Skip to main content

Full text of "Coelii Sedulii Carminis paschalis libri V. et hymni duo: cum notis Casparis Barthii ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 
n*of H«L«ir Library ■« 
VS. 
•T i 

r T i d ^ ^ C O E L I I 

S E D U L I I 

CARMINIS PASCHALIS 

L I B R I V. 

E T ' 

HYMNI D U O; 

C U M N O T I S 

CASPARIS BARTHII. CHRISTOPHORI 
CELLARII, CORNELII VALERU 
VONCKII, JOANNIS FRIDERICI 
GRUNERI, ALIORUMqUE. 

QUIBUS ADCEDUNT 

THOMAE WOPKENSII 

ADVERSARIA EMENDATIORA, 
MAXIMA EX PARTE ADHUC INEDITA. 

C U R A N T E 

JOANNE ARNTZENIO, J. F. 

Qut ^ fuas adnotationes adjeeit. 
ǤS^ L EOV AR^D I AE^ 
Apud H. A. D B C H A L M O T. 

M D C C L X I. V I R I S. I N L U S 1* ^ IS S I M I S. 

MtALIUM. t)IGNITATtJMQliE. SPLENDOM 

CONSPieUIS. 

EPONI. SJUCKIO- 
A. BURMANIA. 

tJRBlS. DOCeUMANAE. CQ$. INLUSTRISSiMOfv 

NOVEMVtRALI. COLLEGIO. ADSCRIPTOv 

FRISIAE. FORESTARIO. 

&C. &Ci &c. 

fit. 

FREDERICO. GEORGIOv 
BARONI. tMOE. SCHWARTa 

ZENBERG. ET. HOHEN- 

LANSBERG. 

DELEGATIS. FRISIAE. NOViMVlRIS; 
ADSCRIPTO. &c. &c. &c. 

ilTTERARUM. STUDIORUMQUE. SVOmM/ 

FAUtORIBUS. EXIMIISi 

S. Pt. P. 

H.^RIC0S. JOANNES, ARNTiSENlUS. 

ijl libei AnnaUsi prtfcique intujhia jecti 
Volvere , ^uae fveterum condidity aSta , manUf^ 
«. Conjpicjmus denfa merfas caligine Gentes^ 
fittas tenmtfBae Religionis honos^ \1 1 I 
rt f 
I 

f D E P I e A T I O. 

Eorrida tum Jlupidas fufcahant nuhila mentes f 

, Adfuetas patriis ponere tura Diis. 

Non erat in tutmdo tum ^eri Numinis horror 

PeBore y fed folidae Religimis amor. 
Tumy fua depromens Oracula P^thia Vates ^ 

Expofuit fuperis cognitafata chdris. 
Praefcia fer^ahat Di^vum refponfa fuorunt 

Romay Sihyllinae grande ^vel artis opus. 
Tunc augur lituo caeli loca certa notahat ^ 

Arhitrio monfhrans omina quaeque fuo. 
Tunc y quae Panchaeos flagrans redolehat odoresy 

Splendehat titulis Numinis ara fui. 
ViBimay quae fahat facris innexa coronis ^ 

Tmguehat rutilos fanguine caefa focos. 
Errahant n^eri lapfae de tramite Gentes y 

Ser^ahant wanas quae pietatis opes. 
Afl fimul aCy fanUi jufiijjtma Patris imago^ 

Vefiit ah aethereis fedihus llle Deus j 
Vincula Taenarii qui fregit dira tyranni, 

Prejfit c^ horrendi pondus herile jugi 5 
Vindice quo ^ fugiunt tenehrofae nuhila noUis y 

Et redit optato plena decore dies 5 
Nan y ^etut ante^ fuas retinehani ^incuta mentesy 

Lumine quae potermt fplendidiore , capi. 

Tum D E D I C A t I O. 

Tum hene cqnfpicuo procefftt fulgida comtu^ 

Religioy rutilum fpargere fuetajuhar. ] 
Non tulit hoc nimium patriis gens dedita facrir. 

Non tulit hoc Latii hellica Roma caput. 
Hinc male fana ruomit turpis con^vicia linguae y 

Opprejfura no^vum ReJigionis opus. 
Vix dederat Stygios Ma^ortia Roma Nerones , 

Et fua facrilega mo^erat arma manu 5 
Moxjuraty praefente J)eOy praefentihus arisy ' 

Se fhi placato Numinis ore frui. 
Ipfa fui domitrix Rmana potentia mundi 

Gaudehat fupero furgere teUa Jo^vi y 
§uifua ^ihraret commijt fulmina ^index 

Criminis y ultrices adftceretque minas. 
§iui mala Chrijiicolas damnaret ad antra^ Viifque 

Cogeret in^vita ponere tura manu 5 
Ut rolerent SuperoSy caejis de more jwvencis y 

Tingueret ut Latios ruiBima jujfa focos, 
Hinc , tamquam ^arias pefis lymphataper urhesy 

Sae^iit a Furiis plehs agitata fuis. 
'AEquora moXy tanti fceleris mox confcia telluSy 

Armahant focias in pia facra manus. 
Nonjusfafqueju<vant. Damnat male fanapotefas 

yudicis: heu tantum y Lege juhente y nefasl 

t 1 Hinc ;4 
^ ■'. \ 
r ! I ^ .» I 
V ■. r y h •n » . P R A E' F A T I O* 

Quae^ defunt 9 fupplebit aetas ; quae difta funt juVtf- 
niliter, pro.indole. accipieiitur,.dum .venia ma^ & 
paratus eft fiivor. Sed lohgioribus lion ds ambagibui 
detinendus ^ Leftor , quisquis es. Ad rem , quam te- 
cum communicandam nabeo^ progredior; prius expo- 
fiturus ea, quaead Seduliui6propnfepertinent;deinde 
copias 9 quibus adjutus ad' otnandihib hunc Vatem ad- 
cesfi. 

Si quae umquam denfiffimis antiqpitatis, tenebris ob- 
tefta lateant , furit Ikne illa , qua6 ptotirienf ad uberio- 
rem vitae Sedulianae cognitionem. Vix voia^ vix 
veftigium ea de re adparet. Qualis ipfi Patet^ Mater- 
ve, quae domus, quae fuerit familia, dibi me legere 
noBiiiEQi^piitii. Ea:^am ipfius dicunt ScotU^.-Std qfar^ 
'^ii^-^ tiib^niam inquit Cellarius in Praefajiotie. Lar-' 
gior. At.intercedoj, ubi ifl:ud, praeSunte UfTeirio adfir4 
inet /e^^.infGriptione Adnotationibus in Epiftolas Paiilf 

praefixa , utji Sedulius Seotns Hibernienfis adpelktur* Jftae 
U^quei Adnotationes alteri funt Sedulio adfcribefid^e^ 
Dicam ea, de re infra \)berius* Noftrum vero ex Scbtia 
originem traxifle., fuo cakulo confirmant eruditioresv 
Piffentiunt qufdem alii; fed rectius hanc ei patriam 
vin^icarunt riBorjiqhius , Vpffiufs., alii. Siotum (\\xox\\io 
dixit.Pemft. adRofiH..i. 17. adde ]Motas ad Gyraldi- 
Hii.rtPoet. Dial, y. p. 292. Idem qucfque opinsatu* 
ejl JB^tbius . XXVil- Adverf. 14. Sed ibi infeliciori: 
coqatu , argumentp ex Scotia., Sedulii patria ^ defumtoy 
Deum Britaainorum Getam intelligendum apud Sedu-^ 
lium lih. i# vs. 3. adfirmavit. Vide^ quaeibi notarunfc 
interpretes. Npmen noftro proprium fuit CoeHi Sedu^, 
fii. Id p^mque mefiQrls notae Codd.- agnofcunt ^ lieet 
& 9 omiffo praenpmine , fimpliciter aliquando Sedulius 
adpelietur Neqije .& illud nomen Roraai)i$ :prprfusfuit 
ignotumv Vide Cicer^ pro Dom. 30. & 31. addo & 
Muratoi. Thef. Mcript. p. CXXV, 4. P R A E F A T I O; 

I 

Q. SEDVLIVS. FIL 

SEDVLI. MAIOR 

DIS. MARIS. AC 

AVG. ARCVM 

STATVAS. IDEM 

M. D. D. ^ 

In primo vernantis aetatis flbre Nofter ftudiis ft- 

cularibiis fe tradidit. Ita fcribit ipfe Epili. ad Macedi 

p. 3. atque infruftuofo fe operi peftus confecraffe 

ibidem addit Ab ineunte aetate difcipulum fuiffe Hil-^ 

deberd, Scotorum Archiepifcopi, memorat Trithcmi!- 

us. Honeftis ab eo ftudiis innutritus, diverfas orbis 

partes peragrare coepit, raajorem ut inde fibi erudii» 

tionis copiam pararet. Per Franciam , Galliam & Acha- 

jae fines iter ab ipfo inftitutum fuiffe, narrat Ufferiusi 

Mem quoque adfirmat Trithemius , . qui addit mirabili 

cum doftrina clarum Romae effulfiffe. Altum vero hac 

de re filentium apud reliquos, quos vidi, quotqtiot 

annales pofteritati reliquerunt. Perafla peregrinatione 

fedem Cbi flabilem elegiffe videtur SeduUus , ad alduis 

honoris culmen eveftus. Dicitur Autifies ; alibi quoque 

Presbyter^ de qua re difceptavit egregie Grunerus in 

Praef. adde FabriciiBiblioth. Latin.Ub.XVIH. p. 438.Pon^ 

tificem fuiffe creatum fcribit Gyraldus Hift. Poet DiaL 

V. p. 292. Epifcopum eumfuiffe , dubium non eft , quo 

etiaiii nomine faepius infignitur. CUAi iis ,. quae protu^ 

li, conveniunt fere illa, quae leguntur poft Afterii 

Epigramma in Cod. Almeloveeniano, quemhodie fer-» 

vat inflxuftiflima CL P. Burmanni Secundi Bihliothd. 

QU Sedulius verfificus , primo Laicus 9 in. Italia Pbilofopbi^^ 
M didicit^ poftea cum aliis metrum eroicum Macedonio 
cjulmte. in Acbaja iibros fuos fcripfit in tempore Vaten^ 
timi & Tbeodofii. Eadem illa, fed emendatiora, ex Cod. 
Britannico protulit Uffer. de Brit EccleC priraord c. 16. 
^ repofuit; Cellarius inter Eruditorum teflimonia. Ea 

"*'a " ■ ■ . . vcro. PRAEFATIO, 

vero 9 qaae adduntur , m iimpore Vsimim fS TbtoJUfi^ 
monent, ut de ipfa videaimis actate, qua potifiiiDum 
floruit Sedulius. Difbafti hic diflidcnt Eniditi, ingenti 
quidem fententiaTum divortio. Refenmt iionnulli ad 
Conflantem & ConfhmiiuD ; ad Tbeodofiiim Majoiem 
alii , inter quos & Heinfius Epift. ad Reinef. 176. tom. 
V. SyE Burm. p. 198. alii Tbeodofii Junioiis & Va- 
kndmani temporibos adfcribunt. Ita cz TiidiemiQ 
quoque Majanfius IV. EpifL 11. p. 197. (*)quosipfe 
qpoque fequcH:. tu vide, quae dixi iu' Specun. Ob& 
c. 10. pL 66. Idem tempus ctiam memoii^ in £pifin« 
ia ad Georgium Armagnacium, Editionibus Toraa&r 
iiaiiis praemlffiu Ad eofdon quoque ImperatorcS Ncrfbmq 
fonfikuit Fabridus in Catedogo Audorum , Editions 
Poetarum Chriftianorum piaefiia. Novi, qidd pro fin 
ipntentia producunt diffcntientes. fed omniafere, quae 
adSeduliumfpe&uit, agmine quafi fiifto» iftiidTequi- 
runt, uteumdem iDi adfcribamus aetati, quam dixi, 
cum imperii frena Theodofius teneret & Valentimamis, 
Alia vide apud Buddeum Ifagog. T(»n. IL p. 628« 
Norifium Ccnotaph. Piian. Difil IV. cap. ii. 
: Difceptavi haSbenus^de vita & aetate Sednlii, quan* 
tmn ex yetuftis annalibus licuit. Pedem promoveo ad 
ipfius opera , in pofteritatem emifiEi. Haec in Adiajai 
rofom ccnifciipfifie dicendus eft , fi fides iUi&^ quae ex 
Cod. AhneL & Britannico ante protulimus. Vaiia 
irerte produzit Seduliiis ex uberrimo erucfidonis fiumi^ 
ne, quo fuit inundatus. Operum catalogum CQngeflit 
^rithemius. Memoiat ille inter alia fub Seduhi nomi-* 
p^9 Ainotn^wnum m mmis E0%1^ Pmli iH^. XiV. ad^ 

dituf 

ff) TTbi late agff de H«rpogeauao lAo, qatm SednliiB in Tnef. ftaM 

eracmifla» dieiiJSmumniCti Jmrijlsi^em (de qpi vocetide Damiiiiii adKeiM^ 
pift. <I7.) le fiet oprris lihvos coofedfEe fcribtt. Ef hoc Sedolii teftimonio aj^ 
IpanieBtaBnirilli , ooi ChriftiaBaeieligioot aMdon» vixifielleniiogeaiaaiiai ft^ 
tqiuit AUia pno tn Praef. lom. I. Th. jok. Miiot imerimj M a ianlin m io. iife^ 
^pif^If, de HenM^feniflM» & adkgk Iftis doli&iii « dtbcte Jleaa^ 
4itieeBr. c si.u. A ^ i. Z' f R; A i F A T i O. 

r 

ditur 0sl Tlmiofiwn Imp^ llb. I. porro & in majus v^t^ 
men Prifiiam lib^ I. deinde in fectmdam editionem Ehnati 
fik.i.de Aliracufis Chrifii^ prafaice lib. IL Ut habet 

.Trithemius ; quinque libros numerat Biblioth. Patrunu 
drcumfertur deniqu^ ^pifioiarum plurium ad diverfis liK % 
TpOL cum Tritjjgfnio enumerant {dures. Cave taraen, 
credas, omnia haec e)ufdem effe Sedulii, cujus car- 
mna oculis tuis hic fubjiciuntur. Alterius ingenio noti^ 
pi^ funt tribuenda. lUud dudum mpnuerunt Viri 
imifcula eruditione infignes. Neque iftud nayutn vide- 
bitur, fi cogites piurium fcripta faepius uno volumii» 
fuifie jun&a ; udpofito tantum Audoris unius nomine. 
Ita evpniebat, ut ifti, cujus npmen adfcriptum erat, 
leliqua quoque opera tribuerentur, licet diverforun» 
hominum effent, Vide , quae hanc in rem monuit Gel- 
riae meae om^njejitum fnfigne , Henricus Cannegieter 
Refcript Boxhom. c 4. Ideni illud Noftro eveniffe 
fuspicor. Adje&a ipfius fcriptis aliomm fuerunt opera ; 
caque, omiffo veri, fcriptqris nomine, pro Sedulianis 
deinceps fiiemnt habita. Sed agel in rem praefentem 
veniamDS* M^morat Tritbemius Adnotationum in omnes 
Epifiolas Pauii^ lHrqs XIV* Ip ifiarum ritulo ita legitun 
Sedulii . Sfoti Wbernienfis in omnes Epifiolas Pauli Coh 
leSaneum^ Sed qu^is ifte Sedulius? Anne.hic, cujus 
Fkfchale carmen habemus ? Ita Tritiiemius ; ego vero 
alitei:. Sedidium quidem ifiius libri audorem agnofco , 
fed tatem, qui inferiori aetate vixit. Conjunxerat for? 
te Librarius opera {durium, quibus Sedulii nomen ft)« 
i^ Hioc cun^ dekiceps pro ej^sdem hominis operi« 
fe4i$ venditata. Videihe errprem?. yidit fane, qua efl 
per^scacit^te, Gronerus. NequQ ^ffentiutic Eoitores 
BildKttbe^epatrum Lugdunenfis , quitom. VL p. 494« 
ad iftarcim Golle£)aneorum titulum haee adponi curaf 
XHat: Fidetnr Ue Seduiius alius a proieeedinti (praeceffe- 

m Noftri l^Qla & P^cjpbO? Qirnie)i} 4^ # A«^< 

• 3 Colli. ^ J?^ R A E F A T r O, . 

^clte&inef in Paulum. adde Buddeum Ifagog. tom. Ilt 
p. 1629. Foetus igitjjr ille eft alterfus Sedulii. At cu» 
fus? Iftius fane, quem pofteriora viderunt tempora, 
^uemque Jfe»/(?r«w adpellavit Bartfiius adClaudian. IV, 
Conf. Honor. 261. de xjuofi plura defideres , confule 
' JVIontfauconii Palaeograph. Graec. III: 7* & Fabrioii 
Bibl. Lat. XVIII. p. 442. At pergo ; funt enira & hu^ 
Jus geheris plura. Fertur ex Noftri vena profluxiffe 
Carmen dedicatorium ad Theodofium Augufiumz Trithemi- 
•us dixit odTheodofium Imp. librum I. Adfcribam illud J 
clegantia namque;non deftituitur: 

. RomuHdum duHor^ clari lux altera Solis^ ; 

' JEoum quia regna tenes moderamine jufio i 
Spes orbis , fratrisque decus , dignare Maronem ^ 
Mutatum in melius^ divino agnofiere finfit. 
Scribendum famu\o quem jufpfti i hic tihi mundi 
Principium , formanique poli , hominemque areaium 
: Bxpediet iimot hicCbrifii proferet wrtum^ 
" infidias Regis^ Magorum froemia^ doSos 
r Discipulos^ petagique minas ^ greffumque per aequor: 
• Hic fiuctuum famulare Jugum , vitam^ue reduStam 
' Vnius crucis auxilio : reditumque feputtae 
" Mortis*^ '& adfienfim pariter fia regnapetentis. 

Haec relegas ^ firvesque diu ^ tradasfu^ minori 
' Arcadio s haec Ille fuo geneti s haec tua femper 
/• Accipiat doceatque ffMs augufia propago. 

Iftud carmeii, qimfi ipfius effet Sedulii, in qulbus- 
dam Edd. ante Pafchalis Carnrinis • librum I. confpid- 
tur. "Sedulio' quoqufe adfcripfit Heinfius- ad Reiies. 
Epift. 17^. ad fin. tom. V, Syil. Burm. Sed diffentiro 
miWilideat. Si enim ipfius foret Sedulii , rationem 
nonfdutoiexjJiscor, ob quam & in folutam orationem 
non fuiffet converfum, ut Macedonii votis fatis fie- 
ret. Ipfum Pafchaiis Carminis prologum Profaice ha- 
bemu$>9.v hoc-camen Ibi defideratui Porro^ ipfam 
' > : Pro- t K A E F A f 1 CXa 

VroCsan $ ipfum qnoque Fafchale qumen Infcripfit Ma» 
cedonio ; quare & pariter dicaffet Theodofio ? Inio 
concedamus, Theodpfium Macedonio comitem dediiTe^ 
mirum tamen i Sedatium nullo in loco mentionem ifii-^ 
11S rei injecifle ; occafioutiquenofrdeerat. Communic&f 
turus certiflirae ^ fi quidvideo* fuiffetcum Macedonio; 
fe & Theodofio opus fuum di<?turum ; addidiffet ^ iti 
cujus merita libenter excurrit, Macedmii laudes^ tam-( 
quam quem dignum. cenfuerat , qui cum Imperatoro 
ipfo hoe tueretur .opus. Ptaecipuum tamen acgumen^^ 
tum efi^., quod in antiquiflimis Codd, hoc carm£n noir 
rtperiatur. Neque in fuis confpe^t CeUarius;^ liequci 
ipfe in iis , quos oculis perluflnvi* Tutius itaque zU 
terius venae .adTcnbatut. Praefatiunculam effe aliuji 
Poetae, qui carmen ipfum Imperatori ejusque filid 
commendatum vpluit effe , . fcribit : Fabriciu* Com- 
xnent in Poet. Chnft^ p, aS- confule Joann, Afe. Fa*: 
bricii Bibl. Lat tom. I. p. 704. Aliud argumentum' 
produxit Cellarius in Praefkt. quo arbitratut, eyincl 
poffe 9 iftud carmen Sedulii foetum uon effe.- Defum-> 
fit illud ex verbis ^ Uic tibi mundi principium 9 &€. quia 
fcilicet apud Sedulium nihil de principio & creationis 
ordine invenitur. Potuiffet tamen Vates refpicere . adr 
illa, quae leguntur lib. I. 50. feqq. licet non ex pfo-' 
feffo de iftia ibi materia agatur. Firmius forte praefi-* 
dium libi parare potuiffet Cellarius ex verbis 9 Dighere 
Maronem mutatum in melius. cum Sedulius Virgiliunr 
quidem imitatus fuerit, neuriquam tamen ita expreffe-' 
nt, ut in melius mutaffe dicendus fit, & adpommo*-. 
daffe religioni Chriftianae ; eum enim verborum iftch. 
nun fenfum effe arbitror. Parum abeft 9,. quin adfcri^. 
bam carmen iftud Probae Falconiae 5 cujus t)entoni prae* 
fixum fuerit. Itaarbitratuseft Fabricius Bibl. Lat tom. L 
p. 30^. & 3ibl. med. & inf, Lat.. tom« II. p. 440. ubi 
putat ^ carmen ad Honorium fcriptum fi#^, Au« 

.•4 9^ guftum jam & nfipefttxOTin. Theodoflufti tameh innuJ 
toutat UlTerius, <iuS 4e re adde etiam yirum eximium, 
Petr. WeflTeiing.in Epift. ad Herm. Venema dd Aqui- 
iae in fcripti& ^hii. Jud. fragment. {».46, Iftteriirf 
ex hoc Garmine (Jedicatorio jtrgumentum defumunt^ 
Sedulio etiam ^dfcribenduin efle Cai^en de Incmr^ 
9mone^ in quo plures.Virgilii vetfus expteffi iegun* 
tmr; Vulgavit illud Sfchoetgeenius" ex pervetufto Codi* 
ce Corbejcnlis Motiafterii 4 poft volumen VI. Biblio- 
thepae Fabricii, quod poft Fabricii mortem procura« 
vit Schoetgeeniiis^ Sed quidquid memorerit de ftQa 
&dulia' conVenienti ^ ' & Vii^iliana imitatiorie, rioff 
tameii inde perfuadent 9 iiht^ '^ Inearnatime catmeii 
Noftro elfe adfcribendum. Ifinc eidem eitiam intei? 
haec Sedulii carmina locum date non aufus fui. 
- Sufpicajus eift aiiquando Sichardm ^ Sediflio quoqud' 
adfcrioendurii effe Diptyebon , five titulum utriusqud 
leftamenti 4 qui inter Prudentiana pleftumque coiifpi- 
dtur^ vide NiddL Heinfium ad Prudent. p. 139. St^ 
liaec o^inio fok irinititur cofijeaurS. Vix quoqutf 
aliquid m ifto canriine reperio, quod Sedulii ftilurif 
jufte redolet. Prudentio plerumque adfcribitur ; & for- 
te rectius. In Codice tamen Wamheri Wolflitii Ar^ 
genroraterifis ^ Auftoi^ adpellatut v4iw<?w«^x f idque iri 
haefitatione potlus fequendtirii effe ftatuit Georg. Fa- 
fcricius Comment. in Poet. Chrift: p. ^. ipfe tameri 
fiib Sediilii nomine ftiepius hoc pogma ad partes vo^- 
cat vide p. 45. 58. 69. 7^. 123 Praderitio ?tianf 
adfcripfit Fabric. Bibl. Lat. tom. I. p. 708. qui iftud 
jmoeni liOftieft ob friavitatem forfan , & carmirii* 
imoenitatem , tamquam Epitiieton , Prudentio inditum- 
toajiclt ibid. p. 697. quale Epitheton, eodem judicev 
Seddlio tributum Eruditos etiam ad devios erroris trtf^ 
sdtes dednxit. Scripferat nempe Theodulfus Aureiia^' 
aefitis IV. Camim p^ 202. ^ \ 

\ P. tk A t, t A r t 6. 

I 

£l FortmatUs^ iuqua Juviucs imums. 
ktee notifoiilii itejf i/^ar tiomen ^^ipnum e(fe initarutit^ 
PtltricifUK veib - acdepit .titmqltiim Epitliet^h Seduii, 
BibL Xat. tom. III. p. ^o^^ qudd taitkiii placebit ip^ 
ixaxt% niihi littiitiqtisim« .!..,..- 

linbitoi atinci & ad {bt)(>ofitkionifn ckflbth referen-i' 
<lutefit S^nlii eton^i i/f Aaihus PrQpbitarum , qu6d itl 
C^ce Alei^biiilnaceo inyenit.Montfiiucoliiu$«>ide i* 
pfiusEHar/ ItUi cot. p. 304. nifi Itibt ifto ntulolateat 
MiirabillumDlVinoitiin 0|)u^^^ f^ec quispiam adhuc fa- 
cdlfi definiet^-quoi^m refef^ndus fit Scfduiii liber >V 
Frumgutimi diii fiiti. 9fl Qibliotheca nempe Uffen- 
Kachiana i^. ^4. etitat fiiientio trdluminls chstzt^cei iti' 
40. foeiilo XV. exaiati, in .quo €c SeduJius 9oeta H 
lfrairugt$iQSUi^ disi fixti CaniicUm P^balif. MonbiC 
4De Khid Hermahhus Cahnegieter <, ftudiortim meo- 
rum dnx )hlufbjs ^ & grande Palaiae decus. Notitvit 
ifie iUnd .fldioiia in • Bib&)dieca Latina Fabricius. Pro 
eerto non definivttini, an e^ talibus foite fub (^edulii 
nonnine hui£ terfum de Jiidaeii^^ qiii facro tingut!*» 
tui* Bai^tiSmdte ^ addiUMiirit Le Mokie Vai". Sacr. tonl 

m. p. 639. 

Ahiuisur Jui4eus ifddr Baptismais /acro ^ 
Es Uffjoa prigemes reddkk fisrgit aquit. 

Sed dk feflittah£i fi^rte ddamo locus iftd mjdef exc{- 
titus §SL eadetai fadone, qua Epigramma fub $edtf^ 
}ii Homine {irdfert Ndbriirenfis a][>nd Ffd>ricititn Com* 
iMitfe. vaVfstL iCStrifl:^ p. sl%. iti quo legeretur: 

^ BrHviterqitt tfiMimphof : . 
Tmigh^ ^r^^i iuHs. 
tmm &niefr;iUisd tepetiatQr % tiherii Acrofiidif. Jllad 
iddcndiim i .qtidd ibi fotibit Nebriflenfis , fub inceiti 
ooimne i^uaedam Seduiii carinina in Ecckfiac&ni^ 
.^uae jtt iioc .ppere confpicihtityr, .^ P R A E F A T I a 

Sed fatis jam de iis fcriptis, qpit nonnuBi Sedtillcy 
adjudicarunt. Alia praetereo. CamponeBda tSunen re- 
fht controverfia de Hyfmo I. five CoUatme Veterb& 
JVovi leflmentu £a nunc bi Sedulianis confpiciturw 
Aliter tamen fentiunt alii. Afi:eri!o.. adfcriptfehine 
Barthius, Cuspinianus, Leyferus quoqne iefte Fabri^ 
cio BibL Lat. tom* UI. p. ^%S* Idem pariter andor 
in nonnullis Edd. memoratur^ quales exftaftt itr<^aB* 
talogo Bibliothecae Lu^uno Baftavae pi-ga-a & for<^ 
te ratiO) quod hi £d. Parrhas« Hymnilj<&: IL defi« 
derentur. In aUo Cod. legitur fub noxsmt €lMudimii 
Mamerti^ fi fides Fabticio Commentwad Poet. Chrift^ 
p. 136. qui & in antiquis Codd. Afterio adfcribi 
525. adfirmat. Sed fruftni, ut opinor; licet Poefif ac 
dictiilimus fuerit Afterkis^ Mecum fentir Heins. Epi'* 
flbla ad Reines. tom« V. Sylt. Bunn. p. 197. & a Cod.r 
Cant. aliisque ^ ut etiam Edd. Vett Sedulio adfcribi- 
tur« Quod autem Afterius audor dicatur ^ ifti rei caus>» 
fam dedifle opinor Libraporum ofcitantumi. Dicamry 
quid mihi obortum fit. In Codice Parends mei ^ quem 
Amtzenimum adpello , ad fihem Carminis Piifch^is com 
foicitur Afterii Epigramma 9 quod SeduManis praefigi 
tolet £i defcripto fubjicitur Hymnus ille primus; ad^ 
ditur autem, inciphmt . camina ipfinsj i; e« ut prifDa' 
fronte videtur, Afterii. Blius enim e p^iamma pfoxime 
praeceirerat. Sine dubio tamen Sedt^ carsuna: funt in- 
teUigenda; jufto enim ordine turbato infertum ibi fult 
. Afierii £pigramma ^ quod in Cod. Ahn. erac praepo* 
fitumr. Haec autem cum fuo loco non eflent' confcri- 
pta in aliis etiam Codd. hinc poileriores putarunt, fe- 
quentia ipfius dSe Afterii. Ceterum Turdo infcriptum 
' & mifiiuh fuifle hoc Epigramma, - voluit Panvinius. vi-^ 
de Fabriic.. Comment. ad Poet Chrift. p. 136. alia 
habet Nori£ Cenotaph. _ Pifan, Diffi IV; c. ii. Mo- 
nere fere neglexeramy.jefiie & aliud £pigramma ^ quod P R A E F A T I O. 

Sedulio adfcribitor apud Bartih. X. Adverf. 9. Hlud 
poft Hymnum U. in hac Edit confpicitur, ubi vide; 
Fergo ad ipfum-hoc Pafchale Carmen, quod tibr 
eSero, Ledor Benevole. Infcribitur illud vel Mirabi-- 
Imm Dhimrum optss^ ve\ Carmen Pd/cbale. Uterquetitu- 
lus potuit efli^ a Sedulio, li NebriiTenfem fequamur 
apud Fabricium •Comment. p. 24. Forte tamen Pafiba^ 
ie Cgrmen f liit ihfcriptuth ab ipfo Sedulio. Id videntur 
adfimiaref verba in Epift.ad Maced. p. 17. Huic autem 
•peri^ fitvente Deo^ PASCHALIS CARMINIS nomen 
mpopti. ab Afterio autem, difperfa carminis membra 
colUgente ^ titulum MirabiHum Divinorum adjeftum opi« 
nor , quem identi & materiae magis convenientem ar^ 
bitrabartxur. Neque me movet , quod ipfe Sedulius in 
d. Epift. p. 15. fcribit: S^natuor ergo Mirabilium Bp- 
vmonm libellos^ &c. quafi jam ipfe Sedulius eo titulo 
carmen fuum d^gnaflet Non enim ibi agit de titulo» 
-qnem operi l\iO praefigendum voluiifet Ejus enim in 
pofterioribus meroinit. Voluit unice per verba, mira* 
iiiimm Divinomm ea indicare , quae hoc libello contine- 
faantur. Conrinebantur autem in iftd omnia fere mira- 
cula, qoaein facris paginis confcripta enmt de Cfarifto, 
tmico generis humani fervatore. Ipfa tamen haec verba 
videntnr Afterio occafionem dediffe, utMirabilium D/- 
vimrmn titulum praefigeret. Si ipfe praefixiflet Sedu- 
Has> eo>in IdcOf Ubi Pafibale Carmen hoc opus adpel- 
ht, MirMlia (|uoque Divina addidiflbt. Praeterea Pa^ 
fchalis earminis titulum unice a Sedulio fuifle profedum , 
patere videtur ex adje&a nondnis rarione: Sluia^ in- 
quit, Pafika mfirum inmolatus tfi Cbrijlus. Ne verbum 

2aidem ibi de miraculis. Videanttamen acuriores* quo 
5 pondere commendet haec conjeftura. In quot autem 
fihros ipfe hoc carmen diftinxerit Sedulius , varie dif- 
cepatur. Qugtuor ipfe memorat in Epift. ad Maced. 
p. 15« ubi vide Notas. tot quoque numerant cum Tri- 

tfaemio P R A E F A, T I Oi 

dieinio aliL Hos fecutus eft GruneruA^ qui uniceiftiiA 
verum elTe in Prae&done itdftnuut. Ejufidem & ego 
ientendam fequor. S>9sfuor quoque exhibenc pra^liui^ 
tioris notae Codd. qui librum IV. adqedunc lectio^ 
pro quinto vero qufutum Qumerant It» Codd* Asoti 
& Almelov. In quatuor etiam Georgius Cafi»ider4Wi^ 
dit. Tot quoque invenit Pabricius in Codd. Chemni- 
cenfi , Gandavenii (a . binis Leodienfibua. vide pjus 
Comment. p. 24, Adcedunt Edd. Veteres plur^ae.v 
in quibus tamen interdum alius ordo obfervatur. Sic 
in Vet. I. 2. liber fecundus ackiectitur primo, tertiuA 
iis eft fecundus , qyartus vero terdus ^ ^c. Pulmanfii 
tamra, quas adhibnimus, fchedae quinque numerafle 
videntur. In iis namque adfcriptum eitt ad veifuol ^ 
jqui in hac £dit. eft primus lib. IV...&^iM99. m qmimr 
^ut iibrQS sliquot txtmplmu bubtvt , utque bhn fmup^m 

priumur. ea & rado, quod in iirdem fcbedisad fio^ 
£pift. ad Maced. pro qu€tumr fubftituatur fuimfue. Jii^ 
tavi eam in rem nonnuUa infr. p. i^. quae tuqesL^ 
irave , ita interpreteris, quafi Barcbii fei^ndam ibi fcft* 
xrutus fuerim. Ipfi in eo tantum adftipuIcNr^.in.notis^ 
quibus utebantur veteres, exprimeixiis iiequeQCiua 
yberrafle Librarios. Non tamen iUud peccatum eo i|i 
loco admicto , cuip quatuor unice tibros. reliquiflc S^ 
dulium arbitrer. Nequetameneft, quodmireris, qoiDr 
jque in hac i^Ji^u conlpicL GrunmifX! ea in caulTa fe- 
cutusfum, egregieperfpicientem, n^ facile innovao- 
dum, ne receptus jam locorum ordo & alilH ab £f(ir 
dids fenatus turbaretur. Novi , vei ex Codd. vel aUa 
cauHa laepius libroium capitumque oidinem ab Edito- 
jibus inmucacum. Sed quanrae inde querelae in otbf 
litteratol Incerim (redeo namque in viam} SeduliiHH 
catn»ihis elegancia reliquos fere omnes fupeiairey coo- 
fiiit. Praecipuum aumeris decus adc&lit, quod Virgi- 
liix: in muicis fibi duccm elegedt» retends divioi Vatis 

ver* P. R A E ff A T Ii a 

verbisrvida adlil^ill. :i£^ IV^.Jsi^L &aliM ra^tfft 
I&if^imia aamq^e ' viid^ Maromaiaae digtiitas jiire mdnti 
multia-^dfjQ ^crit ^ m ' in Tuos ufus: faepius ipfius Ver* 
t» deduxQrint .& ^oileriom aevi .Sdctap , & iHi v citti 
vigent^ mafcuk RoinanoruiDi doquohtia Pi 
fidmarant Egregje haec perftcutbsieft, quem^^h^no^ 
riscauffa nQminQ^jHenr' Gannegieter Difll de AEt^ 
&. StiJ* Avia& 70. ly. adde:Withof;.fpecini/' Ountbeit 
C*: 4- !>• JU?!&ji-:Irib0CigiturP^(dsali .(Jarnjine^id PoeM 
formatum v^edulii ingeniunifv^^cyiinnque,; in?qu6.viV6^ 
baty exfupieraii3velucet. Antiquiorurh. feliciffimtis im»- 
tator9r& vorba Fi^lUEi.M^dniis '& cohtexendi Aiavita^ 
psm a/ f(^uU; adt&crum argiimtoinnn tam fdte quam 
dode adctwmodavit* vttbi &nt:Gellarii in Praefat. ^ 
Walchii Hift.;.eritiL. L. p. ^637; eruitififfimim i]^^ 
dpms dixit hQc Pafchale carmen Demfterus ad Rdfm, VL 
38. cum .Prudenti() junx^t , /^ ^praefiimtiffimum\^^ 
vitDauimu^iB^.: L.: li ^^.^^ySuiam^ PoetainEuim- 
^tlicum^ QrM^.m'fAcundamr^']fcf^wHu Catbalicufif dixSt 

Hildephonfua Tplmn. Senm '5.:.rde adfumt Mc^ei. 
/a byiTMtts bamm &t grmicm judicavit BoecleruS d(i Ibii- 
jitor. p. j6.^Infymi'laude proftrendumhoc carmenpu&h; 
yit Papa : GQlai}U& V in DecretaUbu^,: de quo loc6 ubiQh 
j^Yts dixi in Specim. Ot^erv. cap.l to. p. ;ro. Nefab 
jamen eft tacere Cafparum Barthium^ Virum in dija^ 
dicandiis.veterum fcripris/agaciifimum. Poetam meliorem^ 
4mmt ^quidm yv^go. babetur , dixit ad Claudian. IV.. 
OmC HQUorff 617^ ofiutum^ eloqueuum ,. II. Adveril 2; 
iijMf^ €0r€Utem eioqueutia aut ingmuo^ IX. ;5. boHum , hm 
iudidi^ bom ivgemis ^^^ doAriuae^ LIU* 3/ inferioiis 
jevi Foetis velut exeniplar eumdem propofuit, LIV* 
^4 Hebraiijiai -tamen inperitiam in eotiotavit, XLVH. 
4. euiDque ncm tBlitum ex iftius linguae inperitia, fed 
«& ex Codic? non caftigato, quo lifus fuerat, peo- 
«afie faej^ fmHt Nebrtffeiifis. Vide Fabiic. Com* P K A E E A T I O. 

jnetit. InPoet. Chrift.p»^9.fcdtaiDencaii£biionfiu!3e 
if ebniei fennonis inparidae tdfcripferini. Noiarvit hoe 
potiirimumBardiius^quianofter nomen HelsgemOntcom 
converterit, quafiJfS/mdenotam, infr* I. lyi. Novit 
fprteqmdemSednlius, quidHebraicefibiveUetifludvo» 
iT^bulum. At vero vitiofecuji obtempeians, ftilum ad- 
li^vit allegoricum, in quo tamen curiofum eiTe, ple» 
nunqueeftineptam&barbarumei!^9 ut fcribitFalnidua 
MiComment.p. 49. eumquoque incarminepenitusdanw 
navit^hanunreruip judexperitiffimus, BurmanirasSecun^ 
^uSadLoticb. V.£leg. 13. i/.Iftistamendeliciisiaepius 
jp^fcatifueruntPoetae Chriinsmi. In Pi(i///!^*nomin6apud 
Afgtorem exemplum dedit Fabric Comment. p. 104« 
.^d cpncedamus linguae Hebraicae Arim penitus Se- 
dulio fuifTe incognitam, habebit tamen iihid cum 
alii$ vltium commune; eo piaefen±n tempore, quo 
^on adea- fermonis iftius penetraHa patuere. Tali 
«runt nomine notandi omnes iftius aevi Patres , quoa 
veluti fidera fufpexit prior Chriflianorum EccleiiXi 
Jmp Cl eiyditiores inter eos Giaecae interdum lin^iae 
^gantias non Ikis pexfpeftas Imbiriire., conftat. Hine 
iielMraeorum , Graecorum quoque voGatmh paffim ufuts^ 
farunt, tamquam, Latina dvitate donata. Bxemfda, 
JS defideres , dabit Heins Ariftardi. Sacr. c. 10. p. 2^5. 
^Nop mirum itaque iUud ipfum five in adlufionibus, 
4tve in linguae iftius igndrantia eveniiTe Sedulio , quod 
.&• in aliis obtinebat. Idem quoque dkrendum de no» 
^ld^ Lege PecUa. Inhaerent & tales naevi Sedulio; 
liabet tamen & eos cum adiis communes. Perveriae 
:iDpinioni veritates divinas perpetuae velut legi non eflb 
.jidfhiQgendas^ adfcr^t illud ingens rd Utcerariae de^ 
clis^ Corn. VaL Vonckius infir. ad ProL vs. 4- O- 
ptime Reinofius ad Daumium fipift. 46. Qjum Jufi 
migrast Ltgem Pediam Paetse CbriftUmi^ moth fiefmm 
fcfiptmtm iifis verhis sftmrt fio tugwm fo^f neque V K A E F A T I O. 

ignonfldsit f^ vcfbxotM iti mtttm cios peecaS^yiU 

& etJsidi Fablic. ifl CommMt ad PoeL Chrift^ itiit;> 
Certifliffie Mufas RotnanafQue illas Veneres msigis fibl 
devindas habuiflfent, fi majoii «ura Legi metiteae aut 
jPtediae fcripfifleftt ofbftfiftl. 

Atqfie haee de Seduli6 Ifaffidaiit; Anhnum induxeiam 
ea^ qtia^ad AAmum pertitient, heie locifiifius ex^ 
pofiete; led cum illa jam in lueem emiferim in Specim; 
Obferv. t. lo. malim ibi ifla l^gi, qmm heic repetl; 
Nihil pariter addam de Belifaria, aut, nc eflr iti Cod; 
Afan. Bellaefario; nihil quoquede libdrio^ Metdoratut 
LUHfrhs apud Ammianum S&rcellinum ; phires quoque 
txftanc apud ChriiUanorum (fiflx)ricos. fed ab boc Li^ 
berio prorfus div^. r 

PcTgo ad alteiam Ptaefiftionis partem ; copisis expo^ 
fiturus, quibus adjutus ad omandum SeduUi Canneti 
adcefli* Viz in manus meas petvetierat venerandi Pa^ 
tris md Codex , quem AmtzmiMnum appello ^ quin ihi* 
tim plura adpanierint^ quibus omattor pooeiat proce^ 
dere fledulius, prioribus Editoribus nondum vUa vel 
neglefta. Eratille Codex membranacensnnnoriforma^ 
ccnnmendandus udque, quem ipfe Pater xatx& amU 
fMm , & takJgndof vetufMu mmhrmM adpeUavit ad 
Plin. Ptoeg. 23. <« dc 49* 8. ContmebM autem Sechi^ 
lii Carmen Pafdiale, Afterii Bpigtamma & Hymimm £ 
Deeralitreliqua. Cbnquifitis itaqne variis Editiombus^ 
qoa fieri pojOTet, dttigenda; adfcriptis qpoque variantt^ 
bus earmndem leAionibus, ad hanc Bditlonem procii^ 
landam me adcinKi/Manu tamenvixoperiadmota, ite 
noviifiina Giuneri Editione quaedam me monuit ClL 
Cann^^ieterus , ftudiorum meorum inluflte fidus. Ob^ 
ftnpui; infcius(quidenimveraprohibetfateri?) recei^ 
tiorem Editione Cellariana exftare^ quae deincepsiii 
Germania fiut repettta A. MDCCSdXIX. Sed vidis 
{ffiori tttxpitts cammacttlata. Sic autem okum jne4i: 

opeiaqi ^) R A B. 1^1 A: T h Oi 

(Dlp/txm perdidiiTeiperfpiciQbani' Cc^quHivi t^W^nB^r 
tioneiiVrGdmnQri^/tiif |n tems non vbiyisolb^i^. J^ 
^x» Vqx» meis drfliitoVir Nobiliffiltiu^ i^i gr^4e Ckh- 
tm jdwiWf CQtCQli»* Valerius Vonskias-^ q«i pto 
officiofa 9 qua eA , in litteras buiBftnitate jmilii eani(kiii 
eoBceffit». Htmc <*! pervolveretii , laetua infignijt Gyu- 
neri inrSedfiliuminEirita.ipterfpexi. Plurima' namque cofjr 
tiditv^quibus>oimiitior Inminis auras adfpexit Poetat 
Nonntill& tamen Typothatarum errata .in canpine eaC* 
feribendo iiirepferunt , .uti lib. IIL deeO: tetv$: verfii$ 
178;.. iieJaHa ».pjfcHitc^i . ; Vellew pipeterea » ttt acei- 
bipri <falanK> abfl^H^t Vjr eruditiiSmns i in eti^amii- 
diS NoJ)ilHn Voncku Coejefturis. Wpnx)btreaatadi It 
bidine , fed humanitate cenfentur elegantiores litte^ 
ht^ Interim penitusPoetae huic cuzftm admoVend^ 
abjeciiTcm ; nlfi & fpicilegium mihi perfpexifrem kUt 
dUm* Hortabantur ad novae Editioms. rationem ine- 
titldam vaxia ; praecipue amicorum confilia, . Devoratei 
quoqne coofefrendafbm Editionutn lahore^ cun/%a vix 
tiegUgere potJui« Neque ex red litterariae ntUitate nt^ 
t>itrater: fore^ ut. omnia interirent^ aetemisque forte 
tencbrifi tegeretitur^ quae Wopkeniius & alii ad han^ 
Edirionem contukrant Refumfi igicur Poetam in mar 
fms. ' Ffaites tamen tunc copiae fuerunt conquirend^tf^ 
ttac aiitem: ib re- mihi ad&it graQffima- mente praedl- 
fanda .humanitas Viri Clariffichi, Petri Burmanni Sd- 
itaQdL lUe pro officipffty :qna eft In .litteris adjuvan^ 
4is^ voiunnte triinsmifit adme Cod. Aimfiiovimmum ^ 
Htaijoris.foimiat^ > quQ:ufu9 ]am;antea fuerat CeUariuA^ 
£>b aiotiQiiitatemr&.&cholmquaedametegan^ com- 
«iendandtis dl saainme Codex iite^ IJ^dei^bantUr 
«meti ictmda a y£ id^ )ihv X ^d vf. 13, JibJV. quod 
ft idetxndbtodit Cellariiis^ qui jn Piae&u >^^r/^ mcr^ 
'Mm diefft isil&Axji ^Bum» retento priori nomine» Ai- 
^ftmtmmHm gkrMnqiie adpelio $ m >quis jdiverfum fi 
c :::•;': ;o ' CcUa* i^. ii A E V A f i 6i 

C^llarii Codice ftatuefet. Neijue hic terrninum habti- 
it Celeberriimi Burmanni humanitas. Addiijit nimque 
plura ex inftruaifflmo librorum adparatu* Priori igitut 
loco memorafida eft Georgii Fabricii Edifio, cujus 
niargini Vir Cl. Carolus Andreas Dukerus vairiantes 
«Mifcripferat lediones ex aritiqua Parrliafii Editione & 
Theodori Pulmanni Schedis; Eft liaec eadem illa Edi- 
iio, quae memoratur in Cataldgo BibKothetae Duke- 
riahae in 4to. n; 57 li Has autera variantes leftionesf 
in AnimadVerflOnibuS tioftris per riotas 4 Ed. ParrL & 
Scbed. Pulmi videbis diftinflds. In calce iftius Edit*- 
haec adnotaverat dofta manus: Quae hic^ i^ in fronti 
bujus libri notataJuHt^ dcfcripji e fehedis Pulmanni: itetft 
omnia^ qiiae ad Juvencum 4 SeduHum& Aratorem in margd 
nulla adpojtta littera 4 adJcHpta Junt. Quae hahentadpoji^ 
tam litteram M. in Sedulio j funt ex Editione Jani Parrha^ 
Ju injhtfnd 8* Eapfaeter Carmen Pafchale Sedulii contine^ 
hat bymnos quofdam Pruderitii. Locus & annus^ quo in lu^ 
eem prl^diit , adfcriptUs non erat. Sed e Praefatione Parrba^ 
JB ad Micbt RicciufH Neapolitanum Regium Injiibriae Se^ 
natorim^ quaefctipta erat Mediolani Idibus Jmiis MDU 
item e privilegio Ludovici^ Francorum^ Siciliae & Hieru*^ 
falem Regis ac Mediolani Ducis^ in annos quatuor^ quod 
itidem datum eji eod. anno MDL die primo Julii. Ante id 
timpus neque SeduHus , neque Prudentius editus fueratd 
Certe Parrhafium ita exijiimaffe ^ ex ea^ quam dixi ^ 
PraefaUone adparet, Quoddeloco, inEdit. Parrhas. non 
adfcripto, doftamanus notaverat^ illudpofteacorrexit: . 
additur namque -^ Imo locus adfcriptus erat in pag. quad 
fraecedit ultimam ante Diploma Ludovici^ his verbis. IvCL'^ 

preflum Mli , fumptibus Jani & Catelliani Coflae ^ 
dexteritate Guillehnorum La Signerre fratrum^ Erant 
M bac Editione Animadverjtones Parrhajii in Sedulium & 
Prudentium. Quod tamen ante illud tempus Sedulius 
non fuiSet editus, cum Farrhafto neutiquam adfirma- 

♦• verisKr P R A E T A Ti I O; 

I 

verim. Prodiit namque Juvencus cum Sedufio & P* 
Barri Paeanibus quinque Feftorum B. Virginis, in 
fol. Paxis. cioccccxcix. vide Maittaire Annal. Ty- 
pogr. p. 362. Hanc Editionem apud Batavos i^riffi- 
mam « ftuftra diu quaefivi. Cvtm hac auten» £ditk)n& 
Parrhafiana in multis confpirat Edit. Lipf. conf^enti. 
iilttd &cilius adparebit. LedHones variae iti Pnhnatiirih 
febedis videntur interdum ex Mf depromtae. vid. 
ad l^ V. 276. caute tamen in his proceffiv Ubi Bsm- 
que varkt tantum le6Ho erat adfcripta , fimplidter eam 
fideliterque retuli: quod fi ipfe Pulmannus afiquam-foa 
calculo fcripturam probaverat , rejeccratve , femper ad- 
didi, q^is de vera ledUone ifti Viro fuerat fHtx^ 
tenria. Interim Daumius ^ qui & ipfe Chriftianoi» 
Poetas edere voluit , in Codd. in Sedulio^ , Aratore 
sdiifque manum Pulmanni habuit. Teftatur iUud in 
Bpiftola ad Heinfium 220. tom. V. Syll. Burmann. 
Memorat quoque Codd. a Pulmanno collatos FabriciM 
Commcnt. in Poet. Chrift. p. 24. fed iUarum leftio- 
nes diverfae funt abillis, quae in fchedis reperiuntun 
iftud exeo coUigo^ quoniam in fchedis carmen Sedu>- 
lii divifum eft in qninque Hbros : qnapuor tameii mime^ 
rabantur in iis, de quibus Fabricius. His praeterea 9. 
quae hadenus enumeravi , addidit Ch Burmannus Ed»* 
tionem veterem in ^to. fine anno & Confule. In iflia» 
titulo haec legebantur: SedulU^ Poetae Chriftiwiffimi ^ 
Fs/iMis Csrmimis libri qMtttor. Ejusdem Hymui dmo nom 
peiritendi. Ad Lefhrem difiicbom: 

Haec tibi Seduiiiy fi te fkcra /effio ducit^ 
Dulciu drciui carminu Vatis eme. 

Sequebcitur dein Gelafii teftimonhim. Fugit antem 
haec Editio cum nonnullis aliis diligenriam adcun^ffi- 
mi Fabridi, qui tom. III. p. 307. Bibl. Larin. unam 
tantum Edit. fine anni nota recenfet , ab hac divei> 
iam. £x cadem kumanitatt CL BunMWii adeedebat 

Edit. PRAEFATIO. 

EdiL Tottiaefiatia A. cioioiLm. cujus niargini a*- 
fctiptae etant variae leaione& , ex Edit. veteri deproiir». 
tee. Cotnpttraverat eam fibi Vfr Clariffinfiiis ex Blbli- 
ot^caEmriiickiaM , iti c^jus Oatalogo recenfetur ptLttp 
IV. iti lamo^ tu 563. Videntur autem hae Jeaione^ va- 
ffae ex Edil. anni cididix. depronftae. M cdlligd 
cic iis» qviae erudita manus ad ftolog, vs. 4. ^dfcri*- 

pftrat : l^f^m dlphthongus , «i^^/tf Mccemus adfOr^ iH 
£dit. n^ts mni cloioix. de cujus fcripturae atiriqui*- 
tatedifrerukSalm^fiusadSarraviumEpift. 183, ftiorem 
mo Editionem Cne anno & Confule ift Notis mefe 
Vit. \. Tpolleriorem hatic v^t. it. adpello. Mifit dein- 
ceps ikI tat Q\. Burmannus Excerpta quaepiam , tx 
quntuor Codd. Bibliothecae Lugduno-Batavae a Nico- 
ho Hcinfio depromta , atque ab incerto > ViiO ex eju* 
fchedSs defcripta ad oram Edit. Fabricianae. Codd. \A 
fineils A^ B. a D. inter fe diftinguebantur. Codex A. 
«dfc ex arcft Vulcanii , reliqui tres ex arca Nanfian^ 
Continebant vero haec Excerpta tantum Epiftolam Se- 
doli td Afecedonium & Afterii Epigtamma. In Cod. 
CanMuiu tecentiori haec adfcripta erant: Jksumntm 

m iibfWm Sednlii: 
Omtemmt pateus Sednlius^ ieiigit aptnt 
Jtar Emnngelii fedulitate metri. 

An dt horum quaedam excerpta ad Erudltiffimttto Grtt^ 
nerom pervenerint , certo non definiverim. Memorat 
Otmefi in Praefatione varietates ex Cod. Nanfii & VuU 
cinii^ quae non integrum quidem Tafchalis CafminSs 
libtlitt 1. excedebant. Adfuit deinde Cellarii Editk) , 
qua uili« fuerat Cl. Burmanni Patruus. Ejus margo 
eomptedebatur varias leftiones ex Edd. Ald. cioioi . 
&Scota, quam Edimbui^ procuravit John Foreftt 
& Mf. depromtas. Adfcriptae & erant nonnuilae le^- 
tmc$ ex Cod. Bibliothecae Lugduno-Batavae , qui re- 
pexitar.Bxite Virgilii opera. Defignatur ifte Codex li- 

♦♦2 tera PRAEFATIO. 

ttn E. Qt difiiiigiiatxir a tiibiis leliqnis , de qul- 
bus dixi. Adc^bat huic comes Eiuftola P. Butt 
jDaimi inedita , data ad Gifb. Cnperum d. XXVIIL 
Julii A* cioi3cav. In ea pluies aderanc atque de- 
gantiflimae Q. Burmanni conje&uiae, quas dil^eQtiifi- 
me Notismeis inferi cuia^i. ut & illa, quae fu^e Edit, 
Cellaoanae adfciipfeiat ipfe P. Buimannus Secuntfus ^ 
quam & in noftios ufus concefieiat. cujus quidem hu- 
manitati debentur omnia , quae haftenus enumeiavi. 
Vides hinc fadle 9 B. L. quot & quantas ad vatem 
optimum copias contuleiit Vir Claiifl*. Petr. Buiman- 
nus Secundus. Giatias inteiimpro hac , qua me totumr 
que litteiatum oibem libi obftrinxerit, humanitate, 
maximas ago & debitas, tantoque roe beneficio ipfi 
f oie debitoiem perpetuum publice prpfiteor. Pleiaque 
tamen ad me perlata fuerunt eo tempore, cum jam 
prores paginae typis defcriptae fuiflhit. Hinc ea\ 
quae ibi lepopi pon potuerupt, addendis fiierunt infer 
xenda. 

Ad manus quoque fuit alia Vetus Editio fme anni no- 
ta^ prioribus quoque Editoribus Sedulii nondiun vifa. 
Ad ejus calcem haec legebantur: Hoc opufculun» foelm 

fxitu ab indujlrio yiro Georgio Ricboiff^ impenjis iMren^ 
tii Bomman aeneis typis excujum ejl in prechr^ urbe Mo^ 
pajlerienji^ Vifipba{ie metropoli nohtlijjtma. eam nota Mo^ 
pafi. Cj^tMonafierienfemdLt{\^2h\t^ areliquisdiflinguo. 
Putabam antea han^ eamdem effe cum Veteri Edit. 2, 
de qua antea dm 9 quamque fufpicabsur inprefiam 
A. CI3IDIX. Hanc enira Mpnafterienfem eodem quo- 
que anno emiffam fuiffe inde n^ihi ^idetur patere , quia 
eidem adjecla erant Ma^tialis quaed^m Epigiammata, 
eo anno typis defcripta, Ita emm ad eoium finem l^ 

gitur: Valerii Martialis^ Poetae Jepidiffimi ^ EleSorum 
Epigrammatum liber primus; cum Hermanni Bufchii fami-^ 
liariffirna explanatione^ i^ c^rijjima Agrippinenji ^^$4^ 

miS P R A E F A t I O. 

0ia. mprejfus ; Felieiter explicit dnno , ciDioiS:, Sed 
poftea deprehendi hanc Editionem diverlam effe a Vet, 
(2. cuius exce^i ta Ed. Tornaefianjre adfcripferat Vir 
jdodus. Patet illud ex ledionum diverfitate. vide III, 
325. IV. 2. V. 64. & alibi. Neque haec eadera eft 
cum iUa, quam veterem i. adpello. Manifefta enirii 
adefl: typorum diffeirentia. Ceterum in margine varia 
prant abhomine prorfus nonindodto adfcripta; iitterae 
tamen ita negligenter exaratae , ut vix dignofci potue- 
rit , quid fibi vellent. Hinc pauca tantum ex iis excer- 
pere licuit. Hanc autem Editionem fervabat Biblior 
theca»Viri Celeberrimi, Cognatiquemei, HenriciCan^ 
pegieter , apud Amhemienfes Eloquentiae & Hiftoria*- 
rum Profefforis , Scholarumque Moderatoris vigilatjr 
tiffimi. Ex ea nobifcum communicavit ipfius Filius, 
Hermannu;? Cannegieter ^ juris in Frifiorum Academia 
Antegeffor celeberrimus , cujus quidem tanta in me 
exfiftunt roerita ^ ut nullam eorum partem non moda 
referenda , fed ne cogitanda quidem gratia confequi 
poflmi. Addidit & ipfe varias conjeduras, margini 
Edit. Tornaefianae adfcriptas , quas Animadverfionibus 
meis infertas, B. L. confpicies. Gratias interim prp 
liac oiBciofa erga me voluntate cum Clariffmio Paren- 
ti, tum paternae virtutis & eruditionis heredi Filio^ 
iQixiiiias ago. 

Tandem buic Editioni non parvum decus addidic, 
daoi inter vivos numerabacur , Ti^amas Wopkenfius ^ 
fui9 ip rem litterariam mericis conlPcuus. £um enim 
CQm adfiduu^ hortari non deftitiffem , ut Jnimadverjith 
nilms iftis CriticiSj quas quondam in Mifc. Ob£ Critic. 
io Aa6lor. vet. & recent. tom. IV. p. 252. cum publi- 
jco communicaverat , adderet aliquid aut detraheret, 
xnoz ad me Harlinga traofmifit Jdverfaria haec^ uti 
vocavit, emendatiora j quae ipfi texcui, ut vides , fub- 
je^ facile pro ineditis adbuc baberi poffunt Mo- 

** 3 rem, \ . P R A E F A T I O. 

rem » quem flbi in atiis praeicripferat , ia his quoque 
lervavic ; uc manum pocius emendatricem fola con« 
jeAurarum q>e, quam quidem Codicum auftoritace 
adjucus admoyere volueric. Quid ea in re praefticeric, 
aon definio. Sic judicium penes aequum Le&orem. 
£iegancia cerce ex poderioris aecatis fcripcoribus 1f 
pfkm adduxiile , nemo benignior judex negabit. Po(l«> 
quam aucem celam hanc vix percexerac Wopkennus> 
eo abiit , unde neganc redire quemquam. £x uW 
tima camen voiuntate hoc me legato bonorare vo- 
luic, utea, quae in Sulpitium Severum , Tacitum» 
La^ntium, Boecium, Froncinum, Phaedrum , Vale« 
xium Maximum , Ciceronem , Auguflinum , aliolque 
conicripferac , mei juris fierenc, ut deinde meis au- 
fpiciis dias luminis auras adfpicerenc, ubi prima ad- 
iKiigerec occafio. Illud eo iubentius membro, uc, fi 
quis his (criptoribus manum admovere animum induxe- 
lit , ex iis talia haurire poHic , quibus egregie orna- 
rentur. Interim cum viventi Wopkenfio pro boc in 
Seduiium amore, & propenfo erga me animo gratias 
€xhibere nequeam i finite , beati Viri optimi Manes l 
ut eas pubtice nunc vobis reddam. Tu vero mecum y 
JB. L. hoc Parente orbatum opiis , benevola fronte & 
fauilo faventis animi indice, utdecet, excipe! 

His quidem inflru£lus copis , Sedulium ornare co* 
natus fui. Non parum tamen iucis praebuerunt, litte- 
rarum & fecuii fui ornamenta , Casparus Barthius» 
Chriftophorus Celftrius , Cornelius Valerius Vonckius » 
reliquique, quorum cun£las bic obfervationes fubjt* 
cere fatius duxi. Vellem integrae Barthii in Seduli- 
um Notae dias luminis auras adipexiflent Promifit 
eafdem Vir eximius, LIV. Adverf 6. & alibi. Sed 
aeternis forte tenebris iifdem latitandum , quae trifti- 
or eruditis al^uando lucubrationibus fors. Multum fine 
. dubio jttvare potueranc Barthittm Codices illi ^ ex qtti- 

btts P R A E F A T I a 

bas Tarias pafnm tefUooes in medinm profert PIa« 
res penes ipmm fuifie , coRftac aperte ex iis , quae no* 
tacad lib. V. 120. & 204. Verfum ^uoque ultimnm E^i- 
grammatis Afteriani di verfe variis m locis proferc. Igi- 
tor iis coftteati debnimus eSe, qiiae in Adverlariii 
confcfipfit Vir do£iiflimus/ £a autem , <|uam fieri 
potukf adcuratiffime congefli, locisqtie fuxs inferoi» 
Sed 000 fbhis eft fiarthii Commentarius 9 qui later. 
Laiec quoque fipfom certe ocuHs perhiflrare num-^ 
quam mthi contigit) alius Joannis Sopranii Commen-^ 
larius in Scdolium, quem ex Nicolao Antooio tom. 
L BibL Hifpan. p. 5$^« memorat Fabricius fiibl. Lat. 
tom. IIL p. 906. qui Fabricius ipfe quoque ex fua 
peim decus aKquod Seduho fbrte conciliaflet. Ita 
eoim fiifpicor , cum Partem Poetarum Sacromm edere, 
in animo babuerit. vide Cl. Reimari vium Fabricii p.sop» 
Aratorem fe luci publicae expoficumm , ij^ pollicicusf 
eft BibL Lat* tom. I. p. 703. & 706. Eximia fane fuif 
fenCy quaein Sedultumcontulifletadcuratiflima Fabricii 
mamis , praefertim cum inflru£lus eflet editione ve- 
teri A. aDidLxxxviii. in 12^. a Nicobo Heihfio 
com MSS. coKaca. vide Bibl. Lat« tom. iU. p. 304. & 
Cacalogum Bibliothecae Fabricianae tom. L Se&. II. p^. 
7g. Diibius baereo, an in fua Mi^u hanc Fabricn 
eJitiDBem adhibuerit Cettarius* Equidem Cl. Reima- 
ras in vit Fab. p. 54. Cellarium icribic eamdem^ 
cem JPtolmanBi Editiooe cum MS. Qantabrigienfi col- 
htam 9 a Pabricio accepifle. NuNam tamen Fabri« 
di meACfonem injecitin praefatione C^llarios, fed ea 
fe accepifle gratus memorat ex Cbrifl:. Daomii Biblio« 
tfteca y ope Adami Recbenbergii. Ceterum de Seda* 
Ib cogitavit quoque Daumius , qui corptis Poetaraiii 
Cbriflianormn emendatius in lucem fefe emifiuniA 
promiGc. vicfe Heinfli Epiftoldm ad eumdem 37. tonK 
y, SyM. Xmmumt adde & ibid. £pi(t 92. qui fine 

#• 4 dubio P K A E F. A. T I O: 

dubio de pofteridris aevi poetis egregia conferre po- 
tuiflec, licecvirtnajoris diligentiaeacdo6trinae, quam 
judicii videatur Cl. Withoflo Difll de vera Diflicb; 
. Cacon* aiii£lore p. 561. His vero omnibus , quae cem- 
porum & fati nobis iniquitas ncgavic» cum uti tion 
pocuerimus, adhibenda fuerunc illa, quae benignior 
fortuna adfervaverat. Inter ea & fuerunc eoruni 
^cholia , quos recenfec Fabricius Comment. ad PoeC; 
Chrift. p. 106. Cundlis aurem, quas fupradixi, Eru- 
ditorum Obfervationibus addidi Notas Viri eruditif& 
ipi 9 Joannis Friderici Gruneri ; non camenf incegras i 
JDe fbrte ifti aliquid Editioni detrahere velle viderery 
quae, inter Sedulianas noviflima, prodiic Lipflae.an- 
no CI3IDCCXLVII. Aliter rem peragere non potui.- 
Plurimae namque Obfervationes /leceflario erant adji- 
ciendae, quia eximiam Poetae ucem adfundefenc, 
lel etiam mentionem injicerent eorum , qiiae in fuis 
ibripris alibi cenraverant Erudiii in Sedulio emaculan- 
dp,. Neque hoc inftitutum aegre laturum (pero Virum' 
Eruditiifimum^ Invidiam faltem deprecor. Has o- 
mnes, quas dixi , praeeontes excipiunt meae animad* 
Yerflones. In ii» quid praeftiterim , aequis reram ar- 
bicris dijudicanduin relinquo. Diligentiae ialcem lau-< 
dem in me redundaturam mihi perfuadeo , quod va' 
riarum Edd. le£tiones ftudioflus & adcurace conquifl^ 
verim , ex iis praecipue , quae prioribus nondum £«• 
ditoribus vifae fuejunc. Equidem nonnullarum Edd. va- 
riecaces ipfl cexcui in fua editione fubjecic Cl. GrunerBS. 
Plures tamen ipie confutui, quas cun£):as non hic enu- 
xnero. Tancum, B. L. neerres, auc fcrupulus Tibi 
f^deac , monendum , incer eas fuifle Tornaejianas treti 
9pud Joanneni Tornaeflum , Typographum.Lugdunen- 
feni regium , excufis. prima erac anni cidioliii. jt^ 
eunday quam & Grunerus vidic, A» aaiOLxvK ter^- 
Ha^ A. cioidLXX^Yiih eaque cum Bil^liQchecar Pa- 

trum . ' f k A t f A t i & 

itnm Maitima, (^tfeLugdmiprddiit, e«i/ciein iibiqiiftf 
fttte )e£lionei fervac. Has vero tres fuift mimerid dU 
fUnxi fingulai. D^ rdiquji edicioaibus vttefibu^^ 
Gfurtero non viOs , ?nt6a jaih dixi. Connttdi pfdet^r^ 
ed Georgii Fiabricii Commencaribm m PoecaO (^rifli^ 
litioa ; ^onfuiui ^uoque ipCm editidneib , qdanl 
tum edicionei JB^blioitaecae Pacriidi Parifienfl eit Ati^ 
ifinii Nebri0bnfii iniieit eiprefTam v Jderi 4 • ktitii 
koenigiui atd [fiivencum 111. $4^. vlde Fabrieif Bib^ 
Lac com. III p* ^04. in hoiiii lile tameif Chem^ 
nioenfis Fabricius ipfa fjitepior l^oetardm vtiihi prd 
hibiiu inihtttare non dabicavit. Q^id flbi aliquaitdd 

CrmiferiC) te) eic unico locoifteerti Au£toril, qtreM 
ft^otiunn nonnulli arbitramur, de pafTione Gbmid! 
v£ 5<y d<>6Di ad iib. I. 249. & V. igg. ifli6i loci 
neoiiot^ein injiciens Toannes Atb^ Fabricius Bibl. LlkU 
tom. lil p. 709^. rt&e Hddii: SaneptaeftiiiJJei^ G.Fd* 
kicium , f^rum aKdquin dt univer/a ^ facra praefiriirk ^ dn^ 
tiqmtMti fwn mak meritum^ pajjini ium Mci ium alil4 
Wfi ira fuWt in dliefiis operibuSy quae edebat^ in^eni&fumi 
Permifit fibi uno & altero loco, qufod noo debebact 
jadice Daomio ad Heinfium Epifl. 2^23. t6m. V. Syif* 
Borm./ Idem qooque egit in Sedulfo , cranfpoficis pte^ 
mmque verbis 1 li metri leges aliquid damni paterei]f- 
m^ qoae ipfiiil^ cranrpoficiones, Hcec rn Co/dd. net^ 
tiquam fundacaet tameit a poflerioribi^ sfvide fcrnc iii« 
terdum recep^cae. ^epras iilud in cranfpofita voce^ 
>fu obiefvavi. vide ad lib« Jf. if(. ih 255. III. Moi.^ 
m fubilicufcis aliit vocabuliSi srd lib. I. 274.' IIL ti^ 
to. sgj. licet in quibufcfarh Fabficius certiflrme' ha- 
boerit firaeeiiDtes, qiJtos fecutua eft. Hinc froflra in^ 
mucatio iocerdfiitt ipu adfcripca, quae in antiquiofibuK 
mllea fuic invenca. vide ad lib. f. 26g. Praecerea 
rro(am cym ipfb hoc carmine diligentius coDfulij eJl 
« eoim cgre{^ inludrari atque emendari poteft Se- ' I P R A E F A T I Q. 

dulius, Facem iila in dubiis potiflimutn Ie3:ionibus prae-i> 
ferebat, adeo ut de ipfa Poeiae .maf)ii certiores efle 
poilemus» In omnibus tamen lAius Pro&e verbis rel^ 
giofe inbaerendum nequaquam exiftimo* Magis Poeci<» 
ceincarmine locucus fuit Sedalius»quae^Ieganciae mi' 
nime funt poflponendae borridiori Profae ftilo. : Ne-; 
que ad verbum omnia in Profa Noder exhibuic. \Irk^ 
tcrdum latiori, breviori incerdum oxaxione ufus e.(l:« 
Idem ppioacus efl: Wopkenfius in litceris ad me dacis ; 
Nectamenj inquit, Ptefae buic tMtutn trlbm^ ut illiut 
au^oritate emendationes meas faepenumero fponpa damnoM* 
rim^ quippe quamPoematisfenJibusnonfimperfatisexaHead' 
baerere , &p aliquando etiam corruptae fcriptura^ conformatam, 
ejfe ^ mibi certo perfuadeam, Illud camen (latbo , pauca .can- 
tum in ipib carmine fuperefle, de /(^uibus dificilma 
tx Profa pofFet definiri , quid verum fit. Incerim tefli« 
mohia deSedulio, quae.fuae edicioni praefixerac GeK 
larius, neque ipfe neglexi; addidi quoque dedkatio'., 
nem & praefationem editionis Cellarianae. Illis cniny 
condnebancur plura, quae ad inluftrationem eorum, 
egregie fpe6labant , de quibus in his prolegomenia 
fudus. difceptavk Adjeci quoque indicem vocum' 
ijlarum , quae in ^bbfcrvationibus. fueront i&luflracae«. 
De ceteris, quaecontuli, quid fk fenciendom, coek 
Hkuat.^equus Leclor ; qui tameh , ubi anoQRullis difFen^ 
tire n^cefle mibi fuerit, illud, velim, non adfcribat 
ipep^ae, difTenciendi libidini, fed foli magis veritacis: 
amori. Erroribus cenuior adhuc & litceris parum aeta» 
inbuta dabk vl&niam. Cum vero diutius Typocheta* 
rum manus exercqerit haec editio, leguntur aiicubi vck 
pribribus, quae.nunc omifla vel alicer tra£lata mallem. 
Sed ea efl: hujus aetacis indoles , ut juvenes taiia ple«- 
rumque fcribamu^ , quae provedlioris aetatis damnac. 
judicium. Si quis invidia flimulacqs haec obcreAare 
marluerit^ habeat ille fuum fibi^ quo fruatuf,. gejDium^ 

livo^ P R A E F A T I O: 

}ivoris enim veneno pe£tus inbatum c^ndidioribus in'* 
feftom efle fdlec. 

Atque haec tecum B* L* communicanda habui. Be« 
nevola ceterum froritey hoc (tndiorum roeorum ipe- 
cimen excipe. Mordacem mihi Zoilumhoc in opere 
non defuturum arbitror, quieumdem in levioribus to* 
ties ^cpertus fui; fed caveat, ne virus ifiiud^ qubd 
evomity in capuc ufque fuum tandem redeat. Ta 
modo, quicumque juftus rerum arbiter fedeas, fiquid 
menierim , hyc ; meque » in hoc adolelj^entiae jSore ,^ 
ad maijora quaevis facinora , ftimulet favor ille , tuus 
& benevolentia. Vale. Dab. Franequerac KaU NonmK 

CIdlDCG]L|X. • TESTI. TEgTlMONJA i 

VETElvyM ET RECENTip^OW 

PP 5EPULIQ, l TURGIUS RUFIUS ASTERIUS , Vir Co% 

iiilaris, aequalis Sedulii^ ^pjgramniate ad^M^i^ 
qedonium/ (0 
p$r oHm [gratiamli^tf/ (lit tirii^ Sedulius. ,; 

: !!• GELASibs Papa p.iftinaiong ^V/ caii.m,: 
jSea. 25. 

Veherahtlis P}ri Sfdulii Pafcidli Opus ^ quo4 bfmcfs^fiir. 
fcripfit verjibus^ i^figni laude pxoferimus. 

Jlt AURELIUS CASSIODORUS de InlUtutione 
Divinaruin Litterarum cap. XXVH/ 
Opus quidem neceJTarium , Jed confiderata difficultate per^ ' 
^rduum ^ in duobus libris comprehendere velle diyinarum 
^ bumanarum fontes copiofiffimos litterarutn^ Vhi Sedulii 
yerjitsilli\'^^ 1. 333.J dicendifunt: 

Grandi0 posco quidefni fed tu dn^re gra^dia nojli^ 
Quem magis offendit^ qtiisquis fperando tep^cit. 

IV. VENANTIUS HONORIUS F0RTUNATU8 
tib. VIIL Carm, i. 

Qupd fonat Ambrojfus , flieronym^s atque corujcft ^ 

Sive Au^ujlinus fonte Jluente rigat^ 
fedulius dulcis , qtsod Orofius edit acutus , 

Regula Caefarii linea pata fibi eft. 

V. IDEM Vita S. Martini lib. L yf. 15. , 

frimusenim^ docili diftinguens ordine carmen^ 
^ajejiatis opus metri canit arte Juvencus: 
HiHc quoque conjpicui radiavit lingu,a SedulL 

VI- ISIDO|iys Jiifpalenfis de Scriptoribus Eccle- 

Sedti* 
• • t > • s "f ijf Xmt'^ T^ Spi|pri9MM ylHt infbi paf . 1«. [ti.] dUJUu X E $ T I M Q N I A, 

Sedulius Prjffl^ir edidlt tres (2) libros daSlyHca berole^ 
jnetro compofitos ^ quorum frimus figna & virt^tfs vete^ 
fis Tejlamenti fofenfij/ime r^nat: refiqui verq^efiorum 
f^brifii /acramenta & miracul^ intomfnf. 

Yll. IDEM Originura Ub^ VL^ pap. IV, : J 

4rretina vafa ex Arrefio^ municipio Jtaliae^ dicuntur ^ 
$b$ fiunti /itnt 0nisff rubr^^' fl^ iq^^^ ^4^ii«f ipTologq 

f* 16O ' . \ ' \ ••■■."..•; ■ . . 

Rabru qmd adpofitufn.tefia wimftrfU clus^ 
VIH. BEDA Sacer^os librQ d? Metrica rajtione, 

4u&9riiate catttatnn^Pur reguia Grammaticorum: ut Sedu^ 
ftus' in clauptla carminis\hYP^Xi\ l,.^ quum dixiffet; 

GUria mngna P^trif fimper tifri{ gtoria Nate. 
Subdidit: Cum Sancto Spiritu , gloria magna Patri^ 
fpiritut epim prim^f^ fyllabam b^et longam. Sed P^efa^ 
ut gtcriam JinSa^ & individuae Trinitatis clara voce de^ 
fHttaret^ negiexit r^¥^^ gra^m^ticae dispofitionfs^ ./- 
drm ipfi in Carmine PafibfUi [lib. I. V- 305.] 

Sie, aif ipfi docens , Ego in p(ftr$ ^ Pater fp tne efi^ 
Idem in eodem (^re\\Vi>. V» v^erf, g.] 

Clafifica^ dixit^ nomen^ c(ifus m^g^^ caeta^ . 

IX* PLAClbUS LACTANTiUS , Papinii Statii 
Scholiaftes, ad Thebaid. VIII. 286. 
Mbsem^iHs patrium efi^ id efi Cbaldaea ^ vocata ita 
pfodam ertfdelisfitfif r^e^ de quo in ^edulio legitur [JSb^ 
t verf. 184.] 
• Offue 4cbaememam (3]) rabiemque accenderat ira 

Plus fornace fua. 

3C.THBODiWJFU3 Aureliarienfis Episc6p\j& Kb. 

Cura decens patrum nec erat pofiremd priorum ^ 
Quorum funt fubter nmun^ fixipta ^ ifide r 

Sedu* 

Ui Mcid codioM» rakiei mpdam Ham^ fStffJ^ t E S T I M O N I A. 

Sedulius^ RutUtis^ Paulinus^ Ardtor ^ Avitus^ 

Et Fortunatus ^ tuque^ Juvence tonans^ 
Diverfosque potens prudenier promere plura , 

Metro , Prudenti , nojler & ipfi parens. 

XI. SIGEBERTUS Gemblacenfis de Scriptoribus 
Ecclefiafticis: 

Siedulius Epifiopus ad Macedonium Presbyterumfiripjk 
libros de miraculfs veteris & novi Teftamenti , quos poft* 
ea fib meiricq lege rfdaSas praetitulavif Pafihale Car^ 
pteni Reparavit enim daSlylico carmlne omnia Domini 
opera. Ctaruit tempore Conftantis & Conftantiij filiorum^ 
frimi Conftantini Imperatoris. (4) 

XII. JOANNES TRITHEMIUS de Scnptoribus 

Ecclefiae: 

SeduUus Presbyter^ nqtione Scotus ^ Hildeberti Scotomm 
Arcbiepisfopi ^ ab ineunte aetate difcipulus ^ Vir in divinif ' 
firipturis exercitatus ^ & in ficularibds litteris eruditisfi^ 
mus^ carmine excellens & profi^ amore difcendi Scotiam 
relinquens venit in Franciam , deinde Italiam perluftravit 
& Afiam , poftremo Achajae finibus excedens in Urbe Ro^ 
ma mirqbili doffrinq clarus effulfit. Scripfit autem & me-' 
iro & foluta orqtiope plura opusculq } de quihus ego tantum 
reperi fihjeSta: 

Jid Macedonium Abbatem opus infigne ; juxtaferiemto^ 

tius' Euafigelii ^ quod praenotavit Carmen Pafibale me^' 

tjrice^ Ub. IV. Pafchales quicumque dapes •'• 

'" /» omnes EpiftoUs Pau/i profaice libri XIF. AtlteClUam 

. Apoftojica verba. (5) 
"Dc miracuiis Chrifti lib. L A folis ortus caidinQ.-^ 
Ad Theodofium Imperatgrem lib. L Romulidutn du^o; 
clari. c ' ^ 

In majus volumen Prifiiani lib. /, . 

■' '' . I9 

{4) CfiriBOserror Siftbeniy *& rolotam oratioiitm prins ibiptam» qnaii 
inecitcam fuifle ^aiiod Tupra , praefatione noftxa » ez pzooemio Iblutae refotafiBiUi ' 
4c lu.-.Conftantinifiliis viziifej aupd ibidem ^taam xeje^ia fuit. IllBai« 

(ij AbcftiiafcpnefatlbabMnii €»lla&; T E^S T I M. Q N 1 A. 

In feeundam tditionem Donati iib. L 

Exbortatorium adfideles lib •/. Cantemus , SociU DomjnOw» 

Epifiolas plures ad dherfiiS tib. /, Sedulius Scotigeua. 

De miraculis Chrifii Profaice lib^ 11. (6) ' . . 
Alia quoque nonnulla edidit ^ quae ad notitiam meam nofk 
Venerunt. Hic tandem , nt Sigebertus fcribit , Episcopus or^. 
dinatus fuit , /ed Ecclejtam , vel uritem ubi ^ . non ^x^ 
primit. Claruit fub Theodojto [Juniore} anno Dfiminii 
CCCCXXX. 

Xni. In codice Sedulii lo annorum Britannico^ 
adfcriptum eft , Uflerio telle de Brit. Eccef. pri-. 
mordiis c. XVL ^ . > 

Sedulius verfificus primo taicus in liatia pbitofipbiam didi^. 
Cft £ pofiea cum atiis confociis heroicum metrum , Macedo^. 
mo confittente , didicit* In Acbaja tibrps aonfcripfit tem^ 
fore Tbeodofii & Vatentiniani. 

XIV. CASPAR BARTHIUS AdverClib. X. cap. IX.. 

Inttr Cbrifiianos Poetas Virgilianam phrafin nemo magi$\ 

tomiter fervavit j quoadejus per rerum alienitatem ^ fecu* 

iiqne alterationemfieri potuit , quam Sedutius , optimi i^- 

genii inter eomm pterofque ^ ticet naevos etiam kabeat , n^ 

tem quidem fuos quam fecuti^ 

XV. GERH. JOANNES VOSSIUS de Poetis La-: 
tinis. 

C»elius Sedulius , Presbyter Scotus fub Theodofio juniore 
vixit , ut reffe efi apud Tritbemium^ Fattitnr SigebertUs ^ 
pum toto pene feculo antiquioremfacit. Cetera librorum ^ 
quos reliquit, enarrationem habent'. 

XVI. OLAUS BORRICHIUS de Poetis Latinis. • 

Coetius Sedutius Prefbyter,^ Hatione Scotus ^ infcripfit epos 
fuum De opere Pafchati ^ boc efi^ de mitacutis Satvato^ 
ris. Reliquit & bymnos duos ecctefiae adhuc famitiares , 
atterum de Natatibus Chrifii , de ejusdem Epiphania atterum^ 
DiBio ejusfacilis , ingeniofa ^ numerofa , perfpicua , fic fatis 

munda^ 

(6) Um quiflque fiint in Patrum BibliotHeca. Ergo aut mcndHm in HHme* 
■ cftf «lUOliAaliafuitittftdbiiciaopctlf. CtjLUOU t £ s t i U 6 fi i A. 

ptunda ,- J! excipias prtfoika quaeddm detiSa; Cf inprmis 
Cbriftianae pie$ttiis cammendatrix. 
XVU. JACOBUS aiRMONDtJS acJ EnnodH Hb. 
I fepift. XXfV. 4e aetate Cbelii Sedulii. (f) ^ 

NoM minore^ mea qUidem /ententia ^ in errore verpmttir^ 
fui Turdum Ri^um Afterium V. C & ipfum Confuiem or*^ 
dinarium aSquePatricium^ qui Sedulii pifetae verjks 'f^ 
egus mortem ex ejus firiniis colleQos fecenJUiJ[e diciturf 
0tm Afturio^ Praejidiicollega^cofjfitndunt^ quum ad iltmd 
Jftermm baec pertinere videantur , qui Conjulfitit ciim Prth 
iogene anno CCCCXLIX. tum qfiia baec itli nomina potius 
congruunt^ tumquia id tempus cum Seduhi &biiu cabaefet^ 
fuem ex integris Gennadii exemplarihUs Tbeodajh fitniare^ 
€ui opus Juum dedicavit & Valentiniano regnatttibus vita 'ia^ 
fimQum didmmus. Deniqueomnem dubitationem adiiiut iff^' 
us Afterii epigramma^ quod in codice Remenfi poft ep^$^ 
lam Sedulii ad eumdem ipj^m MacedofnUm firiptdm legit» 
bis verbis: (Sy 

Sume 9 Jacer meritis , veracia cUffa Poetae j ceftisu 0^ 

^7) His iUnftraAtur , qoae PtafifatioiM de aetate diiiaiut. ^^^ Mt 
fffj Cpigramma infn pag. id. [is.] videbis. CELLAR. 
{9) f it&t dariffitni viii , etiam veneiabilis AuAor Hift. Litier. Sal|KMMr^ 
HccJoiaflicoiuiay oui al> Aiaioce qttoqae Seduiinm landatum wdEaaat» ^pm^9itc 
IM AAibus Apofiolicts , neqne adPiiRbeiiiiira epifloia icpetfD,' qaannris ^eoH^ 
occafio decflet. Credo, ex Aldi relatione ettc , qui Chnftianonun ^rfnriitffi cdi- 
tione cl9l3U. ^rator^ inquit» coniulijft ft id/crikindts AOms ApMkM^, 
idcir€$ verfikui dUitur^ ^utd fecyjt idtm in Emauge^ Jui^enatm m Sedumm 9$^ 
dijjit. Id vert in e9 Arattre lieet vidtrt , fui Femtii^i^ in A Gt§r^ttmu^miflk 
tm Af^triSf ^ Detparse femper Virghiis tn HtrtishikBttBtcmwltifmtmt^. OUr 
i.4m. Pinra bic pocuifiem teftimoma jddeic ; fed tu Tide iHt bt fmhikmm: 
^bea. Non fuppnmam' tameo tettaffidium » minilThnnd rulniiaw Ijtiiii W 
¥end > Sedulii oe Aiatoris praefizit » qoodque ooda maDOi in fiontc £d» ^ainfiiif 
^cripftrac . 

{htifiudet kescfrsgiUs^atium deeurrtrt Jstse^ i 

Qmefit grms k^nis ^pUuhura Det / 
iiffs A^«i, tftfMtMM vf/o«s , /«a^Sfte(Aw 
Sxprimai tgnfiis^- itii tuaus trit. COBLll COELII SEDULII 

DEDICATIO OfERIS A D MACEDONIUM ABBATEM. I DOMINO SANCTO AC fiEATISStMO 

PATRI MACEDONIO PRESBYTERO SE- 
DULIUS IN CHRISTO SALUTBM* 

iUusquain me, venerabilis psiter, operit nodri 
* decurlb volumine cenfeas , & ' ritu forfaa 
ieveritatis objurges § utpote qui nulla veteris 
fcientiae ptaerogativa luffulttts i Mtn intoen^ 
i. toOMlNO SANCtOO tn 
liS. ita infcriptio conccpta eft : 
JkmB^ nno S^MU ae Biosillmo 
PMtrt Matidomo Pnskyt. Sidulim 
h Chn/h fdlutem. Abbreviata 
m fine cotitroTcrfia prtthytero 
Sfpa6cMtf cuiti Macedotrius ifle 
tunen in Editis LiJmijibkat in* 
firibatur. BAatKius lib. XIL Ady. 
oikZfx. Abeft a a« Almelovee» 
im Codice Ssn^o. Additnr ibi Ms^ 
ttitmt ProtbyttrOt ^iuem AOhatekt 
diamt dii» quod cum Patritvo* 
cabttlo maps congruit. Cbllab. 
Mire variant Editl Ald. wmt^aHli 

errj. CoL Maitt. Jiiaceieiiio Saht- 
t. Fabr. BibL Lugd. MaudotM 
Aikati. Rt&va ttmcn Matidmio 
PreAyterp SiduL edidit Grunerus» 
qni btius de deganti voicis San^ut 
wA coTiruIcndus. Notaote Cettario funi 

Aihattt nonien cfnih fkM magis 
convenit» quodverumt cuin ildEt» 
beatur de Monachis qui finiovi* 
taeque fintftate venerationem 
merentur. Du Frefiie Gloffar. ha 
V. Neqtie tamen ideo qdid if)u« 
tKndum. Adpofite JMtdmo additi 
cum ea voz EjMcopis Sc TanAil 
tirii ptopria. Savarb ad Sidon. lib. 
III; Epift. I r« Praeftrtim eft fnter 
honprii nohiiinll, & in adlcfCt^ 
tionibti^ in&riptioiribusve praed- 
puum fSbt locum vindicat.- Ei 

Sleno horreb manipuluin dedit 
ilundter. ad Pulgent. lib. I/ Mv* 
thoL init. SymmachuS UK IlL 
Epift. IX. tfam Domimitt tr frattf 
meut. & lib. V. Epift. miv. Dc 
ProtiytiHt pro more praedata di* 
bit Le Moyne var. Sacr« tom* 1 1» 
p. 11. ftqq. AaKTX, 

1 I>tefUfi P I S T O L A E D U L I I fuiA pa&hhlii pelagus majeftatis, & viris qiibqDe peri- 
tilfimis formidanduro , parva tiro lintre ^cucurrerimj 
hujus ^tld te h6ti cauflas ^exporgem, ut^ qnum me 
Qon audacem fuifle probaveris, ied devotuni, in pe- 
Skoris tui portum blanda traoquillitate recipias : quero p 
nibeniance DeO| laeuberis nulla pertuUfle naufragia. 
^oit^ ftcAlaribus Igitur dudiis occupaiosy ^ vimjh- 
patientis ingenii » quam divinitatis in me providentit 
generavit 

2. DtctirfiA Pcr!eAo.'CKitAR. 

rffKf. mbo leoioDeTh MS. t^ 
rimfarfsn fitffnratis ohju^tis. Sr- 
kmriutii habnit ctiam MS -fd- 
fkianni, cajds tgo roanam e tribus 
qoatiiQr MSStis redemnin e car- 
cexeUattanim habeo. BAKTH.']il>« 
Xa Adt: dap. tix Sic MSS. 
Baitli. & Almdov. Vulgo ritt. 
Cellar. Mox fraimttivM eft fpe- 
dtle-q9o4dam privitegium. l 11. 
C de Adminiflr. Tutor. Utiprs^- 
rn^ivit dHkeUsnis. Voflllib. Vl tl. 
deVitiis Serm. p. 19^. Symmach. 
Iib.IIvE[nft. LXXii.&Hb. V.Epift. 
Lif. £t iUa notio ex Rep. Rom. 
9c centiiriis iuSragium ferentibus 
piaedpue peteoda eft. Maout. ad 
Cicer. lik XV Famif. Epift. v. inde 

emir^fmiims fmjpsgu apud Tertul* 
Lo.Apo1og. cap vArnix 
4« Cmcmmrim.'] Satis ad Poe* 
tanim ccaium loqQitor Sednlias» 
m Orid. Ubw I. Faft. vs. 3« 
£xafipsemt§^ CmifmiGinmamu^ 
. rrnUm 
uU sfMi^ tr-iimnim Singt 
^,mmvisiimr. }&Faftorum III. 7if« 

& Alttor prae&t ad AHga. Ponti- Cmrmmmis kt^ms.sfmu 
9C p/t pluraio it cumulcm iioii& I gxprmnrt^ fmmrtf 

ma. Cmrrm itaque erit natngart. j yOis mmmt pt^ fU fmm Of 
Voxft, ad VaL Max» lib. I, ap. r. \ v9ctt. 

Wop- |ex. 6, Cott. ad Cicd^. kiir. Fam. 

|£pift. Lxviii. C. t. Qofim. ad 

; Dvid. lib. vn 1. MCt vs. 3. Qcer. 

'de N. O. Ub. iii.; cap, xxxiv* 
^raed dicont rfti»» & m§tftn» 
Staver. ad Nep6t Milt. cap. i. in 
fiu. iu Mwijftfmh Ad. ApOft. 
cap. XVI. comm.ii. Adde AuAA- 
,rem Animadv. in MufieDdl'ca{^« 

^vn. p. 301. ubi lamen Don uti- 
nmr emcndatione in loco Ovidii » 
^baih ibi dedit. ceite fi qnid e- 
mendandum ceitiorem Croditiffi- 
mi Marcklandi conieduram pcae- 
feirem omnina Videant iKl 

^. Expmriem^ Senfoi poAute 
txpMT^^ aui Uumt txfmrgfmtm Citr- 

,Li»R. Senfum ■ poftijkre paiabat 
Qar. Qirift. CelUriuSt txfmrg^ vtl 
Ikest exfmrgems. E^fuidein fildfe 
ferrem exfmrgtm, pro^ expur 
gcm , cifi cnm infolentior phiafit 
iir expmrptre fmSU tmmgms pio in 
excufinionem adfene, pneftare 
videictur pc^^MMuii vel exftmmsmms^ 
Ovid. Metam« l V. 468;. 

. Et exfemit ^mfu US f m 


<AD MaCEDOMIUII^. 2 

re&eravit, qon.utiluati animae^ ied inani vitae 4epear 
ierem, <St / lit^eratoriae iblfercia difqpIiQa^ , . IuGbi}f 
mfrQ^luou pperis, non audloriy^^deierviret; (aodqBi 
mifericorR rerum condiior cleroentius fabricam.fui jurif 
adfpcxitf <&.ftultos.in roe xnundanae fipientiae djittiup 
haberi fenfus indoluit, ac fatu^m prudenciae Tnoristi|f 
iDgenii^ni (paelefU fale con^ivij^ , Mo2^^ ut^cprdlf 
gpulos interipr caligo def^rqk»^ ^p^r ienteS: ^ 4wq(| WopKNf. Cenaritis fenfumpoftu- 
iare putabat $xpurgo aut Iktat «x- 
purfem. Sed optime Cl. Wopkenfius 
§fcfiurf/§m vakre-hic obfcrvavit fft 
i^lfMfXM- M^^m^idem Vir- 
doAus rarius efle verbuni fxpttf» 
|ir« opinatus eft pro i» txpur^atio' 
»m pr»firr€t, £c legendum in4^« 
ixfmMm vel txpromam. Certe con- 
tia onQunin Ltf^rQrum fidem nibil 
hfc mutthii* ijMi - hujusmodi lo- 

Sndi formas iftpnim temporum 
jitoribus iitis frequentes^ efle 
qigiuverit. Cwnfii^. 

(S . Vim inginU « qiuim,'] Sic MSS. 
lip£ Qe Almd. Vulgati 9»0^« in- 
gniuni puta. Csi.la&. §iuod Aldi 
CdL Fabr. BU>1 Lugd. Secuiaria ftw 
4{tfuiit mundania » profana. Mox 
ipcact b. Epift. StfUiorum ficula' 
rimm ^«/«M.infr.lib IV. vf. 191. 

C^MW/i' ^^lt»i»a ficH. 
lU pliirt notabimus. 
,1. Ui^itt4^mae^ Sic Lipfienfis 
Cod. Htttrariae A]mt\Qy. SedTer- 
tyDianus etiam^de Idololatria cap. 
t. tt^jfiiaftm iiftiratoriae erudith 
m dixit. QLijuu Si plures con* 
fint^nt , mallem ego Cod, Alm. 
fgipturam oim BibL Lugd. prae- 
fare. Ita litterarium muntts djxit 
Symmach. lib III. Epift- lxix. 
Sc lib. IV. £pifti. XLXX. Hmrarius ludus eft in I.' 1. f. 6.^^. ie 
extraord. cognit. Vidor Inluftr. 
cap. xxiir. init. Htterarius magifttr 
Yp|4;fc. ia Tacit. cap. vr. ^isuhr 
go%us ihttrariHs Idem in Bonoi^ 
caf . ^iVr,.^a$:ile Jiinc patct ftulflra 
egifTe Librarium in , Cod« BibL 
Franeq. apud Jufttnui^ Hb. I{: qi|^ 
vf • -f. 6. cum pro HtttrM ejr^ 
4f Jacmsdia fcrlberet littmratorU 
qttotptt fafCfindia Armtz. 
. 8. Deferviret.'] CeUiirius edidc!r 
xzliifirvirtt. Nos conlenfu £4d» 
vett. Aid. Cd Fabr.Bibk Lug4 
addudt defirvirtt refcripfimuft 

GaUN£R. 

g. Dumofi rttris.) yjrgilii ieliit 
imitator Seduliiis refpcxit ejus vqs^ 
ba lib. II. Georg. vt 180*. -. 
Dumofis calcul^t arvit» 
& dttmoja ruptt apud ei|pa4em Ed* 
X. vf. 77- ubi Serv. & Pier. BuriDft 
ad Ovid. Rem. Amof, vC 179, 
Ctrdis ocuios elegant^r ppfiilt pro 
illQ jnentisacumine» ouq omnia 
Dobis obvia iutueri quau, &.r(:(fle 
cpnfidcrare pofTumus. Cicer. Orat« 
cap. XXIX. €lt^d nim tft (dlttdntS 
eloquetttia ipfit, quar^ nttUts^ tiu! 
mentis ocuHsvidertpolfumiis. Quin» 
QiL lih. VIII. Inftit. Oratpr. cap, 
IJI. p. 701. jitefut ea fihipudix 9 
dt quihttt (ognofcit, narr^ri credit^ 
1 * ntti 4 E P I S T O L A' 6 E O U L X I 

ratb errahda in bprbam ilQrei cefpitis revolvi veftigiai 
totoqiie nifii melioris arbi^rii , ciilcum inlaffarati peclo- 
rii Dep diegvl » npn praefbmtione viriam larcinani 
cantae molis adripiens , fed onus Chrifti , quod leve 
iiimis eft » humili pronus ^evotione ipotnple^eni , ci|)- 
pa ihe fcilicet arbiMratus (ilentii non cvere , (i ftadio&p 
ineniis officlum , quod vanitati deruliflem , veritati 
denegarem: quum & divina reverenter adleri, Sc ha« 
inana poifint honefte tra£lari. Angebar rurfus alia 
^niiui prope|la tufbatl » ^ aegros ' ^oh^iit^s il)9 inihi 

ratiq iMJi inpriml fSt 9eMs tmwils dfimJi, 
Rudl.lib 11. inn v£ i8. 
Et Mam fariur eirmr$mi^4 

viiit, 

abi Biuth. qui eadem fere cpmn- 
lt¥it lib. XLVIII. Adverf. cap. v. 
Vided^ eumdem lib. Xlll.ca|^ i. 
Pacatus Panegyr. cap. xx^iii. f,). 
lUis^ie pifulos dnimmim^ ftthiicus" 
mmoeuii^. ubi adde i^otas Pater- 
siaa. Pro foni Ald. Ed. fimdi. V. 
Gruner. Arntz» 

St jfninlitHt'] Agnofdf rurfiis 
Virgilianum illud Ub, V. Aen. vf. 

43»- 

VMjhs tftsatitttigtfMbilitusartus. 

&,lib. IX. vf 814. ubi tamen in 

plerisque ^r attkelitus legjtur, 

licet & a)ii aegif fervent Y. ptiiri- 

bus Heinliutn d. 1. ' 

X. gi»« iui tsiViram} r\ tnf 

non cft in MS. Hefte, ut arbitrpr. 
Hleg^Dtiiis enim abeft » & cbndft 
loqqi afiBbdat Seduliu^. BA&TB.lib. 
Xll. Adv. cap.i^ix. 

;. lisittfirat,! lUttmittat MS. ha 
^cty npn Uifslfrat, FiimztiM Q>d. 
Hi^^jirarai^ & inde varietatem er- 
Toris natam putem. Bakth. ibid. 
Witflr^^rat. Col. Jplttmiaat Ald* Parum difltrrt. fc qim Cranero 
potius Gloflemati ilhid ittittmiaaf 
adlcribo. 

4. ^lt^mqtsam ipfi] MS. qts^ 
ijtiam V9S ipfi miifi tttniUi m* M«« 
jori fiiie eitnpKafi. £t moz t^rpar 
tiriis ihtmtfsT^h^n iib. XI I. Adr, 
cap. XTX. Ne<)ue tamen ibtufi mo- 
tOf Ucet frequens tal|s in Codd, 
occunat permutatio. Cet. Dm« 
keub adfLiviuin lik.V. cap.xviic« 
8? apud Prifdanum lib. 3( ji* Sp^u 
£d. Putfdi. in I0C0 Virgiia ibM. 
dtato 9 in Cod. quem inftexi ftr- 
vati^r ibtup. Tertultian.advjMirc^ 
cap. II. Et obtunfis^ fimplmt ipfit 
inormitati cur\iptatis* ubl ttmea 
obtufis quoque malo. V. Jqnimi;- 
ad illum Ipc, Viigil. lib» L Aem yt» 
567. 

qbtufa 'aiio gefiamm fiMrq 
Pitni. 

Ldd. ^ pr. m. C3i^. titumfa. itt . 
Be variatur apud ^mdem ifli. I^ 
Geqrg. viF 395 & lit. vf. 13^^ 
Plaut. Cafm. aft. v. fc. i. W! t. 
libi Scalig. Juvencus lit^ It. v£ioa. 

Obtuf^ camprenden taBa fimftt. 
& vf. 709. 

Obtufitii eaitaninr ptffora plebiu 

5» Fomiti^ A b M A € S D O N I V M» f 

ntlo (aepe commavebat , ^ iqaa me noveram Vet cua , 
piier beaciflime , vel aiiorum , quos gracia fimilicer cae- 
leftis ' inluftrat quiddam profeciil^ do£lrin% ^ Quam-» 
quim ipfi cunfba monftrancei , aliquem credatis igni* 
culum in me pofle lucere: fed toipor cordii obtufi» 
tamquam filicis per venas , fdntillam tenuem vix emit- 
tic. Et id ipifum parvi ^ fomicis nucritnentum , qiiod 
inme pocuit doni caeleftis oleo permanere, nefas efle 
^ peufabam, muti tenacicate filentii cum nulio partiri» 
ne unius talenci ^reditam quantitatem» dum nitor cau* 

A 3 titts f • 9i^nutb matrlmtnfum^J Tndi- 
do & hic locus efle poterit, auam 
ficqoens Virgilii nofter hic dedu« 
Bui iqerit imiutor, cum t^ ille 
lih. |. Acn. v£ 175, dij^erit. 

Jitpti aniU cireftm 
Mntrimntd tkMif rafttit^tti in f^ 

ibttrtmmtttm eadem inre adhi- 
Uc qooqne V^ler. Max. lib. IL 
Cipi IT, CJ0 $. Cowtra^.litnhtSt 
ft^ptMgfon gitttkratt ntttrlmentis 
ptrwtm fpirittt fUm$n4m 9vpmttit. 
qU Tide Gud. qui tc Virgilii lo* 
gm occopavit. Trsndate Qvidius 
Ik IV. Met. vf 49Z. 

Et igntt 
^pm mttHt, 

Ammtn diiit nofter infr. lib« I. 
l£ iix. nbi alia dicemus* 

t* Ptmftthtm ] tHttnbam, Ita cor- 
nffthnnclpcam voceufitatiore in> 
tntft Fabricias.MS.&omneS| quas 
yhabco» veteres Editiones diftr- 
ttpmfstttm habent, quod verbum 
SeduUo digniflimum » fupra his li 
lidHsiUaftravimuf.BAiLTil. lib.XII. 
Adv, ^p. six. Fabridum « ut in 
yhn^is» praeeuntem, &cure fe- 
CQta eft BibL Lugda qua ratioae I non videa MeUiti ab exfilio prifti-' 
nam- jam ledionem revocavitBar* 
thii\s. Pes^are enim ftquiori fecnlo 
eft cogitare; V.. eumd.Barth. Iib« 
XXIX. Adv. cap. V. &Du Prefiie 
Gloflfar. h. v. Pip permmsfri BibL 
Lugd. permaiikre. V. magiulAi Sd- 
mauum.ad Sdin. p. ^97. Neque 
meliort ratione eadem BiU. mmtni 
JllentHkffX. Ovid.lib. IV.Met^vr* 

DMcit ai infemttt per tttnid filimim 

fedeu 
U lib. X. vf 5:^ 
Cturfitnr atettvttt fer tunttt JSentut 

traimt, 
Tibull.lib. lV.^arm.1. v£ rx^ 
Cttm larpta ttnsfnnt mnt0 ^lentia 

vetit. 
ut rede Eleg. Broukhuf emenda* 
vit. V.Burm. ad Lucan.]ib.V. v& 
ii8. ad Ovid. lib. II . Met vf. 66^ 
Sic apud Catunum Carm. lxv. vC 
aaj. pro nntUas fnereUs Heinfius 
in Adverfar. p. 646. maluit mutat* 
Pari modo ac Nofter, locutus eft 
Lucret. lib. IV. vf 5S7. 
Adfirmant velfi taeitnrm filetttis 

rnmfi. 

I. AfiT. 6 E p I s r o L A S 9 P V L 1 1 tius cuftodire , culpa defoflae pecQDiae boq carerenif 
Invidiae fiquidem ' maculam de fefe non abluiC) qui aiter^ 
conferre denegac , qnod quum dederic , non amicter^ 
Imer diverfas tamen an^ae trepidacionb ambages,,ad 
jaciendum hujus operts iundamencum ^ob hoc maximj^ 
prQyocaciis accefli, ut alios exhorcatipnibuf vericaiia 
«d irugem bonae meflis invicans» ii quando in^mitan 
^f faumanae ' viciis forfitan laceflicus inpugner, verbit 

propriae^ : ^ MdcuUm.'] Pari fenfii dt^i 
maculdm dixit Gcero pro Sexdo 
.g(p.:ixix. V«ing.a4 lU^U* v£ 
'^^tAox mifthwA. Lug4t quod 
^ruoero placiiit. 

2« O^ kcc.'] Hocmaadmi. MS. 
vpcute audias «^ bi^. Kec impro* 
lio* Baeth« lib. XII. AdverC cap. 
xix*P$urticu1am ih non agoofcuot 
FabriG & Bibl. Lugd. ^uam vo> 
^a^ quamvis.ab pptiipis icriptori- 
Dus intdrdum omittinonigoorem. 
V. Vofl*. de Conftrud. cap. xliii. 
p. m« 153. hic camen^^ muto. 
GauNER. Re<3e, Frbntiiu iib. III. 
Strateg. cap.viii. o..^..in fiii. Et 

eft variatio V. V.D rric. ^ Apulej. 
p. $80. 

3. ^ Vitiis firfitan.yNiceJptatefer' 
fitaH.lPtoho MS. quiduo vcrbaio- 
diiia parenthefi ooiittit. GloBae e 
lUQi (uiithomioi^ culpam Sando 
Virp ambventis, fea citra ipfius 
voiuD^tem. T^ ff#fr^^tf/« quidem 
etiam alPuhnaoni pen^ranis ab* 
fiiit, & in veteribus Editis edam 
nuUum tppatec. B^lhth. Ub. XII. 
Adv. cap. XIX. i^ffitati firfitan 
CqI. FabSi BiU. Lugd«. finc uUa ra- 
tionis ipecie. 

4. MttJtam.'] Lego m jmar^ Hoc enim finfiii AuAoris, & ver« 
bo impugmr optime refpondet: 
& hocprobabile. Baetb. % X.IL 
Adv. cap.xix. ill#/Mffjr..Bart)nui 
ita iogeoip vd codice coofifiis. e- 
meo£verai, bi;oie« utoobisvide- 
tur. Scciptloo&ri&excufimf/JM«u 
Cellah. Certe raufla nuQa fuit» 
quam ob rem Sarthius co|ftt^.ji^ 
mnium Librorum .CQiiicn{uiji.*M 
tniMr reicribeodum efle a^hniuct s 
qoae quidem^ Viri £)bdi ccu^e<^* 
ra adep pla£ueratCel]ari.oV.'^t'ih« 
ter ipfii Scdulii verba reciperjp ^^ 
nul^usdu^t^verit.'t'laae ni))il mii* 
tari deb^. Dicit hofleriie veljfdea 
compofiiiffe bpus boc» ut b|ima« 
na infirmitate lacelBtus propria^^ 
difputationis verlMs admoneatiir» 
;& ita eo magis ^bi a P^cqi^ ca* 
iveat. Hanc efii^ Sedmii men|^ 
ex infeque^tibtts palam fit , %st.qni 
furta prvtihui^ fstr vidiri virn^r* 
Igitur revocavimus vet^emle^*. 
nemab exilio. Grum£|i. Et noi. 
cum Viro Erud*. fioe nlla haefita- 
tione revocamus. Pertin^thacil* 
Jud Catonis in Oiflichh. 

Jurpi ifi doSUri » cum 'ctilfiL 
ndar^iot iffum* 

Talequid innyifle hic noftrqm> 
infpi^icnti iatis patct.. Grjit|ilarour, 

(ane ' A D M A € e D 6 IT i tf M^ 7 

propriae difpatatibnis adtnonitus ^ metaam: ^<& qni 
fiirta prohibui , fur videri verear» & qui re6foe fblidita*- 
us iter oflendi, proclivioris liittfici periculofa feftari, 
& ' clypeo dbminicae prote6Honis armatus inimicae ja« 
cnlationis tela facili repulfione conteiTinam. Cil^aiitem 
netrica voluetim haec ratione compohere, brevitet 
expedire non difFeram. Raro, pater optime, (idut 
*veftra quoque peritia leftionls adfiduitate cognofch» 

A 4 divinae fine SeduKo reftituttim pnfttnnm 
nitorem. nif^ quod lequitur, eft 
metbodus, norma Plin. lib IV 
Epift* IX. $. 7. -Qjtod ittf iifindo' 
ms ingridmr, Javenal. Sat. tii. 
ttijx. 

Piiiu divirfitm iar infndiitutt 
tdri Orang. cum Cott. ad Qceron 
lil>.XV. Fam, Epift. v. S. 5. Ita 
«ii paiiter & Graecomm iVis. 
V* notata infr. ad Vh- 1. v£ i66. 

<. Clypa.l Ponitur h.I ptoprae- 
Mio & qaayis eniihentiori tutela* 
a Drakenh. ad Sil. lib. XVI. vf. 
^. Barth. ad Qaud. lib I fn Ru* 
nn. trf 165. & iv. G>nf. Honor. 
^'43^. Incert. AuSot de paffioii. 
Dom. ff. 61. 

Erutttqtti 
B$IHs itt ittfidias dyfti, 
b faepiffidie apud hos fcriptores 
ilhid loqnendi genus ex S. I^. peti- 
tam reperire datur.ii.Samuel'cap. 
xxii • commt ; . Proverb. eaji. zxx. 

)|. ^. Pfalm cxiiv. (.1. l^ali (en- 
a ttturmsf docente Drakelih. d.L ex 
Sraecia & Latio alia profbrt Erud» 
rafle ad SaUoft. Catil. a^" txr. 
Interdum neutro genere ocbirrit 
djpium. V. Baitb. lib.XI. fldver£ 
cap. IX. Delr. ad Senec Thfeb. v£ 
470 prakenb. ad UV» Iib;l, -ckp. xtrii. Apud poetas id non* obt^ 
tiere contendit Manut. ad Cicer« 
lib V, Fam. Epift. xii. Attamcn 
Vireiliu^ Hb IX. Aen. t£ 70$« 

Ei clypimttiJmPiritttottMt ittgmtim - 
ubi Serv. « Pierhis Aimn. 

6 iViflrk 'ifuiqui^ Tud ^tpti 
* * • - coitiiftit^ dirnttoi ttttttttri^ 
piitaHt. Cttr non malimusr fequi 
muftiiBmas nyembrati^s.quamtn* 
terpolatioMfn Fabridi? Legnot: 
Sicut viftra qttojui p. l. ttdft£dtMi$ 
cogiavitf divinao mtatiru pmfitttis^ 
Sane ptrititi cogttavifli^ quam a* 
gttofan apytios eife. nemo non do^ 
mi fuae videt, BAxTH.Iib.XII. Ad« 
verf cit>.' xrx. Quam Nofter hae 
in Epiftola ntrmero lingiilari uti 
femper fokat, hic etiam ex £dd« 
Vett. Aia. FabHc; & BiU. Li^d. 
reicripfimui imt» proquo Cdlanus 
vifhru ediderat/^od praeter (kL 
& Maitt. nuUsie agnofcunt» quar 
cohfuluimus Edd. Vett. Mox tx 
iisdem LibrisrepbfuimasmM»/£iir, 
pro quo Gdlarius cuih OiiQiio re* 
fcriplertt eogttmh, pneter necei; 
finttetp, & contta Librbt Vett. 
GfCftn^r. Nil tamen miitare iatia^ 
videtur. praefertim cum fttis lau» 
dandat ndiaeOofdek.apudBinh* 
contrarium Gruneri fentcBtiae fua* 

deatr Epistola Se^duliI diviote manera pietatis ftilo quisquam hujus modit- 
latioDis aptavic , & multi funt , quos (ludioruoi Ctict> 
larium difeiplina per poeticas magis delicias & Car ml* 
num voluptates oblecUt. Hi quidquid rbetoricae fih 
cundiac perlegunt, negligentius adfequuotur, quoniaxii 
illud haud diligunt : quod autem verfuum viderint blan* 
dimento mellitum, tanu cordis avidhate fufcipiunt^ 
m in alta memoria laepius hoc iterando conftituant & 
reponant. Horum itaque mores ndn repudiairdos aefli* 
mo, ied pro infita confuetudine vel natura tra^an* 
dos s ut quisque fuo magis ingenio ' [voluntarins j ad« 

I^ro nfHJUfidos tufittm Ald E& 
rqpoTuit r. eiMimo. fed friiftra. A§* 
ftimsre enim & pro cxiftimarc pofi« 
tumapadalios reperies.SymiDadu 
lib.V.Epift. xxxr NictiiitMiM* 
JHmo^ militiat fiipomMis Mdfiuomii^ 
amicoriim romvmus omroflu tfi. 
& lib« VII. Epift LxxVi I .ioit BmU 
ijfi aUqnMi fiumtii mm imuffds fpns' 
ti oifttmMH pitmifitt. Martial. Iib« 
XI. Epigr I. 

Ecfmd ti fttis Mifiumds hmtmtm. 
Fprte biBC nihH mntaixdmn apud 
Qfuind&L Iib.V. fnft. Orator. cap. x. 
p. 464. Ed. Buirm. Hx prdtttritis 
imm miHimsul fokmt frMtfimtidt. obt 
alii imjHmsfi, Qoi tamen freqaens 
elt io MSS Librarioram * erroTf 
V. D. ad Quinai. tib. VIII. Inft; 
Oratof cap. 1 r. Notae pacem. ad 
Aur. Via. Cae£ tiip. ttviir.S.j. 
ad Plin. Paneg. cap. xxxrrxi. { 4. 
& LXXX.S.1. tdPacar. cap. xxrii* 
{. 3. Gcero de Orator, lih. II* 
cap. zs. OK B M pi y t m knt umit 
ifi irror» fiUd difihmttmt mrtifdmm 
ifii hm fm§dimm ttm Mfimnli ati^ 
nrmmt, ita Cod. BibL IVajeaio; 
Vokati bteu mtmmm. fc Kh. 
- - tot lieat. El ipfe Sedolias tn Epift. ad 
Maced» ante Opus palcfaale m pro* 
fa. ita loqui amat. Prmapiftif in- 
qoit» nvinmdi tmi Domine» fm- 
fiinUit Cmrmtimit tixtmm ^ ^modofi 
iii pttrsi divitiniit fimpkMtr «x- 
ficutms. roh\s ihtmli Scc. &aluita 
loquuntur. Noo dobitamos tameo 
codem cum Gninero relcribete: 
ciitto/dt^ d m. piitatis ot fariae 
fervant Edd. & c^ime toz ptitms 
hicconvcnitft de ciyus notione a- 
libi agendi locus erit commodior. 
V» interim quac .adtulit Gruner. 
Exfidin vero eft exponere. Terent 
Cun. a& IV. fe. IV. yf. 17. 

Aiidtm kn tmiki neftdi 
Mel. Kb. I. prooem. ^ofimgmlm 
mido fitu , «f ^iM kmkitittttir cx^ t. Fikmtmrim.\ hhc^ th Almd. 
membranis» & videtar verborum 
fim imatmio ioterpretamentam efle. 
Cellak. lenorat quoqoe Ed. AM. 
ot videtor Eene. I^orte ante oculos 
kabuit SedoHos illQd ?toftmi lib. 
IIL ELvii, Hiw. 

Natmrm fiqmimmrfimmM fti/fmi 
Jkm. kO MACEI^ONltJ ki p 

^tatDf T>eoi Nec dii^, qoa <jaii ocetdoBe iQ« 
boatar ad fideni» dtim tamen libehatis viam iogrefrus.^ 
acm repetat iniqdae ferntiftii laqueos y qwhm antea 
fberat iBretitus. Hae faiit , pater egregie ^ operis noftri 
canflhe, aon /operTacaae, ficut dididiU, fed cotemodae i 
^ae fi probabilt ratione non difplicent, benignitatiis 
niae ^ donentitr favore, qao pauUoiimi ab fbriptaria cel- 
fionbns vatans^ hnihilioribus te quoqtie' Ubenter in» 
^enias. Non fbmpe^ aquilai fbper nubea elevata per- 
volitat; fed etiara remiffioribus aliquando pennis 
deieeDdit ad terraKi^ Saepe ' belliger miles armis^ 

A 5 quibus ebd. tiip. txviit. Km 4«^f^ ^^c 

Um ixillimasiu Cod. Traj» oifii^ 
mtis» Talem pemititationem in 
ilio apod .cupMem reperi Codice 
in Orat. pio Ligar. cap. v. ita me 
h$rfl§ mfUm^t non ut vulgati, 
mHmo. lo^H^ V. D. ad Nepot 
CatoD. Gfp^ i.fi- Wa£adSalluft. 
CitiL cap. II. in fio. Cort. ad 
eumd. Cadl. cap ixxr. $. 7. Jug. 
cap. cz. {• 5. ad Plinium lib. VIIl 
Epifti zxi . $. I. & hinc non fper- 
Beoda forteexMS.Sche^eri ledio 
apQd|uftinum lib. lil. cap. vir. 
$. 4« Smft^vMuam pugnMm aefti- 
Hmtis. Addc V. D. ad Su::ton. 
Neron. cap. liii. in fin. Scheff.i 
id Cort. lib. III. ap. vi. S- ^ & 
Kb. IV. cap. XII. S. xr. Muncker. 
id Fulgent. lib. III Mythol. Pro- 
log. & iiot«ad Cicer. lib. IV, Fatn. 
tfUt V. Scd ^perfedea Arntx. 

l^ DomMMt.] Bibl Lugd ^ 
MMr* fioe caoffa. Quod iequi- 
Vu^fitiftt»is DOD caret exemplo« 
^ntjki Plaut MoileU. arg. v£ 1 r . 
V. Sc^olting. ad Senec lib IIL 
ComroT. p. i6a Cott. ad Salluft. 
CttiL capw Sf i h 0^7»! ?d Birt. B. Atnc. cap». xtv. i. 4. Atntzen. 
ad Vi€k. Epit. c^p. xxrv. f. 4. 
Idemquoque inaliisconfbnantibii ' 
obtinet. Ne plura cumulem inipicc 
V.D.adPHn.lib.X. Epift xci.{ u 
^zS. Ind. ad Sall. h- v. Q. Dra« 
kenb. ad Liv. lib. III. cap. xxtx< 
f. 8. lAot. Patern* ad Attrcl. Vidb 
Inluftr cap. xxv. in fin. 

3. Be//jf^</.]Cellariusinferta ird^ 
ce edidit fatpe itiam hlliiir miUu 
Sed delevimusillud «/i4mfide£dd« 
Vett Ald. Col Fabr. & Bibl.Lugd« 
eX antecedentibi^s fid aiam Nmiu 
fiorihus 8ec. folemni Librariorumi, 
lapfuortum. G&uNEa. Neque egd 
Gruneri &Dtentiae refifto. DeU^ia^ 
tmr etidm iudtre in feqq. habent 
Edd Fabr. Ald. Bibl. Lugd. Pofief 
iubflitui diU€lit7 itiam luderi. VelL 
lib. II cap. cxvi. S i- ^^^ ct*. 
iiiam vir quo tamen loco mire 
fluduant Eruditi» ouos ibid. con«. 
fulas cum Heinfio Epifl. ad Grae^ 
vium tom. iv. Syll Burm. p. 373* 
atqueitafortedefendi poflTet ledia 
Cod. penes me -apud Cicer. pro^ 
Lagar. cap viii. Si tilfi ea na 
ifatApiigtt^ 9 tiit miamfmkata^ 

Ne^Mif 10 EpiSTOLA SEDUXrll 

qoibos adfbetus eft dimicaret deledatar & ladero. 
M forfitan » uc ab hac te moleftia perlegendi carmi- 
ris, io occoltis abducast talibos me blandae orationii 
vocibus adloqueris. Cur , ' inqoies , ad£ri>ilis amice , 
quem gratia purae dile£lionis aropledor, dom me 
profullus niteris venerari prae ceteris, & ^ fidos pro» 
podti ledulitate amicos fe£laris , alios tamqaam negle* 
Aos offendis, qui quum fint dofirioa non iopares^ 
& una roecum Ibleant religioiae fidei Ibderate coi^ 
jungi; me potiffimum ac folum eligas vef iecemas^ 
cui devotionis tuae di6ta conmiittas. Habes ntiftitem 

pleoom Neque tamcn h. L quid niuto. 
Et cnim falcl tiiMm m facpiu5« 
V. not. Patcrn ad P!in Pan. cap. 
txxxiT. {. 8 Porro Voffius Inftir, 
0:at. lib. V. p m. 314- mavuh: N§m mifi Im/krd m§vimmi mms & aliis in lods. ARiitt. 

I. Imqmiems^ imqmus fcpofilimiiS 
ei Edd. GoL Fabr. KbL Lngd^ mdfiuims tfl Uiderit dtUiUimr o* * poftulante boc ip& ontiCNiis fene» 

imdtrt^ ut pcr wpmt^umrm Rbc- j Pracccffitcnim mll§fmtnt CHim fe- 

torum Uedert tm UuUre oppoDC- !gcbaturfjiKfMflu.GBOWEE Deboc 

rctur. Fatcor htiic fcripturae pon- ! Foqucndi motc omf. not Pttmi 

dus addcrc poflct locus Nfardalis a . >d Vict. Inbifir. cap. uziii* f. 7. 

▼iro Cl. ;am occupatus lib. L £- ! AdfMJs eft piaddiB, coiliis. Pe- 

pigr. XT. \ tron. Satyr. cap. ixi. iidt» DdM^ 

6id dmm Im^t mfer, Ijuiertmmt ; ms mdfMitmte smeiei. & qme BO- 

mper !tavit co!endos mibi Pamms 0« 

<c pTactcTca barom fircqucns ro* ' Amtzenius ad Gatoo. Btcw» Sen« 

cnm in G>dd. permutario joTiTe tcnL xix. A«Kn. 

BODnibil Tidctur* C^£ Burm. ad 1. Fides.^ £d. Ald. c^ jCfi/nft^ 

Orid. bb. III Amor £1 xii. tT 4. fin fedm^tmie fecUeis^ omifla Toce 

& lo- Brookb ad TiboO. lib. I. mmsices^ quim ctiam BibL Loitdtf 

El. T. Tf 57. GronoT. ad Hdnf i$norat £d Fabr. cr f^^nfefid 

Epift. 1T. tom. m. SylL Boniu p. fedmUtmteJefUris. FoitaflcitltOOiS 

6. Neqoe tamen qmd mnto. Gcer. locus contbtncndos : Mkam mei pem^ 

de Orator. lib U. cap. xx. SeJ vi» fmSms mittris '•emermnfreu imeterftg 

demmt, ^midveiimt^ e^ Imdemdlmieme^ 9^ fo^ prefefiti fedttUtmte fi&mris^ 

4im md pmptmmdmm mrmem fimtfmme^ mUms tmMfmmme me^b^t efimdin 

imri Tib^ hb. 1. EL iT. Tt. 49. Certe r« mmites ab abcDa mana 

3i vmUt mrmm levi temtmHt imire additum Tidcmr Gkukek. Aptiffi- 

dextrm ma Tidctur Gruneri cdnjc^ora» 

©Tid bb. lY. Trift. EL i. Tf. 71. Tdlcm Edd. confcatiiait. Cei& 

^4/ferm meiiitim$ /mni ffnmmrim4 tuiteB qmd ncai andcaooofiiioeia. 

M'» 3. TtrecimieJ] A D M A C K.D O. N I U M. Xf plenom reverentiae facerdotalis UrCimm^ qai ab 
aetatis primaevae ' tirocinio regis aeterni caftra.noa 
deferens, vixit inter barbaros pius , inter bella paca* 
tof. Accepiti teflimoniam beatijam meriti, & euanp 
geticae ^ A^ramentum dodlrinae. Legimus eniro : Be- 
ati pacificii quoniam ipfi filii Dei. vocabuntur. Habes 
Laortentiatnr difficili comparatione presby terum , qni 
fiibftamiam' fui patrimonii fic amavit, ut ecclefiis ^ 
e^OAS iioiver& diftribuens, tanti f cenfus effuiione ni^ 
bil perderet : fapientia pervigil, lenitate placabiJis ^ 
qoo & iiapentis . allutiam cum: lege cuftodiat , & ^ co^ 

lumbae 

§liMe Cbrift» ecUatA ddtur 
fub fmftuf^ffM^ 

LaxArut occidua tumulatus fortft 
jacebat, 
Talia {\mim»rfus f>;«»f ,Iib.T. ^57. 
arhauhtra, lib. II. ii6. fan€la pt* 
rhfsla^ vf 131. naufraga hrachia j 
lib. in. 54« cUmintia viftlpa^ lib, 
IV. 67 WoPKEKS. Videlatc Gru- 
ner qui maluit: Ptr EuanielUat 
facramentum d. An necefTe fir, 
vidcantalii. 

5. CenfusJ] Bonorum divitia« 
rumqnCy quas poifidebat. Burmt 
ad Ovid. lib. III. Faft. vf Sip* 
Barth. ad Stat. lib. l.Silv. II vC 
lai Drakeiib. ad Silium lib. VII, 
vf. 167. Buchncr ad Plin. lib X, 
EpiA. XXII. iuit. O. Arnticn. ad 
Caton. lib. III. Diftich. xi 1. in{r. 
lib. I. vf. 151. 

FamuiM civfumque guiemtnU 
Cnsfum ik pairimonium jungit 
Florus lib. IV. cap. 11 5 11. Pro 
amavit. Ald. Fabr. Plbl. Lugd. 
trogavit, 

6. Columhat ftmplicisi] Lcge- 
rim : v cifumhat fimplicitattm nom 
amittAt. Wopii^Mf . V. Grui)cr, 

X. in 3. Tlrwrl»!^.] Audor Dcdam. 
jo &d)iifi* pi^: V. Af hirclt lapfsts 
p$Mtis tiroamo po/ltafeft corrtxit, 
iU alia Emd. Cort. 

4* Sdtrmnentum dtHrinat ] Sic 
opdez AhneL& Editi. At. Upfl fino 
cdpola • ac mutato. cafu : mtriti 
tuangtUcdt facramentt doRrinao,, 
Ceklai.. Sic ^cum Editionibus & 
USto Almdov, vulgavit Cellarius. 
AtmparaRttungilicat dtSlrina» faera- 
mtmtm eft illaniamplcdi, ejufque 
lomiiie iUofirari. Ladant. lib. I. i. 
MtbisttMtttfmqtd facramentum vtrat 
nhnmth acccpimiis, cum pt &c. 
Sed ille fenfus hoc loco plane in- 
ONigniiis &ineptus cll, acfequcn- 
tiama, Ugjimttsenim^c quauma- 
■a nos eo docunt , ut relcribamus 
cx Cod. Lipficnfi : Acctfit t. h. jf. 
mtriti Sttmegtlicm facramtntt dt^ri- 
MT, i. e. per facram dodrinam 
EattBgdicaiD. Vide porro, nc le« 
gendQm Si ,lfeatitmem tneriti, Alte- 
iBmverocongruit cum uiu impro- 
Mio adjedivorum Nofiro aliifque 
Po^familiari. Siclib.II. 5. 
Morraliyif^ Itgtjactns. 
l e. mortalitatis vd mortalis. lib. 
IV. a8. 1% E?iSTOPA Sffpycif himbae fiinplicls aDimuin tnm nmtmu Hibes^ 
oieuxn Gallicanum aeque presbyterttm , wmi ' in l^nv 
fecularibtts eraditum^ fed placidai .^. boiicace iniuffi^ 
mimi, catholicae regiilam dH^xbiiaefirfiifipaMtt eim 
centem, qaam 'iermone monilrBawn. ^idUBlmi 
presbyteri ^uoqioe dicam asnoiaiii | M itia fiti«m» & u| 
Cfari(ti £imalattt non deficiendo ju9nflan> -feocfiim ? 
qaidv^ Felicem re|eFam verp fetiopm^ ' hpfu ^bcnfi 
inimtcum . cui cruciiBxas eft mimdos? Sboc & alii 
jnemorabiles viri quam plorimi , ^pn Ad faoc firioipieii» 
^pm idooeos conilac eue cifidoau :Niec tjmtimjmi] 
divinae legis interpretis» & caeleftis biblipthecae cul 
icris , exempla te padeat imitari , atf|ue ifd jgptmofu 
l^uo^ue feniioas & pr^jsclarap indqtis f ^int ^bnK>^ X f . 7» mris /HftUrihu'] Fadle 

Suipiamin meiitem Teniit, mmin 
tttris feemlanhu grudaum. At 
liihij immutemus. Sic Vetus Im. 
Danielis. I. 17. Putris surem ilku 
dtdit Dtus fciiutiam CT* diJtipHnam 
fu omni lifaro p* fnpivstiM* Wo^* 

X. IBtniiMU.^ Mm. fic: at Lipf. 
fUnda innigmtMtf, Cellaii. 

)• &fffMjM.l Ignorat illud Bibl. 
Lugd. Male. Eteganter enim iiaec 
•opponontiir. Livius lib. XXXiX. 
cap Kxvix. krit. ^Mm ut kdm^ 
mMnt r» ncn ^ftrh. ubi -Cl. Dra 
kenb. cnm Duker. -ad Ptonni lib. 
IV. cap. vri- jL ix. Elfh. ad Bpift. 
FauU ad Colon. cap. 1 1. com. »3. 
Burm. ad Qvid, lib, V. Trift. «. 
sixx. y£ 11« Not. Patem. «d 
Pacat Paneg. c«p. cvx 1 r. in fine. 

4. JnftMnttMZ Perfevenintia. 
pEi.i^R. Grunen h. 1. Apul. hb. 
yHl. Mct. p. 14 X. Et infiMMtiM 
v4tUdim vimm jtm in mhtmm obi Pnc l «It C «8 tfgn^ pcU^ 
EHiiiSmti jtndm infitinikim <» 
finmit. 

5« jtf«iMi/.3Et iyqi. eoda M^ 
qood imerermifinra ia 'vulgiitli» 
Cfii.i.»ft. Et seifle miigmatam 
kin^txanask^e^MA.LmiL NcMi 
cteMm cani&m tidaDf^quue oni 
QcHario ei Cbd. Al»,iinw|iBi^ 
repndiarenKis, quod «QfitttM wb^ 
gloao mi letc habet^ 8t "veriiiiih 
noffhi fit » ab inepfio quoriian ^Sm* 
rio intrufam buacAbiioaimTiv 
dicafiie pardcnlam » mi «i «e te- 
pius pcccavit ittvd AqnaxMHn igp» 
iras, quaUi^ «sempia Mk w| 
canffimus PaMs^d AKiuPati. om» 
IX. {. 6. ciim Milncke^p ad 9ik 
gent MyrtaDl. iibw L dt^ nv^ 
Et hac vfliiaiie dudus ck duofcai 
God. Bibl. Fran. ^p«d ^iftimnB 
lib XH cap. V. {. 5.<leflD: nmnn 
m hMtt o^it itism inMmetitniMUt 
MvuifMrttttr., ty^ tMtitim %lmM 
fMtviiiMi tmuitlM inJuftMrttttri pm 4 9 M4 4^ K P Q N I U if. H^ \n i|titpim mentilm f^cfae leAiQaNs ^ inftmdb ibbriaoi 
fifintiae domipkiuni collopavfc» propviae ttiSpoxMM* 
pit ; q^antt^e doouzneota^ . «Qais hod opca de 
i imbiat -esimio ^^yndetiQeB^ &ciae langnis )& X]ut» 
ftr» Dei, placeie ^c)icio ? gaae Aqierbi iaogBiait wm^ 
Mitiffflii fic hamilitace {«ovexic *ad gioriim^ m iaicaef 
lefiis/ patxiie fenatu $eid meieBtaDr ^acUeAa. Veie4i* 
gaum^ JaquoDcMamis 'ifibii^c^ leanplam^ gejuiiiit 
jEaAigatum^ oraqombus ^refeftimi., -pmatate «aiQcliiBr 
mum. i ^cdpturas edatn ecdefiallaci dagihaerii ata Goefli 

nvit, nc, *'' nifi ifesfis bceati;» defaiflet, "poflet 
^ cisre, qmzm ni sDembris femiBei xroqcxMis aoiaMN; 
fit noHt. J>e ^oodoiiaoae anem mifisrxronliae «dilpeii^ 
fidone reuceo,, qoaip Ac eseercec, ot fii(£at; fiq lai^'* 

tqr. flt «nlsatii ^ >9« V. Uem 8e lioc 
loco nos ftatuifle, jufte jf^ttemfiaiD 
pSbidcre po^fe noQ p^ti». Ajlntz. 

6w Sy»eUtic£s,2 Corn^te £diti 
tMfticisz Scnptimanu Siodtticisi 
kffiS^ittlitiust» ^^•^Tfxii , qua* 
i aqiatoriae: ad quam nomiius 
Htfn^ poft jpaullo ne^udtur 
wMi: jn CAtlijlis patrioi fiuatu 
iwi tmlrMur Aileila, Chllar. 
tibtof/i Col Fahr. Bibl. Lqgd. 
farittio orta videtur-ex£:eq^enti 
]itcninu& xl ^ d |>ermutattone » 
de qaa ooafiilafi FareDtem ad Pliml 
feMqgi cap. u«. S- 4* ^ lai^gam 
cneouitntntn cqpiaxn dautem CI. 
DqkcnborchiumadLiviua lib.Z. 
cap. XXIV. 

7. ..jirffiat.]!Re^icitur ad hono. 
rta,, qoD ^ttis» ppft dccurfos in 
ti|it ac comiutu i^rindpis labore^ 
•dletelatur in ordinem Senato- 
nom • 4P Qariifimatus dignitatem 
tdkquebatur: ut ohfervat Jnretus 
9d Syoinucb, Tii« ^p :(cv. Wop* 1 KSM,JUd Fahr.Bibl^LBga. ^tJl^ 
Sed mertto id «rejedt Gcnner. 1l J. 
PJinius iihm L Epi&. :|iv. C 4. U[i^ 
/r^2«i m/» « DiiiQ VifialtMt itttaic 
Praitanas, &ieton. Caef. oap. :^ju 
Sinaiumfit^vit 9 Pmridas 'oikj^ 

8. MaSit^f^^^lMst baUsMt.Vfc^ 
KJU9& Cui iavet Bibl. Lugdi om 
Gruncro qui optime iHud cecepit. . 

9. M^iauttiA Sic. MSS.Lipi: 8( 
AlmeL^odeftxffsr^rTwirifm. Vnb 

go reftrtutm. Ceu.4*- ^ 

10. isififixus UuuiU^ X)onec 
melius «quid .^&xim ^itstttia fit edo^ 
coar, JaiUMc^ri iliceat Ji$ mi fsxtm 
Utituia dMffiu i* c. obiecuni^ 
quemadmodum ididtur, 9Miii«4 
Isac ottMPi-imai^ fso eo» nonlicet 
hoc mihi ok aeatem «el in J^c 
aetate. Wori^ens. 

11. Pfiffa on.] Ptmijfii Ftbb 

Bibl. Lugd. feffit ttiam. Ald. pois 
ro iicitimiftiris CdL Ald.^iiftfi» m^ 
fiibL Lugd. ie4 nil facile iiima« 
tandum. 

!• Mauitii »4 EviSTOLA SbDULII tur, ut laceat^ lodicat tamen ejus pauper habitus,* 
ubi cenfus proficiat dives. £t ut magnicudo tantae 
prudentiae, gemina reiplendens lampade» plus tuceret} 
habet & germanam nomine meritoqoe Perpetuamy 
annis inparem, fa6lis aequalem,» aevo teneram^ pro* 
bitate grandaeyaqi » quae dum nominis fui dignitate 
paiGitur, (ic vivit, ut nequeat amittere quod Tvoca^ 
tiiL Inluftris maritali potentia, inluftrior religione di^ 
vina, prozimam virginitati continet palmam , . in^con* 
jugii foedere ^ manens pudica. Cetera « praeter. con* 
Ipicuos, utpote nuptae convenientes ornatus, ^oae 
jam de forore diximus, in hujus quoque moribusiiiu» 
venimus. ^ £go ad haec congrua rurfus ita refpoh&oa«f 
perfungar; Ne quaefo, domine, mipater, quem di^i 

ligere 

1. Manens pudka.'] Nulla nobislMaam. cap. xiir. NHptiarmm religio etiam hic malle fequi fcri- 
ptam le^onem: fotden mamnt 
ferpuiHcd, Barth. ]ib. XII. Adv. 
cap. XIX. Bibl. Lugd. pemanens. 
Neoue hoc neque illud ex Barthii 
Cod. placet.Simplex enimverbum 
«fitatius in kac locutione qccurrit. 
VclL Patcrc lib. II. cap. lxxvii. 
€vi. In ijuofcedere tamen animus 
§nqteies manere non potuit Bof Ind 
aid Nepot h. v Sueton. Aug. cap. 
XXI* Manfures fe in Hde ac paee. 
Drakenb ad LiviumEpit.ixxviii. 
pbi eadem varietas occutnt» & ad 
Bb. XXL cap. tv. 5. 4. Graeci di- 
cuQt Iftfistnii, RaphcL exXenoph. 
ad Epiii. ad Cfalat. cap. iii. |. 10. 
Oronov. ad Statium hb. VLTheb. 
▼f. 630. Conju^ii ftedus cleeanter 
de matrimonio hic dixit Sedulius 
V.Horat. lib. IlLOd.xxiy Y^ n. 
Ovid V. Her. vf ipi. 

Temerati fnedera leHi^ foedus adftrinxerit. C6luthi|S Kiptj 
Helen. vf. 15:4. "' ' . 

& centics aiii. Ai^ntz. 

z Efo ad haec.'] Non d^Btl| 
caret t^ ego^ cum prae fe' ftrtnl 
haec verba orationis paul0'grtvio^ 
ris fpeciem, in qua hoc pron6ftkea 
plerumque praeponitur. Q. Drt- 
kenb. ad Livium iib.XXL^p.m« 
5 6. Malafp. ad Ciceron.Hb IL 
ad Quint. Fratr. Epift. x init.For- 
teeifCo4.Traj.apud eumd. Mb. II. 
4e Orat cap. xc. legi poflct; Wf 
ego gravarer , quod vos cu/^r§fim* 
tirem, Vulgo cditur m jjr^iv. KUi 
Lugd. ad haec ego. Arntz. - 

3, invidfofe deterreas] MS. im» 
vidiofe deteras. Tacitum 8c Hon|- 
tium ita locutos darum ex notatis 
Lipfio ad illum. G|Arth. lib. XIL 
Adv. cap XIX. Barihio licci pro^ I. 7. C de revoc. donat. Jn fecundi bari videaiur, quod in MStO 
matrimeseii fyedus. Incert. Paneg ^exftat deterasj verum umen ar« 

biiror k tf u AGEDONIVJK» ^S laAre te profiteris^ abjicias: quem fovere' adfolet» 
/ULvidiofe deterreas. INIulIum fiquidem ex his omni- 
bus vito^ de nullius meritis, aut inflrUflidne diffido; 
&d in te cunQos adipicio. Quosdam collacionibus ad* 
fidoae difputationis ad meliora vexifli : quosdam placi* 
dae maturicate dodlrinae, defiderio fan£lae converfa- 
donis inplefli: quibusdam exemplum fadus es ad fa- 
iQtefn : alios ^ intra faepta gregis tui oves fecifli : alios 
enutrivifti^ ^ omnia omnibus faflus es, ut omnes fal- 
Tos eificeres. Cefiet, obfecro, plurimorum jaAufa 
terborum; ceffent deinceps longae excufationis am« 
'bages » nec pigeat te pofl tanti gurgiris emenfa difcri- 
mina adhuc fludluanti paginae au£loritatis tuae anco- 
ram commodare. f Quatuor ergo mirabilium divino« 

RUK bitror etfe iettrnaf. i. e. per 
terrorem a te removeas. Hege- 
fippos L X r. lioe fdo fnHo dm- 
fUm poptdumf ^Mm MU deter- 
mit, Iftf «f - • oHo miUid Juddt' 
mm . • difuimnt^ qkihus fugdi 
fms mor^t Altxdudri fctet. Cicero 
anteq. iret in ex. c. l. Ifltlitt eum 
fi^pHtetk M vohh abflerrere er txclu- 
dtrt^ e^ infko 6cc. Wopkens. 

4. fBtrd fktptd,'] MS. delet «cff • 
fims & meiins abeft , quam adeil. 
Bakth; lib. XII. Adv. cap. xix. 
MSS. ita: ▼algad, intrd faepta 
feept ttd dceipienst dves f. Ciliak, 
.^ca/M0f a^nofcuntFabr. Col. Bibl. 
Lngd. mltcs fdlvos enutrivifii Ald. 
Pahr. Dedimu^ fttipturam Cellarii, 
^oae opclma adtidet. Grcmtri Edi- 
tiohabet: interfeeptd. 

5. Omina omnihtts,'\ Invefib or- 
dme Bibl. Lugd. ommhus omnis. 
€raed dicunt mV«i wJffrmi & eft 
^verbialis lo6itio in gratiofis vel 

gapnd alium quid valent; VeH. 
erc; tib. H« ap, ciit. i% ^. f^nam ille otnnibus fuerit. ubi LipC' 
urman. ad Petron. cap. xxxrii i. 
Barth. ad Statium lib. VL Thek 

vf. 93^- 

6. §iuatuer ergo.'] De nnmera 
librorum difreBfus; Ifidonis Hiipa- 
lenfis Additamentis ad Hiero* 
nymi 8c Gennadii de Scriptor; 
Ecclefiae tres libros Sedulium tra« 
dii dadtylico metro compofiiifley 
unum de Veteris Teftamentif re« 
liquos de Novi mirabilibus. Va- 
riant ctiam Codices firripti, ac 
typisexprefli: & quidam quatuor» 
ut etiam Almelor. membranae» 
'numennt: alii quinque. Barthias' 
Jljb. X. Adv. ap. ix. Non indesH 
tur bene agere^ qtU qtsatuor liheUos 
[Sedulii] fatiunt ^ tertium adta 
extettdemtesp ttt duorum ex nlsqttis 
fratrihns portiomm veUs foltss 4C- 
qtsaro. Proinde in ^piftola ad Ma- 
cedonium puto lapfum in qmtstsor» 
ex notis efle, qvibus ufi fbcrint. 
veteres: nifi de iblis, nt fiibjiciv 
quisttsnEpamii^ifiitnsmwieq^^^ I 

mm fibelios, qoof ex phnribas pzfjet txnaphwa^iJnigSS 
td paffiooem, & refurre&ioneia, ad&enfioncniqiae 
domiiii fioftri Jelb Cbrifli, quatuev eaangeliflaronr di- 
Aa ^coagregaQ») ordiiiati , contra ofDoet aemalos raafc 

de- 

■ 

^dtijr. ttt Ifidoro aatcm tnendotji f idone^ Uhii hi dimmtt, &SB(iir 
cfie Don dutoiiDuSt ialtcni lui. nobis ofiendillet. Burmano ad ?ۥ* pro III. per notas fuifl^e fcriptum. 
SlmMque fbdt Tornaefiana Editio 
m; & mtidem quoqoe Nic Heinr 
Sm in Pmdent. p. 33. agnoftit: 
& Prafi Sedulu fn Bibl. P. P. in 
quinque libros cfft diftributa Cel. 
r AK. In altera Editione Toraaefla* 
M qMhtqm qucHqac nomcrantur, 
Q»B' qua multi Codd. confcniiunt , 
monentcPabricio Bibl. Lat«lib. IV. 
Cap II* f . 11. in not. Alii atmtmor 
haboni)» fed vcnftmilii dt valdc 
Bifthii iiiipido » or^ncm cnoris 
icferendam effe ad notas quibus 
afi foemnt vetcrcSv cum nac in 
le frc<pientes in dmnibns fcrc 
Scriptoribus pcccaverint Librairiiv 
tn reAc jam olim Voffius monuit 
ad VciL lib. 1. cap. xi. § 6. nulla 
Inendsi eccuirerc acbriora 9 quam 
in numcTis. 

im Cnignpms erditum.'] MStfli 
fibcdahi^ns lod vcritatemindicat; 
nam sdmuni habct, ifto altcro 
Gloffiieviccm lupra&ripto. MSS. 
Cbdd. Pulmanno coUati , un%r§gan$ 
kiTMi quod cx indolc ctiam aev( 
ft. Sed cgo pcrvttcrum mcmbra^ 
Hafom noArarum ioipturam iie- 
SAnc ciiim ddngrcgaios fiuan» tron. c XXXVIII. pracCeit»' quod 
habetMS. Pulttanni-- € §Mp9p m $^ 
tmravh ci^Bfinodi tadiea niiim 
vcrbi €urMr§ iaiis dihicidle noir 
probat Si quid igitiir fit in vuW 
gata fcrfptura matanduni, phcc^ 
ret; qm* fvd qmhm) ... fma$n^ 

vel , quos ..q^E.d, C9n%ngmms mt 
ornavu Wopkens. ^fon tamcff 
fadlcn^e adlentiefitcm: hafaiBfai| 
Barthius , cih» plane iMiid ji/immwI 
diAiliccat. jtdmmmre ttenini .4Eft% 
tcfte Cdiar. Cur poftcr. p. likk 
idcm, quod dceto dixic ipMJm^ 
gitt^ im mnmm kcmm cmgrtput^^ 
im mnmm ndigir$. Sic AnreL ViA 
Inluflr. cap. 1. f. 4. Iffi fdflmkm 
adtmstis civiSMttm csmMdcntmi- nU 
not. Patcrn. Drakenb. ad Liv Qi» 
XXXII. cap. XXX* §. 6. NoiLin- 
digna quidcm haec vol cft SfDdn* 
lio,cum doccntc Cdlar.LLfirioy; 
ad ultimum actatis argcntcae teiH* 
pus fit referendav ante Hadriaai 
vel Antoninitempfivaplabeiaiiota» 
Quam turpitct itaque Falficros iil 
fupplcmentis Lexia FabrOr Cdbh 
rianif voccm faanc Ciccrofti ad» ^ ^ ^ fcripicrit, reacdcmonfttavitEni- 

gdiflartim fkientkStcs copolavit : f ditus in Lcxico Fabr. v. mdmmuu. 
erii sci MdmtMMJk verbom commo* i Ncque adicquor qua ratione dixif> ^ MBaim i.» dc 910 alibi. Baxth. 
Uh. XU. Adn cap. xix. Barthius 
Vt Cti&m M. voiebat - - Mf»;fff> 

&9ictleiiifii fct Scdulius: Esiangciiftmrmm dMm 
c$mgngMns adsmavii 1. c. congre- 
gavi, coliegl Sadus itaque. iudi« 
cavi iUnd ndkmvi cum CcUasitf 

xccipcrct \ AD MACttiCifiitjM* tf AtifinCi^foi ^nm^t^o. Huic aiitem * operi^ f^^ente 
tko^ PASckALis CAKMiNis nomen int^ofu] , quia PASc^i 
nofbruin inmolatus efl Chriftus: cui honor & gioria^ 
CQm i^acre 6c Spiritd SanSo^ ^ pet ormnia fecula fe< 
caloruto. j^oitn. 

B T U R^ redpefe, ficef ^ i^ giollae fqfpi* 
doDeift iiibeat. Si verum fatear 
banditur fcriptura Cqc(4. Pulman- 
tiy qiiae & BuriiiinAO, atquanto 
viroi placinti H^Mfi. Viifi an 
bic ftdat Vitrtrviusi fib. III. ,Je 
Archited. cap. vii. fin. Btj$Mms 
iiftrimmihtii inttr (^fumt dtfpajra 
tm^ ftt0Md pMi li^tttjfcarei fitiftit 
ttirinri qiiod ^idei^^iiec ibi tulit 
IbdoA fbrte librarii manus in 
Cod. BiUiot&ecaf Frsiiie^» cum 
ttfotULt /eriptit txptjul £t fic hpc 
qooqoe «loco aberraflfd LibrariOs, 
com CL fiuripapno tudos» Ot pth 
10, ftato^r^lit. AaNtaEii. 

x.Opiri,'] Cjmim. LigAige ve- 
tiusMS. ot edlti Codd Gl6aam 
mae .leffioiiis fectfti videantur» 
Iq^i Btili tMettt §ptti (ctifh fu- 
ffuaipta Gloflia : k. $. . carmini 
t^mfimi) P^t/UMt tttHtrhns ttt%um 
tttittmUktitttptftd. BAtTa lib.XII. 
Adff.ap.sii. Cttrmitti S^blLogd. 
aEae. Scd re^ teftituit Bsmbius, 
com fc Sedi^us ita de hoc car- 
ndbe Utfifd amet» ut fupra inir; 
Mvs Ef^ Op^h ptftH dtcurft 
tmmint^ 8e poftea: Hmfttnt^ 
PMr «nvira tftrit ntf/H tttijftt^ 
At^e fta m genere lumi de firripto, 
ttrarein quem opns noftrum cd- 
kcamm. qms, humanioresquipri* 
iBis modoubiitguftavit1iteras,ne- 
fcit? MHlcr Ovid.iib.I.Faft.Tf.3. Uxcift Pdutio^ datfdt Gthttaniiti 
vtUtd 

Htc opus. 
Non necetfe tamcn vlcfettir» ui 
ntvtim cum Barthii Codice inter^ 
feramus^ " ctftn tniiius videaruf 
convenir^. Praeterea Bibl. Lugd. 
& OA. idtt kttuttiL inptfuL Fabr. 
fdvtnit Tttt^. tptrd Pdf€hM$\idtd 
nthtin inptftd, 

; . Ctim Pdtfi & Spiriiti.i AbfU;it 
baec a Lipf. Codice » ^ui 6l poiiea 
Infdtcula, Alm. autem ut editu!m« 
Cella<. Bt ftmeto fpifitu BibL 
Logd. Llpfien& Codicis apud 
Gdlaiium fcriptara , iliqtio coiGf^ 
poffet defendi» cum videatur r)r 
tmnut abundti^e. Attamen pro re- 
cepta addtlxide fuffidat Pruden* 
tiuih Cath«9i. Hymn. I9t. V£ 114« 

Ohtnilms ttitnitltl^hntftctikntm 
ftculis. 
Bc i>fiim Sedtilittt !n E^iit:. ti 
Maced. prolaepraefixa», in 6aet 
GiorUt hm Patrt ty Spiritu Snnitt 
ptr omnid ftculd ftctiitrum. /ipvA 
alios eft hit ftitddftcuiorum ftknpL 
qtiod ex Damafceqo^ egregie in- 
luftrat S|»egeL ad Pnldem. L L 

«tV rS% dtSfdi 4b9 titdfdt dicunt 

ficri Scriptores in N. T. Dt toc^ 
dnif coftfenipoteftPhdSer- Loc^ 
El>raic xiiii. cum Heupelio ad 
Mard Etian* cap. vi. comm. tu 
Amrrz. ( 1« ) 

TURCli kUFII ASTERIl,* 

■ 

Sedulii carmina pofi: fata ejds coDeg^ 

& edidit, 

EPIGR AMM A 

ad eunidem Macedonianit 
CQi Sedulius opus Gium dedScaveraCi 

Sume^ pater merftft\ ^ teraas diSa poetae^ 

Quae Jine figmenti * condita fun$ vitib. * . " 

.Quo caret almafidei, quo fanSi gratia Cbrijlif 

^Per quam juflus ait taHa SeMrus. * / . 

■ jffteriique tui femper meminiffe ^ jubeto , 

■Cujus ope & ^ cura adttajtint populisl \ 
Quem quamvis fummi celebrent per feeula ^faJiMSf 

Phis tamen ad merftum eji^ fi vigei ore tuo. 

: I. ASTERII.lNoDfoppTimam, • - - -' .1 •quod in vetusdi&iua fcheda inem 

branca reperio operi Pakhali prae* 

^niffan]. HocTcroeftEpignmma. 

OPUS PASCHALE. ^ rtcoiU- 

nMum.t ^sdmtMttim f atqm ^ fmxMNti 

sUgsmUm divHlgdtMm efi a Turcio 

Buflm jiJkrU §^t§ Exc(t[. Ordi- 

Mrij^st^Pdtricis, F^JchdUtcsr- 

,mims iilnr frimus i 

Sttme^ faur mtritis^ vtrads diHa 

Poetae^ 

Sm^ fi^ Amtuti undita fuut 
vitic. jSfltriifUitmfyttfef meUmfiii^ 
beti^ 

Cttius 0fe et> ettra iJBttsftmfi* 

^imm ^uMmvit fi immi i Ahtut ftr 
jHuks Fofims y ' 

Phts tamiu dd mritum tf\ fi 
viiit on ttt^, 

Qoad in hoc tominenotanA tl- 
debontar, (equentibas libris dabl- 
mas. Seqoitar .autam io ^<dibla 
vetu& aliudEpigrammatiofiifliid» 
ad inftrafiionem Librariorutn ap- 
^i caret almd FiJit, ^/i»^'; piAam, quod nec ipfimiperntt 
grMtid CbriJU , peiibit. ^ 

Pirquam Jufiut dit tdiid Stdu- Scrihrt m ci£it,fi vit iittefi^nhri (19) Dic tt9t$Mm finfkmpdufifis utml' j antfqqis probaripoflSt,: VirosG>Q- 
Uter tff$m, fularcs non tantuni ipfo Confulatfis 

Artiatlis flni^4pt trilmt 4ttra§ pa- fui anno» fed in omhem vitaitt ^fstits Umtasg pUfidt tiUfivi r«« 

JtftdUs r$A tantttm fat prpfpict 

ftmpirm 
pifttpir0X0iitA,i^\, qttidlf.f 

. fttdurit. 
Sdttis f. p. q, ^ «i!bf parilefqui 

$itt$t$. dlAos fuifle ConfuUs pro Cohflila* 
ribusy aevo praeferrim ppneriord. 
Nic. Heiniius ad Reinef. Epifi. 
cLx^vi. tom v.Syll Burni.p. ipt. 
l^igramma hoc in Remenu Coa. 
poft Epiftolam Sedulii reperitur; 
eique adfcriptum eljb: Hoc dpfis Sj^ 
duiius inttr cbartulas Afpirfum r<- 
%itfi/ y qmAncolUSluf/t adorhat/im* Haec totidem apicfbus^ipta fnnt | qm ad omntm eUgantiam divuliia 
ioiBemI»anaprifca.Audorqi(idem tum tfl a Turcio RuHo Aflerio y,c* 
QQmeronun non ignams fuir, & co^fuU ordinario atqm Patrici$. 
puto pleraqae corrupta efle. Bar- Puit is Conbil cum Protogene znj- 
TBius lib II. Adv. cap X I. Evul- no vulgari ChridianorumccccxLi^ 
gavit non ita olim AHerii Epi* Sirmondus nd finnodii Ifb. l Epift. Samma in Sedulium, ad Enno- 
um fcribens DoATffimus Vir Ja- 
cobos Sinnondus ex Codice Rhe- 
Bienfi. Ideni ego Epigramma in 
Scbedi vetpfiilpma reperi, cum 
toudcm infcriptionfs litteris, quot 
htic pingam* **^* Quod rocolle' 
Mstm^ ^dtfnat^mt dtqueadomntm 
^mttip^ i^vukatum tfl a lurcU 
fufio Aflorio ^intop. ExconfuU 
Ordi»Mri$ atqtta Patrieio. PafcbaUs 
cantwttis Ubor primtts. 
Sittna fatir UHritisBcc. 
Scqaitur dejnde Epiftolae Sedulii 
fagmentum. IpEMJibLXU. Adv. 
pp.zix., In antiquilGipis Sedulii 
mtmbranis Rhemcnfibus haec legi 
l^tar Srmondus ad Ubr. I. £n 
sodiani £inflplam xziv. Hocopus 
MadttUtti intir doartttias difptrfum 
pSqfUt^ mtod re^oUe^tsm adorna- 
fMfoqmi ifi a Turcitt Ru/lo ,jtfltrio 
Yj. C Canfuli onBn^rio cr Patricio. 
Sve« m Wilthcmius in Codice 
S. Aflsini invenit » ac ConfuU ordi- 
itario t^ Patrieio. quod iOe ma- 
fnltf quam^uam c marmoribus XXIV ex diftoCod. defcripflt. Bar- 
thius Adv xif. cap. xix. reperiit| 
qui fexto verfti didita legi pbfl6 
cenfet; Patctur tamen non info- 
lens Qiriftianis Poeris efle etifio* 
nem tali it)odo & loco neghgere. 
Quae etiam eft in Cantabr. Codw 
cujus fide in prirao vcrfu pater 
fcripfimus, ubi {etcrileguntyifwr. 
Hop Epigramma exftat ctiam in 
Q. Almeloveenii Cod. Sed ubf 
Sirmondus in titulo legit adomor 
tumquo^ & inox AuAoris cognb* 
men Rufii\ hic refert aduttdttuik 
atque ad o. $. d, i. a Turao Kuf\> 
Aflerio ^luinto^ Viro Clariffsmo^ 
ConfuU a. p. In v. i. facertt 
veracis V. 6. aedita v.,%'faflur^ 
atque ita etiam in Cpd.' Barth. 
CfiLiMfLius. Molta de faoc Epi- 
gramrnate vide apud Q. Withof. 
Praemet. cap. viir p. 107, RetiJi- 
lit qaoque hoc Epigiamma Vir 
Doctus in notis adGyrald. dePoe- 
tar. Hiftor. Dial. v. p. ipz.tom.ir. 
ex qiiodam Cod. quem inlpexit 
?. Labbe» in quo haec in operis (»o) ^e co&rpidebanmr adrcripta : Woc 
ppm Stii^lsMs inter cartuUs dljptr^ 
fumrtliqmtf quod ncolU^Hmf 4» 
^HUMtum^ atqucadpnnem eleg^n^ 
tuun divuliatmn $ft m Turd» Rufio 
Jlfterio ExfonfuU ordinario, atque 
fatrino, In aliis legitur Oii/Wi^ pr* 
4inariot ^oid codem redire redie Pafir , ofiHs mi/M deeurfi 
ne. ubi not & aliis firmtltrit Gn^ 
ner. h. 1. AdiedAdein modaiii-ftlA& 
l^endum apud Incert. Axift. car» 
minis fn nlbfi. W. »3 1. St totoHinkf 
ritis venerahiUs aetp^''pto^Mgz\fi 
merito. Af Nft^v; 
l Cepdita.] Compbfita. Plinim vidit Heinfiuf» <]ua dc re cbnf. lib. yi.iEpift. xt^nf. &. Qttam^ 

y. D. ad Vellej. hb IL cap f. ( 3. 1 iffi plurima opeara , fsrmmtfSira co^' 

Cod. vero Arnt. i|i nonnuUis z/diderit Lud^lib. V. init. 

ceteris diflentit, cum habeat : ador- 

jsatum ^tque f4 omntm eleganti^m 

comfopium dtvulgatupt eft 4 Turcio 

ptfo Afterio V, C. Exconfule ordi- 

pario afque Patricio. Ille tamen 

Aflerius paffim in Faftis Rufius 

adpellatur Quod vero in Cod. 

