccit 

— «7 — 1 — 23. pro AiToS.O)'* leg. AfToAa». 

— 37 — I — 34, pra noiiiiht leg. Uasi.iws'. 

— 37 — 1 — 31. pro Tvpfd- leg. TvWKf- 

— 37 — I — 33, pro Tyriheii. leg. Tyrrhen. 

— 37 — 3 — 31. pro Ifnienius leg. Jfmemas 
— • 3Jj — a — r 33. pra. oratiune hg.. orationi 

— 39. litt. 4; pro Toasi leg. Toitti-J. 

— 30 tal. 1. liit. ii.pra Rambfichius leg. Eahibachia 

— 3' — I — 35- pra S3 Itg- l^. 

— 31 — 1 — 34. piv 56 Itg. 57. 

— 33 — 3 — 15, pre et Ug. ex 

— 34 ~ 3 — 13. po/l ftffecerunt;7o«, et 

— 39 •— * — 11. pfo f\civp leg: ipXteufM 

— 4Q. fia. 13. pra airm leg. ttinti 

— 41, cal. £. lin. 15. '06 ipfr.pro XI /«g. IX 

— 41 _, 3 — ^, at i„/r. pra 171 ;«#. 171 . , 

— 44 — 3 — 35. ^o/; Vnijuo«. 15- De 

— 44 — 4 /iH./eyu.;roy7feroure/*f.XeH.Cyr.«/jwyfsadd.63. 

— 44 — 3 — S9. /lo^ 4, 14. (jiii^. ii.ftuprareNoft.UI, 13. 1 

— 45 — » — 6. jjro quae leg. qui ' 

— 46 — 1 — 2.abiHfr, prollUg.yi 

— 48 — I — 13. a»ie Kuhn. jUoji. Io. 

— 48 — I — %. ab iufr. prapra leg.^ta. et pr>fita».\\i^ns 

„56 — . i — y, pgji quiapo«. fit 

— 65 /'■«. 3- J"'» ? kg- 3 

Bb 3 . ^«W. ..ib,.C,oo't^lc 388 E R R A T A. 

— jo — I — ' 16. prt niAal Itg. Ktf^»s 
_ ^i — a M 33. pro pendet Itg. pendfat 

— 7a — » — 14. /To iif»A«t Itg- nstSin 

— 89 — I — 30. pr» huinaiiiC. lt£. inhumanlt. 
M 90 — 3 — 13- pr« et notaC Itg. eum noeat 

— 93 — a — -^. ab i/ifr.protl nvri /rg. li avTxr 
_- 9. _- , _ a3.'jproAexeii«. Aegaei « >:pfl^i». 
• — 96 ~ 2 — 4. aA i«/r. ^ro /•«« leg. Jixotdi , 

— 99 — 1 — S- — - — ^- Platafeam /. Plataeas 
— 105 — S — 30. pofi adsreOuTl in/ir. fe. 

— 107 — a — j, fl* ih/V.^/^o prouidentia/»^. prouldentia» 

— iio — , 3 — II. piv maxime leg. maximiis 

— iia — 3 — ' 13. ab txtr. pra rem, aliquem lig. rem ali-. 

— 113' — 3 — J^. pra I Ug. II 

— 113 — 3 — 6. 116 txlr. prt, XI /»f . VI 

— iiS — I — ii.pro} leg. n 

— 115 —, I ' j. ab infr. pra ad Itg. in. 
I— 119 — I — 3, «S «<r. /w» Dinl iig. fint 

— isi — i — 8. «* «"■■f 'lit. ft^- i'. 

— ,112 — 2 — 4.116 «(r.pro 17, 3 — 4^/«^- 173 — 4 
•—123 ~. I — 37. ^ro * /*iv Mifit- lig. »,»' Mi»J. ^ 

— I3S — i — 17. 4* «T<r. ^ro qinim /(^, quin 

— la? — » — II. fo««KWf itfir. «af Vjr X"l" Xe»/****' 

n^iMl ■•tr» r«» ^NX«f 

.— 127 — 3 — 31. pro 84 /«.g. 8. 4- 

— 137 — 3 -r- 36. pofi iis inf. iadiclA 

■ — 119. /(«. 6. ;>ro wfMiTKixr leg. itfeiriiin 

— 131. fo/. I. iin. 8. i""" quis ''«• ^u^e 

— 131 — 3 — 12. po^ Pamirusiw/- qul 

— 133. Uh. 4, ^ro punAo ^* nvaf p»n. comwa. • 

— 133. 'fl'. 3. tfd. 31. pro propof. Irg. praepor. 

