Skip to main content

Full text of "Clemens PP. XIV. ad perpetuam rei memoriam : Dominus ac Redemptor noster Jesus Christus .."

See other formats


rcs« MESCOLANZE 

RACCOLTE D A 

GIVLTO BERNARDINO TOMITANO 
OPITERGINO JTJODOJ 0SrU^Z&~£~ C /y-rv^^r^t 

r Or^Jf'c «% +&ZteU ^z#& M,3>. l7fj7»<xL<-4^r?A,*t>f 

QrASfio y^em^? n*($iy6. }f~daM<rJa\ fi&eJt'**' ^/frvfttAtJ 

<J*n 's/vru \<eYr¥r<yL 
(Jra^<cr7UL ( iS&r^' r <**i 

^a^rra^oie^f^it" &' U?'^/' 

^hrt-ifrtf/ ■ 

<7~ ' f ' > fZ 4 Oy<*Jj£i o ,Airoiju' S/>artj?4J in ^x.w'^^'^^ '**& 
/£. 0YAj<<*^jjaa&^*(& a*une i S. Jrfdfiidic* fjZ*<p*tieJ i/a<^^rtt^yi <xJ? ■ ^/^S) 

/ ■/ ~~ / / 7 ' /* s^ 

?9. J$i/t<r^d \Zia*t oy£a (. mA <* fj/n*. U4* C4rx&/m & \sfZnc/. 

/ / / / 

yj^t/4'aura. jt) t/tCuJ&ATT^ <. ^vf AeO 

/ 

(f2rac<u '<rff''»S /<*«:<*& 2 <t/<^ t?<rv C£?<&^£>. 

^cMUcS l^J^&rVaaicfl UYc-cS. « ct/ <J**^</. 

/1 S S 7 Smcs.t'c,t, tti^^itv^; Jijipiafbc <&■<%' t»*>/ff/t' ^ a*eva. < if*ii> fSut#sS..'t 
anrM\^yn^^.%ia./<,a- !6<rfAc<. AO^'<f/i^k> </sa$' et/zeJ/aS/i'^, i '/fe>nr\<*~ 

ff)> ^^rilc^c & yff'/$oyt^ 
CLEMENS PP- XIV* 

xAD PERPETU^fM REI MEMORl^M. 

Ominus , ac RedemntoT nofter Jesus Christus Princepe 
Dacis a Proohera prjriuntiarus , qood hunc m mundum ue- 
niens per an°elos orimum pailoribus llgnificavit , acdemum oet 
fe ipfum ant ? quam in ccelosafcenderet , femel & iterum fuis reliquit difci- 
^pulis 3 ubi omnia Deo Patri leconciliaviller. , pacifkans per fanguinem cru- 

A cis 
.II $4 

eis fuse, fivequqein terris, fivequa inccelis funt, Apoftolis etiam reconci- 
jiationis tradidit minifterium , pofuitque in eis verbum reconciliationis , ut 
Jegatione fun^entes pro Chriftp j qui non efl diffentionis Deus, fed pa- 
cis , & dileclionis , univerfo Orbi pacem annuntiarent , & ad id po- 
tiffimum fua ffudia conferrent ac labores , ut ornnes in Cbrilto geniti 
folliciti eflent fervare unitatem fpiritus in vinculo pacis, unum corpus, 
& uuus fpiritus, ficut vocati funt in una fpe vocationis, ad quam ne- 
quaquam pertingitur , ut inquit S. Gregorius Magnus, fi non ad eam 
unita cum proximis mente curratur. 

Hoc ipfum potiori quadam ratione nobis divinitus tradttum reconci- 
liationis verbnm , & miniiferium , ubi primum , meritis prorfus impa- 
ribus, evecli fuimns ad hanc Petri Sedem , in memoriam revocavimus , 
die , nocluque prce ocuhs habuimus , cordique altiffime infcriptum ge- 
rentes, ei pro viribus fatisfacere contendimus, divinam ad id opem af- 
fidue implorantes, ut coeirationes , & conflia pacis nobis , & univerfo 
dorrorico gregi Deus infundere dignaretur , ad eamque confequendam 
tutiffimum nobis , firmillimumque aditum referare. Quinimo probe fcien- 
tes , divino nos confihoconifitutos fuifle fnper gentes , & fuper regna , ut 
in excolenda vinea Sabaorh , confervandoque ChriHianre Religionis 3fdi« 
fcio, cujns Chriftus efl angularis lapis , evellamus, &defiruamus, & di- 
fperdamus, & dillipemus, & a'dificemus, & planremus, eofemper fui- 
mus animo coflantique voluntate , ut quemadmcdum pro Chri:l iana R ei- 
publicce quiete, & tranquillitate nihil a nobis pratermittendum effe cenfui- 
mus, quod plantando , a^dificandoque effetquovis modo accommodatum ; 
ita , eodem muruce charitatis vinculo expo>fulante , ad evellendum , de- 
firuendumque quidquid jucun iilfimum eriam nobis elfet, arque e,rarifli- 
mum, & quaoarere minime pofiemus fine maxima animi moleilia , & dolo- 
re , prompti aque elfemus, atque parati. 

Non eit fane ambigendum , ea inter qua* ad Catholicx Reipublicce 
bonum , felicitatemque comparandam plnnmum conferunt , principern 
fere locum tribuenHim eile regnlaribus Ordinibus , ex quibus amplifli- 
c rnum in univerfam Chriifi Ecclefiam, quavis cerate dimanavir orna men- 
tum , prcefidium , & utilitas . Hos idcirco Apoflolica ha^c Sed es appro- 
bavit non modo, fuifque fulcita efl aufpiciis, verum eriam plunhus au- 
xit bemficiis, exemptionibus , privilegiis, & facultatibus , ut ex his ad 
pietatem excolendam, & reli°ionem , ad po^ulc-rum mores verbo , & 
exempio rite informandos , ad fidei unitatem inrer fideles fervandam , 
eonfnmandamque , mafMS rnae,ifque excitare ntur , atque infiammarentur . 
Afl ubi eo res deverot, ut ex aliquo regu hri Ordine, vel ron amplius 
uberrimi iifruclus, atque optatnhma emolumenta a ChriHano populo 
periciperentur , ad qunc afferenda fuerant primittis irftiteti , vel detri- 
tnento potius efle vifi fuerint , ac perturbandse magis populorum tran- <iS 1 1 1 

Cjuillitati, quam eidem p-ocuranda» aceomrmJati ; rinrc eadem Aroff >!i- 
ca Sedes , qua? eifdern piantandis operam ^mpendorat fu^m , fumque 
interpofuerat auctoritarem , eos vel novis commnnire legbus , vel ad 
prifiinam vivendi feveritatem revocare, vel penitus etiam evellere , ac 
dililpare minime dubitavit. 

Hac fane de caufa Innocentius Papa Tertius pradeceffor nofier, cum 
comperiifiet nimiam regularium Ordinum diverfltatem gravem in Ec- 
clellam Dei confufionem inducere, in Concilio Generali Lateranenfi IV. 
firmiter prohibuit, ne quis de cetero novam Religionem inveniat \ fed qui- 
cumque ad religionem converti voluerit unam de approbats aflumat ; decre- 
vitque infuper, nt qui voluerit religiofam domum de novo fundare , re- 
gulam , & inliitutionem accipiat de approbatis . Unde cnnfequens fuit , 
ut non liceret omnino novam religi nem infiituere fine fpeciali Roma- 
r.i Pont ; flcis Jicentia , & merito quid«rm ; nam cum nova Congregatio- 
res majoris perteciionis g<-atia infhtuantur v prius ab hac San£ta Apofio- 
lica Sede ipfa vitre ftrtAra; forma ex^mmari , & perpendi debet diligen- 
ter, ne fub fpecie majons buni , & fanciioris vita' plurima in Ecclef:a 
Dei incommoda , & fctfiaffie etiam mala exoriantur. 