Barth. exftet» AfterieQuinto naium 

cft ex litteris V. c. cum v. nume 

rum efl"e putaveritLibrarius, quod 

& notavit Barthius lib XII. Ady. 

cap. xi^. & Heinf.^ad Reinef. £- 

pift. CLXxvi. topa V. Syll. Burm. 

Aliadiximus in Prjiefationef quam 

confulas. A»ntz. 

1. Veracis,] Cellariqs veracsa dtfia 
cdidit Sed ex Codd- Cant. & Alm. 
CorrigQ verads Poetae Vulgatam 
ledionem vel idep malam puto» 
guod ita in (eq verfu eadem haec 
dicantur. Gkunek. Rede. cpnfpi- 
rat cum reliquis Cod. Arnt. nec 
cft jufta dubitandi de vera manu 
ratio. Pro piiter meritis fiarth. lib. 
Ih ATIv. cap. i|. & XII. cap. xix 
tx fuo Cod. profert /acer. Sic 

guoque Vir Dodus in Not ad 
ryrad. Hift.poetar.DiaI.y p 19». 
fi Cpd. Arnt. Melius tamen Cel- 
larius & cum eo Gruner. ei^ Cod. 
Cantabr edidit. patert quo titulo 
ipfum illum Macedonium jam or* 
.naverat Scdulius fupra in Epift. 
ini|; Priufquam mcp venesfahilis §litis petis efi. digntfm foHoteti 
SlorcdttMin 

Conderit, 
Symmach. lib. L "EfitU ir. 174% 
quae tn noftrUtes Vitct nnke ttitpet 
cendis Epigramtnatk.VzX, 'Mirx.ifli. 
I. praef. Hiftoriaef&femfiHci-fitpt^ 
riorum fliio cottdstm. VUtil 'Bd 

IV. yf. 7. 

Et tri/Ha condeft htUa, 
ubi Emmeaefl*. Burm. ad QoinAft 
lib. III In(L Orator. cap i. p. 117. 
cum Bartbip ad Qaudian. CQni. 
ManL vf. t8. b ad drat- Cynq;. 
vf. 96, Cum addat ftgminti apCrte 
feculi Aii vitiqm prodit AflCtios. 
Tali etetiim fenfu quali bic t>onfr 
tur, elegantiori Latio ignota fmt 
olim^ cui commentum magisadtr- 
debat, V . Ccllar. Cqr. Ppfler ^ r^. 
& 110. in Antibarb. p. iio Dlce* 
batur autem poflCTiori aetate-)ll|f* 
mtntum omne id, quod )i vttrp 
efletalienum. Sedulius lib. I. ipjt. 
^um fua gentiles ftttfdeant Jj^ 
minta Pottao. 
Nfamertin. Grat. Adion. Jul.a)9f 
XXVI. Jngenita trttdelifds fippttttio 
(ottitiae tegebt^ur. Symmach. tlbf 
IV. Epift. XVIII. inter flgmhttM 
iudicra 6c lib. viii. £pift. xL^ii. 
init Nikilprofunt figmenta foUicitii. 

ARIfTZ. 

4. Perqtidt^Jttftttt''] ^npmpt pir (21 ) fjttni 4^t Altette Sedtilliim , «iiliGarm^T. v£ ^tjittcHamin P«i 

Abi«haiBo datutn teflimoiittim al* ^cgyr, c&p. xxi v Nomm ilhid 

loiHil, d^ ^late di^ut %,\ 

Fikahis ad |L<MatiOf. BAtiti}. lik 

XH. AdV. leap. xi%. Cod. AtDt. 

fMi^f^^ Ifi Notis «id Gyta)d. 

PM» HHt &ial t fag.^x^a. le^- 

kk> TypMMSinifti. ' 

^i j9affto,'\ Meada 1iii^t#rtfta 
fC^ctniffitttft, ftdaiiemifife anim 
advttft, ^pKHHe <!X(m1ifle folatn, 
eperae erit jftetiimi. Quid eoitn, 
imabOt eft: AfltrH mmirtifi jw 
ki4i craem jobeat Macedonius 
«leminiflBb ^Afterio ? an fe ipfum 
hibeat ifl -faeere ^ ^tris tam inepte 
bqidtar ? an vero aliumf quis er* 
go 3ie alias eft ? Tu vero me fidc 
joflbrc emenda fine fcrupolo: 
iK/hrJjAfw tni ^ftr mtmlniffe ju" 

€09^$ §p€ c tum •iitafunt po* 
pms, 
(Gh9'catiiis pdtefl dici Alhiditad 
Botiffimam lllud VircEilii hemifti- 
thimti Aen. hb l.^f.ic7. 

Oiim menthiffiiuvaHt, 

ScBc Ovidius Metam.1ib.vri. 

^ttvat optewfn^ htnti 
^tltpSfts» 

ueclMMi ibidem libr. IX. vf. ^84. 
Vt mitmniffe juvat, q^dmvis bn- 
vis iUa ypiUftMS 

Catd in Diris vf ro). 
^ mtii fjfiw^irsnim tn^ m$ ttnmi- 

tttJfsfUvnHt. 
ftttius Theb.'hb. I. v£ 47^. 
Vi mmhtiffkjstvit. 
h AchiU. libr. il. in fine: 
TSt tttomitti & ttttminifft jftv4t, 
Sic atii plqres. Confer Qaudian. 
Befl. Get. vf. 207, Valer, Placc. 
U^. 11. T^pSi* Sidon. ApoUinar. fitfifH^^ai witttf, AxUe Rutilium 
irt Itincr. Ifb. I. vf 164 «t-Pedo-' 
nem in tihimis vetUs Mtiteen. vf» 
18. WiTHOiF Pracmet. cap. nii. 
p. t<A. Ingeniofe fatis» neCtamen 
^ald^nmo. Etoon^irjOttonuies, 
■qaosvidi. 

6; >c«r4i ^AV4 1 Su())icor vocem 
remotiorem didita reponendam# 
6tfi non infblentes tali loco dri* 
iHani Poetae peccem; BiiaTR. lib* 
Xtl. Adv. cap. x(x. Dmior ta» 
men Banhii videtur conje^ani* 
Si <juid emendandum , praeferrem 
Cod. Arrtt. fcnpturam , eurn isMH 
e^iitt cum tali modo >fitarermr 
hiatu^. Neque tamfen necefle cri- 
ricam huicloco manom admovere» 
qui alioriim exempKs fatis ipie (e 
tuetur. Avianus Pab ixviii.irr i u 
Continuo evwfam feiibus ^Jpergif 

arenmn^ 
^uam ferus in Doftrini orst ftm 

-qutntis drit. 
ubi plura adndit aarifll 8c eximiae 
crucutiQnis fama celeberrimusCanr 
negieierus. Nemcfian.'Cyncg.yf.7r, 
Pemt ftier gemtore Dto^ mfte im* 

thttnfrnttr. 
ubi Bartfa; Infcriptio apad Reinei; 
Qafl! «c n. ccLxvii. 
Morikus inunioa^ grmvitnte mtensif 
V. eumd. Reine£ ad Oafl: xvi i;^ 
n. CI4XVT I. Antonius in Carm. adVf 
Geutes vf. 11. 
Bt mnre trantgrefut peMut^ Jttf 

oente eoiumtut^ 
Cum Duce qui merfiinfefot viiit 

)Squd1tnt. 

quod tamen Muratoriasmutandum 
p^tavit in mtrfot. Ampliff. verot 
Voncldus noii^ Specim. Critic. 

8*3 P \, (") ^ p. t. \vi.mri% flmtli^u Similitei: 

ibid vR 15. 

M0wts€m te»ihf c^ f»n§ 4$ rttft 

.€murrit. 
Idem.Maratoriis malebat mU m, 
$i taLmen.' quid emendsmdum » 
I^aeferrtm acu^ffimi VoDckii le* 
iri&mam fane tranipoGtionem : 
/p»i.(qr4i!r*.V.eum(L V d. SolU^ 
citusita de metro Corippum tea- 
tavit. Dempfter ad Roun.lib. 11 
^s^Prxm, pto 

. Primosinm^nfyqutdtridluftrain. 
fnh&3j^pa; primot dtqm immmfa 
Mtr. L .quo jure videant alii, mihi 
fane non necefle videtur. Idem 
hiatus non infirequens eft in litteris 
i.&im. Nemefian. Cyn^.vf 150 
Hm ^mnu estitlif hm' f^difinfa 

firatmr^ 
pbi Bardh quem & yide ad Cal- 
purn. Ed» V. vf* tu Picr. ad Vir- 
gil.£^. II. vf. 53. 
^ddam cti^a pruna : bonos tntht(tc 

qmaim pomo* 
Gnd. ad Phaedr. lib.IL Epilog. vf. 
3. L«ambui. fidHorat lib I. Od.ii. 
vf 3 1. Weilz. ad Val Flacc. lib IV. 
yt^^i. Pudend. adtiucaii ]ib.V. 
yC 517« j^hntzekv . ; 

y. F4fim'] Faftm diifertii&me in 
Boftra Scheda editum eft , quod 
nec i^tinum» nec ineruditum eft. 
Nam fafiihus prp faftis Lucap^m 
dizifle notac». nifi ia]lor»'Corif- 
ahaeus Grjimn^aticorum Prifcianus 
Lpcu» jck lib.., X< nibi. loquitur 
Caeiar: , 

.. Midia intir peeiilu^ fimpir 
Stilldrutn codi^t^ /^%''^.f f^^h^fv^ 

vocavSt 
Nti tmus Endoxi vimttuf fafiibus 

amtus. 
Cujus quidfm ipCQiQ^ fe^^ pc vdlem interftinguere» -qood in 
membrana vetnltiifima offendi $ 
licet nplim de errato Librarii m«r 
gnopere.puignarei 94JITH. lib. XII. 
Adv. cap» xijXi'F4^«i pro (afii 
legebatnr in Bartbii membraini^, 
uti & in <Iodic«^ S. Albini. NiC» 
HviHsms ad deinef, Epift. axxvi. 

tom. V. Syil. Buim- P* I97« ^^^, 
Amu & :Cod. apud GyraM. d L 
idque ipfuQi jam r^^usinter Aftc^ 
rii verba repofuit Grunerus , quem 
latius h. I. confulas» licet Cdlariui 
vulgatiprem loquendi morem 19 
f^a Editione Qt fecutus., £& qiia^ 
ea vox cuni fecundae, iit Gramr 
matici loquunt^r, tum quartaede* 
clinatiqnis» inde faepius illa .iif 
NfSjS. Qccurrit permutatio. Horaf» 
lib IIK Od. xvii* v£4« ' 

Perti^mofetiemis^mmfafidt. ^ 
ubi clare i^ielioris notae CoMfef 
Franeq./«/?»i, quod recepit Bpn- 
tlejus. &lib. IV. Qd xtv. vf. 4. 

Per titulos memore/^^fafittf» . *' 
Lucs^B. lib II. vC 645. 
Et vos, quiLatiof figmtt\t ttfttnm 

faftus, 
ut pdurimis Codd. pr|ieeuntibus rc* 
duxit Erud. Cortius. OudQod. ad 
euind. hb. V. yf. )9$. & liS X. 
vf. i$7. Burm. ad lib. V. vf j&f^ 
^t i^tasfecit fe ConfttUt^* 

Savaro ad Sidou. A{>oIIin. carm. 
XI iz. vf. 9. G. Rcitz. Ambigi 
p. aops Voffius Art. Gramn^att 
lifb. IV. cap. xx. baufq. Orthqgr. 
part. I. p^ 17.^ 110 Protfim 
Codex apud Gyrald. L d. & Arnt. 
quae, in feq; verfu efi non agnofcit 
Barth.Jib. Xll. Adv. cap. xix. re- 
tinuit tamen liL IL pip. ix. A&nxi* 

C O E- COEL II S ED U L I I /•^ \n CARMEN PASCHALfi P R OL O GU S. • I - ■. i . .. •4 ( • ■• # PAichafes qnicumque dapes cofiviva requirijf; 
Digoacus noftris ^ adcubicare coris { .• .1 
'Fone iiiperciliuni', ii te coguofcis amicum: 
' ' Nec quaeras opus hic ^ codjcis artificis , 
8ed modieae contentus ^ adi folenni? menfae, . jf ^ 

^ Piusque iibens animo , quam iaturare cibo^ 
At fi magiQatum cajfieris dulcei^ine r^rtim. 

Divitiasque magis ^ deliciofii^, ^mais ; 
Nobilium nitidis ' do5korum vpicere poenis r 

Quorum tnultiplices ^ nec numerantur opes. 16 . 
Hiic invenies ,qiudqt4d mare /^ nutric edendumi , ; 

Qaidquid terra "creac» quidqtiid ad aflra volat: 
.'^Gerea gemmatis ^velcun^tfaena caniftrisy 

Collucencque fuis " aurea vafa favis. 
At nos exiguum de ''^paupere carpnmus horto, iS 

Rabra quod adpofitum '^ tefhi mpiflraty olp^. 

'■ * ■ 

i. PROLOGUS ] RdnC Co- 
dice itt Toatar: al Pfoifatio 
CiiXAB.. Imitavit bunc prologum 
deganter (atis Belifatius Epigram- 
titte tn Sedblium.. qudd Sc mo 
ftuit Btrthitis lib. itii. Adv.cap, v. 

1. AJemUtdr**'] Frequens ver- 
Ifutn de convivle. V. N6t. Patem. 
ad AureL ViAor. Epit. cap. i . §. 
%u' ita dtUmnhifi. J^uvenc^s lib. I. 
tf. 76Z. 

yitaU Mdetmhtn fnittfdi^ 
DriSenb. ad Livium Epit.mtti. 
Mfcttmberi dixit Sueton. Cajcf cap. 
^Tiii* Ttfidti cnm priufirjifibttt i^nvhiitttatn ^fcmttbinmt. &'id 
Verbum"apud profanos> Sciiptoret 
hoitiinibtis eBe jproprium; cum 
cbntra /f^rivm^f Diis adfcribatur 
dbum dpientibus multi conten- 
dtint. Attamep diflin^nis bujus 
rara adcgratam.hiberi ratioDem, 
8c obfervari, notavit jam Deme 
pfter. ad R6fiD.'libi v. Antiq. cap^ 
txviii. Hae^rerp & fimiks loc«- 
ticnies defintttte funt, ex more 
vettrum:» qU in le^ ftu tricUniis 
dbum dpientes adcombebaDt. 
Suetou; Vd$)a£ cap. T. Pr^Hiit 
Md iffntacttiftkttHt fifit» Urfinvi 
B 4 - ' Adpcn^ (H) Adpend. ad Qacoon. ie Tndip^ 
^.m ts:i«reqq. Dcmpft. ad Rofin. 
lib. V. Antiq. cap. zxfixi. Horat. 
i2b.iiI.Od.fti.vr ff. 

^luos inttr Auiuflm rtcumhns, 
a. Albert ad Epifl. t. ad Corintb 
cap VI II. $. to. Late de illo more 
confule Lam^. in Joann. toiti. ii. 
p. 158. iQHOt Neaactamen an- 
tiquilfimis temporiDus mos ilte 
obtinoit, doippe tunc ad menftm 
iedebafnt cib^m capientes, Albeai 
d. 1. Dougt. Anal. S. part j. Exc 
txxxv. Idem .quoquie apui Grae 
CGt obtinuiflfe monet Peith. Ariti^ 
Homer lib. IU. cap. t. S- x* Pe 
Romanis vid^e degantem locum 
Ifidori apud Schej^k^ ad VcDe). 
lib. II. cap.cxiv. $; 3« Sdus tum 
iiSf q$sos invitdviraif ^ m^artfarit 
MtftivArum Mptdititntutf tttstdvit 
fidtnt. De Veriiium, b6c gepere 
evQly^l Bedam de Metns p. 1367. 
Ed; nitltfi. Aemtx. 

3. Pont fit^niiittmil Pmdent 

Pfychom. vf. i8^. 

Dt/ct fuptnilium dtftht^t. 

i. e iup<frbianl, qiio modo ^ipli- 

candus-Plinitislib. II £pift.9. $.5. 

Vt in pUrifyut firtnttm rtmittds. 

^xfieiiCwm hiinc 1. npgligit: 4r 

ittHtfHuifd frtnt alip iepru 4e ha"- 

fsnifiie libvirro eft apud Sidon Appl- 

iiB.Kb,VUl. ^ifL i:t. ubiSavaro, 

jwmLAiMB ad Horat hb* !• Epift* 

zwu yXr 94* V. p. ad Petron. 

JSiii^tilp, fnVL p. 1 1(5. ic Ctnftfium 

•fiitmmttttt apu4 Val Maxvlib. (I. 

.<ip> f n* t\ 5. iibi Vprft. & lib. 

«Md- tVf^n F« Apm h. L itaque 

'icdl (dqpbn^rc»;aI]jjyQei;cqttafi. Sym- 

,XfMm&t.yi iip)&.w. Prdtft^u^ 

M dt d ft tt mt t Uf u mtrmmut » fint^n» 

',fim f^s^pMtfj. CL Albei^ ad Epift. Ofid-iihiVf* 601:41. 

Ptfuiftfidiiittrirds. 

Propiu^ s^ bync.. logm Hota&iif 

hb. II. x>d. «..virte. r^ ;TT 

Ingrittdm Vtnm pont fuptrUtm. 
6c Ua ftepi^efimpUdaiHroconi* 
pofitis»"Ex muliis c6ta£ Not. ad 
Pulgent. lib. L MythoL ipl. ni. foy^ 
$c Hb IIL cap vt. & ix* Cdda- 
fius ad Bginharitlitt do Vita ^^ 
M. cap» xai9t^-p.:X07. Addiu,^ 
VelJq. lib,U, m XTUf.,*; i- 
BoxbQm;, ad etgnd: Ib. ILcap Jbzt, 
iuit AftNtK. 

4. cOiiis.'] Pdm in per^Ma^ 
a cpq[^yift tSJi m^up^orat " Qul 
crgQ H^fitfici Iqcw? Fadlf cqRi. 
4cm ip antiquiori idiquo SCiipterfe 
pertderlm talia , inm item ia Se- 
dulio' ac fitiuliVii» . Hi tSd^fms 
dum ubique acumen qqafriint, 
per quiinodi ingenium oftenmxe 
adamant. £;go^(ane jurareai|(Smv 
numquam hanc lbripti»mni: r.yate 
noftrb prof9f^fl| fOiQei i^^f^ 
nendum abiqqe ulteHori mora: 
lHtc fmtfdstfttsBictnyMsSrnfius. 
Maluifiera vero , accilratiorefti^^l- 
labae rationem haibuiff« &^dlium« 
Primam etenim in tnychis [Hrodttd 
nemo ignorat, nifi qui au Mufir 
alienos eft prorfii^. I^teiiqiifokt 
ita Caelius quantitflftem freqiienter 
negligere ; exempk) aliorum C&H- 
ftianorum. Putabant namqoe hi 
indecorum & fttuuin ttk, veritii- 
tem divinam , ant Hiftorias Sacrii 
tiaetra» velutperpetuael^, vdk 
adftingerei unde paffim evenit» 
Mt» invitis Qmnibus Gratiif, & 
Romano ApoUine, merum anf^ 
ftridorem dederi^nt, ubi, fi-pak2- 
lum ipfis attendere placuiflet ,. md* 
lidifiipum oloiis mdos promc|r 
jKituiiQient^ abingenio nequaquam 

<lcfiitiiii. ( 25 ) dcftimti , fe facultate Poetica in- 
Bradi fatis. Hacc ccrte rcriffinia 
atque «nica eft ratio» quare tan- 
tum difcriminis inter ejusdem £e- 
cali Scriptorcs continuo obfcrvare 
Bceat Qais enini, (i ferio aga* 
mm, Chriftianorum PoetarumTel 
QaQdiano vel Rtitilio, fua aetare 
compai^ri potuit? Hos» ubi inter 
6 compofueris vere Poetas, illbs 
Poetaftros merito dixeris. Cauffa 
tanti intervalli fuit airgumenti di- 
fjaritaSy Sc feverior ih po1iendi$ 
vcrfibus cura. Hi, quodmatcriae 
deeffe videbatur, ingfenio fupplcre 
cotttendebani!. fili mfitam rerum 
fimmm noMIitatem uhice fpeda» 
iMmt, {ecuri teliqua. Ceterum, 
nt ed redeamus, noftrarh hanc in 
Cedolio eilicndatidnem magis ad« 
finraot , quac paullo habet inferius, 
fcetdcmin re; 

CmM gpmfNftis jUwfeunt balU 
cmnfiHt f 
OtBtumi^ fnis autu v§fn 

Qaodfitamenaficin, nimiumfbr- 
te fii(»erftitioib, religio videatur, 
contn metri fandionem tale quid 
tedpcre, neque illi noUftiim in- 
terccdet iieg<itiom. Quin potius, 
ooa iiimns Yibsralitate, ^liud ipfi 
Ap pcd i t ati ftius reriiediutn, quo 
fuae inbedllitati confulat. Legcrit 
eigo: 

HitMUUtMs §pushtcnMU dttificis. 
MEhl, fpero, lieebit non efle tam 
fcfrtlki/MVf . VoNCic. lib. II. Led. 
LatcaklL Voce plane Didtato- 
ria CL vontfk rcponere nos jubet 
0mMs9 tel fi quera negleda fyl- 
labte quantitas offendat, nohtUSf 
niris iuam liberalitatem laudibus 
diereDs. 9ed videndiun eft, ne 
fK mmia ifta ViriDodtilibcraU- tate ^etrimenti dnid Seduliiis 1(9- 
piat. Vulgatam ie^'onem oitmej 
omi)ino libri agnofcunt & Proiii 
confirmat. Eft vero ini WWi po- 
fitum pro in hbc Codice, conitni- 
6lione Graeca i de qua tide Vechi 
ner. Hellel). lib L p. ii. cap. jtiri 
p. m. ijS, ieqq. GitnNEii. In di^- 
cilioribtis habetu^ hic locus. Ante- 
quam in fummiVopckii Le(%t>neil 
incidiflem , ro nobtlis in itent^iii 
qUoque venicbat. . Nec tatncii 
placgit. Sanum tene locum vel pi* 
tere videtUr ct co, quod illatii 
qiloque vdcem Profa fervet. Vide- 
tur qnidem aliquid qubd aid ct>n< 
vivia & dboruTii adparatuWperti- 
nct, latere, vel certc in incoe^a 
metaphora pergere debuiffe Poe« 
tam. Sed tamen ille rranfitus facild 
poterit Sedulio condonari, & ad- 
mitti. ReAe Inc todms Cufti Gni- 
nerb capiai ih kottodite; tit f^e* 
pius. Porte & hoc liiodo capi pof- 
fent terba , tdlfc Poetam , non de^ 
bere taleinhicrcqtlirereopus codi- 
cis artifids i e. codicemartificcfm^ 
five ab artifice compofimm. £ffe£ 
itaque artifix h L wahrtoA ]^« 
fitum, ut afsifex firma, Hcihti 
Adverf. Ub II. ap vt. qtid feniU 
forte Arator lib. L s(. 339. 
Artifici fermono facis» 
& artiftx vultus iBstrth* ad ^iit 
lib. I. Achil. vf. 331. Adtive artifi* 
emsnanum dixit Quinftil Declami 
X. cap. xr. et emcndatione Bur<A 
manni. Ovid. lib. IIL Amor.El.iii 
vf 51. 
Artifices in t$ vetto^ Miniirvi$ 

minns. 

Savaro ad Apollin. Sidon. lib. IV^ 

Epift. I. ubi hunc locum ita dtafw 

Nec quaeras Uc opes codicis attiScih 

unde nefciog tttlgatam fafteni 

\ B £ omnev (26) bmnes »qiios infpexi , Editifervant. 
Gmncri tamenpraevalet ezpoficio. 

S. A£ filiMnid.'] 0?id. lib. I. 
Amor. TSi* it. t£ i. 
yir ttms ifi tfmlss tukis sdUtirMS 

eafum» 
Jovencus lib. IIL vC 741. 

jidin rteufuu 
MMgsUs tbalamaSf r^alis pHwia 

menfu, 
V. Broukh. ad Propert. Lb I- £1. 
111« vf. II. CeL Drakenb. ad Li- 
▼inin lib. XL. cap. xxti. $• ix. 
Corr. ad Salluft. Cat. cap zli. $. 5. 
}ugurt. cap.Lxii. itiit. Cod Aiiit filltssifma', quod freqoens efiein Epidi^ xxi. {, 6. Barth. ad Qaa- 
AiSS. ignorabit demum ille, qui dian. Nupt. Hoo. & Mai. xC 107. 
nunquam Codd. oculis luilravent.iinfr. lib. llL vd 267. At noi tWfiMUB Ji pmtpom carffp 

msss iscrta « 

BMbra ^ssod adpoptsim t$fia tai^ 

nsfirat^ alus* 

Coofer de iUoroore Coler. ad Va- 

ler. Max. Iib. IL cap. v. ex 5. & 

hinc Horatius lib. L Od. xzxviii. 

vf. I. nihil aliod ad convivii adpa- 

latum adhibeiidomeflequamnnrr- 

tum volebat. cujus verba, Parpus 

odiScc- iDluftranpoiFont ex ComeL 

Nep. Paufan. cap 1 1 1. S. i. Epss' 

lahatnr mm Psrfarum usxttrkfinu 

ARNTZm* 

6. Vlsssqste Isttns ] Plsss e& OU- 
eis. Cort. ad Cicer. Hb.XlV. Panu Amant etenim p inter m aliafque 
confonantes interferere. Schulting. 
ad Senec Suafbr. 1. p. 7. mcoifM 
minfae eft id» quod Belifaiiusin 
Acrofticb. v£ 1. dixit : 

Jnvitaus parvas ad fiUnnia 
tmnfai» 
ita modicum pro meJiocri pofuit 
Val. Maz. lib. I V. cap. iii Ezt.3, 

moaico adparatu. Solito fiH 9 id efi 9 m 

Plin. lib. II. £pift. iv. S. 3 Sunt B^ifu. Aaoftick. yC ult. Plus su mireris. 
Pro Ubems Fabr. TornaeC 3.9ibL 
Lugd. Maitt.^mi. V.Gruncr.ad 
h. l/asiarecibf Lip£ £d. TonuMif. 
I. 2. ). aliae: quod adeo placoit 
Grunero, utin ip(o» ut vocant, 
tcztu locum dederir. Sed obflat 
Profa: Liiutstius ammo JknsraH 
tpsam cibo. infr. lib. I|L VL i66« 

Satssravu qisatssor iliis. qstidem omnino nobss modicao facui" 
tates. & eod. lib. EpiiL xvi t. (. 10 
Vel modica coenatio. HoraL Jib..I. 
.Od. XX. vL I. 

File potahis modicis Sabiatsm 
Cantlsaris. 
Taubm. ad 1'Iauti Fngm. p. 1491. Jiiodicis fansravii ak ofiis» 

ubi tamen & alii fatiavit^ qoomo* 

do variatur apud Avian. FuiuZLift» 

vf. 14. 

eiuam rabido fatues axfuttron 

iupo. 
Revocandamltaque prifiioam foi- & dum vitali mihi liceat aurafrui, - pturam iatius dunmus contraGiu- 
fommohonoriscultupro&qoendus nerum. AaNTZ. patnjus^ O. Amtzenius ad Caton. 
lib. IL Difticfa. vi. Videtur autem 
reipicere Sedulins ad fimplicem 
coBvivandi morem veterum, qui 
pulte oleribufque vefcerentur. Id 
mdi^t vciba iequentia vC 15. 7. Deiidojus'} Quem alti doSu* 
tum dicunt. Scd iliud plus efi. Se« 
dulius lib. II. 

Si qssis retiu mmndi 
Deliciofa fequent^ inxttt o* gutitEd 

Ptf (*7) PtrMthms sm^t, 

Amtonib. .!• 

Um fAturMte fMm§\ quii mumn 

Attor0mm 
Iktmtfsfmt. 

BAaTH. lib XXXIIL Ady«cap. zvi. 
Rodl. lib I. Itiner. vf. 37». 
Stsitia pUant ftfto deUchfd 

'vsth. 
ToriaeC i. & aliae Vett Edd. 
Mtkfa , quam fcribendi rationem 
ledius ex mifds monumentis da- 
mnavitCaftaladRatil.libl Itiner. 
v£ r 14. Pieriiis k, Emmeiie^. ad 
VirgiL Ed 11. yU i. Msps dt po- 
tios. Calponi. £d. vr. vf. 66. 
Amrs msgis vichaqtte faxa 

pitanttis, 
dH Barth. & ad Grat, Cyneg. vf. 
<K>- & 41^* ad Statium lib. I. 
Adiill vf 141. & IV. Theb, vf. 
f4^ Salmaf ad Tertullian. de 
Fanio p. 418 Parei Lexic. Plaut« 
h V. Wafi; Ind. ad Salluft h.'v. ). 
15. f idt ff. de Pignor.& Hypoth. 
sid ilimd maps tft^ qtsodprius di" 
mssssss. Val. Flacc. lib. lll. vf.iyo. 
VMms hdc iqnidsm ms fifdgs 

SSSSSfqUS 

Pntsshssslfi sssdfiis. 
uU V. D. & Burm. ad enmd lib* I. 
v£ 74. Wacbius ad Caton. Diilich. 
Fraef.Iib II. AtNn. 

8. Do0orssm'] Quorfum hic do- 
-OiraMiioientio? Alitidcredocoena 
leqiiiiitf quae coHstibsss magis in* 
llniecnt» qnaminfiiiaut doHsribus. 
Nifi fi qoi eomm in culina forfan 
halHtant» Verum Poeta fuit Sedu- 
lios» noD Propheta hodiemorum 
tcmponiin. Quamvis necVeteti- 
bas defuiOc iftiufmodi bellos ho- 
mines, Petronius nobis&Juvena- 
lis, cumque iis aliifidem fadant. 
^Wii J9cari adtiuet? Nimi^um plus quani jocofa eft ledtdrrqaani 
hadenusvidimus. Eam igitnr fcriw 
ptori maxime feriocur non exima* 
mus? Ac vix fhccurrit quidpiam. 
Succurrit tamen. 

Nobiiium nitidis dominorutkfi^ 
fctre coonis, 
Nobile tvfnftml 8c dignum vel 
Trimaldpnis epulis. Vonck. LeQ. 
Lat. lib. n. cap 11. Q. Vondc- 
mira innovahdt libidine abreptus» . 
hic btiam pro do^orum refcribi 
vv\i dominorum. Ipfe fuum fo«. 
vtimvntitsobiU tv^ficc VooLt: 9 o^di* 
gnum vel T>imalcionis epuHs. judi* 
cent alii. GRUNBa. Vellem hichu- 
manitatem) dum literas» quae ab^ 
ilia nomen acceperunt, profitea^' 
tur» in recenfenda Vonckii fen- 
tentia adcuratius obfervafTet Gru* 
ner. Sed doHorum fervat Profii. 
neque ell quid mutandum, cum 
doHus etiam dicatur de eo, qui 
artis fuae peritus t^ Petron Satyr* 
cap* Lxxiv. Lacsrastts igisur db /lo* 
6liffimo coco, ubi Burm.. 6c ad Sa* 
monic. de Medidn. vf. 841. 

Nottdum do&is fullonibus dftui. 
Contrarium eft indoSlus^ unde 
Virgilius £d. iir vf. i6. . . 

Non tuinsriviiSf indofls , folebds 
Stridenti ttsi/erum.flipsstd^ dsfpird$i§: 
carmsn, "> 

AnNrE. - * >^ 

9. Nec numerdntur.'] NicHein* 
fiuSt indudo mc, fcribi juffit dd* 
msmerantur, CELtA&. Illuflr. NiCr 
Heififius fcribi volebat : ^ m. dd" 
numerantur opes. Nihil autem hoc 
opus eft, quoniam mc fic in aliis 
formis pron^Avenit» atque eodem 
modo loquitur Commodianus In« 
ftrud. xvi. 

Sunt alia prdMtmd ddsmonla fdnis , 
gMMSCCDumcrantur: ddhucHcc* 

WoPMHa» < »8 ) WoPK9Mt« Re5eabEru4itisHein- 
fii fcriptura rejicitur» ea etenim 
nec meliorem reddit fententiam, 
& longius a du^u literarqra abit. 
isi infpiciamus Profam » facile per 
fe patebit fententia, ibi uamque 
Sedulius: i^orum muUiplias »f- 
qsuunt rtfirri adfdratus, adeoque 
72 tc bic efi npii» nequidem, qui. 
idl divitiis adeo abundabant, ut 
' tie recenferi quidem poflent, iiifir. 
lib, IV, vf. 124. 

Homims optare ntc audtnt* 
V. Npt. Patern, ad Plin. Pancg. 
pp. izxxti. y 7« Arntz. 

10 mtttrit')^ Idem fijmmus Vir 
inalebat mitttt odtnium. Cellae. 
Hicrurium ab Heinfio diffcntien- uude naturtt cnatrix apud Lucret* 
)ib I. \£ 6a}. Ad illum nipdum 
flutil. lib. 1. Itin, vf 35$«* 

Ferri foecunda crt^tri^» 
V. Heinillib.I.Adverf.cap«x.p«4f 
inde ttrras^a £lp.alia. 

ii.dr^l Fabr. Bibl. Liigd. 
caottra» dcita dtavit b. L Barth, 
lib. LIII. Adv. cap. v. Scd Profs^ 
&c fequent m^#, cujus adpofituiii 
e(l Epitbeton» contrarium fuadeut» 
Talem quoque yarietatem depre- 
hendi in duobus Codd Frtneq. 6; 
Ed. Gryph..gnni 1538. apud Jufti* 
nifm lib. XXXVI. cap iv. $ 4. 
pro ctri/qM finitndit^t^nm fvfi' 
Itituentibus ceterifqut f^ i|bi tamen 
receptam ledionem fadle tuebun- dum , mittit reponente pro mv/ri/, 
quod hic ob fequens verbum creat 
non minus concinnum, iatifque 
etiam eft in hac forma frequens , 
ut demonilrat nota Burmanni ad 
Ovid. ^ciam. II. 366. Wopkens 
Vide Gruner. h. 1. Eleganter hic 
mare^ terfam & caelum' \\xxig\\i 
ex genio facis Poetarum. Schul- 
tin|. ad Senec. Siiaibr« iii. p 19 
intr. lib. I. vf 45. 

^i caeli fahricafor ttdiSs qui con- 
ditor orhii , 

^^ matis ttttdYcnasflu^ttfurifnte 

proceilas, 
fc (aepius. 

■ 'II. Creat.'] De boc loquendi 
more conf. Gruner« Seuec. Oed. 
\C Cou 

Vere fi^es Byhla tot medto creat^ 
Ovid. v< Her. vf 1^3. 
Qramimbi^ tellut foecunda eri- 
andts. 
& lib. IL ex Pont Epift. u. vf.34. 

Creat mottes afpera fpina rofas. 

Virga. l|b. II. Ceorg. vf 9. 
jLrhrUus varia ^fi natura crt' 
i ^dis» tur ea, qqae adtulit cariffimut Pa- 
ter ad Vi^or. Epit. cap. ziv (. 6« 
cum Barthiq ad.Qaudian. Conftil. 
Probin . vC 19 Pro favefcutu Am(. 
fltvefcent* BarthiustamenIib.LI1It 
Adv. cap. V. aizXfftorefcunt. Male. 
Flavefcere enim 6c flavut proprie 
de melle adhibentur. Qvid« libi I^ 
Met vf 112. 
Fiavaque de vfridi fiiUabsttt ilfce 

mella* 
Martial. lib. I. Epigr. lvi. ^. 
Flavaque d$ ruhro prom$(i ntiUa 
cado. 
illius autem hicmentiohem iniicit 
egregie» ad veterum in conviviit 
mel adhibentium morpm refpidenSf 
V. D. ad Petron. Satyr cap. ixxv. 
S? de Pythagoraeisid teftatur Jam- 
blichuaVit Pythag.cap xzr.n.pv. 

9 nnfif, lu prandio panis erat et 
mel aitt favus, Non diffimiliter 
SeduUi verbis habet Auibn. EjfHgr«. 
VIII. v£ 3. 

' Fercula gtpematis qtit^ fmam 
iorrida vapt» 

ubi (.'9 ) td» tatnea aUie EM-.durtfl vsfit, 
liiii>uire<3c. Akkte. 

II. ji»riava/ii} Talibosenim 
luiurioli aut divites io conTiviis 
)iKbaDtur.B[Ouk}i. adTibull. lib.l 
ELi.vr.3o.Swuin Augt^p lzu 
vg^ drmfii nKmioeltih I. ^- 
PL £ de &)rt. Llla itatiuc vara fi- 
gDaiD pTaebeb$Dthomtnis.6itioHs> 
cvn ingcaii facpe pecunia compa- 
ntcntui: indc e cotitraiio, rinul- 
h aniea argemeayc; adeflcnt vafa, 
paupeitatisvdcaniitientiie fignum 
cnu. Valcr. Hax litK IV. c^p. iti. 
ex. 7- Fi^lia fi in tjii jjmo/« v^t/a 
vidiffit mMflei M uatiutnliM, 
fu^ pMMftrtMt liiuurrtndHm pu- 
ttnmt, am (mu /trtimi abirtjufit, 
Sueton. Domit. cap. i. apudHtud. 
Coitinm ad Sallutt. <^m. cap. li. 
S- 33. Inde h. I. elegani opiKilitio 
inter aurea vara & teitain runram , 
cgjn feq. tciAi memiair. 

14. pMtftn ] NoD hic ioopiam, 
ftd tantum mediocrem copiam 
notat, dc qua lignificaiione conf. 
Cl Drakcnb. ad Siliiim lib 1. vf. 
«09. & catiffimuni Pattuum ad 
Caron. Diflicb. lib. 1. Oid. xx. 
L.ucan. lib. X. vC sjS. 

Pmftr ff-aUtlui franiihtft ktrluu 
& fMftr aitr apud Ovid. Itb. V, 
PaO. vf 515. Btoukh ad Tibull. 
lib. 1. El. I. vf 3. Hinc^M^f & 
HMujuDgtintur apud Plininm lib. 
IL Epift.zx. {. 13. 4dffitu Rt£». 
ttmf fw IX faMftrt oniaui, tU 
tfMOu iftM ftr fiasiii* frtogit. 

ij. !>/?«.] Ilidoini lib XX. 
Otig. cip t V. de vafe Aretino id 
iKdiigeiulum' motiuit, ijuod ita 
dteebaiur, quia in Aretio Italiac 
■UHiictpio potiffiioum fingebatui, 
tBdeMaitiuitiit)<l>£piBt.J.iv. . Sie Mt/ivdi tntiamt frjfiailiim 

■ tlfiM*. "^ 

Plinius lib. XXXV. HiAor. Nat. 
cap. XII. In tabitla ejut formam 
exprimi cutavit Uilin. adpend. ad 
Ci^ceoD. de Tiicl(D. p. 350. ubi 
htius-' cum con&las. Cum addat 
t!us, indicat cocnam modicani. 
V. fupr.ld vf. 5, Adptpum opti- 
mc pettinet ad cibot in convivio. 
Ovid. lib. IJ. Amor. El. xi. vf.^p. 
. Aiftfii» tiarrAtit mulid Lyw. , 
Eutrop. tib. Vll. cap. xTiii. s^ 
pum avium miilia a^iiiia Iradit»' 
iur. Virgil. lib. IV. Aea. «f. 601. 
Paiiiifqifi tfuUMdum Mtfytnm 

ubi 3\\i panirt. Muncker. adH]r£?n-. 
Fab, c(xsvi. Tcicnt. Fhotm. adt. 
11. fc. u. vf 18. 

Catnd dubia adftniinr, 
Burm. ad Ovid. lib Vai. Mct. 
vf. S70. Plaut. Milit.;ia. iii. fc. r, 
vt 163. QuiDail. lib. VI. lnftit, 
Oiat. cap. iii.^ EiGMa diftfii~ 
ius, qui fum fridii tx farti ai^, 
& vcrfaii faftiri dft a^tfiii tjfint, 
Plin. lib. III. t^pilLi. 9 9. Suctot), 
CaeC cap. xl 1 1 1.. ui fin. & Cali£. 
cap. XXXVII • Pacat. Panc^. cap. 
XIV. -Simplcx ftni cH tab leDiii 
ipud Juvenc. lib.l[I.vf.8o:&kif. 
Sc 61$. Nec Graeda talem H^* 
ficatum in veibo wmtnTlS-tr^m 
[gnorat. Apollod, tib. L cap. iz.S,ii. 
Ot ii irafi^mi dvrf rfdwt^ui 
ihrftdrtii. & Lx;. Interpp.Gei]ef. 
ILIII.CCHn' 31. K«W<«'| wufii- 

diTi ^r^w. Vidc & TralcaiinQ 
Palladis dccus nunquam iDtennoit- 
[uruiii Drakcnb. ad Uvium Uh, 
XL.. cap. tix. f. 8- & Epift. 
Paul. 1. ad Corinth. ap. x.conun» 
t7- AKNruM. 

M I R A- 3« COELII SeDULII MIRABILIUM DIVINORUM 

S I VE 

PASCHALIS CARMINIS L I B £ R I. Q Uam fua gentiles ftudeant figmenta poetae 
Grandifonis pompare modis» tragicoaue boatu, 

Ridi- T. Gentilts^^ Dicuntur fllip qoi 
religionem Qiriftiaiiam refpuen- 
tes» Idolorum cultum amplede- 
bantut.TcrtQllian deCult.Femin. 
cap. iV. Propter ilUm fceUratam 
in fMs opinionem gentHium. Inde 
gehtilis ftirps: Arator. lib. I. v£ 
045. gtntile vnlgus Prudent Perift. 
Hymn. x. yf 46^. nnide gemiles 
Id. in Symmacb lib. I. vf 575. & 
gentUitas pro ipfis paganis apud 
eumd. Perift, Hymn. x v£ 1086.J 
AddeHerald. adArnob. adv Gent.l 
lib. I. init. Ifidor. lib. VI II. Orig. j 
tap. X. Gunther. dc Vit. Lat. Scrm. ' 
p. 135. Cellar. Antib. p. 174. Dd 
Ffefne Gloifar h. v. aliofqufc. De 
\oczhu\o figmemum plura dedimus 
ad Afterfi Epigr. init Ahntz. 

2.' Pompare.'] Ad inanem ma- 
gnificentiamtraducitur. Gulielmus 
Brito» qu^haec Scduliivtrbotenus 
tranfcripfit: 
Si fud gentili menddcia eui^ue 

^Poetae 
Grandifonantefait lieitum pompare 

. beatu. 
B^deritus Chronico Cameracenfi. 
Pempitart dicunt alii* Joannes Bidarienfis in Chronico» ubitrt- 
duci ibnat velut publice: P0)f 4m« 
dextraamputataexemplum omMtee, 
in Toletana urhe apnofedens pmpi^ 
xAndo deditf t^ docuit famuUt de^ 
minii non ejfe fuperkcs. Quidquid 
enim per publicum» ut ipedetur« 
traducitur, pompa eft. Prudeptius: 
Eertur per medias^ ut fubliU fm* 

pdt plateas 
Pilento refidens molli, '■ 

Hinc ad eloquentiae tumorem a 
Chriilianis tradudum eft id voa* 
bulum. Gaudentius praefatione 
tradatuum : Sciens verum Divinaa 
fapientiae amatorem non fuper a£§r* 
tione tnutiUum rerum tnanis $!§• 
quentiae pompam quaerere. Tam 
autem cxofa talis fuit oftcn^sitio 
fcriptoris Relligionis aoftrac, ut- 
Diaboli tripudiis eaiidem Tocem* 
refcriberent. SilvtfterGrralduSybo»' 
nus & boni fcrmonis fcriptor, To«" 
pographiae Hiberniae lib. II. cap# 
v. Infulae pars bifpida nimit atqm' 
horribiliSf folis daimoniis dscstnr 
alpgnata, quae ut vilibifibus Cac9* 
daemonum turlns tst pompis fir9 
femper mam^ expefita. Bartb lib. 

11. Caiiminvm Libbhl !. 31 fUdicalove Geta, fea qaalibec arte canendi , 
Saeva nefandarum renovenc contagia. reram , £c H. Adv. cap. II. Non ez infimis 
fieculis verbum pompan eft, ut 
Voffius cenfmt, fed Tertulliani 
OQoque temporibus ufitatum » qui 
oe Spedaculis cap. v 1 1 . Cintvfiim 
pcmpatior fH^eflus dxJit. &dtCult. 
Femin.lib> II. cap. iz. Pompatieas 
progndi. 8e Trebellius in Zenohia : 
jaihU pampMUus. ChLLhik. Sidon. 
lib.IV. £pift.'viii. Pompofus f»* 
ttfi$$^ ammus ferisfs: ubi Savaro. 
Barth. lib XXXV. Adv. cap. vii. 
8cXLY.cap. v. Arato;.1ib.II v£ 7 f 6 . 
§ittas pompofi rtkoani tua htlU 
cetkunto» 
VoiBus de Vit. Serm..lib.III. ap. 
xxxvi, &lib. IV. cap. xvi.CeDar.! 
Aotib. p. 80. Minuc Fel. Odav. 
ap. zvi. §l^niam nou fucatur 

ffliM faeuuMae fs^ iratiat. ubi 
enbl cum CeUario. Guhther. 
de Vit« Serm. Latin. p. 416. Du 
Cuqge Gloflar. h. v. Ainobius ad 
vei£ Gcnt. lib. 1 . p. 35. Pompa ifta 
ftnttams tr oratio tmja por re%uias 
umAttihts^ Utihus^ foro iudiciisqut 
ftrvitttr. obi Elmenh. Ezempio- 
lum maximam copiam coHegit 
RdDClius in Epiil. ad Daum. civ. 
p. a64. Noftrq fimilia habet Aufo- 
niusEpi^.czxzviii. 
Miifotttino tragico procUmat motfia 
toatu» 

AftMTX. 

3. Gota.'} Geta fervile nomen 
jdk apud Cemicos, nam inde ve* 
nalcs iervi mittebsmtur. Pfopterea 
Sedulius cum fcenicas infemretur 
fabnlas, comicas adioncs ez ca 
pctidnat quac &equcii8 iadttccba* tiff* defignavit. Quts non rAuIt^ 
magis ipfo Geta ridicolos ducat 
eos, qui vof eto legendum puunt 
integra dlAione? Foies quidem 
pro vini cado» (qqod equidem 
fciam) ponitur a Palladio, fed hic 
ita convenit, ut iiihil minus. Cmi- 
donemus hoc tamen iftts» quinoD 
poffuntamero difcederc, cui fe- 
mel addi(f^i funt Par&h^sius SylL 
IV. Var. Adnot. Comoediam ez 
Gttao nominc alludere videatnrt 
qiii tamen in nuUa ridiculns adca 
eft»carom quidem quac apud La« 
tinos ad nos vencrunt. Nam de 
his loquitur Sedulius. Ba&th» lib» 
IL Adv. cap. u. Hic vetufilorei 
memoria Proavorum Eruditi vo» 
i^tOf quod vocabulum vini caduna 
notare Palladio ajunt, reponere 
voluerunt Nebrifleniis.ParrhiiittSf 
Fabridtts, alii Qetam fcrvilc no» 
mtn ez Conooedia interprctati 
lont. At omnem difficoltatem tol* 
lunt Scriptores remmAnglicarttm» 
qui vetustiflimis Britannis QHtttm 
nomen ridiculi cujusdam Dei fii- 
iflie fcribunt; inprimis AiFenis ia 
vita Aelfredi; qui 8c Gencalogiani 
cjus ponit , & Vatis Scoti carmina 
produdt. Scoti dico» nt notataa 
(upcrftitiones barbaricartim natior 
num a conttrranco magiscrc^ 
Idem lib XXVlI. Adv. cap. ziv« 
lu fcribcndum. Mirificc edide^ 
runt, & intcrpretati fimt» ritUcula 
voiotox sccfenfumcliow» ridictt^ 
hvo Getae. Comoediam cz Qetan 
nomine lAudi vix videtijr Vi^a 
Dodoy quippc qui in wm rc ijb* r 3* C ot t II S fe D (r L 1 1 ^ile eriiiiiDtt omfkm difficidtatettt 
tollere An^icaniro reram Scripto* Etfcelerum moflumema cananc, ritQque migittti>/g 
Plurima Niliads tf adant mendacia biblis i 

Cvt 

diculiis adeo fit» cinm quidett, 
quae ab Lafinis ad nos venenmt, 
& de his loqui SeduHum. At unde 
apparet. agcre de Latinis roodo 
Sedolium? Quid? an foli Latini 
Gemiles? an foli pompantt ut lo 
quituty fna figmenta? 'an foH tra- 
«ico boatu utebantur? At etiam 
Plato lib. VIII. de Legibus dicits 

^B^tyyftttni ipufK Lucianus Ne- 
grino: yiiym xtjc^irmu de Salta- 

tione : *Arljp« rift» xtxniitm wmf§' 
fuym «$ xmrciTiifUfp 5-1«^«$. 

Agathias Hi*Af$mhi9 xi^mftqpila: 

Zi jr«rf h Tfmyttf fsi^iftart rest qdi ▼etnfliilifnis Britannis 6e* 
tam nomen ri^culi cujufHam Del 
faiife fcribant» advocatis in eaiti 
rcm ipfis quoque Sedulii popdariB 
fui verfibui Quod etfi alios etiam 
fammos Viros accepi(fe videam^ 
probare tamen ndn poflimi. EiS^ 
cttlc Qeta nihil eft aliud» quam 
comoedia. Atque ipfeadeo Auflor 
fic explicat in opere Pafchali led' 
dens haec duo Teriia: tidkuHQ^ 
tat comka f9tditdt9. GKOiiOViiif 
Obfenr^ in Ecclef. cap. ii. & CiM 
LAR. Optime Panhafios S^ rn 
Var. Annot. & Joann. Frider. Gro» 

Getat & de GoKoedn intefligei»- 
dum» quos vide. Vooddm IqM^ 
inquit, /caevm. Vercor ut qnb m* 
€to foturus fit audicns; Gwanm^ 
Quis non, quaefo, meciim per* 
leAa Gruneri obforatioiie }ovem 
juraret lapidem , Emditiffinmo 
Vonddum hic mahriffe: RliKmh9$ 
fcMivM. Si adcuratitts iofpexiftt 
Vonckii verba» aliod lcribere de« 
buillet Grunerus, cum hioe moi» 
diana darius^ pateat pro /mvm m^ Sufficeret igitur a Menandro Ge- 
l«m ridicuium eflie introdudam. 
Ovidiaslib.111. de Arte: 
Jftftf fit tr Sappho (qmid utim lafii- 

vius Maf) 

Cmif€ M^r vafiri htditm^ mt9 

Getm, 

A% mhil mat, places etiam Lati- 

BOSt quam Tercntium hac perfona 

irfhs, cum tam multis carearous 

ec fatis ei ridiculi videntur Sed DC 

Tefemiani Gctae. Immo omnes /^u^. ,n ff. itq. maliiifie VoBd& 
comicae perfonae ridiailae : eoqiie fiMiva mef. Unde praeterea Giime- 
ktis ridiculus Get», qm m Gomoc ; ^is didicerit, Panfaafiom antet 
^. Ceite fic ftparat Phto Comi-} Gionovium GtM emcDdaflie, eni- 
gDS & Tragicos d. L Or« f^U *• ' ff^i ncqneo. EtuniciliqaePtoha^ 
^nf^ yiAmrm^ irt wmtynm^ • liifii obfcfvationem , quara int^nni 
amfa^im» ntrff xiyftn. Mox:^ dcdimus, pcrtescnti, patcfait fittis^ 
'fmf h rvMftff «c ^rt Tmw wtfii nihil alfud ageicPanliafiiim ,qnniil 
r/myfHtm ifut tntffrms TlincDl uK daoiBUCt Vf vtpiit t^ men* 

I " dcrcc 6dr egfr Dttidicis itdrQ^ttlflf dMftibtU odtt ' 

ClfGlrdaranitefdhajfedecett^ fia£to^ Htt^Vit^ 

C Staf« dfc. 4^Smm.] iMCifiatuM.YoilCk. 
iitUbtkm 1a0* fn^, h cfiifp* vt. Gcii 
oota|eAiinie pondns adcedlt ei fre- 
Mflilf lliltfllU' vd^Mk lA CMd. 
pMtfflMiMei' cK ^tti V. Vdilck. 
ft li €xt Altt Oeiitt. PMecid. ad 
TibiB» ^lp: MY.SchnftiAjl^. >d- Cr 
dc M(Ml fka- ttlf> BaRh«ad Sfti* 
tiam lih. IX. TlMte tK 136« Q. 

BMMby td fmm llk H. qti^. 

TriD croi Ob £ Criticr Kk l cr^. 
t£i4S. kgcier gfMidmfdtTkm dtdikif. 

& Scnec. FhdeMfl: v(! 1^3 1 . 

Pro muwnt Ltpf. St Gfbnov. in 
Ecdef. cap. ix. p. i^. N-mhih 

f. Jk&MinMfM,'] CkHL AtM. al 
fidd. plorei ^Mf^ai fM id jatfll 
damtiayit bttiRt (Mtbir Pari rf< 
f i6t, Inf ^ onEftiia itit Hldrifi 
.nrtf !• MtMUHiHMit effeicfibdlkdftfti 
p^fflme cdirteAdeiHb 'G^vf fcr biiK 
itf retii qtm iitftMt {MeSAtitt M 
dttlttf de<!to teftfMl , Cl^.Tr^ 
Memor. Propag. pip* i* P« >i^ 
lijftiMMiMf^ryWA^ dMt et&nl 
iCmd. lik I. Aifior. E^. tii. it.iu 
fMoftt ktmt lib. II. f£ 691. tk* 
«ttf rilneii' Mn atflbntto. /Itidv iMml^iGdH^ ^DI^ (bap.x'iVi( 
id MlaMier CflN^. vf «^ DitMttrreUimita^oiftAfi^iBtqnaiff 
HqgnfffiiMWBmlKtr tfdTibuN. flrdainfadaBciiiifirtiTdperf6nitf 
Hii K ELV «C: i3f. nbi tamefl ft MdiftCriaofr. Jlhretlc h!» IL t£f67; 
jtotMnrMMIitlliftersktdf^aed^ Synitiiadu Ift. Vf. Eplft. lbcif« 
HkliLPMfa«l«Lti;&V«i:Leaf.ad Hbnft.IikTir.Odtx« vCr.Viar 
l«da.MuVl».vn7^Gtyhard.lOMftn;. eib. i^. $. ^. Lucail^ 

iie ebritnt MM:ldlind\eiHl^ deftildil 
OiMend & 1% DbdMi iA AlfiL 
Lipr A: r7if6L itM£ Odidb^. ^' 
469^ liMT d(0 tatMAofte ditilitKa 
AiMl\- V 61M a' reifl* Hdnfitldl 
ad Prodetit; Ub. n. ill j^dtmam;' 
vfi iftf. CtMm^ Cei£ AiftL flWcP 
nltiotie; A^t^t^- 
Rkup$i.i infr.h Hb.tfTdk' 

nbi GcDar. Cc dn Frdoe &l6ffitf,' lli;-IIIi Cnipoiid. Cip;Mk. &\tfm 
dnAu^ nriMidtim tttee. nMx 
tm'Mtfmu»l ti dirt: V.' Bartfa. 
irf dMuftH* L de Rnpt' Pifitf. tf. 
«UMie H» SMlr^SilftaR dd^MW. 

Mlitfihm^SrtrtimJkpthi^M' 
iMffMV ttAM Mnel fervaur» 

Ir ini« cSaMittitif Epi^. dr 

VSxecf, lib. 14 / Cpthii Sedolii 

Stare ehoro» iSc placidU caeleftia pfallere verbiiy 
Clara faladferi taceam miracalii Chrifti ? 19 i..Mlis.'] Sic MSS. Lip£ & 
Alm. id eft, papyro, duutis. Lu* 
canuslib.III.vr 11». 

Nndtm fiumineMs MmfUs ccw^ 
uxtn hiblou 
TX^triU. 

CiLLAR Cod. Vulc. UMs^ Frultra. 
de voce Mlus lcge Voff. Art. 
Grammat p. 119. Grumm Mud- 
cker. ad Fulgent. lib. I. Mytbol. 
p. 6ti Ed. Stav. profiert mraessU 
€ikunit. Sed mtmUcid ex Proia & 
audoria leofu £itis (e tuctur. Ne 
cue hiidis cum eo in chdrtis mutcS) 
licet ipft Sedulius iiifr. lib. V. i» 

Sacris volsiiffini tfddiri chtrtiu 
l^apyrus eteoim illa cum eflet col- 
iigata» & .ad faibendum apta vi- 
deretur» dicebatur MltSt unde 
voz ifta £eq[uiori aetate pro libro 
adhibita fuit, notante Batthio 
lib XXXV« Adver£ cap. viii. 
i^/7i4f li ^iMfdidt Sedulius, quia 
flumen I^l^s papyro abundabat, 
XX late docuit Plinius Ub. XIU. 
^ift. Nat. tiip. zi. InlpiceBtvm. 
ad.Lucan lib. III. vf.ixx. Calmet 
Lezic. Bibl. v fspynss. Du Frcfne 
GiQffar med aevi-h. V. BartrAdv. 
lib. XXPI. cap. XX. Fulgent lib. I. 
Mythol p 6ia. Bt^md^Uhtt 
!^iliacis txMrarepdfyns. ubi MuDck. 
cum Raphelio e^ Herod. ad Jef 
cap^ ziz. comm. 6. iude Siitttfd' 
/r/riftr apttdOvid. lib.XV. Meum. 
v£ 753. • . ■ 
Ptrqiu fdpyi^ui fyttwtptdfktnHitd 

. NiiL 

tfnckcr,^L AstNTir Quum 

7. l>dnUicit.] MS. Bibl. VdwtU 
cit. Longe alio nu>do verfiis hic in 
Cod. Arnt. conlpidtar, uU kgiF 
tur: 

Cungc Ifd^iticdt dd(ttitit y a iittd 

Quod poffet redneri. filbhimmo» 
do pra ddfitttit refcribas ddftti$ttim 
ri vicHdt videtur deiendi poflEl 
ex VirgOio Ub. VI. Aen. vf. 646» 
Ohiiiltatttr mttttiru fiftitm d^fiari^ 
mind vattttt. 
Ita quoque Ddvidiw eddi dSait 
Aldhdmus api|d[ Qtjpoov. in EcckC 
cap zx. in fin. . 

Oddi Ddvidiidt tttidttldiUii tdir» 
miJfc fdnHi» 
& Ddvidicdm iyrdm Arator lib.IL 
vf 1 1$« Nec umenrccepta.temert . 
videtur defereada kAio. Frofiis 
Intir hidti ddgmdtit dtdrit AsvMf- 
tdi mcditldtitnit Cdmttu nttnmim 
Moz» Cod. Vulc. clnrddrtm rtfi* 
ndTi ddrttn* Male, Erat ctaum 
illud muficum inftnimentam 9 fno< 
ex decem cborcKs conftabat. Eivi 
occnrrit mentio iii Piahno sei. 
com. 4« & cxLiii. eom 9. Apisi 
Hebraeos frequens in ufu eiatialli 
inflrumentum , quippc qui fc iBa 
duaium, trimn, quatoor tc 'oA» 
chordarum habebant. Le Mdyne 
Var. Sacr. p. 88a Fulgent. My- 
thol. lib. L cap. ziv, Sid a^ Ux 
Divind diidcltirdin dicit P/dlarittmm 
ubi alia dahitMuncker.Latius vide 
Pheifier. Diffic Locoi. Ceiitui;iii. 
Loco L. Arntz. 

8. Vinnttt.'] Mukae Edd« vin^ 
rtr. Scd vide Gruner. h. L 

9* P/Min.l C A R M I N ti M L i 'BWff? I, 3f. 

Quam poffim manifefta loqui^ Dotninumqo6ioifantenL 
Senfibus & toto deleftet corde fatm. 

C % Qv^ K- . i.. ~. 9. PfMn.'] V. Bed. deMetris 
p 2353. £d. PQtfch. Eft autem 
idem qiiod ctntare. Wtff ad Sal- 
ML Gatil. dip. txn. Cort. ad 
cund Cat.bp. xxxT. $;i. &inde 
nria Jiomina medio Uvo fuenint 
dedodav ot PfthmfiM^ P/aiiintia^ 
de qaibiii do Cang^ Gloflari in 
iHi vodbos. ita imttan 9ip(Mm 

Kdocnit Gronovius aid Seiiecr 
Coiitroy. p. 66. 
ta CAn/fi.][ 'Ad imitationem 
Vctenmit qin in carminis initio 
ponere filebantt quem canere 
vcllciir. Horat Ub I. Od. x. tI; 5. 
• Tt€m»mmm£ini J$wsty Dtirum R alii pmcf .• ■ 

1 r» lUmiutmtMm tuumt§m ] Pef» 
fmc BiU. Logd. contra metrom 
&ftattotiam dliiiMM»4|fAtf, quota- 

imodo iD tioonullis Edins.pec» 
Eo quoqoc fbit ajpud OaiKlia- 
__ Bb. II. dc Laud* Stilic ?£ %^ 
Vcifinn vcro partidpio finientem 
damniTit Scnr. ad VirgiL lib. III. 
hoL ^ 300, Sed male, 8c ipfe 
Ofidini &epiffime ita: ut Remed. 
ABior.y£3xi. 

flgmm mttitttm ftfiit mtuttutm, 
I. Bcr. v£ 93« 

^lgm mm$$ tttr^ttr aifntu 

ii.Hcr./f£7- 

Xmm qttm tmmirmitttt mamittt. 

k in&utii lodi. Adde qoac nota* 

irit Editor Animadf . in Mofiicom 

cap. n. llla mro» qoac cz Scrrio 

pfodmimiii» ab alio fiiifle intmfiii 

ncqne i>oAiffimo iHi Grammatico 

cfc ad fc ribcnda icftiai poufit Brookh. ad Propert. Iib.III. El.rv« 
t£ 46. Omnino tamen Servii^i- 
pfloi cfl^e joAcavit a«'fiditof Ani- 
madvi d. I. Attameb fi cogit4m<if 
in pfurimis lodi iftioi Grammatid 
multa ab aliena manu fiiifle iflfr»-' 
fii» utdoetiit Erud* Heumanm 
tom. f * Poedl. lib. IV, P-^3V 
ncnvidco fatis jiiftam -iratfonemr 
omnia in quibus lucc meridiant 
dariui foitpeccatom» Grammati- 
comm Prindja fiidle Servio ad- 
fcriliendi. Et (iacebta quidcm iH 
Paitidpiistalia occummt excmphu 
Sed ad rcm* Paritcr othicyero: 
Nomtni torihrua » iu &gentci ilh 
Jotri foo tribucbant». Hdr. Jib. L 
Qd;ii.ti:'3. 

Etrttlmttt ;. 
. BtxtMrA ftcrdt jacttimut antti • 
Viigil. Ub. I. Aen. vf. 130. r 

Atttrttit rtgii imptriit.tr. fttlmm 
. .ttnei. > 

qbi Servi & lib. VI. Aen. v£ 586.. 
Dum^fiammai Jtviit^ ftttittit iW4 

tatur Oiymfi. 
ubi ali{ Codd. ttuitrui, fine Accefi 
fitate. Vide eximia eruditione in» 
fignem A. Haitfma Cur. PhiloL in 
Gene£cap iii.com. 8. Sictamco* 
ot obiter moncam » apod Aratoi# 
lib. 11. vf 1169.^ pro 

Imftmitrt fimi^. 
ad indicandamtorbae iflioi iracon^ 
diam videtor legcndum iuttmtm^ 
AUoi jd jam monoiilc mihi non 
conftat» rcccntior namqoe cditio 
oon cft ad jnanui. 6c na t^uan 
a^bibprijdc gravilcr pcnmniibol 
docoit Lampe in Eaan|. Joann* 

lom«ii» j ^ C Q i^ ^ rii S |t p 4J i' I f Qoi feprui §f. oorda deditt c«i cooveiiic xm 
Fadaram fervire {iuun , cui jure p$nH|pRi ■ •. 
Arcibus aetbereis uba elt j^uiy Patre pocedas , 15 
faf fplpodpr» coqimunii apex, ibciale cacumen, 
. ' Aeqwas ton* II» p* Sft* >a BMk» Dmqiu 
ad Iftiw libi V. B. Troj. tT.iip. 
Tdl« qnQqiis mim$ «ft nirud 
Chirino. ejnpt Hoiior. Ic KUr. 
i£ 11). vhime Bvth. Dq Jave 
Ixmntc in^cc prtmm Ofid. 
||k L Skt. vi IS4- HoMar* UWL 
0.?f.ii7« 

Bumiui dc Jof c Pulacfitorc li 
pi&. td AA Apoft. etp iz. f. |. 
Hcomtii* toB» !• PQCoL lib» 111« 
|k 37 1. iDdc i^Hfi^ifdr^ ikitmt 
CL fc Actdcmiac FHfitctc itrum 
^cii&, Vricmoci. Dia. Oaffic. 
tom. II. p 149. ideoqiie QctrdiQS 
tjrrtniiiis fovem imttari cupiens fi- 
liim fiiom tppcHalMit C^mmmmiL e. 
tonitni tpud Juflin. lib. XVL ctp. 
r« f. V. M V. EX Futtbtnt vcio 
cx fbnp currus JoYis otiri tonitru 
Apollodqr. lib. L ctp. ix. f . 7. 
fftorar; ih. 1. Od. xir. f€ 59. 

Tm iravi emrm qmMti§s Qljfnptm. 
fcOd fxiiy TC7.Iihm.Iib VL 
B. Tifig. ¥f. {4 AtHTnn. 

VI. Ddi^t') Sic fcriptum in 
nembrtnis pluribus. Fate. diU^, 
Ckm. Fi^iefertm aood Ftbrir« 
cdidit tieUfler^ ifinz fle in Praefiit 
td Maced. Arwu^ ipdkms M^fmtus 
§0 iUttti€Mr$-9 deMtator c^ ktdn§, 
StoNQs coBi taM ioia. repcriw 
vcTDum ^dtm^ ut Kb. V. i«i. 
fc alibi : oec noift wcf^lMwf^, A- 
^|b» drc. WoKiNf. I>Mbf Cod. 

Slc f^r Utiil Tomtc£ ^.BiU. 
Ed« Maiit aMc^ Cot • • 14- F tfc rw ,] Miicr^i pio ft 

fiAt fdciMtitcnm didtur libt 
U. ti. Sic Vctoi Int PMm 
xei« f. JkUUM^t O ip Mw t, sf 
CiAuit tpt!.orloi» ir/^ iMMMiv 
MMiM» •mfitli^, Hofcac »M»*- 
CmiUiik . . fiiaurt ^tdfiftm <cr 
tM»i# CypiitB.Htb.Viig ^90f 
gW i|^i ikjcr fiAura ta^pUifk^ 
Mur^ri w/li iPidi #b»ai tf; 6ic 
ftodcQlios tbi^ WorKiw. 
Baitb. lib. XLIK Adr. ctP. viii^ 
Bodcmjoodo wtkft^. l^ttcr.ctp^ 

is. l€ 10» .'^rvi? WlF ^f^ tMhfut^ 

Ex fMSUr pro aeatore tpod Phi- 
dent. Cathem. Hymn x H 1x9^' 

Ws£lm4» tA mi mniim. '■ 
Apodi. Tf. 667. 

j§§mi§r§t$t tiififiiSttf cmmil 
BifitSrmrUs tpi|4 c^md. f crif. 
Hymn 11. t£ f 15. iofr. boc lihr^ 

StttttttMti 

PttMemtt fyptt9tr% 

Adde Du Ficfiie GlpCv. n. /4#«« 
r«» ubih.LciiatMMmbMtleOock 
Cant. fervMTt. Aemtx 

ff. Ani^\ Sic deniBi tolcnt 
Poetae caelum quifi domum Dd 
defcriberc; Lc Moyoc Var. fltia^ 
p. 511. 4^ftt MtbtrHtm diait A« 
ratl^ }.«^i»9.aeii4S4. Jofccnc. 
libb IL Yt 18^ «skm Msi; M. Ub. 
n. f^SH fc i^* 49** Bjeffmm^imM 
M. lib. L vf. 47a «rMf cttiliimm 
Scnec. OedL Tf ^S. & poiidim 
cftt pluribiis flud moncre. cmii 
iii injiswT aotom fik 

17. Aifttm AeflWi hoix>r., v^m eadeai »: no^^mpore ;re|iiwn j 
jSemper priiu:ip)M9) » . fcepcrnm JMge:| ^^orig coii£)ri;> . 

Majeftas fiinife:.iw¥j8.c4; yia.M^<jueJiJutii r . -'-V* 

H^ep.&^inos ad doD» gradus palct^ali^ ducic. 20 

C 3 Haec 

??. -rfHWW^HKriiL^. a^qya^^^ ^^^m, k Jovum irC.f.iiide Ndu Patm ad {jiio..Saf)jeg. cap. 
HtH.f. 3. Nemff. Cypc^yf, 189» 

a^t iCI^/Ki ^tt*iMt§ Jmifjms. 

). Sf . a dc |ifC»M:. }• st^pfimdm 
mvH yf^U* A ^- Heiof. ad 
rbiedc.]ib.LF4ib.u.Y£«, Taubm. 
adVHffl. Kb V. Acn. ¥( 1^4* & 
lib XlfCWi. Aiiin. 

17. iUmMMi.] Coafet quae ha- 
kt infr« hoclibr. v£ »96. £odem 
IMido lih. IL f f . 64« 

jff/ sumrmMmpUSltntmBm^iyn^ 

A:f£i49. 

mdUpirMmmm 
Tm^sjuccidmi, 
VeMVL r ATUia. 4e Pafijia ▼£ 5 1. 
deChrmo: 
4lttMis^ mafmi 

ftaevutf 
QSsfim^mM thaa. aMfp^Carm. p. 9. I^ioia «ero 
Qffaebu^ Qpom (QlummodoQeMl 
inmoruiitatQ {«adeiie » Ctteaos m 
oatQs 5c mpi^Mia& EUh.tl« 1. ^Mue 
hoc mimm cum proiime adceae* 
reot ifti ad dogma n^"<^'^ftf«ru«u 
tefte Gataker^ in Fradoq.ad An* 
toaia. da l(eb* £iiia h >*^ AciiM 
ad.4i» l verba Miaiicii Fdida 

Q4ayv fai^ «vitK Cm» /Mfaai 

)!y, pdrtmtm tmmimm ll|ri«ii^ iM^ 

Pfut^tmm .Mws mtf .m tmi miim 

ubl vide ^uae OQUvil \£lmenht 

18. jHgt.} Scdolio hoc-fiasHiii 
^t quod pmMBL in jmpit omA 
puit. lib. IL io DQomifia Oratione > m qoae fcq^mitiir. Anior hb. II 

ISm nddftus iifUtf 
Jkf fM l f/p ti fmnJktm4tjtmfm' \fitmmm 

le iMc iagm Gmtu Ummm 
tie»'qiaieidiiiMHiaf«idI)to ad 
fin JTaiiMii tranii»e folebant; 
fiefc iBBMielahMm ilHi^iao^Mr 
tAuBbaiiL ScH. OUttft. cap, a«^ 
Ife n. Alb* 8c EMb. ad Bmft. f . ad 
Twoth. Gaf^ir.T£i& tjpanhcm» Hoc JHgUmt vHltm ' l 

AddeU>.iav£ 1)9.. 

E$ quttfutt tttipm ytnmt fittftff 
' fittmtmk 

Csuaa. ac lib. ilL v£ W. 

§ium Dtmino mi/trantt ju§m ft^ 

tHt dttmtftt. 
Qi^e noa caafiam vidco, m ciBH 
Fahddo^ qaem 8c Cellatida. aft- 
«MlPdo /eqiMar, qUyie ftre H 

/»fw tran^namitf r nenaetri legm 
damm qi&i pathurtiff. V» hifiF.ac| 
lib. IL v£ iS^. 7ii|# vero eft cen» 
ttauium, persmMr A«r ViA^Caeli 

CBp. XV. f . )• Htftt juf^ pmt M 

im^ #iM. ubi vf de rexus fnsuic^ 
dcoit» Aanaiii DacieiA«mL.OiidieBd^ 
adHbiiwm.Ufe» Via.fiLOiL cap^ 

zti. ss C O B L I I 5 B b V & t I Haec mibi cannen erit:* mentes bae verace cunftl. 
Hanc conftanter opem Jaefls adhibete medailis » 
Qaos letale malom , iqaos vanis dedita caris 

,.•-•• Attica ift. {. 1. Tali (etiSi JMgit0$ apad 

KaJfthattsiii Vit Ctrol. M^cap. 

;r«iibinot. AAnn. 

- 19. SMKf kme.} Lkentia cae- 

flnfae.Ciu.Am. Et fic optimcf fe- 

dfe seldNiiniis fopr. ad Emgr. 

Atarti v£6. Adde Statinm Ub. IX. 

.Thek vf. 540. 

ftunim sdHt ffypfmt. uifnlMtm^ 

ftt m tmmru tgmmti, 
lM Batth. ez vet. Sdioliaft. Rented 
l^ ad Daamium liii.'& LjxtiMu 
in fin. Ad fentemiam hax Ja?en- 
coi lib. II. tT 441. 
0mrU fiM tm tm mt fimXt nattfm 
fmnmtt, 
xuAdMitt-i ViigiL lib. III. 
Geoig. ff 45f . 

tmimrdfMjhr 
Ahmgm. 

JuTencos lib. II. vt 34& 
jUgmJtd mtritt mifmmt mUMtm" 

It9 Editioy qua utor. Foite tamcn 
aon incommodo ftiifa praefero 
tm^mt» 

13. Xdtdi.l MxXtktlBA^.litbtiU^ 
de qoa fbibendi raticme conf- Q. 
Ihikeiib. ad Uviom Ub. XXXI 
€ap. xvrii. {. 7. Sed. liaecfom 
kvi6ni momenti. 

24. Cttropii ttpit,'] Baithii MS. 
mtititinfir^tfi^. CtiUM^Ci^ 
qojdem e MSS. &ithii edidit Cel. 
larius, fed inaUii Ubris esftaty^fTdlr 
iififfit. Inde aatem(ot mihi iigni- 
Ikavit ezimiae ftei juvenis Henr. 
Jo. Amttcniai} Qar» Joao* Conr. Sdiwartnai comn4m^^=^tur csr* 
/^r, otinhiiVii^ Aen Iv.al 

' H^Micvcarpitur/fii/. 
Quod ot mihi plane genuinom 
videtur»' fie qoia aUquo modo of- 
fendit iftalbrma Atticm dtOnitk 
twMfPf Crctrfn vfiequidem otthit 
hic perporgata efle arbitror, aifi 

hoc modo l^moit- Qs^ V^' 
dtdita cmHsAtticaCtao^k car» 
pit dcHrind venenis. Aptios diM^ 
nm vtntmis cmrtitirt tpmn didtlirt 
qoam vcnm d§6irimd. Ita 'aotem 
verbo hoc cum aUisutiturLucaiMl 
Ub. iX. 741. 
Ecct fiikit ■ Wmi tdiiu mm , tdtfkfti 

medmUds . :' ■ 

tgmt tddXt cdHJdqm ittttmdid nt» 

fieratdku 
Prudentius Dijpt xi f • 
Ftrvtkdt vidpccdermUpfirfmttUm 

dtris^ 
Jdme^vtmtmmifir Bvidd vttbttrm 

merfiu 
Gaipebant pe fmlmm ; fid acc 
Rede fane, perque peritlolbgiaa 
Poetis pradfertim fiunitiarem« dh 
dtur msdlssm letdlt, five- vifai^ 
cdrpere vememist quum^at Tacitaf 
ita loqm|tur..Ann.XIlL 15«. Oi» 
kscnUtm Cde/dris jnxtd dm^mltm 
virus, cegmtis mttm veneiiis rjsl- 
dmm. Huic emendatiooi Aivet 
quoqoe Profii SeduUi, qoani fic 
habere intdUgo: Hmc m nmkr it 

^^^9^mw9w^m^m^^^r w^rw^m^w^m^mm ^m^^^^^mr^rw^^ a mm^^^^^n 

ttexuu diffsttdiiemit vdtsd /tttit (Iom 
ge & htc ckrfit L cfatig^r & con* 
fumit)i»ii»iit^.cp' Attid drgmtdtf 

' imfimdUUt C 4 f^ H^J N U M ,L I B B n L ^9 Attica Cecrq>ii cepit doflrioa' veneni , 
SeSante^ue magi» vitam fpirantis o4orem 
Legis 9 Athenaei paedorem linquite pagi. 

C4 «5- 

t hfimdilii dilcipHDa Cnrpfuu fau- 
cur Teoeno doHrlnMi^ ubi frmian 
vnumd dl» qaod hoc loco carpire 
mmndim Wopkbms. Ad eumdcin 
modmn Theodericas Rez apud 
Caffiodor. lib. IL Var. Epift. iii 
Cmnfii AgmMtit AttU§ fi tntUi 
f^mfuit. & ita Cttrtfidtt pro A- 
taia i ici ifilm s £d notaTit Banh. ad 
Oaad. lib I. de Rapt. ProC ? f. ^. 
AiiIgii. £pift. xziT. vf. 55. 
Ijj^brs CHr§fidtttm m ttrrit mtnit» 

tmnts, pnrnntL 
Qfai Viiiet Codd. praeterea mnlti 
hsfceBtOmfif, ftd non aodien- 
dot efle docidt jam Gruner h. 1. 
Latet vero diffidlior nodus in voce 
Ctfit. Sdlicet ita ez Baidi. MSi 
edi canTitCellarius. Inalia taracn 
omnia cant Codd. Cant Airnt. 
Edd.AU.Col. Li>f Fabr. Tor 
meC I. %• 3. Jtr^ icribentcs. 
Maitt habet /tfitt quod Typo* 
grai^ram incuriae forte tribuen- 
dum cenfet Gruner. Habuit taracn 
pneeontem Maittaire Bibl. Lug- 
danenfem. £t fane, ^l firftrt 
fttbm de pcftilentia ^c malis quae 
umiom fefe eztendunt, adhiberi 
certam eft. Sic ViigiL lib. 111. 
Georg, tT. 469. 
2MM/«r ief ^ fs n w ferpant tmtngis 

vttigmt. 
BttO libi L Itiii. ▼£ 397. 
Utitutxtifitt ptJHt ttmm^ ferpunt 
Scfer.Sand. dcMort Boum. n. a I. 
Bmytm dirn itm ferpere didinr* 
Nec diffimiUter Mittuc FeL O&zt 
j^ii xz. Sefpctttib^i j» dtttftrdbit^ morihns. Neqtle baec faiptura dflP 
plicuitGrunero. Sed conftrudionis 
offendebat ratio. Nam qua ^de 
poffet did dt^rinafirfitn&mttm pro 
ftrdUquem, nonliquet Exem^ 
faltem fimilibus doHtuimur. JJt 
autem aliquo modo locutionem 
defeiideret, praefidium iibi quaeritf 
in ellipfi rsftr quam omittere ini» 
terdum folere Vett. ezPbiutoAm« 
phitr. ad. iiK fc. uvH §8. probare 
conatur* Sed an idem h. 1. ad-' 
mittendam fit, yideanc alii« CL 
Schwartzii conieduram tarpfitm^ 
bavit interLitterati orbis Prindpeif 
celebre nomen Wopkenfius. El 
certe non inelegantcr h. 1. pone-i 
retur. Sed cura audoritate CoddJ 
deftituamar, tutiw id, qood Cd- 
larius dedeiat» lednc&dimi piita» 
vi. AnNTZ« 

i6. jitimtmifHtitnmJ] AAcnat 
Ethnicas. Mktiktms Aiticaii ut' 
Theocritus IdyU. v. vf.i3. 'AB^m* 
»«/«» (tf$f dizit Viio AmpL Gish; 
Cupero hoc czemplum debemuf» 
Cod. fAm.fatdmrtm^ ubi fttt$rm$ 
alii. CiLL«&. Theocriti looQr adde 
Adian. lib. VII. Var. cap. tif.* 
in fin. & Munck. ad Folgemw Mfi^ 
thol. lib. I. p. 608. Ed. van Stan 
Non difibnili modo Ifcan. Iib.t« 
de B. Trojan. v£ ^. 
$bf«» f Cmifii mmits Um^ 

cnilooo jangealnno ex eodeol 
Iftan. fib. m. t£4«4. ajmd AmA 
VoDck Ub. n. U& Lat. €aB.Ti. 4« C ottti 9 m^ lif Qdid labyrintbeo, fbefidatf, erraltii ih itlitMi 
uecaqde Daedtfei iQflracia Ihtrira teO?? 
Labrufcam placidii quid adbac pFdepofiifeSr m^ | 
NiegfeClisque f ofis faliuncaRi fumitis agri ? 3<$ 

Qiiid lapides atque aera eoli , quid fana profanis 
M^0H gfiUfitN D99S. 

tn fimmm^ ut edidit Gellariiis 
GoU. 66 Edd. iHraefisnmt 
m^ qnbd ex ipfa Noftn 
ifa eon fli Bf m , & in texum re- 
cefuiEodiiqi Gruner. £c certe, 
cx GLofla oi» locmn. hiuc ibi 
midicafle iridesitttK vos ifU» non 
dMBJtawiiDHS caini Gtttnei» ita rer 
enberc. Staiui lib. IV. thcb. 

t^ Gfoi vitt afH.Bftrtfaiusn^habei : 

fMnolA] fqMolgrt-t^ fM«i«» iot^ 

toKn fnttmmk Confole ibid. not. 
im ntc h(inc Noftri locnnii negle- 
duin eflb TidebiSk Adido^Jiac voee 
CU Qttdcnd. ai JUicaiL.ltbi. U. vl. 

)2r' iVHNtl. ... 

'SlkffidtLi AHmvBnfea;, nt 
*lirlGieQrgvv£^8j. a Tbsfi^ 
^. in dnbus. enores prpfanae' 
jfihiii. Je per.terfte Philofophiae 
not^^ ' neque SeduliL aevo peni 
iut..etflsfnatoik CQmnanit autem 
noiBagaLuIbirttni. camLaby lintho , 
e aajRfliieftuSrAxiadnes.fiioie, li- 
bmntii:, ad ^ieiiv £^exit f«> 
^alwto* IhjMMntm^ Cbixa y Exat 
dSm Tbdeus Athienienfiom Rex. 
.JPUi. xiMtJ.' nnde 22k|^. 
j^ Adienit. doit^ Staum 

L lXeK..vi. igi^ 

wfA$ iWmttht^ tu PMiddJg^' 

Jtth§tut§ 

CooLUU^^wmUJML mA 
V.iafta a^tibK V. WL r5^ Ue« 
Cod. U Mmk m cttm ixMknMt 
Gloflai «Mf/e W»^ 1»«. Bd. liC 
Lftynntksm. Sed tales forit teM 
Librariohun errtirei. DexMmfclHd 
hiflona Mi£ llysin. Fak »•» 
& Natal Coaw.Mytbolog.Iib. TL 
cap- V. 

»8. MimtLtULi Conftr ettB* M 
rem Hygin. Fab »• ft mel# 
Myihoiogofl Taiteli alio&ne i^ 
Virpl. lihi V. Aeft.vffB».iil>T& 
itfLvT. Ifidoft;lik{ XV. OiigL. cw 
II. V. B: ad Vaiep Flacc. Wb^ 
v£ 7c6. TMthabtt Bdi(bi Ml 
fmiiiatis Poetif^talis looutia. Qm 
ratione Librarius* in AmL Codi* 
infir. lih. IV. vf. 40: dediiv 
Hmv nfgdm faeri gnMtiimMmli- 

imMftmtpttt 
pro vnlgMo ijfMMftft^qutfettMnetf) 
redius. ^Teeimn^ vecoeir imititia»* 
ne Virgilii de.Labjftintbo^diilithic'. 
SedttltQs. V. Borrii. adiValtr Flacei» 
I. 1. Ovid. Ibid. vf. jt^. 
or^ fais!' if ^* «90^ fmmam mUtmli^ 
mmfifi 

MrMrum'^: cdmmimti iwiituiM nfai.'Si}vagn« Aiaiti^.. 

29U PlmUHtQ Miabary nmtttii;. 
CaLCAB. Pto- qttidfAaio». mtii 

N^i^ftm ^. Miigib 
-^ •- CuiU Ed. V. vC 17« e A R M I N U M L X B B it I. ^» l^roderlt , & mutis animas damnare metaHis? 
Parcite polverei fqfialencia jugefa campi ^ 
£t fleriles habitare piagafs, ubi gignere fVaftam 
Arida nefcit hamus: necde teljure craenta 
Livida niQrriferis vellatis taxica fucis is 

Tar- Ctdit , ^ I Gninero non. plaoirit, ei Codd. 
Pmttcris htamlis '^uantum falimca & Edd. cun^is priorem Caiptix- 

tam retineuti. V. eurad. b.l. In finc CsLLAm. (jtte de faliuncM agunt 
V. D a<! Virg.. 1. 1. quibus addc 
8dina£ ^d^olin. tom. ii p/K'* 
liyi. VetCTetGranjtnaticos fitliMn^ 
iMm de ^:Wri fflvatica intcrpretari 
Totaiffe docee.idem Exercit. de 
fomony^^ cap. 3e»v. 
3f. FawdA Tentabara,* qmd ejusdcm notae addidit haec Vit 
Erud. A^4/« vtroim h4,CBilar,vok 
profanis jun^itur cum proderit, 

quum ptrtintMi Sid verhum coM^ 
Cr ftnientia (it, tfuid tfr^dirit janm 
eoli a frofanii^ qiJ^d tt&c mejudi- 
oe ndit Vf* Ejnid. qui A m a:iit 
papva diOinjAiontsmutationeUicem 
adfudit Sedulioelegantiopem. 

3I 'Animdpdamnare'] Adludi- 
nir ad damnttas* in iiietaDa, quK 
4tts fimiles fint idbk>ram aeaeo- 
rulh' iculteresr CELiARb' De taS 
poen^e gentre , ad .quod hic rei- 
4)i<5it Poeta/cfonf fummum jCto- 
rum (Jubndam deca^ Briflbn. lib. 
III. Sele£l. Antiq. cap tt 81 ibi vj9>i. ut 'Oknd eolere vf* lao. 
Btd wifift\ y^ vana colunt» ^W 
$erde /mifir& ,• -^ 

tMnSj^UfipifiiApunt fimiHettrMcQ. 
ubt vauA junguntuT cuiri rtlimfis 
jMaeris. utlififcumii#rr<fW^<ft- 
ku. At fiqiojac.ulentiore reiincbi* 
mns /S^tf^qubmodo TempIaidoAo- 

htricapa^m ^ppellantur apud Pa* .a.. ^>w«.«. ....i^.^, «.«j^ .^ v^ .t« 
ti;|cs.Q>mtnodfantis Inftrtifl. Praef. Trckell. Schulting ad Paul. Recept. 
ifl§ gmilifir erra%i ttmpere muUo Sent.Iib. III. Tit. iv. $ 9. Vinnf. 
«^ _ _ . ^^ j^ .j — iL.2. ._. ^jj j^ ^^ teflituf Quib. rood. ju:{ 

patr. pot. folv. Arnti 

35. ParctttJ] Tralatio a fterili 
campo ad infrudiiofum culrum 
Deorum. Pdrtiie^ ntiite> caveteV 
ut Aeneid. III. 41« 

Parce pias feeltrar§ matkts, 
CiLLAR. Id. Virg. Ed. IlL vf ^4 

Panitt »vis nimiu^ frHtdtr§ ' 
8e XII Aeh. vi. 69'^. 
Parcitejam , RutuiL 
& quae notavit Cdrtios td Pliii: 
lik I. Epift. v. $♦ la ■ 

"^r^V^ Aipofitnm rei ex Fiojl ffotefcivittido y ftirentikus im 
j . fcissip/ss. 
tiegitiinaque plirniis eft celere tem* 
fta^ fassM ^pro religiofo vifjtarci 
OvidiusMmm. XI. 577. 
Omn^sts ' ili4 ^uidem fttperis jits 

tur4fir/^ff 

AntttA0ti^[ttmfflttJ»nonis templa 

cblf^at. 
/Uia ex Vlrgilioi Sencct Trtg. 
tliiique e^eftiplt tddi poiTunt 
WopKTM Scilicet eam conjedlu- 
nm ih Mifbellantb Obfervatt^pro: 
|6Acrt( Vir Dodtflt quale unien 4^ G O E L I I E D U L i i Tartareis damnata cibis ; fed amoena virefita 
Florentum femper nemorum , fede^que beatas 
Per latices intrate pios , ubi femina vitae 
Divinis animantur aquis, & fonte fuperno 
Laetificata feges^ fpinis mundatur ademtis^> I.; 4^ f 

Ut gcnio Poetamm Epitheton, quf 
veneno colorem lividum adfcribere 
iaepius folem. Barth. ad Stat. lib. 
•IV.Thcb. vf 58. Infcris talis color 
jtribuiturquafiprOprius,cum omiiia 
fere venenata de iliis finxiire no- 
jtum fit. Barth. ad Claud. hb. I. de 
Rapt. Proferp. vf. 24. Drakenb ad 
^il. hb. Xill. vf. 546. uhi tamen 
lK)die humentes editur. Porro in 
^rnt. eft; mortifen fucu quod 
parum fefert« . Videtur tamen ex 
J^rofa Seduliana ij^ud uon contem 
nendum, uki: T^xkn letalisfucd 
nummtnta vellatis, Bibl. Lugdb 
praefert/jy/ttVy quae frequenter a' 
Librariis coiiimutaridocebit Beinf 
ad Ovid. lib. Vl. Me\am. vf ixo. 
& libr. 1. Trift. El. I. vf. 5. 8c lib. 
II. vf.455 V. D. ad Samonic dc 
JMedicin,. vf. 48. 8e i^>8. attamen 
.Ovidius XII. Her. vi i8f.. 
Suenfque-veneni, . 
& XIV. Met. vf. 403. 
Jlla nocens fpargit virus, fuccfque 

. vMnenii' 
tucan. i|b. Vfc yf. 581. 
PoUutos €4ntu dirifque venefica fucis 
Quod y9to fucus & fucus permu- 
jientur » videtur . praedpue ortunpi 
cl-antiqua & optima fcribendi ra 
tione, qua ^rj»! fcribebant. Ita 
vetuftiffimi Codd. & h. ). Arnt. V. 
Oadeiui. ad Lucan.Iib. III. vi.237. 
Burm. ad Samonic* d? Medicin 
^. 48. kinUSS. aj^Virsil. lib.I. Georg. vf 90. Arntz# 

37. Vire^a.] Vireta- MSS. pw 
^. Lipf. Cantabr. Heinf. Afin. 

Et Virgil. Aen. VL 6)8. 
amoena virt6ta in Codd» vetDftifb 
Ifidorus XVII. Orig. c vi. fire^ 
ilum » ubi virgulae novelUu Gf vi» 
rentes, CELLAR.Fruftra itaque Mon. 
Tornaef. ^.Bibl. Lugd. fubftituurit 
vireta. Prudent. Cathem. Hymiw 
IIL vf. loi. 

iunc^ ptr amoena vireBa jtetit. 
Ita edidit Heiniius» vireita. vero 
Cellar. & Hamartig. vf. 795. 
^j^i^mus umlrif$rum\ ffr ^uasmd 

vire^df 
pifihus ornaret pom\$. 
Fulgent. Mythol. lib. E.p» nit ^o& 

^idquldper vire6la Tempa^ 
Raptat unda profitsenf 
ubi plura Gruditiilimus Munckerus^ 
Vir. Doa.. in Obferv. Mifcdl. A. 
1733. Menf.Mart p.3o6.Buhnaiu 
ad Ovid. lib. 1 Mec argum. FaU 
III, Similis ed variatio apud WiU 
leram. cap.vii. vf i. qiy^d docuit 
me Eruditus in Adlis Lipfienf A. 
1733. menf Januar» p. 41. Tarta^ 
reo cibo habet Arut. Totnaef i. x. 
3» Col. Mon.Fabr. Blbl Lugd. fod 
tartareis ctbis fcrvarc JRrolam mo^ 
nuit jam GruneruSt eilqueidPofi* 
ticum magis. Arntz* 

39. Per iatiees.] Per baptismuDl^ 
CELLAaius Paria babec Aratoi 
iibr. II. vf. 664. ' * ' r. '\ CaRMINUM lilBERl. 43. 

f*Ut meflis queat efle Dei , mercisque futurae ' 
llaxima cencenum cumtilare per horrea frii£lum. 

Omnipotens aeterne Deus, fpes unica mundi, 
^i caeli fabricatof ades , qui conditor orbis , 4^ 

Qui Concurrert gaudenf^ 
Im latUes intrare pios^ 

41. Ldtiificdta,'] i.«. fertil» red 
dka«Pari modo laetus pro foecun- 
do, Horat lib. IV. Od.iv. vf; 13 

^jMaiemvt laetis caprea pafiuis, 
jvftnc* ]ib.'II. vf. 4T6. 
Ctnpafcua laeta 
lumtmtrat fndent pecudes. 
Q Drakenb. ad Sil. Ital. ]\h, VL 
?£645. &lib. VIII. vf 458. 
Laetis Mevania pratit, 
nUCodd. DOffitmlii cum Leid. latis, 
fed male. Similitcr Pacatus in Fa- 
neg. cap. iv. ^. 4 Gar^ara preven- 
tn iaeta trttkeo , Mevania memo- 
retur atrmnuo^ ubi V. D. Not. ad 
Ovid. lib. I. FaH:. vf. <46 & libr. 
IIL Amor' El.'v. vf. 28. G.Burm. 
ad camd. zi i. Her. vf. 46. & i. 
Met 560. Juftin, lib XLlv. cap. 
IV. j. 14. Cort. ad Plin. lib. V. 
^SfUi vr. fu 39- Mela lib» I. cap« 
X» imt* Sed ilfic maiis laeta er di- 
tifr. Snakenb* ad Curt« lib« V. 
ctp. IV* 5. 8. V^ D* ad VirgiU 
liDw U Gcorg init, &vf.3i5, unde 
loitamen cft funus, quem agris 
ingcrcbant» ut fertiliotes fiant. 
Monckcr. ad Fulgent. Mythol lib. 
II. cap. zix. Taubm. ad Virgil. 
lib. L Georg. init. & praecipue 
CMifer Q. Trotzium, Praecep- 
torem mihi omni honore pro- 
fequcDdum» Diflertat. Jur. Rom. 40 Mundatur ] Vide Heinfium 
ad Ovid. ill. Faft. vf. 557. 

43. Centenum.] VidctUr cxpref- 
fiffe verba Lucae in-Euang. cap. 

VIII. S 8, Kftf ^v^v iir^invt xetfwtf. 
ixXTefreiirXeea-i^fci. A'dde MuUCk» 

ad Fulgent Mythol. lib. I. cap. ixi. 
in fin. Juvenc: lib. II. vf. 750. 

Centeno copia foetu. 
& vf 790. 
Centuplicemcjue ferunt virtutis r$* 

hore frugem, 
& propius"ad Nollrum Venant. 
Fortunat de Pafcha vf. 105. 
Centeno reditu tecum manfura per 

^euum 
Meffis abundantis borrea frug§ 

reptes, 
45« jides.l Verbo compofito 
adejfe pro fimplici utitur uofter» 
ficuti infra vf. ii8. 

Vox demqut verhum 9 
VerbumChriflus aded» 
atque ita lib. IL 100 lib. III. 136. 
lib. *lV. 107 «hb. V, 106. Corn* 
roodianus & alibi, fi bene memi- 
ni, & Inftrua. LXXIL 
Pauperies fana ijuid nifi divitiat 

adfunt ? 
Sic enim legerim pro vulgato ad" 
fint^ ut fenfus fit: quid pauperies 
fana eft nifi divitiae? .& fyliepfis 
fimilis illi Ovidii, quid enim nifi 
vota fufferfunt ? pro fupereft. He- 
gefipp. IV. 7. Uit . , fan6lae illu" dc Jur. Agrar. IV. cap. x. {. x. dant reli^iooi, ^uat nobis femper 
p,»p4. A&NTZ. vwr 8ui inaris w4ifi>isas &a&a furgetlt^. pr oc^Ulf 
ergere vicinae prohibes coafin» terra^ » 
Q^i folem radiis, & lunam cornibus iopiesy 
Inque diem ac no6lem tumen metiris iKromque^ 
Qu) (lellas numerast quarum tu nomins^ fi>lqs » 50 
Signa , poteltates , curfus, loca, tempora nofti , 

Qui vHHfMi^fd 0i^m revin9tUttdSmU\mMM. xAi Schott. cum Dempftcrf 
ac cap. 14/^1» vidnin Gadm* \ ad Rolio.lib. JI. Anfiq. cap. viixl 
HMfii i^t^tmtwndi ^mlM kmkihtta, Luouik hb.*I y£ SB7- 
fid^ffu ^m *imxmMU id fiH ad»' CcnaffsrcMAi 

fDrci» ii.K r<^Mf4M« Ita quidem jF^ Pk$eke uuffmtnm imm ni» 
buiU vanciate Ecfit.* 1544. led in dmimU. ^ 

Colon 14:7$ margo priore loco Valcr. Flaoc. libr. 11. v£ ^. 
^auV^ roik:iorc/4Mv# cxhibct; nc-. Pfityw tc frmmd^ /mnmdi Oy» 
quc aiibi coirpoiitum ^ apod il- ^ # ^ cvnw. 

him j^u^oicm occurrcte cii:';iiM. ubi Buim. Apefio ceteram ^tio 
WoiKiK^ 1q locis Htfefippi auB Baitk. lib. XXV. Adv cip. XVI 
l^dtu 1544. apud WopficmTibm» io V. i d«at md Lw» miOiii 
cvWpii^; 6: mca A. 15^9^ Dcboc qoot i»i|)rrimas, pnccanbQsfip 
kvo cv>rfrr H r.h hb< XLVK Ad< mxk Aohty. 
xcri cip. X Fjict hnc Ca^KJiawrt 49. Htfs» dkm^i Hoc ci: • • 
1;K. 1 in Rud.: vi^ 5, atqoc intcidia ac node itfnolqop 

Km qpn A jtijftifmji^fj^fMdms luauBS ft^gcnci jpatittm iobicnras & b:ss iBitbam!^ id vcri» I*OTimrii 4M^ iiicm 5cc & TacnXisiu VLao» 

xiiimgtik cit^^ rtomM?> m»»tMrs imtat cr^pe 6c fiic an 
Ti.^a«ic<atiMKUi^\ud^ ai.Xite&c iBttitbM <gs»3n cesiba. Wo»- 
i^lMlii;ca$^rrii« AiixTi atao^ Ei|^MiL.coem kttc, qom 4) immm ' V &rm. a>iv>rc. ^ ate ^cci» pcccoiJiRrK Woiikai* 

i:^ Mi lllx A^ ti cv^^ L^i^'>WN\ij' ad Ptociae icste lew 

,3M»a %M 1«M»> «r«M }miim mmrr, iKMisiini: J^ sAsws^ J f^m m w ^ff m fw fim mjmf^mmm- Jmmmmmmmmmmmmd^mfmu, Ne- 
,Qui diverfa novafii formafti in corpora tefram 
^orpentjique folp yiventia mem^ra de^ifii , 
jQui pereunrem horoinem vetiti.dulcedine pomi 
Inftauras meliore cibOy potuque facrati ^g 

Sanjguinifif infiifum depeUie ab ddgue Vcidenyni: ^ 
<^ui genus humMuW (praetef ^Uts ctettfeKac irCa) _ 

ftifuv^ c[ue 8e iis v^rbi^ quid ineflTe i\4p* 
'* far, quod Wopkenfio obdare pof 
iet. Sequcntia vero cx profanis Scri 

Soribuf elegantet expofuit Barth« 
K XXV. AdY. (ap XV ubi hunc 
loann exOvidio eile adumbratum 
docet. 1b facris paginis tales locu- 
tioiicSy quales in fequentibus ha- 
bct 3eduHuSy ^tis frequentes funt. 
.Vidg- Int. Pfalm cxtvi. vf. 4. 
Sgii Mmmfrat malntndtnem fliUa- 
fMmttriHmmhts eh nomind vocans^ 
Qm£ Gencf cap.xv. vf.5. Jcrem. 
XXXIII. vf. XI kpifi. Pauli ad 
Romaii. cap«iv cofnm.iS. Junge 
Ins infc. hoc. hbr. vf. 85. 
Cmi^ mUs fxp^dhtf qHorum nte 

Imcfda caiU 
Siiarm^ t$ii hihilae nmmms atjuan' 

tmr arenae 
Ik ipft verfps i>ofitione infpice 
BcdnB de Metris p. 1 367 £d Put- 
idtti, ubi alia. Pro metiris Cod. 
GMltv €9medis babere monet Gru 
ner. Afiim. 

f%. Ttrram,'] Cod. Arnt •JP?*- 
«i fifmfoffH corpcra terra, Proft : 
^* rudis ttrrae memhra torpentia 
fer divtrfos rhotus xivis mnimafti 
eerfmime' Sed nihil muto* 

54. Pcmi] Arboreos frmfius ha* 
tat Profa. Re<fle. Vox etenim po- 
mnm ad cojuicuoque generis fru- 
Am csceftdkiir» V« O, ad Neme- fati» EcK m. Tf. 38. 8c td 9eml^ 
S^nion, cap« xxvtii. quo modq 
explicaitQr 1. 45I f. 13. ff. de jur. 
Fiip. Ceter^i^ mrhtns pomifitiff 
c4edtrt. u e. arbores cuiuicunAqu^ 
generis, ut expUcat fummuis fS^ 
fon. in Lexic. h. v. Ideo nihilm^^ 
tandiim apud Hrgih. F^b/ c'i¥* 
Poma ei adtmHffet 4d fairifkhsm 
V. ibi Munck. Ita capio veiM 
Gratii Cyrteg. yf 148. 

Dum pomiferis advtrtitur amtUm 
Tfondibus. 

Neque aptlus hanc ih rem vocir*' 
buhim invenire potDiflet Sedulios^ 
quippe, qualis ifte ftudusarborll 
vetitae fuifTet, cum Hliis ign<kafi& 
Sudarunt hac in re prdeferitib pri0<^ 
rifc[ue feculi Viri Emditiilimi. Iii« 
fpicc, ne longior fim, Saldetsuifi' 
Otiis Theol. libr. III. Exercit. xt . f . 
7. 6c £ruditione praeclara i&figneitl 
Haytfma Cur. Philol. in Gene£ 
cap. III. com. 12 p xo5. AittiTX. 

^^ Angui.'] ^cfcripti librl. Ift 
editis inultis ungue. Cellar. Tor* 
naeiT i< z. 3. Col. Cod. Cant. mm^ 
gue, Sed variis prateuntibus Editis. 
praeclare defefhdie Grunerus r^ 
angue* Pro ea fcripfurt, quae 
muho nefvofior eft, Hare quoque 
videtur Profa: Bt a viperei morfns 
votttptuofa fdiada potm fanguinis 
inptjocmiate confirvas. 

58. Rapida.] ^ C O K L I I S S D V L I^I Dilavii rapida Ipamantis mole fbpoknm , ^ 
Uoa icerum de ftirpe creas^ uc myffiica virtQSy Qaod 58. 1U^V«.] Mida Codd. Lipf.i 
'Alm. & Barth. at celeritas oppref- 1 
fionisfignificeturt eo modo»^ qao 
Aeneid. II. 305. 

RMpidus montMo flumine torrens 
S^emit dpros, cetera 
Nec moQs male de dilavio. Silius 
111. ^6. 

Surgemds mole profundi 
Jmfe^um terris /ubitum mare. 
CsLLAR. Tomaef, t. %. 3. rdbida 
cum ceteris. Sed faepius ita dor- 
mientes Librarii aberraront» falfa 
pro veris fubiytiientes. Y. Hcinf 
ad Ovid. x. Her. vf ^6. & «i. 
Art. vf 8, V. D. ad Samonic. de 
Medicin. vf. 260. ad. Val. Flaoc 
libr* IV. vf. 104. Burman ad Lu- 
can. libr. VI. vf. 66, & VII 460. 
& IX. 3 13. Broukh. ad TibuU. lib; 
I. £1. II. vf 40. Cl. Cannegieter 
td Avian: Fab. I. vf. i. & XVl. 
13. & XXIV. la iHi XV^l fin 
MarckL ad Stat. lib. II. Si!v. n. 
vf. III. Adde.Cl.Vonck, Novio- 
9»agi noftri fiimmum decus. Le- 
^itML Latin. lib II. cap. x & Vi- 
iTumDod Obkrv.Mifccll A 1731 
menf. Septembr, p i8f . In mendo 
cz hoc Librariorum errore, ni 
£illor, cubat Juvenc* lib.Ii. vf. 

Sedsrst bic rapido fervator anhelus 

fn aefiu, 
Ita Editio, qua utor. Me fponfore 
anendes, r^kido, NovilBma non 
dl a.d manus EditiOy ubi forte 
jap einendatior ifle locus enc. 
Tale vitium in eadem Edicione 
latet apud Arato|:. lib. IL y£ 957* Pirfitsd$ im ^mdi rafidum difm» 

tmmavulg^Sm* 
lege rabidum, Sic Audor inceitil 
Paifion. Dpm. vf. 2^. 

Rahidis e±ercita cmris 
Imvidiae. 
& Sedalius iafr. iib. V. vf. 9$. 

Rabidmm tnemorarettmsmlium* 
qaod ts^en nee ibi Librarios iii 
Cod. Arnt . dc loco raoverc du- 
bita^it, rtf^M^wKifubflitaens. Sed 
dLveniculo fuimus fortaife loqua- 
ces. 1r loco igitar, quem tradt* 
mus» licet aliqua veritatis fpecie 
illud rabida defendi poifit, atta« 
men alterum illud videtur nervo*. 
fius» & adPoetae mentem adconk- 
modatius. Nec tali Epithetoin hac 
re uti abhorrent fcrii>tores; Sic wa^ 
pidus amnss eft in lapide apud Gtt« 
dium Infcript. p.i^f. u. 8. ne plu* 
ra cumulem in re nota. Sequens 
quoque von fpssmantis fatis vedta- 
tem hujus fcripturae ollendit Spa« 
ma enim oritur ex incitato & ce* 
leri flu(^uum curfu. Mtnac FeL 
Odav. cap iii. Etji tsam cimfs ftm» 
mofisque fluWbus exibat ad tntmi^ 
ubi alia Ouzel. quod Arator lilir. 
n. vf. 1 07 1 • tumidifqme i mcamd m if 
undisf dixit. Lucan. libr. II. vC 
627.« 
Spumofo Calaber perfunditmr Mefma» 

re Safon» 
Senec. Agam. vf 441. 
Dirimuntque canae caeruksm J^* 

mae mare.. 
Cerd. ad Virgil. lib. VIH. At n. fC 
67Z. & firmant fatis receptam &ri^ 
ptur^m 111)^9 quaepxQiuht degaa- 
\ C A R M I N U M L X B E R L 4/ Quod earms deli£la necanc^ hoc praefole ligno 
Alonllrarec li(}uidas renovari pojQre.per uadas-: 60 tiffima Burmanm maiius adS^mQ 
»ic de Medidna yL88. Males.yp^ 
lo omnem norat copiam fuptrva 
cdiaih.V DadSiliutti lib.TlLvf.46: 
Barth. ad Statium VI. Theb. vf. 
J57. Lncan. libn V. vf. 625 
Kunc quoqui tanta pmns molei cre- 

vijfet in aftra, 
Juftin lib. XXXI. cap. v. J. 7. Sed 
cencretis jam oqMarum rhoUhus a 
vertir§ velixficcare velit, Ceterum 
de diluvio ftofpicc Differtationem 

YvonisCaukes, quac legilur ifi ^ 

KbL. BrctheDf Cl. iv. Fafc. v. p./Ufbmque hunc vocis praifiU' ek 
795. cujus diliivii gutahi; multi AmbroGo pTuribus exemfdis prd^ 

bavit CJrbnoviui Obferv. ici fccf; Totani 

< • ■' ■ 

^ Co^nofcitt funM^ 
Mymca qt^d doceani animot nurair 

cula noftros. 
Nec fraefiiti ligwt valet, ut ezpcl^ 
ni a Cellario videmus, praefalK- 
enre arca fuper aquas; fed ope» 
auxilio aucis, quam fic (aepe 
x»T t^^^if fignincat' hbmen te 
gnum. vk Hyihno L 6r. 
Afftra mdrs populis ligno deAtiHi^ 
cticurritf 
Aufertur U|no afpers mbrs ft^^ 
/fuUs, Tarias adhuc fupereiTe reliqbias, 
tt ofla cox^poris humani, ic alia. 
Conf. Joumal.des Scavans A. 1717. 
ibau Lxxii, p 1*5 feqq. & coh- 
charam teflas,. quae adhuc in va- 
his moDtibu» repenuhtur, diluvii 
ihdida ede' f!atuit dillgeritiffimus 
Raphelius ex Herod.. ad Genef 
apvii. com. 6. Arntz^ 

60. Praifule.'] Arca praefalicnte 
fupcr ^Quas, typo baptifmi . i. 
Pet. in. 20. CELLi^a. Confer. 
Hymno L 13. 

Jircd Uvatur aquis^ bomines ne 
perdiret aequor, 

Ili jpinant homtnes, arca leva- 
tur aquts, • ' 
Horuifr autem verborutn , tit my 
fiuwrttsst $jiod &c. luiiP.C feu- 
lam efleputo: ut miricuIufhliQC» 
tjpam coDtiQens, praemoQftfsiret, 
AomiDes ombes per 'deliAj('tilbf« 
ifaos ope crucis SiervatoTii per ba^ 
pdlfaium pofle regeoehiri. Jta^cit 
fM/is didtur at lib. IV. i$3« c. I. SicFTegefipp. IIL >'• Veni^iia 
fummum apud tum tsm^at amtd* 
tiae locum^ quandoqtndiem etidm 
praefiilem fuiu fatutis vitaiqtsi' ciih 
flodim ar^itrabatur, Fulgent. Myi 
thol. 1. non proculab initfo: Dttti 
tHi . » ordior fabulam^ qttam\ *^ 
noHurna praefulc Isecerna, cnn^ 
menties fum. Grcgorius Tuironi' 
Hill. Franc.lX. ib, S^, Cbtijh 
praeiulc, potueriht jufti argietieitif 
tare^ fub omni fecuritate^ts^qmhta 
poffideant.Scd licetex interf>retatio* 
ne noftri nihil haec verbathabdihd' 
quod uon fKveriffimum; ig[ueh^» 
moditft-tamen D, Pctrush -E^ 
III. z I. . nos didc falvos Uptlfie^ 
fierif crucfsChriffi memiMc^abii 
fifta; Ita dr bic forf^ ^H'^ 
iHa non cogjtavit; flhittidttrcni^ 
& darhis faipfit #rii^/W%W4M 
typb.pracmiflo', teFpd-Wj 
digpnj '4uit%' ^uhi 'cfdKftr' 
flmc ^am irerbo' tn^ai^fi i^l C ♦ « L I Z S E V U t I I ' 

'tbtam nsmqBe lavas Bno baptumaoe muadumJ 
. Fande falutarem pancos.quac ducit in urbeu 
Aagufio mihi catle viam, verbi^ue luceraam, 
Dapedibus lucere roeis, ut femica vitae ' 455 

A6 canlas me raris agat , qua leryat Bmoenum 
■pjritor ovile boaui, qua veltere prsievriis albo _ ' 

VifKiiiia agnus ovis, greique 001111« caoditjua iQtrat 

^ia tafVMnpiffu Oiirfenf. loi. 

Vjflci^ut (rmrh 
^bnalit vmur» docct, qmdfiif 

iuintfufo 
Ulfnnu*. pra gtiut fiiti fmumhini 

ainui, 
$ed tx StoHji Sediijian^ , cujue 
qjibi copi;> ^on eli, colhtjone res 
h^ ^niSi; ojieliiis ijijudicaii ^oi' 
&ff, WopKEi^s. Oplime prJ^fiU 
Ifffifi qgwlijit Erud. WopVenii^is. 
Ift.polift%S id quoqii^ j:!m p:aba- 
Ijft GWHRri;s.,Neque umi.-i] qmcl 
jfUfttuf^^wluni , cum cxrrofa 
||jlu'^etae ijuiE^dpacc^tMbiete- 

ilfff^ ■eifJnlil, quoii, taniif dtllilil 
Hfffljfifani fida HifU frjiieilk^i-vaU 
Ifiiugij fltf "»«»? totl^i i^n4iM- 

; WoplitfnGi renteciiac 

!ui adcedii. Bibl. Cugd. 
^^lfraifide iignB, qfi^ in fai 
^u^^ eapidem abeinSe a vetiir^- 
^i}e,'tioii opuselt, uimullisdc 
^ltliiepius. 

, ^.yrhtm^^ Myfii^im Hjetoro- 
^[jiwn»,. legiiiiro gffltiae. Cell*!. 
^4whcm Btith. Pio aagufio Bibl. 
fe^3C"«'i«A,.qn9d,iioii etTe ad- 
i}yUc9(Jijra 4o*t^bunj ftiis ipfa 
{Bfafflr^flOtffi. veibj»apuil,Mauh. fet.] ^a fimils meiillrst , ' 
Irtfir dflgifjfim rtgM aJ unl^d 
fffrtam, 

dj. Dii?erf(*tti,]V.Burni.adV^. 
Flacc. 11313 Gt.oitEt.Iniji.viiO). 
'NBit ardirt diiiit. 

Butm. ad Val Flaco lii). VI.-vC 
«47. Cqij, ad Ptio.Hb' Vl. Epift 
XI. J. 3. mnh. ad Claudian.ljb, 11. 
in Kufin. .vn 4(0. Vart itaijue hic 
iiotione permitttndi velconccden. 
di accit)ias.-Ve!Llib ll.cap,,tit.5.3, 
Lo^mndi fieum tcinpui defu. I^p, 
Thrafyb c.ap, ir. Tempsre dit cita' 
piraadUm 44'»- Siatius XI, Th*b. 
vf, pfi. 

Dii juagiri vlrei, 
ubi Vct.SchoIijJt. MjnHC.Fd.OS. 
v, jiul fdri fit damm. aiu 
j.! firm^lfum, aut./f^ra/f 
reUgkfum ■Qiio m loco patiim 
abeli, qiiin scutiffimi Vpnckii fe- 
quar einL'!idiitioiiem Spcdm. Ctit. 
p. i^fi. legeniis /ulierari; ^ius 
eteiiim verbum paruin cattHm/ & 
hoc loco, incoiivcni.^ns, qijjyisin 
hoc liccc ftudiorum gencr£ 'lirg^ 
facilevidet. Ncquc tahs fignificVn? 
qlegaiiliori Griicciae ignora, quaS 
ita fyum tiii/ti adhibji. Raphel. 
cx Xenopti. ad Aifl, c.ip. 11, vr.i.i. 
conftr & ibid. cap. xui. vi. 35, 

66. Cju^fi rurif.] Sa^pla ^ifcid 
di¥ini,-n»Iiii;i3cii][. Cii.tAk. ' r C AK tti S }3 ii L 1 B E R 'I. J^"* *m • 7> 


Te duce difficilis noft eft via: fhbditat oitiiilf' * 
]rDperiis natUtia.cms, riciique foluto 
'JVairifit iri adverfas juflu dominante figuras. 
Sijubeas nhfedlis legerei9 arer^ pruinis , 
Imflbren) producet hieriis : fi currere muftum 
Vernal^' fiib ible velis , florentijbus arvij 
SoHiidus inprefi!as calcabic vinitor uvas ^ 

D Cunflaque 

■ ■.'■" " j. . 

68, VirfMs a^fiuf ovti.lGipicr^ASci c^uii vctat^ quo minus de" 
" • ^^^ XX i- -• ipf^jnjive intcrpretetnar? praedpue' 

cum in praeced. verf. mnguh ppe-" 
ta dixeraty ct ipfe Servius vf. fe<|. 
verba torptnt motonovM^ de nivi- 
um magnitudinp expHcet. Avian. 
Fab XXIX. vf I, 
Horjrida congofliitum ftMitt hrutn€ 
fruims, . . . , , 

nbi et pofteriorem.Virgilit locum 
a CL et fingulati pmditipnis copiA' 
infigni Cannegjetero in notis oct 
cupatum videbis.Pctron. Satyr. cap. 

CXXIf. . . • - ^ 

Sidglacie concrtta rigens himisqik' 

prufnls» . :\ ■■: * j 

inde pruinas et nives jungit Livtr 
us.Iib. V. cap. ii. Militem Romoi* 
numinopertac laiore^ nivibusptut'^ 
nifque i^rusumi fuh petUhus dura< 
re, ubi plura. cdngeffit cruditiffima ' £cafu eois^vi eft, Mariac matrib 
Chrifti Ideii. 

70 'Bixtuefiii fo'utb\ Confucta 
ibnna mutata, fupr^ vf, 5. 
Ritu^jie^mapfiro» 
Iscic. Ad^/as, quod fe^uitur, 
cft contnmasrOrakenb. adSi!.' Ital 
Hb f. v£ 164 PJinius lib. Vlll. 
Epift. Xl^tir ^. i, Tot gaudia d/es 
umes iitijveffa Convertit. ubi Cort. . 72, Pruims.i Medias pruitias pro 
Ucri^'di£lt. Virgilv.i. Georg. 130. 
Bt 'dd wedthfementtm extende 
^.j^trsunas: 

ulii'Serr;Segetcs Ycro arerei\cm- 
ttfr^fi matttrcfcufit. Ovid xi. Met. 

IW.* 

^iht/urt^fis decerppt driftas. 
Gruner. Columella de R. R. Hb. II.'cap^"xxV.' ( I. Et ipfae fplcae mahus Drakcnborchiana. Arnt^ 

(nlwrfi arintihtss et ariftii ceUriter 75. Sordidtis] Sic Ovidius Me* 

dediiitf' Prtihusvtromediaspro tam.Ih 19. . , , , / >.- 

1]JMK pdfidt Pruina enim pro ni-. Stahat et auttimnkt^ calcatts form* 

re adbibctur. Sic Virgil. IL Ge« dus uvis 3P*tCi75. ., 

m f ^jd 'nic tatnum' cmta contret^ 

Prui^d. 

$tiatfcircui^fi fruinis- 
CttptfM «MjgJM houm» 
wi^X^lvtSifAhUptienivihusl nam* 
fiilhiM^ ^mdmAnfHrtttfMiiriiUii Confulc ctiam Cj. SchbQttg^niutri 
adCoIgmcn. X. 44. Wopxehs. Vir« ^ 
gilius Ecl. X. ?f 6<^.. . ^. ^. 

.., Maturae vinitoi tiv0e. .. 
Mox cleganter^M^ et dntiqua]riT^^ 
git tanquam fynbtivtba/'V* Banh. 
adQaudian. lib.Iit de.Ldlid Stl? 
ic. Yi. 106; i ,..>. 

io.p$^ i I s^ COELIX S E D 1] Jj li Cunfitaqu^ divints parebunc ternpora di6lif« 

Indicio e(t antiqua fides , & cana priorum 

Teftis origa pairum , nullisque abolenda per aevumE 

Temporibus, conftant virtutum figna tuarum, 

£x quibu» audaci perftringere pauca reiatu 8^ 

Vix animis committo meis^ fiflvamque patentem 

Ingro' So. Perftringere,'] l.ocum huiic 
ct fercad verbuni Corippusexpreiiit 
Piinegyr. in Anadafium ab init. 
^nmenjam fylvmfn laudum, virju 

flef ttMrum 
jidfikiem , celfis nitor contingere ra- 

mos, 
GtanJtaque a fummU deat^etre fei 

ma ractmls. 
Vidcibi Dempfferum, ct, <Jtti ft 
deillacx Theocritoadumbrafa do 
cet , SarthiuHfi Commentar. ni Clau 
ditn. lib. V dc Laud. Stilicon vf 
22. VoNCK. Lection. Lat. Iib. II. 
cap. II Sulpft. Sever. Dial. i. cap. 
13^., in fin. Pauca perftringam e plu 
rilus^ quo modo fortc apud eumd. 
lib, i. Hift, Sacr. cap. i poffet lc- 
gi : Kes a mundi exordio facris Utte* 
ris editas hreviter perftringere y pro 
eonftringere, qUodetlin Editi^s li * 
cet contra reccptam » (i quis defen- 
dat. non adco pugnarem. , Cicer. 

Pkllipp. II. cap. XIX Reliquum %t- 
tae eurfum videte, qutrn auidem 
celeriter perftriniam, et de Ofator: 
liB. ir. cap XLIX. Perquam breviter 
perfirinxif ataue adtip. JuftiiL lib. 
zllii. cap 1. $i 2. Brevittr igiturini' 
tid Korhaniimptriiper/iriniit. Nequc 
Emphafi qarct» quod addat audaci 
reiatu. &[plicandumideftcxGen- 
tium opinionc» qui audadac ctte- 
ttieritatis in hoDiine fignum eift 
putabaiitr S ks' divinas cloqjii ct enarrare non penitu?, dubitarcf un- 
de i!Iud Oaudiani his Scdulii noof 
.diffimile lib. t. de Rapt Prolcrpif 
init. 
Junonis thalamos atedaci fromert 

cahtu 
Mens cenfefta juhet'. 

ubi alia Barthius, qm ncc kunc.lo^ 
cuni ncglexit : inde Aefchyr.in Sup^ 
pl. v£ 1C69. 

etclcgantcr Boet.iv. dc Con£ PhiL 
?to< yi. quem locunl debeo Rtt* 
teifh. ad Oppian. Iib. 1. Hal v£ 
411. Ntque enim faseft hatmtei ooi» 
dlas divihi operts macbinss vel^im* 
genio comprehendere v$l exputan 
fermane, Conferas, quachabetMU 
nuc. Pel.. Odav. cap. xu in iSft 
ubi nec diirunilia reperics. Atinrta 
83^ Centum,] Oncutius L DiS, 

«94 ^ 

Non mm fi linguat ctm$ttm fim'^- 

orac^ua centuin , 
Expediamj qteantum fornut BcCm 
Licentius apud Auguftin. £piib 
XXXIX. 

Nonfimihi murmkrd 
Dtt Boreas totidtmque antwoiu^ 

tufnque per ord 
Lingua rigens adamamtt fnmeiip 

memorart valtht^ 
0uae &c. 

Imicantur Virgiliain Acn. VL Af» 
et Ovid. Mctam. Vlli^ 531. cnni'. 

noue 4 

C A R M I N U M L i B B- R' L f I 

logrediens , aliquos nitor contingere ramot. 
Nam centum licet ora movens vox ferrea damety 
Centenosque (bnos humanum pe£tus anhelet; 
Cunfta quis expediet, quorum nec lucida caeli 85 
Sidera , nec bibulae numeris aequantur arenae. 
Frimus ab ufque cbap, meriiis vivacibus Enocb 

b 2 Multa nota Cioftni. Wopkens. Virgil lib. 

II. Georg Tf 4;. 

h9nmibi p linguae centum pnt tra* 

tjMa Cintum^ 
Vima vtx. 
Ncc diffimiliter Arator. lib I. v£ 

Centenosquedaretvoxferre^f ling^a 

diferta 
Haein laudefonos* 
Confer Barth. ad Stat. xn. Theb. 
vs. 797. cutti Cl Drakenb. ad Sil. 
lib. IV. ▼f. 517. ad yilem modum 
OWd. JHd. vi io6. 

Ord iicet trskuas mnltipUeata 
pnm» 
«bi SalTtgn. Numerus cnim hic 
Mmmi prp indcfinito ponituty ut 
ipudTlbul]. Hb I. £1. vm. vr.49. 
Bne neUs et centum iuiis. 
V. D. ad Grat. Cyncg. vf. 510. 
Horat. \fb. II. Od ziv vf- 26. 

ServatM eentum clavibus, 

Ct tiwiitm ireies ibid Od xvi. vf 

33. unde nec difpHcet mihi fcnten- 

tia Enid Pricaei apud ApuK Hb. 

IIL Met. p. l^. jiTofelix et ctrtius 

hatns tcfotienthcenties 9 Hcet non 

ignoreminaHa omnia ire hilarioris 

ioienii Virum Doa. in Obf. Mif- 

oell. A. 1733. menf Mart. p. 301. 

Graeci lali modo gnar*^ adhi 

knt. Pricaeus ad Euang. Lucae 

cap. XV. vf. 4. et miUe iterum pro 

plarimis Latini ponuut » docente 1 fummo eteruditjffimo Vriemoetio 
IDia/Clafl tom. 1 p, 316. Vir- 
gil lib. IV Aen. vf 701. 
MiUe trahetu variot sdverfo foU 

eolores» 
Juvenc. lib. I. vf 44%. 
MiUe fonans linfuls fraefentin mu* 

nera Cbri/ii 
MiiU mendacia dixit Nofter infra 
Hb. V. vf, 87. ItaGraecis ftvftu 
AtfVM pro plurimis ponuntur. O. 
Albertiad Epift. i . ad Corinth.cap, 
xiv. vf 19. et plurima taHa videri 
pofliint srpud Erud. Waffi^um ad 
Sanufl Catil cap ivii AaNTZ. 

86. Bihulae ] rrudcnt.Pcr. Hymn. 
XI. vf 141 

BibuUe pccanttfr arcnsi. 
Marcicland. ad Statium Hb I V« Sik. 
III. yf to. Boett Hb. II. ConC 
Philof. Metr. iv 

Viihulas vitet areftas, 
Virgil. Hb I Georg. vf 114, 
Colle^um humorem bibuU dedttck 

anna. 
ubinopnulliCod^. cum adfpiratio- 
ne harena , quo modo et hoc loco 
fcribit Anitz cum vctuflis Editis. 
Confer de ea fcribendi ratione 
Daufq Orthogr. Part. .11. p 41. 
cum Cellar. Orth.h v. Expediet til 
exponet, ut notabamus ad Epiff. 
adMaced. p 8. adde Cortium ad 
Saltuft. Jug. cap. v. $ 3 Arntz. 

87, Primus} Anie hacc verba. 

cx ff ' Q 9 n. 1 1 Sa^ ^.\i hi } 7 

Multa per .inqivneros jam fecula cqntigit^ zppos . 
Natura perdente modum, quem jure cr/r^p^i 
Xerra tulic geQitum; fed mors iqixratv adie^PAtjOBi. ggf cz Cod. Cantabr. ediderat Cellar. [Neque ita Qirifiiani Poetaeloqui 

tieipu fiher V. T. in Ed. Lipf. le- ** ' ^*^ '— - - - 

gitur: Liher prlmus contimns vet, 
h^is aliiimi Hkfiorias Sed neutrum 
ft. Sedulio e(} , ideodelevimus.G&u« 
i4£R Ignorat iquoque' talia Cod. 
Arntx. opiimequc haec Grunerus 
abire juflit. 

' %T, Ab ufysH Cbao ] Sic Editi 
ct Alm fcriptus. at Lipf Mdufinie 
thdos, Cellar. Ocer. de N. D 
lib. I. cap. xxztii Ufque a Tliale 
Milefio» ubi Da viefius pariter notat • 
in hoc SeduUi loiQP ad u/que fihaot tiubttant, ut Prudent. Cathem. 
XII. vf. 40. 

jSntiquius Afdo-ct cl^Ow 
Arntz. ' ' ) 

, 89. PerdeWf^odHm*'] Per4ife.94i* 
tura modum djCi^Mr. ij9iij;^tj[6nc Lu« 
cani, qui ita vii. ^3^» -k ' 

PerdidU inde .ifio^ym f4fi4ith 4f 
nuilaficsita efi 

Pmna, 

WOPKENS 

89 Creandi.] Qe^ifliiis. G»- 

laH I>iAinzimuBeZ]E4r.Ald...3/r^ 

t>lurimos feryare Codd. ipletamen \ra iulit genstum: f\w^ in.cdkis tulgatam rch'gio& fervat. £t rcde 
CoDtrariuiti enim Sedidii mentfeft 
iHiid ufque ad. ibfr Hymn. 11 
imt. » V . 
' jtd ufque terrae limitem^ *^ 
Rutil L Uin vf z7z. 
pjqne ad Puhiicolas fi redeamsts 
' * ayos. 

)tt unus MS Franeq. apudjuilin. 
lib. XVII. cap iii. {. zi. VJqstead 
adultam ejsts attatem^ Sed tamen 
pracpofitiQUcin ibleJegantius omit 
ti ex more , qao amat ioqui Jufli. 
Iius» docueruDt ibi V. D. et caris 
iimusPatcr ad Vidor, rnluRr. cap 
xxxiv. {. 7. Pertinet huc Ovidius 
|. Metam. init. 
JUnus erat toto naturao vultus in 

orkot 
fljem dixere cbaot, 
J^oiem dixit lib If. Art. vf, 467. 
PiTimafuit rerum confufa pne ordine xeliiaws offinibusfit 4 rXffwt tftlitff^ 
nitum carct. n:o£|: ^-to^^i^^tf^ 
ti[sftius et dilf&us ^ivmm.tipnam 
conficutus ftr innnjif^s anmonim 
curfus, humofiae peojf^^^tur/if 

transgredt^s , ^f^fp^f ftnmMk 
nsfs iff»olevit , fifmortt. mFT^M^; 
cuijuttra£tutejlt ce^citav^Ji^^^^ 
Et haec emendatip vjCf ifSin». T 
91. Sauda] Ptofa: Jtdarf^km 
Sarrae jftw fiaeflute mfmir^j^»*' 
tueifiia. Per duplex r, Sarra^ c^ih^ 
quoque Ald cum Torn. i Jfc ^Wf. 
Sed finc neceflitatc VioJa^iU^ pVjfk 
CQn;icifbam arida. V|rcffi;^.epppi 
Sarae fenc^^e quaQ.jinjif/ ^^4civ 
que Aerilia prolcsv QC£fdiai)t pnQh 
^rre. Neque d4i4lu^l^^enini9a>.- 
deodiffert» lit oon ay^aa vcriqi^ 
ipecie defeDc*ipolC:tT^f^injea^im' 
liscunque conjcdhinu Sciiiiitid ^ 
qui Codd . ocims luilfaycirui? t. ' Cai^- 
um ^ei gratia s^cre videiiu ovi- 

dids |G f fLjMfi.f ^M Li>F& L fl ^aucia jwa yetqlae 40iariCeibant viicera Sarae 
Gfa9<Jde>v6i;pf^iftca ii(<4,, prolemqais negabat 
Frigidus 9RMf9 p^ori^^ io corp(»e iaoguis , 

D 3 Cuni 'T iyiis.«b,Ja.T#J51.*iv.vf,33 

fuU. 

rtfugtt, 

\sfim h. J. 9K9rl>a€xp;imere]irpl)ii8b 
.lisdplmm Jftxti jurajres. Viid^nt 
/liciitior^ Cwn addar m4rc§ft0»t^ 
iKHi di^iba Jiabet illi^ Luqretii 
}i|^. IIL vf 5»59 
SifHiMt0» itnt4$ mpmiAm tpfrcits 

f>9M^Mnt/ihns. 

imm 'lii>« il. cap. nmiv. {. z. 
.ftt^ i|i#r^4ii/ «ix;»iy pbi 9!i» Hlii 
wNli^cne volM^runt, .injfcriptio a 

S* 4 iFtatt. Muf. l^pJdRr.. J^, y. 
CHI. II 
4IPIICB O^AM SUBITO MA^^CT , 
jlSfFLOatJlT ANT£. 
fiQ.^jS^ pr^ctcrca' Aracz* )?««. 

'*W}f». . '^ ' • • 

jSli\ fdfmfo} A^nofatr* patUn 
J^m^ginja! (upn Epifk^ ad Maccd. 
Mn^,ycfQ iira dicuQtur, quae iu 
.|llfrciMit,Pvid ]ib«V. Mct ^(«48*« 
:[. ^tifi0s f^ritu^nf i» herlu» 
k plwibi^ fi^tth. ad Cla^d. Cpnf 
Trobiii* vf 118. ' • 

P4^ ^mprp viro!] Interpundip 
booc io inodum rellituend^ ,- * • 
tfittmf¥t^g4b^t WrUiduf^ Annof9 
moricm in corporo > finguh i Cttm 
fittoro viro gelidt frofCifrdia ven^ris 
Ja^Mrmm ttetnutn ttnit^ ^<^te comtna locatqm mt \KA,fq^$jf 
viro: conilruiendus ^tfiivk ^Vlfti^ 
vus ille cum fequentibiVf tumum 
praecordU vtntris ^elidim pmtiem 
novutn s ex ufn tali tblativorum» 
.quo £x. Gr. Vkgilius dixit A«ii.£ 

177. 

domc rogina faeofJi^^i 

Marte gxiHis^f^inampartuJUiUi 

lUaproiam* 
Sidofiius Carihine 11. i%%. ' 
Mdgnus Alixandir^ ptc no&rjU^ 

gufius hstheutur 
fConcepti jerponta Dieo» 
.Prudentius Appth. {87* 

Muiier quU coujuge prii^QaiMf 
tCiametjuMs . ; _; .. 

WopxENs Gruherus te£tQj vMici 
edidiinus, di^nxft, febtcotiim^fii^ 
am , quae &c imi £rud. Wopkeoh 
fii in Ob£ Miicell. ex Profa fii? 
mans, ^e ita: CumMoris «^ 
foecund$ta sonnHhio^ finum i$Km 
repen^e vontris ^xtendit, queni 
praeeuntem fqqui noo dubuavi^ 
mus vire itaque eric maritpt Qt 
apud Qvid. Jib. IV, Trilt. H, ^i 
vf. 74. 

Sujiinuif eonjux ex/uUt effe vtri. 

lib. i. Art. vf 57p. j«ftin.]ib..rf 

cap« tf , $.8. 4jifuHitos viro regni 
terminos iueri. HoraL lib, IXf* 
Od* X. vf ». luveoc. lib. L f^ 
p6. 9a)th. ad Sc?tf. ix. TlieJhVi; 
823« ad Claud, Nupt. Honor« 0^ 
779. No|« PatcfxvadVia,'InJuftr, 
cap IV. § pXort ad Sallyft. Catil, 

«P-.??F^ Sf fi- IWiripuo apud 

Rdnen S4 • C O B L 11 S k b-U L I I Cum , feniore viro , gelidi praecordia Ventris 

|n partum tumuere novum , tremebundaque mater 9^ 

Alg^entes onerata finu^ , ipem gentis opimae 

- ' Edidit, Rcinci: aaa; XIV* n. cxxxviii. 

& D. CC. 

miA. NAMQUE. PERtr. PERIIT. 

ET. MATER EUNDEM- 
. PESEBIT. ILLA. PATREM. DE- 

SERIT. ISTA. VIRUM. 

ItaGraedfuo «ff> utuntur.Epilt. 
Pauli 1 ad Coriiith. cap. xi. J. 3. 

jVidc Q. Albcrt. ibid* ad cap. ▼11. 
v£ 3.Pric. ad Euang. Matth. cap. i 
vf. 13. Barth. ad Qaudian. Nupt. 
Monor.^ p. 780* Sic ^txMf^^ de 
uxorequaemaritumdebito amore 
profequitur% Pricaeus ad Epift. ad 
fit. cap. II. vf. 4« & ytffi, 

|iw)' «xore poni monuit Wolfiqs 
in Cur. Philol. ad Epift. I. ad 
C&riUth. cap. vf t« vf. 14. Armtz. 
'•^4(i TmniuireJ] Arator lib. I. vf.dj. 
^unt tutnuit paritHta Oeum. 
BartI^.adCIaudiah. Epig. xt. vf 41. 
& alia dabiihu$ infra Hb IL vf 39 
•* 96. Onerata ] Infr. fib II. vf 38 

Uterumque fuetiae 
Sidereum mox inpttt onut, 
Diountur enim onera foetus» qui 
funt inutero matemo. Scat. li. 
^Theb. 615. 

Oherifque ohUta ferehat. 
& lib. IV vf 760. •' 

' • 5/V hpt tiH pdtre dextro 
Crofcat onptt. 

ttd quae loca confule Barthinra. 
AAit V. D; ad Phacdr. Itb. 1. Fab, 
Evtit. vf, 5. ' \ 

OmUs maturum meUus qua depo 

mret. 
ka rcdlios vidctur cmcndafleHein- fius Epift ad Scheffer.. tppi. y. 
SylliBurm. p. 12 quem ieciKHS 
eft Burmannus; cum antca legerc- 
tur, -naturoi. ct ita Ovid. lib; IL 
Fafh vf -f^i. 
Maturunrqui utero moUiter' dnfir 

onus. 
qucm neque ibilocomn^eserunt 
Erudid Adde Savar. ad Sidon. 
Carm.vif. vf. 169. Nofi initlid 
plane,utvidetur,conieAura talcm 
eieganti?.m reddere conantur qui- 
dam ex Eruditorum Senatu , Joftino 
lib: siircap. XVI. i 1. legeDtes: 
Majus humana mertdlitate onus 
titerotulit, quae facilior eo nia|^* eft 
emendario; cum opu^ et «jwrnon 
raroimer f6 a LibrariisperAiifccaii- 
tur. V. Hcinfium ad Ovidi IiT. 
Faft. 718. & hb IV. vf. 554; ft 
11. ex Pont. V. vf 18. ScaligA ad 
Tibull. hb. 1. El. III. vf 87. !«• 
hunc Juftini locum cum aliis^qtM^ 
que conftituifte Pricaeum ad Euanig» 
iVfattlT cap. I. vf. 18 monuir, 
ftudiorum j^ juventutis duxnibilrae 
fidifiiinus ; cariffimus Parens. ' Non 
taiheii ignoro receptam dcfirpdi 
pode ex iis, quae notat Davis. ad 
Maxim. Tyr. Differt. xVi iirfin. 
Pari raHone Graeci {wxxiti' mx^H 
adhibcnt Ca^lim. Hymn.-m-D^ 
vf. 116. ' '• 

lFei'9%^lfU, ' • 

Nonnunquam & ita pondus ufiir- 
pant Latmi. Ovid. iii. Faft. vf 4«. 
Caeltfti tumidis fondtti venter 
■ -jfrati • ■ -'■ " ^•' • 

Heinf. / C Ai H M I N V M L 1 B B R L S^ 

fididit, & ferum fufpendit ad ubera narum, . \ 

Ma£laodurnque Deo pater obtulic: at facer ipfam 
Fro pueri jugulis aries. maflacur ad aram. 

D 4 O jufti HdnC ad lib. irf. vf. 718. Juven- 
cutbV. I* vf. 131« 
MMnifefta uttri quodfondtra t/i* 
dit, 
ftlib.III. vf. ii8 
JkfUrtda* jam funt uteri cum pen 
dere matres^ 

AftNTZ. 

96. 0^'f»4r]NHmerofac,feGiin- 
die» datae^.CuLAR.Jfaacumfpem 
gemis opimae vocat pb promiflio- 
neiD Oei Abrabamo fadam Gen. 
Vt\u 5« ^i ab optimis liberi vo* 
Gantiir* Viig. viii. Aen. 514. 
Spes o* fola/ia noftri 

PalUma adjungam, 
QtmiBR. Pacat. Paneg etip. xvi. 
(.4. Cm eum ejfent domi filn^ ge- 
mi nmiUa ofpes huHc^ Rtip. ubi Not. 
Senec. lib. I. Contr. v,- init. La- 
mematis matris fpesfteas deplorantis. 
ilbiSdiultingp. ^o^j^Opmamgentem 
leAe Cdlarius per numeroiara ex- 
pKcat: Sic cnim infr. lib. IV, vf. 
u6. 

PopuU vallatus ifir/jo'* 

kfikV.vf. 177* 

Q^ femfero}imie 

Infattrata maHs, 

Bdtn itaque rede de Sara partum 

inlocem proferente adhibet Spiegek 

iiFtiatiakt p. ixi.Ovid vi» Met. 

BdiMi imvita gtttdnH Latsna 
ttavirca. 
kxiiu v£ 486. 

HtlUra fartu 
iederst. 

U iiib Faftt vf. 36. in Muce 93« etaliis in locis. Simpl. dare taTt nch 
tione occurrere demonftrabit Bartb. 
ad Qaud Niipt. Honor. p 774« 
& IV. Conf. HonoK vf. 136. 2$C 
ad Gigaut. vC 58. Arntz. 

98 l^fafrK'] Leg. At facer iftam^ 
Voi*CK- Le<ft. Lat. lib II. cap. 11. 
Sed & pro ma6lapur legendum vi« 
^tivtr. mox ftamr^ i. e. fiftitur. Iw 
nEMi;» Add^ Praeter veritatem hic 
legere nosVonck. iubeti/?^». Vox 
iftam hic locura habere non pofle»' 
iplarn pofle, cuivis, Sedulii verbi 
infpicienti palam fitdle 6et. G&tjp- 
NER. Non fuerat hic emaculatt» 
diun: at faeeriffam &Gnam ipfatti 
valet, uc pailim apudhos Latiuo9,r 
eandem , adquam nempe madaiH 
dus cetenoquin Ifaacus fuiffet* 
Minuc. Felix c. IV. Si placet tti 
ipfius. fetiiae homo cum e§ difpt$m 
tem &c. Paulinus Petroc. dc VJ 
Martini IIL 100. 

Cttmqute ipfa* ct* centbae JPicies vim- 
deatur cf' uniae^ 

&c. Utrobiqucdeliac vi pronom!* 
mis monui. Locum hunc etianl' 
vindicanthaecPruddbtii Cathemtnc; 
XII. 131. 

Vot prirna Chrilii viHimai » 
Grex inrholatorum tener^ 
Araih dnte ipiam (impUcu 
Palma CP* corona htditii^' 

&Perifteph. iv.-j^, 
Lufitanorum caput oppidorum^ 
UrbSf adoratae cinerts pfteliaa 
Obviatit Chriflo fapient admxi 
PorriMpi ifjMtth H C fl^ » L 1 1 ^ i B V i rt O jufti thens fanfta viri f pietate rempca 
FIus pietatis habens contemfit vulnen nad^ 
Aroplexus praecepca Dei, typicique cruoiisi 
A^xilio ventura docet , qfuod fanguine fu(b 
Humana pro gente pius fuccumberet Agnus. m jLoti^ 4i P^of»«BNS. Et tameii frequenter 
haecaLibrarii«permifcentur, t^fte 
Bnrm* ad Lucan. lib, 1 vf 37- qna- 
lisf arietas occurritquoque infra lib. 
H. vf 156; ubi alia; Si placeat Vonc- 
kii m^xfistur, quodfane non ine- 
legans, fiSeduUum refpicias, pro 
i/ffam commode reponipoffetf]^,, 
1» e. fua fponte. Obtuli t enim ^ta- 
iife fuafponteilla vldinia, nemine 
oioitalium cogente. Sic inft. vf. 

Sacram pratctptt adaram 
Sfmtunftmtt.pHus, 
Atqaeiia vocem ipfi profuafponte 
liHii^re Latium nonignorat« Virg. 
$d. f#i. vi. II. , , 
Bm^\ifp poium venitnt per priita 

juinmi* 
\h\ Servius: id e/l-i fpcnf fita, V. 
filot.Patern>adPiin.Pan. cap xxiz. 
j. 4. Emphaiin tamen.r^ ipfatn ha* 
bQUut in aliis multis. Barth. ad 
Statium lib. iv. Theb. vf. 515 CI. 
CanDegieter ad Avian. Fab. xiv* 
vf. 10. & Patruusnoi^er O. Arnt- 
zenius adCaton. lib« L piftich.iv. 
Simde quid vide apud Didt Cret 
lib. r. fi. Troj. cap. zxii . & ex A^ 
brahimi facrificio Iphigeniae hifto- 
lia au fitdeflimta, mqniritlatiusE- 
liid. van Staver. ad Hygin. Fabr 
icvin.)in fin. hKmz. 

lO^ PktoH mn§^'] AdfeAo& 
avorfriiifitiuni pofthabitomreven 
tiae ac obita|«o «savDeam, Di- / •* gna notatu y^rba , quaedivefft9/f#« 
tdtis notiones demonUranti qiiai> 
q^uam late pateantt optime omtit- 
um Gisb. Cuperas» quem^honorit 
caufla npn^mamus, expq^uir. Apor 
theos. Hom. p. 286. ieq. Cellak. 
Elegantiam liic cer^ non cotttem^ 
n^dam captat Sedalius in diverft 
vocis fignificatione Ptitas enim pa^ 
rentibu&tribuitor, ^ ambre ergii' 
iiberosdncuntur^ edfqoeonmfBio- 
do tneri copantm'. Cellar. infi:. adf 
lib. IV. yC 196. ixz pientifimm ^ 
t$r apud Reines. Infcript QafiDmm 
«.5. pientijfma mattr ibid n. ajj' 
adde n. 35 57 58. & infiuitii^'feie 
loGJs iu hoc frriberfdi genere^^Ita' 
Senatores, ^dos prirtis Ittynriet^ 
terrarum dominae/ ^ncuniTbtdli» 
co.^ftituijt Rpbuliis^ P«>r«»dlcebafl;-J 
tiir , . zffftaiei] e. cuhi pateina veinf* 
PQpulum regcretit. Aurel. Vift. in* 
luftr. cap, 1 1; f;-iT.uWpIuralvinc, 
in rem peti podunt eznotif Pt^ 
nis. 1. 3. C de tnfiint4 expofit. Qtn 
€os , pietatis raiiene fuadfnn^' Mim*' 
Mnt.U faepiusin jaorum*tei|^-i 
fis. Ptiusitiiqtieip^tard anvoienii'. 
in fiUumi pcSferiu^ std revetertiara'^ 
:& obfequium erga Deum^ NodC 
inmcntoita^oeAeneamTiirB^e» 
tofaepiusornavit, Poetanlm Prin- 
ceps VirgiJius , ii ve quod Deos Pe^: 
natesej^Trojano incendiohberatos 
iecum tulerit, iive quod pareoteoi^ 
humtiiiiBpQ^ttiiiii- igaft^at bb*; 

Hbd C A R M i N U M L f 1» JS R I. ff 

m 

. Loth Sodomaefagientechao8dumrefi)icit uxor, log 
in ftaruam mutata falis ftupefaSta remaftfit. . 
Ad poenam converfa fuam: quia nemo retrorfum, 
Noxia contemri vitans difcrimina mundi, 
Adfpiciens falvandus erit, ned dfebet djrator^^ 

D 5 * Dignum ftihusidmincmibus, debito pietati? 
adfe6tu iu&\K criputrir. V. Aurel 
ViAor. O. G. R cap. ix j. 3. 
Arntz. 

lOi, Tyfiaqtie'} Infr. lib. Ill.vf 

U/ i^pitui M9fis. 
Arator lib. 1. vi. 4S8/ 

Ty/^Ua ratlone movm. 

<eyf 1147,^ 148. 

^dtypicttm res ifd ftraii 

103. 5^iif «/»* /i«/i 1 MSS. S4» 
fMtne Ckrijfi f quod Glodema vi- 
dctur Cellar. £d Ald. Codd. 
Lipf Alm. Amtz. Sentuim Chri 
fiu Videiur ortuhi hoc gloffe- 
qia fx QUiina voce ieq vf. ibi 
nempe cuin vocem agnus forte 
aliquis eipofhiflet per Chriftum^ 
ut paffim adpdlari noturh efl , id* 
quegloffema fapra th a^nus adfcri- 
pfifliet, parum peritusLibrarius ad \ 
(nbcloctimpeninerefufpicatus eft. 
Silten ita tliquandopeccatum fuis- 
& docueruDt £raditi alibi. Neque ' 
dpus cft, ut dormienteih hic Li- 
Harinni liiultis reMtemus» cum 
receptt elegantior & nervoHor iit 
ftriptun • plrura vero idoneum 
fbiam habeat Codd» ledlio. Infr. 

Hytan. i yf 75- 

iimtmmi Idita rtdit fufo gtns Infid 

CbrHH.' 

104* Pius fuccumheret.'] Lipf. 

CO(L ita, & Pabricius: at Alm. 

Hotmkirii cu& hiatu^ hujos ge- neris Poetis non infolito. Pius 4- 
^ms efi mitiSy placidus. Cellak. 
V. infr.lib. V. vf. 68. Codd. Cant. 
Arnt«.'Edd. Ald. Tomaef. i. u 
Col. occumhent, Profa: mitis a^ 
gnus offerret ad wdHmafh, Hiatus^ 
fateor, hisce fcriptoribus talis non 
eft infretjuen^, utdiverfis locis de« 
mondramus , non tamen necefTe vi« 
detur» utreceptammutemus. Vi« 
demrquidemm«m^feaptius» ne- 
que xzmtvi fuecumbin eft aHeliuifi 
prorfus* ... 

105;. Sodemde^ Cod. Cant. Si» 
domis^ non omnino male.: utrum- 
queenim repcriturapud VettPni* 
dcnt. Ham. 717. 
Loth fugiensSodomis 4rdintUfus. . 
Grunek. Profa: Lotk peritMrM fiei 
giehat ex Sodoma. De uxm Lothi 
&ejus c6nverfione iu ftatuam plu^ 
radicerenon adtinet poft C.Heu- 
mann. tom. 11. Poec. p.is^.feq^. 
qui integram hac de rc Diftertati>- 
onem confcripfit» novamque fen< 
tentiam & explicationem th re/pi* 
ciendi propofuit» quae legi potcft 
L d. p. 175. feq. De horum Ver- 
fuum forma confule Bedam de 
Metrisp.1366.Ed. Putfch. AiAiz^ 

1 09. AdfpiHins,'} Sic menibninae. 
VUlgati fefpicUns. Cbllaii. Profa: 
Suilits enim adcontemttt femel mun^ 
di di[erimntt praeeipiti rutfns cupi^ 
ditati converfust jucundae falutii 
leutitui perfrttitttr. iFidgent.lib.IlI. 

MythoU f» CoBLii Sedulix Pi;;niHn opus e^rcens , vulcum in fua terga referre. fi^ 
Ignibus ianocius £lagran& apparuic olim 

Non Myihol, cap. x. ili tMm conv$rfus 
Adfpicer$i^ ^bt ex vefligiisMS. Leid. 
conjicicbn Erud. Munckerus: m 
fe converfus ; fcd tamcn Hyginus Fab. CLXiv. Ni tam converfus ad- vf. 48 1. Curt. lib. VI. cap. xi. J: fpictret, Nain ibi ad verbum o- lih. I. Diftich. xvi. Cl Duker. ad 
Flor. lib. t. cnp. 111. in fin. Da« 
vief. ad Caefar. lib IV. B. G.cap. 
IV. 5. 4, Burm ad Lucan lib Vii. 19« Rur ffi^qrn revceante^ Cl Schu!- mrria illis Fulgentii.flmilia rcperies. ting. ad Senec Ifb. IL Comrov, Vxoadfpkiens tamen h. l.',Tornacf 
I. X. 3« Col Fahr. QibU Lugd. 
Maitt ieguiit refpicitns. Eleganter 
fanc. Si Co()d. confentirent reci- 
pere & iljud minime dubitarenfi- 
£t adhuc tamen ferc eil, tit mihi 
perfuadcam» a manuScdulii pofle- 
rius illud cfTc profe^um. Scd cum 
in prius confpirent omnes Codd 
dc loco illud temere movere ,non 
audeo. Virgilius rameu , cujus lo IX p. 131, Barth. ad Claudian; 
Conf Manl. vi: 73 & 140 & lib. 
I. in Rufin. v£ 357. Not. ad Sul- 
pit. Sever. i. Hift. Sacr^ cap. v/ 
$. 3. & XII. $; 3. cum alUs/Akiir' 

ZEN. 

I ro Bignum opus ] Saepius hac 
conparatione ufi fiierunt Audore» 
Chrifliani, veluti Hieronymus £-' 
pld XXII. de cuf^edia virginitatis 
ad Euflochium? &- AuAor . qui cutionesexprimere elcganti-ratione 1 vulgo Sulpitius Severus didtur, £ adamat Nofler, lib. IIL Aen. vf. 
690. 

Kelegens errata retrorfum^ piitolae 1. ad Claudiam fororem, 
de uhimoiifdicio, cap. iii Unumr 
tawen, fic air^' moneoy'^ ne trans' Su)pit. Scven £pjfl. i. cap iii,\curfa repetas 9 ne,contemta defi^i'^ 
J^f manum aratroinftrens retrer- \ res^nemanumaratro infefenfretror^ 
Jum converfa refptciat, Apulej. lib fum converfa refpici^ ^ quo utiquof 
ll. Met; p; m. 41. Saepe retrorfns in te redmnte vitio^ ^rOinim /uttm 
refficiensfubflitit, &Ub. IV^ p. 104. neceffe eft fulcus amittat^ mec fan$; 
Sjttrorfus ctltri gradu , rurfus in ftd' mercedemfuam cultpr acci^at. Conf: 
hulum quo diverteramus , rtcipio Joann.Ckricutn. Fallorautem.aut Ita retro abundat apud Phaedr. hb. 
H Fab. I. y£. 8. 

Firoqui *iifo retulit retro fedem* 
Ovid. lib. XV. Met. i^fp. 
Inde retro redeunt^ 
Idem obiinet in . rurfus. Juflin. 
lib. V. cap* IV. $• !!• E* rurfum 
recepti auitor ejjet. ubi tamen Li- 
brarii in duobus MSS. Franeq . ele* 
gantiam corruperunt incepti refcri- 
bcntes. O. AriitKU. ad Caton« illa , in te redeunte vitio , ex GloflatO* 
ris manu»' hanc fibi pofleQioDem' 
vindicarunt. Videenim, quam ine« 
ptc prioribus conhaeream^ & a fc;- 
quentibur ommuo fmt alcna. Ul« 
tmia nec fane mercedem fuam €tdm 
toraccipiat, arguuntintempefiivaQi; 
luveualis imitationem ex Sat. i. vC 

Accipiat fane meradifn fanguimsi, 
VoNCK, Le(^. Lat. lib. U. cap. ib 
^ Cumi' Carminum Li»erL f^ Non ardens ardere rubus, necjunfila calori 
Materies alimenta dabac ^ nep tprrida vivens Senfic Cum hic de aratore agat Poeta, dian. libr I, de Rapt, Profc vCi^*^; o]>poftune addit opus^ quod prae 
cipue optimis de opere rullico ad- 
hibctur, Virgii. lib. III. Gcorg. 
yC 519. 
Af^ue »fff€ in jnedio dtfixa relin- 

quit aratra, 
1« 4. D. de inflr. & innr. leg. Bo- 
w eifundo cejfuros puta^tf ^' uhi o- 
fns feci£ent. ad quam legem egrc- 
gia adnotavit,qiiem bonoris caus 
(i femper comino • CL C H. 
Troti. DiiTert. jur. Rom Agrar. 
p. 31 r. T6r;eni Heaut. nAi 1. fc. 
I. vf/ii. 

fluad in 9peri faciundo, 
JoitiDUs Jib.III. cap. III. $. 6. Gji^od 
in oftre o* ^abori^^us a^erent» Gratci 
f^yn dicunt. Not. Patern. ad Pa- 
cat Paneg. cap. ix. §, 4, Graev. 
Lefi. Hefiod. cap. ix. p. 45. Rit 
terOiur ad Oppianum lib. I. Hal. 
Tf. 105. & ly. yr. 497. & lib. II. 
Cypcg vf. 151. Barnef ad Ana contra omnem Codd. meliorum 
fidem legentem : ^on audens ard^ 
Virum cetera Ecuditiffirtiuift foric 
inhancdeduxeruntfcntentiam ver- 
ba, quaehabet Noft. infr. vf 186. 

^/7 urente ro^o, 
Scilicetihi vulgaii rcdc audentehz* 
bent, prior namque. nihili eft le*. 
&\o: conferquae ibi notanmtEru- 
diti. CUrius h. 1 mentem exprimit: 
Poe^a \f\ Prpfa, cum dicat: Rubus 
innocuis quondam ignibusinvolutus , 
non ardensvidebatnrardirt, Quae 
verba fatis, mejudicc, recepiam 
hoc loco tuentur. Arntz. 

