Skip to main content

Full text of "Commentaria in Aristotelem graeca. Edita consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae borussicae"

See other formats


At 
C M M E N T A R I A 

IN ARISTOTELEM 

GRAECA EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE \ '^ £ X 

V • 4- 

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE ^^^^ . :^ ^(^ VOLUMINIS IV 

PARS II DEXIPPUS IN CATEGORIAS BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDCCCLXXXVIII DEXIPri 

IN ARISTOTELIS CATEGOlilAS 

COMMENTARIUM CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE q^ ^^9 ADOLFUS BUSSE 
BEROLTNI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMKRI 
MDCCCLXXXVIII PRAEFATIO 

Dexippi philosophi Platouiei ') in Aristotelis Catej^ovias cnnimen- 
tarium quibus nunc contiuetur codicibug, ex uno omnes deiivatos esse 
exemplo, vel inde apparet, quod opus aeque mutilatum-') in omnibus 
nunc exstat. atque cum illud exemplum postvemis aetatis mediae teni- 
poribus^) exaratum fuisse videatur, non mireris, quod quae servata est 
commentavii pars omni genere macularum adspersa est, ut campus 
satis latus arti criticae exeicendae pateat. codices autem (piattuor 
digni videbantuT. qui huic editioni substrueventur. eos facile est cojj- 
nitu in duas discedere familias. (|uavum (piae memoriam Mr<'hetypi ti- 
delius servavit. constat codicibus C et K, deterior codices A ft M CK 
complectens cum alias correctiones experta est turn in ordine verborum 
saepissime ex libidine mutato deprehenditur. itaque ab auctoritate 
codicum CR non recessi, nisi familiae AM lectiones aut alioruni nia- AM 
ximeque Simplicii testimonio firmatae aut iusta causa probatae vide- 
bantur. ubi C et R inter se discrepant, codex C, cuius librarius a 
divinando non omuino abstinuerit, codicis R sinceritati cedit. 

Impressus est primum ^) Dexippus Leonardo Spengelio editore, 
qui, ut solebat, scriptoris verba sagaciter nonnullis locis adiuvit. \i De vita eius vide, qirae exposui in Hermae toino XXIIl (1888) p. 40:.'— 400 Der 
Historiker und der Philosoph Dexippus. 

■) primi duo libri et tertii libri minima pars, qnihus cxhibetur commentarium in 
Aristotelis Categoiias p. lal — 4b23, aetatem tulerimt; quae perierunt, baud dubie multo 
erant ampliora. quod detrimentum post lustiuiani aetatem opus accepisse, ex eo con- 
icere licet, quod Simplicius (cf. p. VI nota 4) commentarium legissc videtur integrum, 
ac quouiam index tertii libri plenus nunc exstat, indicis auctorem tertium librura ac- 
cepisse incolumem certum est, totum opus verisimile. qiiamquam quia de aetatc iliius 
indicis non constat, hac re nihil proficimus. 

^) codicum qui ad nos pervenerunt antiquissimus saeculo Xl\' exaratus est. 

^) in Monumentis Saecularibus Acad. Bavar. Monachii 18.39. censura huius editionis VI PRAEFATIO 

ab ea editinne ([iiateuus nostra discedat, ut pvimo oculorum ohtutii 

s perspicias, omues discrepautias litteva s siguatas apposui. Speiigelius 
duos codices iu usum suum vertit, Parisinum 1942 (R)0 ©^ Coislinia- 
11 um (Saug.) H82 (S). illius quae iu nostra editione exhibentur varias 
lectioues baud raro videbis ab editione Spengeliana dissentire, quibus 
locis persuasum lial)eas, codice cum ipsa Spengelii editione deuuo qua 
opus erat sollicitudine collato a nobis lectiones praeberi rectiores. codex 

S S dubium uou est quin ex codice Laurentiano 71,33 (A) fluxerit^), quam 
ob rem ilium neglegendum esse censui. 

"jMulto ante Graecam editionem in lucem prodiit Feliciani versio 

^' Latina (cum Porpbyrii in Categorias commeutarii versioue Venetiis 
apud Hierouymum Scotum 1546 edita), quae quamquam coufecta est ex 
deterrimo codice, Coisliniano 332 (S), id quod declarat defectuum quae- 
dam congruentia^), tanieu quibusdam locis depravatae scripturae mede- 
1am nobis suppeditavit. 

ci.is Restat Simplicius, qui quasi ultro auxilium nobis offert, cum dicto 

nomine Dexipi)i librum inter fontes suos refert^). quamquam ex ipso (Zamckei Litterar. Centralblatt 1860 p. 124. 125) ab Usenero profecta est, cui probabiles 
emeudatioues quaedam debentur. ante Spengelium excerpta huius commentarii iu ed. 
Acad. Berol. Aristotelis operum vol. IV (Berol. 1836) Biandisii opera prodieriint, cuius 
viri doctissimi emendatioues adnotatas a me aut receptas invenies. 

^) is in praefatione editionis Spengelianae (p. IV) falso Paris. 1941 significatur. 

-) argumenta haec sunt: primum iu eadem verba (rcoaov av eI'tj p. 71,9) A et S 
exeunt, M congruit cum codicibus CR, tum multa verba omittit S, quae habet A, nullum 
habet S, quod A omittat, deuique hos percenseas locos: p. 2, 1 atque in ceteris capi- 
tibus "Eti pro "Oxt rubricatoris culpa A, iisdem locis "Etc S; p. 11,34 ov A (sed ita ex- 
aratum ut prime obtutu legas Iv), Ev Sj p. 23,1 et 25,16 ti (pro In, littera e rubro 
addenda) A, oTt S; p. 31,15 ziz A (sed ei ita exaratum, ut nihil differat ab a littera), 
lacuna S; p. 47,5 -ctpEircti A (sed in exitu versus Tcti lineola signatum), zapet (xat in la- 
cuna omissum) S. si varietas codicis S a Spengelio notata interdum mirum iu modum 
a lectionibus codicis A discrepat, Spengelii adnotatio aut collatoris aut typographi culpa 
saepius falsa est, id quod quibusdam locis codice a Torstrikio inspecto coargui potest, 
aliis licet divinare, velut p. 7,2 (= 7,17 Sp.) xal om. R adn. Speng., potius om. S; 
p. 17,1 (= 20,5) Toiv Tru&ayoptxoJv R adn. Speng., potius S; p. 20, 10 (== 24,8) yap] 
0£ S adn. Speng., potius p. 20,8 (= 24,6); p. 30,20. 21 {= 36,25) verba a Spengelio 
inclusa etiam in S desunt. 

") velut p. 8,30. 31 ouo' av — otXXo xt om. S Felic. ; p. 53, 27. 28 ouaia — aaXz/jv om. 
S Felic, ceteri codices utrobique integri sunt. 

■*) Comment, in Categ. (ed. Basileae apud Michaelem Isingriuium 1551) f. 1>"2 y-aX 
A£;t--o; 0£ 6 'la[jipXr/0'J xat auto; [jiv to too "AptaxoTeXou; ^ipXt'ov cjVTo'p-w? ilrijiprL-o • 
7rpoTjYOU[x£vuj; o^ xa; nXcoxi'vou d-opt'a; w; £v otaXdyii) TrpOTEivop.Eva; ccjtim oiccAjiiv ~pOTi- 
^ETaf o6o£v 0£ O'JOE ouTO? o/cSov ToT? Dopoupiou y.at lotwf^/.t'yo'j -poaxiiltr/.u)?. ceterum si 
qua lectio ex Simplicio a me citata ab adnotatione Spengeliana abiiorreat, scito eam PRAEFATIO VII 

Dexippi commentario Simplicius nou ita multa hausisse videtuv, et pro- 
fecto res male se haberet, si iis tantiim locis, ubi Simplicius boc cnm- 
mentaiium exscripsit, adiumentum inde quaerere liceret. sed ad emen- 
daudum Dexippum opportune accidit, quod is admodum pauca suo 
Marte temptavit, plura ex aliis iuterpretibus, maximeque ex Porpbyrio 
et lamblicbo'), scite congessit et ad suum usum transtulit ^). eosdem 
igitur foutes cum Simplicius adiisset, et is quidem diligeutius iu singulis 
quaestionibus scriptorum uomina apponeus, factum est, ut multo saejiius 
cum Dexippo cousentiat Simplicius, quam ab illo pendeat. 

Ammonius et qui ab illo profecti sunt scriptores Dexippi commen- 
tarium prorsus neglexisse videntur, ut subsidium eius emendandi frustra 
ab illis quaeras. 

In orthographicis rebus codicem R, ut par erat, secutus sum. niti illis Simplicii codicibus, quos laudavi in editione Porj,h. Isag. et in Arisioi. Caleg. 
Comment, p. LlII not. 1. 

1) hos ipse p. 5,9 laudat atque etiam Simplicius nihil fere eum cogitatis illorum 
addidisse dicit, quod sane facile est demonstrare, si Dexippi commentariuin cum Sim- 
plicii conferas. ceterum Porphyrii non tam quod servatum est commentarium adiisse vi- 
detur quam maiorem librum ad Gedaliuia missum, quo Porpliyrium cum omnes Catego- 
riarum adversarios turn Plotinum refutasse Simplicius testatur (f. li-2). 

2) etiam ea, quae ex aliis Aristotelis libris simulat se ad solvendas quaestiones de- 
prompsisse, plerumque ex commentatoribus fluxisse videntur, cuius rei exempium insigne 
invenitur p. 41,7 vxAr/rt -po; TO(u-:r,v Tviv Cy^ttjOiv xoi; etpTjpivoic h t-^ MeTa ra cp'jar/.'i 
■7TpaY[Aa-£[7.. yp^ao|jic(i x. t. X., quibuscum conferas quae Simplicius (f. 20 r 3) ex Archytac 
libro llspl To'j -rzav-JK atfert 7.ai 'Apyjixa; hi tt]v -aaav oistav cp'jaiv.fjv iz -/.at aicjflr]TixY)v 
'/.nl -/.ivrjTiZYjv dTTOZocAct, cp'JC!t7.7]v piv XTjv xa-d t>jv uXtjv -/.at -r> cloo? Xsyiov, aiC)t)rjTi7.7]v 6s 
T7]v a'jVilExov, yavTjTr/CTjV S^ '^^l"' vospoiv 7.ott dawaaxov (u? c«tttav ouaav ziv/jGeu); tt]? y.axa 
CcoYjV EtoonoiO'jjjivTj?. y.ai oTjXov oti 7.7.1 ct-Jro; xd; -o/.Aa? O'jaict? zh j-i.tctv a'J-<xa;iv a-jve- 
XapEV. 

Scr. Berolini 

Kal. lun. 1888. Ai>- ^usse. SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM. 

A Laukentianus 71,33 [Baiidiui Til, 21] chartaceus, forma quadrata, 

saeciilo XIV, ut Bandinio, saec. XV ut Vitellio visum exaratus, Dexip- 
])um exhibet f. 77 — 108. litterae initiales tunc rubro atrameiito (in- 
tevdum perverse, cf. yi. 2,1 nota) scri})tae sunt, tunc rubricatori relictae. 
ab altera mauu ([uae correctioues sunt additae, ex alio exemplo, ut 
videntur, fluxerunt. librarium et neglegenter descripsisse ueque absti- 
nuisse a diviuaudo ex multis locis (cf. ]). 16,4. 17,1. 42,14 alios) iutel- 
legitur, ut bic codex gemino M fide baud dubie cedat. contulit Hiirony- 
mus Vitelli. 

C Laukentianus 72,21 [Bandini III, 37] cbartaceus, forma parva, sae- 

culo XV uitidissime scriptus. Dexippi commentarium legitur f. 1 —38. 
tituli et litterae initiales rubro additae sunt, librarius satis diliienter 
officio functus est, sed coniecturas scriptori inculcavit ex parte futilissi- 
mas (cf. p. 20,24. 25,20. 28,21. 29,23. 40,22. 45,21. 46,6. 15. 56,6. 57,32). 
contulit Hieronymus Vitelli. 

M Matritensis 76 [Iriarte p. 273] cbartaceus, forma quadrata, s?,eculo 

XIV scriptus, f. 31 — 75 commentarium continet. deterioris familiae sine 
dubio fidelissimus testis est. correctiones quas expertus est satis raultas, 
ex melioris generis exemplo videntur esse depromptae (cf. p. 2,16. 17,1. 
22,8. 25,18.21.23. 44,26). contulit R. Beer Vindobonensis. 

N Matritensis 34 [Iriarte p. 134] cbartaceus, forma magna, Constan- 

tini Lascaris manu anno 1490 exaratus. Dexippi commentarium incipit 
f. 54 et sicut CMR explicit [xixpotr^c (f. 87), eadem Lascaris manu sub- 
scriptum est i.-zkic;. specimen qutid debetur E. Beerii comitati, d »cet 
eum generis deterioris esse atque codici M consimilem. 

p. 39,4 -zai n>.(OTtvci'j il 7 ir.rj om. i| 8 rapl] iizb \\ 9 8i7)prjijiv(.ov] oiottpouasviov || 
K) ivioTaTto ij 18 svTctu&a om. \\ 21 oiECfzrjxoTcov || cpocxpiuiv || 21. 22 a-jvayoyivot; (super- 
b;er. y; a'JYit2i[i.£vot;) |j p. 40, 1.2 sy-doxy]; xov Xoyov ]j 2 8tE3Tdvai j| 9 SiaXi^disst || 10 r.tpi 
om. il 11 zlXr.'sz TGtciv || l?>. 14 taz'Iwj.z'Hol il 16. 17 to-jtiov rllXo to'jtwv !| 21 yap om. 11 SITIM.HMKNTIM l*RAKFAT[()NiS ix 

2?) auTi'T vOv SjT'.v |, 2() ou^ooov tou Idiyn j, ol Ta;tc || o2 TrpwTiuv, oEUTSf/tov y.ot't Tp'.T<ov j; 
p. 41;4 Tai; auxat;] xo-Jtot; (sic) |i 6 rpoXaptov j] 9 t] (ante aiai)r,T>^) om. j| ll> T<i) om. ]| 
'2'n w;] "Aal [i ov-tuv] ov-co; j] "11 ~A vi 'iy.OL-A'i:r-zn. 'i "JS TauTTj 21) aovwvjao; oin. [j 
30 a(T)|j.ot om. I' p. 42,^5 x^xy-jivzc. 

Ottobonianus o66 [Braudis Abhandl. d. Herl. Akml. LS))! p. oS uot. ')2] 
chartaceus, saeculo XV exaratus. suppar est eodici A, quocum niiri- 
fice coTigriunit eae vavietates. ([uas Tovstrikius nobis sui)])editavit: 

p. 0)!S (f'JSiv Tt I, !jrj|j.ai-/oai-/7. HI. 14 a-ja^jo/.-.y."}. a/jaela ' l."> -/jOr, oiu. , 18 au- 
TTjV 11 19 y.cct TTOtpaaxaTty-ot] litura miin^ verlti 20 '^spit p. 28,20 T.or^(ii-(a. in lac. 
om. 11 24 ESTtv] ctaiv p. 35,21 o|j.(!)V'j;j.ov om. | p. 41,11 avcoxspct j lo -ij) om. \\ Ifi tj 
(ante oiai'a) ora. \\ 17 rpoc] eU [i 20. 21 oij.ovj;j.io; et S'jvjvjijia); i| 25 xs om. |] opwv i| 
26 aExoc'fooa |j 27 yvcopt'^Tj (!wv in exitu versus |iarum dilucide A) [; p.43, 10. 11 zi-ta 
ante ocoxv/ transp. p. 71,8 xov ij.jTprjXov ',' f) expl. roiov 'Jv ^^.r^. 

BoDLEiANUs Misc. 1\)C> [Coxc I. To")] ehartaceius, saeeulo XVI scrii)tiis, I* 
f. 1 — 47 Dexippum exbibet. bunc descriptiim esse ex eodice K eo eoni- 
probatur, quod et scbolia codicis K in niaviiinibus ])raebet (velut ad p."),! 
007. TO i-'.sixsc -oO 'fi/.oso'fO'j. ad ]). ;"),() -sol A'.o;xr,oouv -r/.\}-.r/. 'f"/)3Q et lit- 
teras in 11 evauidas in lacimis oniittit (ut ]i, o..") oyAw/d -so] aov^ —[^ 
in lacuna om. || 7 uipoc] ipo? in lac. om.) ceteruni ])aucae varietates a 
Torstrikio datae ostenduut, euni desciiptum esse neglegentissime. 

EscuKiALENsis T — II — 1 [Miller p. 115] cbartaceus saeeulo XVI ex- Q 
avatus f. 200 — 235. si)ecimeu deest, tameu eodici A eum parem esse 
inde couicias. quod Torstrikio docente ]). 71,1) verbis -ocjov r/y z'(r^ ex- 
plicit. 

Parisinus graee. 1942 [Catal. bibl. Paris, II, 423] bombyciuus, sae- K 
culo XIII secundum catalogum, saec. XIV Dielsio teste exaratus, Dexippi 
comraeutarium exbibet f. 123^ — 142^ (dimidiato folio vacuo), tfbxa ne- 
(lue subscriptuni ueque adseriptum, ut aetas fert, invenitur. initio oi)eris 
saepius litterae situ evanuerunt, (|uas maculas iam inde a saeeulo XVI 
repeteudas esse, docet codex Kodleianus (P), buius codicis }»roles. scbolia 
quae in marginibus paucissima initio reperiuntur, suis locis subnotata 
invenies. ([uae ab altera manu correcta ac rescrii)ta sunt, ex eodeni 
exemplo aut cousimili Huxeruut. codiceni coutulit H. Diels, uon niultos 
qui dubii erant locos iterum H. Omont summa (|ua excellit bumanitate 
inspexit. 

CoisLiNiANLs (olim Sangermaneusis) 332 [Catal. bibl. Coisl. p. 447] S 
membranaceus, forma (piadrata, saeeulo XV vel XVI scriptus, Dexippum 
habet f. 82—124. 

Recinensis 112 [Brandis Abhandl. d. Berl. Akad. 1831 p. 57 not. 41] V 
cbartaceus, Torstrikio teste recentissimus est litteris(iue deformibus 
scriptus. Comtueiit. Arist. IV "i Oexipp. in 0:ir.. D E X I P P I 
PHILOSOPHI PLATONICI 

IN ARISTOTELIS CATEGORIAS 

DUBITATIONES ET SOLUTIONES S I G L A 

A = Laurentianus 71,o;5 
C = Laurentianus 72,21 
M =: Matritensis Tfi 
R = Parisinus 1942 AEHinnOT OIAOIOtPOT nAATQNIKOT TQN E12 TA2 API2T0- . 1 , 

bpengel 

TEAOYI KATHrOPIAi' AFIOPI^N IE KAI AYIEm (RPQION) 7.. Ai7. Ti TToXXot SIC -ac ' ApiGTOTsAouc vsj.-'rfinrjir/.z i^-Wf^U'vr, 
5 [j. A'.a tr X7.r/)70pi7.c STrrj'ryV'i'SV to ^ipXtov: 

"j". Ti'vo; iattv Tj y.7r/;70pt7. 3-/j]X7V-:ix7^. -o—pov '^tovrjC r^ 7rp7'7[j.'-/TOC "> 

(v^ V or] [1.7X0 c) ; 
0. ri(o; yp->j -7.C Z7r/;70pi7c sOptcxsiv X7l [j-t; uit7>,'£(3i}7t xaTc t«jv 
3]-:oyixa»v 77ropi7'.c; 
10 £. Ata -I TTSpt T(ov xatrfi'Opuov /i-stv 5-7.-;7otXa[jL£voc oux 7.-' ixsivcov 
apyexat, aXXa xoiv 6utov6ji.a>v xal aovuivjixcov ; 

1^. Al7. -[ 'Ap/'JT7C £V ToTc Xat>oXo'J Vi'^UKZ TTSpl OU.OJV'JUL»OV X7.1 GUVdJ- 10 

v6p.u)V xal 7:7p(ov6«ia>v oux £rp"/)X£v : 

C. Aia Tt OU ^tavta ta -/prjat[i.7 7CpO£7p7.'I;£V, 7.XX7 X7l iT£p7 [XoTOt t)|V 

15 Toiv x7r/)7opuov 7.-oooariv sttjvsyxsv ; 

Yj. Aia Ti Ttepi Tpwiojv t(7jv 6;xa)v6jj.o>v sT-sv; 

&. Aia T'' -3pl 6|j,ojvuai7.c aaXXov oox sl'pr^xsv; i'> 

I. Aia Ti -po3£i>-/jX£ TO txovov A£7(i)V wv ovo[j.7 ijLOvov xoivov; 

la. rito; -oXXoiv TOic 6[x(ov'j;j.oic ovtoov xoivaiv stti to'j ovoji-aTOC siTts 

20 JJ.0VOV TO xoivov; 1 Tit. exhibent ACMRs ante riXaxwvixoJ additum toO del. A 2 TtpuJxov add. 

Spengel (cf. p. 43,2. 75,2 Sp.): om. libri 3 xccpctXcda xoj -pw-ou pt[BXiVyj C (ut coni. 

Spengel): xccpaXata AMR: om. ,s 4 oe.] numeros exhibent OR: om. AM xd? lAp. 

xocxrjopta? CR : xd; -/.atrjopt'of; toO 'Ap. AM fi arjtAavTtxTj, -oxspov AMR: aYj!J.avTc/.6v 

TO TTspi C 7 \ vo^[j.axo? add. Spengel (cf. p. 6,31): om. libri U an dXX' ix-h'i 

(cf. p. 10,15) post a'jviov'!)ji.(uv adde xal Tiapwv'jfxwv (cf. v. 13 p. 16,15. 25) fTT 14 [j-ixdCMR: zpoxd (sic) A 15 [Ji£X-^vq-/-Ev A 18 wv snpra scr. G 20 to 

abiindare jjiitat S{)engel 

Comment. Arist. IV 2 Dexipp. in Cat. J- 10 15 •20 30 DEXIPIM IN CATEGORIAS I lu.lex 

.^. 'Dti o^ts xotTa -:o dotatpsTOV xotvov o^ts x^to. to ^^.o^a^v.v xot- 20 

vov u-a>/£i to ovoua tour o;xu>v6aou-. 
i;. "AXXt, a-opia Trpoc to xo-.vov. ^^ 

10. "AXXr^ a-opi'a Trpoc to xoivov. ^ ^ , " 

IS. .nti TTspiTT^; ::po3s})r;x£ to o ok x^Ta TO^vouct Aovo; ty.; ou- 

5 ''a; Stsooc. 
IT. M Ti oux cl-sv opoc ty;; ouaiT^; ciXXoc /.070c; _^ 

./ "()-' ouva-oti -T7. oawvuaa EiV7.i aovrovoaa. 
[r, 11.LC Toi 6j>.(ov6uoo sv Ttaaatc TaT; xaTv^optctc i)3a,pouuEvoo /.o- 

70; otuTiovTa sv T-?! ouaia ;xov-(, oawv-j-xct TtspiopuEi: 
iH Ai7. Ti a£-a TOt oa(ovuu.7 -Jj. ^ovojv'jaa st7.;sv: 
X* Ot. v-^'^^^^^^ ^^ >^^^^ a..xzXoxV X7l avs. a.a^rXoxvic /.syo^sva. ^ 

X7. l)T. X7T7 TV ivOTTO^p.^V -^ ^> ^-^^^^'^^ ^^^^^^^ '^ '"^" ' 

Sivai tbc iv 6tT0X£1«X£V(O TW /OOVOJ <X7l TO-(o). ^ 
x3 'OtI £'J0iaX£-7l T7. £V G-0X£ia£V(O 'xioY^ TTjC 0'J3l7.C. ^ ^ 

X7. Dt- X07OC T^V £V 0-OX£iaSV(O XOIVOC S^T. X7l T.T,V -.7, £V OZO- 

XO 'DTt 7L £5(00171 ZOlOTViTEC 0^.371 X7l iv 0T:OX£ia£V,O /COpi^Tai £t3CV. l- 
XS. 'ATTOptai 7TA£tOV£C TTpOC TY,V t0t0Tr,T7 T<OV X7U' GzOX£tU£VO. CfSpO- 

asvai. X7l TOUTOJV 0£ X'jas'.v. ^ 

X-. 'OtI OU/ (5jC X7J>' £T£pOU X£-i£T7l TO 7£V0; ToO eIoO-jC. ^ 

x^ Ai7 Tt asv 7>/i}pto-oc X7T7. :icoxpaTOUc, TO 6k £i6oc ouxETi ; 

vr ll(ic Iv^ac xal rSo, 1:757: X7t T:ot7C £X7T=p(oc X£7£i x7Tri7op£i3n7. :;« 

' T7C ToO X7Ty)70p0UJX£V0-. Ol790p7C X7l T7C T.i U-OX£iaSVOO ; 

xU. Tht T.V7 0VT7 'M 2-t^^ ^^^' ^'^'^^^ otafopau >:pY,T7i. 

X. 'A-0pi7l X7l K£pl toy £T£p07£V0':c. 
X7. Tl £i60C, Tt 6179007, X7l TTYl 6uaTr,X£ T7iT7 77t' 7A/.V-">V I 

X^. noO£v r, £ap£a.c TOO £^601.? x7l 7ivo'jc V7I oia'popac; ^-^ 

X7. rioK £T-£V £T£p7l T <0 £r6£l X7l 7i 6'.7'f0p7':: 

X6. riwc TO 7TOaOV X7t EV api&;i(5 X£7£T7'.; , .. . > 

05,; 66v7T7t d; X7t atoaoc toO ivoc X7l 7Toaou 7pn)jx,o ot7- /.£ CpEpSlV 1 "O-i CMR- "E-i (etiam in ceteris capitibus mbiicatoris culpa) A 4 "AXXr^ 

.vd.: CMR:" on. A 5 post l6,o, add. Ix. s.:>p(a.eTa. T^i iv ^..0:^^.^ m i^^- 

e" •») V 7 post XdTO^ add. titulum capitis 22 (suo loco repetnum) M ^ 

n ,^-Vsunra scr A U tcG ypdv4, xal xdzu, scripsi: loco et tempore Fehc: x.. 

' ' eodd s (c p 't 11., Sp.) ' Ifi TU.V iv 0.ov..,svcoCM^R: t«>v iv .:,.o..c,ivc«v 

t,^. ^ 6nox.,ivcov R 19 ante .p6. add. t^v AM: ou.. CR 2(. 0. /..e. 

MR-' U Xu.a; A: o.ccX.^.et; CR^ 23 sxa.iocu;] ix.xipa; com. bpeugel ^ 

post"x4. additu. xa; (ut videtur) eras. A 24 x^; (ante xo. --'^- 

eicias 2.-) ovxa Ysvr, CR: ovxa yi^ti M: ovxc. Y^'St .vxcc A 

CR: aoxi AMs 28 t-o.; xal er5o.. colloc. AM o.a.ooa; tR: xr,; ota- 

'jopa; AMs (cl'. p. o4.21 Sp.) DEXIPPI IN CATEGORIAS I Index 3 

XC. Ot'. oux iXXctzsi 7) T(7)V v.i-rcir^rjiwj -r,^lr^. . •", 

^■/j. '0~i aXXa 7.v-t aXXmv rjux sisa^si -a x<ov x7.T"/j-,or/i(ov ",'£>■/;. 
Xi). "Oti TO ov ou"/ oucovatjiov aXXa auvcovoaov. 
[jL. O'l TO Icrxiv y^TOt iy.oc3T-/]; •/sj-r^'^wsj.z •/.'■j-r^-^'ifjnZ\i.z'^ X7.'. o'jtojc =-' 

a-iiiiov -poprjaoixsDa. r^ si iYzlx/.iiai drro too ovtoc, -'ivoc otv sr/) i« 

~o ov. I 6 ^yvcixAiTai coiT. Saliune: cYxr/XeiaTCft Ail: eyxexXTja-oct C : {'(vA/Xifiai. R (cf. p. -l^/i-i Sp.) r'^ Asci-'ou nX7.T(ovixou cpiXoaocpou ttov £1? Trie 'ApicTTOTsXouc za- 4 

TTj-.-OpiaC diTopKTiV To Xai X6S£0)V TO -pioTov. £3-1 os^oictXoYixov 

TO 'a'>fip7.txjjL7. xotl Ta Tou oivXo-^ou 7:p6(3to-a auTo; oGto^ Alci-- 

TtOC X7.1 HXeUXOC. 

5 "Oxvo? Ti; i'/ti [x£ aoXa X7.XV X7.i 7£VV7':7V yaptv 7.iTr,37i Trpoftuaou- 5 

jxovov. <o T(ov x7.X<ov i'jxol xaD^.r^Ta M^i'ze. iTzd oh 'Haioom Xr.ovTi 

7:£ll)0[Jl7l 

7iO(oc o' oux rh^oibri y.zyjiri\t.ivov dcvopa xoji.i:£i, 
Uapawv oiaX£/j>7jV7i -£pl auTvic [5o6Xou.7t. 

10 ' 'AXX' £ia)\£ X7i 7raX7i jji£v ii)a'j^<rj',. To y.aXs X7.7a{>£ ZJiXsuxE^. ot-. ii» 
TTjXixooTO? a)V £ij{ia»':a xai Tcpaot/^Ti ot7.cp£povT(oc £xX7:;aK£i;, £[xppi^5)r t3 
7:p^c Ta? [i.aa-/ia£U- 7.-7.vt7.c dc^aXcoc t£ xal 77:T7.rcJT(oc Ta6T7? cpuX7:TT£u:, 
uTT^ ok d^r/ivoia? xal o^uTr^Toc xivouasvoc -oXu to-jc dXXouc G:r£p7r-/ioa.- 
Tar? irjonr^asau xai vl3v o£ £toi;xo; aoi Ticiika&ai STrouoauoc^ l/ovxi -zrA v, 

15 Ta fxaW^jxaTa. ouosvk jJ-sv -(dp t(ov ix tt.c d-.a^c ta/r^c £vo£«j? £-/£u:. 
dXXd xai Td £x -flvouc xai oo^r;; 'J7rdp-/£i aoi, oaa jj.-/iO£vl twv xaf)' t,jx7.c. 
£-aivro 0£ aou tt^v t£ ttj,- cpu3£«); i-i-r^osi^f/i-a -poc -dvTa dv7,-,'[X£vr^v 
Td xaXd, xai oTi twv |X£v dXX(ov, Toiv £$(oU3v G-ap/ovT(ov, -j7:£p9povsu:. 
-aio£iac 0£ ipdc xai zou [xavDdvEiv dxopisTio: £-/£'-?• «^aT£ oti po6X£f20 

•20 TUJV £IC Xo-j'OUr r,XOVT(UV, £TriTaTT£. i 

AiaiT-/)aov or, tou: £u: Tdc 'ApiSTOTiXou? xaTr,",'opiac r^-opr^iasvou- xai 5 
Td d;j.(piapr,TO'j;x£va oiaXusai ~^lpd\^r^T>.. 

^is-j'a ;x£V TO £-iTa7<xa, (o 'dkq xat TijiitoTdT'/) x£'J>7Xvj, xai ouTt |j.oi 
vuv iTriT£X£(3bva' pdoiov rj t£ -dp i-\ AucpiX-(i "-(i 'M'«^p\ au^'^opa Tf, 5 
25 aocpfi T£ X7.1 xaXfi PapsTd [xoi xai -/aX£7:r, cpaiv£Tai (tc -.dp ou 6£T TaXyjOT) 1_4 tit exhib. CR: otn. AM in sumrao marg. d^a%-(^ -.j/y, C 1 cpiXoar>^o'j 

nXaxcovtxoii colloc. C w; C: om. Rs 2 s.Tt C: ext R 3 o-.tos R: outo; 

6 C r, 'Haiooo)] op. et d. 317 D ^apawv -spt a'jTTj; otaXsxS^ivai (sed otctAc- 

yftfjvat del.) colloc. A 10 -/.al CR: om. AM o'xi ACM: caxis R 12 (J.a»r|- 

Ki; A-CMR: T.poiJ.a%qOEii A' 14 stot-xd;] -^axd eXXefkv xr/j £(fx( in marg. add. R 

irei&ecaat a-o'joaiio; iterata del. R Hi 'JTiapyoi A 17 aveyixEvr^v A 24 ou- 

'i(AT| Ail: oVi 'JtXrj CR: Ivji'f/.lrt coni. Spongel: an AraiXY,? 25 x£ CR: om. AM DEXTPPI IN CATEGORIAS I Prooemium 1. 2 5 

>,r,£'.v :) •/.'■A -Ji 3(7)1X7! a'<i vosoic ixiit/j/sv. rjoiojc ar^v ofoi -siil'->a7.'.. -or>- 

T(i) HAo(T(ovtx(tj ci'Xo3ocp(t) dvT'Ari'siv yaASTrov o'jtoj [^aUewc rj-op/j/oTi. ou 

5 xal ~poc oai'jxova Ttcp i(» 

xaT'Z Tov 'OfJ."/jf>r/ov rjoojv. 3r|V /apiv opii7.v oux o/vco. au oi [jxh cu'tJsvi- 
pa'vo'j xou XoY'/j t7.c x7.t7. [lirj^iz i;'/;-'r^33ic a"/;07aa)C 7.-7'. tcov -oXXic ^ap 
xal c/.-s-'pouc ^u"'-,p7Ci7.c SIC to p'.[5X''ov TO'jto aXXoi Ts -oXXol X7I ixaXl(3T7. 
[lopcp'jpioc zlW ustspov 'la'apAiyTOc x7T7ps[iX-/;v-:7'. X7.l tco TtXr^tJei O'jaXr,- 

10 -TODC. v/ OUV [XY) t7UT0V SXSlVOtC -ai)fO[XSV. aOV7 t7. O^TOpOUfiSVa Spo'jTa" lo 

ou -j'^zp 103-sp Xsi-'jv -<. r.posJjy^afov oi7VO'jij|X7'. (ou/ o'jt(o Xofjcscuaai), 
dXXa T7/st7.c X7l auvToaouc X7.1 37C5src Tic X'j3S'.c 7.r:ooojvai potjXo[xai. 
osi OS tov <j.sXXovT7 -At d-rjfAa: ":7'jT7c 7.v7.7viijasai)7'. Tcov xaxr^-j'opttov vs- 
yo-/)xsv7'. KpwTOV T7. soaciia 7.xpiPu)c ti x7T7. Xsc'.v. szsl OUOSV -CfOV iv- 
15 TaOtia Xs^otj-svcov S'.'!j£~7'.. 

7. 1\' o'Jv -OTS r,v 7p7 TO rjiVffl'-jy to-jc -r/lr/.'/yj; ciiXoao'fO'jc -0'.xtX7c 20 
xal -7.VTOoa7r7.c i3/"/)xsv7i -poc 7.XXr^Xouc spt07c Tispl TouTou TO'j 'Apiato- 
TsXixoii a'J77paa;x7to?, or^ x7Xo'j[xsv K7Ty|Y'^p''7c : s/soov 77p x7T7ViVor|Xa, 

«>C 01) Tc -XstO'JC CZVIlXo^tai StC SXSpaV U7T0i)s3tV "j'S*|'0V7.3tV O'JTS |XStCoi)C 
20 ayuivSC X£X''v"/]VT7'. O'J JXOVOV TOIc ^TfUlXOlC X7l I IX7Ta)V'.X0Tc a7Xs'JE[V i- 1- •-'.") 
y^SipoG^l T76"0tC T7.C 'Apl3TOTsXo'JC X7Tr^Y''^pl7C . 7.XXa i X7l 711-01? -jS TOU G 
Ilspl-7.T"/)T'.X01C -poc S7'JT0'JC, tOlC USV JX7XX0V i'^lXV£l3t}7l TTjC Ot7VO''7.C 
X7V0p0C 'J-SlX'/j'^oa'. . TOIC 0' S'J-OpWTSpOV X'JS'.V OIOIXSVO'.C T"). -7p' STSp(l)V 

7.7ropo6;xsv7. 

•25 Utt, O) Ci'.XoiX7llS3TaTS 2l!sXs'JZS. -Spl T(OV -pdJTfOV X7l 7.7rXn)V Xs;su)v. 5 

0)V 7.'JT7.l 3"/)|X7.''vO'JCit. 3X0~0C SaX'-V SV XOUXd) X(t) |3l|5XuO* STrSlOYj XOc'v'JV 6 

Xo^oc 717.31 xoi; siosai -^}^: ciiXosocptV-C ■/pr^3'.aoc, to'jto'j os ''ip/cd 7i arrXai 
XscsLC xal xa otto to'jtojv arjU,7'.vo|xsv7, stxoTOJC zoXXr, ",'S70vsv 7.acpi3pr)- 
T/j3'.c -spl TO'J xaXto; 7, ixv; xaXcoc 'Apt3T0TsXr^ 0'.siX//-psv7.t -spl auTwv. 
30 ^. 'AXXa OY) xt [5<0'jXsx7i 7'jx(p r, s-t7p7/i7) X7.1 xo xa)V xax/j-jOpuov lu 

ovofxa; ou yo'p oyJtcou -7p73X7i37i sUsXsi, 7:rT)C iv xo^c oix7ax'/)piotc avi^pw- 1 T]0£U);] 5pa TO iTrietxs; toO cpiXoadccciu iu marg. add. R 'j — (xova -£p oblitt. R 

(1 xaxa Tov '0|xT,pix6v y^ptuot i. e. Meiielaum. cf. P 1U4 (iispt A'.o[j./jOO'jc -tj-ol ccTjat falso 
adn. in marg. R) 7 ;x£po; olilitt. R 8 y.al a-£t'po'j; CR: oin. AM te -oAAot xoti 

oblitt. R 10 --TO'j;. tv' c/'jv oblitt. R [xrlvct CMK: ixovov A 11 ?.£t7:dv xt coni. 

Speugel {dejiciens illiquid Felic): Xit'-ovxai codd. -poaflrjacov C: zpoaUvjaat AM: zposOsr- 

vai colli. Spengel: an -poai^TjCiitv ? — ai^^awv otavoooixcti oblitt. R cjy ouxu) TSX'jcpwtxat] 

cf. Demosth. de cor. §. 11 p. -J-iil VI aoicpsi; xai cjvtoixo'j; colloc AM ,3o'j/.o[xcci 

oblitt. R 14 - cpta Gcxpi— oblitt. R £-£i] £t os ;x->i vel ir.ti riVtMZ coni. .Spengel 

(nou lecte) IG nuraeros capitiuu exliib. in marg. CR: om. AM to oblitt. R 

20. 21 xa'JTa; i-r/EtpoOsi colloc. AM . 'I'l Tat; otavoi'ai; (eirore typogr.) iirundis 
(p. 40 a 4) 2o 'j-ciATjcpoai A- MR: 07:r,Xcicpd3t C: 7-£tA/j-fd3i A' "25 -z-Xuiv Xsicwv 

oblitt. R 27 -aai toI; slos^t oblitt. R 28 cixd-cu? -oXXtj oblitt. R 29 ctpt- 

ototeXtj AM: dptaTOTeXst CR oO diXXot 5>j xt oblitt. 1! ol stlsXctC: i{%ilz\ — TrAz 

oblitt.) R: %i\zi AM 6 DEXIPPI IN CATEGORIAS 1 2. 3 

xi~rxyzv Y, T(T)V KKX/jVdjv <vt7'XE/':oc. (7j3T£ £r/.OTMK r/y x'.z 7.'jtov cttT'.otcia'.t'/ 

on ;SV[!^El TOU 0V0|X7.3'. 

lloX^.^l USV OUV, Vi }l£/.S'JXS, TTf/Or -^'JTYJV TTjV ^ttt'^V 7.-7.VTr(3Z'.C Cpi- 15 

5 rjfj'/n'y.i dr.krj 'A|y'.aTOT£Xo'JC. y.7i -rz/j-a: scscfTiv 7.v7X3Y-^^^' ^'''- "^ ~'~^"'' AXs- 
c^vopou y.7.l Ilopcpuryt'o'j. i^o^ os t7.c ixsv -Xst'ouc Traor^as'.v i'otx7, ttjv oe 
'ia'.voixiv/jV £iv7i' uo'. [j7!)'jTip7v ixt>y)3o;jL7f ou Y^p 'j'mci'jd'lz'. -oX; "poty- 
a7ai T7. ovoaaia ouos tt,v autr^v l/si 'iusiv xal T7'ctv t7. 3'/)jx7''vov':7 tou -o 
3"/)u7iv'j[jLivotc, otX/.dt raa-oXo tojv ~p7YfX7t«>v iXaxtooTai vj Toiv ovoa7!r(ov 
1(1 3-/;ua3t7.. 7.va*'xr^ orj 7:737 tou cpiXocro'foi^ r^ /prjai)7i csvatc /.Ecsat X7.l 
T(T)V (3uvr]i)(yv owixatfuv 7.r-/)/AoTpi«)ij.£vatc, i-sio'/j X7l ttjiv tou -oXXoic 
7.-va)ata)v -p77ji.at(ov sialv £?-/)Y-/;T7t', T| t-^ -po/si'pw /pr^atiat. a'jv/)i)£t'a 
X7t ta £-' aXXtov x£i[jL£va ovo[xa-a ]i.£Tacp£p£tv • £t:£i -'ap 060.(30X7 X7t sr^- 2") 
u£r7 Tfov -pa-zixa'-tov -£9£i-7i xa ovojxaxa, xou ix£v TrSat ^vwpi'txo'.c dv7'Yxr^ 

15 r^V TjO"/; X£t3{)7l 0V0[Jl7Ta 7 -7UT7 3-/)[X7''v£'., 037 o' £7ri3Tr^[X0VlXa Tuiv TTpa'j'- 
[X7Ta)y, -7p7 KOV £7:t3-/)[i,0V(UV 7.T:r)t£l T/jV l}£3lV. OOXtOC O'JV X7l 6 'Apt- 7 

atotiXr^c 6-£ jxev f£V09(Juv£r t-(] i^esei twv 6vo[x7-(ov, warEp £-1 xr,; ev- 

X£X£y£ia? 7UX0C OVOij,c(Trj-oi7;37C X7'JX-/)V. 0X£ OE cX X(OV X7X7. XrjV 3UV7)l)£iaV 

7:7p7XElU.EV(0V Xa 3"/)a7VXtX7. X7I -7p73XaXlX7. XOti TrpOXElULEVOL) £IC 0107.3X7- 

20 Xl'7V 7rp7-,'[J.7X0C p.£X7CpEp£l, (03uEp OY) Xat v5v £7:1 XO'J TTjC X7Xrj-j'0ptaC ovo- 5 

;i7X0; 7:£7:orr^X£* XO'J Y7p X7X/i"j'0p£rv £7:1 XO'J p,£x' 71X17C £YX7.X£rv 7:7p7. 

xoTc TToXXoic xEiaEVOD txEXY|VEYX£v 6 '^iXoGO'^oc xouxo £7:1 xou xax7' XIVOC 

7.7:X(OC 3r([J.7tV0VX0C Xt 0'7 XYjC XSCEIOC. OElXVUai XOt'vUV Y) XYj? XatY^"j'0pl7? 

£7:rj'pacp7- . oxi X7l X7. "(i'^r^ y.al xi e'io'/j X7i rAy-o. X7. x7i}oXo'j X7xrj70p£r- 

25 X7l X7X7 XU)V U'^' £7'JX01C OVXtOV X7t 71 37j<X7VXlX7t AE^EIC 71 X01V71 X7X7- 1« 
*j'0p£'J0VX7t X7X7 7:7aa)V XWV U7:0X£X7-j';XEV(JUV IXEplXtOV Xececuv. 

•{. 'iVXX' 0X1 [XEV 7t ySJ.-r^[U[AlX tOVOU.7'ai)/;37V 77:6 XOO X7X770pE'J£3l)7l, 
07:£p £3X1 X£7£3l)7l X7X7' XtVOC U7:0XEltlEV0U , X7Xo); 7U.7 X7l Pp7/£0JC £0t- 
07C7C' X7l 77.0 El^Ep Ot'XXoi) XtVO? X7l XTj? 3UVX0ai7.C Op0VXl3X£0V , Xvj. [XYj 15 

30 £ic xyjv 7UXYjV xotc 7:pO£iXY^cpo3iv d7:£ipi7.v £[X7:£a«)fJL£V o7:ei 6c 77:opov cpai- 

VEXOtt p.01, XI T:0X£ c3X'. XO Xe*,0;xEVOV, 7:OX£pOV (pcOVTj Yj 7:p7.Y[X7. Y^ v6y^[X7, 
XOijXO [XOl (jacpoic £Tri6£rc7l 7:£lp7l}Y^Xl. 2 xdiv £/,Xrjvu)v ACM: oin. R af-TjasatTO C 4 — XXai ixsy ouv to oblitt. R 

5 (ivaAEYea&ai AM: dvaysa&ai C: oblitt. R 8 post cp-iatv acid, te AM: om. CR 

ar^fj-atvov-Gt CM, in litiira R' (coni. Spengel): arjij.atvo[X£va As 10 airjixaata ex ovoixa- 

ai'a corr. A 12 ciyvwa-iov iterat del. R 13 [XETap-exotcpspEiv A 13. 14 3'J[x- 

PoXa 7-ai aTj[X£ta CR: 3'j|xj3oXixcli crjixela AM l.j a oblitt. R 16 Se — oblitt. R 

17 6-E ACM: ote R 17. 18 -Iv/zioa oblitt. R 18 Taj-T^v CR: a-JTrjv AM 

6t£ AM: GTE C: ote R xr^v AMR: om. C 19 xai TtapaaxaTixa CM: — axoiTtxo: 

post litteras oblitt. R: xai ataTua s: om. A 20 [XExa'^fEpsi CR: cpEpsi AM 

22 xoijTO ex TO'jxtuv corr. A 22. 23 im x6~3rj,aatvo'v zi coni. Spengel 25 xaxd 

CR: ora. AM 25 57],ao!VTixal X— oblitt. R 27 dXX' oxt [xsv oblitt. R diio 

CMR: uTto A 30 dTiSipiav CMR: d-opt'av A 30. 31 cpaivExat [xot CR: fxot 'fcti- 

vExat £tvc(t AM 31 xt — x6 XEyotjiEvov] xi'va - xo: XcYO[J-£va coni. Spengel DEXIPPI IX CATECiORIAS 13 7 

-,'0'j;jiv(oc (3/;ij,c<[Vc-ai ta vor^ixot-7, X7.t(z t5uu.[5£,3r^y.oc os x7'. t7. -r>ot-;;j.7.-:7.' -M 
i~z\ ok -o/.ATj ~pt -(T>v Xz^ojisyiov ijxlv ■/; C/j'/j^'-c. -/,s'>jV7 /7.y()j -sol 
Kov XsYoaivwiv zlr^sX)/ pouXofxar xal 77.^ l'<o5i"j'3V-/); I Iev.tt^t/jTixoc -a- 
5 paXX-/;Aou; i-i/ctpr^Jo'.c rzrji rojv ASYOtxivajv 7.v-3c'/^-7asv. o'j u,/;v -eoI aiotc 
-,'£ 7u-:otc/.a)c 7.-ccpv;v7.T0, 7.Xa icjotx7./oDvt7c 7/i9;x£ -j>h: //>7'.uc. [':iou/.o.x7- 

Or, X7l Za ixctVO'J iTrtCfXE''!<7ai>7t X7t T3AZ'Jt7l7.V Tr// 3a7'JT'>j f>j^7.V £-7-7- '.'r, 

-srv. i-'./s'.pwv 07] ::£[/[ t(ov -f;77ij.7'Tti>v X7l [jO'jAoixevoc -:7'j':7 oiv7i -a 
Kzy'jixv^'y. i'foofo t-.vi to'.76tY| | vAyor-r/.i- zi -o-p -^,.7 li-;z'y y.y.\ too tj-r, S 
10 Ar;£'.v x'jpi7 -(Cj; iaii T7 ro77a7t7, X7I ar; ovkov akv o-jokv Xsyoij-cv ov- 
tcDV OS 7.KOcp7ivoix3i)7. zr/.'Jxa ay si'/] -7 asyo[j.sv7. -poc o"/) touto si'-omx' 
av (oc otjosv X(oA'Jsi 71x17 siV7i toO /iys'.v Tot -ry77[x7-:7. jxr, ixsvtoi -r>oa-. 

-"/"K, Onsp V'JV !r"/]TO'j;XSV. T7'JT7 SiV7'. T7 AS70aSV7* X7l 77r> ToO TT'jpST- •"» 

tsiv cpsps 7!:t[7 sarlv r, 7]Ai(yaic x7t toO ooDV7.al>7'. r, t?,? [^sXov-zjc v6;ic. 
15 dhk o'JTS Y] Ss/.ov/j sstIv iv r(i^ oo'jvr, o-jts •/; 7;>ioj3'.c cv t(o r-josajs-.v. 

TaJV 770 7'.t!.'0JV 7 ;XSV i jT'.V Zhf) ■/(0pljT7'. 7 OS C;'JiXTr7'p33T'.V • o'jjXS 0'JV7- 
171 [J.SV y.r/.\ T7 -p77JJ,7T7 7ltl7 SIV7'. ToO AS-SIV, OU 1X7]'/ 7Ut7. 3iy7l 17 10 

X£7o;xsva' X7l -lio X7l -erA jxr, 7:7povTU)V -p77;x7Ta)v Xs7o;x£v X7i -spl 7s- 
7£V"/];xsva>v x7l rsol as/.Aovttuv . so^r ^o to'j A070'j ovtoc toO rsol 7UT(uv 

20 X7l -7 -p7!7a7t7 S'!V7'.. SI OS O'J SOVU'iSart/jXS td} A07(0 xi -p7!7lX7X7. 
OUX 7.V Sr/j X7'JT7 X7 /.S70|XSV7* X7l 77.0 S3X'. /.S7S'.V X7l 7V'jK7pXT7 oToV 
t--0XSVX7'JpO'JC X7'[ Xp77sX7/^0UC. Xr/OOH OS //j70'J» X7l 01 [X7'.V0[X£V0l X7l lo 
01 -7p7/-5pOVS;, (IjaxS si'rsp X7 XS70;XSV7 r^V X7 -p7!7[X7X7, XCtXSlVOl 7V X7X7 
Kp7.7[J,7X(OV S'iSpOV XOV X07OV X7l O'JOSV 7.V U.T] 'riS3X-/)X0C a)VO[X7'Co;X£V. SXl 

25 '-pr^Stv. St 7/,"/]i)7jC /-070C X7I 'l*S'Jorp sx X(uv 7:p77[X7'xouv , otjx 7v O'jv7'.xo 

aXXo USV SlV7t XO ),S70|XSV0V, (ZX/.O Oo XO -OloOv XO '{;S'JOOC X7l xo 7}//)Dsc, 
W3X£.X7'JX7 7V St.V| X7. X£70;x£V7, 7-£p 7i'xt7' SjX'. X';'j 7'JXOXsXo'JC Xo'O'J. -<) 

xo'jx(t) x(ij S7:'.y£ipry;x7.xi /pa)[X£voc 6 ^a)3t7£V7p i)7utx7'^(o -foc o'j S'jvsiosv, 

OJC St IXSV -ac A07OC 7./-.7^i)7]C 7^V Tj 'l;S'J07jC, SOOqSV 7V Xt /,S7StV X7X73ZSL)- 
oO 7'C">V OXl X7 -p77lX7X7 SGXt X7 /vS70U.SV7" St OS S3X'' XIC /.O'/jC [xr]x£ 7.///]- 1 Ttfio; c/jv epwrfjitv I'll: om. AM - xrd ( JH : oiii. Ail 3 zAct'ova OR: zAii'iu 

AMs 4 "/.eyoixEvwv ex J^o'jXo;jiv(uv corf. M 5 ccvT£;£xo(a£v A 6 ye s (ex 

coiiiect.): xi codd.: xtvo; fort, rectiu.s Brandis (p. 30i> uota 1, quae Porphyrio falso 

adscriliitur) 7 ot^ CR: o£ AJls iv.iho-j ex r/.Eivwv corr. A 10. II ovtojv 

u 

CR: ovTo; AM iitioliiquc l"i -aw'k'jzi CR : xujAJot .\ : xio/.djzt (sic) M -[A'ny.'x-'x 

CMR: (im. .V 14 y^ y.uoji;] /j ctXot'oi'jt; supra sci'. M 15 O'jxe (ante r, Tj)a'oja'.;) 

oblitt. R -'jpeaactv CR: 7:'jf«£x-£tv AMs Ifi 'ilw .^upra scr. A -/lopi^x'i 

eicias (^xujv atxiiov xa u.iv yioptaxcf, fi Si o'j ycopi.itcf scholion inrg. R) I" xct -A 

-p— oVditt. R 18 — rj.c(-:tov /iyo.o.sv oblitt. R IS. 1!) yavrjixevcov R lU toj 

-£pt auidiv stiipsi: to'j Trap' a'jxuiv CR (cf. p. 14,7. o2, 18. 21 Sp.): rcspl aixuiv AM.s 
-10 11 O'J cT'j-v - iilditt. R 24 p.Y) supra scr. A ovofxct^oixsv A 25 o'j- 

vo((To AM: o'Jvatctt C: Vno-ai x6 (to ui.-' del.) R 28 i)a'j(xc(^io iter. A 

29 av Ti Aeyciv corr. LLsener: dvTiA£y£tv ACMRs 30 to( (ante -pc«y[xaxo!) AM: om. CR 

(cf. V. 17. p. 8,G. 17) 8 DEXIPPI IN CATEGORIAS I 3 

TTcpi TTpa'Yix^TOc /i-'iiv /ctt -riiciv -z[A 7utou c/.A"/;t}r, r, 'I/3'j«57) X070V, vuv 9 

0£ Lr(TO!JjJl£V, T''v7. SJTl ta AS7^^;X£V7. ~f/OC XO'JTO'.C £3X03 X7t XO 7:p7."j'[X7. 

5 ai'xiov xoij otXr^Uou? xal '^suoouc Xo'-ou, dXK' ou oiot xoiixo i; ava"j'xrjC axo- 
Xou&r^ast xo xa Trpa'-juaxoc sivat xa a/j»jLatvo[x3va' ouvotxai 77.P X7.i "j'tvssOat 

fl£V XIC, oi' *j'£ XIC aU'f/CUpr^CjSlcV. 0(X-/)&yp Tj '|(£U0YJ? XoyOC O'.i X70X7. 7'XX7 -J 

5s xiva sTvot'. xa utto xou Xoyou a"/)a7ivoa£V7" ou "(ap £7:£t o&xxixoc iaxi 

xou aX/yOotjc Tj 'i;£uoouc 6 X070C, 017. xoiixo ix X(7)v -paYiiaxojv r^ aXr^brjc 

10 T, ']>£U07jC -I'SYEvriXai" xoixoc Gii)ap£[3rjXoc [isv 77.0 7UX(o o-doyzi xo dXy^Uei 

£IV71 T, 'i'£'JO£r, X7.x' OUSiaV Oi XO a"/)a7tV£tV X00£ XI TCpOT^'p"!^^^"^^* '^•^^^'•' 

£3X1, <f/j3'-, xat p.£xa xo X£/Ur,v7i X7. ■Kp7'Yu.axa oiov i'-tto; cp£p£ t^ [ioU; 10 
7) Xi&oc, c'JO/jXov oxi xauxa iaxi X7. 3rj[X7iv6tx£V7' ou "cap dv Tiv zausa- 
uivou xou Xo'j'ou. X71X01 xo ivavxiov £i'7ro'.[x' dv, oxi ou'xojc oux £3X'. xd 

15 X£Yojx£va xd -pd7;x7X7.. ouo£ ttooc Tpoixa auxd 6 Xo^o; £/£t 3/£3iv. 6 
a£v -do X6-,o; 6 -£pi aux(ov Xr^cuv K7p7;Xi)£, xd 0£ 7ipd-j'u7.xa ti,£V£r £i 15 
0£ TjV xd 3r^[Ji7ivoix£va xd -pdYa^xa, £0£t xdxoTva ulyj thai xou Xo-jOu -ap- 
£Xi)ovxoc. vuv 0£ 6 ]j,£v Xrj'cuv £3X1 xal dxoucuv, idv ouxo) ~u/"(|, 'd oe 
7rpd-|'u.ax7. "spl (uv 6 Xo'^oc, oux £3xi. xaixoi £i xo ttoiouv dva-jxaiov sivai 

20 x6x£, ox£ X7.1 xo 7rd3/ov -da/zi. dvd",'x"/] xal xo X£",'otj,iVoy ctvai xoxs, oxs 
xal xo dxouov dxousf £t 0£ £3xi |X£v 6 Xsyajv xal 6 dxoucov, xd 6s Trpd^- 20 
jxaxa oux I'sxiv, oxav 7C£pl xaiv ';^'■v^r^\^.ivw/ 6 Xoyo? '(j, -ois oiov xs xd 
TTod'j'fxaxa slvai xd 3"/i[jiaiv6;j.£va; tteoI uev or; xaiv -paYuidxtov ouxoj ots'.- 
Xy^ajxEV dv o£ Xrf(j xi; oxt y) Xict? £3xlv r^ XEYoasvyy (xal ydp xal ttXei- .- 

25 ouc ouvavxai xauxTjc dxousiv xal ouvaxai xal ovru>v xal [jlvj o'vxfov Trpa^- 
adxoiV £ivai xal X£",'£5»)ai), ipoufisv 0x1 dXXo ]x£v £3xi xo oid xauxr^? sr^u.at'- 25 
v£3»^}at X'., dXXo 0£ xo aux7]v xauxr^v u-o xivoc sr^aatvEsUai* £i [xsv ydp xo 
XT, [ ci«>v"(j 7rpocp£p£!.v xouxo 'j-siXY^a[x£v £ivai xo Xe^siv, ai Xs8£t? Xe^'ov- 10 
xai, £7:£l Old z^ay/r^c -pocpspovxai* £i Oc xo ovoudCotv xo ovojxa oux loxi 

30 Xs^eiv, dXXd oid xou ovofxaxoc d'XXo xi, ouo' dv xov X670V £i7] Xsys'-v, dXXd 
dXXo XI Old xou Xo-jOu, oi3x£ vuv ^r^xwiit',' xi £3x1 xo 3r^[i.a ivoix£vov oid 5 I ta-zi ok oblitt. R 2 l-ci-a] 'i- — oblitt. R o post tioieIv add. xt AM: oiu. CR 

/; ,, , , , , . 

7j] q £iT£ C: Etts R: q -/.at AM }.6'[0\^ otAAo 0£ saxtv auxo xo rp-Jytj-ot /,i-{tv*- ou yorp 

rotsi xoOxo dXTj}}f( r, '^e-jo^ Xoyov in mrg. add. R 3. -i V\jv oe oblitt. R 4 zaxw AMR: 

eaxai C 5 dXX' o-j oblitt. R G O'jvaxai fap oblitt. R ytvsailat ex o'jvaai^at 

corr. C 8 xd AM: om. CR 9. 10 dfcuSv]? ^ dXrj&Tjs colloc. AM 10 xo] xw A 

II v^ <\ivjozl thoLi colloc. AM 12 cpspe CR : cm. AM lo an e'jorjXov (oijv)? 

av CR: om. AM 13. 14 -a'jaafXEVo'j AM: 7ia'jaa[XEvo; CR 18 corrigas (6) dy.o'jujv 

(cf. V. 21 p. 10,14) 21 dxo'jEt CMR: dxouetv A 6 (ante dxouwv) CR: om. 

AM 23 T(Lv CR: om. AMs 23. 24 SieiX^oixev M 24 laxtv AMR: r^v C 

25. 26 ante TrpayixctTiuv addendum xdiv coni. Spengel (fort, recte) 26 elvat xat CR: 

eTvai T£ xat AM xauxr^; CMR: xauxr^ A 27 -6 (ante a'jxTjv) CR: 6m. AM 

28 7:po'.p£p£iv M: zpoacpEpEtv ACR (cf. v. 29 p. 9.1. 14) 29 -poccEpovxat AM : Trpoacpspov- 

xat CR xo ovo[jig(!eiv iterat. del. R* 30 dv — dXXd om. in mrg. suppl. M-^ DEXIPPI IN CATEGORIAS I 3 9 

ot'^stv ToO [5ctoiCovToc scjTiv ivspYSf/ X7t to -j'potcpsiv -o'j •pa'fov-'j;, o-j-to 

X7.1 TO /vS^c'.V tOU ASYOVTOC. 03 A£-(«V Xo-j'Orjc /Otl UOpiOt TO'J AO^O'J OlSp- 

/STC.i, X7.1 Ta'j-7. cJv ciV; Ta Kt-'oixf/a. yXky. ov-aatij/ 7.v (oc a/./.o iaxiv 

5 £vip-j3t7, aXXo TO UrO TTjC SVEp-jitaC 7-0T£/;06;XEV0V OU -((ip TO OtVjOOa-/i|X7 10 
Ttt'JTOV iCtTl r(j ivcp'j'clCf. ToO OlXOOOJiO'J OtJOS TO Co>7p7/f/)a7. T7UT0y Tf( 
£V£p'|'ct7. ToO ^(OYpa'^OL), 7.XX' £t£pa T7. 7.-0T£A£l(i.7r7' (>')3T£ X7.1 TO Xrj'ElV 

£V£pYy][X7 ov Tou XiyovTOc aXXo £/£t TO uro toO £V£p",'rjix7.Toc a/;a7ivo]j.£voy. 

Tr7'Xiv '^r^alv OTt to AeyoIV 7.tco tTjC Kiczm; X7t to'j Xo-,'0'j -aocoy'jjAOj; £i'- 

10 pr^T7t. (oc;t£ X7.1 o'jT(t> ci'j|j.|5aivoi av t7.c kiczi: thr/.'. t7. Kiyjixz'^rx. y.7.1 i.") 

7.-' 7.1) ToG OS TOUTOU sXi-f/O'T' 7.V TO V'JV C'/jTOUliSVOV £1 -jOtp i:apUJVIJ[X(0? 
CtTiO TOii Xo'j'OU TO X£Y£IV E'.V/jTai. OUX aV T';U^ AO-,OUC /^£YO'.[J,£V, ctZcp ;j.rjT£ 

TY)v paottJiv Paot'CoixcV ]j,rjT£ r)]v u-^iziciv uYiat'voixsv ut^te t7c Kp7!;£tc r, t7.c 
TTOiv^aci? TTpaTTOij-cV Tj TToioGasv. 7r7/av 01 Tot ajv^tpoXa Kpocpspoasvoi. xai -<• 
15 T7. 0|x(i)vu[j.7 £V7 jx£v Aoyov X£"|'ouau ~Kziuvj. oi a"/)}xaivouaiv, wgt' oux 5v 
sTsv ai XiciU 71 a"/)[ia'.v6u£V7i. Iti otccv 7.a7<5«); tic sI'tttj, T(ov [jlsv ovo- 

]JLaTU>V aX060[X£V. 7. 0£ A£*'£l, 'i7p.cV [XTj j'jVl£V7l, (OCTTi OL>x" OtV c'.'/j T7. OVO- 

[xaTa TOC X£*,'0[X£va X7.1 C"/);xaiv6ii.£V7 7.XX7. aXXo ti. ti 0' av eikOiu-sv -£pl 
Ta)v 7.!3rj[JL(ov cpu)va»v, ottots -f^ jjlev Xs^i; Xr|'-~^-N ouOiV 0£ cirj[xaiv£t; iraXiv -io 
20 st:! twv uoXutuvutxdjv ttXeio) |x£v Ta ovoaata, 'iv os to ::p7.Yjx7, (oCiTS si 

UTj TO aUTO S3TI ZOX^ Xs^Edl TO T:p7.7U.7. (zXXo Tl OCV clV^ TUKp' aUTOC T7. 11 

XE^o^xsya. TauTa [x£y orj outouc ixaTspoilsy -(SYuixyaaTaf fxova 0£ a/jixa'.- 
v6[XcV« 01 ap/7ioi Xi-jOuat t7. vo"/j[x7T7, irrciorj TtEpl Ta>y -p7.Y;x7'T(ov scjtI 
Tatjfa xai 7.~o Tcoy TipaYixaTcuv. irpor^Youjxiya)? [XcV toc yor^jxata, x7T7. -'> 
■25 OEUTSpoy OS X070V X7.t T7 "pa'^jxaTa ar^jxaivsta'.' ou yap saTi to dXr^Usc v^ 
iLsijooc C.V ToTc -p7/;[x7aiy. 7.XX' sy oi7yoi'7 X7l sy xr/X: oi£cooo'.c tou yotj. 
Xs'/si 70'jy 7'jToc 'Api!jTOT£Xr|; sy T(o TpiT'o Twy llsol 'j'U'///; o'jtcoc' ' r, ;x£y 
Toiv 76i7ip£TU)y vor^aic outs 7.Xr^i>YjC o'JTS 'l^suoTjC, iv oic OS f|Or^ to ']/£u6o? 1 -pocf-cpo'iAcHa AM: -poacpepojXE&a OR 5 Aoyou iterat. ilel. R- ') post svEpYsta 

add. xat A2I: oin. CR d7^0T£Xoup.^vov] d-oxotXo'jjXcvov ex dTio toO teXouixevou coir. A 

7 ToO Cwypdcpou AM: -uiv Cwypctcptov C: twv CiuYP^''^'-"^"'' '^^ '"^ ^loypdcpoj corr. R' 
■/.at CR: oin. AM 8 ivepyr^jxa ov -uoO Xeyovto; post arjixcivoixevov colloc. AM 

dXXo CR: stspov AM 9 cpT|atv on partim oblitt. refecit R- 10 xat outw CR: 

om. AM a'j,apio(ivot C: G'japai'vet AMR IT a CR: 6 AM 10 os CMR: 

cm. A '12 iti^i\x-^i<j%tx) coni. Spengel 'I'l. 'lo |j.ova oe aT^|j.c«tvo';xcva] 6 oe 

BofjSo? [wio. Xzyj\}.virt xctl cr|[j.ottvo'ii,£vo! Ta; vo-/|a£t? Eivat cermet Trapd toT? dpyatoi; 8impl. 
f. 10r3, imde Spengel coniecit (AEyo'ij-Eva xat) ar|[xaivop.Evc( (hand recte, cf. p. 8,13. 17. 
23 p. 10, 13. 18) 23 voT;(xaTa ex ovo-xaTot corr. M 26 h Stctvoiai; xat 

Taic Tovi voO otc^oQot; Simpl. 27 Asyst yoiiv CR: AEyEi ojv A: XsyoOv M 

Tptxio T(bv AM: TpiTtu C: xptTtov (sed idtima littera m.'- del.) R Ilept 'J^'J/jj?] 111,6. 

430^26 27. 28 t^ [xev twv doiottpEXWv votjGi? ev to-jtou, rEpt d O'jy. sati to ^EiJoo;* 

Iv ols Se . . . Arist, 28 yjotj to -kOoos] xai to -kOSo; (xai to tJ^sOoo; r^hr\ deteriores 

codd. et Themist.) Arist. 28 p. 10, 1 to k'joo; xai to dXrjiiE;] to a):,^Uz xat to 

'LeOSo; Iv TOt; voi^jj.aaiv opaxai in mrg. add. R 10 DKXIPPI IX CATKCORIAS IT. 

Tot KpojTto: STjU.otivo'j.sva xal />£•/> [jLiVa* -sol Y'^P "'""'' ",'i'/>vo-(juv y.^'f t(ov 
•XT) ovTojv VJTjasic r,|j.rv -tvovtai. 5c ip»ixr,v£6ovTiC Xs-'^M'-'-'* ''•'^- 'j'-'-''^"''/? 
xai czXtjiItp Xo'oc oux 7.v -;ivot70. 3i u./, iv. tov/ vorjUVTajv to otX/jUsc Tj 
5 '!/2ooo^ u tJt'{'t^ rji^rji-rj- 7:o(7jToc "ap Xo^o^ 6 iv ttj otavoia, v/i' o-j-so 
iixoc xal to Xr,siv 7.'jto X7' tov iv ty] 'f<«v-?j Xo'jOv zryoaa70(i£6Eai)7'.. 7T7Xiv ij 

ai Ct}J.CplJjOX'.'7'. X7l 0UOV/'JtJ.!:7l X7.1 -737'. 0Ci7t Z3f«l t/jV Xi^'.V 7.7t7't7l "jl'vOV- 

tai T(o voT]a7T7 -Xsuo ■;i'vc3i)7i a'ju.^7''vo'jaiy. i-siOT] £-' (i'XXo X7t aXXo 

■f; 0'7'vOl7 -;'-tS'.* St O'jV Sv USV to 0V0U7. VOT^aSlC OS TO'JTOU -XclOUC. X7t 

1(1 t7 Xs-,0[J.SV7 -XSUO. S3tl OS to 7'JtO X7.1 £X ToS SVOtVtlOU C/.-OOsTqat * X7V -'0 

-,'7p flsU'J 7.71 oIvOV Sl-(0. X7t' aU.'^U) [X17 S-tV0t7. X7ttOl s'tSp7 TOC OVO- 

U.7t7 X7l OU t7. 7'Jt7. 7l' "j'S ur,V aa/,|JlO'. 'f(OV7l 7VtlXpUC OiappT^O'/JV 0£t- 

xv6o'j3iv. Of. t7 vorj;A7.t7' S3ti t7. 3-/ja7'.vo;j.sv7* Xri'Ojxsv yap t6v toiouxov 

}i"/jOc'/ Xs",'S'.v. s-s'.ov) ouokv vosiv svosyst7'. O'j'ts tov Xs"'0vt7 o'jts tov axo'j- 

15 ovtot X7t7. t7c totautotc ci(i>v<zc. to'j; -s av^v tspsttC'JVtac ouosv (i7;xsv 25 

Xs-,s'.v -(0 ur,6£v sTv7i vosiv. oXojc OS t7. aXXa ^(Sa ouosic av si'ttoi X£",£tv 

6"/jX0V0tt t(il 0'.7V0'.7.C UTj XOlV(OV£rv (oat£ "/([XIV ''z cX 7t7!vt(OV tO'JttOV S'J- 

or^Xov stv7.[. Of. t7 vor,a7ta s3ti ta ar^ a7ivoasv7 -pwttoc, os'Jtspwc ok 12 

T7. ZpOt7IX7t7. S3f. *'OCp 7, XOtt/^YOpta 7) 3"/)IJL7!'vO'j37 Xs^lC TO lu)Xp7tO'JC 

20 cp£p£ vo/jjj.7. O'jx aXXfoc a£vtO'. tr^c ^wxpatouc '^7vt7.3'!7.c r^ toe ^ojx_07'to'jc 

ToG JX£V VOrj[X7tOC X'.V/jfJL7tOC o'vtOC 7.;XSpO'JC X7l 7.7tX0'J TYjC "f" 'Vj/'.Xr,C X7.1 5 

svspYStac oix sv -absi Oscjpo'j'xsvTjC. tr^; Oc ci7vta3!.7.c sv -otilsi 'i7V£t'3"/)c, 

6l£?000U f.VOC 0'J3"/jC X7'' 0'.7V'j3Sa)C 7!JtO'J. O'J Xs-,'(o o' Otl 7j 0i.7.V0rj3tC 
£3f. CiO(Vt75lC( (-£pl -j-ap ttOV 7a(l)U,7t(iJV V0rj3£U tX£V £t3lV, OtJX Sl3^ OS 
25 'f 7VX7.3lC(l) . OtXX' OTl 6-0Tp£/£l 7) CpaVt73!'a TTjV V07|31V. OUX 7L)ta O'JV 
t7. 0Vt7 7'. Xat7^",'0ptai. 7.XX' 71 37jlxatV0'ja7'. XscS'.C t7. V0r([X7.t7 X7l 10 

~d -paYjx7."7. ot7v Y7p Xr;n)3'. , to ^(oov X7t7. to'j 7.vi>pto-o'j xat7^- 

70p£rT7l. Xi'O'JS'.V otl 7( 37^[xavtlX7; X£C'.C tO'J CipO'J, 7^ti; £3~i "0 
LOJOV 'VV0IX7, X7t7. TO'J a7j[X7',V0U.£V0U V07'jlX7T0C U~0 TT^C aVlipWuOC X£- 
30 C£to; X7l tO'J 'J-OXS'.'XSVO'J TOUXm 7:p77[X7T0C X7Trj-,'0pSrT7l' TO 77.p xaf/)- 
Y0pSiai)7!. TWV 5r^a7VTlXWV CpfOVWV 7jV lo'-OV. a'l 3"/j;X7.t'vOU3'. T7. V07^[X7t7. ij 

xal Ta -pa7a7T7. 1 TO Ail Arist. : om. CR xi? CR Aiist. : om. AM xcLv oin. Aiist. 2 ycyovrj- 

TU)v ex AcyovoTiov corr. 5 6 Aoyo? R: om. ACM (fort, recte) 6 rpoar^yopsOsiJat A: 

-po3Tjop£'J£3>)c<t M U £v CMR: om. A 11 [jiDu M: tciueiuin Felic: |j.£ar,v ACRs 

15 TEptTi^ov-a; C: T£p£tTUOvTC(; M 16 t(;7] to vo£lv] £vvo£iv coni. Useuer (.•sed 

cf. V. 14 p. 41,17 S](.) 17 i^]xa e.\ £tfj.£v coir. A 18 6£'jx£pio; OR: 0£'j-£pa AM 

19 post arjacft'vo'jia additum Tipiutu); del. R' aute 1ia-jt.[A-zo'jc, add. xo\i AMs: om. 

vorjfia 
CR :^U voTjuct] mo\).'j. M [xevtoi e.\ pivtot; eorr. R' I'l tyjc 'LyytxTj? xoti 

IvspYEtct; CR : ttj; ']^'J"/7i? '^"^^ *v£pY£t«S AM: xr^; -Vj/txTj; hzpfzioL^ s (e.\ Saliiinii couiect.): 
fort, corrig'as xr^; 'I/'j/ty.rj; £v£pY£(as xal O'jx iv itotDEi SlEiopo'jpivo'j 23 a'jxoj CR: au- 

x«5iv AM 2.') o'jx a'jx'i AM: o'j xoixa CR 25. 26 o'J xaxa (ouv om.) xa ovxct — 

-pc<y|i.ctxci in mrg. rejiet. R 30 xoO 'J7rox£ia£vi)j A DEXIPPI IN CATEGORUS 14 11 

-oTSpov 'jzo T7.C y.oL-r^Yjrjirj.: -i'-t'jL.3iv r^ o-j; ooc o-jv ti xoiTr^v.ov. r/y. -Jj. 

Or^jxl 07] oTi TO a/juavTixov -7.v ",ivoc -ooiiTrociiyciv oai (oc 'jrjr/.zi- 

5 jxevov x^i £v ary/rtX: -dcai h Tf^ toiauro oi-xios^E'. • o'j -/yo oiov ts £3Tiv -itt 

ou8£— 0T£ avso to'j TOiO'jto'j tpo-o'j t/|C '^(ovr,r x7.T/)",oc>3raUa^' t'. u)c i'lspov 

xai)' ETSpou. o'jxoOv £i' t'. a3/j;j.ov ijTi ;j.ooiov xolU' ot'jro oiov to pAiTupt 

■ Tj xaxoc ava'jopav scp' sTspov ar^aavTixov (h; al oG'tjoc x7./.o'j;a£vc('. ir.'-jyy.- 

Ciopa'', aiTtVcC X7.T7. T7]V sTtI T7 70p'3T7 aOp'.7 dw-^'irjrjy 0'/]Xo'J3l Tt (o: r^ •-■"> 

10 sxsivoc 'iojv}) izl TO x\; 7.v7-'0|jLSvrj . r^ si' ti j-jasr^ixavTixov E(,'"/j usU' STi- 

pO'J OJC T7. 7[ji)p7. X7.1 01 3'jV0Z3U.0U 0!J07a(OC T7. T0'.7.'JT7 iv T7rc X7T/,- 

"j'op''aic Ifsr/) av tu o'X7i.'(uc. -dh.'^ toc'vov asToc T/p -poc to -payi-ia Jo 

3/333(.U? X7l TTp X7T7. T7. -pa", aaT7 0'.a'^0p7.C Po6>>cT7t 7^ XOtTT^YOpia XUpi'tO? 

Eioo-oi£r3i)7t. i-3'.orj TTpO'/jYOUiisvaiC Y) ar^a7VT'.x/) Xiitc TTp -Kpo'jTr^c i/yiox 
15 vpsi'a; to'j Xo^oo, xalT 7,v t7. — p7'Y|x7T7 vf^Kuw yjShr^'fjA: £Ciiiij,ii)7 . oiov 
7j ixkv av&pto-oc hiz'.; rrpoc o'j3t7.v l/si ty^v ayiav^. y, os XiuxoTY^c -poc '» 

7:010T/)T7, X7l 71 O.'tJSJX OU-OUOC. siv oOv KiclC O'JTtOC a"/Yja7T'.3i)YJ|, (OC "xy; 
TYjC -pOjTYp ElVai a/)JX73l7: TOtJ XoyoU. 7X^7 TOIC OIXEIOIC ;xSpc3l TOV ckI- 
p7'XX0VTa ■/7p7.XTYjp7 7'iOpU£lV. (IJC: O'.oDsV, oi,'xoi)£V, XoiXXtSTa, Opl>OTaT7. 
•20 GOCCfOXaTa, 7:0'.YjT'.X<'JT7T7. Y, X7.T7 TYjV T(7)V V0Yja7T(UV -po; 7XXYj/v7 iTT'.-Xo- 
XYjV, Si'5-t'J 57tl TYj? ^.XoXo'Jih^; TO'J 'JZoDcT'.XO'J OIOV TOtJ ' 31 -\\xirjO. SSTl",!© 

xal ty;; [xa/"/)? toO oi7ip£Tixo'j oiov 'rJTOi Y,!xs'p7 isTt'v'. oux 7.v -ivoiTO Xs^ic 

OUO' Y)T'.30'JV TO'JTtOV -pOar]xO'Jj7 T7tC X7TYj",'0pi'7lC* 77:7371 YOtp 71 T017103 
■/p3l7'. TO'J X07OU 7:7VT7-731V 7/il'3T7VT7l TT^? TWV X7-r^Y0pl(OV TTpOY^^OUIXSV/p 
25 TTOOC T7 7:07'7[X7T7 S'JVTOtCStOC. 7:7!/.'.'/ c'l' TIC KOpY^TOC El'/) X''vYj3lC TYjC 6'.7- !•"> 
V0;'7C (be 37:1 TtOV 3T3V7-U.U)V X7l |3p'jy Yj;X7TU)V . Yj 31 TIC 7V7pi)pO; 'Vj'iOC 
(b; ItX TOJV 7T07r7rU3a7!TUJV , Y, 31' Ti; 7/i7VT73T0C CitOVYj WC 37:1 TU)V T3p3- 
Xl3aa~a>V, Y^ si' ti 0V0jX7. [XY^OEV 7:077!-'-'^ 0Yj/,a)33l3V, 0U07[Xa>C OUOkv TO'JTfOV 
S3t1 X7TYfj'0pia- OU&a;X-^ ■j'7.p 0l73a)^0'J3l TY;V 1010TYjT7 TY)C X7Trj-0plXY,C O'J- 

30 aia:. 3Ti TOivuv 7I dvtoTaTw TuJv -j'svoiv oia3T733ic r, 3i o'jtw tic '^''(^- -O 

XoiTO X3"|'£IV TUIV -,'3VtX(UT7!TO>V XsiSCOV OtJOSV 3/0'J3' XO'.VOV TTOOC 7XXYjX7C' 
O'JXOUV OUOSV lcOU3lV OtJ3ia)63C 3tp' 37'JT(iJ OV Y, X3Y0;X3V0V X7.TYj70pY,;x7 

STSpov dyajxipo). xaT7. oyj xo'jtov tov 6topta[xov osi touc opJltLc Or^ps'jov- 
-a? -ac xaTY^70pt7c [xyjts to ov wc xoivov X7i>' oXcuv 77ro63txv'jv7'. (31 03 -'•> 2 -a'TiTO'j^Jtv AM: -tSTOjatv CR 5 Tct;c(i 010. C yip CR: om. AM 7 o-Jv-oOv 

•/.. T. X.] at (i'c!r^[xot cpcuvat xott cz't ETravacfopal xal a'l a'j^a/jjxat'vo'jaat Xs^st? oOx avayovtai 'jro 
xa-riYopi'ac in mrg. add. R ,3AiT'jp[ AM: pXtTipt C: pXt'-pt Iv.s 10 auaarjaa-t- 

x6v A 11. 12 h -ai? xa-TjYopiat? post ri; colloc. C IC r, . . . Xs;£t; C 

17 Xsg-.; ex Xsiei; coiT. C, an XeSt; "(xt;)? ayr^-xaxia-rj CR ID xaX/.iaTaAMR: 

om. C op9tuTaxa AM 20 aocptoxaxa CR: om. AM 22 [J.ayr^;] aXXayT); 

coni. Usener yjxot R, ex sl'xoi corr. G: ti xi AM 27 ro-itsjaixaxiov R: tto-'j- 

3jj.d)v C : TTOZTTuaawv M : rorxyaadiv ex TroTiTUSfi.axwv corr. A 28 £t xis dvo|xa C 

o-jSafAw; CR: o'joafxovi AM 32 o'jxoOv AC 33 opS)w; CMR: opSou; (sic) A 

34 x6 AM: om. CR 12 DEXIPPI IN CATEGORIAS I 4 

a/p '»'jT«o O'jxsTi i'sovTai oi/7.. c/.X/.' sic 3V -jEvo: a-jvct/Ur^jovtai). ur^Ti Tr,v 
xiv/;a'.v y.'ZTa -fjo iroiciv y.otl r^dayziv (ij; y.oivov xotT-/)70fj£iv • ou ^otp £■:' 
i'aiott o'jo 7£vyj Totuxot. aXX' iv to auv^a'iOTspov fj zt'vrjT.c. xal to airXoov 
xott ctaui'ilcTOV. ia'v Ti tic iv toT; tojv ovTtov "jEvsatv oturo cTrtaxoTrfj, av 
:> T i-i TOJV -svix(j>TaTa)V ar^txaviTixoiv Xs^ctov, lav t£ xal auvaucpoTSpwc, 14 
7ravTa/-(, ouTtuai tov -/apaxTTjpct dcsopiCst twv xotTr^'j'Opiuiv • O'jts o'jv tk 
auvOoTot oiov Airov TrepiTTaTsr outs xa uTtr-auvUsTa otov "|* 5uaTp6~a)v outs 
T7 xaTa au-,'xo-r,v r^ 7.-oxoTrr)v Xs-jOjxeva o-jts Ta Trs-oir^ixivot ovojxaTa o'jts 
Tot 7:otpeT/T^[i.aTt:5a3va o-jts xa STriUsTa o-jU' oofa -oir^Tixr,? r, p-/)TOpixr,c ■"> 
10 lO'.a Ostupsiv, ouoaao'j Trpoar^xsi ti Taic: xaTrj-|'opi.aic' aXX-/)c -jOtp Osojpia; 

TYp -sol TTjV Xi;'V X7.1 OcUTSpOt; T7. T0'.7.'jTa "jlVCUaXElV. Y) OS XOtT'/J^Opia 

TY)v -po/j-//jasv-/)v a-/;a7.3''7.v pouXcTai U/jOEUstv xoiv Xs^scuv xotl xac TTpO'/j- 

"j'0'Jtxiv7.C 'jUSUOOcIC XOlVOT/JTaC T(T)V OVTUJV, aiTtVi? £V TOIC 7V(OTaT«) *(£V£a'. 10 

i)£(opoijvT7.'. . 7XX' '.'jyl Tac x7T7. aua^ip/jxoc aXXojc i)£(opo'j;x£vac 0£'jT£pa; 
15 xo'.vac i-ivot7c. oi jxsv a/"/)txaTi3uot xoti at i-ivoiat £"' a-£ipov oovajisvai 
TTp'/tEvai ct/jjr^ax'^A stS'. rpoc iriST/jixr^v, ai 0£ ','£vr/.ai a/jaavTixai Xs^s'.c r, 
a'. TO)v -pojTojv -£V(ov -£piXr^t{^£t; £V aTTStpm to 7r£-£p7!3u,ivov zapaoioousai 
ifjLTToiO'jaiv si'or^aiv a/.p'.|S9j tou x£ Xo^ou ev xauxo} xal twv o'vtojv. oiOTisp !•"> 
TauTaic ypr,3T£ov Taic dcpopaar? (oc sixoxtoc [xaXiSTa aTTOuoa^oaivaic utto 

20 TOJV ToG Xo-j'O'J T£ xal TTjC 0'J3''7C CpiXob£a|XOV«)V. O'JTc dpa TO TpOTTUOV y, 

u.ETa'jtooixov ovoaa 6iC to ' 7.v£yaiT'.3sv r^ '"ooa vstatov "lo"/j^', dXX ouos 
01 tookOI oiov to i^ dva!",'///)? xal svoi/ssUai xal uTtdpysiv, out£ ot Tipos- 
6iopia[xol waTTEp to -d; y, ouoeIc y^ to tIc y^ ou/t tic O-o t7.c xaTr^^opia? 20 
Ta/i)Yj5£Tar ouocV *,dp ti xujv toioutujv dcpcopistisvY^v loiav 7rpa*,'ixdT(ov 

•25 £/£l '-SUG'.V O'.OTTEp dv TIC aUTa £uX6"|'a>C dTC000Xl<xd(3£l£V (OC OUX £iap[Jt.O- 

^ovTa Toj Tu>v vuv 7:po£ipYj[A£V(ov 5X071(5 Ttov xaTVj'j'opuov. olaat Toivuv xal 
TO zpoc dXYji}£tav ^XskOV to'j Xo^oo xal iv (o xupitoc to dXY^iJEUEiv r^ C/e-j- "^o 
0£3i)a'- T.trAi/z-'X'. . toOto 7:poYjou»i.£V(JUC 3uvapao^£iv Talc xaTY^-'optatc. 
osa OY) o'jv o'jvaTat [xopia XYp 5Y|tj,7.vTixYjC c5(ov9)? stc xaTYjY''^P-''^'''i"'' 

30 d-XYjV -pOTaS'.V XY,Cpi}£VTa TOUC OpOUC. i; (OV 3'JV53TYjX£. XUplCOC 15 

dTTOTiXsiv, xa'jT' dv ei'y^ Toiv x7.T/y*("Jpt(ov iyoixEva. 'K0'.Y|3(y|X£v}a 62 
uTTEp aa'^Y^vEtac xot' EptoxY^aiv xal dTcoxpiaiv xov Xo^'ov roXXy^c -('dp 3 £v ACM: cvt R 4 -i supra scr. M 5 xcd CilR: oin. A a'jva|jt'^o-£p(o; 

OR: 3'Jva|j.'fOT£p(uv AM 6 dcpopi'Cet AM: d'fOpi'Crj CR 7 ^'jarpoTZCuv] multijidus 

Felic.j coiiicias ^uaTpo-otet (cf. Simpl. f. 17v43 O'joe ta -j-oajvi^eTa Xsyoacva ... to; to 
Ai&o^oXsT, 'iic-joooo^ci, ^o-jxoA£t) 10 -i AMR: om. (' 11 "spi AM: :iapa CR (cf. 

p. 9,17) 15 post -/.oivdt; II litteiae erasae A JTctvototi CR: om. AM 17 -a- 

paoiooyaiv AM 19 post -/prjOTsov add. [mh.^zo. AM: om. CR: inclus. s 

a:io'joa!o(i.£vai; CR: a-O'jootij.ivat; A: a-o'joo£a[j.£vai; M jll mo\).a supra scr. C 

(iv£-/aiTi3£v] Demosth. 11,11 p. ■20,27 -d8a vitaxov "lor,;] Horn. B 824 22 xai 

h — supra scr. M /.al (ante unap/civ) CR: om. AMs 23 r, o'JO£i; CR: vj to 

ouSeI; M: y.ai to o-joei; A 24 icpopiajXEvrjv R et ante correct. C 26 xw t(I)v vjv 

rpOEtpTjpiEvtov] T(|) Tcov VUV -poy,£i,u.Ev(uv coni. Usener, (]uoil reponas, nisi malis t<ij [-dJv vOv] 
7:po£tpTj|ji£vi') ^xoTtiij Twv /.. 29 OTj CR : om. AM DEXIPPI IN CATKGORIAS 14 13 

ouar^c Tcspi xouTtov ^-/j-Tjasu); xv'XXiov ' £voio(xpT'|/'xi xw upoxEiixlvov soioxa 
xoivuv £1 pouXsi. 

To ov TTOi'ac Idxl xaxrj'Cjpiac; 6 

(JuSsixioic. 
5 Ata xr, 

'Oxi 6u.(uVL)U,0V £3X1 XOtXa XtOV 0£X7. 

Ti oai, xo £V -Ota; ssxi xax'/j^optctc ; 

Kal xouxo ooocixiac. lo 

Aia XI ; 
10 Oxi xai xouxo O£xot/a)>j XrjSXoci, oia/ioc xo ov. 

Tu5 0£ svi x^ ivavxi'ov -Xt^v)oc. xtvoc o'jv xo(X"/)7or>''ac xo 7:XTjt)oc: 

Ouo£ai7.c. 

A'.a XI ; i*> 

■'0x1 /7t XO -XtjUo; o£xa/(T)C. ouaia oiov (zvUpto-ot, ttojov otov xpi- 
15 7:Vj/£tc, -oiov oiov X£uxoi, Trpo* xi otov Traxips?, xcti i~\ X(ov Xoi-(ov, 

riaXiv xo u-Yj ov TTOtotc x7.x-/j70,otac isxi: 

Aixxwc fd'iz-o.i xo [jly; ov. xo aev rA^r^z x\t 'i'j3£(o; aplic, 

07:£p IgxI 7-7VX-(] iJ-Y, OV. O'j'Xc OUSia OliXa -otov OUOE XI xrov Aoirojv, -?, -i*) 

XI 0£ jx}] ov, oFov txr; -oiov, jxr^ 0'j3''7., 7.Xa.' aXXo xi oiov -poc xi. 

20 Iloi7^ OUV £X7X£pOV fJLY] OV X7.XYj"j'0ptaC ssxi'; 

To ;xsv -7'vxr, \}.^r^ ov OL»o£at7.c' rj:j'j-i[jvrjt^ ';d? ^^'•' ~^^ ^^ "^ I-'-'i '^''' 

03X7yiOC X7.1 7UX0 A3*,'iX7.l. XO U.SV tuC UT, 01)317. XO 03 (UC UYj ZOtOV. X7l 25 
S7:i XtOV XoiTTCOV. 

To 0£ £3X1 TtOtaC £3X1 X7X-/;70pl7.C ; 

25 K7.1 xo'jxo 0'j0£ai7.c. 

Ai7. XI ; 16 

Oxt oatovuixov £3X1 X7xa X(ov oix7. 
To 0£ X7UX0V xai xo i'xspov xtvoc xax-/j70pi7.; iav'^ 
Kal xouxojv ixa'xEpov 0£X7/a)c >i-j'£xar X7ijxov 77.0 r, 00317 -poc 
30 ouai'av Y, -OIOV irpo; -oiov r, -03ov -poc -o3ov X7i irzl X'ov Aoirrov. £7v 5 
0£ hy.}}Az /v7;X|3a'v-/;x7i. -ktiio £3xat, ou3ia Trpo; -o3ov X7i 0'j3i7 zpoc zooc 
XI X7t i-i XtOV Xoi-tov, aXX7 0£X7 xaOxa 71V3X71 3r,ij.7tvoa£V7, X7i iotv aro 

XO'J TIOIOU, £VV£7 7XX7, "OIOV TCpOC Z030V X7l ZOIOV "pOC TpOC XI, X7l 77:0 

xotj -030(3 oxxto, xai 7-0 xou Tipoc xt £-X7 X7.1 r^or^ 3-1 xwv Xoi-iov zaxa 10 
35 xo avaXoYov. otxoicoc 0£ xai xo £X£pov o£X7-/tTK. T/ ouat'a TCpoc ousi'av r^ 7 ooct R: OS ACM IG post zaXtv add. o/j Ss: om. ACMR 17 oittw; CR: otx- 

Tc-v AM apai;] dc'pvr^ci; s (ex coniect.) LS cjoe ti CR: ojte 'i'XXo xt AMs 

19 xl Ss R: xo5£ C: xdoe xi AMs: an xi ■;£':! (cf. v. 21) '22 ante a-Jxo add. to R: 

supra scr. C: oin. AM 2;! Xot-wv CMR: aXXuiv A 24 ok AM: om. CR 27 0x1 

CR: 8tdxt AM 2i) r, CR: r, AM 30 rj (ante zotov) CR: v.al AM 7.c<i ^ri — 

zpo; Ttosov (31) om. A 31 ssxai CR: laxtv M 22 otXXoc AC: dXXa MRs xa'jxa 

supra scr. C 34 -oaoO scripsi: rroio'j lilni post f^orj add. -/.at del. C 

35 Y, (ante o'jat'ot) ACR: 7, Ms 14 DKXll'Pl IN CATEGORIAS I 4 

-riiov 7:00c -oiov Tj T.fi'ih^ -rjfj; -o3ov y.r/'. i-\ Ttov Xo'.-wv, rot Oc IvotX^oti; 

X7Ta TYjV 7iJtYjV OtVCt/vO-t'^V TtXsUO. 

Tv/aSf/; 03 t(ov xotT/jYOOKov tl iaxt: 
5 I laic O'jv k/Aj-fi tt: . ' 

Asy.7."/<OC. TO |XSV (OC 0'j3['7 Tt'. TO OS lOC TTOIOV Tt'. /j OS (OC TOSOV, 

'0 Ss opoc TO Tl' scfTi o-/jXoT; 

Kat (xaVy. 20 

10 lloiov or^ Tt: 

Ar^Xoi 6 OpOC TYjV (IK lOtOT/|T7. 

rioi7V toioT-/;T7: 

K7.I a'JTr^ 03y.7/(I)C. f; ;j.3V (oc 0'j3''7C toioT/,c. 7; ok (uc ~o3oij. 
7; 03 (uc ~r>oc Tl, 7; OS Co: -oiotj z7t 3-I TWV Xoirojv. 25 

15 Ktc ouv sOTiv 6 opoc; 

Ou* dXXot Xal OtJTOC 03X7/»T)C 0Ci7/(0C X7l TO ov. 

Aia Tl'; I 

Et -|'a,o 6 opoc ta;v 3X7'aTOo ioiot/)T7 7:7pi'c»T-/;3i, 03xa/(o; 6s to ov, 17 
6£X7yt6c xai v) lOioTr^?. 

•20 '') 6s opo; sx -,'syouc suti X7l I'oiou, X7i -o''ou ysvo'jc X7l -ot'o'j I'oi'ou; 

Asxaj^tOC 7:7'XlV X7l to "ivOC X7l to loiOV. 0371 "i'7p 71 X7T/jY0pl7l, 5 
T0370T7 "(ivr^, X7t 0371 X7Tr^",'0pr7l T037'JT7 1017. 
Al7C5£pSl 63 Y^VOC X7Tr^70[;l7C; 
T'^ U3V, TYJ OS O'J. 

25 ri"^ asy 5i7'^sp3i X7i ou 5i7'f3psi: 

T"^ IXSV STtl UTTOXSl'JLSVOV 7.V7CpOpa ou 6'.7/i3pSl (t7 ",'7.0 'j7:0X3l'iX3V7 10 
03X7 £l3l), X7l>050V 03 71 aSV X7T-/jY0p''7l cpa)V7l 31 31, T7 03 '^Vrr^ 'i'j3SlC, 
6l7'^3p£t. a)57UTa)C 03 Xai 7) 6l7Ci.0pa* 3X7'3T0U 77p "j'SVOUC S3t1 6l7'iOpa', 
63X7/WC 03 TO 73VOC. xai Tj 6l7l'p33lC 03 "j'SVOU? O'JSa 31C SlO'/j TOfXT) 
30 63X7/U>C 7.V 3'.'/,. 637/tOC X7l TO "(SVOC T3'iJ.VST7l. X7l TO SiOOC 31C 137 
T3aV3T7l. l** 

Owe O'JV, SI zoXXa/u); X373T71 to ysvo;, opov 'i\pi3T0T3X-/;? 6i6(o3iv 
auTou TO X7T7 uAsiovuiv xat otacpepovTcuv ~io siosi sv Ttp Tl 33TI xa-r^- 
7opou[x£vov' ; 
35 "Oti ouosv xcuXusi Ttov 7:oXX7/a)c Xs"(oij,3V(ov -oXX7/a»c opov 5 TTuic] TToaayo)? coni. Speugel 7 post r, oe iuseras 10; rpo; ti v.ai 13 ot-jxr] 

AMR: ot-JTY) C 14 yj oe ws roioO, t) oe w; rpo; Ti colloc. C IS ov ex iv 

corr. A 22 post rosauia (iitrobique) addendum td et post claczi addendum at coni. 

Spengel (fort, recte) 25 fisvCR: om. AM 27 [j.£v ACRM: cm. Ss cptovai'CR: 

cm. AM 28 losaoTiu; oe— ek laa TejjLvexai (31) scboliastae deberi videntur, carte post 

r§ia (v. 22) transponenda sunt 29 t; otai'pe^i; — "Ofx/j] cf. Porph. in Categ. p. 86,10 

YEvo'j; CRM: yevo; A 32 opov 'Ap. ototooiv] cf. Top. A 5 p. 102 "31 33 aj- 

-o'j AM: auTO CR 35 y.iuA'jei CR: zwAkiM: xiuX'joi A -oXXa/io; (altenim) CR 

(coni. Spengel): zo/XoiyoO AMs DEXIPPl IN CATEGORIAS 14 15 

X£*,'ousvov a.TJtfjfi^jyjx' wt yitj to ",:'.">; osz^yn),-, xotl to iv t^} ~'<. iiT'. 20 
xaT"/j70pou]j.£vov ■TzrjXy.yvb:. 

WW SI "«"/<»? XO T7'JT0V £l']p-/)-/EV ' AptOTOTi/./p (tCCJTOV 'Otfi 7, ", EVSl 
Tj sloSt Tj 7.pl{)[J.(o), "(OC 6iZC("/(0C SlVy/jTOtt TO T7IJT0 ; 

5 Ot'. ■/.'xl TO ",'iv;'. TOtUTo osxayojc. ofov oo3''a ukv t7.'jtov ioc 

aVl}ptO-0C, ITT-OC (-'£V£l *7z'p. Tol ^(OOi. TOtUTv!, 00(717. 0£ TO lI(OOv), T:03«0 2:i 
0£ OFOV •,'p7aarp £Zl'f7V£l7 (lJL£-'£l)£l -Otp T7'JT7 iSTl 7:037'), i* TtpOC Tl 0£ 
OluXotaiOV, TTOUO 0£ oToV A£UXOV. ;X£A7V (/pfOixa ■,'7.p £X7!T£pOV [tO 7'JTOJ), 

xai £7tl T(ov Xo'.k(uv. 0[j.ot'u)c 0£ TO £i'o£i TauTov o£xa/«oc. 7, T"^ ouaia I 

10 Tj TOIC XoiTTOlC. X7l TO 7.jOl&a<j) OS OJXOUOC. (iJGa'JTCOC Oi X7l TO £T£pOV 18 

osxaycoc. stpr^xoToc os auToo siva'' t'. Tpr/«Tjc Yivst. siosi. 7pii)|j.(o, Xsy«o 

OXl Xal TO Y^VSl STSpOV X7.1 TO si'oSl X7l TO rXptUad} 0£X7.ywc. Ta Oi 0~o- 

0£r;jxaTa ot,Xoc. 

To OIVWC X7.1 Tpl/(OC X7l TO 0'."/i)7', Tptyi)7. T£Tp7"/i)7. zlz TJMM X7- •'> 
15 TYi'opioiv 7.V7'cOU.EV; 

'H07, TToXXaXlC £lp7,X7aSV, OTl TU)V XiistOV 71 JXSV T7jC -p(oT/,C 

S/0VI7.1 ar^txaaiac, at os £ic ttjv 0£DT£p7v d'/dyj'^zai. /psiav toO Xo^o'j, 

7.C OUxItI -003kO'.£IT71 "?j "(OV X7T7j";0pt<0V TTpofha'.C. 010 St JJ.SV TtC 

X7l xauTac stc xac Tcpa)T7; dv-J-yt'. vo7,3S'-c, 7'f' fi>y opu.7(i>£i37 v; 0'.7V0'.7 lo 

•20 XlVy)U.7T7. T017!JT7 7.i:SY£VV7^aS, TO'J Z030'J Xs-'Ol 7V £iv7t Ta'JT7* £1 Oi 
aTTOTSUVOlTO T7'JT7 TOJV rptoTdJV V07,3£tOV. 7'l TOIC -p7'7a73'. 3'JV7jpT7^VT0, 
OUX 7.-7lTr(T£0V, TtVOC (XV SlSV "jSVOUC TtOV X7r/)pti}u.7j;j.£VtOV X7T7j",'0pla)V. 

To OXOV X7l TO [XSpOC; stc -OtaV X7.T7^Y0p''7V T7!;o;j.Ev; 15 

Tt;?; 8sUTSp7C TOi Xo-'OL> /pSl7C £/£T71 X7l T7rjTa. /£lp JJLSV -'(Zp X7.t 
25 XS'-SaXTj -p(0T7 0V0tJ.7.T7. OT'. OS Yj /slp X7.1 Tj XS'iaX/- iX£p7j £3TtV oXo'J Xal 
<'oC U,£07, 0V0[J.7!l0VT7l. OS'JTSpa Xl'vr^jU XSXTIXT^C lX7jV'Ja£(UC* -(OXpaTTjC USV 
-j'7.p TTjC 0'J3t7C Kp0(3/(70p''7, OTl OS TO ltOXp7T7p 0V0a7. 0£'JT£p7 UsCitC 20 

ovo^J-atoc £-1 r^ TipdjTd. oG'tojc o'jv iyzi xal to oXov X7t to [ispo?, xat 
Sia TOUTO z7p7tT7jT£ov £tc Ta? xaT/ivopiac auTO dMd-;zvr d o d^n.^ 
30 rooc T'. toIjto Tacoixsv oXo'j yap aspoc to [xsooc xai to o'Xov sx tojv 
[jLSpuiv oXov. 

To xai}oXo'j xal to xai)a-a^ xal to apor^v sic -oi'av xaT/^Yoptav 
dva^oixsv ; -^ 1 0£xa-/(I);CR: oui. AM (recte, nisi malis T:oAXot-/(L; v. 2 indncere) 3 to ACR: om. Ms 
2ipr,x£v 'Ap.] cf. Top. H 1 p. 151b 28, 152^?,! 5 to ysvEt seripsi: -oj yevei ACMRs 

6 Tuj. Ctutu s 7 -aO-oc iart -oaa coni. Utsener. malim roa'i eicere 7. 8 rpo'; ti oe 

SiTiXaaiov] item hi Us quae sunt ad aliquid, dup/iuu et tripliwi, tjuippe cum multipliciu utraque 
sint Felic, sed cum etiam ante ot-Xaatov requiri videatiir oiov, nescio an ilia indueenda 
siut 8 olov AM: om. CR to o.b-6 eiecit Useuer- !» oe CMR: os xal A to MR: 

Tu) (superscr. 6) A: tw ex to coir. C 10 to Gtpt!l;j.(jj corr. Sahune: xaj dptHixd) codd. 

12 -6 dpi&ijioj xai TO Eioei colloc. AM to (ante dpi9|j.(i7) ex tw corr. AR 14 ot/!)*, 

Tpi-/J)c(, -z-z^riy^i CR: w/Vj. xHi TO Tpt/Dot AMs 19 a-jifzi (superscr. ot) M 20 d-r/e- 

vT^ae A 23 sk] si R 2G [xr^viasw? ex xivrjaEtu; coir. A 27 ante to Xw/paxTi; add. v.a\ 
AMs: nm. CR 27. 28 oeuteoo! ileatc ovoaaTo; iter. M 28 v.od (fortium) om. (' 16 DKXIPPI IN CATEGORIAS I 4. 5. C, 

TatjTOt twv y.7.T-/jY0j/'a)V ir/jO/jt'zr /7.T7. as-Cj/TiV -^ap •rrpioTtov TtV(ov 
•/ott af(/£t67:iov xaT/^YopiKov (zvotcpsosToti. 

To XaUTOV ZOtl TO £T£OOV X7l TO I'oiOV 7.71 TO C/.XXoTplOV "/7I TO | 

xoivov xal TTjV ocotacpoptav t/^v Tc 7ii.'fipoXi7V x7.i Trjv aovoivuixtav -o'j 19 
5 TOt'Sop-sv; 

KipTjTat [JLSV oTi xaTot -a'aac IxaaTov toutwv XsyiTai* izst os 

OVOtiOCKOV iaxl Xal TT^C OSUXSpOtC 0VT7. tisSSWC TWV OV0tJ.aT(OV (pat'vsTOti, 
TU)V XCtTT^YOploiv IxTTlTCTct. -^St] ^ap TToXXaXt? £lprjX7[X£V, OTI 71 xaT-/j-,'opi7t •> 

xaTa TO ar^aavTtxov t(ov iv xoTc oucji 5i7cpop(uv uoiaxoLvxcui' 6i6 /7i jiaX/vov 

10 7;lO!jaEV T7 aT0[X7 X7l I/0VT7 6£UIV UEtOpElV cbc XUpia»T£pa £V "71? X7Tr^- 
•,'OpiaiC X7l |JL7XX0V 7-07:X-/jpOUV 7UTa)V T7]V £7:7Y7£X''7.V OUVOCjXSVa. TOUTtUV 

TOivuv ot(opt(3;jtiv(ov 7;iov i-'7Tr,37i -po; Tr,v T£X£(oT7'Tr,v i7:taTrjU.r,v 7V7- 
9£povTa? 7'jT(ov TTjV sror^aiv. lo 

3. It &Ty~OT£ TCcpl Tuiv X7T//,'0pUOV St-ilV TTpOt^illEVOC 0L» TTEpl T0'JT(OV 

15 Ar,£tv ap/£T7i, 7XXa -spt oatovjuKov X7.1 auvu»v'jixa»v xal 7:7po>v6u.oiV, X7i- 
TO'. £v Taic dkkmc a'j-f('p7''farc £i\ot}(ij; 7£t tou axo-oii E/EOfUat xai ixr^O£v 
TrepaiTEpo) T(ov Etc t7)v G-oihatv TEtvovTcov XlyEtv ; 

'EpOUfJLEV OTI OU CJii-jXETpElTat T(0 TtXr^l^El TWV 7:pa"j'a7T(OV TOt OVO- 15 
|XaT7, OUO' 037 Ta zp7Ya7Ta, TOSaUTai X7t 7t £7:' 7UT0tC a/ja7VTtX7l XE?Et? 
20 O'JTE X7()' IxaOTOV OUTS XOtVtU? xaT7. Y£VOC, 7./v/.' OTTO'J 'JLEV 'jr:Ep|37'/.AEt, OTCOU 
6i EVOil Ta oTEpa Xoiv ETEptOV xai "j'Otp EVOC 7:p7/|'tX7T0C -oXX7'xiC EUplSXE- 
T7t TZhZlOi TOt Ov6[X7Ta X7l 7:p7YJiaT(OV TrXitOVfOV £V OVOjJia X7t' OUOEV XOtVOV "20 
X7t TaUTOV X£t'[JLEVOV, (OSTE ETTt Tr,V -pOTEHsiaaV XsctV TYjV 7-X7)V X7t 

dauv&ETOv ypTj 3/o-£tv, Etc -otav xaTr^yoptav av7'";£T7t. oia to'jto TiEpt 

25 0|i.(0v6[J.(OV , aUVCOVUfXCUV X7t -7p(OVU]J.«)V Oia/v7[XpaVEt 01073XOJV 7J[JL7; 
-7.VT7/oUeV E-taxO-ETv, (Xr^ Tt Tate X£?£!3l TOtOUTO aU|Xj8£|j-/iXEV, (U3TE 
Ta OIXEICOC ~pOTET7yt}7t 0'^El//jVT7 TTptOTOV 71707010(031 TOU JXEAXotiSlV 25 

otxpipaic Tac xaTrf^'opixotc AEcEtc ",'va>3E3U7i. 6j37:Ep ^ao ev Taic clKkui: 
i7rt3T/j<i.aic TTpoAajxI^avouLEv Tiva, wv avEu yakz~hv X7t oXtoc 70'jv7Tov 

30 TjV ■j'VU)V7t TO TrpO/EtULEVOV, oG'tU)C X7VT7L>l)a j TTpO TTjC Et? T7C XaT'/j- 20 
-,'OOia; 0tatpE3E(OC 7:pOA7|x[:i7VO[XEV Ttva SUVTeXeTv IX£XXoVT7 Etc TYjV 37'i7j- 
VEt7V Ttt»V iq,r^;. 

C. Ou'xOUV EOEt TipO TOU TTEpl TU)V XaUoXlXtOV A£c£(OV X7l 'Ap)^(JT7V 
AE'j'ElV, 7C ■/JJXeTc X7Tr^Y0pl7C OVO[XaCo|XEV. T7'JT7 '7rpOEtA-/jCp£V7t I 1 TiLv CR: om. AM l;iQp7]Tat CMR: icT^p-TjTai A 2 dvacpEpe-ai CR: Trpospys- 

Tcti AM 4 d5[a'foptav CR: otoc^optav M: oiacpopctv A post doiatpopiav add. xal 

del. M xal ttjv (ante 5'jv(ov'j[j.tav) CMR: tt^v te A a'jv(uvu[X[av ex ojAwv-jfitav 

corr. A 7 ovoaarcov prius] f^vdixata coni. Sahune !' u'sptaiavtai CR: Icpi'iTavxai AM 

12 TcXEicoxaTTjV A 14 T:poi}^ij.£vo; Simpl. (f. 5vl): -po£[X£vo; AM: 7:pot^fjL£vo; CRs 

22 ouSeev A 24 oeI A 2') auv(ovjij.cov -/.at in mig. suppl. M 2G \xi] rt] 

[jLi^Tt AM: (XT^TE CR Toiou-ov A 28 AE?£t? AM: om. CR '63 oux- 

O'jv scripsi: o'jxoOv libii oo. o4 xal 'Ap7'JTav post ovoua^oixEv transponi iubet 
Usener (recte) DEXIPPI IN CATEGORIAS I G. 7. 8. !) [A.i.st. p. la], o] 17 

>] jxT^-ots ouos X7.T7. vouv ytvETai T^.v I I'jl>7.Yopr/.ov 7, Toia^T"/) oia-:- 5 

• TiSaav Tr^v avtot^^Xtav t7)v -spl t^c Uzti^ r^arjonTowmi. 

C. 'AXX7. TOGxa ;x£v uTr3pi)o:>[x3Ha, Ittsio}) x?, toioOto -^ivo; twv 
5 C-//J/;(3swv K7,o<i -wv Ta,- lloDaYopixa? GTroUsssu: I)7.u|X7.:ovt(ov d-ni- 

-3rv 7rp03V/3V cl'-cO 0^ ta Xp-<^3UX7 -r.rA7[XpaV2lV £021,' Ti' PouXo}X£VO,- 10 
[XSXa XV T(OV y.7X/;,'0pi(OV 7r7,07003lV STrV,ra7£ TTSpV £V7VXt(0V X7l 7.VXIX31- 

ti.£V(i>v X7I xivr^ctsotv xal X(ov aXXtov; 

'Uxi, (i) 73vvaro?, x(ov (A£v aXXwv, o3o>v "evvoi^v oux l/oa£V, Traooc 

10 xtov £iTiax-/j[xov(ov Eixoxwc 7rpooioo(a/.o;x3i)a, xoiauxa oe -£ ■}^v xi oa(i:>vua7 

X7l xa auva)V'j;x7 X7l xa -7pa)V'j[X7- xouxcov -,'7.p 7:poX-/j.^iv rj'oy. s/o-xev X7t ir, 

mu Tiavxfo? £0£i irapa xou c?.xptpd>? xoT? ovoijiaat xpojixEvou etc Vrv £7:1- 

V017V -;i}j.5^ 7rpo7yar^v7r fliv 0£ cpoaixr^v £/o[i.£V xvjv l7ripoAr>, oii fxr;y ttw 

X76x-/)V Or/)f>ap«J[X£V-/)V, X0UX(OV lost ;x£V XY] XOIV^ EVVOt'a /p-/-a73i}at, rV7 [JLTj 
15 TO auV£/k^ TT^; Ot07aX7At7.- 0.7.X0Tr-(i, ;X£X7. X7UX7 0£ 6xfjlfioK Oiapapmiai 20 

Ixaaxa, auxa xa TTpa^fxaxa oiaX7[j.pavovxot, aXV o5/t x^J (puaix-(j Osojpta 
xauxa cyxo-o6[X£vov. auxtxa (oaTiap- zk 7£v-/j [xiv X'.V7 xv^v ot^aaxa/^av 
dvd-;zi -£pi x£ svavxt'cov X7I 7.yx'X£ijx£vcov xat xfoy dt/Jjov, sxi x£ tteoI xi- 
v-/;a£io; xat xoU -zixa Trct/oxipaic xaT,- STripoXaT^ /pwasvoc, xyjv (0') axptSs- 
20 oxEpav i}£(jupi'av Iv xol; <l>u(3txot'c sxoioaaxEt. 25 

7J. It; O'JV 7tXt7. XO'J ~£pt TtpiuXfUV X(T)V OlJLdJV'jafOV 7UX0V 7./1' I 

ouyi xtuv auv(uv6ii.u>v [xv/jjxov£'J37t, x7txot X7. [jL£v o-jL(()Vu;xa xaU' sv uovov 21 
ovofxa xoivcoVEi, xa oe 73 auvcuvuaa xax' 7.;x'fox£p7, xo X3 ovofj.a 'z^r^iLi 
xat xov Xoyov; 

•25 Ai'((ji 07) xo ai'xtov stc auxa; ava'-f 30331)71 xa; xaxr^Yopt'a;- etteI 

-(otp o[j.a)Voaoi xu-j'/a'vouaiv auxai, xo -po-/)70u;x£V(w; xotvr] -aaat; uTia'pyov 5 
xotjx' EuXo^ty; Trpo3xac3v ky.daTq ;x£v "(ap xwv 69' saux'/jv Eioaiv xaxa xo 
otxEiov Eau-y^; yevo; auv(ov6;x(oc xaxr/j'opErxat, a-Xwc 03 raaat oucuvjixttj; 
xaxr^Yopi'ai Xlyovxai. 

30 1). 'iVXX' 31 TTpox3txai auxoli TTspt xu)V XsQEcov EiTrsTv xujv X£ aXXwv 

xat xuiv otx(ovu[x(o; E/ouawv, ota xt Trspl txsy oixwvuixta; ouoev Xs'yst, -301 10 I [xrjTOTS CMR: [j.tj0^tot£ A xov riuaayopf/.ov CR: twv ri'j9ayc-p[-/.uiv A: xlv FloSa- 

o 

Yopixdiv M 3 Tr;v (post zaaav) CR: om. AM -£pt Xe^eiov Branil. (p. 431)39) 

4 u:T£pTta£fj.£)}a Piraiul. 5 Tiapa supra scr. M xcov CMR: om. A xi; supra 

scr. R G -poarjx£v] 7rpoaY'^£t coui. Spengel ;j Iwotav CMR: Euvoiav A 

II t4 Trapiov'jfxa xal xa a'jvwvjixa colloc. M xa (ante -apwvjfxa) ACM: om. R 

12 TTOu AM: om. CR dxpipdi; S: dxptpo-j- ACMR xP^ijIwj CR: -/pw-xE- 

vcu; AM 14 otT;pt}p{ur^£vrjV CMR: eir|p!}ojp.E.vrjV A 15 otap^pioaat CMR: oiapauJ- 

/? « 

aat A IG ouxiCMR: oh A 19 xal; l-tpoXctt; Trayuxepats C xvjv scrips! : 

Ty]v ACMRs 20 ^v xor? (DuatxoTc] cf. T 1 200^12 sq. 21 a.jxov AMR: om. C 

23 Y£ CR: om. AM 26 Trpor^YoorxEvco; CR: 7TporjYO'j[X£'vov AM 27 k-/<.rh-ri Cli: 

£'xxTj AM 31 6(x(ov'j|xu); CMR: ofxiovufxtuv A TTEpt piv opiovjixta; MR: repi 6;xto- 
vjixia; p.£v A: 7C£pi 6p.iov'j;xt'a; ([X£v om.) C 

Coiumeut. Arist. lY 2 Uexipp. hi Cat. 2 13 DKXIPIM IN CATKCORIAS I '.K 10. 11. Ti [Arist. p. \->\. 2] 

ofxtovufjitov oe oioaaxsi tjov x7.t7. tTjV a/iatv kTjv 7:p7.-j'|xaT(ov i-ivoo'jasvfov 

lysiv TO oiTTov ~r^: a'/jaotafzc; 

'Oxt <z-o -(ov -p7.-'tx7'-:(">v oi7.'for>wc iyy^zw^ 'M.v.ijvnx'jx oo(i) 

-poiovTiov -/)[X(ov xai y, 6ix(ovu(jlic<. czcp' rov o'Jv 7Tp(i)-u>c A7.a[d7!v2'. -:r,v 
5 auctaaiv xal o.t.z[j etjtt xupuotara au-r,c 7iti7 X7l h oic s'/st to zivn -}^ i.-> 

outovufna, TOtu-a Tpor^-'ouixsvoj? dv70ioa'3Xii, <ov voouasvujv oaoO X7.t y, 

X3;tc «oc c/usa otxtovuixa? auV))3(op£r':7f oxav 77.^ ■(( -Xzw/n xy/jzr/., z'A^h; 

O'jva-oosi'xvuTat xal xa ovoaaxa (oS-sp TrXsovayoic Xs-j'6[j.£V7. oc' uiv oOv 

7; eupsaic pacjx-/) xal avuai|j.(oxaxY^ 7iv£xai, xctuxa Trjrrj\)qxtv stxoxtoc. x7.Lixa 20 
10 OS £3X1 xa Ttpa'Yii-axa xupia ovxa xou -otsiv xrjv fjtj.u)vuaiav, (oaxs X7X7. X7.c 

otacsopac xoiv Kp7.-,';x7!xajv T.arjrj.a~r^aa: xa ojxcovuaa auvaxoXoudouvxa xo'jtoic 

i'ysi xal xov zspl xy^c ojj.tovujj.i'ac X070V. 

I. 'AXa' St xo jxovov oi/<oc X7a[':lavsx7i . y^ ok sv wGiisp [xovo^ 

^>aos' Yj tbc irpk dvxioiasxoXrjv ixsptov (oc ' xo /ixoiva {xovov lystv', oxav 26 
15 Xs-'Yj' oijLojV'jtxa Xs-,'sxai (o'v ovo;j.a laovov xoivov, os xaxa xou- 

voaa Xo",'0? xy;c oust'ac sxspoc. yJxoi xo aovov GY^aaivsi aux(u X7)v zpoc 

xov Xo-'ov dvxioi73xo/./iv Yj 0(j CYjii-aivs'.* dXX' si ixsv ar^aatvst, irspixxa xa 

XoiTra!. si os ou a-/;]j.aiv£i, TSpixxov xo tjiovov. | 

(pYjjxi OY) o5v xd? 7:pocji}Y;x7.; aa'f/;vsia; yotpiv XaixpdvssOal, y,c jia'Xisxa 22 
20 vpTj 'ipovxi'Csiv xou^ Xs-j-ovxac. xdvxa-jBa xoi'vuv xo dixcpi^oXov xoti jxovou 

aaccYjVi'^^si xo sTra-j'oixsvov wc -|dp sittojv 'ouxo; /ixfova ixovov s/si aa- 

osGxspov sTTOiViCis XO X£70|xsvov sv xoj Trpoailsivat ' itxdxiov os oux s/si , 5 

ouxo)? xal 6 xuj |xovo> TtpoaUsU xo 6 os xaxd xo'jvo]xa Xoyos xyj? ou- 

aia? sTSpo? oux axoira)? xo5 aacpou; scppovxiGsv. 
25 la. 'AXX' si'Troijx' dv oxi o'j uovov xo ovofxa xtov oixwvjfxojv xoivov 

dXXd X7i dXXa uXsico (xoi^ "jouv Alctaiv ou txovov xo o'voixa xoivov 

u-do/si, dXXd xai xo 'EXXy^siv sTvai xal axpaxYj^ou xal '^iXoi;)- ~is); 

O'jv si-sv <ov ovo'xa aovov yjiVtrtv xaixoi xoTc o'xtovjixoic -oXXa>v xotvuiv 10 

uTrap/ovxa)v: 
30 'Oxi ou, xi' -poasGxi xoT? /Vlasi xoivov, 3xoT:ouixsi}a xaxd xas Xscsic 

Y xaxd xo -j'svo?, dXXd xaDoGov dXXY^Xoi; oawvujxoi ;xovov, oiaxs r^ irpo- 

3i>y;xy^ oyi^/sjm y) xou uovou* xaxd 'j'dp xo ovoixa ixovov oawvutxov xo 15 

6 [Xtov U [XOV. 

iB. 'AXX' £1 xo XOIVOV xuiv iroXXa/wc X£-,o;x£V«JV xal ydp xo dz 
35 [xspoc doiai'psxov u)c 6 irr-o^ xal 6 oixsx/j; xoivoc, xal xo oiaipou[xsvov. 1 Twv -/.ocTGt xr]v ayeatv iter, m.2 del. R 4 -/oti CR: om. AM 5 x'jpiwTa-a] -j ex 

at corr. R iaxiv ayxT,; -^upiibTaxa colloc. AM 6 dvctoioriaxEi MR: wA'-y/sa (civa 

superscv.) A: Ixotoaaxet C 14 an w; Ttpos exEpov avxtoiccSToXY:' X'''^"J'''« ^^ 

17 dvxtoiaaxoXyjv CR: oictaxoX)]v AM 19 [xciXiaxa CR: -/.dXXisxa A: [xctXXiaxct M 

21 ysiTwva M 22 TTpoaSrjvai R 23 6 (ante xal [xo'vip) supra scr. C xw 

[xdvu) CR: xo [xovw AM 27 'j-dp/Ei A'-CMR: u-dp^^Eiv A^ 30 -/.oivov xot; 

Aiact colloc. AM 32 r^ supra scr. M fxovo'j] fxovov coni. Spengel (sed cf. 

V. 23) [XOVOV CR: xoivov AM 35 xoivo';] xoivov coni. Spengel (sed cf. Porph. 

in Cat. p. 62,23) DEXIPPI IN OATEGORIAS I 12. 13 [Arist. p. 1"!. 2J {i) 

TOtJtO 03 OlOt'^OpOJC, 7j TO iv -pOX7-7.XYl>3l EZaaiOU ■}" TO r^'^'^'^Jr^av^ov, aST7. 

0£ Tvjv /prjCfiv dva-ejxiToijLsvov (sic to) xoivov, oiov o/j iaxi to potXavsTov x7i 20 

TO lIsaTpOV, X7.t TO [JLETa -rjV VSlX'/jStV SXaSTOU lOlOV Yl-j'VOll£VOV, (UC TOC 

Xa'-pupa T(T)V -oXsfxuov toTc aTpaTwuTaic. (ov oyj Tpo7:(ov tTj? xoivot"/)to? 
5 xaT' ouoiva toTc o[j,(ov'juorc -poasivai O'jvctjxsvojv (zvaYxottcoc 7) u-7.oct; '^•u- 
Toiv ctvaipciTai • oots ",'ap (be 7.oi7ipSTO'j jxsts/si tou ovojxotTo; Ta oacuvuixa 
(b^ ittkOu xai avOpojTroD, a izafA jxspo; si^ 7P^j^^^ sp/STai (ouosv '(ap •-*'» 

X(oXu3t TTOXXOUC 7[X7. T(i) 7.UT{ili OVO[xaTl "/prjCii}7.l), O'JTc WC Ol7ipOU[XEVOD (otJ 
-,'7.p X7Ta auXX7p7.C Y, j IXSTO/Y] TOU OV0(X7.T0c)* cl 03 [Xr^Tc (0? 70tat03T0'J 2I{ 

10 \lr^~z wc oriTjpT^ixsvou, -oic otov t£ xoivov sTvai to ovojxv; 

'AXX' T7.Ijt' 7.-0p(OV Y,'VO-/jX=V OTl TO'J OtOiaipETO'J TO IXSV 7T7pa 

[XSpOC SIC ypT|S'-V X7[xp7V0a£V0V XE",0'JCriV WSTTSp TOV i'k-ov XC(1 T/)V 

X6p7V, TO 0£ 7.f>pOtOC X7l 7.[X£p['5T(J>? TrXsiOStV U-7'p/£lV 0UV7;XSV0V cJ.OiaipS- 5 

TOV -apaXit-OUStV, OTiSp iaxl TpO-O; TT^C iltl Toij OVojx7.TOC XOIV(OV''7.C' 

15 aUTti) ",'7.p T(0 [XT] Ol7lpsraU7t TOUTCO Xai 7:7po3Tl ~7.at TOU JXSTS/O'JCJIV 

auTotj. 

q. 'AXX' cl TO 0V0IX7 a"/j|X7VTlX0V cCJTlV 7.~pOjOS(OC. OUuSp SSTIV 
0V0IX7. (cl '{ap TipOCOSOlTO TIVOC £T£pOU TipO? TO ayjaY^V7.l, O'jo' OCV 0V0IX7 10 

£1'/]), TO OYj XOIVOV 7:X£iov(ov ou/^ £v6? ECTi srj[x7.VTr/.ov. aor^Xov "/ap laTi, 
20 Ti' Ta>v TcoXXwv pO'jXsToi'. GrjjxTjV7.i* 6 "I'ap £tTtcbv x'jva, oti [x£v oi» pou; ouS' 
iTTiroc ouo' 7'v))ow-oc TO arja7.ivo[x£vov £or^X(o3£v, Ti'v7 0£ xuva pouX£T7.i 
OTjXoijv, ou arj;x7.''v£i. to os ovo;xa to crj;x7.vTixov i^Ttv, (oGte oux av £irj i'» 
ovoaa XOIVOV ttXeiovcov si os touto, ouoe ojxojvu'xov oXo)? ssxai Tt 

-p7.Y[X7* T7. 77.P OaojVUfX^ [3ouXsTai 0-0 XOlVOtji T'.VOC a-/);X7.lVS3l)7l 0V0[X7.- 

25 to; -Xsi'co ovTa rirjd'(i).r/.-a. si 0£ TrpoaUv^x/p osiTai to ovojxa Trpo? to 
(3riixr,v7i £v £X tcov iroXXtov o [jOuXsTai, iraXiv 6 tou 6|x(ov6[xou Xoyoc ava- 

Tp£Tr£T7.r OUXSTl "jip 017IXSVSI XOIVOV, 0T7V T"^ 1TpO(3l}r(X"(j XTj? oioicpopa; 20 
t'oiOV TIVO; -j'£V/)T7l, OlOV 0T7.V T(0 XUvl 7rpOSi>(OiXSV TO ^(EptJaToV Tj {>7XaT- 
TtOV, WSTE ou tXOVOV OU Ol7[X£V£l TO OVO[XC( XOIVOV, 7.XX' OUOS oXo)? lOTlV 

30 ovo[J-7 oi^'fopav -pO(3Xa[:i6v. 

To [X£V 7:£pt£p-,'0V TTj? d-OpiaC Cp£UXTOV, XUT£0V 0£ o'lxtoc aUT/jV 

xal oux apv/jT£ov. to '(ap xoivov tou ovojxaTO? X7xu); srX/jTrTar ou Y«p -•'' 1 TO -/jYvoriixEvov] to [oto'jasvov conl. Speng-el, raalim piv ytT^^'!-^'"''^^''' (^^^ ^'' ~poy.a-:'u.h\'l)zt Ttvo; 
Yivop.cvov Porph. p. G2,23, to iv TrpoxaxctAvkt [X£v foto'jfj.£vov Simpl. f. CvD) 2 ei; to 

xotvov Porpli. Simp].: xoivov libri potXavciov CR: paaiXsTov AM o xal] yj coni. 

Spengel 4 post aTpaxiwTais add. T-i Xoccpupa del. BI luv CR: c)v AM 

TpoTTiov s: TpoTiov codd. 5 6[xwv6[xco? M an ouva[X£VO'j (to-j ^vo'jxaxo;)? 7 ittttoij 

xal dvSpwTtO'J, rl CR: 1't:-o? aviipioTto'j, cJ AM: an I'-Tcou oi avJ^pwzoi, o?? post [jipos 

add. dv8piu7ro'j del. A 8 oiaipo-jjj-ivou CMR: otaipouajvot; A 11 Ttctpd] -£pa R 

12 xal TTjv CR: 7:p6; xrjv AMs (irpo? inclus.) cf. p. 20,1 14 an od-sp? 17 O'i-ep 

CMR: oy A 22 to (post ovo|xa) delendiun ooni. Sahune, om. Siinpl. (f. OvlO to y«P 

ovo[j.a arj[xavTixov elvai po'jAexai) 20 to'j 6[j.(uv>j[xo'j CR: xiov oixcovjjj.iov AMs (cf. 

p. 21,1. 15) 28 Tivt'M 32 oo CMR: d A 

9* 20 DEXIPPI IN CATEGORIAS I IP.. 14. \'\ 10. 17 [Arist. p. 1.>1. 2] 

ouTioc sTitcV ' ApiatOTsX/p to xoivov, 6j; Tr)V Xuficv xai tov Ttt-ov, a/.X' 

U)? TTjV XOlVYjV Cpu)v))V TTjV £V KO UsaTpd^), -^'l^ 7) OtClTrj XOtI [Xt'ci 0'J37. 

£?? oia(pop(ov axoois arpixvcr-rat oXr^' 7.7.1 ",'ap svta'jflcc to'jvotxa Sv /.r/.l '24 
xctuTov ov xatot oiacpopwv -pcCjtiaTtov TstaxToii. 
5 to. Et OS Ti; kiyji T:av aiail'/jTov TpSTrxov, rav tps-tov d/vXoia>Tov, 

-av aXXottoTov ouoiroTS [isvoi xauxov, d}X aXXoTS aXXo •''vsTott, iav -zt 
Iv TrXsiocjiv iav -s Iv svt ttjv aXXotuiaiv tu X7ix[jav(,, to ok ctXXotouixsvov o 
xoivfjv sTvat (zouvaTOV (oioiasvsiv ^ap osi to xotvov si ^ap ixtj of/aivoi. 
I'oiov sxaaTou Y''vsTctt to xc(i)r(Xov sic fxaSTOv), to os ovou-ot aiai)'/)Tov. 
10 otttjUr^TYj "j'ao fj cp(i>vV)* (osts ouos xciTa tout' av sr/j xoivov ovoaa* si os 
[XT) TO'JTO, ouos 6[X(ovu[x(ov. aiofOavoixai ijlsv ouv xal cxutoc, (u; ao'sSiaaa- 10 
Ttuor^c sSTiv 7) TOKXUT"/) cii~opia. 0[ia)C OS Auaiv auTTp ooi^/jvat pouXoaai. 
(I>/)jii 07] r^-j'voTjxsvat ciutouc, oti to xoivov ouy outu»c sppsi)-/), (oc to 

USOiaXOV SI? nXsitO, aXX' (be OXOV SXOiaTOU T^UTOV, Xat Vjy STspov U.SV TO'J- 

15 Tou aXXo OS TOUTOU, tbc 1017.V sivai -spio"/v)v a/"/;a7'T(ov tt^v tt^c otxoivuai'ar 1.'. 

XOlVOT/^TCt. XOll (O Xo^fO U.SVSI TO loiOV SXaCfTOU 0V0U7, Xai TO xotvov 017.- 

aivsi. sTTStTa X7i to Tps-Tov St x7i X7T7. Tr^c cpojvrjC IOC "JiotxaTo;: sXy^!)"/;, 

OtXX' OU X7T01 *j'S TO'J 0V0IJ.7T0C /.O.Kvo: 7.V X7[J.[j7V0lT0' 7.U.ST7[jXrjT0V yap 
OSt TOUTO JXSVSIV. 
•JO IS. 'KlTSl OS OU [JLOVOV TO'JTOtC JXSJxrpOVTat , OtXXa X7t TrSptTT0T/^T7. 

s^xotXousi T-fj u7ro"j'pa'.p-^ , oi^iov xotl touto S7rtc;xs']>7cji)7i. y^pxst ylrj ci7jiv -^o 

StZsTv 0|Xa)VU[i,7 XsYSTClt (L V o'vO'Xa [XOVOV xoivov, 01 OS OpOt 

STSpOl. 

'AXX' SI (J.-}] Kpo5STSi)r^ OS xaTot Touvoixa tt^; ouata? Xoyoc. 
25 svr^v Ta auTa 6ulwvuij.7. xat auviuvuixa -xirocpaivsiv u)? tou; Aiavxa?' ixyj t?.* 
"j-oip dnootooixsvou TOU opou xaxa to ovo|XGt zi;: X7i 6 7.utoc; opo; w? 7v- 

Upti)-(OV SYt'^VSTO, WOTS SCpai'vOVTO C5UVtUVU|X0t. 

ic. 'AXXa Ti OT^jTTOTS oux sTttsv 6 OS x7Ta Touvou-a opo; 6 otu- 
t6;, dXX' Xo'i'oc TTp oustac; \ 
30 . "Oti ou Tzayxa opoic o"/jXouT7t T7. T:p7'Ya7Ta 7.XX7. X7i G-OYpacpai";, 25 
OlOTTSp dxpl^mC Xo^OV TTjs oucJta? dvTi opou ~7psX7psv. 

tC. 'E-£t OS PidCovT7i Ttvs? Tot 6;x(!jvu"xa auvtovuixa 77roosixvuv7t, 
'.ssps xat TOUTO 6idpi)pu)Sov • 's>y.'j\ ",'7.p ib; st cruvtuvuixd s3Ttv rov to 
Ts ovofxa X7i 6 xaTa xouvoixa Xo-,'oc 6 auToc, toc 6s oixcuvujxa xai ovoixa 5 2 Tw CMR: om. A 3 to ovo[xct AM 5 Aeyoi CR: }.ifz.i AM 7 Xaixl^ccvr^ 

CR: Atzixpavoi AM ?.a[x3czv/) Tt; r/jv aXXotto'jiv colloe. s (culpa collatoris codicis R) 

01 
8 yip (ante [xrj) CR: oe AM oiajxEvei A 11 tu; AMR: £[ C 13 ipi^ri C 

19 TO'JTO oeT colloe. Rs 20 to'jtoi; [xovov colloe. AM 21 uTioypacpfJ u-o supra 

scr. A (paaiv ex cprpiv corr. C 22 otxiovjfxov Brand, p. 42 a 20 (errore typogr.) 

24 dXX c{] d 0£ C Xo'yos ttjs ousi'a; R post Xoyo; add. sTspo; AMs: om. 

C:R 25 cfljTa AMR: om. C 26 ei; CR: y^; AM 6 supra scr. C 28. 29 Spoj 

6 aird;, dXX' 6 Xo'yo; t^c o'jsi'a; CR: opo; -r^; o'jii'a;, ctXX' 6 Xoyo; (6 auro? om.) AMs 
30 or^XooTGd CR: o-/jXojvTC(i AMs 31 opo'.> CR: to^ o'oc/'j AM DEXIPPI IN CATEGORIAS I 17. 18. 19 [Arist. p. lal.2] 21 

V'j;j.r/'j, cJ'JV(ovufj.a saxai -a O|j.(ovutxa. dcXKa |X7jv xal xa a'jvwvuuot 7:o)vL) 
-poTSpov stjxi 3uV(ov'j[xa' -avta dtpa ssiai <5uv(uv'J[j.7.. 

"EOii [J.3V -poc TOi)c «j(jta)c iTTiTrjOsuoixsvous X070UC |JL-/jok i-i/ci- 
5 poiv, ttATjV I'va jj-Y] Soxcost Ti Xi-j'siv, outojc otuiotc a-avT/jSwaEV. ouosv lo 
•ap xojXust xa TTpocYiJ-otxa xctxa oXXo [jl£v slvai oixtovutxa, xax' a)J>o 6i auvfo- 
v'jjxa* (ySuSp o'jv xctl ivxct'jUa Tiavxa *j'S xa otxtovjaa xotXsixai 6|X(ovu[xo(, 
oTov 01 iVi'cxvxcC' ixocXipoc ~z ^ap 7.uxa)V Aiot; xal ixa'xsooc otxtovujxoc. 
xal x7i}o ixsv Aiavxs^ ouosv s/ovxsc -poaov cxuxoi^ Trpa-j'txa xoivov, 6;x(ju- 15 
10 V'jtxo)? 'KiyjyTy.u xailo Oi 6|Xfi)V'jixoi xotvov l/ovxs^ Xoyov auvojvjaot •'ivovx7.'.. 

f/5. 'AX/,7. OTj XOTC £AX'.7:(0C c/o'.V X7)V U-r.-p7CpTjV X(OV rj[j.(oV'j;XU)V 

X£*|'ouai Twc av airavxrjaaijxcv; cpocal *(ap (u; si xo 6;xojvutxov oux iv 
[xov(j xyJ outjia ia~h czXXa xal sv ttoko xal iv 7:o3(i) xal xoTc aXXoic 
",sv£ai (xal "ap in' ixEtvfov oixojvjjxujc scrxiv ei-eiv), -(oc £v x(j) Xo-o) -'o 

15 xou ou.ojvuix'ju £i~£v 6 OS xaxa xo'jvoixa xYjC ouaiac Xo'joc; 'iatv£xa'. 
",'ap iXXt-foc £ipr|XU)C, £i' *|'£ sv arcatJi xoi? •j'^'''2Si xyjc ojxwvuixiac 0'j3'/;c 6 
Xo^o; oGxoc X7. £v x"j^ ou3''7. iJ-ovr, ojxcovuixa Ttsp'.opt^si. 

Opwxrjv [xsv o'jv oux £v azaai xoT; avxrj'pa'ioi; xo 6 6s X070C 
xTjC oucjia? -p6(5x£'.xai, (juc xal Bor^ijoc [xvrj|xov£'j£'. xal 'Avopovixoc. si -'j 

20 6£ xal -posxsijxsvov sr/j xo 6 60 X070C xv^c ouoia; sxspos, | oioxi 26 
-apa xoi; -Xsiaxoi; oG'xoj; s'jpiaxsxai y^TP^H-IJ-svov, aXX' opOw; 7s s/si Trpos- 
z£i'[X£vov. St 77.P X6-,'o^ ofxfov'jfxov (Xoyo? -j-ap xi; xal 6 auXXo",'tatxoc xal r^ 
£7ra7a)7r^, 6iacp£p£i 6£ xoux(ov xr^c ousia? or^Xtuxixoc Xoyo?), xaXui? STTOtr^as 
KpoaUslc xo 6 OS X070C xy)c o'jsiac sxspoc. Ttpo; os xouxoi? ou xr^ 5 

25 ousiac [xovov sTvai Xs7oasv/;c aXXa xal xtov suiXj^sPr^xoxajv ovxojv XsYOtxsviov 
stxoxtoc XoYOv xy;c ousiac si-sv, oux ousi'a; ixovov [xvr^txovsutov dXXa xal 
-«)V aXXa)v "(svoiv, xai)o xal xa-jxa ovxa Xsysxai* 6 ^ap xrjv sxa'ctxou xwv 
suixpspr^xoxujv 'j-ap;iv 6r^Xa>v X070; xr^? ousia; opi>aic av Xrj'oixo Xoyoc. 
sTisixa xal X070V ouai'a; xr^v u-oaxaaiv x(bv 6|xa)v6[xa>v axouEiv TrpoaY]x£. 10 

30 11). Kal [XTjV £1 X7. 3'JV(uvu[xa xal Xoyo'j xou auxou xal ovoixaxo^ 

tXSXS/Sl, XI OTjTrOXS TTSpl XOUXWV -pOXSpWV SITTSIV TCapT^XS, Xuiv OS OIXOJV'J- 1 Tov supra scr. A 1. -^ rvj 6ixujvjij.rj'j CK Simpl. (f. 7vl5): tuJv 6|x(uvj;xiov AMs (cf. 

V. 15 p. l!),-26) -2 laxat CR: eaxi AM p-iiv AMR: [x)j C o -dvxa G Simpl.: 

-a'jxo-. AMRs sixai CR: £3x1 AM.s (i xaxd i/.Xo oe C 8 xe CR: om. AM 

10 XsYcXoti A 11 sXXiroJ? M: illnTMi ACR (cf. v. 16) xu>v 6[x(ovj|xtov xr,v 

'j-OYpacpr]v colloc. AM 12 av aT:avx-/ja(o[j.ev Brand, (p. 42 » 24) lo £v (ante 

TioGiu) om. Brand. zosto] 7:0301; C 16 sXXi-ws R: eAXeitiujs ACM 

yivsoi 111 

(jipeat M 17 [xovr^ CR: [xovov Brand.: om. AM 19 post ouatas addendum 

Exepo; coni. Speiigel -posxetxai AM Porph. (p. 64,25) Simpl. (f. 7rl4): Tipoxstxat 

CR ■/.ra (post w?) CR: om. AM 20 rposxei'ixevov A: 7rpo7.£t(x£vov CMR 

21. 22 -po3-/Et[XEvov ACR: 7rpo-/£tfj.£vov M 23 Sta-^spEtv ^ 25 [xdvov ex [xovr^; 

fort. corr. C ovxiuv CR: £lvat AMs (cf. v. 27) 29 Xo'yov A^CMR-: Xoyo; A'R' 

31 o/,rox£ CR: 5t] AM -poxEpcov CR: TtpoxEpov AMs (cf. p. 17,21) •22 DEXIPPI IN CATKGORIAS I IP. -20. -21 [Arist. p. lalG. -2.)] 

[xtov iixv"/iu.ove'j3cV, i'li oz zi ~arA t'ov 7.v(ot(/t(o *'svu)v usXaci Tfjisrstlai 
Tov Arj^ov, ToT? 02 "j'SVctJiv uTTOtp/si to 3'jV(!jV'jaa)C Toiv ur' auta xotTr^- 15 
Y)rjz(ai)au 6[xa)vuu.u)c os O'j. \j-d[/'/zi usv ctuTOic to auveovutxov, to 3' 6|j.tt)- 
vuuLov o'j" zpor^Ysttai os Tr^vTct/oO to ^j-drjyfiv toO [xtj xj-drjyyrjtz, (y^TS 
5 ~,ooT£pov sypr^v TTSpt Tiov auvtov'jaojv Ocicai, ci-a zsr/t twv oaojvuixojv. 

"Oti to ov ou/ toaTTcp o''X)/iic ooxsi a'jya)VU|xov, czXX' o'xwvujxov 
zctTa 'ApiSTOxeXr^v. si o'jv ctuTo to ov o'xwvufjiov, Trr>or^*|'siTai y.7.T' oiutov "-'o 
■?) Tou 6jx(ov6[xoi) 0i6a3xaMa xal y; xou [xyj uTrap'/ovTo; £-t03ut;' osi ^ap 
oiasTstTvOta&Gti TTpaJTov TTjv 6[x(ovu[xtav, sli)' ouTttic zU cfpiiljxov aYayovxa 
10 xctt 6pi(3a;x£vov Ta ysv/j xc(i)' fxctsxov Xoittov £7:i0iixv6vai, •;:«>; xoiv Gtt' 
auTo auvuivu^o)? xar/i"j'opcTT7.i. 

X. ElSl XlVc^ XOt'vDV o'l [X£JXCpOVT7.l Tl^ TU)V X7.Xa aU[X7rA0X"/)V X7l "25 

avcu au[x-Xoxr,s oiaipi^s'. ou '/ap TiavTO); oc'vs'j aufxTcXoxfjC r^ ix&xa au|x- 
7:Xoxyjc; xa Xe^oixsva* to yap ' avOpco-oc TrspiTraxsi' ou [xsxa aujXTrXoxTp 
15 (ou yap [XiT7. aujx-XoXTtxo'j auvosaixou), to os 'avi)p(o-o;' /j | 'poij;' oux 27 
avsu auix-Xoxr^" cuvOsaiv Y7'p Ttva auXX7[3(uv xal GToi/sitov £/£iv xal xa 
ov6[xaxa. 

<p7.txsv OTj oxi ot [xovr^v au[x-XoxYjv TYjv [XcT7. auixuXcXTixoij auv- 

OSStXOU KpOCpOpaV XsYOVTE; , TOIC ^TWIXOIC £7T7XoXou{)o!J(JIV, (i)V 7.p/7.lO- 

20 Tspo? 'ApisxoxeXTp X7i T"?j T(ov Kpcai^uTspfov suvr^tjiia ^^ptUIXSVOC, Ol^tVSC 5 
XTjV xo>v TrXeiovwv [xspoiv xou X070U cuvcoov au[X7rXoxY)v covoixaC'JV. xo os 
Xs^stv 0X1 ;x£xa aup-TrXoxTjC 6 avi)pa)KOc r^ 6 pouc, oioxi ouvOsat; £-' 
auxaiv saxt auXXaPfov xal sioi/cttuv, xal auxo ou xaXo)? X£Y£X71* ou ",7.p 

XYjV Xaiv C5X0l)(Et(l>V a6vi}£3!,V, 7.XX7. TY)V T«OV jXSpWV TO'J Xo^O'J 01 -7.X710I 10 

25 ci'j[xirXox7jV ovo[xaCouaiv. 

X7. 'AXX' £1 xal £V uzoxEitxsvd) £i3t1 to SV TlVl ixr| OJC ;x£poc UTiap- 

yov (7.OUV7.TOV yap /(«pU £iv7i tou £v (o IstIv), douvaTov 0£ to sojtxa 

xoTTOu yojptaUrjvai, EGxat xo auijxa iv u7:ox£i[x£vto xtu Tofcoi. ojxoi'o); 

6£ xal xa sv ypovto* o'jt£ ^ap }x£py) laxlv auxou, ou'te avsu ypo'vou 
30 sivat ouvaTar xal '^(ap si,' ti? Xe-j'oi, tou sv [xipst tottou xal ypovou yojpi- 15 

C£Si>ai auxa, aXXa xou x£ a-Xwc ypovou xal xottou ou ytopi'CiXa'. 

'AXXa xal TipOC XOUXO £p0U[X£V OXl OUOSV X(OV XOIVOIV OUXo X00£ OUT£ 

xl Uua'pyEi, ouo' Iv xivi ouv ssxai xo £v xto '^zvvMi ov xotko r^ ypovo). 1 £Ti CMR : Ti (£ nibro addendum om.) A at nepl refecit R- G waTrsp Felic, 

coni. Spengel: (b; -ap' libri 7 k'jtov s Felic. : ajxo codd. 8 £7i(o£i;i; CR: tni d-6o£i;ts As: d-doEigis M 10 iofjtac([j.£vov CR' (corr. m.-) 12 ot CR: o't'-rivEs 

AM 13. 14 (xsTd.aufAzXoxrj; AJI: (j.£Td au[XKXo-/.T]v CR ' 15 aute a'JixTtXEXTtv.oii add. 

Toij AM: om. CR 16 ydp refecit R- 7.al (aiterum) CMR: oin. A 17 ov^jj-aTa 

C: pi^fxa-a AMRs 18 6'ti CR: om. AM 21 aivooov] suvOiOtv Brand, (p. 44a 12) 

23 xaXXd); R 27 y^p Cll: om. AM 28 ESxai ex h/zi corr. A xdi toTiiJU 

CMR: TOTtto A 29 xd fort, delendum coni. Spengel (baud recte) 30 XiyA CR: 

XeyEi AM 31 to'tio'j v.al ypovou colloc. AM 33 ouo' £v] ouoev C to AM: 

TU) R: Tui ex to corr. C DEXIPPI IN CATEGORIAS I 21. 22 [Arist. p. Ia24. 25] 23 

i'ti to U2V '/.r/jV o.'j-J) sactv iv ywnn to y.ivo'jjxsvov xott ;xsta[^7!/,Aov, a'ja- io 
TJjrjtijvzrjx '{b.o xin yfyovM) x7.l auu-as-apaXXETar si o' r,v ti aioiov, x7.t7. 
(juuPsP'/jxoc 7.V TjV iv ypovd) axivr^TOV ov X7"t 7.[x;T7!|5XrjT0v ypovo'j 77.0 

OVTOC 3iV7.t X3Yct7'.. tO'Jt(i)V OY) 0'JT(O 0'.r,[jrjlXSVU)V zl TO X'.VO'JJXiVOV Tj 

5 xiViiTai a'ja7:7[J7.u.3i'|53i Tto ypov(o, oux 7.v s'lVj sv Ttvi x'jpid); ouos sv 
ypovoj. £1 "7.0 [xr^o' iv totto) x'.voujxoVOv, ouOi iv ypovto 7V £'.'■/]• oaoiov -'5 
■;7.o ujc 7.V ct ixiViiTO. TOTS 77.0 -oXu tx7.AAov O'jx 7.V si'/j iv T0-(O 

7.iX'^0TS0(UV X7l}' aUTOC XlVO'JiXSVOJV. XOIOUTOV OOV -STTOvUs X7.1 TTpO? TOV 

ypovov o'josTspov ^'ap u-o]xsvsi, wciTS o5/ SjT7i to sxspov iv Tti) 

10 STc'o(l). O'JTS iv TtO X7T7. (XSOOC O'JTS iv Tin "SVUdli. SI OS X7l SV 2<S 

ypovtp p-/jTS0V. xoivoTSpov, oXt^ O'JX iv t(o ()jrji3ixsvo) pr^UrjCJSTar 
outs *C7.p x'-vr^ascoc o'jts ypovou scti osi;'.; d[xcpo-sp(ov iv -/.7!tsi Usoj- 

pOUJXSVU)V X7A X7Ta O'.SCOOOV G'^l3T7JXSV0JV Xal X7.T7. (J'JVSyrj TOiV txspojv 

-svsa'.v TO [xsv Yj.rj ~apsXr,).'ji}sv, to os us/Ast. si 0' apa sr/j, a/JvO o 
15 X"/)-Tsov TO iv xto xo-(o X7.1 ypov(o, aXXo xo (o; iv Gzoxsi;xsv(i) xo i-i 
xou ypa)<x7xoc. 

x^. El X7. a'j;xKX-/jpo'jvx7 xy]v sx7'3to'j o'j(3i7.v jxspr^ isxi'v (auxr^ 
77.p ixspouc SVV017 XO a'j|X7rXrjp(oxixov sivai xo [xspoc xT|C ouai7c), aL)|x- 
TtXr^poi OS xo'j ;xsv 7.-/,a)c /vS','o;xsvo'j atouaxoc xr,v ousiav ypw^ta X7.i ayv;u.a 
■20 v.7.1 -o3oxr,c (ouosv 7ap oiypouv T| 7.3y/;[X7!Ti3Tov r^ azosov sojaa), to'jos 10 
OS TO'j a(oa7.Toc oiov xotj Tiupoc Y, XTj^ yiovoc 7] '|iuypox-/]c Tj 7) Uspixoxr^s 
X7i 7; Xs'JxoxTp r, 7; Xaa-pox/jC 3'j;x-Xrjpo'j3t xtjv 0'j317.v, r^xoi ;xspr^ 7uxa)v 

S3T71 X7. StO-/j|XSV7 X7.1 S'Jp''3/.ST7l T7. iv 'J-OXSUXSVH) tOC !XSp7j U-7pyOVT7, 
7j OUX S3T7.1 IXSpr; X7l OU 3UtX7rXrjp0r TYjV 0U317.V. 

25 IIpo? xo'jTO TO d-opr,;x7. ixslvo ypTj TTpossirsiv , tbc s'3Ti xo uttoxsi- »■> 

fXSVOV OlTXOV X7l XaX7. XOUC 7.-0 XT,; 2lX07.? X7l X7.X7. XOUC ZpS3PuXs'pOUC- 

sv asv xo Xs^ofxsvov Ttpojxov u-oxsi;xsvov (uc. Tj dcTTOio; uXtj, t,v ouvaasi 
stojxa 'Apt3X0TsXr,c cp-/;3i', osuTspov os u-oxstusvov xo ttoiov, xoivdic r, 
loiioc u'ii!3X7X7r u-oxsiasvov 77.P X7.1 yA/.hz X7i Imxpdxr^; xoi; 30 
30 i-jYivoixsvoic r^ x7.xr^7opou;xsvoic X7x' auxtuv. xo -(dp u-oxs^xsvov xaxd 
rpoc XI XsYS3i)7i iooxsi (xivi -('dp u-oxsiasvov), r]xoi 6s d-Xfoc Xfov 71V0- 
•xsvtov iv 7'JX(o /7i X7.xr,7opou;xsvojv auxou r, toiojc- d-Xmc ;xsv 77P u-o- 
xsitxsvov -731 TOic 7ivoasvou X7l x7Tr,7opou;xsvotc f, -pcuTr, uXr,, xi3i 6s 1 l-i CMR: Ti A (of. p. 22, 1) 5 h tivi - oOx av cir, (7) CR: om. AM; quae 

si nou subditiva suut, certe mutilata et alicno loco iuserta esse videntur (cf. Simpl. 
f. 12vl2) 7 xd-u) ex ypdvu) coir. A 14 ri^z^i^ ex xt'vTjStv corr. A ^ d 0' 

d'pce, £17) (av> coni. Spengel: zi i'pa [sirj Diels aXXio XtjTtteov AM: om. CR 

15 T(j> (ante to'tt^j) AMR: om. C 17 £i xa CR: elta AM 20 vj (prius) CR: vm 

AM ' 21 TTi'c CR: om. AM r, 9£[>p.dTrj? -/j (J;uypdTY]; (tj om.) coUoc. AM 

22 ^ (ante Xaa7rpdxr|;) CR: om. AM 24 [xspy] AMR: (xdpou; C 25 TrpoaeiTTerv 

AM: -poeiTicIv CR 26 cctto xr^; axoa; CR: axoatxou? AM 27. 28 ouva-xEi aui-xa] 

vix sanum (cf. Bonitz, Ind. Arist. p. 207b28sq. p. 742aG0), fort, secundum Simpl. (f. 12v9 
7] xe yip i'-oto? 'J>-^. V' O'jvaasi xaXeT 6 'Aptax.) aw-xa inducas 28 6 'Aptsx. Brand, 

(p. 45 a 23) 33 an i'lii-'io^vt'iiz^ 24 DEXIPPI IN CATKGORIAS I Ji. -23 [Arist. p. l"-24. 25] 

G-ox£i}X£VOV '(r^'^rj\ihmc £-' ^.ufj'j •/.7.1 zaTr^YOp^uixEvotc y-jX/.h: zocl o -'5 
2l<oxr>aTrp. 060 toivuv 'j-ozciusvwv ovtojv -oXXa tuiv £Y-|ivo[X£va)v (o^ "poc 

TO TrrvfOtOV U-OXEtlXSVOV iv U~r*X3tU.£V(0 o'vta toe -r>OC to 0£'JT£pOV oux Y,V 

£V u-ox£iji.£V(i) aXXa [J-ioT^ vuto'j. oioti [j,£v y^P "'^"■' /pwa^ xal 7:7.3a 

5 TTOioTrjc xal j -av s/rjixct tt,; -ptoTTp GX-/;? £3t1v iv u-ox£ia£V(i) (iv -(arj 2!) 

toi6t-(j 'jcpicf-aTai ouy to? [Ji-sp'i auTY|C ovTa xal aouva-a '/ja[jU auTTjc £iva'.), 

O'.OTi 0£ OL) 7:av yp(o;xa ouoi ~7.v a'/ri\xa i-\ toS 0£UT£po'j u7:ox£'.|j.£vou 

£V aUT(i) £3TIV, (fi/X) OTaV ]J,Y] autXTtX/^ptOTlXOC •(( TTjC OUaiaC, TOT£ IsTai 
£V 'J7:0X£ljX£V(O. :V * * £7:i ok TTjC yiOVOC O'JX £V U~OX£l|X£V(IJ aXX' UTTO- 

10 x£rix£vov, 7; ",ap TTp yiovo; AE'jxoT/p 0'JT£ xaU' u-ox£i[X£voL) Xr/iTa', aX/.ou 

OtJOJxaXO? 0'J-£ aV U7C0X£llJL£V(i) £3t1 T(j) SOJlXCtTl TT^? yiOVO?, 7.XXa aujJ.7rX"/JpoT 
TTjV OUSl'aV (i)? (X£pOC. 'Apl3T0T£Xr,; O'JV TO 0£'JT£pOV U7rOX£l[X£VOV £1? TYjV 

SioaaxaXiav 7:apaXa|xpavu)v Trav to ixyj ouaicooto? uTTOtpyov xivi sv u7cox£i- lo 
|x£V(o cpr^aiv Eivctt, toc [x£V ou3iav SD[XTrXrypouvTa Tid£i? ovxa, "a oi tx/j 
15 xoiauxa jX£pr^ }X£V ou Xe-j'cuv, au[x-Ta)[X7.Ta 6k X7.1 Tra{}r^txaTa, o); sivai tou 
}x£v ■KptoTO'j u7rox£i[X£Vou Tac TTOiOTr^Tac aujx-Ta)[X7.Ta xal TTai}7j]x7Ta xal 

T7.C TTOSOTT^TaC, TOtJ 0£ 03'JT£pOU (O? JJ'£p/), '^J'^V SUIXTrXr^ptoaiV aUTO'J TTjV 

ouat'av. 

xy. 'Aa/v' £i' TIC xal ooiVy [xy] £lvai [xipy; toc iv u-ox£iix£V(o, a/.X' 15 
20 ix£Tvo 'j£ aTOTTov TO iv Ttp op(o xo'j iv 'j7rox£i}X£V(i) ouvaai)ai -oXXaxic 
£'jpiax£3i)7.!. xal Ta 6ic iv £io£i xal xa ojc iv "j'ivci xal Ta d)? oXa iv jxi- 
piSr xoivov *j'ap £ivai xal ~poc TauTa tov iipr^jxivov Xoyov tou iv u-ox£i- 
[X£V(o. 0'JT£ '[arj TO ciooc uipoc TOU '(ivj'j; (ouvaTai *|ap xal icatp£i}£VToc io 
£ioouc- atuC£3i}a'. to "(ivoc toc to C'{>ov i;aip£i>£VT0C tou avOpto-ou), o'jt£ 

25 ouvaTat aveu tou C'oou Eivat, -to? "jOtp av £tooc £i'/j ^ivou? |X7j ovtoc: aXXa 
xal TO oXov iv toTc iauTou ix£p£3iv ov oote jxipo; isTiv auTtov (aTozov 
*(ap TO oXov xa>v [XEptbv XiyEiv jxipoc), oute ouvaTai yoiplc atjTtov Elvat. 
Tcicpr^VEv ouv 6 X670C xoivoc 06 [xovov Ttov iv uTTOXoijxivto, dXXa xal Ttov 25 

[XT] iv U7rOX£l[X£Vtl). 

30 Kat txTjv iravTl Trpoor^Xov to £i6oc oxt [xipo? [xiv oux i'sxiv, (u37:sp 

Yj -/Etp xou oXou 3f/j[xaxoc, tuc [xipoc 0£ i>£fop£rxat. 6 0£ 'ApiaToJTiXrjC 80 

oux EITCEV 8 Iv XlVl [XTj [X£pO? UTta'p/OV, dXXa jXT) (J)? [X£po? OTzdpyov, 1 post u7:ox£i'[X£vov add. [X£v As, supra scr. M: om. CR in'' AMR: ut:' C 

1. 2 acuy-pccTTj; xal 6 •/ocXxo; colloc. C (numeris superscr. corr.) 5 esTiv CR: om. 

AM 8 i)!' Simpl.: om. ACMRs ousta; AM SimpL: i;o'j3t'a? CR 9 ante 

ini SI T-^c yt'ovos defectum significavi, ex Simplicio siippleveris to yoijv Xeuxov dra [xev tou 
lp(o'j ev •jTioxEtp.evo) 11 dXXct aujj. — iter. M 14 aufxTrXrjpoiJvTa AM: dvaTiXr^pouv- 

-a CR 15. 16 xd;— Trpioxa; M (corr. m.') 16 -aOY}ixaTa CMR: xct Tra&rjfxaTa A 

17 aap-TiXT^puiatv AM: auix-Xr^p'-juatv CR ajToO CR: auxai AM 19 xts AMR: 

Ti C 20 Toii Iv uTTOXciuiMo CR, (loO ex TuJv corr.) M: xwv iv u7roxei[j.EV(u (vtu ex 

vu)v corr.) A 21 ib; (ante £v eIoei) supra scr. A to; (ante oXa) supra scr. C 

22 TOV AM: om. CR 25 'Qwrt'o] -^houz coni. Spengel; malim ante avsu inserere 

dfv&pu)-o; slvat CR: om. AM p.}) ovto; yevou; colloc. AM 26 zat ACRM: 

om. s eaxlv CR: om. AM o2 p.7j (ante p-Epo;) AMR: om. C DEXIPPI IN CATEGORIAS I -23. i>4. :.'o [Aiist. p. la-20. IbO] 25 

Sidzz /at to to; zw,z -jzao/ov czvyJoy/e oia Tccjr/;; r?,; -ry,3i)r^-/r^c. to 

02 OXOV OUX £(3X1 V 3V T'.Vl TOJy aiiX^/j [icOuiv, 7.A/v' sv 6t7:C(3l TOi; iot'JtO'J 

OstopcCtai [ispsaiv, sxslvo; os scpvj o sv -tvi txTj ojc asp or G-dp/ov. 5 
to oXov o'jv -sptYpdccca&ai G-axoostsov 7.-0 xoivoO toO ar, (oz uipoc- otj 

5 "I'Otp (XOVOV to SkOV OU OSl oTvai [i-ipOC, 7AX7. X7l to UTtOXStUcVOV [XTj uioos 
£lV7.t tOU £-6vtOC- to 'jOCp oXoV (bc £V -7.31 tOlC }i.£p£at X7l)' 'JuOXSiaSVOJV 
aUtOJV X£7£t7l. 

xo. Kai -ai; oux d'tozov to Xr.oiv avs-j toO sv (o sjti txrj 06- 
vaai)ai, sivai to sv uiioxsiixsvto , tr;c £uajot7? /(opi^oixsyr^;; xal tou ar^Xou 10 
10 x7[ t(Tjv pootov; rJjiXd'/sz yj.rj 0.I TTOiotr^tsc oi7;i.£voua' ttov -pojttoc 7'jt7.? 
0£OS''|j.svojv u-/)x£t' o'vttov, (o3-sp xal to'j o'lvo'j -oi^svtoc y^ toO sxooooou 
pptoUsvtoc 7; ojar, oiajxsvsu 

'AaX' O'jx sI-sv ri/j'si'j-ft'i /a)pU£ai>7i ta sv u-oxsiuivo) twv sv 

01? SStlV, 7>A7. XO>pU £lV7t. 7) "j'Otp £0(0017. /(opi'^ssUai USV 0'JVat7l «•'> 
15 tWV p60(OV. /(OpU 5' £IV71 01) 0'JV7t7l. OtXX' 7^ CTiBsCpStai T| |XSta0I.00t7l 

SIC d'XXa u-oxs'';j.sv7. o os xat toOos stt 7.xpi,3s3tspov to z':>z%y^z -po3tt- 
Or^aiv m *(dp £X£ivou [xovou sT-s jjltj ouvasilai /topi? £lv7i xoG £v oj r^v, 
dXX,' a-X«)c -avtoc sv (o i'stiv. (o3ts si xal |j,staXXdttoi ta u-oxsi'tisva io 
Y) -plv £V t(o [xr/.to £i)(ooia s'fjiYvojxsvr^ sv toj ctspi, ojj.«)? sv uTiOxsiiasvo) 

•20 tivl s3tai, dcXXots iisvtot sv aXXto, xal o'joajxoic ouosfrots ouosv o'.a'iS'j-,si 
tov 6pi3}xov t(uv au|xpsprjXO-cov. 

x£. 'AXXa OTj -o)c 7.-avtr^3a)ixsv toic spistixotc, o'l ta ay; G-do- 
j^ovta tw xatr^Y''^P^'^H'^^'P Xajx^aivovtsc wc XsY'^[J-iVa xat' auto'j -oioOsi 
Kpo; tto •j-ox£i|j.£Voj tov TTjC d-o(pa'3S(o; suXXoyiSfiov; oTov o dvUpuj-o: -'•'> 

25 xo'j ^(oxpdto'jc xaO' uttoxsiijlsvou xatr^-^opsitai, xatd os toii dvUpw-oo Xs- ,'jl 
-j'stai to jxY) sivat Icoxpaif/jv ouxoCv xal xatd IVoxpdtouc pr^i}£r/j dv to 
}X7j sivai I'dixpatr^v. 

ria'X'v -dp xal -poc toutouc 6-oXo"j'iCo[xst}a, ou/^ wc ol I'tw./.ol X£70'j3i, 
trjv toiv d-ocpatixaiv uT:£ca''p£3iv, dXX' w; 'ApistotiXr^; oiodax£i, ty)v t(Tjv xat' 5 2 auToiJ M: autovi A: auxoiv CR 3 aspcii yiwpetxoct coUoc. AM o s'v] ox' 

A^C 4 uTcocxo'jaxEov CR: Trpoaay-ouaxEOv ABl [XEpos AM: [xepou; CR 

9 TO CR: om. AM 10 oiaixevo'jst] ota supra scr. A Tipioxa); OR: Tipcoxiuv AM 

11 0£OcY[X£vtuv CR: 0£0£iY[j.£va)v AM ay.opooo'j ACM Simpl.: 3xo'p5ou Rs 1(5 6 

OE xal xoiios CR: om. AM I'xi CMR: xi A (cf. p. 22,1. 23,1) 18 -avxo; dv 

u) iaxiv CMR : ravxd; iaxiv A [XEXotX/.ctxxot C : piexaXXdxTEt A : jj.£xc(XXaxx£t M : jx£x- 

aXaxxot R 19 7] ACM: om. R EyytYvopivrj A: lyytYvoixo CMR; fort, scribas 

xa 'j7:o/.£i[j.£va (xat; rj — E'jmoia EyYiyvotxc/ 20 oiacpE'jYEt AMR: ctrocpeuYEt C 

ru;J' cue 

21 xuiv a'j[Xj3£prjXoxu)v CR: xoO a'j[j.[:i£pT]xdxo; A: xou a'j[X|3Eprjxdxos M 22 a-avtT,3to- 

[jLEv] uzavTTjaofj.£v coui. Spengel (seel cf. p. 21,12. 26,7) dptsxixol; ACR: optsxt- 

7.oT; Ms 23 xio xaxrjYopoufXEvu) CM"-'R: x(i»v xaxrjYopo'J[X£vu)v AM' 24 d-o'-paaiw; 

CR: dvxi'faaEws AM 25 xou dvi}pu)7:o'j CMR: dv&pwTTO'j A 26 av prjOstV/ 

colloc. A x6 (alterum) CR: om. AM 28 tbs oi Sxcotxoi XEyouai] cf. Prantl, Gesch. 

d. Log. (1855) I p. 491 sq. 29 «Tio'faxr/.(Juv ACR: dzocpavxtxdiv Ms: '/TTOcpaaEtuv Brand, 

(p. 45 b 36) 2n I'EXIPPI IN CATECORIAS I -2'). -20,. 21 [Arist. p. l^'-20. IbH] 

X7. Ki 6i TIC u/jo' oX(oc X7.U' iTiorju XsYssDa'. "o "'ivoc xoO 8i- 

OO'J? OiajXCpiaPr^TVjaSliV. STTsI X7T7. TOV 7UtO'J AO*,'OV X7"'/j-j'0psr-U7'. TO'J UTfj- 10 

5 xcttxivou x7t xat}o5ov xoivtovsU -oo? auTo XTp auxr^s oiiaicn; (xa ^otp "j'ivr^ 
xtov itocov ETt'.voia "/wryi'^ojxEV, 7'jX7. r)s xai)' auxa ooy u'^ssx/jXiV, 7./vA ev 
xoTc EioESi xo EIV7'. E/E'.), ~(oc a7r7Vxrja(oixEy ; 

11 oxi xo ooxouv Eivai xouxwv T7.UX0 .7r7p7.XX7'xxEi x(] ayioti. "(j xo 

7.X7.XaX7.XX0V XOO X7XaX£Xa*j'[XEV0'J Oisax'/JXE* X7.t EGXl xo ;j.EV -j'SVOC Ixr^OETTdJ 15 

10 xotxaxayi>Ev, &<3t.z[j bi ti? tov avi}ptt>7:ov 7'jxov X7ir aOxov vor^asiE, xo Zk 
Eiooc 7)or^ xaxaxExaYjjLEVov sic xa; X7X7. ixapo; oi7cpop7:, ws-Ep xov -oXi- 

X-/)V CpuAEXT/; ETTlVOOUtXEV. 

xl IKoc ouv 6 iJLEV av{)pa>7coc X7.xa xol> I£(oxpaxo'jr XE-,Era'., xo 
6s EiSoc X7xa xou dvi}pa)7roD, ooxexi oe x7.x7. xou 2!La)xpaxouc xo eiooc, x7t -m 

15 X7Xa IJLEV XoG avUpOO-O'J xo C'i>'>V, X7X7. OE XO'J C,mr)U ~h YEVOC. OUXEXl OE 

xaxa ToO avUpajTiou xo 'jEvo? xaxrfj'opEixai; 

Oxt XaX7. X0'JV0[X7, OU iXSVTOl X7.X7. xov Xo"j'OV XaX'/i-jOpElXai X7. CtVOiXEpO) 
X7X0C Xtt)V UTrOX£l[J.EV«>V • O'JXE "('^.0 i7V XtC 7.TrOOlO(U, XI EtJXlV 7'vi)p(WTiOC, EpEl 

oxt xo EIOOC, O'JXE 6 Xo"j'o? xoS eIoou; EcpapjxoxxEi X7.xa xou avUpojirou. 25 
i>0 X7l TTEpt xou '(iyj'j^ OS 6 auxo? )Jjyj:. exi xo jjlev eiooc xvl xo "(evoc 

a.Wr>K t3U[lPE|3-/iX£ Xal 7.VXlOiaip£ixat, xo [XEV -pOC xo [XTJ Xoiv EIOUJV £lV7t, 
xo OE TTpOC TO [XT] X(OV 7.X0[XWV SlVai , | XOC OE X7i>' UTTOXEtiXEVOU XE*j'0[XEVa 32 

c>u|x-Xrjp(oxix7. XTjs otJ5i7.c y)v. exi xa |xev xaxd -avxoc >i-Exa'. • -ac -/ap 
avilpojTTOC C«5''jv euXo*|'«); av prjilsiV^, oioxi ouoev esxi xtov Giro xov avilpcu- 

25 TTOV, xai}' OU OU Xrj'Exai xo C.inrj'^' Txa? oe avUpwiro;; eiooc '^ieuococ av pr^- 
UciVp xai -7.V ^mrt"^ ■ysvoc ou/ uyuT)? XE^Exai* 6 "(ap xlc avUpojTxoc avUpw- 5 • 
HOC, ou [XY)V EIOOC, xal xo xt C«JOV C'S^^v [XEV, OU ;xy]v -jEvoc. oux apa xaxa 
-avxoc XEyExat xauxa, a}j! oxi xoivoxtjxec statv, oux(o xax' auxtov p/ji)r^- 
aovxai. xal oxt xo [xev au[X7rA-/jp(oxixov t^v ttjC ouai'ac, xo Oc evoeixxixov 

30 XTjC xou ovojiaxo; xaxa xoivrjv c>/satv Ueseoj; (ou yap saxiv 6 avi}po>-oc lo 
Tj 6 I'toxpaxr^? auxr; t; xoivox-/]c v] xax'/j-jOpoutxEvr^), ixaXXov ouv eoixev oux-/j 
xou ovotxaxoc Eivat 7:apaaxaxix-/^, Txapa Ttoiav a/£3iv (uvojxaaxai 6 avBpwTuoc; 
Y)xoi C(oov, xal ESxiv ovojxaxa ovojxaxtov OEuxEpa Tipoxspcov, aXX' ou/1 xr^c, 
Trpor^70ujx£vr^s eyj.xai xoiv X£?£fov (3"/]txa(3iac, ouoe xt^v cpuaiv aux7)v ar^'xatvEi 1 TicipaaioactjXEvot Brand.: 7to:pujia|X£vot ACMRs 2 xai}' urtox£t(j.£vou Xcyop-sva AM: om. 

CR 4 ccjio-i libii to"j] tooto'j 6 STiivota OR: ttj iTZtvota AMs 7.ai}' 

aoxa R 7 dravTrjaiofXEv CR: d7TavTrpo|X£v AC-'Ms 8 ^ ACR: r^ Ms 9 [xtjOETicu] 

OE supra scr. A 19 post ^cpapixoTxei add. xal AMs: om. CR "20 ext] zi A 

21 aXXot; AM: aXXo-j CR 23 eti] ti A 24. 25 xuiv avi}p(07tov (sic) A 

26. 27 avi>pu)7tos AM: om. CR; an aviJp. <[x£v)? 28 ante E^stv add. te AM: ora. 

CR 29 r|V CMR: om. A ivoEixxtxov CR: OEtxxixov AM 30 ou ydp iaxiv— 

r, xaxTjyopo'jpLEVTj (31) abhorrent a Porph. p. 81,18 (oiatpEpsi oe 6 aviJptono; xoO ilcoxpaxou;, 
oxt 6 [x£v xaxd xoivdxTjxa Xi-(tzai, 6 Ss SuixpctxTj? o'j xaxd xotvo'xrjxa, dXXd dxo[j.io? sq.), sed 
Sana esse videntur 33 xal eaxtv — TrpoxEptuv nescio an eicias DEXIPPI IN CATEGORIAS I 21. "28 [Arist. p. lb 10. 24] 27 

Tcuv ovojia^oaivojv -yr;iiy-(ii'^. d'uA xata -oiov u)vojj,0!at7.i yjMAzr^rjrx iv- i."> 
osr/vuxai. 

XTj. 'A/,Xa ooxci ~o): ivc(VT''(03iv t'.vo! Tj ~7r>oua7. oiataEu i'ysiv 

oiav [x£v -'7.p Ar,Yj Twv 'J-' 7 /./,■/)}. a y3V(ov [x/jOev /(oA'jEiv -a, 7tJ- 

5 xa? £ivai oiacpopac, lijc ucpl svuuv d-v^ahzxai, x7.l ou/ 7TrAu)>; -spl 

a-^atov OTav os ~poaotopiC"(i ~a i-avoj twv uir' auia x7T'/i7''jp3i3i)7.'. 

X7l 0(37'. XOU X7T-/jY0p'j'jaiv'j'J Ol7'iOp7t 3 1 G '. , T037'JX7C 3fv7l X7t-^0 
~oO G-OXSljXSVOU, (JijC -Spt -7CJa)V X7i>0/v'>'J 7-0'i7lV3T7l |Xr^0r;j.''7V 7'JTd)V 
6TrS?7lpo6|JL3VOC. 

10 Ar^Aov [xsv oOv oxi ouy toa7'j~a)C 6i''jptC3':7i to in' Ttvcov X7l to i-l 

7r7a(OV, 7./A7. 0t7'j;0pa)C* OUSWV *j'7.p TU)V [JL£V SlOOTTOloiv 0l7C50p(OV, xaU' 7C 

£iooKS-or/;Tai X7l -s-oiVuTai to "j'Svoc, oTov to C,mo'^ x7T7. to Itx'Vjyov X7.l •.:."> 
aiSi^/jTtxov , oc-ip 7UT0'j X7l au;x7tXr|por tt^v ouaiav, ous<ov ok xal a/.Xa»v 

OtaipSTlXWV, X7i}' 7; 6'.7'.p£lT7t TO yivo? £1? -7 Uk' 7'JTO £10'/) OlOV TO C<»'>V 
15 £1? TO Xo^tXOV X7t OcXo'j'OV, (p7.V£p0V -(£Y'^V£V, OTl 71 tJ.£V X7t' 0Uat7V UTTCtp- 
/OUaai Tip C«>«> 6iacp0p7l [ -oXb -pOTSpoV U7:7pc0tJ3l X7.1 T(i) OpV£(0, 71 0£ J5Ii 
T£|JLyOUtJ7l aUTO £1;: T7 7r£pl£y6iji,£V7 U-' 7UT0!J aUT7'. eVlOTo [JL£V T(i) OpV£(0 
U7:7pi0U!3lV, 0T7V TTpOC aUTO XOlVOUVtOllV, £V10T£ 02 Otjy UTZr/.^jCOWJl, 0T7V [J-Yj 
XOlVajVWCi'. TpO^ 7UT0, to; V) TOU Xo^lXoO. 7Xr^l}£% ap7 to Xal £Vt7C X7l 

20 Tzdaa; £lv7i T7tjT7^ oi7(fop7c Tou x7r/;70pouji.£vou x7l G7LOX£iii.£vou, xal 5 

TTOiaC EX7Tlp7C, Ol£XplV7[X£V. O'JX 707 OlOpf}o)T£OV T7]V Xe^IV [JLcTaaTpcCpOV- 
Xa^ ETil T7V7VT['7 TV)V 7-6'i7CjlV o5T(tJC" (jijaT£ 0371 TOU UTTOXit [i.£VOU, 

xocfauxai xal to'j x7Tr^-opouji.svoD. Tjjj.7pT/jT7i YJ.rj 7) oi6p&(jucjt;' ou/ 

OTl "j'7p r, TOU 7V()pa)~0'J 0l7'^0p7 X£"|'01t' 7V X7Ta TO'J C.(iirju , TO OITTOOV 
25 ^/jlJ-l "/•^■' XO Ol7X£YO[i.£V0V X7l .T7. 7XX7, OtXXa OTjXoV OTl T^J JX£V 0U03V 10 
XdjXuEl X7l TO [XYj ~7a7C X 7 TT^ Y*"^ P -^"^ '^'^- - "^-^^ 6l7lp£TlX7rc 7:p03"/jX£l, 
TO 0£ ~daa: X7Tr,-|'0p£ia{}7l T7rc EIOOTTOIOIC. OOXEI o' £|XOl -£ X7l 7U- 
XO? £v6£lXVU3l)7l X7'JX7, Ol' (OV 7VT'.0l7'.p£l TO £-7VC0 T(0 U7rOX7'Ta>. OUX £"1 
Xoiv Y£V(OV [XOVOV T(0 TOtO'JTd) 0l0pl3lX(O ypOJ'XEVOC, 7XX7 X7I £-1 TOJV 017- 
30 CpOpoJV. i~dvui |X£V OUV T7UT7; iI/^GOJXEV Ol7':pOp7C T7C 3'JJX-X"/]ptOTlX7C 7U- 15 
XU)V Xr^; OUSt^C, 037C X7l OlOV T£ X7TTjY0p£rv £Tii TU)V UTtOXEiaSVCOV , GkO- 
XaXtO 03, 0371 -£pt£/0VT7l £V TOi; TTpOTEpOlC 7UT(OV -j-£V£3'V, 7C £V''oT£ O'J/ 

otov x£ xaxr^yopEiai^at. oiiXoi 6' av v.; X7i t7c asv -i''''-"'^^? ~po37Yop£'jojv 3 -(DS AM: -pos CR 7] TTOtpoOsot otaTa^t? svavT'-watv xiva (svavxtxiva A) eystv 

colloc. AM 5 (US zept Simpl. (f. 14:v2(i): (juSTiep ACMRs Trspi (post arXui;) 

AM Simpl.: -apd CR (cf. p. 7,19) (3 aTiasdiv] Tiaaoiv Simpl. TrpoaoiopiCrj-ai 

Simpl. 8 z£pt AM Simpl.: rapa CR dT^ocpat'vexai AM Simpl.: 'j-o'fatv£tai CR 

10 post otop(^£-at add. jj.r|0£[xtav auTdiv uttoxeiixevo'J del. M 13 xai ofXXiov CR: dXXtuv 

AM 15 xax' o'jatat A 16 Cw«> CR: supra scr. M: ei'oet A IS c-'-av 

Ttpos a'jTo — uTidp^o'jaiv CMR: om. As 20 xd; xaxrjyopO'jpieva? xal u-o-/.£[[XiVa; AM 

21 post £xax£pa; addendum Xe^ei coiii. Speugel 22 Saat — xoaaOxott (23) CR: o'3a — 

ToaaiJxa AM 25 xo (ante otaXEydfxEvov) AM: om. CR 27 o' iij-oi yEJ oe p.oi yE 

libri 29 [j,dvov ex [xovtov corr. C 30. 31 ocuxdiv CR: aux/^; AMs 31 i-\ 

CR: Eaxt AM 32 oaat scripsi : oaa CRs: oaov AM 33 oiov xe saxi AM 

YEVixds in mrg. suppl. A TipoaayopEUEiv (tu superscr.) M 28 IiKXlPIM IN CATFJ^.ORIA^^ I 2S. ^H. P.O. .31 [Arist. p. IMfi. 24] 

0'.7.'iory7!r, -a: oz timv.d;' 3tor/.7.r u.ev ocfv.i Tsavo'j3t to "jivoc, Z7.i) 7.; X7t '-'o 
sioo-oiiiT^' xii 6-0 T7. "jSvr^ 3i'or^, 73Vix7.c OS a'j tot; tuiv -jSVtov auix->//;- 
o(oTix7.c oiacpopac, ate sioo::oi£r-7i 77. -(ivr^. ehi [J.Ivtoi tivsc xal xcbv o'.7.i- 

0£ttX«OV, 5c OlOV -£ UZOtp"/-'-"-' "'J^? 7UT0U, <0C i~\ T(OV uTiaX^r/tov 3-ios- 
;) 6eUT7'., 

xiK Ti o' av ciTCou -spl -0L» T7. ixapa '(ivr^ lat? auiaic o-a'io- 
p7.u /j/r^aUai; isoirXcupa yap X7i dvisoTrXsupa l-t'ar^c " sxaTspa a/r^ [x7.T7 •-'."> 

Xr,3T7'. X7t SV X7t' aUKOV XOIVOV 0V0[X7' iaxi TO 3/T,[J.7. X7l T«T)V j 7.piTtt>V IH 

xai x7X'.(ov 6i79ipou!J(uv toj 7iv3i tocc 7.'jt7.c oivat oi7'fopac' 71 txsv -j'ap 
iO Xo-j'ixal al OS aXo^ot xar/j^opouv-ai ir' cta^oTspcov. 

Oi 07] TaijTa 7.-opo5vT£c 8irj[xotpTy;x73t -7pa Tr// a7voi7.v to-j sTspou 
-j'ivouc. Ta'jT7 -j'ttp ct X7t ;xY) 'j-dllr^Xd sstiv, O'xtoc oix scjtiv i'Tspa, si.' 5 

"j'S UTTO iv XOtVOV 'j'ivOC G-0T7TT£T7l, (oaTTcp IttI TOU cUi)'J"i'p7'aiX0U Xal UTTO 
TO (5/T,a7' X7t Y] 7.p£Tr, TOtVUV X7l f^ V.T/.ir/. Ur}j TYjV i'av T7/l}rja3T7.l, X7l 
15 OUX £!3T7l £T£pa 7.XXv]X(0V T7. T0l7LiT7 "(SV/j. 

X. 'I'o'JTOtc OS £3Tiv oixota xai Ta T0t7ijTa 7iroprja7T7' to 77.p 

-£^0V 0731 X7.t TO rT/jVOV X7l TO 1_(oUV X7l TO OpVSOV T7.C 7UTaC £/£•- 017- 
C500a? £V17C, 0L> JXOVOV 707 lul TWV OlXOyEVaiv X7l T«)V u-7XXy]Xojv, 7.XXa 10 

xal Ttov oiEar/jxoTojv at 7UTat svtoTS £icyi ot7cpopat- X7t o-jtwc '}£'jooc 
20 i'sTat TO vovt Xe^oixevov. loTt 0£ X7i Trpoc TO'JTOU? Yj rm-'q aiia'vTr^st?- 
£pou[X£V 7ap oTt xax(L; Xa[X|3a'v£T£ TOt i'xspa ysvyj, ou -(otp t7. £-t ppayu 
-7p7XXa'xTov-a aXXa toc tl7vx-(; otEaxr^xoxa icxiv Ixspa. iraXtv otav Xr,'a)at lo 
TO C'i^JOV -eCov xal TO C'u^jV ^'"/jvov X7.C auxac £/£tv ota'fopa'c* Tror/^a'-ja 
-7.0 X7t 370x0(^777 X7.1 a-£pao(pa77 ssxlv 7.;x'fOT£pa zaixot [xv; ovxa u-aX- 
25 X/jXa 7XX' avxioi7ipo6a£V7- wax£ paotov xat Trpo? xouxo x6 d-6prj[xa dvxt- 
Uiivat xo 70X0- TO 7dp ::£Cov xat xo 7rx-/)v6v aixcpm xoivtovEi xou C'oou xat 20 
ou Tia'vx^i iX£pa Ei'XT^itxai xd 73vy;. 

Xa. 'AXXd oTj auvxo;xojc etteXUs jxoi xov TtEpt xoO £i,oouc xal oia- 
(popd? X670V. 

30 To U,£V OUV £100C XOtVOtJ £/£X7l X07OU . /(OptSTOV 0£ £(3Tt ToS OtXi'.OU 

"'SVOUC T7tC EtOOTTOtOl? 6t7'i007lc, lOlOV 0£ ~pOC OlOptOtXOV £/3t XO X7xd 35 1 oaat OR: 'j'sm AM v.ai CR: om. AM 4 xoTs ocuxciT;] an xot; u7rox£t[j.£vois? 

(cf. Porph. p. 8(5,3): xa; auta; coni. Diels G at'-oi; AMR: dnr^z C 11 -apa CR: 

Ttspl AM 13 YEvos xoivov colloc. C (corr. litt. superscr.) 13. 14 irX too Eua-jyp. 

7.al u-6 xo a-/rj[xa corrupta sunt: 8 (pro xalj coni. Diels 15 oux k'sxat CR-: o'j-/. k'gxi 

R',: ouxETt A: oux £Xi M 19 xuJv oisax. CR: E^t xuiv otsax. AMs 20 laxat CR: 

EOxt AM ante k'axi oe (v. 20), rciXtv (v. 22), waxs (v. 25) fort, vices indicare debebam. 

(cf. p. 63,8 Sp.) 21 post Y^P add. -po; auxo-j; AMs: om. CR xaxw; CMR: 

7.aX(I); A Xc([j.pdvEX£ MR: Xa|ApavExai A : XajxpavExott C sxspa AMR: xoiaiixa C 

22 -otpaXXotxxovxa in lit. refecit R- -ctv-Tj in lit. refecit R- 23 zorjcpaYa CR 

(t post eras.) Porph. (p. 84,12) Simpl. (f. 14v26): -0 cpctYa (sic) M: in lac. om. A: 
TioiTjcpotYa s 24 lariv AR: sfaiv AM 25 waxs] an saxt? 26 -xr^vov xal xo 

tieCov coll. AM* 27 xa CK : om. AMs 28 Trspi CR: om. AM 28. 29 oia- 

cpopa; CR: xr^; Sia'fopa; AM 30. 31 xo'J ofy-Eicj yevou? iter. M DEXIPPl IN CATEGORIAS I 31. 32. 33 [Aiist. p. li.ir,. 24] 29 

axoixcov l/stv Tr,v y.uvjwj[rj.y torj Ao-jf/j, oj^-so xo '[ivuz to x7.Ta siooiv 
£/ctv TO xoivov. ota'iopa &£ iaxt xo yojoi'^civ 7T£<puxoc a-o X(ov Gro xo 
Y^vo;: xa u-' c/.uxo Xcxa-jixivz, xal oxjo ot7/fir>3'. | 3X7.cfxov xojv srootv x7.xot :{.') 
T^P "'^ T^v^J? '^'J oisvr^vo-/3v. ou aivxoi a-X(T>c xo /(opuov ssxt oi^csofxi, 
5 (iUa xo £V X(p sTvcti /topi'Cov ou 77.^ si to TrX^rv /(upt'Csi rj[jL7.c 7.-0 xuiv 

aXXu)V C"H»V, £3X71 Ol7CpOp7. XoO 7.vUp(ij-0'J 7) XOIJ "Xs'J (3X1X0 ' O'J -'7.0 X7x' 

ou3tav xov -/(opicrixov 7'jx-/) -o'.sixat, X7X7. 3U[xp£p-/ixo; oe otAAcoc. [d'/u/.sra'. ■'» 
ouv ■?) Sia^opa -j-tYVcaliai oucrt^c [J.£po;* rspl -,'^p "V"' ''^'i'-''^"^ "V ioiox-/;t7 
rzcpopi'Cii T«)V x£/u)pi3a£va)V. oiacpopa os X7l siooc 0'.7O30£i oj- o/,i-,v x7i 
10 [xspoc* wSTTEp -j'dtp xo ovoij.a xo Xo-j'ixov i'/st Trpoc xov ooov, ouxto X7l xo 
7rp7-,'[i.'z XTj? otacpopa.; irspis/sxat utto xo'j £ioouc. 

Ap. 'E:l£i 0£ £v irasiv ctva-f/aioxaxov £3xiv siosvat xac supsasic 10 
xtov ■:rpoxit>£ij.£V(uv t^£a)p"/]ij.7'x(ov. xal £vx7!ji^7 TrsioaUojijisv £7:1 xtov t:70ov- 

XOJV 017 XtVOC JX£{)OOOU XSyVlXAp XT^V cUp£3lV 7'JX<T)V k70700'jV7'.. 

15 (Jxi |i.£v ouv cckO xtjC xoivox"/jxoc xYj? ouauuoouc xo -('Evoc X7I xo £100; 

£'Jptax£X7l 97V£rvOV. X7.1 XoijXO 0£ 7TpOO"/)XoV T^O"/) £X XfOV TtpOOKOplCiaivfOV, 
OXl xo ;X£V £100C XTJi XO'.VOX-/jX'. OWTStVEl TTSpl X7. X7i}' i'x73X7, TO 0£ "j'SVO; l-'i 
TTEpl Ta £10/^ X7.1 £5X1 X7.t}oAlXtuX£pOV iJ,7.AX0V. XY^V 0£ Ol7.''iOp7.V £6pt3XOU£V 
OtTCO Xr^s X7.X £10"/] £X£pOX"/"|XO; /7p7XXr^piaXlX7,C. £/Sl liSV O'JV xo a£30V 
20 0Uat7C X7l TTOlOX/jXOC yjtOl £g CtU-'iOlV a'JV£3T"/]X0C 7^ XTp 00317.; 3'JAX7[iiO'J3rp 
xo TCOlOV ■?( aV7-7X'.V XTjC; TTOlOf/jXO?; XTjV 003t7y r^ U£X7C.'J X7)C Ol7'.i007.C l^O 

0'j3'/j? xaiv KOiaiv X£ X7l xr,c 0U3''7C, (uc £x[5£[5J"/)X£V7i 7uxrjV 7.a'fox£p7 xa 
(i'xpoc. 0£T xoivuv xov Ao-j'ov XY);; otacpop^.;; ;j.'/)07uo'j 7.7:£/£3i)7t xr^c oust'ac 

Xoiv ElOoiv (£t 0£ [J. 7^, YtV£XCitl X7X7. 5'JU.p£p-/jX0c), 7.AA (l>3-£p £6[>l3X£XC(l 
25 xo Y^VOC 7.~0 X7)C XOJV clOOJV X7.t XT,C 0tJ3!.7C XOIVO>V['7C. X7. Oi £107], 7jVr/7 
7V X7 7.pll)ar|X7. XOlVOjVYj XO'J. Sivat, OUXtOC OVj X7.1 X7.^ Ol7'iOp7.C 7.-0 x7p L>5 

£X£pox/^xo; XTj? {}£ujpoujj.£V"/j; xaxot X7.;; ioiox"/jX7c xr,c ou'i'ac ir£piA7;x[i7v£- 
aiiar ouxco ^ap av £'jAr^-xo? auxa>v "^ivo^xo tj £'jp£3tc. 

Xy. 'E^cYf/j37i xo Eoacpiov, ottou 9'icil xaiv ixipojv ysvcov sxipac 
30 £Tvat xdj £i'o£i xa? oiacpopot?:. | 

I ti) £ro£t, £TTr£V ocvxl xou x(^ Xoyip, (o3-£p xat £V xoi? ToTrixoT? 3'JV- 1)0 
Tjils? auxo) xauxa iTraXXocxxEiv 7.vxl (/XXr^Xtov, po^Asxai 0£ oia xouxou otxpi- 
PoXo-j'ETadai Trspi xivoc [xeiCovoc* Tva 77.P |xrj xto ovofxaxi -po3i/ovx£c xa? 1 lyetv] eyst coni. Spengel 3 ocjto scripsi: auTui libri (cf. p. 28,13. 14) StocfEpsi 

GMR: otacp£p£iv A 4 iaxt to ywpiCov colloc. AM 5 ttXeiv] eiv in lit. refecit R- 

7 xov ex TO corr. A 8 ytveaSai A II Ttsptr/sTat OR: irA-fz-ai AM 

13 7:poTti}£|X£vcuv CR (coui. Spengel): TrpoaxillEixsvuiv AMs 13. 14 xwv Tict- 

povTO? A 16 0£ CR: 07] AM zpoaoioptaixEvcuv (sic) ex -poaoioptaixujv coir. A 

17 exaaxa C 20 a-jveaTTrjxo; CMR: a'jvsaxo; A auXXapouari; CMR : Xajj-pavcj- 

07]? A 23 jX7joa;7.o=J AMR : fx7jO0(a(L? 2(; xoiviovr] xa dptHixr^Td colloc. AM 

07)] Ocl .s ex coniect. 27 -£ptXc(;xp. AMR: T:c(paXa;.).fi. (' 29 STspcuv ysvuiv ("R: 

^T£poY£V(Lv AM Arist. (cf. p. 30,4) 31 ^v toT? '|V,7:t-/-oT;] cf. A 7 lU3a8sq. 

32 i~MAx~ivi coui. Spengel : i-rxlCkd-zzi libii 30 DKXIPPI IN CATEGORIAS 1 33. 34. 35. 3(i fAiist. p. li>G. <)] 

ct'jToic Xi"|'(oaiv fiVi'^uuh.z 3/3'jo'jc xott Ccoou. oiov to uttottouv x^/i ar^ow. r> 
oia TO'JTO Tpoaii}'/j/.3 TCI) Xo'i'to* xr/Jjx^j. yj.rj ovojiotTi jxov(o ooxst t7.c ccjTac 
oioc^opotc iyzv^. r^ X7.l 0'jt(oc av cl'-oiu.sv luc i'T£f>at T(o slost sialv ai 
X'zu.J':iavo;x3V7.' <oc iv T(o ciost ix^STOU xuiv stsowv Ysvuiv, ev |X£V T(o C'om> 
5 ToO 7.vi)r>(oTT0U, £V OS TYj iTtiaTr, [JLT, TT,c ixou3ixr,c /va;j.^otvotj.£vr^c, ouvctTai 

TO i'TS0 7l TIO sl'osi X7t TOtC StOOTTOlOOC arja7.t'v3'.V Ol7'iOrjaC. fva li-Y) Xa^/j 10 
TIC TOtC X7T7. a'J|Jl[:icp"/iXOC (OC TO -/vSTv TOU 7.Vt}p(U~0'J* OU "j'70 7.1 07:tO!jO'jy 

ya)piCou37i ot'a'fop7U 7.XX' ai x7.T0t to sioo-oisiv xal to £lv7.i auTai xootu)? 

£t!jlv £T£pai T(i> sroSl. 
10 Xo. AoiTTOV TOl'vuV £3tIv 7.Xpl[ia); 6l£X£ai}a[, Tl 7:0 T£ £3T'. TO OCTOUOV 

X7l 2v 7.rjlUu.(0. 15 

"AtOJXOV [J,£V OUV ki'{Z-ni my to; -co 7.0'.7t'p£T0V xal 7.a£pl3T0V , 7.XX' 
U)C TO ]J.7j 0£/0|X£VOV TOJXTjV 7£V0'J? £1? £10"/) JX-/;0£ £lOO'j; £IC T7. X7l} £V 

apiO|X(i> OKoptcJtxiya. iv 0£ IxaSTOv tojv abilr^Tcov XiysTai ou x7Ta |j.''7.v 

15 ouvajiiv, aXX' oti -avTa £i? [xiav v£6£t ouai'av. £Tt£t 0£ 7:oXXa/«>? to Sv 20 

X£7£Tat xal y£V£i xal £r6£i xal xaT' aXXo-j; -potrou? -X£tbvac, 7/^opi'C£t 

vuv £v TO xaT' 7.r)i9[i.ov Xa[j.|3av(ov ou [xovov m 7.pii>[i.oui[JL£V , wc auxocpav- 

T0U51 TIV£C, 7.XXa xal TO apli}ao6iX£VOV. OUTO) -j'7.p xal TOUC -£VT£ l~~VJZ 
Iv 7ptl)[J.(t> TlVl X£"j'Oa£V. 
•20 X£. 'AXX' £t SIOOC £(3T'. TO X7.T7. TrXclOVtOV xal Oia''i£pOVTOJV T(0 7.p'.l>[JLm 

£V Tlij Tl SSTl xaT/j"[^Opo6[JL£VOV, Tt'vi Oia.'iSpSl aTO'XOC xal EU TO'J aTOfXOU 25 

xal £VOC' £V yap api&txoji Isti xal outoc xax£rvoc. 

Oi a£V ouv XuovTSc TTjV airoptav TauT/^v xa-a to ioiojc ttoiov, } to'jt' 37 

SGTIV OTI IX£V 'iSpE -j'pUTTOTr^Tl T| QaVl}oT-/)Tt 7^ (xXXtj auVOpOa'iQ TTOlOT/jT^OV 

25 dcpwptOTai, aXXo^ os oiixot'/jti t^ '^aXaxpoT'/jTi tj -(XauxoTr^Ti, xal TraXiv £T£- 
po? £T£paic, ou xaXuic aot ooxouai X'j£iv ou yap -q auvopojx/j Toiv ttoio- 
TT^xtov dpii^ixip 7:oi£r 6ia9£p£iv, dXX' £r-£p apa ttoiot/;?. [xdXXov o-jv izctvcoc 5 
dTTavT/jT£ov , OTI xd T«) 7.pit)ixt5 £X£pa ou otacp£p£i dXX7)Xo)V x"^ 9ua£t xal 
x-fj ouci'a, dXX' l/£t xo ixspov xaTa to dpii>[x£tai}ai* £T£pa ouv u>? dpii)- 

30 [xr^TOc* £V -^dp x(5 xai>' Sv dpii>[x£rai>ai Ixaaxov £Tr£p/£Tai 6 dpti>[xoc. Sia- 
cpipovxa ouv xto dpJ)[x(o oox£T [xoi Xl^iiv tout' £5X1 otsctr/jxoTa o)? dpi&- 
jxTiTd. iv' fj TO X^coixsvov ETil xou £roou; xoiouxov , OTI TO xaTd ttXeiovwv 10 
xal 6i£C5Tr^xoT(ov xw dpii}[x£r(ji>ai £106; saxtv, iva to oia'^spsiv dvxl xou 
oi£(3xr|X£vai Xajxpdvtofxsv. 

35 Xc. 'Axr^xoa 0£ xivwv 7rX£Ova'5[xov i-f/aXouvTiov T(J xojx-;^ xauxTj. ujc ou 5 fort. Xc(tj.pavoij.£vat, nisi malis eicere G 'i-z[j'xi AM: sTspa CR Xa'^r; AM: Xc<|3o[ 

CR 8 TO z[fj'j-rAzv4 CMR : £(oo-oi£Tv A 9 eKei] £[ (alteram) refecit R- 1-4 lopt- 

G[X£va M' (ot superscr.) IG TrXsiova?] rXet'ova Brand. (45a48) 18 -/.ctl (ante tou;) 

supra scr. M 19 xtvt supra scr. A 20 to xaTd— ti in-i (21) transcriptoris culpa 

iter, (uncinis inclus.) s 21 xcd om. ACRs: superscriptum del. M: inserendum coni. 

Spengel (cf. v. 10. 11 p. 2,30) 23 X'jov-s; AM: Xeyovte; CR 29 l/zi R: I'/eiv 

ACM 30 -zGi ex to corr. R- sxaarov in mrg. suppl. A 33 5i£arrj7.o'TU)v CR : 

otacpepo'vTwv AM Tui CR: to AM 33. 34 't'va — laaiSctvcuasv eicias (cf. v. 31) DEXIPPI IN CATEGORIAS 1 3(; [Arist. p. [h->'). 21] 31 

£lVC(t TO ZlVElCjH^t. 1.-) 

Eaxi o' r^ Toutou Xusic xoiautr^' outs to -oioOv tq ttoici -dx/Ei 
ooTz TO Tzdayov r^^ ~6.t/z\. ttoisi, ouos tois 3uv|}£toic auvifjyz~c/.i Ta ouo 
5 su TOt'jTO u~o Triu Tac ouo d.rjyy.: zh t7uto aoiJ-TTi'-TEiv. to jj.;v oov zrvsr- 
cUai iv Tu) T.dayzv^ za~(. to 6s -oiouv xivsi 7.xtv/)Tov ov, i'via 6e tojv 20 

TTOIO'JVTCUV £V TOl, 7.tCit>"/)T0tC XaTOt 5U<JLPc[3rjXOC XtVclTai 7.-0 TOU Tac 6'JO 

doyd: ev auTOic l/civ. X7t sivai [j-ev ti auxwv x'.vo'jv, sivai oa. xivo'J|j,£yov 
i'Topov. avTioisiXsv oOv t(o ttoiouvti to T.dayziv xaT7. Ta sa'jxcj) ttsoI tcov 

10 aiTtVuv ooxouvTa. 

"AKX/j 7:a'/j.v aiTia xai)' Ito^ov Tpo-ov TVjy -3piTTor/)Ta aiTtaTa'.* Ta 
[jLSv 7ap xai^' auTa, xa oh Ttpo^ ti oiaipouvTai , xal ev toutoi; -3piAaa[ja'- 25 
V£tv ooxouofi iravTa xa "j'svr^. oc'XXot ok sic ousi'av xal aij[i[5!cp-/jxoc oiaTztx- 
vovTc^ auTa Y^oivTai dpxoyvTojc oiaipsrailai. | 

15 Oux opDoj,; oioijLSVor oi jjlsv Y<ip £^? u-oxstfisvov xal auiXjSsp/jxoc oi- 38 

y^OTO[xoijVTcC Tot; xar/)*'Opra; icpa-TovTat [jlsv ttco; t7)c 'AptcTTOTeXoyc -pwr/j; 
xal El? eXdyiaxy. tojv -j-^«^v Toar^?, xal Ta'jT(j *(5 oo/ aij-apxavoustv fj 
OS TTapaXst'TTOuai Ta xaUoXou xal sv ;xEpEi, zaoTQ os xaxuJ? ypCovxai xal 5 
aTcXuis ToTc 'AptaTOTE/axou. oi o' aO Etc ousiav xal "poc ti avTiotat- 

20 pouvTEc, ETTEiOY) Ta au[X|jEp"/",xoTa ocXXo'j ECJTt', xal o'jT(o 66o txova -oioivTEC 
"I'EV/) Tac oAa? xaTrj'j'Optac, ooTot os i-iTiOEVxai r(j svosta to>v ovoaaxdjv 
■^ "j'7.p auij.pE|3"/jxoTa ou -a'vTa egtIv aXXoo, dXXa ev [xovov to auT(o Xeyo- 
u,Evov Ttoo^ TI. ooxEi OS ~poc TI Eivai TTavTa Ta aujxpEp/jXOTa Ota to 'Ajixac lo 
dcpaipstv Ta ovojxaTa tojv TtEcpuxoTwv aua^'/iaaivsaUai 6ta to "j'Vtup'.jxov 

25 ouTU)? y; aeuxottiC ooxei tivoc Eivai cux ouaa xai)' a'JT/jV tivoc. ettI to'jt(o 
-^E Tio }Jr^(\) xal Ta -porj'jO'jtxEvto? xai)' auTa -poc xi iaxi. ZLcoxpa'T/^ ^ap 
Suxppovi'sxou XsYSTat ou/ o'jtojc, '(|-3p isTi l"a)xpaT-/jc. aX),a -apaXEtrrou-EV 
«)? "j-vcupiixov TO uloc. etteI Tj IVoxpaT"/)? ouoEVo;. xal TO au[x[3E[5ir^xo; ei is 

tXEV aVaC5EQ0l[XEV Etc TO UkOXEIixEVOV, Ttpo; Tt, UiOTZZp 6 dypOC OK XT7)[Xa 

30 TTpo? TI, auTo OE xaU' auTo to a'jix[3EprjXoc 'fjatc; Ttc tot'a. xal y, G'X-/j ok 
xal TO u-oxEtixEvov xai}o [xsv TU-f/a'vEt to-jtiov twv -poa/jYopttov, -poc Tt 1 TO TTofayetv CMR: v.at to Traayetv A 2 slvat] an fteTvai? 3 o' rj CR: 8rj 

AMs TO'j-O'j supra scr. A 6 dzivr|Tov CR: dstxt'vrjTov AM 7 -/.tvETxai Sirnpl. 