Quamvis vero providentiffme hxc fuerint ab Innocentio III. Prade- 
eefiore conftituta , tamen poihnodtim non foium ab Apofiolica Sede im- 
portuna petentium inhiatio aiiquorum Ordinum Regularium approbatio- 
nem extorfit, verum etiam nonnullorum pra-fumptuofa temeritas diver- 
forum Ordinum pra^cipue mendicantium nondum approbatorurn effren;.- 
tam quafi multitudinem admvenit . Quibus plene coenitis , ut malo 
ftatim occurrerer, Gregorius Papa X pariter Pradecefior noller in Ge- 
nerali Concilio Lugdunenfi renovata Conlritntione ipfius lonocentii III. 
Prxdecelioris dilrnctius inhibu.t, ne aliquis de cetero novum Ordinem, 
aut religionem adinveniat , vel habitum novx religionis affumat . Cun- 
6tas vero generaliter religiones, & Ordines mendicantes pofiConcilium 
Lateranenfe IV. adinventos , qiii nuiiam confirmationem Sedis Apofio- 
lica' meruerunt, perpetuo prohibuit . Confirmatos autem ab Apoiioiici 
Sede modo decrevit <ubf'itere infrafcripto : ut videlicet profelioribus eo- 
rumdem OrtHnum ita Itceret in illis remanere, fi vcluerint, quod nul- 
lum deinceps ad eorum profefiionem admitterent , nec de novodomum, 
vel aliquem locum acquirerent, nec domos, feu loca , qua* habebant , 
alienare valerent fine ejufdem Sancla* Sedis licentia fpeciali. Ea enim 
omnia difpoiltioni Sedis Apoftolica? refervavit in Terra' San£ta: fubfi- 
dium , vel pauperum , vel alios pios ufus per iocorum Ordinarios , vel 
eos , quibus Sedes ipfa commiferit, convertenda. Perfonis quoque ipfo- 
rum Ordinum cmnino interdixit quoad extraneos pradicationis, &. au- 
diendi confelf ones Officium , aut etiam fepulturam . Declaravit tamen 
ol kac Conilitutione mipime comprehenfos effe Pra'dicatorum , & Mi- 

A 2. norum aorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclefia? ITnU r erfali prove- 
niens perhibebat approbatos . Voluitque infuper Eremitarum S. AugtJ- 
flini , & Carmelitarum Ordines in folido ftatu permantre, ex eo quoi 
iftorum inftitutio priechctum Generale Concilium Lateranenfe pra*ceflerat. 
Demum fingularibus perfonis Ordinum , ad quos hsec Conftitutio exten- 
debatur , tranfeundi ad reliquos Ordines approbatos licentiam conceffit 
generaJem ; ita tamen , utnullusordo ad alium , vel Conventus ad Con- 
ventum fe , ac loca fua totaliter transferret ,.. non obtenta prius fpeciaJt 
Sedis Apoftolica? licentia. 

Hifcemet veftigiis fecundum temporum circumfi a n 1 1 a s i n haTerunt alif 
Romani Pontifrces Pradeceflores nofiri , quorum omnium decreta lon- 
gum eflet referre. In-ter ceteros vero Clemens Papa V. pariter Prade- 
ceflfor nofter , per fuas fub plurrrbo 6. nonas Maii anno Incarnationis' 
J Dominicre 131 z, expeditas litteras Ordinem Militarem , Templanorum 
nuncupatorum , quamvis legitime confirmatum , & alias de Chriftiana 
Republica adeo prxclare rneritum , u-t a Sede ApofloJica infignibus be- 
neficiis, priviJegiis, facultattbus , exemptionibus , licentiis cumulatus fue- 
rit, ob univerfalem difTamation--m fuppreffit, & totalitcr extinxit , et- 
iamfi ConciJium Generale Viennenfe , cui negotium examinandum com- 
xr.iferat, a formali, &: definiti va ferenda fententia cenfuerit feabitinere. 

Sanftus Pi-us V. firmliter Prcedeceflor nolter, cujus- infignem fanilita- 
tem pie colit , & veneratur Ecclefia Catholica , Ordinem Regularem 
Fratrum Humiliatorum Concilio Lateranenfi anteriorem , approbatum- 
que a felicis recordationis Innocentio III. Honorio III. Gregorio IX» 
& Nicolao V. Romanis Pontificibus Prcedeeefloribus iridem noflris, ob 
inobedientiam decretis ApofioJicis-, dtTcordias domeftica: & externas 
ex/ortas, nullum omnin-o faturce virtutis fpecimen oftendenwm , & ex 
eo quia aiiqui ejufdem- Ordinis in necem S. Caroli S. R. E. Cardma- 
lis Borromei ProteeToris, ac Vifitatoris ApofloJici dicli Ordinis fcelera- 
te confpiraverint , extinxit, ac penitus abolevit. 

Recolendce- memorice Urbanus Papa oclavus etiam Prcedeceffor tio- 
fter per fuas in fimili forma Brevis- die 6. Februarii \6?6. expeditas. 
iitteras Congregationem Fratrum Conventualium Reformatorum a felt- 
cis memoria? Sixto Papa V. itidem Prcedeceflore noflro fokmniter ap- 
probatam, & pluribus beneficiis , ac favoribus aucTam , ex eo quia ex 
prardicTis Fratribus ii in Ecclefia Dei fpiritualea frncfus non prodierint,. 
jmo quamplures differentia' inter eofdem Fratres Conventuales Refor- 
matos , ac Fratres Conventuales non Reforrnatos ortre fuerint , perpe- 
tuo fuppreffit , ac extinxit: Domus , Oonventus , loca , fupefHecliiem , 
bona,.res, acfiones, & jura ad prcediclam- Congregationem fpecTantia 
Ordinum Fratrum Minorum S. Francifci Conventualium c nceffit , & 
afftgnavit} exceptis tantum domo Neapolitana, & domo Sanfti A&to» 

r.;i .d.e. •nii de Padua nuntupata de Urbe , quam poftremam Camer# Apoftoli- 
cx appiicavit, & incorporavit , fuxque , fuorumque fuccefiorum difpofi- 
tioni refervavit : Frambus denique pnrdiiht fuspreH.? Congreeationis 
ad Fratres S. Francifci Cappuccinos , feu de Obfervantia nuncupatos 
tranfitum o^rmifit. 

Idem Urbanus Papa V 7 I[[. per slias fuas in pari forma Brevis die 
2. Decemhris 4643. expeditas litteras Ordinem Regularem Sanclorum 
Ambrofi-i , et Barnaba? ad nemus perpetuo fupprelfit, eictinxir, & abo- 
levit, fubjecitque Regulares prxdi&i fuppreffi Ordinis jurifdi&ioni , & 
correclioni Ordnariorum locorum , prredictifque Regularibus iicentiam 
concefiit fe transferendi ad alios Ordines regulares ab Apollolica Sede 
approbatos . Quam fupprelfionem rec. memoria? Innocentius Papa X. 
Pra.' ieceffor quoque noiier folemniter per fuas fub plumbo Ka!. Apri,- 
lis anno Incarnanonis Dominipa? 1-645. expeditas litteras confumavit ; 
Sc in(up:r Beneficia , Domus, & Monafteria pra?dicli Ordinis , qua? an- 
tea regularia erant, ad fcecularitatem reduxit, ac in poflerum fxcularia 
fore, & effe declaravit . 

[demque [nnocentius X. Pvjdeceffor per fuas in fimili forma Brevis 
die 16. Martii 1^45. ob graves perturbationes excitatas inter Regula- 
les Ordinis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum , etfi Ordo ille 
prsseio maturo examine a Gregorio Papa XV. Pr.tdecefiore no.Tro fo- 
lemniter approbatus fuerit;, prxfatum regularem Ordinem in fimplicem 
Congregationem , abfque ullorum votorum emiifione , ad inltar Inflitu- 
ti Congregationis Presbyterorum fecularium Oratorii in Ecclefia San- 
cix Mariie in Valliqella de Urbe S. Phili.opi Neri nuncupata: , redu- 
xit: Regularibus pradi£ti Ordinis fic reducTi -tranfitum ad quamcumque 
leligionem approbatam concelfit: admiiiionem Novitiorum , & admilfo- 
lum profrlfionem interdixit: fuperioritatem denique , & jurifdichonem , 
cynx penes MiniHrum generalem, Vifiratores , aliofque Superiores refi- 
debat , in Ordinarios Locorum totaliter tranlrulit : qure omnia per ali- 
quot annos confecuta funt effecTum , donec tandem Sedes hxc Apolto- 
lica , cognita prxdicti initituti utilitate, illum ad prifKnam votorum o- 
lemnium formam revocavit , ac in perfeclum regularem Ordinem re- 
degit . 

Per fimiles fuas in pari fonr.a Brevls die 29. Oilobris 1650. expe- 
ditas litteras id?m Innocent.us X. PraHeceffor ob difcordias qunque , & 
dilTenfiones exortas fupDreifit total : ter Ordinem S. Bafilii de Armenis : 
regulares pra;dicti fuopreffi Ordinis omnimode jnrifdi&ioni , & obedien- 
tia? Ordinariorum Locorum fubjecit in habitu Clericorum fircularium , 
affignata iifdem congrua fuirentatione ex redditibus Con ventuum funpref- 
forum : illifque etiam facultatem tranfsundi adquimcumque religionem 
approbatam conceffit. 

A s P4. Pariter ipfe Innocentius X. Prxdeceflbr per alias fuas in dicla form* 
Brevis die 22. Junii 165 1. expeditas litteras attendens nullos fpirituales 
7 fruclus ex regulari Congregatione Presbyterorum Boni Tefus in Eccle- 
fla fperari pofie prafatam Congregationem perpetuo extinxit : Regula- 
res pradiclos jurifdiclioni Ordinariorum Locorum fubjecit, affignata eif- 
dem congrua fuflentatione ex redditibus fuppreffe Congregationis , & 
cum facultate tranfeundi ad quemlibet Ordinem regularern approbatum 
a Sede Apoftolica ; fuoque arbitrio refervavit appiicationem bonorum 
pvzii&X Congregationis in alios pics ufus. 