III. Juntla] Ed. Lipf vietai 
quod forredepravatum fuit C;%vin» 
tla^ & ita frequenter haec con- 
funduntur.Gronov. adSencc Con- 
trov. IX. p 153. Ampl. Otto ad 
5. 29 InlHl. de Divif rcr. fcd ta- 
nien vi6lus (k juntius a Librariis 
commirceri docuit Drakenb« ad cremit vf 5S4. quo fenfu ipya^ Liv. Epit l^viii. Quod h. 1. ali* ^w^ yit apud Pa1aeph« de In 
cred. cap. ly. adde Q, Trotzium menta , id fupr. in Epift. ad Ma- 
ced. nutrimenta dixit: Et idipfum Djffert.jur. Rom. de jur. Agrar. \parvi fomitis nutrimentum, uhi id 
p 317. & pluribus Munck. ad La- ' ex Virgilio effe defumtum notaba- 
dinL Placid. Narrat, Fabul. p. in. | mus. Adde TennuU ad Frontin, 

ilib. IV. cap VII, n. 9. Araior. 8ia Arntz. III. Imnoct^s.'] Hoc dixit Pru- lib. IL vf 1179 
dent. Apoth vf 55. | Atque aMa fecum 

Sedtamin fy fentam vifa eft excita Kutrimenta ferunt, 

iremai^i ■ Vires ignibus praebere dixit Salvia- 

Himmarulum. Veus in fpinis vo : nu$ )ib. IV. dcGubein Deip. 65, 

litabat atutts^ ubi Weili. Arntz 

VtdnificafquB comas innoxius ignis ^ 113. Vivens.] Ed. Lipf viren(, 

a^ebat. M4I6. Qvid. iv. A^ct. 3C.0. 

Non fcquimur Barthium ad Giau > 6tagttitamen ultiMd vivo 

^ * Cef^itt 

/ 6o C q % h iJ S £ D u f. s f \ Senfit damna frutex, fed amici fomitis acflu 
Frondea blanditae lambebant robora flammae. 
Mids in inmitem virga efl: animata draconem 
Fer flexos finuata globos ^ linguisque trifulcis 
Squamea colla tumen?» initnicos ore cheiydro^ 

Sorbuit ^ 169. Taubm. ad Virg. 11. Aen. 
684. V. D. ad Gra% Cyneg. vfl 
458, Savar. ad SiJon. Carm.fi. 
vf. 117 Broukh ard Tibull. lib. 
IV. Carm. r. vf 141, Quinoili- 
an. Declam x. cap. it. Fiiium 
tenuerit adlabenttbus flammts. Sic 
reifte edidit Cl Burmannuff, iicct 
^lii a latnhentibus ve] ailabemtlbut 
pracferant. Pro blanditae Weitz. 
ad PrudenLp.m. 63^ dtat, ^/«n- 
ditiae. fed errpre vel calami, vel 
Typographi. Pro amcifovntis Ed. 
Lipf ami^i, quod nullius efl tnp* 
menti. Arntz. 

116. jimmata^l Parifere modq 
Ovid. IV. Met. yf. 618. 
^as humus exeeptas variot Mnitnti* 

ifit in angues. 
Animare eteiiim efl fpiritum quafi 
inflare. Quindil. Dcfclam. vrir. 
cap. v. ^t fpiritu trefidae mdUns 
animamus. Cyprian. de Idolor. 
vanit. p 4C0 Mortuos rurfus anl^ 
maret, Plura dabit Barth. ad .Ne« 
mes. Cyneg. vf. 83, eoque ien. 
fu Pru4ent. Perilt. Hymn. x. v£ 
788. ■ 

Animator foliis e/failortiu. 
Arntz 

n^.SinuatagMcs.^ V.Tauboia 
ad Viriiil. Cul vf. 179. & alios. 

izo. Caerula fomi.] Alihelm. 
in Cnrm vf 42). 
Humida flu^livagi facrantem ca»m 
rula ponti. Cefplti dnftuntuf, 
Id. lib; XIV. 7n. 
■ §iuod adhuc viva radiet tenetur. 
Lege quae ibi notavit Nic. Hein- 
fius.Siccontra ficdm arentemNos- 
ter infra mortuam dicit. Vide 
omnino Ccl. lo. Conr. Schwart. 
in Spccim* Philof. Orient. cx Al- 
corano pag. 40. Iq. luvcnc. 11 1 

Difcipuli celerem mir^ntur inarhore 
mortem, 

Gruner. Foflet Lipf Ed. Crriptu- 
ram defendere Pallad. lib. XIV. 
de Infit. vf. 39. 
Narti qHoicumqui virens alitnis 

frondibus arhor. 
Sed tamen cum Gruneroreceptam 
praefero. Sic cefpitem vivum dixit 
Morat lib. III. Qd. viir. vf. 4 
quem locum tali modo rcde ex- 
ponit Titius ad Calpurn. Ecl. v 
vf. 25. cui adde Muiarum fugien. 
tium ftatorem olim egregium P. 
Burmanri. ad VaL Flacc- lib. V. 
vl. 61. 

115. Lamhehant.'] Elcgautia mi 
nimecarethaeclbcutio, aim /4w 
Ine dicaturdeflamma&igne, pro 
Uviteradtingerc.SenecHerc. Oet. 
yf. 11^2. 

Lamberent fammae caput, 
Tertullian. Apol. cap. xxx in fin. 
Cruces fufpendant^ i^nes lambant, 
uSi confule (il. Havercamp. Bartb. 
libr XXXV. Adv. cap. xix. & ad 

Claudiau. hb* 1. dc Rapt Prol. v£ Pari modo caerula eaeli, quod in- 

i luftiat |3 A II ^ I N U, M L I B £ IR. I. 6% 

gorbuit, & proprii redit in vifguUa rigoris. 

Fervia diyifi paiueruni caerula ponii I20 

In gemioum revoiuta jatus^ nudataque ^ellus 
Cognatis fpoli^tjiir aquis, ac lurba pedeflris 
Intrat in abfentis peUgi mare , perque proftindum 

Sicca luftrat G. Cannegiet* ad Avian. 
pab. XX. vf. 1 1. y . D. ad Ovid. 
XIV. Mct. vf.814. & ii.Faa. vf. 
487. quae loquesdi ratio Id aliis 
etiam multis pbtinet. Barth. ad 
Qaud tv. Conif. Honor. vf. 436^ 
Scbwan ad Plin. Paneg. cap. ix. 
(.4» infra vf 2S6. 

Pttit ima frofimM. 
Juftio. ]ib. II. cap. x in £in. Et 
tonvexa vallium af^cjuatat , ubi mi- 
sus rede convexum pro concavo 
pofuifle videtur Juiiinus, fed ta- 
men locum iilum vindicare co- 
nantur Eruditi » inter quos D^uno:» 
viri funt eximii Burmannus6cOu' 
deodorpius ad Lucan* lib. IX. yf. 
5C1. Adde hs, quae jam in me- 
dium protulimus,' Vcllej. lib. II. 
cip.xxiii 5 r- P^r averfa caftro' 
rum froruto vallo militUmt rece- 
ftm etfii 6i ibi V. D. Ita actrba 
ia£bmm habet jG^fliodor. 111. Var. 
EpiiLxtx. MinucFel- Odav.cap. 
Svix. Apte difpofila recla mon- 
fNM», coiliHm fiexap porre^a cam 
ferum. quo in loco album calcu- 
lum adjicere non dubito fenten- 
tiae fummi Perizonii legentis ere- 
(U. Ifta Perizonii emendatio , 
jgnota fiiit Viio dodo , cum 
h Animadv* ad Mufaeum cap. 
XI II. p. if I. eodem modo lo 
cm iilum cotiilituendum eile 
Judicaret, 6z ex ingenio eaicnda 
rcr, Male vero hac ratione 6i. 
ufu locutionis adducius Bernccce rus ad Juriin. liK XXKyni. <:apf. 
I. 5. 8. pro incertum belli^ reicri» 
berc tentabat incerta , variis qui- 
dem in iilam rem piodii^sexeiii* 
pli& locutioDem hanc addrueiiS» 
fed melius videtur Vorftius ibid. 
cum FFeinshem. in Ind. Iiiftini le- 
ceptam tueri fcripturam. Si qui^ 
tamen omniiio repudiandum putet 
id » quod vuJgaiae fervant £dd. ynr 
deat an melius fe habeat iUud,qwd 
man fec in Cod. Franeq* prae* 
fert, inctrtum belli timenseventwoom 
noflro vero non difTimiliahabetSid* 
pit. Sever lib. i. Hift. Sacr* cap.xr. 
in fin. Ita populo^ cedentibui in la- 
tera aqtiis , velut in continenti it$r 
pervitim fuit, Alia dabit Ampl. 
Vcmcivius, quem hoiit>ris femper 
cauiTa nomino , Ledlion. Lat. lib. 
I. cap. I, p. 7. Id neque praeter- 
eundum videtur, ipfam hanc hif- 
toriam ir^ fua Religionis moQu- 
menta transduxifTe Gentes, ut a- 
lia beae mulca , eamque in fabula 
latere, qiiod Neptunus Siciliaoi a 
continenticufpideabfciderit , docet 
late Inludr. Spanhem. ad Carim. 
in Del.vf 31 Quae porro ad h. 
I. amplius ipedant , peti pofii^nt 
exiis, quae notabimus infr. adlib. 
III. vf. ii7 Arntz. 

Ili. Pede/lris}. Voiipedeflris pro 
terrellri, terra iier faciente, uti- 
tur exemplo optimorum Latino* 
rum , iit liquet cx adnot Gronovii 
ad Liviuui XXXVII. 53. Pcla- 

gum 6^ G O E L I I S.B D U L»I I Sicca peregrinas flupuefunt marmora plancas. 
Mutavit natura viam, mediumque per aeqc^or 1&5 
Ingrediens populu^, rude jam baptisma gerebat, 
Cui dux Cbriftus erat. clamat nani leflio, ipultas 
Vox Domini fuper exftat aquas: vox denique verbum efl, 
Verbum Chriftus adefl » geminae qui confbna iegis 
Teflamenta regens , yeterem patefepit aby^iim , 1 30 

Uc p$m autem a mdn fic aliquainodo 

diftiogait» utVirgiliusAen. t* 250. 

Vindi per ora fi0vem 9 vafidcum ' 

murpiure rnontis^ 
h marc proruptum\ er pclago pre* 

mit arva fonanti, 
Tautoloigiam veroidam, qua hic 
jiinguntury pelazus. mare^ prtfun- 
dum ^ marmoraj facile Poetica 
dcfendit confuetudo Sic Lucreti- 
IfS II. 766. 
jit mare , cum magm moverum 

aequora venti 
Vertitur in tanos , candenti mar- 

more fiu^us, 
Gonfulantur^ Burmanni adnotata 
ad Val. Flacc. II. 375 & Neme. 
fian. Cyneg. vf 176. Adde Prud. 
Hamart. 471. Wopkens. Scilicet 
profundum pro ipfo mari Poetis fa- 
miliare eft. RutiJ. lib. I. vf. 5:37. 

Praetexitur alfa profundo* 
Burm. ad Lucan. lib. lU. vf. 509. 
Sucton. Tiber. cap. xl. Praeruptis 
inmenfae altitudinis rupibus , C7 pro- 
jundo maris. Ita edidit Burmahnus. 
Attamen cum CI. Oiidendorpio 
praefero profundo mari , quo m odo 
Senea Med# \U 4. 

Prtftendi faeve dominator maris, 

Curt. Iib. IX. cap. ix. §. lo. Pro 

ftndo falo merjas, & lib x. C£p. 

VII. $. II. i^ullum profundum 

m ire , nuUum vafiumfntum. Grae- d id per fiv^e% exprimunt , rq- 
tante Barth. ad Qaudian. tr> vi. 
Conf. Honor. vf. 140. Petfgi vcrq 
mart dixit per ;r«AfA«y/«v optimi^ 
pracfcrtim Poctis ufitatam. Mul-» 
tis confirmat hoc Daumius ad Rcit 
neC Epift. liv. p. 145. & Gifkn. 
colleft. in Lucret. v'. mare ponii. 
Arntz. 

114. Marmora.'] Vid. Gruner.ad 
h. 1. atque itapro mari ctiam po- 
fuit Nofter infr. lib. Ilt. Vf. 70." 
Ittterta placido transveHus mar* 

more. 
Barth. lib.XXXlI. Adv. cap xix. 
VirgiL VII. Acn. 718. Martian. 
CapcU. lib. VI. dc Nupt Phil. p. 
XI j. Et Caryfios marmoreis fudU' 
bus concolora, ubi Grotius nialijiit 
marmori fiu6lihus, Barmann. ad 
Lucan. IX. vf. ;49. ad Nemef. 
Cyrie^- vf. 176. V. D. ad Ovid. 
lib. lil. Trift. El x, vf. 47. Rit^ 
terfh. ad Opp^an. lib. I. Hal.**in 
fin. Eadem ferc noftri vdrbis (\mi« 
]ia habet Arator lib II. vf. 46» 

ii6/ /ffctfirifi.] Heinf. ^ Alm. 
Codd. ita : v^lgati , ingredsens* 
Cellar. Cellarius edidit incedens. 
ISiosin^ridims refcripfimus ezCod. 
Angl. Edd, Tornaef. Baf Col. 
Fabr. Maitt. Bibl. Lugd. quia haec 
fcriptura propius ad Verf Vulg* 
£xod.xiv. 6c Sedulii Profam accc« 

ilerc (j A R M I N U M L I B E R. I. ^| 

I 

\ 

ijt dodlrina fequeDs planii incederet arvis. 

Quid referam , innumeras caielefti pane catervas 
j^pgelicos fumfi& cibos « nimbisque fDperni 
Neflaris aeria populum dulcedine paftum ^ v. 
In pluviis habuifTe dapes , &in imbribus efcas? 135' 

Rurfus in exuftis fitiens exercitus arvis , 
^ua nimium loca ficca diu , qua terra negatis 

Aegrt dcTCvidebatur.GRUNER Nequenos 
id , quod in cxfilium abire juflerat 
C^Uanus^ rcfo^are dubitavimus, 
cum aliis nobis praecuutibus Cod. 
Arntz* Toroatf Ed. i. & 3. 

127. Leflio'] Leflio ^xoS, Scri- 
^ta , illiusvc dodrina vel tcllimo- 
nio , faepe occurrit in Latinitatc 
Ecclcfiaaica. Paulin. de V, Mar- 
lin. IV. 180: 
Vi ^U§md4tm fafiHai vttitum male- 

diare pUbi 
htBio fert afinum dominum um' 

filfefrofanum, 
vkiiimii hbc oblervavimus. Wqp 
KENs £x lul. Firni. Mat. de £r- 
ror. Prof. FCclig. p, 414. id jam 
Botavit ad h* l- Gruiierus. 

Ii8« Verkum,'] Quidam verhum 
f^; fedCantabr.& Alm.finee/?. ut 
•;«4lHrAirflrf«fit9 clegans Po^tarum 
^oni. Necf/fy & quod fequitur, 
bene conveniunt. Ceil^r. Voca- 
baluoi eft non expreirit' Cellarius 
Mo^ iOam cx Hbris noftris omnibus 
aiddendam putavimus. Gruner. 
Nontamen Arntz. agnofcit Cod. 
tI f/f ^ fcd fcrvant cetcrae pcncs 
iie Editr. Vide dilcdiffimum Pa- 
traam ad Caton. lib. I. Difl:. xxix. 
Hox pro qui Fabr. Bibl. Lugd. 

130. Bbnens"] Sic MSS. & cditi 
oJiai: ^vdlbx, gertnt.CuxkK, Ge* rens Ald. & quae Fabricium fcre 
ubique fequitur, Tornaef. 3. cum 
Bibl. Liilgd. 

131. BeSlrina feefuens\] £uange« 
lium 9 novum TeidamentUm. Cel» 

tAK. 

i34.1^tf^tfni.} Commocicm^f 
vocatur m^nnd^ quia pluijfe dici^ 
tur , dr, ut mox , in pluviis dapes^ 
CupEk. de Manna confer CL Lampf. 
ad loann* Euang. tom. lu p. xoz. 
ih not. & feqq. ubi p. 205. fimul 
docet hujus miraculi ad cxferoi 
quoquc famam pervenifTc. Simili 
fere modo loquitur Audor Ou:- 
minis de Phoenice vf. i ii, 
Ambropos libat caelefli ne6lar§ 

rores, 
Salvian lib. I. de Gubern. Dci p; 
19. AUnseosneHaitipoMo^ pafctfh 
caeleflicibo. ubi Wcitz. addcBarth, 
adrCiaudian. Hb II. dc Rapt. Proi 
ferp vf 91. Arntz. 

1 34. Aeria.'] Heinf & AlmXoddi 
ita: Lipf. aetheria. Cellar. Aerek 
fcribunt Fabr. BiM. Lugd. aliae. 
Aetbftrea^ Cod. & £d. Llpf. qu6d 
firmat Profa: VttiUrens aethereaa 
majeHatit nimbtes. Eadem quoqui 
varietas occurrit infr. vi. 164. 
§lua Uvis aerios non expfimit orbits 

fuUos, 
ubi pluriipi aethereos. 

137. ^«M.] Qua pane, PacatJi 
^ Pancg4 *4 O 1 L I I S £ D U L I I Aegra jacebat aquis , quai fpes ablata bibendi 

Vivendique fuit, fubitag arente metallo 

Haudt aquas, fterilique latex de rupe cGfcurrit, 14^ 

£t jejiina novum vomuerunt marmora potum. 

His igitur jam facra tribus dans muner9 rebus : 

Chriftus erat panis , Chriftus petra , Chriftus in undis. 

Angelicis tremefa6la minis adfatur afella 
Sefrorem per verba fuutn , linguaque rudenti 145^ 

Edidit » . ■ 

Paneg. cap. ti. J. r, §ij4a litus 
Qceam cadtnum excipit folem. ubi 
iK)t. Patern. Cl Canneg. ad Avian. 
Fab. IV. vf 10. Scrv* ad Virgil. 
iz- Aen. vf 67. Barth'. ad Ciaud. 
tonf Probin. vf. 6S. 

139. AiitalU^] Pctra: mox ^e- 
riU de rupe. SUius lib. VIII. vf 48 1. 

Niveis exe^it Luna metdtlis» 
ideft, de marmore Lunenfi. £t 
Statius IV. Siiv. iv. 23. 
jinue metalhfi rae repetitjam moema 

Lunae f 
^ELLAR. Pacat. Paneg. cap. iv. 
f. 4. Radiamlum metaila ^tmma^ 
fum^ ubi nol. Parern Ad eumdem 
inodum de marmore dici notavit 
BartLad Claud. Cpigr. 11 vf 40. 

140. Cucurrit.'] Cod. Cant. & 
^d. Ald. mamavit. Sed Glod* eil. 
!RUN£ti« Arntz« Cod. manahat 

$i€d re<^e Gioilatoriid tribuit Gru- 
Ucr* Virgil. i. Aeh. vf. 611. 
7« freta dum fluvii currei$t, 
6vid. III. Amor £1. vi. vf. ^8. 
Jpamnofus picm.curris» 
fbaedr. \ih, 1« Fab. i. vf. 8. 
A ti decuprit ad mm haujius li- 
qUif» 

bvid. V. Her. vf. ?i. Verfaequf recurriti lympkoi^ 

Juvenclib. II, y£ 7>3« ■ ', ■■ . I • I 

Qua hulU ixcurrit fomani gtiriiiii 

unda, 
Propius ad h, 1. Antonius Adv, 
Gcnt. v£ i<. 
Manna cui t coilo^ ts^fims dt rufH 

cucurrit, 
Caffiodor. de ipfa hac rc Jib. IV^^ 
Var. Epift xxxi. Indi feciiuurrer§ 
humidos liquores, ita curfm m. infif. 
lib, lll. vf 174. Akcmtz. 

142. Igituril L, his ju^iter* SiC 
folet primam in iuois corripere. 
V, Ccliar. ad lib.l.vf. 18, Vonci.; 
Ledlion. Lat.lib. I.cap. vii.Vonc» 
kius legctidum diciti: his iufitir^' 
Sed praerer inntArandi libidinem 
hujus mutationis caufam nullam 
video, GRUNKit. \ 

1 46. Animatpecudli ] Etiam Ve*. 
nantius Fortunatus hac itu^pjfti^ 
forma ufus ell Ub. 11/ de Martino* 
vers. 146, 
Et mihi praeda jacit picuali cdpd 

minifiroi 
Cellak. Non fpernenda eft locir- 
tiOy idin^loquetast Simili modof*. 
dis^ vicem inlaHravit Burm. •«f 
Phaedr. lib. I. Fab. xii. vf. lii 
Arat. lib. IL vf. 66^, 

Et Daemonis eden vocimm 
Ovid. xr. Her. 94. 

Et imUgms ididit on finou CAltMlNt/M LlttBlt L 4$ 

£didit hunianas animal pecuale loquelaii* 

Sol flecic ad Gabaon, mediique cacumine caeli 
Fixic aniielancem dilato veipere lucem 
Infolitus ffenare diem; nec luna cucufriCy 
Ordine pigra fuo, dotiec populantibus armis 150 

Fervidus ingentem gladius confumeret hoftem 
Conjufante polo. jam tunc famulata videbanc 
Sidcra venturum praemiiTo nomine Jefuni. 

£ Heliam Va'. Flacc iib; iV. vf! 24. kien |o()lniontfm, quiSoli equostribue- 
tlmorem Juftin. lib. XII. cap, ix. jbant. Eo tendiint roces frenaredt 
{.6. Burm ad Phaedr. lib. L Fab. anhelar.tetn ^ utpote huic t^ ad- 147. Sol ftetitx] Similem bifto 
nam habet Statius v. Theb. 179. 
ubi latcBarthius. Multi vero mul 
ta hac de re retulerunr, de quibus 
infpicias, velim» Pheiffer. Dif< 
l/Kor^ Cent. 11. Loco xlix. & 
Ad Lipf. A. 1^41. p. 179. 

149« mfolitusi] infolitus f^enar* 
Hem interpretandum videtur, cum 
iam dedtciflej frcnarc vel regere 
dicin: niH forte legendum, inva- 
Uins vtiinfolidus frenare diem : qua 
focc poileriore ufus cft Ovidius. 
Sic mox luna dicitur pi-ra non cu- 
dintflc ordine fuo. Wopxtns. Ne- 
^uetamcn quid mutatepi. in/oUtus commodata maximo opere. ViN 
gil. I. Georg. 150. 

m^ primusequis Oriens adflavit 

anhelis. 
& ibi V. D. Ovid fv. Met. 631. 

§i^ Solis anhtlis 
Aequora fuhdit equis, 
Manil. II. Aftron, 795;. 
^40 defeffUs oquis Photbus fuhpflit 

anhelii4 
Val F1j«:c Argdtt ^5. Alard. ad 
eumd HbJII«vf tii. De his om- 
nino conferri merentur, qu^le no» 
tavit Inluftris Spnhem. ad Cal- 
lim. in Del. vf. K^g. addc Tii. ad 
Ncmef. Ecl 1« init. Arnti. 
151. Fervidus j Non difCmilitcr enim/r#;7iire^/«mdicitur fol,'qui,! Lucan.lib. VII. vf. 501. online fuo fervato , non in longius 

tempusdiem protraherefolet; Ita^ 

leDamque ille nefcit, ut ait Pa- 

atos in Paneg.cap^ x. $. 1. Neque 

ilia dl tnens Profae, est qua legi- 

timc reccpta lediio defenditur: Sol 

iu medic catii cacumne rapidos an- 

hdansis fiamtnno curfus infrenans 

tonira Gabaon per infolitas diei mo*- 

rat dilmta vefpere lucem fixus ad- 

frimi. iiuuiitKrjDrPoetayetciuin Ffi%idus indt 
Stat gladius; calet inde nocttts tS 

Janguine ferrum. 
Ovid. I. Her. vf 19, 
San^uitJt TtepoUmus Lyciam fepeft^ 

cerat haftim, 
Ifcan. B. Trojan. iv. vf. 393. 

Primufque ttptbat 
Mucro &c* 

151. Conjufante,'] Elegantem hu- 
jus locutioais u&ud pluribus inlu- 

iUavit 66 CoeliiSedtuliI Heliam corvi quofidam pavere miniftri 
Praebentes fine more dapes ; alesque rapiuis 155 

Dedicus, atque avido faturans cava guctura roftro, 
Tradidic inlaefjm jejunis morfjbus efcam , 
Nanc bonus Heliae, qui perfidus antea Noae^ 
'Abluic in terris quidquid deliquii in undis. 

Plenus ac ille Deo pofliquam miracufa terris 160 
Pluradedic, meritisque fijis fuccedere dignura 
Hcrsdem propriae fecic vircatis amicum, 

Aurea ftravit Stephan. ad Saxoit. Gramm. I 
lib I. Hid. Dan* p. 54. Contra 
Virgilius x. Aen. vf. 356. j 

Magno dt/cordesaetherevemi, ; 
nbi V. D. ! 

155*. Sint more!] Sine exemplo. 
CELLAK.V.D. adSil. ItaMib.XII. 
vC 449. Not. Patcrn ad Vidor. 
Inluftr. cap. 11. 5. 3 inde Octro 
faepius mos &: exemplum jitngir, 
at pro Caecin. cap. x 1 1 1 . Praetcr 
qu*madmodum more CT exetAplo 
9pitUlar$poJlit. Hi ad Atiic.lib. X Vl 
Epill VI, Pompejus Syllano more 
^xemplocjue vinat* Contrario fenki 
ix mor$ e(l apud Horat, lib. II. 
Sat XII vf. 2S0. 

Ex more inponens cognata vocalula | 
rebui. I 

D« more dixit Lucan.lib.I. vf 584. 
Valer. Fiacc. lib. I. vf.779. &1V. 
▼f 138. Barth. ad Claudian. 11 in 
Euirop. 45;. Pro tapinis Ariitz. ra- 
finae^ ut Ovid. v. Met. vf 401. 
Patuitijue invita rapinae, 
tX, nirmerum Hngularem apud Po- 
l<tas praefertim pro plurali et con- 
tra poni, quis nefcit. Infpice Gru- 
ter. ad Vell. Iib« I. cap. xi. $. 6. 
ct Patruum meum O, Arntzen. ad 
Catofi. u Dil ti|i« AnNTZ» 158^ Antea Koael Forte anti 
ea. MSS. tamen antea, nec ignotk 
licentia in his Nodri. Cellaa. 
Quomodo apud Ovid. lib. I. Fall. 
vf. f6^ olim legebatur: 
Pofiea miralar , cuf nen fint Utl» 
bus e/p!t 
Prima dies. 

Sed VoiT. 1 1- Ait. Granymar. cap. 
XX I V. legebat ,;t>0/i ea , quod reAius 
dedere receniiores^ Bonus veror 
Heliae corvus erat, inquit hr L 
Gruncrus, quia cibum ipfi adferre 
(o ebaty et ita et fidus et luilis Pro« 
phetae. Rede. Perfida namque 
opponitur. Livius lib. XXll cap. 
xxxv n . § 4 ^tbus a bonis fdeU^ 
busqtie ficiis balia juvari foleant, 
ubi V. D. et quae infuner adtulit 
Gruner, Arntz- 

i6i, Heredtm.'] Ita hereditariai 
virtutes apud Calfiodor. ix, Var. 
Epift. XXI r. Juilin. lib. XXXVI. 
cap. n. (. II. Praeter pattrtui 
fcientiae hereditatem, & Ovid. 
fi. Her. 7S. & IX. i«o. Per 
diphtoogum fcribunt Edd. vctt 
multac haeredem^ quam tamcn 
fcribendi rationem damnavit Gp- 
fan. ad Ovid. xiir. Met. 129. 

cui addc Dauii^ Orthogr, Fart.n. Carminum Liber L Of 

Aurea flammigeris eveSus in aftra qnadrigis, 
Qua Ievi« aerios non exprimit orbita («jIcos, 
Sidereum peneiravit iter, curmque corufco 165 

Dexceriora petens, Ipatio majore triumphum 
Duxit , & humani metam non contigit aevi. 
Quam bene fulminei praelucens femita caeli 
Convenit Heliae , merito qui & homine fulgens • - 
Hac ope dignus erat. nam fi fctrmonis Achivi 170 

Upa per acceniMm mutetur lictera^ fol eft. 

E % yitimi p Ki. IHi , quod {i'quitur, ^Atnr 
miltris mtmfirifis , ell ijlud |uvciici 
Qpn dinimile lib. II. vf <43. 
TlMmmifrMm rapuit fiwHi^tig qtfa- 

driJttfiarMm. 
qQam locutioneminluftravitMunc- 
kcr ad Fulftcnt. lib 1. Myihol p. 
6*6, Ver. Ed. i, Mon. Suhvt6lus^ 
rid. ad Ub. V. 41^ ajint?. 

164. Aerids'^ SicCoi1.Alm.Aiii 
Mk9fi0$. CpLLAR. Aethtveos Cod. 
Gani.Li|if.Edd. Baf Lipf Tornaef. 
I I. 3. Col. Fabr. Bibl. I.ugd. 
Maitr. ct id fbrte melius: Alrcrm 
Profa ferval; ^Hna Uviox pun tra- 
WHtis via nuUos in aft^erro campo 
ffrveniis rotatftdcos, &c Infra lib. 
V.vl.415. 

Atthtnas evt^iis ahit fulHmis in 
mas, Claudiant Epigr. 3$lv. vf 
18. 

Aethtrt^s evt^tis in a^ras, 

Amtz. tamen et £dd. Vett. i,x, 

, Mon. ParrbaC Pulm Sched. ntrios 

firrant, quae frequenter confundi 

Aorabamus fupr. ad vf. 1^4 Dett" 

rifra pci&rae Ed. Vet. i. Mon. 

Exteriora Parrhaf. fed optimc Glos- 

fic Cod. A\m, caeleftia five tmliora 

/m|( expoount. Arntz. ita ; qiiod et Nic. Heiniius lauda* 
vic» quamquam iplius Codice, ut 
in vuigatis libris» meritooue Xcgtt 
hutxxx. Cellar. Supra Epil!. ad 
Mapcdon. Hahet CT* %irmanam no* 
niine mtritoqut perpetMam, ArntZ. 
h. 1. legit rn^ritoque quii |idd Baf^ 
I.ipf. Ald. Tornaef 1. z. ;j. Biblf 
Lugd. Col, Fabr. n^eritoque C7S 
Alaid. ad Vaicr. Flacc. liS. ill. vf, 
III. citat , metitQ qui nomitit Non 
tamcn idco repudiauda , quam cx 
Alip.Cod. promlit Ccllariqs, fcri- 
prura. Eam confirmat Ver. £d, r.2, 
^{onafi. & Mcurf in Spicil. ad 
Theoqrit. Idyl. xxvi.p. i^c.quim 
locum • Trdvu Burmannus Secun-t 
dus margini Edit. fuae adlevcrat. 
Pro Ipene Alard* l d* habet vii% 
AawTZ. 

170 hac ope^ B.uthius Iib«- 
XLVII. Adv. cap. IV. citat aethe^ 
re, Ita Tornaef. ;. aliaequc. Sed 
Codd, ftrvant \ulgatum & Ed, 
Vet. I. 2. lia lcgendum t^t mo- 
nent quoque PiVnianni lchedae. 
Scd rcs eodcm redit. K(l cicnim 
illa Sedulii, ingciiiollus quid hic 
adfciflaniis, mens 6c fenicmia, 
rei, quam propofuit, optime ht- 
li^9 UQm^ convei)irCi uiique ^B C O E L II S E D y I, I I Ultitna labentis miferatus tempora lucis , 
Ter quinos quondam regi Deus addidii annos^ 
Ufus jure fuo; paiefadaquc limina claudens 
Mortis ab occafu vicam convertic in ortum. 175 

Jonas puppe cadens, ceco forbente voratus, 
Jn pelago non {endt aquas vitale fepulcrum » 
a& mojrer^mr , habens : tutusque in veotre fcrino 

Depolitumi quod una tantummodo littera mu- 
tfta» optrme rcfponderei rta Grae 
corum «>f0(, talique ope dignis- 
fimum cflc Heliam , five, fi Grae 
cnm maiis & vertas, folem , ut 
flammigeris in allra quadrigis tol- 
leretur. Elt itaque hic non inepta 
& ingeniofa fatis ad Graecum Vo- 
cabuium adlufio, quae exinde 
defumta eft, quod a veteribus foli 
quadrigae & cqui tribuereniur, 
quibus curfum fuum peragebar^ In 
deg?.nti nummo talem folis ima- 
ginem depingi curavit inluHris 
Spanhem. ad Callim. in Del, vf. ; 
169. eaque de re quaedam me 
jaq monuiflcmemini fupr.vf. 148. 
Tali modo huic noftri loco lucem 

?uoque adfudit Alard* ad Valer. 
iacc. IX I vf ifi' AfiNTz. 
171. Spl eji.] Major vis hujus 
Dominis in Hebraco fermone, 
quo Deurri fortem denotari notum 
eih Mirum verp in fyllaba fuper- 
flitiofum fuifle Sedulium, cum eo 
aiitiquipr Foet^ & dpcf^ior, De- 
cius Aulonius in Ephemeride cor- 
yepte camdcm extulerit: 
jfiaffiis quidnjuf;o pemtrat fnptr 

aethera currn 
fitHas^ U^ fahdo cutn corpcre prae* 

vius tiemch 
Jmperitum autem Hebraismi Se- 

i^*m tmQci \\f^ cmpn nr^uit, quod iion potius multo fplendidi* 
orem in Hebraismo, Hebrad no* 
niinis ori^iiiationem fecutus jfit, 
qunm laudare voIucritGrJccam in 
VQcabitlo CKtero. BARTHiys hb« 
XLVli. Adv. cap« iv« Qifia iTAiif 
Sol , & Heltae iiomen con veniunt, 
C£LLAR. Vid. qiiac in Piaef, hanc 
m rem dixiraus. * 

174. ^ure,^ Vjde Grancr h. 1. 
Mox alt. m. in Arntz. & £d. Par- 
rhas. pattfatt, lumita : in vita Prolk : 
Mcrtisque claudens pmefatta j^m 
U9r.ina. Vujg. Intcrpr Pfalm. cvi. 
vf. 18. Et adpropinquavtrunt uffMi 
ad portas mortis. V\(^, infir ad nb. 

III. vf. 190. Elfn. ad Matth. cap. 
XVI. vi. 18. Taii modo Oppiaii« 
II i Cyneg, vf. 419. 

ubi Rittersh.p. ^43- & v. Hal. iS^^ 

ubi conf. eumd. Hunc tamen Lit 
brariorum novum non eiTc errorcHi 
patetexiis, quaenotaruntV.D ad 
Val. Flacc. hb. U vf. lOj. & IV^ 
18. Burm. ad eumd. lib VII. vl^ 
iz. hb. VIII. yf. 334. ad Ovid.]ih* 

IV. Trift. El. IV. vf. 45. a. Dra- 
kenb. ad Liv. lib. X cap. xi(iu. ^ 
ahbi» Aentz. 

178. Ferino,'] Balacnae»' cet)^ 
F^r4 terreihis alias, hic depifc^ Carminvm Liber L 6f 

Depofitutn, non praedafuic: vaftumqueper aeqaor, 
Venit ad ignotas inimico remige terras. iSQ 

Quum ipirante Deo Babylonia facra negarenc 
Tres una cum mente viri, dqrumque fubirenc 
EKitium , faevi Cbaldaea lege tyranni , 
Cujus Achaemeniam rabies accenderat iram 
Flus foroice fua; medios truduntur in ignes^ ig5 

E 3 m Smti quihus in p§nn flHdittm efi 

cwfiffe ftr^rum 
plvirfiu facifs, 

Ce^^ak. Adde alium cx eodem 
Manihp locum ibid. vH 1 92. 
H^rrfmdumqui jeris in bella hcejfere 

fautum 
^ qnae notavit Amp\ Vonckius 
Specim, Critic, p, 16, & Le<5lion, 
Lat, lib, 1, cap, ult, Ceterum vide 
Heumanni Poedl. tom, r. ^.136. 
feqq, Akntz, 
1 79, XHfofitsM ] Sic plurcs : & Alm.etiam: L^aurem depoptus. |rejedt Gruneru?, 

Cel{.ar. Male'iD Cod. (^ipf, & 

Ed, Ald, legitur depefitus. Dc vqcc 

iiPeptMm habet quaedam Casp. 

Banbius Adverf. lib. XKXIIL 

0p,ivi,p. 1534« S. Ma:t. Hom. 

Aeftiv, u de Pafch. Bibl. Max. 

hir. Lugd« Tom, vi« p- 14. de 

Joaa : Suvnn prefu%us , quae Tar- 

pan ptttkat » ingreditur : jed nautis 

tvktuisp exorta tefnpeftati fotte 

ki^hns daturf cp* faucihus cetipi 

)Uf dfverfns exeipiiur : ftd pifce il- 

(atfnm trttflanre depeptum^ tertia 

dft tarris refnnditur. G|iunekijs, 

Alt, etiam manus margini Cod. 

ImiOU adfaipferat depeptm^ & 

jtt £d, P^rrha^. Sed cui bono non 

Tided. Obftat qtioque Profa. Ex- 

jliavit loaitioDem hanc Bartbius late ex ICtorum fcholis eam .e0e 
petitam . quis non videi } 

180 bttmico rem$ie,] Balaenat 
ccto. CfiLLAa. Obfetvent tironeaf 
i^notas terras efle ]onae ^nteanoii 
cognitas, Ovid. ix. Hcr. 15^." 
Bxfutat i^notis J^deus germamts in 

ofis. 
ubi Burnnquioptimei;»tfmcontrar 
Heinf. defendit. Gruner. 

i8z. Durumaue.^ LiprtParrb.8c 
Schcd. Pulm. airumque^ quod ta^ 
men, confentiente Profa, reAi'i|$- 184. Aclfaememaml Peificamt 
ut apud Horat Achaemenia nardm * 
Epod. XII. Achaemcne$ autem 
Cyri avus Hcrodot. vii. cap. xi» 
Ceila^ Ovid. iv«Metiii. 
Rexit Acbt^tmenias urbitpatif Qr^ 
chttmus. 
Vai. Flacc. libr. Vl. vf 6^. 

Achaemintae gravior di vujh 
ntre pugn^i^ 
Sidom Apoll. Carm. ii. v£ 51« 
Fliiiit Achaememtu Ittmatan^ ^*^A 

tiaram. 
B^rth ad Qat)dian. 10 Nupr. Hq* 
nor. & Mar.y£ia4. ad Stat. viir, 
Tbeb. vf, i86« ubi quiden Par- 
thorum mcntionem iiacitt fcd id 
tamen nihii offendet , cum Parthi 
& Piffat fint iidem » ut latios ^ 

coit ad if , Qotd^ liQmt^ lU <H5« 

'[ ^ ■ cum 70 COBLII SeDULII Nil audence rogo , tantumqae ardore calentes 
Cordis , itnagineae vincunt incendia poenae 
Igne animi. O quanta eft credentum gloria? flammis 
Ardentis fidei reflindla efl flamma camini. 

Digna fed iomiteni mox perculii ukio regem: 190 

Nam com G, noflro Parente ad AurcL 1 
Viaor, Caef. cap. xi, 5, 11, Dej 
^xice porro Achntmemus addei 
Schol.Crucq.ad Horat. Epod* ziiu 
▼f. !>• Cellar, lib. III, Gcogr. 
Antiq« cap, iix. Barth. ad Grau 
Cjrneg. vf, ;i5. Adfcripferat o- 
ptimus Buripannus: ,»Citathunc 
vcrrum Schol. Lucan, 11, 40. & 
Scholiall. Statii ad lib, VIII, Theb. 
3.^7« Sed apud quem legitur; 
tujus Aehimepiam rabUmqtte ac- 
€fmdirMt ira^t^ Ackaememdarum 
meminit Strabo lib. X V^ Geogr. 

p, m. 105B. ^vAm ^; e'iyf7 f x^' 
fmt , •! rf Tl»rUTX»fH^ Xtyfi/Mw , 

»et) 6t *Az»'f^f'i^»*. Putant non- 
nulli Achaememos di(fh>s fuilTePer- 
fas • quod Solem colerent. Ama- 
nus enim illis fol dicitnr. f nfpicc 
quac coUcgit VoiTlib, II. dcOrig. 
IdoU cap. IX. Ut hic rahiem at- 
que iram diflinguir , non didimili- 
ler Vir Erud, in Obf. mifccil. A,| 
1733. menf. Mart. p, 240. apud; 
Tibull. Jibr. I, H. m. vf. 47. le-f 
gere maluit: 
Non rakieSf m» ira fmit, 
Editur vulgo: ncn acies i9.i./.Lx>' 
cum corruptum eiTe jam viderunt 
alii, Pono acanderet Ed. Fabr. 
fed melius exfuhre juliic Parrhaf. 
& ceteme. Arntzen. 

186. Urente.'] Sic Lipf & Can< 
tabr.benciquidam xxAgixi amiente. 

CjELiAA. lUfctipfiL 4$Hl$m§ cx Ed. Col. quamvis contradicat Cclla^ 
rius. Ledio urente^ quam alii 
habentlibri, Glofliitoris ell comr- 
memum: illud ariente vcro ex 
audente Librarii lapfu oitum eft, 
Profti: K910 vin^li truduntier im 
medioy pyra juueues non asedemta 
contingerc^ vide Dan. ill. 49 NoU 
vcro mirari awUre dc rogQ dici» 
qifum & oOiivionem tribuat igni. 
Drcpan. Flor. Hymn. trium puqr, 
p. 718 Ed. Fabr. 

6jir4tim rapidjt cinSli canerfmt 
haec carrnina fiammts , 

Vimque fnam ohiUms fateclos te$m 
laed^rtt iimisP 
Immp Ovid. hizCw' AjO^. ^ 

Et nondmn audomtia UH 

^lumina refiituit, 
& Trift. lib. I. 185. 
Ht moa cymba , femel vdJU foreu^ 

proceila 
lUum^ qifo laifa eflt korr$t mdir$- 

iocun^ G&DNEH. 

Uremte Edd. Ald. Parrhaf. TomaeT, 
I. 1.3 Pulm. Sched. «riikM/f. Edd, 
Baf.Fabr.Qibl. Lugd. audente ArDts* 
ubi Glofla adfcripfcraty laademto & 
£4d. Vctt. I. X. MoD, idqujB cum . 
Prola confirmct, praecunte Gru- 
nero reccpim^s. Neque tamen f t . 
ardento efict inclcganf prorfus, 
Armtz. 

186. Tantmmqtst,'] £t hoc. ex 
Lipf e(L Vulgati tamtoquo. C£ti.Aa. ARMINUM LlBfiR t 7I 

Nam quod ab humana vecors pietate reeefllt» 
ilgredes peeudum confbrs fuit ille per herbas. 
Aulica depafto mutans convivia foeno, 
Pronus ab amne bibit, feptenaque tempora lud^ans, 
Omnibus hirfuius filvis & mbntibus crrac. igfg 

£4 Ned gffi fervente fide CMfli foHdatMi 
aniore 

Veriiceftippopto colla fecanda dtdiu 
WoPKENS. o ignorat Parrb. 

191. PUtate^ Vide Gruncr h j, 
per manruetudinem , lenitateih 
exponentem. Ovid. i. Trift. eL 
vm. vf. 35. 
Efl eiiam mifetU pigtas C7 i» tcfli 

probatur, 
Senec. Thycft. vf 744. 

Ha^enns fiftat mfas 
Pitss ifl, 

Barih/ ad Statium x. Theb.vf 5:9 1; 

ad Claudian. Epift. 11. ad Serenj 

irdorc fidei petflitifii. Prudeniiusl vf« 48, & ad iv, Conf, Honor^ Amtz. tamen & plures qnas con- 

iu!ui, Editt tanto praeferunt. 
1S9. Ardentis.'] Saepe ita ardor 

tribuitur ^^i, ubi ad illius iirmi- 

tatem vividamque in animo ho* 

minis efficaciam refpicitur. hb< 

IV. 3^. 

Sec cunfl^ta fdens piifas inferte 
fatutem^ 

Qnao fentit Azgmcfidtm, 

Hymno xr. 55. 

Cridentis ar^lor plurimus 
Exfiinxit ignes fehrium. 

Hieronymus inter Auguftini Epi(>; 

liv. Qifi contra flantes ventos Pctilt Vl.lK 

Inanditiiue fidem calore Chrifti. 
Adde Rumn. H. Eccl ix. 10. 
Ardens leamqui in fide Dei animus 
* • kenis ipiribus pafegkaiur, Arator 
H. Apoft. II. 628. 

qmkus adfiiit ardens » 
Vt cadiret vapor iiie, fidcjr» fi- 

tHmqui calori 
Jiterafldmma daret\ 
3cvCli79< 

%id tu moda decoquis an^uem , 
t/fatss» fervore, fides; tUfi fulf- 

diiMs hofiis 
Triiidsss &c. 
fcvf. 1103. 

Cujus defomite crefcens 
Efl accenfa fides» ist ftnfibus addi- 

tus ardor. 

Jtttm»tqs<kCQrtam.Pior, C0I.7U. P« 579* De ipfa hjic hiftoria in< 
fpice cumd, libv XLV, Adv. cap^ 

VII f, ARNtZ^ 

196. Dartu] Acifttoi Gracce, 
longa mcdia« Cellak, Medianl^ 
iu voce Darius Ovidius*& Claudi-' 
anus producunt. Recentior aetat 
corripit. Voff^ Art. Grammat, lib« 

lU Cap. IV.GRUNI:R« 

196* Furuerunt.] Sic cdili & 
fcriprus Lipfienfis: quamquam Di« 
oiBcdes ncget praeieritum a Furo^ 
Cantabr. ferverunt^ Cellar. Rc-* 
pofui lcftioncm God. Cant. fer^ 
verunt^ Cellarii & aliorum furts^ 
«/'M^/aGloftatorcprofcdum vide- 
tur. Tcrent. Ad. ad. iv.r fc r« 
v£ 18, 

Cum fervet maximtf tam placU 
4nm qttam ovm nddo^ 

Ovi* ti CoELtt S t ti ii ttt Nec mlnus & Darii furuerunt jufla tyrannj, 
[Ecce etenim fceleri fcelus addidit ira furentisj 
Hebraeumque decus Daniel decernitur infons 
Jejunis cibus efle feris } fed bellua juflo 
Atitis fa£la viro, fanftos ne laederet artus. icd 
Coepic Ovid. 11. Met, vf. 601 • 

Vtquf animus tutniia ftrvibat 

ab ira^ 
Jdem nii, vf. 266. 
Sa9fe fuum ftrvens ocuUs dalat ira 

ruhrem. 
|utenc. Hift. Euang. 1. 500. cdium 
firvtns dixit. Vide eund. iv. 5^0. 
•Gruner. Cod. Amti. Edd. Vett. 
1. 1. 6c aliae» excepta Parrhaf. 
cuae jtrverunt exhibet, fervant 
furutruntf de qua conllrudlioDe 
confuleVoir. lib.V.dc Art.Gram- 
mat. cap. xxx. in fin. plura ad h.l. 
dantem. Scio equidcm rofervere 
clegantcr hacinrc adhiberi a Vett. 
quo modo Ctiinodor. lib III. Var. 
Epift- xxvu. Ftrventium furor am 
tnorum, undesViipaflim igniaequi- 
paratuty & tgnis pro ira ponitur. 
mrth' ad Qaud. lib I. in Ruf. vf. 
i8i. & ira actenfa infr. lib IIl. vf. 
310. Lucan.I. vf.^Qt. Juflin, libr. 
XlV. cap. VI 5 8. A quibusac' 
cenp Macedones* Drak. ad Liv. Ifb. 
XXXVI. cap. XXIX. Cyprian. de 
Idol. Van. p, m. 400 ardens ira 
Val. Flacc iv. Vf. 3 Scncc. Odlav. 
"Vf ;3i- & Herc. For. vf. 946* 

Iraqtte totusfervet, 
'& incenfus de irato Phaedr. libjll 
"Fab. X* vf 18. & fic apud Senec. 
Thyeft. v£ lot. non inelegantcr 
jduo Codd. Traj. legunt: 

Et fuum incenp invicem 

iiiiam cntorem. iiori ut in vulgatis tnfenfi, qno 
modo etiam variatur apud Qtii- 
dian. 111. de Rapt. Prof vf ao?, 
Sed taiuen Profa h. 1. cum habeat 
fubftantivutti furer^ videtur aliqut 
faltemcx partcVulgatorum lcAo- 
ni iubfcribcre: Secminus^ inqoit 
ibi Sedulius, Varii poftmodum re» 
'gnatoris dum ftraeteritam furorimi* 
yatur in/amam^ Cumque omnei 
fcrc Codd. & Editi confpirent in 
hanc lcdionem , tutms putavimus 
cos fcqui» quam unius Cud. au- 
d^oritace freci in alia omnia ire. 
Neque obftabic nobis id, quod 
Viro ErudJtiftimo placuit, funu' 
runs a GlofTatore profcdum vide- 
ri, cum ftrvere de ira aiUiibeatut* 
Concedimus id lubcntcs. Igni ete- 
nim comparatur ira , ut jam dixi- 
mus. Sed eodem jure reponere 
poftemus ftrverunt nohis dedifle 
iiipiam in Scdulium Gloflatoris 
manum. Novimus enim acque 
eleganter/«rer*graviori irae ttiboi. 
Quod jan» olim oftendit ManuL ad 
(Jiccr. libr. X. Fam. Epift. xxnf* 
Cui adde V, D. ad SiU Ital hb. VI« 
vf. 153. Not. Patem. ad Plin. Pa- 
neg. cap. xli ii. {• i. unde locn- 
tioncs, IM. enfe dcc.ftsrerg inhf 
ftratas a Cl. fiurm. ad VeU. Pa- 
tcrc. lib.II.cap.cxi, fin. &fiimmo 
Heinfio ad Val. Flacc. lib. I^ vl« 
141. defccndunt. Non diffimilitcr 
tcibaitv nulHibui tcritei pqgpu- 

iibtt9| C A R M f N V M L t S ft H L fH 

Coepit amarefamemr rabies mollica furorent ; : . 
Dcpofutc, faevisque in faucibus ira quievk^ 
£t didicere rruces praedam (ervare leones. 

Dic ubi funt, natura, tuae polt talia ieges? - ' 
Qiiis totics tibi juia tuiit? qui Tartara juffic sd/ E5 Trsnflar tibas, hoftique fuo infcnfis apud ! conftituto mcdo. Scncc. Soalbi^. u 
eoSf quos laud;(runt V.D.adFlor. ;p. m. 4, Ef dMmas hi$tftii auju§ lib. I. c«p. XVI. $• 12, & cap* I. 
5. V4« Scnec. Suafor. vi, p. )8« 
VuUmms fnrwia mo Qrh civilu 
4rm0^ Sic apud Cictron. hb; X. 
Fam Epift. xxiii. ex Codd, noii- 
nuDis V. D. pro , aut sb iUisfeif^ 
wmiiass Utromihms imterdpinttiri 
l^unt fmr$mtihis. Piius tamen pa- 
lirer defendi pofle docebunt illa » 
^e notavit Vir Dod. in Ob- 
ferv.Mifcdl. A. 1733. menre Maj. 
p;45i. Scd abftiueo. Videant acu* 
nores Ditici. Arwtz, 

107. Ecee ttemimtl Hic verfus 
abeft s MSS. Lipf. & Heiof. & 
€aiiiabr. Ceilar. Cum £dd. Ald. 
V&rrhaf & Lipf. quoqne Cod. 
Amn ignorat. 

104. Lties.'] lifdem fere verbis 
Jlrator. lib. Lvf. 8z^. 
■ Dig mhi fmmg mmndamm tmme fth 

^ fiemtia.Ufes.. 
IiNSeiHge vero per Liges ordineni 
Naturte certum » qui mutari non 
Met Oiidend. ad Lucan. lib. IL 
inir. Burm. ad eund. lib. VI. vf 
46S. Ovid. lib XV. Meum vf. 7 1 . 

Qgue fidirm Ine nnarimtm 
Mminib. L vf 669. 
gtUTMg vMriar Hatmrag lige ch»^ 
rgaSm 

NcmeC Ed. i. vf 77. 

Cmfmfip kpktit anni. aeflatis vices ad certam ligetm redt^ 
termnt. Ed. Vet. 1« ^c mku 

A&NTZilf. 

lOf . TMffr.] Legtt oovas iniflo** 
fuit:aut,jjita tua abSMUt CEtiiiR* 
Tlbi jtird imiit, CeiiaH ezplicat^ 
leges novas tibi impofuitpVel iura 
tua tibx abfiulit. Pofteritiif hiMvt 
dubie innuitaudlorv (ioenfa.dmo» 
dum & I^rofi habet: tiii jrua abi^ 
traxh. paftimque \iZ4uu pxo fusi- 
tulity venit apud hbs Latmdi ul 
jam di]^miis ad Aviap. Fab ti yu 
17. notavuque Cellanus a4 ifta 
lib. IlL 194. 
. Cmi vium JUicemfttM XvMt. 
Qaudianus iii. de Laud StiHc 1 03^ 

,. Sic Medms aittnit, 
jiffym\ Medoqmixviiil mediramittd 

qiiem locum pluraduc^ alia ^tiit 
lu Vir Erud. Jo. Lud fiiinemannus 
ad LaAant iii.ii. Simihsauteo;^ 
cum re^nfi> interrogatio eft Pru^ 
dcnt Apotb. 763. ' 

- Qnis petmit fluidii anhtsofirjmf* 

fmndite mirrMsf 
Sifmirmm qui mimbr0didit\ qui^ 

. f€HUt sfivae 
Perfiavit vemam &Cf 
&ibitLPraef 4<- 
Quir i» ienebrit biflh iffJNUr 

tamem- 
' jMfatTf tft^itfti wf^ffgmlriti 1 94 C o B L ri S E D U L I I Translatum nefcire virutn , {lerilemque 'marito 

Fecundavi( anum « (keram praecepic ad aram 

Sponte venire peCus: muliebres cranftulic anui .■ 

In flmufaera falis : ralmos incendia paflos 

Non ardere.dedic: vii^ultum iblvic in anguem : ftif 

Fer pelagus Gccavit iieri mirabile nimbis 

Manna Qui Jk^fi ttdiffkm umikedntum 
' tranplUm 
F/ttnHkta Jkivns ^AvorMt : 

Qui laeu Chripi €uUahc/ ' 
-WoiK^Nf. Deilla t» ^^Dotione 
t^oiittf {^lotibus infr.lfh,in;vi: 19J. 
^ Gnsfier. fi. f. Joufns ftriHunt Cocr. 
AYntr. Ed^ Lip£ Col.' ceterae , de 
ctua-raHonc ifkfpice Dliiiiq.farr.ii. 
Ortho^r. p. 3 1 8. & CeiI*r;Orthogr: 
T.^/lri,Carr« ad Valer; Flacc.Iilx 
f. VC 447. fto totiit tanen Ed. vC t8. & tn Addend.toifi. i^ pu497« 
Pheiifer.Oiffitir Locor/ CcDlur, iii. 
LOico Lvir. latc V. D. ad Albric* 
de Deor. Iimg. cjp.Sc Vitringa 
Hb. V. Obfcrv. C3p.- vi. Pricr ad 
Euteg. Lucae cap/ zvi^ vl ajr 
Aantzbn* 
107. Annm.'] Sarani/ CsLLf 1« 
108« Pmi».]' Hofttann» quit 
Uaac crat cum pecorc pennutan- 
du5.'CELLAa. Atqdi apud Moyte 
tc fupr. vfl' 99. dicihnr tffeSr V^ Panlias.>kSched.hitm.Tubftituant ; fcnfu igitur coromodo intcr pecoi tfivens. fed obftat Proial ArnY/. 

^O^i JmrtmrM,'\ Dc Hifocho lo- 
f|uiiur trafiflato: quit fimortuus 
fuifleti an fn Orciim fuiiict dc 
trufus? Abfit. Igitur Inrtnrs^ ut 

h^M hoc toco fepulcniro funt, 
aiit ftatbs monuorum: etiam infhi 
lib. IV.eztr. de Lazarorefulatato : 
JifrtMrafifiit^t, E^M fdtttin 
' rictfnt. 
Cellaiu lotr. eodemn:odoItb.V. 

Tartara foH cmlunk pinarat^ 

poli.Tartafaauln^it,' 

ubi Gnine{^ quem 6l Iju l cojifu- 

hs, velim. Graecoruni .^in^ ita 

Lix. Intetp. adhibenr GeucC cap. 

XLIL {. ult. K«i MmTm^tTt .j§M T§ 
ynprni ^ HAr2 Av4rfi itiM&. vhi 

Liiini pcr fipttlcrnm venerunt. 
Viaefijicr.adMattVcap.zva h. I. nuroerator? Omncm laiie 
diffitultatcm tollct Noniiia Mar- 
cclltff eap. II. f. 689« Picm, tt- 
quit, non fdmmqnadrmfit mtbimli 
vitttm imttia animaiia pnaimmti 
tantur. Atque ita atiea reAe intet 
pecus numcratnr. Evolve Q..Qip« 
negiet. ad Avian« Fah. v« v£.tdft 
Neque binc mirum , /f luM^iMMi 
ptint de pifcibus did» quod nolil 
Gifan. Coll. m Lucrct. v. PwtitiiU 
Taubm. ad Vir& 1 v. Gcoif. v£ 
168. & ijmpitatiiHm pam «pqd; 
Prudcur. Catlicm. HjrmD. 1$, wi\ 
57. dc canibns. V. D. ad .Gnlit 
Cyneg.. vf. 165. & 361. de cquiSf 
V. D. ad RuiiJ. r. Itiiicr. vfl aAf.' 
& ds ccteris animalibus, V. IX ad 
Ovid. Ibid. vf 459* ubi XX Buf- 
mannus paritcr doccbit' Graecii 
ita ftntkm & wfi0mrm in idu die. 

Adoe iii ^nU& adXcs. Aqyik C A R M I N U M L I B E R L f% 

Manria pluic, faxi lacices produxit ab imo, 
QuadrupedeiD fari plano feniione coegi^. 
Sufpenfiirapidas .elemencis diAulic horas: . . 

Per volucres hominem pafct dedir, atque corufcis 215 
In caelum tranfvexit equis: jam morte gravato 
.Adjecic cria lul^ra vjro: pra^donis in ore 

Naufragio ibiqiie ZocT. ctim Vinniotc aliissd 
f. r, ln(litur.cod..AANi7. 

iri. /1710.] Ed, Parrhar. «»#. An 
l^gptdum ifi^ No.vimu<> namque 
cx Hi oria racra Morie» pcr* 
puflifle.nipem illam, H aquas eir 
]}ia produxiflr, Gener. cap, xvii. 

2iip modo voce ptHuffm m ipfa 
ac re utitur.Araior lib, \U'sU ^3. 
Ciii» ^rgjijfa^ filex v$Mis'/fumMvis 
mptrtii. \ s . 

V. Wein, ad Salvian. lib. I. dc 
GuHern. Dfi p.m.iQcSed tamen 
faaric co^ijeAuram non debito fii]* 
cro niri docet Profa. Ua enim 
lUa; Hx aremutus f§xi vijctr^us 
undas ijicir, Neque tamcn vulga . 
tai £dinonei veram hic nohis Se- 
dulii manum dedigjp autumo. 
Scriho igitur ex Cod. Amtr, Ssfxi 
iMMtip, ulf im^\ Ql^anti lane ra , 
tionct & PQeti$ admodum bmi- 
liari • qualia lere exempU me de 
diiTe menfiini fuftfa ad vf. rip, ^ 
fic im* prefuu4i dixit infr. sC 1 86. 
Quae leAio ut el\- va;a, iic illi 
iMeripla Pp^taeveihalqcum dare 
It^dubitavimttt. 4^«iit7.. 
. 113. P/j»#.] CQOi Heinr, gc 
|(ApK ^«#r vulgati t a/#»#. CsiLAR. 
|ta Cpdd. Heini, iipf, Canr. Edd. 
AU« Lip£ Fal>r. Bibt). Lugd, in re- 
l^ttil eil ^^ tfs ita etiam P.Bur 
isan; Icgiflc cjus obfcrvationca ad 

iitttipAil.. imt», Qrat«r, 1«. cap. rv. ^ccnt. GmTNSft, Cod» Artit» 
plmvp, Vetuc tamen Ed. r. t. Mo» 
nad. Tomaeil i. a. 3. Baf. CoL 
Mait^. .^«ii#« qnalem peimutatio-' 
nem non infrequentcm cfle doce* 
bit Cortius ad Salluft. Jug. cap. 
XLix. {. ^. cum CL Dnkenh, ad 
Livium.lib. IV.' cap.XHXi 1, & \\\k 
XXXIV. vcap. XV. Sic in l^ 15. ff. 
cfe ufurp. tc ufiic. legere maiuit 
Beft. Rat. Emend. Le|..cap..](i r r 1. 
n. rr. /'#i^# piauius fiiUMtm itgit 
MCciPi. Vuie obfcrv, Mifcell. A. 
f 734. il^nf. Mu. p. SPCf .Placet 
bp L ipihi cum aliis pi4ut> Proba» 
runt & iUud Putm» Sched. Vid. 
Menckep, ObT* L. U voce piaw, 
Gicer. jib. {, do Orator,pp.xxxi i. 
Iffiiine tequamH^^ dtipde ut piaut 
C di^ucidfn' MoT^ Ver. t!:d.f.Moih 

Jufpenfusx invit;^' Profa. Arnti. 
X16. Qravntt,] Ita OvidiilS IV, 

JMctam, 145, 

I ^d. P9m» T^iit^s ^¥ks i^m 

\ Uioftc grayatps 

I p,ygam^ tteexit^ vifaqs^e rectfi» 

j . dsdiiita. 

i Sic enim pro iu^ tnortt heiie a Ci/^r 

I fiino aliisqqe reflitutum hic ettam 

'prob^l SQdulii locui. Wopsln«, 
, \\%, l^#Mr#t>0.1 L pf. tsH^v C 
ita: Vim.uuvifraie^ ut cditi qui« 
dam« OiiLAK. Savifrafp habent 
Cod. Arm. bdd. Ve(t, 1, a. Mur. 
Tomacl^3, mbr. 9;bu (^ii^i <^u.o4 

kutic 7« 5 C O B L I Y C D Vi. f I ^aQ^9giofundavie opem: flagranre camino ^' ' 
Servayjc fub rore pios: per paicua regem ■ * 
]Pdv|c^ uc hirfiitam pecttdem; ri&uaqueleoaaiD, ssd — 3 

. f '.'•■• ■^ • 

Fel. OAay. cap, V, Dy^j^« sdhuetpf$ 

PhiUfophU deliierar, & talia pjura 

dedit dilediffinius Parens a4 nioii 

Paneg. ea^; xli'v S' 8. GL Dit* 

kenb. ad birium-hl^ X.'ca(i(, ikiit 

£jud. Mundc. ic1.^ygin, Fab.x!^ 

lit Graecif KA'i^« pro h;M«iNi;i^ 

|eniii pbvittm fttis eft, &tfitumv & fimilia apiid Wolfitfrh Cur, Pfii^ 

)$m RciiMfHm^4i pni,c6mA\o\, ;id E^i(l,'PaaH'>d Km^ 

ibj|if'poiih'ndidlo'poterit efle lo^ ' oap, ii. {. 7. Akiituh. jforte defend! pQflet ex .Profa: 
^er} pt^^nis in Htero portum diiit 
pjfi n4uffag0. Non tamen necelTe 
/en. ut tali modo medicam huic 
ioco ni^num adhiKeamus.quem 
fiify\d\t •$d,'Panhas, Commode 
Hfiitfk i»^/rii|i«;8i-poteft<eiplicari 
fif r DjiOfttgum • jquale lt>qtieridi .jnis A^' lib. III, cap. iif. S, 8. 
SiVfl^Ht muhriMPnia fud •wri ^r- 
^nf, pbi Not; & libr.-XVllI. 
mp. % f . 5^ Florus lib, I. cap^ 1. 
£»T0, Jis^iu m^trimetHs « finiti- 
pnt fitit-a. l^rutef, ad yelle). Pa 
?<fr^» \\K\h cap, M* f; J.Pariter 
fnyUia prDferviss ei-oiiai^Tttione 
l^tt/nraruin decus ingens qupndam 
jje j^rie^diiim Grae^us npud Plo- 
fiip l|b/ n, cap, Vi. JJ joj prac' 
^r^t ^ Jkrvitih* pKfyulJsato- 
|fQni ifp /arvittftf. Vide ciimdj 
fupi. jin Syll» Burm, pag, 664, 
fpftjn. Hb, JCIJI. cap, yi. f, 3. 

pwgtfifs ptiattt ferviiiit x^ femet 
ftjf fr^eapitant, Ita lego' ejc £odd, 
mfqhxif Bibl, francq, quam no- 
Rrapi opinioncmlatiusfimitbimus 
|nfr/ad|jbr.III. vi; 103; Arf/w/f#. 1 Vetqs Int, Danid,^. jo, » |D# X19. sai^ fM.]';ii^ fffv dhltti 
ut Sidonius ranii, ivr, a^^ 
Qffit^ittC^aUairifafitasfititm 

tyraniti 
Rofdda cMlAjir^^ nAdefitit jtoP* 
ma'€4miWo' 
Drepan. Florqi Hyimio' 4naoil9 
&c. ■•■• ■ .'■ • • 

flfti f9 tUmdio f§rtfMif fl^fm 

tHt0t 

Brttit. cr vtmri rortatis §mk$ 

• C«m rafidi-^. 
Paqlin, Nolan, PQCitf.iKXf ^V^IIfc 
Sid vtlut aitim$t 'fttif^s '-rititUlh] 

tibUs h^tttnatj' 
Rprcidiis tiMv^ M^JMfii^ 
fea«5 ■■"■• ' ■■• *■''* "*■ ' 
S/r nphit 8CC, 


fff pro min'flris. Arepl. Qtto ad 
1 jp^ iRlHt. de Sufp, Tntor, off- 
fWUI prp officiatibus dici notafit 
jiphwgrz..ad Piin,Paneg,cip. mvt, 
9% U ^M?^ Wopken(itfS qdpfid&ni 
»f U5 jnfr. td vIT tj7. i^«fl«iW« p'o 
lipminibi^ luxutiofis. S<^{fer. ad 

fm\ Pw» <»pt w*»!-* 3V'f*> fiantttftt tp^ nmti' titiijit M i Wirtf f 
/fw, &C, qqem^loGwn «dPamj 
jam dtayir pupi^ae -DaiaMli 
VVopKsm -Adde-, - qune pPolMl 
Ampl* Vonck/ Udimi/Liir, MMr 
cap, VI. Pr6>Jas/^ Bi at( ^«f< C A «L M I N fJ M L J B £ IL^ I. ^ 

loftimulante fafoev juflic oefcire fQrorem. - ;!:;0 

NeiDpe creacori (cujus quaecumque videntur, 
Seu qaaecumque latenc, & rerum machina fcrmo eft) 

Oume Scfhed. V. a, Dnkenk ad Silinin 
lib; X. vf. 197. Nemcfiaa; Cynes. 

- Inqsu firos riSlns, 

Porro Pulm, Schfcd & Ed. Lipi. 
pijliianti, Armtz. 

iij. S*r»#fA] Sic^MSS.Heinf: 
8r Lip£ aabd ^ nceentiore manu 
in Cantabr. fufiVafbripttini^. Mfr«- 
^f^twSf f quafi : Sermo eft cauifa 
fllordni: aut oinn&(ief mbhe ejus 
6fta funt & rertinttir. Alii , Editi 
maxime, i^v« #)?. Cellak.' Du- 
ram nimif eft f$rmb pro ferntonis 
tfk&o: ideoqtiecum Davifio ad 
Gcer. N. Deor^ 11, 1.. exaliislibris 
legerim */rrv« tfig u b. iervituu 
obnoxia , fervire obligata, Claudt* 
fuus de R. Profctt^ \i. ifjt. 

JlU 9g9 SMtnrm prolis, nvl ma- 
^ ehinaiienim 

Serrit» cr immtmfum Src. 
WopkEifi Rede CeHarius haec 
cxpo&it : omniafermohe ejus fa^ 
imit &; fervantut/ qnde.ncquc 
Wopkcnlio» nequt Daviik) ad; 
Cia:r. tie N. D.I1K Il.cip. 11. af- ; 
Ibnriri pofliimf qui /#im #/2 le- 
gendum putant. Profa; CHJm €un- 
ti^fimm9$4fi»httntidwrki ton- 

Jtms m mU t ti tiftkmti^^tk&tx iv, 

- Gttt cm4fit9^^ ^ 
Otmn Aics» -Goteru iidv, gont. 
^ <*V P^ 5f • Ed. PotterH. m»»m 

6wnNi. Dia mc tcmiit-vlocns Mc 

^XHBnsfjBicusnaBmfliQBafeBOB^DISttl ' panes fecftii ttftius eflTer. TandeA 
vero CeUarit, ejuique veftigiapre- 
mentis Gruneri fentennae album 
cal^tum^ adiicere. non dubitavL 
Illud tiamque fnmo nervofiosma^ 
tovidetur. •Scio equidem quo4 
ex Eruditisad h. I. poftea quoqut 
intellexi, Q. •Davifiunv^d Cliceil 
). I; in nlia omnia ire/Editorm»- 
que fcriptiAram fequiv cdm inAU 
per Cellahi nullum i^ne ftnTiitt 
fun^ere expli^ationeriii ^dfirmiit 
Sed vellem ^Uam melioremqiie 
CeHarianae ihbftituifler vir ceteit 
longe ^EruditiflTimus» qiia mklMr 
procederet fenfus. Poterit qtkideA 
illud fervd fct fervirl^ ^6%ti 
expdnL Sed tamen iion videtn^ 
adraittendnm , . ne videamcff liit 
vohiife nbsi Auftorem r«9w»^ 
yim* comratfiB^ Id ipfiim *tijimv 
quequod rijirv» hotaret^VlDftc^ 
iniequentibus innuit per Tei6i^ 
tmtii fuum pmuUuur pft^, ^Qae 
tuoc, ft firva retineaSt iiiniium 
languerent JUl jam taceam OfRimos 
quofque Codd. nollrae fententiM 
tavere . 'aperte flrmat Proii tjfvA 
Erud. Gfiiner: Editibnes &re' ahd|> 
quiiotesparirerinnd igioraint:tani^ 
que iisn^fliafiati. fk Sched.Pmfal 
AttanrAi. Ba£ Cb), Pabr. TomaeC 
}, Bibl'LQgd.:Arv4 tetineht Nfl 
adfHpirictur GeL^BonBannas, -quii 
ftaec adferipferac: ;^Rcidc Oavm 
m-inalik?cdkttnvySrci«.i||?: Ikfic 
fiditr viiiqiufl. inw^.excnlk fiBeaifl- 

jiowafiaittiUuiuiiiiu^ilv. 3* $«« 

itrvU^ 7» G O ■ L X I S E D VX I I Omne fuum famulatttr opus» fequicufquejabeDtia^ ' - Hal. vC 4. fcqq. ad quae Rittersh. 
Talii namque fuis k Naminiboi 
a^fcribcbant Gente». B^rth. ad 
aaudian.Jik 1. A^ B^apt. f roC yH 
loa Omiiig;.^iyino Nrnnine mo' 
vcri mutarique polTc acdebani, 
Pnc. & lilfiier. ad &aang. Manh. 
cap.'yiKi,.yf; a. Soli ex corun 
fentcniia totiu? uoiverfi crant gu- 
bero^tom ^ Poffiini- Idcm Pii- 
caeus ad Epiav.i.ad Timoch. ca{k 
VI. vi; M« M^<>q^<t.^^ dicumur, 
6( diad^m^te ^rum capiu iii du; 
mis dppingpi>tur,"iwnttt. iB^lt 
ad Nemef. Cyncg. vf. 9j. Sit 
Tym*indaie ^^^''^{•a:»» dicwtpr 
W»«»*f( apud Penioa ad Aelia& 

lib. IV. capi.v, infinc: & lO prti 
mis Jupirer tali fuperltfcbat tituto; 
unde iUi rempitersittm rcgnuip ad^ 
fcrihimr. Jriorit, 111. od. ly.yC^. 

piuribu^qiic aliji^ io .Ipcis. Ad^ 
Spanhem» ad.CalUm. in Jov« «£ i. 
Maid. >d AcfcbyL Pibm. Vii^. 
v£ 49. & Zf»f. Jb4| ihid. Siipp|ic« 
vL iQ70t . Alia. yidc i^fr. Jk:.U. 

VC 84. AENTZfii^ 

tif.XrtfWr.y s§tftd etialB; 
mur, quo t^fnmmr, vt Vitgit 

Aen.v.7oOL : ■ ' "•/ ■ 

ITM • Df*^ • quo fMtm tiihnl 

SimtmttiM idcm • quod vWwrtipl 
tttktrmmtli^" ta hlfl Jobi nxviL 1 a. 

Gumqoe •««# voKbntas :gabcnia9lll 
dmcsit, mI mtm pttd^mitftA . 'ittffk C ttflrorum vdtx thorm 

O*V0iMfirvit 
Lttnn. 

P^rt #«mt paulia ame v. 49. 

SfR^ MP/nv ttrrifqtit pttoqttt 
PMrtudHint Itft inMttt. 
Et fic ikepe alii. Vid. Davief* eumd. 
ad libi I. Tulc Difp: xi. p* .69. 
«». Haec CL BurmaA. cuiu& aiio 
fnihqut diflenticiitaim^jket cgo 
jBkomen tc merin iununo icmper 
hoporq colam » tamcH •-. Qt vcnim 
Jitcar^ verior mibi videtur. Cclla* 
lH'fenptqnL Non difQmiUlter Cy- 
jirianiHide Idolor. Vanit,p.m.^98. 
Mumdi ttuus tfi rt&tr^ qtdttmvtr 
fii^jfutnttmuqutjumtm vttitjuitt, 
tc Tcrtuihan. de R^vreA. Gam. 
.pip^ V» Curo auipft «^ firtu§nt. Dri 
stu^tit, quod tamen.Dcque ibi 
pifiit Librarius in Co^ i^id» tx 
fimim fubftitucni^ Rerttm di ipfiu^ 
jmmdi « uDde.. J uftiD, lib.: {.• init. 
Priftapm.rtrttm. Mmbiufi .muuib 
jl^ ajNid Lucan. bii. t vi^^P^ ^ 
migan^ Roudus 11. (tlner, ytsi. 

. . juttmttr^ 

Citt^btttitqttt Dii m^jduu 
tatttajuit... 
Qnpd ad ipfam ScduUi ftnrisntj^m 
iMQnctV.digna funt» ginehi^ ad- 
ibibaniur veiba Jamluydu in Viu 
^f&ag^n. 174. ^kitrd^ui^iftA 
httrurmmt rttlttrmt fMiUvtijftw 
4Hf mf.ttUf^t9 4?|i|iri^ r#^r«t 
2} ffjMM r •trk rv ififi yivifilffff 
utwif* ffifr^'^ itSn .fMnTvM . «|Mf 
/f»«f vvc rw «»Vv«r«f ««1;«. 

Neque iiia cl^gaatia Giren, ooae ^ .^ , 

iauli ia re fcf^Qroiaai^lfciL|DivrfBi'.fl-ijifeJ^ fla)r.iu^^ J <''!'l» C A R M I N u'm L I B B R L 79 Viperiuixi , qaocumque trahit fencentia nutu. 125 
Heu fc diflinguebat: gj^, /. ftntentU^ 
iww, & nutm cum juhvns con- 
ftrucbat. Scd cx ca dininaione 
ordo Ycrborum minus pcrplcxus 
crit, ^MMtu rcferamus ad liqmtkr 
fM. & exponamus facillinne, ad 
jeviiGiDum divinae voluntatis in 
didum; quod alibi dicitur »«/ii, 
'* '^t /9 stmporis vcl ocubrttm 
*^u: Sed vulgatam iuterpundio* 
Bem flabilitProfii, ^uaeficeffert: 
^f fequitmr juhinth im^ium criM^ 
tnra, ^upiumeiue imxu naturae Xt^- 
xexit Mvi»49.je9Ueniia, Elegantius 
ceteroqbin videri poflet: Sequttur- 

qui jukihtis Imftrlif qutfcum^sn 
trMt finitntia^ nutstm. tfulens 
imptFiam ut hujus lib. 71. 

Trunjit in etdverfas juflii domi- 
ikVOXt fiiurat» 
lik itT. 19. 

^lU^ntum impcrii ftrt juffio 
CbrlOif 
Virgilias Aen. vi. j^6i. 

Sitf JW jofia Deum . . • 

Imperiis $i$rtfms. 
PrudcnC. Apoth. 1031. 

OmiMjjuffa 
Imperitante u^^ai trax%rtmt tJita 

formas, 
Ef imHrium fic acdpi poi&t pro 
perfona imperante .. dc quo vocis 
u^i vide Iutt. Caefar. fiL Civ. 1 1 1 . 
XX. Teniabam etiam: Stqsdturqne 
juLnttis tmperii^ qssHumqut trM" 
hitp patigntia tmtum, i. e. unum* 
quodque ratiens & ad impcrata 
fuaeqoe aiffidUima obeunda pa- 
xatom. Sulp. Severus Dial. i. 18. 
2}ura smperia^ qstae usslUus fadU 

ttttittm wtfi»$ paticntia. uhi plunu Denique & rurpicari poffes: 5. , /. 
imperii quacumque trahit fenterstia^ 
toiufn. i. e. omnia fequantur. ut 
lib. V. 416. 

jid dixtram fidit itfi Patrlsg 
totumque guhrtsut 

Juri/uo, 9«i&c 
vide ad hb. II L m. In vqleata 
autem IcAione partidpium juhns 
ponitur» ut apud Prudcnr. Apotik 
92« l'aulin. V. Mart. r. i^f^. & ir. 
3Sr« WoPKENs» Pro imerpundione 
Davicfii fadt locusQccrouisland. 
ri. dc N. D. capu 11. Et J§vem tT 
Dimitsdtinm rernm » c^ tmtsia iss§» 
tu refetstitss. quem cum adiis ad« 
duxit^Parcns ad Plin.Pan6g.capu 
IV. {. 4. Probavit hanc quoque 
Davicfii fentcntiam CcLBurmann. 
m marg ii:d.iuae.Salvian.lib.Vlir. 
de Gubern. Dei p. ro. 163. Cutst 
enim fint cmniu ditienis jaerag zr 
nutus Dti cunSld midtntur. Ao- 
fchyi. Supplic. vf. 378. 

hi»*tr»nvrf0irt y ff B^flntwi 
Uiif iwtKpxifHu 

Minuc. Fcl. Odav* cap. xx. §iuotf 
(i providtntia mundus regitur , & 
uftius Dii nutu gukirnatur. ViiJga* 
tam ihterpuudionem , cum ffrmel 
Pro^ , fccutus fui , id qiiod Gru* 
ncrus irj ilia Editioue ctiam fece- 
rat. ^lt^cunqui legit £d».Parthu> 
Dc yocc /tntentia tali fenfu iiifpi* 
ce Barth. lib. xxxv. Adv. ap. xxi. 

AXNTZXM. 

116, Vana etlunt,'] Cod. Canf, 
Edd. Ald. Lipi: Fabr. Bib\ Lugd. 
/4JM habcnt nqn wstt§f Sed Proft 

104 to CoKtit Sedulii V Heu miferi, qui vana colunt» qui corde (iniftro 
Reliigiora (ibi fculpunc (imulacray fuunnque 
Fa£lorem fugiunCi &, quae fec^re, verentnr! 

Quii lepugnat. Grunek. Fsna qnoquc 

pr. m. in Arntz. Sed ahera id 
corrcxit. Pro illa icriptura poflet 
^dferri locus ipilus Sedulii fupra 

^id lafides dtqut aera coU . quli 

fana, 
ntri not. Sed tameu» cum repu- 
gnet Profa • iion facile quid inmu- 
landum. Probarunt & receptam 
kdionem £dd. Vett. i. x, Parrha£ 
Fulm. Sched. & aliac. Quod addat 
Jimmlacra rtiipo/a » pertinet ad id , 
quodfiroulacrapro ipfis Diishabe* 
renc Vett Barth. ad Claudian. in 
Ruf. libr. II. v£ 441. Sell. Obferv. 
^p. zv. p. 109. Unde & Graecis 
tahum fimulaaorum anifices dice 
bantur Ss««-«4«i & &iow?ietrtii 
Elfn.ad A^. Apoll. cap. xix. vf. 
i6. ^icet pollea fiultam hanc & 
ineptiiFimam neglexerint «pinio 
nem, itatuentes potius Deos in 
iliis ktere, quin immo Gentium 
Philofophi fimulaaorum fculpen- 
dorum inianam certe libidinem 

r' imtus damnaverunt.G)nftr.£lfn. 
d. & ad Epiil ad. Roman. cap. 
f. v£i3. AUa praeterea vide apud 
Berdiald. de Ara cap. xxv. p. 374. 
iom. VI. Thef. Gtaev. Arntz. 
* ia8. rrrfw/nr.] Vencrantur , re 
Terentur.CELLAR.Pan modo Ara- 
forlib.II. v£ i8a 

xig, iMdit^ Profii : ^a$ tanta 
tmnii iudit iafania, Arntz. tamen 
Cod. babet dimtntia ctfit^ quod 
EOQ dii|>licct, quo modo loquitur 9 

Virgilias, cnjus feHx imitator iiur 
SeduHuSf lib. V. Aen. vfl ^^ 
^ai tanta animntit dtttuntia 
ctfit. 
EcL II. vf. 69, 

Qitai ti diminiia api/m 
Addc £d. vx. v£ 47.&1Y. Gcoigi 
-t88. 
Citm fithita incattimm damintia 
apit amantim, 
PoiTet forte, fi ilriae Prolae ver- 
bis inhaerendtim effet. legi, qnoi 
tania anmit d, L Armtz* 

130. ^Tilucrim^ Aegyptiorum 
Numina» Ibis» Apis» Anubis: 
variorum • drapo Ae(cuIapius.CEL- 
LAR. Ibin infeiligity vide Pbilolir. 
de vlfa Apoll. Tyan. vi. p. a^a 
Ed. Pan's. Vofll de Idol. in. loa 
Grunek. 

130. Bovim.'^ Apim puta. vide 
Salmaf. Plinian. Rxerc. lu Solin. 
tom. I. p. 31 1. Ed. Ultraj. Elmenh. 
ad Minup. Fd. xxvm. iDfiHr 
Erat ille Apis princeps Aegyptio- 
rum Deus, qui 8c Sirapit & ofirit 
paifim dicitur» de quo confiile 
Hygin. fab. cxlv. V. D. ad Minoc 
Fel. Offaiv. cap. 11. in fin. Baith. 
ad Stat iii. Silv. u." v£ 115. wi 
Qaudian. iv. Con£ Honor. vC 
573. & Conf Manl. p. 143. V. D. 
ad Lucan. lib. VlII. v£ 477.feqq. 
Dcmpft. ad Rofiu.Iib.ll.cap.xxiv. 
V. D. ad Juftin. !ib. L cap. ix.f.i. 
Dougt. Anal. S. part. 1. Excxlii. 
Qui ibid. fimul adnotarp ad hujut 
,umilkadiQC8i Judacorvituhim i» 
i dcltfUr C A a M I N y M L I B B K L it 

Quis furor ed , quae taata antmos dementia ludit, 
Uc volucrem , turpemque bovem , tortumque draco^ 

nem, 230 

SffflibominemQue panem fupplex homo pronus adoret? 

F Aft 

Merto teciffe. .<Ie quo praeterl v£ 698. uhi V, D. Vide Saldcn, iapud euTndem laudatos conferii 
pofluDt A(3.i Apoit cap. yif. vf. 
39. feqq. Aantz. 

2;a Oni^0ff«ffip^] Aefculapaum 
inteltigi ex Aurel. Vidt. Inluftr. 
cap. zzrr. monuit jau Grunerus. 
Arntt. Cod. habet torvumque 
drmmmm Fruflra.. Ovid. Ibid. vf. 

gfM/^iff ferunt torto vitt^tis an- 
%M€ €a:illis, 
Vir Do^. in Ot>f. MifceH. A.1731, 
Mcnf Jwlio p. 87, Sencc, Tfaycft 

¥£94 

E/ jtortos forex 
Mi/Mris snfues. 
Bum)« ad Ncmcfi^n, Ecl ly.tf 40. Or.Theol. lib. r. Exerc. v( 1. $. n; 
Lucan, lib. viii. v£ 831, 

Semideofque canes, 
ubi opportuiie etiam V.D. niontt» 
crunt Anubem intelligccdum cfl?. 
Barth» ad Star. in. Silv. luvf. > rt. 
CL Vricmoerius tom. i. DiAOaffJ 
p. 265. Per eum defignari Mc?rcu» 
rium plurimi volucrunr, Qunre 
yero canino capitc fingcretur in> 
^uirit Voff. dc Ofig. Idpl. iib. 11. 
cap. Lxxv. in fin. aliter ftatuutijt 
Ifonis Glodac ad. Prudcnr. Apot|^ 
vf. 264. k iib. n. fQntra Syinm. 
vf. 354« Wcitz. ad. euuoid. iib, lU 

V£ 313. A&NTZ. 

131. Pronus.] |t.efcnpfi ^letmt AlbricusRiiIorophusdeDeor.Ima{jex Cod. Oant. jubcncc id ProA* 
{in« zx. Bdcstlutn cum ferpttjte ge , Gr«K£r« Quod Codcz Giotab* 
JttikMi itstorto. ubi latius de hoci habet , Wi«/^/e^ «<6rv/, idqui* 
Acknlapvo agunt cruditi. Pacat.idem confentancum hit vcrbisPro* 
Paneg. cap« xj.i 1« ^. ;. CrepitantU\ fae « hotno i/tsegor membris mdorett 
,t$nB mffm^ fifzrd, ubi Nor. PAtcrnJ Scd minvis aptc refcrtur ad voIm* 
Cam Davic£ ad Cicer^ N.. D. \ib,\crem^ i-^t^ d^ draconttttp Et pr$* 
tu tx^ 3U.I r. Arnti^ Anus adorn dici potuit, ut Prudcur. 

131. Q0H^I\ Anubem putafj.in Periftepb. ^. I53 
Vidc Wdtl, ad Prudcnt, Apoih. vC »0^. in Symm.. lib. II. vf. 353, 
Qqper. Haipocr. p. 146. Hujus li- 
ao^aaani dabitinus in Obferv. 
Kiic. yb. Il^ cajv Kr. Gronek. p£onuiquc adora, q^idquid i 
ttrris facrt iftm 
Noftcr. II. 193. 

Monfirusvque tufanditM 
Pronus adorarct. ianem dixii, quo- Fortuuatysdc PartaVirg,coI.687# ■uun cwoo capitc fingcbatur. 
«Bde eiaaatcr uvidius lib. IX/ 

Cofm fmttidtrator AjnMt» 

m f«» lAbft Viiyil. n 1 1.. 4ciir Pronus adptavit, cred* i - v> ent$ 
ginn. 
Ak. /Vvitus I. 145. 
Vfihtti ifin tttis ts0n tttUihtt$ $ff$ 
mtmtnti^ 70 COBLII SedULII Kil audente rogo , tantumque ardore calente$ 
Cordis , imagineae vincunt incendia poenae 
Igne animi, O quanta e(l credentum gloria? flammls 
iirdentis fidei reftinfta eft flamma camini. 

Digna fed inmiieni mox percutit ultio regem; 190 

Nam «wm a, noftro Parente ad AutcI. j 
Victor, Caef. cap, xi, 5. n. De 
voce porrQ Mh^emtnms adde 
Schol, Crucq, ad HQrat, Epod, xui, 
vC I», Ccllar, lib. III. Geogr. 
Antiq, cap, xix. Barth. ad Grat, 
Cyneg. vf, 515. Adfcripfcrat o- 
ptimus Buripannus: ^Citathunc 
verrum Schol, Lucan, ir, 40. & 
Scholiaft, Statii ad lib, Vlll, Theb. 
^37« S(^d apud quem legitur; 
tujus AehimepiAm rabumqHe ac- 
^fmdir^t ifa^ft jtch^emtnidarum 
nieminit Strabo lib. XV4 Geogr, 
p, m, 1053, ^pxm li eV7 f x^' 

««I 6i 'Az»*f»f»i^»». Putant non* 
Tiulli Achaemenios di(5los fuiifePer- 
fas, quod Solem colerent, Ama- 
nus enim illis fol dicitur, (nfpice 
quae coUcgit VofTlib, II, deOrig, 
Idol, cap« IX. Ut hic rahitm at* 
que/r4i79 diflinguit, non diilimili- 
ler Vir Erud, in Obf. mifcelL A, 
1733, menf, Mart, p, 240, apud^ 
Tibull. libr. I, EI. 111, vf, 47. le-f 
gere maluit: ' 

Hon rakieSf non ira fteit, 
Editur vulgo: non acits »«!,/, Lo- 
cum corruptum cffe jam viderunt 
ajii, Pono acandent £d. Fabr. 
fed melius exfulare juflic Parrhaf, 
& ceterac. Arntzen, 

iBrt, Urente.^ Sic Lipf. & Can- 
tabr.bene:quidam \^pxi audintt. 
CJKLI.AA, (lcfcnp& Md$n$9 cx £d. Col. quamvis contradicat Cella^ 
rius. Ledio urente^ quam^alii 
habentUbri, GIoiTatoris ell comr 
mentum: illud ardtntt veto ex 
audente Librarii lapfu ottum eftf 
Profa: Koio vin^li truduntftr in 
medio^ pyra jut^enes non andenif 
contingere. vide £)an. III. 49 Np^ 
vero mirari audert de rogQ dici, 
quum 6c obi{viQnem tribuat igni. 
Drepan. Flor. Hymn. trium pucr» 
p. 718 Ed. Fabr. 

6>i4um rapidjs cin6li camrfnt 
hdtc carmina flammts , 

Vimq^e fnam obl\tus fancios fM 
laederet iinisP 
Immp O vid. MetJix.' 4q6. ^ 

Ht nondttm ^ndintia UH 

^lumina rejiituit, 
&Trift.lib. 1. 185, 
Ht fnea cymba , fen^el vafia ftrtufii 

procella 
lllum^ qt^o latfa efit horr$t adir9- 

toCUT^ G&UNEH. 

Vrenti Edd. Ald. Parrhaf; To.rnaef " 
r. 2.3 fulm. Sched. 4r<ir»/«. Edd. 
Baf.Fabr.Eiibl Lugd. atidtntt hm\u 
ubi Gioila adjfcripferaty laedentt & 
Ecid. Vctt. 1, 1. Mon, idquie cum . 
Pro^ confirmet, praceunte Gru- 
nero receplm^s. Ncque tameo ri . 
ardento eflet inelcgan« prorfuii 
Arntz. 

186. Tantnmqut.'] £t hoc. cz 
Lipfcft. Vulgati tantocpu^ Cellar. t . Carmihum Libbr t 71 

Nam quod ab huroana vecors piecate receffit» 
Agredes peeudum conlbrs fuit ille per berbas. 
^Auiica depafto mutans convivia foeno, 
Pronus ab amne bibit, feptenaque tempora luAtans, 
Omnibus birfutus filvis & m6ntibus crrat. 131$ 

£4 NeC Amtz. taraen & plures qiias con- 
iului » Editt tanto praeferunt. 

189. jtrJiKtis.'] Saepe ita drdor 
tribm'tur^.f/, ubi ad illius iirmi- 
tatein vividamque in animo ho- 
minis cfficaciam refpicitur. libi 
IV. j^. 
Nec funfl^ta foUns pittas inferti 

/dimtem^ 
Quae fimit dagrare fidtfn, 
Hymno ir. 55. 

Credentis ar^lor plurimus 
Exfiinxit ignes febrium. 
Hieronymus inter Auguilioi EpiH'; 
XIV. §ljti eentra fiantes ventos 
ardorc fidei pttftitifii. Prudentius 
Peiiil^vi.ii« 

InceneUtque fidem calore Chrifli. 
Adde Rumn. H. Eccl. ix. 10. 
Ardens namqtte in fide Dei anlmus 
* • ^onis operibus pafeebatur, Arator 
H. Apoil. II. Ca8. 

eitMus adfitit ardens , 
lU iotieret vapor Hie, fidcs» fi- 

leemque calori 
Alttra ftdmma darit\ 
& v£li79« 

$id tu neodo deeotjms an^uem, 
Vfatt§9 fervore, fides; tibi fub- 

dltus hofiit 
Triiidm &c. 
fc vf. 1103. 

Cujue defomiti crefctns 
E$ accenfa fides, ^fenfibus addi' 

tus ardor. 

r«ituiiaStisdQCQ{taQi.Pior, coI.7n. g«i fervente fide Chrifti folidatui 
apiore 

Veriicefuppofito colla (ecanda deditm 
WoPKENs. o ignorat Parrh. 

191. Pietate.] Vidc Gruner h.I, 
per nlanfuetuainem , lenitateih 
exponentem. Ovid. i. Trift. eL 

Vf II. vf. 35. 

Efl etiam mlfetis pietas c iu befii 

probatur. 
Senec. Thycil. vf 744. 

Haflenus fifiat mfas 
Pius efi. 

Barth. ad Statium x. Theb.vf ^t^i^ 
ad Claudian. Epift. n. ad Serenj 
vf, 48, 6c ad iv« Conf« HoDor^ 
p. 579. De ipfa hac hiiloria in^ 
fpice eumd, lib,. XLV, Adv, cap^ 

VII f, ARNtZ, 

196. DartiS\ Astfttof Graecc. 
longa mcdia* Cellak« MediaiA 
iu voce Darius Ovidius*& Clandi- 
anus produeunt. Recentior aetat 
corripit. Voil* Art. Grammat, lib, 
lU cap« iv«G&uN£R« 

ip6* Furuerunt,] Sic cditi ft 
fcriptus Lipfienfis: quamquam Di« 
oi»edes ncgct praeteritum a Furo^ 
Cantabr. ferverunt^ Cellar. Re-* 
pofui leftioncm Cod. Cant. fer^ 
verunt^ Cellarii 6c aliorum furtt^ 
etunt a Gloilatore profcdum vide- 
tur« Tcrcnt. Ad. a^. iv. fc. r; 
s£, 18, 

Cttm fervet maximOf tam placU 
ihttn quam evsm r$ddo^ 

Ovi* l4 CoBtxt Sedulii Aut fORd* ekigaes deficeet fortiof andaSf 
Auc validis tenues moriaotur fontibus igne»^ 
Arboreis alius ponit radicibas aras , 
Infticuitque. dapes, & ramos flebilis or^t, 
Vt natos caraiAque domum dile£laque rurs «5« 
Coih Pt6 feil jUngtti Schcci. tnlm. W 
Jttng. hrtbent. At non opus eft tali 
inodo iuccurrartiuSi Receptum pa- 
Jritct tuciur Profa. Aquam veto 
AegyptioB coluiffe docuerunt piu- 
tts. Inipice Vodi de Idol. lib. IL 
tap.tiunv.de Scythis teftatur Idem 
1. L cap. Ltixtu Neque Perfae id 
abnuerunn Ibid. cap. ixitvi. Brif- 
fon. dc Regh. Perf. Iib. IL $. za, 
Quod addac de Lare culto; cle- 
ganter inliiAravu Pignorius dc Ser* 
tris pi iiitw^a< de qiia re praerdrea 
infpiciciidus Barth. ad CUud. i. de 
Laud* Stilic. vf. 59. Ccierum pro 
UtU^&ftWefiMYidifn adfcripferat 
omimus Camicgieterus» ut ftipra 
%J 31. Aaiitz* . 

»*|7, Mmmmtur.l Etftinguantun 
Sic enira eiegantiflimi veteres loqui 
quoque amaruiit. Barth« ad Qau* 
<liai).hb. Ul. deRspt.ProCvf.^SSi 
& hbi I4 in Rufin. vf< 309. J.Geb* 
hard. iibillU Crepund. cap. viii 
ropm. ad V ell; Pattrc Hb. ll< cap; 
txxtv 1 1 1 . {. ;. atque ita contrario 
feniuWvi»! dicitur dc ignc ardente 
Spud Ovi4 \\\h IVi Falh vft 417. 
Bene vivhis ignes^ 

t^ivite inexfiin^UfUmtnsque Dux- 
epu^pretor. 
fc Gafliodor. hb. III. Van E|aft. 
xr.v 1 1. m fin. Etsr/ier ibi itute(imt»' 
$tr vivereu Aknt?.. 

14^^. Mds.l Ex nimia Vctt. fu- 
ftrltiuunct qui acipiis arboribut. vclut Mumifti cufpiatW , atas ex- 
ftrucbani. Barthiu^ hb. XXXliL 
Adv. cap. xni atqueralii dcliril 
hisverfibu§ refpicere Sodulium.tt 
jure meriro conteti}nc(« tid?baC 
jarti 6lim Dclrio td Serrh:. Hcrci 
Oet. vf. 1050« Ad ilhid tiubd de 
ramis addit , in^deadus Hicron. 
in Ezcchieh ut docuh ineQ^rCan* 
negietcrus. AnNtr.- 

Z49. FleHlis,'] FktAi ttt iaepe 
ahSii CcLLAtii Otidids iib Amori 
VI: v£ 68r 

it*ar%ehmt ttpUosfiekilis tmknJimttt 
ubi aiiaQ.Burman^ quem cni^ 
locutn indicafie video O. Gruneft 
infn ad libi UL t£ 19. Margini E- 
diiionisfuae re^ adfcripferiitClil- 
negieterus meus Ladintii bcM 
de Padiom Domi (Oi . 

Fle^ie genu iignumfm tfmh ^ 
tter^iHedtkret, ■ 

FlihiUs. . • 

Pejori excti]t>lo t^abridos ibbftituil 
jbi: fie€U getfu^ innecui tmeem^tte 
cruore mttdentttn Ore petem hwm& 
Sed ea dc re pluribus fortc in Prae- 
fationc; AiifiTZ« 

t^Zi Lignee^ iifneil\ Puit CUltt 
repotictein» ligneA fignar&gnt^ Le^ 
prorfus inanimata ac bruta. At 
huic cmendacioni rcfiragari mmC 
intelligo Profam » his Verbis: Ugnee^ 
Ugnn quid obfetrMsf L ti ftupdCi 
ut aliquando voces Upis^ lMfedms% 
faxens adhibeatur a Litioil. EX 

XcCpA CARltlNCit L t II K R L if* 

CoDjugiique fidem ^ famulds eeDfumque gubernenti * 
Lignee, ligna rogas^ furdis clamare viderisy 
A matis refponfa petis, quae jura domorum 
Hac ratione regunt, fi caefa iecuribus adlis 
AtiHa peadencis fuflcment culmma ledli^ ±S5 

F 3 Aut tef^d qaodammodo |)Otmt ad 
terba Plalm.xi n. 4. Simutacra . . 
#/ habent , CT' »<»» loquuntur^ 5cc. 
iimiles iilis.^s»/, efta faeiunt ta i 
vomnes ejul confidunt in iis^ Ludit 
eodcm modo Arator. H. Ap. i. 593. 
Lapides ^udaea rebfilis Scucc Trdad. 4$^ ^ 

^//9 nefandum vulneri firfum 

abdtiit 9 
^Hu^d penitus^ a<^um tumrect' 
psjftt , &c. 
Ruffious H. £cc1. iih ^< lnt§rdum 
etiam in konntdlos adhuc ftirant§4 MH^t«4va jmi»m%m w^vmnt» -»-•—...- v.»- ^w..^,^,..^ _^....„ir ^^^. ....^^w 

1» SUphanum lyfnphatd rapis, mucro examtnandus^gcbTiiux.Ckii' ^tftfie crimini duro 

S2Xex femper otts* 
WoPKENs* Minuc.FcI.Odav.Cap. 
JEZlli. pii^S. D^Mi /«ito li^neus* 
& cap. XXIX. p. 300. Vos.plani,^ 
Mi %««tfi Ditfi tonficratisi Pru- 
oenti Periftv. Hymn. V. 34. 

Tn /ix4f , tu lignum colas* 
8ea4 cum modum fupra Vfl 31. 
dtxerat Sedulius: 

fiiid iapides atqui atra coH. 
}Dteilig^s .fimulacra cx lapide. 
Aafon« £phem« in Ocat* vH 44» 

|lil()0. ^ 

8i iafidis non jura Deos* 
iiMTunieb. AiiNTt. 

i^a. Vtdtris.'] Demonftrans, de- 
yrehetideris. CfiiLAH. 

1^4, lUtgMi.j Rutiliuslt r. tS7* 
lic p4]tni0 /«i^A r#f^r ufus eft: 

Si mh Sifpiicui^ regerem ^imiw 
iun^fVM 
kc ubi plura Sitxmannuf.Poenitet 
jiotem «[uondam ioUidtaflie ifta, 
f ioafi ficaribiis a{lis^ i. e. adadis, 
jacuffis. ot Lucanus i. 383. 

aii m$s 9 Aus dij^nrt fiixa Uh dian.de B. Ger. iii. 

Verro tfi krfius ado 
Jrrevoc/ii^dus iat • fiSlis-vitaltltti 
. irrdn 

Confulc quoq«0.Barm. ^d Vat 
F1acc4 iL 179./ W,ppKEN&. Oitni 
fcilicet in Obr. Mircell. conjecerat 
Erudl Wopkcnfius ftcuriHuf axis^ 
Scd optime fcntcntiam inmuitavit^ 
Vidcrat jam ante Grunerus emed^ 
dationem hanc. non proced^e: 
viderat & illud' fiondtius in D\ll!kx^ 
quadam.» t|t e|t apico ii^tiEinexr. 
Receptum iatis ufils \\\t ry a$,ire 
dcfcndit, dc quo &. .fiUrth^ ,^ad 
Qaud^l. in.Rufin^ p. i|(^, Imc 
rede apudyeile;j.ii|. cap.i^]^f.3« 
pr^etcrunt ErciditL: Jcl^ Sn. tmm 
ana irantx pro qiio alii 4^«^^ 
aiii ja^a. PprrQ CL Gan|uc^*eteru9 
in mv^^^Ediu fuae coniici^^bar^ 
ngant, fic caffa. Mox fxCod* 
Arnt. Edd. Ver. ut* Moaaft.iPabn 
aliisque ccfcripfi: Arduap. fu/hm-f 
tiutf 6c deinde famuUntarf idqud 
jubcbat ^ro£i: Sificuribus ampm* 
tata piudinUM cmlmina ti6li fufiuU 
cmmtf mm$ fms a^iuUtA./umtmdis 

ddfihut u C O E L I I S E D V L I X Aut fabjefla focis dapibos famalentur edendis. 
Nonnulli venerantur o!us , mollesque per hortos 
Numina ficca rigant, verique bac arte videntur, 
Tranfplantacorum culcores efle deorumi 
Plura referre pudet, fandtoque in carmine longum 266 
Vcl damnare nefas, ne mollia fentibus uram 
Lilia, purpurei neu per violaria campi 
Carduus & fpinis furgac paliurus acutis. 

Jam idpihus famuUntur dectnfa. Cellar. 
& Grpncr. ediderc fufientant 6c 
famulaniur^ praeeunte £d.. Parrh. 
&alijs, <juod ^ egp facile fcrrcm , 
^ui particulac fi promifaic fub- 
jundiyum adt indicativum ' fungl 
probe novi. vid. ad il. 171. fed 
cum iftTrofa fubjqn^iviis reiinca- 
tur, illum & bic potius reflituen- 
duni arbitror, Cererum fuhj^eia 
focis legendum ^qiient Sched. 
rulm. rlon Jubje€la foei, quod an 
in antiquioribus Edd. exiliterit, 
dcfitiire nequdo; in mcis faltcm 
fiotl confpicitur. Arntz. 

1574 olus.} ■ Juvcnal. Sat. xv.^vf. 
iio. de Aegyptiis: 

6 faH6las gentes , quihus ' haec 
• • najiujitur in hortis 

'N!iminaf '■' *' • • 
IdoVes atitem fun^iciiriti, dHicatuIi, 
ut Phacdrus lib. tV.' Fab. i v. 16. 
delicates itertulvs dixit Cuperus. 
Dc hac rchgioyii^ , Aegypriis pro- 
pria, yrd. Elfn. :fd Epift. r. ad 
Corintli. cap. x. 11. Bartb. ad 
Claud. Cbnf. Manl. p, r^j. adpo- 
fitus cft locus Minuc. Fd. O^v. 
cap. XXVI I i.p.194. Jidem Aeg^ftii \ 
ium pUrifqm vebifcum non magis 
'Jfidemf qtsam ceparttm dcrimotiias 
fsetuunt: ubi V. D. A&Ntz. ' 

)6j. PMiuruh} Vtrgilianui vcr« fus cx Edoga V. 3 9. ubi Scrviusj 
Paliurus^ herha afperrima o* fpi" 
nofa, Celuau: Ita quoquc Tcrtul- 
haain GcneC 117. 

Carduus c^ fpinis fmsltum fdHw 
rus acutis. 
Columell. X. de Cu!t. hortor. ii. 

Spinif^ue ferai palturon aeutit. 
ubi Schoetgcnius neqae haec No- 
ftri neglcxit. Arntz. 

164. jiddita.] An praeftat effta 
monftra, i. c» piognata? l}epen 
cum lu(^tt 8r ftnocrorccdmtneHQO: 
rare. Boetius Conf. 11.2. g«Af ifri. 
goediarum clamor aliud dcfler» mf 
indi/creto t^u fbriunam feUddnina 
vertentem. Vcllej. Pkt. it:* i ioi 
l^tunc fumma^e^cndz \t0,ubl ipiid^ 
piam innovanduni meritp ircgavit 
Grut«hiy. V^opkbns. Moi* Cpd. 
Arnn^d. Torpaef r. 1. ctttii afiil 
Tranfponuht , taUs poths. " • ■ — 

i66. ^uvat,] Schcd. l^iHA. ft 
Ed. Lip£ plaeetf inviia Prpfa; Ab- 
nuit quoque Foetis itiitatior lo- 
qucndi moS; Pcr viam^ iBtclligit 
mcthodum , five ordinem , quo 
pcrgeret. Barth. ad Grat. Cyneg.f. 
ad Rutil. I. 35i.ad StJ|t, v. TheU 
109. ita menjurd viae apud Aratof. 
I. 558.. Quinail. lib. VI. Inftit 
Orator. praef. 8i certa aiiqsssvia 
if^i iu iutms tetatirias sti^tso ttoa^ Carminum Libbr, I. Bf 

I 

J^m fatis humanis erroribus addita roonflra 
Rifimus , aut potius tales deflevimus a&us» %6s 

Nunccoeptamjuvat ire viam , montemque per akum 
Nitentes firmare gradus, properemus in urbem, 
Libertatis ope radians ubi regia fulvis 
Emicat aula tholis» ubi dantur digna petenti^ 
Qiiaerenti fpes certa maner» clauflrisque remotis 270 
Pervia pulfanti referantur limina cordL 

F 4 Hic i$ pcffu. Broukh. ad Tibtill t. £1. 
ni. 50. DaumadCaton. Dilt.Prae- 
£ar. 1. 12. fL Quae iii traud. credit. 
EdvsMJHrh occurratur, iia tramitts 
dixit Juilinianus Prooem. Inditur. 
pr. Pari nnodo e^o$ apud Graecos. 
Gataker. ad Antonin. de Ktb, fuis. 
I. 9. p. 11. Lampe ad Euang. 
]oauD. tom. iii. p. 1x4. in not. 
ita & fVer 9 ut dixi ad .Epift. ad 
Macedp.7- Pro aUum porroCod. 
Arot. Atmnm, Pruftra, De locu- 
tioiie firman ^radus^ vefligia 6cc. 
oonfer C Oudend. ad Lucan. iv. 
40. QuiiidiL iib. IX. loditut, Ora* 
tor. ca{>. IV. p. 869« XJt homines^ 
qsuwusmbus, SKvictm ^df^rehttifis ^ rtm , illud op§ mutandum aliqoif « 
Fabricius fufpicor, putavit in^;^. 
Sed praeter veritatem. Diftingue 
igitur : Propenmui sn urhetn « Li^ 
hertatss opi radiam uhi re%ia ftdvii 
Emicat attlathoUs^ Sca Itaomoi» 
erunt plana « & cum Profa Sedulii 
optimeconvenieot. GauMEK. inu<t 
Itbsrtatis cpe haudquaquam cgo 
cum Cellario praetulcfim r^ Uhtr^ 
tatis opem , quod eft iri vul^adf U# 
brig, firmaturqueomnino ittaPro^ 
fae interpretatione: Adurhemva» 
/irae Uhertatis auttonm, Sic CtiaiC 
Livius. IV, 44« Kon valieiffe • . pr» 
filio . . precet Trihsenartem piihis^ 
Poteffatit SacrofanSloi ad auxiitum Itadum firmant ^ cofitinetit ^ con''\\bcmi\S4rt^ae, Teutabam etiam a 
tinentur, Vir Do<ft inObi.MirceD.i Propergmus in urhem^ uhertastU4 
K 1731. meiiS. Scpicmbr.p^j^-j.! opum, radiant &c« Soi maoufl 
WithoiP. Specim. Gunthcr. i||F;i9^ medica prorfus abfiinenda . legCfH 
Sic ohfirmare ^refft^m legitur in in- 1 dumque iibertatis op$m. Woi'KSMac 
icriptionc apud Fcrrct. Mui^ Lapid. ; Ifta VVopkeufii conjedura « uberts$ 
IV. Mrn). xLiv. Arniz, \opum ex trequenti vocum iUarouv 

168. Lihertatis otte.] Caefura in ipermutatione, fulcro non ddXituif^ 
vetufiis libris : Vulgatis opem, Cel j tur. vid.MuncL.ad Hygin.Fah. cxxv. lAR^. Opom £d. Fabr^ Bibl. Lugd 
quod iinedubioex prava interpun- 
ftoneortum. loterpundioialibrif 
MUiibusadhuchaecfuit: Propen- 
mttsitt itrhtm Lihtrtatitftpo^ retdiant 
tithiScc^ Quum vero Prolahabeat: 
^tftiMm atjflrt» fittritifh sttiU- Sed huic loco noo £itis eiladcom«. 
modaut iii quo unice praefejrcodi. 
Gruneri medicimaftCujus tamen iii* 
fpicio de Fabricio non proceditf 
cum optm looge ante eum jam dode, 
tuntEdd* Vet 1. 1. Mooalt AtiHrw 
xio. Si9Wv«/ir36duifLPiilm«A;. ./ sg CORLII SedULII Hic efl ille lapis reprobus, qQcm i^ertice geOaC 
Angulus, atque oculis praebet miracula noftris» 
£ft leve cQJus onus, cujus juga ferre fuave e(l« 
Per digeda prius veceris miracula. iegis 
Retulimus^ fan^lti conjunflo Spiritus slAh^ 
Quae Genitor focia Nati virtute peregit; 
Per digefta rudis nec non miracula legis - 
Dicemus fao&i conjun&o Spiritus a^n 275 Quae £d. Parrb. ^tnntem, Utrumque 
poteft fcrri, 4k. difficilius <)uispiam 
definiet, quid Poeta fcnpfcrit. 
Arntz. 

174. tftUvi,'] Tranfpofuimus , 
quae in vulgatis Ik Cod. LipC fum 
cum faiatu non infolito: 

jCuJHSimui Uw f/f. 
CsiLAR. An fcriplic Sedulius eujus 
mfis len9 ifir illud fane ftqutns tits ef!. Sed illud ncquaquam eft 
ex roente Seduiii; imo ipfe io 
Comment. p. 79. vulgatum expli* 
cans, l$v€ rciiner. Arntz^ 

175. P*r di^tfia.] Batthius con- 
jungi vult, ptrdif/effa, una voce. 
Celiak. Duas v^ces fftr diejfia 
hic in unam contrajieiidas, haud 
facile mihi periuadcbit Banhius^ 
Per dlftfta miracula efl per narra* /uave non plane abnueret atque < tionem miraculorum per percur- 
iftas voces a Libraiiis paflim per- 1 rendo miracula. Rudit ita laepc 
«nutari^ videbimus infr. v. 132. Ipro novo* juniore dicitur. v^d^ Hiartum hac ratione evitare potu 

ifiet. Vulgatam tamen ledionem 

defendit ipfe NoAer Epiit. ad Ma 

«ed. p. 4. Onus Ofnfiif quod ieve 

mmis efi, & Juvencus ir. 657. 

Levis eft mea far^lna jufiis, 

Jn illa tranipoiitione Cellarium fe» 

cutusquoquefuit Grunerus, atque 

uH ratione commode ab hiatu 

Poetam lijberavit, fedtamenunice 

ex ingenio Cellarii, tacentibus 

Codd. quorum icripturam, hcet 

iritio laborantem, ab ipib tamen 

Poeta profe^am efle, exaliisfi- 

B!ilH>as Teroiimile eil. Cum vero 

clegamicN: hactranfpoikione verius 

piocedaCy reique eodem redeat, 

uinofare 6c prilHnam ledionem 

nevocare Bohii. Fabricius loivi Etmenh. Ind. Apuleji. Mio^ Felix 
c. XXX. Ut qui/qatam flitim rudem 
fanguinem noveii^ tst vf^ufum b(m* 
nis caedati fund/at ^ exhatuiat, 
PrudjW. Perift. 111. 34. 
If/ rude peHus aninla Dta 
Vaemina prtvnat arma virim, 
& Hyjnno v. 13. - 
Vos Nazareni adfifiite, 
Rudimj^e ritstm ffernft^ 
RufHn. H. £cd. prooem^ 19», l, 
Et rudem ^c nuUf fer§ neftrwnm 
ditreffam vi^m . • incsdert, Plura 
acfdi poiTuntex^ulioo NoLPoetB^ 
xxy. II i^ & aliunde. Wo^tfSWy 
Sic diitftntm Lucat pro ipSw ^im* 
gelio dixit T«rtiiUi«iiaB, apirf 
Ampl. OttoD. ad. f. 4. Rroocm. 
Inflit. Sahna£ ad TotttlL de Pal^ 

p. i^3t Jnttiu tmA Um mttm 

JPlft* (j A fi M f N U M 1. t B i IC t 2go (^uafe Natus focia Patris virtute peregit, 

$emper ut una ttiatiens deitatis fofma perennis 

Quod Cmplex , triplicet, quodque eft iriplicabile ^fimpleti 

Haec efl: vera fides , hanc fprevit habere faluiem 

Arrius infelix , qui curva per avia f eftum 

Fleftere nifus iter, foveam delapfiis in atrara 285 

Corruit ; & tjetri merfus petit imia profundi. 

Tam vacuus fenfu, jufiiae quam tempore poenae, 

F 5 VifceribuSf ib^eHa tompofuit. Pro lifts Vct. l. 
thAhttregtsi kiVenrhte/lamenti 
eft in Profa. Arntz. 
. xj6. 5^fWm.]Pa!riascaruscor- 
iepttts contra Legemy etiam in 
Lip£ MS. Sc & tcrs. 179. proxi- 
me. Nifi 8e alibi in nietro Nofler 
pcjccct, crcdidcrim fcripriflc Fla- 
mms aBu , cujus GlolTa in margi- 
he fait S^ritus. Cellar. Non ta- 
men adefl: jufta ratio, cur fcriptu- 
ratn hanc follicitaremus, ubi talc 
cootra Lcges Pedias peccatum non 
eft inlrequens I dequo vide Barth. 
fib* XV. Advcrf cap. xv. & xlvi. 
c^. XV. Ccllar. infr. lib. IL vf. 
1^9. hb. 141. vf i6r. Arntz, 

iSi. Simplef.'] Vcrbum illius ae- 

viy quod Barthius, Cuperus, & 

Car. du Frefnc tuentur. Quidam , 

etjam LipH Codex, SimpUx.Cht- 

ihK. Vct. Ed. I. Monaft.Fabr. Bibl. 

Lugd. Simpiex,qnon\odo nili Codd. 

diientirent, pstrum abefl quin re- 

icRb6fm..Nam , ut verum fatear, 

teitis itltfd placet, quam, qiiod 

GNnrios, Grunerus 6c alii cdiderc 

fmplef. Etipfa Profa habct: Tri- 

tUHvuijifidte fit fimplex. Praetcrea 

ttm <KffimiHt«r Arator lib. IL vf. 

>oa>' 

§jf^ Pdter ^ Ndttis , qu^d/an- 

A» Sfifitm tttttn Sint Dtus & numerum triplicei 
fubflahtia fiti9plex. 
addc Hb. L v£ 157. ubi fuh^ 
ftantia fimplex perfonis diftin^d 
tribus cft. pariter 11^»«^ triplici in 
nomine fimplex lcgitur apud Clau* 
dian. Epigr. XL VI. in fin. ceteroquirf 
fmplet per unum faciat ejfentid 
explicant Sched. Pulm. Porro ^uoi 
e/i triplicabile Ed. Parrh. denique 
de xoce deitas, hujus aevi fcri- 
ptorc non indigna, vid.Vir. DoA* 
Obf Mifc. 1733. menf Novembr/ 
p. 311. Cellar. Cur. Pdft. p. 161; 
Arntz. 

183. Salutem.'] Salut pro htixi^ 
te mcntis vel lententiac. Paulitt/ 
V. Martinilib. I. 237. 

Ac tum forte malus funefli dd^ 
gmatis error 

Sfdrferat inpopulos, incauto cof^ 
defequaces, 

ViruSf ah in/ano quod fUderdi 
Arrius ort, 

Attamtn ore fidemtenuitvtlUrdi 
falutem. 
Confer Seriecam Epift. XLL lii 
viiia alter alterum trudimus, quo^ 
modo autem ad falutem revocaH 
pojfunt^ quos nemo retinet^ populfig 
impeUit. de Ira lib. I. 8. Optithut^ 
tH • • dari ofirmttt tn Uuidttmiii * ► 90 COELll SEDUttl Vilceribus fufis, vacuus quoque ventre remanflt^ 
I>emens, perpetui qui non imitanda Parentis 
Jura , cadircoTum gradibus fimulavu honoruro. ajtf 
Namque homines inter natum: geriitore minorem 
Lex carnalis habet, quoniam pater ipfe pareocis 
Fijius anre fuit; mox & qui filius eft nunc, 
Adforet efle pater, fic per genus ortine nepotam 
It nova progenies, & avl numefantur avorum. 2gj 
At dontinus, verbum, virtu», fapientia» Cbriftus^ in iram. Njiw (lcoeperh ferre trAns* 
'verjhs , dificills ad faluiem recur/us 

ift^ WoPKtNS. 

184. Arrius.'] Graecum archi- 
haererici nbmen, "'A^un* Arius^ 
"cum Romano Arrim confundi di- 
ximus in Orth^graphia. Adde Pru- 
dentii Pfychom. v. 794. Cellar. 
Weitz. ad Prud. 1. 1. Pro curva 
Arntz. cunct^. ^ flfdlere vifus Tm- 
k Ed. Vet. I. 

18 f. Delapfus,\ Peffime Arntz. 
dilapfus, Prudent. Pfychom. v$. 

Sed cadit in foveam praeceps, 
«bi hunc locum opportune ad par- 
tLS vocavii Weitz. Frcquenter ta- 
nren has votes confundi notum 
cft.lnfpice Cl.Drakenb. adLivium 
Jib. XXllI. cap. XLV. Snakenb. ad 
Curt. lib. V. cap. iv. J. S.Pier. ad ! 
VirgiK lib.II. Aen. 377. Infr, lib. 
III. vf. 94. Et cui hac in rc non 
diaus eft Hylas.^ luvenc. lik II I. 
vC I s 8. 

JDecidit in foveam pariter detmr- 
fm uterque, 
Quod addit ima profundi^ de iilol 
)o(^uendi more fatis cgimus 
iup. vf izo. Adlatis ibi adde Se- 

i^crrSan^ dc Muiufioum ?i. 15, ubi Weitt. ct tuvehc. t. ir£ iijr^ 
Arntz. 

i8S. riiriytfi.]Socrate8lib.i.€api; 
xxxvui. ct Sozomenus 11. cap/ 
XXX. Cellah. Plura notavit h. 1.. 
Grunerus. 

290. simulavit.] Dicimus fmth 
lare quid aliqua re ^ pro figurare^ 
adumbrarc, Ik firMdare qt^d sUem . 
rei^ pro fimile facere vei dicere» 
ideoque gradihm tam ablativOt • 
quam dativo cafu accipi poflet;^ 
quemadmodum rehi*t itnqms^ ili 
hisiib. IV. i67- 

Rebus qui ftmpif iniqoif 

Divinum fimulafii^ •pm. 
Xn dativum tamen raagis incliiia 
fic TcrtuUian.in Marcionem i. 4-- 
Cui me fimulabit f' & fimttUtriaUtti 
pro fimilem &ri » dixit vctos iM> 
IV. Esdrae c, xvf. ja. £p.ad Hc- 
braeos ii. 17. Wokens^ Cod. 
Arnts.^ £d.^ Ald. fimilsvk. Ita 
exflat iti Editioue GruneriaDa^ 
uhi tamen illc Vir Dodus nihil in 
Notis fuis memorati Sched. Fuliii^ 
habent: Similavit, leg^- u- cofttps» 
r4w>^ lllud aUtem veibiimyFiiwbrr 
ex Latio effe multis dcvariis lod» 
olim contendit Barthius. Inipice 
folummodo ad Qaudiaa kb. IL 


Cahminum Lxber !• 91 

Et totum commune Patris dc lumine lumen , 
De folo folu5. ci|i nec minus eft Patre quidquam , 
Nec quo crefcat habet , genirus , non quippe crcatus, 
Ipfe eft principium. Nam ficut clarus habetur, 300 
In gemtore manens, genitor quoque clarps in ipfo 
Permanet , & rerum caput eft Deus unus ubique. 
Non quia qai fummus Pater eft , & Filius hic eft : 
Sed quja quod fummus Pater eft, & Filius hoc eft. 
Sic m ipft dgcens ; £go in Patre & pater in me eft , 305 

Rurfus ; ifl Rufin. vr. 81. Ejus tamen fcn- 
tcntiae obflitit Eruditoruin Sena 
tos» re6Uus contcndens feniper 
cffe icribendum fimulMre , ad[imu- 
Uri, Coufer dilectiiiiTni mei Pa- 
trainotas ad Caton. !ib. L Diftich. 
ixxii. & Q, Burmann. ad Lotich. 
V. Eleg. ^viii. 71. in quam fen 
tentiam pedibus lubens eo » atque 
tdem ichpturam ex Latio elimi- 
oandam effe arbitror , licet pofte- 
noris aevi faiptoribus, pmilare 
pro iroitari,eiprimere, in deliciis 
fuiBe adftruat Du Cange GlofT. 
Qed. aevi v.S/w/iir^Neque igno- 
. ro in dcteriQris aevi fcnptis hoc 
tetbum defendere Munckcrum , 
Vinim Eruditisfimum , ad Fulgeht. 
DT. MytlioJ. cap, v. ubi & ita edi- 
tur. Aentz. 

193. Eft nunc,"] Sic MS. Lips, 
Cellar. Sic & Arntz. Editi non* 
oulli nunc efi, 

194, Adforet.] Barthiusex GIofT, 
' lilSS.i nterpretatur, contingtt, Cel- 

m. Mox tn nova Fabr. PtfTime, 
ipf. AvorumJ] Expreffit verba 

Virgilii IV. Georg. 108. 
197. Ei totum,] Arntz. E/i to- 

Um, quae fcriptura ii quem for 

t^ l^b^at adltipulautem » ita vi- dentur mihi verba haec polle in- 
terpungi: 

Virtus^ Sapiititla^ Chriflus 
Eftj totum commune patris ^c, 
Favct Profa, in verbis: Dominut 
quiverhum^ virtus^ Sapientta, o* 
totum comr/iMne patris , ejl Chtiflt^ , 
de lumine lumen exortum, fed ta- 
men durior vidctur tunc effe fen- 
fus. melius recepium fervemus. aii 
tamen illa cui nec minusex Poetae 
caiamo produxerint , dubitare quis 
pofTet. Profa habet: g«i nec Patrt 
minor in atiquo, fic & hoc in loco » 
qui nee mir.or efl Patre quid* 
quam , habent Schcd. Pulm. \ti 
vulgatum fctvant Codd. et editi; 
detendit quoque freqtiens ira lo- 
quendi raiio.vid. WcpRtns. ad lib. 
III. 87. Convcnit terecumSedulio 
Aufonius p. loi. Verba defolo/O' 
lus explicavit Nebriir. ad Prudent, 
p. m. liO. Arnt2. 

304. Hoc e/i,'] Vide , quam cu- 
rate priores Chriftiani perfcnam ?c 
effcntizm in divinis dilHnguanr. 
CELii^K. Arntz. quia lilius^ quod 
non inprobat Profa: Sed quia f/- 
Lius hoc credatur ejje , quod Patttt 
e/I, Rationem vcro, quare Scbed^ 
Pulm. praeferant jummis non 
exputo. iP^ 9^ GOELII SEDULlt Rurfus: ego atque Pater unum fumus. Arrius vnum 
Debet fcire, $UMUsque Sabellius efTe fatendum. 
Jfte iidem trinam , afl: hic non ample£litur unain , 
Amboerrore pares, quamquam diverfa fequantur, 
Qualiter adfueci varias producere fe6i:as, 319 

^npugnant fua di£ta viri , qui bracbia nndis 

Often- 30J. Tn P4triJ\ Sic hunc Tjerrum 
kgit etiam BedadeMetris ^.1374. 
uti adhuc eft in MSS. Hcins. & 
Lips. cum hiatu Poctico. Quem ut 
jfugiant, quidam 0^* it^terponunt : 
Fgo^in Pdtrt, Csllar. Quaedam 
pdd. cum Vet. i. c #f^> Mae tgo 
cr /'' pAtrt, Cod. verp Arntz. cum 
£d. Parrh. 6c quibqsdam aliis nihil 
inmutat. Inepte pro 4'u Vet. 1. ^- 
giV. AaNTZ. 

306. Vnum fnmus^ Joannis x. 
30. f V iV^c^. CfiLLAK. Non incom 
imode forte ita tranfponi poiTent 
iiaec verba : Pattr Jumus unum, 
Neque obftahit litteram m excipiens 
Tocalis 4 » cum ita apud multos 
tm nori elidi docuimus ad Ai^erii 
Epigramma. Velfihoc dif^^liceat, 
Vidc an melius: Ego pdier dtque 
unum fumus, Similia habet Araior 
lib. T. yf. T017* Arnti. 

307. StfM/i«i.]Sabelliushaercii« 
cusperfonas divinasconfudit.Unde 
PatripaflTiani orti. Huncrefutat Scri 
pturae verbo tV/Mcv, fumus^ qaod 
ciitinciioncm perfoniarum arguii. 
Cellar. Pro fumusque malcParrh. 
j: Sched. Pulm. firnulque, De hoc 
Sabellio Afro , Pentapolitano con- 
fer CI. Lampe lib. II. Hift. Eccl. 
c^ip, IV j. 14. qui &de Ario quae- 
jlam habet ibid. cap. v. §• i7. t)e 
^llorum vero haereii confule Col ledan.contrajudaeostom. Tl.part. 
II. Thef. Eccl. Canifii p. 50. & 
Leontium Byzantinum contra Nei' 
tor. & Eutych. lib. I. p. s^S.cjufd. 
Thef. cum Cellar. ad Prudent. A^ 
poth. init. Akntz. 

308. Tfltfidtm.'] Amtz. f7/tf, fcj 
tamen Qcer. IV. Acad. Quacft. 
xxxin. Jisdem tnim hic Japuns, dt 
qm Uquor 9 ocuUs, quibug ide ves- 
tert &c. neque ifla varietas caret 
exemplo. vid. Drak. ad I^iv. If. 
xxui. cc ita in Cod, penes oie apud 
Cicer. pro Ligar. iv. etl $Uud nen 
poflulo, in edjtis legitur istud, T5 
non quod fequitur a manu alt. era« 
fum eil in Arntz. invita Profa. vidc 
etiam Ampl. Vonck. fpecim. Crit 
p. 1 1 j . pro trindm Cod. Cant. Edd. 
Vet. I. Ald. Parrh» Mon. Lips. teh 
nam, Ahntz. 

309. §luamquam.1^rnt:it.fUMm' 
vis. Praeterea ftqutntes fcribunt 
Vet. Ed. 1. 1. Monaft. quodjprobare 
videtur Profa : Licet diverJafiHa»- 
tts, De voce fe^a infpice Not. Pa- 
tern. ad Plin. Paneg. cap. lxxxtl 

J-7. 

311. Bradia nudis'] Inftar a(h« 

letarum. Cellak. Senec. Troad^ 
vf 86. 

Pdrtt txfertcs 
Turha lacertos. 
Herc. Ocr. viT. is47, 

WtmittS :*- I 

Garmihum LipEK L 9} 

Oftendunt exferta humeri$ , nil iradere doGti , 
Sed tancum certare cati , prudentia quorum 
Stulca jacet , quia vana Deo eft fapientia mundl 
Jlic loquitur nimis , ille (acet : hic ambulat , bic (lat : 3 1 jT 
Alter amat fletus , alter crifpare cachinnum , 
Piverlisque modis par ell vefania cun^ • 

Interea feminM ixfertcs ferUt laeertes. 
Valer. Flacc. lib. IK vf. 107. 

Iruces exfntM tnanus, 
^inc txfertdre humeros Barth. ad 
Stat. lib. I. Thcb. vf. 4 »3. & ex- 
ferti humerl api|d eumd. ad tib. IV. 
▼r. 13^. hraehia exferta ibid. lib. 
1. Achill. vC 346. Latius dc hac 
locutione egcrunt Hciii$. ad Ovid. 
IX. Met. vf. 57. Burm. ad eumd. 
|ii. Art. yf. 307. Cl. Larap. in 
Euang. Joann. tom. II. p. 894. in 
not. V. D. ad Caes. VII. B. G.cap, 
L.S* 1* edque haecloquendi ratio 
a militibus petita » ut notarunt 
quoque ibid. Eruditi. in^e exfertus 
pro prompto leti pfirato accipitur. 
Barth. ad Claudian. in VI. Conf. 
Honor. vs. 199. vel pro ilrenuo 
Id. ad Cohf. Manl. v£ 41. Oigna 
funt, ut infpidantur , quaehacde 
re notavit Waff. ad Sallufl. Catil. 
cap. XLiv. in fin.ubi hoc inSedulii 
ioco citat often^ant. quod quoque 
cxhibet Cpd. Cant. ciim Edd. Vet. 
». Col Tornaef. f. x. 3. Bas, vid. 
prakenb. ad. Liv. XXVIII. cap. 

III. $. II. AkNTT. 

314. Jacet."] Arnob. adv. Gcnt. 
lib. II. p, XXX. 46. Nunquam ne illud 
wsl^atum perftrinxit aures veftras , 
fi/fiemiam hominis fiulntiam efje 
spud Deum. ubi Elmenh. Jacere 

icaque hic cxit contem&it ut apud Calpuni. Ed. iv. vC 43. 

Extremo nunc vilis in crheja^ 
cerem. 
ubi Not. Schulting. ad Scnec. i v. 
Contr. p. 177. V. D. ad Liviuni 
lib. IX. cap. vu in fin. Burm. ad 0« 
vid. V. Trift. vii. 48. Arntz. 

316. Amat fletut.] Heraclitum 
& Demoaitum Philofophos vidc- 
tur refpicere: de auibus Seneca de 
Tianquill. cap. XV. & Juvenalis 
Sat. X. vf. t8. feq. Cellar. In Cod. 
Cant. Scholiaftes quidam adfcxi* 
pferat explicationem hprum verbo- 
rum. Illis kic loquitur nimis appo- 
fuerat jirii nomen; his vero illa 
tacetf Sahllii: vcrbis hic am^ 
bulat addideraty Arius inter tres 
perfonas : illis vero hic fiat adjece- 
rat » SabelUus una perfona : verbt 
alter amat ftetus de Sabellio» haec 
vero » alttr crsfpare eachinnum de 
Ario exponens. fed longe receffic 
Scholiaftes a Seduiii mente » quem 
Gentium Philoibphos tangere ^ 
aporte Profa docet. Gruner. 

^i^. Crifpare cachinnum.] Fet» 
fius Sat. III. 87. 

Nafo crifpante eachinncs; 
CEtLAR. Barih.Iib.xxxv. Adv.cap. 
III. & ad Rutil. lib. 11. v£ 13. Cri« 
fpare cachinnos £d. AId«pro qoa 
fcriptura locus Peiiii apud Cella« 
rium faccrc poffct. 

.318. »- 94 COBLXI SSDULI^ Interea dum rite viam (ermone levamus » 
Spesque fidesqoe meum comitantur in ardua greffum , 
Blaniius ad fummam tandem pervenimus arcem» 329 
En (igno facrata crucis vexilla corufcant ! 
En fegis pia caftra micant ! tuba clamat herilis ; . 
Militibus fua porta patet , qui milkat , intret : 

lanua )iS. UvMmui.'] Sic Virgil Aen. 
Vlll. 309. 

Vdrhqui vlatn firmone /#• 

VAbAt. 

ftddc quac ad Taciti Ann. IV. 58. 
WoPKBNS. Forte l^aec locutio re- 
ftituenda Minucio Felici Odav. 
cap. iii/ut legamQs: lur fabulis 
fgllentihis Uvahdmus: editur /^: 
ftbdmus , quod tamen & tyeri 
pQilet Valehus Flacc. qui lib. II. 
^^i. litora Ugere dixit. confer ibi 
fiulaeum. fimili fere modo opus 
tmdnuum vario fermcne Uvare 
eft apud Ovid. IV. Mct* 39, Jk 
€uras , doUrem Uvare non pUii^ 
^iffimilitcr apud Cort. a4 Cicer. 
^VI. Fam. IX. (. 4. Auntz. 

' 3»i. Pia cd/ira.] Hqc loco fta- 
biliamus etiam correAionem i- 
fiam , qua legimus Paulini de V. 
Marr. 11. 413. 

Haec ^iiioque turba piis accrevit 
dedita cafiris. 

©rep.' Florus Hymno ad Michael 
Arch. 

Hoc Gabriel folum auxilium fibi 

ferre fatetur , 

^d pia coeleffis ca^ftra tuenda 

Dei, 

CofUftia caftra distit Lactant. de 

Mort. l^c 5. c, XVI. Hoc eft ejfe dis^ 

iijfulu n Dei , ^joc eft rnilitem 

C r. i^ qaem nullus hofiis expu- 

inet^ nuUus lupus di caftrisco^c&i* buS rapiatn nulUis laquius inducdt» 

ubi acutc Vir quidam doctus con« 
iedat, de caulis coeUftibusy quod 
tamen » invitis libris » amplecti 
necefTe non arbitror. Wopkeni. 
Quod de vexillis figno crucis^fH .. 
gnatis dicat, optime expUcari po- 
terit ex iis, quae habet Demft. ad 
Roiin. lib. X. cap. xxiJl ad finem. 
Adlcripferat bic amiciffimus Cah<! 
negieterus, quiprofua humanitato 
quafdam mecum conjecturas com« 
municavit » locuni Minuc. Fel. 
Odav. cap. xxix. ~Nam cr fiinn 
tpf^ C cantabra C7 vexilla cafiro* 
rum^ quid aliud quam inauratoi 
cruces /unt^ornataet quoloconi* 
hil ad rem aptias. A^quc hincfa- 
tis patere arbitror, truftra eflcEd- 
Vet. I. cum ducts pto* trucis cxhi» 
beat. Mox ^o^jantea fignum in« 
terrogationis habet Parrhas. fed a- 
liter fentcntia coucipitur in Profi. 

A&NTS. 

3 x6, Totd virttite,'] Titd virtuH 
i. e. omni virtute , invida virtute, 
Paulinus dc V. Martini i. xiu ' 
Per^itur dd Dominum tqta vir* 
tute precdndi. 
&Iib. II. t8i. 
Tum Dominum toXtfidii virtute 
precdtur. 
Sic faepius ahbi in Declam. Quin- 
tilian^ 6c Declam. xiv. 6. Et ficut 
ix ipfis quoqui morsififis mitiora 

Juntt Oarminum Libek I. ^s 

lanua vo$ aeterna vocat, quae janua Chrillus* 

/iirea perpetuae capietis praemia vitae, 325 

Arma quibus Domini tota virtute geruntur 

Et fixum eft iti fronte decus. Decus armaque porto^ 

Militiaeque tuae , bone Rex , pars ultima refto. 

Hic proprias fedes , hujus mihi moenibus orbis 

Exiguam funt 9 quae Hatlm tota *vekcftatt 

irdJJantHr, tt &c. Ammian xvi. 

II. Veffi demque tef aerumnis, tota 

cileritate egredi feftinahant, Optatus 

deSchifm* Don. 11. 18. Nonne de nu* 

^ro veflrofuerufft,qm tota ceUritate 

iucurrerunt ad ckfttllum Lemellen' 

/e 8cC ? ubi cave cum Erud. Viro 

ttfntcs, ttota celeritate» lib. V. 4. 

extr. Sjluideflqucd nnbis to:z impor- 

tunitate vindicare centenditis ^ Ijb. 

111. II. €liuo5 confiat poflea tot 

turitate fecijfh , unde pauUoant 

ptlos deterrehant, Vopifcus in 

Bo C. I. Omnefque orbis partes in 

totam fecurttatem reda^aefunt, uHi 

V. Cafaob. Min. Fdix. c. lav.Cum 

toto jilentio liceat refponfionem au 

dire. Confer quae infra ad lib. 11 f. 

159. Ut autem Nolier aurea prae- 

wma perpetuae vitae dixit , ita 6z 

Fnldcntiu^ Hamart. 91^. 

Necfecius aurea dond 
^uHerum dirimcnte chao^ rutilas 

que coronas, 
Kminui ofiendi poenarum cdrcere 

merfis. 
WopKENS. Et quae nos notamus 
IDfr. ad lib 111. vf.ti^. Viritirem 
^eropiotali fortitudinc poni , qua 
h iii bello & mi itibu.^ requiritur , 
tritum eft. inipice, ne plura me- 
JDorem « Drak. ad Liv. xiviii. ix. 
(uque ita vinus & fortuna m Duce 
lequiruatuc. Bocd. adrVciJ.u. ir. 1. Arntz. ad Pacat. Pan. vi. $. t; 

undc fortiter cr feliciter res 9prer§ 
dicuntur Duces. Burm. ad VelL ii. 
xviii. ;, fuper vf- pro praemis 
Parrh. & Sched. ? u\m, f^audia. fed 
cum rcmuneratio legatur in ProCzg 
non temere quid erit innovaa* 
dum. Akntx. 

^ip. Propriae fedis,] SicCod4* 
Lipf. 6c Barth. Nedc cum domumg 
quod (equitur. Cbilar. Placct Ccl- 
lario illud propriae fedis, . . domumz 
fed dictionis hujus nuUum excm* 
lum adfert, certiffimeque cunt 
^iis libris legendum : Hic propriat 
fedes , hujus 6cc. quomodo & loa- 
gc expeditior vcrborum ordo cft 
Ita ik Virgil. Aen. III. 167. 

Hae nobts propriae fedcs, bina 
Dxrdanut ortus, 
Eoque modo nunc cx Profa & 
Cant. MSS. pluribufquc cditt. vul- 
gatum a Viro dodo , intcriige. 
WopiCENS. Pro/riae fedis habent 
praetcrca Edd. Ald. Parrhas. LipQ 
cum Cod. Arntz. Sed magis placct 
prqprias fedes , quod cft in Vet. i. 
i, Mon. aiiifque Edd.apud Grune- 
rura , qui ex Profa re^e illud in 
priliinum locum jam rcftituit. Dii- 
ientiunttamen Sched. Pulm.inqui* 
bus Icgitur: Hic 1. in his caffris^ 
haec fc, vitae aeternae praemiMs 
propriac fedis /• tuae baiifatieuiu • I ^ C n t t i SsduLit Exiguam concede dotnum, tuus incola fan£tis 3301 
Ut merear habitare locis , alboque beati 
Ordinis extremus confcribi in fecula civ^; ,^ 
Grandia pofco quidem , fed tu dare grandia flolli » 
Quem magis offendit , quisquis (perando tepefcit. 
Chrifte fave votiji , qui mundum in morte facentem 

Vivifi^^ J51. W i»f «4>.] Verbum w>f m 
AOtione Mdipi/cendi , eon/equendi, de 
qua Gronov. Obfcrv. Ecdef. cap. 
\iu p. 76. Cellar. Confcquar. V. 
Cafaub. & Cort. ad. Plin. lib. i. E- 
pift. vni. 5. 14. Grune^. Cl. Heu- 
man. Poecil tom. i. p. 31, feqq. 
infr. libV iv. vf. 105. 

Meruitque audire loquentes. 
ubi Cellar. & lib. eod. vf. 161. 
Tandemque merentur 

Ignotum fpe€lare dtim, 
Sulpit. Sever. lib.i.Hift. Sacr.cap. Pr^/tfftf/.Bene, hec verovulgarcnr 
ordinem mutamus. CEitAR. \n 
Amtz. tamen nullam mutatiooem 
inveni. 

357. Sur^ereformam,'] Cod. Cant 
fumere carnem^ quo modo Noil^ 
ctiam loquitur lib. V. vf. 173. 

Scilicet humanat fofiturus tegm^ 
na earnis, 

Et furnturus itefti: 
& talia nonntiUa dabinius infr. 
lib IIL vf 194. Attamen receptum 
tueri fatis videtur Profa, quae ha-. IV. $.1. Maledictum a Patre me- htx. : Humanam dignatus fumert 

ruit. & lib. u cap. x. J. i. Meruit- effigiem. Nequc (init clegans hu» 

que a Rege^ ut fub regulit ac prae- jus locutionis ufus» Ut quidquanif 

fdibus imperatet. ubi not. Munck. niutemus» quatn 5c adbibuit A* 

ad FulgcBt. lib. 11. cap. v» Quae ratorlib. i. vf 167. 

mox habet de albo beati ordinis Terreni fumere formani 

erudiie explicavit Dempft. ad Ro- 1 Corporis 

Cn.lib J. cap.xvii.ubi citat: Ordi-, & ipfeScduliusinfr.lib.lv.' vf. tC^r 

tis aeternus Scc. Cetcrum alboque Sed, dignante Deo^ mortalemfih 

^4/^cxhibentVett.Edd. i.i.Mon.l mereform^m, 

Sched. vetoVu]m,alboque beari or- Ovidius xv. Met 556. ^ 

dine ty extr. Ita fane Ed. Lipf. Sumere mox hominis^ ^terraefHl l^orro verfum ^^j. tic 3^4. a Cas- 
iiodoro ciiari lib. II. Divin. ht€t. 
cap. XXVII. notavcratin marg.Cel. 
Burmannus Sccundus. Arntz. 

335, lave votis.] Hacc poftre- 
stia in Heinilano Codice funt , Pro^ 
Ugus quatrjor Euangeliorum : in 
Cantabr. poft verfum 338. fubfcri- 
piumcft: hxplicit de Vet.Te/iamen' 
Hl '?f^!{ ^^ itiatuor Euangelijiis amittere formam» 
Virgil.Ecl. vi. vf. 36, 

Rerumpaullatim fumereformit» 
Sic e contrario dixit Ovid. IX MeW 

lOI. 

Mortalem erifiam frrtnate^. 
Arntz. 

338, Linauere pofes.1 In Coi^ 
Arntz. Edd. Vet. I. Mon. ftw^ 
Col. legitur i7f^#/.SimiIis cfidiffeu- 

£0 • 5 

Carminum Lxb B R 

33^ Vivificare volens , quondam terrena petifti 
Caelitus , hum^nam dignatus fumere formam , 
Sic aliena gereris , uc nec tua linquere pofles. 

Hoc Matthaeus agens, hominem generaliter inplet : 
Marcus, uc alta fr^mlt vox per deferta leonis : 340 
Jura facerdotis LucaS tenet ore juvenci , 

G More (\is apnd Fulgect. lih T. Mythol. 

cap. xxvil. Se ei allquid non pojfe 

fraeflare, Apud Hygin. Fab. ci, Se 

mm medicam non no(fe^ alii habent 

mpoffe , ubi tamcn confer iftam lo- 

cntionem plane inprobantemMunc- 

kemm. Hoc tamen loco uihilfaci- 

Ic innovarem , cum recepta ledlio 

magis adrideat. Optime iftam quo- 

«jue defcndunt Sched. Pulm. Nam 

ii9qHere poffet ^^ y linqueres, quo 

modo in Profi : Aliena quidemfus- 

6piens , /ed propria non relmquens. 

De illa loquendr ratione plura ha- 

bctPric* ad Apulej. lib. 11. Mer.p. 

119. Wopk. infr. lib. III. vf. -^ii, 

luiliD. lib. IX. cap. vii. J. 10. ^od 

nemo dlius audere, nifihaec, fu- 

perfiite fiUo , potuijfet. Ovid. vi. Hcr. 

ii 119. 

Sfarueri quaefrattis potuitlania* 
ta per agros 
Corpora, 
CI. Burm. ad Ruiil. lib I. vf. 594. 
V. D. ad Phn. lib. x. Epift. xciv. 
}. I. 8:ad Livium lib. xxxii.cap. 
Xui. Arntz. 

3; 9. Inplet'] Implere hominem 9 i. 
C partes. muous hommis. Sic lib. 
lV:i78. 

Lacrimifque implevit amicum 
Majeflate Deum. 

VcUcjus Pat. 11.95. Cum., Pdullus 
w poffet implere cenforem. Pct. 

Cbrjfologus S^im.vivHnterrogat ', non ignorat , fed im\>]et judicem , /f r- 
vat ordinem cognitorts. Claudianus 
de B. Getico 143. 

Vnus in hoc Siilicbo diverps arti» 
bus hofte 

Tres potuit complcrc duceSf fre^ 
gitque &C. 

ubi neutiquam pTaefero , quod 
alii legunt fuperare. Sidonius Ap. 
I7. Epift. 16. Novoqui vivendi 
f^enere monacbum complcr. hb« 
VII. Epiil 15, Licet ruri pofiti 
flrenuos impleatis 4(rr /V(7//i5.cum do- 
ta Savaronis. Lat,' Pacatus Pancg. 
c. IX. jam fi placuijfety oppida rure 
mutare^ uttu vitae oblitus urbanae 
e^tequebaris agricolam\ wo^kens» 
Caffiodor. llb. vui. Var. Epift. xir; 
Inplere potueris cognitorem. & Epift". 
XVI. Inplebas laboribus focium. AA 
locum Claudrani a Wopkenfio ci- 
tatum facit Capitolin. in Gordian. 
cap. XII. in fiii. Senatores omnium 
officia Cenfualium Scribarumque cont" 
plerent. Hifc quoque pcrtincnt, quae 
notavit Paier in Not. ad Pacat. 
Paneg. cap. viu. $. 4. Arntz. 

341, Sacerdotis'] Codd. Cant. 
Arntz* Edd. Parrh. Tornaef. i: 
1. Sacerdotii. Ed. Lipf. facerde^ 
tum. Profa : Lucas facerdotalt reli" 
gionis exordio fumfit fimilitudineni 
de juvenco. Attancen Vct. i. & 2; 
/acetdotis retinent. Cetcrum vide 
quaehabctFabric. Commcntp; 50; 

343-: 98 CoELli Sedi/lii 

More volans aquilae, verbo petit aftra Joannes. 
Quatuor hi proceres una te voce canentes , . 
Tempora ceu totidem latum fparguntur in orbem. 
Sic & apoflolici femper duodenus honoris 345 

Fulgec apex, num^ro menfes imitatus & horas, 
Omnibus ih; rebus totus tibi militet annus. 
Ilinc ipitur veteris recolens exordia mortis 
-Ad vitam properabo novam, lacrimasque ferendo 
Gaudia longa metam. nam qui deflemus in Adam 350^ 
Semina mittentes, mox exfulcabimus omnes, 
Portantes noftros , Chrillo veniente, maniplos. 

343. Te.'] Te, Chrifte. Celiak.(& lib. Il.inr Rufio, vi! 5. Eodem 

;^^. Ttmpora.'] Quatuor anni;modoc<rW»adhibcriuotavitIdem 
tempeftates. idem. in vi.Con£Honor. vf.^^.&inRu- 

346. Numsro^ wtf^/f^] Diftin fin. lib. I.v£ii. Ammian. Marccfl. 
guerdum, ni ftllor, . . apex, »«- lib. xxvin. cap. viii. AdpmfictU' 
mtro mcnfes i. e. h. Wopkens. Ve- I rae culmen evedius. & faftiimm 
liflimahaec eft diftindlio. Profaha-' Batth. ad Qaudian. in Nopt. Ho- 
bet: duodenusapex femper refulgens nor. &Mar. vf.31. & ad lib.il.dc 
humeris horas tmitatur c?* menfes. Rapt. Pro£ 300. pariter gradm* I- 
ubiclareetiampatct polt re^^/g^wi,' demadlib.hinRufin.v£ir.ARNTt 
d ftinciioncm , quam mca Editio i- 1 350. Nam qui] quod Vet. Ed. u 
g-iorat , ponendam eflTe. Arator hb. ! iine neceffitate. Pro nam SchcJ- 
.1. v£ I4C. |PuIm. »w, his additis: fc» cafm 

Duodifja refulgent • hurnani ieneris. Adilla fetnina mt- 
Siina ehori. '/^«/«iibid. adfcripiumerat: fatitn* 

Pari fenlu vocem apex ufurpavit tes bona opera. {\m\\\zh\s SzAx^x^A" 
Jib. I. vf. 194. ' bet Arator lib. I. v£ 367. 

Ecclefiae ful^eLat apex. CoUi'^.n ifta manus^ tefruRl» 

& vf. rjii, Notat ciiim fummum; ficante^ mmplis, 

cujufcumque rei honorem. Barih. ubi mfpice, quae praeccdunt, 
ad Claud. vi. Con£ Honor. p. 7 iS.j 


COELll Pag. 9^. 

COELII SEDULII 
C A R M I N U M 

L I B E R I L 

S I V E 

DE NOVO TESTAMENTO PRIMUS. 

Expulerat primogenitum faevisfimus anguis 
Florigera de fede virum , blandique faporis 
Inlecebris letum mifero portabat amarum. 
Nec folus meritam praefumtor fenferat iram 
Mortali fub lege jacens , fed prorfus ab ipfo y 

HurTianum fimul omne genus. heu noxia conjux! 
Noxia tu conjux magis, ^n draco perfidus ilie? 

G 2 Per- Vi No^o Teflafvento.'] Nic. 
Hciiifii MS. Liber prifvus Sedulii de 
^ovo Jeflamento, C.>ntahr. Libir 
primus in Novo Teflawento. Cel 
lA£. ArntZ. incipit liler fccundus. 

2. Flcrigeni} Profa : de Paradife 
fideprigera &rcdie (lc Paradifuni 
nominat, cum vcteres horros & 
alia elegaiiter ornata vrce^ethio-nq 
vocaverint, moncnte Dougt. Anal. 
S. parr. i. Eyc. i T«. faporis pr. 
m. ia Arntz. cui adcedit Fabr. 
Bibl. Lugd, nautat injoioris, qua> | 
lis error Librariorum frequcns. V 
Laiiac Mufae dccus Broukh. adTi- 
buU.libr.iv. El.iv. vf fo.&Munck. 
5d Fulgent. Mythol. hb. f. p, ^g^. 
fed aperiae funt talcs , hoc faltem i 
in loco , ineptiae. In fimili mcndo j 
cubat Arator lib. IL vf. 319. 

Perque foporis . 
tkna falutiferam tneruit ccmpren- 
dere dextram. ! 

U Ediiio , qua utor. Sice dubio j legendum fapms. Mox pro torta»- 
bat Parrhaf totarat. lllud fane ex , 
Profa pondus fibi comparare poflct : 
Mortim c.ujiari fecerat mox ama» 
ram. De taU locutionc vid. ad lib. 
V. vf. 180. fed tamen melior efl 
receptaledio.Cod.Cant.vcro Edd. 
Tornaef. 1.2. 3. Aid. Bibl. Lugd. 
murant in tortarat. Sine ncceflitate , 
cum ita frequenter tempora varienr, 
Grat. Cyneg. vf 397. 
Ecce aderit, facttquc oblitus vulnt» ris ultro Blanditur menfis. 

V.ibi Cel. Burm. & ad vf.4^. cum 
Drauenb. ad I.ivium Iib. xxii. cap. 
xxiu V. D. ad Caelar.lib. 1 . B, G» cap. 
xiii. init. & ad Hygin. Fab. viii. AA^ 
Lipf A. 1731. menf, Febr. p. 50. 
Neque adridet praetereai quod eft 
in Bibi. LM^^.blandisciue.Vxo£^ : Ne* 
qtte inlecebrishlandi /aporis. S\C blJn^ 
da & dulcia junxit Plinius lib, III, 
Epi(L xvni. 5. 10. Arniz, 

7* Pi^ * « * 
« j ' |00 Cqelii Sedulii Ferfidus ille draco, fed tu quoque noxia conjuir. 
Fro dolor! aeterni fueranc duo. Crefcere poftquilm 
CoepicorigOi perit, clademque a femine fumfit. 
Quid numerofa dies , quid cempore proderat illo 
Cernere nongencos , ultra , feliciter annos y 
Frogeniemque fenum decimam fpeftare nepocum , 
Jamque fuuin nelcire genus i quum vi£ia fupremis Gar- 7. NoxU tu conjux.'] Hic & fc» 
qucns verfus ex imitationc, Virgilii 
Eclog. vifi. vf. 49, 50. 

Crudelis mater magis^ an fuer 
improhus ille ? 

Improbus iilepuer : crudelis tu quo 

que mater, 

Cellab, Imitationemhanc Virgilii 

Ecl. VI II. 49. jam ante Cellarium 

obfervayerat Bartbiu^ Adv. X. 9. 

WoPKBNs.Obferva vitquoque Cerd. 

ad d. 1. Virii. cum Vofl.libr. V. 

Inftit. Oiator. cap. IX,p. ;of. Con- 

"junx fcribit Cod. Arntz. Edd. Vett. 

V. Daufq. Orthogr, part 11. p.91. 

6c Patruus, debito mihi honore 

profcquendus , ad Caton. lib. 1. 

Distich. VIII. Abften. Adnot. p. 

885. tom. I. Thef.Gruter. Arntz. 

13. Spedlare.] Vet. Ed. I. 2. 
Monall, Tornaef. 1. 1, 3.C0I. Fabr. 
Bibl. Lugd. Maitt. legunt exfpe- 
(lare^ qui frequens eft Librario 
yum crror. Not. Patcrn. ad Plin. 
t^an* cap. xxxi. $, i. Cl. D|:akenb. 
ad Livium hb. xxx. cap. xxiii. 
Gronov, ad Salniaf. Epift. cclxxxix. 
tom. II. SylL Burm. Sic apud Cas- 
fiod. libr. ni. Var. Epift. xxxviii. 
in marg, malebat Vir Dodt. jiqus 
e/i exjpt^anda magis quam inpo» 
rsinda tufiitia.^zpMd luftm. hb. n. 
Crp. xii. J. 11. ipfe in MS. Franeq. 
invcni; Kex vtlut cxjpitlator fu* gnae. &lib. xyill. cap. III. ff. tt. 
SpeHantibus aliis^ ut ipfum SoUm 
ad/picerent. Hb. Xllf. cap. I. {. 10. 
in alio Cod. vidi : Alexandri amp' 
ci fru/ira regnum exfptSlabant ^ 
quod iii Cpll. VoflT. fe quoqlid 
iiivenifle teftatur Patruus ad Ca- 
ton. hbr. I. Diftich. xxvn. Pracd- 
pua huJHS confufionis origo inde 
eft repctcuda , quod poftea obti» 
nuerit, ut /peftnre pro cxfpeAa- 
rc, & contra poueretur; hincin- 
periti Librnr^i, nihil quid ponc- 
rent, interefle putantes, optimos 
faepe hoc modo Sctiptores macu- 
larunt. Vidit id jam CI, Drakenb. 
ad Liv. lib. VL cap. xxxiu. licct 
alii in contrariam potius fcntcn» 
tiam defiedant. V* Gronov. in 
Epift. ad Salmaf. & Not Pa* 
tern. ad Plin. 11. dd^ Drakcnb. ad 
Liv. lib. VIl. cap. xxiv. Barth. ad 
Claud. de Rapt. Pr6f. lib. L vf. 
185» Pluribus Grimcr. infr. lib. V. 
v£ 1 60. Goldaft. ad Eginhard. de 
Vit. Carol* M. cap. xxix. Prola h* 
1. habet videre, MoJi conviSU [th 
premis ParrhaC Arntz. 

17. Doleret.] Sic MSS. H.& L 
at Fabric. doceret. Cellar. Tor 
nacf. 3. Bibl. Lug<I. Mzm.docmt: 
repugrianic Profa: Nihil ejje dtn^i' 
num , qui fine claudentur , inie* 
merct. Redius quoque Scbci 

Pulnu C A R M I N U M L I B E R II. lOI Curfibus, extremae fors inreparabilis horae, 15 

Seralicet, ventura foret, longumque per aevum 

Vita brevis nil efle diu cum fine doleret? 

Nec reducem fpes ferret opem , primique fepulcrunS 

Terrigenae caeca forberet fauce.nepotes? 

Ni pius iHe fator ^ culpas ignofcere promtus , 20 

Reddere difficilis', fua ne faftura periret j 

G 3 Quae- Pulm. abeflTe jubent. Cod. Arntz. 

5? quaedam Edd. »;>>//, V. Pa- 

tmum ad Caton. lib. I. Diftich. 

yiii. Videtur nofter in fuperiori- 

bus rcfpicere, ad verba Virgilii 

t Aen. vf. 467, 
Stat fua cuique dles ; hreve o^ 

inreparablU temfus 
Omnibus eft •vitae. 

fic per extrtmarrk horam mortem 
innuity quo fenfu fimpl. etiam 
hera fumitur. Barth. ad Claud. 
Epigr. 1. vf. i\Q.fupremam horam 
dixit AufoD, Ephem. p. loi. ho- 
ram ultimam Pacar. Paneg. cap. 
XLi. $. 3. ubi Not. IUud reducem 
cxponunt Sched. Pulm. per quae 
reduanf ac liberaret. a6live, redu* 
cmtim in vitam. Talis quoque 
inens Poetae videtur eftein Profa. 
Arntz. 

