Skip to main content

Full text of "Comh-chruinneachidh, orannaigh Gaedhealach agus Bearla."

See other formats


Prannaigh Gaeclhealach A G U S B E A R L A. L E D N A C H A L U D I K SY.RIA MIXTA TOCIS Ovid. A8&AAIV. ABERRAIN: 

Clo-Bhuaìlt ann Lc Sheumas Chalmers ? 

Airfon, 

W*V, SHARP, ann 'n INN'E&^EJS 

MDCCLXXX. '7* 


C=<==: Entered i n Stationers Hì :\LL, 77^7 *.v. V 
V 


--> 
" 
\ ì^ 
VS '.'i \& 
>< sà of s - 


1 ,^< 


.. * \^ ■ SjU>$?]i COLLECTION F Gaelic and Englifh Songs 


B Y liUNCAN LOTHIAN, and other Hands SERIA. MTXTA JOCIS. A B E R D E E tfì 

Piinted by J. Chalmers : 
l?&r WilliAm Sharp, Statioacr, Inverness. 
MDCCLXXX. 
( "0 '<£'"/%„ 

V /S?4? //; TJm*;, , 

\ i V %: x " J **~4 < * **A- ,1 1 Wh _■ J- '■/..■ /■ > / P R E F A C E, 

rHAT ihe Gaelic was ihe Language vfed by 
firft Inhabiiants of this Ifiand^ who migrated. 
froìn the Conthieni, is fdfciently evident. -Àt 
the Time of the Roman Invafion^ it wqs the Lan- 
guage fpoken cver a confuierable Part of Britain. 
Àffcr the Romars^ the Danes and Saxons gained 
Ground npon the Gaef and obiiged thcra to remove 
into the Weftern Parts of Scotland. The Scotcbj 
being the Language fpoken by the ìnhabitants of thc 
low Country^ foon afier became the Co^rt Làm 
guage, and expelled the Gaelic. From ihis time ike- 
Gaeiic began to declnie, But it is not our Deftgfì j 
in this Preface, io give a Hifiory of the Progrc/s 
and Decay cfthis Language; however^from a Con~ 
fiaeration, that it was the Language ufed by < i| 
Fore-Fathers^ we may jufl wonder^ ' that the Sti Jy 
ef ii meets wiih fu total-a neglecl, even from th 
whofe Moiher-Tongue it />, andwho learn tofpcfk 
it by Imitation. Some Attempts have of late b m 
made^ to reduce the Principìes of this Language to. 
ceriain Rules. It were to be wifhed y ihar 
'Siandard wasfet ap by the Literati in the Gaelic^ 
for ihe Study of it ; for I may venture to affirm^ 
That there are not Six Perfons in the Righiandf 
who agree in every particidar in the Orthograp. 
of ihis Language, Th P R E F A C E. 

^fhe following ohfervations may render the Per- 
ufal of thefe Sheets more eafy to the Reader. • 

' ìn theùaelic language there are Eighteen Letters^ 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ], m, n, o, p> r, s, t, u," 
Five ofwhich are Vcwels, a, e, i, o, u. 
. The greateft Dffùulty in reading the Gaelic Lan- 
guage arifes from the Comhination cf Confonants* 
Ttye following are the moft common. 

bh and mh, found Uke v in Englifj 

ch founds always guttural, like ch in Chaos . 

clh and gh, found Uke y in Eng/ifh 

f h, iri which f is mute 

ph, founds like f 

ih, in which s is mute 

th, has the tfilent 

Thefe are called Secondary Mutes. '■•*■: ' •~rrr r r"i m ■rri i ORAN GAOIL. 

AN raoir a bhruadair me m' chadal à 
Rioghain ghaft an f huilt duail, 
I bhi fihnt ann mo ghlacabh, 
Mar a b' ait leam 's gach uair ; 
Beùl meachair 's è fiàbhailt, 
Fui mìnruiteach gruaidh ; 
Mar an driùchd do fhìiil chorrachj 
Fui d' chaol mala gun ghruaim. 

2. Cha d' fhuair me 'nraoir Caddalj 
Air leabaidh 's mi m' aonor ; 

5 S mi fmuaint' bean do natair, 

Thug tacaid bhàis domh 's a chlaoidh m^ 

Ge h ainmeil Diana, 

Thug mo ghradhfa barr' gill orr', 

Ann treùbharitachd pearfa, 

Ann àildeachd, dreach, agus fgiamhachà 

3. 'Sì 'n te tha mi graite, 
Gur h àild ì na Venùs ; 
Tha ì ihuas fui' cùl fàineach, 
Mar dhealradh na Greine, 
Tha da fhlis mar an Eala, 

Bas mar channach an t fleibhe ; 
S' truadh gur mife rinn t' f haicfm 9 
Ma 's a beachd leat mo threigeadh* 

4. 'Si n' te tha fan Ardail, 
Thug barr mais' air gach mnai, 
Ciòchan fcijie' air t uchd folluis, 

A ; ( à ) 
JFni' d* bhrag;ad foillcir geal, bàn 5 
'S mòr an toifeach air dò'ruinn, 
Do 'n tì chuir eòlas ort trà^ 
Bhi na aonar ann leabuidh, 
*S gun bhi d' ghlacabh fui' d laimh. 

5. Acha ghèug nan rafg cannach^ 
? S na meall fhuile mòdhar ; 

'S truadh nacn 'eil mi 's tu thall ud, 
Ann 'fa Ghleannan 'fan ceò dheth ; 
Ann 'fa bhaddan bheag uigneach f # 

Ch% b' f huathach bhi d' bhòga ; * 

Nàm do chonn-trà -f bhi druideadh^ 
B' è mo chuidfe, do dheanfa. ' 

6. 'Sann tha m' f hortan-fa 'n cunnart, 
Mar bhlà dhuillich airgèig^ 

'Sè gu meòlanta dìreach, 

Gle dhìleas gu bharr ; 

Chaftrep mi gu dìlin, 

Dh' ain-deoin dìchil mo lamh; 

Ach a Righ th' ann fa' Chathaìr ! 

Lub àn Reall $ fo m c dnail. - 

7. Acha Rìgh th' ann fna h ardaibhj, 
JJxb an t far ghi'bht fo nuas ; 

À dh' f hàg mife fuidh eiflean, 
An-aoibhin 's gach uair ; 
Dh' f hàg m' inntin fo luigfe, 
9 S nach creid'iad fud uam ; 
'S mi maonar am leabuidh, 
5 S nach codal domh uair. 

8. 'Sì do lamh air ftol pòfaidh, 
Bheireadh f olas domh luath ; 

f Tfee TwiKght. i A Star*. i 5 ) 

'San Crùn gc do dh èij>ht è 9 

Bu coi-èibhin fan uair : 
w Mùr 'eil do thoil rè,.. dhomh, 
*'S gu 'n geìl ù gu buan, 

Cha 'q 'eil agam do t' èiric, 

Ach aon leindeag fann uaigh. 

Oran Sugraidh ; ann Beuria^ 9 s ann Gaeìie, 

À SI was walking, 's mi turfach na 's leor 
4/3 *Gu d' fhuaras tigh Caraid, 
be fagas co n rod, 
Ann faca mi Maighdin, 
'Sì caoineil ro chòir : 
'S bidh Rùn mo chrì' agam, 
Mo chaillin donn òg. 

2. As foon's I beheld her, 
My heart was full fore ; 
The longer I faw her, 

I lov'd her the more. 

*Tha gaol air mo ghìaca', 

5 S nach fèud mi g'a coir. 

'S bidh rùn mo chrì' agam, 

Mo Chaillin donn òg. * 

3. And when I had bedde^ Ì 
'S gun an cadal am chòir • 
I payed a vifit, 
Do 'n chaillin ghlan òg, 
Bu chùrai' a h anail, 
Blas meal air a pòig. 
Bidh rùn mo chrì' agam, 
Mo chaillin donn og. 

4. As ftie was a fleeping* C * ) 
Ps S'he did not controu' 7 

? Nuair f huair mi ì m' ghlacaibh, 

Bha m' aiteas ro mhòr. 

I could hear my heart dunting, 

N uair luidh mi ga còir. 

9 S bidh rùn mo chrT agam, 

Mo chaillin donn og. 

5. She faid in a hover, 
Sir, what are you for ? 
Cha b' urrain mi freagairt, 
Bha m' eagal cò mhòr. . 
I faid, my dear jewel, 

I pray you compofe. 

5 S bidh rùn mo chrì' agam, 

3Mo chaillin donn og. 

6. She faid in a naffion, 
Cha 'n fhèud ù bhi 'm chòir, 
Leave ofF with your jefting, 
ril take it no more. 

Cha chreiddin do nihionnan, 
'S cha 'n èifdin do ghlòir, 
'S cha 'n f haigh ù nochd caidribh, 
'n chaillin donn òg. 

7. Asyou are a ftranger, 
You fhould not propofe 
To have me decoyed, 

Is m' f hagail fo bhron. 
Cha ghabhainfe Mafladh, 
? dhuine tha beò. m 

'S cha :.--n f haigh ù nochd caidnoh, 
? 'n è|jailìin donh og. 
8* Asl ama linner, v ( ' } 

I never propos d, 

To have you decoyed 

Ts t 'àgail fo bhròn. 

Ach dheanuiado phùfa', 

Gun mhearrachd, gun bhòft, 

'S bidh rùn mo chri' agam, 

Mo chaillin ghlan og. 

9. If you wili prove conftanf 5 

Gun mhearrachd gun ghò; 
* And ftand to the promife 

You gave me before. 

Ma thig ù fann t flighe, 

'S qu 'n cohìcrf ù 'n ròd^ 
»Bi cinnteach a' caidribh 

'O 'n chaillin donn og. 

Malli mo Stor. 

THainig mi feach allt nam bruach, 
Mu f heafcar ann fa' mhai ; 
Bhà na h eoin bheaga' fèinn mu'n cuairt 
5 S gach àite gabhail tàmh; 
Le 'n ceilleirin ga 'n glèufadh dlu, 
? S a' fèinn le fonn, 's le ceol ; 

'Sì gradh mo chrì* mo chaiHIn òg, 

'Sì Malli mo Stor. 

2. Rinn mi fuidh' air a bhruaich, 
'S mi cumh' air fon mo ghaoil ; 
Nach feall -ùorm, is gabh dhi^m truas 
Da 'n d'rinneadh tràil le d' ghaol ; 
Na 'm brift ù 'n criodh' fo 'ta 'm' chom 
Th' air lagacha' le bròn ; S 8 ) . . 

*Sì gràdh mo chrì, mo chaillin òg, 
? 'SìMallimoftor. 

3. Na heoiri bheag os mo cheann, 
A' cuirteis air gach craoibh ; 

Is ghabh mi.f àrmad mòr re'n ftaid, 
A' Seinn gach ceilleir gaoil, 
Mac-lamh-luidh chaoi'neas dh'fheuch ì dhomh 
Ge d, chaill mi noife air, còir: 

'Sì gradh mo chrì', mo chaillin òg, 

'SìMallimoftòr. 

4. Tha gach 1 us is àilde dreach, 
Chur nadur air an raon ; 

'S na h uille iòs air eìnntin feachd, 
| 'S iad air an fgapa' faoin ; 
; Ach 's mòr is cù'raidh 'm brollaich tlà, 
[ Ga n dug mi 'n gaol ro mhòr, 
* 'Sì gradh mo chrì', mo chaiìlin òg, 
'SìMallimoftòr. 

5. Ge bu leamfa huiile treud tha air a' mhori 

ud, thall 
7 S na bheìl a dh, f hèudail air mu'n cuairt 
Aig innealtra ann fgach ball ; 
Ris arf. te ga'n dug mi gaol, 
I Gii 'n deannain roinn le deoin, 
3 Sì gràdh mo clirì mo chailìin cg, 
? SÌ Malli mo ftor. 

6. Th' uirt ù rium gu 'n dug vi gaol, 
| J S gu 'm biodh tu dhomh mar fhaoil ; 

Cha mhioffa' neach le d' chomhra' ciuin 
jj Gu mealladh tu air aon ; 
3 S è Gaol na 'ha mi 'g iarruidh bhos, 
Nam faighin è le deoin ; ■ ( 9 ) 
'Sì rùn mo chrì' mo chaillin òg, 
'SÌMallimoftòr. 

Oran, h Mac-Mhic Raonuil na Ceapaicb* 

THugas ceift do 'n mhnai ghafta, 
'S gilleadh leachda, 's a cùl mar an tòr. 
Cam-lùbach, barr bachlach, 
Gruaidh dhaite, dèud ihaite mar nos. 
Sùilin corrach mar Chrioftal, 
3 S binnis aoibhin leum briòtal a beoil. 
Aghaidh fholluis ann còi-ftri, 
Co dhiu 's àilde an neonàn, na 'n ròs. 

2. Tha do mhuinneal mar chanach, 
Tha t f hiamh mar làn gloine do 'n f hion, 
Tha t uchd mar an ealla, 

Tùir ghealla, 's am barrana fias. ' 

Tha do fhlis mar thuinn mhara, 

'Nuair dh' èireadh mòr ghaillin, no fià'n. 

Ge bu dàn è re labhairt, 

Air nàii b' e bhi ma' riut mo mhian. 

3. Sliofaid ghafta 's maith cumma', 
Deas chalpa, troìdh 's cuimir am bròig. 
Thugus Gaol duit o 'n uiridh, 

Dh' fhàg fui' chrèuchd mi, mar dhuine gua 

treoir. 
C'àit na ghinn ì, fhiol Adhamh 
Na chuma' aon ràigh me beo ; 
Gun an te tha mi gràite, 
Orm furtachd, 's mo Ihàbhal o 'n fhòid, 

4. Cha n'eil ortfa cron cumadh, 

Re fhaicfm o d' mhullacb gu d' bhonn* ( io ) 
Dh f hàs u d* fgàthan don' chruinne, 
Rinn Natar chum urram thoirt oirn. 
Chiùin Ainnir mhin, thaitneach, 
Ghrinn, ghafta, 's binn blafta guth beoil. 
Tuig-fe dòruinn mo phearfa, 
*S na trial-fa cur as domh ni's mò. 

5. Tha do choltas re Venus, 
Philoclea cha bu choimeas dom' Rùn. 
Fàbhradh ghafta fiu' d' lèirfin, 

Thaobh airis mar fhèur, 's è fui dhruìehd, 
'S lion' ar fear a thug fpèis duit, 
Aig feothas do bheufan, 's do thùr. 
Thug ù dha-thigh ìe t èibheachd, 
Gachaon fhaflan bu leir leat fa' chùirt. 

6. G'àìt a bhèìl ann duit coi'meas, 
A ghèug fholluis is gilleadh na ghrian. 
Dian'na ri faicfin, 

'Stu is àilde ann coltas mar thrian. 

Thaobh cummachd cha d' èid ì, 

Ann coi-meas ri geùg na n glan chiabh ; , 

Aìr m' fhacal 's tu h ceùtaich, 

A chunacàs le m' lèirfirì-fe riamh. 

7. C àit 'n do flieall ì riamh 'n fgathan, 
Boinne fola thug barr ort fui' 'n fpèur ì 
Ann gillead, 's ann ailteachd, 

Chìte t ailleas mar dhealradh an grèin. 

An gaol thugas tra dhuit, 

Bi è m' àw gus an la' 'n tig an t èug. 

Ach ma leigeas tu bas domh, 

'& mairg fear eile bheir gradh dhuit am dheigh. 

8. O 's mis tha fui' mhulad, 

■'S tric mo fhuiliia a' cnunneacha' dhèur. Cha mhor nach d' 'albh uam mo lèirfin, 
Chlaoidh mo phearfa le h èugantas * mhòn 
I *S truagh gun flat do mhnaoi mhin-ghil, 
A chumma' le brìodal mi beo ; 

• Bheireadh cail, agus lùth dhomh, 

* Ge do bhiodh mo fhùilin fui' chleochd, 

9. Sann air bruachaibh mo leapadh, 
Chunacas flat do mhnaoi fheamh* 's ì na fuidl , 
Lion lan dòrain mo phearfa, 

*S mi gu lag, agus gaol air mo chlaoidh ; 
Xe Saighdibh gèur, fgaiteach, 
Gà *n iior chur tarfuin mo chrì. 
Cha bheag chuis mhafluidh, 
t Ma nitear mo chafgairt le mnai, .' 