Denique feiicis recordationis Clemens Papa IX. Prredeceffor itidem 
nofier cum animadverteret , tres regulares Ordines, Canonicorum vide- 
licet regularium Saniti Geor^ii in Alga nuncupatorum , Hieronymiano- 
9 ium de Fefulis , ac tandern Jefuatorum a Sanfto Johanne Columbano 
' 1 inititutorum parum, vel nihil utilitatis , & commodi Chriitiano populo- 
afferre, aut fperari poffe eos efle aliquando allaturos, de iis fupprimen- 
dis, extinguendifque confilium cepit, idque perfecit fuis litteris in fimi- 
Ji forma Brevis die 6. Decembris 166$. expeditis; eorumque bona , & 
redditus fatis confpicuos, Venetorum Republica poftulante , in eos fum- 
ptus impendi voluit , qui aJ Cretenfe bellum adverfus Turcas fmlinen- 
dum erant neceffario fubeundi. 

In his vero omnibus decernendis, pfcfcfl ciendifque fatius femper duxe- 
runt Praedeceflbres noflri ea uti confultilT.ma agendi ratione , quam ad 
intercludendurn penitus aditum animorum contentionibus , & ad quaeli- 
bet amovenda diffidia, vel partium ftudia magis conferre exiflimarunt . 
Hinc molefta illa, ac plena negotii prsetermifla methcdo , qua? in fo- 
renfibus inftituendis judiciis adhiberi confuevit, prudentire legibus unice 
inharentes, ea poteftatis plenitudine , qua tamquam Chrifti in terris 
Vicarii , ac fupremi Chriftiana Reipublicx moderatores ampliflime do- 
nati funt, rem omnem abfolvendam curarunt, quin regularibus Ordini- 
bus fuppreffioni deftinatis, veniam facerent, & facuitatem fua experiun- 
di jura, & graviffimas illas vel propulfandi criminationes , vel caufas 
amoliendi ob quas ad illud confilii genus fufcipiendum adducebantur . 

His igitur , aliifque maximi apud omnes ponderis , & aucloritatis 
exemplis nobis ante oculos propofitis, vehementique llmul flagrantescu- 
piditate , ut in ea , quam infra aperiemus , deliberatione , fidenti ani- 
rtio, tutoque pede incedamus, nihi) diligentiae omifimus , & irquifitio- 
nis, ut qmdquid ad regularis Ordinis , qui Societa-tis Jefu vulgo dicitur, 
originem pertinet, progreflum , hodiernumque ftatum perfcrutaremur ; 
& cc.mpertum inde habuimus , eum ad animarum falutem , ad ha?reti- 
ccrum , & maxjme Infidelium converfionem , ad majus denique pieta- 
tis, & religionis incrementum a Sanfto fuo Conditore fuifle inftitBfum; 
atque ad optatiffirnum hujufmodi finem facilius feliciufcjue confequen, g$ vir 

c v.m , arctifllmo Evangilica paupertatis voto tr.m in certimuni , quam 
in particulari fui(fe Deo confecratum , exceptis tantummodo fludiorum, 
feu iitterarum Collegiis, quibus poffidendi redditus ita facta eft vis, & 
poreflas, ut nihil tamen ex iis redditibus in ipfius Societatis corr.mo- 
dum , utilitatem , ac ufum impendi unquam poffit, atque converti. 

His, aliifque Sancliffimis Jegibus prcbata primum fuit eadem Socie- 
tas Jcfu a rec. memoruT Paulo Papa III. Pra'deceflore nofiro per fuas 
" . -Mub pijmbo 5. Kal. Octobris anno Incarnationis Dominicre 1540. expe- 
citas litteras, ab eodemque concefla ei fuit facultas condendi jura , at- 
que flatuta, quibus Societstis prafidio , incolumitati , atqne rep.imini 
Brmiffime confuleretur Et qusmvis idem Paulus Pradeceffor Societa- 
tem ipfam angufiiflimis fcxaginta dumtaxat nlumnorum limitibus ab 
initio circumfcripfiflet ; per alias tamtn fuas itidem fub plumbo pridie 
;ci'Kal. Martii ann. Incarn&tionis D minica; 1545. expeditas litteras locum 
dedit eaaem in Societate iis omnibus , quos in eam exctpere illius 
moJeratoribus vifum fuiffet cpportunum, aut necefiarium . Anno dein- 
a.v.de 1549. fuis in fimili forma Brevis die 15. Novembris expeditis litte- 
ris idem Paulus Pradeceffor pluribus, atque ampliffimis privilegiis eam- 
dtm Societatem donavit, ac in his induJtum aiias per eumdem Pra'po- 
ftis generalibus diclar Societatis cencefium admittendi viginti Presbyte- 
ros Cca^jutores fpirituales, eifque impertiendi eafdem faculrates , gra- 
tiam , & auctoritatem , quibus Socii ipfi profeffi donantur , ad aliosquof- 
cumque , quos idoneos fore iidem Prapofiti generales cenfuerint , u!Io 
abfque limire, & numero extendendum voluit , atque rr.nndavit ; ac 
prarterea Societatem ipfam , cc univerfos illius Socios , & perfonas, il- 
lorumque bona qurrcumque abomni fuperioritate , jurifdiclione quornm- 
cumque Crdinariorum exemit, Sc vindicavit , ac fub fua, & Apoftoli- 
ca' Sedis proteclicne fufcepit. 

Haud minor fuit reliquorum Pradecefiorum noftrorum eamdem erga 
Societatem liberalitas, ac munificentia . Conllat enim a rec. memorix 
luiio III. Paulo IV. Pio IV. & V. Gregorio XIH. Sixto V. Cre- 
&bno XLV:. Clemente VIII. Paulo V. Lecnc XI. Cregorio XV. Ur- 
hano VIII. aliifque Roroanis Pontificibus privilegia eidem Societatijam 
antea tributa vel connrm2ta fuiffe, vel novis aucla acceffionibus , vel 
ipertliTime deciarata . Ex ipfo tamen Apoiiolicarurn Ccnflitutionum te- 
nore , & verbis palam coKigitur , eadem in Societate fuo fere ab initio 
varia dilfidicrum, ac amulationum femina pullulaffe , ipfos non moda 
inter Sccios , verum etiam cum aliis regularibus Ordinibus , Clero fx- 
culari , Academiis, Univerfitatibus , publicis litterarum gymnafiis , & 
cum ipfis eriam Principibus, quorum in ditionibus Societas fuerat ex- 
cepta ; eafdemque contentiones , & diflldia excitata modo fuiffe de vo- 
sojum indoJe, & natura, de tempore admittendorum Sociorum ad vo- 

A 4 ta , i& vnr &a 

ta, de facultate Socics expeliendi , de iifdem Sociis ad facros ordines 
promovendis fine congrua , ac fine votis folemnibus contra Concilii Tri- 
dentini, ac fan£ta? memoria: Pii Papa: V. Prredecefloris noftrf decreta ; 
modo de- abfoluta poteftate, quam Pnvpofitus generalis ejufdem Societ;-- 
tis fibi vindicabat, ac de aliis rebus ipfius Societatis regimen fpeclanti- 
bus ; modo de variis docbina: capitibus, de fcholis , de exemptionibus , 
& privilegiis, qnce locorum Ordinarii , alia?que perfona: in Ecclefiaftica, 
vel Arculari dignitate conflitutce furr noxia effe jurifdiciioni , ac juribus 
contendebant ; ac demum minime defuerunt graviiTimce accufationes eif- 
dem Sociis objeclce, quce Chrifliana: Reipublica: pacem , ac tranquilli- 
Tatem non patum perturbrmvnt . 

Multa: hinc ortce adverfus Societatem qucrimonicr quce nonnullorum 
etiam Principurn aucloritate munitcr, ac relationibus ad rec. memori.e 
Paulum IV. Pium V. £c Sixtum V. PrctdeceiTores noflros delatce 
fuerunt . In his fuit clara: memorire Philippus Secundus Hifpaniarum 
Rex Catholicus , qui tum gravifllrhas, quibus i.le veben-enter impelle- 
batur, rationes, tum etiam eos, quos ab Hifpania.rum Inquif toribusa^- 
v-erfus immoderata Societatis priviiegia , ac regiminis formam accep:- 
rat clamores, & contentionum, capita^ a nonnuiiis ejufdern etiam Socie- 
tatis viris doclrina , & pietate fpedtatiflimis confirmata , eidem Sixto 
V. Prcedeceflori exponenda curavit, apud eumdemque egir, ut Apofto- 
licam Societatis vifitationem decerneret , atqtie committeret, 