_ 133 _ 3 _ 8. ab extr. pra XII. lig. XIII. 

— 133 — » — "• J"""" 33 i*g- 338 

— 141 — I — ■ 6. ab ixtr. pro velit Ug. vertit 
,_ r49 — 3 — ^. pro Tirinth. hg. Tiryn^h. 

— 151 — 3 — ^.proiiUg.yi 

— 154 — 3 — 10. ab ixlr. pra et leg. vt 

— 157 _ 1 _ 19. flfi txtr. pro Xlll Itg- Xn 

— 15? — » — 8. «* p*''- .pi' pMl^pici Ug. pereipi 
~ e6o — 3 » 10. ab ixtr. pro fi leg. Ac 

_ 161 — 3 — . 15. flj «yr. j»ro noc lig. nec 

— 171. /1«. 12. pre panfto paft nnMti/t. pan. comma. 

- _ i7g, tal, 2. ;/«. 10. afr Bxtr. pro Pometh. Itg. Pronwffl. 

, — i7j. tin. 12. po^ t<fiiixi^oy ptn. punftura. 

— igi.'co/. i. lia. ao. joro hoc (ig. hac 

— 194. lin. 3. /lo^ ^Tij-Krif is /lOH, colon. 

— 194 — 10. pro fiu» leg. jSo» el fii: '" »"■ 

— 194. cel. 3. lin. 16. '^ro polleriorum lig. polterornm 

— 198 _ a — 11, ab ixtr. pro aWa. lig. alio 

• —300 — 2 — 19. pofl eloli runttiH/ir. .■ KXi jmii' rj dicl- 

mur, quum faclram akiquLd, Isaaro.vel aon animad' E R R A T A. 389 

Mrtente eo, qui illnd fieri nolebat. Ste filpnil, 4. ei Ari- 
ftoph. Plut. a^. . 

Fag. 303. roA I. /w. 13. pra K^i*» Ug. KHife 

— 304 — a — 7' 0^'*"'' ^*» probaut J«f,.prolisnit 

— 208 ■"— 2 — II — . — pro ea /rj. eo ' - 

— 311 — 3 — ig — ™ j^o jdi /^. dii 

— • 31» — a — 4 — — (w«parte^,.e[tninui,«fillud 
. ^o/ iftius tf«/. 

— ma — 3 — -i-i. p. t^atUs i. iKithnei altmtm flltctsS 

— ■ sar — 3 — b. ab extr.pra ^t,. Ug. 37. ■ 

— aag. fin. 3. ^ro ifivvinftiyHy-Jig. igrvrai/ant 
■— 234. to/. 1. /i«.7. flft «rtj-. />ro e !eg. fe 

— 337, — I — 4 — — . pro rerant lig. etaet 

•— 343 — 3 — ^ -_ -_ poff mundos^fn/. decUrat} 

— »48 — I — 9— — ^m mecamorpluliii/fj.meteiii- 

prycbolui 

— 349 — I — \i. »b izir. pro finStiif Ug. fi»iiuf 
~~ x^ ,-~ % — $ ~ ~- pra hCtmi Ug. euirt 

— 361. Hh. 9. prii fciriKuimv l'g- «Jr«KM(ff« 

— ■365— S.prcym^i,» Ug.yinAiK 

—■ a6s. w/. I- im. 35. po^ filiorum Aj, Memeri at Pheretis 

— 366 — 3 — 33. jttra59. /e^. 95. 

— 368 — 3 — 13. pro Athenas lig. Athenis 

— 369 — I — 10. ai exir. pro Ch!i.etonMa. leg,CitKtonea/ 
Praif. p. III. lin. 6. pro coraend. itg. commend, 

— — V ^— 16. ieg. «nimadiieefionibu* 

— — XXXII lin. 13. lig. adliciendi 

— — XXXVn lin. 6. ab ixtr: leg. maxirai. 

P A R S II. 
' pag. 7. -«/. 3. /ix. 36, pra MAis lig. Mf. 