10. Ach ma rinn ù mo dhibeairtj 

A rioghain leis an d' rinneadh mo Iot* i 
An deigh dhomh bhi ftriochda, 
'S mi finnte fios le mòr-ghoimh* 
Bheirin miannan do n' Phiobal, 
Ge d' gheibhin còir fgribht an domhan tur j 
| Chionn gu 'n glaife tu fith $ium, 
Gu 'n deannain d' e Jobairt gu d' thoih 

11. Ma 's beag leatfa do pheaca, 
Na rinn ù do m' lot-fa o* thùs ? 

'S urra leat-fa ma 'sail leat, 
Mo chrèubhag a charubh fan ùir } 
'S olc ambèus do mhnaoi ghafta,' 
Da 'n èigin doì da-thigh a nunn ; 
Am fear is mò thug a ghradh dh' i, 
Gu 'n doraig i 'm bas da ga chiònn^ 

B 

? Pian, no &s&k ( H ) 
Oran alr Maighdin arraid. 

THa mo chionfa guii feachnadh, 
Do 'n rioghain ghafta gun gho ; 
Do chùl dualach cas, 
Na dhualaibh cleachdach mar òr. 
Deùd mar chailc, 's am beul 
G'n taicneach thig ceòl, 
Is o'n ghèil dhuit m' aigne, 
? S truagh o'n chlèir gun ù agam le deoin* 

2. Thamo chionmar aiìceudna, 

Air an oigh bhèufaich, bheachdar, ghrinn, 

3 S binneadh briòdal a' bèul, 

Na garraich na 'n tèud th > ar beiru 

Rùn mò chlèibh ù, 

Di' do rèite dh* ag mi tinn. 

Tha tall am chrè, 

Nach leighis Leigh, ach ì. 

3. Chiùin bhean chèilidh, 
Bhèufach, bhas-gheal, ghraidh. 
Àmbar gèig, thug 

Trèin na mais thair chach. 

Chaomh fhlat ghafta, 

Mhealain thaitnichfo bhla„ 

*S fnairg mac duine rinn t f haicfin, 

*S nach d' fèud a bhi d' chaidribh a ghna, 

4. Gruaidh na nair, thug 
Mais thair chach 'fgach tìm, 
Aodan fhailteach, 
Fiamha gaire ruinn. 

Da fhùil ghorm chorrach^ 


( 13 ) 
Fui' d' chaomh-rofg maladh nach tìom, 

'S thig an t èug ann mo dhail-fe, 

Gun an te fma charabh ruinn, 

A L L A H U S E, 

HEN fpring-time returns, 
And cioaths the green plains ; 
Then Alloa fhines 
More chearful and gay. 
The lark tunes its throat, 
And each neighbouring 1 wain, 
Sings merrily round nie 
Wherever I ftand. 
But Sandy no more 
Returns to my view ; 
No fpring time can chear rfe a 
No mufic can charm ; 
He's gone, and I fear me 3 
For ever adieu ; 
Adieu to all pleafures 
This bofom can warm, 

2. O Ailoa houfe, 
How much art thou changed ? 
How dull, and how filent, 
To me are each grove ? 
Alone I here wander, 
Where once we both rang'd, 
Alas ! for to pìeafe me, 
My Sandy had ftrove. 
O Sandy I heard 

B % .±. ( u ) 

The tales you have told ; 
Too fond I have liften'd, 
Tò the fongs you have fung, 
Am I gròwnlefs fair ì 
Or are you grown too cold ? 
Or did your folly believe, 
Their falfe fiatt'ring tongue ? 

T I G H A L L A. 

/■ 

'5^ ~ Uair phiIJis an t earrach, 

ì : . 'S d'reach uainn air gàch gleann 2 
k Ni AHpa foiilfe, 
Ì.Le- deagh-ghean fen am. 
; jBidh 'n uifeag gu ciatach, 
• 5 S gacli ian a bhios ann, 
l Seinn croidheil mu *n cuairt domh, 
h Ge bi ait' ann fan tamh. 
t Ach Sanndi cha t 'ill e', 
pS cha n fhaic mi ach.gann ; 
| -Cha toìr ceò] dhomh toiì-intinn, 

Ka ? n t earrach ach fann : 

Tha è nis air cùr cul rium, 

rS mòr rn' 'eagal 's gach am ; 

Slaint leis gach aon folas, 
/V Bha fa' bhrollach fo n tamfa, 
2. O Thigh Àlloa', 's mòr 

À mhugh ù, 's cha ghann. 

Cia famhach, cia tofdach, 

Gach ait a' ta ann ? 

Tha mi m' aonar an drafda, 

^ar ma ghna lein bhi caint \ C 15 ) 

13 an cuireadh tu failt orm, 

C Shanndi, 's gach am. 
i .Chuala' mife 'O Shanndi, 

Do fgeulachdan grinn : 

7 S tric, minic a dh' eifd mi, 

Ri t oranaibh binn. 

Am bheil mo mhais air fas fuarach ? 

No d' f huaraich u fann ? 

No faoin ? aig toirt cluais, 

Do luchd gabhain, is^caint. 

R A N G A I L. 

An Luinneag 
O dhuìl re h uir, 
''Smo/huil re barraibh na m beann; 
fylo ghnothach gu h ur, 
Gu 'mfaic mi u null do rC ghleann^ 
\Far amjaimeid muirn^ 
h cuirt ?nar charaid gun fgraing; 
'S gur h e fmuaintich mi m ru'n^ 
Gur cuis do mhealladh a btf ann. 

i. Mar Each ga m' thiìgeadh air ailein. 
'jS mi ruighin a bhlair gun rao lot ; 
Bean a' diultadh a graidh dhomh 5 . 
Is Bata ga m' f hagail re port. 
Beir iorruidh do m' leannan, 
Sa' ghleannan ann òike an decch, 
[s innis tT a cairdibh, 
Nach faic iadgu brath mi fii' fprog* 
Mo dhuil, &c. 
2. Ge b' è.co bheireadh gaol, 
Sun ghaol ga chommaineaclh cho, ( . i6 ) 

Ga cìioimpeireadh fein ; 
'S gu'm bu chuidhe dha faotain re phos ; 
Ma 's-fio'r mo fgeul, 
? S giir h'aithne dhomh fein a choir ; 
Cha duine bheir uaith. 
Ach truaghan dona' gun treoir. 
Mo dhmiL &c. 

3. ? S iomadh fear a rinn pofa', 
Re mnaoi aimidich oig, gun bhi glic ; 
Nam bitheadh i boidheach, 
Dh' f hoghnadh fin air fon ftorais, is nich, 
5 .Nuah a ni fibh an ceangal, 
As an gabh fibh an t aireachas tric, 
Muidhidh cac. u mar bhleid-fhear, 
*S duine truagh u, cha chreiddeadh tu mis. 

"Mo'dbuil, &c. 

4. 'S iuinadh fear a fhuair tochradh, 
Leis am b' f hearr dol le inufgaid do'n 'Raing jj 
Na bhi 'g eifteachd re drandail, 
'Nuair thiontadh 'n f hòid theinne^ìà laimh : 
'Nuaif a dh'eireadh a charraid, 
Bhiodh na h eilin a' lafadh mun fpar. 
*S mor gu 'm'b' fhearr dol do ShaiTan, 
Gunmo dhtril ri teachd dha-thigh gu bràth. 

Mo dbuil, &c. 

5. Tha namnaiean ro fhaiineach, 
'S mife dh' fhaotadh a radha a' nochd ; 
An te 's mo thug mi ghradh dh' i, 
Gu bheil i aìr m' fhagail gun toirt, 
Ma f huair u fear aite, 
A chummas tu fafda, le ftoc ; 
Tha mife mar bha rni, : ( '7 .) 

'S-mi'g amharc gach la, air gach port. 
Mo dhuil, &c. 
6. ?N uair bha mife òg, 
'S mi gun earras, gun ftoras, gun fpreMri, 
:9 S mi deanamh mo thionfgnadh, 
Gun mp thiomna bhi fgribhte o 'n chleir* 
Air fonn, no air fearran, 
Bu neo chinnteach mo bharahtas fein. 
Ach ma fheachuin u 'n raM, 
Biodh gach aon neach air gleidheadh dha feiii. 

An Caìllin donn daite. 

Icrram, air fonn. I entreat you, come -'kifs 

me, &c. 

AChaillin donn daite, 
Leam b' ait bhi ga d' phogadh 5 
Na fiodhal air uairibh, 
Ge d' ghluaifte le ceol i ; 
Gu bheiHne co chinnteach^ 
Mar deantar leinn pofadh, 
'Gu n cuirrear fan uaigh mi, 
Mu'n buainnear an t eorna. 

I intreat you, come kifsme^ 
*S ni ceil mi air cach e ; 
Gur binne leam t iomradh^ 
Na Inflrumaint clarfaich ; 
Gu bheil mifui' mhulad, 
Tha truimmeadh air m' airneadh^ 
9 S thafac air mo chroidhe^ 
/ nach bìodh tu la'ì rium. / 

2. Gruaidh dhearg mar m corcan, L . \ r ; ( l8 ) 

i 'iamh cailc' ar do bhragad ; 

Tha do fhlios mar an canach, 

Na^ .115 a-r- aitteal a phaipeir ; 

Suil' ghorm is glan,|ionadh, 

'Si mar libhe an airgid ; 

S S inis' a dh ainnich am bliadhna ? 

Gur h i Chiatai a b ainm dhuit. 

I entreat you 9 &c. 
/3. Corp feamh, is e fallain, 
5 S tu 's banaileadh nadar, 
Le d' chalpana' geala, 
Mar 'Ealla na traighe ; 
<Cha 'n 'eil ort cron cumadh, 
'Gd' mhullach gu d' fhailibh, 
Troigh chruinn ann broig fhocraich 3 
ISTach dochain a'm fafach. 

I entreat you 9 &c. 

4. Beir mo fhoraidh nunn thairris, 
A dhionfuidh na Gruagaich ; 

Ris na dheallaich mi hall ud, 
Caol rnhala' gun ghruaman ; 
Àig feobhas a cleachda, 
'S a h aigneadh gun fmuairein, 
Gur truagh nach 'eil agam, 
Snaini glaic ort nach fuafgail. 
I entreat you 9 &c. 

5. Gu 'm b* fhearr lium na charaid, 
Is fearr theid ann buailidh, 

Nach cuirrin ort eolas, 

'S nach Mothuichin do fhuairceas j 

Tha thu co aoidheil,. 

5 S hach 'eil aon m mar ghruaim ort 5 1 . r 9 ) 
Tha mi dacnan a' iaoihin, 

Nach i chaoin ort a fhuair mh 

1 entreat you^ zi'c. 

6. Gu 'n tug mi car tammui! 5 
Remireadh, 's re f ùgradh, 
Mo bhoineid a' m' leith lairnh, 
'S.mi deanamh dh, ìumhlachd^ 
Cha deanà' ì focal, 
'Sè thu'irt ì am beurla, 
Icdre notfor you Sii\ 

I cntreat you^ &c. * 

7. An raoir ann om labaidh, 
| Cha chadal a fhuair mi; 

vS mi re fmuaenteana' faoineadh^ 
Bean t aog'ais a ghluais mi ; 
Tha do f hòg mar an cannal 5 
Is t anail gun truailleadh ; 
'Nuair dhùinin mo fhùilean, 
Bhithinn dlù ort a' bruadar* 
/ entreat you^ &c. 

8. Na'n deanna' tu rèite, 
*S gu'n geillea' tu deonach ; 

? S gu 'm faighm dhomh fein \i % 
Bean t èug'ais.a' phòiuin ; 
Bheirin mionnan a chumin, 
Ge bu learn a Roin-Eorpa ; 
Gu 'n giftin gu faor è, 
Mu'n fgaolin do chòrda'. 
I entreat you 9 &c. 

9. G.e d* bhiodh agamfa Caifteal' 
Is geatachan rnora ; % 

C Urrad eile do dh airgiod, J 

Dq 'Ni, is do ftòras ; <f 

Is n ingheanna' Chaiptein, £ 

Is beartaich tha 'm flanraifc ; ? 

Na 'm faighin gu m' raoighin, f^ 

Gur ì thaoghain dhiu màri. /* 

I entreat you^ &c. <4 
10. O ! 's mis tha fui' mhulad, V 

'S mi gun f huran gun. mhàran ; \Jt 
'O na ghabh mi mo chead diot, ^ 
Mu 'eafgar an là fin ; 
3 Si m o bharail fa chùis ud, 
Mur dùraig ù gràdh dhomh, 
Mu 'n tig toifeach a Chètein, 
Gur h è 'n t èug leis an tàr mi. 

Oran Sugraih. Airfonn^ 
Mifs CARMlCHAEVs MlNUET. Quick, 

SOruidh leat is beannachd agad, 
Oigh na 'n cas-chiamh dlùtha', 
Mar bhiodh na bheil a' fteach, 
Gu 'n rachain leat le dùrachd, 
A dh' 'ios an teach an raibh ù 'n raoir. , 
Feadh 's a dh' 'anas tu mu m' choinnibh^ 
Bidh mo chairdeas dhuit gu foilleir ; 
So mo lamh an dèis mo gheallaidh, 
'S bidh mo chommun riut gun f hoill. 
Feadh 's a dh' 'annas tumu m' choinnibh, 
Bidh mo chairdeas dhuit gu foillier ; 
So mo lamh an deis mo gheallaidh, 
'S bidh mo chommun ruit gun f hailh ( 2I ) 

2. 'N inghean donn nan gonn-ftiuii rn< 

eallach, 
'Si mo bharail fein ort, 
Nach 'eil bonn agacl don' choirre ; 
Mur ceillim an fhìrin. 
|B tu mo raoghain-fe do n' chloin, 
Cha ìeigin feachad mo thagradh, 
Dhain-deoin air na bhiodh ga d'bhàgradh j 
Dhean'ain fàfacha' do d' leabaidh, 
5 S dh' fhalbhain leat air feadh na h oidhch, * 
Cha leigin feachad mo thagradh, 
Dhain-deoin air na bhiodh ga d'bhagradh j 
Dhean'ain f àfacha' do d' leabaidh, 
5 S dh' f halbhain leat air feacih na h oidhch. 

3. 'Sniòr mo chiata' fein do d' phearfa ? . 
'S è thlachd a li'a' mi, 

'S mur 'eil pàidhe ann fud agam, 

B' fheair nach*faicinn riamh ù, 
* y S mi co tric air tì clo gheall, 
Dean thufa foi'din chuillean, 
'S gu 'rn bi do ghaol ann arn f hullang ? 
5 S tu mo raoghain thar gach duine, 
'S cha bhi t' urrain ann an ca.ll. 
Dean thufa foighdin a chuillean, 
'S gu 'm foi do ghaol- ann am f hullang ; 
'S tu mof aoghain thar gach duine, 
? S cha bhi t urrain ann an calL 

4. Ach forruidh leat mathrial ù$ 
? S gu ma Qìn a thig ù rift, 

Air an t ilighe chiadna ; 
Gearr na fad ga 'm fan ù uains 

c 3 t 22 .) 

Ach mar fuirich ù gu rfiaddain, 
Thug ù eatromachd do rrf aigne, 
Sorruidh teat, is beannachd- agad 
'O nach 'eil ù fad am foill. 
Ach mar fuirich ù gu maddain, 
Thug ùeatromachd do fri' aigne, 
Sorruidh leat is beannachd agad, 
'O nach' eil ù fad am foilh 

5. Sorruidh leat is beannachd agad, 

Dh' f hàg ù ìxi' aigne eatrom ; 

Gur a bliadhna leam gach feachd'-ain, 

Gtis am faic mi t èudan. 
O ! gur bliadhna leam gach oidhch ; 
Ciod a chuirreadh tu gu faddal, 
Ge d, bhiodh tu feachdain gun m' fhaicinr 
Sorruidh leat, is theirig dha-thigh, 
Dh' f hios an teach an raibh ù 'n raoir. 
Ciod.à chuirreadh tu gu faddal, 
Ge d, bhiodh tu feachdain gun m' f haicin ì 
Sorruidh leat, is theirig dha-thigh, 
Dh' f hios an teach ann raibh ù 'n raoir. 