Ipfius Philippi Regis petitionibus , & ftudiis , qua: (umma inniti a> 
quitate animadverterat , annuit idem Sixtus Prardoceflor , dclegirque zct' 
Apoftolici Vifitatoris munus Epifcopum prudentra , virtute, & docliina 
omnibus commendatilPmum y ac prceterea congregationem dvfignavit 
nonnullorum S. R. E. Cardinaiium , qni ei rei perficiendce fedulam na- 
varent operam . Verum diclo Sixto V. Prcrdeceflore irnmatura morte 
prcorepto, faluberrimum ab eo fufceptuin confiliurn evanuit omnfqueca- 
ruit effeclu . Ad fupremum autem Apoflolatus apicem aflumptus felicis. 
recordationis Gregorius PP. XIV. per fuas lifteras fub plumbo 4. Kal. 
t%+Yi Julii ann. Dominica' Incarnationrs 1591. expeditas , Societatis inflitu- 
tum ampliflime iterum approbavir; rataque haberi juiht', ac firma pri- 
vilegia qucecumque eidem Societati a fnis Pra:decefloribus coliata ; & 
iiiud pra: ceteris quo cautum fuerar, ut a Socierate expelli , dimittique 
poflent Socii , forma judiciaria minime adhibita , nulla fcilicet prxroif- 
fa inquifitione , nullis confeclis aflis , nulio ordine judiciario fervato 
nuilifque terminis , etiam fubfla.ntiaiibus fervatis, fo!a facli veritate in- 
fpecla , culp«, ve-1 rationabiiis caufv rantum ra.tioue habita , ac perfo' 
narum , aliarumque circumftantiarum . Altiflimum infuper lilentium im- 
pofuit ; vetuitque fub poena potiflimum excommunicationis latrefenten- 
tiie, ne qu-is diftx Societatis Inlliiatum, conflitutiones , aut decreta o.\-- fe&e , vel indirecr.e impugnare auderet , vei- aliquid de iis quovis mo- 
do immutari curaret . Jus tamen cuilibet reliquit , ut quidquid adden- 
dnm, minuendum , aut immurandum cenferet, fibi tantummodo, &Ro- 
manis folum Pontificibus pro tempore exiftentibus vel immediate , vel 
per ApoftolicfE Sedis Legatos , feu Nuncios fignificare poffet, atque pro- 
ponere. 

Tantum vero sbefr, ut hxc omnia fatis fuerint compefcendis adverfus 
Socierarem clamoribus, & querelis , quin potius magis magifque univer- 
fum fere Orbem pervaferunt moleftiffima,' contentiones de Societatis do- 
ftrina ; quam hdei veluti Orthodoxa: , bonifque moribus repugnantem 
plurimi traduxerunt ; domelfica: etiam , externarque efferbuerunt diffen- 
flones , & frequentiores fa£tce funt in earn , de nimia potiffimum terre- 
norum bonorum cupiditate accufationes ; ex quibus omnibus fuam hau- 
ferunt originem tum perturbationes illae omnibus faris cognita?, qua.' Se- 
dem Apoffolicam ingenti moerore affecerunt , ac moleftia ; tum capta 
a Principibus nonnullis in Societatem confilia . Quo faclum efl , ut 
eadem Societas novam Inffituti fui , ac privilegiorum conflrmationem a 
felicis recordationis Paulo Papa V. Prardeceffore nofiro impetratura , 
coacla fuerit ab eo petere , ut rata habere vellet , fuaque confirmare 
au&oritate decreta qua:dam in quinta generali Congregatione edita, at- 
que ad verbum exfcripta in fuis fub plumbo, pridie non.. Septembris 
anno Incarnationis Dominica* i6o<5. defuper expeditis litteris ; quibus 
i-n decretis difcretiffime legitur , tam internas Sociorum fimultates, ac 
turbas , quam exteriorum in Societatem querelas , ac poftulationes So- 
cios in comitiis c^ngregatos impDliffe ad fequens condendum fratutum : 
„ Qiioniam Societas noftra , qux ad fidei propagationem , & anima- 
rum lucra a Domino excitata eft , ficut per propria Inffituti mini- 
fieria , qua: fpiritualia arma funt, cum Ecclefia? utilitate , ac proxi- 
morum ardificatione fub crucis vexiilo finem feliciter confequi poteff, 
quem intendit ; ita & ha?c bona impediret , & fe maximis periculis 
„ exponeret, fi ea traclaret, qua? fircularia funt , & ad res politicas , 
5, atque ad ffatus gubernationem pertinent : idcirco Sapientiffime a no- 
,, ffris majoribus (iatutum eft , ut militantes Deo aliis qua; a nofira 
„ profeffione abhorrent non implicemur . Cum autem his praffertim 
temporibus valde periculofis , pluribus locis, & apud varios Principes 
(quorum tamen amorem, & charitatem fancta: memoria: Pater Igna- 
„ tius confervand^m ad divinum obfequium pertinere putavit ) aliquo- 
rum fortaffe culpa , & vel ambitione, vel indifcreto zelo religio no- 
,, fira maie audiat ; & alioquin bonus Chriffi odor neceffarius fit ad 
.,, fruclificandum ; cefifuit Congregatio ab omni fpecie mali abffinen- 
„ dum efTe , & querelis, quoad fieri poterit, etiam ex falfis fufpicioni- 
:J bus provenientibus , occurrendum . Quare prafenti decreto graviter , 

A 5 „ & x 

„ & fevere nofiri^ omnibus interdicit , ne in hujufmodi 'pubiicis negc» 
„ tiis, etiam invitati, aut allecti uiia ratione le immifceant, nec ullis 
,, precibus, aut fuafionibus ab inftituto deflectant . Et piaterea quibus 
„ efiicacioribus remediis omnino huic morbo , ficubi optis Gt , medici- 

na adhibeatur, patribus Definitoribus accurate decernendum , & de- 

iiniendum commendavit . " 

Maximo fane animi noftri dolore obfervavimus , tam prafdicla , quam 
alia compiura deinceps adhibita remedia n\h\\ ferme virtutis prafetulif- 
C e , & au&oritatis ad tot, ac tantas evellendas, diflipandafque turbas, 
accufationes , & querimonias in fapedi&am Societatem, fruftraque ad id 
Jaboraffe ceteros Prxdeceflores noftros Urbanum VIII. Clementem IX". 
X. XI. & XII. Alexandrum VII. & VIII. Innocentium X.XI. XII. & 
XIII. & Benedicfum XI V. qui cptatiflimam conati funt Ecclefia refti- 
tuere tranquillitatem plurimis faiuberrimis afditis Conftitutionibus ; 
tam circa frcularia negotia, five extra facras Mifliones, five earum oc- 
cafione minime exercenda, quam circa diflidia graviflima , acjurgia ad- 
verfus Locorum Ordinarios, regulares Ordines, loca pia , atque commu- 
nitates cujufvis generis in Europa, Afia , & America non fine ingenti 
animarum ruina, ac populorum admiratione a Societate acriter excitata; 
tum etiam fuper interpretatione , & praxi Ethnicorum quorumdam ri- 
tuum aliquibus in locis paflim adhibita , omiflis iis, qui ab Univerfali 
Ecclefia funt rite probati ; vel fuper earum fententiarum ufu , & interpre- 
tatione, quas Apoflolica Sedes tamquam fcandalofas, optimaque mori^m 
difciplinre manifefle noxias merito profcripfit; vel aliis demum fuper re- 
bus maximi equidem momenti , & ad Chriflianorum dogmatum 
puritatem fartam te&am fervandam apprime neceflariis; & ex quibus 
noflra hac non minus , quam fuperiori a'tate plurima dimanarunt 
detrimenta , & incommoda ; perturbationes nimirum , ac tumulrus 
in nonnullis Catholicis regionibus ; Ecclefia' perfecutiones in quibuf- 
dam Atix , & Europre provinciis ; ingens denique allatus efl moe- 
ror Prxdecefloribus noflris, & in his rvx memoria Innocentio Pa- 
pa* XI. qui neceflitate compulfus eo devenit , ut Societati interdixerit 
novitios ad habitum admittere; tum Innocentio Papa? XIII. qui eam- 
dem potnam coaftus fufr eidem comminari ; ac tandem rec. memoria Be- 
nediclo PapaXIV. qui vifitationem Domorum Collegiorumqne in ditio- 
ne chariflimi inChriflo filii noftri Lufitania , & Algarbiorum RegisFide- 
liflimi exiflentium cenfuit decernendam ; quin ullum fubinde , vel Sedi 
Apoftolica? folamen , vei Societati auxilium, vel Chriftiana Reipublicaf 
bonum acceflerit ex noviflimis Apoftolicis litteris a felicis recordationis 
Cltmente Papa XIII. immediato Pradeceflore noflro extortis potius, 
4Jt verbo utamur a Prsdeceflore noflro GregorioX. in fupracitato Lug- 
dunenfi. (Ecumenico ConciJio adhibito , quam impetratis, quibus So> 

cieti" v& xr g« 

cietatis Jefu inftitutum magnopere commendatur 5 ac rurfus appro- 
batur . 