— 8 — a — 19- /wff temporibu» iaf. ne 

— 16 — 3 — 9, j»ro "Kayiiy Ug. Xay»v 

;— 35 ^ * — » 'o. flS «Kr. joro f J»ji» leg. bedei» 

— 44 — a — 5 — — -del. Laert. et , 
■—46 — a — .rt — — anli fJMc^m pon. vt 

._-jo — 3— 17 — — pro ideo /»5. idonea 

— 55- /'«■ 5- /^ laSriioTft /«y- ii(*i»»r« 

— 55. col. a. /1«. 14. fli txir. ttg. «TiffW ta» ' 

— ej.lin. li. prp tlvs teg.^vt 

m~ 71. col. 3. /:it. 3. ab infr. pro minantis Itg. minantes 

— 74 -~T. s — . i^.^o^ffputat^x.panQuilii jfBjSKufan.ys». 

— 93 — s — 4. «* ixtr. pra comparet Ug. compares 

— 100 lin. 14. poft Kxteiiki dil. St 

■— 103. col. 1. lin. II. oA exl^. pojl Luc. apoplith. «i/i/. Totum 
hoc caput infra XIV, 37. vberius repetitiun reperies. 

— 108. lin. 9. pro Kf^rif leg, Kj>iiti(. 

— iQ^, col. i. lin. 11. ab extr. poft Sluisk. infir. r. ir- Air. 

rify Tr. quod concinhius putat Perli., Lugd. 

— Iio ■ — a — 14. ab infr. leg. AuJ«ff«»r* 

— 118. /('■.17. yro punSo;7o«. coniinH. 

•-• nl. fe/. !• mk 7. «6 «3:/r. pro punSo pem. conmia.. 

, A t . rat. S9^ E R R A T A; F0g. HO. lit^i. pro punfta /w«. colon. 

— 1S8 — 15: Ag. llixXii^t ^ , . ^. 
—i i6»...tpl. i' li»- 4- ai txtr. pra.Sei Uf. i>io 

— 165 ■— I ^. 3 — — pra habet Ug, habentis ■ 

— 165. litt. A, dtl. xof pojl Tiya. 

' — 173 («l- .A- kn. 6. ab txtr. lig. Chteroneae - 

_ 1 J5 - ^ 3 — ; 20, —. — 'p, miitTtyiovi» I. wnftiTfMiHt 

~~ j,I80 -r^ I — r 33. — — - ^™ «?'#' "«"■ «?"?» 

•— ■ 190 — I' — 27 — — p^o yXialeg. illa '. . 

— aii _ I _ II — — &j. praeerat 
A;£- nitiKgiyxS^if ' . . ij. pro I. i . «ft. axtr. pra Maiies ftg. Mene» ■ ■ 
333 — a — 16 — — pro prorpic. Itg. perrpic, 
339 ^ 3. ■.^■5 — T- pre 3i. lig. l. i. • - 

345. Uti. ij. pra Pyth«£oiaei$ ^»^ PyihagoreiS tt fic aitOt.^ 
S48 — tt. pro 13. hg. ^i- ,-. 

255 — 6- ab exlr. pro ruscipLebant U^. lu.scipielialtBt 
356 T-t tn pt/l oMnia iit/£r. fatp, - .ri'-- ■ 

i$g — 18. .pro, ^ Ue» /<s;- «lieft ADDEN- ivCoot^lc A D D E N D A. 

Ajdendis, noli credprc, miledurel h» me rpecicDi eti»- 
ditionit hoc loco maxime fane iniportunie iaftare vDluiQCt 
quum noii ignorem haec illaiie in notis id Ai)3oren Peri- 
zonianis, ^iiae, quamquam fare paucula, dolore dcntium 
tum Rcernuir- me infeftato, in editionem irrepferint, adhuc 
nicliu) pottiifle rcfcindi, cz aliii autem a ne dati» conit^u- 
nque crJtin iiuaticumque pafGm (in pritnis in vltimis li- 
fcris) aufi! nonnulla, finito defcriptoquc operc , fortaflc (ac 
in quem tale quid uon cad^t !) immutata fuine. , Siimas er- 
go illa addetida potiui quaS 'fmiAqm leAioui* , hbro iain 
bi» prelis defeHpta, hinc illinc coilcAum, d')i5Voribusqiw 
praccipue praebitum, quo habeant, vndc plura in docen- 
ip fatis idonea vtlliaquc promant. 