Iorram air America* 
An Lidnneag. 

O theidfinn do dh y America^ 
Mu y n teirig air arforas ; 
9 'h dhaoraich iad*amfearran oim r 
'*S tiach urrain neac'h bhi beo ann. 
^k Hà 'n tombac co daor 

i Agus nach ieudar bhi ga fheoraich ; 
Nach mòr a thig am punnd dh'e, 
'Nuair qhoftas unfa grot dhuinn. , f>3 ) 

theid finn, &c* 

2. Nan teirgeadh air a chogadh fo, 
*S gu 'n coineadh rìgh Deorfa, 
Chidheadh fìbh na fkhidin, 

A' dai le mifnich mhoir ann. 
theidfnn. &c. 

3. Tha 'n t eillean fad a chean agnn, 
'S New York, am baille mòr fm, 

'S chuaidh 'n teicheadh air na Reubaltaichj 
^S na cèudan air an leònadh. 
theìd finn^ &c. 

4. Chuir Mòr-fhear Howe 'n re trèit orra, 
5 S Burgoyne a' te'achd na còdhail, 

'S ma tharlas iad le cherl orra, 
Cha 'n urrain cèud bhi beo dhiuV 
theid finn^ &c. 

5. Chi fibh ann an ath-ghaoraid, 
Gu 'n raibh bhur barail gòrach, 
Gù 'n coisneadh fibh air Breatan 
Ge bu mhòr bhur neart, 's ùr ftòras. 

theid fnn y &c. 

6. Cha chuala mi bhi feannachas 
Ann an eachdaireachd na 'n Stòrai, 
Gu 'n tug an namhad riamh orra," 
Gu 'n d' ftriòchd iad re uchd Coihhraig. 

tbeidfnn, &c. 

7. Nach fad 'o 'n tha na Gaedheil, 
Aig, àitèach na Roin-Eorpa , 
3 Nuair choifin iad: le 'n Clakihearnli, 
Bha Nualdheachdan gu leor ann. 

theid finn, ò J c. 

8. 'S iomma Co'Ian farrumach, 


Bha fearraichte ann fan lo' fin ; 
Bha aca fud re chìofnachadh, 
Mu 'nf f huairiad riarnh bonn coir onn, 
theidfnn, &c. 

9. 'Sè Gathelus dana 

Chuaidh 'n Spaint a ghabhail cornhnuidh, 
Is thog è brùthach àiri' ann 
Mar bhaille tarnh ga iheorta. 
iheid fiun, &c. 

10. As fm chuaidh mhac do drr' Erinn, 
'S na cèudan dh' f hearabh mòra, 

Is dhearbh iad a bhi trèubhach ann, 
Mu 'n gheil iad dhoibh gach feorfa. 
theidfnn^ &c. 

1 1 . A ris chuàidh è dh' Alabain, 
Is thug è Aramailt rnhòr leis, 

'S bha iommad la cruaidrr aca, 
Mu 'n d' f huadaich è o 'n còir iad. 
theidfnn, &c. 

12. Ach tha Goill aig eibheach, 
Gu 'n fèum fmn dol air fògradh ; 

'S gur h iad na Caoirich cheann-riathach, 
A thiondas as air coir fmn. 
.theidfnn, &c. 

13. Mar tig an reachd as ùr oirn, 
Tha mife an dùil 'fan dochas, 
Nach cluinnier focal Gaelic, 

Sa' bhailìe 's airde a' m' eolas. 
theidfnn, &c. 

14. Chuaidh màl a chur tri-filte, 
'S cha n' iflich iad le 'n deoin è' ; 

'S am fcar is faidde faoghal, ( 2 5 ) 
8idh fearran faor gu leor dha. 
theidftnn, &c. 

15. Tha daoinebochd aig èigheach 
S an dochair fein ga 'n leòna', 
Oeart mar bha na h Eabharaich, 
Sann Eipheid mu ? n do fheal iad, 

theidfinn, &c. 

16. Tha huile neach chuaidh null, 
A' toirt cunntas maith na 's ieor air, 
O 'n gheabh iad fearran faor ann, 
Gha 'n fhan ach daoine Gòrach. 

Oran air Fear Cille-mhoirre* 

Halbh mi 'n de gu fundach fundach, 
Ghabhail cunntais Cille-mhoireadh ; 
Oha raibh cuìmhn' agam air bàs 
An f hir gun fga a Chite foillear ; 
N tra rannuig mi do làrach, 
'S an t'ait an Deannamaid Coinnibh, 
Cha deachaidh mi' Steach a'd, Sheomar, 
Cha leig m' f heoil dhamh do-1 na Shealladh, 

2. Chuala mi gur bròn bu Sheòl Doibh, 
Ghabh mi dòchas rinn mi Pilleadh ; 
Thug mi fgrib do thigh an òfda, 
Ghabhail Oran do na gillibh ; 

Ged, nach 'eii mi pailt do ftòras, 
'Scriodhal dh' o'luin cupal Ghinne; 
Na 'mfaicfm beo thu f hir gun fòradh, 
Seach an Bron à bh'air do Chinneadh ; 

3. Fearmo'r Rioghail, 's è don fhior Fhuil, 
'S mòr d'ar di è nàm na togbhail ; 

Ara feachd'doDhucha' dhaithnaite airthùrtu ,. i 26 > . 

Bhuinncadh Cliu aig meod dp Shloinneadh ; 
Smaith thig Cota, s' Dag air Oradh ; 
Breacan Boidheach an Cuaich Coinneal ; 
Cha do chuir è ùidh am Bòtaibh, 
Fear garbh Coirihrad, is è gun Choirre. 

4. 'S mòr 'n iontruin fmn òo d' Dùthaich, 
Am fear Cliutach a dhàs maifeach ; 
Dhearbh thu chuis ud, cha bu Chùbair 
Bheireadh Chis dhiot ie àm Glacuibh j 
Bhà thufiobhalta mar mhaighdinn, 

'S 'Bha thu d' Shaighdear re uchd Gaifge ; 
'S cha bn Chearbach fo d' Chuid aermthu 5 
3 N am bhè fcanchas ri luchd Chafag. 

5. Achmo Thruaidh ì do mh-athair, 
Guidh 'm Bàs a thighin ga fireadh ; 
Chail ì a' Sugradh, 's a ceòl gaire, 

Gu la bhràch cha dean ù pilleadh^ 
Beart a chràidh ì laogh h' araich, 
Bhi ga charamh fo na Qillea-bh, 
Ann Chis'te dhionach fo bhrat Sìoda ; 
Bèùl na firinn 's è gun ghiorag. 

6. 'Nis on thanig feachd ria truaigh, 

'S bochd a Bhuaidh a bh' air do Chinneadh ; 
'S tric an fgriob fo le Bèul Uaigha ; 
Dhalbh ar 'n uaiiìe, 's tha iad Diom-buan ; 
Ceannard Tuagh, isDhaoine Iruagh, 
Co maith 's tha an taobh tuadth do linneadh ; 
Ap ti.thuguain u; cha chuis chruaidh air, 
Oighre Buan a chuir a' t innad. 

7. Mar biodh è Cairdeal Tochdmor Bàith-eal,. 
Heirreadh Gàeh gun raibh fud coirreach, 
'N deigh nan Uaiflean as an do Bhuaint ù,. " ( 27 } 

'San bu du-al duit a bhiodh Soillear ; 
'S mo is luath liorn, dholìuich Uaigh; 
An tì bha fuairc re daoine eile ; , 
Do Chèile beò, na Ban-treabhach òig 
Sì cuir Seòl air do Chuid Cloinne. ... • 

8. B' fhiach dh'ìfein fmn, b'ùr a Ceiìij 
Ceanna ceil ann 'fan rabh 'n GÌiocas, 
Guala threin re àm an f hèim ù, 

'S Cruaidh an teùg thug uain an' nòis thìt 

Dhalbh am Bàta leat air fàile, 

'S gu la Bhràth cha dean thù Pilleadh 5 

Dhul air tìr an leitear huìnai, 

Ann raibh do Dhùchas, 's b'urr-na Fleafgatch$ 

9. Na fìr mhòar nach raibh fgàthach, 
Cuid dh'en àbhaift 'n àm an f heafgair ; 
Giilean laimh-riu adhbhair Ghaire, 
Treis air taileafg ga chuir feachad, 
Fion ga leigeadh ann am Piofabh, 
Aig Buidhean na Pìop, 's na Bratach, 
An fhiull uafal, Rioghal, Uabhrach ; 
Gam bu dual a bhi fan Appainn. 

10. An faoghal Brèugach cha n'eil fèum aù&j 
'S maìrg nach ièugha è le gliocas ; 

Mur bi ileidhaguìn le Cèil ann, 
Leigear lèug f ann 5 s natoirmios air, 
Na-cuir Doibh § ann ni na fèudail, 
>S do Ghoguis fein na biodh. ga d' ithche 
*S Biodh t inntin rè, ò Cheùm gu Cèum, 
S gu 'n dean ulèum mar trèug-ù nios §. 

f Not tò truft. () Forget, 

D Ho J 28 ) 

Irram, air Saor nan Locar* 
An Luirmeag. 
Ho ro gun tug me Gaol duit 
I Ho y ro^ gur mor mo Thaobh ruit 
Ho ro gun tug mi GaoI y 
Is cha bheag e\ dojhaor nan Loear. * 

MOch fa' Mhaduin 'n uair Dhuifg mi, 
Thanig lionn-Dubh air mo Shuillinn, 
Nuair nach d' fhuair mi air mo Chùl-thaobb * v 
Thug-as duil do fhaor nan Locair. 
Ho 9 ro 9 &c. 

2. Liom a b' aite bhi air do Chùl-thaòbh, 
'Nuair reachadh tua leabadh Dhuinte, 

Is mi gu codal fad na Uinne, 
9 S luidheadh dlù re faor nan Locair. 
Ho rù 9 &c. 

3. G'edbhiodh tu gun earras, gun fhèideaj - 
Ach gilb agus Locair Eatrom, 

Dhalbhin leat gu Cùl na grèinne* 
Chionn bhiodh rè ri faor nan Locar. 
Ho ro, &c. 

4. Chum-mo Chairdin finn ocheile, 

Gu mo thoirt do f hear aig an raibh fèud ail, 
'S cha 'n f heil Beo ga'n dean mi geìle, 
O na thrèig mi faor nan Locar. 
Ho ro y &c. 

5. Tha mo Chairdin riom faoi Ghruaimain 
Chionn mo ghaol a bhi cho Buan duit ; 
Gus an Cuirrear an fann Uaigh mi 
Biodh mo ìuaidh air faor nan Locar, 

Ho ro y &c. 

6. Ach ma fè 's gun cuir thu Cùl rium^ ( *9 \ 

5 gun dean u Bean eile Phùfadh, 

ì Cùirir ìofal annfa' 'n ùir ini, 
;Ann Cifte Dhlù ni faor nan Locar/ 
Ho ro^ &c. 
•' Oran a rinneadh do Sgip Bàta, air 'n-do. 
f nihaoitìheadh Priafan, chi.onn cluas a thoir* 
■ de' chat. 

An Luinneag. 
.* Dlfalbh an Ceannuich air an 'tfoitJjeach, 
DJj'albh an Ceannuich air an t foiiheach^ 
JìDtialbh an Ceannuich as an tir, 
Js bi mìfhein a folbh na dheighidh. 
: ? ^J'.'An a thànig fgèul-an f huathais, 
1^3 'Nuair chaidh 'n cat a chuir gu Sffiii- 

aireann, 
S}an don laimh thug a chluas deth, 
Chuir e bhean 's an uair gu gleothar. 

DJj'-alh-h an Ceannuich air an 't foitheacJj, &e f 
t 2. 'N fin nuair thùirt 'n catan Gruamach, 
4)haoine 's olca thug fibh chluas dhiom, 
'Siomadh luch a rinn mi ruagadh, 
Sios, is iuas, rna cheann an aodhairt, 

Dtialbh an Ceannuich air an 'tfoitJjeach, &c* 

3. Thu'irt a bhean is ì ga fhlìon^dh, 
\S duilich lùim do chluas bhi dhìtfi ort, 
Cha n'eil mult atha fa'n tìr fo, 
Ghabhain f hein a nochd a taghaidh. 

Dtialbh an Ceannuich air an 't'feitheach^ &c 

4. Bu tu Buachaile mo Chài£he, 
A'n uair a rachamaid do'n aìridh, % 

* A SbcalÌDg. . . . ( 3* ) 

<Lre do chuirrin air an fpàr è, 

Cha tig tabhachd ri gu foghar. 

Dh'albh an Cednnuich air an V foitheach, &c* 

5. Bha ù uair a bha ù ùifeil, 
'S iòmadh luch a rinn thu Chuibhreach, 
ls bho'n tha dùil aca nach cluinn ìu 
Cha bhi fuim dhiot air ann deighigh, 

Dh albh an Ceannuich air an H foitheach^ &c. 
i 6. 'S mòr à milleadri airdo Chìàisdeachd, 
Bho'n chai' Chluas a chuir bho ftà ort, 
^S' iomadh luch a bhios a'g fàitc 
'S an a bhfèar thu bhi. gun fhradharc. 

Dh' aibh an Ceannuìch air an 't foitheach^ &c. 

7. 'Nà m* biodh cint agam an dràfda, 
Gò ghabh corrùrn gun cfeionfàth ort, 
Chòiluin cupal chlachùn caifhe, 
Toghail pàidhe le luchd lagha. 

Dh'albh an Ceannuich air an 't foitheach, &c. 

S . 'S maith thig roibain air gach taobh dhiot 
Tha do fhuilin mar an Daòimein, 
Ni iad foìus anfa nòidhche, 
*S bheir iàd boilfgeadh mar a choinnil. 

Dh'albl an Ceannuich air an V foitheach^ &c. 

9. 'S ann^agad tha na feacla geùradh, 
Sgaiteach glan a ni iad teumadh, 
Cofan beaga s cruinne leuìnas, 
'Nuaira dlieireadh tuchum draghadh, 

Dh'albh an 'Ceannuich àir an 'tfoitheach, &c. 

10. ? S ann 'ort fhein tha 'n tiorball fguabach. 
S or mhaìth iùbas è mu'n cuart duit, 

*S dar thig àm dhuit dol fan n' tuafaid, 
"iodh è 'ix cuaichean airMo dheighigh. Dh*a<bh an ceannmch air an 'tsoitheach, &c, 
1 1 . Chuaìdh tu fhealg 's cha ban gu f ùarach* 
Crhlac thu n'dreathan-donn aur Bruachaig, 
'B fhear gu fannadh tu nia'ncuart dha 3 
Chaiì. thu chlùas re tighin am fradharc, 
Dh'.albh an ceannùch air an 'tsoitheach^ &c 
i2. Cha bè'm fortan a chuir fuas thu 
Shuidhe 'n conaltradh dhaoin uaifle. 
'B f hear dhuit crùbàn anfa luathre, 
Thuit do Chluàs le Eoin Macoinnich. 
Dh'albh'an ceannuich air an 'tsoitheacby &c 
13. Sinn 5 n uair th' uirt a bhean le ardan, 
Thèìd mi fios don Fhafadh-fhearnadh, 
'S ò na f huaradh anfa 'n f haud fibh, 
Theid an gaird a chuir n'ar deigheigh 
Dh'aìbh an ceannuich air an y tsoitheacfo % &c. 
14 Th'uirt an fgiopair Ban gu Cìannail; \ 
Th'ar lium fhein nach beag a miothachd^ ' 
■Ceathrar dhaoine chuir am priofan 
Air fon caitean Crion na 'n foitheach, 
Dlfalbh an ceannuich air an 'tsoitheach^ &c, 
1 5 . Th'uirt an Tuairneir, na biodh Gruaim orfc 
Ma 'n teid fmn dheannamh tuafaid, 
Bheir mi f hèin duit Caitean gruàmach, 
Ga'mbi Cluafanagus Fradharc. 
Dh'albh anceannuich air an 'tsoitheach^ ÒY. 