Poft tot, tantafque prccellas, ac tempeflates acerbiffimas futurum 0- 
ptimus quifque fperabat, ut optatiffima illa tandem aliquando illuce- 
keret dies , qux tranquillitatem , & pacem eifet cumulatifiime alla- 
tura . At Petri Cathedram gubernante eodem Clemente XIII. Pra»- 
deceffore longe difficiliora , ac turbalentiora accefferunt tempora . Au- 
ctis enim quotidie magis in prsdiclam Societatem clamoribus, & que- 
telis , quinimo periculofiffimis alicubi exortis feditionibus , tumulti- 
bus, diffidiis, & fcandalis , quce Chriftianre charitatis vinculo labefa- 
£fo , ac pcenitus difrupto , fideiium animos ad partium liudia , odia , 
& inimicitias vehementer inxiammarunt , eo difcriminis , ac periculi 
tes perdufta vifa eft, ut ii ipfi , quorum avita pietas, ac in Societa- 
tem Jiberalita: ha-reditario quodam veluti jure a majoribus accepta 
omnium fere linguis fummopere commendatur , chariffimi nempe in 
Chrifio Filii noftri Reges Francorinn , Hifpaniarum , Lufitania' , ac 
utriufque Sicilue fuis ex Regnis , ditionibus , atque provinciis Socios 
dimittere coafli cmnino fuerint , & expellere r hoc unum putantes ex- 
tremum tot malis fupereffe remedium, & penitus neceffarium ad im- 
pediendum, quominus Chriifiani populi in ipfo fancta Matris Ecde- 
fix finu fe fe invicem laceflerent, provocarent , lacerarent. 

Ratum vero habentes pr.-edifti chariflimi in ChriAo Filii nofiri re- 
medium hoc flrmum effe non poffe , ac Univerfo Chrifiiano Orbi re- 
conciliando accommodatum , niii Societas ipfa prorfus extingueretur , 
ac ex integro fupprimeretur ; fua idcirco apud pr^efatum Clemen- 
tem PP. XIH. Pradeceliorem expofuerunt fiudia , ac voluntatem , 
& qua valebant au£torirate , & precibus , conjunctis fimul votis ex- 
poflularunt , ut efficaciffima ea ratione perpetua- fuorum fubditorum 
fecuritati , unu'erf??que Chrilli Ecclefia? bono providentiflime confule- 
ret . Qui tamen prster omnium expeclationem contigit ejufdem Pon- 
tificis cbitus,rei curfum , exitumque prorfus impedivit . Hinc nobis 
in eadem Petri Cathedra , divina difponente clementia , conftitutis, 
eaedem ftatim oblatre funt preces , petitiones , & vota , quibus fua 
quoque addiderunt fludia , animique fententiam Epifcopi complures , 
aliique viri dignitate, docirina, religione plurimum confpicui. 

Ut autem in re tam gravi , tantique momenti tutiflimum capere- 
mus confilium , diuturno Nobis temporis fpatio opus effe judicavi- 
mus, non modo ut diligenter inquirere , maturius expendere, & con- 
fultiffime deliberare poffemus, verum etiam ut multis gemitibus , & 
continuis precibus fingulare a Patre luminum expofceremus auxilium , 
& prafidium ; qua etiam in re Fidelium cmnium precibus , pietatif- 
cue operibus nos fa?pius apud Deum juvari curavimus . Perfcrutari in- 

A 6 ter *2 Xil 

ter cetera. voluimus quo innitatur fundamento pervagata iila apud pie» 
rimos opinio , religionem fcilicet Clericorum Societatis Jefu fuifle a 
Concilio Tridentino folemni quadam ratione approbatam, & conflr- 
rnatam ; nihilque aliud de ea aelum fuitfe comperimus in citato Con- 
cilio, quam ut a generali illo exciperetur decreto , quo de reliquis re- 
gularibus Ordinibus cautum fuit, ut finito tempore novitii qui idonei 
inventi fuerint ad profitendum admittantur, aut a IMonaflerio ejician- 
tur . Quamobrem eadem ianfla Synodus ( Sefl.25. c. 16. de Reguiar.) 
ikclaravir fe nolle aliquid innovare , aut prohibere , quio pradicla re- 
Jigio Clericorum Societatis- Jefu , juxta pium eorum Inltitutum a San- 
£ta Sede Apoflolica approbatum , Domino , & e;us Ecclefia inlervi- 
re poffit. 

Tot itaque , ac tam neceflariis adhibitis rvjediis , Divini Spiritus , 
ut conrldimus , adjuti prafentia , & afflatu , necnon muneris noflri 
compulfi neceffitate , qno , & ad Cbrifiiana Reipublica quietem, & 
tranquillitatem conciliand.-m , fovendam , roborandam , & ad illa orr> 
nia penitus de medio tollenda , qua* eidem detrimento vel minimo ef- 
fe poflunt, quantum vires finunt, ari. ( iiifime adigimur; cumque pra- 
terca animad verterimus pradicum Societatem Jefu uberrimos iilos , 
amplifllmofque fruilus , & utilitates afferre arnplius non pofle , ad 
quos inftituta fuit , a tot Pradecefloribus ooftris approbata ,. ac piuri- 
mis ornata privilegiis , imo fieri , aut vix, aut nullo modo pofle , ut, 
ea ineolume manen-te vera pax, ac diuturna Ecciefia reftituatur; his 
propterea graviflimis adducli caufis, aliifque prefli rationibus , quas & 
prudentia Jeges, & optimum Univerfalis Ecclefia regimen nobis fup- 
peditant , altaque mente repofit^s fervamus , veftigiis inharentes eo- 
rumdem Pradeceflorum noflrorum , & prafertim memorati Gregorii 
X. Pradecefforis in generali Concilio I.ugdunenfi, cum & nunc de 
Societate agatur, tum Inflituti fui , tum privilegiorum etiarn fuorum 
ratione, Mendicantium Ordinum numero adfcripta, maturo confilio , e>: 
certa fcientia , & plenitudine potefiatis Apofioiica fapediclam Societa- 
tem extinguimus , & fupprimimus : tollimus, & abrogamus omnia, & 
fingula ejus off.cia , minifteria, & adminiftrationes , Domus , Scho- 
las , Collegia , Hofpitia , Grancias , & loca quacumque quavis in 
Provincia , Regno ,. & ditione exiflentia , & modo quoJibet ad eam 
pertinentia ; ejus ttatuta , mores , confuetud ines , Decreta , Conltitu- 
tiones , etiam juramento , confirmatione Apoflolica , aut alias robo= 
ratas ; omnia item , & fingula privilegia, & induita generaiia , vel 
fpecialia, quorum tenores prafentibus , ac fi de verbo ad verbum ef- 
fent inferta , ae etiamfi quibufvis formulis , ciaufulis irritantibus , &. 
quibufcumque vinculis , & decretis fint concepta , pro plene, & fuf- 
£cienter expre.fl.15 haberi voiumus . Ideoque deciaramus caflatam 

pe:uo n% tm z& 

petuo m.mere , ac p?nitus extinclam omnem , & quamcumque aucro- 
fjrtateoi Prrrpofiti Generaiis , Provincialium , Villtatorum , aliorum- 
que quorum!:bet dicta? Societatis Superioram ; ram in fpiritualibus , 
quam in temporalibus ; eamdemque jurifdictionem , & auftoritatem 
in Locorum Ordinarios totaliter , & omnimode trnnsferimus , juxta. 
modum , cafus , & perfonas , & iis fub conditionibus , quas infra 
explicabimus ; prohibentes quemadmodum per pr.xfentes prohibemus , 
ne ulltlS amplius in dictam Societatem excipiatur, & ad habitum , 
ac rovitiatum admittatur ; qui vero hactenus fuerunt excepti , ad pro- 
feffionem votorum fimplicium , vel folemnium fub pcena nullitatis ad- 
miffionis , & profefllonis , a!i ; fque arbitrio noftro , nullo modo ad- 
mitti poffint, & valeant . Quinimo volumus , prtrcipimns , & man- 
damus, ut qui nunc tyrocinio actu vacant , flatim , iilico , imme- 
diate , & cum effeclu dir»ittantur ; ac limiliter vetamus , ne ^qni vo- 
torum fimplicium profeflionem emiferunt , nulloque facro Ordine funt 
ufque adhuc initiati, poflint ad majores ipfos Ordines promoveri pra:- 
textu , arut titulo vel jam emifla.' in Societate profeflionis , vel pri- 
vilegiorum contra Conciiii Tridentini decreta eidem Societati colla- 
torum . 

Quoniam vero eo noflra tendunt fludia , ut quemadmodum Eccle- 
Hae utilitatibus , ac populorum tranquillitati confulere cupimus ; ita 
fingulis ejufdem religionis individuis , feu^Joeiis, quorum fingulares 
perfonas paterne in Domino diligimus , folamen aliquod, & auxilium 
atferre llui^amus , ut ab ornnibus , quibus hactenus vexati fuerunc. 
contentionibus , diflldiis, & angoribus liberi , frucluofius vineam Do-' 
mini pofllnt excolere, & animarum, faluti uberius prodefle ; ideo de- 
cernimus, & conflituimus, ut^ociT profeflT votorum dumtaxat fimnli- 
cium, & facris Ordinibus nondum initiati, intra fpatium temporis a 
Locorum Ordinariis definiendi:m , fatis congruum ad munus aliquod , 
vel officium, vef benevolum receptori|m inveniendum, non tamen uno 
anno longius a data prrefentium noflrarum litterarum inchoandum , Dc- 
mibus, & CoIIegiis ejufdem Societatis omni votorum fimplicium vin- 
cu!o fciuti egredi omnino debeant, eam vivendi rationem fufcepturi , 
quam fingulorum vocationi, viribus , & confcientice magis aptam in 
Domino judicaverint ; cum & juxta Societatis privilegia dimitti ab ea 
hi porerant non alia de caufa prarter eam , quam Superiores pruden- 
i\x , & circumflantiis magis conformem putarent, nulla pra'mifTa cita- 
tione , nullis confectis acris, nulloque judiciario ordine fervato. 