(f. 15v33): x£lTC(i ACMRs xo'j xotg AM: to'jtou CR 8 ctuxot; MR: ccjxoTj AC 

[XEv Ti CR: [xEVTOi AM aux(Lv — Tiaayetv (9) om. AM 9 xo in lit. R- Tiepi 

AM: TTapa CR (cf. p. 7,19) 11 aWa AM: d-opta CRs 12. 13 TiepiXafxPczvetv AM 

Simpl. (f. 15v33): -apc<Aa;xpdv£tv CR 13 ante aufxpeiSrjxos add. zk M: om. ACR 

Simpl. 15. 16 ante oi/oxoixoovxa; add. 3ic(X£[xvovx£; xocvixa rifow-m dpxo'jvxws oiat- 

p£Taaat (cf. V. 13. 14) statim del. R K! tiw? CR: tto-j AM 19. 20 dvxioi£poOv- 

T£s R 20 7:o[0')vx£c ACR: Ttoto'jvxai Ms 22 o'r/ oXct zcc'vxa (sed oXcc del.) M 

dtXXo'j CR: d'XXa AM 23 cov.d AMR: ooxo'iv C 24 otd supra sci-. M 

25 ouxto; R: ooxco CM'-: 0'jx£ AM' xa&' aOxr^v ACR: xax' auTTjv M 26 xctx' 

auTct M 28. 29 £( [xev AMR: £t-£p C 29 dvacp£poi[x£v AMR: dvG('j5£po[A£v C 

30 Ti AMR: om. C 32 DEXIPPI IN CATEGORIAS I 30. 37 [Arist. p. lb 25. 21 \ 

iau (xivl -j'ap uro/sitai), xotUo ok 'X[j//p xa-a oidsxaaiv sen xotl zoti)' 2(» 
eauxo. osT toivjv ixrj pr^jiaxcov auv/jUsict? dWa. xr,? xaiv TrpctYfJ-aTiov ciuasto: 
ISsxacfxac "civscfUat, |j."/)0£ xfj svosta x(T)v ovoaotxtov £TrixiO£3i)7.i . 7./,).a X7.tc 
Stacpopou ^oioxr^at xiov 7:f>a",'|X7Xtov auvoizr/XouUsiv. ouxoj 77.0 ou/ oupiU/j- 
5 osxott xa -,'iv"/; £Xofxxov7. ovta xojv osz7.. si os xt? £t> u-o/siijicvov (xoci ta 
Kipl xo G~ox£i[XiVov) 0'7tpO'j;XiVOC luc -;pixxc'j0'jci7v s'M}'jv3'. XYjv £ic o£/7. •-■> 

Ol7VOU.rjV. X7I OUXOC 7.0pl'axtOC 7.VX'.0l7lp£r X7. 7:£rjl 7tJX0 "pOC cV X7.1 (ijp'.j- 
}X£VOV X'J G~OX£tU£VOV. 

X!^. I 7tJX7. akv O'JV £V XtO Tr7pOVXt 7.pX£T a£Xp['(OC 7VXipp"/]J>£VX7 ~pOC 

10 Tou; 7r£oixx£'j£'.v Xi^ovxct?: xrjv xJov x7X"/;",opi(~JV oi7X7civ, 7.r:7'vxyjaov 0£ 39 

XOtl uOO- XOUC £/,/v£l-£lV aUXrjV 7.-'"/.p7tV0U£V0U^' 61a XI "I'ap C57ai XtO [X£V 
ZOlclV -0 k73"/£IV 7.VX3X7Q3V, r/U/£Xl 0£ X(l> £y£lV XO £/£Cil)7t : 

U'jxoi -7paX£r'Kajv o.u-r^v, tbc Tiasi? otv £i-oiu.£v oixaiCiAo-'ouuEvou oiXX' 

OXt £V£-l~X£V £IC XYjV XO'J X3rai}7l '/.OLTrflOCjirjy XT^V yJ0"/| 7TpOU)piaa£v/jV. £/£C 5 

15 [J.EV -j'a'p XI? XYjv 7(3-107, £/2~oti OS 7) dcTilc £v x(o ouxcual 'r:£pr/.£ia»>7f 
oux aXXo XI ouv saxai ■f^ Ossi? Yj X7?i; xtov iyotxivoiv. 
'AXX7 oioc xt xou; auvoiajxou? 7:ap£Xi7r£v, a-opousiv. 
'E-£'.orp cp7[i.£V 7)jx£Tc, 0'JX£ 7rpor)YOUu.£v/j iaxlv auxtov r^ /p^-'a xou 

XoyOU OtXXa OSUXSOa, 0'JX£ -Zhzla 7.AA.' 7X£A7^C. 0'JX£ X£XXtX7) (j'JlXpoXlXTj 0£ 10 

20 u.7X/vOv. 7.XX' ouo£ C"/"U7.tv£i TTporj-jOUfj-ivto; ai'jaarjU.7tv£i 0£ aaXXov, wa-sp 

XOt? OITT^OCC £ia)i}7U.£V T:7p7-p7/i£lV . 7rXtV£C [X£X7 XJOV Y-TP'4''M'^^"^''' f^-''' 
auaa'/jji.7l'vO'J3l XO 77T7pXlC0V XY^C 6l7V0''7C 7.UX71 ok X7.&' £7'JX7.? OUokv OYj- 

XouGi. X7l 01 a6vo£5u.oi xoi'vuv auaaY|a7ivo'J3i. a£xa xaiv aXXtuv tjL£pa>v xou 15 
XoYou, auxol 0£ xai)' iauxouc oux zlal ayj;x7vxixot, dX/.' £01x751 xy] xoXXtj* 

25 OtOKSp 0U0£ Xo*,'OU aX0r/£r7 7UX0'JC Xll}£U.£&7. dfX c'l'TTcp 7'p7 fl3p"/j A£;£a)C. 

xav a-/);x7iv(o(5i os ouxoi, X7X7 a'jvx7;iv ar^[X7t'vou3tv, wsirsp v) p7 (5'A}.oi[ir^^ 
xov OS X6",'ov sTvat' cpaasv Trspl xiov av£i) S'jvxa'cEfo? X7l X7i)' aOx7? ar^- 
}xaivou(3u)v Xs^sojv X7l x7X7 X7.C TTpor^YOUiisva? yp7j(5sic: xou Ao-j-o-j. ou asvxot "-'0 
X7xa xd; £i:o[j.sva;. 
30 Ud}d\> xivs; STCiCY^xouat X7 i'p&pa ttou x7/i>Y^'j£X7t. 1. 2 -/.aS}' EGc'jxo Simp].: y.ct!}' sccjttjV ACMR 4 xiov 7rpc«Y,u-rxTiov (oto'r^ai colloc. C f(? totoTTjai A-CMR: ioiOTT|Tt A' 5 si; CR: to; A: w; M 5. G xat xa Trsf/i to uTioxei- 

IJ.EVOV ex Simpl. iuserui: -/.cd cjixpc^rj^o; coni. Spengel C> w; AMR: (ua-sp C 

7 avTiotjpsT R 9. 10 ante xaoxa vicein pars, signif. C: ante dTrccvTrjSov AMRs 

czpxsT iv Tuj rctpovTt colloc. A czvtipTji)£vxa CR 10 d-avrrjatv C 11 [xlv AM: 

Simpl. (f. 15^34): [j.h x6 C: ixi^zoi R 12 ante to rAr/zvi add. xcti CR: ora. AM 

Simpl.: inclus. s tw lysiv to E/sa&ai AM Simpl.: to eystv tiB k'yea&at CR 13 o'jTOt 

CR: o'jTi AM 14 TTjv (prius) CR Simpl.: cm. AM -rftr^ AM Simpl.: om. CR 

-poioptaijivTjv A-CRM: 7:pou)piCo;j.£VTjv A': 0[topt3a£VT,v Simpl. (fort, rectius) 16 d'XXo xt 

oov CR: d/,>.' oTioOv AM £5T0(i CR: IsTtv AM i^iai; CMR Simpl.: aovSeats A 

21 Trapaypdcpstv x\M Simpl.: TrapeyYpoccpEtv CR tujv Y£YP^H-!J-^viov AM Simpl.: to ye- 

YpapLpiEvov CR 22 auxott S Simpl.: a'JTcti ACRM (cf. v. 24) 2f; pa CR: ■/.» AM 

27 xov ex Tiov coiT. M 2S -/.at AMR : m C 30 cfOpcf R DEXIPPI IN CATEGORIAS I 37 [Arist. p. 11.2,-). -27] 33 

"Eatt Oi v.rv. TzrA T^'jTtov o rtxizhz Xo^oc* auvoisatov yap zyti ouvctaiv 
sitl (zp{>£V(juv xoti Uy^Xiojv (xetoc xol> xal to uitOxst'fjLSVOV (3U[x-7.paor^Xouv 7.0- •^■> 
pi(3Tu)C, 010 y.al aoptaxa xivsc otuia xotXciuai* to jxsv 'cotp ti u-oxsiasvov 
Trapt'ar/jat, jxsti oe lou aopcvoc auv-axtotxcvov otppsv -t 6"/;XoT. |xst7. oe xou 
5 i)v)X£oc Or|X6 Ti. -«py)x-ai os to toos [ d-o tou Ttvoc, 3'jv£x'^7.tv£t o£ 40 

OTTOTcpOVoDv TWV OCpUpCOV TO OCpp£V V^ TO OTjXu £V T"^ 3l)VTa?£U OtUTO 0£ X7l>' 

auTo sOTtv (y'a/jjxov. 

'AXX' 7t 7.7:0Cp7a£lC Cpaal X7t Ctl aT£pTjar£lC Ta T£ 7.0pt3T7 Z7t 7t £■;- 

xXia£tc X7.fr £X7'ar-/jv xaT-/)-'opi'7.v iv tivi Ta/i)rjafovT7i; 

10 Ikpl OYj TOUTO'J piXxiOV 7'JTO; 'ApiaTOTEA/p £V ToTc ' V-0;jLVr,U7a'.V 7.V- r. 

£0107^£' np03U£lC '(7.p T7.C XaT/j^OplWC G'JV TaU 7:T(u5£jlV 7'Jta)V X7.1 Tai? 

d~0'Sid'3t:ji xal TaTc aT£py]C(£3i xal tou aopiSTOic oaoij aovitacEv aoTtov tyjv 
8ioaaxa/,''av tttoj^sic Tac £yxX''c?£ic ovo[j.7'C(ov. IsTai o'/j oov to avu-oo£- 
TEiv TTp auTYp xaT/^Yoptac. y;c xal to u7ro5£0£af)ai, xal to avaTrvEiv xr^: 10 

15 Tou £'/£iv x7.Ty^-,'0pt7c. (oCTTE xal TO (brXisUai. xal al a-097'ao'.c o5v to'j- 
Tcov laovTat tov xal ai xaTacpaciEic, xal t7. aoptjTa to'jtojv (ov xal t« 
wpiSfxEva' xa&oXo'j 'jap Iv toutw lyouai to £iv7.i at a-o'faa£'.c xal aT£- 
pr^cJEic £v Tip Ta avaipouasva [xtj Eivai, ecxoto); apa £-' EXETva ava-Ep.- 
iroiTO Ta £v i'cEi ovt7 xal xaTarpa(5x6p.£V7.. xal cl*v£xpo; ouv to'jtou IsTat 1.". 

20 ou xal TO Ctp'^v. xal v; T'jcpXoTrp to'j auTO-j oZ xal tj £?ic: xal ItcX t(ov 
aXXo)v auTo? Ao-oc. -£pi o£ tou £voc, ok o'jx eotiv ecoj ■kitttov tcov 
■'/.Cli~r^'(Opl(lyM , TroXXa/oij av tu ocTrooEt ^eis • xal '/ap (o; ocp/Aj tojv apiUptoiv 
xal (oc ijLETpov (j-dpyov toI? ~p6c ti ci'jvTa)^i}rja£Tai, xal Ei' tic dsiup-aTov 
X7.1 xaU' iauTov tov dptf^aov Ti&Ei'yj, ouaia dv £17; ■?] p.ova'?, ei oe ti; oit- 20 

25 TOV doii)a6v uT:of)oiTO. EGTai xal f^ p,ovdc iv 060 *,'ev£3'.v, ettI ixev Toiv xaTa 

CUV^EOIV dpli)[X-/jT(OV EV ToTc TCpOC TI, i~\ 0£ TOJV VOT^TCOV EV 00317. TaTTO- 

asv'/). £t 0£ TIC ai>T/)v xal p-Epoc ttosou voai'^ou (ii3~£p xal 6 'AXEcavopoc. 
£3T«i xal EV Ttu irosip daa. touto [xevtoi oXov TrapaxoouETat "/jp-dc Tcav- 25 
layoo "I'dp i'TEpov £3T'. to -ioac xal to opi^op-Evov Gtto to'j TripaTOC. xal 
30 Tj [jLOvdc O'jv dpy^Yj xal TTEpac 0'J3a tou -o30'j oux dv ei'/j 7:o3ov. t3u)C 
OS ^eXtiov 6u.a)VU[xov xal to Sv d-oXi-Eiv, -oX|Xa)^-?j [xsv xal d'XXr, , dTap 41 1 U CR Simpl. : oyj AM 2 ftTjXeoJv Brand, (p. 48a oil): Dr^XetaJv codd. s a'j[i.-c(pa- 

Sr^XoiJv] TtapaSrjXouv Brand. 3 xt CMR: to As .") ft/j/.so; Brand.: iJtjXeiu; codd. s 

xou supra scr. M 10 ~o6to'j] xo'jxiov Brand. Iv xoi; 'V7:ci[i.v/juactv] cf. Rose, 

Arist. Pseudep. (Lipsiae 18G3) p. 128 Arist. Fragm. (Lipsiae 1886) p. 108 11 TrpoaiVt? C 

Simpl. (f. HJi-34): Tipodek AAIRs 12 autuiv ante op-oo transp. AM 13 eaxott CR: 

I'axi AM Simpl. (cf. v. IG) oyj cm. Simpl. 14 dvct-vsTv] exarmatum esse Felic; fort, 

secundum dv'j-ooexsTv scriptor dvoTtXeTv finxit 15 wcjxe] an oia-sp ? 17. cz'i axEp-iqcet; 

Simpl. 18 ir.' iv.iiua. Simpl.: £7:£7.£iva codd. 18. 19 avaitefxTTOixo] dva7i£p.-ovTat 

Simpl.; (av) dva7i£[j.-otTo coni. Spengel (sed cf. Porph. p. 82,14 not.) 20 -/.at (ante 

il £?t?) AM: om. CR 22 dzo6£ti£t£ CR: S£t?£i£ AM 23 |j.£-pov CR Simpl.: fxEpoc 

AMs a'Jvxax9^S£xat CR: xcc/drjaexat AM 25 tov iter. C 'jt.o%oTto ACM 

2G dpt{}[j.TjTa>v ex dpi&puiv oorr. C" 27 vo[j.tCot CR: vou-iCst AMs 28 oXio; Brand, 

(p. 48:'34) 29 -^paTo; AM: —pdaaTo; CR 

Comment. Arist, IV 2 Dexipp. in e'at. ^ 34 DKXII'PI IN C.\TK(iORlAS 1 :'.7. :'.S. :V.) [Aiist. p. 11' 2.'). 27] 

OTj X7l ('i)C vuvi )i"0u.cv. oux av cr/j oiottpsaic -^orj/^-T^uiJ-^'-") 21C T7.r V.7.Tr,- 
Yopiotc ouos Hiaic ocukov acsjoptafiavr^ sic sv -j'svor. 

Xrj. TosauTct ixsv zotl -poc -cue sXXsi-siv /i70VT7.c Tr,v oiv^t^aiv 

TOtuxr^v sSixotioXo-'Tjafo. -poc os tou? aXXa c/.vt' a/.Xcov avTc'Sct^siv tmv 

•) y.at-/)-i'opuT)v ';ivr, zhv 'ApiCTOtsXr^v Xs-i'ovxac -lo; ocv ot^-pa-'jxa-suaoto; /v£70U3i ") 

Totvuv -ivi;, <o; 031 -r,v xivr^siv yivoc sivoti (av-l) to-j tco'.cTv xal irar/siv 

o'jTc Y7.p etc 7IX0 7SV0C 7'jTr)v Trpoar^xsi 7.v773tv, O'j" 7'v(o{>£y Ti 7.'j-:r,? 

SV Tdi Tt iST' X7T-/;70p5r-:7.t , O'JTc Etc TO -O'.STV oTovTc 7UX>(V T7'tTEIV (x7t 

7ap £V T(p Ttas/stv -oXX7t xiv/jCJsic), ouo' 7'j iv T(i) -7'!j/3iv, oTi r:oXX7t 10 

10 xivr^asic •K0irj3c'.c. 

floo; or, -7it7 7V(olhv oiopi^o;jL3iy7 to o'jvaaoi X7t ivspYsi'a Uscopsi- 
aOat X7Ta tkc osxa xaTr^vopiac o}jl«>v'j;x(oc. oio-cp o-jts Tr,v o'jv7ij.iv o'jts 
-TV iyip7£i7.v Ur^aojxsv iv Taic X7xyi70pi7.ic • xoiv 770 o[X(ovu;j.(ov X7'. x7t 
nualr/y -r/y-r^ oi7XX7TTovTti)V o'j/ oiov te y^v 'iv civ7'. xoivov 7£voc. oio-so is 

15 X7t TTjC xivr,33(oc SIC ivToXs/siav 7.-0 t9)C o'JvajjLEdjc oOiOO'jG/p aXXwc >J.£V 
iv T(o -ouij, aXXtoc oh £v T(t) -o3(i), aXXojc ok sv T7rc aXXaic xaTyi70pi'7.ic, 

. O'JV OlOV T£ £(3Tl VOsTv [XiaV X7T/j70pl7V 017. TY^V 0;jLa)V'jai7.V. X7t TTjV CiT7'aiV 
OS si' TIC 7.VTS'.37!70'.. TOCUTa TTpOC aUTOV 7.VTSpO'J[XSV , X7l STl TTpoaTjXS'.V Xs- 
70VTSC OU TOIC £V 7SV£a£l aXX7. aOtXXoV TOIC VOr^TOlC TTjV OTaSlV. St 2s T'.C -20 
20 StC TO TTCUC S/OV G'JVTa'TTO'. T7.C -Xs''aT7C X7T-/j70piac , WSTTSp Ot ItojIXOI 

-oioij3iv. s-'.osixTsov 7L)Torc, OTi -XsTsTa -apaXstTTO'jai t«)v ovto>v Ta ts 
iv To-to X7l T7. iv /povm X7.t x7t' apii^;xov -oaa xal xaxa 7cr|Xtxov xai 
TO u-oososai>ai xat 7'XX7 TOia-jTa- ouosv 77.p oxi Ttov toioutcov -spts/sxai 25 
iv T(o kojc syovTt. 
25 X&. 'AXX' si'-ot Ti; av suvwvuixov sivai to ov xal 77.P X070C: X7.t 

TO 0V0;J.7' CpaSlV 397010.0^31 TOIC 0'J51V 33TIV 707 3Xa3T0V TtOV OVTWV Tj -ot- 
O'JV Y, -73V0V Tj 7.|X'.50T3pa, W3T3 St X7I 0v6;x7T0C X7t X07OU TOU 7UT0'J 
[i.3T3/_3l TO OV, TTOtV ct'/j OtV SUVtOV'J[aOV. | 

H X7l kOOC TOUTO 7.VT3t7:srv 07.010V. OTt 0U}( O'JTO? OpOC £3X1 ToS OVTOC 42 

30 TO r, -oistv 7UT0 r^ tAt/ziv r^ aa'fOTspa' -3ptX7[i.[3a'vsi txsv 77p Ta or^Xou- 
JX3V7 (oc ovTa auxr^ r^ 77:06031; tou X670U, Tiva os £3tiv ou 3-/)[X7iv£t. «)? 

77.0 OUX S3TI X07O? XUVO; TO C'UOV ^£p37lOV 7, f>7.X7'TTtOV 7^ O'JpaVlOV, 7.XX' 5 
OTjXwV Tr,V OtjSiaV aUTOU, oG'tWC OUOS O £lp"/)!J.3V0C X07OC 7V si/j TO'J OV- 
TOC. aXXcoc xs OTI OUOS dXr^ i}£63T7t outoc X070C xaTa Tuiv stowv xoGi 

35 OVXOC. -/pYj 77p XOV OpOV XOD 7SV0UC £Cp7pJX0!r£lV X7t X(0 SlOSf toG-Sp O'JV 2 a'jTiov AM: oin. CR: conicias X(Lv ofxtovjatov (cf. Simpl. f. Hi'"o4) st? £v ysvoc 

dc?i.opia;i.Ev-rj colloc. AM 3 post [xev una littera eiasa R 4 xau-Y' eotxai— in lit. 

refecit R- 5 c/(Jia-OT£Xr| C G dv-l Simpl. (f. IHi-od): om. codd. s 9 o'Jo' a'j— 

xiv^aet; (10) CR: om. AM 10 xai -ot/jasi? AM 15 etc IvTsXr/stav post ouvaixsto; 

transp. AM IT ^ati CMR: om. A 18 -a-jxa M: xaJra ACR 20 e'xcov AM 

iu5-£p] o-£p Brand. (481)20) 2G ante k'axtv add. sTcpot M 21) ooto; ^axiv opo; 

colloc. AM oO 7^ Tiaa/Etv auTO colloc. AC (corr. litt. superscr.) M Iv (sic) 

aactoTEoa A 33 £ip/,|jivo?] (.u? superscr. del. M DEXIPIM IN OATEGORIAS I 39. 40 [Arist. p. 11.25. 27] 35 

6 TOU T'OO'J XoY'VC i'i7.[>|X0r£!. X7.1 tti) 7.yi}p(07:(i), O'JTOJC 3031 y.7.l tOJjTOV TOV 

Xo'i'ov £cp7p|jL0^3iv i/aSKo -(ov ctoojv TOO ovTo;:, oTov xuvl Yj 7.vf>p(ij::(o r^ lo 

fTT-fp. ouoelc 03 opov a-ooioou^ ?--ou cp-zjctlv auTov r^ irotciv r, rAy/zw \ 
dacpoTspo!. 

5 [A. 'A-opr^acic o' av ti? to i'sTi xotiF ixajTr^v T(ov x7.i-/;-,''^P^*"^ ^'-' 

-'OaSVOV TtLOC /pY) £/.03/3aU7.'.' Y^TOl ^ap TO 7UT0 a-/)iJl7.lV3l T(U X7l>' OU XaTT^- 

■'OpilTa'. Tj cTcpOV. 7.XX' 31 (JL3V TO 7'JTO S3TtV Yj 00317. X7.1 TO laTl, TTSOIT- l"> 

TOV TO xaTrj70p3rv auTr^c to £3Tr ouvajxct •,''^p £3Tt -/j ou3ia ouaia xal to 

7:010V TiOlOV. Tj St [XT] 7.00X3a/0'J[ASV XaTTJY'^p'i'JVTS?; 7UTa)V TO i'sTiv, s'tcOOV 
10 7!JTa>V 3ST7.1 TO 33T'.V. 31 03 3'T3pOV. xai X7.l}' 3X7.3T0V cTSOOV. (oaTS O'J 

osxa [jLovov 71 xaTrj'i'opiai, 7./J.7. xal riXkox oi/.i X7.i)' ac to Isti ttso'. £xa- 
a-■r^: auToiv Xs-otxcv. xal ~7'/,'.v 31 sxa'sTOU toutcov aKXo to 33ti xaTYj^o- 20 

pr^a0JJ.3V, 3-' 7K3tpOV 7.V7['Jrj30|X3l)7. 31 03 3V £lVj X7l XOIVOV 3~l -a3(0V 

TO 33TI ■/,a-:r^Yj[jVjav^'')V xal 3",'X3xXiTai to 33Tt. 7.7:0 to'j ovtoc. slV^ av "j'^''">? 
15 TO ov. 

fpavspov IX3V oOv to 30'Y'.3aa. xoj/.'j3t 03 ouosv 7.7:7VTrj3at 7:poc ttjV 

TOUTOU XuSlV. TO ",'7.0 33T'.V OTav Y.y.Tr^yjrjM^c.V £Cp' SXa'STOU, TTjV 57:ap?tv 25 

7:poaxaT"/)YOpouvT3c auTOo touto A3-,'0[x£v y] os U7:apcis xal to ()~dpyz<y to 

UTiOXStfXcVOV OU XEy(Opl3[X3V0y Tt 0"/]Xoi TOU U7:0X£l;X3V0U, 7.XX7. XaH' 3X7.- 
20 3T0V Ta»V 03X7 [xapTUpSl ^:f^ U7:03Ta3£l TO ;XT) sTvai 7.V'J7:03T7't(i) CIUTYJ 7.},A.' 

u'f33Tr^x£vai. X7.1 TO £iV7.t o'jv oadjvojxov 33Tai xal 03x7.y(T>c prj})/j3£Tai, 
657/ (Lc xal T7. ovTa. } 3 iTiTTO'j OR: i-TTOv All ccjTov CMR: oiu. A .') Twv xaTTiYOpttov CR: xaTr^yopiav 

AM 8 la-t (alteram) CR: sa-rat AM 9. 10 ccj-wv ex aotw utrobique oorr. R- 

10 k'a-at AMR: iSTi C" 12 to'jtwv A: to'jtojxojv (sic) M: to'jto-j CR 13 /.oivov ex 

xotvujv corr. A 14 ly/.e/./.tTat corr. Salmne: lyxExXr^xat coild. 18 V; AM: ei CR 

19 orj?vOi ex or]Aw roir. U'- 20 post Mv.ol add. xaTTf/opiuiv del. A ij.apTT)- 

p£t R a'JTYj AM: aoTco C"R 21 6;j.o'>vjfxov CR: del. M: om. A 3* AF.zinnor a)i aoiooot nAAiQMKor tqn eis tm apiito- u 

TEAOr^: KATHrOFIAS AIIOFIQN TE KAI AVi'EQN AEVTEFON 

7. riotspov oio(['p33tc ioTtv T, x7TC<p[i>a-/j'3tc 3tc T7.C xaTyj-,'Of>[ac. 
5 p. nXfoTtvou (/.iropta, ott ~o otu'o ou afjiaotivsi t) oucitot cTtt' t£ t<ov 5 

-OtuTtOV OVTtoV XC(t USTSptOV OUX OVTOC *j'SV/JC XOIVO'J SV ofc TO 

-paixov y.al us~cpov. 

7. "On X7-a T7.C nX7.TOJVlX7.r UTUO&SaSlC 0'JV7t7l £Tv7t 7'jr/j Yj 7.k7'v- 
-■/jatC, X7X7 Oo T7.C 'AplSTOXSAOUC ypYj X'JCr7t TO 7.-0p0Ua3V0V. 10 

10 0. nXtOTlVOU 77:0pl7, zl T7. 7UT7' ESTl -'SV/] T<~JV OVTU)V £V T£ TOIC VO'/j- 

ToT? xai ToT; aiai^'/jTOic. 

£. 'ATTOpia nXwTlVOU TTpo; ' ApiaTOTsX/jV , Tl XOIVOV £-1 T/jC U^C X7l 
TO'J £100U; X7I Tolj £C 7U.C50tV CjUV£(Op7.Xa>; 7:7'vT7 0'JC>t7.? £lv7l X£-'£l. 15 

c. 'AuOpta nXajTivou 7r£pl t^; ouaiac, tic auT?,; r^ rptuTy; X7[ 7-Aou-. 
15 OTaTT^ Ivvoia xai ttwc £V£3tiv auTTjy £c-/j7£tai}7t. 

C. 'A-Opta nXfOTtVOU, 017. Tl ■?; 0U317 upOTaTT£T7l T(OV aXXtuv. 

Tj. "Oti 6 ociroSoOsk "Epl auTr,c Xoyo? ou oioaofxs'., Tt ioTiv y; ouofta. 20 
i>. Oti to i'6iov tv;; ouaiac -aaiv icpapjxo^si. 

I. IlojC V'JV (X£V KpOTaTT£l TAjV 0U5t7V T/JV 7l(3Hr^T7)V TCOV (/XXoiV X7t 
20 -pojTrjV A£-j'£t, dfXayrjO ok iX£T7. T7|V 7.3tO[X7T0V TaOTTjV T7'TT£t; j 1. 2 tit. hie exhibent CR: ante huius libri caput primum (p. 39.1) transp. AMs 2 Se'j- 

TEpov] j3' AM: oblitt. R : ptpXt'ov p' C: to os'JTepov s ex Sahtinii coni. (cf. p. 1. 75 S|).) 
o pipAto'j CR: hj'iryj AM 4 £t; tol; zaTrjYOpta; CR: ^/ rat; -/.otTrf/opiai; AM 5 /] 

AMR: oiu. C C uaxsptuv AM: uatEpou CR 7 Trptuxov xcti (Jaxcpov CR: Trpotspov 

xai TO (Jaxepov AM 8 7| AM: om. CR 8. 9 post dTiavxrjat; add. stvat AM: 

om. CR 12 7:Xu>xi'vo'j ex Trpwxivou coir. C 13 O'jvstoporxco? CR: Ecopaxws AM 

sTvai CR: om. AM 15 irui; AM: zoO CR IG -XtoTtvcj d-opt'a coUoc. AM zpo- 

xaxxExat CR : -pox^xaxxcct AM 17 -spt CR: 'jTisp M: om. supra scr. A r^ AMR: 

om. C (cf. V. 5) 19 {A£v supra scr. A rpo-xotxTEi C 20 T<icjxy]v CR: ccjx/jv 

AMs xct'-xsi coni. Spengel (cf. p. 44,33): of-cti CR: ).v(n AMs DEXIPPI IN CATEGORIAS II Index 37 

17.. '( )t'. o'/zsi •j-zvo'.vtt'a fd'izv/ irj(.'j-(\) iv asv xol: <l)'j(ji/.orc 77. xMva 44 

-pox^tTOJV (!JC 7:p(0T7. ivT7'jU7 OS. TOt XaU' 1x7(3-7. 
t,3. llcpi T«)V XOlVtOV -pOC AXsqaVOpOV 7.VTlX0Yt7. 

r,'. '0"l "pfOTOV iVjc'. TY]V rxl-i.'-j.V ctTTSlv, 0'.' r^V Oe'J-Sp7' ).r,'0V-7' ';U3''7'.. 5 
5 to. Utl 1X7) 6ct';7C TTjV TTpdJT/jV Otjai7V aV] o037V |X7.),/.0V X7l YjtTOV T7 

clOr^ [X7XX0V X7t Tj-TOV Xi-'£i. 
13. Et 0U0S[X''7 00317 iJ,7.XXoV X7l T^TTOV . "(O? TO clOOC lOUi YZVOU; 

;i.7A/,ov rjuaia. 

IZ. Oil £1 TO 7t.T'.0V TYjC 7[aU-/)TrjC 0U317C X7[J.[:l7!vS'. , TYjV YjTTOV 0'jai7V 10 

10 Xaix[5a'v£',. 

l^. OtI TTjV YSVlXTjV 0'j317V Otjy <i>pl'37T0. 

l"/]. OtI OU 0'(jp"/iy.S T7C 0US17C. 

iD. OtI to C57V3pOV 0£ £/ T ( V S I p '/j IJ, £ V (O V OUX I/31 OT^XoV ZOtVuV 15 

• £[pr)(xiv(i)v. 
15 X. Oti ypTjaiixoc y) -spi tcLv oi7ciopa)v i)£(.i)pi7. 

xa. 'A-0pi7 K£p' TTJC 6iacp0p7C TTOU aUTTjV ypYj T7'tT£IV. 

X|3. W-OpLV. -£pl TO'J 1X7) X£-£ai)7l T7.C 0l7'J0paC X7l>' 6-0X£'.|X£V0'J. 

xy. Iltbc £!!-tov ooxsi 7raa-(j ouaia uTiap/siv to t6o£ ti X£-,'£'3i)7i 

£-7)Y7-'£V £;7); OU [XT] V aX ■/){>£? -(£ £0X1 TO ti to; 20 

20 XO. Iv- U/.oiv i3T'. T"(i| 0U3''7 £V7VTtOV, TTtOC TO XoyiXOV C'OOV T(0 7.XoY'0 

£V7VT10V £3Tt; 

x£. Uo);, £1 [x-/iO£v £3Ti Ti^ oust'a £vavT;ov, TO TTUp T([) U07TI xal T7. 

aXX7 axov/tVj. iv7VTt7 X£7£i WpiaTOTiXr^c; 
X-. 'Uti 0'jv7T7i 6 avOptuiroc t'o T-Ttto 31V71 ivavTtov r^ 6 tU avDpoj-oc 25 

■25 T(0 Tivl 7v}}pfOTr(0. \ 

V.Z_. ll(bc, £1 ;XT^O£V £3T'. T"^ 01)317 £V7VT10V, TO £100C "(^ aT£p7^a£l Xi^Sl 45 
£V7VTtOV iv TOIC O'JGlXoTc X7t T7,V 'jX'/jV T(0 £r6£l ; 

x/j. 'Uti to tx-/iO£v t-(] ousic/. ev7vtiov £-1 ;x£v xoiv xai}' oxaaTa 0£0ctxT7'., 

£-1 0£ T7)s 0Uai7C OU 6£0£lXT7l. 
30, xD. ll<OC -pO£tK(yV TO eIooC [X7XXoV 0tJ5t7.V TO'J 7£V0UC vGv 9r^3lV OUX 5 
£7ri0£/£ai>7l TTjV 0U317V TO fACtXXoV xai TO TjTTOV; 

X. "Oti 6 jxoiXXov X071XOC [X7XX0V £3Tiv avUpoiuoc. •2 -pOTdTxtov AM: zp':-aT7-Tiov CR w; hcripsi: -/.oct libri (cf. p. 45,4) 4 oxt 

um. C ante zpcoxov III litt. eras. K 5 xyjv OR: om. AM (cf. p. 45, 00) 

a y 1 

1 XO tlooc, xoO YEvou; CR: x6 xou eIoou; Y£vo? A: x6 ysvo; xou eioo'JS M (cf. p. 4ti. 18) 
12 OU AM: om. CR V6 U CMR: om. A 16 auxvjv AM: auxwv CR 18 uTicip- 

-/£iv AM: 'j-i CR XO CPv: om. AM 19 £;rj; CR: ecpe?/]? AM xoJxo ssxiv 

colloc. A 22 rw? ante xo -up transp. AM 2o ante 'Aptax. add. 6 A: cm. CMR 

24 ivavxto; C xi?] xl K' (corr. m.-') 26 zw? ante x6 eIoo; trausp. AM 

x-^ (alteram) AM: om. CR (cf. p. 63,15 Sp.) 28 on CR: om. AM ante xr) ouatct 

add. o'j CR: om. AM: conicias elvat (cf. p. 64,7 Sp.) 29 im ok xtj? ouaw; oO oe- 

Octxxat CR-: iid Be'xuiv zai}' sxaaxot ou xxat (oeoei oblitt.) R': sri 0£ xoiv /.'^aoXou 

oj As: £;xi 0£ xwv xaftoXou ou 0£0£txxa'. M 38 PKXIPPI IN CATEdORlAS 11 

ko.. I hoc Yj GXr^ u-aXXov v.rtX TjTtov Xv^tzox: 

y^. Tic ■r^ r/.i-ia toD -:r,v asv ousictv [xy; £ziol-/£3i)7.'. to ;j,7.aXov X7.t to lo 

■r^TTOV, Tot; ok 7:o'.OTr^TC(? £7:ioi)^£C(f)oti ; 
X"!'. Aiot Tt rpoaiO/jXc to ooxsi to I'oiov Ty,c nuaiac v.-fjoioouc; 
5 Xo. Aia Tt Trpoas&r^Xi to sv cz-od^txto t<o tt;; ouain: touo; 

Xc. T)ti pouXo[X£voi Y.axa'jy.zodaoii rAar^^ xr^ ouata urAry/y^ to t(7>v 

ivoiVTl'tOV OtVa |X£pOC OtUTr^V 3lv7.l OiXTl/.T//. X7.vi)aV0iJ.£V X7.T7aX£Ua- lo 
C0VT£* £T£pOV /StpOV TO |A"/) !J'''>V"(| CtUTY] U7r7/yy£'.V. 

Xt. Oti 6 TiaTTjO oiyzxai xa ivavTia ousia oSv voG;£r -/ip xat uYi7''v£t. 
10 X!r. 'Oti iid Ta»v aiSt'cov ous'-oiv ouy apao^ci touto to I'oiov. 

\■r^. El (o5-£p TO -'ivOC X7l TO £tOOC 7.'JT0 X7l}' 7UT0 OUX £Z10£/£T7.'. -'0 

£vavTi7., oG'to)? ouos ai £c£t; X7i oi7i)£C£ic ocXXoc Ta U-' OlUTa ai- 

aO'/^Ta, OUX 7.V ZVr^ lOlOV TT^? OUaiOtC to Toiv £V7.VTU0V aV7. [X£pOC 
ElVat OoXTlXOV 0-£p 77.p £-1 TVJC £?cCOC xal Oiai>£S£(OC TTp -,971- 

15 xr,.;, ToijTO xai i~l T(ov ",£Vixa)V ouciuov i)£fop£TTai. X7.l oOtoj; 46 

XOIVOV £!3T7.l X7.' TTOOC aXXa TO ti.}; £iVOll TOJV £V7.VT10)V 7.V7. ;J.£pOC 
0£XTlxa. 
K\}. I1X(J0TIV0'J 7.-0pl'7, OTI TO 31V71 TWV £V7.VTl'(JUV 7.V7. jlipOC 0£/TlXOV 

(oc 3U[jLp£prjX0? TTj oust'a o-ap/Ei. 

20 Ji.. IIXOJTIVO'J Ct-Opia, OTt £1 X7.Ta TO SUvUoTOV U£tOpO'J[X£V TT;'/ 0L»at7V, 5 

£upiax£Tai Yj uX-/j [xaXXov ouaia. 
u7. Oti ou "xovov ty)c ouaic/.: loiov toDto. 7.XXa x7.l to'j Xo",ou X7.i tt,;: 
Socr^c. 
25 }J-j3. 'Auopia flXouTivoi), OTI auT/jv ty]v ouai7.v tic £5tiv o'j -7pLaT/^ai 

TO Xs^OJXEVOV atJTT^C lOlOV. 10 2 ~o\) CR: om. AM 2. 3 to ^ttov AMR: -^ttov C 3 i-Aoiyzadw. CMR : oiyz- 

a%ai A 4 ooxcl AMR: ooy-elv C iotov OR: paotov AM 5 to £v dpi&(j.(i) 

coni. Spengel: -6 tw dpi&(j.ui libri (cf. p. 67,19) post ioioj; add. Aii ti 7:poa£i)/j7.£ 

TO (to om. A) tip dptil[i.w tw tt); ouata? eIoei: AM, QOta yp^^^Tott appicta CR: imfluis 
inclus. s 6 OTI po'jXo'p.£voi OK: zk6\j.zvoi AM 7 auTTjv elvai SsxTixViv CR: auxTJ 

SexTixov AM: a'jTT]v oe 5£xti-/T|V s 8 [j.ovtj AM: [aovov CR 9 toi evavrfa CR: to 

Ivavxtov AM 10 oti CR: om. AM 11 oux CMR: om. A 12 evav-i'a CMR: 

ivavTiov A: an (xd) ^;avxia? 13 t'oiov CR: om. AM 14 o£xxtxov AMR: oexxt- 

iCTjV C 16 y,al Tipo; iter. M 18 post ctTTopia add. £i xaxd auv^cxov (cf. v. 20) 

del. A oexxtxov M'^R: OEXxr/.d M': 0£7.xiy,))v AC 19 'j'j[j.\iz^r^y.oi xr^ ouat'a urdp- 

yei del. M 20 oxi CR: om. AM xr]v ouai'av })£(upoO;j.£v colloc. AM Mi/pi ;j.3v fj-jTcuv. fo 'fi//>a7.i)iaT7-i —i'hZ'r/.z. xa u-iv t'.va tolc 47 
-ct/.a'.otc 7.v6pa'3'v r^zo^or^aiva -prjp£|3Ar^x7.c, tv. oe X7."i 7.uto; i:3'jfj"/;/.7.c* 

TO OS ivT£'Ji>3V £z' 7UT7. UsXXo) £p/caU7t T7. "j'SV/j tOJV X7f/)",'0puT)V. TTO- 5 
TcpOV ya>pl37'. |30'jA£l taC 77:0017? XoGi 11/.(OTIVOU X7l ':E/.S'JT7'.7.C t7;7' 7; 
5 xa~a TTjV icpSSTjC taiv £07CpiOJV 7.X0AO'Jl)l'aV X7.X£''V7C 7:7p7Tll}£v7'. ; 

7.. 'AXX' l[jLor,'s 00X31 ar^oaafjuc tyjv auvsysiav oiaxoTrtiiv, dK/J i'fi?7;c 
scexdCstv T7. gu;x-IkTov-7.. usaXcdv TOt77.pouv d-0 xv)? ouawc d[j'/za\\y.'. 10 
Trept xwv x7X3tX£Y;xsva>v xo'jxwv x7X'/)"j'0p'.«>v irpoixoy spojxoi, TJixzrjv^ (oc 

OffjprjjJlSVtOV 7'JX«)V Tj fUC 7.pl}^IJ.0UtX£V(OV 017V0-/^. 

10 AiYjpTjaUvt ;x£v 7.'jx7.c O'j vo;i.iax£OV ouos yap iaxt xouly; -ivooc £ic 

£lO/j. 0'JX3 "j'7p £3tt XI XO'.VOV -,'£70? Xoiv 0£X7 XaX-/)70pimv . OTTOIOV 
£ta7''j'0'J3l XIV3C XO OV 7, XO Xl'. 0'JX£ [XT] OVXOC XOU Of(,p"/);X£VOO ^ivO'JC £'.Vj l''> 
7.V X7. Ol7tOoOvX7. £1 03 [x/^XS yivOC XOIVOV £-1 XfOV 7.VUJX7'x(OV -'3V(OV OlOV 

T£ £(3xi Ky.'^jt~y {XTjXs xa? oi7ip£xtx7.c oiaciopdc. oux £3X'. oiat'pEaiv x7/.3rv 
15 xrjv xoi7'jxrjV 7.Txapii>[x-/)atv. 

Wp' OUV XOlv 37:1 axp7.Xl7.? £OtX£V rj Ol7[p£aiC OlOV xotc X7Xa 

Xo/o'jc auvx£X7.-,'|X3yoic ; X7.i ^ap £X£r £xa'sxou Xoyou £Z73xo; Xo/a-jo; } -'o 

£?rr'£rX7[, X7l 3VX7'ji}7 Yj IX3V 0l)3t7 XoJV 0U3'»0V, 71 o' 7XX7' X7X ■/)",' Op 17.'. 48 

xwv ucp' £7'jx7.c XO xapo? XTjC 7)-,'3aovt7C -po3',Xrj973iv; 

•20 'AXX' 37V XO'JXO X3",'0>;X3V. 0l£5K-7p[X3V0V Xl TtXtjUoC £3X71 XO xioV 

OVXdJV X7.1 io'.XOC XOIC 3X 0'.33X-/]X'JuTjV '.p'jXfOV X7t '.pp7Xpia)V auV7.*j'0- 
uivO'.C 3U 'iv Or,IXOlC. XOUXO 0£ XY)V 3UV£-/317V X7.1 7.XX-/jX0'J/t'7V 7V7ip3r 5 
XTjC 0l7X03[X7j33tOC. ^:i3XxiOV O'JV 7/.p0p!'C£3l>7l ;X£V X7. 73V7^ XaX7 XIV7; TTpU)- 3. 4 -oxepov CR, ex -p^kEpov corr. M: rpoTspov A 4 /wpiaai AM: yiopriacd CR 

Toh IlAujT. ACR: Td; llXu)-:. M xcXsutata; AMR: TEXEUxotlov C 5 zotpctti^evat 

CMR: 7T£piTt»£vai A 7 aro CR: oui. AM 8 -£pt CR: d-o AM 9 onfiprj- 

|i.£viov CR: oiaipo'jtjiviov AM 10 o-jos] o'jte coui. Spengel xofj/ij] x6 [xtj CR 

11 oute] O'J coui. Spengel, sed ojte tuetur Simpl. (f. lofol) 13 xoivov y£vo; 

colloc. A rivtuTaxtov CR: dvioxaxto AMs (cf. Porph. p. 121,24. 128,12) 16 sxpa- 

xri; R Simpl.: axpaxcta; ACM H!. 17 y.axoc Ao/ou C 18 Ivxaij^a CR: om. 

AM 20 ouarapaEvov CR: otEa-aapivov AM x6] x£ A 21 oiESXTiXutwv 

scrip^,i: oi£5xrixoxiov codd. s cpaxptdJv M 21. 22 TJvayo.aEvot; CR mrg. A mrg. M: 

a'JYxei[i.Evoi? AM 22 eis ev o/jaoi; CMR: ivorjixoi; A 40 ItKXlI'l'l IN CATKGORIAS II 1.2 [Arist. p. -iaU] Xo-jov sxaaTTjC xctiy' iotu-rjV v.c/.l -:7.'jTr, ousrctvv.' 7.UT7.C /(Ofx'c. -7!)>'.v ^s 
ti.7)v xai)o3ov ire[-/t ttjv ouaiav sicji ra cyj[xj5c/i-/;xoT7. X7.t iv r/j oOaia X7i lo 

auVT7!xT£-7l 7:00; aUTYjV 0tJL0X07r/'JU3V(JUC. X7t7. T03'/JtOV 7CpoiXO'.(OXSOV 7IJt7. 

5 Tor? ot'i' £voc X7t -spi 3V a'jVT7T":ou£voi?. 
Ti O'jv, [xspiatiw Trpoaioixsv m; oXou; 

OuoafjLui;* ou 7ap irspi-j'pa^psi to toO oiovst a'j-j'xpnxaToc auair^ixa 
xata Tiva loia ji-sprj, aUa dvaXusi i-l -7. aTtXo'jjTsp^. xat atoiysiojovj t7u i". 
a~ooi7XTj'!;iai kov iTrivotoiv axoi/cuoOiSTepa'.? dsi ypojijiv/;. -:7!;iv ;x£v-o'. 
10 oiaatoCst ~r^v -poc Sv X7.1 (Trspl) £v xal acp' ivoc, wa-cp xal sv to^; o'jsiv 
-/) rjuai'a TTjv TTptoT/jV xal xupiu>-7'Tr,v xaciv si'Xr/^s, Tispl os auxr^v xa cJ'jjx- 
pipTjXOxa ucpiaxr^xs. 

S. Ropt [XSV 07) XOUTCOV OUXO)?* 7 05 TTpfOXOV CtTrOpcl llXwXlVO?, £7X1- 20 

ox£'!;ti)a£&7. aTxopsi ^ap oixxr,; ousia? uTxao/oua-/;? vo'/jxr^c xs xal aitjOr^- 
15 xy;; -(7jc -;svoc ouvaix' 7.v 7£V3t5i)ai xo auxo- xi 77.0 xoivov iv aa'^oxapot; 

Touxoi; £v x(o 31V71 urr7'p/si; £i o£ xal £3X'.v. ssxai ~p6x£pov a'/.Xo xou- 

x(ov, oiTcp 0'jx£ 3(01X7 £3xiv O'j'x' 7.aa)ii.axov 33X71 -j'ap r^ xo 7.3a)|xaxov 25 

3(o[X7. "?j xo 3a);x7. astojxaxov. 

"Fj3xi [x£v ouv Txpo? X7'jx7 paoiov dvxctTXciv, oxi -apd XTjV T:pO|i>£5iv 49 
20 X7 aTTOpr^ixaxa xa'jxa -po3a'Y£xa'.. o'jx£ ydp ~£pl xoiv ovxtjov o'jxc ir£pl 

xu>v -'sxov XTp -pa)X-/]c ou3i'ac vjv 7ux(r) -pox£iX7!. /.rjciv 3xo/d^£xai "jOtp 

Ttt>V V£U)V XOl? d7rX0U3X£p0lC i-aXoXoU&otV OUVaiXEVtOV. wax' £7X£l TTcpl 

A£?£(i)V EOxiv auKp vtiy Y| STiou&rp ai? xo xax' otj3itt>v Xrj'£ai}at uTxdp/£i, 5 

(i-a'x/jV £V f(j TTEpl XOUXtoy 3X£'|i£l £TT£l3a'7£t X7.C TTcpl X(T)V OVX«)V ^■/)Xr^3£tC 

25 6 IIXwtTvo?. ou ixrjv sjxoqs ooxEi oiaxpo6£3i)ai oux(o3l xyjv -po; xo Tiapov 
£'j x'.i}£u,£vr^v txovov xoD X070U oi£?o6ov, d/.X' 7.-' 7tjx-?j? dp)^£3i>7i xr^? nXoj- 
xivoo c:;i/,o3ocpta; xal Txpo; tyjv o\r^v auxou Occuptav dvacpipEiv xal xr^v xojv 
-apovxtov Xo^tov oiEcooov. £v '(dp or; "jivoc xr^v oij3iav iv xoT? vor^xoic 10 
ouxoc xii)£X7i (oc xoiv(J XO £ivat Txap£)^0'j37.v xoic d3(ij[x7xou £lo£3'. xal (iu? 

30 xoic abUrjXou 77:aai xal xorc £vuXo'.? ziotai xo civat £v&ioo'j3av. at ok 
xo'jxo oG'xojc £/£i xal oiax£iV£i 01' oX(ov Y] XTjc ou3i.'ac dp/Tj r; auxr, xdc'.v 
i'/ooaa -pwxr^v x7.l OEOxipav xal xptxr^v, xa!)' a; xou ;xev -ptoxcu; xoi; 0£ 1 Tov ex Tuiv corr. R^ 1. '2 Ixoisttj; tov Wyov eolloc. AM "2 xaS' eautrjv ex 

Ttepi auTYjv corr. M Sttaxctvocj coni. Speugel : oteaxavai libri 3 siai] iatt Simpl. 

(fort, recte) 3. 4 -Aoi dv tr] o'jsia 'jcpi'sxaTat Simpl. (fort, recte) 4 dcpofj-oto- 

TEOv M 7 rspiYpa'-pei AM: Ttapaypot'fEi CR (cf. p. 7, 19) !» dTTOoiaXi^ieat CR: 

oiaX/j'j/c'Jt AMs 10 Ttcpl inserui (cf. \. b) 11 eiXrjcpc xct^tv colloc. AM 

13 dTiopel nXwTlvo;] cf. Enn. VI lib. 1, 2 (p. 567) lib. Ill, 2 (p. 617) 13. 14 £7:1- 

a-/.z'\)(}}ixz^a CR : avcc'l;(u[XEi}a AM 14. 15 atc&rjxri; ex a(ailrjTorc corr. A 

16, 17 TO'jTiov dXXo colloc. AM 17 ydp om. M 21 ydp CR: om. AM 

22 ante 0'jva|j,Evtov add. r/j C: om. AMR 23 auxw v"jv eaxiv colloc. AM 26 xi- 

&£[XEvrjv] xtD£p.£vio coni. Spengel; id aut xii^qxevov reponas oie|ooov xoO Xoyou 

colloc. AM 30 i'raai ex EiOEat corr. A eI'Seoi in ras. C 31 xct^iv s Felic: 

xd:t; codd. 32 -pu'jxiov, OE'JXEpiov xctt xpixiov AM ::p(oxw; AMR: Ttpioxot; C DEXIPPI IN CATEGORIAS 1 2. Tj [Aiist. p. 2all] 41 

aXtJj'/ xrjr'i-fjv -arjiyzi to civar w3ts ci rA^irx. 'y.vr,Xi'. 3tc 7'jtY;v (i)C 7.-' i-"> 
aoxr^; rj[i""/);j.iv7.. ouv7.-7.t t; tsut/jC u7roYp7/fyj £[i.'i7iv3tv zai tTjV rroojir^v 
d^yr^'^, do t^c sic tyjv iayd-r^'> ucpscitv aor/j ireTCTcuXiV. 

y. 'AXX' £1 ■:7rc 7'jTarc uTroilsasaiv 'ApicttoTiXr^; i/OYjTo. 7?; Z7.l 
5 llXfotivr/c, SI/3V av ■:iv7. ooxouvTa xa £ipirj;x£V7 Xoyov vjv os ra ixitv(i) 

50X0UVT7. (Os 6[i.0X070'JU3V7 -p''j3X7p(bv Ol7.Y(OVl'^£l U~£f< 'AplCJ-OTsXoUC. -'<» 

OuZoGv TtpO? -7'JT"/)V T/jV C"//"/i3lV tOlC £lpyytJ,£VO'.C £V f^ M&T7. ta 
Cp'JSlXa -p7.7tX7T£!.'7. /pT^SOlxai. £tal Y'^-,'"'' ^'^''^ 01)3171 X7t' 'AptCJTOTiX/jV 
WJ-JJ.l^ Y] VO'/jTTj XOtl Y] aiai)"/iTT], XKl [ISG"/) TOUtOiV Y) 'iFj3r/r^* aiC(U"/JTrj [J.£V Tj 

10 a!jvi)£-:oc, cpuaixr] 0£ ■?) xata xh £100; X7l tY|V 5X"/;v, y) 0£ xo6-(ov 

7V«)-£p(0 Y) VOcpa X7l 7. 3(01X710?, T^V aXl'v/)TOV ]J,£V XlV/iTlXY)V 03 X7X£r TtoX- :i5 

Xa'xic a)C TTj? £too7ro'.ou|x£vr|C xa-7. tYiv Cwy)v xtvrj3£(o? ahlav o'j37V. t7'jX7 

•j'Otp TiSpl XOUXUiV TUiV 0U3[a)V 'AplSTOxiXr^C 7-0031XVU31V £V X(i) j A X(OV oO 
.\!£X7 X7 CSU31X7, X7.1 TO'JXO) 3'JV£lXrjCp£ X7.C TToXXotC 0U3!'7C £1? XTjV oXt^V 
15 0U3t'7V. 'J-£l)rjX£ OS 7UX7? OlLOti TTpOC ;X17V 36vX7;'.V X7i TTpO? [XlbtV ap"/YjV 

dyf^yx'^i. xofxiofj yotp 7XX0 7s xi xo'j ivoc ixsUicsi, £i auxYj Y) ousia yj xo 

£rV7l £V X(0 £vl £-/0U57 7.7i03X£pY|ilr^3£X7l XY)C TTpOC XO Sv 7V770iX£VY^? SUV- •» 

x£X£i,'a?. otppr^xcuv xotvuv ovxtov x«ov vo"/)X(Ji>v X7X7. [XiXa'^opav X7l dyahj'^Cocv 
drJj xa>v X7x' 7r5i)r^aiv YVtopi'ij-cov yr/i^xrjx x(p xy)? ou3t7c ovouax'. xrjiyvK 

20 yap xotj auxou ovouaxoc udvxa ix£X£/£i, t, outuvjaojc r^ auvtovujxajc t^ xoi 
jx£V x'Jpiojc xo!j Oi xaxa ix£X7/i;op7v , X7l oixojvuatuc jx£V ojc 6 ttou; xou 
opyctvou TTpoc xou? ocXXou? xojy opYaviov :rooa?, suvtovufxcu? 03 u>; [xa'yaipa 10 
[xa/7ip7? o3ux£p7 Xc'Ycxat X7i cpoovYj cp«)VT|C (fxa5(atpa Se cpwvrj? o^u-£pa ou 
Xrj-sxat, £7r£i0Y) d'XXo xo ocu £v £X7X3p7.), xupt'ojc OS xal xaxa fi£xacpopav 

25 wc £7:1 xou TTOOoc xotj x£ Y)a£X£poi» xal xaiv opuiv appT^xtov o'jv ovx(ov 
<Sa-£p [X£X7.cpop7. x£/pY|X7i xq> XT,? ouGiac ovo[x7.xi, 7.7ro x(ov ai3i}r^- 
Xtt>v xai xcov x7X3iXr^[x|x£va)V r^ixiv X7. d.AO.xdX'f^'Kxrj. YvojpiCojv. wc [X£v yj.[j lo 

TTpO; XYjV VO-/)tY]V £3X71 6[XOJV'JIXOC aGxY^ X"^ dvaKO^ia [XOV-(| XY)V £tX(ia3lV 

auxr^; 7:ap£)^ou3a, ojc os rpoc xy]v cp'jsixTjV 3uva)Vu;xoc xio iauxYjC 3L)vi>£xm 
30 sxsivTjV six'^aivouaa. (oa7r£p yap £V xo^; Msxa X7 9031x7 3aJ[x7 7.3oj;x7xov 
xiva X£7£t oustav, oioxi asv drco xy)c vo£p7.c -posXr^XuilrA 73a)|X7xov 7uxy)v 20 

0V0U7C«>V, OlOXl 03 £t; aiavlr^XYjV Y^OTj X£XlV-/)X7l, xo 3W[X7 £lv7t atJXY) TTpOS- 

[xapxupaiv, oG'xto xal xauxr^v xyjv ouoiav irpoc [xsv xy)V cpusixYjv suvoivuu-ov, 2 Tipwrrjv CMR: xccixri; A o et?] ei R xod? ccjiat; Brand. (5(l'i25): tajr'xt; 

AGMRs 4 uTO^EaEatv Ail: ij-oi}£aiv OR G -poaXctj^ibv OR: rpoXapwv AAl 

otayujviCsTai Brand. 7. 8 sv r^ Mexa xa cf. -p.] of. i\ 1 p. 10G9al8 8 56o] 

xpeTs ex Aristotele coni. Speugel, sed 060 tuctiir Simpl. f. IDvo (6 'Ap o'jo o'jata; 

EtTCibv, Tv^v T£ voTjXYjv 7.at x/jv atsDrjTTjV, 7,0(1 xpixr|V TTjv |xa&r|(jLaxtX7)v rj xtjv -j^'j/ix/jv) iieque 
abhorret ab Aristotele ;• r, ah'i)r-Ji (priiis) AM Simpl.: a(ai)T|TTj CR.s 11 avto- 

TEpuj CR ex dviorspa corr. M: dvwtepa A 11. 12 TioXXctvcts xotXel colloc. G 

13 T(L CR: om. AM 17 sv ex ov corr. A 25 opdiv A 26 p.£Ta- 

cpopi AM 28 (j.dv7] s 29 a'jvwvup.o; C: auviovup-'-jv Rs: om. AM oO sv 

roXc yUxa xa (p.] locum non inveni awfj-a GMR: om. A 31 aawp-axov CMR: 

om. A 32 (x/jv) aiaHr^xrjv coni. Diel.s (recte) 42 DKXll'iri IN r.VTEdORIAS 113. 4.') [Arist. p. •_'.•> 11] 

zpoc 02 TTiv vo-/)ty;v r);A(ovoij,ov hi'^oy^ oi7. Ta'jT"/;; z7./3ivac oioasxi'. X7.l 

UCtAlCjir Of. Y, ZSr/l aUTTjC UK0*,p7'ir, . to [JLT^TS X7.»>' 'J-OXSIJXSVO'J [x/jTE iv 
•jrOXS';j.SV<i). 0'JV7T7l X7X3tV7lC i'i7f>aoa7.'.. i'j'W [X£V O'JV, (U X7X3 X7.",'7i)3 l*"> 
— i\Z'r/.t. 00*'[JL7TlXtOtipOV -OOC IIXoJTIVOV Ot-aVtO), 3'J OS i-it |j7l)'JT5p7[ 
,') Tm: 3t3',V 71 /.'JjZ'.r 7'J":7l. ZpOC USV TO'JC £X 'i'/.050CS''7C 0[>[i.U>|livO'JC T7.1> 

to'.auTaic 7.7:7v:rja£3i /pt^^i "p^J? ^£ ~'>uc oXqa £k13T7|xsvouc tcov ooy|X7!t(ov 
rar^ ~po/cipoic /,o«) oiaXuasaiv, sxstvo Xi-jtov, ott nspii -ooa -o'ci(Ji>7i j 

c'UoC T7.C 0(XpO753tC 'x\piaTOX£Ail. O'.O X7l Vliv OUOZV £?a>v)£V £-£ta7'Y£l TlOV 51 

avfotspo) /£i|jL3VU)V c5iXoao'^r^u7!T(ov, otXX' ojc oixcovjaft) -/jA^xox ttj ousia 
10 ~por^",'ou[jL£vov tj.£v i'ywv tov oxottov -£f/i. ttov XicEtuy. xat7. a'j[ji|3£i3"/jxo? 0£ 
X7i -atjxot X7l T7. -jt:' 7u-«)v a-/)}xaivojx£va -pa-j'txaia a'jv£xoi07!axa>v, just' •> 

OtJ /OY] T7.C -£pl.Tt7.C TTSpl TO'JtUJV £T:£'.aaY£-V Cl'i'^jCtS''' 

0. I oic 7'j-:or^ oOv yp/jaoixEila Xo'oic X7l oxav 7.T:op?j llXdj-ivo,, 

KOTcpOV T7. 7UT7! £3X1 YSV/) TWV X7.T'/i70ploJV £7:1 t(I)V -po!)T(ij; OVTtOV 

1,') X7l £7:1 ~wj i)a~irjto'^^ r^ iv |j.£V toic voryTOic ~/.£U'j £V 0£ toic 7.t3- 
Uy^TOic iXatTO) Tj oyd-oXv^. lo 

OjJLO'.OV [X£V, (U ^£X£'JX£, TO 7.-0prj[J,7 T(0 Ttopl Xr^C 0U3t7C. *S3T£ X7l 

TYjv Au3'.v 7.Z0 TTp 7:poi}£3£ojc Tfov x7Trj",opi(JL)V driOfSj-'Clrjo. *j£voiTO 0' av 

X7i £T£pa O'.aX'JStC: £7:0JX£Vr^ T"(j OOc/i, T,V iv Tf, A]£T7. T7. (p'J3lX7. 'Apl- 
20 OTOTiXr^C ixT£l)£lT7'.. 6hX7. -jap OVTWV TtOV oXtOV -|£Va)V iv |X£V TOl? 
3'JVl)£T0lC tAv'O. £iV7l 7.-0'^7!.'v£T7l , OU/ f]xi3T7 X7.1 iv 7UT(0 TO'JT'p TYjV 15 
3'jvi)£3iv 7:7p£/0[X£V0lC TtO X^l £V TOIC XOtTa fi-EpO? aTTaVTK iv£tv7' (TTpOS- 

i)-/;x7j j7.p X7.1 7:X£ova3aoc iv toic aojp.7Siv a£l 3uv£[jLCp7tv£T7i)' to3T' iv 

U.£V TOU 713i)-/;T0U £t3'.V 71 0£X7 X7.tr^Y^P^'^^' Oirj7:£p Or^ xc/r 3v Tol 

25 lojxpaT£i Ta'jT7C av ti; osusicv. iTrl aivTOi twv vo"/]t<ov ou 7:7v:7 

UTiap/ct, 7.XX7. T7. TOr> OfTiXoUSTaTOlC X7I T£X£IOT(XTOIC 7:p03///'.0VT7 "jiv'/j. -'I* 

X7l oux i'sTat O'.a tooto £XX£17to!j37. Tj oiaip&ai? "oiv "jcvwv ou ^ap st ;xtj 

7:7!vt' e'stIV ixil, 7.T£Xtt)^ £^£l Ta (UOE Ol"(jpr|fl£V7 ",£V"/;. 7.XX' ETTcl-Ep X7l 

iv Tou vo'/jToic Ta 7:£(suxoTa U7rap^£i xai iv tou at3i)-/;Torc, TtXct'ova O'.a 

3(1 TV^V 31JVU£T0V 0U317.V CpaiV£Tai. 017. TOUTO OUX £3TIV XaUoXo'J TWV X7T/)- '-'5 

-'Opuov Xo-jOc ivo£Vjc. 

3. IJaiXtV TOl'vUV llXtOTlVO? TO'.aUTa TIpOSaTtOpEl* (i)? Tpl/0>? X£YO- 

uiv/jc T7)c 0'j3i'ac X7.1 aXXr^c aXXoi? Ttva 'j7:oj37!XX£i. tyj^ vuvl xaT-/i-jOpta, tto- 
Tcpov T/)v GXr^v r, to £iooc r^ t/jv ic ajj-'^oiv 36vi}£TOV5 a7ra37.t "j'^p | ''^'J S-^ ;-) /a/£ivc(i; il : /.axtivaj C'Rs: xaxtivto; A xctycfSe in mig. .siippL A .1 xoi; .. 

6o[j.iov.£voi; CK lo y.al supra scr. OawtIvo;] Enn. VI lib. I, 1 (p. o(3fi) 

14 roTcpov £371 TOL y^"'^] '^'^^ '/.rtx. A: T:oT£pov rd £5X1 yEvir] tujv xax. M rpwxw? 

Plotiu.: -p(i)TU)v libii 16 dXctxru)] (^Xi'ya del. et iXaxxu) superscr. M 17 xwj 

x6 C 19 hi XT, Akxa xa 9.] cf. Z 3 p. 1029 a 23 20 0£xa ydp iter. del. A 

ante oXwv add. or/.a del. A "I'l lv£Tvat ex ixslvat (?) corr. M 23 del £v xoi; a. 

colloc. A 25 Tts supra scr. C 27 tj otat'peais sX^.ct'rro'jaa colloc. AM 

yevuiv AM: om. CR 28 woe in lit. R- 32 6 IlXioxIvos] Enn. VI lib. I, 2 

(p. 567) lib. Ill, 4 (p. (519) 33 vjvl AM: vOv CRs DEXIPPI IN CATEGORIAS 11 '). H. 7 [Ari-sl. p. ^all. U] 43 

0'jv7.v:c(!. 'j7:oTax"3l)7'. toTc K7.po'j3i Xf/,'0'.c' ou "T^r^ I^-'''^ o'jok xaU' iv 7.1 
-7.3ai /.rj'jvta', «oaT3 r^v av G-ot7'c(j xi;, tic c/.kKa: sE oyJ.'^Ar^; -riyj.- 

XclUcl. 

'AaX7. TYjV [XtaV £l-(iJV X7l a'Jvi>3T''jV -SO'.SAapEV iv 7.'Jtf, •/'.7.t 

5 ra? (be [xipr^ -opti/oasva; • xaOoAou -j'7.[> u3i>' ou ti auva-7.p~U3U ou/ av •> 
sry; TOUTtov i}7!~£pov sv \)o~iwy (n^xz xoivtovsi asv -7. xotv, to cioo; Ac'j'oj 

Z7I r, uX/j •/7I TO 3'JV7JX(fOT£pOV. Z7.T7. TO [i-Tj clV7.'. StipOU 7./,A' £7'JT<0V 
X7l X7T7. TO 1X7] SIV71 £V 6lT0X£l|Xc'v(i). 01)3171 OS 3l3tV 71 TpclC r/.Tlfj TT^ 
IX17C TTjC SUVUSTOU k7.371 3"/]]J-aiV0[X3V7t. 

10 T. 'AXX7. 07] -7X1V 7.-0031 lIXfOTlVOC OUX SIV71 p7.OI.OV /vi'j'OJV 7'JT7]V 10 

T7]V OUSlOtV clTTSlV TIC iSTlV. 

'AXa' £1 [:io6X£l T7]V £VV017V 7'JT7]C 7V£Up£rv, -pOAa[i£ -pOT£pOV T7,V 
017. T(OV OVOJXOCTOJV OlOa5X7.Xt7V , OlOTt T7. 5U7X£/U[X£Va Xal oXa TTp(0T7. 7,V 
£IC £-r[:ioX7|V, 0£'JT£p7 0£ TOU X07OU X7.1 OiapUpwGSOJ? TtXcIOVO; 0£0[X£V7. 15 

15 T7.UT7 07] VUVl -p03Tll)7jai TO ;X"/]T£ X7.i)' U-OX£l|X£VO'J TIVOC Xs^cSbai |X-/]t£ 

£v uiroxsiixsvto £lv7.i 7.7rooioobc; ty] ouai'a ojc to'.OT/jT7.. TO fXEV otiv jA7j sv 

'j7tOX£l[XSV(0 7tJT-/]V SIV71 TCpOO/^XoV (7'JTr] ^CZp UTTOXStTai TOIC dcXXoiC X7' 

avso auTTjC t7. aXX7 to siv7i oux i'/^i). to os [xt] X7i}' uttoxs'.ixsvou Xs- 

Y£5t)7l OtXSlOTaTOV £3Tl T'^ 7.T0[X(i) 0Ua''7.. 017. 'j'Otp TO SIV71 70l7ip£T0; SI? -'« 
■_>0 si-Or^ X7.t' OUOSVOC 'JirOXSiaSVOU X£-j'£T71. XaU' U-OX£tJX£VOU 0£ 7UT7]C 71 
0£6T£f>7l 0'J3t7'. X7Trj70pO!JVT7L 7j OUV X7l T7.rc 0Uat7.lC UTrOXSt*X£V7j TTpOYj^OU- 
}X£V(0? 7.V £r/] X7.1 XUpUo; 0U317. STTcl JX7) 0U3U>V TO'JtfOV OUOSV T(OV 7./,/.(iJV 

owaxal Ti SIV71. Tpiy^wc ok T7]c rjuala: Xsyoixsv/^c, (iSsTisp sip7jX7|X£y, vuv 

Xfj? aUvUsTOU ;XV7jlX0V£6£l, U3T£pOV OS X7t 7t£pi TOIV IJ-oXoiTTOJV 060 kOI/^SS- i-> 
25 T7.t XoyOV, 0T7V Ta [J-SpT] TTjC 0U3''7C X7.1 aUT7. £iv7l Xs-jlfj. 

C. • "iVclOV OS '.p-/]3lV IIXtOTlVOC SutSTTiaai trpaJTOV, 017. Tl 7] 0U317 
•KpOTOCTTSTai T(OV X7Ty^Y0pl(bv. I 

A60 07] o.hia^ eorjoi tic av tol» z(>u)T7^v stv7t T7jV oustav jxiav ;xsv, 53 

OlOTl UTr6xSI.T7!. T.aCSl [X0V7j* OCV T£ *j'7.p T7]V G'Xr|V X7'[:iTjC, U7T0X£t.T7l TOIC cl6£3t, 
30 av T£ TO SIOOC, 'J-0XSIT71 TOIC 3'J[Xi3£pr^X0aU -7VT7/oG 0£ OlOV 7j U-o[':i7i>p7 
-pWTOV. ofXXy^V Oc 7lTt7V 7.T:00100;XSV, OTl 7UT7] [XSV X7l)' S7'JTy]V 'J'ii'3T7- *> 

aUai sirivosiTau t7. os aXXa stcI xaoxr^; r^ oux avs-j t7ut/jC, TzpoTspov os 1 Tot; -(zpoOat iter. M 5 iJ.z>}' r/j yotp xi ctnafiXiCs' £v xt, oux i'axod i}axcpov £v ilaxEpc;) 

Plotiii. (p. (;ii)) 6 xo'jTwv oil: om. AM 8 x6 AM: xoOxo CPv 10 arcopei 

riXwxtvo;] ibidem 10. 11 eitteIv ante oiuxrjv transp. A 13 rot ij'rcAzy^j\i.vja xal 

oXa Trptuxa] cf. Arist. Pliys. A 1 p. 184.i21 14 xoO] an xd? ttXeiovo; M (coni. 

Sahune): TtXet'ova ACR o£o'[x£va AM: oin. OR 10 [xsv] p.rj C -M x7.xtjY0- 

povivxai OR Simpl. (f. 'iOvO): Xsyovxai AM u7rox£i[j.£Vf| ex -porjYO'j[x£vrj coir. A 

22 ouaioc xat xupico; colloc. AM ij.tj ouauJv . . .] xotuxTj? \i.-(] ryj<iriz o'joe[j.ic< xwv c(X/.iuv 

£ivai O'jvaxai Simpl. (fort, recte) 24 jiost o'jo add. auvDEXcoy del. A 25 xat AM: 

om. CRs; an xal auxd (ouata;)? (cf. Porpli. [). 88,21) liy^ Etvai colloc. AM 27 6 

IlXwxIvos] cf. Enn. VI lib. I, 25 (p. 588) 27 an xwv (dXXtov)? (cf. Porph. p. 88,4 Simpl. 

f. 19 v2) 30 r; CR: cm. AMs 31 a'jxY) AM: auxr^ R: om. 31. 32 u-ft- 

axaaSat CR: 'Jcpt'axaxai AM 44 DKXIl'lM IN CATEGORIAS II 7. 8. 9. 10 [Aiist. p. 2ail. ID] • 

to /oil)' i7.L)To i^ ''K'77i^ "'''^ !•*--"' ~''~''^'>'^ '^-^'■'- '''^'^ ''^''■'-'-* ^'''•-''v''>'J* '■''J'o 

•/'■aI aovac oudfjrjc -poxsoa. flti ;j/>v7.c •/.7."t avs'j wd.O'j:. O'jotc ok -avtojc 
UcTa \iwJ.orjc. 

■/). 'A>A7. av;v 7.7.-/,3rvo 7!;'ov dr.rjrj-r^aai . m: o'j otoaaxst. tt scitiv r, 

5 0!J5!.'C(, dUA -J. O'J. -/7l OT'. -0(31 TOC 7/J.7 •■l-jVOUaxSlV TjOS. £7.UTY)V 03 10 

O'j, i-st y.y.'i z( tic "ov avHrxozov arooioouc jj-t^ts rTtTuov si-ot ;x"/;t£ 
•/UV7, Ti asv ouz s'sTiv sip ///CSV. OS icJT'.v ouosy [J.7.XX0V 7/ia>rj'3aT0 
017 tr.c 7.T:o'fa3i(oc Yj ots ic ^-p/V ^•''^pt^-oc t^v avUpco-oc' SkSI 
O'jo' 7V TO i'o'.ov si'kY, tic, rfir^ rjVo'>x7usv ti scttiv. oiov tov 7'vi)pa)- 
10 -ov -jiXaciTixov. ^'^ 

'AX/.7 KpOC -7'JT7 XSZTSOV. OTl OUX I'ST'.V OpOC -pOXSl'iXSVOC ciXX 

uTroyoacsTp xat ots. ttoXXoI opoi xaTa d-o'^aatv XsYovtat, oxav -(vwpitxa -(j 
-a xaTaci7ax6asva' ouxa>c youv -vcoptaou ";£vo}Ji£yo'j ToO 777})o'j x7i z7xou 

TO 7.017''^000V Opt'CoVTOtl TIVSC, [X7-T3 7.-,ai)0V £STt ;xr^T£ X7x6v. X7l £V- '-H) 
15 T7!Jl}7 0-/) O'JV 017. TO'JTO -pOilTrS 7T£pl TO'J £V UT:0X£1;x£V(O X7l X7U 'JTTO- 

xsiasvo'j, •V7 017. ty;c dr.ry^drszu): 7UTa)V Tr^v xupKoTCtT'/jv ouc'av o-/)Xu)a"(j. 

X7l OUX TjOXSaf)-/; UOVT, a-0Cp7a3l. 7./A7. X7i K7p76£r,'}Xa -pO!35i>-/jX£V, 6j3TT£p 

£1' T'.^ X£",'(ov £ivai TOV avUpoj-ov jj-r^i)' i'-ttov [i.rjT£ ^oCiv -poaU£r/; £'^£87)? 
' oTov ^ojxpaTr^c'. 

•20 i). 'A~00£r -7'XlV 6 riXoJTtVOC, OT'. TO UtaV 0'J(37V TWV £VaVTUOV 7.V7. 25 

iX£pOC SlVat 0£XTtXY)V OU -7(571; £'i7pa6C£l O'JTS TaiC VO'/jTaiC 0'JT£ Taic 

(iusixaic. 

llooc TO c?~opTj;x7 toOto £i'-oi[x£v 7V OTl ou -ota/^c 00317^ TO toiojaa 54 
-apiUcTO. X7.1 toIjto -|''''wpiaov £x toO otp/oasvov iji£v tt,? G-oYpa'iYjc to 
25 sOTi Trposf^sivai (/i-'si ^ap ouai'a os itjTtv v) [iyj xai>' u7rox£i|x£vou 

;i.r^T£ £V U-OX£l[Jt£V(o), SCTjS OZ £-£V£-(X£tV ■?] XsYOfXEV/j 00317., TOOx' 

i'sT'.v r^ 3V TY^ 3uvr^t)£ta xal 7:£pl r,c av tic x7Trfi'0pTjS£i£ to'jtI to ovo|j.7- 5 

-707 a£V -io TOl? CpiXoaOCpOtC OCAXTj X£-,'£T7l, 7r7pa 0£ TOIC "oXXorc 7.XA-/J. 
-£pl TaUXr^; GUV Xr^C Ttapa TOU TToXXoTc X£YO[X£V/i? to [Oia>[i7 7L7p£l>£T0, 

oO oSsTE -a3rj av aur^j scpapao^oi r/j 3'jvi)£Tcp xocl xoic £io£3iv auxTjc ■/.^•i 

-;£V£31V. 

I. 'AXX7 017 Tl £VTa'Jl)7 |X£V -pWT/jV OUSl'aV T7]V 7l3l)r^TY)V Xr/El, 

dWayotj ok o£UT£pav wc [xetoc tyjv d3a)jj.aT0v T£Ta"i'[X£vr^v ; lo 2 i'vE'j om. C 5 Tt f/j scripsi: rou libri (of. Simpl. f. 21rl() O'j otoaaxEi ot-i -ou- 

Tiov cfaaiv, Tt esTtv f; c/uat'ct, ccXXa ti oO/. saitv) y^''''"^"'^^''' -^ '' ''■~^^' -^^^^ 

Simpl.: EiTTrj C 7 o'JT. CR: om. A3I It d-i] CR: e'l'-oi AM 11 opo; ryj-/. 

£3Ttv colloc. AM 7:poa-x£(,u£vo; A 12 d-ocpctvaiv A 13 yoiiv AMR: ouv C 

17 [j.6v^j ttJ (xr.o'i-G(3ct Simpl., quod reponas 18 TipoailsiTjv A atuxpct-r;? CM-R 

Simpl.: 3u)-/paTTjV AM' 19 6 nXtoxTvoc] Eim. VI lib. I, 2 fp. 5(i7) extrem. 20 an 

ouaav <TT]v o'jaiav)? 21 clvai CMR: om. A 23 scribas <7t£pi) -aarj? (cf. v. 29) 

Mio[ia ex a^tioij-o; corr. CR 2.') [at]] corrigas p.^T£ 26 ^-£V£Y-/.£rv s: i7:£V£yx£t 

CM2R: ^TTr^rfz-ot AM' 28 xoT; (post yap) t'R: om. AM 30 ccjtt] scripsi: ot-jtr^ 

ACMR: a-jxtij s £cpc(p[j.rJC£t A-'CM-': £cpap[j.o^£t A'M' R ante ttJ add. xai del. M 

32 [j.£v supra scr. AM post -piuxr^v add. ;j.£v del. M DEXIPPI IN CATEGORIAS II 10. 11. 12. 1.". [Arist. p. 2»11. 19] 45 

Oti ou -poy.siTai aurco rrsol i/.si'vfov sittsTv. xott on ouos Xsy'''''"''^' -'•' 
r^ oi'jvrjBsta ixsTvai ou3i7.i. 

17.. riipl OS TO a'jTO C^r/)a7. xc/.xsivo 5tp3'.pET7'. . 0'.7. ti sv asv TOIC 

<I>'Jl'.XOrc T7. X01V7. TTOOtaTtS'. tOC TpfOta. ivTaljiJa ok ~Jj. X7i}' 3X7.'jT7.. 

5 'Uti auTm oi/toc XsYSTai to -ootsoov xai osutsoov, v-jToi ttj 'i'jSct y, i.'» 

-pOC r]U.7C. TtpOC "?iU.7C U,£V O'JV T7. X7.U' SX73T7 -p»0T7 (-pOJTOlC -'7p TO'J- 
TOIC -poai37'AXojJ.Ev}, T"(j Ci'JlS'. 03 T7. XOlVa TTOOTiOOV , OkO '"ZO TOt X'/iloXo'J 
TOt Xai)' ix7(3T0V T3T7.XT7t, 31 ukv O'JV 7.-0 T^C '.puSStO? OCp/OlTO TU. Ta 

a-Xa. Ta ai'Tia, t7. x7.(>' auTa -70' auTuiv syov-a to sTvat. -7. x7i)o//>'j. 20 
10 "a au/v7., T7. du.3piijT7 x7l Ta ToiajTa -poTacsi* si 03 aro tt,c 3-/j;xavT'.xr,c 

0/3(3£tOC — 00? Ta 0VT7 Yj T7C'.C 7'JT»0V S-'.VOOITO, SVaVTtOiC Ta/t}rj30VT7l. 

l3. 'A).X7. Tl av 3!.'-0llJ,3V -pOC TO'JC -3pl aUTO'J TO'JTOU OiaU-'il^J^j/j- 
TO'JVTaC. iJ.-/,-0T3 O'JOS 'iUJSt TpOT3p7 Y, T7. Xai)o/.0'J T(OV xaU' SXaSTOV rjJjA 

uaT3pa ; -•'« 

15 "H CiX0-0UVT3C 7.Xpt|ja)C 3'JpO'.a3V 7.V T7. 7.|J,'.i.'.ajiYjT0'j;J.3V7. WC OULO KoYO'J- 55 

a3va 7'JTO'JC Xau^a'vovTac' OTav -'ap ivoc ixaisTO'j rrptoTa ci'jcf3'. X3*,'oi3i tol 
zaOoXou, -avTcoc 03 -aXiv 'J3t3p7. 'j7:oTii>3;-i.3vo'. Ta xaU' i'xa^Ta 3iva'. X7i 

TYJ 'iU33l TTOOTcpa, O'J X7AfOC <'oC 3V ap/Yj A7.a|37'vO'J jtV 7.'JT0 OTTSp OSlTat 
7.-003I.';3tOC. i-l-oXata 03 33T'. xal T7 T0'.7'jT7 3T:i/3tpY^a7T7' XOIVO'J JJ.3V .') 

•20 ovTO? ava'/xYj X7l aToaov sivai (iv -ap toic xo'.voic t7. aToaa 7:3p'3/3Ta'.). 
aToaou o£ ovtoc ou —a'vTcuc to xoivov. S'.' ■,'£ to xo'.vov 37:1 TToXXoi.; G~ap- 
ysi. OYjXov -'7.0 OTi TO xai)' 3xa3T0v xaTaTa/ilsvTo; 3'!; auTo tou xotvou 
X7.1 3'jjxT:AYjpo'jvTOC a'jTO'j TYjV 0'j3!'7.v 33TIV (ZTOaov -'7.0 tIc avilpoj-oc 
xal avf)ou»zoc isTi. 'i/3'jooc os xal to X3-,'3'.v. roc avaipouaEvou to'j xoivoO lo 

25 ciu -avTcoc to atouov ava'.p3rTaf z\ -,'7.p iv tootco 3/31 to xoivov ty,v 
ouat'av iv T(ij o'.7.t3;'v3'.v ici' oXa t7. 'jz' auTo TSTa^jxiva. t7'jtYjV 
avaiotov 7.vY,pYjX3v 3Ui)uc xal to'j xoivo'j ty,v oXy^v 'j-03Ta3'.v, o'jtuj; aiv 
oijv ToT? "spl 'AXicavopov xal Boy^iIov tol^c te aXXoic [hpiTtaT/jTixoTc i"» 

£Tri/StpO'J3'.V 7.-0XptV33l>ai "/p"/^. 03'.XV'JVa'. 03 iE/)Y0'j;jL3V0'JC T7. .\13T7. Ta 
30 CSUaiXa 7:p03Y)XSV, OTI T7. X0'.V7. 'Ap'.3T0T3XYp ZpOTaTT3'. xal iv TYJ TWV 

aiabr^Tuiv ilitopta. 

r;. Aoxsi 03 t'.3i [xyj opOwc y; Ta'r.c i'/siv ivTaijiJa- 7./.oXo'ji)ov -a'p. 

(yiZ. '.ia3lV, Y)V -pWTOV Sl-clV TY,V '^JX-J.'jy Ot' Y,V 03'JT3pat' 3l3'.V 0'J3''7'. 3. 4 Iv Tot; tPusixor?] cf. A I p. 184a23 4 Ttpo-atTSi C-'ilR-^: rpostaTTEt AC'R' 

.J -itat TO 02'j-£pov C Simpl. fi Ta xail' Exai-ov -ooTipa Simpl. 7 TTpotspov] 

TrpoTcpa Simp]., c|iiod reponas 8 Td y.'/U' l/.n.n-i Simpl. (sed cf. v. (? not.) 

9 aixwv AC 10 auXa C- Simpl.: auTot AMR: aTtXa C 12 toutou C'K: om. 

AMs 12. lo -ia'^ia^TjToOvTas Brand, (p. 50i>15; 13 -A -/.ctiloXo'j Tuiv CR Simpl.: 

Tiov y-aSo'Xo'j T-i AM IT. XaiA^avovta; a-JTO'j; colloc. AM zpiuTaj Tzpoxspot coni. 

Spengel (sed cf. v. 4. G) XEytoai A-'CMR: Xsyovtat A' 17 sxaSTot ex sxctaTov 

corr. M 21 -oXXoI; AMR Simpl.: 7:oXXo=j C Brand. 24 /.ai (ante to) CR: 

est! AMs 25 -0 ot-opiov dvcttpsltai CR: dvatpelTai xcti to octo,uov AMs 28 ts] oe 

Brand. 30 Td supra scr. A rpocj/jXEv ] zpoay/.Et coni. Spengel 

xal om. Brand. 32 jxy^ CMR: yiv A 33 cJjiat supra scr. C 4(i DKXIIMM IN CATKiioKIAS II l.".. 14. 1.0. l(i. 17 |Ari.s1.]). 2.'14. 2''28J 

OauiV or, "/)[J.3rc. (iK i'ysi TO'j-o 7Tpo2'./v"/i;j.|j.svov iv7.p",'(o; 7.-0 t/jC ototi- 
piatio: tojv Z7.ir Giroxs'-ixsvou X7i 7.~o toi xupiojT7T/,y ocOSiyHcfi £iV7.t 
5 ouai'^v Tr,v ar^TS 7,7})' ij-oxstaivou [J-^e iv 'j-oxstjxsvdr 7-0 77.^ to-jto'j -*5 
£; avGCYx/p auji-i^aivci OoUTSpac £Tv7'. uhai'-j.: t7c x7U' 'j-oxsijxIvo'j [i.£v /.ZY'^'- 

JJ.3V7C UY] iv G7T0X£lfi.SV(O 0£ OUCiaC. 

10. T'tl Zp03a~'>p£V [IXtOttVOC TTSpl TYjC T7;£(0C, WC CtXoXouDoV 7^V 

ozlzr/x xrjv -pojt/jv ouai'av [xr, o5a7v uti/J-ov X7t t^ttov fjoaioy. £11)' oG'twc 

10 TWV otOfbv TO JJ.aXXoV X7l TjTTOV. 

'KaTl OS X7I TTpOC ToGtO Y, 7L)T7j 7.~oXoYl'7, <ijC r^Or, -pO£'./v"/yix;j.SVOV "jO 
31/3 TO [XYj 3tV7l iX7./7vOV Xal T^TTOV t\\> -p(l)Tr,V 0'jat7.V, 0T3 TTpdJTtOC 7UTyjV 
X7.t 'loXiaza X7t XUpl<i)T7T7 0Uai7V clVat 7.7:3'i7lV3T0* -a'vT7 "j/Zp T7. ToiauTa 
(''>pl3T7l X7t OUX £y(£l TYJV T0!J [X7J.X0V X7l T^TTOV 7.'i:3tpt7V. TO [X£V •[CtO 6 
15 [XaXXoV X7l AjTTOV KpOSiaiV 7.3I 77T763T(0C, TO 03 iX7!/aCfT7 rCiT7T7l X7T7. T/jV 
UTTcpltioATjV X7l TO TrpCOTtOC X7T7. TT^V 7.p/ViV X7.1 TO X'jpitOT7T7 X7T7. TYjV 
-pOy)70'J[X£V/JV TTi? ',p6(J3a)C 1010T"/]T7. 

l£. W/A' £1 0U0£[X''7 OUai'a }X7.XX0V X7.1 r^TTOV, kWC TO 3100C TOL> 

"j'svo'j? jxaXXov ouaia X£-,'3T7i; 
20 Oti ou xaf>' oaov ouatai sijt', to aa/Aov xai t^ttov X7[xp7!v£i, 7.}Jv7. i» 

X7T7. TTjv T?,; 7iai}"/]Tr|; ouaia: -Xst'ova r, rJTTova a-oSTaaiv. 

iC. 'AXX' £1 TO a'lTiov TTjC ?zia&r,Tr|? ouGrt'7;: Aaa^avsi (t7. 77p atat)-/iTa 

•,'lVOa£Va lOTt X7.1 OUX OVT7). OU TOUTO AS^tOV 7.T0~C0? i-3ia7'Y3i TOV 7:£pl 

T(oy 'KpwTtov T"^ (itjcfs'. Ao'j"Jv; 
25 'H[X3ic Oi vijv otj Ta "^ cp-j^si -puiTa C'/"/tou]X3V ocXaoc toc cb; Trpoc i.> 

7JJX7.C -pWTa X7t T7. £V TU) XEYSCiiiai -puJT7. si 07) TtpWTOlC TOIC clOSOilV 

-^~'~*T/'^"'"^M'-'''' -^^' '^'■^'""^^ ^'^^? 73V£ai, X7.1 ■irpfoTto; Ta stor^ ar, aatvojxsv, 

OSOTipCOC 03 T7. "I'SVrp SIXOTOJC 7V X7t tXaXXoV 0'jai7l XSYOIVTO Ta SlO/j TOJV 

30 lC« TO'JTO [XiV OTj O'JTOJC* £l7:(tJV 03 3UT3pa>C U V 00 0171 TOC Y 3 V r^ 20 

Xal T7. 3l'oyj TtOV -ptoTtOV OOCtuiv A£Y0VT71, t03-£p TOJXTjV Y^VOU; £1^ 
310 fj -37:0ir^T7l, fv' -(j XOIVOV [X3V Y^VOC 7) 0Uat7. si-OTj 03 Vj GCTOfXOs 00317 

xat ■?) o£UT3p7 ousta* Ttou o5v X7i Ty]v Y-'''i>'-"V'' ^^^'^^''■'■'^ (opi'aaTo; 

<l>-/)[xi 07) oTt G-oYpa'W.c TYjv [X3V -pMjTr^v oucJtav Ota too £[-£rv 5 ante o'iolvi add. tyjv del. M 6 ante os'jTspac add to C 8 "Ext] ti A 
-poaa-opct nXu)-Ivo;] locum non iuveni ]0 tiuv eJSwv CR Simpl. (f. 23 '"24): 
TO'j sl'oou; AM 13 7.c(i (ante ruptcuTaTa) AM: om. CR 14 d-stpt'ctv AMR: 
dtTTopt'otv C' 15 'laiaTcct AM: uataxctt R: 'jaxa-ov C 18. 19 ~o'i ysvo'jc [j.aXXov ou- 
o'l'a To5 yi\0'j^ XiysTai A 20 xal rjTTOv CMR: xoli to -^ttov A 21 ttj? supra 
scr. C a{al}rjTrj; ouai'a; ex Simpl. correxi (cf. v. 22): aia&T^aEco; libii r^xTova 
('MR: iXctxxova A 23 oj AM: 6 Oils 24 xujv -ptoxiov AM: xr]v TTpiuxr^v CR 
2fi £{ orj s: d'ofj codd. xoT; supra sor. M 27 z'S' CR: sTxa AM 28 y^vt)] 
EioTj A 30 orj CR: o'jv AM oi'jxepio; ojv] osixepat oe O'jciai Xsyovxat, Iv ol; 
Aiist. 34 [ji£v CR: ora. AM xo"j CR; x6 AM OEXIPPl IX (\\TK(t(IRI.\S II 17. IS. 19. 20 [Arist. p. 2^14. 21] 47 

[ir^TB X'ZiV u-^xs'.ixivo'j }A'^Ea\)y.<. ;x"/]tz iv 'j-ozsi «xiv(i) sivv. >. . '2.") 
TV]v OS (jZ'j-ior/y jjltj iv uTroxiijAivo) asv sTvai xcti>' G-oxsiixsvou 
OS Xi-jSaUwi. xotvov Itt' ajj-cpoTv to ixy) iv G-oxsiixivco sTvxi X'a|i.[':ic(V3r 57 
ci OYj TYjC -pwTTp TO [XTj xctU' u-oxstjiivo'j }d'{Z':i\)yx ioiov, t/j- xo'.vrc i'j-yx 
5 ~o [XYj iv u~ox£i}i.iv(») sivc.'.. xal o'j T:c(r>3rT7.i ouok ot'j'r/]. 

'./;. 'AX).' SI to;xY; stc sio/), oux i'st'. os siooc y; -orot/; oOaiot (afct 
"j'ap iati xal sv c<f>!.Uii(o. to os siooc -^^.X'/. '■j.fAWmny -(~jc 7.v siV, tv 5 
sipYjixsva ouaiac oiatfiscnc; 'Epoujxsv 07] OTi TO ;j,t7.v siv7.i apit^aftj xoivo; ).o'j ;3T'. izaar,: tt; 10 KptuT'/jc ouS'.ac, ixa/vtaTa loiov sioo'jc saTi, xoivov os xat to ixr^TS 
xaf}' UkOxsijxsvo'j Xs-'SCiUai txr^TS iv 'j7:oxsiasv<i) siV7'.. o asv oGv tIc 

aV&ptOTTOC Tj TIC r-TTOC O'JX i'cTT'.V SiOOC. (or OS — p(«T"/) T0l7.'JT/( 0!JC17 ~7.j7 ll> 

sToo? av s'i'"/j. 

ii}. 'AXX' iTst s'l'ip TjXS (p7.vspov OS ix T(T)V sip"/j;j.sv(o V oti T(ov 

15 xai)' UTTOxsiixsvou Xs^ojxsvojv -iva^xaiov xal to'jvo[X7 xal tov 
Xo",''5v xaTr|Y0psi(3i)ai, ix -ouov stpr^ixsvtov to Tfov xai)' lj-oxspxs- 
vou Xs*,'0[j.svcov. ava^xaTov sivai xal TO'Jvo;xa xal tov t/j'^v/ x7.Ty)",'0[>si- 
ai}at ou osr/.vuaiv a~o '•(up tojv ttsoI tt^c oucfiac sipTjasvoav ouosv cpatvsTat i."> 
to'.o'jtov. ipp7j)}-/j txsv -j'ap oti -ptoTai si3'.v oust'ai at aTO[xoi, osuTSpat os 

20 T7. slo/j auTtov xal t7. twv slowv to'jtcov "iSv/j. Ta'jTa oi ooosv 3'jvtsXsl 

-po? aa'f/jVS'.av tou tov Xoyov xal TO'jvoixa xaTrj-jOpsijHai tol> Otioxsiij-svo'j, 

Oi Ta'JTa xaT'/^YopotjivTs? si'x"^ TapaTTOVTar ic. ixstvojv ",7.p or^Xov 

(UV TTpOSlTTSV OTaV STSpOV X 7 U' S T S p U X a T/y Y'^ P '^Z "^ ^ ^'^ > X 7 !}' TT - -0 

xsitxsvou, -avTa 057. xaT7. too y.a-:r^'(0[joo[iivi'jij Ki'^t~a\., xal xaT7. 

25 "OU GkOxsiusvou p'/jiyv^ciSTai. to6t(o "j'ap s'-STai to ostv to xal^' 

uTTOxsiixsvo'j xaTrj";opo'j|xsvov xal ovo;x7Tt X7.1 Xo^d) 7.X"/)Us'jscjiia'. xaTa to'j 

U~OXSl[XSVO'J. 

X. 'EtisI Oc "spl Twv oiacpopojv Xs'jSi (o; xotvov i/ouaoov ~po; T7.c -■"> 

ooaia? TO [XY] iv u7roxs'.[xsv(o sTvau 7'^' oO v.a-aT/.z'jd-Zi oti oux loiov 

30 TT^; oust'ac TO'JTO, avayxaiov -poX7psrv, oaa i^Tl /[/rfivyj. -£pl ToJv oia- 
cpopfov. I 

AOXST [xiv O'JV TO /(OpUStV -S'X'OXOC T7. 'J-O TO 70T0 7SVOC TO'JTO 017- oS 

'Ziooav siv7t, X7I xaToc t/^v toi7'jt"/)v ot7'xptaiv ojc Kpoc TO 7SV0C vosrT7'. 1 slvai CR: om. AM 3 irC CMR: d-' A 3. 5 slvat OR: om. AM 5 za- 

psiTai ACMR Simpl.: -ctpeTvat s (3 ti AMS: fj CR 7, 8 au (ei;) to: w/t^- 

fj.£va? 10 cl'oo'js I'otov colloc. AM Icti ACM: om. Rs oeCMR: or^ A 

13 dVj ex sToo; coit. C 14 os om. C 15 xal TO'jvo|xa CR: sTvctt xaTa To'jvctj.G( 

A: elvat xax' oyvo[xa M IG it. -ottov — xocTrjyopEia&ai (17) CR: om. AMs 

17 -/.at TO'jvofj-a C: xat' ouvojxa R 18 Tispi AM: Trapi CR (cf. p. 7,19) 20 — owv 

TO'J— oblitt. R 23 -posT-ev] c. 3 p. l'>10 xa-rjopstTat CR post w; atki. 

v.aTr,Yopou[xevo'j del. R 24 tovtoc post XeycTott colloc. Arist. post X^y^xat add. 

xoaaO-a AMs: om. CR ^^. 27 dXTj9£'J£a3c<t xaxd xou uTtoxsifx^vou om. C 

32 TO supra scr. M to'jto CR: ovta AM (cf. Porph. Isag-. p. 11,18 Simpl. 

f. 24 V 39 ) 48 DKXIPPI IN CATKOOUIAS 11 20.21 [Arist. p. 3 "7. 32] 

>■J.<J-r^: y; oiod'psotc' "/'jouuToOOV o' oy ~ic s'i'ttoi, oti "(o s'lOct tyjv oiccfopotv 
/,0/j a'jv-a~£ai)oti, oioTrsp TroXXa'xic dvxi too c'loouc 7:(/p7Xa[xpc(vovT7.u c»u[x- 5 
~o.aai [x£v "j'otp c(t Si7cpopotl oixou pyjUsisv otv rspi xou *,'cvouc, zotD' lauTrjV 
0£ ixotar/j xotto: jjisv toiv ucp' sccuttjv prjlktr^ av xctU' div XrjSTOi'. xotia 
5 TTotvToc, xc(T7. OS "oO -j'svou? ouoo([xa)c ' ouO£ yxo ixrjrjzcuTv/.r^ irsziv i'/Aaxr^ 

TOO -,'SVOOC. Ol£Vy^VO-/£ 6£ XO'J £ioO'JC T| Oia'iiOpa fj oXoV fJLSpOUC. £5Tl "I'Olp 

r, otct'^opa TTOtoxr^c auuirXyipfoitxYj ouot'cfc, xott oux I'jrt »j.£V £V u7rox£i[jL£V(o, lo 

OTl 3U[x[':i7'XX£Tai £tC OUat'aV TOUTOI; 7'-£p £l007:0(.£r, OtJX lat'. 0£ Ouat'a, OTl 
OUX £i; TO SlVai d)X £ts TO TOtOVOc ElVai CJU[xPotXX£Tat. */p"/) 0£ VOsTv TO 

10 TotovOi ou^ (oc £7ri TOO Xeuxou cp£p£ X£*co[j.£v '/(orn^sTai YJ.rj toOto, r^ os 
oiotcpopot 00 y(opi^£TOti, TrXr|V £t (xr] ti au[xcpi)ap£rr^ T<ti G7:ox£1|j.£V(o. av 

0£ TIC X£-f(, OTl X7.1 TO OUC>la)0£C aU[J.p£[5i"/)x6? (ZVEO CpthpOtC 01) /(0ptC£T7.t, l"» 

7.XX' £po'ja£v TTpoc ocuTov TT^v KavTfiXr^ oiaatotatv too ouaiwoouc ao^.^^[ir^- 
xoToc xctt TYjc otacpopa? a-/j}i.7ivovT£C. av£aic p.£v yap xoti £7riT0t(3'.c 7r£pt 
15 TO ouatio6£? au[xp£prjx6? &£a)p£iTai, oFov -rspl tov Aii}t07ra ;x£T7(jT7'vTa 
£i; aXXo'j^ TOTTO'jc av£at? av too jxlXavoc awixotTO? ','£voito xal r^ too 
■j'aXotxToc Xeoxot'/)?. TjTTOv IsTi, fxocXXov 0£ 7j TTjC; yiovoc" £ul OS Tr^c oia- 20 

CpOp7C TO [xaXXoV X7.1 r^TTOV OOX av tic t}£a)pr^C£[£V OO Y7!p iOTl OtTiOOV 
OITTOOOC 000£ k£^OV Tr£Coo tJL7.XXov. 

•20 X7.. 'AXX' £t [i.7)T£ 00317 £3t1v y; o'7cpop7. fxr^T£ ao[x3£[3-/)xoc, aXXo 

Oi ooatac X7i aojApspr^xoTo; o66£v isTi oia'^fopov TptTOV (~c/y-oi. "/ap Tot 

0VT7 7j £V 07rOX£l[JL£V(p SSTIV 7| (oox) £V 6T:0X£lU.£Vm , Tj "('(Zp 003t7.t olCjlv 1?.') 
7j aoiX^sfiyjXOTa)* £t OOV SV [J.-/jO£T£ptp TO'JTtOV T7XT£0V TYjV 0l7'^0p7!v, TTOO 

xaTaT7^o[i,£v aoTTjV; | 
25 Fit'al a£v OOV TToXXal 7:po; tooto X6a£ic:, 7.; [xixpov ociT£pov Ipto, irpoi- 59 

Tov 6^ po6Xo[xai waTTEp a^iwaa Tt 7:poi)£rvat, acp' oo t7.c arcopia? xal t7.c 

Xuasi? Xpi'vSlV OOV/)aoiJ.£l}7.. OOX£r OTJ ToTc 6£lV0rc -Spi T7)V TtOV OVTU>V 

laxopiav app"/;TOC •(rivsabot.i q tt^c cp6(3£toc acp' £T£poo y^^'^'^? ^^'? £T£pov 5 

Y£VO? lJl£Tap7C>ls 7£l TOO [XSCJOO Ol7X7Vl>7VOVTOC '/i!J-^?, '^^''^V TO OOVaiJ.£l TO 

30 £irl Toiv ooaiwv, oiov Xsyo) £tcI Toiv dv&ptuTccov 7^ Tcov aXXtov C<o^i>v sv toi? 3 c(l oiacpopal AM: otaccopat CRs ; ceterutn al oiacpopat secundum Simpl. (f. 25r39) post iiapa- 
Xa(j.po(vov-o(t transponas 4. 5 -/.aid Tiavio?] xa-ot -ccvtcuv Simpl., quod fort, recipias 

() eI'oou;] '(i-^'-j'K <-" — po'j?. Is-i ydp oblitt. R 8 to'jtois e^s ouat'av colloc. AM 

TO'JTotc] TO'jTojv Simpl. TO (ante toiovoe) ACMR Simpl. (coni. Speng'el): cm. s 

9. 10 voeIv to Toto'voe oblitt. R 10 tooto CMR: to'jtou A 14 [xev ydp 

oblitt. R 16 YEvoiTO AM: yevrjTai CR 18 viTtov CR Simpl.: to t^ttov AM 

20 ouaia iter. A 21 -/.at CMR: om. A ouoev AM: o'joe CR 22 rj Iv utto- 

XEtfAEVw iatlv v^ OUX £v 'j7:o7,£tij.£v(ij ex Simpl. correxi : r; dv utioxeiijievii) in-zvi r; xa9' 'jtto- 
y.EifAEvo'j AM: yj xai}' 'JiioxEipiEVOu eotiv rj iv u-ox£t;j.£V(o CRs (cf. Porpb. ]i. 73, 22) 
23 [j-TjOE ET^pio CR 24 xaTaT«|o[XEv AMR: Td^ofxEv C 25 iroXXat AMR: 

om. C [xixpov CR: [Jiixpd) AM Ipcd CMR: EpoOtxEV A': Ipujfxev A"^ 2(i Trpo- 

Mvat ex -poftfjvat corr. R"^ 27 ttj? — laTopt'ot? (28) Brand, (p. 52^23) 28 yt- 

vEa&cii A 29 oiaXocviidvovTo; AMR : XavJldvovTO? C to (post ouvdji-Et) om. Brand. 

30 /j] l-t A Cwv A^ DEXIPPI IX CATEGORIAS II -21. "22 [Arist. p. ?,->l. 32] 49 

aTTsptxciai Oitopo'jusvov, oots ouaia ouos-w ist-'v (In -^'p icitiv '■j-zKi:) 
rj'jTc TO ivcp-j'Sia T(o 0'jT(oc vjvauci 3'ja[js[ir|XE (tsas'/j r/;c --ap touto)" Xe-'- 
-cTCti toi'v'jv jxesov Ti a/Ao slvoti tojv ou3i(Juv tou ts ivspYcta 'fips 7.vf^p(tj- lo 
-ou xal ToCi o'jvaaEt. o auTo; xoivuv Isil X6"'oc xat -spt tyjc o'.7/iop5c* 
5 /at -ap oi'jT"/) to U330V i'isi -O'-OTr^Toc te y.7.1 01)317; • oio X7l sdvtsAei su 

TO clvai X7.1 TO kO'.OV £iV7.t, xal O'JTtOC ESTai OUX iv UTTOXSlU-ivtO. 010 Sol 
-pOCT'.Oivai £IC TOV OpOV TO'3 £V U-OX£iaEV(p TO OUOcV 3'JVTsXoOvTOC 31? Ty)V 
0U317V ToD UT:OXSt[J.EVO'J' TO -'ap ctOO; a'JVTiXcT T'. X7.1 "Jj O'.7.'f0p7. ETtElOr, l.'i 
TOl'v'JV T7'JTa 7:pOEt/,Yi7UEV. 7.V7./,7[^(0[X3V T7.; Xu3E'.C TtOV -7/.7'.(T)V CSlXo- 
10 30'iU)V rspt TTp 0'.7'^0p7.C. [X17 UEV 00;a *C£V01t' 7V Yj 7:0l0T"/jT7 Tlt)EaEV"/j 

TTjV otacpopa'v. t:o'.ot"/;t7 oe ouiiwor^ X7t suaTrXrjpwTiXTjv Tr,c 0'j3i7C* a/.A/; 

o' Yj ;XE30V -O'.OT/^TOC X7.1 OUSiac TTjV OiaCpOpaV U7:oX7[x[57'vOU37, XOIVOV 
TtV7 36vOE3U,OV -7pE/0[XEV/jV TaT? [XEV 0'J3''7'.; 7:po; Xa 0U3tOJ0'/) 3U[xp£pr^- 20 
X0T7, ToTc Oi 3'J[X|3e[5'/;X031 ~pOC T7.; 0U3t'7C. "/) "(OCp Cp(J3l? OUX £'!»f)uC (XETCt- 

1 5 pai'vEi ctiro Toiv £V7VTt'(ov £-1 -a svavTia, oiov octto twv Cokov et:! T7. 'i'jxa', 
aAAa 7.7.1 [x£T7^u Tiva ;xE3"/;v ^(ju7]v tyjv T(uv OpocpuTojv 3uve3t-/)3e auv7",'a)- 
'j'ov aacpoTEpojv Toiv axptov xat 3'j[x-X"/]pojTtx7jv xat S'JvoETtxvjv a'jxaiv Tpoc 25 
aXXr^Xa. xat ivTaOila Totvjv tujv oiacpopojv ^EVoiv oTov ou3t'ac xat 3'J|xPe- 

P"/jXOTO; p.E30V Tt £3Tai xaT7. [XEV TlVa; a)C [XETE/OV 7.iJ,CpOTEp(UV TOUTOjV. 

20 xat' aXXotJC os tijc xE/a)pi3aEvov atxcporv. aXX'/j o' av '^i'^oiTO oo|a xoiv 
AE-'0VT(ov 'xYj uovov 3'j;xr:AYjp(o TtXYjV Elvat ty^c 0'j3t'ac ty^v ota/fopaiv. aAAa 60 

xat iXEOO; aOTYj?, yJtOI TY)V xaTa TYjV £[X-EplAY/!;tV TO'J UZOXEIJXEVO'J i)£fopo'j- 
iXEVr^V, UEpOC oij3aV TTjC XaT7. to eIoOC 0U3taC Y^ 3'JVaAA0t0U|XEVY^V T7.U -Ept 
TO OTTOXEtlXEVOV 'j'/i'JZ'jVJ ^ (OC TTEp't aUTO E/EtV ZUJC aUT/jV Xa't 0t7TM)E3i)at 

25 otacpopdj;. 

x8. AoxEt OE ;xot p//joa|x(Tj; aAY^i^lkc Etvai to ty^v ota'^opav xail' Grro- *« 

XEIUEVO'J XaTYj",'0pEt'3!)at • O'JTE *ap TO'JvOixa O'JTE TOV Xo'j'jV EVEStl TY^? ota- 

'iooac xaTYj-j'OpErv toO 'jTroxEtixEV.o. OYjXov OE evte'jDev to -e!^ov ev ;x£V 

SY^JXatVEt TY)V E^IV a'JTYjV ofov TYJV TTE^OTY^Ta. ETEpOV OE TO [XETE/OV TYj? 

30 £;£oj; Ta^T/^c. o-3p o'jx E3Ttv y; oia'fopa aXXa to ot7.x£t';xEvov xaT' auTY^v. lo 

TO'JTOJV OYj OUTtO? £/0VT(OV TO "eTov VOV TTapfbu-EV (ou "^O.U ~r/j~''j E3TtV Y) 1 Oeojpo'jjxevov CR : Siciopo'jixsvtov Ail iaxi'v] siat'v Brantl. 2 to] ti Rrand. 

5 TE CMR: om. A xal to -otov zl-rxi om. C 7 suv-eAouv Brand. 10 ttjJ 

om. C 11. 12 i7.ATj o' ■/( AM: dXX' r^0T^ CR 12 ooai'a; ttjv supra scr. V 

otacpopav] dv in lit. C 13 -a[it-/oixEvrjv C Simp!.: -<■x^^•fO\).i•tr^ AMRs 15 cp'jxa] 

d in lit. R- IG ttjv twv Ciuoco'jtujv [xsar^v CuiV' colloc. C (corr. numeris siiporscr.) 

Tijv CMR Simpl.: om. A 16 auvsaTrjUe] u-£aTr|a£ Simpl. 17 auvOiXtxr^v ""-at c-jp.- 

7rA7]pcoTt7./]v colloc. M (corr. numeris superscr.) cjvoE-tx/jv CMR Simpl.: it/oe/.tixV'' 

A: TJVOE5IX0V Brand. 22 ttiv (post: f{zm) CR: om. AM Simpl. 23 /^ uipo; 

Simpl. 24 T/_s3£3tv A-CMR: szs'LiStv A' w;] wa-t Simpl. Brand. ante ocJto 

add. TO Brand. 20 dvott otXfj&k colloc. C (corr. numeris superscr.) 28 [xiv AM Simpl. 

(f. 2.5v43): om. CR 29 5r,;xatva AM Simpl.: arjfxai'vEtv CR t/jv £;'.v cckr^v CR Simpl.: 

om. AM post riCo'TTj-a add. ccjt/jv AMs: om. CR Simpl. 30 OTiip coni. Spengel : 

ctTTsp libri 31 toOto ... to oiaxsfixsvov (p. 50.1)] conicias t^jto ... tw 8iaxEiixEvoj, nisi 

mails {alXa) -o oiaxEiasvov 

Comment. Arist. lY "2 Dexipp. in Cat. ■! 50 DEXIPPI IN CATKGOHIAS 11 2-J (Arist. p. ;;^i7. ;;2] 

OlC('iOpi7. TO 'j'.7X3['lX3V0V XOtT CUl/jV). 7.U'rjV OS t};V O'.V'fOfiaV XaJj(OJJ.SV TYjV 

-£^or/)T7. 7fi' o'Jv oiov T£ i(3ti xaTrj-'oprjaa' to'j'vojjLa xaTa tou u-oxsi- 

[ASVO'J -7jC 6iaCtOfi7.C. 0)3TZ Ci7!v7.l 10 U-OX£l|X£VOV oivai TTsCoTTiTa, Tj TOV 
Xo-'OV 7'JTT,C. (05t£ TO U7:0X£t[XSV0V St-ilV i'^lV civai acp' TjC TsCol ■,'IV0VT71 l'> 

5 01 tj.3T7a"/ovT£c: oux loTiv siTTsTv. ou/ 6-,'ito^ Tot'v'jv sipr^Tott Touvo;j.a xai 
TOV X070V TTp oiacpopSc o6va3!>7' x7Trf,'op£rai}a'. toO 'j-oxsialvou. oto ouos 
c»'jV(ov!j;j.(oc 7V p-/jifsiyj 6'.7.rpopa x7T7. T(ov u-oxsifxivojv. O'j -/.aS)' oroxst- 

[XSVOU 707. 3'.'-cp T7 X7l>' 'JTTOXciaSVO'J 3'JV<yV'j;j.(0C T«T)V UTt' 7'JTa 7.t6jJ,(JUV 

xaTryY0p£rx7i. 20 

10 Upoc or^ -r/jxr» -rj rirJi^c^^yj. o'jTto* 7V 77:7VT7^3at;xiV. ou yap, 7-sp 

ixzivoi |jO'jXovt71, to £/ov tTjV -£^otr|Ta v'jv 7cpr/);j.i (or jxyj ovtoc asv 

TOUTOU 0l7/^0p7C. TO'jV7VTtOV 03 TY^C kS^OT/jTOC, (OC EXEIVOI Xi^OUGlV • STtl- 
VOn'a ','70 /(OpUOVTSC TYjV -£C0T-/)T7 OU [3o'jXoVT7l TO |J.£Ta TO'J UTOXSlfXSVOU -•"> 

cf'jvsi/vrjijiaEvov £lv7i oi7.cpopav. 7/.X0 os isTi yoiplaai ti r{] ETrtvota, aXXo 

l.'j (OC C(UV'J-7p/0V T(j) U-OX£IU,£V(0 C>uXA7|3£rv. STrcl O'JV X7t 6 'xVplSTOTEXr^C 
TTcpl ToIj OplGTlXoij Xo"iOU XiySl £VT7'jU7 X7l ; TO suvwvuixoj; XaTrj"j'0p£r{3&7l Gl 
£-1 T«OV 0'.7C50p(OV crpr^XS T(WV a'JV£lX"/jJX[X£VU)V [JL£Ta TT^? U^TjC, Xal "/j|X£r? 
O'JTfOC ixO£/Op.£fy7' TO iX£V '(Zp kECoV xal TTjV ■iI£CoTr^Ta £X£l. V) 0£ ~£^0- 

T/j? £-tvoia Ti? oucra jxovov '];iArj to 7:£rov ou auvci/.r^cpsv. ou ypvj ouv 

20 0'.7tp£lV TOV xaT7. TO G-OX£r(J.£VOV £100C AoyOV •/7' TOV OplSTlXOV £1 "ap 6 •"• 
OplST'.XOC X07OC TO Tl 7;V £lv7l O'/jXoi, TOUTO OS S3Tt TO £IOOC, OUX 7XX0C 
[J,£V E3T7!. X7T7. TO U7:0X£t;X£V0V Xo"j'OC. 7XX0C OS 6 X7T7. TOV OpOV, STTsl 
X7I 7T07:0V £V [X£V T(p £iV7l TlVt U-7p)^£tV, TO 0£ OVOp.7. X7l TOV Xo^OV fXY) 
£~7Xr^t)su£5l}7t X7Ta TOU U~0X3l<X£V0U. O'JTfO p,£V OUV 7)p.sT^ 7.7:r^VT"^37.- 

25 [J-SV 07p.iV Oo X7.1 7XX"/)V £IV71 Xu3lV OUX 7.-o[iiX"/)TOV. £7r£l Y»p TO [XaXt3T7 10 
TTOIOUV TO £iOOC T, 0l7.'f0p7' S3TIV, 7.X"/}}}suS3n7l slp'/jXE T(0 Xo^Cp TtO TOV 

TOU uTTOXsiasvou Xo-j'ov u-0 T7.uTrjC 3U[x-X"/jpou3i)7r X7i}' u7:ox;tp.£VOU ouv 

X£-,£T7l, (OC ixsTvOt jjOuXoVTat, OTl 5UU.-X"/ip(l)Ttxr^ S3TI TOU X7T7. TO UZO- 
XStlXSVOV XoY'JU' 7V -j'tZp £177(0 OT^al TZZloXT^TT., STTt YT^C 017 3X£X(0V £ip-/JX7 1.". 

30 xivy;3iv, /; o£ sttI -(T^c oi7 3X£X(Joy xtv/j3ic X7.1 to tteCov x7.1 to outco;: 

XlVOU;X£VOV 0"AjXor. T7UT7 JXSV 07) OUT(OC. \}o.0\l.dC(O 0£ TlOV ^TtOlX(OV /(Opt- 
CoVTtOV T7.; £;£i; 7-0 TU)V SXTWV * 7.3(X)[X7Ta Yiy.p [XVj 7:7p7.0£)^0asv0t X7}>' 
£7UT7. OTaV ipil/^iXsrV 0£0V "(1 , SkI T7.C T0t7UT7C 0'.7X7)'];£IC £p/0VT7t. £1 

OS 060' etc :rot6r/jT£? avsu tojv ttoiiov, ouo' 71 s'isic 7V£u Ttov extSv quo' 20 1 post a'jT'^v add. tojTdJv o>j o'jtio? £-/ovt(ov del. M 2 xc«t7. CllR: om. A 

4 ccJTTj; in ini'i!'. sTippI. JI .") y.cd to'jvojxcc Sirapl., quod repouas v.cd CR Simpl.; 

om. AM 14 a'jv£iXTj[jL^vov AM d'XXo (piiiis) I'R: d'XXiu; AM /ujprjacd C' 

ot'XXo (altertim) CR: -/.oti ot'XXo AM 15 auXXctJ^elv] S'jX supra scr. A If! -/.G<t to 

CR Simpl.: t(Ju AM 18 syeiv (sed v eras.) A 20 sToo; abuudaie putat Speiigel, 

sed tuetur Simpl. post Xoyov VI litt. eras. R 6 CR Siuipl.: om. AM 

21 eI5o? in lit. R- 25 Se AM: o>; CR 29 an yxzV:! 30 -/(v/jCiv Felic: 

xtv/jaeto; ACMRs 3;) r^ CM^R: /;/ AM' 34 o'jo' (alterum) — 0'j5'] o'jI}' — oOl}' 

coui. Speugel DEXIPPl IN CATKGORIAS II 22. 2?,. 24 [Aii.st. p. ;5i>10. 82] r,i 

7.1 oi'Z'iopcd avou -00 u-o/stixsvou »>£ojp-/;!yrjaovT7.t, ocAAa -(iji opiSTixfo 

c7.'JTOJV Xoyfo aua-),-/)p(i>a0U(5l Ta UT:0Xct'[X£V7. 

■/-Y. 'AU7. ~wc -7.p7./r>r(,aa ixEti()s-:o; £t-(bv yotp to ooxstv TraV/j 
oucrt'a u-7:p/£iv lo toos XsYsa&ai £7rY,'a7£v i^r^c- ou fir^v dX ■/){>£?: -;i 

5 SCTlt lOUTO. 25 

'H|i£t;: oTj Trpoc 7.utO'jc 7.7roxpivou;x£07, (u; y) [jl£v -ptur/; oo?7 o-jz 
7u-0'j TjV, 7.Ua dXXou dpicxoucta- xaxd xiva? -(ap -oij-o oocd^s-ai xou: 
u'fccjtavai^ >iYov:7c -:a -(ivr^ X7.1 la £1.0-/5 • "'i ^^- S£u-:£pa | 7uT(r) £oox£'., 02 
oto-£p TrpoO£lc -y;v A£7o;j,£v/;v G'f' ixipcov -poa£&-/iX£V u3-:£pov -?,v 7'j-:o;: 
10 iooxtix^Cs. 

II(o; ouv Tov Ttva 7'vi)poj-ov Xi-'OtjLSv /7.1 avi}poj~ov £iv7i X7.1 C'-iov 
X7.1 A071X0V x7l i)vyjTov, £1 [XTj Tdo£ zazi vAv-fj. zoZza. 

'0X1 -7. £10-/) X7-7.X7/U£y-:7 XlyoacV TCC0£ TlVa £tV7l, 0£ X070C -?,v 5 
-£pl XWV X7f)' 7'Jta E-lV00U[J,£y(OV. 

15 AXXa xaxa -[ Xeyojj-sv -ooe xt x-/;v axojj-ov waiav. -ox£oov X7.X7. xo 

ctOOC Ti X7]V uX-/]V rj XO £; (/.[JL^OIV. 

'H 'f-z'^coaEV io: X7xa Txavxa, 7.XX7. X7X7. [ib x-/)v uX/jv. xaDoaov 
Gzox£ixai xat £i; ivEp-j-swy -?jx£i xou oiyt(S\}y.i xo sioo?. X7.xa 0£ 7uxo xo 10 
siooc, x7{)oaov (opifjxat X7.l i'v iaxiv otpi&aw. £t oi xi? xyjv uX/jv aoptsxov 

20 0Ua7V ;X-/)07[XO)C X00£ XI £1771 'f/jGEl, U-0;j.Vr]SO;X£V 7UX0V 6); ou 7r£pl x-?^c 

7.a/£Xou GX/jc EGxlv -7pojv Xovoc, •K£pi o£ x-f^c 3/ic?tv i/r/jTr^; -po; 

xo eTooc. 

XO. AXXa ~Co: xo X071X0V C'jjov X(o (zXoy'I^ 'juv- £Gtiv Ivavxt'ov; 15 

Oxi ■/) £v xiv. oia'iopi x-(j. £V'j7:7p-/o'jCi/j oi7cpop7. £V7.vxtoy, xo o£ oXov 

25 xtp oX(o oux £3xiv EV7VX10V Xoyo? 0£ xouxo'j xoiouxo;* TO ir.iZzy/j- 

[xEvov xa £y7.VTi7 oux Icixtv 7UX0 £y7.yxtoy £[ ^ap x7.x£/oixo ucs' iyo? xiuy 

£y7.vx''(uy, oux 7y o'jy7ixo X7l Tipoc x-/)y xoO ixipou £V7VXL'otj x7xaoo)^-/;v eo 

£-tX/)0£U0; 7r7p33X£'J7'3i}7l, OK^y 'Vj/'/j (-/)) GJOtJia 7) dxO[J.OC OUai'a -?^ 0£UX£p7 

oucJta s'lTTcp £-io£/oixo X7.y7yx''7, 7'jx7. -/.7i}' 7UX7. OUX SCJX71 ivavxi'a* 7XX' 

:]0 0U0£ £t 0'.7tporxO Xt £[C X7 £y7.yxi.7. . (oCuEp XO C'i>Oy , OuSs OUTCU; S(JX7t 2 Xoyuj Itj-wv colloc. AM ia'jxwv] scz'j in lit. R- 4 xo xooe CR: tooj AJI: xoos 

Ti colli. Spencrel (sed cf. Porph. p. 9G,7 Simpl. f. 2(;r4:)) k^-'qz CR : t^s^r^i AM 

fj ^3-1 xouxo ora. Arist. 7 a-j-o-i AMR.: ccjtujv C 9 r.po^zU AMR: rpoa^et; C 

post uaxepov add. t-)]v Xsyopivr^v del. M 10 £oo-/.tfjLflCe CR: ^oo-/.iao(3c x\M.s II post 

X^Yop.£v add. slvat AM: om. CR zhon supra scr. C 12 -zmz Simpl. (f. 26v47): 

xoo£ ACMRs: too; (I. xctos) xtvot coni. Speiigel (cf. v. 13) 13 sI'St) an -^or) du- 

liimii R y.otxc(ta-/8£VTG(] -/.aTayJJEvxa Simpl. (sed cf. p. .")(;,.'>. 7) 14 irspt AMR Sirapl.: 

£7:1 (" IG t})v uXtjv CMR Simpl.: -/.axd xrjv ijXr^v A 18 c<'jt6 codd. Simpl.: a\) 

coui. Spengel 19 gv ss-tv AM Simpl.: evsattv CR 20 u-o;j.vrjao;A£v AM: u;ic/>vrj'Jov 

[jiv CR: dv7[;.v/j30(j.£v Simpl. 25. 26 xa £7rt5£-/&[j.£va xo Ivavttov M (coir, m.') 

26 ivavxt'ov a'jxo colloc. R (corr. numeris superscr.) 27 sxipoo in nirg-. .snppl. A 

IvavTi'ou A-'CMR Simpl. (f. 27>-50): ^vavxwv A' 28 'L'r/)] ?; awaot vj a-roao; oOir/ ^^ 

Oc'jT^pa Sim])l.: 'W/-/j, gujiacz, y^ dtx. O'jai'a, y^ Oc'jx. codd. s 30 otatpoTxo] on in lit. R 

XI AMR: xi; (': ■:( rt; Simpl., iprnd repoiias 

4:?: 52 IiKXIlM'l IN CATHCOKIAS II •_'4. •_'.'). 21?. '27 [Arist. p. :'.''-J4. ;i2j 

Ttov i'jTat 2V7.vT''ov. *jVotr^ 3' d'v tic y.c<l 7.-0 tol> o[y'>'j T(ov ivotVTuov toOto* -•» 

tXcTsTOV Y^Ip X£y^(0[>tal)ai 7.Uta 7.~' ■xX/vVj/aJUV 7/iO[>l!I'''>a£i)7, (OC 0£ VJV /,£- 

Y£':7t. 7:£r7t TYjv 7UTr)V ouaioy too ^(oou (j-dr//zi. 

5 ■/£. 'Aa},7. -roc TO k'JjO T(t) 'J07TI Xal TOV 7.£[y7 Tf^ YV, £V7.VT''7. X£";£' (».'! 

'AptcfTOTiX-/;;: 

K7T7. T7.^ clOOTTOlO'JC O/^XoVOTt Ot7'fO[>7.C 'i/jSOacV, 7t'TlV£C O'JX itS'-V 

0'jat'7r TO u£v oiiiv 'Vjypov •/.7I t>£paov •/7.I c"/)[>ov /7I 'j^pov 7/,/.r,Xo'.; "> 
ivGtVTia xi-drj'/tK. 7.1 0' o/.7t o'jstai -po^ ~a^ 0X7.C O'jciiac oux zyno'jv^ 

10 £V0tVTt'(O5lV, 71' •'£ X7t £-1 Tr]C 7'JTrjC GXyj; (3UVU9£3Tr(X73lV. 

XT. El OS TIC Toy 7'vi>r>(u-0V T(0 i'--(o /.i-'oi ~(o: iv7.VTlOV ilvai X7l 
TOV Tiva T(0 Tivi'; 

llpo? auTov vjii-oic a-oxpivou[jL£i>a. wc ouokv ixocXXov 6 tI? ^1:7:0? Yj 
tU |3ouic Tj aX/vO ti twv xaxa ttjv -ptoT/jv oi)3''7.v cfoSTory^tov IvavTi'ov i» 
15 isTt ~poc TOV Tivot avi}pa)-ov. st 0' 7.o6vaTOC laTiv r^ t(ov c/.op''{3T(jov -poc 
TO wp'Saivov £V7.VTi(o3is (£v "(ap ivi Ooi (opiSi^oti ic. dyd'^v.r^: ivavTtov £iv7i). 
O'jx opiiov 7.V ci'/j ouo£ ouTo>c Ta? 7.vT!.i}£a£t? Xa;x^i7'v£iv. 

xC» 'AX/vOt tm;. £1 TO 'Too; r(j aT£prja£i X£Y£i ivavTtov £v toic <I>'j- i."> 
ar/.oTc, 7X-/jf>£; TO vijv 7.7:o9atv£ai}ai 7utov tx-/jO£v slvai ousta Ivavxtov: 

20 Ot'. £UOi)£ XOlVOT£pOV X^l T7. X7T7. CfT£p"/i3lV 7.VTlX£!.'a£Va £VaVTl:7. X£Y£tV, 

(0!3T£ 0T7V £V ToTc <I>'J3'.X0i; T/jV I'clV X7.1 TT|V aT£p"/)3'.V £VaVTt7. ■7:p03aYOp£Urj, 
0U07[Jl(0? "^/[J-^? XP'i T7p7'TT£3i)7l, OTl £V TaiC KaT/^Y'^P''^-* 3[p-/jX(0C O'JjtOtV 20 

ousia [XY] £iv7i iv7VT''av iv toTc (PusixoT? -a/av oiyzx'xi 7utwv tyjv £Votv- 

T'.0T'/)T7. XOlVOji Y^P ZPV^-- ""} ~V ^VaV-Ul>a£tt)C 0V0(X7Tt X7.1 £-1 T(OV 
25 Oc'XXwV C?.VTlU£3£tUV. i'sTl JX£V O'JV X7t 7'JTr^ 7j Xu3i; OUX 7.7:0 |3Xt^ TO C, (h: 

£aoiY£ oox£r x7XXiov o' £'.'■/; av xal 'ApiaTot£Xixu)T£pov u.7.XXov outw Xusiv 

TTjV 7.7:0pl7V T7'JT"/jV , OTl TO £loOC -'(] aT£pr^a£l OU)r U)C 00317 OUGta 7.VTt'- 25 
X£tT7l, 7.XX' »UC TO OV TTOOC TO JXYj OV ~M £lO£l T^ (JU? Otp/Yj "pO? TO £3y«T0V 
X7' TO 7.Yat)0V TTpO? TO X7X0V £C£l X7T7. TrOtVTEATj 7.-03T73tV Y^ UCi£3lV fi-l 

30 tsXesv ty,v £vavTt'to3iv. oGtu) y^P vjfJLwv oi7ipoua£V(ov 0U3U0V (X£V ivavTi'cosi; 1 ?£] an Y'ip? 4 t/^v o('jt)]v AM Simp).: To:'j-rjV tijv CR 5. G Xeyst 'Ap.j 

De gen. et conupt. BS p. 3;>5a3s(i. 7 otccforji; otjXovo'ti colloc. A 8 wypov 

7.at ?r|p6v colloc. AM 10 auv^'fEar/jxaitv CR: 'j'^iGT/jZOfSiv AMs 11 xt? ACM: 

Tt R Xeyot CR: /iysi AM svavrtov CMR: IvciVTi'a A elvat CMR: 

om. A 1.5 £[ CR: r; AM IH to ibpi3|jL£vov CR: ra ibp[7|j.£va AMs 

ev AM: jv CR opt'aSat A 17 Xc<;j.iVivciv ACMR: Xa[j.i3avoij.£v S (?) s 

18. 19 sv ToT; tDuaixot;] cf. A 7 p. 190''27 A 9 p. 192afi 21 Iv toT; (P^jsr/oT;] cf. 

A 7 p. 1901. 3Usq. TrpocJaYope-irj CR: Xsyrj AM 22 £[prj7.w; CMR: om. A 

23 oiot'av] O'jstcts C IvotvTt'av Arist. Pliys. A G p. 189^32 (hi oh/, thai cpapiev o<j- 

ai'av IvotvTt'av o'jai'a): ivavrtov AMs: ha^-iT. CR ccotiLv ty]v CR: oc'jr)]v t)jv M: k'j- 

TTjv A 2.3 i-opATj-ov AM (bj Eaotys CR: tu; ys ij.ot AM 2G ciVj c(v scrips! : 

thai libri, qnoil tlelentlnra coni. Spengel \t.aXKm CR: om. AM O'jtw post Ta'i- 

TTjV (27) transp. AM 28 tw zifjii oin. Simpl. (fort, recte) 30 TEAsiav Simpl. 

(fort, recte, of. p. J3,9. 14) DEXIl'Pl L\ CATE(;()KIAS II I'T. 28. 2'J [AiLst. p. 3b-J4. 4a0] 53 

01) Oca>p3Tt7.'.. a/./,oc 03 i-l tojv aoypjv iv7v:'.(o33(oc oiootsaoc 'icc/rj-jXTo;!, 
oc o'jz c3T'.v 'j-o TO ct'jTO ",3voc* o'j "aci sv 'j-aoEs'. aiJ-'iOTcOot T7. ivavT'.'a 
-spii/ci, o'jos tj.7)v -'iv-/; ovra ctuTa -sp'.£/3Ta'. c/.A/J oti to ;x3v iv Td} ."• 

£iv7.'., TO 0' iv T(0 [XTj IjT'.V. 

5 /."/;. 'Aa/v7. to a-/;o3v siv7.' oucfi'7. iv7VT;'ov ;-i t(ov /7.U' i'/7CiT7 o'jCfuov 

c'jTl tyj 37:7710*,'"^ O3O31YIJ-3V0V, oXojC 03 O'Jjt'a O'jy. latl 03031Y[J,3V0V. 

i) TO'JTO 7.7rO_0(7)V -/}-V0-/iX3 TYjV 0l7lp3TtXr)V aiiloOOV X7t ty;/ Ta'JT/p 10 

yrjzrjy. i~z\ •■c/.rj tpjv '^zyv/ju'dxiu'^ oux 3V3CiTiv 3/. t:oot30ojv xvl 7ituo- 

T£p(OV -0irj373()a'. 7.7:6o3l:lV, 7./v/J 7.Va'-'/// T3X3t7'.C 0'.a'.f(3333l -7!vT7 0'7t- 
10 pOUaSVO'JC T7. or:' 7'JT7. l}3(Op3lV Tr,V XOlVOr/jTa 7L»T(0V. j- Tj -707/,X7TT3'.. 
(5jC '-f3p3 0T7.V TO ^(OOV 0'.7'.pa>iX3V 3tC AO" '.XOV X7l a/^jy// r, 'JTTO-O'jV X7l 
v'kOUV 7j OITTO'JV X7.1 TSTpaTTO'JV Tj 0C(7C rJXLO.Z 3-103/3T7'. 0'.a'p3(J3'.C . 3lTa 15 
UTj03;X''7.V 7.'JTU)V 3Up''(3X0VT3C cX,97tV0'J!J7.V ToO C'l^O'J TTjV Ta'JT0T-/jT7 TO'J Y^- 
VO'JC O'JX 3; 3T:aY{yYT,C 7/./,' Ix TTjC T3/.3t7.C 0t7'p333(0C Lr/.\l^fj'jy'^>\i.Z\ . waTTcO 

15 oOv 3ttI tojv aKLur/ r^ 0'.7i'p33'.c to xoivov 3v tou -jt:' 7uto t3;xvo|x3VO'c 

CS'jAaTTil. O'JTCOC X7l 3-1 TOJV OUj'.WV V'jV 03lXV'JT7l, 31 ^ttp 71 fj'J'jir/X ;X3V 
-7571 V'JV Ol7lpO'JVT7'. 7V£XXl7:tO^ £tC TKC -po')T7C X7l 03'JT3p7.C 0'JCil7C, [X/^oi- -0 
T3p7'. 03 TO'JTUJV 3/003'- T"/)V 3V7VT''(0aiV (t^ yj/j rA'J.ifjZ^lZ T3A3r7 0'J37 tA^^'J. 
-rj. UTTO TTjV 'thysjy 7i3p'.3Aaaj37V3v), (jjOTc OLt |XOVOV Tj TIC 0L>ai7 Tivl 7AA7. 

20 X7l 7.-A(l)C ZaSr, 0L»3t7. I'joiv iatlV 3VaVT''0V. 7.-7VTr^5£l3 6' aV tic X7l 
O'JTtOC* 0T7V T'. T(OV X7t' 0'J3i'7V 3'j;xrArjpO'jVT(UV ATj'iiJyj, 3'Jl}'jC TO'JTO 0-30 
i'i' 3X7'3T0U X7l 37:1 TOL) kV-VTOC 7Arji}3C 77:003''xV'JT7l. OlOV TO XoyiXOV £Ci' il.j 
£X7'3T0'J T£ TO'J -XVllptOKOL) X7t £7:1 -7.VT0C. X71 TY] 0'J3l7. TOIV'JV £r7:£p X7t' 
0U3''7.V 'j-d[j/tl TO ;x"/]03;x''7V T/i:j'y 3V7VT'.0j33a>C 3'/3'.V, O'jX £7:1 TIVOC 7.AA7. 

•25 X7l £-1 7:73(UV 7ArjU£C 35T7'. 

xi). ri7'A'.V ri.TJjrjr/^ '^7''V3T7'.. 7:0>C 3V JX£V TOIC 7:pO TO'JTOiV 3[pr|;X3V0'.C 05 
'I'y.KKV./ 0'J3''7 0'.(Up'.3T7'. 7j TO'J £r00'JC 7:7p7. TT^V TOJ •(i'jrj'j;^ V'jvl 03 O'J A3- 
•(£-7.1 ;X7.AA0V X7l TjTTOV clvat. 

'Oti OU"/ 0J37UT10C £X7'T£pOV A£7£T7l, 7.AA7. TO |X£V X7l>' £7'JT0, TO 03 5 

30 X7T7. 3'JuJ":i3,3-/;xoc- to Yap jxaXAov 3'V7i to s'^ooc Tj to y^"'"'^ ''V. 'I 'J'J^''^? 

OUo' OTr£p £3TtV 3Xa3T0V , xaT7. TO'JTO 37:i03/£T7l TO |X7.A>.0V , 7.aa' r^ £Y- 
YUT£pU) TY)C OCTOfXOU OUStaC TTpO/aJpcl, TO 03 r^TTOV 6cf£3r-/;XOC 7:0pp(OT3pa) 
aUITjC 7.<i£3TrjX3. TO'JTO 03 3UU[33,3t^X£V (ZAAOJC ' V'jvl Oi X7i}o £3T'.V £X7!3Tr^ 1 a7.Xc/;CR: ocXXw; AM 3 7:cp!£/£i CR mrg. A mrg. M: 'jrapyat AM -£ptf/£TC(t R- 

iDrg. C: TcxpE/cT^t ACMR' H ouata] ouat'a liljri: om. Siiiipl. (f. 21r')i) furl, rcctiu.s 

rj'r/. EOTcv o'jota collof. AM 10 i}£top£rv CMR: i}£iup£t A r^ r-arji'/'fA-nzi CMR: 

■q r.ctpctAo(T-£t A; corrigas [x?j -c(po(AAaTT£t (vcl TtapotAAaxT,) xt, of. Simpl. pirj r.q TzapotAA'/sar^ 
Ti £v xol; y.ai}' r/.aSTOv £l'o£3iv 13 post e'jpi'cJxoMTEs ex Simpl. adclas ota'fopiv 

ixpctivo'jaav AM: iix^ai'vo'jcjav CR 17 vOv MR: om. A: supra scr. C cevcAt- 

TTws A xa; CR Simpl.: om. AM 19 ou ,o.dvov CMR: om. A 21 ''-r,'■f^^f^ 

Simpl.: }:r,f\hiri ACMRs oz£p CMR Simp].: o-w; A 'IS xoti; — £ipT,[X£Vot; 

(sic) A -po xo'jxiov Simpl. (f. 28r.56): Ttpo xo'jtoj libri (cf. p. .54,2) 27 post 

p.o(X).ov add. /.on ^xxiv ACMRs: secundum Simpl. eieci (cf. v. 30) 29 £-/.ax£p'>v wsri- 

Tw; collor. AM 33 i'-^h-r^AZ AM: •jcf£3xr,y.£ CR 54 [iKXIPPI IN CATK(^.ORI.\.S II •_".!. r.O. Dl [Arist. p. :;b3;^. 4«;)j 

xoOto OTTcp isTtv. O'j '^r^cjl Ai733i)c<!. c'jTTjV ;x7./,//jv ouo' r^tiov. r/'jy. apa n> 

X. "E~l XOt/clVO r"/j-y-3i«K 7';lOV, -cT)C IJ,7.A//;V Xo^jlXOC O'J [i.7./v/.0V 

5 Oti ou xaia xy;v i-itasiv xoO Xoy'-y/jO o av()[>(u-oc zyzi to sivai, 7./,/.7. 

•/.7T7 TO ElOO;' ToDtO o' 33T"/)X3V 7.£'', Tj OS SVSr>->|'il7. TOO aVl)p(l)TiOU X7.T7. lo 
TO Oia'vOOOV TO'J ;X7.XXoV Xo"j''.xo0 -apS/Sl XO XoYlXlUTSpOV T(i) 7.Vi)pOiK(i), O'J 

xa~a lYjv avi}pu>7:oT"/]Ta xott to 0'jvacJi>ai siv^i XoYtxio to 3iv7.i 7ijT(t) oixotojc 
TTapsd'tv. IcJTiv apa outoc usv o auTor, ■?; os ivip-'sia to'j /.o^ixoO to 

10 [XaXXoV XCtl TjTTOV Kp03Ar^'I;3T7.t. £-7tVa) "XSV oOv xal XaUT'/JV TTjV X'j31V 20 

£1 Oi Oil xaxa Tr)V WpiSTOTiXsiov oo;7v [jaOuTspov 7.utyjv dTroooDva'., o'jko? 
ctv ih'jjp-/jTr/(i)T£pov OE-'caiasv to ^/iTOUI-isvov tcscs'jxs jj-siI' r/.aGTO'j t(ov £i- 

6(I)V xai TO TTOtOV GUVU'il5T7ai)7l. £T£pOV [JLSV OV TO'J £1000?, r^pT/^tj-ivov 0£ 

otTr' auTou' xal to ix£v sIoo; uspoc ov tyjc a-jvi^EToo ou3t'7.; xal 7.T01X00 
15 a!j;A7rX"/;p(OTixov £5tiv auT/;; xal ouosttots STiios/STai to |xaX/.ov xal t^ttov, 25 
ai 5s 3'JVTp£/0U3ai TOI-; £10331 TTOIOT/^TSC, OTTOI) »i.3V 7j Xo'j'ixr^, o~ou 0£ ■/) 
UsOfXOTTjC, OTTO'J 0£ Yj ^■/JpOT/^C OS/STai TO txaXXoV, Xal 0UT(O^ OUX i £3TIV Tj 66 

c5aivou,£v/j a'jT/^ xaTa to ;xaXXov 'j7r£po"/Y] xou sloouc dXXa tt^c ttoiot'/jtoc, 
£7C£t xal 6 OTTOUoaioc OTav aaXXov avUpajiroc X£Y"/)Ta'. , ou/^ -(j avUpoj-oc 

20 aXX' (i)? o5't(jo; oiaxst'ijisvoc STtiTsivETai. to'jto oh oux ouai'av aXXa roiov 
a"/j[ia''v£i, (o3T£ yiji-iv dXr^Uu)^ cpatv£3i}ai s/ov to [jlyj £tvai ousiav ou3iac 5 
[xaXXov xal t^ttov. 

Xa. n«)? oijv 7) uXry to jjidXXov xal t^ttov o£/£Tai xal Tavavxia £cp' 
lauTTj? 'javT7!C£xai <xixpov xal [xiya xal sXXsittov xal a7t£p£)jov; Troi; 6s 

25 ~av o-£p av i-a^Y^^^^-^i"'^-'- '{^£'JO£Tai, xav [xsya ciavT73i)"(j [xixpov £3T'., xav 
[xaXXov YjTTov isTiv; 

'Epo'jixcv OY) o'jv, OTi TauTa 7.-0 TYjC TO'J sloouc T/iszm;^ TTapayivsTai lo 
zi; T/jV 'jX/jV -a'3ac xac ToiauTa^ TrapaXXa'csic Xaixpdvouaav xaT' atjTTjv Trjv 
a/ssiv Totj Eioo'jc, Ttpoc 0Tc£p u'^i3TaTai aXXcuc xal aXXw^ l/ousa. xabo 

30 [x£V ^ap [xdXXov auTYiv to eIooc xpaTsT, £V£p-,'OT£pov 'iaiv£Tai, xaUo o TjTtov, 
d[j-uop6T£pov xal auTo stc tyjv u'Xr^v oiaoEixvjTat. aur/j [xsvtoi xai>' sau- 15 
TTjV otjoajxoic -/j uXr^ oir/.'^irjti xaT' ouosv to'jtcjuv 6uvd;x£t yap Traivxa £3Ttv 
(osauTojc xal tt^v lar^'/ Trpoc oXa tgc ovTa s'fxcpaaiv xal u-ooo/7]v tt^? ou3ta? 
-ap£/STai. 1 o'-£p sati'v CR Simpl.: om. AM 2 xa Trapo'vxa OR Simpl. : xa Ivavxt'ot A et post 

TO'jxiuv traiisp. sed mimeris supeiscr. coir. M 6 xoii dv&pw-o'j CR: om. AM 

7. 8 corrigas sec. Felic. O'j xaxd xyjv ci(vi)pa)zoTrjXcf (v.axa yip xtjv avOptuTroT/jxa) -/.al 
12 0£i;a[ix£v CR: TrctpotaxT^aaipLev AM 17 or/cxat CMR, tuetur Simpl.: £;i[0£/£Tai 

As ci'jx e'axiv supra scr. C '21 dAr;!}£; C cpat'vcailat ex cpaiv£xat corr. A 

eyov] £/£tv coni. Speiigel [xyj Felic.: -^v libri ouai'av] o'jsta (sed a m.-) R 

23 ot/i-ii scripsi sec. Simpl.: /iyExat ACMRs icp' CR: oicp' AM 24 'JTiEpr/ov -/.ai 

eXXeT-ov colloc. AM 25 ir.r/.'^iiKr^-u ACM 28. 29 xoj si'oou; xtjv s/esiv colloc. 

AM 80 a-jx/jv MR: a-jtrjc AC 32 /) oXtj ouocttxwc colloc. A 33 xd ovxa 

AMR Simpl.: om. C 34 -ap£-/_£xai] TrapotOEyExai Simpl. DEXIPPI IN CATEOORIAS II 32. olJ. ;;i4 [Aiist. p. 4" 10. 20] 55 

/.,3. A'jTo ok TO'JTO t:77>'v Ir^-r^'Stoi; azw/. O'.a ti r/.i ukv '■/jO'''/'. to 
U7.X//JV /al Yjttov o'jx syo'jaiv. 7t os to'-ot/jTsc i-ioi/ovTat : 

II xal Tooro ouv/iCiojxci}7. Xuaai xaia xov au-ov //J70V, xac tx£V o'j3!,7.: -'O 

T(G 3V iaUT7.rc iivai [XSVSIV X7l>' i'va Of>OV 7.-0C57lV0[XSV0'.. T7.C 03 -oioT/jtac 
5 T(i) £V STcpOlC EyS'.V TO 31V7.' aS": ixSlVOjV j'JV7././.0'.0'i3i)7.'.. clZOTOJC 707. 7t 
JJLSV 0U3I.7.', O'JTS 7.'i S7.'JtWV O'JTS 7.7:' (zX/.fOV oiyOVT7'. T/jV i-t":73'.V. 71 
6i TTOlOtr^tSC 7TlO toJV 'JTrOXolfJlivcoV SV OtC iY*i'r|'V0VT7l X7T7. to ;J.7././.0V X7l -'5 
TjTTOV i7rtT£''vOVT7l. 

A*,'. litO? 0£ 7.7:£'X0T(jrJC 3!.'~01JJ.3V TOUC TTO/^Xo'JC 7'JTOV 7lT'.7.5l)7'. (OC 
10 7.[i.9l[5l77A0VTa X7.t JJ-Tj 77:0'.|;7'.V0a3V0V; TO ",'ap lO'.OV TTjC oijjt'7C 7.7:001 OO'JC 07 
'Ji-/)ar |J, 7X'. 3T7 7'JTy)C '.'O'.OV 00X31 3LV7' TO T7'JT0V X 7. I iv 7 1 1) [J. ('") 
OV TWV iVaVTl'oJV 3iV7.l OcXT'.XOV. 

<l>"/)[Xt 07] OTl ToO lOl'oU 7Z0}Xr/:/(Ji: X3",'0U3V0'J, X'JOUUC 03 TO'J -avTi 
X7l ;XOV(t) G7:7'p"/0VT0C V'JV TO 00X31 rLp03X3'.T7t 03'.XV'J]JL3V0'J 7'jTO'J, OTt TYj; •") 

15 x7i)oXou ousiac X7.l Tr,c rpcoT'/jc ouy oiov T3 tojjto 3i'/ai loiov. (oc rAyr/.z 

TO OVTO): lOlOV 0-dr//ZV/. X7.1 OTl '.O'.OV 0'JT(OC A3"j'3T7.'. 00/ (OC ~73r, 'J-7'p- 
yOV X7l TYj X7iloAO'J X7t TYJ XaT7. [J-ipOC, 7aX' OTl 3V [XOVT, T';:'JTr, 33t1 TO 
TOIO'JXOV iotOV, 3V 0U03JX17 03 akKr^ TtOV X7T'/)-0p'.(UV. O'JTO)^ -j'7.p X7l TO 
1TU0 X3~TO;i303(3T7.TOV ),373T7t . O'J/ OT'. -7.V -'JO OjXOtWC X3-T0;x3p33T7T0V. Ut 
20 d'fj^ OTl 3V T(0 TT'Jpl iciTl TO A37:T0JX3p3CJT7T0V. X7l 3VT7'ji}7 OT/. 3Z310V] 

3i' -( 33TIV 7To;xov 03XTIX0V T(ov svavT''ajy, uTto r/)V ouaiay 33TI, 017. tolJto 

lOlOV 00X31 31V71 X7l t9)C OCTTAfOC 0fJ3''a? TO 03XTIX0V TOJV 3V7.VTt'(Jt)V. -,''^«J^'^" 

}x3^a 03 TO'jTo aa-ipsaTipov a-o tt^ avxiaTpociTjC' 3i't3 -'ip ousta isT''. 031 

Tl 3tV7.l 3V 7'JTy, (ZTOJXOV iv OV X7l T7UT0V 'jK7!p"/0V TWV 3V7VT!.'('JV 7.V7. 1> 
25 "X300C SStI OSXTIXOV, 3i't3 cV OV X7l T7.'JT0V T7.V7.VT''7. 03y3T7.l. O'jG'.a 3CiT''v. 

ouTO>c' ouv 35X71 loiov (oc 3"! |xrj03voc xojv aXXojv A3",o[X3Vov, iirl [xovy^c 

03 TTjC 0'J(jt7C X7.1 7T:0 T7'JTrp iril Td)V 7T0[X(tJV. 

Xo. 'AXX' O'JXSTl 7[X'il[':i7XX3lV "/p7j . OTl Trp03l}3lC TO 7.pli)|X(i) 3V jXO- 

V(ov xoiv axoaojv xo'jto ioiov 7.-0030tox3V • to} ",'7-p ^^v^zi X7l T(j) 31031 ouy -M 

30 •J-7'p73l TO'JTO lOlOV. 

11 kOOC TO'JXO OU y7A3-0V £X3rV0 7.VX3l7t3rv, OXl XpOTTOC clC £3Tl YVW- 
33(1); 6 7.-0 ]J.3pOUC TO OXOV a'JV3[J/J7lV«JV J03X3 X7.1 3VT7Lil}7, 31 TO'J aTO- 2 0U7, supra scr. G !//j'jatv CR: s;:tor/ov-7.i .A,Ms 4 sv] ijiv C ict'jTcd; CR: 

a-jxat; AM ') itu in lit. R- 7 d-6 CMR: u-o A r/iyvov-rod A !l d-£i- 

■/.OTU); scrips! : ctv sixotw; ]iliri: o-V/. iv vel civ dvEixoTO); (1. cJ.Trer/.dxto;) coni. Spci);:el (of. 
p. 33,18. 1!)) ot'j-ov AMR: gcjtwv 10 dixcpiPaXovTa A 11 [jA'/.i-j-a oHotov 

TTJs ouaia; Arist. slvat ooxst colloc. AMs 13 ciyj CR: ov) o'jv .AM lovrj 

AMR: x'jpto'j C os CMR: orj A 14 post rpdaxstTai add. otc del. C lo xai 

TTy? TTpcijTrj; fort, eicias <.b; Trscpuxc — -roio-Jtov t'otov (18) om. A 18 o£ AMR: 

cm. G 21 si' Tl AGR: el'xa Ms 22 ooxcl lotov colloc. AM in/.w; GMR: 

cc-Xtj? a 24 £v OV GMR: ov sv A 2-5 xaoxov AG: ttjto MRs cJiia 

hih om. G 27 ct7:o CMR-': £-1 AR' 28 to coni. Spengel: xw IU'ri avr 30 I'owv CR: -6 ioiov AM; fort, etiam loiov eicias 31 dv-eiTicIv] Eireiv G o'xt 

CR: om. AM 56 DKXU'P! IX CATEiiOHIAS 1104.05. [Arlst. p. 1^10 20} 

aO'J TO'JtO i^tl TO 10!.'(0;X7., 0'jV7.T7.'. X7."t tO'J *,SV/JC 3iv7.l TO 7.'jT0* iTTilOT) 5.'o 

•jOcp oia TYjv aTOjxov o'j3;'civ X7l tcjI sv aoTTj sivai 7.1 Oi'jTip7.'. ryjal'yi hi- 

"('OVTCtt T7. £VaVTl7. 6£/£CJtJ7.l, 017. ToOtO TO I'oiOV 7'JT(l>V Z'Jpi'ojC 7.'i(0p''37T0 

O'/jXaiv oTi o'jyl toG oi~X(iic X7.i sv i-ivoia ocvDoojTto'j ouos toO xoivo'j xal 68 

5 XOtl}' ia'JTO VOOUtxivOU ^oiou to ioiOV vOv 7/fOf(U£T7t, dl}A ~W X7"7.T3TaY- 

[jLSvo'j xal £V 67rao;£i X7.1 iv t(oo£ ovtoc* o 77.0* iv toTc xai) £X73tov 

{IcOjpO'JflcVO? 7'vOp(OZOC X7t TO ^(OOV TO £V TOIC X7T7. [X£pOC YjOT^ X7.T7.T£T7Y- 
JxivOV TO TO'.O'JTOV ioiOV £7:lO£"/£T7'.. 5 

X£. 'Av TO''v'JV T0'JT(OV T'.C X7|'!io;i£VOC T(OV X7T7ay.£'ja>V £'T£pOV r^JXlV 

10 '/yY>'* 7.V()'J7:ocsif>a)V Xi^irj' O'jxouv £aT7t ;xov/p Tr^c i^/jjIt.; lOiov to £tpv)- 

lx£vOV. xal 77.0 7'. £:£'.C X7I 7'. 0'.ai)£3£lC Toiv £V7VTIU)V iiol 0£XTIX7''* Tl 
TTOO, 7IJT0V £00!J]X£V; £clC [X£V -'^p >''^- Ol7l}£aiC xal "07?'-^ X£-,'£T7.l 'i7'jAr| 10 
X7i 3~0'J0717.. XIV/)3'C 0£ X'J.'/p.rj. X7.1 3p76£ra -'IV£T71, waT£ O'J |J.0V7U 

'j~drj-/t<. -yX; 0!j3''71C to £~'.0£xtixov Ta>v £V7.vt''ojv 7aX7. X7I aXXo'.c "Xiioaiv. 
15 'A/.Xa -poc Tou; TauTa X£Yovt7c 7.zo tujv y^o/^ -po£ip"/);x£va)V 7.7:7.VTav 

ypTj' OU "j^p Ta 7£V"/) X7.1 T7. clo"/) Toiv 0U3l(OV 7'JTa X7.>}' 7'JT7. TOJV 7.T0- 15 
UWV (Lie "j'£V"/j X7.1 £lOr^ i)£lOpO'JVT£C: 0£XTIX7. TfUV £V7VT''u)V 7V7. [X£pOC £).£- 
•|'0|X£V, aXX' 10^ £V ToT, 7.T0JX01C l)£OJpOUiX£V7. Xal (JU? aUVU~7'p/0VT7 ToTc 

7.Toao'.c. aXXojc ouv {)£(op£rT7i £~l Tojv ou3i(ov TO 7.ya |X£poc Toiv ivav- 
20 Ti(jDV £iv7i osxTixov, TiXXojc £-1 x'.v/;(j£(jic X7.1 -p7'?£ajc X7l oi7i}£a£(o; xal 
ToJv TO'.ouTojv. Y) |x£v yocp 00317 [xt7. xal r^ auTV) ouaa ofov o ZojxpocTrj^ -'o 
Ta £vavT!.'a £-io£/_£Tat ::ap7. [X£po;, wste xal to £i6o; 6 avi^ptuuoc xal to 
-j'ivoc TO C<p''^v "^(i ^v auT(o O£typo'jtx£va o£c£Tat Ta svavTt'a dvd }X£po? oia 

TO X7.1 TOV ^LWXpaT/^V £lv7'. OtvUptOTTOV Xal ^([iO'^. £~1 0£ TUJV (xXACOV CiUy 
25 O'JTOJC 3'JJx[ii7lV£f -^Oc [X£V -j'7.p Y) TTpail? OlOV 7) 'Api3T£''oO'J xaXr^, f]0£ OS 

r^a'J\•r^ oiov ■?; EupuJ^a'Tou, 6;xo['(u; xal t; Ictc xaO' r^v r^ -pa?'.;, f^0£ [X£v 25 
a-ouoa-'a, yjo£ o£ 'ia-jAr^. 7/vX7' o'jv xal aXXai £[3l 7iYvo[X£vai a-ryjoaXc/.i 
xal cpa'jAai 3'j;x;x£TaJj7T/>o'j3ai £v T(j) £vl tojv ivavTtcuv, ou/ at auTal 

(037T£p j 71 aTO|XO!, O'JSiai 6-0[X£V0U3ai TYjV Tuiv £VaVTl'(OV IX£T7j3oArjV. (03k£P 69 

30 vap 'Xi£p£ T7. T£33apa iav d-fj^idKhQ to xi:i30irj>-j. ilvai. 0'jo£ apTia' £3T'.v, 1 EivGtt] v7.t m.-' supra scr. R 3 to CMR : om. A 4 o-V/i L'R: o'J AMs 

Tou (prius) AMR: to C .5 srjto ex iot'j-ov corr. R- dcpiopi'^E-at C 6 e'/.a- 

3-ov AMR: 'iv.'x'j-i C 7 toIc 7.aT<i [xspo; 7]5rj CR: toT; -oto'j-ot; AM lU '/Ifri 

AM: AEyet CR -f^c, CMR: om. A 11 'iUn ex ai;£i; corr. A tojv svav- 

Tt'wv ex TO IvavTt'ov corr. R- 13 |3pao£la ex [3pa/£ia corr, R' 14 TiAEoat R 

15 ino CR: £•/. AM -poEipYjijiviov CR: £(pTj[XEva)v AM 17. IS e/iyofxEv CR: 

U'ioiJ.v/ A'Sl V.) a'AAco; CR: v.cd otUto; AM 20 7.iv/j3£w; — Scoxpaxrj; (21) 

in mrg. suppl. R' -pa^Ew;] £;£(«; C (sed £ iu ra.s. II litt. et yp. -paiccu? super- 

scr. ID.-) 21 fj (ante piv) scripsi: £i libri -/at oj3ot R 22 u»5t£ ACR: 

wSTE T£ Ms, quae eicienda coni. Spengel 23 to Iwo^j AM: -/.at to ^uiov CR 

Ta (ante ^vavTta) eicieudum coni. Speugel 24 to AMR: om. C 25 oe] oto M 

26 E'jp'j^dxo'j A (ublque) 27 -i-tvoaEvat C 28 o-x/ at auxat MR- (cf. p. 57,8): o'j/ 

iTJ-oX AR': o'jy w; auTat C: o-j/. auTal s (ex coniect.) 211 'j-oaEvo'jsat AMR: 'jito- 

!j.Evo'j3tv C 30 TO ACM: Ta K DEXIPPI IN CATEGURIAS U ;;5. ;5(;. 37. 38 [Aii.t. p. 4^ lu. -JOJ 57 

xaXvi xc.l or/7.i'a ouos -p7.?ic eti stvai Xs-'stai 'Apiste-'o'^iu, r, -aXiv r^ Ivj- 5 
pu|5aVju TO xaxYi srvat jj-'/jxiti lyoucfoi ouos -f/7.?tc Kupuparou stv7.'. /i-2T7.'.. 
£1 [isy --ap r^ouvato r, v^Jr^ -pactc cpips r; 'Api3T3'»/j X7t x^xr; -jcvisilau 
d-rAhnar/. to x7Xov yA'^j-o -jivs-.v Troct^tc- i-sl os xoi o'-sp iaxl xaXr 
TTpacic sav dccaipci)-^. ouxstt ouoe ovoaa!^ST7i X7U' vGt/jV, suo'/jXov («c svt 
[J.OVO) auvoua-'toTai t(o x7X(o, /al 7:7'Xiy v) oauK-/; Tcfi x7X(o. 7i u-ivToi lo 

0UCi'.'7l Ol7;jLivO'J3lV 71 aUT7l T(7jV iv7VT''wV ;XST7,37.X/.0VTU)V. 

Xt. 'A/.Xa -(be 6 -7Tr,p OTS |X2V u-'t7i:vii, ots ok voacl: 
10 AioTi av&pwTTo; iaxi cpr^jotxcv ^tvcTai oSv xaTa a'j[i.j33[5lr|X-^>? "/) toi^os 

xaTrjopt'a. iaxi ok to loiov t7|C ouc;i7c ou xaT7 aufj.|33[':i-/;xoc 7XX7. X7i)' 15 
ko.o-6, xal ou x7t' aXXo ocXXa x7Ta Tyjv iv 7uT(i| [xs-7i3oAr;V. 

XC. 'AXXa Ti'voc ivavTt'ou 6 r^Xioc isTi osxtixoc, oc -,'3 3v ivi 31031 
7.3I 33T-/JX3V tbaauTojc; o-joiv -'^-p t-(] cp!jci3t 7UT0!j 33Ttv ivavTiov. 73 

15 [Xr^V Ol>p7Vo; O'JX 7V crT7r/) OL»03-OT3, STa'ai? Oc XlVr]33l £VaVTl7.. 7XX7. X7l 
TO TttJp TOJV CpB7pTtbv OV »>3p;x6T-/;TOC uiv 33TtV 3-l03XT'.X0V, 'j/'J/pOT'/jTOC 03 -'0 
OJ, X7t 7) /ia>V 'Vj/pOT/JTOC uiv 33TtV l-lOiXTr/./p iJSpaOTT^TOC 0£ O'J. 

IIpoc TauT7 07; otjv 3i'Ti0t;x3V otv, (OC TO loiojfxa Ti9ex7i ivTauUa Trctar/C 
tt;? £V <x3T7[":ioX7.rc ouva[X3v/]c -j'rj'VscOai ouatac, ou [xsvtoi tyjc ev ~m £iv7i 

•20 TTSplS/OUarp to 7[X3T7j3XrjT0V T(bv clVxOV. 3TI £7ri63XT[XYjV 31V71 T(bv 3V7V- I'i 

Ti'ojv 9-/;atv, aXX' ou/i ouaioiaUat iv toic 3V7vtioic- to 63 -Op oux sos^axo 

TYjV l>£p[X0T-/jT7, 7.XX' SSTIV 7UT0!J 3V TY^ OUSt'a 7) UspaOTr^. 0U03V 03 370- 

TO e■IT^03)^£T7l, 7XXa T(bv 3COjU3V Tl, oToV TO G'otUp l}£pJXOr/jTa £~10£"/3T71 

ItUIXT/JTOV OUCiaV •irOlOX-/)T7, U-pOT/^Ta 03 OUXe'ti (aujX'iUTOC -^p 33TIV 7UT(o), 

25 X7l Tj -j'7) UYpOT-/iT7. [X3V £-t03/3T7'. | w; 7.V £XTO; 0'ja7.V TTOlOT'/JTa, CT^pO- 70 

x/jTa 6i ouo7[X(T)c- tq 77.P ou3t'a 7UTr^^ auvu7:ccp/£'.. x7.l Ta oupavi7 xoivuv 
£V vq xuxXocpopia to £iv7i E/31 X7i oux 7.v 3/01 TIV7. irapaoOycijv xr^q 

£V7VTltl)a£UJC. In OUOi -OlOT-/iT3'c £131V 71 T0172t71 l0lOTrjT3C, 7XX' OUSlOJ- 
03tC Ol7CpOp7.l X7l a'J[X-X"/jp(0T'.X7l TT^C 0'J(5l'7C, (y(3T3 OUX 7V 'XSVOV Tr 3^t- 5 

30 aT7'.T0 T(bv x7t' ouaiav uTzapyy^Tvy^. ou ouv ;xy] cp6cJ3i x7t 7./(ooi'3T(oc 

OctTSpOV U7r7'p)^£l, T7'jT7 03XTIX7 £3X1 T(OV SV7VX['(oy. 

X-/j. 'AXX' £Tr7V3Xl}oj;X3V -7'XlV £Cp' £T3p7C 7.-0pt7C. (iJ37r3p T7 -jivT; 
X7l T7. £10-/] -pO? TT^V oi!x£!,7V 07:03T731V O'JX £;/]pX3l 37!JT0rc TO 03/33i)7t 10 2 Xeysxai elvott colloc. AM 3 thai (ante Xi'fzrnt.i) supra «cr. A 5 po.st r,o6v«TO 

addendum av coni. Spengel (hauil i-ecte) 7 xui -/aXcu ex to -/otAov con-. C |xev- 

Toi ex pivTi corn R- 8 at a'jxat ACR-M: socj-ai R' 10 otoii OR: oti AM 

Toia'oE CR: xoiauxTj AMs 12 aXXo ex liXhr^ corr. R- ccjttj C'-'R-'M-': ccJtw 

AG'M'R' 13 o; Simpl. (f. 28v63): to; ACiIRs 14 cp-jcjet] xiv^act Simpl. 

15 OS CR Simpl.: ydp AM 17 v.ocl rj ytwv — }}£p;j.ox/j-o; 0£ oii om. C IS ojv 

OR: om. AM 19 yi'vsai^ott A 29 (.oaxe in lit. R' jjivov tt C 8impl.: [xe- 

vovTi AMRs 29, 30 i-hzcti-o Simpl.: izisxazo ACMRs 30 ouv supra scr. G 

post 'f'iast add. -Ac/d) (sic) del. xV 32 ticzXiv AMR: toivjv C e'/ exepa; dtnopt'a; 

R: Sep' ETspav -/.aT/jyoptav A: et:' ot'XXrjv d:ropiav C: i'^' STEpa; xatT^yopta? Ms an 

w3-Ep (yotp)? 33 corrigas (eu) to os/EsSctt 58 DEXiriM IN CATKiiORlAS II oS. ;)0 [Arist. p. ob^-i. d2] 

•/.r/X 71 0'7i)i3E'.c y,7.t 7.[ /iv-/(3S'.c xvU' iaoToic oi/ovia'. t7. iv7VTt'7, 7.A/.7. 

"/.7T7. t7. 'jrOXElUSVa 7lt5i)rjT7!. 

<l>atikv 07) O'JV Of. TTj OOa^'a 'jTzdo/Z'. to 0S"/3a!)7'. T7. £V7VTr7. O'.OTl 
.') 'J7:0/3tT7l -7VT7/0'J 777.3'. /.7I TTSol 7'JT7)V V.r/.\ SV 7'jr7j 777VT7 'jrA't'/Z\. 15 
(0(3"£ X7I TTSpl 7tJTY)V ta SV7VTia SOftt, TtOV 03 OJJMi'J OUOiV' TO 377103X71- 
XOV U77ap"/3'.. 0U03 "/Tip TTpO^ TYjV OtX3''aV UTTOStaaiV i;7]pX3l 37'J-:orc T7. 
aDIJ.[33p7jXOT7. 7.X/J 3T3p7.C U770p7'l}p7C 0Er":7l 77p0C TO 3tV7.'.. y7.1 0'J03 TYjV 
ap/YjV UJ70X3ttai OUOSVr TiOJC 7.V oOv 03/0'.T0 Xa 3V7VT''7. a 73 0U03 U770- 
10 ;X3Vci: TO aSV ■j'O'p UkOXEIIXEVOV OtOV TO <3Vii\lO. X3'JX0V X7I a3X7V "'I'V''-"^-- -0 
JX3V0V a(0|X7. TO 03 'fUW^n. O'J, 0U03 0T7V 3X AS'JXO'J iX3/,7V '[ivr^Z'JX, TO A3'J- 

xov 777pov ui'/txrix TO [jLsXav, aXXa to asv oC»x3ti 3CtIv o'jos jxevov -apa- 
oiyzxai t/)v ivavTt'av irpoc 37ut6 \iory.^r^\i, aXX' 3?i3"7.T0ti, to 03 rfj'qvstai. 

Xai TO |X3V C<i>''>V "/-^•l ^J avUpCUTiO; £773lOyj UTrO|J.£V3t, 03/3T7.1 T7. 3V7.VT17.. 
15 X7»)oaOV 3Calv 0U!jl7l 3V T(0 Tivl '7.yi)p(l)7r(0 , TO 03 ypW|X7 O'J/ 'J770|X3V3'., -'5 

Oia ToGtO OUX 37Tl03/3Ta'.* OTaV 'ia.rj 7.77!.'"(j TO Ac'JXOV, a'JVa773p/3T7l GOV 

aUTIU Xal TO ypa)JJL7. X7l OUXSTI SSTai, X7.[ 7[xa "(O -7.p7.-|lV33t}7'. TTjV JX3- 

A7Vt'7.V 777 p7.Yl'v3T7l 7^ ETt' 7UTTj /pOl7. 7) 3t [Xy) TO'JTO 33T'.V 0T3 33TIV, O'J 71 

JX3VT01 [X3V0V zb "/pW[X7 T7. ECtOVTCt X7l SlSlOVTa 63/3T7'.. 
20 Xl). ri7'AtV IlXfOTlVOC 7770f>sr Xs-j'tUV , OTl a'j;xP3[5-/)XOr 33TI 77Spt TY]V 

O'JSiaV TO 03y33l>7'. 7.V7. ;X3pOC T7. iV7VTta, (OGTE ;X3V 33T'.V T, 0U3'-7. 

OUX ci'pr^XSV, 0!J03 0T:3p 7.3I U-drjyZi loiia; 7r7p33T/j33V O 'Ap'.3T0T3/.rp, 0- o 

03 aXXa)C aUT'^ 777.pr^X0X0'ji>7jX3, 6e07'^X(DX3. 

<I>V)30JX3V O'JV 77pOC TOV OEVOpa TOV T7Ut' 7.770pO'jVT7. WC XOEITTOV Tl 7, 

25 xa-a -r^v ai3i)7;T7jV ouaictv driamX^ o [xeaXsi Tauxo rMrdyzr^ 777.3'.v ousi'a; 

3160c, OtJ 7:p037r0l3rT7l OE, OTl au;X7r£Cp0p7j;XEV7^C T7.'JT7p 0'j37^C 031 X71 T7. 10 

ioi(i)|xotTa TOiauTa sivai, 077017 7.UT7] sSTtv. etteI x7' vjv 'xVpia-oTsXr^c 

PouXojAiVOC eV03lca3l}7l to 3'J|X773'.pop7j[XEVOV X7.1 UY) 7.A7^UlV0V T7p EV'jXo'J 
xal (5UVl>£T0U X7.1 3V 7373331 01)317.^ 017. T7^C |X3T7|3oX7,C T7p 31C T7. EVaVTtV. 

30 STroir^Gaxo ttjV 7.7:ooo3'.v, waTE x6 auvi}3Tov tyjc ryjaia; xai xaxa ttXyjOo^ 4 OTj om. C 5 £v a'JTTJj Siinpl. (f. "iOrCU): io laux-^ AMs: rf' sajT/jV CR (i td 

ex TU) corr. A 10 ofov CR Simpl.: ^p'-'''' A^I -(hiion C 12 pivov CR: 

|xo'vov AM 1.') Eisiv AMR Simpl.: oin. C 16 drAri Simj)!.: dr.r^ ACMR 

l(i. 17 O'JV oc'j-w CR: [xet ci'jzo'j AM Simpl. (fort, recte) 17 y.al (aute o-jxeti) Simpl.: 

/J ACMRs Tifj TiapcfcivcsDat Simpl.: to T7apc(Y£ai)at ACMR 18 orz iszb AMR: 

om. G: ore TrepiEaxiv Simpl. 19 Etaiovxa xal e^tdv-a colloc. AM Simpl. ^^y.'- 

3Hc(t C -JO llAwxTvo; aTtopsl] cf. Euu. VI lib. I, 2 (p. 5G7) lib. Ill, 6 (p. 621) a77opcI 

?iyuiv oTt CR: XeyEi (etiam oxc om.) AM 24. 2b xpEtxxdv xt vj xaxa correxi ex Simpl. (dopa- 

xdv xt ^TiXEt xat xpeTxxov yj xaxd) : xpix/jv xiva xal CRs : xal (xpixr^v xtva in lac. cm.) AM 
2.5 awij/jXTjv GMR: aiaJlfjatv A dTiaixeT] dTiatxEt MR: aTrdvxrjatv 0: diiatxEiv s: in lac. 

om. A [j.iXzi A xaOxo CR: xa'jxov AM Simpl. (fort, recte) 2(3 7:poa770[£r- 

xat ex 77poaiuro£Txat corr. M: -poaTroisTaDai coni. Spengel xa'Jxr|? a'j[XT:£'f . O'liarj? colloc. 

AM: a'j;x7:£'.p. o-jsyj; xa'jxrjs colloc. C 29 xal ^v yeveiei in mrg. siippl. A 30 ojJxe] 

(JUS R' (x£ add. m.'-') DEXIPPI IN CATE(i()i;iAS II ;;n. lO [Arist. p. -Jail] 59 

Ostofio'jixcvov AoYi^oasvoc '/jtojc /al to loiov 7.'jty;c iisfoosT, oj3t3 Z7!. rifj l'. 

Ci.'j33'. ^.U-r/p y.7.1 --^ T0'.7.'jTr, 6-0317331 O'fsTXoV (J'JVU-7!p/3lV. £1 IX3V O'JV 
TiOTS p-SV dyz TO -«T)V iv7VTt(0V 7V7. 1X300? OSXTIXOV, TTOTS 03 tXY) £l/£, 

aujXj33j3-/;xoc av 7;/ to'jto- 3-31 os ouv7!u.3t u-ao/s'. 7'jt-^' to -oor T7.vavTia 

5 7U-V)V U-0/3l'3i}7'., T0t7'jr/) 03 33T'. X7t 7, 3'Jvi>3T0C 00317 (OC r7VT(0V [X3T- 
£/3'.V TCJV 3[0«OV /7I 3'j;x-3CiO[;y;3U7t 3/. TCOV 3[C TTjV GX/// 3p/0;X3V(uy 20 
-7'VTUJV, 3tX0T(OC TW 3'Jv{y3T(0 KtJTTjC X7l "/) 7rr>0C T7. 3V7VT''7 'JTTOOO/rj 

auvsXr^Xu&sv. 

;x. 'Oaoiojc llXfoTrvoc 7.-or>3i. 3i r^ oila\}r^Tr^ rjm'.r/. ouv. 7V3'j ii-t'{i- 

10 DOU; OUO' aVc'J -OIOT-/;tOC, -(be T7. 3'J|Xj3£p-/jXrjT7 aUT/jC /(opilCo>X3V. £3T(0 
0£ TO X£"j'0[X3V0V 37:i -7p70£lY[X7T0C* TOU "UpOC 0U317C X370;X3V-/;C 37.V TO -'5 
;r^pOV X7l i}3p[X0V l}3Xr^a(0;X3V yojpt'37l, OIJX 3Tt 33T71 TO OXOV 0!J317, 
7AX7 Tl 7IJT0U ;X3pOC' TO'JTO 03 33T'.V 7^ 67.7^ (OGTS ]X0V7j 7^ 0U3t7. 3'jp3- 72 
{}7,33Tat 7) u'A7j. 

15 Ilp(OT0V IX3V O'JV TO 3'j;X;xiXT0V X7l 3'j;x-3':p0p'/iiX3V0V T7^C 3VT7'Ji}7. 

0U3''7; OU/ Op7. , 7.XX7. 7.-00l7X7;X|37'v(OV X7l>' 37UT7. UsdJOol T7. 6-7'o- 
■/0VT7 7L)TT^, ;X7j07|X(bc 7'JT(by X7.t' lOt7.V 6cp33T7jX0T(OV OcXXoC -7VT(l)V £V 5 
7.XA7jX01C X7l [X3t' dhKr^KUiV TO 0-(030'JV 'J'i-3T7!V7!. 3/OVTOJV, O3'JT30OV 03, 
OTt TO l}3p;X0V X7t TO r/)pOV X7' T7.C X7t' 3!,07( 3'J|X7r///)p(OTr/7.C Ol7/iOp7.C 

20 (JU? y(0pl3T7.C -010T7^T7C 0'.7X7;X|37!v3'.. X7l T7,V X7.T7. TO 3100C 0'j3!!7V OU TTpOG- 
'K0l3rT7t 0U03 OTl 7j ZpOJT/^ 6t:03T73'.C T7;c 3'JVl}£T0U 00317; 3; 3X7^? 33Tt 10 
Xal 31000;, w3-3p 3V TOi; <I>03lX0r; 03r/.V0T7l. T«>V Oi iTTStSlOVTWV aOT"(( 
at {X£V Otjata)03U -010T7|T3C 30a':rX7jp003tV 76tY]V X7l a0V0'il3T7.3lV, 71 03 

(ju; )^«)pi3T7.l i-r^('''/o\>-a<.. 7.7:0 yotp tootcuv -po7jXi}3v 3tc oTrovoiav too 
25 vo[X''C£iv 3tvai Tv^v o/z/jv xoptwc oo3iav x7Ta 'ApiJTOTiXr^v. to 03 00/ 

OOTOJ; ^'/-'-' 303'.C3 -j'7.p 3V ToTc <l>03tX0r;, OTl TO £100? |X7A'.3T7' 33TIV Tj 15 
0U3t'a. 3-31T7. 0003 71 -Oi6t7jT3C 71 0031(0031;, a't UTra'p/OOOl ;X3t' 70T7^C, 

/(opt'CovTai, aXXa ouva[X£t. £X£iv7yV T/jpooaiv (■/] ix£v "(ap to6t(juv govooo; to 

OXOV UCpl5T7|3l), ;X£V£l JX3VT0' 7, oX^^ 00y7;X3t , X7V T7C 003l(6o3'.C -010T/JT7C 

30 xay T7. y(opi3T7. Ziyqiai. to oov o6x 7y3o ixsysDooc X7l oox 7y30 -O'O- 
T7jToc T7^y 7t3i)"/)T7jy f}U':iirj.\ i)£(op3r3i)7i Xi^STai [xsy opt}(oc, oox3Tt ;x3yT0i :.'o 

OTtcp 33Tly 7.X7|l>£; TOOTO 7:p03Tll>3]X3yOV £/£l TO OTl X7V T7. £107^ T-(j STTl- 

voia y_(opiCo[X3y7, 7.XX' r^ okr^ 6oy7';x3t ;x3y£t £ixcp7yTaCo[x3y7j f^ Tojy £ioa>y 
auv63(o, coGTc £1 fX7^03 sivat 7y30 Ttby stowy ■/) 0X7^ o6y7T7'., xop'.(OT3pa 
35 Icilv oujta Tj x7Ta to eIooc. 1 i}£cupo'j;xivov coni. Spengel: i}£copo'j[j.£VTp codd. 1. 2 aut (ij? (pro watc) aut o^pctActv I'oni. 
Spengel 4 auTYJ CR: ex auirj; corr. A: ciuttj; Ms 5. (i [XcTsystv CMR: u.Exiyci \ 

6 5U[j.-£9op£[ai}ai A 9 IIXujtTvo; dTropci] cf. Enn. VI lib. Ill, 8 (p. 6:23) 10 av£'j 

rotOTT]; A otuTfj; AMR: a'JT?j C 1 1 oe CMR: o/j A 12 ■/w[j~rfj'xi AM' 

20 (b; ACMR Siinpl. (f. 29r65): o-j Ss 21. 22 y.oX eioo'j; eotiv colloc. G 22 £v xoi; 

(pusixots] cf. A 7 p. 18'Jb30s(j. 23 ante oustwoct; add. ws AM: om. CR 2o tyjv 

'jXtjv elvat colloc. AM 26 t) supra set. A 30 oiyr^-zai ex OEy£Tat corr. A 

O'jx (alterura) ora. A 33 yiopt^ojxEva] corrigas -/(opt'^coixev [X£Vct, fort, etiam o-£p tSTiv 

(v. 32) hue (pest (j.£Vii) Irausponas Ev-javxa^oviv/j t'R 35 tj oOata rj (' . GO DKXIPIM IX CATEGORIAS II 41. 4l' [Ari^t. p. 4a-_>l. 4i'19] 

ua. 'Aa/.' oO/l £t urj rA.n/'A to rtuv i/toc -ai)oc o Xo-,oc //y.! r, -'•» 

;x3-ot[3oXTjv Ty)v y.axa to d!Xr^i)£'j£tv 7.7t -vSuOiCfftar Ao-,o'j yj.rj a^-r, svv.v- 
Tt'foai; xo(l TTp oo;-/),: 7.!jtt,c. irsl (opa ■;£ /.r,'3iv [xr/vs tr^v 'Vj/r,v 

5 OEXTlXYjy cIvXl T(OV 3V7.VTl(0V. i~ct O'J 03/3X7'. TO /.3'JXOV X7.1 'AsX'/V 

(ouOi "I'ap ri'f'JXc to'jtojv sivat i-ioox-'xv]), 7.X/,' i-'03/3T7i 7. -i'^uxs ' ;m) 
03/eai)7t or^v '^pov/jSiv xal 7/ipo3'jvr^v , ota to'jto 33X71 -30! 7.'jtr)v 7) 71] 

0r/.3['7 3V7VT''(1J31C' o5"(OC O'JV X7l 3Vt7!Jl)7., (bc 6 AO",OC OZ/lZy.'. t7. £V7.VT''7 

X7t •/; ooca. roOt' 33Tiv -y)v zaTa to oJ/z/jiIec X7l 'I^S'jooc 03/o;j.3V7 ix£T7. 
10 [!ioAr,v. ou u3VT0t TYjv xttta TO X7})r,ai)7i r^ ar) x7i)y,3iJ7'.. 33T71 oOv -zrA ■> 

7UTa X7.T7. ;x3T7j3oXr]v r; iv7VT;'ri>3'.c tyjv 7:p03rjX0'j37.v T(o Xo^to X7.i 

TT, oo;t,. 

llpOC 6y) T7'JT7 3pO!JiX3V, OTl 01) X7!>' 37UT0V 6 A070C 3Z'.0S/£T7l TO 

aXr^OsC X7t TO '^cUOO; JX-/jVUTtXO? ■£ OJV. 7./-X' OU X7T7. TY)V 0rX3;'7V 'i'j3'.V 
15 X7T7. TO ~pOC Tl £~l6£"/STai TO 7.X"/)i)eC 7.7.1 TO 'L£UOO: * X7T7. '^C/.0 TO a'j;x- ll> 

CpcoVOC r, 736;X''iU)V0C £lv7' TOIC 7:pa7U.7.3'.V 7.X-/jl)£'J3lV Yj 'i>3'J0i3i)7'. X3Y3T71. 

f03-30 O'JV iv TO^C TTpOC Tl |X-/jO£[Xt7.C £V 7UToTc uETapo/.Y^c •^zvotxi'rr^; 

Oc^tOC aOiaXEpo; *CqV3T7'. T(0 OcXXoV a3T7X'.V/;UrjV7'. , O'jTtO X7l £VT7'ji)7 O'J 

-to TTaJIsiy Tl Tov X670V r^ |x£T7paXX£iv tyjv 6o?7.v iz 7.X-/iU»ov '!/£'j69] ''1773- 
20 "Oti, dXXa ]j,£vovT7 axvjTfiix oia tyjv twv T:pa7[x7Ta)V ix£T7[5!oXy)v ooxei ocXaotc 15 

aXX(JDC 3/31V 31 0' depot TIC y.7l So'/Aj AO7OU a)C Xo-j'O'J X7l OOcYjC 3iV7l T7.C 
T017'JT7.C JX3Ta[3o/.7'c, 33T7.1 }X£V Yj [X£Ta[3oXY) X7.T7. TO 7.AYji)3C X7l 'Lc'JOOC, 
OU 'xivTOl TOJ 7UT7. 7:7l}3rV |X£V£l '{O.rj rj./hrf^O.. 

JX^. 'AXX' 7/j'3 £1 [jO'jX3l 30"|'y(OpV)30)U.£V lOlOV TYJC 0IJ3;'7r TO'JTO £[V7l, 

25 aXX' 0[X(OC O'J -7pt'3TYj3'. Tl £3TIV YJ OUSta* TlVl *|'7.p 3-£p3l'37VT£C TYjV 017!- 20 

voiav Ta jx£V ou3i7c X£"'Oa£V. T7. Oi -'■jSS\. 31 ;X3V T(;) T003 £iV7l X7.1 ZKn 

fXYj 3V 7/.A(0 'JTrapySlV, to £100C X7.l TO 73V0C TO'JTO OU/ 3';3r Z7T7. IJ-3V "j'7.p 

TYp atO|XO'J 0U5t7C TO 3100C Xr|'3T7l . TO 03 *,'£VOC X7l X7T7. ToO £100'JC X7l 

xata ToD aToaou. 1 -0(0/01 Ail: na3/£t C: r^a'T/r, R (/.av jxr, "^'s/J/ Simpl. f. 29^09) 1. 2 ante r^ ooia 

add. or/£Tcci del. A 2 auxui M Simpl.: autw ACR 4 aO-fjc] an r^ I'j-l^'i 

h elvai 0£V.Ttx7iv colloc. C 8 6 Xoy^' ^^^ Simpl.: Xoyo; CR U 5£/_o[X£va furt. 

eicias 10 to AM Sirapl.: om. CR 14 to om. C oj -/.axa tt^v o[-/.£iav 

ci'jaiv eicias, uisi malis post ajotv hunc fere defectum statuere diXXa -/.5;-i -t;v Trpo; -a 
zpctyixata s/eatv, oia toOto 16 'i;£6o£ailai ex ']/£'jo£-o(t corr. A 17 Y'''"^!-'-^"'''!* 

AM: Yivo|X£VTj? R coir. C 18 ytvExai C [j.£Ta-/.iv7)ail-7jvat R 19 an (xat) -/jv 

oo;av?' 21 an oo^r^s {(be 6o;rj;>? 22 Isxai AMR: fjxt G post (X£v add. oyv C 

y.at om. C 23 xw AM: x6 CRs 24 aXki ye A 3'jy/u)rjrjacofj.£v ACR: a-jy/w- 

prjao[x£v Ms I'otov xTj? o'jatas C: oblitt. R (sed I'otov ante xf^z ouaiac videtur fuisse): 

ZTfi o'jsi'a; ioiov AMs 25 tj ou3{a AM: ouat'a CRs (cf. p. 44,4) 26 XEyu)[j.£v 

coni. Spengel 27 xoOxo coui. Speugel: xoJxo'j libri oh/ £;ct ACR: oOx £;£t Ms 

(o'JOEV xo'jxiov £y£i Simpl.) 28 xo 0£ yEvos 7.c(i 7.5(xd xoO eIoou; C-'R: x6 oe yEvo; v.al 

xaxd x6 £i5os C: xal 7.axa xoO eiooo; oe x6 ysvo? (ex xou yEvou? corr. A) AM'-': -/.axd o£ 
xo'j eI'So'j; oe x6 y£vo; M' DEXIPPl IN CATEGORIAS II 42 [Arist. p. 2all. -Ii-ID] (jl 

nptoifiV jj,iV o'Jv ipoDiXiV, on xat' aXXou .o'jtojc Xi",iT7.i ou/ wc to -•'> 
autxpsPr^xoc, o ti ukv aXXtp, aXX' u)? Y£V0?, o ti cJuarXr^pcoTixov -O'J u::ox£i- 
aivou xal w^auTto; -sfil ocuxou X£y6|X£vov. s-sita o -oXXaxi; sipv^xajisv 
-p6? Tov avopa, xocxsTvo TrpoaiiOsasv , (oc ou yprj tvjv 7.a<''> [xatov uh'si'j.'j 74 
5 £7:iC'»5tsrv iul Tfuv aooaatwv o'jok to xa»}' iauTo Z7.t £v x3/topi3;j.svov sttI 

TWV ;i.T| O'JVaiXSVtOV £-l0£/£3l)a[ TaUTCt. "/pT; 0£ XCtl TO-JTO £lO£V7.t, OJC TOJV 
dvtoTaTO) -'SVOjy OU)^ ofoVTi CtXptJjSrc OpOUC 7.7:00lOOV7l OUOS TTjV 003177 
GtUTWV TSASOJC -7(J7V TcplXapstv 0UV7T0V 7:7.37. "/(Zp 7.-0 T(TjV 'j3T£pC0V "''vs- .'. 

-at 7) TTSpl auTfov 0107.3/7X17 G7rouvr|33i [xaXXov ioixoia X7.l 'j-0Yp7'iY|. ou 

10 0£T TOIV'JV TiXioV i-trr^TsTv -7p7. TOJJ AO-j'Oy r^ 030V i7:i0r/3T7t "?) T(OV -p7Y- 
{iaT(OV 37'^T]V£17, (03T£ 3:7,0X31 X7I TO I'oioV 7.Z000'JV7'., 7.'i' OU 31 X7t' 

O'jsi'av 7.1 XiciU x7Trj"j'opO!jVTat. 3V33ti ij-aUiiv. i 2 |jLEv] fjiv (*v) roni. Saliiine: sv Spi'iisjel ; an 7,c(i iv? 5 sri^rjTcTv CR: C'fj"^'"' AM AKEinilOV IIVATQNIKOT (DIAOIOOOT TQN E12 TA2 AP12T0- 75 
rivVori' KATKrOPIAS AllOf^IQN Ti: KAI ATIRQX TPITOX. 

Ks9aX7.tC( TOU TptTOU [5t|jXlOU. 

a. "Oti xoc-a nXojTivov v; -oiotyjc ocpsiXst ':rpoT7!TX£t3i)7i toij -orjoij. 
5 p. 'A-op-'ci IlXtoTi'vou, £v -^ Cr^xzXz'-j.u x>. vsimyj '/sj-h. -oO auvs/oi}; xal ."• 

O'-»Opia[J.£V0U TO xaT"/i-jOpO'jjX£VOV. 
-'. 'Otl TO OlfOplSfJLSVOy TJtWi -pOTEpOV 33TI TO'J G'JVS/O'jr, 7.7.1 aUV7V- 
aipol |X=V, OU C5'JV7V7.lp3rT7' OS, X7l G'JV£-riipST7l ]X3V U~0 ToGi 

auvs)roSc, o'j aovo-i'-pspsi oi. 

10 0. [IXu)TlVOU 7.7rOpt7, OTl aX/.'/j |J,SV V; Cpu3lC ToIj 7.plDjX0L> 7SjS)' ZO.'jrf^'J lO 

scjTiv, oXkr^ Zz xa&' r^v to Toaovos 7ur(] u-doyzi. 

c. nXwTtVOU 77r0pl7., TTOTSpOV £VU-7py£l TOtC 7.pJ);X0'J[J.3V0lC 7.pt[>U.0C 
-?^ /tOpk 7!JT(OV [XoTpSr. 

r. "Oti Ti auTo toGto 7:o3ot"/)c oo ttccvtoj; saTi ttogov. 

15 C 'A~Opia n^.tOTl'vO'J, OTl T<0 Xo^W TO TTOaoV aO[Xp£^/(XS. 15 

■/), llXaJTlVOU dc7:0pl7, OT'. OU Ol' S70T0V, 7.XX' iv T(5 /P''jV'0 OVTl -OjOJ 

XSYOJJLSVO? AO'j'OC X7.1 7UT0? TTOGOV VOtAt'CsTat. 
{). nXtOTtVOU 7.-0pt7, OTl O'JX £^7pX£T TO ii.£Tp£rai)7l KpOC TO £iV7t 

TToaov. 

20 I. "AXX-/) ITXtOTlVOU 7.7:0pl'a, OTI OJC ■/) -pSctC X7T7. a'JU.p£[3-/jX0C £!jT'. 20 

7:o3r|, O'JTU) xal o Ao^oc. [ 

17. 'OtI OU 0'JV7T7l 6 Xo^OC TtOV ;J.£T7 SDJi-TrXoXYj? (OV UTTO X7T'/jY0pl7V 76 

TTlTTTilV, £1 *(£ 7t X7T-/]70pt7' 7kX71 £?aiV. 

i[5. Oti u,7.XXov sosi 3uv£yrj Xf^-iv *^^v X070V X7t tov 7.ptUaov 7^ to 
25 a(0[xa. 1 titulnm et indicem om. AM: exhib. CR twv R: oin. C 2 ante tpiTOv add. 

ptpXiov C (cf. p. 30,2) 3 TptTO'j] r ill lit. 11- 7. 8 aovavcitpcT CR-: cjvat- 

pet R' 9 a'jv£7:r.pEp£i ex avaipeiT^i corr. R' 12 Ivj-ofpyst ooui. S|)engel: iv- 

C'jv'j-otp-/_£i CR (cf. p. G9,7) 14 Y| aO-o-oaoxr^; Simpl. (f. 33 'IT) quod rppoiias 

IG o'j 01' C: rj'jo' Rs 17 Aoyo? ex ypovo; corr. (' aOxo (' voai'^ctat scripsi: 

YiviTat del. CR : iincinis iucliis. s (cf. p. 70, 111) 22 rjj o'JvaTat R: aoOvoTcv C DEXIPPI IN CATEGORIAS HI index 63 

r,'. Aia Ti IOC aixcp'.jBaUojv zlzzv zl -Jj. ttevte t(ov osxa ijioptov; 5 
to. Of. cifoixa xat ij,s-j'2t)oc xctl -pafxp/fj xat £-iciC(V3ia /7.i>' sauTa oux 

13. OtI [XY) -pOOlOacKC rspl -OTTOU X7.1 /pOVO'J ypTjTai aUToTc (OC Y>/; 

5 TtpOS-j'VWCifJ.SVOtC. 

IT. ^)t' TplTOV SlOOC a/,AO roSO'J Z7.p7.'irjXiV. lO 

iC. nXtOXl'vO'J 7.ropt7. TTEpt TO'J /pOVOU -(OC /,i-,'ST7[ -o3or. 

17]. Oti ypovoc jj-aXXov ian tou -poc xi. 

if). nXtOTlVVJ 7.7:0pl7 -Spl TO'J TOkO'J. 

10 X. Ilotspov O'jo Tj tp'.'a V)rA[)-/zvi Ooi toic Uiaiv £/ou3'.v: 

xa. Et TrpO'/jyouiJ-ivcoc 6 tottoc X7.l v^ i-'/^7!vEi7 i>i3'.v l/si; 15 

xp. Oti oXooc ou 0'jv7.':7'. 3iV7t Ds-jic. 

X-'. "Oti \ 37:i'iav3'7 xaT7. a'J|i[^3j3/jxoc iciTi ttojt^. 

xo. 'Oti Tiva i^isiv i'/r^^xo. oux esti 7:037'. 

Ij X3. Tl Xp'.TT^plOV TOU OlO>pl3|i.3V0'J "OSO'J X7l TO'J C?.0pl.'3T0U : 

XT- Aia Tl TO 7.0pl3T0V Z030V TO U3V 7.ZA(~JC A3-,'3T7t. TO 03 TTpOC TH 'iO 

xC. Oti £vavTuo3ic egtiv iv t(o ~03(o. xat T7'jt7. As-jOvtoc 'Aoiotots- 

XO'JC T(0 ~03(O O'JOSV 33T'.V 3V7.VTtOV. 

XY). 'Oti o6v7.T7i to -o/.'j xal to o/.r,ov -03a 3iv7'.. 
20 xiK lloTspov Tot a)^r^a7.Ta -o'.a oeT X3*'3tv r^ -oaa; 

L IIOU ■/pTj T7TT3tV T7)V -'3(0;j.3TpiaV, £V T(0 -OSri) 7^ 3V T(i) -Otol ; L>:. 

\n.. rifo; Xrj'S'. T(ij -0310 »j."/)03v sivat £V7Vtiov; 

a|3. 'Oti o tottoc o'jx 33ti xaiT e7'jtov aiTioc ty^c 3rt to3ovo3 xi- 

VY]33lor. 
25 X*,'. iA'.7. T'' OU /,3Y'J[J--''' "^ XaTOt 0l7![X3Tp0V 3V7VTt'7 . 31' ','3 T/^V 3V7VT10- 

T/jTa T"(i u3Yi3Trj oiaSTOtasi. [xsTpoufisv : so 

Xo. I l0T3p0V XCtl £7ri TYjC [37p(JT"/jTOC X7t XO'J'iOT/^TOC TO i'30V X7I (ZVllOV 

ypY) Xrj'Eiv 7^ o'j; [ 
Xe. Oti 37.V to; etI rouuv toD jSapEOC X7.1 xo'r^ou to iVjV X7t 7vi3ov 77 
30 Xrf/jT7i, oux av I'oiov zlr^ touto tou ttosou. 

Xt- Ata Tl EITTE TOJV 3 Xoi~(OV IXY^ iSTl TiOGOV, OU TCiVU aV 
OO^EIEV 130V TE Xal rZV'.SOV X3YE3f)7i; 

XC. Oti El xai trX -oaou XrjSTai to ojxotov X7i to 7.vo;j.oiov. oux 7.v 5 

ElVj loiOV TOU TTOIOU; 
35 Xyj. ila»; 7.V3X(JDV TYjV SVaVTlOr/JTOt ~0U -030U EV T(U touo 7.UT0'J EV7V" 

-i(o3iv u7:0Tif}ETai ; 
Xi). 'Oti OU T:avTi uTtotpysi Tip rroacp to ijov te xat avfsov XE-j'Sitiat. 
[1. riou ypyj TaxTEiv Ta? tou ttosou a-O'ia'SEi? ; } lo 1 (OS R: om. C fj-optov Arist. Simpl. (f. 33v24): fxopia CRs 7 et 9 nXu)-ivO'j czropta] 

cf. Elm. Vr lib. I, 5 (p. 570) lib. Ill, 11 (p. 020) 25. 2G si' ye et oictCT-y'aet in lit. R- 

30 XsYTj-at C": Xeyrj ex AEysTai corr. R': XeyTj s 31. o2 oaa i;l/j istt 7:030!, oO -oivj civ 

5(j;ai i'aa xs xoit (i'vi'ict iVrist. 32 5o^£t£v R: oo^aisv (' -£ supra sor. (_' a. Toe |x=v OTj T.zrA TTjC nu'Sia; rz-opr^ix-XTa. w xa'^JaiTS T(ov laiov 78 
ST7iVyfov I's/vEuxs, ri'jxfoc -?)u.rv £;rjTa3t7.t. pO'jXsi 03 [J-3/0'. "C'jTrp iCtTdjacDa 
Tj -7X1V i-l Ty;v ToD -0300 'iusiv [as-7.j3aivfo[jisv ; 

'AXa' outs aX).a) xwv cpi/.oaociwy o-jts otj [i.aXi(3"7. aot t(o touc 7:6- 
vouc a-7.patn^T0u? l/ovxt 7ts/vsaTov t})v suYYpa'fyjv xo!T7.Xi-2Tv TpsTust. 5 
'Hat'ooo; [isv ^dcp xal Ta y.dkKr^ Ttov oixooojxrjjjLatwv sic ts>>^c 773'.'/ (/;ioT, 
fva tx/j T'.c ocutoTc, (ju; 6 TTonrjxrjc ixsTvo; cpr^aiv, 

ccps^oixsvyj xptoCid XaxspuC^ xoptov/;, 
Tjixsic 03 O'j cio^r^ilr^soasilv.. u.r^ tic vju-7; 30X07(0; [x3[X'V/jT7.i w; 7-377(0- 

10 X0T7C £7UT(0V, 3t [XYj Tpoc tlXoC TTjC a'J'fj'pa^r^; S;0[X3y, [J,7/vA0V 03 tXIfjo' 10 
3Tv7'. TpO'il'iXOUC T/p i^.TTlOOC 7.7:0'f 7tV-/jT7U T^V OY) niV07pOC 7X0x3177 3Tv7t 
^0'jX3T71 X7l TYjV X7pOl7.V 7.T7X/.0lCr7.V a!JV70p3Tv. T7'JT7 [XiV oOv 7.Cp3t'i3fKu, 
-sot 03 Tr,; X7;3C0C T(OV X7T"/i70p'(OV rjo'/j -poc OtXX/jXo'JC 0l7X3/l)(oa3V. 
TTOOITOV 77p 031 33 T7)V 7lTt7V 7.-000!JV7t, Ol' T^V OSUTSpOV TO -030V Ttt'x- 

15 TStai [X3T7 TYjV 0U3t7.V. [IXoJtTvOC 77.p £VO"/)XoT7T7 7Vtt)pl5tX7T7 [5io6X3T7l 15 
— apS/SlV TYjV 7:0l0T"/iT7 ToO [X7XX0V 7'JTY;V 3iV7t -p03S)^3ST3p7V TYJ^ 0U3[7., 
0'JT(O3t -toe TOV X67OV 3-Spy0(J.SV0C. 0U517.V TTjV X'Jpl(0T7TrjV 3iv7l TlUs- 

asUa TO clooc xaTot 7s 7utov 'AoistotsX/^v st os to'jto outouc ^'/si, to 79 

ai»77SV3C -poc to siooc -poTSpov av sr/j t(~jv o'.33t/)xot(ov -oppoTspdj. oao- 

'20 X07£Tt71 TOIVUV ■iTp(.iJT(0; 7-0 TOiji s'lOOUC TO TIOIOV UCp!:'3T73t)7t TOIOUTOV OkOT'^V 
S3TI TO £100?, (OSTS 31 T"^ XUptOJT7Trj 00317 auV^UT7l TYj X7Ta TO sToOC, 
£IX0T«); 0?V 0£UTSp7V s'/Ol T7'?IV TO TTOIOV a3T7. TVjV 0U3t7.V. [XOcXlSXa Oi o 2 bTioati^a s (ex coniect.): tatc(|X£i}c( ACMR 5 ciTrotpcttT/jTco; A' (o'j? snperscr.) 

zpszEt AM: SsT GR (fort, recte) G 'ilat'ooo;] 0pp. et d. 717 7 6 CR: 

om. AM 8 XctxEpi^a C 10 rjioacv AM: 7];iou£v CR (sed (o m.-) 

11 riivoapo;] fiagm. 233 (ed. maior Roeckh.), 198 (ed. alt. Bergk.) 'fi^rAzlm Hiv- 

ootpo; colloc. AM Eivai CR : ora. AM 12 auvaopEtv Find.: aovctpsTv 

ACMR 14 ahli'i soripsi: O'jat'av libri (cf. Simpl. f. 31rl) l.j IIAwtTvo;] 

locum non inveni svor^XoT^pa ('■ po'JAcTat lefecit R- 1(J an t^ 

TTOtOTTjTt? 18 Erep-/o!j.£vo; AC: s-ap/oaevo; MRs IS 7.cc:c< ye CR : -/ctt"' 

AM api-jTOT^XTj C 20 7-6] 'jTTo colli. Spengel 21 n'yn—i C 

22 l-fu AM:'£/rj CR DEXIPPI IN CATEGORIAS III 1 [Arist. p. 4b-20] 65 

oiOTi to -oiov c/.aiot^TOv lazi y.yX ctoictipsTOv xcd au-Epi'iTwc -spl -or«; aduuasi 
xai7. auaJ!i2|3rjXOC oiaipsttat, oioti -otov iszi to ixets^^ov xrp noiOT/.toc. 
suXo'i'uic av o'jv xata 72 touto irpoTaTTOiTo xoui Troao'j to ttoiov, si'itsp to 
dototatatov tou oiaatot-ou xocl to dixsptSTOv to'j [xspiiTO'j X7t to otoiatps- 

5 TOV XOIt' aUTOV TOV TOtJ TTOloGi Xo-j-QV ToG OtCCpSTOU XCtl TO OtTrXoDv TO'J 10 

auv&sTOu xaTa cpucrtv ts irpoTsxaxTai xat Trpo; xac dadjjxaTouc dp/dc ioftiv 

OtXStOTSpOV. 