M Ael. Vit. mor. fer. p. XLMf, lin. 33. ubi poft iximjtl» incurl-. ' 
a» Aet. ht riftrtndo addalur ttoeii ittffa: •) Licet aiJiTfcer» 
an. naf. !, 31. vbi niale intellexit.Ael. Oppianum v. 233 quem 
exri:rlp(it. h. IfaH. Xr, il extr. ibl AHHotelrm hili. in. IX, 
46. mate ioterpmatur; (idit an. n*t. Vlll, S- IX, s^. 
M XLl^I, li«. ab txir. 10. ps/l tam galliee add. a Cel. Fermit . 
(AcadefniceBeroIiDenfi), Diverjitts hi/loriqun d[3la ^ Ber(4. 
1764 gtto. it. ' ■ 

M/, cap. I. «.p(^as.«ji] Sfc Reijke adPlaCmh. Aemil.Paull. 

& \. *t^iKa,ft,^a,imxti pro vulg. irap»!.. 
w- — Conr Neli. n^C. an. 1, 17. vbi polypus dicrttu^Kyai' Stt- 
yot ' it. «ufifiefuTaTav ^giiui' ^Xetasimr, qaod n x9-itfit rav- 
iavTM nrXaiiKjU.ui' nicfiTfaijii. II. txifixXivaict rripitS^ci xmrtg- 
yof it. cap. 38. yi, n. • — Do polyparum diuerfis rpeciebus 
rld. Cel. Schneidtr. add. ad Aet. nst. an. V, 44. p. fH- it., 
td X!n, 6. ■.- De [lolypa cirris fuis aquilani impeditam ia 
mare drtrabente , vld. Ael. nat. an. VIl, U. 
^ tap. 2. Canf. Aej. nac. an. VII, 97- x ffnrnt '^ Kpa, titity y^av- 
TiKOf of (pnXxyyts so^ KXtiS" ««»« Tifv ASiirar, tw Ef- 
yar^y ri xof «in/mv ^iar, fit^tcigttr (_fl[M. pro mivHati) 
it xfct KStf ■yiaiffiTpMv Siitof- CuF antem dixiC in noilra loco 

vifarriic^y icaf n'*- ■ «r» (tfetff) d^ <fit\-f Nifi ^JiscFimen 

inter iaflloAum f. analogon radonjs ac ratianeni ipfkm verbo 
ittaiSir expreliTam >b Ael. In vtroqae ioco notari vplis, quo- 
rum tiie in priorl loco araneis coaceditur, haee iii fiaiieriori 
Jiegetur. Sed quld illud »r. aJ. jSsX. ? — D. revld, Ari- 
ftot. hilt. ao. IX, 39. ^. Nafl. nac au. I, 3}. ic. praef. ao&t, 
«xtr. 

Bb f Ad S9S A D D E N D A. 

A4il-Mri*aT po0vtrba dm Kiale polflsanty^^K. tt^tr.t 8U 
mikm , vt lidetnr, locum r-pprits ap, J.uciafi. dial. otBrt, 
Aitx.it PAi7. ««r. extr. ed, fteinfterh. itecf o h(i.fi.i»i yoift — — 

«fuK X T. X. , *bi q non inalB reddtderis p^-r Miini). 

vM no/. rsJi i^fis x. (h czM'. ^o^ i/(f-A. beiiB teoi, Cel. Scheller. 
y«9H. jti^^. Ceterum ante baec T^rba tb/ «. *. ooDnuHa, ad 
quae i)1a. r. a- ir. reTpiciaTit, deriderari pofle mihl videntura 

XJ ca.p. 4. ad not. I. cf Noft. nit; an. VI, 51- 

Ai cap.s- Vid. iprieF. noftr. «Xtr. il- Ce). Schneider. Ael. nar. 
in. p.Sl^ ad IX, is Vulpea aiHrina Gtoaouio fquatm ale- 
pieias difla. corporis rorma et caudae.longitudlne ioprimia 
com Chimipra monftraCa connenit. Gulain Tero amplair vet - 
adeo ventricutum inuertere eT praedam leddere atqueeuome- 
tt vulpetn nra eft vero disflmtlo, Leg''!"^ eaita ki Csok^s 
Itiner. 1, rnft. ItL rqualutn hiuno capium r«p«t>tia* Tlcibus 
eTomuilTe ore atque iterucn letraxilTe vilcuii q^od veutricu- 
lum effe creditum erf. 