19. Terrigenae.'] Adami, Cel- 
X.AR. Non male legitur, caecaf. 
fattce f i. e. fine deledu omnia ab- 
fumente.Nec tameit , fi hbri addi- 
cerent, minus arrideret» f^^^^f' 
jfaMce, ut hb. I. 2Q2. 

Saevisqae in faucibus ira qteievtt. 
WopKENS. Profa: jivida pas 
fim/auce forberet, ut faucem inpro- 
ham dixit Phacdr. I. Fab. 1. vf. 3. 
Qnde omnino non rejicienda fa 
CiUima Wopkenfii conjeAura. 
Sicapudjufenal.&at. XIV. v£ 175. <§Uiam faeva cupido 
lnmodici cenfus. 

maiebat caeca Marckl. ad Stat. ir* 
Silv. r. vf. 214, Eft tamcn h. 1. 
Codd. ^. Edd. concors in caecm 
fufFragium. Arntz. 
. 21. Reddtre.] Puta culpas: id 
ell, penfare male fadta, punire. 
Celiar. Reddere pro reiributionc 
profequi, vindicare, ut Vetuslnt. 
Jobi XXI. 3r. §i^m arguet coram 
eo viam ejus^ kj- quae fecit^ quis 
reddeti7/i? vide eiiam cXXXlV. 
II. Exodi XXXlV. 7. g«i reddis 
iniquitatem patrum filiis 6cc. fic 
Dcuteron. VII. 10. XIX 19. & 
aiibi. PauUn. de V. Mart. iH.44f* 

Nec fic qmque fanHuftt 
Ira animum' falttm reddendi dd 

- vota coegit. 
Auguftin. C. Dei lu. z. Priamo^ 
inquiunt, funt reddita haomeden^ 
tea paterna perjuria. Idem aHquan- 
do ufus cft fynonymi seibiperfol^ 
vere. Aviau. Fab. xiii. 13. 
Dum cupis illatum tibimet ptttol* 

vere damnum^ 
Absque &c. 
Sicenim, ut monui, legendum* 
non par folven, Orientius I. Dis* 
ticho 84. de Dei beneficiis agens: 
jiut quibus haec opibus , quibus Cf 

perfolvere donis , 
Vilqmntopoteris ^aiicic fervitio > 

Wof* lOX CoKLII SedULII Quaeque Deo fimilis vivens adftabat imago , 
Disfimilis de morce foret, veniale mifertus 
Inftauraret optis , pomisque vetafet acerbis , 
,Quae mandere patrcs, natorum horrefcere dentes, 25 
Donaretque fuis femper placatus , ut , unde 
Culpa dedit mortem^ pietas daret inde falutem. 
£t velut e Ipinis mollis rofa furgit acutis , 

Nil, WoPKENS. Pro pius Cod. 
Cant./>r/»i, quod tamen frequens 
hujus vocis tali ratione apud Nos- 
trum ufus, abnuit. 

24, Inllauraret <?^/i*.l Hominem 
venia quidem non dignum , indi- 
gum vero ejusdem. Pendet ver- 
bum inftaurant a vers. zo. N/ fius 
fator. Cellar, 

z^K Donaretque.'\ Daret, largi. 
retur placatus, ut pietas indc ftju 
tem daret, undecu-p^ dedit mor 
tem. Idem. Eft enim idem quod 
remittere, condonare. Barth. ad 
Stat. vu Theb. vL 556. Not.Pa- 
tern. ad Vicfl. Inluftr. IV. 9. Ara- 
tor lib. II. v£'378. 

Sator iUi benignus 
Ni donare velit, 

Burm. ad Lucan. Hb. VI. vf. 58. 
lib. VII. vf. 761. ad Phacdr. lib. 
^III. Fab. X. vf. 47. Schulting. ad 
Quinctil, Declam. i.cap. viu.Gro- 
noy. ad eumd. Declam. ccclxvhi. 
Hemf. ad Ovd. m. Art. 85. Schul- 
ting. ad Senec. hb. II. Controv. p. 
157. adde l 17. J. n. ff. de Injur. 
fitnittitatqui donat injuriam, quam 
protuUt pariter Gronov. lu Obf. 
xxiii. u V optime locum Senecae 
IV. CoiiM. p. 317. contra Fabrum 
tuetur. Arntz. 

i^, Velut,'] Ald. veluti e, Aliac 
£dd. vtlut i». Ceteium- agnofcis iterum in his Virgilitnum illud 
Ecl. V. vf 39. 

Spinis furgit paiiurtes acutis, 
Arntz. 

19. Honore.'] lof. Waffe in Ind. 
Sallufh V. obfcurabat , in Cod. MS. 
legi tcftatur honorem^ quod pro- 
bare non poffum. Gruner. Profa, 
ut mihi amicus figniiicavit. Nil 
laefura matrem^ quam gratia jur 
cunditatis obfcurat, Hinc videri 
poflit, in Carmine fuilTe: Nil 
cfuod laedat habens matrem , quain 
obfcurat honore: MStus, tefte Was- 
feo (Sail. Ind. v. Obfcurare) exhi- 
bet honorem, Male. Wopkens. 

30. Maria,'] Graeco accentu» 
Mcc^U, Corripuit mediam Prudcn- 
tius Apoth. V. 643. & Pfychom. 
V. 8^. & ipfe Seduhus mox v. 49. 
at rurfus produxit \i\>. V. vf. 359. 
Cellar. Juvencus plerumque cor- 
ripuit ut lib. I. 53. J 3 3. 184. 274. 
III. i6. IV, 360. Barth. ad Claud. 
B. Gild. vf 318. Produxit cum 
aliis Nofter Hymn. 1. vf. 53. Ara- 
tor I. 57. II. 7a Ut quoniam mu- 
tant Parrhaf. & Sched. Pulm. in 
cr quoniam, Pro facra Arntz. pia 
praefert. quod quidem non malc, 
fed tamen priori Epith. magis de» 
le^antur Poeiae Chriftiani. Arator 
lib. U. vf. 194. 

Sacra de virgiae tuttum 

& vf. CARMINUlil LibERIL IOJ Nil j quod laedat , habens , matremque obfcurat honore ; 
Sic, Evae de flirpe facra veniente Maria, 30 

Virginis antiquae facinus nova virgo piaret, 
Ut quoniam natura pribrvitiata jacebat 
Sub ditione necis ; Chrifto nafcente , renalci 
Poflet homo , & veteris maculam deponere carnis. 
Haec ventura fenes poftquam dixere prophetae, 3J 

G 4 Ange- & vf. 198. 

hinc Sacra Maria ell, 

34, Carnis.'] Cod. Arntz. f «//>4f , 
fcd tamen nil muto. Expreflit hic 
Poeta vcrba Panli in EpilK ad 
Ephef. cap. iv. v£ 12. macula cft 
dedecus , turpitudo. Burm. ad 
Ovid. IX. Her. lo. lic recftc Airipl. 
Otto pr. Inft. de Hcred. inftit. 
defendit , Servum adtdterio' macu 
latum , pro accufatum* ita labes 
infr. V. 37. ARNtz. 

35. Cecinere,'] Non iceleganter 
de iis, qui quid praedicunt , & 
ftiturum monent. Ovid. V. Her. 
113. 

Hoc tua (nam recolo) qtiondam 
germana canebat, ^ 

Sic mihi diffufis vatlcina- 
ta comis, 
luftin. lib. XXX. cap. iv.5.4. (^o 
prodi^io terrifis omnibus vates ctci- 
nere. Gronov. 1 1 1. Obf xxiv. lu- 
▼enc. lib. I. vf. ri6. 8c m. 

Ptifci cecinere ex ordine vdtes. 
adde vf. 315. lib. If. vf. 94. 
hb. IV, s{.6i^. Sed quid plura.^ 
Aliror tamen , neniijiem eorum , 
qui Sedulio tempus & Mufas con- 
lecrarunt, animadvertifte inportu 
nam h. 1. verbi canere repentio 
nem , cum vf. leq eodem modo lianae vindice?* Alia faltera meo' 
fed^t animo fententia. Refcribere 
fcilicet cum Cod. Arnt. Vet. Ed. i. 
2. Parrhaf Monaft. Fabr. Tornac?. 
1,2. non dubito dixercy quain fen- 
tentia, dicam an audacia , me Profa 
confirmHvit, ubi: Haec poflquam 
Prophetica faepius vox praedixit, 
Neque hac emeiidatione elegantia , 
quam in t^ canere obfcrvaba- 
mus, Sedulium privabimus, cum 
illud verbum aeque de Oraculis & 
praedidionibus adhiberi foleat. Do-. 
cuerunt id Sigon. ad Livium lib. 
Vilf, cap xxrv. Cort. ad Salluft. 
lug. xLiir. init. Silius Ital. lib. 
Xlil, vf. 8:9. 

Venturaque dixit 
Re^n^t viro. 

ubi Cl. Drakenb. Barth. ad Claud. 
i. in Eutrop. i6z. TibulU lib. II. 
EI. V. v£ 7r. 

Haefore dixerunt helli malaflgrut 
Cometen, 
Pariter diSiio & di^um de Oraculo 
apud Valer. hb. II. vf. 316. ubi 
Burm. Not. Patern. ad Vidlor In- 
luttr. cap, XXXV, g. 3. CI. Albert.' 
ad Epift. ad Roman. cap. iii. vH 
2. Graeci dicunt Asyuv 6t Acyioc^ 
Cl. Albert. & Raphei. ex Polyb.ad 
Ad. cap. VI I. vf. 3. & alii ad d.L inveniatur, An pofTit id legitime Epill. ad Roman. Apol'od. lib.lll. 
gdfflitti judicent elegantiae Sedu- 1 cap, vi. K«i f^timtSi rn^i C^- 104 O £ L t I E b tf L I i Angelus intaftae cecinit properata Mariae : 
£t di£lum comicata fides , uterumque puellae 
Sidereum mox inplet onus , reriimque creator 
Nafcendi fub lege fuit : ftupet innuba tenfos - 
Virgo finus gaudetque fuum paritura parentem. 40 

Jaraque novem lapfis decimi de lurnine menfis 
Fulgebat facrata dies , quum virgine feta 
Promiflum complevit opus Verbum caro faflum , 
In nobis habitare volens: tunc maximus infans 
Intemerata fui confervans vifcera tempfi , 45 

Inlaefum vacuavit iter : pro virgine teftis 
Partus adell claiifa ingrediens & claufa relinquens. 

Qiiae ftnrB-tii Xlyovre^ ttvr^, Gale ad 

curad, p. 9. & a-goAfyA* notat id 
dicere, quoJ futurum eft.Riphel. 
cx Polyb, & Herod. ad Epid ad 
Galat. cap. v. vC ii. ubi plura, De 
tali ufu T« loqui egit Barth. ad 
Statium 11 r. Xheb. 511. & iv. vf. 
618. uinde Ehquia pro oraculis. 
id. ad Claud. Conf. Manl. vf. 51. 
Arntzen. 

38. Jnplet.'] Ed. Parrhaf! Side 
reum complevit , inprobantibus 
Sched. Pulm. 

59. Pletios,'] Heinfianus (ic Co- 
dex: vulgo /€»/^5. CellaR. Revo- 
cavimus voceni tenfost pro qua 
Cellarius pofuerat plenos ex Cod. 
Heinf. non cogitans gloflatoris 
€iTe; Profa: Grande mundofpon- 
debdt^ auxilium femimi partus fine 
tnro my/leriumf quae nuUtus ma 
€ulae naevo fufcata , tenfo nutriebat 
ventre pratcordia , genitoris genitrix 
mox futura. Ovid. Met. ix. 287. 

Tendebat gravitas uttrum mihi. 
|C hb. X. 506. 

^ndit opHj maUim^ Lege ibi obfervationem P. Bur- 
manni. Id. Ovid. Am.ll. xru.r^. 
Tuque laborantes utero tmfertttd 
, puellas^ 
^arum tarda laitns eorford 
tendit ontu. 
Gruner. Ex Heinf repofuitCel- 
hxiMS pienosy quo modo Iuftin.lib. 
XII. op. iir. 5. 7. XJt vifa eji^ 
uterum inpleffe difcejpt. Papinianus 
in I. 84. D. de Adq. hered. Eri9 
fi ventre pleno fit mulier. Ovid. lib. 
lIL,Mst. vf. 268. 

MdnifefiaquQ cfimina pUn» 
Fert urero, 

Enixa efl utero ptilcitrimi 
pleno, 
Claudian.Epigr. xlv. vC p. 
Arcano ftupuit comfleri vifcerd 
partu. 
Barth. ad eumd. lib. I. in Eutrop. 
vf. 49^. 6c Sannaxarius de Part. 
Virg* lib. 1 vf 165. 

Inplebitque fottnti vifctri 
partu. 

. Sci Carminum Liber IL tof 

(^uae nova lux tnundo? quae toto gratia caelo? 
QuU fuit ille nitor Mariae quum Chriflus ab alvo 
Procesfit fplendofe nbvo ? velat ipfe decord 50 

Sponfus ovans thalaroo^ foriiia ipeciofus amoena 
Prae natis hominum , cujus radiante figura 
Blandior in labiis difFufa eil gratia pulcris» 
facilis pietas ! ne nos fervile teneret 
Peccato dominante jugum^ fervilia fummus SS 

Membra tulit ddminus, primique ab origine mundi 
Omnia qui propriis veflit nafcentia donis » 
Obfitus exiguis habuit velamina pannis : 
Qaemque proceilofi non mobilis unda profundi i 

G 5 Terra* 

m 

Scdtamcn, cum Vct. Ed. i. i.lteterum decem fruftra Vet, u Parrh. Monaft. & ceterae cum 
Cod. Arntz. in tenfis confpirent , 
iion facilc illud m exfilium abire 
julKrrem: hinc redte jam Rrud, 
Gruner. revocavit, ex Profa & 
aiiis optime ita fcribere potuifTe 
Poctam adferens. fimiliter dixerat 
JD Profa lib. I. cap. iv. Sinum geli' 
& repente ventrts extendit. ad 
^ucm modum tumefcere- norat ute 
lum ferre. Barch. afd Claudian. Mon. Arntz. 

47. Claufa relinquens.'] Tnnuit 
his Seduiius Servatorem pptimuin 
claufo matris utero eire natum. 
Gkuner. 

50. Decoro.'] Cod. Cant. Ed- 
Tornaes. i. decore, Vet. Ed. z i 
Mona h Col. Fabr. decora. Sed re- 
ceptum defendunt Pulm. Sched. 
Mox Ed. Lipf legit : Prae fiUis 
homirtuTfi , quod metro rcpu» £pigr. XV. vf« 4. Sannazar. de gnat , ni(i duas velis in ufmm 
Parr. Virg. lib. 1. vf 167. Cum ^ylJabas conrrahere , ut tcntavit 
dicat fuum paritwa parentem^ Cellar. infr. v. ^\i. Profa habet 
iimilc qu'.d habct Aratori lib. I. v£ quoque filiis^ Sed ibi facilius ea 
.57. & Claudian. Epigr. xtv. 10. voce uu poiuit, ubi metri lcgibus 
AiNTZ. I non adlhic^lus erat Seduliu?. tiati 

41. Lumine.] Cod. Arntz* Edd. hominum lunt ipfi bommes, vid» 
Col. Ald. Vet. i. i.?mh. limtnf. Blackwali. Audor. facr. inluftn 
fruftra, & id quoque viderunt P- 2.3. quomodo Lucas in Euang. 
Puim. Sched. Profa; Nonus int.r-c^p- xvi. v(. 8. 'Ot woi rS utu^ag 
^ tnenfis effiuxerat ^ C7 decimt >u \tt(rii cp^avtueiTt^ot vn-tp ryt vtit 
^n inmortaie rudiabatt iuvenc^ , r^ 0MTdi Porro in iabris Parrha£ 
'^U v£ 51. jSed lahiis p.uiter habet Profa. Frc^ 

Hmc quin^fue eavam com^lert4nt \peccato dominanti PairhaL damnan* 
iHtnina ' LtMam* Ur. Akn X2« to6 C O B L I I S E D If L I I Terrarum non omne folum , fpatiofaque lati 
Non capiraula poli, puerili in corpore plenus 
Manfit, & angufto Deus in praefepe quievit. 

Salve fanfta parens, enixa puerpera regem, 
Qui caelum terramque tenet per fecula, cujus 
Isfumen & aeterno compleftens omnia gyro 
Imperium fine fine manet 5 quae ventre beato 
Gaudia matris habens cum virginitatis honore , 6^ fs N^c 58. Panms.'] Notum id Teren- 
tianum in Eunucho: Pannis an- 
nifque obfitus, Cellar. Ad Teren- 
tii ifla rcfpcxit quoque Aqdor 
Carminis de Phoenice v£ rp. 

Ege/las obfita pannis, 
/d haec noftri facit Sahian. de 
Gubcrn, Dei lib. VI. p. iio. Pro^ 
fter hoc involvi pannorum crepitn- 
iiiis voluit^ qtii caelum re^ibat in 
panni^, ubi Weil*. V. Pric. ad A- 
pulej. lib. lll. Met. p. 150. Sunt 
autem panni fafciae illae, qui- 
bus infantes involvuntur, quasque 
Gracci ^x-dfyeif» dicunt. Cl. Bur- 
nian. ad Ovid. iii Ibidc vf. 33-9. 
Plura ad h. L dabit Wilk. ad f ru- 
dentium p. m. 536. ARNxt. 

v^o. Spatiofaque,'] Cod. Cant. 
Tornacf. 1. 3. fpeciofaque^ quod fi 
placeat ad pulcritudinem & mi- 
randam caeli molcm referendum 
<rit. Iftud enim vocabdum ad e- 
gregiam pulcritudinem pertinet.fic 
iupr. vf. 51. 

Forma fpeaofus amoena^ 
SchuUing. ad Senec. V. Controv. 
p. 308. Pric. ad Apulej. iv. Met. 
p. 115. Aurel. Vid. O. G. R. cap. 
ii, 5. I. Kegis Athenienfium fiHam 
fpeciofijjtmam. Not. Patemac ad 
cumd. Inluftr. cap. tix. J. i- & 
(ftiitf pro pulciitudinc. V. D. ad Grat. Cyneg. v£- 177. ad Samonio 
dc Medicin. vf. ^5. Not. ad iiulpir. 
Sever. hb. I. Hiftor. Sacr. cap. xi. 
5. 4. Cave tamen quid mutfs. Sta* 
ttofa aula nervoflus eft , cum pcr- 
tineat ad raagnitudinem caeli i 
quam capere Deum non poffe nc* 
quc comple(5ii refte adferir. Ovid. 
III. Amof. El. II. vC 6p, 

fpatioft circuit trhe. 
& IV. Met. 849. 

Trahens fjpatioft limiti, 
Talis vero Librariorum error non 
eft in Codd. infrequens» V. Butm. 
ad Pctron. cap. lxxxiit. Not. Pa* 
tern. ad Plin. Paneg. cap. ixtii. J. 
7. Gebhard. lib. II. Crepund. cap. 
vrr. Mox 1» praefepi dfZ^i^^i 

dixit, ut Ovid. v. Trill. El. n.tf. 

10. 

Exi^Uum pUno d^ mart ditnat 
aquae, 

ubi Ciofan. Adduxerat jam liunc 
locum Cclhrius in Indice b. v. V- 
Gelriae lotiusque lurifprudcntiac 
inmortale decus, Noodt. ad ff. ^c 
R. D. addc Vofl de Anal. lib. I. 
cap. XXXV. Taubm. ad Plaut. Mi- 
lit. Glorio£ ad. iv. Sc. vii.t^- 
16. infr. lib. iv. vf. 301. 

Licet in praefept jacente0' 
De rc ipfa confer Salden. Oi 
Thcol. lib. IV. Excrc. xi. J. iV CAKMINyM LlBER IL 10/ 

Nec primam fimilem vifa es nec habere fequentem, 
Sola fine exemplo placuifii femina Chrifto. 
Tunc prius ignaris paftoribus ille creatus 70 

Emicuit , quia paftor erat ; gregibusque refulfit 
Agous , & angelicus cecinit miracula coetus. 
Talia Bethlatis dum figna geruntur in oris, 
Eoi venere magi , faevumque tyrannum 
Grandia follicitis percurbant nuniia di^is^ ^variacruditione infignem Haits- 
main Cur. Philol. in Genefl cap. 
lixi. vf. 34. Ptienlein corp. legunt 
Vcit. Edd. T, 2, 8? vnpnori, quem 
pmelioli male Vet. Ed. *. Monaft. 
/rntz. 

64. Tenet,'] Aperto Typoiheta- 
rum vitio Tornaef. 3. tems. Ed. 
Parihaf Lipfl re^it , quod & ha- 
bent Sched. Pulm. Non opus eft , 
^uid muteraus. luflin, lib. XVII. 
cap. i.iu fin. C(#i77 crbem terrarum 
ditofeli tenerent, Mela hb. I. cap. xi. 
liii. 8. Sed cum eAm regno Semira- 
tnis tenuit, Pertinent ad h. ). ele- 
gantia Bo^hii verba de Confol. 
rhilo£ Mcir. »x. 
(yqui perpetua mundum ratione 
gubernas 

Terrdrum caelique fttofp qui 
tempus ab acvo 

Ire jt^es, fiabiiisqHe mantns 
das cunHa moveri. 
Akntc. 

' 65. Numen.'] Gyre , inftar cae- 
G: Uumine LApC.Cod.nomine. Sed 
M|M» eft nutus, dc imperiuro. 
CiiLkK Barth. ad Stat. vui.'Theb. 

1 V. D. ad Hygin. Fab. cclxxih. 
liad nomine in Lipf. Cod. igitur 
libili cft, licet frequens lit illa 
pctmutatio, V.D.ad Liv. lib.VlI. 
ttp. IKX* ni €rat« Cyneg. v£ 16. i 75 
ludai- ad Ruti). T. vf. 70. Butm. ad Lu- 
can. jib. I. vf. 608. Oudend. ad 
eumd. lib. V. vC 344- Hcinfl aci 
Ovid. xTi. Her. 78. Stewech. ad 
Arnob. lib. III. p. 91. Fab. ad Sc- 
nec. hb. II. Controv. p. ijx.alii- 
que plures. Arntz. 

6y, Gyro'] Gyro aeterno effe 
videtur, femper aeque lato atque 
infinito ambitu. Libens tamen fi 
quis adnueret Codex, reponerem: 
Ft aeterno comt>U6lens omnia jure 
imperiumf. f. m. uti lib. f. 14. - 

Cui jure perenni 
Arcibus attheriis una eft cum patr§ 

potcuas, 
Par fplendor^ 

Tacitus Annal. 11. 81. Neqat oh 
aliud interceptos , quam quia popu" 
lum R. aequo jure compledti , red' 
dita libertate agitaverint. Wop- 
KEKS. Giro Vet Ed. >. i. Mox/r/- 
mdm aut fimilem ParrhaH 

70. Crf4f ji*j.] Natus homo, Ovi- 
dius XIV. Metamorph. verf. 699. 

Humili de (lirpe cteatus, 
Cbllar. Fruftra ergo Codd. Canr. 
Arntt. Ed. Ald. Parrh» creator. Pro 
tunc fubftituunt tum Vet. Ed. 2« 
& aliae. 

71. Emicuit.'] Prudentius Ca- 

thcm. IX. 17. 

Emicat fromifus olitie^ 

Ouii 


io8 C O E L I I S £ D y L I I ludaicis nuper populis orientis ab axe 
Progenitum fulfifle ducem. hoc caelitus aflra , 
Hoc flellam radiare novam. ferus arbiter aulae 
Aeftuat Ebraeae, ratus hunc fuccedere pbfTe 
Mox fibimet , qui primus erat. Tuoc fronte {erena 80 Qtiidam » ctiam codex Heinfii » ( 77. Dueem. hocJ] Hiatus omni tnituit, Cellar; Servanda omni- 
Do recepta fcriptura , ncque au- 
diendus Co i. Heinf. apud Cellar. 
qui cum Ed. Aid. vet. 1.1. Monad. 
rarrh. Sched. Pulm. Col. cxhibet 
$nitmt, Emicare namque i)Ii dicun 
tiir, qui fulminis inftarfubiro pro- 
deurit , & ex inprovifo adfunt. Cort. 
ad Plin. Uh. II. Epift. x. 5. 3. Barth. 
ad Star.vr.Theb. 570. Bul ad Val. 
Flacc. hb. II. vf 543. Not. Patern. 
ad Pacat. cap. xxm. {. z. quibus 
adde Cel, Vriemoetium tom. I. 
Pia. Claft. p. 1 36. Bartb. ad Claud. 
2. Laud. 5tilic. v£ 316. ubi fimul 
docet ita quoqiie relucere adhiberi. 
Conf. eumd. ad hb. III. de Laud. 
Siilicon. 64. Fuerunt tamen fre 
quenter duo haec vocabula fraudi 
Librariis, elegantiam Linguaeigno- 
rantibuj. V. Not. Patern. ad Plin. 
Paneg. cap. iv. §. <;, & cap. v. §. 
2. Ita apud Florum. lib. IV. cap, 
1 T. §. 40. Virtus Scaevae Centurio- 
msemcuit^ in Ryckian. ei\emtuit, 
quod , licet alii in alia omnia abeant , 
ibi rcponenJum; neqne id ipfe 
inprobavit Graev. ad Heinf. Epift. 
bcxix. tom. IV. Syll. Burm. p. 
664. luftin. Hb. XXIX. cap. i. J. 8. 
Maofia indoles virtutis enituit. ubi 
in Cod. Fran. inveni etnicuit, Scd 
facile vulgatum tuebuntur exempla 
prohta a Cl. Patre ad^Plin. Pan. 
fap, IV. S- S» Arntz; ft busiibris, ceftame edhlipfi. Cel. 
LAE, Pofterior vocis ductm fyllaba 
cpnira legem metricam producitiu 
hic, ut Hymno f. 74- 

Sujcepit prirnum hic populut Df* 
tniuum, 
Prudenr. Cathem. xi r. 131. 
Aram anteipfam fimplicesp 
Palma et coronis luditis, 
cum nota Heinfu. Adie Burra. ad 
Phaed. Fab. iv. vf. 4. Wopkens. 
Dijpmus late ad Epigr. Afler. \{. 6, 
78. Aulae.'] I. e. regni Hebraei 
gubernator. Prudenr. Periil i.-^o. 
Forte tunc atrox ftcttndes Ifraelis 

pofieros 
Duc^or aulae mundialis ire dda" 
ram judtrat, 
Propertius iv. n, 3, 

2e licet orantem fyrvae Deus 
audiat aulae » 
Kempe tuas lacrimas Utora 
furda bibent, 
luvencus H. Euang. 111. 438. 
Nam coeli regnum domino pru* 

dizitis aulae 
Cenfmile efl, nummi rationem, 
qui &C. 

WopKENS. Aeftuare pcrtinet aJ 
animi commotionem, ut Sall. Ca- 
til. cap. XXIV. NoHlttas invidia 
aeftuahat. Cort. ad Ciceron. vn. 
Famil. Epift.xviii. 6. i. Horat. i. 
Epift/i. v£ 99. 

AefiHat C7 vitae difconvenit et' 
dine tote, lnc Carminum Libbr IL 1091 

Jlubila mentis alens , clam raandat ubique requiri 
Sicuc adorandum , quem tra6i:ac fraiide necandum. 
Quid furis , lierodes ? Chriftum fermone fateris » 
Sed fenfu jugulare cupis : legemque legendo 
Negligis, & regi regum Atu^ regna minaris, 2S 

Ne kMtaeftus de animo flucSuante 
&con:moio. luHin. lib. XI. cap, 
VI u §. 3. AMaino fe aeftn libera- 
tum ait: ubi Francq. cum z}us 
»f/«.'Fru(lra V. Bernecc.ad illum 
loc. Barih. ad Stat. vi. Theb. 483. 
ad Claudian iv. Conf. Honor. vl. 
117. Pluribus Pric. ad Apul. lib. 
IV. Met. p. 183, lib. V. p. 177. 
iib. X. p. 596. Arntz. 

81. jilens ] Canrabr. & Fabric. 
ita. Aln habtns, Cellar. Ita Can- 
Ubr. Cod. & Edd. Ald. Fabr. Bibl. 
Lugd. b/iiwi. hahcns^ qupd in rcii- 
fjmslegitur, hbrarii eit. Virg.Aeu. 
iy.pr. 

M reginazravi jam dudumfau 
cia cura 

Vulnus alif venis, 
Ovid. ex P. 111. I. 18. 

^Huipofus duhiumfi/lat, alat- 
ve fitim, 
Gc. Catilin. u. 12. §lji fpem Ca- 
tainae moUibus fintentiis aluerunt, 
Crun£r. Vet. Ed. i. 1. Parrhaf. 
Mojiatt. Tornaef, i.i. ^.CoLLipf 
hehens^ fcd malc. VaL Fiacc. vi. 
T£66o. 

Et quas alit infiia curas, 
Ifaui. deB. Trojan. hb. il, vf.304- 
Alit alm^t malum. 

Scncc. Hipp. vl. lOf. 

Alitur V crefcit malum. 
Qvliii. Art. 151. 

Moliis alendus amor, 

Pt commutatioiie hoium veibo rum confer Heinf.adOvid.xii. 
Her. vf. 170. Cl. Burm. ad cumd. 
IX. Met. 539. & lib, I. Trift. H, 
xr. vf. 31. 

8x. Tra^at^ Hoc efl, quem 
fraude necare cogitati conilitui^ 
Fab. Antiq. vi. ^i aliorutn necerm 
tradlant , c?' de ipforum quid aga^ 
turignorani, Gregorius Turon. H, 
Franc. 11. 13. Hoc iniquo corda 
explere cogitans^ quod die praeca* 
dmte tradlaverat. Hb. lll. x8. Tra- 
Aantes f7/M»i die fequente interfiet^ 
rc^ tt tra^are fcii. fecum , pro 
animo agitarc, volveredixit Quin^ 
i^il. Declam. V. i. Tacitus AiinaL 
11 <;. luilm. XXXI. 7. cum noftra 
animadverfiQne. Gerundium iftul 
necandum pro necare illuftravimus 
quoque ad eundem lib. VL i. Wo9r 

KEN6. 

84. Sid feufu,'] Omnes Editt 
praeter Lipf. C7. Profa tamen nU ' 
mutare jubet. Ad id quod dicat /#> 
gemqui tegendo &c pertinct Cato 
praet; Dillich. hb. L Igitur mts 
praecepta ita le%ito\ ut intelligati 
Legert enim v non intelUgerg, n$* 
gligere e/i, ubi Daum. etiam haee 
Sedulii ad partesvocavit ctim Lin« 
denbr. ad Terent. Andr. Prolc^t 
Mox Regi Regum proprium eft 
veri Dei Epith. ut infr. lib. IIL vf^ 

Rex etiam folus Regum, 
& in ipecie quidem Chnilo tribui* 
i ' tur. IXO COELXX SkDVI/IX Ne tamen infano careanc tua Yiomina faflo , 
Patrandum fub honore crucis {kd crimine gentis) 
Herodes alius^ quod tu molire, videbit. 

Ergo alacres fummo fervantes lumina caelo 
Fixa magiy fidusque micans rcgale fecuti, 
Optatam tenuere viam , quae lege fuiura 
Duxit adorante^ facra ad cunabula gentes ; 90 The.- l«T. Elfn. ad Apoc. ap.xix. vf. 16. 
Sic & Gentes de fuo Jove, ut 
fchorus apud Aefchyl. Supplic. 535. 
«»«1 etPclxrtp^ unde reges ab eo 
jtira accepifle dicuntur, & ipfclu- 
pitcr Htfceretf cognominatus.fuir. 
Spanhem. ad Callim. in lov. v£ 3. 
Elfn. d. I. Imo Principum Impera- 
torumve tdulatores, eorum favo- 
rem blandimentis captantes, tales 
ob rerum forte bene gcftarum glo- 
liam non dubitabant interdum Re 
guf» Reges nominare , ^quaUa exem* 
pla dabit Cl. Alberr. ad Apoc. cap. 
51X. vf. 16. ubi & Elfn. Dc Perfa- 
rum Regibus talia collegit Erud. 
▼an Staver. ad Nepot. Agcf. cap. 
IX. 5- '• P^o regna Pulm. Sched. 
damna. invita Profa. Arntz. 

86. NominaJ] Ed. Vet.i.i.Mo- 
naft. C9I. munia , Ald. nomina quae 
ccntics permutantur. V. late h. l 
Grunerum elegantia adferentem. 
Komina probarunt quoque Puim. 
Sched. Pro ne tamen Bibl. Lugd. 
et tamtn , Vct £d. i. Monall. nec 
famen, 

88. Hercdis.] Ed* Vet. i.i.Mo- 
nad. Baf, Herodesque^ quod rede 
damnarunt Pulm. Sched. Col. 
cr -Herodes. aperte contra metri 
Leges. Mox Cod. Cant. videhii, 

90. Secsitul Qau^an. £pigr. 
ZLVi. vll x& hMmenqne fecuti 
Invtnen Aiagi, 
Neque talia ignoravit Paganorum 
religio, in quorum^Scriptis multa 
occurrunt cxempla ftellarum prae- 
euntium & homiuibus viam quafi 
monllrantium. Pric. & Elfii. ad 
Matih. cap. 11. v£ 9. Dougt. AnaL 
S. Part. 11. Exc. i, & boni ominis 
er^t, fitalisdella, ut hic, diena- 
tali adpareret. Pric. ad Mattbf 
cap. II. vf. z, De ftella hac Magis 
praelucente confule porro Barth. 
lib. LVlIL Adv. cap. 11. iBtcgram 
hac de re Diflertationem confai* 
piit Cl. Heumannus , quae reperitur 
tom. il. Poecil. p. 112. ubinovam 
quoque fententiam de fiella prae- 
luccnte ptopofuit. V. A&, LipC 
A, 171^. Menfl Maj.p» zio. Porro 
tenere viam eft proficifci. Minuc 
Fcl. Odav. cap. ui. Jam liberm 
littus tenehamus. Burra. ad Vell.Iib. 

II. cap. XXV. in fin, H cap. cvin. J. 
!♦ Drakenb. ad Silium hb. II.vlI 
411. Oudend. ad Frontin. lib. I. 
cap. IV. in fin. & ad Lucan. Iib« 

III. init. Heinf: ad Ovid. ili. Faft- 
319. Arntz. 

95, Nafcenti.'] Pro nato^ dequo 
participii ufii lege lac. Periton.ad 
San^, Minerv. i. cap. xv. p. m* 
119. Gruner. 

5,6. Deo.] Rufticns dc' Bcncf. 
lChrifliSi. Gm \" CarmzkOm Lxb B R I L iii Thefaurisque fimul pro religione fblutis , 

Ipfae edam ut poffent fpecies oftendere Chriftum, 

Aurea nafcenti fuderunt munera regi , . gS 

Tura dedere deo , myrrham tribuere sepulcro. 

Cur tria dona tamen ? quoniam fpes maxima vitae efl:. 

Hunc numerum confeffa fides , & tempora fummus 

Cernens cunfta Deus, praefentia, prifca, futura, 

Semf Gens Chaldaid . . . prior veniura 

dicatis 
Ptr jpuiem dccumenta ftnns dat 

munera^ regi 
Divitias^ Hat thura Deo, myr- 
rhamque fepiilcro. 
Pmdentiiis Cathemer. xu. 6i, 
Hca promunt muntra , 
Stratiqtie votis cjferunt 
Jusy myrrham, ct* 4urum r«- 
iiutff 

Regcm Deumque adnuntiant 
Thgfaurus C^ fra^rans odor^ 
Tttiis Sahaei : at myrrheus 
Pulvis fcpulcrum praedoctt. 
ad quem locum hunc quoque Se- 
dulii jam adduxit Cellarius. Talis 
quc fere interpretatio ifta luvenci 
H. Euarig. 1. 151. 
Suhniffique fimul mox myftica mu- 

nera promunt: 
AHfUm y thus , myrrham : rcgiquc 

Deoque hominique. 
Adde Prudent. Diprycho xxvii. & 
Pet Chryfologum *Serm. clviii. 
TVopKENS. Qaudianus Epigr. xtvii. 

I>attt tihi Cinldaei praenuntia 

mumra Re^es: 

Myrrham homo , rex aurum » 

fujeipe tura Veus. 

addc non ineleganrem Aucuflini 

focum apud WUk. ad Fiudeot. p. m. 53<>. quem & infpice p. 574. 
cum Barth. hb. XXn. Adv. cap, 
XX. & Lvi i i.cap. II. Scilicet Rege 
dignum erat donum aureura, de 
quo latius Adam. Obferv. Thcol. 
Phil. p.8i. feqq. Per tuta agnofce- 
bant illum Deum , qua de re cx 
Gentium Chriftianorumque re- 
ligione erudite difputavit CL Can- 
negieterus in Refcript. Bozhorn.. 
cap. XV. & xvr. Per myrrham ag- 
noscebanthomincm cum effc , cun» 
ad cetcrorum mortalium exem- 
pUim fato concederet. Soicbant 
namquc cadavera myrrha ahisque 
aromatibus ungere» ut aetatcm 
ferrent. Pric. ad Euang. Lucaccap. 
XXI ir. vf. 56. Gall. ad Orac. Si^ 
byll. tom. II. p. 176. Thurahtbcnt 
plures Editi cum Arntz. quafi z. 
Graeco 3-^i<f dcduccrctur, cum 
tamen, ut puto» mcHusaliiad- 
fpirationem abjiciant, aliam ori« 
ginem quacrentcs. Confer de 
hac fcriptura Taubm. ad Virgil. i. 
Georg. 57. & ad Culic. vf. 8^ di- 
ledum noftrum Patruum ,0. Arnt- 
xen. ad Caton. iv.Diftich. xxxvni. 
Cellar. Orthogr. v. tusp Carr. ad. 
Val. Flacc. vi i r. vC 148, CI. Dra« 
kenb, ad Livium )ib. X. cap. xxiii; 
Porro Fabr. Bibl. Lugd. legunt fa^ 
pulto , quo modo ctiam citavit 
WUk. ^d Pxudent p. m^ si^. Sed. iti E L I I 6 i D V h ii Semperadefl:, femperque fuit, femperque manebk lod 

In triplici virtute fui* Tunc caelitus illi 

Per fomnum moniti , dontemnere jufla tyranni , 

Per loca mutati gradientes devia callis, 

In patriam rediere fuam . Sic nos quoque fan6lam 

Si cQpimus patriam tandem contingefe, poflqu^m iQg 

Venimus ad Chrillum, jam non repetamus iniquum. 

Ergo ubi delufum fe comperit , inpius iram 
Rex aperit, fljure queat rex ille Vocari, 

Qui Phidcntii & Ruftici exempla apad 
£rud. WopkeniiQm • &: antiquio* 
ris notae £dd. contrarium fua* 
dcnt. Aufon. in Gripho p. 461. 
Jumadat pattio wferias wi/ere /e- 

pulero. 
vbi tamen Faber lib. II. Semeftr. 
cap. X. p. 140. malebat , patri fe- 
fmlto, Sed ut videtur , invita Criti- 
ce. In nonnullis quidem Editis il- 
lud patri invenitur» fed tamen fe- 
fulcro in vet. £dit. exHare in mar- 
gine Edit* fuae notaverai 1£ Vos- 
iiuSy qui patrio pariter pracfere- 
bar. Arnt?.. ^ 

10 1. rn>jV/.] Non ad per/hnas 
divinas« quafi virtutes unius eiTen- 
tiae cifent, intcr le vere haud 
^itindaCy qui Sabelhanus enor 
cft; fcd ad trinas temporis difie 
icntias, quibus una act rniras «M 
linay tamquamtripkxvirruSfiuffi 
dt» rcferendum ell, ut fupe^iora 
eftcodunt. Cellar. Lucem his ad 
fiidit Bartb. hb. xxii. Adv. cap. 
sz. Ccterum ftatim pro non repeta- 
mtu faibunt nos rtpetamus £d. 
Vct t. X. MoD. fed iliud praece- 
dentia fads cvcrtunt./fcM^imivi non ' 
inutandum eftc m/icm^moDucrunt ' 
FidoL Scbcd. £iuai tctoicnptunun 1 in nofiris non deprehendefe licuir; 
Arntl. 

irr. Cujus dh ore^ Impedita 
quodammodo conftructio in bisy 
cujus ab ort &c i.c. qui» cum ab 
ore cjus fubito labitur tcncr a- 
gnus, &c. Sic Cicero Attico XII. 
ep. 13. l^am ejuid de me dtcamf 
cui ut omnia cohtintane , qude «0- 
luit l^vari non poffum^ 1. e. qui, 
ut miht omnia &:c Id gcnus ptura 
dedimus ad lulbn. iz 8. Wop- 
KENs. lilud erepsum facimtes iolu* 
itravit Wafle ad Salluft^ lug* cap. 

IZXXIV. 

114. Nec quidqudm^ Anitz« 
Tornaef t. 3. a iae mquidquam, 
Tornaci. z. nequiquam. undc is 
metitem miiii venua>iquando, ita 
ciTe mterpungcndum hunc locum t 
t. V, fuj fiir.ora fetae Sequidqttam^ 
6cc. quo modo pofiea vidi quas- 
dam hdd. habcre. In Profa eft: 
Pecufque moUi(pmMm ntandit ^ is- 
ctru ^ dectrpit ^ ex/iinftuit^ tiamte 
tmlnus fetae mfeuime i^nora vf 
cantes fru/ira jam perdita , crebris* 
qut bal^tibui tranes auras exaj* 
tant. Lege ibi di/cerptt. Arnt/. 

Ii6. Celifas.] \oL Waile ad 

SalL iuig. c i.Z2£iv. p. 440- ff Ca<1M1N¥M LtBEnIL tt$ 

Qm pietate caret , propriam ^ui non regit Iram , 
£f epc umque gemens facinus (ibi , ceu leo frendeni , i id 
Cujus ab ore tener fubito quum labitur agnos « 
In locum movet arma gregemi xnanditqne trahitque 
Molle pecus, trepidaeque vocant fua pignora fetae j 
Nec qui(|guam & vacuas inplent batatibus auras: 
Haud fecus Herodes, Chrilto ftimulatus ademto ilg 
Sternere eonli(as parvorum tlfage catervas 
lomeriUi non ceffdt atfox. Quo crimine iimplejc 

H Tar* Cod. BiU. ?ubl Cantabr. pt^fcxt 
lcSdontm cMcoUs. ipfe vera lege- 
re nos jubet USUoUs^ praeter ne- 
cef&tateiii< Giumer. Wopf-cenfius 
ad y£ feq. receptam eleganter tue- 
fur faipturam. Pro bdHd aUi fcri- 
buiit bautt ut & Arntz^ de qua 
iicriptura coufcr Daufq. orthogr* 
part 11. p< i^a 8c Barth^ ad Ga^. 
si. in Ruf. 1S4. Pro psrvorufH Ed. 
Vet f . pravortm. Ita & Ed. Vct. 
a. fed msU adfcripftrac in marg/ 
doda manus. optime. fenfus id fa- 
tis fuadet» cum de inftntibus hic 
igatun Akntz. C4Urv4 mMtrum HtfitM^ 
Conlifa dofsns pi^hord» 
Neque infrequens conUdm pro eli* 
deie. Ru^n. H. £ccLfi. 31. g{^ 
iUe cum facere fecu/dret» omne c$r* 
pus ejns memlraeim fuMus tdffi« 
fermit.Orofios iv^ 8^ Vtfi in nus» 
tihet corperls parte • . ihsi mUu4 
collidaturt dehHis reddita curfum 
hahore non popt. Vetiis Int^ Pfiilmo 
LXZXV11I4 4^. Et fedem ejus 1« 
terram callififii. lertmiac ii. la 
Cdlidis su mihi vafn ieUs , CP* ig» 
coilidam tn te (i. e. per te) gontos 
• ccoUidam in toeqieumfs^oqui* 117. tnmeritoJ] Legendum ^r^- tem ejus: cf coltidam 5cct Hqge* 
ji . . . ttmttofirJL prout jam Mllo fipp< v. 38. $od uhi incendiumovs^' 
auAore emaculavit ad Stat. The- ferant^ finseHscrutlhuscoUificorpoek 
baid. II. y>K. Barthius. Qan autem ; moriehantur. Auguftiri^ Civ. D<f 
WaflTeas ad Sallud. lug. 84. pro ziVir 15. Vt maU fcrihontom fiyltsun^ 
ifsMfaSf cum in MSto fitctfr/ic^. collidat, vel caUmietm franpst ire^ iatf kgendum conjidt U^toUs. 
Prudent* Oipt. xxix. . 

Fumant ladeoio parvorum fan^ 
Itdno cstnao, 
Egovero non veiaverim illud con- 
lifaSf quoniam & Profa habet» 
parvuUnau catorvas^ elidere /an- 
gusnoUnta non defiitis tyrannidOf 

6c fic mrftti canit ^eduL Hymno 
n. 37. sus. Paulinus. V. Martini, 11. 449« 
Offatjue collifisyiMMrJMi/ muta 
momhrit. 
Quod autem coniifiUf cum idem 
ferme fit qiiod itratas^ vacare vi« 
detur poft fiornerof tn(um hoc pa« 
filogiae gemis eft Poetis, ut vidi* 
mus ad ilta Aviani Pah. zi. 7« 
Kf tumen elifam caitdnagttiii 
uonstofiumf 

HtruUA 


if4 COKLII S£DOLII Turba perit ? cor qui vixdum potoere creari , 
lam meruere mori ? Fnror eft in rege cruento , 
Non ratio: primosque necans va^tos, & audens 120 
Inoomerom patrare nefas , puerilta ma6lac 

Millia 9 htrshst fHum Unglus in vum» 
Bc Paulini de V. Msnioi it. 183. 

Eliiam Mielimt prcQuitein arf^re 
fUmtsm* 
ficfnfra vi 154. 

Decotit expulfas t^fis vtdtihms 
mmhras. 
Womws. Bardu ad Siat. ii.Thcb. 
305. ex MS. legit itmmrita, qoem 
CL J¥opkenfiu$ etiam ^aitar. 
£amdem ledionem in Ed. Lip£ 
iuveni , qoam qoidem non iopro* 
biYerim»* ddendi tamen Tu'gata 
ctiam potcft. Gaunei. Adnuente 
tamenetiam Amtz.&Sched.PuIm. 
immrita refcriberc non dubita?i« 
* 117. CritmiM pmplex.'] Adllh 
^creTideturad Y^ba Lucani , mox 
ad y£ ti^ & i^qq. atanda» quac 
^nm apud Lucanum exftare ignb- 
m Bartliios, a Lotario male a^ 
ftrri, fruftrapiitabatadStatTheb. 
tL 305. WoptEKS. 

119. Merturt mni.l Non inde- 
pns locutia OTid. xi?. Her. 63. 

limgt ifires tmendjfe merL 
fcxY. Met. 112* 

Hellim fms mendffe meri. 
'Infcriptio apud ReineC Cbl xx. 

Feiicem feteer fic mermijfe mcri, 
Stat. u« Slr. f . yC aii. 

Nem thmtnt mendsve meeri. 
Nifi ibi cum Marcklando rcpone* 
tc mallcs retemtvet quod tamen 
iion Placet, ctun ex ipAre de qoa 
«Sit Poeta, contrariom fatispate- 
&L Agit enim ibi dc Gboda , qoi prima infiQtia raptns gniTioribai 
criminibus obnoxiam Yitam non 
duxerat, quam Statiosii|fe&Ate« 
dios & ceteri proredioris jam ae* 
tatis • qoos ideo mox opponit 
Poaa: 

Kot mmxia pUes^ 
Nes meiferi^ pdlms tsmde diesfmfre' 

ttsa, qtib aevi 
Esdius^ ituertttm. 

Scd haec «c h *m^^ Amrtz. 

iia Kecams vagittts.} Sic libri* 
correpto plorali vmpim. Pro£i Se- 
dv^VLiprissdsvapttkmissimcssu Un- 
de potaYi aliqoando kgi pofle , ii 
qois codex confenriret : 

Pristdsmme teftis vapnlui 
amia, 
Barthios aitem cenftbat iotiura 
efle , legitqoe : 

Nem ratie , patrare tsefm. 
Sed hbri obflant , & foluu audo- 
ris, qoam diximus, oratia Cel* 
Lan. Sane ttecare pfitmas vagumm* 
iblcntiflime di^hira , neqoe fimilc 
exemplom noYt. InPiolahabetois 
l>rimis vaptihms imwsicm, Uode 
aliqoando Chriftophoros Cena* 
rius, Vir dodiflimusy iufpicaba- 
tur legi pofle» primiiqtse hefiis ve* 
giiihis amdet. Cur non.' Prissdsque 
jerex (aot JertU) vaptihss asuUt, 
Id ccrte acccdit multo propius. 
Neque tamen eft Ycra lcdio. Scii* 
bcndQmcnim: 

primsesfm vetams vaptmi Ct 
amiems 

Jmnih Carmikum LibbrII. 115 

Millia , plangoremque dedit tot matribus unum. 
Haec laceros crines nudato vertice rupic, 
IHa genas fecuit , nudum feric altera pugnis 
Pedlus, & infelix mater (nec jam modo raater) 1^5 

H 2 Orba / hmmntrum patrare nefas, 
Plunlem us ut i^urimum corripit 
SeduliQS, nec adeo hanc ob caus- 
fam qoidquid mutandum temere. 
VoNOc. LcA Lat. lib. II. cap. il 
Licentia plane frivola ac pervcrfa 
Barthii en» qua iugulanda putat 
Tcrba ifta » primosque necans vagi- 
tn$ v^ audent innumerum, In nu' 
merum (fic epim derimendae hae 
voces) pairar$ nefas dizit Sedulius 
ad imitationem Lucani ii. io8. 

Criming quo parvi catdem potue* 
re mererir 

Sedfasis eft jam poffe mort, Tra- 
hit tpfefuroris 

hnpetm^ cr vifum eft Unti , 
quaefiffe nocentem. 

Id Dumerum pars magna perit, 
rapuitqtte &c. 
I. e. paffim ac velut ad ingentem 
folammodo numerum cfficien» 
dumt de qua forma quaedam 
etiam obfervamus ad Tacit. Ann. 
XY, 71. <Juod autem in Profa Se- 
dulii kgitur, primis vaptibus ini- 
miettSf tanti auidem non eft, ut 
ideo cum CeUario conjiceremus, 
frindsqtfi hoflis vaptihus audet. 
Contra ritum quidem profodiacum 
v^tt, quod i^timain vagttus cor- 
ripitur; fedidem peccatum invo- 
^nsfpiritus \C 139. /exus lib. Ul, 
t66. ic aliis. Neqde offendere a- 
Hum Virum dodum , tanquam 
otmtt infolens » debuit hoc , pri- 
mit necans vagitus, i. e. infantes 
eiiammodonatosneeans; ficeaim ab{!rado hoc pro concreto utituc 
Prudentius Pcrifteph. 743. 

Omnes capaces effe virtutum Pa* 
ter 

Mandavit annos: netninem exee* 
pit diem^ 

Ipfis triumpkos adauens vagitibiis; 
Sic gemitus pro gementibus, idem^^ 
Hamart. 8^8. curfus pro currenti- 
bus, Periftcph. 114. vota pro prc- 
cantibus» ibid» 198. cif/^4 pro no-^ 
xiOy Cathem. xii. iii. Ita lacri-^ 
mas pro lacrimantibus dixit Statius 
Theb. VII r. 216. gaudia pro gau- 
dentibus» Paulinus de V. Marrini 
lu tQo. enfes pro armatis, nofter 
lib. V. 62. nattfragium pro naufra-, 
go lib. I. 1I& & intinita tajia. 
WoPKENs. Alionim conjeduras' 
jam damnavit Grunerus » quem 
tamen miror unicam iflam Amp!.' 
Vonckii conjeduram protuIilTe \ 
qua mallet , primisque ferox aut 
ferus : cur poderiorem , primesque 
vetans vagitus ^audentf omife-. 
rit, mcuiu non eft inquirere. Ad- 
dit Eruditus Grunerus ; Sed tjuis 
probabit salem audaciam f Vellem , 
adjeciflett neque ipfam illam pro« 
bafle Virum Ampl. cum hanc vc- 
ram efle ledlionemaperte negavcrir. 
Pofteriorem vero iitius Viri conjc* 
fiuram , fi omnino quid eflet emen* 
dandum » lubens ego praeferrem « 
quae ob litterarum limilitudinem 
maxime fe commendec. fi quis 8c^ 
noftram defidcrct operam , videat 
an fcripferit SeduUus : primosque 

neiant 11$ C O I L 1 E CL U L I I Orba fuper gelidum fruftra premit ubera natnm* 
Quis tibi tunc, laniot cementi talia, rcnfus? 
Quosve dabaa fremitiia » quum vulnera fervere late Pr(v IMf^l VdfituSf aut frtmisqu9 m- 
€dm$ vagiiibus dudit, Sed iollid- 
laiidum nibif yidctui; lis » quae 
Wopkens, adtuHt, addenotaua 
nobis ad M 1 8. A&ntz. 

1x6. Orym\ OrlfS ttbtta ut Pri^ 

dentApod). 613. 

JmlitxiJ[€ diim IditdMtilms bi- 

ris9 
(3« amr innupto petsdmt 4A u- 

bere CMfitts, 
adde quae itifra ad v£ 115. Wor- 
ISHS. mecedenda, ttt€J€mtn»d$ 
mtumr. m matgine P. Burmannus 
noUYit defumta cfle ex Ovid, 11. 
Arty}. 

JitpsUrhiftSx^ tmJMmfsUirf 
Juire, 

117. 9^ isU.] ApoftTophe ad 
Heiodem. quemquaupraelemem 
fc ad$)e4aQtem Poetice fiugit 
CsujLit. Ejusmodi apofttophe pla- 
Qiit itidem PrudenHoPenfl, V. &41. 

^§mttss p mt utmm ffittdis 
ftfjtlkMt Himlttu ddtr. 
Imitatur utoqQe ifia Viigilii Acn. 

§iSi$fiU nyac» Vidi^ 

UtitMiimfitSt^ 
^iMivt ddilM t gtttdtm^ 

t0r€ firmwi imsM 
^mfiittrts mt9 cx A &- ^Sfimsmm mttUstmttis 

rihts J if »tr> 

Mfttmt autem ymfitmm non eft tn* 

m^us» ut male in Indice cxpo- 

niiuri M Jotdiaes tentts aliam aquae, quas matres eum tnfanti* 
bus fuisauftigicntestraQsmeare co- 
nabantur, Wqpkens. Mak Fabr. & 
Bibl* Lugd. mttmt^ cu^k quibusta* 
men pr, m» in Amt coQftnrit 1 
licet altera id jure coneverit* De 
ifla permutatione vid.Orakenb. ad 
Uv. xxxvuu cap^ iv. 5r xx.i. cap, 
IX. Nor.Patem* ad ViA. Inluftr, 
Lxxviu 6, infir. nt xia Aentz. 

ii8, Ffrttfiv] Viderunt jam 
V. O. Nollrum imitaii Viig. Arn, 
IV. 4dS< lcqq. Wmtntks eft in MSS, 
& editis plciisque. Sola Ed. LipC 
habetj^cMMi, auamvocem Virg, 
adhibm't 1, c ied Virg. de muhcre 
loquitur» cai conveniuQtfiiii/Jii: 
vir vero furens/iYawr » &itaeriani 
Piola : flnmfrtsmstsis trtt&tshms «^ 
(tttfmsf Cawod. £xpo£ io P£ 11, 
I. Fremsitsupn^ftrsntmtfi^qm 
jmfit fmnmttktss dsttts tjjj^ pssmdt 

fmcctmf fmmt. Gkunei. Gttmitm 
Quoque sched, Piiiin^/rcwi/wpiae* 
teio; noQ tanm ideo qiMMi Viro 
magi>quam muhehtnbintiir: Scd 
ut majori cfficada cxpnmativ in« 
cctiius ira Re^ animus* qnorfm 
cgi^ie peitiiict Cafliodori lociiSr 
imde Oaudian, iv, ConC HonoTt iit. 2im httsstnx ^Sittstmmtm stthtttt* ubi &Mh. de vcifao fmvsn xL 
Scnr. ad Vii^ iv. Acn, 409« ^ 
CaroL Anim. ad GdL iL capi» xsis* 
AaNTX. 
ija Atfmt^ In Indice per tn* 

muhua C A R M I H U 11 L ''I B tlk I I. Ifir^ Prnfpiceres arce ex futnma 
Mifceri ante ocuios lantis 

H 

multum es]X)fuit Qllarius , quod 
damnat re^te Wopkens« ad vf. 1 27. 
Cur non potiusde phnitiecampo*- 
rum accepic Cellar.? quae&nu- 
tus vodsvis eft. Vid. Nor.ad Ovid, 
X7i Met. 266, Heinf. ad eumd. 111. 
Fa(L 3)5» aliosqQC. Sed U illud ab 
h. 1. eft prbrfus alienum » in quo 
M^M0r de mari aliisque aquis acci* 
pitur. Sed tamen & ipfe dulntavi , 
an commode iftae aquae ex hac 
arce conipici potueiinr. In Virgi- 
lio, quem imitatus fuit» CQnveni- 
re novi; in hoc inccrtuni. Tenta* 
bam igitur: vafiamque v, mifc^ri 
4. 9, /. p. dithratn , ut convenirer 
cum eo', quod dixeratvf. 114. Va* 
cuas it^tm halatibut auras , idquc 
tatlum pMlfart qutr$Us dixit Juvenc. 
L 167. (k fic atthra fumitur infr. 

Qmntmqtu vapscum nuhlbm aa • 
ihram, 
Juvenciis 1. 773. 

Mmes ftrvatur in atthra, 
DaviC aJ Cicer. II. de N.D.xlvi. 
Auioii. Eci. p.541. 

Sariitus regimtn nitidat fol aurt- 
us atthrat. 
Mattiaik Capell de Nupt. Phil. lib. 
V. iait. 

tLaucufqutptr atthram 
C4MIX €7 i^ot$ catlum clat^iore 
rtmmit. 
eoquft fe niagis comraendabithaec 
Conjedora • cum voces aejuor & 
Oithra frequenter in MSS. confun- 
4aBtiir. vio. CL Burm. ad Ovid. I. 
Faft.457. & ad Virg. £!cL 1. vf.6o. 
potuiflet fadie attiutr fubitituere , vafhimqae vidcrci 
plangoribus aequor? ijei 

3 Exftfflk 

Uhrarius» eujusforfantninioViii 
gilii verliis illi notiores obverlb^ 
hantur. Neque videbatqr obftarf 
verbum profpietrt^ qood eftin de» 
predum oculos vergere. Heinfaj 
SchefF. Epift. ixxiiK lom. V. SyD. 
Durm. Horat. I. Ep. x. »3. 

Lmiatm^ itmm^ iaugfisfuau 
prtfpicit agrts. 
adeo ut aon potuiffei fertbefe Se» 
dulius a^tbrtm prtfpit^it &dfu/pim 
cere. Dscit enim profpktn v tt htifm 
ftrvert, coi opponit vuien at^um 
vafium, adeo ut fufpicari-<|aiipot» 
fet *f nddtii bic eamdemvimcum 
/ufi^ictri habere t ut mens Se# 
dulio fuerir, regem non tantuni 
profpexiife ex alto occiforum infao* 
tum cadavera in terram projeda; 
fcd & in altum fufpexifte aethert 
ex triOi matrum ululautium plan* 
du refonantia. Vides, non omni 
pondere dcilitui hancconjedurani. 
iftam tamen fententiam nmicma* 
to, potifiimumobProfamt inqwi 
legiturs Ex arct futnma ^rpfpinmtk 
vaflum ptiapts. unde intcllext aK* 
am fuifl^ Sedulio mentem» quaaa 
ante divinaveram. Receptam ita* 
que fcripturam foMidtare neceflt 
neutiquam videtm*. Neqne vide< 
batur dim Wc^cnfio» qui kiec 
per litteraa mecum coamumicavit: 
^iutmatbnotitim cum Pnfa istuHs^ « 
»1 falUrt rtfragantttr liM^ fic «{« 
hilviiaif quimiB UuU ii i en im ifiam 
Virgilianamrttintrtpottmrit Attfkr^ 
perqui vaflum tequor ^fn^datumsm 
liaji^ut.aqttasimtUipri^ fuaattfatif^ 
mtan fugitntit cum infandbttamm»^ 

im 


Co E L I X Se D U L I X Ex(lin£Bsque taroen quamvis infantibus abiens, 
f raefens Chriftus erat, qui (anfla pericula femper 
Siiicipit , & poenas alieno in corpore fentit. 

AR, ubi biflenos aetatis contigit annos , 
Hoc fpatium de carne tf ahens , aevique meatus 135 
Humana pro parte tulit; fenioribus efle 
Corde videbatur fenior » legisque magiflxoi 
1 Inter, tns eondnntur, Accedit^ quodnen 
9xpui9^ qne medo Hendes diei que' 
4r, ex arce fumma anteoculosvi- 
^ifle aethram » five aerem mifceri 
tantis plangoribus; epeeniam ferme 
^ft de rebus^ ad quas defpiceret ex 
mrce fua tyrannus , nihilque in aere 
gerebatur » ad quod inde fufpiceret. 
Et quante aptius dicimur audireae- 
thram refonare plangoribus, quam 
bis illam videre mifceri « &c. Sed 
nifi obftaret Prola» illa quae ad 
^nervandam conjeduram adtulit 
WopkeniiuSt facileconciliaripofle 
autumo. De verbo profptcere jam 
l)ixi. Quodtamen addataptiusdi* 
ci audire aethram refonare , quam 
itftfi» videre mifceri , non fatis expu- 
10. Si enim rf videre vim rSfrf 
picere deneges, tn proprie accipere 
malles, cur non 8c per audire pos- 

e: ezponi? Notionem iftam ad« 
uxittiberius SeH.Obferv.ia B«inh. 
tdCIaud.lI. inRufin.330. Elegan- 
ter Auguitin. X. Confefl. xxxv. D/- 
dmus autem nen folum » vide quid 
Uttat , qtted foli ocuiifentire pofjiiHt ; 
fid etiam vide quid fiitet f Ikc. io 
cum debeo Fabro lll. Sem. xix. 
^o fenfa tddere cxponendum in 1. 
3. ff. - Si pars hered. de qua varia 
lCti« & faepius verba fenfuum in* 
ter ib commutari quis negac ? Sed 

itrix^), AtNTXXN. 131. gl^/yiji^.] Longevenu* 
iHor oratio erit » fi refcripferis , 
prout etiam dedifle Sedulium vix 
dubito, PraefensChriPuserat^qHe 
fanHa pericula femper fufeipit ; i.e. 
eatenus aderat , qua Sandorum pe* 
ricula femper fi^ipit. Wopkinf. 
Proft: qtu perieulis fanSiorttm fefH' 
per infertut. Receptum unicc pro- 
bo. Pro fufcifit Fabr. Torn.i. Bi- 
bl. Lugd. fufpicit. quod infolens. 
fufcipere cu^am « pericula 8tc cco- 
ties occurrit. centies tamen & hae 
voces permutantur. vid. Not. Pa- 
tem. ad Plin. Pan. lxii 7. Drakenb. 
ad LiV. IV. cap. LViir. & XXIV. 
cap. XL. reftius apud Caffiod. I, 
Var.f. leacbatFornerius: quodc^ 
teri dominantes jure Juftnciunti pro 
fufcipiunt^ quod efl in a)iis« poinas 
per cruciatus exponit Q.Burmano. 
Arntz. 

1)7. Corde videbatur,'] Corde fe* 
nior i. e. prudentia fcientiaque mt« 
turior vel perfedtior, Ifcad. de B« 
Trojan. !. 19. 

Mento cancftant aliii not men* 
te; cafillo, 

Kes anime; facie, nospe6iore. 
cum n« Drefemii. Paulinus de V. 
Martini L 124. 

Et tamen hec fenio morttm zot&P 
que refitlgent^ Carminum Liber IL ti^ Tnter , ut emeritus reddebac jure magifter. 
Nec mora (quas etenim volicans per tempora mundus 
Novic habere moras?) ufus majore juventa, i^b 

Sex quafi loftra gerens placidam Jordanis ad undam 
Venit , ut acciperet hoc quod dare venerat ipfe, ; 
Hunc Baptifla potens ut vidit^ ab amne Joannes j 
Qaem» matris dum ventre latet, nondumque creatus« 

H 4 Senferat^ fludtttor 4 ImftrU gtminos minus 
egerat snnos, 
ubi quaechm talia adfaiprimus. lib. 
11. iio. 

Nam jam maturae fatis e/i ora* 
tio menti 

Vt cttjus Jenfum fcnidr fcDtcntia 
firmat, 
confer ibid. 144. Paulinus Nolan. 
Epift. IV. j. Pater mihi es. . quia 
te ad maturitatem meriti C7 ho^ 
n&rem fenicrum provexit e7 juve- 
teem cana prudencia. Chryfalogus 
Serai. I. Adolcfcentior tfte plane 
ncmditati, fed {cfifu, qui eon^re* 
gami &c. & Scrm . V. Sed Juflaicum 
[populum] feniorem prudentia le 
psfscit: tentilem paganitatis ftuU 
titia rediBdit juniorem. §luiapcut 
fapimtia dat eanos^ ita &c. Wop- 
KSMS. Adde Barth. ad Rutij. I. Itin. 
47a ad Qaudian. Conf. Olybr.dS. 
&LVI. Adv.vi. Siexlapidibuscru» 
ditisexempladcftderes, mfpiccRei- 
nef.Clafl*.XX.n.6i.&367. Arntz. 

I4a Juventa,'] Arnt. feneeia , 
fuod forte Gloucma verborum, 
fMfm iuventa. Receptum omnino 
Bcrvofiuf. 

141. Luflra genns.'] Cerens i. e. 
agenf. Arator H. Apoft. L 144. 

Oamdut erat, eui prims dies tx- 
ordia ifita» 

Memharum cum ftrag§ d»dit p Idnguore coaevo 

O6I0 luilra gercns. 
Statius SHv. IV. 3. 148. ^ 

Uatis loniior abnepotibufquo 

Annos perpetua geres juventa. ? 
Aur. Viaor Epit. c XLIV. Annoi 
gerens proxime qtsadraginta. Suc- 
ton. in Vcfpaf. c. penUlr. Annum 
%crCT\s aetatis /exage/lmum, Vide0e 
Erud. Cannegit. ad A vian. Fab. L" 
4. nodramque animadv. ad Jnftin. 
[II. 4. WoPKENS. Quafi cum nq« 
mcro addatur eamdem vim cum 
fere habet. Salluft. Jugurth. c. u f.' 
;. Praefidio quafi duum miUiumfe* 
ditum. nbi Cort. Perizon. ad Heml; 
Epift. txxui. tom. IV. SyU. Burm? 
Gracci per ^« id exprimunt. Elfii^ 
ad Euang. Joann. c.vx. vC 19. Pc« 
rizon* ad Aelian. lib. v. cap. Ul 
Arntz. 

143. Potens.'] Sic Fortunatus de 
Vita hum. col. 705. cd. Fabricii: ^ 

Semine c humano quo nuUusma': 
jor batiturf \ 

, Vir kaptifta potcns tpfo Joam^ 
ttes obit. 

Arator H. Ap. II. 78. 

CUmavit virtute^/f»i taptifts 
JoanneSf 

Kon egafum : poft me &c 
Similitcr D. Servator dicitur p»titn 
au^or, lib.V. 104. convivafotentp 
ibid. 36;. WopUNt. w Co&Lrll SEt&VLI Senferat ^ obftnifo jam tunc fermoae propbecei , 145 
JJt nuKo g^nkore fluens fcui munera iioguaey 
Poft noni tacuurna diu fpiramina menfis , 
Parto redduntur nato) mox praedicat: Agnus 
£cce Dei) veniens peccatum tollere mundi! 
Tollere quum dicit , quod non habet , boc mihi loHit : 15« 
Non mala ut ip(e gerac, fed uc ipTe nocencia perdac. 
Qualicer in medias quum lux praeclara cenebras 
Fundicur, & proprio non obfufcaca fcreno 

De- I4f* Ohftru/b.'] Notandum illud 
§iflrufo , abftruio » occulto. Sic 
Proiper in Seutent. xcx. 

Strmnrt n$c cura prtcax obdrufa 
Ubcret, 
tx Statio id couienfi] lihrorum fa* 
tis adicri , exinimavit Barthius. I* 
mm. Male igitur Vet. Cd. 1. Mo 
ia&.ahfirufo. Pro/f««cSched.Pu1m. 
Barrba^ tum^ quae varietas fre. 
quentiflima. Mox Ald. Parrh. Sched. ad Phacdf. llf. Fab. xv. 6. Ir» 
Profa illud exprenit SeduKus per 
fnuti patris a jpUntio ttmporali ^ 
fcendent. Idem itaque erit fiure 
quod defcendere. vid. Muncker.ad 
Hygio. Fab.ix. Ceterum MonaiL 
mutuo^ 6c mox tacitura diu Cod/ 
Cant. Edd. Torn. i.. Ald* M^ilt* 
contra metrum vero pofinovi Sfci 
I. Arntz. 
15C. Tollere,'] Verbum «#^m. Pulm. ProphetaOf quo tendit etiam quod joann. i 19. legitur» & tel^ 
foriptura Cod.Amx.Propheu; Lipf. iere fonat ^tfortart, Pofterius coft Clbibct Prophua. Rarius ceterum 
€rtsre dc matrc adhiberi» obferya- 
tem jam Dukero ad Flor.I.cap.vi. venit cum Vno lajulare, £fa. iiif* 
4<ii. ConferMatrh.xxviu)i^cum 
Luc. XXIII. 16. adde Manh. ix. 6. init & Stavcr. ad Ncpot. Iphicrat. Marc« vi. 8. C£lli>r. Vet. i^ moi 
Ir. 111: {.4. Arntz. habct, ut ipfa gerat. ,ncno(iqKtm 

J4(S. Siutnt.] Sicfcnptilibri. P/» magis rcccKam arbitror. Fxogtrot 
Imt^ id eft, genitu^, natus. Fabr. Parrh. ^ Pi^m. Sched. /frny. fic 
fions , cx NebriC conjeAiira : quod j infr. Hymn. ). 64« 
minus convcnit. CEiiA». Silens\ ProferyispoenasipfetuHt1>ominm. 

?ror».3U Fabr. Bibl. Lugd. fruens yxi^mi tamcn tueiurProia. Ce* 
anttas. In Scfacd. Pulni. adicrip- i terum pro cum dicit » Parrh« 5s 
tum crat : Kebrijf. forto iogendum » ' Sched* Pulm. dstm , freqiieDti pcr- 
i3ens: auiamutopatnnondecetatf^tnvXTktionc. In iftis Schcdn illud dk fiius loqtsoretur. AlH frucns. 
Bgo JufpUar hutsc locum corruptum 
9&,. Gbmiptum tamcn cgo nunus 
oiitimavcnnL Sanitatcm ipfitis 
Atis «dHiuxit fUmfiii» Burbann. mi^>ri»//i;rcxponiturpcr« tmo. Non 
advcrfatur linguac gcnius ex iflo 
Dati vi uiii ', ^ qucm dudum alti cx- 
pofuerunt. Arntx. 
15). Soromo.] Ita leggitur io Cod^ 

Oat. C A ti. M X 1» & tt L t B is it 1 1. lit 

Decudt expulfas, inlaefis vultibus, uinbras| 

Sic delidla fugans Saivator nollra gerendo 15 jf 

Terfit , & a taftu procul ev^nefcere juffir* 

Tunc iirzdi correntutn fimp]ex ingrefliis aqtiardin ^ 

In fe cun6ta lavat noftrae contagia vitae: 

Ipfe nihil, <]uod perdat, habens^ fanfioque liquenteji 

Corpore mundavit latices, lymphasque beavic 160 

Gurgicis , & propriis facravic flumina metnbris. 

Senferunt elementa Deum, mare fugit, & ipfe 

H5 Jotdanii <::int. & Edd. Ald. Lipf. & Maitt. 
in rdiquis: Et ptopriutn non obfus' 
tMta fsronum, Graccifmo nec Se- ftri , ne toos infidat ac damnct Vct* 
£d. attA6lti, CELtAs. Atta6iu op« 
time rejecit Cdlarius* lieet in dulio« nec siliis optimae launitatis Parrh. Ed. exdet » ^uam ncftio aa lcriptoribtis inuihato. Uofi^t lib.h 

Ttemtbundaqui fuattr 
Algtntot cnerata finut, 
lib. V. 153, 

En ftHut terzd flageliit, 
OVid. Met; X^ 103. 

St fuccinSla comat , Inrfutaqtte 
vertice pinuti 

Medto nitet arhar in aHfo 

WulvM comam, 
idde lib.XI.47i Virg.- Aen. 1. 314. 
cimi obfcrv. Scrvii, 61: vidc Vech- 
Bemm Hellenol.Li«io. p.m.ipS. 
Stndiumin Minerv.lh5.p.m. 185. 
GaoMfiR. Vcti. 1. Mon. Torn.i. 
i.3* Ejdimhi propriumferenum, Scd 
tlterum Parrh. & Sclted.Pulm. ex- 
hibcnt* Pro decutit lcgcndum quii 
i^MinVconjicercpodet, ScdumcD 
& infra 111, 145. 

Dacttte ttoHumat exftinSlit vuU 
tibut umbrat, 
verfa pracced, £dd. aliquac dum 
btx cxbibcnt Arntz* ipfe viderit : cui tamcn favfrc vl« 
dctor ipf^ Sedulius iV. 104.* 

Atta^lu patuert fores, 
Sed & iftud ibi corrupum. unica 
verum a tailu » quoct eo in loco 
fcrvavit Cod. Amt In 9ched. Pulm^ 
haec crant adfcripta : A ta^lu^ 
fcii. fuo. Attradu Nebfif a taHt^ 
/. «. a contagione ipfiut. Pro geret^* 
do Cod^ Arnt. fugando, quod ta« 
mcn non practulerim. fupr.v£i5r< 

If^fi mala ttt ipfe geratt 
In vocc vero Salvatorit prodit fc* 
culi foi vitium Sedulius. aliosumen 
praceuntes babuit. Eicgantiori La« 
tio camdem indignam effe egregie 
oitcndit Cl. Burmann. ad Lotichtf 
IV. £leg.vi. init Arntz. 

16 1. Flumina.'] NobiIifnmiti| 
Vonckius Led. Lat I. cap. viiu 
p^dp. dlZXf /acravit caerulamett^ 
Ms4 non inelegantcr. Omnes ta- 
men , quas vidi » £dd. & Codd^ 
conftantcr/Jiiivimf retinent Arntz^ 

i6z. Biementa,] Practcr Cupe- 
Irum in Harpoa^ p. 168« qucm e« !$& ^ i4Av.] A COTtadtt&o- rttditifl^usGtu&ciHijtffiaddttxit» m C O' E L I 1 S E D U L I 1 Jordanis refluas curfum coDveriit in undis, 
Namque propheta canens 9 quidnam 6(1, mare» quod 

fugis, inquft. . 
Et tu Jordanis retro quia fabtrahis amnem? i6$ 

Ergo ubi ilumineum , po(l myftica dona ^ lavacrum 
Egrediens , ficcas Dominus calcavk arenas; 

Gon- infpice O. Burmatin. ad Petron. 
cap. cxxiv. p« 591. Elfner. ad 
Maith. xxvni. 1. & ad A&. xvi, 
16. Arntz. 

162. MarefmitJ] Poetica fid^io- 
ne» ^Mod VeterisTenamentifutt, 
coiitiibuit Novo , verbis ad id ex 
FfalnK) cxiv. ufus. Cellar. Mox 
^ordanus M2\it. 

164. 3/#ii»4i9y.] Codtf Arntz.^ffi- 
ftam^ quod omnino nonineptum , 
fifuppieas; quinam eft ille Deus, 
quod, i. e. obquem, fugis & a- 
quas tuas » Jordan» , fubtrahfs. 
Sed fenfu commodiore» atque ad 
miente .Frofa receptum iervemus^ 
JVrntz. 

'^*S« ^t^'] ^r» refcripfi eM Cod. 
Cantabr. ik Edd«TQrnaef.acMaittJ 
alFentienteProfa. GRyNER^Placet» V. i8f. 
quod ex Profa ^" MSto Cant. cdi- 
tifque vulgavit Erud« Grunerus: .. 
ntro qula fubtrMs a, quomodo6c 
Vetus Interp. habct P6lmoCXlll. 
5. Illi autem frequens hic ufus par- 
ticulae <\uiA » pro quod vel cur. 
Exodi X Vi. 7. nos vtro quid fumas , 
quia fnulfita/iis contra nosf Marci 
}« ^7* ^tdnam eft hotf quaenam 
do6lrina baec novaf tJ^iin pote/io" 
u etiam fpiritibus immundis impe- 
wat 9 CT plfodwnt ei, c. iV^^o. ^/i» 
jfutas 9 ell ifie » quia 0/ ventus O' 
mare ohedmnt ei t fic Lucae I V« 36. I. %* Parrh. AW. Baf & plttrcs a;. 
liae» quod rccepit Cellarius. Melios 
alii quia » licet in altcrum qtioque 
conienriat Cod. Arnt. Profa: Et 
tu J^ordanis quia converfus es retrer* 
fum. Arntz. . 

\(f6, Myfiica d^naj] QtKie fpifl 
dedtt Sc difFudit^ baptismatis aquas 
fanciificando. C£llar, Fitsmmeila* 
vacri leguDt Codd. Cant. tn Amtf 
zen. cum Ed. Parrhaf Ald. & 
Sched. Pttlm. Cavc mutes. Mox 
Vcr. Ed.i. Pan:ha&Monaft.Edimb. 
Tornaef 1. 3. aliaeque Pemlnik 
ficcas, 

169. Chrlftum vefiivit^. F^iChr, 
inveftivit h, Vonck* LedionaLar. 
lib* 11. cap. ij. Non fui( hic len* 
randum inveftivit: Sic eniin&liiA Poenam veK,V}K bntore. 
Wopkens. Vuliv Vcrf* Jobi caps 
xx!X^v£ r^. Jti/Hiia tndutsH fitm 
cp* veflivi me. Pacillima veroeft 
AmpL Vonckii conjedKira , cont 
nil frequentius fic in Codd. quam 
ut m 6c in inter fecommifceaiitur. 
Norunt id tlii , qui unquam roani- 
bus Cadices tra^runt. Vid. Aro^ 
lenius ad Pacat. Paneg. cap. xxxfb 
{•x. cum Burman. ad Vel!ej.lib.!fc 
cap* lzvi II. (. a. dc ad Sanioo.de 
Mcdicin. t68^ Obvius eft ifteenor 
cum maxirae poll m fequemvd &VIILi5. Joan.yil. 35. XI. s^.jantccedcns. Sic variatit libri apud 
& XIV. i2r. WoM&NS. §fsid Vet. I Vdie|«r lib.r lu ap. cv, $.3. Virum Cakmikum Liber IL i%3 Confeftim patuere poli, fanftusque columbae 
Spiritus in fpecie Chriftum veftivit honorey 
Manfuetumquedocet, multumque incedere mitem 170 
Per volucrem , quae felle caret ; Natoque vocato 
Voce PatriS) triplici Deus ex ratione probatur, 

Quod mtdtipUcem wtutihus, Alii habent 
iuvt^tut. AaiiTZ. 

i7a Maufuetumijue,] De vul- 
gari hac columbae deicriptione vi- 
de Bochart. Hierot. P. II. lib.I.4. 
Licet autem multum pro maxime 
eum adjedivis conftrui aliquando 
noo diffitear» hic tamencredovo- 
cem hanciDmendocubare: neque 
enim bene mibi ibnat hoc» man- 
fuetus multumque mitis vi vere Chri- 

Itusptripiriiumoftendebatur. Ten» 
tabam : i/. d. mitemque incedere » 
mt*m per v^ vel» M. d^ humiltm 
aue incedere , tpitem ptr y. Ut po- 

Itrema fyllaba ra docet » aiite ku. 
miUmque^ producatur fQlenni in 
caefurisUcentia» qualemlib,l.t68. 
& alibi ufurpat Seduliu^ £t man- 
fuetieih 2tq}^c humilttas {Qwt mode 
(Ha) ^t virtutescognacae» memo- 
rantur Matthaei XI. 19. & ColloiT. 
Ilf. 12. Jam vero necdifplicuerit; 
M. d^jttfimpqiee incedne , m. p, v, 

ie. candidum» fimplicem» ab o- 
mDiaftutiamalitiaqueaiien\im, Hac 
virtute cavemus » ne alterum inju- 
fte lae()aQ)us ; manfuetudine » ne 
heii ipfi nimii^m irafcamur , aut 
vindi^e cvpidi fiipus, Utriusque 
tutem itnago ufitata columha eft, 
Atqueita quoqueProfa: ^lueddf^- 
hm Spiriius Deifuper eum infpecie 
ieUimhMe defcendit , oflenditur , quan* 
t4ifitejieshnifa$, t^^n/uetudo, fjm* 
ijilptiu» pei^ v^turetiifetlh amari* tudinem npn bahentem, Wopkcnb, 
Legendum videbatur Cl. Wopken'* 
fio : Manfuetumque docei , mitem^ 
que incederOf mitem, caet. vel. M, d^ 
humiltmqueincedere t mitem. Scd ni« 
hil mutandum. Multum mitisd^ val« 
dcmitis. Plin. lib.I. Ep.ix. Proiuda 
tu quoquefirepitum iftum inanemqut 
di/cur/um v multum ineptos labores » 
ut primum fuerit occafio , relinque^ 
in ed. vet, quadam legitur multos 
ineptos^ quod librarii infcidae tri» 
buendum. Hor, Carm, 1. 15. 5, 

Amatque 
Janua iimen 

fluaeprius t^ultumfacilis movehae 

Cardines. 
ubi R. Bentlcium vidc. adde cun- 
dem ad Serm.L3.59. & Corrium 
ad Sallufl. Jugurth. cap. I. S. f. 
GiiuNER. Adridet magisreceptale* 
dlio» eamque tiiemur omues. So- 
lent vero ita fcriptoresferpentcsoh 
afluuam » columbas ob fimplicita- 
tem praedicare, Columbae fimplicit 
aniinum dixit ideo in Epiflola ad 
Macedqnium Scdulius. Adde GalL 
ad Orac. Sibyll. p. 57. SchoL Vet, 
Juven.Sat. II, vl!6j. Dougt.An.S, 
part, ir. E^cc. ix. Barth. Adv. lib. 
x]^xiii, cap. S1X. AratQrhb.r.66u 

^ifi fit fine felle columba^ 
Pro natoque fubfHtuit Ei Vet. r. 
Monaft notoque. Ita & i. Sed do« 
€ti manus adfcripferat ; vitiofe. 
quod vel p4et ci co t quod addit : 

Paier U4 C O K L I I $ E D U L I I Quod Pater S^ J^atus , quod Spiritus e(t ibi &n&uM ^ 
Quo maoet indignus , qui non numeraverit ununu 
Inde quaterdenis jai^ no£libus atque diebus^ 
Jejunum dapibus, facro (piramine plenum 
Inndiis tentator adit , dofiusquc per ^rtem . 
Fallaces offerre dapes. Si filius , inquit , 
Cerneris efle Oei, dic ut lapis ifle repente 
In panis vertatur opem , miracula tamquam 
Haec eadem non iemper agat, qui Taxea t^rrae 
Vifcera frui6liferis animans fecundat ariftis , ' 
£t panem de caute creat. Hac ergo repulfu9 
Voce priqs, bominem non fi)Io vivere pane. ^75 igp Sed pMter o* KatHS, lcc At^TtE- 
inus 

1 7^. f^umeravmt.\ Cod. Cant. 
hmdraverit\ quod gloflema fapit. 
Vulgatam le^onem etiam Tolius 
pro vera agnovit ad Aufoa. Pro- 
trept.97* & Prbfa confirmat. Gau- 
IVER* ^umerare namfque antiquis 
efl venetari , aeftimare. Vide quae 
potavit Cort ad Qcer. lib. XII. 
Epift. Fam. ii. 

11 6. JejttttumJl VeLEli.Mon. 
-Tom. z, Jejun$Hm, 

I ^o. /» pauis.'] Hoc eft » h panem. 
Tali pctiflplogia Juvencus 111. 858. 
Sid muUa hc^xza 

Pomomm ferilt fr^n^s $9n€nv€' 
rat umhra. 
I. e. nuHa poma. opes dicuntur cp- 
piae» qtiib|K vefamur, unde/js0< 
^ fpedatim aliquandovidus ino- 
piam denotari , vidimus ad Juftin. 
|l. 13. SicAicimusAvituslib.II. 13. 

Crnn^f^tte vi^uptati fauum susnus 
cfttat bmises 

P$b6as, Qpibus^M navisfefroi* 
hatamfiifm. Hinc fnaves epttlas ^apiuntt e* 
/camque requiruut » 

Quamquam nuUafattees coftt , &C, 
WopKEMS. Rapenum BibL Lugd. 

18 f. Hatceadem.l Sic tresfcri* 
pti » (^ipf. Heini: & Cantabr. Vql- 
go omittunt eadem 8r po(t agatt^ 
dunt Dpminus. Cellar. Quomodo 
etiam Tomae|! r\ 1. 3. Bibl. Logdi 
aliaeque Edd. Prp frte^feris Cod, 
Cant Amtzen. £(1(L Parrbai. Lipft 
Ald fcribunt /nvii/tfrfi. &itaSched, 
Pulm. Sic Juvenc, lib. i. ^£304. 

Irts^iferae aeflati certe fnferefi 
putatis, 
De verbo ansmare vide fapr. ad 
libr. r. vC 116. Arntzsit. 

190. Tantttm^ MaleTomaeC}. 
tamen \ cuni optime re^Kindeat, 
r^ quantnm* Juflin. lib. u. cap.xv. 
X. Tantum incretnentidediffet , qnatt' 
tttm pt daiura mtsnita civitas. Q« 
cer. de Orat. lib. i. ca^. lix. jU 
tantum in utrequeadfeqttipeffnmttt^ 
quantum in iac a^ quetidiatdtntt» 
tetris fpasium nelni datter. ouod tt« 

mca neque ibi luUt Libnrius ia 
^ Co4 Carminum Lib^bbl IL i^^iv Sed cun£lo fermone Dei; labefadtus, & amens 
Alcera. vipereis inftaurans arraa venenis, ] 

Cum Domino moncana pecic , (:un6lasque per orbem 
Regnorum monllravic opes: haec omniai dicens» 
Mie tribuence feres, fi me proffaracus adores. 
Quancum perverfus , cancum peryeria locucus, 1901 
Scilicet uc fragHis r^gni adfedaret honores , 
Qui populis aecerqa parat; monftrumque nefandam < 
rronus adoraret, cujus fuper acchera fedeSi 
Terra pedum Jocus eft; quem nuliqs cernit, &omnis 
Laudat in exceKis fubmifla voce pocedas. 195 

Cbridusad baec: TaQCumDominumfcripturaDeanH]ae 

Juffie CocLTraiedinae Bibliothecae, ta^ 
«ff/f praeferens. Sicpeccatumapud 
comd. pro Dejot. cap. i. Tantum 
fsemttatis timor detrahat^ ubi tamen 
receptam leflionem facile defen- 
dunt verba Cumenii pro reflaurand. 
SchoT. cap. 111. {• 3. Ita qmntum 
mhi irtfUattonis adfertlocuSf tan- 
tum relivat cauffa diciudi* Non ta» 
men quid novi eft » h^s ita voce^ 
confoodL Notavitid du^um . aman- 
ti^mos mei Pater ad Plm. Pan. 
cap. Yiii. {• ^. cum quo fimilia de- 
dlt emditiffima Drakenborchiima- 
ous ftd Livium lib. iii. cap. xlvi. 
inir. quale vitium in Cod. penes me 
quoqae reperi apud Ovid. lib. t, 
Met^ vC 137. ubi contra metrum 
dprmieos dedit Librarlus: Nn ta» 
tutmfigeus. Ut hic Chrifto fe da- 
Hinim regna terrcna promiGt Dia- 
boteSf fic & Daemones tanta olim 
yoceftate dicebantur praediti , ut 
iHgqitibiis donis ad fui cultum peL 
Kcere conarenturgenushumanum » 
Qnii difitiis aederentur |>otentiffi- 
Qi f quod pluribus dpcuit Erud. ) Elfner. ad Matth. iv.v£S. AniiT^ 

Z£N. 

191. TragijUs regni,'\ Bdd. Ald. & 
Lipi fragiles 9 ut ad honores refer* 
ri debeat. Sed Pro£i: Rogni fra^* 
lis CT* caduci Chrijium aeflimansct$* 
piditate contingt, Ghuner. Ut fra^ 
giUs mundl habet Arntz. £ine. 
non ineleganter. Sic pex mundibo*[ 
mres facile regna 5c guberoacula po» 
puli inteUigere ppfTet • qupmodQ' 
honor de quovis maeiftratu adhibo-, 
ri» notavit Pater ad Pacat. Paoe|^ 
cap. %%, ^ I. Sed huic fcripturiie 
renffitProfa: &praetereaipfiEuaQ« 
geliftae, (fi hoc quoquead rece>^ 
ptum tuendum faciat) priusfuadentjt 
cum ipfi , quorum verba hic expreffie' 
Po^ta, ^mrixtim adhibeant. Cete-' 
t\mk'fragHes ParrhaC quod taibcoi 
damnare videntur Sched. Pulm. cuni^ ^ 
noo /r4|//rii legendiim efle mone^ 
ant Cellarius aeterna in exteru4 
muundum fuadet ih addend. fed^ 
qua rationc non video » tiifl typo^. 
thetarum iterum id errori mecuaii 
mavi^ adioibcre. AaNU. 


iA(r C O B L I I S B D tr L I I Taflic adorari, & foli famalarier illi. 

riis quoque deficiens congreflibus , audec iniquay , 

T^r fefe adcollens, animo perftare fuperbo, 

Terque volutus humo , fragili confidere bello. ^oq 

Tunc adfumfic eum fan^lam fceleracus in urbemy 

£c (tacuens alci fupra fafligia cempli, 

Si natum genicore Deo cu ce adferis , inquic ^ 

Inpiger e fiimmo demifiTus labere ce^o. 

I^am fcriptura docec, d^ c^ mandafle Tonancem» 205 * 197. CAw.] ConrapttB ▼idemr lo» 
fiff. Chhftus e<{ui<lem Semtor a* 
num Deum divmo hcmore coleti- 
dum fignificavit» ut pauds adver 
fiitii petitionem rejiceret. Sed tanien 
quo (Infu explices . femper tum illud 
jUi mihi quideip languere videi^r. 
Et fane, ut equidem puto, non 
ifoernenda mihi o^itanti orta cft 
iiifpicio , ex margine iUud um hunc 
fibi locum vindicafle» cum nempe 
«iquis T« fili explican.^ adpofuerit 
im. Sic enim mmms pro fido poni 
noimii eft. Ovid. i. Her. vf 51. 
IM 9M Ptrgmms rtJUuu. atqueidintexta, ut wctnt, re« 
cipere nullus dubitavi , cum & 
Euangdiftae , quorum verba hac 
de re Npfter habet, eodem modq 
fmt bciiri, Mattb, Etiaug. cap. iv, 

vf. la ](«i 'ATTO ftitm X«r|i»ni<« 
Adde Luc iv. v£ 8. UmmUrl & 
««lEdd. Vett i.i.Moaail. A&ntz, 
198. iMfWM.] Scripturam Cod, 
Cant imiqmis rcde reiedt Gruner« 
6c fic Diabolum wifmmm^ mtmlmm 
&c adpellari notavimas iafr. hoc 
libr. vf 188. Quod addtt r#r Jeft 
miitlUms^ idoptinieexpQfaitBarait 
lih. xzx|iL Adv. pip, IV. Pfo cmiF ijbi qooque liaifiH, V. ibid. CL^/Urrw MU male Amtt. €§§fidere, 
Bmnanii. & v^. v( lo. Moxht^iMffmmsffii Mpiiaft. ied obv hrtiii^t m mmiimrmm msmd tmi • 
tmmM kmUs. 
Qcer. pco Ugar. caik nu bmpfrm ftatPr(4a. 

203. Dtff.] Emd. Amacii. ad 
Plio. Pan. x^L 6, ex Cod, foococ^ Hpr m w im^tri^ P^heii K mmms \ ligit i« it. GmoitEEf Mircvr d^gan- 
^gk^ Scrv; td VirgiL hb. il AoL^tioitm hanc finiptiir^m » quae 8( 
741« Bomu td Phaedr. hb. 1. Fab.' Paicim noftroplacebat, &poiidat 
^, 7. Drakaik ad Uv. b1k |Il/ accqiit ct P^nbai: Gdit &Monaft, 
Cipk utti^ C 3* Htin£ id SiL haL ' noo priciulifle Gnin^m » cnni 
Ik ztv. ^ w. fc cciiiics alii. phmmis md(oium Saiptonnii ex« 
yeiiili» mmuor, manum fttva*;cmplis firmetur. Dociiit id Pirens 
^t Cbd Ami« qd cdubct: ^fih adrlin. LL & amaniiffimos mct 
hmmfmfUw U&. quod opdmc com PainiQS Ol Amixc&iiis ad Gaiao, 
ncA coQTtnit: DmimMmf Dnw.libw 1, Diftidi. iv. a^de Mot Pa* 
mp^^lfrittfiifinms.\tan.wir9ca.ru^ Bi* 

^ i den CARMINUtt Ll B E II I L Hf Angelicis fubvedtus eas uc tutior ulnis» ■ .^'i 

Ad lapidem ne forte pedem cofllidere pofliSi „' 

O quam caeca gerit nigro fub peftore corda^ ' ^f 
Mens tenebris obfcura fuis ! hunc ardua templi > 

Culmina &, ere^ae quamvis, fafligia pinjnae 2M 
Credidit in praeceps horrefcere, maxima fumnu 
Curvavit qui membra poli, caelosque per omnea ./ 1 
Ve&us, in extremae defcendit humillima terrae 
Inferiora petens, (ed non e2?celfa relinquens. 

Dixeriff; itrti elegantia videtur ie(l[itueri(!a 
Julliiio lib. XIII. cap. vi. S. 3. Fo- 
4Um c^ngtftit etiam firvum<y ftmft 
ipfi praedpitant, ut duo Codd. Si" 
bliQthccae Franequeranae &. tres 
D*Orvill. quos ex Biblioth. Wop* 
kenfii habto • legunt. 6< lib. x 1 v. 
«p. IV. J. i6. ex uno Franeq. & 
I)'Olvi]l. 1« Iriumphumqui de fe 
ipfe ad vi^ris fui caflra ducit, Vell. 
^aterc. Hb. 11. cap. L^xr. ;. Alter 
fi ipfi in tabernaculo interemit. & 
Lzxxvi. $.1. Antoniui fe ipfi non 
figtttttr interemit, Pacat^ Paneg. 
capi> xviii. $. 3. Utrum te tamen 
ipfi sdmones, Giefar. lib. 1 1. B. G. 
cap. XXV. $. i/ Hy§iR. Fab^Lvrr. 
& Lxxxv. {. I. InRitur. de Jur. Na- 
tur, Gent« 6c Civii. §luod ^uifijue 
popeeiMs ipfe fi(n jrn confiitmt. ubi 
tameii Hotman. ipfi msluit, ied 
rede refiftit Cl.Oiro ibid. & $. r. 
In&itut« de Tutel. §^i propter a§ta' 
tem f$ ipfe defendere ne^sHt: ubita- 
men ipfi multae Edd^ i^norant^ 
Saper. v£ vefligia templi Vet. £d. 
I. Mon. quod vel» vat tacente, 
ialblens efle tiro videt. Armtzen. 
108. Corda,'] Licet yoctspeSlus^ 
m & mtms paffim ejusdem fignifi- 
ittioais fixtf • iaepe tamcn» maxi« tne^ue ,a Poetis 4 tali aliqugi mo* 
dd , ut hic » inter fe| difcrimiuaa^ 
tur. qus^ de re . vidimus ad Tacj% 
Aun. XV, 70, WopxBN*. 

iio. Pinnae,] Albric. de Deof 
iraagim cap. xvii. Supra pinnacu^ 
lutn dutem TemflL iibi confiilf 
Muncker. 

214. Sed.] Cod« Cant. Amtb 
Edd. Ald. Tornaef. 1. 1. Col. Maitt- 
legunt CT* non^ quae eft frequens 
permutatio. Confule meum Ottq^ 
nem Armzenium ad Caton^ libr. kv» 
Difiich^ XXX, Inprimis vero fadfit 
eil hk Librariprum error, fi liteit 
S finalis praeced.vocis praecefllerit, 
ut etiam h< I. Vid. Drakeob. H 
Livium lib. xxr. cap. xxvi. It^ 
apud Juftinum lib. xi v. cap. iv, ^ 
in Codd. Franeq. inveni : Obfiri&^ 
e/ifs, Ei iftar omitto. pro fidiftii^ 
quod redein.Editis. Apud Sulpiti* 
um Sever. Diaj. 1. cap. vii« fini^ 
S$d ne^aqtiam tam late &c fimili 
errore Cod. Trajed. c?*. Tali modo 
cum Erud. Munckero apud Fuk» 
gent. MythoL. hbr.r i. p. 611. EiL 
Staver. ex praecedenti littera «^ 
mallem: Ut audierascp' famafstit^ 
Ipfi quoque Librarii huic enoii 
^epc caallMi dedifie videiuttr^ tit O E L I t S B Bl & i i i Dixeraty & validi confbflUs cafpide verbiy^ 2i>f 

Quod tentare ruum Dominumque Deumque neqniret ^ 
Vidloris fugit ora gemens. Tanc, hoHe repulfb, 
Caelicolae ad(i{):ant procefes, coecfisque micantes, 
Al]|elici Chrifto famulantur rite miniftri. 

Procintts ergo viros tx pifcatoribos apcos , 92d 

Huttanas pifcari ahimas , qtiae Itibrica mundi 

Gaadia 

. I , ■ . -,» . 

gium Cod. Tlint. Edi Vct r. n 
Monaft. Parrh; Ald. Lip£ & ipfius 
Pulmanni in Schedis, qui vags prac^ 
ferunt. Ita quoque in Prolalf^ 
Sedulius': Pfr ifoiupftiofcs Utfitt^ 
gis cutfihut erratnrunt. Viacs hic 
eadem ^biticntcm Pofftafm • quar^ 
dc illud (uo loco retlituere non dii* 
bitavi« Tta vugd aqsta zp^'Oyid.ii 
Hcr« 136. Arntz. 

117. ^/4f.]lnflet,fuperbosred» 
dat» ut cxp(yriit Marckl/ ad Scat 
hb« V. Silv.iii. v£ 1x9« VirgiLlilK 
V. Aen<t3T. 

H0S fuccejfus alit. 
SiL luL hb:xr. v£ 5^5. 

Animes favor hassd atfcurm 
aUhat. 
ubipejus Leid. ^TMibahebatlVM, 
fupr/ad vf. 81. Pcr fangsntsui^ M 
noHUtJite innuit vanum illum «attw 
lium fplendorem , qucm non dece- 
bat illos» qui Chriltun: {eqocicn* 
tur, *& populos caclcftit do^erciit 
h&zte, Tali feniu voccm hanc 
fumi, docuit Barth. ad Stat. kh. v, 
Thcb. 656. & ad Grat Cynegi v£ 
166. SiL Ital. libr. xr. v£ 777. 
Ilii igo fai9ff$$t 

Dardanius, 
ubi plura Eruditi. Nofirononpla* 
ne diffimilia babet Hcfiod« Oper. 
& Dieb. vf. s. I m 

tm\ fit pro fed plngerent; Cort^ 
%d Cicer. lib. xr. Fam. Epift. x. 
j. I. Voff. ad Vellej. lib.ii. cap. ix. 
»1 *&!. Heinir. ad eumd. Ub. cod. 
tttp. cii. |. 4. Barth. ad Claudian. 
f. iiif Rnnn. 15. Arntzen. 

119, Rite.'} Cod. Arntz. jure. 
Ut fupf. vf. 138. 

- Vt enseritus rtfidihat jure mapfttr. 
Wtmen infr. lib. v. vf. 371. 

Quo rite decertt, 
quidquid pracfcras » codem res 
itddir. Arntz. 

* tiV Inctrta profundi.'} Altcru* 
tninr Graeco more fubftantis no* 
tfiinis naturam fcrt. Abyflbs & vo- 
fiaginfes notat* Vada ca^ca Virgilius 
wnt Acn. 1. ^36. Incerta^ fludtu^ 
Mtia; Incertamaris^ Tacit.ni. An- 
ml. cap. irv* Cellar. Illud va- 
fl#9 quod pracceftk, poterit cqui- 
4em defendi ex Valer. Flacc. iib. 
IL 1^631. 

Namqtt9 itsproha caecis 

IntuUt arva vadis» 
iHfr. Hb. 111. v£ 53. 

Trefidai^ quatimit vada falfa 
carinaftK ' 
Btifm. ad Pbacdr. lib.iv. Fab.vni. 
t£ t«. Etque tali modo ViTgitium 
ifiiiffc locutum » fuifte & altos lo« 
cutos non ncgo* Scd tamcn hoc 
te Sediilii k>co illud nonadmittcn* 
diaok eSk, faadet conflaos foffia- Yfi# Caadia fe£Uotes , tsmquam vaga caerala ponti , 
Caecaque proecipites traiaflt iacertg pfofuD£, 
Difcipulos jubec effe fuos , talesque fupernac 
Concitiat vitae, quos non ventofa loquendi 2i^ 

Gtorlat nec VaD8 de bobilitatt fiipcrtias 
Sanguia ahtt , fed fama tacens , humiliqde f«fil1gens 
Meote nitor, caelo faciat de pl^e proi^iaquoi. 

t Naoi ,1..- K &qin«leqiiBi)tiui flbitunniKio- 
tteo, dofiaiHPiatwinadinargiiieili 
E4. Coouneli liii- qme pcflcs 
mc ^ , adnoni» kgcDdam fibi 
^ideiii flM /ti* vKf ficc. quo mo- 
do in f(»), iJla Editio eihibet t 

U7- FdiMd fMMt.'} }t>i. Wadc 
in Ind, SaU. voce fumor cx M3.B. 
•FubL Cintabri profert lcdionen , 
fimdjittmt, qmm Jbi non dirpli- 
Coe iiuetur. GitNet. Non diif li- 
ccbat Q. WalTco (in Ind. adSaUuft. 
ti StMMr) <]uod exSat in Msto 
Canb Std fyms jstemi Sic. atquc 
ita ^ane loqui vidco Sidooiuin 
Api libi IX £pii. Ittfipat.. 
fiifirit mtt ^nittn amt vincttnitt, 
Mmt im ttfiHr» jacentis fatnae rt- 
uBit JtUtiftmtu, btt tltquii tui 
MmitMt . . . fiiiliut. WoptEN!. 
F*raM latini dtat Mardcland. ad 
StsLT. SilT.ui.v£.ra9. nullorenru. 
XnMMcMfcfihicoppofitanii 4«» 
Mfs itqHindf sftri». ObftH- 
ilit Ovid. VE. FaA. 
£ontta xni. Her. it' 
k Gm. CtrS' ii«. T^«« etmmtjitt (pUri0m4 fmti) 

Fantii ptr ftpuht miMMi <A apnd 
Boeih. Iib.n. ConTo]. PbtioC Metr. 
VII. Ofidli leco non djffinailii cft 
ille Staiii iib.T. Sil. lUj 109. 

Si tu fiiff* v»lMt,fitmMifittt^» 
ftnrM JMtini^ 
nt hoiiie editur. OKm legebatol 
fMsa. Std vidc Cl Ondesd. ad 
Caer. vir. B. GaU: luui. $. 4« 
Haec adduli, ut patttet iUriU fcti- 
pturne ctegantia, quw do1»s fie- 
lulit Hrud. WaHeuti ftmM jMtimit 
i.e.obfcura, cAUcmta, c^jusfioft- 
tiatium f»m» tUnt , Sid ut ei 
fiiperioiibus abunde liquer. ^Mtmt 
vercr iu Latio pro ^ede, een-* 
temto adbiberi tritnra M&. Cort.<i4 
Plin.lib.1t. E^lt.XTf. I}. Bo»* 
tbiu5lib.ii.-Confol.Philcri^ Mttr.VH^ 

Jacitit trp prar/Hi iHiMrMiiitt. 
NttfMm» Motti tffiat. 
Ovid, lib.'iv. Trift.iiK vi: 77. 

AnlMM, Jiphy , Jmui , fimimfti, 
in Miiiun fiuHiu, 
Si valtMMt httmnti , Mrt tmt i 

Pktthl , JMUt. 

uIh tamcD Hciniiw vMtH malaitj 

fed lediiB ahemm praetii& But' 

manniis. Me»OTi«L^ft.iu. 114* 

Chmjm mtM pMttiM iMMt tm li^ 

Bank ad Qaud.li. d« Imd. StlU^^ 

' «1 130 CoELii Sedjvlii Nam quae flulta, potens e]egit, & infima mundl^ 
Fortia confringens Deus & fapientia perdens. 230 

Qpin yC i^o. & quae oos notavimus 
ad lib. I. vf. 314« Ad/tfMffitamen 
me propenfiorem fentio » praefer- 
.tim cum oppofitum, ut dixi, vi- 
deatur rbi loquendL £z tali oppofi- 
tione defendenda e(l vulgata fcri- 
ptnra lik iv. vf. 8S. 

Imperio terrente^ taeet 
ubi Cod. Arnt. & Ed. LipC jacet: 
cum tamen v£ 8j. dixifletPo^a: 
§ltfid nohis 0* tibi dicens, qualis ta- 
men eft frequcnsin Codd. crror, 
moneme Drakenb. ad Liviom lib. 
IX. cap. vr. adde Burm.adLucan. 
lib. I. vf 160. & ap. Cicer. II. dc 
Orat. XV. pro officia jacuerunt Cod. 
Trajed^. tacuerunt, Apud Senecam 
lib.ii. Controv. p. 188. ex hac ra- 
tione malcbat C). Schulting^ Me 
inter duos filios tacuijfe: quainfen- 
tcntia non facilc me adfentientem 
tebebit Vir maximus» cujus ego 
erudttionem fufpicio » addu6lusque 
Tcrbis praecedentibus potius r£ 
jacuijfi favercm : Steterim an fede» 
rim, qtnd locutus fim » quid audie» 
tnmf nefcio, Armtz. 

%\€j, Nam quae.J FoTtefcripfc- 
lit Sedulius : Namque ftulta potens 
ilegit c /. f»' quemadmodum que 
faepiusante duplicem coDfonantem 
longum cft. Mox vf. 249, 

jidvtniat regnum jam jamQVLt 
fcilicet illud &c. 
Addequae Sit7.m.adBoet.V. Met. 
3. Burm. adPhaedr. Prol. lib. III. 
ao. Heinf^ ad Prudcnt. Perift. IV. 
t^. WopKENS. CL Wopkcns. le- 
gendum fufpicabatur namqtie. Ita 
certc ia Bib). Lugd, lcgitur» fc Ed. Lipf. haliet » tiam tfuoqtee » ub! 
quoque gloffema r8^»«viderialicui 
poifet. Confirmat hanc lcdioncm 
etiam Profa: Namqui Deus mtA- 
potens flulta mundi p$tius oUgit. 
Grun£r. Ed. Parrhaf. nam qttia 
flulta. Sched. Pulm. qiM itejkma. 
Adfcriptum crat:4ii1,7WM. Fdix 
vero Wopkenfii conjedura cx Cod. 
Arntz. confirmaripoffevidetar, in 
quo legitur, nam^: qtiodexiiot^» 
quibusufuscfi Librarius, expono 
namque. Si Codd. plures confenti^ 
rent, jubcnte id Profa, libcotiat 
recipcrem. Neqne qoid damnt es 
eo Lex Pcdia caperct. Ante dapli- 
cem enim cbnfonantcm ^nee QlC' 
pius produci jam notavit Wopicefl* 
fius. Adde tamen Barth. ad CSupuni. 
£d. ni. vfldp. Ovid. viii. Met» 
vf. 150. 

Seminaqtn presque , estfuu$s i»* 
coqtdt acres, 
ubi Hcinf. Immo licct non duplex 
fcquaturconfonans, utapud.eumd. 
Ovid. XI. Met. 190. 

Peleusque comititqtet rogmt» 
ubi V. D. & lib. IV* 10. 

Telasque, calathosque y iufiBoqm 
penfa reponunt^ 
ut rcdius MaE Cod. contn alios, 
qui pracferunt, teUuj^uecrcalatbos^ 
vid. ibid Ciofan. cum Dcn^ 
ad Rofin. Iib 11. cap« ix. in mw 
Hinc forte fern pofiet fcriptura 
apud Ifcan. B. Trojan. hb. v. v£ »60. 

^lttisquis es, exclamat; tumqni 
poft vulnera multa^ 
ubi Drefem^ maluit , fid cum : id« 
quc in talibus inAQfc^JPp vel vtt Carmikum Liber IL 13X 

Quin etiam celerem cupiens conferre (alutem 
Orandi praecepta dedit, judexque benignus 

I 2 Iq- ii.L)f».freai]entiusfoIetfieri. Bartli. 
ad Grat. Cyneg. 142^ Zinzerling. 
Diatrib. pnor. p. 191. Syntagru. 
Sdmiinckii. Si quem tamen haec 
ratio ofiendat, videat ille an me- 
lios cx Edit. Fabr. Tornae£3. & 
BibL Lugd, pro ftulta reponat /0- 
firmMf legatque: Nantqut infirma 
fumss Qtcomtiusprocedat verfus. 
iBfrmM fane» ut dicere jam coepi » 
habent quoque Sched. Pulm, Qip- 
tafliet tunc certe Poeta elegantiam 
quamdam in oppofitione infirmaU 
imJbmSf per wtt^Mftttriatv Rheto- 
rum , de qua Munck. ad Fulgent. 
Mythol. lib, r. cap. r. & nos quae- 
dam ad Epi(}, ad Maced. p.iQ. £d. 
nofir. Sed Profii huic fcripturae ad- 
veriatur, & verba Pauli Epifi. 1. 
ad Corinth. cap. i. 17. quae hic 
Sedulius expreifit: 'AAA«r«/«^f« 
r& uirf^ «|iAf |i»r« • 01«$» quae 
loca r« ftulta fatis adfiruunt. Vide- 
tur vulgata faiptura pofiedefendi , 
fi verbum «^ fubintelligamus » ita 
ut fit conftrudio: quae funt fiuka 
& infirma mundi » elegit Deus. Sal* 
tem in Profa inverbispollerioribus 
iu Tidetur voluifie Sedulius, ubi 
oamdem fententiam repetens ad- 
dit: QifSi fimt fti^ta httJHs mundi 
dtpi Ihutt ut C9nfundat fapitn- 
tUf cr infirma mundi $Ugit Deus^ 
nt ۤnfundat fortia &c Peccavit 
turpiter contra Legem Pediam Li- 
braiius in Cod. Arnts. cum pro 
fr§^mqtt$tdcdcntvieinost quod ta. 
mea ex Gloffa efle» vel metacen* 
tc, quivis videt. Faciunt ad h. l 
Nefln vaba fupn lib. i. vf. 3 13. Prudentia qucrum 
Stulta jacetf quia vana Deo efi 
fapientia mundi, 
ubi & nos alia. Arntzen. 

132. Judexque.'] Lcgo indexqui 
henifnutf qna de confufiohe plura 
obfcrvavi hb. 1. p-sj. Vonci. Lt€L 
Lat. lib« ir. cap. ir. Haud facile 
equidem index repofiierim pro ju* 
dex^ quandoquidem refpici vide- 
tur ad juiUcem illum iniquum , de 
quo fermofit Lucae £uang.XVIIL 
I --- 8, Et praeterea judex heni* 
^nivi idem ferme eflepoteft» quod 
fius dominusf infra vf 173. ex ufu 
vocisjudex^ de quo ad Juilin. XL 
1 5. Chryfologus Serm. XV. Mo^ 
vit centurio judicem » talia t^ tan^ 
ta dum perorat; o" ficmovit^ ut 
ad fervum fuum coeli Dominum i- 
pfum ir$ velU perJUeret. Wqpkens. 
De ifla permutatione omnia fatis 
funt certa. Vid. CI. Drakenb. ad 
Liv. lib.v. cap. xxvr. pariter;/i<//- 
care & indicar$. Burm. ad VelL 
Paterc, lib. u. cap. c. S- ^ I^^ iu 
Collatione penes me Cod. apud 
Ciceronem pro MarcelL cap. v« 
legitur: Non iUe hofles induxtt ir$ 
Curiam fed indicavit, Certiffima 
emendatione ita quoque AmpL 
Vonckius Led. Lat. p. 53. con- 
Aituit locum Minuc. Fel. OdUr. 
cap. V. ubi judice inconcmne vi« 
detur pofitum. In ff. voluminibus 
talia quoque obvia ofiendic The^ 
midos inmortale decus Bynckers- 
hoek lib. i. Obferv. cap. v. & 
fic non inepte Muncker. apud 
Fulgentt Ub. vu cap, x, in ftu pro 

fifori$ $i% C O E 1« I I S E 1> U L Z I Indulgentii peti Emmcer jubet , ut cito praeftet , 
Sic diceni ; Orate paarem in baptiainate ooflavm ; 
Tute fuum propriutpque hDmini poncefric honorem , 23I 
£1 quod folus habet cunflos permiHc habere. 
Qui Dpmin^m caeli Facreni menu^ramus , hi' ipfb 
}am flratres nop tSk decet j bec o^gihc carnif Japorii imUx hgtia mwxi\tjui$Xf 

pii emendatipai ppndus vidaitur 
addere ft^uentia, quac addit Ful- 
gentius, verl:>a: ftfdfiiftf$if upU^ 
Hoc tamen in Iqco Sedi^i mlul 
nutandum eife » ex Profa jam dp^ 
(CuitGruner« Ahmtzsv^ 

*3f- 3«'^« /«««^] Qui hpnor 
Chriiiipropriiiseft» Ocuft^ appella* 
le pMtrM Aium ; eum cura Komi- 
flibus communicavit. CfiL^R. Sa* 
pcriori verfu fidity Patrhaf, Lipf.ha- 
bet hap$$smat$ v$fin$m> Melius» ut 
fidetur, fuadente Cpd. Arats.fcri- 
pfimus, p^tr$m in kaptima$$ n$* 
flrttm. F^cile f\ in latere potuit ^b 
praecedentilitteraf», quali«dedf(Ie 
cxempla me memimad vf. 169. 
& fpec. obf» p. 50. AftMTis. 

^'^i» Origin$eamis^Orig$cami$ 
pft natiora car^alis ibu ccH^rupta. 
fProfper Aquitanus in SentfntiisLX, 

Angtlms €iv$$t ^in Ghrifiifntm- 

bra r$natott 

Nm trabat ad^v^tmm Ciims 

origo hon^ittept. 

WopK£MS. Clvieddk\Kfr4tr$$p$seff$ 

4$$$$, i.e.9umnamq:}ifentcnna» oc 

mo quafi ore Deum p^trem fuiim 

fgnofcerent, unde el^g^ntcr Ter- 

tull. Apolog. cap. XXXIX. At tintmto 

4iiniits fiatr^s V dicnntt^ fs^ Ua' 

hiftiur , qui nnttnt patnm Demm a* 

^»/»T;fr«»r. ubivid.Qar.HjCVcrc Id 

fainen mordacib^s cakttaiiiis^ Gcb. tcsadgredinoiidubitaTcniiit» Chrif 
fUanos nefandae libidinis reos aibi* 
trantes. yocesenim/^«^&yMv« 
pts api|d ca« inter libiidmolai ht, a- 
matoriashabebantur, ucdoeoitPa- 
ter meu8 iDDiflrertat^Uttpt.imei 
fratr^ & Soror. p« 14. Tali modo 
Oonrilis iil? ratioainanir apiid M- 
nac Felic cap.is. ^fim$tiamiih 
t$t $$$ UHiMnttm religia mift$t$$r ; at 
jfkpf$t/i$fcu$ appeUanc fieatr$t CP* f$f 
r$tt$^ Ht $tiam n$n inf$l$$t$ finpmm 
ii$ttro$ffJnn$ fatri nanpnit fiat inc$» 
flum. At qualia ! AcQifationis ve- 
K> hujus teia. feticitecretundicCbri? 
fiiaaus homQ ihid« ei^ ipai. iq 
fin* Sicn$$f qmdinmi4$tii%fifatm 
tf$cam$ttw t$tu$n$ts t>Ufntr$$H$ti$$' 
min$$^ ttt ctmf$rt$$ fithi » $$$/$$$ «#» 
htredtt^ ad quae loca mipice V. D. 
H^c refer, quod imitiiiiai taleii 
priorum Qiriiti^nonitt aMffeaii 
infbnuQTimi etiam conjMhefliesfiM* 
pius admirati , c^^clamaiie dBbue* 
rint: Ecct^ q$tafnf$dMg$^Ckin' 
fiiaitif Elf&er. adJoaai«caftxiii! v£35. Cetffttm de h. k viiL Otta 
Juc. Symb« Excf^. lU. op^ vit l^ 

^39. Sphffhstiftt.} jMlllinltBO^ 

m^m^ nomina quaotae forniac il 
conta^s cafibus naimimqiiam ne» 
ihQ CQrrip Cst&i»aa* VkL ti ^ 
J. v£ 176^ ubi nil tentare deboii' 

fei Ccllar. Pio tmikm^qpod cHi 

iliis C A a Hsvv kLibsi.il »|i 

Germanum feiSiari odium, fed fpiritiis igse 
Flagrantes aholere doU monumeota vc^lti: %49 

Atque novum geflare iiominemfJie fofiao ab iittr '. 
Degenerent terrena Deo, cui nos, ducie Chrifto^ 
Fecit addptivos paeteftit ^ratia natot« 
San&ificetur ubi Dominus » 901 dm&^ areanda ' ' 

I 3 San£ti^ /iliis edidit Cellarias, gifian legunt 
^ Ald. Parth. Maitt. Fahr. mbL 
Lugd. ataue ita citavit Bai|hiu& Uhi 
)u.vt. Adverf. cap.xv. Sedilludof- 
fendit, cumroox&quatuE». uovum 
§tfiareh$miMm. NequeiUl^^r^i^- 
n adittm jam oUm mihi plaeebat » 
fODJidebainqucjff^i» exPiofa» 
nbi Sedulius: Origw^Hs §dnmmi^ 
jmma fei^Ari ^ quae vera Poetae 
manus jure videbatur* Poilealae» 
tns ipfam eamdcio eonte^utam ex 
Codl Arntz. firmari oeiveheDdi > 
nbi totidem litteris its^ lcgitur. Pf ep 
guenttoi quoque b^jus iocuticuus 
nrusfattur4^tfittprobat. ItsiBoei. 
ConlT Philof. hb, iv. prof. 11;. Cat 
riiktsvirnitif vitiAftSUmiurf 
^ie SeduUus inft. ?£ aB^r 

Adde Valgr VecC Proverbw cap«xv. 
tC a.7. ^di^ fiBntur MvaritimM 
SiI&Qinsuucap.xiv.vf.S9. //#f«f. ^ )Mtfucisfimi, fiBimwr. & S^iifl. 
I. ad Oiiimh.XlV, mt I^iUmim 
tmiMttm^ Qnae feceront » ut neque 
h. t iUud in exfiUamabircfinerem» 
Ad io textu» ut ajuntjr locum 
imdierem. AnNTtEM. 
' 144. SmMficnmr.'] Matim/iJi^* 
jkmmr pro fdnSHjktmr ; ac dein 
^Mbmir pro tdnmtr. Omnia enim 
■liCf' fRieBdata iDterpundionef le« 
(nda rDflimo: SafM/kMim nbi Kimf% ityi.$trdtidt» mtkfOlm 

tsfttt Wt mmtmmir fmm mt fmMi ' 
fiUf^mitmdft^Adtmt iffitprm rfi^ 
ut Uutdicitt ^, Aduuit^ i ^ co»- 
cedit« «dfignat» trihittt Pnident. 
Perif X. 744* 
Omuti tufutti tgt vtrtmum Puttr 
M^ttdavit anntii mmu/ntm txct* 

jpfif $riumph»i adnuens vuiftHmi 
tC ibid. HymDQ XI. i&i» 
Uifptlyii fii0 mt dthttttt, Dtmtm 
' cirifius 
fitffidadit^ qmd fini fa0ult$9 
adnuere* 
Sic ViigituiB & «Ui. SklnteKb. V, 

atfut idtt ttmfbim Dtitmii 

kattmur* 
§lHod firvart^ Dms m$ sdnuai 

immamlatumt 
Stfadat tmmt tamtmauiftrtMg* 
fmtii 
U e. quod utinam det Deus» an 
iisrvemusimauiciditiim) WoMUMt» 
Faveot buic femeatiae Codd. CanL 
& Arntz. Edd» Vett 1. 1. Moaaft. 
C(^.Tonuc£ i.»^Ftbr.BiU.Uigd. 
SauStifitatur pftejferentfii. Panbill 
tameni S€hed.Pulm. & aUaealteiiiai 
iefvafir. Nilvidetormutandum. Iih 
feer Latioitatis Ecclefiafti^ae verhi 
& boc mesito qaoquerepofuilCeir 
lar- Cur. foto. p. iSi. Ii4 CoBLXi Sbdulxi SanfHficat, nili corde pio, niQ pe^lore ci{to? 245 
t7t' mereaiDur enni oos fandificire colendo. 
Adauec ipfc prior; Ocat benedicier idem 
Se JBbec nohu, a quo benedicimur omnes. 
Adveniac regnam jam jamque lcilicec illud 
MoneTaoaas, &finecareDs, cuiaullaperaevum 350 

Tem' 14C. Cafie."^ TpTeterilibroGIofla 
tpfimtdft*. ^r«.BfkKTR. Adv. lib. 
-zni. cip.111. Qiiilatiusibibiiicin 
rem eft coiira1cnatu.]am juveneidi- 
^KdiBut iHod Cttotiu Hb. 1. Dift. i. 
- Si Stwi tfl ammHi, mtUt W tsr- 
mm* dicuMt, 

Ut tiH pr»aifM ft f»* mnti nhi riun V.D. Hrinr.a<10iid. lib. 
•IT. Faft. 7»«. & II. ci Pont Epift. 
I. v£ ii- CoTLadCicer. lib. ziv. 
Fam. Epift. it. ubi docet, eam li- 
gidficatione m i sde eflc repeteiidam » 
quaniam t*ll»i Tcteribus diccbatur 
KligiOi Quod pluribui docuic Gio> 
«oT. ad Gell. lib.x. Noa.Att.cap. 
ST.Fio ddtttut Edd. Ald.Fabr.To^ 
-iiae£ 3. BibL Lugd. Mdnmat. Fru- 
flra. Sed *ide Enid. Wp[dceni. ad 
^£ paeced. Akntx. 

149. 5'''»9'»*-l HcinfKCantab. 
M5S. 4IM, poneoum ob duplicem , 
quae iequitur, coiironantcm , ui 
ficpcaptldPrudentium: aUi^umjut, 
CiLHkK. EditoteG Bibl. Lugd. fme 
dubio demeiiolbUidti. dedcTuat: 
rtfmMift» tnum jam/tilifti i. atque 
iufrcquentem vOd£ji«ii*repctttio- 
ncmabjecciunt, quae tamen ele- 

eDtei nonnunquam adhibcmr , ce • 
itatemque quamdam indicat. 
Not. Fatciii. ad Pacat. Pancg. c»p. 
B.1T. J.V Edd. Vctti.i. Monaft. 
Tomaei: >. a. 3. Baf. Lipi: Col. ha- 
heaiimttjtim qno^ittt qoibiuadce- dete Cod. Arntz. Tidetnr , cum # 
fupra j. poruerit Ubrarios. aK« 
quoqueital^eiemonueTuntSched. 
Pulm. Peculiariscftlcriptura.quain 
liabet Patihai: rtgn. tatUfttvid^, 
Nontamenopusefl, utmctricaus* 
ia taha admittamus , quod&tif de> 
monftraTimusrupradvr.t>9.aiqac 
illud 41V intcrdum pro ^hw^im repc- 
ries. V. Parentcm noftrum in Not, 
ad Viaor, Caef. cap. tu. S- *0' Hmc 
lacpius fhtudi fucrunt iftae tocci 
Librariis. Not. ad Vi^r, Inluflr, 
cap. ZLii, tnfin. Drakenh. ad livt- 
umlib.v.cap,xxvit. Stc apudjulti- 
aum lib. xt. cap, x. $. 4. lc|it Cod. 
Prancq. M}ti ^Ko^nt ^ttpui It^ 
AbnTI. 

»;i. ««wAiif.TCod.Cant.EiIi 
Parrha£ Ald. Lipr.Tomaeri.5wa< 
iunt, finc necclfitate. 

tf j, C«rii(M.1 BcatilBmiii Apo- 
(loluj Panllus fcribit ad Timodi^' 
um , jam prozimu! moiti, qn 
coangnatun^ fldem ed omnitim t 
lepraedicatorum,£piftol.ii:cip.if. 
*£}•«} y»f Ht rTriiitftmi , >um > 
MJf»i »!{ Sfi.it ■>»Ai!ri«( Iftnr 
■I , tVi> iyit» rgi ■kAm> iyAf 
rftmi, T^iitfiftt TlTtXtHtt, ril 
*ltii Titiifnt», xnrit mwitutm 
fui i Ti( tiKMtrJtm tl^mttt , 
ilr iwtimttl fu^ ■ t^if^tf , b 
juii) r» ifif» i iiMmitt nftrit. 
CtrnMi iUa (Iqtiam Cc qvictcni ae- 
term C A R M I N U M L I B B R I L Ijl -■T Tettopora fuccedent, quia nelcit tempus habere 
Coniinuus fine nofte dies : ubi principe Chrifto ' 
Nobile perpetua caput ampleftente corona^ r; ; 
Viftor opima ferens gaudebit praemia miles. * - 

Hoc jugibus votis, hoc nofite dieque precemoTy ^Si 
IUius ut fiat caelo terraque voluiltas. :;\ 

I 4 Quis 

teraam fignificat fineomnilabeaut tio cum atonis. fiAATfihus Utelt 

detriincnto. Nam ita fapicntes Ju- Adverf- cap. ii. 

daei vitam aeternam nobis dcpin- 25^. Hoc jugibus,'] btoftrum/itf^ 

gunt ; ut vacantos foU Deo aeterna git adjedivum corripere contra PQiief 

tri legem , fupra lib, i. vf. 1 1. nioti- 
vimus. Potelt transpofitione cmeai- 
dari , ut Fabricius mutavit 3 

JugUfUs hoc vofis. 
Cellar. C€fA.OinXijuiihusfNcittss!l 
Fabricimn vero iterum fecuta eft 
Ed.Torn.3. &Bib].Lugd.qQodtt« 
men non opus effe , fupn jam o- 
ftendimus Hb. i. v£ 18. addfe qua9 
mox vr^i8^.dicenda4Sched.tamai 
Pidm. his calculum adjicere videa« 
tur, cum addant: non, hocjupih^ 
NoSlo dieque force itcrum petiil a 
Virgilfo fuo vi. Aen. 117, 
Uo^s atqui dUsfatet strtjdntuB^ 
DiHs. 
Mox pro iiliusAmtLipfiuSf deqoa 
permutatione vide Q. Drakenb. ad 
Liv. lib. II. cap. xxm. Oudend,4i4 
Hirt. lib. viu. B. G. cap.XLVi. f,6. 
Sedi//«rctineDdum. quomodo em- 
phafm quamdam habet ifta vox ^ 
id)i de JDiis eft fermo. V. CdL 
VnemoctOid.Claff.tom.1. p. iia 
& Elih. ad ^ift. i. Joami. ap.it f. 
6« Sic rede Ueinfius , adnuente 
Burmanno» ap.Calpam.EcLiv;M^ 
malait: yi^tir UU ffasfem^ Sinii£» 
ter ubi agatur deVirisfimiae&hM 
dis bilarioiis/glpnainclytts, additw 
plerumque haec vox. Cicen V. Fa^ ffmu coronati fimus viduri. Scho- 
liaftes libri , ^ qui dicitur Aboth : 
2n ficulo animarum non efl cibus 
mepso potus. Sed jufti fident , & 
ioromae ifforum fuper capita eorum* 
St profana fapientia eadem coro- 
aatione felicitatem certaminis jam 
cxpertem circumloquitur. Sicenim 
de Elyfiomm camporum incolis 
Poctae. Apud Chriftianos vero co* 
rma ipfam aeternam feUdtatem 
defignat Juvencus lib. iv. 

Umc inter fi quis prote6lum a 
vulnen pe^lus 

jidfinemfirvarequeatf fublimia 
lucisf 

jiitirnis vitae firtis ndimitus 9 
adibit. 
Et Mr^ii^r^vitaaetemadonarc. Ra- 
dolfus Ardentius£pift.NatPri»«e^x 
facisjuftos coronando er pravos dk" 
mmtmdo. Hocque exinde dudum eft» 
quod in mifQonibus Hiftrionum , 
aut alioqui ludionum corona daba- 
tur cmeritis, ut vacantes deinceps 
amuneribusconfuetis, gtoriaepar- 
lae indido acaeteris honorarentur. 
Amobius lib.iv. Et qtudnistllisposh 
fii fiuisfaSiiotsibus ixpiarit ixoletis 
atfsti irrifiribus Nusmnttm dmain* 
JHttttttttur tst munera ; ah officHs 
ftism ti^tMs^ inmttmissw mm" I' «H € o* L 1 1 $u Bii ttt \ 8ui nusfiiui Vttk eflCb nefas i boflemque nocemetil 
cque polo I fic peltat humo , ne dorpora noftra » 
Tamquam vile folum i iaevus fibi vindicec hydros ^ 
Sed qui cuaAi Ibvec pdena pietate redundans i<^ 
QfMipocena» animas paricer eonfervet & arcus: 
Alcera pars ecehim caeii fumus ^ alcera cerrae< 
; Annonam fidei Iperemus pane diurno, 
Ne mens noftra famem dodlrinae fenciac umqu^ 
A Chrifto jejuna fuo , qui corpore & ore ^6i 

KoB ficarac fimul ipfe, manens verbumqtie cibusqae/ 
Dolda nam Domini nofliis in faucibus faaerenc 

Eloquia/ gfntUi cMuffk. obi M$mu Banli.tid 
Oftttditait. Con£ Hcmor. p. 6^9. 
TaubOL td Pltit. Cft&).aa. t ?. fc 
II» ««£«. AftMtzftii. 

^g. 1^^ i^^3 Nifi his deprt* 
Itttiomi ^uin^idm tnkaereat , fne 
ift jMfii» ttalKiam^ metri£>lum* 
AMMlocan&iiiieAiiiii ftdetor , ade* 
a|ue firtnaitt ^uae Viro erfiditis<* 
fimo ffobape tioti poxm ad Avian. 
Fab. xVlL 13. Sic fuifam infra 
likfiLSp. 

Ec€i adersHt tnv/im fortanns 

Kikiim£KfVM^md 
iklV.^T. 

jwMiiaitf ju^pti^ . . 

tSit^^ttmtii£kuuwtJiiiMi 0>M« 

. 01^^ mmmhim imrimiif <» 

aim /Um^ 
. ^IHnmm fiarm^ ms ci^&ttr> 

inwfkmm. 
pln ttnftcii iMraflftaBda*. WoHniilL 
M^MjHi siif^iMi iMfeet Cod. 
Cteu opi tstttii «iiitateisiai»* 
^m Ma «tei «Airti[M «^«^ ^ 
Pmuu Oilaecd, et Cldid. Heinfiafio< Cfti.* 
LAR, Hydms faabet Cod. ArntE. S^ 
pluvei £dd. Vet i. Bibl- Lugd. & 
aiiae vmdUtt pro vtndicet^ qvLoi 
frequetis occurrit in MSS. 

1^3. Sfiremusi'] Cod. Arntz. Edd* 
Vet.i.i. Monaft. TornaeC r.l. 3.- 
Ba£CoL LipG Ald. Fabr.Bibl. Lo^* 
omnes habent fptra^us. Fruftra. 

165. Corpon^ Poffiet videti le* 
geiidum , qui poShn c^ «r^ nos fa* 
tsiratfimuli Sed alterum Qc defeOir 
diDoteft, utexplicemus* <q[uidum 
nobisatmonammentis fideiquefiite- 
ifiiniftrat, corpore fimul&ore noi 
faiarat. Panit diurnm pto quofidi* 
aoo. Alnbrofius Ofikior. IIL lo/ 
Mmn tutn exiffet fama . » . fiuxiffe «- 
ftnm di pettat de coelo diunuuft 
mini^ari aUtnoniam » tet. &c* Rn* 
dentJiiini Pi^Xchom. 61SV 

Ma m feiiieitet nt irafihm^ m 
aiims. mlvo 

JHfn^ii: ndetem ifim mmfik 
. diumte^ . 
TadtM AnnaL XV« 3^ 9l9klm 
mnijfm mmeikm fittntui ^vxm mm 
^ mSim intiriiM* Wombml Moi 
mm f§mm mSmm Tctfk- s* kloquia , eifiiperantqtle hvoi atque omnia mella. 
^Oebita laiari qui nobit cun£ia togamus, 
Nos quo^d^ jdiemus. proprii nam cautio verbi 27^ 
Spondente^ ihanifefta tenet, gr^viusque foiuti 
NeSimuf , dlterins Q folvere vincla negemd^t 
Incipiecque piul decies miltena talenta 
pimittens domllrltis, fi nos adfiigere pffopter 
Denariol ceniiitii eonfervum fenferit ulldmt 27^ 

iTradere cdnfeftim tortoribus: inque feroci 
Carcere coh(fri£li non permittemur abire , 
Donec eun£la bfevem reddamus adttsque qi^ratttemi 

I 5 Noi> tisMU^ Qt VirglL it. Georg. 161. 

IHiiam milU ffemiSp ntc tamitht 
duUss, 
M offendit ea fcriptur^ , ctuh mox 
jim M€ia praeceuerit , effet^e hic 
nportuna itpetitio. Arntz. 

26g. Qui nolfu.'} Amtij ordine 
iraofpomo nohh qnL- 
. 171. Te»itJ] Adilringit.' 1. sr^pr. 
£ de Excvdit. Statim tnniit tum 
frim EtU^umi I. 5. pf.' ff de Serv. 
eonupt. Vel ifumamtate vel miferi' 
Ufdia duHut y vei adpfobota ataue 
^ufis rutieue tten tenehiiun fd>i for- 
te melius ex fragmeotis Collationis 
MS. peocsme reftitues ; velaliapro- 
kuulka aut et gemioatione, aUd 
^fprekuta» CafiQodor. !ib. viti. Var. 
£pift. VI. Pari eonditione tenoantur 
aifiri^. Liv^ lib. 111. ap. tv. 3. 
Vt^ quad nihutim flehet injfi[[et^ 
Ufubtm teneret. ubi Not. Peifime 
Itai^ue Vet,r£d.i.i. Uoni^Jenenti 
Mox tei%0mut habet Cod Arotz^ 
Edd. Vet. I . Monafi. Ald. Col. Tor 
iuie£ j. Bibl. Lugd. Fabr. Maiit. 
$ed (olet promifcue particulae fi 
M^UB^Vttf aut iadicativttfubjicij qiiard oil refert,4uid \LUA\tu.Vi 
fupr. vC 189« 8c 103. Drakenh. nA 
Sih Ital. Itb.)tl. yf; 118. Cort; M 
Plio. lib. V. Epiit. xiiL & x. Epi& 
uu. AltMn. 

17^. Denatiot^ Prodiida redni* 
da Nlartiali diverlis locis: nec alfif 

corripuitt &dnntdovfmtftert9donM» 
ris ttifyllabum fecit lib. 1. Epigr« 
txviii. Iib.ix. Episr.Cr. [aI.io}.] 
Cbllar. De talibus V. Ampl.Vondu 
Led. Lat. lib. II. cap. vi. p« 141^ 
& de fecunda in hac voce correptA 
latiffime V. D. ad Caton. lih. iTt 
Diftich. IV. obi paritei d6 deuarU 
agunt • (Juibus junge quae habct 
Heupel ad lifar& Euang. cap. vu 
vf. 37. Pro uUum Arntl unutn. V« 
Drakenb/ ad I^v. lib. ix. ca^ xivi 
Akntx. 

178. Brevetlt.'] An ? levem r.a.f4 
VoNCK. Ledion. Lat. lib.ii. cap.ii^ 
Noo eft ouod cum CI. Vonckiok> 
gendum mfpicemur levem. Sedult<^ 
uS enim id» quod parvunl & eil« 
guum eft, hrevo dicit, optimomol 
faiptorum exeoiplo.Sic Hor. Carsu 

1LL 15. 14. 
PfhmteeU&ewilfitswMhMt^ 
oM S38 CSoELii Sedulji Non quia nos Dominus , lucis via , femita pacis 
In laqueos tentantis agat, fed quum mala noftra 2gQ 
Peferit, ire (iGit. nam quisquis retia mandi 
Deliciofa fequens, luxus & gaudia blandae 
Perditionis amat; Deus hunc, virtutis amator^ 
Linquit, &ingreditur, qua fe tentatio ducit. 
Nos hac ergo pedem retro abducamus, & artum 285 
Corde petamus iter, tenuis qua femiia monftrac 

Ire %xh\ Baxterus hrevim cxponit cur- 
tum. Ovidius hrrvia figtUa dixit 
Met Vl.S6,hrevemu»damHcroid* 
XIX. 142. hrevem aquam Retncd; 
Anior.6^1. Ica etiam brevis dicitur , 
qui mediocris fiaturae elt. Vid. 
Cel. Arnticpius ad Aiir. Vi(aor. 
Epit. 43. 6. Gruner. Brevemditxx 
pro exiguo, minuto; necvidco» 
cur hic vellemus refcribi Uvem. 
Avianus Fab. XXXVlII. 

Te fimut aere brevi dehili vulgus 
emet. 
cum rota H. Cannegietcri. Wopk. 
lis, quae Grunerus hic eleganter 
'cum Wopkenfioadtuht, addeCan- 
negiet. de Stil. & aetat. Avian.cap. 
XXI. WithofPracmet.p. i34.Muncfe. 
ad Hygin. Poet. Aftron. hb.ii. cap. 
xxviir. Licet tamen levis & hrevis 
ftcile ab Librariis permutentur • uc 
docuit Burm. ad Ovid. i. Faft. 5. 
tamen quadrantem hrevtm hic po- 
lius exponamus per parvum , cxi- 
guum. quo modo Euangeliftae 
>frrjf dicunt. Lucae xii. vf. ult. 

V«* Dicebatur enim ^ierrh genus 
quoddam minuri nummi. Vid. in- 
terim Gronov. IlLdc Pec. Vet. 10. 
& J V. XI I. Eo rcfpicit Juvenc lib. 
" L v£ 510. 

i^r^ f friut i ttmhrii fotviris mt* €iris atri» 

XJltima quam mimmi nddatm 
portii nummi, 
Arntzenius. 

185. Soshac.'] ExMS.LipCnw; 
alii ah hac » df*trfefs. Cellar. Tor* 
nae£ r. zMzt ahhac^ Amtx. ex bae. 

285. t^ietro ahducamus.'] ExProfa 
Seduhi repofui : ut Virgilius Kh. v. 
v£ 418. Ahduxen ntro. Codices 
fcripti , ntro faciamus 9 quod do- 
rum. Cellar. Si u^Joumquam io 
]oco , certe in hoc mirft variant £• 
diti.Vett- i.i.Parrhai:Sched.PuIrt. 
Monaft. Ald. LipC Tornae£ 1. 1. ^l^ 
hac ergofidem retro faciamus. ita& 
Cod. Arnr. qui tamen parva mutt- 
tione, ex hac trgo &c maleautem 
Celtarium rofaciamutizmmS^ci 
Cafauh. adSueton. Aug.XVI. mo- 
nuit Cl. Burmannus. Alia ratiooe 
rem adgrefli funt Ediiores Ba£ Fahr. 
Tornacf. 3. Bib!. Lugd. Maitt.totiim 
hunc verrumitaconftitucritcs: J»- 
gihus hanc i^itur fiudiis vittmus& 
tf.quaefi cui fcripiuraplaccrct,po^ 
fet melius ad Poetac fcribcndi coo* 
fuetum morem ita transponere: 
Hauc igitur jugihus /ludiis «c ^uip* 
pe qui primam in ju^it corripoe 
femper fblct. V. ad lib. i, v£ iS. 
Ampl. Vonck. lib. eod. 141. hoc 
libr. ?£ $L. )ib* xu. ?£ xoi. & 139- (^ C A R M I N U M L I B E R I I. f j^ 

• • • . • 

Irc per Jingoftatn regna ad caeleftia portaxtj. 

Si cupiinus vicare malum, debemus adire 
Seflarique bonum; hic quia liberat, ille trucidiat: . 
Hic alit, ille necat. nam quantum fidera terris, 290 
Ignis aquis, lumen tenebris, concord^a betfisy 
Vita fepultoris ; tantum bona longius abfiint ' • 
Diilbciata malis. dextrum quicumque neceile eflji 
Aut laevum gradiatur iter. Sed dextra bonbrnm' ^ ; 

Semita ilibi. cum Barth. xLvr. Adv. x. 
Nfl tamen tuto in tanta fcripturae 
Tarietate adferere licet » cum qui 
dem disputare poffimus quid Poeta 
fcribere potuerit, non vero quid 
ipfe fcripferir. Dedimus itaque id 
qaod Cellariusreceperat, licetnul* 
Inm fibi aliud quam ex Profa prae- 
fidmm habeat. Meliora fiquispro- 
tnlerit , inter prinios me reperiet 
ingenii fefidorls aeftimatores. Por- 
fO iitr petere vulgaliffima eft lo- 
cutio VcUej. Patcrc. hb. 11. cap, 
UXXli. $. 2. Ne defiinmum iter 
ftnrtnt. Nifi ibi cum Litteratorum 
Prindpe Burmanno malles pe^e- 
rmf. Non difilmiliter Idem Vellej. 
lib. 11. cap. Lin. {. 1. 17/ Africampe- 
tmet. Mtnuc. Fei. Odav. cap. 11. 
PUteMit Offiam petere. ztqMQ ita cen 
de*. Noftro fimilia habetjuvenc. 
bb. I. vf. 683. 

iti p§r anguftam jufti fufer Mhe» 
ra p^tarn, 
Sit fnpr. tib. f • v£ 63. 

PMtdi falutaremf paucos quae du" 
eit tm urbem^ 

Angufte mitn calU viam» 
Arntzen. 

288. Malum.] Diabolum s yr^tf- 
ri honum , Dcum, Id pofcunt pro- 
fiomina hic 9 ilU, Cellar. SimUiter 
Mofter lib. ui. vf. ao;. §luia qm$ malus ofpfimlt hoftif 
tmapetU7itt tfuosChrifius alitf fma 

. labe, refurgiiyit, ; 
^oxium dixit lib. eod. 307. imquum 
Ub. IV* vf.83. Huic Tgiturrcde op*- 
ponit honum^ five Deum » qui 10- 
lus bonus eft. Pric. &alii adMatrh. 
cap.xix vf.17. idquenecipfaegen* 
tes, veritatis licet lumme Heftitu- 
tae, ignorabant, quam in r ni in« 
fpice Jamblychum Vit,Pythag.cap. 
xvm. n.87. 8CXXV111 n.137. atque 
ica Deos malorum caudaseflTeacer- 
rime negarunt. Ibid. cap. xxir. n. 
ri8. neque audores peccaTorum 
eosdem agnoyerunt. Marcil.adaur. 
Carm. Pyihag. p. 7». Arntz. 

293. Cui(um<fue.] £xCodd.Lip(I 
& Heiuf. li\\iquicumquti,CELLi^Kn 
Sic male ex Codd. Lipuenfi (5< Hein- 
fiano edidit Cellarius , quun: fenfus 
omnino cum aliis hbris leges poftu- 
let , dextrum quicunque neiefft efl 
aut laevum gradtatur ittn i.e. ne- 
ceffe eft , ut unusquisque dextrum 
aut iaevum iter gradiatur. De iito 
ufu pronominis qutcunque aoimus 
ad S. Sever. H. 5. II. m. SatisquC 
conftat. WopKEKS. Cmcunqu dam« 
navit quoque Gruncrus, quem vi- 
de. £t certe a!terum feiiiub poftu* 
lat» quod rtdius lervatur in Vct. 
i.x. Moo. Parrha£ Toro.i. ahis, 

oeqae 140 CoB.L.|l Sed|jx.];x 

3einit9 conipicuos vocat In fua gaudia judps ^ sg^ 
Ipque tubs, patriarcha| (inus: at laeva malorom 
Exercet (ioenas , & ad inpia Tartara mictir» 

frgo agnig ovibusqoe Dei e(): ti^c^c fol^ vduntis^ 
t bohia libertas evadere torva cruenti 
pra lupi» yita^ue frui i^er pafcua ChrifiL^ ^ MQtie ditf^ Sched. Pulm. Praeirit 
Ceflario in hac ftripturaFabriciijs» 
iieque a 1eSioD<5 Qod. Hein£ ^iS' 
ientit Arntz.quipraeterea. atigedo 
i^ 9 fimplidter nuiffi habei. ?j(1. 
Iri lib. f. ii8. 

297. Mittit.l Verba fiint Maro- 
nis Acneid. VI. 54^. Wopiems. Mit 
iit cdidit Ceilarius. licecGodd.&; ^iti » nuper ^uoque Grunerus « 
iniV/i/ exhibeahc» neque afitereS 
in locoVirgiliicitato, cuiaddelV. 
A£n.243. FruftraetiamCod.Cant: 
& Rd. LipC «^ Tartara dudt.HSani 
fuadet apei^a Vttsflit itnitatib, CU' 
jusplerumque teDadf||m>ia ^ ^ 
llicr. AaMTi^ C OELII pOELlISEDU lll i CARMINJS PASCHAUS PB^SH^ ftae' l^onrbna, thalamls dlgnatus imSb^ -^^ 
Vlrtutis docximema dedit, convivaque pnL^Cras" 
I>afcere, non pafci veniens, mirabile fiifes ..) 

In vinum «nroertit aqt^s: amittere gaudenk ', ; 

Pidlorem laticcs, mutavit lacta laporera ^5 

Unda f^nm, largita meram, menfasque per 'oniqe|| 
Dulcia non nato rnboerunt pocula mofto. - ' 

Ii^evit fex ergp lacus hoc neftare Chriftus, 
Qulppe ferax qui vkis crat, viitut» colona '-"^- , 
Qtmm frucKfieans , cujus firt» tegjnftie Wando 10 

Slttifi i&ocddoas emicrit panapiftoa uvvs. ^ 

^egnlus|)bicmtQq^c!^fnoiieat9i;pgabat 4. UmOttrt.'] tams. Kbtil. VUg» 
.iimitur». CSU.Ut. C^tiiw hcunw 
fft GnncHHT qiNtttylde, iBSdiukiiv. 
«d^ Snw. 11. ConiroT.^ iii. CM. 
Cam. nnKii plimi^ EU. Amliurt 

. nhihfWTi HMt Itrft pw l—iM rcilbuiiF 
CBd..C«4t. Ed. Totni 1. 1. Vtbn ^uad 
fi< larfiimuin (ufun •dainii^ 

5. L4CM.I /mww nt NKflluiani . 
«DM. Cfc. bt Biiwcaa. UEKXUI. M»> 

dmm ZslimZ at CduitU. lik ZII. Mfk ZVIII. £mm iMMrtf & wnafarli. 
mnwfia» ScL lll. *r. m. di riadeoiia ; 
frt<Hu miitl, Ut» tiUt. 

i. Otid. III. Tiia. X. yi. aBaScbtd.Kilm. WmiMnJnda», food 
rnu RMMniait, obif j)»l vaii mU Metaphon pHfi&t ScMoi, BMOft, WMrf Fklf 

•oomla . -^ laKm LatL-,—^ 

eft , legTat uhtifiet. f»LLA». Cbdd» 
Cuu. Ai». Ii aad^aioisi £dd. Mf *f 
nubi, connt metanB. KtptMfimnm 
dint JuTuc U. lu- Sapetiwh r£ pw 
•Mfm Vet I. lfonaft.«i'tjj, anol 
Mii.a<g,^e dunntiaH ScM tO^ 
VirciL L,, Ceors. m>> 

7u liJti* iiftKdtlftmfiimt tMwfc 
Fio MntrJi pouo rtnfitH Scbcd, nl«t 
tmittiii qao ^uie. iHHl rUeo. hmttm ¥41' CoELii Sedulii Flebilis-& flipplex dominum , quo Viferet aegram 
Febre laborantem puerum , trepidamque vetaret 
Labi animam de fede fua. Tunc larga poteftas , 15 
Credenti quae nuUa negat, nec dona retardat 
Velocem comitata fidem , fermone falutem 
Concedens facili , Viyit jam filius, inquit, 
Perge, tuus Quantum imperii fert juffio Chrifti? 
Non dixit, vifturus erit, fed jam quia vivit, 20 

Morq Pei, qui gunfta, priusquam nata,, videndo 
Praeteritum cemit, quidquid vult effe futurum* 

ihide falutiferi^ incedens greffibus urbes , 
Oppida, rura, cafas, vicos, caftell^ peragrans 
Omnia, depulfis fanabat corppra morbis. 25 

< Ecce autem medio clamans ex agmine turbae 
L^rofus pofcebat openi 9 varioscjue p w ^rtus 13. rjeitlh.'} FUhills pro fleiite dixit 
^ lib. I. Z4#* Ovid. AniQr. lU. «. 68. 
4 .Spargebat tepidos flebilis imbre finus 
Sic faepias adjediva yeniant pKp,parti- 
cipiis. lib, II. 200. 

Terque voIuSms humo, fiagilt confitU' 
r ', ; 'T • re bello» 
I. c fra^ Infra vf. 270. 

JtilHfuiat^ue /uas /portarum euimina 
» /iptem 

EkpstVit. fugiciva /ames, 
i, ^. tiigiens» vel fugata. lib. V. tot. 
Naws^ui per hos colapbos eaput eft 
faiiabiie noftrum, 
X^. faaatum. vf. 171. 

rroprium /ufcepit amiifum : 
, $eiUcet humanae pofiturus tegmiua 

emmis 

Et /umturus item : nil Jam ttt mtXtSi' 

* bilt/erret 

Foft mertemf propria cum majefiate 
rifurgens, 

« I. e; snnt^tam. vf. sn. 

Ferterritus autem 
/fifet in an^ipiti retinet di/erimint 
*f' ' • vi^Mm I 

• Z>ejertd fiatiene fugax. 

'' 1. e. fir^itei)». woBKEift. adde ^uae no- 
ttvit Gitmcias h. 1* •« k Plus If. Laht^ Lap/am anlmam^\jJLt\v&, 
vf. I iz. MoK ^uia nuUa f arihaf. Scked. 
Pulm. 

25. Mediae.'] Cantabr. efl: alli «1- 
Mo, C£LI«A1^. Mediae Cellar. lelcripfe* 
rat, ouae let^o eft Cod Cant StEdd. 
Lipf. oc Maitt. reliqui fcripti & impres- 
fi medio habent , quod revocandum pn* 
tavi , jubente Profa : Quum tepente de 
medio ftipantis tmrbae coneiiio varik U' 
projus infelicitate perfujus, caet. Gll;X^ 
N£R< Etiara Cod. Arnt«. mediae. Qmn6' 
ro taraen adfentior, cui adftipulantoc 
Vett. Edd. I. a. Monaft, 

18. Piaseandore'] Proia: Ob/eenoea»' 
dore mi/erior, Cellar. Igitur ' frafba 
Vet. 1. a. exhibenty eandere nitens, 

Z9, Purgare,] ita ediderunt plnres; 
fequot tamen fcripturam Cod. Arnt. & 
Edd. plurium mundare^ quod vetbtiiii 
aeque buic tei '-eft adcommodataiB. 
Dizt pluribus iti Specim. Obfeiv. $• 
IX. nbi hanc le^onem nbeiins confu- 
mavi. Arntz. 

32. Atagis,^ Amplius. CELLAIU/^ 

Sis pro ampliusy deinceps. Fortunatof 
e C benef. col. 697. 
Air^ peeeatoris mortem magise/i^f^ 41- 

aumdt CaRMINUM Ll3£Il III t Plus candore mifer. Si vis, Domine, inqmt, j^b.ilH^^ 
Me maculis mundare, potes: volo, Chriftus ut m^uiti. 
Confeftim redit una cutis , proprioque decore " 3^ 
Laeta peregrinara mutarunt membra figuram, 
Inque fuo magis eft vix agnitus ille colore» 

Forte Petri validae tonebat lampadis aeftu 
Febrisanhela focrum, dubioque in funere pendeng^ •- 
Saiicia fub gelidis ardebat vita periclis^ 35 

Inmenfusque calor frigus letale Coquebat 
At poftquam feffos Domini mattus adtigit artus^ 
Igneus ardor abit, totisque exftinfta medullis, 
Font j latentis aquae cecidit violentia flartimae 1 

Quin etiam rabidas nigrorum depiilit iras 4* 

Spirituum , ne flatus atrox laceraret iniqua 
Pefte homines, operisque Dei vexaret honorem. ' ^* Quem diumdo fuit poenis nohit diiit arma 
fahtis. 
WOFKENS. Cod. Arot. tranfponit: ma» 
^ agnitus eft ^ ^ pro ille legit ipfe. 
Vi<L ad lib. 1 1. z;^. f^r agnitus habet 
Ed. Lipr. invita Piofa. Vet. Ed. i* z. 
Moaaft iu diftinguunt: Inque/uo (ma- 
gis eft) vix &c. Male. 

§4. Fehris anhela,'] I. e. vehemens, 
flagians. Ovid. e Ponto I. lo* s, 

Nie d§Ur ullus adeft , nte febiibiis 
uror anbelis. 
Adde qnae ad vf 277. notabimos. WoP- 
KEN8. Juvenc. lib. I. vf. 77). 

CuJMS anbela fterut aeftu y fekrique 
jaeebat. 
tf\ lampa^s efplicait Baith. ad Ciand. 
p. 174. nbi citaty nam Fetri; unde 
iaoftnt 9 non video. Pejus Ed. Ald. 
mortt Petri, Fono twrquebat habct 
Cod. Cant. Ed. Tomaef. i. a. |. & a- 
liae. Elegamiam fane depravaiunt , 
com aeftus febiibus fxequens adfciiba- 
toBU infir. Hymn. xi. vf. $6, 

Exftinxit irnes febritm, 
Iftnnc. Fel. O&v. xii. cum fehiht 
mnris, Viigil. m. Geoig. vf. 458* 
Artus depafeitur atida fekrii 
^r^kU iaeinfn oifiai anran» Sulpit Sever. Vit. B. Mait. cap. XIt« 
init. Cravijpmis quartanoi fehibus «- 
reretur, & exufius fehre cft apud ircan. 
B. Trojan. lib. v. vf. ij. focri fciibit 
Cod. Aint. nulla neceflitate. ARNTZ. 

\6. Ci^uebat,'] Faiabat» moliebanirt 
fovd>at. Sidonius Caim. V. 129* 

Cottiat intemum per iarhata (Crdd 
venenum, 
Silius Ital. m. 4)6. 

Vhi turpe matmm LaiUftn ixtH* 
ma eofuihant, 

detta vifi. 
Hic bialcenb. illic SavaioKem conftf- 
le. WOPICENS. Colehat peflime Monaft*. 

42. Fexaret,^ Flane nifi me deciplf 
opinio, inluire vexari dicirat h<onos »• 
Iicujus; le^ veio eommaeulari; vdi 
fimili verbo. Quaie haud dubiro lc^ge* 
le f iperisfui Dei foedaret bonirent* 
VoNCK. Left. Lat. lib. ii. cap». ii« B« 
adem locmio teftituenda foifan Tacito 
III. Hift. CtXVI. Egregiae demus lUh 
nores deeeret, f. fbedaret, Kiii Giono* 
vii^i^r^finagisflaceat. Alitet Cl. Ttil- 
lcius Obfeiv Ciitic lib. in. cap. X. 
p. lis. IDEM m Addend, Vetbom vex»> 
ret non moveo. Sdnfus, ne daemoii.* 

vaaMt. ■wtftMlla ^t^fmtm» 'hUBiOBOl'^ 

» WVIVPW M ■■WW^^WW ^"^WPW^WWW i^V^^^^^^^™"^ y t o itit S EfliJiif Qoeini norat non elfe Del: ^affimqtief catervaSf 

Uf plus, innumetas piilfo knguore falutl 

Reddidit, & vark populos a clade leV^avii 4ff 

Inde mariml petens, arentes grelfibus algas 
Preffit, &, cxiguae confcendens robofra cymbae, 
Aequoreas intravit aquas ^ Domiriumque fequentes 
DifcipuH 5 placido libtabant carbafi ponto , 
lam procul a terris fuerat ratis ^ aftaque fljbi^ ^tf 
Sulcabat medium puppis fecutti profundura-^ 
Quum llibito fera furgit hiems , pelagusque proc'eIl& 
Vertitur, & trepidam quatiunt vada felfa carinam. 
P^culerat formido ahimos » fefeque putabarit 
' Naufrag^ 

^i eflct 0ffin9 Dct honiott M quem (ger^ noii ttd Zh& difi^dnim. CHXJA 
ll9iNUtaf Peo non tSt devocum: ut jam "••-'• • * «» *-./r 

«ccepit haec Gellaiius. Proprium autem 
u(iutiffimunu}ue in hac se vexandi yci« 
iQni. vf, 71. Quot n$n mals daemm pauto 
Sid u0 vetibat atrok. 

vT. ui> 

2«^ Jpintui Mtfii 
Ycxabjit /fimuUs, 
Ad.ai^i f<««"> Mr4r »0» f^ Z)ei\ con- 
feilfb. IV. isi. 