K7I 'Ap/;jTC(c: U.SV 6 llu&a-jOpixoc, (7j -poazyiaxoLxz Hkzo'A.t, tfj xdqEi 

T7.6t(j '/.iyjjr^~'j.i X£Y">v '"^^ TTU);* d os Td^t>; auTuiv tuos 1/3'. * -ooltol 

10 fJLSv TSTOtxTa'. d ouata o-.d to jxovov tolotolv uTroxstotUai toU d'/.Xotc, xal 15 

auTav xctU' ctuToiv ouvotciUai voita!)ai, xdc os akXa; jxr^ d'vsu -auTot;* r^xoi 

"I'dp xa-' auTdc (tj ctuxa) £v 6-ox£i[jL=va xaTaYopsuvTctt. oiUTspa Ss d -oto- 

T7.C' d'viU "j'dp -(O Tt EflTlV TjUcV do'JVaTOV TTOIOV Tl -^aSV,' OUTOJ aSV O'JV 20 
01 d-O fluiJcCi'OpO'J X7.1 IIXu)T''v0U y (JUptLO'JJlV TjIXeTs 0£ 'JTt3p 'xAptatoTiXo'j; 
15 d-oXo^lC^jjXSVOt TOICCJT/JV Tivd TV]y 7tTt'aV TTjC Td;£(0^ d-OOtOOiJ-SV. ■Kp(7jtOV 

U.3V Tto ovTojc ovTi xc(l vo'/jToT xctl £vl TO t:Xt|Uoc auvuTriar/j xat xd s'lO/y 
xofl Td irapaosri'ij-aTcc, (d) tl xctl f^vwtai sv t"(j tou ijsou vor^ast. dXX' totV.v 
•juat'otv x7t TTspiYpcciriv s/ovxa sv x-{] d-Xox-/jTi tou Osou Tr|V svojaiv svii 25 
-cpiciXrjjjLfj-svrjV, (ocjTS zl jj-ixd tou ovtoc sufjuc 6 dpiBaoc t(ov si'owv cuvu-- 
20 dp/ct, d-O xoiv TipojTcoy aixi'ouv xai | t<ov vor^tiov v] 7roaoxr|? d'o/sxai. SO 

STTElTa si' Tls UTTODOITO TO d-uO -XOU EVO? TTCtpCt/UEV TtX/j&O^ dv(XlpOUp.EVOV 
(oTTEp OUX EXTEfJElXai 1^(0 OUOS XE/fupiSXai daO XOL> TTOtpdyOVTOC , dXX' EV 

«ux(5 xotl TTEpi otuto to Eivat £/£i)' dvaipoujxEvou ot] xou nXr^Oou? xat autd 
xd EiO"/) f TYjC TTOtor/jTo^ T:o(p'X(pu)[xot'a)Tat, O'jvavirjpyjxai. xr^c io'.otr^to>? ouv 5 
25 xoG TToao'j dcpotipEilEicivj^ £ui)uc auvavTfipr^xai xoti tj xou Eroou; vo/jtjtc, (uctte 

TtXeOV l)dTEpOV -('tVSTOtl Tj OTTEp EXElVOt pOuXoVXCd, XCtl XOlOxa [XEV ETTEIOT] 
TCpO? VOEpOU^ d'vOpOtC y.a\ ■Kcpl XWV VO'/JXCOV O'.OtXaXXOIXEVOUC XOtl X7.x' EXEtVOt 

X7i xd 7[(3i)r|Xd xdxTovT^c voEpa>; d-7.VTdy eoei, o'jxwc £KE/Etpry(3a[xEv st I dijiEptatov Ian x(zt a^tatpsTOv s (ex coniect.): d[j.£'pt5Tov Istt xod oicttpetov codd.; xcti 
doia'aToiTOv addenfluin coiii. Spengel (cf. v. 4), malim pro doiotipiTOv, quod in proximis 
■xctt diAipiario? — SiatpEtTCd inest, dSidataTOv scribere secundum Simpl. (f. ;:51''2 ei to [j.£v 
-otov dfjiEptatdv caxt xod ototot'^xaTOv xai djj.Ept3Tio; 5taip£rT7i Ticpt Toi? aio[ji73[v, to oe 
TToaov oiaata-ov -/.at oiatpErov v.a\ [/.Eptaxdv, E'jXoyio; . . . .) 2 otatpEftai OR Simpl. : 
&£iop£i-ai (oiai superscr.) AM Tq^ CR: om. AMs 8 Co CR: om. AMs 

9 Tzpara CR: Trpujxa AM 10 i om. Simpl. p.ovav Simpl., quod reponas 

II voEiiilott Simpl.: voT|aott codd. 12 -/.ar' auta; s: •A'xW autds AM: xax' auxcts 
tUl: xa-d xa-jta? Simpl. rj autoc Iv uTtoxEtjxiva scripsi: Iv uTtoxEtijiEvot ACM: h- 
u7:ox£i[j.£va R: r^ xa'jxr] Ev uttoxeiuevw Simpl.: rj Iv u-oxEiijivu) s xo(xrJyop£^)vxat 
Simpl.: xctxTjYopE'Jovxat AMR: xaxrjYopEo'vxat C os AM Simpl.: oin. CR 

12. 13 Tcoioxa; A-M Simpl.: ttocoxtj; A'C: Troto'xrjxa; R 14 yiopt'^o'jaiv ACM-R: 

otfzycupi'Cou^iv M' u;:£p s Felic. (pro): u-6 codd. 15 d7:ooiO{i)[j.£v C IT ci 

inserui 20 -oaoxTj; scripsi: Ttotoxr^; libri 24 xr^c zotoxTjXo; TTapacptoixouoxat 

CR: Ttapocfioixoi'ioxai M: om. As (fort, recte) 28 ouxw R l7t£/Eiptao(;j.£v C 

(superscr. tj), R 

Coiniiient. Arist. IV '2 Uexipp. in Cat. C^Q DEXIPPl IN CATEGORIAS III 1.2 [Arist. p. 4b 20. ^-i] 

03 /pr^ Tov 'Api(3T0TS///Jc vvjv 'y.///) i)i(J7Spov £;st7"s'.v. £y.=rf)3v 7.p;<i);xsi>a. lO 
Tto a(o[xaxi xat ri^ to'jtou 0'.c(3tcz33i a'rfiiVoaTspoi iarlv y; to'j -o3oO '^'jcric 
v]-i[> "f; TO'j -oio'j. (0J-' SksI K/,iiovc( -a xoiva t<o -ocJ(i) uudy/zi "[yoc 
tr^v o'jj^'cxv, s/.aTTOva 0£ Toli touo, Er/.oTwc to ~oaov osoteoov jxeta f/)y 
5 ouaictv Ta"£Ta'.. autr/a to oiai(>£"/)v sivai. to auvOiTov, to Tpiy-i^ oia- 
OTaTT^v, TO [X£pi3T"/;v Tr,v oiJ3iotv 7) TOO -0300 '^usi? 7r7pc(or//.or, TO 0£ TOl- 15 

aV05 p,6vOV 7| ToO TTO'.O'J. £0£t TOl'v'JV /7.T7. Ta k/wSUO TO /O'.VOV T^CCC, 7.)./.' 

OU XOtTOC TO £V GTtOCpyOVTa, <03t' £k£1 T/jV G'JVlliTOV X7.1 Ca)IXaTO£tOr| -pdJ- 

T/jV 0'J3t'7V 'J-iilcTO, £uXo*j'(UC ttUr^ TO -030V auV£T7c£V (iK OlX£'.OT£pOV X7l 

10 ~p03£"/£3T£pOV X7.1 Ifl 0ia3Ta3£t aUTTjC 3'JV0-7p/0V. X7l 0'JT(OC o' 7.V 7.7:0- 20 

)v0"j'rj3ai'ix£i}7.- £-£i07j -poc TTjV TOO X£-|'£3l)7i /p£i«v "j'vojpia(uTspov r^aiv 

£3Tl TO G'JvDcTOV, £3T7'. 017. TOOTO X7l TO T(0 3'JVil£T(0 0'.73T7.T0V Zp03£- 
01x6? TipOTEpOV Toij aO'.73T7TO'J kOIOO. 

[B. 'E-£l 0£ -7'}j.V 6 II/.OJTrvOC £Vl5T7T7l Xr^OiV (OC 7.a'.pOT£p7 00 O'/j- 
15 T£OV tt)3a'JT(o; -037 (zl [JLoV 77.p TO 30V£y£C -030V, TO OUOp'.3|J.£V0V 00X25 
£3Tai, £'! 0£ TO 0'.(Dp'3;j.£V0V. O'JX £3Tai TO 3UV£'/£c), 01X710 V r^OTj 301 Tt 
TiOT£ £3TIV £V 7.a'^OT£pO'.; XOIVOV £j!-£rv. 

'Q; [JLSV ouv auvTOfxto? a-7VTr,5ai Trpo? to C"/)to6ijl£vov, xoivov | i/fjoat. 81 

TO ]X£TpOV iv i^'JToTc X7l TO -£p7.C, OTtop £V TtU 0l(Opl3a£V(p XOtl TO) GOV- 
20 £/£r {)£0)p£rT7l. £-£'.0")) Oi ctXOC 33TI Cp'.//jV£'.X0OVT7! TIV7. TTpOC Ta'jT7. TO 
£V T(0 |X£"|'£i)£l -030V T(u IJI£T7.3/_£IV 7.pli)[J,0U -030V 7.~0'f a(.'v£3l}7l, TO Oi 
7LpO3X0CiJ.paVOV TO 7:036v A£Y£3&7'. , 0T7V £1? 7.pil}[x6v 7./J}-^ Ol'-'/j/O Tj Tp''- 5 
Trr^yu acp0plC0[i,£V0V, dc^lOV X7l -£p'c TOUTOO OuXOsiV. to 30V£/£C X7t TO 
0'.-C,pr|[i.£VOV £V Tf^ TOO -7.Vt6? X03JX0'J 303Ta3£l lOlOCV ly^OV SXaTcpOV (pu3iv 
25 0£UJp£rT7r TO tX£V *,'7.p 0'.r,p/;;X£VOV X7T7. ■7rapaf)£a!.'v T£ X7t 3«)p£l.'7V, TO 0£ 

awo'/z^ X7i)' £V(u3iy X7.l aKKr^Xryy/ lOLv vosixai, X7l to u.£v au'/zyz: X7.1 
7|Va)[x£vov x7X£rT7i a£",'£Ooc, TO 03 T:7.p7.x£'';x£vcv X7l oiyjp"/ja£vov ttXyjOoc. 10 

TO'JTCOV OY] OOTOJ 0iajpl3jJL£V(OV X7T7. U£V TTjV TOO \J.Z''il}00^ 0U3''7V zU T£ 6 
X03a0? £-lV0£rT7l X7i ki-;Z~C/.\ 3T£p£6: Xai GCp7lplx6; X7l 30a-£Cp0X«)C £70- 
30 To3 Ol7T£T7*'[i.£VO; T£ X7l 7.AX"/]XoO/_o6iJL£VOr, X7Ta 0£ T7]V TOO -/.TjlJOOC Tta/aV 
10£7.V xal £VV017V CC57rp7t. X7l 73T£p£? X7l 'j-rAyziCf. 'l,iud T£ X7l CiOT7. SV 15 
aUT(0 {)£U)p£rTai, X7l TOO [XcV rjVWfXSVOO £-' 7-£lpOV £X -7.VTO; £GTtV 7j 
TO;XT^p r, 0£ 70^/]3[C £T:1 wpi3a£V0V, too 0£ -Xr^DoOC X7T7. 7.vTi-£-ovi>-/jaiv 5 SicttpETTjv thai CMR: StottpE-eTv sTvoti A 5. 6 oiotaxaTi^v CR: otctaxaTctv AMs 

7 Ta -rXEt'to -/.otvi et to ev b-d^yvj coni. Speugel, recte, nisi mails xoivov (to del.) et 

uTTotpyov-a inter se penmitare 8. D ouaiav -ptoTr^v eolloc. AM 11 'p^oj^AiJMTEpo^ 

A- CM: yva)p![j.u)TO!TrjV A': yvwpiijLOTSpov R 13 aoictaxaTou AM: otaSTaxoj CR 

14 6 n/vioxlvo;] cf. Enn. \l lib. 1,4 (p. 568) 15 tbaaoTto; CR mrg-. M: ootcoc AM 

17 y.'jv/by £v dix'iOTEpo'j; eolloc. AM 19 malim ev (te) toj oKopcaijivo) 22 dySy] 

CM'-R Plotin: ■zay^ AW 23 oi£At}£Tv CR: otaXctpElv AM 24 'iyo^i ACM: 

lywv R 25 ante ccupEt'otv add. (XEys&o? del. M 26 vosi-ai CR: !}£ujp£TTat AM 

28 otiopta|ji^v(i)v AM: otTjpr,[jLEv<uv CR 29 l-tvoa-ai CR: i^EiupEitctt AM ajjATTEcpu- 

x6; CR 30 §iaT£TaY[^.EVo;] oiaT£T7;j.£vo; Simplic. (f. 32vll). quod reponas 

32 ciuToJ] T(L in lit. R- DEXIPPI IN CATEGORIAS III 2. 3 [Arist. p. 4^20. 22] 67 

£- ^.TTiioov ;j.3v -/•( 7.'i;rj3'.c. £a-7./,tv os Tj Toay] i-\ (opicjaivov. 7.;x'iOTSp7. 
03 77. Y^v-/) tocjTa 3-'.jrr,a7t; •j-d-'tzy.'. , drAWfxr^zv/.Q ;x3v to -/,r,i)oc, -'su)- 
[ASTpta 03 TO |j.373}}oc' (jo3Ti si'-op X7.1 £v T(ij 6<ps(jTr^xiv7.i xal zv -(o (vo- 20 

Sr3l}7l) 0l0pt'C33l)7l Oil Ta'JTa 7.-' 7./Av^XwV, OUX 7.V SlV, TO JXSV TT^UoC 
5 X7f) £7'JT0 Z030V, TO OS ixr,'3i)0C X7.T7. CiL)[i.[3£J3-/jXO? (OC 7.-0 TO'J 7.p'. 1)1x00 

TO TOaoVOo —7 0703/0 [XSVOV XOIVOV --^-p 2y aUTOls Lt-7'o/Sl TO ]J.3Tp3r3f)7l 

Xal TO ~3-3p7T(Tj3f)7l X7T7. T"/]V 10''7.V 3X7'7T0O G-03T731V. 

",'. npOC U3V OYj TOUTO O'JTtOC d~f^VZr^j7:. 00X31 03 'XOl IZOi-j-ZtOV^ 3iV7.'. '-'•') 

TO 0l7jp'/)[X3V0V TO'J Ci'JV3"/0rjC O'JTOJ TOV AoyOV i'iOOi^OVTf TO a'JV3"/3C St7l- 
10 pSTOV £3TIV SU 7.3! Ol7ip3T7'. [XTj OVTOC oOv TO'J OKJUpiaiXSVOU O'jo' 7V 7.UT0 I 

£!.'"/;. TrpOT3pOV 707 TO 0UOptj|X3V0V £3Tt TOjOV TO'J 3'JV£/0'JC. £1 03 -'jO- 82 

TSpOV, OUX av £l'/] XOIVOV 7UT0 TO "030 V 3V oTc YT-.O TO ;X3V -00T300V, 

TO 03 G'STopOV, £V TOUTO'.C O'J 0'JV7.T7l £IV71 XOtVOV ''iv^it' T7. ;X£V ",''^'5 310/^ 

O'J 3'JV7V7'.p£r r/.KKr,}.y.. O'JOSVOC o' 3'.00'JC 7.V7!.'p33'.C 7.V7'.03t TO "j'SVOC, 3'i' •") 
15 (OV 03 TO irpOTSpOV X7.1 U3T3pOV l)30Jp3rt7.t , £7:i TO'JTfOV TO 3T300V TO'J £T3- 

pO'J 7.V7.'.p3TlX0V 03!.'xV'JT7'.. 

'A)j. 3l'r:3p 7/-'/]UlV(I)C 3i}3/.0t|X£V 3X0-3rv. X7t' 7XX0 [X3V 7'JTOrc 7.7:0- 

Oa)SO[X£V TO TpOTSpOV X7t u'3T3pOV , X7U03OV 03 TO'J 7'JToij '(i'^OO; JX3T3/3'.. 

TYjv I'arjV auToTc xoivwvt'7v u-c(py^ou3av 3'jpr]3oix3v. 6 Y'ap Xoyoc 31c x7l 6 10 

20 OtUTOC {}£(Opo6a£VOC X7.T7. TO- ^'EVO? auUL-XTjpuJV £X73T0V TWV StOOJV Gk' O'J- 
OSVO? y.(U/vU£T7l 71x7 -731 "7,03^/71 TOrc 0!JV7JX3V0'.r 3-!'3/jC 7UT0'J X7I 0'.' 
7.UTU)V |X£T7Xaix|!i7'v3lV , W3T3 X7V r^ T7. JX£V -pOT3p7 Ta 6' 'J3T307., ':i'J3'.V 
6' £/_"{] Ot' £7'JT(0V —p033/a)C £7:'.X0lVCOV£rv Tfij Y£V£'., 7.U'.50T£p0l? 71X7. -703- 
3T71 TO "I'ivOC TT,'/ 7IJTr,V ix£T0'J3''7.V 7'JTO'J -7p3/_0V TtpO;: T7 0'JV7!'X3V7 7^- 15 

25 TOO fX£T7X7a|j7V3lV. O'JTU) TO'. X7l T7)V X7T7/i73lV TY,C 7.-0''i7'33CO: -0OT307V 
0'J37V TYj 96331, X7T'7. TO 7.-O'-i7lV3s07l X7l X7T7. TO 7.Xy;U3'J3'V X7t '1^3'J'ic- 
sUat 7.-0A7|Xj37'v0VT£C TCO Xo7l3jX(0 £-'.V00'J|X3V tOC UkO TO 7'JTO 'j'SVOC. roC 
X7.t' aXXo JXcV E/CUSWV 7UT(TjV TO -pOTipOV X7l U3T£pOV , X7t)o30V 0£ TO'J 
aUTOij 7£V0'JC i-'.XOtV(.OVo03l, -7p70£/0|xivOJV to (OC £!,0"/) 7.VTlO'.7tp3r3i}7'.. 20 

30 7./Jv7. U.r|V OTl T£ 'Apl3T0T3Xrp TZSpl TO'JTtOV 'J-sCky^'^ZV O'JTfOC. -00T300V "XcV 

■/;Yo6[X£voc civai tov apti)[xov t"^ t7'c3U t/j o£ -poc to 7UT0 -'SVOC 7.V7'j;0p7. 
TTjV i3/)v oi7''p£3iv TO'J 6'.r,p-/]|x£vo'j x7i 3tjv£yoOc 7roiou;x£voc, OTjAov 7:3-01- 

TjXiV 7.7:0 T7jC iv 7'JTOrc T7'g3WC. 7:pO£T7;£ Y'dp TO 0lOjp'.3;X£V0V ToG 3'JV- -25 2 dpiftixTjTi-/.:^ et YEwj/EToia scrips! : c/.cj'.itaTjTt/rj et Y£w[x£Tptot s 3. 4 voEiiSott iiisenii 

(cf. Simpl. f. 32rl() £Tt 0£ to ixev dtTrXouv sciTi'v cpaai -/.at y.cti}' £c«'jt6 'JcpcSTrjXo; Tc -/.ai vo- 
o'jixevov, TO o£ 7.al Odaiv Trpoact'Xrj'f £v) 4 OcT] oy] coni. Sahunc G tosovoe CR: 

-oaov AM 'j-ctp/et iteratum del. R- 8 aTrifjVTrjaa; CR: rj ci-av-rjat; AM 

ooxcT 5e uoi rpotcpov] cf. Plotin Enn. VI lib. Ill, 13 p. (128 11 Ttoao'v iaxi colloc. 

AM 13 ou o'jvaToti stvott CR Siinpl. (f. 32rl()): o'jx av eIVj AM 14 an o'joevo; t'? 

15 TO (post os) AM: om. CR 17 ai-ol; in lit. R- 18 xal uaTepov AMR: 

om. C \[) b (alteium) CMR: om. A 22 an au-wv? (cf. v. 23) 0' ustspa 

AM: OE OE'jTEpa CRs 23 TtpoaEyoJ; ot' Eau-tov colloc. C 26 xal (post dXrj9c'!)£tv) 

AMR: /| C Simpl. (fort, recte) 30 te] xal Simpl. (recte) 

5* 68 DKXIPPI IN f'ATEGORlAS III 3. -1 [Arist. p. Ii.-i2. 23] 

i/oijC Iv T£ T'?i TTOd'jtr, O'.aiCjiSi'. ■/'■/I iv TYj 0l70ll)a7^33l t(OV /7.i> i/.o.'j-%, 
T7. UTTO TO OIOJOISIXSVOV irpOT£pC( 7.~oXo7l!I'j|J.SVOC -<T)V 'j-O TO [xr,El)o.:. O'.OTl 
"j'aO TO £V T(i) jJ.£7£t)il ■kOSOV OOXOSucV 7.7Ty.X7.|J.|5iaV£lV 017 TO!J CtplUli-OO, 
017. TOUTO 7.0'.l)[J.OC TrOOT£T7XT7l, (yj7:£p OlOTl TY)V 7.7rO'i7(j'.V -j'V(Of>t'Co;j.£V 8S 
O 017. TTjC XaT7'i7a£0JC, 017. TOtJTO •/7./£tVr^ 7:00T£T7/T7l, ■/.7T7. uivTOl TY)V I'cfr^V 
0l7tp£3lV 0U7. 7.-0(3TaT£t TOU XOIVOU -j'ivOUC. 0'j't<O OVj X7l £VT7uU7 TfO SUV- 
T£X£rv £IC TOV Xo^OV TOU "j'ivOUC X7t T(j) TTpOC TO'JTO £^ l30'J -7f>73X£0a!r£- 
Ci)7.l 7.VTlO'."/|OrjXSV 7.'JT7. TTpOC aUa^Kr/.. TJj'jZ OS TO'JTO'.C 7XX0 TO Oirjp/j- 5 

o\)nu aXXo to oir,p-/j;x£vov sivai, <o3T£ £i to o'jva[i.£i £v tco iv£p;£i7. TTSpi- 

10 £/£~'3t'- (o'JV7T7t -(OCp TO auV£/£C Ol7tp£r3l)a'.), OUX 7.V X7Xa»C (U? /jO-/) OV TO 

or/rjp-/ja£vov Xajxpccvo'.ixsv • a7.XXov yj.u to ouv7';j.£'. 'jarsoov to'j £v£p7£''7.. 

6. KoiVoic IX£V OV] ■7r£pl TT|C 0'7ip£a£ajr X7t T&ui 7:7.VT0C TTOjOIj to- 
a7!jT7 TjUlV £tprjjBaj, X7t' 10''7V 0£ 7r£pl £X7'JT0'J TWV UuO TO TTOCJOy £1- 10 
0(T)V Oj7. riXlOTlvOC 7.~0p£r 7:p03lj£lv7t [:iO'jXo|J.7l. £Ol)uC '{OSj ZllirjzX T.Z[A 

15 ToO 7.oii)u.o[i X7'' cp-/;(3iv aXX"/jv jjl£v 7UT0Li TYjv ouat'av sivai, aXX-/jv os X7i)' 

r^V TO TOCOVOS 7.UT(0 XirAry/Z\. T; |J.£V "j'7.p X7l)' £.7.'JT7]V £5TIV, T| X7l -7p7- 
X£X£nrTOt'. UTTO 'ApKJTOTsXoUC, (UC SXSIVOC PouX£T7l, "/] OS 6-/jX0UT7.'. , 0T7y 15 
-OjOV TOV 7.p'.l)|J.0V £iV7'. X£Y(l>a£V, 

Et <X£V O'JV XaT7. T7C: llXoiTlVOU Ot7Ta;£U X7l T7C TlXaTaiVOC 'JTTOiJsCJSlC 

20 T7.C '/.O-qYifjiaz 7.7:£Ul}6vO[J.£V, OOX£t TIV7. Xo^OV £y£lV TO X£"j'0;JL£VOV * £1 o' 
£l}£Xoi[JL£V 'Apl3T0T£X£l X7T7XoXo'J()£LV , 0U07a(OC TOV 7.p'.l)[X0V TOV ijotOpOU- 
[X£VOV X7.T7. TiOaoV 0'.'/% 6'.7lp-/]C;o;j.£V. OU *j'7.p ol'sTai 'AplGTOTsXr^C aXXo [J.SV 20 
i'/ZlW TOV 7.pll)[X0V TO £tV7l, aXXo 0£ TO TOCFOVOo SIV71, 7.XX7' 'f/jSl T(OV fXSV 
CUVOSTCUV TO'JTO lOlOV £iV7.l X7l TWV £VuXtOV X7.1 T(TjV SV jXSpS'. iyOVTOJV TO 

25 £l50C* 037. Oi OC'jXa £3TIV £io-/j X7I 7.3'JVl)£T7., T70t7 7.~00£''xVU3lV SV T:737U 
7.UT0iji T7.Tc 7.Xp07a£3l T7UT0V i'/yj~0. TO T£ SIV71 X7Ta TYjV 0U3l'7V X7t TO 
£V TOi; 0£Orj'[JLSVOlC 7UT7. SIV71 X7.1 rp7lV£ai}7l. S7.V O'JV /(Op''^(OV 6 IlX(t)- 25 

Tivoc Touc vor^Touc X7.1 TO'jc u,sT£)^ovT7.? auTwv dpii}[xou;: T/jV ioioT"/jTa ixa- 

TSOCOV /(Opl? C/.CJOpl ^"/jTa'. , tO;7.C G-oOsSS'.? YU[XV7^£t, TitJ-iTc 6i UZOtXlJXVT^- 
30 aX0|X£V £aUTOU>, <JUs aUT7.r; -<jX^ 0U3171C TCUV OVTOJV (judpyrjus: X7t' 'Apl- 

STOTsXr^V Ot dpll)ii.Ol O'JTS 7:pOT£pO'. 0'JT£ U3T£p0l 7UTa)V, 7.XX' 7iX7. | 3UV 84 1 T£ CR: om. AM oto(pti)[xTj(jit CR Simpl. : c(pti};j.T,a£i AM ante twv xa&' ExotaTa 

add. Tou G'jtxcfEpovTo; del. A "2 -poxEoa AMR: Trpoxepov C 5 ttjj CR: om. AM 

Tw CR: TO AM 10 oov^toc. AMR: wa-b\ C yip CR: o£ AM 12 ot) 

CR: ouv AM 13 y^atv AMR: om. C U llXiottvo; dnopel] Enn. YI lib. 111,4 

(p. 569) 15 post zhoLi fort, inseras v.ai}' r^v saxt ro'jo; (cf. Sirapl. f. 33rl5 (b; aXXrj 

(j.^v Tt; ISTtv TCiO <zpi0ixoij 'f'jatc, -/ail' t^v £3tiv (uptaixsvo; xai -oao; plotpuTovtoc, d'XXr^ oe, 
xai}' Y]V TO TTOsdv a'JTij) dopt'sTios xai 6?'jT0vio; 'JTiapyai), nisi mails otAXr^v os (xrjv cpu3tv), 
■/.c(i}' 16 'j-ctpyeiv C 17 dpia-OTeXou; CR: too dpiaTOT£?.o'j? AM 18 Xifo- 

p.£V C 19 'JTroSscJit;] 'j-o oblitt. R 20 d-i£u&'jvo;x£v AM'-'R: 'jtteu&'jvoixev C: 

6ie'j8uvo[j.cv M': d-£'ji}'jvo(;x£v coui. Spengel 23 an to (zoaov) eIvoji? (of. Simpi. ou 

yctp d'XXo [xiv 6 dpii};j.6? k'yci to ~oao; eIvgci, i'AXo 5e to togo'voe Elvat) 24 i'oiov] i.'ot 

refecit R- ^v CMR: o'j A 26 a-j-oii] abxG) (superscr oij) A 29 yuixd- 

Czi A 30 sa'jToy; e.x auTob; corr. C DEXIPPI IN CATEGORIAS III 4. 5. G. 7 [Arist. p. 41-22. 23] 69 

auTau o'vTiC. o'josvoc O'jv 7.zoXEt-ov~c('. xata xov avor>7. toJv o-tosoov ou- 
vcasvujv 7.'jTa)v |X3T2/E!V, aX/,a 7:7.3'. ;i.kv -7!poiai x7.Ta ir^v or/.3i7.v 7UT(ov 

OtaSplStOV 0!j3!.'7V, £q7/.X7'TtOVTai OS aOOl? 017. TYjV StSpOTr^Ta TOJV UTCOOS/O- 

jxsvtov, (Sars aaa xai 7.f>i&ii,or? X7.1 tocoigos sTvai iXiXa ~(ov dpii}txou[jLSva)v 5 
5 auvuTr7'|i/st. 

c. "E/stai 05 Tou otuxou ccTTOpv^ii/ztoc 6 HXcotTvoc xal 7:7'XlV C"/i~s^. 

TCOTipOV £VU-apy£t OUTO? 6 7pl()iX0^ tor? 7.p'.l>[X0Uii.SV0lC, Yj "/OJplc 7Uta)V 
JXc-pat (JUCTTTSp 6 X7VU)V. £1 [XaV yOip 7'JtOC xa&' £7.Ut6v U'i£Ci':"/)X£, [X£TpOV 
[X£V £0-71, O'JXSTl OS "OaOV £1 0£ SVU7:7'p-/S'., X7'. 7UT0C 'J~' (Z/J/j'J [XSTpTj- 10 

10 Ur^ssiat. 

'AXX' OTSp S; '7p//,C sizOlXSV, tO'JTO X7I V'JV SIkSTv CZClOV. 7:7psrV7l 

jxsv ""^-p "^^"■' dptf)[xov TOic dpii}ixoujxsvo'.> 7:p7/,'[X7a'. X7I 3'jvuT:dp/£iv 7.-0- 

C|>7'.V0|X£i}7, O'J ;X£VTOl SV 7U~0tC E/SIV TTjV 'J-oa':7aiV OJC £V aU[X|3S|3/jXOtOC 
■zdzzl lIsojpO'JUSVOV. W3-Sp "j-dp xd SVuXa SIOTj S/St. [xkv tOi7V £X73T0V 15 

15 ou3''7.v X7l G~o3T7j'.v . a'jvsat'. OS rl^ '^''"(j' '^'^'~^'-' ''-'^•"- ""^^ dp'.»};xoi x7Td ty^v 
lot'av ouat'av ucp£3':rjX0Tsc [xsTd twv TrpaYtxaiajv siclv «ov d'^opt^ousi X7l 
oU TO otxsTov txsTpov £-iTiOsa3i GuvovTSc ToTc dpii)'xoo;xsvo'.;: a)C doii)- 

fXO'jVTSC* (03~£p td £t007:0t0'JV:7 ToTc S''oOT:0'.0'J|XSVO'.C 3'JVTdTTS':7'. -pnjTOV 

wc £v s7utoTc, otdjT73iv OS X7td TO 'jTroxsiasvov d-spYdrsTat, oG'tw X7l 20 
20 Td dpii)<xo'jvTa Toic dpiilurjioi; "oo? to oixsiov ixsTpov £xa3T7 dva^pspsi 

USV0VT7. OTSp SjtIv S7.'JTa)V X7.1 [X'/JOSV OTTO TWV iXSTpO'J|XSV(OV tAt/O'/'V.. 

TTOir^GdJixsy 0£ aacpssxepov to Ar^oixsvov oid 7:7paosr|'fX7To;* to sioo? too 

dvopidvTO^ £/£l a£V xaf}' £7.0T0 I'oiOV AO'i'OV, {}s(UpsrT7l OS aStd TTj? uX/jC. 

X7I 6 dpiOixo? O'JV 7Jv(0T7i [xSTd Ttov dpii)[xr^T(uv s'/ojv Tyjv toiav utjj- io 

25 3T73iv. 

C. 'A/.Xd TO 7:o3ov ci-/)aiv oux dv sr/j -o3ot/^c. 

'AXX' £1 ;xsv sl/sv d'XXo xi 8£Tc7i tyjv t:o3ot-/)T7 -aod to -o3ov, 00- 

Ooi? T7'JT7 d-£97lV£X0' STTsl OS i; dp/Tp 0'.7"j'(OV'.Co[Xs{>7. OTl OUOSV \ dXXo 85 
£3t1v dp/"/;-j'OV TYj? TTOSOT/^XO; Tj TO [XSTpOV, XOIVOV OS ToijTO X7.1 XaTd TJj- 

30 aoTTjTo; X7.1 xaTd roaou, oux dv ouos --qv r^o^jo-r^Ta -k03ov siv7.'. £uX6-((u; 
d'v TIC ~nxj''j.\~/rfj''jxi^i. 7VO''"/] 0' d'v tic to 7.0T0 X7I d~o to'j [x"/)0S|xi7.v X7- 
-r^'[VjVVi ajXr^'j oTov xs sTvai uT:oi>srv7i TiQ to'j ttoso'j '-p'j3st, dp)^y)v 6s 7u- 5 

XY)V 1017.V l}S(0p£T3l)7l iX7jO£vl Xoiv d'XXojV '[t'VWJ STTlXO'.VOJVOUGaV , U>3XS X7.1 

6 dplOlXOC, £t,T£ X7i>' S7UT0V SlVj SITS £V Tof; a£TSy_0'J3'.V, £IT£ GUV'J-dp/OOV 

35 t(xZ X7l l6''7.V 'iuaiV lyOJV £V TCO a'JV'J'^SGT"/jX£V7'., £I.'t£ X7.Td TO dpllllXclV 

ciTS x7.Td TO do'-OixsiGiiai UTidp/ajv, 7:7VT7yo'j dv outo? to'3 ~o3o'j sr/j. 

C. O'JTto [XiV Tdc d-opidc IlXcuTtvou ~spl toO dpii)[xo'j 6!.sX'J3a|xsv. 10 
dXXd 07] [XST7pa)tXSV ItX TOV Xo^OV £?rp X7l 037 6'.7-op£r 3xs']^oj;xs{)7. 4 auvapi8[xoup.£vcov AM 6 auxoo AM: om. CR 6 nXcuTlvo; ... C'^iXsT] ibidem 

7 6 AMR: om. C 20 an rj.[j\.%]j.r{irjli <auvTaTToij.£va) ? 21 an ar.trj h-X IC eccjtwv ? 

22 TTonQCoixcv C 23 eau-ov AM 27. 28 post opSui; addendum av coni. Spengel 

32 EivacCR: om. AM 33 -/.otl CR: om. AM 35 e'ite xal fot'av — uizap^^tuv (36) 

cm. A post toi'ctv add. xcvd M: om, CR 37 xoO AM: om. CR 70 DEXIPPI IN CATEGORIAS III 7. 8. 9 [Arist. p. 4b22. 23] 

AS-jil TOIV'JV, O): /vOyOC lOiaV S"/(OV 'J7:oa':7.jlV T03030i SStI X7.l Ta'JXTj TC030? 

u)? au[J.[52[3r^xoc sytov to rrociov, -/.aD' o aivtoi Xo",oc cjr,ac(VTixoc £3"tv GXv)v 
syojv Tov c/.s(>a. z7.-7. os trjv toutol) -/.•/]■, yjv u'-picJTrjxa);, sTtc o5v kXt^ytj 15 
6 Xo-|'oc ci sv TYj '-f'yvyj, o'.xc ou '^iXtj "Xr^'i''') ^•^X'^- x'J7:a)3i? xou aspo? 
5 (o3-trj uory'fVJ^a oi'jxov. X7.x' ajx'^oxsfia -oir^aic av si'rj ar^u.7.vxixr| , X7.1 

i'aXCtl Tj £V X(U TTOlilV 7j £V X(0 TZOLT/ZiV T^ XOtt £V 7.|JL'^0X£p'Jl? X(p Xc T:rjiZ~.V 

X7.t x(t) ■iraa/£iv 6 Xo'j'oc 6 iv x^^ '-pfov^irj, r)XV ou/i ttocjov. xi orj Ttpog 

X7 !JX7. 7.VX£IkOI[J.£V ; 

Oxt ouy^ airXoi; ttXt^y'T] dspoc iaxlv tj cpwvr^ (-Xy^xxci yapi xov otspa 20 
10 "/.at 07'xx'jXoc 7:ap7"j'Ou.3vo? X7t ouoi-to -oisi cptov/jv). aXX' •/) 7ro3V) ~X/)7Tj 

X7I acioopa X7I x'jarjO£, (oaxs c/.x'j'jcixrj "j'EviaJJai, x7l 7) xtj) jxsxpd) zr^: 

a/or^c sEiaouaivTj X7i xo u-sppaXXov X7.'. s/.Xsr-ov X7U' svuxr// lyouaa. 

X7.xa xo ai-i'£i)o? o'jv xtj; ttX/j'/tj? xal xo ~oaov [isxpov x"?p ci(uv"?p x'Oi- 25 

[ji£voc -rroaTjV auxYjv stxoxo)? Etvai a7L0cpa''v£xai. 
15 "/). 'AXX' s-£'.or, £V /pov(o cp/ji'.v nXtoxivoc Xsysxai 6 /.070? ovxt | 

7:03(0, X7l auxoc -0307 vo;j.''Ci"'X-* £3xai oOv iv xu) yoovfo xo 7:o3ov X7i 86 

O'.a xov ypovov. 

'AX/v7. TTpOC XOtJXO Cp7;jL£V , UJ? 7Ux9)C XTp Cp(OVy]C £3X1 3;j.ixpoxrp X7.1 
[X£''£&OC XaX7. XTjV £70X7^? CS'JSIV 7^ 017 XTjy XT,? 7.pXrjp!:7C 3[XlXpOX-/jX7 Tj XO 5 
20 ji.£7£i)0C' 0X7V fAEV Y7p XO '-pojVTjIJLa Ol7lpT|X7l X7l £Up'jVr^X7l, -A9)i}0s 7.V7- 

7:£;jlt:£i, y.y.<}h ok 3X£V0!jX7t, o/a"j'ox7]X7. r^ ix£v oOv 0'J3a cp'j3£'. pp7y£ra iv 
[:lpa/£i Xpovo) xaxaXX/jXtuc XrjExai, r, 0£ ;x7xp7. £v [x7xpto, o); av -pov^You- 
a£VOv I'yovxoc xo'j Xo^'^u xo iv x"^ (ia>v(j 7ro3ov iv iauxto upo xo-ji iv X(o 

y_p6v(() ~030'J' X7.V '(C/.rj iJLTj Xi-j'tO, (zXX' 6 YSTpaiJ-fJ-iV'^? Xo^O^ I^Et XY]V cp'J3£l 10 

25 [J.7.xp7.v X7[ ppa/£r7V 3uXX7|3rjV. x7.X£ivo Si or^irou i7n3X7'a£i}7, OX', xal 
xy]V ^oayzVjy iv [xaxpw /povto TrpOEvi'i'xas&ai ouvaxov ia-i y.a.\ xr^v ;x7- 
xp7.v iv [jp7./£t. 6 'j'ap [xsxpixo^ xal xo ixixpov xal xov p'j!};xov ;x£X7.- 
Pa'XXci, t]o'/j 0£ xal xa 3x01/217, oFov xo Er^pov Espov xal xov Aiovu3ov 
Aia)VU30V. £1 0£ 7r£orjV£ o'.£3xyjxo? iirl xouxtov xo 963£i ix7xpov xal xo 15 

30 XU) /pov(o, ou xco ppa-/£r /povto y; 3'jXX7[3rj Xi^sxai Ppa/ETa, dXXd xoj 
Ppa/Eia Elvai iv |^p7"/£r /povoj Xi-jExa'. 

0. It 0' dv si'-oiiXiV TrdXiv rpoc X7)v £v3xa3iv xou dvopo? xr)v txyj 
PouXojxsvTjV iEapxEiv xo ixExpEisila'. Txpo; xo Eivai -030V xal 'j'dp quXov 20 
''^•/]3l [X£xp£Lxai -r]y£i, xal oux dv xi? £17lOI auxo 7:o30v, otoxi (X£xp£rx7i, 

35 dXX' oxi iaxl |X£Y£i>o?, xal xax' auxo ixiv xo -osov xo 3U[xp£pyjx6; xw 1 XeyEi] cf. Eim. YI lib. 1, 5 (p. 570) 2 to AM: om. CR 4 -Ir^iT, '\^ilri 

colloc. A 6. 7 /J xal h — Ttctcyeiv om. M Tj (ante xai) del. (?) A 7 xal 

TO T.aT/zvJ C 8 dvTEiTiotfxEv cocld. : av EiTroiaev s (ex coniect) 10 zapayoixevos 

A-CMR: -aoaYtvo'[j.cvo; A' 13 ouv CilR: om. A 14 -oar]v R' elvai CR: 

om. AM 16 auTo; ACM: auxd R zoaov (ante voij-t'^ETai) CilR: Tioaw A 

19 a;j.i7.poTT;Ta AM Simpl. (f. 33vl9): [xixpotrj-a CR 20 £Op'jvr|Tat A 23 post 

sa'jTU) add. -£pi£/_£'. del. A 24 ty]v AM: ty] CRs 2G post ppayetav add. 

a'jX/.a^TjV A: om. CMR 30 dXXd tw CR: dXXd to AM 34 sl'-ot AMR: 

ei'-rj C DEXIPPI IN CATEGORIAS III 9. 10 [Arist. p. 4b22. 23] 71 

?uXo) [XSTpcrTai UTTO TOU TTOGOU TOO (SOll^Z^rfAOTOZ TO) TTy^'/U^UO ^6X(0 , TO 
8s ^UXOV U~0 TO'J ^uXo'J O'J JJ,2Tp3TT7t, XOtl £"1 TOti AO"'OU TOIVDV XaOo 
fJLEV Xo-j'OC, OU jJ.Etf;£rT7.l, XCtllo o' £V /p0V(O iSTt'v, (OjTc 6 /pOVOC OCV ElVj 25 

6 [JLSTptOV TOV ypovov 6 IXa'xTcov xov [xst'Covot. 
5 'AXXa xal TTpo? Tocuta xai? auxat? d-avxT^aocri "/prjCroij-sDa. zl -(ap 

a'j[J.9UTOV £/Ei |X£-,ci}o; Y) (pojVYj jx£i}' sauTTjc, y.7.i}' zat -a oiaafTr|;jL7.T7. 

auxr^c 01 [xouaixoi ctcGilaai rotciv, sGxai xaO' 7.iixrjV kOCov, aXX' ou X7.X7. 

au[j.p£pr^x6c. k7V 77.p xo [X£xpr|Xoy tj xo [jlexoouv £(3xi | xaxa cpuaiv Ttocov, 87 

xal auxTj xot'vuv to? [jLSXpoufxsvr^ utto xo5 /povo'j -osov av si'yj. 
10 I. llaXiv 6 7ijxo; ryyr^rj aTiopEi X£-|'(ov, w; v] -pact? xaxa xy)V ava- 

'^opav xr^v £-1 xov yjjo'^w [xs'j'a'Xr^ X£Y£xa!, r^ jxixpa', ouxo) xal o Xo-j'^? ""> 

otaaxyifxaxi [X£xpo6|x£Vo? xaxa auijLi3£j3-/jxo; av si'/j ttoso;. 5 

H xal TTpo; xoijxo p"/jX£OV, oxi xojv axoiysi'ojv xa jxiv £3xi fp'j3£t aa- 

xp7', X7. OS 'Zi6(2Bi [ipy.yia. cpuasi doa £vu7idpc£i x"(] ""-fiov-^ xo ;xs-'si)oc xal 
15 "/) [i-txpoxr^?. 1 7irj-/tctt'co ACR 8 [j.£Tpr|T6v] [/erpouv M' 10. 15 IlciXtv — /] tAtxpotrj; oin. A: 

exhib/ CMR 72 AJLMONII IN PORI'HYRII ISAGOGEX [Porph. p. 4,2] 

toO TcTpaYWVO'J KptOTOV to [X£V ','7.ry 2X T[>'.«7)V i^tT'. ^ [> '''•!-'• [A tOV ~^J 5k SX TST- 20^ 
■:C(p(oy, TOt OS tplCt tOJV TSajapiOJV TTfXOTO!. XC(l aXXojC* -aV T3tr>7'Y(>;V>V iU 
O'jO t(itY(OVC. OfiOoY^J^'* 6l7.ip£lT7.'. (v] -,'«(> TO'J 7. ^ "y j TS-f/V-j'OjVO'J Sk''- 2U 

C£u;t^ T-;(5 7 Y ot7,a£Tp(o oiaipsUrjScTai si;; 660 ■:pr;ftjv7 o(yi)o7<ijV'.7 to ts 7. 
5 P Y '''^^'^ to a y)* <i)5ts 7.v7tpou;xsvo'j tou tstpaYwvou oux avaipsitai to 

tpr|'U)VOV, tf>lY(OV0U OS 7.V7l[>£l}sVtOC 7.6'JV7T0V SIV71 tStf>7Y"JV0V (oats KpW- 
tOV tYj '^'J^St to tf;iY<OV0V tO'J tStp7YW"'"'j'->' '^'•1 7.'Jt(t) OS tpOTTIi) X7A t(UV 

Aoircov -a'vttov suil'jYpf^'lJ-JJ-oJV 3/r^[j.7'to>v rprotov 0Et/i}rja£t7'. , KSVt7Yojvo'j 5 

9"/]txl xal S;7.YMJV0U X7I t(OV XoiTtoiv SX73tOV Y^p tO'JtWV SIC tp''Ya)V7 017'.- 
10 pSltai. SI OUV to [J-oV tplY'tOVOV up<OtOV, to OS t£t07'YtOV0V V.al t7. /,0'.~7. 

osuTEpa. to apa X7ta touttov xoivoj? x7trjYopo'j[X£yov, Xsy"^ ^'i ~'^ '^'/.%\'-'^i 
OL>x lativ autaiv y^voc, ouxouv ouoe t7uta £X£''vo'j sior^. A£i7rst7'. totvuv 
JX7] xupifo? £ip-/jx£yai xov Fiopcpupioy to tpr,'(«voy xoG (j/Vjfj-atOv £i6oc. Tipo? 
touto K^ytsc r^TTOpr^aay 7.t:oXoyi7$ ot sc'/jy')^'^-'' ''•^•'' 'f^ciiv 70toy uTroosiYfJ-oc- 10 

15 "0^ '/^f'l''' x7t7.-/p-/;3tixojtspoy y^vo? xaXsaai xoij tpiYwyo'j to ayj^ixcf.. i~i- 
AuofjLSvot. OS r^ ii.su tr^v 7Tiopt7.y 'f7;xsy oti st u,£y atoi/sTa r^y t(u o'yti to'j 
t£tpaY"jyo'j t7. tpiY^oya, to; [xr^ ahho: tstp7'Y(oyoy svosy^sa^ai '^zviaiiai, 
SI tjL/j sx tpiY'oywy auYxsitai, (jj; x7i sy ri;j-7i(t) oioaaxsi Xsyojv lIX7!ta>y 
~ay'a ~rj. £ij})'JYp7[xa7. T/r^\x''j.xrf. (wc sic axfA/zici 7.KXo6at7t7 7.y7X6(oy ta 

20 tpi'Yojya, dX"/)iJs; 7.y y)y to XsYopsyoy X7i -piotoy 'jrr^p/s twv a/"/);xatwy 15 
to tpi'Yojyov xai oux 7.y r^v to 5-/rja7 y^vo; autwy, si'Ttsp 7.A-/){}s; oti sy 
of; to Kpa)toy X7i to 'j'atspoy, toutojy to xoiyioc xat/jYopouixsyoy oux latt 
Y£vo;. yjjy 6s o'jOE'xt'a sitiy d'/dy/.r^, tva •[ivr^xai tstp7Yojyoy, Trpoo-oxsi- 1 EOTt post Ypo([j.[j.wv tiunsp. E: om. I) 1. 2 tsaactpiuv (priore locu) EV 

2 T£TTc<pu)v (altero loco) Fp ttccv] ttou E xsTpoiYwvov om. Y. 3 i^ yip — 
opSoyujvta (v. 4) om. E 4 7'q tou a y V 5 post dvaip&'j;j.£vou add. jxev Mp 
(fort, recte) toO om. F 6. 7 to Trpwxov F 7 toO TEtpoty. to xpiyiuvov 
colloc. E M om. E 8 post oer/d-^aexott add. xo xptyuivov MV (fort, recte) 

9 'frj[xi D: (Dipt EFV: v^xot (sed aute Tcevtay. pos.) M: cpspe £i-£tv p xpi'youva] xpi'a 

E: Tptyajvov V 10 d oov] xot'vuv M 11 -Aaiffi. zorno; (sed num. siiperscr. corr.) 

colloc. F 12 y£vo; a'jxwv colloc. M ysvTj E ouxoOv om. EV o'joe M 

Urb. 35: ouxs DEFYp xoivjv] o-jv M ]iost xoivjv add. r^alv EF: r)ij.iv xo V 

13 aute Tipo; add. rubro aUA U 14 ot-oAoyiot;] d-o?.oyo'j E: om. M cpaatv] cpotfxsv E 

cc'jxov] a'jxo F 15 aoo; xaAsaoti x6 xpt'ycovov xou ayrj[/.axo; M 16. 17 axoi/cTov . . . 

xo xpiyojvov M 16. 17 xtliv xexpctywvcov V 17 x6 Xcxpocyiovov E : xexpaycova MV 

evor/exctt E ex xptytbvou M 5'jyxsotxo M Urb. 35 18 sv Tt[xaii|)] cf. p. 53Csq. 

otSottJXti /iyiov 6 TiX. DEFM: otoaaxsi 6 -X. Xsywv V: ooxet FlXaxujvi Urb. 35: oo/.cT Xsyeiv 
6 -X. p; quod recipias, nisi malis Xeycuv eicere 1!) -avxa post ayjuxoir'x transp. V 

c'jD'jyp. ay.] £u&uypcz'|J.tj.o(xa p w? euJ oj^sI V cfzXo'jaxspa M U). 20 xa xpiy. 

oivctX'jwv colloc. EMp : an oivaX. (sis) xot xp. ? 20 i'v om. E 20.21 xai TrpcLxov — -pi- 

ywvov om. E 21 E'l'irsp aXrjOv]? 6 EuxXsio/^s ^v xuj [j.-;' aOxoO 9£top/,[j.att citvE'j xptytuvoj 

x6 xtxpdyojvov 01' £'j&£ta? dvaypd'iac (iaxE £v oU D (cf. Euclidis Elementa I 46 (1 108 ed. 
Heiberg Lips. 1883) 22 -pioxov] -pox£pov D (cf. p. 71,27) xai x6 0£6x£pov M: 

xat uaxEpov V 22. 23 ysvo; oux I'sti colloc. EM 23 x6 x£xpc(ytovov p xiii 

iipoiJTrox. EMp: xo 7:po'j-ox. V AMMOMI IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4,2] 73 

3l}7.'. TptYCOV^, 31X7. "•(] CruV^iaot TO'JTOIV to TiTr>7/,(UV0V YlV33i)7.l' O'jOSV Y'^'-f' -1'' 

•/.(oX'jsi v.rjX tpr,o>votj [xyj ovtoc xiaaapa, s-jUswc i7:iC3u;7vt7.? 7roir|37.i xs- 31 
XpOtYroVOV. (05TE O'JX CfXr^BsC XO 7VaipOU[XEVO'J XO'J xprj'ojvou auv7.v7.ipcrai)7.t 
X7l XO X£Xp7'"j'OJV0V. SI Oi OXl XTjV 0'.7'jXiXpOV STT'.Cc'J-j'VOVXi, Ot7.tpoCi|X3V XO 

5 XiXpot^fyvov ci? QUO xpi-j'tuva , oi7. xoOxo <iaat Trpuixov iivai xai oTov 3xoi- 
"/sFov r, [j-spo? xoa xExpa'j'cjvo'j xo xptyajvov, stceioti svoi/sxai xo 7.(jxo xs- 
xpaYwvov X7.1 3''^ ouo 3X3poarjxr^ oisXsiv xdtc 7.vxix3t|X3V7c TrX3'jp7.; O'ya oi- l^5 
atpo!jvx7.c xai STriCsu-j'vuvxa^ oTov octto xo5 a sttI xo [ii xotl irotr^car 060 
3X3po;xTjXr| yw^ir/. xh y X7l xo 6, Xc'^sxai woavsl xai xa 3X3pO|xrj///] -pwxa 

10 31V7.'. XOO X3Xp7Y"JV0L». O^'ko 03 X7.1 XO 3V7.VX(0V x6 X3Xp7'",'(JJV0V TTOcTjXOV 

saxi Tou £xepo[X7)xo'jc, st sxepojxr^xs? xo xr^v ;xtc(y s'/ov TrXsupav oiirXaaiova 
XTj? sxspot; oi=X(o;j.3V ot'/ot oU o'jo x3Xpa*,(0V7.. aXXoc OT] X7l £t ZTzX xou 
xuxXou XTjV oia'ij,3xpoy xt>j 7.-,'7'yoi, oi7ipr]53i xov x6xXov 3i; OtJO YJ[J,Ix6xXi7 
x6 X3 7. x7i x6 p, x7l OTjXov oxi i'x7Sxov xwv rj[jLixuxXiu)V c/r^[i.a 33xiv so 

15 cX TTcplCp3p£t'7C: XYjC XO'J -JjtX'./'JxXlOrj YpajilXTp X7.t S'J&Sia? xTj? OlOtjXEXpO'J 

au7X£ia£vov. (JJ3X3 ci'j;xj5/ja3X7t xo aTrXo'jv a/yj;x7. xov x'jxXov ix ixixxoiv 
yjixr/uxXiujy su-cxsiaOai, X7l xou 7.71X00, X3*,'«j xou xuxXoo, Trpoixov £0X7'. 
cpu3£i xo ixixxov. wa7r£p oOv k~\ xo6xa)V y; STri'voiv y) yifj,£X£pa xyjv X0176- 

X-/)V TTOlElXai Ol7.tp£aiV Xat OU/l 017. XOOXO 7.V7'-jXrj xo5 TEXpa-j'WVOU TzoSixy. 

■20 £lv7.i xfj <p6a£i X7. £X3po;xrjX-/), 3-3'.oyi X7.i X7. £X3poix-/;xrj £vo£/£xai oieXeiv 35 

£i; OtSo X£Xp7-|'0JV7. , 3!,'k£P /j 3X3pa XWV rXEUpOJV O'.TrX^ai'ojV -(j XTj^ £X3paC, 

£t Y^^tJ'" ixaXtv XO'J x'JxXou xa <xixx7. a-/y;jx7xa i; 3'Ji>£'.(J(jv xat 7:£p'.9£p£i(uv 
at>YX£t[x£va (;xvj) -poixa iofxiVy ouxoj; o'jO£ xo x3xpa-,'ujvov 31 3vo£/£xai x-^ 1 Tfjtyojva DF: xptytuvov EMVp xr^ ajvlisast ttj MV to XcTpcty.] TcTpayiuva M 

post. yi'vcaiSott add. u>? £'j/.X£[or,; (0 eixX. p.) dv tw Tsaaoipaxc/aTd) extw auTou i}£UjpTjij.aTi 
i'vsu Tptywvou TO (to om. V) TSTpctyiovov ot' euiJeia? dvotypot'i^ai (dvaypofcpitv p) oioccsxii Vp: 
eadem (sed w; £'jx?.Eiorj; to; et, dvaypot'ias pro dvaypd^ai StSccaxsi) post TSTpdyoivov (v. 4) 
add. E (cf. p. 72,21 not.) ydp om. F 2 T£aaap7c — xaTYjyopslTat ydp (p. 78,12) 

om. F 3 waTc oux dX. DMp: ou-/, dX. 6s F]: oux dX-rjils; O'jv V tou om. M 

4 STriCe'JgavTE; p 4. 5 £(? 0. Tp. to TcTpdy. coUoc. E 5 cpTj3tv V o'tovei V 

6 post. Tpi'yojvov add. o'joe toOto iq dvdyx-/]? DV ir-zio-q Dp: ^rei EMV 7 xat 

om. V ,8 dTTiCeuyv.] ^ttiC-ajtoOvtcz; E diio toO i irSi to C tti? 5i);oTO[xt'as y£vo(X£- 

v/js M TToiTjaai] 7roi£lv D 9 to (ante 6) om. E X£y£TC(i wactvEt DE: XsyE- 

Tcoaav Mp: d AEyETwaav waavci V xai £TEpoa. E: xai Td £t£po[x. /wpta V 

y. 10 -pwTa elvat] TtpwTov E 11 saxt] soTat Mp tou om. E et] xat 

TO M TO ... s/ov] . . . £y_£t M: . . . £yov V 12 r^v 6tEA(U[j.£v V 

12. 13 £7:1 TO'j X'j/Xo'j D: tou xuxXou EVp: ir.l tou x'jxXo'j ttjv om. M 13 otd'XETpov] 

StatpEcstv E dydyot DEV: d'yEt tou xuxXou M: dydy/j p 14 oti DMV : to; V: 

om. E 15 TTj; Stap.£Tpo'j DVp: di oia(j.£Tpou; E: to5 8iap.£Tp0'j M 16 auyxEt- 

[XEvrj? E Twv x'JxXujv p p.txTwv] T(uv E 17 Xsyto oy) MV (fort, recte) 

17. 18 EiTai cp'jaEt DV: estI cpuast P^: saiat M: 'fiaEt £CJ£at}at p IM r^ (ante sTrtvota) 

om. D 19 7:ot£r M TTpujTOv M 20 Td ET£po[XY/.rj (prius)] to ETEpo'y.r|X£; M 

Ta £T£po|x-^xrj (alterum) Ep : ETEpop.rjXTj D : ET£po[i.rjX£; MV 22 £i youv p: v^ youv 

codd. ToO xuxXou post. ayri[xaTa transp. V 23 (xyj TiptoTa scrips! : Et TrpwTa V: 

TTpdJTa DEMp ouTU); ouoe DV: O'jtou or] EMp Et D: om. EMVp 74 AM.MOXH IN PORI'IIYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4,2.4] 

0'.a.\ii-rjm ti; 600 T0''7iuv7 otsXsrv, 7^0/; 617. to'jto x7.1 ix Tpr;fijv(ov 7.'jto 2lv 
au'/XcTall^i a'^d'^/.r^ X7t 7:[yo)-:7 7'jtoO itv7i 'fjlci tv Tor,f'JV7. x7/.(Tj; 707 

Ilo[j'.i6|0'/jr -'^'■"J? clTTcV 31V71 TO'J TO'.'j'o'jVO'J tO C;//,|J.7. 

|). 4.4 (I'^i' 3 X7t TO "jivoc 7 7:00100 VXcc). 
5 I't 0£ {'f/jSi) X7I to "i'ivo;: c/.-oo'oovtsc to'j S'.'oo'jc iasij,v"/,[A3i)7. 

c 1 ~ V T 3 C TO X 7 T 7 77 X 3 t V (U V X 7 1 01 7 Ci 3 p V T OJ V T (O 3 I'o 3 '. 3 V T (M T I S-3 T I 5 
X7T"/)-'Opo6u.£VOV X7l TO clOOC 00'.!^0iJ,3V0l 7r7XtV "j'^VOUC i|J.3aVyjjJL3U7 'i7- 
axOVTSC cIoOC 33TI TO UTTO TO 7 77 I) i V -j'^'-'OC, a"/)03lc ;X3|X'.p0lT0. X7T7. 
aXr^})s'.7V ",'70 T7'JT7 /-3',(0V 6 riop'.p6,OlOC V0;j.tCsT7l T"() 6l7XXr(X(0 Ool'Est X3)^pr^- 

10 aiJ7'.. Y) 03 Ciiakkr^^OC Ozlcl^ Ol7[:i3[j///]T7l 77707 ToTc CpiXoaO'fO'C WC T7 7'JT7 
X7l 77pa>T7 770lO'J37 X7l Ss6T3p7 X7l 7[i.3''pOU37 T/jV Tv'clV "(OV T:pOT7Ci3(OV X7I 
Toiv autJl7:£p7Ci[X7T(0V ZOlct *,'7p TO JJLSV 03'JT3pOV TTpOJTOV X7l TO TTpfOTOV 03'j- 10 
T3pOV, X7I T7 7'JT7 T(OV 7'Jt(0V a7'^3aT£p7 T3 770131 Xal 7j7'i33T3p7. oToV 37V 
cl'TTrj [JLOt TIC, OTl Yj 'i^'J"//) 7l)7!v7T0C, A3",aj OTl V7t" 77«)C: OTl '/) 'J^'J/V^j 7'JTOXl'vr^- 

15 TOC, TO 7'JTOXtVrjTOV 7£lX''v'/)T0V, TO 7.3lXtV"/JT0V 7.i}7'v7T0V, Tj 'J^U/Zj 7p7 7i}7V7T0C. 
37V 03 3r77rj [J-Ol. 7:0l)3V 07|XoV OTl 7'JTOXtVr^TOC f^ ']''->/ V -'•~'^- "'^'^'O 03i;7l 
pOuXop-SVOC £177(0, OTl "/) 'j-'J/Vj 'Zl)7'v7T0;, TO 7l>7'v7T0V 73lX''v"/JT0V , TO 731- 
XlV/)TOV 7.UT0X''vr^T0V, Tj 'I>'-)/)i OtpCt 7'JT0Xl'v"/]T0?' "?] T0l76Tr^ Si7XXrjXoc Xi^S- l'> 
T71 0£i;tC. [jO'jXoiXcVOC ",'7p 03i;7l OTl 7, 'Vj/Tj 7J>7!v7T0C 3'X7[5oV TO 7'JTO- 

20 Xl'v7jT0V T:p(7)X0V, a'JV37:3p7V7 03 TO 7t)7V7T0V, |jO'jXo[J13V0C 03 777XlV 031C71 
OTl 7, 'Vj/7j 7'JTOXlVrjTOC £X7[3oV 77p(TjTOV TO USTcOOV X£]/t}£V TO 7i}7V7T0V 
X7l Ci'JV£77307V7 OTl 7'JT0XlV7jT0C , TO 77p(TjTOV G'3T3pOV 7:0lTja7C. »5jCiT3 OI7X- 
Xt^Xo? 0£l|l? SSTIV 7) T7C 77pOT7(5£l? aU|X7:£p7(3IJ.7T7 77010U37 X7l 777XlV T7 
aU|JLir£paau7T7 77pOT7'33lC, oi)3V X7l 0l7i3£[:iXy;T7r 7:737 ^ip C/.TTOOSI^I; T7.C iO 

25 [J.2V 7:pOT7'a3tC a7Cp£rc X7l 6;j.oXoYOUa£Va? Xajxfla'vcl , to 03 3Dli,7:£p7aiX7 1 7jor) DV: r^ Ep: clo/j M 2 ctvai ocjtoO rolku-. p cp'jaei D: tif] cpuaei p: om. 

EMV •'! zlr.v/ post. lyTjj.'.c. trausp. I) elvctt om. V TptywTO'j] TcTpaytb- 

TOJ p 4 leimua et cpr^'ji (post, e^ oe) ex editioiie Veueta a. 1545 apposui, nisi ("luod 

in ilia editione lemma usque ad «|j.cpo-£poi? (Porph. p. 4,'.)) coutinuatum est. codices et 
editio priuceps e^ oe xal to ysvo? — [j.£[A'fO(TO (v. 8) lemraatis loco scripta praebeut, ita 
ut ilia pleua habeant DEp, Easjj-v^fj.EOa (v. 5) — \j.i[j.'^oixo omittat M, too eioou; (v. 5) — . 
TO (zttoooiIev -/evo; (v. 8) omittat V 7 yevou; 7:aAiv colloc. D 8 post icrxt add. 

y.ai Ep: om. D |J.E[i.cpoiTO E: [j.eij.'Loito D^'p 1> tocutoc Asycov Dp: ^vEyiov V,: Xs- 

ycov -raOxa K 10 toT; om. MV 11 7.7.1 rrpioxa TtoioiJaa -/.at OE'jxepa MVp: 

TTpwxa roioOaa xcd oeuxEpot D: v.cd OE'JxEpa y.oii rcowxa -oioO^a E 13 x£ post TiotEi 

transp. E: om. V 14 eitttj D-'EV-p: eI'ttoi D'MV [j.oi om. V Xsyco oxi vai 

DE: Xsyto vat MV': Xsycuv V: /.Eyw aOxio vai p ;:oj; X^ysi ^I 16 eI'-Tj D-'EVp: 

EiTtot D'M [j.ot superscr. D o'xt ttoi^ev M: v.ai -di}ev V 18. 19 oeT^i? XsysT^t 

oiaXXrjXo? colloc. M: SiaXX. OEiiu Xsy. Y: oeI^i; otaXX. Xsy. p 19. '22 pouXo,uEvo'. . . . i}A- 

|3o[j.Ev ... ajvETTEpczvap-Ev (utrobique) M 21 ocjxoxi'vt^xo; — ccDavaxov in ras. D 22 o'xt 

a-JToy..] x6 ocJxoxtvrjxov M TTori^aavxE? jNI 23 V) xa; TrpoxaaEis a'j;j.-£pc<a[Aa TTOtovJaa 

E: Yj x6 ajp-Epotajj-a TioioOca TipoxctiEi; V 23. 24 y.ai TictXtv — TrpoxctSEt; om. E 

y.cxl TtaXiv xa? 7:poxc(a£t; C'jp-EpotGfj.a Y: y.c("i TTctXtv xot autj.-. Trotouaot Ttpox. p AMAIOXH IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4,4] 75 

7.37'iEC OV aotCpr/ZUEl ysj\ 'j;7.V£pOV -O'.Sl 017. SnV -0'jT7':)E(oV SIXOTCK 'j'JV 2|v 

oiajBoXTp 7.i''7. ■?) TTjV -asiv TouTouv r/yx'.aTrA'soocsoi y.yl -Q U.SV a'j;x-so7a;x7, 

0-£p KpOTSpoV w; aOfacpS^ £X7[X^7'v£T0, G7(S£C kOIoOCp7. T(i) iv zdztl kOO- 

taicfo; •KapaXa[J-P7'v3'.v, -y;v ok 7:poT73iv. r^v mjc 6;j.oao-'0'j;j.3v/)v ttoIv iA7'J.- 

5 (57'vo[j.cv, vov ao"/)//// ay;i.Tr£p7Ciu.7. -0101)37. -7A'.v 7v ,3o'jXr|i}3vt£c OEi^at, 25 

oil f^0£ r, *uv7) -j^/.a £"/£'-, £r-(o;j.£y oti rjO£ tj --'jvyj -itoXiV, y; 0£ -£to- 

•/.'jr7 77'/.7 £/£'.. r]0£ 707. T, *'JV7) ~;7'A7 £/£'.* |3o'J/,rjl}£VT£C 0£ 7'J-:0 TO'JTO 
OaiQrxi Z7'/.IV Otl ti-OXcV £!.'-(0[J,£V, "/joo Vj -'UVYj Y^-/^'^- ^'/,^^i "^/ QE ■•j'7^>7 
£/0Ua7. TETOXEV. -?]o£ 707 7) ','UVy) T£TOX£V lv:7L>i}7 6k -7'',IV T7."7UT7. tOJV 
10 7'JTOJV X7l 7:pO':£p7 £/.7[ioiJ,£V X7t 'j'3':£p7 X7l ay/^i:iZzOy. /.r/X 7.j7'i£a-:£07* 
TtpOTEpOV IJ-kv '|'7p £X7a[57'vO;j.£V 37Cp£C [1£V X7l TTpOTEpOV TO -£-:0X£V7'.. 
aua'xk? 8k X7l G'aT£pOV to 777,7 £/£lV, 'J3T£pOV ok £X7^0;J.£V a7'i£C ;j.kv X7l 30 
TTpOTSpOV TO 777,7 £'/£'.V. 7.j7'.skc 0£ X7.1 'J3T£pOV TO TETOXEVKl. WGTE £V 
T"^ Xrjia6~'Q 0£l?£l TWV 7L>T«JV T7 7L»Ta X7.1 7:pOT£p7 X7;j.J57'v£t7t X7l 'J3T£p7 

15 y-OLi aaziisTZ[ja X7.t 7.Ct7cp£aT£p7. -7.37 77.P otlz'.^ r^ i/. toO ay/s^oo: to 

7.aacp£s 0£lXVUaiV r, ix ToO 7G;7'fO'JC to Cj79£C Yj £X ToO O.'SO.'Zi'j'Jt TO 

7.aa(p£s Tj £X ToO G7'yoOc TO ay.'si;. v.y.i oy.ov oti [xov/^ iciri x'jouoc osu'-C -io 

7) £X TOU aa.'-^O'j: 0£tXV'joUj7 to daO/^ic. al OOV 77,/.7L TOEIC 'i;£XT7l X7l 

OUO' oXoj? 6£IC£IC 7V eTeV OU 77.p oFoV T3 TO 37.'SZi EX TOlj 7.CJ7.CC0'j; 031- 

20 XV'JclV, O'jok TO 3793? 3X TO'J 57'-pO'JC- O'jok 77.p TO C>7'ikc OSUcOiC 031- 

T7t, IVa £; 77,y.0U a790!JC O-/)/,O.)0yJ. -OAAIO O'JV C/.TOTTOJTcpOV TO £X j TWV 22^ 

asacpojv T7. 7.37.'irj os''xyuai}7i X3731V. |j.i7 ouv aov/j 33t1 xupi'wc o£ut; "/) 

EX TOO 37'fO'J? TO 7.37'f3C 03!.XV'J0'J37. E'XOTtO? 707 7^ 6'.77,/,-/;/,0; 0'.7[!j3,3>,y-^- 
T71 031?'.^ T7 37'iT^ X7t Kpa)T7 7.37Cp7| -0'.0'J37 X7l 'J3T3p7 X7A E|X-77,IV T7. 
25 7.37(57^ X7.1 U3TEp7 37'.i7j X7l TTptOTa -OlO'J37. ETTeI O'JV 'ilA030'.i0C [loO-^ 
cp'JplOC f,3l)ET0 E7'JT0'J T"^ 6l7A/.rj/'.(0 03I.CEI X3/p7jiJ,3V0U (i'v T3 77.p Tfi TO'J 5 2 -/.at ota^oXrj; V ivxt-pe^ouaot E 3 T(i)] tcov M: to V 3. 4 rpoia- 

a£U)v M 4. 5 — f/'.v sXctajii.] -EpiEAatj-jjotvE M 5 -^Aiv — TtoioOaa (v. 25) eicias. 

[:io'jAT(!}£VT£i;] [SouX/jStjI ti; V 6 /,0c (prius) om. i^[ G. 7 r^ o£ TSTOx-Jia p: fy T£T07.ura 

codd. (cf. V. 8) 7 /jOc om. M q (post apa) om. V 7. (S poyXyj5)£VT£s — TraXtv] 

■/at Tid&Ev oiiXov V 8 ti-mij.fj om. V oti (post £i.'-u)ij.£v) additum punctis circum- 

scr. M 6£ om. V q y^''"') om. MV oe om. MV, recte, nisi malis or) corrigere 

10 IXo([j.i3avoij.£v V 11 7:po-£pov (piius)] Tipoj-ov V fj.£v yip D: yip MVp: om. E 

14 Ta a-JTo; twv ccircoc colloc. p Ac(;j.|jc<v£-c(t Mp: Xa.ij.^'Avzi I): XaiJ.jjdvEiv E : ?iO([jL,3avov- 

Tai V 15 yip] OE M 15. 16 aaacpoO? to aa',p£; Mp 16 da£a£? D a-ooEtxvjaiv 

y) ^n': d-oo£t-/.v'j!j£v Tj z<j.7Z'x}.iv p TOO diacpo'j; to aaci£;DE: daacpou; to daccsc^M: aacDoii; 

TO daa-f £? p -fi (post sot'f £;) — actcsE; (17) om. Ep 16. 17 daacsoOc to daccfi;!): 5a-j;oO; 

TO dact'j>£; M: cacpoO; to oa'^is V 17 aaaou; to aacpi; DM: daacpoO; to daa'^i; V 

ji-ovY) — ■/•jpto); om. V x'jpuoc iStI colloc. Mp 18 to daccpE? oci/.v. colloc. V 

Tpctc om. M I'J dv o£i;£i; colloc. M te] Tt M to daccsE? V oEtxvkiv] 

orjX(o9v)vai p 20 to aotcci; £•/. tou cacpou? DV: to dcacpE? ix to-j aa-YoO; E: to daa'.f£; 

£■/. ToO daccjou;; Mp oOoe ydp I): dXX' o'joe EMp: o'J ydp V to soc^'h; om. V 

20. 21 OciTai OEiccoj; colloc. V 21 dTOTruiTspov] auTO TrpoTEpov E' 22 Ta socyv^ 

Mp Xr/Etv ante oeiV.v. transp. MVp: om. E 23. 24 oeTcu ota^EiSX. colloc. M 

25 -otojaa om. M 2G x£/prjU.£vou MV: XEyprifXEvo; DEp I INDEX VERBORUM Verba asterisco notata desiderantur iu lexicis 'Aya&o';. dyaftv) x'jyq 4,15 o'jtw? yoOv yvw- 

pt'[j.ou yevofXEvou tgu dyaSoii xal -/.ctxou to 
aSiGtcpopov opi'Cov-at tivec, o [j.tjte dy^'^^'"*' 

^att [XT,T£ xaxo'v 44, losq. to dyailov 
npo? TO -/.axo'v (£;ei ttjv evavTiwaiv) 

52,29 
ayeiv ets dpii}[j.ov '22,9 66,22 
dyvosiv (?) 19,1 
d'yvoia 28,10 

dyvwaTo; opp. yv(.!jpi[j.o; 6,12 
dypo; (OS xT7i(j.a Trpo; Tt i51,29 
dyyi'vota Goni. «5SuTrj; 4,13 
dyduv. dytuvs; xv/.i^qTai 5,20 
dytovtaT-^s. 01 OEtXol tcFjv dytovtflTwv 5,2 
dSTjXo? 19,19 
dStatpsTos 18,35 sq. 30,12 opp. otatpSTo's 

65,1. 5 
doidaTctTO? opp. oirzaxaTo'? 65,4 66,13 
doiacpop(c(. TYjv dotacpoptav tiou Td^0[-i.£v; 

16,4 sq. 
dStctcpopo;. TO dotdcpopov opt'^ovTai tive;, o 

(j.TjT£ dya&ov ^STt [j-t^ts vcaxov 44, 14 
dooAecxEtv 35,9 
d-^p 25,19 70,3.4 ttw; • • • "^"^ Y'(i ^■^^~''- 

Ti'os 52,5 
ct'&poo?. d&po'coi; 19,13 
dt'oio?. d 6' ■?]>; Tt diotov, xaTa auiJ-Pc^rj-xo? 

dv TjV Iv '/povoj dxt'vrjTOv ov -/.at diJ-Exd- 

pXrjTov 23,2. 3 
aia&Tjais 41,19 

a{5i}Y]Tixdc. TO afa^TjTtxdv 27,13 
a£a&Y]Tds 20,5 sq. aJaS^jTV] ouct'a (/] auvSe- 

To;) 41,9.32 oid ti IvTaui^a piv Tipw- 

TTjV ouaiav TTjv afai)TjT-}]v Xeysi, a'KXayo'j 0£ 0£'JT£pav (u? [j.ETd TT]v dsiofjiaxov T£- 
Tay[j!.£VY]v 44,32. 33 syn. d'TOjxo? ouata 
46,21 sq. 58,25 59,9 xa afa^d 30,14 
31,7 58,3 opp. Td voTjxd 42,15sq. 65, 
28 Td a{(39TjTd £l'orj opp. dawfjiaTa 40,30 
iv TOt; a(o97]Totc £{aiv at 0£xa xaTTjyoptoLt 
42, 24. 29 Iv T7) TtLv cxtaftr^Tiov S£U)pta 
45,30 Td ydp afcSrjxd ytvo'(j.£vd £C-t /.at 
oux ovxa 46,22 

atTt'a 6,4 17,21 4.5,32 64,14 to p-tr d- 
Tias dyxaXetv 6,21 aXXv] a^Tia . . . t/jv 
TTEptxTo'TTjTa afxtaxat 31,11 

afTtaaftat 6,2 31,11 55,10 

aiTtos 7,12. 14 17,25 18,5 to alxtov 46, 
22 TuJv ydp aJTttov d (xev ^axtv £;(o yui- 
ptaxd, d 0£ au[j.i:dp£aTtv 7,16 sq. Td atTta 
(tp'iaei Tcpdrepa) 45,9 dvTtot£tX£v ouv tuI 

TTOlOUVTt TO 7rd(Jy£tV XaTd Td EaUT'p TTEpt 

Ttov atxitov ooxoOvTa 31,9. 10 TipoTspa 

xal akto'jTEpa 53,8 Td upwTa aiTta xal 

Td voTjTa 65,20 
dxaTdXr|T:T0;. Td dxaTdXrjTiTa opp. Td 

xaT£tXrjfX[j.£va 41,27 
= dxaTdTaxTOC to dxaxaTaxTOV opp. to 

xaTax£Tay[ji£vov 26, 9 
axh-qzoi 22,3sq. 31,6 60,20.23 ouaia 

41,11 
dxo-/| 20,3 70,12 
dxoXou9£tv de conclusione 8,5 
dxoXoui}ta ToO uTio&ETtxoij 11,21 xaTd ttjv 

i'-Dz^irii T(I)V doacpi'ojv dxoXo'jStav 39,5 
dxdXou&o ; 45,32 

dxo'JStv, 6 ^Eytov xai dxo'Jiov 8,18. 21 10, 
14 TO dxouov dxo'jEt 8,21 twv dvo(j.d- 78 I INDEX d t: A Y I !X 46. 1 1 civTi'v.EiTat tt" ■/.OL-r^-iorAa 

G,l 
ar.ohofti'jt^ct.i CiC, 10 
dt-oXoyt^EaSott 42,18 68,2| syn. dTro/.o- 

Y£tai)o(t 65,15 (?) cf. Addenda 
dTTOzXrjpoyv t)]v i-ajfz^dcty \i\Al 
dt-opeiv 28,11 32,17sq. xd eu "d? 'Apt- 

5-otIXo'js xctTTiYopta; T^-opTj(jidva 4,21 pct- 

%iu)Z d-opelv 5,3 xa d-opo'jii.Eva ip(o-dv 

5,10 xa -otp' Ir^piov dropouiAEva 5,24 
d - p rj a a 23,25 28, 1 6. 26 40,20 42,17 50, 

10 64,1 69,6 
d-opt'a 5,13 19,31 30,23 39,4 sq. dropt'oci 

T£ xai X'jSEis 1,2 4,2 48,26 aocpiaiJ-ct- 

TtOOT;; 20, 1 2 

df-opo; 6,30 d'-opov cicttvExcd 53,26 

d'-o 00 c 23,20 

dTzoSTaai? 52,29 

dzo STotTcTv 68, 6 

d-OTEXsIv 9,5 TO'j; opo'j; 12,30 

dTro-EXsaaa 9.7 

d7:0TE,uvEtv TuJv TTpwTtov voTj-jciov (xd; Xe- 

Iei?) 15,21 
aTTO'j;. x6 d'-ouv opp. x6 OTiorouv 30,1 

d'-o'jv ^lijov 53,12 
dTiocpatvEtv 7,6. 11 20,25 d-o^atvEGiJat 

27,5.8 31,11 42,21 46,13 64,11 66,21 

67,26 
dro'fasi; 27,22 44,8 opp. -/.axd'jiaji; (17, 

25 sq. -oXXol opoi xaxd d-o'vcastv Xeyov- 

xat 44, 12sq. 6 xtj; dTioccdjEoj; suXXoyt- 

Ofio; 25,24 al dTtocpdaEt; ... ev xivt 

(-/axTjYOpi'ct) TaySr^aovxai : 33, 9sq. 
d-ocpaxixd;. T| xoiv dTto'JotxixoJv 'J7:£?aip£- 

Gis 25,29 
d-poaoET^;. d-poaoEui? 19,17 
d-xataxiu; coni. da-ja^.w; 4,12 
dp a. do' d'pct 15,29 e{ o' d'pa sir; (?) 23, 

14 El o' d'pa xi; xat oo'iTrj 60,21 EiTTEp 

d'pa 32,25 
dpoTjV. x6 dpOTjV £[; rotav •/axr^Y^P'-''''' ^''^'" 

io{i£v; 15,32 sq. 
dpEXTj opp. xaxi'a 28,8 XciYtz-at, aLoyn dpe- 

xai 28, 10 'jro xy;v £;iv xayi^TjaExat 28, 

14 
dpi}pov. xd dpSpa 7.al oi ajvoEajj.ot 11.11 

xd d'pftpa — o'j xaySi^OExat 32,30 sq. 
dpi&(XEiv 30,17. 18. 29 sq. opp. otatpEtv 

39,9 ot£3xrj7.oxa xtu dpi8,a£t3!}at 30,30 

xd dpt&[j.O'JaEva 69,4. 7sq. -pdyiJ-ctxa 69, 

12 xd dptl},aojvxa 69,20 d p t !} [J. Tj X t V. Yj 67, 2 

dpt<}[ATjxo; 30,31 xd dpii)[AT,xd 29,26 69, 

20. 24 xd -/.axd a'jvi)£aiv dpii}ijLTjxd opp. 
xd voTjXd 33, 26 

dpti)[j.o;. oixxos 33, 24sq. daio[j.axc/; xat 
-/.aiV Ea'jxov 33,23 zavxayo-i dv xoO tio- 
GoO eI'tj 69,34 sq. ouoptaaEvov roaov 66, 

21, 22 67,31 sq. nXcoxivo; . . . oiaipEt 
iTEpi xou dptOjj.oO y.ai (ir^aiv aXXr^v a'jxou 
XTjV o'jst'av Eivat, d'XXr^v oe y.a!}' Vjv x6 
xoaovoE a-jxdl uTrdpyEi 68, 14 sq. zl o' 
dDsXc/ttxEv 'AptaxoxE/.Et y.axay.oXo'jDEiv, o-j- 
oaij-uj; xov dpti};j-Ov xiv HEojpo'Jp.ivov v.axd 
-030V oty^ oiatpTjaou.Ev 68, 20 sq. //"p'- 
Jtov 6 nXioxIvo? xou; vor^xou; y.ai xol); 
fj.EX£yovxa; aOxoiv dpti}[j.O'j? 68,27 ttoxe- 
pov dv'j-dpy£t xoi; dpii)[xo'j;j.£vo'.; vj y<upU 
auxuiv acTpEt G9.7 sq. 6 dptOp-o; xdiv 
£(5u)v 65,19 dpy/i xuiv dpi9iji.u)v (rj pio- 
va's) 33,22 xauxov dpi9[i.oj 15,4 sq. x6 
dpiSijLip Exspov 15,12 30,28 ei; dpiiJpiov 
d'YEiv 22,9 66,22 ev dpi9fj.it7, xaxd dpit)- 
(idv 30,13. 14 sq. 51,19 dpi^jj-w otacps- 
p£iv 30,27. 30 xd y.ax' dpi>}(ji6v -ocd 
34,22 

dpy.Etv. o'jy. Tjp/EGDrj ,udv7] dTto'-pdlE'. 44,17 

d'ppTjV. x6 d'ppEv 33, 2 sq. 

dppr;xo? 11,25 41,18 48,28 

dp at ; negatio 13. 17 

dpxav. r^ptTiU-Evo; d-o xtvo; 41,2 54,13 

dp XTjpta 70, 19 

dpxio? 56,30 

dpyato;. fJ.o'va oe aTj(i.atvdy.Eva o't dpyatot 
}.i-[rj<jai xd vo-/,p-axa 9,22 v. -aXatd; 

dpyEXUTTo;. dpyExunoi y,axT|YOpt'a'. 16,2 

dpy"^ 32,1 41,15 46,16 69,32 opp. x6 
Edyaxov 52,28 xouxo'j (xoO Xdyo'j) dpyai 
ai dTiXal Xe^ei; y.al xd uro xo'jxiuv otj- 
pLaivd[j.Eva 5,27 ev dpyaT; xd;ai 11,5 
o'jo dpyai 31, 5. 8 dpyr] xuiv dpii},u.uiv 
(x6 ev) 33,22 opp. TiEpas 33,30 tj x^s 
o'JGta; dpyiQ 40,31 rj -ptuxTj dpy)^ 41, 
2. 3 dawii-axo; 65,6 xuiv dpyuiv ivav- 
xt'wci; 53,1 ii dp/TJ; 44,1. 8 69,11. 28 
o'JOE XTjv dpy^v 58,8. 9 to? Iv doyVj Xaa- 
[jdvo'JGiv a'jxo on£p OElxat dnooEi'^EU)? 
45,18 

dp yr^ yds 69,29 

dsacpi^;. dsacpcJii; Et-Eiv 9,16 

darjao? 33,7 cpwv^ 9,19 10,12 d'3rj[i.ov 
p-o'ptov xa&' auxo oiov x6 ^Xtx'jpi 11,7 VERBORUM dcTTjp 66,31 

da'jfxcpiovo; hj'(oz toT? TTpdypctStv 60,16 

da'jv&ETO? X£;t; 16,24 to d-Xouv -/.al dauv- 
ftcTov 12.3. 4 Td da'jvftcTct coni. -rd d'oXa 
68,25 

da/c-o; uXtj opp. cysatv 'iyo'JTx r)l,2l 

dsyr, tj-dtiaxo? 23,20 

da(!) [J.CCTO; dpii)(j.o'? 33,23 dpyrj 65,6 rspi 
T wv da(i)p.dtu)v vo'^5Et; [j.ev eiaiv , ouv. 
£151 8e cpavtaat'at 10,24 daiojj.aTC( ■/.c(&' 
Muxd 50,32 TO dau)fj.aTov 40, 17 sq. 
Td daoj[J.otTa EiOTj opp. at3i}rjTd, £vuXa 40, 
29 daiofxctxo; ousiot 41,11 sq. 44,33 61,4 
C(ii[j.a dau)|j.aTov 41,30 S([. 

dTdp. uoXkoLyrl (jiv xai aXXr,, dTdp o'q 33, 
31 34,1 

dTEXcOTo; TJ YYpa'fTj 64, 5 

dTsXi^; 49,1 XP^'^ '"'^^ Xo'y^.u opp. TsXeia 
32,19 dT£X(L; 31,19 £yav 42,28 

dTO[xos. Tivt otacpEpEi 6 d'TOij.0; xal ei; toO 
d-o'[i.O'j xai Evo; 30, 21sq. Td d'xoaa 26, 
22 29,1 xd d'rojxa -^al r/ovTa OEt^tv 16, 
10 Tj d'TO[j.o? ouai'a 43,19 sq. to d'TO[j.ov 
expl. 30,12 sq. opp. y.otvov 45, 19 sq. to 
xai^' exaCTov . . . iaxh d'top-ov 45,23 
'LeOoo; oe v.a\ to Xsystv (u; dvatpo'JiJ.£vou 
Toij -/oivoO o'j 7;dvTtu; to d'TOji.ov dvatpEi- 
Tat 45,24 sq. 

dT OTTOS 24,20.26 25,8 dTorw; 18,24 46, 
23 

d'uXo;. Td d'uXa (cp'jact zpoTEpa) 45,10 opp. 
Td EvuXa 68,25 

au?Tjats 66,33 67,2 

auTt'xa exempli yratui 17,17 

auTo?. 6 a^Toc xal si; 20,2 si; -/cd 6 au- 
t6? 20,3.4.26 55,11.24 tcjutov (jlevecv 
20,6 TO toiutov xal to Exspov ti'vo; xa- 
TrjYopt'as loTt; 13,28 sq. th-jtov OEXotyo); 
X^Y^'^^' 13,29 15,4 sq. Tpr/ws, tj y^"''^ 

Yj El'OEl Yj dpt9[J.UJ 15,3 sq. TTOU Td?0[X£V; 

16,3 sq. xgct' ouoev xotvov xai Tot'JTOV 

16,22. 23 
a'jTOTEXv); XoY<>c 7,22 otuTOTEXw; 7,6 
dtpo(ip£t ailat. TOO OTTEp iSTt xaXrj "pd^ij 

Edv dcpatpEDir] 57,5 syn. dvcttpEiv 65,25 
dcpdvTaSTo; cpojvi^ 11,27 
dcpofAotoijv 40,4 
dcpopiCetv 11,19 12,6 29,9 30,16.25 66, 

23 69,16 dcpopi'CesSat 39,23 44,7 52, 

3sq. dcpa)pta[x^v7jv (5fav -payiJ-'''^"^''' ^'Jli'' 

12,24 dcpop;j.Tj 12,19 

dcppoa'jvTj opp. cppovTjSi; 60,7 

dyprjGTOS Ttpo; d7r[3Ti^[i.Tr)v 12,16 

d'ypous 23,20 

dycopiGTO?. dyiopi'a-tu; 'j~dpyEtv 57,30 Ba. ■/] fia O'ilW^-i] 32,26 

paoiCstv 9,1. 2. 13 

JBdoiat?. i^doiaiv jBotoc'^Etv oO Xeyetcii 9,13 

pocO'JC. ^ocHew; d7:op£tv5,3 PaHuTEpa d-dv- 

TTj^i; 6,7 pad'jTEpcti at X'JiEt; 42,4 pct- 

S'jTEpov (ttjv X'jaiv) d-ooo\ivat 54, 1 1 
[SaXavEtov 19,2 
potp'JS. G'ju.cpopd . . jjapcTa [j.ot xal yaXc-)] 

cpat'vETai 4,25 
PeXovt) 7,14. 15 
PtdC£5i}ai. ptdCovTat Tive; Td opiwvyaa 

G'jvujv'jrj.a d-ooEixv'jvai 20,32 
pXszEiv. TO -po; dX/j&Eiav [^Xetiov too Xo- 

yo'j 12,27 
pXiT'jpt. ds/ji-Lov fxopiov xaft' a'jTO olov to 

pXiTupi 11,7 
pO'JXE^&Gtt. t( pO'jXsTai ai-tij -i] ^-typotcpT) 

TiLv xaTTjYOptuJv 5,30 11,12 pouXETai -q 

■AOLXYfopict &rjp£'J£iv 12,12 Po'JXExat oov 

Yj otctcpopd Y'Y''^^'^^^ o'jai'a? ;-i.£po; 29,7 
pou; 22,15. 22 coni. Y--os, Xii)o? 8,12 19, 

20 44,18 
Ppayj;. cp'iaEt pootyEW 'i)ioviq, s-jXXajjTi opp. 

[jL-XTtpd 70, 21sq. ^pa/sa aTOt/Eia 71,14 
PpuyTj[jia expl. dppTjTOc xi'vTjai; ttj? otavoi'a? 

11,26 FdXa. Tj ToO yD.iv.ifK Xeuxotyj; 48.16 

YEXaGTtxo; dvHpioTio; 44,10 

YEvixo?. 6 '{tv\.-f.ht;, TOTio; vj ypovo; 22,33 
at YS^txioTaTat Xe^ei? 11,31 12,5 at -(t- 
vixat OTjfxavTtxai XE;£t; 12, 16 •(vn/.'xi 
Stacpopai opp. E^otxat 27,33sq. •^z^n'/.i] 
ouat'a 46,33 twv '(zw.'/.oi'Z'ixia^i oi"/. e'v- 
ESTtv i-A TrpoTspcov xat ahttoTsptuv TTOirjaa- 
a&at d7r6o£t;tv 53,8 

YEvsat; 23,14 rj Iv Y'Vecjei ouaia coni. evj- 
Xo; xat G'jvSeto; 58,29 Td h ffjiazi opp. 
Td voTjTd 34,19 

YEvvatos. xaX-)]v -/at •(z^^o.ia-i ydpiv aixstv 
4,5 CO izwxloi 17,9 80 -,'£V0? I INDEX 4.1fi oexayui; to fi'/oz 14,21 opov Ap. 
otooJ5iv auTou (too ivryji) to xaxct ttXei- 
dvcov xal oiacpepovTtov Ttj) eioei iv tiIj ti 
^OTi xaTTjYopo'jij.Evov 14, 32sq. toi y^"'^) 
xai Tct eiorj xcti -ctvra xi xaSoXo'j xctxr,- 
yopEiTai xaxoi twv ucp' ea'jToI? ovxujv (5,24 
xard TO'jvoua xaT/jyopiTTcxi 21!, 17 O'J xotTa 
zavTO? X^yEToti 2(j,23sq. evoeixtixov tt]; 
Toij ovojjLctTO; xaxdt xoivtjv ayeaiv i)EaE(oc 
26,29 exdoTou y^"'0'J? ^'J''^'' oicxcpopa 14,28 
opoc Ix Y^'^^'^s ^3Ti xcci iSfou 14,20 tj 
Staipeat? y^'^'^'-'S O'J'^''' s^» ^'^^ roiiri 14,21) 
dist. eI8o; 26,3 sq. 28,30 29,1. 15 sq. 
-uj? TO eToo; Toij '[ho'jQ [/.oiXXov ouat'a X^- 
YEtat 46,18 ii toO eioo'j; ob^ia r.d^'-x ttjv 
TOJ Y^''°'J? 53,27 xa Y'^P T^"'^ "'■^J'^ ^^' 
5u)v i-ivota ytupt'^OfXEv, cjxd oe xatl' ccjxd 
o'jy ucfEaxTjXEv, dXX' £v xol; Eiosat to thai 
s'yEt 26,6 Tct ETEpot Y^''^ 28,6 sq. 30,4 

■fl TT]? Cf'JSElo; d'f ' ^TE'pOU Y^"''0'-'' ''? ETEpOV 

[j.cTC(pait; 48, 28sq. to arj;j.avTixov zciv 
YEvoc 11,4 al dvwxa'Tio xuJv yEviuv ota- 
OTdaEi; "?j e( o'jxw xts flo'jXoixo /.EyEiv twv 
YEvtxcuTdxuJv X^;eiov 11,30 Td twv ov- 
T(ov YE'^i'J 12,4 xd dvioxdxu) y^"'^ 12,13 
22,1 61,7 xd -puJxa y^vTj 12,17 elz sv 
YEVos cuvccYEtv (xd? xaxTiYopt'a;) 12,1 xi 
YEVOj xdiv xaxapi{}u.o'ja£vu)v xaxT^yopKliv 
15,22 SiacpEpEt Se •((•joz xaxT^yoptas; ty] 
[xiv, T-^ hi ou 14,23.24 al jjev xa-Tj- 
yoptat cpcovai Eici, Td oe yEvr^ cfiasis 14,27 
YEvos syn. xaxr^yopia 21, 16. 27 33, 25 
34,5.6 39,23 sq. xd fi^^r^ xdiv xaxr^YO- 
ptdiv 39,3 xauxov iv^ti 15,3 sq. oia- 
cpEpeiv 28,9 xo fiMzi EXEpov 15,12 'h 
YEVEt 30, 16 xotvos xaxd -ji^o^ 16, 20 
18,31 xaxd x6 oixeIov jvjo^ 17,28 
w-j-Ep zii Y^'^^i f^^'' "^''^^ 'T^V' SiSaaxGtXi'oev 
dvdyEiv 17,17 xd (u; iv ycvst 24,21 

YEcop.£xpia 67,3 

YT] 57,25 7j Itti Y^s 3'^ axcXuJv xivr^st; 50,29. 
30 "to; . . xov dspa xtJ •(-f'^ Ivavxt'ov aeyei 52,5 

yXccuxoxtj; 30,25 

Yvtupi'^Etv 41,27 

YvtupiOfAa 64, 15 

Yvu)pi(xo? opp. d'yviuSTO? 41,19 44,12 sq. 
xd Tcdci Y'^^^P^'^-^ '^) ^"^ 3''^ '^'^'' Y'^'^P^'-'-^'' 
31,24 Y''*"p^"-'^"~^P'^"' 66,11 

yvuisic. xpoTTOs th 4^x1 Y'''"^^'"? <^~^ 
[idpou; x6 oXov a'jvspLCpaivcov 55,32 Ypau. u-Tj 15,7 

Ypd'fciv tVEpyEict xou yP'^'-f'^'''^^' ^>'^ 

YP'JTiox/j? 30,24 

Y'jpivd^eiv 9,22 (ot'a; UTToH^ast; 68,29 A at. XI octt; 13,7 

odxx'jXo; 70,10 

OEtvo;. ooxEt TOi; oeivoT; TiEpi xr^v xuiv 
ovxujv bxopiav 48,27 

OEl^t? 16,10 23,12 

OExxtxds ^3X1 xou dXTjHoO? xal »];£uooo; 6 
Xoyoc 8,8 xojv dvotvxuuv 44,21 55,12. 
22 sq. 56,11 57,31 

OE'JXEpo; opp. uporjYO'jtj.Evo?, Tipujxo; 15,17. 
24 sq. Yj Oiux^pa iScioptct 12,11 xaxd 
Oc'jXEpov Xoyov 9, 25 osixEpcti xotvai l-t- 
voiat 12, 14. 15 x6 OE'ixEpov syn. uaxEpov 
opp. -poTEpov 45, 5sq. 

OEyEaiJai xo [j.aXXov 54,18.23 xdvavxt'ot 
55, 25 

OTjXoOv syn. arj[j.aiv£iv 11,9.15.28 19,21sq. 
21,28 32,22 sq. 34,30 sq. 

OTjXwxtxos Xoyo; 21,23 

OTJao; 39,22 

taYtviuaxEtv 11,1 

otaY^vtrEoSctt 41,6 69,28 

1 a E I X v'j V a t 54, 3 1 

6td&£3t; x(Juv ivotvxttov oixxixi^ 56,11 58, 
1 sq. cpa'jXrj xai aiiouoat'ct 56,12sq. 

BiatpEiv 19,15 23,4 27,14 42,28 otatpEi 
TTEpt xo'j dpt&[j^O'j 68,14 xd otatpo\ivxa 
syn. otaipExixai otacoopat 39, 14 oiaipEl- 
ai}ai 30,10 31,12. 14 52,30 53,9 xo 8i- 
ottpo'jfXEvov 18, 35sq. onfjpTjfji^vov 19,10 
StTiprjaSat opp. dpt&[j.Eiai)ai 39, 9 sq. to 
oiTjpTi[j.£vov ro3ov syn. oiu)pt3[j.^vov 66,24 sq. 
aXXo xo onr,prj3i}c<t, d'XXo xo 6trjpT|ii.^vov 
Etvctt 68,8.9 oio(ip£i3i)at xai E'jp'Jv£38at 
(xo cpwvTjfAa) opp. axEvoiia&ai 70,20 

oiocipEGis 11,3.5 17,1.2 22,13 46,3 47,8 
48,1 68,1 TLpoT|You[j.£VT| 34,1 r] tiz xds 
xctXTjYOpta? 16,31 Tj xu)V Ivctvxi'iov 52,1 
YEvou; ouGa eJs eiStj xoptT^ 14,29 39, 14sq. 
^XXEt-o'j3a 42,27 opp. xEXEia 53, 9sq. 

xo XOtVOV Iv TOTs 071 ' (xbzfj XE[J.VO(A£VOt; 
ttuXdxXEl 53,15 XTjV I'srjV 0lC(lpE3tV -01- 

0'jjj.Evo; 67,32 68,5 
otatpExtxo;. oicttpExtxal 5tacpopat 27, 14sq. 
39,14 otocipExtxTj ueDooo? 53,7 xo otai- 
pEXlxov disiunctivum 11,22 YERBORUM oiacpopa 81 pETOv lattv £U 'isi oiatpETO! 67, 10 
oiaixdtv Tot; . . Tj7ioprj(j.£voi; 4,21 
otaxEiciffat 51,20 to oictxEt'rAevov xaTa tt-jV 

oia'^opav opp. ^) ota'f opci 49, 30 50, 1 
oicc/ozTciv TO a'jvi/e; 17,15 39,6 
oiav. oa;j.Tjai; 39,23 
oiaxpivEtv 11,3 
oiaxp lai? 47,33 
otaxpO'JEiv. otaxpo'JEiSai 40,25 
otaXa.afiavstv 5,29 8,23 16,25 17.16 59,20 
otaAEy^^'^'^'* ~^^ oia/vEyoaEvov differentia 

hoiniiiis 27,25 

OtOtX E7.T0; T; TWV EXXtjVIOV 6,2 

otdXrj'it? 50,33 

OtaXXdTTEiv discrt'pdre 34,14 

SiaXoyf/vO;. oiot^vOytzov to GJYypo([j.ij.c( 4,2 

oto(}. oyoc 4,3) 

otc. X'JEtv Tot 0(|j.cpt3|^jrjT0'JuEva 4,22 69,37 

oidX'jai; 42,7. 1!) 

otap.otpTdvEiv 28,11 

5ic([j.£vEtv 19,27.29 20,8 sq. 25,10 57,8 

Qta[j.cptapTjTETv 26,4 45,12 

oiavoTjai; syn. vorjatc, vor^aa opp. cfavTotaia 
10,23 

otavopiT] 32,7 

Stavooufjiai 39,9 -poaJi/jawv (?) 5,11 

oidvoia 5,22 10,17 15,19 60,25 7.ivT,ai; 
TTj; oiavot'a; 11,25.26 to dnapTt'Cov ttjc 
oiotvot'c!; 32,22 opp. TrpdypiocTa 9,26 6 
^v 'lT^ Otctvota Xoyo; Opp. 6 Iv t^ cpiuvi] 
10,5. 6 q oictvoia £-' dX^.o -/.at dXXo 
TTlTITEt 10,8.9 

otdvuai? 10,23 

otaTrpocYiJ-aTE'jEa&ai iipo; xtva 33,5 
Stap&pouv 17,14.15 20,33 
oidp&pojat; coni. Xoyo? 43,14 
3iap(8 jj.Tjats 68,1 
Stapp-^OTjV 10,12 

OtaaTIEtpw. OlESTTOtpiA^VOV Tl TtXtji^O? TO TUJV 

ovTwv 39,20 
oidGTasis 11,30 34,3 66,2.10 69,19 -av- 

teXtj; 48,13 xaTd otdaxaatv ^oti xott xai}' 

lauTO (tj 'j).t] zal to u-oxstpiEvov) 32,1 
oiaCTciTo; opp. doida-aTOc 65, 4 "^p^xfi 

oiaaTaTo? 66,5 to tw suvSeto) oiaaTa- 

Tov zpoOEOixo; 66, 12 
StaGTEXXEaftai ttjv 6;j.iov'j;j.(av 22,9 
SidaxTjpia 71,6 6 Xo'yo? t<J) oiaaT/jactTi 

[XETpOUfJ-EVO; 71,11 

oiaawCEiv 11,29 40,10 

Conimeiit. Arist. IV '2 Dexipp. in Cat. OidTC(;t? Tj Tlov 7.0(Tr|YOptaiv 32,10 xaxd 

Tds nXcoT(vo'J oto(Td;Et; 68,19 
8taTdTT£a&at 65, 27 otaTETayasvo; (?) 

66,30 
otaTEi'vEtv 29,17 40,31 45,26 

OiaTEjJlVElV 31,14 

otaTi&Evcti. oiG(TtftEai}o(i otacpopiij; 49,24 
oiacf-EpEiv 29,3 sq. dpiii|JL(p 30, 27 ty] cp'ja^t 

xai T7] o'jsia 30,28 
oia'-cspovTw; 4, 11 
otot'^opd 19,27.30 i^ xotTd Td Trpdyij-aTa 

11,13 T(I)v 7:pc(Y[j.dTiov 18,11 OExayuJ; 

14,28 TO arj[i.c(VTtxov twv ev toT; ouai 

otacpopdiv 16,9 Gti xaTd (J-spo; oicciopat 

26, 11 oiotcpopal Etoo-oio(, oicdpETtzai 

27, II sq. 28,31 52,7 at 7.o;t' o'Jaw.v 
UTtdpyo'jaat, c(i TEuvouacd Et; Td -sptEyd- 
[j-Eva 27, 15sq. ai xot-d C'j[J.pE|3rj7.o; opp. 
EiooTTOiot 30,7 a'ja-XrjpiuTtxal ttj? oisia; 
27,30sq. Y''''t"''-^' 2'^533sq. Efotxcei 28,1 sq. 
def. 29,2.3 47,2 obdci-, .jipo; 29,8 49,22 
oiacfopd 0£ xai eIoo; oia'fi^ii to; oXov xat 
|j.^po? 29,9 48,6 TO -pdYJAa ttj; oic/fopdc 
-EpiEyETGtl U-6 TO'J EIOO'JC 29, 1 1 "oX- 
Xdxie dvTi TOO eI'oo'j; TrapaXajj.pdvETOd 48,2 
EyEi TO ijiaov ouata; xal T:o[OTrjTO? 29,20 
49, 5 o'jx £v uTToxEiij-Eviu 47, 27 49, 6 
TTOiOTri? a'jjj.-XTjp(oTtxY) o'JGi'a? 48,7 xat 
O'jattuorj? 49, 11 ou -/wpi^ETat 48, 1 1 (list. 
0'jaid)0E? C'j;j.p£pT]xo? 48, 12 i~\ oe ttj; 
oictcpopd? TO [j.aXXov xcti tjttov O'jx dv tic 

HEWpTJaElEV 48, 17 C'JVTeXeI £U to Elvctl 

xat TO -otov Elvat 49, 5 ooxei oe [Aot 
P-t^oolimo? dXTji^E; Etvat to t/]v oiccjiopdv 
xaH' 'j-oxEijj-Evo'j xaTrjY0p£t3&c(i 49,26 sq. 
ouO£ a'jvcuv'j(j.w; 50, 6 to auvwv'j;j.to; 

XaTTjYOpEtSllat c-t TciJV Ota'^OpWV EtpfjXE 

Tuiv C'JvEtXTj(j.;j.Evcov fj.ETa TTjc 'jXtj? 50, 17 
TO p-dXtCTa -otouv TO eToo; Tj otao-opd 
IsTiv 50,25 a'jp.7:Xrjpu)Ttxrj ECJTt tou xcrd 
TO urtoxEt'ij.Evov Xdyo'J 50,27 O'jo' at ota- 
cpopal d'vE'j TOO 'j-oxEtij.Evo'j 9EU)prji}rj3ov- 
Tai, dXXd Til) 6ptaTtx(ij EauTwv Xoyw aua- 
TcXrjpiuSO'j'jt Td 'J-ox£t;j.Eva 51,1 O'jgiw- 
Sct; oia'^opal xal a'jjJiTiXTjpioTtxat tT|; o'j- 
aia? opp. TTOtoTTjTE; 57,28.29 59,19 C'jv- 
OEGiAOv -ap£yop.£VYj Tat; [j.ev o'jatat; "po; 
Td o'jatioorj a'j[j.|3£,3-^xdTa, toT; oe cuij.p£-- 
pTjxdat upos xd; ouat'a; 49, 12 sq. ETspat 
Ttij £i5;[ Stacpopai 29,29 30, 6sq. ■/] ev 
Tivi oia'.popd T-^ Iv'JTTapyo'JSY] otaccopd £v- 

6 82 CitCCiOOO; I INDEX oi^'io^, TO ok oAov Ti;) 67,(') o'jy. lariv cv- 

avTiov 51,24 
Siacpopo? 20,3.4 32,4 48,21 tuJv ota'^opwv 

yevuiv oiov ou3ta; zal a'J|iPeprj7.0T0; 49,18 

to otacpopov Toii ijiaW.ov Xoyr/.oO 54,7 otst- 

cpdpu); 19,1 27,11 eyetv 18,3 StaxiftE- 

a»at 49,25 
oioctaxaX^a 6,19 17,15.17 22,8 24,12 Gl,9 

ifj oict TiLv (Jvojj.axu)v 43,13 
1 GOV a I concedere 24,19 
otE^ooo? 10,23 Toii Xdyo'j 40,26.28 ai 

ot£;oooi ToO vou coni. Stctvoiot 9,26 -/.ata 

oie;ooov 'jcpi3Ta3i)at 23,13 
ot^pyeaSat Xo'yo'j; 9,3 ~zrA rivo; 66,23 
otiSTotvat yiopt; 40,2 to; oteaTYjxo'Ta -op- 

pioTEpu) 64.19 xa SieaTTjxdTa yevtj 28,19 

-rd rctvTTj oieatTj-z.dTa 28,22 otaccspovtct 

T(i> dpldiJ-iij . . . TOOt' E^Tl SuaTTjxdtCt CO? 

dpt^p.rjTct 30,30.31 StECJtrjzutat cp'jXat 
39,21 oieaTTjXo; to cp'jaei ijiotvcpov -/al to 
Tiu xpdvcu 70,29 

oiiay 'jpi'Cs^ilat tuj £7:r/£[prj[j.aT[ 8,2 

txaioXoY£t3i)czi 32,13 34,4 

OlXaSTTjpiOV 5,31 

0ld9£V 11,19 

Otop&O'Jv Tr]v AE;tv 27,21 

[ d p & 10 c t ? rj[j.dp-T,TG(t 27, 23 

otopi'Csiv 16,12 66,28 67,4 to ottopia|j.£- 

vov TToadv 66, 14 sq. Siopt'C'^&at 17, 2 

34,11 
oiopia;jLd,- 11,33 27,29 28,31 .53,1 
oiTiTjyus 66,22 

StrXctato?. -pd; Tt OS oi-Xd^tov (?) 15,8 
otrXfj. Td; otrrAct; £iu)&afj.£v Tyapaypd'-p^tv, 

aiTtVEC [JL£Td TiIlV Y£YpafJ.[J.£V(l)V fJLEV C'j33rj- 

[j.a(vou3i TO d-apTt'Cov ttj; Siavota; 32,31 
otTtou?. TO Si'-o'jv 27,24 48,18.19 C^ov 
53,12 

OITTOC. I'yElV TO OtTTOV TT;? 3rjjJ.Ct3lC<; 18,2 

oiyi^ oiaipsTv 68,21 

oiytld. TO SiyHd ... £(; -otav -/.cfT/jyopicfv 

dvd$op.£v; 15,14 
oiyoTO[j.£tv 31, 15 
hiydii. TO Styu); ...£?; Tioi'av y.ottrjyoptav 

dvdSopiev; 15,14 
odypia 42,6 

ooypiaTixdc. ooYp.axtx(OT£pov 42,4 
Sd$a 7,7 49,10sq. 51,6 sq. 'Apt3toTEX£to; 

54,11 or/cTat Td IvavTt'a 60, Isq. Td 

iv. YEvo'j; 7.0(1 So;/]; 4,16 
; d ^ £ I V 51,7 07. iij.d^£tv odrav 51,10 
O'jdj. ij.ovd; o'jdoo; TipoTepa 44,2 
d'Jvotai; 30,15 O'jvctixst 35,8 54,32 59,4. 
28 sq. 5'jvd[j.ei ouipia (?) 23,27 to 8'j- 
vdpiEt -/at cV£pY£i'<x 34, 1 1 to o'jvd|j.Et to 
£7it Twv ou3td)v 48, 29 sq. dxEXf ; 4!), 1 
0'jT£ Trjv 0'jva[j.iv O'jte ttjv Iv^pyEtav d/j- 
30[j.£v iv Tat; xc(Tr,yop[a(; 34,12. 13 ttjc 
•/tVT^a£toc £i; cVTcXsyEiotv dno tt^; O'jvd- 
[jiEOj; 6o£'jo'J3'/]; 34,15 to ouvd|j.£t i\ to" 
£v£pY£(a r£ptiy£TC(i 68, 9 fi.dXXov ydp to 

0'JvdlJL£t 'j3T£pOV TOO lv£pY£W. 68, 1 1 

O'jsXtjTttoc ^'jyYP^'-P^' "^M^ ~X-^}}e[ O'jsXrj-TOt 
5,9 Kl'/'JTO'j. (j-Tj Ti; 'jlJ-d; E'jXdYuj; [jl£;j.'WjTO(( 
(b; dTTcYvcuxdTai; eocjtiov 64, 9. 10 Tj[j.£T; 

0£ 'J7C0ailJ.VTi57.0[J.£V EOt'JTO'J; 68,29 

lYrivo,ac(t 23,30.33 (?) 21,2 55,7 58,13 
i'Cl'jc. i'li'jxiriia -poyiopEtv opp. 7:oppcoT£pco 
d'^£3TTjX£V0et 53, 32 

lYzaXElv 6,21 20,20 30,35 

cY^Xl'vEtV. £t £Y7,£7,XtT0(t TO £3X1 duO T0\j 

dvTo; 35,14 
£Y7.Xi3t;. at EY"'^'^''^^'' • • ^"■' "'"'' ('^^"I'lPP'?) 

TC(/&i^30VTat; 33,9. 10 sq. 
iyti}. 10 Tojv xaXuJv IfAOt 7.ot&r|Y^jTd 4,6 
lod'.p[ov 29,29 39,5 twv 7.c(TrjY^P'"J'' '^^" 

voTjXEvai Td iodtpta Td 7.aTd Xe^iv 5,14 
E'tOE3t; 16,13 Etocatv d7.pip-7j i|/-oi£fv 12,18 
E^otxd;. EJoixai Sta^opai opp. •(z'nv.ii 28, 

1 sq. 
Efoo-oiEiv 11,14 27,12 28,2.3 30,8 41,12 

48,8 Td £[oo7iotoyvTC( toTc Eiooroto'jiA^vot; 

3'JVTdTT£TGtl 69, 18 

£100 7:0(6; otacpopd 27, 1 Isq. 30, 6sq. 52,7 
eIoo; 5,27 14,33 17,27 34,34 sq. 65,16 sq. 
def. 30,20 sq. dist. y^^o; 26,3 sq. 28, 
30 sq. dist. dtocfopd 29,9 48,6 Td y^'''^ 
xat Td Eiorj 7.al TrdvTa Td xa&dXou xaTrj- 
YOpEiTat 7.aTd tiov u'|i' lauTot; d'vTuiv 6,24 
TO eToo; OExayio; 14,30 otatpsats y^^0'->» 
o'j3a £t; £107] TO[i.-^ 14,29 Td to? Iv eiOEi 
24, 21sq. TO (b; etoo; uTidpyov 25,1 to 

eTSoC fAEpOC [J.£V O'JX E3TIV, . . . tO? (ASpO? 

OE flEOJpEiTat 24, 30 xaTd TO'jvo;j.a (ou 
[j.£vtot xctTd Tov Xdyov) xaTTjYopEiTai 26,17 
o'j xaTd -avTo; X^y^"^*^ 26, 23 sq. Iv- 
OEtXTtxdv TTj; ToO dvd;j.aT0; xatd xoivr]v VERBORUM £A/,El-£'.V 83 S'/i<jVJ Dejcio; '2G, '-9 Iw'^ ok -po; oio- 
pia[A6v e-/Ei TO v.'xza aToatov £/£tv ttjV 
■xotviovt'av TOO Xoyo'j 28,31 sq. Tr, zotvo- 
T7)Ti 5taT£tv£i :i£pl tA 7.aS' £7.a3Ta 29, 17 
6 optaTiv.o; XofOi to ti ffj eIvoii or^Xoi, 

TOiJTO Oi £3Tl TO cToO? 50,21 TO [J.a/.l- 
(jTOt -OloOv TO £100? r) 0(C(-J.OpC( i3Tl 50, 2.J 

ai(>'j[j.7Ta, ai3i)rjT0(, £V'j/.a slorj 40, 29sq. 
C5'jj(7.fj Oi (o'jaiot) 7j y.aTa to eIoo? xotl 
TTjV 'jAtiV 41,10 Tj 'jXtj Tj to eIoo; r^ Y; 
i? dij.cpotv aivDETo; (ouaia) 42, ;-!4sq. 51, 

15 TtUJ? TO £"[0'/; ToO fi-jryj: lJ.aX)vOV 0'J3l'a 
XEyETOtl 4G, 18 lACC/.AOV 0'j3ia Tj TO'J z'(- 

Sou; -ctpa TT]v too Y£vou; 53, 27 Tj iy- 
Y'JTEptu TTjC c(TO[J.O'j 0'J3ia; 7:poy(up£i 53, 
31. 32 TO tloo; dist. to -otov, tj auvTpE- 
yo'j3a -otoTT;; 54, 12sq. uipo; ttj? o-jv- 
Oetou ouii'as xat dTOjj!.o'j a'j[j.-XTjp(OTtxdv 

^GTtV a'JTT,; 7.0t; O'JO^TtOTE ETTtOEyJETCd TO 
[J-CtA/.OV y.Otl TjTTOV 54,14. 15 T| TO'J £1- 

oo'j; a/£ji; . . £{? tt]v {jAtjV 54,27 sq. to- 
}j.T] ycvo'j; £1? £107) 46,31 sq. TO eToo; 

TioXXi (ipl9|J.0J 47, 7 TOt £10T] 7.aTCtTCC/- 

SevTa opp. Ta 7.a&' aOTct £-ivoo'ja£va 

51,13 TO eToO; TY^ CTEpTjaEl EvavTtOV 52, 

18 sq. o'jy ib? oOaia o'jsi'a 52,27 oia- 

CpEpEtV TO) El'oEt 14,33 Ta'JTOV ElOEl 15, 
4.9 TO ElOEl ETcpOV 15,12 ETEfO; Tljl 

£iO£t expl. Tiij XdyoJ 29, 31sq. §v eIoei 
30,16 
Elvat. TO ihai 29,5 40,16. 29 sq. 43,18 
49,0 TO Elvat EyEiv ev Ttvt 18,5 26,6.7 
41,16.17 57,27 'G5,23 68,23 Ta 7.a8' 
a'jTci Trap' auTuJv I'^ovxa to sTvctt (©'jsei 
TTpo'TEpct) 45, 9 at 7.ax<x to eIvki ywpt- 
Co'jaott oia-jopai 30,8 to ti r^v Eivcti 50,21 

TO [JLEV dv Ttij Elvat, TO OE EV TtU p-Y] £3TtV 

53,3. 4 TO TE sTvat 7.ctTd ty]v o'jaiotv 7.al 
TO £v ToT; OcOEy[j.Evo'.c a'jTd Etvat 68,26 
TO ov -oi'oc; l3Tt xaTr,YOpt(xc 13, 3sq. to 
fjLYj ov 13, 16sq. 52,28 ttoivty] ij.7] ov 13, 
18sq. Tt [XY] ov 13,19 sq. x6 eoti 13,24 
o'jx auT(i Td ovxa a't 7.aTYjYopi'ott 10, 26 
TO ov (u; vcGivov 7.a&' oAwv (twv v.oL-r^- 
Yopttiiv) d-oo£r/.v'jvat (o'j OEi) 11,34 39,12 
xd Tuiv ovTOJv Y^'^'i l-)4 at 7.oivdTrpE; 
Tuiv ovTOjv 12,13 £io£3i? dy.pi^Y]; toj te 
Xo'yo'j ev TauTw 7,a[ twv ovtcuv 12, 18 
al Iv ToT; ou'i oia'^opat 16,9 to ov O'jy 
ttiG-Ep d'/.Aoi; OoxeT a'jvibvj;i.ov, dXX' 6,aoj- 
v'juov 7,aTd 'AptSTOTsXr^v 22, 6 sq. o'j/ O'JTO; opo; E3ri TO'J ovto; to y^ -oieIv 
auTo Tj tAt/zvi Yj ajj-'^OTEpa 34,29 sq. to 
EGTt xa&' e7.d3Tr|V xctTY^YOptav XEydpiEvov 
~Gii ypY) £7,0iy£3l)c(t 35,5 sq. to Elvat 
ouv oaiuvufj-ov £3Tat 7.at ovAiydiZ 'pfi^^r 
asTat, oSayco; 7.al xd ovTa 35, 21 ot£- 
a<rap[i.£vov Tt -XyjSo; ESTai to twv ovtiov 
xat loty.o; TOt; iv. oiE3TYjX'jtujv c;'jX(ov 7.at 
cfpaxptwv a'jvayooivot; Et; sv orj;j.ot? 39, 
20 sq. Yj Tiov ovTtuv t3T0pt'a 48, 27 xd 
TtpwTto; ovTa syu. Td voTjxd opp. xd 
'j3T£pa 42, 14 TO ovTio; ov 7.at voyjTov 
7-at EV 65, 16 sq. 
Etc. 6 auTO? xal eI; 20,2 zX^ 7.ai 6 a'jTo'; 
20,4.5.26 55,1 1.24 sq. 67,19 to ovxco; 
ov xat •ior^TW 7.at ev 65, 16. 21 to ev 
(syn. Yj aovd;) zota; dsTi xctTY^Yopia;; 13,7 

33,22 sq. EV TOf; T.rjfj- XI, EV O'JStCt 33, 

23 sq. EV Til) 7:o3(|) 33,28 Jje).tiov oatu- 

V'jaOV TO EV d-oXlTTEtV 33,31 Tlj) EVt TO 

IvavTiov -Xiiilo; 13,11 to d'xo|j.ov xat 
Iv dpti);jiii) expl. 30, 13.14 sq. 51,19 to 
dptDfjLii) EV 55,28 Td dcp' £v6; -/at -Ept 
EV 40,5 Td;tc -q ~po; sv 7.at -Epi Sv 7.at 
dcp' Evdc 40, 10 Yj 0'j3ta Yj TO Etvai ev 
Tw Evi Ey_o'j3a 41, 16 

Et3dY£tV TO ov Yj to Tt (tij? XOtVOV 'li-JO; TtUV 

xaTTjYoptiuv) 39,12 
ExaSTOs. xa&' ExaSTOv op]), xotvdi; 16, 
20 sq. Td xa!}' 'iy.a'S-oL syu. d'TOjj.a 29, 
17 sq. opp. Td xotvd 45,4 sq. Td xal}' 
ExaOTOv 45,8sq. 56,6 ai xaH' Exaixa 
0'J3t'at 53,5 

IXjSatVElV TYjV Xa'JTOTYiTa TOU 'IV/O'Ji 53,13 

ExjjEpYjXEvat d[x'^dT£pa Td dxpa 29. 22 
EXOEyEaOa t /)erci)je?'e 35,6 
lxotod3XEtv 17,20 
EXEtvo?. Yj ixEtvo; cpo)v/j exempluiu inava- 

ccopd; 11, 10 
ExXd [Jt-£tv praestare 4,11 

EXTTt'-TEtV TtLv XaTY,YOpt(JL)V 16,8 
ixTfjXEtV. TO 3(Ji)|J.d iJ.Ot vdsoi; iXTET/jXEV 

5,1 
EXTtSsvat e;u) 65,22 dr:dvTrj3tv ex&Yj 30[j.at 

6,7 
EXTo'?. Td IxTd 50, 32sq. 
EXTo? cy3a Toto'TTj? syn. IvrtxTY^To; 57,25 

TO TtOV EXTO; -d&OS 60,1 

EAaTTO'jv. Tiuv —paYfJ-dxtov sXaxTooTat Y; 

TuJv ovoij.aTiov 3rjfAa3ta 6,9 
EXXEt'-EtV opp. -EptTXE'JElV 32,11 34,3 ot- 

6* 84 SAAl-Tp I INDEX u;i£p^j(ov 54,24 opp. u-epjSlct/.Xov 70.12 
e X >. I - Tj ;. iXXiTMi lyeiv 21,11 XeyeC'' 2 1 , 1 (I 
£[i.^pt8u>; -p6; Ta; (j.a!}T,3£i; ci-avTav 4,12 
ljj.-£piXr,J;i; 40,22 

EfA-OtclV ElSsStV 12,18 

Eucpcttvetv 41,2.30 

eiA'^avTa'CeaSctt 5!l,33 

EiA'^aatc £(i.'.po(5(v -2p£-/£tv 41,27 r)4,33 

£ (J. '1/ u y_ c. TO I'lj-'J/uyov 27,12 

£vctXX"c(e 13,31 14,l' 

evavTi'os 13,11 TO IvavTt'ov 8,14 ix too 

IvCtVTt'oU d-OOEtXVJVat 10,10 TTEpl ^VCIV- 

Tt'tov l7roty£iv 17,7.18 fjETaarpEcoitv i-i 
TavavTt'ot TY^v a~o-j;o(5tv 27,21.22 [jt£TO(- 
Pai'v£tv cirro xuJv IvavTi'cov ^rri T-i ivoL-nloi 

49, 15 TO E-[0£yO[J.£VOV TOt IvGtVTt'a O'JX 

ESTtv a'jTo hm'^ilo^ 51,26 sq. yvoiVj o' 
av Tts xai a~o toO ooo'j tu>v ivavxtuiv 
TouTO' TrXEiaTOv yap xr.ytopi'aOai auTot dr' 
dXXr,X(ov 'x'.i'jpuoiAc&a 52,2 sq. -co; to 
-Op T(;j uoaTt 7.c(t xov d£pa t^ yi^ ivav- 
Ti'ov XEyEi 'Apt3T. 52.5 Tov dvHpw-ov xw 
irrTioj 52,11 £v . . . £vt' 52,16 -uj; £i to 
£i§o; TY) STcpi^aEt XsyEi ivctvxiov Iv xot; 
OuatxoTs, dXTjiSE; TO vOv c(7:o9C[tv£5i}o(t ccj- 
xov p.rjSiv Elvat ouata ivavxiov 52, 18 sq. 
oX(o; ouai'a ouy. Eati o£0£iyij.£vov 53.6 xd 
xaxd oxEpTjatv dvxtx£[|X£va ^vavxi'a Xsyct 

52.20 OE7.xt7.o; xiuv Ivotvxt'cov 40,20 55, 
12,22 sq. £nio£-/-n/,rj; 56,14 57, 20 sq. 
Ivavxt'tu; 45, 1 1 

£vc(vxioTT|? 52,23 

Evavxtwat; 27,3 52,10 53,18 57,28 60, 
3 sq. TO ijiTjO£fj.tav ay_£aiv IvavxtwaEw; 
I'yEiv 53,24 do'jvcfxo; iaxiv yj xuiv dopt- 
axiov — po; TO (.opia[j.£vov ivavxi'tust; 52, IG 
y.oiviij ydp ypTjXCd xiij xtjC EVCfv-uoasdj; 
dvo[i.axt 7,0(1 Itj. TuJv d'XXcov dvxtDiistov 
52,24 o'jaiujv 52, o() tiuv drjyw-j 53,1 
£vc(py^?. £vc(pya>; 46,3 
evEpyd?. EVEpydxcpo; opp. da'jSpoxEpo; 54.30 
dvoET]? Xo'yo; 42,31 ivo£to; e'/siv 4,15 
dvOEi'a. ^TrixtDcaSat xtJ EvOEt'a xuJv dvoij-dxtuv 

31.21 32,3 
£voE[7.v'jo&at 27,1.28 58,28 
^v5£iv.xixds 26,29 

EvoEtv opp. u-EppdXXciv 16,21 
dvoEyEai^at. xo iz dvdyxTj; -/at ivo£/£aDat 

7.at 'jTtdpyEtv 12,22 
Evo/jXo;. hhr^jj-i-'x yvojot'iaaxct 64.15 £'/OtC(Xpt I^EIV Xtj) TTpO/El'AEVC) 13,1 

ivoiodvcd syii. TTOfpr/Etv 40,3() 

£v£py£tc( 9,2 51,18 .')3,6. 9 'l/'r/VAii 10, 

2 1 . 22 d'XXo isxlv £v£py£tct , d'XXo xo Oro 

xfjs EvcpyEtct; droxEXo'jaEvov 9, 4sq. xo 

0'Jvd[XEi -/.iX IvEpyEt'a 34, 1 1 ojxe xtjv 36- 

vapnv O'JXE xrjv £v£py£iotv 8rj30[j.£v Iv xal; 

xaxTyyoptai; 34,12. 13 xo EvEpyEt'a . . xe- 

Xeiott); 49, 2 sq. xo O'jvdaEt Iv xuj IvEp- 

y£ta TTEpt^yExat 68,9 uaxEpov xoj £v£p- 

yet'a 68,11" 
Ev^pyrjaa syn. IvspyEia 9,8 
Evvoia 17,9 43,12 coni. iUrj. 66,31 f; 

xotvi^ 17, 14 
EvoOv 65,17 69,24 r|V(0|j.£'vov ijiyE^o; (xo 

aovEyEc Tioadv) 66,27 xo r^viofj-dvov 66,32 
£v ax a ate 70,32 
£vxEXEy£ia 6, 18 xr,; 7.tvT|jEio; £(; Ivxe- 

XfyEtav d-d XT); ouvduEiu; doE'jo'ja-/]; 34, 

15' 
IvjXo;. xd EV'jXa Eiorj opp. dacfjp.axa 40,30 

69, 14 f. ev'jXo; O'jai'a 58, 28 xd svj/.a 

opp. xd d'uXa 68, 24 
£vu7:dpyE[v 51,24 69,7.9 71,14 
dvuTToypacp-^ 2, 13 
Evtuai; -£p'.£tXTjtj.u£vr| 65,18 Evwat; xott dX- 

ATjXo'jyta (t6,26 
£;atp£r/ 16,1 syn. di/aipEtv 24,23.24 
^;aXXdxx£a8at 69,3 
£;ap7. civ 70,33 xd ycvr^ y.oX xd Ei'drj rpd; 

xr)v r^l-AzioL'i u-daxc(atv 067. ^S/^py.Et eccj- 

xoT; 57,83 58,7 
I^Exaax-;^; 32,3 
i^T^yr, ai; 5,7 
IcTjyr^x^; 6,12 
£;tj ;. xd £?/;; 16, 32 
E;i; 33,20 xd iv £;£[ d'vxot opp. at axEprjaEt; 

33,19 Tj £;t; O])]). xd ij.£X£yov xy]; £;£«)? 

49,29 sq. ytopi^Etv xd; £;Et; d-d xuiv 

£7.xtuv 50,32 sq. opp. axE'prjGt; 52,21 

xtiiv ^vavxt'tuv 0E7.xtx7i 56, II 58, 1 sq. 

cpot'jXrj xat aTTO'joat'a 56, 12sq. 
£;iaouv 70, 12 

£;t'axaai)at 57,29 opp. lyyiyvEaSat 58,13 
£;to Etvai opp. a'jjATTctpavctt 7, ll) TriTtxEtv xuiv 

xaxT^yopttov 33,21 
£;(ui}£v 42,8 xd e;(ju&£v opp. -atOEt'a 4,18 

opp. xd a'jijLcs'jxa 57,23 
£oixEvai. rapi^aEtv s'otxa 6,6 
£-ayy£Xta 16, 11 
^-dy£tv 17,7 18,21 sq xVjv od;o(v 7,7 VERBORUM S'ii5Tavat 85 iTzaywy-f] 21,23 53,6.14 
i7:aXTj&e'j£iv syn. xa-rjYopsTv 50,24 
^TiaXXaTTEtv. a'JVT,!)£; cfj-cij -T.'jzoi I-ol'k- 

XotT-ttv dv-i dXX/^Xcuv 29,32 
l-avdcpopot. a'l outw; -iCCtXo'j[j.£vai £rava- 

cpopctt 11,7 S'q, 
S-aVUl. TO ETTOtVlO Opp. TO 'J-OXaT(U 27,28S([. 

Ittsi cum fut. 5,14 

IzsTvai. TO Ittov 25,5. H 

£-£t5aYciv 46,23 o-joev £;cui}£v 42,8. 12 

£-£tat£va[. Ta inetaiovTa 59,22 

ircpciOitv TYjv otcivotav Tivt 60,25 

irsp/saSat Tov Xoyov 64,17 

'i-i'j'doii 47,25 £-oij.£vrj '/pi^jit; xoO Xoyo'j 

opp. -poTjyo'jj/Ev/j 32, 2'J 
i-iPc(XX£tv. TOtj otXit'ot; fjipsai tov etti- 

PctXXovToc yapaxTfjpa dcpopiC£iv 11,18.19 
ETTtiSoXr] cp'jatxTj 17, 13 zayjTc'pa 17, 19 

7:pu)T0t £t; I-i^oXtjv 43, 14 
criYt'yES&ai ti^ ouaia opp. aj|j.7:Xr,pO'Jv 

ot'jTTjv xat S'jv'jcptaTctvai 59,24 
smyp'^r'i ''•^' '^J "^^JJ"^ -/.aTrjYoptujv ovo[j.c( 

5,30 (J, 24 
iTttoEixvjvat 6,32 22,10 28,4 34,21 t^q. 
£zio£t^t; 22,8 
liitocXTixo; Tujv EvavTt'iov 56,14si|. 57, 

16. 17.20 58,6 
£mo£y_£a9at 53,12 Ta EvavTta 51,25sf|. 

TO fi-ccXXov 53,31 sq. 
^-tCrjTEiv 61,10 

£-li}£TO?. Td i-lOcTCt (ovoj/aTa) 12,9 

£ t: [ 7. 1 V oj V £ Iv 67, 23. 29 69, 33 
£-ixTTjTO? -otoTTj? opp. a'jjj.'^'jTo; 57,24 
i-ivoElv 18,1 26,12 43,32 45,11 51,14 

66,29 67,27 
£-tvoia 17,12 40,9 opp. ovo[j.a 10,11 

itXi^ 50,19 0£'jT£pa[ zotval i-tvotctt 12, 

14.15 £-tvota 26,6 59,32 izv/oia. yw- 

ptC£iv 50, 12sq. 6 OLTrXd); xal £v i-.v^rAa 

dvftpto-o; 56,4 
ciZtTrXoxrj r^ xuiv voTjij.dTiov -p6; i'XXrjXa 

11,20 
STriirdXaios 45, 19 
iTiiCiTj; (A£TaXaa[3dv£iv 67,21 
£7:[axo7r£iv 7,7 12,4 16,26 
iizi'jxr^lj.q 12,16 16,29 30,5 67,2 r^ t£- 

XtWTd--/] 16, 12 
£7:taTrj[j.ovtxd;. 6vo;j.aT7. tTLiax/ip.ovtxd xdjv 

7TpaY[AdT(ov 6,15 
£7:iciTr,,awv 6,16 17,10 
criTGtyijLa 4.23 l-tTaat; opp. i'vESts 48,14.sq. 54,5.s(j. ttjv 

l-tTotcftv o^y£ai}a'. 55, 6 
£ziT£tv£'.v, £-tT£iv£ji>at .syn. TO [j.dXXov 

inior/cailoct 54, 20 v.t.x'x to lAdXXov -/.ctl 

f^TTOV 55,8 

£- iteXciv 4,24 

£-[TrjO£tdTr]c Tj T^; 'x,'ja£co; 4,17 

£7riTrjO£'j£tv Xo'yo'j; 21,4 

E-taaVEtO! 15,7 

E-tyEtpEtv 65,28 TTEpl Tiuv 7:pay|AdT(ov 7,8 

-po; TO'j; Xdyo'j; 21,4. 5 
£-r/EtpTj[Aa 7,28 8,2 45,19 
i-i'/zi p Tj a [ ; 7, 5 
epei/eXeTv .50,33 

£pU. Epioac -po; dXXrjXo'j; r/Eiv 5,17 
EpiaTix d; 25,22 
£p,ar| V E'JEtv T-a; vo/jaEt; 10,3 
EpwTT^ai; 7,1 TO'j; d'XXou; 'j-EpTTTjOdv Epw- ' 

TT^aEat 4,14 -/.kt' cptoT-/)atv xai d-oxpiaiv 

12,32 
£ ay a to;, to ET/aTOv opp. /^ dpyr| 52,28 

ETEpO; TW ElOEt 29. 30 ^q. ETEpOV [J.SV TO'J- 

Tou d'XXo OE TO'jTO'j 20,14. 15 -/.cfTr^yopEi- 

sDott Tt W; ETEpOV XCt{}' ETEpO'J 11,6 Ta 

ETEpa y£VT; 28, 6 sq. 30. 4 to tocjtov xat 
TO ETEpOV Tt'vo; xaTT^yopi'a; Eati; 13, 28sq. 
TO ETEpov oExaydJ; XsyETai 13,35 15,1 
Tptyd);, y£V£t, EtOit, dpii>|j.(!j 15,11 ttoO 
Td;oa£v ; 16,3 sq. 
ETEpoTT^; 29,19.27 69,3 
c'jorjXo; 8,13 10,17. 18 57,6 
E u 9 6 y p ot [i. [x ;. to E'jil'jypctp.jj.ov 28, 1 3 

E'Jll'JVEtV TTjV OiavO[J.YjV Oj; -jptTTE'JO'J'jOtV 

32,6 
E'jOu? exempli yiada 68,14 
E'jXr^TTTo; 29,28 
EjXoyo;. E'jXdyw; 12,25 17,27 26,24 64,9 

65,3 66,9 69,30 
Eu[j. ailiot 4, 1 1 

E'J-Opo;. E'J-opujTEpOV X'JEtV Td dTtOpOJuEVCt 

5,23 
E'jpEli; 18,9 Td; £'JpE3£t; twv ^EOjprjij.dTWV 

EtOEvai 29,12 sq. 
E'jp 'jvEOiJat opp. OTEvouaSai 70,20 
E'jwoi'a 25,9.14. 19 
Ecpapp-d^Eiv 34,26 sq. 
ECpotp [i.o'TT£lV 26,19 

icpESfj; 25,16 39,6 j^ Ecpj^?,; dxoXo-jlliot 

39,5 
£?ptxv£ta9ai TTj; oiavotcc; Tdvopo; 5,22 
E'fi3Tdvat 16,12 43,26 86 £'500SU£IV I INDEX ^9 ooEuetv Tov /.oyov (17, 9 

E'-pooo; 7.1) 

£-/£tv. oci Tt . . . O'j/.ETt T(o E/ctv TO ey£3<)c(i 
C(VT£TC(;£v; ij2, 12sq. (Ij; TTEpi a'jTO (to 
u-o-/.Eiij.£vov) s'yEiv no; aJTrjv (ttjv oict- 
cpopctv) -/.at oiaTtl^EaDai owjopw; 49.24 
'iyz'j^on TOO a'JToiJ <i7:opT)[j.aTo; 69,6 Z ■^ T Tj iji oc 45, 3 

CTjTr,ai; 7,3 13,1 17,5 40,24 41,7 42,12 

54.3 sq. 

C to Y P ^ '■? ^i I-"- °' ^') *^ 

Ctoypacpo; 9,7 

CtuY) 41,12 49,16 

tiijov exemplum generis 10,27 15,6 24, 
24 sq. 30,4 35,1 56,23 sq. xaTa to £[j.- 
t^'jyov 7.ai afai^TjTiy.ov E^oorotElTat 27,12 
e{; to Xoyf/ov xai i'/.oyov otatpElTat 27, 

14 sq. TGt C,WOL Opp. TOt Cl»''J'f'->'5(5 "^^ 

tp'jTct 49,15 sq. 66,31 C<jjov Xoyizo'v, t}v7]- 
Tov 51,12 ztiis TO Xoytxov C'jJ'^'' Tip 
d).OYt|) o'!)x ESTiv dvavft'ov 51,23 sq. otav 
TO !io)0^i oiatpiupiEv etc Xoytr-ov -/at aXo- 
yov yj u-oro'jv --tai otTiO'Jv t] otro'jv i^ te- 
Tpctzouv r^ 03a; aXXa; £-iOEy£TC(t otcti- 
psaet; 53,11. 12 to xotvov -/at /aft' 

iaUTO VOO'JIXEVOV ^WOV opp. to -/.aTOCTE- 
TCtyrjLEVOV 7.Gtl iv Orcip^Et XGtl cV TliJOE OV 

56.4 sq. Tot d'X/.a C^^ o'joeI? av eitto'. 
/.syEiv 07)).ovoT'. Tw otavo(a; u./j xoivtovciv 
10,16 

^ipO'J'JTOV. [JLETCt;!) TlVCt IJ-EjfjV ^107)'/ t)]V 

Ttov ^ii)0'.p6Tiuv SuvESTTjaE ajvctytoyov GC;j.- 

tpOTcptOV Ttov OCV.ptOV (Ttov C^'^OV XOtt Ttov 

cpu-tBv) 49,16 "H a7i 17,1 55,31 71,31 
■/]87] 0£ 7.ai quin etiam 70,28 

7]XlO;. U.OV0? 6 Tj/.tO? 18,13 O'JOEV TT; Cf'J3El 

K'jTOj E^Ttv bia'i'io-t 57, 14 sq. 
rjXiioj'.; 7, 14. 15 
r^TTEp. a'JYYcV£3Tcpa egtIv if] Tou -oaoj '.j'jau 

•/■^Zcp ■/) TOU TtOLOO 66,3 

■fj T - to V. \i.'j)Xo^) y.oX ^TTOv 46, 9 sq. 48, 
17 sq. 53,27 sq. eaX'iTTto; x'jojv 19,28.29 34,32 

ilECtTpOV 19,3 

i>Eoc. iv TT) -'/i SeoO voTjait 65,17 ev tt] 

ar^.oTTjTi ToO i)eou 65,18 
&Ep<j.o's opp. uypo; 52,8 59,12.19 

i}£p|AOTTj; 23.21 54,17 opp. 'Vj/pOTTj; 

57, 16 sq. 

ȣ3tc 6,15 34,2 Ttov 6vo,u!ZTfov 6,17 15,27 
16,7 ^ ToO <5vojJLaTo; zctTa xoivtjv ayESiv 
i}£3t; 26, 30 0'J7. ct'XXo Tt ouv EOTai tj 
&£3ts T\ fi^KC, Ttov iyoaEvtov 32, 1 6 

9£topEtv 12,10.14 16,10 29,27 56,17 sq. 
h -c(f}Ei 10,22 h -)A-zi 23,12 iv 
3'j|ji^£|jrjvto'TO? Tct;£i 69,14 yt^Ti -/.aX eiotj 
Iv TOt; ftTOULOi; SEtopO'Jii.Eva 56,18 

!}EibpT| p. a 29, 13 

i}EtOpTjTtxd;. }}£topTjTl7.ltJtEpOV 0El7V'JVC(t 

54,12 

&£fopfa 40,27 Tj -Ept T7]V /.£;iV 7.0tl OE'J- 

TEpct 12,11 Tj C5'j3ixi^ 17,16 7j dxpt^e- 
3T£pa 17,20 7) Ttov a[3i}r|Ttov 45,31 
StjX'j;. to 8tj?.'j 33,2 sq. 

i) Tj p £ •!) E t V Ti; 7.0.-7^-1 orAoLi 1 1 , 33. 34 Y) /.CtTrj- 

Yopi'a TYjv -poTjYO'JfJ-EVTjv 3rjuct3tav [3o'j).e- 
TCtt SrjpE'JElV TUJV Xe^eiov 12,12 
& V Tj T S. C W ^ V ?.0 YIXOV, &VTjTOV 51,12 'loEa 7.ai Evvota 66,31 

I'oto; 10,31 12,10.24 19,4.28 20, 9 sq. 
28,31 40,8 sq. to loiov 13,20 osxcxyto; 
13,21 -o~i Tct^ouEv 16,3 sq. Toii tot'o'j 
-o'./.ayuj; Aeyojj-cvou, 7.'jpito; 0£ to\j ttccvti 
7.al |j.ovtp 'j-ctpyovTo; 55, 13 sq. to ovTtoc 
lotov 55, 16 loi'ios opp. 7.otvto; 23, 29 
opp. drXto? 23,32 to {oi'to; -oio'v 30,23 
toi'to; 'j-ctpystv 58,22 '/.ctz' (oi'av 59,17 
68,13 

iotoTTj; 11,29 29,8.27 40,1 43,16 46,17 
65.24 68,28 StjXoi 6 opo; t7]v to; toio- 
TT^TCt 14,11 {oioTT); OEXoeytbs 14,13 a'l 

OlCt'yOpOt {oiOTTiTE? TtOV TTpCtYJ-l-OtTtOV 32,4 

fotto[j.a syn. ioioTr^; 44,23.29 56,1 57,18 

.58,27 
iactTtov opp. yiTiuv 18,22 
't--o7£VTa'jpo? 7,22 
'iT.T.oQ colli. poO;, 7'jtov, At9o; 8,12 19,21 

44,6. 18 xotvov ctoiaipETOv ei; piEpT] 18,35 

19,7.12 20,1 ot'viJptoro?, iz-os (ou3ia 

Ta'jT(3v) 15,6 VERBORUM xatr^Y^P'^ 87 iaou.ay_£Tv. hoiJ-a/j/n-'Xi a'^rf/.z tou; Xo- 

you; 7,6 
{aoTiXEUpo;. {ao'-Xeupa T/rnJ-oiToi. 28,7 
laos. tOT] oiai'peatc 67, o2 68,5 I'; laou 68,7 
lata vat, t'aTaa&at opp. -potEvat d-auaicu; 

46,15 54,6 57,15 G4,2 
tOTopta rj TU)v ovtwv 48,28 yopiav dvc(?0[J.iV; 15,32 sq. 

■/.attrj yrjTTj?. (o xiuv xotXuJv ijj.ot -/.aDT^yrj-rd 
4,6 

xai)rjy. £tv. to xaQfjy.ov ei; exoiaxov 20,10 

7.ai}Tiaacti 60,10 • 

■/. a i} X f/C 5. ■/a&oXi-/.Tj X£;t; 16,33 v.ccSo- 
Xr/.wT£po; 29, 18 

vcaftoXou 27,8 33,17 zdvxa xd y.G(9dXo'j 
-/.axTjyopEixat y.axa xiiiv u-js' ictuxoT; ovxwv 
6,24 xd xaSoXo'j xat iv [j.£p£t 31,18 
6 xai)dXo'j x(.bv xaxrjYoptiiJv Xoyo; 42, 30 
xd xa&dXo'j syn. xd xoivd opp. xd xaH' 
ExaOTOv 45,7.9 xi dv eI'-oiijiev rpo; xou; 
otafj.tpii^Tjxo'Jvxa;, ,uTiTiox£ ouoe cf>6a£t rrpo- 
xepa fj xd xaBo'Xou xwv xa»}' k'xaaxov 
dXXd uaxEpa; 45, 12sq. t] xabo'Xou ouaict 
opp. Tj TxpcuxTj 55,15 •/] xaxd jAEpo; 55,17 
TO xa&dXo'j ... £^; -ot'av xaxr^yopiav dv- 
d^o,u.£v.; 15,32 sq. 

xaxi'a opp. dpETY] 28,9 'J-6 xr]v e^iv xoty- 
Si^aETat 28, 14 Xoyr/.ai, d'Xoyoi xaxictt 
28,10 

XGtxd;. xd xaxdv opp. xd dyct&dv 44, 13 sq. 
52,29 

xaXelv. at O'jxco; xaXo'JaEvctt STTCtvacpopai 
11,7 

xdXXo?. xd xdXXrj xwv otxodo[j.rj|j.dx(iJv Et; 
teXo? d'yeiv 64,6 

xaXd;. xaXrjv xal yEvvai'otv "/dptv a{T£tv 4,5 
T(ov xotXuJv xa&rjyifjxrj? 4,6 to xotXs xd- 
yaSI SeXe'jxe 4,10 Tidvxot xd xaXd 4,17 
xaXXiaxa 11,19 

xavwv 69,8 

xaTa[3dXX£iv. ^uyypacpd; Et; to (ilipXtov 
xc(xo(iiidXXE:j!}ott 5, 9 

xctxadoyYj rj xo'j EXEpo'j Evctvxt'o'j 51,27 

xaxaxoXouiicTv 68,21 

xctxaXafApdvEtv /)ercipe;e 68,3 xd xaxEi- 
XTj[j.[j.Eva opp. xd dxaTdXrjiixa 41,27 

xaxctXXrjXio; 70,22 xotTCtvoEtv. a^Eodv ydp xaTOtvEvdriXCt 5,18 

xaTapii}jj.£Tv 15,22 

xaxaaxE'jdCE tv co'ifir/iutre 7,29 47,29 

xccxaaxE'j/j 56,9 

xaxaxdxxEtv 26,9.10.11 45,22 xd Eidrj 
xaxaxay^evxa opp. xd xai}' auxd ir.vio- 
0'j|j.Eva 51,43 TO xaxax£xay[jL£vov xctl Iv 

U7rdp?£t XOtl Iv T(ijOE OV ^tuOV opp. TO 

xa!}' EotuTO voou[j.£vov syn. to Iv toT? xaxd 
ijipo; 'JJoTj XExayjxEvov 56,5 sq. 

xaTacpdsxEtv. Td xaxa'iotaxdij.Evot opp. at 
d7:o'fda£t; 33,19 44,13 

xaxdcpotat; opp. dzdcpaatc 33,15 67,25 sq. 

xc(TT|yop£tv expl. [j.et' akt'ct; lyxaXsTv 6,21 
xaxd Ttvo; 6, 24 sq. xd Cwo^j xaxd xo\i 
rh^dpvDTiO'j xctxT^yopEixat expl. 10, 27 iy- 
yi'vEat^at yj xaxr^yopEtaSai 23, 30 sq. to 
xaTr;yopo'j;j.Evov opp. xd u-oxEt'p.£vov 25,30 
27,20sq. 
* xaTTiYOpE'Jetv 6,25 xaT/jyopE'jE'&at o'-Ep 
£3x1 X£y£a9o(i xaxd xtvo; u7to/£i[j.Evo'j 6,27 

X a X r^ y d p Tj [J. a 11,32 

xaxr^yopta expl. 6,20sq. at xVpiaTOXEXccj; 
xaxr^yoptat 1,1 4,1.21 5,21 twv xaTTj- 
yoptuJv Td iddcpta 5,13 touto Td 'Api^TO- 
teXo'j; C'jyypa[j.[j.a, o d>j xaXoOp.EV xaTr^- 
yopi'as 5,18 xi po'jXsTat auTio t; ^Trtypa'f)) 
xai xd ToJv xaTrjyopiUjV d'vojAa 5, 30 t:^ 
xaTT^yopta dvxtxEtxat t] d-oXoyta 6, 1 yj 
T?!? xaTT^yopta; Ertypacprj 6, 23 EOTt ydp 
T; xaTr,yopia tj aTj[j.aivo'jaa XE?t; to Xw- 
xpaTOu? cpEDE vdTjp-a 10, 19 O'jx auTd 
ouv Td civxa at xaxTjyopt'at, dXX' at at]- 
p.ai'vou3c<t Xt;£t; xd vorj(j.axa xat xd ~pdy- 
p-axa 10, 25sq. -co; [j-eXXoij-ev otaytvcb- 
axeiv xd? 7:poxti}£[j.Eva? Xe^ei;, Tidxepov 
UTid xd; xaxr^yopta; Ti^-xouatv Vj O'j ; 11,1 S(j. 
[j.£xd XTjj -pd; TO -payp-a cyEaEto; xat 
TTjC xaTd Td -pdyjj.aTa ota'-popa; PouXETat 
fj xax7]yopia x'jpt'iu; EfooTioiEtaiiai ll,12sq. 
•/] xdJv xaxr^yoptcov -poTjyo'j|j.£v/j 7:pd; xd 
-pdyaaTa O'jvTa^t; 11,24.25 dsxa xaTTj- 
yopt'at 12,1 13, 6sq. fj xaT/^yopta x/jv 
rpoTjyo'jiAEVTjv arjij.ast'av pouXExat Srjps'jEtv 
xuiv XeEeojv xxX. 12, llsq. ExdaxTj oe 
xd)v xaxr^yoptuJv xi cCJxt 13,3 sq. clist. 
ycvo; 14,23 sq. at [j.£v xaxr|yopiat ^jswvai 
Etat, xd ok '(i^r^ cp'jaEti; 14,27 xaxd xd 
Crjaavxtxdv xuJv £v xot; oyat ota'iiopdjv 
u'ft'axavxat 16,8. 9 6;j.u)v'j[-iot at xaxrjyo- 
ptat 17,26 dx/jxoa hi xtvtov -X£ovaa;j.dv 88 xatr^Yopixo? I INDEX lyxaXo'jVTtov tt] toijii^ Tct-jTYj 30, Sosq. 
xrjv TSfdXTOTTjTa 31,11 oux av eiYj 5t«t- 
peai; -coTjYO'J|J.£vrj ei; tot; 7.a-:r,Yootc(; 
o'joE i)^3i; auxuiv ei; Ev ysvo; 34, 1 39, 1 1 
-oTcpov StrjpTjVTat vj dpiDjAouvtai 39, 9s(|. 
^v tj.£v ToT; ot(a3rj~oT; eJsiv ctt o^xot xaxr]- 

YOpt'cft, .... £7:1 p.£VTCil Tuiv VOTjTdiv Ci'J 

Ttdv-a u-a'pyEt 42, 24 sq. •jl^c-ni ojv 

v.aT(i au[j.p£[iTjx6s ifj TOiaoe xair^yopta 57, 

II. 12 
•/. aTrjyofjf/. o;. r^ -/OfTrjopix)] ouata 11,29 

-poTaai; 12,29 /.£;t; l(i,28 
7. £T3i}at (),21 1G,23 xa Ik d'/Aiuv ytt'i/Eva 

ovouaxa 6, 13 ij xou xcTa&ai y.axTjyopta 

32,14 
7. £cpctA^ 15,24.25 (L cpOvTj 7.at xt[J.i(oxaxr; 

v-z'-faXri 4,23 
7. tvclv. 'j-o dyytvoia? xal o^ixT^xo; xivo'j- 

[J.£VO; 4, 13 x6 7.[V0'Jp.£V0V 7.at JJ.£X0C- 

pdXXov opp. x6 d7.tvTjXov 7.al dij.cXC(|3Xrj- 

xov 23, 1 sq. x6 xtvETaiJat 31,2 sq. 7,axa 

O'jij-PEpTjxos xtveia^cti 31,7 
7. tvrjfj.a 15,20 d;-<-£p£; xal a-Js/n XTJ; '];u- 

ytxT); (?) IvspYEta; 10,21 
X I V T, a [ ; 23, 12 xfj? otocvot'a? 11,25 o£'jx£pa 

XtV7,3l? AEXttXTj? [J.rjV'ja£«)C 15,26 -Epl 
xiv/)j£tov 17,8. 18 X7)v xivfjiiv xaxd xcij 
-oulv xal -ctayeiv ibj xotvov xax/jyopcTv 
(o'j 0£T) 12,2.3 Xt'youai xtv£;, to; oil 
x'fjv -Aivrpvj Y£Vo; eIvoh dvxl xou TiotEiv 
xai TidayEiv 34,6 sq. xtj; xivt^3£(o; eJ; 
ivxE^syEiav dzo xy]; O'JvdfXEU); ooe'jo'JOTj? 

Ot'XXlO? [J.EV Iv XIU TTOlllJ, d7.).(.0; 0£ dv X(i) 

-03(0, i'XXto; 0£ ev xctt; alJ.ni- xaxr^yo- 
pt'at; o'jy otdv x£ l3xi voeTv p.i'av xaxrjYO- 
ptav Sid XTjv Gutov'j[J.t'av 34, 15 sq. Yjv 
(voTjXYjv o'jsi'av) dxcvTjXOv [j.£v xiv/jXtx-rjV oe 
xaXEt ('Api3x.) T.o'/J.d'Aii lo; xr^; £100-01- 
ou[j.£V7]S xaxd XT]v CwYjv xivTj3£(u; atxt'av 
ouaav 41, llsq. tayzli xal jjpotOEta 56, 
13.20 58,2 sxdsts xivi^SEt EvavTi'ct 57,15 

XtVTjXlXO;. TjV (0'J3tav) dxt'vTjXOV [J.£V XtVTj- 
XtXTjV 0£ XOtXEt 41,11 

xor;o; 11,34 12,2 18,25 sq. 66,3 opp. 
ij.cptxd; 6, 25 xoivrj o'J3ta syn. Y'^''^''-^! 
47,4 x6 xotvov ovoaa 19, 19 S(|. x6 
xoivov xou dvdij.axo; xaxuJ? EiXirj-xctt 19,32 
expl. 20, 1 sq. ouoev xotvov xoci xauxo'v 
16,22.23 xoivai ^Trivotai 12,15 r] xotvy-j 
Evvoia 17,14 x6 xotvov t.o'j xd;oij.£v; 
16,3 sq. xiuv -oXXctyoJ; XEyouivajv 18, 34 sq. xd xoivd opp. xd xa!)' £xo!3xa 

45.4 sq. 'l/Euoo; oe xal XlyEtv to; dvott- 
po'jij.Evo'j xoO xotvoj O'j -dvxo; x6 d'xo(j:ov 
dvatpEixat 45, 24sq. tj otat'pESi; x6 xoivov 
Ev xot; uz' auxo x£[xvo[i.£vo!s 'f jXdxxEi 53,15 
xo XOIVOV xai xctil' Eauxo ^oTov 56,4. 5 ou- 

0£V xdiV XOlvdJV O'JXE xdOE O'JTE XI 'JTldpyEl 

22, 32 TTcpt xuiv oionpopdjv . . w; xotvov 

£/0'j3uJv rpo; xd; ov)3ia; x6 ix-q h utto- 

xEi[i.£v(ij eIvoci 47,28 xotv-^ 17,26 40,29 

xoivw; opp. xa!}' r/.asxov 16, 20 opp. 

{oi'iu; 23,32 xotvdxEpov 23,11 52,20 
xotvdxTj; 19,14 20,15 26,28.31 5.3,10 o-j- 

aiioOTj? 29,15 at Trpo/jyo'juEvat o'j3two£i; 

xoivdxTjXE; xwv ovxtov 12,13 
xoivwvEtv xaH' cv [Aovov, xax' dijLcpo'xEpa 

17,22. 23 -pd; xi 26,5 27,18sq. 
xotvtuvt'a 19,14 29,1 67,19 
xdXXa. ol 3'jv8E3p.oi tOtxa3i xt] xdXXvj 32, 

24 
X a 1 :^ 41,16 
xd3i>.o;. £v XT, xoy zavxo; xd3p.o'j a'j3xd3ct 

66,24 Et; ErrtvoEttat xat XsyExat sxEpEo; 

xat scpaiptxo; 7.al 3v[An£cp'jxa); Ea'jxijj oia- 

xExayp.Evo; xe xa'i dXXTjXo'jyo'jjAEvo; 66, 

28 sq. 
xptx/jptov oiodvat 11,2 
xuxXocpopia 57,27 
x'jpios 7,10 x'jptioxcpo; 16,10 x'jptwxdxrj 

oust'a 44,16 46,4 x'jpt'to; 11,13 12,27 

25.5 30,8 opp. xaxd [j-Exacpopdv 41, 
21 sq. x'jpttoxaxa 18,5 46,13 x6 xupitu- 
xara (?3taxai) xaxd xt]v -poTjyo'jjj-EVTjV xyj; 
cf'jSEu); tStdxrjxa 46,16. 17 

xOpo;. xd xypo; xtj? T,y£[jiov(a; TtpoXaajBdvEiv 
39, 19 

x'jiov 19,20.21 44,7 yEpsaio;, daXdxxto; 
19,28 o'jx £3X1 Xdyo; x-jvo; xd C^ov 
y£p3aIov Yj &aXdxxtov tj oupdviov 34,32 Aa[j:|5dv£iv percipere 19,32 20, 7. 17 sq. 
23,15 25,23 46,20 sq. Xap-pdvEj&ai xuiv 
xaxa3x£'j(uv 56,9 

XafjLTipdxTjS 23,22 

Xdtp'jpov. xd Xd'f'Jpa xwv 7:oXe[j.iiov 19,4 

XsyEiv expl. xd xi^ cptuvT) Trpo-f EpEiv 8,28sq. 
10, 6 xaxd xivo; 6, 28 xi tioxe l3xi xd 
X£yd[i.£vov , TidxEpov cpiovr) y) 7:pdy[xa 75 
vdrjjjia 6,31 7,3 sq. xd rpdyi/axd £3xi VERBORU] fjjyj; 89 Ta ?.£yo'ij.£va 7, 8sq. eatt xcli [itTa to 
).zjdfi'/'xi xa 7rpc(y[J.aTa 8, 12 r^ )ict? £3-1 
7] XeyopivT] 8, 24 sq. 6 Xeywv . . . -/.al 
a->iO'JU)v 8,18.21 10,14 udXiv cpriSlv (-oj- 
atysvTj?) OTt TO )iy£tv ajro tt]? Xe^ew; v.ott 
ToO Xoyo'j 7:ap(ovj[j.tu; EiprjTai 9,l)s(|. rj 
(J.EV X£?i; X£y£-at, o'jO£v 8£ aTj(j.atv£t 9,1!) 
O'jx av EiTj T(i ovo'|j.c(Ta T(i XsyoiJ-eva -/.at cr|- 
[AGtivo'txEva 9,18 xd voTjij-aTot d'pcx ^axt 10,2 
Xe^tieiv. XeT-ov Ti -poaTt9£vat 5,11 
X £ X T t •/. ;. A£-/,T[7.Tj [j.Tjvuai? 1 5, 2( ; "/ p:ia 

Tou Xoyo'j 0pp. a'jajioXix'/j 32, 19 
Xe^i; syn. ovoaoi, cj-wv-/] (>,2o 10.26 sq. to: 
iodziOL to: -/.ctTd X£;tv 5, 14 a'l zpuJtat 
xctl dzXal X£;£t; o, 25. 27 ;£vat Wzzii 
xal T(uv a'jvTji}iuv (jvo|j.c(tiov dTirjXXoTptio- 
[AEvat 6, 10 Xe;i; dTiXyj 7.at dTJv&iTo; 
16,23 ai rjf^u.'-rt-r/.al XsjEt; at v.oival 
7.aTTjyop£'jovTat 7.aTd -aawv tiov 'jt:ot£- 
Tay^aEVCuv Xe^eiov G, 25 T; Xeji; E^tt r^ 
XEyorjLEVT] 8,24 sq. 7.ai)oXtxTj 16,33 tj 
[AEv Xc^i; XsyETai, o'joev oe STjaat'vEi 9,19 
opp. Tipdyu-a 9,20 sq. yj ZEpl Tr]v Xsitv 
KTidTTj 10, 7 -/j arj[j.avTr/.rj Xe^i? 10, 28 
11,14 12,16 16,19 xaT/jyopt-/^ 16,28 
/] d'vilpioTio; Xe^i; 11,16 ai dvwTaTU) twv 
y£V(Lv oiaaTdaEi? yj ei outoj ti; ^SouXoito 
Xsyetv T(I)v y£vt7.coTdT(.ov Xe;e(.uv 11,30 
at y£vt7.(uTaTat ar|[i.avTf/,at Xe^ei; 12,5 at 
yEVixat 12,16 /; rspt xrjv Xs^tv 7.at oe'j- 
Tspa OEUjpta 12,11 •/] 7ipOTjyo'j[j.£vr| arj- 
fjiaata TtBv Xe^ewv 12, 12 26, 34 tojv 
Xe;£iuv at [j.£v Tfj? -pidTTjS EyovTat Gq- 
[jiaota;, at oe £(; ttjv OE'JXEpav dvdyovTat 
ypEtav Toij Xdyou 15, IGsq. X£;£t; 6;j.io- 
v'jfAco; E'/ouCai 17,30.31 

Xe7IT0[A£pT];. TO TT'Jp XETiTOp-EpESTaTOV Xe- 

ysTat 55,19.20 
Xeuxo; exeinplum (jualitatis 13,15 48,10 

opp. [j.£Xa? 58, lOsq. TiotdT oe (Ta'jTOv) 

owv Xeuxov, [j.£Xav 15,8 
Xe'jxottj? zpo; zotOTrjTa (s/Et Tr]v a/£atv) 

11,16 Trj? ytovo? 23, 22* 24,10 48,17 

TO'j ydXa7.Toc 48,16 yj Xe-jkottj; 5ox£t 

Ttvo; clvat o'J7 ouaa xoid' aux'^v xtvo; 

31,25 
Xfj'^t; Tj T(5v 7,aT' ouat'av -jTiap/dvxojv 26,1 
X(8os coni. i-no;, j3o5; 8,13 
Xoy t'Cscj&at 59, 1 
Xoytxo';. TO Xoyi7.6v ^ipov 27,15 51,12 

opp. dXoyov 51,23 53,11 t] too Xoyt7.0'j otacsopd 27,19 Xoyt/.al dpExat, 7.a/.tat 
28, 10 TO Xoytxov Ecp' r/a'aTO'j xe xoii dv- 
Opw-o'j 7.ai £-1 -avTo; dTiooEtV.vuxat 53,23 
Tj XoytxT) TiotoxTj? 54,16 "(Ju? 6 [j.dXXov 
Xoyt7.o? O'j fxdXXo'v laxtv d'vOpioTro; 54,3 sq. 
to Xoyiy.d'jTEpov 54,7 

Xoytajj. o; 67,27 

Xoyo? oratio 7,19sq. Td Et? Xoyou; rfAO'na 
4,20 ?'jXXa;j.|jdvEai)at toO Xoyo'j 5,7 6 
Xoyo; -dat toT; EioEit ttj; cptXoaocpt'a; yyr^- 
at[j.os 5, 27 {aotj.ayo5vTEs Xoyot 7, 6 Xdyov 
Xr/Etv 7,22 8,30 9,12 tov Xoyov (pspEtv 
7.axd xtvo; 7,24 dXTj&Tj;, 'Leuo-^; 7,25. 
29 sq. 10,3.4 dXrjD^ yj 'Leuotj Xoyov -ot- 
Etv 8,3 auTOTEX-}]? Xoyo? 7,27 p-r^vj- 
Ttxo's 60, 14 ou ydp ^tteI 0£7.xixd; dixt 
xoij dX/jWou? 7^ d/E'joou? 6 Xdyo;, otd xouxo 
E7. X(I>v Kpayp-dxtuv r^ dXrj{}rj? yj iE'jOTj; 
yEyEVTjxaf 7.axd au[i.pEJjrj7,o; [jlev ydp ab- 
xoj UTidpyet TO dXrj^Ei slvai v^ iLeuoei, 7.ax' 
ouat'av 0£ x6 arjij-atvEtv xooe xt -poTjyo'j- 
ij.EvoDS 8, 8sq. 6 Xdyo; 6 ~£pt auxwv (xuJv 
Ttpayptdxcov) Xsytov JiapTjXi^E 8,16 ry TrptuxT] 
•/pct'a xoiJ Xdyou 7,ax' '/]v xd -pdyij-axa 
OYjAoiv dXX/jXot; £st£[j.E}}a ll,14sq. syn. 
7j -po'jXTj arjjjiaata 11,18 15,17 xo Ttpo; 
dXrjOEiav pX^Tiov xoQ Xdyou -/cat ev w x'j- 
pt'o}? xd dXrj&E'jEtv Yj iLE'JOEaDat -EpiEyE- 
xat (3'jvap;j.dCEt xat; 7.aTYjyoptat?) 12,27.28 
TOV Xdyov -otEtalJat 12,31.32 22,1 Xd- 

yOUS dutTYjOE'JEtV 21,4 Yj TWV ptEpOIV T0\> 

Xdyou auvooo; 22,21.24 TidayEt o Xoyo? 
xat oiytzai ty]v dv auxoi [j.ExapoXYjv 60, 
2 sq. zaxd xd -pd; xi 60,15 6 Xdyos 
(syn. Yj cptovi^) Tioads 70, 1 sq. 6 ?.dyo; 6 
£v ty] cpiov(j 10,6 70,4.7 aYj[j.avTt7ds 
uXtjV e/^wv tov dEpa 70, 2 iniiryq ev 
ypdviu cpYjitv 6 llXtuTtvo; XsyExai . . . 7.al 
auxds TToadv vojj.t^Exat 70, 15 sq. T:pOY|- 
youp.£vov lyEt xd Iv x-^ cptuvj] Tioadv ;:pd 
xou dv xw ypdvoj Ttoaou 70, 23 6 ysypap- 
[J.EVO; Xdyo; 70,24 ratio 20,16 6 ev x-^ 
otavoi'a Xdyo; 10,5 vcaxd OEUxspov Xdyov 
opp. -poY|youp.£V(us 9,24.25 oo/.ei xtva 
>^dyov E/Etv xd XsydpEvov 68,20 dejinitio 
17,23 19,26 26,17 34,27.31 sq. 40,2 
67, 19sq. 7.at xouvo[j.a xai xdv Xdyov 
7.axYjyop£tv 47, 15sq. 49,27 sq. 6 Xdyos 
XT]? ouat'a; 20, 29 o xaxd Touvopa Xdyo; 
20, 34sq. optaxtxd; 50, 16sq. 6 xaxd 
TOV dpov 50,22 6 Xdyos 6p.(uvup.ov • Xdyo; 90 Kyfrirjz I INDEX yc«'p Ti; 7.011 6 a'j^.XoyiSao; xat tj l-otyojyTj, 
oiacpspet 0£ Toutiov 6 tyj? ou^iot; otjXojti- 
■/.o; l*l,"22sq. toQ Te ^^oyo'j xo:! tt^; oj- 
ata; cpt?>oi}£a[j.u>v 12,20 ou yp)) oyv oicn- 
psiv TCiv xa-a to U7:ox£t[tEvov sloo; Xoyov 
7.ai Tov 6ptaTi7.ov 50, 20sq. to eToo; toj 
(ivopictvTo; r/ct fxev 7.a})' eot'jxo loiov Xoyov 
69,23 Ttjj Xo'yo) syn. tw eiosi 2i),31 sq. 

Xoyayds 39,17 

Xdyos 39,17 

X'ietv Ta (XTTOpoufxeva 5, 23 t/jv cJ-opictv 
19,31 30,23 sq.' 

X6pc( 19,13 20,1 

X'jffi; 31,3 35,10 a-opi'ai te 7.at Xuaei; 
1,2 4,2 48,26 Xoau; av-wwiii 5,12 
oioovctt 20, 12 [xctta 4, 15 
[j-dSr^ai;. -p6? xdt? [j.ai)7]:;£i; otrctvTav 4,12 
ijia(v£a&c( t. o't [j.aivfjrj.£voi 7.0(i oi 7:c(pa'f povc? 

'^,22 
|jLa7.p6s. (j.axpa cpcuv^, aaXZ-ajSY] opp. ppotycioc 

70,22 sq. (j.axpd s-oiyEla 71,13 
[j.ctXa. TO ij.a/.Xov 7.al tjttov 48, 18 £-i- 

OEyE^yat 53,31 sq. liyz-j^on. 54,17.23 

lyEtv 55,2 [j-^XXov xai titto^ ouata 46, 

9 sq. 53,27 sq. T| tou ij.c(XXov xal tjttov 

o(-£tpta 46,14sq. [j-aXXov XoYt7.o; 54,3sq. 

/] xotTOL TO ij.ik/.o'^ uTTcpoyi^ 54,18 [j.d- 

XiOTa O'jai'a 46, 13 to p-aXtaTa taTccTat 

xaTd TT)v ouep^oXtjv 46,15 
|j.av&dv£iv. Toi3 [j.av&c<v£iv d/opEa-io; e'/eiv 

4,19 
u.apT'jpEiv 35,20 

jj.dyatpa (xayaipa; d;'JT£pa X£y£Tat 41,23 
jj.dyTj. izi TT]; [J-dyrjC (repugnanlia?) tou 

6ic(tp£Ttxo'j, otov '-/^TOi rj[i.£pa loTtv' 11,22 
|j.£y£«o; 15,7 59,9.30 70,13 71,6 opp. 

aij-ixpoTTjC 70,18 71,14 to h [AEyE&ci 

-o3dv 66,21 68,3 r^vwusvov [jEysilo? (to 

C'jvEyE? -03dv) 66,27sq. 
[jLE&ooo; TEyvixTQ 29,14 o'.aipETr/./j 53,7 
[jleSu syu. olvo; 10, 11 
(j.EXo(vta 58,17 
fAsXa?. zoiio 0£ (tc(ut6v) gIov Xeuxov, [jiXav 

15,8 TO [j-sXav awij.a 48,16 58, lOsq. 
[jiEVEtv opp. -otpepyEailat 8,16 20,18 58, 

11 sq. 50,33 pixd? opp. xoivd? 6,26 

pt(j[jLd ; 40,6 

piSTo; 20,14 65,4 66,6 

po;. TO oXov xai to [J.Epo; eJ; -o{av 
xaxr^yopt'av TC(';oa£v; 15,23 sq. oXov xai 
pipo; 29,9 48,6 toT? otxEt'ot? aspEai tov 
E-tjSdXXovTa yapctxTTjpa d'fOpt^Etv 11,18 
TO Et; |j.^po; ((A^pTj?) doiatpETOv 18,35 Td 
[/.EpTj TOU Xo'yo'j 20,21.24 t?;? oiaict; 

43.25 TO £v Tivi |j./j dj; ;j.Epoc O-dpyov 

22.26 expl. 24,31 sq 6 ev .uEpEi to-o; xal 
ypdvo; 22,30 p.£po; def. to a'j|x-XrjpwTt7,dv 
TTj? o'jjt'a; 23,18 \>■i^^l opp. a'j[i.7:T(jj[j.aTa 
xai -i^-i^iLi-ri 24.15. 17 Td <!j; oXct i\ 
p.EpEaiv 24,21 Td xai^dXo'j xal hi jj-EpEt 
31,18 fJ.Epo; ou3ia; (ry 6ic(;popd) 29,8 
49,22 [j.£po; Tiosoj (yj [j.ovd;) 33,27 -po- 
"o; Et; ^GTi yvtoGEOj; 6 dro [j-sp^'J? to 
oXov a'jv£|j.ac(ivcov 55, 31 Td Iv jjipEi 
r/ovxa TO eIoo; coni. Td G'jvi>ETa, Td EvjXct 
08,24 xctTd [JiEpo; 5,7 23,10 26,11 56,7 
Td xctTd [jLEpo; 42,22 r^ xaxd fAEpos ouat'ct 
55,17 dvd [i.£po; 44,20 55,24 56, 19sq. 
Ttapd [AEpo; 19,7. 11 50,22 

30 ;. fj TT]? cp'jSEU); d'^' ETcpO'j yEvo'j? Et; 

ETEpov y£vos fAETdpaat; dil toj ij.Eaou ota- 

Xav&dvovTo; Tji;.d; 48, 28sq. 
TajBai'vEiv 64,3 69,37 drd t(I»v EvavTttuv 

£-1 Td ^vavTt'a 49,15 
tai3dXX£tv 57,8 60,19 70,27 to [XETa- 

jjdXXov opp. d|j.ETdpXrjTOv 23, Isq. 
Tdpaaic Tj TTp ',p'j3E(o; d'.p' ETEpO'j yr/O'j; 

e(; ETEpov ysvo; 48,28 
Ta^oXT] f; Tuiv IvavTt'iov 56,29 57,12.19 

00, 3 sq. 7] e{; Td ^vavTta 58, 29 
TCtXlVElV 60,18 
xaXXdTTEtv 25, 18 
TaOTpEccEiv 27,21 
Ta<p£pE[v ovdpiaTa 6, 13 sq. 
Totcpopd. xaTd [j.Exacpopdv opp. xupt'oj; 

41,18s(i. 

Tctcpopixd?. TO [jLETacpoptxdv ovoaa 12,21 
TEyEiv 19,15 65,2 66,21 68,28 69,2 
Touata 67,24 
Toyi^ 16,1 19,9 
TpEiv 69,8 sq. TO [lETpEta&ai 07,6 70, 

33 sq. Tidv ydp to [j-ETpr^Tov 7j to [j-sTpojv 

laxi xotxd cp'jatv -oaov 71,8 
TpTyTo; 71,8 

Tptxd?. p.ETp'.XO; TO [J.ETpOV XOtl TOV 

p'j!)ji.6v fj.£Toc^dXXEi 70,27 VERBORUM oXo? 91 [j.£Tpov 33,23 66,19 69,8.2!) 70,11.13 

coni. pu8[j.o; 70.27 
ij.r,. TO ari ov 13, IGsq.. to ij-tj clvai Ilu- 

-/.paT/jV 2.J, 26. 27 
fx^Xo; 25, 9. 19. 
[xi^v. T,5£io; fiT^v aci -£tf}ofj.at 5,1 cp'JctxY'' 

r/OaSV TTjV ^TtljBoXVjv, OU p.TjV 77(0 TOCJ-TjV 

otTjpi}pio[j.Evrjv 17,13 
[ji.T]v'jat; 15;26 
fj.rjvuT[-/v6? Xoyo; 60, 14- 
[xixpOTTj? 71,15 V. 3,atxp0Tr|; 
[Aovct; syn. to ev 33. 25sq. |j.ovdi; oucioo; 

rpoTspof 44, 2. 3 
[jLOvo?. TO aovov oiyuj; Aoi!j.,3c«v£Ta' IS, 13 S(|. 
ij.optov ToO Aoyo'j 9.3 11.7 12,29 toi ctooi- 

GTa [j.opta 11,9 
(J. p 'f T] 58,13 
[j.opcpoijv 70,5 
[xopcpcuTixo; 48,5 
(jLO'jaiy. rj 30,5 
ixo'jar/. oc o't \}.'j'j'ji.7.rA 71,7 Ncv. po; 33, 19 
^iiu.Z'jiZ partilio 19,3 
V£'J£IV 30, 15 

vo£iv 18,6 26,10 34,17 47,33 48,9 67,34 
Ta iSoftptot 5,13 10,14. 16 to -au^' sauxo 
VOO'J[J.£VOV ^wov 56, 5 

vo£po;. •/; vo£pa y.at dawp.ctxo; ou3ta syn. 
VOTjTTj 41,11.31 voEpol d'vopEs 65,27 
voEpoJ; dravTav 65,28 

vo'r|ij.a 11,20 opp. cptovTj, rpayij-a 6,31 
7,2sq. ;xova 0£ aT|[j(.o(ivo!j.£va ot dpyatot 
XEyo-ja; Tci vofju.ctTot, ir£io)] 7:£p't Tuiv Trpay- 
actTOJv EItI TaOta -/.cil 7.7:0 TuJv Trpotyp-d- 
Ttov 9,22 sq. Td vorjaotTd ^aTi Td ST^p-cc.- 
vo|j.£va TTpwTio;, 0£UT£pu); 0£ Td -pdy- 
IJ-^Ta 10,18. 19. 26 ' di.st. cpctvTctjta 10, 
20 sq. 

voTjii; Tou &£ovi 65,17 -o-i eIoo'j? 65,25 
syn. voTipLoc, otavo'r^ai; opp. ovo|j.ct, cpctv- 
TC(aic( 10,3.9.24.25 at -pwTctt votjIei; 
15,19 a'l Toi; -pdypLotai a'jvTypTTjVTo 15,21 

voTjTo';. TO ovTio; civ xai •<OT]~h'' "/-cti ev 65,16 
vorjTT) ooat'a 41,9 sq. 44,21 Td vor^Td 
opp. Td xKTd a'jvl}£aiv dpii}[ji.7jTd 33,26 
opp. Td £v Y£V£a£i 34,19 40,28 opp. 
Td cefcOrjTd 42, 15sq. 65,20.27 dppT,T(ov 
ovTtuv TU)v voTjTiov 41,18 ycopt'Ctuv Tou; voYjTO'j; ■A'xX TO'j; [j.£T£/ovTa; ccjtwv dpt&- 
|jLO'j; 68, 28 

V0 30;. V030t; cXTTj/.ctV 5,1 

vo'j?. al otE^ooot Tou voO 9,26 tov 'Apt- 
CTOTeXo'JC VoOv i?£Td^£[V 66, 1 v.aTd vouv 
Tov ri'j&ayopivcov 17, 1 

v'J^; 7.14 HavSo'-rj; 30,25 

?£V[^£tv. ^Evt'^Ei Toi; ovoactat 6,3 
;evo;. ;£va[ /i?£u opp. a'jVT|9£t? 6,10 

?£VOCp(.U V£ tv 6, 17 

;£po; V. ^Tj po; 

i/ipo'c opp. 'jypo; 52,8 59,12.19 to Er^pov 

C£pov 70,28 
^Trjpo'TT;? .54,17 opp. uypoT-zj? 57,25 
^jyypacpV] 5,8 
5'jXXG(p.pdv£iv, ^'jAXajj-jiidvEailat tou Xoyo'j 

^ 5,6 
?'jXov 70,33 sq. 
?'jaTpo7icov (?) 12,7 "U0£. T00£ Tl 3rjlJ.atV£lV 8,11 OUO£V TOJV 
-/.O'.VWV 0'jT£ To'o£ O'JTc Tt 'J-dp-/£l 22, 32 

-ctpY/vTat TO T00£ ar.h tou tivo? 33,5 to 

£v T(U0£ ov (CwOv) opp. TO XOtVOV 56,6 

600';. ootjj rrpotcvai 18,3.4 
oo'jv av 7, 14 
6 V -r] 7, 1 5 

otxcTo; 11,18 17,28 ot-/.£toT£po; 65,7 66,9 
o(-/.£t«); 16,27 

Ot7.£T-/j; 18,35 
oixooo' jjLTj[j.a 9,7 
0^X000 ij.o; 9,6 
01X0»EV 11,19 

olvo; syn. [j-eSu 10,11 25,11 
oxvo; £y£i \).z 4,5 
o;6Trj; coni. dyyi'votoc 4,13 
oXiyoTT, s opp. rXviSo; 70^21 
oXo? 20,3 40,6 52,9 oXov xctl pL^po? 29,9 
48,6 TO 6'Xov 55,32 to oXov xal to 

IJ.£pOS tiz TZ'-jioL'J XOtTTJOpiav Td?0[J.£V; 15, 

23 sq. oXov kvAdzou touto'v opp. fxept- 
3t6v £(; T:X£t'u> 20,14 Td (u; oXa Iv [X£- 
p£3iv 24,21 sq. expl. 25,2sq. 5i' oXojv 
otaT£i'v£tv 40, 31 Td G'jyx£-/u[j.£va xocl oXc( 
43,13 oXws 19,23.29 92 I INDEX 6 ,a Y £ V r, ; 28, 1 8 

6(i.oXoYouij.^vio; 40.4 

6[i.tovu(jM'a 10.7 17.;)1 18,lsq. :.'0.1.'j 21, 16 
22,0 o4, 17 

ofAiovufxo; 13,6.27 17,26 21,8 sq. 33,31 
TO 6[i.cov'jiAOV 22, 3. 8 6 to~j 6,aajv'j|j.0'j 
AoYo; 19,26 21,1.15 -zol 6[j.wv'J[j.o( 9,15 
34,13 dist. 6|j.(ov'j|j.ia 18, Isq. 21,30 sq. 
Ti or^rOTc . . Xsyiiv a^iyzrix . . -spi 6fJi(o- 
v'jjj.cov 7.ai 0'jviuv'jij.tov 7.7I -aotovjij-iov ; 
16,15sq. 17,10 Tc'c oyv ahia toj -eoI 
-pojTujv Tiov 6a(i)V'j[Aiuv a'jtov d/.X' oO/l 
Tojv a'jv(ovj|j.iov [AVTj,aov£i3ac(t ; 17,21 sq. 
n£[JiTTOtT(Ta eyzaAouai tt^ uTToypotci-^ 20, 
20 sq. eXXtrdi; £'/Ji'^ "^V' ^"''Yp^'-pV'' '^•"'^ 
&i/.ujv'jij.iuv AEyo'jai 21,11 to 6;j.iuv'ju.ov 
O'jx i-t [J-ovTj t:^ O'jaia IstIv dXXdt y.al Iv 
-ok;) -/al b) -oaw v.ctl toT; otXXot? y^'^'^' 
21, 12 sq. (Sta^ovToit TivES Ta 6|J.wv'j[xa 
a'jvibv'jua dTTOOEixv'jvat 20, 32 sq. oaou- 
vj,au); 41,20 sq. Xsyav 17,28 21,9. 10 sq. 
£-/£tv 17,31 7.aTrjYop£rv 22,3 &£U)p£rv 34,12 

dvoij.a. TO Su)-/.pc(Trj; ovo;j.a 15,27 to tujv 
xaT/iY^p'"^''' 5,30 6,1.3 o'jx i?iac(^£i ToT; 
-pctYiU-asi "ta ovofJiaTot . . . ., iXXd rrcta-oX'j 
ToJv TrpctYnatiov ^XaTxoOTctt /] twv -poty- 
a7T(i)v aTjii.aata 6, 7 sq. ovoij.a TaTTstv 

6,2 TOC £71 ' aXXwV 7,£llJ.£va OV0'jJ.C«Ta [A£- 

Taa)£p£tv 6,13 a'ju-jBoXa 7.ai CTjiAtia tcuv 

TlpCtYfJ-^TWV Tc^ElTat TOC OVOlJ-Oita 6, 13 

Oecjc; Twv ovoij-KTiov 6,16 15,27 16,7 to 
6voad^£iv TO ovoaa 0'J7. £3Tt XcyEiv, dXXa 
oia TOO 6voij.otTO? os'XXo Tt 8, 29 0'!) a'ju- 

|J.£Tp£rTCtl Tlij 7:?irjl}£l Toiv TTpCXYfACtTOJV TOC 

ovo;j.aTa 16, 18 sq. Ta -£-otT|a£va ovoij.aTct 

12, 8 sq. TO Tp07I!7.0V l^ [J.£T0(CfOpl7.OV 

0'. '[J-ct 12,20.21 ci'Jait oioptJovTctt (ol 
nuyayopEtoi) Tci ovoixaTa 7.cia9ai toT; 
Tzpd'iiJ.i'ji 17,2 TO ovoL).a TuJv oj-ttovjawv 
18, 25 sq. TO ovoaa arjtj.avTt7.dv estiv 
d-po30£«)S 19, 17sq. O'xa a\ zir^ ovop.a 
7.otv6v -Xctovtuv 19,23 at3!}-/)To'v 20,10 
dfj.ETajBXrjTov oeI [j-eveiv 20.18.19 opp. 
Xdyo; 17, 23 opp. opo; 29, 10 7.aTd 
TO'jvopia xaTTjyoptla&ai opp. 7.aTd tov Xo'- 
yov 26, 17 xal TO'jvop.a xal tov Xdyov 
7.aTr|Yop£lv 47, 15 sq. 49,27 sq. 
ovoixdCctv TO ovoij.ot 8,29 

OVOfAaTOTtO t£lv 6,18 

ovT(o;. TO ovTw; i'otov 55,16 to ovtco; 
ov •/.at vor^Tov xai. £v 65, 16 d p 3 d ;. dpOoTaTa 11,19 

6ptC£tv 33,29 46,14 51,19 6 wpiauivo; 

ypdvos 23, 1 1 (bpia,a£vo; opp. dopiOTo; 

32,7.8 52,16 Td (uptSfJEva 33,16 £-1 

ibpt3jj.£vov opp. i~' a'-£tpov 66,33 67,1 

6ptC£aOat 22,10 
6pta[j.d; 25,21 
p 1 3 T ( 7. d ; Xdyos 50, 1 6 sq . 
d'pvEov species animalis 27,16 sq. 28,17 
opos 24,20 29,10 34,29 55,3 d dpo; to 

Tt saTi orjXot 14,8 S([. 0£7.a-/d>; 14,16 

TYjV £7.daT0'J tOtOTTjTa T:apt3TTj3t 14,18 i/. 

y£vo-j; cjTt y.at idt'o'j 14.20 to'j; ooo'j; 
dTTOTEXcTv 12,30 d-ootddvat 15,1 61,7 
7.aTd TO o\oi).OL 20,26 dist. Xdyo; tTj? 
o'jat'a; 20,28 sq. dist. u-oypa'.pTj 20,30 
44, 1 1 -/py) TOV d'pov Toij yEvo-j; ^x.apij.d- 
Ceiv 7,at To7 Eidit 34,35 -oXXot doot 7.aTd 
d-dcpastv XsyovTat, d'xav yvtuptjUa -r^ Ta 
7.aTa'.paa/.d;j.£va 44,12 
daixTj 25,12 

OC-Ep. d'-Ep £3TtV 53,31 54, 1 TO'J d'-cp 

£3Tt 7.aXrj rpdit; sdv d'.iatp£i}(5 57,5 
O'joEi';. o't rpOjdtopt3;j.ol td'Trap to "d; /j 

ouoEi; 12,23 
o'jpdvto; 7.'j(uv 34,32 Ta o'jpdvta 57,26 
O'jpavd; O'j/. dv GTatV; ouoettote 57,15 
o'j3ta. TT]; ouata; Xdyo; 20,24 21,23 sq. 
ToO Xdyo'j T£ 7,at T-^s ouata; cptXoi}£d;j.u)v 
12,20 7.aT' o'jat'av 'j(:dp/£tv 26,1 27,15 
opp. xaTd a'j[j.3£j3rj7,d; 29,6.7 34,13 53,23 
57,30 7.aT' o'Jat'av ajjA-Xr^poiiv 53,21 to 
Elvat 7.aid TYjv oOat'av 68,26 7.aTd ttjv 
otxEi'av a'jToiv du-c'ptaTov o'j3tav 69,2 xaTd 
T>jv fdt'av o'j3t'av •j'.pi3Taa&at 69, 16 tt) 
o'J3['a ota'JEpEtv 30, 29 a'ja-XTjpcoTiy.d; 
TTjS ou3[a; 24, 8 sq. 26, 23 27, 13 49, 
21 sq. d/,Xo\Jv TTjv O'j't'av 34,33 -EptXa- 
jiiEtv 61,7 idtav I/Etv 65,8 7] [j.£v dviJpio- 
-0; Xeci; Trpd; 0'j3tav sy^Ei, T7]v ayi-iiv 

11,16 13,14 TO d[J.tbvup.OV OUX cV fJtdvT] 

T-^ 0'J3ta 21, 13 sq. /, 7,aTTjopt7r) oiata 
11,29.30 to; [Jirj o'J3ta 13,22 Stoxpd- 
Tf^c, . . o'J3t'a; 7:po3rjyopta 15,27 cv o'jsia 
TaTTop.EVTj (/j [j.ovd;) 33,26 0'j3ta; ji-Epo; 
(r; diacpopd) 29,8 49,21 tt^s 7.aTd to eI- 
00; 0'j3ia; 49,23 to ptEOOv o'jst'a; xai 
TTotoTTjTo; 29. 19sq. 49,5 ziz ousiav xat 
a'j(j.fl£i37]x6; otaTEiJtvctv (Td; xaTT^yopta;) 
31,13sq. dist. T'i Gujj.pE^rjxdTa 40,3 
-dvTa Td d'vta r^ o'J3tat £t3lv tq a'jjj.pEprj- VERBORUM 9^ yJixn. 48.21 sq. hi toI; ouatv r^ ouata ttjv 
-pioTTjV xat -/.'jpitoxaTTjV xrfiiv tO.t^^jZ^ T.trX 
0£ a'jrrjv Ta au}j.|3£prj7,o-a ucpESTTj/.e 40, 10 
oit-T^, voT^Ti^ T£ xocl Hia&TjTi] 40, 14 sq. 

O'JTc -£pt T(iJV OVTWV O'JTE TIcpl TWV yS'^WV 

TrjC -pioTTi? ouat'as (syn. xfjS votj-tt]?) v'jv 
a'jrol TpozstTat Xsystv 40,20 voTj-n^, at- 
aftTjTT], 'f'jatxi^ 41,9 sq. .')8, 2.5 -^ to etvat 
Iv Td} Ivl iyouaa 41. 1() <'i')a-£p ij.sTCCXi'ypa 
y.i-/prjTO(t ('Aptat.) tw -7^ o'jai'ot; ovoij.ctTi 
41, 2G Tj TTEpi auTfjC 'jrroypa'Yrj, to |j.T(T£ 
7.a&' u;ro-/.£iji.£vo'j [j.tjte iv u7:ox£tuiv(u 
42,2 43. 1.') sq. rpr/uj; /iysTat . . ■/) 'J>.r, 
■iCal TO eToo; 7.0!i Ty e; ai^'yOlv a'jvDiXO; 
42,32 sq. r)1.16 54,14 y^ iv ttj S'jvtj- 
i)£t7. syn. r, r.i[A toT; -oXXoI; /.EyoaEvr, 
opp. -/j -ccpd ToT? cpi/.oao'fO!; 44, 27sq. 

StOC Tt EVXaui^a p-SV -pCOTTjV ry:>-Ao.'l TfjV 

ab&rjTYjV XsyEt, dXlayo'j ok OEUXEpav co; 
jj.£Td TTjv dacoiJ-axov T£TC(Y|j.EVTjV 44,31 sq. 
aufiTiEcpopTjixE'/Tj o'J3ia .58,20 TO a'j;j.T:£- 

CCOpTjUEVOV 7.C(t a?) dc?,Tj&lv6v TT]? SV'J/.O'J 

7,ai auviisTO'j 7.al Iv yEvsaEt o'jsfct? 58, 
28. 29 59, 5 s(i. to aovircTov t?j; ouata; 
7.al xaxa -XviDo; Octopo'jaEvov Xoyi^oiJ-cvo; 
58,30 T; rpo'jTT] 'J-oaTcat; "r^ a'jvSsTO'j 
ouata; £; 'jAt^; 7.0(i eIoo'j; 59,21 rj 7.aTd 
TO £too; o'Jar>( opp. 'j/.Tj 49,23 59,20.34 
TO eIoos [j^Ai^-d in-iv r, ouctcj 59, 26 
x'jpicoTa'TTj 64,17 o-Jaioti Trdacti oiottpouv- 
T7t dvEXAtzdi? £t; Td; -pioTa; v.ai OEUTEpot? 
ouai'a? 53,16.17 yj d'TO[j.o; ouaia 43, 
19 sq. 51.28 tj -pwTTj 46,9 sq. 47,4 sq. 
52,14 55,15 q 7.'jptu)TdTrj 44,16 46,4 
TTpOTjyo'jfj.Evojc ccv £iTj 7.al 7'jpuo; ouata 
43,21 TcpwTU); ai)T)]v 7ai ij.dXiaTa y.ott 
■iCuptiuTCfTa ouai'av Elvat d-EcpottvExo 46,12 
ab^TjTi^ 46,21 sq. [j.ic( xat ev dpt!}ij.w 
47,6 7.otvov yEvoc •/] ouai'a, £ior, oe tj 
d'TO[j.o; o'jjiGt "/c(l /j oE'jTE'pa 46,32 47.6sq 

XOtTd Tt AEyOfJEV TOOE Tt T7)V dTO[J.OV O'j- 
Gt'av, -OT£pOV 7ClTd TO £100? V^ TTjV uXTjV 

Ti TO £g d[j.cpotv 51,15sq. at SE'JTEpat 
ouat'at 43,21 46,6 51,29 tj xaSoXou 
ouaia 55,15. 17 r^ 7.aTd [jicpo; 55,17 r^ 
di:?.(ju; 55,22 Td p.£p7] ttj? ouat'ct; 43,25 
Old Tt 7) ouat'a TrpoTctTTExat twv xaTrjyopttuv 
43,26 sq. ou otodcxEt, Tt iOTtv ij ouat'a 
dX?.d Tt o'j 44,5 sq. o'j zdar]; o'jaia? to 
foi'tof^.a (to at'av ooaav twv EvctvTt'wv Elvat 
ScXTtXYjv) -apsllEto 14,23 ij.d/.Aov y.al yJTTOv O'jai'a 46,9 si|. Ttoic to eIoo; toO 
yEVO'J? ij.dX?,ov o'jSt'a XiysTat 46, 18 scj. 
y£vt7.r] o'jat'a 46. 3."» tTj? xotvr]? EOTai 
(totov) TO [J.fj cv 'jno7.£tij.Evto Etvat xai O'j 
— apEtTat O'JOc a'jTTj 47,4 O'Jat'a 'jTrdpyEt 
TO T00£ XEyES&at 51,4 sq. to [j.TjOev Elvat 
ouit'a tvavTtov 50, 23sq. -(L? £v uiv toI; 
TCOO TO'JTtOV £{pTj[J!.£VOt? |j.dXXov o'jat'a 5t(0- 
ptGTat fj TO'j eI'oo'j; -apd t}]v to^ ysvouc, 
vuvi OE O'J XsyETat ad).Xov 7.at t^ttov Etvat 
53,26 sq. otd ti ai ij.ev o'j'tat to |j.dX?.ov 
7.at ^TTOv o'j7. k'youatv, at oe -otOTTjTc; 
l:riO£-/ovTat ; 55,1.2 [xaXtaxa a-JT?,; t'otov 

007.£t Etvat TO TaUTOV 7ai EV dptl)fJ.(tj ov 

T(juv EvavTitov Elvat o-7-Tt7.dv 55, llsq. £{ 
Tou dTo;jio'j TOUTO EjTt TO iot'wfjia, SuvaTat 
y.at ToO yEVO'j; Elvat to a'JTO 55,32 sq. 
TV] O'jat'a 'jTtdpyEt to OEysjllat Td ivavxt'a, 
otoTt u-oxEtTat TtavTayou rdat xat -Ept 
a'jTTjv xai Iv auTTfj -dvTa u~dpy£t 58,4 sq. 

C'J(J.p£pT,XO; EjTt -Ept T>]V '/'Jliav TO or/E- 

a&at dvd (ilpo; Ta tvavTt'a 58, 20 O'j -a- 
ptaT/jSt Tt loTtv ouat'a 60,25 

o'jatoOv. o'jattoa&at 57,21 

'J a 1 10 3 r|C -oiottj? 49,11 59,23 ouatuJOE? 
a'j,a,8£(ilrjxo; 48, 12 sq. 49, 13 ouosv E^ouaiv 
o'JGtuJOE; Icp' sa'JToT ov 11,32 Td; —po'/j- 
yo'jrxEva; O'jatiboEi? xotvoxTjTa; twv ovrtuv 
12,13 29,15 ouaiiuor,; oia-^popd 57,28 
ouattoow; 24,13 

OJTE — ojTE 07] [j-d/.taxa 64,4 

ooTi 4,23 ridOo; opp. O'jat'a 60,26 to twv exto? 
-dt)o; TTda/Etv 60, 1 Iv TrdtJct {)£iup£ta&at, 
cfai'vEaDat 10,22 

7rd»T]aa 24,15. 16 

t: a to Eta opp. Ta e^ojHev 4,19 

raXato;. Tt . , t^v dpa to -otrjaav too? ~a- 
Xato'jc yiXoaocpo'Js -otxtXa; xal -avTooa-dc 
layr^xEvat Tcpo? dXXVjXo'j; Ipioa; TTEpt to'j- 
TO'j TO\i 'AptaTOTlXo'j; a'jyypdu.u.aTO?, o Vq 
xaXoi3ij.£v xaTTjyopt'a;: 5,16 tt^v twv u.£- 
puJv ToO Xoyo'j (a'jvilEatv) o't -aXatot autx- 
TiXoxTjv <5voij.d^O'jatv 20, 24 Ta piv Tiva 
TOt; -aXatot; dvopdatv yiropTjp.Eva -po^E- 
pX/jXa? 39,1.2 dvaXdp(0|j.£v Ta; X'jast? 
Tiov TTaXatwv cptXoao'Jtuv 7::pt tt^; ota- 
Y'lJ'y-; 49,9. iO. v. dpyaio; 94 -(X'X-OA'j; I INDEX 7:aij.7:oXu;. r.dtxr.ohj (>,9 

TravTeXTji; dnoaTasu .')'i.2;i 

7:avToBa-o';. TioivciXa; y.cti t.iv-'jVxtA^ 

Epioa; 5, 17 
zapot. owaczpTavEtv -apd ttjv a-cirna^i "28, 

11 
TrapaYEtv derivare, 3o, 5 to dtTTO ToO £vo; 

rapa-/8^v t:Xt)!}o(: G'),21 d-o toj rapa- 

yovTo; 65,22 Sccxt'jXo; -apayW-'-^""'^' 70,10 
rapotYtveaftat 54,27 58, 17 sq. 
7rapct§oat; "/] twv y.otTTjyoptuJv 17.7 
TTapaOEtyaa 44,17 51), 11 fi9,22 -a ::7pc(- 

0£IY[J.OCTCC Opp. TO OVT(0? ov G5, 17 

TrapaoEysa&ai 58,12 G7,6. 29 

-apctorjXoiJv 6G,6 

Trapotooy/j 57,27 

7:c(pd{}£ai; '/at swpsi'a 66,25 

rapotiTciv 15,29 17,6 rapatTEiaDai 69,;) 1 

TTotpay-ETaSai 6,19 7:o(pa-/.£i;-».£vov -XtjUo; 

(to ouop[C;j.£vov 7:o3ov) 6G,27 
-aoav.oXo'jHcTv 58,23 
Trap a/. pO'j£ai}ai Tiva 33,28 
zctpaXstzEiv 19,14 31,18 32, 13 sq. 34,21 

43,2.3 68,16 
-apdXXaCts 54,28 
rapaXXdTTEiv 26,8 53,10 Tot km ^payo 

TrapctXXctTTOvTa yEvr^ opp. Tot zavTr, oiEa-Tj- 

yjj-a 28,21.22 
TiapdXXTjXo;. -apaXX/jXo'j; ^-iy£iprj3£i; cJvte- 

^etc^Ceiv 7, 4 
TiapaXoYiCEoDai 26,1 
7:apotavc£'jd!£a&ai i; I'ao'j 68,7 
T:c(pacJTaTtxo's 26,32 coui. aT;;j.avTr/.o; 

6, 19 
TtapasyrjU-aTi^Eiv. Tot zc(p£3-/rjac(T[:ia£va 

(ovofAOtTa) 12,9 
Tiotpa aw^Ea&oti 26, 1 
7:c(paTi9£vai Ta; drropta; 39,5 -oipaTtilE- 

o»at 44,24.29 
Tiapao'jao touv (?) 65,24 
Tzapd'fpcov coni. iAaivo'[j.£vo; 7,23 
TtapEivat 19,15 58,12 67,21.23 xal S'jv- 

'jzdoyciv 69,12 h tw -ctpovrt 32,9 

7:06; TO Tiapdv 40,25 
■napdp)^£c!}at opp. [i.£v£tv 8,16.17 
■jraptSTdvai 5,31 18,11 58,22 :ap(ov'jp.o; t.z'fzvi rj.ryjt-ii . . rc£p[ oaa»v'j;j.(uv -/.at auviuvjacov y.ctt 
zc(pcov'j[X(uv 16, 15sq. 17,10 -apiov!),u(o; 
9,9. 11 
;. 01 -poaoiopicj'xot a)a~£p to -d; ry o'j- OEi; 12,23 xaTd TiavTo; XsyEiv 26, 23 sq. 
Ix -avTo; 66, 32 

TrdayEtv. to "djyov 7:d3yct8. 20 ttjv xivTj- 
aiv xaTd ToO -otsiv xai tAt/ivi xaTr^yo- 
p£iv (o'j Oct) 12.2.3 O'J y.cfXio; tip) "Otiiv 
TO -A'^ftvi dvTcTa;£v ;>l,lsi|. XEyo'jat 
Tiv£;, «b; Oil tt^v xivr^aiv yr/o? clvai dvTt 
Tou TTOUiv xott rda/civ 34,6 sq. opo; toO 
ovTo; TO Y] rrotEiv a'JTO "^j rAT/tvt "i^ ay.- 
cfOTEpa 34,29. 30 sq. 

-ctT/jp exempliun relatiouis 13,15 

-ctyj;. -ayjTcpai? t7.i; cT:i,joXai; yp(i'jij.£vo; 
17,19 

-E^o?. TO -E^ov 28,17.26 48,19 dist. r, 
zE^oTTj; 49,29 TO tieCov C.uov 28,23 

-E^oT-rj; dist. to -eKv 49,29 sq. def. /^ 
^-l Yfj? Old axEXiuv y.t'vrjdi; 50.29 sq. 

zEpa. -£pc(iTJp(u 16.17 

7t£patv£tv. TO n£-£paj;j.£vov opp. d-£tpov 
12,17 

-£pas 66,19 opp. dp/Tj 33,29.30 

TiEpctTouv. TO -£-£paT(oai}at 67,7 

-Ep lYpdcf Etv 25,4 40,1.7 

-Eptyp^?'^; 65,18 

TrEptEpy^?- TO -EptEoyov Tr^; dropia; 19, 
31' 

zEpiEyEiv 27,17.32 34,23 43,5 52,1 53, 
3 sq. 57,20 

TTEptxEijllai 32, 15 

T.ZoD.Ti'il li. at TWV ZpOJTlOV yEVlUV -EptX/j- 

<L£is 12,17 
TTEptoyY] ay7]adTU)v 20,15 

TTEptTTE'JEtV Opp. eXXeIkEIV 3 1, 6. 10 

-EptTTO- 35,7 42,12 
-EptTTOTrj; 20,20 31,11 
TiTjXi'xoc. Td xa-d -TjXi'xov 34,22 
-Tjyjalo;. rr^yjalov c'jXov 71,1 

TIT^yJC. ?'jXov [J-ETpEtTat "Y/El 70,34 

TiXdTo; 23,12 
ttXeTv 29,5 30,7 

-XEOvaaij-dc 30,35 -poc(i}T]xrj xat ttXeo- 
vaaiAo; 42,23 

TtXeUCjTIXO'c. T; TOO -AE'jOTtXOJ ota'.popd 

29,6 

-Xtjy)] Tovi d£pos (6 Xdyos) 70,3.4.9 yj 
-037j tiXtjt] xat a^oopd xat Toar,0£, coote 
dxo'jSTT] Y£'''£3&«t (cptovi^ dOTtv) 70, 10 sq. 

zXtj&o; 13,11.14 65,16 opp. oXiyo'ttj; 
70,20 TO Tiov TpaYfAaTeov 16,18 to 
a'JvilETOv Tr^s O'jat'a; xat xaTd TrXTjOo; 

ijElUpO'JiJ.EVOV 58, 30 TO OLT.b TOU IvO? VERBORUM -pscjj^uTspo; 95 Ttapot/ilsv -Xfjfto; G5,'21 sq. ouopt^jasvov 
TToao'v 60,23.30.33 sq. 

■.ori^fdf oc 38,23 

:oi£tv. £t TO TTO'.O'JV dvayy-clov jlvc(t totc, 
0T£ -/at TO tAt/o'j tAt/zi 8,19 T(i; -ot- 
T^act; -oisTv 9,13. 14 Tct 7:£-oirja£v<x ovo- 
[jLaTct 12,8 TTjv xivr^aiv -/.otTa toj Toiav 
-/at zGta/ctv -/aTTjYOpcTv (o'j osI) 12,2.3 

O'J 7.C().ui; Tlij -Ot£tV TO tAt/IVJ ci(VT£Ta;£V 

31,1 sq. Xtp'j'ji Ttv£;, cu; ost t/jv -/>Stj- 
civ Y^"**^* £ivct[ dvTt ToO -oiciv -/at tAt/iv) 
34, 6 sq. opos to\> ovto; to "i^ Trotclv cuto 
T^ rA'fZ'M ■?] dixcpoTEpot 34,29 sq. ^v Tip 
T:ot£tv y^ hi T(f) rAzyzvi r^ 7,at £v ctij-'iOTE- 
poi; Tw Tc roiclv -/at tiu rAnyzvi (6 /.oyoc 
E3Tat) 70,6 

-.oiri'Si^. I'-T^'z Toi? not/, let; -oio'Ju.Ev 9,13. 
14 -oXXat •/tvf,'j£[? -otr,a£t; 34,10 -ot- 
Tjai; aTjij-avTix/j 70,5 

rotr^Tiz:^ 12.9 

:0tTjTl-/OC. -OtT,Tf/tl)TC(TOt 11,20 

rotxt'Xo;. TTOf/iAa; v.al -avTOOoti:''}; k'otoa; 
5,16 

:oto;. TO — otdv 13,15. 30.sq. 14. 1 sq. 29, 
21 sq. 34,16 50,34 64. 20sq. to; [j.y] 
TTOtov 13,22 TO -oiov ilvat 49,6 -i'^'jy-z 

U£t' £Xa5T0'J TWV EtOUJV 7.0(1 TO TTOtOV 

ayvjcpt'OTasDat, £T£pov [a£v ov to5 eI'oo'j;, 
■/lOTTjixEvov 0£ a/:' auTou 54,12 sq. to 
— otov daeptSTo'v eaTi zat doictaTctTov 7-al 
dji-cpta-u); TiEpi Tot; ccufAaai xaTa a-M.^iz- 
Ptj7.6; otc(tp£tTat, oioTt rotov isTt to a£- 

TE/OV TTj? -OtOTTjTO; 65,1.2 

rotoTTjs 11,17 24,16 25,10 30,24 65,2 
(rj oix'ijopd) £"/£t TO IJ.E50V o'JSta; -/at ttoio- 
TTjTO; 29, 19sq. -ctoTTj; a'j[A7rXr;p(oTt7.rj 
TTj? o'JtJt'a; 48,7 ouaitbo/]; 49,11 o'IjS' 
at "otoTTjTc; dtvc'j tojv rrotiov 50, 34 at 
a'jvTp£/0'J3C(t Tot; cloEit TTOtoTTjTc; 54,1 6 sq. 
Otd Tt . . at zotoTTjTi; £7:tO£yovTat (to 
[liXXoy -/al -^TTOv) 55,2 sq. etiix.ttjTO? 
syu. ixTo; ouaa opp. G'ja'fjTo; 57,24.25 
•/(optaTal ~oiOTrjT£; 0]ip. 3'jij.rAT|pa)Tt7,al 
ota'fopai 59,20 opp. o-jatojOEt? -otoTTjTs; 
59,28 TTpoaE/ESTEpa tt^ ouGia (y) to t.o- 
aov) 64, 16 sq. 