Oran do fleafgach, ris an abairte, an Gilleadh 
Ruadh. 

Aìi Lunneag. 
'S e fud an gilleadh faigeartach^ 
'S efud an gilleadh gaolach^ , ( .32 ) I 

'S- efud an gilleadh fuigeartach, 
S e y n gilleadh Ruadh mo laochan. 
3 Q Maith thig còta faffannach, i ) 

i3 'Don chuid is daite an aodach, 
Ga d' bhi è ginnidh h'uille flat, 
Cha bhi thu ceart as èàgmhais. 

'S e fud an gilleadh, &c. *ì^ 

i. 'S màith thig Eileadh Bhreacain daife 
Paifgt' an a Crios taobh ort, 
*S cha mhios thig Briggis dhuit air achd, ,_ 
D chumail fmachd air taolman. c 

} S e fud an gideadh, &c. % 

3. Ge d' th'uirt iad riut gu n'raibh thu brais, 
'S nach cuir thu fmachd air Taolmann, 
Gur 't earc aite ann-dean thu ftad, 
Nach faicar Bean an gaol ort. 

'S e fud, &c. 

4. Cha n'eil cron ri airrifh ort, 
Ge d' thug mi barracrid gaoil dhuit ; 
Mar eireadh feahthadh chabhaig ort, 
'Nuair ftiìnneadh cailleinn taobh rùit. 

3 S e fud, &c. , 

5. 'N uair theid thu ris-na mullaichin, 
*S maith thig'Gunna Caol ort, 
Cha mheas air feadh na'n Calleag thu, 
'N an 'tachradh iad s' an f hraoch ort, 

'& efud y &c. 

6. 'S iomadh Nionnag arrumach, 
Bhios a farraid 't èugmhais, 
3 S an Oidhche, bait leat bhi na'n taic, 
A cummail ceart an aodaich. 

'S e fud, &c. ( 33 ) 
7» Ge d' th'uir't iadriutgu'n rabh thufann 
O'n thainig ceann na'm Faoilteaeh ; 
ÌNa n' tigeadh àm bhi dol don ghleann, 
Cha bhi do Chlann gun fhaoitean. 
'S efud 9 &c. 
8.- Cha chuir an cleireach do-ehar ort 9 
* ? S cjjlfctròid è ruit gun aobhar, 
'S cha jtoir a miniftear thu fteach, 
Ge d' Khidhèadh feachd ri ghlaoich rùito 
L: 'S.efud, &C. 

9. 'Nuair chruinnicheas do leannanan, 
Cha bV.aibh iad'ri' aitiunn, 
Na ghuilaineasdo'n Chlachan thu 
Mas iad 's faide faoghal. 
'§ efud 9 &c. 


Iorram Sugràidh, Air fonn, 

Bìdhìbh $unndach 9 &c. air anfhoddàt 

Bha ìad Sundach 9 Sundach 9 Sundach 9 
Criodhal Sundach air anfhoddar. 
Ti /TAire og bha aig a mhuiileir, 
1 V JL I s Eoin ban a fiuran foisneach^ 
Luidh iad an raoir air an Urlar, 
'S bha iad Sundach air an f hoddar. 
Bha iad Su?idach 9 &c. 

2. Th'uirt an Fioghadar s' èg'eridfay- 
Bheir mi f hein dhuibh nì gun obadh, 
Dufan gabhar theid a Chundadh, 

J S bidhibh Sundach airan f hoddar. 
Bidhuibh Sundach 9 &c. 

3. Co fad fa mhaireas Beàrt is flinti% 
Ni mi ftrì ri r Cumail fpcrach, ì 34. ) 
'Dhafcnnuin Cofnadh leisna fpalaibhy 
Chumadh fafda fibh air Foddar. 
Bidhuibh Sundach^.hc. 

4. 'N fin 'nuair th'uirt marairead n ighin don> 

hnuil, 
S S olc an'comh nadh fin g'an togail, 
' Bheir mi f hein duibh mart is bunndadb, 
5 S biodhibh iundach air an fhoddar. I 

. Bìdhìàbh Sundach, &Ci 

5. Th'uirt Aonghis Mac Eoin gu Cìannial/ 
Bheir mi f hein dhuit Nionag flioifneach, 
Ceithir mairt cho maith s'a 's duthuigh, 

Is deannuibh pufadh air an' f hoddar, 
Bidhuibh Sundach, &c. 

6. Labhair Ceannuiche na màileit, 
Bheir mo mhathair nì gun obadh, 

% n'uair thig mife as na bhuitheadh, 
Bheir megùn dì chionn a thègail, 

Bidhidbh Sundach, &c. 
■ 7. Labhàir Domhnal an ard^bheirgin, 
Dheannuin feirbhios dhuibh n'uair thograin, 
Bheir mi gobhar dhuibh is minfeach, 
3 S deannuibh fìnneadh air an f hoddar, 

Bidhuibh Suridach\ &c. 

8. Làbhair Donacha brathair a' Mathar, 
'S ni rò nar dhuin bhi re doichill, 
Bheir nìi maf t, is fichid pund dhuibh, 
'S bidhuibh Sundach air an Fhoddar. 

Bidhuibh Sundach^ &c. 

9. Labhair Domhnall Glas'ann Innfe, 
Air mo ni cho d'teid aon Obadh, 

Bheir mi Gearrann ani Nuir dhuibn ( .35 ) 
'Scteannuibh Pufadh air an f hoddar, 

Bidhuibh Simdach, &c. 

io. 'Nuair à theid fibh laighe am plangaid^ 

Biodh gach àon neach an re fodan, 

'S biodh gach neach a'g oll air Siàinte, 

'S bidhuibh Greannar air an Fhoddar. 

Bidhzribh Sundach^ &c. 

£ 1 1. 'S iomadh Fleafgach an fa'n duthaich* 

'Phàs gufoimhe fùgrach foifheach, 

^Ka m' bith nionag air à Chiìl-thaobh. 

. Luighe dlù ris air àn Foddar, 

Bidhuihh Sundach^ &c* 

. Oran air Bodach lioghdair^ a phos feann ie^'bhfy 
. k Jiubbal nan crioch' re da fhichiod BHodhna* 

Cualadh fibhfe n'fgèuì daicheil 5 
Tham' an dràfd oirn as Ur j 
} Ma Dhèibhinn na Carraid, 
Chuaidh 'n bannubh Laidir le CIiu ì 
'S fear ghreafadh na 'm fpàll thu, 
* ? S cha raibh Failn ort fà« Chuis : 
BFhuar thu Ceile gu't àileas. 
mAn deighe do Gradh chuir 's an Ulr- 
2 'S iomadh neach th' aìr a' Mheaìladh^ 
Leis a Char thug thu 'n drait, 
j *S gach aon a bhi 'm Barrail, 
Gu'n ceach thu bailieach 'o fta. 
Ach ma dh'oighieicheas feonaid. 
'S è fud Comhdaeh is fearr, 
Bidhidh ìad duillich gu dearbh lium, 
Nach 'd tug iad tairgie dhuit trà. 
g>, 'Smaith a thagh thu do Cheili, 

£ Bean • 1 ¥ ) 

Bean Bhèufach ghUv ùr, 

Gun Chron folluich fii, n ghr.cin, 

Nach deannadh bèud air do Chùfl, 

Th'.uille te a thug fpèis duit, 

Grad thrèigadh iad thu, 

Faguidh fmn iad fui Eiflein 

Agus deùr air an fuil. 
fk. Cha dean mi dad mol' ort, 

Thaobh foddal, nafgleo, 

Tha u 'd' bhreabadaìr laklir, 

A ghrealas fpall air a chltS, 

Cha'n 'eil Cron ort thaobh Coltais, 
r Achad Roiceannach còir, 
• Pairt a dh'ailiibh na Brice, 

Gle thriceort mu'n T'ihroin. 

5. 'S mairg a ghabhadhdrochBharrail^ 
Ge d' raibh iad tamull gun Phos, 
Mar dean iad beart Chearbach 
Nach faigh iad tairgfe ni 'fleor, 
An te bha deich is tri fichid- 
Gun ghin theachd na Còir,^ 
Fhuair fear air a leabui^ 
Co deas re ftinaoi òig. 

6. Tha fean-f hocal ag ìnfeadhy 
'S,tha finn cin 't as gu lcir, 
Gur fear pifeach an-moch, 
Na bhidh gun earbafa fo'n Ghrèim 
An tè thug builleach a dùill diubh, 
'Si ag Cùradh gu gèur, 
Tha ì n'oifhe gu fùgach, 
'Sì air mugha a Glèus. 
. 7. 'S beag an'tionnadh daoìne òg 9 ► ( 37 ) 

A bhi pofadh a 's tìr, 

'S^iad am barrail 's an do< 

Gu fuigh iad Sòlas gun d 1, 

Faicfm Chupalan Gliceadh, 

Tha tri'fiochad 'fa trì, 

\Dol arrì bannaibh gun leachnadh. 
f'S iad a Cleafachd 's 'a ftrì. 

8. 'Smòr miubhailthu an Chniine, 

•Ma'n Drinn thu 'h Cruinneachadh Còir, 
r.Eidef Peairt is Duu~eidin y 
sÀigcuir'ri chèile an f^òir.; 

9 S maith duit lain s'an*Oidche, 

G è d' f huidh è 'rpìnn ann fan or ; 
, A'fad fa mhair a ehè.ud Cheiledh, 

Eha è trèabhach na 's Te.òr. 
|. 9. 'S mòr an fòlas do d'bhràthraibh^ 
I S' do d' Chardibh gu Jeir, 
/Ge d' tha aaois a tìghintrà ort., 

Nach dThàlluin do Ghlèus, 
. Nam fuigheadh tu sàftachd, 

Mar a bail leat ga d' rèir, 

S' tearc fleafgacji a 's duthuich 5 

S' fearriugh 'nà bhuill^fheum. 

Oran an Tail-fhear > 
An Lunneag. 
Thug mfc-'n oidhche raoir fan Airudh^ 
Thugmi ';2 oidhche raoirfon Airidh^ 
Thug mi '72 oidhche raoir ga Cainnail, 
Ma ri ?iionagibh nahairibh. 

Uair a rannig fmn ma Oidhche, 
'S an a dhaoineaehd fin gu nàrach, 

E 2 Feuci I 38 ) 

Fcuch a n' Gleadh fibh air ar Caoinea's. 
jLeud ar taobh dhuin, gus a'maìreach: 
Thug ??2Ìj &c 

2. 'S iongandach liùm gillin ògà, 
Ciod a Sheòladh iad don airidh ; 
*S an bu Choìtuicheadh gar feòrfa, 
Bhi fanRòd* an cois na tràighe? 

%hug mi, &c. , 

3. S an tha finne air ar turras, 
Ge d' dhurich fin fan airidh £ 
Cha 'n eil gin an d'or luchd Eolais 
Gus a'feoraicheadh Sinn Màri. 

Thug mi* &c. » 

4. 'N iìn thuirt 'riighin Donach mhic-dìiughai! 
Chuir mi.cùl re luchd na traighc, 

? S mòr gu' b'anfadh Sàndi Stuart ; 
Tha mo d'hùil ann 'o f heil Padric, 
Thug me, <òt. 

5. Cha 'n'eil dùinne 5 n fo bheir f ùil ort, 
Ge' do phùfadh tu è maireach ; 
'O nach fuillig thu clo luàdh, 
Ile Gallum Ruàgh, an leàdan chràcaich. 

Thug miy ò'c. 

6. Ach cha ghabh mi è re phòfadh, 
Tha rni eòlach air a nadur, 
? S ann a b'anfadh leis bhi rùraich, 
An fa Chùlaift. aig a mhathar. 

Thug mi, &c. 

7. Cha raibh.mife los do phòfadh 5 
G.ùs a feoraichin è d'mhàthair, 

5 S bheir ì dhùin an dufan Coarach* 

* Sca Wreck.. ■ ( 3.9 h . 

Sa blio mhaol bha an fan f hàfach. 
Thitg mi 9 &c. 
8 Th'uirt an tailfheir i's è g ? eirridh, 
Theid mifhèinaShealltuin mari, 
Ge d' ìiach 'eil mi pailt a d' f hèudal 
Dheannain f èum dhuit le m'chuid fhadàthad 
Dhu? m'h &c. 
9. 'S còmma leumfear eatro'm gòrach^ 
Solc a Shèol gu m' chumail fàfda 
Ge do .^eannadh èdhamh èudach. 
Bi Chrogn-^oigh gun tighin gu airidh. 
Thug mi 9 &c. . 

io Ged ; nach'eil mo Cirrogh'fan Innis, 
i-Malluin fhein nach leigin failn' oxt, 
\ T uair a riga.3 fmn an claddach, 
Gheibh finn Scaddain 'is Buntàta. 
Thug ?ne 9 &c. 
ii Ri! gùr comma liun do bhòilich, 
A' cur bòfd as a Bhuntàta, 
Ge, do rigas fmn an Claddach, 
Theag' gur fad leinn rna'n fa's è. 
Thug mi 9 &c. • 

12. fNuair thoifich iad re Strìthe, 
.huir ìad m'ichion air an Taiflheir j 

Thuit a mèafah is an fiofar, 

? S chaill è mioiar a chuid Snathad, 

Thttg mL) &c. % 

13. 'S beug an 't ionnadh dhuiffaht dèurachj 
la na dheirich dhuit fan airidh, 

Thuit do Bhonaid air na eìlibh, 
Nuair a dhèrich th.11 gu -mari. 
Thug mi 9 &c. 

N . . I & .) 

14- 'Nuair a dhaltruich air dad feùmadh, 
? S an adheirich è gu 'mfagoil; 
Bhual an giadh *■ è an s' na Cofaibh, 
5 S thuit è tarfuing air a Mhagaibh. 

Yhug mi 9 ù*c* 
15. Struadh nach du'inich mi'Stigh o'fda 
Gus an Oluinn an lair bhlar ann, 
Mun riabh h'uile fear glaoidh'ch, 
Loifg thu t'aodach an fa'n airidh, 
Thug mi nodhche raoir fan Airidh^ 
'Thug^mi n'oidche raoir fa]n Airidh. 
'Thug mi noidhche raoir gu cianail y 
Ma' re nionagabh nah airibh. 

Oran Dhomhnuil Mhic-Ruari. 

'|fc yfB'fhaic fibh Domh'uil Mac Ruairi, 
xVJL 'S gur fuairce a bhèus, 
À' cur iteachan gu luaineach, 
Air Cl'uain eàdach rèidh. 
B'f hear do ghnothich ris na lòthan 
Gaii' toirt a' beinn, 
Na Slìndrich ris na Spalluibh 
'S tu'g aireamh na'n cèud. 

2. "Nuair chuaidh tu fein, fan tailf heir, 
Àir marfal gu fèil, 
Gunrabh na heich ga'r fagail, 
*S gachaite don Bheinn, 
Cfauir fibh roimhuibh a bhi fomhuidh, 
5 S 'ur, gnothuch a bhi reidh, 
*S gu 'n drinn fud dhuibhs buannachd, 
Nuair fhùarrad^h anfpre'idh. 