Omnibns autem Sociis ad facros Ordines promotis veniam facimus, 
ac poteflatem , eafdem domos, aut CoIIecia Socieratis deferendi, vel 
ut ad aliquem ex regularibus Ordinibus a Sede Apoflolica approbatis 
fe conferant , ubi probationis tempus a Concilio Tridentina prxfcri- 

ptum <§S XIV &9i 

ptum debebunt explere,(fi votorum fimplicium profeflionem irr Socie- 
tate emiferint, fi vero folemnium etiam votorum,per fex tantum in- 
tegrcs menfes in probatione ftabunt , fuper quo benigne cum eis dif- 
penfamus^jvel ut in feculo maneant tamquam Presbyteri , & Clerici 
Sa?culares fub omnimoda, ac totali obedientia, & fubjectione Ordina- 
riorum , in quorum dioecefi dcmicilium figant; decernentes infuper 5 
ut his, qui hac ratione in fceculo manebunt , congruum aliquod , dc- 
nec provifi aliunde non fuerint , • ailignetur fiipendium ex redditibus 
*9ornus , feu Collegii , ubi morabantur , habito tamen refpedtu tum 
reddituum , Aurn x oneujjn. -eijdem annexorum . 

Profefii vVro m facYis Ordinibus jam conflituti, qui vel timore du-* 
cti non fatis honefta? fufientationis ? ex defectu ve! inopia Congrua.', vel^ 
quia loco carent^ubi domiciiium fibi cornparent, vel ob proveftam a?ta- 
tem , infirmam valetudinem, aliamque jufiam , gra^emque caufam , do- 
mus Societatis, feu Collegia derelinquere opportunum minime exifiima- 
verint, ibidem manere poterunt ; ea tamen lege , ut nuliam pra.*di£ta: 
J3omus, feuCoilegii adminntrationem habeant, Clericorum Sa?culariurn 
vefte tantummodo utantur, vivantque Ordinario ejufJem loci plenifii- 
me fubjecti . Prohibemus autem omnino ^quominus in eorum qui defi- 
cient lccum , a!ios fufficiant; Domum de novo juxta Concilii Lugdu- 
nenfis decreta^feu aliquem Locum acquirant ; Domos infuper , res, & 
ioca , quce nunc habent, alienare valeant ; quin imo in unam tantum 
Domum , feu plures, habita ratione Sociorum , qui remanebunt, pote- 
runt congregari , ita, ut Domus, qux vacus relinquentur , poftinr in 
pios ufus converti juxta id quod facris canonibus , voluntati fundatorum, 
divini cultus incremento, animarum faluti , ac puhlica.' utilitati videbi- 
tur fuis loco , & tempori recre, riteque accommodatum . Interim vero 
vir aliquis ex Clero Sa?culari prudentia , probifque moribus prxditus de- 
fignabitur, qui dictarum Domorum prsfit regimini , deleto penitus, & 
fuppreflb nomine Societatis. 

Declaramus individuos etiam pra?di£ta? Societatis ex omnibus Provin- 
ciis , a quibus jam reperiuntur expulfi , comprehenfos efie in hac gene- 
rali Societatis fupprefiione ; ac proinde volumus, quod fupradicti expuifi, 
etiamfi ad majores Ordines fint, & exillant promoti , nifi ad alium re- 
gularem Ordinem tranfierint, ad fiatum Clericorum , & Presby terorum 
Saxularium ipfo facto redigantur, & Locorum Ordinariis totaliter fub- 
jiciantur . 

Locorum Ordinarii, fi eam , qua opus efi , deprehenderint virtutem , 
doclrinam , morumque integritatem in iis qui e Regulari Societatis Je- 
fu Infiituto ad Presbyterorum S^cularium fiatum in vim prarfentium 
nofirarum litterarum tranfierint , poterunt eis pro fuoarbitrio facultatem 
largiri, aut denegare excipiendi facramentales confefiiones Chrifii Fnte- 

iiuxo , XV 

lium , aut publicas ad populum habendi facras conciones, fine qua li- 
centia in fcriptis nemo iliorum iis fungi muneribus audebit. Hanc ta- 
rnen facultatem iidem Epifcopi, vel Locorum Ordinarii nunquam quoad 
cxtraneos iis concedent, qui in Collegiis, atit domibus antea ad Socie- 
tatem pertinentibus vitam ducent, quibus proinde perpetuo interdicimus 
Sacramentum pccnitentia; extraneis adminiftrare , vel pra?dicare , que- 
madmodum iofe etiam Gregorius X. l 3 ra'd?ceffor in citato Generalt 
Conciiio flmili modo prohibuit . Qua de re ipforum Epifcoporum one- 
ramus confcientiam , quos memores cupimus fcveriffima? illius rationis, 
quam de ovibus eorum cura? commiffis Deo funt reddituri , & duriffi- 
mi etiam illius judicii , quod iis, qui prxfunt, fupremus vivorum , & 
mortuorum Judex minatur. 

Volumus prxterea, quod fiquis eorum , qui Societatis inftitutum pro- 
fitebantur, munus exerceat eradiendi in litteris juventutem , aut Ma- 
giQrum agat in aliquo Collegio, aut fchola , remotis penitus omnibus 
a regimine, adminiitratione , & gubernio, iis tantum in docendi mu- 
nere locus fiat perfeverandi , & poteftas, qui ad bene de fuis laboribus 
fperandum fignum aliquod pra*feferant , & dummodo ab illis alienos fe 
prxbeant difputationibus , & do&rinre capitibus, qux fua vel laxitate, 
vel inanitate graviffimas contentiones , &. incGWRgfioda parere folent, & 
procreare ; nec ullo unquam tempore ad hujufmodi docendi munus ii 
admittantur, rel in eo , fi nunc actu verfantur, fuam finantur pra.'fta- 
re operam, qui fcholarum quietem , ac publicam tranquillitatem non 
funt pro viribus confervaturi . 

Quod vero ad facras attinet irfilTioncs , quarum etiam ratione intelli- 
genda volumus qurecumque de Societatis fuppreffione difpofuimus , nobis 
refervamus, ea media conftituere, quibus & Infideiium converfio , & 
diffidiorum (edatio facilius, & firmius obtineri polfit, & comparari . - 

Caffatis autem, & penitus abrogatis , ut fupra , privilegiis quibufcum- 
que , & ftatutis fiepediclre Societatis, declaramus ejusSocios, ubi a Do- 
mibus, & Collegiis Societatis egrefii , & ad ftatum Clericorum Sacu- 
larium redacli fuerint, habiles effe , & idoneos ad obtinenda juxta fa- 
crorum canonum , & conftitutionum Apoftolicarum decreta , Beneficia 
quacumque tam fine cura quam cum cura, Officia , Dignitates, Per- 
fonatus, & id genus alia, ad quce omnia eis in Societate manentibus 
aditus fuerat penitus interclufus a felicis recordationis Gregorio PP. XIII. 
per fuas in fimili forma Brevis die 10. Septembris 1 584. expeditas Iit- 
teras , quarum initium eft : Satis , fuperqiie . Item iifdem permittimus, 
quod pariter vetitum eis erat, nt eleemofynam pro miffce celebratione 
valeant percipere ; poflfintque iis omnibus fruigratiis, & favoribus , qui- 
bus tamcuam Clerici Regulares Societatis Jefu perpetuo caruiffent . De« 

roga- <Jg XVI £ft 

rogamus pariter omnibus, & fingulis facultaifjus quibus a Praepofito ge- 
nerali, aliifque Superioribus vi privilegiorum aSummis Pontiiicibus ob- 
tentorum, donati fuerint, iegendi videiicet hareticorum librcs , & aiios 
ab Apofiolica Sede profcriptos , & damnaros ; non fervandi jejunicrum 
dies, aut efurialibus cibis in iis non utendi ; anteponendi, poiiponendi- 
que horarum canonicarum recitationem , aliifque id gencs , quibus irt 
polierum eos uti polie feveriflime prohibemus; cum mens nobis , ani- 
mufque fir, ut iidem tamquam Sa-culares Presbyteri ad juris commu- 
nis tramites fuam accommodent vlvendi rationem . 

Vetamus, ne pofiquam prsfentes nofinr iitterx promulgata; fuerint, 
ac not.r reddita:, ullus audeat earum executionem fufpendere etiam co- 
lore , titulo, prrtrtextu .cujufvis petitionis , appellationis , recurfus, decla- 
rationis, aut confultationis dubiorurn , qua: forte oriri pofient, aiioque 
uuovis prcerextu prcevifo, vei non prxvifo. Volumusenim ex nunc,& 
immediate iuppreflionem , & cafiationem univerfa? prxdi£ice Sccietatis, 
& omnium ejns officiorum fuum effeclum fortiri , forma , & modo a 
nobis fupra expreflis, fub pcena majoris excommunicationis ipfo facTo 
incurrenda', nobis, noltrifque fuccefforibus Romanis Pcntificibus pro tem- 
pore refervata: adverfus quemcumque, qui nofiris hifce Jitteris adimpJen- 
dis impedimentum , obicem , aut moram appnnere prxfumpferit . 