Toiojv syn. £(oo7:otETv 27,12 to -otouv to 
eIoos 50,25. 26 

"o/.'jw v'jao ;. ^-t Tcov roAutovjacov Tr/.Et'iu 
;/Ev Tot ovoji-aTa, hi oe to TTpayaa 9,20 

rroTT-'jajj-a ex|il. d'vapilpo; 'Lo'j;o; 11,27 TTOOpdJ. TTOpptOTEptO a'iE jTTjV.EVat Op]1. Ey/'J- 
TEpW TTpO/tOOEtV 53, 32 OtEaTTj/EVat 64, 

23 

TTopptoi^EV oaoAoyEtv 5,2 

-o3o;. TO -oaov 13, 14. 30 sq. 14. 1 sq. 15, 
20 33,27.28.30 34,16 irX tv' to'j 
Ttojou cp'J3tv [j.£Ta3aiva);j.Ev 64,3 tyjv a{- 

Tt'av , Ot' '/jV SE'JTEpOV TO TlOSOV TaTTETKl 

ij.£Td TTjv o'j^tav 64,14 sq. 65,25 66,2 sq. 
da'.soTEpct (to auvEys; 7.ai otcupta;j.£vov) ou 
pTjTEOv waa'JTCo; zoad 66, 14 sq. 7.oiv6v 
Eyo'jat TO ijiTpov ^v iaoToi; 7,ai to -spa? 
66, 18 sq. TO auv£-/E; -oiov expl. to 
r:apa7.£i,aEvov —Xrfio^, to rAviSo;, 6 dpi!}- 
;j.o? 66,27.30 67.2.4.31 68,3 to otw- 
pta|j.tvov syn. otT,pTj|j:£vov expl. to /^vw- 

[JLEVOV UEYEiJo?, TO [JlEYc&'V;, TO cV TUJ tJ.E- 

Yii^Et TToaov, TO YHouivov 66,21 sq. 68, 

2. 3 007.EI IJ.01 ZpOTEpOV Eivat TO Ol^jplfj- 

[jLEVOv To-j G'jvEyoO; 67, 8 sq. to ttoiov 
cpTjltv (nXcuTivoc) o'jy. dv Eir, zoaoTf,; 69, 
26 sq. 6 k6'(o:; . . . to; a'jjj.jjE[3Tjx6; to 
-oaov Eytov 70,1 sq. |jl7) l;ap7,Eiv to [i.E- 
TpEiGilat TTpo; TO T.ozm Elvat 70, 33sq. 

-oarJxT,; 24,16 65,20 69, 26 sq. coni. 
yptHJij-a xai '//jlJa 23,20 24,5 cf. Ad- 
denda 

TToli; ToO ooydvo'j 41,21.22 cri too 7:006; 

ToO T£ Tj;j.£T£p0'J 7at TlIjV dpiov 41,25 

TCEpt Tio'oa apte 42,7 
-pay,"-^ ^W- ^'^oij.a 6, 7sq. opp. X£;t; 
9, 20sq. opp. otoviq, voTjijia 6,31 7,2 sq. 

11,12. 13 (StOOlYEVY);) E-f/EtpwV 07] TtEpt 

Ttov -paYoaTiov 7,at pouAopiEvo; TauTa 
Etvat Tot XEyoaEva E'-po'ou) Tivi TOtauTYj 
x£-/_pT,Tai 7,8 sq. tgc vorjaaTd esti tk 
CTjii-aivoaEva TiptuTto;, SE-JTEpm; oe Td 
-pdyiJ-aTa 10,18.19 o'j a'j[j.[j.ETp£tTai tio 
7iX-^9£i Ttov TTpayiJ-dTtov Td ovoaaTa 16, 
18 sq. cf/'j jEI oiopt'CovTat (ot IluSayopEtot) 
Td ovoaaTct -/Etaifai toT; rpdyfj-aat 17,2 
Td -pcty[j.aTa 7,'jpia tou — otEiv oatovjuiav 
18, 10 sq. fj TtiJv TrpayadTtov tculi; Opp. 
prjU.aTtov S'jvVj&Eta 32,2 

-pdgt;. [ATjTE Td; -pd;£t; T:pdTTO[j.£v 9,13. 
14 a-o'joai'a, <fa6A7] 56,12sq. -/aATj, 
otxata, -/ax-^ 56,25 57,2. 3 sq. r^ 7:pd;t; 
xaTd T7]v dva'yOpdv t/jv IttI tov yoovov 
[j.z'[d'/.-q ).i'[z-ai ri ij.ixpd 71,10. 11 

-paoTTj ; 4, 11 

rrpEa^'jTEpo;. saTt to OrroxEt'ij-Evov oittov 96 I INDEX TTpoayctv 17,13 
TipopotAXstv -ra ^j7:oprj[jiva ;>i),2 
TipoSTjXos •i4,;j() '-'!), Ifi 4:5,17 
rpooioaay-civ 17,10 
rpoSiopt'Ceiv. Tct -poouopiauivct 29,10 
TrpiT,.y£Taftai 22,4.7 -poTj-j-'/jasvo; 11,24 
1 2, 1 2. 1 3 2(;, 34 32, 18 42. 1 4(i, 1 7 -/i 
7:porj-,"j'jjj.£vo(t ypTja£i; -oO Xoyo'j npp. ot't 
£r:o|-i-evai 32,28 -porjYO'j[J.£vco; opp. xoito: 
a'jp,'^£p.Ti-/.rf; 7,1 8,11 11,14 12,28 17.2(1 
18,6 31,2G opj). v.ctTa 0£'JTcpov /.oyov 
9.24 

7:p6»TjSi; sya. nvjjT/j-, ir),18 40.19 42.18 
7:p07.cxTC(Xrj'I/t; 19,1 

7:pox£tai}ai 17,30 40,21 44.11 ci; otoct- 
ay.ctXt'av 6,19 to -pov-Etaevov 13.1 ICi.oO 

7:po/.a,a^dv£tv 6,30 16,29.31.34 17,6 
43,12 46.3 47,30 49,9 

-poXTj'^t? 17,11 

zpoopt'C£tv 32, 14 

-pr^; Ti 13, i:.. 33 U.Usq. 60,15.17 -h 
o'Aov 7,al x6 jJ.£po; 15,29.30 xa asv :<c(i}' 
aura, xa oe Tipo; xt oiottpouvxott (xd; -/.azr^- 
yopia;) 31,12.19 xd Ttpo; xt dist. xd 
C'j,a(3£,3Tjy.(>'xa 31,22 sq. (x6 ev) xoT; rpd; 
xt a'jvxa"/i}rja£Tat 33, 23 sq. 

Tpoidyitv d-op/||J.c(xot 40,20 

7:pcc;aY0p£'J£tv 10,6 
^ Ttp ooaTTopeiv 42,32 46,8 

zpoaPaXXetv. -ptoxot? ydp xooxot; (xot; 
7.a&' £7.a5xa) :rpoa(3aXXci[j.£v 45,7 

7:poaO£tci}at 19, 18 

7:poaotopt^£tv 27,6 

TtpoaS topta[j.d s 12,23 

7rpoa£tvai 19,5 21,9 

irpoaEirEiv Tipo? x6 dzo'pTj[j.o( 23,25 

7:poaeoiz(o? 66,12 

-poSEyjfj; 64,16 66,10 w 7:poa£y£axc(X£ 
XeXe'jxs 65,8 TrpoOEyuJ; 7,12 67.23 

TrpoarjYopt'a 15,27 31,31 

7:poa»-/i7.7j 18,19.32 19,25.27 2.5,1 42,22 

TipoaxaxTjYopEiv xtjv uiiap^iv 35,18 

7ipoa7.£iai}at 21,19 sq. 55,14 

•jipoaXa[i.^c(V£iv 19,30 26,2 

— pel [j.ap x'jpsTv 41,32.33 

7:poaixot£t3i}ai 15,18 58,26 59,20 

^poaxtȣvat 21,24 49,7 68,14 zpoaDr]- 
aiov (?) otavoou[j.at 5,11 

TTpdatoTtov. xd xovi otaXoYO'j -pd^co-a 4,o zpoxoclt; xax/jY'Jpf/.v] dTiXi^ 12,30 
-pdxEpo;. ot'jxio otyto; X£Y£xat x6 :rpdxEpov 

7.0(1 OrixEOOV, T/XOt X'^ Cp'J^ct Yy TTpO; V;[Ad? 

45, 5sq. (ota(;.cpta,3rjXO'J3t) , ij.^7:ox£ ouSe 
cf'jaEi rpdxEpa T) xd y.aSdXo'J xdiv xaft' 
£7.o(3xov dXXd u3X£pa 45, 13sq. -pdxEpa 
-/o(t aixto'jxEpa 53,8 x6 -pdxEpov 7, at 
•jixEpov exp]. 67,17sq. 

-poxtȣvczt 16,14.23 48,26 at -poxiiJE- 
;j.£vat Xs^Et; 11,1 xd Trpoxt&^tJiEva iIecj- 
pTjaaxa 29, 13 

- p 'J 71 d p y E t V 11.4 

TTpCiCtE pEtV. xd X"(j CpCUV^ TTpOXEpEtV (laxt 

Xc'YEtv) 8,28.29 9,1.14 70,26 
trpocf opct 22 18 
-pdy£tpoc. -poyEt'po) ypTjcDat a'jvr,l)£t'7. 6.12 

-poyEi'poi; ypTjaiJat otaXociEit 42.7 
TTpoJxoc. at -piuxat 7. at d~Xat XeJei; 5,25 

7j -ptbxTj yp^ta xou Xdy'/'J 11.14 zr^\).a-j\a 

11,18 15,16 xd XEydiJ-EVOV ZpWXOV UkO- 

x£t'jj.Evov 23,27 xd -ptLxa y^''''] 1^)1"^ 
r) -pibxT] uXtj 23,33 at -ptLxai voi^SEi; 
15,19.21 -pwxa dvdjj.axa 15,24 7:poi- 
xat xtVEc "xat dpyEX'Jzot 7,axTjYopiat 16, 1 
t Tj -ptbxfj ouata syn. vor^x/j 40.21 syn. 
dxo;j.o; 46,12 47,4 52,14 xd i-r^ tt-uasi 
rrpdixa, xd u)? Tipd? Tj|j.a; -pujxa 46,24. 25 
xd -puJxa at'xia 65,20 Tipcuxiu; 10,2 
18,4 25,10 40,32 opp. oEoxEptos 10,18 
xd Trptbxco; d'vxa 42,14 rpibxiu? ou3ta 
46,12 xd -pwxio; (i'axaxat) 7.axd xrjv 
dp/j^v 46, 16 

-xTjvd;. xd -XTjvdv 28,17.26 xd TrxYjvdv 
Colov 28,23 

TTXuiaic 33,11 -xoj3Et; xd; EyxXtaEt; ^^iO- 
[xdCtov 33,13 

Ttup 23,21 59,11 XE7Txo[j.EpEaxaxov 55,19. 
20 zw? xd TTup xoj 'joaxt Evavxt'ov 52,5 

SEpixdxTjXO; fXEV EGXtV £-tO£XXt7.dv, '{''■'XP'^" 

xr,xo; OE o'j 57,16 sq. 

T'jpdxXEtV 7,13 -'JpEGSitV 7,15 

-co?, xd rrw; l/ov 34,20sq. 'PfjpLa. SeI [XT] prjtAdxtov aovs^Etac dXXd X7)S 
xojv TtpaYiJ-dxiuv cp'jOEUi; £;£xaaxd; y'^'" 
a»at 32,2 

pTjXoptxi^ 12,9 

pdoos 25,10. 15 

p'jT^tAd; coui. [jLExpov 70,27 YERBORUM cuu.ps[3r//6? 97 SaXe-JEtv xd; 'Apt5to-£>.o'j; xair^yopia; 5,20 

aapxotpdYOs 28,24 

aacpVivcia 12,31 16,31 18,19 47,21 61,11 

ac(9TjViC£tv 18,21 

cacpr, c. aacpeic Xu5£i; 5,12 tou sacpou? 
'jpovTi'^Eiv 18,24 sccfsaTEpov -ot£lv 18,22 
6i),22 Y'P'"''"'^^''' 55,23 

aT;fjiat'v£(v 5,26.28 6,15.23 10,26 sq. 19, 
18 sq. To5i Ti 8,11 -poTjYO'jp.^vo)!; opp. 
auoSTjuai'vctv 32, 20 ouOe ttjv auxTjv eyet 
tt'iaiv xVt TO(;iv tcc arjaoctvovTct toI; 3/,- 
uaivoaevoi; 6,8 sq. -porjo'jij.evco; ar^tx'xi- 

VETOtt Ta VO^aOtTCf, "/.aTOt a'J|Jl.|3cfiTjx6; 0£ 

zai Tct 7tpc(Y;-i.a"ct 7,1 sq. 8,6sq. xi /.£- 
YO[J.£va xai aTjaatvoiAEva 9, 18 xd vot]- 
Liaxd £jTt xd aTjaatvo;j.£va rrpwxoj;, Se'J- 
XEpw; 0£ xd -pdYuctxa 10. 18. 19 xd 
CTjaatvdaeva 13, 32sq. 

arjuavxixo; 19,l7sq. coni. -cipaixaxtxoj 
6,19 al arj;j.avxi7.at AeIei; 6,25 10,28 
12,5.16 l(j, 19 ai arji.tavxixat cpwvat 10, 
31 12,29 rj cjT,|jL0tvxix7] aysais 45,10 x6 
aT,[Jiavxty.6v rdv y^"'"^' zpo'j-dpysiv ozX 
11,4 xaxd dva'iopdv s'x^' £X£pov 3Tj[j.o(v- 
Ttxov 11,8 x6 OT^jj-avxt/.o'v 16,9 OTjij-av- 
xty.os XoYo; 70,2 

GTjfJiaatoc r; xwv dvo;j.dxcov 6,9. 10 tj rpwxrj 
ar^iAOtata xoO Xoy''^'-* ^y^- ^i "pwxTj "/p£t'a 
11,18 15,16 T| -pOYjYO'juEvrj i/jactata 
x<Ijv X£g£(ov 12,12 26,34 e"/£tv x6 oixxov 
xfj? OTjiJiastas 18,2 

GTjiJLtTov coni. a'jjx^oXov 6,13 

at (J. ox 7]; 30,25 

axE-ii; 40,24 

axoitos. TTcpi xiLv zpo'jxtov xai drr/^cov Xe- 
?£(ov . . . axoro; ^axtv iw xo'jxiu xol i^ipXtVo 
5,26 12,26 42,10 zou axozou I'/Eaaat 
16,16 

axopooov 25, 11 

OfAixpoTTj; xctl [jLEYE&o; 70,18.19 

aocpioiAot 35,16 

ao!pi5[j.a*u)07]; d-opt'a 20,12 

aocpd;. ao'fwxaxa 11,20 

azepfxa. to Suvaust ... iv xoT; a-£p[j.aai 
OEwpo'jtuvov 48", 29 49, 1 

a-Ep[j.opdYo; 28,24 

aTTO'jSd^Eiv xd; dcpc/piAct; 12,19 

a-ciuoato; d'vftpturo; 54,19 a-ouSaia £;is, 
oid&Eai;, T:pd;t; opp. cpcciXTj 56, 13sq. 
a;:ouoat'u); e/eiv zEpi xd [j.c({}T^[j.axa 4,14 

ct-o-jOTj 40.23 

Coiuineut. Arist. IV 2 Dexipp. in Cat. cxdat; 34, 17sq. xtvTjait Evavxia 57,15 

OXEvotYI^^'s expl. d'ppTjXo; xivr^at; xr}; 5ta- 
vot'a; 11,26 

oxEvoija&oct opp. £up'jvE3&at 70,21 

axEpEo; 66,29 

axEprjCjt?. at ax£pTj3£t; ... h xi'vt (xotxr]- 
YOpt'a) xay_9r;aovxat; 33,9 sq. xo Etoo; xvj 
ax£pTj3Ei ^vavxtov 52, 18sq. xotvoxEpov xd 
xaxd axipr^atv dvxiXEt'aEvct ivavxt'a A£Y£t, 
(.03X£ oxctv cv xot; <I''J3txoT; x}]v £;tv xctt 
xTjV arsprjatv biiv-ii -po3ctY'5P''J'0 r oooa- 
[j-iu; T];j.d; yp/j xapdxxEaDat 52, 21sq. 

axotyEiov 22, 10. 23. 24 Aoyo-j 32,25 70,28 
xu)v gxotyEttov xd piv iixt cp'JiEi txotxpd, 
xd Se cp'j3£t ppayEct 71, 13. 14 

cxoiyEtcoorj ;. dvaX'Jct irX xd dTt/.O'jitip'z 
xat axoi/ctioOTj xatt; drrootaX'YLcSt xtuv 
£~tvoitLv axoty£t(oo£3x£pat; del yptoiJiEvv] 
40,7.8 

axoydC£3i}at xtov vecuv 40,22 

axp£<f<£iv. TiEpt XO ot'jxo ^T|XTjij.a yAv.zvio 
axpE'^Exat 45,3 

a'JYT -■'"']' ~P^^» "^^ ^^^'''^ 64,19 a-jyiv/i-j-z- 
pov xw aibaaxi 66,2 

G'JYYP^I-'-^'-^ 4,3 xouxo x6 'Ap'.JxoxiXo'j; 
a'JYYp^iU^JJ-^ , '^ S'i xaXouaEV xaxr^Y'^P'^' 
5,18 

'j'j-cf^oL'f-fi 16,16 64,5.10 V. ^'jyyP^'-? -^i 

O'JYxor^. xd xaxd S'JYXottTjV ^^EYOijiEva 12,8 

O'JY'^P'I^'^' ^'^ "EptYpdcpEt x6 TOJ o'tovEt auY" 
xpt'ijiaxo; a'j3xrjuia 40,7 

O'JY''- p"3'»' 5'JYxpt3tv -ot£r3i}at 46,1 

auf'/i^tl^. xd S'JYXE/'jfJLEva xctl oXct -pdixa 
^v e{; iTTipoXi^v 43, 13 

3'jxocpavxElv 30,17.18 

auXXapY) 19,9 22,16.23.24 q ^ suXXa^rj 

32. 26 cp'JSit PpayEta, [jtaxpa 70, 25 
S'jXXa[j.pdv£iv. x6 [XExd xo-j u7:ox£t|x£vo'j 

a'JV£tXr,aii.£vov 50,13 Oca'.popai CJVctXrjij.- 
[AEvai [j.£xd XT|; 'jXt^; 50,17 v. ^'jXXct;x- 
PdvEtv 
G'jXXoYtO[j.o'; 21,22 6 xfj; d-03d3euj; 

25. 27 

au[J.pat'v£tv sequi 46,6 accidere 56,25 

Gua^EpTjXEvat 26,21 
a'jpipdXXEiv. a'jjj.^dXX£3v)G(i £i; o'j3iav 48,8 

eU xotdvos Eivat 48,9 

a 'J (JL ^ £ p Tj X d ;. XOCI Xtiiv a'J(i.p£pTjXdxUJV vxtov 

X£YO[J.£vu)v 21,25 6 x)jv Exdsxo'j xuiv 
0'j[j.p£i3rjxdxu}v 'J7:ap;tv or^Xdiv Xoyo; 21,28 
£t; 0'j3t'av xc<l 3'j|j.t3£^Tjx6; otax£[J.v£tv (xd; 

7 98 3ojiPo)axoc I INDEX y.aTTiYopw;) ol,i;'>sq. auiJ.jj£|3T,-/.0Ta oj 

TTCtvTa ISTiv i'XXo'j. oiWv'i ev t^ovov to 

a'jT(ij XtyoiAEvov rpo? Ti 31,:^2si]. to 

O'ji/PePtjXo; si [jiv dvacp^potf/cv i-X to 

'J-OXEt|J.£VOV, -po's Tt, .... OTJTO 0£ Xai^' 

a'jTo TO a'j|j.|3£J3rjy.6; cp'jsts tic ^oi'a 31,28 
TiavTa ydp Tct ovTot r^ iv uroxcijjivo) ^aTtv 
Ty O'jx Iv u-oxcia£V(;), 'i^ ydp o'jatoti £talv 
75 a'japEprjxo'xa 48,21 zept tyjv o'jaiav 
ebi Ta Guij.pcPrjy.oToc xat £v t-^ ouata y.otl 

auVTC('TT£TOtl TipO? CtUTTJV 6[J.oXOYO'Jti.£VOJ? 

40,3. 10 TO 0'j3t(Jii5£s oupiPePtjxo's dist. 
oiacpopa 48, r2sq. 4!), 13 0'j5e yap rpo; 
TTjv oiy,£tav 'jTToaTaatv dcTip-tEt ea'JTOt; Ta 

aU[J.p£P'/)^OTCt, dXX' ETEpOtS UTIOpd&pa? OEtTOd 

7rp6; TO slvat 58,7 yccTa a'j;j.p£prjyo? opp. 

TrpoTjyo'jaEvw? 7,2 12,14 42,10 opp. 

xaT' ou3(c(v 8,10 29,7 opp. y.ctl}' (Z'jto 

23,2 53,30 57,10.11 at -/.aiot auaps- 

PtjXo; oiacpopat 30,7 
aup. po/ay. 0;. a'jjj poXtxr] '/p'l'a tou Aoyou 

opp. A£y,-ty.Y, 32, 1!) 
a'jfApoXov coui. a/iiJEwv G, 13 
au,u.ij.£TO( pdX>.£iv 23,2 5G,28 

aupiiJ. ETpElv Ifi, 18 

G'jajj. r/.To;. to G'j'j.iJ.ty.TOV 59,15 

a 'J [J. ~ 7. p a Tj A ij V 33, 2 

C 'J ;j. - a p 0: a £ t p £ t v 23, 5 

a'jij.zap£lvo( t opp. Egto slvat 7, IG 

a'J.U. TTtTTTE tV 31,5 Td a'ja-t'-TOVTCt 39,7 

c 'J [J. - ?. £ y. T t y. ; a'jvocGao; 22, 1 5 sq . 
G'jpiTArjpouv TYJV o'JGiocv 23,17 sq. 24,1 1 sq. 

27,13sq. 45,23 51,2 59,23 G7,20 t6v 

Xdyov 50,27 t7. y.c(T' o'jGi'av a'j[j.-).Tj- 

po'JVTa 53,21 
cu|j.7rX7jpioTr/.oc 23,18 24,8 2G,23. 29 

27,30 48,7 49,11 sq. 50,28 57,29 61,2 
G'jp.rAoy.Tj. Tj Tcbv y.c(Td auarXoy/jV ''•^'^ 

dvEu C'j|j.KAo7irj; oioci'pEai; 22, 12 sq. t^ 

lJ.£Td a'J[J.7:X£XTl-/.0U G'JVOEGIJ.O'J -pO'iOpCt 

{'A'x-a TO'j; STCo'iy.o'j;) 22,18 v] tuJv -A£io- 
V(ov aEpcov Tou Aoyo'j G'jvooo; (zaTa to'j; 

TTpEGpUTEpOUs) 20,21 
G'JIXTtOpE'J EGl^at TW y_pOV(i) 23,2 

cuu. "Tiotxa 24,15. IG 

GU|i.Cp&£tpEtV 48, 11 

C'J[J.^op£Tv. G'j|i.-£cp';pr,[j.£VTj; Tautrj; (ttj? 
ouGta;) ouGfj; oeT y.al Ta toiu)[xaTa TOta'jTa 
elvat 58, 2G 59,6 to G'j[i.T:£',popTj[j.£vov 58, 
28 59,15 

cu|A5C'jEiv. G'ja~£'.i'jyw; Ea'jT(!j GG, 29. 30 G'jij. 'f 'JTO ; TtoioTrj? opp. STTt'y.TTjTo; 57,24 

G'!)|J.9'JT0v [j.ty£i)o; 7 1 , () 
G'ju. cptovo? Aoyo; toi; zpdyixaGtv (10,15 
G'JvdyEtv £t; '^/ yEvo; 12.1 
cuvayioyo; d|v.p&Tcp(ov T(7iv d'y.ptov 49, IG 
G u V a y. A 'J 8 £ t V 1 S, 1 1 
guvhaXoiouv 55,5 (otacpopdv) G'jvaXXo'.O'j- 

iJ.^VTjV Tal; TTEpl TO 'jr:oy.El|J.£VOV G'/EGEGIV 

49,23 
G'jvapL'j/o'TEpo; 12,3 TO G'jvaaioTEpov 43,7 

cuvaiAcpoTEpio? 12,5 
Guvavaipslv 62,8 65,24.25 ()7, 14 
G u V a z a p T t ^ £ I V 43, 5 
G'jvazEpy £G&at 58,16 
G 'J V a - £ t X V u V a t 18,8 
auvdzTctv G4,2l 
G'jvaptjLo^Etv 12,28 
G'jvapTav 15,21 
G •!) V E G p. c 49, 1 3 a'j;j.7:A£y.Tty.o'? 22, 1 5 sq. 

Ta d'pi}pa yat oi G-jvoEGaot 11,11 otd Tt 

TO'j? G'jvoEGjj.o'j? zapEAtTTiv 32. ]7sq. 
G'jvoETtxo; 49, 17 
Guvopofi-Y) rotoTYjTiov 30,24.26 
G'jvEtvat syn. -apEtvat, G'jvjra'pyEtv 69, 

15. 17 
* G u V E y. 1 d G y £ t V 42,11 
G 'J V E y C5 a I V £ t V 33, 5 

G'jvErj. cpat vEtv 42,23 55,32 

G'JVE^tGaCEtV. O'J G'JVE^lGd^Et TOl? TTpdy- 

[j.aGt Td 6vo'[j.aTa 6,7 
G'JVETTl'i Eps tv 62,8.9 
a'jvEp/Ecyat 31,4 59.8 
G'jvEyEia. T/jv G'JVE'/Eiav otaxozTEiv 39, G 

dvaipEtv 39, 22 
G'JvEy/j;. TO G'jvsyE? ttj; oioaGxaAia; ota- 

xozTEtv 17,15 G'JVEy}]; twv aspiBv yivs- 

Gt? 23,13 TO G'jvEyEC Tiocov 66, 14 sq. 
G'JvTji^Eta 6,18 32,2 -pdyEtpo; 6,12 /] h 

T-^ G'jvTji^Eta o'jGta opp. Yj Tiapd TOt; cptAo- 

Gocpotc XEyop-EvTj 44, 27 45, 2 

G'Jv/iftYj?. TIJOV G'JVYjillOV dv0(xd~"^'' 6,11 

GuvYj&e; a'jT(ij xaUTa ETiaA/^dTTEtv 29,31 

G-iv^EGt? 22,16.22.24 42,22 

G'jv&ETos o'jGt'a 41,10.29 42,30 54,14 
58,29 59,5 66, 5 sq. Yj iz, ducpotv (tyj; 
uXy]; yat Toii eioou;) ouvHeto; (ouGt'a) 42, 
34 sq. Ta G-jvbETa otov At'cov zEptTiaTEi 
12,7 Td G'jviJETa 31,4 syu. Td aiGi^r^Td 
42,21 68,24 to G'jvi}etov ty^; ouGt'a; 58, 
30 TO G'jvSetov opp. TO aTcAoiiv, TO aGuv- 
i}£Tov 65,6 66, 12 VERBORUM 99 auvSctopEiv 18,7 

Quvtevat 9, 17 

suvtaTavoti. a'jvcSTrjXo; 29,20 

S'jvoSo? syn. aovilcit; 22,21 59,28.34; 

5'jvop5v 7, 28 

a'jVO'j3to uc&at. lb; svl [j.ovto ayvouai'iuTai 

T(ij icaXu) 57,7 
a'jvTot;!; 32, 2(). 27 33, Ci 41,15 t] -wv 

xaTTjYOpuTjv -p'JTjy/jijivT; -pc; td "pcty- 

u.c(Ta 11,24. 25 
a'jvTGcTTaa9ai syn. auvj-^py^siv G9,18 
a'jvT£>,£ia 41, 17. 18 
guvteXeIv syn. tciveiv 16,31 47,20 49,5 

68,6 
a'jvTOfjLi'a 6,29 
a-jvTop. o;. auvToiiO'j; A'jasi; 0,12 3'jvT0[j.a); 

7,1 28,28 66,18 
a'jvTp£/£tv syn. auvutpioxcta^at 54,16 
auvj-ap7_£iv 50,15 56,18 57,26 59,2 65, 

19 66,10 
O'j v'jcp ta-rdvat 59,23 auv'j'.piaTC(3i)oti 7,20 

54,13 65,16 ^7:1 xrjs aurr^; uAri? O'jvj'^e- 

OTT^xaaiv 52, 10 auviuvuatoc. ••'( 16.4 sq. 

a'jvwvuixo? 20,27 34,25.33 t( oi^Koxi . . 
},iliVJ apyexai . . TTSpt orj.tuv'juiov 7.ctt 
O'jvwv'jijLiov zal 7:otpiuv'j(j.iov; 16, 15sq. 
17, 10 TO auv(uv'j[Aov 22, 3 Ta aoviu- 
vufjicz 17,'22 sq. 20,25 dist. Ta oawvjaa 
20, 32 sq. Ti 5tj7:ot£ 7t£pl xo'Jtouv (xdiv 

a'JVCUV'JjAOUv) TrpOXEpOJV tlTZdv T.Oi[jT]-AZ, xd)v 

0£ oij.iuv'ja(uv £[Avr,[Aov£ua£v 21,31 sq. 

a'jva)vj[j.ujc 41,20 sq. v.'x-Yiorjiiy 17,28 

22,2 50,7. 8 
auaaT|[j.a(v£ tv 31,24 32,20. 22 sq. 
auC37j[j.avxi7.os 10,10 
Gu ax a a IS 18,5 xoO -avxr*; v.oajj.O'j 66,24 
(3'jaxrj[i.a 40,7 
aoaxotyo;. dXAo xi xiiJv xaxd xr^v Trpcuxr^v 

oucictv a'jaxot/(uv 52, 14 
atpaTpa 66,31 
a^atpizo? 66,29 
aX£5t; 8,15 18,1 26,8 49,24 54,27 sq. ■/] 

Ttpo? TO TTpayp-a 11,13 vj ar^fAavxtXY] Tipo; 

xd ovxa 45, 10 x/jv oyEOiv £-/£tv 11,16 

51,21 53,24 -/.axd xoiv>]v ayiavj 26,30 

TTctpd a-fiavi 26,32 
'j/qij.a 20,15 iao-Xcupov xal dvi3o7:X£upov 

28, 7 sq. coui. •/pd)|j.c(, noaoirj? 23,19 

24.5 sq. J ■/ r^ [J. 1 X I ^ £ I V 11,17 
5-/Tj[j.axta[J.o; 12,15 
3(11 [Jia 21,17 24,31 51,28 66,2 Aeuzov -/ai 

[AE/.OtV 58,10 XO-OUJli-Ct ;j.ot V030t; £-/.X£- 
TTjXEV 5, 1 Iv U7i:C7.£t[J.£Vt|) TliJ To'-d) (v.ai 

xw ypovt;)) 22, 27sq. G'j;j.-XT,por oe xoo 
asv dnXw; X£YO[j.evo'J awp.axo; xr]V ou3iav 
ypwaa y.otl 3/fjij.c« -/.al -oaoxr^? 23, 19 
opp. d3oj[j.axov 40, 17 sq. h xot? Mcxd 
xd Cf'j3i7.d aojixa ■ajtujj.ctxo'v xtva Xe^ei ou- 
ai'av 41,30 s(j. 

3(o;xaxo£iorj; 66,8 

siopEia coni. -apdi^ESt; 66,24 T 7 s I ; G, 8 32, 1 6 40, 9. 11 45, 11.32 64, 
13 sq. -fi TTj; o'Jat'a; dpyr, Tj ccuxTj tc<;iv 
syooGa -poiXTiV 7.C(i OE'jxdpav y.al xptXTjV 
40,31. 32 Ttpo'xEpo? x-/j xd?£i 67,31 
(dptiljJLOc) iij; Ev 3'j|/i3EJjrj7.'jTo; xd^Et Dew- 
pO'j[j.£vo{ 69, 14 

xdxxEiv 7.axd xtvo; 20,4 

xauxoxr^; xoj -/evo'j; 53,13 

xayj;. xayct'ccg 7.at 3'jvxoixo'j; 7.c«l aacfcT; 
xd; X'J3£i; dzooouvat 5,12 

XclVEtV £t; X/jV u-o'i}£3iv 16.17 

teXeio;. teXei'cx ypEt'a tou Xoyou opp. dzzlr^z 
32,19 0'.aip£3i; 53,9 sq. Td toI; d-Xoo- 
Gxdxoi; 7.ai XEAci'iTdxoi; -po3rj7.ovTa yEVTj 
42,26 

teXeioxtj; 49,2 

teXeos 52,30 ij TEXEwxdxTy E:ri3xr|[xrj 16,12 
xiXito; 61,8 

xeXo;. Ei; teXo; d'yEiv 64,6 rpo; teXo; 
TjXEtV 64, 10 

T£[j.vEtv syu. otaipElv 27,17 28,1 53,15 

TEpETt'^EtV 10,15 

xEpEXi3[Aa expl. d'fdvxa3xa; ci(ov7j 11,27. 28 
x£3 3ap'Z. (j)37:£p ydp cpEpE xd T£a3ctpa sdv 

dTrcujaX/.Ti to XE33o(pcc Eivai, ouO£ dpxid 

E3XIV 56,30 
xExpd-o'j;. xExpd-ouv ^wov 52,12 
xExpcty&d. x6 xExpayDd ei? roi'av v.OiZf^Yj- 

pi'av dvd?0[i.£v; 15,14 
XEyvtzo';. pi^ooos iv/yvAfi 29,14 
xTjpslv 59,28 
xt';. o'jx £3xt 7.01V0V ysvo; xtuv 7.axTjY0pi(I)v 

x6 xt 39, 12 O'JOEV XUJV XOIVOJV O'JXE xo'oE 

o'jtE xl undpyei 22,32 x6 xt; 11,10 o't 
7ipoaotopt3;j,oi (juOTTSp x6 -d; rj ouoeI; t] x6 100 I INDEX Ti; ^i o'x/i Ti; 1'2,'23 r/.'iaTr] xwv v.ottrj- 
Yopiiov Ti ^3X1 14,3 sq. to t( h-i 14,8 
£V Tli) t( iOTl 7.aTrjYop£tv 14,33 15, 1 
34,8 TO -zi Tjv eTvai 50,21 

TOtoaoe. TO TOto'voe clvat opp. to elvai 48, 
9. 10 66,7 

TO|jiVi 14,29 30,13.35 39,10 66,33 67,1 
Tj TZfjtuTTf) yai e(; IXdyiaxa tujv yevwv 
TOjj.^ 31,14 TOfj.7] Y^.'ou; tlz etorj 46,31 

To'-o; 22, 28sq. 6 ^v |J.£p£t, 6 ctTrXw; 22, 
30. 31 6 Y^'""'^^? 22,33 opp. 6 xctTd 
[j.£po; 23,10 Ta Iv to'ttci) 34,22 

Toaoaos 70,1. 11 to Toaovoe 67,6 68, 
15 sq. 

xpayiXa^iOi 7,22 

Xp^TTEtV. TO Tp£-TOV 20,5. 17 sq. 

Tp(7rr;-/'j; exemplum quantitatis 13,14. 15 

66,22 
Tp[y9o(. TO Tpr/8a ... £i; roi'av -/.axTjYOpfav 

dvc<;ojj.£v; 15,14 
Tpt/uJs 15,3 TO Tpt/ui; ... £t; Tiotav aol- 

TTjYoptav dvd^ojj.tv; 15,14 
Tpo'-os 11,6 19,4. 14 -('niianoi 55,31 ot 

TpOTtOl olov TO i? dvctY'^Tfi? '^^t' ^VOEyEa&Ott 

xal u-c('p-/£[v ('j-6 Tcts xccTriYopta; oO 
Ta-/&Ti3ovTaO 12,22 

TpOTTtiCO;. TO TpOTtf-COV ovop.ot 12,20 

Tp6cpi(i.o; TT]? iX-ioo; 64,11 
TUYxdvetv. ^av outu) T'jyT] 8,18 
TUTTUjats Toij d^po; (6 Xoyo?) 70,4 
TUCpXoTY)? 33,20 
TU'-pOUV. OUy O'JTU) T£T'JCplU[J.ai 5,11 

T'jyrj. Td ^/. TTjs dYotiifjc TuyTj? 4,15 Y£Tai) 9,13 

uYiTQ?" uYtw; recie 26,26 50,5 

OYpoe opp. ?Tjpd; 52,8 

uYpoTTjs opp. ItjPo'ttjS 57,24sq. 
* u u) p. 7:ui; to Tiijp Tiu uoaTi £vavTiov 52,5 

uXtj 62,10 69,15. 23 70,2 opp. tj xaxd to 
eISo; o'jGia 59,6. 13 sq. t] d'Tioios 23,27 
■fl 7:p(uTrj 23,33 24,5 ifj uXt] . . Ttpo's ti 
laTiv 31,30 sq. ■/] -/ctTd to eToos -AaX ttjv 
uXtjV (ouat'ct) 41, 10 y) uXr) y] to eIoo; v^ 
TO d| d[j.(forv 3'jv9£T0s (ouai'a) 42,34sq. 
51, 15 sq. ddptSTo; 51,19 d'syETo; opp. 
oyEOiv eyo'jsa 51,21 Siatpopal auvEiXrjpi- 
[i-Evai [AETd tt); uXtj? 50,17 Trw? if) uXt] TO fj.dXXov -/.oil r^TTOV 0£y£Tat xcti TdvctVTfa 
icp' iauTfi? cpavTdCcTGd |j.txpov xal |ji£Ya 
xccl IXXeTttov xctt 'jTTEpEyov; 54, 23 sq. 

[A^VEt 7) uXtj 8'Jvd(J,£l 59,29. 33 

urdYEtv i7:t3Ti^aat; 67,2 

UTrdXXirjXo;. Td u-dXAr^Xot ye'^'i^j 28,4. 12. 

18 opp. dvTtotatpo'j!j.£va 28,25 
(irap^t; 19,5 21,28 35,17 53,2 rj oe G-apIt? 

■/.at TO uTidpyEtv to UTroxEiaEvov ou xEycu- 

p[3|J.£vOV Tl OTjXot TOO OrOXEtfJ-EVO'J 35, 18 

TO h urdp^Et Cm^'^"' -'^6, 6 

uTidpyEiv 22,10 35,18 xht' ouafav 26,1 
27,15 coni. to i; i^d-CAri^ xal IvSr/E- 
aftat 12,22 Trpor^YETTat TravTotyoy to UTtdp- 
yov Tou [J.T) 'jrdpyovTo; 22,4. 8 Td }i7) 
u::dpyovTa ib; xot' 'J7rox£i[j.£vo'j XcY^fJ-Eva 
XafxpdvEtv 25,23 26,2 

uTiE^atpEladai 27,9 

UiiE^aipESts 25,29 

u-EpjiidXAEiv opp. evoeTv 16,20 opp. i\- 

XclTtEtV 70,12 

'jTiEppoXi^ 46, 16 

u-£p^y£iv. 'JTTEpr/ov opp. ^XXct-ov 54,24 

u-£p7:/jOdv Tou; dXXouc 4,13 

UTTEpTt&EVat. U7r£pTl&E3d0[l 17,4 
UTtEpCppOVElV 4, 18 

uropd&pa 58,8 Trav-ayoO ofov uzo^dSpa 

TTpoJTov (vj ou3ia) 43,30 
UTTOpdXXEtv. Tiva (o'jsi'av) uiro^dXXEt ttJ) 

v'jvl xaTrjYopi'a 42,33 
uTiOYpdcpEiv 46,34 
uuoYpacpVj 20,21 21,11 41,2 42,2 dist. 

opo; 20,30 44,11 61,9 
•jTTo'oEtYJJ-a 15,12 

u-oOEiv. TO 'j;:ooE5£a&ai 33,14 34,23 
u7:oo£y£S&ai 69,3 

UTToooy^ 54,33 fj rpo; Td IvavTia 59,7 
u:Tdȣ3[s 5,19 16,17 17,5 41,3 xaTd Td; 

nXdTwvo; bnodiam 68,19 toia; utto&e- 

CEi; irjiL^oOiti^ 68, 29 
uttoSetixo;. to uTioiJETixdv 11,20 
u::oxdTU). to 'jTroxdTto opp. to ^Ttdvu) 27, 

28 sq. 
uTioxElsSott 11,4 43,29 sq. 58,1 sq. to 

u7:ox£i>Evov 6,28 8,1 14,26 27,20 35,19 

opp. Td a'j(i.p£pr]xdTa 31,15-58,10 to utio- 

XEtflEVOV TIIJ VOTjlJ-ttTt TIpdYfJ-a 10,30 TO Iv 

unoxEipiEviD Elvat 22, 26 sq. expl. 24, 12 

43, 8 TO UTIOXElfJLEVOV OITTOV , . . Sv (XEV 
TO X£Ydp.£VOV TtpdJTOV UTTOX. tOJ fj d'TtOtOS 
uXrj, . . . SE'JTEpOV hi UTTOX. TO TTOio'v 23, YERBORUM CpOJVTj 101 25 sq. TO OE'jTcpov 24, osq. vca!}' utto- 
-/ct|ji£vou xaTTjYopEtv 25,25 sq. 26,22 to 
u7X07.Eifj.evov 7.ai)6 [ji£V TuyyctvEi to'jtwv 
Td)v TipoarjYopiibv irpoc ti 31,31 sq. £i; 

'J7T0X£l[J.£V0V -/,ai Tfi TTEpl TO U7:07.cl[J.£V0V 

otottpEisHai (tcz; y.atTjyopt'a;) 32,5. 6 to 

[AT^TE 7Ca!}' U7:0-<C£l[J.£V0'J [J.TiT£ £V UTTOXEl- 

[j.Ev<^j 42,2 46,5 oil TrpoCTtflEvat £is tov 

OOOV TOij £V 'JrO-/EtJJ.£V(i) TO OUOEV O'JVTE- 
XoOvTO? £t; TTjV Ouat'otV ToO U7:07.£ip.£V0'J 

49,7 
(jTToXap. PctvE IV 5,23 8,28 67,30 
uTroXoYt'Cea&oti 25,57 
UTToXotTTOS 43,24 

bitofxEVEiv 23,9 58, 9sq. 
i>Tio|ji.vTj3is 7.0(1 uroypacpTj 61,9 
uTcovota 59,24 

bitOTCi-TEiv ttJ T(i)v ■/.o-Yi^i^jiGiV otaipEasi 
11,3 

UTtOTTOU;. TO 'JTIOTTOUV Opp. TO a~0'JV 30,1 

•jTiorouv (^ojov 53, 1 1 
uTidsTaat? 21,29 35.20 40,1 45,27 57,33 
58,7 59,2. 21 67,7 69,13. 15. 24 

UTTOauV&ETOC Td U-OC'JVi)£Ta OlOV ^'jCiTpO- 
TTUJV (?) 12,7 

•jTioTdTTEtv 6,26 28,13 syn. ut:o|Bo(X?.eiv 

43, 1 sq. 
uTtOTt&Evat 69,32 u-oTi^Ea^ai 33,25 45, 

17 65,21 66,9 
uTioTpeyEtv 10,25 

UOTcpO; opp. TTpo'TEpO; 67,13 sq. TCt uCTEpoc 

syn. TGt abO/jTa opp. Tct -pwTtu? ovTa 
42,15 syn. OE'JTEpa opp. rpoTEpa 45, 
14sq. 61,8 

u'iJEat; Tj iaydxTi 41,3 7.aTa zavTEXyj drro'- 
OTOLaiv /y ucpEatv teXeov 52,29 

ucpiaTctvoct 59,29 'j'.pECTrj-iCo'; 7,24 53,32 
59, 17 xaTd TYjv {otav ouat'av 69, 16 
u'.piaTaa»at 16,9 23,29 24,6 26,6 40,12 
ucpEaTTj7.£vat opp. dvuTioSTaTov slvac 35,21 
67,3 ucpEOTdvat 51,8 to 6-(uaouv ucoe- 
OTdvai £/£iv 59, 18 Et . . auTos 7.ail' 

ECtUTOV UCpEJTTjXE 69,8 'I'o(Aa7. poTTj? 30,25 
cpotvTdCetv 54,24.25 

cpavTaota dist. vo'rj[j.a, voTjai?, 10,20. 22 sq. 
tpauXo;. cpofjXrj £?t?, oidUEats, 7:pd?ts opp. 
•STTO'joaia 56,12 sq. cpEpE 57,1.4 w; 'fEpE 53,11 coS-Ep keoe 

56,30 olov tTiTTo; «pEp£ 8,12 
cfEpEiv TOV >.oYov 7,24 dravTrjaEi; cpspov- 

Tat 6,4 7.'aTd jj.TjOev6; urroy.Eipivo'j 'fspo- 

p.EvOV 8, 1 

cpSlapTO?. Td cpDapTd 57,16 

cc!}opd 48,12 

cpiXo&Edao) V 12,20 

cp t X [J. a il T| ;. w '.f iXo|J.ar)E3TC(TE SsXe'jy.E 5, 25 

39. 1 
cpiXov£f/eIv 66,20 
cpiXoadcprj(j.ot 42,9 

cptXoaocp{a. zdvTa Td eIoti ttj; '.ftXosocpict; 
5,27 ol ix (fCkoao'-fiaz 6pij.ib[J.Evot opp. 
01 oXtya d-iaTd|j.Evoi 42,5 

cpiXo'aocpos nXaT(oviy.o'; 1,1 4,1 5,3 36,1 62,1 
ouTE d'XXw T(Bv cpiXoadtpojv oute ot] [j.dXtaTa 
aoi 64,4 oi TxaXoiiol cciXdao'fot 5,16 49,9 
dvayy-Tj orj vrdaa toT; cpiXoad'fot; rj ypQ- 
o&at gEVCtt; Xe^EC!! .... T/ tt, zpo/EtpiiJ 
yprjaOat auvTjtlEta -/ai £;:' dXXojv -/£ip.Eva 
6vd[j.aTa (j.ETOc'iEpEiv G, 10 sq. twv tou 
-oXXoT; dYvtoaTwv -payiJ-dTiov ^;rjrjTat 
6, 12 ■/) zapd Tols ^iXoGocpot; lz-(oiJ.vni, 
ou3ia opp. 7j Tiapd toI? ttoXXoT; X£YO[J.evtj, 
r] iv Tfj auvTj&cia 44,28 

(ppaTpi'a 39,21 

cppdvTjatc opp. dcppoa-Wj 60,7 

cpuXdTTEiv Td; !J.a&Yja£i; 4,12 

cpuXeTTjs 26,12 

(cuXyj 39,21 

cpuaixd;. cp'jar/.-)] £T:ipoXTj 17, 13 ilEtopta 
17,16 cpuctxY] ouaia . . tj v.ctTd to eIoo; 
xal Tr]v uXtjv 41,9 sq. 44,22 

cpuats 6,8 14,27 26,34 32,2 45,8 46,17 

59.2 TTj TTj; cpitjEU); iTttTTjOEtoTT]; 4,17 
cp'jats Tis iSta 31,30 dtp«)pi3|j.£VTjV loiav 
r.^a'(ii.d-zu}V 'iyzi cpuGtv 12,25 Tidarj; tt^; 
cpyGECo? d'pGi; 13,17 yj TTis cpiseuj; [j.£Td- 
Pctais 48,28 sq. 49,14 r] tou r.oaou cpuat; 
66,2sq. 69,32 to"j -otou 66,3 cp-jsiv 
EyEiv dTiixotvcuvEiv 67,22 yca-d cp'JGiv 71,8 
cp63£i 17,2 57,30 cpojvY] cpuGsi [3pa-/£ta, 
[j-avipd 70, 21sq. 71,13. 14 t-j; cpuSEi 
otacpEpEtv 30,28 t-^ c^jgei opp. Tipo; r][j.as 
45,5 sq. 46,24.25 67,26 cpoSEi -poTEpa 
45,14 sq. 

cpUTov, Td cp'JTd opp. Td C",jdcpUTa, Td C^Ja 

49,15sq. 66,31 
cpwvi] opp. rpaYiJ.a, voTjpia 6,31 d37]{A0s 

'.pwvT] 9,19 10,12. 15 GTfjfxavTtxT^ 10,31 102 I kXDEX VERHORUM OJSTS 12,20 (i'^avTcdro; 11,27 to tt]" '^(ovyj 
zpocpepeiv 8,28 oia cpiovr^; -pocpepetv 8. 2'J 

1), I 6 £V T^ '?"*''■(/ ^''>7^J? Opp. 6 £v TT^ 

oiavot'a 10,6 70,4. 7 -po'-o; r^; cp(uvr|; 1 1,6 

Tj XOIVT] CplOVY] if) £V Tt;) iJcCtTpllJ 20, Sisq. 

abS/jtrj 20,10 ccu>v7) cccovtjs o;'jT£pa 41,2;5 
:T03r] ~XriYq dspo; 70,9 a'JTr^; xr^; cptovrj; 
eart aar/poTrj? xai (jiY''*^^' 70,18 to iv 

TTJ CptOVY* -Oao'v 70, 22 ti (JU[/Cp'JTOV £•/£[ 

fieye&os [j.£^' sa-jTTic, . . . 'iaroa xai}' a'j- 
TTjV Tioadv, dX?.' O'J 7.aTi a'jj/i'^lcijrjxo; 71, 
6. 7 14 
cf lij V Tj ij. a 70, 20 XaXxo; 23,21) 24,1 

)rGtpa7.TTjp 11,19 12,6 27,1 

y apav.Trjpt5Ttxo? 29,19 

yd pi;. xaAY)v xai yevvatav "/dptv atTstv 4,5 

srjv ydpiv opfAotv 5,6 
yeip 15,24. 25 24,31 
yepsctlo; -/.'Jtov 19,28 34,32 
ytTwv. TO ytTwva [j.ovov 'i/tv/ 18,14 opp. 

IfjidTiov 18,22 
ytujv 23, 21 24, 9. 10 48, 17 <|;u-/poTrjTos 

[A£V ^axtv ^r:iO£-/.Tr/.Tp OspfjioTr^TO? Se oj 

57, 17 sq. 
ypeia. rj ypet'a xoO Xdyou 11,24 toO Jiys- 

a%ai 66,11 ttjC picSdoou 53,8 tj TipujTTj 

ypeta toO Ao'you 11,14 sq. /^ OE'JTspa 15, 

17. 24 32,18. 19 
ypT^atij-oc Xdyo; -a3i Tof; eiotai ■:r^i 

cf iXoaocpia? yp-/jat[/.o; 5, 27 Td yp/|aip.a 

-poXajji^dvEiv 17,6 47,30 
ypyjatc 19,2 ei; ypTjffiv Ipysa&at 19,7 

Xc(;j(3dv£tv 19,12 ai Tiporjyo'JiJ.evaL ypTjOei; 

Toij Xdyo'j 32,28 
y poid 58,18 
ypo'vos 22, 29 sq. 6 iv (j.Ep£t, o a-AdJ; 

22,30. 31 6 yevtxd; 22,33 opp. 6 

■/axd [j.£po; 23,10 xa&' a-j-o iv ypo'viu, ■/.cfTot cjij-jjc, 3/(7.0? 23, 1 sq. xd ev 7pdv(i) 
22, 29 34, 22 cpcuv/] cp'jssi ^paysTct jv 
(ilpayEt ypdvo) . . . fj.axpd Iv ij.a7,p(;) 70, 
21 sq. TO ypdv(i) [j.a7.pov opp. to '^'jaei 
70,29 

ypiTjijia 15,8 58, llsq. to (o; h •j-ov.ii- 
,u£vo) TO Itu ~.o\) ■/jjwij.T.-oi 23,15. 16 t:oiii. 
^iyriim, -oadTTj; 23,19 24,4 sq. 

/(opt'rstv 22,28 26,6 29,2 sq. 35,19 39,4 
48, lOsq. 52,3 59,10 sq. 65,22 sq. yio- 
pi'^saliat dist. ytupl; eivai 25,13 sq. to ev 
T(ij eIvoci ywpt'^ov 29,5 crtvot'a yojpt^Eiv 
50, 13 sq. 

ycupU Etvai 22,27 24,6 dlst. ytupiCe^iJai 
25, 14sq. ycupt; ousxdvat 40, 2 dcpopi'^e- 
aSat 68,29 " 

ytopia|i.o'; 29,7 

ycupiaTo'; 7,16 (?) 28,30 59,20.30 *F£'jo£at}ai opp. dATjOiOctv 12,27 60,3 sq. 

67,26 
di£'j07js Xdyo; upp. dA/jii/j; 7, 25. 29 sq. 

10,3 TO dXT|i}£; rj 'i/vjoic, 8,9 <J;£'JO(Ju; 

26,25 
'I'Euooj opp. TO dXr|i)£; 7,26 9,26 10,5 

28,19 ii 7.aTd to dXr^ilE; xai 'Le'joo; [j.£- 

TapoXrj 60,9 
d-dcpo; dvapilpo; 11,26 
4"jyT/ 51,28 60,4 sq. 
'L'jyr/id?. ^''■'"/'"''-■'l '"'spY'ia 10,21 
'Luypd; opp. Ocpp-d? 52,8 
'i'jypdTTj; 23,21 opp. &£p[j.dxrjS 57,16 sq. "ii pa Y£ X£y£iv 60,4 

w; cuiii infinilivo 11,17 21,15 29.22 49,24 

59,5 
waa'JTU)? opp. otacpdpco; 27,10 53,29 
oiaxE cum participio 59,1 II INDEX NOMINUM Aio(? 18,20.30 Al'avTs; 2(125 21,8 sq. 
Ai^io'b. T.tfA Tov AiSt'oTct uExaaravTa zh 

ocXXo'j? Tozo'j; i'veat? c<v tou piXctvo; ao'j- 

(jLaxo? YEvcuxo 48, 15 
'AXe^avopo?. 7roX?^al ;jiv ouv . . -p6? tccj- 

TTjV T7)V atxictv dcravTrjact; cpEpovtcct 'jzsp 

ApiatOTsXo'J?, 7.al TC(6-C(? £;£jTtV C<VC(A£- 

YsaScei £/. T£ xcuv A/.£;avopO'j /ctl Ilop- 
cp'jpi'o'j G,4. 5 £{ Se Ti; a'jtvjv (ttjv -j.'i- 
vaoot) ital [j.£po? -oaoO vo[j.i^ot, w^-ep y.cci 
6 AX£?otv8po?, k'atat -xcd ev Tvli -oaw 0![j.a 
?)3,27 o'jTUj; [j.Ev oOv xols ~£pl AXiEav- 
opov -<cal Bo/|9c>v TOi; t£ i'XXou n^pi-ctTTj- 
TixoT; i-f/£tpo'jaiv 7.7:o-/.pt'v£a!la'. yp^ 45, 
28 
'Avopoviv. 0?. oijx iv i'-ctai Tol; dvTiypa'fot; 

TO 6 0£ XoyO? XTj? O'JCl'a? -pOlXElXCtt, 

wc 7.0(1 Borj9o; uvrj[j.ovc'j£t y.otl Avopovtxo; 
21,18 

Aptdxet'orj?. rj 7:pa;u olov ■/] Aptat£too'j 
xctXi^ 56,25 57, 1. 4 

AptSTOTEXstos oo;a 54,11 

AptaxoT£XTj?. zlc to:; Api3-OT£Xo'j; -/.(xttj- 
yopia? 1,1 4.1.21 5,21 3G,1 62,1 toOto 
TO 'Ap'-axoTcXou; auyY^,'-'-!-'-^) ^j ^^l ■/.'■j.'/.rjiJ.zy 
-/.aTTjYopt'a; 5,17 6t£ |j.£v lEvocpwvcI tt^ 

ild^El TOJV OvOiJ.C(Ta)V 6,16 ^V Tlij TplTOJ TUJV 

-Epl 'l^'J'/^jS 9,29 opov Apia-OTEXr^; St'oio- 
atv oc'JTO'J (tov) Yivo'j;) to xaTct -Xeiovwv 
xal oiacpEpovTUJv tw eI'ocI £v tw t{ laxi 
xaTrjYopo'j[j.£vov (Top. A 5 p. 102^31) 14, 
32 sq. Tptjfcuc TO TauTov Eiprj-/£v Aptaxo- 
T^Tj; (Top.H 1 p. 151b 28, 152 b 31) 15,3 
£v Toi; ToKtzoi? aivrj^E? auToT TctijTa (tuj 
el'Sei, Toj XoYi;)) iitaXXctTTEtv avxi ciXXi^Xcov 
(cf. A7 103a8sq.) 29,31 tt^v o' dv.pt- p£aT£pC(V Sclopi'ctV (TTcpt T£ £VC(VT(IUV V.'xl 
dvTt7.Eti;.£VtOV y.ai TWV i'XXtOV, ETI TE TTEpt 

-/.iviQ3£Uj; v.ai Tou SjJict) Iv toT; OuSiv-oT? 
ivMooiT/Aov (T 1 200b 12 sq.) 17,19. 20 
Tj d'rroto; 'jXr|, tjv 5'jvc((j.£t Cwaa (?) Api- 
ototcXtj? ciTjai 23,27 to ov ouy coarEp 
i'XXot; ooxeI auvtuvjuov, c<XX' oawvjij.ov 

y-aTOL ApiOTOTEXTjV 22,6 (T(I)V i!TW!.V.lOv) 

dtpyaioTEpo; Ap'.itoteX-/]; y.ctt ttJ twv TpE- 
CJB'jTEpojv a'jvTji^Ei'a yptdiJ-Evo;, oitive; tijv 
Tuiv tiXeiovcov [j.£0(Lv Toij Xoyoo CJVOOOV 
a'jij.:TXoxTjv (bvo'aaCov 22. 20 sq. -Epl ot] 
TO'JTO'j (c'l din'-cpc^CEi; 7.c(t at axEp'/jjEi; t^! 
TE dopiOTa -/.at at rf/.Xi'aEt; £v Ttvt y.a-Tj- 
Yopt'a Tayti'/jaovTat) psXTtov otuto; Aptaxo- 
teXtj? b/ TOt? Tzotj-vi^aaatv avEoioo(;EV 33, 
10 sq. Ttpo? xa'JXTjV xrjv ^Tjxrjitv (-£pi 
xTj? o'jatct;) xoi; £tpTjij.£--ot; £v x'^ Mex^x 
xd cp'jaty.d -paY[J-ocTEta ypriaoij.ott (A 1 
p. 106llal8sq.) 41,7 sq. ev xw A xwv 
METd Td (fjaixd 41,13 £v xoT; METd Ta 
o'jatxd ad)[J.a dau)[xaTOv Ttva XsyEi oustav 
41,30 ev T-{i METd Td 'fjitx-d (Z 3 
p. 1029a23) 42,19 otd Tt iv [xh toT; 
*l)'jai7.ot; Td 7.otvd TtpoTaTXEi (b; rpuJxa, 
£vxot=3l}a 0£ xd xall' s/.aaTa (.1 1 p. 184^23) 
45, 3 OEixv'jvat Se l^/jYOUfj-^vou; Td MsTd 
xd cp'jatxd TTpoOTixEV, oxt xd 7.otvd 'Aptaxo- 
xeXtj? -poxdxxEt 7.c(i Iv XT] TtTjv atatJTjTwv 
iJEwpia 45.29 to eIoo; t-{J aTEpr^aEt XsyEt 
IvavTtov h Toi; <I)'jatxot; (A 7 p. 190b 27) 
52,18 oxav EV TOi; tt>'jat7.ot; ttjv £;iv 7.ctt 
T-rjv GTEpTjatv IvavTt'a 7:po3aYop£'JTj 52,21 

TTUJ; TO TlOp T(IJ 'JOGtXt 7.ai TOV dEpa TTj Y^ 

ivavT^a Xeyei AptaTOTEXr^; (De gen. et cor- 
rupt, lis p. 339 a 3 sq.) 52,5 yj -rpwTir] 104 'A&lSTO-i/.'.ZO^ 11 INDEX Eioo'j?, wOTicp £v TOi; Ouaixol; OEizvuTai 
(A 7 p. 189b 30) 59, 21. 22 loziU yip 
iy ToT; <I>'jatxoT; on to eIoo; [t-oKi^'d lattv 
if) ouaia 59,26 ~a\i-za (xi ot'jXa xat dca'jv- 
8e-ot) <i;:o8et'xvucnv ^v rcctsai; autou TctT; 
dxpoaatai xauxov lyovxot to te slvat xaxa 
T/jV o'jai'av xai to iv toi? OiOEyixEvots otuToi 
EtvGti y.fxi cpat'vES&ott 68, 25sq. 

'ApKJTOTEXfXO;. XaXlO? -/ptOVTOd 7.C(l d-z- 

Xio; ToT; 'AptaTOTsXc/oT; ijl,18. 19 'Api- 
aTOTEAiy.wTEpov "j2,26 

'ApyjTa?. o'jxo'jv eoei -po toO Zcpl twv 
xa8oX[X(I»v /ijEiov y.al Apyjtctv '/.vinv, 
3; Tjii-Ei; 'AOL-ri'[opia.i dvoij.G(Co|j.Ev, Tajxct 
(teoI twv a'jvfov'jijtov, O|j.iov'j;j.(uv, ■nctpco- 
vj[j.(ov) T:po£t/.T|'j;£vo(i: Ki.o.") sq. Apyjxa; 
[i.£V 6 Ilyilayopixo; . . ttj X'2;ji xa'jXTj 
■/E/pTjXat Asytov woe zuj;* 'a oe xct?'.; 
a'jxmv WOE £"/£i' ~paxa piv xExav.xai a 
vj^sioL Old TO [J.OVOV ([Aovav?) Tauxotv ono- 
y.Elai}ai xol; (i'XXot;, y.al ayxdv v.aH' a'jxav 
O'jvottjBat vo£ia&at, xd; 0£ (zA/.ot; (xrj ofvE'j 
TGt'Jxa;* -J^xoi Y'^P ''•^~' a'J"^? ?; ocjxa 
Iv uzoy.£iii.£va y.axr^yopEijvTat. SE'JXEpot oe 
a -otoxa;* dt'vE'j ydp xuj x( saxtv Tyi-i-Ev 
do'jvaxov TTotov xt '^[J-ev' G.j,8 sq. 

Bo'tjHo; 21,19 (v. Avopovty.o;) xol; -Ept 
'A/iiavopov xotl Bor,i}ov xoi; xe a/.Aot; 
nEpt-Gcx/jXixoT; 45, 28 

AitcptArj (?) 4,24 

Aio'v'jGo;. xov Atovuiov Auovjaov 70,28. 29 

Ae^itttto; 'x.'.Ao30'i.o; IlAaxcoviy.o; 1,1 4,1.3 
36,1 62,1 

(A7](jioa»evrj?) (11,9 p. 20,27) 12,21 

At'tov 12,7 

"EXXrjVEc 18,27 r^ xuiv "b'.XATjvwv oiciAexxo? 
6,2 

Eup'j^axo^. TjOE OE (tj Tipa^i;) cdccuAtj ofov 
7) Eupu^ctTo-j 56,26 57,2. 3 

'Hat'ooo? (0pp. et d. 317) 4,6 (0pp. et d. 
747) 64,6 

'Ict,apXt-^os 5,9 

Mj[i.r|pty.6c T;pu); 5,6 

("0[XTjpoO (B824) 12,21 

Il£pt-aT-/jxixo';. riEpi-axTjxtxot 5,22 45, 
28 SioGtyEVTj? 6 nipt-axrjXty-d; 7,4 

n t V 8 a p ; (fragm . 233) 64,11 

nXaxwv 68,19 

nXaxwvty.o; 1,1 4,1 5,3 36,1 62,1 flXa- 
xiovi/.oi 5, 20 Oop'f'jpto? 5,9 6,6 

Oui^ayopac o't d-o ll'jllayopo'j 65,14 

ri'jOayopiy.o;. xaxct vo'jv xov lljilctyopty-ov 
17,1 at nuSayopixctl O-oilEaEi; 17,5 'Apyu- 
xa; 6 Il-jiJctyop'-xo; 65,8 

IlXioxIvo;. IJAcoxtvw xw nXotxcovixiiJ 91X0- 
ao'-ptu dvTtXEyEiv yaXErov o'jtco; ,ja9tCo; 
■/j-opr,xoxi 5,2 sq. ai d-optai xoO nXto- 
xi'vo'j 39,4 ctTropEl otxxYj; ouaict; jrap- 
yo'jJTj; voTjxr^; xe xctt a{3&rjX7i; rtu; y£vo; 
O'jvatx' dv yEVEailc!'. xo ccjto (Enn. VI, 
1,2) 40,14 Sv .. y£vo; xfjV o-jaiav iv 
xoT; voY]xoT; ooxo; xt9£X0(i w; xoivt; x6 
clvai TTCfpE/O'j'jav xot; aGmij.dxoi; EiOEGt y.ai 
lu; xot? cttjb-fjXoT; arraai y.ai xoT; IvjXoi; 
Ei'oESt x6 Eivat Evotoo'jjav 40,28 sq. oxav 
d-opT) nXtoxivo; TtoxEpov xd a'jxd ^OTt 
yEVTj Tiov xotTT^yopKLv ItzI xcuv — pCOTO)? 

OVTUJV xal E-t TUJV 'jaXEpWV /j Ev [J.£V XOT? 

voTjXoT; -Xeiio £v oe xoT; atGilr,xor; iXdxxu) 
/j dva-dXiv (Enu. VI, I, 1 p. 566) 42,13 sq. 
6 nXojxivo; xotocoxa — poaa-opsl- uj; xpt- 
yuj? XEyoij-cvT^; xr^; o'jsi'ot? xai aXXr^? d'AAw; 

Tl'vCZ OTTOpdXXEl TT^ V'jvl XaTT^yOpia, TTOTE- 

pov T/jV uXtjV Ty TO eIoos /j TTjV I; dfAcpoiv 
ayv&ETov (Enn. VI, 1, 2 p. 567) 42,32 sq. 
dropEi nXioxTvo; oux Etvcti pdotov XEycuv 
ct'jxYjV TTjv o'Jatav ei-eIv Tt? eixiv (ibidem) 
43, 1 1 Old xt 7; o'!)3ia zpoxaxxExai xduv 
xaxTjyoptcLv (Enn. VI, I, 25 p. 588) 43, 
26 sq. oxt TO p.tav ouaav Ttiiv ivavxicov 
dvd [J.£po; Eivat oexxixyjv oy ::d3at; icpap- 
[xo^Et o'jxE xaT; vorjxaTs o'jxe xals cpuaixat; 
(Enn. VI, 1, 2 p. 567) 44,20 TrpoaaropEi 
-Epl TfjS Td?Ew;, (b; dxo'XouBov fjv SEi^at 
TTjv -pwTTjV 0'J3i'av [AT] ouSav ixdXXov xal 

■^XXOV 0'J3iaV, eI&' O'JTIO; T(Lv EtOUJV TO 

[j.otXXov xotl rjTXOv 46,8 sq. d-opEt XEytov, 
oxi a'j,apEpTjXo; laxi TtEpt xtjv oostav x6 
0£y£3&at dvd [J-£po; xd cvavxia 58,20 
IlXwxivoc d~op£l, El ■/] at3i}/^jX/j o'J3ia O'jx 
dvE'j pLEyEtlo'j; ouo' dvE'j zoioxrjxo?, -dis 
xd GU[x[ilE^Tjy.dTa a'JTTjc yiupi'^ofxEv 59,9 sq. 
^vOTjXoToixa yvu)pi3ijiaxa flouXExai -ap£y£tv 
XT]v TTOtdxrjxa xoO pidXXov k'jxtjv Eivai 
Tipoasy^ESxEpav xV] ouaia 64,15 sq. tvi'axa- 
xai XEyiuv lu; dpLcpdxEpa ou prjXEOv waau- 
xtos 7103d (Enn. VI, 1, 4 p. 568) 66,14sq. 
oicttpEi TiEpl xo'j dpi&fAoO (Enn. YI, I, 4 
p. 569) 68, 14 ~ri-zT, TidxEpov dvuTtdp^^et 
ooxo; dpi&ijio; xoT; dpii)[AO'jij.£vo(; 'r^ yiopi* XOMINUil >»i»"i (ocspovicixo? 105 ccjTuJv aETpcT G9,6sq. to ttosov zq^iw ci'j/. 
c<v siVj Ttoao'tTj? 69,26 sq. Xeyst, lo; X6-(o^ 
. . TOSocoE iszi '/.en TK-jtrj roao; (u; aoa- 
^£[3/(7.0; r/ojv to Troaov (Enn. \'I. I, 5 
p. oTO) 70, Isq. i-Kzio'q h '/fjovoj cpr^aiv 
6 nXtuttvo; XcycTcct 6 Xoyoc ovti rroaw, 
xai ct'JTo; TToaov vo,au£TC(i 70. 1 ') sq. o't 
«7:6 n?.(OTivou fi5, 14 
SeXeuxo; 4,4. 10 5, -25 (:;,4 ;]9, 1 (i4,2 
65,8 

StOS^ laTl TO 'jr:OX£l[i.cVOV OITTOV -/al XOtTO! 

Tovj; dTZQ TTj? ^Toci; 7. at xotTa tov)? rpe- 
GiJ'jTc'po'j; 23,25 
2Ttot7. o;. Ituii-Aoi 5,20 ot ij.ovy]v G'jjji- 

TiXoXYjV T/jV [JLETa a'JfATrA£XTl7,0U a'JVO£a|J.O'J 

zpo'jopav XeyovTs; toT? StoiV.oT; irjxvjj- 
Ao'jDo'Jaiv 22, 18 ~p6; to'jto'j; u7:o?,oyi- 
Cou.eSoc ouy lb; o't StioixoI /iy/Jii t/^v 
Tctiv dTTO'^aiixcuv 'jrEiotipcaiv 25, 28. 29 £t d£ TIC £f? TO ~(uc s'yov aO'^TaTTOt Tci; 
-ltia-<xz y.a.-ri';orAOL:;, cb; ol StoiiV.oI -ot- 
oOatv ;j4, 20 Da'jtACt^to tojv StioiV.ujv yto- 
ptCo'vTiov Ti; £;£[; dro t(uv izTuiv daoj- 
jjictTot ydp tjiY) 7:c(pao£yo[j.£vot 7.otH' iotuTct, 
o'Tav IpEaysXctv osov r,, Irt Ta; ToiccjTot; 
0(C(AYi£i; Ipyov-ai 50, ol sq. 

ZmxpdTrj? 10,19 sq. 15.26.27 2;!.29 24,1 
25,25 sq. 42,25 44,19 56,21 sif. Sio- 
'-ppovi'a7.0'j XEycTcti oi>y o'Jtw;, f,7:£'p i-j-i 
l(U7,pdTrjj, dXXd zc(pcz/.£i'ro[j.£v (u; Y""bp(- 
[J.OV TO 'j'tov ol,2(i 

Z(.oatY''''Ti ? llspt-a-TjTr/.o; rotpctX^Ao'j; 
iziy£[prja£i; 7t£pt twv A£yoij.£V(uv dvT/];/^- 

TCtOEV, O'J (JLTjV -£pi [J.la; YE C('JTOT£>.(L? 

d-Ecp/jVaTO, dXX' lao.uLayouvTa; ci'.prj7.£ to'j; 
AoY^'j;. i3o'jAo[j.ai ov] tm £7.;tvoi |-[a7.E- 
'LaaHcet 7,4 sq. 7,28 
S u) '^ p V ( a 7. ; 31.27 Comment. Arist. IV 2 Dexij))). in Cur. ADDENDA ET CORRIGENDA p. 5,26 not. adde: an (xoii tcov vo-/jij.c£T(juv> ujv auxcti 5/,ac(tvo'jat: 

p. 15,11 not. adde: Tpt/ui; (exEpov) com". Usener 

p. 18,35 not. adde: conigas [t.ipri 

p. 24,5 not. adde: roioTTj?] corrigas z.o'jo-r^i 

p. 40, 17 notam dele 

p. 64, 10 1. 7]t0|JL£V 

p. 65, 15 not. atlde: uu d-o/.oy'J'Jl-tivoi? 

p. {jG.'21 not. adde: onriigas to 0£ otoprjaevov /.at rapazitucvov Ad Poiphyiium oecasione data haec addam: 

p. XLV Byzantiuum ilium, cuius comraentationem EsveotjIxo; y) »I)iovc(i ex codice Baiocciano 
167 Cramer edidit, Theodoium Prodroraum es.se, monuit me Usener; et quidem 
docet codex Yaticanus 305, de quo vide La Porte, Non'ces et Extraits des Ma- 
nufscrils de. In liihb'nt/iet/iie {mpe'rinle et tmtres liibliothtques (Paris 1810) VIII, 2 
p. 215 sq. 

p. XLVII codicum, quibus Gregorii Humiiis compendium looicae exhibetur, antiquissimus 
esse videtur cod. Palatinus 281 s. XI [f. 1 r tit. S'jvorxr/.ov EVTCfyi^a (sic) ©i^.o- 
ao'fi'aj inc. uiazep o\ dvocYivtoaxovTe;], nnde excerpta ab A. IToldevo Rastattiensi 
descripta mihi praesto sunt 

p. LVI Apographis adnumerandus est E =^ Yaticanus 2109 [Column. 8] cliarfaceus saec. 
XY soriptus, qui commentariuui f. 1 — 4Sv continet. etenim lacunae speciminis, 
quod A. Mau dedit, cum ceteris Apographis prorsus consentiunt 

p. 79,28. 29 dS'jvaTov X'"?'' ^^"'^^ exsi'vo'j Iv oj Tjv] ex Simpl. (f. 12^11) corrigas aojvaTov 
yiopia9?,vat ixet'vo'J Iv w r^v 

p. 99,32 TO fxsv 'j-o-/ci[j.£vov Till -/piofjiaTt recte coniecit M. Wallies (Berliner Pbilologische 
Wochenscbrift 1888 Xo. 26 p. 808) 

p. 133,28 ly7.£t;i.Evoiv] corrigendum esse £7,y.£ia£vcov idem iure monuit COMMENTAPvIA 

IN ARISTOTELEM 

GRAECA EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE VOLUMINIS IV 

PARS 111 AMMONIUS IN PORPHYRII ISAGOGEN SIVE V VOCES BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDCCCLXXXXr AMMONIUS Hern-. 

IN PORPHYRII ISAGOGEN 

SIVE V VOCES CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMJAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE ADOLFUS BUSSE BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDC(XXXXXXI P R A E F A T I 

Quod iu Porpbyriauae Isagoges praefatioue ') earn suspicionem, qua 
quis ab Ammouio Heimeae filio commentarii in Hermeniam auctoie ab- 
iudicandum esse Isagoges commentavium censeat, iusta causa cavere dixi, 
hoc nunc ipso libro quantum fieri ])oterat restituto futtilibusque addita- 
mentis liberato etiam clarius intellegituv.^) nam qui editiouem priucipem 
confecit, ratus Ammonio omnes minutias usque ad umbilicum pevse- 
quendas fuisse, quemadraodum David fecit ipse quoque a posterioribus 
scholiastis auctus, cum in medio libvo tum in extremo uberiores expo- 
sitiones maximam partem ex Davidis commentariis trauslatas nonnullas 
etiam ex interpolatis Ammonii codicibus haustas inculcavit.^) sed re- 
sectis bis interpolationibus editoris principis tantum abest ut genuina 
commentarii forma enitescat, ut per totum librum sparsa raaneaut raulta, 
quae quamvis omnium codicum auctoritate defeudantur, nuUo modo ser- 
vanda esse putemus. namque primum eundem locum iterata expli- 
catione illustratum saepe videmus, ut vana et prorsus intolerabilis oriatur 
repetitio^), tum multi loci vocis a-f.s/.oc indicio in suspicionem vocautur. 1) V. p. XXXV. 

-) manifestum Ammonianae originis indicium positum est etiam in studio mathema- 
tico, quod ut in aliis illius viri commentariis ita in Isagoge planissime apparet (v. 
p. 71,21). et geometriae astronomiaeque maxima cura incubuisse Ammonium testis est 
Damascius in vita Isidori c. 79 oxi 6 ^A[j.ijm^ioz cciXo-ovw-raTos -(t^ovz v-cti TrAci'axou? locps- 

ArjaS TOJV TMiT.OTZ Y£Y£VT^[J.£V(UV i;rjYrjT(Lv [J.7XX0V 0£ TOL 'AptdTCiTeXo'J? £;TjaiCy]TCl. ETt OS O'./j- 

VcyxEV 01) xdiv -/.«&' EotUTOV [J.OVOV, a\)A y.ai tcuv rpEap'j-Epwv tou IIpoxXo'J sxatptov, o/dyo-j 
Se drooeto xat xdiv ttwitoxe ysyEvrjijivujv strstv, xd djAcpi Y£cui;.£xpiav x£ zal daxpovo;j.tav. 

3) V. p. 30,6 39,15 46,21. 22 92,26 100,22 105,12 125,22 sqq. 

*) cf. p. 10,10— 11,5 cum p. 11,6 sqq.; p. 26,10— 17 cum p. 31,2 sqq.; p. 35,4 sqq. 
cum p. 36, 15 sqq.: p. 43,25— 44,24 cum p. 45,3— 22; p. 77, 18 sqq. cum p. 79,4— 11; 
p. 99,10sqq. cum p. 100,10— 20; p. 111,21 sqq. cum p. 112,12 sqq.; p. 117,5— 8 cum 
p. 117,11—13. liis locis interpolatioues plerumque ipsis verbis posterioris aetatis iudolem VI PRAEFATIO 

iieque enini clnistianae religioui adhaesis^se Ammonium, ut ex aliis eius 
libris, ita ex line commentario facile iutellegas.') deuiijue inteipre- 
tatioiiis iuteidura taiitus stupor reperitur, ut doctissimi viri memoriara 
tuo iure ab istis iuejttiis viudieandam esse ceiiseas. (juae cum ita siut 
ego sic existimo in agnoscendis et expellendis interpolationibus audaciam 
praestare quam timiditatem. uec tamen Herculeum ilium laborem ego 
peregi. satis enim liabui alia uncinis circumdare, alia in adnotatione 
in suspicionem vocare. ac ne a-fjeXov quidem omnibus locis eieci, ve- 
litus ne cui iucerta pro certis venditasse viderer. meum igitur jjutavi, 
ut institutum fert huius editionis, aitis criticae piaesidia viiis doctis 
quam plenissima praebere omni iudicii levitate quam longissime remota. 
Quodsi ab interpolatoris mauu hie liber tantam accepit plagam, 
mirum uon est etiam verborum memoiiam omni vitiorum geuere iuqui- 
natam esse, cuius rei testimonium luculentissimum praebent versus illi 
exAureo carmine citati (p. 15,19 — 16,3), quorum ex discrepautia cognos- 
citur, qui ad nos pervenerunt codices ex uno omnes fluxisse archetypo, 
libidiue ac stupore tantopere deformato, ut in Lis versibus ad diversam produnt, vehit p. 37,10 oxav cum indicativo coniunetum legitur, quae constructio cum 
p. 93,17 OTav — xE'/prjVTat iterum legatur, hie quoque locus satis futtilis subditivus putan- 
dus est; p. 37,17 lyyus dXT]5}£?: p. 100,16 r.oL^jfkzvbi; p. 112,12. 14 s-Etoav cum optativo; 
p. 112,16 Icwdrjaa?: p. 112,18 d-w&T^aocaot. paulo impeditior est quaestio de illis verbis, 
quae p. 21,5 — 23,24 leguntur. quae cum de Isagoges origine et de Chrysaorio Porphyrii 
discipulo memoria digna nobis tradant, inviti ea exulare iubemus. tamen alteram in 
Porphyrii libellum praefationem his contiueri, vel ex principio eorum (p. 21,5) apparet 
ei; TToaa |j.£v ouv xal xiva oiaipeiTott ttj? cpt^oaocptct; sxaarov uipoc xai Tt 'iyzi dTioTEXeaij.of, 
EtprjTGtt. bzi OE ijiioii ei-eIv xal xct ~p6? Tuiv cptAoa&'cpwv o'jtu) 7:poac(y(jpE'jd[j.£va. quae qui 
scripsit, ea continuavit, quae de universa philosophia scriptor praefatus est, neglexit 
ilia, quae p. 16,17 — 20,24 de Isagoge iam explicata sunt, ac si duas in Isagogen prae- 
fationes comparaveris, facile cognosces priorem et propria ratione explicandi et argu- 
mentis sententiisque alteri multum praestare. nam quae altera in medium proferuntur, 
et oratione et re cum Ella ac Davide congruunt, nisi quod apud Ammonium in septem 
capita res disponitur, apud Eliam (Cramer Anecd. Paris. IV 427,5 sq.) et Davidem 
(Cramer Anecd. Paris. IV' 334,5 sq.) octo quot solent capita aiferuntur. accedit quod unum 
caput cum Ammonii commentario pugnat. nam in hac praefatioue liber in tres partes 
dividitur (p. 23,12 — 16) etiam perverse coUocatas, quia tertia pars alterum locum tenere 
debebat; in commentario nusquam huius partitionis scriptor mentiouem facit aut habet 
rationem (of. p. 114,4 sq.). quare banc praefationem ab Ammonio alienam esse puto, 
sed non ita multo post fortasse ex discipuli cuiusdam commentario insertam. quern si 
Olympiodorum finges, ex cognatione Davidis et Eliae argumentum quamvis debile repe- 
tere tibi licebit. 

^) insignis locus invenitur p. 100,14, ubi in ea expositione, quam subditivam esse 
comprobari potest, dyysXo'j legitur, in genuina eiusdem rei interpretatione (p. 99, 13) 
6 Oeoc. PRAEFATIO VII 

saepe memoiiam confugere cogamur, aliis locis genuinam libri formam 
DOS recuperatuvos esse desperandum sit. 

Atqiie ex ingenti mamigcriptonim Hbrorum nuniero qiiinriae codices 
elegi, quos huic editioiii substruerem DEFMV, inter quos D auctoritate D 
ceteris tantum praestat, ut ab illius meraoria iion defecerim, nisi cete- 
roriim codicum lectiones iiistis causis commendarentur. hos enira unani 
efficere familiam ex multis locis intellegitur/) quamquam D et addita- 
menta satis raulta recepit et correctiones passus est. quare deteriorum 
codicum lectiones saepius a me probatas videbis. ac ne in ortbographicis 
quidem codicis D memoriam tenaciter servare licebat.-) lemmata de- 
uique in D suppleta sunt, ut totum praebeant Porphvrium, aut plura in 
unum contracta atque perturbata (cf, p. 64,5 89,18). bis in rebus alteri 
familiae plus auctoritatis attribui, atque lemmatum terminos constitui ex 
codicum E et F hac iu re congrueutium memoria, nam in M et V ilia EF 
iusto breviora esse videntur. 

Optimus enira buius familiae codex F existimandus est, quem primis F 
foliis pessumdatis (usque ad p. 38,12) mutilum esse dolemus. codicis 
E exemplar cum codici F non multum cessisse videatur, ipsius codicis E 
librarius rem tam neglegenter egit, ut ad verba constituenda minoris 
momenti iudicandus sit. M et V denique memoriam correctionibus multis MV 
fucatam praebent, quare borum lectiones ubi ceteris praeferebam, non 
tam sincera traditione me niti conscius eram , quam correctoris dubia 
fide, et V quidem arreptis coniecturis genuinam indolem tautopere V 
amisit, ut per maiorem libri partem cum codice M cousentire videatur, 
in extremo commentario propius ad codicem F accedat.^) 

Horum similis fuit is codex, unde editio priuceps (p) orta est; p 
cuius auetor non solum multas emeudatioues quae videbantur scriptoris 
verbis inculcavit, sed etiam expositionibus extrinsecus ascitis, ut supra 
dixi, ea auxit, qua sedulitate perversa potissimum factum est, ut totus 
liber suspiciouem moveret. ') cf. p. 8,14 14,16. 17 24,11. 12 33,7. 17 44,13 alios. 

-) vide perversam litterae i elisionem p. 33, 18 o8' i7:Aoj3-Epo;, p. 58,8 ox' dvoty/.rp 
p. 88,30 Sy fj o'jsiot. 

=5) cf. p. 92,26 93,21 109,8.16.17 111,1.2.9.10 117,24.2.5. 

Scr. Berolini 
a. d. VII Kal. lul. MDLXXXXI. Ad. Busse. SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 1 CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM 

A Laurentianus 85, 1 (Oceaniis) [Bandini III p. 238] chartaceiis sae- 

ciilo XIV scriptus Aramonii libvum exhibet f. 1 — 10. titulus deest. 
prima fob'a duo vetustate ac tineis corrupta sunt, ut scriptuva nonnun- 
quam evauuevit. sed Bandini (juod adnotat codice in principio niutilato 
primum commeutavium acepbalum esse, in errorem incidit. f. 1 sane 
incipit a verbis tot 8s [xsaa (p. 11,30) pertinetque usque ad verba alka 
xod (p. 24,5), sed altero folio ea repetuntur, quae in principio deside- 
rantur ijiiXXovtas — Tcpoasytos (p. 11,30), titulo bic quoque omisso et tertio 
folio (inc. 01 xou-ou scpis[jisvoi), quod cetera recto ordine sequuntur, verba 
primi folii continuantur. tamen ne primum folium a bibliopego per- 
verso loco consutum esse opineris, id impedit, quod illud alia quadam 
manu recentiore, ut videtur, saeculi XIV exeuntis scriptum est. unde 
colligendum esse puto verba -a oh. iiisa. — dWa xod nescio quo casu a 
primario scriba omissa esse et paullo post, cum codice perlustrato vitium 
appareret, altera manu suppleta. f. 10'' scriptura vacuum est, f. ll"" sine 
titulo legitur C/jf/jisov t7. oxtoj xscpaXv-tv. -ra zuo\}rjxa y.-X. recte igitur manu 
recentiore iu margioe tolS .MaYsv-rjVo-j additum est. ex specimine, quod 
Hieronymi Vitellii comitati debetur, intellegitur codicem socordia librarii 
multas concepisse maculas, quas corrector praesidio codicis M cousimili 
nisus abluere studebat. exemplar codicis cognatum erat ei libro, unde 
B derivatus est. quorum fous communis propius aberat ab exemplari 
codicis E, quam codicis D, sed correctionibus admissis sinceritate illi 
cessit. 

p. 1,2 post [j.a&£rv add. jipotepov || 3 ttote om. || tou] tivos || 4 xal om. || 7 t)jv 
cpuatv zo'j 7:pc<ytj.a-o? colloc. || 8 iv om. 1| 10 aXXcuv] aXXorpituv || 12 Tzovi]zalz te zcct || 
13 ofJioico? o£ xal II rrjS prjiToptxTj; || 16 xat om. || p. 2,1 U7rox£ifjt.evov ((jlev om.) || dvSpio- 
riva 1 1 3 [J.EV om. || -c( |uXa || 4 optajjLoi ouv colloc. || 5 dTio] iv. || xou auvajj-cpoiipou || 
11 xal (post O'jv) om. || 12 oijv] toivjv || 14 rj ok. d3Tpovo[J.ia || 17 v.cn om. j| 19 oAtyu) 
-Xcto'j? oieX^eTv II 21 £■/£[ II 'j-EpE/Et || 23 TO 0£ 7^ o'jx cJ/-C((p(o; rpM/.EiTai, dXXd ctvii II CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. ix 

p. 3,1 6 o£ zX^Tcuv (j'j-(o; opt'Cetai t/jv cf-iXo^ocptav || 2 Y"'wai; ante Sct'tov colloc. || 4 zk 
T£ SeTa II o'JTw— wpi3a-o om. || 17 ^tiapr-A'/M \\ 19 JCti om. i| 2-1 uTt'ip/o-jat om. || 
29 o£ TO'jTOtg II p. 4,1 piv yap || 7 o'jtw? Xex-^ov || 8 xal a't upay-T.] y.cd 7rpovoT|Tr/.al || 
10 exa'Tspa |i tt]? odq. || tov om. || 14 dvSpw-o) om. |1 19 dvctyvo'j; (priore loco) || osi 
om. II 2.3 h Tw II Ypctfjifxaxt || 26 tw veoj a'j[j.i3. colloc. || azsTixeov \\ 27 --cai (post yap) 
om. I! 28 O'jv om. || p. 5,2 o-j Set] ouosi; || eccjtov || 3 o)]] oe 1| 8 Ttpoasye O'jv || 12 iari 
OE 7.at II 13 TdT atoiJ.o!Tt— au-0,1] ososTCtt tw aa)[j.aTi if;.Tia8ui; || 16 aTioW/axouat || 17 d-o 
om. II 19 TTj? ^''J/Zi? II Se] yap || 21 xal p-Exa ddvaTov post Epwra (22) colloc. || 22 cpa[j.£v || 
Trept] -apa || 24 Travrto; || 25 dvio -zo'j aci)[j.. || p. 6,-5 a7:oo£00[j.£vouc || 6 p.£v (ante (ptXoa.) 
om. II Tt] TOt II |J.Epo;] (JLOVOVJI 10 dvO-ptoTitu om. || 13 ToiJTOv cpa|J.EV || 14 £V£xa || Toia'j-r,] 
TY] auT^? II TispiTT. Eivat 1| 17 U^r^TOLi II 18 Ttvd; || xal om. || 19 v.ai oIij.ai y£ eixe] e'i'te 
O'JV II 22 T£ om. II 23 ante o-j add. -/.at || 26 y)v 'iyn \] 29 -/ai at ^tti^t. || p. 7,3 y£oj[j.. 
aOTpov. colloc. II 4 -xai om. || 5 otapiEvo'jct || iv-zao || 7 Eialv] ia-lv || 8. 9 td waautio; 
syovxa II 10 tafxa || rBltoc. te ou zdvra rd svav-. 1| 14 ydp (post p.lv) om. || 17 Tauxa] 
-icai Tauxais H 21 £/_£i [xt'av colloc. || 24 7:dv to -Epaxouv || 26 auv-i&Exai || 27 ouoev] o'joe || 
28 x6 [jLEyE&os II El Be tj [J.£v do'jvaxos || 32 ydp om. || p. 8,3 dvaXdyto; ydp || 4 xauxa || 
TT^ pTjXop. 7) 'ftXoc. II 7 £/£[ TO dvay/.. colloc. II o'jxu) 07) II 10 oe] x£ II 12 0£ 7.0.1 TO d?.T]&. II 
13 xat om. 11 16 xo-r/.(JiJv] xuiv 7:oAiti7.(I)v || 17 •/) om. || 18 xai om. || 18. 19 tw Six. xal 
x(u xa?vU) colloc. II 22 xauxd estiv ote xat || 23 dzEp] ccTtva || 25 -(o'rJ oblitt. || 26 rj] 
EixE II p. 9,1 £u&u? II 2 [j.£VTO[] §£ || 3 Tt obUtt. || 7 cp'/jslv oTt |1 11 x'jpEpvTjXrj? cvaiiid. II 
aocpo'v II 16 Tipoarjy.] l7riovu[j.tav || 17 cprj[j.t om. || 17. 18 yvwaiv E/ovxa colloc. || 

19 xpr/ovxa?] k'/ovxa; || ^f'] -p6? || 20 xwv cp-JCJtx. xr^v flEtuptav || 

p. 11,30 xd o£ [jiaa] fol. 1 inc. || p. 12,3 x6 eISo? a-jxou xovi xuxAou || 4 post otavoi'a 
add. XT, 7ja£X£pa || 7 xaxd [j.ev xt || 8 xaxd oe xt || 13 xat om. || 'q^^ ex ov corr. || 17 do'j- 
vaxov [jLEv opi'CEGi^at || 19 post ^uXtov add. aoyxEt'ijiEvov || ou o-jvaxov || 19. 20 £X£pa xoiaOxa || 

20 axEmrjv -oiTjaat || Itceio-)] || 

p. 15,17 xoj (prius) om. || xat (post ydp) om. || 18 Eauxw xt9-/jatv || 19 oe i^t'^Eo || 
22 o'JTU); II vd[j.oi XE xat Xdyoi || 23 oe auxov || p. 16,1 xt -apEiSrjv || sppa^a (m- corr.) || 
2 xou TipdJTO'j II oiEgtilt II 3 TTp-fjSa? II 5 vuv II 0£t E^-Etv otatpESEioc II 8 xat ^/5£ta; || 9 ydp] 
yoviv II IvoEd] EvOEt'a || 10 otov] rj || 6e ah \\ TidXtv om. || xov suppl. m'-. || 11 otov om. || 
18 Isxi] ri II 19 T^X&EV £{; || UT^Ep] TTEpt || xou suppl. m.^ II p. 17,2 yEvtovxat || 3 iTXEt- 
OTjTOp II 4 XE om. II yvwaxixov (corr. m.^) || 5 7rapaXa[j.[3dvEa8at || 7 i%toc om. || 8 d'yEtv] 
E^Etv II 16 xoO om. II 17 post y.i[joc. add. tTCTiwv || xExpaTio-Jv Cwov (corr. num. superscr.) || 
18 |av&6s (corr. m.-) j| 19 xt; EGxtv || paXto; (corr. m.-) || 29 o'jxto;] dXXtu; || xat (post 
wazEp) om. II 

p, 24,5 ot xo'jxo'j £cptEfj.Evot] f. 3 inc. || 6 xi^ dX. o. £7rd(j.£vot om. || 7 ouv] xot'vuv || 
xtvd corr. m.-: xat m.' [| 11 to; xeXo;— to ptsv om. || 12 oTav om. || 14 x6 (ante fj-EtCov) 
om. II 16 otd x6 o-jxco; eJ-eiv dvayx. ra.': otd xo^ixo o'jxio; eIttev 6 Trpop'fjpto; dvayx. m.^ || 
17 oTjXaSyj om. || 19 XsyoiJ-EV || dvdyov m.': dvayd[j.£vov m.- || p. 25,2. 3 a'jij.^dXkzi (ydp 
om.) m.': Gurj.|5dXXExat ydp m.''' || 4 E^Ttsiv m.- || xoiv hoiyoixhuyv \\ 5 owv om. (suppl. 
m.-) II 8 X£y£xat xouxo Elvai x6 pipX. || xaxd Tipwxov || 9 xaxd oe'jx. || 10 ydp om. || o-ix 
rjvoouvxo oxt SrjXouGtv al || 12 XEyExat Eivat || 19 Tispt xo'ixwv ypd'Lat || 21 ex] xaxd m.' || 
xd suppl. m.- 11 22 Tiapd] rEpi || 23 TiEpt] :iap' || 24 Tiapd m."-^: -Ept m.i || 25 TiEtpdaop-at 
I-eXOeTv II p. 26,2 7:pd))Eat; m.-: -poat'pEat; m.i || xoiJOE om. || 5 cpiXosocpia; suppl. m.- || 
6 post -pEzovxt add. xat; xtov || 7 piTjv] oe || 11 T:Ept dptaxoxEXou; (corr. m.-) || 13 ydp] 
OE 11 17 xd; om. 

Laueentianus 72, 7 [Banclini III p. 31] chartaceus saeculo XIV ex- B 
aratus f. 1 titulum fert dixtxaiviou cpiXoaocpou scrj-fAjai? eh xa? izivxt cpujvac. 
Ammonii liber terminatur (f. 34'') verbis zW o-jko; 'izlr/.a-v/.6'^ (p. 127,4), 
quae restat folii recti pars, scbematis impletur, versiim folium scriptura X SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

caret, a f. 35'^ Ammouii iu Heimeuiam commeutarium iitcipit. specimen 
])raebuit H. Vitelli, imde apparet codicem et diligenter descriptum esse, 
nisi (juod homoeotelcuta interdiira interciderunt, et ex bonae notae ex- 
emi)lari sed correctoris manum expeito derivatum, quare periculum est, 
lie probabiles eius lectiones, quas iu textum me recepisse cognosces, non 
tarn siucera memoria quam correctoris ingeuio nitantur. 

p. 1,1 [jleXXovto; m.' || Xoycuv refecit m.- || -u)v i^'XYAilvi (cti'cov corr. in.-) || h h. t. 
op. -d -payij-axa colloc. || oi' opiGfAoiv || 6 a-^\ovj\).i\'jj tt,; ^'jasw? tou 'J7ro-/£i(A^vo'j ~^i- 
yfj-a-o;, TOJ-eaxtv 6 6pia[j.os || 7 ouvTOfAo; otjXiut'.xo; tt;; cp-jaew; xou 'j-o-/£t[j.Evo'j -pcfyjxaTo; || 
8 optuv] 6p£(ov m.': 6pt(ov rn.- |1 12 rotrj-ral; te xai || 13 6ij.otco; oe xctl 1| 14 £ij.avi}a- 
vo(jL£v Jl Xoyo'J zi}}. colloc. || p. 2,1 UTioy.. [j.£v r/£i || 2 xoO uytdsctt || to-jto'j] toOto || 
3 [J.EV cm. II 4 dPiSdxtov || ol ojv op. || 5 xeXo-j? xat aTio to5 ccjvafi'i). || 8. 9 i-/. Se— zEpi- 
TTOirjTix-^ om. li 11 v.al (post ouv) cm. || 12 o-jv] toivjv || 14 tj oe da-p. || 15 -A ov-a 
cm. II 16 TTotpaX. oe opiajj-ol ir^s cpiX. || 17 xat om. ]| (upis. ttjv cptXoao'ftav || auxrjv om. || 
18 SwuEv syxX. iv tu) zap. colloc. || 19 7:poa£rEX&£lv || 21 r^•^ \\ post xiyyai add. -/.at 
STEOo; £; irjaoXoytct; ij 22 -ptL-o; optajxo; |i 23 f^ dv-fx £{ar to oe ^ xaSo dvra £i3tv || 
p. 3,1 6 0£ z'j&ayopa; outio; opi'^Exai tt]v cpiXoaocptav cpiX. i^-zX yvtoaii; || 3 te om. || 4 Et; 
T£ &£la 11 Tct [J.EV dt'Sia— dv&p. om. || 6 dcTroo. ix toO uttox. colloc. || 7 xd) daacpEi j| 
8 6[J.ot'(oai;] p!(i.Tjat; || 10 xa&' <2;] xa&6 || 12 xe om. || 13 uTroScEaxEptov || 16 ^ouX. xax' 
aac5(o EcofJi. Ea'jxov || 20 x6 (post xaxd) om. || TtpdxEtxat \\ 29 oe to'jtou toI; || xdiv xeX. 
u-ctp'/Ei II p. 4,1 [JiEV ydp II 5 saxtv ouv— dvOp. (6) om. j| 7 wpfj-r^aEv 6 cptXoao'fo; op. xrjv 
cptX. o'jxtu;, ?.£xx£Ov II 9 at (post xat) om. || -/at at Tipaxx. || 10 -p6; Seov || 11 irto; || 
12 xrjS 4'''^y7jS om. || l-t!J.£Xd[i.Evo; || 16 ^v u.eXet7j &av. opt^st xyjv cpiX. || -di? || 18 xui xoO 
-Xdx. II 19 (i.EX£xav dvayvo'j;, otio 3e xporto ijir] yvo-j; || 20 iiii xou xei'/o-j; Expr^jj-vtaE l| x6] 

XI II 21 }j.£tpdxtov om. || 23 r^^ax' \\ uir^XoTo j| 25 ^v tui . . ypdp.ij.ax' || 26 xdi vEto 
aujxS. II 27 6 om. || 28 a-jxous || youv] ydp || p. 5,1 ws om. |j oi dviJp. dsptEv || 2 ou oei] 
o'JOEi? II IcdyEiv Ix xa'JXTjS 1| 3 o6 orj oEt auxobc 1;. || 4 xaxaxE&Et; || 6 ooSsvxa || 8 ttuj? 
cfajjLEv (j.eX. II -pdcJE/E ouv II 9 X'j{}.] oo9i^5£xat || 9. 10 dvxo; auv&Exo'j || 10 'J^uyri? Xsyw || 

11 6 om. II xTj '^'y/ji om. jj 12 x6 adJiAa tj i'jyjj || 13 oEOEtctt oouX. xui aioii-axt xat xpaxou- 
ptEVT) II 16 rdvxEC dixoSvTjSxo'jatv dv&ptoTiot || 17 d-6 om. || 19 x^s '^'^yj\z \\ oe] ydp || 
23 ytup. dzo xou atopi. 1| 24 7tdvx(o; || cptXo'co'fot w; C^vxes || 25 xat ^v] xdv ex xat corr. || 
30 £{at 11 p. 8,3 oxt xouxou] ou auxT) || 4 oy] om. || 5 oei] ypswv j| droScOop-Evou; i| 6 pEv 
(post fj) om. II fAEpo;] [aovcu; || 8 Elvat post cptX. colloc. || 9 £i3tv || 11 auxf^;] xauxrj; || 

12 XsyExat om. |! xat om. || 13 xotoiixdv cpapiEv op. || xaxd om. || 14 EVixa |1 -EptTrotTjXtxr^v 
cpafAEv II 17 (i.Ev om. || 6£;T|Xat || aWo^t oe] dXX' ouSe || 18 ouv om. || 19 rEpiXrj'iExat || 
xat 6(j.ou £ix£ II 24 xou; optafxou; xou? Etpr^piEvou; || 25 optotAoc 'Ap. xt]; cptX. || 26 rfi r/st] 
T^S II 28 iSo'vxos II Etat om. || 29 xal; zi/yxiz \\ xal; £-137. ;| p. 7,4 dpi&ij.. [aousixtq || 
6 drct] Tipos II 7 Etatv] Isxiv || 8 tdfiaxd stat i| x6 dEt tba. syov || 10 tdpaxd Et3t j| 10 Isxtv 
oxt oux Ivavx. II 14 ydp om. || 19 ouo l/zi \\ 22 uzo ar^fXEt'ou xat of^Xov || 26 arjixEiov || 
o-Ep ou auvxi9£xat || 28 x6 [XEyE^os || 30 £(;] e-'' i| i^;fxTv] yj ^ev || 31 xd om. || p. 8,3 rrop- 
pojxEpot? II 4 yE pLTjV II ~r\ prjxop. |1 5 xtu auXXoyt'ofAio xat xf^ ^-aytoyi] (corr. num. super- 
scr.) II 7 l-Ei II E/Et x6 dvayx. || 12 Izt-oXu |i 14 post -t3xouijiEvo; add. olov pT|Xoptxr) xat 
vo[jLo9Extx7) xat ^ OEtva xat tj ostvat XE/vat cb'.s£Xt|J.ot £t3t xu> Ptw xsyvTj d'pa (u'fEXtjxds daxt 
xdj jStto II 16 Iv om. II 19. 20 oux eJow;— sufxcespovxt om. || 20 ozou om. (superscr. oxe) || 
21 E3Tt Se xat OXE 5taip. || 22 oxt xat dvxtsxp. ]| 26 otaxpt'vEtv || r^] eixe || 28 rdvxa om. 

B'* Baeoccianus 114 [Coxe I p. 186] cbartaceus forma quadrata saeculo 

XV scriptus. f. 158' iucipit illud prooemium amplificatum, quod co- 
dicibus Laur. 71,3 et Marc. 12 cl. IV servatum videbimus. atque etiam 
commentarium ex aliis libris scbolia admisisse videtur, velut f. 164'' le- CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xi 

gitur cj//>/-"/; (V) £/. tr,? ss/^-f/jCSsa); to-j cpiXosocpou oao, zi la -'ivr| y.7.l -7. 310/] 

TTpO TOJV ToXXoJV ctSlV. 

Baroccianus 87 [Coxe I p. 151] cbavtaceus saeculo XVI scriptiis B'' 
iiide a f. 18 exhibet Porplivrii Isagngen titiilo Ilopcpupi'o'j xoo 'Epixs-'oo (!) 
ctsa^to-jr^ anteposito sclioliis oniatain, ex quibus quod in Catabigo 
scriptum est, £[3770)77; 3-r,'£7pa--:ai drj^i^j-M^ z7t' kz/jyr^^^, cp'.Xoaocp-'7c 77^ 
£3X1, r^-zi: xi'/vr^ Ttyyay/ iart X7.1 £T:ic~rj[j--/j £-t3-:-/;]j,(T>v, ex Ammoiiio fiuxisse 
videtur (cf. p. 23,1 sq.), sed geuiiiuae formae fere nihil servavit. 

Baroccianus 177 [Coxe I p. 297] membranaceus saeculo XIII sciiptus B'' 
contiuet Porpbyrii Isag'ogeu et Aristotelis Organou. scbolia ad Isagogeii 
adiecta difficile est legere. quod Toistiik tradit i'd^d^q to p^pXiov 01' 
ahiav xrjioiozr^v • 6 Ttopcp'jpioc 0'.07'3-/7Xoc r^v to'j •/pu37''-p''o'j y.ai £Q-/]7o6tji£voc 
7U-0V (7UT(o?) u,7!>rja7-:7 . . . t3T0prj37i TO -dp TY^c 71TV-/JC, depromptuni est 
ex Ammon. p. 22,13sq. de specie expositio iucipit ;i.£T7. to 7£voc to sloo; 

It7C£ 017. TO T(OV ZpO? Tl £lV7l (tO 7IVO? Xal) TO £100? XkI 017. TO TTpO? OcXX'/jXa 

auTK /v£7£3i}ai, quod scbolion etiam iu codiee Vaticano 309 (0) f. 1 legitur. 
ceterum scbolia in diflfeieutia deficiunt. 

Laurentianus 71,3 [Baudiui III p. 2] bombycinus saeculo XIII ex- C 
eunte vel XIV iueunte exaratus f. 39^' titulum feit 7.[ajj,o>viou cpiXo36'.po'j toIj 
£p[x£iou Ezrf(r^<Si^ xwv -irivTs cpoovuiv, f. 75" subscriptiouem TiXo; tt^ to'j 7.;j.- 
;i(oviou T(ov 7:£VT£ cptovwv £c-/)7-/-3£ojc. scbolion quod subscriptiouem scbe- 
mate interiecto sequitur, isteovoti ouoiiroTc t7. hrvj-Ja 7.u.i7rj v.oX a/sji-a 
ovxa £v T(o auToi ;j.opra> xaxa tov auTov ypovov oFov to X£u/ov X7i to [xs/zav 

7.JX17T( X7t aXpaT7. 0VT7 OU o6v7T7l £V TOJ 711X0) iJLOp''o) X7T7. TOV 7L)T0V "/pOVOV 

0£o)p£i3i)7t xtX. ex Davidis pbilosopbiae prolegomenis depromi)tum est. 
etiam margiues codicis et prima maun et altera quibusdam scboliis iu- 
structi sunt, quae Byzantinam origiuem prae se feruut. bic igitur codex 
ceteroqui cum Ammouii libro plane cousentit atque ut ex specimiue ab 
H. Vitellio dato cognoscetur memoriam meliorum codicum additamen- 
tis non iuquinatam propagavit, verum prooemii prima pars mirum 
quantum ab iis, quae apud Ammonium p. 1,2 — 10 legunlur, dissentit. 
etenim ilia de definitione expositio multo uberior bic est ac cum 
recensione Byzantina, quae codiee Urbinate 56 (U") continetur, ex 
parte congrueus. quanKpiam origiuem illius altius repeteudam esse 
vel inde apjjaret, quod ea, quae de Nilo dicta sunt, ad verbum cum 
Ella (Cramer p. 393, 14 sq.) conciuunt. baec descripta eidem Vitellio 
debentur. 

Marcianus 12 cl. IV membranaceus saeculo XV scriptus Ammonii C-"" 
iu Isagogen commentarium f. 1 — 52'' continet. sed quae C. Castellani 
pro sua beuignitate descripsit, prooemium libri et verba extrema sub- 
scriptionemque, cum codiee Laurentiano 71.3 tam plane cousentiuut, ut 
dubitari vix possit, quin IMarciauus ex Laurentiano derivatus sit. ^11 SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

cpi'a* Set yap tov dp/oiJ-Evov f/j -poxEpov aciiJElv xt ov TUY'/ctvEi* outuj y^P "'^^' a-o'JOotioTEpov 
dvTi/vTj^'ETat ToO TTpayij-axo;. (j.«vi)avo[j.£v 0£ xa TrpctyiAocxcf ex xtov opiiawv. -/.at -(L; o-jvaxov 
ot' optsiJ-ou jAoSetv TTpayiJ-Gc ayvoo'jixevo'j xoO xi laxiv 6pta,u.o';; ouxouv -puixov ^tjx^ov xt isxtv 
6pt3;i.o';. opiOjJLo; xoi'vjv eaxi xaxa |jiv xov IJXaxcovot Xoyos G'jvxojxos or^Xcuxixo; xTj? cp'jasto? 
xou 'j-oxEiiAEvou TipayfAaxoc, xaxa oe 'AptaxoTEXrjv (dpiaxoxEXrj Ca) iv xot? 'l'o-i-/.oTs auxov 
opt^oiJ-Evov 6pi3ij.o; E3XI Xo'yo; 6 x6 xt r^v elvat arjuacvtov xoij y^v dvxt xoij Isxt Xctajjcxvoijivou 
a'JV/^Dw? xot; -aXatoTs. 6pta,ao; oe AEyExott dzo jj.Exa',pop5; xdiv iv xot? ycopt'ot? 6pot}Eai(uv 
(opE&EGtiov C). -ctXott ydp xoO Nei'Xo'j civtovxo; xai auyy^^ovro; xd; dpo'jpct; [XErdt xt/v d-o- 
axa3tv auxoj — oXE(j.ot ^yivovxo xoti cfovot -ept xr^v xr^; yr^? O'.ocvoiatjv. £-£voTj3av O'jv oooSestct 
xtvct -po; o/jXioatv xwv xortuv xott Era'J3avxo xoj -o/ijAO'j. oio xai d'xaivct [jixpov xsxXryXai 
rap a-jxot; -apd xrjv 3x£pT,3tv (sxr^aiv Ca) xoO cpovo'J • xatvto yap x6 '^ove'Jio. a)3-Ep ouv ixetva 
-EptXa,a,3dvo'J3t x6 ytopt'ov xat ytopi'Co'JSt xiov dX).cov ctTravxtov rjxot xtLv dXXoxotiov, ovixto; ot 
6pt3uot 7:apaXaijii3a'vo'J3i (scribas TtEpiX.) x6 r.payf;.a xat /copt'Co'JSt xwv aXXiov drdvxcuv. 
EXEpot 0£ Ei-ov oxt ('637:Ep dTTO XOU 3-£ipio yt'vExai aTTopo?, o'jxto xai d-6 xoiJ Eipio xoj (zo'j: xat 
Ca) ouiji-Xexw xat a-jvd-xo) yt'vExat opo;* xat ydp 6 opo? 3'jvEt'pEt xat G'jvd-XEt xtL optoxw 
xd iota auxoO. 6 ijivxot 'HptoStavo; dno xou opiu xo\i (x6 €«) pXErio auxov c^r^stv i3/Tj,aa- 
xt'a9af xat ya'p 'jr^stv 6 opo; EUG-jvorxa xat E'jo'paxa zotst ryUttv xd 6pt^0[j.Eva. oei xoivjv 
optGaov xTj? cptXoso'fta; ei-eTv (p. 1,11) || 13 oixot'to? oe v.at |1 Ifi xat om. || p. 2,1 O-oxsi- 
|j.Evov (om. (jLEv) II 3 xd ^'jXa || 4 oi ouv 6ptG,aot || 5 d-6 xou suv. || 9 uyEt'a; xe || oe oin. j| 
12 auxfjs xov op. II ouv] xot'vuv || 14 r^ oe txaxp. || tj (post oe) om. || 17 xat om. || za- 
Xatox.] xeXe(i)xIp(ov |] 19 oXt'y' -pootEX&Etv || p. 3, 1 6 Se TrXa'xwv ouxto; opt'CExai xy)v cptXo3o- 
cpt'av cptX. iaxi yv(L3ts || 6 oiEvvrjvo'yast || 7 xoiouxo?] xpt'xo; || 13 xtbv os xaxao. (oe m.^ 
expiinxit) || oXou xo'3[i.ou i| 16 lauxov l^opt. || 19 wst' ouv || 26 oute] ou || p. 4,1 |j.ev ydp j| 

6 wpiATjSEv 6 TtXdxcov ouxujs II 7 Xexxeov II 8 at (ante -paxx.) om. || 12 £7:t;jiEXofj.Evos || 
14 dv&pcu-w om. II 17 opt'Csxat || X7]v. xou &. [aeXextjv || 19 [xeXexdv dvayvou; || 20 d-6] 
£-1 II 23 T]XXax' II 24 xaxov suppl. m.- || 26 xui veoj au[Jip. || p. 5,2 ou o/j oeI || ex xauxrjs 
in mrg. suppl. || ptyjoe (ou superscr. m.-) || 3 ou Stj oei i^. sauxou; || 4 xaxaxsSEis |i 
8 TTposEyE ouv II 12 I'axt OE xat || 13 xat xpatou|AEvrj || 17 dno om. || xat xaxd — awaaxo; 
(18) om. II 24 Trdvxo); || 27 xou om. |j p. 6,.3 drrocEOoijiEvous || 6 fxev (post ■^) om. || [J.£po;] 
aovco; || 7 oxav ijiev ydp || [jieX. Etvat ftav. || 10 dv&pu)-o) om. || 11 ^Eoptxixov m.^ || 
opi^Exat II x6v xotouxov '^afjiEv 6pt5,aov || 14 svexa xfj (sic) auxf/S || xat om. || 17 (xev om. || 
OE^r^xat II 22 dvilptbrw oQi. || 23 oe i\ || 26 -qz s/Et] xv;; || 

p. 22,5 otacpopd eIoos || 7 xrjs ante auxwv colloc. || 11 auxov] auxou || 12 xiu om. || 
14 £;Tjyou[j.£Vou auxou || ouv om. || 17 ypd'i'ai || 20 UTioaxp.] u-oypd-Lat |j 21 xat Tauptii 
om. II 22 xat om. || 23 EiadyEt -xaxr^y. colloc. |j 24 xr^; XoytxT); Etctv] xou /.oytxou || 25 xt) 
xd^Et ^axt jj r^ ypa[j.aaxixT] yj Xoyt-/.':^ || p. 23,5 pouXo'jJisvot || 6 efcetv xax' e;.] xax' i^. ar^ptdvat || 

7 oxt om. II 8 elsaytoyT^ laxtv || 9 T?i,u.d? ei; x. || xat otd [t-idTiZ || 10 syet 6 6'pos || 15 xat 
EiSst in mrgf. suppl. || 17 xov gxottov xe rpoavaxp. [| 18 xrj; oioa3x.] xov oioaaxaXixov || 
19 d-Xou5X£pos XE xat 

D Laueextianus 10,26 [Bandiui I p. 492] membranaceus saeculo XIII, 

non saeculo XII, ut Handinio Tidebatur, exaiatiis f. 35'' — TS"" Ammouii 
librum ad uostram aetatem seiTavit. sed folium 40 rectum fere dimi- 
tiatum et versum totum sciiptura careut, quare Ammouii p. 18,23 — 22,2 
iu hoc codice desunt. f. 75' et f. 76"^ maximam partem figuris metho- 
dicis ad quiuque vocum partitiouem illustrandam idoneis occupata saut. 
turn f. 76 iterum legitur titulus 'Auij-wviou cpiXoaocpou -:o'j 'Eptxciou G-o- 
p-vr^aa £ic tt^v £tcia7uj7y)v llop'fuptou to-j cpiXoaociou, sed quae sequitur ex- 
positio (iuc. al X7,c 'l''~>'/%: O'jvwuei; -svts, vo'j; 6i7!vo'a oo:7. ootvcaatot -/.7.1 CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET [MPR. xiii 

xa i:p7'7ii.c(xa), (iiuiutuni perspicio, ad Ammonium uon pertiuet at(iue iani 
f. 79'' deficit, iu margiuibus raro uotae apparent, velut ad p. 14,10 opoc 
-^iU)[jisTpio(? et opoc otc>Tpovo[xiac, ad p. 14,17 opoc dpii)[i-7)Tixr^c, multo plures 
notae, quibus omnium fere codiciim margines oinati esse solent, rubro 
atramento soriptae iu verborum contextiim irrepserimt, velut i)ost ou-oc 
(p. 2,22) legituv lluOa^opoi) opo? a', post '-piXoaocpi'av (p. 3,1 not.) opoc [i' 
riu&aYopou, etiam ' AptSTOTsXou? (p. 6,25) ex librarii errove rubrum pig- 
mentum traxit, d-opi'a et Xusi? saepius occurruut, tituli irspl oiatpiaccu; 
sTtioiatpiaetoc xai u-ooiotipsaso); (p. 9,25), tj -caqic -r^; avctYVwaso); (p. 22, 2o), 
Yj £ic xa xs'fotAcda ototipsaic (p. 23, 12), t; utto xt ixspo? dvawopa (p. 23,19) 
alii se insinuaverunt, subscriptio denique p. 23,24 addita est h-auxia 
xilo^ xtuv xTp (ptXooo'fi'ac xai x9); £ia7.-(«>Yr|^ 7rpoX£Yoij,£V(ov. at(pie etiam 
scholia Ammonii commentario multa inserta esse adnotatio docebit. 
tamen hunc codicem, quem ea qua solet diligentia usus H. Vitelli de- 
scripsit, ceteris sinceritate atque auctoritate longe praestare supra 
(p. VII) iam monui. 

Maecianus 225 [Zanetti p. 118] chartaceus saeculo XIV, non E 
saeculo XII, ut in catalogo legitur, exaratus f. 1—31 Ammonii 
librum exhibet, quem eadem expositio Ammonii nomine perverse 
ornata excipit, quam ex codice D coguovimus. codex E non ita 
diligenter descriptus est, ut crebri defectus osteudunt, sed ex bono 
exemplari derivatus, cuius de auctoritate vide p. VII. coutulit eum 
H. Vitelli. 

EscuEiALENSis O— III— 10 [Miller p. 171] bombycinus teste Millero E'* 
saeculo XIII, Torstrikio potius saeculo XIV praeclare exaratus est, sed 
madore adeo adfectus, ut scriptura maguam partem evanuerit, prima 
folia dimidiata perieriut. f. 14'' sub titulo -poXs-jOti-sva xr^ -opcpupiou day.- 
7(077^; auctoris nomine omisso Ammonii liber orditur, qui quod iam non 
potest legi dolendum est. 

EscuRiALENsis ^— IV— 14 [Miller p. 489] chartaceus forma quadrata E'' 
saec. XV secundum Millerum, potius XVI scriptus. f. 1 incipit Ammonii 
liber, cui emeudando codex uimirum impar est; f. 61'' apparet auvo'^tc 
Toiv Trsvxo cpwvcov d-o cpuiVY)? itodvvou xo'j I'xaXou cpiXoaocpou. mc. oei stosvai 
oxi TTpo Ttdar^? "^^yy^h ''^'^'^ STxtSTr/ar^s xs33apd stst xivct ^r^-o6iizvrx' d scjxi xo 
TTpd^ii-ot xtX. (cf. El. ed. Cramer p. 391 Brand, p. 11 ='19). eaedem fere 
expositiones, quarum argumenta ab Elia et Davide, vel potius ab Olym- 
piodoro repetenda esse videntur, in compluribus codicibus aliis inveniuntur 
(cf. Matrit. 34 (M*), Urb. 56 (U"), Monac. Aug. 475 in Porphyrii praefatioue 
p. XIV), sed loannem Italum omnium esse auctorem ex hoc codice cou- 
cludere et discrepautiis verborum vetamur et facile est animum infor- 
mare viros Byzantinos ut omnes fere Davidem exscripsisse ita idem 
fere principium finxisse. XIV SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

F Parisinus 1942 [vide Dexippi praefationem p. IX] initio iiiutilatus 

piiniam libvi Animoniaiii partem (us(iue ad p. 38,12) uou servavit, quam 
quae folia exaratain liabueraut, peresa atque laeerata a bibliopego 
reiecta esse videntur, nam etiam ex iis foliis, quae ad nos perveiieruut, 
iiouuulla situ ac tineis male adfecta sunt. Ammonii quantum reliquum 
est, f. S"" — 18'' legitur. scholia intra lineas et in marginibus paucis- 
sima inveuiuutur. de auctoritatc codicis vide p. VII. contulit eum 
E. Richter. 

G Vaticanus 2189 [Columnensis 28] cliartaceus saeculo XV' scriptus 

f. 2" — 49 hoe commentarium exbibet, quod A. Man contulit. 

N-" Neapolitanus III D 37 [no. 321 apud Cyrillum II p. 428] charta- 

ceus saeculo XIV exaratus f. 1 — 14'' eundem librum coutinet, cuius quod 
mihi praesto erat specimen debetur H. Vitellio. 

Hi codices prorsus inter se consentiuut, nisi quod Neapolitanus de- 
sinit in verbis iisXav oh zed asuxov •/spavvjji.sva tjazX cpaiov (p. 126,9) Vati- 
canus oSsTE slooc; clooi o'j awirjy zxai (p. 125,20). quare cum quibusdam 
locis, quos in specimine invenies, impediamur, ne Vaticanum ex Neapo- 
litano fluxisse opinemur, ex eodem exemplari satis accurate illos de- 
scriptos esse iudicandum nobis est. titulum ferunt -poXs-rjixsva xr^? xmv 
ttIvtc c|>(ovu)v oioaaxaX'^v.; 7.-0 r?^c tou d}i.[x(ov''ou sqyjYr^aso;, quo recensio 
ratione coufecta indicari videtur. et profecto qui sequitur liber a 
scholiasta quodam ita retractatus est, ut geuuinum Ammonii commen- 
tarium partim additamentis auctum, partim decurtatum, partim alienis 
expositionibus omnino foras extrusum hie appareat. atque prolego- 
mena philosophiae ex specimine cognoscetur Ammonii orationem cor- 
rectionibus atque interpolationibus deformatam praebere, prolegomena 
Isagoges praeter ea, quae de Chrysaorio traduntur (cf. Ammon. p. 22, 
14 — 21), prorsus ab Ammonio abhorrent et ex Elia excerpta esse vi- 
dentur (cf. Cramer p. 428 — 433). quod ut planum fiat, ilia infra appo- 
nentur. commentarium denique nou totum coutinet Ammonium, sed 
scholia electa atque angustius contracta, interdum etiam alienis inter- 
sertis amplificata. in iis quae exempli causa infra subiciam, quod quae- 
dam iterata atque perturbafa sunt, non tarn primarii scholiastae in- 
curiae tribuam, quam posterioris molestae sedulitati. 

p. 1,3 TO'j] toOto II b iy. tojv 6pta[j.(Jiiv Toi -poEyfAaTa colloc. |j 6 -pccyjjLaTOc || 10 post 
7rpciY[xa add. rspt cj Xoyo; j| 12 t£ -/.ai i! lo oi xcti |i 14 ^ii.avi}czvo,u.£v || 16. 17 Tsyvats 
y.al inST. |l 17 zapr/.] -poacp'jto; d-oaevouja || 19 xal 'j-ox. fxEV iaxt (rzi'Sri!; xiyyrii add. 
Na) II p. 2,1 u-oy.£i;jL£vov piiv zytt \\ dv&piuTrtvoc || 2 -a'j-a] otuid G || 3 6s v.ai || xa ^6Xa || 
4 dfi^ctxtov ri xXivr^v tj iXXo xi toioOtov || ol optap-Vi os || 5 v.a.\ oin. i| Ix Toi) auvapt'-p. || 

8 £X TOU a'JVC([J.CCO~£pO'J §£ lb; OTOtV £'l.'-(OlJ.£V TE/VT] || 11 [ACtStUueV O'JV 7. at £~t (~£pt N ») TTJ; 

cptXoao'fi'as Tt ia-i to tc^'j-Tj u-07.£t'[j.£Vov || 14 tj Se dsrp. || post o-jpdvta add. v-ctt ctAXrj n£pi 
£T£p6v Tt (jL£piy.6v uTrdpyov || 15 xd ovxa om. || xeXo? eyouGa o'j to tzoitjS'xi ctuTd dXXd ttjv 
TO'jTtuv 7.T'/jaaai}at i^ibaiv j| 16 TrctpotX. os 6ptau.ot ttjs cpiX. tzoXXoi- -oX/vOtyoi; ydp (upi'aavTO 
'zn.'i'Cf^-i o't io'£(ijT£pot TOJV -GtXatojv |l 18 oco'jev eyy-XTjact £v t. ~. Ttttpdji/svrjt -d'linz TCil»; CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xv 

TTj? '^[Xoiocsta; optsaou; £->cTii}£vo(t oaou? o'l ~ot).on6-:tpoi dr.iow/.av, a-6y(^T^ tou? twv i'/J.iov 
PeXtio'J? revTc -q oX. ttX. d7CoX£?a|j.Evo'J? TrpoaETTcXftsiv [i 19 £{aiv ovjv 6p[3ij.oi ttj; cpiXoaocpia; 
O'jo fxev ix II 20 I? UTispo/fjS tjv || 21 post -iyyxz add. -/.oti s-epo; ^; iT'j.aoXoYt'a; 1| 
22 irpuiTo; 6pt5,u.6; || 23 ^ ov-a siat, To-jxea-t 7ca96 ov-a ststv. oh ydp || 24 siosvat -dvta; 
Tov); ^v Tib X. dv8p. 0-0301 zial -/.(XT dpi&[Aov rj Td £xda-(o a'ja,3ottvovT« dXXd i| p. 3,1 6 51 
7:XdT(Dv o'JTio; orA'lz-ct.i tt^v cptXooocpi'av Xsyijuv cptXoao'ft'ot eaxi y'^w^'? II 4 oteaTctXs || si'; te 
rd II 4. 5 rd fxsv — dv&pw-tva om. || 6. 7 oisvTjvo^aai — daotcpsl om. pergunt Tuiv os ix 
TOO T^Xo'j; O'JO, eu [asv Igtiv 6 Xeyajv |j 9 dv{}pu)-u) om. || xat toutov Se 6 TrXdxujv d-s- 
Stoxev. 6 yap- II H ■JtotTjtat cpaat- Seoi || 13 uzoBesaTeptuv || 14 cb; xat Ttspt to'JTOU ot au-ol 
coast TTOtTjTal II 15 oo-r^pe? Idtuv r^youv dya&cLv. oto xotl 6 cptXo'socpo; jSoiXeroti xa-r d't-i^w 
l^opioioua&ai Tib Ssui- ^ouX. ydp ȣiopr,Trj; || 18 Tot om. || 21 post b[ioia add. Tzawq G || 
24 br.dp-^.'] xuy/dvo'jst || 25 dXXiov] dXo'yiov j| 2G Stacpopou; tyo'JSi Td; o-JSi'a;, otccfo'po'j; 
lyo'JCt xal xds TsXsto'TTjTa?- teXeio'ttj; U JStiv tj k-/.d:STO\) cp-jStxT] dvspyeta. dv&piuTOU f^iv || 
29 §£ TO'Jtot; TVS dXoyoi; ttoXXy] if] Stacpopd Tuiv teX. u-dp^/sc, Irrel xal Tibv ouatibv auxibv 
-oXXi] laTiv •/) Stacpopd. dXXir] [;iv ydp || p. 4,2 zapd Td; otacpo'po'JS ouata; auTibv || 5 s'aTtv 
o-:jv— dvapioTTti) (6) om. II 7 XexTsov || siTtop-ev || 8. 9 SiTTai— zpax-txai om. || 10 rr^? J-u/j^; 
om. II ::p6; Seov || 11 o'-io; lyzi om. || 12 xr); J^'J/r,? om. || 15 0£UT£po? 0£ opiifxo; £x 
Tou xeXou; 6 X£yu)v cftX. eari [i.vi^[Ar) Oavdxo'J || 13 (j-eXett^v Oavdxcj 6p(^£Tai tt]v cptXoaocpt'av, 
pTjTEOv TT(L; Sei || 18 TO'Jvofi.a II Toi Toy Na: Toii G || 19 tov cctXdaocpov (AcX£xr,v i-/_£iv 
Oavdxou dvayvo'k, oxiu 0£ xp. [U] yvo6?, dvapdc im xsr/o'j; lauxov dxpT^fxvtSE || 20. 21 6 
to zk ai)x6v £x&£[j.£vos II 23 u'LyjXo'j (superscr. olo) G: O'Lt^XoIo Na || 24 ouoev iSibv d^iov 
Savdxo'J xaxov || dXXd— dvaX£gd[j.Evo; om. || 26 Tui vew a^jfj-j^daav || 28 auTo6s || yoiiv] 
ydp II p. 5,1 a-JToJ il ot dvl}p. lajiEV || 2 E^dyEiv ex xajTrj; || 3 o'j— EauTo'v om. || 4 -Xtj- 
}i^X7j[i.a II 5 dTtoSpdsat osov ^cp' Ea-JTib to-j; i~\ tojtio xEtpivouc dvaTpsTisi vo[j.o'j; || 6 5o- 
SsvTa II 8 -ib; cf>a|X£v [aeXettjv colloc. || zpoa£/£ o'jv || 9 tou dv&p. oittou ovxo; ix 'Vj/t)? 
Xsyu) xal aibfiaxo; || 10 oixxo? eoti || 11 6] ote || OEOETai to g. rq 'h-jyjq \\ 13 OEOETai ooo- 
XEUOUSa Tib GibfAaTi xai toT; StofJ-aTixoI; TrdSsat xal xpaTO'J[i.Evrj ut: auxou. otxxr] oe ojaoiio? 
xal fj X'joi; II 14 dTio 4"J-/rjs Na || 15 post aio|j.aTOS pergit xaTd toutov toivjv tov Xoyov 
SiXTOS xal o.OdvaTos SsixvuTat, 6 [xev cp'jctxo? wv, xaJ}' ov TidvTE? aTio&vrjSxo'jatv dvJfpio-ot, 
TOUT^CiTiv ot cptXoaocpot Std [xeXIttj? yiuptCo'JGt T7)v 'b'X/rf^ twv aioaaTtxtbv TzaSibv. xal xaTd 
xoOto XEyovxat [av^|j.yjv I'/Etv &avdxo'j, xo'JXESxtv oxt yu)ptCo'Jat trjv 'i^'J/rjV aTio toO aiu|j.axo;. 
taxEOv ydp oxt (I'o? G) -dvxw; yojptsS^Evxos xoO aibfxaxos |! 20 yiop. dr.o xou c. || 23. 24 
/luptCopLEvrjS xo-j 5. II 24 Trdvxiu; || ot ydp cptXoioccot Ext Cwvxe; /loptCo'jatv sa'jxou; || 25. 27 
eOTiv — (ju)[AaTOs om. 

Ti? ^v 6 TTop'fJptos 6 TTjv Etaayiuyrjv xTj? cptXoGocpta; ypd-Lar, 'Joi'vt; [xh x6 ysvo;, p.a- 
^TjXT]? 8e TiXtoxtvo'J xoii 'f iXoaocpo'J. r^v os 6 Tiop'fjpto; otodsxaXo; xou ypuaaopto'j u-dxo'j 
pu)[jLT)S, 8? xal i?rjyElTO a'jxib xd [J.a8r|[xaxa. OETisav oe auxtb taxopT|aat xo -iip xrj; alxvr,; 
d7r£0^[i.rjaE. xouxio x(b /povio E'jpt'axEt 6 /poaaopto; xds dptaxox^Xou; xaxr^yopta; xal o'joe 
oXius -aprjXoXo'Jt}Et Eyx'jzxiov. or^Xot ouv xib -opcpuptio Ixst dvxi ypdJ/a? x6 GU[J.pdv, xal £i 
(XEV hxoprjGE xo zOp, IX&Etv, cf 0£ p.")] E^Gayioyr/v auxib xtva ypd-iai hC ^? av [aeXXoc zapaxo- 
XouSeIv x(b pt,3Xiu). £-£torj xot'vjv 6 ropcp'Jptoc oux T;5uvaxo xsio; OTTOGxpE-Lat, ypdcpEt auxib 
xo ptpXt'ov xoiJxo i-A xibv EtprjiAEviuv -Xdxiuvi. otd xi XsyExat £tGayu)yTj xo -apov G'jyypa|j.aa ; 
oxt auxo r][i.a; sfadyEt £t; TidGav yvtbGtv cptXoGocpt'as. 5id xt dzpoGOiopiGxto; E-Eypa^Ev etGa- 
yioyTj -opcp'jpt'o'J [atj TipoG^El; £i; ipiXoGocptav ^ dpt&iJ.Tr]xixrjV ; otoxt iu3-£p XEyovxc? -otrjxr^v 
TOV ofjLTjpov XEyoijLEv xal pr^TOpa tov 07][jL0ci}£vrjv, o'jtio xal EtGayioyrjv £-iypd'I>a; lGT^[J.av£ [xtj 
[j.Epo'j; Tivo;, dXXd -aGr]; cptXoio'-pta;. otatpEtxat oe to Ttapov G'jyypaau.a ziz y' • to jaev -pwTOv 
Tfjiripia otaXajipdvEt to'j; optapio'j; Tibv z '^lovdiv, to OE'jTEpov otod-xEt x/^v xotvujvtav xal ota- 
cpopdv auxibv, xo xpt'xov xd? xotviuvt'a? ExdGTTj? cpiuvrj? r.poi IxdGxTjV. "/pii"at ?£ "-^^l ''5'? 
XEGGapGt 5toa3xaXtxot; xpoTiots, otatpExtxtb, oxav ExaGxr^v cptovriv oiatpEi e^s xd GTju.atvo|J.£va, 
optaxt/.w TjVi'xa ExaGTr^v opt'^ETai, drrooEtxxixib oxe OEi'xvjGt -dGav cpiuvrjv y-o xauxa; xd? e 
z:pi£/o;j.£VT,v. xo'jxot; ouv /ptuaEvo; orjXov oxt xal ;j.txxtb xsypr^xat. zevxe oe E[Gt cptovat XVI SUPPLEMKNTUM PKAEKxVTlONIS I 

■/at ciJTc -/.ct'o'j; 0J7£ sXattO'j;, otort r^ ■/.aOo/.o'j y.'/i £vcz(>i)poc '^a)v)j /; ouaicooTj; sativ /^ 
£7TCcJ3t(oor);. -/cti et ixev ousiioorj? la-t'v, tj ev tw o-oTov ti iiTi -/.aTryyopEirott y.ai rotet t/jv 
oicc^opotv olov TO Xoyivcov, 7j h tco Tt la-ui. v-ai zi i\ tu> t( ^sxtv, f^ xatd -Xcioviov xctt 
oicc^cf/ovtcov Tu) Eioet v.at -oicl to ye'vo; ofov to C<JiJ'^''i '^ xctT-i TrXstovwv -/.ctl oictcfepovTOJv tw 
api»>}jito -/.at TTO'.Ei TO cioo; oTov 6 av!)p(o~o;. £i Se £-0'jai(uBrjS, r; svl eioEt u-a'p/Ei -/.at -otEi 
TO lOtov owv TO ycAajTf/.dv, 7j -oAAoi; 7.at roiEt TO a'j|j.,3c,jr^v.6; orov to Xe'jv.ov to [j.E/.av. 
-Epi TO'JTtov o'jv loTi azoTTo; T(jij Ttopcpupitu otaXajiEtv, -/aD' oti y_pTj5i|j.E'J0'JCliv //[J-tv st? Ta; 
ctptaTOT^Xou; xaTTjopt'as xat Et; Ta? 6iaX£XTiy.ots p.£&(5oo'je, otaip£Tf<cy)v optaTtxrjv v.cd drooEtx- 
TtxTjV, dvayETat 6s to -apov a'jyYpa[A|j.a 'jtto to Xoytxov ijipo; t/^? cpt/.oao'jt'a;, o~Ep opyavov 
xa^EOTTjXE TT); cpiXosO'^t'a;. 

ad Poiph. p. 1,3 a' rpo^Ta;£ to ov toO dtvayxat'ou otd O'jo aiTia;* to ;jiv w; xaSoXt- 
xtoTEpov. £1 Tt ydp dvotyxatov, toOto xai ov, o'jx £t ti oe ov, to^jto xa't (ov, touto xat oia. 
Na) dvayxaTov. to oe otd ttjV E'j'^pdOEtav. Etxoxio; oiv d-o toO ovto? r^pcaTO xaiioXtxio- 
Tspo'j Tuy/dvovTo;* Toii ydp ovto; to p-ev iSTiv dvayxatov to oe dvoEy(d(j.£vov to oe u-dpyov. 

ad p. 1,3 P' TO dvayxatov oiyoi; OtaipoOatv o'i ^tXdaoctOf dvayxatov ydp xaXoOatv y; to 
y_prjat[j.ov /; to dvTtoiatpO'ifAEVov tw Ivoej(0[J.evio. XsyE-ai o'Jv dvayxatov £vTa'Ji}a xaTa to 
TptwTov af]uatvd[j.Evov, dXX' o'jyl xaTd to OEUTspov. 

ad p. 1,3 y' xsxprjTat tiL xai G'jfjiTiXEXTtxa) CJvoESp.oj (Amnaon. p. 31,2) || p. 31,3 'Api- 
ctoteXous om. II 6. 7 xat ydp — xaTr^yopia; om. [j 8 xai (ante Ta Xot-d) om. ;| Et? a i'j-i 
ypTjGt[ji.os 7) TO'JTtov yvwat;. 

ad p. 1,4 o' opa oe -ui; 6 -op-fjpto; xaTa Td?tv ~po~rfK>\z (Ammon. p. 33, IH) || 18 uSTspa || 
20 Se om. Ij 21 ETTEtoTj TO totov Ttpo^Ta^E [i.£v auTo CO? TtXTjatEGTEpov OV Tr^? O'jata? xat 
[xaX?iOv II 23 rpo£tprj|j.£vot; |i xat to; auTO || 24 te om. || expl. cc&opd;. 

ad p. 1,5 e' o'jtu)? ExXr^TtTcOv tov voOv tou ytopt'ou, cbaavEt IXsysv 6 Tiop^'iptoj (p. 34,25) || 
p. 35,1. 2 6'jvavTat o't otXo'aoccot exaSTa tcuv 7ipay[j.dT(ov EupEtv. 

ad p. 1,5 c' otSasxaXt'as siat Tpfcoi 8'. StatpETtxo? optGTtxo; d-ooEtxTtxo; xat dvaX'JTtxo'?. 
xai otatpETtxoO [jlev totov to otatpEtv to zpoTE&Ev ysvo; (Ammon. p. 35,4) || p. 35,5 £t; to 
9vrjTov- — dvopdatv (v. 9) om. |! 9 optaTtxoii oe to tous optSTtxou? || 10 outo; — ■Bvyjto'v (v. IG) 
om. || 16 d-oo£txTtxou oe to t7]v II 17 o6 ydp — otatpExixw (p. 36,1) om. || p. 36,1 dvaXu- 
Tixoij OE TO xd II 3 xat TaiiTa — dvaX'jTtxri (v. 10) om. || 11 otoTt — d'XXcos " (v. 15) om. || 

16 Td;] Tou; || 17 eI' ys — otatpETtxT]; (v. 19) om. || 21 ydp om. |1 22 -otEt om. ij Toij? 
/U1J.0V);] TO'JTO'j; II 24 d'XXio; te — dTiooouvat (p. 37,7) om. || p. 37,7 a'jvi}Eat; oe xat dvdX'J3t; 
T(L [J.EV 'J-ox£t[j.£vu) Ta'jTov a)3r:£p dvd^aat; xat xaTd^act;, cysaEt oe otacpepEf ote |j.ev ydp 
d-o Twv dvojikv irA Ta zT/p.-'x -poEtat, aovSeat; ijTtv, OTav oe d-6 twv || expl. dvdX'jat; 
(V. 12). 

ad p. 1,5 ^' zpo^Ta?E Oc tov 6pt3(i.6v ty]; otatpiaEto? tu; ^v (i'^Et Xdyou dotacpdpco;. s'-EtTa oe 
xat (Ammon. p. 37,29) || 29 TrpuJTa || p. 38,1 Et — auvsTaTTEv om. || 2. 3 ty]' G'Jv&ECEt post 
u-ox. colloc. II 3 SiaXdTTO'JSa Na, turn pergunt to oe cpdcxEiv yp7]Si[XTjv Etvat t/jv to-jtuiv 
^Etoptav TOtouTov lyEt TOV vo\3v, lb; dv e( IXEysv (cf. Ammon. p. 34,25) || p. 35,2 to'jt(ov ipyov 
ExdaTO'j, £i-u)|jLEv X. T. II 4 TO otatpEtv om. II 5 ofov — dvopdatv (v. 9) om. || 9 isTt om. || 
TO'j; 6pi5p.ol>c II 10 ExdGTU) d-QOtoo'vai. Vj ydp optSTtxrj t^; otatp£TtxYj; ypiQCs^ '"^a ''^d yEvrj 
xat Td; Sta'^popd; lxXcyo|AEVY] tou; 6ptG[J.0'j; CjviGTd. tt]; oe d-oOEtxTtxr^; spyov (v. 16) || 

17 o'JGias auTiov || o'j ydp] xat ouy || 18 -poTaGEtuv] Tpdrrtov jj expl. rpocpEpo'jGtv. 

ad p. 1,6 (\' SEtopia; dvTt tou tt^; to'Jtwv yvwGEto;' OEtopt'av ydp xaXouGtv ol cptX. ttjV 
yvdiGtv (Ammon. p. 38,6) 

ad p. 1,7 W Tpt'a ^gti Td oxvrjpOTEpo'j; (Ammon. p. 38,14) || p. 38,15 u); Td raXfjVEta 
om. II 16 xat to ^6.%ti(i || 17 to; v) l\7:oo. om. || 18 expl. diiTjXXdy&ai. 

ad p. 1,9 t' CT05raC''V£vos ttj; gt^; otav.t'a; (Ammon. p. 39,6) || -poTt&EtVj 6 cptXoa. 
StodaxEtv II 17 diTtOT. dXX' oi) GToyaaTixui; Tiapaototoatv. 

ad p. 1,10 ta' 'j-EGyETO 6 -opcp'jpio; xat G'jvto[j.ov -otr^Gat (Ammon. p. 39,9). CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xvn 

Vaticanus 247 [Braudis p. 53 no. 13] hombycinus saeeulo XV H 
scriptus f. 13 titulum babet 7.[j.a(oviou ciiXoso'iO'j kzf^-^r^ai:; -a»v -evts cpwvojv. 
specimen dedit A. Man, nnde appavet eodicera ex exemplavi interpo- 
lato flnxisse. 

p. 1,5. 6 [A(x&£lv bC 6pt5[i.o\j colloc. || 7 post cp-jsiv add. xal oc7,?vco; Xo-joz 6 to ti ian 
OTjJltlJv II 12 T£ xai II 13 0£ -atX II 14 i[j.av&dvojj.£v || 15 eu Mysiv] TiiiJavd)? zlizza xaxa to 
^voE^o'tiievov II 18 Tt om. || p. 2,1 [ih ova. \\ dvi}pti)7nva || 3 os -mi \\ [J-h om. || Ti ^'Aa \\ 
4 ot o'jv 6pta[i.oi II 5 ToO cuvafAcpoTepa || 6 xaTayofx^vr) (corn, in.-) || 7 ante uyEia? add. 
laxpix^ IctTt T£/VT) II 8 a-JvafjicpoTEpa || 10 U7iox£t'jji£va II ToO Y^wvoti II 11 7.at (post oov) 
cm. II 12 a-jTTj? Tov op. colloc. || o'jv] toivjv || 13 Tr/vai xctl iTrtOT. || 14 r^ §£ ds-rp. || 
17 7dp] 0£ II opt'aavTo || 19 oXtya -poa£-£X&£lv (in mrg. 7rpoa£t-£lv) || 23 xa&d || 24 xoivco; 
£io£vat II 25 Tt'c] xt II p. 3,1 6 5e TrXctxtov outio; 6piC£tat ttjv cptXoao'ftav || 2 y^'wsi; ante 
&£i(ov colloc. II 6 om. || 6 £1? t£ %ii'x II 7 toioutoc] outo? 6 II 8 tou om, || 10 xd om. 1| 
13 TtaiF 3 II ToO oXou v.. \\ 16 abTOv i^oit.. \\ 20 irpoxE'-Toti || 23 v.al yafxal || ipyoyiviov 
dv»p. II 25 'Aoi 6 av&p. || 28 xai (ante ^v) om. || dXoyots C«)Ot? TioXXd Sidcpopa || p. 4,1 
UTrdp.J lad || 4. 5 7ipo'7.£[Tai || 5 r^ om. || 7 ).£v.t£0v || 8 ctl zpaxT.] -povoTjTtxcct || 9 ai 
(prius) om. || 10 ttjs '\i'^yj]i |J(-£p(Jiiv || 11 k'^/o-jatv || 13 £{x. 6 TrXdxcov om. || 19 [i.cX£Tdv 
dvoyvo-j? II 20 d-6] d-l || [i.dpxu; || 22 xX£0(j.pp0T£ djjL^paxtuixa || 27 -/.at ydp 6 TtX. || 
28 Eauxo'j; || o'JTOS i| p. 5,3 xt? 6 Xoyo; || paStw? || eccjxo'j? || 7 OT)[j.to'jpYTiTtxouc || Savct- 
Toiiv II 10 9'J-/ii? T£ xat |! 11. 12 SsoExat x. a. xt] dj. || 12 oeojjiov om. || IG ot dvftp. -dvx£s|| 
17 dr.Q om. || 18 (jLEXExuivTES || 24 -dvxto? || 26 xoii 5((uptai/.oO || 27 to=j om. || p. 6,2 l;Tt- 
aTT)jji.r^v om. || 3 oxt io^'j'zo'j] o5 aaxrj || 5 d-o5£§ojj.£vo'j; || G xi] xoi || [jipo;] [j-ovto; || 

8 [i.eX. Eivat 9av. || 10 tuj 5}euj|1 dv&pto-tij om. 

Vaticanus 238 [Brandis p. 55 no. 26] bombjcinus forma quadrata I 
saecnlo XIV scriptus f. 46 exbibet titulum (x.xixwvi'ou cptXoaocpou iptxsiou 
icrj7-/)3i; ta>v ttsvts cptovwy, ex specimine, quod A. Mau ])raebuit, intelle- 
gitur buuc codicem interpolationibus non liberum esse sed multas babere 
optimae notae lectiones. 

p. 1,2 E3XIV 7i[j.ds [jia&Etv II 3 {AavftdvEiv || 4 xat om. jj 9 Xajx^dvouat || 10. 11 trfi 
cptX. optafjLov colloc. II 12 x£ xat || 13 0£ xat || 17 te om. |1 p. 2,1 uTOXEt'fXcvov (uev om.) || 
dvS^pioTTtva II 2 OE E/Et II 3 (JLEv om. || xd ?uXa || 4 dpi3dxtov || ot ouv 6ptaji.ot || 5 xat 
om. II ToO a'jva[xcp. || 6. 7 Et-o[X£v || 10 uTOXEtuEva || 11 xat (post o-jv) om. || 12 aux^s 
TOV op. colloc. II 14 fj OS doxp. || oup. awixaxa || 15 post xaxayt'vExat add. ujio'xEtxat o-Jv 
a-jXTj Tidvxa xd ovxa || 19 oXt'Yov TrpoaEiiEXi^ETv (in mrg. -po3Ei-Etv) || 23 to -^ ovTa dvxt || 
p. 3,1 6 0£ TiXdxajv o'JTU); opt'Csxat x/jv cptXo^cpt'av || 2 •[vw'Siz ante ^Et'tuv colloc. || 6 om. || 
3 fAovov II 4 £t? TE OEia II 6 8tEv^vo)(£ 0£ dXXi^Xots tbs Etp. xu) da. xe xat xto aacpst || 
7 xotouxos] ouxo; 6 || 14 cpaat om. || 20 TipoxEtxat || 21 tq (ante Trpdvota) om. || 23 x£ 
(utrobique) om. || 25 6 om. || 26 6 om. || oia'fEpouat otdcpopov ly^oust xat xr)v ouat'av, otd- 
cpopov xat xi]v teX. || p. 4,7 Xexteov || 8 at -paxT.] TrpovoTjTtxai || otTTat Etst xat xyjc tj(/.et. || 

9 xat al Tipaxx. || 10 ExdxEpa || ^o'A. xoa|i.. || 11 £/_(uatv || 14 dv*pto-oj in marg. suppl. j] 
17 o-io;] OY) II 19 [jLcXExav rhoi'^wji II 20 olko'] in\ \\ xouxou os || 24 (owv o'joev |1 25 iv 
xd) -. <h. Ypd[i.u.axt |1 26 xdi veou a-Jfi.^. || 27 xat fip 6 tcX. || 28 Ea-jxoi? || p. 5,1 auxov || 
to; om. II 3 Tt; 6 Xoyo? || pdotov || Eauxo'j; l^dyEtv |1 6 oo9£vxa || 8 cpa[j.Ev post tw; colloc. || 
11. 12 OEOExat TO a. ttj (J'- II 12 saxt os xat || 13 OEOExat SouX. xto ctup-aTt auxw xat xpa- 
xouptEVY) II 17 dr.6 om. || 19 6e] ydp || 22 xd axioorj (sic) Tispl x. x. cpatvo}j.£va || 24 Trdv- 
xw; II cctXo'ao-jot to; Cwvte; || p. 6,5 ditooEOotAEvo-j; || 6 Tt] TOt || |J.£po;] (j.ovtos || 7 Xe^o- 
(JI.EV II 8 (j.eX. &av. Etvat 

Vaticanus 1019 [Braudis p. 56 no. 30] ebartacens saecnlo XV K 
scriptura nunc paeue evanida exaratus, ut quaedam legi iam non pos- 

Coinmeiit. Arist. IV iJ. Amraonius in Porph. Isag. ii XVIII SUPPLEMENTIIM PRAEFATIONIS I 

sint, f. 22 li.lbet titulum G-f;;i.v/;a7. st? lac -ivri csdivac 7.-0 cptovrp 'zuudjvt'o'j 
TO'j ipuEi'ou. ijpecimeu, (luod A. ^laii suppeditavit, docet codicem ex 
exemplaii interpolato neglegeiiter esse trausscriptum. 

p. 1,2 Xoycov om. 1| 3 (j-aSeTv superscr. || 4 -/.at om. || 5. G ixaDcIv o|-jia;jioii || 7 post 
9'j3tv add. 7.al aXXto;* optaao; ... to ti elvat or^Xdiv ]| 8 6pfcov || 10 otXXwv] dXXoTpi'ojv || 
12 7£ xoti II 13 oe xctt II 14 l[i.av{}</vofxsv || 15 xat om. || 18 rArsoL (alternm) om. || 19 xal 
'j::o-/. II p. 2,1 |Jt£v om. || dv8pco::[va || 2 oyictvat (?) || 3 oh y-aX \\ 4 d|3,3c(-/.tov || ot oyv 
6pia[Jiot II 5 Tou C'jva{xcp. || 8 ante te/vt) add. to; o-av ei-tu(A£v laxpix;^ isTi || 10 u-oxei- 
fj.£va II 11 y.al (post ouv) om. || 12 airrj? tov op. || ouv] -oi'vjv || 13 liyyar. xai £raa-. j| 
19 7:poa£7i£X&£iv || 20 ex teXous || 21 07r£po/rjS avjT?^; || post T£/vas add. xal {Sob s". sxepo; 
OE i/. TT^; ^fjij-oXoytas ■ "/.cd i5ou c || 23 r^ ovTa Etar to oe ^ oux dxoti'ptoc -p0Tii}r^5iv aXX^ 
ctvTt Tou y.ctilo II p. 3,1 6 0£ -XczT(ov o'JTcu; opt'CETCtt TTjv cptXoGocpictv Y'^'Ji^i; i}eiu)v II 4 £i; 
TE &£Ta II 5 Et'-ibv ora. || oiiTot ouv o't 6ptC|jioi £x ToQ II 6 oiEvrjvoyotat 0£ dXX-^Xiov tw diaacpEt 
v.cd cacpEl II 7 TOtouTo;] alXoz \\ 9 -(afl \>.ti \\ 13 xad' || 18 -oiEicOat j| Tot] Tt || 19 -/.at 
otxa^Ei 11 21 ^ (ante auTi^) om. || 29 xot; dXdyoi? C^^t? zoXXai oictcpopat OTidpyouai || 
p. 4,1 uTToEp.] dtJTt II 3 T£ om. II 4 oiacpdpo'j? || 5. 6 Iotiv — dvdpti)-(o om. || 7 Xexteov || 
8 ai -potxT.] TTpovoTjTixal II 9 at (prius) om. || 10 tt^s 'I'^/'O^ fA£pu>v || xoafATJaai || 7:p6; 
9e6v II 11 -we II 16 £-Et oe] i-Etov] II 16 Iv fAEXETTj || 18 post ovdfxaTi add. d[j.[jpaxitoTTjS || 
(J.EV om. II 19 [AEXETav dvayvo-j; || 20 d-6] £-i || pt-a'pTUS || to om. || 21 v^rpl ydp om. || 
26 Tot'v'jv ora. II 27 xat ydp 6 -X. || 28 sa-jToij? || [aev ouv om. || p. 5,3 sauTO-j? || 4 xaTa- 
Tt&Ets II 7 TO'j; Tovi Srjpito'jpYoy vd|jLou? || iJavaToiiv || toi'vuv om. || 11. 12 OEOETai to a. ty] 
'b. II 12 IsTi OE xat II 13 xat 'q diuyrj || osOEtat oouX. t(L 3. a-jTYj? xat xpaTO-jfAEvr^ || 15 xat 
6] 6 Y«P II ottTo; IsTtv || 17 dtKO om. || 19 tov Qctv. || toO om. |j 20 TrdvTas || 24 Tidv- 
T(o? II 27 ToO om. II p. 6,1 tojv b-oxEtiJ-Evcov || ohyX \\ 2 ^-tSTrjijiTjv om. || 3 cpaaiv |j oti 
TO'JTO'j] o'j auTTj jl 5 Oct] 7_p£(bv j| 6 fJ-ipo;] [j.dvt.o; || 8 [xeX. Elvat %Tt. \\ t£?.o'j; om. 

Ki' Parisinus 1973 [H. Omout II p. 173] bombyciuus saeculo XIV ex- 

aratus f. I'' — I'' fragmeutum initio mutilum exhibet, quod incipit xa&o 
£i(i)&aix£v Xrj'siv xov [xsv avv)pa)7roy sloo? xou C<«'>'J ysvou? ovto; to5 Ctoou, to 
0£ Xsuxov ToGi )^f>(uij.aTOc eiooc, -h ok Tpi'j'wvov tou a/r^tia-o; siooc. sipr^xw;: 
Ta GYjij.7.iv6}i.sva xou s'looo? (Ammou. p. 71,22), explicit z^Xw? apa o flop- 
cp'jpioc: YEvo? oT-£v £tyai tou tpiYtovo'j to ayr^jxa (Amraon. p. 74,3). f. 2'' — 9* 
Porpbyrii Isagoge legitur, f. lO"" titukis apparet /p'-st^ auaTipotcov £tc la 
7rpoX£7oa£va tt;? ':piXoaoci''c(c, qui in margine suppletus est altera mauu bis 
verbis additis £ic ttjv £t37.-,'to-,'7;v Top^upiou toutIctiv £tc to:; k£vt£ 'fiova; icr^- 
"j'y)3u Tj TTapacppaaic ix -tov 7.[j,ij.tovio'j tou <i-ixpo'j. commentarium quod se- 
quitur (inc. iMsXXovTac; r^aac otp/EaDai) f. lO'' — 4(3'" continetur. contulit vel 
deseripsit Fr. Spiro. 

Np Neapolitanus [Faruesiuus] III D 15 [no. 299 apud Cyriilum II 

p. 388] cbartaceus saeculo XIV scriptus"') eaudem quani Paris. 1973 
Ammonii recensionem servavit ac tautum cum illo conciuit, id quod 
ex specimine ab H. Vitellio dato intellegitur, ut si per aetatem liceret, 
ex Parisino eum trausscriptum esse putares. ') de quo inspiciatur Curtii Wachsmuth Commentatio de Stobaei eclogis(Got- 
tingae 1871) p. G. CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xix 

His coclicibus quod continetuv comraeutavium, ex quattuor libris com- 
positum est; atque Ammonii liber, ut ita dicam, iustar est fill, unde ce- 
terorum trium expositiones pendent; nam quotieseumque ab Ammonio 
deflexit euarratio, eo usque redit. sed ne eaudem quaestionem bis illu- 
straret scholiastes, magnas partes Ammoniaui libri omisit, ut illius quae 
reliqua sunt, ceterarum explicationum ambitu etiam supereutur. quas 
quidem non turbato ordine scholiastes inseruit, sed in prolegomeuis 
librum nunc deperditum exscripsit, in commentarii parte priore loannis 
Damasceni Dialecticam ad usum transtulit, in altera deuique parte 
Davidis in Isagogen commeutarium ascivit. atque ex eo quod Dama- 
scenus et David compluribus locis nominatim appellantur, conicieudum 
est, primum librum subsidiarium auctoris nomine caruisse. nobis autem, 
quaraquam in tanto commentatorum uumero ^) lubricum est ilium extri- 
care, hoc statuere licet, eum etbnicum se prndere (vide fol. 14^' sq.), sed 
explicandi ratione atque argumenta eligendi Davidi et EHae cognatum 
esse, ut alii loci ad Davidem alii ad Eliam proxime accedant. tamen 
multae expositiones genuinam indolem prae se ferunt et apud illos 
frustra quaeruutur; atque etiam iis locis, qui cum illis concinunt, saepius 
maior cernitur diligentia ac scientia, velut pbilosophorum nomina aiferuntur, 
quae apud illos non occurrunt, atque in Platonis scriptis laudandis dia- 
logorura tituli saepius adduntur. quare quoniam certum esse videtur 
Davidem et Eliam ab Olympiodoro peudere, proclive est huius librum 
scboliastae praesto fuisse informare, praesertim cum Plato saepissime 
aiferatur maximisque ornetur laudibus. sed res babet dubitatiouem. 
nam quae verba Olympiodori David in prolegomenis laudat (f. 9"" codicis 
Paris. 1938 X7.1 w? iXs'i'sv 'OXutx-ioScopoc, Oaufxaatov xi s^^s'jpsv tj cpusi*; 
[xrj](av/j[jL7., svosiav TrXoutoijaav v.oX tcXoutov u-oxpivousvov lvo£ic(v), ea bic 
(f. 10') ita leguutur i)7.'jtj.7.3tov 72 iv -o'jto'.c ar'j[xp3|3/|xsv, 0-7.V |jiv -Xsova'Csi 
£v 71)101;: T7. ov6[xa-a /-X. acccduiitque propius ad Eliam (Cramer p. 393,25). 
quae quamquam statui potest scboliastam minus diligenter exscripsisse, 
tamen praestare puto rem in medio relinquere. 

Specimina huius commentarii in Supplemeuto III perscribam, hie ut 
fides codicis Parisini parva couspiciatur, Ammoniani libri quasdam dis- 
crepautias inde apponam. 

p. 16,5 Ittei 0£ h ToT? 7tpoXc![So0at tj&ou; £[xv^ai}7]fji£v, osT EteeTv ti daxiv r|8oj || 8 te] 
•(z II XTfi (ante svosw;) om. || 10 ij.opio'j] rivd; || 11 ibc] -/.aTct || 7rapd( d-o/,Xcovio'j tou 
•ncf^Toij II 14 T£ om. || 18 hxi om. || 19 uusp] Tiepl || p. 17,1 tj 91X00. || 2 ysviov-ai || 
3 Ineto-^-ep || 5 -otpa ttj? yv. TrapaXai/.^. || Ta oe a^rstpa d7i£p[Xr]-Ta || '7 o %tl^z Tzk. 
'frjGtv II 7. 8 TO iri om. || 8 i-tatastv || 9 [xev ouv || 12 post tJvtjtov add. vou zal s-i- 
GTriij.rjQ Sexti-xo'v || 13 •(Z'^\0[xho'JZ || 15 ■actXtv] opioicu? -xat || 17 C«>ov ccXoyov || ou yap — 
i'TT-o; (19) om. || 21 ocXXtj y«P e|t; tou |dv&ou 'l-.-ryj xai BIt] to\j ^aXiou || 22 TrXdrtovo; ') vide Ammon. p. 72, 13 zpo? to'j~o TiavTs; Tj-op/j3av dTroXoytct? ot ic/jy/jTcci, El. 
(Cramer p. 418,2) cV/ w; cpc<aiv ai ly/.'jxXtot i^rjY/jaEt?. XX SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

e;tc II 23 roi; yap oi'v&p. C"Jc)v sart A. Dv. -/.at -'J; I'-ro; C^JC/v eitiv ctAoyov -£Tp. j] 21 ou-otVoc: 
OS xat II *2G o'jSev || 

p. 18,18 TO Tpiy_T) II -atX otv!)p. 0£ zoti Xi3o; -Ard I'jXov || 1!) 'Vj/uiv || 20 t>;v om. || 
22 [jLspiSTOv] a-/iopiaTov || p. 19,1 ofov i^eos ofyyeXo; '{''JyV) || 2 ti] to || 6 otov Xsuy-OTr,; || 
xai Y^^'J-^- \\ "^ ^1 Xeuxottj? om. || 8 'Vj(i.t&i'uj || 9 o-jv] 8e || 14 post yip add. y.a\ \\ sOpov 
l)Ost et'xoaiv transp. || IG xctt ttczXiv || IxctXeaav Ta-JTa || 19 O'io xoiv. || 20 ti] to || 21 yiovt 
7^ iv (I'U(Ai>^i"J II 22 ctTrXw; om. || oe om. || 24 Ta ct-r^pn^.] y^yoyv || xoil to SepiAOv || 
25 Ttct'vTa om. || Tt xoivov yevo; om. || 27 XeyETCti (alteram) om. || 28 Trctvta om. || 29 -j-o] 
^-i II p. 20,2 Ti] TO II arj(j.epov auptov Tzi[AVJ (sic) || 3 tou ttote || 4 ti om. || xa9f;aai (sir) 
xal Tct TotauTa, ol avi^yayov ]| 5 utto to xiiaBai— dvTJyayov (G. 7) om. || 8 Tt] to || xcci Tot 
ToiauTa II 9 irotElv — TrEpt ti post iTspou (10) colloc. || 10 TcevJTa om. || 12 ouv] toi'vjv || 
14 Tivo; 

L Vaticant's 2173 [Columuensis 12] chavtaceus fovma magna saeculo 

XIV litteris nitidis sed adniodum miuutis scrii)tus Ammouii in Isagogen 
libriim f. 1 — 24' continet. f. 36 Philoponi qui dicitiiv in Categorias pro- 
legomena nullo titulo iucipiuut . . tsiot] ttjc apiaxo-iXouc ivxoc i)£X')u.ov 
cpiXoaocpi'a; ^svia&ai, f. 40 Categoriarum commeutarium iucipit ai '^'oyai zl 
JJ.SV ofvo) y^aav. Isagoges commentario insevta sunt scholia ex Photio 
deprompta, quibus locis Ammonii et Pliotii explicationes notis additis 
disceruiintuv. titulus est ~^o).z~(6iitm xr^ -op'^upiou siaaYoj-jr^?; d-h cptovTjC 
dcfi-tjLtoviou Tou fiixpou xou £p[j,£iou, qui cum ad verbum eonsentit cum codice 
Monacensi 222 (j\I), turn ex specimiue, quod A. Mau nobis tiadidit, 
lucide appavet Vatieanum illius esse gemellum. 

p. 1,4 xc(t om. II 5 Se] yap || 10 tzccvtiov || 11. 12 opov £,aai>o,aEV || 12 te xai || IG. 
17 T£-/vat? Tc xott l-tOT. II Tov 6piS,a6v II 19 ;j.£v om. ]| p. 2,1 uzoxei'ixevov || czvi}p«u-[va || 
3 TC( ^'jXa II 4 ol oijv optafxoi || 5 xai om. || tovj auvap-cp. || 8. 9 Ix oe— TiEpi-otrjTtxTj om. || 
11 xotl (post ouv) om. II 12 auT^? tov op. || oiv] towuv || 13 otXXcti -otsoti iTziax. |) 14 -/j 
Se daTp. II ij (ante cptXoa.) om. || 15 noiffiai auTd dXXd yvoivai -ccJza \\ IG ol 6pt5,aot ttoX- 
XaytJuc TioXXot II 19 -poSE-cX&Etv || 21 rjv || 23 -^ ovtc£ Eiat. to ^ o-jx dxatpio? dXX' dvTi 
Toii xa&6 II 24 Tous d'vOp. tou? iv tw x. || p. 3,2 yvuiais ante Seuov colloc. || 3 fidvco 
om. II 5 Efeujv om. || 7 tw sct'fEt xal tw da. || 13 xai}^ o || to5 oXo'J x. j| 14 w? a-j ol 
auTOt cpaat zotTjTai || 15 ooTTjps; || 16 po'iX. xht'' dycpto auTov £;. || 19 oiodaxst || 25 ^tteI || 
p. 4,1 [AEV ydp II 7 Xexteov || 8 al (ante zpotxT.) om. || 9 al (prius) om. || xal al zpaxT. || 

10 TO'JTCUV TtJUV (JLEpuiv || T.CjOZ SeOV || 11 Xal TO [AEV || TTU)? || E/O'JCtV || 12 XOafAWv] XtVlUV || 

IG TTjv cpiX. [jleXet/jv !}av. opt'CsTat || 19 Tpo'Trco OEt || 20 dr.o] ^ttI || dxpTjiAvtSE || 23 uirj- 
Xolo II 25 iv— ypd|j.fj.'] Ix tpatowvo; PipXt'ou touto || 26 tw veuj a'j[j.p. || 28 auTov || cprjctv 
o'jv II p. 5,2 ix TauTrj? auTOu; || 3 aovtosiv || or^] oe || sa'JTO'j; jl 4 xaTaTE^sls || 6 oo- 
%ivza II 7 ouvj aj |1 11 oiTzri Igtiv || 12 esti Be xal || 13 osoETat tw a. a-jTui ||17 d-6 
om. II 18. 19 xal xaTd — oibaaTo; om. || 21 xal [i.£T(x SctvaTov om. || 24 -dvTU)? || cptXo'- 
co'foi II p. 6,5 d-oo£Oop.£vous II 6 [jipos] (j.ovov || 7 7:paxT.] tzoXitixov jj 8 (j-eX. eIvki i^av. || 
10 6[j.o[co3ts 11 dv5}pu)7Tip om. II post dij/folv add. a'jTrjv 6pt^of;.£}}a. 

M MoNACENSis 222 [vide praefationem Isagoges p. X] Ammonii com- 

mentarium f. 1 — 24^^ continet. folia tiueis perforata sunt, quorundam 
supremi margiues ita lacerati, ut interdum litterae plane evanue- 
rint. margines commentarii notis opoc 6picj|j.0'3, Tto&sv optaaoc X£-|'3-c<r, 
cxo-oc, -/prj3i}xoy, ai:opt'a, hhi: ornati sunt, expositiones multis scbematis 
illustratae. scholia commentario extrinsecus interposita ex Photio derivata COx>ISPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxi 

sunt eiusque uomine siguata^). haec infra siibiciam i)i-aesi(]io codicis 
Parisiui 1928 (P-^) eadem Photiaua exliibentis usus, eo magis iiecessario, 
quod Monaceiisis scriptuva saepe extricari iam noii ])otest. de fide libri 
Ammoniaui memoriae vide p. YII. coUatus est codex ab E. Trampio et 
A. Foerstemanuo, 

f. 10 V ad Porph. p. 1,8 tpcoTtoo. To yevo; Tpt/oJ? UyzTur /) ydp </7io to'j Toito'j to? 
rjLT.o aq'JT.-o'j (xiyjnTtoi yj arJj Tzatpo; w; a-6 iapcu^X lapaTj/Itcd '/j to Tapd cptXoGocpot? ?.sy'^'- 
(j.£vov, 8 -xai 6ptCofJ-£vot cpaar ylvo; ECSTt to -/aTot TiXstovtov xat otccfspovTcov Tto dozi h zw 
Ti ioxi -/.aTrjyopo'jp.Evov. to yotp Oj^'^v -/waTTjYOpslTat Y.a~a tiXeiovwv siocuv, TOUTsa-t 7.aT7. 
dv9pu)Z0U poo? ical twv 6,aouov. otacpspdvTWV 0£ tcJj sKcf ot'XXo y^-'-p ^^"i"'' <i'vi^poj7ro; -/.at 
d'XXo pous v.al (ot'XXo add. P^) tn-o;. 

f. 13 V ad p. 3,22 tPtuTi'o'j Ttspl si'oo'j?. To U sloo; or/w; )d'(ZTy.r sv [xev to a}(f,;j.cz -/.cti 
7j [AOpcp^, ot^Ev 7cai TO'j; 'iyrjv-a:; •ACtX-q-^ [^.opcpijv suEtOil? -/.aXoOiJ.EV, to'j; oe e/ovth? xav./jV ousit- 
OEi;. otXXo Be to u7roTaTTo'[J.£vov (•jriOTETctyasvov P^) to" ysvEt, owv d'v&pw-o;* 6 ydp avi}p(.o-o? 
1)7:6 TO Cojov • laTi (Iti M) oe to5to to (to : IsTtv M) eIoo; to zapa toT? cpiXoao'cpot?, 8 v.at opiCo- 
(i.Evot cpaatv eIoo; £3Tt to -/.a-a -Xeiovwv y.ai oiacpspovTUJv tiJj 7.pi9fj.oj, otov wSTTEp ei-o[j.ev 6 
(6 om. M) avi)pu)-o?- -/.c(T7 yip zo'j -Xgctujvo; 7.7.1 twavvou 7.7-rjyopElTai otaccEpdv-wv ;i.£v dXX/jXwv 

TO) 7pt&[A0J XOtVWVOUVTlOV 5e dXX/jXtOV X7.T(i TO EtOO?, TO'JTSaTt 7.7.Td TO sIvKl TOU? O'JO aVt^plOTTOU? 
7.71 (7.71 om. M.) i-\ -diV OIXOt'tDV. xal T7.0Ta [J.EV lIEpl TOii ElOO'J;. dXX' wa-Ep £V0£/ET71 Ttva 

xoii (xal om. P^O raT^pa slvat v.cd uto'v, zctTEpa fj.£v zo'j i^ wjzo'j te/Devto;, ulov oe tou auTov 
ysvv^aavToc, outw? ->c7t to ysvo? EvoE/EToit X7t Etoo? slvat 7.71 yEvo;, xaT ot'XXo jj-ev ysvos, Tipd; 
aXXo OE eIoo;- olov to C'l^ov ysvo; u-ev £3ti tou dvi}p(o7ro'J eIoo; Be to5 ^fj.'|^6y^ou owp-aTo;- to 
yap a(b(J.a xaTa tou sa'iu/o'J aiopiaTo; 7.7Tif]yopElTat. op-otiu; 7.al to adip.a, 7.a&tb; Icpr^iJ-sv, ysvo; 
(AEv i'sri To'j iijMxo'j cj<o(/7to;, eIBo; Be tt^? ouct'a?- yj yap o-JSia xaTa -dvTwv 7.aTrjyopETTai 
xai i-d-m ahzf^<; aXXo ysvo; ou"/, estiv, to? o'JOe d'vi^pioTto? urro-xa'TU) auToii dXXo eIBo? I'/ei 
(e/ei om. M). 7.a\ o^oixd^tzoLi zo y£vo? to (ay] e/ov E-dvw a'JTOu (auTO-J ^Tiavto colloc. Pa) 
yEvo; otov, w; Et7io[j.EV, rj ouat'a ysvixtoTaTOV, to oe eIBo; (eiBo; Be colloc. P*) to p.Y] £;(ov 
uTToxa'Tio auTO'j dXXo Etoo; £{Bt-/ti)TaTov slBos. sOTt Be to5to to eiBo? EfBtxcoTaTov eioo; ov 
oux ESTt ysvo?, iTztihri ou7. e/ei biz ctbzb slooi. 

f. 17 V ad p. 8,8 (JwTto'j -Ept Btacpopa?. 'H (rj om. M) Btacpopd zpiyCoc. XsyETai- zotvw? 
T£ (te om. pa) v.ai {Bt'cus xai i8t7tT7Ta. v.otvd)? [aev f; CYj[j.atvouaa ytoptSTOv aup.pEiSrjxd?, 
ofov (b? h Tiu Tu/dvTt dv&ptoTTtp Xe'jxo'v £vBr/_£Tat ydp zat [j.EXav yEVEoOat. iBiw? Be q a-qimi- 
vouaa dytbpiaTov, mc. ev tw T'j/^o'vTt dv9pto-o) yj yXauxoTfj? (/^ ■/] ctp-OTrj? add. P")- 06 yip 
yi'vETat 6 yXau7.dcp&7X[j.o; fj.£Xavdcpi}aXfj.o;. iSiatTaTa oe y; ouitav cta7'yo'ja7 oFov (u)? add. P^) 
Iti:! dv9pcb7iou rj XoytzoTYi?, 7]Tt? xat Btaxpt'vEt rjjj.a? ix (dro P^) twv dXdycov. auzi] ydp r^ 
Btacpopd cuaTaTt7.Yj Eart ty,; toO dv&ptu-o'j ouat'a;. opt'Covtat Be TauTYjv t/]v Biacpopdv o'jtu)?- 
Bta'j;opd ESTt to y.aTd -Xeio'vcov 7.at BtacpEpdvTcov Ttp eiBei h Ttji ottoTo'v ti EOTt xaTYjyopo'j- 
p.£vov. d'XXu); Be Btacpopd icTt to /ojpt'CEtv TTEcp'jy.o; Ta b~6 to auTO ysvo?. STt Be xaiouTw;* 
Btacpopd EOTtv oto) BtacpspEt £7.ac;Tov. dXX' at (j-ev xotvw; xat tBi'tu; Btacpopal dXXot'toat'v Ttva 
TTOioiJai Tipo? TO ojj.ota auTwv, -q oi iotatTaTa d\\o' dXXo ydp TiotEt t] Xoytxo'TT]? TTpoaEXSoOaa 
Tiij xa^oXou l^MM, TOUTESTt Tov dv&p(u~ov. xa\ a'jz-q p.£V i?) Btacpopd E^Bozoto; XsyETat Btd to 
7-otEtv ETEpov Etoos, at 0^ dXXai 060 [jLo'vov Btacpopat. BtacpspEt Be xaT d'XXa zoXXd q xotvoj? 
Btacpopd TYj; tBtatT7.Ta, y.aW iv bi toOto xuptiuTaTOv otacpEpEt, OTt q (i.EV xotvui? xal lot'tos 
ot7cpopd Et? i)-oypacpd? Xaf;.pdvovT7t, yj Be totaiTaTa Ei? 6pta[j.o6?' Tt Be Iotiv uTroypacp)) xat 
6ptgij.o? X7i Td TO'j-ot? 7:apa-XYjCt7, uSTcpov ^poOptsv s^atpETOj?. £{ xotvui?, ■nui? Btacpopd; OTt 
rdstv uzdpyEt Tpt/ui? rj Btacpopd EuXdyw?* -dvTa ydp Td dvTa TptTTd* xat 6 -otYjTVj? "Tpty&d 
Be TidvTa Bf.BaaTat'- xat ydp Tidv-a Td ovTa yj ouat'a 'q aup-pEtSY^xo?, xat to a'j[j.[3E[jrjxo? StTTOv, 
■q ycuptaTov -q dytoptOTOv (oTt dyu)ptaTov xat ycuptaTov M). unde corrigas, quae iu praefatione Porphyrii Isagoges p. XLVI de Pliotio dixi. XXII SUPPLEMENTUM PRAEFATIONJS I 

f. 20 V ad p. S,2'2 *I)iotio'j -zfi ioi'o'j. To ok lotov T£Tpa/(o;* o yap ij-ovio [jiv 'j-ofpyei 
Ti|) eiojt, O'j TtavTl (oe zpuj-rov), w; t(iT dv^ptoTHjj to Yp5t[j.(j.aTixw (Ypc(jj.[j.c(Ti7.ov P") Elvai- 
(jLOvos Y^P ° av&pojTio; £■/. TO)v ?.017l(Tjv Cm^cov Ytv£TO(t ypo([xrj.aTf/o';, si y-at [r>j za; avi}pio7:o;. 
OE'JTEpov ravTi ij.£v 'j-C(py_£t T(;T EiOEi, O'J [j.ov(i) 0£ • -a; ydp dv&pou-o; ot'-O'j:, a/J.^ O'j [aovo; 
iOTt. Tpixov TravTt [i.£v U7rdp/£t rio £iO£t y.al [-(.ovi;), o'jx dsi 0£ alXa ttote, lu? to £v yr'^pa 
TToXioOaOai dv&pcoTrov (dvSpujTiov om. M). T£-c(pTov 0£ o ytvsTat auvsX&cJvTtov xdiv Tptwv, 
otov TO fJLOvu) 7.<x\ -otvTt xoti uzi, OTt£p v.cd dvT[aTp£cp£t c'oc TO y£Aoc3Ttxov OTiEp ydp yEXctaxi/ov, 
TOUTO 7.0.1 dvSpio-o;, 7,al o'-Ep ct'vOpwTio;. toOto xoti yEXaaTtv.dv. ZEpl yip to'jtoj Ticzpd TOt; 
cptXoao'fOis 6 Xoyo;, ou xal 6p[a[j.o; dSTiv ioiov (oe add. M) >iyu)V to xupicu? iaxl (Xdy. to -/.up. 
EGTi om. M) TO TTotvTt xal p.dvo) xai dsX uTcdpyov tio ewei. dAX(u; oe rAl^vr totdv ^OTt to 
dytoptaTOV a'j[Jt.pEprjy.6; dvTtOTpEcpov. y.at (om. 1'") toOto o£ rrdXtv Tpi/w; Xsyouatv /y diio r7j? 
oiopyotvioCEto; ib? to TiXaTUWvuyov toj dv&ptijrruj (toO dv9pio-o'J M), v^ dro tt^; EVEpyEi'a; ib; 
TO dpi)o7:£pi7TC«TrjTtvco'v, T] d~6 TTJc 8uvd[j.£u); (b; TO ypO([j.[j.ccTiy.7j; Elvat osxTtzdv. 

f. 20 V ad p. 12,24 tpcoxLou rspi sup-pePr^xo'To;. To CM-^e^rfAOi 660 GTjfAaivEt, to 
yioptSTo'v xal to dyibptSTOV. xal to (jiev dywptlTOv (aoouva,a£l ~-ri t'oi'io; ota'^opd, to oe yiopt- 
OTOv r{J xoivdii; otacpopd* xal ydp dyo'jptOTOV a'j[xpE[37jxds ECittv tb; to [j-sAav TdT xdpctxt, 
yiopiSTOv OE (OS TO xEtcOat Tiva /j tSTas&at. opi'CovTat 51 koto o'jtco?* 8 ytvsTai xal dr.oyi- 
VETat '(^ (77 om. P'') o'Jvd[AE[ v^ IvspyEia /tuple cp&opds toO UTioxEifjivou (tt)? tou utt. cp&opd; 
pa), ^v ydp Toli EtTTEiv ouvdij.£i i<iq\iO'Jt to dywptaTOV au(j.ij£[3Tjxd;, £v oe tw IvEpysta to 
ytopta-dv. £Tt 0£ au[j.pE|3rf/cd; dOTt ivor/ETai toj auTiu (to auTO P*') 'j-dpy£tv -q [j.y] UTidp- 
vEtv, del OE laTtv £V utlOxeiij-evi;) 'jcptCTd;j.£vov . TO Ot dti Igtiv Iv 'jt:ox£'.[j.£vio o'jy OTi dil ev 
UT:ox£t[j.Evii) 'j-dpysi, dXX' oti t/jv oTcdSTaaiv auTOu ^v UT:oxEt[j.£vo) syst (syEtv P^) dEi. 

f. 21 V ad p. 13,10 ^uiTio'j. Kotvov TrdvTcov xupiw; to xaTa TiXsiovtov xaTTjyopsl'ji^at 
xal xoivov TidvTUJV dvE'j tou G'j[j.p£p7]xo'To; TO ir.hriz [xz-ziyta^M u-6 Ttov ij.EXEydvTcov xal to 
dvaipo'j[j.iv(ov a'jTtuv dvaipEta&ai Td b-' auTd. 

f. 21 V ad p. 13,23 Oojtio'j -Epl xoiviovt'a; yEvou; xal ota'^opa?. AiacpspEt oe to ysvo; 
zffi otacpopd;, OTt to fj.£v ysvo; h Tiu zi loTtv, q oe otacpopd ^v tw ottoTov ti iaiiv xaTTjyo- 
pEtTat, xal OTt TO [XEV ysvo; TrpouTrdpysi, -q 0£ oiacpopd uOTEpa, xal oti to piv ysvo? O'JVE'.ad- 
yETat, q ok. otacpopd auvavatpsiTat. otacpepEt oe tou ei§ous to ysvos, oti to piv ysvos xaTd 
T(iiv siouiv xaTTjyopEtTat, to oe eIoo; xaTd Tuiv dxdjAcov, xal oti to ysvo; -poucpECfTYjXE, to oe 
eIoos uOTEpoyEVES, xal OTI yEVO'j; [aev ovto; O'j TrdvTOJ? eotI xal sloo?, eIoo'J? oe ovto? wtI xal 
ysvo; li dvdyxrjc otacp^psi oe to ysvo; tou tot'ou, OTt to psv yEvo; auviovjij.to? xaTr^yopEttat 
Ttliv ut:' a'jTO, to oe lotov O'Jxeti, xal OTt dvaipouii-EVou toO ysvou? auvavaipslTat xal to t'otov, 
TO'JTO'J OE dvatpou[j.£vou TO yEvo; ob cuvavaipEtxaL oiacpEpEt oe to'j aup.pc(3rjxo'To;, oti to (j.£v 
([jlev om. M) ysvo; £v toj t( egti XsyETat, to oe a'jp-iScjBrjxo; £v tw ottoiov t( ^STtv -q -uJ? 
k'yov icj-zi, xal oti to ysvoc cjvcov'jfj.ios xaTrjopsttat TuJv uti' auTO, to oe CU[j.|3E|3r]x6; ouxeti, 
xal OTt TO yevo; xal Ta [aet' ol'JXO o'Jx eJgI [xdXXov xat ^ttov, to oe aup.pEp7]x6s estiv. ex 
OE TauTTjc TV]? duo ToO ysvou; Tipos Tas dXXa; ^cuvde otacpopd; ouvaTov xal ExaGTrj? Ttuv 
cptuvtov Td; o'jaa; Tipo; aKk-qXtxi otacpopd; EUpEtv. xal TauTa piv h toutoi; (TauTat; MP"). 

M** Mateitensis 34 (de quo videatur Dexipj)! praefatio p. VIII) ex- 
hibet f. ol titulum s^Yf/ja'? sic xa? ttsvie cptovac xou Tropcpuptou, commeu- 
tariiim iiicipit ixlXXov-ctc r^\l'y.; dpyea*^ ai , explicit 6[j.ota>c Ss [xs'Xavc? Tj 
Xsuxoi. Iriarte igitur quod dicit liauc expositiouem non esse Ammonii 
Hermeae filii, fallitur. f. 51 itevuni occurrit irpoXs-jOusva si; -a; -TuevTs xou 
TTopcpupiou cpwva'c. iuc. C^/T'/j'tIov £v toTs TrpoXs-j'oixEvoic Tsasapcf si saxtv, xi 
saxiv, orotov xt saxiv xal oia xi saxiv. xal siil jjlsv xwv s//jvx(wv xy)v u'-ap^iv 
xal xo airXo)? eivai sTrioYjXov ou C^xsixai -iravxu)? x6 si scrxtv . . . expl. f. 53^ 
xsXsuxalov C^jxsixai tj 6-0 xi [xspoc avacpopa'. avacpspsxai ouv y; Trapouaa Pi'pXoc 
UTio TO Xo-jixov [J-spo; XTj? cpiXoGocpiac, xal jxspoc xal ooyavov xaXsixat. haec CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxm 

liaiul (lubie ex Byzantini cuiiisdam commentatione hausta sunt (cf. 
loaunem Italum in Escur, Q — IV — 14 [£*>]). 

Vaticanus Bibl. Regixae 116 [Brand, p. 51 no. 5] bombvcinns saeculo N 
XV diligenter exaratns Ammonii librum f. 3 — 24 contiuet titulo praeniisso 

cpcuvoiv oioasxaXtac. Ammonii explanationes interru])tae sunt f. 13 frag- 
meuto Pbotii, quod est de differentia, in marg-ine nota <^I)(o-iou uaTpi'ip/o'j 
K(ovaT7.vTivo7r6A£toc sigoato, specimen dedit A. Man. 

Taurinensis 129 c. V. 21 [Pasinus p. 229] chartaceus saeculo XV T-' 
scriptus titulnm recentiore manu additum fert f. 1 ajAjKovt'ou xou sptxst'ou 
£['; xa? s (ptovac, commeutarium desinit f. 18^' in verbis ixsXciv ok x7.t Xsuxov 
xspavv'jtxsva Ttotsi cpatov (Amnion, p. 126,9). specimen debetur H. Vitellio. 

Hi codices uon solum eandem Ammonii libri recensionem exhibent, 
sed etiam ex eodem fluxerunt exemplari, id qnod variis lectiouibus, 
quas ad Amm. p. 1,2 — 5,28 ex ambobus codicibus simul haustas adi- 
ciam, luculentev demoustratur. recensio autem eorum nude traxerit 
originem, Vitellii codicem Taurinensem perscrutati industria factum est 
ut animum informare possimus. eteuim in prolegomenis facile intelle- 
gitur Ammonii librum omissis potissimum locis citatis angustius cou- 
tractum esse, in commentario scholia electa aflferri, quae qui congessit 
f. 9'" ipsum Ammonium laudat i-iXatxpavov-ai xivs? xou flopcpupt'ou wc jjiy] 
xupiouc sipr^xoxoc xo s/yjtxa xoij xprj'wvoo -I'svos Xrj'OVXi? (o? szsiOTj dc'.oljsiv ot 
(ciXoaocpoi oxi Sep' (Lv x6 Trptoxov xctl xo 8s6x£pov DctopsTxai, touxwv xo xoivtoc 

xaX'/)70po6}JL£VOV OUX Isxt Y^VOC' TtpoixOV 0£ £5X1 xo Xpl'YO>V0V X05 XcXpa^WVOO, 

mv x7.xrjY0p£Txai xo s/r^ao!, oux apa xo C()^T,;xa Y£Vo; £3x1 xo'j xpi^tovou xai xotj 
x£xp7.Y(uvou. 6 [Ji£v ouv 'Afifjitovioc £7:'.)(£tp<Tjv (y.-oXucr^sOa!. xov Hopcpupiov xt;? 
aia'LcOic 7:X£iova uX"/jv d-opioiv Tzapiyzi xaT? X6a£a!.v. I^xi 5' «)c Iv cjuvxoao) 
£t7r£rv X7X7. xYjv £(i.7]v SuvajjLiv T^ XuGi^ 7'jxr^ (cf. Ammou. p. 71,25 sq.). sed si 
haec excerpta diligentius aliquanto per})euderis, ea uon solum correctio- 
nibus et additamentis admissis ab Ammonii oratione interdum longe ab- 
horrere videbis, sed etiam scholia ab illo prorsus aliena, quorum ex- 
emplum infra addam, adiecta invenies. has discrepantias noli scholiastae 
crimini tribuere, quem etiam nunc licet probare non genuinum Ammonii 
librum in usum suum vertisse, sed recensionem iam rectractatam, eamque 
codicibus Vaticano 2189 (G) et Neapolitano III D 37 (N-'') nobis servatam. 
ilia igitur recensione scholiastes ita usus est, ut in prolegomenis philo- 
sophiae multa omitteret sed continuam servaret orationem, in commen- 
tario scholia memoria dignissima eligeret et ex parte pro suo iugenio 
mutaret. sed prolegomena Isagoges quae ilia recensione continentur, 
viro bono nou satis fecisse videntur, quare Ammonio plane neglecto 
ad Davidem confugit, cuius de octo praefatiouis locis expositionem, 
quam apud Cramerum (p. 434 sq.) impressam videmus, hie excerptam 
iuvenimus. XXIV SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

p. 1,2 cpiXoa'j'.piov aTTTEa&at || 3 xou om. || [xot^slv Tt -pt^Tspov || 4 ov Tvy/dvct] oioay- 
Sr^vai -0T£ eaxtv ^^elvo 8 ^o'jXeTat iagc&siv || xott om. || 5 dx tiov opiajxwv xd -payixaxa 
colloc. li 5. 6 O'jvctxov jj-aSeTv rji-ia; 7:p5y,ua dtyvoouiJievov ot' optaixou r^fi-tv xt daxtv ootsu-o;: 
010 -ciXiv £xt iipoxspov SsI T;[j.c(; [j-aOstv xi £axiv 6pta|xo; || 10 post zpayti-a add. -ept o^i 6 
Xoyo; II 0£i ouv — -otpr/o'jsot (17) om. ]i 18 rciaa o-jv] |-ei 0£ r^aa || -'isa (allenim) om. || 
U) -/at u-ox. [jiv ioxi Traorjs "^i'/yrfi ~t[A || xal 8 poyXexctt xoajAEiv om. || p> 2,1 ofov] 
wOiiep II u-ox£t,u.evov [aev e-/£[ || dv^ptoriva || 2 -col— -/.ctxotyivExai om. || xauxct om. || 3 ol 
xai II 6 om. II xd iuXa || 4 x6 7roir)3ai {}pdvov 7j vJhr^'i r^ d7?.o xt xotoijxov || ot 6pia(j.oi 
0£ II 5 Ix xoO a'jva[j.cp. || xai Ix [jiv || 6 laxiv om. T" || 8. 10 £x 0£ — xtvTja£ts a'jxdjv 
om. II 11 |jid8u)[X£v ouv (ouv. xai T) i~\ xr^; cp[X<i3ocf!t<z; xi iaxt x6 xaux-*] •jroxet'ij.Evov || 14 if) 
0£ daxp. II post o'jpdvia add. xotl d'XXrj -Ept £X£pov xi |j:£pixc)V u-dpyov || 15 xd ovxa om. |1 
xeXo; EYOUUa o'j x6 TroiTjSat aOxd dXXd xrjv xo'jxiov xxi^aasSai yvuiatv || 16 -ctpaX. 0£ 6pi5,aoi 
x^; cptXoa. TToXXor TroXXaydi; ydp cbpi'aavxo xa'jxrjV ot cptXociocpwtcpoi xtov -aXawuv || 17. 19 
tvot — i;:£X8£Tv] ■iFyuiv Se TiEptEpyov Eivai ooxeI xol»; -dvxa; IxftElvott, oio d-oXE^dijiEvot xo'j? jSeX- 
xi'axo'j; (^eXxi'o'j; T=>) tz ovxa? xo'jxo'j? iv.^r^aonz\ xo'j; d'?;Xo'j? xctxaXi-ovxES. £btv ouv o6o 
[aev (iaev om. T^) Ix II 20 I; OrrEpoyrj; r^v || post -iyyot.^ add. xctl Exepoc I; ix-jaoXoyioi; || 
22 zpioxo; 6pt5|ji6; || 23 fj ovxa zhi, ■zrj'jTiazi xa96 ovxa Efst'v ou ydp |j 24 Etoevat -dvxa; 
xo'j; Iv x(ju xo'ofAd) dv9p. 6-o'aoi eJoI xax' dpi9[i.6v ri xd xaS' Exaaxov a'j;A|3atvovxa || 25 xou 
xafto'Xo'J dvSptuTTOU (xou dv&p. xaSdXo'j N^) || p. 3jl 6 oe -Xdxtov o'jxw; 6p(^£xat r)jV tpiXo- 
ao'-pt'av (hie Xsycuv add. N)' cpiXoao9[a laxl yvtuats || 4 oisaxEtXE N |j 4. 5 xd f^iv — dvSpu)- 
TTtva om. II 6. 7 oiEvr^voyaat — daa^il ora. || 7 eaxi — Xr/tov] Ix 0£ xou xeXous ouo. eF; [xev 
isxtv 6 X^ycuv II 9 dvi)pa)7:<u om. || xai To~JXoy oe 6 -Xdxujv d-EOcoxEv ]| 10. 12 to; — laaat 
om. II 13 u-oo££ax£p(ov || 14. 15 w; — Idiov om. || 16 oto xat 6 cptXdao'fo; ^ouXExai xax' 
dficpu) l^ofi.oioua8a[ || 17 xat (post ydp) om. N || -dvxa ydp E-tdxEZXExai om. || 18 xot 
om. jl 20 xaXui; -po'axsixat om. ; 21 6ij.o('a -dvxvj || 22. 23 etcei— dv&p. om. || 24 urcdp- 
youat] x'jyydvouat || 25 xat saxiv — syousi (p. 4,4) om. j| p. 4,5 saxtv ouv — tupt'saxo (14) 
om. II 15 OEuxEpoc Se optajjio; ix x. x. Isxtv 6 XEycov cptX. dsxt [xeX. &avdxou. pr^xEov oe 
-(L; OEi II 18 xouvou.a.|| x<J5 xou -Xdx. || 19 u.£X£xif]v I/eiv Oavdxou dvayvou; || §Et om. || 
20 dva^d? £-1 xEiyouc sauxov £xpiq[i.vtO£. otd xr^v i^ dyvoi'a? xot'vuv (ouv N) || 2S auxou; || 
yoijv] ydp || ouv om. || p. 5,1 auxoii || ot d'v&p. lapisv || 2 d^dyciv iv. xauxr,? || 3 ou — sauxo'v 
om. II 5 d-oopdaai oaov Icp' sauxui xou? irii xouxto xstfAsvou; dvaxp£7:Et vdfiou; || 6 oo9£vxa|i 
8 TiuJs oaijLEv [i.£X£xrjv colloc. I| -pdsEyE ouv || 9 XuSyjSExai cot || taxE'ov ouv || Stxxou dvxoc 
xou dv8p. jl 10 EX '\>'y/r^i XEyu) || otxxd? isxt || 11 6] o xe || ososxai x. a. xt) 'h'y/r^ \\ 12 6 
TTpovorjXtxo; OESfxd; || 13 OEOExai oouXsuouaa x(L atofxaxi xat xot; cJ(i),aaxtxot; -ddESt xat xpa- 
xoufAEvrj II 14 otxxT) 5e 6(xotu); xat || 15 post otbaaxo; pergunt xaxd xouxov xotvuv xov Xo'yov 
otxxo; xat 6 %d\. ostxvuxat 6 jaev cpuaixo; wv, xa&' ov rA\Tcz d-o&vT^axou3tv dv^'ptorot || 
17 d-Q om. II ot cptXdso'-pot otd ij-eXextj; ycopt'Couai xtjv ii'J'/ji-^ xuiv a(o,aaxtxd>v -a&wv. xat 
xaxd xouxo (xouxov xov Xdyov N) Xsyovxat pLvr^fAr^v £/£tv Oavdxou, xouxEOxtv oxt yojpiCousi 
TTjv J^uyY)v x(Lv a(0!i.axtx(uv za&wv. faxsov oe ((^YjxEtxat oe Xotirov K), ib; e{ xeXo; (v. 28) || 

ad Porph. p. 1,1 a' Atd xt dTrpoaotopt'axtu; Etaaytoyrjv £-£ypadiEV 6 Ilop'^upto; xo -apov 
ouyypa|j.fj.a jx)) -poa^Et; xat £t; xt ^axt duvaytoyryV (sic), f^youv ei; xtjv Xoytxijv x?^; tttXoao- 
cpt'a; £7rt3xi^[j.r]v; oidxi wSiLEp XEyovxE? ttoitjXtjv xov "Oji-r^pov l^o'yu); XEyofXEV rj pr^xopa xov 
Ar^aoai^Evrjv, ouxto xat Eiaaycoyrjv E-typdd/a; ijlovov ^or^XtuOE xr^; ^EAxt'ovo; xuiv dXXtov Ertsxr,- 
(xwv Tyxot XTj; Xoytxr^; Etvat Eiaaytoy/jV. 

ad p. 1,3 [i' npOcxa^E x6 ov xou dvayxaiou otd ouo a(xta;, xo |i.Ev to; xadoXtxtuxEpov xat xaxd 
xou dvayxat'ou xaxr^yopoutiEvov Et xt ydp dvayxalov, xouxo xat ov, oux Et xt Se ov, xouxo xat 
dvayxatov. x6 oe otd xyjv sucppdoEiav xat xov puDij.ov. eJxoxu); ouv d<r6 xou ovxo; 7;p|axo xa&oXi- 
xtuxEpou xuyydvovxo;" xou ydp ovxo; x6 jj.£v iaziv d^0L'i'/.0Lloy x6 Se dvoEydfXEvov x6 oe u-dpyov. 

ad p. 1,3 y' To dvayxatov otyui; Statpouaiv ot ^iikoaovioi' dvayxatov ydp xaXouat xd xe 
ypT^aiaov xat x6 avxtotatpoupiEvov x(L £vo£yoa£vco. £vxau&a oe xaxd xo -puixov XsyExat 
arjiJiatvd[j.£vov r^youv xo ypT,3t[j.ov xat ou xaxd xo OEuxEpov. CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxv 

ad p. 1,4 o' "Opct 07:10? ivTO(u>}a 6 riopcf'ipio? -/ctrd tc(;tv -pdTj/.Dc- -poETa^E (A mm. 
p. 33.17) II p. 33,18 ua-£pa || 19 -pcu-ov ora. || 7,'x'^oX. -avxtov [| 20 xwv os £-. to iotov 
[A£v TrpoExale to; -XTjautJispov ov ttj; ouafa; v.cd (j.aXA<iv GOYyEvsaTEpov || 22 Tr]v isydxr^v 
TExaye xa^iv || 23 -poEtpT^fj-Evo; xal cb; -/ivo'ij-evov || expl. cpSop^c 

ad p. 1,G e' TEdJotpES Etat xpoTiot owaaxctXixot, otatpETtxo; optstr/.o; a-ooEtxTr/.o; v.c(i 
dva?^UTtxo?. y-al o[(xipETt7.ou |jiv I'ctov to oiotipEcv to TrpoTE&EV ysvo; v.. t. X. (cf. Amin. p. 3;),4). 

ad p. 1,8 c' Tpi'a atsl toc o-/.vrjpoTEpo'j? (Amm. p. 38,14) || 15 w; Ta FaX^vsta oui. || 
16 (b? to -Ept 'f]p,aTjVEtot; om. || xctt to pocao; || 17 (u? q 'A-ooEr/.Tr/./j om. || expl. xov 
d/poaTrjV OTrouoctio'TEpov slvai TtEpi ttjv dxpoaaiv ETrayYsXXETat toutwv to pilBXiov d-rjXXct'yilai. 

ad p. 1,9 C' 'iTESyETO 6 Ilopcpuptos C'jvto[j.ov zotrjOai ttjv SiootaxaXtav xtX. (cf. Atum. 
p. 39,9). 

Vaticanus 309 [Bvandis p. 57 no. 83] bombycinus saeculo XV ex- 
aratus initio mntilus est, nam f. 1 incipit x6 0£ sloo^ U-zxax jisv xoX i-l 
TTj? ky.da-crjo ixopcpyj?, xafto sipr|-7.i Trpioiov jisv eloo? a^iov xupavviooc. ixsta to 
"•£V0^ TO £100? £Ta^£ 017. TO T(ov rr^k ~t £iv7.i TO '/svos "/.7l TO eIoo? xal Ota TO 
TTpo; allr^la auTa X£Y£3i}ai xal 017. to JJ-vt;;!.-/]; tu/^iv to £':oo? £y ttj tou 75- 

VOUC UTTO'ipa^-^. £TU/£ 6£ li-VVjfJLTj? TO £100C £X£rvO, 0T£ £Ik£V 6 T£/VIX0C £0'.X£ 

aYJT£ TO 7£vo? ;xrjT£ TO £looc 7.77X10^ X£7£C^7.t, qiiae facllc cognoscitar 
Byzautini cuiusdam esse Davidis librum excerpeutis. liaec opinio 
firmatuv iis quae f. 1^ sequuntuv scholiis, quae magnam partem cum 
Davide ad verbum concinunt. quam explicandi ratiouem cum apud 
alios Byzautiuos depvebeudimus, turn Psellum ea usum esse ex fius- 
tulis, quae quidem illius mibi iuuotueriut, ai)pavet, uude Biaudisii nota 
corrigatur. 

Vaticanus 310 [Braudis p. 57 no. 38] cbartaceus- uovus Ammonii 0^ 
librum exbibet f. 1— 29'". post prolegomena Ammonii priusquam com- 
mentarium ad Isagogeu adiectum incipiat, baec leguutur: 'H ok ipa-z^vsia 

£St1v 7.(JLJitOVlOU cptXoaoCpOU TOL» £p]i,£(,'oo OOyl aaU-tOV'oD TOi CJ7.XX7. X£-|'0[l£yOU, 

Tou oioasxaXou ttXwti'vou X7t opri'lvou?, o? xat Itti tt^? ^aaiXEiac xoixooou ^73'.- 
Xiojc y)v, 7.XX7. TOO £t:i ttjc ^as'ltiaq tou |i.£",'aXou Xiovxo?. f. 29^' TTpoXs7ou.£va 
X7Tr^70pi(ov otixtiajviou. iuc. Itteiot] xr^z 'ApiGTOTlXoo? £vto^ iJiXoasv 7£V£ai}ai 
©iXosocpia?. ex si)ecimiue, quod debetur Torstrikio, intellegitur codicem 
prope abesse ab editione priucipe. 

p. 2,18 ow[j.Ev Iv T(I) -apdvTt 'iY'-k'W^ "^Ml ^^ ^^^'T^ -poiEZcX&Elv || 21 post te/vc«; 
add. xal STspo? ex -fj; iTJ[).o\rr(<.oic. eotiv || 23 dvn tou om. || 25 ttote] te || p. 3,1 6 os 
TrXdTwv out(u? opt^ETat Tr,v cpiXoaocptav || 2 yvuiat; ante Oei'iov colloc. || 4 Td] te || 9 ydp 
xd II p. 4,16 Ev [jleXettj Davd-o'J opi'Cst ttjv cpiXoao'fiav || 18 tw toO tiX. || 19 dvay^O'j? || 
20 d-6] iizi II £xpt'[j.aa£ (sic) || 22 dfipaxiioTT;? || 23 aor^v || 25 ev tw t:. <];. yp^P-i^-^xt || 

Vaticanus 1021 [Braudis p. 54 no. 17] bombycinus forma quadrata P 
saeculo XIV vel XV scriptus inde a f. 11 Ammonii librum praebet, sed 
prima duo folia receutiore mauu exarata sunt, f. 12 desinit in verbis 
ycopiCouaiv eauTou^ xou awiiaTo? (p. 5,25). quae a priore manu profecta 
sunt, ex specimine, quod A. Man dedit, coUigitur, mirabiliter concinere 
cum codice F, neque vero ex illo transscripta esse, sed ex eodem 
fluxisse exemplari. XXVI SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

p. 69,-J-2 xc(i £"pa J! 2') xctt om. || p.'70,l s-jeiOcI; te -/m \\ 2 ooro;] ocjto; Jj '5 .j.tj 
autc prius Etoixw-cf-ro'J colloc. || G -/oil tou £Joi7.u)7C('to'j om. || uTiapyjiv || Vo aT|f<ctv || 
15 ea-tv oni. || IG too piv XoyizoO to (jiv || 1<S post yevo; add. u-cz'pyst || eloo? oin. || 
23 Tj oin. II 24 otocfipousctt |j 2o oiacpspovrct (yp. a/saei otct-jopct in mrir. m.-) || tu; -/.at vj || 
2G Yj cm. II TO a-JTo] ctO-rf^ || 28. p. 71,1 T; [jiv xaTdjilotai; ... -j-ofp-yEi, r^ hi civc<,3o(CJt; 
colloc. II p. 74,4 Tou (ante eiSou;) oni. || 8 yviopi.aioTdTO'j || 9 l-i] d-6 || 13 x'/i om. i| 
10. 17 v.^ o'JTtus] eka eIoo?. 

Parisinus 1928 [H. Omout II, 1G5] chavtaceus saeculo XIV vel XV 
piaeclare exaiatus f. 28^— oS-" Ammouii librum exhibet titulo praeniisso 
'A[xfj,tovt'ou Tou Ep|j.£tou 7rpoX£7otj.£va etc TY)v cpiXoaocpt'av -ocactv. ante titulum 
in sunirao margine liaec addita sunt otijiawvio? 6 a^/xa^ s-1 xoaooou xou 
PacriXsu)? r^v, xoutou [jiaOr^Tcd TrXtoTrvoc xcd topqlv/jc. auixwv.oc os 6 spust'ofj 6 
£?-/;70uijL3vo^ TO -(zpov j3iP?aov r^v st:! r7,c paaiXsiot? Xsov-oc -oi asYaXou. to-jtou 
[iail"/j~at TToXXot', xai 6 sucpusSTCdCi- iwctw/)? 6 cpiXoTrovoc xc(l 7Xsc7.vop£6c. r^ oi 
ys spfjLO'j-oXt? Iv aiYUTT-u) (cf. codicem Vatic. 310 [O'']). 