£i fua Uan/tt 
^hf^t H^curmug hmtnem cutare 

paratuf^ 
Quem volmt magh ejjt nium» 
Oli:^&lqfOS Serm. JCV« Putr meus fui 
fiifiet^ ut tiius /iti furrats meus quia 'srgi parafytifuSf ut txm JU Jam/anetut: 
usius (fuia maU torfueturj, ut tuus Jtt » 
^m U9n fit in poena, uomine^ tuos 
Jtriies non dee^ malfis fubjaeere s tnjuria 
ej[t tuM tUQVum poena firoorum^ Wo^ 
ll^f* Eeceptam li. L faiptuiam omnes 
Cttld. mu« fditi cueiituc Tuecur 
6 Ausdt ViA Gpit. cap. XLll. (f. lo. 
Jftf Admanths^ €r Qergoniast &aiia 
if^uma mini/liriA vtxauiem famam 
#if j. AMT& 

ik%» Nm ef[t £2«l.] Qtiem honorem 
•Mant DiviiUt i. c quem iumunem» 
tt Dei tmsjmm honorififff cmaDim, 
'jHfi^ ftfttel&6 tfalust fifc rji^rai nu Sched. Pulm. haec babeht: Nehrif 
fort, reum ^ i. tf. c»/^ii dignum. Httttf 
conjedairae videtur favere» Quod tSkvi 
Ald. ^«»«. Et facili negotio iftud,fi 
plures adfiipularentur y poflet tokiaii» 
Sed tamen opriihe Cellai. mentem Foer 
tae expreflit. AIintz. 

44. Prius ] Sufpeda raiht hacc voi/ 
neque quid fibi velit^ fatis perfpicieb. 
Vix enim a^ mentem Poccae facit. Pitiif 
ialuti ceddidiiTe noverant omiies. No^ 
vcrant & ilii, qui Gbrifl^ caftca iiof 
iequebantuc. Pouo 11 ifta vox prim vm* 
fit toierari ^ quo tunc tendit praecedeni 
p^m ? an non & id inciudit| yaa0 
jant temporibus tale quid fuifte pn^ 
Oum? Vides, ni onfnia iiBe falbpti' 
fententiam nimis langueotem. Prae^ 
mnte itaque God Arnt. & £4d. Vet. i.i» 
Aid. Sched. Pulm. Monaft. pius lefoir 
beie ifullui dubiuvi. Videtur hac i» 
tione major inefte ieaptentiae £mpbifil* 
Jufta quoque tum cft oppofitiO|^ iiitv 
atrocem iuum # qut hoaenoii caiamititt* 
bus & tot quau infetaaiibui Fiidii W 
manum genui perdere conabatur^ qp 
que hoftilem atfimum cootra iHud tpi- 
nbati & imex iftmn pvfm, ^ idi^ 
tUud mortaJe genul e» nis faiftSbHi nf 
perei acque diam falutis opem coii* 
ferte non nc^bat Atrose itaqiK |i 
piut AOft iiM qMAdam enexfii bic oppo* Carminum LiBER Iti. t^f 

Naufraga litoreis jam tendere brachia faxis ^ 5^ 

tpfe autem placidum carpebat peftore fomnurii ^ 
Majeftate vigil, quia non dormitat in aevufii 
Qui regit Ifrael, neque protfus dormiet umquam. 
Ergo ubi pulfa quies, cun6tis clamantibus una 
Voce fimul, miferere citus^ miferere, perimu^f dd 
Auxilio fuccurre pio 1 nil t^ota moratus 
fexfurgens Domihus^ validis mitefcere ventis 
Imperat, & difto citius tumida aequora placat* 
Non erat illa feri pugnax audacia ponti , 
In Dominum tumidasquae furgere cogeret iindas ^ 6^ 
Nec metuenda truce^ agitabant iiamina vires , 

K Sed iiuntiirreo roodo» quomBlum Sc honufn] 
lib. II. zgy. (enrus erit: quod homines 
f^affim faluci reddiderit , utpote vei quo- 
niam eiat pius & liomini amicus ^ ut 
9it infi. IV. p%. atqueifta vox frequens 
Koftio in deliciij eft. vid. lib. II. io* 
V. 17. 

Nt qua pius m^psetate vaearet, 
nbi Not. & alibi. Ut tgitui deAotabit 
ntpoce^ de qua notione yid. Acidal. ad 
Vellej. II. cap. zv. $. i. Arntz. 

49. Dijcspuli.'} Aint. Cod. Nautiea 
di/cipuU Ubr. pio fequenth conjiciebat 
ifehentes , Cl. P. Butmannus in epiftola 
ad Cupeium. Carbafa pio velis hic 
acdpi monuit Baith. Adv. lib. XXXV. 
cap. z. ubi citat carbafa vente, fed 
teaecMed. 319. 

Pandere vaflo 
Carhmfa pento, 
Cafliodoi. Hb. I. Vai. Epift. joav. Ten^ 
iMrha/afiftinanter invitet. ARNTZ. 

50. Aibris.} Venti^. Munck. ad Ful- 
lenc Mythol. lib. III. cap. vi. & ad 
Aibric. deDeoi. imag. tap. Xiii. Val. 
tlacc, lib. VI. vf. e^s» moz tum /ubito 
Scbed. Palm. Arnt2. 

yj. P^ada/aifa,^ Virril. Aen. Y. 1^8. 

Et iongs fuicant vada falfa carina, 
Mi Savaion. ad Sidon. I. £p. 5. Wop« 
InfffS. Axatoi lib. I. vf. 9IS. 

SpoUat vada fa^fa draeonis. 

•rtliiii. liOK/#rifi^4ti^foaaft,Apti4 Juveinc. III. tsij, Magno ^erpulfus tor* 
da dolore^ legitui in mea Edit. maliool 
tamen percuijus. Ita Idem IV. jis. 
percuijui verbis, Ammian. Marcel!» 
XXVIII. cap. VI t. Quia fubito percuifi 
familiares. Udttf. dd Virgil.I. Aen./I4« 
AKNTZ. 

57. Dormitat.'] Vetui^lnt.Pfalmo cu« 
Ecce noii doimitabity fieque dormiet^ 
dui cuflodii Israei. Sidon. II. Epift. a* 
Uhi fomnolentiae cubicuiariorum dotmiA 
tandi potius , ^udm dormiendi iocus e/i* 
& iic faepiusdla junguntur. WoPKENf. 
Vaiiae hic Editt. intei quas 5c Vet. i.t» 
Monaft. habent ^ui non, Adcedit Piofai 
Pervigiimajefiatei fui'* - non dormitau 
Neque tamen ideo quid mutandunt* 
fentiunt & mecum Scbcil.PuIm. & Parrtu 
liiie vero Sched. hic pror/us nec fciibeitf 
jO ^ent. Kauonem non exputo. Aevum 
expono per aeternitatem , uc apud Claud« 
Conf. Mani. vf. 133. 

Dupiici vita /iAfdxut in aevum, 
& II. de Laud. Stilic. 426. ad quae locdi 
confuie Baith. Catah. ad Plin. lib. IV« 
Epift. zxiv. $. S' Sic quoque /ecuiuwi 
bL Giaecoium «•<«»« Baith. ad Claud< 
Conf. Manl. 114. de iv. Conf. Hono^ 
p. f 70. Moz pto clamantibus Cod. Cant* 
Edd. Vet. i. X. Mon. iacrymantibus ^ 
invita Piofa. & ptomi/eriticitus Parihas. 
Sched. Pttlm. mi/erere Dms, In Piofil 

vitt dmhats legituf ^ ^ott ttH^ wuu - - j -> 14^ COELII SEDULlt Sed laetum exfiHens Chrifto mare compulit imum 
Obfequio fervere fretum, rapidoque volatu 
Moverunt avidas ventorum gaudia pennas. 

Interea placido tranfveftus marmore, puppim 
Liquerat, & medios luftrabat pasfibus agros, 
Quum procul e tumulis gemino ftridore ruentes 
Profiluerp viri , quos non mala daemone pauco , 7a Sed ne fuffragio fuo hanc fcripturam £lgete 
pofTet. Atramen ad elegantius exprimen- 
dum pxaclens, quod inmiiiebaty peri- 
culum , aptioi videtui recepta le^o. 
Arntz. 

68. Fervere,"] Quidam /ervire» At 
clare Heinf. Cod. & Vet. Ed. fervere 
obfcquio, id eft promptiflimum ftudio- 
iiflimumque ef!e ad obfequendum Chri- 
Ao. CellaR. Ita Arntz. Cod. & anti- 

3uiores omnes, quod jure placuit Eru- 
ito Grunero : & fane majorem hic em- 
phafin habet, qu^m alrerum iiludyer- 
•vire ^ cui tamen pondus addere poffet 
locus Cyprian de Idolor. Vantt. p. 400. 
C^geret jfihi elementa famulari^ fervire 
ventos^ maria thiire. Porerit autem 
ex hoc loco confirmari Acid<)Iil conje- 
^ura apud Pacat. Paneg. cnp. xxxix ^. ). 
Fer aliquas imagrnes jomfiiorum ferren- 
tur ob/etjuentes ; praebuijfe geflantikus 
vetitis otiojorum minifteria membrorum, 
Conf. ibt Not. Arntz. 

69' Ventorum gaudia.'] Venti gaude- 
bundi lefugiunt Chrifto imperante. 
Cellar. Mare ita procellofnm erat, 
efFrenesque venti, non aufteritate, aut 
aliqua Domino nocendi libidinef fed 
fola laetitia atque obfequio in Chriftum. 
Qi]:ie verboruin fententia cum adeo ma- 
jiifefta fit, quid fibi Cellarius volebat, 
dum ad jfta gaudia ventorum^ notaty 
yenti gaudebundi refngiunt, Chrifte 
imperante t Non fane & ref ugienribus 
ventis haec iutelligi debent, ied de 
furgentibus & mare ttubantibus. Neque 

,9bfequio fervere it€tt exponit Vii lauda- 
tus promtiflimum ftudioliflimumque efle 
ad obfequendum ChriftOy quum fit, fe 
commoveie veneiandi Chrifti caima. 

. Caudiaventorum i. e. venti gaudebimdi. 
?iwlin. V. Maitin* II. z^o« In/tftunt totis eertantUt gaudia vt^t 
IQibus aifiduis^ crthrisfue hiptmdkt 
inftant, 
Juvencus lU. 6$. 
- Tmmtn imperat Migri 

In/ontis eaput inftrri tradsfue puelUt 
lUa (nefas!) matiis /eelerata ei 
gaudia portat, 
WoPKEN». Nil &ne hac eipofitioic 
certius. £z Piofa mens Poetae daniii 
adpaiet» cujus tamen verba longioia 
funty quam quae hic adfcribereBtm. 
Pro avidas Sched. Pulm. h^htnt /ubitat, 
Pairhaf. rapidas praetuiit. Si qaid video 
ex mente Profae Cur/us rapida eemmt^ 
tione praeeipites languenti/ubite deprftte» 
re torpore» ARNTZ. 

71. Mala,yro mala hic miferelaff> 
guet. & prorfu9 inconcinne pofitiiia 
Quid enim hoc ? malam legienem dat' 
mone pauco obponeie atroci tegieni. A* 
deone quidquam differunt malms & 
atrox^ an non malum omne atrex k 
viciffim ? flc poto. Nee faccturit taoMa 
praefeiif remedium. Dicendam fortBi 
ut ali^uoties, ita & hic qnantitateai 
neglexifle Sedulium , & le|endum , fm 
non ala daemone p, Videiint pertdoies. 
VONCK. Obf Mifc. cap.zzz. CI. Vonck. 
Sedulium hic quantitatem negleziile 
piitat, fcripfifleque, quos non ala dai'^ 
monepauco. Sed locum fanum efle fjH 
cile videbis , modo non cum Vonckio 
iUud mala ad legionem leferas, fcd 
accuf. plui. efle cogites. GmuNBB» 
Dttrius noc eft , fuos nen mala (veia- 
bant) iaemone pauce, An porius lcg« 
fues non daemonia pauea Scc, ? OT il 
voce daemonia fecanda fyliaba prodn- 
catur tali licentia, quam lib. V. tfo* 
& alibi poft alios obiava?iinii$, M 

fCIO Carminum Liber IIL 147 

Sed legio vexabat atrox , nexuque cruento 
Saeva catenatis geftantes vincla lacertis, 75 

Angebat quoque poena duplex : heu dura f uroris 
Conditio ! qui vim patitur , magis ille ligatur. 
Tunc Domini praecepta tremens exire jubentis 
Spiritus infelix hominem non audet adire , 
Effigiem linquens , quam Chriftum cernit habere. 80 

K 2 Sed vero Sediilii» ni me fallit animnsy 
fciiptura eft, quos non maius agmine 
faueo &c. itt matus pro daemone irenit 
lib. II. ztt. & alibi: Agmine non 
pdueo dijut ut Tacit. Hift. III. 40. 
Multo • . agmine fegnius quam billum 
ineedens, ^OVKENS. Bianditur vehe- 
meater uJttma Wopkenfii conjeif^ura; 
vix enim aliud fenfus poftulat Miior 
^men Gonftantem librorum omnium in 
receptam le^onem confenrum : quam 
it praefeiasy iuconftrue; quos non 
maia vezabant daemone pauco, fed 
klgio atroz maloram veyabat. Vix ap- 
dor rei datui ezitus, licet durior lit 
conftruendi ratio. Mala erit igimr nu- 
meri plur. cafus primus; ita namque 
Ig, daemonem malum^ dixit infr. 205. 
<}.ua enim conftniendi via hic acrufati- 
vum plur. invenerit Vir EruditilGmus, 
nondum exp.-rcor. pe integritate tamen 
hums loci non m.ignifice fentio, cum 
talis locutio videatur a genio Scduiii 
longttts remot^. Ceterum vl'. fuper. pro 
gemin» exhibec Parrhaf. Ed. gemini, 
JPAVtt ^lfS repente duo viri. altera 
tfinen iciiprara magis mihi videtot 
Poftica. ARNTZ. 

y6.,Poena dupiex.1 A furore daemo- 
niaco, & a ^uns vincuiis. Dura autem 
Cod. Heinfii^ non dira,, CEiXAji. Vs. 
Drteced. Cod. Cant Tornacf. %, Bibl. 
X4^d. Ik cetetae Editt. ut Ajd. l^ipf. 
¥abr. Maitt. hzhent geffahant. & illud 
pjQbarunt fulm- fchea. Profa: Et ob 
bof ferreis eatenarum nexibus innodati, 
Heul quam gravis eft furoris eonditio, 
Ez.VQce gravis , quae ibi invenitur, me* 
lioti tatione patet bic dura praeferri • 
ubi Cod. Arnt. Edd. Vet. i. 2. FarrhaL 
^oaaft. Col. AkU Lipf. Toinacf. }. ^c. ezhibent dira» Et frequens hacc eft in 
Codd. permutatio. V. Vir. Do^. in Obf.. 
Milc. menf. Septemb. A. 17 u- p. 204« 
Burm. ad Lucan. lib. IV. vf. 6)7« 

80. ReverensA, Subftitui hoc fine li- 
bris , quotum eft reddens , vel npetens » 
vel rec9Uns Fabr. fugiens, Sed aptilfi- 
mum eft* reveritum diabclum iti ho' 
mine imaginem» quam Chriftum 
videbat habere. Cellar. Miiifice 
hic vaiiant libri noftri. Cod Cant* 
reeolens Ald. repetens Codd Vulc. 
Nanf Toinaef Baf, Col. reddens Lipf. 
Fabr. Bibl. Lugd. & Maitt. fugie>is^ 
quae led^io nobis quidem omnium ap- 
tiflima vifa eft, quippe quam omnium 
maxime confirmare videtur Frofa : Me- 
tuens intrandi lieentiam poftulHtre, Cel* 
larius ex conje^^ura fubftituerat revf* 
renSf fed conjedluris ranc demum lo- 
cum eflft relinquendum putamus, ubl 
in Codd. apti plane nihil reperirur. 
Gruner. Praeter vatias Editiones a 
Grunero jam enumeratas, reddens in* 
venimus in Ed Vet. 1. 2. fchcd. Fulm. 
Monaft. Tornaef. I . fugiens in Tornaef* 
3. quam plerumque fequi Bibl. Lugd. 
plus una vice jam dixi. repetens Farrhaf. 
quod moveri debuifte negavit Cl. Bur- 
mannus; ita enim ipie in EpifioJaMS. 
ad Cuperam: Nefcio an relle repudia* 
verit Ceilarius veterem ie&ionemy cum 
repetens vel recolens , fit animo^ mente 
Jua reputans vide Heinf. ad Ovid. Epift* 
y. I13. apud quem Poetam frequens ha- 
rum vocum ujus eH. Cellarius certe, 
nullo Codice adlentiente, revertns fub- 
ftituit contra ipfam Sedulii menccm. 
Non enim ex reverentia fpiritus ifte 
exiit, fed ex mandato & juflu Domini, 
adeoqiievicoa^,ne^aAtcquam ob- 

tinuifier. 148 COELII SfiDULI} Sed pecus inmunda gaudens lue , femper araicuni 
Sordibus , atque olido confuetum vivere coeno, 
Promeritispetierefuis, triftesque pbalanges 
Porcinumtenueregregem.niger, hifpidus, horrens 
Talem quippe dpmum dignus fuit hofpes habere. 8 j( 
Hinc alias Dominus pelago delatus in oras 

Intravit linoiflet, ttt fibi ip poroomm gregem 
tianlire liceiet. Piopius binc ad^dit 

^» fttfienSf sed & illud ingenio Eniditi 
cujusaam uibuo, qui ceteras lediones 
pirum rommodas oeprehendens, illud 
tacite fubftimit. Fabricium interdum ita 
itt Sedulio rcm egifle, Cellarius jam 
monuit. Saltem nulli , qaod iciOj^ Codd. 
ilind leivant. Non dubito, quin veris- 
iimum (it, quod ezhibet Cod. Arot. 
cum linquens fcribat. Id cum Profa con- 
Fcnire, quivis videbit. £t ita Vulgati 
Inrr. hac in re exire adhibuerunt. 
>fatth. VIII. vf II, Marc. v. vf.ij. Lncae 
Tiii. vf. »9. & li. & Noft. vf. 7t. cum 
guo nihil apertius convenit, qttam Un- 
^uens. fic infr. lib. IV. vf. ss. 

Hnmnemque reRquit 
Pul/us^ & m vacuas fugUns evdnuit 
auras, 

§01 tamett locus fuglens quoque defen. 
ere videtur. Neque nego illud verbum 
hic etiam pofle toferaii. Sed puto potius 
unius CodT. fide efle praeferendum illud 
pn^uensp quam, quod ex conjeduiis 
brtum videtur, fugiens. ARNTZ- 

ti. Sember amseum.l SicAvlan. Fab. 

yi. 2. 

Et luteis tantum femper amica vaiis, 
Symmachus^. Epift. )6. Isquoniamitm' 
per amicns efiveritasi^ ^famam bono- 
fum temporum coUt &c^ Aratox H. Ap. 
Il« zi%. 

Suhitum tune illa m^delae 

Semper araica manus juhar intut\t. 
Kufticus Helpidius Hift. V. N. Jefta. 
incnti : 

Semper amica pHs^ peccantes re/puit 
aula. 
Aliquando & /^^fr poftponitui. Confei 
Ciitm Horat. I. Epift. x. z6. 

Vtxijfet canis tmmundus^ Vfl amica 
(utOjfid. WOPKENS. Per t^fr ita dicimr, ut 
/emper-avari & alia. V, meum O. Arnt: 
len. ad Caton. Diftich. iib. IV. Dift. I. 
ARNT2. 

S5. Ho/pes.'] Arator II. 534* panttf 
de daemonibu^: 

Virtute/uk ipfa 
Spirituum queque tutka minax veh^ 

irrita fumi 
Pars per inane fugit , ne fahrica puU 

ckra creantis 
Quae pla/mata /oh eoelfJHs imaginis 

infiar 
Traxitf 6* auBoris fpeciem pro pi- 

gnore gefiat , 
HofpiteT^r poUuta/ko^ teatphmqut 

decoris 
Inficiat praeioi^s odor.. 
WOPKENS. Porcorum tenuere Edimb. 

%6,Pelagi.] Non in^ra eft lediq 
Cod. Cant. Edd. Ald. Torn. Lipf. & 
Col. pelago. quam , cum Profa iilanii 
confirmet, fequendamputavimus Ovid. 

Met. IX. 117. 

Ohfequio ieferri /pernit aquartam, 

Juftin.lib. XXII.cap. viu.j. ll. 4ff^i 
thocles autem navihus^ quibus reverju\ 
a Sicilia fuera: , cum cufiod^us earuit: 
dem Syracujas defertur, GaUNEE. Va* 
ler. Flacc. lib. VIII. vf. 17«. 

Adve^amque procul Peuces iefkrtu^ 
in oram. 
p\6t. Cret. B. 1^'. lib. VI. cap. x, 
Delata dein ad regionem, Hygio- FaN 
CXXV. Tempefiate ad Gcenas eft delatuu 
Munck. ad enmd. Fab. xv. Cellarias 
vero hic edidit pelagi, praeeantibos 
Edd. Baf Maitt. Fabr. Bibl. Lugd. & 
fane per oras petagi intelligi poflet littiis; 
fic enim haec res pmpc marc namtu 
gefta. Marci v. vf ii. ondc UttorisorA 
apud Avian. Fab. xx. vf. 10. 

Haee tHt me rur/um Utterts ora dakat, 

Piopert. Carminum Liber III, t49 

Jntravit natale folum , quo corpore nafci 

fievoluit, patriamquefibipateripfedicavit: 

Ecce aderant vivum portantes jamque cadaver 

Bis bina cervice viii , leftoque cubantem 9» 

Vix hominem , cui vita manens iine corporis ufu 

Mortis imago fuit ^ refolutaque membra iacebant 

Ji3 Officii» * A>;.« ' f""- qDod leaias conua alios derendit Vii 
DoO. in 0(>r. Mifc. meBf. Jul. 1711. 
JMg. iit. 6ed iimea degaiuiat hoc 1. 
lidetuc fciipluu, quam [eduxil GtD- 
neiuj, ptlagii, eaoue ipla confirmatut a 
Cod. Arni. Ed. Ver 1. 1. Fmliaf. Md- 
pi&. Edimb. Sc Totn. ]. Ita Lucan. a. 
rT. it. 

Ptlag* dtUtm iniau» 

Akntz. 

17. Mffd/i/tfJaJB.] Eiiat, dum <'<'«' 
•■JAii Matih. KI. 1. dixit lalalt /thm , 
quod BeikUDiuai cQ. Hatc auieni geli^ 
funi Ml nuic Galilaeae, «^ t«> 
^■'Aarrsr , Mirc. v. 1 1 . quod ad Ca- 
tataaia nugu, q')am ad mediieiiane- , 
nm Nuatetb, icfciendum , lum & ibi 
»*Tt^<"iirt. Mattk, iv. 13. Csllab. ' 
0w tuc tJJ eUe viden poHii ; de aua ' 
pankulae nouone noi ad Hyiia. Fab. 
jUl- Sed hoc iqliienira Sedulio, ideo- 

£c pouus pn) ic]aii*o pion. icdpien- I 
m: nt.abUiivw quo (fc. loioj lic 
reMcati ablativo iiAitri juogatui, uti 
iMeie vidimut aA Jultin, XIV. 4, fic ' 
Tacit. Asn. I, 71. Sic PauJiiius loiim. I 
XUV. i|i. 

Saii3tnm M amtrt iutrum 
J«— iaitom alalt» htjit, quo 

«oipMe/MWi 

HUrtjrii ixctffium eiltirmi. Sk. 
fMriamfM JiU f. i. ikavit, j, & 
fDodquQ pattiim Sic. quo mooo faepe 
poQ pion. itiiti*am tueiei cotilliudio. 
». 1. ari. ABzuUt, atque Mn/if frttltt mr^ 

t»ia naflrii. 
c. fli quj ocali» &c. vf. t^ 

Cui «( miiuiffi FtUrt fc"- 
Nec 0M cr^iai idtn. 
li iidicraui, fl guis ' 
c mintr ijl, p. f. lib- IV. C. 

Cai prtna /aeuUai 
Ardaa planari &■ csrvd ni dlrlOs Bt jnid^uid naUira ni$al, fe j«dlet 
praifial. 
pio quo quitpiam ■Qallet, Cf fai jati 
ti.ii. Sec. ^ibidvf. i^. 

Quem /rsnj nuUaviill, fed MliM 
(«ii/^ieii iflft. 
h. e. fed qui iDium c. i. Gc eiiam dein- 
cepi vf ji. 19, & lib. V. 1«. 17. quae* 
que alia ejutmodi ad Juitfa. II. «. t$ 
alibl notavi. Iia nihil emeodaiidBra rt* 
detuc in veibii Min. Fellc. cip. XCT. 
~ hHiiOiM 

, . - , - *f quoij fwi /•• 

flalaviraiu deiriumphaUi nltrt ttipt^ 
runt. Ni(i foRc afpeiitai haec ibi ^m> 
damoKtdo miiigaada[it,tTMupoiMado, 
fMi aiverfus arma raputnint , ^a ^. 
dem meiathefi Tadlo aliisque ntfail iift- 
tatim. WoFKENS. Fiulba inqne A 
cerperi habet Bibl. Lugd, Mox Cod> 
Ainti. pro paiir l^t Dnu, S OUM 
gine , ut equidem ciedo. Arnte. 

t9.F'ivum.'\ Cadavrr vioum euan :hivIalogus paialyiicit leies. QarnftiliaBai Oeclun, CCCVt. 
Vivum fiinui frtmi» mB. nam ptttlt 
txfiiravii inmaKiiiamtii. SenecEpift. 
iJCX. nm ag;tr m Stnatu U JiBita rc- 
Uw ( <fi i nm j lm t frtf^ t a nt m/tjuih 
(mut 150 COELII SeDULII Officiis deferta fuis , fluxosque per artus 
Languida dimiflis pendebant vincula nervis. ^ 
Hunc ubi virtutum dominus confpexit egere 
Robore , peccatis primum mundavit ademtis , 
Quae generant augmenta malis ; miferoque jacenti 
Surge, ait, &propriumfcapulisadtollegrabatum, 
Inque tuam defcende domum. Nil jufla moratus , 
Cui fuerat concefla falus , veftigia Unquens 
Tandera aliena , fuis hetatur vadere plantis , 
Veftoremqu^ fuum grata mercede revexit. 
Principisintereafynagogaefilia, claufo 
Fun6hi di^ , fuperas morieps amif^rat aura$9 95 100 At (m»ts inxm neciffarii iifertritm tmpie , 
Jam nen reum Jed funus) bahere C9epit 
tmifilmm &c. Aiatoi I. 763. 

7\mc iterum formMus htme^ hngique 
eadaver 

*IempQri$f exfiinSei advitamjurrigit 
artus, 
WOPKENS. Vid. Heinf. ad Ovid. Ibid. 
vf. 15. & faepe Saipcores conttaiia jiin- 
gere (blent. Vid. Baith. ad Cland. Conf. 
Manl. vf. 1x7. & vi. Conf. Honoi vf 
S50. Rittersh. ad Oppian. lib. I. Cyneg. 
Sito. Obieiv^ Mifc. A- 1733. Menf Maic. 
£. zis* Qc JuvemUs fene{ia didtui fupr. 
£pift. ad Maced. p. lu Ed. nofti. & 
alibi. Ad illud kis hina c«nf. Savai ad 
$doii. IV. Epift. VIII. p. if z. Arntz. 

9I. Qjjkiis.'^ Ladant. de Opif. Dei 
C X. £1 b^c amtem^ auamvis /ImpUci 
aiembio tria Junt officia cenfiituta; 
mnum &c Sic c. VHI. 10. & alibi ille 
. cam aliis. Deferta •fficiis dizit audot 
llt vf. I5S* 

j2>"'voce relidus, 

Amditu vacuus , feU ^, 
BoCtins ConfoI.IV. s. Ut iidemfeeUfii, 
adem viiibi|S 9mnikns videantur effe de* 
Ijlfti. fhaeciias. I. fab. xj. s. 

Def^us annis 6* defeitus viribus 

Le9 fmm Jaceret &c. 
abi mnii mutandum. ntfi qnod com 
Bentlejo giatioie fimo legendum videtui 
€i»ficiAS 4MMtij {Bi (c SaUuftiiis loqoi-. tur Jnguit. c. XI. 5. WoFK»N$. Add« 
Erud. Giuner. b.l.qai elegantei Juveoct 
locum lib. II. vf. 76. piiftino niton 
reftituit. Cod. Aint. hic oidinem int 
veitit 9 atque hunc verfom ipcei dool 
prioresinteiferit, ftupido doimiemts Li« 
oiaiii enore Arntz. 

94. Dimiffls.^i Piofa: Ita memhraja* 
eentia re/eUttis nerverum vimuUsy ee 
dimiffis per fiuxes artus. Patet hinc ii^ 
mijfis praefereiidum efle pro demiffs^ 

?uod eft in God. Amt. Edd. Vet. i< h 
arrh. Fabr. Monaft. Ald. Col. Baiil. 
Tornael. i. a. 3. Bibl, Lugd. Digna 
func, ut infpiciaatur y quae dedit de* 
gantiffimi Vu ingenii Granetns inft* 
lib. V. vf. S9I. & folennis hic eft Li- 
braiioium enor. Not. Patem. ^ Plin* 
Paneg. cap. xciii. f . 4> & caiiffimia 
mihi Patiuus ad. Caton. i Difticb. XXVL 
Obf. Mifcell. Menf. Novemb. A. i7iS. 
p. )46. ic S^emb. 17)9. p. 2<4-Biiiid* 
ad Nemef. Ed. I. vf. 86. ad Virgil 
Ecl. IX. vf. t. quo modo appd Jufiia* 
XV. cap. lY. $. aj. Cod. Ftaneq. hito 
deducuntur. & Collat. penes me ijp^ 
Cicer. pro Ligar. cap. III. Defbruhs 
iUe tuus^ ira dimerfus habet Ceci. AtBti 
infi. lib. V. vf. lai. adde fapr. Vb,U 
vf. IZS' & p^^ffim. Arntz. - 

95. Egentem-I Ita uni^imi cottftan 
omnes. Arntz. ramen Cod. legit ni^$ 
qiiod Cane ad Poetanim genium aacooi- 

modacini / CARMl^fUM LjBER III. 151 

Atgenitor, cui finis edax fpem prolis adultae ' 105 
Suftulerat, fanftos Domini lacriraansque gemensque 
Corruit ante pedes , vix verba precantia fari 
Singultu quatiente valens ; Miferere parentis 
Orbati, miferere fenis ! modofilia, dicens, 
Unica virgineis , nec adhuc matura , fubannisf 
Occidit , & mifero patris mihi nomen ademit : 
Adfer opera , lapfaraque aniraara per merabra refunde , 
Qui totum praeftare potes. Haec inquit : & auftor 
Lucis ad exftinftae pergebat funera , greffum 
Vix populo ftipante raovens , perraixtaque turbis 115 
Ibat inundantem mulier perpeffa cruorem , 

K 4 QiKie IIO tnodatius. $ed & illud alterum facile 
toletaiem, nifi aliud juberct Profa: 
Qttem ubi .Dominus /ufemae virtutis 
•gere virum reftitutione con/pexit^ Igitur 
« h. 1. ita legi debere non dubito. Ad 
illud virtutum deminus nonnulla dedit 
Gmnexus^ quem vide. ARNtz. 

96. MundavifA Similiter loquitur 
lib. I. 41. 

ijoetifieata /eges /pinis mundatur 
adenitis. 
WoPKENS. Cod. Cant. Arnt. Edd. Parrh. 
Ald. Lipf. cumque iis Sched. Fulm. & 
hiS» apud Cl- Burmannum habent cm- 
firmat, Kedius id inprobavit Gruner. 
h. 1. ez Piofa , & eo loco quem Wop- 
kenfius nanc adduxit. Arntz. 

97» Mi/eroaue.'] Edd. Fabr. Tornaef. 
3* Bibl. Lugd. Maitt. mifero inde, quod 
& feiri poflec. jaeere hic re^ aegroto 
tiibuit. Vid. Scheff*. ad Phaedr. i. Fab. 
3ay. ;. V. D. ad eumd. lib. I. Fab. xxi. 
tT. 4. Keiaef. ad Vorft. Epift. xxix. 
Plin. lib. I. Epift. xii. 0. 6. & V. Epift. I 
IX. $. z, Ovid. XX. Her. xio. & iii. 
TdSl. £1. III. vf. 5. atque alibi. Arntz. 

99« De/eende.'] Malim, ht^ue tuam 
^cede domum. WoVKEm, Cl. Wopkens 
aulebat: injue tuam di/cede domum. 
Sed nihil mutandum. De/cendere non 
iempei eft ex loco elaro in deprelfio- 
lem (e conferre , fed faepius miod ire 
iimpl» Hiac defitndere ad belkm^ in proeiium » in aeiem f imo etiam de/een» 
dere in /orum^ ad eomitia &c. Nam 
licet multi ez Kom. habitavcrint in 
coilibus, hoc tamen non de omnibus 
dici poteft. De/eendere veio piomUcoe 
dicitur. Graev. ad Cicei. Diven. viii. 4, 
Gruner. De Grabato conf. Lamp. ad 
loann. tom. il. p. 10. in not. Con/eJ/a 
habet £d. Vet. x. di/eede autem , quod 
malebat Wopkens» legitur in Edimb. 

io£. VeSoremque.] Suum le^him, 
grabatum. Cellar. Sic Aratoi I. 759, 
Surgensf paralytiee^ dixiif 

Ve^iem eompone tuum^ nec itddtte 
tardes 

Offictum portare diu, 
WoPKEN». Non minus elegtntei Gkw- 
dian. Epigr. Xkvil. in fin. 

yujffus pon multos graditur paralytU 
«ft annos y 
Mirandum le9i portitor ip/k/uL 
Arntz. 

113. 7>/Mt.] Hoc eft, qui omnipo- 
tens eft , cui omnia praeftaie facUe eft* 
BARTH. lib. LIII. Adv. III. L. fjui t$* 
tam pr, p. aut,^at votumpr,p, VONCK. 
Lt6t. Lat. lib. II. cap. il. Thtumhie 
follicitari non debuit. Valet omaia , vel 
rem omnem. ut vf. aof . 

Coeiumque ^fidtratmdtm ' 

Cemit, fy ardentim/tUs rti9ui\/titiir 
orkem^ 

Totiim <r«9« wdm% 15* CoEtii Sbdulii I Qcae magnas tenuarat opes , ut fanior eflet , 
Exhauihque domo , nec proficiente medela , 
Perdiderat proprium pariter cum fanguine cenfum. 
Aft ubi credentis jam fano in pe&ore coepit 
Dives adeffe fides , mediis inmerfa catervis 
Nititur averfi vel filum tangere Chrifli* 
Poflieriusque latens , fubitam furata falutem ^ I2tf llb.IV. if. 

Qf^ jfr$ms nuUd videt , fei totum 
€9iifpiat ifft. 
tlb. V. 99- 

lUitamenpatiensfulfjeSo corpifetotnm 
- MMt. 

jU dextram feiet Ipfe patris , totum- 

que gttbemat 

Jmrefm, flcc. 

Cc eRim meriro Cellarius maluit» qaam 

wtmimmqitie^ quippe ouod depravationi 

ftimis firobnozium. Juvencusiv. $24.. 

CmiifM» Cbriftus: tocum compkre 

Rcebit^ 
ihse vemjje tuo quaecunque eft eaujfa 
paratu. 
ChtTiblogos Sermone xf . Cul nihilfub' 
Hfiijr ad falutem y cui totum reftat ad 
peenam (forte prae^at ad p.) cui &• 
fipta prmeiunt ad ruinam. Ita Ambro- 
fas, SSeno Vefon. aliique» nt notat 
Weitz. ad 5ever. Sanft. M. Boum 89. 
oui tamen locus hihil commune cum 
llioee fonnt habec. Wofksns. V. isfi. 
lib. V. vf. 42tf. & Granet. h. 1. 

114. iMeisjy jlstSor lucis non infre- 
quens Dei tam filti quaar patris ti- 
tulos titL lib. y. ifo. 
Au^i lucis erat, jufjus quifumere 
m^rtem. 
JMIUICU Vf, 4S3. 
Jhmhd» Ehran fimt Oetifimaneida 

Tura» 
Bifpf^grtiiturvitae Ixneiifuereperter; 
j^tei9 m9x dijcipulif Juaa fugiente g 
fefuunturm 
BmJtntlui Perift. V. s7a 

Ihs lods auAoiem« Patrem 
Ejufque Cbriftum filium^ 
fluifQUt» ae isermt Deug^ 
'D^timi^ tfnfiubimur» Extremf \^o#KSN^. tkx itaque vitam notafV 
Barth. ad Claud. i. de Laud. Stilic 9I. 
U B. Gild. 77. Vell. f aterc. 11. ca^« 
LXVI. 4. Rapuifti tu M* Cieerem Uteed 
follieitam, Cerd. ad Vir^. iV. Aen. 4f f. 
podemque timlo gentes Jovem fuom' 
ornabant. Elfn. ad A^. Apoft. cap. xvil. 

vf. 28. inde noimulli nomea 7<sV 
repemnt. Elfn. d. i. V. D. ad Fulgent. i. 
Mythol. cap. 11. Moz pro. tensiarat 
Panh. expendit, Verbo etegare fiaiH 
in re ofus fuit ih Epift. ad Maced» 
ARNTi. 

123. Pofteriufque,] A teigo latc»^ 
onrto-B-tf^ Matth. IX. xo. CELLAK 
Kudicus Helpid. Hift. V. N. Teftam. 

Haee mulier taBa veftis furata fal# 
tem eftf 

Siceavitque fides venas, 
WO^KENS. Arator lib. II. vf. i2A9* 

Subitam rapuere Jalutem, 
Pluribus Fabz. ad Prud. p. 12«. fiiiu¥ 
quid ^e^itur apud Sulpit. Siver. Di^ 
\tl. atp: ix< Extrema de vffte eft cxtie* 
ma de parte ^eftis. Profa: 4A extrms 
-pendentis era laeiniae, & (ic faepe Lt^' 
tini. Prima fabula, Teient. Adelph* 
ptol. vf. 9. frima nexf Horat lil. W» 
VII. 29. Salmaf. lib. I. Epift. X(H^ 
Schulting. ad Senec. Suaf lii. p. |U 
Taubm. ad Piaut. Cift. in fin. Gioaov* 
LeA. Plaur. p. 86. Hihc nihil mutai* 
dum cenfeo apud Hygin. lib. IH.Poft. 
Aftron. cap. Vf. in fin. In ima hfrdd 
ubi Munckenis videtur maluii& ex noii^ 
nullis Edd. in imc lyrae. ARNTZ. 

12;. Damnavit.'] Damnare pio df» 
ftniete. ut Prudent. Perift. II. 477. 
Nefafta damnet liminn 
Obdens abenet pijjMin. 

Hamartig. tffo. tAkuinm tiBER iit i$i 

fixtrcfraadet^eftei^pit^; litdsque fluentl^ 
bamnavit patulas audax fiducia venaS. 12^ 

Senfefat ilta tfetis i cujus de fontd cticurrif 
Quod Virfuifecfeta dedit, fiirtUmg-Ue fidele 
Laudat, & egregiae tribuit fiia vota rapinae. , 
Ventum erat ad mdefli lugientia culmina te6H 4 
Deflcntemque dotaum i moriens ubi virgo jacebat " i^6 K5 Eitremuni Damiia auresf Paier aimei ntSas 6*1 li^d Ikhyriniheo i Tbefidaei erratit . eiaude &c. 

lic A|>otii« 7JI. Atatoc II. xto. 

Stgnare /epulchrum 

Aigimmtm veUere ntfasj doAinofue 
paratam 

SmrgenM damdaie viani,, 
WoTkENiL Aliter (fe hoc loico {KnCt P. 
Biirmariniis iti £plft. MS. ad Cupemm t 
Ita eiiim iile: Scotus explieat damntvir,- 
kfH^inxit y okiuraviti fued fi, voluit 
f^^r^ legefem ibgnavit. iit f^rnare 
^ngiiiBem dies jiotas Fahr ad fifiht, 
XXXVIU c. I X. mfz in fonia Bibl. Lugd. 
hiiftfa. V. lib. I. vf. X40. dc.quae no- 
famus inff. liti. lY. vf« iii%. AniM. 

US. Vota.} Fabr. & Bibl. Lugd. 
^na^ qaua fe^ionem &tmitt «idetur 
fsoCi : rurtumque pukHcans tam fideli 
donis faluiarHus remuneratur vim ra* 
^inae. .$ef) vulgata le^ l^oeta digfnior 
cft. GRUKER. FabriC. Jua dona. Std 
v*M K^ funt i ouae muliet vcjveiat' vt\ 
bptavezati ut vf. 141. ^ pai&m. Fie- 
^ueos iteiii>0 pro .ip6i»/ WOI^kens. 
I29. Cii^^'«iui.] larpbrtuhum illud /m- 
gentia culmika ie&i: sieqaQ cnim n»/- 
mina teffijHlud notare iblent,' quam 
< fropiie di&m tei^m domus. Ub. I. 

Ardua ponde^tii fiUlinUlst iulmina 
teflfi. 
0jrld. Metam. iiu 4So. 

AW Jecus kaec refiHti putm itSti s 
cHlmine grando, 
tt licet priacipls hujus Synagogae dd^ 
inus aliis aliquanto amplioroinatioique 
Atfet^ haud tamen utis congruentec 
hoc illi Jiomen daretur. Legendom igi- 
in ctnteof tugemifl Umism ttSii. Ub. I. iii antro ,' 
Caeea^ Daedalei luftratis llmina 
te^i? 
lib. IT. IX. 

T^nuem 4ion pHlftt adin 
CoeUflis teini ducentim ai \ut\ni 
eaUtm, 
f^aOlinui de V. Marr. II. 5^7. 
Naik forte ingrediens vieini lirain^' 

teOi/ 
Hirrikilemt exdamat^ fmriofi daei 
monis umh^am i 
SfC loconi illum interpungo » faiSs»* u^ 
jam ibi dixi ^ integram. Ut hic lugens 
tid limina te&ii iic Antor I. 869. 
Lugentia teda petenti 
Stdht inepes vidkijue g;reges4 ^ h^a^ 

. ckia monfttant 
Exuviisfue onerata fuis ^ fuas fi^. . 
Woi^NS. AdftipUlatur Ed. Llpf. ubi 
timina legifur. Sic quoque Sched. Fulm* 
Sed ^nt Codd. au^itate non facild 
quid hic mufandum^ licet durior videa-* 
turiocntio, quaetamen xiie^ue (iio pooi 
deie.caiet/ ii de orAatiore domicilia 
cogitemus. V. Baitfa. ad Glaud» i. iM 
lUmn. vf. ad;. 

Haee mihi teSa 
, CUlmh^tii mafora tuis, 
C^e plane noh funt hifce Nddrl dil& 
imlia. Lkaina le&i equidem fiequendu!i 
a^ Pdeiai inveliitur/ neque mihi et» 
iam dilpiiceierf £l calculum adjicerent 
mdiods notae Codd. Non video^ qutf 
ratione tn loco Pauiini g a WopkenjHi^ 
cita^^ legere malueritCl. Withof. Spe^ 
dm. Gunth. ^ ^ Ominaf cemi 5(c« 
ARNTZ. 

isc yaeihap,'^ De mortuo hoc qucti 
qule ?eibttinf adhfbait AxatM I. vi. 9194 
^ Y. Bwof* 154 CoELii SeduliI Extremuiti fortita diem , trepidusque tumultus 
Omnia lamentis ululans inplebat amaris, 
Funereosque modos cantu lacrimante gemebant 
Tibicines , plangorque frequens confuderat aedes. 
Ponite foUicita conceptos mente dolofes : ' ' 135 
Hicfoporeft, Salvator ait , nec funuS adefre " ' 
Credite , ncc fomno pofitam lugete pueHam. V. liurro. ad Quin^il. Declam. I. cap. 
iX, JtJLlA APINUJLA HIC JACEO cft in 
inrcriptione in Att.' Lipl. A. 1727. 
JMenr. Mart. p; 99 Ica nurb-en jrpud 
Giaecos. Eifn ad Luc. cnp. XXIIL vL 
5I. .Anonym. Ornt. in CcmftaAt. V^ 

yc9 ^Ac|«7r. poifo in Ed. Lipf eft 
ixtremam f. ditM» Virgil. X AeA. ^7« 

&tat Jua cuiqu* dies, 
ubi Servius: Diis ver9 tempus vitae: 
nam feminmo ufus eft genere : cum ehim 
taajculino utimur , re vera diem ftgnifi' 
tamtts* Manut. ad Cicec- I. Fam. ir. 
& XVI. Epift. VI- Sciv ad Viig. V. Acn. 
781. Cl. Oudcnd. ad Fromio. Hb. l. 
csp. ij. n 6. videretur irague ex regulis 
iSiammatice» haec le^iol pr.iefecemia. 
Parum tamen intcreft, .quid eligas^ 
cum ifta Gramm;iticorum diftin^io non 
teligipie ab omnibus cbieivctor, (]uod 
ia aJiis iplorum reguiis frequens quoque 
«btinct. ita variaiur quoque infr. H>mn. 
IL 61. Vett cquidem reltgiofius huicrei 
inhaefifte yidentur; fed an omnes in> 
iiaekrint, pro certo non (TefinFveHm 
Vofteriores fxequentius ab h^c iege re- 
cefterunr. Ka Eginhait ddyVit CaioL 
C.T p. XXXIII . In ilia , ut diDum eft , die : 
paulo t.imen poft addit: et dit fuiffet 
mventum. ABNTZ 

U4.. Tihtcines ] 5ecusda i» til^ieines 
male cortipiti*:. Fabr. iingula^i tihicen , 
Sed libri plurativo numero. Et 9ate 
gen^ohant MSS. Lipf. & H. C£JLLAR> 
Tom. \» & aliac hal^ent tikieen. Ji^roba- 
fonr illud Pulm. Sched. Id ceric mc- 
tro fatisfacir: atqoc (aepips ica lingttla- 
ris pro plurali occunit. VelJ. lib. IL 
Op. £,xxix.:$. 2. tBi^im ttmigmque. t\oT. II. cap. XVIII $. f f • Redafft ht 
dtjciplhiam mtlite ihi' fib- V. tf iTil. 
Dr->lcenb. ad Liv liK XXXiV. cap. xi. 
Hinc neque audiendus Codi Guelf.. ^piid 
Pacat. Paneg. cap XL. $. u proc«fi- 
flixi cum bofle fu^ftituens heftibus. ftd» 
ibi Not. Ita Rcmanus pio Romanis. 
Heinf. ad VcHc). II. cap. i. $. j. aeque' 
hoc ^octis magis eft famtltare v:d: Pt- 
troum ad Caton. Dift. L Stfii. SedM^ 
mcH cui* Erud. GrunCto liihil hHt il* 
novandum puto. Tibidikes autem i^fi 
funeribus/ potiftimuAi minoiis aetalSi 

I hominum,idhibebanrQr« Locutn Seivii 

; hac de xe produitit Knatchbul ad Jilcttb* 
cap i!x vf i,i4 Juvenc. II. afi. dViif» 
VI. Faft 66<9. 

Catitahat mo^ftis^tiiU funfrihus. 
Obi Neap Hygin. Fab c<!:uci^iv. Kt 
cum a/iquis deeeffit^ tihieines eatetani» 

t adde U^pt Pium AdAOt- Foft^. '^|A 
CLXXXVril fiB Barth. XXilll. Ad?. 

I cap xxf Mira eft in' illo gemehanti 

3iiod pracceilit^ Codd. £c Edicomni 
ilcordia. H.ihet ita cum aliis Ed» 
Parrhal. adcedunt Sched Fulhi. quifi 
ttimen gemehat tihicm milant Gerehani 
eft in Cod Aim. Cant Edd Vct. i.JCi 
Monaft. Tom t. z. Baf Ald Col. LtpC 
M.iitt ferehafT^xit.^.FAht.Bihltui^ 
Flu^^uant ita, ut crcdo» ex duiKMt 
confttuft-one; g^c^ant fuAereo^ DiO* 
dos cantu hcrimnnte quae tamenvide" 
tur admittenda.- Frofi : P/angehant ^ 
mttu modulante tihl tnes. ex qua aiiqaa 
ratione gemehant lirmatut. cum autcm 
ibi ]e^.'>tUr moduiar.te, eoirjeci fortc A 
< hic fubftitaendiltHffMfumo^ft/tfffiir.Ceitt 
modulari hrc pioifus non cllet incptuBil 
vid ad LibCr. Acroftich: vf. 4. Clanoc 

•uccBi if^ fbxet mcns SeduUi'; Tibicinci Carminum Liber III. l^f 

Dixerat, & gelida conftridhjtn morte cadaver 
Spiritus.igne fovet ,i verboque Inmbbile corpus 
Sufcitat 9 atque femel genitam bis vivere praeftat. 149 
Obftupuere animis, inopinaque vota parentes , ' 

Adfpiciunt , verfisque modis per gaudia plangunt. * 

Ihde pedeh! referens , gemihos videt ecce fequentes 
Caecatos clamare viros , filiincliteDavid, 

Decute. 

Mmebant, cantu modulante funereos 1 Surgere mox Jufftt miranda ad j^audia 

lonos i. e.pei cantuin. Ficqucns ell ide parris. 

ahlacivi ulus. Ita lacrynis pcr ok /4- Cum hifcc per ^audia plangunt^^ i. e. 

erymas esponit Schult- apud Senec. lacrymanrur ' congruunt verha Vi^orinl 

Suar VIl. pait pr. p. 50. adde eumd. . Epifc. Pidtavienfis, de J. C. Deo&ho- 

•d Hb ir. Contr. xiii. p. »<>»• V. D mine, vf. ip 

^d Plin. II* Ep- I. i> annts innocentibus ^ Juffumtjue eadaver -^ . 

0|>ad Alinnc. 7eK Oft. c n. per«^ Projilit ante oculosi laetus ^/ plangoi 

mnr.§s eadem latione rzponit Davie(. ad j ^ tn omnes. 

Caef, VI. B. G. xxxiv. 1. Hoc tamcn WoPKEN8.'Sed tamen Lucae Vl!I. vf. 

In Scdttlii loco nikil adfirmo, cum du- ^i^^ memorantux ^' y^^i? num. plux. 

ans Intpranim longius abeat , & recepta , ^^.jjj^pj oMlupuerant Ouare fr Lec 

lcaio ahgaa lationc defendi poffit. ^j.j Erudir.mmi conjcilura admiucndd 
^ , . •-^irm-T 11 *• — • ^'•iptbant parentes infili^ .^.,....... 

Gunther. ». %$ & Obf Mifccll. A. 171Z. • ^^, ,^^^,^^ ^ videhant. Hine adparee 
menf. Jul. p. 96. ieq. Mox Vet. i. 1. ! ^^^'^Yx mcns, quiilla ohflupuere antmi$ 
gelid%m, tit ad «iiiawr rjjfentur. Sed . „on ad tumultum ilium, neque ad ti- 
oppoTfc«e niud ahire juflcrunt Sched. .Hicines, fcd ad lolos parentcl retullt, 
Pulm. Ovid. II. Amor. ix. ♦!. 1 ^^j ^jjo permoti plangoris, ut ait-. Geiidae ni/i mertis imaga, 
QcXV. Jilet.;i5i, 

. . Ge^ddie formidine mortis, 

^ «e^j5f«;<>» 0"""1* ^'^''f . ^0«"« i turbarohftlipel^aione' '^'^gaudro ot3 
BOcavuSdKd.Lucan VI. sfP.ubiumcn ,entum orta: ar ^uidem permrbatos ip gcnus mutabant. Neque aliter Euange* 
liftae, quorum veftiziis dih'genter infi'' 
Itit Sedulius: qui ninii referunt de ifta cgo.c2i^iitif piaefero. Arntz 

j^\, Pat^ntes,] Quoniam hafc #i^. 
fiuptieno animiSf & verfis^t*e modis per 
— j..- p/4«^a«/, ad trepidum tumul- forum parentum animos nova hac itf 
fuille Lucas reiulit. Arnt£. ^ 

142. Plurgunt.l Lacrimasprae gau* 
diisfundunt. MSS. Lipf Heini &Bairh. 
plangur.t. Fabr. piaudunt. CELLAR. Vet. 
I Ed, 1- Mon.ift. plaudunt^ quas frquitus tum iUum 'tibicinesque fieitinent, de 
fluibm vf. K<t. & i»4. meminerat Pcc- { 

ti.- mepte intcfjiciuntui ifta, *«?'«*»• | Pabiicius Torn ?. & Bibl? Lugd non 
^vota paftentes adpscwnt. Recnben- : cogitarunroppofita faepius ita apud Poc-» 
dum >nopm.:que vota parentts a , iidem j„ -^^^^ ^\i ^^ vP l^ ,^^1 J^ i„^^e 
aenipc lUi, oui animis oSftupekehant, : „^^^1 munnt Sched ^ulm Fruditus 
verfisqne modis pci gaudn plnngehanr. ! wopkcniius in litteris ad me dntis, 
Et iic foliusL patiis vota feu preres ine. . jta mrntem fuam mecum communical morantur ffi loi. 8e feqq unde 3c Ju- 
teoctis in aanlt IL 409. 

' friitnsit . dextram di^nMut prendere 
dextrap vit; Satis bene cum quikusd-^m Edd iege» 
rimus plaudunt, i. e^ ej/Jultant^ vel^ 
etiamjtrikere fotuerit, i*#«i^ pangum , 

4. «. 


I5(? Cp E ^lj S^Py L i i Decute nod:iH:n^ .exfiiaS:is yiildbus umbi^s ^ 14^ 

£t clarum largire diem. Quam credere tutum t 
Qunm fanum^il: cognpiTe Deum i jam cprde videbant 
Qui lucis fenfere yiam : tunc caeca precanQim 
Lumina , diffufp ceji torppns ignis plivo , 
iSub Domini micuere manu 9 tacluque CeripnQ . 159 
Jnffaurata fuis radiarunt ora imcerniSf. 

His ita dimiffis , alius producitur aeger , 
^ulfipljci languore mifer , qui vocp reli&us , f . e, hywni$f iomint. ut Prudm. Perifi. 

Ipfumque (videt) vul/t% nexHus 

Ok s m Mant tm paogete. 
$td ^uum pbngere Jafpiusflen, laery- 
man ienotet ^ ac ditiime flere gaudio 
^p. Severu^ Epiji. IV. l. aliiftSutgur 
tur; pTO verkc plangunt valeat per me 
pterorumsue , ut videtur yUbrorum , f fti- 
|«i&' Prefa/ueciuit, auUorituSj utjen- 
Jus fit ; ^Smi tHieines funereos jinos per- 
mutant^ reliftd^ qui moio btffu fteve- 
font f jam prae gaudia Uerymuhsntur. 

gic fuidem it ufkfatis adpofiu rS plaa- 
gete in rekus laetis dukitundum non ms- 
iris videtur» qnam de tali ufu verhormm 
uciyiiiari 6* fleie. Haec Vix iUe, cui 
ledulius non paiica deUt. Vide, quae 
aunc ex Vidoiiiip ptotnlit «4 vt. ppe* 
ced. AIINT7. 

t4|, Oeekiu'^ Meo|bii|iae ita plures: 
aoa di/tutej tfi yulgatum : & mox vT. 
149. diffiifi^ quaeoam autte defujo. 
CfllA^. Utifcaa^liiccum Membraais 
pluiibus malttit CeUaiiuf Quim di/eute^ 
Itt iib. U. I54* de luce: 

£t propfio ntn okfu/eata Jewtna 

Deciilil txpuyas hUaefis vuisikus mk 
hras* 
Coafetamtis hac ppito ifta ftnoui Sct. 
^. CXXHv 

Partt apa pienes frfipiit Cyokis 

TUltUI, 

Jpi lutem /:eitri ^kduxit^ 
fnidcntius ApoUi. €t^. 

iioc iimum JukH impofiinm da femu 
iava^i 

Ciryt»4, 6* tvV« vuUumJpioi* 
dcKCit iueu Audim 

MoK nofteci 

Th^e aofes pritmtw^ 
I^umiAa, diff^fi etof. tirfmis i|at( 

i&ifOf 
Suk Dpmini micueif tf^um^ toBifsi 

hftaurata juis radiacont oia lueerm» 
fic Alc. Avitu^ II. 3«c. aliiiqiae; WOP: 
K^NS. tfon incpu quidem eft lefiio, 

2'uain habent Vet. i. i. fftaiu 'Motti; 
af. Col. 'Fabr. Torp. i. 2. |. 82)1« 
Lugd. Majtt. di/euti^ Siip cpne lacuw 
V. vf. 700. 

Tapa janantis tfffniff^ «fffe. 
Sefiec. Med. 6t. 

NoBem difemtien^ 

V. 5c Thyeft. S9«. Heic* Oft. |||. k 
1707. Oed. 400. MJiuiC. ^, pd. cip. i* 
Et eum di/emfa eafi^.' TutiL ViU 
Gcoig.}f7. & XIL juok^ft g^ Pi ifaih 
ad Liv. lib. ZXll. cip. TI. OCKyiLapi 
xyil. akiwere nukpm cft apild ifiBlt. M» 
Tiojan. Ub. I. tT. 107. ScttUf Me »• 
cepcum tneniripfe'SedBliattaK.ifliil]U 
vC 154« ttbi & PmGi ficnut. lt[)niiM 
haec cqnfiifiq eft iiifieqnffit. V. 0» 
kenb. ad Liv. lib. XXL an. X9i. Ic 
literad oibisdecaKCaiinqnibndAflsfti 
Fab. IV. W. 4. atqne id &e vaytvmm 
in veri)is ol de €L dis cnipbl gi Sy K 
vidiroosTupr. W. $4« Vs. pOM. «JiiMPl 
Fabc Arnts. 

146. Tnsum.j Sd. LipC InM (Qlfe 
V. Fatnram sd Caion. lib. L DifttMUt 
& xir. flc fiMbenwr addifni ilkd •» 
bom a Libnrns «ei oautxiknc IM v£ 
lcqJ ignocat God. AcnL V. ^Miqne fafU 
iib, I, ff. m» f artii: fCi» I WP / W g ^udif u vacmifi , folo per inwiia tneinbra 
Paeinone plenus erat. hunc protinus ordine ikcro ^55 
Curavit verfis Deus in contrarm cauffiSj - 
paempnio yacuans , guditu & vocg rrfbnnisins. 
Nec tninus intereia proprios }ubet onuua poflb 
pifcipulos , totisque fimvil virtutibus inplens ; 
Jte, ait, & tnfl:es morborum excludite peflies ; i6qi 
^od dpmus Kraei ; quia necdum nomine gentes 
Aux^r^t hpc oipne^ ; (raelorum dicite regn\un ; fit Mjffef MS. apujj Cl* 3iimL ^uam #Ai- 
fpm. ABjfTZ. 

I4S* Sen/ere.lTs.^ XQ. iin Arnt. fciibit 
viderif invita Ptofa: /«««i; femitam 
Jeutkhimt, Majf,' defu/9 Scbed. Fulnf. 
^aC Col. vid. Bunn. ad G:at. Cyneg. 
474. qui & illud \n maigine h. 1. pfo* 
)&i?it. A»NTa&. 

150. Micuere,} Ant. £d. Patrh. 
Sched. fnlm. ful/ere ^ & mox pio r/ufia' 
fmnt Atnt. Ed. Panh. Sched. f ulm. ipi- 
jnifriMf . Sed Ptofa : Ta£tu mieuere de^ 
miuict f dextra^ue. fetfnituti^ adpticatu 
fw luceruis fn^ofunt «r4 wUutis. 
AIWT35. 

' . 159. TttyiiuiA X* tet eofiue f. virt. 
L $maf «itgit. Vonck;. |<ed. Lat. 
Jib. U.cap' II. Foite iti^fueftmufy.L 
^. e- omnesqoe. Scd tetif virtutikus^ 
pfo omnlbmy nec ^^mnandum. Notio 
ndteip illa vbcis tctus pioomnibus. tiala- 
dcia i^ I«4tibitati9 aevO| minos autfcm 
ke^ mjhi a biiibusdam m Ciceione & 
'yitgiliQ qvtn videtui. Aiacbt U. 71. 

j2ffMi tits eauuut ortteuU Vatum 
PhAuirumfuk earue Deum, 
ImdendiitPetlft. iv.71. 

(iriffutiutotlt bakitMtpUteis: 
Ciriftus uiiqne eft, 
jjptbid. O. fo. 

ma$§ mdrtyrtsf 

'. .flW^ "'^ gtreus : totos Ueerata 

per artus, 
4idi eiiam'9 • quae adlcripfi ad M. Felic. 
pftav. c. y. uti & rupta ad lib. 1. 3 »6. 
Cchujus lib Ut. vi. tu. WoPKZNi. paemo* 

i^t. DemusQ Supia aliqqoties dir 
^atQf nimia roetam no^um licentia 
omneit cali» in us declMiationis quartac 
corripere. Fabi. Demui. CSLLAR. Equi* 
dem non 4eietueiin^ cum Celiaiio lciii* 
pturam Fabricii. Sed domui l/rail.,c, 
dseite regKum: quomodo etiam haec 
coime^untui Matthaei J^. 6. 7. Qisiauec 
dum ncmine geutes Auxerat bee omMes^ 
i. e. hoc emm tuni Iblius pationis Ju* 
daeoium nomen erat^ quod poftea a4 
pmnes gentes pertinuit, ex varictnip 
Efaiae XLIV. $. aliisque. Molliore u- 
men| putO| oiationis du^ ieffeumusy 
muia needum muntre (Ei»ingerii bene* 
ncio} geutif Auxfrat kce cmnes, WOt> 
KSNS. Edd. Lipr. Fabff. Bibl. X.uffd« 
lilaitt. domui^ quaqi le^ionem frulu4 
defendit Ci^ Wopkenfius, quod faciU 
quisque videbit| fi interpun^onem ^ 
quae miiificein libris tuibat^ eft, ttSti^ 
tuerimus in integium. Scribe igitui : 

//«1 aitf &^trifte$mork0rumexciudit4 

Sed eUmuf JfraSl; fuia uecdum nimi* 
ne gente^ 

Auxerat koc cmnes; coekrum ^^»citi^ 
reguum; 

Daemoniit auferte Ueum ; caet. 
lu nihil cut, quod rooraii quem noflet, 
Neque veio cum dodiflimo Wopfccnfi<| 
pro uomine icribere velim muuere, Pio(a t 
Quia mecdum per $mues Jugiter geute^ 
kujus uominis d{fperferat digustatem^ 
Refpicit Sedulius ad loquendi toimas S» 
in prirais PauUo valde familiares» qn} Vulgatam quoque q^ Piola le^icwem gentium etiam patsem Abrahammn dSb 
ieToadic GiUDe& \ dicitt Hoicw XY^ 17. it« ilUsque Abta- 

han^ 15« Coiiii Sedulii 

Dacmoniis auferte locuni ; depelUte lepram ; 
Piinftaque ftibduaae reyocate cadaveja vitae, 
^umfiftis gratis, cunftis inpendite gratis. 
Ac velut hoc dicens, ego vobis quippe miniftfis 
Servandos committo greges : ego denique paftpr 
Sum bonus , & proprios ad vi<9tum largipr agros. 
Nemo meis ovibus quae funt mea pafcua vendat» 
Haec in Apoftolicas ideo prius edidit aures 
Omnipotens , u^ ab his jam fefe au&ore magiftris 165 179 ftaml (emeii vocat^ RQm. IX. 7* f. Gal. 
in. it. 29. Abiiihami filios^ Gal. IV. 
sft. Iftem Apodolus ia dvitate Ifra^lis 
cfle gentes dicit Eph. II. 12. QuHm, 
▼ero Chriftus haeC| quae Sedalius ha-' 
bet|man4aret difcip.ilis fois, nonduir 

lumine gentes 
' Auxtrat boe omnes, 
ania |iondum ad Gentes OIps miferati^ 
id dixerat ipfis Luc. X3CIV. 49 u^^t 

tuiB^iTtsrt Iv rf t<^<< 'U^y.mXiifi 

CoiirerAft. 1 4. &addeM.trh SXVIII 
19'. Marc XVI. \% Gruner. Cum aliiy 
Cp^ Ariit. & £d Monaft Torp. } le- 

Smxiomid' idque olitn mibi^laeuifle 
en)ini, Sed re pcnitius inlpedn , Gm- 
sieri snterpun^one nibil- verius intel- 
|e|i, cui adfiipulantur Edd. Vett. ple- 
raeqiie. Peccatiim illud in leges Pedia& 
iatis ex more Sedalio recepto defeodi- 
tur. V. ad lib. I- vf. 276. Ncque apiid 
EunngeliftaSy ^uorum veftigia piemit 
Noftety adntintiatioilla tegni caeloruir» 
conjuBgiiui cum dotno Ifraelis. Id In- 
ipicteBti locum Matth. X. vf. 6. 7. lati« 
patebit Atoue ex Profa darius conftat , 
AOii voluifie haec conjufrgere Seduiiurp , 
quippe ubi nova ex adnuniiatione iftiu.> 
legni fementia coAficitur Haec icaque 
potiiis mens fuif Foirtae ; Excludite tr.ftes 
tnorboram peftes \ fed tantiimmodo pe# 
fies domus Ifraelis, idque Euingehfta 
dixit, miflbs fntfie ad oves deperditas 
illius domus. Clarius Profa: lothque 
vsrtutihus mittit md ssvium indaginem 
perdiiatum^ domtu- JaSttt hf-aiiis. Tff4. FumSMqut,1 Cod. Cane. Cd4, 
Vet. 2 ParrbaL Torn. i z. Baf. eunSon 
que y quod tamen bpportune fuo fuffra* 
gio damnapi|it Sched. ^ulm FuaS^k 
hic eft mortua. Supr. hoc lib. vf. lojf 
Claudian. Epigr, XLVI. vf. aq. 
\ Eiapfdsq*e animas in corpora fia0A 

reducis. 
Senec Thyeft. vf. J49- Qed, a4P« 

Funlfi cineribus regls hoc deeuh dsrl^ 
&Med vl 999 JHortefuKgi dintydl^ 
!ib. U ^ap. XLIX $.1. fato Vai. MaZi 
lib. II. cap.x. ez 3. & lib VI. cap. i, 
ez ii»fungi diem Solpit. .Sever. lib. L 
Hift. cap. XXXVI. 9. i. luftin. lib.XlX!. 
ca^. I. $ T. 1. 4. fP. de Offic. AdcdC 
Diem funBo Ugato. Eo^em Tnodio vtff 
fungi dixit Sulpit. S^er. lib. I. H. SL 
cap XLVii 5. 4. ^ro cuferte maite tm». 
ferre £d. Eaf. invids Sched. Pall% 
ARNTZ. ' X 

i€%. Bonus.y ha quoqne ^upr. llb. L 
vf 6%. & dicirur ille, qui omdQ ftil^ 
tuhgimr. CI. Lampe ad Joaiin. tom-H* 
p. 650. f sMi» hcr.us Monaft Ceterum H 
n antiquis Chrjftianorum n&onnmend| 
hahity paftoris Chriftum finlfe expr^ 
ium, teftatur Nic. Heinfius Jft^ Adoeadt 
ad Piudent p. 154. Arntz. , .. 

170 haee iny Kon flierant vtite 
fta , H^ee m Apo/loUcas ^t. ^c pjleiia 
diftin^one :> praecedentihtis'fepafandBy 
fed hoc modp adnedenda: ^e (vehl 
hoe dicens: Ego • - vendat) baee m Apo^ 
ftoHcas. &c. Vi^oPKENS Sed taine^ 
Profa clare favet volgatae verbortnii di* 
ftinftioni. 

171. MaiiftrtsA Cd. AinCBefl. ad 

Plin* CaRMINUM^ LiBER ill. Ifi^ 

tn reliquum doftrina fluens decurreret aevum ^ 
Qualitef ex uno paradifi fonte leguntur 
Quatuor ingentes proced^re curfibus anine$*» 
Ex quibusin totum fparguntur.fluminamundum. 17^ 
[Quisquis enim deitatis opus ^ quod non habet ex fe 
Sed Domino tradente gerit , fub nomine puro 
Sufcipiet, puro difpfinfet.munere* poflit ^ 
tlt difpenfator, non ut mercator haberi; 
Davidisque modis vitam cantare futuram , 1 8d 

Intraba Hln. tzh, Sui. i. ^ dad. fiio legit 
drln^rii. Sed vulgaram le<^totiem con- 
nriBaC PiGfa : Ui ak eorum dehinc tma- 
^Jftri» pnipagata m pofteros deflutret 
ftfueniis aevi doSrsna. <^run£R. Illi 
cniin ififi futuri eiatit Do^res f c^ 
^fhdetn difcipljnam cereris tradereii^y 
|fopulosque caeleftia docerehc. i^Qx 
dijeurreret Cod. Cant. aperco er^ore, 
ied'taroen Libtariis noh infretjuenti 

ijj^, Jngentet.^ I/IS. Heinf. inrigtu. 
CEU.AR. Cnm dod. Ileinf. confentit 
Axnrz.. Sie. infr. lib: V. Vf. zj^^. 

Irriguis nutritur afuis. 
CalCod in. Var £p. ult. Roma eivitas 
4f<tfM« akundtt irriguii,^ IV. Var XXXI. 
■ Antes irri^uos /axorum deducii dc VIII. 
£pTfE SDCXIll. A^uas fontis irrigui, 
^alpurn E^l- lt.135. • 

/rriguis Wttrtri (jniiliints hortos 

tibi noc. Oiakenb. ad Liy. lib. V. caj:. 
jtvi. A^amen nihil rauto Verfus lu« Monail. <& Parshaf. (ubi practerea xiH 
priores defideianturj ignorant: & funt 
(tne dul'ho altferibS venae * Monachns 
forte quispiam cx Frola verba hiaec im 
lig[atuiq iectronem comulit. Plura cene • 
ibi inv^niuntUTf quam verlibus defcri<* 
plit Seduliufl. Infpicemodo» quae k»* 
bentur lib. II, vf. z)i. it^. quae lar* 
giori oratione in ProCi eshibentur. ■ Uaetf 
vero ab aKena.manupanno Seduliana ' 
fuilie adfuta nullus daoito. Arntz. 

177. NoMiHi,'^ fiojUk nomine pur0 
nralleih ./f<ft muneri pnroi i. e. plane 
gfatis. lic ifta^ /uk munere puro /uJcU: 
pfre^ & puro di/ptnjore mufure^ iibi 
eqdem refpotidebunt inodo, duo prae<* 
ccaentia , /umire gratis & c%n(fis impen*- 
Uere gratis. In quibus ut Jutnere pior 
accipere ponitur , de quo vetbi ufu ad* 
Sulp Sever. H. S. II. 4.1. 4. agirausi 
ifa htc JufAipere accipere valet, ex moie 
...-.-, . , . itidem tliius feculi. Forc. Latto Decl« 

^rior nitBia fijK dubio Typoihetrrum ! !„ Catilin. c XIV. Quid enim potejf 
iiegligentia aelideEatul in Ed. Crui». indimius dici. auam vitam a HMrim 
A&NTZ. 

1 76 . Q(^isauis,\ Hic Sc fequentes quin 2' ue vtrfus abfunc a lcnptis Codd Lipf. 
Leinf & Canubr. Eriara Barthio vide- 

Bantur »«^ftJfiy. Cellar. Abfunt hic 
tc quinque proximi verius ab' Codd. 
<^iu. Heinf. hvp£. Edd Ald & Lipf^ indignius dici^ quam vitam a patriMt 
fiHcepram 9 ad iUius pemieiem ealamV» 
tatemfue etwfertere, vide etiam cap. 
XXV Kuffinus H. Eccl.. lib. II. r. 
Quippe (fuao ip/iut Oomini &• SalvMOtit 
meruit jeriptd fufcipere. lib. IV, 14«. 
Hane /olam praedieans tenendam ejji 
vfritatem^ quam ipje icireP je ak Apo^ ia Pxofa babentur ^ fed quum ipie Se- JioHi fulcepifle , quam 6)* tradehM ecck^ - 
^niiu» pluia ibt addidiflc fe proHteatur , j y^. lib« V. 6. f\xprimens, ; ApoftoU^* 
10 praefat. ad Opus Palchale, nollem rum traditionem ^ quam nuPer ak ei^ 
ttnjtum repugharey fi «^uisaftos yerfus fufceperat. Sir lib. XI. 4. tc alibis Sic 
cx Opcre P^sfcnali ab aliena inanu car- Vetus Int. Job. XX/II. ti. & faepiufr 
aiini Fafchzli adje^os elle dicat GRU- rutn aliis , ut & monuHIe xecordoc ad: 

liu. Acnt. q^ii^ & Voc. £<!• i. >. pi^va ciet. Ub V. lu WoPKENff;: 

* f iuiuicg i^o CotLii Si&Htii 

tntrabo in Domitti rtquierii ^ quia hdTcio indrcetii. J 
Exin conlpiciiam fynagogae ingrerfus te airfafti, 
Adfpicit irivalidiim dimenfo cbrpore maftcum, 
Serninccem membris, nec totum vivere, ciijtrs 
Arida torpentem damriaraf dextera pattelh: iS^ 

Imperioque medens , gelidam f ecalefcef e paimtift 
Praecipit, & reddi divino more fehitlf ^ixmatm Wopkeafii cdnje^ra ci frtiCQ ; 
ut>i exprefle ita legitur^ qood etlara vi- 
<iic EruditUC Grunerus* In Codd. ta- 
jacn niittl eft piaefidiiy CQm hos vetfoil 
Ignoreac Arnt^ 

iSo. Dmfi^fueJ] Mallem DavidMi- 
fBt: raltem Prota: Et tMttito Davidi* 
cse jucunditatis inpUto, ita cMntus Da- 
v$dis9s Supti ditit Jib. Ir vf, ?• ubi nof. 
^ Liber. AcioiHch. Pex dij^enjdtorem 
fi^periofi vf. inteUetit talemy qui bona 
caeieftia ad manditum Domini diftri- 
Iboeret. Vid. Bartb. XLIII. Adv. VIII. 
J}iJpi»fatorum in Vect. nuRJis fxequen» 
<w Qicctttric mentio. EKh. Obf. ad N. T. 
ton. l. in Addehd. p. 497> 8c illi pio- 
|xifi erant ex cenere fervornm i qui Do- 
mini rationes cutabant. Etfn. ad £uang;. 
Matth. cap. J[X. vf. is. ad Ep. ad Ro- 
msoL* cap. XVI. vf. is. Ampl. Ocl ad 
Jpflkut. $. ic. de Mandat. 1. ulr. $.4* 
JE de V. O. Briilbn. de Liberat. lib. 
I. p. 119. £c ibid. Tiekell. Abntz. 

191» M&eem.'] <{ui haec Scduitanis 
wlMtf vel »«rctfi/efli voluit dicere » dura 
cM^iaaiohe: vel merctm a merx f ad ; 
mtrcator vf. 179. referatiir. CtLLAR. j 
Vidiu hic inft^niQfii & Dis pUcet^ ho- | 
ininis acumen , qui fpuria haec & bar- '• 
|»ara pro Scduliariis haoeri voluit. Jlei)ue ; 
f|deo4 qua ratione pofteriora haec cum ; 
piioitDtts fatis jiifie cohaereant» 

. ila, Cxiff.] NodiM praeftaty exin 
CVUinuo^ vel exin^ eontiguMm f i. s. a 
u e* vicinam ^ propiiiquam ? WophsiM. 
Cod. Aint. & £d« Lipf»^ txbint, lise 
i^flceflitatft.. iiht verb dtmijjhi t\\it demejfo, CoL 
Arnc. a pr. man. demiJTo 4 fecunda mu*' 
tavit in demjoi 9>Kxi forte erit iuP«8/^«. 
Sched. Puim. imice demefii piobue. 
Gellaiius edidit demijjbi fea qna ttciai^ 
illud admittere pomedt tati Tidtt. 
Qjp entm dimijfmm ewrpkt , lebditf 
Melius de hCfC loco raeritus cft. & i^ 
xam PoStae idannini v^pottt EiuditlffiDurf 
GfuneniS^ (lui edidit Jomet^oi qooif 
etiam cft in MS- tefie 6l. BminaBiioy 
idqde cum fequeftti voce mmtmm omk 
me conveni^. NJbil qnfdem de bk !•»• DemilpiiA Lipf. 8i Fabr. ita : 
dkmeffo, Cel&AR. lUiie hic va- 
ilMi» ft Gotfdia» Editi, mmiffo eft in 
IM; m^» %^MaA^dMmj9 Paidi» Jiupore dimenji eotporis mameum, Habe^ 
mus itaque qtiod SedidiOf* habemor 
quoque qiiod Gnmeto ds felidtfo^ 
emendatione^ in tanta leflcionum naH^ 
tatCy meiito-^aciilannis. AlhfrtL 

1S4. N*e,J Vet. Ed. i. a. Pdi£ 
l^anh. Mdnaft. TomaeC i. s. |. aliM* 
que legunt isri^. Ita lieqteitei haec 
comitiutanti^. Dtak. adLivram libtlHt 
cap. XXII. Duker. ad Flbr. ilb. L ctf» 
XII. (.10. Cicdr. pio llgar. oj^ v.^ 
in fin. liaee non kominit non sd Mi^' 
ftem^ ut Collat. Cod. pienes me, al^ 
nee. Proia h. 1. ^e defoifditt fid qoi> 
eligas^ pattim dift^: cum ntt eibn 
piD non potfatui^- Manat. & Ctec si 
Cicei. xni. FamH. XVIII. & cail0iiiMd 
mihi patnius adCanm.111. I>lft.XIlV. 
& qjuae ddxiiinis iupr. ad Piol. Sedob 

vf. To. adeoque ^^ nou ex Gloflik [V- 
tius vid!etur ortuiA. Porxo damnaretydm 
i. z. Monaft. ArKtz. 

1S7. Reddi.-\ Nddo quid hicfiUie; 

lint Codd. Cant. Arat. & ^d. M 

^ctim* rtdmilkiilmti PeJuS/fiiOfm CAkMlKUM LlB£!L IIL tSt Slcut femper agit; nil tcilUt, & omnk reddit. 
Bn iterum veteres infhurans lubricus artes 
IUe chelydrus adeft , nigri qui felle veneni 
Lividus humano gaudet pinguefcere tabo. 
Quodque per akemps toties difperferat aegros 
Virus, in unius^ prdgreffus vifcera fudit. 
Cui vocem Itnnenque tulit, triplfcique furore i^ Saucia Bibl. Lugd. Mfqae mflim mot faiutem 
hahenc Id. Torn. 3. 6c Maiu. ^^e- 
puim toeiitiir Sched. Fuim. 

i^o-Nig^'] Aiiir* Cod.w^^o. -Ifa 
ceite Senec. OciJ^ist. ' 

Ei feUe mgro tahidum fpumat je€ur, 
Sed Ufiieir recepta praeferenda eft. Ni- 
fri ctenim eritnox^; mpniferi, adeo- 

Sie c^mmode ad r# veneni tefertiu. 
emeC Cyneg.iio^ 

Bigro fpwmante venen^, 
JmCUL II. Vf. 615» 

" 'Nigrum pre faniuine virus» 
CUocUan. Conf. Frab. igs. 

fHgris rirsntia tela venenit^ 
■bi Baxcn. Ovid. Halieut. 119- 

El tiigrum nivee pertans in eerpere 
virus* 
ftmefitm vp^entm dixit Samon. de Me- 
dicin. 115* Ik teU veninis atra Ovid. 

Vi, Hex. 115. ARirrz. 

1*92. Qu^me,) Metri leges parum 
cuxans Lijbtariut m Cod. Arnt. ft^ omi- 
itt. Idqix faepius in Codd. fadum no- 
vimus. Mox tetiens Codd. Arnt. Cant. 
Edd. antiauioies Baf. Tornael*. i. a. }. 
8c aliae.. V. ad lib. I. v(. zof . 

194. fjueem^ue rulit,] Abiiuiit: ut 
faepe ilU aeute. CCULAR. Ijumenque 
r^ripfimus ex Cod.Cant* & Edd. Lipf. 
Ald. Toroaef. 5t Maitt. confirmaote Fro- 
ft« in qna legituri lumen exjfinxit, 
Celltfius edidem mmqne» Ovid. Ib. 

Ui iiea Phinidaif fmhus ident kmen 
euUmitf 
Qml eUdit. 
-Id. J4of. III. aji. 

Pre lumini etdemt$^ 
Seire/ut^ra dedit, 
fUnc Wi Kep. Tlinol. «ap. lyi Hle fuum ottme jam pfmfeQus efj^t^ ttm 

ullo Jkorbo, lumina ecuUrum ami/it, De 
voce ferre pro auferre fiipra' diximus iid 
libr« I. 205. Gkun£R. Celliitufi /««m* 
^ui cdidit fecutus £dd. BaT CsA, rabr. 
Bibl. Lugd cum quibus confpirant Vet. 
I. 2. Monaft. Meliora tamen lcntlunf 
Cod Arnc. Torn. Ed. 1. j. Farrhaf. 
Sched Pulm. cum ceteiis^ lumenpti 
praeferentes Lumen namque paifim pro 
oculo. V. Cl. Albert. ad. £pift. ad Hebr. 
cap. L vf }. frequentiiis tamen plnrrii 
numero iflud e^ertur. infr. vf. l^g. 

Per lumen Umtinajurgunt, ' 
fupr. vf. r4«. nb. II. vf. tp. &lib. V. 
vf. 219. ubf male alii lihrA Facatw 
Vanitg. cap XXIX. $. i. Auribus ae he* 
mmihui haufiffewt, Lucan. lib. V. vf. ai:^. 

TirfuetddSu^ oeuies, tetofM wigait» 
iia eiseio 

Lumina, 
De voce ferre pto aoferre tid. Woplc. 
fupr. lib. I. v£. 29$, ViifiL fid. IZ» 
vu fl. ^ 

Omnia fert aetas, 
Servius ibi: ideftt Abj/^rf.Samoilfe.di 
Medicin. 64. 

Turpi miferum quae morte tuterunim 
Munck. ad Fulgent III. Mychol. catR. 
VI. U infcriptio apudFerret. Muf. Lapitf* 
lib. IV. Mem. V1IL ARimCElf. 

i9i •TenensA I, faueia memhra t§» 
rens. VOKCK. Left. Lat. lib. II. cap. if« 
Orbum pro caeco dlxity rariore quidem 
apud veteres ufiif t^mlnmine^ !l£?^'a 
^uc talem ablativum addunt. Tenens 
>utem i. e. poffidens, occupansy con« 
fttingensi haud facile in terens oen* 
vert^ndum diserim. Supia «f. i j. 
Triffesqui phaUngei 

Finhiim HmM greiemr _ i62i C B L il I S i Dui l X Saucia meibbn tetiens , mutum quatiebat & orbum. 195 
Tunc dominus mundi, lux noflra & fermo Parentis , 
fiordibus exclufis, oculos atque ora novavit, 
Verbaque per verbum, per lumen lumina furgunt. 

Venerat & mulier morbo contrafta vetufto, 
Non fenio , tremebunda , gemens , incurva caducis, 200 
Vultibus, & folam defpeftans cemua terrara. : 
Quae 9 Domino miferante , juges poft ofto decemque 
Membra levat melTes , caelumque & fidera tandem 
Cemit, & ardentera folis reminifckur orbcm. ■ 
Totumereftavidens, quiaquosmalusopprimithoftis 205 
Jma petunt , quos Chriftus alit , fine labe refurgunt. 

Quum- lib. IL 54. 

ften9» ferviU teflftet 
. .Peceato dQminMte jugum. 
VOPKENS. jullin. II. cap. Xll. |« Qfute 
VQs^ JtfieSf demen^is tenet, fc alibi. de 
recepca h. 1. leftione vide Gmneruiii. 
.Quod hic xie voce prkus jnonet Wop^ 
kenfiusj dubtuaneft an prhius \xz (uirpl. 
ilc caeco iit apud YaJ. Mtx. VI. cap.ii. 
Cx-Ur Magnam fih Heentiam. prmebere 

,^&0HtUt ^ jenefiutem & trkitatem. ica 
fane nontluUi voluerunty ^ui Cafcellium 
ICtum, de quo ibi (ermo, intcr caecos 
fiumcraninc. Aiian» viam ingreiKis 

.AntpK Otto ad $. 4* Infiit'. Quib. non 
cft perm. fac. tcfl. de iiberis inteili- 
genaum hoe ede ftaniit. AXifTZ. 
' l^. l4ae noflrari Edd. Fabr. TornaeH 
3. Lipf. Bibl. Lugd. habcnc lux vera. 
pxofji tamen .««^rtf tuctur. atque ita 

. patiter Fulm. Schcd. Eodem Jucis tttHlo 

. juos. Gentes Deos ornatunt. ElfBcr. ad 
Euang. jdan. L vf. 4- & ad £pift. I 
nd.XiqaOth. VI. itf. Moz lcrdsbus expul' 
fis Ed. Upf. fcd tu vide Wopkens. infr. 

'. dd vf, 30£. ARNTZ. 

toi. Cetnua»'^ Vid. Gtpiiov. Le^. 
Flaut. p. I «4* ita ftHemium apud^ Te- 
xenc. Adelph. aft. IV. fc. n. vf 48. 
•dde Ful^ent. Expof. Serm. antiq. p. 
rir. 77£. oc ibi Not. .Cetenim haec in. 
tcrpund^io efl;' in Vet. I. inturoa^ ea» 
du€i* yuUikui &c. ut ita tadMit. non ad ineuroa^ led ad pofietiora lefcratD^ 
Obftac ftota. Vt voce eemtraQa vi(|. 
Fabric CommcBt. p.js. Abntz. 

aoi. Mijeranttf /■'^«.] Et nc/Btajw 
gis corripuit iib. I. ri. it. lib. II. 15^. 
Fabridos: 

Quae^ mipiranU DeOf Jugesp»fl§,l 
CtLLAK, Dominp mi/erangig i. c. don 
ilhus miferefcit I>ominus , vd etiaof 1 
beneficio gratiave Oominl. ot PMlifl. 
de V. Mart. IV. izo. ' . 

SH/eptuM eft^ miferaiMB tka:t» 
regia coeti 

Oranti patuit f terrens kmo€ tUuftf^ 
patehunt, 
I- c. faveifre Deo: ' ne<^ cpos eflc vf* 
detur conjedma tfacrhii , qmfflvis ek- 
ganti , referante Dm, FMmiis Kolao. 
Foifm. XXI^II. cxtr. 

Ut preeihus eemmune luU mHeiiBte 

haheamus 

fraefidium Chiifio nos amntf 

Celfe^ tuo. 

Sic Fbcm. XXllU if^. AnguillnusCiv. 

Uei V. 19. IiU..fi Unejeionsiam ff- 

gendi popubs eon/effasi Junt^ niiU tfi 

feHctus rehus bumanis , fuam fi^ DV 

miferadce, Jhaheant pote/fasem. Wo^ 

KENS Fahricium itefum (cquunmrTorti. 

%. Bibl. Lugd. Maitt. fiae alla neccfr 

tatc. vid. ad lib. tl. atf. In fiM. 

tamenrhlm.Fabridi fcnptuxa ddeaifi* 

x\Up iiis adjeftis: ^s rUfi pro doaaao Cahminum Libeh III. Itfj Quumqne dehinc popUlum, fefe in deferta feciltura 
(Ut typicus [V?ofes verusque propheta) videret, *« 

Antiquam fentire femem , majoribus aftis 
Antiquam monftravit opem. Tunc alite miilto sio 
Camis opima dedit; geminis modo pifdbus au2dt: 
Suffidens tunc manna pluit; modo panious ampluni : 
Quinque dedit viftum per miUia quinque virorum^ .. 
Cetera turba latet, numero nec clauditur uUo 
Maxima parvorum iegio, vel maxima matrum: 21$ 
Quodque magis ftupeas , cophinos ablata replerunt ^ 
Fragmina bis fenos: populisque vorantibus audla, 
Rjedditaque a cun&is, non eft data copia menfi& 

L 2r • Jamque pAfenmti j^geis emmprimamprtdueit. 
Xb Cod. Arnt cft juiii a manu ree. 

2uod ertt et frequenti adcufativi plur. 
imtftatioae Indd Stn, ad. Virg. I. 
Aca. II a. Gmitwut plurotis quotiensin 
imm txitf aeem/Mtivum piuralem in is 
t^ttlt^ ut punpium, puppis: fuotiem 
i» um exitf U es mittit^ ut patrum, 
jiaies. Futean. ad VelJeJ. il. cap. xxv. 

4« Getenmi »"• tmiffei elcganter expofuit 
Gruner. O&avm m^'s pro anno od^avo 
eft in infcriptione apud Ferret. MuT. 
Lapid I. Mcm. xxiv. hinc fruftra Cod. 
Ont. & Ed. Parrbaf. men/ei, forrp ac 
Jid, Amt. 8e Edd' quaedam i qood rae* 
ciir Frola, 8cd iUtid minorls momepti. 

ARNTZ. ' 

loj. Of^mit.^ Arnt. oeeupat. Profa ; 
fmos ilU pi^det^ tpprimuntur. Peillme 
Mf mmlus Vet. I. Ima petit^t cft Vir- 
iplianum VUI. Aen. 67. £( ito 

aog. Ahres,] Cod. Cant. & Ed. Lipf 
^fS/^f» ^uod metri leges oon patiun- 
«ir. Chriftianis Poetis Moj/es^ t rrifyl- 
'labvm eft| prSmam corripit, mediam 
piodiicit. V. Vofl: de Art. Gramm.I.9. 
p. m. II. Gruneiu fabiic. in Com- 
«lenc. p. t^. 

xto. /fW/o.] Cod. Cait. 5c Edd. 
^tjf. Col. Baf. Toroaef. alite multa. 
ctiaai otfn male. Bentl. ad Hocat* Epod. 
Z. I. Gruner. Sched. Pulm. habenc 
mi^9» adfciiptiim famea ccat: ^es efl tam mi^/cuUni ^uam /em. generis, 
Cod. Amt. Vet. Ed. 1. z. Monaft. 
muita, Ovid. IV. Met. |6i. &II. Amoc 
VI : 9* Voir. UI. de Aic. Gramm. xxviii» 

ARNTZ. 

zti. 7\tne,^ Bibl. Lugd. nune. vid* 
ad lib.^ II. 1&7. de voce manna conf. 
Lampe ad Euang Joann. lom. 11. p. 
cot. Pco panikus amplum Vet- i. a* 
Monaft. pi/eikus auxit^ quod eft in vf. 
ptaeced. abi illud panikus amplum , oc- 
dine inverfo, fubftitnitur. Optime ta- 
men in marg. Vet* 2. adicripierat do^ 
manti»; maUf «< videtur, Mov miiiM 
habet Arat. oe Edd. QoHnullae- cqofcc 
de illa fcripmra Cellar. Ortbogr. p. 24» 
Cl. Cannegieter. ad Avian. Fab. X. f • 
Prak. ad. JUiv. IV. cap. ||. alio^iie» 

ARNTZ. 

216. Qifdiue.'] Cod. Cant. £dd. Vet. 
2. Ald. fiaf.Tom. I. a. $. ^naque magis^ 
non ineleganter. Obftat tamen Pcola; 

Quodque magis am'pHus admirerisi ubi **« 
nmplius omnino eft ejiciendum^ cum 
fit ez GlolTa nstum. Arntz 

117. yitrantihusl Plrare proronfu- 
merCi comedeie. Vetuslnt. Exodi XII. 9- 
Non eomedetu ex et erudum jfuidj nec 
eoEfum aqua^ Jtd tantum a//um igniz 
caput tum pedibus ejus & inteftinis 
vorabitis. WOPKEN9. 

211. Redditaque'] Ex Heinf. Cod* 
Alii quat ridis. C£JLLAR, Disat r^dit 

^ cod. Iff4 -C O E 1 11 S E D U L I I Jamque fetterceiitetri gelidi fub caerula ponti 
Oceana tapiente diem , quum pallor adeflfet ftso 

Nodis, & aftriferas induceret hefperus umbras, 
Difcipuli^ folo tejrris rcfidente magiftro, 
Undofum petiere falum,: fluftuque tumente 
Torva laborantem jadtabant aequora puppim : 
Adverfus nam flatus erat, tunc no6tis opacae 225 
Tempore calcatas Dominus fuperambulat undas, 
Et vaftf premit arva freti ;, ficcisque ftuentis 
Circumfiifa facras lambebant marmora plantas. 
IVIiratur ftupe&dfca coliors, fub calle pedeflri 
Navigeras patuifle vias: at Petrus amicam 530 

3)pdu$. habere fidem , Chriftumque agnofcere femper 
In medias defcendit aquas , quem dextra levavit 

Labentein Cod. Arnt. Edd, Vet. i. t. Parth. Mo- 
liaft. aliae. 

iip. Senf/centem.^j Vid. WaiT. ad Sal- 
luft. Car. XXI. Faii fenfu Cicer. 11 de 
K. D. XtX. .O»0r«aK mlterum biemi /e- 
nefeenti adjuw^im eft. ubi Davis. Proia 
Czplicat per OceMe diem fujeipiente 
praecipitem. Ita & alii. Ovid. IV. Mer, 
'^i. prMcipittm awxfae diem dikit Plcat. 
Paneg. XXXV. 9. v eadentem Solem^ 
ibid. cap. II. f . i . prmum diem Lncan. 

III. 40. Jovenc. II. init. Gentes enim , 
praedpue Poetae » dicebant orientetn S<k 
tem ez Oceano fiirgeTe. Barih. ad Claud. 

f>. 9. occideiitem veio in more demergi. 
deni ad Stat. I. Theb. i;8. ad Claud. 

IV. Conf. Honor. p. st6. Boet. II. 
Confol. PhiU Metr. VI. Columeil. X. 
de Cult. hortot. 19^» Arntz. 

xzf. Fistus.} Arot. ventMf fine du- 
bio cx Glofla. Cafliodor, IV. Var. VII. 
Jn pelagus adverfts flatihus fuiffe fu/ee- 
ptum, Sie flatus duki^s disit Claudian. 
de Rapt. ^f. lib. I. pract. vl. i.flatms 
JHelices Grat. Cyneg. 5f> ubi turpiter 
ftlius flatus Pkeenices /uDftimity quem 
prof)e depexum dedit Cl.^ Burroannus. 
Eodem modoflamina Latini adhi^ent, 

etiam Graeci fuum ^'<<9* Aelchyl; 
fuppl. S4ft« ARNTZ. 
t27. Sieeisfue.'] Itft WaOl. ftd Sifl. 
Cat. zr. p. 77. ez Cod. Bibl. p^ 
Cantabr.- coaezit , ^amn an^ea ' 
tur giaucisfue. Prola: Sacra 
vefiigia mi:t pelagus akiunktit 
hat. Qjiae antece£int» 

Et vafli prtmit arvs freti^ 
in> primii confirmare videncur haoc tei 
dionem. Juvenc. Hift Eoang. III. loo. 

Aft uhi jam vigilam fmariaftatint 
premebat 

NoSis iter^ ropidti aiUSUn» kt^ 
ertus^ 

Fluaibus in UquUb lUtk vejli^ 

greffn 
Sufpen/uM carpehat iter^ adrjMn/L 
Ovid. Paft. IV. 497- 

Frenates eurrihtfs mffiit_ 
Jungit &F aequoreas fitea penfrA 
aquas» 
GBUNZR. Legebat Wafleos ad StUaft* 
Cat. ti. es MSto Bib. pub. Cantabi 
/tecisque flue^.tis ^ quia altcram bic cCiQ* 
lum ac inelficax. Sed iu ibleiitPoCiae: 
Prudentius Apoth. 664. 
Quis peiagi caUavit afuas ? fMt f^ 

vada giauca 
Cr^hus impr^s fpatistmt irhtrd 
udum. 

atque iti epidicmm tHrmktts a]iadtf Carminum Li3Xr IIL tcj- 

Labentem Domim, nil tanto in; gnrgitt paflum: 
Cui portus fuitilla manus, pelagique vktor 
Libera per vitreos inovit vefUgia campos. C35 

-. Geneiar inde foli, Domino veniente, coloni 
Infii3iK)s traxere fuos, ut fimbFia faldem 
Vix adtada Dei, morbis medeotur oceftds^ 
Et qugtquot tctigere, jugem fenfeyelaiutem. 
Quam pretiofa f uit , quaenumquamvenditaveilisl 240 
l^a omi\es modici r&dimebat muneFe-fili. 

Hinc Tyrias panes Sidoniaque arva petentem 
Anxia pro natae vitio .(quam.l|iiricus atris 
y exabat ftimulis) mulier Chananaea rogabat , 
Se canibus confeila parem , qui more fagaci 245 

Semper odoratae recubant ad limina menfae , 

L 3 Adfueti ttaffifti Ticant, Nec &tis fimiteiidaod 

Manialif ]V. j. 7. nives vocav fiecat 

'0fUMf i. e. concxecas; & nofteryFccd 

Ib^rM^M ^ Jtcca /Imintta ^ iib, I. 114. 8c 

]ib. III. 114. pro exficcatts dixic. St 

l|iiiil igimr emphafis majoris cauffii ma- 

tandum e^ct» conjid poflet rauek^ 

fmeHtiSy quomodo Virg;iiiusAen. V.ity, 

ATec ripoi datur bQrrinddt^ iftff ranca 

fluenta 

• Traitf^tare priut, 

)ted ^nae fatis integra (iint , ne movea- Extremis adluiunt at^utra pUmtiti 
Alkifi'3^ 

230 Patuife.^ Vide Maxekliild ad 
Stat. V. $l\v. III. vf. 10 1. 

tjtf. Gene/ar.'} Sic MSS. ut indecli- 
nabile Gent/ar^ quafi patrio cafu. ap^ 
pofirione cum yao jungatur. C%llA11. 
fiUtm Tom |. 8c aliae. 

tSS. Atedeatur.] Codd. Caift.An(ilw 
Edd. Ald. Ltpr. BctU^cmedererur^ qmA 
& in Frofa exftat. Saepins iu a Liorariift 
peccatum fuifle, fnfiuk atibi doicaetUill tnui. Slc Ttati glauca fluenta fimplici Tiri EcnditiflSmi. 
^roce ^eto«i'traBftulit| hoc modo: Sa- \ 119. Jugem ] Kde^ paido afite fd 
crasue Cbrifii vefiiria miti pelatut ah- verf. aot. nocatja. Fabnctul| At folei» 
luviane lamhekmiyNQ7KLm* Aarentiot immutavit: 

Hsy oui ficeit praeferanty quod & fir- Senjerunt jugem^ fuetfuet tetigere^ 

mat Aiacor ia Epift. ad Vigilium Pon« faLtem. 

'dficem: Cellar. Tom. s. 5e BibL Ln^. #»> 

Literit itte finus ai carhafa neflra dem. qno FabriciuSy modo eihibeiit. 

paravit^ ^ | Sed iftam tianspofitionem mlnime ae* 

ceflariam efl^» alioi jam demonftra? imoi. 
142. Sideniafue,] Vide Witell. lom. I. FiuOHut m mediis eui via ^cea fuit. 
^acvofior ceite haec eft fcriptura 9 licet 
•Iieta apudPbfta^frequeosut', quiglau- 
CB8I colorem matt tribucre folent| quod 
iKXiflimmn. Lamhehant cft leni adpulfu Fac. Gmter. p. tfcs. 

24). Atris.^ Cod. Amt. Cd. Ald. flc 
aliae atr9x, Vulgatum camen ptaefezo* (angebant. qiio fenfufiiepiusfluminibtisj 24;. Mere,'] Sic libri, etiam MS. 
'tribuitur. Horat I. Od. XXII. 7. Banh.i H. Fabi. n^e, CELLAR. Fabricio ad» 
•d Claud. B. Gct. p. )u. non dllfi- ' ftipulanrat Toin. s» Bibl. Logd. Im 
^'-^ eft iftud Sutii IX. Thcb. ui. ^Lucaa. VII, lat. 1(S£* COELI.L- SeDULII Addieti: refluas doroinorum lambere micas. 
Vox humilis, fed celfa fideSt quae, foipite nata, 
D^ cane fecit ovem^ gentisque in fentibus ortam 
Compulit Ebraei de gramine vefcier agrL 250 

Alta dehinc fubiens montis juga, plebe fequente» ' 
MiUia caecorunt, daudorum miUia paifim, 
Leprofosque fimul populos^ furdasque catervas, 
Invalidasque manus, & quidquid debile vulgi 
Venerat, in prifcum componit motibus ufum^ d^y 
£t revocata fuis adtemperat organa nervis. 

Dumque medens aegrum refovet virtute tumultum '. 

Tertia Dem$$fme 
Defiruere eanesp €i» ^uidpud ffjre 
/agmL 
In Pfofa tamen cft /dgiustery ouod 
leAius hic per mere /^iui vioettu 
cvpcmi* 

150. Eirmei ie germsne.'] Prioc voac filspie nervis & metihms ergmmMJeH» Uum fimtmit tempermts. memk 
Quae, ne qoid hic mutemus, faadeie 
▼idenmr. Geteroquin divinaveram »■ Ht 
frifeum eempwit (vel eeudonat , eevfir* 
mst) eerferis (Td rmkeris). ^finm^ ^fO** 
(lUNS. ex Lipf. Codice, ubi Ekraei, Hebraei zsu Metihmu] Hi motus Itiiitiiieq- 
in editis: ^erwtne Barth. & Hdnt Cop broram nararales, impediii moibis & 
dices,non^rMritf, utceteri. C£IX>R- debiliiate. CELMfU M<h( emmfme «ff 

dems Cod. Acm. Edd, no^iuillae» fi^ Cermine , quod CeUaxio placuit , redsus 
daunniTit Gmneqtf , qni gramume refti- 
tiiit« adftipulantibas Cod. Amt. tc Edd. 
plnrtbus. m vtde Cl- Bnrm.ad Calpum. 
Sd.V.Ff. 19. S^riMf habet Cod. Amii 
4c Edd. feie omnes: non Ehrmei^ quod 
poQerios ideo in cadiliiim abire juffi , 
cum & Pro(a Hehraei cyhihfat. Etiam 
Skraea Smgma eft infr. V. t^t. Ufiiims 
Eiraemf aDudPrud. Apoth. vf. 179. de quenCL permnatipiie. 

i€u Sma.} An poiins, Qm9 fitx^ 
pietate Uei^ vel rediret; Qmm flexui 
pietate Dems &c. Sod fna flexms fittaie 
interpretandum, quam ob. lem , vd ob 
quod, fleius Tei motos pieiatc, jct 
mifericordia: de quo ulii pvononiiBis 
telativi egimns ad Hygin, Fab. CVI» 
vSbitfiliam^ ipqnit. akAebHieahim^ fSmpnira ilUns vods confer Dansq. Or- j jrir , . . Qium ek iram ^lehiUes m prs» 
thogt* P^- U* P- if t« ceteram geni- Simm men predikat. Sic Livios X](I^_S^ etihms tis^ue m fentihms peflime ezhibent Fabi. 
U Bibl. Lugd. ABKTZ. 
t$ I. Smhieuf.l Prinio malim » alta de" 
kme /mkiit umutis Juga^ aa. Notanda 

.ponofequenria,&fM4^^'' ' ' 
.venerat^ iH prifeum eempent 

ufum^ Et &c. qoomm (enfus QbTcurior 

*hic efie videtur , & quicnmqueez rulgo 

debiles ad eum venerant, hos idoneos 

jeddebat motibns ruis in n(um commo- 

domqoe priorem» artusqne eoram ordi- 

Atto nervoium regimini fubjiciebat. 

PioTa: br ^idfusd ffgnwi vuiri een- 

flmxerat , tt/saa reftrmmtfU m prifihmm » U . . periniqmo anime /erekat , ak Odp 
lis &c. Ok eam iram dmm milUa. • feptt 
lari emsnem deineepi agrmm • • plSi* ^ 
lib. V. 29. Sed phs Jmis eeaskrmjUt 
vaksit. Quara etei» rera mki Fatres 
/mnt, SenatmfeeHt^§ /aOm^ mt ^ 
Aur. yietiM de V. Uluftr. c. XZIT. 
Manlims . . PatrmmA^ eivikmt appepO' 
t«f I 6* /arre dsnatmt ffi» demsmm elia0 in eapixe^e pukUee aeeepit. Qgk iMr 
bia elatuseum Sematum fitppr^giffi uicff 
iiees tkefaures argueret^ ficc In ftqaeB* 
tibu^ Eradit. Mnqk^rns -^ Fnl^fitf* 
Mydi. 1. 1. nuldMtp agmempavit smer' 

m CaRMINUM LlBlilL III. i6y 

Tertia lux adenlt, fterilique ki cefpite iiullum 
Cotitigerat plebs tanta cibum ^ bimiosque labores . 
Nutribat geminanda fames, ii faucia callem . 26# 

Turba per ingentem dajtibus jejuna redirct* 
Qua flexus pietate Deus^ qui femper egentum 
Panis adeft, viaumque locis fine frugibus infert^ 
Pifciculis paucis^ & feptem panibus agmeti 
iPavit enorme virum , ptaeterque infirma fecundi 26S 
Sexus & aetatis, faturavit quatuor illic 
MiUia vefcentum. Plus ut mireris, adaii6ias 
Bifce fuifle dapes ; epulas nutrivit edendo 

L 4 Vulgus wr vintmf pio n. p. eudrmev. Alterum 
vero meriio probar Cellartus, qnod 

fraefixum « fic aliquandoi neglefta lege 
edta, eoRlpicdr. Adi St ipfuin ad 
Trudent. in Symm. II. 141. W0PKEN8. 
'^ttne flexui Sched. Pulm. Aulla necea- 
•fitate. & Ptofa obllante. Mox affetfx^ib 
■htfert God. Aratz. Pejus vi&um iocis 
Vet. Bd. 1. Monaft. 

xtfl» Enorme,'] Correpma e in «n^f- 
ivtf » ea licemia ^ qua Prudentius Catbem. 
VIII. vetfii Adonica 64* 
Corpus enervans, 
C^LLAE. Munclcef. ad Pulgent. My- 
.thol. I. I. legendum pucabat inorme. 
Sed erudir. Wopkens. vulgatam Mth» 
dit. burwte tamen Cbd- Cam. habet; 
quae le^o praeAci » difiicilius definiri 
pofle videtur. GRumK. Uc legis Pediae 
negle^m evitaret Libratius lii Cod. 
Atnu dedifle ? idetur grande pro enorme. 
Sed mutandi necefliratem nullus videoy 
cum in compofitione a(Md hos Poiitas 
faepius § cotripiarar. vid. Fabric. hi 
- OKnmenr. p. ^is. Ez matgioe forte in 
Cod. Atat. iniepfit grande, cum videa- 

Citr OloCfa efi*e *&'enerme. Iffa enlm 
Hotio huic voci ptoprla. Tertullian. 
Apol. cap. XIX. ivsii tam difficite eft 
Hokis exfonere^ ^uam enorme. Aptilej. 
JX. Mer. p. soo. Enermi JeneSa. Hin. 
iib. IX. Er». XXTI. $. 6, Altum an 
anorme. Calfiodor. IV. Variar. XXJ^VIIL 
fiifpendiojajemper emtrmitas & turio/i' 

smus emrmiuu ttt apiid-TetmU».adv. Marc. eap. ii. Arntz» 

166. ^xen^aeiatis.'] Ohliefxm Jixui 
pro more NoftA brtvis extt. llefpice z4 
▼. ui^ hotaia. Ckum* Ur noc ia 
Legom PediAm peccamin evitaient, 
repofuerunt Cod. Amt. Fabr. fiibl. 
Lugd. fexus aetatis. Cua veio in hot 
JPoeta illud non novnm fit, neccfle noa 
erit talia admitM«.- Pet htfirms itaqcie 
Jexus inteiligit ftminas^ lexos lui fkci^ > 
iitate labentes^ ntaitMinn&Fd. Oftav* 
cap. riii. Sic Jiiftin. lib. V. cap. vn» 
$. f . Jexta inkeeiUieMtem iis adictibitg 
fragiUtatem naturoi Joftinianus I. nnic 
$. if . C. dc &ei mor. ai^ & pi. Inftie. 
Quib. ilien. Uc. unde & jnie Romano 
a variis Ae|otiit atcebantot^ ab officiit 
certe virilibus tei publicisg Uiptan!» 
jodlce 1. a. ff. de . lU I. qnem locuai 
inlttftrat Arnob. VII. adv. Gent. p. m. 
247« Jmo ^uid feminarum genuSf qu4e 
ak neptiis pubUcis eon^tio fragiUtatig 
exceptt, Mutabilitatis vitia iis adfciipfit 
Caffiodor. 11« :.Vai. xi. timidum Jexum 
adpeilat lican. V.. Jk Troj. 44^. Seii 

7*«M»«^«r. ARNTZIN 

267. Et asfias.} Refiiriptimut eulath 
Sfas ez Cod. Cant. flc Ed. Lipf. Vulgole- 

g'tur 6* attSaSf vocula (b* plane (moft. 
RtnnLR. Qoa quidem emendatione 
nihil vaios. Pirmant eam Sched^ PuIsA* 
V^centem male habet Vet. 1. 

x6%, Nutrivit.yAwat^ iugetl fSoiSfy 
CtLLAR. Infr. Irb. IV. vf. 77. 

Sfwiiam Ju^ imlatfS tmtrHt 

... . ^- ., jgj, l&^ .C0 1X.I:i: S^EDUttl Vulgus , & adffitift crewrunt morfibus efi^^ 
Relliqiuasque fuas. ^rtarum culfnin» itptmn «79 
ExpavitfugitivaJaftas, ubi, fiagtaine AiQito, 
Vidit abundaojbrai iao4^ de femiQ9 in«fl€^Qi« 

Nec tamen, hunxino quamvis incofpore, Chriftum 
Matri&fth occafU mortalia membra g^rencem» 
Clam fuit q& Deum» quia non abfconditur umquafl» 
Urbs itL monte ftdens» modio necfubditux ardcns c^ji 
Lychnus, anhelantem fed fpargens altiu3 igQetD 
Cundlis luwen agit». radians nam teftibii» amplo 

©ifcipulil Itox pro MMvit Vet. i. ». Monaft. 
tx^tevit, invita nofiu ABHTak 

£74. AklMifuJ^ A oiomlittte^ nor- 
tali ma$aoL nMCrii. ClKfcAW.. 
- xTd. Sidenti^ ]nvCDC« tti. !• «C 4ftf* 
. Jimmfis frmtit/if mpfifim nfihuf 

vhm 
• Octulute, fMMl?. 

Kgo «oo dnpilD^^aa uimfum hoc fec- 
ki^ /m^ mII ftaiu.» Quali hic habet 
liiQtfiayLauiia jdvitate foerit donatnra. 
Vedeili fime bovI nemineai. Voo enim 
ds loeit fublimloittmtf, qualia eft uibs 
tB M0Bie,Ted dt. depirai& 4i pl^inis 
nrurparinocumeflli Melalib.Lcap.XM. 
S«iti »» cenoBr fenimfui^ CyKicum, 
Burm. ad Grau Gyneg. «iik In Profa 
legiun:- Ai cMita wmitiM uf^Hoa, iL 
omnes- h. 1. Godd. fc £dd. liacemum 
icrvaat. AHas potuifibi/4c«iu fubftitui. 

Sane u^rS-mt hac in mateiia ntittir 
Matib. in Cuang. cap. V. vf. 14. (|uo 
modo Jaeere Latinis de tegione frequens 
eft. Bnrm. ad Lucan. lib. I. vf. ao. V. D. 
ad Cort. lib. V. eap. r. f. la. Drakenb, 
ad* Liviom lib. XJIZI1L cap. xvif. ScfauU 
fing. ad Senec. SuaH L init. Virgii. 1(1. 

Qeor{. J41- * »fir^m apud ThcD^ 
llbxtft. Prooem. init. A&inrz. 

X77* ^M^iltw^UsO CHdidedt quis^ 
g^ap,^ 4/1WA cwn, ^mbetdfuem conftru* 
Ciidum , & mtSeUne abiut cfle niti fti 
i||jtiqse«Q||^ ut Ammlan. lib. XV. f « 
jidaSusffn, • mUr^i Jkkmnuef anhe- 
hntef^ cclfi^fti^i»ijfllif •&.Ub.XXVI. 
.^KP^QCopio; Vim Iii^s$9nsfd£Hatu^ ' altios anhelabat. At de fulgore ladi 

I ggituc noft tantWB in «Ituas eaiUEiitntty 

fdctiam quaqjuavcffom ialatera ie#f 

fuudeRie-s idew|iic oouunp Uapu^t 

' m6. y#i< fpargim t^iut igmm jKC f 
laims cum /p>argeMs juafQi #»A«foiF 
, ignis « fic vehMieAtet a«|ensy Tini 
, eniieac Telut ad defatigauiOBcm cxtaBii 
quomodo dicicnr /ihrit, aukela^ 6m 
wi\ 14. anhilans /mjt, 4ibw. L Ifl^ Vi^ 
gilitts Aeni VIIL.4Z1. 

igt firu4siiHS. igfsis «|l)>eUl* 
Ambrofius Hezaem.iib. VI. f . JDi kit 
• me fQrJitan fmnris^ fMia^. uuU* tUi 
[hy$ocaufis^ anh«Jai|tiDaa ignikutvapnr 
■ nntur, quem locum dcboo Freheio «1 
I Auibn. Ao€, ii9. Statius Thd». IV. 110* 
Timfut trat midHi cum Jikm f» m^ 

7V/»ianhelaiKf,&c. 
Dracontius.Hexaemct. 70. 

Ntu fruHus. eiihcilil 
Flammatur radUtf^ ptatitmrmtM' 
tikut uidi*. • 
Confulatur etiam clegintilBaini VUttH 
ad Nemefian. Cyn. z5i. FhiaGi kmtf^ 
'ttpre pro emitterc« fumuaquMO hk ^* 
licitanda fuit, qonm nmiliteETWc/itf^ 
ageti^ fpumat ag^iri hi^ apud Inci^ 
tium aliosque inTeniatur. ViMiw» 
Epirc Piftav. dc X* C. tteo ^ hQiiiil0 
vf. fir. 
Rigjia ftrtt ptll tum primum 

agebat. 
Atttmum tejiata fiim^ M.- 
Drebanius- Jtoui H^^f^lO- W^ 
Arcfiang. . Carwinum Liber IIL i6^ 

DifcipuliS fulgore tribus , velut igneus ardof 

Solis, in aetheriam verfuis fplendote figuram , fiSO' 

Vicerat ore d|eiii., veftemque tuentibus ipikm 

Candida forma nivis Domini de tegmine fulfit^ 

O meritura fiiblime triiim , quibus illa videre 

Contigit in mundo, quae^on funt credita mundo! . 

Quid ? quod & Heliam , & clarum videre Moy fen , jaS^ 

Ignotos oculis viderunt lumine cordis ^ 

Ut major (It noftrt fides, hunc efle.pei' Ortenl 

Princlpium ftc firiem , hunc alpha videriey , hmd ti ^ 

L 5 Queiti 

Oid Diiti httfie ignis jugi mtinimine il/trttm y eiuffdera^ Afojin^j^hspcu* 

cingit^ . losy V. l. c^ Vel cum iii Ced. lAp^' Ac 

dnjumens hojles lumen & intus lumine Afo/en, rufpicaii qiioque poflesy 

a^S. i Quid? ifuod 6* Heiiam ^ chti Juh Av- 

^OPKENS* I minf Me/en , Jgnoiis oculoi • V, l.c, Sed 

. 271. •^iit.') An? /«i*<>tii/iV,V(WCK. I prius pracporuerim. ,tVoP^tNS.. J^idert 

left. I^t. lib. II. cap il. 1 Mojjen clartf in Cdd. Arnt. &ali'isEdd, cap 

zti.. Tutntikus."] Intuentibuft. Infr. 
lib.'iv. vf. 199. & V. vf 211. 

Jkdix nettaui tuins htme eligit» 
ttbi Celiac. Vii|;il. i. Aen. 717. & qcrae 
BOtat riimmti»Canjiegiet.adAivian. Fab. 
yiil. vf. 7. addt Apolloh. de Duell. 
David. & C^ol. vf. 34» & aoi* ^^ 
Heumann. Poedl. tom. II. lib. I. p. 3). 
Quod hic de fi>raia v€ftium candida ad- 
dit» id ipfum Diis qfuoque fuis tribue- 
bant gentes. Elfn. aa loann. cap. xx. 
vf. iin. Etat nami}ue /uperos ifte qifoli 
color propVins. sic Angelis adlcribitar. 
Cl. Alben.. td Apocal cap. i. vf. 14. 
ARNTZ. 

ziS. Fidiri Moy/en.l HeinfiiCod.& 

J>liues editi^ videre: Lipf. lumine Mo- 
tn: Fabi. cUtrumviriute Moyfen, CEL- 
' |,AR. Sic ez MSto Heinfii 9 pluribusque 
^icis vnlganditm vifum fuit Cellario, 
<um Fabricius ^iderat i 6* clarum vir- 
stiH Miyftni ^nod fanc elegantius, vel 
^ illfcitam in le^lione Ceiiariana ver- 
Bi videre iterationem , quod S^proximb 
fetfa fequifiUTy & vf. 18 3. praecelfcrat. 
Quia tamen Nofter nnfquam cum aliis 
Mijfin dixity fed JiiifiH (vide lib. huj. 
aot. lib.. IV. 168. 174.) mnc fcriben- 
Am Rm^; Qfsidf %^d 6y Hilum & Mojje 

V^tt. cotifpicitur. jpabriclum tamen ft« 
qiiuntur Tdi-itaef. 3. Bibl. lugd. Maitt» 
neque iUa lcriptura difpncui& videtuc 
Erud. Grtfndro. Vidie an meliui S^hed. 
Pulm. deniqui Mojen, Atio modo Paf* 
rhaf. Helyam cUtrum Moyjen^ue viderl 
Ignotos oculis t idque proidme Prdfae ad*. 
cedit. Cl. Burmannus in Epiftola ad 
Cupercmi inedita conjiciebat ctarum /tf 
dere , quia vi^re inepte hic fnculcdtur,' 
cum veriu feqtfetfri idem v6xbu'm repa*^ 
tatur. ARirti. ^ , 

1X6. Lumine cordis.l Dlftathine tv^ 
titns S. CUPEK. Mox hoc effe Parrhai. 

1^8. 'Fmem^hunc.'^ Sine eliiione 9 cuof 
hiatu , quod nob inioLens Nofho : ne- 
que aliis. Quidam infarciunt fimul in« 
rer hunc Sc aipha : quod abfift a Lipf 3C 
Cantabr. CtLLAR. Videri pto ^(le po- 
nimr, ut alibi pro efle, .faccre, vikeri 
effe^ viderifacere^ lib. 1. iji. 

Ligniig ti^^a rogas^ furdis clamati 
videris, 
. A mutis refpinfa petis, 

& vf. 2^8.. 

Keriqui biu arti vi(fehtui 

Transplantatorumcultoro iJJiDiorum 
Ub. IV. 7f , 

radi^ \J% COELII SeDULII 

Prpcedk fupplexque matiuS & brachia tendit , 
Inploratque gemens, unus mihi filius, inquit, . 
Eft? Domine: horrenda l^cerat quiem fpiritus ira, 
Nec linquit , nifi mergat aquis j, aut ignibus atris 309 
Opprimat, atque animam dubia fub morte fatiget. 
Hunc precor , expulfo miferatus utrumqup furore , 
Redde mihi, vel redde fibi, ne caeca poteftas 

Expellat trepidam fubtrafto lumin^ vitam. 

Dixent, Dtxirati ilU oculos in humum de-' 

je^a modefloi 
Spargib&t^ &c. 
^tatius Theb. III. 3^^. 

CnnEii/que prior Cadmiiu^ heros 
Aceurrit : vultum dejeQux. 
Virgil. Aen. I. $6$. 

Tum brtviter Dido^ vuUum demKTa , 
profditur : 
iic etiam dejetfui prp humili , rupplici. 
|nfca lib. V. zi8. Imptor/ire pro plora- 
re nlQ rubiptelligendum veiimu^ tpfum. 
Juvencus II. \%o 

Talia traSfantiy pereui/M pe^ora 

luftu^ 
^ccf facerdotum prinefps proeumbit 

ddorans 
Et /Ibi defun^am^ fttnut miferahili^ 

natam^ 

Implora^ laerymans^ 5fe. 

ft Ch:yfoIog. Serm. XIV. extr. Quia, , 

Jfentit animi Je e<mtraxiffe latiguorem^ 

ut anima /anetur^ implorat. Cum 

^atthaei XVl^I. 14. de hoc iiomine le- 

gimuSy anti Chrijium provolutum fuiffe 

genibusf videri poffit icribendum, Pro- 

ciderat (fcil. ante pedefi ejus) .' fup- 

plexque &c. Marc. III. 11. £t fpitjtus 

immundif cum illum videbant ^ procide- 

bant ii: 6)* eUmabauty dicentes ficc. Sic 

froeumberi in loco allaco Juvenci. At 

. iine librts hanc mihi emendandi ve- 

niam non conccflcrim. Wqpkens. 

^rota : P^ir humilis genibus inelinatus, 

Si quid cnieiidandum , proeumbit prae- 

feritMn ^ quod \'ic\\t in procedit mutare 

potuilfec Librarius. Vellej. II. cap. GVI. 

p. I. Ante Imfieratoris procubuit tnhu* 

nai, Sed xei:eptaizi ledioAem dcfea- dunt oitanes Codd. & Edjti. fuperipn 
verfu Arnt. tranfpoiiit» k. vuUu i. b 
moejfo. AANTZ. 

297. Supttlix^ui.^ Edd. Vct. i.Moiiait, 
Paf. CoViHmplexqui MtffMi.FruAia. indf 
rcd^e illucl damnant Sched. Pulm. Profai 
Aloeron deje^us fuppUeasu fie trabat^ 
Val. Flacc; IV. 64«- 

SuppUxque manus tntiudit J^P^i 
Prudent lib. II. -pr. in Symm. U. 

Tendit fupplieiiir mauus. 
Nonnunquam umeii & haec permifcea» 
tur , ut in Ovidio I^ Met. 9^, ubi /» 
plex turba exhibent exceipca Cod. peMC 
nfe, ^uod netque Cl. fiurmaiiiio ibi 
diiplicuit. Mox Cod. Aint. Edd. AU. 
Parih. unus m. /. mttUf quod piobanaC 
Sched. Pulin. quae EpaDaiepnn hic itit 
tuunt. Nil opus videtui. ABNTl. 

)oo. Nifi mcrgat.'} Ed. Vet. u z.Moib 
^^in mergat aquh. Parih. Schcd. PlliB* 
Nunc Uquidis demergit aauU ^ nusu.^ Moi 
dubia morti petitiun cft a Viif ilio IL 
Aen. 9 19- Ceterum ^eovfrfuMgwat 
U fatigat exhibeat Btrifa. ScheaJttln 
ARNTZ. . ^ 

30». Nunc,,'] HunCf pnear tfec. icAs 
edidit Fabricius ^ pto qao CdlaiiBif 
|jV»«fc, p. Coica potefiaSf i. e. Biqbn» 
I da , niillo lattonis luminc pcaedilat ^ 
I dcoque omnia iine ullo diicriminepat' 
i fim iQvadens. ui lib. II. ri. 
Frimi^ui ffpulerum 
Tirrigenae czcdjorbiritfauetuef^* 
Ceieroquin. ut iht^ Gc hoc qoo^ ii| 
loco cogitaii po0ec foiym pio estta Nr 
ilituendum. ut Hvmnol. 41. 

Fortia irinela dedi^ futsmdi &tnf*t 
tcflis. 

Wl CaRMIKUM LlBBBL.lII. 175 

Pixerat^ & genua Jinipleftens genibusque volutans 305 
Haerebat, Dominusque pio jam pc^re votis 
Adnuerat. Tunc praedo furens^ ac npxius hoftis, 
Cui poffeffa diu eft alieni fabrica juris, 
Pervafli migrare dojno compulfus , in iram 
ToUitur acc^nf^m , correptaque carpere membra 310 
Nititur, & frultra, Domino prohitentc, laborans, 
Fugit in obfpuras 9 pupro vivepte > ten^bras. 

Rex yt autem evitetnr lepetitio tntnus grfita 
rerbi expellere ^ haud male conjicias^ 
jHune ^ precor , exclujo mijeratus §(C. 
pro expuUo. fic fupra 160. 

Ite^ Att^ ^ trijifs morhrum exclu- 
diie pefies. 
i. e» depellire, expellite. llb. IV. 9 r. 

Et c^xclulbs Jemper retieere eoe^it 
. . Daemonas. 
Juyencus IV. 591. 

Sed nune vos/egnem e^Lcludite /om* 
num ^ 
S$ltici$amfue fimul vigilando dueitf 
noife^* 
|S( Ijb. II. Z69. 

^ed noftri dona' li^uori^ 

Ardorem eyclqdent ueterna in /eela 

hihendi. 

Firmicu? de Errot. Prpf. P^elig. p. 57. 

'^t df medttlHs hominum praeceaentispe' 

neni virus qrcludit. Hegelipp. V. 2. Su/ 

citate^ Davidf exojperantem Jpiritum 

ehbarse /uavitate /otttus expludere» & 

pide ifutmadmodum dominetur /uror. 

HieroiiyiQus contra Joviat^um lib II. 

Jbique Diogents per no^em ^lijo guttt^- 

fe , n9n tam mori Je ait j, quam /ebr^ 

>ir#rrr escliidere* ubi Bentlejus ad Ho- 

lat. III. Oda^Z7. opinabaturlegendum 

'iludere^ argutius quidem quam veiius. 

Vide& N. Heinfii Adv. III. 17. WoP- roai HMN. Drakenb. ad*Liv.XXZir« 
cap. x% Sic apud Juftit). XII. cap.xiu 
$.3. Nune ^uoque ait^ pnus Coa. Ffar 
neq bune ^ alter bine exhibet. Faritec 
nec & h€ue permizta docuit cariifiaius 
Fater ad Fliu. Paneg. XV. in fin. V.O. 
ad Grat. Cyneg. 461. Burm. ad Nemef* 
Eci. II. vi'. 46. Nos & bos. Kitteish. ad 
Flin. Faneg. XLII. $. t. hosbinvn^ in&« 
V.'' 204. (^ipd vero addit Wopkenfius , 
legendum libi videti exclu/o ^ vix adr 
ientior, cum in Frofa legatur, depui/A 
mentis in/ania. & tales vocum repetitiQ* 
nes Noftro non funt infrequentes. Mojt 
Ed. Bal. Co). utrin^tte^ quod damna^ 
runt Sched Fulm. utroque legitur ia 
Arntz. a manu fecunda. Sed & illud 
paium cop venit. Neque eaeea mutani 
dum arbitroT in//zfvi3, aut in tetra^ 
quod exhibi^t Farrh. Ed. Ceterura vex* 
fum iilum ioJuftrabunt ea, quae habec 
Savar- ad 'sidon. Carm. 11|> vf. tf« 

iO$. T^elutans.'] ^dd. Vet. I. z. LipU 
Mon. ScSched. Fulm. exhibent volutus^ 
fine neceifitate. Tuetur namque recep4 
tam le^^ionem Virgil. III. Aen, 607« 
c^jus hicverbaexpielfitSe^ulius. Ip£a<. 

^op. Perva/a.] Atiie hoc ^oto varian^ 
Codd. cum Editis. Pervafta legitut in 
Cod. MS. t^fte CI. Burmanno in ma^- 
uiffiragio probavit Grunerus. Favet Cod. %, Bibl. Lugd. 
'Arnt. favent quoque £dd. piurimae. pondus habet ez Frofa» ubi legitui: 

N^ue aliquid hac confuiione in libris Perver/ae ,domus hahitteuto migraturuim 
' fiequentius. Idem illud infr. V. 321. Sed ibi ^«rv^/^i/ fubftituendum aibitroc. 

in Tornaef. i 3. aliilque obiervabimus. Uberius iftam huic loco (ctiptoram ad« 

B.atioiiem xepete ex umiUtudine lltera- ftruxi in Spefigiu :Obfav^ Ck ix. ubi 

vide. y w C O EIL I I S E D u't I I 315* Rex etiam folus rigum & dominus dominantum 
Non dedignatus^ Petro pifcante, tributum 
Solvere Caefareum. medii de gurgite ponti 
Hamum ferre jubet, gerulum didrachmatis aurei. 
Incola mox pelagi pendentia fila momordit , '■ 
Juffa tributa ferens , graviorque onerante metallo , 
Vilis honor pifcis pretio majore pependit. 

Difcipulisque fuis fe percundfantibus , aiila 
Caeleftis regni quis major poflit haberi ; 
Ut Deus 6: doftor mirabilis, omnibus, inquit, 
Celfior eft humilis 5 cuniaisquepotentior ibit, 

Oiii 

ufum quotannis a (ingalis (blvendum. 320 Yide. Mox correptaque forpcre memhra 
Vet. 1. 2. Moaaft. led PioU ^Jierpere 
Eabct. ARNTZ 

} II. Demindntum ] ^liSS. I^'p(. & 
Ifein/ii: vulgaci ihmhfnfm, Cell. 
MSS. Lipf. & Heinui, Edd. Ald. & 
Lipf. ita. al dnminoTiumy quod Gjofle- 
ma eft. Profa : Rex etiam qui Jelus eft 
Tegum^ ^ deminus prek^tur domtnoK- 
tium. Relpicit vero Nofter ad i. Timoth 
VI- 15* ti^i Deus dicitu; « /S«r«Aft/« 

)t»^ii»o»rA»». vtde quae ad b 1. obler 
vavit B Wolfius in Cuns Phi.o!. t. 
Crit Vpl III. p. 491. feq. Gruner. 
Dominorum etiam Cod Aintz. £J 
"^oii^aef }. X, }. aliaeque. Vulgitum 
taeotux Edd. Ver, i. z. Panh Pulm. 
Sched. MOnaA. TettQHian. de Relurr. 
CaiO- Cap. X^CllI. Rfx reintiKtium ^ 
dominms domhtOHtium, Invcifb piaeceie 
otdine Aintz rex etiam regium /oiui 
ARNTZ. 

115. CaeJareumJ Amt. Caejarium. 
T. Cellar. Onhogr. p. 7«. 

}!«. Didrof^m^ttis aurei.1 MS. Li,->f 
^turi. At argenieum hunc nummum 
fuifle obfervavit V. C Cupeius Foima 
tei:ia in hoc vocabulo eil xara : & Vide GioL in h. 1. Cellmi. Foitecuin 
MS. llipf leg. didraehmatis auri. Dt* 
dr^ehma auri pro aureo ^ nt numismot4 
argenti y Ub. V. 44. Statuajalis , lib. 1« 
Io5. & talia. WOPKKNS. Auri Edd« 
Lipf. Ald- Pairh. Pulni. Scbed Didr^ 
^-atis Vet. i. a. Uidramatis Paiihaf. 

J17, Jncela] Phaedr.i Fab vi.vffc 
Quaedam tum ftagni incola. 

ubi Buim. ita aquojas gntes, de pilci- 
ous duiit infr. lio- iv. vl iit Inepte 
Blbl. Lugd prudentia fiUi. Veifus veio 
119. deiidcratui in Vet. 1.2. Monaft. 

.\RNTZ. 

)io PercOKtam'hus ] Amt Jtmptt cut* 
n^y.tihus^ quae quidem nullius eft mo-' 
menii (cri(>tuia, ied tamen ad veiain 
Poetae m.-:num viam patat. Dcpravatuni 
nsmque illud eft ezy^ percunaaKtUuSg 
ut cft in Ald fzctli enore. Id fatis clf- 
tc paret ex Profa : Cumfue JtmpUciter 
eum percuKCl.trentmr Apcfi^U. Qua piae- 
encte huic qnoque fciipcurae locum de* 
di 9 licet rcs codcm redeat , & diveifi- 
Mt-s latio ex EiyTnolcgia taiitom fitp^ 
ten 1a Vid. Drakcnb.adLiy. lib.VI.cai. 
XXV S I. WlMdJe pcr eum Piofaexpli- 
cat.quofenfufrcquciisoccurrit MuncJu Maith. XVII. 4. Jm hhTyu* a *** ">«'^ ^=^ ^ *" ^- ^ ^^ 
^.^ . . !! ' '^' •(cxxi. Itijuus pro ejus. Obfenr. Mi- 

4th»X^'**^ feeunthe formae. Et in ifcell. A 1751. mcnf jul. p 16. V. D. 
allo compofito Cicetoni Cafiiuslib III \ ad Lixlum lib. 11. cap. XXX. j. 3. ju- 
Epift. XIII, temis tetradrachmis Cetc [ ftit de Adcptlcn. Et tuKcJLa houad 
iu.a hoc veAigal non erat Romani | rfiiUr. ubi Vinn Baxth. ad Ho^il. I.W^ 
ccniLs, 4cd diaidium ficli ia Tcffipli | z^i. Sdicfe. ad Phacdz. rv. f ab. iv. ^ 

1«. Carminum LiB.EB.iri. tyy i)m cunftis fubjeftus erit, fefeque niinorem \ -r. ' i 
Demifla cemce feret: velut ifte videtur 325 

Parvulus, & monftrat puerum confiftere parvum. . 
Scilicet ingenium wneri feftemur ut aevi, 
Npn .annis , fed mente , jubet , quiar mollior aetas [ 
Nii pompae mortalis anKit; non ambit honorem, 
Nec refupina tumet: fic purae feniita vitae ' .- ■ ^30[ 
Quantum prona folo, tantum fit proxima caelo* - 
Mens etenim vergetis, altuni petit, altaqUe vej;git; 
Inferiorque gradus^ quo vult defcendere , furgin 
JEcce humilem Dominus. de ftercoxe toUit egentem *, Et . lii* Kot. pjteoi» ad Vi^or. Inluft. cap. 
IXM* 9> 2. ubi re^ npMtui Faberapud 
Jttftio. lih. XLii. cap. i $. ». leg^ens 
Jtki itmerii ^ quo tamen in loco non 
jnelius duo Coad. Fiwg. m omitcunt. 

AENTZ. 

•»2i. P'iSf^ Aaktri.'} EjB uAi ifto verbi 
p9jjfe,' de quo ad Avitn. Fab. XXX. i6. 
& Oidyn Ciet. V. tj. vidimus, pojffit 
baheri diciiui pro habeatur, vel haben- 
tfusiiti lib. I. 338. 

Quondam terrena petifii 
Oielitus^ humanam dignatus /umere 

formam • 
%ic aiiena gerern^ ut nec tua linqueie 

pofies. 
lib. II. ir 

' Ratus hunc fuccedcrc poffe 
Mox fthimet f qui primus eraS, 

& vf. iis. 

Cur quivixdwm potucie cieari 
Jam meruere mori 7 
WOPKEXS Major tfuis poj^t Vet. l. i. TacitttS.Aair. XII. 37. Jp/ii ^^ifi^arU, 
a majoritms fuii imppriu/ociamfcMAiaitt, 
ad quena- loaun^ alia q^aecUay^dlccipiu 
Wo?KBJtJS..Oerit habet Cod. Cant, £cbL 
Vert. I. 2. Baf. Ald.^ Li^f. Col. Tot^ 
naef. i. s. giretfwh. ^crix.no.n geret 
iegenddm nibnent 5ched..'.FLilni. Itz 
iane Moaaft. Sed aiuta€iotii& ouUa^Mkft 
r:-U9. Fa^iujit vero ad h. 1. qqs^ ^J^cai 
habet iiS. II. vf. 224. feqq' ARNTZ. 

np. Alortalisl Cod. Cant. munda» 
lis, Frofa mundanae, Vocem mundalU 
nuliibi invenio: mundialif dixenint 
Prudentius^ Salvianus & alii. 5ed 
mortalfs magis etiam Poeticuoar videtm» 
Sic infra IV. 293. 

iVi/ pompae mortalis bonor^ 
Gruner. 

i3i. Quantum.^l De ufu 1^0 'vocala- 
rum quantum & tantum cum adje^w 
egimus adTacit.Hift. II. 99. lXroP£ENCb 
Ad iiunc locum intpice Savai. ad Sidon^ 
lib 11. Epift. III. ^is poffet major Cod. Arnt. & lic Profa 
quoque poffet pro po£it habet. Fruftra 
veror God. Cant. £d. Ald Farih. aulae ; 
eft enim aula pro sn aula poHcum, ut 
laepius. De ifta locutione vide fupr. 
ad lib. I. vf. if. ARNTZ erit, CellAR. Ex Lipiienii fe tta de 
iilej ai^ CelJnrius, cum cditi habeant 5: . 

feret. Sed & feret hahec cd. Fabricii , 
t (ane in^^r^r, quod aiiquanto unra- 
fjt|f fft^ A|Uta(jlua a liblaiio videciu. Fabr. Monaft. Tornaef. i. 2. ?. & aliae. 33 J* Crraduf^l Malo: inferiorque gra» du quo V. VoflCK. Left. Lnt. iib. II; 
cap. II. Frofa: Inferiorque eordis inces» 
fnSf quo defcendere nititur^fahlimatur, 
Adde Gruner. h. 1. In Sched. Fulm« 
erat : Quo , Jc. eo f vel ea parte qua, al^ 
cum. Porro eaedem Sched. iegendum )25. Feret,'^ Ex Liplienfi eft: Edlti monenty de/cendere ffurgit g qao saodo iiodie cditur: nonvero defcende, refur» 
git. Iftam autem varietatem in ooftils 
inveniic non licuit ArhttZ. 

334. Egenteml Pioverbialts loctitio, 
id eft de vili & cooteiDpu conditione. 

CIIU.AR, tjA C b fi ti 1 S E Dt? t 1 1 

Et facit egtegios inter refidete tyramios : ^3^ 

At contra tumidum pugnaci merite rebelleni 

Pfaecipiteih caelo fub Tartara juffit abire. 

Parva loquor^ fi fefta Dei per fingtfla curranj'^ 

Et fpecide botiutti ; quumfitg^nerale, revolvam. -^39 GfiLJLAR. Egenum habet Cod. Axnt. & 
Cjint. £dd. Ald. Fabi. Tom. 3. Bibl. 
Lugd. Maitt.' Std tamen fapfa vf. i6i. 
tgentum panim dizit. M iniic. Fcl. 06k2^, 
tap. lEXXfn. De egentibui iivites. 

3)5. 7yrM»#i.] 3«ges, tntlqiia no- 
tioney iitAeneid. VII. M, 

Dextramietigiffe t^^anni. 
C^IXAR. Piuiibus Giuner. n. I. adde 
Baith. ad Stat. v. theb. 71«. & xi. vf. 
tf$4, & II. Achill. nz. Sitzmin. ad 
HutiL I.' vT. U> AAtm. 
• §38. iWtftf UffuorA I. c. nimit 
edg^aa rac profofft fcntto. Sidohios 
Catmine V. 19^. 

teva Ic^Qoc. tfftfi? Mi fmtiens 

tmrere fer foBa (»0 petaineie f. le- 
tafcie/ Snlp. Seveo» H. S. 1. 1. Cum I Vf «« ^ Ci(r^i trnaem . • per /Krjp 

! biftoriam cucOirifleai. lib. II. 25. Qj^^ 

u/que in hetnc ammum per tempera Jfui 

norurk regum cdcuxiimui. (auIin.Noui. 

Poem. £tX. 12. 

Sei mihi ntn ift$ feimiendks $m atptrt 

/ermo eft , 
Ut per/an89rum mifita amt Hdrmtii 
curram. 
Auguftin. Epift. V. Ut ex bts iaeitaid 
ifueiammoio Jam per omnes iimtmtsf' 
miUa plura vigilaiasLi intentU^ dato 
in Verr. III. ^t. ffam pec «Mwkef cflHk 
iatesf' quae deeumas iehmtf pefonfff 
orati; WOPKtNi. In Pairhaf. Edit. Il 
Sched. Pulm. eft: fauca hquar^ Sii 
Piofa habet; Paryd nimis exigmaque tt^ 
ferrimtu» AKNTZ. cottn totiii s E t) t; 1 1 1 

CARlfillNlS PASCMALIS ^ 

t I B E H I V. 1 Airi f)iacidai jordanis iteih fnlrisgrefrus af erias i 
J Judaeae fedhitus iter^ fine nomine mixtum 

Vulgus & innuriieras relevans a clade catervas^ 
Sufcif)it infirmos, & dat diftedere fanos. 
Nil igitur fbmmo de fe fpefantibus iimquanl $ 

t)iflScile efl: conferre Deo , cui prona facultas 
Ardua planare , & curva in direfta rcfepre , » . 

£t quidquid natura negat, fe judice t^raefiiai 

M Ktiriiqud t. MiitUM,') tt lipt. 0c. CaAtabr. 
todiclbitt ; alti matftum. CELLAR. Ita 
Godd. Canc. & Lipf. & Edd. Ald. ac 
Maitc. in £d. Lipf. eft meftum , iine 
dubio pro jmiftftm. Jtfvenc. 1. 449 
JUum ftipantes miratuU magna i»#* 

ventim 
Mixtai fe&antut turhat^ 
Idem 11 1. ydi. 
Compientur men/ae mixtai Jtiie ncmine 
pUkit. . 
Mixtae /. n. piebis lego tx Cpdd. MSS. 
6c Edd. Vetc. R^fchius edidtt: mixta 
/. n. plehe. GRDlfER. Vet. Ed. l. Mo- 
ftaft. miftum^- Vec. a.Tornaef. i. x. 3. & 
Aliae meeftumf Sine ratione. .^uod & 
tt€te nocaruht Pulm. Schtd.feEiatus iter 
Fabr. Moxqnoqne Amt. mQrti eatervasj 
(ifie dubia ex GloflTa. Supra lib, III. \(. 

Popuhi d elaae levavit, 
XrNT£. 

. t. Et ^uiJfuid."] Vi horum Cchfai 
^pkdatf Ieg;enduai videtur: 

Ut fuid^uid natura negat^ fe judice 

praeftii. y 

VONClt. lib. II. Le^. Lat. cap. 11. Ut 

honim nexus evaderet, legendum Viro 

fidibaniry Ut fuidquid natttrst ^fg^U^ hdici^ftaeftei, Sed dutiorent 
idum verborum ncxum , (imilibus exem-^ 
pHs fatis probavimus ad lib. III. %6n 
Notetur ahlativus hic abfolutus,/^ 7«- 
dtcipraeftat^ piO i^fe jtidcx, vcl furf 
judicio^ fua gubernatiohe, ex fua fen- 
tentia. Juvdncus. II. 650. 

Kic genitor quemquam veftrum ^ fi 
iudice, quaerit^ 

Sed deJit batc nato quatrendi jura &^ 
Alc. Avitus III. 86. 

Ferma rudis proprio tUeffus contentit 
decore ,' 
. Judice le ,' placuit, 

i vf. 2Z?., 

Tum poenitet oukfiis 
Etrerum lapfus^ femet quos jnaic^ 
damnat, 

&lib. IV. 20. 

Qui fortior ejjet 
Hie meUer fibimet y {t^t cenfbre^ pla^ 
ceiat, 
Arator I* 10. 

Mortifque poteftas f 
Se vihcente, perit^ quae fonderi 

merfa triumphi 
Plus rapiens nil juris kaht &c. 
lib. IL itjr. / 178 COEtll, SfiDULll Namque foramdn acus ^ licut pendtrate cameliis 
Membrorum prae mole nequit ; fic dives , opima lO 
Fertilitate.tumens, tenuem non poffit adire 
Caeleftis regni ducentem ad limina calleitr, 
Ni genitor rerum (qui mundura lege coercet^ 
Et nuUa fub lege manet, cui condere velle eft, 
Quem frons nulla videt, fed totum confpicit ipfe^ i^ 
Hoc inpoffibile eft homini, dixiflet^ at alto 
Poffibile eft jus omne Deo , niultisque moleftuni 
Divitibus tandem faceret mitefcere cenfum. 
Nam proprias bene traftat opes , caeloque recondi 
Thefauros vult ille fuos , ubi quidquid ha^etur 26 

Nori Memkris prars eoepefOt dtegfif 
^enafcente, mori^ 
I. e. in jpHus nativftate. Foctuiratas de 
Chi. Bcnef. col 696, 

L^fira fex qui jam peraSa tempus 

implens e§rports , 
Se ▼dence natus ad b^c^ paffium it" 

iitms^ 
AffMKS in crucif Utratur immolaMdm 
ftipite. 
Idetn de Certam Plonim ,. col. 7M« 
Hee fi cui /it debitum , 
Ccaffus ad/cendat gradum^ 
Non (e peteme callide 
Sfd dante Chrifii munere, 
fn ia Inlcriprionfbus-raepeeff) 7? ifivo 
fecit ^ pro vivus, in vita* fua , nocante 
Cei^iv. D'OsviiJio ad Cbaticon. p.6%s. 
IVoPKKNS Vulgatam quoquf fcriptu- 
rani defendit Gcnner. Cod. famen 
C^nt. & Arnt. Puim. Sched. Ed.ParrtK 
Edimb. habent nam ^uid^uid. Pro- 
|jh: fuidfuid ergo naturaliter vis de- 
%eg<xt, ARNTZ. 

II. Fertilitate.'} Opima fertilitas tOe 
uberrimu.« omnium rerum deliciofa- 
xum fru^us.. Locum- hunc re^ acGom> 
modiifle videtur Davidu» illuftrando illi 
Poetae veteris apud Cicer. Tuic II. 14- 
Quibus magis palueftra , Eurota , 

foly pulviSf Labor, 
M^tia in fiudio eft^.quam fertilitas 
barbara» 
WOSKXNS. lA MS. pr$ mli I^inotavic ?• Bnrmaim. Fto fertilieate fabftinui 
altilitate Bentlej. fiincnd. ad Cicer, 
Quaeft. Tufc p. ?4. ^tilis anicro etf 
obefus, pinguis- Sed muundi caullaai 
non video. Mox Cod. Arnt. Edd. Panlw 
Ald. Lipf. pojfet. quod non difplicec. 

t6. Et alto 1 Lege ez aliis Edd. «t 
alto pr0 6r alto. WOFKENfl. At Codlr 
Arnt. Edd. Vet. i. x. Fibc. MOfi. BiblV 
Lugd. atqde ita iegfendlint coB|eck P. 
Butmannus in- EpiSola ad CiipauiB in* 
«dita. Nihil certiua hac ledione«<|aini 
jufta veiborum oppofitio unice nagitat. 
Micor, alto fil^ntioiftttd ad booc lo- 
cum praeteriifle Erudttos* pleiofque^ 
cum ad eamdera (ciipmraia viam piieK 
ipta Sedulii Profa: Apud ifmines hoe 
hspetflibHe eft , apttd Deum autem omMsa 
p^Jtbilia funt. Sdo camen f &^ pio af. 
pofkum efle Hygino Fab IX. Btjem' 
mero fiUorum Latonam Jnptrart, dlxr 
(imiic aliqutd tentabar Scbeftio», dii- 
fentieare MuncJcero. Sed aiia tctapdlr 
Hyginum eft ^ qui ica lequi amar: apui^ 
Noucum nA iimile ocyrurrit. Deceafti* 
(ione iftarnm vocum confule Drakeob» 
ad Liv. XXSVI. cap. xxxv. & Patcunoi 
meum ad Caton I. Dift. XX. De voo9 
poJ^Uisy eleganciori Latio damnattf 
egit Cellar. Cuc. poft. p. 21^. & Aniibr 
p. 1)7. Munckec ad Fulgent. 11. Mf- 
thol. VI. Wafllad Saiiuft. Gacil. X. ^ 
40. AJLNT2. Cakminum Liber IV. 179 

Non mordax aerugo vorat, non tinea fulcat, 
. Nec niale defoffum famulatur furibus aurum, ' 
Jejunis quicumque cibum, fitientibus hauftmn, 
Hofpitibus techim , nudis largitur amiftuni , 
Solatur nexnsin carcere, perfovet aegros , 25 

Atque aliis largus , fibi tantum conftat egenus; 
Nec dubie in caelum fubftantia peivenit illa, 
Quae Chrifto collata datur fub paupere forma, 
Quae damnis augmenta capit, quae fpargitur, ut fit; 
Quaeperit, utmaneat; quaevitam mortua praeftat, 30 

Praeterea geminos Dominus confidere caecos, 
Dum quoddam tranfiret iter, comitante caterva, 

M a Confpicit, 1». TraBat tptt^ Puta, divM lli 
quit poflenbr, aDeoillumiDaliu. Cel- 
ILAIt, Sic ilU , iiH qaUauii . . euruB 
pio pareniheiicii h»beiida , 6[ verb^ 
i'ef}ai , & vah iltt conftruendi nitn 
his, jV-ntiii qaicunjut iic. quae pecpf 
mn panfto , lcu riAt/n vrir>vuj 
■b antecedeniibt» abnimpuntur. Quod 
noa taimidvcrruia cellaiio puto, 
>■ h», ■• ' •^' f 


■llquii poneHbi a Deo iiluininiiuj 

WOPKENt, 

II. Fajnii/jnir,] Subjeflum fottiinac 
«arihus, fimii muitne. Cellaii Ad. 
lciibim ea ,' oine de hoc loeo commen» 
tacus eft Cl. P. Burmanniu in Epiftola 
•d Cup«i^m iaedita. Ntfiit, inquii. Riulirffiitibai, tumfurti 
vifitriiui tlrrt/ itiui Jutriptrt. fuar, 
vil n$vt ItKln nfia tS defodfreprnfj^. 
dtrt , vtl Ugirtm nec male depaitum , 
U rft , juii avmrui ahleniit , eam dt- 
ttrtt f rtae uti. Et ium tltt^it vis tfl 
VKumale, ptat tt fivfii prtfcit iH fn- 
gueniijima. Hi^enus Cl. Burminniis. 
Fane timen mtlt ifftffkm aurum i» 
poiret accipi , quod maleadretviimm cft, 
«■oditancgHgenterpofiium, utfacilem 
furtii anfam ^ occafionem ptaebeat 
Eo fenfu iifcjfa lalenia apud Viigil.X. 
Aen. fi6. adhibeti , noiatum jam eft 
Le^cognphii. CCteium contn tnoiem ptimnm In ttnrii hie ■ Sedulio ptodil> 
cHmelTetdocuitj-imVafliitfAii.Giiai* 
rnal IJ cap.mcxix. ARNTZ. 

II, Q-Mu^jM.-] Ed. FJiih, U MS. ■ 
JfT<"iii ^ai ferrt. In Sched Pulm. «d- 
rLiipiumetat : ftrrt, /i. tWl, oble(|i>ent 
lir^iiiAt iflud non piobo. In rec^uen- 
ubus ethibent Sched. Fulm> nre ii^i. 
um. Vct. I, Hati iuHe. 

II, Framrta] Apiin(haei:niioFi'iul 
commit.eniw, fi^legjmu..- hitrt. ge. 


t inietea Dsvnat G^Dlus •avgrtdieni , /anBi qmddaia ptJt 
tanftrt ctfi'um 
nuB & lib, V. iii, WOFKEKS. Favet 

ifti conjeauraePioti ,ubi inierta legiiui. 

'ied nifiil molint Codd. ?io Deminui 
iSftituit ctrntns. Qod. Arni. quod fei" 
i poQei, ui ttrnni ctnipicii eadem n' 
one Ht adbibimm , qua clamani ait 
: limilia. Sed obftai Fiofa. Dtmiitui 
:>ii>iii] inveif» oiiline Cod. Alm. qut 
unc eft Cet. Burmann!, fic Edd. non. 
iilbe. Cn>'^(r< Ed raitliar. Sed«<i- 
leniii eft in Piofa. Dain porto mu- 
.[ Cod. Atnt. S{ Ed. Patth. in eam. 
quod In Codd. fiequeni vide Gtunei. Ij 
II. in Summ t 
'0 eft ViigiUi 11. A %to CoELji Sedulij Confpick, exftinftae pofcentes munera foftBae, 
Flebilibusque vagas inplentes vocibus auras. 
Nec cunftata folens pietas inferre falutem^ 
Quae fentit flagrare fidem : mox lumina tangens 
Evigilare jubet, quae fomnus prefferat ingens, 
Atque diu claufas referans fub fronte feneflras, 
Ingrediente die fecit difcedere noftem. 
Hinc repetita facri gradiens per moenia templi , 
Lumina caecatis dedit , & veftigia claudis. 
Talia Davidicam poft fadfcj reliquerat urbem, 
Bethaniap yicina petens , eademque reyerfus S5 49 Cla- ||. Afunera farmdt,'] Ofendit me 
quodammocto illud, ixflir.^ae pofcentis 
fannera fori^ae ^ i. e. rogsnte», ui ipfis 
^edonaret fQrmani fformae pulchritudi- 
pem veJ deCus^ qna orbati erant. Sic 
qutdem exfiinj^uiri ^formam apud Te- 
renr. Phorm. I. x. $6, CapHkts pajfus., 
Veflitus turpis: ut ni vis boni sn ipfa 
ineffet forma ^ haec formam cxftingue^ 
^ent. Et caeci folent ita delcribi ran- 
quam deformes, quia formae pars non 
eifgua inoculis. ' Unde Avitos lib.II. 4 6g. 

ilon qaecos natmra 4edity ntc luminis 
pf» 

Frfvafum pfperit formae perf^idio 
vultum, 
|. e. qui fbrmam perfe^am creavit. 
NibilominuSy fi Oxfice^ haio/emenda- 
tiont vel paiiUiIam faverent, libenter 
. ^ponerem , ixflinffae pofcintis lumina 
frontisi nfetiam Profa ; Riddi flhi lu- 
^ina poflttltntis. Quae h|c exflinffa^ 
Jumina frontjs^ mox vf. 3S. vocantur 
claufaefu^ ffonti femflrai ; & ixflinUi 
vultusy lib. III. r45. funt, quae hic 

fxfix^^^a frons. Wqpi^NS. Cum Pro- 
a hutc emendationi favet panlulum Ed. 
^tpf. quac lumina formai mcfctt, S\ 
hx Profa re$ ngere^ir, nihil apcnius ad 
Poerae mentem excogitari poflet, quim 
illud ^ quod conjecit Wopkenfius. Sed 
t^oent Co4^' finc quonim au^ritaie 
nnn faoile hoc loco aliquid innoyjrem : 
pQr<nirn'tni rum viilgata le&tp magis 
ti^satuf Poji tifa. ^uner^t quoquc ele- gantia fua non d^ituicar » fi cogirej 

luminum reftitutioncm rc vera «**" 

^l^K^* munus fuifle. Mitto , q«4 
haec voxiiiitau fuerit Seduiio* ubi do 
caecis fermonem inftltuetet. vidc vC 
105. & alibi. ARXT2.- 

34« f^ag^i'^ Cod. Cant, vsettss, 14 
Supr. II. 114. infr. IV. 89. Banh. Adr« 
XXXIII. cap. xi:)^ bictamcyiJuiulnMin' 

AilNTZ, 

95. Cunfiata.'] Cod. Amr. ctmBis 
cijfans. quod non ineptam» fi ooeittf 
duriorem conftrudionem » qoae hoic ' 
loco ineft. Vulgatum tamen defendit 
Profa. Cwnfirn habet £d. l4pr.'tH 
porro vide ^citz. a(| PnidcQU (K m. f l^ 

96. Quae fintit.^i Non fattft liiikllf 
co, fi redejudicemi convenit pioM» 
men rdativum ^ssae : apcfiiMae foitt| 
putm jintit , vel » qooa maJim f jU 
lentit , i. e. *quatenas. oao magif lOh 
tit , yel ubi in cumfam<)i9e ani^o 
fentit f f Pietas eft ppmini picttS| 
vcl Domit)us pius. vC iio. 

Hec riJiforata diu pictas kdmks dh 

hris y 
Auxilium vitah tuUt , UsQfut ftc 
lib. V. iso. 
Sed pietas immenfa vagds ^^rskM 

ad umhras 9 
Perdita reftituens , ttdn c^nflftti^ 
perdens, 
Plocaad?aulin. deY. M«t. I. »7^ Hae C A iVH I N y M ' L I ? fi R I y. i3f Clarefcente die properabat vifere tefta. 
Ecce autem mediis adftans fublimis in arvi$ 
frondea ficus eraf, cujus in robore nuUum 
Jlepperit ^furiens , lullrato ftip-Jte, pomura, • 
Arboreisque coniis , j^m nunc ex germine yeftro 
Nullus, ait, fruftus reliquum geRj^retur iu ^evum 
Confeftim viduata fuis ficulnea fucc|s - 
Aruit, & ficcis permanfit raortua ramis. . 
Omnis enim quicumque Deo nil fertile nuttjt, 
Ceu ilerilis truncus; iignis aeqpabitqr uftis; 
At juftus palmae ftmilis florebit anjoen^e, 

M3 45 50 Semper tefer Prndeot. Cath. III. 19. 
Deni^ue quod Jttmus aut agimuf 
Trina /uperna reget pietas. 
^bi cum Viro do^o legendum efle dei- 
$as y merito negjvit P'brvillius Mi- 
Iceil. Obr. Vol.UI p. ^n. WQPKENS. 
'ConJediuraWopkennij q^afentit^ quae 
Ix. miiu maxime adriaet, exftat jam in 
£d. Monaft & Prola. nulla tamen in 
Codd. eft varieras PeHime Ed. Lipf. 
fiutm f f. faltem. Pro lumina tangem 
Acgajii Schcd. Pulm. fubftituenduni «»• 
ftefa tar^gens^ ^quod tamen ii}.nulla Ed. 
dspidieiidi. AilNTZ. 

40. M9tnia Templi, 1 Arnt. fimina 
templi. Et ita loqai folent Poetae. Au- 
jftor de P-iflf. Qom. init. 

AUdiifme fuhis in limind templi, 
yirator i. ?r. 664- & £88. Juvenc. 111. 
C4t. Ovid. VI. Paft. 4|i. ita liminado- 
^us f & limen pro ipfa domo. Pli;i IX. 
£p XIII. 4. Jnvenc. i. iii, Non tamen 
htc iequor fcripmram Cod. Arnc quae 
Librario potius dehetur, ad cujus pa- 
)anim »»0<«uinoi^faciebat, quodtamen 
tgrtgic tuetiir Juvencus II i. 675. 