Mandamus infuper, ac in virtute fanclce cbedientia: pracipimus om- 
nibus, 8t lingulis perfonis Ecclefiafiicis , regularibus, fixcularibus cujuf- 
cumque gradus , dignitatis, qualitatis, & conditionis, & iis fignanter, 
qui ufque adhuc Societati fuerunt adfcripti , & inter Sccios habiti , ne 
defendere audeant , impugnare, fcribere, vel etiam loqui de hujufmodi 
fupprefiione , deque ejus caufis, & motivis, quemadmodum nec de So- 
cietatis inftituto, reguiis , Coniiitutionibus , regiminis forma, aliave de 
re , aua: ad hujufmodi pertinet argumentum abfque expreffa Romani 
Pontiricis liceniia ; ac fimiJi modo fub pcena excommunicationis nobis, 
ac noftris pro tempore fuccefioribus refervata: prohibemus omnibus , 
& fingulis, ne hujus fupprefiionis occafione ullum audeant multoque 
minus eos, quiSocii fuerunr, injuriis, jurgiis, contumeliis, aliove con- 
temptus genere , voce , aut fcripto , clam ., aut palam afficere, ac la- 
Cifiire . 

Hortamur omnes Chrifiianos Principes , ut ea, qua pollent, vi, au- 
cloritate, & potentia , quam pro Sanciar Romana: Ecclefia: defenfione, 
& patrocinio a Deo acceperunt , tum etiam eo , quo in hanc Apoiio- 
Jicam Sedem funt obfequio , & cultu , fuam praftent operam , ac 
ftudia , nt ba: nofira? litterce fuum plenifiime confequantur effe&um , 
quinimo finguiis in iifdem litteris contentis inhxrentes fimilia confii- 
tuant & promulgent decreta , per qase omnino caveant, ne, dum hxo 

nofira tfgs xvn $a 

noftra voluntas executioni tradetur, ulla inter Fideles excitentur jar- 
gia, contentiones , & diflidia. 

Hortamur denique ChriAianos omnes , ac per Domini noftri Jefu 
Chridi vifcera obfecratBus , ut memores finr , omnes eumdem habere 
magf.lrum , qui in codis eft ; eumdem omnes Reparatorem , a quo 
empti fumus pretio magno ; eodem omnes lavacro aquce in verbo v\tx 
regeneratos e(Te, & filios E>ei coha-redes autem Chritti conllitutos; eo« 
dem Catholicx doftrincu , verbique dtvini pabulo nutritos ; omnes de- 
tnum unum corpus efle in Chrillo , fingulos autem alterum alterius 
rr.embra ; arque idcirco necelle omnino efle , ut omnes communi cha- 
ritatis vincuio fimul colligati cum omnibus hominibus pacem ha- 
beant , ac nemini debeant quidquam , niii ut invicem diligant , nam 
qui diligit proximum , legem implevit ; fummo profequentes odio of- 
fenfiones , fimuitates , jurgia , infidias , aliaque hujulmodi ab antiquo 
humani generis hoile excogitata , inventa , & excitata ad Eeclefiam 
Dei perturbandam , impediendamque aternam Fidelium felicitatem fub 
failacifl-.mo fcholarum , opinionum , vel etiam Chrittiana? perfeclionis 
titulo , ac pra*rextu . Omnes tandem totis viribus contendant veram , 
germanarrque fibi fapientiam comparare , de qua fcriptum c*!t per San- 
clum Jacobum ( cap. 3. Epifl. Canon. verf. 15. ) Quis fapiens , & 
,, difcipimatus inter vos ? Oikndat ex bona convertarione operationem 
,, fnam in manfuetudine fapientia-: . Quod ii zelum amarurn habetis , 

& contentiones fint in cordibus veltris , nolite gioriari , & menda- 
,, ces e!le adverfus veritatem . Non elt enim ifia fapientia defurfum 
,, defcendcns ; fed terrena , animalis , diabolica . Ubi enim zelus , & 
,, contento, ibi inconttantia , & omne opus pravum . Qua: aurcm de- 
,, furfum efl fapiemia , prirr.um quidem pudica elt , deinde pacifica , 
,, modefia , fuadibilis, bonis confentiens, plena mifericord ia , fructibus 
„ bonis- , r.on judicans , fine arnulatione . Fructus autem juititix in 
,, pace feminatur facientibus pacem 

Prcvlentes qucque litteras etiam ex eo quod Superiores , & alii re!i- 
giofi fxpediclce Societatis , & ceteri quicumque in prarmiflis interefle 
habentes, feu habere quomodoliber pratendentes illis non confenferint y 
nec a-d ea vocati , & auditi fuerint, nullo unquam tempore de fubre- 
ptionis , obreptioms, nullitatis , aur invaliditatis vitio, feu intentionis no(tra?, 
aut alio quovis defe£fu etiam quantumvis magno, inexcogitato , & fub- 
thntiali , five etiam ex eo quod in pra-miflis feu eorum aliquo lolem- 
nitates , & qua'vis alia fervanda, & adimplenda fervata ncn fuerint; 
aut ex quocumque alio capite a jure , vel confuetudine ai.qua re- 
fuitante etiam in corpore juris claufo , feu etiam enormis , enormifli- 
vr.x , & rotalis lafionis , & quovis alio pratextu, occafione , vel cau- 
&j ethm quantumvis jufta > rationabili , & priviJegiata , etiam tali , 

qUAi <•$ xvm £* 

qua ad efTechim validitatis prsmitfbrum necefTario e;<pr;mend*a fcret , 
notari , impugnari , invalidari , retraclari , irj jus , vel ccnrroveifzrn 
revccari , aut ad terminos juris reduci , vel adverfus illaa refiituticnis 
in integrum , aperitionis oris , reduclionis ad viam , & terminos juris, 
aut ali^cl quodcumque juris , facvti , gratia.' , vel j u (1 i E i re remedium \m? 
petrari , feu quorrodohbet concefio , aut impetrato quempiam uti , ieu 
fe juvari in judicio , vel extra illud poffe ; fed eafdem prafentes fem- 
per , perpetuoque vaiidas , firmas , & efficaces exiilere y & fore, fuof- 
que plenarios , & integros effeclus fortiri , & obtinere, ac per omnes, 
& Hngulos ad quos 'peclar , & quomodclibet fpectabi*: in futurum in- 
violabiliter obfervari . 

Sicque , & non aliter in pr.Tmiffis omnibus , £: fiwgulis pcr quof- 
cumque Judices Ordinarios, &. Deiegatos etiam caufarum FVtiatii Apo- 
fiolici Anditores , ac S. R. E, CardinaLes , etiam de Lacere Legaros 5 
& Sedis Apofiolic:c Nuncios , & alios quavis auSroritate , & potefiate 
rungentes & funcluros in quavis C3ufa , & infianria , fublata cis , 8z 
eorum cuilibet quavis aliter judicandi , feu interpretandi facultate , cv 
auctoritatc judicari , ac defi.iiri debere , ac irritun & inane, fi fe- 
cus fuper his a qucquam quavis auctoritate , fcienter , vcl ignoranter 
ccntigerit attentari, decernimus. 

Non obfiantibus Confiitutionibus , & ordinationibus Apoftolicis , et- 
iam in Conciliis generalibus editis , & quatenus opus fit regula rcflra 
de non toliendo jure qua^fito , necnon fcepedictaf SoctCtatifi , illiufqua 
Domorum , Collegiorum , ac Ecclefiarum etiam juramento rohoraris 
iiatutis , & confuetudinibus , privilegiis quoque indulris , & Litteris 
Apoftolicis eidem Societati , illiufque Superioribus , reiigiofis, & perfo- 
«is quibuslibet fub quibufvis tenoribus , & formis , ac cum quibufvis 
etiam derogatoriarum derogatoriis , aliifque decretis eriam irritantibus , 
etiam motu fimili , etiam confiftorialiter , ac alias quomodclibet con- 
ceffis , confirmatis , & innovatis . Quibus omnibus, & finguiis etiamfi 
nro illorum fufficienti derogatione de illis , eorumque totis tenoribus. 
fpecialis exprefia , & individua , ac de verbo ad verbum , non autem 
per clanfulas generales idem iraportantes mentio , feu qua*vis a!ia ex- 
preffio habenda , aut aliqua alia exquifita forma ad hoc fervanda fo» 
ret , illorum omnium , & iinguiorum tenores , ac fi de verbo ad ver- 
bum nihil penitus omillo , & forma in illis tradita obfervata exprime- 
rentur, & infererentur , prxfentibus pro plene, & fufficienter expreffis, 
& infertis habenres , illis alias in fuo robore permanfuris ad pramiffo- 
rum efTe&um fpeciaiiter & exprefie derogamus , c^terifque contrariis 
quibufcumque . 