Ammonii commentario insertae sunt expositiones ex Photio et Ma- 
gentiuo suniptae eorumque nominibus aut in textu aut in raargiuibus 
ornatae. Pliotii libii eadem fragmeuta hie inveuiiintur, atque in codice 
Monaceusi 222 (M), quern quaeso revolvas. Magentini fragmeuta congruunt 
cum eo commentario, qui codice Coisliniano 170 plenus servatus est. atque 
etiaui margiues scholiis iustructi sunt, alia nominibus carent, quae ex 
Davide fluxisse videntur, scilicet per rivulum Byzantiuum, alia notam sx 
Tou (x^-j'cVTr^votj prae se feruut, alia deuique nota sx t&v to5 '}sXXoij signata 
sunt, atque ea quae Magentino attribuuutur partim cum codice Coisli- 
niano 170 congruunt, partim a Magentino abhorrent et consentiunt cum 
Ammouio, unde proclive est conicere, scholiastam haec non ex genuino 
Magentini libro deprompsisse, sed ex ilia ampliticata recensione, quam ex 
codice Coisliniano 157 (T) cognoscemus. Pselli excerpta incipiunt in 
margine f. 50^ (Ix kov tou tLsXXou. 6 os oao ouxco? £p[j.-/)V£6£i -6 irapov 
)^(jopioy 6ia QUO ETri^Eipyificz-cuy cpr^al oti sv tw ottoIov xt E(Jti xa-r^YOpETtat vj 
oiacpopa, (Lv to -pw-ov iaxt toioutov . . .) et Ammonii libro f. 58'' absoluto 
f. 58'' continuantur, ubi titulo apposito u-atou twv cpiXoofo'^wv tou C^eXXou 
£t? TO 7r£pl oiacpopa? ad lemma oiacpopa oe xotvtb? -£ xal lot'ioc leguntur 
"En 7:pox£p7. To5 eIoouc 7j oiacpoptx. xcd oia xt xt^v xpiV/;v iXa/o xaciv; oi7. x6 
£tvat xo yivo? xai xo £iooc xwv 7:p6; xi, tbc Eip'/jxai. r^;j-Er>; oOv a-ouor, e~' 
aux/jV xyjv Zioo.T/.c/Xiay zr^c 6ic<cpopa; /a)p-/;3(juix£v xat xa xax' auxTjV EcExaatoasv. 
ufXET; ok (u xr^c EisaYw-jr^; cuva70)vt3xal T.d.:ir/y pacrxtov/jv xczl "(z'vxa u'-vov c/.tto- 
xivaSa[XEvoi xaxa Trooot; iixol auvxpr/EXE. Pselli commentarium explicit f. 65'' 
op'.Coucri OE auxo ouxaj;* loiov saxt auu-i^Ep/ixoc avxiaxpECJov. specimmis loco 
ipse codicem perscrutatus et ad Ammonii librum varias lectiones sub- 
iungam, unde nihil auctoritatis codici vindicandum esse cognoscitur, et 
pauca ex marginibus scholia adiciam. 

p. 1,4 xax om. || 9 post ytopiCouai add. toijto || Aav^avo'JSt 1| 12 rotr,tc(i? te || 13 hi 
xai II 14 £fA.(xv&avo[jL£v || 17 te om. || p. 2,1 u-oxei'jjlevov (jj-ev om.) || 2. 3 uytctaai o'j 
aToy. II 3 [XEv om. j| xd g-iXct j| 4 ol [j.ev o'jv opiap-ot |j 7 rEpi-oi/jTix/j m'. : TtEpt-oirjTtxrjv CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxvii 

a'JTTjV m"-. 11 12 a'Jxf,; om. j| 1-4 /) o^ dt5-:[J0v. j' oOpavtot aw\j.oi~'x '.\ 15 -otTj5at ol'j-ol d)}A 
■jfvuivai xauxa l| 17 xai om. || 19 oXtyio rt -po£?.9£tv || 22 -pco-o; opo; || p. 3j 1 6 oi 
:T?,o(Ttov o'JTio; op^Csxat ttjv 'xnXoso'ft'av || 2 yvdiat; ante ftstujv colloc. || 4 ei; te xa OsTa || 
6 droot'o.] 7rapaXGt[i.|':ic(vovxai || 7 xs snperscr. rn"-'. || v.at xw dactcpil || 10 xa&o || cJ; xa om. || 
6 -oiTjXY); ar,ij.ot[V£t XEyiov || 14 6 -otr^XT]? tprjat || 15 ooxr^ps; || 16 ^o-'Aztoli sauxov y.ax^ 
a'fxcpu) ^^ofjiotoijv II 19 T:poxi'ftr]at || %zCi) ia-zi \\ 22 6(j.otov x' ddavdxcov xai ya[j.at || 
24 u-dp/.] sfai II 25 xat 6 oc'v&p. || 29 xo-ixoi; xot; aXdyotc || p. 4-jl [j^ev ydp || 3 xoii d'v&p. 
xc 7.0(1 xou tlsovi II otacpepEt || 4 otacpopou; |1 5 ry om. || 6 OsuJ superscr. || 6 oupij-TjOEV 6 
cptXdaocpo? II 7 Xexxeov || 9 Trpazx.] -povorjxtxaf || 10 S/cdxEpa || -po^'Ssov 1| 

f. 28 V in marginc: /pi) oe xov 6'pov uyiEaxaxov stvott. uytEta Be 6p[3[j.o\i Eaxt xo jj-T/Xe 
IXXEiTietv [XTjXE -Xsovd^Eiv xott; Xeceoiv, xof/.ta oe xd xe eXXei-eiv y.ai x6 -AEOvd^Etv xaT; AE^saiv 
xeXcIo; oe opiapid? isxt 6 dvxtcxpEcpwv -po? x6 opiaxov, dxE^vTy? oe 6 [avj otvxiaTpcOw- <i'J"i 
oviv 6 £aXei-(uv xc(I; Xc^eciv dvxiaxpccpEi O'jxe 6 -Xcovd^tuv. oxe ij.ev -po ~XEOvdact xat; 
Xs^EOt, Xei'-ei xoi; zpaYP-actv, oxe oe XEt'i/Ei xotl; Xesegi, -XEOvd^Et xoc? rpctYpiaatv. waxs 
XsyEtv 9au[AaGx6v tj cpuat; E'^EOpE fj.Tj/dvr,ij!.a, svoEtav rXo-JxoOaav y.ctl -XoOxov 'j-07.ptvo'ij.£vov 
EvSeiav. orov 6 teXeios 6pta[i.6c xoij dvOpw-ou Cwo^^ Xoytxov Ovrjxo'v foo'j dvxtjxpE'^EU ddv 
ouv XEt'tl'-^ [Aia Xe^ei, nXEOvd^Et xots "pdyfj-aat, oFov ^ujov Xoytxov ■/.. x. X. 

f. 34'*' in margiue : [ex] xoj fj-CiiyEvxrjvoiJ .... oid xi Eiai ttevxe csiovcd v.al ojxe -Xeicj; 
O'JXE IXdxxovE; ; oto'xt xwv v.axrjycpo'jaEviov xd jjlev h xu) xi E3xt xax/jyooEtxctt, xd oe Iv xio 
ozoidv XI laxt. xai d-6 fj.Ev xwv xaxTf;yoyo'j|j.£V(i)v iv ~w xt Eatt yi'vovxai o6o cpiovat, xd xe 
y£vo; xott xd eIoo;, d xai dtacpEpouou xa86 xd piEv ysvo? xaxr^yopElxoct xaxd -XEtdvcuv xczi 
Stacp£pdvx(ov xw eiSei, xd ds eIooc xottd -XEidvwv xat otacfEpdvxcov xdi dpi!}[ji(u x. x. X. (cf. 
Magentinum in codice Coisl. 170 f. 173 v) 

f. 40 V in margine: iv. xoj fA-zyEvxr^voO. xi dtacpspEi 'Jroypacpr] dptajAou; dtacpsptt o'xi r] 
[AEV biToypacpTj i^ i? Exufj-oXoyta? Xa|i.^dvExat /) Ix xy); xuiv a'j(i.p£p-ir)xdx(ov auvopoii-T];, '/) xai 
xuptwc u-oypacp)] XsyExat. I; £X'jij.oXoyta; (j.£v, otov av&pu)-d; £3xt xd S'jvd[i.Evov dva&p£fv d 
d'TTcorsv r^ xd d'vco e/ov xou; tbra; x. x. X. (cf. Amm. p. 57,14. Magent. in cod. Coisl. 
157 f. 3v). 

Paeisinus 1843 [H. Omont II p. 151] bombyciuus saeculo XIII vel P'' 
XIV exaratus f. 11 exhibet titulum 'Aiiijkovio'j cpiXoao^ou s^Yj-zjcfrc taJv ~iv-z 
cpoivoiv, sed commentarium iucipit MsXXov-s? abv dsoj aoyssOai tou TzapovToc 
au^Ypaaixato? ta £i(oi}6Ta utto -tov Iqr^-f/jTuiv L'/itsIa&ai zscpaXaia oztoj xov 
apiilfxov, uude apparet, uon Ammonii librum, sed Davidis commeiitanum 
omissis i)rolegomeuis lioc codice coutiueii (cf. Braud. p. 16'''43 Cramer 
p. 434) titulumque uou recte se habere. 

Paeisinus 1844 [H. Omont 11 p. 152] bombvciuus saeculo XIV ex- P*^ 
aratus inde a folio 87 Ammonii librum habet titulo apposito aaacoviou 

cpiXoaooou xoG! epixsiou ■npoXs-'OfjLSva stc xrjv ©iXoaocpiav. I^Vj-j'yjaic aixjKuv'ou si^ 
Tot? -£VT£ (cwva;, cui altera manu addita sunt -opcpupt'ou 8? ixaf)?;; (sic) r^v 
7:X(i)itvo'j TO'j X'jxo-rjXtiou. specimen deest. 

Paeisinus 1845 [H. Omont II p. 152] bombvcinus saeculo XIV ex- P*^ 
aratus foliis peresis ac mutilatis, extremis prorsus laceratis constat, in 
principio quaedam folia omnino interiisse videntur, nam f. l"" titulo de- 
siderate iucipit a verbis to 7.-opo6[x£vov ■za. ovxa r^ oG'Ttoc li[';zxa'. ovxa vaq 
Trpa-jjia-c/. ucpiata'jj-sva wc] 6 av!>p(o~o? xat tTrTzo?, quae Leonis Magentini esse 
docet codex Coislinianus 170, ubi ilia f. 165^' leguntur. et quidem Ma- 
gentini commentarium exhibet codex Parisiuus tantummodo usque ad ^xviii SUPPLEMENTUiM PRAK FATJONIS I 

verba o os af/iDiioc o czpiUij.rj-oc i-ti aioiio-y. ctaiv, E^ii illatv, -/.'jouoc 05 -037. 
totura Xs-j'STfzi (f. 192'' codieis Coisl. 170), quae f. 16^ iuveniuntur. f. 17 
l)iblioj)eg"i culpa non sun loco iusertura est; tianspoue illud ante f. 7, turn de- 
fectum, qui inter sextum folium (si oe ojc ysvo? Xs7oixev o':i)et sei)tinium(s'j-j'x(ii- 
tixov oyetuc) exstat, recte suppleveri?. f. IS"" — 23^ Por])byvii Isagoge con- 
tiiietur, (inam Aristotelis Categoriae sequuntur (f. 24'' — SS""). baec ad nos 
non iiertinent, ^ed scbolia, quae in marginibus ap])arent, ex parte ita 
oblitterata, ut extrieari vix possint. etenim florilegium praebeut ex tribus 
vel quattuor comnientaviis cnmpositum. Davidis quidem et Eliae singula 
repperi excerpta velut Davidis (f. 1'') 7.7:cipou3i xivk on oii tt i~=\ ~trA ysvou; 
xctt sioouc [sitlSv], oux zTzoir^acizo [[xvs''av] xal t(ov w/.Xtov oiov ot7'ioo5c, loiou x7.t 
au[x,3s[3rjXOToc. sost. (?) "|'«r^ C'/ltsiv x7l k-\ Tout(ov E'.TS u'^s:;r/)x= xtX. ex Elia 
scboliou quoddam ad Categorias adiectum est, sed ex Isagoges com- 
raentario depromptum, nam in f. 24^ margine baec leguntur: -ctv iV 
cpu)^oy -ac xpsi? £)^£i ouva'jxsi?, &p£7rTtxv}v, 7.u?-/jtixyjv X7.t -y^y xoui oti-otou "jcvvy;- 
Tixv^v. xat £1 [X£v iyzi TOtuxa? jj.ov7c. A£*'£Tai cpuxov. oto xat 6 cpiXosoco.; ■^tXajTivo? 
eXs^e 7:£pl TU)v xai? ouvajjiEdi xa[jx7i; i^yjiknX/jvxai'j oiov xtj xpocprj xal x^ auvouata 
xaxacppovouvTwv o£ XoYixf^c i}£a)p''a? oxt xivouvsuouat d'jiOOsvopo&Tjvai (sic) xxX. 
baec scbolia nomine carent, aliis nota xou i^ia praeposita est, velut 
f. 1^' xou i^ia. ai oouvat apa Tipo xuiv ttoXXcov stal tj iv xoi; 7:oX).otc r^ s-i 
xoi? iroXXoi? X7i u3X£po'(£V£Ct (potius uaxspoYSViu) ; X7i XsYr-jjisv oxi xal rroo xiov 
TToXXoiv xxX., f. G"" in margine intimo legitur xoO ySa. -6 £160; iv xaj xt 
saxi xaxr^'j'opEtxai, y] o£ oi7oop7. iv x«> o-oiov xt iaxiv. £i Si xi; ziiiq oxt xat 
xo Eiooc iv xto OkoTov xt iaxt x7x-/)Yop£tx7.t xxX. f. 6^' denique xou r^Xta. oxt 
■7:7.37 cpcuvY] iv cptXocjocpta utto x76x7? 7.v7>,'£X7i (cf. praefatiouem Porphyrii 
Isagoges p. XXXIX). sed cave credas baec Eliae nomine ornata scbolia 
ex Elia ipso bausta esse, nam in baec eadem ratio cadit quae in 
scbolia Viudobonensia codieis pbil. gr. 139, neque debebam scboliou 
Parisiuum ab scboliis Vindob. in Porpb. praefatione seiungere. nunc 
Parisino 1845 a me inspecto facile intellegitur omnia baec, quae Eliae 
noraen prae se feruut, cum aliis nomine vacuis (velut f. l"" r^ X7t otd xouxo 
-poaxstxat x6 xat oxt ou jxovov ei? xd? dpiaxoxiXou? xaxr^Yopt7? [autxpdXXsrai '/jfi-tv, 
dXXd xat £1? xd? d'XXa? (1. d'XXojv) xaxr^yopta?] • £Ypa'];av ydp xaxd Cr^Kov xou dptaxo- 
xsXouc x7.t ot sxottpot auxoGl xaxYj^opia; x£ ©Eocppaaxo; xxX.) ex eadem Byzautiua 
recensione fluxisse, unde scbolia Viudobonensia originem traxerunt. 

Reliquum est tertium scboliorum genus, quo ea quae ex Ammonii 
commeutario deprompta sunt nomine vacua continentur, ut f. 2^" legitur 
X7i)' 6aoiox"/jX7. . . . (aioz 01 ovoix7xo{)£X7i TTpojxot xdc X(J5v 7.vi>pu)7r(jov otacsopou? 
YEVESsi; ot7xprvai ^ouXotxEVot (cf. p. 53,12), explicit otd xouxo iaa»c sittev dti-cpt- 
pdXXwv X7t auxoc (p. 53,22), f. 18' idem scboliou iterum occurrit, sed ex 
alio Ammonii exempio derivatum, incii)it enim t'ato;: usv ouv ot vou,ot)EX7t 
(sic) irptoxot xd; otacpopd? (sic) xtov dvUpwroDV YEvsast?, ex[)licit i'sw? eT-ev 
iTTt oiaxaY[xo5 (sic) aia^tpdXXcov X7t auxo^. accedunt alia pauca, velut 
f. 18^' xpi7 Et3t xd -oiouvxa xo'j; viou? oxv/jpoxspouc, xo jj.rjXo; xa»v X£yo}xev(ov s CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxix 

(»; xa ^otXr^vsiof, to acra'-fk twv Xs^stov (be xa -3,01 2p[i.-/]vs''7.c xctl Xuxo^ptov 
(sic) xai xo xa»v votj^j-'Z-wv pai}oc to; X7. TrXcxojvr/a (cf. p. 38,14), f. 18^' 
saxia7[J7/frja3vrjV otov xtva -uspl auxcov r^oizlxai xvjv oioaaxotXictv 61a uctpaosqfxctxoc 
SX7.3X0V r,!J.^3c oiodaxcov xtov -rcivxs (cf. p. 64,6), osi ouv ixd'ax"/;? (p(ovY)c xov 
6oi3[xov TToisiv r^zrji xr,v GxiaYpa'-piav ouxco? xxX. (p. 64,15). his exeraplis allatis 
iutellegitur, ilia scholia ad Ammonium nullius esse momenti. 

Parisinus 2051 [H. Omont II p. 184] bombycinus forma (luadiata P« 
saeciilo XIV exaratiis Ammoiiii librum exhibet f. l--— 48\ et prole- 
gomena et scholia titulis oruata sunt, f. 1"" dtxiLtovCo'j cpiXoao'f'ju xoi 
spixsiou r.rjrA=Y)\i.zvrji zk xrjv cpiXoaocpiav , f. 15'' xsXoc x(ov TrpoXsYoixivwv, 
f. 16'' a/oXia SI? xtjv •KOpcpupiou 3107.7(077)7 7.-0 'iojvri? 7;x[X(oviou eiXociocpou. 
sed commentarium mutilum est, desinit euim in verbis xo loiov Tpo? 
|xsv xo 78VOC X7.1 xr)v 3i7.cpopdv X7.1 xo zlo'-jq r]oq Tr7.p7.[i£[3X-/jxai (p. 124,1). 
ex specimiue, quod dedit M. Dufour, couspicitur codicem ex exemplo 
codici D simili derivatum sed correctiouibus ot interpolationibus ad- 
missis depravatum esse. 

p. 1,5 O'jvaTOv ^cxt II 7 OTjXwTtxo? a'jv-ro;j.o; |[ 10 rd -[Ay ij.i-'x \\ 12 -otr^xal? T£ xai || 
13. 15 Xqo[J.£V(ov— -pc(y;j.ctTt recisa jj 17 xe oui. || p. 2,1 (jiv om. || rh^^wtziva. \\ 3 xd 
^i)Xa II 4 ouv 6pta[j.oi coUoc. || 5 v) atio xoO a'jvc([A. || 7 (os oxav eitkoij-sv om. || 8 post 
Guvaji-cpoTEpou add. (b; orav £fe(u[j.£v || xr/vTj] {aTpiy.Tj laxi || 10 xd oopdvta— aixtov recisa || 

12 auxrj? xov 6ptaij.6v || ouv] xot'vav || 17 xai om. || -aXaioxeptov] rJlcii \\ 19 ois^iovxa? || 
oXi'ya T:pot5£7r£X{}£rv || 20 o'jv om. j| oi oin. || 22 post Tipioxo; add. optajj-o? || 23 -poaxi- 
&£xat II 25 T; cp'jat; xou avSpib-ou || p. H,l 6 os 7:Xgct(ov ouxtu; optC^xat xtjV cpi/.oao'ft'ctv || 
2 Yvoiai; ante Weuuv colloc. || 4 £U xs ft£ia |1 5. G (b; Eip'/jxat om. || 7 totoOxo?] xptxo; || 

13 xou oXou -icoa|j.o'j || 15 sauxov l?o[j.otouv || 19 ciaxs ouv || -^ om. || 20 61] ydp || 25 ^tcei || 
29 0£ xouxo'is xoTc iUyoi^ C^ot; || p. 4,1 fxlv ydp || 7 (bpt'saa&ai || 8 yvcoax. y.ca T:povo-(j- 
xiy-ai II 9 al (post -/.at) om. 1| 10 -p6; Q-eov || 11 xw (xIv— xw oe || Ixouaiv !| 12 xt]? 
i'j/rj? Gin. II i-ijA£Xo[j.£vo; || 16 £v jaeXextj &avdxo'j i| 17 ozio; 0£l om. || 18 post xt; add. 
djjippocTCicbxrj? II xio xoO ttXccxwvo? || 19 dvayvou; ,a£X£xdv || 0£ iter. || 20 aTio] im \\ 21 a-jTo 
om. II 2G x(o v£(o xo'JX(i) II 27 xat (post ydp) om. |1 28 eauxou? |1 p. 5, 2 (J.rj0£ || 3 6/j] 
0£ II 5 ot-oopaactt i| 12 aOxoo || U xat || 13 -xpct-ouaEvrj || 17 d-o om. || 19 xov &ctvotxov || 
xTj? '1"JX^? II 20 Trdvxtuc om. || 24. 25 cptXoaocpot (b; C<-u'/x£? || p. 6,3 cpajxEV -/.al oux r/. xou 
xeXou; optCeO'^ai |1 oxi xouxou] ou ctu-rj || 5 0£i om. || aTTOOEOOfjivou? || 6 [j.£po?] [J.dv(o; || 
10 av&pojTtci) om. 

Parisinus 2087 [H. Omont II p. 191] bombycinus forma quadrata P' 
saeculo XIV vel XIII praeclare exaratus f. 1—13 exhibet Ammonii pro- 
legomena titulo apposito 'i\ij,[i,(jovtou cpiXoao'fou si; xa? rdv-t 9(ov7'c, iude a 
f. 14 post titulum 7.tj.;j.(oviou ciXoaocpou sp}x-/;v5i7 su xa? -svxs cp(ovd? Por- 
phyrii Isagogeu instructam Ammonii commentario. specimen dedit M. 
Dufour, unde apparet codicem et neglegenter transscriptum esse et ex 
exemplari correctionibus iuquiuato sed cognato, ui fallor, codici E de- 
rivatum. 

p. 1,5 optajAtuv] otopi3(j.d>v II 6 -pdYj/a xi dyvooupicvov [| 8 6poi}£ai(ov || liCElva || 9 TEptX.] 
Xa[j.,3Gtvouai II 12 nor/jXaT; x£ || 14 £[j.av!}dvop.£V || 19 [xev om. || p. 2,1 p-Ev om. |i dv&p(b- 
TTtva II 2. 3 uytocactt, ou axo'/. || 3 u7ro-A£t[X£ua || 4 d^^d'Aio^J \\ 5 ziXou^ zoxe oe ex xtov 
cuvapiooxEpiov II 8. 9 iv. oe — -EptTroujxixrj om. || 10 u7ro-£i[J-'Va || U xal (post ouv) om. || XXX SUPPLEMKXTrM PRAEFATIONIS I 

\2 ri'^Tf^z om. II o'jv] toi'vjv || 13 [xeptxrjv || 14 •/] ora. |1 17 -oX^.oi o^ -o'/C/.n/ui^ \\ IS av.ipo'J \\ 
li) dXiya -Xei'o'js TTjiocsTrEXi^eiv || 21 post ■zi/yxz add. /.at Exspos Ig d-'j[j.oXoyi'a; || 23 stai 
(utrobique) || p. 3,1 6 oe tiXcctiov ootcu; opt'CeTat t/jv cptXoaocpi'av || 2 yvdiat; ante Sei'cov 
colloc. II 6 om. II 4 ei; te OeTcc || 6. 7 to; EtpTj-oct om. || 7 tu> daacpEt || Totoiixo; 6 opta. || 

10 xcc&o Tra'v-a || 11 >iyovTcs] Xsyouai y^P II 14 to; ol auroi Xsyousi || 16 auTov £;o|x. || 
17 TrctVTct; || 20 xaXov || 22 ou-to te || 24 ujzapy^o'jat ora. 1| 27 "ztXzujTr^za. \\ CeIv || 28 oe 
ora. II xat ora. || 29 toutoi; toi; C«>oiS TOi; dXoyots TioXXi oi^cpopa orctp/ousi || p. 4,1 o^.Xt) 
U.EV ^a-t xotvcii; lOioTT^; || ouv om. || 3 ttoXXoI || 4 otacpopo'j; || 5 to (prius) om. || 6 oe] 
O'jv II 7 ouTo; II Xext^ov || 7 -/.at TrpovoTjTixat || 10 tt); 'L'jv.Tj; om. || zpo; i'}£6v || 

11 EyoutJtv II 16 Iv (XEXsTrj SavaTou Trjv cp. || 19 dvayvol);, toos or) xp'-jTito || 20 duo] £rt || 
fidpTu; II TO om. || 21 a'bTOv || 23 -i^^^XaT' || 24 -/.azov %m. \\ 26 d7riau(j.j3aaav || 27* toO 
&av. prji^sTaa || zai ydp TiXdrtov || 28 sauToi; || o-jv om. jj p. 5,2 dvi}p. ou SeI oe || 1% 
om. II 3 xal ^doio; (ou om.) || ou 8e oei || EauTO-j; || 4 -XrjjjiXTjptct || 5 droopdaat || 

8 -pOSE/E Oviv II 11. 12 OEOETat TO a. T^ i. II 12 £5Tt OE XCfl II 13 8v Xai II OEOEXat oouX. 

Tto ato(j.aTt a'JTui zat -/paTO'jjjiv/) || 14 Tto atiupiaTt || 15 ttj 4''-*"/^ II ^6. 17 /top. r7;; 'i^'Jy/i? 
TO ato[i.a II 22 eti om. || eti xctt TO'jTtov || 23 Gxttboifj || 24 TrdvTto; || 24. 25 cptXoao'fot 
^puivTE? II -/at To5 c. II 29 yvtbaiv || p. 6,2 ^TttaTi^iJirjv om. || 3 othv oe] ote || t^Xo'j; oj 
auTT] OToy. II 5 d-ooEoopiEvou; || C piEv (prius) om. || \).ifjo{\ [xi^io-^ || 8 [j.£XETrjV Eivoct &ctv. || 
10 dv9pto7rio om. 

Pf? Paeisinus 963 [H. Omont I p. 1<S6] chartaccus saeculo XVI scviptiis, 

imde Brantlisii excerpta p. 9 -■'35 — lO'^lS sumpta sunt, ilium virum doctis- 
simum iu errorem deduxit titulo ad Ammonii librum appnsito (f. 357) 
'Epixciou (piXoaocpou TTpoOctopia si? tt^v siaa'jtoYrjv Tiopcpuptou toij 'foivr/.oc, (luem 
socordia libravii c/.ij,;x(oviou xoCi iu principio omittentis ortum esse puto. 
etenim librarium exemplar bouum ueglegentia raisere depravasse iutelle- 
g'itur ex speciroine, quod JM. Dufour praebuit. 

p. 1,5 EX Tc optsjxtov, S)^£TX£a3Ttxo'v (sic) II 6 dyvoo'jixEvov II 7 post 96CIV Brandis 
ex ingenio defectum statuit || 8 Ttbv] xat || 9 ti dXXoxptov || 10 Tot -pdy[xaTot || 
Tiov] xal II 12 TtOiirjTaTc te |1 13 to; om. || 14 l[Aav&dvo;x£V || p. 2,1 (j.£V om. || dv^pio- 
TTiva II 2 TTEpi] 7:apd || to] Toij II 3 textov || ra I'jXoc || 5 xal om. || 5. G tgc u-o- 
xEipiEva ra.^ II 6 EiTrtpiEv || Trspl] Trapd || 7 to; oTav £i'-totj.£v om. || 8 post G'jvctfAcpoTEpou 
add. to; otkv EiTctopLEv taTptxiq ^gti || viEpl] napd || 9 6[j.otto;] ofAto; j| i-tar. ouaa] It.w'j'jol \\ 
10 UTcOXEi'jXEva II Tct o'jpdvia om. || 11 oyv xai] oe || 12 autov tov op. (autr^; om.) || ouv] 
Tot'vuv II 13 xaTayt'vETCd || 14 i^ om. 1| 15 -Epi] -apd || 17 xal ora. || opt'aavTO Ttov TrdXai || 
[j-r] om. II 19 oXtya Tipo; ezeX&eTv || 22 -puj-o; opiSfxo; || 25 ti || t] cpuat; tou dv^p. || 
p. 3,1 6 OE TrXdxtov ouTcu; opi'CETai t/jv cpiXoaocpt'av || 2 yvuJat; ante ^Ettuv colloc. || 3 to 
oacpEi II 4 £i; te Oewi; (sic) || 7 toioOto;] TptTo; || 8 6 om. || 9 opi'iaxo || Ta; om. || 
13 Toii oXou X. II 15 StuTrjpe Itbvtov || 16 sau-ov ISofx. || 19 toat' ouv j| rj om. || 21 oute 
rpovota II 23 te xal ^idiv || 29 to'jtoi; toT; dXoyot; ^woiz \\ p. 4,1 [aev ydp || 2 ota'jopdv 
o'jatotv II 3 TtoXXol I! 3. 4 xaTd oust'av || 4 ota'.f.£po'j(jav || 6 post dv&ptb:ri)i add. egtiv o'jv 
Tj cptXoaocpt'a oixottoGt; &£U) xaxd to ouvaxov dv&ptbiTto || 7 E'fctov || 9 at TrpaxT.] TTpovoTj- 
TLxai II 10 TYj "l^'J/rj II -p6; i^eov || 11 t(ov jxev || ej^ougiv || tw oe || 12 tyj; J^'J"/^; om. || 
^-qxeXop-Evo; || 14 opiaaxo 

V^ Paeisinus 1900 [H. Omont II p. IGl] bombycinus forma magna 

saeculo XIV exaratus est. prima folia lacerata sunt, f. 4"^ legitur Tipa^u 

Tpix'/j. TO xstaptov sTciycipr^txa xtov dvatpSTtovrtov tyjv cpiXoc»o(piav iyzi tootov 
TOV xpoTuov ■r^ '-^ikoaryz^iy. r^ "j'vtoai'; sativ, quae Davidis sunt (cf. Brand, 
p. 12"'21), sicut id (piod sequitur iu Categorias commeutarium (f. 99'), Rui CONSPECTUS LIBRORLM MSS. ET IllPR. xx-^i 

appositus est titulus i^^;r^a^.: aw i>3(o 7(ov o£X7. y.r/-r-;orjiuy/ -r^: 'sikoavsia: 
anh C5«>v9)c 07.^ to xou OsocptXEaTaTou cpiXoctf/ioy^ Davidi attribiiitur. 

Marcianus 201 [vide praefatiouem Porphyrii Isagoges p. XXVIIP)] Q 
scliolia ex Ammouii et Eliae in Isagogen commeutaiiis coug-esta exbibet. 
atque Ammouii nomen uusquam iiiveuitur, Elias in paucis scholiis ex 
illo depromptis laudatur ac testimoniis iusignibus fiimatur. quaraipuim 
ea spes, qua eodicem pro sua vetustate ad emendandos libros plurimum 
valere opineris, vereor ne te fallat; nam perlustrantibus nobis totum 
hoe scliolioi-um corpus scholiastam rem suam satis libidinose egisse fa- 
cile apparebat. scholia sine ulla ratione ordiue saepius turbato coUecta 
sunt, cum alienis expositionibus interdum ita confusa, ut Ammonius ex- 
tricavi vix i>ossit, et omissis partibus contracta et additameutis ampli- 
ficata. quaedam additamenta ipse Ammonius alicubi eadem fere quae- 
rens sclioliastae suppeditavit, alia David, quem ex Olympiodoro f. 2'' laudato 
aguoscere mihi videor, alia denique eaque satis frigida ipsi debentur. 
qua quidem ratione fieri non poterat, quiu verba multas paterentur 
correctiones; tamen quibusdam locis praesidium emendandi me inde re- 
petivisse adnotatio docebit. atque ut cuilibet scholiastae rationem iudi- 
candi potestas fiat, quaecunque ex Ammonio fluxisse videutur ab H. Vitellio 
descripta hie subiciam. 

f. Iv Amm. p. 20,21 iuc. staaytoY/] s-'-YSYparrrcft, tT.twri \\ 24 \^Qi,i zha-iwfr, pergit -cpi 
TO'JTWv o'jv -riov t' vca-r]Yoptuiv (p. 20,15) || 17 -/.at om. ]| y/ri] ouv || 18 ocfAOt xctt cptXo- 
ad'fco; om. [| touto || 19 ivAa'z-f] twv cp.wvdiv || 20 8uvTjacba£>>a || 21 Trepi xdiv y.a.-r^yj- 
ptuiv om. 

f. Iv Aram. p. .51,9 inc. asacpsidv Ttva i-. 6 cptXdaocpo; d[x. i~\ to rpd-epov ar^fj.. || 
10 ix£T£Ai}tbv II auTO TOUTO. o'jTE y^P ^P^? ■^'^ T.^ontyic, hiir\-j~rflv) oXKol Tipo; to -oppwxEpw 
arifjiatvoTjevov -zo'j yivo'jz to evoc -po; sva, aixiaxoii 7:p6? aiTtov. cprjOt -(ap 'MlpccxXeiooit 
ydp ot i^ 'HpaxXeo'j; to y^'^'o? v-aTctYOv-at.' ia-£Ov o£ OTi to [j.£v zpoTcpov (jrj(j.atvd(j.£vov to5 
YEVou? 9'ja£t Tpd-Epdv saTiv, Y];jiv oe i'YvojSTOv. diro '(arj too (v. 21) || 22 o'jtu) ttXtjiJoc. 

TO 0£ -pwTOV arjU.0(lvdlJL£VOV Y'^tOpt,"-W~'pO"^ '^■^'- 3aC5£aT£pOV. TO Y'^^P '^'{) 'f'J5£l OE'JTEpOV TjUtV 
-pOTEpOV y.od TO OE'JTEpOV Tjlilv T7) CD'jaEl "po'TEpOV. "/.at XCti^oXo'J (v. 23) || p. 52,1 Etat] 

OTrdp'/Et II TyijLiv -puJTa TT^ ©'jGci OE'jTEpa coUoc. II ofov TTJ] ccuSEt TrpaJTct uXt) xai Eloo; II 
3 -/at Tot X. TuJv 6,a. om. || Y.cd fj jjlev — cpspETat (v. 4) cm. || 4 w; cc'te — £p-/£at}at (v. 6) 
om. 11 8 3'JY-/.E[Tat om. || 9 post stoou; pertrit to y'^P •f/tovat tov dvUpto-ov o-£p hzh 

£a-/aTOV TTj Cp'jast ETtlTtdXcttOV (AEV ISTt -ical -pwTOv -/,. T. X. 

f. Iv Amm. p. 53,3 inc. oiaTE -/.al auTo? oIoev oti to evo? -p6? I'va -pwTo'v iiT'.v dXX' 
dyvcoaTov, to oe evo; Tipo? tioXXou; -/at ttoXXujv -pos dXXoa; (lege dXXrjXo'j;) OEUTspo'v saTt 
yvioptp-ioTEpov -/.at aaoEGTEpov. -po'-zstxai oe auTiu cctcprjVEi'a; dvTt7ioii^aaai}at, [j-dXtSTa otd 
Tou; dpTt(j.a&£r?, -/at OTt to yivoi to -apd Tot; cptXoadcpot; eof/s toIs £ipTj[j.EVOi? yvizai'/ -/at 
6[j.otdTTjTd Ttva ::p6? TauTa £-/_£t. wazsp Y<ip (v- 6) || 7 t/jv t(ov tzoXXwv || 8 auTuiv r/Etvujv 
-p6? dXXTjXo'j;, o'JTco; -/at touto. Ta y^^P ^'^^ s/EGtv e/ei || 9 aXXr^Xa. dv&ptu-o; ydp sf 
T'j-/oi -/at tTTTzo; -/at -/'jwv rpo; ev Tt yEvo; TEXoOst to (I,C!iov. 6ji.oi(o; oe -/at -po? aXXr^Xa 
-/ado Cwd ESTt. -/at Ta'JTTj ota-JEpouai Tuiv (i.T) O'jtcos i-/dvTU)v, ofov T(bv dvaiG&rjTiov -/at ') ubi anno 954 eodicem exaratum esse diccre debebam : videas Wattenbach — Yelseu 
Exeuipla codd. graec. tab. V" xxxu SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

cixivT^-wv. rrctAtv waTTEp \\ 10 -/.at (post ha.) om. || -/tctt a^TtccroO j| 11 xr^v ocjty; 'i/u 
ayeaiv |v6; -pos ev, svos si'oo'j; 7:p6; to oixetov ydvo? /y -ouvav-iov Y£''Ou; -p6; sv stoo?. 
oiov II 12 ainov. O'jvarov oe XsyEiv d-6 to'j-oj xoO y^vo'j; -d d'XXa k'-ruyov ttjc Trpo^TjYopta;, 
cpTjij-t St) to5 — api Tot; cptXosdoois, xa5)6 rd fAEptxtuTcpa —epieyeTai u-6 tcTjv xaiJo^axtoxeptov. 

Amra. p. G4,(3 inc. eaxiayp. -pdxepov j| -outxai Tiepi auxtov otootax. 

Aintn. p. G3,22 inc. ofov XsuxoxTyS >) pieXavfa || 24 oiov rj £v xio 2!(oxpdx2t Xcjxdtr);. otd 
xoOxo EiTTEv (p. G3,o) || ctXXd om. || 24 [atj] ou. 

Amu). p. 04,11 inc. otd xo'Jxwv || 12 post d-ct'vxwv add. o't oiacpEpooai xai xoj EtoEt d/.Arj- 
Xiov xai o'j/l x(u dpi8fA(j) fj.dvov || fAEv om. j] xat om. || 13 otctOEpovxiov xio "ipttlp-i;), 'iXX' 
o'j (jidvov otacpspovxcov xio dptSfAiij dXXd xai || 14 xd ol eiot] || cxpl. dptftij-iij. 

Amm. p. GG.ll inc. sv auvx^piu) || -pos xov xoO y. 6p[a(j.6v y^xot 'j7:oYpcz'.iYjv o. eOw 

f. 2v Amm. p. G7,14 inc. ot opiajj-ot 1| oXov otOxo] -ctv || 15 xat om. || IG jjLEXEtA. om. || 
ante xax'ivovxat add. ws-Ep ydp ot opoi y^topt'^O'jat x6 ywpio'i d~b xdiv d'XXtov xat 7:EptXa|j.j!ia- 
vo'jst a'Jxd, o'jxto; 01 x(bv TrpayiJ-dxtov opiajAOi PouXovxat ycopt'tstv x6 "pdyiAa d-6 xuiv dXXiov 
-dvxtov xat -EctXaapdvEtv aOxd (of. p. 1,8 — 10) || 17 xaXdJ? — Etpr^xat (p. G8,5) om. || p. G8,G 
x6 7:pdy[j.a || -EpixxEOEiv Tiotouat x6 Tipdyaa. auxai ydp at d[A£xptat dvTt-a&rjXtxui; £)^ouat 
zpo; aXkriXct^, otov || 9 xou; om. || 10 C«iov dvrjxdv et ydp 6 om. || d'v9pto-d; ^axt || 13 xat 
Touxo — ytvExai (v. 20) om. || 20 to TtpdyiJia || 21 :r£ptxx£'Jovx£;] TrXsovd^avxE; || -otoOat om. || 
post EXXEiTTEtv pergit xoixcuv oOv exdxEpov xaxi'a, xat xaxt'a ^evt] 7TX£ovac[j.6? ot' ivoEt'ac 
xat ZEVt'a xtxxo|j.Evr; otd x6 Trsptxxdv, xa}}tb; xat '0X'j[j.7LtdS(upds cp7j5t "^da'j'xacixdv xt i^vjpt f; 
9'jsi?, EvoEtav -Ao'jToOaav xott ~Xo~j~o^ 'j-oxptvd[j.£vov £0£tav.' tote oe oi 6ptap.ot xat rpo; to 
opiaxov dvxtaxpEcpo'jatv, oxav xouxcov xa&apE'jtoatv. 6 d-ooodEt; o'jv cprjOt xo\i ysvou? 6ptajj.6; 
xo'jxtuv dTTTjXXaxxat. EipT^xat oe (v. 25) || p. G9,3 Trspt (ante xtov) utrobique om. || 4 -£pi 
xwv om. II 5 xoiv'jv] xat || rj u-oypacprj || xoux' eaxt] dvxi || 6 post ysvo-j; pergit xaxd 
xoiJTO ydp TO ysvo; sxaSTOv xuiv 7:paY[xdTiov dv ia'JTOt; v/o\xz^k 

f. 2v Amm. p. 77,1G inc. t7j? ouata? to [jiev laxt j| 18 Cwdcpuxov x6 oe cputov colloc. || (aev 
ydp] §£ II 19 xa'jxa; 6'jvdfAEts [xdvov, i^pErx. au?. yew. || 20 xat ata&. oivaji-tv xat ,ii.Exap. || 
23 £x TOTrou TOTTOV II p. 78,1 vjOcO;] E-t 'joaTo; || Toii ^mo^j to (J-ev IsTtv avSptoro; to 0£ 

tTTTTOS TO 6e X'JIOV. "dXtV 0£ T(JUV dv&piO-tOV (v. 3) 1 1 3 Xai 01 X. fJL.] diTEp dTO,u.a XEyovTai II 

4 Xdyo; -spt xuiv dxd|j.(ov (b; d-Etptov ovxcov. ^v xauxTj ouv xtJ csipa f; |j.£v o^Jv o'jat'a EOxt 
y£vo; (v. 7) II 8 XoiTtd] [J-^aa || xat y£vr; Uixdpy^Et || expl. Xaij.pavo'fA£va (v. 9) 

f. 3v Amra. p. 17,1 inc. l^r^TTjcav || 2 ysvoiVTat || 3 ovxa om. || 4 xe om. || 7 w; ydp — 
dvaopofjiT/? (v. 9) om. |1 9 dvsop. ouv] oFov diro || 10 post d'v&pw-ov addit xat ydp xat o'l 
xaxd (j.£po; dv^pionot xy) dtoto'x7]xt (jw'l,o^-ai h tw xo'5ij.w || o'j] o'jxe oe || ydp om. || 
11 yvdjvat ante -o'aot colloc. || 12 dv^pwTtou iaxtv || oxt — laxtv om. || ydp] oe || 17 Etprj- 
xoxe; — 9v7]xdv (v. 24) om. || 25 xuvibv || xat xaOxa ]| 26 o'jSev || 27 slvat fyfitv C«J« d'yv. || 
29 Cojov om. II p. 18,1 Trdvxa — uTudpyo'jaiv om. || 3 r^] xat || 3. 4 tyjc d[i.-£Xo'j — iXata; om. || 
4. 5 auxTJv xat d-6 T?ja6£ tt;? d[jL-£Xo'j xat Tr/3§£ dvi^yayov lauTO'j; l-t ttjv xa&oXoj d|j.-EXov. 
6[j.ot(o? OE xat kTii iXata? xat TtJuv dXXtov cpuTcuv. TidXtv TaiJTa || 7 xat ttjv tovJ cpuxoii || 
8. 9 xat ydp xat || 10 I-Et6r) • — otd xouto (12) om. || 14 Xoi-uiv xuiv toioOtcuv || 14. 15 
xat d-6] d-6 oe || 15 toooe to'i Xt'Dou xat touoe tou ?'jXo'j xat twv Toto'jxwv dvTjyayov 
^a'JTO'j; II 17. 19 3 — otaGTdcit;] xat ydp to d'Vjyov r^v cJeBjia xat t6 Ea'ii'jyov r^v aw[Jia || 
20 Ttva] TTjv II TYjv om. || 21 dvTtTr.— &£o; (p. 19,2) om. || p. 19,3 arjfAaivovTO? to a'j&. -p. || 
jj.d&ti)|jLEv oe TO II 6 xat (jieX. xat yXux. i| 7 O'jvaTat || t^ Xeuxottjs om. || 8 'infA'j&tto || atujA. 
o'jaiv ucp.] 7j Iv yto'vi /] h d'XXto Ttvt atuptaTt || 13 dpa] aEt || iTTEior) — 6 cptXo'aocpo? (14) 
cm. II 14 -dXtv ydp laTt oi'-rj/o; xat t' xat x', TauTa j| 15 tov dp.] to zoadv || 16 TidXtv 
— TTOOo'v (18) om. II 19 6-I)o Ttvd? xotvo-. j| roXXoJv -paypi. || 20 -dXtv sGTt Xe'Jxov fjieXav 
cpatdv. TauTa dv;^yayov (23) || 23 xat -txpov |j 24 O'jv om. || -dvTa xd d-Tjp. — 7:apa7:XiQSta 
(25) om. II 2G ttoiov oe — ypaij.|xaTtxd; (27) om. || 29 6' — ETEpov om. || p. 20,1 loTt Tt ofov 
ev A'jxet'w ev dyopa dvto xdxto" Td xotaOxa dv^yayov || 2 6'-£p — siql*.. om. || 3 xat — auEp] 
xd xota'jxa j] o;r£p— ar^a. om. || 5 d'-;p] xd xotaOxa || xETaiJat — 5w[j.axo; om. || 6 oe] s'sxt || CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxxiir 

oazTuXt'oiov II cpopslv j| 7 i/ci^ yap — r.crA'i}. om. \\ 9 -otsiv — ti oin. || 10 or^p — exspO'J oin. || 
11 TotuToi; II 14 Ttva || otuTo: || dvayopsvoiji^ja? || 17 cxpl. eiooo; lot'ou ototcpopot? a'jp.- 

f. 3^' Aram. p. 91,4 inc. e-eiotj || ra [jiv] to piv zpwTOV y.cd to e'a/aTov || 5 Ta oe] to oe 
[J.E50V II Tiva TrXctyiov || G dro'ooat; yi'vcTat. to oe zaTd to -Xctyiov zaxo: ttjv ooTtxrjv Yi'vETCtt 
T/ dTidooai; /; xaTa t/jv aiTtaTixrjv, ofov 6 cpt'Ao; cpt'Xto cci'Xo;' vuv rpo? ooTtx/jV 6 t'!)~tov 
T'JirrofAEvov TUTiTEf vOv TT p6; otfTtccTtXT^v po'jXsTat TCEpl T^; dTTOoo'CECo? eItteIv toO oXo'j xai 
Toii fx^pou;. cp'fjatv oiiiv oxt oxi (sic) to p.e'poc oXou XsyofJ-sv (i.Epo?, ouxetc oe xat to o?vOV 
Toii (AE'pou; 67^ov o'j yip (v. 11) || 12 post ttoXXojv add. to ydp feXd/taTov O'Jo ocpst'XEt Etvoit 
xdt fAEpr] II A£yo[jLEv ora. j| 14 expl. dXXd dXXot?. 

f. 4r Amra. p. 92,3 inc. t) ota'fopd || Ttvwv om. || &Xr^sj. TrpayiJ-dTwv || 4 TjTt;] to-jtes-'v 
•^ OTt? II 5 ")) d/(bp. om. II 9 post -dat pergit aijiXzi youv :^ Tota-JTr] otacpopd v.cd Iv EzctaTio 
OewpEiTat. oiatpspEtv ydp auTO? ti; sa'JToii XEyExat xaOEijotov te v-oi lyprjYOpios, yj oe dyw- 
ptSTO? (i-EV loTt xaxd au[ApE^7]-/.6c 61 TrdXtv ofov f^ ^iixo'ttj; t^ ypUTTOTrjs :^ yXauxoTTjC (v. 14) || 
15 ypuTjov Tov 8e yXauxov || IG w;] gcte || ousai a'Jfj.7:?v. toO U7rox£[[ji£vo'J || 17 Scov.p. bi 
liitvoia y.r] || atfjios dXXd yp'j-d;, xcd -dXtv [j.r] thai cpaXav.po; dXXd xop-'^xT];, [j.)j [-i.evtoi ye 
T^; o^xEia; ouat'ot; k'^oi yEvsa&at. oc'JTOct ojv xaXoiJVTat dywptaTor O'j ydp (v. 18) || li) uTidp- 
yo<i<j\y. i] d/toptaTo; EOTt xai o'j xaxd a. dXXd i3'j;j--Xrjp(oT[x}] || 23 XEysTat om. || 24 expl. 
totaiTotTot 'ksyi'jdi.o. 

Amm. p. 93,17 iuc. to Xtyia'du) \\ oTt auTo? xd 6vdp.aTa to'jtcov teBecxev || 18 otczv 
(jiEv II 19 8(baiv, Xsyeiv x^Xw Xsyw XsyEa^to. 

Amm. p. 93,22 inc. xafto || 23 h to'jto) otczccspoust xat xy]v ota'fopctv I'yo'jst. 

Amm. p. 93,25 inc. tout' estiv || p. 94,2 post xciTrjyopEtTott add. loaTTEp ot'i xotTd G'j[j.[iz- 
jirjxo; Xa[j.[3avdrj.Eva[ oia'^opal xoivdi? te xal Jot'w?* c<'t ydp ouatiuost? oiacpopcd o-jx ev tu) ttw? 
£/£tv xocTrjyopouvTai dXX^ h tw tioTov ti iSTt. 

f. 4v Amm. p. 95.8 inc. twv eJoo-okov /[jtioL- xaxd ydp TauToc? oiatpo5[j.Ev Td yEvrj £{; 
Eiorj' Xiyo[j.£v ydp too Cwo'J t^ [aev Xoytxov to oe d'Xoyov || 9 ev ydp tw XsyEiv ti iiTtv 6 
av&pajTTo; cpap.£v ^ojov Xo.ytxov 9vTjTdv. 

Amm. p. 94,5 inc. tout esti t-j^ a'jj.i~X. || G to SvtjT. x. to Xoyx. || to Be &vrjT. -poaXotfx- 
pdvov xat TO dXoyov || 7 post i7:-ov pergit -xat outios at otacpopat aOxat Tioiouat Td £iorj, 
xat' otd X. Eto. Xsyovxai. 

Amm. p. 94,10 inc. -otrjsas 6 cptXo'aocco; xtj? otacpopd; otaipECtv vijv -dXtv EtrtotatpEatv auxy); 
TTOtEtxat otd T/jv Toij auToij (?) cacp-^VEtav. xat ToiJTO zUotok- £t'; ev ydp d'jjicpto xEpavvjit 
Td; P' otatpESEt; tttjv te TTptoTr^v xat rq-i x/j; ^TCtotaipEaEtu? xat cprjatv oTt at [j.ev xaTriyopo'i- 
fJiEvat xotvw? xat tot'w; otacpopai dXXotov TiotoOat to'oe Tt, at o£ (otatxaTa d'XXo, otoTi xat 
ouattuOEt; Et'alv aixat. cprjOiv ouv oTt Tuiv oiacpoptLv at (jtEv TioioiJaiv dXXoIov, claat xaTd cu;./.- 
Pe^t^xOs Ei'at xat /toptiTat xat dywptSTOt • 6 ydp tCTdptEVO? xa&Ea&Et? lysvETO dXXoto?, O'jx 
dXXo?, cb; xat 6 -otrjxrj? -£pt 'Oo'JGCeoj;* dX?.otd? [j-ot vOv cpdvrj; ^EtVE T; to -dpottlEv. at oe 
d7vXo -otouaat Eiatv Etoo;:otot (p. 95,3) || 4 expl. dXXov. 

Amm. p. 95,13 inc. ^vteuS^ev || t?]; 8tatp. teXeio'tepov || 15 Et'at ora. || 17 expl. twv 
xotvu); xat ioi'to;. 

Amm. p. 98,3 inc. dvTt |j xat ^xtov || 4 exec ydp || 5 CfoopoTEpov || 17 expl. iXczTTOva. 

Amm. p. 95,17 inc. ex twv o'jv p' toutojv otatpsaetov otaxpt'vovxai || 18 yt'vovxat xotvuv || 
19 expl. i^ ui\ 86o op-oX. siai dauSTaTot. 

Amm. p. 9G,11 inc. dvTi || 12 Etat post yEvou; coUoc. || cuot.] xoto'jxtov || 13 atxtvE? — 
fjTTOV om. II 14 [j.aXXov Sv/jto; o'jxe [xdXXov Xoy. q rir-:o'J xlv. -q ^xxov Xoy. || IG expl. 
^vEpyEtac 

f. 5"" Amm. p. 101,11 inc. d-optav Ttvd 6 M. aTiopEt xat ^TrtX'jETat. tt]; oe d-opt'a? Xap.pdvEt 
(sic) 6'jo Ttvd d|., oxt o'joev (14) || 15 post ovxos pergit xat oxt xd (19) || 20 dvatp. — E^at (21) 
om. II 22 TOV xp. xouTov || Td; otacpopd; y] Eivat iv toI; yEVEStv -1^ [j.yj Etvai. ExaTEpov (24) || 24 
dxo-ov au[j.patv£t II 2G ozEp dx. om. || iv toT; y. at o. || 28 post ovto; pergit zi cjv dvdyxT] 

Comment. Arist. IV Ji. Animoiiius in Porpli. Isai^. \j XXXIV SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I 

Toi; otoc'fopi; y^ slvcd h Tot; •[tjz'ji'j /y p.)) elvoti, £7.^T^rj(i) ?A cJo'ivccrov -n a'jjj.j^cd'vtt, o^Xov 
oxt dTTOfiwTaTos 6 Xoyo;. tooto o'jv ot aro toj Tiept-ccTO'j i-nO.'jo^rii oOtco;* cpaai y^p Sti 
Tct ivavTi'a Iv tu3 c('j-(i) ypoviu clvctt EvspyEi?. [aev oO B'jvoiTctt (p. 102,5) || p. 102,5 eivat oin. [j 6 ri 
et elvat ti om. || 7 (xt^-w || 8 (aevtoi] oe 1| l-t-trjOEtoxryTa || t/)v IvEfysiav || 9 (aev oin. || 
10 TO [JLEV O'JV O'JV. toioOtov II 11 ?,£Y£-at ofov 6 -otpctoioo'js (12) II 12 Xoyouc X^yETOd Ivsp- 
ysi'a ypc([j.aa-f/.o; v.'xi to Ospij-ov Vjorj 'jowp >.£y£Toti (14) j| 14 'fctaiv || 15 xivl ono. || o'j O'jva- 
Tov II 17 c(ij.cpoT£pa 7/ 7-ai TO ETcpov Eyov IvEpysta to Xoi-ov E-/EI 0'jvc(ij.£f TO yip 'Ly/pov uowp 
Evspysia ov 'L'jypov o'jvc([j.£t ESTt t>Ep(j.ov. o'jvaTat O'JV Ta (p. 103,1) || p. 103,2 Et (j-tj — fXEpo? (4) 
om. II 4 oast Ta y£V7] £-/£tv Tots oiacpopa; || 8 /prja. ora. || 9 dvavT.— xat yap om. || 10 Etvat 
om. II y.ai ccotaiv — Xoyoi; (12) om. || 13 Xiyo-jat ydp oti rrpiuTov (jiv o-jx || xcti to otXoyov, 
TO SvTjT. xat TO d&. II 14 otctcpSEt'pEt aXXirjXa -/at |j.a-/ETai «XX/,Xot; || 15 o-j [j.ovov om. || 
ucptaTrjSiv || 16 u-oaTaTtxov sOTt TO'J GtyysXo'j, to Se ?voytx6v xat to Ovr^Tov to'j avDpio-o'j, 
TO o' ocXoyov -icat to ^vtjtov to'j aXoyo'J v.at ftvriTO'J Cw^'J- wSte O'jx Evav-t'a Etat 7.7.t O'joev 
otTor ovk Elvctt ccJTa ev tiu a'jTw. v.cJv Evavxta oe (Ojtv, o'joev (24) \\ 24 Tcj) y^vEt et EvEpyEia 
om. II 25 lbs ora. || dstoixaTto Ttvt Tot dvavTict. O'jte ydp £V j-ox. tivi aibp.axt ajxa O'jvavTott 
T(i ivavTt'a Eivott oti to [3o'jAesi}c(i -/.ctTcta/Etv d(j.',poT£pa tou 'j-07,Ei[jivou. -^ youv 'x^'JGt; (p. 104,1) || 
p. 104,2 u'fEGT. ocpi}aA[j.6v a,aa || 3 po.st Xoyo'j; pergit -/.at o-j [jlovov tcjto'j;, dX/.d 7.c(t t(7jv 
cy_Tj(xctTcov Tovjs Xo'yo'js v.. t. X., quae aliena sunt ab Ammonio. 

f. 5^' Amm. p. 100,12 inc. ty]v atTi'otv |1 Btd Tt] tou |j y-aTriyopEiiiyat || 13 r/yv oe ota- 
cpopdv II 14 ovxa] -pctyfj-axa || ■(] xupt'io; om. |j eIoei 7.ai uX/j. a)3-Ep ydp 6 /otXxo; 'jXtj 
yt'vETat -dat toI? yxXysAc, axE'jdauaai, OE^dfxEvos hi toiovoe eBo; yt'vETott dvoptd; t^ toiovoe 
ytvETat Xe^tj?, O'jtcoc oyv 7:d3t TOt? c'jjtxot; rrpdyij-aitv sa-t Tt 'j7:oxEt[i.£vov o xaXo'JStv 
'jXtjv X. T. X. 

f. G I" Amm. p. 115,4 inc. ev T:dat |j 5 o'j^iav oe || 7 post d'XXrjXa add. xat Tct'jTr^v a'joopo- 
TEOOtv II 9 EX't'^] £^"^211 II Tt] TO || OEi oviv] Ta^TK yojv || 11 otEtXEXTCtt || E'fTj — a'jTwv om. jj 
12 TTJ? om. II 13 E'jcp'jESTspot (otax. om.) || 14 xat TO'jTOt; || 15 ^Etop.] G'jyypaafxdTOJv |j 
17 Td xotvtu? -d3t 11 iv^ ev] eTtoc || 18 rapc(,3d?J.Et || Xsyst || 19 expl. Stacpspo'JCJtv. 

f. G^' Amm. p. 11G,14 inc. eIth XsyEi dvotyxaio'v ti 9£(uprj[j.a, OTt to yEvo; xat a't otacpopai || 
17 OE'JT. OE II otd Ta-jTa xat om. || 18 dviJp. 'QGi6•^ IsTt || 19 Xoy. (alteram) om. || xaTrj- 
yopouvTat || 20 au[ji.[3. EtStov xat aTo'fJwov || 22 oe'jt. Se || 23 Tui] to || X£y. tov cuixpdTrjv 
ysXaaTtxov y,at zdvTa; || 117,1 post yEXaSTtxo'j; pergit XEyETat xat 6 7.a&dXo'J d'v&pto-o; 
yEXaaxixo;. 6 a-JTo; oe Xoyo; xat TTEpt tiov a'jjj.p£pir]xdT(ov x. t. X. 

Amm. p. 117,15 inc. xoivov xat toOto ysvo'jc xat otacpopd? to ota-op&[XE'JEtv Td xax a'jTwv 
XEydii.Eva Tot; [^.ETa Tauxa. oaa ydp || 17 xaTT|yopou[i.Ev || otd om. || 18 £t oe TauTa o'jTtoe 
£/Et II 19 y£vo; £[at || xat l-Etovj — d'v&p. om. || 20 oTt oTt (sic) xaXdJ; -pociEiirjXEv 6 II. || 
21 dvxi — OT]Xot (22) ora. || 23 to\jto — yEvo-JS om. || 24 TrdvTtue om. || xat Eiooiv xat dTOfj-wv || 

26 To-i (ante dv&p.) ora. || 27 dXXtov yEvwv || p. 118,1 E^jpr^aEi; yEvn] || C">o'j xaTTjyopEtxai 
cyExtxui? xaSdiiEp xd zpd? xt. o'j ydp l;rjpr|ij.£vo; O'jte 6 ^loxpd-rj; prj&EiTy -axVjp, £t [j.tj 
(iyr\ -po; utov T/iciv v.. x. X. 

f. 7v Amm. p. 123,22 xat a>.X(DS oe || 23 oeT] eoxi || 26 -p6; auxrjv -apE^dXXExo || 

27 yi'v. c^^EOEts C' II ~pos l-^s"' 1 1 "^8 oicxe] oxe |I 29 ou? Etvat syiaziz 8' || 124,2 xd; -daa; 
ayiaziz \\ 4 -apEpdXovxo || 5 ytvovxat om. || 6 xat xoO (ot'ou || 7 expl. OExa. 

f. 7 V in margine scholii praecedentis Amm. p. 1 1 1,18 inc. d/iopEtxat Be nui; XsyEt yt'vEa&ai || 

20 TOV d'v8p.] TO C«JOV. CpaiJ-EV TOIVJV OTt ob TO'jTO [idvOV TIEpt TOO -'JpETOJ EOEt dTTOpYjaat 

dXXd xat -epi dij.ETpo'J ^'j^eoj; xat irjpOTrjXo;* -.vnoi ydp Ta\)Ta -poaytvdijLEva cp&Ei'pEt to Cwov. 
wSTTEp ydp £v Tat; yopoal; (21) || 21. 22 xat dvt£[J.£VU)v] Ttvuiv j| 22 tt^v [xev dp[xovtav || tp&Et- 
peaftat || 24 7:apa-X.] Xomuiv || 25 aibCEO&at os a-jToy || post u:ioxEt[ji.£vov pergit JaxEov ydp 
OTt I'sTt Tts dvEiOEo; "jXt) £v Tui 7:avTt', T^Tt; u-ooEysTat Td eiot] TrdvTtov Tuiv ovxtuv x. t. X. 

R Vaticanus 1018 [Brandis p. 52 no. 6] chartaceus recens f. 84 — 

106 Ammonii iu Isa^ooreu commentarium coutiuet. titiili sunt f. 84 CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xxxv 

aaarovLOu toO irjtj.z(r/j 7tpoAi*'0|j.sva Etc "■/■■v cp!,Xoao'ii7.v TiSaav. f. S9 utto- 
[j.vr^;x7. cic xac -ivto 'fojvo:; ajxtxcovt'ou. specimen pracbait A. Man, uiide 
appavet coclicem et correctiones passum esse et neglegeiitia librarii 
corruptum. 

p. 1,4 -/at oin. II s-o'joairjX£p(u; dv&E^ETCti || 5 O'jvctxov cpTjSi || 9. 10 -/cupuo'jai touto || 
9 >.a|j.pctvo'jat || 10 post d-av-tov inserit alienum scholiuin, quod iiicipit yp/j 0£ tov opov 
uyiea-axov slvat,, uyi'eta Be 6pta|j.oij (cf. Paris. 1928 [P"]) || toi'vuv] ouv || tov ty]; cpdoaotpi'as 
6pta[j.6v II 12 xe -/.at || Kj oe y.oti || 14 iaocvftctvotjisv || 15 Xsyetv £v8£yop.£vco? || 17 Tc om. || 
p. 2,1 uro7.ct[j.£vov £/_£[ ([j.£v oiD.) || 2 xaOta om. || xo-Jtou y'ip] ^^ li 3 [jiv oin. H -za 
^oXa II 4 dpazztov || o't jxev oviv opiajAOi || 5 v^ Ix io~j xeXou;— u-oxci;i.Evou om. |j 6 czvUpw- 
-£[va II 7 Iz os] /J iz II TrsptTTOtrjxiy.Yjv auxr^v || 8. 9 iz 51 tou a'jva[xcp.— 7t£pi-otr;TizT| om. || 
11 y-al (post o^v) om. || 12 ct'jx^; xov op. || 14 tj o' dcxp. || oupctvta awjj.axa || 15 Tror^aott 
aura d>.Xd yvwvai xotuxa || 19 o^ayov xi rrpoeXi^cIv || 24 ^v -zo3[xa) || p. 3,1 6 ok T:?.dxcov 
oux(o; optCsTat xr^v '^iXoaocptctv || 2 yvuiGtc ante {Jst'cov colloc. || 3 tw daacpsi xe v. at GaccEt || 
4 Ei; x£ xd II 6 dTioot'o.] TzapaXafJ-Pdvovxat || 10 xd om. || 6 Trotrjx)]; XeyEi || 14 6 -otr^xTj? 
cpr^at II 15 ooxT;p£; || IG (^ouX. zax'' d'|xccu) || 17 {Icwpyjxizo; || 19 Ttpoxt'SrjCt || r)£(u Eaxt || 
22. 23 op-oTov x' dHa^^dxcov xal yaiJ-oct || b-a'p/o'jat] ciat'v || 26 ir.zi \\ zal 6 d'v&p. || 
29 xo'jxot; xoT? || p. 4,1 jaev ydp || 2 xovi dv&p. xs xal xovi iJeou || Btoc'-pepEi ttoX'j || 4 £/_Etv || 
ouv] xoiv'jv II 5 fj om. || G loptxTjCEv 6 cptXdaocpo? || 7 Xezxeov || ^ttei || 8 Trpaxx.] TtpovoTj- 
xixal II 9 Trpaxx. zat llsiop. || 10 ExaxEpa || Tipo; %tw '] 11 l/o'Jxtv || IG £v (j.cXextj || 
17 xoii ilav.] xouxou || 18 xco xoO -Xdx. || 19 [j-eXexSv dvayvou; || xpoacu oel |i 20 dro] 
Eiti II ^-/.p/jixviaE II p.dpxus II 23 di'oav || 25 h xw -. 'h. a'jyypd[i.[j.axt || 26 xw vew a'j]i.j3dv || 
27 xt 0^ 7:ox£ II 28 eauxo-i; || cp/jal yoijv || p. 5,2. 3 ouos— sauxdv om. || 3 or)] oe || 
Eauxo'j; II 4 xaxaa/E&Ek || 6 oo&Evxa || 7 ei] ItteI 1| 8 cpapiv post ttw? colloc. || v-al Tipda- 
£/_£ II 9. 10 ovxos auvt}. II 11. 12 oeoexoci xd a. x7j -i. || 12 k'axt oe xat || 13 oeoExat oouX. 
xdj 5. auxw 7.paxo'j|j.£VY] || 17 d-d om. || .19 xo'J om. || oe] yap II ^2 eptoxa sxt -EptsTX. || 
xd -Epl xo'j; X. (patv. || 24 -a'vxw; || 27 xoO om. || 29. 30 yvwGt?] yvtoatv j| p. 6,3 caalv || 
6'xt xo'jxo'j] O'j auxY] || 5 oeT om. || d7rod£do[j.£VO'JS || 6 xt] xoi || pipo;] p.dvco; || 7 otxxdv 
ouv II 8 jxeX. Elvat %m. \\ 10 dv8pw-u) om. 

Vaticanus 207 [Brandis p. 61 no. 06] bombycinus saeculo XIV ex- S 
aratus f. 165 titulnm 7.;xa(jovtoy cpiXoMcpou izr^';-r^ai? x«iv ttevts cpwvuiv habet. 
specimen, qnod A. Man nobis snppeditavit, docet codicem in detenimis 
esse numeiaudum. 

p. 1,5 ix xwv dptci[j.(l)v xd -pdypaxot colloc. || 6 rrpdypaxa || 12 x£ 7.at j| 13 oe v-at || 
14 £|j.av8dvo(j.£V || d'jvaixi;] yvwai; (xE/_vr/.rj om.) || 15 xd xriilavuj? £t-£iv || p. 2,1 [j.ev om. || 
3 xd ^'jXa II 4 0£ l/ti \\ d^^azt'ov || o't oyv opicpiot || 5 xoii 5'Jvo((i,ai. || G dvi}pa)-£ta || 
10 post atbixaxa add. -axaytvoaEVY) Trept abzd (Trspi auxd m.^ || £z oe xoj xeXo'j; || ayxwv] 
xouxtjjv II 11 -/.aX (post ouv) om. || 12 ouv] 0£ || 14 tj oe dcxp. || 15 xd ovxa om. |i 
16 6pta|A0t OE xr^; cptXoa. TiapaX. || 17 Se suppl. m."'* || 8(J[»(j.ev ly/.X. h x. -. || 19 TrpoOE- 
toXOeZv II d'jo [J.EV £[at xoO UTioy.. || 21 -qv \\ post x£/va; add. xat sxepo? d; IxufAoXoyta? || 
22 TTpuixos 6pta[j.d; || 23 rj d'vxa eiai. xd oe q dvxt xou x. dvxa Etat'v || 24 xt';] xt || p. 3,1 
6 OE nu8aydpa; ouxou? opi'^Exat x/jv otXoGO'ft'av || 2 yvioat; ante &£iujv colloc. || 3 xui aacpet 
xat x<JL» daacpet 1| 4 Et; xe Oeta || 4. 5. xd [a£v — dv&pu)7itva om. || 7 xco tJacpEt xat xui d3. ]| 
8 xou om. II xaxd ouvaxdv || 12 xe om. || 13 u-ooeeaxEpiov || 15 ooxr^pE? || IG jjouXexat 
xax' d'acp. || 20 rpo'zetxat (corr. ra."-) || 23 xe (ante Seiov) om. || 28 ttoXeixw |i 29 xouxots 
xots dX. II xd»v xeX. u-dp/Et || p. 4,1 [aev ydp || 2 -apd] otd || 3 TtoXu om. || 4. 5 Tipd- 
XEtxat m.i II 5. 6 laxiv — dv&ptuzo) om. |i G. 7 wppirjaEV d cctXdaocpo? || 7 Xexxeov || 9 at 
(prius) om. || 10 -pd; Sedv || 11 x(L [xev— xco oe coit. m.^ || -tL; || e/ouctv || 12 Tia^r^x.] 
voTjxtxd; superscr. m.^ i| xtj? 'b-r/jf^; om. || 16 xrjv 'ftX. dv [).tXizr] \\ 17 -w? || 19 (XEXExdv xxxYi SUPPLEMIiNTUM PUAEFATIONIS I 

ivcfyvci'I); || Tporto ozZ\\ 20 ct-o] i~\ \\ iv.^jl^ix-naz || 6 to] oti || 21 scpT^acV Y'ip i| 22 et'-ibv || 
23 u'V/jXoTo II 2.J £v Tuj . . . yp^!-'-,'-'-^"' || -G tw v^w cjij.^. || 28 ct-jToi? || p« 5^1 w; oui. || 
1. 2. 01 avOp. IsjASv II 2 £/. raotr;; om. || 2. 3 o'joe — so'jtov om. || 3 6/j] oe || ia'jxo'j; || 
4 xaxa—ilck || 6 ooSevtoi || 8 cpctiJijv po>t zw; colloc. || 9. 10 ovtos ouv^. || 10 J^'J/t/s 
Xsyio xat II 11 6 om. || 11. 12 oioz-on to s. rl^ <l>. \\ 12 e'oti Be xat || 13 oeoetoc. oo'jX. 
T(o a. xoti 7.p<ZT0'j;x£VT| II 1.0 6 fiiv ',p'jai7.o; om. || 16 "civte; d-oilv/jaxousiv d'v&p. || 17 dro 
om. II 19 ty); '!''-*"/7/? II 5e] yap || 22 toOto || 23. 24 -/top. d-6 tou a. || 24 ttccvtio; || 'fiko- 
ao'foi (b; m.' || p. G,2 dvDpibTTEtct || 3 ott tcjto'j] ovi aoTrj |] 4 ot] ora. || 5 ost] ypEwv || 
(iT:oC£O0[;.£vo'Js II 6 fJ-spo;] [xovw; || 8 fAEX. Dav. t. cpiX. slvat 

CoiSLixiANUs 157 [vide Povpliyrii Isaji;oges praefatioiiem p. XIX] 
Isagnge initio mutila ornata est Mageiitini commeiitario, ([uod i])sum 
(juoque mutiliim incipit a verbis . . . ptio m: a'jap7.XAoa£v-/) sic xa; Y-OLxr^yj^AOLc 
-(z? TTotpa T(o drAdzoziXzi "jOa'^stGac. ou tjiivTOi -j's 02 xoit stc -7.; 117.07. t(ov 
ofW.ojv (fol. 16G^' codicis Coisliuiani 170 iufirao). sed iam fol. 1^' ex])ositio 
legitur, qiiam apud Magentinum friistia quaevas: oTt 57.9ia-:3pov oi' u-o- 

0£rj'U7T0C. £[? TO £IT£ U'-pcSTy^XOta (3a)[JL7~7 cialv Tj 7.aoja7.T7. X7.1 uOtipoV 

y(optat7. 7^ EV -oic od(S\}r^ToXz X7.l -spl ~ai)-a oziza-Gi-rj.' ouy 7.7rXa)C "j'<^P O'JTtoc ot 

UoV T70t7 i'Xs'i'OV UC5t'c5~7(jU7l 01 03 O'JTtOC, 7/v/,' £1X0X7 £XaS"Ot XsyOUaiV. OTl OS 

EI/0T7, £vvo£ici&o) oaxTuXioc tic EXTUKtoaa ^'x«>v £1 Tuyoi dyOXiiuc xal xr^pia 
TToXXa 7r7.p7X£ia£V7 xtX. haec depvompta sunt ex Ammonii libro (cf. 
p. 41,10). neque minus deinceps Magentini commentarium fragmeutis 
Ammoniauis satis amplis ita auctum est, ut sciiptor ab eodem auctoie 
composita esse omnia putasse videatur. iude a fol. 19'' demum Mageu- 
tini et Ammonii expositiones disceruuntur, ut ad Mageutini scholia 
nota Tou [xituXt^vtj? addita appareat, ad Ammoniana uota 7XX0 a/oX-.ov vel 
aXkoo. velut f. IQ"" Ttspl toiou. x6 os lotov oiatpou^c T£-p7./u)c. tou ui-oXr^vr^?. 

TO [X£V '(i'^O: Yj 0l7.90p7. X7.1 TO ElSo? 7:pO£Ta"f/] TO!J I'oi'ou X7.l CrujApEpr^XOTOC O)? 

ouaudoTj xtX. (fol. 172' codicis Coisl. 170). sed jMageutiui de proprio 
enarratioue perscripta pergit aXXo ayoXiov. -\ri[jtoaa: tov -£pt oi7.'fop7.c Xoyov 
uspl To'j toioi) Aot-ov ot7/i7£T7'. (Amm. p. 108,22). f. 19' primum nota aXXou 
appicta Ammonii de accideutis expositionem praebet -spi toui cfujxj5£j3-/)- 

XOTO? 7roi£rT7l TOV Xo"j'OV G'c>T£pOV, 7.XX' 01) OlOa'axSt TTEpl TOUTOU X7T7. TTjV £l(0- 

duiav oioacix7Xi7V. £-1 ixsv yxrj tu)V aXXwv cptovtov TrpoTSpov aTr-/)pti>[i,r^aa-o T7 
oiacpopa ay)[x7ivo|jL£va ^utojv (Amm. p. 110,12), tum uota toG ijlituXt^v/j? addita 
6pi3aa£vo; TO 3u<jLpsp-/jxo? x7.1 £i:i(uv (cod. Coisl. 170 f. 173''). in comnieu- 
tario ad Categorias adiecto (f. 27'") Ammonii loco Simplicius succedit, ut 
eadem ratio bic inter Magentinum et Simplicium coguoscatur. ex spe- 
cimine, quod E. Ricbtero debetur, apparebit, quanta libidine scboliastes 
in excerpendo Ammonii libro usus sit. 

p. 41,17 TOV T'j-ov EGTi om. II 18 ooL-AvAim \\ 20 yo^v || post Etowv pergit 'jcpECiTWTiov 

}J.£V d'jXwC -apd T(U 6Yj[J.t0Upy(J5 XCtt daWfJLCtTlO;, &£COp0'J[J.EVtDV 0£ ^V TOIS CpjaiXOl;. OE'JTEpOV OE ■/.'xi 

Itti toT? xaxd ij.£po;. vo£(a[}u) oe "/.ai outo)?* to eIoo? to d(vi}pu)7tu)v IgtI [j.£V Tictpd Tui OYjfAio'jpyuJ 
(b; 6 EV TO) SaxT'jXt'to t'jtto? (cf. p. 42,(5) || p. 42,7 to ora. || 8 Ezaaxoc |j 9. 10 T0[7\iTa d/wpiaToe 
Eivott II 13 iJ.ETd Ta — oXXfi uOTEpoyEVEj II 14 GtbiAaatv jj 1,3 ou yap || yviop.] ywpi^t'j'i)oii \\ 16 O'J 
ydp II 19 TOJTO Totv'jv ^v cpr^at C^jTeIv || 22 oiacpiovEtv] oia'i)£p£5i}at || 23 ttj? 'jXtj? Eivat Tot'i-a 
cprjGiv II 24 post /iopi3TC£ pergit A'jat? Evatctaiw; 'u-(rr'j:iqi ;j.rj Eivcti -otpd tw o/jix'.O'jpyaJ -za CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET liJPR. xxxvii 

YEVT; y.a'i TO iloTj. 6 OTjatO'Joyc); w; ciciw? Trotsi o o/jiJ.iO'jpyi'- '^'J "/"^p "O'.ct ti; OTrsp o'Jx 
oiotv. o'j Y^'p *"' '/ 9'J'is (P- '^'■^A) II - ^'»^''' "''-<^'i "otcl rj 'f'jat; om. 1| post yivoijivio add. 
o'jxto 7.oti }ho; || 3 ti] -o'J || 4 sJ -otvjv] eI'te ir)j || oloc to 'j-' ct'jToO yivo[j.£vov om. || 5 
ev] 7:apd jj (J ooc/.t'j/.uu !! 7 y.ai /iYcTott — IG o'jvccrai, quae iam supra scripsit, iiuuc 
repetit. 

UiiBiNAS 35 [vide praefationera Porpli. Isag. p. X. XL], perlustrauti U 
mihi codicem et Amraouiana aucupanti uniim se obtulit scholion, quod quiii 
ex Ammonio fliixerit dubium nou est, f. 5^ ad lemma to os -prj'coyov xoij 
cj/y)[Aa-o; siooc (Povi)b. p. 4,4) illam de triangulo figurae specie disi)ii- 
tationem, cuius quasdam memoria dignissimas lectiones in bac Ammonii 
editione (p. 71,25 sq.) pro codicis vetustate aduotatas inveuies, sed ut 
scboliastae ratio excerpendi coguoscatur, praestat bic illibatas illius dis- 
erepantias appouere. 

Amm. p. 71,25 fjiiji'-fov-at xivs? Tzop'fjptto to toiyidvov toj syqij-y-oi eloo; eittovti ota 
TaiJTCf 'faal '(CLp (o; o'j xctAui; Vj -/.•jptio? to a/rj[J.a tou Tpiyiuvoj y^''^C eIttsv /^ to Tpi'YUJvov 
TO'j (jyT^[/aTo; eloo? || 28 cpotai om. ij obv. siTt y^''<JS || P- ''^J toO -cTp. -poTspov o-j [j.ovov 
7.a&6 TO [jiv |-/C Tptdiv Yp5[J^;-'f«'' '^^ ^£ ^"z- Teaaotpcov a'jvsaTTjZcv dXXa -/.ai OTt Tiotv T£Tp7'Y(ovov 
£t; TOtYwva O'jo rhah'jz-a.r si Y""^? '^^'^ 5. ^i y o TcTpaYo'j'''^'J £~t^2'J;£i? oiaasTpov otatpsDrj- 
asTcti II 5 ante dvaipo'Jfjivo'j habet ttocvtw; oe to dvaAuoy-cvov £t; too il tuv C'JV£T£t>rj civ7.- 
A'jETCtu ot/./.coc T^' II 8 (x-c(VTcov || TO Tpiyiovov KpoJTOV || 9 ccT^jJ-l] cpEps || v.cd E^otywvo'J 
om. II -av Y''J'P £'j8'JYP<''[J'',"-^'^ dvaXucTa; £i; Tptycovct o'JeIv lActTTOvot twv o^xsiiov -Ac'jpuiv. si 
ouv II 12 a-jTot] TaOTa || 14 post -dvT£? add. g/eoov || ct-oAoYtct; om. || 15 tou Tpiycfjvo'J 
cm. II d7:oX'JOfj.£voi || 18 660 auyxEotTO Tpiytovwv || v.cd toj sv toj Ttfiaiw oozeT 7:?vdTt«vt || 
19. 20 za Tpiywva dvct/.'jstv || 20 post XEyofj-Evov pergit cereal otj to [i./] x-jpt'cos to ayTJfAa 
Tou Tpiydivo-J £lv7.t yr/o;. vOv oe ouosfJiia dcvdyv-rj (cf. v. 23) || p. 73,1 yivEO&at] d-OTEAEtsi^ai || 
4 zal om. || 6 ante ^-eioyj add. SxeTvo cp'oiijiv o-i || 8 £r:iCE'j;avTa? jj 8 ET£po|i.Y/.Ei j] to ,3 
■icat TO a, XeyETwaav zai Ta\)Ta toO TETpaywvo'j rpuJTOf. o-jtw; oe xcti to TETpdywvov -pwTOv 
iari Toij £T£pou7Jv,o'j;, Et £T£poij.-/]x£? Ta; o'jo rotpaAA/jXo'JS ot-Xctatova? k'yov t(I)v |-i^£'jyv'Jouad>v 
auTd; TiXEUptuv oieXoijiev or/a eJ; O'jo TETpdywva. dXXd y.at 6 7.'j/,Xo; Tipo'TSpo; TO-i Tptywvou 
(XTE or) [Aid ypO![i.,ai^ -£paTO'j|J.£vo;. 7-7.1 ch-jzc/j toj vJr^l.'j'J -dXiv Ta y]ij.i7.'j7.Xict -por,yrja£Tai 
d-XoO Td a6vi}ETa. xci&oti ->c7i a-jTo; 6 x'jxXo? tt] oia.aETpiu £t; o'jo T£ij.v£Tai r;[j.t7.'j<cXiGi 7.at 

OO^El TldXlV £7- O'JO Yj,ai7.'J7.XltOV a'JVlCJTaa&Ctt, £1 yS 060 C'JVEXi}o'vTa 7i[i.lx67.Xta d-OTEXESEiaV 

auTOv. (iaTE O'J [AdTTjv TOO Tptywvo'j TO T/T^p.'X y£vo; d-EOo&7]. d'XXio; te v.ru Tpo; to e'JO'J- 
ypaaij-ov vcai -EptcpEpoypafJ-piov d-iotbv 6 -opcp'jpto? d 5)) £ior, -poaEyr] Toii ayVifiaTOC y£vo; 
EizEv ToO Tpiyibvo'j TO G-/Tj[j.a O'J TTpoaiyE? dXXd zo'ppw to ydp or] E'jS'jypotji.[Aov -poaE/s; 
TOO xpiywvo'j ysvo? b-dXXriX6\ eotiv eIoo; toO a/T^aaTo;* te[j.veto(i ydp to £'j!}'jypajj.iJ.ov £t; 
Tpi'ytovd TE y.ai TETpdywva xai £TEpO|J./j7.rj 7.71 Tpazs^.a xai dXXa r:/.£taT7. 

Urbinas 56 [Braud. p. 54 no. 15] bombycinus saeculo XVI scriptus U-' 
quod a Brandisio iudicatur Isagogeu Ammonii commentario iustructam 
exbibere, uou recte se habet; nam titulo et nomine commentarium caret, 
sed quae A. Man exscripsit, a Byzantino quodam Davidis librum ex- 
cerpeute profecta sunt (cf. loannem Italum in codice Escurialeusi 
Q — IV — 14 [E*^]). speciminis loco principium apponam. 

£-1 -73-/,; TEyvr,; y.ai E-iaTT,;j.Tj; TEaiapa t7'jt7 7.7Td dpiaTOTsXr^v -popX/,[j.aT7 Cr^zibi 
6'fEiXofj.Ev. Etai Se TauTa- zl esti, ti esti, ottoiov ti eoti 7.7i Old ti Istiv. dXXd to piv 
CtjTeiv eoDus to d ESTiv £-1 vqc, ©1X050917; d'Xoyo'v eOti -dvTTj xai 7.£Vo'v. o-j ydp dyvoo'J- 

IXEVOV iaTl TO SeTov TOUTO ypTjU-a. to oe C'/JTEIV to ti ICJTI 7.71 Old TI EGTl -d-nt] E'jXoyOV V.71 

X'jciiteXe;. Aoyo'j oe ydpiv 7.71 t"?,; -p6; to'j; veo'j; ev£7.7 y'ju.v75i7; 7,71 to ei e'stiv ivT7'ji)a XXXVIII SUITLEMENTUM PRAKFATIONIS 1 

Ctjttj(J(oixev. xai 'faij.£v li 'ia-i cptXooo'ffct. %i\ Xuoiaev tojto oiot auXXoYiaiJ-oO 'j-oDetuou 
o'jTU)? a'JAXoyi^o(ji.£vot. £f £3-1 tlso? xal £( k'aTi zfiovoia, hn xai ao'ii'ct, Sr yj? -povo£lTC(i 
t)cOS ToO -cxvTcIs. y.cti zi i'j-i ao'^ta, sstt xat cptXiot ao'^t'a;. si 0£ esii cptXt'a a&'fi-y:, k'ait v.'/i 
cpiXoao'Ji'ot Yj cptXta t^s aocstas -/at EcpEOt?, ot' f^; tov xoajj-ov toutov 6 8£o; -/.ctTca/EjaaEv. 
^TTEt 0£ TO £t eSTiv io£i;a|j.£v, iTjTTjCitoaEV "/.al TO Tt EOTiv. Ivc TO'JTO'j youv ctvay.'J-TO'jatv ry|J.lV 

01 TTyS (flXoaOCptOt; £; 6pta|J.0l. -p6 TOU OE TYJV (iT:C(fili}[J.Tj3lV TO'JTOJV -Ol/^actaiJai e'i-OJIJ-EV T/yV 

Twv 6pia|i.u)V cp'jotv, (j.G(/.Aov OE TOV 6otC''IJ£'^ov a'JTOv 6fjia|j.ov. zal outu); i.to,a£v i~^ auTO-j;. 
EOTt TOt'v'jv optcao; xaTi [icv -/.attuva Aoyo; a'jvTO|j.o; OTjAojTf/.o; ttj? cpuGEui; toO 'j-07.£1|jl£vou 
-octyij-aTo;, xaTa oe apnTOTEXr^v Xoyo; 6 to ti tjV elvai (3rj|ji.aivcov. -5; oe 6piau.6? £; y-o- 
-XEijJiEvo'J xcct teXo'js Xaii-^ctvETCti, TO'JT^aTiv il uXrj; xat eioo'JS, y.al r, e; evo; to'jtiuv -q ev. 
TO'J a'JvauicpoTEpou, w; tva ^tti tTj? [aTpixYJ; toOto 07:oOEt;(uu£v. 6ptCo,a£vot yap t/jV {c(TpixT,v 
yj £x Tr^; uXt;; 6pi^o|J.E8a TauTr^v vj ix too e'ioo'j;. xctl di-o fi.£v tt); 'jXtjS TO'JTECtTtv d-o to'j 
'J7:ox£t[j.£vo'j &UTU)S' lotTptxi^ ESTt TEyvT) "Ept tA av8p(u7:iva GibiJiaTa xaTayivoijivYj. dro oe toj 

EIOO'JS TO'JTEaTtV aTTO TOO TeXoU? O'JTIO? • taTp'.Xrj ESTtV uyEia; -Epi-ClTjTtXTj. TeXo; yap TTj? 

iaTptXYjs TouTO Tt'^EVTai TO 'jytct^Etv TO! aiouaT7. coGTTEp xai TTjS pTjToptxf,; TO -Eii^Etv. xat 
TU)v Eg TOiv'jv opisp.aJv TT); cptXoao'^ta; o'l ,aEV ix toO 'j7:oxEta£%o'J o't o' dro tou teXo'j; 
XapL^ctvovTat. xat sf; |j.£v i^ urEpo/r^;, 6 o' ETSpo; Eg ETOiAoXoytag. to oe OroxEiaEvov r^ 
TrpoasyE? Iotiv t^ zoppw, xal to teXos 6,u.ot'(oc. Traaa ydp te/vtj xoti E-tcftr^pirj xat ur:oxEiix£vov 
I-/EI xat TsXo;. auTtxa Tj textovixyj 'j-ox£t'(i.Evov r/Et xat -oppio xat -poasyE;, xat teXo; 
(uaa'jTU);. dXXd ttdojE/e; ;j.ev 'jroxEi^uEvov yj textovixyj r/Et Ta drXw; iuXa, -o'ppu) oe vj-o- 
xEi[j.Eva Tci I'jXa Ta £rtT/]6Eta -p6; xaTaaxEurjV tlpovo-j v^ cxdavoj. teXo; oe -dXtv TtpoaEys; 
xEXTTjTat TO TTOt^aat 9pdvov 7] xXt'vTjV. E'jfl'j; ydp EOpojv to S'jXov 6 textojv to Trpo; otovoiiv 
xaTasxE'JYjv i-tT/,0£tov -p6; to TioiY-aai eIoo; dcpopa. Tro'ppu) oe te^^o? £3-t tt^; TEXTOvtxY;? Y; 
TYj? xXt'vYj? xat TOO Spo'vo'J dvd-auC'.;* dptuTiojJLSvos ydp Tt?, otd ti xXivy], cpr^at otd ty,v too 
dv&pto-ou dvd— aoatv. w3~Ep oe auTYj, ootcu xat yj Ttbv dirdvTtov [XT,Trjp cptXosoYt'a xat o-ozEt- 
fXEVov £-/_£t xat teXo; xat TOpptu xat -po3£y£;. xaTaXXrjXoo; hi toIs UTioxEtaEvot; auTYj xat 
too; 6pt3[j.ob; xextt^toi, d)v 6 [aev -pwTo;, o; oy] xat too TtO&ayo'poo £3Tt, yvoJGte Toiv ovtujv 

^ OVTa £(31V. OOTO? TOIVOV Ix TOO "pOSEyOO? 07:0X£t[J.EVOO £3TtV. 6 0£ OEOTEpO? yvdJai? flEt'tUV 

TE xat dv&ptur:tvu)v TrpayptdTiov, 6; oy] xat aoTOS too Tio&ayo'poo Toy/dvEi xat d-6 too -oppoj 
O7rox£t,a£voo XEyETat. OEt'ltopiEV xat too; iv. too teXoo;. TptTOS toivov 6pi3fj.6; Tr^; cptXoGocpia; 
IsTiv 6 Xsytov cptXosocpta Igtiv 6[J.otco3t? Sew xaTa to oovaTOV dv&ptb-to. xat 6 ijiev TptTO? 
EX TOO -poGEyoos teXoos Igtiv. 6 OE TETapTo; 6 [j.eXettjV SavctTOO TYjv c&tXoGocpiav Etvat Xiyiov 
EX TOO -oppto teXoo;. xai dij-^OTEpot oe -XaTtuvo;. 6 ydp irXdTtov XoyixtoTspo; tiLv sXXYjvtuv 

lUV EX TOO TcXoo; TYjV '.ClXoCOCptaV (OptGaTO. XEirETat TOtVOV £t-£lV TOV TTEIi-^TTOV, OGTt; £? OTTEp- 

oyjjZ Xa[j.pdv£Tat xat too dptG-OTEAoos Igtiv. EGTt oe ooto?* cptXoao'^ta Igti TsyvYj TEyvuiv 
xat ETTtOT-^fAY) l-tGTYjfiuiv. dXXo ydp TE/vY] xat rj.X}.o E-tG-Yjii-rj xat d'XXo -cipa xat ETspov 
l[i.7r£tpt'a • TEyvTj [j.ev zEpi Td It^EOGfiiEva xat p.Eptxd xat [xyj tuGaoTtos EyovTa xaTayt'vE-at wG-Ep 
■fj pYjTOpixY] xat laTptXT^, Yj OE ir.isxr^[iri zEpt Td d4'E0GTa xat del (uGaoTto; EyovTa xaTayt'vETat 
oiGTiEp Yj yEtoijiETpia xai f; dGTpovouta xat at Xotrrat iTrtGTYJaat. oio'ti xat ootcos TaoTYjv 
UTToypd'^ooGtv • iTA'jTqij.-q IgtIv q izi 3TdGtv dyooGa tov voov Tfjc xa&oXoo ooGEto; Ttov 
Trpayij.dTwv. 

U'' Ukbinas 55 [Brandis p. 55 no. 25] bombycinus saeculo XV scriptus 
f. 24 exbibet 'Afj-ij-wviotj cpiXoaocpou s^rff/jai? -wv -svts cpcovoiv. ex specimiue 
a Torstvikio dato apparet codicem negiegeutissime esse trausscriptum. 

p. 1,3 TOO om. II 4 xat om. || 5. 6 [Aa8£tv St' optopioo coUoc || 6 toivuv om. || 7 oe 
om. II 8 opujv om. 

U*^ Uebinas 57 [Brandis p. 55 no. 22] cbartaceus, reeens sed eleganter 

scriptus, titulo omisso iucipit txs'XXovTot? -/jixa? cpiXoaocjxov aTTxsa&ai (sic) 
lo'imv dva-,'xatov (iaxi om.) [xa&sTv. exbibet igitur Ammonii librum, qui 
ex aliis commentaviis auctus esse videtur, nam f. 7^' legitur iota ok COiNSPECTUS LIBRORUM ilS.S. ET IMPR. xxxix 

TTSpl Tou TTpoxeitj-svou pt[3X''ou Twv s' or^Xovoxi '^(jovaiv Xsy'^fJ-sv xct'jTa (cf. 
Amiii. ]). 1(5,20) et prolegomena exeunt (f. 14) [jlovo? yj.p b avilpajTto; 
oiyz-zai tov ilupaOsv votjv tov £x ttjC [xaOv^cfso)? x7l fxovo? to!c £Tctar/^|X7.s 

Ot07'aXcT7.U 

ViKDOBONENSis 139 [vi(le praefationem Isagoges p. XXIV. XXXVIII] V 
f. 1 — 40 Ammonii commeutavium coutiuet scriptura madore saepius paeue 
evanida exaratum. f, 1 — 3 vevsuum quartae partes bibliopegi culpa 
nuuc desectae suut, sed quae ea re perieruut siugula aduotare feie 
supersedi. de auctoiitate codicis ab H. Dielsio et a me collati vide 
p. VII. Ammonii expositiones et schematis multis illustratae sunt et 
additamentis iutevpositis auctae. quae ante f. 13 inserta deprehenduutur, 
exigua sunt, uuum scboliou ideo plus valet, quod Ammouius citatuv; 
quare hoc infra apponetur. inde a f. 13 scholiorum tria nos distinxisse 
genera memineris. primum ex receusioue ilia Byzantina, quae Eliae 
nomeu iniuria fert, derivatum f. IS"" — 18' invenitur, cetera aut anonyma 
sunt (f. 19'' — 2Cf) atque ex variis libris, maxime ex Davide, congesta 
(quae ab Ammonio originem traxerunt, ex specimine intelleges, ea alia 
memoria ac commeutarium continuum niti), aut notis itipou vel aXXou in- 
structa, quae maximam partem ex quadam Ammonii recensione Byzan- 
tina aetate coufecta fluxisse puto. quod scbolion speciminis causa 
afferam, Philopoui in Physica commeutarium laudatum habet. 

f. l"2r ad Porpl). p. 4,4 Kal to Tpiywvov. ATiopta dvaxuiTTst ^v&a'oc, ota -zi to oyjiiJ.a 
y.vjBxai yevo; toO Tptywvou xotl TSTpotYtuvou xat 'iXa^z TipoiTov to Tptycovov, elra Se-jTspov to 
TETpayiovov. vcotvuiv yctp ia-iv 6 Xsycuv oTt Iv oh ifj'i to -pioTov -/.at to Saxspov, to'jtojv to 
7,oiv(u; xaTTjyopO'jasvov oOz e'sTi Y''^^'- ''-^'^ tive; ?,'j0'j3t a-jTO o'jtu);, oti o'jx /j-<cp!;3to3aTO 
IvTctu&a Ttspi TO r.curAozi'iiJ.'-x 6 cpiAoGocpo;. ct'XXot ok t^toi ot -£pt tov ctiAu.ovtov otc 6 Tpia 
dp[&p.6? O'jy. EdTt •iz'r^r^ziv.o^ tov) TSTpaywvo'J ^aX' at Tsaaaptov ycovt'at. 

f. 20v a' ad Porph. p. 7,19 Axoaov ok. XsyeTat. 'Opt'^sTat TOt'vjv to aTo;j.ov o'JTto?* 
axo^aov eoTt to i^ totor/iTtov cuyv.st'jxcvov, ovi to a9pota,ua twv C'j(j.[3£i3yj7,OT(ov o'jz av ocpDeir^ 
i-\ £T£po'J kOT£. owv aw/.paTTj; £■/, r^s '^aXay.pa; -xat too -pozoiXto'J v.at tou Eucp'joOs xai 
(Jti)cppovos auy/Etxat. TaiJTa 0£ cTit ,advo'J too awzpctTou? OcwpoiivTat. i-t oi £TEpo'j ou cpat- 
VETat. £t 0£ Tt TO'JTtuv E-/£t, "/.at TTavTa Tct a'/.Xa a'jix3£[3r(V.OTa o'joaatu; '). iaT£Ov 0£ oti to 
aTo;AOv —oXXa a/,aatv£t, to O'jaotatpETOv w; 6 d3a;j.ae to jj-ry £vo£yo[j.£vov ib; to ari[j.£tov 7^ 
TO a;j.f/.poTaTOv 6 zozxo; t?^; 'i/aij.;j.o'j rj to [j./^ cu)^o;j.£vov oj? £t Tt; 6t£X-/] tov atoxpatrjv 
^;£py£ta £i; /£tpa; xat Tto'oa; -). 

p' ad Porph. p. 7,20 Kat touti to AcUxov. To iv xr^ ytdvt xai to h tw X'jxvw, xat o'j/t 
TTEpi ToO arcXd)? Ae'jxou X£y£f to ydp aTiAui; Ae'jxov oux eOTtv aTopiov. ^) David codicis Paris 1938 f. oGr haec exhibet: cprjat 0£ aTO[j.dv in-i to dx ai)[j.(j£prj- 
xoTUiv auyx£ta£vov, wv to a&potc;ij.a oux av 6cp9£t7] ^tlI £TEpo'J ttote. otov 6 atuxpaT/j? £x 
TTJ? cpaXaxpa; xat tou ;rpoxoiXt'o'j xat tou s'bcpuoiJs xat atucppovo? ouyx.EtTat. TaiJTa 0£ Ofj.ou 
Itti £T£pou ou cpatvETai. xav ydp iyq to cpaXaxpdv, dXX' o'j -dvTa Ta dXXa. 

'^) Elias ia codice Coisl. 367 f. 79 r dlcit: to dTO[i.ov -oXXd arjaaivct* dTO,aov ydp Vj 
TO 8'jaotai'pETOv w? dodjAa; -q to ij/q EvSc^o'ptiVov . Stat'peatv tu; to !J-/j[j.£tov v^ to ajj-txpoTaTov 
to; 6 ■Ao-A'f.oz TT,; 'i;d[i[j.o'J /j to p.}) 3u)Cdp.£vov £v ttj otatp£a£t dXXd ?5i}£tpdp.£vov w; e'i Tt; tov 
5(uxpaT7]v ot£Xot £V£py£t'a £t; y£tpa; xat -doa;. XI. SI Tl'LEMENTUM i'UAEFATIOMS 1 

ad Porpli. p. 7,21 Koti ei [aovio (sic) a-jTiL si'rj acu-zpa-r^; 'jIo;. I.i yctfj jaiiv a'AAo;, 
TOT£ Tov aioxpotTTjV 01) OTj/.C/r Toc 0£ ys o[TO[xa opia-ra '). 

ad. Porpli. p. 8,1 "OXov -(dp ~i to y^vo;. Aioasxst o xe/viico; oxi xa Zfio; xt 007. eriar^? 
Xaapctvovtaf ttote yap i-ta^j; -oxs 0£ O'j. d-i3T,; (u; to 0£;tov (ipt'jTcpo\J 0£;iov. o'jy. £-iar,? 
0£ w; ^v TU) 0Au> xai Tot; lAEpiar tpotiAsv ydp tol jA^prj oXo'j sa-t (J-£prj, 00 cpaixev 0£ 6[A0ia); 
Evtxttj; TO oAov lAEpo'j; £3Ttv oXov. O'JTE Y'^P ^'^'^''^ ^''^°'' [xepo'j; oAov, dXXd to oAov ioiioT£pov 
ea-iv oXov. o'jtco; xal £-1 Toi -axpo; toO e/ovto? 'jIou; ttoXXo'j; to ev ax^Ao; ivixdi? (poc|j.£v, 

TO 0£ £T£pOV 7:).Tjil'JVTtXtu;* 'j'lol TTaTpo; 'j'loi. £131V-). 

•(' ad Porph. p. 7,22 °Uti i; [oiOTr^Tuiv, 'E; loiioijdTtuv i/.tb/to [aovuj 3'J[Ap£|BrjX0Tu>v. 
-/,c(X(.o; 0£ £i-£v TO ai)poia[xa xat ou/ ExaSTov Sv Y<ip sxaOTOv i'au); £'jp£b/ja£Tat xctl £v i'/.Aio 

7^ TO 'JOtACtXpOV r) TO -pOXOtXtOV, O'J |J.£V Oe Y] O/.Tj G'JVOpOfJ.-^. 

0' ad Porph. p. 7,22 ^Qv to a9poia[j.a o'Jx ofv. OOx £l-£v wv 'iv.i'j-vt d'/X tuv to 
ai}po'.afxa ExaSTOv -(dip xat dc'XXoi; u-ctpyEtv o-JvaTctt, a,aa oe -.rhxa. o'JOevi. (cf. A mm. p. 90.2). 

ad Porph. p. 7,23 At (xEv-ot too dvtJpw-o'J ... at auTat. At oe too aioxpaTO'j; ioiot/jTe; 
(Amm. p. 90,6) || 6 Ttvo? dv&pu)::o'j || 8 B^Xei || 9 ouv cm. || 11 t<L ctTOfj-u) ,aovio || 12 totoT. 
Eiat II Tou C«>oy ofov ToO ysvoas || 14 C^otc] dvOpiojiois || 15 voj xat ^TriaTTjarj; || 19 [j.£v 
cm. II 20 t6-/7j II 21 to cpaXaxpov cm. || 22 tw ypdvoj yEVEoftat || 23 expl. i'XXtu. 

f. 29 V ad Porph. p. 12,34 dXXo'j z^i^jrpic.. Xcupk tt^; toj o-ox£iii.£vo'j. Ilpo; 
dvTtotaaToXrjv twv o'JStioouis 'J-otpyovTcov TctJTa ydp o'j O'jvavTai d-0|3Xrji)fjvai iv io eaTtv 
'j-ox£i|j.£vu). xai Tiiac, 6 TiupETo; cp&EtpEi TO ^(Lov; igteov OTt at xtv^aEt? xat at (j.ETapoXai v^ 
Ev ouai'a yt'vov-ai w? Tj yEV£3i; xal rj 'j9opd r; £v -03U) (b; rj ao^rjat; xat f^ fisi'toat; i^ dv 
roiw to; Yj dAAct'coat; 7/ £v Tio ttou t'o; [ry cpopd. Et] toivjv yEVESt; o-jatiboTj; ESTt (j.£TapoXrj 
EX ToO li.}] ovTO? Et; TO ov ay'/J3a xat r^ cpBopd dx too ovto; eis to \).t\ dv dyo'JSa, xat auxr] 
xaT^ o'JStav £3Tt [j.£Ta3oXTj. a)3TE 6 'Y^Etpuiv TO Gujjjia -'jpETo; xax' oust'av E3TI {XETa,SoXr) Et; 
TO [XTj ov, o'JTio; 6 'yiAo-ovo; ev tw tj' r?^; cpustXT}; (vide Amm. p. 113,7 — IG). 

V^ ViNDOBONEXSis phil. gvaec. 09 [Nessel p. 41] chartaceus saeculo XVI 

exaratiis incipit f. 1"^ sine titulo s-siorj jisxa -o 7rpoTsXsrai)ai ao). tou -sXsi- 
aUai xctipoc, ergo Eliae in Isagogen commentarium contiuet. quod Nessel 
aduotat iu folio 2"^ titulum inveniri 'iVixawvi'o'j sic -ot; -svts cpwva; to5 
-of>'f'jp''ou, H. Diels cum huuc codicem cuin Elia confenet, ex litteris 
initio evanidis extricare sibi videbatur 'Aixovio; stc r.ivxt cpouvac tou Tropcpuoiou. 
sed ea quae sequitur expositione (inc. oia ti to ov TrposTacs tou r)yy_y/_rjXfj<j) 
Eliae commentarium contiuuatuv. 

p Editionis peincipis exemplum, quod mibi praesto erat, forma magna, 

praeclaris litterarum formis impressum folio primo, quod titulum tulit, 
caret, verum in extremo libro banc subscriptionem fert: 'Evsir/jsiv stu- ') David (codieis Paris. 1938 f. 58''): KaXdi; eizev ei ij.ovo? aJTw EtT| 3toxpa'-rj; u'tdj* 
Et ya'p E3Tt xat dXXo;, tote tov atuxpdTTjV o'j or^Xot, dXX' dopt3TOv 'j'tov AEyEt. Tot oe y£ 
dTojjia ddptGTa. 

-) David (codieis Paris. 1938 f. 58 v): Atoa'3X£t r,;j.a; 6 -op'fjpto; oTt o'jx ETTtsr^; dii 
Xctij-iSdvETGd Td -pd; Tf sGTt p.Ev ydp ote EiTis/j;, xat s'STtv ote o-j, I-igyj; (jlev to; iva Et'-io 

TO 0£;tOV TOO dpiSTEpOO E3Tt OE^tOV, TO OE dpt3T£p6v TOO Se^IOO E3TIV dptSTEpOV. OOX £71137^; 

OE a)3r:£p h tio oXoj xat Tot; [j.Ep£3f ccauiv ydp to ;i.cpo; oAov £3rt fJEpo;, oo '.pajxEv 0£ 
ofAOt'u); EVtxu); to oXov piEpoo; iaxtv oXov, dXXd to oAov [XEptLv £3Ttv oXov. ootco xat t-l 
TOO -a-po; too I/ovto; ttoX^vOu; u'loo; cpa,a£v to ev .sxeXo; Evtxoi;, to oe ETEpov -XtjS'jv- 
Ttxws' o't uiot -aTod; Etjtv otot, 6 7:aT/|p oe o'tuJv EjTI -ar/jp, ooy 6[i.oi(o; oe evo; o'too tu; dv 

TUJ "piOTlO 3XeX£1. CONSPECTUS LIBRORUM MSS. ET IMPR. xli 

-(oOy] ZarA'n^ to'j suYSVoCic y.ox ooxt'ao'j ctvopo: y^jrAuu NtxoXaou pX<z5~0'j tol) xpr^tor, 
oux avo'J \).iv~Ji\ Koovoato'j. "Exst xw 7.-0 x^f^c, Xpi3to5 *|'£vv"/ja£(oc ytXioaxm ttcVT-x- 
xoci'-oatw axtpocp'ypuov;;: ivvaxy) ©i>ivovxoc, irl aoyovxoc AuyoucfxivoD Bc(pp7.ot/.o'j 
TO'j [X£7a'/,o7rp£7r£3xaxoo xrjv ^asiXt'oa tojv -oXs(ov X7'jxr^v Euxuyw? fiVioyouvxoc. ita- 
que haec editio siimptibus Nicolai Blasti anno MD Venetiis impressa est. 

T • • 1 T J. •!, Editioiies 

Post editionem principem duae editiones in lucem prodierunt, quu)us venetae 

,. .,.. ... ... ,.^. . . ... posteiiores 

codicnm pvaesidus non ascitis pvmcipis editionis recensio paucis locis 
correcta pvopagatur, altera AMWmNlOY TOY EPMEIOY EI^ TA2 
RENTE (DQNAI TOY nOPOYPIOY YnOMNHMA VENETIIS 
PER WAN. ANT. ET PETRUM ERATRES I)E NICOLINIS I)E 
SABIO SUMPTU DOMINI MELCHIORIS SESSAE ANNO MDXLV 
impvessa est, altera eodem titulo assumpto ancora Aldiua ornata atqiie 
VENETIIS MDXL VI APUD ALDI FILIOS in lucem edita. 11 CONSPECTUS VERSIONUM 
Versiones latiuae nuattuor milii in conspectum venerunt. quae 

^ , , ,. roraponii 

paullo post editionem principem eaque nixa in lucem prodiit Ammonius oauno in quinque voces Porphyrii per Pomponium Gauricum Neapoli- 
tanum Venetiis pjer lo. Baptistam Sessa anno 1504 edita jilurima ex 
libidiue translata exhibet multaque per excursiones de iugeuio illu- 
strata, ut a graeco libro longe abhorreat. atque etiam ex titulo in 
prima pagina suprema apposito Pomponii Gaurici Neapolitani in 
quinque voces Porphyrii commentariolus ex Ammonio apparet, 
ilium Pomponium non id egisse, ut Ammonii commentarium ad verbum 
transferret, sed inde argumenta deprompsisse, quibus substructis suam 
componeret enarrationem. quae ratio explicandi ut in propatulo po- 
natur, priucipium libri subiuugam. 

Postquam proposilum nobis est, ut de philosophiae principtis clicere incipiamus, neces- 
sai-ium quidem videiur, ut coynoscamus quid sit philosophia. oportet enim quemque cuiuslihel 
instilutionis principia suscepiuriim edoceri prius quid sit id quod consequi studeat, ila namque 
fiet et ad audiendum apparatior et ad prosequendum multo diligentior. Verum id quidem non 
nisi ex diffinitionibus. qui autem fieri hoc poterit, ut ex diffinitionibus rem ullam percipiamus, 
si quid dijfinitio ipsa prius sit non intellegatur? diffinitio igitur est oratio, quae eius ipsius 
quod diffinitur naturam brevissime ostendit. dicta autem est per translationem ab agrorum 
finibus. nam quemadmodum illi proprieiates determinant distinguuntque ab alienis nostra, sic 
et diffinitiones rem ipsam complectuntur atque ab aliarum confinio disiunctam esse faciunt. 
de pyhilosophiae igitur diffinitione a nobis hoc loco dicendum. etenim si quom pueri grammu- 
ticae institutionibus traditi sumus, ab eius diffinitione caepimus hoc modo: grammutica est 
peritia earum rerum quae a poetis atque scriptoribus conscribuntur. idemque si qnom ad oru- 
toriam accessimus , ex diffinitione earn esse didicimus vim artifieiosam probabilis orationis m 
causis civilibus, cuius finis benedicere. quanto id magis facere debebimus nunc in philosophia, 
unde omnium et artium et scientinrum diffinitiones suscipiuntur. in omni autem institutione id 
fieri oportere, positum in Phaedro a Platone comprobavit ut Cicero refert Epicurus, atque 
ab eodem ipso Cicerone nostro frequenti iam est usu confirmatum. sed apud Platonem So- vcrsio l!:is;iiii versio 
prior xi.ii SL'PPLEMENTUM I'RAKFAllUM.s II 

crates jnnjina tertia his verbis: in omnibus rebus jiuer, quoin quaeslio uUijua inciilil, primum 
quid illud sit quod quaeritur inteUitjendum. aliter quidem prorsus in errorem dilabi necesse 
est. Jit enim uti et qui audiuiit, quoin rem ipsain quid significet iynorarint, decipiantur el qui 
doceut, poslquam dedaratum mliit principio fuit, disserant quae nee sihi constare ullo inudo 
possunt neque aliis. ne iyitur qua in re ceteros vituperamus, vituperandi et ipsi simus, danda 
opera est, uti quando haec inter nos disceptatio est, potiusne sit non amanti quam ainmili 
tjratam rem faciuiidum, quid ipse amor siet ex dijfinitione pernoscamus. sic namque cowmo- 
dum an incoinmodum ex se amor afferat facile considerabimus. haec Plato, nos ud Ammo- 
nium revertamur. omnis quidem scienlia et ars subieclum habet et Jinein. 

Altera versio Ammonius in Porjjliijj'ii Institutionem. Magcn- 
tinus in librum Aristotelis cle Interpretatione. Magentinus in 
priora Analytica. Nili cle rationibus libellus. Georgii Pachrj- 
merii epitome in universam Aristotelis artem disserendi. loanne 
Baptista Rasario interprete. Lugduni apud Sebastianum Grg- 
phium MDXLVII. propius ad Graeca verba accedit, sed satis impo- 
lita oratioue inquinata erroribusque deformata est. speeimini sint ea 
quae apud Ammonium p. 13,19-31 de arte musica leguutur. 

Musice pro/ecto nihil praeter chordarum concenlum speculatur: quosdam enim instituit 
cantus, qui affectiones animi leniant ipsumque ad virtutem diriyant: quod quidem ita esse 
musices intervalla iain cadentia nobis declarant: cum tuham audimus, animo statim vehe- 
mentius concitamur reddiinurque audaciores: id quod etium in causa est, ul ea utantur mi- 
lites, cum praelium ineunt. at si ilium dulcem sonum, qui in theatro intervallis coniunctus im- 
paribus, sed tamen pro rata portione distinctis impulsu et motu chordarum efficitur, qui acuta 
cum (jravibus temperans aequabiliter concentus efficit, audiverimus, ita complebit aures nostras, 
ut quasi soluto animo deficiamus. Pythagoram cum adulescentulum quendam tibiarum fidiculis 
numerose sonanlibus omnino captum animadvertisset, tibicini sonum ut mutaret iussisse sicque 
iuvenis libidinem cohibuisse, litteris monumenlisque proditum est. ex quihus rebus e/Jicitur, ut 
iis quae de musices divinitate sunt nobis dicta, adhiberi fides possit. quapropter ilk non in- 
telliyendi solum sed etiam dicendi gravissimus auclor et mayister Plato iuvenes ad musicen 
exercitationemque hortabatur, ut animum musica. corpus exercitalione ornarent. 

Rasarii versio Tertia latiua versio ab eodem Easario profecta quamquam studium et 

emendatiiis scribendi et accuratius transferendi prodit, tamen erroribus uon- 
dum libera est. liber titulum fert Ammonius Hermeae /. in Porphyrii 
Institutionem, Aristotelis Categorias et librum de Interpretatione. 
loanne Baptista Rasario interprete Venetiis apud Vincentinum 
Valgrisium MDLIX. quae supra attuli verba, ita hie legimtur: 

Musice profecto nihil praeter chordarum concentum speculatur: quosdam etiam instituit 
cantus, qui affectiones animi leniant ipsumque ad virtutem diriyant: quod quidem ita esse 
musices intervalla iam cadentia nobis declarant, cum tubam audimus, animo statim vehementius 
concitamur reddiinurque audaciores, id quod etiam in causa est, ut ea utantur milites cum 
praelium ineunt. at si dulcem sonum, qui in theatro efficitur, audiverimus, ita complebit 
aures nostras, ut quasi soluto animo deficiamus. Pythayoram cum adulescentulum quendam 
videret, qui tibicinam quandam cantilenam mollem modulantem comitabatur, iussisse earn in- 
versa tibia canere sicque iuvenis libidinem cohibuisse, litteris monumenlisque proditum est. 
ex quibus rebus efficitur, ut iis quae de musices divinitate sunt nobis dicta, adhiberi fides 
possit. quapropter divinus Plato iuvenes ad musicen exercitationemque hortabatur, ut animum 
musica, coi-pus exercitalione ornarent. 

Rosetini versio Qul postrcmo Ammouii librum e graeco in latiuum traustulit, Rosetiuus, 

baud dubie alteram Rasarii versiouem in rem suam couvertit, sed exemplo CONSPECTUS VERSIONUM SPECIMINA RECENSIONIS xuii 

Graeco usus mendis liberare et orationem reddere i)Uiam studebat; ecce 
titulus: Ammonii Ilermei (»\q) commentaria in librum Poryhyrii de 
quinque vocihus ct in Aristotelis Praedic amenta ac Perihermenias 
cum indice tarn rerum quam verborum locupletissimo. In his con- 
fer endis cum graecis exe77iplari0us atque emendandia quantum 
studii Petrus Rosetinus medicus jyJiysicus adhibuerit, qui haec 
legerit, facile intelleget. Venetiis apud haeredem Hieronymi 
Scoti MDLXXXI. quern supra apposui locum, bis verbis transtulit: 

Musica porro in fidiiim versalur conceniihus: quin eiiam et in cantibus quibusdam studium 
atque operain ponit, qui affectiones et perturbationes animi sopiunl eumque ad virtutem ex- 
citant, quod declarant quae adhuc supersunt musicae propemodim extinctae atque interwortune 
vestigia, audita enim tubae clangore animatiores ferventioresque efficimur, ob eamque causum 
proeliis tuba convenit. audientes vero spectacidorum concentus toti quasi emollimur atque 
aniino dissoliito evadimus. nam prodilum memoriae est Pijthagoram cum forte animadver- 
tisset adulescentem tibicinam quae cantilenam molleia modularetur comilantem, iicssisse earn 
inversa tibia canere, quo facto ttniversa pueri cupiditas concidit atque extincta est. quam ob 
rem fides est Us adhibenda, quae de divina arte musica circunfei-untur . idcirco ergo divinus 
ille Plato iuvenes cohortatur, ut musicae atque gymnusticae studeant, ut musica mentem et 
gymnastica corpus excolant atque exornent. 

Apud Arabes quanta floruerit Aramouius auctoritate, vel iude apparet, ' nim veisioues 
quod teste Augusto Miillero Die gnecMschen Pldlosoplien in der arabischen 
Uberlieferung (Halle 1873) p. 24 Porpbyrii aetas Alexaudri et Ammonii 
temporibus a Mubammed ibu Isbaq iu Fibrist termiuatur, qui Porpbyrium 
post Alexandrum sed ante Ammonium fuisse docet. sed ex iis notis, quas 
catalogi praebeut,') satis dispici nou potest, (piautum commentatores 
Arabes, qui Isagogeu multi illustraverunt, ex Ammonii libro deprompserint. 

Apud Armenios Davidis commentarium tautum valuisse videtur, ut 
Ammonii ratio ab illis nou baberetur. 

Syriacum vero commentarium ab Atbanasio, lacobitarum patriarcba, 
compositum et codice Vat. 158 servatum Wenricb (p. 185) testis est'-) ex 
Ammonii libro esse derivatum. alterum eiusdem codieis iu Isagogen 
commentarium Ammonii an Pbiloponi sit dubitatur. Ill SPECIMINA RECENSIONIS 
codicibiis Paris. 1973 et Neapol. Ill D 15 servatae. 

c. Paris f. 10 r post -payp-axoc (Amm. p. 1,4) pergit: otacpoptov os oustdiv ow'cpopov 
TO d'ja'do^, oiJtv dya&ov Xifsroii ota to oiyav ifeTv £i; ccjto exocjtov, 'Aaxhc, hi Xsyexat oti to ^) vide Wenrich De auctorum Graevorum versionihus et commenlariis Si/riacis, Arabicis, 
Armeniacis Persisque commenlalio (Lipsiae 1842) p. 284 et Steinsclmeider Al-Farabis 
Leben und Schriften (in Meiaoires de V Academie Lnp^riale des sciences de St. Pe'lersbourg 
VII e s€rie torn. XIII no. 4) p. 126 sq. 

-) idem testatur Renan De philos. perip. (Paris 1852) p. 31, qui liber mihi pracsto non erat. xi.iv Sri'PLKMKNTUM rilAKFATlONIS III 

ocV.ovTa; iil'Oit £(J.7iEaciv et; auto, i-zi'/ij os to ayatiov -7^; '-pt/.osc/oia; %i).o[).VJ sioEvott, oet 
Y!V(o'j7.siv, cirt t-ro'j [j.ev eari to 'iyaDov to gcy^v Dstv dvTt toO oV/.icu; potoi'^etv, 'ctvDpw-O'j 
OS TO ciyotOov TO a'vco diJpiiv tov wttoc v.cd c(vc([Atp/rj3Xca(}ctr to ,uiv yip [j.sir.'Tj'j&ctt lyo'Jii y.ai 
Ta dXoya, to oe ivap-tav/jS/EaOcci [Jiovot o't ctvOpiuTrot l/ojaiv oio; to Xoytv-ov ta^; '^'Jy/i?- 
otXo^o'ftots OE TO [to oin. Np] dyaDov to xo3|j.Etv Ta; tcov aTsXEaTEpcov -Vj/cz;. ijteov oe 
OTi EX Toiv 6pi3|J.aiv ixavDotvoaEv Tct -potyjAaTci. xai i-si oy O'jvaTov eiti ;j.c(vi}c(VE[v ot' 
6pt3(xou -potyiAct dyvoo'jaEvo'J Tt ^STt opia.ad;, cp^pE Tipo'-spov -Epi toO opoy t/jv oioa^xaAiav 
TTOtO'jpiEvoi Tpta -zcn-oi CTjTrja(o|j.£V rrEpi to'jto'j- ti doTtv opos xai roSsv /CEy./.TjTai opo? xai 
7:o»>Ev TTapaXcifji^dvETai. isTEOV Tot'vjv OTt opo; iz-\ Xoyoc a'jvToy.o; tTj? (ot'ct; oOatctc £y.c(3to'j 
o/jXioTixd;. xal (j-tj ti; oieailio Tja-S; opiaaov toO opo'j cirrootodvctt, srEt v.cd tojtoo otA/ov 
xoexEi'vo'J ETEpov -dXiv xat o'jtcu; £-' i'TiEtpov -po'^spEtv [-poaciEpuv Nil] TO'j; dpo'j; avctyxa- 
CdaE&a. dXX' opov to^tov dcxouGTSOV o'V/ opov i-Xw; dXX' optSTOvJ, ettei ys xal dptaTcpov 
dptaTEpou tpctiJiEv o'X/ cb; dptaTEpou dXX' (b; OE^tou* tov ydp <ev) dpt^TEpa r^uwv taTd(j.Evov 
dptaTEpdv tfatJiEV (ij; -po; [wazEp Np] oe;!:/-.! o'j:;o(v [1. ovte;] t)]v /Eipa. o'jto) xctl opov tou 
opo'j o'j/ (u; dpo'j dXX' w; 6pt3ToO [dptaTspoO Np] xctr o'jva|j.£vo'J 6piC£38cn d-oo£0(uxct,y.Ev. 
EipT^Tat OE OTt opo; i<j-\ Xdyo; G'jvtoij.os ttj; tot'ot; ouata; ExctSTOU OTjXwTtxd;. -poaxE'.Tctt to 
Xdyo;' Izeioyj yip to; -pctyaaTa /^ cfJTO'i^ia OEWpoOvTat i^ Xdycu otodaxovTctt, ot opot aovw tuT 
Xdyw oiodaxo'jat tou rpdyaaTo; ttjv cs'jatv. to oe auvTO^ao; sip-fyTat oid tovj; |j.Eyc(Xo'j; Xoyo'j;, 
Xsyw o/j TO'j; FaXrjVcio'j; xai •AptciTOTEXtxo'j;' ouTOt ydp oby evo; -pc(y[/.c£Td; E^at ot^aiotixo!, 
dXXd 7:/,E!3Tiuv. TO OE ExdjTO'J 7:pdy!J.aTo; or^XtoTixo; TtpdcxEtToti ota Tot d-0'^t^syjj.aTa* xal 
TaoTOt ydp Xdyot Eial aJvTO(j.ot, dXX' O'j OTjXtoTtxot -pcyiJ-dTtov '^-jiew;. touto [j.ev opo; isTt* 
xExXyjTa! OE ix jasTa'-popac, twv £v toi; /wpto'.; o'ptov. a)3-£p ydp exeIvo'. rotpaXaiJ.^dvouat 
[1. -EptXau^dvo'JtJi] TO yioptov xal /(opt'Co'jat twv dXXoTptwv xat tyjv (j.ev -Xeove^iczv xa&ai- 

pO'JOt TT-jV OE eXXeI^IV UZEpOCipO'jai Xcd Otxaup (jiTptp CpuXdTTO'jai Td XT/jaaTa ExdSTOJ, O'JTU) 

xal o't optaaol XafApdvo'jat xat -Eptypdcpo'jcii t/jv 'f J3tv toj -pdy[AaTo; ex twv d'XXtov d-dvTtov, 
xat TO'JTO'J ydptv wG-ap too -pdyp-aTo; outio xat t?,; dvay.a3ta; £xoiviuvrj3av. ypyj oe ytvib- 
CXEiv OTt O'jo Tpd-O'j; xaxi'a; rpoaoE/ovtat • /^ ydp -Xeovextojvte; too oeo'vto; rj IXXei'zovte; 
ota,SdXXovTat. xai &a'j|j.a3Tdv yE h TOJTOt; 3'jp.flEflrjXEv, oTav [j.ev -XEOvaCEt [1. 7:XcOvdCrj] £v 
a-JTOt; Td ovo'iAaTa, i::tX£t7:Ei Td -pdyij.aTa, OTav oe TO'jvavTt'ov ^XXEtTiEt [I. ^XXeit^j] Td dvd{j.aTa, 
-^.EOvd^Etv 3'jij.^atvEi -d -pdyaaTa, olov Ert -apctOEiyaaTO;" egti tou dvx}ptb7:o'J 6 opo; o-jto;* 
d'vi)pa)7:o'; e3ti C^ov -e^ov oi-O'jv. dXX' Et d-iiEXot; [d'fEXEt; cod.] to oi'-o'jv, -XEOvdCEt Td 
-pdy{xaTa' o'j ydp -jidvov 6 dv&pw-o; oiro'jv [1. te^jv], ov -EptXa[j.^a'vEt;, dXXd xat Td d'TTOoa 
TU)V Cwuiv xat Td -oX'J-ooa. ti 0£ xai to TtE^dv dcpEXotfJ.t, tioXXiu [j.aXXov TiXEOvdCEt Td Ttpce- 
y[j.aTa- 7tEpt£?Et ydp xat Td :TT7]vd C^a- ovito; oe rdXtv xai 6 tou C^O'J opo; daTi* ouai'a 
£p.'i'j/o; at39T|Ttxrj • xat £{ dcsEXot; [duEXEi; cod.] to ai39y]Ttxo'v, EXXEt-k; yEV/jSETat Toii dvd- 
|j.aTo;, rpoa&Tjxri os twv zpayi-tdTiov TEptXr,(pi}/y3£Tat ydp xai Td dvai's&TjTa. TauTa [aev 
o'jTiu. OEt OS TOV opi3,a6v TTj; otXo3o'Jia; ei-eiv X. t. X. (cf. Aram. p. Lll). 

f. 1 1 V post cp'JGt; (Amiu. p. 2,25) : xai a-jTr^v tyjv ouatav -sptEpydCETat. xai o'jto; |j.£v 
6 -pwTo; opo;. 6 0£ OE'jTEpo; 6 auTo; [j.£v £aTt tuI TrpioTiu, otaoEpEt oe xaTd to dxpti^ESTEpov 
xat aaccESTEpov dxpt^E3TEpo; ydp 6 -pdiTo;, 3acpEaT£po; os 6 osuTEpo;* o ydp dxEtvo; ouvtoij-io; 
xai dxotjSdi; eItte yvioGtv tiLv ovtiov, toOto 6 OEUTEpo; £3acp/,vtaE oicXtbv Tt i3Tt Td ovTa xai 
£{-(juv &Eta)v TE xai dv&ptortvtov Etvat yvdistv. dXX' £t xai aaccEaTspo; xai lirtaTrjaiuv 6 oej- 
TEpo;, d}X ouv lyEt d-optav XE;£t ya'p Tt; OTt zi Seiiov xai dvi^pto-tvcov yvuistv 'iyti 6 cptXd- 
Gocco;, oby £;£t yvuJ3tv tt]; -jXtj;- a-jT/j ydp 9£ta piv o-JX sSTtv (dvEiOEo; ydp l3Tt xai /Etptov), 
O'JTE 0£ dviJptuTTtvrj' dvEiOEo; ydp £3Tt. xai O'J |i.dvov TauTr^; oby 'i^ti £7ri3T/j,aT;V, dXX ouoe 
TTjv o'j3tv Tuiv t--iov xai TuJv powv xal twv TOto'JTwv yvwSETat, si' y£ I-i-tjte &Eid E(3t (cpHEi- 
povTat ydp) [a^te avSptu-tva* dXoya ydp, Xoyixov 0£ '!^woy 6 d'vi)pw-o;. pTjTEOv oe rpo; 
TOUTO, OTt 0'!) Td 8Eta d-Xoi; cp-/jatv v^ Td dvi}pw7:tva, dXXd otd TO'JTtuv Td dtota xal ci&apTd 
aivtTTExat, ^>r^[^.\ S/j xd yEvvr^Td xai dyswr^Ta, xal OTt xd xpaTtSTE'JovTa £v d[j.cpoT£pot; Ei; 
ydp 7:apdoEtyp.a Trap-^vsyxEv, twv [aev dtot'tov Td OEia, TuJv os cp&apTcov xd dv(}ptbr:tva* Et(ut}a3t 
ot -oiTjTai EX TOJ xpEtxxovo; xr,v dvo|j.a3iav -oiEl39at, (b; 6 IlXaxtov [Tim. 28 B] tov ;:dvTa xd3fj.ov SPECIMINA RECENSIONIS xlv 

O'jpcfvov -poarjYopc'JCTc -/.at o ttoit^tt;; Xsyiov [1. /iyct] ''Ti'jy.ps, 91^ -/.zznli]" [TTom. H 28 1] 
£7. Toii xaX/.iars'JOVTo; (J-opt'o'j t/^v -/.Xfjatv -oiO'jfj.£vo;. v.ai TaO-oc |j.£v outio;. 

f. 12 V post ouTw? (Amm. p. 4,28): ort wa-cp £v £tp-/.TT; £v toj pt(-) 'j-'yo/oasv xcii 
cppO'jpo'jijLSiJot, o'j -/pTj 0£ d-oopavat tov Ocjaov g(>.X' £7.v toutov [1. -to'jto] tiij oojOvti [I. o/|- 
aavrt], 0£aij.6v XEytov -6v a'jvo£(J[j.ov ttj; 'Vj/tj; -/.ott toO aioiAaTo;. y.ai TCfurct uiv 6 -Aarwv 
'fr,ai'v I'a-i 0£ -pwTO? outo; t?^; cptXococpta; B'.oo(a7.aXo?. xoti £i -otvjv xaulF ri'JTto; £/£t, 
-cu; xai TO'jTw lvavT[io9rjG£Tai 1^ cctXoaocpi'a v.cd trjv cs'jstv -/.avirj-zoixiflzi ■/.. 1. X. 

f. 14^' post, yvwatv (Amm. p. 9,18): zczl ou xauTrjv iirXd)?, dUa aocci'ctv \i-;o[).vi to 
Goe'j/£c, aa^s; 0£ XrpjJ.cV to 'favcpov, cpavspi 5s Xr/oasv tcc d''jXcf -£pt ydp Tct'jra Vj cpiXo- 
coc5ia 7.aTaYtv£TC(i. zi 0£ [atj -j-o-iTrr/j Tct-JTct r^ii-tv, o'J/i ota ttjv otx£tav a;xr/pOT/;Ta, ctAXot 
Ofi t))v ot7.£ictv aai)£V£tav, a»3-£p y.ai Tal; vjxTcpt'aiv 6 rpvio; gzoteIv oozci otd t/jv d5ft£V£ic(v 
TT,? otta&i^aso)?. 7.al xauTot [j.£v -spi to'jtou. -dXiv dva7.£'^aAo(iu)30[j.£!)a [I. — aoj,a£i}G(] Tci 
£? dpyrj? £[pr][X£va' ei ydp xotccj-rj larlv t) cpdoao'fi'a to; •(^tdi'jv) zlvxi. twv ovtiov 7.at im- 
arfiiiriv e^eiv tcov ScUov y.ai dvSpio-i'viov 7:pc(Ya'iT(uv 7.c(t [i.i;j.£l-30ai i}£OV w; £VO£y_£Tat d'v&piu-ov 
[1. dvi}pu)-o)] 7.0CI 7.a!}cttp£[v TTjv 'i^'jyTjV iv, twv toO aioactTo; yjoovdiv vcctl Trdicti; Tsyvod? to Eivat 
r-oii TO £•> £lvat -cicpr/£3!}ott xal -spl Td cpav£pd zcti d'uXa 7.a-0[Ytv£a&Gti, -w; oj TOta'jTTj cGtiv 
dXvj&wc, ofov [I. oiotv] au-rjv flXaTtov £v TttJ-ado tw StaXoY",! a-JTOU [p. 47 B] 'fr,atv: oiaA£- 

Y0[i.£V0; Y^^P ~'P"' "a'JTrj? £-t'f£p£l Xo'yOV TOIOOTOV Y'-^P dYCltJov 0'J0£ TjXSeV 0'J0£ Y'j?£t £{; 

dv&pio-ou;, 0£o'o(up£, riij-OT£. TaoTa ;x£v zEpt twv optGfJ.wv [j.£[Aa9r,7.a|i.£v. Eirst 0£ otd Tuiv 
TrpoXapdvTouv 6ptc5ij.iov w; [j-tav ttjv cp'.Xoio'ftctv [x£[Aa&i^7.a;j.£v, cp£p£ 7,at w? -oX-jg/eoy] Tauxr^v 
Old otatp£a£to; 5x£'Lco|ji£9a • C'j;j.[3d?vX£Tai y'^P ^/ ~^j* oiottpEGEco; fj.£(}ooo; xctT d'[A'i(o, £1? t£ t/jV 
TdJv istXoGocpujv C'JYYP5(,w[J^dT(.ov dGcpaXr] [dGcpctXEl cod.] oidxpiGiv 7.al £1; tyjv toj oXo-j d7.pt- 
p£GT£p(xv YvoJGiv "pioTOv ydp o£i Xeysiv to'j; 6pi3,u.0'j;, £iTa ttj|V oic(ip£G'.v O'JTU) Y'^P ■■^^^ '^ 
nXctTuiv iv TuJv tPctioiovt [potius Oc(top(u; ubi p. 237 B videas] cpiQGtv to -ccl, [J.ia Tt; Igtiv dp-/_>j 
(tov) xaXw;) '^o'jX£'j£G!}at <t6) Etosvai, r£pl ovJ r^ ^o-jXt^, £-£t tou -av-o? dij-apTdvEtv 'ivd-jv-.-q. y.cd 
£v Tw o£ lo'MOri [p. 235 C] Xr/si oTt ttjv t?|? otaipsGcw; [jiOooov ouosv 7.au-//iG£Tai o'jyov. 

f. 14 V inf. post XEY£tv (Amm. p. 10,10): oiatpciTai toivjv £i; o'jo, z'd t£ 9£(opTjTt7.6v 
7.0(1 -paxTtxo'v. 7.al ot'xonov Td yap ^'"-'t^^ '] ^-^^7°' ^^^'^ '''■^^ ^'^ "^O'-*' ^'^7°'-^' &£wp£TTai yj -pd- 
Y[AaTa xott otd touto to -pa7.Ttx6v 7:pO£pdXX£TO. otXXio; t£ oid Tpta zccji'x e'jXoyw? i-oi-q- 
Gaxo [1. ^rotTjGctvTo] ttjV otc(tp£Gtv Old to fVJMTAOv Old TO Y'''^"57.dfX£vov Old TO teXo?. Old 
[A£v to 'ivju)T/.rri OTt Tr,? 'Vjyrj; otTTCti ct't o'jvd;j£t;, at [j-ev i^iu'j-iv.ii to? otdvota voj; odEa, 
at OE Cto'f-^at to; pO'JXTjGt; xctt TtpoottpEGi;. otd ij.ev o^v Td; y''"^^"^"''-^' to &£tupTjTtxdv, otd 
Se xd; C«J"t"'^d; to -paxTtxov [jipo; IxXr^ptbactTO. otd oe to Yi'^'wsxdfj.Evov, oti 8£ttov t£ xcti 
dv8ptu-ivtov EtprjTat E-tGTrjayj yj cptXoGO'i>ia. xat otd jaev Td J}£ta to &ciop7jTtx6v ^poE^dX/.cTO, 
OTt ou/ to; o't -aXatot t7)v T'jyouaav y^'w^'''' >i>£i«pi«v '-fctat'v, dXXd rrjv -jpt Td y-EpTspot 
dG/oXtctv [dG/dX£tav cod.] DEtopiav dxouGTEOv a'jTT, y'^'P dXrjSu); xaXEtxai bEtopi'a Tiapd to Td 
i^Eiot opctv TO OE -paxTtxov TO TTEpt [TTKpd cod.] Td Iv'jXa 7.ctl d'uXa xaTayivo'fJ-Evov. xat otd 
TO teXo;, OTt oixottuGt; Oeo) xa-d to o-jvaTOV dv&ptoTito egtIv r^ cptXoGocpi'ct, to; Ei'prjTaf oe 
Y£ 6;j.0'j,u.£vo; ftsto xat Xoyot; %i}^zi 6(J.otoOa9at %ai -pdgEGt 7.aXXio-t^E3i}at to oe Y' 

Cp'JGloXoytXOV Td; 'J'JGEI; C^^TEI TtOV GtOpidTtOV, -OTEpOV £X TEGGCtplUV 3T0t/£ttOV G'JYV-EtTat Tj EX 

TOjArTi); Ttvd; 9J3£to;, £; t^; Td oupdvta cioptaTa, xat oti TSGGapa Td aiTia Ttov Yr^o;j.£vtov, 
uXtxov teXixov dpYavtxov -otTjTtxdv, 7.at oxt r; touoe Y^'^'St; ETspo'J cp9opd -/at t; toOoe cpi^opd 
ETspo'J -^i^zoiz' t7:-tov ;j.EV Y'^^p '-fl^opd G'JVjxuJv -ii-/z:m xat Ta'jpcov [j.EXt33d)v, to; oqai Nt'xav- 
8po; 6 -Ept t^rjptiuv xaif'J-oypd'l^a;. TauTa [aev -dvTa toj ^uGioXoYtxau EGTat Ctt/TeTv. too 
0£ ^EoXoYtxovi, Tt {}£o';, Ti -pdvota, Tt voO;, Tt Xdyo;, xat -dxepov Igti voO; vj O'j, (u; 01 a-JTO- 
(j.axtaxoi X£Y0U3t, xat £t ESxat -po'voia xat xi^Exai 'fpovxtoa xtbv ti^oe -paYiJ-dTiov yjt-q y^P 
Ytvto3x£tv OTt TpEt; 6d|at dBcia; y^Y^''''^^'''' " °'' H-^'' T^P "/-^'^^^Xo'j cpasi [at] Eivai Trpdvotav, ot 
0£ Eivat [j.£v xat d'/pt TuJv -j-EpTEptov t3xaa&at, a)] T:ap£XXEtvo[j.£vrjv oe [J-E/pt xuiv ttjoe- 
TotouToi 0^ E^Gtv o't Gw[j.a Ta'jT/jV oo;d3avT£; xat dvEXdvTE; [dvEXoijvTE; cod.] tyjv a'jxr^; -po- 
votav. oi OE xat Eivat cpaGt xat -potEvat Eitt xd x/joe, -apaxpE-£3&at Se otopot; xat otupooo- 
x£T3t}a'.. xat xo'jxo'j ptdpx'jpa xov rotTjxrjv Trapc/ovxat Xsyovxa- xv(33rj xat E'jytoXrj xe -apa- XLVi SUPPLEMKNTUM PRAEFATIONIS III 

TrA-o'j'jV^ rh'i\ljw-rji (lloiii. 1. -tflf). ')00). ToO ftsoXo'yo'j O'jv eoyov Tci: TOt-zj-rct ^Tjtttv y.cd 
?£[;at, (I)? s'ltt -povoicf xoci C(5o)jj.aT0(; ean xal ot'-ovo; zed -povoctTat twv t/oe -/.at aoE/.ctatov 
TTOiEtTCii t))v y.ptaiv y.ai Eti ys yivtoaxsiv oEt tov i^EoXoy'^v ti otatpcpei [WAr^'jiz -poottpE^sio; • 
rj |j.EV yip -poctipEat; [j.Era tivo; sxe'Leco; atpEi-ai xi o zczt /sTpov 7:oXA'z'-/a; iati'v, /^ os po'j- 
Ar,5t; ct-jptixE-Tco; a'tpEiTat -6 -/.pEtTTOV. £v to'jtoic |aev to i)E0A0yt7.0V. 

f. 17 V post oixov (A mm. p. 15,8): /-DX ou -av-to; dcArjDi; i'jzi touto- o-j yyp -ctvTio; 
6 -oXiTtxo; xal oJ-<covo|j.t7.6; O'jvaxat Elvctf {ooij yip e'jTI tj; [^.ixpd zo^^i? h/viVj. i'vopcc; 
Exa-(>v 6 oioixuiv o'jv TCCJtrjV rrjv piixpiv ttoXiv o'j -czvtio; O'jvaTat oiotx/^Gat o'xov 3Tpa7/j- 
Xc<'to'j Tivo;, £v iij -ctv-otxta/iXiot otvopE? /| xal -Xst'o'J? Etai. (ua~£ oiy]prjVTat toc Tpta eiotj 
ToO TTpay.Tixoj dr' «XX'/;A(ov. y^prj oe yivioGxEtv oxt au-ir) rj StotipEat; ~oj -poc/~cy.ou tujv 
^Ap[3-0TE?ax(ov u<:c(p5^£t, TjTi; xat '^auXr] Eariv to? o't flXctTiovty.oi cpaaiv rj y</.p dxptJ^T); otott- 
f)E3[; ouy. I>)eA£1 ra ixopta £ij.Zcpt£"/_£3i}ai (iX///jXot;, y.at xctToc toOto y.axi'Co'jat yott l/.jBc(XXo'J3t 
a'jTYjV. y.ai or) -poaTtSECtSiv auToi; [1. TrpOTtftEotaiv a'Jr?,;] t/jv ^TTi'^EpoaEvrjV. oic.ipoOat toi'vuv 
oi yard iJXdTtuva to TrpocxTtxov £?; vo(j.o3£~ty.ov y,o(i oixaattyov to'jtiov ydo o'JO£T:p&v ('J-6> 

im ETEpO'J -EptE/Etai. £^£371 OS lo' EXfXSTOV TO'JTWV TOC Tpt'ot IXEtVOt dyCtyEtV ytVETOtt ydp TIC 

vo[J.o8^Trj? (xai) 8t-/.o:37)j? y.c(i r^iir/.o; oty.ovo,aiy.6; y.czl -oXiTtxo?. xai oxt yi vojaoiIexeI xt? svi 
Yj Ea'jxiij ri ot'XXw xtvt, o/jXot ri'j}>ayopai; 6 xuiv )^p'j3£iov etkLv Traxrjp • 7p'J3d 6e Xsyc/vxat ou^r 
oxt xov yp'j3ov Ttpotiawatv oi ciiXoaotpoi O'jSe do-dCovxat xo'jxo'j x/^v y.r7j3tv o't [J.t30'jvx£? xov 
TT^^oOxov, dXX' ETTEiHEp y.aDotpE'jEt fj XO'JXO'J O'!)3t'o(, otd xoijxo xd y.ailotpd /.ctt y.c(XXt3x£'Jovxct 
y_p'j36v ivAXo'rr 3Ep.vrjV ydp x/)v liyy-fi"! xal xt'-ittoxEpav yp'jGoij r^yoOvxctt. 

f. 17 V post £X£XE39rj (Amm. p. l(i,l): ooxo; v.ctt oiyovo[J.f/ds £3xt oiy,c(3x/is xal vo;jto- 
ilsxTj;. y.al otjXoT 'Apt3xox£X-/jc ev xtvt ct'jxoj |j,ovo,3tfiXtio -Ept ot/.ovo[ji.ic£; dotax/j; ota?vEyop.£vo? 
yzi XsyEt xot'jxTjv £y. xE33dpcov yEvsG&ott 3y£3Ewv, -ctxpo; Tipo; Xcxva, oo'jXo'j ~p6; OEaTioxrjv, 
yjvatxo? -p6; d'vopa, £i3to'vxa)v ') rpoc Ectovxot, iva (j.)] IXXstV/] ij-TjOe -XEOvd^T), dXXd 
cp'jXdxxr] dvaXoyiav') TTpo; dXXrjXcc Et ydp xaxto; syst 6 ~ax/jp rpo; xov 'j'tov yj 6 
dvY]p -p6; XYjv yjvatxa y^ 6 OE3~oxrj? "po^; xov oouXov xctt to dvdiiaXtv xd Xot-d ivavxt'io; 
£/0'j5t -po; d'XXrjXfz, xaxo; 6 olxo; £3xat, oxt o'J p.tav TtpoatpEStv £-/o'J3tv ev xoj oi'xoj -dvTE? 
dXXd oiotcpopou;. oxt oe xai 6 -oXtxtzo; otxctsr/j? £3Tt xat vo|a.o9£TY];, orjXoOat at s^to roXEt; 
xo'jxot; XEypTjij.Evat. £?to oe zoXEt; E[p-^xaij.Ev, ettei xat £v /jtxtv Isxt TroXt;* s/Et ydp xo3|j.ov 
[xoa|i.os cod.] zoXeco; xd YjijixEpa 3U)|-».ctxa* ('o3z:Ep ydp h EXEt'vott; £taiv d'p/ovxE; xott axpa- 
TtuiTttt xai ^ETai, o'JTU) xoii iv ToT; rj|A£T£pots C(o[J.a3tv d'p/Et |j.ev 6 Xoyo; axpotTttbxo'j oe 

■/pEt'aV TtXyjPOI 6 t}'J[J.O;, {^EXWV oe Yj l7:ti}'J[J.tO(. xaUXCt [J.EV TTEpt XOij Iv 7JIJ.Tv TroXtXtXOU X03|J.0'J 
XCtl TYj? Ot7tpE3£lO? XOU TTpGty.XtXoO. CXOTTEt OE E^ dp/Y)? dp^duEVOS, TTW? XOtXu)? StYjX&EV Yj 

otat'p£3t?* d-o ydp [xovdoo; dp^duEvot £~i O'jdoa xat xptdoa -po3cX&o'vx£; Et? XETodoot xaTTjv- 
Trjaajj-Ev. laxt oe ooxo; 6 dpi9[j.6? xiXsto?, r:£pl ou Il'j&otyopa? 9Y]3t "xcti [j.d xov dij-EXEpct 
'li'jyY)" -apaoovxa xExpotxx'JV [xExpaxTY;v cod.], -aydv dEvdo'j '-p'j3£co?.'^ ^) xsXEto; o' s'axtv o5xo?, 

oxt xov OExaxov ojxo? 7:Xrjpot /pY) oe ytvibsxEtv oxt xctt d?.Xo'j? toXXou; dpti)[j.ou; 

£yo[j.£v xota'jxrjv Eyovxa; dvaXoyta?. dX)^' ^-ei e^o) xoj xatpoO T:pOY'jyt}Yj;j.Ev, atyYj3(.o[j.£v xo'j; 
Xot-o'J?. xouxo ydp ty]? Etsayioy?)? Ntxo[Jtdyo'J Ipyov u-dpyEt. 

f. 20 V post Tota'JTYjv atTt'otv (Amm. p. 22,13): auxo? ydp 6 cptXoao'fo; Ilop'f'jpto; Iv 
'P(b[j.Tj xi^ ttoXei yEVO(j.£Vo? xdxEtdEv po'jXofAEVo? d~iEvat i-i x6 taxopr^aai to A^TvtctTov -up xott 
IJpopov Ttvd TOV TOTE Itzi cptXoGO'ftot (j.£ya x£XXYj[ji.£vov ovo;j.ot (xc(t) xd? oixEt'o'j? |3t|3Xo'j? -otpd 
XOJ Xp'j3aopt'w u-dxtp ['j-axov cod.] 'Pu)|j.rj? ovxt [ovtk cod.] xaxEXEt'^Ev. xoO o-jv nopcpupt'o-j 
a~z\%fj^^'zoz xc(i xo5 Xp'J3otopto'J fj.ta xuiv auxo'j [BipXiov ivx'jydvxo? -Ept x(Lv xoO AptGxoxEXou; 
xaxrfj'Optuiv otaXaa|3ctvo'J3Y] [ototXoe|j.(3dvo'jaa cod.] xctt uyj o'jvo;|j.£VO'J 5'JvtoEtv xd x-^ ^ipXip i\).- 
rEptEydjj.Evcf, d-taToAYjV £7:E,a'L£ rrpo? tov riop'.p'jptov ypdia? x6 S'j^a^dv. (cf. Amm. p. 22,17). ') Et3tdvx(ov correxit V. Rose Aristot. fragm. p. 139: E^atdvxo? cod. 
'^) cp'jXdxTY] dvaXoyt'av coni. Rose : cp'jXdTXEtv dvi^pto-oXoyt'otv cod. 
••) Aur. carm. 47. -18 (Mullach I p. 462). A M M O N I U S 

IN PORPHYRII ISAGOGEN SIVE V VOCES S I G L A 

D = Laurentianus 10, 2G 
E = Marcianus 225 
F = Pansinus 1942 
M = Monacensis 222 
V = Viudobonensis 139 
p = editio princeps AMM^NIOT EPMElOr EHHrHllZ TQN IIENTE (DSNiiN %r Ti TiOTS iati cpiXoao'fi.'a. osi Y^p "^•'''' otp'/otxcvov xou TrpoTSpov uaDsrv Tt 
5 [j,C(Vi)avj{i.sv Oi ta r^^jd'^iiaxr/. sx TuJv opiOaoJv. X7.1 ~a)c 0'jV7.tov oi' opisjxou 

[X^tlcTv -paYUO! OCYVOOUUEVOU TO'J Tl SCiTtV 0pi3[X0C; OpiSUOC TOl'vUV Istl Xo'j'Os 

c^v-op-oc osr/.vu? TYjv Totj TTpa-'txaToc '^'jcfiv. opi5[i.oc 0£ XsYexai d-o jasTa- lo 
ciopa? '«>v iv Toic yoirjUji: opojv (oa-sp Y'^p s/stvoi ~£piXaix[:i7'vou3i to 
ytoptov y.al "/(opt'Cousi tu>v aXXoxptoiv, ouxto ysxl ol opiaaol T:c.pi\aii[idvooai. 
10 TO Tcpd'dicn y.rA ywoiZooai Ttov aXXo>v 7.7:7'vtwv. os^ TOtvuv 6pia;xov tTjc: 
cstXoaocptac st-srv. (oa7:£p X7l -r^^ yP'^IJ'-I-"-^"''^^/? 7.p/o|X£vot tov opicjaov 
£]xavi>av6|xsv , oti yP'^1^!^'^~^'''-"'j -^"t''' SfXTtctpta tojv T:ap7. Ttoi'/jTarc X7l auY" 
Ypacpsuatv ibc sirt to ttoXu X£YO[x£vtov oaouo; X7.i pv^Toptxr^-: ap/ojxsvoi 15 

TOV OpiajXOV £fXa()0[X£V, OTt p"/JTOpUr| SSTl OUVaalC T£/VlX7i 7tti>avou XoY^u 

15 £v TrpaYfxaTi ttoXitixw teXo? iyooaoL to eu XIyeiv Ssi ouv xat t?^? cpiXo- 
aocpi'as TOV optajxov jxo(&£tv, auTrj '(dp Istiv y, x7i Tau otXXaic £7:i(3Tr|U.7ic 

T£ X7l Xr/Vai? TOU? OpiaiXOUC 7:7p£/0U37. 

1I7C7 oSv £7:iaTrj[x"/j X7l ~7.sa te/vtj 'j7rox£t[X£vov Ti ly^Ei X7t teXoc. 

UirOXSt'tXEVOV |X£V ouv ECJTl TTEpl X7T7Yt'vET7l, TeXoc; OE OU axoyd^ZIC/X X7.1 1 Titulus codicibus aliis alius praebetur; inscripsi ex antiquissimo D: om(j.vTjij.a ziz xaz 
TtEVxe cpiovcc; diio cpcuvTj? d(j.fJL(ovtou tou fj-ixpou xou epfj-et'ou E : 7:poXeyd[A£va t^c Tiopcpuptou 
EtaaYwyvi; dro cpiuvT]; drj.(j.wvto'j cfiAoaocpo'j Torj (j.txpoO xou epjAEiou M: [Tcpo]X£yoi-».£vot xr^? 
TTOpcp'jpi'ciu efaaYwyT]? dTto cptovrj; d[i/[j.a)viou] V: i):rdjj.vrjfj.c( £($ xd; ttevxe mwvd; dno rpoivric 
daatovioy jj.iy.po\j xou ep[j.£i'o'j p "2 cpiXoadcptuv dpyea&at colloc. p 3 -poxepov Dp: 

-pdixov EM: oblitt. V 4 /at D: oiu. EMVp dvxtX'^'j'^xat DMV: dv&e^e- 

xat Ep 5 Si DEp: ydp MY G 6 optaij.d? (piiiis) E 11. 12 6pi3(i.6v ^ij.c(v- 

i)dvoii.£v DEp: opov i(j.di}o,a£v M: oblitt. V 12 Trapd] TiEpi D post -oirjTai; 

add. x£ MVp: om. DE 13 post op-otcos add. hi Ep: ora. DM: locus oblitt. V 

14 TV/yv/J^fi om. D 17 x£ om. Ep IS -dia (alterum) om. Ep xi om. E 

19 p.£v om. M 

Comment. Arist. IV ;>. Ammuiiius in Povph. Isa^'. 1 2 AMMON'll IN lM)i;iMlVRII ISAGOGKN Prooemimn 

[jLCtTot (-spi -jocp T7.uta xa-ca-i'tvcTai), tsAo? o£ to u-^idaai TCtu-a (touxo'j 
",'ap GTO/arstai), oixouoc xal o tsxtmjv 6~ox£''ijl£VOv [i.£v lysi to ;'jXov, 
T£Ao^ 0£ TO -o'.r|aai aP<z'x'.ov. ot ooicraol oOv /,7.ix[i7'vovT7.'. r, ix too G-o- 

;") X£t[Jl£VOU r, £X TOU T£/vOU; 7j X7l dTTO CUVC(acpOT£pO'J * £X IX£V ToO IJ7:0X£1- 

u£vo'j <o; 0T7.V zir.a»ii.zv ' laTpixr^ isTiv tr/v/j --.^A t7. 7.vi)pa>T:iV7. swaaTa 

X7.T7.- '-VOUl£Vr,', £X 0£ TO'J T£AO'J? d)C 0T7V £'.'-(0|J.£V ' 'j'^zIt.: -ZrA-rjVf^'V/.r^ , 

£x 0£ TO'J a'JV7[i.'^oT£pou '^ ziyyr^ "apl T7. 7.vi)oa)7:iva !j(o[i.7.ra xaTa^ivoixiv/j 25 

U7£17? -£[Jt-Ol'/jTlxr/. OiJtOl'oDC OS X7l Y] 7.3Trv0V0tXt7 iulCJr/jtxrj 0037 £/£l 

10 67rox£i[ji£yov -a oupav.a a(u[i7T7, t£/.o> o£ to -jVa>v7i t7.^ xivr^ait^ auToiv. 
[j.7!i)(0(j.cv ouv xal Ti u7rox£iT7i Tfj o'./.030'ft7. x7i Ti TO T£/.o; 7'jTrp* xat 

O'JTU) 0UV-/j30a£()a TOV 6f>l3[XOV 7'JTYjC 7.-000'JV71. t5T£0V O'JV, OTl 7'. ;i.£V 

aXX7'. £-i3TTj;j.7i X7l liyyai r.zrji -iv7 ix£r>tx7. xaTa-^i'vovT^i, oiov /] tsxto- 

VtXY) r£r>l IX0V7 T7. ?'jX7, '?) 7.3Tp0V0[i.l7. 7:£pl U0V7 TfZ OUpiOCVt7 , [J-OV/j 0£ Tj 

15 'fiXoGocpia -ipi -rravTa t7. ovtk xaTa^ivETat, tsao; o£ £/£i ou -oirj37t T7'jTa so 

7AX7. -jVmvai 7UT7. 7t7p7Aa[xP7V0VT7t O'JV TT)? Cpi/.030Cir7C 0jjl3|-L0l TToXXoi' 
TtOAAol 77.0 X7l -oW,7/(U^ (0p''37VT0 TWV 7i7A7lOT£ptUV 7L)T/jV. IV7 0£ |r}] 2^ 
TOl^ 'itXaiTlOi; 7.X7!.'pO'J CpiXoTtJJ.17; oV T(0 ~7pOVT'. 6o)[JL£V £-|/X-/j;j.7 TO'J? 

£xa'3T0'j 6'.£ci-0VT£; opou;, diioypr^ tt£VT£ r, oXqto •itXEiou? £:r£Ai}£rv. 060 

20 'J-£V O'JV £151V £X TO'J U~OX£t[X£VO'J O'JO Oi £X TOO ~iXo'J^ X7l £T£pOC £X 

-r^: u-zrjrjyr^g, r^; £/£i rpo; t7.c a7J.a^ ziyya;. 

ESTIV OUV 6 KpCOTO? OUTOC' '' ttlAOSOCpi'a £3t1 *'Va)3lC TfOV o'vTOJV 
■/] OVTa £5Tl". TO fj 7.VtI TO'J X7i}o 0VT7 £3Tl'v OU -j'7.p 7TpOTt'»}£T7l 6 'itXo- 5 

5090c -7'vTa? Touc £v T(o xo3|j-m avOpwTcou? £i6iv7i xaT7. 7.pit>ij.ov, dXXa 

25 TI? -0T£ £3TIV 7; TOO dvi}pa)7rO'J Cp'J3lC. TT^V *,'7.p OUGl'aV £X7'3T0'J 7rp7"CiJl7T0? 1 -/.osaeiv] TAOTzta V 6 ictxpo? DMV: Jarpo; E : -/j taTpr/.Y] p s/ci •j-ox£('[j.£vo: [ji£v 

D: EVEt \jv.o-/.iiu-Vta E: z/ii u-o-/£1(jlcvov jaev M: e/ei u7i07t£i'[Ji£vov (p.£v ol)litt.) V: 'jtiovcei- 
[XEvov £/£i p dcvBpcuiTcta DE : avSpcuTiiva Mp: oblitt. V 2 to uYtotaai] toO uyta- 

vai E [Ji£v om. Ep to Eu^ov D: Ta ^6Aa EMVp 4 teXos 6e £^£[ V 

rx[id-/M'i MV: a{-j^Ay.io\ Dp: zpappaxov E ol ouv 6pta[j.oi colloc. Mp 5 r^ (ante xctl) 

om. E C'jvcijj.'.poT£po'j E: a'jva[i.cf.oT£pcov (compend.) D: tou a'jva[j.'iOT^po'j MVp 

(cf. V. 8) 6 iaxtv otn. M dv&pwTrEicc M 7 xatayoijivrj M cb? oxav 

£i'-(«[j.£v om. D (fort, recte) 8. 9 ix U tcj O'jvaijLCfOTc'po'j — -cpi-otTjTi-icVi om. M 

8 dv9p(u7-£ta V 10 scnl)as 'j-ozEi'ij-Eva [jlev (cf. v. 1) 11 xal (post oyv) D: om. 

EMVp 12 au-Tj? TOV opiaij.ov colloc. EMp: oblitt. V ouv D: toivuv EMVp 

al fj.£v] o'j [jLOvov E 13 post ^TfJ.ai add. raaat MV rj om. EM 14 7] datp. 

D: rj OS darp. EMp: oblitt. V r^ (ante cpiXoaocpt'a) om. E 15 xauTot DEM: 

om.p: oblitt. V IG ante opiaii-o't add. oi EMVp: om. D 17 -/.at D: om. EMVp 

19 6U'(w TT/.Ei'ou; E-cA&clv] rAr(Oi npo; i-E/.&elv D: oAt'Yct -poaEX&cTv E': oXtyto ttXsuo oieX- 
^Eiv E-': oAi'ya -pocj£7i£>.i)£rv M: o/.tyco 7:poi£Xi}£Tv V: oXtyio ttXeiou; -poaE-EXDilv p 

20 ouv om. P:p ^~^P-] ail -Eix-To;? 21 -qz D : 3v E: t]v Mp: oblitt. V 
post TEyva? add. zal Exspo; £; £xujj.oXoYta; p 22 post TrpdJxo; add. optau.o; p 

23 TO Tj DAI: xr] yj E: to Ss ^ p: oblitt. V post iq add. oux dy.at'pto; rpor/Eixat 

d>v>.' M y.'x'do] -/add p ydp superscr. D 24 7.oa(i.o)] -/.oivco I) xou; 

dvi}pio-ou; tou; £v xoi v-oap-co V AM.MON'I! IN I'ORPHYRII ISAGOGEN Prooeinimn 3 

•mi TO £iv7.i a/oTTsr f) 'iiXocjocpoc. T'.vsc OS 6[ji'!^ovTai oG'tcdc- " 'M^jcso'^iy. 2v 
saxt ^£t(ov TS x-xl avUptoTitvcuv TcpcxYjJLartov -,'va)3i;". xal orjXov oti 6 
auTOc sOTt ~to Tipo auToii, oiotcpspsi ok [jlovco toj aacpsi t£ xal aa^/^st* lo 
otstXi -'ap -a ovta sic Ta tlsrct 7.7.1 7.vi)poj-iv7. la usv 7.''o'.7 st-cuv Osr^, 
5 xa OS sv -j'sysasi xal cpi>opa sittwv ocvUpojTtiva. oDtoc ouv 6 optatxoc X7l 
6 TrpoiToc sx Tou ukOxsijj-svou 7.TrooioovT7t , O'.svr^voyxai OS 7.AAr|/,ojv, u)C 

£i.pr^X7.l, T(0 a7/i£r TS X7l 7(37'fSr. SOtl OS X7l TOloGxOC OpltJlXO? (ZTTO 

Tou TsAouc 6 Xs-j'tov " cpiXoaocpia sati ojjLorooa'.c OsuS xaxa to ouvaxov 

avi}p(oTC(t)." ouxo) Yap 6 llXatojv wpt'aa-o. o Yotp i)soc oitttlc s/si tac 

10 svEpystac, tac jJ-sv y^^ustixocc, xoti)' 7^ t7. -dv-a Yivtucj/si, oj; X7t oi -Of/j- 15 

T7t arjlJ.7lV0'J5l Xs-jOVTS.? 

Osol OS TS Tidvxa lanai^ 
Tac OS TTpovoyjTixac: twv x7.Ta3ssaTspa)v , xaf)' ac toO xoaaou oXou Trpo- 
vosTxat, (be xal oi ~oi"/)T7i' cpacJi 

15 Osol 0toTr)psc saojv, 

6 OS cpiXo30'i;oc x7.t' a'jxcpa) ^ouA-sxai s^oixoiouv sauTov tiu dsm- pofjASTai 
"j'ap X7.t Osiopr^TVp stvai tojv 7L7!vTa)V (icavta "j'ap STntJxsTTTSTai), xal ;j.svTOt 
xal upovoiav twv xaTaossaxspwv TioisiTai (6 Y^'p '^'Ji ttoXitixo; cpiXoao'io? '-o 
oixa'Csi X7.1 voixouc TiUriOiv)* wars stxoToj; t] cpiXoaocpia 6;j.otto3t'c s3ti &sto. 

20 TO OS " xaxa' to ouvaxov 7.vi>pco7r(o " xaXtuc -po^xsixai- O'jts yx^j r^ '^viust.; 
6[jL0t'a O'jts 7) Trpovoia y) au-r^, 

STCsl O'J TlOTS cptjXov OIXOIOV 

a&ava'Ttov ts Osojv /a[j.al spy^ofj-svcov t' 7.v»)pwTra)V 
lov Y'^'-p «' 'J^^''''^-^ oiacpopoi, TO'JTwv xai 7i tsasiot/^tsc oia'cpopoi 'jr^doymai. 
25 xal saTiv tosiv toOto xat sttI twv a^Xtov C<o(ov SkSiotj y^-P '^ avDpojTToc 
xal 6 rTtitoc 017''^ opov Sy(ouai ty^v ou3tav, oia'cpopov syouai xal ty)v tsXsio- 25 
TvjTa* dvf^poJTrou [xsv Y^'p xeXsioTr^^ to [jiSTa Xoy^u xal cppov/iastoc C^jV, 
iTTTTOU OS TO d^sco? i)sTv xal sv TcoXstxoic: sTriTTjOsiov sTvai. xal sv auToT? 

OS ToT? aXoYOlC TToXXtj dl7CpOp7. U-7p/St TOJV XsXsIOTV^TOJV, STCSIOYJ xal XTjs 1 TtvE? OE opiCovxat o'jTio; MY: Ss TtXaTiov outw? opiC^xat ttjv '.piXoao'^piav DEp: seel banc 
definitionem Platonis non esse David Eliasque testantur ac ne Ammonium quidera iam 
hie Platonera appellare apparet ex v. 9 outoj yap 6 nXctxcov (bpiaaxo. atque etiam n'ji'}a- 
yopac, quod cod. Laur. 72,7 pro nX-z-riov praebet atque *David Eliasque commeudant, lioc 
loco scribere vetamur, quod etiam prima definitio ab Pythagora profecta esse dicitur 

2 yvwais aute i^etojv coUoc. EMVp (fort, rectius) 3 6 om. E |j.dvo) om. 
MV 4 Td (ante Octa)] Xc p 9 dv&pwTicii; V 6 nXcixiov] cf. Theaet. p. 176 
A. B 10 /a9' a? D: x^ao EMVp Tot om. V 12. 15 Seol x. x. X.] cf. Horn. 
379. % 325 x£ suppl. E- 13 xoij oXou x&'a[j.ou colloc. M 15 Soxr^ps; DEM 
16 po'iXExai 7.0(t' (i'p.'fU) ^ccjxov ^;oij.oio\jv colloc. EMVp 17 xdiv Tzavxcuv EMVp: a^iav- 
x(uv U dTTiszETTTExat EMVp: CXETixExat D (cf. p. 4, 11) 18 xat Trpovorixv^;, Tipovotav 
yap xujv -/.OLxao. p yoip] oe E 19 post waxE add. ouv D: om. EMVp efxdtto; 
ij cptX. DM: i^ cpiX. eixoxw; Ep : Tj cptX. V liTt om. E 20 to Se xaxd x6] xaxd oe 
xci D TipdxEtxat E 21 rj (ante Tipdvoict) om. p 22 inv. xxX.] Ilom. E 442 
25 i;:Eiorj] iirst M 26 otdcpopa (altero loco) E 29 oe EMVp; xoixots D 

1* 4 AMMONII IN PORPHYRIT ISAGOGEX Prooeminm 

Ciu^iac ot'jTfijv' of^ATj usv 'jzArjyzi xuvoc TsXciot"/)r, r}X\^r^ os Tttzou. si o'jv -^v 

U.'XXX'JV i-l 7.vi)ry(i')-0'J T3 X7l fiiOtJi. irTcl O'JV -O/.'J O'a'fSpO'JGtt X7Ta T7)V 
riU3!'7.V. 3r/.0T(»C X7l TOtC ts).£'.0-/)T7C OlOt'f SpOUSOt; iyyj'jl. X7Aa»C ouv -po3- 
5 X£tT7t TCp Op(0 "to X7-7. TO 0'JV7-:0V avUodJ-fO " . i'at'.V O'JV Y) '^iXoso'ita 30 
"oULOUuCrtC l)c(|) X7T7 TO 0'JV7T0V 7vUp(0~(i)". £/. —017.; 03 7lTt7.C WO- 
[X/^CiiV O'JTCK Op''c»7Cil)7'. TYjV <it/.oaO''f 17.V . pT^TSOV. iTtc'-OTj -,ap . ()JC ctTTOV, 
OlTT7t £t3tV at TO!J i^cO'J 0'JV7aSlC, «!' T3 *V(iJjTr/.7l XOtl 71 7:p7XT'.X7U 01TT71 
0£ X7t 71 TYj^ r|[i.£T£p7C 'j/'J/YjC, oX -t i)£(0p-/jTlX7l Xttl Kp7XTtxat'. OS 'f'Xo- 
10 aOCiOC SX7!TSpOV T(OV IXSpoJV TTjC 'i^'J/V^C XOaaS^V ,3o'jAST7'. TYJ "pOC TOV UsOV 

a'.ar'asi. to usv Tr,v Tcuv ovtcov csoaiv ott u>c i'v^t i-isxs-Toasvoc. to ok 
T7.C T:7t)/jT'.x7c TT^c 'I^'J/TjC xo(3;x(ov ouvajjLSic X7t T'ov 7/,A(»v STriasXo'jasvoc, 

£IX0T(IJC II/v7!t(0V OUOUoaiV slvat f)£(0 Tr,V '^'.XoaO'it^V X7T7. TO 0'JV7.T0V 
I till 

7.Vl)pOJ— 0) l'opt'ci7T0. 
15 'F]3Tl 0£ X7l OJJjji OplSjJ-O? £X ToGi T£AOUC Xs-'tOV ' Cpi/.0a0Cp;'7 33t1 ){i" 

jjLcXsT'/j DavaTO'j". stcsI os 6 7:poxsi<i.svoc opoc ixsast/^v !}7V7tou tTjV 
cpiXoaocpfav opi'Cst. pr^TSOV. otco; osT tt^c to'j U7V7to'j txsXsT'/jc axousiv. 

KXsOUL^pOTOC "'ap TIC oyoa7.Tt £",'X'J'}7C T(0 IIX7TOJVOC <I>710(OV'. X7.1 OTt asv 

OSl TOV 'JlXoCOCpOV llavatOV UsXstSv yVOUC, OT<0 os OsT TpOTKO JJ.Tj ",V0'JC, 

20 7VsXl)0JV 71T0 TO'J TSl'/OUC £7'JT0V X7T£Xp-/^U.V'. jS. TO'JTO'J |J,7pT'Jp'.0V TO St? 5 

7'JTO TO 'AiJL|^p7Xl(OTlX0V a£tp7'xtOV SxOsjJLSVOC S7:t-p7.U.|J.7 TTOf/jTr^C* 'f/'/jl -'7.0 

Ei'k7C ' r]Xts, /ctTps' KXso'j-ppOTOC 'Au.|3p7xt(ijTrp 

7]X7t' 7.cp' u'i;r^Xo'j TS''ysoc stc 'At'o"/;v 
ot'qiov ouosv lotby i}7V7'tou X7.X0V, 7XX7. riX7'T(OV0C 
25 sv TO -spt 'j^u/fjC -'p7';xa' 7.V7Xsc7asvoc. 

ot7. TTjV is 7.";yot7C TOtvuv aujxpacav Tdl vs(i) s-yst'py^stv s-tjxs-Tsov 7.v 

£0), Tt -OTS Po6X£T7l 7j p'/jiisiaa Toij {}aVaTOtJ (JLoXsT/). X7t -,'7.0 X7.t 6 

riX7Ttov -apaxsXs'jSTat u-tj ic'^YSiv £71)tov. 'fj^l "jOSv oG'Ttoc* '6 asv o'jv lo 1 i'XXo (utrobiqiie) E' [aev yap M 3. 4 sttei— lyo'jat eieias 3 ttoAu] -o).Xoi M 

4. 5 ■ TtpoxetTai E 5 to (alterum) ora. E (u 7 post (jL)pii.r,3£v add. 6 ciiXoaocpo? p 

7 pvjTEOv D: Xexteov EMVp 8 ai (ante -paxttxod) D: om. EMVp 9 ol (ante 

y.ctl)] Etaiv p '■AD: om. EMVp 10 sxctTEoov D: Ixct-epa EMp: oWitt. V 

TO'jTiov Twv (jcpuJv M TOV D: om. EMVp 11 onw; D : -<jij; EMVp l/ti 

p: k'yo'jJtv DEM: oblitt. V 12 xoiij.uJv] xivuiv EM eTCtpiEXofxevos M 14 av- 

ilpu>-oj om. E U) [j.£A£TT,v Hc(vc('to'j t. ci. D : t. cp. iv [jleXett] SctvctTOU Ep: t. 'y^. [j.£- 

Xettjv ilavctTo-j M : oblitt. V 18 t(;j too rXccTtuvo; p (cf. Phaed. p. 64 A. 67 E) 

19 TpoTTiu OEi colloc. Ep 20 czveX^wv post Tct'yo'j; colloc. V i-b D: £7:1 

EMVp TEt'yEo; E 6 to DMV: 6 (in ras.) E'-p 21 ponas Eri'yp. i7M\x. 

l7:iYpa;j.fj.o(] Callimachi XXIII Wilam. 22 sl-a; libri Ammonii dja,3pGtx«oT-/i; ^^'' 

lira. (Anth. Pal. Vll 471) 23 y^Xax' DM: i^XXa-' Ep: v^XXar V dtoTjV E-'M Dav. 

EL: alr^\ D: ctioou E'p: olilitt. V 24 ouosv iScov] o'j-t Tta&iov st-hol. Dionys. Thrao. 

p. 725 Dav. El. 25 ev to^ — TP^'W-^ ^^ 1'*- oblitt. M ev to] ev tw E ypotuij.'] 

Ypajj.aoiTt EV '1^ toj veoj dupipaaav colloc. EMVp £yy£tpt5tv M •jxettteov D 

(cf. p. 3,17) 27 xott (post yap) Dp: ora. EM: oblitt. V 28 or^at] cf. Phaed. 

p. 62 B yoOv DE: ouv MV: ydp p AMMOXll IN PORPHYRII ISAGOGEX Prooemium 5 

avOoojTTOi y.y.l ou osi sau'ou; ix -y/jxr^: Ica-j'Siv ouos d-ootopa3Xc.tv, asy^^-? 
~(; aoi 'i7.''vsT7.i X7.1 otj p7.&io? otiosTv'. 01) Oil OTj izd'^tiv i7'JT'jv oiafTrso 

77.P £V Cppr;'jr>7. 'J-dry/mV X7l Xat70Si}iU 017 TI Tr/.-/)|J.U2X"/)[J.7. 3t [liO'j)."/)- 

5 i)or/] 7.-o6p7.a7t, 7V7.-p£7:£i ocov £cp' EaL)t(o tou? vo[j.o'j?. o'jTO) xwl 6 a-£'j- 

OOJV 6l7.A'J37l TOV 6£3[J.OV TOU C(O[J.7T0C TOV 0£l}£VT7. GkO XT^C 7rp0V0t7C 7.V7- 15 

Tp£'K£i to'jc 0"/;[i.tO'jp7'.xoi;c voao'jc* ou oEi oOv U7V7-7.V. ct toivjv -:7'ji}' 

OUTCOC £/£[. TTUJC UcXeT/jV l)7V7T0'J T7]V CplXoaOCSl7.V Cpa[J.£v; 7rpOa£/£ tOlC 
X£*i'0[X£VOl?. X7I A'Jl)"/,C7£X7l 7; 7.7:0p!'7. iGlioV OTl T05 7.Vv)p(O7:0'J Ci'JVlJeTO'J 

10 ovTOs £x 'j^uyrjC X7l soOixatoc xal 6 auvosatio; oixtoc x7l r^ ttjc ']^uxT|C 
X'jS'.c oiTTTj • £5X1 Y7.p 6 (puar/oc Xs'cofxcvoc OoaijLo?, xa&' ov xr| 'Vj/'(j o£- 

0£X7l XO aoJaa X7l CoJ''jT^'"Jl£t~Otl c^ 7.UXr,C, latl Xal 6 np07'p£XtX0C OSS'XOC. 
X7ir ov "/; 'Vj/T/ ~<i) (JWfJiaXl 6£^£X7.l 00UX£U0'J37 7.5x0) X£Xp7X"/]iX£V/] Uk' 20 

ccuxoij. oixxy-j ouv xal v) X6ai?, r^ jx£v xoO atuu7xoc 7.~o xtjc 'Vj/tjc. -?) 0£ 

15 ~T(? '^'j/TjC 7.7X0 xoO atijuaxoc. x7l 6 i>7!v7xoc oixxoc, 6 [J.EV 'i'jcjixoc. xaH' 

ov Travx£C ot avUpto-oi 7.-of}vy^axou,£v, xoOx' i'cixt xai)' ov yiarjClz-ox xo 

5(0[xa 7.-0 X7,? 'iu/TjC. 6 0£ -p07tp£Xlx6c, X7.f)' OV 01 CpiA030'^0l U£/,£X(03'. 

/(opuE'.v XY)v 'Vj/TjV 7.7to xou a(o;j.7xoc. X7l x7xa xotixo ki'(oyxa'. u£K£xav 

l)7'v7X0V. XO'JX' £3X1 /tOplJiXOV 'iu/TjC CZkO XO'J Gi(6[X7.X0;. t^jxiov 0£ OX!. O'J 

20 7:7'vxt»c XO'J atoaaxoc /top'.sDivxoc X7p 'i^'J/T,? xal "?) 'j''-'//// /'opU£X7i xoO 25 
[j(ija7.xoc • 71 Y7.p cpiXoa(o'X7XOi 'j^'J/od X7l a£xa i)7V7.xov xov X(Lv 3oja7X(uv 

£Xl 1T£pl£7rO'jatV £pU)X7. X7.t Xo6xU)V £ivai Cp7(3l Xa ''.paiVO[X£Va 7r£pl XO'J? 
X7/iO'JC axlOEtOTj 'i7VX7'a|X7X7. 7.aX' 0U0£ XY;C 'I^U/Tp '7.770 XO'J 3(1)1X7X0; 

■/ojp'.roixivrp xo a(Tj[X7 7L7.vx£Aa)c •/a)pt'^£X7i x?p 'Vj/r^c* oi ^ocp cprXoaocpco; 

25 ZSi'^'Z; y/j\ £V X-i^ C">'(| OVX£C £Xl /CUpl'^OUS'-V £7UX0fJC XO'J a(0|X7XOC. £3XIV 
O'JV r, ''ilX030'il7. a3A£X"/] v}7V7!xO'J, XO'JX' EGXl [X£/.£X/j /(optJaO'J 'Vj/Tp 7.770 30 

xoij 3(i');x7.xor. 

/■/] 77^371 0£ A01770V OC^lOV , (UC £t X£/,0> £)^£l 7) '.ilXo30'.;!.'7. X/jV XtOV 

OVXOJV Y'''("'3tV, 77(OC xov OptOtX-OV XOV Xi'jOVXa "yV(«3'.C X«>V o'vXdJV Yj 0VX7. 

30 iSXl'", X7l 777'XtV "-j'V(Tj3'.C iht'ojv X£ X7l 7.vi)p(07:''vtOV 7:p7Y|X7'x0JV '\ £X 1 A£YO(x£vo; :7Jpi ctuxdiv colloe. Plat. ccjtov E '2 iautou; D : auxou? EMVp: 

lauTov Plat. r/. xot'JTrj? autou? colloe. jM iictystv] A'jctv Plat. o'joe P^MVp 

Plat.: [J.TjO£ D i! p-zoiov J) OTy D: os EMp: oblitt. \ saurov D: eccj- 

Toij; EMp: oblitt. V 4 -/.ax-xOiSei? Dp: xcTccrEOstc EMV .') o(7:oop5aat D: 

(XTtoSpctaat EMVp (■> oov)£v-c. M 7 HavaT-zv I): ilavaDouv EMVp 

8. 9 T:poa£/£ T. Aty. 1): -r/j'jvfj. -. Xiy. oj-/ E: Ttpoaaye guv toT; Xiy. MVp II oixx/, 

iaxiv MV 12 £axt 0£ xcd EMVp 13 -ijj ao'j;j.ax'. OEOExoti ho'j'l.z'jryjn'x a'j-:(|7 D: 

SdSeTctt O'/j/.E'jo'jaa xio ati)[xaxt auxuj Ep: OEOExat xoT Gtop.axt auxtf) M: 0£0£xat X(i5 ao'jrj.axi 
SoAE'jo'jaot V y.£7.paxr(a£VTj D: xcti 7.pc(xo'j|X£vrj E: xExpaxccjixEvrj Mp: oblitt. V 

14 xfj; 'h'y/r^i DM: 'l-'J/r,? Ep: oblitt. V 15 xo^ awaaxo; DMV : awixaxo; Ep 

17 7.770 D: cm. EMp: locus oblilt. V 19 xfj; 'iuyr,? M xoO DM: oin. Ep: 

locus oblitt. V (cf. V. 27) 0£ D: yap EMp: oblitt. V 22 ■^'x\xhi E r.Eol] 

Tcotpa E 24 TiavxsXui; D: 7:avxa); EMp: oblitt. V 24. 25 ot ydp oiXdco'fot w; Cm\- 

x£; E 28 xrjv om. V 29 yvoJai;] yvuioiv E fj] xa&o E 30 11 Sekov E r 6 AMMOXII IN PDRPIIVPJI ISy\(;()(il-:X I'looeinium 

ToO 0-ox2'.;x3v>'j 'i7.[j.iV X7.1 ';'jx ix TO'j tsXo'jc. (oc ",ap TTjV t7.tr>ixrjV ;jr 
SaicjTrjUr^v iztrA xc/. otv&pw-iva atotxaxa xocta^i'ivoixsv/jv ix xo-j u-oxctixsvou 
(paaev opi^soDoti, otav 6s u"j'St'a? •KafJiTC''ji-/;Tixr^v, sx xou isXou;, oti xoutou 
aToyotCsToti. ouxto or] xoii sttI it;? cpi/.osocpt'ar, si xsXo^ l/st xrjv x&v ovxcov 85 
5 ",'Vtt)3i''i i/ "'j'J xiXfjuc sTvai Xiysiv osi to'jc (Z7:o6ioo[X£VO'Js opiajxo'jc. izeivo 
0£ Kjywxov axo--/jxiov, oj? y) jisv (piXotJocpta xo txsv xi i'/ouaa aspoc iIeoj- 
p-/jxixciv xo 6i 7:p7xxtxov oixxov sysi xoti xo xsXo^* oxotv '^ctfj Xi'^oiiit'^ 
civc.'. i)7.v7'T0'j ac/,cX"/]V XTjV ''ii/,o30'i''7.v , sx xo'j TTpaxxixo'j x£Xouc 7.IJXrjV 
opi^ou.£i>7., j 0X7V 03 •p<j}(3V^ x(ov ovxcuv f^ ovxa £3xt'v, 3x xo'j Yvwaxixotj, 3^ 
10 ox7y 03 6[j.ot'u)3iv QcH) X7X7. XO 0'jv7Tov 7.vi}p(o7r(o, 3c ajxcpoTv. r^ |X£v oOv 

l7TptX/j [XlXXYj 0'j37. Ot7V |XcV X7X7. JXOVOV XO Ostop'/jxixov aox/p opt^'/jxat, 
X3'^£X7.i c-iaxr,;x"/j T:3pl X7. c/.vtJpoj-iva smj;x7X7 x7.xaYivoix3Virj (xal 3ixoxojc 
£x xou UTOXEt'xsvoo auxTp xov opiStxov cp7;x3V xouxov), 0X7V OS X7.X7. xo 
ou 3V3X3V xoi7'jXY] '/[jr^xai i)3a)pta, 'r;zio.: ahci.i 7:£piT:oi"/]xr/r], X7.i ix xo'j 5 
15 xsXouc SIV7.1 xouxov Xs-j'Ojxsv xov opiatxov. y, 03 (piXoao'ita dcuXouv s/ouaa 
to Oscop'/^xixov £160? (7UX0G 77.0 X7l [xovo'j 3V3X3V -j'l'vsxod XO'J 7va>vai X7. 
7rpa7[X7X7.) OLix 7.V aXXov [xsv ix xotj Gttoxsijxs'vo'j 03$7ixo opisixov. ot'XXov 
03 ix xoO xsXouc. 7, 77.0 "I'voiau xivaiy iaxi ■|'vu)cru* ajxa ouv xcit oxt 
■jvwgi; x7t xivcuv "I'vuja'.c autXKcpiXr|'|/£X7t. xal oi}X7t y^? ^I'ts sx xoo utto- 

20 X31JX3V0U xov XOIOUXOV OplSjXOV £1X3 ix XO'J XeXoU? SlTCOl XIC, OUX 7.V 7.;xap- 

xoi, [x7.XXov 6£ ic dix'-poiv £r/j av. ciXX' I'ao): ~po? oiaoixoXr^v xwv aXXcuv lo 
op'.j[xu>v, xotj x£ Xlyovxoc "oaoi'maic OsoJi xax7. xo ouvaxov avOpwro) " 
o'j TTpoaoiopi^ovxo? iv xtaiv y] oixoiwaic, x7i xou Xsyovtoc *' [xsXsx'/j Oavctxou" 

ix XO'J 67rOX£l|X£VO'J XOU? £lp-/);X3V0UC OpOUs Trpoa"/i"(Op£6a7[X£V. 

25 'E^xi Ss xal aXXoc xy;? cpiXoso'sta; opiajxo? 'ApiaxoxsXou^ ix xr^c 

67r£po)(Yjc a'jxrjC, tjc £/£'. -ixpo? xac aXXa? iincixr^txac xat xi/va?, Xi- 
-j'ojv '^cpiXoaocpi'a iaxt xi/vr^ xsyvtov xal imaxr^jx"/) iTriax'/jixcLv", xotoioi 
xivi xpoTTW Ttpo; xa'jXTjv lovxo? xy]v a-TTOoosiv. xtov -,'va)a£tov at [xsv siai 16 
x3j(V7t.? Trps'TTOUsai, at 6c i-iaxr^ixat?. o'jxat os at xi/yai xat STiiaxrjfxai 2 i7:ia-/|[XTjv EMp: te/v/jv D: oblitt. V (cf. v. 12) 3 iiipt-otrjTtxrj M; ao TrsptTi. AEyoiixsv? 
6 (x£v (ante cpiXoa.) D: oiu. EMVp ti ex xot corn E [xspo; Taur. 129: [xovw? 

D: [xdvov EMVp 7.8 /iy. [xeX. sivat &. colloc. EMp: [xsX. Xey. slvat {}. V D yvui- 

(jt; D ^OTtv] £ta(v V 10 avDpibzo) Vp: om. DEM post afxcpoiv afld. auxTjv 

6pt^o[x£8a M o'jv D : om. EMVp 11 opt'Csxat DE 13 xov op. (^ait-h/ toOtovD: 

Tov xoto\)TOv cpa^uiv op. EMVp xaxot to EMVp: xoij D 14 evexev DV: evexct EMp 

ro'.ccjrr; Laur. 72,7: xfj ccjxrj DEMV: xv^ eocj-tj; p TieptTioirjxrx/j EM: TicpiTtotTjXiXTjV 

Dp: oblitt. V 17 Uzohto scripsi: M^r^-'xi libii 18 v.al om. D 19 post xtviov 

add. iati p y.a\ otixat yE D : 6;j.oO te E : 7,al ot;jai ye oxt M : v.ctX otp-ce (?) ys oxi 

V: zotl ojxoij TE p e'i'te] 'q V 20 post xt? add. av EVp 21 av dt] 

colloc. M 22 XE om. E dv»}pio7:o) MV: om. DEp (cf. v. 10) 23 ante o-j 

add. -Aoi EMVp: om. D ou] tou V ixeXsTr^v D 24 ex xoO] a-jToii V 

2.0 'Aptax.] cf. Metaph. A 2 2(i -^s 'iyti D: tt)? EMVp xe xai MV 27 tdvxo? 

scripsi: iho^-oi libri 28 stai DMV: om. Ep 29 xal; xe/voti? EMVp -pE- 

TTO'jJai DEMV: -oetto'j^iv p xat; lriaTi^|xat; p AMMONII IN PORPIIYUII ISAGOGEN Prooemium 7 

7C(p s-t3Tr^;xat Trspl t7. (otjot'jtoj; l/ovra y.aTC(Yt'vovT7.t, oTov 7.cfTO'jvoa'''j( ysoj- 

[XcXpiV. 7.r>[i)jJ//]TtXrp 7.? OS zi/yrjX TtEpl ta 0)C £7Tt TO TTOX'J X7l ;j,3T737/.).0- 

5 [JL3V7. oilsv XY); 7£(o;j.£Tpt'7? 01 Xoyot a7r-7iixo[ txevoustv, a>c lyet sxeivoc 20 
'-7VX0C xux/.ou X7. c/.TTo xo5 xsvxpo'J £1x1 xr)v 7r£p'/i£p^!'''><v oi7(Jxr^a7X7 isa 
£i(Jiv 7.X/vr//jtc' (xo'jxo 77.p oj37.'jx(oc £/_ov ESxtv), 01 0£ x/p laxpixv;; -xat- 
ouaiv, (oc 6 XE'j'tov ' X7. Evavxta xaiv svavxt'tov ta[j,7X7.'. oia x6 <xrj TiEpi xo 

toa7.'JX(OC £/0V 7.Et X7X77lV£ai}7.f TTpoixOV tJ,£V ^[b.O 0L>0£ Tta'vXtOV T(OV VOSr^- 

10 a7X(L>v lri.\).a-d iaxt* xt Y7'p, iiv r^ voao: oXsOp-'a f, ; akhi): x£ £3xtv ot£ 
ou X7. Ivavxta -poaa'Youcrtv, 7.XX7. xa otxoia, tb? ettI xojv x7X7. a'j|j.,3s|3r^xoc* 
7roXX7'xtc Y^p 'Vj/pov G'ofop irt/£op.£Vov 7]Xovr|Xur7v r^Of] ibpixoxr^xa av£xa- 25 
X£37xo. K737tc xoi'vuv X7rc £u'.5xr]a7[c x7'. X£/V7tc Yj (piXoaocpia X7.? d[j/dz 
oioo>5f XYJ [i.£v -jOtp Y£a)|J.£Xpt'a tou? xaOoXtxou? Xoyou; (©iXosocptov y^p "^o 

15 x7i)oXo'j ^-/jXEfv), aXXwc x£ 6 YstofjLSXpr^c x6 ar^aEiov daspEc ha^^dvzi xott 
xo |j.£Y£i)oc £7r' arrE'.pov ot7tp£t X7t X7'JX7[C dva-oOEixxto^ X7t? dpyai^ 

XSy^p'/jX7t, 6 6£ CptXoaOCpOC X7'JX7 0SIXVU31V. £-£'.07] Y'J'-f> '-^/jS^ T:7V XO -£07- 
XoOv XoO -£p7.X0Ua£V0U X£l'-£X7t ijll^ 6t7.3X7'a£r XO -|'^P a(I)[i.7 xpEic; dyov 

oi7CJxct3£i; -£p7.xoux7i UTTO XT]? £-t(pav£iac, f]xt; £/£t o6o oia3xa'a£ic. [jir^xo; so 

20 X7.i -XotXOC (J^dlio: 77.0 OUX £/£t to X£''-£X7t XO'J 3(»')a7X0c), 7, 0£ £-l'idv£'.7 

ouo iyooa'x 6t73X7'3£tc -£p7.xoGx7t 'jt:o X7]c 7p7[jL(x7jC, r^xt; ai7V £;(£t 
6iot3xc(3iv xo [xr^xoc jxovov, 7] os YpaaixT] 7:£paxo'JX7t 6-0 xou 37ja£['oi), 8 

OTjXoV OXt OUy_ iE£t OtjO£;X[7V Ot73T7.3'.V, 7./,A £3X7t 7.a£pic. £l' -ji, Oi; il'p"/;- 

X7'., ~7.V -£p7C XOO -£p7X0UJJ,£V0U XeCk £X7t [lid 0t7.3X73£t. OXt 0£ X7l -7.V 

25 ;X£7£t}0C .£-' a-£ipOV £3Xt Ot7tp£XOV, 0£l'xVU3t X7ajdaV0JV, OXt 7] XOfXTj X7Xa 35 

ar(!xsr7 "iivcxat, a-£p ou 3Dvx''i)£Vxai o'jo£ -oio'j3[ 3w;j.7. o'jxoijv xo 3(«aa 

XpElC £y£l 0l73X73£tC 7.7X7 Ci'q\XZiy. Ol7tpO'JU£V0y , O'JOcV -'7.p 7/^7[p£rX7t 7] 
6t7t'p£3t; XO'J 30JIX7.XOC — /v7]V XoQ 7r030'J XO'J ix£Y£i)our. xo OS xpsTc Ivsiv 
0iaaxd3£i; OUX 7/f7tp£rX7f OUXO'JV 6 Xo^OC XOO 3or;x7X0C £-'.0S/£X7'. X7)V 4>" 
30 etc Ot'-ctpOV X0[X7'^V £t 0£ 7](JLtV 7.66vaX0? £3X1 017 X7]V 36[JL'i'JXOV 0'.3i}£V£l7V 
7VU5l)7]V7t, OU St7. XOUXO 7.V(,prjX7t. xf^ OE taXptXY^ X7. xicSa'y.rj'X 3X0l/St7' 
XOJV Y'^-p 'f lX030Cp0JV 7.-00£lXV'JVXU)V Xs'a37pa £tV7l X<OV £V -iC^^J-'- 3(0'X7'xC0V "2 ototXa'TTOuciv DM'p 4 E-t-oX'j P^ -/.at J): om. KMV'p 5 i/sTvo; EM: 

JxeTvo; 6 D: dxEivo p: oblilt. Y G oicftjr/^aotTct p: avaa-^ij-axa codd. 9 syov codd.: 

k'yeiv p ydp D: om. EMVp 10. 11 e'axiv ore ou xd Dp: s'sxiv o'j O'j -A^na -a EM: 

eaxtv &u O'J rdvTio? xd V 11 xccxd a'jij.p. hand sanum 13 xaT; tr/vais EMV^p 14 [jiv 

superset-. I) ydp (post ijiv) D: om. EMVp 19 o6o oiaaxdaet? om. M 20 lu] 

MV 22 D: xat EMp: oblitt. Y 24 -/.at Dp: om.EM: oblitt. Y 24. 25 (ae- 

yE&o? -dv colioc. EM: oblilt. V XatxjSdvov D 26 auvxtils-at EMp: oblitt. Y 

27 e-^£[] zyo^ MY xaxd Ep: xott xd DMY : an xcd -/.ctxd? oia(po'j[j.£vov Ep: oic«i- 
po'j;j.£vo( DMY o'JosvJ o'Joe EMV 27. 28 xoo atbp.aio; r; otcttpESt? eolloc. EMVp 

28 xoj [XcysSo'j; D: xo fjiysDos EMYp: fort, eicias '^'/^^'^] '^'/S>"^ M ;'iO ei;] 
C-" p Tjij.iv D: om. EMp: locus oblitt. Y 31 xd xeiaotpa axoi-/sTa EMp: X£3- 
aapa axor/_£ta D: oblitt. V 32 ydp D: om. EMp: locus oblitt. Y 8 AMMONII IN I'OlU'ilVRII ISAriOCRX Prooemium 

-rt. a-rjiyiia.. T7'jtot or; xa -oX'ji>[>6)vX-/jTO!, X7.1 O'j-t tSkzw^o'. O'jts sXa'ttova, 4r 
ixsrvoi (oixoXo*,"/);j.Evov louto Xo(ij.[3o(vovt£^ iz to'Jtojv Trpoas/T) crTO'./ciot tr/a^ 5 

yz(v.: TO'jTO'jc /.7.a,3c(vovT3c. i'ti aT,v y.7.1 pr^xopi./yj 'it/.oao'f'^. tocc ri.u/h.z 

5 6lO(oa'.V 7V7.)/;Y(UC Y7.p T'^ Tc i-7.7(ir;"(i| X7l -in a'jA/.0Yt3[-t<i> xo 7r7ry7!0St7;J.7 

X7l TO ivi)tj[j.-/);j.7 6 f>r^-(i)p X7;j.pav3i" (»3zsp -ap 6 aoXXo^isixoc 7./."/]Ur,c 
iartv. i-iiOYj to '■hn.'i'/.'xWj i'/si. outojc X7l to ivQuar^aa czAy^Usc J5io'jXiT7'. 

SiV7t, !J.l7. aivTO'. -fjOxd^SZl TO'J (3o).Xo*'lGitJ.O'J X£i'-£T7'., OlJiV X7l au/.Xo'j'l'JJJlOC 10 

otTsXTp X=-'=T7.'. cruXXo-j'.ajxoc o£ iaxi Xo-^oc iv (o tsUsvtojv xivoiv Ixspov 

10 Tl XmV Xi'.aEVdjV S? 7.V7'yX"/JC a'JU,i37tV3l Tdl T70t7 £tV7l. TOV 7.'JT0V OS TpO- 

TTOV otvaXoY^t xal ""(j i-aYcoYHQ to TrctpaosiYfJ^'x ' wcj-sp yap Ixst'v/j to toe 

STtI to uOXu £/£l X7t TO cl'xOC, OU -7!vT(0C OS TO OtXr^OsC. O'JTUJ X7l TO 
7:7p70£tYU7. 0l79£p£l ok X7l T7'JT7 OfXXr^XojV. OTl 7, UiV £'IT7Y0>Y"''/ XoYO? 
iOTlV 7-0 T(T)V [JlcplXoiv T7. X7l)oXo'J k15To6iJ.£VO?, TO Oi T:ap70£tY!-'-^ '^-1^^ 15 
15 "U)V [X£plXWV T7. l-\ iXEpOUC TTlSTOUTai. X7l T7. £-l)^£ipr^li.7Ta OS IxElflsV 

X'a}x[37'vsi- -spt Y(zp TO-r/.(ov 6 'ApiSTOTsXvjc sv -r^ Xoyix"^ otEiXsxTai X7l 
oXotjc pTjTopixac zi'/yxz £7rpaY;j-7T£6c>7.T0. OUXOOV X7l r, pr^TopixYj -7p7. 
cpiXoaocitac tk? ap/ac ErXr/fsv, aXXo), ts X7i 6 pr^Ttop x£)^p-/)T7i tuj x7X(o 
xal T(f) 01X7.1(0 xal tcS aotxcpEpovTi oox £iO(oc TTOtJ 7roT£ xiZia^zXxox TO Si- 20 

20 X710V. OUOS £1 T7UT0V ilTl T(jj 3UaC5£pOVTr EST!, Y<^-p OTtO'J £IC T7UT0V 7.UT0 
X0JJ.l!l0'J3l Ttp OlXai'o). ISTt o' OTS xal OtaipOUJlV 7L»T0 xal £V7.VT''oV TlDcVTa'- 

0£r/.v'jTai 8c oti -ao'd Isti xal avTia'ps'^st. xal Yp^-|Jl'''^'^i>'-"(i ^e 6;xo''toc* 
-spl Y«r-' "ovo'j^ xal yrjrr^o'j; xaTaYtv£Tai, a-Ep e^tI [xousixr^, •?; o£ [xou- 
GixTj cpiXoaocptac cStI ixcpoc. ol» jxovov oe at XoYixal TE/vai xal ETiisxr^fxai 
25 osovTai ciiXoao'-siac aXXa xal ai pa'vauaoi XsYoasvai TE/vai. 6 y''-''^v oixooo- 25 
fioc T"i^ xa9sT(o ypTjTai -poc to oiaxpivai, site opUio^ sstiv 6 toT/oc r^ 

00, Tl? U-SVTOl yj xa'l}sTO? OUXSTI OlOEV. 6 ULSVTOl cpiXoaO'iJOC OlOEV £tj&U? 

TTjV aiTtav IpEi Y'zp oti Tca'vTa Ta [5a'pyj auTOcputoc ettI to xEVTpov opaa, 
oOsv -poc opv}a; '(lovia; Tzav-ctyo^zv xa |3a'p-/; xotTacpspsTai , ai 6s 6p{)otl 2 STCcivo (i eras.) E 3 -/yp-ohz post 'fctai transpos. EMVp yswaa^ai EMp: 

•/sveaOai D: oblitt. Y Troppcoxepot? D (fort, recte) 4 to'jto'j; Dp: xouxcitc E: 

xauxa jMV ye ij.7;v p [xriv] 'M'^ ^ x/j p'^/TOp. r^ 'ft/.oc. Mp: cf. v. 17. 

22 5 Xc om. D 7 'iyti x6 avayv-aTov colloc. EMVp 9 XsyExai gcxeXtj? 

colloc. V OE iterat. D 10 xto] xi E (corr. tn. 2) 11 xouxo -apctSityp-a V 

yip ora. E 12 i-i-oKb Ep 14 xa /.aHoXo'j DE'-': x6 xaSoXo-j E'MVp 

post -tax£'Jij.£V',? add. oiov pr^xoptx/j xat vojj.'jStxty.rj xcd t^ o$Tva v.c(i Yj oslvot it/yon oiaai 
locpeXiij.'Jt ciai xcu pui)" xr/vr^ i'pct o-jsa -/.at r] taxpiv.Y] (u'i£Xt[j.o; saxi xto [iiv) EMVp: 
om. D 16 ovqlvAXOLi p 17 ^rjxopixd; DEp: Xoyivca? MV 18 xtj? 'fiXoi. p 

dp^i? P^MVp: cfcpopij-i? (sed iu lit.) D eI'Atj^/ev V xai om. D 18. 19 xw 

■aolXw y.5!i eicias xw otxott'w y.al xw xotXijj colloc. EMVp 19 -q'j noxe D: zoo 

x£ EM: -(o; y.al zou rroxe p: oblitt. V flEiopTjxott MV 20 ozcj] y] ko5 M 

21 zoiAt'Couai DE: vop-i^ouai MVp xti^Exai E' 22 xauxd iaxt xal dvxtaxp. D: 

xa'jxd EOXiv oxE xal dvxiixp. EMVp ypap-aaxixV) scripsi: YP^Ixp-axiXY] libri (cf. v. 4 

p. 7,31) 23 -(ip om. M 25 yoijv D: ydp EMVp 26 r^ D: eI'xe EMVp 

29 xaxacp^povxai D AMMONII IX PORPHYRII ISAGOGEN Piooeiniuin 9 

■zf^ aTav)ix-(, v.iyrjr^-'-J.r v'c [jlsvtoi v) tt,; suOsta? cpuai?, ouzsTi oiosv. r, 
&£ •ica)tj.et[>''a ixi.ooc ti o-jaa x'zl auTv; c5i/,ocJo'i''ac Ipsi- suBeta 7<3('p sax'-v so 
rtu i: "I'so'j TOi? ics' za'jzr^: 3-aj;j.sio'.c xEiToti. ojxo'.ujc ok /.7.i -asac xac 
5 a/7.o(c i-iat/jU-ctc xal t£/v7.c 7.-0 cpiXojocpia; t7.c 7.0/7.; i/o-jsa: s'ai'.v 
suoeiv. ECJTtv ouv 7) cpiXoso'fiV. "i/v/i TE/v(uv 7.71 s-taiT^jx-/) izi jT-/;;i.U)V. 

T) aiv-oi nui)a7op7.; 'fTjCfl '' 'f./.ocjocpt'a iatt 'fiX''7 30'fi7c" ~o(otoc 
-cm Trapa -01; 7:aX7iOT£poic i-i3T7.c ajxap-r^ji-art. i-stov) ^ap ixzhm 30- 
ciov u)vou7^ov Tov y;vxiV70'jv ixstiovTa -iyyr^'^, wv sF; r^v X7.i Ap/''/,o/o: 35 
10 >i;(uv 

T0'.7.'V7.V 33t}/vY,V X7.' X'jI^cpVrjT/p 30'J0C, 

xat 6 -oi/^TTjC 

i-sl 30CpOC '/'ip^pi' TS/.TtOV 
X7t 

15 BO zifjCoc ao'ir/); uzoUr^aoS'jvrjS'.v Ai)////,-:. 

a3t>''3t/-j3'. TTjV 7:po3-/;7opt7v Tayxr^v sttI xov Usov cb; 'xovov ezsivov X7/.S'.- 

31)7'. 30'iOV. xov 1}S0V 'f"/i[i.l. 30'f''7V XS X7t Xr,V XWV OVXtOV 7.'.0''(OV E/_0VX7 

;voj3iv. opaiv ok xouc [xev i-i p-/;xopr///iv xo-jc ok iirl -'p7a(j.7X'.x-/)v xouc 4^ 
ok £7x1 xr^v xu)v '-suaixfov ^r^X'/jSiv xps/ovxac, aKKVj; 0' 7.'j -77.'.v so' STsp7. 

20 Trposa-'opE'ji'. xo'j: xr;^ xwv ci'jsixojv Oswpi'av 7.3x.oOvxac cpiXoso'iouc oiovsi 
cs'.Xouvx7C xov 3090V, OTtcp r^;io'j xa/vSiv xov Usov, x/jv ok xouxujv Yvois'v 
'iiXosocpiav 7.v7/.6-;(oc x};v '.piXiav xr^c ao'jJ''ac' socpiav -ap, ojc v^or^ siV/jxai, 
xr;/ XO'J ilso'j -•vto3'.v wvoix7'3. xa'jxa n'jS}77op7c. zlal ok X7l 7/v/.oi -r^: 
c./,OjO'.:;i7C op'.3aoi, 7.pxo'j3i ok xai ouxoi. 

25 'E-s'.or, ok -r:7.v -p7.7[X7 r^ o'.7'psxov i3X'.v 7, 7.o'7''psxov . 7.V7Y/-/; X7i 5 

ra7.; sitteTv. ttoxsoov r, 'i'/.0309''7 oi7ipsxr) r^ oi. -po ok xo-jxo'j o'.x7'.ov 
eaxiv ci'-srv, XI o/.ioc £3x1 oiatpssi; xal xi £-'.6iaips3ic xal xt G7:ooia'.p£3'.c* 
xov 77.0 zspl oi7.ips3£toc oia/,£-|'ou.£vov ypr, -pox£pov £i7:£ry xi Trox£ £3xi 

XO'JXOJV 3Z73X0V. £5X1 ukv O'JV Ol7!'p£3U T, X7.X7. ZptoX/^V £-'.|':ioAY'' XOU.r| 1 Y«>viat Dp: om. EM: locus oblitt. V ej&e? DEM: £u9'j Vp roif,aai Dp: notetv 

P:MV 3 Ti MV: T£ DEp 4 i-S iccjtr,; V Euclid. El. I def. 4: u-.?' £a'jT>jv D: £9'' 

Eot'j-Yjv Ep: i'x,'' EccjTT] M 7.ai D: om. EMYp 5. 6 r/o-iaa; k'siiv ejoeIv DMp : £'jpT(a£u 

£you3ot; E: oblitt. V 7 ciTjOl EMV: ortD: cprjal oti p 9 ovTtvaoOv E 6 dpyj- 

Aoyo? EMVp (cf. fr. 45 IJergk IH p. 394) 10 Xq^"'' ot^^- ^' ^^ x^j^cpv/^Tr^v aotpov 

Ber^k. 13 £-£i K96; r,p. x.] 3090; apud Homerum non invenitur: fort, spectat 

>I' 712 (xoj; x£ y./.'jTo; ''}P«p£ xiy.xcov): t£-/.tov£; aocpoi occuiiit apud Find. Pytb. 3. 113 
15 £'j zioT'^ Iloni.O 412 lU xov %z6^ <fr^<u D: tov &£&v Ep: om. M: locus oblitt. V 

17 ao'ytav DE: xov ao'fta; (sic) M: xov xr^v aocpiotv p: oblitt. V atoi'wv sciip^i : at'o'.ov 

libii 18 opiov] -;,u.tov E 19 xr^v] xi p xpr/ovxa; D: I'/ovxa; Ep: vsuovxa? (?) 

M: oblitt. V d'/.Ao'j; ex a/./.o corr. E 21 an ov7:£p"::' r^iiouv p xwv §£ 

xo'jxwv XY' Y>w3tv E 22 dvaXoycu; tpiAoso'f. colloc. EMVp: z,iXo'Jozio.y eicias 

22. 23 XT,v ^tXiav - yvwaiv om. p 22 cipr^xai] r^pr^xoti D 23 yvuiatv D : cfJriv 

EM: oblitt. V (cf. v. 18) -/.at EMVp: om. D 25 rj — ?; D: £ix£ — eI'xc EMp: 

oblitt. V 26 otaip£xrj caxtv p 28 -ox£ Dp: -£p EM: oblitt. V 29 r, 

oiaipeat; EM 10 AMMMNII IN I'dlMMIVRII lSA(i()(iKN I'ion<-iniuin 

-p^-'ij-cttoc. oiov y.a-'y. rodjT/^v sTT'.J^o/.rjV T£|xvaj to C'o'JV £ic Xoyixov xotl aAo-jOV 

(tO'JTO OKZlpSaic), X7T7. 0i'jTip7.V 0= £-lC:!o/,yjV TO 7.'JT0 £1^ Ovr^Tov X7.1 d\)d- 

vzTov (toGto £3riy i-'.oiai'piStc)* [xovt, o£ rifj t7;s'. oiy/ilpo'jatv ctAAr^Xtuy. 