* A «Taylor> Iron. . ( 4\ ) 

3. Sgòrach Hum a Dhòmhnuill^ 

Do fheòl ann an gleus, 

'Nuair bha do Bheart ga feoladh, ; ,< **'■ 

'S nach cord ì riut fein ; y 

Mhill ìchean thu, air bhi f allain, 

'S cha neii tannil rèidh, ^* 

? S giin phill ì uàit gach gruagach, 

'S bidh Gruaim aii A gach tè. „. • 

4. 'Na'n gabhadh tu mò s'heòlladh, 

'S tii gòrach a'd' chèil, . ^v 

Cha bhiodh tu ceartgal ròpan, 

Ad chròcan gun f heum, 

B' f hear dhuit grathann bhi re aidheir, 

Air Faidhear, 's air feil, 

'S do Bhean a bhidh air Airidh, 

'Sì maran riut fein, 

5. 'S maith a dh'f hiogh thu 'n clo DheirJi: 
'S tha fe'ol air a ghreidh ; 

Gun raibh mnain og ann, 

Is Caillin bhoidheach threùn, 

? S maith an airridh fibh ar Ceangal ? '•% 

'S ar bainis a bhi rèidh ; 

'Sgu fiaighinn fein gùn ailuin, 

A Charabh gach Breid. 

6. Gu raibh mor nian Domhnuh% 
Is anna chòir na n' Glèus, 

Da Chaitriann a comhladh, 

'S cha f òradh iad f eum ; f' 

Bu dluithidh an caian air a Ghalcadh, 

Na trup Each na 'n'leùm, 

'S gu ma flan don Oigridh, 

Chuaidh Comhladh na'n Gleàs,- ( 4* ), 

j. 9 S maith a luagh fihh n'clo dhomhj 
Gu loinneach tiugh rèidh, 
Ge d' Ihuibhlain fhein an Ollaind, 
'S na b'eol dhomh na dheigh, 
Cha n'f haighin b'arrachd oirbh, air eallachd, 
Th'oirt farram air Clè 5 
'S cha n'f haca mi thug bar 3 
Àir na bha 'n f ùd, gu feim. 

8. Na'm biodh gach fear tha s' duthaich, 
Gu m' dhurachd dhuibh f hein, 

Gu fuìgheadh fibhfe triuir dhiubh, 

'S gu 'n Cuntain leibh fprèidh, 

Tha fibh Cannach, boidheach, bannail, 

Gun mhearachd gun bhèud, 

Gur tric a pòfadh pàifdean, 

'S gu' m' b* arraid iibh f èin. 

9. Na'n tarlain 's tigh òfda, 
'S mo Chòir gu bhiodh ann^ 
Na tarlamaid arm Comhladh, 
Ou n' ola maid Dram. 

Gu'n èighin tuilleadh air 'ur furran, 
'S-'ur turras gun chall; 
'S gu n' ol mi an deoch-flainte, 
Air failte na bh' ann, 

10. N'faoil fibh fein nach Bòidheach 
An'oigridmbha ann, 

Meudfa luadh anclò dhoinh, 

Bu cheòlar a chlann, 

'Nuair bha iad ullamh, rinn iad m'fhuran* 

Gu ffìirèach na 'n Caint, 

'S gu fuighean fein a' maireach, 

Liunn laider nach gann* 

Oran ( 43 ) 

Oràn 9 a rinneadh do Nianagaibh oga, a fmuaintkh 
gun d } thainig an t aog a dhicnfuidh an leapa* 

Ha n' tèug aig ar leabuidh an raoir, 
Chuir è eagal, is oilt air m'aigneadh ; 
Gu'n leig è gach furm, is gach Stòl 5 
Is Tharuing è Mòr air Chofaibh ; 
Th'uirt Fionghal le briathar ro mhòr, 
Cha'n fhuigh ù lem'dheon a phlaide, 
? S bi aithreachas orm gu Diardaoin, 
Nich do tean mi an faor ni $ faide. 

2. Ghabh eagal, is tuirfe a Chlann^ 
? S an àm bu choir dhoibh Caddal ; 
Bha n' criodhachan uille cho fann 9 
'Nuair chual iad an tfrann a bh' aige % 
Th'uirt Seonaid 's ì luigh a'nunn, 

r Sì iparradh a Ceann fo 'n phlaide ; 
Tlia 'n tolc aig àr cofaibh a Chlànn, 
'S rug mife am iaimh air bhad air, 

3. Th'uirt Màiri 's i lahhairt gu fòi! 5 
Cha n'fhan mi n'ur Còir ni 's faide, 
Gun' feid mi don cheann ud Shuas, 

'S gu'n' tarruing mi Uaibh mo phlaide^ 
Th'uirt Mairiread 's ì labharf gu Mall, ^ 
A ghraidh nach fuirich thu aguinn ^r 
An teagal gu 'm bi finn f'an tòm, 
Nuair gheibh e fmn tròm n'ar Coddal ? 

4. Th'uirt Seonaid nic Eanraic gu faoin* 
'S an agam's tha aobhar an eagail, 

A lamh a bhi tarfuing mo chluas, 
Alos mo th'oirt uajbh ìegradachd* 

E . ( 44 ) 
Folt bachlagach Hdhair a chull, 
Sa fhùil a' fgionnadh 7 na Chlaigin, 
Bha aghaidh cho duth ris a Ghual, 
'S choflan co Chruaidh re maiddean. 

5. Bha lamhan gurudanach cruaidh, 
'Nuair chuaidh iad mu 'n c'uairt da'm leafradh, 
Bha Anail gu halmaradh fuar, 

'Nuair chuaidh è ma'n cuairt dam'leith-cheanru; 
"Druim Chrottach, brù charitedh 's olc fnuaidr- 
•*Nuàir dianig è fùa's re m' lea-taobh ; 
Bha Fhèulag mar f hionnadh an roin, 
'Nuair thanig è choirar leapach, 

6. 'S rria thig fe g ris na'r dail, 
Deana' fibfe gu faìle faraft, 

Na togaibh ur lamhan ga choìr, 

Gus a fuigh fibh gur fgoid na'r taicè, 

*N fmn fafuibh na Chluafaibh's na ghruaig ; 

Is thugaibh ì nuas o'n Chlaigin ; 

S mar urrain fibh Cheangal le taod, 

Thugaibh ordù' don t'faor bhi aige, 

ORAN do PHADRI C. 

Robajìan Forfair Dhiuc AthalL 

An Lunneag. 
'S cruinn donn Sgiobalta, 
5 <S g'ur grinn anfirein Padric, 
'S cruinn donn Sgìobalta^ 
Thig feileadh an Crios do Phadric. 
9 O Maith thig fud os cionn do <Jheife ? 

j^ Bonaid gorm namballanbeaga, 
Riobban ur an deis a leagadh, (.45 ) 

Sios air leadan Phadric. 

'S cruinn donn^ &c. 
ì 2. 'S maith thig lèin an annart òr prt, 
Cheart co chaol fa tha fan duithich, 
Còta an Aodach thig on Bhutha, 
'S theid na Gruin ga phaigheagh. 

• r S cruinn domi, &c. 
I 3. Calpa Crùìnn is ro mhaith Cumadli, 
Giommanach air cùl a Ghunna, 
i'Nùair atheid thu ris amhulach, 
Fuil àir Damh ria Craice ; 
'S gur cruìnn donn, &c. 

4. 'Nuair theid thu don tigh lionna, 
Cha n'eil do leithid ach amnibh, 

f Bu tu Companàch aii Dmna, 
Ga Cheannach 's ga phaighe. 
'5 gur cruinn donn^ &c. 

5. 'Nuair a theid thu Qftim na Faoireach, -. 
Cha n'eil teagamh nach biodh igoin diot 5 

'S iomadh Nighiri 'òg, is Maidean, 
Bhios a faoineachd Phadric. 

S gur cruinn donn^ &c. , / 

6. "S tearc Nighin a tha re fhaoiten, 
Ge'd'raibh aice Crobh, is Caorich ; , . 
*r>Juair fheaìlas ì na eùdain, 

'Nach biodh 'ir gaol air Padric. 
'S gur cruinn donn^ &c. 

7. Tha thu Theaghlàch Thighearn -Ruthain, 
Dha ma dual bhi annfà Ghuifaich, 

'S gad nach marthun air do Chù| è 
Seafuidh 'n Duic le Padric. . 
y S gur criìimi donn, &c, 

"■' E 2 8. S guìrridh mife dheannamh Orain, 
pha do Chan mi focal Boftail, 
'S on' is gille Criodhal Còir tlm, 
*S maith lium beo thu Padric. 
'S gur cruìnn donn y &c. 

Oran Dhomh'uil Drqvair* 

LAbhair Domh'ul Drovair, 
Tha Geoidh agam aig a bhajile s 
Is receidh mi mo chòir dhuibh, 
Gu Deònach ma'n teid me thairis j 
Ma gheibh mi airgid làimhe, 
Cha h'àil lium a thogal bailleach, 
'S gad theid fear r s an Stòp dhiubh, 
Cha dochaid nach bidh rud aguinn. 

2. Thùirt Eòin Goù ; Dhomhnuill^ 
Leig dhamfa do lamh aGhlacadh, 

'S companach Criodhal Coir thu, 

M'an Stop 'n uair bhios rud agad, 

Bheirin boid is briathar, 

Ma'n iofg thainig às an taruing, 

Gu fuigh thufa coir dh'e, 

3 S cha bhofd dhuinn ge'd ol fin geallag. 

3. Labhair Domhnul Drover, 
Sud feorfa bhios mife Ceannach, 
Cùrfain mhora Stapuil, - ^ 
Na Hàigich, 's na Cappuill fhearruigh \ 
Na gabhair, is na Caoirich ; 

'S crobh laòigh 'n uair thìge an t'earrach, 
5 S beg à buinig Dro dhuibh, 
Ge'd oluinn mo Chuid Da Dhrama, 
4. Ei iomad Braddan tarra-gheaL> 


. ( 47 ) . 
-Sa mharbhadh air eas a Bharram, 

Ma bhios Cunradh mòr dhiubh, 

Cha for mife cuid dhiubh Cheannach ; 

Theid me Dhalna-Ceardach, 

A Shealtuinn air bean an 'taighe, 

Qheibh mi Buidhinn bhoidheach, 

*S gur neonach mar fuigh finn. Drama, 

5. Th'uirt Eoin Gou ; Dhomhnuillj 
'San Dhamfa dhericham Braimmeas* 
Chuiadh mi thair Drium Uachdair, 
Air chuairf à cheannah an Drama, 
Chuaidh Buideal thair a Bhruaich orttì, 
3 cha Bhuannachd a Chall a dhaindeon ; 
Dhoirt è air gach taobh Dhamh, 

Ach taoman a dh'an fa Bhallan. 

6. Their càch gu m'bheil linn gòraclì ? , 
'S gu'n ol fmn gach nì bhios aguin, 
'Na Bodachain bhronach, 

Tha n' Comhnuidh fuireach aig baile ; 
Nach Olàdh fa Bhliadhna, 
Trion, na Cea'ramh a Ghallain, 
S bheir fmne fo'n f hòd linn, 
Co mòr ris an'f hear is pailte, 

7. Th'uirt Eoin Gou ; Dhomhnuiì, 
Cha bhòsd th'an 's na bheil thu Caintin, 
'S romadh oidhcrT a dh'òl mi, 

'O nòin gus an tigeadh a mhaidin 

Theug f gu'deannain Bargan, 

'S gu b f hearr domh è na, na Chakhin 

'S fearr an diu mar òr mr, 

Na cheud la dh'òl mi Drama. 

8; Is mife Domhnuill Drovar, 
A $ 'm Bohefpuig, ( 4 8 ) 
Ancn beagan òl ; 
, Bhà mi riamh ga chleachda ; 
Cha n'eil peidhinn re Phaidhe 
Ann fiorrachd Pheairt Dè 9 
*S f had 'farbhios mi beò, 
Fannuidh mi fa bheachd ud. 

O R A N a' GHOTHAIR 

An Luinneag. - { 

Tha mi trom an deigh mo thurrais y 
Tha ?ni trom^ is. meairtir, 
Wptik mi trom an deigh mo thurrais^ ' 
7 S cha ni mhitir d dfrag mi fgi. 

EIR mo s'rrorruidh fuas don Chearduich 1 
Don C hear-Cheard 's fearr tha 's ti'r, 
Dheàpiia oh#ir nan daoine uaifle, 
'■' ? S cha teid (5bair tuagh air d'i 
Tha mi trom^ &c. ' 
3 Smai-th do lamh air aicfuin Gunna, 
; . Glaflan b.uàdh Choftadh prìs 
Dagàchan beag na ? m baìl airgiod 
S teìl leum fein mar Armachd ì. 
Tha mi trom^ &c. 
3- Tha thu teomadh air Deannamh bhiodag, 
Seo ' ha nios air dol à prìs ; 
Ì$ i.a 'n tigeadh fèum air na Gaidheil,. 
Rachaah iad an àird a fgrìb, 
Tha mi trom, &c. : \ . 
4< Ni thu Scianan na Cos àirgiod, 
Forcadh bar^gheur is maìth lì; 
S' Nuair thig Daome Uaiile gafon farraid % - ( 49 } 

Crùn a Phaidhir, fu4 am prìs. 
Tha mi trom^ &c. 

5. Ni thu tuagh, is tàl, is locair, 
Torrachan cho maith 's a' ftir ; 
Accuir luinge is ro mhaith Cummadh, 

k 'S gleidhidh fud 'O Chunnart ì. 
Tha mi trorn^ &c. 

6. 'S urra mi do Shlaoinne Chàirdeas, 
\ Air an daoine *s feàrr tha 's'- tìr ; 

$a tigeadh trioblaid a'd' Charrabh, 
Bhiodh mac-Aillen air do thi. - 
Tha mi trom, &c. 

7. Tha thu Cairdeach do ChlaQn Dòmhnuii^ 
^Daoine fonraicht ann fon Strì, 

^ S leir a bhuil àir Cianna Gaidheàl, f Y- 

Gu'n tug iad dhoibh an kimh Chlì. 

Tha mi trom^ &c. .£ - V'- 

8. Na bhiodhainfe an Lunnain am ChòmV 

hnuidhj 
5 S daoine mora air mo thi, 
Choftuin beagan dom Chuid Storais, 
'S ghleidhin Porfan duit 'O'n Riogh, 
* Tha mi troin^ &c. 

9. Ge d' nach urra.mi gad' Chonamh, 
Tha' min Comhnuidh air do Thi, 

- ? 0'n is Gilleadh Criodhail Coir thu, 
S maith lium bèo thu, 's tù gun di, 
Tha ?ni trom^ &c. 

10. Eirich a bhean 's fuigh am Bottal, 
S lion an Coppan duin a Sgriob, 

Olaidh iinn deoch-flainte f'haìicli, 
'S Cairidh è gach-Crann tha 'ftirr, 
Tha mi trom r &c. ( 50 ) 
The FLOWERS of the FOREST. 

5 YE heaid a lilting, at our ewes milking 5 
Laffes a-lilti'ng afore break of day ; 
But now there is mòaning on ilka green loan^ II 

ing, 
Since our bra' forefters are a' wèd away. 

2. At boughts in the morning nae biythej 
lads are fcorning, 

The laffes are lonely, dowie, and wae, . 

Nae dafEng, na gabbing, but fighing and fat>- 

bing, 
llk-anè lifts her l.eglen, and hiesher awa'. , 

3. At ey'n in the,glomin, nae fwankies are 
- . roamirig^, 

^Mang ftacks wi' th'e-lafles at bogle to piay ; 
||ut ilka ane fits dreary, lamenting her deary* 
"Mie Flowers òf the Foreft are a' wèd awày. 
4 In her'ft at the fhearing, nae younkers are 

jeering, 
The bandfters are rankled, lyert and gray ; 
At fair nor at preaching, nae wooing, nàe 

fleeching;:. 
The Flowers of the Foreft are a' wed away. 

5. O dooi for the order, that fent our lads 
totheborder! 

The Engliih for ance by guile gat the day, • 
The Flowers of the Foreft that aye fliòne the 

ieremoft, 
The pnme of olir landiies cauld in the clay. 

6. W'e'UVhear nafc.mair liiting, at our ewes 
iriiikingj 


ra he women and oairns are dovfie and wae, 
Signing and moaning, on iìka green loaning 3 
' "Since oùr bra' forelters are a' wed away. 