Volumus autem , ut prcefentium litrerarum tranfumptis , etiam im- 
preffis , manu alicujus Notarii publici fubfcriptis , & figillo alicuju^.. v$ xix m perfona? in dignitate Ecclefiaflica conftituta? munitis } eadem prorfus fi- 
des in judicio, & extra adhibeatur, qua: prxfentibus ipfis adhiberetur, 
fi forent exhibitir, vel oflenfa:. 

Datum Romr apud S. Mariam Majorem fub annulo Pifcatoris die 
>:>:».- Julij MDGCLXXiii. Pontificatus nofiri anno quinto. A Card. Ni*rorms. 

o 
GLE- 
C L E M E N S PP- XIV- 

kAD FUIUR^M REl MEMORliAM. f K a vissimis ex caufis nuper Nos per alias noflras in fi- 

{fc&gP^ rnili forma Brevis die xxi. fuperioris Menfis Ju!ii expedi- 3^(T...>.^;. tas jjteras , Societatem Jefu extinftam , atque fuppreliani 
decrevimus , & declaravimus , ac alias , prout in eifdem noliris li- 
teris , quarum tenores prsfentibus pro plene , & fufficienter expreflis 

habe« <g£ XXI 

haberi volumus , uberius continetur . Accitis poftmodum die vt. 
currentis Vlenfis Augufti dilectis Filiis noftris S. R. E. Presbyteris 
Cardinalibus Andrea S. Matthai in Merulana Corfino , Mario S. 
Augutrini Marefufco , Francifco S. Clementis Carafa , & Francifco 
Xaverio SS. Silveirri, & Martini ad Montes deZelada refpective nun- 
cupatis, ac dileclo quoque friio noftro Antonio S. Georgii ad Velum 
Aureum ejufdem S. R. E. Diacono Cardinaii Cafali pariter nuncupa- 
ro , necnon dilectis etiam filiis Magiftris^ Vincentio Macedonio, & 
Onuphrio Alfano, Nos eifdem omnibus caufas ipfas, totamque rei ge- 
&x feriem , ejufque fingulares etiam circumilantias aperuimu^, ac uber- 
rime patetecimus; perlectifque nofiris literis pradidtis ipfi omnia per 
Nos gelta , & in eis contenta quam raaxime , ac unanimiter commen- 
dantes , omnem promereri laudem agnoverunt, putarunt , ac credide- 
runt. Modo autem volentes, ut qus in prxdidTis lireris difpofita , con- 
fiituta , & prarfcripta funt , debir.T executioni , ax juxta animi noffri 
fententiam committantur ; hinc elt , quod motu' proprio, atque ex cer- 
ta fcientia , & matara deliberatione noftr.s, unam engimus , atque in- 
ftituimus Congrcgationem ex fupradictis quinque Cardinalibus , ac duo- 
bus Rnmans Curix Pra?latis, necnon ex duobus quoque Regularibus 
in Sacra Theologia prxclaris , tamquam Confultoribus a Nobis nomi- 
nandis, quibus ha?c prxcipue cura incumbere debeat , ut ea omnia , 
quse in di£Hs noliris literis confiituta funt, atque mand-ata ; fuum alTe- 
quantur effectum ; & fi aliqua inearum executione circa modum , per- 
fonas , & res olim ad Societatecn ipfam fpeclanres fiibcriri impofterum 
unquam valeat dubitatio, Nobis prius confuitis-, toilatur , ac declare- 
tnr. Eidem vero fic per Nos in:lirutre Congregationi , omnes , ckquaf- 
cumque pro executione didlarum literarum necefiarias , cc qucmodoli- 
bet opportunas facultates, etiam fumm^iie, ac fne ftrepitu , & fignra- 
Judicii, fola facti verirate infpecta, ac per inquifitionem quoque proce- 
dendi adverfus omnes, & quafcumque Perfonas cujufvis llatus, gradus r 
qualitatis, & dignitatis exitlant , ac res, bona , librcs, fcripturas , fu- 
pelleftilia, aliaque ad Societatem prxdicTam jam fp^fiantia retincntes, 
occupantes, & occultantes , eafque tam fub Ecclcfiaiiicis cenfuris , quam 
fub aiiis arbitrio ipfius Congregationis imponendis pcenis aJ earum re- 
velaiionem-, ac refiitutionem cogendi , & compellendi, motu , fcientia , 
& pari matura deliberatione tribuimus, & impertimur. Ne autem ea, 
quse in Congregatione hujufmodi pertractanda , atque difcutienda erunt 
reveientur , & ad alicrum aures perveniant ; omnibus , &. fingulis eam- 
dem Congregationem confiituentibus fub pcena excornunication.s Jatx 
fenteniia' ipfo faclo abfque uila declaratione incurrenda, a qua nemo 
abfolutionis beneficium, praterquam a Nobis, feu Romano Pontifice 
2«> tempore exiftenti , nifi in mortis articulo conftitutus valeat obtine- re , prohibemus , atque exprefie interdicimus , ne ea , quar'qaocurr'que 
modo in d:cla Congregatione propofita , dileufra , aut dennita fuerint , 
fub quovis. prmexru , caufia, vel quaefito coiore patefacere , vel direcle, 
aut indirecle revelare vaieant., aut predbawttfe. P-rarerea , attenta dictce 
Societaris. fuppreffione , & exrinclione , omnes , & quafcumque taculra- 
tes , jurifdicliones , priviiegia, & au&oritates quorumcumque Coiiegio- 
rum , Domorum , Ecclefiarum , & Seminariornm , ac Perfo::arum ipfius 
fic extinclre Societatis Proreclori.ms , aliilqo.e etiam S. R. E. Cardi- 
nalibus , & magno qucque Pcenirentiario luper eis quomcdolibet ccn- 
ceflas , induhas , & attributas , motu , fcientia , & deliberatione 
fimilibus , fufpenfas pro nunc decemimus , & declaramus , atque om- 
nimodam jurifdiclionem , aucloritatem , & potefiatem in iis omnibus, 
quae quoquomodo Perfonas , Er.clefias , Domus ,. Ccllegia , res , 8c 
bona diclce jam extinclce Societatis refpiciant , privative, quoad om- 
nia alia Tribunaha , eiiam quarumcumque Congregationum eorumiem 
S. R. E. Cardinalium t.un Conclii Tridentini interpretum , quam 
Confultationibus Epifcoporum , & Regularium , ac negotiis Propagan- 
dce Fidei , ac Difciplince Regulari Prce pofitorum , fubiata eis quavis 
aliter judicandi , & interpret3ndi facultate, atque aucloritate , ad eam- 
dem Congregationem per prcrfentes . confiitutam fpe£tare , & pertinere 
itatuimus , & jubemus . Volentes infuper , ut ad dictam tantummodo 
Congregationem a Nobis , ut prcefertur , ereclam , privative pariter 
quoad alios quofcumque, <5c quacumque alia Tribunalia , fpeftet quo- 
cue , & perrineat non folum providere , five quce Poenitemiarios Bafi- 
Jicre Principis Apoiiolorum de Urbe , five qure alios Pcenitentiarios 
Aimce Domus I.auretance refpiciunt , fed etiam Viros d o&riaa , ac 
pietate prceditos , in Superiores , Leclores , feu Magiltrcs Domorum , 
Collegiorum , & Seminariorum hojusmodi eligere , ac deputare . De- 
cernentes eafdem prcefentes literas firmas , validas , & efficaces exifle- 
re , & fore , fuofque plenarios , &. integros effeclus fortiri, & obtine- 
re , ac iliis , a.d qaios (peclat, & pro tempore quandocumque fpeftabic 
in omnibus , & per omnia pkniffime fuffragari , ac ab eis refoeclive 
inviolabiiiter obfervari ; ficque in prcemifiis per qunfcumque judices 
ordinarios , & delegatos , etiam Caufarum Paiatii Apoftolici Audito- 
les , ac ejufdem S. R. E. Cardinales judicari , & definiri debere , ac 
irritum , & inane , fi fecni fuper his a quoqnam quavis au£roritate 
kienter , vei ignoranter contigerir-, attentari : non ohftantibus Conlti- 
tutionibus, & Ordinationibus Apoftolicis , necnon quibufvis , etiam ju- 
ramento , confirmatione Apofiolica , aut quavis firmitate alia roboratis 
liatutis , & confuetudinibus , privilegiis quoque , indults , & iiteris 
Apoitolicis in contrarium prccmifiorum quomodolibet concuils , confir- 
matis j ac innovatisj quibus cmnibus, & fwgulis , illorum tenore pwfe 

feodi* xxru 

femibus pro plene , & fufficienter expreTis , ac infertis habentes , ad 
prxmiiTorum efFe&um fpecialiter , & exprelfe derogacnus , cajterifque 
contrariis quibufcumque . 

Darum Roms apud San&am Msriam Majorem fub annulo Pifcato- 
■ris die xim. Auguili MDCCLXXIII. Pontificatus noftri Anno V. A Card. NigronuSv tt$ XXIV 
R O M MDCCLXXIi.L 

) ^ i i f