5 'JTC00'7tp£(3l^ 03 SCJTIV Yj TOO Ol7'.(!>£l)£VTOC TjO/j -payji-OtTOC TOO |J.£pOU? T^TO'. 
TOO £1000C "'JJAV^ (£100? 6i Xi^U) VOV TO OTra/J./jAOv). oToV OT'. TOO STTOOpa- 

v'.oo TO [j,£v ijT'.v 7.-A7V3C TO 0£ 7rA7V(ujx£vov TO '^ci.o £7:o'joavioy cioo; r^y 15 
TOO ^(000, TO'jTO Oi OTTOO'-oiXotxcy SIC T3 TO 7.7:/,7.y£; x7.'t TO ~X7.ya)a£yoy. 
oioot?otyTa>y ooy y;u.(uy t-' £jTt 0'.7tp£i3ic, ti' i-ioiatVysau: x7.1 ti 'j7:oo'-7''pE3'c, 
10 axoXool^oy xott -£0! tt^c iy -zf^ cpiXoso'f'a o'.7'.p£a£ioc /EYE-.y. [oi7tp£rT7i 
-■7'p. (ijc 7y()jT7!T(u o'.iXciy £3ti, X7T7. [x£y -lyj.; Etc 060, X7Ta oe ETEpOU? 

tic Tp'.7- TIVE; YJ.rj Etc Tpl'ot OiatpOOCJl Toy 'it>v030Cpi7y, Etc i>ECUp-/jTtXOy X7i 

7:p7XTtxoy xott Xoy'-xoy. et 6' ooTtoc l/£t r^ ixv^, £-t3xE'^a)|xEiJ7. i3T£oy oti 

TTp- OlO£tp£3£(OC TTj 7Xr^9E''7. TO {JEoXoytXOy TTpfOTOy E3Tty 7.0/7.1 -;7.p TiayTfoy -20 

15 ta i)Ei7. §10 X7t oox 7.xatp(oc oi TtaXc/.'-ol tooto 7rooEi)r(X7y. to 0£ C503t- 
oXoY'xoy o>c |x£y -po? '/^jJ-ac -paJToy (oo "'ap ay *j"'"'^''^/!-i2y TYjy yo'/jTTjv oo- 
3t7y rpo Tr,c 7t3t>-/;Tr)c). id; oe -poc to 7.Xrj&£c £3/7tov aT/d-r^ '^arj rjucsicn 
v; E'yoXo;, oto xat T/jy i3/7'T-/jy £t'X-/jcp£ T7'cty. ;xE3oy oe TOOTtoy to [xotiir^- 
uaTtxoy, ETTEtor, X7.t xaTa cp63ty ais'/jy £/£i Ta;ty. tooto oe TtyEc Tuiy 

'20 ~7'X7.t -pOET7c7.y TOO '^03t0A0YtX00 , 01 [X£y X7T7. nA7'T0jya, l'v7., 'fa3t', T7.C 23 

loiac Ey rq ^^oyq r]o"/) 7.-ox£t[XEyac £T:iYiya)3xajjx£y rJTOt 7.y7[xtixy/)3xo'J[XEi}a 
Ta iy TOic X7(>' ex73T7 OEojpooyTES, 6o(o Ttvt r^ xAt'txaxi -w |x7i)/;[xaTtxt5 
yptoixEyof ot oe xaTot 'xVptCTOTEXr^v pouX6<x£voi Y]}xac Eilt'CEiy 7.716 tt^? evoXoo 
oost'ac 7iyu)3x£iy T7;y \orf:r^-^ ^ -qxi; loTt [X£y dopaxo?, TrXEt'oya 0£ £/£t X7t 

'25 £yapY£3TEp7y TTjV U-03T7.31V 7] XaTOt TTjy uXr^V * Xai 77p £yT70l}7 TT^y 7pC(;X- 

[xvjy TTjy EV T"^ oXr, [xayflayotxsy , 00/ OTTtoc TTjy oX"/jy r^ Toy xr^poy r^ Toy 30 
■/7Xx6y Yyor/jixEy, 7.XX' I'ya 7-03oXry37yT£c aoTTjy 7.7:ol}(ojx£i}7 Etc Toy yooy, 1 i-tjSoXr^v] iTitTOixT^v V 1. 2 toO auTOvi ■!i^'X'(\xolxoz D: d'XXto; EM: auxovi V: om. p 

2 TE(xvcov M o 7.aTa oe-Jtspav Be dTTipoXvjv to kuto D : v.'X-zo. Seutepav iTitpoXrjv Tqxvio 
(Te,av(ov M) to ^wov EMV: 'xari 51 Seuxspav p lic, -zt 10 ETio'jpavtov -/.at ^-i^Sovtov 
Tjyouv Svr^Tov -/.at di}. p 4 icxiv om. EM tt] (aute Td;£t) om. EM oiotcpe- 
po'Jdt D: otacpEpEt EMVp 5. 6 •^xot xoii eI'So'j; D: •J]xot eI'oou? EVp: v) xou stSoo; M 

8 xouxo EMp: x6 D: oblitt. V 9 ouv om. Al xccl xt £-totottpE3t; EMp 

10 x^ (ante cptXoa.) om. MV' XsyEtv DEM: EtTTEtv Vp otaipEtxat — gyixixExapdAXesdat 

(p. 11,5) inclusi (cf. ijuae Wellmaun ad Gahni q. /. de pari. /'/lii. p. 23,12 adnotavit) 
12 xEsaapa xpt'a E vat ya'p xtvs; p -/.at EM: ei; D: om. p: oblitt. V 13 Xo- 

ytxov P^Mp: QsoXo-j'f/.ov D: oblitt. V l7:ta-/.E(Lio|XEt)a D: EiaoasDa EMp: oblitt. V 

{(jxeov OE MV 14 -j-dp Dp: oe EMV lb 7:po£i}rj-/.av MV: 7:poa£i)Tj-/cav DEp 

19 -xat om. D 20 'fTjSt M 21 ^-tytvius-xtuixEv Mp: i~a'ji'viucsY.o\).v^ DE : Ytvcoa-/.(o- 

[xEv V dva;j.t;xvr,3-/t(i);jE»}a EMVp: dva[j.t|xvTja-/.d;j.EHa I) 22 rxaaxa DEV: £-xa3rov Mp 

5)EOjpoiivT£? D: SEiopo'jixcva EMp: oblitt. V "q D: -/.at EAIp : oblitt. Y 23 post 

'.\ptaxox£AT^v add. x6 dvdTraXtvMV: xrjv |i.£aTjv xd;tv auxto d-EVEii;.avxo p 24 fjXtcDp: 

% EM: oblitt. V dopiaxo? E 2j Evap-cEjxEpav D: IvEpyEa-Epav EMVp 

post £vc(py. add. r/Et E xrjv 'j/./jv D: OXtiV EMYp AMMONll IX Poin'IlYRII ISAlKXiEN Prooemiuiii 11 

iv\)a J^cpaiotspctv 6,o<~);xev auTr^: tr,v urrociT^siv on ok ou y.oivojvsi T(o 4^' 
x/jpfo xaT7. -TjV ousiav to S/"7;!J-C( oiov r^ ",pa;xaYj r^ to -pr|'(uvov, 7.(jtoi)=v 
07;Xov 7.'JTixa 'ouv Tpfjfovo'j sy/jaatoc |j.sTC/.[BXrji)ivTo; d'fai[j£t*^''ci-/ic xTj? 
|j.t7? -As'jpac o'j 3'jaasTa^aXXiXai 6 "///)poc, xatToi si ixoivwvst xaia tr// 
5 oua-'av, ioii au}jLas-c7.pa'X/.s:ji>ai]. 

At^tpSltai O'JV •/) Cpi/.030'i!,'7. [wC TjO-/) Eip/^tai] Etc TO UetOpr^T'.XOV X7.t 35 

-paxt'.xov. dc^iov os C/i~r,G7i, 6i' r^v aiTi7v sic O'jo xal o'.7. ti sic ■:7'j-:a 
oi7ipEi:7i X7t [xr^ti SIC TiXsiova [xr^ts si^ sXa'—ovot. xal £i^ sXatTOva [xsv 
ao'jvaxov r^v Ttoirjaai ttjV ototipscJiv ouos 77.p otv to sv stc Sv oiaipsJ)sir|. 
10 oia Tt O'JV [x-Y] £i; TrXsi'ova 7.XX' si? o'jo; to'jtou os 7tTi'7t o'jo siat'v. s-sioyj S"" 
'^ao eXsyoixsv t7)v 'iiXo(3ocpi7.v 6txot'(o5iv i}£to sivai, 6 os ijso; oittoc? s/si 

Ta? cVSpYSl7C, T7.C [XoV "j'VOjaTlXaC TTOCVTdJV tU)V OyXtOV, TOtC OS TCpOVOTjTlxa? 
Tj'XOJV TWV X7T76sS3TSpa)V, SlXOTtOC "?) rpiXoGOCpta Ol7lpsTT7l StC TO l}£«)p7jTl- 
XOV X7l -paXT'.XOV 017. 77.p TO'J !>SU>p-/jTlXO'J ",'lVa)CJXO[XSV -a OVTOt, 017 OS o 

J 5 ToO irpaxTtxou TtpovooufxsOa tojv x7Taos£GiTs'p(uv , xai outcoc EEoaoiO'j[xsv 
sauTou; toj bzm. tA'Kvj Se ty;? T^'XETEpa; ^o/TjC oixtal ai sv£p-,'£i7i, ai 
[XEV -'V103T1.X71 oFov votjc fjidvoii fjicrj. 'iavT73''a xal aiaUr^aic, 7i os ^(oti- 
xal xai ooEXTixal oTov jjo6X"/;aic i)'j;xoc Eriiluaia. 6 o5v cpiAoso'^o; Txavxa 

T7. TTjC '{'U/V)C tXSp-/) [jOU/.ST7'. XOajXTjOai X7t St'c TsXsi'ojCi'.V a-j-a^SlV 017. O'jy 

20 TO'J Usojpr^Tixo'j tsXsiol5t7.'. to sv YjIxiv *,'va)3Trxov. oi7. os to'j -paxTixo'j to lo 
Cu>Tixov. sixoTojc O'JV Tj cpiXoao'ii'a sic O'JO oiaipsrTai, si'c te {}sa)pr|Tixov 
xai -paxTixov. -ra'Xiv to fJEtop/jTixov oiatpsiTai sic dsoXoYixov [xaU/j- 
[xaxixov X7i O'jcJioXo^ixov. sixottuc xal to'jto' STrs'.or, -j'ip -7!vt7 T7. ovt7. 
pO'jXsT7i i)s(ypsrv 6 'i'.Xojocpoc, tajv os ovtwv ::7'vTa)v Tpsi? Eiai Td;Eic* 

25 T7. aSV "'7.0 Toiv Kp7.7[X7'T(JUV -7VTd7L73l'v S!3Tl /(OpiaTOC TTj? 'jX"/jC X7l T^Tj 
UT:oaT75El X7l -\ -Epl 7'JT(7)V E-lVOt'c/., oTd S3TI 17. t>S 17 , T7. OS "aVTa- 
k73'V 7ya)pl3T7 TYjC uX-/)? xai- T-(j U7:03Td3Sl xai -■() -Spl aUTlOV SkIV0''7., 15 

Old S3TI T7. '.pu3ixd X7.1 sv'jX7 £i'6-/j . cuXov xai 03T0UV xai 3«pc xai -dvTa 

dTiXo); T7. 3oj[xat7 (Ta'jTa os cpusixd xaXou;xsv (o; utto cpussojc or^jxio'jp- 

30 *j'ou[x£va 7rpo3E"/a>c), Ta Oi u.s3a to'jtujv rj'vTa xaTd xi [xsv esxi )^tupi3xd 

xaxd XI OS d/topiaxa, oid £3xi xd [xaD/juaxixd- x-jxXoc "jdp xai xprytovov I |":l£.3o(tGT£pc(v p:p: i3c,3on'>Tcrjov DM: oblitt. V 3 a'jxr/.ct yoOv D: icJTEOv yoov a'jT'>/.a 
P2MVp 4 cf om. V 6 oijv] youv D w; t^otj si'prjxai inclusi to DEV: 
Tc Mp 7 hi saxt p 8 -/.al 'x/jxe] vtal [xyj superscr. m.' D 'J o-jos] O'j V 

II clvai t)£i;) colloc. EMp: oblitt. V; lum add. -/.atd x6 o'jvo(t6v dviJpto-iu p 1:^ xwv 
ovToiv TtavTiov colloc. EMp: oblitt. V 13 rjauiv om. p to om. p IG at (prius) 
om. D 17 voj? m%o. ai'ibTjau '-pavxasta otavoia (xai oia-.ota MV) EMVp 18 post 
pO'jXr^at; add. rpoaipeat; p xai ^7:i8u;-).ia p ouv] youv V 19 ouv] yo'^'-' MVp 
21 Staip. ek O'JO colloc. EMp: oblitt. V 22 oiaipstxat zh ojo, si? to Trpayixatixov xat to 
Aoyixov. xai to p-sv TrpayfAaxixov sf; xpi'a, si; i)coX. MV (sed iu V pleraque oblitt.): oiaip. 
si; Tpta £(? y. p '23 aute [j.aOrj|xaTix6v add. xai Ep: om. DM: oblitt. V xai touto 
cixoTw; p yap om. MV 25 Icixi] efai MV 28 xai (ante evj/.a) om. D 
?6Xov xai osxoOv xai cdp^ D: guXa xai oaTd aapxo; EM: ^'jXa (cett. oblitt.) V: olov ?'!)Ao'j 
xai (Jaxou xai sapxo; p 29 dzXu); eiTieiv EM 31 (xev yap p 12 AMMONII IN IMiUI'llYKil ISACi'XiKN Pniooinium 

/7.1 T7. tOl7.'JT7. /.wl}' 37.'JT7. UT:'>3Tr)V7' Ot/a 'J/./p ttVOC O'J 0'JV7VT7' X7.1 f)!- 
77-7 tO'JTO 7/»JUp'.3T7 ijTl tr^ uX/^C, £-3107) OS bs7 j7;j.iv'>'. x6x//jV CJ/.IVOV 20 

X7l y7Axo'jv xal /.iDivov 7.v3;j.7^7!a3{)7 o:j~r}'j TO'j x'jx/.o'j to sioo; iv x/J 

'j'.Oy'^ii'J. X7'. 3/0JX3V -70' 37'jTOrc Ol'/7 T?,; 'jXr|C ((Oj-cO 3t X"/;OOC A7J':J0l TO 

5 £x-!j-it)[i.a TOJ oaxTu/vtou [xv] rr>oaX7j!ia)v ti tr^^ 'J/./yc), x7ta toOxo y(opia"7! 

£3Tt tr,C oX/p. X7t3o -•(] iKlVOi'7. y«ypl^£T7'.. T(OV O'jy OVtOJV T7 IX3V i^T'. 
7r7.VT77r73'. ■/(0pt:jT7. t7. 03 7:7V:77:7.CjlV 7ytl)piaZ7. t7. 03 X7':7 T'. [X3V yo)- 2.'» 

P'.jT7. x7-:7 t'. 03 7"/u>piof:7* TO oijv Ocwpr^Tixov 0'.a'p£iT7i 3ic ikoXoYixov 
[xaUr^jxaTixov X7l 'i'j(3ioAo*,'ixov. t7. [jlsv ouv -7VT77r73'. /(opia-a a-ov3[xou3i 

10 TIU USOAOYIXW JJLSpSl. TOt 03 ir7VTa7t7(5lV 7./WptaT7 T(i> '^uaioXo-,'lX(l), T7. 03 
X7T7 Tl [J.3V •/(0pnT7 X7T7! Tl 03 7./o')pt3T7 T(0 fi70"/j»JL7TlX(«. OTl 03 T7. 
|X£V £VuX7 SIO-/) T:7VTa'-a5lV 7./(iJplGiTa' 33TI Tr,; u)v"/)^ Ta 03 [i.7l}r|[i.7T'.X7. 
■/(l)pl3Ta, OTjXoV X7I 3X TU)V 6pl3iX(OV XUxXoV "j-ap OptrOfASVOl 0U03[J,l'7.V 5X"/)V 

-apaXa[j,[3avoasv X3",ovt3c ' x'jxXo: 33ti Oi/y|tj.7 3-!'-300v Gzo ixi7c Yp7;x;xy;; 30 

15 Tr3pl£/0IX£V0V, -pOC T^V (ZCi' 3V0C a"/)[X3tOD TOJV ivTO? TOU 3/r,a7T0; X3t(J.3VOJV 
-7371 71 -p03-t'-T0'J57t 301)3171 TTpO? TYjV TO'J X'JxXo'J -3pl'i3p3l7V 1371 
7.XXr/.7lC 3131V '. oixOV 03 6p'.rO[X3VOl aV3'J uX/)C 70'JV7T0'J|X3V 0p''^33l}7r 
'^7[XcV OOV ' OIXOC 33TI aX37:73;X7 XwX'JTlXOV Oa^pfOV xal X7U;X7T(OV 3X XtDojv 
X7l C'jX(JDv'. 31 'i'7p [XTj -p03l}a)[X3V TY^V G'X/jV, 0'JV7T0V X7l ax/^V/jV X7l 3T3p7V 

20 T0'.7'JT'/]V V0r,37'. 3Z3-/jV. ;X330V 03 33Tt TO ;x7i}"/ja7.T'.X0V 3tXOTtOC' 37:31 35 
"(Tip OU 0UV7[X3l}7 7IX33a>? C/.TTO tOJV CpU3lX«)V £7l1 "(X 1)317 7.V7'YS3i)7l X7l 

7.-0 Tu)V 'K7VTa'7r75iv (z/wpiaTwv f?j; 'jXr^ sttI xa ■Kw/xdr^aoi •/ojp'.3T7', oos'j- 
o;x3v 017 T(ov ixaOy^jxaTojv, tojv x7T7' ti u3v /a>pt3T«)V x7T7 Tl Oc aytii- 

pi'STtOV. 017 TOUTO '[0.0 X7l U7l)rjU,7T7 X3Y2T71, OTl 031 7UTa [Xa{>0VT7C 5^ 
25 X7l £0l3f)3'vTaC V03rv 75tl)[X7TH)^ 7V7"j'33l)ai STTl T7. )}3r7. X7t Y7p 6 OsiOC 

ci/^ai llXcoTtvoc* " 7r7paooT30v toTc vioic xa |xadry[X7.T7 -po; 3uv3i)ts<xov tyjc 
73to;x7'TO'j 9633(0?". I7.V -j'7p |3ouXr(i)a»[X3V 3uf)'jc 7-0 Ta>v cposioXoYixuiv 1 xai (prius) om. V sauxo E cj O'jvdvxoct EMVp: c/.ouvgix'jv D 3 to eI5o; 

aixou xou ■A'yf.Xrj'j colloc. EMp: oblitt. V o. 4 sv t?) oiotvot'a D: jv tt^ otavoia xVJ 

rj[X£X£pa p: om. EM: oblitt. V 4 Ac<j3ot Dp: Ac(|3rj EMV 6 ^3xt (prius)] 

e(at D Tcov ouv DP^MV: ^-eI vrt xuiv p 8 x6 o'jv })eioo. DE: x6 y<>'J'^ &£<"p- 

MV: Etv.oxto; x6 ftsiop. p post SiottpEtxa'. add. ei'c xo -payixaxf/.ov -/.otl xo Xoyiv-ov, x6 

5e rpotyixotxr/.ov Statpelxat Et? xpi'a MV (cf. p. 11, 22) D oyv DEM: ydp p: oblitt. V 

12 dytopiaxcf' ^axt D: saxtv otyioptaxa EMp: (iyiopiaxa V lo 7-at DMV: om. Ep 

16 ante i'aoti siiporscr. xal V 17 aXX/^Xot; E c(0'jvaxou[j.Ev EMVp: d56vaxov D 

ycuptCcOftod V 18 post O'JV add. oxt j) oixppujv xe xczt xa'jjxaxujv xojA'J- 

xtxov p xal om. \" 19 post c'JAiov aild. auvisxcfixEvov MV ante ouvaxov 

add. o'j EMVp : om. I) post axTjVTjV in mrg'. suppl. -Tjcott E ixEpotv xoiauxrjV p, 

ex EXEpa xoictOxa coit. E : IxEpa xotaOxa DMV 20 vofjiat axE-r^v] roifjaat axErr^v 

DE : cptaaayat MV: oxekT^v vor^aat p e-eI] i-Etoy] M 22. 23 66e'jo;xev otct x<Bv 

[xa8rj|xc(xcov D : 65. old xuJv [xa8rj[xaxixu)v EilV: otdc xuiv ;j.ai)r(;j.C(X(xiov 60. p (cf. v. 24) 
24 [xaOr^jxaxixot MV /.syExai D: AEyovxat EMVp ct'JxdD: xctOxa EMVp ixctildv- 

xas MV: [j.c(v9c(vovxo(; DEp 2.j xal (piiiis) supeiscr. V EiDiaOsvxa? E 25.26 oio 

'fTjSi nXcuxTvo; 6 SeTos MV (sed pleraqne in V oblitt.) 26 llXioxivo;] Euuead. I lib. 

111,3 p. 20 post -apaSoxEov add. oe E a'jv£i)ta,u.civ Dp Plot.: £&ia;x6v EMV AMMONir IN PORPHYRII ISAGOGEX Prooeminm 13 

£-t HioXo'iav d'xijoj: 7.'jtouc '■jyc/:;rf.~[zX'j, T'jcpX(ij"0}i.£v. ysj.\)d-zp ot £x axo- 5v 
-tivozrj-rj'j oi'xo'j £ic TTSCitoTiCiuivov aijLSSwc ciaspyou-ovor osi -j-ap -pfj-cpov 5 
£V rjr/.(() oiotTpi'^siv ciuuastpov iynvxi cpfoc. sii)' 0'jt(oc sXilsTv stc tov cpw- 
■zzivr't-o.-JiV. fy'jTdJC O'jv asTa ta 'i'j3'."/.'Z OEi o'.^tpi'I^otvrac sv Totc tj,7.Hr]- 
5 jxaaiv 7.v7'733i)ai i-i i>soXo7iav vjJ.usja •;r/.o ->.: v.r/.'. -/I'fupa iati ta ixafi/j- 
[xata zoiv(ovo'jv-a fxcv xorc ^uaixoic xaUo a/njpia-ra toTc os Dsioic x7.Uo 
)^topta-7. 

K7.I TO CSUaioXo'j'lXOy [XSV OUV X7I TO ftooXo^lXOV U-OOiaipEGi'-C T'.vac 
£— toi/OVT7t. dhKci. TaC U.5V TO'JTCUV 'J~O0l7.tpi33'.C (0? C/.a'JaaSTpO'jC 0!J37C 1»> 

10 st3a-,'U)~j'tx7.Tc 7X071: ar(orr]3(«asv, to os ;x7f}-/)a7Tixov 0'.7ip3rT7'. £tc T33- 

a7p7, £1? 7£(0U.£Tpl7V X7l 7.CfTpOVOUl7V X7l tXO'JSlXTjV X7t 7.pif);X"/)TlXr;V. X7[ 
■?] U£V 7.pli}|J,yiTlXYi TOUC 7.pt<>aOU; .£-l3X£7:T£T7t (i'ciTl 0£ r)£r7 T7 7.pl9[J-r|- 
TIX7. i)£(0pr]|JL7T7* oO ^ap TOV A£70U£V0V 7.pl&;j.0V -7pa ToTc lOUi')T7U. X7i>' 

ov 7-7pii}jj/<'jvT7'., Oswpsi 7) apiDiJ-r^Tixv], aX/^a -a eiovj to'j apiUaou 0-017.'/ 
15 a/iaiv £/0'j3i rpoc aKKy.y.. otov ic Trpoc t7. Tp-'a tov oi-/.73'.ov £'/£i 15 

X0-/0V X7l £VV£7 -pOC TOV £^ TOV 7;tJ.'.oXlOV. £Tl -,'£ ar,V X7.t T7.C -j'£V£a£'.C 
T(OV 7oJ)awV TO'J T£ 'y.OTlO'J X7I TO'J -£ptTTO'J X7l TOO -£p',aa7pTlO'J X7t 
aXXa -oX).7. t/oV TOIO'JT«OV £-KiaX£K£T7'.) , Tj 03 Y-"^!J--"P'''^- "'^- !J-3Y3i>-/) X7l 

T7. a/r^[j.7T7. r, 03 ao-JSixr, t7.c twv /opotov auji-cpfoviac. I-'-yjZ'jzi 03 

20 X7.t TtV7 I-13/,V] X0';J.U0VT7 ;J.3V T7. TTjC ''^Oyj,^ TAi)r^. 0'.373tpOVT7 03 7'JTr)V 
3-1 '7.03T"/;V. OTt 0£ TOUTO O'JTrOC 3)^31, 0"/]Xoi Ta ItI au)Co[A3V7 i'^^V/j X7l 20 
ofov 7.-0-Tt053t; TTjC IXOUSlXTjC' 7.Xo6oyT3C 70'JV aCtXTtrfjOC l>'j;XtX(OT3pOV 017- 
Tli>3[J,3l)7 (X7l Ota ToijTO 3V TOIC "oXsaOlC Tj 37'X-r,'; 3-tT-/i03'J3T7'.) . 7.X0'J- 
OVT£? 03 037TplX(l>V tJL3X(OV SXAUTa)T3pOV 0l7.X3t;i.3i>7 T7.C '^lOydc. '^3p3T7l 

25 03 X7t iGTOpra TOiauTr^. oti 6 Uoi^a';6pOi: £a>p7xa); Ttva vsov 7u/.r^Tp''7. 

i'xXuTOV aiXoC 7'jX0'J5rj £-0a3V0V X3/.3'J37t a-JT/^V 3Tpi'!/7.37V TOV 7'JAOV 7'J- 
/.r.37l, X7l TOUTOD 73V0JX3V0U TTauSai TOL) V30a TYjV 3-lJ)'J[Xt7V (S3T3 OU 031 
'y.-t3T3rv Tot; X370a3V0lC -3pl TTjC 0317? JX0'J3lX7p. 017 ToijTO X7t 1)310? 25 
riA7'T(OV -7.p7X3X363T7'. TO'JC V30'JC X7'. Ol'X |J.O'jaiXr,C X7t 017. 7'J[XV73T'.X-?p 

30 tsvai, fva Sia [isv xr^z {xousixr^c Tr)v 4"^//r'' 2~i>'-'J(JM-<"5i, oi7. Ss tou -/ujj.- 
vaatou TO stojia. r; os c/.a-povoa-'a 'aol-t.-^ivzx'xi -3pi tocc 3710/7; -tov 7.3T3p(ov. 1 l-i] [j.iTd E a'JTO'j;] c«'jtou; codd. : Ict'jTO'j; p '2 TtccpioTtaiJ-Evov DMp: 'ytoTfJaov E : 

oblitt. V zlazpyfjixvjrA D: ^?£p/_o[ji.£vo[ EMVp 3 e/ovti a'j|j.a£Tpov oolloc. EMVp 

3. 4 cptoxetvotaTov DEp: tt^'vu -£cp(aTiS|J.^vov M: oblitt. V 9 3'j[J.[A£TpO'j; M 

10 dxoal;] dYcoycct; p atio-Tjaiop.Ev Ep: at(o~rjSO[A£v DV: atw-rjaofioet M 11 v.'xi 

(ante aj-rpov. et. [j.oua.) om. p 13. 14 xa&' ov p: xaolo codd. 14 7.T:aptU- 

jxouvTcc E ante o-oiav add. xoii EMVp: om. I) 10 £y£t p £; DM: r/.ro; 

Ep: oblitt. Y ta xpt'ot DEM: tov xptrov p: oblitt. V IG 6 ivvEot -po; tov e; 

DMV: £vvc(-o; -p6; -ov ev.tov Ep '(z^-f^rjen D 17 tovj (ante -EptaaotpTtou) 

om. M -EptaapTi'o'j D 21 a(o^o;j.Evci'. eti colloc. V 21. 22 x^l ct'i olov MV 

(fort, rectc) 22 yo'jv DMV: y^ip Ep 24 E/.XuTtoT£pov M: ixXuTOTEpov Dp: exA'jtoj- 

TEpa; E: oblitt. V 25 ott om. V 6 D: om. p:MVp 28 tt^s <xryj-jixqi tt]? 

ft£t'a; M 28. 29 6 HeTo; nAc(T.] cf. Repiibl. II p. 37(5 E sq. 29 ota (ante 

Y'j(jLvac(T.) om. D 14 A.M.MONIl IN I'OKI'llVKIl ISAHOOKN Proooiiiiuin 

A'.a ~( 03 sr; Ti5j';(pa o'.c<'.piiT7.'. 7, iir/Mr^iyj-'.y.r^ y.r/}. iir^ zl: -Xsi'ova 5v 
Tj £t; sXa-xova, vuvl X£yo>[X£v. tatiov ott to ij.'zi>/ja7.Tr/.ov -spl to -oiov 

ZOtTOfjlVSTai. TO'J OS TOaOU TO [i£V £3Tl auV£y^£C, TO OS 0lajpi3|J.£V0V. 01- -W 

airysiT^i OS TO'jTwv iy.oi.a~ov st; 060 • to [isv auvsys? £1; ts to xtv/^Tov xal 
5 TO ay.v^r^-rj"/ (to'j xtvr^TO'j TraXiv to [X£v asixiv/jTov to os oux 7.£t/.tvr^Tov), 
TO OS OKopiaasvov 7ro30v si; to xoti)' ocuto xat to rpoc ti. tcosov 
auvsysc sv Osasi otxivr^Tov sottiv t; "cTj, Trspl r^v xotTa-j-ivsTai ■/; "I'SoufiSTpra* 
saT'.v o'Jv "/•( •,£u>|jLSTfji'x 'jVojaic -ojoij ofDvsyo'jc otxivr^TO'j sv ilsasi. -o3ov 

OtSlXl'v/JTOV S3TIV 6 OUfiCtVOC, TTSpl OV XaT<ZY''vSTat 7) C/3Trj0V0iJ.ia* XCtl SIT'-V 7) 

10 cit3Tpovo;xi'a yvoitjic ttoctou auvs/ouc asix'.vr^Tou. xaT0f,'tV£T7.i os "?; asTpovo- 

[Jll'a XOtl Tj YS(OU.STp''7. TTSpl TO CUVS/SC TTOaOV, aoVS/SC OS S3TIV O'J T7. ijLOpia 35 

Kpoc Tiva xoivov opov auvotTTTSt. sXsYop-sv OS xal T0L> OUOplCJIXSVOU TToaou 

TO [X£V SlVat X7fr 7.UT0 TO OS TTpO? Tl * TTOSOV 0l(Opl3;XSV0V X7.l>' 7.6x0 SOiTlV 

6 apiUlXOC, 0T7V aUTOV X7}>' £7.!JT0V CtXOTTuJjJLSV, oToV TOV 7.pTl7;X'.C apTtOV Y^ 6'" 

15 "OV -JTSptaia'pTiov apii)[xov, xai tirj tyjv Tipo? ixspov auToS ayiaiv xaTa to 
(3uaPs[3-/ixoc (toOto "j'7.p ii,o'J3tx9i?, xa-aYt'vsTat o5v Tcspt touto), Tioaov oijv 

0lU)pl3;XSV0V X7lK 7'JTO SST'.V 6 7.ptl^^[X0C S'^' S7'JT0'J 3X01T0UIXSV0C. Y] 7pll}- 

[xr^TixYj ouv cOTi "/vtbai; ttosou xai>' 7Gto OKopiaasvou. ttosov os oicopij- 
'jLSvov TTpo; sTspov ksiiv T| a/s3i; r^ TTpo; akhr^K'-x tojv tovujv, irspl r^v r^ 5 
20 apfiovia xocTaYiysxai, 7)v ot' apiijjxoij -jVu>p[Coa£v, 7r£pl r^v xaTa^ivETai y) 
[louaixYj. xal laxiv r^ [xouaixr] 'Yvwat; TrocjoS oia)p'.tjjj.£vou a/laiv eyovxo? 
sTSpou Trpo; STspov osostxTai ouv OTi Y] IX0U31X")) xal YJ aplOjxriTtXYj TTSpt 
TO o'.(upta<x£vov Tcoaov xiaxa7t'vovT7.t. oia)pia|jLSVov os scjtiv ou xa jxopta 

X7l}' 7.'JT7. f)£a>p£rT7l OJC [J-Yj auVSCpsXxSSl^ai 7.XXy^XoiC. £tC "037 |i.£V oSv 
25 X7.1 Ttva TO l)£U>pYjTlXOV Ol7lp£rT7.l X7l Tt' £/£l 7iSp7s, SX TtOV £tp //I-ISVOJV 

otXov. 2 £{; DV: om. EMp vuvtD: vOv EMVp /.£ycoij.8vJ /i70tj.£v DEMVp to (ante 

TToaov) Dp: om. EM: locus oblitt. V 4 TO'jtwv Exotaxov DEY: to'jto'j ?xa3Tov M: to'j- 

Ttov sxaxEpov p 4. 5 c[? xtvYjTov 7.ai ctxivTyXov p ,"j detxtvTjTov (utrobique) EMVp: 

d-/,tvrjTOv D G post rroaov (prius) add. SiatpetTat M xal ei; ro Trpos MVp 

6. 7 zoaov a'jv£-/£; £v yEa£t dx. D : -oaov a'jv£y_£; E : -oaov xai auveyi; dx. Toaov MV: xal 
TToaov a'jv£-/£; dx. p 9 d£[xtvTjTOv MVp: dxt'vr|Tov DE 6 superscr. E 10 i^j (prius) 

0111. E 1 1 TO Gu-^zytQ TToaov D: -oaov a'JV£-/_£? P>MVp 14 dpxtdxrjS E 15 Hxz- 

pov EMVp: EXEpa D to superscr. V: om. p 16. 17 xaxaY^vExat ouv ~tfi xouxo. 

TToaov ouv SnopiaiUEvov xaft^ auxo I): xaxayivExat ouv z£pt xouxo -oaov Sicuptap-evov xai}" auxo 
EMVp, scribas xaxayi'vExat y^P ~- '^- Tio^m ouv x. x. \. 17 6 om. E Icp' Eauxou D: 

£-' auxuj EMVp 18. 19 oicoptajjiEvov EMVp: cbptapiEvov D 19 xovujv] /.oytov V 

7i£pi '/jv /j dp. X. eicias r^v] d; D: ov E : ou; Mp: wv V 21 I'axiv r^ p.oua. Dp: 

laxt p-oua. EMV lyovxo; a/£atv M : lyouaa ay£atv V 22 EXEpou superscr. D 

oxt post dpi&p.rjXtxY] transp. Mp t^ (ante dpiOp..) D: om. P^MVp post dpi&fx. iter. 

7.ai Tj [jiouaixrj del. D 23 xo otiop. -oaov Dp: x6 -oaov x6 ottop. EM: x6 Tioaov 

otojp. V xaxayivovxai EMp : xaxayi'vExat DV (sed in V ov superscr.) 24 xa&' 

auxo M 25 x6 OEwprjXtxov] ilEtopEtxat (superscr. m. 2 xo ^Ewptxixov) E oiatpEtxat] 

SsiopElxai E et fort. D', nam litterae otat in ras. scriptae sunt 26 ofjXov Dp: rpo- 

OTjXov EMV AMMONII IX PORPIIYRII [SAGOC.HN Prooemiuni 15 

't^TrstOTj ok X7.1 TO -paxTtxov aipoc xTp ot/sOlocpiac otpv^xaasv, r/yd'^/.r^ (5'' 
xott Touxo otcXsIv. otoctpsixai xot'vuv TO TTpaxxtxov Si; x£ xo r^tJtxoy xal 
oixovoii-txov xal txoX'xixov. 6 -j-ap Trpaxxojv xt dyxWu^j r^ Etc sauxov irpaxxEt 

XOaji-fOV CtOXOL) X7. Tjl)-/] X7l XOV pt'ov X7.i X3~i£X7.l r^Utxoc, r, St^ XOV £70X0[> 

5 oTxov x7l XsY-"'^' otxovoutxo;, ■?( xYjv o/,"/jv xoaixsi ■nroAiv y.r/X Xs^cxai ttoX'.- 

XtXOJ. XlVcC OS '^7CJIV OXt 6 "oXtXlXOC X7.t T^OlXO? £3X1 XKl OlXOVO|XtXO; (o 

yap TioXtv o/.r^v o'jv7'u.£vo; xoar;x7j37i -0A/,t5 [xSXXov x7l £7'Jxov X7.i xov 

OtXOv), X7.1 SIC X7UX0V 7701)3'. X(U 7rp7.XXtX(0 XO TTO/axr/oy. TTpo; OaC £pOU[X£V 15 
♦ OXl -oXXoi XtVS^ X£V000ct'7. V'.XOjaSVO'. x))V UL£V -oX'.V X03|X0'J3lV, £aux<ov 0£ 

10 x7xa<ppovoij3tv. (S3X£ &'.fjpy;x7t X7. £!!p/j;j.£V7 xpi7. xo'j -p7/xixou sro'/] drr' 
otX^VjXtov. xo'jxtov OS £X75xov o[7tp£rx7t sl? xs TO vo[xo{>£xix6v xal otxaaxi- 
xov ^ap TzoXtxixoc cptXoaocpo; r^ voixou? xi'&/jai, xaH' ou? osi C^^v xouc sv 
x-(j TToXsi, r^ O'.xa'Csi X7l xouc [asv "j'£p(ov a'^ioX xou; os Ttapaxp£f]>7VX7'? xt 

XOJV X£IU£V(JUV VOJJLOJV X0/,7!^£'.. £l6sV7t OS y^pY) OXl X7l £V XCO OtXOVOJXi.Xfp 20 

15 I}£(jup£rx7t xo vo[jLO()£xsrv x7t ovm^ziv X7t 77.0 £V XU) oi'xu) voixouc xi'Usu-sv 
X7l oix7'^0[jisv x<ov orxsxuiv r^ uiaiv xol)^ K7p7[57ivovx7C. ou ixovov os iv 
xto otxovojx'.xoj x7'JX7 i}s«)p£ixat, 7.XX7. X7l sv x(o r^Dr/oL X7t -jip /7I 

7)l)lX0; VOjXOU^ Xt'O/jSlV S7UXtO, 0X7V Xs'i'fj 

Xp7.T£lV 0' SlOt'C-'^ XoivOS" 
20 77.3XpO; [i-SV -0(0X13X7 X7l UTTVO'J Xat C5lXox-/jXOC, 

X7t TXaXlV OiXOXaV 'IsOXpCtXr^ Xs-fd ''XOUC [JLSV f}£OU^ CpOpOU, XOU; 0£ "jOVSlC 

xi'fia, xou; os cpiXou? 7r3/6vou". ouxot ^ip r^Dixol X0701 xs X7i vojxot 25 

U'irap5(OU3t. X7l OlX7C£t 0' c7UX0V OXS 'f"/j3lv 

[XTjO' UTXVOV [X7X7X0ldlV STt' OaiX73t 7:p030S?73B7[, 
25 . TTplV Toiv -/jfiSptVuiv Sp7«)V XpU s'x73X0V £-£Xl)£lV 1 £r:c(orj D: irA EMVp 2 xctl (ante xo-ixo) Dp: oin. EMV 3 iauxov] ao- 

~6v D 4 7.oa[j.djv] ax'iaf.ov (sic) D ccjxoO] ab-^/i libri xcd xov [iiov om. p 

5 tVjv om. D 5. (> -oAixtxov E' G iaxt] XeYc-ai p 7 xal (ante Ect'jxov) 

Dp: om. EM: locus oblitt. V 8 post olxov add. auxolj p xui -paxxixw x6 

-oXiTixov p: TO -oXixtxov xd) Tj&ixu) D: xiu -paxx. xal xo -oXtx. EMV 9 vtxio[j.£voi 

D: xpc[TO'J(i.£vot Ep: cpspojj.evcn (in lit.) M: oblitt. V 10 sfprjij-sva] d-/o[AEva V 

zpaxxtxoij DE'-p: o-tixoO K': r|8txo5 MV 11 xal tout, oe DE otaipElxat D: otat- 

po'jctEMVp TO om. D \'l roXtxixo?] vo[j.o9£xtx6? E ' 12. 13 vj — ?;] xal — xal p 

Iv TT] -oXet] dvi)pto7:ou; E 13 ol ex Oct corr. V 14 oixovo[j.txip DMVp: oixo- 

vofXEtv E 15 ante i}£u)p£Txai add. xauxa M oixa^Etv DM: xoXa^stv Ep: oblitt. V 

18 uiujv DV: xwv uliov EMp 17 xd) (piius) superscr. E xal (post yap) D: 

cm. EMVp 17. 18 6 ■ifiv/.h<i\ 6 ixovo|j.[x6; E' 18 -ioij-o^ic, xtOrjatv Ea'jxdJ DV: 

vojjLO'j? ea'jxuj xti}T,ai V.: iay-uj xiiirjCJi (vo|j.o'j? om.) M: eauxd) vo|j.o'j? zi%rfAy p XsYr]] 

Aureum carm. 9-11. Hieroct. c. VIII (Mnllach 1,431) Stob. Flor. 1,1.5 li) efStCso] 

^&i^c0 codd. 20 xal cptXoxrjXo; codd. : XaYvstrj; xs p Hierocl. Stob. 21 ozo'xav 

D: oxav EMVp 'laoxpaxr^;] Ad l)emon. IG Stob. Flor. 5,55 22 o\)xot Dp: 

ouxtu; EM: xaOxa V ot Tjdtxol M vd[j.ot t£ xal Xoyot colloc. EMVp 23 0' 

la'jxov D: xe a'jxov EMp: oe auxov V ccTjai'v] cf. Aur. carm. 40 — 44, Hierocl. c. XIX 

(Mullach I, 460) 24 (j-TjOe D 25 Epyiov om. in mrg. suppl. E xpl? Exasxov 

^ttcXiSeTv] XoYiaaaDat Exaaxov Hierocl. 16 AMMOXII IX PORPHYRII IS.UiOGFA' Piooeinium 

-■?, 7:aoi|3"/)v; -( o' soscct : ti [xot oiov oux itsAisDr^ ; 6' 

aiayjA jxsv iy.-pr^co!; s-'-Tr^aaeo, -/[/rfi-Jj. uz T=p-o'j. 
X7.1 itsot |JL£V toO or/.ovjixixo'j xcl -o/aTt/otj xat xotTa tov otxsTov xaipov £iprja£-ci[t. 

5 NuVt 0£ u£pt TTp TOU r^OtXO'J Ol7.tp£a£roC Oil £t-£rv , X7.t KpOJTOV -j'£ 30 

Ti' laiiv T^doc. TjOo? Toivuv £C(tIv av^pw-ou xoSfxric, xoaixo? 0£ v; ixczarou 
Tc/.EtOT/jc . ■?! Ota tr^c "(by axpwv (3-£py^a£a)C r^youv 7:7p7.~'/)p7^a£(oc xaxop- 
OouTOti TTjC t£ u7:£po/r^c X7.1 TTjC £V0£r7;. 7.xoa|jLi'a yap t£ zX£ov75<xo; 
y.7i 7j £>^>v£t'l<ic' xal yap £i'-oi tic axocfjAOV tov av&pio-ov £vo£7. xtvo; [xopi'ou • 

10 OWV y£tp0C \ £T£pOU [XOpt'oU. £17101 6i aX0i3;X0V 7r7!XlV X7.'. TOV K£piTT£6oVT7. 
ULOOlOic Tial Toiji dv£VO£0'JC otov £^a07XTuXov Tj £;a/£lp7, U>; TOU; X7T7. 35 

'AkoXXhjviov tov TotTjTyjv YqavTac. ouxo'jv axoaaia r^ t£ 'jKEpo)^/) x7t yj 

i'XXil'iitC, 7t 0£ 7.X0a[Xtat 7.T£A£rc £iai, TO ",'ap £V7VT10V TaUTCtU x6a[X0C' 

T£X£toT"/ic apa £x t9jc irapaTTi prj(5£(ug Isti too T£ -X£ovaa[xou xai tt^? evSetotc, 

15 aiTCSp £talv 7.T£X£l7r T£X£lOTrp 7ap £V7VTtOV 7.T£X£t7.- T7. 0£ £V7VT(.7. 017. 6v 
TT,c Tlov £V7VT['(ov 7:7par/)pr^3£u); XaTOpOoUTttl. 

'E[xaUo;x£v toi'vov ti' icTTi ciiXo3ocpta xal Trola aurr^c t7. asp-/). 8£''a 
TOiv'jv £3T[ xal icpcTTp xal xaXojc 7:£pi a'jTTjC cpp£f}r^ oti ' TOioijTov d-'a&ov 
0!JT£ vjA&s TTpoc dvOptoTTOuc o'jTc fjQEi ttote'. TOCJa'JTa U.£V xoivto? u7r£p 

20 c5iXoc50'.:>iac £ipr^a9(o* iota o£ -£pl tou Trpox£i[x£vou ^t^Xt'ou X£-j'0[X£V TauTa. 5 1 -7] p Elias Hierocl.: t( codd. spps^a M aoi oeov Ep: hi [xot D: (xot (ik M : 

oblitt. V 2 Tou TTpioTO'j codd. ^-£^i!}t] otE^t^t codd. aotocp eTretta] xod 

(XETE-etxa p Hierocl. 3 aXT/yj. codd. et Elias: osiXd p Hierocl. l-/.-prjiat? D 

iumkriato D Tspzou] TEpTiE'j Hierocl. 4 of7,ou|x£vi-/,oO E' v.ai (ante xard) 

om. Mp (fort, recte) 5 vjvt I): vuv EMVp 7. 8 xciTO'jpDovJTat V 8 tt)? 

(ante ivSEt'a?) Dp: om. EMV 9 r^ om. E yip Dp: yoOv EM: oblitt. V 

ante eItoi add. st p: fiv coni. Wellinann Ivocot D: svOctct EMVp 10 ;xopto'j 

DV: om. EMp ok axoaixov rrcf/.tv D : S" au o(xoa[xov EMVp 11 £?0(OC!v.-uXc( V 

11. 12 7.aTC( \\-C(XA(uviov] cf. Argonaut. A 944 12 to -oitiTt^v E tj te] ei 

T£ V 14 'zo'j T£ EMVp: toj D lo ai'-sp Etotv DEMV: a-ep laxiv p 

dxeAEiat] ai -zihtiai M x"^ dxEXsfa p IG xaxopftovixcft DMVp: oiopSouxai E 

(cf. V. 7. 8) 17 h-zi om. D 18 i[^pi^'\ ip^r^'i^r^ V (cf. Plat. Tim. 47 B) 

19 -pos D: ck EMVp uTrsp D: y.ai u-sp E: v.a\ r.zpX M: TiEpt p: oblitt. V 

20 post eJp/ja&io add. [xtjOei; xtjS 7xpo-/-Et(XEvr|; oictipEaEw; d-r/Eip/jaT] XapES&ai cb; oi xaXto; 
aoxTjc lyo'jsr;; xotaOxa -po'.pEpiov lu? y.otx<i>? x6 Xoytxov utio x6 auifxa ^-oiVjaE xeXeIv • auixp/j- 
csxai ydp x6 aujixa y.axr,Y0pET3(}at tou Xoyty.oij, Ei'-Ep xd £-dv(u xtov u-oy.dx(u y.al xd yi-^-q 
xtov E^Suiv y.axT(Yop£tXG(t. -p6; o'j; ipou;x£v oxt xo Xoytxov ouoev EXEpov v^ C(I)|xa dij^'J/tofXEVOv 
biio XoytyvT]? AuyTj?* waxE oO xds ^Eta; O'JvdrxEi; 'j-oxdxxEt x(t) acojxaxt (ocjxai ydp ou [xex^- 
youat Xdyou, dXXd auxo'/prjfxa Xoyoi Etst'v), dXXd xo xotovoE xt awjj.a oiov xo xovi TjA^ou y.al 
xrjs seXtjVTi? ■ ouxoi oe xal &£ol yaXouvxai yoajxiy.oi. ev [xEvxot X(iJ XsyEtv /([xa? xou; xouous 
(Xoyo'je coni. Wellniann) uTTEaxr^aajxEv i-/. xiov IxEiaE utto 'AptaxoxsXo'j; Efpr^txEviuv oxt ze- 
-Xyjp[x£XtjXO!i xt h x-^ StatpECJEt xa6x7] tt] dvayouorj xo Cujov u-o ysvo? to cwp.oc. ' ApiaxoxEXr^? 
ydo lyxiUcxat xo-ov (Xoyov coni. VVellm.) xoiouxov Ivt'oxE y.al xo oXov Et; xo (XEpo? xt&Eic 
oiov xo Djjov aujixa £[X'L'jyov ov, o'joap.oj? oe to pipo? xoii oXo'j yaxr^yopEtxaf waxE o'j5' av 
£i-/] XO aw[xa Y^vo; xoo C<iJO'->) ^TiEtS)] pipo? isri- xo ydp Zwo^ auvsaxr^y-Ev oux ix au>[xaxos 
[xovov dXXd y.<xl ly 'V-'/'n? ^' ; eadem fere David et Elias in disputatione de subalternis 
generibus ad exemplnm ibi prolatum adnexa praebent AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN Prooemiiim 17 

o5v 01 cptXocJocpoi, Ttva av xpOTtov -|'£voivto tojv ovkov £Kicitr|;xov3?. xal 
iiTSiSTj sojpcuv -a ysxTa p-spoc: yovvrj-a zal cpBap-a ovTa, I'li os xc(l ocrsipa, 
T, 8s £7ri(jtT^ti.-/j aiouov -£ xai -£7:£paa[x£V(ov iaxl "j-vtoS'.c (to ^ap "('vtoaiov 
5 pouXsToti utlo ttj? ^vtocJEfOv T:£piXa;j.j3av£ai)c(t, -o 0£ a7r£'.pov a-£piXr;--:ov), 
avrrjCZYOV lauxou? dr.h xuiv xwra <j,£poc £-1 -a xc(i}oXo'J a''oia o'vta xc(l lo 

Tr£TTEpaC[Jl£Va. ok ';dp '■f/iOtV O I}£10C n/.7;T(UV, ' £7:i(3-rjIJ.7j £lp-/]T7.t T.ruoa TO 

IttI cJTCiaiv v,[x5.c xai opov xiva a-jSiv t(ov -paYixaxojv'. toGto oe uOptCo- 

U.£l)a O'.a TTjC £IC -7. X7f)6X0U 7.V70pO;J.?,C. 7.V£0p7a0y O'JV 7.-0 TCOV X7.T7. 

10 ii.£00^ avi)poj-a)v £-1 xov xalioXou avi)pto-ov ou TipoxtOsvTai -/otp oi cpiXo- 
aocsoi k030'. tlalv iv x«J xo3jj.(o avi)p(o-oi -,'V(Tjv7t. 7.XX7. xCc r] cp'jctic xojj 
avOpoj-o'j, oxi C'jjov Xo-j'ixov Uv/^xov iaxiv yap xouxo s-j'vco/ujc £i.a£X7i 

X7l 7rOlVX7^ XofjC £V "(jj XOGiJ-fO aV&pwTTO'J? X7t XO'JC rjOTj -,'EVOaSVOU; X7.1 1-J 

xouc auiltc scfo'xivo'jc. o'jxto? o-jv 7-0 xu)v X7X7. a£poc 7.vi}pa)-a>v 7.vY,'a-j'ov 
15 £7'jxou? £1? xiva xoivox-/;xa xr^v xo'j cicvOpty-ou, -7X1V 7.-0 xaiv X7X7. [xipoc 
fTxrrojv im xiva xoivox/^x7 xr^v xo'j i'-tto'j TrEp'.sxxixrjV -7'vx(ov xwv X7X7. 
fiipoc, £tp-/jxox£; oxt rTi-o? £3x1 ^Mov -£xp7'-o'jv -/psasxtaxixov otj -|'7.p xo'j; 
xaxa ixipoc or-oUb pouXsxat '(vSivy.i 6 cciXoGiO'.poc, oTov x''c iaxiv 6 ia'vOo? 20 
X7t ~(; B7X''7c, 7XX7. xic 6 x7i>oXou ur-oc. X7. -jTZp xaBoXou dcEt (oa7'jx(o: 

20 E/0U31 X7l OL) V'JV IX£V oG'xCOC, atjO'.C OS £X£pOK, (OCjTCSp X7.1 X7 [i.£p'.X7' 

aXXr^ "j-ap cpucjt; rj xoi BaXiou T-ttou xal aXXvj r^ xou E7!v&ou, (Sci-£p aXXrj 
<puais nXaxojvo? xat ocXX"/) 'x\Xxi[5iaoou, 6 o£ x7i>oXou dcvOptoTto; X7l 6 

Xa&oXoU ITi-O? 7£l 0JCJ7UX(U? £/Sr 117.? -i'7.p r-~0; C'f'OV £3X1 X£Xp7'-0'JV 

ypsasxisxixov, X7l TraXiv 7:7; avOpto-o; C^j^ov Xoytxov Ovr^xov. oaotto; xal 
25 £-1 xuvo? xal xwv aXXtov stowv xou l^moo. T)£7(3a[xsvot oyv xauxa xa sio"/;, £i -'■"> 
xal TIE R£pa3[X£va , dXX' ouv xt^ dv&pwTULvrj oi7.voia dTrspiXTjiixa (ouos 77.0 
{}au[jLaaxov iroXXa r^\iTv slvai d'YVcoaxa Cto7.), avr^^aYov £7uxou; k-i riva 
xoivox/jxa XTjV xoij C<pou TTEpisxxixTjV -a'vxtov xojv xaxa [XEpoc. xal Yap 6 
dvOpoj-o? Cto'^v "'t^-'^ Ttc-o? xal 6 xutov xal xd dXXa xa&6 C^Sa ou5£v 's. o y.od 1 £l'pT|Tat 0£ V tftXoao'^t'ot DM: yj cpiXosocpi'a EVp post yvcoat; add. eatl M 

ante xuiv ovxcov add. -avxtuv EMVp: om. D (cf. p. 2,22sq.) ea-i'v] efcfv E 

iCvjiTjaajj-Ev V 2 fi'/ovno scrips! : yE'^wvTai libri ojv MVp: om. DE 

iTLtihri EMVp: i-EtSrj-ep D 4-2 xai Dp: y.cti EMV 5 rapaXctiJ-i^aveaiJotc E 

6 Twv xctxoc [jipo; DEM: t(ov (j.£pi7,«.ov p : olilitt. V 7 wc -(dp cprjOiv EMVp: w; 'iraiv 

Ydp D yeto? om. p nXctxwv] cf. Cratyl. p. 437 A 8 im dxa'atv D: i-i- 

axaatv E: zk ^Trtaxaatv Mp: oblitt. V xivd post ayetv trausp. V d'yEtv DEM: 

dvdYciv V: TTpodyeiv p 11 Tto'ao'j] toj osoi D 15 Ictuxou? EMVp: auxo-j; D 

TY]v DVp: om. EM 16 x>]v DEp: om. M: oblitt. V -£pt£7.-t7.6v M 

17 post |j.epo; add. trTiiuv p 18 danv D: om. EMVp 19 BctUi;] BaXXt'cc; D: 

BaXio; Horn. 11 149 T 400 20 ou-io; D: dXXco; EMVp xotl D: om. EMVp 

21 Ti ?p6cft; 7) M BaXXt'o'j D 23 <z£l xotl waauxcu? E 24 6;j.oiw? 0£ xctl p 

25 ItiI tu)v d'XXtov Vp 26 dv£7i(Xrj7rTa xai dTrEpiXr^rxa Ep cjoe D: ouoev 

EMVp 27 EctuTOu; EMVp: auxou? D 28 xal ydp v.ai p 29 Cwo-j om. 

Marc. 201 (recte) xailo om. V C'i^^^ UTidp/ovxa V 

9 

ConiiiKMit. Arist. 1% ',i. Ammoiiiiis in I'orpli. Is:ijf. w 18 AMMONII IN POKIMIVIUI ISAGOGEN Prooemium 

oic(cp£po'j3r ~7!vt7. •■7.p 0'j3('7. i\i.'\^y/'tt 7.iai)/,t'./.-/; 'jrraoyo'ja'.v. 6 o'Jv h^vw- (Iv 
xo); Ti TTO-; £3it TO C<»'>v, S7vojx(bc S3T7.'. r:avT7 -7. C'ii«- ~7/j.v 7.-0 30 
Tr^sos TTjC: 5'jxrp r^ irjCfOc xr^c a[jL7iEXou xat tyj^os tTj? T:XaT7yoa X7i tr^sos 
TTj? kh'xio.c 7.vYj'7."i'ov S7UT0UC ETTt TT^v x^UoXoo O'jxr^v xo(t aijnTsXov xott 
5 sXai'av X7l -}.7T7vov. -a/.'.v -ao-o. tr^v ts x7i}oXo'j aozr^i^ X7t 7';x-s/,ov xal 

£X7.t7V X7l T7. aAX7. STTl Tl XO'.VOV "jiVOC 7.VVJY7"jOV TO Cp'JTOV TTSp'.S/OV TOC 
/7Ta uipOC Cp'JT7'. iT/fjV Ci'JV O'JO X0',v6t"/)T7? TTjV Ti TOU C",>''J'-> '^''-'t "''^5 
C^UTO'J. udh'.V to TS C(i>OV X7l TO Cp'JTOV 7.Vr]Y7','0V £1? TO EjJL'J/'jyOV X7t 
"j'7.p TO Ci'JTOV £[JL'];Uyov saT'.V ' 7'J?cT7' "j'CZp XOtl TpS'^3T7'. X7.1 -j'SWa 0|J.010V 
10 S7'JT(i). STTilOTj 6i T(0 £;X'];'j/(0 7.VTr/.£lT7.l TO a'|;U/OV, 7''];'J/0V OS ioTTl TO 85 

;x-}j jjLETi/ov '^y/r^: otov XtOo; c'jXov X7t 037 to'jtoic 7:7p77r/,"/;cii.7. (-o/,).7. 
03 £131 T7tJTa £v TOi? xaT7. ]j,£poc xal a7r£'.p7.), 017. TO'JTO Tzdhv d-rj TWV 
xaToc jjL£po^ X''i}(ov ay7]Y7-|'ov sauTouc £-1 tov xaUoXou X^ijov xat d~o \ tojy T"" 
xaT7. uipo^ c'j/^(ov £k1 to xaOo/.o'j ;'jXov xal 7.-0 TuJv }.oi-ojv oao;'u)c, xal 

15 arco xou xa&oXo'j XiOou xal ToGi xai>6Xou cuXou l-i xi xoivov yivo;, to 
a'l/u'/ov, TTSpis/s'. TauTa ~dy-n.. layov o5v 060 xotvoT'/jTac to I'lx'jiuyov 
xal to a'l^oyov. Ta'jTa tA).\v 7.v/jY7-,'ov £~t,' ti xoivov y^^'^* "^^^ amtxa, 5 
£3Ti 'p'."/'(] o'.aaTaTov xal /j'tioc o); xal cuAov xal avi}pa)~o^ xal -7'vTa 
7.-/va»c o'ja swaata iatt tac tpsic i'/oosi oiaata'sst^. T:77av 7.-0 ^u/r^s 

20 X7.1 7.YY^X''J'-J "/•''■l "'^j'-' Toto'jTtuv dvTjYXYj'/ £auTou; E-t Ttva xotvotr^Ta tt^v 
TO'j 7.3(ij;xaT0'j 7.vTt-£-ovikjToj; T(p aoi\xot.-i. iyooayy to ijlev ^(Cip '^pt/'fl 
o'.astaTov sofTi xal iravTifj [xEptSTov, to 0£ TtavtEXoic aasps^ t£ xal aoia'sTa- 
Tov. sC^^T/jOav ouv Ti ESTi xotvov £v cttxcpotEpot? xal £upoy (o; ouata iatlv 1 oioL'sirjzi Vp -cevta yctp D: 7:c«vtcov 8s E: TTctvta 5s M: -avtct p: oblitt. V 

u-ap-/o'jat D: b-doyv. EM: uzctpyovxa p: ora. V 2 to Ciboy EMVp: Cwov D 

laxai syvw/io? Vp 3. 4 vj tt^sSe ttj? djj-EXo'j xal trjaos -Tj? 7:Xc(tc<vou -/.at xr^aos xrj; 

iKoticii D: xT^aos xr^? -Xotxctvo'j xoti xTjaoc EM (secI in mrg. siippl. -Xaxavou -/.oti ^Xotioc; E) : 
Tj xTjaoE xf)s zActxdvo'j Yj xtjSSe x?j; d;j.-^Xc/'j p : oblitt. V 4 eocjiou;] auxou; D 

4. 5 auxYiv xal d[j.7:£Xov xat i?.atav xat -Xdxavov D : ajji-eXov v.ai iXai'av E : xat d';j.7:£X&v 
xat IXat'av M: G'jxrjv xat dij-ZiXov xat IXatav V; G'Jxyjv xat -Xdxavov xal dp-reXov p 

5. 6 zd/.tv — sXat'av ex Marc. 201 supplevi: ojAOt'to; oe xal d-l twv d'XXiov cpuxojv. TcdXtv 
xa\ixa suppl. p 6 xt Marc. 201: x6 DEMVp G. 7 -sptE/ov — cp'j-ctj dizo xmv 
xatd [j.£poc cp'jTcov M (1 -dvxa xd Marc. 201 (rectius) 7 post ouv II litt. 
erasae M 8 -dXtv o£ V 8. 9 xat ydp xal V 11 I'jXov scripsi: $uXa p: 
cm. codd. (cf. v. 14) oaa] xd p xouxot; EMVp: xo'jxo'j D 12 tlaX] 
iaxi p 13 dv/jayov] -/jyayov V eauxou;] aoxou; D 14 x6 x. i'iXov DMV: 
xd X. ;'jXa Ep post Xot-uiv add. xiov xoto'jxiov EMVp: oiu. D 15 xal om. V 
aTio xciu X. z'i/jyj EMVp post E'jXo'j add. xat xuiv xoto'Jxtov oixot'w? EMV: xat xuiv 
xoto'jxiuv p: om. D 15. 17 xt Marc. 201: x6 DEMVp (cf. v. G) 16 -zpiiya 
DM: orsp iyti Ep: oblitt. V (cf. v. G) 17 xauxa DE: xal xaOxa M: xaOxa os 
Vp 18 x6 xpt/Y] 0. EMVp xal (ante Xt&o?) om. p oy] scripsi: bk. libri 
I'JXov DMV: E'jXa Ep 19 stat M otaaxdast? ex Statpeaet? corr. E 4"-^'/^sJ 
X(Lv ({^'jytov p 20 dyy^Xo'j DEM: dyyEXtov \'p d-o xiov xoto'ixtov D 

21 xoO datoadxo'j I)Vp: dauiiJ-axov EM 22 -avxr^ [j.£pt3xov DVp: -avxeXuJc dji.Eptaxov 

E: -avxsXuJ; /loot^jxcv M 23 xal eupov — xd -poXeyoij-sva xoO pt^Xt'ou (p. 22,2) 

0111. D AMMONII IN PORPHYRH ISAGOGEN Prooemium 19 

exatspov xcti yxp to amaa oucji7. £3Tt X7.i to ajtoactTOv oFov ']^u/rj a'-fl'-" '''' 
Xoc Ueoc. sayov ouv ava^oCjciv saoTOu; stti: ti xoivov "j'svo; tyjV ouaiav ii 
xou TTj? ouaia; ovoixc^to; 7.L»i)uT:ocrTaToy Trpa-'u-a o"/)XoGivToc. |jLai}ota£v 5' 
ay TO XcYojAsvov sx to-j ivavxiou- s3Tt Ttva t(ov TTf/aYixaTtov a ixtj 6'JvaT7.(. 

5 C('JT7. X7.1)' £7UT7. G-0CJTy(V7'. , rjjX £V ofX/vOl? TO sivat £/_3l , 7. X7.1 aua|3E- 

St(X0T7. x^XciTat, XsuxoTTjc [i-sXavta -j-Xoxu-rp xal t7. xoiaSTa' T7'JTa yap 
auTot [xsv xai>' s7ut7. ou o6v7.vT7t 6-oaTriv7.t, dXXa tt^'vtoj? Tj Xsuxotyj; rj 
£V 'Ltjxa'Jilui) /j sv '■dt.iAV. aojaacJtv O'jStv ucpsST'/jxEV , oaoi'ojc os xal T7. i"> 

7XX7. 037 O'JV £3TtV auT7. Y.aW S7UT7. G-03TTjV7t 0'JV7'u.£Va X7l [XT] OSOtXSVa 

10 "Cioc TO u-oGTTjVai (zXXou Tivo;, ou3iai X370VT71, oiov aviypoj-ot '^'J//zl 

XltVjl X7.1 037 T0t7UT7. 7.Vr,Xl}0V O'JV, OJC Eip-/;T7t, SkI TIV7 X0tV0TyjT7 TT^V 
0U3t7V. 

^Ap7 OUV -7!vT7 T7. 0VT7 Tj 0U3t'7 K£p'.X7|xJj7'v3C , Z-f.^jT^ rAv'taV TWV 
OVTCOV £~t3TT]aOJV G-t3/V£rT7t £177'. CptXo3090C; 0U07|X(T);. -7'X'.V -i'7.p c'JpOV 

15 ouo TTOu Ttva xal Sixa X7i £ixo3iv, a-£p a^r^'^rr^w irS ti xotvov -^ivo^ tov 20 
aotOaov. TiaXiv supov ti jxiya xal fxixpov X7.i xaljTa £X7'X£37V ao-^ayr^. 
iTTcl ouv 6 dpii)[J.o? xal to auvr|/_£; xoivojvoCsiv aXXr^Xotc, x7i)o -037 £3ti 
(TToaov "(dp EXOcTspov), ayYia^O'^ TauTa sttI to xa&oXo'j iroaov. £3/ov ouv 
xoivoTTjTa? 060 iTopiEXTixd? TTpaYixa'Ttov TToXXoiy TTjV ou3iav xal to 7:o3ov. 

20 TTCtXlV £3Tl Tt XSUXOV Xal TCoXXal 71 Xaxd [X£pO? XcUXOTrjTS?* TO "i'dp XiUXOV 

T £V «];i;xixui)ito eotIv r^ £V /lov. r^ iv x'jxvw- T7'jTa o5v 7r7!vT7 uro to 25 
auTO aTrXwc Xeuxov avr^^aYOV. to3auTa)? os xal to [xlXav xal to cpaiov. 
xol TOt ToiaijTa dvY;7."j'ov u-o to ■/_p(o[xa. £3Tt 0£ -dXtv -|7-'jx'j irixpov {}£p- 
aov (L'j/pov. TauTa ouv -a'vTa Ta d--/jpii}[X7j[XEva to "/pwij.a to -jXux'j to 
25 ^Epixov xal Ta TrapaTrXYjata -dvTa dvY^a^ov 0-0 ti xoivov -j'evo; to ttoiov. 

TTOIOV 0£ E3TIV dcs' o5 ~ap0Jv6lXa)C TO IX£T£//JV OVOixa'CEXai * 7.710 "(ap TTi? 

Xeuxot/jToc XiysTai Xeuxo? xal d-o tt^c Ypauaair/rp XiyETai 7pa|x|xaTix6c. 
TidXiv sCTi Ti OEciov dpi3T£pov oiTrXdstov r]ai3u, xal TaGxa -dvTa dvYj-a^ov so 

UTTO Tl xoivov -(EVO; TO TTpO' TI, £3Tl a/£3l? ETEpOU TTpOC ETEpOV. TldXlV 1 eOTt Mp: om. E: oblitt. V 2 xt] to libri (cf. p. 18,G. 15) 3 (xc(i}ot;j.3v Ep: [xa- 

&(0(XEV M: oblitt. V 4 o-jvaxat V: ouvavtai EMp 5 'iyzi to slvai colloc. E 

■/at MVp: om. E G post xaiixa add. ;jiv M 7 tj Xc'jxoty]? p: om. EMV 

8 'it[X[x'j{}tw] 'k;x'j!}uo E'Vp: 4;t|x|xi&iio E"-M U om. p 9 post oaa add. ;x£v M 

laxiv EVp: Etoiv M 11 dvTjXSov Mp: -poarjXttov E: oblitt. V 13 if) ouaia MVp: 

ouat'a E -c(paXajX[iiavc[ V 14 brMyyEl-rxi om. V 6 cptX. slvoct colloc. p 

14. 16 7:c<Xtv — dp[&[xdv suppl. in imo mrg. M^ 14 ydp om. V supov EMV: 

iaxt p 15 xt EVp: x6 M 16 post dpt&[xov add. or^lwr^ p xal xt [xixpo'v V 

xd xcxuTa EM: ocTTEp p: oblitt. V 17 sret] iTOtor] V 19 xotvoTr^ra; oJo Ep: o'Jo 

xtvds xotvoTTjXa; MV 20 xt Vp: x6 EM xat TroXXat — Xs'JxoxYjxe; fort, eicias 

21 i[[x'j&iu> E^Vp: i[[x[xt&t(u ME"- (cf. v. 8) 22 ot'jxo om. p (fort, recte) 22. 23 wsoi'j- 

xw;— dv/j-jayov om. V 23 xai. xd xotaQxa om. M 23. 24 &£p[x6v Trtxpov 

colloc. M 24 rd MVp: om. E 24. 25 xo -/puJixoc — Trdvxa om. p 25 -dvxa 

EM: xo'jxot; V 25. 29 xt Marc 201: xo EMVp (cf. v. 2. 15) 28 laxt xt MVp: 

o£ XO E ante dotaxsoov et 'r^myj add. xcd p 29 u-o Vp : i-\ EM 

9* 20 A.MMONII IN POKPIIYRII ISAGOGKN Prooemium 

03 sat'. -'. TO iv T(i) A'jv.i'jn thy.', r, iv dyirA y.'y.l Oja to'.7.'j-:7., a-zrj yyf^- 7r 
",'a*yov 'JTTO TO TToi, OkcjO SjtI totto'j 'j/^u c(vt'.xov. tt^'A'.v i'ciTi T!. /"tkc ~i- 
p'J3iv ot'jfy'.ov y.'yl osc. TO'.ct'jTC<, 7'7:ap avr^Y'^-V^^ '^'^^^ ~^^ tots, oz3[> sitl 
ypovou a'/jjicitvT'.xov. Tt^X'.v i'ati t'. to dvcc/iiai^lat to sSTotvoti to xctUr^atlcti, 

5 a~crj rjyY^--rr-r,V 'jTO TO XElSfJiai* V.Z~.a\iv.<. oi ijT'.V y; TOlofoS ilsa'.C TOU SO)- 

|j.7Tor. Tra/.'.v 02 G-oo£03ai}7.'. wTrXtaiia' oaxTu/.iov cpif<='.v Ta Toia-jxa ctv/j- «5 
-'7."j'ov 'j-0 TO i/zvr i'/siv -jTzp isTiv oucjt7; TiEpl ooarxv -Kcpt'Osai?. t7/,'.v 

33TI Tt T'JTTTSIV l)£pa7.''v5'.V 'Vj/clV T7. T0t7.'JT7 7.VY,'7.Y0V UTTO TO -OIeTv 
~0'.3rv 6i iSTl TO Op7.V TTipl Tt. 7:7'Xi.V (}c7C(7';X£V0'' T'.V7 AcU X71V0'XEV7 TUTTTO- 7^ 
10 IXSV7 7.VrjY7.70V T7'JT7 UTTO TO 7:73/£'.V, OTTEp SjtIv 7.A/vO'.OU3i)7l 'J'i' £T£pO'J. 
i'a/OV O'JV 03X7 T017'JT7^ XO'.VOT/;T7C " O'JOC'aV 7:030V -O'.OV KpO^ T'. ~oi Z0T3 
X3T3t)7l 3/3'.V TTOlcrv tAt/ZV^. 3X73T0V OOv T(bv OVTCOV TTOCVTajy UTTO [X!.'7V 
TO'JTWV TiXot T(T>V XOlVOTTj-WV. T7'JT7^ 03 3X7/v£37V X7r/;70p''7.C W? X7Ta 5 
TIVOJV TWV 'J-' 7UT7.? T3Xo'JVT(OV 7.Y0p3'J0a3V7C X7l X3Y0;J.3V7C. 

15 ricpl to6t(ov O'JV xwv 03X7 x7T/j7opt«)v 6 'ApiaxoTsX"/]? s'yP^'t'- ptpAi'ov 

Z7l 3avr,3i)-/j 3V T"^ 5l073X7X''7. CiWVOJV TIVOJV k3VT£ 7YV(1)3TH)V "Tjixtv 0U3O>V 

3v T-^ 5'jv/;i)3i'a Ysvo'j; Si7'^op7.c sioou; toiorj x7[ 5!j[xp3pyjX0T0?. youv 
cciXo30cpoc riopcp'jpio? cpiA7.vi)poj7r(yc -ottov 7'[J.7 xal 'i'Ao30(pa); lypa'iis toutI 
TO PijdXi'ov 0'.oa3xfyv 7i;x7c, xi' ayj|X7tv3'. ixaar/j '^oivr^, iv7 ix7i)ovT£; £U/3p3- 

20 3T£pOV 0'JV/)l)a>;X3V -7p7X0X0Ul}£rv ToT? UTTO To5 'Apl3T0T£A0'JC )>3Y0|X£V0i; 10 
T:£pl T(OV X7T/JY0pt(TjV. 6 oOv TO'J Oop'-p'JplO'J 3X0-0^ O'JTOC E3TLV. £K£Yp7'|£ 
03 TO plj^XlOV ElSaYtO",'-*^ V, c~3lO-/| 000? £3Tl TTpo; TC737V cpiA030Cpl'7V TTpO- 
"/)Y0UVT7l Y^p ■^">''' 'f lX03OCpa>V 7r7!vTaJV SUYTp^'-''!-'-^'""^''' ^-^ K7T"/JY'^P'''^'-( "OUTttiv 
03 Tj El37Y(0Y"'j- 

25 [ OuEp 03 01 cpiXo30<po'. i~\ 7r7'vT(ov Tfuv ovTwv 3'7:or/j37.v (^y:rf^'(a'(ov 

'^rj.[j Tjhil'-J. T7. 0VT7 UTTO TOC? 03X7 X0lV0Tr|T7? X7l 0U03V 33TI Toiv OVTOJV, 
]XT, K7'vTa)C £Gpt'3X3r7I. GtTO TIV7 T(OV TOIOUTOJV XOtVOTT^TtOV 7.V7Y0(X3V0v), «•> 
TOUTO 01 Yp'^'-IJ'l-'-^"'-''^''^'^ ^-^'^ "Coiv CpCUVuiv Tr3K0t'/iX73f |3ouXo[X£VOl Y^p ~'1\ 7Tr£'.- 
plO: TUiV '^(OVuiv £T:£c3Xi}3Tv X7l [J/Zj 0UV"/jl)3VT3.; 3UVY]Y7Y0V T7.? [XSV T0ia30S 1 Tt om. V Tto EM: om. Vp 2 IctTt ti Vp: oe to E: I'art to M 

2. 3 -Epta'j K post TTEpuatv add. a/,[j.£rjov p 3 i'-sp om. E 5 i'Trsp Mp: 

o'-sp- E: Ta toiauTot V 6 hi EM: 0£ laxtv V: os iart tt to p u-oosla&at p 

cbn/.t'ailat Marc. 201: 67:Ai'Cs3t)at EMV: to o-Ai^eaOctt -o p 'yEpstv p]M: cpopsiv Vp 

8 Tt M: TO V: Tt to p: om. E 9 -otsTv 0£ saxt to opav ;:£pt Tt post s-epo'j (v. 10) 

transp. EVp £aTt om. E 10 -a'i-n. EM: om. p: oblitt. V 11 TOtautas 

E: Ta'jTot; MV: -oJixi p 12 o'jv] x'A-i'y) V 13 to'jtwv om. M 15 lypa'l;£v 

6 'Apta-. colloc. V IG £v t^ oto-xax. i\vi\'j'i^7^ colloc. V (partim oblitt.) ante 

cptovoJv add. ccjTdiv p r£VT£ ttvdjv colloc. p 17 £v EM: om. Vp ttoou; ota- 

tpopct? colloc. p xat om. M yoOv EMp: O'jv V 21 o'jto; EVp: xotoiJTo; M 

22 eiaayioyr^v E: sfaaycuy/j Mp : oblitt. V 25 "Or£p oi ot cptAoiocpot — arjjxav-txat cpio- 

vat (p. 21,4) inclusi oi Ep: om. M: oblitt. V 26 O-o EMp: st; V xctTrj- 

YOpt'o!? -J^TOt xoivorrjta; V o EVp: o'-co M 27 xotvoTT|Ta)v EMV: xotvorr^Ta p 

28 post ToOto add. xctt p: om. EMV tiuv oxtw cptovuiv V: TuJv -£vt£ cpcoviuv p 

29 ^;4/,li;iv E a'jv/jyctyov EM: dv/jyctyov ^'p AMJIONII IN PORPHYRII ISAGOGEN Prooemiura 21 C(0V7.: Ttvot y.oivoi'/ita tyjv tou pv^a^fic, xctl o'jTtoc £T:or/;i7v Ta o/tw -70' 

CtUTOl? TOO Xo-OU fJ-^p'//- '^'f' ^- "^-^'-^ ''-'•^ XaT7. [J-ipOC 7.V77OVT7I 3"/)]X7.V- 20 

Tixal cpwvat'.] 

5 Etc 7:0Cj7 ;J.cV OUV X7.l t''v7 Ol7lf/Sr-7.l TTjC 'i[/,0Ci''/^l7C ix7jT0V [X3pOC 

X(Xt Tt 1/31 7.1T0TsX3a;i.C( , 3l'p-/]T7t. 031 03 r,;X7C SlTrSlV X7.1 17. TpO? "(JUV 

cpiXosocstuv ouioj 7rpo3770psuoix3va 7rp''jXc"j'ou£V7 rjtoi 7rpO"c/voXoYo6[x£va 
s-i k7vtoc |3i|5ai'ou. £':j-:i os t7'jT7- 6 sxo-oc to /_pr|atij.ov to 'jv/^aiov •/) 

TGt^lC TT,? 7.V7-'Va)aSto; 7^ 71T17. T?^^ £-l7pa'fYjC Tj £i: T7 X£'f7'X7t7 0'.7tp£a'.; 

10 "/7i ut:6 TioTov [xipo; ava^ETai to 7r7pov a6"'Yp7[xu7. TauTa 0£ £-£vor^37v 2."> 

01 (SlXoaOCpOl -poXi-jclV. OUy WC TTcpiTTOV T'. 7rpO'3£r'.VOO!JVT£C 7'jror; r^ X7T7. 

xas ot'XXa? ziyya;, dXka ^rpoOuuoTspou? ttoicTv ^ouXotxEVOi tou; 7.v77tvw- 

aX0VT7C. 7.V7-|'lVa)3XWV 77'p TU £7.V KYVofj TOV axOTiOV TOtJ ,8tj3AtO'J , OXV£r 

X7i acctVja'. 017. aiaou xai t71)T7. tAt/zi toTc oooi-opouaiv i'^' 7. a); 13731. 

15 OlOC TO'JTO OUV TOV SXOTTOV Xs^'OUGlV. OU JXYjV 0U0£ 6 TOV SXOTTOV i^VtOXWC 
£",'](£lp£r TTpoOuiXOi? Tm £p7«i, TTplv 7V X7l TO 7.-' aUToS )^p7^3'aOV |X7(>rj * 30 
(SSTo ElXOTto; X7l TO /pT^GtUOV A£70U3'.V. £Tl 03 X7l T7'JT7 |X7i>0VT£C 7.-1- 
aT05[X£V ot ^^pTjSlfXOV E3TI, TTplv 7V(Ji)U£V £1 7Vrj3lOV £3T' TO |3'.|iiXr0V TO'J Z7- 

Xaiou, ov ra;x£v Ivoo^ov ovt7, oTov toG 'Api3TOT£Xo'j; r^ nX7t(uvoc" £/.3i'vo'j; 
20 "i'ap Gt:oX7[xi37'vO[x3v /pr^Gijxa -7'vt7 £tp-/jX£V7i. O'.a to'jto oOv X7l to -jV/^- 

310V X£70[X£V. £X 0£ TYp TOUTO)'/ 7V0J3£«0C 7.Vax6T:T3'. Xal Y^ Ttcpl T7C3COC 
Cv^Tr^aiS, TTOTEpOV -pU)TOV 7UT0 031 T7'TT£3l)ai Tj U3T£pOV * X7.1 017 TO'JTO 35 

xal TTjV Ta'civ Xr.'ouai. Tr,v 03 37:t7p7'.5r^v, ETCctorj w; £V auvTotxw tov sxo- 

ZOV £/£l. £Tl 03 X7.1 TO U~0 TtOLOV |X£pOC 7.V7'7£T7.t Tr,C '^lXo30'f !.7.; 017. TO 3 post [j-iryri add. O'jtw -/.at 6 riop^upio? dv/jyctyE -ciaav ar,|xav:txr)v cpwvrjv Trcfps? twv a/^- 
;xav-[xtliv TtBv dtdrj.iov u-o -ri? -evte cpiova's p: otn. EMV a EMV: dz p 5 Et; 

-rji^oL — M^ h £T£pci) o£t';o;x£.v (p. 23,24) nescio an ab Ammonio aliena siut; etenim alteram 
praebent huius libri praefationem , qua ea quae Ammonius inde a verbis (p. 16, 17) 
i<jMo[).z\ TOt'v'jv It ia-ci cptAoacfia xat -oia aorr^ [XEprj propria e.xplicaudi ratione praefatus 
est, ratione in scholis trita, ut David et Elias ostendunt, repetuntur atque amplificantur 
-/.at suppl. E- otaip. zf^f'siil. MV: to ttj? cptX. otatp. Ep 6 tjOT] sipr^Tat p 

7 TzpoTV/yrA. Mp: t£/voA. EV D aitta ex a'jri] corr. E post otatp£crt; add. 6 

otoar/.aXf/.rj(; -po-o; MVp: om. E (cf. v. 23 p. 23, 12 David Cr. p. 434) 10 -/at utio 

rotov pipo; dva'y£Tat to rapov 'j'ri'(paiJ.[xoL E : /at r^ u-o ti |X£'po; dva'fopa f^TOt 'j-o zotov 
ixEpo; avdyeTai rf^^ cptAoao'-fi'a; M: -/at yj uro Tt jXEpo? dvacpopa p: oblitt. V Tau-a 0£ 

Mp: tauTov E: oblitt. V 11 aoTol;] scribas a-jTd 12 rets d'AAa; MVp: dW.a? E_ 

l3ouXo[j:£voi 7iot£tv colloc. M 15 [XTjV ora. V 16 -po&'jjxo)? £y/£tp£t colloc. p 

-po!}'j[xoT£p(o? M ixa'Sy-j EV: [j.df}ot Mp 17 waTs] ov t£ E |xai}dvT£c Vp : 

[xav}}dvov-!?£c EM 18. 19 too raAatoJ to ,3tiiAtov colloc. MVp 19 r^ EM: -/at 

Vp 21 A£yo[X£v Vp: Aiyet EM; an AEyooat? 22 -ptwTOv a'JTO osi xctTTEailat V: 

-piuTov a'JTO oet -poTdTT£a!}at E : auTO 0£t -poTa'TTEa&at M : a'j-o ost -ptoTov TaTTsa&at p 
23 post iTtypa'ffjV add. Asyo'jat p: om. EMV 24 i/ti EMV: -zpiiyti p 

post £-/£i add. dAAa -/at tov otoaa-/aXt-/ov Tpo-ov, £t aa'^/;; ECiTtv /j o-javor^To;, tva -po; aJTOv 
§taTE&rj 6 d-/pow[J.£vo; M: om. EVp 0£ p: ryq E: y£ ;j.tjV M: [xr^v V (cf. p. 22,12) 

-6 (prius) om. M to u-o to -oiov V 22 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN I'rooemium 

efSsvai TTO'j ;iot'Xi3TC< a'jvTsXsr. OcOsi'j'ijlsvju os tivo; i'vs/a xau-a -poXri'ou- 7v 
aiv 01 cptAoao'fji, xaipoc rjoTj xoil r;[J.ac Xs^siv la TrpoXs'/olfisva xou [BipXiou. 8r 

I'axi oh axoTTog toj IIop'^upMo ivxctu&ot Trspl ttsvxs xivoiv eiTTcTv, a 
-dy-a xa ovxa iaxlv y^^ouv Iv xoT? ouai Tracii Uctopctxat. sail os xauxa* 
5 7£voc: sioo; Stotcpopa loiov X7.l autApE^rj/oc. ypr^cifxov os icjxi xo P'.pXiov 
etc r.'iaoLV cpiXoao'fi'otv oioaaxst ^ap Yj[j-7c xa xoti)' auxa Trpoadvxa xoT? 
eio£3tv, a-Kcp auxoiv scixiv 7.ixia xtj? ausxctaccoc" sx oh. xuJv otixiwv xtj? 5 
aucxatJctoc xa^ a-oost'^si? Xatj^pavoixsv. (oaxs diroost^iv oioaaxsi xoti ttgo? 
Tiaactv cptXoao'-f/iav ypr^aiaov oia -,'«p xr^ diioozlzno: xa xsX'/j auxr^c -jivw- 

10 oxoijicv. xo 0£ 7vr^aiov or^Xoi [xsv xal t] 'fpa'ai? aa^r^c ouaa xal xo ev 
aXXoi; auxov 8t[!jXiois xwv iv xtijos X(o [jipXui) {)ca)p-/j;j.dx(ov iJL£]jLV7]3i)ai. sxi 
oh xal xo Ttpoa^cuvsiv auxov xoT XpucjaoptVo* xouxo) "j'ap xal aXXa xiva 
Tcpocjcptovr^sac [5tpXia xal xouxo Trpoa'iojvsi oia xoiauxr^v atxt'av. oioa'axaXos lo 
r^v xou Xpuaaoptou xal £^"/;-|'0'ja£voc auxio xa ii.aUr,ixaxa. £0£'/)a£v oijv 

15 isxop7)(3ai xo Ttup xTj? xVi'xvr^s xal £c£orjijL-/)a£. xouxco xw xpov(o Eupi'axsi 
6 Xpucraopioc xac 'ApicxoxiXou? Kaxr^"j'opta?, xal ouo£ oXtoc 7rap7jxoXo6i}£i 
EYxuTTXcov. or^Xoi o'jv XO) riopcpupuo zxzl ovxt -(pa'tj^ac xo aua[3a'v, xal st 
}X£V laxopr^as xo Ttup, eXOeTv, =1 oh [x/p sisa'/to'i'Tiv aux(o xiva ^[pd^\)on., oi' 
r^? av [jleXXoi TrapaxoXouOorv xto PtpXuo. Itteio"}] xoi'vuv 6 Oopcpupio^ oux 15 

20 ■^ouvaxo xeoj; u7:oc>xp£'|iai, ypa'cpsi auxto xo pt|3Xiov xoijxo sx toiv stpr^- 
a£V(ov xm DXaxajvi xal Ta6p<u xauxl auXXi^ac aysSov xal Si' auxuiv xoiv 
pTjixaxfov sXUtov. xal £x xouxouv [xev or^Xov oxt ■^vr^atov xou liaXatou xo 
Pi^Xiov. 7rp(JL)X0v o£ iaxt x-^ xa'cEi- si -/ap ek xac 'ApiaxoxiXou^ Kaxyj^o- 
pia^ £iaa*;'£i, a" i^Epl xtov aTiXoiv £iai cpojvoiv, auxat 5s xr^-; XoyixT]? si'aiv 

26 citpyai, oTjXov oxi -pojxov ecpxi x"^ xa'?si xr^c Xo'j'ixr,?. sixoxcu; ouv irpo auxou 1 post roj add. to V- oovteXsIv V- taOta iterat. del. E 2 -a TrpoX. xi 

Touxou |3[pXiO'J M 3 saxi oi] hinc rursus exstat D ^/lauxa xtu Tropcpupi'co colloc. 

EMVp Ttvujv eiTieiv ot DEM: xivuiv cpcuvtov ei-elv, «2 V: xtvuiv £i-£iv cpiovuiv ucp' 

cJ p 4 £v Traai ftecopeiTat toi; ouct colloc. V fteiopoOvxai D 5 doo? post 

Siacpopa suppl. V- 6 -/ai}' auxd Vp: xoci)' aOxo DEM 7 ttjs ante aixoiv 

transp. DV 8 dzooEi'iets E xat] an cjaav? 9 a'JTT); DVp: ot'j-o'j E: ai- 

Twv M 11 auxov E: auxoO DMVp 12 oe] orj E (cf. p. 21, 23) auxov] 

auTo p Tiij om. Ep toutwJ ouxco M 13 -poa'^covi^Ciac] Trpoa'fwvuiv V 

TTjV TOtauxfiV V ante otoaaxaXo; add. ouxo? M oioaaxaXos] oioaaxaXt'a E 

14 £;TjYOU[A£vou p auxou E ouv D: oi auxw M: om. EVp 15 ypovoi] 

ft 
Xdyio V 16 ouo£ DVp: ouoev EM rap/^vcoAoudrjaev E 17 5' ouv E ypa'La? 

MVp: ypaij^ai DE 18 eissASIeov V post [xr^ add. iaxo'prjaEV EMp: om. DV 

auxtju DM: om. EVp ypaiLai xtvd colloc. M 21 nXa'xwvt] IJXioxt'vo) coni. Brand. 

(p. 18t> not. 2), sed cf. ed. pr. p. 14^7 xai Taupto xauxi DM: xat xaupto E-: xat 

xauxt E'p: om. V xai a/£o6v colloc. V 22 xouxiov] xouxou p 23 xal 

TTpwTov OE M ' xai £is V 24 Etsa'yEi xax/jyoptas colloc. M 25 ttj; Xoytx^s 

Eiaiv D: xou Xoyixou EMV: xfjC Xoytx?,? p rq xd^Ei ^axl colloc. EVp x?]? Xo- 

yixfj? Dp: xou Xoyixou EMV -p6 auxou DEV: 7:p6 auxtliv M: -po aux?;? p; an 

(ouoEv) -po auxou? AMMONII IN PORPnYRlI ISAGOGEN Prooemium 23 

TaxTcTai. y.otl taOta u-sv -trA tr^c t7'cc(oc. Et 37.-;co-'r^ os i7Ti-'S7p.7-T'z'.. S^ 
xott otTTOpoijat ttvc?, Ota ii aTrpoaoiopt'ata); £-£7fyc/.'|>3v EioaYtoYr]- aorj)vOv 20 
yap •uOTcpov p-/j-c*pixrj t, Xo-jixv] ?, ",'paijLtxot-ixrj. 'faakv o5v -po; c/uto'jc 
oTi xa OTisps/ov-a TuJv TupaYp-^ztcov dopratu)? siwilv.tj-sv sr^ixaivEiv, to-3p ots 
5 Tov "Optvipov [BouXotxsOa a-zjixotvai, '6 kOitiTt^c' Xsyojxev x7.-' lrr,iy^v. i\ o'jv 
sxwXue TOV [5ouAo(ji£vov Ty;v ciiXoco'f I'c.v a-/ja7.vc(i dopiatwc si-slv X7.-' ico- 
VT/v; STrsiTOC os xal to'jto 'i7|i.Ev, oti t^ st^aYwYvj xzyyr^c r^ i-iaxr^txr^c 
sSTiv ctcjaYWi'Tj otvau.<5iap/^tr]T(oc, r) 0£ cptXoaocpta xs/v/j £3x1 x£/V(Juv xal 25 
£Txiaxr][i.yj eTiiaxyjjxoiv Tiia^ ouv sic xauxr/^ ''ilJ'-^* ;J-^^'^o>v siiaYsiv, oia piis"/;; 
10 hk T7.uxrj? £t? aTzdactc xa? xs/vac, Ei'-sp (zXr^Uui? 6 opoc £y£i, ritxsXXs [jiia? 
x£/v/)c £i3a7u>Yr|V xo ptJ^Xi'ov i-qpacssiv; zoaaZxct ;j.£v oOv x7t -spl xr;; 
£7ri7p7.cpr|C. laxsov 0' oxi or^ryr^-ai xo a^^Ypaatjia xoGxo sic xpi7, xat £v 

IISV XOJ TrpwXO) tX£p£l 01073XSI TTSpl Xoiv Slp/^USVtOV -ivXE 'iOJVUJV, £V 0£ 

xto osuxc'p'l^ cuu-Xsxst auxac X7xa O'jo x7.i oioai/.si xi xoivov auxzic X7i 30 

15 Xl' lOlOV, OlOV XI XOIVOV -j'SVSl X7l sioSl X7l XI lOlOV, X7l -j'EVEl X7l oia'fopa, 

xal SkI kOCVXcdv (oaauxtoc. sv os X(o xpi'xm oiodsxsi xi'va -avxtuv aaa 
xoivd £3X1. upo 0£ xo'jxajv sv xw Ttpooitxio) -poavaxpo'jsxai xov 3/.okov 

XOU PlpXlOU X7l xo /p7J3lU.0V Olod3X£l X7l XOV XpOTTOV XTp 0l0a3X7.Xl7C, 0X1 

otTiXouarspo; xal £i377a>;ixti)X£po; S3xai. oizo 6s xo Xo-|'ixov opyavov ava'- 

20 VExai xTjC cpiXoso'iia; xo 7rpox£i'p.£vov i^ij^lXiov 6ioa'3X£i ^ap xa sic xot^ 35 

ctp/a? XTp aTTOOSUSw; suvxsAO-jvxa, r^xi; £3x1 xiu -jSvsi 3u>Ao-|'i3a6c, oc sioo? 

£3X1 XOij 3UVi}£X0'J XoyOU, O; ICClXlV -|'£V£l £3X1 Xo-j'OC. s'-clXa 6s X7l sis 

xac 'Api3xoxs/.ouc Kaxr^-jOpiac sba'^si, ai-sp £i3i -r^; Xo-j-ixr^^. r^ ok Ao- 
-(ixTj ou [lipoz xr^; cfiA030'fia; d/JJ opv^vov, (be sv sxspw osi'cofxsv. 1 zd-xz-zcii DVp: -po-axxeaOctt E: -pOTctTXExai M ,a£v om. M post E-tyeYpct-xcd 

add. TO ptpXiov V 3 pTjTopixr) vj Xoyixr] rj Ypa[j.|AO(Tr/.rj D : pr^-opixT] -i^ Ypa[j.ij.aTiXTj t^ 

Xoyix^ E: Ypafxp-axixv] r; pr^xopixr^ ri XoytxTj M: v^ pr^Topt/)] yj (hoc rj suppl. in. 2) XoyiXT] 
V: YpajJ^P-axix^e ■/] prjXOpixrjS -)] XoytXTJ; p 4 dopt'axio; r/.cf.£p£tv T0'j-£3t[ arj,aai\iiv dd)- 

&a(;.£v V 5 pouXopieSa DM : pou>vO[i£voi EVp 6 -. U'lOixv^'] cfia[A£v 6 -otTjTTj; M 

post £?oyTjv paene totus versus eras. M ojv superscr. D 6 eitteiv xax' i^oyji^/ 

D: xotx' i^ox']'' arjij-avai EMVp 7 oxt DV: om. EMp /^ '^^'/y^i^ 'h E 8 dvap.- 

'Yiaprjt-^xoj; om. E saxt (alterum) om. V 9 xauxfjv] xaijxa E -/ip.5; £{; xauxr^v 

colloc. M [jleXXiov Tjpiocs colloc. EV oid p.£aTj? 0£ D: xai otd p.£arj? EMVp 

10 nctaas M post x£-/va? add. xal STxisxTjaoi? M £/£i 6 opo; colloc. EMVp 

epieXXs EMVp 11 x£-/vr^? DEV: X£-/vrj? Ttvo; M: xtvo; x£/vTj? p (j.ev o'Jv 

om. p xal om. V 13 (Ji£p£t om. E ciprjijiviuv om. E li xatct in 

ras. M- 15 I'oiov (prius) ex iota corr. E xal xt £t6£t Vp xi iotov xal yr/ct xal 

otacp. sciipsi; xi ioioj xal yEvst xal otacp. DV: xi xotvov yevEt xal otacp. EM: xi iot'io xal xi 
oiao. p 16 xal irCi rA^iim^i cbia'jxw; DEMV: xal xi au[j.p£[3T]xdxt p -dvxwv xiva 

colloc. V 17 TTpoavaxp. xov axozov D: xov axoixov xe -poavaxp. EMp: xov axoTiov 

Ttpoavaxp. V 18 post otoaaxaXia; add. optaxtxai; xe xal aTtooEtxxtxib; D anXou- 

ax£po; x£ EMVp (fort, recte) £taayioytxiuxEpa E post eisay. add. xal oioa^xaXt- 

xtuxcposM 19. 20 XT); ^ptX. dvdyExat colloc. V 20. 21 xd? dpyd; DV: x/jv dpyV'' 

EMp 23 xd; dptaxoxEXou? ex xov dptaxoxeXrj coir. E 2-1 Exepio D : £X£pot;EMVp 

post 8£i|o[j.£v add. svxaui^a teXo? xwv xtjc cpiXoao'fias xal xt]? EiaaytuyT^; TipoXEyoijivtov. '0 
ypovo; h ypovcu yj o'jx h j^po'vto" h -/oovo). £t iv ypovw, xtc y] tf'jat? auxou; xd ydp ev 24 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,3] p. 1,3 Ovxoc avot'j'xotio'j, Xpuactopis. 8r 

aTTOcvxtov [jLi'ot sciTiv 7.p-/T] TO d^aOov. -dviot ouv TTpo" TO 7."j'ai}ov ujc or/.siov 

dyaOov dvaT£''v£Tat , x7t TsXsioutai t«)v ovkov i'zasTOv ixeti/oy szsivou 

5 xottot -a or/sra [i-ixpo;. ouoslc oOv xaxoij s'^i'excti, dXXa xai oi xouxou 

£(pl£[X£VCil tij? d-j'a')''-''^ (XUXoCi OpS^OVXai X"(( 7.A0",'(0 06c.T| STTOtiSVOl. VjVt'xa 
O'jiv pOuXsX7'' Xl'; Xtva STTI Xt 7rpOXp£'i73l}7l, XO £X XCiUXO'J 7.Ya!JoV 7V7'f7lV£l, 5 
(JU? £X XOUXOU i(p£AX£lV C(Ux6v. XO'JXO XOl'vUV 6 'flXoaocpOC IlopCiUptOC TTOlEl* 

pouX6|xsvo; -j'7.p xou^ £ici7-'otx£vouc T:poxp£']>aai)ai £-t xr^v xoG pipXiou dvd- 

10 "jVaiaiv xo £x xo'jxoi) £a6a£vov d-j'7i)ov ;x-/jvu£i X7x' Oipydc, i-Ktior^ oh 

oixxov £3X1 x6 7Ya&6v, x6 ji£V d)^ xeXoc, xo 21 (1)? TTpo^ x6 xeXo?, xai to 

tA£v (o; xiXo: a>; oxav £iTra)u.£v d",'7i)ov X7)V u"j'£iav, xo 6£ <x>: -po? xo 

xsXo; (b^ 0X7V £i'7ta);jL£v d-j'a&ov xo cpX£poTo;x£iv ou xoci}' otuxo 7.XXa oia 

XYjv u*j'£i'7v, xo 7va"|'x(xrov xuptoj; ou Xs-i'S'Qt'- d"ca9ov dXX' (b? irpo? xb lo 

15 [XciCov oiYaObv dvacp£p6[ji£vov X£yo[i.ev ^ap 'si [xsXXsi G'j'iaivstv, dva-^xT] 

cpXePoxojxstaUai' . oib ouxcoc sIttsv citv7Y>^'^^''^v, £~siorj d)^ too? xi dXXo 

xsXos dvotcp£p£xai xo ^ipXtov, or^Xaor] xic KaxryYopi'ac, x7i oux i'axtv d-(a- 

. bhv o); TsXo? ctXX' o); Trpb; dXXo 7:7p7X7iX[5oa£vov. x7i d-Xoi? fiiVsiv 

dvaYxotiov ivTauBa X£-j'£i to pipXiov u>s irpb; iiti^ov d^^axiov auxh dvocYtov. 

20 xal TjTOi (b; y^p-/^(3iaov tj m? X7i}' auTo dvccYxotiov xal ytopW auToGi toc 

d'XXa [XTj S'jvaaOai twv cpiXoaocptov dvaX£Y£Gii)7i auYTpdjiixaTa* iSTiOv ^dp lo 

oTi 01 cpiXoaocpoi TO dv7."|'X7.rov ov/m:; Xrj'oustv dvayxafov ^ocp xaXouaiv t] Tivi Exepa; cp'jasio? esxiv, lo; 6 ttooo; £v ij.£ot[j.vio, aX/.^ oux £v -/povto. aXX' ei toOto I'axai, 
6 vpovo; otypovos, oruep atOTtov. £v ypovo) £^~iv 6 ypovoc, ib? uepo; iv oXu>. to-jto 0£ tou 
SsoXoyou Isttv. D : $iov^ laxi Xoyo? cctXoadcpcov ovoijicfxwv xe -/al prj[AciT(ov i|aYyeXTix6c xal 
otaxpavioTixo;, 7j (b; e^tteTv eTiiaepicao; xuiv Trorpa xol; '^tXoGocpoi? oezoc Ysvixtoxoixtov ysvuiv, 
ETTEi T.oisai a't 0£xa v.axTjopi'ai otd xwv tievxe cpiXoadcpiov cpiovdiv otottpo'jvxai xal liiiuispiCov- 
xat -xal ix'fiuvopvxai] xal xo'jxiov a'vs'j cpiXoaocpov ovo[j.a tj p'JJl-i-a ^?ayyeX87jvai oi S'jvaxai. V 
2 'laxeov OTt jiavxa V jcp-Jcxat D 3 dzavxiov] -dvxcov E ib? om. M 4 xwv 

ovxujv om. V 5 xd superser. E xal oin. V 6 auxoo om. M xTj dXdyoj 

00^7] £7rd[j.£voi D: om. EMVp (fort, recte) 7 ouv D: xot'vjv EVp: yojv M 

7:p(jxp£7r£ai}ai M 9 toO om. V 10 ante dyaBov add. auvayo[ji.£vov (sic) V 

11. 12 (b? teXo? — xal TO fjiv D : om. EMVp 12 ib; (ante oxav) DM: om. 'EVp 

TO (ante xeXo;) om. p 13 xo cpX£,3ox. dya&ov colloc. EMVp otd super- 

ser. E l-i post dvayxalov add. h-a'j\)oL p ou xupi'to? colloc. Ep: xupt'io; super- 

ser. V post XEyexai II vel III litt. eras. V xo (post Tipo;) DV: om. EMp 

15 X^yo!j.£v] Xsyet p [liXXzi EVp: piXXot DM; an [xiXltn? -jyidvat V^ 16 xo 

cpX£poxo[j.Tji}fjvat V 6i6 D : 5td -zo'jto EMp : oblitt. V £l-£v] Et-£Tv D post elirsv 

add. 6 -opcp'jpto; EM: om. Dp: locus oblitt. V £-£torj] ItteI V 16. 17 xeXos d'XXo 

colloc. Mp OT^XaOY] D: om. EMp: oblitt. V 18 7:apaXa[ji.^dij.Evov DEM; (S'jtx^ak'ko- 

[AEvov p: oblitt. V 19 Xeyit p: Xsyexat DE : om. M: oblitt. V dvdyujvVp: dvd- 

yov DEM 20. 21 xal /wpl; — auyypdapLaxa eicias, nisi malis cbs pro xal scribere 

22 xaXoijcitv codd.: Arpuaiv p post /^ II litterae erasae D, an fait r^xot? AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porpb. p. 1,3] 25 

TO y_pr^(3tiJ.ov Tj TO avTioiaipouixsvov T(o ivos/otxsvto. xotl yprjatjxov ixsv 8^ 
XsYOuai TO auiJipo(XXo[j.£vov si? ti oiov to uTrooeosaOai to ivouectUai- auji- 
SctUsTat -jotp sis to r^TTov oioLoiiBipzahai xa awjj-aTa xctl oia touto oiap- 
xeTv £t:i TrXsiova )(p6vov. A£",'£Tai Ss ava-fxalov, (b? siirov, xal to T(o £v- 
5 8£X0}i£V(o dvTioic('.po6[i.£vov, oGtivoc -/(jyrjU £tvc(i douvaTov. otov dva^xvj Ta 20 
C(5ct Ta h/jjvxoi 7:v£U[xova avairvETv iTavTajc, ivct C<«criv dva'f/taiov ouv ti 
yprifjia T| ocvcxTTVOY^ • X«>pk Tap TauTrj? Cr^v douvaTOV T7. £-/ovTa Trv£6jxova 
Cfoa. dv7.-|'xatov ouv touto Xi'izxrjx to pipXt'ov £tvc(i Tj xotTa to TipaiTov 
ar^(xcniv6[i£vov Tj xaTa to o£'JT£pov. xai cp7|i,£V o-j/l xaToc to 0£6T£pov, 

10 aWa y.axa to rpoJTOV xotl -(dp rpo toO 7£V£ai)ai Ilopcpupiov evooijvto oyj- 
Xov OTi ai Tcov cpiXoaocpwy zpa-ixaTEi-ai. or^Xov ouv w? ^(pr^aiaov xal £uaotpr^ 25 
TTOiouv TY;V £X£iV(uv vor^aiv, ouT(o; dva-f/aiov £ivai Xs'YSTai. [xt^tiots 0£ ouvc(- 
Tov xotl xaTa to o£UT£pov a"/;;xatv6[x£vov dva^xaiov Xrj-sa&at, ou x«JpU 
exeiva voriOr^vai douvciTOV, ou/1 £7r' auTou tou (Ju-fi'pd[X[xaTOC voouvTtov 

15 fjtxuiv TO dva-f/alov dXX' £-' otuTr^? tt^ twv £ipr|;x£V(yv 7r£VT£ '^uivm^^ Dsco- 
pia?' dv£u -(dp T% TOUTtov -,'vwasoj? Td'XXot dxptpco? -(vtoaOrjvai douvaTov. 
oQev xal 6 Oopcpupio? oux £it:£v ' dva-f/ai'ou ovto? toutou tou au-(-,'pda[xaTOs 
dXXd dva-'xai7.^ ouar^s tt^? toutojv O£(opia?. xal -(dp Trplv llopcp u- 30 
piov -(pd'{;ai TTEpl TOUTOJV, dva-(xata y;v -?] 7T£pl auTwv dstopia si? ttjv toJv 

20 cpiXoaocpwv i)£ajp-/i[xdT(ov vor^aiv, xal d'v£u Taur/)c £X£iva vo'/jOr^vat douvaTOv. 

TOaoUTOV ouv TO £X TOU 7rpOX£l[X£VOU [il^XlOU -(£-(0V£ /pr|Cfl[XOV, OTI Td CTTO- 

pd^-/]v -rrapd Tots 7rp£c;[3uT£'poi? sipyjixlva auvrj-(a-(£ xal £U[xap£aT£pav rjixiv 
xal auvTOuov ttjV irspl auTuiv &£a>p''av £-oi'/)asv. o&sv ouos 6 Ilopcpupto? 
lOiOTtoisiTai TTjV supcGiv TTj? Tr£pl auTuJv O£topiac, dXXd Ta irapd toT? 35 
25 Trpsapu-ipoi? cpriorlv £TT£X&srv rsiodcjoixai. 2 uTroSsoEoftai] bTziysadcn V 3. 4 oictpxcl Vp 4 inX] eu p post /povov 

add. £-£pov eati to -/p/jatixov -apd to dvayxaiov civaYvcatov piv yap ea-rt to CV'' '^° ^■'^" 
TivEiv, dTTEior) yiopt; dvctTivofi? u-oaTTjvat oj O'jvatai. si' ti ok ypstuJoe?, o'jy. eaxi xai avay- 
xatov. TO /petojOE? i).b^ yap to eaS^xa xai u-oo'^p-axa TTEpipcpXTJa&ai, 00 p.r]v avayxatov. 
SuvaTOV ydp xat d'vcU to'Jtiuv xal dvOpw-ov slvai xal C<J5ov. to ouv dvayxaiov, tva O'jveXojv 
eiTruj, Tiepl ttjv urcap^iv auTYjv ttj; ouai'a; i^cwpeixaf, to Se /petwScS rapl tyjv xotdv r^ TOidv 
auTT]? 5taY(«Yqv ^ '^^ (•'') dvayxalov V 4. 5 twv dvo£yo[X£V(ov M 5 o'jtivo? 

EMVp: ou 1) post '/wpl; add. to (j7iox£1[X£vov p douvaTOv Elvai colloc. p 

7 do'jvaTov C^j^ colloc. Ep 8 XEyetat touto £lvai x6 i3t[3Xiov colloc. EMp: touto elvai 

XEysTai TO pt^Xiov V 9 ar; p.atvop.£vov post oeuTspov colloc. Ep xaxd (ante to 

SEUXEpov) om. D ante oe.Jr£pov additum TrpwTov expunxit E 10 Ttpo xou D: 

TTplv EMVp Tov Ilopcp. EMp 10. 11 evoouvto orjXovdxt DE : evevoouvto or^Xovoxi 

M: ivooijvTO V: oux y/voouv to xt OTjXouaiv p V2 civai XsyEcai] Xiyzxai (Etvai om.) M: 

8uvaxat eivai V oe] ouv V 14 Exstva] an ExEi'va?? 15 inl xrj? auxfj? 

colloc. M 17 xal om. E 18. ID tov flopcpuptov Vp 19 ypdiat TTEpl touxwv 

D: TiEpl TOUTOU Ypd'j'at EVp: -£pt touxcov ypd-Lai M r^v om. E '20 vor;9Tivat 

i'AzX\a. colloc. M vorj&fjVai do.] ^EiopElaOai douvaxov xouxEixtv vorjilr/vai V 

21 ouv] youv V 23 TiEpl D: zap' EMVp s-oiTjasv EMV: imirioaxo Ep 

24 i§ioTtot£Txat] Etoo-oiEixai E -epl DMV: zap' Ep 24. 26 post TrpEapuxepot? 

add. Eiprj[j.Eva M 26 AMMONIl IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porpli. p. L3] 

'IsTSOV OS ott cuDuc iv -fiooiaio'.; -trA TpKov to'jtojv oi^Xsy^'oci* Xsysi 8^' 
^ap TiV Tj TrpoOsstc tolJos totj aL)"fj'po(a|i.'ytoc (on -spl t(ov ttevts ccoivwv 
Exetvtuv cioiXs/Or^vai), xotl -zi xo ■/pr](Ji|j.rjv (oti /orjai'xe'jst ou txovov st; 
xa? 'AptaxoxsXou? Kax"/)Yoptac | diXXa xal a-Xoic eittcTv si^ -ajotv £upcxr/Yjv iK 
5 [jisOooov <piXoao<piac), xoti xi'vi xpo7:(i) xiyjjr^xai otootaxaXtct?, oxi a^'isi xoii 
TTpE-ovxi £iaa70[j.£Vtov otxooti?' ouxs "jocp ixsi'C'iva T^ xaxa xouc s1a7.70u.Evou; 
Osjopr^txaxa O'.oa'cxsi, o'jxs ijitjv si? [xr^/oc ixtsivsi xo c>u77p7.u.<j.7, ours 7.3a- 
tpsi x-(j Xscsi xsj^pr^xat, Tva ota xouxdjv Trooxpi'V/^xai xouc vsouc su xy;v xoO a 
[BipXi'ou syXo^T^v. [6 OS xccl auvosaij-oc a/^ixat'vs'. "/,|i.rv, ujc ou uovov st; 

10 x-y)v xwv K7.xrjYopiwv oi07ax7.X''7v a'JUjS^XXsxoti xo ^t^jXiov, otXXa xal sic 
Traaav cpiXoaocpt'av. aXXto? xs X7.1 si? X7)v x(ov Trap 7 'AoiaxoxsXsi 
siTTSV, s-siOT) aupiPaXXsxai ou ixovov sic xo [jipXiov xwv Kaxr^^opKov 'Api- 
axoxsXouc, ciXXa xal si? xac aXXojv Kax/j^opiac* siosvai yap ypv) w? -oXXot 
Twv 'ApiaxoxsXou? sxotipcov xax7. C-y,ov xou 6i07C>/.a'Xou s'-jpa'^^oiv Koix-/)-,'opia? 10 

15 xal rispi eptxr^vsia? xat 'Av7.Xuxix7. aujjipaXXsxat ouv xo pi^Xiov xouxo 
ou ji-ovov SIC xac 'ApiaxoxsXou? Kaxry^opiac, dXXa X7i sic X7.? 'x\pyuxou xal 
sic ira'ca? xa? xwv cpiXoaocpojv TipaYjxaxsiac]. 

'A-opoui3i OS Tivss suOb? sv dpyji st? xo ovxo? avayxaiou aXo^ov 
[XEV xal oux axoXoudov aTropi7v, -Xyjv xaXtoc s)^ou3av sipT^a^at oia xyjv 

20 xoiv STxiXuasajv Ostopiav 'j'X7cpupajxspav xal u)'.psXi[xov ouaav. aTxopouaiv 
ouv ouxtoc* xou ovxo? xo [xsv cpaaiv ava^'xaiov xo os svosyopisvov xo 6s lo 
u-a'p/ov. dva^xaiov [xsv ouv saxi xo asl ojaauxcuc s/ov xal s; ava'Yx-/;? ov, 
oiov xo YjXi'ou uTcsp "j'Y)v o'vxo? 7)[xspav sTvai. iVOSy^oasvov OS xo ouva'fJLSi 
ly^ov xr^v X(ov ouo svavxia»v u~apciv oTov xr^v xou dvaYvojvai xal xou [jit] 

25 dva"j'vu)vat, outtcu 6s ouosxsoov ov dXX' sv xu> 6uv7!;xsi jxovov sivai Uscopou- 
jxsvov. u-a'p^ov OS saxi xo sic svs'pysiav •:rpoa/i)sv xal svsaxo? hZzyo- 1 -pootiJLtcu V 2 Tt's E3TIV V -po'&Eatc EMp: TTpoatpsatj D: TrpoaDeais V 

post -poOeat? add. -J^youv 6 axoTios V xo'jht D: om. EMVp i/.Etvov D 

ante oiaXe/Svivai add. pouXexai p xi om. E 5 -po-uj -/.e/pTjxai] xpoTtio -/exxrj- 

xai D: -/.£-/p7jT0(i xpOTToj EMVp ante oioaaxaXt'ct? additum cpiXoaocptct; expunx. E 

Tctl? TU)v etaayop-Evtov M /^ om. p 7 p.r]v D: &£ M : om. i^Vp 9 6 

0£ y-al — 7rpaYp.aT£ta? (17) inclusi; cf. p. 31, 2 sq. 11 xcti £t; xyjv Laur. 72,7 p: 

xal £is in mrg. E : om. DMV ~z[A 'ApiaToxsXo'j? E post 'Apiax. add. -/atrj- 

yjpKiJv p 12 post aup.|3dXX£Tai add. to ptpXiov p to [SijBXtov codd.: xr^v 8t- 

oaazaXtav p 12. 13 tujv -/.axr^yoptaiv dpiaxoxEXou; DEM: t(Lv dtpiaxoxEXous xaxr^- 

yopiuiv V: xuiv Tiapd ctptaxoxEXEi xaxTjYoptuJv p 13 Ti; otXXcov scrips! : xds d'XXa; 

DEMp: £T£pu)v V ydp codd.: 5e p tu; DMV: w; 01 E: oxt 01 p 16 post 

'Ap/;jto'j add. dXXd M 17 -rd; post cpiXoad'fcuv transp. EMV 18 eu^u; om. D 

20 YXoc'fupcDxdTTjv V 21 ouv] o£ M cpaaiv DEM: daxiv p: om. V 21. 22 to 

0£ uTidpyov TO OE £vo£y. colloc. E 22 ante dyay-Aalo^ add. xal D: om. EMVp 

TO scrips!: xoO libri 23 r^jjEpav Elvai D: '//pipa iaxiv EMVp 24 EvavTuov DM: 

svavTiav E : dvTt7.£tp.£viov Vp xal tou [at] D : xal t))v tou |xrj EMp : xal p.r] V 

25 o'JOE ETEpov D: O'Jo' ETEpov Ep 26 EvEaTo; p: ^.-eitw; codd. post evesto; 

add. OE E AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,3] 27 

M-cVOV. TOUTtOV TOtVUV TO OV OUX StJllV i-{ar^^• OU ''ap 7.Vtt3Tp£Cp£t X7.Ta flr 

Tr|V Tou stvat dxoXouOtav w? to ioiov xat 6 opoc, xaTyi70f>o6]i.£va r^ utto- 21 
xstasva dWr^oic. 060 "lOtp Tauxa s^isaCsi, tou ts uroxsiixsvoi; xaTr^- 
"j'opo'jucva xal tou xaTr^-j'opoujisvoi? uTC0X£t'<j.=va, to T£ lOiov xal 6 opoc. 
5 TTOtov OS sSTi xaTrj70pou[A£VOV xal TToTov 6-ox£iasvov; UTTOXSIIXEVOV JXEV, £V 
W TO dcpOpOV TpoaXcl-at, XaTrfj'Opo6[X£VOV OS, SV to to SSTIV Tj ouva'fxsi 7^ 

svso^sia auviCsuxTat. twv "j-ap xaTr^yopouixsvajv r, ovop-aTcov o'vTtov v^ p-/;- 
|jLd-(ov, Toi^ usv ovotxciaiv svsp^sia auvsCsuxTcti -?] laTi cpcuvy^, toi? 6s pr^- 25 
aotai ouvdixsi, oiov £otv si'-u) '6 dvOpojTro;', u-oxst[X£vov siTtov, idv 6s 

10 TTpOabu) 'C'JJ^V saXl', XaTTiYOpOUjUEVOV EITTOV. TO OUV OV SiritJ-/;? OUX £3TIV 
OUTS U-OX£t]J.£VOV OUTS XC<T-/)-,'OpOU[JLEVOV TtO OtVa-j'XOtUO T^ Tm £v6£yO[X£VCO 7] 
T(U U-dp/OVTl, dXX' STTl TrXEOV, ETCEl OUX dvTlGTpE^El XCtTa TTjV TOU SlVai 

dxoXouU'.'av ttSv [jlev -j'dp £1' xi estiv dva-j'xaiov r^ £v6e/6jj.£vov Tj uTrdp- 

y^OV, TOUTO XOtl OV £3TtV, OUX STl OS tl Tl EtJTlV OV, TOUTO TcdvTOJC Tj dvCt','- 30 

15 xotTov sSTiv r, EvoE/ouEvov 7^ u-dp/ov, dXX' Ti e'v Ti to6t«)V •{], Ta dhkct. 

OUX ESTtV, OIOV idv Ev6e/6[JI£VOV -(j. OUTS dva-f/.OtlOV ECTtV OUTS UTldp/OV. 

£1 TOi'vuv OUX dvTtciTpE'^Ei x7Td Tr|V TOU Eivai dxoXoui)iav TO OV, £-• -Xeov 
sCTiv dpa TOU TE dva-f/.aiou xotl xou evos/ojjlevou xal tou u-dp/ovToc. it 
6y;-ots OUV llop'^upioc -dcf/j; xaT-/;-j'opta? r| s-1 irXsov r^ i~(ar^z [^ouXo- 

20 [xsvYj? Eivai TOU u-oxei[xe'vou, ouoiroTE OS ett' iXaTTOv, auTO? TO dva-j'xaiov 35 
ett' sXaTTOV OV TOU ETTi "AEOv xar/j-|'op-/]aE, Xsyw orj tou ovtoc, sittwv 
ovxo; dva^xaiou; 

(l)aaEV OUV OTi dXr^ Osc [jiev eoti to [xtj Ta ett' sXaTTOV Ttbv sttI kXeov 
xaTT^-i'opsTaOai , to [jlevtoi ov oux laxiv sat ttXsov tou dva-fxaiou* xupt'oj^ 

25 "/dp sxsLvd sGTiv E~i I itXsov ovotjiaTa, oaa xaTd -oXXiov xaT-/)-j'opouaEva xal 9^ 
Iv TToXXoi; £;;(ovTa u-ocTaaiv xal sv -t TpdYji-d ka-i lotav u-os-aoiv s/ov 
auTo xai>' auTo ilEcupouuEvov to; to Zmw xaTr;-,'op£rTai 7dp xaToc xuvos 
xal dvBpwTuou xal r-Tiou, xal e/ei [xev ev toutoi; uTros-aatv, xal I'oiav 1 conicias Tcj-rots, sed cf. p. -'9, 11 sq. post toi'vjv II litt. eras. M 2 6 su- 

perscr. V 3 dXXr|),ot? post -/.aTTjyopo'jfj.Eva colloc. p 5 b~OY.dixz\o-j xal zotov 

-xaTrjYOpo'jji.ivov colloc. V UTioxeq-tevov (alterum) iterat V 6 to apOpov — £v ui 

om. V Trpox£txc(t M' 7. 8 rj pr|;j.G(Tcov ovxtov colloc. EMp 8 eaxi D: om. 

EMVp 9 £l7:ov DEMp: om. V 11 -/.aTr^YOp. cute uzo/.. colloc. EilVp 

12 inti O'jy. codd. : ou yap 1* 13 d/.oXo'jOiav] dxoXou&TjCtv V 15 oxi £v ti xoj- 

x(uv -^ DE: £t EV xt xo-jxiov eaxi M: oti civ sv ti to'jtojv r^ V (fort, recte): oxi av xouxwv 
EV XI -^ p 18 a'pa laxl colloc. EMVp xe om. V ivosyofxEvou xai xou dvayx. 

colloc. M 19 o'jv om. E 19. 20 po'jXop.Evos Ep 20 xw u-o/ei|-i.£vw p 

(cf. V. 1) 21 xaxrjYOOTiaat E 23 cpctpiv DVp: cpavEpov EM piv supei- 

scr. D: om. V xa oui. Ep 26 xyjv u-o3Taaiv M xai om. p: an oiao);? 

ante ioi'av add. r; V: xal p: ora. DEM 26. 27 £-/ov auTo xa^ auxo 9£(upo'j[j.£vov EM: 

£/_ovxa K'jxd -/a&' a'jxd 9£topo'j[j.£va DV: zyti ocuxd xa!}' auxd i)£(opo'jp.£va p (cf. p. 28,29) 
27 xaxd x'jvo? xal dv&p. xal iTrmu D: xal xaxd xuvo? xal xaxd dv9p. xal xaxd I'titto'J 
EMp: xal xaxd xuvo? xal xaxd dvtlp. xal tTirou Y 28 ante dv xoixoi? add. xal EMVp 

28. p. 28, 1 iotav -dXtv e/ei cuaiav D: oiaiav (j.£vtoi iot'av e/ei Ep : iotav pEVTOi ouai'av 
EyEt MV 28 AMMONII L\ POni'lIYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,3] 

TTaXiv £y_£i ouat'ctv auio X7.i)' euro t)3(ofj0'jasvov -z xct voo'j|j.iVOv (oot^o- !lv 
ixsOot ouv TO C'jj'^v oOaiav otuTO sTv^.i XsyovTsc £;jL']/'jyov cttaUr^Tixr^v)- sttsI <; 
oaa jxrj s'yst u-oarctofiv fjixsiotv, cxXX' sial cpajvct oixojvuaoi oj? 6 x'jojv xat 
6 Ai'ot? xc(t oaa to'.otijTa, TctijTa otjx i'stiv i-l -Asov -{/iXal -(a'p siat ciojval 
5 xc(l ou Trrva'Yuata. -co os sttI -/.sov tivoc sTvat' tt osX -ooxsoov ctiito x7.i>' 

C.UTO civ7.l, £t-' £7:1 "XcOV oT£pOJV £iVG(l. TO OUV OV £-£107] OUX £/£• toiCtV 

u7:oaT73'v, ctXX' ovoiaaTOc; jiovov isTtv £v toutou xoiv(ovt'ot toj t£ c«vcCj'xotio) 

XC(l T(l) £V0£y0IJ.£V(O X7.1 T(i) UTrOt'Oy^OVTl, OUX E^TIV OL>0£VOC aUT(T)V STil "XioV 10 

ccovy; -j'^'p ^i^Ti <j/iXr^. i'-EiTa 0£ si STtl ttXeov Xi-jOuaiy £tvai to ov, «)^ 

10 "jivoc c(L)To TrotvTtoc c/.cto'jaiv £[v7.i £-1 ttXeov to o£ "(£voc t£[xvou,£vov xaTa 

Tov auTov ypovov Tot s'lO'/; ttoisi G'^£aT7V0(i xotl t:7'vtoj; oi»0£voc 0'JT£ Tcpo- 

Topou ovToc ouO' 63T£pou' (yyd'(y.rj o'3v auTOu? oaoXoYEiv xa-a tov auTov 

)(pOVOV Y['v£ai)ot'. TO T£ '■J.V'J.'^Y.rjXi-j^ X7.1 TO £V0£)i^O[X£V0V xal TO (iT:dpyry/, OTTSp 
aTOTTOV TO IX£V -jOtp (ZVa'XOtloV TO 7.£l £/£l, TO OS EVO£)(Q,a£VOV XOtl TO 15 

15 uTzd^j'/rjv TO TTOTS" oux ot'pa "/Evo? TO OV Ttov £ipyj(i.£vu)V, ou6' otpa £? dvaY" 
x'/]c £-1 ttXeov. £aTi Y^p "0 ^v '^(jovT) ojj-ojvuao; xotl ou "('svoc, ouos cr^tSai; 
a<P(.opi(j[i£vrj 'j-apyouaot sxaaTu) tojv xaTot [j-spoc, tb? toc ys'vtj laTi'v. aXXto? 
T£ OS a-avT7 Ta -pa'-a^Ta 7) STTpoaoioptaTto; Xi^ofj-Ev r^ [jL£Ta Trooaoiopi- 
cfaou. zpoaoiopiaaol 6s £i3i TE337.p£;' ~7.?, Tt;, ou ~7.?, o'josu. x7i c^ac?iv 20 

20 O.UT0UC stp9i3i)ai TTposoiopioiuou; oti to £c auToiv opi'Csiv tov oiotXs76u.£vov, 

EITS TTSpl X7l)oXtXO'J 6l7Xs".£T7l TIVOC e'i'tS X7.1 ;jL£plXO'J' £7.V tXSV yap sXlZ'^ 

'ttocc'. xa&oXixov a"/;a7!.'v£i, £7.v 6s 'ti;', uspixov. TO'JT(uv Toi'vuv o5tu>; 
i'/6v~(i}^, STTSio/j 6£6stxT7i Tou (siXooocpoic dizaav^ oti to oczpoaoiopt'sTco? 
Ti Xs'-siv iao6uva[jL£r toj uetoc rrpoaoiopiaixoG ij-cpixoO oTov tou ti; (toj "(ap 

25 ' tls avBpCOTCO; TjX&Sv' TaUTOV icTTl TO ' avOpWTTO; r^XlJEv'), £1 Ta'JlF O'JTCUs 

s'ysi, xal 6 llopcpupioc 7pa 7.7rpoa6iopt'aTa); sipr^xojc: ovto? xal TipojOsls to 25 
ava'j'xaiov i'XapE jj.£ptxov to ov, wc av si sXe^s 't1 6v dva-'xatov ecti'* 
jxspixov OS OV ETciS"/)? EOTi T(tj dva"j'xai«), (i)? xal auxol 6;j.oXo"j'0(3aiv, wsts 
X7i £1 jxT) c5(ovrj 'jJiXyj TO OV 7jv, dXXd -p7.7tjia loiav G-oaTacfiv s/ov ojs 1 dcwpouixevov 7£ 7,c(l D: om. EMVp 2 sivai a'JTO colloe. EMVp ataSr^xixY; 

xr^v Eu.'L'jyciv (sed t-)]v del.) E: aia8/jTtxY]v la'L-jyov p "2. 3 ir.Bi oOv oaa V 

3 otxctav DAIV: tSi'av Ep 4 oaa DEp: in lit. M: Tct V raura D: om. 

EMVp EiTiv EMVp: ctaiv D 5 ti osl] 01] Tt V 6 elvat (prius) om. EV 

clvai ETc'ptov colloe. M 7 uovov DMp: [ji'ivo'j EV 8 xai xiij lvo£yop.£vo) 

om. V 9 £1 DEMp : -/.ct'i V tho.i /iyo'jat colloe. V 11. 12 zpoxEpoj — 

OCTEpOu] 7:pOT£p£'JOVTO? o'jT£ 'jat£pOJVTO; p 12 Q-JV Om. V 16 O'J0£] OJ E 

post cp'jai? add. Tt; i^MVp: om. D 17 post d'^toptafj.£vr^ add. vcott x£/_(opicp.evY] p 

UTTapyo'jGa post [Ji£po; transp. EMVp post p£'po; add. cpjaEtov V 18 6s 

om. V 21 y.ailoXf/oiJ DMV: -/.cti^oXrj'j Ep StaAEycTai] opt^Exat p v.c<t] 7:£pt p 

(fort, recte) piv om. V iir.rji V 22 xct&oXtxov DMV: xa&oXo'j Ep sdv 0£ 

Eirrj Ttc, [j.£ptx&v £OEi;£ M 24 pEpixoO oiov toO xt's scripsi: p.£ptxu) otov t«I) ti; D: tw 

Tt; EM: [Xcptxu) oiov to ti; V: uepc/.w tw Tt; p 24. 25 tiu ydtp . . . xauxov E^Tt to 

DE : TO yip . . . Tot'jTov iaTt tw MVp 26 post ovxo; add. dvotYzat'ou DEVp: om. M 

26. 27 7.C.1 -poaihi; to dvctyy.atov codd. : xctt [j.>; -poiikt; -avTo; p 27 p.£pix6v EAotj^s 

colloe. EMVp I 2;> £t xc(t colloe. Vp c<?./.d /.ot'i Trpdya^ EMV AiLMO\-II IN POKPHYRII ISAGOGEN [Porpli. p. 1,3] 29 

TO L,(-ory^. ou y.9./a)C y.c.f/j7opr,as to 7.v7.7xarov to'j ovtoc a-poototoptaTcuc !»v 
auTO'j Y.a-r^•;opr^aclic. s'ti os ots asv -a -pd'^iin-OL pouXoasOa s/jjiavoti, 
IxotaTOv auTwv oXov, x7.t' EudcTav -twcjiv a'/jixatvoasv 6 avi)pa)7:oc 6 r-TTOc 30 
6 So'jc, ots 0£ u.3poc Ti Ttov 7:p(ZY!J-0t"(«''' >^j -2pl Ta Tp^YaaTa ti u-ap/ov, 
5 Ota TT,c -sviXTjC 3r^a7.t'vo;j.3v otov io-.v ci'irtoasv tou ^(oxpaTOUC, r^ tojv 
|X3pa)V auToij Ti a/jaotLvoixEv to.? ty]v /sTpv. r, ttjv xs'^'X/vT^v. t) twv -spt 

7UT0V Tl OlOV TOV oIxOV T^ TO ^lj3XlOV. O'JV floprpupiO? 31 [J.iV £[p-/^X3t 
'to OV <7.V7-j'X7lOV saT'.' 017. Tr|C 3iJi}ei.'7C, TO -p7.-;a7 7'jTO i'uEAXs 3-/ja7V7'., 

xai O'jTtoc av s'6o;cV Tcrioc toD oXou to laipoc y.i-r^Y'9-~-'^ ' ^■J^s'-^'/) ^3 cittsv 
10 OVTOC 7.v7.Yxa''ou 017 TTp ^cVixTjC, r/yd'^/.T^ or^-oo t) |iipo? to'j 7:pa'"(ixot- 35 

TOC T T«T)V ~£pl TO ~rA\[i.d T'. Or,/vOUV. [JLSpO'JC OS T'.VOC TOJV -Spl TO OV 

l-iTr.z scfTt TO dva^xaTov, coc avi}pa)-oc iTits/jC istc tivo; ^mou xal Vj -/sip 

£-l3r,C £3T'' TIVOC TWV TOU OtvDptoTTO'J. Xal XaTOt TO'JTOV O'JV TOV Xo'j'OV, 
£1 X7l 1017V U-0 aT7a'.V £/£'.V Tl^ /.£-,'£'. TO V , O'J X7Xa>; XaT'/jY'^P'i^- TOjlOf 
15 OVTOC TO 7.V77X7.rOV 6 Hop^-JptOC, iTrSlOYj xal TO'JTO 0£0OJX7a£V X7T7. "j'Otp 
TOU I'SO'J TO iVjV X7Tr|Y0p-/j3£V. £Tl [XSVTOt X7[ X7Ta a/./.OV AO-j'OV 0£r/.V'JT7l 
ayj OV 'I'SVO^ to OV [X/^TS tojv £tp"/]JX£VOJV TplOJV, [Xr|T£ TYjC 0'J3t'7.C X7l TO'J 5 

a'jaS£3'/]xoToc X7l TOJV Xoi-ujv x7T-/jYopi«)v. £v ot; Y'^P ~poJ~^JV Tl xal osu- 

T£p0V, TO'JTOJV TO XOIVOJC XaT/^Y'^p'^'V-^'^''' T^^'^> '^'^''^ I'lT'.V ' TO Y«? Y^^O? 
20 etOOJV £3Tl ••£V0?. T7. 0£ £10"/) X7ra TOV a'JTOV ypOVOV G'-pt(3T7.T7'. , X7l £V 

£7UTo5 £X7aT0v £/£i TO civa'. , o'jx £v d'XXoic. £1 o£ xat TO au;X|3£3"/;xo; 

0£UT£p6v £3Tt TT^C W^irj,- X7l £V SXSlVTj £/_£'. TO £IV71, X7l TO U-dp'/OV OSU- 
TSpOV TO'J £VO£/OIX£VOU X7.i £V £X£''v0J £/£l TO £rV7l, 6[X0JVUtX(0? OCpa X7T7 

TOUTOJV 7./A' O'J (j'jva)VJ;xo); to ov x7T/)Y''^P"'''j^"'i^^~^-' '^'^ T'^'P ^^"^ 'ii'^o:. lo 
25 c-£i07j -pojTa Tiva xal 0£uT£pa iv to'jtou '^ai.v£Tai. 7:o&£v Sr^Xov ot'. to 
auafisS/jXo? Iv x-^j ouata £/£i to Eivai xal sv ti5 iyosy^ojxsvw to u-apyov, 
7.XX' oux sv iauTOic; oti 7.vaipo'j;x£v-/jc tt^? ouata; xal tou £vos/o|x£vo'j 
suvavaipsTxa'. xal to awx'^jt^r^yJj^ xal to j-ao/ov. si os y;v £io-/j sx to'j 1 oh del. M 2 ,3o'jXrjjj.£{}a] pouXrj&w[xev EM ?> sxaaTOv auxiov oXov D: om. 

EMVp post ztdiatv add. auxd p post arjixatvop.£v add. Xeyov-e; p: malim oiov 

4 Ti rpayfj-ctTa] to 7:paY;xa V 5 Sw/.pato'j;] a(i)p.axo; M v] om. M 

6 Tl ot-JToO CoUoc. V G. 7 -£pi ao-a M 8 auTo] auTo; M y^ixc/Ae V 

9 t§(o? E00?£ colloc. EMV^p TO TO'J o/.o'j colloc. p eIttcv ovto; moi'c/.'xio'j D: 

ovTO? eItte (dvayxofi'o'j om.) EMVp 1 1 tojv -e^I tujv -payixa Y oe xat 

Tivoe Y 13 latl] s'sTctt M ouv] ccj E tov Aoyov o'jv (nuineris superscr. corr.) 

colloc. Y' 14 Xsyct Tl? colloc. EMVp O'j xaxw; Ep: om. DMV (of. v. 1) 

17 EipfjixEvcov D: 7:pOEtpr];x£V(ov EMVp post TpidJv add. toO te avocyxato'j xai to^ Iv- 

ov/0[ii\0'j -/ai TO'J 'j-c(p/ov-o; p O'jaia; te aoli p 20 'jcptaxavxat DY Iv 

om. V' 21 Ea'jTuJ D: Eaoiol; EMVp E/.actov EMVp: om. D ante o'jv. 

add. xal Y a)J.ot? DM : aAATjAoi; EYp ei oe — xat dv exeivoj iyti to 

Elvai (23) om. Y ei oe DMp: dXXa E 22. 23 ?jEUT£pdv esti p 2-i d)X] 

xal M 2.3 TTpuJxd xiva xal OE'JXEpa DMV: -puJxa xal OE'JXEpa E: xo -pcuxov -^at x6 

8£'I)xepov p 26 lyzi xo Eivat ev xrj o'Ji. colloc. M 27 EauxoT?] a'jxoi; Ep 

28 xal (ante xo S'Jjxi'tl.) DV: om. EMp post £ior| add. a-jxTp E 30 AMMONir IN PORPnYRII ISAGOGEN [Poiph. p. 1,3] 

ovTo; a-jTou avTioirjpr^asva y.^ti [xyj sv sxst'voic slyz to £tv7.'., oux. av tou- lOr 

TdJV TCOV £tO(X)V 7.V0t[pO'JjX£V(l>V OlOV "7]; OUSlOt^ Xal TOJ SVOS/O'XSVOU a'JVZVY]- I.J 
piltO TO ETEpOV O'J Y^P -t-' "I ciOOC ''f"')'Xp"(^ TO'J C(|>''/J 'jToV /.'JCUV Tj fTTZO?, 

cuvotvccpsi 7.0.1 -b. aWy. £10/) oTov avi)pa)-ov r| [3o'jv r| y.ota-/jXov t] aXXo xi 
6 T(ov Xo'.rrujv EtO(ov. x'XT'z tosouto'j? ■j'^-''-*''' "po^o'jc y.al to tt,; 7.~oot'ot; 

Ot'/vO-jOV 0S0SIXT7.'. Xat TO T<T)V X6aiH)V ■jX7.'fOpOV. 

p. 1,3 "OvTo; 7. V 77x7 too, XpuaaopiE, xal sU t/^v tojv rapa 10 ^ 
'ApiaTOTsXsi K7Trj7o puTjv oi0 7ax7Xt'7V to 5 YvcTjvai Tt '-ivj; x7i 

Tt' 6 1 790 pa'. 

10 '0 "j'ap 'iVptsiOTsXr^; iv t7.u K.7Tr|-|'0pt'7U Trspt -('SVixtotaTtov cpoivwv 

6iaXrj'£T7'. y.7l otacpopai^ 7ut7; y^topi'i^Ei X7t loioic. £t ouv Ixsi TCEpl -j'evojv 
xai oi7'^opa»v xal lOt'tov 6 'AptaTOT£)//jc OKxXi'^iZTai, to apa yvoivat ii eOTt 1 a'jToTc dvTto.] a'jtot; 'ivTtocT,pr|[j.£va D: ccvTiotoop-sva E: ot'jTa avtior^prjuiva M: ^-' au- 
zoiz dvTtotrjpTjij.£va V: dv:totT,prj!jiva p 1. 2 to'jkuv tojv DMp: touxo t^v twv EV 

(sed TouTo oblitt. V) 2 dvcttpo'jrjivTj; E 2. 3 cyvavr^pElTO D'M : a'jvavT^&TjTO D^: 

GJvavatpctTctt Ep : to a'jvavotpcTa&at V 3 to iTspciv] xal auxd V cf &apTj DEM : 

(f&apstVj Vp 4 a'JvavatpttTGtt V d'X/.a] excpa p 6 dv&poj-o; /j [BoO? (?) y.C([j.rj- 

Xov om.) V 5 70UV om. D (fort, recte) 6 post yAcc^'jpov add. rtv^? zct/.iv a[- 

TtuJvTai TTjV dpy/jV w? y.axio; iy^o'jaav xai '^aatv • £i ydp to ov tiov ofxiovjtj.cov eaxl to oe 
6[jiu)V'jij.ov dopiGTOv, TO ov i'pa dopiaTov. ou ost os t7]v dpjTTjv d-6 dopt'aTO'j -oielai^at. ',pa;i.£v 
oijv OTi oux £5T[v 6|i.tov'j|jLov TO OV, dXX' (o; d'.p' Evo; [i.Ev, <jb? d/TO T^s laTptXTjs iot-pixov 
PipXi'ov, taTpr/.ov Ipya/.jlov. zpoc £v oe p?i-o'jat to taTpixov IpyctAElov xal to laTptxov tpdp- 
jjiaxov, tVjV uyEi'av. Tt 0£ iazi to <x^^ evos, Iv Tal; xaTrjyoptat? £iao[j.Ei}a. xat Std Tt to ov 
ToO dvayxat'ou -poETa^s; XlyofAEV cjv OTt oid TpEi; atTt'a;' ;j.tav piv 10; xa&oXtxwTspov to 
ov TTpOETa;£, xaxd SEUTspav 81 6td to EucppaoE;* £t ydp eIttev dvayxaio'j ovto?, 0'j/_ outco? 
ejaeXAev E^vat Tj cppdit; ejccwvos, syooaa to xeyrjvo;' xaTa oe TptTr^v atTt'av, tva d-6 twv yE- 
vixouTaTtov dpytbij.E&a. O'jtuj? oiv dro yEvtxwTaTiuv ccp;a(j9at jjO'jAopEvo; 6 -opcp'jptos to ov 
<:poETa;£. otd Tt 0£ O'jx eItte otxat'ou r; dyaiJoO v^ yprjaiptoo, dXX' dvayxatou; pTjTEOV ouv OTt 
d-o Tivo; otTTfj; otatpEOEOi;. isteov oe OTt Ta O'jo TaiJTa d/^Xr^Xot? ~apax£i|x£vd £i3t, to dya&ov 
xai TO ](pT^ai[JL0V to Se )jpi^3t[i.ov TE[j.vETat ei? oio, £t; to 6[xtjjvj[j.ov tw y^vEt y_pTjat|j.ov xat 
etc TO dvayxatov. xat dya&ov [xev isTt to ot" es'jto a'lpETo'v, oFov r^ Euoat;j.ovta, f^ E'JO^jSEta, 
5^pi^atjj.ov OE TO dvxtotaaTEAAop-Evov tu3 dvayxat'o), o'-Ep o'jte -apov ciu^Et oute d-ov cpOEt'pEt, 
to; ij TotdOE £a&/j;. dvayxatov oe -apov atb^Et xat drov cp&£ipEt, a»? -q dvaTtvoT]. -d/.tv 0£ 
dvayxatov otTTOv, r^ to ot' EauTO aipETOv, o'-Ep O'joev tou dya&oO otacfEpEt, clov rj Euoatpiovta, 
^l uyEt'a, ■// TO ot' dXXo atpETOv, w; to '-5X£,3oTO[J.Etv xat to '-pdp|j.axov. xaTd O'jv to -pwTOv 
aTjp.atvop.Evov rj Tuiv ttevte cpwvujv yvdict; dvayxat'a, otd to G'jp.pd?vXEai}at r^p-tv Etc Ta; xaTrj- 
yopt'ac xat £t; t))v XoytxTjv |i.d9ooov. to'jto oe to dvayxaiov E^ayd)? ?.£y£Tat. XsysTat dvay- 
xatov Yj u/^7], AEyETat dvayxaiov xat to Aoytxov tw dvDpujTrtu, | ?,£y£Tat dvayxatov xat to 8t 
a'!)T6 p.Ev cps'jxTov, ot^ ETEpov 0£ a'tpETOv, XlyETat dvayxaiov xat to ot' auTO a'ipETOv, XlyETai 
TrdXtv dvayxatov xat to ot' sa'JTO ,a£v o'jte a'lpETOv oote cpE'jxTov, ot' dXAo oe aipsTOV, &<; 
Ttva Tuiv tpapixdxdjv, xat to ot' EauTO xal ot' d'/.Ao atpSTOv. xaTd toOto O'jv to TE^EUTatov 
arjp.atvdp.EVOv tou dvayxatou daTt to -apov a'jyypap.p.a dvayxaiov, otd to ot' Eauto xal St 
d'XXo dvayxatov Etvat p (cf. David, Erand. p. 19^21 sq.) 8 dptaTOT£A-/jv E 10 xal 

h Tat; V -Ept Ttiiv yEvtxcoTa'Tcov M 11 xat (prius) iterat D auTd; DP2p: 

auxd M : auTal; V AMilONII IN PORPHYRII ISAGOGEX [Porpb. p. 1,3] 31 

-j'svoc y.a\ Tt ot^/iopa xctl xi zirto: '/.ml x>. ioiov £r/.otu)c yor^a'-aov —ooc 10 ^' 
Z'y/z[jtis-iljrjy ixcivajv xat^'Xr/V.v. x£/p-/)tai os xm xat auvossixo) aua- ii 
ttAoXTIxio , i-siOYj ou [xovov ct^ T7.C ' ApiSTOtsXou? Kaxr^-jOpia? saxl "/p/^ai- 
[lov, aXX7. xotl £i; ifKcp uuOxaTiojv auroc Xi^-t- "ivs; oi cpacj'v ccjtov stor^- 
5 xsvai X7.1 £ic -ac 'Apt atotiXo'Jc Kaf/i-jOO I'ac (oc xal stc -r/x 'Aoyj- 
Tou yprj3'.ix£uo6cr"/)? tTjC to'jtojv twv -ivTS otovcTjv •p'^fu^-*"?* ''•'^- 7''>'p '''•^•" 

XSIVO? £"|p7']>£ Kaf/j-jOpiaC. a.-riZ.rj-^ 5s TOUTO /vS-i'EtV 7.'JtO'J tO'J flop'f 'JplO'J 15 
xal "7. /.OtT:7. 01737'^/^ j7.V:0C, cU 7 SlTtV rj To tO'J "I'EVO'JC X7.1 /( TTp O'.a- 
CSOOaC X7l 7) TOJV AO'.TTWV ",''-'<^3'.C "/pT^l'.aOC. T"}jV OS Ol7.CpOp7.V 7:pOST7;3 TO'J 
10 otOOUC, £-£tOrj ttUaiXWC -pOTSpcUSt TO'J clOO'j;. X7l TOtJTO £V TW OlXSl'oi 
T0T:(0 cTTcXOoVTSC OEUOUEV. X7l V'JV -£01 WV 6 llopCi'jp'.OC -pOT''i}£T7.l T7]V 

6ioaa/a/vi7v -oisrai)7i (-spl -((zp yivo-jc, O'.7'iop7c, eioo'jc. -'o-'ou xal ci'j;i- 
Psp/jXOTOc) scJTiv Tj oioaTAyKa, 

"A^.OV Oc Zr^-r^S'n £VT7'JiJ7 t( OY^-'^j-Z O-j'tOJC X7T7. T7';tV £i>£TO T7C 20 

15 c^covoic '^'.Xoaocioc- o'j ■•7.p dyriY''r,'> £'-/£ to'jto jx7't"/)v 77017^37'.. 7/J>.' £i 

BouX6[X£l)7. TOUTO 7V«)V7l. tJLtXpOV 7V0jf)£V 7.p;a»a£l)a. £10£V7.1 0£t OT'. £5T'. 
TlVa £V TOl^ -p77a73l X7l U.cpr/.'Z X7.1 X7BoXtX7'. iTTStOTj "j'7.p £|X£A/.OV T7. 

aspixa 0'h''[jza\}a'. xal oiov 7zo/,/,'j:ji)7i, '^z'akoj-zw^ ~i tout(ov i-£vorj3£v 

Y) Cp'JSl? TTcplX7IX,37!vOV -7!vT7 Xal Otaaoi^OV TY]y £X7'3T0'J [XOp':pY/, xal TOUTO 

20 7£Vo; T^ ctooc xaAsiTai. ?V7. ok [jlt] avswor^TOi auTtov (joulsv xal xr^? Ta'^soj; 25 

Tr,V 7tTt'aV ;j.af)(t)a£V, El'-fJUUEV WC £V ~7paO£'.Y|J.7T'. Tl' £3TIV £X7.3T0V. ^oj- 
X07Tr// aSV OUV X7l !I/.7T(0V7 X7l 'AXx'.|jl7'orjV X7l TOUC X7T7. [J-SpOC X7Xo'J- 1 xal Tt ilhoi om. EMV: post i'otov transp. p sr/.oxfn; om. p 2. 3 aua- 

7:/.£y.Ti/.uj ante C'jvoea(j.oj transp. EMV: om. p 3 ^-cto/j DEM: i-si Vp 

jxi-Jvov] lAOvco; D 'AptGTOTeXo'j; D: om. EMVp 3. 4 isti ypT^Gtixov post 

JJ.OVOV trausp. V 4 os om. M 4. 5 etpT^xcvat] /iystv M 5 to; EMVp: 

om. D 5. G TO'J cJpyjto'j M 6 xdiv rr^vTS '^cuvtTjv om. V G. 7 xctxetvo; 

Dp: ^/.uvo; EMV 8 /; (post xal) om. Ep 9 r] om. V xr^v os ota-fopav — 

otoaaxaXia (13) eicias 10 ir.zioy] DEM: i-.d Vp TTpoxcps'jci EMp: -pco- 

T£'j£t DV post eI'oo'j; aiM. oia xt os xo yevo; -poExa^e xtj; ota'.popa; iv x^ otoaaxot- 

Ai'a p xai om. p 10. 11 Iv xw otx. x. sttcX&ovxe? 0£(go|J.Ev EMV: iX8ovx£; dv 

xiiT oix. X. X^;op.£v D : iv xw oix. x. d~cX&&vx£i; 0£i$o|j.£v p 11 -/.at vOv] vOv os p 

z£pt wvxtviov V post d)v add. poa (?) M 12 7:ot£lai}at] tiaSlat iu ras. D 

-£pl Y'^p D : -Epl EMV: xaiJxa Etai p y^'^^'i ota^opa, eIooc, i5tov xai a'jfJi(3£(3rjXo; p 

eKo'j? xal ota'yopa? E xal om. M 13 ^:;xlv r^ otoaaxaXi'aD: om. EMVp 14 Crj- 

xfjaat] d7:opr,aai V xavxaQi^a] ivra^&a p xt o/j-oxe] otaxl M 14. l.'j xaxd 

xdciv E^Exci xd; cf. D: inidr^-Az (eS/jxe M) xd; cp. xaxd xd^tv EM: xaxd xd;iv k'tfr^xE xd; 
tp. Vp 15 'ftXoao'.po;] -opcp'jpio; p ;j.dxr,v Dp: om. EMV 16 [^C/'J/.oiJ.£i}a 

Dp: ^o'jXoi'iAEila EMV EtOEvai os oeI EMV 17 xal jxEptxd xal xaiioXixd D: xal 

xa8oXtxd xal jj.£pixd E : xa&oXtxd xal |j.£pixd MV: xal xaSoXo-j xal ;j.£ptxd p ^il-'-'X- 

Xov V 18 d-oX?jja9at] d-oX'j£at)at p ycvr/.. xt xo'jxcov post cpuat? transp. EMVp 

19 -£ptXaa|jdvov — xo^xo omisisse videtur V, nam loco verborum xo'jxwv — xouxo IV litt. 
oblitteratae sunt 20 dvEwor^xot] dvor^xot p a'jxuJv] auxol V post u)|jl£v add. 

cp£p£ V 21 £t'-w|j.£v o'jv E: £t'r:iu-£v oe V Exaaxov £3xt colloc. EM 22 xal 

'.\/.x(r:l(dorjV om. EMVp 32 AMMOXII IX PORPIIYRII ISAGOGEN [Porph. p 1,;',] 

Tovo£ Tov r~~ov. ta OS T(ov xctta [xspoc 7:spiiXTr/.7. -possyoj; x^Xoostv 
si'or^, oTov Tov xc(i)oAou d(v{)p(u7:ov (-sptly^ci ^ap lou^ x7.Ta aspo; 6 xat)6- 
Xou) xctl Ta 7AA7. oaottor, ta 0£ to'jtojv 7:c(/,iv Trsp'.sxTtxa xaXoijJi -('ivf^ 30 
5 otov TO C"J'>\'' TSpieyct *'ap Tk-ov y.7l avDpto-ov. [i.£37.i ok xo'jtojv ai oia- 
csopat' £t3iv. O'.acpopa oe £3t'.v, wc auToc 6 Ilop'i'jpioc -poitbv spsi, ■(] 
oicvr^voy^sv STspov stspou" xaxa xau-r^v ^ap r^ ot7.'fopa Ttov -p7.Y[xaT(oy 

Oia(pC(lV£TC(t, STTcl XC("7. ■,£VOC oljOcfXtCf 'j't'ViTai 0l7.'^0p7. £XO'/)/.OC' OtOV TO 

C(j}ov -j'ivoc 'j-otp/s'., X7.U' ouosv aXXo oi^'isps'. a/,/.o'j (-Kavxa 7ap C,(tiOL 
10 xaXouvTai xctl i'tttto; xal xuojv xctl pou; xal avi}pa)-oc), iav 0£ eirroi o"i 35 
Totj Ct{>''ju ~^J [Ji'iv £3Ti XoY'.xov TO o£ ot^voyov , u-ooisXojv STTOiV^aa r/jv 8ia- 
cpopav, X7.f>' TjV icpavTj oiacispujv 6 avOpoj-oc toej i'ttkOu xctt to'j [3ooc xal 
T(ov Xonroiv aXoyajv X071XOV [xsv Y'^P AsysTai to [xsTa Xoyo'j xal xpiseo)? 
Tivo? oioc'j'ov ofov avi)pt)j7roc a*f|'£/v0?, aXoyov 60 to /wplc Xoyou xal xpi-| 11^ 
15 3£w; otov i'kko; xal poG? xal t7. ahXa aXoya CoJ^- wjTS ouv aoxr^ aspi- 
xajT£pa [j,£v isTi Toiv "j'svojv, xai}o/axojT£pa 0£ Ttov siofov, oTov to Aoyt/.ov 
xotl TO Ov/jTOV TO -j'ap Xo'j'ixov jx£p'.xojT£pov Toi C'o'j'-' (irspis/st yap 
TO'jTo TO C«^''-'V ~^ ).o"j'ixov T£ xal a/vOyov), xaiio/.ixtyTspov 0£ TOti £1- 
oo'j?* 7:£p'.£"/£i yap -oXXa aior^ to Xoyixov, aYyc/.ov yap xal avi>pa»7:ov. 5 
20 ci-KKLo: T£ 0£ ]j.£p'.xa)T£pov £3T(. TOO "j'ivou? ■/] oiacpopa', xai}o utto to yivoc 
-iuTtoxs, xaf)oX'.xa)T£pov 0£ TOO sloou;, xaUo aij'r/) 060 Ttvtov £3ti -£pi- 
sxxtxT] Toij XoyixoS t£ xal d/voyou, ucp' a ira'vTa Ta C^oa iri-Ttoxs. to os 

eT6o? £v6c [JLOVOU cOtI K£pl£XTlXOV oToV (ZvUpOJ-OU ITTTiOU 7^ cfXXo'J TIVOC. TO 
8s lOtOV £vl [XOVO) £rO£l UTrap/£t, oToV loiOV TOtJ dv&pfOliOU TO •|'£Xa3TtX0V 

25 />£Y£Taf ail)T(jj yap uovm u-a'p/si xal iravTi. 3u;xp£j3-/ixoc 0£ £3Tt to lO 1 ^ctvtJov M BaUi'av D: pctXtov V (cf. p. 17,19) 7.7t (ante tovoe) om. M 

2 -poae/uj? — -cfjuxTixa (4) om. MV: xctX&uatv — -spisxTf/.a om. E 3 to'j? p: xdcD 

4 Tuiv TO'JTiov p 5 i'-Trov xai av&p. DM: d'v&p. xal t'-rov E: xal i:'--ov xal av&p. V: 
xal av&p. xal t--ov p [Aeaat Se DV: xal [xiaa oi EM: picaa oe p 5. 6 al Sta- 
cpopai Ei'atv DEM: at 5ta'fopat V: stalv at otacpopai p G -poubv 6 Ticpcp. coUoc. M 

7 Ta'JTr|V DEV: ra'j-a M: xo'jto p 8 5[acpatv£-at] otaci^perai V etteI] i-£t5rj V 

yi'verat post Ixor^Ao; transp. EM 9 urA^jyei DEp: u-a'p/ov MV xaD' S ou6ev] 

xai}6 ouOEv D: xaT^ o'joev EV: xal xat,^ o'joev M: xal xar^ a'jto ouSev p ocXXou ota- 

cpspEt colloc. EMVp 10 xal avi}p. xal 'l--o; xal |3ou; xal xiiov colloc. M 

8e] yap p 11 i'j-i om. E: post Aoytxov transp. M 12 tou i--o'j xal toO poo; 

D: i7:-o'J xal poo? EMp: itt-o'j V 15 xal (ante pou;) om. E o-jv om. p 

17 post p-EpixioTEpov add. h-i M 17. 18 toOto to C<JJov xo Xoytxov te xal d'Aoyov 

D: TO Cwov TouTo TO Aoyr/.ov or^Xovo'tt xal to d?,oyov EMp: to ^oiov toOto to Xoytxov xal 

TO dXoyov V; fort, to C'l'ov eicias (cf. v. 21) 19 ydp om. V 20 te oe Dp: te 

05 xal EM: te V [j.Eptxibxcpov D: [XEptxcoTEpou E: [AEplxioxEpa MVp ecti 
om. D ■/] ota'fopd toj yEvo'j; colloc. V 21 xa&oXtxioTEpov DE: xaSoXtxtotEpa 
MVp auT/j] a'jTTj V 22 to'j a/.oyo'j EMVp 23 post [jA^oo add. tivo's M 

Tj I'tctto'J p 24 Evl ijLovio EiOEt D : Evl u.iv sl'oEi [xovto EMVp post OTra'pyEt add. 

xal Tiavxl p 24. 25 toO dv8p. lotov XsyETat to ysX. colloc. EMVp 25 post -avTl 

add. xal dd p AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,3] 3^ 

ouva'asvov oi/_a xivoc [ikd'^r^z a-o-j'cviiil'zi to'j ev w idtiv, oiov Xeuxov [xiXav llr 
xaQTja&ai suxavat. -r/utojv ouv xa asv au|i-/,rjOujt'.x.a' £31:1 xr;; ouji'ot? 
7;70uv TTp 'jiTotpcstoc, TO "i'svo? xotl TO clooc xoti ■/) to'jtwv ue(3r^ oiot'^opa, 
aiivof ouaitoo"/] x^/.eTTCd' *Ta'jT7. yap aoiiK/vT^pouTixa zhi TravTo? Cn,i''j'J' 3xa- 
5 3T0V -ap TO'jTojv Twv TpiaJv ixt-i/z'., oTov 2la»xpa'T-/;c, xc(i)6 ixsv ^'j^'^v, f/si 15 
TO 7SV0C, xotOo 0£ Xo-j-'xov &vr^Tov, £/_ci TTjv otot'fopa'v, xai^o 0£ avi>pa>-oc, 
TO siooc* ouot'ojc 0£ xal Uhd-w)/ xctl 'AXxiptaor^c. to o£ dWa 660 stteij- 
oSiwor^ xct^EiTa'., to iotov Xi'^m xcd to {3'j(X|3£pr^xo?, oiot'. o'joev stc tov 
TTj? ouata^ ToG 'j-oxE'.aEvou S'jtjL[5a/vX£Tai Xoyov. wv to asv loiov Tt>.7j3'.s- 

10 OTcpOV UTiapy^cl TU)V 0U3'.tO0a»V, E-£'.Or( 7.£' O-dry/Sl TtVt', TO OS 3U(j[3£|37;- 

x6; TTOppuj 6-ap^£t, s-eiot] ty) [xsv hrAry/v. -r^ o£ ou/^ u-ap/si. Ta otu- 
Ta 0£ xal yoDpiSTa xoiXsiTat, liTEtorj xaT' s-tvoiav /top'-^oixsva ouosv /,'j- 20 

[xai'vETOtl T^ OUaia too U-OXE'-USVOO, STCEtOYj El TOOTO viv, SOEl TOO? uEAava; 

av8pa)-ou? [XTj sivoc, oteo aTorrov, xav toj -sAav oe Tr,v O'jvzaiv airo- 
15 PaAXa>[X£v, ouSev t^ttov Isixsv av&poj-oi tAj'j.z Tac Ttov dvi}pa)-(ov eveo- 

•j'ElOt; £V£p"j'oSvT£?. TOUTCOV O'JV O'JTCOC E^^OVTWV Op7. ~(JUC 6 OopCpUOlOC XCtTOC 
TaciV TrpOTjXOE* KpO£TC(^£ [J-EV -,'7.p TV. 0031(1)0"/) XC(l aUU,TTX"/;pa)Ttxa TTp OU- 25 

3''ac, u3T£pov o' ETa^E T7. iK£i300ia)5r). xat -a'/j.v tcov o'JS'.tooaiv 7:ooe't7.;£ 

jJLEV TtpuJTOV TO ^EVO? UJ? XOtOoXlXCUTEpOV, ElTa TTjV Ol7.C20paV (w? TO!JTO'J 

20 JXEplXOJTEpaV, ElTOt TO £100? WZ TaUTr^ [XEplXWTEpOV. TU>V Os £-0'J3lOJ0a)V 

luclOTj TO |XEV lO'.OV -X"/;3lE3T£pOV £3T'. TT^? 0'J3tac, -pOETa;E UEV 7.'JT0 to? 

xal (jiaXXov au'fj'^'''^^~-p^^''' '^''^^? EtpyjixEvou, to 6e 3uii.pEp/;xo? tt^? £3/aT/p 

TETO/r^XE Ta'cECO? (i>? [XT] XOIVUJVOOV TOIC £ip-/i[i,£VOU X7i 7UT0 [XOVOV 'I'lVO- 
[JlEVOV TE X7l CZTTOYlVOfXEVOV /(Oolc T7|C TOO UTtOXE'-aEVOU Cillopa?. 30 1 SuvdfXEvov rescrips. V- 2 ouv resrr. V'"* au[j.7:XTjpu);j.aTtxc( E thi D 

3 ■^•j'ouv T^c uiTctpSeios D: tcuv 7:payjj.aTcov Vp: om. EM (fort, recte); turn pergit ra od 
i;ret3a-<c-ot. xai a'J[x7:),r,p(i)-[xd [j-^v ^att tt); ooaia; to ycvo; x. t. X. p orov to y^vo; M 

xal (post Y^"'0!) Dp: om. EMV tj to-jtouv p.daTj oia',fopa DV: r^ to-jtcov ota^opd f^ fjisarj E: 

f; TO'JTOJV oiotcfopcj M: r] p.£5rj toutiov oiacpopi p 4 Totora ydp auu.-A. cb'. -ctvTo; ^coo'j 

Dp: 6td TO a'jp.7:>.. slvai -avxo; Cwo'J EM: -otpd to w; t^otj Eipri-at aup.-X. elvat -avto? 
Ccuou V 5 post fxEV add. ydp MVp post C'u'vv add o aajxpdrTj; EMV 

5. 6 TO Y^vo? E/_£i coUoc. E 6 'i/ii D: ora EMVp 7. 8 i-etaooiwor, D: Iro'jauuOY] 

EMVp 8 xaXettat] xaXouvrat V post xa>v£lTat add. xai ir.d'j'x-A-o. p to' Tc 

lotov p 9 ToO in ras. D toO 'j-ox£iu.evo'j post Xo'yov transp. D 10 u-oto- 

yei om. V 11 ou^ u::c('py£t DEp: ou MV 11. 12 xd auxd D: xccOxct EMVp 

12 xal om. p xa^Etxai D: xctXouvxai EMVp 12. 13 X'jpiaivcxat MV: A'J(xg(ivov- 

xatDEp 13 XT] o'JCjfaEMVp: xr); ouat'a; D uttoxeijx^vo'j scripsi: dvi^pw-o'j libri 

iTOtSr)] ^Tiel D 1-i iatj Etvat dv&p. colloc. EMVp xdv xoj DMV: xdv xdj E: 

'*-^"^ P 14. 15 d-o^dXXa)p.£v E: d-oXX(oa£v D: d;:o,3dAtop.£v M: d-o^d/.Aw V: d-o- 

pd>J.op£v p 16 o'jv Dp: om. EMV 6 titXo'30'.po; -opcp6pto; MV 17 ydp 

om. D cj'jp7:AT;ptu,aaxixd EMp 18 uaispov Dp : {iixEpot EMV ^rEUooiwo/j 

D: STTouaicuSrj EMVp xal zaXtv xuJv O'jaiojouJv om. D rposxacE] scribas Exa^s 

19 irpuixov EM: Ttpo'xEpov D: om. Vp 20 d-o'jaitoouiv] videtur aut ^Tretaootwouiv 

aut (XT) vel oix ouaituSoiv (cf. v. 7) et hie et ubique corrigendum esse 21 £axt 

^^- ^I 23 EipTjp^/oic Dp: -po£[p/|p.£voi; EMV (cf. v. 22) ante auxo add. w; 

EMVp: om. D 

Comment. Arist. IV 3. Arainoiiiiis in Poi-ph. Is.ig. 3 34 AMMONII IX POIU'liYUlI ISAGOGEN [Porph. p. 1,3.5] 

Z"/]trj37.'. rj'z 7';'/jV. "(OC 'ZVt'.0l"(,ry-/jT7'. T(j) "j'SVEl /7.1 T(t) SlOEl TO CJ'JJX- ll"" 

j5e|3rjXor, xcdtoi X7l 7.'jto to or'jupcp'/jxoc sic ci'o"/) T£ X7i "jiv/; Tcuvousvov. 

Xi'i-u) Tot'vuv 6i^ a/Xo ti' scjti oxottsiv £xoi3tov xoiv 0£X7. x7.T"/jYopi(ov, xaiio 

ky&i TO cTvat a.T/i-(a:, x7i aXXo cwc lavsiXr^'io^ ~ooc ItcOov ayiav^' y;v''xa 

5 ;x£v Y^f^ 7'jTo xai)' auxo 3X7aT0v o ti -ots ssti 3xo-0'jij,3v, '^7|j.£v to aiv 

Tl £IV71 Ouat'aV to OS TTOGOV -0 Oc TTOIOV XOtl X7. XoiTTOC' OTCtV 0£ 7.-i'o(0[X£V 

£1^ Tot* fi.£Ta TYjv ouSt'ocv xax/jYopr/? <«? ayj ucpsaTr^xuta; xai)' auTotc ocXXa 85 
O£0[i£vot? £X£i'vr^; TTpo; uirotpciv, su;j.[3£pr^x£vai auxoc? tyj ouai'a cp7.[j,£v. TtaXtv 
sv £x7'3~(j To>v xar/jYopioiv orav a7:oflX£'j;7VT£c loojixsv to ixev t'. x7.i)o/ax(6- 

10 TSpOV TO 0£ £lOlX(OT£pOV TO ok (O Ttt £lOlxa)T£p7. T£[XV£Tai ] OCTCO TCUV -j'SVt- Ih 

xdJTc'pcov, TouTouv TO ;j.£V TI xaXo'j|j.£v yivoc TO 0£ Siacpopav to 0£ £ioo;* 
<t>(3T£ TO auTo aXXojc jXiV UiOjpoufjLiVov Y3V0C Ki'^Ezai Tj siooc r, oia'jjopa 

(X7i)6 OUOSV OtacpipO'JCil X7T7. T7.C X7T/)Y'''f-'^''5'0i OCXXCOC 0£ TO IJ.SV TI 0'J3l.7. 

TO ill 3'j;jl[3£j3-/)xoc. 

15 1>. 1,5 Fii.'c T£ TTjV T<~JV Op'.ajXOJV 7. -00 31 V X7t oXoiC ctC T7. 7:£pl 
I 7. 1 p £ 3 £ (0 C X 7. 1 7. TT £ I : £ (IJ C / p "/j 3 '' [X /y C 'J 3 T^ ; T Tj C T 'J T O) V >) £ U) p t a ?• » 

XpY] £tO£Vai irptOtOV, a»^ aKKq £3t1v TJ X7T7. 'Apl3T0TE'X"/]V Ol7.X£XTlX7j 
Xai dtXX-/j 7] X7.Ta nX7T(i)V7 • T^ [X£V Y<^P XaTa 'Ap'3T0T£X-/)V 017X£XTIX7j 
00;7l^ i'iTETai -£VT7)^(0^, tOC £V ToTtlXOl? 8t£Ta?£V , V) 0£ X0tT7. riXaTOUVa 

20 T£Tpa^(o; Y'^v*"^'^ xaTOC o'.7i'p£3iv xal 6pi3;xov xat 7.7roo£tav xal avaXuStv. 

TO OUV )^p7)3ljX0V £'1'? T£ TYjV TWV 6p'.3[X(bv dT:6o03lV X7.1 £1? XOC 
TTEpl 3iatp£a£a)C xat 7.-o8£U£«)? -/pr^3l[X0V £ST7t OTjXoV OTl X7l £['? 

T"}]v X7T7. nX7'T0jV7 o'.aXsxTixr, V £1 o£ ToijTO, OT^Xov oTt xal TTpoc -a3av cp'.- to 
Xo30'f''7.v. £t3l OS, 6i^ £ipr;Tai, oi7ip£Tix"/i opiaTixYj 7.KoS£ixTtxYj xotl dvo.- 

25 XuTlXTj. O'JTtOC OUV £xXr^'n:T£0y TOV VOUV TOij /(Opl'oU, (i)? 7V £[ £X£Y£V 6 
OopCpUplO^ OTl TOUTO TO a'J'('([J'^ilXlla OU [XOVOV £1? T7. TtUV ''i'.Xo30Cp(OV a'JY" 

Yp7';x<xaTa 3'j[j.S7XX£T7.t, dXX' oj; £t X7l [xYj T^v suyTP^Vp-^"^' -*■* ^-"^'(^^ ~^? 1 dvTtou'jpTjTOtt DEV: avTi^iatpstTai Mp 2 to a'jix3£,3y]xo? om. p re om p 

3 Tuiv 0£7.a xaTrjyopitSv D: om. EMVp 4 da/etcoc D: ora. EMVp dvetXrj- 

cp<b; p G Tt DEMp: xot V drctoio[Xcv DEp: d-ootou)p.£v M: v.aT' eIoo; [j.£v V 

7 o)? om. MV |xy) •jcp£ax. D: oux lcp£aT. EMp: o'j (sic) 'ja£a-. V 8 aoxd;] 

ot'j-o V 9 i'ocoiXiV om. V 9. 10 xd piv rot xct&oAtxioxspa V 10 x6 0£ ei- 

6i7.u)X£pov p: TO 0£ iotxcox£pov DM : xd hi £totxcox£pa EV xd 0£ loE Td toixtoxcpa 

D (sed t in ras.) 11 xt] xot Vp 12 XtjiTdi ysvo? colloc. p 13 -/.ai>6] 

xctS' d p o'JO£v ota'f£'pO'ja[] 0'JO£v oiacpepEi DMV: ouCit otacp£p£[ E: Stacp£pO'jai xd p 

d'XXco; T£ OS V xt] xoi Vp 17 o); D: oxt EMVp 18 d'XXir) D: Ixepa 

EMVp xov dpwxoxEXyjv E 19 h xoT; xo-ixol; M (cf. Z p. 139*24) 20 aTid- 

oostv E 21 x/jV xdiv MVp: xcov DE xd] x6 EM 22 dTTooocsw; E' I'axat] 

£311 V oTj/.ov OTt ora. V 7.c(t (aute £t;) om. E 23. 24 £i 0£ xouxo — 9 tXosocpt'av 

post dva/.'jTixV] transponas, nisi malis eicere 23 xat om. M 24 post si'pyjxat 

add. x£aaap£; V 25 xo\3 -/copt'o'J MVp: xoii yprjOt'ixo'j D: xo'j y/opi'o'J xo'jto'J E 

2G. 27 a'j[j.jid/,/.£Tai o'jyypdauotxct colloc. Vp 27 w; om. p ccjxd; EMVp: om. D AMMONII IX PORFHYHII ISAGOGEN [Porph. p. 1,5] 35 

sxct(3Tov T(ov Kpa-i'ixaTajv. xt 3s sativ s/otSf/jc to'jtcuv ipyjv, xaxa ta'civ 16 

Sl'TTfOtAcV. 

AiaipcTtxTj? [Xov Y'ip ioyj"^ satl to otaipsiv to zpOTc'Jsv ■j'svoc su-a- 
5 XToj; £ic xa; oixata; oi7.ciopac, oTov to Ctu'JV £t; Ao-,'r/ov X7i a/,o-ov £i? 
OvvjTov xctl ot&avaxov, xotl lar^ Xsysiv oti toIj C';'>'>'j "^ [xsv saxtv avi}pu>7T0^ 
TO Oc nTTTO? TO OS clWo Ti y.al i'XXo ' souotai yap ouTO'.. (5j; 6 ilsTo; cpr^ai 
nXocTtov, ToTc xaxoJc ts[xvo'J3i [ii'-ziorji; x7.1 jxY; xcxt' ap!}p7. Ta O'W, tout' 
saT'.v ro'.a)T(z'.c xat d[i,sfy6ootc dvopasiv. opijTixf^? 6s s3ti to tov 6pi3;xov 20 
10 oixsuoc kvAcsrou t(Tjv TrpaYuaTajv dirooioovo!'.. oDto? oe £Tt£T7.i tw oi7.ips- 

TlX(0 TTpWTtp OVTl, STTSlOYj X7.1 /pfjC^l aUXOt}' 01 "(''tp OpiSlXOl SX -j'SVOUs £l3t 

xal S'JSTaTixojv ota'^opoiv sx xoCi oOv oiaips'Jivxo? YjOr; -j'svou; 6 6pi:ixixo; 

ixXs-j'sxai X7. -/prjCJ'.ua ~po? xov opiaaov, ofov 0'.7tpsi)svToc to5 iii<\i6yoo 

St; C(i>ov xott c:>UTov xa.l tou C'ooa sic Xo',1''''^^''' '''''^•' ^z/.o^ov sic BvriTov xal 

15 d9avczTOV. o opiCTixo: [5ou)>oasvoc tov dvUpoj-ov 6pt'37.ji)7.t ixX£"j-~'^-- "^ 

^COOV TO X07IXOV X7l TO l}v/jTOV. d-OOS'.XTtXrp OS SpyOV TO TTjV d-oos'.;iv^^5 

xu)V TTpvvuaxtov TT0'.stai}7.i sE auxTp xTj? toi'7; auToiv ou3iac" otj 'j'7.p (jja~sp 
01 pr.xops; iz svoo;<uv X7i Trii)7V(I)v 7rpoT7'asu)v X7.c Triaxsic cpspouai, toio'j- 
Tov Ti y[pT^\x6. S3TIV Tj v-kOosuu, 7.XX' (ySTTSp 6 FlXaTcov Toy -spi -TTf oSSrj.- 

20 va3t7C TT|C "j^u/r,? K070V 7.TroosT;7.i pouXoasvo; Tto Xoyto tt]? ou5t7? auTTp 
zypr^aaxo , Xs-j-ojv oti Yj <{>u-/rj auTOxivr|To:, to rj.u-rjyi^j-q-zo'j dsixtv/jTOv, to 
dsixtvYTOv di)dv7.TOV, Tj '^u^Tj dpa di}dv7.T0c. oG'xo) /pTj xal xov dTroosTc7i so 
Sou/.6]jLSVov -TTOisiv at ^dp ovxu); . d~oosusic; sx xojv 6pia]i.a>v ^ivovx^r ot 
Yotp opiaixoi o"/]Xo!jai X7)v cpuaiv xou -pd-j'a^Toc, xal osi xd? aTioosicsic 71- 

25 vs5i}ai sx xr^; '^uasoj? auxr^s xo)V Trpccj'adxwv xal o5x Ix xoiv l^to&sv Traps- 
TTOfjLSVtov oux dvcitY>^7raj;. tosxs o5v xpix-/;v xd;iv STTSy^si Y] duoosiqic;, si' ^sj I 01 cpiAoa. £'jp£lv colloc. V 2 ^oxtv om. Mp vmnrr^z scripsi: ivAn-v:) libri 

4 SiatpextxTj? DMp: StatpextxoO EV ' [j-bi yj.r^ EMp: piv A': om. D -poats- 

Sev E' 5 tk (tertium) EMVp: om. D (cf. v. 14) 7 to oe (ante d'Uo)] 

■^ai E o'jTOt EMVp: om. D 7. 8 6 {jelo; cprjat IlXaxiov Dp: 6 IlXcfXcov cprjOt 

EM: 6 SeTo? rJXct-tov ccTjai V (cf. Phaedr. p. 265 E) 9 optaxixr]; os daxi D: opiaxixYj 

5e iaxi E: opiaxr/.ov S^ dsxt M: opiaxixoij M laxt V: opioxtx-?]; oe spyov isxt p xov 

6oiap.6v D: xov>; opiap-ou; EMVp 10 oixeio-j? E sxaaxo'J D: exctaxio EMVp 

II ItieiSt)] ^TtEi D xal om. V yEvo'j; Dp: y-Kyyi EMV 12 xo\> ouv 
xou E oiaipc9Evxo; O'jv y^vou; tjOTj colloc. M 6 cm. V 13 rpo;] £t; V 

14 ziz, Cu^ov D: zlz x6 Cw<JV E: eI'; xe xo C^i'ov M: eI'; xe ^wo\ Vp cpuxov] %vi]- 

xov M xoO Ctuo'j] x6 CwC(V V pest aXoyov add. x6 Xoytxov V IG xo Aoy. 

xott xo SvTjXOv D: xal xo 8vrjx6v v.al xo Xoy. EMp: xai xo ^.oy. xal xo Ovr^xov V 
dTiooEtxxtxTJ; Dp: cItiooeixxixoO EV: aTroOEtxxixov (?) M 18 Trpoxa'sewv M: Trpoaio-tov 

DEVp 18. 19 06 xoiouxov M 19 6 flXaxtuv] cf. Phaedr. p. 245 C sq. xr^; 

om. p 20 dTToBeT^ai Xo'yov colloc. M 21 oxt om V 22 d'pa -q '^'r/Ji V 

dSdvaxov V y.P^l ^^' P ante xov aTiooeiiat add. xov aTioBetxxixov V 

dTtoBEi^et E 23 yio^nai om. E 25 iv. x~ffi cp. a'jxr^; xtlJv TTpay- MVp: 

i'A xu)v xf|i cp. a'jxTj? Trpay. D: iv. xtj; tp. aoxr^; TTpay. E 26 O'jx dvayx. fort, eicias 

i~i/iK DEV: r/£i Mp 

3* 36 AMMONII IN PORl'llVl'vll ISAGOGEN [Poi-|.h. p. l,')] 

■Z'j 17. 36v()it7. 0(VC(a6cIV EU T^ ar/.7., £$ (OV aUYXilVTCd, OlOV TOV ),0"'0V Ei;: :wi 
OVO[XaTa XOtl f»rj}Aat7, X7.l fX'JTC< £i; T7^ (3u)J.7.j3c(C, X7l TCtOT^C £1^ t7 GTOl- 

y£r7. X7l TOt'jia [i.£V ot 7p7[xa7."ixot'. 01 ok '^tXosocpoi £-1 -ojv Trpa-i'aa- 

5 TU)V . otov TOV d'vUodj-ov zi; x£'^7).r,v X7i /sroa? xoti Tioootc, j xoil xauTa 12' 

£t; 03Ta X7l :jd[jy.r/.z X7l vs'joa, xctl taOTCz £t? toc T£3CJ7pa 3-01/0^7, xal 

T7U-7 .Etc G'X'/jV X7l ElOOC. ypOJ(J.El)a 0£ ~'7\ 7.V7A'JTtX"fl X7l ETTl auXXoYtS- 
jKOV 7.V7X'j0VT£; aUtOU? EtC! T7.^ -pOtaaEt^ X7t T7'J-a? £t? TOUC OpO'JC, OJ? 
£V TOU 'Av7A'J'tlX0r^ 0107jXE'.. KptUTTj O'JV -aCi(by 7) Ot7!.pET'.XV^, 0E'JtEp7 YJ 

10 optaTix/p tp'.'tyj Y) otiTOOE'.xT'.XT^, TExapTr^ Y) dvakoxv/.r^. twv oe xpuov jxovdjv 5 

ElXV/]aov£U33, oiOTl TO [^'-J^XlOV EIC T7'JXa B:5X<. '/Tjf^n\\xr,'r Ol073X£t -j'ap TTEpl 
■jEVWV X7l Ot7'iOp(OV. 7^ UEV 07] 0t7.tpEXtX7j O'.aipEl EUXaxXCO; Xa "j'^V"'/ £'? 

X7. eIo'/j o'.a xcJov otxEuov oia'jopuiv, tj oe optiSxixY] opi^s-ai ex -j'evo'j? X7i 

6l7'-popa)V, 7j OE d-OOElXXlXTj X7; aTtOOEt'cEtC TCOlElXai EX XWV OpiCtjAWV , 01 

15 Se opicjaot, (u? £rp"/jX7'. , £x YEvo'j? X7l aucjX7Xixa)v ot7'-popwv. [dXXo); X£ 
8ia xo X7.C xpEi; a/.XY^Xtuv 0£i'(3i)7f xr,c [xev yap oiaipExixTj^ '/yijl^zr. yj opi- 

aXlXYJ, Yj OS aTiOOElXXlXYj OtacpOXEptOV, El' -jE 6 7.-00EIXVUOJV xou? opiciaou? 10 

xuiv Trpct'i'adxcov X7ap7'vEi Ota xo -viov7t xy)v o'j3''7v xo'j -pa'yu.7.xo?, yj Se 
6pi3X'.x7j "/pfjCii XTj^j SiaipExixTpr. r, os avaXuxxiXYj ouoE^xta? ypfjCst' T"(] 

20 [J-Ev "ap oiaipExrx-(] svavxtoDxai, xai}6 exei'vyj jxev ev Aa[xp7'vou37. •iroXXd 
-o'.Eu "/] Be dv7X'jxrxYj Hz, iv XEXsuxa* X7[i.p(zvoucJ7 ^^p "^'^^ otvaXuo'jaa xov 
dv»)pto~ov kOiei Ei; [xopi7, X7.t X7'jxa SIC yuixo'jc, xal xou-; yujjio'j^ si; 15 
13-fjv/zXrx, X7i xatix7 Eic uX"/;v xal eiooc* xd -[dp axov/tXci. sz u'Xt|; xal si'- 
oou? auyxEixai. d'XXws xs oxt ■?■ jaov oiatOExixYj TipoEisiv d~o xujv dTiXoiv 

25 ETtl xd a'jvi)EX7, 7) 6i dvaXuxixT) d-o xa>v suvOixtov s-t xd d-Xouax£p7. 
xtp 0£ opisxrxol, x7.i)o ouxo^ [J.EV auv77:xrxo; laxi xr|>j ouc^'a?, EXEtvry os 1 dvaXutf/.Tj; Dp: dvctX'jTixoO EMV e'pyov lati p 2 avaX'jsiv DMVp: ota- 

X'jEtv E xa (ante a-Xci) 010. KM xott (post pr^fj-ata) om. V 4 ante 

cpiAo3ocpo'J add. cfjaixol Ep: om. DMV 5 -/.at (ante yeipas) om. E 6 daxea IC 

xctuxa DMV: xd TOiauxa Ep xd DMV: cm. Ep 7. 8 GuXXoYtauoJv EMVp: auX- 

Xoyi3[j.oT; D 8 xds 1): om. P^MVp xou; EMV: om. Dp 9 p.£v ouv Ep 

0£ux£pa 0£ EMVp 10 xpkrj os Ep •/) (ante dTioOEixx.) superscr. E xal 

XEXctpxTj Ep [Aoviov] xouxtov E 12 7j ... oictipsxixT] D: 6 ... oiatpETixos EMVp 

OYj D: ydp EMVp 13 xd om. p oJxsiwv EMVp: (ot'cov D (cf. p. 35,5) 

■fl oe optaxtx")] D: 6 os opisxtxo; EMVp 14 oiacpopuJv D: oiotcpopd? EMVp :fj oe 

dKOOeixxixT] D: 6 oe aTTOoeixxixo? EMVp 14. 15 ot oe 5iopi3p.oi E 15 '(i'^oui 

D: yevuiv EMVp (cf. p. 35,11) cuaxaxtxuiv D: om. P^MVp d'XXcos xe — oictXXa- 

xouaa (p. 38,3) inclusi 17 6 superscr. E 18. 19 6 oe optaxr-co; EMV 19 xo'j 

oiaipextxoO V 20 ydp om. D 21 fj oe dvaXuxixr] e(s Sv xeA. vix recte se habet, cf. 

p. 37,16 Elias p. 430,23 (Cramer) 21. 22 xov d'v&p. Tioiel D: Trotei xov d'v&p. EM: xov 

av&p. V: dvotXiet xov d'vi}p. p; scrihas xov d'vSp. otatpet secundum Eliam (p 431,14) 
24 C'jyxetvxat DE oxt] oto'xi V rj p.ev oiatpextxrj M: r] otcupextxrj D: 6 piev 

otatpextxos EVp 25 r; Se dvaX'Jxtxv] D: 6 oe dvaXuxixos EMVp ante d-6 add. 

Evavxiooxai E 20 post optaxtxw add. evavxioOxoci p pev om. V ^xefvT] 8e 

oiaX'JTtx/j D': exetvo; oe otctXuxtxo; D-'EMV: exetvo; oe dvxX'Jxtxo; p AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,5] 37 

Ola'Ku~l•/.T^. aXXtoc ts st t(u oiaip3Ttx(o ivaviiouToc. , ouxivoc o ooicjii/oc 12i' 
yojplc fju 8uv7.-o(i optsai, or|Xov oti xotl -(o 6piaTix(o, a)A7. O"/] X7.1 ko 20 

dTTOOSlXTlXo} • SI -jOtp y; aTtOOSlCl^ /PXi^^^ 'V Opl^ttXT,? XCtl OiaipEIlXTjC, 

-autatc 8' evavTioux^i tj dvaXunxV). X7.t r(i 7koocIxtix-;q apa svavTioGi-ai 
5 rj avaXutixr]. xai oia Tt' tt^ 6pi:rTixr;s -pwiov iavryaov£'j!73, X7t |j/>| xr^? 
oiatpstixTjC, X7i T7'jTa -pojT/jC 6-7p/o6a"/ic; STiiio/JTrsp 7rpox£t[xsvov Tjv au- 
T«3 Twv TrpOTsDsvTaiv Touc 6p'.3;j.ou^ dTrooouvat. oiacpspsi 5s tj (j6vi)e(5i? \ 
TY]; otvaXuasa); xa-a [j-kv to u-oxst'ixsvov ouosv* toairsp "j'7.p to avavTS? 
isTi TrdvTto? X7l xaTavTc^, outu); X7l "fj dvaXucft? 7rdvTa>; estI X7i auv- 25 

10 l^cCilC. X7Ta 0£ TTjV Cf/saiV Ol7Cp£p£l (0T7V p.£V ^OCp dva)l)£V TrpO£l3tV X7l 

£x t(Tjv TrpojTtov 7p/a)V £-1 T7. i:sya-a, a'W\)za'': i^Tiv, OTav 0' sx T(I)v 
iaj^dxcov £711 xa^ TrpwTac dp/is 7V7p7.tvvr], dvaXoofic) xal oti r, aiv auv- 
Osaic Ttpoc TO a'jvDsTOV TEXsuxa, f^ 0£ avihjai^ Ttpoc to aTiXouv. 6 ^dpj 
dvaXutov a^vUsTov ti oy^Xov oti 7.V7.Xy£t, si,' 73 avi ixiXXoi TaXai-JoOEiv xal 
15 douvaTa ;xo-/i}£rv duXouv dvaXOaai airEuowv to os ouvOetov £x ttXeiovcov 30 
au^XiiTar ouxouv dvaXutov stc uXst'ova dvaXuEt. ^zooo^ d'pa to ttjV 
dvdXoaiv si? driXouv dvaXosiv to cJ'jvUetov. x7i toGto ij.£v zyfo; dX-/)i>ic, 
ttXtjv IciTiv siTiErv, OTI £1? rpoGE/Tj |JL£v TtXEiova dvaXuEi, TO OS sa/azov 
ou. £0£i ouv Eiosvai, (Jj? aa^pu); eitteiv, oti to dTrXouv [xsv si's TioXXd auv- 

20 Tll}£TOt', eU OUOSV OS dvaXuSTOtl, TO OS iT/OiZrj\> S'JVTEl^EV dv7Xu£T7l iJL£V £tC 

TrXstova, stc to dvtuTaxov 5s auvTii)£T7i ouxsti. d-opoGai 5£ tivec, oid Tt 35 
Tov 6pia|j.ov ucJTspov 0VT7 TT|s 5iaipsas(o^ TrpO£-7^s. xat' 'faixsv oti TrpoJ- 

TOV [i.£V (jb; £V UTTOXEltXEVlJ) d5ldcpOpOV £(3Tl OTTCOaoGv SUVTCCTTEIV, ETTEtTa 
0£ Xat tt)? TtpO? 7]JJ.7C -ptOTOV ESTl TfZ GUvUcTa T7. Old TOU OptaiJ-OU -,'V(0- | 1. 2 yoopU 6 optaxixoc colloc. p 2 opi'aat DEMV: opt'aota&ai p Stj om. M 

3 TTJ; opiaxiXT]; xal OtcitpeTixrjS Dp: ttj; SiaipExixf;; xc.l tT|? optaxixri; E: x^? op'.axiXTis xai 
XT]? Stotipexixrys MV 4 xal xauxai; oi Mp -/c<t D: om. EMVp 5 xat oia 

x{ DVp: xat oia xoijxo E : otd xi ok M x'qc, optaxtxf^; D : optaxtxTj? EMp: xou 6ptaxt- 

xou V p-Tj D: 00 EMVp 6 u-apyouari; DEp: oiiarj? MV irttor; p 

7. 8 7j auvSEiti; xt]; dvaX-Jaeio; Up: -q dva'X'jai; xfj? C'jv!)£a£(o? EMV 8 xovi u7:ox£i|ji- 

vou E' 9 Tictvxu); eaxi (prius) colloc. EVp xal ^)Ost ouxtu?) om. EMVp 

£3X1 Tictv-u)? (alterum) colloc. M 10 otatp^pouat V ydp om. MV 10. 11 i'vwOsv 

zpo'ctot xal Ix X. Tip. dp. D: dv(o&£v xal dx x. -p. dp. -po£iatv Ep: dvojiJev £x x. rrp. 
dp. TTpoEtatv M: d'vtuO£v zpo£t3tv £x X. -p. dp. xal 7tpo£tatv V U ^/. (alterum)] 

07:6 V 12 dva^atvEi p |j.£v r^ colloc. Vp 14 ot^Xov oxt om. p piXXEt E 

15 U EMVp: Y<ip ^ post uXeiovwv add. aTiXwv EMVp: om. D 16 6 dvaXuwv 

i'-h £i; ttXeiovx dvaX'irj V post •ht^iOoc, add. r^v EMVp 16. 17 xr^v dvdX'jaiv 

D: xcv dvdXuxov E': xov dvaX'JXT,v E-MV: xov dvaX'Jrjvta p 17 aute aTiXouv add. 

£v p x6 a'!>v&£xov DVp: xd aiv&Exa EM xal D: om. EMVp IS i'(^('Ji dXr,- 

§£? D: £yYuc fjv dXr^iJa'a; EMp: £y7'j; dXrji}£ia; V (fort, lectins) £ts] £t M 

TTpoaE^T) |J.£V ttXeTov dvdXuati D £t; ev P^MVp: oj D 1') 'iozi DEV: oeT Mp 

21 ante T:X£tova add. irp-acyTj EMVp: om. D dvcoxdxu) EV post 0£ (prius) add. 

Sv Vp 5£ (alterum)] ouv V 22 ovxa iiaxEpov colloc. V • oxi om. E 

23 UTioxEti^ivtu Ep: {5cf£[ Xoyou DMV ^axt x6 Ep 24 TtpdJxov DEp: 

TTpuixa MV 38 AMMO.MI IN PORPUYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,5.6.7.8] 

plC6[XcVC(, oicJTi £1 XCtl UTj Sixfj auvixOtXtSV, EIXOXOO; TOV 6pl(J[X0V TTpoixOt^S. 12'' 

TT|V 0£ ctva'Xuatv 8ia xouxo TcapsXtTisv efTrsTv i'cjoj;, oxt xauxov eaxi x^ 
auvOc'asi x(o uttoxsiij-svco xaxa xtjv nyiaw [xovov, wc ~po£i'p/jXC(i, SiaXXax- 
xouaa]. 

5 p. I,G XpTjai'ti."//? o'jcJrjC xr, c xo6x(ov Oetopi'otc. 

'AvXt XTj? XOUXCUV *|'V(0C5£0j;* 0£lUpi7.V -j'Otp XCtXouaiV Ot CplXoCJOcpoi T7JV 

p. ],7 JQaTTsp £V £iac(Yo>-,'rjs xporro) xot 7:ap7. zuXc, Trpsopuxepoi? » 

£Tr£Xl}£rv. 

10 'EiTEior^ saxi X7i aXXr; auvxojxo^ Trapa'ooai^ uTroixv/^cfeto; /otpiv x£<pot- 

Xciojor^ij, Tj acpoSpa saxi cjuvxojj.oc xal ttcxvu oia ppa/icov ",'ivou£V7j, oia 

XOUXO SITTE CUVXOaOV <J) ? £V £ laaYOJ^ Tj C Xp6~(0. p. 1,8 T(ov }j,£v Pai)ux£p(ov aTT£)(6fi£voc: Ci'jTyjijLaxojv. 

Tpi'oi £131 Xa OXVTjpOxIpOU? TTOlOUVXa XOIJC VSOUs TTpOC XO £VXl)Y"/aV£lV 

15 ToT? xtov TTcXctiuiv a'J-ji'pc(|ji[xotci, XO [xr^xo? xoiv X£YO[i,£va)V oj? xa FotXrjVEia, lO 
x6 czc«<pE; XTj? XeEeoj? ojc xo 7r£pi 'Epar^Vctac, x6 ^a'^o? xaiv vo/^fxaxcuv 
(ju? 7j 'Attooeixxixt;. 7Tpoxp£Tr6[x£vo? ouv 6 llopcp-jpio? xov axpoaxY]v ETra-j"- 
"(EXXExai xouxojv x6 [3ipXtov dir-/)XXa^8oti xoii fjtVjxE ttoXucjxi^ov Eivai |i.rjxe 
asacpEiav £)(3iv Tcspl xTjV Xlqiv, w? oyjXoT x6 Iv'eiaaYoj'j'rjS xpoTxcj), [jlt^xo 

20 C''ixr^[jLaxa ^a^uxEpcf. aXXot h.b. xoGi EtTTErv xwv txsv pa&uxEpwv octtc- 
j^ofievo? Ci'l'^'^il-''^^'^*"^ Eor^Xooaev d7rrjXXa)({)c(i xouxo xo5 pdilou? xaiv 8ia- 15 
voy][xdxo)v, oia 0£ xou eittcTv xwv oe aTrXoucfXEptov ir/^XtosEv ccuxo 2 /laxd xauxov D 3 ttjv om. E ij-ovr^v ex [xovov coir. E 3. 4 oiaXccxT'iuaa D 

6 pro lemmate habet ftcvopt'o:; oj M 6 dvxi xr^? xouxcuv D: otvxi xoO xf;? xo'ixiuv EVp: 

dvxi xoj M 10 eaxi post d'XXyj transp. M: post -apdoosi? p ante a'Jvxo[j.os add. xts M 
11 ^pTiai[j.o'? t£ v.at a'JvTO[j.os V 12 eiaaywyrj?] ab — ayioyvis inc. F post tpOTnu 

add. 'Ev TTpooijxi'ot; 6 -opcpuptoc Tiapasxi^aa; Tju-Tv xov axorov xe xai to ypEtibOcs xou TrpoxEt- 
[j.EVOu 5'JY7p5((J.(xaxo;, vuv £t:1 xov xpovrov tjX&c ttj? otoaaxaXt'a; xai cpT,aiv 6~ouo xpd-to x£- 
ypr,xat, oit to 7.£cpc<AatoTcpov et-Etv, EtaaytoyiyaoTepw. ef y^P [-'•i1"'^o'jc piv djTE^^sTat Xoyo'j, ^d- 
douc 0£ cpsiC£Tc/.t SEcoprjjjidTOjv, xal actcfEat TTpoaErtTO'jxot; (»ic) Ae^eat cpwxiC£t xov Xdyov, 
auvdyotxo xot; E(aayofj.Evoi; tj TtpoxEijjivT] ypacpv] M 13 d7i£)(op.£vrj OEcoprjij-dxiov E 

14 dzvrjpo'Tcpov E' 15 w; xd FaXr^vEia D: om. EFMVp 16 v-al x6 pd&o; p 

17 COS 7) 'Atiooei/Cxix-^ D: om. EFMVp 18 xo ^ipXiov xo'jxwv colloc. p 7:oX6aTot- 

■^ov Vp 19 £/£iv] eIvki MV tbs or^Xoi — TpoTTW fort, eicias. otjXoI] o-r^Xov M' 

20 pa&UTspa C^jXi^fJ-axa colloc. E 6td piv V xoii e^tteiv] to eitteTv p 21 dTTYjX- 

Xdy&oci xouxo] auxo dTcrjXXdy_!}at p 21. 22 5tavoT][xdTU)v DFV: voTj[J.dTcov EMp 

22 ToO] xo Y 0£ ora. D AMMONII IN PORPHYRH ISAGOGEN [Porph. p. 1,8. 10] 39 

rl-r^KKd/jSox xou acfacpou? T«)v /.icstov. oia ok toO strrcty ao\i\xix[j{uz 12^ 

^(ov. Twv oe aTiXouciTsrva) V aufj-tj-sxptoc ato)^aCoij.cVOb ou Tipo? xa 
•jrpaYfJiaxa sIttsv (ou yap £3ri 91X030901) xo cjxo)^7!C£ai)ai, a>A' s-taxr^jxoyoj? 
5 Tra'vxa osixvuvar pTjXopwv -(ap 6 axo^^aaji-o;), a/J.a -po^ xov ct/poaxYjv Xpu- 
aaopiov, xoux' scixi ' axo)(aCo[Ji£vo; xtjc ar^? 6tavoia»'. yotp av Trpoxt'O/y- 20 
xai oioa'cfxsiv 6 cpiXoaocpo?, £Triax-/jjiovix«)i Trapaoiocojiv. p. 1,10 Auxr/a TTSpl ysvoiv x£ xal £iO(oy. 

'r7T£a/£X0 6 IlopCpUpiOC X0(1 auVXOaOV TtOlTja^Xl x})V Ol07.3X7At.aV X7l XT)V 

10 Xe^iv a^cpyj xal x<ov paijoxsomv dici/EaUai L"/]x/^;j.a'xojv. I'va ouv ur^ xi? 
Ei'TriTj, oxi oux r/> xi r.zrA xouxtov j3ai}u C>;~'/ii-»-7.. auxo xouxo pouX£xai ~apa- 
(Szrflni vjfJ-iv 6 91X03090? oia xouxou, oxi tjv ixsv TTEpl xouxcuv paOuxspov 
XI ^,r^xr^\xrj.^ £c£-t'x/)0£c oe TrapsXi-iV. I'va 0£ 3a9£c -jivyjxat xo Xs-,'0- 
[xsvov, si'TTOjasv ouxto?. xtov ovxojv xa [j,£v U9£3x/^x£, xa 6£ sv '|nXar? 25 

15 imvoiai? u-dp'/Bi oTov iTCTroxivxaupoc xpaY£Xa9o;, anva £7rivoo6}j.£va jjlev 1 Toij aaacpous DV: loij o'jaxdXo'j EFM: ttj; oui/.oAi'cfe p 1. 2 eo/^XtoaEv o£ diT/jA- 

Ady&ctt xal Tou [j.tjxo'j? xdiv ttoXXwv ait'y^tuv otd toO £i~£tv au[x. axo/. F 2. 3 ator/wv V 

3 T(i»v Be — aToyc<Co(j.£vo;] tojto 0£ rjouv xo axoyaC'>[-'-£^'ciC F (fort, rectc) 4 ante oO 

add. xouxo p 5 0cr/.v'jEiv \t prjto'piov ydp 6 axoyaafxo? DF: om. EMVp 

5. 6 xov ypuaao'p. FMV post ypyjctoptov add. ToiJxo dva-£p.-£t D: cm. EFMVp 

6 TTipoxi&Tjxat scrips! : TTpoxiiJexcd DFp: -pocDfy xi E: epo'i^rjxat MV 7 5iodax£tv] oiod- 

|c(t V ■ ^Tnaxr^u-ovixti); D: J7:taxrj[.».f)vt-/,cb;, ou ydp axoyaaxtxai; EV: £7:iaxT|p.ovtxd);, ou 

aroyaaTixd); FM: ou axoyaaxixd)? d'fX ^7:taxr,ij.ovtxu); p 8 xuiv yevujv MV Porph. 

J) xat (ante auvxojj.ov) ora. p H eitt-/] p Dav. : efeot codd. ou/. MVp: om. DEF 

xt TTEpt XOUXCUV |3ct9u Ci'jXrjfjLa D : zspl xouxcov paDu xt C'llfTip-a E : TtEpt xouxiov [Sa&u C'l'ixrjp.a 
F: TTcpl xouxwv pa&u xt wr^xr^aat Ci^;XT,ij.a AI: rspl xouxcuv ^T^xr^p-a paSuxcpov V: ^aSuxEpov 
CTjxT,p.a Tiepi xouxcov p 11. 12 Ttapaax. /^aiv 6 cptA. DV: r;[xiv rrapactx. 6 cptX. EM: 

rapaax. 6 cpiX. TjU-tv Fp 12 xouxou EFMV: xouxcov Dp oxt] co? M post 

|X£v add. ouv Fp 12. 13 -Ept xouxcov [3c(!}uxEpo'v xt C'/j"- D: TiEpt xouxcov C^ix. 

PaSuxepov EMV: ::£pi xouxcov paSuxEpov ^7]x. F: paSuxEpov !^-1^t. TiEpl xouxcov p 
13 :rc(p£Xi7rov E 0£ actcpE? DFVp: aa'ps; ouv EM 14. 1.5 'j^tXaT; iTiivoccct; DV Elias: 

'l;tX7j Ittivoioc EMp David: oblitt. F 15 urdpyouat E olov i--oxdvxc(upo; xpayE- 

Xa'.po? om. p: ixTTOxEvxaupo; om. EM post xpaysXctcpo; add. xd jj.ev egxI ccop.axtxct, xd 

0£ dato[j.ax3, xd [xsv ycupioxd co; r^ XoytXT] 'iuyr; cb? 6 d'yYEXos, xd oe acbp-ctxt (acjjp.axo? V) 
dycoptaxa cb? Xeuxo'xTj? p.EXavtcc 01 (xat ot V) i'Xoyot (Luyat. xd [xev xaO' auxd xat Tipo xcov 
-o?.X(ov, xd 0£ ucxEpoyEvr^ xat ev xt] '^luyrj xtj ■/]p:EX£pa. xuiv dvxcov xd p.£v u'^egx/jxe, xd os 
£v (LtXrj l-tvoi'a AsyExat Elvat (Elvat XsyExai V) xd piypt J^t?-rj; dittvot'a; ovxa EV: xiLv ucps- 
CiXfjXdxtov p.EV xd p.EV £jXI Gcup.axa, xd oe dccup.axa. xtbv oe ev 'LiATj srtvoia xd p.£v iaxt ota- 
vorjxd cb; tTTTioxEvxaupo?, xd oe cb; xo pXixtpt (sic) Aexxg?, xd oe ouxe Asxxd ouxe otavor^xd cb; 
xo ouOEV. xat xuiv [J.£V Ctofi-dxcov xd piv dtota cb; xd oupdvta, xd oe tpSapxd cb; xd £v -iz'd- 
OEt xat cp&opd. xuiv oe dacop.dxcov xd p.Ev ycuptaxd x?y; uXtj? TiavxdTraaiv cb; 8eo; 'iuy/^, xd 
Be TIT] p.£v ycopt3xd tiyj oe dycfjpfjxa cb; xd p.ayrjp.axixd, xd Be dycbptoxa xf]; uArj; cb; xd 
aup.pEprj7.dxa oiov xo Xeuxo'v. (hie interponitur schema eadem exhibens) xcov d'vxwv xd [xev 
ucpEaxTjXE, xd Be £v 'LiXtj E-tvota AeyETat Etvai xd piypt 'iitX-fj; iTitvota; ovxa M: TtctXtv xuiv 40 AMMONIl IN PORPHYRII ISAGOGExN [Porph. p. 1,10] 

u'it'3T7T0(i, ayj £-ivoo6;i.£V7. 03 uh'f u'^iarctxai, dXXa 7rau3c<ij.sv/j? Tr|C iirivota? 12^ 
xc(t <yut7. a'jaTr7.'j£T7r ou Yoffj saxiv 6 t7t:roz£VtO('jpo? iv uirocfTaisi, dXXot 
Ucocjdasvo'. Trrroy xai otviypuj-ov otvETT/.daa'xsv x";^ s-ivot'a auvi)£T6v xi xov itttco- 
xivxc/.'jpov. oixo''(o; OE X7l Tpdyjv [jl£v SKOiTiOiEv 7) cpuai? xoti ikoL'-pov, dva- 
5 TrXdi'avTS? 0£ xaf)' eotytobc xfj smvo-'a d-oxsAoGtxsv auvOsxov xi xov xpay- 35 
ik'X'Sfrj'^ 1 '^'^-^ xotux"(j xo sTvai £/-■• '^'' "^^ivuv 'Avxt(3i)£v/p iXs-j'E xa -c^vif) 

XCtl X7. ElO'/J £V (J^'.X^rc ETTlVOiais EIV7.1 XE"y«>V OXt " 17X7:0 V [JlSV OptJO, ITTTXOXr^Xa 

Se otj)^ opoj" X7l TTOtXiv " dvOpojTTOv |x£v opo), dvi}pa>7xoxr^x7 Oc ou^ opto." 
xauxa exeTvo; IXe^e x-zJ 7iai)r;a£i [j-ov^j ^(ov xal jxtj 8'jv7'}x£voc xm XoJYm 13r 
10 etc ijLEi'Cova EupEcriv sauxov dvEVE^xsrv. x«)v ouv ucpsaxr^xoxtov xa |X£v aw- 
[J.7X7' £3X1, X7. ok 73a)[X7xc(. oXo); Oc xcov TiaXaKov 01 |j.£v eXe^ov Eivai 
xaDxa, ot Se [jlyj Eivat. xtov Se Xe^ovxujv stvai ot [jlev eXe^ov aa)[i7X7, oi 
Se da(6;i.ax7. xal oi jjlev Xe^ovxec aiGjAaxa £Tv7t TiavxEc; ettI xt^? aux^? 