Meap. 6. Vid.pfaef.noft.oxtr. 

Adcap. 15. v%Kna,i%\ >fel atliliatj ao.IV, s. 

Ad cap. 16. nol. M itarv ri ] Dixi ibi , rtf, r< auK^di rlirf habe- 
re, ErDeftio Zeunioque coDfentleDtibus. Eft.neinpe, putem. 
allud, vls trocis at<cuius nmr»lis; alitid, vis^ e connexione 
Tcrborum oriens; fic Partic. »%.i« Tfs naturallt idnerfatiaa 
eB; intcnriiiam autem Don in^uria «1 attribui, ad NoAr. I, 
16 et ao. fatls prebalTe tne arbitrer. Idem pntem de ru. 
Fnprie, bene moneote Cei. Schelleio, aliquii, quidam, vl- 
Im, hamo V. rts aliqna eo nomine -jigniScatur. fquid? fi ao- 
tiquiiliniis temporibua rn nomen fubftant. fuelft atque Ita 
. neftrum Manti df^inde in tnaud, vt iemand, niimand, in com- 
, pelltil niDtaium fienlficarit? Quod tamcD perliDaclter non 
obtinuerlni.') Deinde pars rti aliqum , fingulat parttmlat. 
iadiuidua denotantur, quod ex nonnullts locutionibus com 
T*( exprelDs clare patet ; fic iXi/M-riric, «oX.Bf Ti(> jteffSf.TM. 
Item fi.»s Tu — D It rih Quum autem quantiias partium 
p»IIit elTe infinita, Tt in v\ryti 'ri%ti, neque niinus quaJita* 
pirtls, vt iii ^awStrit, idnts nt, nonne inde C^t ex hoc 
«t ex prlori lignificaia) fequi pules , rit cum Ernefliu int?r- 
dnm Tertl pofrey«-f'i iitBa, ungefakr'f Transire eniai hanc 
. v«cam a rarticulis quantitatis nd Partic. qualitatis aiirum 
, nnllo modo effe poteft, qaom' illam primam, ittfinilum, in- 
tirtuut atiquid effe vtderimui. Denique,Vbi vei illa inten- 
liua qualilaium misnitudo, vel ille qiiantitatis numerus ita 
- lugeiiir, Tt nihil neque ,ad illam neque hanc addi poHit, vel, 
vt niilla nec illius {[qu •iiCatis) nec bulus (quantitatis) par- 
dcula exclud>tiir, (vt In nnt rit, «Kt ifit proascc' it. rit 
' aitit. Noft. XIII, ■■ p. 164. Ic. Jbid. xri, Tbi n eonlirmat ne- 
Kationemi) , vbi, Dulta nec qualitatls Jiec quantlCatis particula 
prae aliis pcaecipne-produfia, onmes. omnioo particulas expref- 
fas voluerlSiVt In aVgiof nf an negas, Partlculim ri;, riPar- 
ticnlis vel intenliuim, vel extenfiuam magnicudlnem fignlfi- 
«antibus adponcam , hoc niodo. i. e, in tali couiunftlone poffe 
dici , iatendeodl poteftaCem habere ? An auCem Part. ns in- - 
lerdani ,„,Co()iile A D D E N D A. 393 

terdum ■bnndare pofilt. ie hoc non eft bic ferthoi qDDni da 
flt^Mnfitiis haguM jtttcuiui, JDpriinis Rraecae fintnt, nec ne, ' 
ae n fint, qulbua conditioalbas fmt, alio loio plun in pofte- 
rum prorrrre ftatuerlm. 
Admp. 33. De Democrllo vld. Titdtmitnn, Giijl d. /pteHl. Pkilt^ 

. Jopiti,. P. I. p. J63 ff. 
Ad t: ai imt. Athen. X. vhi add. c. 3, 
Ad II. c. s. Euj.(«<A?0 Vid. Bntthtitmy AnacUarfis Rtlft durch 

. Gritch. VI, p. M, ff. 
^d ibid. 2«Tiij>.] Ibid. p. is. ff. 
Adcap. lOi x. Kirf tp. Xf •] De hoc niDnere ^ara vid. in Ce!. H^et- 

fii praef. p. XClV. ^d D«Baoftb. or. adv. Leptin. 
Adc^. 14 tned. iiriiT. 9ut. itceTk.. txata iTiy} Anue »(»1? 
Ad c. is iHit.^thea. X.^ add. cap. 5. 
Adc.i6. PylbasO Plnra vld. fiartbel. Anacharf. Reir. VI, c^i. 