• Tlempli fe moenibus infert. 
ita naiqque vafti(fi<na aedificia adpel- 
lantur.tu vide Virum maximumy Schul- 
ttng ad Senec. p. 1 1 1 . eo & referendum 
illtia de Pilati domo infr v. 116. 

Dominum Pilati ud moenia duti, 
adde Uriin. ad Vellej. 11. cap. xi.viir. 
a ubi nihil mutandum, ut p.itetexiis, 
qnae monuerunt V D.adeumd.li.cap. ^ 

CXXX. 1. ARNTZ. 4). E^demfut. ] Arnt. tandemque^ 
Parrh* eodemque, Afox ad teSa Glofla^ 
tCod. Aln|. vel Burm. adfcxibunt Hiero- 
folymorum. 

46. Cujus in robore,'] Ob caefuram us» 
(equatur licet vocalis. attollitur^ quoj 
familiare Chriftianis Poetiseft, Piudei|« 
tins Apotheof v. goo. 

Cujus imitatio in ^mhra efl, 
Adde Hamartig. V. 709. Prychom. v. 
712. Cellar. 

48. CQmis,'] Ex Horat. lib. IV, Oda 
vn. iDEivf . Jitius ad Nemef. Ecl. v» 
vl. 100. Venant. Forttin. de Pafcha24« 
adde ^arentem carjj|imum de Colpr. 
comar. c. i. $. 4. ita & ^rimi ,apud 

Venant. d i. vf. xi ^ praecoram ««^v 
apud AElianV. Var.vi. Egregie ce- 
lerum Cl. P. Burmannus in Epift. ad 
Cuperum inedira : MaU poji comis eli'r 
jiingui putn; languet enim oratio , fuae 
numeros fuos hahet , fi poji pomunt 
exeat periodut ^ fy fubjungatur ^ 

ArboTeiJifue eomis Jam nune tx ger* 
mine vefiro " 

Nullus ait fruEtus. 
Sermo enim eji ad ipfam athoins fnm* 
dem dire&us: Nihii hac diftin^ione 
verius, cui & ideQ in ipfo textulocuoi 
dedi. ARNTZ. 

48. yeJiro.'\ Fabr. edidit ex germin§ 
vajio, Male. WOPKENS. ^4^y?oquoqu« 
Tornaef. |. Bibl. Lugd. Maitt. gramint 
ve/iro Parrhaf. Vid ,ad lib. iii. vf. iyo', 

1|. £^ij.] L. Ugius euq. iflis. Id vo« 

luA( t$% COELII SeDUIII 

Seinperhabetisfrondes, &taniqiianiLibanacedniS9 55 
Muldplicandus adeft , & verdce fidera tangit. 

Poft oblatus ei, virtutem fenfit herilem 
Infanus fennone carens, quem fisLucibus artis 
Angebat vis clauia mali, vidumque tacendo 
Frodiderat. Sed cunda folens infirma levare » 60 

Conditor obfefia pepulit de fauce latronem , 
Et voci patefecit iter, nexuque foluto, 
^uta diu tacitas eSiidit lingua loquelas. 

Poft Dominus Pharifaea petens convivijt coenae , 
Orands dapibus fefe inperdvit amicl 6s 

Tunc Itaix pnccedettda. Vonck. Led. Lat. 
Uh, II. cap. 11. LigHM ufis fimt ligoa, 
i|oae combiiramur am igni dcftinatay 
wtd qnidein accepifle videtur an^r Pro- 
fae, qoi ita baec eapieflif . ,pUmmfvm- 
dtnitgtrmunt^ Ugmisme^uabttur emicrf- 
mmitdis. conferjoan. Eiiang XV. 6. Vi- 
ded etiam poflnnt inteUigi iignaari(h, 
a^ MctfMt csficcata. nt lib. I. |)6. 
' Rmrjms im exoSas /ttitms exereifus ar- 

visp 
Q$a mimtium i§CM fictm dim &f. 
Ortdins Metam. 11. zio. lellus 
^uceis MTft mtemtisi 
PmMm eame/cumip tmm fr^ndHms nn- 
tmMrker, 
I^ocanm IX. ita. 

imcMmip9sfieriles, cxnftaqoe QmMmimius Titsm & rmrse im fmikms Elegantins aiuem minnsqoe amSiguum ; 
foKt^ Ugnis me^mmkitmr iflis: quoinodo' 
Ctiam a Vonckio V. Ampi. conjedatum [ 
^deo. WOPKENS. Voockii conjedurae' 
fttffragium addunt Scfaed. Pnlm. quae 
ita habent , fimiliter iegendnm in mai- 
gine coniecit P. Bnrmann. Grnnenis ez 
lioia leceptam hic ledionem defendity 
^oem Wde. Gloflae Cod. Alm. (|ui nunc 
inter Burmannianas gazas numeiatur, 
tzponimt pet emuremtmtis. 

$S. Lihana eedrus'} Montis nomen, 
iAmnus^ hoc loco adje^vi natntam ha- 
bet. CiixAK. SdL moiit i0e csdm ce-i lebeirimqs eft. Bartfc. zxxv. Adveii. 
XIX. Cellar, Gcogi. Astiq. lll. cap. XII, 
pig. lAl. Ceteium vertiee fidt^m tmKget 
Parrhaf. tmmget ^uoque Ed' Lipf. 

51. jltris.] Sic fcripci codices: Fap 
bric. mr&is Cellar. S'\c a MSS. Cel- 
laiius: Sed maiim com Fabricioy qao4 
nnne qooqne ez aliis Edd. vulgjtnm m- 
teiligo , famci^-us mr&is : quomodo fl 
Fiola: Cmi prmeehifis faucimm /pb m m ^ 
tiSf nmlU la ki^rmm ejmhmlss V9xj 9n m km , 
Sednlios ^ntpm podus rcripfit fmtdtti 
mrtis s nam fic amat litera c IB iMf 
voce omitti. Piudent. Pfychott. f f »• 
Et faucibos ains 

Exttr^mtmt mnimam. 

& psffim. WOPK&N8. Optime cnm Fat 
brido mrffis fcnbere nos lubetCl^ Wop- 
kenljos. iu eciam £dd Ald. Bibl. Ln|d» 
& Maiit. babent. Profa : Prmeekjft, 
fmucium Jpiramentis Altera leftio ik 
tris ez iila fcribendi larione oita eft, 
qiiia orfu fdibitui inteidum pio ^^K«. 
Vide Voffium de Ane Giamm. 1 4S- p* 
m. i4<. GRUNEa. Ar3isedAm Ton. |« 
in Cod. Arm. dare mrtis ezprimiuil. 
In Atm. Cod. qni iranc CL BunnaMH, 
mtris qnidem eft a man. pi . fed nb alie» 
la jdie id in mrtis cocreftum , quod tton 
loi Cellarium dili^entiffimnm fi%i(fiu 
5c (ic folent melions notae Godd. Vid* 
Diakenb. ad Livium II. cap. XXXIV. 6c 
Heinf. ad Bynaeum Epift. laiacn, tooi» 
II. Syll. Burm. Not. ad Samonic. di 
Mcdicin. cap. xv. init. fic aUbi. £«i^ Carminum Liber 1V« iS^ 

Tunc mulier, quam fama nocens & plurima vitae 
Mordebant delifta fuae , clementia fupplex 
Corruit ampleftens vefti^ai quaeque profufis 
Inrigat incumbens lacrimis , & crine foluto 
Nec tergere lacras^ nec cctfat lambere plantas, 70? 
Unguento fragrante fovens^ fententia oonec 
Laeta Dei (quem ferre manum non poenitet umquam^ 
Si nos poeniteat veterem quaefiffe ruinam) • 

Vade, fides, mulier, tua te falvavit ab oimii^ 
t)ixiffet^ quodcumque mali geffiffe videris. 75 

tJtere pace mea: magna eft medicina fateri, 

M 4 Quod tfftvera!Poetae raafius.^ ^frh fane f^i- 
leijuhenc exfulare lequeifria in vf. 6i. 
Ml^effa de fauxe ^ & vf. Si» voei pMefeeit 

itei'^ qtiae ^0 artis omtlino ie^uiruht. 
Atrii tamen Vect. Edd i. z. Torn. z. 
ifetinent» invttls Sched. Pulnf. ARNtz. 

61. Latronem.'^ ObCeiHdttm Diabo- 
Ittm. CXLLAR. Cod. Arnt. repuHt, 

^i. f^oei. ] Edd. Fabi. Bibl. Lugd. 
«ttr». non ita bene. Otid. Met. I V. 69. 

Et voii fniftis iteTi 
nl)! Ci6faiifi^ni videf & F. BOraatftfuin. 
Gruner. Voeis pacitfer Cod. Amt. vid . 
Nqt ad Val. Flacc. II. 4^4. voeis Uer 
eft apnd Vicgil- VII. Aen. ^h* 

6). ^deltas,'] Piofa: Per apertaveeis 
ittnef^a re/tiuiae vinentlis linguae pttna 
reddidit hquaei Hhertate eommeriia. Nt- 
hil ibi de tatkis Uqueiis. An' leg^n- 
ifuin piaeidasf i. e. talet quibus Detnn 
laudaret- Saepiut ita variis in locis 
peccatum fuit. Ex nAiltrs vid. unum 
S£Tiott. ad Senec. III. Cohrt. p. 614- 
Sed vuigatum tamen hic oilines con- 
ibfnter tuencur. Mox, monente Buc* 
niaiXir. in iiS. erat inpartivit. AKsrtt. 

<7. Clementia.'] Pedes Chrifti cle> 
nieiid^ CeuLAbL' Non lepudiarem^ fi 
pet libros licecet » el. jupplex h-tuit 
sitpteBens v. vel el. /tipplex Co^ripit 
ampteQens v. Std alcerubi etiam fe vin- 
Max his lib. III. 107. 

Smn6les Demini Uerymanfjue ^c- 
mens^ue 

Coaall dnti ptdtr^ 06c» IB his tfuaifmi profu/ts encltdcuai ihti 
folummodo metii caufia injeftiunivide*; 
tur^ ut innui ad libr. II. »$7. fllioquinf 
cogitares , fuasque frefufii &e. ut & 
pro etiam ponatnr ia tequenttbus , &*' 
erine felute, &C. Lamkire pro deofcUi' 
lari ut PauHnns Nol. Po<fm. XSUCIIL 
541. 
Caftaaue lambentes Demini vtftitia 
CBrifti , 
Oetergtteeemiidmbef la6ateecuHt» 
WOPKENS. 

70. Tttgert,'] ViiMiiekk ih hoc lo» 
co nouvit jam Grunetus. 7>rgere nec 
/. eft in Coddf. AIm« Gvt Burm. & 
Arntz. Edd. Parrh. aliaeqoe cum Schetf^ 
Pulm. ubi adfciipnim eiaty tergee &• 
tefgo. Fraetulit eam fcripcuram CI« 
Burmann. cumPoetisiitiilitador ; <)aaiii 
in jrpm adfaiplit HeinC ad Claad- ior. 
Rufin. praef. 4. Tornaef t. tergen me 
ceffat nee Jaer. l. p, ARNTZ. 

71. Laeta,"] Sched. Pulm. lana, quod 
fatfe non ineptnmy cum & Piofa habe- 
at; Promutgata Dii /ententia, atque 
elegantiorlbus quoqne ifta eft locntio itf 
deltciis. 0vid. XV. Met. 43. 

I^unc quoqut fie lata eft/enttntia tri^ 
ftis. 
Velle}. Pat. II. cap. X£yir. $; 4« Paiam 
lata abjolvit Jententia. Mox nen p9e» 
niteat Vet. i. & pro auaefiffe MS. /en^ 
fiffef m maig. Ed. Cl. Burm. A&ntx. 

7$< Quedeumque mdH-l Cancabr. flC, 
Alni. CockL sMiii..«lefa«8K: ridgatuni' 1^4 C o t L i I $£0 V t i t 

Quod hocct abfcofidi ; qtioniani (iia vulnera tiutrit 

Qui tegit , & J)lagani trepidat nudare medenti. 

En poUuta diu , modicum purgata receflit 

l^er gemitum, propriiqiie lavans m gurgite fletus, 8d 

iVIunda fuis lacrimis redit , & detetfa capillis. 

Jamque Capharhaeae fynagogatn intraverat urbis 
kite docens populos, qtlem quum vidiffet iniquus 
Humano fub corde latens , clamore protcrvb 
Spiritus infremuit; Quid nobis, & tibi, dicens: 8^ 
Perdere nos heu , Chrifte , venis ! fcio dehiquc qui fis^ ,• 
Et fanfltum cognofco Dei. nec plura loctitus , 

Iraperia am/» f Fabr. mMiMm, CsiXAR. Hanc 
liniptionem listi Cantab. & Alm. piae> 
folit Cellaiiu^ vulptae ifii . . ah omni 
• . quQdcwm^ne mal§ gfjijft viderh, £r 
laae, (i ita Jegerisy vei cum Fabricio 
ftnuUmmp^e muUum ,' ezpedita magis 
i^onftni^onis latioevadtt. Siauiitamen 
frajc^one mitui Nofter iterum lib. V. 

Ceram^ue beatis 
Qus isntum meruere Tiris Jpeffare 

triumphum y 
Aetherias eveSus skit /ubUmis in au ■ 

ras, 

^bi ^* viris incommodias dirimitur a 
^aecedente heatis» Li?iui quoque ira 
tpir. lib. XL. ^2**" Pbilippui li^ens 
tt>rum > ^ues in vracWu nobiliinmorum 
bominum hakeiat ,- cen^ri »i mertem 
je^lfet y &c. Non mutandum igirm 
albitror ah omni^ d.^ ^uodcumfue m^zlo 
geff. V. WOPKENS; £x hoc Livii loco 
^hKum rrajeftionem non faciTe perfua- 
debit Wopkenlios ,- cum deprsvatiili- 
mus ira ciicumfiAatiiT, & potius legen* 
dDm fic : PbiHppus Bherts eorum , ^ues 
§eciderai^ cenquiriokfidesjt{ffJj[et ; quod 
es Leid. piobat Cl. Drakenborcliius , 
Auem vide. Cum Celiario mali ip!e 
pcaefeiDf* quod quoc|ue babet pr. m. in 
Amt. iec. conexit in m^th , quod eft j 
2b Vet. 1. a. Monaft. Torn. i. i. BaL ; 
Ald. Col. & in qooque Scfaed. Fulm. | 
MaluM 'fom. }. Bibl. Lngd. Maht. cura j 
Babc tdque tactv JlvjaJBtt JFab. 12. i Seemtus ^uojdcmmfni malmm firttM 
tuiijfa 
ubi Cel. Canne^et. Non diffimiliitt 
Juftin. iXll. cap. iii. $. s-. 0?'^''^ 
malum non Sicihae magis duo Codd. 
Franeq. tuontum mali^ ^uod forte ootf 
iepu(fiandum. AjiKtx. 

77. Ahfcendi.^ Noiium ■ eft abfcoii- 

deie peccatum,- cujus cbnfetEo medi* 

chiam adferr. Ceixar. Vulnera pn^ 

viHis, peccatis. Piudent. Berift. 1Z> 7» 

Dum laerymans mecum repiU§ JMi 

^ulneaa ^'emnei 
Pitae labores^ &c. 
Juvencus III. 436. 

lien Jeptem cfimina tantmm 
Sed decuplata fuper donentur TaiflBl 
fratri, 
Arator I. t$. , 

Aidita facrilegae ereiftnmt Toiflca 
culpae, 
Piofpcr in SemenuiSy IV. 

Dum rex jaivandis ipfa fn$pii CM" 
fulit ira^ 
Et curat msedicis vulnera vuherihtA 
WOPKENS. In Sched. Pulni. ||aec ad* 
faipta eiam: Nen: ab(condic i. km^ 
tari. Sehrijf. fi ahfeendatur, AdpoGa 
Sevei. 5and. de Mort. Bouai. 7. 
Saib vuinus referat ^ pti malapuiUtSU 
( Uudit^ ^ui tacitum premuS» 
ubi Weiiz. ARKtz. 

fo. Per gemitum,'] Profa Sedolii; 
Parvi gemitus adfiiEHene, CELLAIU 
LavoHt Jt Itrgitt ?uih. AkL fise n^ 

cciButt Imperio terrente , tacet , homiil^niqne reliquit! 
Jhalfus , & in vacuas f ugiens fe vanuit auras* 

Sic etiam variis finera languoribus efle ^ 

tecit, & exclufos femj^et reticere coegit "^ 

Daemonas , ac talem pf ohibet fe pandere tefte*H# 
Olim quippe ferox, & nigrae inortis amator^ 
llle nocens anguis , dejeftus culmine caeli 
Cum pompis fociisque fuis , omniqUe nefofidatf 5)4 
Agmine miHtiae , Chrifttmi ^ quem noverat illic ^ 
Confpicit in terris , velamine carnis opertum , 
JEt gemit ejQTe homini Dorainum virtutis amicunl* 

M 5 DtJffl- ^eiiScate^ £iiiti /ae^ui Ji dmUratur. 
iiinuc, Fel. O^v. Viufieut oflenderant, 
ubi Davif. V\ D. ad Hy|^in. Fab. XXli. 
xxiii. cxx. WalT. ad Sall. Cat. p. 91. 
hinc non utor emendauone Cl. Heu- 
manni 4 ap. Cicei. pro Milon. XXIV. 
ie^entis: /e de interficieudo Cn, Pom- 
pe/o edMjuraJ/i. cum facile » ut in vul- 

fatis f ro /e\ abcfle pofflt. vid. Ejus 
becil. tom. I. p. 279. Super. vf. inpol- 
lutor diu Cod. Burm. five Alm. deterfn 
iapilUi Parrhaf. rediit deier/a Edimb. 
Afox Capernaioe malunt Sclied. Pulm. 
Arntz. 

86. //m.] Arittz. )am» Vide praete- 
lea Heinf. ad Virg. Ecl. Ii. 19. Munck. 
ad Hygin. ii. Foet. Aftron. Vi. ^uii /ts 
Parrhaf. quae 8e habet^ Ti /anSftitn : 
ita & Scbed. Fulm. 

8«. Tacet,'^ Arnt. KEd VipC, Jaeei. 
Diximus jam ad 11. 227. Mox relintfuit 
tTornaef. 1. 1. 3, Maitt Cod. Cant. alitei 
Profa. 

90. EJfe.'] EJje quidem duriore pleo- 
Halmo vacat nonnum^iiam apud aeta* 
tis Sedulianae Latinos; fed hic hifini- 
tivus ille i ut palfim alii veibo /acere 
kingicur vice mbjund:lvi cum conj. ut , 
\. /aeere Jinem effe valety faceie ut ^- 
nis fit. SaJvian. Gub« III. p. 71. Ex- 
preffiora pedihus/uis domini fui fecit e0e 
^beftigia. lib. V. p. 145. Quifi/ealis debi- 
ti tituios fadunt , p^aefius efle priva- 
ios. lib. VI. p. 190. Jlngufta eflc bor» 
tia ptfkMui 9fi$ (•ccsaM.* %k p. if ;. f 9^' iiC fa^u^ ille. t^ai^es J1irtgiu3 Excii 
Troj. c. IV. Et militum multitudinfwi 
ibi e0e fecit , ne per ignorantiam opprl* 
meretur. Hyginus Fab. CXLVI. form^ 
fuani, ei propriam reftiluit | Uedmq.^ 
Aegyptkfrum efle fecit ^ ^M Sfti nuneiie 
pafttu*-, Aiatoi II. &7r. 

Hane Chtiftus adopiat | 

Hane facit cffe/uam ^ qua ^uif^ue ttCi 
Vetus Il^t. Matthaei IV. 19. l^entti poj^ 
me i ^ faCiam vot fieii pi/eatores bo* 
minum. ChtyioXog, 6'erm« XII. Hoe Jo* 
annem in natis mulierum fecit elte ma^t 
Jorem i^uando ^c, WOPItENJ. Hicetiant 
habent Vet. i. z. Toin. i.>. 9. Baf. 
jCol. Fabi. Btbl. Lugd. Maitt. fed vul« 
^atum retinent Sched. Pulm. H FaiiH* 
in Fiola quoque eft /imiliter, 

9t. Pandete teftem.] Siletftimft t>i*i 
bolo imperat 4 qui ipUim confeflus fu£<f 
rat y lefpUenS teftem ac ptaeconeili 
impurum. Pandere in Fiofa Nofiii t9 
vulgari. CELLAR. Tali ufti Ed.Aid. 

V8t Dominum virtutis,^ Sic vf. 204« 
Dominum viituti8 adotan$, 
lib. ni. 9f. 

Huite ubi virtotuiii i}omwi$cot^peiH 
egentem 

Rohofe Sec. 
Paulin. Kolad. Fo{m. ^III. X|d. 

Semper in omne bonum vahiit confiit* 
ti CbriftOt 

Credtte eunSa Deo viittitiun f p0Hf0 
Jolum 

Omfda/umma .Dmm» %t6 CoELii Sedulii Dumque Tyri transgreffus iter vSidonia rurfus 
Arva legens , placldas Dominus calcaret arenas , locf 
Curavit gemino miferum fpiramine claufum , 
Qui vocem non ore'dabat, non aure trahebat: 
Sidereaeque manus , ruptis penetralibus , omnes 
A tadlu patuere f ores , laetusque repente 
Audirique loquens , meruitque audire loquentes. loj 
• Tu quoque virtutis fenfifti munus herilis, 
Procumbens oculis , cujus in lumina Chriftus 

Exfpuit, lyoPKCNS. Elegantei hacc peifecutus 
a Granerus Supr. III. 9;. £d. Paiih. 
Supra ^uem Cbrtftum habet. 

99. DumfueJ\ Arntz. cumfte^ & ita 
Zdd. Ald. LipfT Sched. Pulm. vid. Not. 
td ViCtou Inl. c. VIII. 4. Cort.adSall. 
Jug. £xii;8. &CI. 5* Oudend. ad Hirt. 
B. Afric. LXl. 2r. Gothofied. ad Teitull. 
f. ad Nation. iv. monet ium pro cum 
adhibitum efle in 1. 19 infin. fF. de 
Kecepi. qui arbiti. Htnc & iaepius 
iftae voces a libraiiis fueiunt permnta-' 
Vae. £t vel ifl uno Sedulio feges adeft 
exeroploium. Geteium fumque 7\ri 
'Paichaf. & ftathn nee aure eadem £ait. 
& Lipf. Arntz. 

104. AttaSu.'] Tta fere omnes. Pio- 
{k: fed taffu manus aethereae. Hinc 
veiius puto Sedulium fcripfilTe a ta^Uy 
<}uo roodo legitui in Cod. Alm. five 
Butroanniy 6cArntz. Diximusjam fupr. 
II. i(tf. Similis efl permutatio apud 
£a&. Flacid. Nairar. FaDul. III. Fab. IV. 
■bi Munck. ARNTZ. 

loj. Meruk^ue. ] Confecutus eft . 
obtinuit'» ut fupta. C£1,lAR. Vide aa 
K 3 31* hquentem Parrhaf. Sched. Fulm. 

io6. Herilis.'] Herilis virtus pxo mi- 
xifica potentia domini. Supi. 57. 

Vittattm fenjtt heiilrm. 
lib. I. 3Z£. 

Tuba clamat heiilis r 

JkfUitihus Jua porta patet, 
Aratoi II. 1211. 

Hune ^uaerere^ eu/us 

Sanguine mundati reffi0 foeiantur 
beiili. 
Irudentius Apotli, j^ Pojicfui 
ConfpeEium praefentis Heii, 6* cw 

fortia hnga 
Quaefoy ait^ ut licrat te nune ^ DeiUf 
optime^ nojfe. 
Sic Faulin. Focm. XXIII. 297. Forto* 
natusy aliique. Wopj^n^. Senfiftivif' 
tutis inveifo ordiae Farih. Sched: Folm; 
qua^ pio vittutii pejus habent vireniis* 
Mox Adproeumbens isotavit Cl. Buimanni 
£ditoiem ^dimburg^nfem credidifi 
Sedulium imttatum Lucanum III. 713* 
addit tamen te£te alia de le ibi agi. 

1 07. Lumina,2 Lc;dionem Codi CanC* 
& £d. Ald. m lumine ^ conmxnaie vi- 
detui Fiofa 5edulii : Cujusin oeuUs Tar^ 
tarea eoecitate comprejfis CAri/fut «^ 
exjpuit. £tiam in Ctl. Aintzenii Co- 
dice legitui in lumine ; vide ipfum ad 
Flini Faneg. c. zi S. 5. Edd. Fabi. 
Bibl. LugU. Maitt. tn eujus habeot 
Gruner. /n eujus quoqne Cod. hsox» 
& aliae Edd. Piaeteiea Uumim etiam 
Ed. Farih. exhibec. Ita Giammadco' 
rum aliquando legulae negleftae. Noik 
ad Vi^. Inl. vi. 9. Barth. ad Calpiim« 
Ecl. II. s^' quanto quifque elegandoc 
tit & vetuflior fciiptoi , tanto fTcquai^ 
tius in ab eo promifcue ufuipari , ces^ 
fet Cl. Cannegietei de Aetat. Avian» 
c. XIX. negavit ilhid quidem dejooejt 

^uifpiam, fed magis obtiedandi Hm' 
ine, quam veiitatis (ludio agitami» 
^Saepius autem taiis in Codd. varietaf 
depiehenditur. Ita Collatio penes otf 
ap. Cicer. pro Ligai. VII. Reeeptii» 
provincia. pro Dejot. l. in dSfcrimhd 
eapitis^ Codd. Fxancq. apud Jdlin. H* Carminum Liber IV. rS/ Exfpuit , & Ipeciem fimulatae mortis adenrit. 

Hinc majora docens populos caeleftia, verum 
Se referat ferroone Deum, turbasque frequentes, 
Quae nimis inruerant, cupiens vitare panimper 
Stagna petit, parvaque fedens in Simonis alno, 
Litore fiftentem formabat ab aequore plebem. - 
Et dictis jam finis erat, tunc altius aftam 
In pelagus jubet ire ratem, vaftoque profundo 
Reda demitti pifcantia, quae nihil omnem "5 
Clau- Yfl. II. (n templt fcvii. &: C. XA 
ii M mtrittrum iiffciii. Sc infinui: 
locis. Apad Siilpii Sever. Oial. ii. 
XII. Cod. Trije^aus : htjuiviri 
fftUa. Sc Diil. III. «p. X - ■ 


ia/ie bat JD Coamienlaiio liio WoplicnGus 
HS. penes me in 1. i. $. *. n. ad Ei- 
hib. ■ /n arM mea 'fstjfifli, lii (bne 
es Ediris quibusdani K diaaCalI;i[. ap. 
Cicci- pro Dejoiac. cap. v. leRendum: 

cumulo. tx. pleno homo manlpuluin 
dedcte Con. id Cicei. I.Fim. iic. i«. 
Bacm. ad Vellej, II. xii. 7. Schuking. 
td SeoK. Contcov. p. 171. loi. ii;. V, 
D. ad Caton. i. Oift. xix. Munck. ad 
Fulgenl. I. Mythol. I. Sc II. Itittc hti- 
le expircui poieiit lario, qiiaie Servius 
in 1. I. ff. der Tuiel. Iciipreiii: l^tt. 
la 'ft ■oi' 1 pneflM n tMitt lihen. 
Vld. Ampliir. Qiio ad (. i. Inflit. eod 
Ec BiiObn. Paieig. (.^t.Seqq. AitniTz. 
. ict. MTtii.1 Weiizius ad f rudcni. 
p. in. JC7. mtal iuf7if, quae vox pio 
moite Poetii eft uGiMimma. Horai. 1. 
Od. IV. IC, ubi Limbin. & Lampc 
loann. lom. II. p. jn. in not. Va 
Ilicc. Ub.III.)F(,i9i.&eorenruGi 
eonm '»1 , docente Cel. Viiemoi 
Dift. ClaC tom. 11. p. ij^. Kcccpnm 
lamen hoc loco lcdionem pucreio. 

■09. Ptpulti. ] Aint itmlKts , f» 
Glofla , nt videnii. Supia III. 117. ad- 
.de Sc ibid. vf. it. ita enim hac vocc 
tmmiui, ubi maiimam multiiudiricm 
^Snutt. SchuItiDg. «d Smc. Con- _._ . ,. Venant. Tortunat. dePi- 

fcha vf, ti. V. D. ad Fulgent. I. My. 
rhol. XXIV. etJam Giaeci. Heliod. fcui. 
Merc. 47a. Giaev. Le^. Hefiod. xix, 

fia. Baith. nd CUud. I. de Lind. 

1. uj. Sc II. in H.ufin. aif. IDEM. 

iia. 5j»M» db*.] ItaLipf. fc Alm. 
MSS. Sc Fabi. Nec opus ut iianlpona- ' 

quia t^ pailim !•• 

Slrymanii. CEt- 
LAR. ■foinaer 1. i.'Bibl. Lugd. Simi- 
- n jilst. Pjrth. alvt Vid. dc hoc lo- 
Fabiic. in Commeat. p. 114. 
III. Flrmaiai.} M5S. fic & Fabt. 
id eft, confinnabat in fide 8c agnirio- 
ne ralutaii. Poelm. formaiai CELLAB. 
L^etim cum Pulmanni MSto ftTma- 
iat ak aequsrt plibim, i. e. infoima- 
■— ^-"[uebat. ul Piofaj Pliiim tit. 
anttiiem ilivinii iminiia' fr^ 
m <\uod Jlrmatai exponit Cel- 
infiimabai in Gde Sc aenitione 
pleiique ex hacce luiba haud 
dubie fidem & agtiiiionem falutaiem 
nondum compleii, fed in illaiu adhuc 
txjimaDdi eiant. WoPKENi. Ita piriiet 
CI- Butinaonui > in EpiHob ad 
Cupemm incdiia. jta Sc hunc locum 
ali^uando eitisii Baithim. Veiiflimum 

..I 1, cSeftrmatal, quod peiio*"!* 

..Frofa exporuicSeduliui. lu vide, 
quac laiiuj de hoc loco congeHi in Spe- 
Obfcrv. cap. ix p. ((. Mojt ra- • Vet. I ..(».! n piaa- f88 CoELlt SjlDULII Claudere pcr riotftem vacuo potuere labore. 
gimon paret ovans , & aquofis gentibus inftang 
Linea clauftra jacit, tantumque inmanis apeltos 
Jnplevit captura finus, ut praeda redundans I» 

Turbaret geminas cumulato pifce carinas : 
^am fiDcia iftic puppis erat. Sic raaxinia faepe 
^Gaudia non ferimus, propenfaque vota timemus^ 
'QuDdque Deo facile eft, homines optare nec audent 
Talibus infigriis virtutibus ibat in urbem, 12J 

Quae fit difta Naim , populo vallatus opimp, 
f.t grege difripulwm p miftrum tunc comminus ecce 

Con- 117. P^aeut,^ I.e. liiitOi inani. Ara- 
|or II. P48. 

Heu nunfuam Saxea tellus iii, Timemus,'] M^S. Cant. & A!m. 
dc f rofa Sedulii timemus : alii tenemi, 
Vota^ res ez voto obtentas aot fupii iS«4itni^0i/<7fcttii^^tf /ttfV^ vacuique la- vocum. Timejnus cnim| ne inaCtati boreS| 
Qui fterilem patiuntut humuml 
Avitus III. if7. 

Lugehis vacuos nonvunquam Orkata 
dolortf. 
lib. V. 95. 

Ne tantum vacuo fuhmittite eorda 
timori. 
fx, paflim aiibi | ut in Avian. & Tacit. 
jnonuimusy ne 4c hac notione adje- 
^ivt cum nonQullis do^is dubitaiemus. 
IVOPRENS. Baith. Adv. XVIII. cap. ii. 
^ ad Calpuin. Ecl. i. vi. 70. non opus 
Itaque | ut cum Viro dodo vano fubili tuamuS) licet faciiiima in MSS. haec 
Inveniatur permutarro. Diak^rib^ad Ifiv. 
JII. cap. XXX Arntz. 

118. (jen(ihus.2 Sic Viigilius Georg. 
IV. 4£9- ; 

Cum vafti c ireum gens bumsdaponti 
Exjultans y rorem late di/pergit ama- 
rum, 
l^anilius IV. 1S6. 

£t placidum indu6fis everrere retibus 

aei/uor , 
Littorihusifue fuis populos exponert 
eaptos. 
WOPKENS Incolam pelagi dixit fupr.' 
III K'6. optime Gloflje Cod. Alm* 
iive Burm CJe pi/cihus gmites dicit ^ fi- 
fut VifgiUus de apikus, ARNtZ. fortuna gravioiem (epum niinamferati 
CellaH. Propenfa vota dixit^ qood 
pronam fortunam VeUejttS Pat II. <!• 
Neque reperias , quos aut pronioi fbfto* , 
m eomitataftt^ amt veiuti fatigata m^ 
turius deftiiuerh. Confet Freinsbemii 
adnotata ad haec Flori IV. t. 79> M^ 
ftior non ex more Caefar^ fiv€ rejp^ 
fragilitatis bumanae . /hft mmiam prh 
fperorum fufpe^m nabens twntimatk^ • 
nem. WOPKENS. Tenimus Vet. I. a. Mo» , 
naft. Torn. 1. 1. 9. Baf. Col. Fabf. ttU. 
Lugd. Maitt. vSd. Drak, ad Liv. T. 
cap XXI. Ad propenfa in Scbed. BnlflH 
adfciiptum eiat m^na^ Nbn mfifteicM 
huic expofitioni ^ n inpemfa fcripfifit 
^dulius y cum ifta fauic ¥00 (h aosOf 
uode inpenfum pretitm pro magno. U» 
nut. ad Cicer. XlII. Fam. Z.X1V. hi»' 
penfius pro largius. Not. Patem. imI H^ 
cat. Paneg. IV. $. 1. ied non vi(b9| 
quo modo propenfa po^t efle nMp>* 
Re^ius illud explicavit WopkcnWii 
Verfu fuperioii longe alia ratione» qott> 
hodie edtciir» Vet. i.^habet; Namfeei» 
iftie quis erat. invita fane f lofa ( nCfC 
melius Moina(i« foeio iftie piut erit» 
ARNTZ. 

iz6. Sit diflfa.'] Hic metio m»g»i 
I quam Latinitati confuluit Au^i» 009 
1 «uaefit di^a Nmm • faibit pio i»^4^ ^ ■ CAB.MIKtJM LlBER IV. l8/ 

Confpicit eflferri iuvenem, gelidumque rtdavcr, 

Pluribus exfequiis & inani funere paffum 

Trifte miiiifterium, cujus fors invida nutreih 130 

Jam dudum viduam, gemina viduaverat ums. 

Nec remorata diu pietss inimica doloris, 

Auxilium vitale tulit, taftoque feretfo 

Surge, ait, o^juvenis; patensque in tempore dido 

Mortuusadfurgit, refidenflquBloquensquercvixit, 1-35 

Atqiie comes genitricis abit. naifl funete torpens , 

Et licet aniiffae ptffus difcrimina vitae, 

Nonpoterat famulus, domino clamante, tacere, 

Nec vel jaM tral i. tf, WoPKpNI- Fic 
fiah. iiaum Scbed Palm. N»ym atiac. 
Sed N«i. leginjr Luc. VII, ii. Arntz, 
'117. r>Ht.] MS. dum, Cod. Arni. 
Edd Vci. I, I, Faiih. Ald. »■■, anjue 
iu Fiuni. Cammi noa emainu rcii 
bcndum mimciit Sched. FuIid. iu vide 
baafq. Oiiliagi. p3it.II. P- f. Uoi 
Vct. 1.1. Monift. aftrri! quod Njncii 
aptitat damiiani Sched Pulm. cum rf- 
^rifuneiibutGt piopiiuiD Nol.pacem 
■d Vidoi. Inlulh. LXi. «. ita Graccis 
(il iipifit. sjphei. e« Polyb. ad kSL 

lis. MKifttrSiim.^ Sidon. ApolL lib. 
II. Epift, VIII. MMfltTia Mn>/s t» 
WuUvrrt. ubi s>*ai. Eadeni locatioen 
in inrciipikine apud ReineT. ClafT xx 
n- M6- DcrumSt eam Se^iliui ex \i:- 
filio VI. Acn. II). ASNTZ. 

191. DcUri.'] E» C«nlabi, fdtc: alii 
Jtltrii. Cellaii. CelJ3iiu9iC(Ji<lei»r d>,- 
^i ct Otxl Cant. Sed irddidimus Se- 
4alio &;iipfunm , quam non omaes lo- 
lum pneieiCod. Cjm llfiii (goorcuni, 
-fed fiola eriim coofiimat. Nep Eum. 
VI. t. Fhui mmitm at £<»■«» 4*/»- 
.It, Mi piterttvr Ptilippi iam»! &- fa- 
mi^blimiciSimii ftirplm futjt liinii. 
miri. GnuNER, Sciiius hoc modo c 
Cintab. legi putat Ccllaiiuf , qnam cx 
•liil libiii nimita iaitri. Qucrd inihi 
lecui videiui, qDotiiam al)aium'exem- 
plo NoOet MCttM MMw iaftu Tub- lib. \ Omnia v l»>. ii Jtn/a calteii fiiili. Nil inimici ttbm infonui /mguim 

Xep»frjnu, Sec. 
Chtyfoloeui Seim III. Sti bant tttir 

' ' rllairicim vhai f faluiit ir' txpuS-^a Hiltil . auf.. ratt, jai /i^uantur. WorkCNS. Cod. 
Aint. delnri. m NcpOS Bion. VIII. a, 
Simulj,fii itli inimicum. tt Hannib. vttT. n Collati i'Rf di&iiiBuilsirigt Hicfane id AJtnjptoprariOKiil 

me fentto, cui leaionifiveiCod Alta, 
qui nunc cft Cl Buimannl cum Edd.i; 
a. Monafl. AKntz. 

1)7. Wcrimina.) Difirimtl, n\ ijft 

dcnotant. lib. V. iig. 

Jiilligitntpla mutm 

Fax truiil ifjtfuit. 
Atc. Aviioi III. 114. 

Sti faii mnita &fi 

tib. V. IHl. 

QuUai impiu 
Ntt pitiqiuim mtlui 

3c vf. I7t. 
Bt iMfisi Mrnrii di I^ COELII SeDULII 3Nec vita praefente mori: tnox, agmine veijrfb, 
Deponens trepidum recidivo tramite luftum , 149 

Candida felicem revocavit pompa parentem. 

Nec tibi parva falus , Domino medicante , Maria , 
Multiplici laefum curavit vulnere fenfum : 
Quam fera feptenis rabies invaferat armi§, 
Daemonico cuneata globo; fed fquameus anguis 145 
Jmperiofa facri fugiens miracula verbi , 
Corde tuo depulfus abit, volucresque per auras 
In chao3 infernge lapfus penetrale gehennae , 

Septem fKO moite. ezitio, idem lib. IV. 3x9. 
Kehusque \^pan fyptfmum 
Dilcrimen norunt, 
Aiatoc II. .955* 

fTarfo^ue fragore 
Terjwnt in Pauli rapidum difccimi- 
na vulguf. 
Kec infueta peiiflblogta amijffae vitae 
difcrimina dicitiu vita amifia vel mors. 
Ayitus II. 107. 

Capitis defeSio membris 
Semen mortis erit i ^pariat ^lcnmina 

leti 
Pltae principium, 
If, lib. I. profie finem : 

Qu$d fi ^uis vetitum d^cerpat ah ar* 

hore pomtfm^ 
Audax commijfum moitis difcrimine 
pendei, 
fradent. ^erift. XITI. 72. 

Stimulis utpe&orafubditif calerent , 
At decus egregium difciimine fangui- 
Yiis petendum, 
i. e. fangaine , morte. Haec quoque 
ilabiliunt interpreucionem nbftram Avi- 
Wni Fab. XXV. 5. Far ufus nominis pe- 
riculum. WOPKENS. Pro & licet £d. 
:Efaf. en licet, Torn. 3. Fabr.Bibl. Lugd. 
Maitt. Hieet, In Sched. Pulm. & lieet 
adnotatum fuerat, (ed adlcitptum con- 
fpiciebatur |, Ilicet ^ve duiio, Adfir- 
^ mativum eji, '* f rofa vulgatum tue- 
tur. Fttajn ami/fam dixit paiitei Ju- 
venc. lib. Ii. vlV 117. 
JUdditur amijfai Uti poff funerayt' 
ttn. at ez M5. reponit 'Davif. ad Caef. 6. 
Alex, cap. LXX. j. 6. Non funere Tih 
ihaf. idque adfcriptum erat in Scbed. 
Pulm. quae torpens exponunt per moUf 
6r Jenfu earens. Mox vita praejente l 
Giofla in Cod. Arnt. exponirar per Dt», 
Eadem locmio eft apud Aratoi. 11. nh 

ARIffZ 

140. '^^cw/iv^lSicLipf.Codex Quod 
in pliiiibus membranis Jo. Frid. Giono- 
vius invenit, df ad Cbudiani I^;^' 
verf. 66. notavit. Vulgo rrtwfl* 
Cellar. Male hic & fe^. veif. Cdlt' 
rius Gronovio adfcribit , qood Nic. 
Heinfio adfciibendum eiat. Keaiusfi» 
Heinfii nomine haec letulit Gruncroii 
Praetei Ed. Aid. fairh. & Schcd. Pulm. 
omnes Edd. cum Cod. Buim. & Anit. 
redivivo habent. Sed alteram Pwli 
praefert. * Heinfio vcro in deliciis finl 
recidivus pro redivivus fobftitociei 
quo eum jam |ioniine notavit Q* 
Buiman. ad ^amonic detMedicin. a^ 

L. ARNTZ, 

141. Candida,'^ Candidam fomfm 
dizity quia veteres monuoium ledoff 
cum exportarentoi ad logos» fblebini 
linteis bene longis contegeie, non fir 
cus atque hodie gentilicio nonnullonin 
locoiun^ litu letinetoi is mos. Solp^tiai 
Seveius tn Vita Martini cap. IX. A^ 
dit autem injequenti tempore dum iur 
ageret ^ ut gentitis eujusdam eorpMf 
quod adJepuUrum eum Juperjtitiofo fo^ 
nere deferebatur ^ ohviam hakeret; eoih 
fuitatojkui imimo voniintium turbamf Carmikui^ Liber IV. ip* Septem ingens gyros, feptena volumina traxit. 

Neve redundantem cumulato germine meffem 
fexiguis Dominus fineret languere coloni^, 
Difcipulos alios^ quorum mens confcia refti, 
Puraque fimplicitas numero meritoque refulgens 
Aurea libra fuit; velut agnos praecipit inter 
Sanguineos properare lupos : adfumite, dicens, 
lura poteftatis , nullum metuatis ut hoftem .. 
Viperasque minas , & fcorpion : atque inimica 
Omnia virtutis fenfu calcate fideli. iSd tS^ NuUa ^uidnam id effet i^drus f pdkhdum 
Jietit ; nam jfert ^utngentorum paffuum 
intervallum erat , ut difficile futrit 
dignofcere^ quid videret, Tamm quia 
Hiftieam manum cemeret , &* agente ven- 
t$ linteamina corpori Juperje^a voli- 
Utre y profanes facrificiorum ritus agi 
ereeUdit, BAATHIU5 liU. H. A(fv. cap. li. 
Idem Gionov. leftittnt turba, Vtugo , 
iB Alro. etiam, pompa, CtLLAR. Non 
eflfe puto, cui hanc le^lionentcumGio- 
novio pcaeponimus alteci etiam ,- quam 
ctiam Alm. Codex lefeit : revocavit 
pompa parentem: nam^ ut etiam judi- 
^avit Buimanmts , foite ob oculos 
habuit NofteK haec Ovidii Faftox. IV. 
906, 

Ohftitit in meiia candida pompa via, 
WoPKENS. Ke^iflime Giuneium & 
Wopkenfium pompa leduxifle , docui in 
Specim. Obfeiv. cap. ix. pag. 157. ubi 
latius elegantem hunc Sedulii locum 
expofui. 

142. Mdria.^ Maiia Magdalena. 
CellaR. Ad illa , nec tihi adfciiptum 
eiat ih Sched. Ptilm. Se, contingit .• ad 
iaefum eaedem- Schad. Sc, eui peiltme 
veio pio ^uam fera legendum jubenC 
^uem. Arntz. 

145* Cuneata gloh^.J Ut cuneus mi- 
litum y iic etiam Daemonum ad vim 
fbitius infeiendam. Alm Cod. ita le- 
^it, & pluies Editi : Lipf. connexa, 
CELLAR. Mox imperiofacri MS. mo- 
cenre Burmanno, & miracula Ckrifti 
CKt Gloflai M^viactittarfatthait X49. Septem^l Veifuseft Viigili^Aeir* 
V. 8^. WOPKENS. De voce gehetmd 
conf. Cellai. Cuz. poft. p. 264. 

1/2. C^n/cia re&t,"] Feie Viigiliaiiililf 
illud expieifit I. Aen. 604. 

Et mens fihi confeia reBi, 
Alaid. ad Val. Flaoc. III. 191'. iafr. III. 
391* iu^5 confeia veri IfeaA. B. Tioj.- 
i. 18. feritas nefcia refii Juvenc. III. 45^ 
peSfora nefeia fal/t^ ibid. II. toi, forte 
ad epm modum fciiplit Juftinuis II. cap. 
V. $.7. MuUeres quoque mali fihi eon^ 
feiae, editui vulgo mafe. Ita tamen St 
Boet. it. Conf. Philof. Piof. vii. BenM 
mens fihi con/cia. Pbno Codd. Bunn« 
fi( Aint. Edd. Vet. i. a.^ Afonaii. habenif 
difcipulofque, Ceteium i.n piiotibus gr^- 
mme habent Paiih. Sched. Pulm. fte^ 
quenti peimutatione. Arntz. 

154. Aurea lihra.^ Lihra non ftatec 
aut ezameii mihi yidetui^ (ed pondo^ 
> ut ad paiabolam die talemo lefpiciatux. 
CelLar. 

156. Afetuatis.'} MSS. ita: quidam 
Editi) timeatis, IDCM. Vet. 1.2. Mxyf 
naft. Baf. Col* Totn. |« cum Schedl 
Pulm. timeatis, 

iSj. Seotphm.'] Cafus Giaecus a leSo 
rMfTiot^ Seborpius / Latinisr ut pla^ 
limum Sehorpion , Sehorpionis. CSL^ 
LAA. Seorpi inimiea venena Sched; Pulm. 
quod non piobo. Mox virtuii Codi. 
Cant. litteta / iine dubio abibrpta ibt 
fuit a fequenti , ut faepius: Ikimica^ 
Cod« Alm. iivc BonD» KBmVm .; 1^1 C Q.t Ltl S E tHJ t tt 

KuUa tneis ftunuiis fimtas adverfa nacejbit, 
Nec tantum hoc gaudete viri, quod ^iritus ater i6d 
Subjaceat Vobis , quantum quod nomina vdAra 
Scripfit in aeteroo caeleftis Uttera libro. 
Jus eft quippe Dei^ vitam praepoiiere fa^^is. 
Nam merito ceflante bono, miracula nil fijnt, 
Quie fadunt plerumque mali , quibus arbiter orbis, 16^ 
Nefcio vos, difturus erit; difcedite cunfti 
Artifices fcelerum , rehus qui femper iniquis 
Divinum fimulaftis opus. Sic tempore Moil 
Canninlbus quidam vanis Memphitis in oris 
Signa dabant non fponte Dei, fed imagine felfa, ifO 
Vffibus humanfc itiagicas t;ribuere figuras. 
Foft Pharifaeorum cu}usdam piindpis intrat 

Clarificarel T«T. Sukfaeeatl Tom» i. Suhjictat. 
Cfllfiod. I. Var. XII. P9Ufiati nojirae^ 
Af favente^ /ubjaeeat Qmnfg quoi vo» 
hmus. Porco quid Jpiritus haDent va< 
inc Edd. Fruftra. MS. monentt Bur- 
uanno f /erikat iu. ARNTZ 

1^1. Taffis. ] Vitam ipiritalem ac 
^etatem miraculorupa dono. C£i.LAR. 
jFaOa fwdt fsidti fbrtia vel .miraculola. 
Sic Sulp. Severus V. JMajt. c. XX Vl. z. 
J9am etfi fada illiut ejcfiieati verhii ut- 
tunque potuerunt , interiorem vitam <7- 
iius . . nulla unquam . . expUoAit ora- 
th. ad quero locum etiam hunc Sedu- 
lii contuii. £t vitam (ic aliquando vi- 
fam bonam vocari» vtdimusad c XXV. 
1. WOPK£NS. Ita /aSa eiSs res geitas , 
memoratu dign^ notavit Barih. ad 
daudian. Conf. Piob. xq. Mox daSu-f 
tui trit Vct. I- 

169. Memphttis.'^ Ili Ae^pto. Mem' 
fhitis le^o cicca Memphin, antiquam 
notiopolimy cafu iecitnd^ Hemphiti' 
diSf Graeco moief qiiem Nbfter •d La- 
fiiiaDiede|;itfQmiam. Cslla&. Ctpem 
U niiit lib. IV. Gcogr. p. 41* Sulpit. 
Sevet. Dial. I. cap. XXUI. Mempbiti" 
m Tig^ ttmpvit, Porco Moyfi ezhi- 
bent Codd. ^unn. Sive Alm. & Amc. 
Vet. £d. I. Paixh. Malc vid. ad lU. 207. Mofis Scbed. Pulni. Mot imariHe fnif 
Parrh. Sched. ^ulm. non equidem nu* 
ie; obftat tamea Piofa. ARim. 

176. Aquis.^ Alm. & TornacT. ojmln 
Lipf. & Canc. aqua. Fabr. aquae, CXL' 
LAR. Ledionem Codd. Ciikit. 6c LipC 
aique Ed. Lipf. aqua ^ Pro(a finniMf 
vidctur. Edd. Ald. Fabr. Bibl. Lifd. 
Maitt. aqu€u habent. Nep. Aldb. L !• 
Ai omnes res aptus , eenfitiifue plenas, 
Plin. lib.II. £(r. i. S. 7. Et ilUquHm 
plenuf annis abtit^ plenus henormuSf U» 
Us etiam quos recufavit. GruiCER. Vet 
I. 2. Monaft. aqua, Sched. Pulm.JfM^ 
Cod- Arnt. &Torn. 9. aquae, Sicfked 
timoris ap. Ifcan. B. Troj. I. 19. Do- 
kenb. ad Liviqm III. cap. XXV» M 
XXVIL cap. it. Difficilius eft hic 9^ 
t|iere, quid Poeta faiprerit, nffi aqea 
ex Profa malles. Vafiatur ita quoqne •• 
pud Jfufiin. XIV. cap. iv. $. $. iniio»f 
nullift Codd. & Fianeq. plenus ieak 
ira, Re^ius tamen ibi nihil irtmiinwti 
vid. Notas. Arnt^ 

176. Gravidamque.'] Nonne aptidlr 
gravidaque eutem fufp. ahms ^ hebfi* 
p, n.T m a natura brevis ance pt 
hk producatur illo more , de qoo p4 
alios monuimus ad Juftin. 11. f. Wor» 
. lUm. IKhil 11111109. cuin^itt M^ \ CARMlHtrM LtBEll IV. i$j 

fciarificare dotnuni i lioti efcam lUttjetre tantum ^r 
Ad quam tuilc facfli cpftvenetat flile precatu. 
Hic homo fterlpicuo diftentus ventre tumebat if 5 
Plenus aquis gravidamque cutera fufpcfnderat jdvas , 
inclufam parituia ueceBd, |am ifiembra fluebani 
Accrefcente finu , mifefbsque infufa per artus 
Turglda perflatum inacies tenuaVerat apgrum ^ 
Inqtie uteti fpatium totus convene^t hydirops* iSc? 
Npn tulit hSttc fpeciepti mufidi Pater, o: fua ^ratifit 
Sabbata floli ciimns, hominem curare paratus, 

8uem voluit magfc eflc fuum. nam fabbata proptef 
^ onditt funt hoininem ^ non efl: tiomo fabbata proptef; 
Turic pius humetitem, ficcftta corporis uhda^ 18^ 
Jufllit abire hiem ; flmdus mox viicera morbujf 

N t)€(- p&sfgriMni a4 <t<^if txpieSCe teferatut. 
Vft. Ed. I. incltifa, AAntz. 

xt«. S^stium,'^ ' In uteri jpatium , 
I. e. nMHfem^ amplicudinem. Seneca 
llippoi. ioA. 

Et vafli fpatio vmcert corpori$, 
Xucanus li, jiz» 

Nec tutus rpatlo' ift tUfhat. 
iftttobiqae & alibt de hac vo^e adum 
Viris iod&t, Cum hoc autem loco con- 
titxx m€T^{ar tA^nt. de Mort. Perfec 
C. XXXI n. T^P divtrfe mald partes 
4t0rp*ris otmiferaM fptciem» Superior «/• 
^Mt ad vuhus amerat^' & miferabili 
tnncie eutit.iurida longe inter ojfa een- 
/jetierat t inferior /me ulla ped^m fcrma , 
in utriuof modom inflata di/crtverat 
Addator Sirfp. S^isa9 Dial. tl. 2. Jam- 
^ue fe maim ferpen* per emnia mala 
Ajfidtratt etrnereSf tfiknihus venis in« 
jfiktam euiim 9 & ad utris inftax tenfa 
\itisUa. WoiWfl. Superioii Verfu vo- 
<e dMTa fper flatnm, Edimb. ad vf. fec]. 

Souvit Uucmannu^ imitationem Viigi- 
Iham es II. Atn, 4^7. 
AIN t«tfk kanc ^eeiem furidta flMn- 

1« Chcrteiat. 
lia. Cvriirf.J Cod!. Aim. fanart» 
/fitf. moK ad W; 198. Blbl. Lhg^. /fd non imt, tlujfima cir^ 

ca aegrotos licita fuifle, ^kiae alias in 

Sabbatb cenfebanter tnlicita ,' docuit Cl. 

LimpeadEunirg. Joann. tom. II. p. 19« 

in not. Pro pius, quod fequitur, fort^ 

, non tneleganr^r fuhftitui pofiet prius f 

•ob fequeos m9x. facilt faftem hae<: 

;confunduniur a L-ibrariis. vide fupr.if^ 

II- ni .4;> Drakenb. ad Ltv.ji. cap. 

xxxy 1 1 1'. atque ita etiam conjicere nunc 

video Cl. Burmaiibum in £pi{loid,a<p 

Ctiperum inedita, cujus confenfiim lae' 

'tus mihi gfratuloi. Favere tameti re^ 

'ceptae le^oni Videtur Profa , iii quaf 

pius ezplicatur per opus faiutis inper* 

tiens, £t Epitheton hoc Sedulio 19 

deiiciis elle } faepius notatUm eff^ 

ARNTZ. 

116. Fluvidus.l E^rpreffi 9 qnod inf 
Lipr. & Aim. K quiDufdam vulgatif 
fcript6m exitat , fluvidus pro fluidui. 
C£IJL.AK. Ftuidus Cod. Canr.Edd Vet. 
.t. Baf. Ald. Toifi. a. aliae. PerpctOj^ 
Italis cft lii hac voce comiloutatio ut a^ 
pud Lucan. Vi. S9* 

Traxii iners eaeium fluviiat ttntagi4' 

peflis. 
ita ei nonnullis Codd. edidit Corfins^^ 

Ialii fluidacy quod re&ius. confule ibid. 
&iiimaiii| ^tatius xi« Siiv* lil'. if- \ 15^4 COELIl S t r>v L i i Deferit, & vacuae relident in peftore fibrae, 
Carnalemque lacum peftis lymphata reliquit. 

Coeperat interea Dominus Galilaea per arva 
Transgrediens fanfto quoddam pede tangere caftrum. 
Hunc procul ut videre decem maculofa gerentes 191 
Leprofi portenta viri, quos coVpore foedo 
Difcolor obfcenis turpabat poena figuris; 
Praeceptor miferere, potes namque omnia, Jefu, 
Clamantes dixere fimul. Tunc flexa poteftas^ 195 
Quae numquam pietate vacat, clementior infit: 
Ite , facerdotum confpeftibus ora referte ! 
Quumque viam peterent, fubito mundata viciflini 
Mirantur fua membra viri, variumque tuentes 
Efle nihil, fefe pariter fpeculantur, & omnes Tiavos ecilffit ami&us 
' Jtrtius. 

ibi Editio prima Veneta exhibet ftuvi- 
dos y undc Gronovius & Marcklandus 
fecerunt fluidos : quod non dan^nan* 
dum. vide Heinf. ad Siliuni V. z2o. 
Samonic. de Mcdicin. vf $61, 

F§tso ^M fluidam tonfumta moraki' 
tur aivum» 
eamdem hic fcripiuram ample^i , 
partim quia varne confentiunt Editio- 
nes , partim quia rolunt Grammatici 
primam in fluvidus produci. qua dfi xe 
cum adhuc fuh judice Jisr (it , arbitia- 
tus fum iftud eiigendumy quod foiet 
tutiflimum , ccrerirque praefetendum. 
]ure an injuria id f^6birr\ fit, judicent 
aequi harum rcnmi arhitri. Cetenim 
ahre lueiu pro habere icriSendum mo- 
nent Schcd. Pulmannib ARIcts^. 

isg- Heiiquit.'} Torn. 3. Bibl.Lagd. 
Fabr. Maitt. reUnquit^ quc»d tamen ne- 
quiquam neccflc. Schcd. Fulm. legtmt y 
iymphatica iiquit, non inconcizine. ita 
hmphaticus trror eft apud Samonic de 
Medicin. 107. iymp4>aticum pecus Pra- 
denr. Cathcm. ix. 57« Proia ramen aU 
terum tuetur. lOEM. 

TS«. Gaiiiata.'} RidicuJe Monaft. 
Caiiiea» od iila tangtrt caftrum digna 20tf 

Explo- fanr , tit infpiciantnr ,- 4^e a^oli^ 
Grunerus. . 

193. Turpahat,'\ Cod. Anit. £d(L 
Paiih. Ald. UpL tvrhahat. fine fenfik 
Prola : Quos di/coio^ /par/^ vultibusptf 
na turpi fecerat deformitate portets** 
Confule Barth. ad Stat. IV. thcb. io«rf 
& X. 4) !• veiius (equens pcne eft Vii' 
gilianus ex VU. Aen. 117 AMJrau 

196. Pietate ] Pietate^ mifericordia^ 
clementia , adfeftu , auo parentespn)-' 
fequuntui iibcio». Inrra- lib. v. v(.7i. 

A> ^fa pius a tietatt vaearet» 
CELLA.R. vidc !upia ad lib. I. 100. & 
191. in^uit pro infit Sched. Fnlm. 

197. Referte.'\ Rurfus inlpidoidoi 
praebeie. Ceixar. Profa: /w, •A*" 

I dfte vos facerdotinus, H ine minus v^ 
ram putarim Ed- Baf ledioilem, rtfir' 
re : quae defendi poflet cs iUo loqBn* 
di geneie lib. II. 149- » 

Veniens peceatum tolleresmau 
Gruncr. J^/^«daftinantetiamScM 
Ptilm. 

I9g. Mundata.^X Codi Arnc. eunt^i 
quod vnbum Medicis eft piopriufli , » 
morborum fanationi. Cl. DiaJienb. td 
Liv. u. cap. XVII. Juftin. xii. cap Tlil. 
5. <. Neque vulmira eurari pajfus fi^» 

SuM. vi. loi, & (M. Comuf adCi«'* Carminum Liber IV. is^s 3Bxplonint propriawS alterno lumine formas, 
Ex quibiis ut grates ageret pro munere tanto, 
Vix unus reduci converfus tramite , pronus 
Stemitur ^d terram , Dominum virtutis adorans , 
Atque facerdoti vero fua protulit ora. 205 

Penique pontificum princepK, fummusque facerdos 
Quis, nifi Chrifl^us, adefl:, gemini libaminis au<9:or 
Ordine Melchifcdech , cui dantur munera femper 
Quae fua funt, fegetis fruftus & gaudia vitis? 

Quura refidens caecujs Timaei filius illud 210 

propter iter, Dominum per quod cognoverat ire, 
Vpciferans crebro lumen clamore petiflet, 
Nec populo prohibente taccns ; accedere juflus 
Ad Donjinum 9 palpante manu , vifumque recepit , 

N ^ . Et Wl. Farail. Ti. Juvenc. ii. 603. ita dc 
cura eodem ienfu. Vlit ad Grat. Cyneg. 
419. Vellej. II- cap.cxxiii. $. 3- &ccura' 
th» Cuicius IX. cap. \r. $. 25. Juvenc. 
II. 590. Cafliodor.v . Var. xxxix. Jnde 
€urMxtnts nefirae fiat initium. Hoc ta- 
nen inloco mundata fK^Sio^ai praefero, 
aaod verbnip eadem quoque iignifica- 
tione adhibetut. vide quae dixi in 5pe- 
cim. Obferv. cap. ix. init. Abntz. 

zo). Vix M»i.] Vix boc unu& facie- 
baty quia ceterorum exemplo hinc avo- 
catum iri credidifles: vel ad viliratem 
hujus alienigenae^ cum reliqut Judaei 
eflentj tefpicitut. Froprie tamen non 
xnx ant aegie, fed promto libentiquo 
ani^io offici um hoc praeftabat ille vir, 
cam^e ob cauflam legi praeftat, Mox 
mnus r^duci &c i. e. ut primum ic fa- 
Mciim vidiflet. In his converfus reduci 
tramite periflblogia Poctica ejuGnodi , 
qaa flipra 139* dicitui: 
jkox agmine verib 

Depomns trepidum teddivo tramite 
iuSum^ 

Cmidida felieem rev9eavit turba pa- 
rentem» 
WoPKENS. Emendatione Wopkenfii 
aon ittot. Diflicultatis aebulae» quae for-. 

ip yUo aadito oboitaa^iiimnt» lemo-^l vcbuntUTy (i vix conftmas cum eonver* 
fus tramitey uc fenfus fit; flatim, ut 
reduz eflet , fternirur pronus ad terram. 
MjQxveraHd. Vet. i.a. Arntz. 

207. Gemini libaminis ] Sicetiam Pro* 
fa Sedulii : Gemini libaminis , corpoiis 
& fanguinis in S. coena , ficut Melchi* 
fedech gemina ptotulit, panem atque 
vinum. Cejllak. Mox Jru£lus fegeiis 
Parrh. Sched Pulm. 

2 10. Quum,"] Cod. Arnt. dum* vido 
ad vf. 99. 

211. Propter iter."^ Malein Ed. Lipf. 
praeter legitur. Particulae fraeter 8e 
pTopter in eo dtflerunt, quod praeter 
motum adfignificaty pro^r^r veroflamoi 
in loco. vide Turfeilin. de Paitic. cap* 
CLXXXix. n. I. & cxcix n. a. No* 
lim igitur cum vito db^iflimo P.' Bai- 
mahno apud Ovld. Met. V. 15. 

Tela volant hibema grandine plura 
Praeter utrumque latius. 
pro praeter legere propter. Iter dipit 
Noflei pro via, optimotum rcriptonui& 
exemplo. Vid. Cic. Tufc Quaeft. I. ?o, 
SuIIuft. Catil. jg. 7. Grunei^. 

.114 Palpante manu,"] Piofa Sedulia^ 
na: Ad Chri/ium venire jujfus ^ ali^na 
manu pertexit, CellAR. Mox docente 

Tom. I. »• cofltrafiofaiQ. VmiQ Amt^. i^S GoELii Sedolii Et nuUo ducente redit. Quam fortiter inflat aijf 
Jnportuna fides? quidquid res dj.ira negarit, 
Sola frequf ns votis oratio praeftat honeftis, 

Unanimum panem fic ille petebat amicum , 
Qui foribus claufis per opaca filentia noftis, 
Obnixeque diu copfidentprque peganti, fl2« 

Vocibus adfiduis precibusque extorfit anheli^. 

Praeteriensque viae Dominus loca Samaritanae 
Humanam flagrajite fitim collegenit aeftu , 
Fonsque perenms aquae modicam defiderat pndam, 
Ut biberet, qua cprpus erat. Tunc accola gentis :2j 
Stans mulier, parvuni puteo quae trjixerat hauftum, 
Quum dare cunfhtur periturae munera lyraphae, 
Agnofcens propriam numerofo conjuge vitam; 
Orat inexhaufti tribui fibi dona fluenti 
/Veterngjn pofitura fitim , qua nemo carer^ age 

Dignw p fuam, Torn. |. ?abr. Bil;»l. Lugd. 

' ±19' Opaea'] Weitz. ad Val. Flacc. 
)I* ?r. Z88. Ovid. xvi, Her. 47. 

Mttuenitt^ut ntSif opacae 
Supr. lib. III. ?r. %zs, Unanimem pa- 
nem Ver. x. i^. farrhai. £c aliae. c/m«^i 
ferikus Parrh. Sched- Palm. 

z£i. Aanduis.l V. Not. Paeem. ad 
Viftor. Inluftr. LXIII. j. i'. tie^avit 
piale Panhaf. 

zz). Collegerat,'] Aint. eenceperM. 
flfqoe ita (Qloflae Cod. Alm. qai hodie 
rft Cl. Bormanni. Ita quoqtie yaiiafur 
apod Ovid. y Met. 446. 

FeJ/a lahre fitim coitegerOf, 
}ihi Heinf. qui in hoc loco^ quem ib| 
ad partes vocat » ' pro /fumanam habei 
immen/am. Froia tameii receptim toe- 
tar. ^dde V. D. ad Vir^. iii. Georg. 
^27. D^ ipfa reconf. Heinr. AriOarch. 
^acr. cap. XX. abi citat, C0»traxeraf 
atfit$. ARNTJ5. ' 

' 22^. i2<('<- 1 MS. Lipf. 7«^. Alo). 
I7<ff4. ^t etiam Profa: Qum mgieriem 
fthe^at eorperis CtLugi. Parrfaif. fm . 
ie(. I. i. Monaf^ CoL ^t ^ iti faepiui peccafit Librarii. Drak^b. 4 
Livium lib. XL. cap. XXIX. la Sdi^ 
dis Pulmannilego ; aL qnia^ W. yd« 
aL qua corpus alat. Poflierioc fcdDCaa 
prorius non videtur inepta. Snm 
fna jKiriter haber Amt. Cod. SmUaA\ 
quatenus corpore pracdftus ciar bnaar 
no. ita moxvf. Z78 ama moriUtn^irtt, 
io fenfu haec iKKUla aoa caio occoi* 
rit Burm* ad Valei. Flacc. V. vf. |if* 
inde Ime dubio le^ Giateini aH 
Vehej. lib. II. cap. xzxvil. ft. a. pn 
ni/i fuia LueulU , fobftitait nifi fou 
Vide ibi V. p, Dc ciuidatioais cariEii 
de qua bdz vf. 117» eifl|gai||ci difiat 
Gmnerus. ARNTZ. 

izt ritam.l Fita faeM fie abiblfllf 
vocatoc bona, aut (n(i hlc} mala li- 
; tae ratip. V^em umen .pec }/mm U* 
' cere legi » parvam numerfft cai^tiit^ 
I M», -vel' pHpriam n. «. enlpamf m 
• noxam, WOPI^F.NS. 

i}|. DbirbtfiM.] Co4d. Caiicleiivt 
Edd. Lipr Ald. ctnmque, Cctenifflla^ 
ihaf »b1. Lnd. *todia refidens. paifi 
tranfpofiiiooe. Cod Amt. reftdet. I^ CaRMINUM LiBER ly, %9f Dignus erit, domini m& merftis gurgite Chrifti 
Percipiat placidas animae, non corporis, undas» 

Dumque fui refidens media teftudine templi 
Ore tonans patrio , direfti ad pervia callis 
prrantem populum monitis converrit amicis 5 P35 

Ecce trahebafur, magna ftip^nte caterva, 
Ttirpis adulterii ynulier lapidanda rgatu , 
Quam Pharifaea manus placido fub judice fiftens , 
Quum damnarc parat, plus liberat. omnibus iUis 
Nam fimul e turbis proprio fine crimine nijllus 040 
Accufafor erat, faxiim qui milTiJe primus 
Sumeret obfeenae feriens contagia moechae. 
Nec poterat quisquam feftucam vellere parvam 
Ex oculo alterius, proprio qui lumine grandera 
gciret ineffe trabem; profugus fic ille recefflt 045 
tmpetus 9 ^ clemen^ donat fentenria culpap:), 

N 3 ' Jam fched. palm. Mon ifielegsntei tefituUne 

UmpH "pio ipfo templc^ po^t. ItttAsL 

liabet: Sacri m§epikits refidertt ra Temr 

fB, y. l^mieb. Adveif iib X cap. xi. 

. In fin. eftque illud VirgiHammi ex U 

%tn. sap. tHbi Wde $er?ium} (juera^de* 

lctip(itIfidonis:![iy. Ong. c. vni. nti 

faephis ilffK 9a6 norolBe venctitavic . 

quae S^io ddiebat. vide Oulcer. ad 

vloi. 1. cap.T. $.5. W^ling I. Obl. 

SX pa?H. td Mtx.Tyz. Diff.xil.Sea. 

X. adde venettqdum iilud ftudits mets 

decns f Httm -Cannegictenim Di0ert 

«d ioeam Nonil p. 4. Moic tmagnA fli' 

fmtte emitrvM iKium eft ex Virgilio IV. 

Aen. 116. deinde qitum Phar^aea pro 

futm Sjdied. Fnlm. AllNTZ. 

219. Shvn»:] fabfii:. edidit , Dmm 
^kmMri p, Sed laepitts ita qtium cum 
Pftef. indicativi | pio duo} ponitui ^ a- 
p«d hoTce Latinos praefertim , ut vidi« 
ttias ad lABt. Ctet. III. 21. Sic modo 
tC at7. 

Qimm dare cunftatur periturae »»- 
nera lymphae. 
WoncXKS. Totn^ }. Bib^ Lugd. dum^ 
•acpiut kac de j» jam dixuuiM ia fiipe- t rioribus. ConJemnare MS. &Ed- Panhaf^ 
; Alips quoque itt habere monent Sched. 
Pulm. 

241. Feriens eontagis.'^ SicMSS. Co« 
dices. fr«ra: ^iferiretimpuraeeu GEL-^ 
LAR. Mox pfo veUere Ood. Alm. qu| 
nunc eft Cel. Burmanni, peUere, t^ 
bric. Tbrfitel'. 4. Bfbl... Lugd. evellere^ 
tn}iie ita Piofa. itd fia|Sidt Itepiut 
pro compofitis tdhibeninr. V. td Pio- 
log yf. 3. Cqntra aMapatita pio iiav 
plicibus. Actdal. ad Vellej. lib* II. cap. 
VI $. X. Schulting. ad Senec. v. Con- 
tiov. p. 377. de Gitecis Rapbel. es 
Hexod. td Epift. i. td Timom. V. vf, 
14. tdeoQue id , quidquid eligts, ao- 
ftor|cate ma non caret. fillere tanieft 
piobaatSdd. tntiqnioies & Pulm. Sched, 
Mox f ai in lumine Ptsriian ARNTZ. 

Z46. SententiaJ] De fintentia fic io- 
qni ibicnt Ladni, mtzimeqne Soiitte, 
tanqnam de perlbiit ilitm ieiente. Su- 
pn vT. 71. 

Sententia demee 

Laeta 3ei • . . 

Fade, fideSf muBer^ teui te fiiiusvk 
ak emni » 

Dhcijrei, • I 

1^8 COELII SeDULIJ 

I 

Jam non peccandi fub conditioue folutam. 
^am vomitum quicumque fuum canis ore relambit, 
Nec veterem ftudet hic veniam, nec habercfuturara, 
Jiujus damna tenens, hujus compendia perdens. 259 

Inde means genitum cemit coiiidere caecum , 
Qui male praegnanti/s delapfus ventre parentis 
In lucem fine luce ruit. Tunc fan^inis ille 
Conditor humani, mundique orientis origo, 
Imperfefta diu proprii non paffus haberi 
Membra operis , natale lutum per clauftra genarum 
Inliniens , hominem veteri de femine fupplet 
Nec vifum tsm^n ante capit, quam, voce jubentis 

Acceptt »55 f ZHxiffef , qMicunque maU g0Jfi vi- 

deris, 
Pauliniis de V. Mart. V. 705. 
' $td qualis claris JanSdruTm in fint cp- 
renis 
Inferit emeritas DomimCtntentiaigem' 
mas» 
Avitus III. X17. 

J*oft baee fupremam promit fententia 

legem, 
Serpenttmfue reum prima fic voce 
netatfit^ &c. 
lib. V. d6Q. 

Jam clade fuprema 
'Toteaftigatamvieibus LtvinaCanepum 
Adfieiet cum tegefuo (enteptia. 
Phaednis III. Fab. 20. 

Ergo expUranda eft veritas multum , 

f^ius 
Quam ftuUa prave Judicet (ententia. 
^od cum Davifio rede vindicat Bur- 
•mannus. Ita nec male cum quibufdam 
ItgaaM ibid. Fab. 13. verfui ita habet : Hujus lucra depiti 
dens^ quam inanfter adquifivit : U^ 
damna fentiens y ad quam ^iervenire m 
meruit, Pro tenens,C2nt:i^u fertns : m 
perdens MS. Barthii pendens^ cui iia* 
fcripfit, optime^ quod lecus vidctur no- 
bis, Cella^. In ^ched. Pulm. baec 
iegebanmi: Hujus damna.yf. venm 
praeteritaei hujus compcndia , >*. «• 
niae fututae. fro perdens ^aiih. SCMQ. 
Pulm. perdit. ARNTZ. 

z$i, Confidere.2 Ed, farrhai. confi^ 
ftere. In Sched, Pulm. erat adrayHum: 
Confidere; fic^ nm confidere. SedehA 
6* mendicabat. KeStt. Siipr. vf. |i. 

Geminos Dominus conftdffe eaeceu 
quod neqi)C ibi quidam mleruut. Mof 
pro delapfus. Codd. Burm. Arnt. Edd* 
Vet. I. 2. Monaft. Tpin. 1. z. i. BiU, 
Lugd. dilapjus. vid. Supr. I %*$- ^ii^f 
94. receptam hoc luco fci.pturam d^ 
fenduntnotata aCl.Qurmann. adPhcedfi 
III. Fab. XV. vf 6. ubi clegantcm hot Tune illa (in nominativo) Utem fuj^ i jus verbi vim adilruit. £0 feniu caitTt tulit fententia : 
• Apertum eft^ quis &c. 
quamquam & placere poflit (criptura 
Codicis Perotti : Tune illa talem pro- 
tulitjententiam, WOPKENS. .VideBatth. 
XXXV. Adverf cap. xxi. 

Z4g. Relambit, ] Weitz. ad Salvian. 
IV. de Guhein. Dei p. aor. 

450, Damna lA^fM.] Piola hujus de matre enodavit Baith. ad Stat. !• 
Theb. 60. quo modp Graeci pariiCt 
viitvttf rapd fciirf\^ ufurpant. Ri^ 
tersh. *ad Oppian. I. Hal. 7*«. undi 
defendi poflet eieg^ns ipfius Ritteishnfii 
conjeaiira ad Pimedr. III. Fab. XV. lA 
1. i^. fif. de Stat. Hom. Jegcntis: de •■ 
tero matrise3mi<^^^' quod ramcn inpro- 
bavit iiupeit Ci. SchiQdec Obf. jur. Cxh^ 

II. U CARMINtfM XlBEk IV- J^> 

Accepta Domim*, Siloam veniffet ad undam^. 
Et coiifanguinei fotus medicamine limi 26^ 

Ihira oculos foviffet aqua. Mox ergo gemellae 
Vultibus effulgent acies , taiidemque meretitur 
Ignotum fpeftare diem.'^ dognofcite cunfti, 
myftica quid doceant animos miracula nbftros. 
Caeca fumus protes miferae de fetibus Evae 2^5 

Portantes longo natas enoi^e tenebras i 
Sed dignante Deo mortalem fumere formaftl 
Tegminis humani, fafta eft ex virgine nobis 
Terra lalutari^, quae fontibus abluta facris j 
Clara renafcentis referat fpiramina lucis. 276 

N 4 Bethar* 

ri. X. in ^n. AJia ad hunc Idctuti pt- ia Mulei hahuijfkt mfu/a. Vlde ari and-' 
it cx Cl. Lampe ad Euang. Joann. tom. plius quid iucis adferat Vario VIII. dH 
ll. p. 516. AKNTZ. ^iiifi»' ^^t- p« 123* qut & apud I^co* 

ts6. Natale lutum,'] Quia ^mus ho- j giapfaos locu^ notatus eft. Moz Codrf 
Ho cx Iiito faduff. CEIXAR. ; Alm. gemeltis, deinde Aint. tandemquti 

25 j^. iiloamA Cod. Aint. SiUi, Vid. videntur^ ^to merentitr ^ lenaente ProTa» 
Weitz. ad fvxattit p, 6^7, fic Profa ; j Arntz. 

Stleae fabthrem venijfet adlaticem. Re- | 26«. Portantetl Vide Savar. ad $1- 
iepta tamen ledio eommddefeivaiipo-, don. IV. Epift. xiv. & Cl. Lampe ad 
teft. Diakenb*. ad livium VlII. cap. j Euanif. Joann. tom.II. p. 549. Arntz. 
iili. Id eunideni lAodum fiequens eft 268. Ex virgine.'] Ald. Vet. x. a^ 
Ipcutio ^ ter^a Afia , humui Graecia Monaft. Fabr. Tom. i. z. }. Bibh Lugd* 
&c. apimHeinf. ad Ovid. IV. Faft )6i. Edimb. aliaeque de vsi^giHe. Ita lane 
Ceid. ad Vir|f. iv. Aen. 37. Gell. xi. frequentes peccaiunt Libiarli. Vid. 
tioGt. X. liti in terra Oraeeia. ubi ma- Ci. CaiTnegiet. ad Avian. Fab. i. tf. 9. 

Burm. ad Sueton. Calig. xxxiv. aci 
Qurn^it. Declam. VY. cap. xviYi. ad 
Lucan. vii. 717. Cort, ad Plin, UC. 
Epift. vii. i. 4. Not. Patern. ad Vi- 
^or. Epit. XLViil. 17. Dralcenb. ad Li- 
vium XXXV. cap. xxix. non ineptEH 
quidem eft iftia leftio , cum de ftepius le Cod. Praneq* Gtaeeiae, Acecpta eft 

aftidita. Teient* Andr. a^. II. fc. 11 r. 

vf. 23. SaUoft. ]ng. xrii in fin. tioc 

mode hctftum aecephuui. Serv. ad Virg. 

ll. Aen. 6S' Drakenb.ad Liviam III. 

ifap. LXix. Not. Patern. ad Vift. Caef. 

Xl-i- Gronov. ad Senec. fuafbr. p. 10. 

^i^cti/itfci^rtfpIenedijtit.Nep.I^mol. ' pro cx ponatur. Juftin. III. cap.'ii. 

cap. II' (. 2. Ceterum veee menentise^^ ^. ir. Ovid. I. Met. 748. 

di Parrhaf. & Sched. Ptdm. Profa : De- 1 Genitus de femitu, 

'mini praeceptis adntenitus, Vidctur hic; Torren. ad Val. Max. VII. eap. 11. $. u 

itervofios verbum jubere^ quennfdmo- Weftz. ad Pervigil. Vener. 70. Not.Pa«i 

dum lumina evigilare Jubet fupt.lV, i6. tern. ad Pacat. Pan. XXVIII. 2. &ceii« 

Arntz. ties. Pothis nmen hic ex foripfit Sedu- 

26 r. Foviffet. } Cod. Arnt. laviffet, lius. Arntz. 
H ita conjecerat in marg. Cl. Burman-J 269. Ahluta.'] Sic LipC & Alm» 5e 
Hus 9 quod forte non damnanduni , alii Codices. Quidam Editi ehlita: ied 
^te/ri»#jampiaecefieiic« jioft; C^»*, duius iUud. Diu» quidem oorrtpcia 

mediaci 1 AO* COELII SlDULlt 

^artara difliliunt, Erebi patuere receflus, . ajf^ 

Et tremuit letale ehaos , mortisque profundae 
Lex perit, atque anima proprias repetente mcduUas^ 
Cernitur ante oculos vivens adftare cadaver, 
Poflque fepukralem tamquam recreatus honorem, 
Ipfe fibi moriens, & pofl:umus exflat & heres. ■ 290 

Utque caduca vagi contemnens culmina faecli , 
Monftraret fe rite Deum , non curribus altis , 
Qui pompae mortalis honor ; rapidisque quadrigis 
Pulvereum fulcavit iter, nec terga ftementis 

Ardujt Stox pro & tfemuit £d. Lipr. extimuit, 
Cod. Burm. Arnt. & £d. Ald. extre- 
muit , quod non difpllcet , cum & 
Profa haoeat : LetaU cbaos expavit, 
]ta quoque citavit Vir Dodus in Lexic. 
Fabr. Contremuit, dixit HymH*. I. 70. 
ARNTZ, 

290. Heres,'] Pari dcamine ittfr. 
Hymn. II. 64. Audoi Carm» de 
Thoen. 1^7. 

Jpfa Jihi proles^Juus eft pater 9 6* 
Juus heres. , 

Tlro tamquem reereatus Torn. 3* Fabr. 
Bibl. Lugd. tandem reer, invita Profa. 
Pofthumus antiquiores habent Edd. 
fed meliora l^ntiuot elegamiorcs, qui 
iine adlpiratione exarant, quo roodo 
Cbdd'. Arnt. & Burm. in quo Gloffae 
adfcripferant: Poftumus dicitur^ qui 
€x humato patri najeitur., Conf. P6ri- 
zon. Triad. DilT. I. p. m. 10. & Duker. 
ad Flor. I. xi. z. paulo fuperiiis pro 
proprias in maig. conjiciebat Cl. 
Burm, primas, quod fine dubio ele* 
gantius. Sed vulgatum tueri videtur 
ipfe Sedulius fupr. vf. aoi. atque alibi. 
AR^rrz. 

291. 5^c//\].Cod. Amt. mundi^ quod 
aperte cft ex Glofla.' qua ratione AiCtz 
nianus in marg. Ed^ Monaft. etiam il> 
liid vocabulum expofuit. atque ita lo- 
qui amant hujus aetatis Latixii. Prudent. 
Ferift. Hymn. I. S9» 

Et Dei fotwsam gerentes fervitmus 
fecuU, eutd lifertate remifta, ^npr. £pift. «d* 
MaCed. p. z. Secularihus igitur fitJm 
occupatus, ubi quaedam notavimus. Salpi 
Sever. Vit. Mart. init. ftudio gloriae je^ 
cularif inaniter etediti, Barth. Adr. 
XXI^ cap^. XIII. Pabric. ad Prudeat 
p. 339. Cellar. Cur. pof{ex. p. 2tic 
Culmina fecli optime Prola ^fet»ls'- 
rem amhitum expltCat. vid. ad I. 34^ 
confer Jiivenc.111. 613. feqq- MnfrS' 
re pro monfttaret exhibet Ood. Ciot. 
Edd. Ald. Baf. aliaeque. Sed illad^ 
languere vel tirp videt. AknI^*. 

295. J4andentia,^ Sic Cantabr. U 
Lipf. At Alm. ore,,, maneUndo , qood 
etiam in Edids quibufdam. CELLA&/ 
Virgilius^ Aen. IV. 134. 

Oftroque in/ignis &* aurf 

Statfonlpes ac fraena fertx fpumoii' 
tia mandit, 
In relegendis autem AdVerfariis meis^ 
quondam editi^ f Hon' Gtit mboie ani* 
madv)^ temeritatem i^m , qua Cd- 
iarium cafiigavi ; canquam uilo abfqne' 
fenfuficediai&t, ora cfuenfatumma»' 
dentia coneutit astrum , & non CiA' 
aliis librls; ore cruentatum mandtnin 
ctmutit autum, KedifKme enijii eqoos' 
dicitur concutete ora mandentia. ourtOf 
cruentatum, VfOJfKEVSr, Prioii Wopicen- 
iii fententiae reflitit quoque Gruneroir. 
qui eleganter id, quod Cellaiios deditr 
explicavit. Cod. Amt. adicxiptum erat: 
al, ori mandenti , qno fane modo, o^ 
hibet Ed. Ald. te Vet i. z. Mon.Baf»- \ jEUftUC. F^I. oeu XXXIV. in fin. Jn /e-, CoL Tom. $• tmmdotdt Vet* x. a. JMo8«; Carminum Liber IV. ^05 Ardua preflit equi , phaleris qui piftus & oftro , 
Ora cruentatum inandehtia, concutit aurura : 
Sed lento potius geftamine vilis afelli 
Reftori fufFecit honos , levis ungula cujus , 
Ut tanto feffbre decus mirabile portans , • 
Nobilior fub fafce foret ; non illius inpar , 
Qui, patulo Chriftum licet in praefepe jacentem, 
Agnovit tamen effe Deum. Plebs omnis adorans 
Ih folido moUes fubjecit tramite veftes. • 
picite 5 gqntiles populi , cui gloria reg^ ^$ 300 Talis Baf. Col. Lipf. Fabr. Torn. 9. Bibl. 
liagd. ore mandenti Parrh. fed receptae 
jex Frofa ledioni pondus adcedere vide- 
tur. I^iOCMm Virgiiii, ab aliis jam no- 
tttum , ob oculos habuifTe Sedulium 
aon male dixeris. Patet inde, quam 
turpicer aberret BibJ. Lugd. quae nobis 
€oneo<juit pro eoncutit obtrudere conatur. 
Ceterum faleris per/fcribuni antiquio- 
fes^ quas vidimus, Edd. fed. datnnant 
lUud Sched. Fulm. & Daufq. Orthogr. 
part. II. p. 240. de phaleris in Impp. 
equis aliorumque nobiliorisconditionis, 
clegantia habet Barth. ad Claud. IV. 
Conf. Honor. ssb^ Arntz. 

1 

297. Fslis afelli,'\ Vtlis afelli honorem 
dixit y ut lib. III. 3 19. 

Jujfa trihuta ferens ^ graviorque one-* 
rante metallo 

Vilis hoBoi pifeis pretio majore pe^» 
pendif, 
In fequentibos mallem , levisungulacw 
^us • .mohiUorfukfafce foret. i. e. qui 
velut in honorem & obfequium ChrilH 
Iblito celerius moveret ungulam. Wop- 
]l(ENS. Convenitegregie /eis/t Epitheton. 
vid. Burm. ad Phaedr. I. Pab. xv. in 
€n. £d. maj' unde non infelix argu- 
inentum erui poflet WopkenHi conje- 
^urae, qua mobiUor mallet, ut ita faci- 
lis & non inelegans hic e0et verborum 
Dppofitio. Sed tamen receptam de lo- 
co fuo fcripturam movere vetat Profa : 
Cujus ungula non pretio magna , fed 
merito tanti fejforis elaruit Juh fa/ee 
M$klUt. sitqueeademhicadeftelegan-l tiae ratfo , qua vilis & nohilior inter fe 
funt oppo(ita« ut ita afellus ifte» intec 
vilia animalium genera non infimus, 
fplendidius tamen iibi , nobiliufque 
tanto feflbre decus jafkaret. Arntz. 

joo. Illius inpar.\ £x Fatribus multt 
di^^um de bove & afino» Efaj. I. 3* ad 
praefepe Chrifti pio errore traxerunt. 
Celi^AR. Pium quorundam Patrum 
errotem, qui verba Efa. I. 3. de bove 
& afino ad Chrifti praelepe traxerunt » 
ad h. 1. jam obfervavit Cellarius. Tu 
vide monumentum in antlquo vitro, 
quod exhibct Monelia de annis jefu 
Chrifti Servatoris Tab. V. & lege 9 quae 
cx Gregorio Nazianzeno recitat Arin- 
ghius Rom. fubterran. lib. VI. cap. i. 
5. I. tom. II. p. 270. Gruner.- Pro 
non illius inpar Sched. Pulm. £d. Lipf. 
habenty non vHior ilh ^ quod certe ex 
margine hunc (ibi locam vindicavit. Ad 

ro faCee adfcriplerat Cl. Burm. Virgil* 
III. Georg. 947. 

Injujiofuh fafce viam cum earpit, 
ubi Serv. & Quintil. Decl. 3. Nec in» 
vijumjuper arma fafcem, ARNTZ. 

30 u Infolido.'] Cod. Alm. ita, cum 
Glolfa, in duro, Vulgo in/olito, Profa; 
Mediam ter femitam, CELIUAR. Infoli'^ 
to fere omnes. Meliora fentiunt Codd. 
Alni. & Arntz. alia huc facientia vide 
in Not. Patern. ad Pacat. Pan, xxxvi ii« 
in fin. & Lampe in Joann. tom. ri* 
p. 840. Pro vel unquam Parrh. Sched* 
Pulm. fcribunt j^ventus. quo jure nu'. 
ius vldeo. Languet illud ob fequcns 

ohvia (.: , s. ^alislnorbefuit, cui pafanis compta , veliwMiwtm g©| 
jFrondibus arboreis , laudes caeleftibus hymnis 
Dbvia turb^ dedit, Domino nifi cura Patre Cbrifto , 
Qui regit aejtherium priniceps in principe regnum? 
[Cui f^nfl:us femper conregnat Spiritus ^eque.] thvia turha, Talla quoque Sodulii £n>- 
fa ignorat. Mox pco Uudes Edimb. 
faaeUm. A&NTZ. 

309. Cui /an£fus.'\ Hic veifus abeft 
« MSS. Lipf. & Aln). 8c B^rth. 6c a 
l^cofa ipfius Sisdulii. Q^llAR. Hjc vei- 
fw in MSS. Lipf. atqnb Alm. & Ed. 
A14* n9n Ifgim. CeiUillme GloiTato- ceni audoiem habet. GiurHEB.. HqsHlr 
xcrat & hnnc veifum Libraiius in Cod. 
Aint. Sed tamen pofte» iinuie pafiMf 1 
ab eadeniy ut vi4emi| manvhpcGlo% 
fema adfcriptum eft. Ignorac paiiw 
Parrh. & aliae Edd. licec & ifMtf v» 
tufiloies 2int| quae a|;norpa|it. A|iKTf* j COELII Pag* tog C O E L I I S E D U L I l 
CARMINIS PASCHALIS L I B E R V. SAs f nter virtutis opes , jam proxipi^i pafchae 
Coeperat effe dies , Domini quum glotia vellet 
re mof talem , vivamque refumere camem , ^ 
I^on aliam , fed rurfus eam 9 quam munere plenam 
I^ucis, ab infernis relevans ad fidera vexit, 5 

Exclamansque palam : Pater ifta memet ab hora 
jSalvifica; fed i|i hanc ideo veni tam^n horam. 

Clarifica, T. P^rtutfs opfs,"} Vt ^aulinus de V. 
]^attini V. 214. 
Cui pofiquam fido trlbutt Btnedidus 

anslcQ 
Cimgaudens yirtutis opem » i^onumen- 

ta fav9ris 
hnjexit Domiui eum riUigione fidei* 
$iiAp infra 70. 
Coti/uetam ntn Uquit opem^ ptfero^ue 
revulfam . ,. 
* Rsddfdit aurieulam, 
Sic lib. iu. txo. & Fai|Un. ^ol. Foem. 
«Kni. J15. 
Cemimus eeee pares Demini ^elefiis 

Ad merttum FeUcis opes, 
WOPKEN^. 

2. Bfie.J VixClaiii^mi|Sy ?.Burman- 
lius (ccundus in xpargine £dlt. fuae 
conjiciebat| ijfe» eamdemque conje£iu- 
iam j>li|ribiis adftruxit aq Antholog. 
Vet. Latin. Epigramm. lib. I. p. S7. 
Stnec. Suafor. III. p. zs, Omnisex v«- 
tfi iret dies* (ic pariter apud Kitfil. 1. 
f oo. emend^bat Heiniius ; pursor ijjfe 
i*es, Hoc tamen loco Frofa habet : 
toeperat ejji jam proximum, AKNTZ. 

3. P^amque.l Hoc eft, immorta- 
lem^ aeternam» nonquam morituram. 
<{aod de finaDgeUamni retmofie du^m rrequentantChriftiani fcriptores.BARTH* 
i.111. Adv. 111 

5. Vlxit ] MS. Cod. ad fidera dum 
cit, Scribendum exiftimayerim , ducas^ 
BARTH. LiH. Adv. III. Codicis Alme- 
loveeniani eil. Vulgo duxit, Cellar. 
Veyiit quoque Cod. Arnt. quod & pco- 
bat Grunerus. infr. vf. 415. 

Aethereas eveflus abitJuHimis in auras* 
?to relevans Barthius d. 1 citatr/jgR^^ni^ 
quod tuerl poflet Minuc. Fel. Odlav. 
c. XI. ab inferis vel Protefilai forte ret 
meavit. Venant. Fortun. de Pafctia77« 

Sed plane inplefti remeans^ pie vi- 
&or Olympum, 
aUerum tamen hic iervat^rofa. Akntos* 

5. <ib h(>ra.] Memet^ me valet, af^ 
fe^ato praecipue Claudiano Mamertq 
ufu , qui pecufiarem energiam in addi- 
tione particuiae agnofcit. B^RTH.LIII. 
Adv. III. Cantabt* & Lipf* fic; ali^ 
inhora, Quod fe^uitur» y^/xn^tf. Alm. 
eft ; clarJfiea alu. C£|XAR. /*• hon^ 
Cddd. Buim. Arnt, Edd Vet. x. z^ 
Torn. X. z. 3. Fabr. Mon. & aliae. vide 
moz Gmneri notam. Jfiae memet habec 
Cod. Butman. 

7. Salvifiea,} In Cod. Cant. & Edd^ 

Tornaef. ac Baf. fcriptum eft elarifita. 

\ Cod. Alm. U Edd. Ald. Lipf. Col. 

l Fabf. lOtf COELII SEDtJI.II 

Clarifica, dixit, nomen tuum.: magnaque caelo 
Vox refonans venlt per nubila, Clarificavi, 
Clarificabo iterum. Quid apertius eft Patre tefte, 
Caglo adfertore? Ac nec fic agiiofcere Chriftum Gens faabcBt , quod rctum eflc froU docct. 
Ptuir/aiva mi ijla i* htra. Vnlg. In. 
tetpc. Jo. XII. 17. Pattr fahii/ic» mi 
fx iac hara. Gl. Hi^Tlf r£rit fU 
h fBf 0faf lafttf. iD piaecedca- 
d Terfu lcgcndum cft: mtmtt ai btra; 
quod & Ftofi, Bc leit. Ci. Sc laceipi. 
Vulg' ipfaque lenteniu poftuliDt. tit- 
ra vero pio tempoie didtiu. Ovid. 
Fafi. III. 141 

KuKC fttunJta agir ; ptetrit «mc he- 

Trift. V. II. 11. 

Vtnigit malltm futurii t$ra miii. 
Vide Nic. ^eiiUium >d Hemid. lU. J7' 
Sic etiam Gtaed. Ariftuph. Nif . jtt. 

tmnrnn. abi Lud. Kuftai obletva- 
ripaem vide. Gruner. Iia jnictii bi- 
rf ftudent. Caibem. yi. 10. idde 
Btum. ad Lucan. i. i&. Ceicnim bic 
verius deGdeiami lotus in £d. Vet. i. 
3. Sc Honaft. 

|. Timm ! magHo^. ] In Membia- 
ai* legitut : tune magaagnt ettla. '• 
fBtea latione fit Ts^iAiof, utr^epius 
' optlmis ctlam fctiptoribui. Vide, ^uae 
iietata ediiione ad Claudrani Piobiaam 
Ee Olybrium notimns. Bahth. liii. 
Adv. III. Expiefli Cod, Lipl. & Alni. 
nt ttmm contiahatui quall tSim. Ei 
Beda de Metiis p. 1)71. aliquid conira 
«ulam pofitum in hoc veiTu agnoTcit , 
fcd pro "*■ lceit tB/oi.. ceieia, ut 
edidi. CEU.AR. Beda in libio dc Me- 
nici latione, ialei alios H hunc vei- 
fexa adduclt , qaibus conita metiuut 
peccatum fueiit. fed iti ; 

Clarifica,Jixit,nimtii,tajaimegiia- 

Hlnc leKndnm fone: 
Clarificat Mxit, mws piutt m, c. VOMCK. II. l.t&. Lit. II. Vix milu 
retilimile fii, a Sedulio ita lcripcuq, 
CUrifica, dixit, nemKi Ibih* , quaS 
luittn iii uitain fyJUbam coamhi vollt- 
ilTet: quomodo non folei. Lcgcriiq . C/jrift , £xii, 


cof/o&cvel, CUrifiea, dixii, nimin.t 
^eraagna^ur tecli lic. qnam pofiieiutai 
cmcnditionem ftaWIiii eriam poftmo- 
dum anlmadrmi eo, quod Edirio F)r 
biicii repraereniat, Clarifiea neme<^ 
lusm, BirmagnHfut iitla lcc. Bedi dc 
Meiiis in ruo eiempljri imcniebsi , 
CUrifiea, iixit , nt!*'n cuyun marf- 
fiic e«to Bcc, uade conjtceies , C.i.'^ 
mtn •rlai: m. c. Bcc. Sed miitme irii» 
cct, C. d. ni permatna^ut ctilt Etc 
WoPKENs" Mite bic m conjeauiis la- 
ciant Emdiii ; in ledionibut fuit qa>- 
quc podd. fc Edtti. Exhibet namque 
Vet. Ed. 1. 1. Monaft. Clarifica, Jijff 
tumrnfuf iBum, pcrmagnofut. Schcd. 
Pulm. Ciarifiea , rummque , hfwt. 
Farih. fna™, inguit, marnaial («d«. 
,Cad. Cani. Ed. Toin. i. z. Baf. Bibl. 
Lugd. Fabf. luiw.' permagnafae, Cod. 
Banh. Ed. Lipf. tunc magmifiit. EJ. 
Ald. '"i"! .' Mla^e. piaeteiea Cod. 
Edd. mf. ToiQ. i. I. Sc iliie 
omlTiunl. Si raeaiD openm deOi 
, vidc an fciipfeiii: 1. d. «. Mf 
magna^ui. lu, Paier, clailfica nomeft. 
" ~iii ramcn 'idetur pimime idcede- 
liptuca, c]uim proiulii a Mem- 
bianis biiibiti!, cguonim paritei lcdiO; 
in probavit Buiminniu, Vii ClaiiC 
Aniholog, Vcl. Lntn. Ep^Kcumn, 
, III. Ep. civ. p. sf\. Ccteram dl 
bo elarifieare confei. CelUl. COC, 
poftci. p. igg. AKNTZ. 

>. CUrificai».] Ita & (ccDudl IM- 
in Aiiii. piioc fccipfciat tUrifietm- 

quod {< eft in Vet fc IbHH^ CA11MI14UM LlBER V. ±07 

Gens voluit Judaea Deum. pars effe ferebat 
Hoc tonitrum : pars angelicam crepuiffe loquelam. 
O geiis caeca oculis , o gens duriffima corde \ 
Non tonitrus potuit Chriftum , feu angelus uUus , r^ 

Aufto-» tertia manus in Arrit. 6ed\t etarlficans f 
quod esflat in Panh. 5ched. Pulm. cld' 
tificemque iterumg aperttus omiSb quid 
Vet. I. 

II. ^gno/cere.l Ccgno/iere» Melius 
lihet vetus : nee fic agnofcere* Caelum 
auteai Deum defighat. Petronius: Ne- 
wo caebtm putat, hoc eft, Deum efle,- 
ciim caeluro videlicet omnes coiam vl- 
deuit. Manilius V. 

Afa^ue Divorum , eui votum /Olvit 
Olympus. 
Hoceft^ Juppiceiiplei Deoramfummus* 
Non aucem Judaei (blum Deum non 
a^noicebant Chrittum« fed inter Ghii- 
ftianos ipfos, etiam mfimoaevo, & 
omnibus eum profeflisy haeieds rnity 
qaae non ciedeiet hoc^ oftendi fibi 
pofcens fciiptuiae teftimonia , quibos 
peculiaii libio refpondit ^ & fatis fecit 
fetrus Mauritius Veneiabilis, qui inter 
opera ejus editus eft. Barth. liii. 
Adv. III. Cantabr. & L^ipf. agno/cere^ 
Alm. & vulgati eogno/eere, Cellar. 
Malim ex Cod. Alm. & Bdd. Ald. Col. 
ToTttadf. Pabr. Maitt. eogno/cere, Nofter 
Prol. 3. Si te eogno/eis amicum, Idem 
iV. S7- San3um eogno/co Dei. Voces 
eogno/cere & agno/cere in Codd. com- 
iBucari. vide apud Ck, Oodendorpium 
ad Au^. de B. Hifp. c. 3. f, 4. Barthii 
Codexpiovoce Chrifium hsibetcoelum ; 

2uod fiufba defendk Vii do^Ilfimus. 
quid mutandum , malim ; ae ne fie 
eopto/cere Chriftum, Nejato nequidem^ 
Geuner. Qiiod fciiDtt Giuneius, Bar- 
thium ez Cod. malulfle coelum , non 
piocedit. Neque enim ipfe, neque ip- 
lias Codex hanc le&Ionem tuecur. Uni- 
ce vohiit Baithius veiba caelo aifertore 
cxponete» iifdem feie fciiptoium tefti- 
moniis. quae piodiixit ad Stat. I. Theb* 
#; o. ad Clauaian. II. de Laud. Stilic. 
»07. & VI. Conf. Honor. p. 739. ita 
fe Ofympus pso omiiibii* piis acci- pifni. ibid. l^. Ge^. iit, fidera^ vf. 312^ 
aether^ ibid. ad VI. Conf. H(teoi. p« 
749. Ceteium & ego cum Giuneio eo* 
^no/cere piaetuleiim , quod etiam ocft^c' 
m Vet. I. a. Afon. de ifla cqnfufioiie' 
adde Diak. ad L2v. V. cap. xxxvi. 
MuAck. adFnIg^nt.II^ Mythol. 11. apuc^ 
Boet. II. de Confol. Phil. Piof. iv. ex-» 
hibet CoUatio Patris mei : Ut cogno/eai 
in bis fortuitis rebus. Porio at nee fie 
habem TojtA. 3* Btbl. Lugdw Non dif.' 
plicet nOf quod Giunetns malebat le- 
poni. Sed tamen & nee pio nequidenf 
veteribus adhibitum i aaeo ut eodemf 
tts ledeat. vfd. Drak. ad Liv. XXXI, 
cap. XXII. $. 7- Not. Patern. ad Plin* 
Pan. cap. Iil. $. 5. & i:.xxxxii. (• 7^ 
nifr forte nec praeferas ex iis , quae no^ 
fat Pater meus ad Plin. cap. xxii. $• 
4. Deinde Amt. habet^ Cens voluitju^ 
daea /uum, Obftat Profa : Domini Je» 
/u Chrifii Dettatemerediditadprokatam» 
ARNTZ. 

13. Tonitrum,"] T^ni/rfti adpellatibne . 
pafculina» ufurpat Sedulius noilei* £( 
mfeiius paullo : 

Num tonitrus potuit Chriftum, fivi 
Angelus uilui 

Ai^orem gentra/fe /uum, 
Tonitruum dicit Hieronymus in Didy-»' 
mo lib. I. Deusenimquijejpiritumcon-* 
dere /uerat praelocutus &* faeere^ ^ 
tonitruum dixit /e firmare^ ^ diiieth^ 
lum ^ nebulas /acere; fi igiturinprae^ 
di&a narratione per/everamus ^ id e/t ^ 
in tonitruOf &* dilUulo 6* nubibus, cccm 
Vide Piifcianum lib. VI. Barth. li ii. 
Adv. III. Cellar. raox ad vf* 15. Ifcan* 
B. Tioj. VI. vf. 54. 

£t tonitrus eurru ftridente minores» 
Voff. de Analog. lib. II. cap. xvi i. ita^ 
& nonnulli Codd. apud Virg. VI. Aen^. 
St6. exbibenty. tonitrus imitatur Olym^ 
pi. Sed vide ad iib. I. ti. arntz. 

IX« Num tonfints.Ji Sic iaipti Alm« Auftorem generaflfe fmm ^ qm nomirie Pa«:ri»* 
Audito tefponft: daiet: fed ab oie Tomntis, 
Natum agnofcentis^ poptilus quo crederet ^cJftan^^ 
Vox emiffa fuo tefpc^it coniona verba 

Amiia tunc facrae celebrans per munera coenae' aci 
Pafchales ex more dapes, humilemque miniftrura 
Se faciens , & grata fuis exempla relinquens 
Adfuffgit^ famulisque libens famulatur, & onuii» 
Linteolo accinftus tantum inclinavit honorem ,- 
Difcipulis ut fponte laVans veftigia cuntftis ^ t^ 

Nec Judam exciperet, quem pr^tioms iniquae » 

Noveirf 

& BaitB, EtiatH Fab#. alit Non. Er to- 1 Sic Ferifl^pli* XIII. «i. Sc alibi Mta 
^krus ntobniti Ovidii audodtate ac Si. lib. II. i86. lii:: iliia» Mstam. 11. veif. 3^4. hujus 
Ith. XIL ^ii. CtLlAR. Num Jegitur ia 
Co^. Alm. & Bacth. Edd. Ald. Lipf. 
j^abt. ac Bibl. Lugd. & iic ediderat 
Cefiariu& No& fictem €od. Cant. & 
£d(K Baf. Tofaaef. Col. dc Maitc. (e- 
Cud ; iM» leiciipfiiitus , quia iBfe fer- 
monisr cofltflorfutf fciibere ita no6 jobe> 

bat: to /ed enim ^ quod vf. 17. leg^* 
fur> p^rticulam liti» rerre non potelt,! 
fed non lequirit. \|[uimo ip^^ eciam Fro- J Quid t>«f»» mortom sppilkt^ M^ 

wte Jirpens ^ 
Pande libens: m^lhn noHs nmgM 
res efi. 
Juvencus IV. i^c 

Jujiofque otmfes d^ Uie mdlirmi 
Secemet , dextraquo^ Kbttii m fm^ 
locatit. 
Piopertius L Ei. ». ar* 
Quwm t»i prae/ertim Pkodu» M 
earmiua dtnet fa: Ne^ue enim tonitrus Cbriftum aut Mniamftse IJbm Camopeakfra^ 

amgelus ereatura fuum generavtt auth- WOPiiNS. 

rem. Gruner. Qj^am Viri Enidirt ftn- aj. J^eftigra ] ifon funt fantum iiu*^ 

tentiam noftto quoque calculo proba- pr^ loco aticui ^^[lu 'pedQiH 9 ^Ot 

mus. Probat paiitei £d. Tom. 1. 6c }. plantarum / ftd ipfaemet plaiitae. m 

Sed Cod. Arnt. Bd. Vet. i. z. Parrhaf. nilius lib. IV. 

& aliae num fbtvant. Pto feu aiii five , ; Crura^ue defhidit javei^ , vefti^ 

ut hiafUm tollant. , * Fifces. 

»0. il/M»frA] Pmfa: Tunc dmui fd- BikRTH. tui. Adv. h^. Bonn. adLiK 
trumento convixni cum Pafchales eputas can. II. vf. 24!. Senec. Thyeft, 103^' 
iett^raret. Hinc fbtte pondus accipeie Stat ix. Theb. 699. nbi Vet. Sdiol. a* 
pedet God. Amt. fcriptura pio per mm- pud Baiihium » qiai veftight per- ^m^ 
itfnieihibentisr«mmn«. sea tamenom- exponit. addeMinocFei.Oaav.cn. 
aci id ) qood vulgatam eff » uiunimi iwi/t veftirio cedens arerea^ abi plaa 
oie tiientur, arntz. ! oong^t Oneliiis , delciipta tnrpite/ 

at. Exempla.^ Pco' esemplOt pluri- paitim ez Barthii nota ad Grac Cyn^* 
hua, tdfenii' in loco Min. Penc. c. 17«. pattim ei ejnfddn Coolmentamr 
XVIU. CotUSmar imperia terrena , f«. ad Claudian. I. <te Rapr. Ftof. 19. 0» 
kus eiempU m^ifue de coelo, LBens ,^ teram de lcrtptaia iftius loci , quem dt. 
L t% benigne Ptudent. Hamait. 9)7. " Minoeio prorali, vehementer diffead^ C9i0«ftr«* dimim&KBi^putcefM^ ont Eniditi : m vtde Vicam dc>^ iv CxiMiNtJM LiBEii.V. iS'^ ei a Noverat auftorem. Sed nil tibi gloria, faeye 
Traditor, illa dabat pedibus conffitere mundis, 
0ui fenfu poUutu.^ eras, velut omlie fepiulcrum 
Exteriora gerens albae Velamina formae , 
Sordibus interius foedoque cadavere pleftuili. 

Nec nominum latiierS doli, lcelerisque futuri 
J^rodidlt audlorem,, panenf cui tradidit ipfe , .. 
Qui panis tradendus erat. nam corpori^. atque 
Sanguinis ille fui poftquani duo munera fanxit, 
Afque cibtim potumque dedit, quq perpete nuiti^uam 
Efurienti fitientcjae animae firte iabe fideles;- 

O . Protiiju^ '§ ♦ol. III. tom. tl. p..i8i. ^orte iftud 
m»Uis tiicri poflcr Pliij'. 11. Epift,XVii. 
Jj. fedt^us mollis &• cedens, & X. Ep. 
TfCt, ubi Catan. adde Heini. adGraev. 
£pift. Gcx. tom. xy. Syll. fiuim. 

ARNTZ. 

£g. Mundis. ] Knm & Judae lavit 
Chiiftus pedes. Cellar. Tornaef. i. 
2. ). & plures aliae Edd. habeiit 
^udis, Sed e^egie faliuntur, Errorein 
hm notant Gfuneius h. 1. quem con- 
fulis. . ^ 

jo. yelamina,"^ Confer Pignor. de 
Sitv. |). m. 475. Alojf fordihus iniernis 
^itat Cl. Lam{^ in Joann. tom. III. p. 
16. in not. qubd ferii poflet, nili ob* 
i^aiet Fiola: Swrdtbus intus horret in* 
pUtum. Dtt tali vocum permutatione 
confer Cl, Ora|cenb. ad Livium i v. cap. 
jLiii. ABNTZ. 

jz. f^there doli.1 Aeneid. t. no. 

Nec latuere doU fratrem Junonis, 
ibELL^R. 

^im Prodidit.\ Omninb melior efl 
It^o MSta y edidit, Edere enim eft 
^romulgare , omnibus cohfpiciciirdum 
j^roponere / ut tdere a&ionem apud Ju- 
leconfultos : & hoc in pleno dlfcipu- 
lorum confc(Ci fecit Judae , prodendus 
nioz ab eo, Pomihus Jeius. BARfH. 
jC^iii. Adv. ii|. Barthius ex MSro le- 
gebat €didit. Male. IlUid edidit GiofTi eft 

tQ prtUdit, Juftitl. XXI. 4. 6. Quum 
4^nfn9 fe proditum videret , i. e. mani- 
iediiium'» Aui:. Vi^. Epit. u. f. Pr9- ditis piftSntiae /timendai auttotihuii 
Servius etiam ad Aeft. IV. 13. prodefi 
e:(pohit occulta- detegere, Fhaedr. IV. 
17. 17., Rumor legatos fuperiores pro^ 
didit. uln Schefferus, aperuiti notumf 
que fepit » quam turpitei le in Jo- 
vis reglo gcfliirent. £t dpud Tertull. 
A^ologet. Z7. p. 262. prodere, aliquem 
exponit CI. Havercampus ^' perlonani 
alicui dctrahcre. Proaere vtto U edere 
facp^us in Codd. MSS. commutarlf 
invicem ,' docent , obfervaiiones ,Bur- 
manni ad.Ovid. Met V. 517. Faflf. III. 
291- Gruner. Edidit etiam exhibe^ 
?.irrh. & Scbed. Fulm. Grunerum' 
tamen fequor. adde Serv. ad VixgiU 
IV- AciJT. 2M. alia dabit Wopkens^ 
ad vf. 4Si. Pro futuri B^rthiud d. 1. ci« 
tat nefandiy invita Profa & feafu coni<' 
r^odiore. Ar^tz. 

af..6/anxir.] Glofla in Arnt. confir- 
mavit V. Barth. VI if. Adveil. Xiir. 
qui per covfecravit ezplicaty atque eo 
inodo ProCa. ARV*rz. 
^;7. EJurient /itientaue.'] Ex Alm'. 
roembranis. Vulgo: Efuriant fltiant* 
<jue. CellAiI. Codd. Cant. Arnt. Edd*. 
Vet. i. £. Monaft. Baf. "forn. i^. 2. i. 
Fabr. Bibl. Lugd. \i?^tni efuriant fiti' 
aiftque. Adcedit Profa : Fament fitim-' 
que fentire nequeant animae» Sed p^ 
rum dififerty (]uidquid eligaS. Aheruiii 
cum nonnullis haoenc Farihaf. Schcdv 
Fulin. ARNTJ^ 

41. PdtrvS iio COELII SeDULII 

Protinus in Judam , fedes ubi livor habebat , 
Spiritus intravit teterrimus , armaque fumens 
In dominum , femle dedit confurgere bellum. 4<J 

Paclus grande nefas parva mercede ^ neque iUi 
Culpa datur pretio , fed inhaerent crimina fafto. 
Tantumdem fceleris , terdcna nomifmata fumens 
Argenti, par\-o caecatus munere geffit, 
Quantum cunfta fimul terrarum regna y marisque 4S 
Divitias, omnemqUe vagis cum uubibus aethram 
Si caperet, gcfturus erat: neque enim bona raundi 
Sufficerent, magni fufo pro fanguine Chrifti, 
Qui pater eft mundi, qui fecerat hunc quoque tiafci. 

Atque 

4T. Parv/f mfrcfJg. ] Sctibenduin db eft aliqnaMtfo pefiitus nibiT faiflet ^quidem putarim ex Cod. Cant ^ua- 
xHs mercede y confirmaDte hanc ledio- talem {ibi torpoiem imaginatur, Quaoi 
pie & ChiiftiaDe noft diiputo. Lapon- jicm P:ofa : PaZtus fcelus grande negO' i vit , ut proferiet aliqoidy quo nihil U 
tii Jub qitalihet mercede, Vulgata le- \ lud intelligererur. Q^^ tamen om< 
^io parva gloHema fapit. Gkuner. ' ni^ , quae naTiarf poOunt f non to 
Parva tamen praetulerim; non enim . imptrmunf homano renfui. Ita<|ae 
mialibet mercede hbc peregit Judas , ! voces ab iisdetorlit, quae (int, qoae- 
ied definira , iicet exigua. Uberius que fuerint f licet ilgni^care debeanlf 
i<tud confirmavi in Specinr. Obferv. id', quod' nunquam tuit. Quod ceite 
c IX p. fS. Max iiee illi Ed. Par- impolTibile cft. Nam nequc id nequtf 
ihaf. Lipf. conrra Grammaticorum re- nunquam de tali dici poreft, cum dc- 
guhs, quas t^imen & alib^hac in par- que fuerit omnino , neque tempori^ 
te neg!e£bs f-^epius leperias. tu vide ratio ad nihil illud peitineat , qixKf 
Pjreniemr mcum ad Pacat. Paneg. femper eft*, qui nunquam quicquam» XXXlM. \, ARl^TZ. 

4 4. Nfi^tswata.] Arnr. & aliac 
F.dd. numismatA. Sed vide Daulq. Or- & omnino nil fuit, oc non fnff. Sit 
jam dum nimium aicit Sedulius, cuffl 
damnatum JJerili matre dicit. Quaf thogt. p.irt. II. p. ZM. i enim matrem habet, quod eam ftfm 

46. Aethram, j Arniz. apr. m. ae-^ lem^quod damnarom ipfnm, jam fu- 
tbrem. I ifte aliquid necetfe eft' Illud vero ni- 

49 Hurcl Profa: hunc nefandum^' hil nuUum omnino aliquid admittif. 
liidim CklxaR. Soperiori vf, Cod- j Torpor ille nefciemiam mortaliuni & 
Gant. Torn. z. B.if. magno. Mox p;o nlhiiitafem illam deligrfare debet, quac' 
mvre Sched. Pulm. ventre f quod ta-j nil omninO" unq'Qam fait. Omnii»' 
men damnat Profa. , quicquid dicai Homo in talibus minut 

f?. Torpore.] Torpor cft id apud dicltrquam inteHi^t, & minus intd- 
5ediilium , quod non eft, quodque ef-, ligit,- quam res polcit. BARTH. LHI* 
fari nemopofert, videlicet id , inquo' Adv. iii. Ubi pio /Utbris citat fiira» 
fucrunt homines , cum nondum fue- 1 Porro m. alt. in Cod. Anit. & Ed. 
runt , in Nihilo videlicet ipfo , necj Panhaf. h^hetifors melitr nefeijle i^- 
CAim fuer4im ; fed humana imagina-; nulla ncccificate, Cccctum hic aigutju' 
ti»> Qoa valens aileqai id, qood mo-j aui# Carminum Liber V. Jtn 

Atqiie utinam fterili damnatus matre nequiffet 50 

Natalem fentire diem, nec lUrainis hujus 
Haufiffet placidas flabris vitalibus auras 
Aetemo torpore latens, miferoque fuiffet 
Sors melior nefcire datam , quam perdere vitam. 
Aut male fufus humo, confeftim munera iucis 55 

Perderet, ut pulvis, quem ventus projicit ingens 
A facie terrae , lapidisque volatibus aftus 
jSpargitur in vacuas nebulis obfcurior umbras. 

Tunc cruente, ferox, audax, infane, rebellis, 
Pcrfide, crudelis, fallax, venalis, inique, 60 

Traditor inmitis , fere proditor , inpie latro , 

O Q. Prae- mlhi ^uidem » quam res poftulabat , 
ptiocinari videtui Barthius. 

55. Fufus bumo,"] Lipf. bumo: fed 
plures^ etiam Alm. humo. I^ufus^ na> 
tus. Dizi ad Prudentii Cathem. I^ verf. 
xp. ti^mo reTpicic antiquum morem, 
quo natus infans in humo poi^ebatur , 
uc tolleictui a patie- j^liniifs iib.VIl. 
prooemio: . Hominem [nacura] nuium & 
in nuda btfmo natali die ahjicit ad va- 
gitusftatim 6» plorafum. CjELL^R. La- 
18 de eo fflore agit Barth. ad Claudian. 
ly. Conf. Honpr* vf. 117. ad Nupt. 
}(onor.&Majr.in fi.n. f rud^m. Cathem. 
Hymn. XU. vf. i^S- 

PueriU plgnuf tolUre, 
1. tf. $. £. p. de Jur. Patron. Qui H- 
beros tollert pojfunt. 1. 29. S. de Man. 
tq(jt. Hsc (£iiu8) fublatus ab aHo edw 
eatus eft. & talfs e terra fublatos gre- 
mio inponebant parentes. Banh. ad 
Claud. Conf. Probin vf. 144. unde in 
ft^u parentum .<^ dicuntyr Iiljeri. Elfn. 
«d Euang. Joann. cap. i, vi^. ig. id, 
qaod addit t funera lucif , e^plicat 
Marckland. ad Stat. il. Silv. i. m$, 
Fn/us vero natum denotare poft Cella- 
xium docuit etiam CI. Burmann. ad 
Phaedr. iu. Fab. xv. vf. 6, Avian. Fab. 
agc. vf. 7. 
l^une me faxofis genttrix foecunda 
f^b antrif 
FH<iii. S7, I^acle terrae.'] Scripturae San^ 
ftae foimula ex Ebraifmo nata. Cel- 
LAR. Arntz. transponit: putvi^, ve^tus 
quem. 

61. Traditor inmitis.l TraditorisViO* 
mine rurfum inGgnivit Judam vf. 28. 
& Hymno II. 74.. Tertullian. de Prac- 
fcript.'Haerpt. c. III. Jpfe traditor Cbri^ 
fti de 4poliolif fuit, Sxc faepius ille 
aliique : quemadmodum Judas tradi^ 
diffe Chrlftum dicitur Matth. X. 4- & 
alibi. Apud Tacitum etiam traditor 
proditaicm notat, Hift. II. z*. Qt^in 
potius , interfeflo tiaditoie » fortwnam 
virtuiemque fuam malo omine exfolverent» 
ubi tamen conjiciunt proditore vel /r<J- 
ditore. Hic autem traiitor a proditore 
diflinguitur, nefcio quomodo. niji foi- 
te ita ut prius relpiciat ad n&um tra* 
dendi Domini Judaeorum primaiiis , 
pofterius ad indicis oHiciumi quo ip<* 
fum in horto lidloribus militiDulcjue 
demonftravit. Confer Pauiin. Epift. 
XXIII. 34* Verum traditor antefuam. 
prod^ret Dominum , perfidiam Juam 
prodidit, Ambrofius dc Cain & Abel 
lib. \h 6. Haec (juilicia^ enim defuit 
Judae, Nam ft adfuiftet , non tradidis« 
fet Dominum , non ptodidi ffet magiftrum» 
Ccrcroquin proditor & prodere dicitur 
etiam, qui alicui cauflaexirii eft; quo- 
modo npc inepre hic accipi poflet, 
V^QPKENS. PolSt ccric proditor imeili- 

9} ' N llt. CpELII SfDUI.II 

Praevius horribiles comitaris fignifer enfes-^ 
♦Sacfilegamque aciem , gladiis fudibusque minacetn 
,Quum moveas, orc on premis, mellique venenunj 
Inferis, & Dominum blanda fub imagine prodis? * 6fl 
Quid focium fin.ulas, &; amica fraude fiilutas? 
Numquam terribiles aut pax con jurat in enfes , * 
^ut truculenta pio lupus ofcula porrigit agnp, 

Tra- gi de Jqd9 o^endente ^ ubi commode 
Chriftus pot^rat capi. Procttre pet dolo 
pftchdere explicar Serv. ad Virg.ii 
Acn 117. Ordinem ceterum hic invertit 
Ed. Parrh. & hu^c Yerfum inrer duos 
praecedentes interponit. Arntz. fcripnmus, art era prtmfs. Albisof. 

1. ?4- 
CoU^ique ^ hoc oeuht Ulius ere Pre» 
ntAm* 
ubi vide, quae obrervavi^ Jo. Clcricus, 
qui fub Goralli nomine latcre' volult 6i. Slgnifer.] Scjtum eft, in agmi- Gruner. ^rnt. Cod. ab ali. man. fl( nibus e<:|ueftribus & pedeftribus Jigni- 
feros prilcis pracceflifle, quod hodie^ 
fiis moribus aliter tamen obfclvatur 
Hinc praevium fgniferum Proditorcm 
yocat Sedulius Nofter. BARTH. liii. 
Adv. Jll. Dux & Signifer fic laepe 
conjunguntur apud Ciceron. Refpicere 
jpomit Seduiius ad fignum illud| quod , Siihed. V\i\m. ore ora, Optione. Ovidi 

X. Met i9i. 

Qraque tandem 

Ore fuo non falja premit, 
Mox blanda Dominum idem. Cod. Veti 
I. i. Parrhaf. Fabr. Monaft. Toimd.l» 
i. aliaeque Edd. ARNTZ. 

66. Socium ftmulas. ] Habet quoqne /Iniixo ofculo , darct Judas , de quojProfa; Cur focium fall^cite^ profiteriif 
^lafth. 3^xVl. vf 4g. ARNT2. ' fe* amicae fraudis falutat^one perftrn^ 

6^* Ouumi meveas.'} Cantabr. MS. ^\gerisf Amica fraus elje videtor| quae 
Fabr. Cummoveas; tedle. Profa etiam , ! peragitur in amkum ,' at odium ^erma^ eum minaciter moveas, Librt plures, 
fCtiam A|m. fcriptus, commoveaSf per- 
J^craixi. C£l,L4B. Quom movear Mo- 
tiaft. Cemmbhfeas Cod. Atnt. Vet: i. z. 
iParthaf. Torn- t- £. 3. aliae, quod ta- 
pcn jure' merito ^ejecit Cellar. Dam- 
iiaruiit & iftud Scbed. Pulm. quae Su- 
per. vf. pro aciem habent manum. quod 
pollet facile ferri , cum facpius ifta wox 
multirudinem" (jeiignet. ' VelleJ. lib. If. 
cap. C|[II. $.4. ^Jagnam Thraeum ma» 
inum. Raphel ex Xt^n, ad Epift. i. ac) 
Timoth. I. vf. 8. Sed potius vulgatae 
(criptqiae favet Profa. Cetenam vidc 

Salden. Ot. Thebl. lib.II. CxeicVi^i' 
(. 1* Arnt;|p 

64. Ori era,"] MS. Cod. ere era firen 
ment. BARTH. f.ill. Adv. iii. GloiTa 
^lm. codicis; QRI tuo ^ ora| Chrifti. 
Bartn. ert era. Ce^lar. legcbatur 
plim eri ora^ quod |<atinum non cft. num ^ pro odio in g^rinanum vel fta 
trem , lib. II. 2^9. Confer, qoae a4 
ejufdem libri 227. Cogiiabam cetcro» 
quin , Quid fscium fimulant ((cil.* te) 
inimita frauie falutas ^ fdl. lilamf 
yel, jg. /. fmulas^ 6* amiea frontt 
falutasT vel . . (y edeea fraude fdiutasf 
i. e. QCcuTta. ut vf. 3(7. 

Q.uisjuis enim artifieet taeci fek 
imagine fraude^ 

Inftiruit &* vanas cupit txercere fi* 
guras: &c. 
ubi forfitan ieg. jg. «. artifiet estcM 
fub imagine fraudes. &c. WOPJUNS. 
Cod. Arnr. & ami^iuM fraudt S. qaod 
tarocn i^n probo. ' Amica fraus fSi% 
videtur'. quae fub fpecie & praete^a 
amicitiae, olculo inteipofito, comoiit* 
tebatur. 5ic elegantei* hic duo iterum 
contrarta iunguntui » de qua ratioQtt 
Vidimus ad lib III. vi". 90. ARlfTZ. 

57. Numauid.} AUa faiptuia , affir- CARMINyM LlBEK.y. iJJ Ttaditus ergo vitis operator fanftus iniquis 
Confuetarn non liquit opem» pueroque i-evulfam 
Enfe Petri (ne qua pius a pietate vacaret^ 
Sleddidit auriculani. nec enim vindii2a Tonanij 
Conveniens Ijumana fuit, qui miUia patrem 
Angelic^s fibimet legiones pofcere poflet 
J^lus duofJena dari , fl niallet furaere popnas 
. O 3 79 . De ■Qui videlicet, non petCQniajii 

KS. Cod. numqxam, (|uam cgo polius 

ftf\UU. BARTH. LIU. Adl. III' II 

Biith. a MS. op[imc, Eandem li 
aianein liabent Cod. Cani. & Edd. Atd. 
Tomaer, Col, Waiii. Ntqi MSA. Optil Vul^ [egiiur : Numgi.iiL Gru- fecuiuf dn- tt. Pia'] MnnfueiQ, pladda. Cei^ 
LAX. 

jtui Dominus Sed;:lia , (luoiiiam ipfe 
ait i(t Eiungelio , Patrem luuiii fcmpei , 
C( fefe opeiui. Ei tpiiattr ilioqui U 
tpirariui fuqt qumquam oljoii , fcm. 
pa opeii inie^ii : Koc loco Si rf. ^te. 

Pafltr 4 

rit m ennii ta KoTvcidiL M*Iefip)itt. ntiucii^yar, 
iia cotuii iiiitflt tperantem vocal V«ni| 
luE, il'. Timoiti. II. y. WOeKEKS. 

70. Paera^M.J pHtt eH qutltbM 
laiqiAeii lic Abuliimi pueri, q[ji ali< 
auot B,eguiii eieicitum , cecidetam, 
Genefeoi ZtV. £i liaec ubivis obTM 
ip S. L. f^. idj^ilbai Chiiftiam*. 
BARtH. Ltti' Adv. III. EgTegie Pan- 
lus lCtUS ip l, Mt, i. de "V.S ;>Mri 
«dpiilMia irit J!gnifieaiinf, baitt f 
—-~ JeriKS naern adprU itlaltm pMTiltm demenllra . 
de piioii notione ( quae >d liuiic Jo- 


cam &dt , iatfy '!"<"■ B4BTH.M11 Adv. III. Optfalct f/<a 
Oui vocjii videiui Dominus ieffieai 
nuiicujofiie beneScentiae ipGui , qiK 
«iam ipfe Jaan. V. 17. Pairr, [nquiti 
aWBi m/fitt mtdt opeiatui, &r igt ope^ 
|0i. Fiulicus focm. XZVII. la. 
t/am WiuiKd mioua mtdica Virii 

Sft illie opeiati vias. 
5«epe auiem «prranJi »el <i;wr, 
l^mine rpeciatira teneScentia *e 
■i^niia figqifcalui. Idem Faulinus 
feptft- XJIU. t*. flsia ;,yri.i rtfii. 
firium & rr/W^iv «7 illa fidilium 
opeiatio , 4i>i^ vel fralrti Jutim- 
toTf vtliMfti tm/tvtnur,. cum no* - . quae 
cau&c Lam 
, iis. in not. GioKi*. 
Le&. Flaui. p. ii. Haiism Chi. Fhi- 
" GeneC XIV. y[. i^. Giascal 
eodem fenfu wmi afitatum. Anacr. 
Ivf. )?■■ & 571 Elfnei. ad. Luc. vii. 
1 7. Koc veio Petii ^aam initiScQ 
eitenuaie conantui Potirificii , qua 
de le agit tampe in JMnn. Kun. R(i. 

p. III. JD DOt J^RNTZ. 

71. Piu a piilaie.l ^'^ ^'^ ^^' 
veif. iga. Cellab. Contulii jam Cel- 
luius haec lib. IV. i«f. 

Tmt ftxapuejlait 

Quat tnnfuam pictaie VKat. lllt geri dtvini pigimi Vi nknjuam pietatc Tacet, fiuivt^ " 
Praefiaiuliu ddifl. S.I4 CoELi) Sedulii 

I 

De meritis, quam fponte fuas ignofccre plagas. 
Tunc parci mucrone jubet, quia venerat ipfe 
Ponere pro cumQajs animam « non toller^ cpiquam^ 

Jamque Petro clara jamdudum yoce fetenti , 
Cum Domino fe velle iporlj prius aUger, inquit, 
Quam galjps cantet, hac me ter nofte negabis; 
Non repjfotendo fidero» ftd praedicgndo timorem 80 Con- jS. S.pam.1 ltarae|nuspftrticidae^0- 
$ius vet magh ante fuam Ellipfin pati? 
untur. Fulgent. Mythol. mit. Autquid 
^s ittfuirasp fuam au$d dicas invem- 
A5. ubi Munck. & ad eumd. iii. My- 
fhoi. III. SaUuft. Cat. viii. init. £4 
res eunSas ex iibitUney quam ex vero 
€elebrat. Not. ad Liv. IV. cap. xxxiii. 
ad Piin. Faneg. xiy. $. i. Buifli. ad 
Vell. iib. II. cap. cxxix. $. i. Aux. 
Via. Caef. XXXIII. f . jo. Optimi mor- 
taUum vitae decore ^uam auaejitis mo- 
ribus Obfetv. Mifceli. A. 173*. menf. 
Maj. p. 41X* ita quidam exfHkant il- 
la ICti in l^ i, $. i. C de Reb. cred. 
i» genere Juo funSfionem recipiunt per 
folutionem auam fpeeie. Ampl. tamen 
Vonck. Obl. Mifc. cap. xxxii. p. izz. 
zeponit , nunquam Jpecie. alitex alii. 
ARNTZ. 

77. Mucrone.'^ Aen. I. 217. Farce 
metu, CellaR. Animanf^ quuod fequi- 
t^iy adhibuit pio vita. Nep. £um. iv. 
$. 2. Quam alterum anima reliquerit, 
$. f I. Inftit. de Publ. Judic. Et anu 
mae quidem timiJlionem non inrogant, 
Salluft. Cadl. cap. 11. infip. Jsdemum 
m\ki viverf atque frui anima videtur, 

Ita Graecis A^^^i. Raphel. ex Herod. 
ad Luc. VI. vf. 9. Aaorl XXV. vf. n. 
& XXVII. vf. aa. '^v^rif ettfuv apu4 
£lin. ad Joann. Euang. X. vf. 24. ]pam* 
pft !n ]oahh. tom. ii. p. 651» in not. 
^onere itaque animam (eu vitam eft fi- 
nlie » inori. Cicer. ix. Fam. xxiv. 
$. II. IHta mihi pqnenda Jlt, ubi 
Cort. cum Raphel. ex Xenoph. ad 
Euang. Joann. V. vf. i). Cafliodor. 1. 
Vac. XXXVII. Pro copulatis ftbi animas 

pQnunt. Oeleiam nee tolkre Paixhaf. 

ARNTZ. S9. AUgtr,^ la Gloms Ifidori \m^ 
tui: AUiger^ Gallus. Quod Vin do- 
fti . S( nos alibi voluimus alioifum uif 
terpretar^ Eft ycro nihi| aUud, quanj 
Glofta hujus loci. Et taiia inillisGW 
fisin^nita funt, qua|5 aliguando miiif 
ficecorquenty ingenia eriam acutaun»»; 
aijudunt autem Sona» partem ?d loa 
Chriftianoium Audorum pet fe clan oj 
facilia. Id hoc quidem Ipco faftuni 
fufpicio non inepta nos habct. BARra- 
LIII. Adv. 111. AUger j)ro gallo hic di. 
ci ijot^vitDaum aq R^inef Epift xi, 
p. 61. De Gallicinip pluribus Lamp^ 
in Joann. tpm. iii. p. 90. Seq innot. 
Pripri verfu Cod. Atiit. a map. pr. /«» 
Petro^ & i^ Torn. i. <\^^ fw jx* 
fet. At yerp alt. man. in. nam^ 
correzit, quo modo etiam Cod. Canii 
idque pariter fervat Prpfa. ARNTZ 

gi. Keprobando fidem,] Diximi)S 94 
Prudcntii hymnum ad Galji canmm f. 
59. Cellar» 

83. Continuo, ] In Membiams legi- 

tur: , 

Prottnus ad trijfes Caipbae deducitw 

aedes, 
Domus autem haec Caiphae ntiqne 
magnifica fuit, cujus aliquid oftendet 
re pcregre venientibus multis poft fe^ 
culis voluerunt incolae fandterum lo- 
corum. Icinerarium Burdegalenfe : h 
eadem afcenditur Sion , ^ paret 4< 
fuit domus Caiphae Jecetdotis . 6» colum* 
na adhue ibi efi , in qua Cbrijium flo' 
gelUs ceciderunt, De eadem memota- 
batur Hiftoria» concidifle fubita ruina. 
Prudentius in Enchiridio, quodfuprail- 
li afteruimus: 

Jmpia bLafphemi eecidit doifm al^ 
Caiphae^ CAKUiiiiJU LiBiR V. Aiy 

Continuo ad triftes Caiphae deducitur aedes , 
llle facerdotiim fuerat tunc denique princeps , 
Et princeps fcekrum. namque hoe refidente cadiedra 8^ 
Peftifera^ fallis agitatum teftibus ardet 
Concilium , jamjamque volant mendacia mille 
In Dominum , vanis hominufn conflata cavillis j 
Et pereunt levitate fui : velut ignis oberrans 

O 4 Arentes In qua piklfaia eft alapii faiiei fa» 
era Chrijii^ 

Ilie ptceatofes manei estitui: obruta 
quorum 

Vita ruinojis tumulis fine fine jace- 
hit. 
Jtnrencu? Caipbaeam aulaM tocat p ma- 
gnificentiam indican^: 

Jamque Caiphaea fteierai Sdhator 
in aula, 
BifiRTH. llii. Adv. lll. Ut y in Moy* 
fes modo producituiy modo coiripimr^ 
Ha hic in Caiphae nomine i corripimi , 
cumproduxeiitPmdentius, Enchii. XL. 

fmpia blajphenii cecidit domus . ecce 
Caiphae. 
]iivencQS lib. IV. 542. 

Jamfue Caiphaea ftetefai Sahatof 
in dula. 
WOPKENS ProtinuSf ^uod CX Mcm- 
btanis profSsrt Barthius , exftat etiam iii 
£d. Facrh. & Sched. Pulm. nequc dif- 
plicet , cum ili Ptofa mox Icgatui. 
Omnes tamen leliqui leceptam fcii- 
ptutam feiyaiitt conftantei. Porio £d. 
AM. pro triftes fubftitult -Oaftai, quod 
non incommode hicponeretui, ii au- 
lae Caiphaeae elegantiam connderave- 
ris. Ita pulera fedis Caiphaeae atria 
dixit Juvenc. iv. vf. 407. fc -Oafta do- 
muSf aula &c. Saepius occuirir. deiiia 
aedeCaiphae confule,- quaehabefLam- 
pe ad Euang. ]oaQn. tom. III. p. 521. 
m not. Sed trifies hic vidCrur itervo- 
iins , ut hoirenda aedis Caiphaeae fce- 
lera exprimantur. Solet enim & ea 
vox faevitiam indicaie. tu vide Barth. 
ad Claudiin. p. 4«o. Arntz. 

K. Refidente Cathedra.'] Cathedra 
refidere eft Epifcopatum aut Pontifi* 
cacum tcnexe. Vide ^uae ad Optatum Afium tlibi noumus. BARTh. Lirc* 
Adv, III. Hie feftdente Parrh. 2c 
moz eonfilium m^Ie Vet. i. Pa^ibaf. 

8g. Cavillis.} F^vilUs. Favill^eiunt 
tehues quaedam cineies , aut flamm»- 
lum ^uaedam mieulae, aut omnino tale 
aliquid, quodtenuiulivixpofletficri. Sia 
fcite admodum Sedulius , lumufculoi 
& fiifunos hominum favillas nomina- 
vit< BARTH. LUI. Adv. Hl. Sic Kic 
Heinfius in Piuderitii Lauientium V* 
U8. emendavit , quod in libris tfk 
labeltis; aut Lipf. favillis; aut Alin^ 
fabeUis. ^EItLAR. Ita Heinf. ad Prudit 
Laurent. }i8. quod Cellaiius in tey- 
tuiH lecepit.^ Codd. ASS, & £dd« 
varietatem vid. in Le^lion. Vat. Pio^ 
fa favillis habet. Ledio Cod. Alm. 
fabedis omhlum maximc placeiet^ 
modo eam metii legies admittereht« 
Gruner. Haec autehi io Vaiiaiun» 
Le^onum catalogo adppfueiat Gfuae- 
lus : conftata labeTlis Cod. Cant. Edd« 
Akitf Toin. favillis Cad. lipf. £dd« 
Baf. Ltpf. Col. Fabi. BibL Lugd. /f-. 
beliis Cod. Alm. His^ veio adde, quod 
favillis quoc),ue legatui in Cod. Aint* 
Ed(i. Vet. I. £. Pairh. Mbn. Torn. 1. 1* 
£x hoc variantiiftn ledionum cumulo 
letinui potius illud f quod Cellaiius £6 
Giuneius dedetunt,- licet tameii ab ip- 
fa Pbctae manu iftud , piofluxifle ^ vix 
exifltimaverim. foxte /avillis magis pla- 
cebit,. fi CQgltes Sedulium elegantiamy 
licet duriorem , captaie , at rediut 
in Metapboia peigeiet. £0 refeiendai 
elTe voces volant^ eonftata &c. claiiili- 
me adparet. Hinc Piofa: Vanis aeeum 
fantium favillis emortua , non fidei eaU^ 
re viventia. Speftant ibi ad flammam 
unice Tocet favilUs tmornta^ Sfioalort^ 

^tnsis '• ii£ tciiiii S E D u £ 1 i Arentes ftipulas, vifes cui fuirima CTeniandi 90 

Rfateries infirma rapit, vidioque furore 
tabitur invalidae defotmis gloria flarrintaei 

Poftquam nuUa dolis patuit via , brachia tolli 
Armat in infontem faevus furor. Heu mihi quantis 
Inpedior lacrimis rabidmn memorSre tumultum 9^ 
Sacrilegas moviffe inarius ! nofi dcnique paflim 

Vel vivintiai tj^ni quodaVn (en^titfae con- 
l^icis acumtiie conjjunftas. Ceterum 
tovkf^Ti quae habet Ritteishuf. ad Op. 
pian. I. Cyiieg. 131. ubi &i hunclo< 
tam excitat. Arnte; 

t9* Et peretmt,2 In fcripto Codice 
fia legitur: 

• £t pertunt Uvitate fud velut ignii 
i>bhTani 

Arentes fiipula$ , vis efi ctii /umma 
eremandi 
^ Moieries infirma rMtit, 
L^go: At pereunt Uvttate fua, Videiir- 
tor etiam caetera n6n alro modo a Se> 
dulk> reli^ ^ ^uam membranae nb 
Hrae: praeferunt. Igni i in^it y licet 
fbmma dara fit vts cremandi / tamen 
Hle itoit poteft quicqiiam viribus fui^ 
ilfignum gerere ^ ubi tam abfurda eft 
)evitas materiae,'^ ut nullo modo pa- 
ibere Aammae vehementiam pomt. 
BARTH. Lill. Adv. \\t blim fcii. le- 
g^tur 1 quae pereunt , veluti habent 
Twxi, 3. Bibl. Lngd. qobd (i illud ^ 
cuipiam difpliceret, facilius fubflitui 
foiS!^ fed, vid. ad II. zij. Parrh. ha^ 
ber depereunt ,- quod probant Sched. 
Fqlm- P^Jus levitate fua eil in Cod. 
Barth. cum mio' coiVfpirant . Cant. & 
Edd. Baf. Ald. & aliae. Afellora do- 
cuit Munck.^ ad Fuljrent. II. Myth. iv. 
I^^ue vires in vis efi muto , licet con- 
flmuat Sec. m^n. in Arnt. &Parrh. Ed. 
^i fufiTftgtnm adduht Sched. Pulm. 

Siae vis eft , ,, materies Parenthefi ri>- 
udunr. Obftat Profa: Cui vires alta 
€temandi catumina miUeriei non mini' 
firat infirma, Mox vi^aique furore 
T^. z. Mon. AANi^z. 

9I, TitiU:\ Bracbia' talli Armat i. 
I, /t fitrpTg alpetioc Latinit autibut dl' cttidi rarfo : qtr^^ tamen admittenc^' 
ertt ,- fi Piofae ol>fec}uamdiY« Sic eiiiiA' 
iHa haec inteipretatut: fraus virikut 
cedtns^ vertit in furerem^ atquiinBh 
ruinum cri^ere f!lebs armatiu tmpatms, 
Haud dubie tameii re&us itai dilHf'' 
guaSy P. n. df p. via^ bracbiatoUL Jn. 
mat in infontem, Brachia toUi es nfif 
vulgatiinmo iniinitivi ^ eft. , brachuf 
tolluntur.. Armat^ icii. illos vel honii* 
nes. Frudent. Periu. X. 9^4. 

Miratur baerens quodfit oflen^gtmL 

I*ormido frangit ^- arjmat indignatior^ 

adde . quae iiitxa ad vf. x86. 'W(ff* 

iKSNa^ Vet. I. 2. Mona^. armat in' 

fontem. Bibl. Lugd bracBia tolUt At^ 

ma Scc. unde fubAitui poilet ; Braebia^ 

toUit Armaque in &c. Ita leg^dflltt' 

antea conjeci in Specim. Ohfeiv. c 

IX. p* 59- neque adhuc iftjus coojeda* 

rac |.oenite*t. ARNfz. ^ 

95. RaHdum.y Interpundio fic refti* 
tuendiaf: r. m. tumuUum faeriUgas n^ 
viffe manus ! TumuUus pro tttrba fato^ 
minibufve tuadUltokn; cieotibiis. uc il^ 

311. 

Quid^ faeve tuinultuSy' 

Excufiis dependis opus, 
& lib. III. i^i. 

Trepidu/fue tunialtus 

Omnia Utmentis uUtUtni impkitd 
amaris'. 
vide eriam vf. is7' Nec male lefcie* 
tut : Heu m. q. i. l r. ^fmorare ttt^ 
muUum f facriUgas movifie m^nus : nm^ 
denique &c. i. e. Moverunt facrilttal' 
manus. WopkKNS^ Unice prioi Ubl 
Woplceniii interpun^io vera,- quay^ 
criUgas movijje mtanus ad memorau tih 
muUum retulit. Favet plane ProTat 
quaie & locum huic ioterpun^oni da*' CArminum LiBfiic V. lif 

Vel colaphis pulfare caput, vel caederc! jiialniisv 
Aut fpuere in faciem plebs exfecranda quievit f 
llle tamen patlens ftibjefto corpore totum 
Suftinuit, iiQftraeque dedit fuji membfa faluti. , iddf 
Nanique per Jios colaphos caput eft fanabile noftrum; 
Sputa haec per Dominiim noftram lavere figuram : 
His alapis nobis libef tas maxima plaufh* 

05 Ae le mlliis dubitavL Hii mihi Vet. i. 
Parrh- idquie probarunt 5chcd. Piilm. 
Ceterum r^iaum tumultum babet Cod, 
AxDt. Ed.Yet. I. Malc vld. ad ). 58. 

97. Caedert _pMlmh. 2 Late hac dc re 
^t C|. Lampe in Joanh. tom. iii. 
B. fsa. coi adde Le Moyne V. Saci. 
tom. 11- p. sst. Hdnf. Aiiftarch. Sacr. 
&p. X3CV1II. W^fihof. Diatrib. in Euang. 
Maici cap. XIV. vf. 6;. ubi koc fn lo* 
co vel fpuere citat. De fputo cohtume- 
liae caafla confule Gronov. le^.Plau- 
tU. p. »7* AiisTi. 

99. T«f««i.] Defignat omnia , quod 
tb hoc abufu Latinitatis in omnes \\0' 
diernaa ab ea defcendehtet lingua^ deri- 
vatum ef^. Sic libi. IIL 

i^/amque animomper membia 
refunde^ 
. Qui totum praeftare potes. 
Hoc eft , iSjak emiiipotens es , cui om- 
nia piaeftaie facilc eft. Qurejcfre face- 
re ati^ulid^ri tQ omittere^ Latinum 
eft y quoniam ^fuiparje non abiiuit Gel- 
lius. £AllTR.i.iif, Acfv. III. 

loz. Lavere figuram.'^ Bene fic Lipf. 
Mcmbranae : Editi la^are, Tiguram , i^uth fervis manumifns collatafn ,' do* 
^e indicat Sedulius Malis aucem illatf 
i^us hoc tani^utT) nbmioe cenfentur , a 
foniru puto vapiilantium : ^ malas pe;* 
cuciebant raanumiirores |' futuris liDCi-' 
tis. ^idonius ad Anth6mium^ inita<*' 
rum' Confulatum: 

Ei ad Vipia fafiuat 
Te fotaf donakis ^uos likertate Qui-* 

rittSf 
Quorum gaudentei eii/pe^ani verkird 
malat, 
Claudtanus; 
In viceM ruHuire ^enak, 

Ad quem multa pulcra in hanc tiktii.4 
i^It^a Edi^ne,' notabimilK. In Sido- 
nii loco omnino perpeiam ediderunt 
alii f ixceptavt, Omne enim Poetaa 
acumen in ep'vertitury ut contraiia di* 
cat communibus rebus. Sic ezfpedanc 
ifti aIapaS| cdu0*a IibertatiS| qub^ alii 
omnes inottalium abhoVrent. Mcrito" 
itaque fuam huic ledionto attetuliiiu^. 
Nec enim dfi xe praefenti fermo eft < 
fbd de gaudia futurae libertacis loqui- 
tui Sidouius. BARTIf. Ll|l. Adv. il|. 
Alapae inDigebantui iis , qui manii 
raiuebantur : ad quem ritum Foetai maculam , ut Iib. IV. 1^3. Cellar. | adluilit , ut optimus CupecU3 ditidite 
Cod. Alm. Amt. Edd. Va. i. 2. < obfeivavit. Caefaiis Jocus amblguuf 
Mon. fairh. Toin. 1. a. kaec /puta , apud Phaedram lib. II. Fabl vi. ^uod ciim apeite contra metium ilt , 
teftius inpiobarunt Sched. ^im. Spu- 
id pet baec , citat Baith. ad Claud. I Y. 
Coidf. Honor. tf 17. ARNTZ. 

103. Alapis,^ Peicu(Eon0S illae pal- 
jDntim alapae dicnntui, quod nemidi 
miociun. - Alapiu ^utelh hpmo verbero 
«apas ferens , apud Ifidorum folum , 
tm fallor, in Glo0is leaum efl;. Li- 
Knniuftif moubus pec alapaq Multo majoris alapae mecum "Oe^euti* 
Adi inte^pccces ,' &: Sigon. lib. I. de'' 
judidis cap. Xixi. CEIXAR- LponiumT 
de Manum. Sei^. I. cap. 11 j. f- z. ad- 
fcripferi^t CI« Herm. Cahneg^ieterus / 
quem rnter ftudioiuth meorum p3ti<>* 
nos pctncipem laetus agnofco. lu vidc' 
piaeteiea , quae ubeiius hanc iQ r^uf 
difptitavi in Spectm. Obf. cz^. 16. p,' 
M* Ceta^^/4i»<6{Ed.Farrh. XRKtiTf. 2.l8 C O ELII SeDULII At fenior cui cuiiSa potens praedixerat auftor , 
Quae ventura forent (quoniam tranfire nequivic lo^ 
Infedum quod Chriftus ait) fe prorfus adeffe 
Ipfius ex fociis , femel ac bis terque negavit , 
Et gallus cecinit : completa eft fanclio Chrifti 
Et fenfus rediere Petri: memor ille malorum, 
Inmemoris damnavit opus, gemituque fequente iio 
Xulpa fugit, cedunt lacrimis delidta profufis, 
Et dulcem veniam fletus generaftis amari. X04, Senior.'] Vetna. Cellar. J^uU 
la omnino adcd ratio » cui, Jenior hic 
dicaeur Petius , maxime cum huc uf- 
que fetmo fueilt de Cbrifto , cui Pe- 
trun) tamquam feniorem non redle Se- 
dulius adpoluerit. :Reponendum idcir- 
co: kAi Simon, non difficili farlcquam 
permutatione. ^Quam pamm ceite in 
veteribus librisni & m difierant, is 
demum ignorabity qui fcriptosCodices 
nunquam videiit. Au6ior vero eft, qui 
futura praemouer. Sic Juvencus lib. I. 
▼f. 197* 

Ifque ubi eurvata defejjus corpore ^ 
templum 

Jam grai'ior penetrat^ monuit quod 
Spiritus au6f6r» 
Valer. Max. lib. VII. cap. iit. Quam 
Oraculorum certi£imi' auhores in boc a 
Diis inmortalibus editam refpondetimt, 
Ovid. II. Amor. vi. 

Milvius 6* pluviae garruJUs auQor 
atiuae^ 
ubi ,'ideo nihil mutandum ^ n^c augur 
fubftituendum. Vonck. Obf. Mifc. 
C3p. XXX Sentor & fenex au^toriratis 
aut rcverentiae vocabula funt, ut poft 
alios notavit Dra&enb. ad 5il. I* 564. 
^\c de Noaclio Avitus IV. 545, 

Ut Jlabilem Jenfit fenioi , motuque 
carentem, ■ 
tcc, (ic vf. 553. Scaribi. FHiuIifl. Poem. 
XXIV. yi7. 

Quae fenioi fcripft per qnUnque vo* 

lumina Mojes, 

Hic autem forte lefpezerit Sedulias ard 

vetba iplius F(itri , quibus fe fenioribus 

MSL adnnmejcac u P^tii v, x« Stmresi Jamque 

ergo , qui in vobis Junt ,. cifecrt conle* 
nior, 6* tejfis Cirijfi p/JJfionum &C. 
Haec pro integritate vocis Jenior adfeni 
poflunt y itemque quod illam 900« 
agnofcit Profa, quae (ic habet : jitit- 
nior , cui veritatis autior cuntla prtt 
dixerat f. cuique manere neqmbat vift^ 
3um^ quod Chrifius Jignaverat affuf- 
rum. Ut umen haec Perii appellaiio 
minus fueta y ita boc quidem in ioco, 
ubi de perfida illius abneeatione meB- 
tio fit, jparum congraa videtur; eafx 
de cauifa omnino cum EiuditillliiM 
Vonckio niallem, At Simon, eui cm»- 
6fa 6cc. ut Fetiusetiam vocarurlib.r'. 
112. Ut autem auGor in Profa eft a»* 
^or veritatis , fivc princepsillius do«^oi: 
Slc fupia lib. III, j 70. 

liaec in ApofloHeas idio priu» edJk 

aures 
Omnipotens, ut ab bisjamfeJeiaS»- 

rC magiffris 
In feliquum doiirina flutns decmit 
ret aevum. 
Frudentius Fcrifteph. 3tlII*. 9, 
Spiritus ille Dei ^^ qui Jiuxerst aofo 

in Prophetas^ 
Fontibus eto^uii te cotUtus omBus m* 
rigavit. 
Alibi tamen titulus hic Chiiftoy aeqne 
ac Patri , tiibuituiy quatenus onuiiuiB 
cieator > adeoque caput ac DoiiiiiiM 
eft, ut videbimus aa vf. 191. VOP- 
KENS. Nob. Vonckii acutiflima. vdM»- 
mentei blandhur ronje&uia , pneci> 
pue cum piopiio ipGus Fetii nomiiie 
iemper uti foleat Sedulins. Oma» u- 
meA Codd. & £dd. vuifisitiiiii cumPio- Carminum LiberV. ztp 

Jamqiie dies aderat noftumis moeftior umbris^ 
Flagitium vifura novura , tenebrisque remotis 
Pandebat populis Judaeae crimina gentis. 115 

Mox igitur Dominum Pikti ad moenia duci, 
Nexibus adftriftum, Judas ut vidit iniquus, 
Kriguit , fcelerisque fui commercia reddens 
IncafTum , fafti pretium , non fafta reliquit. 
Qilidnam etenim prodeft, illic trepidare timore 120 
NuUus ubi timor eft ? aut quae confeflio tetro 

Lucet fa defendu9t 9 fine <]aorum auftoritate 
non facile quid inmuiarem , Jicet ta- 
inen Hlud ez Foetje manu efle vix 
fit, nt mihl perfuadeam. Vide« an huc 
faciat, quod TertuUianus alicubl Fe- 
tnim Antecefforem A^o[loloT%m adpel- 
let y quod per prlmum ac principem 
ezponic Ritteisli. ad Inftit. p. 15. 
ARNTZ. 

tey. NMuihat.^l In MSto eft ntqni- 
h^f, Quod rei praefenti aptius, extur* 
bato alteio illo « polleflioni fuae refti- 
tuendum eziftimo. Bartji. 1,111. Adv. 
III. Ntquivit Arntz. quod ferri poted, 
Jicet Cod. Cant. Edd Vet. 2. Farrhai. 
Sched. Pulm. Baf. Torn. i. 2. Miitt. 
& ipfa Profa mquihat praeferant. Mox 
Cbriftui agit Vet. i. 

X07. Bis ttrqueA Iterum H tetfium. 
Cellar. XJt gaUus Totn. i. & aliae. 
^une gallus Fanh. 

lot. SanBio.J Didum. Cellar. 
Mox Fabr. Blhli Lugd. Petro. Frofa 
quoque: Rtoerft funt Petroy idouey fi 
plures confentirent , non dirpliceiet. 
Senec. Herc. Fur. 1093. 

Redeat pietasg 

yirtufque Viro, 
ARNTZ. 

III. Umhral Scri^tus Codez : NO' 
Bumis moejiior umhris. Omnino me- 
IioSy fi quis Poeticas aoret s^dhibuerit, 
gfBot tamen pauds dantur. Barth. 
Lly« Adv. VII. Non inepta quidem 
fbtC le^o vulgata , noSuma mr. umhra, 
Sed Fiofam potiffimum fecuti , fide 
Cod. Barth. oc Ed. Lipf. refcriplimus, 
mtSumis m. umhris, quam le^oncm Barthius ]am piobaverat. Ovid. Am. !• 

8. 13* 

Hane ego no6furnas vivam volitart 
per umhras 
Sufpieor, 
ubi tamen Boimannum v|de. Gruner. 
Cellarius cz cunfUs fere Jibris dederat 
Koffurna m. umhra, Ita & Cod. Arnt. 
Sed alterum redius. Lucan. i. vf z6t. 
Noffis eelidas luxfolverat umhras» 
Supr. 111. vT. I4f . ■ 

Decutt noffurnas txftinBis vultihut 
umhras, 
De locutione dies aderat vid. Heinf. 
ad Ovid. III. Met. 5 '9* Moz pandehat 
populum Vet, I. ARNTZ. 

116. MoeniaA Ad Fraetorium » <^uod 
inftar oppidi a1) urbe muro fepaiatum 
erat. CellaR. Mox & pgo cum Eiud# 
Gruner. ez Ed. Lipf. mallem rni» 
quis f quae ceite lt6tio nervofioc* 
ARNTZ. . 

118. Reddtns,"] Fr. m. in Cod. Amt. 
exhibet linquens ^ idque non difpHcet» 
cum videatuc mclius convenire cum 
Ceq. rtliquit, Sed tamen nequc ponde- 
reiuo caret recepta Jedio, quam Frofa 
per reftituens explicat. V. Giaev. ad 
Cicer. xii. Famil. xiii. Barth. ad 
Claud. Vl. Conf. Honor. 159. De 
hac Judae poenitentia egit Salden. 
Ot. Theol* lib. 11. Ezerc. viii. $. 6. 