OO^r^? EiJlElVaV, XCJOV OE XE*(OVXa>V £IV71 7.aU)[J.aX7, £7T£l07i XU)V daOJjxdxtUV, (jiiC 6 

15 or(jpr^x7i, xa [xev xai)' sauxa ucpEaxr^xEv oj? dy-i'^Xoc xai Oeo?, xa oe ev 
£X£pot% cbc •/] XeuxoxTj^ xal xa a/yj;xaxa' xauxa oijv ot ixev xaB' auxd, ot 
0£ ev xoi^ ataOr^xoT? ucpEaxa'vai eXe-^ov. TidXiv os £7rEtOTj xa ev xoT^ at- 
oOr^xot? u(p£3xa»xa dsojjxaxa r^ ot' oXou saxtv w? v] ev xoj (|^t[j.(jiui)t(D Xeo- 
xoxYj? Tj xaxd XTjV £7ti'i7!vEtav (uc, xo acpottposioE, a/T^[xa, xoiv Xeyov- 

20 x«)V EV xoT-; ataOr^xoi; u^EOxdvai oi [xev auxa ot' oXou £Xe*(ov stvai, oi oe 
X7.xa xTjV ETT'/idvEtav. £X£poi OE 7rdXiv TiEp't xa u'fECtxojxa eXe^ov auxa lo ucp£aTT|icoTU)v xd [J.^v laxt au)[j.ocTO(, xd oe dlwixaxa. •Acti TiotXiv xuiv dsoufjLaxujv xd }j.ev ^wptaxd 
(b; Tj }.o'(iy.ri '\i'J/Ji xcd 6 d'yy-Xo?, xd oi aoji-i.ctxo; d/wpiaxa to? Xeu/oxtj? p-eXavia xotl (i>c 
ccXoyot '|"^y°''* "^"^"^ ^^ xa&' aiixd xd ijev Tipo xuiv TioXXdiv, xd 8e uaxEpoyev^ xai ^v x^ i^'-'X'il 
x'/j Tj(j.£X£pa. xd)v ovx(ov xd [xev uxsairjxe, xd oe ^v "J/iXt] drrivotct X^ysxai Elvai p 

1 u^i'ixavxott (utrobiqne) EFMVp 1. 2 a'jarr. v.ai autd xf;; ^tiiv. Tiaua. coll. D 

2 ante xai add. dXXd V cu[ait.] Tta'JExai E ante ou add. ofov tT:7rox^vxo(Upo; 
EMVp 6 izTioyivxaupo? otn. EMVp 3 d'v&p(07:ov E Elias: xaOpov DFM: x^vxau- 
pov Vp E-ivot'a DEMV: oiotvoiot Fp 3. 4 ante xov Itttiox. add. xouxov p 

4 6fi.oioj; OE xai EFM: opoi'oj? xai Dp: 6[j.otto{ V 5 xa&' sauxou; EFMVp: 

om. D ^TTivoi'a DEFMV: otavoia p (cf. v. 3) d7TOT£Xoij[j.EV DEFMV: dvETiXctaa- 

(XEv p xt 5'jviJexov colloc. p xov ora. Dp 6 zai xauxTj — lyEi om. E; recte 

nisi forte corrigere mavis o? h xaoxTj (cf. p. 19,5) xauTirj] xauxa V 'Avx[ai)£- 

vrj;] cf. Antisthenis fr. XIII, 3 ed. Winckelmann (Tiirici 1842) 7 4"Xat:s ^Trtvot'at; 

DFp: iiXrj £7:tvota EM: ETitvoiat; (liXaf; V X^ytov DEp: ^iyEt ydp F: XsytDV xoOxo 

MV 8 xai -dXtv — ohy opw om. Y d'vSptoTiov p.Ev FMp: d'v8pu)7tov DEV 10 dvs- 

VEyzEtv Dp: dvayaYEiv EM: dyaystv FV 11 o/.aj; — dau);j.axa (13) om. E 12 pr) 

D: 0'!>x FMVp xcov oe Xsyovxiov DFVp: xuJv Xsyovxtov ouv M ETvat om. V 

eXeyov awp.axa DFM: acop.axa sAEyov Eivai V: IXsyov sTvai 'Jtupaxa p 13 irdvxdJC E 

14 d-cioVj] i-Bi F 14. 15 lb; 6ti^pT,xa( EF: (u? oyj Ei'prjxat D: ib; rfit] Ei'pT,xat M: tb? 

fjOTj otTjprjxai p: obiitt V (cf. p. 19,4 sq.) 15 u'fEaxTjXEV MVp: u'-p£axTj-/.£i DEF 

xai D: om. EFMVp 16 ouv oi psv] M ov in ras. M (in mrg. m.'-' oi psv) 

18 ucpEOxuita EFMVp: 'j'^pEaxr^zoxa D diwaaxa] ctbaara M iLtp.[X'jHuo DF: 

tLip.p.tth'(o E"-^MVp: i|iip'ji}tio E' (cf. p. 19,8) 19 -/axd xtjv] -/ax' M iricpdvctav 

^ativ FMp 19. 20 xwv XEyovxiuv — ETii'^a'vEtav (21) om, E: X(I)v XEyovxfov — ucpEaiavat 

om. p xtbv ouv AEydvxiov V AMMONIl LN PORPHYRll ISAGOGEN [Porph. p. 1,10] 41 

u(ps5Tavai. It 0£ eaxt ' rtcpl xa ui:p£aTa)Ta'; oFov (o? o xs xotto; (ooxo; "I'sp IS'' 
TrsptE)^Ei xa atcjOr^xa) xoii 6 ypovoc. xoaouxtuv ouv ouaajv aipsascov Trspl 
xou sivai xa'jxa xal [jltj stvott' cpr^ofi ouvaxov r^v ^''/xsiv Trspl ^evoiv xs xat 
Biouiv siV Eiaiv srxs Iv <];iX-^ ETcivoia xstv-otf Guxo) "(otp 6 'Avxia&svrj? 
5 (o'sxo. xctl sGpwv 0£ c(uxa ucpsaxrjxoxot Y)o6vaxo -aXiv C'/j'siv, elxs cjiofxaxd 
esxiv £iTS atjcojxctxa* 'I'SYovctai -ap sxotxspou xr^; o'.aip£3£U); xixr^ixaxos Trpo- 
cxaxai. Tra/.iv os suptbv ctuxct, £t xu/oi, aaiojxaxa C'iO's^v rjouvaxo , £i 
^^((opiaxa iaxi xr,s uXr|C xal £v xotc ttoXaoTc r^ Tipo xouxujv xat x£/u)- 
piofxai. 

10 "Iva 0£ aaC5£; fj XO Xe^OIXSVOV, Ol' IJ7tO0£lYlJ-aXO? Ol£;£X&a>[i.£V xto Xo^o). 15 

ouo£ yxp anXS)^ ouxou; xal u>? exu/sv oi ixev aa)[i.axa auxa Xs^ouaiv oi 
0£ aawtxaxa, dXXa [xExa Xo^iafjiou xivoc, ouSs svavxioGvxai dXXr^Xo'.?* sixoxa 
"jdp fxaaxot Xs-j'ouaiv. svvoEi'aUoi xoivuv oaxxuXioc xt; Exxu-coaa ej^uiv, el 
xu/oi, 'A/iXXe'ok xal xr^pi'a ttoXXoc TTapax£i|x£va , 6 os oaxxuXio; acppa^i- 20 

15 C£x<o xou? xr^pou; Tca'vxac. u3XEpov os xi? staEXUojv xal OsaadixEvo? xa 
XTipt'a, ETTiaxT^aas oxi iravxa 1^ svoc st'aiv ExxuTrtujxaxo?, i/ixin Trap' au- 
x(5 xov xuTTOv £3X1 XO ExxuTCtojxa £v x^j oiavoi'a. 7j xot'vuv cjcppaYi? Tj 
£v x(u SaxxuXioicp XE^sxai Trpo xo)V ttoXXojv Elvai, fj os sv ifjlz xr^pioi? sv 
xoT? TtoXXoTc, fj 5£ £v x'^ otavoia xou dTrojiacajjiEvou ettI xoT; ttoXXoic xal 

20 uixEpo^Evr^?. xouxo ouv £vvo£iai)oj xal ettI xwv -^£vu>v xal £i8u)V 6 7dp 25 
6yj[i.ioup7o? ira'vxa £)(£i uap' Eaux(j) xd irdvxoov irapaosqixaxa , otov Tioioiv 
dv^poiTTOv £)i'_£i Trap' Eauxu) xo £160? xofi dv&ptoTrou, upo? 8 d'fopwv Tcdv- 
xa; TToiEi. El hi xi; svaxaiV^ Xe^ujv, u)? o5x eialv ev xu> oyjixioupYtu xd 
EiOTj, dxouExo) xauxa, to? 6 or^fxioup^o? or^jxioup^Ei t) £i6(u? xd utt' auxou 

25 OTjfi.ioup'j'ouiJ.Eva r| [xrj Etoo)?' dXX' £i jxev [xyj Etowc, oux dv 0"/j[xioijp*|"r)aar 1 Ti 0£ — u-fEaTuixa om. E (fort, recte) ws om. M te om. EM 3 x-xt (x)] 

tlvat om. EMV cp/jaiv om. p r^v o-jvatov colloc. EM te om. M 

4 xEiTCd DMV 5 ucj/EaxcLxa M 5. 6 ei'te datufxaxd laxiv eI'te acu|xaTC( p 6 ^axtv] 

ciatv M eI'te] Tj MV 6. 7 Y^yovaat— Trpoataxai om. E 7 T'j)(ot] T'jyjj Vp 

fj56vaTO CfjTcIv colloc. M 8. 9 Ttpo touxtov -^al xE^wpiSTat D : rpo xouxtov xEyibptaxott 

EFMV: to6t(ov -/.Eytopiaxat p 10 otE^dXOwfj-EV DFp: irE^eX&toixEV E: utteSeX&coi^ev 

MV 11 o'jo^] o'j V a'jxd cm. V 12 d/.Xd xai M [xexd om. V xtvo;] 

tive; M EixoxaDEM: c(-/.&x(o; EVp 13 exaaxo;E; scribas ixdxEpot ^xxj^cufxa 

E/u)v om. D 15 rdvxa; om. E 16 siatv DFMp: r^v E: ^axtv V 16. 17 uap'— 

hzi om. E: xov x'j7:ov laxt om. FMVp 17 h om. p 18 oaxxuXtofco D: oax- 

xuXtoj EMVp: oblitt. F (of. p. 42,6) iv (ante xoT? xTjptotO om. V xupi'oi? M^ 

19. 20 ^Tti — uaxEpOYEv/^j] uaxEpoyevr); xal fj.Exd xd iroXXd M 20 xouxto V xat 

(prius) om. V xai irX xwv siSuiv M: xal xwv EtScJuv V 20. 21 6 otj^. ydp 

colloc. E 21 ante Tidvxa add. ixotwv FMVp xd ravxiuv Trap' Ea-jxtiJ colloc. V 

xd Ttdvxa xt7jv zapaoityfxdxujv E 22 nap'' sauxuJ x6 eISo? xoO dvi}p. D: xo e15os iv 

Ea'jxdj xo-i dvHp. EFV: to'j dvHp. x6 eIoo; iv Eauxui M: x6 eIoo; Trap' sauxai xog dvDp. p 
22. 23 Tcpo; — TioiEi om. E 22 dcpopcuv om. M 22. 23 ravxa F 23 u)S 

o6x eJalv om. V Eialv] laxtv EM iv] irapd p 24 v] om. EM ute' 

auxd) M 25 [XTj] oux p OTjato'jpyT^aat scrips!: ST,jxtoupyrjar| DEFMV: OTjixtoup- 

Yr^cSEi p 42 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. LIO] 

-{; '(cap TTOiTjaeie ti a",'vo(ov o ixi/vXct uoisiv; ou *j'ap (u; fj cpuai; ocXo^fo IS' 
6'jvajxci TTOisi, oOcv xctt TTOisi Tj (pu3i; oux £»t(3x<avouaa "['vtoaiixto? ko 71- si 
vo[X£V(o. £t 0£ It xaU' £;tv X071XYJV 7:oi£r, oToi 7:01) Trayxo)? x6 "I'tvousvov. 
£1 TOtvuv [XT] /Eipov Tj xaxo. avi)p(07iov 6 Oco^ -oiii, oioE xo ut:' auxou 

5 7tV0|JL£VrjV. £1 0' 010£V 'ITOISI, ^UXoUoV OTjXoV, OJ? ECJXIV £V XO) OTjJi'.OUpY^) 

xa £i'6rj. laxi 82 x6 £160? iv xto or^jxioupYm w? 6 £v x<o occxxuXioup xu- 
TTOc, xai XE'i'Exai touxo xo £100? Tcpo xwv TtoXXAv xotl )(a)piax6v XTp uXy;?. 

£3X1 ok XO £l6oC XOU 7.Vt)pa)TrOU X7.1 £V XOIC X7.l}' £Xa3X0V lavOpWTiO'.?, OJC 35 

xa £V xois xr^por? £xxu7rtu[xaxa, X7.i X£"j'£X'zi ~a xoiotuxa £v xoTc -oXXoi? 

10 Elvai xal a/wpiaxa xt^? uXr^c. O£0!aaa£voi 6£ xou; xaxa [xlpo? ctvDpfo-ou? 
0x1 itavxE; xo auxo £160; xo'j c/.vilpoj-o'j 1 iyrjoaiv, (Os iri xoO ucixspov dX- 13^' 
i)ovxoc xal 0£otaa[i.£vo'J xa xr^pi'a. 7.v£u.a$a']j.£Ua auxo £v x"^ otavota, xal 
XE^Exai xouxo £-1 xoK TToXXor? 7, jji£xa xouc -oXXou; xal uax£po7£V£;. £tc5l 
0£ X7. xoiatjxa atoixdxojv |x£v ytopiaxa' (ouoe yo^P ^v aa)[xaxi ucp£CJxr|XEv, oiXX' 

15 £v ^u}(tq), ouy a~X«)? 0£ ^ujpiaxa* ou8£ "(^P auxa xaf)' auxa "j'V(«pU£3i}ai 
Suvaxai, oFa xa Trpo xu)v ttoXXojv eio/j u7roxti)£xai 6 IlXa'xcov ouoa "jap 5 
arXios vor^acic auxa £ivai xou or^txioupYou |3ouX£xat, aXXa -aivxojc ouaia? 
vo/jxac, rpo; a? dcpoptovxa xov OTjixioup^ov w? TrpOs dp/ExuTuou? sixova? 
xa x-^0£ TTOiEiv. xoCxo o5v (pr^at C^^xEiv TjV, £ix£ d(5u)txaxa o'vxa yojptaxd 

20 scfxiv d)? xa napa x(o 6-/)jxioup-|'to, r^ d)^a)pi3xa tbc xa £v xot? zoXXoT?, r^ 
acta xd ai3i}rjxd, xoOx' laxi xd i-\ xoT; -oXXoic. xauxa oe Ttdvxa Tiapai- 
xctxai Xs"j'£iv. tsxiOv oe oxi TiEpl xauxa ooxousiv oiacp coveTv 'AoiaxoxEXr^ lo 
xal riXdx(ov 6 fxEV '(dp 'ApisxoxsXr^? d/a)pi3xa auxd Eivai cprjSi xr^-; uX-/jc, 
6 0£ nXdxtov yajpi3xd. eTxe oe 6'.a'^(ovou3i ttoo, Eaoxouc oi cpiXosocpot, 

25 £i.x£ [XTj (ooxeT ','dp xo'jxoic '/VpisxoxEX-/;? oj? cpuaixoic xE/_pri3i)at), ettisko- 
tteTv otj xoij Ttapovxo? xaipoti. 1 Tt; ydp (xeXX(ov TiotiQaeiv ti dyjoil p o] on M ouj ouoe M 2 post o'j- 

vaixst add. cpuaiv DF: cpuaetus MV: oin. p]p 2. 3 o&sv— ytvopivcu om. E 3 xt] 

an Tts? zavTw; oToe rou colloc. V to u-" auT?]? ytvojx. F: -6 ^ivo'ix. utt' autou p 

4 £t] Tj V -/Elpov] ysipo) M 5 ocutoSev DFMV: a'jxo'&t Ep 6 xo ol doo; 

^CTt colloc. V oaxxuXtot'co D: oaxruXtco EFMVp (cf. p. 41,18) 7 xr]? om. E 

8 v,ai om. V 11 syouat xoO dv9p. colloc. V 13 ij-zza to'j? -oaXo'j; Yj £-t rot? 

TToXXoT; M -J^] v^youv p p.sTd xd -oXXd Vp 14 awij-dxwv] aw[xaxoc p 

ycupia-ctj ytopt; M O'Jos DEV: O'j FMp h xw au)ij.aTt EM 15 iv vq 

tl/'jy-fj M o'jy d-Xiu; 0£ ywptaxa D: oux otXXtus 6e ayioptaxa EMVp: oux otXXco; oe 

ywpiaxa F y'''"P''^^^*^°" I^- /wptCes&at EFMVp 16 Suvavrat D oFa] oiov M 

TioXXtiiv] d'XXcov M ouoe — pouXexat (17) cm. E fap om. M 17 pouXexcci xou 

oyjjx. colloc. V post ouata; add. xivd? p 19 v^v om. EMp: ante Cr^xstv transp. 

FV 19. 20 ywptaxd dci ttjs uXtjs p 20 xd (ante Tiapd) om. V xot; om. 

EM 21 ^711 xoic TtoXXoi?] [jLcxd xd TroXXd M oe om. M 22 {axeov — xatpou 

(26) om. E Stacpcovelv post IlXdxojv transp. p otacptovelv DMp: oiacpepEtv EFV 

23 TE 7.0!i F elvat auxd xr^; uXt]; (,'srpi om.) colloc. V: otuxd x?j? uAtj; eIvcci 'frjaiv p 

24 OS om. V eauTOu;] dXXv^Xou; V: auTOu; p 25 6 dptax. FMp x£-/pr;3i)at 
Fp: xaxc(Yi''£3i)at DMV 25. 26 i-nxorelv post xctipou transp. FMVp AMMONIJ IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,14] 43 p. 1,14 To 8' OTTtOC TCcpl atJT<OV. 13^ TTToa/sai; Y/V toj cpdosocpti) /orjatjjLov ttoit^Sciv to pijBXt'ov xctl si; xoc? 
'ApiaxotiXou? Kax/jYopi'cz?, aixivs? 68oi stat xat -irpootuXta si^ iraaav ty]v 
tSv cpiXoaocptov Xoyixrjv Oswpi'av. too os X6-('ou TzoXkd etai [xsp-/], diiocpav- 15 
5 Tixov suxTixov xXr^tixov TTpoataxTixov iructxaxixov, xal dlXa os saxiv, £i 
xaxoc xo ASTcxov axoTn^aojjisv. aX/J sv xat? Kaxr^'j'opt'ocis ou Tuspi Ttavxtov 
oiaX£7£xai , aXXa icspt [xovou xoO aTtocavxixoij • ouxo; 7ap xai 6 xtj? y^^' 
sxixr^s '}u"/7i^ a-fi'sXo?- oi -^dep aXXoi xr^? opsxxixrj? ^o'/r^q uuap/ouaiv 6 
-j-ap eu/6ixovo^ opeYojxsvo? xivo; e'r/exa.'. , xctl 6 TrpoofaYopsuajv xiva ops^o- 20 
10 usvo? xivo; TTpocjaYOpsusi, oixot'cuc 0£ xat 6 Ttpoacpouvaiv xiva Ttpccxxsi. [xovo? 

0£ 6 OCTiOCpaVXlXO? Xo-^O? 7r£pl£-/£l XTjV aX-/j&£taV Xal xo ']^£U00?* 01 "(ap 

aXXoi ouxs dX/jOEuoucJiv ouxe '^euoovx^i* xav ^ap xaX-/j xt'c xiV7, o'jx£ dXr^- 
Osusi oux£ (jiEuOcxai, oij-ouo; ok xal £i £'j/£xat v^ 7TpoaaYOp£U£i. 6 6s d'no- 
ttavxixo? X670C Tj dXr^O£U£i tj ^!>£'jO£X7.i, otov d7ro(potiv£xai ::£pl 'j^u/r^;, oxt 
15 Ovr^xV] iaxiv 7] d&dvcxxo?, xal ttccvxoj; r^ dX-/)0£'j£i rj 'j;£6o£xai. aTiocpavx'.- 
xo? ^dp X070? £axiv 6 dXXoj dXXo xi wg uTtdp/ov t] [xtj oTidpyn'^ dr.o'sa'.- 20 
voasvo:. Tr£pi£/£i 0£ ouxos £V iauxtj) 060 xtvd, xo x£ xax-/j7opouii,£vov xctl 
TO u7rox£i[X£voy. iva 0£ acufpT]!; ^sv/^xoti TjpLiv 6 Xo-^o?, si'TroDfj-cv oO'xoj?* osi 

ElOEVai OXl UTrOX£l[X£VOV Xl^SXai TTSpl OU 6 Xo^Os, xaT7j7opo6;x£Vov 0£ TO 
20 TTcpl EXSIVOU Xrj'6[X£V0V. OlOV 6 d'vOpOJTCOC CwJiOV laXlV UTiOXSlXai [i.£V 

d'vbpcoTTOc, xax-/j70p£rxai 6£ xo C,(i)ov. oixoitu? he xotl iiEpi ^u)(rjC, oxi d\)d- 
vaxo^ £3X1- 7:£pt xt'vo; vOv 6'.aX£70[i.otr, 7] 8y;Xov oxt Trept 'j^u/r)?- xal uito- 30 
x£tTai jjiv Yj "{"J/v^, xaT/i"iOp£Txai 0£ auxTjC to dUdvaTov. waxE ouv xaXw? 
EipTjxai, OX'. 6 d-ocpavxixos X070S uTroxst'asvov iyei X7.i xaxrj-j'opoujxsvov. 
25 A'jvaxov ouv sax'. ttcOI xojv ^cvuiv xs xal siowv xai OEoXoyuto? |X£v 1 post a'JTwv add. xdiv yevoiv Ttat ruiv etSuiv E 2 tj 'jTTo'ayeai; V cpiXoao'cpuj] 

ropcpupi'o) M Tiof^aEtv DFM: Ttotrjaat EVp to pipXtov DV: toOto to j3t[3Xtov 

EFMp 4 post cptXoadcpiov add. tuiv Aoyixtov V 4. a d7:ocpavTi7.6? eoxTtzo; 

TrpoaTaxxtxoe -ruaiJ-aTt/cos (xXTjTtxov cm.) V 5 lattv] eiaiv M 6 xo Xetitov DF: 

Xetttov EMp: [xtxpov V a-/07irj50(j.£v DEM: a-/.0T:-/iaai;j.£v FV: a7.07rrjaa)|j.Ev p 

xaTs -/aTTjYOpiotie] tt; Xoyixry -payiJ-axEta p 7 d-ocpavTt7.oO] dTio'faTixoO E: -J^youv xoO 

dTtoSEtxTi/to'j supra scr. F xcd DFV: saxtv p: cm. EM 8. 9 6 y^P eu/oij-evo;— 

TrpctTTEt (10) cm. E lU xcd 6 -poCftoviLv xiva TtpctxTEi (TipoaTdtTEt V) FMV: xcd h 

Tipoacpojvdjv Ttvi -paxTuD: TTpctTxet xal 6 Trpoacpiovcbv Ttvt p 11 TTEptE/Ei — Xo'yo? rj (14) 

oin. E ydp] oe F 1'2. 13 xdv yip — 'j'E'JOETat cm. p 13 oe (post op-otiu?) 

om. F OE «v E'j//]-a[ /; TipoaayopE'jrj V iipoaayopsuEt] TrpoaidxTEt vj Ipuixa M 

14 TTEpl TT;; '^j/7j€ p 15 ^aTtv D: uTTCtp/Et EFMVp 15. 16 aTOcpavTtxos ydp — 

axop-ov iaxtv (p. 44,12) om. E 16 ydp DVp: oe FM post dXXw add. xr/t V 

U7idpy_Ei (utrobique) M 18 6 Xoyo; rjuTv colloc. p post oei add. oe M 19 to 

TTEpl oij p 6 om. Vp 20 uTToxEixott] uTioxEt[j.£vov M 21 OS om. V 22 vOv 

8taX£yo[j.at F: auvoiaXsyofj-at D: oe o\.a\t(o\mi M: os vuv StaXsyop-cd Yp 24 oxt 6] 

6T (sic) D xal b7io-/C£i[X£vov FMVp 25 o-jv Eixt MV: o'jv xal D: oov F: \ibi 

oyv p T(T)v DM: om. FVp 44 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,14] 

xal £iO(T)v T7. i/TU-coixoi-a Tj oux i'/c'., 7.pa dXr^xSy^z, £3tiv rj O^aTajvo? 00^7, 
")XK OX ioioi.1 £[3tv vo/jt^l auT7.l xai>' sauxi? ucpsaTcocia'., 7? X7i ovtoj; ou- 
(3t7C xai TTpwiac ouai7s x7/>£r, r^ o'j, «>? X7l WotcrtoTcAs'. ooxsi. (iujixaJc 85 

5 0£ (be 0T7V S-'.axOTriojJliV, 7p7' "(c 7j 'iUOtC £V £7'jr?j £/cl TOU^ Xo^OtJ^ "(UV 

*;£va)v T£ X7l ciotov. r^ oux £/£i ' ouos *j'«p (.oS7r£p r) y<td)V 7X070); '}u/ci 

T^ (U3Tr£p TO -up X7t£l, OOtOiC X^l 7] CpUS'-C kOIcT, 7XX7 07)XoV OTl Xo^fO 

Tivt 7:7VT7 £t X7l ar| "jiviucfxouaa a ' roisT. 7XX(uc ts X7i ouituc lin 'fj- 14^ 
aiX(o? TTspl auTuiv ^"/jtEiv, apa iazi x7UTa ev xoi? -oXXoic, xo a-Xui? C«>ov 
10 £v roiai xoT; xaO' £X7tJxa X7t 6 airXoic: av&pa)-oc, t] oo (xal xk xotvT^ 
outjta ^v TTOcai xoTs X7i)' £x7ax7 d£(jopou}X£vrj), 7.XXa ttSv oxi av i)£a)pr|X7i 
£v ToT? xaO' sxaaxov, axoiiov sctxiv. laxi 0£ X7i Xo'j-ixojg Tr£pi xouxojv, 
xoux' eaxiv aTiocpavxixu)? xal TrpsTcdvxu)? x'^ Xo'jixifj i)£copi7, Cr^xzXv. TipiTxei 5 
Ss aux"^ xo Ci^TEiv, x''va [xkv xouxwv xiaiv urroxEixai, xt'va hz xi'vcuv xaxr^- 

15 70p£rX7l. OTl T7. -jiv/J X7Xrf^op£rX7t TOJV Oia'fOpOJV X7l Xoiv £l6a>V , OU [JLYJV 

la7r7X'v. £cprjxa[j.£v -'ap oxi xoc^tv xivoc £tc cikXr^Koi aTioatuC'^uatv xo ^svo; 

X7l 7) 8l7Cp0pa xal xo EiSo?, X7l oxi TTpOJXEUEl tX£V XO "I'EVOC, 0£UX£p7V OZ 

Xac'.V £/£l xo ElOOC, [xlSTjV 0£ f^ 0l7C50p7, X7l OSl X7 }J.£V (ZVU) XtOV UTTO- 

X7'xt0 X7X-/)Y0p£rai}7l, OU ",7p X7 UTiOX7'xoj T(OV £-7'v(JU. OlOV £7V Sl'-WIXEV 

20 ' 717.; aV()p(JO-0; C'^O'^v' 7X-/)i}£U0[X£V, £7V 0£ 7VXiaXp£']/7VX£? Zir^(J)\XzV ' TTOIV 10 

'^(oov av&ptoTTOc' '|£uooa£i}7. X7i roiXiv £.7v £i7rco[j.£v 'ttt:? i'tttco? aXoyov' 

7Xr|l}£U0IJ.£V, El Oc 7VXiaTp£']^7VT£C E'.'TTOiaEV ' TTGtV Oc'Xo'j'OV i'tTTTO?' ']>£U00[X£{}7. 

OU 'j'ap £3Ti TO xu/6v TT0ir|a7i uiroxEiaEvov OU ^ap laxiv eitteTv 'xo C«>ov 
avi}p(07:6? laxiv', w^ r^or^ £107^x71. oei ouv £i7:£rv 7:017 (tzl -oiErv uttoxei- 1 oTTOxav FMVp : on (superscr. av) D £v] Tiap^ p 2 tgc dxTUTTcbp-aTa D : to ^xt'j- 

Tu>|J.a FMVp 3 £taiv ai ihiii colloc. FMVp autal om. p i^n^TdiOii M 

4 -pwxa? DMV: TrptoTU); Fp dcptSxoTeXrj? MV 5 to? MV: xai D: om. Fp 

yz om. M ijti cv eot-jT^ colloc. MV 5. 6 xdiv etSiov te xai xtliv ysvoiv Fp 

6 01)51] O'J D 7 wOTTEp xat to uijp p -/.otiei om. M 7. 8 Xo'ytu xivt rravTa 

D: XoYt3|j.uJ Tivi ravxa Fp: Travxa Xoytap-w Ttvi Mp 8 an uavTot (rotet)? 8. 9 Trepl 

auTuJv cp'jatxio; colloc. FMVp toT; om. D 10 xc(&' exocaTa Dp: xc(&' exaaTov 

MV: compend. F Tt'c] tj V 11 xa9' exaSTa DFVp: xai}' ExaOTOv M -a 

av SEcopTjTat scrips!: ei ti av OEtupfjTai DMV: eI' ti idv i)EojpTjTat F: ei ti QEUipEiTat p 
12 xai)~ ExaOTOv DV: xa&~ Exacxa FMp to6tou E 13. 14 TipE-Ei — C^jteIv D: om. 

EFMVp 14 Tt'va [jlev DEVp: Tt'va jxev ouv F: xai Tiva M UTioxEivTai DE 

post OE add. TOUTcov Vp 1.^ Ta p.Ev yEvrj V xaTr^yopElTai xa fivri colloc. p 

16 £ipi]xajj.Ev] p. 31,14sq. fap'] oe D dzosuj^O'jatv si; aXXirjXa colloc. p 

16. 17 Tot YEVTj xai Ta eiotj xai at oiatpopai E 18 [j-egtjv] [Asaov D ante rj Oiacpopd 

add. ly^' ^^ P°^^ ota'fopa add. 6 yap 'ApiaxoTEXTjj £(; ttjv (p'jatxTjv axpo'aaiv (sic) ttjv 

SXa'aTTj TE^VY] 07:0XE[p.EV7]V uXtjV Y^VO? CpTj't D xai OEl] OEl ouv D 18. 19 UTtOXa'TOJ 

EMVp: xaTU) DF 20 sdv] av Ep dvxiaTpE^j.'avTE?] dva3Tp£t};avT£? D : dvTi3Tpd'J;iouEv 

xai Ep: dvaCTp^'iwfAEv xai FMV 21 TrdXiv om. E ititio; 7:5; colloc. M 

22 e{ DEFMV: ^dv p dvTia-p^'l'avTEs] dvaOTpEtj^avTE; libri Ei'7rto|jLEv EFVp: oj in 

lac. om. M: eittoijev D 23 to (ante Tjyo\) om. E tioieTv E to Cu?ov EiTietv 

colloc. Ep 24 TvoTa in lac. om. M oei] yprj p tioieiv] eizeTv EM AMilONlI IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,14] 45 

uEva. ~'j~.a OS xafz-YopooacVz, a xcti Sioac&i o cpi/vosocpoc. xoti oia xo'jto Ur 
sl-i XoYlXtuTcpOV, 7.V-1 TO'J -Oo-ovxto^ r^ Xo-".zY] -pcCi'txaTita. 10 p. 1,14 T^ 6' 0-(o; -opl a'JTOJV T£ -/.C(' XWV -pOXSlJXSVtOV /.0"j'lXOJ- 

tspov ot -a^.aiol o'.3X7.|3ov. 

5 Ao'i '.xcutspov U.3V XsYcTot'. xupt'to^ otczXapoTv TO -a au[ip3prjXo-:a ^^tsiv 

-wv •Kpa^uLCi-cuv , 'i'j3'.x(oc 6s to toc^ oucfia; Ci^^Tsrv, OsoXoy'.xojc os scjti 
•iToOsv T:pOYjXi}ov arravTa xal ir;v otp/r,v tt^c auaia'ascoc sxctstou C^^TStv. 
s-iiEi ouv sati xo(l o'j3',x(o; 6iotXa,3srv, (liarsp otpTtcuc sipy/.aasv, -spl 'j-svoiy 
xal stooiv xal xwv Xoittiov (wc otav -spl twv sv toi; 7bO-/j-oT? ^r^tujasv, 20 

10 (i)^ xal 'xApiaTOTsXrjs otsXa^s -spl auTiov), xal i>3oXoYtxaic (6j: otav 
Tuapl T<Juv £v Tfo o-/;ix'.oup-((u CT'iXTJafojJ.sv, wcjTrsp 6 nXa'-fjuv sv toj Il«p;xs- 
yiS-fj StsXapsv), £3X1 Xo-j'ixtoxspov -spl auxoiv oio(Xa[5siv, s-s-.Stj sv r(j Xoyix"^ 
-paY^iatsia SsoixsOa xoiv a-ocpavTixibv Xo-jtov, sv 6s loic d-ocpav-ixoi; Xo- 
701? -ra [isv UTTOxsi-at xa 8s x^xr^^'Opsixat , x6 6s Gttoxsi'jxsvov xal xaxr,YO- 

15 pouasvov r^ '^v^'j: saxiv r, slooc v^ oiacpopa t^ lO'.ov y) autx^sprjxrk. x6 6i 
o~u}; -spl auxojv avxl xou ixspl xuiv y^vujv xal xaiv siSojv xoil -j-ap 

-003S/OJ; -spl 7.UX(JUV STXOISIXO TOV Xo^'^'''. irpOsBslc 60 X7.1 XO -spl XU)V 

•Kpoxsiixsvojv scjr^aavs X7.1 xa X01-7. xpi7., xr,v 5'.a'fop7'v '^-/jixi xal xo 
I'oiov xal xo C5u[x^^s|3-/ix6c. 7; xo dva-aXiv osi Xr,'siv , oxi sipvixa); [xsv xo 
20 OTxto; -spl auxoiv sotjXojss xo -j'svo; xal xtjv o'.a<popav xal xo sioo?, si- 
pTiXcb? 60 xal X(Ji>v -poxsiij-svcov so/jXcdjs xa -spl xcov aXXtov 660, xo'j 
xs loi'o'j xal XO'J a'jji.^Sj3-/)xoxoc. , r On 2 eire Dp: om. EFMV XoyixcuTepw; E 3 xo 5' o'-w? — a'ja^£|3r,xo'To; ("22) 

eicias " om. EM (fort, recte) xwv om. D (sed cf. v. 17. 21) 4 post 

otsXct^ov add. 7:5tf,taxGc (xo Tiapiatav V) xtjv eSvocav xou •j-ox£tjj.£vo'j TtpctYu-ctTo; DY 

5 [A£v p: o£ DEMV: om. F otaXapsIv ante XsyExat transponas a'jij.^£^TjXoxa] 

IxpePTjxdta M 6 ic-i DE: i^tjteiv F: iaxi CrjX£tv MVp 7 ttoSev F: to o&ev 

DEMVp 7:porjX&ov D: -poTjX&EV EMV: t;X&ov F: t^X&ev p CrjteTv om. p 

8 xal om. Fp tuarEp] w? p y^^'"^'"' ~^ ^ ^ ^~' '^^'^ superscr. M iv xoT; 

ab9r,T0t;] aia9r|T6Jv E 10 6 dptax. F SieXo^e] oiExa^E E "/.at -£pl E 

xal 8eoX. oe Vp pest i}eoXoyix(Ls iterat w; oxav -spl xuiv ev ahdr^-oli .... 8eo- 

Xoyixd); V 11 -lu om. E C^jTioixev p 11. 12 £v tuj Tiapjx. 6 zXaxcuv 

colloc. F 11 6] xal M 12 saxt DEF: soxt xal M: sjxt oe xal V: eoti U p 

XoYtxoJTEpuj; D otaXa^Eiv ::£pl a'jxwv colloc. EFMVp 12. 13 h tw XoYtxw 

rpdY!J-a-[ E 14 urdxEtv-at D xal] r, E 15 -q (ante ^b^o{) om. D 

16 a'jTuJv TE V TTEpl (post ToO) om. M TTEpl Y^vtov T£ xal £{5«iv E 17 -po3£yu);j 

rpoaE/T; D TO xal colloc. F 18 Ear^ixavE EFMV: ^SrjXtoSE T) : la/jp-T^vE p 

xai (ante xa XotTia) om. F xal (ante to I'diov) om. M 19. 20 to o'-ojs EFVp: 

ouTU); DM 20 xal (post -(hoi) om. V to eI8o? xal ttjv Stacp. colloc. E 

21 xal DEMV: to iiEpl F: TidXiv p Ta zspl twv dXXujv EFMp: xal twv dXXcuv D: 

Tot dXXa V 21. 22 to te loiov xal to -J'japEiSrjxd; V 46 AMMONU IN PORPHTRII ISAGOGEX [Porpli. p. 1,1.')] 

p. 1,15 Kat TO'JTUJV [XOcXlSTCt Ot Ix ToO TrSpl-OtTO'J. 14r 

'0 cpiXocfocpo? llopcpupio;: oux 3ic iotuxov ava-j'si tYjV supsatv X7.l ttjv 31 
oioac»xot/aav , 7.>.Xcx cpr,aiv oxi T(ov rA).ni 6'.7.X7.,3ovt(uv Xci-j'ixwc Tspl autwv 
oi IlcpnrotTrjtixril tjLaXiaTa toIjto to [xspoc ic'/jxpi'jcoCJCfVTO. to os t(ov Osp'.- 
5 Ttair^Tixwv ovoua ix TOfz-j-c/jC -jS-jOvev aitt'ctc. 973IV oti 6 !)sToc IlXaTcov 

£V 'Ax70"/)ai7. |370UU>V i-O'-ElTO Xa? TTpO? TO'JC STaipOUC aUVO'JCit'aC 017. TO 35 

TO aaiaa i-iTT^osiov -oisTv oia Ttov Yuavaai'wv Tipoc '{"J/Tj? s^.Xatx'itv oj? 

-(Otp OCV £/Jj TO OpY7VOV, OUTOJ; X7I -f^ hio'^Zirf. TO'J TS/VITOD 01797'!vET7'. 

xal TO'JTOU /a'piv sXi-^ovTO ricpiT:7T-/)Tixoi. |XST7. "j'O'jv TTjv Tou riXaTiovo; 
10 TsXeuTTjV oieoicavTO ttjv oiaxpip/jV 7.ijto'j ts 'x\piaTOT£).-/)c X7i 6 Esvo- 14^ 
xoaTTj?, x«i 6 [jLsv 'x\p'.5T0T3Xrj? £v A'jxsio) 0£ ZsvoxpaT/jc £v TY)^ 'Axa- 
or.uLi'a. sXrjOVTO oijv 01 asv Toy 'ApiCfTOTsAouc nspiTraT'/jTrxo'i £x Auxsiou, 
01 OS Toij EsvoxpaTOUC ri£p'.7:aTr|T'.xoi ic 'Ax7orj;ji''7r. uaficoov 0£ 01 asv 

TOU 'ApiaTOTsXoUC 7.-£X7J3oV TYjV £X Xr^C £V£pY£t7C £7rtt)V'ja''7V TTjV £X TOU 

15 tokO'j 7.7roX£a7VT£c X7.1 i-/Xr^^r^(j'xv nspi-aTr^Tixoi', ot 6s tou EsvoxpctTOuc 5 

T7)V £X Toij TOTTO'J 77:0/.7J3oVT£C XaC TYjV £X TTp £V£p-j'£t'7C 7.7rO/v£37VT£C ExXr^- 

^•/jC7.v 'Ax70rjiji,7ixo''. £-31 ouv 6 cp'.Xo^ocio; sixsXXs Tiva 'j-oX"/j'Liv sv t"^ 
StSaaxaXia Ij^siv t(ov u-o HXaTcuvoc -apaooMvTOiv IlX7Ta)Vixoc iov xal 

aUTOC. £T:£t07^u£p (JUC /pr^aiaOV SU TOCC 'AplSTOTsXo'JC KaTT^YOpiaC £",'p7.']/£ 
20 TO ^l^XlOV, EITTSV OTl ' 0167'ctO 7r£pl aUTuiv, (i)C 01 -7/.aiol OlEAapOV, X7.1 TOUTCUV 

01 'ApiaxoisXixoi' o'.a tou ei-eiv xal [xaAiaTa oi ix to-j i:£pi-7T0u. lo 2 '0 0£ cptXds. V Tr]v (ante otoaax.) om. V 4 [i-aAtata] [j.gcaAov V toOto 

1^6 [A^pos superscr. F-: toutoiv to ye'^osD: touto to y^'''^' EMV: to ysvos F': tg( -spi toO- 
T(ov p i^TjxptpiuaavTO Dp : i^r^y-p^pojaav EFM: rjxpipwactv Y 4.5 toc ... (jvo'p.axa 

ix TOtotuTYjS ahiaz -^qo^aav^ V 5 tfczclv yap V 6 d/.C(5-(^|j.w E : dxa5oTjij.(a (ubi- 

que) M ETatpo'j;] ETEpo-j; EM^ 7 to om. E -otelv iTrtTTjOEtov colioc. F 

liiuyfjS iXXajj-dnv DFMV: £X?vCt|JitLtv <!fi'jyrii E: e'Xap.t|^tv tt^; '^'J/J/S p 8 civ e/tj DEFM: 

ccdyti V: av s^/ot p toO tej^vc'tou superscr. M owfai'vExoct] cpat'vEtat MV 

9 yoijv Dp: ouv EFV: oe M tou om. E 10 oteos^aTO EFM otaTpiprjv] 

T/oLri'i F auTou D: om. EFMVp te] 6 E: om. V 11 xal 6 p-sv D: 6 

p.£V EMVp: 6 p.Ev ouv F XsuxEtw E (ubique) ttJ DMV: om. EFp 12 ol 

(jiEV TOu] TOU [J.EV E 14 T>jv post ivEpyEiot; transp. E 15. 16 d-oXsaavTs; ttjv 

ixTou T. colioc. EFMVp TOu (ante to-ou) om. E 16 dnio^vEaavTs; V post 

(znoXapovTs; add. i-covujxt'oiv V xal tt^v — STToXsaavTEc] dzduXESav ttjv IvEpysiav xai M 

t7j; om. V 17 "Axao.] dxaSr)[i[axot DFVp: dxa57]p.rjXOi E': dxa8rj[xr/txot E": dxaSorj- 

jj-aixot M 17. 18 iyji-j iv ttj 5to. colioc. E 18 -apaSo8£VTu>v] siprip-Evouv Fp 

xal om. E 19 STTEtor^-Ep to;] xal p Eypad'E] ypd(L£tv p 21 oid tou e^-eiv EMV: 

Ota TouTO eI-e DFp xal om. D 21. 22 post TiEptTidTOU pergit AExa E^al ysvixioTaTa 

yEVTj, ou3ta TTOSov -otov xal Ta dXXa, wv -q [jlev ouai'a 7rpayp.a au&UTrapxTOv, Ta dXXa aup.- 
p£p-/]xo'Ta. d-ooE5oTat ouv Toi ysvEi u-oypacoTJ, y^tis dpp.o'a£t xal toIs OExa. xal p.T) Xiys ~(I>s 
TTj ouai'a dp[j.oa£t xal toT? auij-jBEprjxo'at oia-fo'pot? ouat xaTa to Elvat. o-Ep ydp i-iau[i.pip7]xe 
T?; ouata, tout" eoti to cb; ysvo; e(c eiotj oiaipElaSat Ta utt' auTi^v, to quto xal TOt? d'XXoi; 
G'^ixfji^r^-At. otaipouvTat ydp xal Td dXXa zU Ta ujt' auTa eI'Stj 10; yEv/j. d'XXo toi'vuv ^stI 
axo-Eiv TauTa ib; ouat'av xal aup-pE^rixoTa xal d'XXo to ib; ysvrj yEvr/.coTaTa" xoivov ydp 
£-/ouat TouTO p (cf. p. 34,3sq.) AMMONII IX PORPHYRII ISAGOGEN [Porpli. p. 1,18] 47 

p. 1,18 "Eoixs OS ixr^TS to -'svo? [xr^ts to sToo?. 

EtOTj/OJC tOV axOTTOV X7t TO y^pT^llUOV f'c 73 6 Sl37.70>*j'lX0^ TpOTTOC, 20 

oti Ttov l^otQuTspojv 7.-£/iar&c(i !I-/jTyju,arojv -wv ol a-Xo'j3tipa)v STO/aCs- 

5 aOai, xotl Ttva ra [BaUuispa x^l tCva toc rz-XouaTspot, axoXouflco;;; sttI tyjv 

xot-a asooc otocttJxcfXt'av £ia£[3c(/.3. xai Trpwrov -cpl Yc'vouc oiaXaa^avsi, 

on -pfotr^v -c(av £)^£i to '(svoc Iv -znX; oi~/jpt9[xr^[X£voi; xat oti. -Asiovfov 

SStI ■K£plcXTlXOV SlOtOV. TTpoitOV OS ECTt TO ySVO? Toiv £10«)V xaT' 7.iTi'av. 

xatTOi Tfov -poc -(. ia~i to -j-svoc x7.1 to siooc. a/JJ IjTt Tiva tojv rpo; 25 

10 Tl, £V rn: T7. STSpa TUJV STs'pWV -p£Ci|36T3pa X7l 7LTia X£-'j'0[J,£V , OlOV TOV 
7taT£p7 TO'J UIO'J X7i)o dcVtlpOTTOV aiTtOy cpcitJ.SV X7l -poJTOV, X71T01 7<J.a Y^" 
VtoGpXOJJ.£VOJV X7l 7.XX-/^X«)V OUGTaTlXWV -'l'''^J[J'^'''OJ"'' "t^^'-* ~p''J> "'•■< "(( ~pOC Tt 

laTi • T7. yao ~po; ti czvaYXTj TcpoTcpov ouaia^ £tvaf axo-ouvTS? O'jv tyjv 

TZprjij-clrj'/Vjaoi.V 0U3['7V TtOV ~pOC Tl T^V av rpO'J'f SOfTuisaV £Up(OU.£V Tj /povo) 

15 Tj cp63£t, ixst'vTjV r:p33[5'jT£p7v x7t' aiTir/y Xc'-jOasv. £v youv Tto Tr7Tp!. X7.1 3» 
Toji uito TTpsapuTSpoc £3T'.v -o.zr^o y^povto, xai)o avt)pa)7:o? estiv, o~£p 
auTO'j £3Tiv Y) <jba(y., YjTIs auaTaTtxyj "j'lvsTai tt^c tou uto'j 0'j3iac. oia touto 
O'JV TOV -7T£p7 -p£3|3'jT£pov XsYousv Eiva'. To'j oio!j X71T01 ~rjh; aiXr^Ka 

X£*j'0[J.£V(WV. 6 0£ 7py(0V TO'J C/.py^O'JLiVOU X.al 6 01073x7X0; TOU a7l}r|T0U 

20 x7Ta [xov/jv aixiyy -p£3,3'jT£poi, O'j T(o yjjrmo' toj /povto ^ap Esfl' ots 

X7.1 'J3TS001 EliV w; 7Vl>p(O-0'., '-p"/jal 07] 6 Oc'p/OJV ToGi dp)(0|X£VO'J X7l 6 6'.- 35 
odTAoCkO^ TOO lX7l)"/)T0[». TO atJTO O'JV X7.1 £771 T05 "j'EVO'J^ Xal TOtJ sloOUC. 
TO -j'7.p -j'EVOC X7.1 TO £100^ TOJV "pOC Tl* T'i 0£ TpOC Tl dv7'YX7j 0!J3''7C 
TTOOTcpOV £lV7r TO OS "j'ivOC X7T7. T'/jV OUSiaV -"i-jSEl -pO'J'^S3T/]XSV, 0L> y_pOV(p, 

25 xal aoa-aTixov ^tvETai tt,? 06317; toj eioou;- to -,'dp yivo; t£[xv£T7i si; 

cl'Sr^' I ■ir7.V 0£ T£]J.v6}XSV0V TrpWTOV '■^6331 TO'J Tar(lJ,7T0r X7.1 3'J3T7.TtX0V • OUX- 15'' 3 Ti;] Tt E 4 Twv [J.EV 3a&. p (fort, recte) post drdyia^ai acid. [xiKkti p 

4. 5 axoyotCes&cd DFMp: ctvxe^^sa&at E: a'j[j.ixeTpu)? aToya'Csa&at V 5 toc paiJ'jtspa -/.at 

Ti'va Td ci-^^oJaTcpa D: xd pad'jTcpa xtva te (oe V) xd d-Xo'Jaxtpa EMV: xd d-Xo'jaxepot 
xat xi'vcc xd paS'Jxspa Fp Itti] Trept E' 6 cfaE^cfXXc V -/.at Tipwxov ijiv V 

7 e'yst xd^tv colloc. FMV d-o:pti)[j.ou[j.£voi; E: d7rT,pt!};/£vot; (ij/^ superscr.) M 

10 Xey'^P-ev] Xeycxat E 11 d'vi}p(u-ov scripsi: d'vSptoTiot libri (cf. v. 16) 13 -po- 

xspov Fp: -poxEpct? DEMY (cf. v. 24) post oustot? add. xtvd; Fp 14 o-jat'otv 

scripsi: ottit'av DEFp : aixtctv (sed post x(uv -pf^; xt transp.) M: om. V 15 ixstvrjv 

DMVp: sxstvtov E: t/Mrr^zF /.'x-z akloLV TrpecitS'JXEpccv colloc. EFMVp 15. 16 xw 

raxpt xat xui 'j'iiu D: xw -axpt xcd uiw EFp: xto -axTjp -/.at 'j'to; MV 16 -pi'Ji'JXEpo; 

EFVp: -p£a,3'Jx£pov DM 17 gcjxoO isxtv D : laxtv auxoj EFMV: £3xiv a'jxo p 

:f) om. EM a'Jixctxtx/j] cjaxaat; E 18 Xsyoij-Ev -p£aij'jXcpov colloc. F £tvat 

X£YOjj.£v colloc. E dXXqXoii M 19 oe] Y'^P ^1 20 -pEajS'jxEpav E: -pEa^S'J- 

XEpog V O'J om. D: o'!) x<u ypovo^j om. M "21 stev] stat'v M ^'IM-^ 5"'] ^• 

om. EFMVp 22 ante xoj ei'oo'j? add. i-\ M 23 x6 (ante sloo?) om. MV 

xd] xiuv M 24 -poxcpov D: -poxEpa EVp: zpoxEpcov M: oblitt. F (cf. v. 13) 

25 yi'vExat] £3x1 M 26 x6 x£[j.voij.£vov E -pioxov '.pysst D: xai Txpdixov cfjSEt FV; 

v.C(l rrpwxov 'iJTt; E: xcd '^'j'ti rrproxov M: v.od '.pjiit -poxEpov p 48 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Poiph. p. 1,18] 

oDv £1 7:j:>a)T0v xccroc tY;v ooctt'otv to *,'£vo? tou Ei'oour, Ta os Trpcoxa xaxa 15^ 
TYjv ou3;'av kov -[>oc ti xar' aiTtav rpoiTa* TtpsajSuTSpov apa xo ^evo; xou 
stoouc, xott £tx6xa>? otuxo irpoxaxxei xaiv Xm-iov. xauxifj "ptJV -/ott tj cpuori^ 
£v x-^ ",'£V£(3£t x"^ xaS£i x£^p-/;xai* TrapaXapoiicfa v^p xo aripfxa irpuixov 6 
5 jxsv Co>07:oi£t auxo xotl ^J^ujroT, Eixa TrpotoOaa (zr3i)7j3iv Traoots^ousa ttoisi 
Ctj>ov, £Txc( i>ujj.ov xal iriOutxiGtv ttoici aXoyov C«>^v, clxct xsXo; xov 
Xo^ov Trapots/OLicra kOisT avi)p(o-ov. (Scjxe ib? jjlev ouat'oi irpoiiTzap/ii xa 
Y£V7] xtov sfowv, u)? OS Y£V7] xotl £107] suvj^piax/jXEv (zXXt^Xoi; xai auvotvai- 
pEixar xTjC -j'7.p -poc aXXr^Xa auxtov ayiano^ ovoactxa Icixi xo 7370; xal 

10 TO eiSoc. 

"A^iov 6i C"'/""')3on, oia xt TTSpl too ysvo'j; oi6a3Xfov itxvi^sf^Tj xoti xou 
sloou;, xal [XT] xotl xTp O'.cz'iopa? xoti xuJv aXXcov. cp7.1j.sv o'Jv oxi xo ys- 10 
vo? xal xo sTooc Kpoc ~i £3X1, xailaTTSp SLpr^xaixsv, (xal yap xo siooc ys- 
vous iaxlv £iooc xal xo ^svo; sioous scjxl ^svoc). xal ota xo'jxo sixoxoj; 

15 £u,v/)(Ji}/j xou sloouc au-a xm "jsvsr sv "jOtp x^ xwv rpo^ xi oioaaxaXt'a 
dva'yxirj iracja xov Tispl {)ax£pou xouxodv o'.oaaxovxa, xailo -06; t( isxi, 
xal xou XoiTtou [jivyjsBrjvai. 
' Kavovi 0' ivxau^a 'ApiaxoxsXtxa) xs'/prjxai 6 [Topcpupio?. laxi Oi 6 lo 

xavu>v ouxo;' SsT xov fiiXXovxa Troir,3a3i)ai 7:£pi xtvo? SioajxaXtav 6tj.U)v6- 

20 uou, xoux' £3xiv £1 uTco XOU auxou ovotxaxoc cJTjjxai'vovxai iroXXa', SieXsiv izpui- 

xov xa UTTO xou 6v6[xaxo>j -oXXa 3r|ixaiv6a£va, £!&' ouxto; eitteiv -spl ttoiou 

X(ov 3rjpLaiv6ij.£V(ov xT|V oioasxaXtav TtoiEixai' t; "(ap oixcovufxta £iu)i)£v d<5a- 

C5£iav xal TiXa'vTjV -yswav xou [xsv oioaoxovxo; STtl aXXou ar^ii-aivoixevou 

) xouxo TO ovo[j.a Xatx^a'vovxo?, xou os oioaaxojxsvou Itt' aXXou. ofov ei.' xi; 20 

25 irepl xou daxpoiou xuvoc oioa'axstv pouX6[x£vo? ei'ttoi ' 6 xuu>v xaujxaxa 1 irptuTOv] Trpdxepov p toO eiSo'J? om. M Trptuxa] TipoTEpa p 1. 2 xazi ttjv 

o^siav Tipuixa colloc. E 2 post aJxt'av add. xaBo efaiv attiot xuiv Tipo; 3. Xeyovxai D 

7:pu>-a] TrpoTEpa p 3 XoiruJv D : otXXcov EFMVp -26x7] — fj cpiai;] xautr] youv 

TTJ cp6a£i xai in ras. X fere litt. E -(O'j^] yap MV" 4 TpoiTOv] TtpdJTot p 

5 J^'J/ol] ^ptJ^u'/oi p xal aic&rjaiv FMp 6 xo !l.(uo\ Ep C(i>''^v — zoul 

om. M xcct om. E ante ttoui add. xal EFVp: om. D x^Xo? DFV: xe- 

Xctov Ep 7 xov d'Spiurov Ep ouatat scrips! : obaia libri 8 5e xal y^vrj F 

9. 10 xd YEVTj xal xd eiot] EV 11 ^[jLVT]a&7) post eioo'jj transp. EFMV xal 

(ante xoO eI'So'j?) om. p xal (post ptTj) D: om. EFMVp 12 xal (ante xuiv dXXujv) 

DF: -fj EMVp U eixo'xto; post ysvEi (15) transp. D: om. E 16 Tidaa DEMV: 

Ttdvxa Fp xov om. DV xo'jxtov] xouxov V 17 (jLvrjCi&Tjvai] p.£[j.v^a&ai M 

18 xavo'vt 8' ^vx. 'Aptax.] cf. Top. A 18 p. 108al8. Z 2 p. 139bl9sq. 19. 20 fJisX- 

Xovx'a TTspt xivo; 5i5a'axEtv 6[x(uv'jfj.o'j M 19 5i5aaxaXtav uEpi xivo? colloc. Ep 

6p.(uvu[j:{ai E 20 ti om. EMV utto xui auxui (5vo'p.ax[ Ep arjp.afvovxat 

TToXXa D: a7][j.a{vovxa E: TioXXd OT^fiaivovxai F: TioXXd aT;p.a(vovxoj MV: TroXXd (jr|(j.atvE- 
xat p oieXeIv] StaipEtv E 20. 21 -puJxov] Trpo'xEpov EV 21. 22 tto^ou 

arj|j.aivo[j.£vou V 22. 23 post dad'fEtav add. Tzoisla&ai expunxit E 23 ante xou 

add. xal E 24 xo dvop.a xo5xo colloc. EFMVp ante Xap.^. add. oiodaxovxo; 

xal Ep 8ioaaxo[jL^vo'j ok colloc. EFMV ei xt; om. E 25 xou om. E 

eiTTT; EV AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGKN [Porpli. p. 1,18] 49 

siiai Tov AOYOV -Xav/jv sij-Troir^ast xco axpootT-^j • osi otjv Trporspov aTrotpi!)- 
[j.r^(ja|j.£Vov Ta ar^aaivotxava tou xuvoc, ott 6 jxsv aaTptoo? eaxiv 6 os yzo- 
actToc 6 OS OaXa'ttio? 6 os ©tXoaocpoc, stTrsTv oti TTcpi xou datptooo TtoioLJ- 
5 u-cti tov Xoyov. Touxo oOv cp'.Xo(jocp(oc -otojv o FIopcpupio; 7.7rapif)jj.ErT7.'. xy. 25 
ar^fionvoasva to5 ^^^'J'^? ''-^•'- S'/^Xoi zcpl t:o!.'o'j auxuiv o Xoyo;. ]i. 1,18 "Eoixs OS \ir^-t xo '^ivn: av^xs xo siooc arXwc Xs-j'saBa'.. 

To i'otxsv ou/ ojc sv3oiaC«>v Xs-j'st, 7.XX' avxl xou cpaivsxai. xo ok 
(ZTrXu); xzxfjayvl}; Xs^sxai' a'/jixai'vct y^P "^^ xaOoXou, w? cpatjiv oi py^xops; 

10'x7l 7.-XfTK StTTSlV ' OtVxl XoGi ' X7.l}oXo'J cl-SlV ' , X7.1 XO XUptOJC, tb?; 0X7V 

siVfi 'ApiaxoxsX'/)c ' r; 7.TrXa)c '(ivzai; ' xotjx' saxiv •?) x'jp!'7. xal xo ;x7X"/)v 
X7t avsu xivo> X6"j'0'j, ojc oxav sitl(o[j.£V 'a-Xoic 7.uxov x6-xsi' 7.vxl xou 
fjLax/)V. ar^aatvci os xal xo |xov7/«)c, (b; oxav -ap' EupiTttoTj Xsy/jxai 

7.~Xou? 6 uuilos ""/); 7.Xr|9si7c scpu. so 

15 vtjv OS avxl xou [lovayjh: xsTxar Xsysi '[ap oxi 'fai'vsx7'. [J-r^ts xo ",'svo; 
jxTjXs xo siooc [xr^xs X7. XoiTua [xova/wc Xsyoixsva. p. 1,18 Fsvoc 77.p Xs'j'^'ai X7.1 t; xivwv syovxoiv ttco; Trpo; sv xi. 

npuixov cirjixaivojj.svov xou -^j-svouc (pr^aL xouxo os saxi, xa&' o ouo a/i- 

asic XaaPavsi, TrXryOouc Trpo? ttXt^Uo, X7t -X"/)i)ouc rooc £V7. owv xwv 

20 'HpaxX£i5u)v -ixpo; 'HpaxXsa, xaBo s? sxst'vou Xs'i'ovxai iytiv xo ysvoc, xal 35 

auxwv xouxtov Tipo; aXXv^Xou^, x7t)o aXXr^Xoi? Xs^jOvxat Osiot xal avs'j^iol 

Tj OTifoaouv aXX(os. to 6s ttojc TrpoasU-/;x£v xaXojc' aXXw -j-ap aXX-/; saxat I oiGtxptvEtat V v.'jvoj] T(Tjv ar^ijiatvotjivtov V 2 ifArotT^ast DFMp: s;j-c[trp]: l;j.-otrj- 
301 V 2. o dTro(ptt}[xr|aa[j.£vov DFMV: ov ex o; vel ex a oorr. E: d-aptSp/Zjaaayat p 

3 o-t DMV: xoti Y'^P (sod xal superscr.) Ep: y^P t' ^'^'^'"^ ante 6 jjiv traiisp. M 

3. 4 post ycpaaTo; add. iaxtv V 4 6 cs cptXdao'fo;] xov os cpiXoaocpov p 

Toii om. E 5 Tiotuiv initio versus iter. D G auxdiv MVp: autw DF: ccj- 

Toii E 8 post Eotxev add. arjjxaivEt xpfa* xo oaotol to -psTiit xal to '-patvETat to oe 

EotxEv D Xeyei] Et'pTjXE D dXX'] TOUTO ydp ocGTaCovTo; iaxi Xoytaaoj to cfcEtv 

Eor/Ev D i) u)? ccaatv] wartEp D 10 eiirEiv (alterum) om. M 

II si'TTot M 6 om. E 'Aptar.] of. Pbys. E p. 225 a 14 sq. Metaph. K 
p. 10671^28 sq. x'jpt'a] xuptto; MV 12 w; oTav ci-(op.£v D: oti EFMV: w; 
TO p 12. 13 dvTt TOO p.atTj-; om. EFMVp (tort, recte) 13 p-ovayd);] p-ovouEpuJ; 
D (sed cf. V. 1,')) -ap' EyptTttorj XsyETat (sic) D: E'i,'-tu[j.Ev EFMVp (rf. Euripid. 
Phoen. 472) 1.3 AsyEt] X^ysTat M 15. IG eIoo; [x/jte to ysvo; coUoc. p 
p.ovay_(.u? AEyop-Eva] [j.ovo(j.Epu); XEyEc9at D 17 xod om. D 18 cpYjOi to\j ysvo'j; 
colloc. EFMVp Se om. M 19 -XtjHou? (utrobique) p: -XtjSo; codd. 

£va] e'v F 19. 2(1 Twv 'llpaxX.] tov 'HpaX^oy; M 20 XEyETat M 22 xaXdi; 

-poa^tfriXE colloc. EFMVp aXXr^ yao cIDm EFMVp ESTat] laxl EV 

Comment. Arist. IV 3. Ammonius in Porph. Isag. -i 50 AMMON'II IN POHPllVRII ISAGOGEN [Porph. p. 1.20. 2-2] 

a/eai^ t(ov ij-o ~o auio "jSvoc ovttuv r^ -,7zr^ Usioi staiv ofX/.^t otX/.cjv Tj 151- p. 1,20 K7.i>' ar^ixaivouEVjV to 'H paxAstotuv Xs-jSTOtt -svor. 15^ 

T(t) -j'OtO SlTtSlV 'Hfy7./.X£'.0(T)V yCOpl^Sl V.'JTO'JC TtOV (X)J.('JV *'-'•""'■' oToV 

5 T«vTaXi6tt»v xc.t Ttov aA/v(ov. p. 1.20 'Iv/. "^/? '"^■'■p' £voc a/saso)?, Xsyo) oyj to'j 'HpaxXiouc. 

Kct()o ~d/M o6o ayiazt.:: ?v7.[xJj7!vovtai svoc rpo; Iv7, aitt'ou 7.7.I 71- 

T'.7T0!J, oTciV TO'J 'HpaxXsOU? "pOC TIV7 "(JuV 'Hp7xXclOa)V (^tn'o'J (JL£V OVTOC 

Tou 'HpaxXsou? aiTia-oOi os tou 7.-' ixstvou), t^ tt^c Traxptooc x7.1 to'j sv 
10 czuf^ Tf»7CisvT'V?, xat}6 As-j'oij-cv ri/v7'Tcova txsv 'AUr^vaiov to 7£V0C llivootpov 

OS Brj^aiOV. 13TS0V os OTI Y; (J/E(3'C /.3"j'ST7l r, X7T7. ~S"/V-/jV (iJC TO'J O'.oa- 

sxaXou TTOo; tov [xai}'/jTr,v yj x7Ta t'j/"/;v (u; to'j oscjtoto'j upoc tov oou- 

XOV Tj X7T7. Kp07l'pS3lV WC TO'J CplXoU "pOC TOV CplXoV 7^ XaTOC '.SUJIV Ui? 

ToO K7.T00C TTOoc TOV tj'.ov " 7] o'Jv Ttov sip'/jusvtov a/sstc <p6asi ISTt'. 15 p. 1,22 K7T7. 7.~0T0UyiV TYjV 7.~0 T (0 V OcXXfOV *oVU)V. 

'I'JTSOV Y^p ''^~- '^■^ T/)[X7.VTlX7l CiCUVal X7t T7. 0V0U.7T7 =[a>l)7ai /(JUpl^SlV 

Ta 7:o7!Ytx7Ta ctTt' aX/.r^/vOjv • X7l ^ap r^ cp'jaic sTtsvor^cis toos ti avOpcoirov 
xaXsTaDai /^ xuva Tj oXko ti, iva oia toutou dr^jyoi^iTf^ £X7.(3T7 die' dXXr^- 

MOV. X7.1 ix7'aT-/) TOJV T£/Va)V lb? [xlXXoUSCZ TI XWlVOTSpOV X7l QiVOTrpcTTS; 
20 T7p7. T7C aXX7C OlodaxSlV TS/V7C TOTC OlXit'oiC Op",'7'vOlC 0V0(X7T7 STTlTl'l/T^atV, 15 1 to] tu)v F' ovTtov ante utto traiisp. V aXXiov] lu/Xon D 2 Tuiv 

Toij ToiO'JTO'J EF: xuiv TOto'JTiov D: Tuiv toiooto'j MVp a'j[j.7:/.r,pioTi7.uJv DFM: 

a'jp.7t).Tjpu)aotTr/.iov Ep : au,u.Ti>.T|pcuTt7.ov V 3 >iY£TC(t to f^paxX. colloc. F xo xdiv 

YjpaxX. p 4 Tu>J xo Ep 'HpocxX.] YipaxXEO'jc M aixou?] a'jxo p 5 OsXo- 

TTioujv TavxccXtSaJv AtotxtSuiv 'EpEy&etSaiv xcti xiuv "//.Xcov o^ravxiov I) (j ^/.] xal p 

Kilu} OTj Dp: OTjXov oy] E: o^Xov oe MV r^pcc/./io? codd. 7 KaJJo — 'fuaet laxi 

(v. 14) lemmate XeyExai oe xal i'XXio; x. x. I. (Propli. p. 23) auteposilo post r.pdyit.ax'x 
(p. 51,7) transposuit ed. Aid. (Venet. 1546); sed verba fsxeov (v. 11) — cfjsEi laxi ad lemma 
iv. XT]i d'f. £v6; a/£a£io; pertinere videntur; cetera xcif^o — Sfj^atov illo lemmate addito 
transponas 8 TipaxXso; DF 9 r^pax/io; DEF 10 tov TrXctTuiva M [j.£v om. 

EMV TO '(i^o^ d&Tjvatov colloc. EMV 11 oi (alteruni) cm. M q om. E 

post 5/£ii; add. xctxa xea^apa; xpozou; p XeyeTott post zi/yr^\ transp. M 12 xov 

(aute p.ai)TjTrjv) om. DEM xaxd xr^v t6/t)v M 13 to? cpt'Xoo Tipo; tct'Xov V 

14 cf'jaei DFp: cp'jai; MV: om. E 15 post yEviLv add. XcxXrjasvo'J M: xexXr,- 

;j.£vr,v p IG yap] Sep yiopt'Ceiv] diio/wpt'Cetv MV 17 xal yip— aXXr^Xcov (18. 19) 

om. E X7.1 ydp xat FM 18 r^ (ante d'XXo)] xai M xo'jxo-j] xouxcuv p 

k'xctaxa scrip^i : r/.c<:;Tov lilivi 19 post xctt (prius) add. yap Dp |ji£XXo'J!J7] E 

20 oioa3X£tv ante rapa transp. E: post x£/_va; FMVp oixe(oi;] (ot'oi; ]SI AMMONIl IN PORPHYRir ISAfiOrTEN [I'oipli. p. 1,22. 2,5] 51 

xprj'(ovojv cuprjxoTcC oTov to !X£v i3c(? £)^&v xa; tpsi; TrXsupa? to os xa? 
ouo [jLOvov TO OS xa? xpstc 7.vt'aouc, oixsioi? ovoaacJiv Xc/p/jU-svoi xo fjisv 
iba? l)^ov X7.C xpcTc -'kturA: Ix-xXscr^v torouXsupov, xo os xa; 060 aovov 
5 i3C(c icjocjxsXs? xo OS xac xpsTc avt'ao'j? axotXr^vov, jSouAoixsvoi 017. xoiv ovo- 
ixotxojv cxctaxov xouxtov or^Xcoaoti, O'jxok apa X7. ovoactxa 37ju.a''vsi xa 20 
-payixaxa. p. 2,5 lo'jxo OS soixs Tipo/sipov sivai xo a-/]a7.ivou3vov. 

'Aaa'fsic(v xiva sirotr^asv 6 <piX6ao<poc atxsatoc stc xo Trpwxov ayju,7.ivo- 

10 [i-svov xou Y^vo'jc sTcsXOcbv xal ijltj sirta'/jij."/]va[j.svoc auxo xouxo* oicpsiXs ^o^o 

oiopta73i}a!. Tcspl ttoiou a"/]aaivou.svou xoGi ",'svou; oiaAs^sxai. oxt "j'ap tzbcA 

TOO TTpOXSpOU 7:0!.£lX7.l XOV XoY'JV X7.1 00 TTSpl XoO TTpoas/OjC TjIX^V £tO"/)IX£VO'J, 

o/jAoi X7. 'jK00sqiJi7.x7 7. xiOr^si * '-p'/jOfl "j'ap oxi xo5xo xo a"/)a7ivotxsvov XOU 25 

"j-SVOUC TTpOyS'.pOV SOIXSV TifxTv SX XTj? auV/j&Sl7C sTvai X7t YVdJplUOJXSpOV. 

15 TTpoystpov OS x-(] auvrji}s''a Xs^si srjij-aivotxsvov X7;v 7/f' svoc stc noWoh; 
X7t 7.-0 -koXXojv si; k/.?,Uo? a/saiv. 

"Ac'.ov OS a-opTJaat, ota xt' xouxo -po/sipov si-s, xal txY) xr^v xo'j svo; 

TTpO; SV7 5/S31V XOUXO "((Zp TTpOXSpOV oloSV Yj Cp'J3lC' SV7 *j'7.p £C £v6? 

Ttpuixov TTOisT, xat ouxdj? TToXXou? SX TToXXoiv. IpoufjLSV o5v Trpoc xouxo, 
20 0X1 xo [X£V osuxspov ar/jj.7iv6(x£vov XOU "ysvouc, o saxiv toe irpo? v)[J-a? osu- 30 
xspov, x^ cpussi Tupfoxov S3XIV (7.-0 "/ap xo'j 'HpaxAsou; Trpoxspoy sF? yi- 
vsxoti, sT^' ouxa>g xo ttXt^Ooc), xo 6s Trpcoxov ar^jxaivou-svov x"^ cpu3si £3xi 
osuxepov^ xal xo xi^ '^ussi Ss'jxspov y^ixTv -poixov. xal xa>)oXotj X7. x'^ 1 aacpavt'aott KMVp xii ot yawiJiTpott FMVp 1. 2 auptoxovxat roA/.o:; citacp. xpty. E: 

eupTjxdxc? zoXXdc 0. xp. MV 3. 4 (j.ova; (iitroliiqiie) AI o ovoiAotatv oixzion coUoc. 

Ep x£/pTj[i.£vot D: y.£/pTjVTC(t EFMp : xeypr^vxcd v.ott V 4 dxciXcOEv (compend.) D 

5 axaXivov V (> xot ovoa. 'jJ/jj..] arj[jio([vop.£va p] avjfxatvo'jst FVp 8 ante 

e'oi7.£ add. vMi ¥ : superscr. M 9 ante daa^jEtav add. to Ttpo^^eipov to zpcoxov arj[j.ai- 

v£t, Izeto-)] TO £TO[|Aov (sic) '/at lyyj; yjiaTv urrctpyov TipioTov Igti, to 8' uaTepov zpo/^Eipov o'J- 

OETTOTE iOTt. 7.0(Ta "pcOTOV OyV arj[J.aivdp.£VOV ^(JTt ToQtO D rpcOTOv] TtpOTEpOV MV 

10 ^-£a9wv Dp: [j.£T£Ar>u)v EFMV ,u.)] om. F 11 otaXEyETai D: XEyExatEF: Xiyzi 

Mp: X^yotTO V 12 toO (pruis) om. p o'j om. V stpr^pi. rj[Atv coUoc. V 

13 7:apaoE(Y;j.c(TC( M ydp] youv V 14 lotv.E Tipd/Etpov thai /(IJ.Tv iv. xr^ 

auvTjl}. E 15 -pd'/Ecpov] TTpoTEpov D XsyEt DEFp : AEyco M: ^iyETCft V t/jv 

suppl. in mrg. P] : /^ V 15. 16 zh tioXXo'j; xal dizo TioXXuiv sj? ttXt^&o; D : -tuv ttoX- 

Xuiv r, e(? -oXXoi EFMV: Tuiv -oWiL'i rj zk tou; ttoXXo'j; p 17 a^iov — a-/^3tv (18) 

om. M TOUTO DF: touto to rupwTOv droooSEv fiyoi E: to zpioTOv aTroSoifEv ysvo; 

toOto V: TO TipwTOv dTTOoo^Ev ysvo; p 18 post a/saiv add. Xsyw ot] to OE-jTEpov 

EVp 19 roXXov);] TioXXa M 21 t-^ oixi. EM irpoTEpov] TrpwTOv F 

22 tW] -/.7i E TO -X7,i}o;] roXXof E post t:^ cp'jasi add. ii<xlv Mp: ante ttj 

9'jaEt V 23 ante xal to snppleveris to yap ty; '-p'iaEt TtpwTOv yj[j.tv iaTt SEUTEpov, sed 

raalim -/.at to — -pioTov eicere -/.at (ante TcaHdXo'j) superscr. M tt] (altenun) 

om. M 52 AM.MONII IN POHI'IIYRII ISAGOGKN [Porph. p. 2,5] 

cp'jGst TTpwTa TjtxTv ucrtspoc Stat, -A ok --(j cpu^si osyTSpa yjixiv TrpcTjxot, oiov 15v 
cpuctst TtpoTspov y; uXr^ xcti to siooc, STTSiTa xa -saaapa (JToi/cT'-y, sixa aap- 
y.iC xctl oSTsa xctl xa Xoi~a xtov 6[j.oio]jL£pa)v, sixct avi>p(o-or. -/.c.l T| jjlsv 35 
^'ja'.c ouT(o? ocko xaiv otvtoxipoj £kI x7. Ocuxspa cpsp£X7.i, rjUiic 0£ (jjc rxxs 
5 xotxcuxotpa [Baivovxe? xai uirxia pXsTrovxs? xott diro xaiv TrpoasysaxEpcuv k-rzi 
xa Tioppo) xal airo xtov ivuXoxsptov lirl X7. oc'uXa PouXojj-svoi I lp}(£a{)oti IG"" 
TiOtoxov [j-lv "I'lvwaxofxev xov av!>pco-ov, stxa oxi au^xsixai £c oaxscuv xat 
aaoxojv, £1X7 oxi auyxEixai x70X7 £x xa>v xcaaaptov axoiy£uov, £Tx7. oxi 

X7tJX7 £^ SXr^C X7l £(,00U?. (oaX£ XOt X'^ Cpua£t :TpOT£pa X:(] *,'Va)(5£l Tjjioiv 
10 U3X£p7 7l'vOVX7'. X7.1 X7. X^^j CpUCJEl uaX£p7 7)[X«)V X-(^ -,'Va)Gi£t TTpOXEpa- a7'f£- 
aX£pOV O'JV XO -proXOV, 7.a7'f£GiX£pOV 0£ XO 0£6x£pOV. 017. XO'JXO XT^V TTEpl 5 
7UXU)V Ot07aX7Xl7V fjG'xoj TTpOEyE'-p-'aaxr/ O [lopcpUptOC (OEI 'I'ap EX X(OV (57- 

cp£ax£p(ov rjarv TroiEiaUai xr^v rAOn.O'/.ri.yJ.ay). X7l oxi xo Traprz xoic cpiXoaoipoi^ 

"j'EVOC, T:£pl OU Xo"|'Os, £01X£ XOIC ct'pT^lXEVOtC -^'EVEaiV 6;A0l0Tr^T7' X£ XIV7 

15 Tcpoc xauxa e/ei. 

"A^lOV OE 7-0py)a7l. Ol' r^V 7lXt7V OVXtOV X7l EXEpCOV (j-/j[X7tV0iJL£V(OV 

xou "j'EVOu? ao-hq xaux7. fxovov 77ryjpii)jxrja7xo. oxi oe e'cjxi X7i sxEpa cryj- 
ix7iv6[X£V7, o/jXov evxeuiIev ^ap Ukdxmv '(ivq eAe^e xou ovxo; ou^Jiav lO 
xauxoxTjxa £X£p6xrjX7 xivr^aiv X7i axaaiv. xauxa xot'vuv oux dTTr^pif>[xr,c>7xo, 

20 STretOT] TTpOEXElXO aUXlp, X7l)(bc T:pO£ar|[X7V£, TTEpl Xuiv 'ApiaXOXEAEl 00- 

xo6vxtt)V Ypd«|i7i. cpai'vExai 0£ X7i 6 'ApiaxoxEXr^c auxoc yEvo?; xakSiv ev 
-fi <I>uaix"(j XTjv £xdafx-(] T£5(vrj uitoxEiixEvr^v uX'/jv, (u? ev xexxovix";^ xa ^uXa 
xat £v iaxpix"(i xd dv&pw-iva aioixaxa xai ev xoi? cpuaixoic an-aai xr)v 1 TTpuixot (utrobiqiie)] rpoTspa E uaxspa] Ss'jxspa p (fort, recte) zlai D: bra'p- 

'/£i E: uTTctpyo'jat FV: ^axt p: om. M '2 xr^ cpuasi M T^poTEpov DEM: Trpox^pa 

FV: Trpco-ov p tha D: zTztnci EFMVp 3 -/.c(i (post aapxes) om, D 

oOTia EFp: istdi: D: i'szd MV (cf. v. 7) ojj.'jaov p-Epibv M 4 dtvwTspiov Fp 

^TTt DV: ef; EF'Mp 5 xaxcoxctpa j^atvovxe; D: x7.xiox£p(o (pviiuitiis vcap in exitu 

versus, ex quo rn.^ coit. xaxcoxspio) ^ai'vovxES xaxoj E: xaxioxepa j^at'vovxs; F": xdpa xctxo) 
pCKivovxs; M: xoixioxspa vs'jovxi; Vp xai (post Paetiovxe?) om. F 6 Tio'ppio DE: 

TToppwxcpa F^Mp : -oppwxepco V evyXcoxEptov D'E i'uXa DEF": d'jXoxEpot MVp 

k'py£ai}c(t D: ^ravEpyea^at EF^MV: avEpysaSat p 7 6'xt] oj? V xai Ig daxEwv M 

8 elxa D: I'TiEixa F^F'MYp oxt auyxEtxai — ctxot om. V auy^^Eixai post xEaaa'piov 

transp. E: om. FMp 9 x^ 'i^diati oiu. ¥ 9. 10 i?)p.(juv (utrobique)] t^iaiv p 

10 Yi'vovxoct DEp: yi'vExat FMV xrj yvioGEi y^p-uiv colloc. M -poxEpa] TipuJxa M 

12 auxwv] ot'jxou M 13 r;p-tvj ir^jjia? p TTOiEla&at] -oifjacd p 13. l.i xal oxt — 

E-/EI eioias 13. 14 x6 y^vo; x6 ti. x. cptX. MV Tiapd] TiEpi D e'oixe Tispl o\> 6 X. 

colloc. V xcuv EtpT|[j.^vwv Y^vsaiv V 6p.otoxY]xa xe D: xal oi/otoxr^xa EFMVp 

16 aTtoprjaat] ^rjXTjaai F^M xal Ix. dvxcov colloc. V 17 xaiJxa p.&v&v DEV: xauxa 

pidvaFM: [xovo; xauxa p 18 Y^''^] Y^"^*^*^ ^'- Y^'^^'^''^ M; haec genera apud Plat, non 

inveni EAsyE -(ivri colloc. V 19 xai om. MV xotvuv DMV: ouv E: viiv F': 

GUV vjv p 20 dTTEiSrj xot'v'jv V a'jxirj xaSio?] xaDu)? auxo? M rrEpi xcov] xa 

MV xcuv xiij aptax. Mp 21. 22 ooxo'jvxtov] ooxouvxcov TiEpi xo'jxcov M: 6oxo\ivxa -spi 

xo'jxiov V 21 YP^'^^^'' K 6 dptix. auxos D: aixo? 6 dpiax. Ep: 6 aoxo; dpiax. 

F: dpiar. MV 21. 22 h xf; (DuatxTJ] cf. A G p. 189^11 sq. ^v Exa'axr^ p 

IT] xExxovtxrj MVp 28 xfj (axptx^ Vp AMMONII IN POKPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 2,o. 10] 53 

-pfOTr^V rjXrjV 7.XX' O'J ~pO/E'.T7.l TCO nO[J'f'JpUl) ITSpl TO'JttOV (p'J3'.X<0C £1- Ifir 
TiSrv, 7.),?.7. -p£-oyTa)C --(j Ar>YlX(j Kp7.YiX7.t3''7.. 15 p. 2,10 "AaXojc Sk -aXiv "I'EVoc Xsy-'^'^--- ';^ UTroxacfCiSTat x6 si^oc, 
X7. i>' otJLOtOTr^Ta i'afoc to'jtojv stprjjxsvov. 

5 TptTOV dirapiiljisiTai a-/)[x7ivrj[iiVov to'j -^svouc, Trspl ou X7.1 ~oT^ 91X0- 

cocpoi; 6 Xo-j-oj. 6[j.oirjxr^Ta os TIV7 iyzK ttooc t7. irpo aoxoo- (oairsp yap 
TO TiOWTOV ar](xatvopLSVov t^'j ysvo'jc O'jo T'.vac i'yst ':i/iat\;, Tr,v -oX/.wv 

TTpO? i'va X7I TY]V aUTtOV TtpOC 7U"0'J?, CitJTtO ~7. c'.'or^ Ci/£(JlV Xal rcpo; TO 20 

yivo? X7t TTpo; ciXkr^ka £/si. "v'Xiv wSTicp to osuTspov a'/jjxaivojxsvov T/i(jv^ 
10 £/ci evoc Tcpo; sva xal tyjv tou aiTi'ou xat tou otiTia-oO, oG'toj x7.t touto 
aysaiv iyzi svoc ttooc £V7. oTov tou C^wo'j ttooc avi)p(o-ov. aiTictToO Tipo? 
aiTiov. t'aa)c pisv ouv 01 ovou,7.toi)st71 -puJTOi Ta.; oia'^opouc twv dv&po)- 
TTcov "/svsss'c Staxpivai pouXo'xsvoi iyAKzayy to [XiV 'Hp^xXsiooiv "j'ivoc to 
8s AiaxiSwv TO 03 [k/,OKio(T)v, sli)' uaTSoov 01 cpdoso'^oi x7T7. utixr^atv 26 

15 TT^V TOUTWV Ta 7:7.p' aUToTc "ti)V0[X7a7.V -j'^Vy^' WC ",'7.p 'Hp7xX£'.0(T)V -j'-'-"^? ''^^ 

ic 'HpaxXsou; Ysvofxsvot, O'jtoj or; A£Y3T71 X7t to l^toov -svoc* tcov yap 

[J.cplXO)V '^(pajV, CfvUpOJ-O'J X'JVOC TtTkOU X7l TOJV dfXXwV, -j'^VOC X£Y£T7l TO 

(ZTrXto; ^ipov. -oXX7!xu ok 01 cpiXosocpoi S'joov -poTSpov Ta -ocp' 7utoi; 

'[EVYj, Sl&' USTopOV £-rjTVO[X£VOt Ot 0V0a7T0ij£T7l X7T7. lJ.llJbrjCi'.V TO'JXfOV TOC 

20 £v T"(j G'Jv/jOsia TOJV avUpt'jTTtuv 7£V"/j (ijvojxaaav' o'jv7.tov *,'^-r> kxaTspov 

£7:iV0£rV. £T:£1 OUV daCpt'^oXoV 0~drjyz>. ToOtO, £!,'t£ 01 (ptXoSOCpOl £UpOV TTjV 30 
dp/TjV TTp TOtaUTYj? 0V0iX7(3l7C £rT£ Ot OVOaaToiloTat, Old TO'JTO I'so); ci-£V 

d[i.(pipdXX(i)v xott auToc. 1 -pwTTjV om. V 1. 2 eiTTcIv DMV: -j/.o-ia EFp 2 -r^ TrpayiJ-a-cta 7'q Isj- 

ytxYj F 4 cipTjixeviov DE 5 aute -pitov add. zWf{/MK xa^ otjiotoTTj-ct -/aXu); 

7:poae9rjX£ to law?, IttcIoy] o'jx i'a[j.£v otxpuSibs ttoTov cX tioio'j cip/^-oet y^'"'^? D 6 "po; 

om. M 7 T7]v Ep : twv DFMV 8 tt^v EFMVp: twv D xoti Ti ei'or; p 

xal (ante rpo; to yevo?)] to? M e'/ei ante a-/£3iv (8) transp. E: post s/satv Mp: lyo'jat 

(post ayeatv) V -aXiv xotl waTrsp V 10 xai t/jv — eva (11) om. E xa't 

(ante ty^v) om. Mp (lecte) toO (ante citTtofto'j) om. MVp (fort, lecte) 11 l/st 

a/eatv colloc. V tov avitp. (sed tov eras.) D ante aixtaxou add. y.aiMp; oXz. 

-pos aixtov eieias 12 vo[AO>l£Tat M': ovo;j.oi}£Tat M- 14 -cXoKtooJv to oe ai- 

a/tSoiv colloc. V 14. 15 xard x/jv xo'Jxiov [j.iij.T,atv p 14 post [j.t,arjaiv add. 

p.£v F 15 ojvojj.oeaav y^''''^ "^ "• ccjxof? colloc. E w; yotp] waTiep V 16 d?] 

dx TO'J V yivo[j.£vo[ V or; om. MV 17 i'-nou y.'jvo? colloc. M aXXtov 

DE: Xot-wv FMVp post ydvo; add. cJXtjDio? V 18 £'jpov -poxepov DFp: -poT£pa 

£5pov E: -pcoxov E'jpov M: TrpoxEpov j'jpov Y aOxof;] koc'jxoi; Mp 19 dTTiyivo'- 

p.£vot M 19. 22 vop.ot)£xat M 20 £v om. F wvoij.aao(v y£vrj colloc. V 

21 £;:tvo£tv DM: 'j-ovo£tv EFYp xoOxo 'j-ctpyEt colloc. E 22 xT|; ovop.aata; Tf^; 

xoia'ixr,; D ovoaaxovliat'ct; V eIzev I'auj; coUoc. V 54 AMMONII IN PORIMIYHII ISAGOGEN [Poiph. p. 2,14. 15] p. 2,14 Tf(i/(o; ouv -nu -,'ivouc Xsyojxevo-j -£pi tou Tf^i'-ou Trctf^a K)"- 
\\7:c(Oiihx-/;ac(|j.£voc llop'i'joioc -7. ■jr^;j.7.tvo;x£V7. xnu -j'svouc 'x<-/j3i 7:cpl 

5 p. 2. 15 X) XOtl U-O-j'fya'f 0VT3C V.TTOOcOej'/.V. 31. 

Ait O'jv r/[J-7.c -poTSfiov 3tT:erv. ti £3i<v 'j-o-jp^'iy; /7I xt oooc, /7i it 35 
ota'fspii opi3|io> uTro''j'p7/f r,c, ciu' scr,; tTjV 7ixi7.v C')"'/i37i. ti'voc svsxov 

01' OTTOYp^Cpr,? aUTO Ol073X£l X7t IXYJ 01' OpiajJ.oO, X7tT0l -j'S Sl(iJl)7CilV ot 

ooicJ;j//t T7]v r>'jcii7v xo'j 'j-oxittxlv^o (3r|;j.7tv3iv -p7'7ij.7-:oc X7i TtspixXst'civ 
10 a£v TOC ohsXa ou8£V o£ otcca'-pEi 31)71 ifov 7./.Xotptu>v. pr|-£ov o-jv w; £X73tov 16^ 
xtov 7:pa7}i.axo)V xal Iv £3xi xal izrAld. xai 0'.7 xoOxo 3r||i7iy£X7i £X73xov xal 
01' oy6|i.axo; xal oia Xofou- 81' ovojxaxoc [i-£v oxav toe sv xi UEajpr^xat, ota 
}/j70u 6k oxav oj; -o/.uixspic. oiov xov avilpoj-ov 3r|ixa''vo[i.£v xal oia xotj 
'avOpcoTTO?' ovoixaxos X7.1 oia xol> X070U xou Ae'jOvxoc 'Ctoov Xo^ixov Ov/jxov 

15 VO'J xal £TCl3XT^Jiry? OeXXlXOV.' OUXOC OE 6 X07OC STJfXaVXlXOC XtOV 67rOX£t[X£V«iV 5 

™aY[xax«)v r^ sx xoiv xax' otj3tav uTiapiyovxtov xoTc Trpa'^jxasiv £iXrj<j.ix£voc 
E3xlv Tj £X xtov 3'J|x[3£,3"/)xoxa)y a'jxoic' £i |j.£V ouv £x xa>v ou3'.u)Ou)c uTrap- 
yovxtov auxoi? Xajx^davExai, xaXEtxai 6pt3fioc (uc C'»ov Xo^ixov i}v/jxov (3'ja- 
ixXr/poi 7ap xauxa xrjv ou3i7V xoi dvUpcurou), £i 0' £x xojv 3'jix[5l£[:i"/]x6x(uv 
20 auxoic £iXr|]a[j.£Voc -(j . xa/.Eixai uiro"|'pa'f y^ , oiov avilptoixoc £3x'. !I<oov opUo- 
TTEpnraxr^xixov -Xax'jojvj/ov /£p3l /pwjJ-Evov xauxa -ap kr^iaui/^i'^rf/.t x-(] 10 
xou avi}po')aOL) ou3''a' ou Y7p suuTrX'/jpoi xa'jxa xy]V xo'j av{>pu>-o'j 0L»3t'av. 

7.XX' £Tn3U|J.p£|3-/jX£V 7L)X-^. Xa'JX-(j OUV 0l7.9£p£l 0p!.3[J.0C XTjC 'JTrOYpacpTp 1 To'j YEVO'J? om. E XEYO(j.ivo? K' -rept om. K TrapaoeSwxotaiv ¥ 

3 ante a-apty,u-/]ac([j.£vo; ex Klia, ni fallor, add. 06 Tspi twv £T£pa)v 5'jo iTTEiorj xauxa -uJv 
c/.TO(J.(ov £tai 7.a( xwv -/.aiT r/aara. toI? 'it/.oaocpot; o'jv Aoyo; ou TTipl -lov c(TO[j.(ijv d/./.a 
Twv y.of&oXo'j. o'j ^r|T£t toivjv Ttptoxov to liriTo'jiJ.z'^o'J tmi-/ zi lati v.cd ;j.£xot xaOta to xt 
saxiv, E-cto/j 7:c(pT|X-ryaa-(j xouxo /iysiv, eits u'fEaxTjy.Ev e'i'te xai ar^ • o'j y^^P "^p'^ xo'Juov -pcty- 
[j.o(-£'JExat D d-api9(j./jaac K 4 Elvat r.apa x. cpiX. coUoc. EFAIVp Ttapa in 

ras. E: om. V 6 u-oypao/i] 'j7iOYpa!J-[j.a E 7 6pta,ao; p UTToypa'ffj?] utco- 

ypap.|j.o5 E 8 of uTroypccfTi;] 'j7roYpo(,a|j.o(t; E y£ ora. FM 9 ouat'av] 

akiav M -pay[J.axo? aqixoir/ziv colloc. EFMVp 10 prjXEOv] tatEov AI 11 xal 

(ante ev) om. E 11 xat sxaaxov F 12 ote . . . ilEwpEltai E: oxav . . . &£(u- 

pEtxat p Vri arj,aa(v£t D 14 avilpcu-o; DFVp: avUpco-ou M : om. E 

toy Xsyovxo? Ao'you E 15 voO y.al i-Ki'JTqixrii; Sexxixov DF: om. EMp (cf. Porph. 

in Arist. Cat. p. 60,18) (ante ar|p.avxr/.o?) om. E 18 Xoyiy.ov ^wov y.al 

avT|TOv V 20 dlriiJ.iJ.ho:;'] r,X£t[j.;j.Evo; D y^ DFMV: evq Ep 21 -Xax-jw- 

v'j/ov D'EFMV: -Aaxuovu/ov D'-p yap Dp: om. EFMV 22 xou (piiiis) om. 

Ep TYjv Toii dv9p. ooaiav] xr^v ouaiav xou avHp. M: auxr^v V ?>'■'> 6 p]Fp: om. 

DMV t9)s DEFVp: om. .M AMiMONII IX PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 2.15] 55 

Tip TOV 6piCf[i.0V £X TTi? OUCft'ctC OStXV'jVOd TOt -p7-|'li.C(T7., Tr,V Oc U-O'i'pcacpYjV Ifiv 

s/ -«Jv 0'j[i.[3£i3-/ixoTtov. uTiO-j'pa^rj os }d'(t~OLi oTov 3/.t7.7rj7'fta tu oOaot- 
oicj7re[> *,'ap r^ rcoipa xoi? ^pcc-psuai cj/.'.7.7p7/ii7. or^Xoi ;j.ev to ij.''aT,[xa ty;; 
sixovoc, 0L» [xTjv oir^pilpto'J-svojc, ouTwc xoil Yi u-OYpotciTj or^K^il jxsv ::(«; to 15 
5 T:p7.-('u.a, ou [j,£vtoi otr^pUpdjfxsvoiC' o 2s 6pi3|j.oc 7.0x0 -/-jarv to -p7.7;j.7 aa- 
(cwc TrapiaTr^aiv. dvoLKoizi O'jv 6 |jl£v opiaijioc r^j TsXsia "('p^/f^^ , '// 0£ 
uTto-j'pacpTj T-(i axiai'pacpta* 016 X7.i uiroYpacprj X£7£X7.i. 

'Ettei oijv 01 6pia[J.oi Xajxpavovxai £x ylvou? xc(l suaxaxixwy Siacpopoiv, 
xou 0£ xaOoXtxtoxaxou -|'£vouc oux lorxi -^i'^oc, I'va £; 7uxo!j xal -«iv oia- 

10 CSOpWV TOV XO'J YSVOUC CfTToSoj 6pl(5[J.6v, -£pl 8£ XO'J X7l)o)vtXU)TaXOU *j'£V0U? 20 
7UT(i) vDv OTldpySK (J ).0-,'0C- 017. TO'JtO |i.7i 0UV7.a£V0C OplSaOV TOtJ 7£V0U? 

7.kOOoGv7i [lopcpupioc, 0'.' uTTOYpacpTj; auTo iaVjaavoV icp' (ov -j'ap TrpaY- 
uaxtov |X7] OL)va'[X£i)a opiajxouc a-oooiivctu aya-mixsv ot' u-o^'pa-pTj? 7uxa 
arjjji7i'v£tv. 7TCOpoup,£v 0£ opiai|xu)v stti xou -j'£vo'jc Tipwxov ix£v, w? r]or^ 
15 £r7roa£V, oion Trspt xoO 7T:/.a)C ",'£VO'j; 7roiO'j|x£i)7 xov Xoyov xov tt^vxI ysvs'. 
k'soi.[j\i6aai ouvajxsvov, oux laxi o£ to'j x7i>oA'.xa)X7xou ysvou; £'jp£ry yivoc 25 

(OUXW 77.P oux aV £l'/j X7.l)0/vr/CJX7X0v), 7£V0UC 6£ JXY) OVXOC 0U0£ OplOfiXOV 
£V0£/£X7l £ivar 7:7; 77.P OplCiiXO; ix 7£V0UC a67X£!.T7t X7.1 Oiy/X^OrjCoV TOJV 
ai>aT7TlXU)V TO!J OplSTOij. 7£V0'JC 0£ IXY) OVXOC OUOS X7.C 500X7X1X7.; 017- 
20 CCOpaC £V0£/£X7t £ivai ' 71 7ap 505X7X1X7.1 Oi7CiOp7t xd)V £lOa)V 7'. 70X7.1 
XWV 7£V(0V £t5l Ol7lpr|X'.X7t, OJC -pOioVXcC ]X7i)-/J56uil)7* 00 707 [xfj £5X1 
7SV0?, XOUXOO 000£ 505X7XIX7C Ot7'.pOp7.C £IV7'. £V0£/£X7r |xrjX£ OOV 7£V00; 30 
OVXOC [XTjXS au5X7.XlXa>V 0l7.O0p(0V XOO X7l)o>vlX0UXaXOO 7£V00C ouS' 6pi5[x6v 
70X00 £lV7i £V0£/£X7l. TTpcbxOV (XSV OOV 0'.7. XOOXO OOX £5XIV 6pl5[X0y 7710- 1 Tib ex TO corr. D xov uev opiajAov p (fuit. lecte) 2 otovj oiovsl M 

3 Y«o om. V [xi[j./;[j.a] [j.r)7.o; F ttj? om. F 4 /j om. M 4. 5 oq'Loi — 

SiTjp}}pu)(jivcos] axidv xtva toj TrpotyiJ-aTO? T,;xiv /Tapiaxrjatv E 4 [j.£v om. M ttoj; 

om. F 5 6 o£ 6piS[j.6; iterat. F r^alv om. E: iteratuin expunx. V 5. 6 to 

TTOotyfAa aa'f (iis EMVp : to -pccyixa auvTo;j.w; D : a'jvTO[j.co? to 7:pdy;.ia F (! -otpicirr^atv] 

rpoTii)7)(Jiv E [A£v O'JV M piv om. E tyj om. M 8 o't 

om. V iy, ysvo'j; Ac(;j|jC(vovtc(i colloc. Y auatctTixiov oic(Cfopd)v DEV : otc('.pop(Lv 

FM: oicttfopwv ^'jaxaTt/ibv p M -/.aU. ysvoij;] yevou? xctD. ovto; V ocJxoQ] a'j- 

T(uv V 10 TOV to'j ysvo'j: om. E twv toj '{vjryj; F </.-oo(ij] c(7:oodjTfj p 

■/,aOoXi->ccoTC<TO'j Vp: -/.ot^o/vtxo'j DEFM 11 vjv autcij colloc. EFMVp v.ot't oid 

touto V TOJ -/.ctOoAixoQ ysvo'JC E post yevo'j; iter, vov ccjtiu •jTrdp/ct 6 Adyo; ex- 

punx. E 13 [XT] D: O'j EFMV: [x/joaaib; p (cf. v. 21) optap.ou; post -pc(yp.c(Tiov 

transp. M c!ya7rioTj[XEv EM'V 14 opicp.wv UF : 6pi:;aov EMVp post ye- 

vo'j? add. dTrooojvai Ep rfir; om. E lb skov MV otOTt] oTt V 

TOV om. M 15. IG toj . . . o'j-/atj.£vo'j EFMVp 17 dv o'V/. ctv V 18 thai 

iwiy. colloc. EVp aOyxstToit] ovto; V 18. 19 ota-fopwv twv ^'j^t. DEFM: S'jot. 

otacpopuJv V: otacpopujv aj^T. p 19 OpiSToO E: 6ptcrp.ou DFV: (bp[3;j.£vo'J M: optCop.e- 

vo'j p 20 thai hhty. colloc. EFMVp a'l ydp — sioibv in ras. M 21 tlai 

Tuiv y£V(bv colloc. M w;] luaiTcp EM ;j.ai)rj3dpL£i^a] efadp-edot p 22 to;; S'jaT. 

oiacpopd? E : Tct? otot'f opd? Td; 3'jaT. p 24 ccjto^j thou D : £ivat otuTOJ EFMV : thai 

TO'JTO'J p "pWTa p 56 AMMONII IN POKPHYKII ISAGOGEN [Poipli. p. 2,15] 

oouvoti -fjij "j'svouc. 3-£iT7. xotl oioTi ojJLwv'jaov soTi TO ysvo; (/jf/.n-'/WZ 16^ 
"('(ify XsYiTOti. w^ iv ta?c K7.Trj70pt'c(U ^'cjt'. li-ai^iTv)' xuiv 6s oaojvjatov oux 
i'jT'.v opo'jc a-oooijvcc.. SkSiot] y.r/X ovoaaTa icJTi aovov 'I;i/v7. toTc -pv/j'aasi 
toTc 'J-' otu~(ov arjtx7.'.voa3voic rjicf/s^irjo^xa.' o 6s opi3ixoc o'jcjtav cr^jj.7.ivsf 35 
5 (ov OS ot opi3;i.ol ot 7.'jTor. tO'jTcov •/.7I t7. rp7"j'a7T7. T7. au-y.' oux apa 

SVoi/STai Xdiv 0|J.(0v6[XU)V SV7 xotvov 6pl3lXOV a.-Wj\JWrjx, oi)sv X7I 6'.' 

UKOYpa<pTj; 7.L»xa crryjjLOc'voasv svos/sxai Y^p "''•^^ '''-*^* "''•^'^' oucf'av 6i7'^s- 
poutJi xa auT7. (5'ju.[5sPr^xoTa uTtap /stv, iiiof-sp X7.vxa'ji)a -oX^.oic o'J3'. X7.l ITf 
oiacpopoi? X7.x' ouai'av xoTc Y^vsai [xi7 x7l y; 7utyj o/scic auxoTc ci'jaj5£,3rjxs 
10 Tipoc xa UTTopspXr^asvot otuxoT? sior^, xai)' r,v x7. asv "svyj xsxXr^xai, X7. os 

sloTj. 6ia X7!JX7 o5v 6 OopCpUfilO? OU/ Opijti.OV XO'J 7.->.(0? 'j'SVO'JC d\)l 

uTTOYpacpyjV 7.-o6s6(oxsv. Tva xaxa xtov osxa •j'svojv 7'jxy]v (zpixociai ouv/jxai. 

"Iaa>c 6s xu X7.1 Kpoc X7ux7 Yjurv aTropr^asiEV, oxi si xa 6jxa)VU(X7 o'j/ 5 
6piCoasi)7 (0 *j'7.p opiatxo; oosi'av ar^jxaivst, sxsTva 6s '];tA7' saxiv 6vo|i.7.xa), 

15 6'7. XI 7uxa>v u7ro-|'pacp7]v otTTOOiooasv xal -jKp f^ 6-0Yp7cp-}j otoc xt,c xuiv 
S'ja^sp'/jxoxajv SL)y6poij,f|C X7]v Groxsiasvyjv auxoic 0'j3i7.v sr^aai'vs'. • sic sv- 
voiav ■j'^.p a-'si v;[i.a; xr^c ousiac. Tj x7'jx7 aujx^spr^xsv. s-si O'jv [jli^v 
UKO",'oacpy)v xaiv oacovjtxtov oiuooiooasv xai 6ia xrp u-o'/pa'^r,? sic svvoi7.v 
XTp 'j-oxsiixsv/jc fjbsia: sp/oasUa. S'jpsi)r^Gsx7i ou ttovov 6voix7X7. 7.Xa7. 10 

20 X7.1 7:paYU7.x7 xa auxa, o-sp ocxottov supsUr^asxai ^ap xa 6sxa -svr^ xauxa 
oFov f; 0'j3''a xal xo tcosov xai xo ttoiov xal xa afSha. oic scxi xo *,'svoc 
Ojxwvuaov. y; fxsv d-orAoL xoiaux'/;. 6'jv7'asi 6s auxr^v apxiwc -posTisX'Jsa!- 
asi)a, sv oTc s/J',0[i.sv sv6sysai)ai xal xoic 6'.a'^sp'juai zax' wa(oy xa 1 TOO ysvou? dTToB. colloc. EMVp eTTEixa os p 2. o opo'j? o'jx saxiv colloc. EVp 

^Trsiorj] i-d Ep iazi jjlovov 'itAd] saxi [xova 'bOA DF: [xovoc laxl (ItAa Ep: [jlo'vov eaxt 

<bi}A M: eaxi 'ii/.i V 5 ot (ante opiafAot) om. Ep: (ante auxoi) om. F 6 ha] 

hoz F v.at (post obsv) om. V S post ci>a-£p add. O'jv Vp 9 y.ax' o'jsi'av post 

Tj ccJtTj transp. F: om. M [uoi. os E y; ccj-tj] auTTjF: a'j-yj V ^X^^'?] 'f J5i? M 

auToI; om. EM: ante ayi'Sic transp. V 10 Troo; xd j-OjSs^Arj'j.iva om. V fvni 

om. V •/.£xAr^vTO!i FV 12 an ajt/;":' S'jv^toti D'' 13 t'juj? oe ti; 

7.0(1 om. M drropr^aEiEv Dp: d-opr,a£i EFV: d-opTj:;£i xt; M ott £i EMp: oxt D: 

£[ FV 14 post 6pi^oij.£i}c( add. oid x/jV doptaxtav t/j; ar^jjiaatct; auxtuv D 6 ydp] 

5iox[ E £3Ttv] £i3tv M post ovoii.axa add. xo ydp bizb 6(j.(iovjp.iov (sic) 060 stj- 

ij.at'v£i xd x£ 6;i.cuv'j[j.o( rpdyfAoexa cov ovofxa xotvov ofov C«>ov xai xo yetP^^uevov, xai xd oitio- 
v'ju.a ovdij.axa oh'* Ata; x'jcov xai oaa xoiauxa* ii?,d ydo esxt ovoixaxa D 15 post aO- 

T(I)v add. xdv Y 'j-oypa'jd; E dr:ooi6oajj.£v DE: d7:o5u)|j.£v V xai ydp xat 

MV 16 a'jxol;] a'jx)]v V 17 yjfj.d; xr^; oua. d'yEi colloc. M tyjs o'jsia; 

om. V ijiiav om. F 18 d-ootooaasv UE: d-oSeotoxafxEv M 19 xd ovdjxaxa 

FVp 20 xd ~pdy. a'jxd FV 20. 21 rd 0. y£vrj xaOxd oiov D: xd §. xaijxa ydvr^ 

(ofov om.) E: xd 0. y£VTj oiov rajxd F: td 0. ydv/j Tauxov oiov M: xd ydvrj xd 8. xd aixd 
oFov V: Td 0. y£vif] laijxa (otov oin.) p 21 tj O'Jita xo roaov to -oiov V to roiov 

xai TO -oaov xai to zpd; ti D 22 ;j.£v om. M pisv ydp F Toia'jxrJ auxr^ V 

22. 23 -poETreXua. V: rrpoasri/.'jj. DEF: -poiE^'j::. M: -poaTTcXua. p 23 £vo£/£ai}ai 

DEFM: ivoEysxai Vp xot; oia-.p£po'jai EFM]!, (^post oiaiav colloc.) V: toi; oiacpdpoi; 

D (of. p. 57, 8) AMMONII IN PORPTIYRII ISAOOCtEX [P<iri)Ii. p. 2. 15] 57 

auta 5'j[j.[53(5-/jX£V7.'., xoti}' d. xai yj uTcoYpa'^T; '{(vfzai. (oSTrsp oijv xctl tai? iTr 
oixa xatr^YOf/iat? ttjv au-y]v auvipr^ irpo? xa 6-' ccjtac cj/iaiv 7.vaos$acii)ai' 15 

(JUC ^ap Tj OOaia -SplcXXtXT] o537. GWtXaXOC X7.t 7.3(0[X7'-OU Y^'-""^'? 7UTC0V 

latlv sxstvojv sioojv ovxojv, ouTd) xal to ttogov o'jo ciooiv xoO auvsj^ous 

5 X7.t xo'j 6i(opi5fxivou Ttipioxxixov ov -j'^v^? a6~S)V ka~iv, xal xo ttoiov (osau- 

xtoc TiXstova si'^-zj TTSpisyov ysvo; auxtov sofxi, X7l stti xwv aXXwv oaoro)?* 

(Ssxs r, 7ijtrj ayiai^ izdam^ xaTc X7x/f,'0pt'7ic au[i.[ispr|Xc, X7l ou oii Slau- 

jXaC^tV, St X(OV X7X' OUStaV 0l7Ci£p0yx(OV £V6£/£X71 ;J.17V 'J-0;p7.Cp-/]V 7-001- 20 
00V7.1 xal ;XYj X70X7. -O'.cTv X7. 6TrOYp7.90(x£V7 T:p77IJ-7X7. 7'JXr/.7 "j'OUiV cV 

10 xoT^ 6r/.7 73V3C('.v oaoiov ea;xi xo xaxo; -Xsiovojv x7x-/iYopircjf)7'.. 7/Jv' ou 
X7X7. x(ov 7!jX(ov Tj xax7. xoofo'jxtov (xo usv Y<zp, ct x'j/ot, xatr^Y''^P-^~'^-^ 

X7X7. X3a37'pa}V £tOO)V XO 0£ X7X7. XOa(OVO£ T^ XOCiWVO£), X7t 7i7Vt7 OjXO)- 
V'JIJ.7' icjXt X7.1 X7X7 TtXsiOVdJV X7t'/)Y0p£rX7l. OU [XT^V Tj X(7jV 7UXWV /^ Oixofu);. 

Tl [X£V OIJV UTTOYpa'^Y] X7tX|37!v£X7l Tj c^ SX'JtXoXoYtaC 7^ £X XTp XCOV 26 

15 aoa[5£pr|XOX(ov tjuvopojxrjC. r^ xal x'jpi'cuc u-oypa^y) XiYSxa'.. £^ £xu[xoAo- 
Yt7; tx£v otov ' 7'vi)p(OK0c Icxt xo otjv7a£vov avfo 7.i)p£iv •?! 7vai)p£Tv 7. 
Okojk£v r^ xo avfoOcv £//jv xouc (uTra?', ix xwv a'j[Xj3£p"/]xoxu>v 6£, (b? 

£'fl)"/j[X£V rjo/j £l-OVX£C. 6 0£ OplCjjXOC 7^ £; 'j/.Tp A7Up7!v£X7l, (OCfTTSp Opi- 

Co[x£i}7 xov O'jixov ' ^sa'.v xo'j TTopixapBib'j 7i';x7xoc'. /j £; £1001); (i>c xo ' Op£E'-? 

20 7.vxiXuur]a£a>c' r^ ix xoG auvajxcpoxEpou (Lc xo ' ^icJic xoO -spixapoiou ca- so 

jxaxos oC opociv 7.vxtXu-yj3£toc'. xal ox£ [X£v kz uXr^; [xovr^? r^ i^ £ioouc 

{XOVOU £X7)(p{>yj, 7.X£Xr^C £3XtV, 0X£ 3£ £X XO'J S'JVaiX'fOXSpO'J, x6x£ £(5xl X£- 

Xcto; opoc, £T:£i5y) xo auva^x^oxspov C(-/)jj.aiv£'.. i'axi ok xs/.sio; opo; o £x 
Ysvou? X7.1 auaxaxixwv oiacpopaJv iTziyei -j-ap xr^v ixsv xv^c IjX"/jc X7'civ xo 
25 7£vo;, XTjV OS XO'J stoou? ai oiacpopai'. xoGxov xot'vjv xov opov xa <x£3a 
xtuv -p7Y[xax(ov £-i6i/£xai, O'jxe oh xa -ptuxtsxa 0'jx£ xa i'a/axa* 35 1 7.5(9' c<] 7.a9co? M -/.Oil (post c«) om. E r^ 'j-oypcjcpr] ytVcTCd DFVp: 'JTroypacpY] 

ytverat M: 'Jzoypa-jsalJat Xsy'"^' ^ 2 a'j-'i; scripsi : aura DEFVp: ocjtov M 

3 ydp om. E aojactriov -/.ctt 7ato;j.oc-ojv EM: xou aco;j.c(To; /al to^j daio[j.c(TO'j V 4 -6 

superscr. D 5. 6 xat to -oiov— auxwv eaxt om. E 6 xat Izl— 6,a&toj? om. V 7 ante 
TTiaaat; add. xal etti D 8 -ujv om. M 8. y aTrooouvat M 9 yoOv] o'jv M 

10 i-j-i DF: TtpoacCiTt EMVp I'd xctT/jYopouvxat EFMVp 14 oixotto?] tosojtcov 

Vp 14 ciov om. V 1.3 -^] 7j p]F 16 ouvap-cvov] o'jvaaet K i'vw otDpstv 

Tj om. F dva&pttv DF]MV: dvotpDpsTv t]: to dva&cojpiiv p 17 twv om. Ep 

ante w; add. oTov av&pco-o'? saxt ^toov opdo-epiTraTTjTixov -Xax-jovj/ov p 18 /j Dp: 

cm. EFMV 'jXtj; piv F 18. U) coj-sp 6piC^'-«-£')a DF: w; ot7v 6piCw)(X£&a E: 

w; 0T£ 6ptaop.ei}a M: (juste dv optan'jp.eda V: cu? ote opiCop.eSa p H> -Epty.apoi'ou 

DMVp: -spi Tr)v xapStav EF /] ^; eioo'j? DMp: i^ eioo-j; E: £; sioo-j; os FY 

op£;i;] ops^tv j) 20. 21 /^ — avTiAuTr/^asw; om. EV 20 C^^t? F: C^^tv DMp 

TTEptxapoio'j I)M: -£pl t)]v xctpoi'av Fp 21. 22 e; eloou; [xovou /; I? uXrjc [xovTj; col- 

loc. E 2;; teXeio; opo; xoti 6 V 24 tt^v p.sv -f;? uXtj; DEFp : t-?j? [xev 'jXt,? MV 

25 t)]v o£ to'j e'ioo'j? DMVp : -oO oe eI'oo'j; EF r^ owfopd DE to'Jtcov tow'jv tiuv 

optuv V 2G iKiht/owToii EM Be DFMV: ydp Ep rpojTia-ot] -owTot iM 

post ET/aTct add. -ptortaxa oe -d yEvtxojTaTOt XEysToti, 'ioyxroL ri d'Toptct, lov dTou.cuv -poaE/uJ; 
xd Eio-/^ xaTTf/opouvTat, st oe xal ysvi], d?^Xd 8td [xesov xuiv eiocov D oS AMMOXII l\ PoHPIIYini IS.\(iO(,;EX [Porph. p. -2,15] ' 

o'j" yap ~A i^/^izrt. '{i'^r^ i/ti o-jts [xyjv ausraTr/.a? oio('for>o(c 7.XX' sior^, oFov 17r 

T7. rZTOUa* o'UsV XOtl Ot'JTOJV UTtO-jpacpaC ■/.7I O'J"/ OpiaiXOUC 7.-06tO0'X£V, Ot'JV 

lujxp7'Tr|^ 33T!v Wtz I'to'^p^v^'axou 'Ai)y,v7.io; 'iiXoao'foc TrpOYaattop 'f7/.7- 
xpoc "I'pu -oc x7l £(,' -'. akht a'j;j,[:JsfJ-/]X£v 7'jt(r). rlaoi 6s Xs-jouai oiacpopa^ 17* 

5 £"/£lV T7. YcVlXa)T7T7. 3'JaT7':iX7'c. OUX OoUoic XsYOUOflV OU *|'7.p 01)0X7X1X7.? 
£/£(. 6i7'f0p7.C 7./,/-7. 6l7rpiTlX7'c. £'-' ",'3 TXaV TO 0U3T7t'.X0V Trp£a[36x£pOV £0X1 

xoii oovioxaijLSvou' (uc ",'7p xal -po oKiyjo zl-w, oX 0'jox7xixai xivwv oia- 

90p7l TrOA/aiT 7TpOX£pov XtOV •|'£VlXa)X£pa)V Siol 6l7.lp£XlX7.r xo "(otp /vO-c^xov 5 

xal xo UvTjXov 0'jox7xix7. xo'j 7.yi}p(u7ro'j ovxa xal xo Dv/^xov X7l xo aXoyov 

10 xou itlTxou oiaipsxixoc ioxi xoo ^evou;, A£Ya> oyj xoi ^oiou* xo'jxo yap oiai- 

p£rxai £tc Xoyixov x7i aXoyov. £tc {)v/;xov x7.t dti7'v7xov. xaXfo; apa si'pv)- 

X7'. OXl 71 0'J0X7XlX7l XIVOJV Ol7'-pOp7.t -p£0p6x£p7l 7.UX(OV £ivat [5c6X0VX7l, 
XOU 0£ Y£^l't«>X7X0U 7Xp£3j3tJX£pOV OUOSV. XOUXOJV O'JV O'JXfOC £/OVXtt)V £tXO- 

xo)c xTjv xoD "j'Evouc xoO x7i)oAo'j 6io7ax7/.i7.v 6i' uTro-j'paciTp -oiEixai opi- 10 
15 oixov auxo'j 77ro6o(jV7i [xtj £/a)V. 

'Iva 6£ jjiai>tt)ti.£v xi'c -oxi £axtv v] aTro6oi>£raa uTro'^pa^rj x7t -oUsv 
si'Xr^Trxai, p"/jX£ov ouxwc (71J.7. os ij.7})"/]Ooui£i}a, oxi ou X7ta xuy^-/jv 6 Ilop- 

<pupiOC X7C TTSVXc X7.6x7C 'ftOVKC r7p£X7p£V, oXK 0X1 aVCCYXT^ XpOTtOV Xtvd 

7r707v cpfovTjv 'j~o tj.i7v xouxcov 7.v7'Y£ol}ai xtuv cptovuiv). xaiv cpojvdjv at 1 ci'jT; ydp Ta eayaxaDF: om. EMVp Y^'-'^j] y£'''o; M post v/zi add. to'jt' isxt 

Ta aTO[i.a V [.irjV xott FV ofov] oia E 2 5i}£v] otov V ii-oypa'^fjV FV 

7.0(1 (ante ou/) oin. M c<7ro5t6do(jj.£v DEM (j l/ouat D 7 auvta-io;j.£vo'j 

FM dXt'yo'J D: ppoc/so; EFMVp 7. 8 ota^opat xtvojv colloc. V 8 yEvixw- 

T£p«jv FV: Y£vixu)Ta-tov DEp: yEvtxuJv M yap DM: youv EFVp U ante 

aua-otxtxot add. xotl alo-{0'J xal i}vtjx6v E S'jaxaTtzcd E tou Dp: om. EFMV 

'.'. 10 y.ctl TO {^vifjTov xal to i'Xoyov tou "--O'j om. Y. to (ante otAoyov) om. p 

10 toO (ante t--ou) om. M 6tatp£Tt7.c( DFMp: dtatp£T[7.o[t E: otatpsTixo'v V 

ESTt] dai p 07] DMV: om. EFp 11 d'pot] ojv E 12 atj xoti V 13 -p£- 

a^'jTEpat E ojv om. EMp 14. 15 6pta;j.6v — e/wv om. M 15 auxoO] au- 

xuiv V 17 aij-a — dydyt^dai twv cpcovdiv (v. I'J) om. M ot[J.a oi] dXXa E 

17. 18 7rop'.p6p[o? Dp: ctptSTOTeATj? EFV (fort, recte cf. p. 62,7) 18 TauTa; om. E 

oTt] oxav D U) cpcovYiv Tioiaav colloc. E TtJuv cpcovojv (prius) om. V Tuiv 

cpwvujv — a'jii.|3£i3r;xdc p. 59,7] haec ex D hausta sunt, sed neglexi stemmatis t'ormam, in 
quam ea redacts sunt, ex parte tmbatam omisique quae extra stemma addita sunt, nempe 
haec: ooxoOai [xev xauxa oti ov&[xa xi or^Xouar 6i)X c![j.ios o'jte oriXoiJatv oiix' 'iyo'jai -t ovo(j.o!. 
Ev&a yip ovo,aa, £Z£t 6vo;jaCdp.£vov tou 0£ [j.y] ovxo; ouoev ovojj.ct iaxtv oiIev xczi dxotxrjydprjTa 
xoii dvcovup.a. ceteri codices plus minus abhorrent; stemma a posterioribus certe confectum 
multumque abhorrens etiam M praebet, ceterorunique librarii, ni tailor, stemma in exem- 
plaribus invenerunt, quod cum transcriberent atque in orationeni continuam dissolverent, 
discrepantiae aequo maiores ortae sunt; velut -tov cpcovujv ai |A£v Etatv i'a7j[j.oi owv xvd^ ^At'xupt 
(pt, superscr. ov) at 0£ 5rj[j.avTtxott'. xat -£pt ,u.£v t(Lv da^[j.iov Aoyo? o'josis Tot? citAoad'z;oi;. 
Tov (sic) §£ arj|j.avTix«uv at |ji.ev xatt' svo; [j.dvou tw dptil[j.ti> AiyovTai, w; ^Ltoxpaf/j; llXctTiov 
xai TO'Jxi TO Aeuxo'v, Tiept d ot cpt/.dcocfot oid to d-£tpa £tvat o'j xaTaytvovTat, a't oe y.axd 
7:X£tdvu>v, aiTtVE; r^ xaTct otacccpovTwv tw eioei xat iv t(L ti Eaxt xaTr^yopoiivTat xoti — oioOst 
TO ysvo? q xotTot ototcpEpdvTcuv Tib c<ptil,uw xcti £v Tib Tt isTt xal TToioOat TO Etdo;, fj xai}' 
£v6? ij.dvo'J Etoo'j? xat £v Tib oTtotdv Tt ESTt xat HOtO'jat TO totov. Tibv o£ xaTct kAeioviov xat 
otaccepdvxiuv to) zibzi xat ev tuj ottoiov xt i<j~i xaTirjyopo'j[j.£vtov at jj.ev o'jaiiboet; sJat xal 7:ot- AMMONH IX PORPRTRir ISAGOGEN [Porpli. p. 2,15] 5C^ 

fjLSV st'aiv a(jyj[xot ofov xvac pAi'tupi axivoot'j^oc, at oe arjjj-otvTixat. ctixivsc Tj 17^' 
xai)' svoc; Xiyr^Tai. (oc ototv si'-coixsv UXaxtova r^ ^(oxpa'-r^v t] iiva xwv 15 
xa{>' i'x'xci-c(, 7j xdx'i -Xsiovtov, aixivsc r^ xat' ouoftojotov xaTrj70pouvxai 
Tj xat' i-ou(3ta)oa»v' r^ xctxa oi7/i3povx(wv xto s'losi ojc xa yIv/j xott ai 6ia- 
5 'S/orjOii (xaoxoL 0£ £v xol xi' iaxt xax'/jYoparxai (oc xo ",'ivoc t^ iv xm otioTov 
XI £3X1 u)C fj Siacpopoc), Tj xaxa otacpEpovxwv xm 7.pi))fx(o ojc xo siooc* y; 
xoti)' ivoc cioouc xotx/iYopsixa'. toe xo lOiov r^ xaxa tcXsiovojv (o^ xo au[x- 
[3s[3-/jxo;:. xai ex xad-r^z xtj? oiatpsaso), cpai'vsxai oxi ava-x/; -aaa xaic 20 
£t'pvi[X£vatc irevxe X£/prja;i)ai cpwvaic xai O'j'xe -Xiioaiv o'jx£ iXaxxo^iv • £i- 

10 pTjxa(i£V yap oxi xwv 'jitovwv at uiv £i(3tv aar^ixot at 0£ cj/jaavxtxat, xai 
xwv a;-/)jj.avxtxa)V at ix£v xa[}' kvhc Y.cf.-qyjrjrjijv-rj.i rA 0£ xaxa ~/.£tov(«v. 
xwv 0£ xaxa TrXeiovojv xo "jEVOC daxt xat xo £tooc xat y] oiacpopa xat xo 
Toiov xat xo au[-t[3£P"/ixo?. £TTxa o'Jv ouaaiv cpwvwv xtuv as/^jxtov xat xojv 
xai^' £voc X£YO|j-£Vojv xat x«)V xaxa TrX£iov(i)V , y£vouc hi'^oj xat oia^opac 25 

15 xai cioouc xai lotou xai au[jLp£[3-/jxoxo;, xuiv 6'jo £catp£U£itj(ov cpiuvojv ai 
K £vx£ uTroAEi'Trovxaf icaipo'jvxat iaev yap at a3"/)|j.ot ojc ;xr^O£v a'jii.pa./,X6- 
jj.£va' [xr|X£ Yp^lJ-JJ-^-'^i''''^^? jxr^xe prjxopsi, iroXu os ixaXXov cpt/vOaocpotc. Ix- 
PaXXovxai 0£ xai at xaU' £v6s, ercEtor] [xEptxal 'j^ap/ouat, xa o£ xaxa 
[jL£po? a-K£ipa xai dTrepiArjTrxa* ot 0£ '■ft/.oaocpot £7riaxyj|xovtxa>? Tiavxa ETca'c- 

20 "I'EXXovxat £-taxa3t)af (o? os cp'/jSiv 6 OXaxoiv iv xo! KpaxuAco oxt 'e-i-30 
(jxTjixr^ Etpr^xat irapa xo ettI oxa'stv xtva a'{ziv vifxae xai opov xwv zpa-j- 
ixaxtov xai xcov C"/ixv^3£(ov'. etteI ouv xa xaxa fX£po; TroXXa ovxa xai air£tpa o'jat T/jv Staoopdv, at Ss sTroustiuosis xoti Tiotoiiai to aL);x^$^rjXo; exhibet E: propiu> ad co- 

dicis I) mem-oriam accedunt FVp, quorum discrepantias siugulas apponam 1 ciatv 

om. V oiov — (SAiTupt pm. V avctvoa'VJ? om. FVp cztttvc; om. F 

2 AsycTai F -Acfxiova stJitoij.sv colloc. V 3 at-ivs; xaxa twv oya[(o5(Lv 7^ ^ttou- 

at(o5(5v xaTrjYo[po'jv-a;] F: aiTivs; tj xat' o'jaitoowv xa-rjyopouvTai xai auxai r^ xaxa xdiv 

^Trouaimowv V: a'jxat oz ai xaxa Ti/vEtovojv r^ ouaKooto; xaT/jyopouvxat 7y l-ouatioou)? p 

4 post iTccjitojowv add. ai xaxa zAstovwv xaxrjyopo'j[j.£va (;^) F: xat xauxa uaxepov. /^ 

xaxd TiXctovojv (Ij; TO a'^uijEJilrc/.o; V: in p liiiic verba raaximam partem ex ingenio con- 

formata sunt, etenim exhibet xat ei ouaiwoaj;, /^ ^; x(;j ti saxiv 'fj ev tw ottoIov xt esxt. 

xat ti [j.h £v xoj oTTotov xt iaxtv, ^attv fj otacpopa. st 0£ £v x(|j xt caxiv, r^ xaxd xwv ota'^e- 

pdvxtov xoj £t0£i w; xo ysvoc, r^ xaxd Stacpepovxcuv xoT dpiif(j.(jj tu; xo eIoo?. ti oe ^Trouatu)- 

Sui;, "?; xat}' svo; x. x. X. 4. 5 xo yevo; xat r^ Btacpopa FV (foit. recte) 5 Tauxa 

OE 75 V (fort, recte) 7. S yy xaTd r.X. to; to a'jjx^. 0111. V 8 xat iv. TauT/j?] £x 

TauxTjS ouv M : £x xauxr;? V oxt] 6V D Tidaa] -daav 'ituvr^v p 'J '.piuvat; 

xe-/_p-?i(Ji}at colloc. EFMVp 10 dar^ixot] da/j[xavxot V 11 ivoc £t'oo'j; V 

12 xwv 0£ X. kXeioviov om. V xat r^ otacpopd xat xo £too? colloc. V 

12. I'd xat xo totov xat xo 'joiJ.'ji. M: xat xd XotTid 060 p: om. DEFV lo xdJ"^ 

cpwvwv M xwv x£ dc/jacuv M 14 -Xeiovojv 7iEvx£ M Xiyto ysvo'j; colloc. V 

15 '-swvujv] ij.ovtov E I.'). IG at -£vx£ |xdvai Vp IG d-oXtiTiovxat Ep 

ydp om. V 17 zoA'j] -oXXcl p 18 xat om. EV £va V 20 oe] o/j M 

iv xpaxuXw I) (cf. p. 17,7) oxt eicias 21 £-t axdatv DE : Sirtaxaatv FMV: zlc 

iittaxaatv p (cf. p. 17,7) d'yEtv post opov transp. EFMp 21. 22 xiov -pay- 

[xdxiov xat xtov C'')xv^a£wv 1): xwv a^aii/jacwv E: xd)v ^TjTrjaEOJv FVp: xojv ^TjXT|i).dx(.ov M: GO A:\l.M<iNIi IN POKIMiVIUI lSA(^t()(iKN [Porpli. p. 2,15] 

i-t3Trja-/jv ou Troiouaiv, ai os zoti)' ivo; z7.f/iYopo'j[jL£V7.i tojv [xspixmv xctx/j- 17v 

"ifOpoyVTCd, StXOTfOC SxP^XXoVTCtl, XOtl XoiTTOV V.-OUEVOUa'-V 7.1 TrSVTS Ci(0V7.t', TO 
•jcVO; X7l TO StOOs X7l 7^ IJ-^^/j TO'JTOJV 0'.7'.iOf>7', TO lOlOV X7.1 TO auUpsPr^- 

xoc, ucp' 7.C cpcovotc sup/j33tc 7'-avT7 TsXouvTa X7.1 7r7.a7.v dc7vX-/jv cpfovr^v, 35 
5 X7V xi'y/jaiv 3'-'7:r,r xav otTts'-pov. x7t TaOra <xsv vlJv cip-/;T7i xs'f7Xai(oo«>^ 

£V X"(j OiatpeaSf Tr|V OS -).7T'JXrjV 7UT(WV £cy,'r^3tV £'f£?T^C dcET7'a(0[i.£V. 

1 (OV Y7.p CpojVOJV 7t [X£V £taiV OCa-/jiJ.Ol, oToV XV7.? pXlT'Jpl axlV07'iiOC. 
7t 0£ a/j|J.7.VTlX7t. X7t OUO£lC r^\xh Ttcpl T(OV Otar^'J-a)'/ Xo-|'0;. )srj'0VT7l 18r 
OOV 71 ;X£V (y'sr^iXOl CtX^T/^'Opr^xoi WC 1x7) X7.T7' TIVOC 7.70p£U0lX£V7l Y| X£YO- 
10 [X£V7l. X7l TOJV a/J|XaVT'.XWV 71 [XEV X7l)' £VOC ?v£'','0VT7l £IV71 6)^ ^W/.rjd- 
T'/js flXaTU>V, 7t 6£ X7T7. TtXe'.OVOjV, (UC T7. Yiv/] X7l T7. £l07j X7l 0.1 017- 
^.0071 X7l T7. f.0t7 X7l T7 (3'jap£[3-/)XOT7. £i,prjT7l 0£ OTl -£pl Tuiv ;X£ptXU)V 
OUOcU AO^O? TOr? CpiXoaOCpOlC. T(OV Oo X7T7. TcXeIOVCOV A£-|'0}J,£V(OV 71 ;X£V o 
OUSKOOtO? X7T/j-(OpO!JVT7l cijC T7. *'£'vr| X7l 7t 0'.7<pOp7l X7l TCZ ElO/^ (cJUiX- 
15 -Xrjp(0TlX7. Y^'p SGTt TYjC OtJat7c), 71 OS OUX OUaiCOOOK (1>C T7 1017 X7l T7 

a'j;x[:i£|3"/)X0T7* o'j *,'7p !3'j|X7rXr|por t7ut7 tyjv twv Gtzoxeijxsvojv ou3t7V. Toiv 

0£ OUaiCUOW^ X7Tr|*,'OpO'j;X£VOjy TOC JXcV X7T7. Ol7'f£pOVT(JJV T(0 clOSl Xs^ETai 
OJ; Xa '(i'JTi Y.cd oX ?}irj_Yjrjrxi , T7 0£ X7T7 6l.7/f£pOVTtOV TW 7ptl}jX0jl, OJ? "7 
£107^ TtUV 7T0a(oV, 7TIV7 Ol7Cp£p£t y./J.r^ku}V OU TOJ £10£!. 7XX7 TIT) uXt], OlOV 10 
20 H7'vOoV TOV rTTTtOV ki'lOi X7l B7X17V O'JTOl 'j'tZp OU TO) £10£1 Ol7Cp£pOUaiV 
7XX-/^X(0V, 7XX7 Tfj uX-(,. * # X7I 7r7'XtV 6 03X7 dpiUiXOC 367X01x71 £X 0SX7 
IXOVCtOtOV 06 aUYX£yU[XiV(OV 7XX' 7XX7jX(0V 77:0X£"/(Upl5;X£VU)V St "jip 3UV- 
£/£OVTO 71 ]XOVaO£;, OUX El/OfXSV £X IX0V70«)V X£-,'£IV 3U*|'X£r3l}7l TOV 6£X7 

7pii}}x6v. xal xscos £x xouxou i'^oixsv xrjv owpopdtv xou xs siooug X7l xou 1 7.ai TuJv [XEpixwv EFM '2 Xoittov 7.7:o|X£vo'jCitv DEFM: uTiopivo'jai Xotzov V: Aoitiov 

xaTaXeiTiovTai p at om. E o xai to eISo? DV: -/at etoo; E: to eloos FMp 

TO i'Stov EFp : to i'oiov te D: -/.at to iotov MV 5 EtTrr;; EVp, ex e'lTTOt; corr. F: zi- 

TTOts DM xav (alterum)] -/at V vOv post ctprjTat transp. FMV: post x£9aXat(uocus 

v.: om. p 6 zXaTUXYjV M: -XaTtx/jV DEFV: TiXaT'jy.wTspav p auTwv DEFp: au- 

T/jS MV^ ^;£Tc<'ao[ji£v DFV 7 xva^ om. D a7.tvoa'];o; D: om. EFMVp 

(cf. p. 59,1) 8 at 0£ a-^|xavTt-/at post aarjp-ot transp. E: post Xoyo; V 

xat om. M a3/y[xcov] da/];j.avTa)v M !J ouv] an ydp'r' /J xat MV 

lU xat TtTjv] T(Bv 0£ Mp post air](xavTtx(Lv stemma ttj? oxuvt); exhibet V 11 toi 

EtOTj xat Ta yevrj colloc. F 12 oi] cjv V Ttspi [j.£v tojv M 13 ouoei?] cuoe 

£t; DEFY Aoyo? post 'ftXoaocpot; trausp. EMV -apd Tot? cptX. V 

14 cos xat Td yEvr; M 15 oux] ouyt iM 1(j oO ydp] xat ydp ou F 17 Xe- 

yovTat DMV 18. I'J w? Td c't'orj twv dTo;j.iov scrips!: to; Td d'TOfxa DEp: ib? 

..Td Etorj M: om. FV I'J ocTtva] d D otacpspouatv EFV ou post ocTtva 

transp. E post uXtt, add. r; tw dpiH[j.iij p otov — uXr; (21) om. M 20 Ictv&ov 

TOV tTiTTOv AEyto xat PaXiav (corr. ex jjdXtov E) EF: ^d'jdo^ Xey£t tov ittttov xat [^aXXtav D: 
TOV iTTTiov ?dvi^ov XEyo(X£v xat l^aXtav V: 6 ;dvilo? 17:7:0; xat 6 fiaAta; p ydp] 0£ D 

21 T(o dpti)-[xto t/]' uXtj V: tt^ uXr^ ?; tw dpti)[j.(i) p; sed phira videiitur excidisse, quare 
defectum signilicavi oExa om. V 24. p. (U.l to"j t£ cI'oo'j; xat tou y£vou; xat 

TYj; Stacpopd; FMVp: toj ysvo'j; xat toj ei'oou; xat twv ota'iopwv 1): toj t£ Etoou; xat tt]; 
otacpopd; xa'i tou y'Evou; E AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1^15] 61 

-j'Evouc xott -r^c otacpop^c" 6i7.cpipou3i '(c/.rj aXXy.wv t(J> to \ikv tloo; xaxa 18'' 
oiotcpcpovttov -(5 dpii)[j,(o xct--/)70p£r(3i>ott, -6 OS Y£vo^ zott -y)v oiotcpopav xaTot 16 

Ot7.(pcprjVTa>V TU SIOS!. T(l>V 0£ X7~a OtacpSpOV-COV T(tJ s'lOS'. Xat"/]YO0OUU.£Va)V 

ta [JL£V £v -(5 Ti iati xax/^Y'^ps^"'^^ (^^ "•^? "^^ ^^"^ ^^ xaTrj^opElsiloti As- 

5 "("otjisv, OTav £pa)T(i)[X£voi to -( IciTiv avOpto-oc, £t t6/oi, oi'-fotjLSV oTi Cw'JV, 

OTTSp icsxi Y£vo?, (waT£ TO 7£Voc £v Tto Ti sciTi Xs'j'STai xaTr^-j'op£rai}ai), -a 

Oc £V T(0 OTioToV Tt £(jT'., (tJC OTaV 7.7T0XplVa)[JL£l}a £pa)Tr|l}£Vt£s , OTtOlOV Tt 

£(3Ti C,(nov av&pojTioc;, oti Xo"j'ixov, 07r£p scjti otacpopoc' (u(JT£ sv tio ottoTov 20 
Ti eaxtv vj St7cpopa xixTy^YopsiTat. xott iv toutoi? dvccpav/j vjixrv xctl ■?) xou 
10 ysvou? xal tt^c oiaciop^c oiacpopa- xctv to'jt<o yjxj ajXr^Kw^ oicc-cfoouai, 

XaOo TO [X£V -j'£VO? £V TUJ Tt £(3Tl X7.T'/iY0p£rTat, 7) 02 OtCt'-pOpa £V T(i> rtr.ryiuy 
X\ oOTt. TtOV 60 |i,Tj OU(Jia)0(l)C A£*j'OiJ.£VtOV 10. fi.£V EVt TtVl (j-ildo'/ti £tO£t 
to; XOC lOlOt. Ta 0£ IZhzlrjaiV tbc T7. aU[i.[3£[3"/;XOT7. £X TOCUT/j; OOV TYjC Ot7t- 25 
piaSOJ? 'y.V£'i7!v/) YjUlV X7.1 Y] T05 tOtOU Xal TO'J Cj!j;j.['i£|3r(X0T0C Ol7'i007' X7- 
15 Xa TOUTO "j'oijV 0l79£p0'jaiV, X7l}0 TO UoV ioiOV £vl £iO£'. U-7py£[, TO OS 

ai)[jip£prjXOs TiXstoatv. or^Aov toi'vuv sx tt^; otatp£3S(oc t76t-/;c oTt '■hd-'xr 
irSaav cpoivrjv utco ixtav tout(ov T(ov tcsvts cptovtuv tsXsiv, xal aijta 6y,aov 

OTl OUVaTOV £X T7jC 7T:pOXSl[X£V/JC 0t7tp£3£a)C TOV EXaGTOU 6pia[i.0V rJTOl U7T0- 

7pacpY;v diroooCvai sxAsyojxsvouc t7. ■/p-/^!ji[j.a Tzpo; t/^v sxa'sTou aTTOooaiv, 30 
20 u)c xoti auToc sTTor/jas. cp7)ai yap- -jlvo? Igti to x7T7. -Asiovtov X7t 

OtacpspOVTfOV T(p £i'0£l £V TtU Tt £!jTt X 7 T"/] ^ p 6 ;JL£ V V TO 77.p 
XaTOC TrXEtOVtOV Ot7XptV£l 7UT0 TOJV 7.t6(JL«)V (IxEt'vCDV xai}' £V0; XsTO- 
fJL£VU)v), TO 0£ OtacpspoVTOJV TtO El'ost Ot7XptV£t 7UT0 sioO'J? X7t tOtOU, 
TO OS £V T(p Tt EOfTt X7T"/j "j'OpO IJ U-S V V Ol7XptVSl 7IJT0 Ot7/iO07C X7l ! Stacp^po'jat MV: SiofcpEpsi DKFp ydp] oe M oTt tw V 2 Siacpcpovxiuv] 

ttXeioviov M toO OS ysvo'jc xai ttj? oiacpopS; V 2. 3 -/.atd ttasiovcov -/.at 5tc(- 

cpspovTiuv M 3 -uJv OS— EtOEtDF: om. EMVp xatrjopo'jtjLevujv] xaxTjyopsTayat M 

4 xat xd ijiv EMVp post xaTrjopelTctt add. xai TiotsT to ysvo; p xai |v 

Tui D Ss ante ^sxt trans]). Ep: oin. M 5 ipu)Tcbpi.£vo; M' ei T'i/ot] t'j/ov 

E: ti vr/ji V £r-oiij.£v E o'-i om. DE (cf. v. 8) 6 to '(ho^ xcti M 

xd D: x6 EFMp: om. V 7 ev ol colloc. V post otioiov xi daxt add. undpystv 

E: U7tdp-/ei FMVp d7:oxptvo'j(j.a!}a om. p w? spwxrjHevxE; E 8 6 avSp. 

Cd>ov colloc. M post d'v&p. add. d-oxptvoii,£i}a V: £l'-co|i.£v p ott om. V 

OTiep] 8 D /j otacpopd DFV waxEJ wiTiEp F 10 x«v xo6xw DFMY: i\ xo'jxtu 

E: xaxd xo\3xo p otocfEpouat Vp: oiacpEpst DEFM 12 evl MV: ev DEFp 

14 f^[Alv post ouv (13) transp. DF /^ post cruiApEiS. tiansp. MV: om. Fp otacpopd 

ante to'j t'oio'j transp. E 14. 15 xaxd xouxo yo^iv E: xat xaxd io'jto oi DF: xaxd 

xouxo 0£ MV: xaxd xouxo ydp p: xaxd xouxo — -Xst'oatv (IG) eicias. ]5 otacfEpouct V: 

otacpspEi DEFMp Ivl] Iv E IG ex xa'jxrj; xofvjv -7^; otatpEOEO); or^Xov colloc. p 

ofjXov] or^Xoi M 17 xo'Jxwv ]inst xeXeTv transp. E xcov rsvxE post xeXeTv 

tiansp. V '.pcovtov oni. EV 18 O'jvaxov post otatpEaeoui; transp. E Trpoxsi- 

!J.EVT|;] TTpoEtpYjiAEv/]? M xov om. E an Ixa'axr^;? 19 IxXcyo'iJ-evov E: IxAe- 

YO[j.£va M 20 post y'ip ^'''1- '^'~' P xaxd] ex E 21 post xax7]YopO'ja£vov 

add. orov xo ^wov DM: om. EFVp xo ixbj ydp p 23 x6] xco I) 24 xal 

Sia'fopd; Fp fi2 AMMONII IN I'OKIMIVKII ISAfiOUKX [I'orpli. p. 2,1')] 

TtO 'ApltJXOTsXcl T^'JfZlC |J.0V7.1C lOtTc -SVTS 'fCUVV-Tc /p"/'j3aCfl)otl y.O;! O'JTS 

TiXst'oaiv O'jTS sAaTTocttv s-xa -j'^p uTrap/ouacov iraauiv xoiv cpwvuiv x^l 
X(ov ouo £$a'psi)cicj<ov ai -svxs [xovai uTcoAsi-ovxcti. 6 0£ cpiAoso'^oc llop- 
cpupiOs fi.7] [3ouX6|[x£voc xo'jxo vuv aiTOOcuai, ota xi xaic Ttsvxs jxovaic cpco- 18^ 
vai; 6 'ApiaxoxsX'/)? £/pr]aaxo, aXXa xyjv oiot'iopav ijlovtjV xoiv Ttsvxs c»-/;aav- 
Tixfiiv cpojvwv, axsvoxipctv ttoioujisvo? xrjv oiaipsaiv Xs'i'ei ouxcos* xwv 3'/)- 
}xavTtx«)V o(ovu)y at jisv xai)' svo? Xs^ovxai ai os xaxa TtXsiovwv (xctxa- 

10 XiixTtavsi "I'otp x6 dvtoxspov iJ-spo; xr^c oiaipsasw?), xai xaf>' svo; ijlsv xaxr^- 
yopouvxai u); xa axoaa oiov ^iojxpaxTjs FlXaxtov 'AXxt|iii.ao/j?, xwv ok 't 
xaxa TrXsiovfov ai asv xctxa oiacpspovxcuv xto slosi (oc xo ^^^o? '^^•'^ '^i Sia- 
cpopa xal xo autxPsjSrjxo;' xotl ^ap x6 Yc'voc oiov xo C<pov xax-/)*,''^p'^^''^^-^ 
xaxa TToXXwv siotov otov dv&pojixou x7.i ur-ou xcti xuvo$, xcil vj oiacpopa 

15 OS oFov xo Xo'/ixov xaxrj*(op£rx7.i xal xaxa av&pcuTrwv xal xaxa dy^EXtoy, 
xai xo f)v7jXov xaxa rrnxou xal dvi^puj-ou xal xaiv Xoittcuv C^oojv, xal xo lo 
aoix^t^ri'/.h; 0£ xaxa -oXXaiv ctouiv xax-/j"|'op£rxaf xal "(dp xaxd Xsuxoxr^xo; 
xat xaxd [xsXaviac xal xaxd xoti eaxdvai xal xaxd xoo xa&£C£Cii)at. xaiv 
0£ xaxd oiacp£povxwv xw dpii)jjLtp uTzd^yei xo siooc xal xo lotov. xiov os 

20 xaxd oiacs£oovx«)V xal ziozi xaxr^7opou[j,£vtov xd [X£v £v X(p xt iaxi xax/j- 
-jOOiTxai xd 0£ cv xoj o-oiov XI £3X1 xal -ai? £}(oy isxt. xal £V asv xw 

XI £3X1 XO ",'£VOC. £V ok XW OTTOtOV Xl' ISXIV Yj OiacpOpd, £V 0£ Xtp TTWC £yOV 15 

£3x1 XO ao]i^z[iriyjJi' ipojxwacvoi 'j'dp, Tcoic £/_£i 6 FlXaxtov, '^afxkv oxi u-ji- 
atv£i y) vojsi Tj xdU'/jxai r^ icjxaxai xal xd xoiauxa. 1 ])Ost a'j|j.p£p-/jxoTC/? add. Eimov os zo[TrjYopo6ii.£vov StEytoptssv auxo aTio xdiv dsr],u.ctvx(uv 
cfiwvtov D [jiv om. V -XotT'jy.wTEpciv Mp: TrXotxr/toTSpov DEFV; scribas TrXotTU- 

'/.lOT^pav (cf. V. 8) '2 ■zz om. p -iJiuvuiv] (oi'iov D ;5 -G) dpiaroTeXsi] dptaxo- 

teXtt] D xaT; r. cp. ij.ovat; Tocixat; colloc. E ;j.ovov V cclixe] o'j D 

•4 Y'^p] 0£ M u-c(p/o'jacbv] UTrdpyouat E: ooawv V Tiaadiv xiov tpcuviov FV: 

-7.aiov cpcovujv DE: xwv 'iicovaiv Trasuiv Mp ■/-'"/t om. EF H ccroost^cd tooto vjv 

colloc. p G. 7 cp(ovc(T; [jiovki? colloc. Vp 7 iyprjCJaxo 6 dpi3T. colloc. EFMVp 

7.8 cpwvojv Twv CT;(AavTf/.(uv E 10 dvwTspw E ;jiv] u.ovo'j V 10. 11 xaxTj- 

yopsi-at E 11 wa-sp c(Tou.a Y 'AXxtpido-/]? om. V 12 post etost add. 

a'i Oe -/.axd otocpepovxcov tw dptilij.(jj. v.cti y.axoc otoccpspovTiov to7 eioei -/.aT/jyopouvtai p 
lb;] 'Aoi p 14 -oXXiov sfotbv] ttAeioviuv Y -/at (aute l'-r:o'j) om. EM 

15 hi oin. M -/.cd -/.ot-d dv9p. 7,c(i xaxd dyy. DF: -/axd dyy. zed dv9p. E: -/.axd dvi^p. 
-/.c(i xcixd dyy- M: xcd 7.c(-d dv9p. xcd dyy. Y: y.al v.oLza a-i~;. -/.oX y.axd dv8p. p 

16 xat TO ijvfjxov — ^wwi eicias xaxd tru-ou xal dvSpcbTcci'J xat xuJv XotTTOJv C<«wv D: 
xaxd t-TTO'j xai xuiv d'XXwv Cwwv FMY: xaxd dXoytov I'tctto'j x£ xat dXXtov C«jwv Ep 

17 xat ydp xaxd] xaxd xs p 18 xai xaxd [aeX. FM: xat p.sX. DEp : xaxd jj-sX. V 
xat xaxd xoo sax.] xal xou est. E : xaxd xoj sax. V xal xaxd xoQ xa&.] xal xoO 
xa&. EMp xa&eCea&at] xa8rja&at MV 19 u-dp/ooat FV to I'Stov xal xo 
£T§o; colloc. p 19 5s] ydp Ep 20. 21 xatr^yopouv-at DF 21 l/ov laxt Ep: 
r/ei DFMV (cf. V. 22) xal (altemra) om. M [xev oin. V 22 post otacpopd 
add. xal xo dyiuptatov a'jjj-pEfJTjxo; p 22. 23 l/ov saxl] r/st M 23 ante a'j|j.p£pr]xo; 
add. yiopisxov p 24 xd xoiajxa D: dXXa xotaOxa EYp: xd dXXa xotayxa FM AMMONIl IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porpli. p. i', 15. 17. 18. ID] 63 

[i-svat -£VT£ cpojvcft, to 0£ ysvo; ^u-o xauxac dvxYstai, i'ciTcti tojv -cvixw- 
xaxtov -j'sv^jv Ysvo;, o'-sp axoTtoy. cpatJLSv ouv oxi ou/ (oc Trpa'Yfxaxa xa 
7£Vr^ otva'j'sxai. utto xauxr^v xtjv otat'psaiv 7.XX' oj; cptovoc', cue ixsvi^t -07'-'- 20 
5 ;X7.X0! Xa ■|'2\'lXa)XC(X7. ouxsxi im xi xoivoxspov rjyd'^txat.. 

p. 2,17 I (ov Y^zp xaxr^YOpoup-Evtov xa [x£v xat}' ivoc ijlovou Xs- 
"j'axoct (Os xa axo[i.c(. 

Aia xo6x(ov orjXrd tto); yj a-oooi^sTaia xou -evouc 'jTro-pociy] yojoi^Tsi 
auxo xu)v aXXcov otiiavxtov. 

10 p. 2,18 Kat xo ouxoc xai xo xo'jxo. 

Kc(l Y7.p X7'jxa [xspix7. 'jtl7'p/£i* xai)' ivoc ■''^[J aovo'j AE-j'sxaf 03i- 
xv'jovXi^ ^ocp cpaasv xoOxo X7.l ixsrvo xal xo 77,/.o. X7.1 xaXd)^ ot ciiAo- 
aocpot X7xa xaJv (jiEpr/.tov y^-'7-'ov xov Xo-'ov xouxov xauxa Y«p >'-'3''t ~"^ oei'csi 25 
X7t x-{] atailr^ast uTcoiT''7rtoua'.v. ^^p x7.BoXou av^pojuo? xal xo x7i>6Xou 

1.5 Ctjj^jv xaixa iv x(o or^aioup-jto ovxa ooxs x"^ osi'Esi ouxe x-(j aist^r^asi 6-0- 
TTt'Tixouai. x7.Au)C ouv xa xai>' ixaa~ot. Grro x};v osi^iv '■hr^Yxyj'^ , ou 77.0 
xa xai^oXou. axoaa 6s Xs'j-'^cd xauxa, i-sl tx/j xetiVcxai [xv^xs si? oijloio- 
siOTj jxT^xs St; avo|xo!.o£!.OTj, (oaTTsp xa ysv/j xat xa sioyj, aXX' a[xa x-(j xo- 
[XT{j cpOsi'psxar xo ^af^ sv saol C,mv/ oux saxt xoivov. aXX' sv saot TTspt- 30 

20 YSYpaTxxai, ouoiwc xal xo Xoyixov xal xo sx -a'vxtov ai-p/ptfj-a aviloto- 

TTO; TTSpllUplCiXai. 

p. 2,19 Kal xa au ixpSj^r^xoxa xoivtu;, 7.XX7. ay; touo? xivt'. 

Oiov fj Xsuxox/jc X7.1 7] asXavta* xa yap ixsptxa ou xaxa -Xsioviov 
X£"^£xat, oiov 7) £v xqjios x(u awixaxt Xsoxoxr^c r^ tj sv xtu OouajsT ouXt^, 1 Y^'^^*] .'-"-^po? E 2 TO 0£ 7^"^°' — avctysTat eicias TCfixci;] Tocix/jv F 

2. 3 laxat to ysvixioTaTOv ysvo? E: siTctt twv yEvf/.toTaTcov yevo? V 3 Ta om. p 

5 |-t Tt EFVp: £(c D: 'j-o Tt M G. 7 [j.ovo'j Aeysrai EF: [j.dvo'J xaTTjyopoijvTat D: 

Xi-ji~o(.i [j-ovo'j Porpli. p 8 -apaooi^slaa E 9 rav-tuv FMV K) o-jto? ex o'jtw; 

corr. E 1 1 v.y.i -farj ^a'jza ;j.£pt7.d u-ap/et. xi oJ xaTa -/.eiovojv (Ij; T(i yevrj xcti Tot eio/j 

7.13.1 oX otctcpopal xd Tci iota, xott yoip xcti ToiiJTa [xepr/.d brA^yzi D y.cti TaOxa ydp V: 

xat ydp xai Tauxa p u-dpysi] 'jTiap/ouat E: st'ai V XsysTcit Mp: A^yovTai DEFV 

12 vox (post ToOxo)] 7; M: oin. V -/.cti y.czXoJ;] xaAco? oov M 13 (j.£ptxuiv] 

[i.sp(Lv M 14. 15 6 ydp xa&oXou . . . uTTOTttTiTouatv in nirg. siippl. D 14 6 ydp 

Dp: o'j ydp EF: ou ydp 6 MV xal (alterum) DYp: ouos E: o'jt£ FM 

15 Tauxa DF: Tct^Jxa ydp EMV: xai xd Aoi-d twv xai}o7,o'j p 15. 16 ojTc 'j-otti'-t. 

T-^ aidi^. colloc. V 17 [x->y] O'J p (j.-^Tc] zirz M: oute p: oin. V 

17. 18 6;j.O[OEio7j DF: oiaoeiotj EMVp 18 \j:rfz] o'jte p dvofxotoeto-^ DEFV: 

6p.oio£torj M: dvo[j.O£torj p wcfTiEp] ib; D Td eI'Stj xat Td ysvrj colloc. FMV 

atX om. E 20 Xoytxo'v] dpytv.ov (?) E ex] ev F 6 om. E 23 ofov Xe'j- 

xotr^; [j,E?,av[a M: ofov tj Xe'JX. Yj ;j.e/.. V 24 tijjoe toI om. V /y -/j h Fp: /^ Iv 

DE'MV: r, h K' 04 AM.MONIl IX PORI'llYKil ISAGOGRN [Pmph. p. 2. 19. 20. 22] 

otcp r^z otuxov 7) Tor/Zih: i-s-'vw' xal yap ao-q otu-oli aovd) 'j-yip/cv si iSv 
[iYj -('otp TjV c(iJT(o ixovfo, -to;; cl/£v ot'jTov ic 7.utr(C iT:rj'V(0V7.i; oia toOto 
oOv st-3 17. y.oiV(T>c ayapSiS-zj/OT^. aX/.a [ir^ Irtiio: tivI G-ap/ o vtc< :j.'> 
ctVTi TO'j la xaUo/.O'j X7.1 ;j.r, -a ;xspix7. 

5 p. 2,20 Kati. OS ysvo? jxsv oTov -o C'o'jv, sToo^ os oTov o d'v- 

{) p (0 TT ?. 

'F]axt«7pacpr^[xivrjy otov Tiva Trspl 7.ut(ov -oisit^i otoaoxaXiav oia -7p7- 
ozr(u.oL-rj: sx7(5T0v 7^1X7^ oi07'axa»v xwv ttsvts. 

p. 2,22 I <ov ;x£v oOv X7i)' svoc ixovo'j xaT-/jY''^p'5"|J'^^'"^ oiacpspst 
10 77. ";£vy; t(o -o.iizo. x7T7. -Aciov(oy ot-oooi^svTa xottr^-copEiciilai. j 

Aia TouTojv osr/.vuai -ok o azoooilsk too -jSvou? opiajxoc yjtoi utto- I'Jr 
Yp7'irj y^ujpi'Csi 7UX0 Tfov a7vAfov 7.-7'v:(ov x7t-/j-'op£rT7i [JLSV "j'7.p xat TO -j'S- 
vo; X7t7. TTAciovtov X7i 6i7'.p£povTojv . 7.XX' ou Tto 7.pi&[xoj [jLovov dX)^a xal 

TIO slOct, TO 0£ £100C xatd Ol7Cp£pOVTtOV |XOVOV -(O 7.pll)[i,U>. (SsTc OsT 

15 TTOisTcSat ixaSTr^? csajvyj; tov opictxov tJtoi u-o'j'pa'-pvjv outojc' oti ylvo^ 
[JL£V sa-i cpoovY) (3-/jpiavxixyj xaxd TrXsiovtuv xat oiacpspovxojv to3 siosi £v t(o 
Tt laxi x7xr^-j'opou;jL£v/;, oiacpopd 6s ssxi aryixavxixYj cpwvTj X7X7. TrXsiovojv o 

X7l Ol7Cp£pOVXlOV Xm £t,0£l £V XtU OTTOIOV \i £3X1 X7X"/;Y0p0IJ[X£Vyj , £l6oc 6s 

cptovT) ay)[jLavx[X7) xax7. -Xsiovojv xal 6iacp£povxtov xm 7.p'.i)aoj sv xoji xt 
20 £3X1 xaxr^i'opoufxsv/^, loiov 5s uizdrjyzi rptuv); a'/jaavxixrj [xtj ousiwo"/;? xaf)' 
svoc siiSou? xaxrjopouixsvr^, auij.[3sprjx6? 6& icscpuxs cpojvvj a/jU-avxixYj sttou- 
(3uo6rjC xaxd -X£iov(ov xal oia'^spovxiov xto stosi sv xto -oi; ly^ov scfxl lo 
xaxr^Yopou{xsv-/j. 1 Itt^yvio EFVp: STisyvtoaE D: syvto M ocjxrj DFp: auxry EMV |j.ov(u] [jiovrj E 

2 TTco; — ^-tyviovat] ouv. cJv £?y_ev auxov drayvuivat i^ auTfjS V i ra (ante xoti^oAou) 
om. DMV 5 hop lemma ad superius (p. 63,22) adnexum hie omisit et saxtaypacprj- 
[j.Evy]v 0£ scrips. D 7 ty]v 8t8aax. EMp 7. 8 Trapaostyp-axoiv M 10 toi 
y£VY]] TO yEvo; E d-oooSevTa xaxYjyopElaftai D: XsyEa&cd EFp 11 oiot to'jtwv 
EMVp: otci to'jto'J F: Sid xoO efeEtv x(Jdv o'jv xaf}' Ivo; xaxT|yopo'j|j.£viov D to'j y^- 
vou? EM: oin. DFV: post opiaao? transp. p 11. 12 fj UTioypccfyj p 12 xat 
om. Ep 13 xat (ante otacpspovxiov) om. M d?X om. E ij.ovujv Y. 

14 post wa-E add. c'jv FMVp 15 £9 Exa'sxr^; E xr]v u-oypacpY; EFMp 

16 aTj[j.avT. 'spu)vr| eolloc. EF -Xstoviov] -oXXwv Y 16. 17 ev xcj" ti ^axt — eI'^ei 

(18) om. E 17 xaxrjyopo'jaEvov DV Stacoopd — xaxrjyopo-jfAEvrj (18) om. D 

inn Fp: om. MV cpiuv/j arjfj.avx. eolloc. M 18 xaxTjy. hi xw ozoiov xi ^axt 

colloe. EMV 0£ sart D 19 cptov>^ om. V or^fxavx. cptuv)] eolloc. E 

20 xaxrjyopo'jp.£vciv D et fort. V oe om. M UTia'p/Et] iaxt V arj;j.avx. cpujv/) 
eolloc. V [j-Tj ouatcoarj? DEF: ouatojOTj; M: p./^ ouattoSco; V: l7:ouatco5rj? p 

21 Ivoc ixovo'j D TiEcp'jxE D: laxt EFMVp ayj[j.avx. cpwv/j eolloc. Fp 

21. 22 scrihas fxr^ O'j^tcoorj; (cf. v. 20) 22 ante sv xw ttuj; add. ^v xiu ottoiov xt laxt 

% p 22. 23 xaxTjyopoujjiEvrj Iv xuj tzw; e"/. daxi eolloc. EY AMMONFI IX PORPIIYRII ISAGOGEN [Pori.li. p. 2,27] 65 p. 2,27 To 0£ ;(oov ''svoc ov avOptoTiou xotl Pooc xoti T-kOO x<zt-/j- 10'- 

'(OpsX-'-JA, r/l 0l7.C5£r>0fj3i xott T(0 S I'o £ I 7.XX' OU KU 7.pii>ao3 UOVOV. 
'IcfTEOV OS OTl T7. T(tji SlOil Ota'iEpOVta 7.XXv;),(0V XCtl TOJ 7.pll}iJ.(0 O'.a- 

cpipsi, T7. 03 Tm 7.p'.i)[j.(i) o'.7.ci2povta o'jxsTi xal ^(p oiosf ou^£ Y^-'i avxi- 

O STpicpSl /.070c. £tOSV7l Go OsT, Otl TO T7.'JT0V TplTtOV 'jrAy/Zl' T^ Y'^'> '"' 
-to -fivSl £3tI -O.hxhv T^ T(p SlOSl 7^ T(p dplUaol. X7l T(p U.£V Y£V£l IcfTl 

Ta-Jtov wc avt^pftjTioc Ttt-oc [3o'jc (TauTCt Y'^p xw 'livv. Tauta urAoyzi' 
o.-a-Jirj. -j'ap C<pd latt), xio os siost xauxov sofx'.v {»: ©icov xal llXa'xcuv 
xai 'AXxt|3i7'67jc (oLJxot 77.0 01 7'jxol x7i £v x(p ei'oii 6-7'p/o'jai), x(o ok 

10 7.pll)|i.(p T7.UX0V iciXlV OJC avUptOuOC X7.t [BpOXOC, ?''cpo; X7t ;j,7'/7lp7. El 
"j'OijV TO X7'JX0V XpiXXOV 'J-7'p/£',, £; 7.V7/j'XrjC X7.1 XO IxcpOV XOIXXOV 'JTTa'o- 

Z-^' "'^i Y^P "*? 7^'"'-' "■'''* otacpspct X7.1 £'x£pa i^xiv rjX\r[tMV /• xap £t,o£i 20 

Tj Xtp dplOfXtp. X7l Xa IJ-EV XO) YSVct 0'.7/f£pOVX7. CZAX/^XcOV 7C7'vX(u; X7J X(0 
SlOcl Ol7/i£p£l X7I X(l) 7.pll}a(tT, oTov X(p ^EVSt Oia'f£p£l 7.XXr,X(J0V OJC 

15 7Vi)p(ij7:oc X7[ XO AE'jxov (6 [xsy -j'ap avfypfOTtoc ^(OOV u-7'p/£i, x6 6i Xe'j- 
xov TTOiov), 7.XX7. X7.1 x(p ciosi (aXXo -j'7.p ctooc 7.vt}pa)7ro'j X7t aXkrj Xeuxou' 

ll.£V -'7.p 7'vi>p(O7:0^ iiOOC £3Tl XO'J C'P^J'J "I'EVO'JC OVXOC, XO 0£ KZ'Jy.V^ £t- 

60c iaxi XTp -oiox-/;xoc xal xoO /pojjj.axoc), 7.XX7. oyj xal xco apiDadj* 
77.p ataB-/;xor avOptoTro; oTov ^ojxpa'x/,; £X£poc £3xi []X7'xtovoc. waxs o'jv 25 

20 xaXojc ctpr^xaasv oxi xa x(p yivs'. dXXr^/.ojv oia'fspovxa xal xuji slosi or^. 
cpsoEi X7.1 X(p 7pti)a(p, X7. OS x(p si'osi oiacpspovxa oiacpspsi asv Tra'vxto? xto 
dpiHam, o'jxsx'. Oc Trdvxcjc xal ko Ysvst, orov dviiooj-oc irr-oc' xaijxa 
^ap oiacpsps'. dXAy.ojv xip siosi (dX/.o -(dp slooc dvDowuOu xal dXXo Ttt- 
TTO'j), dXXd OYj xal xoj dpiOixm (d'XXr^ -(dp uXr^ dvi}pu>7ro'j xal cflXq ittttou), 

25 ou [i-TiV xoj '(svEi oiacpspEr d^/^rjxsrjrx -dp C^p^- oizdoyeu xd 0£ xip dpi^- 30 
jjn5 oiacpEpovxa o-jxs Trdvxto: x'o siosi o'jxs xdp 'jsvsi o'.acpspsi. oid xo'jxo 1 -Aat tTTTTO'j xal i^oo? coUoc. Ep 2 xctt om. D eioct a/JJ^'k^aw p Porpli. cr/t 

Porph. ;j.ov(D D 3 post czpt!};j.(i^ add. Tiavxto; V 3. 4 oiacpepoun EFMVp 

4 O'jos DMV: rr!) EFp f) ol DFV: yip EMp 6 ante xuT y^vst et tw eioci add. 

^v V ysvet piv colloc. EFVp iaxl (alteram) om. jNI 7 i'-tto? |iloi>;D: i-to? xal 

y.'Jwv xal poO? EM: iTi-o; x'Jwv xal l^oj; F: xal i-ro; xal JiJou; xal xumv V: itttoc xuwv 
pou; p Taura MV: xaotov DEFp (cf. v. 0) 'jra'p/ci EMVp: statv D: UTra'p/o-JSiv F 

8 Cujov M iatt] £tai' DEp 9 xal sv V: xal ev DEF : iv Mp 10 xal (ante 

ppoTo';) om. F xal ?tcpo; E: w; (?) ii'fo; M: r; to; ?[tpoe p 11 yoviv D: O'jv 

EFMVp 12 otct'^spryjuFV 13 TravTou?— d>,Af,X(uv (14) cm. M 14 6ia!p£pci(prius) 

D: ota'-iEpo'jai EFVp Btacsepsi (alteram) DEVp: oiaoEpouciv F dAA/jXtov to? om. V: 

to; om. p IG TT&idv] -otoT/^; MV dXXa orj xal Vp 16 dvDp. eloo; colloc. V 

18 or] om. E 19 6 atoxp. p -Xdxiuvt MV: toj -Xdxtovo; p 20 xoJ -(hzi] 

Y^vrj D 20. 21 otacf^pouai EFp 21 oiacpspoust EFV rrdvxu)? om. MVp 

22 xal om. E xaOxa] xa'Jtov E ' 23 oia-^Epoustv EFMV 24 oHXr^ (prius)] 

aXXo V Yj 'j/./j F t'-no'j xal aA/.Tj dv9p. colloc. EAIVp •2.) xal xio -{iyv. p 

otacpspo'jstv EFVp -jTrdp/at EFMp: y^ (sic) D: thi V 2G o'ks t(o eIosi ota'j>. 

O'JXS -dvtto; 7(0 ■)'£•/£'. colloc. V oia'^epo'jatv EFMV: oia'x.£po'j3tv aXXr^Atuv p 

Comiiioiit. Arist. IV ;}. Amiuoinus in Porj)!!. Isag. 5 no AMMONII IN POinMlVlUI ISACiOfiRN [Porph. p. 2,27. 3,5. 14. 18] 

O'JV ci-£V r/>. OlC/'iipO'JJlV OCAAYjAoV XCtt T(0 s'l'osi, tj UOVOV TO) ID' 

otoiOfjKu -cf.j'd); o'.cciiosi. p. 3,.') T'^j? ^' ''■'J '^'.cciopoic xal t(ov xoivojc 3 'ja^sj^/j/ottov ota- 

5 'fSpcl TO 7SVOC. 

I (TjV Ol7.'iOp(~)V 'fV;3'. X7l t(T)V X7.l}oXo'J auaJjEld/^XOTfyV 0'.7/i£03l TO "I'i- :5.'> 
VOC Tm T7.'JT7. UiV iv T(i) OTToToV Tt iSTlV /^ TtfOC lyOV £3t1 X7.T"/j"pp-^^'^^'i 
TO 0£ vivOC SV T(0 TL i^T'.V. p. 3,14 'i2ciT£ TO ;x£v X7T7. "Xs'.ovfov hi'; t'ji)'y.i to ^svoc otaSTs'XXst I9v 

10 7JJT0 7. ~0 T(OV X7i} ivOC aOVOU TU)V 7.T0a(ijV X7Trj",''OpODtJL£V(OV. 

'Ev a'JVT0fX(O OS'.'xV'JCt'. ~(0C SxaJTOV T(~JV -7p7Xrj'ii)sVT(iJV upOC TYjV TO'J 
-j'ivO'J? 'J-0*j'p7/f/)V OEOVTOJC ci'/.-/)7:T7'.. p. 2, 18 '^A OUX cV T(0 T[' iSTlV 7Xa' iv T(t) OkOIOV Tt icfTtV 7j TTOJC 
c'y^OV iSTl X7Tr^"j'0p£rT7l. 

15 'H 0£ 0l7^^0p7. X7.1 T7. 5'j;x[j£Jj"/)X0Ta O'J 1J.OVOV £V TOJ UT.hXu'J Tl' ECiTl 

XaT"/J70poijVT7.[, 7.XX7. X7l £V TtO TTOJC EyOV cGTl'v £pWT"/j>}lvT£C ",'7.p TtWC 

l;(£i 2!wxpaTrjC d-oxpivoaEOa \ G-j'i7i'v£i 7^ voasT- at -'7.p ruX'-jx mrj/srjpo.\ 
TipOs ToT? a'j[j.{3£ijr|Xoaiy £t3tv oTov to aiaov x7l to ~(ou-w X7l to 'sr/.- 
Xaxpov. 1 Ci'jv om. Vp otcz'j. Tco slost (zaXtjAo>v (7.';(1 om.) M 1. 2 xczt tw sKst c(XX^>.wv ctX).' 

cj T(f5 dp. (xovov p 2 TOJ EiOct dcAA/jXwv colioc. Mp 3 oictcpsp'/jst DFAIp, (ante -a'vTio; 

transp.) Y 4 xcnvy^ Porpli. 7 £5-iv (post tQ om. M 8 post tt ^artv add. tdiv 

0£ SV xdi Tt iart xc(Trjyopou[j.Evojv otatcEpEt ~6 jevo;, toO jjlev ei'Sou?, oxt ^xsTvo [j.ev xaxd ttAeiovuiv 

Xat OtOt'fcpdvTCOV TliJ ttpiSii-O) Xat/jyOpilTOtl, TOUTO Se ZOtTO! Z^EtOVlOV XOCt OtCtCpEpOVTUJV TllJ ElOEl, 

olov TO ysvos, ToO OE loi'o'j oTi toiJ-o |J.cV Evt EiOct rj.r>\y.''i''.z\. ih OS yEvo; -oAXofc ' Etosaiv p 
9 Tib [J.EV E 10 7.atr,yopo'j;AEVO'J E II y.od ev aovtoaco D: iv j'jvtou.co oe V 

-pos] e[? Ep 12 post Ei.'A7]-TC(i aild. [twv w; stooiv] 7,a-/|Yopc/'j;j-£v(ov. ota Ti eIitev to; 

£{5wv v.al to; tot'tov; ota Tot 'j-ccAXrj/.a yEvrj xctl eiotj. oioti Xiy^''"^' '^'^ ccjtoc xai ysvr^ xctt 
ei'orj. Ota touto yoOv £t-£v tij; Eiotbv, otOTt ou ttcivtote eiot] a?,?,c( tote xctt ysv/]. to oe to; 
ivTctgDa TO v.'jptto; eIoo; xcti to y.upt'to; i'otov OTjAot, r^TOt to te Efot/.toTaTov v.ott to p.ovw y.ott 

ciEl XCt'l -C.VTt 'J-Ctpy^OV (t6tOV). TO yip UTTCtXA'fjAOV EtOO; '/.7Ta OtCt'^iOptOV T"j ElOEt V.CtTTjyOpEtTat 

to; TO £[i.'J;'j/ov eIoo; ov To^ ato;j.c(To;. xotl to t'otov O'jv -ctvxl a'J|J.ij£[3rjy,£ tijj EtOEt ei /.c<i 
;v>] rj.dvto, xotTti StotctspdvTtov t<u eioei XEysTctt, TO oi'-o'jv y.ctTa rivijpio-tov xcti opvstuv V 
13 "\ — 'f^Xczxpov (19) eicias 14 isTt om. F 15 /j otacpopa oe colioc. E 

16 xctr^^yopoOvTott p: xaT/;yopEtTC<t codd. r/ov EiTt'v DV: s/ov EFp: r/£t M 

17 dir£xptvccjj.£9a E r^ 'jytctivEt /^ voait EFp: r, voSEt /^ 'jyicttvEt D: r^ jyEt'ctv £-/Et r^ 
voSEt M: Oyictt'vEt r^ vo^eI V of/.Actt] an cJaXoTov TtoioOactty 18 -po; om. D 

TO aiiAOv xctl TO yp'JTiov (yptTTOv D) y.ctt to '^ctA. DM: to atixov y.ctt to yp'j-ov r^ to cfctA. E: 
TO at|J.6v xc(t ypuTiOv xctt to cictA. F: to ^to.ov to yp. xai ciot/.. V: to aiji.ov to yp. xctt 
TO cpaA. p AMMOXir IX PORPnYRir ISAGOGEX [Porph. p. ;],17. 19] 67 p. o.lT To-oksv t(o Ti ijt'. /a-riYop£t!3f}7.i /(oousi 7.7:0 xojv 017.- 10^ 
'iop(ov y.7t Tfov xoivtoc au}JL[3£p-/)xo-:(ov. 7. o'jx iv t(o xi £3tiv, 
riXX' iv T*!) o-oTov tt' i(jTtv r^ ttw; s/ov iitl xaT'/jYopsT-ai fxa- 
3 Toy foy xaTr^Yopot-7'.. 

5 'Ev tip 6-oTov T'' ia-riv r; o'7.oop7. xaT/jYOpsltai , ly os -m -aic i'/ov 10 

t7. y.rjirq a;u[x[3£i3r;XOt7. cpacfl os ttysc on st-ojv r^ ttcTjc s/.'^^ TrspisXa^s 

X7l -rj. louo; tlVt 3'J(ij3£p-/-x6-7. Xs-j-OtJ-SV O'jy OTt £1 X7l £V "(j) -(«? I/OV 
E3TI X7Tr^-j'0p£l-7l X7l 70X7', dcXX' OilOi^ zCoV Xa^' £yO? £371 Xa~"/jYOOOU'JL£yU)y 
£X£lV(OV OZ r/yo) zydirnat to "'ivOC clpr//WC TO aSV X7T7 -X£'.oy(ov Xs- 

lOYsa&at TO -,'£yoc oi73T£XXs'. 7'jto 7.7:0 Ta>y X7i}' iyoc aoyo'j Tojy 
d - 6 [J. (o V X a T v] *|' p u fj, £ y oj y . p. 3, 19 O'JOSy 707 7:SplTT0y 0U0£ iXXETTTOV 7:£pt£/£l r^ TO'J -j'c'vO'JC 15 
p'/)l)£r5 7 67:0Yp7'^7j TTjC £Vyoi'7C. 

Ot 6pi3;xol [jO'jXoyT7i X7.1 aoyco £'.p7p;j.or£'.y toj 7:o7'Ya7Tt X7i oXoy 

15 0(UTO ■7:£piX7a,37'y£iy oia toDto -,'7.p x7t opi3tjLol XsyovTai, o>c 7:£piX7a,37- 

voyt£c TO opi3Toy 7.7:0 t(Tjv cy toic y^wpiotc opcjy ii£T£'.Xrjjxfi,£voi. x7x6yoy- 

771 §£ Ot 0p'3[Jl0l X7T7. O'JO TpOTTOUC, T^ 7:£p'.TT£'J0yT£? Tj £XX£tTCOyT£;* X7XJ0C 
-'7p £ip"/)T7l TOtC '^'.Xo30'iOlC, OTl £X7'3f/j 3UaU£Tp''7 a;'7. TIC 0'j3a O'JO £/£'. 20 
7.a£Tpi'7C 7:7p7X£ia£y7C' O'JTOJ -'70 X7l 7) 0'X7'.03'jVyj [X17 tX£y TIC (jzdrjyti 
20 dpETTp 7:7p7'x£lT7l 0£ 7'JTfj Vj [J.£lOy£;t7 X7l "?; 7:X£0y3;l7 ' xal tXElOvixT/)? 
[JL£V i3T'.y 6 y)TTOy ToO OEOVTOC £7'JT(U T'. TTEO'.TTO'.Ojy, zXsOySXT/.C Oi 7:X£oy 
ToG OSOVTOC. X7t t:7'X'.V -Jj 3(O'^p03'jyyj C/.pST/; orArjyv., 7:7p7X£lT7t Oc 7(JT-^ 

f^ T£ r^XiihoTTjC X7l Yj rj:/.rikrj.a''sj.' x7[ r/a'!}ioc uEy £3Tty 6 7;TToy xivou[j.£yo; 25 2 7.01VU); DEM: y.otvr, F Porph.: xotvtov Vp 3 r^ rw; s/ov s-jti oin. D: post y.atijy. 

trans}). F iciTt (post l/ov) MV: oin. F^Fp 5 c</.a £v tw 6-oIov M : xoti sv t(L ottoiov V 

fi xoiv?; DF: v.otvioc EVp : ora. M oe 7iv£? FMVp: tivs; D: oe E rj cm. M 

7 Ttvt 0111. F ^'y/(i. Tivt colloc. y £t 7,7.t FVp : y.^jx zi E: £t M: om. T) 

8 otuTo M 10 |j.ovou otn. D ;j.ovo'j xai p 14 ante ot 6pici;xot add. y.a/.co; 
Eirs TTj? Evvoi'cc c/t[ o('. 'j7:oYpc«'yC(i cJ-o twv ^vvot(uv Xc(|j.pG(vovto!i y.oti twv ci'j;j.j3i^/]xoTtov 
Ta\iTC« yip [A'jva (sic) Tr|V ewoiav o'j trjv cpjaiv toO O-oxS'.ij.evo'j CTjiji.a(vc('J5iv, turn ruliro xott 
cz/.Xo); D v.alMz ot 6pt:i;j.ot V IG optarov] opia-ty-ov E: ctopiaxov M 
[j.£T£tXTj|j.iA£'vov M l(j. 17 ynr/Jytm-rji M: -[btvn'j.x DFp : /.al xax'JvovTctt E: xa/.t'^ov- 
TC(t V (cf. p. 08, 23) 17 post 6ptc;rj.ot add. da6[A;j.£Tpoi p 19 7:£pt7.£i[jiva; D^M 
xc(i Yj om. M |JL£V om. D 21 sccjtw xt FVp: £v autw xt D: ccj-ui Tt E: 
Tt £a'Jtio M 22 xal TiotXiv] dXXa [xy,! V post TrctXiv add. r\ dvopsi'a dpsxr) 
'J7:c('p-/£t, 7:c<pc<x£tTC(t o£ 0('1>t7; OctXt'cc xat iJpaa'jTTjC (i^ te o£tXiot xcti \ flpotauTrj? Vp) dXXa X7i 
(dXXd 8y] xci Vp) p:Vp aojcppoa'Jvrj in mrg. suppl. et in textu dv8p£ta del. M 
brAoyzi om. E 23 Y; cm. E X7t y.t&to; uiv] r,Xtilio; ;j.£v ydp AI : r/.iHto; 

IJ.EV V r;^ AMMO.MI IN ]>0I!1'IIVI{II I.SAGO(iKX [Porpli. p. ?,.]9] 

O.y/tL'J.'j-ri; OS 6 [X7./A0V XOtt CtT^/tfOC XlVOytXiVO;. WSTTSp OJJV STTl TO'Jt<i>V l!(v 

£/ot. ouT(oc /c(l i-[ TO'j opi3[j.o'j' ix-ivo? Y^'p ^'"-'■' ^'f>i5~o; rlpoc o ~oO'.- 

0[JU(ov akv TO otxsiov -rja'^'ir/. xal ;j/)02v i'cfo oc'jto'j xo[T7.Xia7:7'v(ijv. t(ov os 

-c(pc<x3'[j.iv(ov |j.-/)os.v a'^aipo'jasvor. zc(p7'x£iT7.'. os tout'o, (t)37:cr> xoci -aic 

riXXoxc o-ozzraz. r^ t£ o-spj'ioXYj X7t ■f^ eXXsi'^/ic, (oc rjori ii'or^T7.t. X7t ttsoit- w 

tS'JOVTcC UEV TTO'-OiCil T7. 7:r>7'YU.7T7. SAAclTTilV , i/,/.il7:0VTEr 03 TTOloOst 77. 
7:r>aY|J.7T7 TTSpiTTSUclV OlOV 6 TOU OCvOpwTTO'J OptCTti-OC SaTl C'»'>V ^vOY'.XOV 

{)v/jtov, x7l ouTOC 6pia;A0? /(opi'Csi tov avi>pu)7rov (Ztto itov clkhov 7r7'vT*ijv 

X7.1 7:sp[>vaa[3av£t ~7'v-7c xouc czvDpcoTCOu;. IXXsi'tkov 5s ttoisi to -payfj-a 

10 TrsptTTSustv. ofov C<5ov })vrjTov o'j uovov -'7.p 6 avilpfOTTOc; ^(oov dvr^Tov 

7.XX7 X7l Ci OiTro; X7t 6 XUfOV X7l d'XXa TZoXX^. -7'XlV Ss TrSplTTSUOJV -oisi 35 
TO 7:p7Y[X7 iXXsi'-SlV , OlOV ^(OOV Xo"j'[XOV dv/)TOV -'p7ii,aaTlX0V OUXSTl '^ao 

-7'vT7c ctvDpwTtouc TTspiXaixPavst , dXXoc |xovou; Touc 7pa[jL[X7Tixo6c. xal 

ToOtO £tx6T<0C' OUvUsTtOTSpa "I'tZp 'jlVOjaSVa T7. -p7!Y[X7T7 li-aXXov SToVOy-ai, 
15 (ZTrXoUSTSpa 5s 0VT« £-1 TtXsOV £XT£''vST7t xai £-1 -X£'.6v(0V (pspSTai. 7TS 

QTi X7.1 -X-/)3is3T£pa '!-'vTa T?,c Ttpoj-r^c 7.p/rj^ I xal xri'-vr^ ~7'vt(ov. 017. jJOr 

TOUTO TO IX£V C^pOV 7.'JT0 X7l)' 7'JTO i~\ 7tX£10V«>V Cp£p£T7'., CiUVT£l)£V OS T(U 
Xo'j'tXCp STt' sX^TTOVCOV. to OS Xo'j'lXOV C^pOV T(p ftvr^Tip a'Jv5u7^0[j.SV0V £Tl 
i\d~~WOi ■ITSplS/St, zl OS -pO(jTSi}"(] X7l TO Yp7a|J.7Tr/0V, STt [J.£plX(.l)T£pOV 
20 Y'^'-'-"'^-'' WtJTS sXX£l-OVT£C a£V 01 6p'.3iX0l TTOlOUai. Ta ~paY;J-'^:~'Z K£ptTTS'JS'.V, 
7:£plTT£'J0VT£? 5k TCOlOUSlV IXXst'-ilV. T7UT7 OUV £TIl3r|[X"/]V7a£VOs 6 1 lop- ") 

ci'jpio; cp'/jcriv OTi o aiiooofls'.c tou •(i'^'-jo: 6ptci[i.o; "/JTOi 67roYp7'irj tujv o'Jo 

C/TTVjXXaXTai T(7)V X7X'JV0VT(iJV TOU; Opl3|i.o6c" O'JTS '(C/.rj -SplTTS'JSl O'JTS sX- 
XsiTC£l. 
25 Elp'/jTai OTI TplTT7! £aTl TOt Y-'''"'i ' "''^ !^^^ "J^P^ "'~^''' ~oXXu)V T7. 0£ £V 1 post x[vo'j[Ji£vo; add. dXXa 5)j xal r^ '.;[>ovrjai; czpsr/j lart, TrapotxeiTat rA auf^ /^ te icppojuvrj 
xal Tj uzcpTjcpavt'a p 2 laTtv om. F 6 otptSTO? M opo;] 6p[a[j.cic p o] (Ij; F 

5 v; (ante eXXet'Lt?) om. F^M 6 post p.ev et eaXcl'ttovte; oe add. ttj AE;£t M (j. 7 -ci 

Kp. -EpiTTE'JEtv Tioiousi ti'ansp. AI 6. 7 t7 7Lpay;j.aTa MV: to TrpayiJ.a DKF: om. p 

8 post SvrjTov add. voii xal l7rtCiTi^(j.T)? oext'.xov I) outoc] O'jtoj; 10 rrotvitov EFM: 

CwcovD: aT:avTU)v Vp 9 cXXeTttov E 10 [i.ovoc j\l ydp] oe D Iwov Uv/iTo'v 

om. M 11 6 I'tttto? xal 6 xjcuv D: (-7:0? xal x-jcuv EFMp: '{--o^ xal x'itov V 

-EptTTE'JtOV MVp: TO -EptTTeOoV DF: TTEptXTEUOV E 12 C«JOV p: avUpoj-O; £CtI !lwrJ^i 

V: om. DEFM 13 tA'/toh to'j; dvi}p. EM: dv»p. -dvTa? V -EptXajip.] Xa,a- 

pdvct V 14 C'JvScTa y aTEVooviat DMV 1.5 ttXe'ov DFM: TrXst'ova EVp 

ixTEt'vExat MVp: EVTEivETat DE^F IG xal (post o/j) D : om. EFMVp ovTa post dpyrj? 

transp. F 17 IxcpEpE-ai D 17.18 nj) ^voyixw] to (ex -(u oorr.) Xoyr/.ov V 18 twov 

ex Cww corr. F 19 iXatTcova M -poaxESfj] -poa-cftEt F 20 yi'vExatMVp: Xsysxat 

DEF [XEV eXXeitt. colloc. E ^XXi'rovxE? D^ post optajj-ol add. xw Xoyco M 

xa ~pdy[j.axa p: xo ~pay;j.a codd. (ef. v. 6) ZEptaSE'JEtv (sed v. 21 TrspixxE'JovxE?) V 

21 x(i» Xo'yw -otouatv M -otouatv om. p post iXXEtTTEtv add. xo 7:pay[j.a M 

i7:iarj[jiatvo'|j.£vo; Vp 22 d-oooScl; t. y. 6 optcjj.o; (sed prius 6 superscr. m."^) D 

r^ 'jTToypacp)] p xujv 060 xo'jxojv p 23 xcov om. M 23. 24 o'jxe ydp "Eptx- 

xE'Jojv roiEc IXXci'-Etv TO 7:payjj.a O'jxe eXXei'-iov -EptxxE'JEiv p post ^XXei'tcei add. x7j? 

Ivvot'a; M 2.3 Eiprixat 6' E xpixxd Fp: rrEpixxd DV: xpi'a P]M xd (ante yEvr^) 

om. M £v] ^-l V AMilONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 3,19. 22] 69 

ToTc ttoaXoic -Jj. 6s STCt -fiXz ~rj}jM;. a /at Gaf-cpo-j'cVT) xotXcrtat xcd ivvor^- 20'- 

iXaTlxa ()JC £V TT(^ OtaVOtV. 0VT7. T"i^ rjlJ.£T£pa. 7TpOX£lT7l O'JV Tfj) I lopCpUfyUO 10 
OlOaJotl -£[>l *,'£V('0V O'JTc TTipl TWV TTpO Xa)V TCoXXwV O'JTc TiSpl TOJV £V Trjl; 
iToXXor? 7.XXa TTifyl T(OV £7:1 tOl^ TToXXorc, TOUt' £3X1 7T£c/t tojv £VV0"/;a7.Tl- 

5 xoiv. 2'.a TOUTO tot'vjv £i7r£v 'jTroYpot^pv] v tyjc ivvoi'ac, toCt' £3ti xo'j 
£vvo-/;ij,7t'.z'j'j -j'ivo'jc. £vvo-/);x7.ir/.ov 51 yivo; ist'', X7l>' r// svvoiav Aaji.- 
P7!vovT£; r7. -p7'7ij,7X7 -po; a-jt/jV 6puoa£S}a, oic/v /.7.[j,[^7!voij.£v zara xr^v 
nlxtiav 6'.7'voi7v xov avi)poj-ov X7.1 ~poc aux'/jv 7.V7./vO-,iCo;j.£vot X£Yoa£v, oxi 15 
ci 7'vi)p(o7ro^ £3xt ~mvj Xo'jixov i)vr|Xov. cpr^citv o'jv 6 IJop'fjpio; oxi xa6- 
jo ~'r^; T/p ivvoia; o'josv u-£p['i77,/,ov ouok £/./.£r7:ov £/£i r, xoO ",'£vou; utto- p. 3,22 lo 0£ £iooc ),£-j'£X7i a£v /.oA irA xr^c ixa'sxou ;j,op'i7ic. 

fkr/.r^ptoxa'. o irspl xoO •j'£Vj'jc Ai-'or. rjvnirjrjy orjv X7'^iv i/rjudiv iv 20 
15 xo'jxou al oiO-Yjonr 7.)X £7rsior^-£p xo yivoc xal xo £160; -ooc xt xal 
a|i.a G'^tax7.x7t X7i 7a7 vocTxai. 017. xooxo xo tiorj- xv;^ oi7'iop7.c -poixacsv, 
0L» 8t7. x/,v <p'jar/y]v x7;'.v 7.XX7. 017. x/jv o'.073X7Xtx7)v axoXou&t'av, xal oxi 
£v x"^ xo'j yivouc ciioaaxaXta £[j.vr^tx6v£'ja£ xoO ci'oou?, xal sosi [o-y] sttI 
TioX'jv ypovov xo'jxou cxv£vv6r^x«'jv £ivai xov dxpoaxrjv, xto os £ia>i)oxi xat 
20 vuv X7V0VI /paj'j-cvo? 77r7pn>|i.£ixofi 7rp'JX£pov X7 c»"/i[j.aivojj,£va xrj'j sioou; 3o 
Travxa, siU' oGxto; Trpoaoiopi'Cs'ci ixspt -ot'orj 7:oi£ixa'. xov A070V £13! -^.p 
cXcp7 3r|a7ivou.£va xo5 sioouc, Tr£pt ojv ou 7:pox£'.x7.i Xsysiv, 7.X/.' £X£rV7. 

JJ.£lXa'. XOU £100U? X7. (JTj[JL«lV0tJ-£V7 X7. TTpO^ XTjV AoYlX/^V 7.paO,OVX7. 

-pa-'u.7X£i7.v. Ki'^zi O'jv oxi oixxov 6Tr7'p/_£t xo a'/)[X7ivoji.£vov xo'j eIooo;* 

25 £100? [J.£V -|0(p X£*|'£X7l X7.1 7^ £X7'3X0U [XOpCir^. X7l)' 3-/jlJ.7tV0JJ.£V0V /.£-OJA£V 1 T'/ 0£ £-1 T. ;:. DFp: la os 'Aixa xd r.otJsj. M: xa 0£ sv roi; r.o'fj.rjXi V: om. E 
7,c<}.o'jvTC('. I)F 2 moLyfjh. lovict M 3 -£pi y£V(uv cicias 0'jt£ npo xiov -oA- 

Adiv EY: o'jTc TTcpl xtov vjAt.wi F 'j'jxi £v xoT; r.. (~£pl xwv om.) V 4 ci/.Xd — 

TioXXoI; om. E irX -ct; -o/.//Jtc] ;j.£-d Tot -oXXa M 7:£pt (ante xwv £vvoTj[j,.) 

um. E 5 xoiv'jv] O'jv M r^ 'J-oypa'j>rj MV ti oe] ydp V 8 oic(vvoto:v F 

otvaXoytCoiJ-ciJa >.£yovx£; p 1) 6 (priu.s) om. V post ouv add. oxt expuux. E 

10. 11 7; u-oypc('^rj xou ydvo'j; M\" 12 tit. om. E 13 0£ om. D 1-1 -zrXi^- 

pwxGtt xal E O'jv om. V 14. l.j £v xo'Jxoi? ante r/o'jatv transp. M: post ota'fo- 

pott V 15 £-£ior| 7:£pi F xctl (ante xo £too;) om. F rpo; xi £axi D; an 

zpo; XI ovxct? 16 Twv ota'fopwv MVp 17 ante o'j add. xa'tEF: o'j— c<-/,oAo'ji)i'o'.v 

eicias dA/.i oioaax. (oid X7]v om.) D otoczax. dxoXo-jOtav] oioaaxotXtav E 

18 7.ai xoO £ioo'j? p 19 xouxo'j om. E: post dvsvvdrjxov transp. p 20. 21 -/[yrpi- 

p.£vo; -puJxov d-apti}. xov Aoyov (zpox£pov — -otscxoci om.) Y 21 zpootop. D £tai 

ydp — Ti;pG(yij.ax£iav (24) eicias 23 xoij eKo'j; Trspl lov xd <z-qi).. M 23. 24 -potyp-a- 

X£tav dp;j.o^ovxa colloc. E 25 ydp om. D xcti om. F post aTj;j.atvop.£vov add. 

XEyo[A£v TTpoJxov eIoo; d;[ov x'jpavvtoo?, rjxoi xczil' o D 70 AMMOXII IN PORPIIYRII ISAG()(iEN [Porph. p. 3,22] 

-oh; z'jziotX: xai SuaiiOci;, sioo; oh XsyeTai xod to 'j-o to "(ivo; T:z~ztD- 20r 

XOC Tj OU TO -j'ivOC £V T(t) Tl i^Tl xaT/iYOpsTTai. 7.X/v' O'JTOC 6 Op'-laOC 23t'. 31 
•/Ot! TO'J clO'.XIOTaTOU sioOU^ X7.1 TO'J |Jirj ilOlXOJTaTO'J. Li''t-a>. OS X7.1 (Z/,/,OJC 
£100? TO XOCTOt 7:/v£'.0V(0V XCtl Ot0t9£pOVT<OV T(t> 7.pll)[J.tO cV TIO Tt cGTl X7.Tr^- 
5 YOOO'ja£VOV. £"£1 0£ T7. T(OV oyoa7'TOJV TO'JTU)V a"/;a7'.voa£V7, XsYto OVj TOU 
[XT] £l6lXa)TaT0U £l60U? X7.1 TO'J £101XU)T7T0'J , dja'CT^ (jrAy/ll TT, XO'.VYi[ 

cr-jv/jUcia, TpoiovTo; toG Xo^ou aa'^'/jvt'Csi auToc 7:po/£if>iCo[x£vo; tyjV x^Xai- ;J") 
OT/jV Ta>v X7Tr^-|'opia)V , X£Yto or) Tr,v 0'j3t'7.v, r^Tic 7'ji>u-o3t7TOV 'jrArjyzi 
irpaytxa xal 7£vix(jut7tov i-ivo;* 7i 77.P a/.X7i v.a-r^YjrA'y.'. cr'jUj3£[^-/)xoT7 

10 'JT:7'p/0UatV 7UTrp' £1 Y7.p 7r7.a7(, 7.1 77,Xa'. cV TTQ OUOl'a 6-7p/0Uai X7.1 £V 

aur^ i)£a)po!JVTat X7l /wplc 7'jTr,c 5'j3TrjVai ; ou ouvavT7t, 6r,Xov oti v) a£v 20^ 
ouaia IstIv auiluTrosTaToc, ai 0£ aXXai cvvia xairj-fopiai a'ja'':i£|3r//.7a'.v 70- 

T-(i. A7|X|37V£l O'JV TYjV OUSl^.V X7.1 7:X£X£l £c 7'JTTp Cj£lp7.V T0'.7.'JT-/)V , OTI 
TTp 0U317C TO tJl£V iGT'. 3a)|Xa TO 6£ 7Ci(iJ<J.aT0V , X7l TOU a(O[X7T0C TO }X£V 

15 ioTiv s.y.<\fjyov to 0£ a'j/o/ov, X7.i toD £[j.'Vj/o'j to jx£v ^tpov to ok cpUTOV 

TO Oe CtOOtpUTOV, Xal too TtOOU to U£V Xo'i'tXOV TO OS a/vO'i'OV, X7.1 TO'J //;- 5 
*,'tXO!J TO IX£V a'C(Z\0C TO OS avUptOTTOC TO OS OW^'atOV. £V TO'JTOl, O'JV 'j'S''''-- 
XWTaTOV [J.£V *,'£V0? 7) 0Ua[7., £tOlXOJT7.TOV Oc £100^ 6 7'vi}pa>K0C. T7. 0£ {^,£37. 
Y^y/] T7. 7'JT7. X7X0!JVT7t X7l ct'o'/] , £l'ory JJ.SV TuJV TTpO 7'JT(7)V. YSVT^ OS T(OV 

20 }J-£t' auTy!. xoivcoc [j.sv otjv rAvza xa zior^ id t£ sio'.xu)TaT7 X7.1 t7. 'j7:77.- 
Xr^Xa 7) -poTspa u-0Yp7cpyj -trjiiyzi r, X£"jO'j37 siooc £'V7i to utto to y£VO? lo 
■k£tt-«>xo; r, O'j to 7SV0C sv Tm Tt' ssti xaTr,Y0psrT7i • to'jtojv 77.p twv 
uTTOYpa'iaiv sxaTSpa toj jiov 'j-ox£iu.£vq) r, auT/, £3ti tyj XoittTj, r^ ot 
ayiszi jjlovov c/.XXvjXcoy 6iacc£pousi. iroXXa YO'-p -Sti xal a^Xa 7:p7'Y[X7.T7, 

25 OTiya Tw fisv u-ox£ip.£V(o T7.uTa IciTt, TT^ ok ayiazi Sia-^opa, cue r, ava- 

PaSi; T£ X7l ■/) X7T7[5a3l?* TOUTOl? '(d.rj TOIC -p7'Y[J.73tV •J-0X£IT71 USV TO 

7.ut6, 7] xXr[j-7c, oi7'fspsi OS 7j (zvapaai? Tr^; xaT7ji7'3£ojc t(j ayiati [J-ovt,, 
OTi 7j [i£v dvajBaaic 7.7:6 Tuiv xoctm) sttI toc avo) avooo; (j-dpyz'., tj 0£ xaT7'- 1 c'kioEl; T£ 7-C(t FMV^p os om. DV 2 r, EFMVp: -/.at D Porph. (cf. 

V. 22) oOto; 6 Mp: a-JTo; DFV: O'jto; E o (jl>, ante piius cioiy.iuTGtTO'J 

transp. FMV v.cd Toij ij.r] £tot7,ioTaTrj'j in tas. 1)'- xcl ofX/w; -ct/.tv D 

4 sToo; om. V 5 e-eiotj oe Mp ok xot ovrJactTot -t'j'J-lojv E 5. 6 to [j.Tj stot- 

-/.wraxov elSo; xa'i itoixuiTarov EMp 6 xal toO eio. oin. F: too om. V 'j-^fj- 

ystvF: •jrrocp/o'jaiv MVp 7.8 tyjv 7.aXXt5TT|V ... ouatav 7:pc;/£tpu<>^'s''"j; -ootovto? t. A. 

aacp. auTGt colloc. V 7 auxa] tol'j-ol D 10 ctotTj? b-ctp/. colloc. p ctt om. 

E: superscr. F 11. 12 y, ou^i-'c; £371 jjiv M 12 otoSu-oc-aTo; EFM: ai>»)'J-o'axaT&v 

DVp 13 !3'jij.-/i7.£t V 15 £3Ttv om. FV [jev da-t Cwov D 16 to 

Be Cwocp'JTOv om. F: post C'l^'^^v (l.j) transp. V 17 o'jv om. E 18 post •[h^oi 

add. i>zc«p-/£t EFVp: om. DM sloo; F: om. DEMVp 19 Tot] xal p 

xotXouat V 20 (J.£t' cz'jtk] [AETOt xauTOt E o-jv om. V Tot £io-/] navra col- 

loc. V 21 Ypacp/^ E: £7:typGt'fTj p cloo; om. F 23 vj om. FM 

24 oiacp£pcu3a F: otacpspct M £tai DEV 25 aTiva] a D |j.£v om. D 

■za'jTOL eiGi E otctcpopot DEF : otacpEpEt M: oiacoepo'JSt V 26 t£ om. D 

28 p. 71,1 rj [j-EV '/.oLToi^asii . . . u-ap/Et, -/) oe ava'Pasi; x. t. X. colloc. FMp avapctci; 

Twv a-6 Tuiv D iizi tol i'voj post u-apyst transp. V y-ap/Ei om. FMp AM.MOXII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 3,22] 71 

Past; dcTTO Tujv avto iid -a xaTto ouoia xocOooo; o-drjysi. xal to cj-ioixa 20^ 
0£ ■/.ctl xapTTo; tto [j.oV uTroxciasvco To.ozd s^t'., t(») Xoyo) Oo jj-ovco y.7.1 vq ic 
csyiozi 0'.a'^0[>a. (oausp oOv i-l to'jtwv l/ci, oGtojc y.7.i st:! to'j oitto'j 
TT,^ (j-jr^fjy.'sr^: toO cioooc' oia'-pioouGit. "jip aXXr^Xwv T(o -/)V [jlsv ot-o xou 
5 "j'ivou; ot'p/,^'^^'^- ^V--'-' ^^ 2'? "^J siooc. t7;v os £Tsp7.y c/.-o toIj sioodc 

1X£V 7pyc3f}ai ATj^'clV OS StC TO -'SVOC* (03" oOv y.7.l T7.CiT7. r^ 3/Sjcl [J'^V'^j -" 
6iaCpS{>£l 7.XA7^A«>V, td} 03 'JTtOXc'.tXSVCO -aUTy. S3TIV. 7p"/3T7l 0£ -a/vlV 7.-0 
tOl) YV^p^IJ-'O'^pOtJ !jrjJX7lV0|J.3V0'J tO'J SlOO'JC, O'.OTl 6[J,010T"/JT7. £/£l TTpOC TO 
7:707. ToTc 'ilXoGO'^OtC* w3~Sp ''^rj TO iiOOC TO 3~1 TYjC [i-OOCpTj, TTcplSXT'.XOV 
10 £3Tl T:7!vT('JV TWV aEp(7)V, O'JTW X7.1 to 77707. TOU Ci'./.OSO'^O'.C TWV X7T7. 
[XSpOC. 

p. 3,22 To 0£ SIOOC AE-jET7l [XSV Xal i~\ TT^C ix7aT0'J UOp'iTjC. 

1237:30 X7.1 37:1 T05 "jSVO'JC TTp'tV 0[07!c7l ~( 7:0T3 33T'. "j3V0C 7j 7:010V 
SaTl. TTjV OlJ,OJV'jai7V 7'JTO'J 0l33T3t'X7.T0 X7l 7:pa)T0V 7:3pl OJV O'J 7:p03X3lT0 2<J 
15 aUTOJ 30t073X3 3y;U7.lV0JJ.3Va)V TOi •^i'^rj'JC, cil>' O'JTtOC 7:3pl TOtJ 7:pOX3'.[i.3VOL), 
TOV 7UT0V Xm-'iV /SjX 3VT7'ji)7. TTjV OaCDVUJJLtaV 7:pOT3pOV 0t7.3T3A/s3T7'., Sll) 
O'JTOJC -J. iSTlV 3100C A3*'3!. X7l TTOIOV a'jTO'J TO 3rj;x7'.vo;x3vov. 

p. 4,2 A3"/3T7t 03 3100C Xat TO TaTTO[JL£VOV 07:0 TO 7.7:o6ot)£V '[i- 

voc, X7i>' 3ia){}a[ji£V Xsyoiv tov ;j.3V 7'vi}p(07:ov 3too? to'j C^JOU 

20 "j'ivO'JC OVTOC TO'J C f J^ ""^ '-> •» ~^^ ^^ A3UX0V TO'J ■/p(o;J.7T0C siOOC, TO 
03 Tpt",(OV0V TO'J 3"/'/;a7T0C 3iooc. 