PLU.RAN na FRITHE. , 

Gi Heibhte fùgradh is màran^ aig nionagari 
r dàicheal, 
Roimhe bhriiìe na faìre a bleoghan aig a Chro, 
l Niofatih bidh iad Craiteach, ma'ri cuairt air 

gach ailin, 
1 Na Forfairin is ailde, giixi chaill iad an Doigh. 

2. 'Sa mhadain aig na Crothaibh, bha n fhaid 
mi gillean oga 

^Àch nionagan na'a aonar gù turfach, trùadri, 
Gun mhirre, is gun mhàrali, ach muladach h 

pramhail,- 
v Gach tè gu foigheach tarluidh, is tarhigh rJ§ 

air folbh,. 

3. Ma fneafgar an fann' annioch, cha ChM^ 

in itii ceol na feanchas, . ' \ ^v£ 

Aig naGiìleabh meaniiinaeh, rneàfs* ghruao'acli 

ùl ' 

Ach Suidhidh iad gù Diarnhair, aig' cuiiìha na- 

-tha di òrra, 
Is flùran na fridheadh an deidh an't^irtt)hiubh, 

4. Aig foghara na Buanadh, cha'n f haic mi 

. oigridh Cluanas, 
Tha luch'd na'm barin air fuarach, 's iad uaiìi 

air DhrocS l'i, 
Am -feil na neill ga'mbi mi ? cha'nf haic mi fuV 

ireadh na itrì 511, 
'Is plurain na fridheadh, an <k ~ : à Sr.ìrt'uain, 

( r - £• Mo ( p ] 

5. Mo Chreach a Chuir ga'n ditheach, na 

Gillean chum naChriche, 
'S na Saflanaich gu direach, air Coinadh oirnV 

S be'n beud, 
Fluir na frith is uaifle, air thoifeach, 'fe bu 

'dua) duibh. 
Tha chuid is fearr mVn cuairt dhuin, nan lu- 

ighe fuar an Cre. 

6. Cha chluinn fmn tuille glaodhaich, ,aig 

leagal na Caorach, 
Àch mnai is Clann a Caoineadh, gu turfach 

truagh, 
Sad muladach, is Craiteach, ma'n cuairt air 

gach Aillen, 
'S na Forfarain a bailtè An deigh a'n tabhairt 

uain. 

My Peggy is a Toung Th'mg, 

Y Peggy is a young thing, 
Juft enter'd in her teens, 
Fair as the day, and fweet as May, . 
Fair as the day, and always gay, 
My Peggy is a young thing, 
And Tm not very auld, 
Yet well I like to meet her at 
The waking o' the fauld. 

2. My Peggy fpeaks fo fweetly, 
Whene'er we meet alane, 
I wilh nae mair t' allay my care, 
I wifli nae mair of a' that's rare, * 
My Peggy fpcàks fo fweetly, 

To ' , ( 53 ) 

To a the lave Fm cauid, 

,But fhe gars a' my fpirits glow, 

At waking o' the fauld. 

3. My Peggy fmiles fae kindly, 
Whene'er I whifper love, 

That I look down on a' the town, . 

That I look down upon a crown, 

My Peggy fmiles fae kindly, . 

It makes me blyth and bauld ; 
• And naething gives me fic delight 
I As waking o' the fauld. 

4. My Peggy iìngs fae fweetly^ 
When on my pipe I play, 

By a' the reft it is con/eft, 

By a' the reft, that fhe fmgs beft, 

My Peggy fmgs fae fweetly, ^ i 

And in her fangs is tauìd 

With innocence, the wale of fenfe^ 

At waking o' the fauld. 

Mo Pheggi tha ì ogaiL 

MO Pbeggi tha i ègaiì 
'S air tighin gu inbhe ghrinn^ 
Mar fha an la 's alluin ì, *- ' 

Mar mhios a cheatain 's cubhraidh ì. 
Mo Pheggi tha ì ògail, 
'S cha'n'eil mi fad ann aois ; 
Ach 's ait lium tachairt orra, aig airreadh. 
Buaila chruigh, 's nan lao. 

aV; Ni Peggi caint cho chaoimhneal, 
Nuair tharlas fmn linn fein : "' . , '- ( 54 ) 

, ; h cuifridh iud an cùram cmiom. 

• S cha n'iar mi tuille chàch naeh fiach 5 

Ni Peggi caint cho chaoimhneall, 

5 S gur fuar mi ,do gach aon ; 

Isbheir i air mo fpiorad lasj 
' Aig airreadh chruigh, 's nan laodh. 
3. Ni Peggie gair caoineal, 

Nuair labhras mife air gaol; 

Gu 'n feal mi 'mbaiJle fiosgun diu, 

Gu Vi feal mi fios air fon a chruin ; 

Ni Pcggi gaire caoi'neal, 

Ni aoibhin mi faraon : 

'S è aon nl's mò dh'e'n ghabh mi thlachd, 

Bhidh 'g airridh chruigh 's na'n laodh. 
4.. Ni Peggi fèein gu fonuihar, 

9 Nuair chluicheas mife air piop, 

Tha càch aig aidmheachadh gu rè, 

Gu'n tug iad urram drf i gu leir, 

Ni Peggi fèin gu fonmhor, 

'Sa oranan co chaoin ; 

Le neochint ann an tu'igs ghlan 5 

Aig airridh chruigh 's na'n laodh. 

My Laddie no more. 

"^rTlth the oxtering of my ladciie fo lang, 

$/% My|^lly is fo big that I cannot gang, 
And my 'ftays wiiina meetby very near a fpan, 
And-it s ; -a' for the oxtering n?y ladd e faelang, 
A nd my laddie no more, and my laddie no more^ ; 
And Tll never o'xter.jny laddie no more. 

z* Wfaen nrit mv ftays began to grow ftrait, 

; ; '- My ( |5. ) 

My belt about me woùld not meet, 
1 t'old my laddie of th£ thing, 

id he faid they got ram, 

And they are alì creeping in, 

^ | Ànd my laddie no more 9 &c. 

. But well did I ken that it was not the rain, ; 
; r And I kent the reafon, though I did not iay't, 
But now I muft confefs that 1 Me gaen wrang, 
And its all for the pxtering my ìaddie fae lang. 
And my iaddìe no more 9 <ò J c. 

4. When to the feffion I muft go, 

The bellman befor.e me, the way for to (hcw, 
To the cutty-itool then I muft gang, 
* And its ali for the oxtering my laddie iae lang. 
And my laddie no more^ ò*c. 

5. Ke oiten did lie at my fide in the bcd, * 
And tell fine ftories, would put me to reft, 

,Let my friends do their beft, 
For their kinclnefs is but fmall,. 
But i ? il oxter my laddie in fpite of them alL' 

LE caidribh th'oi'rt co fada dòn bhalachaa 
°g, N , • . . ; 
Tha mo bhrù 'g eiridh fuas, chor's nach gluais 

mi.ach foill, 
Mo ftais ornf cha dun è,mar leM na bois is ccrr, 
Ghion eardribh th'oirt co fada d'on^Bhallachan 

ha Bhallachan Mg, ach a Bhallachahi cig y 
■ - la tabhair mife Gadribh tiiille a Bhallachain re 711 
bheo. 
-2. 'Nuair a thofaich rno ftais rè ; cintin rò 
theann, MJ> * . , ( 5 6 ) 

Mo chriofan . ma'n cuairt dhamh cha b' urain 

mi chuir ann, 
Dh'innis mi do'm Bhallachan le dearhadh è far* 

am, 
'S th'uirt eifean f huair iad uifg agus chrup iad | 
ro ghann, 
Ach a Bhallachaìn oig, &c. 

3. 'S maith. bha mi cìnteach nach uifge bu 

chion, 
Ri m' ftais, is ri'm chrios a chin'tin cho' teann, ■ 
Ach V èudar dhomh aidmheachadh nach dh' I 

f han mi anfa chòir, 
Le caidribh th'oirt cho fada do'n bhallachan òg. 
Ach a Bhallachain oig, &c. 

4. An iunadh mife bhi fuidh bhròn, 

A dh' iuf faidh an t' feifean is' èudar dharrìh*' 

feòì, 
? S an clèireach gam ghreifeadij^a dhuinfai' an 

ftoil, 
Chìòn caidrimh th'oirt cho fada do'n Bhallà- 

chan òg. 
Ach a Bhallachain oig, &c. 

5. 'S tric a luigh e ròm thaobh an leabaig 

bhig chaoil, 
9 S chuirreadh è mi chaddal le ftorinèan gaoil, 
Bi mo chairdeain fo ghruaim 's cha bhi n'caoi- 

neas demiie re, 
'S bheir mife caidrimh'n bhallachan a 'nain 

teoil gu leir, 
9 S ach a Ballachan oig^ &c. ( 57 ) 

Auld Lang Syne. 

O Hould auld acquàintance be forgot 5 
ij And never thought upon ? 
The flame of love extinguifhed, 

And freeìy paft and gone ? 
Is thy kind heart now grown fo cauld^ 

Inthat loving breaft of thine, 
That thou canft never once fefTecì: 

on auld lang fyne ? 

2. Where are thy pròteftations, 

Thy vows and òaths, my dear, 
Thou mad'ft to me, and I to thee, 

In regifter yet clear? 
h faith and truth fo violate, - £ 

To th' immortal gods dhine 5 
That thou cannever once reflecl: 

On auld llng fyne ? 

3. Is't Cupid's fear, or frofty cares^ 

That make thy fp'rit decay ? 
Or is't fome objecl: of more worth 

that ftole thy heart away ? 
Or fome defert makes thee neglcdt 

Him once fo much was thine ? 
That thou canft'never once refiecì: 

On auld lang fyne ? 

4. Is't worldly cares fc* defperate, 

That makes thee to defpair ? 
Is't that makes thee exafperate, 

And makes thee to forbear ? 
If thou of ttat w ere free as I, 

Thou. ~ ,< 58 ) 

Thou furely would be mine ; 
And then of new we would renew 
Kind auld long fyne. 

5. But iìnce that nothing can prevail, 

And.all hope is in vain, 
jFrom thefe reje&ed eyes of mine, 

Srill fhowers of tears fhall rain ; 
And thòùgh thou haft me now forgot^ 

Yet f 11 continue thine ; 
And ne'er forgèt for to refieèì: 

On auld lang fyne. 

6. If e'er I have a houfe, my dear, 

That's truly called mine ; 
And can afford but coùntry-chear, 

Or ought that's good therein ; 
Though thou wert rebel to the king^ 

And beat with wind and rain, 
Àfliire thyfelf of welcome, love, 

For auìd lang fyne. 

S E A N E N L A S, 

*?VT ^°* r ^ ean e ^ as a c Wi? thart^ 
' l. ^ Le diochuine is goI bàs ? 
Na lafair ghaoil tha gabh'l gu bras, 

A fmaladh as gu brath ? * 
Na bhuil do chriodhe aii*fas co fuar, 

A'd bhroiìleach mao-gheal tlà ? 
Air ghleùs 's nach fmuaritich thu car uaìr^ 

Air an t' fean chomun a blia'n. 
2 . C'ait bheil a ghaoil do ghealtanas ; 

'S do mhionnan ; 's iad is mo, 
A thug ù dhamh, 's a thug mi dhuit ; 

Cho ' daingean 's a bha 'mo 13 ? [BheiÌ e 59 ) 

Bheil creideamh agad, 's fireantachd, 

'S na Deèin fior 's gach àm ? 
^ir chor's nach fmuain-tich thu car uair ? 

Air an t' fean chomun a bh' an ? 
3; 'Ne Cupid chuir thu'n geiit air chor^ 

'S gun d'f hàs do fpiorad fann ? 
Na'n airridh ghaoil 's- fearr na mis £ 

Thug uat do chriodhe 's an àm? 
Na ncach thu fos a chaill do thlachd, 

Do 'n ti bu leat neo-ghann ? 
Air chor 's nach fmuainticfi'thu car uair, 

Air an t' fean-chomun a bh'ann. 

4. Am bheil cùram faoghalt ort co chruaidh* 

'S gu'n ghabh thu dòcfias fann ? 
Na'n tug fud ort mo threigeadh tur 

Is cumail air do laimh ? 
Na 'm bi tu dharnh mar tha mi dh'uit 3 

Ort gheibhin còir gunn tamh j 
Is nuadhaicheamaid an finn as ùr, 

An fean chommun ciuin a bhan, 

5. Bho nach buaghaich nì airbith, 

'Sa dh'albh gach dùil a bh'ann, 
Bheir fud air uifge bhiodh gu dlù, 

A ruigh bho'm ihuil gun tamh, 
Ge 'd' tha mi 'n diochuimhn air do chul, 

Gur leat mo rum 's gach àm, 
'S bu chòir dhuit fmuainteac-had'h car uair 5 

Air 'n t feann chommun a bh'ann. 

6. Ma thig an la' bhi's agam tigh ; 

A dh'ainmichin orm fein ; 
Air feabhas ga'm bi ann biatih, is deoch, 
'S nitfiean maith eile faraon, 

H Ge'd - ( 6o ) 
Ge'd' bhiodh tu d' rebal 'naghaidh an riogh^ 

'S tu milte le uifge, 's le gaoith ; 
Gur dearhh gur è do bheatha chaoidh, 

Airfon an t'fean chommun a ghaoil. 

Wat ye <wha I met the Jìreert f 

WÀT ye wha I met the ftreen, 
Coming down the ftreet my jo g 
My miftrefs in her tartan green, 
So blyth and merry was my jo. 
My dear, faid I, thanks to the night 
That never wifh'd true lovers ill ; 
Since* we are from yòur mother's fight ? 
Let's take a walk up to yon hill. 

2. O Ketty will you go with me, 
And leave this dinfome town a while ì 
The bloffom fprouting from the tree ; 
The fummer's given all to fmile. 
The mavis, nightingale, and lark, 
The bleating ]amb r and whiftling hind, 
And ilka green gate in the park, 

Will nourifh health and pleafe your mind. 

3 . When the good warm morning comes y 
And venteth forth its draught of dew ; 
We'll go to fome burn fide to play, 

And gather flowers to bufk your brow. 
We'll pull the daizy fromthe gireen, 
The lucky gòwan from the bog ; 
And now and then in others arms, 
We'll fa' upon the velvet fog. 

4. There is up into a glen, 

A wi' bit frae my father's tcwer ? ì\ ( 6i ) 

A bonny, faft, and flowery den, 
Where circling birks have form'd a bower, 
Whene'er the fun grows high and warm, 
Well to the caller fhade remove ; 
There will I lock you iti mine arms, 
And love and kifs, and kifs and love. A G A E L I C. M bheil fios co chùnnaic m.ife an raoijy 
Teachd anuas an tfraid am chòir ì Mo leannan fein an comhdach ùr, 
Is ìgu criodhail, caoi'neal, còir? 
Th'uirtmife, buidheachas don oidhch, 
Nach 'iar luchd gaol a chuir an call ; 
'S 'on tha do mhàthair gun bhi ad chòir, 
Nach toir fm.n fraid don bhein ud thall ? 

2. A Cheit a ghaol, nach folbh u lium 8 
Ts fag am bailleadh io tha faon ì 

Chi ù choille a tighin fuidh bhla'th, 
'San famhradh fealtuin oirn gu caomh. 

% JBiodh fmeorach, s uifeag air gach bachd ; 

* An eilid bheag ni fead s a' ghaòidh ; 
As gach pairc, is as gach glaic, 
Gu fiudh ù flaint bhar gach raon. 

3. Nuaira thig a mhadain bhlàth, 
'Sa dhoirteas ì anuas a' druichd, 
Ruigidh fmn taobh uilt gun tamh ; 
A'ghleidhadh lus, gu trufcan ùr. 

Ga fpionadh bh'ar gach ailean gorm, 
'S a bhuidheag bh'ar an lòin gu dlù j 
H 2 , >..■■• i 62 ) 

5 S aim glacaibh cheilc laimh ar laimh, 
Gun tuit fmn air a chònuich ùir. 

4. 'Sa ghleannan thaitncach ud-gu hard, ** 
Nach 'eiì ach do thigh m'aithair dl.ù ; 
Chi ù e sflan lufach tla' ; 
'Sam beifhe. lùbadh air a chù-1. 
'Nam eiridh 'n ghrein gu harda blà, 
Dh'ionfuidh f eannachd gluaifidh tù, 
'S am ìamhaibh glaccaidh mi u trà, 
*S bheir finn gaol, is pog, ìs rùin. 