ARNTZ. 

izo. Quidnam. ] Nam quid enim, 
Veterum Codicum duomm fcriptura 
e£t : Quidnam etenim, Et ralia , quam- 
quam non magni momenti^ volueiunt 
quivis veterum Libiaxii ad fuum acbi- 
I . ixium Ho COELII SeDULII fjacpt in infemo, quum jam demerla fecuris 
Arboris infandae radicibus , exitialera 
Quae peperit fruftum ^ feralia germina vertit 
Funditus , ut dJgnis pereant n)^ robora flammis? 12^ 
jContiijuoque trucis cojrreptus mente fjiroriSi^ ^\mvfk - mutare » jood eac collatione 
MStorum in omtii hoc genere patec 
Poetaruni| In nuUo autem magisquam 
In Alcirao Avito , qui tot vulnera mu- 
taf ionam habet , quot veiba fere. Barth. 
-|»1V. Ad^. VII. Nam quid enim habet 
i^uo^ue Fabric. Commenc. in Poec. 
Chnft. p. 49* 9111 ^Ii<^ac per quid* 
nam enim prodefl. Timorfm fid. Aid. 
^^AosL tetra Cod. Almel. 

I2>. Demer/a.] Ad fommam vim, 

Suoad ejua (eri pQtsft^ detignac. Clau* 
, ianus: 

To$0 defeendimus e^fi 
Barhsrioi in Jugulujff» 

;4em.* . 

7runci/due inmergere planta$, 
f^od tamen aliQrlun) pertinet. Baath. 
IsVr, Adv. vii. MSS. Lipf. & Alm. 
ica : huc eft , demilfa CCLUiR. . De- 
mergere pro tmmittere , immergere. 
Hegefipp. Ht. 17. Sed jkelli lege offero 
iugulmm , Ji hojiis petat ^ /i mucronem 
laemerganc Romani, &c. ApuiejusMe- 
|am. I. pag. 10. Per jugulum finifttum 
fHfulo tenus gladium^totum ei demergit. 
ciim npca Pricaei. Addatur Lucanus 

}\U 4n. 

• Primui raptam lihran biptnnem 

Ai{fu»f 5)' aeriam ferro pjrofcindere 
quereum ^ 
Effatut mttfff violata in tohora ferro : 
jamne &c. 

^tequens autem ejusmodi daiivos prq 
aecuH cum praep. in , praefertim apud 
^oetas. WoFKBNS. Kedius igitur ^/e- 
merfa probaint Sched. Pulm. Cod. Canc. 
tamen & Arnr. dimerfa^ flequenti Li- 
pratiorum errore exhibent : pejus diver" 
fa Bdd. Lipf & Bibl. Lugd. quod ye- 
lo in reliquis £dd. fere omoibus lega- 
t^r demiffa » ex Gloila enatum videtur. 
AB.NT2. 

114. Vh-Uul Alm* iu; alii viKtat, C£Lf.AR. Cod. i^nt. £dd. Vec t. t. 

Mohaft. Torn. i. a. j. aliaever/«r| ^ 

etiam tnodo frola. Parrhaf. grsmmt 

^ vertit^ Vid. ad lib. III. yf. ajo. 

1 11$ Ut dignis»'^ Et dignis, Saltx 

< cum MS. ut dignis fereoHt. BART^ 

||.iv. Adv. Vii. LipC fic: alii & K- 

; reant. CeLlAH. Et Cod. Arnt. ■OB- 

AuUaeque £dd. Epdem fententta tt- 

dit , (ivc praeferas» vertat funditus & 

digniSf (ive v^rXif f ut d, AANTZ. 

126. Meifte /Wr#rii. 1 Ine^ aliqilid 
macolae. Quid enim dicere ^f »<»- 
te conceptus ^ aut correptus fur$rist A4 
& f urof i fua meos ep ? an mente pio 
mentem diiit ? Quid aucem tmn fibi vo- 
lunt illa: trueis furoris^ Sane miUioi 
rei funt. An Icgas mente fmrorit^ vi 
imminere tales videnmr mjDotes maio* 
rum I & in^enciUimae mbles JpoeQa* 
rum f ut vitam ipfam velint fagae. 
BABTH. LIV. Adv. Vii. Mifi menie^ 
trueis furoris dici hic velimus (ei ulij 
genitivi fatis frequenti^ pcaeferumEc* 
elefiafticis fcriptodbusj mentf^ tmcn* 
lente furiatami ut quidem fibi vided 
Emd. H. J. ArntzenidS mlki niiperif- 
nificabat ; mihi , incec aliit conjtmi' 
ras f inciderat trucis eomplettft imu 
furoris, Plaut Amphit. I. a. 1. 

Erroris ambo ego illos (y detnfnffsft 
Complebo , atque emuem Amphitnh 
nis familiam. 
Confer Juvencum II. 45 • 

Ecce Jkd egreffo Juvenis (mirahUi ^ 

8u) 
Occurrit ^ miferam et^. meiitem j^ 

ritus aier 
Hofrenda iroj^ebat laceratt^ vMtU 
furoris. 
t. e. perciebat» inftinmlabat, de qiu 
iri verbi ifleinfius ad Qvid Metaii. 
VII. itp. Correptus tamen agnovit biC 
quoque Pmf«t ^aae lefat^ ekmentei^^ 

JthiH Carmimum Libeh V. zi|: 

Se quoque morte petit, ^juanquam tunc fknior eflet, . 
Quum lcelus ulcifci praecurreret , ipfaque dirae 
Guttura vocis iter, .cunfti quae vendcre mundi 
Aufa Redemptorem^ nodatis faucibus angenS| ijd 
Infelicem anim^m laqueo fufpendit ab altQ. 

Lenior /uistp C9tteptus Uf furortm^ WpPKEW^. 
puriorem hic facile Ibcutioncm agne- 
lco. $td camen pei mentem furibun- 
dam commodiHirna rarione explicari 
pofle videcur. Talia dedir* Birtersh. 
ad Oppian. i. Hal. vf. (o^. de Grae- 
cis Cl. Bos ad Ephef. cap IV. yf. z^. 
Kcque aptius in praefenci quid occuc- 
nt. Arntz. 

1Z7. Tum^uam.J Sentencia po(|ulatf 
ut ei Cdd. Canr. & Edd. Col. & Tor- 
naet rerciibamiis quanquam^ pro quo 
valgo legirur tanquam. In profa eft 
audmvis. GRttNER. Tanquam tune fa- 
nitr fjfety auum /celus ulcijci praeeurre- 
ret , hoc efe p ni fallor, tan<3uam tunc 
faluti li^c !>ene cot)ruirum e^et» fi ip- 
le ulcifci fcelus (uum occuparet^ non 
Dci aut hpminnm vihdidatn illius ex- 
Ipdftaret, Infinitivus ulci/ci taJis vide- 
tur, qualem Perizon. illuftratadSan^. 
lY. 6. 5. Haereo autem in his^ »«/«- 
lieem 4tniaiam laque^ /ujpeniu ah kl' 
tdf tieque adrequi me fateor| quomo- 
do interpietanda Hm^ mCi, inf. ani- 
inani (eu fpiiituth continuit , fuppres- 
fit alu> laqueo ; quod tamen an iatis tionibu?. Sed roentem Sedulii ne^uar 
quam fbnt adlecutl , quicum^ue ita 
legendum funt arbitrati. Meliota fen- 
tiunt, qui f(uamquam repofuere. Infpi* 
ce Frbram, & mecum, fac fcio, fen* 
cies. Dementem ^ inquit ibi , /ubil^ 
eorreptus eji in furorem , /ihi mo/rtife^ 
rum nlhilominus molitur interitum ^ 
^udmvis /anior ille lune fuerit , cum ne» 
fandae conjurationis in fe fiagitium vin» 
dieavit, furore igitur agitatum fuiilc 
Judam adftruit Stfdulius ; (anioiem ta« 
meii ifto eum tempore fuifle dicit , 
cuni fcelus illud propria vindida lil- 
cifci feftintveric. Ceteram petwre n^r» 
te pio incerficere inluftiavit Burmann» 
ad Fhaedi. I. Fab. xxi i. 9. ARNTE. 
^ 128. Praecurreret. ] Illud etiafa 
praeeurreret mihi non fKisfactt, ^ 
aibitior aliquid lateie aliud. Legas: 
Tamquam tunc fanUr effet , 
Cum fcelus uleifci neee curreret, 
Sane aliquid talepotius videcui leliquis* 
fe Sedulios, quam quod editum e0* 
BA^TH. LIV. Adf. Vii. Baithius omU 
lebat pro praeeurreret ^ neee curreret^ 
ouod minime placet. Si quid ttiiitui-' Latine haec veiba expiimant , vehe- dum fciiberem praefwmeret, Seit, JLuf mentei dubitb. Fiofa: . . Faucibusno- 
datis adflrinjtens . animam trabalibus 
fa^ueis expuSt infelieem. Unde piaetei 
alia temamiiiai comminifcebar , Inf, 
animam laquets ixpelleret altis ; ut 
fubjpndivu» expelleiety a4U)ue ac prae- 
cedens praeeitrreret , pendeat a con- 
jimflione quum. Vel etiam hariolabar. 
Af. anim^a» laqueo difperderet (vel 
d^j^dldit) alto. ut Juvencus II. 6i. 

£t jam praecipites feopulorum mar- 
gine poreif . 

ht marfdeje&i^ properant difperde- 
re vitas. 
WOF||£NS. Cellaiius dedit tamfuam , 
confenciente Cod. Amc, & vauii £di- Epirotae^ qui aHquande cum Reg4 
Pyrrho etiam ad Italiam tran/ir^ prait' 
fumferant^ vi&i, ubi Cellarium vide.> 
GRUNER. Nihii mutOy cum praeeur» 
tere fcftinationem & fhidium quod* 
dam indicaie vtdeatur , quo in piopii* 
am fui fceleri^ vindiflam, oqnicietii'- 
tiae Fuiiis agitatos, Judas iacitaieta£» 

AANTZ. • 

1)1. Sujpendit,^ De his fua protulit, 
Wopkens. ad vf. 117. ubi quafdam in 
meaium conje^uias pioduiit. Sedda* 
bicandi de veia fcripcuia anfam Viio ifti 
Erudicif&mo vox anima dedifle videttUj^ 
quam pcr fpiiitum explicaie maluit. 
Hoc modo fi yeiba capias, pirom au« 

^iitatis xpt CoELii Sedulii Lenior ira quidem tantae pro crimine culpae ^ 
Cunftorum cui nuUa foret par poena malorum , 
Exitus hic mortis ; tamen & fublime cadaver 
Oftendit populis, quanto de culmine lapfus 135 

Pridem difcipulus ^ qui nunc reus , alta relinquens 
Sidera , Tartareum defcendit adufque profundum ; 
Tunc vir apoftolicus , nunc vilis apoftata faftus. 
At Dominus patiens quum praefidis ante tribunal 

Staret, ^ritatis habebit lecepta leftio. Al|a 
tamen via retn ad^eOus eft do£L Grur- 
neras h. 1. qui antmam pec totum ho? 
jninem exponit. Ita Sqpi:. lib. I. v(. 

12. 

MutU animas damnare tifetaUls 

Baith. ad StaL x. Th. 9)z. &adClaud. 
II. in Kuf. 457. Ita apud Gtaecos 

Af^xi' Bos & Elfn. ad AA. U. vf. 41* 
Eflpbel. cx Polyb. ibid. vf. 43. '^v^ci* 
rS tlf^ftiitii plenedixitPaui.inEpift. 
ad Rom. cap. 11. vf. 9. Lampe in Jo* 
ann. tom. 11. p. 6si* in nor. Wolf. 
Ctrr. Philol. ad Rom. XIII. vf. i. & 
vita paritet tali notione in Latio. 
IVopk. Le6t, Tullian. lib. III. cap. i,y. 
p. z<o. A€t, Lipf. A. 17^0. menl.Maj. 
p. 235. Hoc |ta expreflit Virgil. Xil. 
Aen. tfo}. 

Ncdum informis leti trahe neBit ab 

alta, 

Infelieem veio animam expono per 

fceleratam. tu vide , cjuae eam in 

xem dixi Specim. Obferv. c. ix. Arntz. 

J32. Leniorira.'] Membranaehabent; 

Levior ira quidem tanfae pro erimi- 
ne (ulpae. 
Trajediuncula fubvenias; Ira ^uidem 
levior, BARTH. LIV. Adv. Vii. Ira {ic 
faepius poenam ^ vindiftam denotat , 
ut in libiis Sciiptutae Sacrae. v(. 

283* 

Relli^ione pia mutans diferiminis 
iram 

Tax erueis ipfe fuit, 
Sed ibi poteft fignificare dtroeitatem. 
Avitus lib. V. Tgp. 

Sed ^uoniam durdta malis & ne/cia Hanc- nihiU eladem eallofa fuperhi^ 

duxit , 
Jnfequitur velox ^ gravius quae vhtf 
dicety iia. 
Exitus mortis pio ratione mortis, vel 
iimpliciter pro exitu aut morte. ?iU; 
dentius Perift. V. 291. 

FpUreque roortis exitu 

OmrAs peraQa efi pajjio* 
& ibid. stj, 

Finem makrum praeflitit 

Morris fupremus exitus. 
RufHnus H. Eccl. I^. g. Sie diferet'n 
^uidem eaflris fames luefque , Jed uno 
mortis exitu bellantes , urbes atfut 
agros vaflahant, Diftys Ciet. IV. ij.' 
Dein percun^atus cxlxum patemae mot* 
tis, «c. ubi plura. Wopkens. /^itfi- 
etiam Ed. Lipf. (ui tamen in Legem 
f ediam peccato traiei^iuncula occurren- 
dum putabat Barthius, guod non ne- 
celTe , cum lenior fatis audtoritatis habe* 
at , qua fe tucatur. De tali vero vocuQ^ 
permutatione eelt Drak* ad Liv. XXIX. 
cap. XXXI II. fic leniter & Uviter con- 
fufa apud eumd. lib. XXXVI. cap. 
XXXI. adde Cl. Burm. ad Samctiic. 
de Medidn. cap. LVi. Not. Patern.ad 
Plin. Pan. LXVi. 3. Walker. ad Cicer. 
II. de N. D. LVii. Praeterea pr. m.in 
Amt. & Edd. Fabr. Torn. i. 2. 3. Bibl. 
Lugd. Monaft. tanto exhibent. Exitin 
mortiSf qiiod fequitui, eft potius iffii 
mortis ratio. Saltem per genus exitU 
explicat Profa. Ceteroquin exire pto 
mort frequentiftimum. Elfn. ad Luc. 
IX. vf. 31. atque exitus pro morte. 
Veil. lib. II. cap. Lxxi. 6. 2. ^ 
Lxxxvii. (j. 3. ^;:xii. in §n. & aU- 
bi. A&NTZ. 

liU CarminUm Libe-r V. zij Staret , ut ad jugulum duAus initiffimus agnus : 
Nil inimica cohors infontis fanguine dignum 
Repperiens, regem quod fe rex dixerat effe, 
Objicit , & verum mendax pro crimine ducit- 
Nec mirum , fi jura Dei gens perfida vitet^ 
Imperiumque neget, Wcos quae femper amavit, 
Idola dilexit, fimili nam more furentes 
Tunc coluere Baal, nunc elegere Barabban, 146 145 Daffl- IM* Apojlata.'^ Celhr. Cur. Poft. p. 
a«o. faulo ruperius ijui tfi nune reus 
Vet. I. 2. iMonaft. quod in MSS. ver- 
bum frequemiffime vel addi vel omic- 
tiy faepius jam diximus. 

1)9. TrilunaL^ Tribunai illud five 
Praetorium iprum Filati , aliquot parie- 
tibus iuperftitibus , commonflratum 
multis poft feciilis fuic, ut memotat 
Au6tot, Itinerarii Burdiegalenfis 9 quod 
Petri Pithaei beneficio dcMmus. Bartu. 
JLiv. Adv. Vii. Prae/is hic dicitur 
Pilatus , qui Proeurator eft Tacito XV. 
Annal. XLtv. aliifque. Ercavit fane in 
Ifta denominatione Sedulius ^ cum ne* 
«ue Praefes , neque Procurator ^ qui 
Praefidis vice fungeretur, fueric Pilatus. 
Talis enim Ptocuracor Claadii demum 
fempore fuit cogniius , longe poft Ti- 
oeriumy quo imperante rcs haec gefta. 
aliter Lampe ia Joann« tom. III. p. 543» 

ARNTZ. 

140. JuguUm, ] Ad jugulum duci » 
tft ad ma^lliun velut, ad cettam ju- 
gulationem, ad caedemy qua de re vi- 
de , quae fuperioribns libris a nobis no- 
tata lunr, Barth. liv. Adv. vii. Ju^ 
fulum expono jugulationem , non , ut 
in Indice Sedulii , locum jugulationis : 
uc /peculum pco Ipeculatione,' confpe- 
^u, apud Prudent. Paulin. Petroc. ali- 
oique. iib. I. p9. 

j4e /acer ip/am 
Pr0 ^«m juguiis, aries madaSurad 
aram, 
Prudent» iit Symmacb. I. 3t6. 

Nimpi Charon ^ jugulis mijerorum , 

/e duee dignas 
Jiccipit in/erias r pHgcoius trimini 
Mf9* Saxo Gramaiat. H. Dan. I. pag, xo^ 

^uid tihi/tc vaga vita fiuitf 

Quidtaeleh tua luftra terisf 

Arma/equenSf jugvd^ /itiens. 

Salviaiius Gub. VI. pac^ jipg. Qui }u* 

gulari /i in /uorum Ju^Us nms inteili» 

gebant, £t hanc vocis vim hoc Seduiil 

ioco, dublicique ezemplo ez Abbone 

Martyre , probavit quoque Barthtus Ad- 

verf. III. 19* WoPKENS. Adde adCIau- 

diai>- IV. in Conf. Honor. vf. 76. cete* 

mm Jugulare eft necaie. Gatakei. Adv. 

Poft. cap. XLV(. p. 91}. ARNTZ. 

141. Jiepperiens.'] Sciipta' ledio ha- 
bet : /anguine dignum comperiens, BARTK^ 
LriV. Adv. VII. Comperiens quoquo^ 
Edd. Vet. I. 2. Sched. Pulm. Monaft. 
Baf. Col. Torn« i. a. j. StA alterun» 
Piofa quoque tuetur. In (eqq. gens im^ 
pia fcribit Pairhaf. Ceteium fr§ crimm 
dicit Almel. 

14.6. Jdila,} EioWAos. Corripoenmt 
Chriftiani Poetae: etiam Prudentius lae- 
pe. C£LL.\R. Huic in legem Pediam 
peccato feouenti ratione, nullis juvan- 
cibus Codd. occurrendum putavit £d^ • 
Ald. fubftituens: 

Snmper quoi idoU adama&it^ 

Dilexit luc^s. 
Alio modo Sched. Pnhn. idola irexit^ 
Sed taii medtcina hoe in loco facile 
caiere jxiftumus» cum ipfe fanus alio- 
ram curis non indigeat. V. Banh. xxxiv* 
Adv. IV. atque alii idem peccatnm ad- 
miferunt. Tertuitian. adv. Maic* Ub. I. 
init. 

Idoia xmsut/e^ui, 
Aiatoi II. vf. 1240. 

Idola tot Romae woeatdoeiUe&a fiMtU 

Vtd« Pabxic Cooua, p^ 71, ^airx^ 

147* ti4 Cditii S t bii tii Damnatoque pio , confemtoque protervo ^ 
Mutavit per utrumque viam fententia juftafri. 
Audor lucis erat, juflus qui fumere roortera: 150' 
Auftor mortis erat, juffus qui fumere lucem. * 
Credite jam Chriftum , pro curiftis credite paffum ^ 
Quid dubitatis adhuc ? en feftus terga flageUis , 
Subditus opprobriis, poenas ampledfitur omnes, 
Ne dignus fentire necem vel latro periret.* iSS 

Heu 

LXXXV. z. Mamit. ad Cicer. iy. Fam. 
V. Cort. zd eumd v. Epfft. itXx. BaTrh. 
ad Claud. iv. Conf. Uonor. ali. Uti 
tersh. ad Saivhti. iT. de jCiih. p. 117. 
Cl. Drakenb. ad Liv. jbOdX. cafb. 
X^VII. facile hoc loco inkiallt liM 
vocis recjuentis Librarium ^uit in er- 
rorem deducere» ut fft/iezamct. Sa#> 
pius illud fa£li!itatum e£[e-y inicf obumi 
conftat. Ita apud Juftin. XI. cap. t. 
$11. duo Codd. Franeq. ezbib^. 
trtpudiantis fimiHs ^ pro iripmdimn, 
Hac occaiione priftino niiori reftitwa 
Ampeliuni» qui ex eodem errociifoilii 
dapravatus adhuc eftcap. JiLix. Stfi*' 
tur^ inquit, Ftpuli R«mani Jiftribuiif 
fub Servi9 TUUio rege , aui eum kt it> 
basy etajfeim eenturias drvijit. Ak il^ 
ratione cenjus^ ut optimusiat. DufcMUt 
coAjicit , ab infthutiene eenfut^ qwtf 
non placet. Fotius emendo, iSrmJiti 
hahita raiione een/us, ut fequenti vod 
fyllaba prioris adhaef^t. A&NTX. 

i5<. Subditus.J LegitOT in iifilem 
Membranis | /ubdstus : q^od ipTum ctijrBi' 
meliu)! eft. Barth. lit. Adv. Vii. 
Amc. ebprobriis. & Ed. Monaft. coi: 
fcripturae adcedere videtnr Vet. x. coiii 
pbpropriis habetc. Cetenim fuM^ 
Fiarrhiif. Sched. Fnkn. 

IJ5- ^*/ Uuro,] Lege cdm ▼efofitfc 
ftmo exemplari : 

Ne dignus Jtntire neeim vei Utr$ fh 
riret, 
M^ vel latro itle |»er{iet, qutnierital 
erat mori. Intelligit aatem Qarabbam^ 

2uem popnlus fcelefttts, Chriftb coih 
emiiato ,' exemtt fuppiicio. Sentire «^ 
eem eft interimi 9 peiire ,^ ex Ffa|ftiil' 
petfta pbttft-: * Animet meet non feiaiki 
corntptionemkc. qood iti MMilati fuoc 147. iarahban.l Torn. i. a. Bibl. 
Lugd. & aliae Barabbam, £d. Parrhaf. 
Mon. & aliae Barabam y Cod. Arnt. 
Barahan , quo modo edrdit Gruner. 
Barrabam Cod Almel. Ceterum con- 
fiile Lamp. a^Joann. tom. III. p 556. 
hi not. & Heo^. adMarcEuang.XV. 
▼f. 6, ABNT2. 

150. ylu&or. ] In fcripto ezemplari 
▼etuftiffimo tranfpofiti funt hi verfus^ 
iMque certe abfque ratione. Melius 
enim praecedit vita ,' mors fequitur. 
BARTK E-iV. Adv. VII. Hunc verlum 
Codex Alm. non habet nifi in margi' 
ne } cum figno quod priori loco a|i^c 
lilum, Auifor mortis erat^ locari ju- 
bet: quaeetiam Barthii fententia erar. 
In vutgaiis autem praecedit : AuZtor 
tbortiserat^ cetera. Cellar. Ordinem 
hdrum verfuimi pariter mutat Cod. 
Arnt. & Edd. Vett. Sed illud non pro- 
cedere in marg. Edit. fuae jam nota> 
^it Cel. Burmann. Ceterum /ftor» pro 
heem Sched. Fulm. A&iVTZ. 

153. EnJeQut'} Sic MSS. Frofa Se- 
duiii : Jiagris Juiatus. ClLLAR. De 
ritu fkigellandi apud Judaeos & Rom. 
e^it Lampe in Joann. toih. III. p. 559. 
& de ftagcliatione Chrifti ibid. p. s6p. 
in not. Non d\ffimilitei fe&us fiagel/is 
triumitnraBbus dixit Horat. Epod IV. 
%L II. qi^od per viigis caefum eiponit 
Omnor. Left- Flaut. p, a^. addie prae- 
ttrea de hac loquendi ratione Gxunerf 
JkUpt. II. 151* pro quid dukitatis Cod. 
iUot. eahibet ^ dubatatis^ qnod fane 
debito fulcro non eft deftitutum : idqnt 
fi admiferis, fenfus eiit: cur, ^a tz- 
fione adhtlc dubitatia. Not. aa tviU 
nm lib. II. cap. LIV. Ufkftd faepi- 
iks fun fnomqa^ tiaii ad JUiu San. ^ Heu fiilx torva patruni , fegeteni caefura nepotum I 
Heu facinus^ Pilate, tutiml ^uotfefferis uno 
Crimina judicio, vigili fi niente notares ^ . 
Non folas javifle manu^, fed corpore totfd 
i)ei)ueras lap riirii VeniSe fo^rare lavacrum. i66 

Cortipis inforifefii , filiis lub praeficie regem ^ 
i^raeportisque huraana Deo. qua thorte tenens , 
Qui Dbriiifiuift numerofa crucl per vulnera figis? 

P Quum- 

faipfot^Chriftuim. Barth. LIV. Adv.i/^M lOyafruwL fi^ltTH. LlV. Adv* 
la|^., M falx tufVA mcKi Pattbaf. 

159. C9rpt§ tatoJ] Sic quoque fro- 
Ai : . . Std tmm J^pttr corpus /aer» 
dihutrMi M^usi /piriialis lavacro perfun- 
dere, Quatito tameii conpinniofe pla- 
liioreqiie fenfu lcgittemr , /etL eerde re-' 
hte{ vel potins^yc^ peS^re hto^ de» 
Hteras/aerum tt. f, l. ! fupra vf. 27. 
Sei niBil tibi zhria^ fdevi 
T^adaer^ illa dafat, pedibiis e(fnjt' 

ftere ikundts^ 
Qui feiifu poUutus eraf, 
Piudent. FTyd^m. i^s- . 

. . rtdes 9 dans impenetrahile 
tegmen 
l^e^Hbos IM, dide^at quihus ipfa 
renafci 
tx frequ^nis librattorum in vocibos eor^ 
fus U. /><^ft« permutario. WorpRX.*^ 
Ksnt.f9lum /. »^. xenuenteProfa. Au* 
ioa. Eclog. p. 54t. fi^e(. Cod. Alm. & Prola : Vel iatro.s re iuo luftragio. |^bai 
Fabr. 8f alii vnlnti : Ceu ^tro. Cel- quod tSt in . Edit. pluiibus. Sperare 
I,AR..IlIud eeti Tatre^ quodf variae Edd. habef Cod.^Arnt. de ifta permutatione 
ftmijti jure optimo damnavit Grune* vide Drakenb. ad Liv. XXXIV. ca^. 
ius in Addend. Cod. Aifm. dc Profac sbcvil. fed neque Prius, neque po{le« 
fciiptutam firmat Ain^. H Vett. £dd. rius menti Poetae latis facere vicfeturj 
peierum if^ dignu* tSt in Fabr. Bibt. fi Proiain inr|ndas. Wo|ikeii[fius in Obl. vitai 

i^t tamen.Ed. aobque Vet. foUm. 1. 4. 
{.4 if de Vi bonbi. ra|ii. Hoe autei^ 
Jtdiffo tenetur /oUuM. ita ezcerpta Ms. 
^es me. Vul^atimelius>/Mf. Supe- 
riqri' vf. crimine Judieio Atnt. perperam. 

J^ ^&ar0<l ScriptOI liber: Feniae Mifcell. tom. iv. p. 171* Subilituebat 
/pirare^ eiegpnri conje^ura^' quae it 
raazime Gruneio placuit. Miror, eam- 
dem in Adveriariis ad^ .Sedulinm e- 
mendatioribus praeteiiiile Vlrum eiudi* 
tiifimttm : Onde aliquaiido fuQrtcio mi- 
bi oborta ftfix de repudJUta hac ^onje^ 
^ra , quam tamen ^ G Codd. (uffrstgU 
urir aliqua ex pftrte add^rent, unicevo^ 
ram cxiiiimarem. PrudieAt. lib. II. iif 
Symiti. 479* 

Spitat enim majota animtiit 
Jiivat conje^tam hanc freq^ueii^^^tf* 
re 6c fpirare p^rmutatio'. Drakenb. ad 
Liv. V. cap. 3^X111. Auronf. Epbem. iiT 
Oratroir. vu 49., p". lod. 

Da pater aeiemifpiraiam Itminisaui 
ram, 
iti nbntt^iin ^ Ed. Paulitfi Flihido'. 
A. 1550. penes me , U GtaeiT. illo ii^ 
{Qcojperatam praetulerunf. Co^ripif^ 
quod fequitur , mutat Vet. 1. Monaff. Siofola in nokii modetatuf teitepora\'m eerporis. Ceterum &^ fi/iis Paiihaf* i6i> P^aiponis^ue,'] Vetus tlberj . 
Praeponis bumana Deo. BarTH LIV. 
Adv. VII. Ita 6i Alm. A:nt. Edd. Ve^ 
i. parrh. Monaft. Mox pejus Amr. abr . " 
alt. man. ic Ed. Paiih. ^ui morte; fefil 
illud lede Jam rejeceiunt Sched. Pulm« 

ifl« Poi vulnera,} Scriptui Codex i lltf C O ELII SeDULII* 

Quumque datus faevis ad poenam fandhis abiret 
Militibus, vilem rubri fub tegmine cocci i6^ 

Veftitur chlamydem , fpecies ut cunfta cruentae 
Mortis imago foret ; fpinis circumdedit amplura 
Nexa corona caput, quoniam fpineta benignus 
Omnia noftrorum fufceperat ille malorum : 
Implet arundo manum , fceptrum quod mobile terrae ija 
Invalidum, fragiloeft, vacuum^ leve^ rooxque alieno^ 
Deponens habitus, proprium fufcepit amidtum. 
Scilicet humanae pofiturus tegmina cirnis,- 
Et fumpturus item , nil jam ut mutabile ferret 
Poft mortem, propria cum majeftate refurgens, 175 
[Humano ponens mortalem tegmine camcmj 

Nec J^umit^/a emei ftr vulnera figiu ut I 
crucifixio etiam in caeteris toroientis 
fantiatuc Barth. LIV. Adv. vii, Ciu- 
cls poena an Judaeis fuerit cogsita,- in* 
auirit Latnpe in Joann. toin. IIL p» 
5^9. in not> & de ratione y ob quam 
potius Judsei Ghriftum cruei voluerunt 
£^ere , quam alta poena adficere , agit 
idem p. 584. in not. poji vulnera ha- 
bfit £a. Fabr. & Lugd quod in eifili- 
U91. abire redlius jufleriHit alii ^ inter 
quos NcbriiT. ut adnorant Sched. Puhn. 
F/gis autem eft £gi curas^ de qua 
loquendi rafione plura protuli in Spe- 
citn. Obferv. cap. i. adfinem* 

i6j. Rubrijuk Ugmine»"] KerpicifLa- 
cedaemoniorum morem, milites lubris 
vcftibus induemium , cum in praeliitm 
irenr, ut ad mortem ire (e fcirenty & 
necruor in alio colore tiotabilior iis ani- 
iTU quid demeret. De eo more Lace- 
daemoniorum Philoftratus in Epiftolis; 

TOJO-t T>'5. wsXitiim T(^ (pcfilfoj Tiit 
^ootelq y 9 1»« olytoMtri 10 atfitce 

T^ xct9er.ix Tr^ fiet^ni* Ex ipfa vc- 
loTacrofanAa Hi(forialocutus eft^ cum 
Jaevos appellavit milites, 5edulius. Sed 
^ alibi Chriftianis po^modum appoli- ti crudeliffimlaraDt» tx, omnibus beffiif 
odio laadorum bominum, fitiqoe ran- 
guinis innoxii pejores. Ignadus Epiflo* 
JsrXII. 'A-a-d 'Zvficti f*izp* ^rmftu 
B-fiftofAu^ ^ h» '^^^h B-tLXfimi 
fVKTOi y* nfiifk^^ i^Si^iftifH ti^ti 

XtofeetfSoti « ■ • ift r^«Titfr(sii 

T»yf€i, Oi 2i ivtfyii3-sf*99ot Z*''t^ 

yUotTott^ BARTH. II. Adv. II. Lcie' 
cum aliis editionibus conjun^im ^ 
tegmine, WOPKINS. Coa. Arnt. ti^ 
Ver. I. X. Fabx. Moaaft. Tont. 1. 1. }« 
Bii)l. tugd. alfae tranfpDfitioiie Icvif»' 
briviUm, porro idem Cod. Atait. vf/»*' 
tus. 

\ji6, Cruentae.y 0^ ;aber oolor&s- 
guinem notat. Vid. Bdrth. A'dv. tu 
cap. th CELLAR. CruentasCod. ^* 
Edd. CoL Fabr. Bibl. Lugd Sed vol- 
gatam fuffragio fuo probamnt Sched* 
Y'cXm, fpeeses^ Coki Alm. 

167. Amplum,'^ Hohorabilcm dlfi-' 
gnat. Sic ihfra fioc ebdemlibrovf. {oi. 

Efgo uhi dejpojtti tb^aurim torforii 
ampittm 

^oiilis acceptt Domino lietis iftiM' 
eente. 
Ct ita poft inferioiis aevi Poetae , qai' 
bus Seoulius nofterezemplarvelutatiod- 

dam iuic » cetce ubi lUi aacvui aiiqu<^ iw&, Carminum LiberV. zi/ 

Nec fine divitio conftat moderaniine geftum, 
Quod vinum cum felle datum , triftemque fiiporem 
Sufcipiens tetigit kbiis, & ab ore removit, 
Quippe necem parvo deg\iftaturus amaram i8o 

Tempore , quara reduci conteranere came pararet. 

Protinus in patuli fufpenfus culmine ligni 
Relligione pia mutans difcriminis iram, 
Pax crucis ipfe fuit , violentaque robora membris 
Inluftrans propriis , paenam veftivit honote. 
Suppliciumque dedit fignum nngis efle falutis, 
Ipfaque fanftifienns in fe tormenta beavit, 
Ncve quis ignoret, fpeciem crucis elTe colendam, 
Quae dominum portavit o\-ans, ratione potenti 
V z 135 Qua- Encft, eiinde ipfi fibl ni^ii & ira- 
plai micuiis ftndio quodam uaxeiuni 
BjtRTH. LIV. Adt. -■• ■'" - '-'■ 

170. ileiiU/tmpir.1 SciiptiK Codc^ 
Teiufliffimiu; Qaod mMU tinet. Scii 
be: fiW -Xfc fit fi. liia njtun, 
qataiali Gia condtiionc BtHTH. 1,1V. 
Aitv. Tii. Legebaiui olini , ^aei mcii- 
It/imptr, coniit SeduJii mciueui ■ f\ 
indicate voluii , Chiiftuui eo , quod 
Milndiaein nini) te;iuii, de rugiliiiii- 
tc va.ninlc fccpiii leiieftiii nos admo 
nuilTe. VidePiofip, Hiucei(;od.C)nl 
& Edd, Ald. ^c Lipf itrratpioj/m. 
per IciitMie nulli dubiiavtmui GRli 
NER. (^ac ^uidem Viii Eiudiiifljmi 
emeudaiio veiiljliina , atque ab ipli 
Paetae inaiKi piorcAi- AdUipulaaiui 
Ed. Paiihaf -Sclied. Puim. 

17*. W /a« ut ] Aliflft a Lipf. uti 
babei reio Alm. & Vulgiu CEI.I.AR 
Utm pei iieiun) ciplicai. Nebiifl' ui 
noiant Sched futm. ■ qvbtu atque Ed. 
Pjiiliaf. abeH iam. 

ns- Rtfitrgtni ] Vllioft llbli TCte- 
lei, Tt/nktiu. Oinnina enlni de Kc- 
fuite3ionii Divinie tiiuinptio loquiiui 
Sduliin. BttTH I'lV'Ai|'-Tll Dam. 
naTit Bc illud • « ' 
Biig. Edit. riue. tjlt. Uummt. ] Hic TerTul a Can> 
t>'>. i( Piofaabeft. Alm. licimmuiaiuin 

H^manc paiiesi mertaiim fu-mtn 

Scd piaTiaia haec.Gc Gne fenru , bi d« 
te$-i!ai veifnt nan (it duluiauduin. 
CU.LAR. In Sdted. Fulm. Iiacc eiant 
adfciipta : Stilait ttjnmtra tandtm »«. 
msTiakm , fudc cuidem efl (fjan tnt- 

I7t. riiun.] V. Dcinecc. ad Fiiiu 
Ptn. XV. t> Saitbolin. de Ciuc. p. m. 
1)». fupeiiaii vf. AiDt. pio gifinm ha> 
bet /aa««. 

ita. Dtgu/Iirarai.} De lafi hujia 
Tcibi ufu e|>ii Ilanb. ix. Adn. x*. iia 
ytirnTS-tt ipud Giaecot. Alb. li 
Epift. ad Hcbi. VI. vf. 4. Smtiri «ar. 
■■■xit Cypiian. de Idoloi. Van, . 
poft Min. Fd. Ed, Gionov. 
a ttiigii lihrit Pairhif. ABNTa. 
PaiKii.] Vide Ampl. digiiii.-ite 
iique Eiuditiane ceieb. Vonck. Le&, 
'" p. 17- , qui Ibli adfiia ci_.. _ . 

[. IBlH. I^ui atqiM eli^uuifliilQ TLlZ COELII SeDULII Qiiatuor inde plagas .quadrati colligit orbis. 190 

Splendidus auftoris de vertice f ujget Egjjfi ; 
Occiduo facrae lambuntur fidere plantae : 
Ardloh dextra tenetn medium laeva erigit axem^ 
tundaque de membris vivit natura creantis , ' l^ 
Et cruce complexum Chriftus regit undique mtmduin. 

Scribitur & titulus: Hic bst rex }uda£0&um, 
Quo diiiil 4 dpitate yacet. nam caelitus adum 

Hoc Tridm$ (yaec perfb^tiitur Giuner. h. 1. qnem ti- 
f)e. Au^ jscert. de VitT* Dom. so* 

FU^€ Xenu y lignumque en$ci$ venera» 
ix/r 4uior4 

Flehilis. 
jC^ieih Idcum nimia licentia ita coiifti- 
pjit Fahvicius: 

fteSe ^en%^ innKu9 Urramfue cru$re 
tmMdenlem, 

Ore pttens bumiU, 
yide Fabiic. Bihl. Lat. tom. lU. p. 
709 adclc Supr. I. 249* Pro potenti 
inaluit patenti LipOus de Cmc. lib. I. 
pip.'X. I^ofa: Hr^tlhtti dehet fui/fme 
fationteelUgere. Arntz. 

190. Qitatuor,^ Pia Poetae de cpds 
fira mediratio , quam & Caifiodahis in 
ftalm XZII. ii, fic ezpornit / Crmcit 
ip/a p§/iti9 tM^s efi^ ut part ejus /upt- 
rier caeltf petat ^ in/erier terrat nwn 
4*/erat^ fixa in/emarum itmacontimratt 
€y « vetut auikms braehiis extenfis , lati' 
tud§ ejus tetiui partes appetat mmndi : 
jaeent ve^e fuatuar eardines arhis ^efi^- 
nat. CSIXAR. L. €9fl^at, Fiiora lic 
Jubent. VONCK. U. Left. lAV 11. Ad- 
fle de bac re Lipf. I. deCibcex. Qmai- 
tu9r (ciibunt aliae Edd. minus lede, 
vid. VoO; n. de Art. Grtmm. xvii. 
AANT£. 

igi' jiu&tris^l jiufTor ^ i» e. Domi» 
ausy lerum omnium fbns at^pie prin* 
ceps , tiralus Dei Pjtris ac Filii famili- 
•ns CSriaianis |detis. foftuutos de 
parra viig col. 6ti. A 

Aune dimitte i» pace tmsum J&vmm % 
aodor» ah alte 

J^erMmt %euU )am fuia V9ta msei. < 

IdSm de Chnfti Benef. coL €97. A. 1 Afina Jib. V. itt. U 6r retbt todof 19 •nmit { 

ad afira z 
De/cen/usjue efms mtems efl mifienM 

in aitmm^ 
See peccatoris mtrtem magit eS^ 

au£toi 
Quando tuis ttotnit nakis dtdit armi 

jaMts. 
U de Certam. pioram col. 7it. B* 
jgiMtf dedit i^ preeia gtmgnfa takt^ 

redemtor^ 
In^uo erucif trutima pricii wfwnfi 

penjrns^ * 

Tttmm z\iJdtoi redimemt tbefmro stf 

poris orbem^ 
Cmm gemma »na /mtt , ptm cwOr 

fii va/a vaierft, 
Bae nifi vefie tegi videetm^ pt^f^ 

tulit auoor, 
Abffme' hc inJicio Ckryhm xmSf 

negako, 
Dracontiuf Heiata. 244« 

Ftderai ommpotems heite Ukmm ttHl 

movemiemt 
Bt mi/erasut ast^ imt^fkiU/^ fi^ 

Partieipem gentrit: tmifmmmfi Aff 

ret auftoTi 
Nom /oUm decei tjt tPiTM, lce. 

Cc vC |t4. 

Solmt n atttmmm Dtm ^t ttpm 

cr auMOr^ 
VWtut mma Btms^ trimmt Dm 9mt 

Pradest. f fycbom* fy. 

Tu cmra Deit fmtimfmtfmt&rmti 
Mdmkiias^ nt te tmmt gwj fM» 4^ 
rat aodor. QptM' \ Carminum Liber y. ttp Hoc Ebraea refert, hoc Graeca, L^naque liagwi) 
Hoc docet una fides , unum ter, dicere regetn- • 

Hujus in exuviis fors mitdt^r , ut &ci:a veftis sio9 
Intemerata pianens» a Chriftp A:hifnu vetaret. 

Quin etiam infontis latere ox utroqiie cruentQ^ 
CQnftituere yiros , m^^ritiim Uq^ omnibus unum 
( ^on faciatf fimilis quamvis fentenda. namqu^ 
Jptpr c^nifices fando pendente jiatrones , sof 

P3. P» Quam^uam non acie Pbardppirimetur 

4^ ifta ... 
Unui pugnabit eunQlf firo MUbus 

^rator I. zsi. 

yetus 9 fine fine faeebii^ 
2fi Petrifmjam^ elaude^ pg^^f l^ 

nexia pellens 
Auri vitat onus , rerum eui cii^uft 

audor 
Kec peram geftare fHi, 

9^ vC 539. 

Mode Diiyme difcis 
Quam fiterit dukitaffe nefas^ an ff- 

cerit au^or 
Q^4d vobis licuije vides, 
^ Ik iUe faepius. Wofii^ENS. 

j»s. Sacrae, ] Sic Alm. & Editi : 
ffmdzm fiaccae. Cellar. 

194« Creantis,'] Aiac. Cod. tpnantis^ 

Ud altemm neivqGus , qud(| t^ a 9ro(a 

defelldifoi: licec Giepms tonantis £pt- 

theto iicanruc fciiptores Chnfliani » Poe- 

tae iDaxine. Arntz. 

. IS<. Rex Judaeorum,'i Bed^ de Me- 

trit in lefeitj cui coi^cinQnc lcript; 

Ltpf. H Alm. Editorum Quidam aliter. 

CIIX4A* Titulus Jf/us rex Vet. i. a. 

Mo9* ^ titnUsfuper^ bic eft rtx Parrh. 

iw «. nam r. J, Ald. rex eft Jud, Fahr. 

ftibL Lugd. bie rex Jud, eft Col. Oe 

i^(b hoc cirulo egit Lampe acf joaon. 

IQm. III. p. fp6. fq. Tn noc.olimquo- 

que tltiilos» damnationis caudam con> 

tiiieiiceiin fupplicii loco fuifle poiitosy 

docct Foinei. I. 'Rei. Qpot. xiii. 

AmNTZ. • 

197« Quod, } Sciiptum eiemplar : 
Qtia nibil a Deiiati vacei, BARTH. LIV. Adv. ni. QuodCod. Alm. Edd« 
Vet. I. 2. Mon. Col. Fabr. Tom. i. 
BfM- I/QjKd. fed f«9 leftius aliift placet^ 
Habent 5c illud Scfaed. Pulm. fu9 nH 
Ed. Parrhaf. ARNTZ. 

190. 7W* dieere regem.1 An pioptet 
triplex legnum? Cellar. CeHai. «n 
fropter triplex regnumt imo veiD de^ 
ftgnat S. S. trinicacem. conf. vf. 401« 
feqq. VONcnc. II. Led. Lac.ii. 

ipo. /ti fjravni.] Oeroftei. ad RoGa^ 
VIII. pip. yiii. ntiebat, nt exmviat^ 
miod noB qiecefle. ?id.ad IV. §07. c«* 
Am ratione apiic| Hygin. Fab. GJICV^ 
pro in terram obruerunt | yoffius ii| 
maigine Edit. Gommelin. fopjiciebtt 
in terra, at in igne obrttebat (iiyoit 
Idem fivgio. Fab. CXLVII. Bxuviaa 
veiQ funt ipfa veftimenca. A^ Lipf^ 
A. 1727. meiif. Aprii. p. X6u qoat 
damnatis decialiebantaf. »id. vcnefaadi 
Pdtris nota^ ad Pacac. fan, XMM* I* 
alfa Lsimpe ad Joana. tom,IILp«<of* 
AKNTZ. 

104. tt^n faciai.l Yaiiacip liic notet 

bjlis eftin priicis libiif. Opcimosfeii» 

bic: Meritum non omnibus unum^ its 

Hos faeiat ftmilet, Al^ Code« : iV^ 

faeiaf /imilif tamen eS finten^ia, Licet 

audacia corxedoiis aIico)i|i manif^Ji 

in vulgau fcriptufa apDaoMt. tamM 

non puto eam mucandam. Cruantmi 

fceleiacum b 1. nocac, t|C liipx. vf. i^f. 

protervo», Quomodo hinc audoritatB 

famta ^ faepif^ poftea uiarpavic Abbo 

in - Obijdioiie Luceriae. Barth. LIV* 

Adv. vrt. MSS. Lipf. & Alm,fimi^ 

Rs, quo pofito ad jentiniia cefeatqf* 

Qsudaa ■j.3b CoELii Sedulii 

. Par eft poena triiiiH, fed difpar caufla duonmi. 
Hi mundo funt quippe rei; pro crimine multo 
Huic «U6 eil raundus, falvatus fanguine jufto. 
Suppliciisque tameu Ferum dominator in ipfis 
Jura poteftatis norj perdjdit: aequus utrumque sio 
Judex namque tuens hunc eligit, hunc reprobavit, 
Amborum raerita praecelfo examine penfans. 
Unus enim, quem vita ferox nec morte rehquit, 
In dominum fcelerata movens convicia dit^s 

Mor- 

PnliJt licet qu^tn»:! t»fhf 'frta- 

liuerrbpt» f»n atlinuu maaituj^ 
NtnfaiiAi, fimHii fnamvii /tmUHlU. 

Mullo {iadi, nam puHc^la litii ix, 
piimo veifu aliud quid lequiiit , qium 
T* ftumvii in vttlu fccuntlQ, Aliam , 
ic&iaaeia runpediririi Ed. Lipf. pio 
4Mn>t> ahi&eni immtn ett, quam 1* 
&iaiieni , licet UDius libii , impruden 
tct dimioeie aolaimia, quum lenren 
(ia it» oMima efficiatui. Qiiamvi», di 
fitSeduliifs, non unum oniRium efle 
tneiitum, duo enim lationei eiini^ 
■notK di^ni , ChiiAut vcio tjiie *u- 
Asi coafcivacoiqiie : Smilii tameu de 
«miiibu) diccbuui featetuia , oimtei 
cniat in oincem a^lNiniui. fiula i 
JJul mirili fimiliii^afm nea baitrii 
fi m U i i ti J i JintmiM. Dicendi ibniiam , 
/attri aiiini , pio fattrt »d ^liqutm 
itluflravit Nic. Meineiw id Orid. Ke- 
w>id. il. }i. quamvii Don omnij hic 
itfetu pol^ai , tfiit ibi Vii do%fli- 
um obfeivavit. GatJNEK. JHtriium 
Httti iu. h. e. licet en eo non lique- 
•t «aDdeui omtiibuiel&culpam, quimi 
TJi lii limiJia poem , vel utcunque 
fil flroilis poena. Sea tutn commo- 
diw legeietui, fimitii auid fit /tnitit- 
lia. tbiim igiiui diniogm hoc mo- < 

licet poena uicunqne (ioiilii non oden- 
du omaM titqnt leof eHe. Iia paiti' 
Culu iicri & funniit juDgUBI ali^uan- 

t)o LiiiBL Liictetiui VI. to*. „i c-nr.lur flre. Tufc. Dilput. lY. 
i. Qiumvi* litxt iMUUtmur •Jtif.. 
f,ui r., /tii FUh/iM fi't. Ant*) 
lic lcaioni fuffiagttur inieipiellli» 
■i Fiolaej Lieti miriii fimiliiuiimm 
m iaifrit fimiUiude /mitniim Hii( 
iiem ut longlu) dlfciepit, quodnnl- 
lUii placuit, Itmilii i«™ 'fit^ 
d , iia minus apie haec neuuutor 
quEniihut; W<ii^i^ . . pat tfi fm^ 
Um, Jid. i. t. i, 5<ai(>i'i' pn pof 
I. piacoatiui Heiann. |Si. 

Sat par liibttw^ damtit 

Stei par iulia tmi. 
cni. PlVchora. 4p'. 
N,c >ri lairfme/iiSi Ma fjf , 
Nic tlr.gni fairiai fr '- '~ 1 II. f». JifuUfm fraaitr iaani 

'arm mirti* tieiiiffi fnttl. 
ChTyfologLi» Serm. fv. fifliaa ftlAf 
m iritelaliin ttriuiiar.iiir ; af- 
ad rcnicntiam , a fuHia ai£X 
ti jam fifltbrii. ficSenn.XVlII, 
ff ma<mw t/u , ■! ttliftrit k- 
illlm manui , fww tmrfftrat il 
' rcnteniiam. AntQi I. ^i. M 
An.iDiae & S, ■ 

Carminum Libbr V* zji Mordebat propriis , & tamquam fetiger hlreus ^ 
Ore venenofo vitem lacerabat amoenam : 
Aiter, adorato per verba precantia Chrifto^ 
Saucia dejeftus fleaebat lumina, tantum 
Lumina : nani geminas arcebant vincula palmas , 
Quem Dominus cen paftor ovem deiferta per arvat 
CoUigit errantem , fecumque adducere gaudet 
In campos, paradife, tuos, ubiflore perenni 
Gramineus blanditur ager, nemorumque voluptas 

P4 ^15 2J2d Inri-i^ P^ndex Ula fait fententid. 
VToPKEN* Hos facit flJJimiUs FarrhaC 
Jaeidt Jimiles Vet. i. Monaft. meritum 
nwn omKihus u, hos fatiat ftmilts quam' 
vis /enteniia , Cod. Arnt. ab alr. 
flian. ex quibns facile Wopkenlii con- 
je^uia firmati poflet : id^ue unice pro^ 
Darunt Sched. PUlrti. Sed tamen po- 
fSus fimilis quamvis /ententia j!iraefero , 
dnod 8c Cellario placuitt cum id jufto 
&tis ordine procedere videatur, Itla 
JtmsUs tanten ejl /tnteniia , qua'e Gru- 
jleius fepofutt^ non tanta ftot ati£bo- 
xltate fubnixa , ut aB ipfa Poetae ma- 
jfa prorefta fuifie adfirmare audeam: 
llcet praeter lolam Ed. L!pf. qnam 
iJQcaeeuntem teCbtus eft Grunerus» vide- 
antur & aliae Edd. amiquiores Tta ex- 
liibuifie^ cum in S^hed. Pulrti. ad- 
ibriptum confpiciattfr , in aliis editum 
ftiide : non faciat fimilis tamen cft 
JHttnttd» in ifieis Ead. quas oculis lu- 
jSaxsH^ illud tamen non invehi. Ce- 
tciumx in fuperioribus Farrh. habet ; 
^um fimul in/ontis, Cod. vero Canr^ 
Sched. Pulm. & £d. Ald. injonti. 

'zod Trium, ] Cod. Arnt. irihui ; 
161 Dativus non ineleganter hac in 

fMc adhibetur. Claudian. iti EuYrop. 
I. 4"* 

Multumfue priofi 

Dypar, 
a€a vetuftae Ie£lionis vefHgla ex Gpdd. 
liSCiitas Pat^ maluit ap. Plin. Pancg. 
Stlll. $ »• C4tefis nifi rohore ac prat' 
Jtmntia di/par^ cum lihero Marte nunc 
nmhiMt ttla vikranret. vide ibi Netas. Max ^iter difl^inguit fiTibl. tugd. rei 
pro eiimini multo •* Huic &£• perperanu 

ARiirTsi. 

2 1 1. 'tuens,'] Inruens , t^fplcieas i 
ut illtfd Majtonis Ecl. llt. vf. «. 

TVansver/a tuentihut keress» 
Cellar. Tid. ad III. iti. 

2IZ. Merita,2 Cod. C^nt.Edd.Fabr. 
Lipf. Bibl. Luga. lieritumy Gne neces* 
lirate » licet & iu fcriber6juo6antSched. 
Pulnfk. vid. mdz ad vU apd^ Potxtf 
Arnt. unus eratf invita Profaf. Vidf* 
tur autem imiuttfs illiid Virgilii VI. 
Aen. ^44, 

Curae n»n ipfd in morte retinquunf, 
Arntz. 

iitf. Oie venenofi,"] T^enenojum os 
hirco fcite adfingit „ quod ejus morfus 
vitem dnecet. Barth. llV. Adv. rtr. 
Ubi citaty vitem populatttf a, Pelfim^ 
Bibl. luj^. vitdm^ fbrte ex Typdgrapb^ 
errore. Motdere vero eleg^niei fenfa 
calumniandi adhibuit. vid Eifnet. ad Ep; 
ad Galat. V. i;. ARi<rfz. 

zijfL Lumina.'] Scripti libri habent: 
tantum Lihera, Eft manifeib rrpteflio 
Virgilii in Scylla & Synone , (Jtilie nit 
hil mHtandum in vulgata lectione. 
BARTH. LIV. Adv. Vlt sic Canub. 8t 
;Alm. eftque eleg^^ns repetitio ^ nec 
(ine efticacia fnterpretationis: ideoque 
praeferenda leAioni aliorum , tanrum 
hbeta, C£LLAR. Sic Virgilius Aen. lU 
40 j. 

Ad eotlum ttndens mrdentia UsminM 
frujita; 

Lumina : nam tenerss drceksnt vls- ' 
gtfU faimss. iji CoEiii SeduliI Inriguis nutritur aquis , interque bemgne 
Coi^picuos pomis non deficiefttibus hortos 
Ingemit antiquum ferpens habitare ci^lonum. Amba Quo loco (fi aahno ^hftiCuiu fvuAt) 
iiraiaxe Cellarius jjiidiciutii fuum po- 
tuity qtio pzae (ciifAura piopofita le. 
^udiabat, quod alibi legitur : tantum 
iihera : nam ^emhuu a. v. p, Quod 
Tero idem Vu Clar. ez Alaiel.. MS. 
vulnera pio vineula edelkdum idco 
pulavit, quia miferi cnkibus clavis af- 
mi eilent, aon funibuis allig^ati ; latio 
Auideni lAa paium poodeiis babeie 
videtur, Arnomam nilul stut ciedi ,■ 
ftepe biaaiia hominuih funibus aJli- 
f ata crud fuifle , antequaYn davis pei- 
Meientiir mamis. Atque ha etiam in- 
fia }oi. 

51 n»ndum p§ft vinclt cruclsj poft 
vulnera feHif 

Tift ohitam m§rsis &C. 
Keftituerim ergo hic Vir|;ilianura 4 
arcebant vtncum pahaas. Confei Piu- 
dent. Periflf. V. xis. 

Tendit^ue in altum Umi^a: 

Nam vincla pabaaS prejjerant. 
tVoPKEN*. Ctuum fic imiutxo VirgiUl 
Aen II. 40^. 

Ad eeelftm tendtnt ardentia lumina 
f^ftras 

iMmitA: nam teniras arcehant vincU' 
U palmas, j 

Kartbins, Cellaiius & Cl. Wbpkenfius 

nundani librorura le^oiiem (equ6o- 
efie putaiunt , Jumina pro liherd 
ezhibentium. Sed Uhera cft in lASS. 
Eanh. Cod. Canr & Ed Col & Lipf. 
iiaro fallb Cellarius Cant. Codici le* 
4ionem kd^ina tiibuit. Non tejicerem 
^legantem vocis lumina reperitionem , 
^dii .ipfc Sedulius vocem lUera in Pro- 
fz detendieiet: DefteQent Umina tan- 
ium Uhera quae terehat in tefram» Im« 
mutaie veio Noutum folere , quae fua 
facit» Virgilii verba etiam ad II. 117- 
fidimus. GRUNER. Uhera quoqqe 
tjSiSu Vet* 1. 1. MonaA. & aliae, quas 
lamen *n'on fequor , cum aliud lua. 
^at netvofio^ vocis repetitio , quam 
con&mant Cod Arnc fic Si^bea Pulm. 
|}ci|ie illa, quae ui Ko(a czhibentia, cantam nfiU fideacnc fKttdns htbeie^ 
ut in alla omnia lcem. Sciide eniitf 
fi ifli inhaeaeiidiiin e&c , vacia \% 
hoc Poemate conpa libforum audori^ 
tatem Sedulio eiRnt obcrudenda. f^ 
ciflfimum camcn hac in cautfa diffiei- 
cndum arbitror^ quid Poetonim genio 
(ic adcommodiatius. Nullus enim ini^ 
hi periiiadeo^' Poecicas delicias^ in ip* 
(b hoc cacmine a Codd. connimanS| 
honidae faepius ocadoni , dioae in Pio> 
fa occuni^, efle poftponiendal ARRtz. 
ZI9» Vulnera.^l Alm. ica : . vulgo^ 
vineula, At non adligati funibns eiant 
latroneSf fed clayis acmzi, qnod ez Sat 
vatoris l'upplici6 liquet. CKLLtt. Oj^ 
time vineula contra CeUaiium defoi* 
dii? Cl. Wopkenfius. Pjroia: Qnemsm 
tenfi vulnerum nexus ah bumiUtatis ef» 
ficio volentes incliHari pdlmas areehoKt, 
Quid (unt vuboerum nexus mfi vincn^ 
ia i Latius vero patet vods vhcmkM . 
Juvenc. IV. «so. morhtrmm vsm» vis. la dbcit. Vineula pedum pro calceametf^ 
fis obfecvavit CI. Sjlmafius ad TemiH. 
de Pall. p. m. 39?' digit»rum vm*' 
cuta cffUo injicfre legltoc apud Ofi£ 
Met. IX. 77> Q^ndl Inftic. Orac. I. f . 
8. Ferrum^ quo rotae vtneiatntmr^ M 
folet eanthus. Ovid. Triff. IIL 10. t|. 
vinEfi frigore rrui^' ubi Mic. tfeiniiufl^ 
vide. Cnc igicur crucis vinceUa Hcat. 
minus licebit ? Griin1&r\ Amc.Cod.fi( 
Ed. Parrh. vulnera ,- quod tameil tpt» 
gle lejecit Grunerus. 

2Z4. Eenigne.'] Piofa; Mterfui hta» 
tos frondihus ramos^^ac nuHis mitrape» 
merum deeipientihus infidiis , /erpens «•• 
gemuit illi Tartaretu 8tc. iinde pM>' 
defieientihuf legendtim' videri po(&t ^ 
cipientihus. Male fe autem habere ir« 
. bitroi vocem hentgne t five eniffl he* 
.nigne confpieuos intelligas efle amoe- 
num iil modum confpicoos ; five he* 
nigne Bahitare inte^ hortot iinisi|JMtt> 
ris, per gratiam divinam Babiure it 
h.; ittvenufta manebit, Sedulioqoe) ni 
fidloc, panim digna loqneodi fiiros. CAftMmUM LtfillL V. V^) An^o fgicnt varioifi diVerfo cfiilie ktrones 
Adgrefil facifius, v{61entum grande fatraninf, 
infernas adit ille foreSi «dit ifke fut^mas) 

P 6 m Kallcm ipbta: ^terfui htaie e^nU 
te«s, pemts nen diftcxentihus (^A 4^eu 
pientihus) bartes hgeMtii flcc Sulf^abac 
ttiam i interfMe msHgimf cMhiesiat . • . 
kertes iniemlt Bcc. ut adfeftmmi matt' 
gnsts t lciolo qiic^ra depnwum Gt , 
ouia lon^sdJftaca iMUtitifoCitbJ^' 
femt : quo tame if m6do falia afibi cnfe- 
ttlk-ttiftoc. Sic lib. IV %y 

Quem fkum ifidijfei iniquuf | 
' Httmeme JuB eerde latens^ cUmere 
pretfrve 

SpiriQis in/remttit : {uiil &c. 
H iib. IT. %19, 

Hmmfue fiuUm pbtens eUgU ^ infims 
mundi^ 

fkrtia eetfiingens f Dcni f irfi^^etuis 
perdens. 
Canferaflit ffbuo cam bis Axator pro^ 
]EMm ]ib« II. 

Miikit M etnru^ metii v$tM bee ftt^ 
JuefiMmma venenMm^ 

fytM fierit vim Jkmit OftMg fuihut 
pfiUS a^belatf 

Qui ieUt adpatriam vcieiCS remeare 
eeUnes, 
tfontt^. Eleganti ratione derfpieHti' 
Jws coiijecit Woplcenfius, praceuntibui 
tjpGaa ProTae verbis. HaecicaqueScdulii 
Ineas efllcts faat beatoram feaes prioA 
taiadiio* ubi Adami &f Evae peccato 
originem dedcrant vcrita arboris pomi g 
lODte boitiores ftftnras, cupi ^ullus ibi 
peccati fons & ocigOf nullae animi in 
pejora nMtii jmaculae confpicetentur, 
wta fclidorem ibi vitam» neque vitio- 
Xttnol turbite corruptam agecent. Qipd 
Ifafue hic ptxpomis deeipientihus ezpri' 
«Miet^ fapt. I. s^ eipreffit per bemi" 
Mm pereuntim duleedine vetitifomi. At- 
mtt Jtaec Wopteifii conjc^ca / vel ez 
& cgreifie fe commendar^ quod naec 
«eri» facpi.us confundamur. Exempia in 
dueStst qt deeeptus protuUt Burm. ad 
vellej. II. cap. ^xvi. 4« forte taifien 
iificUntibut exponi poteft es ubeftatc & 
ab|iiidanci boaocum actcxnomm copia» 
j|i«iifB \nc i^picto TidBKitt ftduUiii. « ^liff , 6lhil J0lrc dcfi^rf , ^116 felidcflr 
beatoram (taiusomariatciueaugeri po|* 
(et. FbiiiEmam idco ulibus videtur Jo» 
oifionibi]^ aito uTus foeta^ quibmr |ie 
fclicitaris copiam 4 laetitiamque acttf* 
Ann peieirtatciram defighare voluit. Sl 
tfi tame h orci foret acbitrii , Wopkenfil 
cbnjefturaf6 (Araeferreih • quae elegan. 
tiori acifminc magis le como^oda^ 

ARNTi.' 

axt. yUUntitm gratidi,'] Ih aliis di* 
ftinguituc hoc modo : Amie igitur ^ va* 
rium (iaterj^ e^lU^ istrenes ^dgrtjfi fa* 
cinut yiefi^tum i grande patrarunt, ot 

Sra»ide fit '{^Cande altquid, rem' gratf* 
cm. Uoiat. I Sat 4 ro. 

/k kera faepe d'teentes^ 
UiiiiQgavujif verjus eUQahat^ Jt§tt^ 
peie ht ua$, 
ft Sat. 10. ao« 
At magnum feeitf fiioi vei-hit Croi^ 

iet ttiinii 
m/euti. 
I^citus Ahft. VI. 24* titiam fits Virh4 
eentutU Jaevitidt pUtta^ tanfttam egrt* 
aatA i veeeffue iefieUntU adfecerat. 7ib« 
iv. 34. t^i fUrifue ut arhiirantur ^ 
xiVBbtf ut i^e^ pfovickm petiut 6* f^ 
cimdit Numtnihus ivenii. Haud minq| 
tamcn alcera mihi blflindirur intcrpuii* 
dto 9 in qUa VipJenium £rande pro gratf* 
di vioAentia fic dfidtai, ut Pkuacnl* 
Peiif^eph. ilV. 96, 
Ridetfue Jelis qued r^U eUegit^ 4 
Nune trifte longum , nunc hrevt^ati^ 
dium, 
Faunhhit N6U Poiihf. Xt. 90. 

Cerperis emne /aerum caflo velaiiid^ 
eperte* 
Si ejittmodi aKa. Ceeerftmihhb: Ahfiui 
lit iffe CuU teel regna rapirdi^ refpki<* 
tur ad veiba dbmtni Macth. XL vtm 
WOPKti»t.*Vid. CU Schroder. U. ObC 
Juc. V ubi ofiehdit fraftca Ampl. yti 
de t^ater III. Obf. iu. xti 1. 1. 9. f o. ft^ 
de ]ur. . t\Xz> puUicis reUgiefit lefcre a 
cum haiec loqOeiidi ratio magis fo^ 
^uaa lCiil i& ttitatiU AXtirx£ -^ 

z$9* Sifitm»'} £)4 COELII SeDULII nie profunda fejquens penetravit clauftra gehennae ^ astf 
Abftulit ifte fuis caelorum regna ra|Hni9. 

Interea horrendae fahko veneit tenebiae, 
Et totum tenuere polum , moeflisque nigrantem 
Exfequiis texere mem. fol nube corufcoa 
Abfcondens radios, tetro velatus ami6to »35 

Delituit, triftemque iirfecit luftibus orbem; 
Hunc elementa fibi meruerunt cemere vultuitt 
Auxtliis orbata Patris, laetata per ortomy 
Moefta per occafum. Nam lux ut tempore fulfit 
Nafcentis Domini; fic boc moriente lecelfitt tf#r Sefmnt/] Cod. Oat & tdi. 
Ald. TomaeT* ^tens habcttt. Kote III. 
tof. 

QuiM fuet mMUi •pfrimHt b$fiU 

Jm/i petmnt. 

dtUNER. forftaeC ^no^ i* %»piiins^ 
tc lic infr. Z4t 

Summus apex mftmspetens s 
%ft enim hic idem prefunfa^ quod ibi 
hiferna. vid. Barth. ad Claud 1. de &apt. 
prof. z. Sequtns tamen retineo^ qAod 
Xe^Fe pet peietu explicat Glofla Cod. fiur- 
inarrnir ^r^ui entm hcum dicifur pro 
adiie, p^etete. Dtak. ad Sil. II. 86. l^Iot. 
II. cap. XI. I. Orientem Jeeuti. ubi DU- 
ker. «T. cap. tr). IkpmfecutAvagittUmf 
quod ezponiey locaOt petens uU vagpitum 
aud^erat. ARNtZ*. 

t)i >l*/r«/fr 1 Sctibtitf Codeig-M^ 
Bt. BACnr &IV. Aa?. Yll. De pittr. 
mtm. uuUrmm agit Cellsr. Cui. poft*. 
p. llf. Mox h0trenii\ee, t. 

194' ^foquiis^ Ejtfefurae non tan- 
tum chon^ium funebie de|fignantt.red 
guodvis etiam trifte rpedaculu^. Sic 
gxfefdaUm verka funt iriftia , lugubiia. 
fniaemiiis: ■ 

Jelkmt fiminesem fiU 

Verhi/ifuedeftent exfiquiaUhus. 
Bianr. XXXll. Adv. iv. Fulchre no- 
tem exfeauiii tegere diem dicit, (jaia 
Hequitut illum & veJur(epelit» ipfa aa- 
tem nigenimo habitu omnia induic. 
SOKM LIV. Adv. Tii Qi|ia ana omnia 
iv Oneio^ fah ScdJiliaai^ Jhmirms d4d 
Noo 

iies eeUirmfH exfiptias. CtLUSk. tiL 
K6t LipT. A. i7a7. menf. April. p H<. 
Veteribui qoooue defeAut Sotis Imi 
ttiftiaomioa lubebatar. Bartb. adCtaad. 
Conf. Mani. 119. & B. Gild. 199. Cl. 
Aibert. ad Eoanr. Bfatth. XXIV ifr 
Fio detstuit non fcribenduni cflie dmtud 
monenc SrliKed. Mm. quae pio fa/WI 
oAAhtiatMpUvit^ inviea Psou. ABim. 

a)7. Hune eUmenta \ Defimcdiiom- 
ftts veteri VhiOf hi nimiiam t 

7>vs ftki eff^fitwm freOrtm fmi D^ 
tsA imreif 

Om/uherat terris^ Jifef iiU asn^ 
mine,eaeU. 
Sane videntur eiudiinli aUenint lafa^ 
Ooiis ^e, minime SedMiL Neeeaitf 
faciunt ad lem , immo conrta fiwc fta- 
tentiam. Non enim matusalibttl caaflik 
pio^ifle hanc Ectipfin tam lioiiead»i 
dicaf SedulittSy verum comxarinm po> 
tli» ,'cum ^vifa eadem ,qtiemdara Gend» 
lem Machematicunr atdamafle fem: 
Amt Dems patitmr^ mmi Natura periHt» 
l&t(ise Q coi loleraadi h! duo videboB* 
tnr vetficulir erudft ia contrariam pm^ 
ftts fennmtiaiir tiaAsftfendi. lHe fofti 
dlviauseffy qtti fequitur: 

impid pirpetkaaf timmirmMi fimk Fariier autem de fuo aevo loquitar^» 
rios lib. X. Qpod forte non tadi vep* 
tSt^ quam cenfent etiam fubaAififltf 
Judicii homines» U ilos alibi pMUlMl 

■ tom Carminum LibeslV* xjs Non abfens tnanfuia diu, fed mylUca u, 

Per fpadum fecreta fuum; quippe ut tribus hoijs 

Caeca tenebroClatuerunt iidera caeli, 

$ic Dominus clauii triduo tulit antra fepulcri. 

Nec tellus fine clade f uit : quae talia cemenfi 04$ 

Punditus intremuiti» dubioque in fine fupremum 

Expavit natura moduuif ne cogeret omnem 

Summus apex infema petens fuccumbere molem^ 

Andoremque fequens per Tartam mundus abiret > 

Sed pietas inmenfa vagas properabat ad umbras 250 

Perdita reftitueos^ non confiftenda perdens, 

NuUa" Iiuti hiuic vecrum 4t pnecedeBtcm deU- 
tmitf cwt «lios, lierao ex quo Codice» 
fabridus interpofiiic: 

^im fki 9pp9fitum fratrem fuod Dt' 

• Ha baheret^ 
Qmum /uberAt terris, /upero ille in 

'Culmine eaeiif . . 

bepia perpetuam timueruni fueula 
nvifem, 
Sed abTuQr HSS. aofiiii ; etiam a pla- 

^^6^^ : oec ulU eorum veftigia la 
appartm. C1IXAR> Tcei quo^ue 
kqt TOluit quos lubeni alcerius veuae 
plficribo^ ad paites vocavir Spi^gel. sd 
IpKlenc p. 167« Legun^ur ouoijue in 
Sdd. noanuUis, ut in Parrhaf. Bibl. 
LoKd. Sc alibi« quos ti veteri Codice 
MiiUo xefticutos efle monenc Sched 
]||rim. quae in iis /uper ilie in eupuine 
Iqpiat. ABJfTZ' 

»17« Merutrunt,] Vera utijfue fori. 
pm eft vetus, metuerunt; morieptis 
aimlfUio Dommis ideoque vujcum 
Yhoebiia obduxit. BartH- f-lV. Adv. 
Tli* Coi ftntentiae luffragium addunc 
Schcd* Viilm. Omnes camen Codd. |p- 
fiwnque Piofam meruerunt (ervare l|0- 
caVit biro Er^. Gruneius Laittata^ 
qpod leauimrt io laetaque malt mucat 

M^ DtJkiequt.'^ Duhh in fine^ i. e. 

piopiuiimminence^mxnaiite. lib. III. sf^ 

Dukipfue in funere pendens 

S^is/ubitiidit srdthat yHa ptHcUt- NiA mtrgat OfUMS , emt ignihus atriM 

Opprimatf atfue animam dubia /ak 

merte fatiget, 

WoPKfNt. vr. praeced. ntn teUus ethi* 

bent Sched. Pulm. cx frequenii pexmii» 

tatione. 

147. Expavit natura medum.^ SiC. 
M5S. U Cditi. Mtdus. meniura: tt- 
modus /^premuSf menuirae teiminufi 
bic ultima ruina. Barthius autem ma* 
lebar ohitum , quod contra £dem libro* 
rum eft. CeItLAR' Schultin?. ad Senee. 
Suaf. p.^^. Orakenb.adLiv.EpitX|.TItl« 
i. 40. pr. If de Contrah. emc J^inortm 
modum agrif fuam putaverat^ invenitm 
ad Sedulium peicinet Salvian. VI. de 
Gub. Dei p. f 10. Prepttr boe §n pati» 
hulo ptpendit , fugm pendentem mundet$ , 
txpavit. ARNTZ* 

251. Plan eon/iPentfa.1 Profa: Prept» - 
rahat elementer ad Tartara , fuo per* 
dita reftitueret^ non hftituf t deMrderet^^ 
Mala ergo flccrimiiia funt neneenfiften» 
tia. CKL4>AR. Non tenfifientU^ l. C. ttff - 
Piofa transculic, non mfticKa, ictt % 
Oeo 000 creau : Infjra Xff. 

Fm prffma nea tm 
Pervtnit ad Cbriflum^ /td Cikriftui 

ptrvenit ad tei 
Cui iieuit fine mone mtei^ fuiftit 

omnia gignent^ 
Omnia copftitnensy ce non focmavitl 

ut effes 
Seminevipereo^calptLgtnltnctireariti^ 
Et imis rtg;v$tai firiu i|^ C 6t hlt S^DULII 

Nulla tameh tafiti nletuerant iigna pericli, 
Qui Dominum fixete crud: quin inftipjg^r hau(hu& 
Quum peteret fltiens, unus de plebe nefanda 
peniculo infufum calamo porrexit icetunL 2$$ 

Manzeribus populis in deteriora volutis 
Conveniens liquor iHe fuit. nam dulcia vitja 
Sicutd in horrendum quum conveitttiltur acetum^ 
A menfis projefta jacent; ita tempote prifco 
Gens accepta Deo , nunc eft odiofa propago. oda 

E^go ubi cund:a boni completa eft pafllo Cbrifti , 
Ipfe animam proprio dimifit corpore fanftam^ 
I^e iterum fumturus eam: quia mortuus idemf 
Idem vivus erat, membris obpuntibus in fe, 
Kon obeunte Deo: cujus virtute retrorfura 265 

Infernas patuere viae , ruptaeque faidfcunt l^rpef in Setitintils JtCVII. 
, J*fr vifhf» 9mnipvens Diut imnU 
ccndidiS ur,us: 
A qu9 natura efi nulla ertata 
mala, 
Mi jnodntnfeeit 4ivei/apienti4 verhi , 
rion bafet in rerum conditione locum. 
Kiflla igitur vidis (iibftapiia, nullo' 
fuevita eftf 
QfUU vegetat corpus materiimfue 
Juawt 
lH^OVKSNt- lefllme Farth reftttuens^ 
Jkdnan &c. 

%Sf, PenUuU^] Cod. Cant. Ed. Ald 
p^mucuU. Sed k id« Popm. di^ Serv. p. 1 1 1. 
Tinbin- ad PUut. ilen. tft. 1. fc i. 
init. AWZ. 

^{tf. .^fangitfihus,'} Hoc in roanu 
ioiptis Lipr Cant. Alm. vocabalum, 
Ebraeum oiiginey *11Q.D| qupd/purium 
ib^n. Ketmuit VuJgacus Inrerpies Deu- 
twn.XZXllt. a. iVn ingrediitur mam- 
Mtif hi< *■]} de/eortonatus^ in ecclejiam 
Domini, Unde Nofter haolitt euphoniae 
d^ « I pTp alteto ap. ficut etiam Ve- 
nantius roctunatos lib. V. Cann. lY. 

frtL\7f- 
jpkrifiialat ut tirmmt tsme agmhut 

rajunxk * DivHi 

I CXLIUAIU Vld. Cdlaxii ad h. 1. obfifi 
I vationem. In Juie ctiam f ontificio^ 
rios >ppellatl mms/trts vel mansura M» 
tavlt Oiielios ad Caji Tnftitut ttb. U 
Tir. VI p. 79- GEtHfEE CDd. Afflti 
maneerikuSf £d. Vet. i. atmut »iht^ 
Lipf. Col. man/efikus^ Torft. i. ««rif* 
rikus, Tn vide Heinf. AriAiidl. S.f. 
£25. & Bart. Animadv. 8c GloHar. 4 
Scnpt. Hiftor. Pal. Bongarfiinos^tiit0ak 
III. Ileliquiar. ikSS. LudewfgH- p. f }• 
quem locum in margine Bdtaffem fl* 
triae fuae grande decqs, Bi|niiatfbil 
Secundus. Rede autem Glolla In casli 
Bunn. per aduiteris etponft. Aiutt& 

af9 Menfts.l Cod. Amt. luen/a, 5ih 
per. vf. variae cdd. dum pto iJm ohb 
hent, ut (aepiiis Sic tempmn yan^" 
Tom. X ^ exo/a propsuro f anh. ABNTli 

261. Dimifit.] Bibr Lugd. ita^» 

abfque ulla energia. vid. Mnncfc. ti 

Hygin. Fab. LIX. Cyprian. d^ IdolDb 

Vanit. p m. 401. Spiriiumjpimn ^^ 

Jit ^ ^ dit tertio rurfus 4 mtrtuii /ptdfi 

/urrexit. m.'>I1em ibi ex pncccdMi 

fyllalia rejurrfxit^ eadem loqiieiMfi fti* 

mai quam notavimut ad t. 109. dii& 

ea de te in Soccim. Obf p 49. AKVTl. 

a<5. Oheamu.l Ftbdc mkiumu^ tptd Divifa cotnpage p9<ipM« fediviva jacentuin 

Corpora fanctoru r. : fraltls abkre lepukrk 

Jii cineres wim^ fuoa ; fubitoque fragora 

Ulud ovanj» templum majoris cujiniiia tempU :j^f§ 

Procubuifle videns, ritu plang^ntis^alumoif .: :' 

Saucia difeiflb nudavit peftora velQ, 

Interior^ fui populis arcana futuris 

J^m referpnda docens, quia lex velamine Alofi 

Te^a.diu^ Chrifto nobis vepiente patefcit. fiff 

tHc^ ubi nunc trifl:is viftoria? dic ubi nunc fit 
^ors ftimulus borrenda tuus? quae femper opimis 
inftaurata malis , cundlas invadere gentes 
Poenali ditione foles. en peflTmi», non tU 
Pervenis ad Chriftum ^ fed Chriftus pervenitad te : 280 
(C^ui licuit llne mort^ mori, qtUqUie onmia gi^nehs, 

Otfudl 

l0n |>Mll(i, Hc^t fbl^m, fllr# pro «bti mi ffii 4. piiefbfo: ^ei^fut mtfilfmi 
Ikcis elegaater adhiberi. Girn ad Matth. 1 rtoe qooque editur hodU cpud V^II^^ 
aucyi. »4. Mox patt/cuM Arnt. fnHlh: 1 li. cap %Jcn. f . cj^t» «i^^^?. ¥id. i^ 
fi^^trt eft hiarey paten. Tibmi. t. Nor. &cap. cxix. 5. Drakenb.-^'fiU Hlieg. Tl |i. uSi Uroukb. fatifemtt 
timpagi eft apqd Cafiodor. IV. Var. Vlll 
f^ptms di corptre csMtes dijtit Juvenc. 
Wt, 7oi iftiod fequitur iivi/d cmpdge 
illlu(h^?it fianh. xi- Adv. xxiii. neque 
llHlniili loctttioiie Mln. Fdix 0£(. XI. 
t^itfti tcikp^t dhifa ; mlG malles 
dbn4^4f cum Cl. Qurmann. ad Val. Flace. 
li tA». ^uod idM quoque in meniein 
niik CrafiD fkob. Critic. p. 6t diflen- 
tfHite tam^ Wopkeai. I^ Tutl. p. 
aM. AANTZ 

•«69 Atamms'} Vid. Marcltl. ad 
Stat 11« SHf. 111. 51« Mrt/tp. comra 
flMccuA Vet. 1 

krt. OiMA] Aim. ai/»^»: Llpf. 
difcm/ft: ex quibusconciliarar Edttorum 
dllfNJB. CtdLAR m^^ pariiec Bibl. 
tu|;d. Ctd difiHft eft in ftofa. Quod 
Vm ffi Alro. di/ejifc exftet, eft exTre 
qmtjtl pcr ttutatione. Idem IUud in 
s^jjkt 6e aifiifks obfeivanHit Eroditi ; 
larer quae tamen diiFerenriam reftiua 
MgaMk Fater ad ViAoc.. Epit. xxxiii. KV. 47 1. Ammiaii. Matc. XXX{. cap. 
Xtt. Ak/ti/kftrrt diicttrs neqtie tliNl 
legendum tpud Fulgent. I. MytM. it» 
C^ viriiis Mk/ci/a. ubi Tid. Muncltt 
ae ed III. cap. V. AiufTX. 

174. J^^l Patrio difu. MS. AlilU 
Mcy/i 9 nr fupra lib. IV. verf. fitt* 
CSLLAJi. Cod. Amt. Edd. Veii- uVlbki 
Mvffi. Ed. Ald. Mt!at, fro rt/irmndk 
pr. man. Cod. Arat. mowfhmts ddiiblsr^ 
mvitt Profa. Arntz. 

27«. Uki nune /tt.'] Alt. man» im 
Arm. ttki nunc /!s m. /iimuiis k. ttnSm 
quod tn faipto quoque Cod exftare 
moacnt Scheo. ram. ita paricet oHi* 
bent Bibl. Logd. Fabt. tliaeque Edd« 
Adridet ttmen maglt tecepct leftioy 
quam tuetur Fiofa, 81 Teitullian* de 
Rerurr. etrh. Liv. uhi tjt^ m$rs^ mu" 
itus timtf ukit/i^ mcrs^ cmiftnth tsuif 
favet receptae quoque cnm aliis Alm« 
Cod. qui mox exhibetf vtMs disitiiiid 

A&NTZ. 

tton PmwmbMd.Ji Bt Attlor» (Mptc •« nt c* M. ftaneq. ■pmf^iftta. XV.|Noftto ChdfttaiMt Mii» oo t ri f i t te* 
^ i ouidtm *«|f COBLII SVDULII 

Oimiit coniUtuens, te non fbnntvit, ut efles 

Semine vipereo: culpa jgenipice creaiiSy 

£t venia regnante peris. Jam i\)iritu8 trtog 

Limerat ad tempus^ patulo jam fri^da ligno 985 

Vnceia pendebant^ & adhuc furor arma miniflrass 

CuQ)ide perfoflum violat latus , eque patenti 

Vulnere purpur^us cruor & fimul unda cucunit. 

Haec funt quippe facrae pro religionis honore 

CprpuS) fanguis» aqua^ tria vita^ mun$ra nofhaet 290 

Fonce mdaai pcEiiam ^Qutae fiinnic, pnt- 
otiofie ad Vigiliuin f aiKuyi : 

jUv9ms inelmr^fthtrt vimeisgrtgi, 
ft IB tniiquis ac recemilNis liteis d|, 

rnfit Im MS. Cod. Lipfioifi cranfpo- 
iinc: iiKl^/i sdvemtmi, fic i4oB ia 
€Mip. II» Ao* Apoft. fmenit 

IfpttM sautre ikmm. 
C1LL4». Vofll II. Art. Gramm. XXXI. 
CW fie^i nqn emm Bemt cfle lcgendnm 
moncnt Sdwd. Vblm. in ^nibas cdTcri- 
Mm ciat ia tliif pa> meri «diibcn ejt, 

tttf. P^ifierm,^ Goc pcaccipoCy cuj» 
fidtin^nf ctlof ciat ia cc^poie peadenie, 
a nftqpam td Ocum Sptntiis ciccaeiau 
mit: Memkrm penMmtu CILI4&* 
Non de iatdiofibus tannmi , (ed de toio 
cpippce bacc cft iatelligqHla, ftola 
dbcft^ia qut Scxlttllus vi/tern per mem^ 
IttMtMpoaluV, Kcbrtfens. ad Prad. Ca- 
diem. HjUUL c. t. GKUirm. fyeers 
M corporc & (|i|idquid aniinet fpirirut. 
fnident Hamanig. tti. wtemkra tr vif 
0fTek Tocat: 

Hemf}^ ^ txmti memhit ete vifcciC, 

petdmnt 
Jlgmthne netst rtrmm^ vtl gt^fknt 
errant, 
Idcm paoUo poft dc tneaie hnmaBt: 
Sfe enhmftjtgttgmi ^m 
Ante ekitmm vivit em mrtukms. 
Viiccft/pi fedc mmmemtf Jjtntifmtmr 

setttit 
%jmnim immtmtetum 
WorK£N«. Pmmiekmmi Monaft. 

Att. .^<rflMiaM/9rMt.]AgaQlc2tVii* 
l^iaaum» Acp. I* l|o* 7««^ fitces %• fmxm veimmti (vm 
;ifma mifiiftcat. 

ficLucanusTII. )is- 

~ Si eeeHfeiit fi»n» arma dediflct« 
Ji^J! terrigenae tentmrtnt mfirm Qf» 
gmntet, 
Viaocinns Epilc. Piaa?. de J. C. Oai 

Se homine, vf. 7^- 

Rmit irde emter^ 
Vim fOtmrm tU9: gimdios cmifrmtUl 

irm^ 
Et dedit arma foioc. 
Huc lefei, ouac fupra ad vU 91- WW 
l(S9t Virfilianam imitationcm Jam 
vidit Voock il. JUcft. l.ac IV. Mqb alc, 
oitn. in Acnt. ^dpie pmtemti^ quod » 
pMvatnm ci mtmue^ at c yhi bccq i ip Coqt 
Caot. Ed. LipT phucs tamcii bditi eeti 
btbcnt. lokiftftvuhacc|,ampetdJotpHt 
tom. 111. p. t£7. U ti». idM cittt , aBi^ 
reemrrit* AKMTX- 
tfo. Afmm.) ftoindKtt s in^icA» 
^ucntis vodi 
C?ILf tl. Ti icst ntfupit. . 
fnpca l^. I. I40- 

ateriiiftBt Immx de tvpe 
£t itittmm wmmm^ vmtttrem 

rm petmm, 
lUt i^tmr fmm fitefm nibat 4ncaa^ 

aeca icoas^ 
GktfM ermt ptnit, C^f^j|laf pcttlc , 
Glrtfiis M nndt. 
WOKBlft. Dc fylfabt ob fniMiaM 
coalbwiies piodo4« CfexaBi V. D. tl 
Gat. Qraeg. i4t. f nlccau lf|di0L i^ 

JTf f rarf f nit^ jhtJ&titf jsimfai 
«bl vid. m tiaftt» Kipmai Cpit CAtiUiviXJU LXBEH V, 1^9 

fonte renafcentes, mcmbris & {anguine Chriftf 
VefcitnuT, atque ideo templuiD ileitatis habenmrt 
Quod femre Deus nos adnuat inmaculauinif 
Et faciat tenues tanto manfore capaces! 

Ergo ubi depofid thefaunim corporis anipluA 39^ 
Nobilis accepit Domino locus ille lacente; 
Nobilior furgente tamen : generatio fallax 
Augebat fub corde nefas, quod no^e filenti 
Di&puii Chrifium raper«ot, & abiife lofeireiif AMt tturiNHut t «fM vttat ir. tC 
^ttMedenit Bibl. tugi. eMbeificn. 
AKNTZ. 

tgt, ^*i/ir«.JHabiiaroie CKLL&I 
U*ee iu tctioiriui ^ ipn^tl optindi 
■ota: . . mmifiri capatti! renriuvnim : 
quad utiiuiil (f el prectfrj Dnunotdki 
(*icl ficiat} fAtice ItTuiia^alaluni^ ttm 
at lim diflMllib. II. 144. SlcProfa: 
aUi «t Dmimut JutiMt timium '-; 
tmMMMUtim ftrtri/nBflictmut ubi>ir. 
iMftSouet, faciit, i» Orid Mei. 

117. Tmm.1 Videtni in hi) , iM- 
tb. . Dmhu %t^llb/att*U, ntUU- 
trfitrguai («n; prDnoiaea lU (ilc 
tefetre pleanirnii Mtiui , ^aale illu- 
ftnrinut in LeAionib. TuUian. id 
AcMlen. n. ;. ScTnrc- III !• nec non 
Uluft. pg. c, ixKXfit. ^QnoLm. 
la Cod. Aint. claie diftinEuitin : f^t 
pKU. TinMta ( qood Mcefle tUtOKs i,ug/& du« aiJiiai. Sed mi 

■edon. CxujUi. Fatu. Bi 

Maitt. «wffiat. nofi ; Ctii^i 
t m f ii titdt ntfi txtigitamt. fii ccrte 
deftatA potcilt illud eiJitMf S Sct*fi ■itniff* alifutm fiit 

1 &it VDlgiata umen 

n efl, GiiniiES. lUfle incicdull 

icefipie Jiidiei , pofi crocifitain t« iDltnioduin tam fiiudulentei c 
iiai, veluii impcdire omiu iBiriimiM 
ronibintui, Gc monuiiieBn firwtrt b 
Citua poQe putahint, «<>Mr^nrai« 
.■u,.na fattnt , ui deincep* alt tloBak. 
Sit auMue hiec accepiflc TidetiB Aia> 
■W II. ilo. 

ft;» triy?/- faSd 

2uin itism ii.fti>it dattf fipuir* A 
fmltrum 

Ai gemioum vhiri tau, i m iMi 

Surtndi iamttrt vimk, Pfi ttms 

VtllMIIU l 
l^ui futat atUrKam mtrisB l^ tt^ 

Ei Mn ft}fi fiii ftp fimt* Mid^ 

ed Itcri TCibi ftntraiit faiimt «yfal 
'f.^s, Gc nplicaii podeatf miHM I»- 
metf hic cancfueiei iliudja* ttrit, i. 
animo lua vel re>'Uin .' ac ptMtcr< 
_ ..emi idoneo c:iieilt biec «oiA Ib> 
i)iientibu9, fundncCIinitntitie. OOUJa 

1 lcnitei fl^ueot , bmd Ita mitn 

tione Ti leTciibamuaf ir t a iiM i» 

Mlax A«g,iat M etrtt , ( wAirt 
f imi mBt Icc. h. c. mclW IflUl* uC 
mum iDgEbit Judaeoium, iw(Modb« 
iK ciedeie nefa* ctai ) niBt fiknit iU 
'dpifli Chiilfum npetciii, Ikc. CA. 
lani timea veiba ifta ta m&t Qtmi 
'»tit ftlUtitf drvila tenfinHm M te. 
Ui tir/i Hefnt ixtegitatt , Ckrf/hm ti» C d fe l' I I S £ D t^ t I t 

iTer redeutite dk^ ficut tvswdlxerat ipft. 
Quo iHfmitatite mem, Vigiitiifn muniininse |sd(euflt 
Plura dari^ faemque locuiti obfidione teneri. 
Si nondura poft vitKlt, crucis, poft viilnerai ferri^ 
l^cft obltum mords 9 numerofa caede ciiientiim ^ 
Carnifices itipkftis a|MSn nec creditfs illunl 
Qui toties Imis anirbas prodiixit ab umbris, 
Pofle fuani reVocare magis ; pcjoribus apto* 
Confilili' armace dc^, fighate fepulcrum, 
Pbkite cuflodes^ monumento advolvite faxum. 
Quis poterit fervare Deum , cui cardine rerunl S69 30^ mm v mh fsiUx /^igehat fiA etrde m* 
Jm^juodndhJiUntifUc, i. e hooii* 
aa naiiditiend fibi iunc fiaudefQ fni* 
ftuin iriima^nabamur(veljaAitabant) 
Bt' difclpoU Chiifium aodif abnfnerenc 
ij^. Utnm^iie veco ample&amur e- 
iBendatioiiem » fatis eomiddde vtirba 
cohaes^bunt. In pofieriorem famen^me 
piopenfioiem fentio W0nttNS. fbffe- 
ljK».i qup^ue magis mihi adrideret oon- 
jetlnta » cum nofae vorbit 6t adcoAi- 
BgK>datimma : nifi (etvanda potioi vide- 
letur Cod. Alm. fcriptura, cui calco- 
|^«m ^djidnnt Cod- Jurnt. H Edd. Vet. 
Tio CbriflMm Fairhaf. Sched. Folm. ha« 
bent dtmimm , j|iiod noa piobat Fipfa. 

|oy. M99mmmn ] 9ro (epolcto hic 
]ipni moAitft Jim Gifktenit Ttt adde 
M01 fi FrOntin. de Aqnacd. la?* 
tjimpte jd Joann. tom^ II. p. flo. innot. 
t5o. £ t. ir. de Heied. petit. araue 
^ feaiii eiponenda haec vok ia y. t. 
I^ftiL ok D. H. cmn 0t inr littoiibus 
j^pius edhfl^ fbifle monumenta p«a. 
iptt»TBCit< l\h Annal. IX. addeO^^Ar- 
taad, I. Vv. Coi4* S>il- Siipeiiui pio 
ffdMxk fiwHi- ctfiibei rev§c4mt g 
Mod tamii ioj^fobam Scbed. Fblm. 

110. CWf,] tir Cl. Hera. Canne* 
ifieflKrot « mn co|;n^uioAis te aidiori 
«midtine niiciilo mibi JuiiAimi t fio- 
dioiiiAOiK mwnflw Zlkioem iidimiiuim 
ffyMi cmVMmttsBKdlmi tnmf 31? 
Cunai ^fatdmt^ Fanikn abetf» ^*n itae^ 
Foetae manu piofe^m cfle ftatiunu 
cdm nihil ipdufl menti & elegJBoad 
fliuentiae adcommodacius videatur U 
f^iilime in hac vocula aberiaie potat* 
runt LihcariJ , anar faepius fiu ffto fd 
evaratum fuerit vidie Heftncl Caiiltae- 
gieieri , Viri ClariC JibtM i^ Avii» 
piaefat. inijt. S$dti terris k»Htmt An^ 
mvita PkoJ^'» ubi eff fretit imperet^ 
De Tartate vid. Spicgel. ad Fiivdeali 
p. aiQ. Venant. Fonun. de FaichaT?* 

ABNTZ. 

%\\ />mn£t'^0t,) OpmtgSfpehmg 
ut Columella iib. IV. cap^. sacir hut' 
/wm depefiditmr §perM. Dtpendittg AJit^ 
& dmtabr. MSS» eft. Vulgo deper^ 
Lipf. Sjberdis. ClLLAl. Qnis heJ|l 
h-ec ^eiba explanet, tumnittu exttktH 
0pus dependitf legitur ^dem in aliif 
Codd. diperdis Aut difi>erd*M, Sed ffloC 
haec ae^ inepta. Scribendkimcfthifld 
diibie: 

QMdtJiMve^ ttamUmt 

ExtmHit fnid dmfitg §putf 
CMXiBim Ftobab. Critic p. ifo. 0$ 
rion placnit? fi»» ^'"^i (wtijkmm) 
tumuitu Bxe^m ikfiemtSs •pnt l6 
variis locit tttmiilQim moves & a(# 
biaa poois. 5ic tefUtt^ exercitmm dtt 
fienmre. Difiendaaa iwAtirr telUt dl 
ajrtbus apud Virjptiom. De «eibo ^ 
Jttndert vid. Heinfius ad Viig. Ed Ub 
II. Ncque lopnhittda ibrte Godd. ^ 
itonttiMie, ^lqsottdSi^flfib^ifl!^ Junfta patent^ undij? habitat, pcr Tartara, regnat^ 
)t caeli de nube tonat? qtrfd, faeveturtiultus, 
Excubiis dependis opus? qirid niteri^ IBatn . 
Explorare fidem ^ cui notf vis credulus efle f 

Coeperat interea poft triftii (abbata fblix ^r J 

inradiare dies, culmen qutnointnis stlti 
A domitio dominante traliit, primusque tidere . 
Promeruit nafci mundum ,- atque refUrgere Chriftum; 
Septima nam Genefis quum dicit fabbam^ claret 
Hunc ofbis caput efle diem, quem gloria regiaf,^ ^oxi 
Hunc etiam pfoprii donans fulgore tropaei^ 

Q fri- iSi tnmulm & irritis excublis •peiam 
Igdis. Nocum illud Virgilii: 

Stridenti miferum ftiputa difperiert 
tarmen, 
$cd Crufius ille faepius correftioijiihus 
jiiis, in metmm peccmtibus, ludibri- 
Am debet Grammaticis: tic in Valei. 
^racc. I. 94. emendat: 

Mhiiri hine puppim Juhet &* iemetere 
. ferre 

Jtohera, 
pto iemittere. Qiiae hadenus adfcripn 
niecum commumcavic CI. Burmannus 
Sccundus «'' cui tum aliis,'tum hoc hu 
manitatis in Sedulium. nomine obftii- 
ftum me profiteor. .Locus intieiim hic 
tenHfiqne videtui; depravatus. Varifs 
conjc^uras proculr hi Specim. Obf. c 
ix» p. 59* ubi vide^ 

114. Creiului effe.'] Slc eredere fiiei 
slieuju4 dixit Seneca de Clem I. 13. 
Cmm arma metunt , ai ^.rma eonfu^iezs ; 
noM amicoram fidei credens, non liherO' 
rmm pietati. Cicero pro Flacco c XX 
Qmi tamen credidit P. Fulvii Feratii ^ 
fl&tffimi bominiSf fidei. Sic etiim ma- 
Jim Ulic cum Grucero , quam fiie. 

%16. 4^aiiare.] Irraiiare verbum 
^Cutftimf proradiare, radios, (plendo- 
lem eralittere. Hufticus Heipidius de 
Benef. Chrifti vf. 70. 

Nam elaro fiiere munius 
^iadians, rutilae lueis eognovii if§n9rem 
jLfforim p^erijlifutk» Ambfofius Hexaemeroii )ib. VI. 9* /»» 

telligit . . quanio He/perus fuTfj^^ 
ifuanio Lueifer ; cur iile vefpertmtus j^ 
Me matutinus inradiet- Prudentiut Ga« 
them. IIt.,6. 

fiuc nitido , preeor ,' intuitu ^ 

Fleffe faluti/eram /aciem^ 

Frunte Jerenus & inradia, 

Nominis ut Juh honore tui 
. Has epuias lieeat eapere, 
WOPJCE^S 

U8. Promeruit.'] Dies Dtfmihicus,' 
quo Chriftus furrarir,' eft piimus cre- 
ati mundi. Cellar. Confei A&4 
Lipf. 1740. menf Jun. p. 35i* , 

3£o. Hune prhis ] Huflc diem tfSi 
inttiunK mundi , & primum diem « <)uo 
ille creari coepit: quod datura ex Sab« 
bato judaico cft, qui Ijeptimo.cieationii 
diei refponder Cellah Vet. 1. Moit. 
nunc orhis. pro iicit Sched. Pulm. H* 
cat y <}u4e U cum Patih. habent ^ eid^ 
rat. 

311. Flune etiam."] Lege: Nuneetiat^ 
oroprii &c. ut eft m afiis Edd. WoP- 
KBNS*. Nunc Cpd. Alm. Arnt. Edd. 
Vet. I. Mon*' Torn. r. z. i. aliae. vid^ 
ad lU. )o£. cive tamen quid mutes, 
rnodo poft regis diftindlionem ponas^ 
quo pa^o commodior erit fenfus. PIu-' 
res ceterum exhibent trtphaei ^ quam 
lcripturam damnavit Daufq. Ortnogi« 
P/iit II. pag. )zi. Praeterea vide Spie^ 
gdl« ad Fxttdient. p. 249. AANtz* %4z^ CoELii Seduli^ 

Primatum retinere dedit. hoc luminis ortu 
Virgo parens, aliaeque fimul cum munere matres 
Meffis aromaticae^ notum venere gementes 
Ad tumulum, vacuumque vident jaro corpore fadum, 32^' 
Sed plenum virtute locum. Nam miflus ab aftris 
Angelus amoti refidebat vcrtice faxi , 
Flammeus adfpeftu , niveo praeclarus amiau , 
Qui gemina fpecie terrorem & gaudia portans , 
Cunftaque difpenfans , cufi:odibus igne minaci 330 
Venerat , in forma Chriftum quaerentibus alba* 
Illae igitur Dominum calcata vivere moite 
Angelica didiccre fide : perterritus autenr 
Miles in ancipiti retinet difcrimine vitam , 
Deferta ftatione fugax, teftisque timoris ^ 335 

Vera refert gratis ; poilquam data munera , fallit. 
Difcipuluflfique globum placidi fub tempore fomni 
Clam fibi nocturna Chrilhim abftraxifle rapina , 
Compofitus fimulator ait. Fare , inprobe cuftos , 
Refponde, fcelerata cohors ! fiChriftus, utaudess^or 

Dicerc , conclufo furtim produclus ab antro 

Sopitos 

91 j P^rgo pstftni.^i Vfrgd , mittt\ J47. MdgU.^^ Xbandat «^ix: nec' 
io errorc Noftcr mulieri- I vcro virtutc carct. Sic P6ilipp. 1. il» Dciy quam pio 

busy quae ad tumulum excurrcrunt « 
adjungit , nomine cr^mmuni Alariae 
dcceptus. Cellar. Vid moxadvT. 361. 

?Z4. Notum.'] Cod- Cnnt. Edd. Baf. 
Torn. I. 2. Koclu. Sed cum fupcrius 
dixerir luminis ortu , nulla adeft ratiO| 
cur quidquam inmuremus. Mov ve- 
JlitusamitiuVanxh. Sched- Pulm. Arntz. 

l\6. Pojiquam.] MSS tiiSL ifoQjuam : 
vulgati fei po/i. Cellaji Cod Arnr. 
fopquam ,. quod & habet Profa. Aliicr 
tamen Editi fere omnes n«AAe? #e«AA«» xpuv^^f. de QM, 
Hellenifmo Scaligef confuktttradlliud- 
Cuiicrs Virg. v. 7I. 
Qui magis optatt queat tjji beatm 
aevof 
Cellar. V. D. ad Fulgent. i. JlythoU 
XXVI. Diakenb. ad Liv. iv. cap. Xlt 
cariflimus Patruus ad Caton. iv. Dift* 
XLIL Davif. adMax.Tyr. DilTx.a. itt 

Graecis ^AA«». Taubm. ad PlauL 
Men. pro}. s^. Rcm ipfain inlufiiavil' ,17. DifcipulitmqueA Difcipulum ^to ^^^^J^ Joann. tom. !"• M^JT 
difcipoloium dixir etiam lib. IV. 116. i?»J™.* P-/f^' ^aa^\ ^ ^ f 

"^- " ^ tom. 11. p* a98. Venant. FoitUB. <M Et grege difcipalum. 

WOPKENS. Pafcha 71. Arntz. n9. Compofnus.2 Vidc Baitlu 2XXV. ; 350. Corpore.'] Lipf. & Alm. Codd. 
Adv. xvi. ! c^m pluribus vulgatis ctrptre s CaOi Carminum LiberV- a^j 

Sopitos latuit, cujiis jacet intus amiiftus , 
Cujus ad exuvias fedet angelus; anne beati. 
Corporis ablator, vejocius effe putavit 
SoJvere conteftum , quam deve^are ligatum , 345 
Cum mora lit furtis contraria ? cautius ergo 
Cum'domino potuere magis fua Hntea tolli. 
Mentita eft vox vana fibi ; tamen ifta figuram 
Res Iiabet egregiam. Judaeis conftat ademtum , 
Quem nos deyoto portamus peftore Chriftum, 350 

Plange facerilotes perituros, pknge miniftros, ■ 
Et populum , Judaea , tuuni pro talibus aufis! 
Nontuba, non unctus, non jam tua victima grata eft. 
Quaenam bella ^ibi clanget tuba rege peremto ? 
Quis tuus uiiftus erit , quae vcrum amiferis un6:um? 355 
Vidlima quae dabitur , quum vidtima paftor habetur ? 
Difcedat fynagoga fiio fufcata colore, 
Ecekfiam pulero Chriftus libi juiixit amore. 
Haec eft confpicuo radians in honore Mariae, 
Quae cum cJarifico femper fit ncmine mater, 360 

Semper virgo manet : 'hujus fe vifibus adftans 

Q a Luce, Cc Pabi. piBe't. CELUIt. Leetbatui £»«■ Koi Uta mniiii 6- ftanhi dtvs- 
liaiu pirlammi. Ghuner. Maliin cum 
Cinlali. tc Ed Fabricii, d. p. pr&nri 
€t'i/himf qood nunc ctian 1 Giuaeio 
«■Igaium , ex aiuico iBteliigo ivo?- 
XeNS. Licet Vet i, x Mon. Sched. 
ta\ta tt aliie Edd. cirpcrt eihibeint, 
tamen nihil veiii» Giuoeii ementlalio- 
nf. Audtir de PalT Oom, i. 
Mt in pttltrt Jrrva. 
FieqiKni timen in bis efl Libiaiiorum 
eiroi. Dnkeob. tA Liv. vi. csp. xxiii. 
Obr Mifc. A. I7M. Henf.Maj. p. )»i. 
ARNTZ. 

}fi. ffM annai.'] Keges Sc fummi 
fieetdotes UD^i. Ecu(r*ii»i{7af, v.iif. 

i /Hff'!» CE[X4a> VnUiit bic In ta dtcllQaiione pio unAionc tamif 
it Pabiic. Comm. in Poet. Chiiil* 
41. mox Bccidiiii ntBitm Sched. 

I. Bcibjiam-] .'S.*kM'U', Cor- 

I fecunda Chiijlianis Poeiii, Ain> 

Ponunato, alits. VideChi, Dau> 

T« /matlrn, Fraer» ad Paul- 

Petiocoi. Cellak. Baitb. xxi, 

XVII. E. Chrifi,.! pulcr» Codtl. 

Amt. Ed. F»ih. quae cum Sched. 

\, fia janxit trCn\het vinxii , quie 

i pilGiii p^iiTHitantui. vid. Gronov. 

lA Seq. II. Comiov. p. ijj, Arntz. 

!«i. Hv-i] Aint. «>.. Mitevn- 

\l Cod. Cjnr cum rnibat; m/iKti: 

Uriai Jt ftppt rt/u'^-7s; qine ta- 

isn rciiptuta PtoTae luHiagio liim.iii 

idetui: Huie ftft Dtminut iUia jxi(i 

-i-mphum rifurrtElinii tfliniini. Ni- 

hil tttaiea oiiitanduin aibittat. AHKtz, 

|(a. Pr-m ^44 C l Lll SpDULII 

Luce palam Dominus prius obtulit, ut bona matey 
Grandia divulgans miracula , quae fuit olim 
Advenientis iter, haec fit redeuntis & index. 

Wox aljis conviva potens in fragmine pani^ ^^ 
Agtiitus enituit, qui verus panis apertis 
Semper adeft oculis , fidei qups gratia claros 
Efficit, ut Dommum viyentem cernere poflint. 
Saepe dehinc proprios diyerfi teniporis horis 
pifcipulos manifeftus adit, velcentibus illiSj^ 37Q 

Extemplo' nunc ora ferens, nunc pilcis obufti 
Atque ftvi mandens epulas, quo rite doceret^ 
fJorporeas res efle dapes , fefeque videri 
In membds . duibus ar^te fuit : formidine rurfus 

Pleb» 

|62« Prius ohulit.'] Non matri^ fed vul^ri$ Je^io /alsttantis; (ed erafiMi 
Hagdalenae, fe primus fervatpr redivi eft n, ut appaxet« tnanu tion fecemi. 
vus oftendit. Marc. XVI. 9* Has & Oi- Cejular Recepimus le&ionem Codd. 
Pra Nofter commutivit v. «ij. C£i;«- ' MSS £c Cd^. p'uriqiaruin yk/nrMiii^ 
i.AR. Ab hoc eamen erroris nomine pro qna CellarinS ^idciat /aUtMtik 
Yoetam Itbeiare voluit Ltbrarius in > Receptnm a nubis le^ionetn verani esi 
Cod. Arnt. ct^m fbtiberer , pius ohtw \ le , ipfe contoctus cviiicit GrU|^> 
lit, at vero neque ita ertoris macuia Hanc lcriprurain Cellario merito esifli* 
Cluitur, cum roox clariori matris voca- mo piacuiPfe magiS| quam vuigjnedi 
bulo fententiam firmet Sedulius. fto^a . p/tce falutanth /. i.' face falutatis ft^ 
l^uoque adnuit: neque juftam m u tatio- ' /nrM/ir ulitata hyftero'ogia valet, lefe 
liis cauifara video , cum & apud alios ' intulit ac pnce lalutaviti vel idt ' 
haec confuiiorepcriatuf. vid. Lampe "' ' ' ' ' '^' " 

ad Joann tom. III p. 671. & Cifaub. 
adv. Baron. p. tfoo. vide Obreiv. Spe- 
tim. c. IX. in fin. Mox pro cenviva 
^•tens Sched Folm. ^airh. calUmque 
fetens. ARNTZ. 

9C9. Proprscs ] Hunc inter & anre- 
cedentem verfum quidam ex inferiori- 1 P/tx pro voto pacis omnilve booL 1 
bus verfum 376, Quum forihus clau/is , lin. Nol Poem. XXI. 31*6. 
lelf^ua , letradum inferunt : nos auteni 
Ordinem, qtiem in manu fcriptis de- 
prehendimus , H quidam Editi etiam 
fervarunt^ fecuti fumus. CELLAR. Bi- 

bl. Lugd. propior. fruflrai cum & pro- ; Edd. cum hunc verfum priori^piaepr 
^fw ^i^tt/oidixeritllL ^59 Arntz | nant. Cod. autem Arnt. babet . pm 
17'. Obufli.'\ Sec. man. in Arnt. & Jalutaris ^ (cd maii. iec. acHciipliBtfC 
$£hed. Pulm. Zd, Parth. aiufii: noa ^pax fal, aperte coqtra metram Aiil 
muto. ARNTZ. , nhibent /alutantis f quod Grunems lO- 

177. Salutatis fefe mtulit*'^ MS. Lipf. cppir; alii falutatis^ ut ex Cod. tipC 
(fslmath t & ta Alm* foit Qiudeai [ £4. Maitu oii ^aipnuae {UMtoie «dce* 

dit lit, pace eos falutan». ut lib. lil »!• 

Depul^s //.nahat eorpMrn am^ 

i. e. depellendis , vcj depeUcQS mtt^ 

bojf. Alcio). Avitus III. 394. 

Quo denifue paJSa 

Ad meliora queas placato patre r#MrtL 

i. e. phcans patrem. & innamen tiliii Orande ditant bofpitam ^ 
Et fpiritali divitem viatic0^ 
f'uM pace dtmittunt fits. 
VVoPKENS Ordinem invertunt Oiiaedi9 Carmjn^jm Luser V. »4J 

plebis npoftatkae, DojDinura quae caecanejfaflfet, 375 
Quum foribus claufis ^j^fideret turba fidelis, 
Pace falutintis fefe intulit « arque foratas 
Expandens palmas , nudat latus, aft ibi Thomas , 
Cui Didymus co^omen erat , cum fr^tribus una . 
Kon f uerat , dubjamque fidcm fub icorde gerebat , 38© 
Donec rurfus eo pariter refidente veniret ^ 
Q.ui numquam fubtraftuv^ erat. Tunc limine claufo, 
iConfl:itit in medio , non dedignatus apertum 
Difcipulo monfl:rare latus , tactuque probari 
Vulneris, & mentem patienter ferrc l^bantis. 385 
Agnitus hinc potius , quod fit dubitantis amicus. 
Quisquis enim aitifices caeca fub imagine fraudes 

Q3 In. dit Arat. Piofa; facem eunBh eUdit 
/alutatione fermtnis , ui^de nervonus 
jFidetur illud Gfuneri, 'pace /AUutantis, 
jcui & Vet. 1. 2. JMba. aliaeque fuffra- 
|;iyai addunt. De ifta raluucionis for- 
•niila p quam prptulic Lucas in £uaDg. 
XXiV- 16. confer Lampe ad Joano. 
tom. III. p. iS). in noc. Q^iod ii ali- 
^i prono non uiis alveo h<iec Auere 
yideaocur. videat, an coinmodiori via 
£ciibatur i pace /a^utatis Jeje etitulit. 
Tueotiif (ane illud ohtuiit Codd. Canc. 
%L Arnr ciietur ouo^ue non inelegans 
lMi|iui yerbi iigni^cano ; cum offe- rc Je 
|Ut dicancur ^ <\\xi alceri copiam lui vi- 
4e&di praebenc vide , quae latius .pip- 
dbxi in Speeim. O^r c. |x in lin. 
^ M^it;^! » quod praeceflic « ntcajjet 
litbcu £d.'Parrh. & Sched Pulm- Mox 
V«f. I. Mon. Col. uhi TAomas^ quod 
iMDiiam Sched Pulm atqui ibi rbo- 
msi Arnt. Cod. Arntz. 

ita. Erat»^ Sec man. in Amt. erit^ 
fpe-neceffitate. Erat hic eft fuerat, 
te legitut ia Prof^. Oe ufu ifto inper- 
ifefti pio plufquam perfefto egic brak. 
■dLiv. XZXIV. cap Xi. pleniori manu 
JduntBck. t4 £ginbarc. vic. Carol. 

|||« spud Graecos 9» pro fuerat eft 
mad lUphel. ad Ad. IV. X|. Pro tune 

£M Puim. & Ptfih. <«•• Axjnz,, ttl* Labmitu,^ Ltpf. & Alm. Uhmk» 
tiSf concra legem Prolodiaicam : nec 
vero dubicamus cum Fabricio legeQp 
dum labantis efle CCL(.4R. Pr. man. 
in Ainc- lahentis. ita Torn. i. '& aliae» 
pofterioc tamen manus jure id opcim» 
cocrexit. Vet. 1. 1, Mon. Ubantem^ CoL 
iabentem. ARNTZ. 

4g« Ouf^itantis.] I. e. quod dubin» 
tioni difcipuli tam benigne fuccurreret* 
Pjulin. Poem. ZXIV. 416. de dubicam« 
Tlioma : . 

Hunc Cbrifius pavUUu 9un3amin% 
^ meniis 

Pro nofira dubitare>S^ pecmiiity art 
&• nos 

Hcc duce Jirmati ^ Dominumftlt D§^ 
Uf»que trementes 

Plvere poji morftm vtrf fatuaim9 
Mum 

Corpore £^C. 
WOPKENt. 

itJ. Artifiees. ] Wopkeiifiut fapfi 
ad vf 66. mnlebat , arttfici caecat /• I. 
/. Obftat Piofa ; Dolos artificis eanm 
fub imagine fraudit exercet» quae ibilp 
verba caui&m dederunt , ob quaol 
fraudis leppfuecint Vet. £d. i. a. Ce« 
cerum hic verfuum ordinem tufpltit 
invcctit Bibl. Lu|4* Aftinrs. ±4^ GoELii Sedulii 

Inftruit , & vanas cupit exercere figuras , 

Non vult agnofci , pon vult fua faifta requiri 9 

Ut lateant ftib mibe doli , nebulaque redudens 390 

Omnia follicitos odit fimulator amicosi 

Gnarus item dominus, Petro pifcante, per aequor 

Cum fociis captum efle nihil , dimittere lina 

In dextras hortatur aquas : mox gurgite claufo 9 

^ ^ Pendula J9I. SolUest9s.'} SolUcUos, fraudaa 
obfervaDtesy quos odit, y», « '«w* 
explicat, d-prehendi eoeperit. CEIXAl. 
Vid. Wopkcns. ad vf. piaeced. 

J9}. Dimittere.'} Licet dimittert plO 
mittere, jacere, non pUne leje&aoe* 
am Ht , malim umen demittere^ a( 

.ib. IV. 116. 

yajioque profimd§ 

Retia demitti pijcantia. 
WOPKEN8. Lcgerem pocius demittertf 
ut lib. IV. 116. in^uit Cl. WopkeBfi»> 
Sed parum referre puto, Dtnim difM* 
Scio eqnidem Viios Ciiticae arti s pgi* 
tiffimos veiba ex ir & dis compoftt 
leligiofiffime diftinguere Iblere. Oorr 
tius vero de ufu Orthograph. Lat« aRi 
j. J. M. p. pl. lcqq. & ad SaUidt 
Jugurth. cap. l. f. * & cap. XLUL 
1". ♦. orane intci haec ver^-a difcrimei 
aufer:e videiui, Ego quidem non ofr 
go , pluitmis in locis divertitaiem an- 
quara inter haec verba re^ conft itmy 
daninat. Porro Jaudatus Setfulii inccr- ! noa vero nbivis illa appiict , neqoi 
prcs, cum ad hacc, /oilici:os oiit fimu- \ iiico tanta ubivis eft, ut contra Codi* 
iator amtccs^ notat j^ /ollteit:s, frau-lcum auctoritatem qnidquid itnmow- 
^ deiii obleivamcs , quosodit, ^, utimuSy quod fsepius tamen fececaoC 
^ Piofa expiicat , dcprehendi cocpe- lcritici, acutiffinii etiaro. A rtcffloo- 
^ lit " ifta minus rede ccpifte vidc- Iribus hanc divalitatem ctfi noo e»o- 
tur. Jam enim ante^uam dei^rfhef.di \ginnxn ^ ez3ggeiatam tamen cfle di;> 
foeperit , ad fiaudem ip:iu5 nimium at- jcere malim , quam a vetccibns curiofe 
feemos amicos odit timulator ; cum !i)')ivisobfervaum. CCtte iijama eonni 119* ^g^itfc»'} Malim ez Co4. Cant. 
tcgeie cogKo/ci. Profa : .Von vult /ua 
feaa cogKoicu Vide quae diximus ad 
V. II. Gruner 

S90. Recludens } Sufpedus locus, 
jRc ex libris ncque ex Profa ei mcdeJa. 
Ex hac veio, quae illudens habet, ab> 
fcondendi lenfus, quam apeiicndi cft 
«ptior Fone reegrJens Cellar. 
-Cellaiio conjicicndum non eiaty nehu- 
iafue reeemdens omnia^ neqae enim re- 
okJere feropei apeiire , fed apud fcii- 
oxis aetatis Latinos laepe etiam, uti 
Mc , claudcrc, inciudeie, condeie fig- 
Jiiticar , ut oftcndimus ad Juftin. l, 9. 
Addamus hic Ammian XVI. le. Cok' 
ftantiuSf tamfuam lechilo yani templo , 
/Iratitoue koflihus^ Rom.-:m vi/ere ge/He- 
kat^ &c. Ladantius Sympof. IV. 

Fando domos clau/as , iterumque re> 
cludo patentes. 
Sic enim membianac fidiffimae, tefte 
Siudit Heumanno , qui tamcn hoc Chiiftus eflet dnkitantisy omniaquecu- 
lioCus peifcrutantis amieus. WOFILENS. 
titctt Cellaiii conjeduram reeenieKS 
zejecit C!. WopkentiuS| r«.*Wcrf idem 
Cacpius efle docens , quod claodere , 
inciudcre, lecondeic. G&UKSR. &e> 
ae Glofta lA Axni. Cod. cxplicat pct 
eUmdenu eft diveriitas, qoantam cffis cam plo* 
que Gtedunt, cui^ quaeio, dilpw^ 
inter fe ipfi Critici , utram in hoc K4 
illo Sciipioium loco veibom es ifi ^ 
cx dis compotitum teponi debcat? ^. 
unde fit, ut reperianttir k>cij in ^P^ 
bos negicdam t& illam divoficoK^ 
ndemittP Vesba dbaiftf & ifaBf* ^ Carminum Liber V^ 147 

Pendula fluiftivagani traxenmt retia praedam ^ 395 

Per typicam nofcenda viam, nam retia dignis 
Lucida funt praecepta Dei , quibus onmis in illaf 
Dextra parte manens concluditur, ac fimul ukiis 
Fertur apoftolicis Doraini ad veftigia Chrifti. 

Nec pifcis prunaeque vacant ^ & pinis in uno 400 
Difcipulis inventa loco. quisnam ambiget unam 

Q 4 His ligiofe cKftingtiere folcnt ; tamenr te- 
^rai apud Ovid. cx P. lib. IV. Ep. 
XIV. vf. 51. 

Qmd juvat extinSos ferfum DJmit» 
tere in artus. 
" Mttm veio frh. XII. vf* 4^0* 

ClatUism Aoiiantir sn ima 
• Wa DEmsfi, 

U vf. 491- 

Capulo^ui tenus DEmtJit in armos 
Enfem fatiferum, 
5!fe Mec IX. 467. legfit Heinfiur: 
Spes tamen ohfceenas animo DEmst- 

tere non eft 
Aufa fuo vlgilans. 
wmm idem tamen Viigilii locum Aen. 
Kb. V. v. «j. tx Codice Bibliothecae 
Leydenfis^ in ^^>tis ad Ovid. Met. I. 
x«9* ita conftituat: 

Dlmfitte hanc peEiore euram. 
Porio veiba DEducere & Dlducere ubi- 
vis diveifa ciedunt. Apud Ovid. Met. 
II. 560. cditum video; 

Nodofjue manu Dldueit. 
Met. veio III. 66 ^, legitur : 

P^elaque DEducunt 
qood Regius exponif diffotOunt, idlpje 
lede' fadum elfe contra Ciofanium e- 
vincere ftudet Cei. Burmannus. Met. 

vr. X51. 

Pendentia^ue undique feSor 
Cstfhafa DEducit, 
iM Giaieanus legendum contetidit 
DldMcity lefiagante do^. Burmanno, 
qnamvis in multis etiam fcriptis Jegi 
itk teiietur. DEcedit fpes , formido , 
inevidiay omnes probant, Dljeederevt' 
. lofetri ibi pofle muiti negant, quum 
kt amcn fciibete Codieu^a audoiitas faepifnme jubeat. tide Vltoi do^s ad 
Caef. de Beli. Gall. II. 7. z, in ed. 
Cel. Oudendorpii , & Cortium ad Sal- 
loft. Jugurth. cap. XLI. S. i. Denique 
quae diverfitas excogitari poterit intec 
DEf^eream Sc blfpeream ^ inter OFM' 
go QC Dliigot sied haee in infihiramr 
abtrent. Gruner. . Ceite fupeiflitiofias 
interdum ^ quam par eiat , huic difiin- 
Aioni adfenfum praebuifle Eruditos^ 
cum Gruneio arbitior ; dijferendam ta* 
mcff in nonnuliis juxta agnofco. Heic 
lod liihir potius ntutior; Mccx. Wopken<^ 
fir conjeAuram firment Ed*. Fabr. BibU 
Lugd. ftiffragiuni etiam addunt Sched. 
Purai'. quae loftionem alteram proifutf 
damhant. m vide , an forte dimittert 
pro demittere ponatur. di/ptsere ceite 
pro defpuere , diftruere pro deflruere 
ufitatum , notante Heinfio apud Munc- 
ker. ad Hygin. Fab. LIX- Inteiim ex 
ca le, quod retis tririftio foli Petto tri- 
buarur, tnfirmo cenear^mento, Pon* 
(ifhrios ipfiusprimatum fiabiiire , notac 
cr. Lampe in Joann. tom. T1I'. p. 7^7« 
in not. AANTZ. 

19 j. FIuQivagam,} V. Ampt Vonck^* 
Le6t, Lat.' i. cap. yrti. Plfcei illi 
ft.iytl>iOi dicuniur in Euang Joannw 
XXII. vf. 11. quale vero id fuerit ge- 
nus,. diligentiori inquiiitexamineLam*' 
pe ad d. 1. quia retia Pairh. Schedl 
Pulm. ARNTZ. 

400. Facant.l Nec abfqnt. CEIJUAIl* 
Mox amhigat CoS, Alm. Arnt. Edd« 
Ve^ I* Moniifl; Fabr. Torn. 1 Bibl.' 
Lugd^ fine neceffitate. Vs. fupei. pio 
Oomini fciibiuit. 4Ums Paufa. Sched* 40^ i4» Coiiii Sii>vtii 

* 

His rebus cofiftarc fidem f qui|)J)e eft aqua pifcis , 
ChrifttiS adeft {mnis, fcriftus quoque i^piritus ighis. 
Hinc etetiim abluimur , ^oc pafciraur , inde facfamiir; 
Tunc epulis praeceptof tos invitat edendis , 
Adloquiis de moie piis , menfamque petehtes 
tjnanimes , nota Domini ^ietate fruunfiir. 
Et Chriftum fenfere fuum , modicoque paratii' 
Poftquam vifta fames, & furre^iere reliftis 
Rite toris, an corde Pctnis fe diligat alto, 
Explorat Dominus; Pctrus adnuit. ergo nitentes 
Paftor amans attgere greges, operario in omnf 
Parte bono commendat oves, commendat & agnos^ 
Hoc terno fermone monens, ut terna negantis 
Culpa recens parili numero purgatsi maneret; 415' 

Inde 410 40}. 5^wff«i.] VJd. Barth. IX. Adv. 
3t. hinc pa/e, mttt rcribunt Farrh. 
Sched« Palm. 

46 j. Praicepior.'^ Cod. Arnt. Salva- 
Ur. Nihil mutp , idque potius' CAoSa- 
fOri tribuo. Farrh. Tornaei u aliae 
tranfponunt , praeceptor tos epulis i. 
AHNTZ. 

407. Bbniiate.2 Malim cinn Edd. 
Bal. Col. Fabr. Bibl. Lugdjl I.cferc , 
Jtmini pietAte. Vid. quae dixiiiius ad 
Spifl. Sedulii ad Macedon. &ad lib. I. 
X5»i. GKUNER. £ique,rcripturaeinipfo 
tfeztu locum dare non dqbitavi^' cum 
^onfirmet Cod. Arnt. 5c Ed. Vet. i 
Tornaer. 9. «Supr. vf. 70. 

Sequa ptus a pietate vMcaret, 
^d. adlib. nl. 4$. aliifque in locis. 
^ocem nota expliMvit Davief. ad Ci- 
^ron 11. de N. D. JOL. in fin Illud, 
^uod re<)uitar , A(«Ar pettinet ad amorem. 
Stt noftert vefter , fuus &c. pal&m oc- 
^urrunt. Cort. ad Cicer. i. Fam. ix 
7). Acid. ad Vellej. II. cap. LV. i. 
JHiUm Galiicanum dlxk Supr. iu Bpif^ 
fld Maced. Adde Cort. adCicer. XI 11 
Fim. LXi^ $. I. Piooem. Inftitut. fl.6 
JEx Commentariis Caji noftri. quod ta- 
fben nouttulli male eo referre volue- 
|iaf I q^ i|>fe lmp« ainifiiiuiii cum Cajo vivente contraziflet. Frotnie eoioi 
pertioet ad teftandam bentvolentiaia / 

?iuod piuririium ejus Cominentario piO' 
ecerit. Vid! latiusAropl. Qtro ,, MajaDf* 
IV. Epift.xi. Gonradi dc vera aeta^ 
Caji y m>A^. Lipf. A. 1717, menf. Fe* 
bruar. p. 6.1. & aiios. AHNTZ. 

409. f^ifta fames] Lucanuf II. ?I4«. 

Huic epufae^ vicifie famein ; mag»' ' 
que penateSf' 

Suhmovijfe hiemem teS», 
Val. Flaccus 11. 147. 

Sacris dum vincitur extit 

Prima fames- 
WoFK£NS Imitatuf iternm Viigiliaa 
videtur I. Aea. 120. . 

Poftjuam exemtA fami$ eptsUs^ meih 
faequi. remotae. 
M vide DoOiiff. Jefuttam La Cerdat 
Ex/urrexfre Qxi. Almel.fiveBurmann« 
rite ehoris peflime £d Ald. ABlfTt 

41 X. Nitentes.] Nitent pecudcs, qoftl 
ubertas palcaorum alit ^linius lib. lU 
.Epift. XVII. Seft. 9. Armenta berkis^ 
tepore vemo nitefcunt. CKUtAa. Ad' 
quem Flinii' locum videodus CorriM» 
Adde Gruner. h. 1. Brdukh. ad TibolL 
I. Eleg VIII vf. 8. Weitc ad Fetiott^ ' 
'p. 13. Caifiodot. VIII. Var. £p. ult^ 
Divirff gtnttis sni m aii tt nittre pi^ Cahminum Liber V: 149 

Inde fequenda docens , pacem omnes « incpiit , habete , 
Pacem ferte meam , pacem portajte quietam , 
Pacem per populos monitis difpergite fan6lis, 
' Et mundum vacuate malis, gentesque vocari 
Finibus e cunftis, latus qua tenditur orbis, 4:0 

Juflis mando meis , omnesque in fonte lavarl. 

Haec ubi difta ^o Dominus fermone peregit, 
Bethaniae mox arva petit , cpframque beatis 
Qui tantum meruere viris fpeftafe triumphura , 
Aetherias eveftus abit f ublimis in auras , 425 

Ad dextram fedet ipfe Patris , totumque gubernat 
Ture fuo, qui cunfta tenens excelfa vel ima, 
Tartara poft caelum penetrat , poft Tartara caelum. 
lUi autem laetis cementes vultibus altas 

Q 5 * If e gMlffmM, Bflnh ad Claud. ir. in Huf. 
1^4. & ame dedit ekgantiorum liteia- 
lum viiKiex, Cannegietei ad AvIan.Fab. 
jaoC. vf. I. ARJJTi. 
. AI4. Hoe,^ Cod. Cai^t. Edd. Farih. 
Bat. Ald. Lipf. Toin. i. |. allae haec^ 
«lod ipfum neque inprobare videtui 
Ztpfa. Ko ferno Ed. Lipf. trino , fi( 
snox eadem f trina negantis, Vet. i. 
firm$ne moifens, 

419« f^ocari.] Ed. Ald. Fahr. Bibl. 
XMgd. vo6ate\ quod tamen ipfe fktis 
conteztus deftruit. 

«tf . RyeSus ] Edd. Fabr. Torn. |. 
BibK Lugd. >^i;«^»i. Maie. Claudian. 
Bpigr. XLV. vf. ig. 

Aethireas eveSus in autas, 
& paflim alibi. Ceteium plures Editi 
m^btriekmy alii aeiheream^ qua ratione 
fe^ui exarari putflt Drak..ad Sil. v. 
tf*. 71» Contrariam ppinioaeiTi produxit 
Carr. ad Val. Flacc. ii. vf. 8i. Vid. 
Cellar. Orthogr. d. 6$. Suklimus Vet. 
Bd. I.- 6t Monift. idque antiquorum 
snagis genium fapit. De talibus conf. 
Jkdd, ad Vellej. II. Lxxvii. i. Arntz. 

41«. Totumque.] EtProfa, 8c Alm. 

ac HeinC MSS. fotum , (Ine addico no- 

miDe: id c& hoe univerfam, Quidam 

imiMPfM fuhrnat. CWUI&. f loba- I vit jam hanc fcxlpturam Wopkens ad 
! lib. III. vf iM. £t reae; licet dilletf^ 
tiant Sched Pulm. totum enim eftomnia^ 
uc contra omnis pro toto. vide Wopkent 
ad lib. I. )i$. Hygin. Fab. XXX fittmim 
ne ammijjo totum ftereus ahluit, abi 
flumine inmijjo , vel AJpheo inmijfo ^^ 
vel Ahheo &• Peneo inmijfo conjicie- 
bac VoIIius in margine Edir, Comme« 
lin. quae exftat in Biblioth. Lugdunv 
Batava, cujufque excerpta penes me fer** 
vo. Voces tamon omnis & totus dififer<* 
xe» fciibitSeiv. ad Viigil. I. Aen. asa. 

Graeci fmim »*«« ita adhibenr. Vcch* 
ner. Hellenol. Hb. II. cap. i. JLipheU 
ex Herod. ad Ep. ad Ephef. cap it'. 
vf. 16. Forro 6» dextra fedet Ed. Lipf. 
in dextra /edet Vet. i. 2. Monail- Baf. 
Col. ^y dextrani fubit ipfe patrxs mund. 
Sched. Pulm. Torn. i. z. 3. altae. Sed 
(ine ulla neceflttate. Ad dextram ali* 
cujus federe poteftarem atque honorenf 
denonti Vid. Inludriflf. Span&em. ad 
Caliim. in ApoII. 29. ArntsS. 

4£S. Tartara.'] Latius haecperfeqin^ 

tur Gruoerus h. I. vid. adlib. I. vf zof« 

Longe a veri tramite recedunt Sehed. 

Fuim. & Parrh. cum pro Tart. p. Cm 

\p, fciibant tonfervando regit^ penefrar^ 

\ ^. $uj»efioii f vfti CgS. Caai. Edd» Xfo CoELii Sedulii 

Ire fuper nubes Dominum , traftusque corufcos 
Veftigiis cakare fuis, venerantur, adorant, 
Sidereasque vias alacri fub corde reportant, 
Quas cun<aos doceant. Teftes nam jure fideled 
Divinae virtutis erant, qui plura videntes, 
Innumerabilium fcripferunt pauca bonorum. 
Nam fi cunchi facris voluilTent tradere chards^ 
Fadfci Redemtoris; nec totus cingere mundus 
Sufficeret denfos per tanta volumina libros. 

EXPLICIT CAKMEN PASCHALE. 43<^ 435 Tcmi. 1. 2« ). Baf. Ald. MaitLlegiiiit, 
txcelfaque fy tma, Sed in vul^u fcri- 
pnira vtl accipitai pio &> ut laepiiis 
aiibi. vid. Bairli. ad Claad. p: 7^9. 8c 
JSI4. Wiflemb. ad dt. de V. S. Oifp. 
XVii. thef. I. 

411. yeftigiis.'] Aa ve/figis contraAe 
legendam « ut metio confularai ? MSS- 
autem quatuor fyllabis, nec Fabricios 
inutatione maculam abfierlit. Cellas* 
Cellarius mctri cauila fcribendtim foi- 
te putat veftigU; cum mitii obinfolen- 
dam contia^onis ejusmodi,. verifimili- 
tis videatui , in metium hic commifliim 
tb Audore, liecntia pariy qua lib. IIL 
T34. fecundam fyllabam bievem fecit 
in voce tiSieines, e fariptura certe ifta, 
^nam probavit Vir ipfe dodus. Eodem- 

2ae modo peccatum in vocibus /»^ii , 
ib. I. it. lib. II. zss' & lib. ill. zoz. 
siluts^ libi IV. ztfp. ?auliA. de V.Marc. 
I. 142. 

PrHtf largitione v9eaus 
Jn kellum C9git. 
cum animadv^oae nefiia. Idem lib. 
V. 4^7. 

Suffraf^um fenfert pium, 
Vanlinus Nolan. Poem. XXXIII. 616, 
Jn/antes eaftis vincite lufixagiis. 
•bi vide Rosveidium. WoPKENS. Con- 
icc VoC 11. Aic, Giamm. xxxix« Taii fkn iBodD Edic Lipf. cz&ibet lapta 
lib. II. vf. 5t. 

Froi ftisis h§mshmm, 
ot oomiahatar ia ftlis, Saepius negl^ 
dae legis Pediae occuiiunt eiempla ui 
hoc carmine , quibus Mufas contami- 
navit Sedolius , qui , licetieliquisChii- 
ftianonmi Poetis elegantior, nonnum* 
quam tamen ipfbium foides iecntiBefta 
Oixi ea de le in Ptaefatione abccius. 

43 1. Fenerdntur.'} Almel. veneroKter 
ai^rant, At Profa : Venerantmr 6»* «^ 
rOKt. £t MS. Baichii venerantur. CXL- 
LAH. Femeranter qpioqoe God. Canc 
Edd. Col. Tom. a. Bibf. LngA. iiivitit 
Vett. Edd. famnUsntnr^ mUramt , eft 
apud^Cotipp II. 35- 

416. Ciartis,'} Cod. Amt. JiMfe 
quod ceite ez maiginey obi quifpiam 
Libiatius ebartis czplicare voliiit. Vkf 
que melius y^rf^CM Paiihaf. Yonitnr t* 
nim eharta pro omni eo, qnod in chai* 
ta eft faiptunr. Ovid. in. Trift 1. vf. 4> 

Nullms in hae eharta verfms aman 
deeet. 
RhemA; Fannius de Ponder. vf. ii}. 

Ex ipfis xfetermm poteris cegn^jetn 
chartis. 
Cetenim V9lmi/fe trMsUre Ed. Mondh 
A&NTZ» COELII Pag: ayi 
C O E L I I S E D U L I I 
H Y M N U S L 

\ 

C O L L AT I O 

VETERIS ET NOVI TESTAMENTI 

V 

\ 

PER SCHEMA EnANAAHTEas 
ALTERNIS VERSIBUS REPETITAE. CAntetnus focii , Dcmino cantemus honoreni , 
Dulcis amor Chrifti perfonet ore pio. 
Primus ad ima ruit magna de luce fuperbt^s, 

Sic homo cum tumuit, primus ad iraa ruit 
Unius ob mexitum cunfti periere minores. Sal- COELTI SEDULIL ] Barthius Hy- 
Matim hunc Turcio Rufio tnbuebat, 
viro coniulari, de <\uo fupra p. le. [rp. 
huj. Ed.J di&um. At fieda de Metris 
p. 1166. Sedulio adfcripfit. Eft & in 
JiS. ' Almelov. praefcriptum YMNVS 
SEOULII: Jk alio, quem Nic. Heinfi- 
m tra^avit: EXPLICIT PASCHALE 
CAHMEN SEDULII : INCIPIT HY- 
MNUS EJUSDEM. Cellar. Diximos 
latiiis in Praefatione. 

EaANAAH*Ens.] Qua Cngulis 
Dtftlchis iniritim prioris verlus e& finis 
|»fietioiis CEixAR. 

). Superbus.] Diabolus. IDEM. 

4. 7\tmuit ] Cod. Arnt. a pr. man. 
timuit. Ita & Vet. i. Torn. ^. de qua 
^mutatione conf. Dtak. ad Liv. 11. 
cap. Lil. Acidal. Divinar. in Plaut. 
^p. Vll. CL Triller. 1. Obf. Crit. 1. 
Xon tamen utimur hac fcriptura. Tu- 
mirt etenim fuperbis proprium eft. 
Supi. III. vf. 3)0. 

Ntc r^tfpina t^met, 

ft>?r. }}«. Ub. IV. vf. 11. Temllian. de PalL cap. IV. Non 4rst fatit Mti- 
mi tumetu Macedo. Juvenc- IH- vf. 619. 
fHuem tumor inflati cordis per/umwoS 
loearat. 
Phaedx. i. Fab. iii. vf. 4. 
I Tumens inani graculut fuptrhi^ 
IMinuc. FeL oet. cap Vlli. NefcioimA 
prudentia tumejeentem. ARNTZ. 

5. Mhtores ] Minores funt hepotet i^ 
pofteri. Ovid. Faft. III. 127* 
Eiieiuttt eoeld te , Jufpiter , mni» 
minores 
Nune quoque ti ciUhrant* 
& IV. fp. 

Neve Jeeuturi poffent ntfnre nepiteu 
in Codice Moreti altero pzo nepotes eft 
minores ^ ubi Burmannus ad ea , quae 
ad VaL FUcc. III. 45 r disit» ledoiet 
ablegat. Virg. Aen. VI 11. a6i. 

Lsetifme mtMoret 
Servavere diem, 

ubi Servius injufte Vir^iiiitm 4^cit no?f 
fatfsque licenter loqui; quum iiie pec 
minores pofteros omnino intelligat 9 non 
eosy cnm quibui quii vivit» ut vifum 

Scrrio \ * *5* C O E L I I S E D U L 1 I Salvanttir ciindi unius ob meritqm. 
Sola fuit mulier, patuit qua janua letb: 

Et qua vita rcdit, Ibla fuit mulien 
Frater iniquus erat, juftum qui perculit olim: 

Dcimnator Chrifti frater iniquus erat. lO 

'TranfitQS ille monet, quid priroa amifit origo: 

Quid ventura parent, tranfitus ille monet. 
Arca levatur aquis , homines ne perderet aequor ; 

Ne pereant homines, arca levatur aquis. 

Sumei Senrio fuit. GRUNtR Trebell. Poll. in 
Claud .C2p X. CI. Bondam II. Vai. Lcck, 
cap. XI II. perire mineris Vct^ i. 

6. Cuieffi unius.l Cuni hiatu , fific 
fynaloepha ^ ut optimi faepe Poeiarum. 
Cellar. 

7. ig'-^] (^< Alm. Sdd. Vet. 1. z, 

8. Ex fua, ] Cod. Alm. ex qua. 
^lii , &• fM. Cellar. SOlius Cod. 
Alm. au^ritate motus Celbriiis ex 
edidit pro &'. Quum vero in ea ledio- 
riB, quam nos exhibemusy omnes libri 
inirrfice conrpirent, neutiquam repu- 
'diandam illam putavimuS; in primis 
quum praeced. etiam vf. dizerit Nofter : 
^mzuit fua janua Ute , abfqoe praepo- 
fidone.' Gruner. Et fuia Vet. r. 

10. Damnater.^ Proditof JndaSy qui 
frater i. e. amicos & ibcius Oomini ac 
dilcipulus. Cellar. 

it. Tr»tjzt%s iUe.J lYanfinis Caini 
tc Abelis in agrum: ez LXX. & Vulga- 
10 Gencf. IV. t. hiAB-s/fttf U r\ 
Vifisv, tgrfMiammr f$rat^ Docuic au- 
tem hic ti^nurus ami^Tam imaiottaI*ta* 
tem. CEUJkR Per tram^^itmm priofem 
CcUarius int(.liigit Caini & Abel:s e- 
nefTani in agrum , per pofterioiem Cnri> 
Bi ralutArem ad Patiem abitum. Sed 
potius cil, uc in uno intelligamus mor- 
tem Abelis« in »l*ero Chiifti: neqoe 
egreCIus Caint & A^elis in agrdm traos- 
itus ap;>ei*«*.i p^^flit ; fed natid dubie 
hic^ uc aiibi» uu>ttem detigiut :Ila fox. 
^ttip. ^kveius Ep.ft. III. 4, Scri^is^ n 
sastm t^ijdi^ » f^ di *'' '^ • • Martini fecerim mentinum , ipf»m htM» 
ti Vi't tranfitum expfiert iehutffe. Cae* 
farius Homilia II. ezcr. Sk ttu tMm 
fuK&ii operihis dies tnnfitns t^Jhifidti^ 
ter oceupatos invenerif^ ^(c Commo^ 
an. Inftraa. LVIII. 

ExfpeOa tetmem fntmrmm H naafin 

mertis. 

Gregocius Toron. Hift. Fnne. II. li* 

Poji tranfirum 5. Artemii vfMermdMti 

I Srr.ntorHus Epijeopus ordsKatmr, h 

; iVid. Hi^ in ip/a Uemimici nataUs vgi* 

\ lia tranfille referiur. lib. I. C. iilC 

' Tranfiit autem me4ia n§^t ^ . quoi pau 

Sic faepiut ille cam aliis. lu trmifn 

pio abire » apud Vet Inteipf . Lucac II» 

15. IV. 30. Maith. VIII. 34. IX f. t7« 

Tranfvertere ocmias afampere^ i. e. «• 

veaere, Sirarid. Ecdefiaft. IV. i. Ir» 

fetre pro aoferre , Snlp. Seraos S« 3* 

I. a. 5« cum nota mea. Vono kfci» 

dum videtor, . • fid prbms amifi 

origj : fuid v/ntura paret^ i e. eM 

fcquens aa|uirat, lcil. oiigo, l.cgcgff 

ftirps. ut Iib. I. 77. 

indisio efi antifmM fides^ Bf taasi Tejiis origo patrwm , «Ol^pM d^ 

ienda per mnfnm 
TemporHus. 
lib II. ^. 

Pro^ dolor ! metemi fhtrmu dtk 

Croreere pofifuam 
Ct^t otigoy periti clademfmi aj^ 

mty^ fmmjit. 
WoMlEXS. In exfofitkNie trmmjitmi B» 
que placet CeKaxii . ■cqoe Wopketfi 
ic&tcBtia. Q^io mdwi GloCie Co4 H V M N u s L *Jf Siime, pater, populo$ pro nati vulnere cvm^oBi 15 

Quwm tracJls Cnriftumj futne, pater, populoa, 
Hoftia fumma patris , tacitis fignata figuri$ ; 

Qpam, referat Chriftus , hoftia fumma patris» 
Claudicat ^cq videns Dominum , dum praevalet^ betos^ 

Afpera gens Chriftum claudicat ecce videns, ao 
Reppulit ille fatnem ^ venitus crimine ftatrum : 

Venditus a Juda, reppulit illQ famem. 
P^rfide corde periS;, duro vaftaut pmnia pbgae? Arnt, ptiorem tianiltum ac<^ipiunt de 
-Epocho in caelum translaid, qui qui> 
'(Acm Iraniitus docuic, quid prima Ofir 
go, i. e. Adamus&Eva, perpeccatum 
amirerLC. Egregia tum efl Qppoiitio inter 
tranHtum priorem Enociii| &c poftexi- 
orem Chrifti. ARNTZ. 

U. Tranjitui ilfi,] ^MTtffiU Chll' 
^i-ad-Patiem. Cellae. 

14. /irca levatur aquis.'^ Altera arca 
f.^ Ecclelia baptifmo falvata. I. Fetri 
III, io. ^i. IDi^M' 

t^. Sume ^ pater,1 Abrahamuii cft» 

jSUum ma^aruiu^, cui promiiiio fa^a. 

Genef. XXII. t6.. 17. IdeM' Pro vulnt' 

r* 0. Petrus Qurmannus conjiciiibst le* 

• g^ndum funere, 

1$, TV^idis CAriJ^um.l Qyi ^mcn 
Abrahae; tum vere promiflio impleta , 
iLom. IV. II. C£i.LA&. Chriflum tra- 
dh inverfo ocdine Vet- i Alon. pro 
tradis tamen /umis exhil^ent Qod. Cant. 
Edd. Bal. Torn. i. z. 3. Lipf. Maitt. 
yabr. 3ibl. quod tamen nefcio quid 
ingratum fonat, ob idem verbum mox 
fequens. 

17. Hcftia,'] If^acy typus Chiifti. 
Cellar. Re/erat Vet. i. Mon. forte 
em vitio typogiaphico. du4um /ignata 
Cod. Almel. 

19. Cl^udifatA Jacob claudicat bea- 
\ti Judaei vifo Chrifto cUudicant in- 
filiciter , id cft rzoitixXi^^ften, 
Q%UJkSi» Hersf pro Airos exhibent 
Cod. Arnt. £d. Vet. i. &aliae. vixlen- 
fy COngruO. 

»l. Kivitus frimitte.'] Jofephus» t^ 
pui Cfaiifti. VtnitM Codd. Cant. & Dum 

Alm. id ^ft* v^nditUS« Zventp, Fif. 
f(pianu8 quidein iib. X. p. 907. habet 
vtnitum (4X quo venum) a vmtt/ fed' 
eorrepta i littera| iit in fupiai^ db m^ 
irt. Vulgati libri , diJFra^us. CSLLAA^ 

Oi/ip$&ui in Cod. Alm« pro QioiTa tu 
venituf adfcriptum ei;^t » his additif : 

ffenit^ veniSf vinit ^ facit praiteritum'^ 
efuod fub atliva iecUnatitm pajjivum 
fenfum habet. Mira ceteroquin in hoc 
iuco confpicituc (ciipmrae varietas. Di» 
Jiralfus eft in Edd. Vet. i,p, Baf. CoL 
Upi. Mon. Torn. i. 1. |. Fabr. lon^ 
diverfo modo exbibet altera manus 1« 
Qod. Arnt. cum cjua confpirat Bd. Ald» 
frater quem vendidit auro. prima m^» 
nu« in Atnt. dedetat, vtndilus pro trimm 
Probo illud unice » quod Ceiratius ^ 
dit» dontc meliora quis prodncat. pio 
repulit praeterea alios habeif ptpuM 
notaverat do^a manqs in Aint. Cod. a» 
perto errore. ARNTZ. 

XI, Venditus tft Cbrijfus."\ Cellat{* 
us, Fabticium fecums, edidit, t;mif|«t 
eji Cbrijiusy quam le^ionea unde hau- 
liecit Fabr. ignoro. Ceite Codd. & Edif. 
Vett. quibus ufus fum » omnes ira h%» 
benty uti edidi. Qnae quidein fcripm^ 
ra vel ideo melior mihi quam Fabift^ 
videtur 9 quia venditus 4 Jud^ elegait* 
ter iUi opponitui, qul venitus eft^ermiim 
ne fratrum. GRUNER. IIU Kriptuia^ 
quam Pabricius 8c Cdlaiius dederunr^ 
qaamoue Gtunerus. Vir emditiflimusy 
piofiteoatur fe nefcire> unde Fabricli|g 
hauferit , e^cftat in Cod. Arnt. Bdd. f» 
a. Mon. qnibos proxime adcedit Coi. 
Alnitio?. qoi legitt vmtMttst tfi DmiI> Z54 CoELii Sedulii 

/ 

Dum ceflant plagae , perfide corde jperis. 
Agnus ab hofte faeer revocavit fanguine patres : 25 

Sanguine nosque refert agnus ab hofte facer. 
Obruit unda nefas, populo gradiente per aequor; 

Nunc populi mundi obruit unda nefas. 
Murmurat inpietas, manna venieme refefta; 

Panis adeft Chriftus , murmurat inpietas. 30 

Plebs fibi dura caput terrae cultoris adoptat : 

Abftulit heu Chriftum plebs fibi dura Cc\nutl 
Lex dedit indicium veteris de crimi^ie poenae: 

Quodque falus yeniiat, lex dedit indicium: 
En lapis inriguus I fatiare , incredule , fonte , 35 

Qui Chriftum reprobas; ^n lapis inriguus! 
Carpitur igne facro munus votumque piorum : 

Seditiofa tribus carpitur igne facro. 
R^gna beata P^tri^ legis non contigit heres ; 

Jefus M0S» TntCsio camcfi cmii Gnnen , 
wenditus a Juia , quod & in Cod. Amt. 
.« maim lecencion adfcxipcum erat » 
inqne etiam in Sched. Fulm. (eivatur. 
Aiunrz. 

ai. Perfide,'] Fharaonic isdurado & 
JodaeQrum compaianrur. Cellar. 
.Cod. Arnt. ceffant pene^ i. e. poenae, 
Sed nil poclos routo. 

if . Revecavit.'] Cod. Arnt. a manu 
liscunday conduxit, 

%j. Obruit unda nefas.'] Sobmerfio 
AcgypUomm in poenam : & Chriftia- 
noium in baptifmD adtoUendum pec- 
^jMhim* Cei.lar. 

x%, Munii.] Cod. Alm. cum hiam. 

Vulg. mundii. Fabr. mundi pcputis. 

II^M. Vaiiant libri. Pepulis mundis ha- 

htai pleiique. Sed mundi populis Ald. 

fabt. Maitt. inde CellaF. populis mun- 

dif oidine inverib. Soliis Cod. Cant. 

"Yexam feivafle ledtonein nobis videtur» 

'iB quo pepuU mundf fcrlptum eft. Fer 

f9pulum veto mundum Cbnfiianam gen- 

tem imellii^ere puto Sedulium » cujus 

fufas $irui$ unda baptifmi. GRUJffE&. 

£ic cum AlmeU Coo* mtlait GeUar. ^m qood vulgabatur» Nunc popuSi 
mundis #. u. n. Fortea Sedulio fueriCi 
SuKC popules mundans ^ §hruit unda ne* 
fas, In priore ifta triga ohruit unia nh 
fas y per nefas nefarius Fharao cum fa^ 
intdligendus videtur, uc mcac impietm 
dicunmr homines impii. Sic de Joda^ 
oram gente Barrabam in ablblouoiM 
petente, Arator il. 9^9. 

Fuit opfio lin^ui 

Quem velles clamofa tibi^ fed ah iri 
eruentg 

Trifte pefis male fuada nefas, & 
gaudia Pajfebae 

EleSo latrone coH. 
Virgilias Aen. 11. sts- de Hele&a: . 

Exftinxifle nefaf tamen^ 6* JumfS^ 
merensit' 

Laudahor poena$, 
WoFKEifS. Sfmili ienlii /alus pio h» 
mine fcelefto apud Tteentium. Vi^ 
fupra ad Jib. I. ait. Pipulis mmA 
Vet. t. a. Mon. alii aliter. Gioaenni 
tamen leqoory cujus ftntentia confiv- 
mamr ex Cod. Amt. nifi qood ille in> 
vciib oidioelq^, mti^fvfuU, ARNT^ H Y M N U S I. . 

\ 

Jefus difpenfat regna beata Patris. 
Deftruit arca Dei muros , 4^m circuit hoftem t 

Sic hoftem mundi deftruit arca Dei. 
Area vellus habet, madido fed veliere ficca eft, 

Siccum tota madens area vellus habet. 
Vincis honbre Dei promifTo in munere gentes : 

Adfeftum natae vincis honore Dei. 
Tu decus omne tuis^ qui fternisKraede Goliam( 

Qui vincis mundum , tu decus omne tuis* 
Maxima dona Dei cunfti cecinere Prophetae, 

Inplevit Chriftus maxima dona Dei. 
Pondera dura tulit mandatum legis & iram: 

Gratia mandati pondera dura tulit. 
Virgo Maria nitet nullo temerante pudorem; 

Poft partum pueri virgo Maria nitet. 
Filius hic hominis fit maxima quaeftio mundi; 40 40 5» ^55 
No- l^. RefeEia,^ Cod, Alm. re/erta. 

31. C«/ror)ri.] BoviS| . vituli auiei, 
f^XtXuT^iec notatur. Cellar. Pkh/i 
iptioque verfu Vet. i. £. pofteriori tamen 
Mon. fibi (ervar. Adrat pio addptat 
ptaefemnt Sched. Pulm. quod tamen ob 
ieqoens abftulit difplicet. 

)4. Indicium.'] Lex alteio veifu ^ va- 
ticinta V. T. de Chrifto. Joann. T. 39. 
Cellar. 

3j. Lapii tnriguus! Satiafe.l Fetrsl 
pacaffZf quae aquam fudic. Satiare^ 
Ufe/atiarispzt^vc. lOiEM. Satiartj five 
/atiaris pamvey Cellar. inquit. At 
non indicativi, fed imperativi ntodi 
boc vexbum eft. ut Prologo vf. 6. 

Plu/jue lihens animo^ quam fam- 
lare eibo, 
WonLXNS En lap/us Vet. 2. ingeniofe 
Cunen do^ manus adfcripferat : revera 
iMp/us. £d. Col. hoc & requei^u verfu 
lltbet irriguis. Praeterea Cod. Arnt. 
fromteg maie. Anton. adv. Gent. ij. 

Ef fons de rupe cueurrit, 
'^pem locum vindicavi ia ipedin* Obf. 
<• 7ivP« 37* ARirrz. yf. Siditio/a triiusA Koran, Dataaii 
Abiram. Cellar. 

41. Arca Dei.'] In pentametio ChiU 
ftus arca, cujus illa typus fuic C^ULAX. 
Vs. praeced. htftis Torn. 3. aliae. & de* 
jiruit Cod. Cant. 

45. Promijfo in.l Jephtae hiftoiia nott. 
Cellar. /n abeft a Vet. i* Totn. i, §• 
aliifque. Ficife lateie pomit in feauentl 
litteia »9 ut faepins. Amore ipxobonorM 
malebat dofti» manut in: mai^ne Ed« 
Mon. 

4«. Am9re.'\ Legendutt, Ad/eQum 
natae vineis bonore Dei, quia fic eft ia 
hexametio t ubr alioqtttn leponendum ^ 
f^ncis amore Dei^ dcc. WOfUNflr. H«* 
nore dmnino fcifpfit Scdulius, idque 
lecepi ez Cod. Aim. Amt. 8e vaiiisEdd* 
Jubct id quoque ipfa IwokfdXn^si ^ 
<{utim fi^i Sedtuius propofuit. ARNTZ. 

i\, TulitA Ptiui tmUt eft aitMatX 
pofterius abjtulit. Ita & Alm. Cod. 
fupra faipmm eft. CSLLAS. Vide ad Ub^ 
1. 205. III. if 4. 

ss> QMiffio.l GloCa Alni.tf/rcfMriSrs 
lapi> Qicafioaia, Cxuus. 

f 7« Ftnftk.% £SC C O k L I I S B D U t 1 I 

Nobifcum Deus -eft filius hic homihis, 
Gaudia magna Del mundus percepit & ambits 

Refpuit heu mundus gaudia magna Dd! 
Signa movent populos^ cernunt magnaliacaccij 

NuUa tamen dutoS figna movent populos. 6o 

Afpera mprs pcrpulis ligno dedufta cucurfit } 

Aufertur ligno afpera mors populis. 
Ipfe tulit Dominus pro poenis munera fervi* i 

Pro fervis poenas ipfe tulit Dominus. 
Vita beata necem miferis avertere venit; ij 

'" Pertulit a miferis vita beata necem. 
Lumen adefle Dei perftnfit Tar tarus ingenS ^ 

Nec cernunt homines Uimen adefle Dei. 
Mors fera per hominem miferum fibi fubdidit otbCffl» 

Subdita colitfemuit mors fera per hoftiinem. jd 

Sufcitat ecce gentwjnorti pater ille profenus ; 
• Ad vitam Chrifl:us fufcitac ecce genus. 
Hic populus Dominum dura cervice negavit : 

Sufcepit primum hic populus Dominum. 
Sanguine laeta redit fufo gens inpia Chrifli : 75 

Guftatdf 

f7. ^«rrf^ir.1 ExCtitt.de Alro.Codd] <9. Mors fita.'] SHc Aloki & cdU» ▼ttlgatub), bmH /eniit, ID&M. Pereepit 
•iiaiD Cotf. Axnt. akeram fcripruram Adam fie Chriftus oppofid. Pio emrt» 
»*i/. A\m, ctngemmit, CUAM., Oigjh ' Ififiunnir £dd. ^uas vidi. CL fetrus j muit etiam Arnt. de qua permutatkHl 
tiurmannus conjiciebat ^rA«c«^<r y i. e. cgit Burm. ad LucaOi 111. 517. fel 
ijpe ptaecepit. amkit ¥«fo pofitum mavult j nihil muto ; rece{>ta enim fcfipaitf 
piO ^mkiCit, Saepius fane Verba praeei- lei t6t adcommodatior. (iipr. IV. %%$, 
* --- Magn^ cneujffk pmvore 

TartMra d\ffUunt^ EroH^mmmr^ 

ceffuSf 
Et tremuit ktaii cha§%, 
Ceterum verfus hic marfiiii Codtdl 
Alm. adfcriptus erat. ABifTZ^ 

71. /ftfrii.] GigmtAdaa 
CELLAII. 