• p, 259. ff. VII, p. 97. ff. 
~ — ^d «w. 'T«.p;3<.i..] Vid. Cel. Voff. ad Virg. Georg. III, 

JSi. 
Ad c. 37' 

Adcap.40 ... ^ . 

Ibid. iH r«9uXvO ^<<l- Antonin. 1. i. X[, 35. 
Adcap. 44. ytgy. fiXiJC.^ SimiUime Angli: ht Itokis vtr^ griiHt 

. er fieht lehr mUrrifch , i. e. hat eln finfteres Ausfehen. 
Ad III. cep. 5. nat. x«>.ov Haf ley»*.] Non male verterlj; /af- 

. pejl etThebanis inftr.i 
rymonem , in quo proelio ^ 

periit Brafidas, diix Laced. , et Cleon, dux Athen. 
Ad eap. is. HKiiitr] Vid. Cel. Voff. ad Virg. Georg. I, v. j6. 481 . 

11. lU- "6. 173. IV, 3J7- 
Ad cap. 30. oot. vlt,] adii. Noilr. nal. an, VI, 1. 
Ad cap. 40. X«rufoi] adiie. dt KitatlaHck. traft: In Iflitaiid tuu. 

jHjrA. «lan. 17««. p. 48 ff. it- Ht^nii traft, vaii dim vvrgibl. ^ 

u. loakriH Uniirfckiidt tteifekeH i'mKsn, Satarett, SiltHin ». 

Faiien m ei. Samml. antiquar. AitffiUtt St. II, p. JJ. 
Ad Il^, 15. tifioni.} De Simonide vid. Barlhel. Anach. Reife, VI. 

cap. 76. p. Jij. ff. - 

<Ad S3- nol. /.] vid. qnae dlximui h» yita, mcr. tt fcript. Ai- 

tiani. 
Ad r. 19. Aefchyl.] Vid. Barthtl. Anaeh. Reir. VI, 0. 6. ff vbl 

plurima de Traglcis Graecorum et omnino de re theairali le- 

ftu dignifflma legi's. 
Ad vni, 19. i fiiv N»] Velim foerit mlhi facultas legftfdi,, qua* 

Cl. Riffi (Comnienit. Laett. Uomae 1788. p. Ji.) de hoc loco Ad IX, S. in. ad Aiken. XII. «dd. c. 11. 

AdX, 6 i»it. edAikiH. adiic. XII. c. ij. 

AdXlI. 2g, ii»*»K.f] add. Scholiaft. Thucyd. I. praefat. 

Ad eap. 31. de vinis vid. Cel. Voff. ad Virg. Ge.lJ; 89.. 

Adtap. 43. Afiftriy»'} Radlx abrotimi inficiendo vino m^dicfRaa 

loco vfurpato inferulebat, Horat: Epift. II, epil), 7. Gerai. 

Sabwunel. 

Ad 194 A D D E N D A, 

ilU XIP', 43 ">■'• Pofl virba: <(nl fiaiil. ▼. Perlz. ad S. MlBtrn. 
Ijd. add. Quamquam.left. sfrarof A «urac cet., concedentePe. 
rjionio. pTaetuLcrim. ' Nofter etiam nat. aniin. VUI, 4. ixt* 

Et infiiu eiwd. notat add. : Vld. prHef. nsftr. 

Ad Eicur/. Ae Socrate adf. Thdtmann, G*ift d. fytc. FUlefa- 

phii 11. o. 8 ff 
^ £xc. de Sopliift. Yld. ibid. 1. p. 349. ff> 
.^^ £ic. de Staic. Ibid. 11, p. 43f. ff. 
jld Excie Epicuro, ibid. II, p 3^6. & 
/■ lndlc. graec. ad vt. «««■vx^ai add. : It. BOreakrant, lic byo* 

rcya"^'iis ip. flin. reperlei. 
Ad v»c. »( : Dilindafmnt eitt. 19 extr. XU, 44 Ult. imo adpon. 

1, 17 extr. 
^d pac. «r* [. Ittfifiit- mW- -' X, 9. =.lbyGOOg[C ..IbyCOOglC .„,CcK,gl..