The Sailors Lament for the Lofs of his Sighi* 

SOME men delight in honour, 
Somemen delight in wealth, 
Some men delight in pleafure, 
So'me glory in their ftrength ; 
But as for me I never knew, 
True pleafure where to fmd, 
Except when on the ocean, 
Before that I wasblind. . 

1. Now farewel to pleafurej 
Farewel the feas that roar, 
Farcwel to jolly feamen ? 
Fo v I oart fail no more : 
Farewel to raging billows, 
Where once 1 took delight ; 
Farewel to'.the foaming ocean, 
Since I have loft my fìght. 

3. Quebec, Montreal, Cape Bretonj 
Greenland, and Florida ; 
Barbadoes, hot ]amaica ? 
St Kitts,. Virginìa ; • JMc t. e 3 ) 

Likewife both Carolinas, 

WitK hundred places more ; 

Where I have been, makes me lament, 

Nòw blind upon the ihore. 

4. For-from my youth, upon the fea 
I ever had delight, 
Till providence commanded, 
That 1 fhouìd lofe my fight : 
But fmce it's fo, why Ihould wethen, 
Go murmur and repine ; 
Since human art will not impart, 
A fight to me, now biind. 
*\ 5. But yet my wife and family, 
Foi bread to me they cry, 
Which makes my heart for to relent, 
L eft they for want fhould die : 
Novv in this cafe I think no one, 
Wili think't belowme then, 
That I ihould fell my ftories, 
And fongs, fmce I am blind. 

Cumhadh a Mharaiche air Son a Leirjìn. 

nr HA cuid aig earbfa an onoir, 
'S^ cuid ele 'g earbs a' maoin ; 
Tha cuid aig earbfa a' folas, 
% cuid eile a' tlachd mar aon ; 
Ach air mo fhonfa cha n' eiie ni 
Thug fo'ias dhomn ach gann 
Mar bithuin air na chuantibh, 
Ari 'uair nach raibh mi dali. 
, 2-. Niofe ilaìi' le fòlas, 
ola' : n lei.s an f hairge ighoir f ( 6 4 ) 

Sla'n le marichibh ,lir fad, 

Cha feòl mi fein nì" s mò ; 
Slaint le'n tonnuibh uaibhreach^ 
Don ghabh mi fpèis nach gann, 
Is fla'n le neart nan cuantibh, 
*0 nuair 's gu bheil rai dall. 

3. Quebec, Montrèal, Càpe Breton, 
Greenland, is Florida, 
Barbadoes, is Jamaica, 

St. Kitts 5 s Virginia, 

Mar fud 's da Charolina, 

*S ceud àite hi bu mhò, ' 

*Nraibh mi uair, bheir orm bhi nios, 

Brònach air a'ntfhòr. 

4. O' thoifeach m'oige ghabh mi tlachd^ 
Bhi air na cuantiabh thall, 

Ach gus an deachaidh òrdachadh, 

Gu'm beigin damh bhi dall : 

On thachar fìu, cha chòir dhamh fòs, 

Bhiodh gearan gèur gach àm, 

? S nach urra duine feall thoi'rt dhamh, 

"O n uair 's gu bheil mi dall. 

5. Ach biodh mo bhean 's mo theaghlach, 
Aig glaodhaiche 'g iarruidh bidh ; 

'S laguidh fud mo chriodh goirt, 

Gu fuigh iad bàs le dì, 

Ach tha mi 'n do'chas nach bheil neach,. 

Gheibh mi-chiat dhiom ach gan, 

Ged reicein fgeoil, is orain, 

O' nuair 's gu bjieil mì dalU ( 65 ) 

Laoidh mu Chruthachadh an t Saoghaih 

A Thighiarna is a Dhia na'm feart 
£\^ 'S tu an ti is aird a' tann, 
*S an duit tha neamh is tallamh geill, 
? S gach neach guleir a 'i ann. 

2. Air tiartas lafs an folus glan, 
Air eluintin guth do bheil, 

fc'S a' neimhni thug ù an domhan mòr 
J S gach aon ni 'tann gu leir. 

3. 'S tu rinn a ghealach is a ghrianj 
'S na fpeùran gniomh do :amh ; 

5 S tu rinn an cuan 'ta farfuing mòr, 
Ge lionmhor feorfa a' t' ann, 

4. Tha'n lò re fgèul air t 5 fhirin ghlan, 
Is oidhcheachan gun tamh, 

Aig foilfeachadh amach do ghloir, 
'S do ghliocais mhoir gun cheann. 

5. 'S tu rinn na haingil mar an cèudn'^ 
Tha 'geifteachd ri do reachd, 

9 S cha n'eil fa'n tfaoghal fo gu leir, 
Ach neimbni faon a'd' bheachd, 

6. An duine à chmthaich ù air tùs, 
Do'n ùr 2! ta' fuidh'r bonn, 

tS an faoghal iomlan thug ù dha, 
^Sèlàn do thorradh trom. 

7. Cha raibh cumhachd aig a' bhàs, 
Gu bràth air beantuin ris ; 

Maf bhiodh chraobh chuaidh thoirmifg dha, 
Gun d'ith è pairt ga mios. 

8. Ach dhòfan nochd ù iochd, is truas, 
Chuaidh uait le feachran bochd, %> ( 66 ) t 
S na h'ainglibh neo-ghlan thilg tu fios, 
Don t' fhlochd le dioghaltas goirt. 

9. Air flabhruidh theann, an ceangal cruaidh^ 
Gun f huafgladh ais gu bràth ; 
Ann lochan dubh tha lofgadh buan, 
>S ann cuan à chaoidh nach traigh. 

10. Mo luighe fios is m' eriodh fuas, 
Mo dhol a mach, 's a fteach ; 

'S gach fmuainte diamhain a ta m'chom, 
'S geùr foilleir dhuit gu beachd* 

11. Cha n'fhaica fùil, 's cha chuala cluaS) 
'S cha fmuantich duin'am feafd, 

Air meud a mhaith a thaifg thu fuas, 
Don droing a ghluas a'd' reachd. 

12. Tha fùil gach dùil a' feitheamh ort, 
Gam freafdal an's gach càs ; 4 
A ehum gu 'n tugadh tu dhoibh lòn, 

Ga'n cummail beo gach trà. 

13. Dlù fgriobh do lagh am Chriodche fte~ 

àch, 
'S cuir t'e-agal Roimh mo Shùil ; 
'S pill mo Chòs o roduibh 'n uilc, 
'S biodh t aitheantaibh dhamh mar iul. 

14. Ge'd' raibh mo naimhde air gach taobh, 
An faoghal, is an f heoil ; 

'S am buaradar ; cha tig dhamh dlù ; 
O' n chuir è cul re coir. 

15. Tha fubhachas, is gairdeachas, 
Àn t àros naomh nach gann ; 

Tha fluagh gun aireamh ann do chuirt, 
Àig feinn do chliù gun tamh. 

16. Do laithean tha gun cheann gun chrich, 

'S ( 6 7 ) 

'S ■dhriaehan gun fgur ; 

*AtS deigh don t faoghai dol na luaithr'j 
iofgadhtfuas gu tur. - : . LciQÌà- mu ihnitim Adhwnh* 
Dhume dhkimhain, jt Tha re deanamh ìochd 5 
Nach'eil ùfaoiìfinn, 
Gxi 'n r.ig caochladh ort ; 
Le togradh dian, 
A toirt a miann don f heoil, 
'S gur è do dhùil 
Gu mair ù ùihè beo. 

2. Ach feall a' d* dheigh, 
Mar rith ù 'n reis gu ceann, 
Bo fheirbheis De, 

Cha tug u fpeis ach gann, 
Ce d' gheibh ù 'n faoghal fo ga d'reir, 
'S gach gnothach rèidh gu d' fgoid, 
Na biodh do dhùii 'nuàir theid ù null, 
! Nach bi do chunntas mòr. 

3. ; S còir bhi caoi neil ris gach aon neacfoj 
'S' gun bhi aingiolt olc, 

Nach do leubh ù mu na hainglibh 

Thainig' dhionfùidh loit ? 

Thug è ftigh na theach gu faor iad, 

'S rinn è faoileachd chòir, 

Ann fa bharail gu 'm bu daòin iad 

Thaimg air faothair mhòr. 

4. O !- gur treoblàideach a ta fmri^ 
Ann an gàbhadh geùr ; 

1 & ( 68 ) 
O' n' dh' ith Adhamh meas a gliàra.dh, 
Thainig bh' àr na gèig • 
Fhuair am peaca' beagan fa' 
Is thug è 'm bàs ga : r còir ; 
? S thà fhliochd o' 'n trà fin a 
'S iad n-an trailean do. 
K 5. 'S cruaidh an ftaid ann raibh finu, 
Aaon uair, leis an tiontadh b'hochd, 
Rinn fatan feaìladh air ar fmnfearachd, 
Is thionfgain fe ar Pkt. 
Ghabh criofda truas dhinn ann fa' chàs ud, 
9 S chuaidh è 'n ràdhan ort, 
Do chtim nach fuilgeadh finn gu fiorruidh 
Le trom dhioghaltas goirt. 

6. B' è fud an t Urras a bha cruaidh 
Ge d' bha è fuarrach ort ; 
Cha d' thainig dh' òr. 110 dh' airgid riamfi, 
Na bheireadh diol a' d' lochd ; 
Ach gus an d' thainig Criafda fein, 
3 S gu 'n chèufadh è air Crois : 
Chuaidh fhuil a dhortach fios gu làr, 
'S b' è fud am paighe goirt. 

7. Ach an deigh a thoirt a nuas o'n fhàradh, 
Is bàfach air a Chrois ; 
Thainig a mhuintir fein ga ionnfuidh, 
? S dh' adhlaic iad a Chorp. 
An treas la rinn fe eiridh, 
'S f heuchain do na 's leor, 
Ach gus am faca' mòran fluaigh è 
*G iomachd fuas gu glòir. 

8. 'N uair thig è rìs chum an t faoghail, 
Ni è caochladh mòr* 

Ann j ( 6 9 ) N . 

Ann an greàtfhnachas, 's an cuir-t, 

Is chi gach fìvl a ghlòir. 

'Bidh teine lafpcft àir gach laimh dha, 

Chum a naimhde leon, 

Is Daoine taghta dhion 'o fhejrg, 

S' ga 'n cuir an feilbh ann gloir. 

c 'IS dàìf gheibh iad eoir air flaitheas De, 
.eaìg an èibhneis mhòir : 
Lionuidh gairdeachas an inntin, 
'S cha bhi 'n cuimhn' air bròn. 
Ni iad dealrachadh na f hiadhnais, 
Mar a Ghrian fna neoil ; 
Is iad gun tamh a' deanamh ciuil, 
Aig feinn a chliu gach lò. 

10. Ach fibhfe a fhìuagh a bh' ann fann ea^ 
eoir, 
5 S nach tug fpeis ga reachd ; 
Chaith bhur beatha gu h eafumhla, 
'S a chuir cùl ri 'r leas ; 
-Gluaifibh chum an teine fhiorruidh, 
Loifgeas dian gach lò, 
Ann cluinn fibh gall, is caffadh fiacladh, 
Leis na piantaibh mòr. 

ii. Ach ma 's ail leat fonas fiorruidh, 
5 S gun bhi 'm priofan bochd : 
Dh' ionnfuidh Chriofda teich le h eibhneas, 
5 S fag a' d' dheigh lochd. 
Doirt do chroidhe 'mach na lathair, 
*S aid'ich t fhàilin dho. 
Is guidh gu'n glac è t anam rèidh, 
'Nuair bhios do Chrè gun deò, 

1 2 m ( 7o ) 

Mu Abram agus Aoidh araàfc, Air a thoirt o % 
EachdralaWj 

9 E cleachdadh Abram fuidh ann 's dorus 
Feitheamh air luchd feum ; 
Air chor 's na 'n tigeadh Coigireach, 
Gu 'n tugt' è fteach gu reidh. 

2. Ach fuil gan tug è thainig feachad 
Seann duine bochd faoin, 

Bha chuitrim uile air a bhata, 
y S è cèud bliadhna dh' aois. 

3. Thu'irt Abram ris, è dhol a' fteach, 
(Be fud a chleachd, 's a bhèus) 

À Chaffan ionlad ann an uiig, 
Is biadh^ is tius dha fein. 

4. Thu'irt Abram ris, hach toir ù taing 
Do 'n Ti is airde gloir, 

A chuir gach aon ni ort co pailt, 
'S a chum co fad ù beò ? 

4. Thu'irt eifìn ìis, cha 'rr'eil neach ann 
Ga 'n toir mi taing, na gloir ; 
Do'n teine ghèileas finn air fad, 
'O 'n tig ar neart 's ar treoir. 

6. Thu'irt Abram ris, bi dol amach, 
'S na tig a fteach re d bheò, 
Chion nach lùb ù.fias ù fein, 

Do 'n Ti ga 'n gèii na floigh. 

7. Th'uirt an Tighèarna re Abraam f 
Cia àit a' bheil a neach ? 

A thug ù fteach a' d' thigh gu caomh, 
Na'n d' rinn ù caochladh beachd ? 

Fhreagau r 8. Fhreag- - Abram è gu glic, 
thuirt fe ris gitìW: 

j[jÀ chionn n^c * gèiì^dh e dhuit fèin, 
pCha bhèufQ l'u ,n è bhi m' choìr. 

9. Ma dh' uillig mife dha gun f hiamh, 
Bhi Cèuc biiadhna beò; 

Nach fe-idadh tufa ceadd thoirt dha 
Fuireach aon trà a' d' chòir? 

10. Thug Abram leis è ris a' fteach, 
'S thug pailteas dha gu faor ; 

I Gach Goireas a bha fteach aige, 
Is leabuidh chuir fo thaobh. O Mu la Bhreitheamnais, 

f 

] J S mithich dhuin dufgadh, 

* Tha fmn fadda neo Shùrdoil gun ftà 3 
Is finn gun umhuil gun Chùram, 
Gun tig finn gu Cunntas gu bràth : 
Na'm bu leir dhuin an Gnothach, 
Cha bu choir dhuin bhiodh Gabhail na Dàil, 
'S gu 'rn biodh ar n' obair re fheachuin. 
'Nuair thig teachdair gar neigheach on Bhas* 

2. Bha na Maighdeana Grionta 
*S an lochranuibh lionta air 'N fgà. 
*S iad ullamh chum fpluis, 
'Nuair bhuailte an Doras gun dail, 
Bha na Maighdeana Gòrach, 
Gun Oladh, gun feol acca dhà, 

'N uair thain' am fear Bainfeadh. 

D' h'iar' iad beagan a ? landranuibh Chàith. 

3. Cha dcan {ìnn bonn fèum dhuibh, Ì 7* f'. . 
'S nach do Chuir fibh mu dheibhin na thrà ; 

5 S an tha eagal gu leir oirn, ' 
I Gu faodadh fmn fein a bhiodh n'e^s ; 

Ach rigibh 'n luchd reiceadh, 

A's urruin gar freafdal gun dàil ; . 

? S g.ibhaidh iinn air ar 'naghairt, s ^-'3 
I Fad 'sa Gheibh fmn ar fradharc maf ■"* ' 

4. Thug a Chuis ud dhuin Rabhadh u 
f Gu ma Chòir dhuin bhi fairre do Ghnath, 

*S. bhon tha fmn nep-chinnteach, 

-Cia nhionaid, na 'n tim thig am bàs ; 

Bheir fmn Cuntas a ris 't 

'Nuair a rigas fmn breithamh nan gras 

Cia mar chaith finn ar n'aimfir 

Ge'd 's beag £>irn re s'heanachas e 'ndrafd* 

5. Ge'd is taitneach le Daoine, 
Toil-intin n tfaoghal 'ta làthair ; 
Cha 'n eil ann ach ni Diombuain, 
Nach fuìrich ach mionad 'nar dàil ; 
B' fhearr fmuainteach air ftòras, 
Nach teirig a fhòìas gu bràth ; 
'O nach lèir dhuin a chùis ud 
Gus a Druidear ar f ùil leis a bhàs. 