74. Primum hic.'] Cum liiatii. II 
MSS. Caat. & Alm. frimttm^ pata Br 
miniim: viiJgad , ^rttviii. jtiAmvtt^ 
fcChriAiaai oommittuntur. lOBJf./nV fert Ae percipere pccmiita,ez notis, qui- 
nn in littcrarum compendiis utebait* 
tai librarii. plwa ifliufmodi cxempla 
fMoii olia in fpccim Obf. p. 47. 
AAMTZ. 

' «t. Ligno deiuQa.'\ Lignam arborii 
witaa & . ctucis liffmim opponu&tur. 
CiLLA&. Male reduBn Vet. 1. 8e z. 

' •)• Iprt aJtt.] doiTae Alm. Codicit 
fnus tuUt^ retuUt^ & prius y^rvtr, 
mMrtyfikus /uis; pofterius tulit^ J^fii' 
Aaift interpretaatur. CKllar. <t* Cetnunt,'] Arn. h-ei^mt^ fed ^ mus Cod. Arnt. ^omacs Editi, ^Qlfe 

|Wncu| Umm kftio megiu yidcnuj vidi. ^uod cttam eft coim iifem p^ 


dMlb H y M N tJ 4 1 157 

Gurtato Chrifti latiguine laeta redit. 
Crimina cunfta fuis terrenus contulit auftor i 

Diflblvit Chriftus crimina cunfta fuis. 
Libera corda fibi facinus devinxerat olim : 

Nunc reficit Chriftus libera corda fibi- 80 

Fortia vincla dedit peccati faeva poteftas ; , 

Dulcis amor Chrifti fortia vincla dedit* 
Jam fuper aftra fedet, cunfti exfultate fideles : 

Perfide, quid faevis? jam fuper aflra fedet. 
Mortuus ille tonat, caelum terramque fubegit; 85 

Quid faciant holles? mortuus iHe tonat. 
Pellitur umbra die , Chrifto veniente , figura ; 

Chriftus a<Mt gentesi , peUitur umbra aie. 
Te properare docent & figna & fecula prima ^ 

Nos facra, quae gerimus, te properare docent* 90 
Unicus adveniens firmavit vota priorum : 

Vota dedit nobis unicus adveniens. 
Paffio , Chrifte , tui complevit munera legis : 

Munera noftra replet paffio , Chrifte , tui. 
Hic homo , qui Deua eft , fpes eft antiqua piorum : 95 

R Spes diam. tuentiir ^eto eam fcriptiintin illa, i /fci^iejchibec.AmniiaJi Marcell.XXVlir. 

oaae babet Muncker ad Hygfn. Fab. eap« it. Quidfaciat malus^ /amt/mt 

JUV. GronoT. I. Obf. Vii. Citrvix verfu 

Mecedend eft contumacia. Baich. ad 

Cteud. I. de ILapc. Pio£ 242. & I. in 

Hof. ;i. ABN.TZ. 

, 75* Eedit,'} Hoc £c feqaenti Terfu 

prima moJius in Arnt. rtdet^ turpi fcrore. 

77. Terrenus auBorJ] Adam.CELUiR. 

ttf. Faeient.'} Sic eti«m Fabiicius. 
Bnrmann. tamen ad Ovid. J^ift. 
XXl- 5tf* ex melioribus , ut ait, Iibris 
nalebati Quid faciant bofiest WOP- 
Mxm» Inudi quod Cl. Burmanno p]a. 
ptXt, faeiant exlUt etiam in Ed. Ald. 
/•rHMC habet Cod. Arm. Juvenal. Sat. 
TIII. 179- 

QeJi faciat taiem /grtitmt ^ Pentiei, 
Jervumf 

iM etka» Collatio, ^uamvi^if ftxAoA 9$. Fhrtm.l Mm.fri0rum, Scdquia 

fv9 ubi confer Valeiium. Arntz. 

%7. Chriflo veniente,"} Alm. & Fabr. 
Chfifloi alii Cbrifti, Figuta^ typi. 
CbLLAR. CArifli Cod. Cant ic plurei, 
editi; alreram re^utpraeculit Cod.Arat. 

89' Propfrare.'] Adventus ChriOi pri* 
mut Scfecundus componuntuc. Cellar. 
Sonfacra Vcc. 1. Mon. 

91. Priorum."] AHveniens ille eft 
Chriftus: priorum Cam. id eft Patrum 
V. T. At ediri^ etiam Alm. fcriptus, 
piorum. CellaR. Ita C^od. Cant fic Ed. 
Ald. alii piorum, Sed priorum verum 

eft ; nam f^ prierum opponic Sedulius 

»• nobis. GKUNER. 93. Tui.-] Tui Cant. & Alm. Vulgafi 
tiia, Cellar. Tui Cod. Arnt. Ed Maitt. t$% COELII SeDULII 

Spes in fine piis hic homo qui Deus eft. 
Munus erat fidei toto credentibus aevo : 

Qui dedit ut credant^ mutlus erat fidei. 
Te veniente, Deus^ raundanus conddit error: 

Occidit hic mundus te veniente, Deus, lo^ 

Gratia plena Dei eft, quae totis gentibus exftat; 

Abfcedant feftae , gratia plena Dei eft. 
Sola columba redit, quae totum circuit orbeia; 

Difcedant corvi ^ fola columba redit. 
Adveniet Dominus dare digna piis, mala pravis: 105 

Credite jam miferi , adveniet Dominus. 
Vifio, Cbrifte, tui, tormentum&poenamalorumeft: 

Gloria cunda bonis vifio, Chrifte^ tui 

Glom piis ftquitar, oppofitio aptior ^t inter 
pios V. & N. TeftamenrL Cellar. 
Friorum Cod. Cant. £d. Ald. Sed ^iV 
TMm unice vera eft Sedulti manus. 

97. Erat-I Alm. utioque vcrfu erit. 
5ed t9to aevo eft, tempore V. T. Cel- 
LAR Alm'. adftipulatur Arnt. Cod. 

100. Oecidet.l Fabr. (ic. Congruit 
Alm. oecidit hie, Vulgati reliqui : occu- 
buit mundus. Cellar. Cod. Cant. Edd 
Tornaef. Lipf. Baf. & Col. oceubmt 
mundus. Cod. Almv $ecidit bie mundus. 
£dd. Fabr. Maitt. oecidet hk mundus 
Sed quum Sedulius^ quoad potefl , re- 
petere in hoc carmine fbleat voces primi 
vecfus in altero; fide £d. Ald. ie(cri- 
pfimus; Coneidit hic mundus, Praefenti 
vero pro futuro utuntuc Scriptores, ft 
ici cectitudinem indicarc volont. Ovid. 
Heroid. II. i;. 

Saepe videns ventos eoeU pelagoque 
faventes • 
Ipffa mihs dixi^ fi valet iUe, venk. 

Virg. Acn. IV, 25. 

yelpater omnipotens adigat me futmi' 

ne ad umbras^ 
Fallentis umbras Erebi^ noSemque 

profundam , 
Ante, pudor^ quam te woloy aut tua 

jura r^olvQ^ Vide qtiM dixiitioi ad Ph:fedr. lib. !(• 
Epilog. Gruner. Vet. I. z. Mon m<«- 
buit, Cod. Arnt. occidit ^ quod recepk 
pofuitque illud Sedulius pro ocddeii 
exem|M» vidc apud Diakenb. ad Liv. IIL 
cap. LVI. Concidit^ quod Graneciis iCr 
pofutii iTon diiplicet quidem^ iedcoii ' 
m foia edit. Ald. fervetur, iftius fi4e 
illud recipere non audco. ARNTZ. 

102. Ah/eedant.^l Tom. i.i.fiaf. Col. 
Lipf. Bibl. Lugd* afeendast^^ quod ixin 
piobo. 

lo^ Dtfeedant.'^ Cod» Cant. Edd. 
Torn. 1; Baf. Lipf. Col. Maitt. Sibk 
Lugd. eiefeendant» Mox dare figna AtaU 
Cod. 

les. Mifef^i adoenief,} Snie difioiie, 
ut faepe. Cellar. 

tio. Spiritu,'\?ot\m,flatu, quia|»> 
ma in fpiritu longa. At veti» Wee 
le&io, & Beda de Metris [p. 2174.] 
SedAtius in eiaufula earminss^ cmjutjk' 
pra memini. • . . 

Cum fanffo Spiritu gbria saagtit 
Patru 
Splritut et^m primam fyllabam tekt 
tongam,,, Sed Poeta^ ut gUriamfa^ 
Sae Gr individuae Trinitatis eUra «Ht 
decantaret^ neglexit regulam Graa^mO' 
^ticae S/pofitionu* CsjLLAft. Sfkiim fjf H Y M N U S I. 

Gloria magna Patrij fempertibi gloria Nate, 
Cum fanfto Spiritu, glotia magna Patri. ZJi) IIO « 

Nat9 E4. Ald. tum fanBo ftatu Bal. | rpiciendam monet Ziftbbaei Bibl. Ko?f 
FUmint eum fanS; Vet. x. 2. Mon. MS. p. %z$. 
ride ad lib. I. 276. CI. BuimaAnus in- * COELII SEDULII 

H Y M N U S IL 

VITAM CHRISTI CONTINENS AKPOSTIXIS TETPAITPO^OS. A folis ortus cardine 
Ad usque terrae limitera 
Chriflum canamus principem, 
Natum Maria virgine. 
Beatus auftor feculi 
Servile corpus induit, 
Ut came carnem liberans 
Ne perderet quos condidit. 

R 2 Claufae SEDULII.'] Et hunt Hymnum Sedu* 
lio tiibuit Beda Fiesbytec de Mecris in 

Sibico terrametio [p. 2371.] Recipit^ 
uity JaMhum loeis omnibus^ fpon' 
4mm Istis tantum imparibus^ q^ofcri' 
ftms tfi Hymnus' SiduUi 

A foUs ortus cardir^ 
Et ufque terrae limitem. 
Et Codes Alm. huic caimini pxaefcii- 
pram habet : INCIFIT TMNUS S£DU- 
W* C11.UL1. XH genae vqfut.con- I fer Fabiic. Comment. in Foet. Chiiif*. 
p. 17. 

z. A4 «/ftt«>] Sic Alm. .& Editi.' 
Beda : Et ufque. Cellar. 

4* Maria virgine.'] Aim. Cod. //4* 
riae virginis. IDEM. 
~ 6. ^nduit-l Prudenr. Cathem. IX. 45* 

Afortale eorpus induit, 
ubi Weitz. & Faoiic. ad eumd. p. 340« ' 
A&NTZ, ' Kf O COILII SedULIX Claufae parentis vifcen 
Caeleftis intrat gratia : 
Venter puellae bajulat 
Secreta, quae noh noverau 

Douius pudici pecloris 
Templuta repente fit Dei : 
Intafta, nefciens virum , 
Verbo concepit filium. 

Enixa jam puerpera eft , 
Quem Gabriel praedixeratt 
Quem matris alvo geftjens 
Claufus Joannes fenferat. 

Foeno jacere pertulit, 
Praefepe non abhorruitt to 15 fiO Parvoquc f. CU»faL\ Alm timjk: Camabr. 

& Fabr cUu/oe. VuJgaics emftae. Cel- 
lUAR. Clau/ae kdio eft Edd. Venet. 
Fabr. & Maitt. clau/a babent Codd. 
Alm. & Canr. ( io quo ultimo aiitii|ua 
lcdione erafa, haec, tefte Benzelio, 
fubftituft tHt) & Edd. Col. Baf. ac Bi- 
bl. Lugd. (^uae le^io mitiifice placeiet, 
modo metTi eam leges ferieot. Nottef 
li* 46. 

Pr9 virgine teftU 
'Partus mieft cUuja ingrtikns ^ 
claula relir.quens. 
StA cUu/a parens eft virgo paiens. Gru- 
mui. Caftat Sched Pulm. cUu/a Vet. 
I. z. Mon. In loco, quem Grunetat 
C9^ Sedulio froduxit , cl. Perr. Buimannus 
in roargine Ed. fuae legendum conjicie> 
bat I cUuJam ingredienj cUu/am^ue re^ 
Heiauinf, qiiod e^ hnc ifco fiimari 
poUet. 

. 17. Esuxa eft puerpera.'] SeqoorGm- 
neium» qui «Kdit, enixa jam puerpe^ 
m eft. idque inveni etiam in TornaeC 
|. Bibl. Lugd. Edirab. ABNTZ. 

■ 21. ^ertuUt. 3 Sic veibum perferre 
Bonoumquam cum in£|i. conilruitur. , 
j«tr0natui iib. U> 700 ^ I 

Sed eart ^quaen^ici pestvA.it at^ut mgri» ' 
|c eodem libio d^ nativ. Cbrifti: 
hra^ftfa poAi peitolit , Qti kets mtJStr tscfiitit, 
Eundemqne verbotmn pasitnS^ ttlerm 
di &c. ufimi alibi iilnftio. WOPKBlft. 
Ftrtulit jactte pex jacuit, ezponit CL 
Bnrmannns ci Biicbiiei. ad Vcnanc 
Hymn. de Refucr. #7. 

lA, Dttam.1 CaHt. ZlMttdaie: AllB. 
Dnm. com fuperaa liAea, aood inif> 
nmm notat » Ctd alienum ab hoc mtotk 
Dm. fcripcnm fmt» id eft Otum, Vd* 
gati Dtt, Sed edam vf. t. com qaar* 
to cafu : Ckriftum eammmus. f^trA^^ 
Vulgati , taemt^ tht s nC Vetos M 
Ffalmo Cin. )i. Cantaka DoitiiBOMi 
in vita mea^ pjaU^ Deo futmiiujm^ 
\u Ffalnao CIV» s. le aUbL Scd oto» 
tiocem vetbi eanttt cum accoC con- 
ftniftionem puto^ etiamubi» mhocii 
loco» (ignificarai iaodattb vd gntuMi 
adio, qua direAe ODmpdletur OcMi 
Sic Prudent. in Ptaef fua» tT t7« 
Hymnis etntintttt ditf^ 

Nte nox ufU vaets^ fuht DooiiWi 
canat. 
Cum Crlfaiio igimt ftqoot Rofttk 
WoPKEWt. Det Cditl ptmcs; ahMi 
praeferunt.Va. i. a. Mon. qopd etiam 
eft in Sched. putm. Cantart Dtt dint 
etiam Oputas Afet II. de Scfaifin. D(Mb 

^ a^/>bfilftl.] Ood. Alm» BM. Wt. 

t.t* HymkusII. 1(1 Parvoque laAe paftus eft^ 
Per quem nec ales efurit^ 

Gaudet chorus caeleftium^ 
Et angeli canunt Deum, 
Palamque fit paftoribufi 
paftor creator omnium. 

Herodes hoftis inpie » 
Cljiriftum venire quid times? 
Non eripit mortalia 
Qui regna dat caeleftia, 

Ibant Magi, quam viderantt 
Stellam fequentes praeviam, 
Lumen requirunt lundne^ 
Deum fatentiu: munere. 

R 3 >5 30 35 
Caterva 1. &. Tom. !• Mon. 6caliaetranrponunt, 
koftis Hercdes. fed maie. MunckerMad 
Hygin. Fab. ccxxiii. fubftituic Hero^ 
dis^ quia alias ujtima ryllaba corripi- 
tur contra l.egem Pediam. Sed Iq lioc 
fcriptore talia aliqoando funt admitten- 
da. A&irrz. 

lo. Times.'] Aliquando fic ?erbum 
Hmere pro timide credete, cqm infin. 
Jnmtin. Paqlin. Poem.XXJTII- SI7* 

ThmM itUm refuge coecatt lumine 

mmndus 

Aetema timuit no&e piare nefdi. 

Ol^fiaiV. 17. fdem Satmmintts Mem- 

mittm . . , itn confuUm timens, . . 

Ugientem • . interfeeit, Vetus Int. 11. 

ifachab. XIII 10 Dominum intfocs- 

tent « • fuippe qui & lege fy pMrim /mi' 

Oo^ue templo privati vererentur. Augu* 

fiia C. Dei XVIII. u^ Sed nifi tSia 

figmeuta etiam in tbeatris agerent » ip^ 

fit Deos potiui iratos habere timuerunt. 

Hi quibifs ezemplis , ut in hoc Sedulii 

loco^ infinitivumquoquehabemusprae- 

lencis lemp. pro fomro. Addatiir Livi- 

Ht III. tt. Et ipfsm eohniam ingens 

UitXMterai deTutaram. lib. VII. 19. Otfm« 

ie baud dukimi tlmor iw^t ammos^ 

tonfilia Jka emanafle. Cartiut IX. 7. 

Qusppe tekhratim JHiaetdonum fortitn» 

Am #^ MMMi ttieiditt mrtMMiic. Ovidius Eplft. XVI. 71, 

bidexque verebar 
. Noin omnes caujfas vincere potCe fuant^ 
qoibos duobtis locis (nam reliqua pa* 
rum ad rem faciunt) Daviiius re^e de- 
fendit hunc Ciceronis de Legibus II. lu 
Quod haud fcio an timens/»« corporl 
pofle accidere^ . . • igni voluit crems» 
ri. WOFKBNt. 

)i. Eripit.} Sic Caiit. 8c Alm. C9» 
dices. Fabr. akripit: vulgares libti «r» 
ripit. CBI4.<iR- Eripit Cod. AWU 
^ripit Bibl. Lugd. atrripit Vec. t. U 
Torn. I. a. |. Moo. Baf. Col. Lipf. 

9 ) . Qua venerant. ] Alm. ita | quod ttt^ 
qua via tx Oriente venerant» eam pecfe* 

3uebantur Hiecofolyrais Bethlemum. B« 
iti , quam viderans^ ad ftellam rtferea» 
tes. Cellar- Quam videtant, Lcftl^ 
eft Codd. MSS. & Edd. omniom, pcae* 
ter Alm. in quo legftoii fuaveneranL^ 
quam leftionem avide acripaic Celian* 
us. Sed unius Cod. (criptuta.nihii hlc 
valeitt viderur: in piuniscam imiffm» 
tatione nimis coa^a juvari debeat. MM 
gis certe ezpedica eft tatgtta. Gbunib. 
Hanc le^Honem Almel. Ood. praeferta* 
dam dwLit Cellar. vulgataet J. M. 
fuam Vidersntf S, / p. Sed hoc Qoll* 
re peifo« quod tameii noluit Pbeta , ^ 
adtiBt ^¥iMMatt fiaodUflitMagoir 

Itaqiit t6t COELII SZDUtll 

I , 

f 

Caterva matrum perfonat 
Conlifa deflens pignora, 
Quoram tyrannus millia 
Chrifto facravit viftimam» *• 

Lavacra puri gurgitis 
Caeleftis Agnus adtigit. 
Peccata, quae non detulit, 
Nos abluendo, fuftulit. 

Miraculis dedit; fidem 45 

Habere fe Deum patremj 
Infirma fanans corpora, 
£t fufcitans cadavera. 

Novum genus potentiaej 
Aquae rabefcunt hydriae , 5^ 

Vinumque juffa fundere 
Mutavit unda originem, 

Orat falutem fervulo 

Flexus genu centurio, 

. Ci^edentis ardor plurimus 55 

Exflinxit 

Itique omBioo revocandam iilod fuam Sil. I. j«9- Not. ad Nemef. Ecl. IIL 
iwfo-M. quomodo & Matt. II. 9 Qui Tf. 4. hic tamcn Almdovenii Codicem 
4um dmdijfent regem , Mkieruut i &• ecce potiut fequoc. ARNTZ. . r a ' 

fttlU. quam viderant m Orfenrf , » 5». Originem^ Infpice Hcinr. An^ 
wiekm e§s , ficc. Et hoc jam nupeio ftuch. Saci. cap. VI. 
Ediiori aniwadverfum, ez amico didi- 54- ^'«* «««» 1 ^'^ ^^^' ^'^ Zt^ 
i^i ipiam enim edicionem nondum net. 8f Toinacl. y?*x»x«ii» Ed.CcA.M»- 
^ere contigit» nec petluftiare Tacavit, Um veio cum Cod Cant. lcgeie » «• 
V0P&EN8. Gnineio & Wopkenfio ad- xms genu. Ovid. Met. VIII. iti. 
ftntiot. fM viderm Edimb. fonc e»- Cvnfiftnnt^ Ueo , /ptct* remsmMU 
^pogtaphi enoie. { c§r9nM 

. 17.^er>iMr.jEjalat,ulalat.CE|JUl^. fl« medittst nixiiui genm efi^ m 
, 40 yiaimmm,} ConjicitFetf.Burman- 1 gtumfnt teneniis. 

»w I^gendum, vtaimms^ ied fbne fin-.Teitull. cooti. Marc. III. p «Ta EaM. 
gttlarem pro. pUuali pofuit Sedulius. •--•-- . - 

Ccietiaii coo^ Fabnc. ad Fnid. p. 

. 4t* Ki A^itmms ] Et hoc ei Alm. 
cft: alii re/t^tmns. CltLLAB. Rt/n^ 
^itmms^ quod in Cod. Cant- & Edd. 
•omiuUis etftat» feivaii poftet» cnmia 
compofitts • coiMbna induentibos, re 
incetdiiai & «Mpii vid» Ocakciib* ad TVmdere fe ftnis ftins pr9 mmiM 

Qusm genihi nixi Jtmt^imcr9 p^tih 
re palmmt* 

Tavenc. IV. «4t. 

Ttmt gmuhtu nixi , rtgem se mimm 

Mfminsmnu 

Fle» gena adoiafle Teteies obietfinl 
VcBO. ScbmBiiai «a ronmyiir l^p. -t H Y M N U 8 IL 

Exftinxit ignes febrium* 

Petrus per undas ambolat 
Chrifti levatus dextera : 
Natura quam negaverat) 
Fides paravit femitam. 

Quarto die jam foetidus 
Vitam recepit Lazarus ^ 
Mortisque liber vinculi$ 
Paftus fuperftes eft fibi^ 

Rivos cruoris torridi 
Contada veftis obflxuit^ 
Fletu rigahris fupplicis 
Arent fluenta fanguinis. 

Solutus omni corpore 
Juflus tepente furgere: 
Suis viciflim greflibus 
Aeger vehebat leAulumw 

Tunc ille Judas camifex^ 
Aufus magifl[rum tradere^ 

R 4 2<fj 66 ^S 70 Pacem Craec. N. l^. p. 724. GMStVi, Flexus 
genuf proflexogenuy ttizusgenu. Taci- 
tus Ann. XVI. 4* Pfftremt /kzus re- 
JIU . . . jententiat judicum opperieSa' 
tMr, fiSo pav9f€» StatiusTheb. VI. 679. 

Humique 

FieCus utrvque genu, cotUQo Jangui'' 
ne dtfeum 

Jpjefuper fe/e rotat^ atfue in nuiila 
conait, 
WOPKCNS. Vulgata tueii fe fatispoKlt: 
a^ias facile pcaetuleiiniy?«xa genu^ quod 
cft in Vet. i. z. Afon, & Col. Ovid. IV. 
Tiift. II. 1. IV. Met. 349. Aratoc I. 
S»£. Senec. Herc. For. 1046« & Agam. 
976. Mox eredenti ardor Vet. u%, Mon. 

ARNTZ. 

56. Exftinxit.^j Ed. Edimb. exftin^ 
gpit. Scd faepius modi variant, apud 
^^oetas praefertim. 

57. Ambulat.'^ Ytt, I. 2. Mon. Col. 
Fabc. Torn. 3. Bibi. Lngd. Maitt. am* qutd ptaefefaiii 

61. Quarto.'] Vet. i. i. Moii. Toni* 
1 . 3. Bibi. LOgd« ^arts. vlde ad tibtf 
III. 130. 

61. Mortifjue,'} Cant. & Ahn. MS9, 
mortiffue vineulis f vu]gati| eunSifiime'» 
Cellaa. Altenim cene elegaiitiiis «!• 
r^ oppomtur. M!9EjaSu»ftt»fuperft4» 
Vet. 1. z. Mon, 

6/. Totridi.} Uter^ue rcr!))tus « qnoi 
nominavimus , torruti, Livio lib. IV. 
cap.3txx. tofridifontes ru(ntdt£i<ltnteu 
m ezcuiis eft iorridi» CEIXAR. Vldt 
Dsakenb. ad d. 1. Ltvii » ubi fimUitoe» 
cunit pexnHitatio. Rhnm liS» 

67. Fletu,'} Vet. I. a. Mon,/iitui r«« 
r4nrM Juppiicis , & moi pco 4r«iif eae* 
dem E6d,^laufit, quo raodo iA.MI» 
ezhibed notat Cl. Burmaniiaft. 

69. 5«/«iM.1 Ad voceiB ^orahikM^ 
refpezit, quae a Atf# , /i/vp ^ft; C|I^ 

UUU ^AtfM VCt, 2. IfOft. •I< 1^4 C a E L t 1 S E D U^l I I \ * Pacem ferebat ofculo , 
Quam nofn hab^bat peftore* 

Verax datut fallacibus^ 
Pium flagellat itipius , 
Crucique fixus innocem 
Conjungituf latronibus. 

Xeromyrrham poft fabbattftrt 
Quaedam vehebant corporT^ 
Quibus definit angelus , 
Vivum fepulcro non tegi. 

Ymnis , venite , dulcibus 
Omnes canamus fubditum 
Chrifti triumpho Tartarum , 
Qui nos redemit venditos» 75 80 «5 2elum f I. Xtromyrriam.'] Omnes ita libti, 
cciam Alm. manu exaiatus. Thefauro 
2.atinitads , inchoafa a Bafirio Fabio, 
ttcfcio cujus additione (additum ao£em 
foit an^ , quam^ nos manum ei operi 
idtaovimus) ttadimr , Chrijfo m-^tbam 
lcgendumy erioie ex compcndio fcri- 

ftmsLtxs^j id e&ChrJ^Of orto. Non 

(iacet; nec, ifiksMASC^v i«f» Cbrifi» 

gorpforL Potius fummo Vlroy Gisb. 
Cniifio tccedimusy qui adhnnc locum 

ita siotaverat: ^on videOf emr vox ea 
txcromyirha] »mi aimttii fdfitf ^uum 

%/^ Grmch irmfu Jint ^n^T»^»}C't*' 

ffjt 1«^^' /Jw htl** ii/dem fit mcdi- 
faaieiKum aridum; Mque ita cempe. 
matur vox zeiolibya ; & in Glqffis 
in^B^ttXftiei. CALLAR. Xyr0 myr- 
in MS^ adde Fabiic. Comment In Poet. Chiift. p. 14). 0e qtiae Vir 
^oQm socavh in ^ri lexico hac ■ ti. JDo/k^tw'] Ex Aln« M5, eft. Vnlg, 
ftuts atUemtut, CBIJUAR. Qf^hus eeei* 
Hl» mtgeiuk God. Cant. quas aileeutus 
Mi. omca praeter Vec. i, %. Moa. 
Sl. & Main. £ifqB;aotioi ojDnino cft 
Cod« Alia» fcdpciitn* Solp. Seret. Hift. »^.. SaCr. n. cap. % $• t. S^kil/anBi bs> 
buijfe definio, Mencicfn. Obf. L. L. P. 
i)o. pro ^orpori MS. 8e. Ed. £dinil>. 
eempares. ARHtZ.' 

t(. Tmnis.] Nen tantum aipha^ 
catiiTay quod in Stropharum capitibui 
apparet ^ fublata eft ad^piratio : ftd 
ouia &c alibi veteres ymnus prohymwa 
rcripfcrunty quod & Codtcis MS.ezeni> 
plispauUoanteprobatumfuir. CBLLia* 
Scribunt Sc ita' Edd. Vetr. de adfptit* 
tionibus addifis vel oroilHs vtde Munckci. 
ad Fulgent. I. Mythol. xti. & raepiBt 
Etuditos alibi. Ad marginem Ed. Vtt. 
t. do^a manus adfcripierat : Ymnis vtl 
potius mnis^ nam prima Htera capitalis 
iemper deift. ABNT2U 
* .S«. Canamus. ] Canentes Vet. i. S« 
Mon. Col. eantemut Jlthditi MS. apirf 

0. Burmannum. 

St. Phiditos.'} Ahfk' Gc: ceteri vendi» 
tus, C£LLAR. Qui rodsmitvenditosMt 
tefte Cl. Burmanno. yhtditut quideiA 
aliquo colora defcndi po^etj cum Cbi^ 
(his re vera a Juda vendttos ruerit. aa* 
de haec vox eadem rn caufia Seduiit 
eft ufuipata Tupr. lib. V^ 119, 8e Hym» 

1. as. Sed tamen piaeftat Cod. Ahai 
(ciipmia, ob praeceden«r^ifi«/r, qood 
cafiaTitdifBMitkpio|inaaieft. J«H» 

XZTU* H y M N o $ IL i6j 

Zelum draconk invidKy 
Et ois leonis peflinii 90 

Calcavit ufticus Dei, 
Se ftqu^ cadis reddidit^ 

FINIT Y^NUS SfeDtrtll 
VENERABILIS ANTISTlTiS. XXVIX. cap. II. FeM s prsei^uii 
suro fe redemit, Velle}. Pac II. cap. 
iLil. s. .ViAoi Epit. XII. 1. &raq>iiit. 
A&^rrt. 

90. LeHui.'] RepetxlBf vos iitmmvM in 
▲Im. Codice s cctesi iMntf i qvod ten 
#rc magif oongniit. CEIXAR. 

91. Xhi^cui.^ U»9§ytfi!$, fabaiiditiif 
jUms, lauf. f s. RMddUUt, ] Ptaetet facatc ilX td. lliu lecfcdelil* 
Cot iegomiiK fe^tfentia: ' G/brltf PHtri if^eiiit$4 
Glo^ia mnigenite 
Una eim /an&p . SpiritM 
Jn /empitema faecnla. 

Sed haec ab alicBa manuelie ^ qt(||eft^ 
qu noB ndeai f GJL^NER. Ift^/ fliu« 
es fiupjdo Monachi iogenia imEa. CoU 
leramar • cxftant qooqne in Vet. i. Bi 115 CdfilK ' [ 166 ] 

C OELII SED U LII 
E P I G R A M M A 

quod ex fcripto codice Cafp. BartMus lib. X. 

Advcrfar. cap. ix. protulit. Haeq^tua perpeftiae quae fcripfi dogmata vitae , 
^Gorde, jogofacias, Chrifte, manere meo: 
IJt^ltibi quae placcant, tete fautore, requirens^ 
- Gaudia caelorum te duce , Chrifte, ni&tam. "^ SCDtJtll.X Ah Sedulioy att a^io, tamm corpoie locuffl qaoqae dedirti» 

hoc appoiitum carmen (it » inceitum. bxiciu» p. 66z> ubr in vf. 3. ezhibet tt- 

BAtthius vero hanc iVi'»^/<r<ir adjecit: '^/«^»^«^5. In Ed. Ald. in qua Doft 

Non indigHt^ ifi Sidiiih hoc Epiiram^ Hymtium Sedulu i. confpicitur, fegt 

matioH.auum maxime fel ex eo efus tm^ quaepiaeeat^tetefavente.cxnmytt. 

indolet eluceat , quod aeumen in vcculis ^cotus Editoi cmendabat tete f^tatef 

parihus,.te, mirttte.ubirfuaerit;, quod probabatBurmannitt, SccundiP^ 

cuod genus cum honeftate auadam amat traus,.ex Hcinfio ad Ovid. I. Ep. 19. » 

Aic Cbrijii olor. Cellar. Invenit & VIII. Mct. iji. In Cod. Nanfii C. 

hoc Eplgramma in verufto Codice fta- pto fuaefiaeeantrfcnpitamtftcumpk 

tim p6ft fihem Pafchalis carminis Pul. Vanas ifliuf Ccd. leftiones contulOTf 

mannus ^ ut doaa manus teftatur in Heinfius ^ wrquc mecum commoflf- 

fronte Edit. Fabricianae, quam mecum "^it Vir Clanff. P. Butmaiinus i^co* 

communicavit Cl. Burmanni Secundi dus.de ifto Nanfii Cod. in Praef.dk 

humanitafc in fuo aKiftianomm Poe^ «endir locor eii( iibesioc AnmU / /^ D. LI- / V ■■■* 

D. LIBERII POET AE 
DE SEDULIO ACROSTICHIS, 

uti exftat in Bibliotheca Patrum. S edulius Domini per culta novalia pergen 

E n loea confpexit raulto radiantia flor 

D ifcurrit per prata libens : quo gramine Davi 

V idit divino njodukntem carmina cant 

L audato piallente viro refluit cytharae me S 
• E 
D 
V 
L 
I Uc LIBHRII.] An&or in Mhto nno da- 
tur alius LIBERTI ANACHROSTI- 
CHIS DE COELIO SEDULIO. Inti- 
tnio alterius Epigramraatis inibidem 
exaratumefty BELISARII ANACHRO- 
STICHIS DE EODEM. OIoiTae aatem 
iic incerptetantur haec: Acrofiicbis ejl^ 
tum ex primii verfuum litteris aliquid 
€onneffitur» Anaerojiichis eft , cum ex 
frimis fyultimis ver/uum litteris ali' 
^uid ccnwttur, BarthIUS LIII. Adv. 
V. Dt hoc verfus genere confer latius 
JFabric;. Comm. in Poec. Chrift. p. i. 

I. Qtlia.'} Scripcum eft in optimo 
Jibro: per cun^a. £t fane miracula 
iindtque colle^a defcripfit & compoi- 
fnit Sedulius. Babth. LIII. Adv. v. 

*. Cw/pextt,^ MSS. pro/pexit, Allu- 
dit autem Li^^ius ad locum Sedulii 
Praefatione % ubi (e de horto paupere 
calia fua carmina carpere dicic. Idem. 
iLL 

4. Modulantem,'] In MSS. ambobuseft 
moderantem, IDEM. d. 1. Modulantem 
praefero. AldheJmus apud Giraaov. Obf. 
in Ecclef- cap. XJ(. in fin. 

Odas Davidieas modulantes earmine 
/anifo. 
•deumdem modum Calpurn.EcLlV.4f. 

Irrita /eptena modulartr /thila canna, 
fc modulatus cantus apud eumd. III. p3. 
modulahile earmen^ IV. 63. modulantia 
pitffra Ifcan. B. Troj. IV. 322. ARNTZ. 

f. LmtdMi^,}^ Viuanisi hic aliqiiid cfle MSStomm & veterum Editionom 
varietas docet. Editiones ; LaudakiU 
p/alUnte viro. Scripiorum unus: f-aw 
d':s boe p/allente viro. Mel^viltm eitha^ 
rae fummam fuavitaiem carmiflis no- 
cat , Graeco&Litinomore. Theooritut: 

Homeius Iliade A. de Neftore t 
Atyvi W9Xi«Sf «y*p9r>^< 
TS xetk awo yXofro^i, ftlXiTot 

PaBlinui Jambo UIo eximio ad. Cytlfe- 
lium : ' - . 

Re/eren/aue paueos detuis/eriptis logos 

Quafi lahra melle /parjerit , 
%ie de favorum mihi tuorum guttulis^ 
Suaviffimum guflum ohtuUt ^ &c» 
Licentius ad Augiulinum : ^ 

Seripta illa priorum 
Aequiparanda /avis , reputans quM 

pe&ore in alto 
Conceptum in lueem vomuifti neSan^ 
um meL 
BARTH. 1*111. Adv. V. Ita melBtos ver» 
borum glohulos dizit Fetron. Sat. 1. in 
fin. ubi V.D. Virium illud, quod hic 
adeife putabat Barthius, vidc ^n tolli 
pofiit 9 fi fubftituas . laudando p/alUnto 
viro. Sed conje£turis non videtur opus. 
Ceterum citbara mtl , - Bd« Edimb* 
ARIfTX, COELII SEDULII 
E P I G R A M M A 

quod ex fcripto codice Cafp. BartMus lib. X. 

AdveFfan cap. ix. proculicr Haeq.tua perpeftiae quae fcripfi dogmata vitae, 
- Goirde, rogo facias , Chrifte, manere meo: 
ITt^ .tibi quae placeant, tete fautore, requirens^ 
Gaudia caelorum te duce, Chrifte", nietam. 

"^ SEDtJtll.X Ah Sedulioy att ftlioy tarum corpoie locom qaoqiie decCrfi* 

hoc appofitum carmen (it , incertum. briciu» p. 66t> ubr in vf. 3. ezhibet ff- 

Barthius vero hanc l^l^^tTif adjedt: te f<itmanti. \n Ed:. ^^^1 }^ ^^f^ 

Non indignum eft sMh hae Epigram^ Hymtium Sedulii i. confpicitur, fegJ. 

matitn , quum maxime vH ex to ejus ">r, quaepiaeeatytetefavente, conopie. 

indoles eluceat , quod acumen in vcculis Scotus Editoi emendabat Ute ftcmte, 

parihus, te, ml, tcte.tibi rfuaerit;, quod probabatButinannitt, Sccundil^ 

cuod genus cum honeftate quadlm amat traus,.ex Hemfio ad Ovid. I. Ep. J9. » 

bic Cbrifti okr. CELLAR. Iiwenit & VIII. Met. iji. In Cod. Manfii C 

hoc Epigramma in verufto Codice fta- "^o quaeflaceant^{c^^mt^cwm}k 

tim poft fihem Pafchalis carminis Pul- Vanas iftiuf Cod. leftiones contuky 

mannus , ut doaa manus teftatur in Heinfius ^ carquc mecum commiiBl- 

fronte Edit. Fabricianae, quam mecum cavit Jir Clanfl: F. Batmannus SttM* 

communicavit Cl. Burmanni Secundi dus.de ifto NanUi Cod* in Pracf.A' 

huraanitafc in fuo OKiftianonim Poe^ cendir locor ttit iibesioc Awn / /" t •— -, ;»• • ^ D. LI- [ ^^1 ] 

.... . ■* 

D. LIBERII PO ET AE 
DE SEDULIO ACROSTICHIS, 

uti exftat in Bibliotheca Patrum. 6 edulius Doniini per culta novalia pergen 

E n loea confpexit raulto radiantia flor 

D ifcurrit per prata libens : quo gramine Davi 

V idit divino niodulantem carmina cant. 

L audato pfallente viro refluit cytharae me I S 
E 
D 
V 
L 
Uc LIBERII.] Au&or !n fibro nno da- 
tur alius LIBERTI ANACHROSTI- 
CHIS DE COELIO SEDULIO. Inti- 
tulo alterius Epigramraatis inibidcm 
exaratumeft 9 BELISARII ANACHRO- 
STICHIS DE EODEM. Oloifae antem 
iic interpretantur haec : Acrofiicbis tji , 
€um tx primii ver/uum litteris aliquid 
tonneSitur, Anaerofticbis efl^ cum ex 
primis &fultimis ver/uum Utteris ali' 
^uii con^Bttur, BARTIfluS LIII. Adv. 
V. Dt hoc verfus genere confer latius 
fabric;. Comm. in Foet. Chrift. p. i. 
^ I. 0*/m.] Scriptum eft in optimo 
Jibro: per cunEfa. £t fane miracula 
tmdique colle^a defcripfit & compoi- 
fuit Sedulius. Babth. LIII. Adv. v. 

*. Cw/pextt.^ MSS. pro/pexit, Allu- 
dic autem Li^^ius ad locum Sedulii 
Praefatione % ubi (e de horto paupere 
calia fua carmina carpere dicit. IDEm. 
d.l. 

4. Modulantem,'] In MSS. ambobuseft 
moierantem, IDEM. d. 1. Modulantem 
praefero. Aldhelmus apud Gronov. Obf. 
in Ecclef- cap. XJ(. in fin. 

Odas Davidieas modulantes earmine 
/anifo. 
•d eumdem modum Calpurn. EcLlV.4f . 

Irrita /eptena modulartr /ihila canna, 
^ modulatus cantus apud eumd. III. p3. 
modulahile carmen^ IV. 6%, modulantia 
plt&ra Ifcan. B. Troj. IV. 322. ARNTZ. 

I* Lms4si0.y Viuatuia hic aliqiiid cfle MSStorom & veterum Editionom 
varictas docet. Editiones ; LaudahiU 
p/alUnte viro. Scriptorum unus: f^aw- 
dis boc p/allente viro, Mel iutem eitha" 
rae fummam fuavitaiem carmiflis no- 
cat , Graeco & Litino more. TheoGritufl : 

Homeius liiade A. de Neftore t 

TQ ««i «»« yXofro^i fteX/T09 
yXvkieet peii etviiS* 

PaBlintti Jambo illo exixnio ad. Cydfc- 
lium : - • . ; 

Re/eren/fue paueot de tuis /eriptis hgos 

Quafi lahra melle /parjerit , 
Sie lie /avorum mibi tuorum guttults^ 
Suaviffimum gu/lum ohtultt ^ ficc* 
Licentius ad Augiulinum : ^ 

Scripta illa priorum 
Aequiparanda /avis ^ reputans quM 

peSfere in alto 
Conceptum in lueem vomuifti neSan^ 
um mel, 
BARTH. 1*111. Adv. V. Ita melBtos ivr- 
borum glohulos dizit Fetron. Sac. 1. in 
fin. ubi V.D. Vitium illudy quod hic 
adeife putabac Barthius, vidc an toIU 
poflit 9 ii fubftituas . Uiidando p/aliento 
viro, Sed conje£turis non videtur opus. 
Ceterum citbara mel 9 - Bd« Edimb* 
AR)ITX» 
i tf. GrJ»> t X6S ] I lie uH gcmdi&m f aptu$ dulcailine ple&r 

V titur , & celeri gjiclitur per lilia paff 

S .acratosque iterum late profpexit amo^qo 

A etema Chrifti fliuvibs quos abluit utjd 

N ec paffus torpere diu do^^oris ^cume 

T unc fua Davidico deleftu pleara popofcl 

i nrita polluti coutemfit numina mund 

P igna cruds fronti ponit , br^yiterque tiiutpphp 8 

T angit, Chrifte, tuos, numerofaqua praella liba T 

E rgo bis dum vario decorat fija rura coior E 

JS tdbmt U9 gnicili du&i teftudine, verlU 6t V 
& 

A 
N 
T 
I. 6» Craniiftm.^ Scribeadam/riKit. 
fpnipUffri^ ezoinnib)islibiis. Barth. 
|li. ^d», r, BocciiiiMP iG^ttitmr driuie- 
ivs p U CU Burmaiitiiiji Secundus in 
jaaigiiie Edit, fuaej i^quc aliud po^a* 
lat comroodior coa^itfttdi lario. 

j^Usitur.l Uritur Jegitur in pmm- 
bns^ «ti^iii Cod4;. opSrif. fct UUa 
jiutem gi^um facere $eduliiini ai^ al- 
Infione Itoiti » quem Ipfemet libi fum- 
lit FraefatioAe cuyeris fafchalis. BARTH. 
Llil. Ady. M* U^tur £d. Ic^mb. pso- 
bante Ci. Burma^iip lecuadp. 

%» LateJ] l^ifvpt 'L>bii : 

SacrM9fqm iternm laSe preJ^txU le. Torpere,} In libris eft: 

Ifec pajtus terpofe diu d»£ferit «cs* Hfio esccpiR» in ^VQ eft 

/tflw fiARTII. XJU. Ad?. y« IIIEM d. 1. 

1 1. Dmfidicifl In libtis cft : 
Nen JuM Hamduus deieOus pU^r^ 
ptp^fcH. 
IVfM cbid. 

15. Sua rura. ] Vectfes MM <""** 
>rtf , apa tamen .6c MM. ||i qidbil 
r«rii claie confpidtv. I^ipM. <i. J. 

16. GraciU du£h,} Oniney Libii fal- 
bent cpntra TeirwB garruU^^ ^00^1 
Clflti&aMte defct«#eit ^nbitMiitMn fl^^ 
mini. IIXEM. d. I. GarmmU l^diMb.ftf 
Bartfaip adftipol^ ctism GL StiniMVr 
Mi iqniiKliil iip niMyiiMji BBUSAIUI PEPSAWI POETAE DE SEDUUO 

ACR03TICHt5 ALTEHA, 

B edulius Chrifti miracula verfibus eden S 

£ micat » invitems parvae t^ folennl^ menf^ B 

D ignutn conyivsim ; non jxunc qui carper^ iUu D 

V ix (jiaofl nobilium tTipUcf fert aula pantt V 
I4 ae|:ani quod ponitque fub auiea terai tribuna L 
I n ^uo i^mijFeri tptqvie 8urea yaft c:mlftr I 

V iyjoft pro modico portttit fifci gaudia vi^ V 
j5 ed quod olus vilis producit pauperis hofcu S 
A c poft delicias propei^nt qui fumere magn A 
N ituntur parvum miferorUm l^ern^re germe N 
T antum qupd nihil eft dumnil cum ventre tumefci T 

I nfidias 

BELISAllII. ] Hoc earmen exftat '• 7. Vtvlda,'] In rqriptis eft : 

^tiam in Alm. Codice , unde pauc^ Uvlda pt9 modica portant fiH pratt» 

emendaviraus, V. Gr. vf. 4. tripiiei dia vita. 

ffrt auUt. & vT. u\t. /stutavit, Cete- BARTR. ibid. Pro vivida n^ale Cod. 

ra y ut in Bibliotheca Pjtrum. CelXtAR. Alm. vita , qui & p^rtant fibi prandia 

Bellnefarius fcri^it Alm. fed vide in vi3u legit. vivi . . , prandia Mabillon. 

praefiit. i t. Oluf 1 Scriptus , frd quod iUmd 

i. Parvae.'] Spripti , parva^ Alludit vile, Mendofe. BARTH. d, 1. Olus vil§ 

autem verba Sedulii Praefatiqne, &c. Ed. Edimb. & ita hunc locum excitat 

BARTtt.Liii. Ady.v. EtiamBibi.Lugdy Fabiic. Comment. in Poet. Chrift. p* 

parva, alterum tamen praetulerim. Ita %%. alitet Cod. Alm. qui legit : %ei 

^dicam men/am dixit in Praef. vf. f . «lifS viU prodmeit pauperes orims^ 

adde Broukh. ad Tibull. 1. El. i. 47. f. Ac pofi»'} Sciiptorum unns, aitt 

ARNTZ. pofi. Alter at poft. BARTH. d. 1. At 

}. Carperet.1 Scriptus liber, cappit pofi Mabillon. 

&'^ unde fortaflis aliud quid exfculp- 10. Getmen.l Edimb. Bibl. Lugd* 

fent qui(piam. Barth. Liii. Adv. v. gramen^ quod magis placet* vide ad 

4. Trtplici ] Triplici fert eft in Sedul. III. 150. 

MSStis IDEM. d. 1. Vide Fabric. in 11. Quod nihil.'} Liber (criptus, tu^ 

Comment. ad Poet. Chrift. d.is* pro- tum ^ui nibiL BARTH. 1,111. Adv. y* 

feret triplici Bibl. Lugd. profert tripliei Thtum fuod nil efi Cod. Alm. & itf 

Edimb. praeterea vix ad nohiUum Cod. hunc locum citat Fabric. Commei^. 

Alm. d. L & Mabillonius. 

5. Suhaurea] Liberyii^f s^. Barth. ii. Hil cum,} SciiptUf , di$m nil ef^ 
Llil. Adv. V. Focte melius Cod. Alm. ventre. BARTH. d. i. Bwa fued nif 
& Mabillonius, quod ponet fuh. Sed vfnirf OkL AUii. wm nil Mabilloi|. 
|ii9 f$ ^itfbU ^Uuo TMfM maiiem, 1 ti70 zit Cod. B. 4iii moi ifotuptatim prae- 
feiu Vefhi iaui dlUguni M^MktVH 
iti t6dm Ccd. >fb fttMgihif Akf: ^^ 
Ir^fnr. Fraeterea in SchedL Palm. ad- 
iciiptum eraty alios minu$ re^ fub- 
ftituere , hi ^uaefue Rbetorica», ia Ui- 
dem Schedis inveifb otdine legebatur^ 
videtint verfuum, 

Ibid. A lin. 24. poft CELLAR. in- 
Ite: ^erti ifotuHiarkii ^m ftofl 
agnofdt Codex Almelovenii» veifiorttm 
fiff htg^h }flterprer«iMktum tB6 Jodi- 
eibat dell^rkis, lie<f ved ftne ablqMf 
fbeeie. ^fatn timen ejosfmodl liic trie- 
.dft asm of cff ^ a 4ua rion inalttiri^ eja^ 
jQodi eaempia «mildbiM. Vir|il. deol^. 

It. 10. 

Ifmpiit Aoi ^iUs bminm togeth 
ttbmt ipfiti 

Sponte fiia vtnHmi. 
t^tm de l^lnrb. tl. 10. CumfuA fmkf^- 
smtf nulla ▼! <i6ttBm . . • Cmhagrkitit 
fmrtiffet. laftantHii V. 20. nonexpe- 
timus^ ut Deum . . velit it§liif etlat 
dtlifuis invitt». JtfftiAus XXIV. 4. Vt 
ttiam reges non bkejfiti^ ultto paeem 
i^gtnti peeania m&eatentur, VfMiTM. 
Defetl^ autem ibi Irnorat . . . ktm , 
ifliec repone : PI^afniQS eqtxidim talitf 
^itftnOde defhndi pdteft» viit tatneff 
Bflc loco. Seqnoi tfOiitlv Cod. B. £e £d. 
Aid. <|iu votuntOftus fi^ane delent. Imo 
iit Cod, AlMel. ad' ingetao^ tiM<|diiity 
OloflSke focO| voJuttta^hs adfcriptuin 
oat. B.e^ igttut i^ delenr S<1ied. Fkrluir. 
foae & f ft(/^ magifjui, ^ibent. 

tag. p. a, lirt. la. ^oft fuptrfedeo 
addt} Cetemttr fuis qua tccaf A\m. & 
fliveifo ordine viam liftrtatis Vft. i. 
^ched. Pblm. Mbn. Pracste^ /«^. um* 
fuamftrv, Sched. Pulm'. deinde eaedem: 
Sched. ante itretitus futrat ^ dnat ordi- 
Aii mutado exftat quoque hl Cod. B. 

Ibid. ^. lin. 9* i^ft ^ /«• ^dde: 

0h ju^cihut in 1. 9. ff. (^i fatisd. cOg. 
M ntgotiit Ainob. VII. adv. Gem. p. 
|47. Moc umen loco a ferlpturis hi- 
bent Sched. Polm. CetienfiA iifpUem 
Wt AM. Sched. Pultt. deiiide fupra 
Wkka COd. Alm. tfS Bdd. qu^aedami' 
fer ,nuhts Sched. Pulm. prO /erriH* 
ifitd. ^ched. Pulm. terras. 

tbld. ^. IrH. T7. pott ffjtjto infetti 
l^er Cod. Aimd. £d .Vet. r. Mod^. 

|kg, !#• I. li& ^ iddb; m ftrfim Sched. Pufm. pttltgtnia CoJ. A. iifatn 
Codex aUoaatne^ B. ymct aUafk>»Hi 

Ibid ^. Irft. I». p6fl( JoeiM» ViAotftt 
ad(ie: tnouiins Cod. fi. £d. Ald. 
JMaitt. nobalftibus Sch«d ^lm. 

Ibki. b. rur. t7. poft GKVSEK. de- 

le, quae ibl adfctiptafnat, ^repone: 

j Fida propo/tti Coo. A. led ptopida 

Critice legendi^ii putavit GruiKiuS| 

\/ldt pr&pofiii fedu0taU ftffar^s. vift dor 

'bitandom/ 04in baec fit fOia PMti0 

mairusy potiwmum com toti^ft» tif^ 

bi^ in Cpd. Alm. legaeur, ifiitt0 

jam schedie PuFm. eifladem kdlMbCatf 

pfobaveirnt. Cetenmr profuttdiuo mttt* 

Schtfd Pulm. ae mox Ald, tumfint ntit 

inp, deleto vocabnlo doOrtna. rttfojfta* 

dis God. B. ojfhidat^ 

Pafl(. it. ik lin. 4* p6ft Ctfr/. iddff 
gui dum abattatU Vet. i. lCon. ft Cod. 
B. in fdO tfmilfiHli prtmsivat. Pabt^ 
vero & Bibl. lugd. i^fMfli /uat prU 
moitfi, In piloribus kaiei Mtm aati- 
ftitem Vet. 1. Ikfon. qtmd damftaof 
S^hed. PMfrt. ^uae com Ed. Ald» mai 
enhibent^ deftttns^ dum vixit^ 

Ibid. k, Wm 1). porft aHi adde: Sm 
cramemum per otjfterium txponit GloA 
inCod. klTtk.facramentOt Ald. ^SclMdL 
PulnA facfo Vet. i. Mon. meriti tua^ 
licati delcto &» Cod. B. Ed. JU 
moK ipfi deeft ia Cod. B. Ed. Ald. Vet 
!• Motk, 

Ibkt. b, lita. 17. ftoft trtgaf^ii addll 
atque ita legendum el& voluat ScMt 
Polm. 

rbid.i. lin. olt.adde: Cod. B. t^ 
ila. moK n$n amittat aOimmm God. Abfc 
Sched. Pnlm. amittit Vet. i. 

Pag. la. «. lin. s- poA WOPiBMR 
ftddf: Hahes mtum^ 6miftb fMfa#>- 
CXh}^ B. Gaitianum Cod. Alm. Ed.A« 
OaHOnum Sched. Pulm. 

Ibid. 41. lin. 21« poft /be adlri 
Ckei. II. Itt veft. 19. «e »7. lll.** 
ff^ud Gebetenl iik Tiabiil. p. 1«. 
A.yto li jfcay Ipifct. ^cfa&a kdSBt 
oppoiiuAtur apud Cicef. III. ih Vtrt.h 
ftmilitei Pacat. in Pane^ c tixt U 
fui nominikus antiflites , tivtta fiidt 
tes^ ubt Corfhis' iii mar tf[ine lEdlt. te 
malebat numinikus, eqaidctt Iiiglfi tOf 
mtn intei Im6p. thufos leMiftl» falfli 
In iapide afltlquo apud CetUf. tl. Gf 
ogt. aA*i. u hSUSitta^ ftd Tfiltf . n 

cip» , t ^7» ] 

t ADDENDA %t EMENDANDA. 

In KotU* In Cod. NanHi- B. legicui: ytnerahili 
Maeedmio presh Sedulius in Cbfifto 
/Alutem, 

Pag.2. a. lin.Ii. poft CELLAli. mfttt : 
In Codd* A. B.eft , titufotfitan Jtverita- 
tfSf quomodo etism Vet. Ed^ i. jilo- 
naft. Se4 in Ald. eft rit^ fetfan. ha 
3c Sched. Pulm. piaeteiea pforogativa 
Vet. I. 

Ibid.. h, lin. 15« poft alU adde : p^r- 
VOL lintre Yet. i. Monafi. leliqui Codd. 
ic Ed4.. parva. , 

Pag. 3- tf. lin< ts. poft i?i^/. Lf^i. 
adde : Ed. Ver. i. Monaft. Miior vcro 
Cellarlotn a:dfirmaftey in Cod. Alme- 
Jov. quam exftare. Contiarium veriu» 
cft , cum clare ra eo (fuod confpidatui. 
Ceteriim Cod. B. habec patientis ir.ge' 
nii., & pro igitur ftudiis Vei. i. Mon. 
trgo ftudiis» Mon providentia in me 
God. A. 

. . tbid a. lin. £8. poft CELLAR. ad- 
de: Liieratoriae Cod. A. omlttitui t^- 
men difcipBnae, Ita & A4d. meralis 
Cod. B. 

Ibid. h, lin. 16. poft GKUN£R. ad- 
de': deferviret Vet. i. Mon. Deo deferv. 
Ald. fed ferviret exftat in God. B. & 
Sched. Pulm. Mox conditor rerum in- 
▼eifo otdine faabet Cod. A. Sed in Vet. 
j. Mon. Ald. Col. Fabi. Bibl. tugd. 
Cttftat , miferieors Deus rerum cond. at 
vero refte id inptobant Sched. Pulm. 
vht enlm dubium 9 quin vox Deus ez 
(Gloiia iit enata. Ctxtmm fui fabricam 

i'uris AJd vide, qnae dixi in Dift*. ad 
, z. ff. de in ju^ voc. c. i. 
Pag. 4. a. UA. i£. poft Gruner, ad- 
de : floridi piaefei^unt Sched. Pulm. 
Jlfox ut Fabi. Bibl. Liigd. pio dicavi 
Cod. B. dedicavi. deitide/anai arbitfO' 
ius filentii Sched. Pulm. 

Ibid. a. lin. 20. poft d. l. adde: Ed. 
Ald. poffunt honeffe» Sched. Pulm. poS' 

/M<. HM rMfJits eOia Cod. Alm. Vet; i. MoQ. aHaeque Edd. ddnit inriam 
God. B. 

Ibid. ii. fin. 25. poft Baithiamadder 
{fuia novefam me Ed. Ald. quod piobanf 
Sched. Pulm. /oipe rdtio inveHb oidine 
Cod. Alm. & B. Ed. Aldi omittitui>fb' 
pe ift Vet. 1. Mon* alii^e. 

Ibld- h. fin.ult. poil plehis addfe: Ohn 
tunfi Vktaen Cod. AlmeL ^ venas Ji^ 
licis' Ald, fiiicit vena Vet. i. Mon. deia« 
de & A^ ipfum Cpd. Alm. 

Pag. 5. h* lin 7. poft iocnm SalmaGl 
adde; permandre etiam Vet. i. Mon. 
Fabiic. itatim dum ereditam Sc&edL 
Pulm. & Alrf. 

Pag. 6.«. Hn. ^no&amittit inieiif^ 
Cod Alm. Vet. i. Mon. 

Ibid.^ a, intei lin. 19. & 20. infeie; 
Mfjfis} Emendaveram dudum ; aifrm» 
gem honae metitis^ cuitt fic allegan es. 
MS. fuor htinc locum conff^iceiem d 
Caip;. BaithioAdv. XII. 19. WoPKENi* 

Ibid. a. lin. 19. poft /peeie adde ^ 
Hinc icd^ illud deltndum tfle nent Sched. Pulm. tamen necejjstate 
et|am fecvat Cod. Alm* Vet. i. Mba* 
For/an fcribit Ald. quae &' invetfo ex* 
hibet ordtne, bumanaeinfirmitatis^ziU 
ftipulaitti.bus Sched. Pulrn. 

Pag. 7. a. lin >• poft nttorem adde^ 
Sched. Pulm. legendum mpnent, !•«'<« 
tuam f qui « omifta paiticuTa &. alitet 
Cod. B. <^i ut qui piaefeit' 

Ibid. a, lin. 11. adde; atque ite^ 
oftendiEd. Akf. aUis iter Sehed. Pulm. 
Sed nihii mutandutn 

Ibid. h, lin. tf. poft Fierius^ adde:f 
i^<0M differam hreytter expedire inveclb' 
oidine Sched. Pulin. ^ Cod. B. 

Ibid.>. lin. 29. poft GRUNE&. tttm 
fere: P^eftra quoque Cod. B. iavitil 
Sched. Pulm. 

Pag. 8. A lin. 14« adde; Poteflatli 
tamen tuentnz Sched. Pulm. Cettnint 
eognofeit eft oaoQUie in Cod. Aloi. E4L 
Vet^ KMoiu&«Iiii«(«9Maf fitfi^pKt [ ^7* i tat Cod. B. doi fnoi Vdlitptatem prae- 
fert* Vefbi Jtf«i ir</7^«iM dUidMitlf 
til t6d£m Cofd. >/b jSritgimt Ahf; ^f^ 
/lf»nr. Fraeterea in Sched. Pulin. adi> ! Sched. Pofm. pitkgenid God A. ideA 
Codex MlI»Mn§f B. yMSikfk^i^H 

Ifcid.^ ihl. ift. p6ft lociifl» Vi4o«tt 
adde: iW«Mnij Cod. B. Ed. Ald. fciiptum eraty' alios minit$ le^ fub-jifaitt. prabatttbot SchM Ailm 
ftitueie. hs fustque JUeterieat, m ^ ! Ibid. $. litf. t?* po^ CRUNEK. de- 
dem Schedis inveifo oidine legebatur^ le^ qnae l6i adfcripra foat, fltrepone: 
viderint verfuum, j Fida piefeltti CoO. A. itidL ptopitia 

Ibid. tf. lin, 24. poft CELLAR. in- Critice lc^eiidito puuvit Gmn<:iUS| 
Ihlf! Vbcem inUnimfkii ^m %Ml\fide pr^p^ti ftiitmM /t&af^s. vic da- 
agnofcit Codex Almelovenii» veibOmm ' bitandaiB ^ qpiA luec ftt tMa PMtis fic htg^ hiterprc»«cbiAram eft jodi- 
cibat Cell^rias, ned vafi ftneanqde 
i|etie. ^Qftfan timen ejotrmOdi tec tlle- 
. A ii am iw eff / a duo iion malimtf c^ii^ 
iQodi eaempla mildbtft. Vir|ii. deot^. 

IL 10. 

Nm4ite 0Uu nmUit bmitmm tegen- 
tih^ ipfiH 

Sponte fi^ vet^utti, 
t^dm de fitSb. XU 10. CmmfuM «»M- 
tmi^ imlla vl Mttbn . • • Catthagrtam 
-ftfnrtlffet. laftanthii V. 20. nonexpe- 
iimus, ut Deum . . velit mlUf telat 
gril^uSs iltvim. Jtttimis XXIV. 4. Ui 
etiam reger non kteejflti^ ulrro paeem 
ihgenii peeania mftcafentur, WopktHtf. 
0e{etl$ autem ibi Irnffrmt . . . bene , 
Ifliec repone : PlAifiafiaiis e^oidi^ talii 
^Oitnnode def^nA pdteft» s\t tatneft 
BflC loco. Seqnor pbtiil» Cod. B. U. £d. 
Ald. <|ui vehmtdrms fAane delent. Imo 
iil Cbo. Almel. ad' ingenio, famqaam 
ClolSte focO| volnHtathts adfcnptum 
etit. Kede igitur ^ defenr S<1ied. ram. 
^e & ftaffite mafisfu, eathibenf . 

t^g. p. a, liil. aa. ^(A fuperfedee 
idde i Cetenflftr pns qua Htaf k\m. & 
iBvetfb ordine viam likrtatis Vft. i. 
^ched. Pblm. hkn, Praerefea fep. «m- 
fuamferv. Sched. Pidm'. deind^ eaedem 
Sched. ante itretitus faerat ^ apae ordi- 
Als mmatio exftat quoque A Cod. B. 

Ibid. ^. lin. 9- iMm /« ^. adde: 
4i& ju^ihus in 1. 9. ff. C^i fatiad. cog;. 
M nigetiit Arnob. VII. Il&v. GM. p. 

g7. Hoc umen locd ^ feripturis ha- 
nt Sched. Palm. Cetiertfm diJpUeint 
fUf* Ald. Sdied. Pulm. deinde fupra 
Wubii COd. Alm. fltf Bdd. qtAedamf 
l^ mthes Sched. Pulm. ptO terram 
ilid. ^cfaed. Polm. r^rfui. 
tbid. k. IhL 17* PD^ ^^C^ infett : mamisy pbtimmnm cam totidm Ht* 
bis in Cod. Alm. Ie|^rar» i*fMqBr 
jam Schedae Pulm. eifladcm lcaiMHiii 
pMbaveiim. Ceteraift prefMtdiu» mter, 
Schid Pulm. Be mmt Ald. euttfins •#« 
inp. deleio vocabttlo d»9rina. Tt^efiitt 
diiCod. B. ijfindMir 

Pag. II. A liA. 4. poft Carf. iddtf 
jglM dum ak MfaiU Vet. i. Jilon. tt Cod. 
B. in qn» MiflfiMli primaivai. ttibu 
vero & BibL logd. detmtit Jum pri» 
maepi, In prloHboi A«ltfi amtim ami» 
ftitem Vet. 1. Ifen. qaiod damiaaf 
S^hed. PMM. 4aac com Sd. Ald. ouxr 
athibent/ defetent^ dmm vixit, 

Ibid. i. lin/ 1). poft «/is adde: Sm 
eramentmm per mjPerium nponit GkA 
inCod.Alm./MrtfiVtfero, Ald. acScM 
Poin^. faefe Vei, i. Mon. ««rlfl mutm^ 
lieaei delcto 6*, Cod. B. Ed. m 
moK ipfi deeft iil Ctd. B. Ed. Ald. Vct 
!• Mon. 

Ibtd. b, lita. »7. poft tragami addll 
Aque ita le|;endum ei& voluiic SdMllt 
Palm. 

ibid. h. lin. olt. adde : Cod. B. a/tm 
Ha. moK non amiitat oMimimm Cod. Ahi» 
Sched. Palm. amittit Vet. i. 

Pag. is. 4i. nn. s. poft WOPiEML 
idde: Hahs mtumf 6miiK> fMfafs' 
God^ B« Gai&anmm Cod. Alm. Ed. Al* 
GaHmium Sched. Pulm. 

Ibid. 4. litt. ai/ poft >ftie eddl.* 
Cic^. n. in Ven. 19« ^ 17. 111*- tfh 
tipM Cebeteol ift Ttbnl. p. if|. 
AtfVto Jf Affi ipym. Sicfa&M ^dSU 
opponuAtur apod CiceT. III. In V«rt.i. 
mniliter Pacat. iik Pane^ c JOiit. U 
fui nemhukus antiflitet^ ttvttm fmtV^ 
tes^ ubi Corrins iii mar^in^ feda. te 
malebat numinihtu, eqoideiB krgto fltfr 
men inter Impp. tlniios leMiAiy vilad «iva <M. Airtd. MjVtet. t.U^a. |„ lapjde antiauo apud CetUi. n. » 

Ikg. 10. 1. ttft. j, «ddb; mfirfltm » ^ Vi^^. i,arsicw«:lkedv«Bf. A 

ap« [ i7J ] CB^. jn^ fed recepiani racari le^io- 
Iwm defendit fads Cicer. V. ttt Vecr. 
3CXXIV. teri-eftre praefidium ^ non re /ed 
^itmine. Mox Urfictni Cod. ti Alm. Ed. 
Ald //r/i«t Sched Pulm. deinde ^uotfue 
dic, pi-tfh. inverJb otdine Cod Alm. £d. 
Vet. I. Mon. Bibl. Lugd. porro pro 
patieniiam Cod. B. Aliti. Ed. Ald. Sched. 
Polm fcxiburie fapientiam , quod probat 
Cl. Petr. Buimanfius^ ^ui de iitarum 
focum corffu(ioife infpiciendum inonet 
. Heinfium ad Ovid. II. Ep. 27. fit ke- 
flfed. amor. 74}* 

Ibid. a, itfter lin. it« & tt. infer6: 
FamuUttu^ Cod. B famulatum. Mox 
defkientem Ald. Sched. Pulm deinde 
pro memorakiles Vec. f. Mon. ifeherS" 
biUs. ^ . 

Ibid. ^. lin. 9. adde: defunt Verba 

iipudeat a Cod. B. & Ed. Ald. Vet. i. 

ifon. pudeat te Cod. Alra. generofai 

feminasi omiflb quo^ue^ Ald. deinde 

fuhnixat fama inverfo ofdine 5ched 

Tulm. 
Ibid. I^. lln. 7. poft W^'' «dde ; Vet. 

X,. MOR. 

Pa^. 19. tf. lirf* IS* aade: Eademia- 
tione Sindetiei Vet. i. Mon. Sineletieoe 
Cod. B. SineUiices Ald. a fotedeie nomen 
hoc fqttitam effe monen^ Scbed. Pulm. 
5TNCLETICB memoratot tw lapidc' 
apud Vigno) Infciipt. p. 3 33> undefic* 
xnatui lecepta hujus ioci fcriptuia» 
Poao ac mtniftrat Cod. B. Dei abeft 
ab eodem Cbd. U, £d. Vet. i. Aioii. 
gUrias Vet. I. 

Ibid. b. )in. i. poff i^bUta adde: 
ttuod oliice probattt Sched. Pulm. 

Ibid. h, Itn. 9- poft reeipit adde: 
favet qaoque Vet. i. Mon. 

Ibfd. b. liti. zo. pbft WOPKENS 
adde :. Eiiam EetUftaftiei re^e pio ^ 
feiibi monent Sched. Fiilm. pioe/MiA 
Almd. autem» 

Ibid. b.WtU ult. adde: ^«/•(^f ^^Im 
ioeere Cod. B. ^0^1 «ii4Ci» Vet. i. Mon. 
^inde Ueei iri memhris Cod. B. Ed. 
Ald. Col. Vet. X. Mon. Ueet &,in Cod. 
iklm. pdno imdieat non judieat legen- 
du« monent Sched* Fulm. quo juEenoii 
ticteo. refulgeat dives 5ched« earedem^ 
in quibtts notatocxede legi 6* sst magni* 
tudof neqne delendum'^ ut, pxaetei- 
ttL hahet gertmanam^ omiflib ^o Cbd. 
B. Aixftr^d^ Aldi . •*.»♦• Pa^. 14. i. lin, to. poft (Sfionoir 'Id« 
cam ad Statium inleie: Sic, ut rdidi* 
mus, habent Cod. B. Aln). Ed. Ald flt 
aliae cum Sched. Pulni. Virginitatis h^ 
bet Cod. Aim. Std illud ihpro dit 
Scbed. Puliii. nUpiae abeft a C^. H- 

Ibid. ^. lin. 19. poft ego adde: Ira 
& Vet. i. Mon. iiw egt Ald. 5chcd, 
Pulm. pro Perfungar Cod. B. perfungOm 
tur, mox domine mi delendum~ cenient 
5rbed Pulm. mi dcmine Cod. Alm. 

Pag. 15. a. lin. 10 pofi WOPKEN^ 
adde: Jnftitutione difuU 5ched. Pulnr^ 
(fuae deinde ethibent confolatitKibus. 

Ibid. tf. lin. 17. poft f.tigd. addet 
Vet. I. Mon. pro aeeipiens Cod. B. 
afpieiens. deinde tui gregis Cod.' Ji* 
5ched Polm. 

tbid. a, iin. ig. poft KiAritf. addet 
Vtu 1. Mon. qilae tamen enutri/H ba* 
bec. In 5chcd. Pulm. pro varianti Jer 
Alone adfcriptum erat: aL enuttiviftig 
dl, inptefti praeferebant tamen , aUH . 
in fide enutrifti, iila tamen in fide de* 
funt in Cod. B. & Ed. Aid. 

Ibid. a. lin. ti. poft Lugd, inierel 
Vet. 1. A^onaft. ' 

Ibid. ^. Iin.4. ad(fe: Ltngat deineepi 
inveiib ordine Cod. B. 8c Alm. qui bi 
verborum jaflura ^hibet. Poft pigeat 
in Cod. B. defideratuc te, deiodey?»^»^ 
anti aiftue Cod. B. £d. Ald. Ver. r. 
Mon. 5ched. Pulm. eaeque etiam Edid» 
aeeommodare exhibent. 
- fsg, 16. a. lin. i|. poft ntt, inferef 
^uin^iue leponere jubent 5ched. Pidni* 
(ed vtde in Praefat. 

Pag. 17. b, lin 10. adde; favente Dt* 
mino Vet. f. Ald. Xlon. 5ched. Pulm; 
eadem inmutatio eft infi. Hymn. I^. 
vf. 26. Cod. B. iegic. Ifuie autem^ fd* 
i/ente Deof Pa/cbaiis earmitis ntmeninp, 

Ibid. b, lin. 2;. lege: eumpatre; H 
lifiea fec^oenti pdk feeufoHtm adde: Ira 

3uoque ih MS. Cod. iii' quo vita S. O^ 
iliae : Per omniafeeula feeutttum , amett* 
locum nabet 5cheffer. Epift. ad Heinf* 
LII. tom. V. Syll. Buim. 

fzg. zo. a. lin. S3. poft Amt, addtfi 
U Cod. B. 

Pag. XI. b. lin. 20. poft biatus 9dd€t 
atque ita legendum efle in mai|rn0 
Edit. fnae conjeceiat Vix Cl. P. Btfc- 
mannns. [ ^7^ ] * Ibid. I. 4iti. ii< poft pnrfits adde: 
tdqtie fuo calculo confirmavic Cl. Bur- 
mannus in mar^ne. 
' Pa^. 7f. *. /in. iJ. poft GRUNER. 
adde: Supeiius lufirai £d. Edimb. 
& moz errMs eaden^ Edit^ cum Cod. 
£• reseodem redit. 

Pag. 72. a, \\n, ii. poil ^«um adde: 
iit' & EdU. Edimb. 

P>g. 71 . ^* lin xo. poft ignorst adde: 
Exftat tamen in Cod. E. & alrero MS. 
iguorum variantes auasdam le^iofies 
ipa^nt editionis niae aiileverat Cl. 
Burmannus. Legebatur autem in iis 
Cod^. Ecee aliud /celeri^ quod Bur- 
ibannutf defumtum monetez ViigilioII. 
Aen. Eeee aliudmajus. 

^3g. 74. a. lin. 7. poft b, /. adde: 
^f lor/ei Cod. E. 

Pag. 75. ^. lin 2. poil ^p4/. adde: 
^ox legendum conjicit CJ. Bnrmannus» 
alia interpun£bione, miraHlei nimhis 
dd eum modumt quo infr. dixit No* 
Her III. 3. 

Ibid. a. liQ. 28. poft dubitevimus 
^dde.' Profa certe huic^fcripturae favere 
j^idetur. Forte tamen /axo imo ^uis 
praetulerit. Notum illud Ovidii : 

Cemif ut ex imo fanguis pulmone 
remi/Ju^. 
Ix. alibi faepius ita loquuntur fcriptores. 

Pag. 7f . b, lin. 20. poft dilueide adde : 
FUno tamen in margine Editionis fuae 
probat CI. Burmannusy idque eadeni 
tatione didlum putat ac plena voee apud 
Virgil. I. Georg. 348. addidit praeterea 
XtUcan. VI. 6ii. & Not. adf Lucret. 
IX. 4. Ceterum ex eodem erroris fonte 
emendandus eft Minuc. Fel. Oftav. 
XXXlf . p. 341. Ed. Gronov. Cum omnia \ 
€fteleflia terrenaque , 6)* q^ae extra '■■ 
fftam orhis previneiam /unt ^ Deo eogni- 
ta^ plena fint, Lego, plana/int, i. e. 
perfped^. Saepius ita Synonyma cumu* 
lat Minucius. Receptam quidem ledio- 
liem exponit Rigaltiusy at vero fatis 
contorte. Meurfius conjicit, Deo eogni» 
ta plene/tnt ; praefert tamen fcriptnram 
MS. Deo eunUa pUna /unt, ad quem 
smodum idem Minucius cap. vii- ait; 
fleni &» mixti Deo vates, obi Crufius 
piob Crit. p. 46. pmendat, (y infiin* 
m Deo, fatjs infeliciter, ficutl plures 
ipfius conje^urae infaufta Critice func 
^mtae. viaei an ad vulgatam iftiuf hoci ledionem defendepdam quid facitt til* 
ter locus Minnc|i c. XXXII. praejeps 
uhique inttreft gr mijeftur omnihus. 

Ibid. h, lin. 31. 1. naufragio. 

Ibid. h, lin. aptepennlr. poft CELf 
LAR. adde; nau/rago Cod. £. 

Pag. 76. a. lin. is. poft locnm Vel- 

leji adde: Ita ec exponeiidua Pliniot 

X, fip. CXIV. Ut erctatio ceteris prae^ 

feratur. neque opus eft » ut ibi erogator 

fubftitaas cum Latino ^atin. Bibl. Prof. 

p. 5?. 

Pjg. 83. a, lin. f. poft Erudittffm^ 

adde.* difuijfus Cod. £. frcqupnti pet* 

mntatlone. 

Ibjd. h. lin. 17. poft Pro/a adde: 
qui cf^ejeere C^od. £• 

Pag, 84. h, lin. 10. poft Capnegiett' 

rus infere : per ramos fimulacra c^ lignQ 

intelligit cl* Burmannus. Ceterum nt 

fiituitque dapfs eft Virgilii VII. Aen. 

109. 

Fag. 86. h, lin. 20. poft WOPKERS 
infere: Edita^ quod malebat Wopken- 
(ius, pondus acctpit graviifimuro et 
fuftragio CI. Burmanniy qui in ipargi- 
ije Edit. fuae ita pariter legenduro con- 
jiciebat. 

Pag. 87. h. lin. penult. poft Moneji, 
adde; Adfcripierat CL Buimannos: 
Legc opem^ nam in Proia eft. lihertM' 
tis auSorem. Opes enim apud noj^om 
faepc ponitur pro re, quae ali^qid 
efficit. aux;lio kc. vid. vf.zif. II. ifo. 
^ ica Ifcan. B. Trojaii. II. 2^1. 

Hiene nitor chalyhis , Uf Murmm bofiHi^ 
deeoris 

Extorquehat opem, 
Haaenus Cl. Burmannot. 

Pag. 8t. a, lin. r^. poft evitare pt'^ 
tuij/et infere.' atque nnnc video» eaia- 
dem conjeduram in mentem ventffe 
CI. Burmanno in marglne Edic. loaei 
cujus Viri fummi in litteris conienfam 
mihi gratulor. adfcripferat Vit ClariC 
Pautini locnm XI. Natal. Feiic. 37. 
Quia lene jugum 6r /c» Cbrifti ■ 

Efi onus. 

^ag. 91. a lin. 19. poft edstetr^Mei 
Ceterum cgregie , pro moie kio, imi- ' 
tatus f ft hic Virgilium Vf. Aen 5«r, 

Demens , qni nimhos S* mm imitahih^ 
fubuen 

Aert 6* tomipedum eterjm JimukrM V \ [' ^77 1 ^' Ibid. A. Uitei li0..fts & M* inftxti 

lod. //>/> «y?] Hic verTus defideiatui in 
iCod. E. fcji maigini tamen zdGzn- 
ptus eiat. 

Psg. 94. tf. lin. x|. poft BiUatum 
iofere: Ita Turnebus XVIII. Advetf. 
91X111 in 1. 17. $. I. ^. de Inftruft. & 
If^iuni. leg. pio optram eUgtrtt fub- 
fiituit or^am legeret. 

Ibid. ^. lin. zi. ptoyj««4lege fuat 
fsnma, 

|btd. ^. lin. 23. poft Prtfa adde; 
fcriptuiae r.imen , quae in Ed. Paitbaf. 
exilat, adftipulatui in iDaa^ine Edit. 
ibae Ci. Burmannus. Oum eji, ^nomodo edam rcTipfeiat Hy» 
gii^. Fab. LXiii. quem locum excittvit 
ipfe Munckerus. (aepius ita locuti i(xU 
ptoies anticjui. vid. Not. ad Piin. FaJieg* 
IV. 7.Cicei. de Haiufp. lefp. ixi Om^ 
Dtprum inmtrtaUum numiftt tmma rq^ 
guhernarique ptrj^ximut» 

Pag. lop. b. lin. zi. po^ WQfKE^TF 
adde: Ci. Burmannus conji€kl>«c« 
traStU ^ 

Pag. 110. a, lin. 27. poft tamttt tdr 
de.* Deindc^^irWtf Eait Edin^b. 

Ibid. h* Itn. ii. L prtficijcu & il2n» 
27. 1. /f«. 

Pag. liv^. lin. 15. poftlocum Sa|* de; idque etiam fuo confenru piobavit 
Ci. Burmannus. 

Pag. 9tf. a» lin. 18. pofi Fulgentii 
locum adde .• Minux:. Fel. O^v. c. vi. 
. Sic dum UKtver/arum genfium fdtra 
fufcipiunt^ etiam regna meruerunt. ubi 
nihii tentandum. Meruerunt eft con- 
iecutt funt, ut voluerit^ Romanosy 
idtun.omnium fere gentium Dpos lece- 
peiant, etiam eorum imperium fuifle ^- 

confecutos. Refpicit igitur ad domitum V. c iX. 2.. In Cod- Theodof. ande 
vi^ricibusQuitiitium armisteiisffumoi*! les de(iimta. eft behttavtrit^ Wiflem- Pa^. 9$, b. lin. 30. poft reftituit ad* luftiiadde/ M^tnditqut trabitfue* tifpiii peeus eft yiigilianus verfus ck A^ei4« 
IX. 340. / 

Pag. 116. a, lin. 5. poft 2it. inieie: 
eadeim^ione, qua NobililT. Vpnckiuf 
pie necoMs maluit vetans^ quiQ>iam in 
1. z. C de Cenf. & Cenfitoi. pio/ifr«- 
cium ramorttm foetus vttavtrit ^ fubfti- 
tuit neeavtrst , velftcavtrit, Si poflf- 
liusiequiieretur» maIlemy«^*'^/> Hcet 
ramum fteaturus eitftet apud Columel]* bem. 

Ibid. b, lin. 3t. poft pvidii locum 
adde Virgilium IX. Aen. iot. 

Pag. 99. b. lin.yult. adde.* Prae- 
fumtor ^ynponit Cl. Buimannus de eo, 
qui piimus potavit; fecundum illud 
Ovidii : Neve donis praefume dapes. 

Pag. too. b. lin. 27. poft videre adde: 
Fio jenum conjiciebat Cl. Buimannus 
/enem, 

Pag. 102. a. lin. ult. poft Edd. adde .* 
& MS. apud Cl. Burmann. 

Pag. 105. a. lin. 17. poft Claudiani 
locum adde: Pro gaudetqut conjiciebat 
Cl. Btumannus dauditqut. 

Ibid. a, iin. zo. poft Parrbaf, zdde: 
Edin^b. 

Ibid. b. lin. 6. poft GRUNEIPL. adde: 
Cl. Burmannusconjicicbat, eiaufamin- 
grediens claufamque reiinquens, vid. ad 
Hymn. II. 9. 

Pag. 107. a, lin. 29. poft Hygini bachius in Emblemat. Tribonian. fub. 
ftituit amputaverit , Gothofredus vitia- 
verit, foite ledlius eilet vioiaverit. Pag. 122. b, lin. 6, poft rttrtrftm 
adde: Kuffin.' II. Hift. Ecdef. xxii. 
quia non eo temport. IV. cap. XV. qiua 
Cbrifiianus fum. X. cap. III. Ut ofltndt' 
ret Deus^ quia non &c. S( cap. XXXIV» 
utfciat^ quia ionge major tfi 

fag. 134. ^. lin. 10. poft V, D, ^ 
de : de illo Catonis Idco difleiit plari* 
biis Eiud. van Staveien ad Fulgenu 
Virgtl. Contin- p. 744* 

Pag. I i9- ^. lin. 21. poft eenties adde: 
Porro tenuis qua ftmita eft Viigilianiua 
ez IX. Aen. 524* 
Pag. 147* h, lin. 14. 1. rtputmiu 
Pa^- 149* ^* I>n* penult. L tji, 
Ibid. b. lin. ttlt. I. frtqutntihts» 
Pag. 161. a, Itn. qlt. 1. pitut. 
Pag. \6i, b, lin. 25. poft natta^ ad« 
de ; nifi ibi ftatnas talem pleonasmum. locum adde ; ubi Munckerus emenda- qualis eft in $• t* Inftit. de Juft. d< 
bat, fi Deorum faBum tfi numine, jur. />f^ dtindt» yide Cl. Schrodei I. Vomus tamen in margine Edit. Com 
meliii. legebaty quodjua voiuntate nt* 
kfii^ ii J)t9rum (fciL voluntatc) fa^ ObC jui. civ. 9. 8c Wopkens infi. V. 204. 

^4g« 1^5* <(• Iu>« 22. poftlocum Aratonf 
adde : ilmiUtet H Coripj^III. 294. 

S I C^ [ ^7« ] JMmus' 1« fluau Jieeo Mtde. 

?«](. 167* a. Un. se, 1. Likrarius, 

Taig. 17^. k. lin. ult. 1. reftrhmus, 

Fag. 179, « lin. ult. poft UxiepgrO' 

fkiiitSttt: Imo vttlgamn hic le&io- 

iMm itientt ipfe Sedultus Epift. ad Ma- 

ced. p. tf. eulpa def^a» p^eumae «»« . Fag* IS5« a» lin. ii. pio ifKi:^ I. 
diitrta. * 

Ibid. lin 20. poft Jaeet adde: Vide 
winmua Buimannum ad Lotid^um 
V. Eleg. apf . ,. 

^g. It7« '• lu^* 19* 1« '^l* 

Yag. if I. I. lin. 30. !• Jenpmu & ideinde lin. reqaent!; Jt^rpka^ fim^ 

pionis, 

Pag* 19;« ^> lin- t<* !• SaJluft. 
Pag. zox. it. lin. 4. !• Memeir. 
Fag. sii. «• lin. )• 1. f^ii^A hmm^ 
P|g. 111. ^. iin. S. pio optimu L ^ 

time. 
Fag. iii. ^. lia. penult. L praefta^ 

turus, 
Fag. 114. ^. Ith. 3i* 1. facerittiu 
Pag. iio. ^. lin. is. 1« mente fureris^ 
Fag. 114. ^. lin. 15. 1. depravatus, 

& lin. 29* L Jukiitur, 
Fag. xi6. ^. lin. 18. 1. eruemta, 
Fag. 16) • «• lin* 14. pio »0^ 1. ca»- In contcjcm, 

Lib. IV. 157* 1. vipereqfque. Ibid. vf. ^6. I, inpetusj & 2^5, 
inferfeQitk vf. 174. 1. exbcdabot Lib V. n. K cogfiofcere. y(. 
fp. tUTi^. vf. 170. »npfer« Ceceras, qi)ae fi^nc leviores, inaf 
culas per fc facil^ eli^ec 4iligCDs ^ benpVQlys (.e^r. CELLARII Pag. %79 

CELLARII DEDICATIO. 

VIRO ILLUSTRI 

GISBERTO CUPERO, 

CIVITATIS DAVENTRIENSIS 

CONSULI, ET ORDINUM TRANSISULA- 
NAE PROVINCLAE ADSESSORI 

PERPETUO i 

NUPER ETIAM 

IN SUPREMO ILLUSTRISSIMORUM POEDfi- 

RATi BELGII ORDINUM CONSESSU PER 

PLURES ANNOS DELEGATO, 

S. D. 

CHRISTOPHORUS CELLARIUS Oeliam SedaBoin^ poeemi loter CbriftimdtDe* 
icioi (eciiodam, bortaoicuOy VIR CLARISSI^ 
ME» ex maofncriptif libriieaieDdavi^ ^^^^^9^ 
ope ita, uc oaoc io lucem exu> oroadorem jHii- 
firioreoiqae reddidi. Dolebtm a iaoftiffioKi jux^ . 
ta ac elegaocflimo fcriptore per (aecalom fere^ aat aak» 
plius* librariasceilaviireoScioai^ oecoifi finoel keramve 
m vaftss voloTi::nibus9 Patntfo Bibliocbeca, ioterea, repe* 
titam efle. Iraqae animam ieduxi a moltif aooiSf fi coptt 
ad illuftraod&ni obtigerit, poetam booc io ofiim CbrifliaMe 
iuveonitis evolgare. Coofoloi amicot : iuaferoot oouiei: 
TU praecipue roe ica izdtiStif oc etiam^ qoae m iao60 
hoc Marooe obiervaverai, aoc libro adicnpiaai coo^ libe* 
raliffime meaim coamomc9rc$. Hunc ei]^ poecam^ ooac 
corre&im explicatumque^ etiam adoocaoieacii caii Ukup)^ 
tiorem faaum« ILLUST8I NOMINI TUO dicacomvolo^ 
uc refluaoc ad T£ quae dedifii^ & cctera^ quae colleri^ aot 
peoo mea protuli , caa ipio Seduliaoo potmite TIBiotfe^ 
xo acqae craasifcribOt vt UotmkHM umt qfakmamqfm 
ito ClLLARII DEDlCAttOi 

frufkum redpias^' Sacis hae raciones func^ cur Iibellttn| huQC 
cum gloria cua conjuDdum veHtti ; neque vero hae mihi fo<- 
la«. Nam ex quo cempore liberalia fiudia incer nos foci^ca- 
tem coQciliarunCj benevolenciae cuae in dies roihi clariora 
figna fuftulifti, uc hullae abs TE liccerae adlatae adhuc fue- 
rinc, quin novum mihi laecandi gracuiandique argumfencuin 
adfbrrenc. Juvac e^nim a canto viro amari, qui non minus id 
laude ingenii ac erudicionis^ quam in ampliffimis hodoribusi 

auae pracmia func vircucis» vixic. Juvac quoque legifTe epi- 
olas fuas, qaae femper aliquid novi ferunt» nooi ut muU 
torum , de quo in circulis homines diirerunc ; fed recondi- 
tam doftrinam^ & eradicas quaediones, quas ica projicis 
cum dubicandi racionibus» uc non obfcure una lignificesy 
Itiqua parte, quum in utratnque agicacae fun.c, cbffifti pu« 
tes cuto pofTe. Prifcod fbpiences audire videor, quQm pgf 
licceras me^um colloqueris, refercas varii generis dodtrina 
& erudicione: quae quod eciam amoris func plenifHmaei 
candidum peQus cuum mihi penicus infpiciendum exbibeni. 
Tunc cemicur, in exemplo cuo, qui fruftus finc elegancium 
ftudipruoi» quia haec ipfa func quae cancam TIBI glorianf 
cum mencis crahquillicace pcpererunc;quae animo recenfens 
meo, non cancumTUA cauila, v^rum eciam Hlorara laetor, 
cum quibut vivis conjun^tiilkne, qui fane omnes, quodmeor 
Ibnfu mcelligo/ ex eminence ingenio cuo^ & in cuos beneva* 
lencia finguiarem volupcacem capiunc^ In quibus quod me 
eciam connumerasj nihil pf ius habeo , qtmm publico tefti- 
itionio declarare, quanci voluncacem in me cuam^ yiR 
SUMME, fadam, cui mhil deeft, quod ad conftanciam 
amoris , & ofHciorum expediciflhnas raciones percineat : ut 
TEcum omnes intelligant, qua TE viciffira fide colam, 
tuamque aeftimem benevolentiam. Q^uam ut mihi perpe- 
tuamferves, non tamrogandus mihi videris, quam, qood 
j^once facis, cohorcandus, qui ea nacura es acque indole, 
nt ainore onmes compicftaris, qui meliores litteras colunc, 
& ex illarum ufu ac cra£tacione aliquid ad communem ucili- 
tatem adferunt. Perge ita bene merert, diuque valc, & 
rem litterariam aeque, ut publicam civicacis ac provinelae, 
ingenii cui mon^mencis, qaae vel paraca vel adfe€la in^^feri^ 
iriis habes , adauge acque orna. Incredibilis enim exfpeftt' 
cio eft cuarum lucubrationum » quas exprioribus incelligunc^ 
duam emdicac, quam falubres incremenco fint litterarum» 
«d kerum vale. £>. idibus Septemb. cx^ lo c C iif . Hala. - V 
P R A E F A T 1 O 

Ad tECTOREM* 

Edulius» veteriiSi ccclefiae Rpeta fadfd ptJndeps^ 
diu invifus in tabernislibfariis, portliminio jij 
lucem&ufum reducitur» Indignum ntihi vide- 
batur, Chriftiatios poetas adeo niegligi, ut ne 
nomen qiiidem juventuti fcholafticae flt c?ogni- 
tum: quum et iilorum multis nitor poeticus aeqiie^ ut e^ 
Romanofum praeftantiffimi^; ecclefiae aatem res , & veruy 
de Deo & Chrifto fenfus, pietasque vera, uberrimej ad 
Ihultiis in partibus unice, perdifcaturi Non autem in illii 
ijomen meum profiteor, qui tcriptores 6'mnes, a Chnftianis 
facris alienos, poetas i1iaxime,,e fcholis elinninatos Cdpiunt^ 
folos Chriftianos retinerdos. (*) Utrique commdde coniun- 
g} poflunt, & debent: illi, ut ftili ac metri Tatipnes tX ton^ 
tibus fuis pctantur; hi,, ut pia, & digfia Chrifiianp', difca-« 
tur applicatio. Solus jam Sedulrus, egregius antiqulorunt 
imitator, exemplo fit, qai mire vel ideo ledtoreffl lui adfij^ 
Cit, quia& verba.PubIiiMat6nis,.&contetendi fUavitatcm^ 
fi quis alius,. a faeculi rebus ad facrum argUmefitum tani 
fcite quam pie accommodavit. Nec verololus; vel alius 
Chriftianus, ad ppeticen difcendam fatis eft, quia |)ofterio- 
lis aetatis omnes funt, qui carminibus res facras tradide-' 
nint: & quamvis prefle lequantur anti()a]ores, tamen noit 
numquam ex faeculo fuo irariflime autem Scdulius) admi- 
fcent, qiiod jn aureo Latinitatis receptum minns fuerati 
ac plerique licentiam fibi majorem , quam ferunt leges me- 
tricae, in vocibus noh cullis^ Grapcis maxime, indulgei^fi 
Si vero utriusque generis fcriptores amice confbcientuf ^ 
(]uod fine difpendio temporis aut ftudioruin poteft fieri; 
tum vero & cruditionis puritati « & rerum facrarum noti- 
tiae congruentiSimo ntxix confuletun Sed ad tu progrc^ 

S s dimur/ 

(*) Cgregie hanc cau&m tuitus ed tambiftus fntf^t. a^ Lucre^ i6dt ipV 
ftolam Fabdd», 91M eiiiat u ipfiii Tit»; a Ctt maim 4iM(a%ia/ p. §4^ %S2. Cellarii Praeeatio 

dimtir, quae de Sedulio i» limine praenotanda fuutr Nc^ 
inen eft Coelius Sedulius, in quo pferique libri confen- 
tiiinc, licec in roembranis quibusdam tancummodo Sedu- 
Lius, omiflb CoELii praenonnne, reperiatur. P^eria fuic 
Britannia. Scotum enim dicuntplurimK Sed qualis illa Sca- 
tia? non videcur mihi, quae nunc ita appellatur, Britanni- 
cae majoris infulae pars feptemtrionibus obveifa. Illa enini 
aetate Hibernia erat Scotia, & cx ilia minori infula nomeQ 
translatum fuit in maprem. liluftrem virura-, lacobum Us- 
ferium audiamus, ex libro de Britannicarum ecclefiarum 
prirpordiis cap. xvr. ita differentem: Tk patria/ua Sedtdm 
nojler dubitare nos non Jinit j quim in epijiolarum Juarufn exoT' 
dia^ ut ex Tritbemio intellexivius ^ SEDULttJM Scotigenam 
ipfe fe nuncupetj ejusdemque in Epijlotas Paulinas adnotationeSf 
ex Fuldenji vetuflatis adorandae exemplari editae^ banc infcrC' 
ptionem praeferant: Sedulii Scoti Hiberniensis in OMf^ES 
EPiSTOLAS Pauli Collectaneum. Atquc Ita etiam Bafile- 
enli edicione utraque, & in^Bibliocheca Pacrum tam Cblo- 
niae olixn, quam poftremo Lugduni expreflum eft. De ho- 
noribus, quos gefferic Sedulius, non cDnvehiunt libri vete- 
yes: plures Presbyterum nominanc, eciam manuexaratir 
Belffarius & Liberios, uterque in acroftichi fua, quas poff 
Sedulii hymnos vides, Antistitem appellanc; Sigebertus 
Gerablacenfis , de Scriptoribus ecclefiafticis libro , Episco- 
fum; non addico loco, cu^s ecciefiae epifcopus fuericr 
acque ita eciam Alcuinus Hymno iu Sedulii» 

Afolis ortus cardtne, 
fupraicripCc : Hyrnnus beati eUfcopi SeduUil quemadinodom 
in Pichoeano codice Profae Sedulianae praefcripcum eft» 
Jncipit praefatio Sedulii Antiliitis in foluta oratione Pafcbalis 
Carminis. Anciftes aucem eft epifcopus. Si Chronico , quojf 
Dexcri nomen praeferc, habenda fides eft, Orecanus epi* 
fcopus in Hilpaniafuic^ quem eciam in poejia oratoriaque prae^ 
clarum. dixic. Sed hoc m medio nunc relinquimus. NeC 
aecas Sedulii ^pud omnes indobicaca. Sigebercus aic, clo' 
ruijje tempore Conjlantis & CoT^antiiyiiUorumprimi Conjiantitii 
imperatoris. Joannes Trichemius, dfe Scripcoribus ecclefia«' 
{licis, ad Theodbfium majorem referc, dum carmen j qood 
incipic 

RmuUdHm duEtor^ clari lux alterafoUSy 
tamquam prooemium Pafchalis operis Sedulio tribuic; q|ao 
primum Theodofiumappeliarij vexfus ilfe arguic f / 4 

A D L E C T O R E M, / zSj 

Haec relegas fervesque diu y tradasque minori Arcadio. 
Verum non efle Sedulii prooemium illud, fed vetuftioris 
poecae, cujus opus deperditum eft; ^ab imperitis autem 
propter argumenti fimilicudinem Pafchali Carmini inquibus- 
dam libris praepofitum; clare, uc folec, UfTerius demon- 
firavic, quia nec in anciquifllmis codictbus» neque in Frofa 
Seduliana, (quae camen nec Frologum Pafchalis carminis 
praecermific) reperiatur: nec verfus illi, creacionis hifto* 
riam exprimences, 

Hic tibi mundi 

Principium formamque poli botninemque creatum 

Expediet limo ; 
Seduliano operi conveniunc, in quo nihil eft deprincipio 
auc ordine creacionis« Relinquicur ergo,, Sedulium medio 
faeculo quinco floruifle, poftAuguftinum, cujus de Civicare 
Dei poftremum librum Colleftaneo in EpheC cap» iv. adle- 
gat : ance vero Forcunatum & Cafliodorum , cjui ipfum Se- 
duliom, tamquam priorem, ut in Teftimoniis adferemus, 
laudaverunt. Epigramma Turcii Rufii Afterii, qui Jinno 
ccccxLix. eonfulfuit, infrapag. lo. vifendum, litem forte 
diriraere poteft, quia is fchedas Sedulii collegifle fertur, 
eidemque Macedonio , cui Seduliusdeftinaverat, obtulifl^e/ 
Sed quid dicemus, fi ipfe Sedulius obtalerit, &aMace- 
donio juflus in folutam deinceps .orationem convcrterit? 
Ita fane in epiftola ad Macedonium, foluto . fermoni 
praemifla, fcripfit; Praeceptjii^ reverende mi doviine^ Pa- 
Jcbalis carminis textum^ qudd officio purae devotionis Jimpliciter 
exfecutus vobis obtuli perlegendum , f ». rbetoricum me transferre 
/ermonem. Quod utrum pTacuerit^ ideo geminari volueris^ an 
quod ojfenderitj ut potius arbitror ^ Jlilo cenfueris liberiore de/cri" 
m% fub dubio videor fluStuare judicio. Quid ergo colleftore 
fchedarum opus fuit? Si collegit Turcius & ^fecedonio obr 
tulit, certe non defunfti vita, fed abfentis auc peregre pro- 
fefti necefle eflet collegifle. Scd ut ut difficulter haec con- 
ciiientur,('*') tamen non dubitamus, circa medium faeculi 

Suinti auc pauUo ance, una cum Afterio Sedulium fuifix^, 
: fua compofuiflfe carmina^ quum Valentinianus iii. & 
Theodofius junior imperarent« 

Nunc de noftra opera, quam Sedulio navavimus, aliqaid 
diceodum reftau Paene mulci jam anni func, ex quo hujus 

poetae 

(*) Concillavi tamea, ni me fallamomnla, nupec In Spedm. Obfeiv. |i. 74« 

■bi Tlde. ARNT2. / xt4 C^LlARii Praefajiq 

poetae editiQnem meditatqs fui ; non tam propter diiEtionem 
puram & veterum imitacncem, quae me, fateor, liou me» 
tliocriter deleftavit; quam pronter argumenti majeftatem| 
jn myfteriis aptiilime a poeta hop expreflam. Jn ea fanc 
tempbra incidimus, quibus ima fummis, facra profanis com- 
inifcentur, aut haec illis ahteferuntur, De augpftiilimii 
cnim mylteriis quam multi funt, qui, fi noh negent; frigi- 
fje ^amen fentiunt, qjaaft otiofae quaeftiones 0nt, ^' mino- 
rem fruftum ad mores &;off},cium hominis.cionfer^nt: goae 
pernigiofa opinio cum ex cauflis aliis , tuni^maxime ex nc: 
[lefta notitia prioruni ecclefiae temporum fuborca jcSL 
)uam illuftrior ardentiorque fides majorum erat? quara 
(fvine diftindteque Sedulius tam Sabellium quam Arium fub 
finem primi libh ex ore Salvatori? repreffit, confixit, pesf 
lamdedit? cujus generis plura praetergfedimur, tuae illa, 
l^ordate Lector , induftriae ac pietati relinqifentes. Tani 
fan£lum , tam erudltum auQorem ut communi utihcati refti-r 
tuerem, nihil intermifi, quod aid ornandum illum illuftran- 
dumque conferre poflet. In quo ftudio a claris viris, aui- 
l)us htterariae rei iDcrcmeuta cordi funt, mirifice me adjar 
tum cfle, grato animo profiteor* Prim^m enim celcberri» 
pus vir & magnis in bonas littcras meritis, mihique amicus 
probatiffimus, PTTQ MENCKENIUS,iex LipfienfisAca. 
demiae Paulina bibliotheca manu fcriptum $edul]i codicem 
oppido antiquum, prompte fqppeditante^ qui praef e6lus eft, 
pobilimmo viro CHRISTOPHORO PFAUt^lO, miW 
impetravit. Primarius autem ejusdem Academiae Xheolo- 
gus ADAMUS RECHENBERG, pro veteri noftra amicj- 
tia ex CHRIS^^TIA^I DAUMlI, communis quofldam amid 
Iioftri biblipthcca, librum, quem CASPAR ^ARTHUJS 
fium fi:riptQ codice compofuerat, mutuum fibi acceptum| 
^ecum communicavit : deinde alium, Cantabrigiae nofjer 
pum vetuftis membranis ab eruditiflimo & clari noininis jUf 
vene flRICO BENZELIO, Sueco, collatum: & iterum 
plium, quem vir fqmmus olim NICOLAUS HEINSIUS ad 
vetuftum codiccm per trespriores librosexegerat. Tandem 
vir clariflimus mihique amiciflimus ^ f^EODORUS JAN* 
SONIUS ab ALMELOVEEN membranas optimae notae^ 
quamquam mutilas, (deeft enim pars media) per longam 
viam fubmifit, quae magno mihi adjumento fuerunt. Quam 
benignus autem vir illuftris GISBERTUS CUPERUS in 
}Ue fuerit» f»periori epiftola piMif^c^ ut .4ebeo ,. laudavi. 

HOQ A O L £ C T O R. ^ M. lB| 

* 

Hoc apparatu adgreflUs opus futn» quod eo nunc^ Deo ju« 
vante, perdudtum elt, uc^in lucem exire^^ &pluribus9 quod 
iion dubicamus , prodefle poflic. 

Nec .verqr*4efunt eriam qui Seduliuoj reprehendant^ flf^ 
jquod^nihM ih diftibne ac brnatu inveniunc/quod carf^dnc; 
accencus neglefti reum ipoftujanc. . Eft ica: pofthabiiic ia 
paucis profodiae bge^, ii mQdp,ipre icafcnpftc, ucilibri 
exhibenc; nec iibrariprjjim culpac , quae dcclinanc ab regu- 
la, uc mulcis videcur» cribuendaiunc. Nondefendimusq^-Dif. 
erracum eft: mbdefte tamen non hulla excufamus. InH-iiaU 
iongarum fyllabarum cofrepcip ppciflimum objic.*ur^^>?H^ 
func ih concradtpm declinatip&is quartae : & ultima in p^fu/f 
'nisi media in ablutus: deinde prod^dlio correptamm in caer 
fura: hiatus etiaim & rieglefta fynaloepha & efthlipfls. Ha* 
bect haec pofteriora ip praeftantiflimis pdetis , qiibrum e* 
xemplo excufentur, quamvis illi rarius, quam Chriftianu 
ufi flnc. Sola cprrepcio longarum fyllabarum eft durior, ij 

f|ua facri poecae fere omnes plu$ jufto {fbi cribuerunr, noa 
olus SeduliuS) fed Prudencius qupque, juvencus, Aracor^ 
Paulinus ucerque^ Sidonius, Forcunacus; quodiniis, ye» 
)uci naevus in candido peftore, non illudendum, fed pie 
jtolerandum eft. Periculum, qupd inde ppecices ftudio me* 
tuatur^ fldelis adnotatio, quae fingulis exemplis fubfcripta 
eft, propulfabit: ex qua certiores fienc dje quanticace leuo* 
resy quam fi omnia (ecundum leges rice. fuiflTent elaboraca; 
Denique & illud ce moheri, LECTOR benevole, velim, 
ne de Sedulii carminibus e$ epiftpla ejus ad Macedoniumt 

§uae praefixaeft, & primp adfpeftui objicicur, iudicoi* 
blemne illi^ ^evi plerisque eft fcripcoribus , uc fuaviores ifl; 
ligaca, quam profa oracibhe finc, quod in Sidonio, PauHoo" 
Nolano, Alcimo Avico, Profpero Aquicanico manifeftuttt 
eft. Cauflam fi quaeris , aperiam. Soluce ex ingenio fcrl** 
bebanc: carmina hon« nifi ex leftione ac imicacione vet6» 
ruof» compofueruBC. Nbli igicur mirari , car horridula epl* 
fiola fic Sedulit: Pafchale carmen ica planum , molle, jfua* 
ye, uc ad anciquorum poecarum laudem & f legantiam per«. 
vcniac. Idem m «etcns, qubs dixi^' max4iqe ia Sid0lu<| 
Apollinari) obfervabis* Valef • 4 tKOBX %t6 I N b E X L RERUM ET VOCABULORUM, 

• I 

quae in Notis exponuntur. 

I 
\ 

Ifumerus adfcriptus paglnam indicet. ■ A. 

A breve producitur antecoD- 
fonantes fequentes. 192.. 238. 
a tadiu. 121,186» 

fAb fequente confonante. 9« 

Ablacivi ufus. 5*3. abfoluti ufus. 
161. 177« abiativus pro ad- 
cufativo cum praepofitione 
ob. iss» in f &i. 106, 

Jiblutus correpta media fylla- 
ba* 199 250.«^ 

Abfcifus & abfcijfus confufa, 

Abnraaa pro concretis, 76. 

52. iif. 
Accipere pro audire, 199, 
Acbaemenius pro perfico, 69, 
Ad ufque. 5*2. 

Adcubttare de gonvivis. 23. < 
Adcumbere de conviyis. 23. 
Adcufativus pluraUs inix ^^;. 

163. 
Aderat dies. 219^ 
>>«« jpro fepulcro* 74, 
Adejje pro eflfe* 43* - 
Adfabilis, 10. 
Adbibere medicinam^ 38* 
Adjeflivum neutrum plurale 

jungitur fubftantivo in ge- 

nitivo fiogulari« 6f • 90. pro fubftantivi& lu 233. pro 

participiis. i^s» 
-/^Ar^ eptt/of , &c. 26. 
AdUEta & 4ti&/f ^a confdndun* 

tur. 13. 
Adnuere pro concedere. 133. 
Adponere de cibis in convivio* 

Adfpirationes interdum ad- 
duntar, omittuntur inter- 
dum. 166. 264. 

Adverfus pro contrarius. 49* 

Adunare. i6* 

Adujlus ^ obuftus pennixta. 
244. 

Aequor. 1 17. & aetbra confufa. 

Aequus pro aequali. 37. 
Aerius & aetberius permixta» 

63. 67. 
Ae(culapius pro Deo cultost 

Aeftimo & exiftimo pennutaa^ 

Aeftuare. io8t 

yfe^t^ febribus adfcribitur; 

143. 
Aetbereus an aetberius fcriben- 

dum ? 249. & aerius perma- 

tata. 63. 67. 
Aetbra & aequor confufa. 117* 

Aevw$ 1 N D E X 287 Aevtm pro aeternictta. i4f« 
jlgere pro adigere* 85* Jcin- 

tiUasj Jpumam &c. 168. 
Jlgnofcere & cpgnqfcere pefmu- 

cata. 207. ia6^ 
TAtfHf^To tollere & portare. 

''AiH9 pro aeternitate. i4f. 
Alapae iis iDfii^ae , qai mana 

mittebantur. SS17. 
Alafus pro homine alapam in- 

fligente« 117* 
Akre pro inflare* 128* & ba- 

here confufa* 109* 
Ales ^afeulini & feminini ge- 

nerjs. 163. 
Al^er pro gallo. 214. 
Akmentaignis. 5*9. 
Akilis pro pingui. 1 78» 
Amittere & dimittere confufa. 

Amplus pro honorabiIi« 226* 
'av«V pro viro , marito. 54. 
Angebat & atigebat confufa. 

239 
Angub & ungids permixta. 4$* 

Angujbis & augujlus permuta- 

ca« 484 
Anbelafebris. 143. 
Anbelans ignis. xm. 
Anima pro vita. 214* pro toto 

homine. 222» 
Animare. 60. 

AnnoM53T 

Anubis canmocapitenngeba- 

ior. 8f. 
Apex de cujufcunque rei ho- 

nore. 98. 
Apis Aegyptiorum Deus. 8o. 
w^fua ab Aegyptiis culta. 84« 
Arae arbbribus ereftae. 84. 
Arboribus arae ere£Ue« 84« ar- boris veticie fruftos quaUt 
fueric. ignoratur, 4f« 

Ardor fidei tribuitur. 71, 

Arere de fegete« 49« 

Aretina tejla» 29« 

Arius haereticus. 90 # 

Artifexforma^ &c. 2f. 

-/fr^ttj pro arftus. 182. 

At cum e^ permixtum. 178; 

Atbenaeus pro Attico. to;' 

Atbleta & o^/^fl^a confula, 13« 

Auctor lueis. 152. de Deo, re-> 
ram omnium fonte. 228. de 
eo i qui futura praemonec. 
218. 

Audere. 2^9« de inanimatis. 70«. 

Augebat & angebat permixta«r 
239. 

Augujl us&angujlus conf ufa«4& 

Barabbas. 224. 

Biblos^ 34* 

Bibulae arenae. yi« 

Bonus de Deo. 139. de eo» 

qiri officio fungitun 158. 

pro fido« 66^ 
Brevispro^TvOy exigao. 137« 

& kvis pertnixta. 138. 

c. 

/ 

Caefareus !c Caefarius. 174» 
Cadavera myrrha & aromati* 

bus ungebantur. iii. linteit 

folebant tegi 190. 
Cadere de matre. 198. 
C^rttx&/aevf£xpermutata. loi. 
Caelum pro Diis. 207. 
Caipbae fecunda produdla, & 

correpta. 215. 

Cmtri \ m I N t) E X t CanereDetm. 260. de iis^ quhCondere pro compcrnere. 20, 
^ futurtpra^edtcUnc. lOj, j Qm^eTTtt/^r & cimtremtdt per tJflw^flre Dfe>. 260. 

Cant/j pro antiquo. 49. 

Qarhafa pro velis» 145« 

Carpere^ 3^i 

Ca/tt/j. 134» 

Cecropides pro Athenienfibtfs. 

C^nrttiii de namero non defi- 

nito. 43- 50- 

Cfpft ^ementia. 8o* 

€l?nV & cetefi^ permtnataf. 28. 
Orwx pro contumacia.- iff. 
Ceteris & teris permQfara. 28« 
Oxxrta pro eo, quod in ^harta 

fcriptum elt 2fo. 
Ctfriftas paftonVFof ma expri- 

raitur. ijS. non tantrnn Ju- mixta» 1^6. 
Cmfcius cum genitivo. 191. 
Conjidere & con/ifkre pcrmuta* 

ta» 19S. 
Confijlere & confidere permuca* 

ta 19B. 
Conftd de Viro confulari. ip^ 
Contraria faepe junguntar. 

150. 
Coniremuit & congemtdt perma* 

tata. 2f6. 
Convexum pro conCavo. 6f . 
Convivia veteruro ex pu]te& 

oleribus conftabanc. 26. & 

ex melle. 18 
for, peSlus ftf ?wmf diftia» 

guuntur. 117; 
Qornua lunae. 44« daeis, fed & Chriftianis i Cafcma de felicitate aetema» quibusdam negator effe ' 
Deuis. 207. 
Cl & d. permixta. x^» 
Clarificate. 206. 
Qypeus pro praefideo; 7; 
&gnofcereSt agnofcere confufa. 

207. 246. 
HblLegerat & cmceperOi permu- 
, tata. i^. 

Collidere pro elidere. iiq'. 
Columbis fimplicitas adfcribi- 
. cur. 113. 
Cbmdf de frondibas arbotum. 

%/ntnftus oc ccfffifHtfius» lop* 

Cbmrn^tt^m. 20« 

Onmplere duces^ emkum Ikc. 

Com^ouu (Mro fimpHdbtts. 

(Hincepfirdt & «bil^gertf pct- 
smtata. 196« Corpuf St peStui permucata«' 

243-^ ^ 
Corruere. 183. 
Coquere pro parare, fovefei 

Crear^ pro producer6. 28. dc 

matre. 120. 
Credere.fidei alicwus; ij^i. 
Crinis de frondibus arbotam^ 

i8k 
Crifpare cacbinnunu 93; 
Crucem non cultu reli^iofo 

firofequebantur CbriftiaDi, 
ed eum unice , qui cnid 
adfixus fuerat. 117. 
Cruentus pro fcelerato. 229* . 
Cuicufnque & quicumqu» pef« 

mutata. i^. 
Cuinum de cujuscunqQe rei h<y 
iicve. i%* tcili» 153. 

0*« .■s. 1 ■' I N D E X I. iSff Culpa pro noxib. }\f. 
Cm»5C(ittfwpermixta. iio. 121. 

179. 186. 189- «95-«9<5. 23<^. 
Curare, 1 7. efl verbum Medicis 
' proprium. 194. 
Cttmrrde fluvils. 64 pro na- 

vigare. 2. pro percurrere, 

recenfere. i76^ 
Curfus pro currentibus, 1 1^. 

D, 

D Sicl permutata. 1 3; 

Daedaleiim teStum. 40. 

JDamnare pro obfliruere. ifi, 
damnati iti metalla. 41 . dam- 
natis veflies detradtae. 129 
damnationis cauflam conti- 
nebant tiluli , in fupplicii 16- 
copofiti. 229. 

Dare pro concedere 48 pro 
curare, facerc. 201. dema- 
tre partum proferente. SS* 

Darius^ media correpta, & 
produfta» 71. 

Dativus pro adcufativo cum 
praepofitionc in. 220. . 

Davidicus cantus. 34. 160. 

De & dis permutata 150. is6. 
1 60, 1 97. 220. 236, &ex con- 
fufa. 1 99 & in 1 1-3. verba ex 
de & dis compofua an difFe- 

r rant, 246 

Deceptus & defe9:us confufa. 

Decipere & dificere permutata, 

Decutere & difcutere permixta. 

if6. 
i)educere & diducere cbnfufa. 
, . I f o. 
Defeclus & deceptus permutan- 

tUT. 233. Deferri pelago 148^. 

Deficere & decipere permutata. 

Definire. 264. 

Defoffum aurum. 179, 

Defufus & rfyff^ttj confufa. 1 5-7» 

Deguftare viortem. 227. 

Dejicere ocuhs , vultum &c. 171. 

Deitas^ 89 

Delapfus & ditdpfus permixta. 

90. 198^ 
Deliciofus &idelitiofus fcribitur.' 
.27. 
Demergere pro inmergere, in- 

^mittere 220. 
Demerjus &. Dimerfus permu- 
. tata. 150. 2;o. 
Demittere & dimittere confufa» 
150 236 246. fiemijfius & dt- 
miffus^ 160. 
Demrius produfta & correpta 

fecunda, i^?* 
Dependere operam. 240. 
Depojitum, 69. 
Defcendere. ifi. 
Defertus viribvs i ^ 6.. * 
DeJlriGtus & dijlri£tus ionfufat 

150. 
Deterrere if- 

Deus & dominus confufa. 260, 
Dextra honorem indicat. 249. 
Dfc^re de iis, qui futura ad* 

monent. 103. 
Di£tio & diStum pro Oraculo. 

103, 
Didrachfna. 174. 
t>iducere & deducere confuft. 

156. 
iiltiui pro corcedo. 48. 
Dfej mafculini & fcrainini ge- 

neris. 1^4. 26^. 
Diffufus &defufus permutata!, 
JJ7. T JW- 2S)0 I N D E X L Digeda. 8». 

Dii dicuqtur Rege?* 78. habe- 
banturinmortales.37. & in- 

lacrimes, 20T. 
Dilapfus & dehpfus CQnfu&, 

90* f98. 
Dlluvii fuperfunt indicia. 47, 
Ditf^rfus & dtmrfns permuta- 

ra. ijo' 22.0* 
Dimijfus & dmijjus confufa« 

1 60. 
Dimlttefe Jpiritum pro mor?. 

43<5»&awf^^^^confura, 141. 

& demittere^ 150. 236. 246. 
Di>Mj & dwrus confufa* 69» 147^ 
Dis & de confufa. vide ia ^. 
Difcifus & difcijjus. 237* 
Difcrimen pro malo , damno< 

189. 
Dlfcumbere de convivls* 2^. 
Difiutere tSc decutere confufa. 

Di/par cum genitivo & dati- 

vo. 231. 
Difpenfatores. 160. 
Difperdere, 221. 240. 
Dljpuere pro defpuere, 247» 
Dijiendere 240. 
Diftri&us & deftriStus confula. 

D^riiere pro deftrucrc^ 247^ 
JXfuifacompages. 237, 
Diurnus pro quotidiano* i^^* 
Docere & dolere confufa. loo. Donius & dondnus confufa. 3f# 
Donare pro remittere^ 102. 
Dormffflrf& dormtr^ junfba. 145. 
Dubiusfinis pro inminente, rai* 

nantc, 235-. 
Dtfw & rzi^ permutantur* 1 20y 

121» 179- «8^. «89. 19J- 196. 

236, & tunc^ i89« 
Duimfiis,^ j,- 
D^i^m & ^zrz^ confula. 69, ^47, 

E. 

E corripitur in coropofitis» 

167, 
Ebraeus & Hebraeiis» 166. 
Ecckjia^ fecunda correpta. 

Edere de matre partum profe- 
rente. 5*5. voceni , loquelas (Scc. 
64. pro promulgare. 2094& 
prodere confufa. 209. 

Efferre de f uneribcts. 1 89. 

Ego orationem intcndit. 14. 

""EKxT^f de numcro indefinito. 

J«- . 

'E«<J«4f«r de funeribus. 189. 
E^^uia pro oraculis* 104. 
Elutus correpta media. 200. 
Eniicare, 108. emicuit & ^^jfri/ft 

confufa. it)id. 
Enittdt & emfm^ coofufa. ic8* 
Enormis. 167. Doltus de eo, qui arcis fuae i JSn/^i pro armatis- 115-. pcritus e(h 27. 
Dokre & dor/r^ confafav loo* 
Dominus. de fanftis Viris & ho- 

noratioribus. i • dominus vir- Er<a pro fuerat. i^s* 
''Epyet de opere ruftico. 5^9. 
Eft in Codd» additur (aepius 
& ornittitur. 63» 1 5-6. 223. tutis iSf. dominus dondnorum Et pro at. 178% et etiam. 90. 
174. &d(wwa;f confufa.3f. & j . et cum at confuoditur. 178' 
Dcus permucaatur. 260« & Sed. icg. 112, &ut 220. 

' EveStus > I I N D E X I. x^i Eve&us &fubveSltu perinixta. 

Ex & de permixta. 199. 
Excludere pro cxpeWere. 173. 
Extmpla pro exemplo. 20S. 
Exire pro mon. 222. 
Exijiimo &. aefiimo confufa» 8. 
Exittis pro Hiorte 222. 
Expedire pro exponere. 8. ji. 
Exponere eaujjas. 2» 
Exfequiae. 234. 
Exferere braebia. 93. 
Exjertare bumeros^ 93. ' 
Exfertus pro promto. ibid. 
Exfpe£tdre &fpe£tare confufa. 

100. 
Extrema veflis. 1524 
Exuviae pro veftimentis. 229. F. Facere Ji^iem ejfe pro facere , 
ui finis fit. 185"- 217. /ac^re 
aifcMi pro facere ad aliquem, 
230. 

Fa£ia pro faftis fortibus, 192. 

FaStura pro re fafta, creata. 

Fama tacens^ clara &c. 129. 
Fam.4^, & vawa permixta. 80. 
Fafti &ifajius. 22. 
Fatifcere pro hiare. 237^ 
Favillae. 215. 
jR?&m anbela. 143. febribus 

aeftus tribuitur. ibid. 
Feminae inbccilles, infirmae 

dicuntur. 167. F<?ra de pifcibus, 68. 
Ferre pro auferre^ 73. 161. /?- 
rebat & gerebat confufa 1 5-4. i^fj/iix pro nato. 211. 

^ • l T * f(?r^^ & gere^ 17^ ferat & 

gera^^ 120. 
Fervere de iratis. 72. 
Figmentum, 20. 
Figura pro macula. 217. 
Fidei ardor tribuitur. 71. 
Firmare gradus^ veftigia &c» 

87. & formare confufa. 187» 
Flabra pro vcntis 145. 
Flagellatio Judaeorum. 224* 
Flamina pro ventis. 164. 
Ftowx pro vento* 164. 
Flavefcere &Jlavus de melle, 28, 
Flebiiis pro flcns. 84, 142^ 
Flere gaudio. ij6. 
Flexus genvL. 262. 
Flu£ns pro nato. 120. 
Ftere pro defcendere. ibid. 
Fluidus &.fluvidus conf ufa 1 93» 
Foedare bonorem. 143. 
Foedus conjiigii. 14» 
Foerof & paeior permixta. 40. 
FoTZj &frons confufa. 25* j» . 
fonwa exftin&a. 1 80. 
Formare & firmare permixta. 

187. 
Fratres fe adpellabant Chri- 

ftiani* 132. 
Fraus amica^ ixi. 
jFremitits, 116. 
Frms &fons confufa. 2SS* 
Frutlifer & frugifer permutata. 

1 2'4» 
Fruftus arboris vetitae qualis 

fuerit, ignotum. 4j. 
Frugifer & fruSifer permutata. 

124. 
Fucus &fucus confi^fa. 42. 
FunSius pro mortuo. i j8. 
Fungi morte^ faio &c. ibid. 
Furere de ira. 72» Gaudia K / ipl I N D E X L G. Gaudia pro gaudentibus. iis* 
Gebenna' 191. ' 
Gelidus de mdrte. iff. 
Gemere & gerere confufa» 1 5*4. 
Gemitus pro geraentjbus. 1 1 f . 
Genitivus'" pluralis in orum 

contrahitur in ilm, 242. 
Genspelagide pifcibus. i88* 
Gentiles, no» 
Cerere deli£ta^ 121. pro agere. 

1 f 9, & gemere confufa. if4. 

& reg^ere. 63. gen? & /er^i 

permixta, lyf.gerat &iferat, 

1 20. gerebat & ferebat i S4^ ' 
Cermen&igramenconfui^ii. 166. 

181. 191. 
' Gerundiurn pro ipfinitivo 

praefenti. 109. 
Geta nomen Comicorum & 

ridiculi Dei. 31. 

TiviretrB-ctt^ 2 27. 

Gradiis de cujufcunque rei 

honore* pS» 
Cramen &c germen confufa. 

i6<5. 184. 19L 
Gravatus nwrte. 75. 
VivTi pro uxore. S4* 
fjujtare mortenu 99. 227. 

H tamquam confonans, fyU 
labam , priorem longam fa- 
cit* 38. non eliditur inter- 
dum 22 io8 169. 25-6. &iV. 
permutatur 173. 
"^ liabens & alens confufa» 109. 

Haud & hatit. 113. 

Hehraeus & Ebraeus. 166. 

Helias. 68. V Herbae ab Acgyptiis cultac^ 

B6. 
Heres virtiitisy &c. 66» & ifle- 

m icribitur. ibid. & beros 

confufa. 25-3. 
Herilis virtus. 186. 
Herodesj ultima brevi. i6i. 
Heros & beres confufa» i S3* 
Honor. \is» 
Hora fuprema , ultima pro mor- 

te. loi. pro tempore. 206. 

boras & oras permixta. 82. 
Horridus (Sf torridus confufa. 

263. 
Hunc & nunc conf ufa. 1 7 3, 24 1 . 
Hyfterologiac exempla. 244. j. Jacere pro contemni. P3129. 

deaegrotis. i^-i^demortuis, 

15-3. dc regione. 168. & ta- 

cere confufa. 130. jbj. 
Jam jam, 134. 

irfo/a , fecunda correpta. 22^. 
Ignis pro ira.72 anbelans. 168. 
Ignotus pro incognito» 69. 
Ule de viris honoratioribus. 

• 3^. abundat. 239. & ipfe 

permixta. 13^. 143. &iijU. 

92. 
Imperium pro imperante. 79. 
In & m cpnfufa4i22.i32 &rfer. 

1 f 3, promifcue. 229. in diem^ 

in no£tem. 44. 
Inoedens & ingredier^s confufa. 

62« 
Incenfus &m/ew/axconfu(a/7Z. 
Incola pelagi , Jiagni, &c. 1 74. 
Index & ;Wex conf ufa. 131, 
Indicare & judicare confufa%. 

ibid. 

IndoSlus I . N D E X I. 25^5 Indoctus de eo , qui artis fuae 

inperitus cft. 27. ' ' 
Infantes nati in Jiumo pone- 

bantur, & a patre tolleban- 

tur. zii.. 
Infenjus & incenfus confufa. 72. 
Infinicivus proindicativo. 216. 
Jngrediens oc incgdmpermuta- 

ca. 62. 
Jnimicus cum genitivp & dati- 

vo. 189. 
Iniquiis de Diabolo. 1 26. 1 39. 
Jnopia^ «24. 
Jnormis. 167. 

Jnpenjus pro magnp. i88. 
Inperfeftum pro plufquam- 
. . perfefto. i^s* 
Jnplere bominem , judicem &c. 

Jnplorare pro plorare. 172. 
Jnquiens loquitur, 10. 
"'Jnradiare pro radios emittere. 

241. 
Jnriguae aquae. 159. 
Injlantia pro perfeverantia. 1 2. 
Jnterius & internus confufa. 

209. 
Jovi tonitrua adfcripta. 3f. 
iphigeniae fabula adumbrata 

ex Abrahami facrificio 5-6. LargitiOj fecunda brevi. 2ja 
Jj)/^ pro fua fponte. ^6. ipfe fe. l Latajententia^ 183. 

127. pro eodem. fy, & t/fe La^ea; pro aqua. 83. 

confufa. 135, 143. &.ifle*s6.\Lamre. 199. \JvAicare & indieare confufa* 

ibid. 
Jtigis prima fyllaba correpta. 

37 64. i^f. 138. 162. 165. 

25*0. 

ugulare pro necare. 223. 

tigulum pro jugulatione. ibid* 
'unStiis oc vinaus permutata» 

J9. & vi£tt^^ ibid. 
Junxit & vz7?ji:f^ confufa. 243. 
juvat mminiffe 21. 

L. 

J^abans & /attf»x confula. 24^. 
Lacrimae pro lacrimantibus. 

iif. 
Lacus, 141. 

Laedere & /wd/er^ confufa. 10. 
Laetamen de fimo agris mgCr 

fto. 43. 
Lfl^iwx pro fecundo* 43. & 

/fl^/Mx confufa. 141, 
Laejus & /ae^z^ confufa. 141. 
Lambere de aquis.6o. i6f. pro 

deofculari. 183. 
Lflpfj, /fl/^/^wxdehomine ftu* 

pido 84. 
Lflr pro igne. 83. Jra pro poena, vindifta. 222. ^.Le£tio pro facra Scriptura. 63. 
pro atrocitate. ibid. & rabies ! Atyft» pro praedicere. 103. Leges pro ordine certo. 73« 
Lenis & few confufa. 222* diftinguuntur. 70 
Jre dicuntur dies ^of. 
Jjie & ille confufa. 92. & ipfe. Lentus de afino. 203, 

5-6. 'J^tum & letbum. 38. 

iiffr pro via. 179, pro metho- ' Le^yflr^ viam, 94. 

do, 7. 87. \Levis & fcrmV confufa. 138. 8f. 

^wdff:^ & index confufa. 131. ( lenis. izz. 

T 3 Libanu$ %94 I N D E X I Libanas mons Ccdris cclcber- 

rimus. ibi. 
Ubens pro benigne. 208. 
Libertas & ubertas confufa. 87 
JJcet & quamvis junguDtur. 

230. 
Ligneus pro (hipido. 84. 
Ijpnm pro cruce. 47. 
lAmen vitacy mortis^ 68. 170. 

teSij domufdo. 1^3. 181. & 

lumen confula, 68. lof . 
Linteis cadavcra folebanc te- 

gi 190. 
Litcer^ vocis fequencis ad- 

haefit priori. 224. 
Utterarius. 3, 
Uvidus de veneno. 42. 
A^yix dc Oraculis. 103. 
J^oywf pro praedicerc. 104» 

inquiens loquitur. 10. 
Lothi uxor copverfa in fta- 

tuam falis S7* 
Uidere & laedere confufa. 10* 
Lumen pro oculo. 1 61 * & limen 

confufa. 68. 105. 
Luna pro Dea culca. 83. cor- 

nua lunae. 44. 
Lux titulus ell Deorum. 162. 

pro.vita. ij2. 
Liixuria pro luxuriofis. 76. 
Lympbaticus. 194. 

M. 

Jlf non eliditur. 22. & in con- 
fufa 122. 132. & ni 218. 

Macula pro turpicudine. 103. 

Mag^s pro potius. 27. pro am- 
plius. 142. ante quam omit- 
titur. 214. abundat. 242. 

Mdus A^ Diabolo. 126. 139- 
M7. MSnk$f abundat. 342* 

Manere in foedere. I4» 

Manumiflis alapa infiigebaCQn 
217. 

Manus pro multitjudine. 212. 

Mameres pro fpuriis* ^36. 

Marcere. S3* 

Mare peU^L 6«* 

Mzrfa media longa & brevt. 
J02. mater Chrifti & Mag- 
dalena confunduncur. 242. 

Marmor pro marj« 62» 
MatrimoniapTO coDJugibus.jd. 
Mel cftbarae de fuavitace car- 

minis, 267. in conviviis ad- 

hibitum. 28. cereamella. ibil 
jMemphiris regio, 192, 
Mens furoris. 220- mens^ coTy 
I tectiis diftinguuntur. 1 27. 
Menfis &Lmeffis c6nfufa. 163. 
Merere pro confequi» 96. i8i 

meruerunt & metuerunt con* 

fufa. 235-. meruiffe mori. 114. 
Jlf(r//fx oftflt;fl pro anr.o uftava 

163. (Lmenfis confufa, ibii 
Metdllum demarmore, gem- 

mis &c. 64. damnaci in mer 

talla. 41. 
Mctuerunt & meruerunt con- 

fufa 235. 
Mille&, mile. 163. de numero 

indefinito. ji. 
Minifleria pro minifiris. 7^ 

trifte minijleritm. i8s>. 
Minores pro pofteris» 251. 
Mwttf de luna decr/elcente. 83. 
Jkfff/j & wrtj confufa. 141. 
Mixta turba, plebs &c» 177» 
Modicus pro mediocri. 26. 
Modulari cantus^ carmen. 15*4. 

267. 

JMedus I N D E X I. Z9f ^fodus pro menlura. 235. 
MceniadQ vaftifllmis aedificiis. 

181, 
Jlfokj de copia fupcrvacoa- 47. 
Mdlis terra, 209. pro delica- 

tulo 86. 
MonumentcL 33. prb ftpulcris. 

240. 
Mordete x^ro calumrtiari. 231. 
More & nare confufa; i6T- 
Mori pro cxlbngui. 5-3. 84. 

merui£Je mori* 114. 
Mortuus de arbore arente* 60. 
Mos pro exemplo. 66. 
Moy/es trifyllabum. 163. 191. 

mo/i genicivus a Mojes. 237, 
Multum pro valde^ 123« 
Mundalis 175. 
Mmdare. 142^ 
Mundialis 175*. 
Murus pro praefidio- 7. 
Muta filentia. f, 
Myrrha & aromatibus unge- 

bantur cadavera* 111« 

iV & H" confufa. 173. 
Nare & wzor^ pcrmucata. i^y. 
Najcens prp nato. 1 10. 
Naufragium pro naufrago*76. 

iii* 

iVe^: fequente vocali. aio. pro 

noo- 27t pro nequidcm. 207 ♦ 

& non confufa. 160. 

Necare & negare confula. 245. 

Nefas pro homine nefario^ 

, 254. 
Negare & necare confufa* 245", 
Nycius cum genitivo. 191* 
Ni &L m confufa. 218. 
Niger de veneno. i6x. Nibil & ni7. 101« 

Nilus papyro abundabat. 34« 

Nitere de pecudibus« 248. 

Nixusgenu. 262. 

Nomen & uttmw confufa. 167. 

110« 
Nondsmata & nwmxi7xa£a. 220. 
Noh infertum a Librario, 11. 

& nec confufa, i6a & num. 

208* , 

Noffe &, pqffe QOVii\x^2L 97. 
Nojler^ v^ji^ pertinent ada- 

morem teftandum. 248« 
Nox pro morte. 187* 
Num & non permutata. 20S. 
Numen & nomen confufa* J07* 

IIO. 

Numerare pro vcnerari. 124. 
Numerus defiriitus pro inde- 

finico. 43. 50. fi. 
Numismata & nomismaia> 210» 
iVttKC & ittwc confufa. 173. 

241. & tunc^ 116. 163. 
Nutrimenta ignis. f . 59, 
Nutrire pro augerie. 167» 
Nt»| pro morte* i§7» 

O. 

0& faepe otnittitur. 6. 
OWr^ pro mori. 237. 
Ohftrufus pro occuUo, 120. 
Obtufus & obtunfus. 4. 
Obufius & adufius confuQu 

244« 

Ocw/i cordf j. a* 

'oftj pro metnodo. 7. 87* 

Offerrefe de iis^ qui copiam 

fui praebent. 24^. 
Officium pro officiali. 7<^. 81. 

ulynipus pro Diis* »07. 
T 4 Oflmi^ l^tf I N D E X 1 Omnis pro toto. 249. mnia 

omnihus fieru if. 
Onus de foetu in utero nia- 

terno. 54, & opus confufa. 

ibid. . 

Opaca nox. 196, 
Operari beneficentiam indicat. 

213. 
Opes. 114. 

Opimus pro foecundo» ^^. 
Opus de quovis fcripto. 17. de 

opere ruftico. 59 pro ope- 

ra. 140* & onus confufa. 54» 
Ora littorisj pelagi. 148. & 

hora permutata, 8i* 
Orbus. i6i. P. P in Codd. inter m & alias con- 

fonantes inferitur. i6. 
Paedor & foetor confufa. 40, 
TiocTi pro forvo. 213. 
Pannis objttus. ic6, 
Piipyro abundabat Nilus ^4. 
Par cum genki vo & datj vc. 231. 
11 ccgoiTtB-irS-ut de cibis iri con- 

vivio. 29. 
Parcite pro nolite. 4r. 
Participium pro fupino. iio, 
n«5 pro toto. 249 
Paftorisforma Chriftus expri- 

mitur, ifS. 
Pater de viro venerabili. i. 20. 
Pauper de homine roediocrls 

fortunae. 29* 
Pax pro voto pacis. 244* 
PeBuSy cor, 6f w/mi' diftingu- 

untur. 127. & corpttj permu- 

tata. 243 
Pecuate animaL 74» 
Pecusde quibusvisanimalibus« 

74- • Pedefiris pro terreftri, 61 > 

liti^Hf, 2. 

Pelagi mare. 62; 

Pellere & velkre confufa 197. 

Peniculus. 236« 

Penfare pro cogijtare. 5. 

Per omictitur. 39. & prae con* 

fufa* is6. 
Percipere &ipraecipere confufa* 

256. 
Percun£tari. 174. 
Perferre curt infinitivo. 260. 
Periflblogiae exempla. 124; 

195- 
Permanare & permanere con- 

fufa. 5*. >^ 

Permanere & permanare pcr- 

mixta. ibid» 
Perpuljus verbisy dolore &c. 

Perftringere.' fo. 

Pervajus. 173, 

Petere i^er. I39* morte. 221. 

Pccri pritnatum unde ftabi- 
liant PotJtificii. 247 ipfius 
faftum, quo fervo aurem 
enfe adimebat, extenuant 
Pontificii, 21^3. Antecejfof 
Apoftolorum dicitur. 219. 

Phalerae in equis nobiliorufflt 
203. 

Pbilojbpbia pro Philofophis. 76»' 

Pietas. 248^ pro pio, 180. pro 
clementia, adfeftu, & ita 
faepe parentibus tribuitur, 
56, 71. 194» 

Pilatus non fuit Procurator 
vice Praefidis. 223. ipfius 
tribunal, flve Praetorium,' 
diu fuperfuit. 223. 

Pinna, pinnaculum. 127. 

Pius^ 213, de parentibus. jtS. ^ V I N D E X V iyf & pfiiis cbnfufa. lot. <44, 
193. i44i piotim Sipriorum 
permueata, if^* . 
Placidus & tacitm coDfda. 

183- 
Plcmgere de gaudentibi», 1 j f . 

P/(2f}ftf & ^lrao' confiifa. 75". 

Plenus cum genitiva &ablaci- 

vo. i93f. ^Em^ venteff uie^ 

tus&c. de muli^re gravida. 

1 64. & planut conf ufa« 75. 
Pliifalie praecedenee fingtila^ 

ri. 8. 43. 
Plus pf roagis. 16. 
nrsti provento. 164. . 
Pmpa. y^. de fuffere ipt^ 
Pmpar^. 30. 
Pompizare. 36. . 
Pmpofus^^i. 
Pmum de cujusque gefierfs 

frudlibus. 4j. Pfaetcgativat. i. 

PfOtf^CT^ & pfoj)^ difFerunc. 

Praefens pra futuro. 2s9. a6l. 

Pfaeftu. 47. 

Praefumefe 211. 

Prmere oira ore. 112. 

Primus & primum. 2^6. /Iriijffd 

«0« , /ama &c. 1 y^f. 
PnW &^«xConfufa. 102. 144. 

l9j. 3144. priorum &piorum 
., permutata. 157, 
ProcuSmhere 172. 
Prodefe pro manifeftafe» 200. 

pro dolo odendefe. 2]|fi. c^ 

eiw pcrmiita. 2(09. 
PrqiTtt^rfiBrt» pro mari 6u 
Prodominis relauvi ufus. 149^ 

166. 
Pr&pter Scpraeter differun t, ipf . 
Pr^ius. 144. Ponere pro deponere. 24.. /K?-.Profodiaca^ a brcve produci-' 
nere antflAM pro mori. 2^14« { tur. 192. 238. a2?ru^2<x , fecun 
de cibii ia cbnvivio. 29, Populatio pro multitudine po^ 

puli. 200« 
Popuius pro multitticiine» 177. 

187. depifcibus 18& 
Pofkusfmno. 155-. 
Poffe & «0^^ cbnfufa. 97* pffet 

Knquere &c. pro linqueres^* 

97. «7f. 
Poffthilis vox pejoris Latinita-^ 

* tis. 17S. 

Pollumus (ineadfpirationeacF2 
Potens. 119^ 
Poth£r anfc fuam otnittitur. 

214. 
Praedpere ^percipert ccmfxxtn, 

25-6, 
Praecurfere ceteritatem indi- 

a^t. >2i. > - da correpta. i$^s>. 250. 6i2^ 
^ax fecunda longa & bre- 
vi. 21 f. Darius media cor-' 
repta. 7 1 . Denarius^ fecunda 
Fonga .& brevi. 137, rebr^ 
reptura in compomis. 167V 
jEccfc^ 3 fecunda brevi. 243, 
elutus correpta medila. 20o# 
b interdum non eliditur. 22. 
^8. 169.25-6. tamquam con- 
fonans fylrabam ptiorem a- 
liquando producit. 38. He^ 
rodes ultima brevi. 26-'. iio^ 
/a, fecund^ brevi. 223. if 
fecunda perfona quartae 
formae correpta , Brt perveP^ 
nis &c. 238. jfjgfjprimacor- 
repta* 37. 64. 1 ^f. 138. f 62r. 
}6S' ^fo. LargdtiQ iecundaf 
Tj bjevfc xp» I N D E X I; 1 brevi. 2SO. Mnon eliditur. 
, 22. Mana^ media longa & 

brevi* 102» que producitur 
.antc diiplicetn confoDan- 

tem» 130. 134V re in com^ 

pofitis anceps^ i6i. fvffra^ 

fium , fecunda brevi. 2fo* 
ytlabae duae in unum con- 
tradlae , u t^ pro filits. i o;. 
•250. tibicen fecundla brevi» 
zso. tinea^ primaproduaa. 
J79. Verfus participio £kii- 
ens andamnandus? 35*. Fe'- 
Jligia fecunda brevi. 250. 
. Vocalis ante vocalem ali- 
quando noneliditur. 21. 88. 
92. 25-2. 254. us breve, fe- 
. quente vocali y producitur, 
ut m cujus. 181. cafusgoar- 
.-tae declinatiorlis, qui na- 
tura in. ttj.exeuntes k)ngi 
funt; corripiuntur. 89. 1 14. 
1^32. ij8. 167. Graeca in «» 
exeuntia,. in obliquis par- 
tim ^ retinent, partim m a 
breve mutant. 187^ 
Ffofpicere. H7. 
Pruina pro hieme» 40. 
Fuer pro fervo. 213. 

Qmt pro' qua parte. 63. pro 

?uacenus^» 196. & quia con- 
ufa. i9\. 
Quam non praecedencc Tnag^s 
aut potias, 214» 
>Ma*72«i;fx&&*mjunguntur. 230. 
^U£Lntum malum & moli. 184« 
quantum praecedente tan- 
mim. I24* i7f. 
i^^u^TJ^ pro fcrei Mp^- gtt^ abundat. .135^ iS^, pfcP 
(iucitur ante dfuplicem con" 
fonantem. 130. 134. &.que^ 
qui confuia. ?^o; 1 34« 

Qui pro quomodo. 224. icqu9 
eonf ufa. 240« 

Quiapto quod. 1 22* & qua con-^ 
fula. 196^ 

Quicumque ^ emum§ue per- 
mutata. 139. )uidfaciant. 257, 
)uiefcere faa *acere aliquid^ pra 

omittere. 217. 
Quo pro ubJ. 149. & qui con- 

fuia. 240. 
^iodcumqfiamaium^&mali^ 184. 
^o^f^ & gue cbnf ufo. 1 30« 1 34^ 

R. 

Rabidus & rapidus confufa* 4(^. 

21 7'. 

Rabies & tradiftinguuntur. 70. 
Rapidus & rabidus confufa.45. 

Re abundat. yg. in MSS. fae- 
pc icferjtur vel omitticur^ 
165. in compofitis^ eft an- 
ccps. 262. 

Redaivus & redroivits per-' 
mim. 190^ 

Recludere pro claudere. 246. 

Recokre. 147. 

Reddere pro refti tuere, 2 1 9. pro 
vindicare. 101« 

Redimere dc captivis. 264. 

Redivinius & r^ddivus per-' 
mixta. 190. 

RefeStus^ & refertus conifufa;' 

Refertus^ & r^eSz^x confulai " J 1 1," aw'*-- , 
I N D E X. L ^99 Refulgehs & refur^ens permu- 

caca« 227. 
Regere & gerere permutaca. 63. 
JReges dicuQtur Dii. 78. « 
Relacivi pronominis ufus* 149. 

166. 
ReltKere. io$. 
Remeare, 205. 
Renovare & remcare confufa. 

33. 
Repetere. 147. . 
Res & ver2?a oppononcur. 12. 

pro mundo. 78« 
Referare. 200. 
Refurgens Sf, refulgens confufa. 

227. 
* Revocare & renovare permuca- 

^ta. 33. 

Rexregum 109,174. . 

Ri£tus & vi&us confufa» 76. 

Ritus pro confueca forma. 49. 

Rudis pro novp^ jum^ore. 38. S. Sabellius haereticjis. 92* 
Sacer pro diro. 33. 
Sacramentum d0rinae accipere. 

II. 
Saevus & caem confufa. loi. 

&fcaevus. 33. faevae fauces, 

lOI. 

Salis Ci°) i^acuam mucaca 
Lochi uxor* ;7t 

5aItt<7K:a«4f« 

Sdvator* iif« 

5a{f^ pro fanitace mentis. $9. 

SanBtijicare. 133. 

Sanguis. 128. 

Aspor &/qpor confufa. 99. 

«S^o^iar^ &faturare confufa. 26« 

^70- Saturare Sifatiare confufa. 126, 

, »70. 

Saxeus pro (tupido. 84« 
Scaevus & faevus confufa. jj^». 
5^e/ttx pro bomiae fcekfto*. 

?54. 
Scorpion. 191» 
.S# pro eu(s« 174. omiccitur*. 

&fta*. 91.. 

Sectari odium &c. 133. 

j^tfcf^iana fludia pro mundanifu 

3- 
Secuium pro mundo. 202. pro; 

aeternicace. iaj. 
iSe£{ cum ^^ contundicur. 109»^ 

f27. 
iSiief^ de locis depreflis» i68« 
Semper amieus, 14$. 
Senefcens dies , /btVmx ficc. 1 64. 
•Sene:x: Sifenior auftoricacisfune 

vocabula. ^iS. 
Sententia. 79. la^a. 183. pra 

poena.230 pro homine lenr 

centiam ferente. 197. 
Sentire necem, 214. zij- 
Sepulcra etiam in littoribua 

ere£ta. 240. 
Sequi loeum pro pecere. 234*. 

de invitis. 78. 
Serpere de peftilentia. 39. 
Servff^ dicuntur venti. 146. 
Servitia pro fervis. 76. 
Si cum indicativo & fubjun* 

ajvpv 137. 
Siccaeaquae. 164. 
Sicilia unde fingatur cufpide 

Neptuni a concinencidivuU. 

fa.6f. 
Sidera pro Diis. 207* 
Signifer. 2iz. 

SHentia mm* jf< )0(l I N D E X SUicemiam. i6i. \ Stagnofe fmgiamexiu ifZm 

SmsUre verbum pejorisLad-jScacuain (m) ^^^^ coaFerfa 

niutis. 90« 1 Lothi ttxor. 57. 

SbBpiare Sg. jSubftaorivo in genicivofiDgu^ 

Smfkx &,Juppltx eonfufa. 172» 1 lari adfUDginir DcuanBi plu- 
Simplima pro compoGds. 24. ! rale. 61. 9GW 43- «97 Smplidcas colundiis adfinibl- 249. Itur. 123. 
Simulacra |ho ipfis Dim habi- 

ca.bo. 
Smalm^ qmd cfifM re , & ^ 

malm fuid aUcm rd 90 
Sngularis fequence plurali. S. 

43. pro plurali. 60. if4 8*jbve3us & enSms ooofiifa» Smou &,faais permocaca. 42. 

Si^^wn fecunda brevi. zfa 

Smnere formam. 96. pro acci- 

pere. 159. 
SupereiliwK pro fiiperbia. 24. 
S^lex &^i^bxooofufa. 171» 
Swcipert & mlficere oonfuia. jBol onens ex Oceano furgere 1 ig- pro accipcre. 159^ 
credebacur« 164. ejus dcfe- Suipicere S^Jmfdfen ooafiiia« 115. 

5ic«f proqgs. 174. peniiietad 
amorem ceflaodnm* 248. 

Syllaba vods ptioris adbaefic 
fcqueou. 224. daae fyiia^ 
bae in UBun concra£tae ob 
inecrum, os fks {ffo fSns. 
iG^. 250. fius incer criftia omina ba 

bicus.234. ipfie^cribDiiiH 

cur. 6;. 6S. 
AKrKhir &J§Uieitur. iff. 
Sskere pro vindicare. ioi . 
Sftus {k^^bpm. 22f. 
JSNRira&r & iMdrBj conftifa. 35. 
S(^ Sije^ coofu(a« 99- 
S^atie/us h ^^eeiffmr coiifu&. 
> 1Q5. 

^atcBai pro ampKcodine. 193. 
Species pro poIcritBifinc. io6l 
^ecieiks & ^ffeA/ms confiiia. . Ijarf & JBcart C0iifB&. ija 

10& I i8f- 

^eBeet & eacfimSare pennota- ) TjcitBr&jJacadvooofufa* 183. 

ca, loa &Jpiranf 225. TmiB ^ tamamm coofBfa. 124^ 

^^«rBlMi pro coofpcfiu. 223.! Tjnlaai & fflfltfaok 114. I7f» 
£Kr8rr&7j«daircoBfu&.225.: & taMoi coofiiiaL 124. 
^s de libcii& f f « \ Tartera^ 249. pro 

Spaart, 215. i 74- ^» 

^tri^BR dtmdtert pro BwrL Taucolo(^ac cKnpb 62. 

236. 
j^^ammr, J^mmMjms de fiufii- ! Tempora aliqBaBdo 

bus 46L 99^ 2A3. 

^pa^BNi coocuiBeljae S§iaam.[Temenmiemiitimmm &c^ia7* 

ai7 V .1 N: D: Ef X h i«^« V. ) Kum. i 10« pfo ^ftipgere. 
137, pjro occupdre 161, |^ 

T<?rgeD & tergo. 183? 
Terra 4/ia, &c. 199^ 
Tejla AT^tina- ^9. 
tefhido templu 197» 
Ti^/i^pto Ajch9nififl0bus,4o. 
Tibken fecunda brevi, ^fo. 

tibicines \n faneribus adhi* 

biti. if^, 
Tirnere pro timide cr<8dere. 

261^ oc t^er^ coofofa. |SS« 

& tumere. ifi. 
Tinea prima produfta» 179. 
Tfroeinium aetatis, 11. 
Tituli p damnationis cauflTam 

concinentes» iii Gipplicii I0- 

co pofiti. 229. 
Tonar^ de gravicer pfih9rafiti- 

bus. 3f. 
Tonitrus, & rowftrtt j^. S(,Jmi' 
> ^i/r confufa. 3^.. topitfu» Ja- 

vi adfcripta. ibid. .^ . 
Torridus & borridus cdnfufa. 

263. 
Tortus de dracone 81. ^ 
Toties & totiensp 74« 
Totux pro omni. 94. 109. ij'i. 

if7. 2174 1(49. 
TraStare pro cogitare. 109. 
^aditor pro proditore* 211^ 
Transferre ptqaufanrB 252» 
Tranjtre pro abire^ if 2. 
Tran}{mx pro morte. ibid* 

Trf^u pro faevo. aif. 
Tropaeum non tropbaeum^ 241. 
Tu ^«. 126. 

TWt pro intueri. 169. 231» 
Tumere de muliere praegnan- 
te. f^. &2i7i}er^confufa. 2^1. Tumefcerede mulicrQ gr^vjda. 

Tumultus pro turb^ ^ tun)^-» 

•• tyim ci«nt«, 2i<5. 

i1u72(r & dum coD^/ijip,^ <S( 

Tura Ons oblata. ifr. ^u^.re* 
dm q4m (iw: fpriWtiif. 

ibid. . . 

Turbare & turpar^ confiKf(» 

W4^ 

Turpar^ & turbare ' coni^(^t 

194. ; 

Tu2^;?i leootr^bimr quafi fjffcfi, 
206^ 

J^PiP¥S.S,7' [ 

Tyrannus pro rege. 1 7<S. . 

• ■ 

Vaeuus pro inani . irrito, iS^» 
^ vagus confuui. i$Q, &^* 

»">. 188. > , 

Vada. 118. vadafoffy^ /4^. 
Fagitus pro infantiDus, i|f, ,* 
Fiigux & <z;a£t/ui' copfuf^ iSqL 
l^mus & vacfM^.confufa* 18^ 

<i;ana Sifana permi^ta* Spt; 
Vafis aurei$ utebantur divifes» 

29 
Ubertas & Jt^^^or permi^ta* 87* 
/^£gex pro vini cj^do. 31, 

f^dere (d caelwn, %9S* 

Vel pro &. 2^o» 

Vellere & /^rftere confudu 197; 

VendicUre & vindicare. 136. 

Venitus. 253* 

Venterplenus de muliere gra» 

vida« 104« 
F^^rte & rcx opponuntur. 12; 
Verba ex (fo & tjix compofita 

an / fOA I N D E X I. m difFera<)t« 246. limplicia 

. jpro compoGcis. 24. 43. 197, 

Pereri pro reveferi. 80. 

.Verf|is parcicipio jSniens ^n 

"' damnandus^ 3J. 

f^efler , nofter pertinent ad ar 

morem teftandum. 248. 
'yeftigia fccunda brcvi. ayo* 

pro pedibus. 108. 
f^iftire bonore. 122. 
f^eftis extreman 1 fh danmajCis 

veftes detradbae. 229, 
Pexare bonorem. 143, 
Pia pro methodo* 7, 8(J. 
yicusfolis , diei &c, 83. 
ViStus & junStus confufa. jg. 

^fJ^r^ pro audire. iiS^ videri 

pro effe. 169. 
Vincere famem. 248. 
)^*naz/j &,jun£luf conf^fa. jj. 
*Vincula. i.^^t. 
Vtndicare & vendieare. 13(5. 
Fiwjcft & jt^njctt confufa. 243. 
Ftr pro marito.. 53. 
FJr^Sa pro wr^ja. 42. 
'Virens a wi;ewj confufa. f 9. 
•Jftrex & we^i permutata. 116, 
Virtus pro rortitudine. 9f . fce- 
• ri/ix 186. dominus virtutis, 

Vls eft & mres confiifa. 216. 

J^cera.. 238. 

ytta prp coco homin^« 222. | Vivere de inanimacis, 60« 2p 

virere confufa. 59. 
/^vt^j de jgne ardence. 84« 
UnSius pro undtione. 243. 
Unguis & anguis codfufa. 45*. 
L/fzur pro folo. 126. 
Vocalis ante vQcalem non elir 

ditur. 21. 88* 92. 224. 2; 2. 

2J-4. 

Vorare ^ro con(umere« 163. 
Vota pro precantibus. 1 15. 
Us breve ante vocalem pro- 

duGirun 181. cafus quartae 

declinationis in us, natura 

longi , Gorripiontur. 89« 1 14^ 

132.158.167. 
Ufyue Hy & ufque ad^ fi. 

^ aligna* 182. 

't pro utpotef 144. cum & 

confunditur^ 220. 
Uterusplenus de muhere gra-? 

vida. 104« 
Vulnera pro peccatis , vitii^f 

X. 

Xeromyrrba. ^64. 

Y. 

Tmnus pro bymnusj fine ad^^ 
fpiracione. 264^ X INDEX joj I N D E X IL A U C T O R l^ U, 

S^i in Notis mendMntur au$ inluftranturd Anipelius. 224. . 
Antonius. 21. iff* 
Apulejus. yi. 
Arator. 46. 99, 238. 
Auflor CarmiDi^ in Pifonem 

20, ■ 

• de Paffione Domini. 

84 2Z8. 

Avianus* loi. 190. 
Aufonius« 28» n2. 22/« bis. 
Bpetius. 19K 207. 
Caliiarnius. i^f. 
Cafliodorus. 100. ii^. 
Catullus. 5". ' 
Chryfologus. 152. 
Cicerp. 8- bis. 9. bis^ t^, ^^3. 

92. i?2. 124. 125-. 130. 131. 

15-0* 160. i8f. i86«ri87.24i. 
Claudianus. 9/5 
Corippus. 22 
Cyprianus. 236. 
>Florus. 76. 108. 234. Horatius. 11. 26« 60. 224. 
Hyginus. 4f. 97. ij** i^ti 

229. 249. 
Inftitutiones juris. 103» 127. 

140. 248. 
Ifcanus^ 130. 
Ifidorus. 197. 
Juftinus. 3. 9« 12. 28. f I. 5^4. 

58. 6i. bis. 76. loov ioi. 

109. 127. ter. 134. iso* 173. 

175*. 1S4. 186« 191. 192» 

, "4 *37. 
Jux^enalis. loi* 2n» 

Juvencus. 38. 4<J. 145. iTo* 

177. 190. 
Laflantius. 246^ 
Livias. 184^ 

Luclanus. 22. 53»bis. ij^f. 193, 
Martianus Capella. 62. 
Minutius Felix. 48. 61. 94« 

131. 149* 208; 237. 
Nepos. 189. 
Optatus Afer^ pf» Frontinus. 6. ^/^^«».«0 x»*w*# >,,• 

Fulgentius, 58* 97, 1217. i^i. Ovidius. 2. 66. 69. 125. 126^ 
237. 129. 130. t72« i9f« I9&2i8* Gellius* 199. 
Gratius. 164. 
Hegefippus. 44; 201 
Hefiodus. 129. 
liieroDymus. i7> 247. 2f I. 

Pacatus. 146. 15*4. 
Pandedlae. 4jr. 7f. 118. 137. 
167. 187« bis« 198. 214$» 22^ 

Pau-