6. Àch tha 'n faoghal fo an comhnuidh, 
G' ar Cummail an Dòchas gach là ; 
Gu'n toir è 'dhuìn fòlas ; 

■<Sinna Ghabhail a fheol ann fgach Càs : ; 
Ach 'nuair chàirear 's an ùir Sinn, 
3 Sa chuireas e Cùl ruinn gu bràth 
B' fhear air n'anam bhiodh ann Siochamh. 
5 Na na Choifin finn riamh air a fgà. 

7. Ma fheallas tu QLnteach. 
V Cha ( 73 ) .'■ 

Cha 'n eil mòr thoilleach intin faoi n' Ghrem 

An rud is mò tha Do Dhùil ann, 

'Sè is dochadh chuir cuil ruit gu leir 5 
^An aite aighear is fugradh, 
1 Tha Bròn agus Cùradh na Dhiagh 
i Air phail' ^ do Stòrais., 

Cha u \c l ~ " fo 'n' fhoid ach u fcin. 

8. x^ach Cual thu bhiodh labhairtj 
'S nach do leibh ù ma f hoidin Jòb, 
Ge'd bha Stòras mòr àige, 

Gun chaill è air fad è n'aon lo. 

Thanig trioblaid na aigne' 

Buill bhrìiite 'na Chraicean 's na fheoiì. 

Chum è Chriodhe ann an Cèutadh, 

'S cha do pheaucuich le Bhèul ni bu mho, 

9. Bìodhuibh Cairdeal re cheiìe, 
'S na deannuibh an èacoir gu bràth, 
'Smaith luchd Dheannamh na reite, 

Is goirrear Clann Dhe Dhuìbh gach la. 
'Nuair bha Maois ann fan Neiphte, 
'S a dhuilt è gèil thoirt da Gnas ; 
Chuir è cùl re 'ncud Stdrais 
An duil re mòr-fhòlas a b' f hearr. 

IG. Cia mar làbhras finn Focal, 
'N uair bheir' an t-i Gheaft finn na lathair l 
Ea lion la, agus Bliadhna, 
A bhuillich fm Diamhain mar tha* 
Ghum uilc tha ar togradh, 
'Sinn leifg do chum Obair, na Gràs. 
'Scruaidh an Gnothach re èifdeachd, 
Gach lochd theid a leughadh 'n ar lathair. 

1 1, 'Nuair theid an trompaid a meideadh', 

Sud ( 74 ) 
Sud a Chmitheachd gu leìr bun-os-ciònii 
Na mairbh ni è dhufgaibh, 
5 S bheir an Cuan uaidh Cuntas nach ganm 
Thig Criothalmhian a rmfgeas, 
Na huaighean bha Duinfe gu teann. 
jNuair thig breithamh na Còrach, 
Thoirt breith air gach feorfa bhios ann. 

12. Theid an faoghal na Lafair, 
Eadar Chreagan is Ghìacan is Ghleann, 
Agus Tuitfuidh na realtain, 
Is loifgidh an fpeur os ar Cearin. 
C'dite an feafamh Droch Dhaoine, 
'San teinne bhi fgaoilte air gach laimh? 
Mur do ghhiais iad fann f hirinn, 
Cha 'neil neach a ni di dean dl v ioibh ann. 

23. 'S fa eagail is curam, 
Abìii fmuainteadh an ìiinedh fo fein. 
Neul ruagh air a Ghealuich. 
S culluidhbhroin Chuirreasfallachm'un Ghrein 
Theid an faoghai na fmuidrich, 
Is leaorhuidh na duilean mar Cheir. 
? Nuair thig Buachail a Cheartais, 
Gabhair cuntas air fad ann fa'nt-rèud. 

14. Nuair thig breithamh na firin, 
'S beag a' t' iunadh d' ar nintin bhi tròm 
Ni ar coguis ar diteadh, 
'S biodhidh ieitir ar bìn ann ar Com. 
Theid ar tearbadh uaidh cheile, 
Mar ni buachille fpreigh air an tom 
Cuid gu fubhachas miorruidh 
? S cuid eile gu Dioghaltas trom. 
Ach 'fè leigheas gach Cuifeadh,. 

fim f 75 ) 

Sinn thoifeach re Urnuigh na thra, 

Ar leig air ar Glùnaibh, 

'Sar Criodhaclian ùmhlachadh Dhà. 

'S a bhi 'g iarruidh le dùrachd, 

Gun ar PeaCann bhiodh 'n cuntas na làthairj 

'Sa bhi deannamh ar reiteach> 

Ris a neach chuaidh chèus àìr ar fgà. 

Britadar, ann feol Ceìjì agus freagra\ Eidir beo^ 
agiis marbh^ Le teifteas an U^hdair. 

B. A Ifling ga 'm facadh mi 'n raòif, 

/\ ? S mi ra' chodal gu faoìi, ani {fiuanjtj 
Ngach àraid a' teacnd àrri chòir, 
'S b'ann.dòn 't ieors è a chuaidh uainn \ 
GhaMi rni fgèula dh'eth gu fdil, 
Ciod an feoì a bh'air 'è an uaigh ? 
3 Ndiagh dha "tearrach'duiri fan ùir, 
Cia mar dhuìfg fè as a ihuain ? 

M. Ge'do tha mo chorp 's an viiri 
Àir caitheamh fìa fmudan ruadh, 
Eidh *n t anam gu iiorruidh beò, 
Air athrach feoil, is buaidh. 

B. Cia mar tha agad cos is lamh ? 
Sùilean, is ceann, agus fròn ? 
Teangaidh a chum labhairt caint, 
Gunfheithin, gun chnairrih, gun f heoil' ? 

M. Sann a tha mo chorp gu lèir, 
Mar f haiileas air eudan bruaich, 
Nach feud thu ainneach a'd 1 larmli, 
Ge d' do dhainnuich'd è ma n cuairt ? 

B 3 'M bheil agad ionriad,' ria tarnh ? 

K. Àclv (, 76 > 

Acli re farfaneich ma'n cuairt, 

Sùibhal, drabhafach 's à faothair, 

Mar a ghaoth a fheidas luath. 
I> Af. Gha dean finn gu iiorruidh faothairy 

'Òn a rinn finn caochiadh nuadh ; 
v Mar a toil le Dia na'm f eart, 

Air cuir air theach daireachd anuàs, 
B. Tha fin 'ginfeadh •' do chàch 

*Nuair dh'agas iad an f heoil 

Gu feud iad a bhiodh 'm barail chint, 

Iad a dh'indreachduin an glòir. 
» , M. Chidh ù fa bhiobal, s' gabh beachd 3 

Ma tha ù cleachd dol na chòir, 

Nach feud ni neo-ghlanam feafd, 

Dol a 's deach a dhionfuidh gloir. 
B. Ciod eile is dol don t' fiuagh 2 

Nach 'eiì a' gluafachd fa' chòir ; 

Tha cur ann neo-ftmim a reachd,^ 

'S a' geileadh gu beachd do 'n f heoil ? 

M. Ann lochan cuth tha lofgad dian^ 
■ Far nach faic iad grian, na neoi-1, 

H uile mionaid ann am pi'dn, 

Far nach crian an teine mòr. . 
B. Cia mar a ni finn ar fith ? 

Liuthad ftrì tha oirn fann f heoil p 

Ar naimhdin gu tric mu'n cuairt,. 

Chum nach gluafamaid fa' chòir. 

M. 'S-è criofd buachaile an ■ treud^ 
A chuaidh chèufadh air do'fgà • 

Cuir t achunuich fuas g.ugèur, 

'S ni fe rèit ann àm do bhais. 

Air do naimhdean gheibh ò, buaighy ( 17 ) 
An foaghal ga cruaidh, 's an f hcoil ; 
Is buafadair mìlteach na 'n lùb, 
A chuir cùl re fonasmòr. 

Laoidh mu dhìamhws an t Saoghoih Air fom 
Murta Ghlinne-comhan. 

E d J tha mi ann mò leabaidh, 
y Gha d' f huair mi an cadal air chòir ; 
Tha truimme air m aigne, 
? S mo chriodh' air a lagadh Le bròn ; 
Mo fmuamtin co ullamh, 
'S mi ièubhadh mo chunnartan mòr ; 
Mur dean fmn ar fioth-chaimh, 
Nach deid finn gu fiorruidh chum glòir. 

2. 'S ceart thig è thaobh natair, 
Air naoidheain an trà bhi fiad òg, 
Co luath 's thig iad do n t faoghal, 

Gu 'n leig iad air caoineadh, 's air brònj 

Na 'm bu leir leo an cunnart, 

Cha deana' iad folas re ceòl ; 

Cha 'n ionadh iad bhi duthach, 

5 S beg am fa' air bhi fubhach re 'm beò. 

3. 'S ioma' trioblaid is cruadal, 
A' ta aca, re gluafad fan ròd ; 

'S an riaimhdin mu 'n cuairt doibh, 

Ga bheil iad fior bhuailteach gach lò | 

Le 'm faileafaibh brèige, 

A dh' f hèuchain àn geil iad do 'n f heoil $ 

*S gu 'm faigh iad toil-inntinn, 

Ma leannas iad dìreach an ieòl. 

4. 'S iomma' feòl th' aig ar namhajd* 

& a 
( 1\ Ì4 

\i' ^r mealladh chum n^ire th'oirt oirn 5 

Ma ghèileas fnin trà dha, 

pè a raoghain nach tàr finn a choir ; 

|T^a 'm pòit-fhear a faicfin, 

Nach f hèud è bhì ceart gun an 1 61 ; 

Saoilidh mearlach le ghaddachd, 

Air chìnnt?ach gu 'm pailtich è ftòr. 

5. Ge taitneach fan àm iad, 
Cha teid iad an famhladh re glòir ; 
Th'oir an airre gur fior è, 
Nach 'eil ann' ach diamhanas mòr, 
jNach fuirich ach tammal, 
'S a fgaoileas mar fmallan, no ceò, 
Leig do bhunnait air criofda, 
'S th'oir an airre nach ftriochd ù do 'n fheoiL 

*6. 'S iomma' neàch, is cna ghann iad, 
Fhad 'fa mhairreas an 'flainte 's iad òg ; 
A deir, 's eùi'feach dhuinn tionntadh, 

Nuaif 'thig aois, agus anradh ga'r leòn ; 
Le 'mbaialaibh faoineadh, 
A' gealltuin dhoibh faoghail na 's leòr ; 
3 S gun chìnt a bhi aca, 
Ge do luigh iad, àm faic iad an lò. 

7. Mar bha 'n geòcaire faibhir, 
*Nuair chunnaic è mhaoin a bhi mòr, 
A th'uirt, c Togaidh mi faoighlin, 
4 A ghleidheasmò fhaibhreas, 's mo ftòr^ 
4 Anam ith, is bi fubhach, 
'■ Feùch lòn arfon iomadach lo ; 
* Fhuair è fios a cheart oidhch' ud, 
c Tha thu cui'te d'e dh' oighreachd nam beò/ 

" .8. Ach 's è ccitein na h oige, 

An ( 79 ) 
An t am an coltach dhumn toifeach re ft| 
Am pòr theid luath an a' s' talamh, 
Tha è duaìach gu 'n abbuich è trà ; 
S fada uain ar ceann uighe, 
5 S còir dhuinn gluafa'd fan t flighe gu'n dail, 
*S iomma'nì ta gu'r grabadb, 
Mur bi finn n' arfaicill gach'lò. 

9. 'Nuair thig aois, bheir ì tì'nn ort, 
Gha bhi t aigne, no t inntin air ftà ; 
? Nuair phrabbas do fhùil-ean, 

*S a lagas do lùs, is do chaii ; 

'Nuair phreifis ì t èudan, 

5 S do chaffan a chaola' gu d' fhail ; 

Ma dh' f hagas do thùr ù, 

Cha ghabh ù bonn c^ram, dq 'n bhas. 

10. Siùbhlaidh àildeachd, is grinnis; 
Siùblaidh càil, agus binnis do bheòil ; 
Treigidh neart agus fpionna' thù, 

'S cha tog ù do mhifneach le ceòl ; 
'Bjdh do chluafan gun chlàifteachd, 
, 'S le d fhùil-ean cha n fhaic ù air chòjr, 
Bèul do chleibh air f às cumhan, 
? 8 cha dìrich ù 'm bruch do à' dheoin. 

1 1 . Theid do chorp a chur famhach, 
Ann fan duflach, 'o 'n d' tainig è 'n tùs ; 
'S pilìidh 'n t anam mu 'n ftad è, 
Dhionfuidh britheadh a cheartais s na'n dùl, 
Th'oirt cunntas 's gach focal, 
'S na gniomhara' chleachd u 'o thùs ; 
Gheibh ù luigheachd a mhairreas, 
Ge b'e feòl air n do mharaich ù chùis> 

J2^ A 12. Ach ma gheabhar ù 'n criofda', 
Ge do tha ù gu h iofal fui' 'n chloich j 
Tha t uaigh air a famhladh, 
Ri leaba, chum tamh agus fois ; 
ÌJime fm bi re dìchoil, 
Gu 'n dean ù do fhìo'chaimh a bhos j 
Mu 'n fograr gu fiorruidh, 
Chum laffraichin dian ù ga d' lofg. I G R I O C H, ^ty^rki ^hi^/j^/i \ * Àn CLAE-INNISEACH. 

Taobb, 

AN raoir a bhruadair me m' cbadaì 3 

A? I was a walking, 's mi turfach na 's lcof 5 

A chaillin donn daite J7 

Am bhen fios co chunnaic mife an raoir 6e 

A Thighiarna is a Dhia na'm feart 65 

A Dhuine dhiamhain 67 

Aifling ga m tacadh mi 'n raoir 75 

Bha iad Sàndach. Sundach, Sundach 33 

Bha n' tèuj.. aig ar leabuidh an raoir 43 

B' e cleachadh Abram fuidh ann 's dorus • 7° 

Dhalbb mi 'n de gu fundach fundach 25 

Dh'aìbh an Ceannuich air an 't foitheach -39 

Gheibhte fùgradh is màran, aig nionagan dàichea! jt 

Ge d' tha mi ann mò leabaidh 77 

Ho ro gun tug me Gaol duit %% 

I've heard a liltiag at out ewes milking jo 

Somidh leat is beannachd agad 20. 

Labhair Domh'ul Drovair 46 

Le caidribh th'oi'rt co fada dan bhalachan og 55 

Mo dhuil re h uir 15 

'JVìb"' thaic fibh Domh'uil Mac Ruairì 40 

My Peggy «s a voung thing 5* 

Mo ifheggi tha i ògaiì 53 

'Nuair phillis an t earrach x 4 

'N" cualadh fibhfe n'fgèul dnicheil 33 * 

'iM coir fean tòlas a chuir thuart 5% 

O theid fmn c'o dh' America sz 

O •' 's mithich dhuin dufgadh'" 7 r 

'Se fud an giIleaHh fuigeartach 

*S cruinn dcnn Sgiobalta I ('■ An C L ■ A R-X M N I S E A C H, Taobb. 

Sh?uld auld acquaintance be forgot 57 

Some men ddight in honour 6$ 

ThVmig me feach allt nam I ru?ch 7 

Tha mo chionfa gun feachnadh ja 

Thugmi.'n oidhche raoir hr. Airudh 37 

Tha mi trom an deigh mo thurraia 48 

Tha cuid aig earbfa an onoir 63 

When fpring time returns 13 

With the oxtering of my laddie fò lang 54 

Wat ye wha I mct thc ftrcea 6# ijftm 

. 
&CÀ 
■ y?J, 

\ f 1 


1 11 


Ij 


: 11 hIriIIIIIì I i 1 ini 
maà