FltpTjXOJC Ta a"/)a7.lV0lX3V7. TOU £i,00'jc -/al 7:3pl OU 7:pOX3lT7'. 7'JT(r) 'Li- 30 
■j'SlV, V'JV 7:7.pa03rj'[J.aTt to 7:pOX£t[X3VOV TOU sl'oOUC 3"/j[X7lV0JX3V0V 0l07'5X3l, 

Tiwis u~o TO -j'svoc ava^cTai to siooc. X7ij.37'v3i yap to Tpqojvov X7l to 
25 cy 7(1X7, TO [X3V ypyyj. f-jc "'ovoc to os TpiYfovov oxc siooc. *7:i/>7[x|37'vov- 

T71 03 T'.V3C r/SjZr/i «'oC [XYj X'Jp''«)C St'p'/jXOTO? TO 3/7)1X7 TOO TptYWVOU ^SVO; 

Yj TO Tpr;(ovov to'j ayjiiio-'ji siooc. sv rAq -j-ap 7:p<oT0v ti X7t os'JTSpov 35 

CS731, TO'JTCOV TO XO'.VO)^ X7.T/(",'0p0'J|X3V0V "j'^^'^'J? '>'-^''- ^'STf TO 03 Tpr|'OJV0V 1 o'jaa otn. EV 2 ixo'vo) om. Ep 3 Stct'fopa DFp: ota'^pspr/jsiv E: otcciepst MV 

(cf. p. 70,25) TO'jTou EMp ojtu); k'/st colloc. EM ettI] -zi b-o E 

4 TO'J (aute cloo'j?) Ep: om. DFMV oia'.c£pet DMV G tc('jtc<] Tc«'j-rj E 

(xo'vifj tt] ayi'jzi colloc. E 7 ^w^spc/'Jitv E iariv] eiatv p cc'pyEiBat E 

7:c(>viv oin. E 8 yvoipirxtoxciTOJ (?) F 9 to ^7:1 DEM: to cJtto F: i-o V'p 

10 TO ex tojv cotr. D: Ta Mp: om. V 12 to oe jioo; — !jYj(xcti'vo|x£vov (v. 17) eicias: 

cf. p. 69,l!l sq. 13 y.at D: om. EFMVp to ysvo? EV ottoIov V 

14 TrptoTov] 7:poT£pov V: om. F 15 a/,[xaiv(ov E' IG otaatEAXet E IG. 17 tW 

o'j-(o;] |XETa 0£ xaOra V 17 Tt] 7:oTov p /iy£i ti estiv elo. coUoc. E 

OTioiov V aj-w M 18 0£ om. E 19 [xev ora. D 22 to ar,[xaivo;xcVov F 

23 u)? Iv Ttapao. p 24 to eIoo? eicias 2G a'jroj] aixo E 27 y^p "J^- P 

28 cpast] ?pap.£v V: (post y-otTTiyop. transp.) D O'V/. Igti yEvoc colloc. FMV 72 AMMONII IN PORI'HYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4, -2] 

~oO TcTpcfidjvo'j TCpeoTOV TO [xsv "j'-zp sx xpuov iofTt •jp'^-JJ'I-'-tU''' ~^^ 0^ ^>'- '^~~- ^^^''' 
xa'pioy, Ta 02 ~o(y. -(uv Tssav'pojv -pfo-:7. xctt 7!AX(y^' tt^.v t£TpC(Yojvov sic 

O'jO TO!,'-,"^"''^- '>P')0YOjV'.7. 0'.7.tpcltC/.'. (■?; "'Otp TO'J a [5 "j j T£~pa*j'(yVO'J i-''- ^Ir 

Csuct* T'ij] a Y oio(|j.£rp(o oi7ip3l>r^3E-:7.i £t; 660 tpr;(»iva optioYojvta to ts 7. 

5 [3 Y X7I TO a y)* '"^S'S 7.V7lpOU;jlSVO'J Toij TiTp7YOjV00 O'JX 7V7'.p£rT7' TO 
Tpt'YOJVOV, TplYWVO'J 0£ 7.V7lp£l}ivT0C 7.0'JV7T0V 31V7'. TcTp7!Y"JV0V «OCJT£ -pO)- 
XOV T"?j Ci'JCiEl TO TplYOJVOV TOU T£Tp7Yti)V0U. T(i) 7.'JT(j) 0£ TpOKlO X7.1 Toiv 

Xoi7:(ov -avTtov £Ui)'JYp5(;xa<ov T/r^\}fj~oyj -pfOTOv ost/i)rj!3£T7i, 7:£VT7Y'«vo'j 5 

'f/JlXl Xai £;7.Y"JV0U X7I T(oy XoITlOJV £X73T0V Y^r-- TO'JT^OV £tC Tp''7a)V7 0'.7l- 
10 pilXai. £1 OUV TO [X£V TplYtOVOV TipOJTOV, TO OS T£Tp7'Y(OV0V X7.t T7. XoiTta 

Ocuxtpa. TO dtp7. X7.X7. xouxojv xoivuic xaxr^Y'^P'^'V-'"^^' ASY^'^ ^"'1 ~^^ '^'/7\\^''^^ 

OUX IgtiV auxoiv Y^VO?, OUXOUV 0U0£ T7'JT7. EXSIVO'J £10"/]. /.£l-£T7.'. TOIV'JV 

JX7] xupio)^ cip"/)xivai Tov riop'iupiov TO Tpt'Ywvov TO'j ci/rj[J.7Toc £ioor, -poc 

TOUTO TtaVTSC 7]K0p"/]37.V 77roXoYlO(; oi £;r^Y'1~'^-^ ''•'^•'^ '^7(31'/ 7UT0V iJ7:00£tY[A7.- 10 
15 XO; /a'plV X7T7/p-/;5TlXtl)T£pOV Y^VO^ X7/J371 XO'J TplYtOVO'J XO a/r|;X7. £"(.- 

A'jojjLEVo'. OS rjjxsic x"))y 7.-opt'7y cp7[j,iV oti si asv aTOi/sia yjv t(o ovti to'j 

T£TpaYOJVO'J T7. TplYtl)V7, CO? ti."/] aLKto: T£Tp7'Ya)V0V £V0SySCil)7l Y-'''^^'^^-^ 

£1 (j-rj sx TpiYwvojy a6YX£iT7i, oj? xal ev Ti|j.7i'(i) oio7!5x£i ki'^o)"^ 6 IIX7tu>v 

-dy~a T7. £u&6Yp7a|i.7. T/r^ixa-y. (oc sic (j-'jiyzXa 7.-Ao'JC>TaT7 oyxK'jw^ t7. 

20 TpiYtov7, diX'/jOs; av 7)v to Xsy'^usvov X7l -pfoTov G-r^py^s twv c/"/j;x7tojv 15 

TO xpi'Yojvov xal OUX av r|V to oyrjixa y^'''^^ aoTojv, si'-sp aX'/jUs; oxi £v 

oTc TO ~pU)XOV X7.1 XO GciTEpOV, ToGxtOV TO X0lV(7jC X7TA^Y''^p''^'^I^^''''^''' '^'■^"'^ ^^~- 

Ysvoc. v'jv OS ouo£;xi7 S3TIV 7.vaYX"/j, iva '^ivr^zr/x TSTpa'YoJVOV, TTpooTTOxsi- 1 Igti post Ypc([x[xaiv traiisp. E: oiu. D 1. 2 TcasoEptuv (piiore loco) EV 

2 TETxa'pujv (altero loco) Fp tt-zv] zo'j E xeTpayujvov om. E o t] -("ip — 
opdoyujvta (v. 4) oin. E 4 tt] xoO a y V 5 post avctipoujjivo'j atld. [x£v Mp 
(fort, recte) xoij om. F 6. 7 to npwTov F 7 too xETpoty. to xptyouvov 
coUoc. E §£ om. E 8 post hzv/%iflzz'xi add. to xpiytuvov MV (fort, recte) 

9 '^Tjixi D: ccEpE EFV: f^xoi (sed ante revxay. pos.) M: cpspe EtTisiv p xptycuva] xpi'a 

F] : xptyiovov V 10 et ouv] xoi'vjv M 11 xaxrjy. xotvui; (sed num. superscr. corr.) 

colloc. F 12 y£vo; ccJxuJv colloc. M ysvTj E o'jxoOv oin. EV o'joe M 

Urb. 35: O'jxs DEFVp xot'vjv] o'jv M |)OSt xoi'vjv add. r,atv EF: r^fj-Iv xo V 

13 ante Trpo; add. rubro aUA D 14 ct-oAoytct;] airoXoyo'j E: om. !M cpaaiv] cpajxev E 

ccjxov] a'jxo F 15 eIoo; xaXsaai xo xptyojvov xoO ayr^jxaxo; M 16. 17 3xoi"/£Tov . . . 

x6 xptyiovov M 16. 17 xuiv xexpotyo'ivtov V 17 xo xcxpoiyoivov E : xcxpctytova MV 

IvSe/Exoci E iv. xptywvou M a'jy/.eoixo Al Urb. 35 IS iv Ti|xo(t'a)] cf. p.53Csq. 

otoc(57.£i /iytov 6 t:/.. DEFM : 6toaa/£i 6 -/.. /iywv V: Bo/ei FlXaxtovt Urb. 35: oo/eT XsyEiv 
6 -/,. p; quod recipias, nisi malis Xdywv eicere 19 -avxa post ayrjjxotxa transp. V 

E'jDuyp. a-/.] Eui%ypc([j.[xo;xci( p ib? e(;] duasi V otzXo'jaxEpa M 19. 20 xa xpi'y. 

otva/.'Jcuv colloc. EMp : an ctvot/.. (ei's) xa xp.? 20 av om. E 20. 21 xal -pwxov — xpi- 

ywvov om. E 21 Et'-Ep otXrji}})? 6 E'jxXei'Sy^; ev xiL [ji'^' a'jxoij iJEojp/^fjiccxt otvEu xptywvo'J 

xo XExpaywvov ot' e'jSeioc? avaypct-Lot; coaxE ev of; D (cf. Euclidis Elementa I 46 (I 108 ed. 
Heiberg Lips. 1883) 22 -ptoxov] -poTspov D (cf. p. 71,27) xai xo os'JxEpov M: 

xal ucxepov V 22. 23 yevo; o-jx k'axt colloc. EM 23 to XEXpa'yiovov p xa> 

zpouTTox. EMp: xo -po'j-ox. V AMMONIl IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. r--^-^] 73 

3i}a'. TptYtovot, 3i~a -^ aovdiazi -o'jtojv to tiTr>aY«>vov 717331)7.'. • O'joev Yap 21r 
•/.(o/vusi y.c.l TpiYwvo'j IJ//J ovToc T£337p7c c'jysi'ac sriCo'Jcavta^ -o'.f|37.i ~2- 21 
TpaYwvov. w3-£ o'jx 7.Ar/i)kc to 7V7ipou|XEVo'j TO'} TpiYojvou suvavatpsrciOai 
xoti ~6 TSTpaYojvoy. £t 0£ oti Tyjy oia[i.£Tpov £77'.^£'jyv'jvt£c oiatpO!jia£y to 
6 T£TpaY<ovov etc 060 TprjOiva, 017. toOto cpasi ttowtov £iv7'. y.r/X oTov 3-01- 
/£roy r, {X£poc too T£Tpa",'(i>vou to Tp'/jUiyoy, £-£iot; £vos/£T71 to 7'jTO T£- 
Tpa-'fyvoy xai £i? 060 £T£pO|j.7;xr( oi£X£ry t7.c dyTix£i[X£yac 7iA£up7.; ot'/a 01- 25 
atpoOyTac zal £'iriC£tJ7y'jyt7> oToy dizh xou a £7:1 to [i zal iroiyjsai 060 
£T£pou.TjZr^ yoi^lcf- ~o •'; y-rtx to 6, Xc'-^s-at a)3av£l /7.'. T7. £T3po|X7jy//] -poJTa 
10 £iya'. TOO T£Tp77(JL)yoi). o'jt(o o£ ysA to £V7.vt;'ov to TiTpotYfoyoy Kpfoxoy 
£5Ti Tou £T£pO|i.7^xo'jc, £t £T£poar|X£; TO Tr/i/ [jLtav £/oy TtXiUpay oiTiXasi'ova 
XTjs ETspotc oi£A(uu£y 01/7 £t^ 6'jo TETpa'jwya. 7./vXa or] xai £i sttI tou 
x'JxXou TYjV oi7'a£Tpoy Ti? 7Y7'"jO'. , oi7ipr]3£i Tov X'jxAoy £i; o'jo rj[xix6x)^ta 
TO "£ 7. X7.1 TO j3, xal OTjXoy OTi £X7.3Toy Twy rj[xixDxXiu)y 3/r|aa £3Tiy so 

15 EX TTEpffEpEI-'aC TT^C XOU 7j;xtX'JxXtO'J 7pa[JL|J,rp X7.1 cU&Eia? T/p Oia|X£TpOU 
aU7/£t;x£V0V. <o3T£ j'JU|3rj3ET7' TO 7.-A0'JV 3/rj|X7 TOV X'JX/.OV £X |XlXt«)V 
TjJXtX'JxXt'oJV 3UYX£l3i>7t , Xal TOO OtTrAO'J, A£-'(0 TOO XOX/vOO , -poJTOy £3T7l 
C563E' TO [XIXTOV. W3-£p oOy £-1 To6t(OV 7) £-t'vOl7 7] yjtJ.£T£p7 T7iy T017'J- 

T"/;y -0'ErT7' o'.7;p£3'.y xal ou/l ota tooto 6yd'^/.r^ too tEtpaYtovoo 7:p«)T7 

20 Ely7.l Tfi <i63El T7. ETEpOfx/jX"/), iuElOyj X7l "7. £T£pO;X"/;xrj EV0E/ET71 OlE/.Eiy 35 
ct; OUO TETpa'Y^'^'''^- • ^'-~^■> "/I ETEp7. TfOV -XEOpOiy 0'.~/.73'Wy •(] TTp ETEpaC, 
£1 Y'^'^''' "'^-/■-'■^ "'"^'^ XOX/.OO T7. ;X'XT7. 3/V]JX7T7 E; EOiIe'.WV Xal TTEplCpEpctoiv 
30Y'/.£i;xEV7 (;-l.7]) ~pa)Ta' £3TIV, Oo'tcjC OOOE to TETP7'y(liV0V El EyOE/£T7l T"^ 1 Tpi'YWvot DF: Tpt'yiuvciv EMVp ttj •jjviHsaEt ttj MV to TtTpay.] TExpaYwva M 

I)ost. ytvcaSai add. w? sux/.tto/j; (6 e'jxA. p.) cv tco -£3'jC(pcc/.oaTuJ extio ccjtou i}£U)pTjij.a-t 
av£U Tptywvo'j to (to ora. V) -£tpc(Ywvov oi' EuOiia; dtvctypot'Lat (dvaYpot'Yicv p) oioa'sxct Vp: 
eadein (sed wc e-jx/^eioTj; w; et dvaypaia; pro dvaypd'i/a'. otodaxEt) post Tc-pdytovov (v. 4) 
add. E (cf. p. 7:?,21 not.) ydp om. F 2 Tssaapa; — xaxTjyopilrat ydp (p. 78,12) 

cm. F 3 waxc o-jx dX. DMp: oOx dX. os E: oux dXrji}^; o'jv V Toii om. M 

4 l7riC£'J?avx£; p -I. 5 £{; o. xp. xo XcXpdy. colloc. E 5 cpr,3'.v V o'tovEi V 

6 post, xpi'ywvov add. ouoe xoijxo £; dvdyx-/]; DV JzEtoT] Dp: £7:£i EMV 7 xal 

om. V 8 E-tCs'Jyv.] izt^Tjxo'Jvxa; E d7:6 xoii z irX x6 C xtj; Styoxo|j.t'a; ysvofAE- 

vrjs M -oiTjaat] rcoielv D 9 xo (ante 6) om. E X£y£xat wsotvEi DE: X£y£- 

xwaav Mp: d X£y£X(oaav ibaotvci V xai £X£poa. E: xat xd Exspoix. /wp''c< V 

9. 10 Ttpibxa Eivat] TTpwxov E 11 cSxt] laxct; Mp xo'j om. E £i] xai 

xo M xo . . . I/ov] . . . £-/ct M: o . . . r/ov V 12 y' oieXojij.ev V 

12. 13 i~\ xoO x'JxXo'j D: xoO xuxXo'j P^Vp: iri xoO x'jxXo'j x)]v om. M 13 otd[x£xpov] 

6iai'p£3tv E dydyot DEV: d'y£i xoo xuxXoj M: dydy/j p 14 oxi DMV : ilj; V: 

om. E 1.5 XY); ototixExpo'j DVp: ££; ototfxExpo'j; E: xou otaaEXpoo AI 16 a'jyxsi- 

|X£vrjC E xdiv z'JxXtuv p fxixxdjv] xdJv E 17 X£yiu otj MV (fort, recte) 

17. 18 I'j-.'xf. cp'jaEt DV: iaxl 'fjait E: EOxat M: tciaEt £a£ai}at p 18 r^ (ante ir.hoiT.) 

om. D 19 TTOtEi M -pdixov M 20 xd EXEpojxfjxr^ (prius)] xo £X£po'ar,xE; M 

xd £-£pOiJ.Tjxr; (alterum) Ep : £X£po,aT^X7] D : EXEpojxTjXE; MV 22 ei youv p : r^ yoQv 

codd. xoij x'jxXo'j post. c/r,|xc(xa transp. V 23 (xyj Trpwxoc soripsi: £>! npwxa V: 

TTpwxct DEMp ouxw; ouoe DV: ojxio o); EMp eJ D: om. EMVp 74 AMMONl! IN lM)Rl>riYR!l ISAGOGKN" [I'orph. p. 4,2. 4] 

0'7.ixiTry(i) ci; 000 Tpr,ojva oicXsrv. yjory otoc to'jto X7.l iv. xpiYfuvtov 7.'j-o 21^ 
auYxsrofllod oiva'j'x"/] X7.l — [xot^. ccjto'j sivczi cp-jcisi xa Tpr,(ov7.. x7./,tt>c 707 

Ilorv'^fjpi.oc Y^''"'-"? 3t7:3V Siv7l TO'J TOrj'WVO'J TO 3/rj;j.7.. 

p. 4,4 (Et 3 X7l TO ",'£VOC 7 " 1 V T£c). 

5 El Ss ('fZ/Si) xal TO ^ivo? (ztcooioovtec toO si'oouc e|Xc[xvrj|ji,cU7 

cl-OVteC TO X7T7 "Xc'-OVtOV X7t I 7 (p £[> v t O) V T (t) c '.'o £ l 3V T(jj Tl S-3TI 5 
X 7. T r^ "j' '^ P '^ '^ I-"- - ''"'^ ^ ''■'"^■'^ "^ ciOOC Opl^O[X3VO'. 7:7AlV Y^VOUC 3;j.3iJ.VrjJJL3l)7. '■^7'- 
aXOVTSC cIoOC iSTt to UTCO to 7.7r000UcV Y3V0C, ar^Oslc iJ.£[J.CpOlTO. X7T7. 
7.Xrjrt3'.7V yj-O T7L»T7 X£Y(yV 6 riop'^UjOlOC V0;J.C£T7l T"/] Ol7/.Ar^/.0) 0£lc£l XE/pTj- 

10 tji)7i. y; 0£ oi7AXrjXoc oeici; oi7i':l£p^T7i 7rap7. xoi; cpi/.ocio'foic wc t7. 7'jt7. 

X7.1 rpuiTa n:OlO'ja7 X7t 0£tJT£p7. X7t 7.JJ.£tp0U37. TYjV T7';iy TOJV 7:pOT7a£(lJV X7i 
T(OV aU[J,7:£p7a[J.7!T(yV 7rOl£r ",'7p "0 ;-l£V 03'JT£pOV TTptUTOV X7l TO TTpWTOV 03'J- 10 
TcpOV, X7.1 T7 7tJT7. Toiv 7UT(0V a7'^£3T£p7 T£ TCOlct X7.1 7.a7'i£GT£p7. ofov £7.V 

£i'--/] aot Tie, OTi Tj 'iiuyy] 7.i}7'v7T0c, Xr/to oTi VOX' K«)c: oti r^ '^'->>'"// 7'jtoxiv7)- 

15 TOC, TO 7UT0XIV/]T0V 7£lXtV"/]T0V, TO 7.3lX''vr^T0V 7.l)7V7.T0V, "/) 'J^UyV) 707. 7.i)7'v7T0C. 
£7.V 0£ ci'tTTj [XOl. iToOiV Or^XoV OTI 7'JT0XIV"/]T0C T^ 'Y^'/'fi'i 21"^- tO'JTO 0£l;7t 
|So'jXoa£VOC £i7T(0, OTI Y) '/'-'/"''j 7.07'v7TO;, TO 7.l)7'v7T0V 7.£IX!:V"/}T0V , TO 7£'.- 
XtV/)TOV 7UT0XlVrjT0V, Y] 'i>'J)^7) ap7 7'JT0Xl'v"/]T0^* 7, T0'.76t/j Ol7XX-/]XoC Xrj-i- 15 
-71 OolClC. p0'jX0[J.£V0C Y^P 0£t;7t OTI Tj '{''J/rj 7.t>7!v7T0C £X7|3oV TO 7tJT0- 

20 Xl'v/jIOV KpfOTOV, auV£T:£p7V7. 0£ TO 7.l)7'v7.T0V , [jO'jXoiXSVOC 03 -7!/,lV 6£rc7t 
OTI T; 'j'U/Tj 7UT0XIV"/)T0^ £/.7pOV -pOJTOV TO UCiT3pOV Ac/Osv TO 7.H7V7T0V 
Xal CJ'JV£T:£p7V7. OTI 7.'JT0X''v/)T0C, TO TTptOTOy UC>T3pOV -Ol'/)Cf7C. fuC(T3 0'.7!X- 
XtjXo? Ocl^l? 23TIV 7) T7C KpOT7'33tC Cr'ja7T£p7'aii.7Ta 71010537 X7l 7:7/.'.V T7. 
3'JJX-£p73;j.7T7 -pOT73£lC, Ol)£V X7l Ot7p£jdXr,T7r -7.37 yj.rj OCTCOOSUIC T7C iO 

•25 JJ.3V TCpOT7'G£tC 37Cp£lC X7.1 0;j.oXoYO'J|J,£V7C X7[X[37'v£l, TO 0£ 3'Jli.-£p75a7 1 ffif^ DV: /J Ep: cioTj M 2 civai auTOu colloc. p rp'jSEi D: -r^ '.piaei p : om. 

EMV o £i-£v post. 'jyy\\!-n. transp. D elvat ora. V Tptytoxou] TE-payw- 

Tfjj p 4 lemma et cp-/jat (post, ei Be) ex editioiie N'enetu a. 1545 apposui, nisi quod 

in ilia editioiie lemma us(|ue ad dacpoxEpot; (Porph. p. 4,1)) coutiriuatum est. codices et 
editio priuceps zi oe xai to -(vioz — jAEfxcpotTo (v. 8) lemmatis loco scripta praebeut, ita 
ut ilia plena habeant DEp, i\).z\}.vr]\i.t%'x (y.b) — pi[j.cpoiTo omittat M, toO e'loou; (v. 5) — 
TO otT:c(5oi}£v -(vn^ (v. 8) omittat V 7 ysvcj; TictXiv colloc. D 8 post dati add. 

xai Ep: om. D [>.£p.cpoi70 E: pip.'LoiTO DYp !• ToeuTot Xsyiov Dp: Xr/tov E: Xe- 

yujv xaQxa E 10 xoi? oai. MV 11 -/.at -pwxa rotouaa y.ctl OEUxspa MVp: 

~ptoTC( -oioOaa y-oti oeoxEpa D: v.al OE-JXEoa xai -poJxa -o(o03a P^ 13 xe post "otsl 

transp. E: om. V 14 ei'tttj D'-'EV-'p: efcoi D'AIV p.oi om. V Xsyu) oxt vat 

DE : Xsyto vai MV-: Xsyiov V: Xsyco ccjxo) vat p -co; Xeysi M 16 eitttj D"^EVp: 

Etiiot D'M p.ot superscr. D oxt -oDev M: xal ttoJIev V 18. 19 0£T?i; AEysxai 

otaXXrjXoc colloc. M: oiaXX. oslgts Xsy. V: OEl;t? otaXX. Xey. p 19. 22 pouXo'p.Evoi . . . ^Xa- 

Po|j.Ev ... a'JV£:r£pavap.£v (utrobiqiie) M 21 a'jxoxt'vrjxo? — a&avaxov in ras. D 22 oxt 

auxox.] TO a'Jxoxt'vTjXOV M TiotViaavxE; M 23 v] xa; 7:poxa'a£t; a'jjj.-£paaFj.a -otoOaa 

E: ■'t^ x6 a'j|j.T:£paci[xa -otouca zpoxdaEts V 23. 24 xai TiaXiv — irpoxaOEtc om. E 

■/M -ciXtv xd; zpoxacEt; Gup-Epaap-a Y: y.al TiaXtv xa Gup.-. TrotouGa Ttpox. p AMMUNll IN PORPHYlllI ISAGOGEN [Porph. p. 4,4] 75 

o'.^PoXtj? ;y.;i'a r, Tr|V xactv ttoutcuv (XviiaTpi'-pouaa xal to ijlsv cro;xT:ioo;a[j.7., 
OuSp 7Tpo7spov wc 7.3a'^S4: iXaaj^avsTO, aa<isc Ttoir/'j^Ja xdl iv -acsi ttoo- 
TarjiOjc T:7.po;?v7.a[57'vsiv, Tr,v ok -rjoxaaiv, 7^v ojc oixoAo^oufASV/jv Trr/iv oA7.|j.- 
5 p^vousv, V'jv (zor^Xov C'ju7:ip7.a;x7. KOiooof^.. -a'X'.v av pouXry&svTSC 0ET^7.t, -5 
OTi r/jc y; yuvt] -j'7!a7. i'/3', si'-ajasv ot'. r^os 7) Y'jvyj xiTOxsv. r, ok xsto- 
zuTa 77X7 3/3'., TjOo 7p7 y; yuvrj ','7'Xa s/if pou^Uivtcc os 7'jto toSto 

6£t?7l 7i7/J.V on tixOXSV cl'-OJlJ-SV, -^03 7] "j'UVTj *'7!).7 3/31, yj Oi 77/.7. 

eyoosa xixoxsv. rjos 707 r, 7'jv"/) ■:3T0X3v £vt7'ji)7 63 -7'Mv t7. 7'jt7 td)V 

10 7'Jta)V X7l •KpO"3p7. cA7'pO;X3V X7t 03X307 X7t ar/.'SfidZtOO. /.r/X 737'i33X307' 
7rpOX3pOV [XSV "j'Oipi 3K7IJL[!i7'vO;j.3V 37CpSC a3V X7t -KpOXSpOV XO X3X0X3V71. 
7.3793? Oi X7t uaxSpOV XO 777.7 3/31V, G'aX3pOV 03 3A7'[3o|J-3V a7CCSC a3V X7.1 30 
TTpOXSpOV XO Y7'X7 s'/clV, 7.37'i3C 03 X7l U3X3r>0V XO X3X0X3V7'.. W3X3 3V 
--^ X0l7UX-Cj 63!,'?3l XO>V 7UXa)V X7. 7'JX7. X7l 7rp0-£p7 X7[J.|':i7VSX7'. X7I (J3X£0a 

15 ■/7t (57'.pi3X3p7 X7l 7.a7Cp3'3X3p7. -7.37 77p OSU'.C 7, £X XO'J Ci7'.50'JC XO 
7!j7.''.p£? 03r/VUaiV ■?( 3X XO'J 7.37'fOUC XO a7Cp£C Yj £X XO'J 7.37/iO'j: XO 

7.(Jacpe; r^ 3x xotj 37.'ioijc xo ay/S'i;. X7l or/.ov ott [xov/j £3x1 xoptw? osi^tc 35 

Y] £X TOO aaZiOO; 0£r/VtJ0U37 xo dcSO/siq. ai oSv 7X/.7t XOcTc <i;£XX7t X7.1 

OUO rjK«)C 0£lc£'.C 7.'> £i£V O'J "j'7.p oToV X£ XO 37/i£? £X XO'J 7.37/.iO'j; 031- 

•20 XVUSIV, 0'J0£ TO aacpl; £X XO'J 37CpO'j;' 0IJ03 *j'7p xo a7''.i£; OSUSto; Ocl- 

T71, I'va £^ a/J.ou aacpouc or^XwO-/]^. ttoaXw ouv (zxo-ojxcpov xo ix j xwv 22r 
aaacpwv X7 d'3c//s>r^ ost'xv'jai)7!. Xi-j-stv. [j.r'7 ouv [xov/^ saxl xup''ojc o£i?tc -?) 

£X XOU 37'fOU? TO 7.a7'f£C 63lXV'jO'J37. zhoTO)^ d[ja 7) OKd'Kkr^KfjZ 0'.7['d3|3X-/j- 
T7t 0£r?C? X7. a7'.p7i X7l 7rpa)X7 d:!''/.(pr^ -0 '.O'J 57 X7.1 'J3X3p7 X7t £|X7:7X'.V X7. 
25 d.aOL'^ri X7l a3X£p7 379?^ X7t -pa)X7 ~010'j37. 3-3^ O'JV CilXoCiO'fOC Ilop-"^ 
9'JplOC ■(j3l)3X0 £7UX0!J XTj Ol7XXr]X(i) 03'.';£l X3/p7ja3V0'J (i'v X3 ';C/.[j -■f^ XO'J 5 2 -/.at 0[7^oXyj; V (zvxtxpeoo'jaa E 3 tiu] xoJv M: to V S. 4 rpoxoc- 

OEWv M 4. .3 nrj'.v £Xc<;j.|':!.] -£pi£Xa|j.tj'.<Vc M 5 TtofXtv — -oio'jaot (v. 25) eicias. 

po'j?iTj!}£VT£;] pouXr^Drji Tt; V 6 /^oi (prius) om. AI (!. 7 t; oi TcT'j-/'jra p: ■/; xEXOxuia 

codd. (cf. V. 8) 7 TjOc oni. M rj (post apa) 0111. V 7. 8 pO'jX/jDevts; — -dXiv] 

xat Tto&sv OTiXov V 8 eitkuixev oin. V 0-1 (post e'lTcwixev) aclditum punctis circiim- 

scr. M 0£ om. V 9 -q yovr] om. MV 0£ cm. MV, recte, nisi malis ¥q corrigere 

10 dXa[j.(!lavo[A£v Y 11 7:po'-£[jov (prius)] Trpwxov V piv yip D: ycip MVp : om. E 

14 Ta otUT'i Tojv a'J-iTj; colloc. p Xo([x[5c('v£TC(t Mp: Xc(;j.|ilav£[ L' : Xc([j,j^c(v£iv E: Xctapavov- 

tai V 15 Y'^p] Si M 15. IG daacpoO: to aa-x^s; Mp 16 da£a£; D oc-oosi/vjatv 

irj MV: d-o5ctxv'ja£v vj zixvmXiv p tou daacpou; to aacpij DE: daacpoO; to dawfiz M: sctcpoO; 

TO dsot'f £? p ry (post !Jacf>£;) — sacps? (17) om. Ep IG. 17 daacpous to dcacpi?D: aacpoO? 

TO dactcpi; M: cacpoO? to aacpi? V 17 aotcpoii? to aa-i£; DM: daacpoO; to dact^i; V 

[Ao'vT) — x'jp''uj; om. V x'jpuo; hzi colloc. Mp IS to dact'fs; o£i-/.v. colloc. V 

Tp£ic om. M I'J dv o£t?£t; colloc. M t£] ti M to daccph V o£'.xv'J£tv] 

5-^?^wi)rjvai p 20 to ac<ce£; £x tou aacpou? DV: to daatpi? ^/. toO aaoo'ji E: to daa'^cs; 

£■/. to\3 dact'foue Mp ouoe ydp D: dXX' o'JOE EMp: o'j ydp V to cot'fE? om. V 

20. 21 OEiTCii O£t'g£(.o? colloc. V 21 dTOTTU)T£pov] aOTo TTpo'TEpov E' 22 xd aacpT^ 

Mp Xeyeiv ante oei'xv. transp. MVp: om. E 23. 24 OEici; otapEpX. colloc. M 

25 TTOtouaa om. M 2G xE/pfjaEvou MV: xE/prjjxEvo; DEp 76 AJIMUNIl IN PORPIIYRII ISAGOGKX [Porph. p. 4,4. 10] 

•j'ivou; otoo(3x.o(At'a ■KO.Tji'La^t to sioo; zai S|j,~7.)av iv ri^ to'j sioouc to "j's- 22^ 
voc, OTTSp otv TIC "i^Mj; ia£a']/7.To), oiuto? cpi>7a7-; (/-c/,0",'-/)3a-0' ^''^r^as -/ap 
OTi TO "j'ivoc cioo'jc iciTi 7SV0C /7.1 TO ctooc "j'svo-j; iaTlv iiooc* ctvaYxr^ 

TOt'vJV 6l673y.0VT7. -cpl "j'^^^'J? [J,Vy^[1.0V£!jaiai X7l too SlOOUC, X7l TTSpl SIOO'J^ 

5 )vr,'0VT7 |AV/jCti)rjV7i X7l to-j ysvouc* t7 Y'zp ■J^poc Ti X7l 7;x7. awu'^ia-a- 

T7', Xal 7|J.7 V0ErT7l- TO 77.p 'j'^^''^' TIVOC 3 3 x t "jivOC, TO'Jt' IcfTtV il'oO'JC, 1« 
X7t TO ciOOC TIVO^ SaTlV clOOC, TOUt' IcTl •'SVOUC, X7l 7.0'JVaTOV TO'JTOJV 
UaTcpOV //opU l)«T£pOU "|'Vtt)y7l. oSsTE ^ZVa'f/Yj -7.37 TOV Kcp't l)7TSpO'J 
TO'JTfOV Ol073xa)a7.V TTOlO'JIXcVOV X7I TO!J AOlTtO'J [J,V/i-ji)/jV7t ' 6 "j'7.p TO STSpOV 
10 Toiv TTpOC T'. 7."jV0(OV Oljok TO XoiuOV 3'.'3iT7l. 

p. 4, 10 E180C £3Tl TO T7TT6[X3yOV G TT TO "j'SVO; X7l 'J TO 'I'ivO? 
£V TtO Tl £CrTl X7T-/)"j'0p£lT7l. 

A'JO U-07p7'.p7.; 7.TC001OOJ31 TO'J £lOOUC, T(0 [X£V 'JkOX£'.jJ,£V(0 T7; 7!JT7C Io 
(0([J.©6TSp7'. "j'7.p X7Ta -X£lOVa»V X7T"/JYOpO'JVT7l), f^ CJ/£3£l 0£ Oia'fOpO'JC, 

15 wc vj 7.vap73i; xal 7] x7T7|37a'.c ~m a£y u7:ox£i;x£V(o tx!'7 00371 zq T/iazi 

OiaCpOpOt' £t3'.V 7V(0i)£V -("ip 7p/0ij.£V0l X7.T7|^73'.V 70Ty)V AsyOaSV, X7T(Ol)£V 

oe dvapasiv. wsauTcuc x7.1 £VT7tii>7 T/i'jziz Eial 060, too t£ s'loou; Tipo; 

TO 7£V0?, X7i}6 Oil' 7Ut6 £(3Tt, X7l TOO 'j'ivOO? TTpO^ TO £100?, X7l)o TTSpi- 
cXTlXOV 7.0T00 £3T'.. X7l loiXcV 7j 3/£3lC 7) 77r0 TOO yivOUC £Trt TO EtOO-T 

20 x7Tapaa£i, r^ o' 7.7:0 too eioooc i-\ to ^evoc avajBaSEt. X7t 7ot7i ixev 20 
0K0T/s[jiaT:z[jrj.i o-OYpa'^ar iEr^? 0£ |x£T7. TKOTa Ty;v TsXsiav oTroYpa'^rjv dno- 
otocoai Ty)v 7.1:0 tt^c otatpstJEO)? twv cptovuiv Xr/.pi)£raav oti £to6? £3ti 

TO XaT7. tcXeIOVOOV X7.t 0l7(p£p6vT(0y T(S 7.pll>lX(0 £V T (O Tl £3Tl 
X 7 T -/j Y p 6 <X £ V V . 
25 "A81OV OE C'')~^/5^'-, '^'-' V'' aiTi7V X7I £-1 TOO ElOOOC o-oYpa'-f(j 6 IIop- 

ciopio: xE/pr^T7r ooxeti ^ap ywpay sysi v] p"/]v)£ra7 et:! too yevoo; 7tT''7* 

£/£l '(a[j TO ElOOC Y^VOC. pr^TEOV TOt'vOV TY)V dxpli^E-jtaTryV X7.1 XOtVYjV 7.1- 25 1 TO £100? TiapEA. colloc. V £;x-0(Xtv] -7"/>tv p Trj] T(.o E 2 d-cAoyiaaro D'p 

4 -£pi TOO yEvo'j; M -/.at (post ;xvrja&v.) om. M 4. a -£pi £i'oou; Ar/ovTct D: 

Tt£pt Eioou; XeyovTo; E : rctfi tou ei'So'j; KEyovxa Mp : tou tioo'JC otoczixovta Y 5 fj-vr^- 

a&rjvat] avTifj-ovsuoat M 6 vor^-cft p 8 rotaa D: r^v V: oiu. EMp tov] £v 

XT] M: Twv V 9 oioaaxotAt'a (7rotoufA£vov om.) M [X£ij.v?^a9c(t M lo 060 om. V 

aTTOOio. UTToyp. colloc V 14 (ip.9dT£pa D -/.aTr^yopETxct DE' otaccopou; DV: 

otacpEpo'jatv Ep: oiacpEpci M 15 7.0.1 xaxapaat; E o'jacd Mp: ouaa DEV 

XT; o£ T/itjii Mp: xf^ ay£C£i 0£ V 16 otacpopot Etatv] 6i7/.fopd; ^axtv DM: oi7!'.f.opc« 

EGxtv E: otacpopo; V: oiczcpopoi p dpyop.Evw V post ocjttjv add. Eivat V 

17 post wact'jxoj; add. oe MV -/.at om. V 18 -/ocx^o uti' a-jxo' ^axi om M 

•/ot&o] xc(8a p (utrobique) "20 fj S^ cJ-6 xo'j yEvo'j; £-t x6 eIoo? (ut ia superiore 

V.) E [XEv om. E 21 p.£xa xccOxa om. p (recte) dnoypa-jr^v E 

23. 24 £v xio XI laxi xax. om. V v.o(X7jyopo'jp.£vw E 25 oe saxi D 

7.0(1 om. V 26 prjilclaa post yEvo-j; tiansp. MVp 27 xoivov] ouv M post 

xoi'vjv add. -/.ai Ep AMMONfl IX PORPHYRII ISAGOGEN [Povpli. p. 4,10. 11. 12] 77 

Ti'-xv, OTt m 6p'.(jij.oi 7:po(Yix7t(ov sialv ootaaol Totc <p63sic au-a»v o'/jXo'jvtsc, 22r 
xa 03 ■yev/j zott -7. hti-a oux st'al 7rr>aYtj,'XTC( ouo' a'f»i>f>icr[j.£vrjV 'iucriv l/ai, 
010 ouo' uko atav Tivi avj.'^zx'-n t(ov /7.t"/jY0pia)v, 7.X/.' iv -daai; Osoupci- 
Tctr xctt Y«p zai sv -f^ ouaia zat Iv toli • ttocjcJ) x7.1 iv t(» ttoiio z7.1 -otic 
5 XoiTTCcT, x7.T"/jY0f>rai^ zicsl xal y^^Tj x7.t sio"/) X7i oia'^opat'. 010 ol»x sial 
7:pot*j'u.of:7 aXXo! ayia=i: -paYfxatdjv o-/)Xu)Ttx7.i'. s-sl o'jv 01 opiiaot'. (oc so 

clO/iT7l, -p77fXa-tOV iiaiV OfAaU-rjl. rjjjzai OS at <S(0V7.t O'JX Stat -od-nrj-rj p. 4, 1 1 Ktooc lati TO X7T7. irXciovtov xal ota'^cpovTfov toll 7. pilhito. 

10 'KT£p7V 'JTrOYp7'iY]V 7.7:00t0(O3l XO-J sloOUC, 6lX0l7V Xv]^ -poXo/DsiCTj X"(j 

7.-0 xou ~(ivju; a-oooDst'cYj. p. 4,12 'A/.X' 7'JX/j USV 7; 7-OOOatC XOU clOtXdJXaXOU OtV si' 7] X7t 

£5X1 ;xovov siooc, 71 0' dWai stsv otv X7l xtov jx/j stotxojxaxtov. 

A'jx/| Tj Gaxipa, 9"/]3tv, ct-ooofhiaa xoO stoo'jc u-oYpacpr^ ou -7vxi 
15 £'.i7p|Aorit 7XX7. u-ovotc xou £totxtux7!x'jtc. v^a OS aaOwusv Xt'v7 £3x1 X7 "..'( 
£tOtX(iJX7X7 £t'o-/j, X£/p'/)X7l 0t7lp3Cf£l XOlfl'JXO ' XTjC OUCtaC XO [JL£V SOfXt aa>[X7 

xo Oo 7.5(MU.7.xov, x7l xo'j a(Ji)[x7xoc XO usv isxiv su-'L'j/ov XO OS d'l'jyry^. 
X7t xoiji £ij.']/'jyou XO [xsv C<u''jv ~o o£ cpuxov XO 0£ Cwo'i'jxov (xo ;j,£V Y7.p 

CpUXOV X7.? XpsT? £/£l 0UV7!u,£l? [i.0V7C, XY)V Op£-XlXY)V Xr,V 7u8r|XlX7"(V X7.t 22^ 
20 TYjV -|'£VVr^XlX7]V, XO Oi ^(OOV TTpOC t7'JX7tC £/£'. X7.1 XTjV 7tai}"/)XtXY;V 0tJV7.[ilV 

X7l XY)v (jL£X7,37.xtxy;v XY)V d-o x6-0'j etc xokOv XO O'Jv Ctoocpuxov |j.£crov 

SaXlV dtJJL'f OX£pajV , £/£t -jtzp TTpOC Xai? TplSl 0'JV7;jL£ai X7t XVjV 77rxtxr|V 7.'.'- 
(jDr^aiV, OUX£Xt [J.£VXOl 7.1:6 XOTTOU £-t XOTTOV 7.;j,£tp£t, 017 laxi X7. 0(3Xp£7 
X7l 01 01167701 • 7LpOG7:£Cp6x7ai aSV "j'ap X7.tC -£Xp7tC, -pOCJlOVXO? 0£ XIVOC o I -payiJ-ctTCi? E statv] saxtv E' 2 to Si •(ivo^ E: tc/. yip ysv/j M 'J'iatv a'fco- 
pta[j.£VT)v colloc. V 3. 4 ^stopEiTctt — -otijj xoil oin. E 4 xott (post -jap) om. Mp 
^v -w TToao^j xctl iV T'/j 0'jat7. colloc. V 7rot(o xctl h zw ttokiT colloc. p 4. 5 "/.at 
TC(t; /.oi-ott? D: xctt £v Tictacc.; Tctt? Aot-cct? M et, ut videtur, E: xctt sv TctI? /i0t~al; 
Vp 5 XGtt (ante yevrj) om. V 6 -payiJiaTa a?,/.a oin. EM 6. 7 TrpotyiJ-aTiov] 
-paY[jLG(T&; E 6. 7 ib; £tpr|TO(t ante o't 6ptajj.ot transp. E: post ehh V: om. M 

7 6pta[j.ot D: om. EMVp 8 di-oSoiJvat] -otsiv M 9 lemma sloo; — 0(pt9[A<tj post 

a-oooSsiarj transpositum cum posteriore coniunx. D: om. Ep 10 lispav o'jv Ep 

II aTTo] iTtt V 12 Tj dTTo'ooats om. p a-oooat; rjTtc V 12. 13 xat — cloo; 
om. Ep 14 Tj om. M d-oooSctact tyj t. sto. •jTroyp''!'-?'^! ^ -avxi sioEt Vp 
15 0£ om. M 16 "/prjTat M 18 to oe 'y'jxov post Cwocpoxov. transp. p 

19 post o'jvc<[j.£t;~^add. Ta'jTO(;M: ante o'jvoejj.£t? Vp [xovov p 19.20 tyjv (ter) om. 

MVp 19 V.71 om. MVp 20 post Y£vvTjTtx/jv add. xoii 6(j.oto'j E (fort, recte, cf. 

p. 79, G) e-/£i r:p6; TocjTctt? colloc. V ty^v (ante ah^.) Mp: om. DEV 

21 et;] ^Tit M 22 ot[j.cpoT£pot; V yczp om. V 23 o'jx£Tt] 00 E ct-o xorccj 

iizX T. DE: i/.. t. £-t x. Mp: £x xoiJ t. £{; x. V on^j.oi'^n D oatpiiot MV 

24 ;jiv Y'ip DEM: yotp V: ;j.£v p TrpotovTo; DE'M oj] yip V 7.^ A.M.MONII i\ PORIMIVIIII ISAGOUEN [I'orph. p. 4, 10. 21] 

OtVTlt'j-'-i'J [XSV auaTSAXoVTC*'.. 7)030? OS OlC(ySOV-7l), -(zXlV 0£ TOO w(iiOU TO 22v 

txsv iaTi AOYixov to 03 a7/j*'ov. xoti too Aoyixo5 to [j.£v Oso; to ok oc'v- 

OpOJTTOC, TTOtAlV OS TOU 'ZVllpdjTTO'J TO [XSV 2l»0X0aT-/)C TO OS TIXaTfUV X7.t Ot 

xotTa [xspo;* aXX' ouosU Tof? 'fiXoaociot; AO'j'oc toutcuv, xaUa -oXXa'xi? sl'- 

5 p"/}Tai. £V TaUT-fj OUV r(j 0l7.'.r>S3St TTOWTOV SCiTIV 7) OUat'a, UtjTSpOV 6s 6 

d'vUpiozoc, Ta OS x7.Xo'jij-sva ii~dKkr^'Ky. ijiscja , 7. X7.1 ",sv7y xal slor^ 7rf>oc lo 
aXXo X7.i a/Xo. As'i'STai os t; [xsv ou3ia -,'syo? ■jSv.xwTaTOv, 6 6s avBptoTroc 

SIOOC StOlXc'jTaTOV, T7. OS Xot-7. X7.1 -j'SV7j X7t £10/; TTpOC OcXXo X7l 7'/J,0 

X7[lp7.V0aSV7.* TO "j'ap a(L)JJ.7. SIOOC \J.iv SSTI T7]C 0Uai7.C 'C£VOC OS TO'J S|i- 

10 66/01), X7.1 TO StX'^UyOV sloo; [XSV TOO tJWtXaTOC '(ivOC OS TO'J C(l)0'J, X7.t 

TO ^(uov siooc [J.SV TO'J £[x^];'j)^ou *,'£vo; OS Totji avHpojro'j, 6 6£ avUpoj-o; 
sToo; txsv Tou C'1^''ju, ouxsTi OS X7.i 7SV0?" x7.T-/]70psrT7i ",''>'-p 'ju oiacpspovtfov 15 

TW £l'6£l aXka. TM) 7.piU[X(p, ofoV 2i!oJXp7'TO'JC WXx'.p'.aOO'J' O'JX s'-JTlV O'JV 
",'SVO?, 7.XX' 0U0£ KTOJXOV, £7r£lOVj TWV XaTOC [XSpOC OCTOIXtOV £3t1 TTSplSXTlXOV 

15 XsiTTSTai apa tov avilpw-ov s'^oo; sioixwTaTov £Tv7.i. cp/jSlv ouv oti tj tou 

£100U? aTto5oOEraa U-0Ypa''f7j GcfTSpO! OU 7:7VTI £lO£t £Cp7.p[X0C£l' '■J^ "i'ap 07) 

xal T(u Cf;io> xal tw ifx'i^'jyto, OjXo. ;x6voic toic siotxmTaToic siossiv, oTov 

(XVl}pW7rO) xal tTTTKO X7l XUVl, 7. ix6v(0? EGTIV SlOTj. 

]). 4,21 rsvo5i)(o OS £711 ix(.7. c x7TrjY0p t'7C aa'^sc TO Xs-j'o;xsvov. 20 

20 'E'irl Traacov *,'7.p Tfov x7T"/jY0pt(ov saTi '(ivr^ X7.1 slo/j, dW 7, ;xsv o'jai'a 

-('svo? sOTt 'izvv/.tox'yi-zrjy , Giro 6s TauTr^v IstI to auiaa X7.l u-o to awtxa 

TO £[X'i;uyOV (tO'JTO 77.p TO [XSpOC sXa^S T7;C: Ol7ip£Ci£(tK Ttap^Xst'lia; TO TO'J 

aaa>;xaTOU, £"£107) T7. atcitl/jTa tjix^v YVo>pi[xojT£p7), X7't u-o to zy/joyv^ to 

CwOV X7l UTtO ToStO to AO"jlXOV X7.1 UTTO TOUTO 7'v!)p(JUK0C. C/AX' SSTIV '/) 

25 fJ-sv ouai'a to YsvixwTaTov xal o jxovov -/svoc (ouosv 77.0 -poTspov zr^z 25 1 [XSV post cusT. transp. Yp: om. E /joso;] oc-tovto; V 2 ia-i om. M 

3 Se (prius) om. V tiov c<vB[>tf-)T:(ov MVp to (iitrobique)] 6 V [xev sart 

MVp 4 o'joeU] O'j OcI V Xoyo; om. V to'jtojv Aoyo? coUoc. M 

v.ct&cb; M 5 TTpwTOV EMV: rpwfrj Dp G [jiaot] 7,GfXo'jix3va V 

6. 7 XEysTctt -fio; rJ.D.o y.ott cc/.Xo /,c(ixj5ic(vo[x£va Y 7 os (|jrius)] o'Jv Yp 

9 zc(pc(|3a[xpavd[X£va Mp yap ora. 1) 10 [jiv sativ D 10. 11 to'j 'Iwo'j — 

•ji^joi OS om. E y.ai to t^wo^j^ to os C«i'i'^ V 11 sioo; ex ysvo; corr. D 

Tuiv dv&pioTTiov p 12 post ysvo; add. cp/]Ci' EYp: cpaai M: 0111. D a verbis o'j 

otaccspovTcov rursus inc. F \o awxpc'Tr,;, 7.),xtj3tc<orj? DEF 14 post i'TO[xov add. 

70 stoo:, oio'tt 0'j7. si; slor; Tsp.vsxctt E £-sio)] Dil'Mp: ir.zi os E'-FV 15 sTvat 

zlov/M-. oolloc. F Hi 'j-oyp. uaxspa] stspa ii-oypacp/j V -otvrt tw siost M 

17 [xo'vov Y 18 r). -/.Oil [xov(o; M 19 ytvsa&w Porph. 20 xai ysvTj Mp 

ysvo; 7.at sloo; F 21 ysvo; post ia-i colloc. FM: om. V saxi to ^^[xa] to atu[xa 

F: lati cw|xoc MY 22 post s[x'I;'j/ov add. aui[xc« Y yap] os siiperscr. F' 

ante ty]; owip. add. to p 23 yv(op(;x. /jixl^ colloc. p post yv(opt[x. add. to s'[x- 

'Luyov Y 24 -/.cd 6 u-o toOto 6 avSp. M 25 post [xovov add. iaxi FMYp 

post yap add. hu Mp 25 p. 79,1 zpotspov xr^; ouai'a; DEF: 'jTTSp t/)v ouatav MY: 

TtpoTspov O'jai'a; p AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4,21. 3i'. 5,7] 79 

o'jat'ac), 6 os (zvilfxoTTo; stoixanotxov xal o jxovov stooc (ouSsv "j'ao iati 22^ 
[xsta Tov li'vUpdj-ov iv toT; x7.t)6Xo'j), to Oi crwjxa sst'. y.r/X -j'svoc Z7.l sT- 
00^. oXk zioo: IJ.3.V xr^c 0'j3t'c(c y^''"'^^ Ss tou £u.'|i'j/_o'j, to ok £ij.'I>uyov sl- 

00? [J.SV i3Tl TO'J CrtOfJiaTO, 1'^''"'^^ ^^ '^'^^ C«^0'J* CtO'^J''' *|'5tp AEY^Tai TO £|J.- 

5 'loyov y.rjX ala\)'qat(o; txsTS/ov, £tj,'];Dyov os laxt to Tps'fojj-ovov xccl aucot^ 
v6[i.£V0v xal •j'cvvojv o;j.oiov sv.'jtco* tk oOv cp-jTa to'jtwv aETs/ovTa Tmv at 

O'JVaiXcOJV £|J.'L'J/a |J.3V iSTtV, OU IJ-EVTOI X7l ^(oa. T7. ok o'STpS7. X7l 01 

c-07701 sjjL'^uya Ts £3X1 X7.1 Trpoc tootoic tx£T£y£t Tr,c 7tai)r^T'.xrjC oova'astoc 
(iTpoaiovTO? Yotp a-jToTc tivoc avTiT'J-o'j ayaxiXXovTai, 7.~'.ovtoc o£ r]oovT7i), 

10 X7l X7T7 T'. JJ.£V TOU CpUTOr? O[X0ia £3Tl TO £p[>lCa»C<f)7l X7l Tp£Cp£ai>ai, 
X7.Ta Tl 0£ TOl? C'OO'.C TO 7.l!3l}7'v£ai}7'.. ud/Jy TO TdliOV £100? [J.SV TO'J £JX- 
diUyOU "j'£VOC 03 T05 XoYiXOU, X7.1 TO A07IXOV '(i'^rt; ij,sv laTl TO'J (IvyjTO'J .".'» 
clSo; 0£ TOij C'OO'J, X7I TO Ovr|TOV £iOOC jX£V TO'J AO*,'lXO'J 7£V0C 0£ TO'J 7.V- 

f^pw-ou. 
15 p. 4,32 Kai -'7.V to -po Ttov "XTOu-fov -poci£/a»c xaT"/i",'opo6 ix£vov 

£100? 7.V £l'y] [XOVOV, 0'JX£TI ok X7l ■'£VOC. 

npoasy^o)? I 'XvtI TO'J cuOitoc xal aii-laroc* Icjti "/ap -po tcov 'zto- 23i" 

IJ.<OV X7t TO C'O'JV, 7.X/.' OUX 7.tJ.£(3(0?, aXXa 017. [JLESO'J TO'J 7.Vl)pOJ-0'J. 

avilpto-o? o'jv 7:p03£/u)C isTi TTpo Tojy 7.t6ij,(ov X7.1 £3Tiv £100; uovov. 

20 p. 5,7 iiofTS T7fJT7 O'JO £'/£t a/£3£lC. 

H 0U3t7. ii-t'av i'ys'. ayiav^ t/^v rpoc T7. ;x£t' auT/^v* ty,v Y^zp itpoc I post ixovov add. £jtI M o'jojv] cjos M 2 i-/ -Co y.aSoXo'j M 3 to"j 
jacp'j^fO'j — ysvo; os (v. 4) })Ost a'j?5() (v. 5) colloc. V 4 !oJov yip — abl}c<v£ai)c('. 
(v. 11) eicias; cf. p. 77,18 sq. 5 ante at'ailr^asto; add. to p (! ccjxuj DEM 

7 £[j.'ii'j-/a] £;j.'Lc( D o'j [jivxot — £[j.'W/oc xe iaxi (v. 8) iter. E xoct (ante Cwa) om. 

MVp oatpca Ep: 6'axpitoc DMV (cf. p. 77,23) 8 te p : ;jiv codd. ^axt DE 

(priore loco), MVp: siat E (altero 1.), F post [j-t-iyzi add. xal V !) rrpoi'jvxo; EF 

a'jGtEAXsTat V rjoovrctt] rjosxai F: £'>jcXC(t V; ex Elia conicias £-/.ti[vovTO!i : nisi raalis 

oia/£ovrc([ (cf. p. 78.1) 10 xcil y.axv. |xev -to Ip. xai xprf. toi; cp'jTCiT; oaoi-z Eiai V 

£ppt'i((.oai}o(i M' 7.c(i (alteram)] to P.F v.cti xpE'fEaHcti post ctiafJctvEattoii (11) transp. p 

II 7.o(xa Tt 0£ — atat^c<v£a9at om. EF x6 (ante aJa9-.) om. V oi.la'ii. o/jXovott xoi; 
Cwot; MV to Ltijov — -o'j Xoytxc/ij (12) xctl suppl. p: om. codd. 12. 13 x6 /.oytxov — 
dv9p(o-o'j] cpiia i}vtjXov non est species Aoyt-zoO, conicias to Aoyr/.ov eIoo; [j-ev toO Cwo'j, 
YEvo; OE toj ocvOpioTTCj (cf. p. 78,24 et Porph. p. 4,29) to Aoytxov eIoo? [jiv doTi 

av9p. eIoo; oe x. Xoy. colloc. FMV 14 post ctv&poj-o'j add. 6 5e ^i'v&pwTto; eIoo; [xev 

xoj Xoyt'/oO, ouy.ETt os y^"''^? awxpaxo'JC rj rrXaxiovo? p 1() eIoo; (xev p 17 rpoa- 

e/uj; Mp: x6 -poaE'/d>; V : ora. DEF post -poSEyo); add. ^/jSiv Vp 19 ouv otvDp. 

colloc. p 19 TTpi^ DM: om. EFVp 20 xaijxa ij.£v Porpli., quod reponas 

o/inzi- iyzi colloc. M 21 /; o'jaict F: /^ oe o'joi'c* DEMVp post T/izn add. 

'f/;jj.l M RO AMMONll IN I'ORPnYRII ISAGOGKN FPoipli. p. .'.J. 11. 17] 

TO ctoos ixtotv lysi a/saiv tt^v 7Tf>oc xa TrffO ^'jto'j' TViv -j'-io -poc ta ast' o 
otuto oux £"/cf oijosv Y(Z(> ijTi Uit' aoto slooc. ta os \xicsa 060 s/st 
a/s33tc, t"//.^ ti -pioc TV. -po a'jtrTjv. X7.t)' r^v siO"/j /,E-'£T7.t, /.ai tr^v zooc 
;") fi u,£t' aura, 7.XX7. xaTa [xsv t/jV 7r[v<oTrjV a/iaiv siov) )vr;ovT7.'., y.atot os 
Tr^v Oc'jxipotv 73V/). ta os axpa aiav l^^si a/iaiv to t£ ysvixtotatov x7.i 

to clO'.X(0t7tOV. 

p.'), 14 'AX/,7 xal tojv 7.toaa)V stooc Xi-jStat. 

"E]/£i 77p xai to £i6ixojt7tov cioo; s/saiv tiva irpoc auta ti atoaa, 10 

10 7./>X.' OU TTjV 7.Ut7jV lyS'. (3/£l'.V Xal uOOC t7. TTpO 7UtOU* "'7.0 avHotOTTOC 

^(oxpatouc xal nX7!t(ovoc ou XiYsta'. "/ivoc. 7.aa' siooc to; -iois/ov ta 
atofj.7. 

p. J,!? 'Aciopt'Covtai totvuv to [xsv *,'£v ixto tatov otj'ttoc. 

Et'p-/)X(o; to "jivoc to ''iVixojtatov xal t7. urraX/z/jXa X7.1 to £looc to 
15 itO'.xo'jtatov, V'jv AoiTTov 'j7:0Yp7'cp£' auta X7.'' '-f/jGi . ti }j.£v to *j'£vr/Mjt7tov 
YEVoc, Of. yivoc ov oux sat'. v sioo; xal or: so o O'jx av z{r^ aXXo i"> 

£~aV7|3£p"/iX0C -,'SVO;, tt Oc to £[6lXCUt7tOV, ciOOC OV OUX latl "j'S- 

voc xal O'JX av oi£Aoi[jL£i)a £ic ETorp tt ok ta u-a'AAr^Xa, ott ta 
auta xal "I'svr^ xal £i'o"/j t'j7/7'v£i. -spt tcjttov o'jv OiXsi oiaXs- 
20 /Or^vau X7.1 cracpr^v£''ac /a'piv zapaAaajSavsi -apa'oErjua to trp *'£V£aXoY''a; * 
cpr^cfl 7ap oti (o3~£p i-l toiv 7£V£aXo7i(ov £ativ 6 Zeuc dlpy/^ ttc xal 
[xovoc 7ratr]p, ouxiti 0£ £t t6/oi -jioc, 6 0= '0p£3t/;c zl to/oi uovoc utoc, 1 7:p6 a'!)T7]v V o'jSe yip dvooTepto ti t?;? ousi'a? latt DE: ouht yap (zvwTepov tt]; oO- 

atas icfTt Ti F: o'joev ydp dvioxepov tt]; ouaict; MV : O'joe yctp Ian xl avioxspoov tt]; oo- 
aic(? p 2 eIoos] an e^otxtbTaxov eloos? (cf. v. 9) 2. [j.et' auxrjv EM 

3 O'JX DFMV: O'JXEtt Ep 4 xa&^ r^v ^'■'^■'i /-EyEtat] xo(&~ dor^ ocjtiov eIvcci XsyEtai p: 

eicias (cf. v. 5. 6) eiStj] -J^Sr; E 5 [j-et' abza] [).z~a -aurot M post a'jto! 

add. xai}' y' ysvY] XsyETai M: xa!}' yEv/^ /iyEtat p 5. G dXXd — yEvr^ oin. M 

5 xata TY]v -pwTTjV ouv (dXXa om.) p piv oin. Vp AE'yEtat Vp 5. 6 tr^v 

St'jTEpav OE colloc. E 6. 7 xa ok axpa — EiStxtoxaxov eicias 9 post axop-a pergit 

aX?' o'jy EXEpav, dXX' ryv e'^ei ayiaiv TTpc? xa -po a'JxoO, 'iyti xat -po; xd jj.Exa aixd* 6 ydp 
d'v8p. V 10 TTpos Gin. p 11 aioxpaxTj; xal TrXdxtov E 10; TTEptr/ov] oxt 

r.Epii/ti M 13 d'^opi'^Exai DE 14 xo ysvixcbxaxov ysvo; p post eISoc add. 

xaXio? V 15 auxd FVp: a'jxo DEM xi piv x6 DE: xt |j.ev laxt x6 FV: xt laxt 

x6 (sed. x6 oblitt.) M: xt |j.ev laxt (xo cm.) p IG o'jx Eirtv eIoo; DEMV: o6x saxi 

xat sl!5o; F: o'jxexi xat sioo? saxt p d'XXo om. FV^ i'/lo xt M 17 '!)7TEp- 

Pe^rjXo; V oeJ xe Mp oxt eIoo; p 17. 18 ante ysvo; add. xat V 

18 om. E post dv add. s'xt p tU s'torj om. M oe] xe p 18. 19 xd 

a'jxd] a M 19 xat (ante yEvr^) om. e;m ^D.ti] ueXXei M 21 Icxt om. V: 

post xts transp. p 22 xat 'Jto; p oe "0pE3x-/j; — 'j'to; MVp: om. DEF 

1J.0V0; V: [J.OVOV p: oblitt. M AMMONII IN PORPHYKll ISAGOGEN [Porpli. p. 5,17. G,3] 81 

o' 'AYOtaiavtov TraT/jO a^v tou 'Or>icj-o'j, oto^ 03 nni) 'Atoscoc, o os 23'' 5 p. 6,3 'A A a' i~\ [lEV Tcov -'svsaXoYiojv tlq £V7. 7.va",'0'j 3'., 'fips st- 
Kiiv Tov Aia, TTiv ''J{j'/'r^v tu? i~t TO -Xcrcfxov. 

'xATTOpi'ctv Tiva iSfoc 7.V s/.!.'v/]33v r^ij.iv TO -apaosrjixa, r^v 'ii}7'af7.c 6 2.) 

riop'^'jpioc £-iX'jst7i- ij-sA7.[ie ";7p av tic, [xt^-ots wc IttI twv ysvswXoyuTjv 

a£ip7[ s/soov c-l |xiav ap/Y;v otv^Tps/ousi, cpips 3i-£iv tov Aia (-avxtov 

10 "I'ap Tuiv ovTouv Yj [j.'jBo-r>it7 -7Tipa avopojv ts /7t &£o)v x7AEr TOV Ai'a), 

O'JTfo; X7l SVT7DI}7. TCacai 7i An-r^yirjirji im \)J.r/y tiv7. ''J[J'/}i'^ otvaxps/ouciiv, 

OlOV TYiV TOU OVXO;* X7l 77p X7l V; O'jat'a OV £(3Xl X7l TO -oaov X7.t 7? 

aXX7t xaxyjYopia'.. X7i £i toOto ootcoc, o'jxsxi laovxai -,'£v/; oixa 7£vixu»- 

TaT7. 'yXkOL x6 GV -7'vTtOV £V T'. XOIVOV yivOC. XO'Jt' O'JV £Kl(3"/][J.-/jV7'a£V0; 30 
15 6 riopCpuplOC 9r|3l iJLYj £lv7.l TO OV 

DtI ok TO OV OUX £aTl '^i'jrj- -I 

Tta'vTa T7. o'7'.po'ja£va r^ (Ju^ -sv/; £!c zior^ oioLirjzX-r/.i, (L; 0X7V Enttoasv, xou 

C(oou TO usv isTiv r--oc TO o£ x'jciv TO OE avtlpoj-oc, r^ OJC OAOV etc 

[X£p"/j, xal Touxo oiTTov, T^ ^^p ^^V oaoioaspTj 6t7[p£rx7i r^ £t? dvoaoioiLSpT^ 

20 (xotl £ic 6|xoiopL£pr^ a£v oiaipouvxa'. '^li'jiz:. ctpT/^ptat , 03-a, xa-jxa 77.P 6'.- 35 

7lpO'ja£Va £/£'. Ta ;x£py^ X7t 7.X/,r/,0'C OU.017 X7l TCO 0A(0, £IC 7.V0[X0l0[X£p9j 
OE, (1)? OTaV £i-(OJXEV, OTl TO'J a<JL);X7T0; TO ;x£V £3Tl X£Cp7Arj TO 6i /Eip XO 

8s kOuc), Tj (jl)s oixcovutxoc cpoiVTj £ic oia'ciopa 5r^u.aivo[X£V7, j u>; oxav £1'- 23^ 1 |x£v laxi F 2 post mio-oc, add. 0£ -ilo'b -iTqp rjijv tou arpsto;, utoc 0£ tou 

TctvTctAo'j, 6 0£ TctvxaXo; TiaxTjp [jiv xou -iXorroc, uto; oi -oO oto? M: b U r.iXo'b jio; t&u 
T(x^/-dlo'j p o Tolc om. M >v£Yoix£vo'j DMV: oin. EFp 5 civayo'Jit EMV: 

dvayo[x£v F: dvaytoixEv p: ora. D 7 dv £-/.tvrj3£-; D: rhzv.i'n,:it\ EFMVp (cf v. 8) to 

-poty.aa y/ouv to -apdo. V 8 ante im add. at M: ante SEipctt p 9 £-1] cb? E 

9. 11 cp£[>£ EfiicTv— dvaxpE/ouacv omissa in nirg. snppl. D' 10 li-ubo-oua DE : ixuSoXoYta 

FMVp T.cizipa om. E (post })£(I)V suppi. m.-) -/.at Dcwv] Oewv xe FMY xov 

oi'ot xaX£i; colloc. M 11 ot't xax. Tictaat colloc. D '-(p/.V^ oiii- 1^1*'^ (fort, recte) 

12 ->tctt (post Y<xp) om. FMVp to om. F post -oaov add. ov is-u V 

at om. M lo post o'jtw? add. l/zi p lo. 14 OExct y£vt| yEvix. colloc. M: o£xa 

Y£vi-/.. YEvTj V U £v Tt ante -dvTwv colloc. M ev xt] £7x1 p 14. 1.5 6 

::op'.5. l7:tarj[j.. colloc. V 15 6 zopcp'jpio;] 6 ^tXojo'-po; p cf/jat om. F: post xaxr^- 

YopioJv transp. M 17 otcttpoOv-ott M IS to ;x£v elvai m^v x6 0£ y.'rjo. to oe 

dv&pco-ov MVp av&pw-ov (sed trc-o; et y.'jwv) D 19 [X£pY]] [jipo; E xcti 

om. MY 20 otatpoOvxai Mp: oiaipErtai DEFY cp/i^E;, ctpxrjpwt, oaxd D: w; at 

cp>.£^£; 7.al r/i dpTTipioci -/,7i ai. adp-/-£;E: cpXEps; xotl apxr^ptat xai oaxa y.a\ cdp-xE; FY: ofov 
0!t cpAE^E? at dpxrjptat o3xa xai ai adpxE; M: at x£ cp/ipE; -/.at dpxTjpt'at xai oaxa -/.at adp- 
''•^' P T^f'' FMYp: o£ DE 22 to uiv £:!Tt /.--paArj d;io xoO aa)[xaxo; (sed d-o 

induxit et nnin. superscr.) Y -/.i-ya/./j s^Tt p 23 -06;] -ooe; FMp 

C.)iiuiieiit. Arist. IV ;!. Aiiiiuoiaiis in I'oriili. Isag. G H-2 AM.MOMI IN I'dUl'llVKII iSAiifKiKN [Porpli. p. f.,?,] 

oijv osiyUr^ oTi to ov O'jts I'uc •j'^'-"^'? ^'^ zior^ oo'ts <ij^ oaov stc [).i[jy, 017.1- 
pouctt etc -y.^ y.'y.-q'iorjioi.: , Xst'-STai (o; otxdjvuuoc cpwvy] TsavssUa'. st; 
oiacpop7 3/j|j.7tvoaiV7.. OT'. a;v o'jv 00 o'.7' 031x71 (oc ','3voc 31c ci'v/j, iv- 

[) T3'jfJ3V OYj/.OV TO "/ivOC O'.7t0O'JU.3VOV 31? £10/) 717.31 TOIC sios^lV 3? 1,300 5 
-7033X1, X7'. O'J t)£lO03lT7l 3V TO'.? £1033'. TO ufitOTOV X7l TO U3T3f>0V X7T7. 
Tr,V TOJ '■i'^ryj; (jL£TOy_r]v (0'j03 ",'7[j U7.XA0V 6 7Vl}j>(UZ0C TO'J I'-TTOU ^(OOV 

33T', x7l TTCz/viv 7.v7if;3iJ3VTo; ivoc sioou, oux avv^YX"/) Ta Aoi-a £10/) dva.1- 

f;3l)rjV7'.' 7V7tp3t>£VT0C *j'7.p TO!J 7Vi)p(O-0'J O'JX 7V7lp3rT7l TO ^OJOV OUOo TOC 

10 A0'.7T7. £'.'o"/) oToV I'u-O? X7l X'JWV TOt y.kM.)' 31 O'JV TO OV Ol7'.p3rT7'. 3tC T7.C 

03X7 X7T/iY0pi7; (l), "j'ivO? £1? Xa sio/j, OOX £0£l iv 7UTar^ £IV7!. TO TCpCOTOV 10 

X7t TO 03'JT3pOV OUOi TO JX3V 7.'JT«)V [JLOcXaOV ToS OVTOC [J.£T£/3iy TO Oo r^T- 

TOV. V'JV Oi 33T'. TO TptOTOV X7l TO 'J3T3pOV TTpOTSpOV *,'^-p />3Y0a£V Tr)V 

0'J3l7V X7.1 T7. XoiTta X7f}3;Tj;. 3i' ^3 7.V7ipOUIX£VyjC 5'JVaV7'.p3tT7l X7t T7. 

15 3'J;jl|3£|jy;X0T7. Oi)£V X7l ii.7.X/,0V 7UTY]V TO'J OVTO^ JX£T£/£IV 97a£V , £i.'-3p 

Y) 0!J3t7 TOTC 3'J[i.p3^-/)X03'. TO 31V71 0''6a)3l (iv auzr^ yap U'f£3tr^X73l) X7t 

aUT/i IJ.3V T(OV 5UiJtp£j':i-/;X0TM>V 7UT"(j £tC TO £lvai OU 0£rT7'., T7. 0£ 3Ua[j3|3/)- 15 

X0T7 O'JX aV SlTj [JlTj OUS"/); aUTTj?, fj X7l S'JIJl^SpVjXS* TO 77.0 3'JU[3£,3/jXOC 

TlVl -pO£7:iVOO'jlJL£VOV £/£'. TO tO 3L)[JLp3[3"/)X£V. OUX ap7 TO OV t'oC '(i'^'j- cf- 

20 c'-Or, 0'.7'.p£TT7.l 3tC T7.; 03X7 X7Trj",'0p''7C ' OU "(Otp aV 3V0C 3l00'JC '7.V7'.p£- 

(HvTOC 7V7!p£lT7' TO "j'ivOC, tt)C 3r7:0[J.£V. VUV OE TTjC 0U3t7C '7.V7ip£&3l3y]? 

'y.v7ipo'jvT7'. X7.1 a.l X01-7I x7T-/)7opi7'.* iv <zur^ *cap to Eivat £/0'j3tv. oux 

7pa TO OV to; Y3V0C Ol7'.p3rT7'.. to3T3 OU 0UV7T7'. TO OV 6l7.lp£r3!)7l E'^C 'JO 
T7.C 03X7 X7T"/)-jOpt7.? (OC Y-''"'^^ -''? £'.0"/]. A£-'lO 0£ 0'J0£ (Or OAOV 31C U-£p// 1 O-zAcf^ato; MV 2 o'jv] oi V ysvo?] yevtj E 2. 3 iDtatpslTctt post siotj 

transp. DK ?> tk (ante xa; -/at.) ora. M o;j.(ov'jiw; 'yiovyj DEFY: oijiwv'j- 

[jLov cpwvr^v Mp 4 oxav , . . otG([pr|-o(t E ojv oiu. FMV 4. 5 ivx£ij!}£v] £v- 

xotofta M 5 TO yap y^''*'^? P '^' ^^'^''l ^i^'p- colloc. E s; i'^oj] Irtar^; MY 

fi Iv xot; Eiosaiv ora. Y 7 ydp om. M i^j om. M 8 h-i om. Y jiost. 

CiiKJv iaxt add. xctl rpoxspov DEp: om. FMV ante evo; add. too DEMp: om. FY (of. 

V. 20) ci'oo'jc] i'rnou M oux om. E post ^vdyxfj add. -a'/av M 

8. 9 oio(tp£i)r^vc(i F 9 xoO om. EFV 10 1--0; v.otX vjjuyi xal x-i aXXa] I'-no; xat 

'f'jxov y.c(t x'jojv -/.0(i xa oc'XXa DE : 1-7:0; v.od cp'jxd xal -/.'jcuv F : 'fc-o; x'jiov M: i-ro; ■/.•Jiov 
ci'jxd Y: '1--0; xai ^'Jxa y.al v.'jwv v.ott xd/.Aa p 11 y^"'^^'] Y^'''1 ^'^'1^" '^- '^'^• 

MY zhii ante iv ocJxat; transp. Fp: om. E ctjxczl; p: a'jxoi; codd. 12 xo 

(ante Ssj-spov) om. MY p.dXXov ctuxiov [xsx. xou '•Jvxo; (corr. num. superscr.) I) 

xoj ovxo; p-ctAAov colloc. M 13 -poxspav p )iyojj.cV yap -ptbxov MY 14 post 

O'jai'av fort, addas /j xo ttosov dvc<tpo'j[j.Evoj; M 15 [xz-iycvj xoii ovxo; colloc. 

Yp IG a'j-rj DEFp: auxrj MY 17 C(j--^J ccjxfjC FY IS -^] sf F 

19 -poETtivoo'JiAEvov DY: -po3£-tvoo'!)|AEvov EFMp 20 otaip. zU eI'ot, colloc. M 

O'J ydp — £t? el'or; (v. 24) fort, eicias an o-j ydp dyid'c/.r^) . . . c(vo(ip£''ai)o(t? (cf. v. 8) 

21 dvotipEixai — dvatpEihtarj; om. E dvottpvixai M El'nwasv Yp 22 7,71 

(post dvottpojvxctt) p: ora. codd. Xot-ctt] dfXXa'. M 23 otcdpslxat] ^Ewpil- 

xott M w'JXE O'jxc M 24 Xsyw os om. Ep ojos scrips! : ojx£ libri 

tJj; om. Ep AMMOXII IN PORPIIYRII ISAGOGEN [Porpb. p. G,3] 83 

TOOTO yap Tj 6i: ouotoasplc r^ loc avoaoiouspsc 6'.7.ip3rT7i, (oc siV/jtai, 23^ 
xai otioiojjLsps? [jblv sati to s'/ov -a [-tsory ofxoia TuJi oXto. w^ xa [ASpr^ 

OVOJi-CtCssOai TOJ ToD oXoU OVrjfj,C(Ti xal [JL7)0£V dW-fihoV O'.a'iSpSlV TO'J *j'7.0 

cuXou TOt [xspvj cuXov i'xastov -posaYOpiUSTai xat ouosv aXXy^Xoov oi7.'^?pE', 
5 6}ioi(o; 8s xal xou vsupou to }xspo? xi^ xo'j okoo 'ffuvi^ TrposaYooc'jExv.'. xal 
Yj aotpc xal 7) cXe'L. ao-jvaxov apa x6 ov (b; oixoiotispsc oiaipsiaUai stc :25 
xac osxa xaxr^-jOpia;* xa -ap ii.i[jr^, xoux' s'axtv ai xaxr^YOpta', ei xal Xij] 
xou oAou Trpoar^Yopia -posaYopsoovxai (ovxa os rracfai xaXouvxai), a/X O'jv 
aXXr^Xwy oiacpspO'JS'.v ovouaxi xal irpaYaaxi xal O'jx sislv ojxo'.ai dX/.T^Xatc' 

10 aXXo yap cr"/;(xa''v5'. v; o'jcit'a xal aXXo xo ttogov. -a'Xiv xo wc dvo[xo'.ou.EOiC 
Staipouasvov oux s/3'. xa jxiprj ovo[a.aCou.iVa t^^ xo'j oXo'j -rjrj:jr^YjrA'/., d so 
xal oiacpEpsi dXXr^Xtov oTov xoti -posw-ou xd aspv] scrxlv r; 61c xal oi 
ocpi)aX[i.o!:, a O'jXi x(o xo'j oXo'j ovoixaxi upo3a*,opc'j3xai o'jxs aXXv^Xo'.; iaxlv 
o<j.ota* 0L> ydp xr,v pTva si'-oiasv dv 7:poaoj-ov r, xov o'ii}a/,|xov. ouoe 

15 O'JV (uc dvouo'-ouEpk; xo ov 6'jvaxai oiaipsiafUar zl -'dp xal xd [xsor, si3lv 
dXX/jXtuv fjin.'C'irjVj-rt. xal ovoaaxt xal Trpdyixaxi xal o'.d xo'jxo ooisi dvo- 
jxoioaspsc civai xo ov, dXX' oOv xto xo'j oXou 6vo[xax'. xd u-sp"/; -wsayj- 
psusxai (ov "j'dp £3X1 xal y; ouaia xal xo -03ov xal xo -oiov), xd o' dvo- 35 
aoioaspTj xto xoS oXou ovouaxi ou zpoaaYOpsuExai. si ouv |X7^Xo (juc oaoio- 

20 aspEc uT^xE (ji>; dvoao'oaEOEc xo ov o-jvaxai sic xdc OE'xa xaxyj^opia? otai- 
psia&at, £OEi/{}-/j Oi oxi ouos ro; y^^*^? ^^^ sl'^/l- XEt'-sxai dpa (oc cpmv/j | 
ofxtovujxoc SIC oidcopa aryuatvousva oiaipEradai. 24^ 1 yap] OE M £U 6[j.otoa£pTj yj ci? dvoaoiciixEprj D (cf. v. 2. 6. 10. 19) lu; (ante oaotofo..) 

om. E 2 xd [XEpT) (post iho) — Statccspciv (v. 2) om. Y 3 arjoev] o'jSev Ep 

4 ?'iXov Mp: ^'jXa DEFY SiactEpouotv F ota'fspEt dXX/jXwv colloc. M 5 post 

7:po3aYop£'j£Tct[ add. -/oti ouosv c(AXiqXiov oiotcpepet p G xat aip| -/.at oXe-I/ MY 

oipa DE: o'jv MVp: om. F to;] 'si; F 7 post y.ct-rjyopi'o:; add. w? ysvos eJ? 

EiOTj M tout' EOTtv D: Igtiv EFMYp 8 -posyiyoptot Fp: -posriyopst'ct D: 7:po3- 

ayopeia (expunct) E': ^covrj E-MY -pojctyopE'jETai EFY ov-a 0£ D: xal ovxa 

EFp : ovxa MY xaXoOvxat] ■/.aXo'jij.Evat Y 9 post aXXf|X(ov add. :rdvTr| FMYp : 

om. DE Ovduaxt xai -payiAaxt DP^F: ovoaciat xal rpa'yixaat MYp (cf. v. 16) 

oaota MY sXXi^Xoi; EMY 10 /; ouat'a Fp : o-Jdia DEMY to -oao'v] tzo- 

aov M (u; om. M II xd pipy] o'Jx e'/ei collnc. MY a] £t E 12 ota- 

'^Epouaiv F 12. 13 xd pipTj — O'f&aXjxol] xo ixev iaxtv r, pi; xal ol ^(p8aXp.ot E: xo 

ii.Ev Ian pi; -d OE ocpSaXaol MV 13 O'jxe] o-j-oxe E toO oXo'j] o'Xio EM 

rposayopE'Jovxai (?) M dXXr^Xiov E 13. 14 op-oid l-jxiv colloc. Y 14 o-j] ojxe 

D; an Yolebat o!ix£ ydp xtjv plva . . . O'jxe xov otpiJaXixov ? Eirotp-EV av] t(~onx'' civ p 

f/] fjyouv Y 14. 1.3 ouoE o'jv scrips! : o'jxe ouv DFMY: eix" o'Jv E: oux d'pa ohoz p 

16 ovop-aai xal -pdypiaat p oid] xaxd p 5o;Et] 0£i;ci Y 16. 17 dvo,a. — 

"poaayopEUExat] dvo[xoiop.Ep^ xcu xou o}.o\) 6vduaxt -pOjayopE'JovTat ^I 17 ixsprj p.£3a E 

18 ov — 7:po3ay. (v. 19) om. M xo Tiotov xal xo -oao'v colloc. E 19 TTpoaayopE'i- 

ovxat F 19. 20 ib; op-otopi. prjXE om. E dvo;j.otO|j.. [J-r^xE w; otj.otoix. M 

20 dvop.otop.Eprj E ojvaxat xo ov colloc. Fp oiaipEi^Tjvat Et; xd; 5. xax. MV 

21 o'jBe scripsi: ojte libri 34 AM.MnMI IN PdKlMIVIUI ISAiKXiKN [Porph. p.GJ;. 8] p. 0,0 'AXa7. Xc-'sBoj 0)3-30 iv T7.Tc y.n.~r^'{r>o{o.\z. 24'- 

"l'r:oxstat)(JU 'i/)al vOv ^zp/a; ctvo!' twv z[>a-,;j.aT(ov x7.1 (oi-sp ^sv/; 
oixcc TO "jOto '•/-oosuai, OTi oex7. 3i3lv oSi'/rtx jxovov. aXX'/j; £3Tt -[ic(",'|i.a- 
Tsi'-xc -cAswrif-a; (iv -jOtp Totic KaT-/)70pt7.'.c toIjto osixvj-rai oti osxot stsQ. 
5 V'jv 02 u— oxsi'sDoj uovov (oc 0|j,oXo"'0'JaiVOV. p. 0,8 KoCV OTj TTOtVTOt T '. C OV-7. X7/,Tj, 6 tJLOJ V 6 Ji. <0 C . 9"1G<^- X7.XsaSt, 5 

7. /v/,' O'j ci'jvm V'j[i.u);. 
'Oawvuaa £311 T7. ovojiaTOC ixsv to'j 7u~0'j xotvojvo'jvta . ouxstt os. 

XOCl ToO K07'7U.7tOC TOO 017. TO'J OVOixaXO? (3-/ja7tV0;-lEV0'J ToO a'JTO'J jJ-STi- 

10 yovxa, oTov 6 aatfxuoc x'jcov X7l 6 /spjaloc- xoivtovouvce; 77^ tdj ovo- 
U.7.TI oi7Cisoou3'. tot? 7:p7'jij.7ai TOic Gko xu)v ovojj.axa»v a/;|xaivo"xsvotc. auv- 
(yv'jaa 05 lativ, (ov xai to ovo[j.a xoivov X7t 6 x7.-a to ovoaa 6pta]j.oc, 10 

OtOV X7l 7'vi)0U)-0C X7l i'kZOC ^(UOV ix7'TSpOV X7l "jap 0V0IX7 XOIVOV 

s/O'jcj'. to to'j C'u'^j'J "'^^■'t opisaov tov a'JTOV tov x7T7. to LWjV. OC cCTtV oua!7 

15 |lX'];'J/0? 7.l5l}rjTtXrj. Cp/^alv O'JV OTl £1 X7.1 T:7VTa OVTa X7.>/jU[JL3V, o»x(ov6- 

atoc Xi^oy-sv, ou auvcuvuij-uj,- • X7i)7. ■j'7.p £iprjT7'. 0|jLt()V'ja7 iaTi t7. [i-ovou 

0V0a7.T0; XOlVCOVOUVTa, 3'JV<oVUtx7 0£ T7. X7.1 TO'J OVOixaTOC xal TO'J 0p'.3a0'J. 
TO O'JV OV IJ-OVO'J OVOfiaTOC X01V«>V17V TSJ.ui-fZl ToT; U-' 7UT0 (Ar|'0VT7.t 77.p 
OVTa 7'. 03X7 xaTYj^Opiai), 0'JX3T'. 03 X7.1 X7T7. TOV TOU 0V0IJ.7T0? 0pt3!J.0V 15 

20 xo[v<ovouc»iv aXX-/;/.o'.c- aX)//] 77p aXXou xar/j^op-'a, xaDo to Eivai £/£'., r^vo- 

a7.T0; T3 X7l TO'J X7T7 TO'JVOti.7 T3T!J/rjX3V OpiajJ-OU. oUsv OJ? 6(XtOVU[JlOC 

c5(ovr, TO OV £ic 03X7 x7.Tr^70pta; oia'pEixai Tac 73vix(ijt7T7C, 3ic o'jat7v 

kOSOV -OlOV -pOC Tl TUOU -0T3 -0l3rv Tr7'3/3'-V X£r3l>7l 3/_3rv. 2 -j-oxciaSoj] v.£i39u) E £tvc<t vuv dpy. colloc. EM 3 yap superscr. D 

al ip/at p |j.dv(uv V 4 TsAewTsptov E: TcXctoxEpa; p post stai ailrl. 

dpxai eras. F 6 lemma om. D orj oe E -/.a/icici cfTjCii colloc. E 

9. 10 -zKi'i TrpdyiAdTo; — [xexf/ovTa D: xoo -pctyjj.. xat xoii ovojj.a-o; xoO ctoxo^ arjixct(vo[i.£vo'j 

|JL£-. EM: xoO -pdyiJ-. xai xou ovdixaxo; arju.. xoO auxou [jiex. F: xoO Trpdyix. -/.oti xoii 5id xoj 

dvoaaxo; arjp.. xoii ocuxou (j.£x. V: xoii u-o xo\i 6vd;j.axo; TTpdy!-'- ^^il-'- '^^^ ccjxoO [J.£x. p 

10 po.sl v.'j(ov add. xai 6 9aXdxxio; FVp II xoO 6vd|j.axos p 12 v.axd ovoij.ct D 

13 olov otvOp. 7-ai t--o; D: ^Wi 6 dv&p. -/.o;! 6 iTt-o; p 'C(iiV) Excttepov FV: Cwov 

EX'/xspot D: Cwa ExdxEpa EMp 14 xd Cwov ex. xo'j Cw^j'J coir. F 10 AEyoi- 

asv V xal O'J M yip ca. p 10. 17 xd xoO 6vd[j.. [j.dvo'j F 

18 Xeyetcci Vp 19 at oexa DFp: xal ai EMV malim toO y.axd xd d'voaa 

dpiaixo-J 20 xctDd D: xaxd EF: -mV r,-^ M: xaSd Vp 21 xax' d'vc|J.a 0: 

xotx' O'jvo|j.a E d^ev DEM: evS^ev FVp 22 diotipEixctt post dv trausp. FV: 

post OExa p xdc dr/.Gt FVp tk (anie ojai'av) om. D 23 y.tl'S^'xi -ot£tv 

TOCiyEiv colloc. V AJLMMMi IN I'OHPIIVRII ISAGOGEX [Porph. p. 6,15. IG] 85 1,. Cj:, I 7. 7.T0a7, 77:3f> 33tl [A £ T 7. T7 3[0lX0JT7-7, 77:eir>7. :^-l'- 'A 713 1 pa' csr^aiv ou tco siv7i 7/./, 7 ko -77,tv y.7l -7'),'.v Yi'vEaUa!.. si- so 

OOkO'.OIC 03 01790^71.: avtl TO'J 77^; O'j3l(o033t Ol7'iOp7rc, oToV TO ^fUOV 
3[C AO",'l/.OV X7l aXo-jOV" 3151 77.P X7l |J.rj 0U3Ui')03'.C 0'.7'^0p7!'. 

5 p. 6,1G Ta 0' aTr3'.p7 'i"/)3'.V 37V, ar^ -,'7p 7V 73V33i)7 l TO'JTtOV 3711- 

STTJar^v. 
To'JTO '■f"/)3iv ll/.7't(ov 3V t(o I'o'f'.jr^ • 7j "j'^-p 37ri.3"rja'/i [WAi-'y.'. 

XaiXpa'VclV TO OpiJTOV. to oOv 7.7T3p''X'/j7rT0V OUO' 37:i3TyjTOV 0'JVaT7l 31V71. 

7.u3/,3i, toe oiosr/.Tai sv Tifj 'A7T003r/.Ti/Y^ , Ta)v xaO' Ixaaxa otj{}' op'.aao; 
10 33TIV O'jt' £7r'.3Tr^arp 7./J,7 jxovtov t'ov xaUoXou. '--J 

p. 6,16 KaT'-OVTWV [X3V OOV £IC 17 3tOlXWT7T7. 

El7:3V OTl TO OV OUX S3Tt "(SVO? TtOV -'£V'.XtOTaT(OV , 7 3131 X7l TToTTc- 

oasasva ti{] '.56331 xal y)<xtv Yva>pi|x7. [io'j/'.STa'. oOv 37:t3x3']>a3i)7i xal 7r3pl 
Twv £i6ixa>TaT(juv 3iou)V, St ouT(oc i'/oi, aj37:3p 37:1 twv •j'^"'"-'''^"''""-'''' "i'3vtov. 

15 Cpr^SlV OOV OTl -7. IX3V -j'SV'.XWTaTa X7l 7t37:3p73U,3'v0V 3/31 7pli)iJL0V X7l 
YjlXlV *|'V(l>p'.[XOV (03X7 *('7'p £l3l T7. *|'3VlXWT7Ta 73V"/j), T7. 03 3101X(WT7T7 310/^, 

oFov av&ptoTTOC r7:7To; po'j? X'JOJV auTTi^.o; 3/,7t7., ;x3U' 7 y, Tcov 7T6aa>v :{o 

£(3tI 0ia''033i;, T"(J [i.3V 7'JT«)V 'i'J33l 7:37:3p73]X3V7. £l3l X7l 7UT7!, TjIXlV 0£ 
a*|'VU)3Ta aX/.OJV aAXo'.C TOTTOI-J *'IV0[J-£VWV. OTt 03 7r37:3p73a3V7 33t1v 037 
20 TIOt' oiv 317), 03!.'cO[X3V Xa^OVTS; /./([X'xaTlOV T'. £V7pY£C, OTl TOtJ 77:£tpO'J 
JX3li^0V OUX 33TI TrXTjUor. TO'JTOU TOl'vUV TTpO/.-ZjCpUsyTO; UTTOXStaDtO T7. £107] ,35 
TOt £101XU)T7T7 ajTSlpa £lV7t. £7r3t 0!JV X7l}' 3X73T0V 3100? TToXXot ISTtV 

axojxa (£v ^ap ov to dvf)pa)7i:£tov sioo? eh [i-upi'a I'aa 5ia'.p£iT7!. aTo;xa tou? 1 axoixot] d'TTEtpa V laxt] fjv V [xtza td eiotx.] xaia to stotxtuxaTOV E : xi (j.cxa 

xd( Eiotx. Porph. 2 d'TTEtpa ouv V ou xw] o'jxoj D, (ante ctTjatv transp.) M 

o Se om. FVp xc(T; oin. F 4 ;j.>|] ixyjOe D b a'v zoxs F: a'v ttoxe cfTjat p 

7 xoOxci oi V cprjOi TrAotTTwv p sv xiii — ocpiaxy]] cf. p. 219 S(|. i3o'jA:xat] 

S'jvotxat p 8 to ciDtaxov DV: xov optajAov EF: v.ai xov opiap.dv Mp '•' £v xy] 'Atco- 

OctxxixTJ] cf. Anal. pr. A p. 43«25sq. Metaph. Z 15 p. 1039 b 28 (xdjv xal}' rxotaxa oji}^ 
opiajAO; o'jx^ ^Trooeigt; daxiv) 11 xctxtovxwv D: xaxtovxa; EFMp: xaxiwv V ;xev 

om. M 13 X7^ iota cp'jasi p 14 Eioi/.ojfzxwv] YEvtxioTaxcuv M ojaTiHp l/oi£v 

to? cTil V 15 xci piv -'Evixwxaxov E TitTTcpaajj.evGt F ante dpiilp.. add. xov 

Ep 16 Oc'xci] apyv) EM eaxt p 17 6 i'vilp. V I'rrno; om. MV 

post jSoo; add. /iiov V ofpTiE/.o;, EAala] ocpt; V 18 ante Eaxl add. Eui}6; Fp: 

post £5x1 V a'jxuiv libri £tai] eoxi Vp 19 post ayvwixa add. -oXlA yip 

cGxi xoti ^(oujv eioTj xai cpuxwv xal p-cXCtAXiov Yjp.tv aYvojaxot D: post Yivop.EVCuv EVp: om. 
FM an (^v) d'XXot;? Etal V 21 -Xtji^o?. xo'Jxou] ttXtiV xoOxo E : om. M 

-poATjCf&Evxoc F: 7T:po3?,Tj9il£vxo; DEVp: -poa/,r/j/9Evxa M 23 ov om. M I'aot] oaa 

D: laa EFMV: I'acu; p 86 AM.MONII IN PORPIIYRII ISAfiOrTRN [Porph. p. fi,iq 

y.c<T7. ;j-ipo; 7.vf)o(o7:o'jc, 6u.ota>c xcti to Tttzsiov sIoo; iv ov rXcTara s/si 24>' 

roc U'i' 7.UT0 aTOUa, XOtl i-\ Toiv Xo'.TTWV £X'Z3T'j'J loaocjTOJc). 7U7.Vt1 fjr^fJjV 24^ 
£3tlV, (jb^ TO'J Z7.VT0; Toiv ctOWV cf.l)p')r'3iJ.7-'JC TToXK^-Xa^lOV S3tl X7.&' 6-£p- 
jOXt^V to T(TjV 7.T0IJ.('JV ai}[";0'.(3|J.7. zl 03 ■urj'/J.a-'/Aa'.d ia-l T(0V cIOOJV T7. 5 UkO Ta £1,0"/) 7TOaOt, 7-£l[J0; 03 iatlV 6 T(OV £10'.X(0T7!t(OV EtOU)V 7.[ylf}[J.0C, 

6 aoot Tojv 7Toa(ov aoii)uoc [iz>Xw^ id'i to'3 7.-£ipou twv ciotov apiOjioo 
X7l zoXXaTrX^j'.oc. £i O'jv ctouvaTOV to5 ctTrsipoo ~oX/,77:X7'aiov zivai Yj oaou;; 5 

Uil^OV. 70'JV7T0V aoa TOV TWV olOfOV dpLl}iJ.OV £iV7.l dc'-i'-pOV 7.'JT0li "('"ip ~'i> 
Xrj'E'.V JXSU0V7 £Tv7l dptl)|JlOV 7.pll}[J.0L), 6pl'C'>;J.£V X7l 7r£p7T05iJ.£V TOV £X7't- 

10 T0V7* *j'7.p [leClw^ Ttvo; u-drjyoyv uTrepoyifj Tivi [ici^tov sati'v 7/i7'.po'j- 

JXEVr^s O'JV TTj^ UTicpO/Ti? OJpt(5T7.l TO XoiTCOV X7t 7r£T:£p7aT7!. O'JTfO ]J-£V OOV 
£0£t'/drp OTl Ta £lOlXa)TaT7 slo"/) OUX ItjTlV a-£lp7. 6(J.0t(OC 0£ OjUOUSV, 
OTl OUOE -7. (ZTOfia TOC UTTO T7. £tOlXCOTaTd EGTIV dlZZirjO., X71T01 uOKKa-Ka- 10 

ai'ova T(ov £iowv ovTa* £i "j'7'p Tt; ).£"|'£'. Ta dcTOfia a-£ipa £iva', tJtoi toc 
15 69' ExaCTOv £160; aTO[xa d7:£ipa X£?£i (otov cpspe toc tou dvi)paj-£to'j si.'- 
8ou; auTa xai)' a'jTa a'-sipa, oiioTa)? xai Ta tou itttteiou £ioouc ocTOaa 
xat TauTa d-itpa, xai T7. Gcs' ExaaTOV Ta>v Xoi-ojv £ioa>v Ojiorojc), r, Ta 
[ji£v 69' £xa3Tov eIoo? aTO[xa -sTtspaaasva cp'/jalv £ivai, to os sx -a'vTtov 
oaou tSv u~6 ~dvTa Ta eio"/) aToixwv di}poi(jixa airsipov Elvai. £i [j.£v oijv 15 
20 Ta ucp' £xa3Tov £100; aTotxa a-Eipa Eivai Xr^si, 3u;j.p7)a3Tai -dXiv to'j 
d-Eipou [XEiCov Eivai Tt xai -oXXaTz/^daiov • etteI ",'ap ot xaTa [i.3po; av- 
{}p(o7roi a-3ipoi xai ot xaTa [i.3poc uTTrot aTTEipoi, to Ic, du-'^oiv apa 01- 

■!tX7'310V £3Tai TOU d-Sl'pOU Xal TO 3X -dvTfJDV TToXXaTrXdaiOV , 07C£p aTOTOV. 

douvaTov apa Ta ucp' sxaSTov eToo^ ocTop-a a-£ipa sTvai. £i 70'jv Ta ucp' 

25 £xa5T0v Eiooc dcToaa Tr37:3paa[j.3va £3tiv, xal to £x TrdvTujv d'pa au^xEt'- 20 

ixcvov kXtjOoc 7:£7r£pac>ix3Vov kaxr to '(dp ix 7r£7:£pa3[i.3V(uv auyxEtfiEvov 

TTETCSOaaaivOV ECTl'v. WSTE 7rS7r£paCi[X3VO; EStIv 6 TCOV 7.t6[X(OV dpt&fJLOC, TOJ 

OS del -(ivsci&at £ic TO Trav dioiov ov ttjv drrEiptav £y(2t, ws-sp xal 6 dpii}- 
ao; XE^ETa'. aTTSipog T(p dsl ouvaoOai au;EC>i}ai xal [xyj eXXei'tieiv, 6 fisvToi 2 XonruJv] 7:oX?vU)v E 2. 3 otjXo'v iaxiv to; Dp: o'/)Xovoti EFM: St|Xov daxiv oxt V 

3 roXXarXaatov — sf os (v. 4) om. EM TioXXaTiXaatov] roXXio ttXeTov p 6 ^axi] Isxai 
Vp (fort, reote) 7 zoXXaTiXaatouv (priore loco) V 8 [AEt'Covot p ot'-etpov sTvat colloc. 
FVp a'Jto yap to DEFp 9 dpt9[jL6v dpt&iJi.ov EFM 10 u-ap'/cov om. Vp 
OTtEpo/T) om. EFM 11 Xo-ov D ouv supeiscr. M 12 ioziy%r]aa-v E 
oij.otto; — d'-Etpot (v. 13) om. V 13 ot-op.a] d'-oTia D 14 XEyot FV d-op-ot] 
ovoij^aia EFM 15 Xe^ot V IG post ct'-Etpa add. xai xauxa d'TTEtpa E 

16. 17 oaouo; — xal xaOxa d'-Eipa om. M 17 xcti xotuxa] sciibas xa&' auxd 

Exaaxa M 18 cprjalv] cp'jasi p xo oe ir. 7:dvx(uv DVp: xw £(? Trdvxot EFM 

19 -dvxa Eior] V 20 Xsyot FV 21 xt eTvat colloc. M ItteiJ Iaii 

DEM: £t FV: om. (o't y^^P colloc.) p 23 xat] xaxd EF post -dvxiuv add. 

d'pa V 24 youv DEM : O'jv FVp 25 post TTE-epaOfAEva ESxtv add. dXXd ofj xat 

a'jxd xd ciotxwxaxa Etorj -ETTEpaa^aEva Eaxi Fp: ora. DEMV 27 xuj] x6 EFM 

28 Ei; EFM: c{ DVp ov EFMp: eiVj DV aTiEtptav] drropiav E 6 om. 

DEM 29 diTEipo; XEyExat colloc. E xoj] xou EM ao^dvEa&ai FV 

iXXct-£tv] l-tXEt-Etv F AMMOXIi IX PORPIIYRII ISAGOGEN [Pori)li. p. 6.1G. 18. ID] 87 

ao; -STTSpaajxiv-/], oihv xal 6 yijr^(i[xhc. 2C 

0107. o' E'l'tb '];7'aixou "' dpif)aov xcti jj-itfja f}7.X7!ciCi/,s* 
SI yj.r) airstpoc r^v, i-ciov; -poatif)ia3voc 7'jr(j o Ttuv c/.vUpfo-ojv 7.p'.i)'j.oc 
5 TO £c ajjLc^oTv tisT^ov IJ7.ts[joo -o'.sr, E3t7i apa xoii a-sipou xi [xeT^ov. o-rc^p 

7.0UV7T0V. O'JXO'JV "7. JJ.SV £tOtXOJT7Ta T"^ USV Cp'jCJS'. ('ijpia;t7l "/^[XIV OS 35X1 V 

a7V(oax7, T7. ok axoaa t"(] akv 96331 ou/ (opicjxv.i xd} 7:7'Atv X7t t:77.iv 71- 

VSGllai, 7)[xTv 03 X7. 'jlV0|J,=V7 X7l 3V3p73ta 0VX7 /.at X7. fjO'/) "I'S'i'SV/yaSVO!, 30 

SI 7.p/y)v 3CJ/3V r, -jivscfic, 31 xal ij,)j sYvojoixai 7:0 aa iofxt'v, 7.XK' ouv -;v(jj- 
10 cii)r)V7i 030V 3-I x(] cp'jCci x-(] £7.ux(t>v £o6vaxo, (oartsp X7. sioixcoxaxa 310-/;, 
£-£ior]-3p xal osos'.xxai (be (op'.3;jL3vo; ssxlv 6 xo'jxtov ap'.!);xoc. 

p. 6.18 'Aviovxojv 03 3ic X7. "I'svtxwxaxa avctYx/j a'jvaipsiv xo 

-ATjiIoc £U 3 v. 

Bo6/v3Ta' ivxaODa 6 Flop'iupioc stTrsTv, xt ;j.3v suardaCvsi avio'j^iv 7.7:0 
15 xojv ctoixtoxa'xojy stc xa -j'svixtoxaxa, xt 03 xax'.O'jj'.v 7.-0 xojv -j'svixtoxaxojv «•"> 
37:1 xa stoixtGxaxa. 

p. 6,19 Kal £X'. JJ.7.XX0V xo -j'svoc. 

To '{O-lJ 3100C 7:£pl£XXlx6v 3(3X1 XWV XaX7. [XSpOC, xo 03 "j'^'-""^? ''•^•'l ~"^'^ 

£to«)V xa'xtoij£V ;j.3v -('ap 7.7:0 xojv axoiJLWv 7.vio'j3iv 3t:1 xa ysv-xtoxaxa 
20 T:Arj03i [X3V X7. Tzpa-j-aaxa axsvouxai, 0'JV7'[i.3i 03 a'jc3X7r xa "j'7.,o slor^ ^S"" 
xwv ;i.£V dxoixojv ttA/^iIei iaxlv 3/.7'xxov7, 0!jya';j.3i 03 'J7:3px3ix7'. xal ai);3i. 
o;xo!:ojc 03 xal xojv stoojv xa Vc'v/j, [J^^/p^^ '^•"■' -^'? '^'^ ~^^ ^svixfoxaxcov 91)7!- 
cojfjLcV. xal xoGxo £ixoxoj;* £7:£io-)] -(dp [lia scxlv ■/] 7:dvx(ov aixCa xal 
ctpyrj, 817. xouxo xd <j.£v xa6x-(j 7:A-/ji3idCovxa ax£vo'jxai TtXr/JEt, a'j?£xai os 
25 o'jvdfxsi, xd 03 7:opp(oX3poj auxr^c ovxa xo £ij.7:a>av 7:A-/)i}'jv3X7i ;j.3v dpiiluui, 5 
M-siouxai 03 ouvdasi. 2 6 /_prja|j.C(?] cf. Herod. I, 87 3 -/.at 'Idtj.u.ryj DEFV t' c<f/t9,a&v Dp: tov cJpiSjj.ov 

EFMV 4 zi yip i'-E'.po; y^v DVp : om. EFM -poTi)]j;j.£voc D 5 Saxspo'J 

jVlVp: iHaTEpov DEF xt Vp: xo DEEM 6 laxiv om. F 8 -{Vjrjij.vrj. DEMV: 

YEvd[j.£vc( Fp 9 £1 (ante apyjjv)] '^' ^^ •[Wn^'jii E £i os xai EM 

10 xr] (ante jct'jxwv) FMVp: om. DE 'i^Jynxrj EMVp post wa-sp super.scr. 

xal D 11 wpt3jJ.£Vo;] 6ptC[j.6? E 12 dvtovxcov DV: dviovxe? E : dvtovta? FMp 

14 £v-a"ji}a pryJX£-at colloc. FVp £t7:£rv oxt xt M [j.£v Dp: cm. EFMV 

15 £i; DEM: ^Tti FVp 18 post txEpo; add. dxoiAcov Vp 19 post etowv add. xat 
TU)V dxdfJ.cov p post yx^ add. xai FV dviouatv a-h x. dx. colloc. D 

20 STcvoOvxat MV a'j?ovxat V 21 piv DF: om. EMVp a'j;£i] aj;£xa[, 

turn addit 6 ydp atuy.pdxrj? xat 7:Adxwv//al dX/tjiiidor;; ttXt^Oo; ovxa dvayorj.Eva 7:p6; xov dV 
ftpw-ov ax£V0'jv-ai xat yivovxai xw £iO£t £?;, 6 oe dvHpw-o? tV, wv o'jva'[J.£t TiArjS'JvExat- d-o- 
yswd ydp atoxpdxr|V xal TrXdxaiva xal xo'j; xaxd [J.£po; dvi)p(o7:o'j; \ 24 TtXrjat'aC. xa'jxfj 

colloc. V 7:Xrj9£i a-£vo'jtat colloc. F axcvoyvtai EFiMV 25 xd o£— ouvdp.st (v. 26) 

om. EM 7roppiox£pov p [J.£v TidAtv p 26 o'Jvdp.£i Dp: x-^ 5'jvdu£t FV 88 AMJIONII IN POHPIIYRII ISAGOGEN [Porph. p. (i,-24. 7,2] ]). (V--i 'ATTOOSOOti-SVO'J 0£ TO'J "CSVOU? xal XO'J S'.'OO'JC tTi-jTlV ix7'- 25'' 

TipOV aUTfOV. 

t^pOV, toot' £3"'. TTpi-OVTO); TY) /.0",lX"/) 7:pa"j'JX7.t£''a. a£T7. TOtVUy TO 01- 
5 07!;7.'. -£pl ",'^VO'j; X7l sloOUC Tl £3TIV ix7t£pOy pO'j/.£T7!. TTpOaUsTvy'., "(0^ 
yp/jli'ixr^ £3t1v f| TCSpl aUToiv 0£U)pt7 £V T(j X07'.Xy^ -p7Y[J-7T£!'7.' i-S'OYj 
",'7.p f( Xo-,'''''"/j ~p7YU.7T£''a X7.T7.-|'IV£T7'. TTcpl TTjV 7.kOOS'.^.V , T, o' 7.r00£'.?t'c 10 

iatt C(UAXoyi3u.oc ti;, iv ol T(r> 1'ja)vOY'.3;x(i1I 030[X£i)7 ■:rpOT7j£(ov, Yj ok 

7rpOT7j".C £X O'JO OpdjV a'J";X£lT7'. , (OV 6 IJLEV E3TIV 6-0X£''|X£V0C 0£ XaTT^- 

10 70pO'j;X£VOC, X7l 'JkOXEMXEVOC ;x£V EOTI -Epl 01) 6 Xo'j'OC, X7.Try-i'OpO'J|X£VOC 03 

7:£pl ix£''vO'J /.EYOjj.svOC, OlOV 2l"«>Xp7'Trp T:Ep'.K7T£r ('J-0X£'.T7l [XSV ''y.^j 

l'u)xp7TrjC -spl 00 6 kf'j'^fj;. v.o-r^'irj^zl-a'. ok to 7:£pi-7T£rv, o-£p xaT' 
ixci'vo'j As-jETai" -77av iiv si'-to oti f, ']>'J/vi auTOxi'v/ixoc, u-oxsttai [xev y) 15 
']/'jyr], x7Tr^"jOp£rT7' 0£ TO 7!JT0X''v"/)T0V , X7.1 iul 7:73/^ 7:pOT7!a£tu; OJCia'J- 
lo Ttoc)* po6}.£Tai r£pi tojv *j'£va)v X7l £ioa>v Ttva Tt'vtov xaTr^^opEiTa'. zliztv^ 
•/.r/X -iwj. xhv/ 'jrJr/.zi'ai. x7.i ivct YvuiixcV, ttjo? aujx-XcxofxEva TrpoT7!'3£'.c 

TTOlOOaiV, i; (OV a'J/J.O*jlcr|XO; 7tV£T7l, TtSpl OV V; Xo*jlXr| X7T7.-jtV£T7l Kp7Y- 

[x7Tci'a, cpr^alv oti to [xev -;ivo? del too sioou^ xaT"/)*c'^r^-^~^--' ^^^'''''' "''•'^ ^■"''' 

UpUJTCO'J TO C«>OV X7l TOUTOl) Tj 0U3''7, TO o' £100; OUO£TrOT£ TOO ^EVOU; 20 

20 xaTr|Y0p£rr7r oo -/ap dXr^&£? eittsTv, oti t) oosi'a Opov estiv fj oti to 
C<ooy 7V()pcu-oc. or^Xov oov oti 7.£t t7. |X£V "j'^'^^'i "<""'' ii'^wv xaTTj^opsixai, 
xd 0£ clo/; Tujv "c^vaiv ooosttote. xal d~).(oc eitteTv, 0£i Ta X7.Trj'('Opo6;x£V7 

Tj £-1 TtXeOV £IV71 TUJV 'J7:0/.£l[X£V«)V W? TO C«>'^V "COO dvi}pC07IOO, 7; £c'adC£'-V 
OJC TO ■,£X7.3TtX0V T(j) dv&pWTitp. T7. o' £?l3dCoVT7 X7l 7VT'.X7T"/i"jOp£rT7l ' 25 

25 (0? "I'dp Liyjiit'^, ~7.; dyfyptoTTOc ■j'-^'z^xixov, ootwc X7l -7.v 7£/v7aT'.xov dv- 
{)pto7ror. 

p. 7,2 K7t -dvTa Td i-dvoj twv o-oxaTo). 

UTov Y) oocjia TOO aa)[X7T0C X7.i TO aa)]j,a too sjx'Lo/oo xal to la- 
'|/OyOV TOO C«^''-''J '^'3(1 "^^ Ctf>'jv ~'^'J dvOpoj-ou. 1 zryj £too'j; y.ai tou ysvou; colloc. E sstiv oin. DE 3 nepi piv tiov M 

4. 5 TO otoc(;c(t Tot'v'jv colloc. p 5 -po&£tvat DP^ vm t.wc, p 6 yprjctixo? p 

7 -/) 0^ c(-oi^tt;[; iter. V b sa-iv post Tt; transp. p 9 cov oin. V 11 post 

T.trAT.n-zzl add. o-ip xax' ^/.ii'vo'j /iy£Tai V (cf. v. 12) 12 -eptTTctXctv E: TrEpi-aiei 

FMVp: diibio compendio script. D 14 ocjtoxivtjTO? M post ctuT07.tvrjT0v 

add. 7ic(?,iv Ectv eI'ttio ott (o p) ofv&pco-o; toJov dativ, 6 fj.£v ofvJlpuj-o; saxtv U7:&x£![xsvov, to 
oz Cwov xaxrjYopo'jixjvov Vp 14. 15 loaa'jxcu? iter. DE \h 5ia xo'jto ^ouXe- 

TC(i M pest ^o'j>,£-ai add. /.at D zepi yevoiv tc V post eiocuv add. ot- 

od^at p eiTTtiv om. Fp 16 UTTOxeivxat DE 17 ov] wv V -/.ctTay. rj 

XoyixT] colloc. V IS cp-/)atv oijv oxt FV toj (ante dv&p.) oin. DFV 

19 v.o(i TouTO'j] TO'Jto'j (A V 23 ^7:1 zXeio'vcov V 24 tw dv9pu)zoj scripsi: toO 

dvilpcoTTOu libri AMMOXII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Poiph. p. 7,8. IR. 1!)] 89 p. 7,8 Kai}' <I)V o' o.v TO siooc 7.7-r^Yorjy;t7.i, xctt' i/ctvcov i% 25r 
ava'-f/."/;; y.7.t to to-j si'cio'jc ysvoc xaTr|";ory-/- i}-/^afiT7.i. 

'EtcOOV OstwOTjact -'■jrjy.f'Arjwsi yr/r^^'jiv/ y.yl 7.'jto etc tr,'/ //j-''.xy)V "07*- 30 
aaXii7.v. i'sTi 0£ toiootov • iav to siooc x7.Tr,Y0pr|T7!' t'.voc, x7T7. too 7.'j- 
TO'j y.azr^YJ^r^{)r^'JS-a.l X7t to too sioooc auToO "'svoc, X7.l to'jto 'livzxo.: 
as/or TOO '■i£V'.xtoT7TO'j. oTov TO'J lojxp7'T0'j: x7T'/;-opErT7i 7vi>poj-or, 

TOUTO'J OS X7Trj",0p2lT7l TO CfOOV* TO'JTO 7,07 X7l X7Ta ToO l"tOXp7TOUC X7Trj- 

"'Op/]i)y^acT7u a)37'jTojc xai to hvjuyyj x7T7. to'j Co>''j'J? ouxo'jv X7l x7Ta 

tOU dv&ryOJ-O'J X7l X7T7. TO'J 2i]wXp7'TO'JC. -77,IV TO CiO)JJ.7 xaT7. TO'J i[X- 
10 'iiuyOU X7l 7) OUatV. X7T7 T0(J (3a)[J.7T0C, X7l 017 ToljTO X7l Vj 00317 X7'. TO 33 

(3a>a7 xaxa too su'L'j/oo X7l x7T7 too ^ojoo X7l x7Ta to'j 7.vi)pa)7:oo X7.l 
x7Ta TOO 2a)xp7'TOoc x7Trj-'opr^t)r,3ovT7i. p. 7,16 A£*j'ET7l ■^j'ap TO aSV ■|'SVIX0JT7T0V X7T7 7:7VT0JV TWV 6'i' 
7 'J TO ■'SVOJV T3 X7t S 1 OJ V X7l 7.t6;-L(OV. 

15 El 77.p at\ T7 S-7VU) , TtOV 67:0X7TCU X7Tr^-j'0pSrT7t, fjir^LVJ OTl TO |JL3V 25^' 

Y£VlXa)T7T0V -(ZVTCUV Taiv OCp' aOTO ■j'£V«iv To X7l cl-^ioV X7t 7T0JJ.OJV X7T'/]- 
*(0p-/jl)r^5£T7t, TO S' SlOOC T«>V 7.T0[X«)V U-OVOV. p. 7,1!> xAtOJXOV 0£ A£Y2T7l 6 2Lu>Xp7'TrjC X7l TOOtI TO X'eOXOV. 

ToOTl KpO(3l)£k £-0'//]S£ [XEpiXOV TO 0£tXv6[X£V0V TO Y7p X7l}oXoO 

20 iSTl X£ox6v. 1 o' c<v] yap M y.aTTjYOpcTTCd FM 4. 5 xat' ccjto'j V a'jx&j DFVp: auxo 

EM 7 -/.atTjYopsiTat om. p tojto] xai to C<i>ov p xal om. p 8 toO 

om. M TO'j (ante dvr}p. et ^wxp.) om. p 9. 10 post io.'Lj/o'j add. o'jxouv 

xal xaxd toO dv&pwTiou xai xaxd too ^wou xai xotTa toj aioxpaTO'j? p 10 xai r^ o'j- 

ata— su'Luyo'j (v. 11) om. FY 7.ai (primiim)] -a/.iv p 11 post ad)tj.a add. xai p 

12 atuxp.] awp-axo; M xaTriyopTjO/jaovTat D-'E: xar/jyopTj^/^acTai D'FMVp lo xa-d] 

d~6 M lo. 14. 16 ij'ji^ aJTo] 'j-' a'JTO D: brJ' auTo EFMVp 14 yEvdJv xs F 

Porph.: ysvwv DE (cf. v. 16) 15 'j-o/.dxw] xdTco D 17 p.o'vov DF: [j.satov 

E: p.o'viuv MVp 18 "Axop.ov 0£ Xeyexat — aXK' £v i'XXot? (p. 91,3) ora. V (foliis 

19r — 20v vacuis). in codice D lemmata et scholia usque ad p. 90, o pertuibata sunt, 
nam lemmate d'xo[j.ov oe Xeysxat usque ad yEvo'.vTo dv ai ajxai (Porpli. p. 7,24) producto codex 
praebet scholion oux zlr.zv wv exaaxov — rdvTa o'joevi, turn coutiuuat lemma usque ad z'i- 
prjxat (Porph. p. 8,6), et post scholion TO'jTi -poaBsi; — Xs'jxov suo loco sed in contextu 
comm. repetit lemma wv to dOpoiSaa — ysvotTo additque scholion o'jx zl-vt x. t. A. 
19. 20 TO ydp Xs'jxov xa9o'?vO'j ioxh p 19 xo ydp xa&oAo'j DF: to xailoAo'J 

ydp EM 90 AMMONII I\ I'OUPIIYRII ISAOOGEN [Porpli. p. 7. i'2. 2 1. l'T] p. 7,22 ^i-v TO 7!i}fioi5ac« ouz av i-' aXXou -otk to 7.L)To "'ivoiTO. 25^ 

OUX eiTTSV ' U)V ix73T0v', 7././,' (0 V TO Ot i) t 3 [J. 7 * 3y.7JT0V "io 7.7l 
Ot'XXoi? {ivArjyZV^ O'JV7T0tl. 71J.7 OE ~6.V~^J. OUOSVi'. p. 7,24 A I aivTO'. to-j 7.viI[>(ij tto'j, /.£■ ; (tj r, T 'J X 1 v 'j , 1 1 t a t 5 73V01VT 7V 7t 7'JT7t. Al IXEV TO'J l(OXp7T0'JC tO'.OT/jTE; O'JX 7V ST:' 7/."/sO'J T'.VOC "'^VOIVt' 7.V 
7[ 7tJT7t', 7t [JLEVTOl ToG 7.vi)p(O-0U U-7'p/0U(3l X7t TOlC X7T7. IXSpOC 7Vl}f(a)- 
TTOIC, OlOV TO ^(^yj^i TO XoY'-XOV TO Ov/JTOV, X7l 7.-X(TjC OiXclC St'-ElV TOIO'JTOV 10 
SaTtV. ICfTEOV O'JV OTl TO Y^'<"^> ^'/-^ T'.V7.C 10'.0T"/JT7C X7.1 TO SlOO; X7l TO 

10 aToixov. dXX' ox uev tou -jEvou; X7l Totj sioou? irXsiocriv u-a'pyeiv O'jvav- 

Tai, 71 OS TOtJ 7.t6|X0U 7.l)['>OirOIX£V7l SXSIV(0 aOV(0 TIO 7TOIJ.(0 X7l O'JOcVl 

aAA(i). oTov Ti Ki"^is^' sialv ioi6t"/jt£c Totj yivo'jc, oTov to'j !I<oo'j, r^ ouai'7. to 
lijL'Vjyov TO 7iC(i)/yTtxov 7UT71 o£ irXsiostv (jTzrjirjyo'jSi' X7l 'I'tzp avUpioTrto 
X7I iTT-to X7l xuvi X7I 701; x7Ta fx£po^ C^JJ^'-?- sAOooasv sttI to £100? ofov 
15 "ov avOpfOTTOV lOioTr^Tsc auToij to C'o'^v to Xoyixov to fiv/jTov to in- 15 
aT/jiir^? 6£XTixov Tzac. toT? 7v9pwT:oi? T7UTa 7:7VT7 u-dry/zi. £XUa>[x£v IttI 

TO 7T01J.0V otov TOV Ii]fOXp7T"/jV lOlOTr^T£; aUTOU TO Ctl/vOGO'iOV TO cp7X7Xp6v 
TO ZpOY7'cfTOp7 £iV7l TO ^LW^pOVt'ciXOU UtOV TO 'A&T^VaToV X7l £'.' T'. TOIOlStOV. 
£X7aT0V O'JV TOUTOJV X7l)' i7'JT0 IJ.£V 0UV7T7'. X7I 7XX0IC {jTidy/tV^ (sisl Y^p 

20 X7l aXXot ''f77.7xpoi X7.i aifxol xat cptXoso'foi X7i 'A})r|V7roi, ei ~oy/j^ ok 
X7l I'fO'^pov'axou DioQ, TO 0' £x 7r7'vTojv 7i)poi3;i.7, TO z.a\'y.y,[jw to cpiXo- 20 

aO'Sfj'^ TO Ci'.[J.OV TO -pOY0''3TOp7 £rV7l X7l £V TCOOS '^ZviaDoX TW /pOVO), 
JJIOVO) i^«)Xp7T£l U~7'p/£l X7.1 O'jSeVI 7AXoi. 

p. 7,27 To o£ £100? 6~o TO'J Y^vooc* oXov Y^p "^ '^^ Y^^^^^* 

25 16 [J-cV Y<ip Y^'''^* [J.0V(OC oXoV, TO 0£ 7T0[X0V |J.6vO)C IXEpOC, TO 6' £1- 1 post a/.Xo'J add. xtvo; DP^Mp: om. F Porph. 2 piv yip p 3 apia] xa p 

TTctvTa] -ctvTt K 4 at p.Evxot — ^tt^ (x/.Aci'J tivo; yEv^jtvr' civ at auiat (v. 6. 7) 

om. D G [x£v correxi ex cod. Laur. 85,1: ok EFMp xivo;] dv&pio-ou F 

8 ante to Svr^xov add. -/at DEM: om. Fp 8. 9 o OsXei; ei-eTv toioutov laxtv E'M: 

SeXat ct-£tv TOIO'JTOV saxtv DE-F: OTTsp Totouxov i&sXst? etrstv p, ubi eaxtv recte omitti 
videtur 9 fa-eov ouv M: icteov 51 p: tateov DEF 10 xoO eI'oo'j; xat to'j y£vo'j? 

colloc. D 12 {otoTT^TE? E^at colloc. Fp yEvou; oh'^ tou Cwo'-> p: Ctwo'j ofov tou 

yEvo'j; DEFM 15 to ^wov — (otoxrjTE; a'jxou (v. 17) cm. M 15. 16 x6 voO xal 

iitiaxT^jAY]? p 16 -/.at zaat p -avxa DE: om. Fp 17 iotoxr^xa E 

18. 22 Etvai om. p 21. 22 x6 (^OjjS. x6 uaXaxpov colloc. M xat cptXos. xal a. 

■/.at -poy. F 2-4 u-o xoO ysvo'j; DEMp: 'j-o xo yevo; F 25 ante x6 p.£v ydp 

add. xaXihi 7rpo3E&T|V.E x6 xi* SrjAoi yap oia xo'Jxtov -/]p.Tv oxt avE'j X^jyo'j xt; aco^Exat, o-j p.rjv 
fauxov yEvos xat oAov y.ai xd Xot-d M (cf. p. 91,21 not.) AMMONII IX PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,21. 8,2. 5. 8J 91 

ooc X7t oXnv xoti ij-spoc, -/.7.1 oAov ijLEv ojr Trpoc to atouov, [xspoc ok wc 25^' 
•itpo; 10 yivoc. 

p. 8,2 'AX/,7. [xipoc ixkv aXXou, oXov ok oux aXXo'j ctXX' sv aXXoic, 

'EkcIOYJ to oXoV X7.1 TO [xioOC TtOV TTjOOC Tt' ICiTl, T(OV OS TTpO; Tl T7. 

5 txkv x^t' opUY)v tttojcjiv Xs-jOijloV, T7. 03 xaTa Tiva twv TrXa-f'ojv, oiov o 25 
TcaTYip uio'j -7Tr^p (ivT7'ji}a Kpoc -'svuTjV -/; 7.Trooocrir, x7.Ta 0£ ooxr/rjV ■/; 

7.-000CJIC. £7.V sl'-OJ CilXoC Cpi/.O) Cpt'XoC, £1 0£ )lz(Ji 6 TUTtTtUV T'JTrTOa£VOV 
T'JTTTS'., TTpOC 7tTl7TlXrjV)- £-£t O'JV TOijlV 0'JT(OC £/£•., 017. TO'JTO £1713 TO 

[xlpo; aXXou, to ok oXov sv aXXot?- X£",'otJi£v -j'7.p to [xkv [xipo; tou 
10 oXou asoo; xal kOioujxsv xriv c/.TTOoodtv Trpoc 'jSvixYiV O'/jXovoTt, to ok oXov 30 

OUXSTl X£'yo;X£V [xipO'J? oXoV (OU 77.p a67X£lT7!. TO oXoV IE £VOC p.£pOUC 7.XX 
£X TToXXtOv), 7.XX7." X£*|'0[X£V TO OAOV TOls JX£p£(jlV oXoV , X7l 7tV£T7l '?] 7.TlO- 

00(51? TTOoc 6otixy;v toTc -j'7.p [X£p£ai'v isTtv oXov TO oXov. xaXuj; oOv £l-£ 

TO oXoV OUX aXXoU « XX' £V aXXoiC. 13T£0V ok OTI 0'JV7T0V X7.t TTpOC 

15 ysvixr^v, ou/ evix7]v aXXa TtXTjOuvxixr^v, dr.ooowa'. X7i si-sTv ^xo oXov ;x£pa»v 
eoiTtv oXov', 7.XX' 6 Hopcpupio? t-(J ttoXX-^ XP"'"!^-^ axoXo'j\}£r irpoc ooTtxr^v 

TTOtOUfXcVOC TTjV OtaOOOOrtV. 35 

p. 8,5 Kal Tiva X7l 7£V-/j xal £i'o-/; saTt'v. 

"Oti Ta G-aXX-/)Xa- TauTa -j'ap xai -jEvr^ xal £i.or^. 

20 p. 8,5 Kal -057/0)? TO Y£VO? X7l TO ctooc. 

OtI to ixkv -j'£VO? Tpi/U)? X£"|'£'5(l, TO OS £100? Ot/_OJ?. [ 

Ospl oiacpopa?. 26^ 

p. 8,8 Ai7'.popa ok xoivu)? t£ xal lOi'o)? xal totatTaTa Xs",'^'-''^^'^- 

"Oxi [xkv Yj oiacpopa TtpOTSpa £CJtI tou £ioou? xal oi' r^v atxiav :rp6- 
25 T£pov -£pl Toui £ioou? oisXi/i}^;, f|0"/) XsXsxxai. vuv o5v TTcpl TTj? oiacpopa? 5 1 -pos otTOfjiov DM 4 Ttiiv ok Tipo; -t D: toj oe -po; ti EFMVp 4. 5 ta 

[jijv . , . Tct 6e D: TO [ji£v . . . TO 0£ EFMVp 5 AsYcxat p twv TrXayi'wv D: 

TTAaytav EFMVp 7 ofov ^av V os om. D 9 oc'XXou DFMp: oXou EV 

Aeyuj V 11 o'Jy.Ett] ou M 12 h toT; pipsatv V lo oXov to oXov Marc. 

201: oXov DEFMVp ojv Marc. 201 p: o£ DEFMV 14 to oAov DEM: to oe 

oAov FVp 16 d-xoXouOf; D' 18 -/.at (ante '(tn^) om. M zed yevTrj Ta auTa 

xai dot] Porph. yevo; v.ai eloo; F 19 Ta om. p 21 post ot/w? add. {gteov 

OTi £{; TO oXov yap Tt xaXu); T:poa£&r|X£ to ti. otjAoi yap ota toutou Tjij-tv oTt avc'J Xoyo'j 
Tt? (Siiil^zzai. ou IJ.7JV Ta'JTOV y£vo? xal oXov xat Ta XotTta D (cf. p. 90,25 not.) 23 r^ 

otacpopa 0£ D 24 oti (xev om. D 24. 25 -po'TEpov DFp: -poT£pa MV: om. E 

25 TTEpi] 7:apa V: om. M of^Xe/97] DMVp: otEiXr/Dr) EF <12 AM.MiiNIl IN I'OKriniMl IS.\(i()GEN' [Pori-li. |». 8,8J 

urjitl-ni Tov Xo",ov -/.al to) sip"/)jj.sv(o y.7vov'. -ot/.iv ypojixcvo; ocTrczpiiOaiiTai 26'' 
tfj^ oioi'sorAc Tot a'/jaaivo[jL3V7.. '77. ok Tou txE/v/yjoat /.rj'esOcti TTd&axoXo'j- 
O/jCttousV, ii'TTtoasv o'jtdj;* t) o'.r/.'^oyj. s-soof/jc sati tivcuv -fio; aKLf^Lr/.. 

y-'j-Tf O'JV 7; ST3r>0T/p 7, ■/(op'.aTV' iofTl /Ocl •/'7.T7. ^'JUpS^^j/OC , -^tlC TtrfU/i 

5 /(ofyi'llssilai i/Eivov wv sariv irspot/,;, r, c/./ftjOtafyr. oTov O'^'fiooo^'v 
c/.XXr,Xa)V Tivsc Tdli tov ixev k'^zv^jx ~ov os y.7i)rjji)7.'., 7.7I r/y^j-rjx fj Ar/XW^- 

UEVOC aTrjV7', X7I »Cr':7aEV0C ■/7i)?|a{l7'., /7't 0'7'i3pO'J3l X7t7 TOOtO ctX/.r^- 10 
>.(OV 707/) O'JV 7, Ol7'iOp7. Xs7£T7l -/(UplSTTp r^V X7/.SI [lofy'^'jOlOC zri'.- 

vioc. irc'.orj-cp oux 7/iojp'.3usvajc t(oO£ tivi u'dpyzi, auA xoivoj; -731. 

1(J X7l 7'Jf/; |J3V icit'. /(Op'.3TYj •/.7I X7-:7. 3'j;Aj33|i"/;X0C Y, 0'.7'^0p7'. St 0' 'Z//IJ- 

pi^-oc -?; Sia'j'jpa d-drjyti. r^ X7(>' a-jto O-a'p/si, to'jt' s3ti a'j"i7:/,-/)poj-:'.xrj 
£3Ti TTjC TOO u-ox£t[xevo'j wain; . Tj x7':7. a'j;j.[^E|j"/]zo:, toOt' sati jxr^oEV 

aoVT£Xo'J0r7 £tC to £tV7t TO'J -rA'l\i.'-J~fit. X7.1 7'JT/j ;x£V £jT'.V 7./t()p'.3T'/C 15 

X71 X7T7. a'julis^rjxoc oiov -pu-o-'/jc aiaoT/p -j7v7.'JxoTr^c* o'.acpEpo'jS'. ^ip 

15 OjXr^kay/ T'.VS? TOJ TOV IXSV 3l|X0V £rV7l TOV 0£ "|'pU-6v. 7UT7'. 0£ X7T7. 

3u;X|3£j5'/j/oc ;x£v sisiv (oc \i'\ 0'j371 twv o'j3iu)V au|xrXr^pojT'.x7l twv 'j~o- 
•/£i|x£vu)V (r^o-JvaTO -jip 6 }la>xp7'T-/;c jxr, £rv7i 3i|xor, X7l oato, £iv7i -<n- 
•AcAzr^c), 7.ya)p'3T0' 0£ (o'j 77.P 7:£cp'jX73'. y(i)rj>Xza\)y.: too 'j-ox£i;x£vo'j), 7; 

■/7X£T 6 rioO'^'JO'-OC ''0''a)?, £7T£lOyj 7/j;(Up'.3;X£V(UC TIOOE TiVl 'jTzdry/Zl TO 3'.- ^0 
'20 [XOV. 7"/o')p'.3T0V 0£ £3T' X7l 00 X7t7 30|xJj£j3'/]XOC 7.XX7. 3U;Xi:Xr^ptOTUOV 

ty;; 0'J3''ac oTov to Xo^rxov to i)vr|TOV oi7'f£potx£v ^ap Toiv 7X070)'/ C«><"V, 

X7l)o TiJXETc |X£V XoyiXOt, £X£rv7 0£ 7X077. -aOTf^y O'JV TT)V 6l7'^0pav 10171- 
T7T7 £X7X£3£. Tr,C O'JV rA^-YjUr/.Z Yj ;X£V X£;£T7.'. XO'VU)C Y, 0£ tOt'wC Y] 0£ 
lOirxi-rj-rj- xoiv^C ;x£V 71 X7T7 3'JU|3£,3Y(X0; X7l yt0pl3T7t, tOHOC 0£ 71 X7Ta 
25 a'JU,3£,3r^XOr X7l 7/a)p'.aT0'.. 7l 0£ 7/a)pl3T0' ;X£V 3'j;X7:XY^ptOTlX7l 0£ TYj? 25 
00317^ TO'J 'J-OXSl'XSVO'J X7I 0'J37l X7l>' 7'JTO lO'.7t'T7T7 X£-;0VT7'.. TTptuTY^ 1 rdXiv 7,avovi colloc. Vp ■/[JTj3a[j.£vo; V 3 post Tivtuv add. zpayixaTtuv FVp 

4 xarct Ti a'jajB. p 5 s/sivwv 7,c(i tov F 6 post estavat add. t-j/ov p 

6. 7 y.ai ouvctxa! -/.aH/ji-iEvo; atr,v<xt y.ccl 6 iaTC(j/.£vo; -/.aSJTjal^at suppl. ilaic. 201 p: cm. 
DEFMV 9 izziori Vp "'I'^e] TOOi F 10 xaxd a'j;x^. yioptarr; 

(xctt oin.) V ei] y] E' U oorrigas -/.ai)" ccjtV.' (cf. p. 94,11 Poiph. p. 9, 

11.14) 12 -crj; ouata; toO •j-ox. colloc. FV 13 post -pc<Y[AaTo; add. Ttaai Fp 

14 Yj Yp'JTi. Y; Giix. Tj yXa'j. D IG. 17 T(I>v u-oz£i,a£vcov FVp: toT? uzo-/.£i;i.£vot; DEM 

18 dycbpia-ov F -(ao cm. V d; om. F 19 xoeXsT] -xaXdi; (?) F' d'ioj- 

picjp.£vo; F -ZMOz] Tdo£ F -6 om. F 21 dXoyiov FVp: dXXcov DEM 

22 [JL£v om. V 23 tt^? gov ota'iopd; DEFM: xdiv o'jv oioicfopdiv Vp (cf. p. 95,8) 

24 xotvuJ? piv O'JV F 25 xai oin. D 25. 26 CjaTTXr^poDTtxcci 0£ tt^; oistot; D: 

a'ja-XrjpoOoai §£ (xai pro hi habet F) tyjv o'Jatav EFMVp 26 corrigas -xa8' a-j-d; (cf. 

V. 1 1 But.) post AEvov-ai add. Tptyu)? ouv /) oi7'.popd c'jXoyoj;. -ctvta ydp td ovxot 

TotTTCt, 7.0(1 6 -oiTjTTj; 'xpi^Dd §£ TTavTa 0£OC(atc.r. -/at ydp rdvTot xd ivxa vj ouata Elxlv vj 
a'j[AJicPTjV.oxc(. xcti x6 3'J|xp£pYj7.6s otxTo'v dytopiaxov y.at /lupiaxov. woe ojv dr£i07j TEpi 
£7.crva 7.ax</yiv£xc(i -d; cpiXoaocpo;, d o'jpiSdXXExat £tc x/jV v.axd tpiXoco'fi'av ;j.£8ooov xtjV xe 
oiatpExixTjv xal x)jv optaxtzrjv, o'joetcoxe Se 6pt5[j.6; O'jxe StotipESt; d-6 a'J,apE,3Tj7,oxu)v Xc(p.j3d- 
v£xai, dX/v' ^x xwv o'jattuowv, ei o'jv t] totaixaxot ex xwv o'jattuooiv, £t7,oxtu; -Epi ■za'jxqc D: 
u)0£- ezEiOT] TtEpl ^xEivs xaxdyExat 7:ds (stXdaocpoc, d auu.[3dXX£xczt £i; x)]v xaxd aiXoaotptav (xs- AM-MONII IN rOllPHYRII ISAGOGEN [Porpli. |.. S,8. 10. 12] 93 

OTl ~«>V O'.0(CpOf/(J5v 0.1 U.£V aXXoiOV TcrjlOU3l to 'J~0X3 lUSVOV, at 3 31 

aXXo, 7] }x£v -/oivtoc xat tS-'coc X£','r»u.3v/) O'.o(cpop7. aXXoiov (dXXoiov "j-ap to 
■/cti}£C-3»)ot'. xal to scftavc/'. y-ctl aXXoiov to aiaov xotl to 7p'j-ov) , 7.[ ok 

5 loiattata aXXo* aXXo *,'ap to Xo^ixov X7.1 oc'XXo to dcXoyov. to usv ^irj 
aXXoiov xatoc f. twv toOi TCpa-j'fxatoc ivotXXctYrjV ~o\EKxot.i, to os ot'XXo Ttav- 
t«jc stspov -otsi" to [J.3V "j'ap Xo'i'ixoy C'u'^v rxXXo -cpa to ^Xo-jov, 6 os 
xai)£C''J'-''-v<>? "'i'J scrtoitoc oux aXXo, dXXoiov 6s, 6[i.oi'ujc x7.l 6 -/puTio; tou 35 
5i(xou. tpiyojc o'jv t(wv oiacpopwv XsYOtxIvcov ta>v jxsv xoiv(~k ~«>v oe i6i«>; 

10 t(ov 0£ ':6i7.tt7.ta Ttspi tojv loiai'tatct Tzapa toic cpiXoaocpoi; o Xo'joc' ai "jdp 
t6''u)c xc(t 7.1 xo'.vwc £1? oiatpsS'.v tojv Y-vuiv ou ■/pr^cii<j.£(joua'y ou|6£U 2()v 
-|'do X£Y£i oti ttov C",Jwv ~^- ;J-3V X7'i^>-/)t7i t7. o£ r3t7t7i (ou ",'7.p Tzyyca 
7:£OiXaa[3dvo[x£v). ol)0£ ott td a£v atu.7. t7. ok '^rju-a o>A to 70to. el ok 
[XTj £tc t")]v oiaipsof'-v yprj3t[J.oi. ouo' stc to'jc op'.aao'jc* aov7t doa 7i i6'.7i- 

15 t7.t7 yp'/; ji;x£6ou3'-. 

p. 8,8 Kctl to 1 7 '.'tat 7 XiYSSihu. 

To Xs-j'SjDd) KposUslc saTjixavs to 7'jtov touto tsils'./.svai to o'vo;i.7' 5 
tu!)i)a^'. '{b.u ol ~r>.).a>.v., ot7.v ovoaati tivi t(T>v csspoasvcov xs/p/^vtai, X£Y£IV 
'/.£7£t7'. ', ot7.v 6k 7L)tol 6v6a7.t7. !)(o3'.v, cuOilacjt to xaXs'.iilcj AEY^^v "/i 
20 to "kf^ia\}(.o\ 

p. 8,10 Al7Cp£p£l ■j'7.p ^Lcoxpat/jC ilXdttovoc tTJ St=-p6f/)t'.. 

K7»)6 ukv -'70 aviipfOTTOl. Ou6£V 6l7(p£pOUCi'., X7i)6 OZ fj ij.EV, £1 t'J/Ot, 

xdi}yjt7i 6 6k Ttspi-iratsr, owfipooai. 

p. 8,12 K7I 7£l' "I'S £V t7rc tO'J TTCO; £-/.£lV £t£p0trj3'.. 

25 Tout' lativ 7'Jt7i r/.l 6i7.''fop7l xatd 3U[x[':i£j'i/;xoc iba)pO'jvt7i. dvtl ■9ooov tTjV T£ oioftfjSTtXTjV v.ocl tTjv 6[JtaT[XYjV, o'JOE-ot£ 0£ opiciao; o'jTj otc(tp£:;t; 7-0 a'j;j.,3c(3ri- 
7,OTo; (auai^E^TjV.OTwv M; XotiApctvExat, (DX iv. xibv ouatwouJv, zi rrr/ r, totai'tctta £/. tiov o'j- 
auooiov, EixoTco; nepl -ci'j-rj? (taoxot Ml EMp: om. FV 1 xwv otcfcpopojv] xr^ otccyO- 

pci; K 4 x6 (ante bxdvat) om. V 5 xo (ante Xoy. et ^Xoyov) om. FV 

G xcuv xoij 7:pG(y[J.axo; EvcfXXayyjv D: xdiv -payixctxtov xtjv £va/.X. E: xwv xoO -pa'y(J.axo; xy^v 
ivGtXX. FMp: oblitt. V (i. 7 Tiavxr, p 10 7t£pi xojv fotaixaxoiv D 11 at cm. p 

12 oxt om. Y -/,G(!)rjvxo(t et isxavxat V 13 -£piXc(;;.|!lc<v£t V 17 x6 ovo[j.a 

xo'Jto xcHif/.. colloc. p 18 x£/prjvxai] conicias -/pwvxat, sed cf. p. o7,10 19 Xe- 

Y£xc(i] XcYExw M 19. 20 x6 (utrobique) cm. Vp : ante XcyEaiKo om. F 21 post £X£- 

poxr|Xt adil. -^jxot xw £X£poito DEM: om. FVp 22 p.£v (prius) om. p yap cm. V 

post Sic('f£po'jai add. tq £X£pdxfjXi p x-j/ot D'-FM;: x6/T| D'EVp 23 Sta'fEpouai MVp: 

Sia-.p£p£t DEF 24 d£i -(z M : dii ok DE : del FVp ixEpoxfjH in lit. D 25 cc'ixai 

C(i] 7t ot'jxcti E^l : aotat cti F 04 AMMONII IN PORPIIYRII ISAGOGKN [Porpli. p. R,12. Ifi. 10] 

OS -no siitsrv ' xctxa !juu.|'ils|3"/;xoc ' sittsv sv tocT? to'j ~(oc eysiv stsoo- 2Gv 
T'/jaiv, £7:stOT^T:=p to syal^jsj^lr^/oc sv tiu 7:m; s/stv xaTrj-j'OpsrTOti. il 

p. 8, IG lictnEO av{}p(o-oc toG Tk-ou sioottoko oi7.'iop7. O'.svr^- 

VO/S TT^ TOtJ XoYlXOU TrOlOTT^Tt. 

5 loot' sati auiJ~'Kr^rj(i)-iy.-f^^ to'j s'loooc* to ",'7.p ^(iiov 7:poaX7.(Xj37'vov usv 

TO Xoyixov xat to Dv/jtov -iroist 7'vl)pto7:ov, to Oi i>v/jtov xai 7'/.o-j'ov -oisi 

f-TTOV X7.1 x6va Xal T7.Xa7. C<5o!. 7'JT7l oOv 71 0l7/^0p7l a'JVT'. t)S[XSV7!. ToTc 
"(SVSat TTOIOGSI T7. sl'or^, X7l 017. TO'JTO EtOOTrOlOt Xs-j'OVTat, 15 

p. 8, 19 1 (ov Y«p o'7cpop»T)v 71 ixcv 7'XXo -oioGaiv, 71 o^ cz-XXoTov. 

10 "AXXr^v ot7ips3r.' sxTt'i}sT7i Ttov oi7cpopfT)v 71 [xsv -j'^itp, 'f/^s;'. kOioDsiv 

dfXXo 7t OS 7XXorov, X7.1 7t [jtsv -oio'ja7i aXXo X7i>' 7'jt7; a.l 6s dXXotov 
xaTot su(x[3s|5r^xo; stst X7l ytiypiaxai. y^wpiGTac os XsYouat ty)v xoivojc xat 

TTjV [01(0; • X7.1 7'JT-/j "j'^f' /(Op'-S"''| STTlVOta* 6uV7lJ,7', "j'7.p TOV ic0Xp7T/jV X7.1 20 

cpaXaxpov xal xoixr^T/jV s-ivor^aai. ttjv os ioi7it7T7 ouxsti /(optciat auTou 
15 obok xaT' s-tvoiav 66ya;xa'. • ouos yap STTivoT^ia'. tov avilpto-ov sxtoc tou 
Xo^ixoo o'jvaTov, i-stOYj o'jxsti sriTai avi}pu)7:oc' TcaivTs? -jocp av&pouTtoi Xo- 
"j'lxol x7t TravTsg Dvr^TOi. &a~e tov [xsv atjxov ouvatxat '(poizhv vo^aai tou 
auToG dvi}pa)7rou [jlsvovtoc, tov 8s av{)p(oT:ov ouxsti sxto? tou Xo'j'ixoui ^ 
TOU Ovr^TOU" ouxsTt ^dp dvftpcoTTO?. ojt5T£ ouv at t'otfoc xat xotvtJu? Xs'j'd- 25 
20 ixsvat oiacpopat yio^ia-OLi staiv ot7v -,'^p ^ tSTajjisvo; xai)t3yj. oux lyivsTo 
dXXoc, 7.XXd [xovov dXXoioc, d); or^Xoi touto x7t 6 -oi/jtyjc itspi tou 'Oouj- 
astoc xaT7. Ta Trspi auTov aufx^sPr^xoTa [xsTaj3s[jX-/jasvou utto tt^? 'x\.i}-/jvd? 
Xsytov 

dXXoToc uoi, csi^vs, cp7!vrp vsov r^s 7:7'pot9sv 3 toSTTEp d'v&p. "tttiou Porpli. 5 C'j[j.T:XT|ptoTtxT]] aurj.TiXripioTtzoo DE : aufx-XripcoTtx/j F: 

au|i.:T>.rjpiOTtx6v M: CJo.TiXrjpio-txa; V: ty] a'j[j.:TXr;p(0Tt7.-^ p |j.£V oin. M 6 to 

ftvTjTov v.ai Xoytxov Fp oe om. V 7 xoii (ante xuvct) om. p xi'XXa xd cUXoya 

Cwot p 9 at [jiv dXXoTov z. at oj d'AXo Porph. (cf. v. 10. 11) 10. 11 ocXXr^v — 

oulolo'^ (prius) om. V 10 d'XXYj oiatpsst; D 11 a'l ;j.£v rotou5at — dXXoTov om. F 

xar}' aoxdc V: 7.a&' ccjto DEp: xa&' ocjto £{aiv M 12 ai -/.axd a'j;j.[3. V 

post G'j,a|3. add. 7.c.l /caxd a'jp.pE^Tjxd? p v.at (ante ytoptaxczi) om. V ycoptsxd;] 

/ojptax/jv Vp Xsyouat] Xsyio FYp 13 y.ai (ante ccjx/j) om. V auxYj] auxai 

coiT. E- /(optc--^ ^axtv p XT^ Iztvot'a FV 13. 14 xat cpaX. v.. v.ojx. E-ivorjGat] 

d'yp'jTiov voTjCcti [J-Evovxa ScuxpdxrjV (yvoyctaxopct os xcti -/op.rjXT,v p 14 y.op.t'xTjV DE 

a'jxou] an xoO urro7.eiaEv?>'j ? 1.5 ouoe ydp DEM: ou y^^P FVp xoij om. E 

16 Itteiot]] |-£t FVp 17 l-ivoY)3ai E 18 ouzexi post r^vr^xoii (19) tran.sp. V 18. 19 Tj 
xoO dvrjxou EFVp: /; 8-/r|XoOD: vj y.ott i}vr|XoO M 19 o'jxsxt] o'jSe V 21 d'XXo;Dp: 

superscr. E: dXXo FMV dXXoIo? DEp: dXXoIov FV: dXXot'w; M xat om. M 

6 -otTjX/j;] Horn, -n 181 22 -/.axd FVp: y.oti DEi\I 23 Xsyiov om. M 24 ?£iv' 

E'idvTj? p vECiv <Ddvrj; colloc. EM AMMOXII IX PORPHTRII ISAGOGEN [Porpli. p. 8,19. 9,2. 7] 95 

vor^Hsr/), ou -7.pa touxo aX>.oc £-,'3V£to, r/.)X ocXXoioc* 6 auTo; yap wrxir/x 
slvai. at 03 aX).o Troio'jcjai sioorroior to *j'^p Xoyixov ou ttoisi aXXoiov ;io 
Tov avOooj-ov -apa tov t'-Ttov. 7.A/.0'. oc'XXov a/J-a Yczp Xsyousv T-i r(j 
5 ou3t'a Sta'^EpovTO!. t'o^ ctor^zaasv vjv, oiov avf^Oforrov i'k~ov. 

p. 9,2 Kata asv ouv zr/.z akko 7:01 06 37. c rjirj'^rj^jrj,- ai xz 017.1- 

piSclC '^IVjVX'J.l TtuV -,'SV(T)V stc ~7. cToyj. 
AsYoixsv Y^.o TOJj ^oiO'j TO [xsv Xo*'txov TO o£ oi\''r'v^ X7.1 TO asv [)V"/J- 

TOV TO OS 7.l}7'v7T0V. X7l uC/Xv^ TO'JC 6plC3iJ.OU; 017. TO'JTOJV 7.7r00t00lJ.SV Xs- 35 

10 "I'otxoV "(ap Tt S3TIV avtlpcoTTOC, Zmov Aoy.xov i)vr^Tov voi xal iKt3T"/;jxrj? 
osxtixov, 

p. 9.7 TwV 0l7.'.p0pa)V T7.^ (ASV 3tV7t y (0pl3T7.; T7.C Oo 7./ tUptaTOUC. 
'EvTiUllsV k77v'V 7p/£T7l TSASlOTSpaC TTp 0!.7.lpSC>3aiC, (OCJuEp 7."' 7.p- 

yr^c T'.voc zpoc to 7ot7.c yoyoi jy.'. 7.-' aXXr^Xcov. Ttov oOv oi7'.pop(Tjv 7.1 27r 
15 asv sicJt ytopt3T7l at os aywpiaToi, xal TauTTj oiaxpi'vovTai at xoivoj; T(Lv 
touoc xal loia-'TaTa. -aXtv Tmv oia'fopoiv ai ij-sv Ttoioo^iv aXXo ai os 
7./.X010V, xal Ta'jT/j otaxp!.'vovT7.'. at toiatTaxa t(ov touo; xal xotvaic. sx 
TOUTojy ouv T(7)v dvTiOssstov, iz, (Lv otaxptvovtat at otacpopal aXXvjXojv, 71- 
vovTai auC?J7i'ai sc, wv at 060 ouoXoyo'jjxsvujc ixsv statv aauSTaToi (ou ^ap 5 
20 aovtSTaTat to ytootaTov xal to dytuptSTov r, to aXXotov xal dXXo). tu)v 
Oi xcsadpfov auCu",'ta»v xuiv Xot-<ov [xta sjtiv djuaTaTO^, i^ ym^AOzq xal 
dXXo uOtotjiaa, at Oc Xot~al Tpstc suvt'ctTavTai* at asv "j'dp yojptaTal xal 
dXXoiov •iTOioljaat statv at xoivwc, at 6s d/toptaTot xal d'XXo -oto'jjat at 
tOtatTaTa, at 6' d/cjpiaTot xal dXXotov at xaTa aoixJ^Jsp/^xoc si3t xal lottuc 1 dXX' O'JOE [J.rjv p 6 at[J-6; p r^ yp'JTtcs V yP'"*^' ^^ '-2 £-tvorp%tr] 

E: £7rtvoT,i)?j DMVp: oblitt. F ct'XXo M' 3 post zhox add. ou fjiv-ot at[j.o; 

FVp 61] p.iv o'jv V ToioiJctv (sic) at efooTioioi 7.£zX/,vT0(t F Trotoijaat etatv p 

4 7:o!rjd] ~cf>t D i'XXov Fp: i'v&pco-ov DE : i'X?.o MV .') otv&p. xoti t'--ov FVp 

6 O'JV om. F 9. 10 Xsy. ydp ti saxtv i'vSp.] £v yctp xd) }d'j?.iv ti s. 'x. cpap.cv Marc. 201 : 

H'(. yip GtvHptoTTO? sanv p; an Aey. ydp {eptoTrjHsvTj;) Tt i. d!. ? 10. 11 voij v.. c. ocxti- 

7.6v om. FY 12 twv yap otacpopciiv DE -/toptaxa? civat Poiph. 13 xsXiid- 

Xcpov Ep 14 xr^; O'jv oia'fopa? E 16 iot'tov DF' 17 xa'jxv)] xauxat? DEF (cf. 

v. 15) {ot'io; y.al xotvui; FMVp : (5t(u; xotvtjuv DE 18 aXX/jXtov at otacp. colloc. V 

19 EC, wv] i; wv p u)v om. M asv ante 6p.oX. transp. M: om. Yp 20 x6 

(ante dywp.) om. Mp 20. 21 xtuv ok xeaaa'ptov — aXXo (v. 22) in mrg. suppl. D 

xoiv 0£ Xot-iov T£aa. O'j?. V 21 xwv Xot-tov om. D r^ p.ta p iiausxaxo; ^sxtv 

colloc. FVp /luptsxr]] ap/rj E: ycoptaxov M 22 -oioOaa p: om. codd. 

■/toptaxov DEM 23 £(atv — -otouaat om. E d/wpt3xov DM -otouaat 

siatv V 24 dywptcixov DEM 24. p. 96, 1 at xaxa O'jp-P. y.al xotvw; ct'aiv io'j-.tp 

xo 7a»l£^£'ji}at, {otto; ol w; tj yp'j-ox'/jr, tStai'xaxa §£ loa-ep x6 Xoytxov p 06 AMMONII IN P()|{P11YI{1I ISAGOGExN [Porph. p. 9,7. 14] 

coSTTip 7j '(^jUTzo-r^c. oo;£ii o' 7.V xo(i stifjov Ti 0'.7/iop'JV slvai, TO Toiv 27'" 
)^tupta"(I)V y.oti aXXo Trotoujojv y.7.Ta aXVjOiiav os xal a'jT"/j r, auC'-'Y''^'. otau- ii 
STCtxo? isTi • TO ixsv ^7,0 /.o-'ixov 7.a&' auxo UTtap/Sl TIO avilptoTio (xoti)' 
auTO yap 6 avi>p(ju-oc Xo^izo? uTzap/Ei, o'.o zv.l avi>p(o-oi -vivxos XoYtxoi), 
5 TO OS YpuTTOV Tj [Xc'X^v Tj sSTv'vGt'. 7) Ti tojv 7rap7.7:/.r^ai.'u>v ou xa{}' auio' 
01) -,'ap xai)o av{)pa)KOc. "jpu-o; sstiv r^ [isXac y; ti x<ov Xoirojv, sttsI losi 
TravT^c czvi^ptoTTOU? [jLsXavac y^ 7p'j-ouc eiva'.. wsrs x7.v jxr, Yj t'.c 7pu-o? 15 

Tj IJLsXaC. OUOSV TjTTOV avUpCOTIOC £3~IV. 0U0cU.''7 7'p7 "(OV TOlO'JTdJV 017- 

oopoiv -oisi aX/vO XL -pa-j'ijL7.' aauaxaxo^ ap7. 

10 p. 9, 14 'I'v xoT XT,; ouatac A7a[':i7'vovx7. i /.oyco. 

'Avxl xou £v x(o Xo^co x(o OTjXo'jvxi XTjV '^'j3iv xotj ~p7'Ya7xr;r, xoux' 
£3X1 x(5 6piS(j.(o* 01 ",'7.0 6pi3tj.ol £x "j'ivo'j; X7t xojv auaxaxuajv £t5'. ot7- 20 
cioooiv, xo'jx' £3X1 X(ov EiooTTOitov, ttixivEs oux STTiOE/ 0VX7.1 xo jxa/.Xov xat 

XO TjXXOV • O'J 77.P /v£Y£X7l' Xl? [J17.aXoV Xo"r/.OC 0'J0£ U.7/J.0V Uv/jXO? X7l 

15 -^xxov XoTixo^ T| Tjxxov Ov/^xo?" xal yap X7.l ot ;xixpol 1:7 los; otjiotwc £131 

Xo"j'tXO[', £]Jl7:00l^0VX7l 6i OTTO Xo5 Op-j'7'vOU TTpOC X7C Xo",'lX7.C £V£pY-t7C. X7l 
7.7:XoJC OSl £l^£V7l, OXt £X£rv7 £7riO£/OVX7l XO U^XXoV X7.t XO Y)XXOV, 037 
TTSol X7 7'JX7 U7rOX£l[X£V7 3UVl'3XaVX7l EV7VXl'7 0VX7 , 7XIV7 X7I [i-qvUVXai 25 
CxXXTjAOU' ofov A£UXOV >.£'JXO'J [J.7.U,0V 71VSX71 Xs'JXOV X7t YiXXOV, 3713107) XO 
20 aOXO UTTOXSlfiSVOV TlOXS IX3y XcUXOV •'IV3X71 710X3 03 JxiXaV X7l [Xrj'V'JX7l 

X7uxa aXXr^Xoic. xo X£oxov Xr^w X(o jx£X7V[, X7l ttoj ;x£v x797pa)X3p7 ttou 

0£ £7ri[X£;xrj''X£V7 3L)|Xi37tV3l YlV£3l}7t. 3711 03 XOJV 0'J3t(Jbv OUX 33X1 XO [X7X- 

Xov xal XO f^xxov, 3773107) ouSs Ivavxtov £3x1 tq ousta, ouos xo Xoyixov 30 1 OifietE F v.'xl om. E xt xal s'-sfiov colloc. V ototcpopov ctvat DFp : Stacpopwv 

slvat E: eloo; sTvat otctcpopuiv M: oiot'fopc« stvat V 2 aXXo xt V a'j-t]] dXXri M 

3 U7:ccp/£i — 7.a&^ ccjto yctp om. V 3. 4 xa&' auxo (post avSpwrrw) — uTtapyst] xai}' 

yctp laxtv (i'v&ptoTro;, 'JTtap/ct },o^iy.6z p 4 Xoytxov EM Tidv-e; i'vUp. Fp : Travte; 

01 (itv9p. V G £Tt£ioy] p S •avilp. o'jO£v fyT-ov colloc. p 9 daiaxaxo; i'pot 

Ivl : dj'JaTaxov to 0£ y^copta-ov x'xl dAAoIov dywpcaxov D : daiaxaxov -/cci oc'XXo EF: dXki 
d?v?.oIov. TO 0£ Aoyty-ov xa&' ocuxo rcpoaov tuj dvi}pu)~to d'X^.o 7:oi£l oz£p estiv dajaxaxov too 
d^vXotov p: om. V (fort, lecte) 10 Jvoyw Xctixp. colloc. FMp 12 tcLv om. D 

12. 13 otGc'^. £tai colloc. D 13. 14 to fxaXXov xal f^xTov M 14. 15 [xaXXov Xoy. 

o'jTc (.sic) ;xaXXov tlvr^xo; xal t^ttov Xoy. 7; ti-to^j Ovtjto'? D : p.dXXov i^vtjTo; 0'jt£ p.aXXov Xoy. 
xal ryXTOv Xoy. /j Tjttov OvtjTo; EM: p.aXXov Dvy^to; o'jt£ p.aXXov Xoy. xal t^ttov Xoy. FV: 
|j.aXXov %vq~oz q fjXTOv ^vt^to; 0'jt£ [xaXXov Xoy. xal t^ttov Xoy. p 15 post i}vtjTO? 

add. liT£t TO (X£V XT;? £v£py£i'a? icTi, TO 0£ TT^; o'J3(a; r^yo'jv (r^ M) tt^; u-dp;£io? DM: 
cm. EFVp xal (post ydp) om. FVp 16 EaTioot'Covxat oe DEFMV: xdv ^|x-ooi'- 

CwvTai p TuJv dpydvujv V 17 osl] ypi] V dxEivat F o'cat F 

18 TO a'jTO 'j7iox£ip.£vov p lovtSTaTai p p.tyv'jTai FY 19 yivETOt] X^j-e- 

Tat Fp Xcuxov (post yt'vsTaO om. V post t^ttov add. xal jxEAav p.£Xavo; [xdXXov 

xal YjTTOv p 20 [xiyv'jVTat M 21 tto'j — -oO] -rj — -/^ M xai)aptoT£pa MVp: 

xa&aowTEpov DEF 22 l7H|j.[yv'J[j.£va D oux ecti] ouxeti p 23 xal /yxxov F 

post f^TTOv add. '^iXeI yi-.EiSai p EvavTtov £3tI] ivavTta saxl M: svavTi'ov laTi xt p AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 9,14] 97 

zal -6 aVrj'ov Trspl to ao~b 'j-oxs'rusvov (Juvistotviat. d os ti^ eir.rji ' 7:0)^ 27r 
ouv 6 'ApiaxoTsXrj? ev Kar/jYopiai? sIttsv ''ouaia 8s sanv t) xupKutaia te 
xal irpcuxcu; xal [i-aXiaia Xs-jOti-iv/j " ; loou "(ap "fiaXiaxa" eTtcsv a>; av to 
[laXXov xal to fjtxov imozyoiiivr^;', cpatj,sv o)^ -pajtov ix£v wc Trpo; t7)v 
5 Tjtiexspav '(vuiCSiv Ixsivo Xs'csTai* 7:pa>T/]v ^ap £^1^2 xal [xaXitJTa Tr]y axoixov 
oia TO cuvsYvoJa&ai [xaXXov f/ixiv xal Tupojtrjv xaxsiXrjcpDar Ix TauTr^; yap 35 
j(p6va> xal iTriatr^ij.^ Trpoxot^avtsc; irpoitjLsv xal IttI tyjv osuxspav, ttjv xata 
xa 7svrj xal Et'orj. l-rrsiTa £t xat ao•(■)(^uipr^a^li v.; sv auxaT; xo [xaXXov 
xal TO TJTTOV sTvai, oux £v Tate xaTa 7rXaT0>; saxai, aXX' sv xai? xaxa 

10 ^a'Oo?* Ol> -(dp avOpwTTOc av&ptoTrou [xaXXov av&pojTro; y^ jxaXXov XoJyixo? 27^ 
ou8' 6 niTcoc xou ^oo? jxaXXov ^(uv^ y] xouxoov 6 avOptoTio;, aXX' ev Tai? 
xaTa paQo?, (Ju? eTttov, ouvaTov ixto? OowpTjaat touto* ai -(dp STxa'vto Toiv 
UiTOxaTo) TpavisTSpai, osto xal diroXauouai Tu>y xpsixxovtov, oTov [xdXXov xo 
Xo^ixov Iv vtp T|Xxov 03 £v x"^ 't^'^'/SQ •> '^•'^■^ [xaXXov £y a'^'^ihA^, rfizrrj 8s 

15 £v oupavtoi^ acoixaaiv, sl'-sp xal auxd six'liu/d stsi xal Xo-'ixa', xal st xouxo, 
[j-aXXov sv TouTOi^ r^ sv -/^iaiv. xal dXXtoc* tj ouaia jjiaXXov sv tw C«>«> ^j » 
Iv T(j) dv^pwTKo, xal txdXXov sv toutoj r^ sv xm I'oixpa'TSf si -(do ijlt] d{i.£- 
aojs Tj oucjia T(i) 2L(oxpdTSu dXXd Sid [xs'sou Totj C«>'ju, xdx toutou -dXiv 
Old ixscrou TOtji dvOpto-ou i-icpoixa, TtpooYjXov oxi xd -pwxo); xal dfi-sGia)? 

20 xivo; usxs/ovxa xwv oE'jxspwv xal oid jxsaou [xsxs/ovxojv [xdXXov |xsxsj(£t, 
xal xaXoi? si'pyjxai, u); ai pisv xaxd TxXdxo? oux STxiosj^ovxai xo [xaXXov xal lo 
TO fjTTOv, ai OS xaxd ^d^xio^ i-ioiyovxar si -(dp ai xaxd TrXdxo? sttsos- 
^ovxo xo [xdXXov xal xo r^xxov, oux dv ouos v) auxv] aTioaxaai? r^v auxtov 
aTio Tou -(svou;, xou x£ Xo-(ixotj cp'/jai xal xoG dXo-(ou xal xou Ov/jxoo xal 

25 xo5 dOavdxou. 1 irepl] ^TTi p a'JvfaTaxat MVp post auviaxavTat add. ou X^yexai yap [jiaXXov xat fjTtov 

ouSe ydp Xoytxcis dtvdpcoTios XoyixoO dv{}pu)7:ou iJ.aXXov £?^Xdyt[i.ds dan D ei'-oi D'FMp: 

EiTTTj D^EV 2 £l-£v iw Tai; xa-riy. V: h Totl; xotTrjy. ecpr] p (cf. c. 5 p. 2a 1 1) os 

om. F -/.'jpiwiaxa ~c p: xypiajtaxr] DE : x'jptwxaxa xa xe F: x'jptiuxaxa MV xo 

[ActXiaxot (alteruin) p g(v om. M 4 OEt'crj d7:iOc/ofj.£VTjv p xat cpap-Ev D ib; 

(post fj.£v) om. EMp 5 sxeIvo liytTai DEM: xauxa ^xEtvtu XdyExat FV: auxoT xauxa 

ixEtva XsXExxat p p.£v yap F 6 ydp xa'jxT]? colloc. FV 7 Tipox'jcpavxE; Vp 

Trpot'sfXEv Mp xat (ante ItzI) om. V 8 xd ydvr^ xat xd Et'Srj FV: xd eiStj xat xd ydvT] p 

9 Elvat xat xo f^xxov colloc. FVp xaxd (ante TrXdxo;) om. E xo -Xa'xosDEM 10 xo 

PdSos M 116 (ante iKr.oQ) om. V xou ^oo? iter. E 13 oatov F: oaov V 

14 xt] om. Mp (fort, recte) 15 EizEp] a»3:rEp F^ £i3i] £tr] p st xouxo DV: £tx£ 

xo EFMp 16 (i.dXXov -^v V xol om. p 17 xw om. FVp xouxtu] xouxots p 

Tj h xdJ atoxpdxEt D: i] iy xui atufjiaxt EM: rj iy awxpdxEi, 6[xotu)s xo Cwov (xaXXov h 
dv&pto-ui rj ^; atoxpdxEt (aco[i.axt V) FV: opiot'co; xo C«iov piaXXov dv dv&pu)-o) y} dv acuxpa'- 
TEt p 17. 18 £t ydp — -uJ atoxpdxEi Dp: om. EFMV dpiECio; p: dXXco? D 

18 -dXtv Old (J.. X. dvi}p. om. M: otd [i.. x. dvdp. om. EFV 19 -po'orjXov ouv p 

oxt] lb; FVp 7:ptbxrj; M 20 [XExdy. xtvo; colloc. V 21 xat xaXw;] xaXw; 

apa p al jaev DVp : ei [iEv E: st at [xev F: e^ [xri M zXdxos in lit. D 

21. 22 xai ^xxov V 22. 23 al §£ — -^xxov om. EFM 22 ydp] o'jv V at (post 

ydp) om. V 22. 23 diiEOE/ovxo scrips! : dTitSdyovxat Dp: om. V 23 /j aaxr]] aOxr; 

T^ D 24 X£ om. p «r^3t p xat xo=j Ovr^ToO] xou x£ ^vr^xou p 

Comment. Arist. IV ;i Ammonius in Porph. Isag. 7 98 AMMOXIl IN PORPIIYRH ISAGOGEN [Porph. p. 9,17. 20. 22. 24] p. t»,17 At OS v.nxa au]j.p£[3Tjx6c, xav dytiifjicSTrji wjtv. sTrtxaaiv 27v 
xal avsaiv Xo!|xpavoo3iv. 

'x\vt1 ToOi ' STilSs/OVTCtt TO [XOJXXoV XOtl TO 7)TT0v' * Tatjixa 0£ Sl'/.y^TTTOtl 

Ta ovo[j.aTa d-o ixsTctcsopa^ -(ov yopocov ixsi |jl£v "(ap yj jxev i-iTEivoixsv/j 15 
5 acpoopov diroTsXei (];6'.pov t] o' dvsifilvr^ sXdTTOvoi. oG'tw? oijv oi cpiXosocpoi 
STTiTaaiv [jLsv X£"j'ou(3t Tr|V a'fooodv 7.VTt'A-/)'}iv toG irpdYtxaTo^, dvssiv oe tt^v 
sXdxtova. p. 9,20 AuToti [jL£v "I'dp siaiv at tov sxa'sTOu Xoy'^^ cuixTrXr^pouarat. 

At Stctcpopal at tt^ ouaiac au}i.7:Xr|p(0Ttxat. auTai 0£ xat tojv optcjixoiv 
10 siai atj[XT:^p(juTtxat* ot ok optaaol tou outou ot auTOt statv d£t* ou "/dp 
TtoTS [xsv ^(uov Xo'i'ixov 6 dv&paj-o;: ttotI 6s ou,' dXX' dsi (uaauxu)? o'jt£ 20 
£TziTaaiv OUTS d'vsatv £T:to£)(6[xsvoc. 

p. 9,22 "H xs/pwaHat ttou?. 

Tout' saxi [xsXav 7^ Xsuxov £ivaf srtTSt'vETat "(dp xott dvt£Taf ssti 
15 ^dp dXXo dXXou X£ux6T£pov xat [xgXavtoTEpov. 

p. 3,24 Tpiwv ouv siotov tt]? oiacpopdc Ostupouixsvtov xat -(ov 
[x£v ouau)V ytopiSTtov t(ov OS dycoptSTtov, xat -dXtv twv d/u>pt'- 
5T(uv Ttbv ijLSv ousoiv xai)' auTo tu)v 6s xaTd a'j[x[3s|3vjx6;. i.'5 

TTTsffysTO 6 llopcpupto? -£pt Twv 7rpoxEi(i.sv«>v 6i6daxstv XoYtxtuTspov 

20 pouXsTat TOi'vuv £x T(bv otacpopoiv xdvTau&a otod^at xivd aD[jLpaXXo[xsva Trpoc 

TYjv opiOTtxTiv xat oiatpsTtxTjV [isBooov. cpr|(Jtv o3v OTt Ttov st6oTLOt«>v 61a- 

cpopoiv at jj-sv Stat GfJCtxaTixat at oh otatpsTtxat, oux dXXat xat d'XXat, dXX' 1 OE om. D 3 ante dtvxt add. IrrtTastv xat av£3tv Xotij.pG(vo'jatv p etXr^TrTat post 

yopouiv transp. p 4 [j.ev (prius) om. Vp (alteram) om. FM STriTstv. FMV: 

dzoTctv. DEp 8 -AYjpouaai M 9 a\ (ante oioicpopod) om. Vp autat 

8e] aXXd M 10 stat -au[ji.T]Xifjpu)Tt-/at om. M cist] d'v F 11 6 ot'vSpto- 

7:0s Xoyf/ov colloc. V post Xoytxov add. SJvtjTov p o'j] aXXo V dXX^ 

det] dXX' TQ F post djaa'jTws add. e/st V 11. 12 o'jte ^iitTaaiv — ji-eXavtoTEpov 

(v. 15) om, M 12 avsaiv o'jte iTtiTotatv colloc. V post £7rto£-/o[ji£v&s add. ou 

ydp TtOTE [AEv [AoiXXov Cwov Xoyixov (i^vrjxov add. p) saxiv 6 dcvSpioTios, zoxs Se titto'^ (f^xxov 
§£ Ttoxd V) Vp 13 ■/]] TO V 14 [i-^XXav D Xeuxov -l^ fisXav colloc. p 

dTTtxEiv. yap] xat yip s-txEtv. V: ETitXctv. (yap om.) p 15 dXkox) d'XXo colloc. D 

xctl] Tj V [i.EXavdxapov Vp post ptEXavtox. add. xat yp'JTitoxEpov DE: xat ypu-d- 

xEpov F: xat at[j.dx£pciv xat ypuTrdxEpov Vp 18 xa&' auxo] xaO' auxa; Porph., quod 

reponas. 19 rEpt xoO 7:poxEt|j.^vo'j V Xoytx. post Otieg'/exo transp. Fp: post uop- 

ccuptos V 21 otaip. xat optax. colloc. P'Vp xal otatpExtxYjv in rarg. suppl. D AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Pori)h. p. 9,24] 99 

cti auxai rif] ;x£v -j'tvov-ai austa-ixal ~-q ok oiaips-ixcit, aXXoj; xal aXXu>? 27v 
7:apaXotjj.[3av6ij.svaf to -(ap Xo"|'ix6v xal to aXoyov to i>vrjT6v xal x6 a&a- so 
votTOv Tou C'pc<u eiVi Sia'fopai, xal stViv auTai oiaipsTtxat (to ^otp C<oov 
£t? xaoTa Staipsixat)' sdv 6s cti Suva'jxsvat auijnrX(zxT|Vat a[jLa XrjCpi}co3'.v 
5 ofov TO Xo-j'ixov xal to Uv/jtov, Ytvovxat auaTaTixal tou av&pwTiou Stacpopar 
auvi5T(Ju3i 7ap xal auairXr^poDaiy auTOu tyjv cpuaiv. ot^Xov o5v oti at [jlsv 
oiaipsTixal .otacpopal /pr^atfi-suouai irpoc tyjv oiaipsTix-/)v jxs'Booov, cnrsp 
xaTa TauTa; -jivovTarat xoiv •jSvaiv stc Ta sioyj oiatpeasi;, al Ss cfuaTaTt- 3.'» 

xal £U TTjV 6pl3TlX7^V, £l'-£p Ot 6pl3iJ.ol £X "j'£Va>V £tat Xal TOiV TOIO'JTOJV 

10 8tac:>ooa)v. i3T£0v 6' oti auvTi&ifxsvai auTai Troioijcrt Tissapac au^u-j'tac, 
(ov al asv Tp£rc auviGTavTai tj 8£ [xta dauSTaTo^ sstiv. oFov .Isto) Xoytxov 
xal d'Xo-cov, Ovr^Tov xal dOa'vaTov. toou toi|vuv Xo^ixov xal fJvr^Tov auvi- 28'" 
STaTai, EOTt "(ap 6 dvi>p(07roc, Xoyixov xal dddvaxov 6 Ueoc, aXoyov 0£ xal 
Uvr^Tov 6 i7l~oc, oox £tJT'. OS Tt aXo^ov xal di)a!vaTOV C'/J'^^'^t "I'dp 7r£pl 

15 TTp XoiTCT^; (So^o'((a:; , tt^? tou dXo-j'ou 'fvjjj-l xal tou d&ava'-ou, Troxspov 
OfovlaTr^xs xal Isti ti aXoyov xal di^dvaxov, ofov Tt oox£i xal Trspl tt]; 
IxuXXr^s Troi7]TY]? Xs-^siv 

dXX' dOa'vaTov xaxov saTtv, 5 

7| 00' ot [j.£v '[dp cpasiv £iva'' ti oai[xovta)V dXoyojv "j'£yoc df)a'vaTOV, OTt£p 

20 OYj fist'ova ETTSj^st Td?iv, o'j> xal d-OTp£7:6[xEOa. ot 6s cpa3i xal to toi- 
ouTov YEvoi; i>v7jTov sTvai' o •(dp sSTtv dJ^ava'TOV, xal Xoytxov saTt -dv- 
Twc. sX&topiEv xal STtl TTjV ousiav, xal Ta auTOt supT^sofxev xal "^ap xal 
evTau&a 6uo ouscov dvTti^sastov, s[X'|i6)^ou xal d^uyou, at'a&r^Ttxou xal dvat- 
oOi^TOu, xal TouTcuv auiJL~X£xo[j,£V(uv Tpst? [xovat auvt'sTavTat auCu-|t'ctt, r^ lo 

25 5s Xoi'TTT] dsucfTaTO? sSTf TO [xsv "j-dp £[j.«j;u/ov xal at!3i)rjTtxov to C,mo'^-, 
TO OS £ijL'}u)rov xal dvais&TjTOV to cputov, to 6s d^o'/^O'j xal dvataQr^Tov 6 
Xi&oc, d'|i'j/ov OS xal atai}-/]Tixov ouosv sSTtv o '(dp dv e;(t^ ai'af^r^cJtv, 
-oXX(o [xdXXov TTjV '-poatxYjv s/si -Vj/t^v ottou "jdp (puatxr^, ou TrdvTU); 
xal aiai)"/;Tixyj, ottou 5s at3<)/)Tixr^, iravTo)? xal cpuatxi^. 1 jj.£v ydp p otatp. -t^ Se auar. colloc. FVp 2 -xal to Ovyjtov D -/at di}av. D 

5 otacp. T. av&p. colloc. V 6 au[i.7iXrjpuiat F ott om. V 7 7rp6;] ef; V 

8 xatce Ta'jTct? scripsi: xaTa xauToc DE: xaTd tccjttjv FVp: v-ax^ auxd; M xuiv ys- 

v(Lv V 10 a'jv-edziixhoLi DEM 12. 13 auvt'axavTat FV 13 Xoyixov 6 dv&p. 

colloc. V 14 o'jx £5X1 Se xt FM: ouxExt M xt DE: ouxexi M eaxtv Vp C^jxel- 

xai — irdvTto? (v. 21) eicias 15 v.oti czi}av. FV 16 dXoyov d9dv. F 17 6 

TTOiTjXT];] llom. [J. 118 19 d'Xoyov V d&dv. yevo; colloc. M 20 or] [JiEt'ova] 

5Tj|j.tcov V iuiyei DEM: iiziy^zi^ cpTjOt F: cpadt l-E^jetv V: duE^Etv cpaai p 21 ydp 

loxiv] ydp dv Tj p 21. 22 laxt rdvxto; DFV: Tidvxa); laxi'v EM: sfvat rdvxto? p 

22 post £X8a)[j.£v add. xot'vjv p xat (ante IttI) om. E xd aOxd] xaiixa V 

~dvT(o? £'jpi(}ao;j.£v M £'jp(3xo|j.£v FV xal ydp xal DVp: xal ydp EFM 23 post 

£[ji.'i'Jy_ou add. '-f/jal p xal (ante diu/ou) om. F a^ai^rjXtxr^s D ata&TjXtxoii xe 

iJllata&^TOu (partim oblitt.) M 25 al 0£ XotTial xpeic dauaxaxot Etst p 25. 26 xal 

aia&r^T. — 'i[i.<h<r/m om. EFM 25 a(c&rjXtxov laxi Vp 27 post Xi'9o? add. EfxiL'JXOv os 

xal ai(j9yjTix6v x6 Cwov M 'i'/Ti DEM : l')(Ot FV : r/£t p 28 x-)]v om. V e'/^t 

XTjv tp'jGiv (sic) 'ii'-iyji^ M post 4''-*y7i'' ^^^' «XXco; xr^v ^(OTtxiriv V 29 IxeI Tia'vxu)? xal p 

7* 100 AMMONII IX rORPllVlJII ISAGOGEN [Porph. p. 9,24. 10,19J 

'AXX' autai 7s ai otaipstixott oiacpopal imv '^z^juiv wcfirsp I'ap siGi' 28'" 
Tiva jjLOvcuc Ei'orp xiva os xai Yevr^ Z7i eioyj, o'jtojc zat £-1 t'ov oiotcpopoiv 15 
T(ov -j'ap ciooTTOioiv oiotcpopcov ai ;j.sv si'ai ixovoj; oi7.ipSTi/ai ai t(ov 'csvixoj- 
xaTcov, ott 03 (xovdK auataxixal ci tojv stor/wrattov , al os autJiaTtxcti ts 

5 XC(l OtC(lp£TlXG(l ai t(OV U7t7.XXr^).(0V 7.1 [i.£V -jTZp -TJ? OUata; OiacpOpfZt, TO 

atoixa 'fv^ai xai to dtawtxcTOV, oicc'.pSTixal [xovco^ Ty;c ouji'a?, ouoaixoK os 
auSTOtT'.x'xt. a'l ok tou dvi)p(o7:ou oiacpopcti, oTov to ao"j'ixov xat to i}vyj- 

TOV, [XOVto; (3'J(JTaTlXC(t TOO OtvDpWTTO'J, Oil 0£ TU)V jXEGdlV. OlOV OU TOO C"^''-''-' ^♦^ 

TO Ovr^Tov xat cz»}avaTov, to Xo-yixov xoti to aXoyov, X7.i auaTotTual xat ot- 

10 atpsTtxai, otOTi I/oust Tt Trpo auTwv EiravaPcj^r^xoc: • at [x£v fap ^vavTtai 

8iaip£Ttxat TOO C»>''j'J, ^~t aoTat otatpoovTai £tc £T£pa eidq, ofov to Ovt^tov 

xat di)a'vaTov (£ic TaoTa "j'ap otaipsTTat to C^pov), xat to Xo^txov xat to 

aXo^ov 6[jL0i(o;. at o£ oTtdXXr^Xoi to>v etoaiv siat (juoiTaTtxat' Xo^txev [xsv 

•j'otp xat Ovr^Tov dvBpwTroo aoSTaTixa', XoYtxov Se xat d&dvaTov (zy^eXoo, 

15 aXo^ov OS xat Ovr^Tov titTioo, at Ss too aXoyoo xat too ^vr^Too Toiv dXo- 25 

'((Dv C<oo>v. 7tap£X£t^];£v 6 Ropcpopto? TO aXo^ov xat TO d&dvaTov 6)z d\i- 

cptPaXX6[i£vov, SITS stct TOiaoTat oostai sits oo* st'at ya'p, a>? sTirov, Ta 

aXoya oat[x6vta [isi'tu Ta'?tv sv Tto TiavTt srAyoyza xat d^popta&svTa rrpo? 

TO Ta; dciac xoXa'Cstv '}o^a'?, ocTrsp oiro xtvtov [xsv dUa'vaTa otco tivojv oe 

20 dvr^Ta sivat vsvojxiGTat. 

p. 10, li) Kat TOOTtov 7£ [xdXtSTa ypst'ot si? Ta; otaipsast; t(ov 30 

To jj-dXtSTa Trpocj£&r^x£V, OTt 7:oXXdxt? oia xr^M dv&ptuTrctav dsBsvstav 
dTiopoovxs; TotooTtov otacpoptov TTapaXap.pdvo[x£V sx Toiv xaToc aoti.p£p7jx6c, 1 ai om. EMp sisi] ^oxt p Ttva [j.£v F 2 Tiva os] xd Be F 3 xcbv y^tp 

Siatp. Td)v ctooTioiuiv FV 3. 4 a't x. yEvt-/..] xuiv Yevt/.u)xax(uv (at om.) iu mrg. suppl. 

et in textu haec add. ou ydp e/ouat x6 zpo auxwv x6 dcpeiXov Statpe&Tjvat xat TiotT^aai xd; 
Y£vtx(oxaxas -{i^o'jz auaxaxixd? Stacpopa's. 5td xouxo ouoe opo? xoO ycvtxwxdxo'J yevou;. x6 d'xo- 
(i.ov GU5xaxt7.6v oux E](Ov (sic) o&£v o'jos Tioaui; opt'Csxai D 4 [).6'^uii om. V 

ai (post aosx.) om. V 9 xai to d&av. M x6 Xoytxov xe FV xat d'Xoyov 

FV xat (ante auax.) om. p 9. 10 austaxixov xai otaipsxixdv E 

10 oio'xt — ^-avapeprjxo? om. FV at [ih y^P ^vavxt'at — Vtvd|Ataxat (20) ab Am- 

monio aliena esse videntur 10. 11 dvavx. xai otaip. V 11 c!xi — £i'5r] om. 

FV 12 xat x6 d&av. FM xai (ante x6 Xoy.) om. M 14 auaxaxtxd DV: 

auaxaxtxdv EFMp 15. 16 at os — Ciu«>v nescio quid post verba d'A&yov hi xat ^vr^xov 

'fciio'j sibi velint 16 -apeXetij^E oh p 16. 17 dp.cpi[:JaXXd[;.£va Vp 17 £ix£ O'j] 

■q O'J E EiTTopiEv V 18 [itlOi EM: 8rj[At'u)v DV: (j.£i'ova F: xd [j.£tova p 

^z^/ovxa EFVp: lyovxa DM 19 cintp] d'xtva D 21 y£ om. M 21. 22 xou 

yEvo'j? V 12 post lemma add. axoTrei ttuj; woe ^v xw X£y£iv £(; xous optapiobs Xajx- 

pdvovxai at Sta'fopai a-jxat orjXoT oxi xai al cpoDvat iiii xuiv 6pta[j.oJv xdJv au[j.p£(3rjxdxa)v oi- 
atu)0£t; £?a(v ot ydp Spot i^ ouatwowv cptovuJv ajyxEtvxai, oio"^ Xeuxov daxt ypuiiJta otaxpixixov 
o6£U); DEMp: om. FV 23 x6 ok DEMp dv&ptU7:tvrjv FV 24 xaxd xo 

a-jp.^. D AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 10,19. 22] 101 

rjlov STTi Tou xopotxoc; avTt oiGt'fopa? TO [xiXotv XajjL^avojxsv xc(l e-i tou 28>' 
x'jxvou TO Xsuxov, (o? otav fiTTrov opiCofi-svoi snrwjxsv, Co>ov sTvai aXo^ov 36 
ypsa£~i5~ixov, to lotov iTiOuaioiBs; ov dvxl otacpopa^ ouauooo'jg Xaji-J^ctvoiisv 
oia TO txTj O'jvasOat ouaiajov; otacpopav rTTTTOu | cpspe xai ovou supsiv. 28^ 

5 p. 10,22 "Ac or) xat opiCojxsvoi cpafiev 8ia<popa £3tiv -(j Trepia- 
asusi TO sTSoc: to5 y^vouc. 

'AK0tpii)<i.r|aa;x£VOc Ta a"/;ixa'v6[X£va t/]? oia'ipopa; xoti si-fbv aspl ~oirjo 
or^ixaivojxsvou [ia>.ia-a toTc cpi/.osocpoic 6 Xoyo?, [BouXs-at xccjTrjC tt^v utto- 
YoaffiTjV dTToSouvai. cpr|(3lv ouv oxi oiacpopa £3tiv -/g T:£piciCJ£6£i to 
10 sTSo? Tou -^ivooz' 6 '(a.[j av&ptoTtOs tio Xoyixoj xotl toj dvrjTU) ■:r£piT- 5 

TEUSl TOO Coi'^U. OtTTOpiaV 0£ TlVa dTTOpEl 6 Oop'^upiOC £X TOU OplSpi-oS To6- 

Tou xoti £7:iXuetai TotuTr/A irpoXajj-Pavsi 6£ zr^; diropta? 060 £vap-j'Y^ -iva 
dciwactxa, a outo) xaXouvTai u-o t(ov nspi-aTr^Ttxujv ojc oIxoOev to dzm- 
irtaTOV lyovTOt. stal oe toc iXQKojxaTa TauTcc -pwTov ijlsv oti otjo£v -(ivETai. 

15 £X TOO [XTjOOCfX'^ [XYjOatXWC OVTO;, Otov TO dpdxiOV 7£70V£V cX T05 iuKO'J, 

TT^ jiev ov uTrf|px£ (?uXov -^dp r|v), tt^ ah jj-tj ov o'j-o) ^dp r^v di3dxiov 10 

£1 -/dp r^V, OUZ ^XP'^jCs T£XT0V0s TOU TTOIOSVTOC. xal 01 Xll>Ol TTTj [JL£V ElCJlV 

ovte? o>; Xi9oi, tt^i Se oux ovtec, oti outto) oTxo?. cx Se tou [xr^6a(i.-(j 
uLTjOafJia)? ovTO? tto)? dv Tt yEVOiTo; Souxepov 6s oTt xd IvavTia £v t(o au- 

20 TO) u7rox£i[X£vu) xotTd Tov auTov )(p6vov d[i.a oux svSsysTai sivai* dvaips- 
Tixd -('dp dXXr|Xtoy Td ivavTiot s^'at. toutojv 'irpoX£/{)£VT«)V t] dTiopia irpo- 
8atv£i tolJtov tov TpoTuov dvd"j'xr^ Td^ otacpopdc r^ £x toS "jivouc toi? si- is 
osaiv iTrqivsaBa'. Trpou~7.p/0'j(ja? sv auT(p Tj £x to5 [xy/jatxfj tx-zjoau-a)^ o'v- 
TOs. sxaTspov oh to6t(ov dTonov £1 -('dp siaiv sv toTc; '(iveaiv at oia'^opcti', 

25 ESovTOCi Td £vavTia iv T(5 auTm xotTd tov oeutov ypovov, to Ov/jtov X7i to 

dl)dvaTOV, TO Xo-j'lXOV xcd to d'Xo-(OV, 0-£p d'TOTlOV. £l 0£ [JLTj ElOflv Cti 017.- 

cpopal £v ToT? -c£V£Gii, -o&Ev -ctvoviai cv ToT; Eiosaiv; IsTai -j'dp Tt -(tvo- 
a£VOV EX Tou [jLr(Oa[x-(j jxYjoatxtOs ovtoc, o:rsp d'TOTiov • ou -j'dp £? dXXou 20 1 oiov— TO Xe-jxdv (v. 2) eicias otatpopa; FV: otct'fopuiv DEMp 7:apo(Xo([j.pc(vr;[j.£v F 

3 TO 5e i'otov libri: oi induxi Ittous.] scribas [jlt] 065. (cf. p. 33,20 not.) Trapa- 

Xafjip. FVp 4 o'jaicooet? Sia^opa? V t-r:o'j — Eupclv] tTtTro-j cpspe xai ovo'j efTTeiv 

M: ovou 'fEpe efaetv xoti i'ttttou E'jpslv V: i7t-0'j cpeps etTieiv xal ovou eupslv p 5 cpa[j.cv] 

cpaat Porph. 7 STj[j.aiv.] ylvr) M 8 (.ictXisxa post Xoyo; transp. Vp rapd 

xols cptX. Vp Ta'j-rj; DM: xa'JtTjV EFVp 10 yap] U V 12 TrpoaXaiA^, M 

TT]v dtrropiav E xiva evcxpy^ colloc. MY 14 ouosv ytv.] ou yh. t\ M 15 d^- 

^cty-tov (ubiqiie) DEMV iv. x. I'jXo'j yey. colloc. V 0] oxt M 16 o'jnui] 

ouxto V 17 xoO xExx. xou M xal ot X^&ot— olxo? (v. 18) om. Vat. 2189 (recte) 

18 oxt] 6'x£ V 19 o£ om. F h om. M 21 dai post ydp transp. FV 

22 xov xp. xouxov colloc. F 24 Ixaxepcuv V post otacpopctt add. a(i)[j.«5tv ou- 

tJtv p 25 £v xuj auxiij post ypovov transp. V 26 ^.tj zhh Marc. 201 : [xrj wstv 

DEFMVp 27 £v xot? sio. rd9ev y{v. colloc. DEM ytvexai D saxai FMV: 

£5X1 DEp 102 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 10,22] 

Tivhq 8uVC(VT0ll sTvOtU ETTcI [XTjOS ISTl jXSTOt;U "I'SVOUC y.^t ElOOU; Ot'XXo, ct tXYj 28^ 

0.1 otctcpopat. or,Xov ouv on c?.Tcop(uTC(toc o Xoyj;. 

'A7:Op7}(J0(C TOIV'JV STTlXuSTOlt TYjV 7.-0p''c(V Ti£p!,7T7.Tr,Tiy.a)C * X=-(-'- '(«[> '^-' 

Ilop'^upio^, OTi -7. iv7VTt7 £v x(i) auT(i) xaT7. Tov 7IJT0V ypovov ivsp-j-eia 
5 [J.SV sivai ou ouvara'., ouva'tj-ei |x=vTot Suva-ai sTvat. iva ok soc^v) 737/(771 
xa Xs'cojxsva, si'irtoixsv ouxo)?' a)Ao xi iaxi x6 ouvot'ixst slvai xi X7i aXXo 
xo svep^Eia* ouva'jxei [xsv yap Xs-fexai xo axsXsc X7t uy-j zpo7/i)sv st; ivsp- 25 
Y£i7v, O'jva'aevov [xsvxoi xat ertxr^Ootw; i'y^ov £Viyi}y;vai sttI xo £V£pY£ta' 
otov xo Traioibv 8uva[x£t (xev YP^cfxii-axixov irjxi (o6v7X7i "cotp Ysvla&ai ypafi- 

10 jxaxtxov) xat xo ^luypov ooojp X£*(£xai ouva'txci Uspixov. xoijxo ouv scJxt 
xo Suva'txEi. Ivcp'/Eia 6s Xs^Exai ■j-potlJ-H-'^'^t"''-^^? ^^ "'^^"1 "^V ';'p^-[-'';j-^t^'>'>iV stti- 
axV)[xrjV xaxa xrjv s^tv xeXskuBeIs xai TrapaSioouc xouc -|p7}X[x7xixou; Xoyou?, 
xat xo }x£v ^jjuypov uoojp ouva[ji£i Xs^Exat sivai Ospixov , xo 6' TjOtj 9£p- 30 
[xav&lv XE'i'Sxat £V£p*/£ia 0£p[x6v. cpr^citv ouv oxi xa svavxta oTov xo '|;uypov 

15 xal xo Ospij-ov IvEp-i'Ei'a jaev atjia xivl -apEivai cico'jvaxov, ouvaasi 6s ouva- 
xov xo 7ap yXiapov uotop o'jxs Ospfxov oijxe (j^uypov saxiv ivspYsi'a, 6ova- 
[x£i 6s kaxiv dficpoxspa, xal xo ppscpoc ouva'txsi xal apsxYjv £y£i xal xaxi'av, 
xal 7j uXyj 6uva'[i£t Travxa £5x1 xa Ivavxta. si ouv xai xo y^voc uXr^? Xo- 
•yov iizijei, tos s^9)c; <£iriai, otjXov o'xi s^si sv sauxtp ouvatxsi Traaa; xa? 35 

20 svavxia? Siacpopa?. xat aXXto? 5s ouvaxov sv svl xa svavxta sivai, si ixsv 
xo fxspov Evsp-j'sia sysi xo os Xoittov ouva'txsi • xo ^ap svspYsia '}uypov 
ouvctjxst icjxt Oepjxov, si TTScpuxot [isxa[5a'XXsiv si? xo i)sp[x6v. xouxo 6s 
sTttov, STreiSi^ ioxt' xtva | Oaxspou jxovou xuiv avxixsifxsvojv 6sxxixa" 6 Yap 2\)^ 
xpuaxaXXo; <|iuyp6s wv ouosiroxs av OspfxavBsiv], ou6s xo uup xyjv svavxiav 

25 ^o^iv 6s^aixo av. 6 arjp [isvxot xat xo uotop Trapa 'jxspo? sxaxspou xcbv 1 [xr^Se DEM: ouos FVp o ruiv TiEpiTiaTrjTixuiv M 5 etvai om. V O'jvav- 

xai (priore loco) DEFMV [a^vtoi] hi p Eivai O'jv. colloc. M 5. 6 aacpe; y^v- 

TO Xeyoixsvov p yEvr^xai post Xsyojx. transp. M 6 ti (post aXXo) om. FVp 7 [xev 

cm. V 8 [i^VTOt] bi FV l-iTrjSsidtTjTa FV £vey9.] ly/iopeTv M xo ivotpye; 

M: xds ivepyEi'as V 9 ypctfxpi. 5uvc«[j.£t dsTi ([xev om.) V ypafj-jAoiTixov oblitt. M 

9. 10 ypa[x[ji. y£v^a9at colloc. D yev. ypafxp-axixo? M 10 >.^y£Tat o'jvczjxst DipfAov FV 

Marc. 201: ouvaxat yevea&ai 8uvap.Ei &Ep(j.dv DE: oivotToti ysvEa&ai ^Epfj-ov M: ouvotfiEi &£p- 
|i.(5v, 5uvaxat ydp yEv^a&at O'jvctfXEt Ssppidv p 11 ypapLp-axixov DEF post Y^orj add. 

xaxa EMp: om. DFV 12 xaxd om. M rrctpaSo'jc p 13 Eivai XEyExai col- 

loc. M 13. 14 xo 5' TjOTj — T}Ep|j.dv om. F 14 XEyExai om. p ouv FMVp: 

om. DE ofov FV: oxi D: 7]toi p: om. EM 16 ydp om. M Eattv post &£p|jL6v 

transp. V 17 xai xaxiav e^^ei colloc. V 18 Trdvxa ecjti DEF: laxl -dvxa MV: 

Tiavxa E/Ei p ouv] yoijv V 18. 19 Xdyov uXrjS colloc. V 19 eStjs] cf. 

p. 11,19 20 xal d'XXojs — oiotcpopd; 8'jvdjj.Et (p. 103,5) eicias 20. 21 e( (xev xo] 

xal TO |ji£V D 21 ivEpyEi'a lyEi Mp: ^^EpyEi'a e'/eiv DE (?): I/Ei EVEpyEia FV 

22 et TiEcp'jxoi FVp : £i rEcp uxEt DEM [j-ETa^aXXEsSat p 23 eIttev D xwv 

dvTtx. (sto'vou colloc. V 23. 25 6 ydp — o^^aixo d'v] ouoe to Tiup . . . dmosSoiT^ av 

o'JOE 6 xpuaxaXos <l)\>ypoz wv ttote av i)£p[j.av9£i7] V 24 xpuaxaXo? DEMp 25 oe- 

^aiTO M: S^loixo DE: ettiSeIoito FVp (j.evxoi FV: jj.ev DEMp ExaxEpou scrips!: 

IxdxEpa D: ExdxEpov EFMVp AMMONir IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 10,22] 103 

ivavTi'ujv isTt osxiixa* ouvatai "(ap xa hrjyx{.<-j. sv t(o atjKo Trotpiivoti ctjjia 2^^ 
ouvajjLsr si [at] -/ap ta ouo £t/£ ouvaij-si, oux av xai svepYsia et? sxatspov 
[j.£Ts[3o(XXcV , c?.XX' £Tret07] xa svctvxia i'/si ouvap-st, oia xo-jto st? sxaxspov 5 
jjL£xotpa)Ast Trapa txspoc. oG'xto? ouv cr^ai xal xa yev/i £"/£tv xhs ivavxt'otc 
5 oio«popac ouva'fisi, xai ouxs ex xo5 [j,r^OGt[jL^ jj-TjOap-oJc o'yxo? *jiv£'^«' ouxs 
xa Ivavxia iv xij) auxro laxiv ivepYst'a. xaux"(j x-^ Xuasi xs/jjTjVxai oi Ix 
xou rispiTia'xotj. YjV xai o flopcpupioc ccTrsowxev, sTreior^Tcsp, (b? r^oyj eipy^xai, 
y^pr^aijj-suov Tipo? xa? 'ApicjxoxsXou? KaxTj-j-opta? ypa'^psi xo ptpAi'ov. 

'laxeov 02 oxt oi IlXaxojvixoi svavxiouvxat x-(] STrtAucJot xaux"(j* xat '[ap lo 
10 svepysia sTvai Xsyouai xa? Siacpopa? sv xoT? -c^vsai, xai' cpaaiv oxi ou Ssf 
(pO|3£Tai>ai Ivsp-j'Sia uTio^iai^ai Iv xoi? Ysvsai xo Xoyixov xal xo aXoyov, xo 
Uvrjxov xal xo dOa'vaxov. x£)^prjvxai 6s st? d-rroocictv xouxou xoiouxoi? Xo- 
701?* TTpuixov }X£v ydp cpaaiv, oux laxiv Ivavxiov xo Xo^ixov xm aXoyw 
ouSe xo dvyjxov xto d&ava'x<o- xa ydp svavxia cp&Et'pEi aXXr^Xa, xa5xa 6s 
15 ou [JLOVov ou (pdapxixd saxiv d/Av^Xtuv dXXd xal uTroaxaxtxd dAXr^Xcuv xo 15 
-ydp Xo'Cixov xal xo dOdvaxov uroaxaxixd sax', xou Ov/ixou xal xotj aXoyou* 
6 'I'dp Oeos d&dvaxo? u)V xal Xo^ixo? ucpt'crxr^cii xd {Iv/^xd xal dXo-j'a, xal 6 
d'vi)pu)7T0i; Xo^ixos a)v xr^ostxcbv xoG akoyjo "jt'vsxai xal atoxr^p, xal oi d'",'- 
YsXoi di)dvaxoi ovxs; xwv Ovyjxuiv stcii x7j5s[xovs? xal cpuXaxsc. (yaxs oux 
20 svavxia xo Xoyixov xal xo dXo^ov ouos xo dvvjxov xal xo d[)dvaxov st os 
[XT] svavxia, oux douvaxov dua sivai xaOxa sv xo} -(svsi, sirsl xal ai aXoyoi -*o 
6uvd[xsi?, i)u[x6s 9^!J-i xal. s-iiiutxia xal araUrjaig xal r^ Xoyixtj Ou"/^/, dtxa 
£v £vl C,(X)(o x(i) dvi}pto-(o Usfopoijvxai. STisixa 6s cpasiv, si xal svavxia 
saxiv, ouosv dxoTcov sivai auxd sv xuj ysvsi X(o auxm Evspysia, sttsiotj ouy 
25 «J? sv ■ U7roxsi[xsvto sial tjojixaxi dXX' sv xivi daa)[xdxo3 (dacuaaxov ydp xo 
ysvo?), ouvavxai 6s sv dacufjidxoi? xd svavxia slvar 6id xouxo '(dp sv utto- 
x£i|xsv(i) xivl awijiaxi xd svavxia ou ouvavxai sivat oid x6 jSouXsaSai djj.- 25 
cpoxspa ix£X£/siv xou uTTOxsiijLSvou* [xspisxov 6s 6v xo awfxa dij,a xaxd 
xauxov xd cpUapxixd dXXrjXa>v ou ouvaxai 6£caai>ar sttI 6s xa»v datoixdxcuv 1 SexTixa DEMp: SexTixds FV 1. 2 5'Jvap.et yap O'jvaxat colloc. p 

2 TTj ouvctpitt (altero loco) FV 3 p-Exe^aXAov E: [ji.£T£p^i3ArjT0 p xgcI xa svav- 
xia V exaxEpa Ep 4 -apapdXXei xal [AExapaXXexai p 5 ouxe (prius) ex oG- 
xco; corr. F ovto? cm. D: scribas ovxo? <ti> yi'vexai (cf. Porph.) 6 ivspyet'a dqitv 
colloc. V I-a] drco F 7 si'prjxai /yOrj colloc. V 9 imX'JGzi] X6aet V 

10 X^youai post yeveai transp. V xw y^^^i FV 11 xo aXoyov FMV: aXoyov DEp 

11. 12 xal xo dvTjxov FV 12 xal d&a'v. p 0£ om. V 13 o^aaiv oxi Mp 

15 oi) (post (j-ovov) om. Mp cp9apxd E eigiv EVp dXXviXcov (alterum) DEM: 

dXXTjXa FV: om. p IG urrosxa-ixo'v F 17 OvK^xd xe FMVp 18 acoxT^p] 

deos E xal ol dyyEXoi — cpiXaxs; (v. 19) eicias 19 xdiv IJvrjXuiv FMVp: dvrjxuJv D: 

x(i) OvY)x<L E 20 £vavxtov D 21 dvavxiov V xaQxa dvat colloc. FVp 

ai om. EMp dXo'ywv F 23 dsajpouvxat scripsi : ilsaipETxai DEFMp (post cpr^p-t 

V. 22 transp.) V evavxtov V 24 xd auxd V 25 atop-axa EF 26 dcui- 

fAoxois D: dau)[j.dxw EFMVp 27 ou ouv. xd £v. colloc. FV post elvat add. 

otP'tt p 28. 29 ap-a xaxd xauxov F V : ap.a xaxd xov auxov DE : dp-a xaxd xov aoxov 

Xpovov M: xa&' auxo p (cf. p. 104,3.7) 29 dXX-^Xots M oOvavxat EV 104 AMMONIl IN PORPnYRII ISAGOGEN [Porph. p. 10,22] 

oux etJTi Touto. d\iiks,i xal yj cpuai? iyei xou? Xo-^ou? Tiavxtov xoiv ivav- 29'" 
Ti'fov xal ucpeatwaa , ofov 6 6(p9aXjj.o? a[xa TipopaXXcToti xou? xou Xsuxou 
xal xou ji-eXavo? Xo^ou; xal r^ ^^yji a[xa xaxa xauxov xov xoiv evavxiojv 
zyei Xo'j'ov, d-('°'i)ou xal xaxou, '|iu/pou xal Ospjxou, eurep xoiv dvavxiu>v 30 
5 [ii'a laxlv kmaTr^ixr^. <o3x£ ouSsv axoTiov ao\i.[ia(vet. xtp X6-cq) X(j> Xsyovxt 
xa? Siacpopa? Ivsp-j'sia Iv xoic '(ivzaiv eTvai. (oaauxojc xal iv xtt) dpaxi'u) 
a(0|jLaxtX(Os [J-sv xal xaxa xauxov xal xpqwvov xal xsxpa/jOjvjv xal axpo*(- 
"j'uXov TroiTJcJai ou Suva'ixeOa, sttsioyj utt' dXXr^X(ov auY/sovxai oi xuroi, £V 
OS xfi ^u/-(] £)^op.£v xauxa irdvxa dao'c/oziu;, o&sv xal dau",'/6xu)g Tipo- 
10 PaXX6[XE&a auxa xal 8£ixvu[i.£v xal xo Trpwxov i)£a)pr|ixa xal xo 0£6x£pov 85 
xal x6 xpt'xov xal -epl axpo-fj'uXou xal rspl xsxpa'Yojvou xal irEpl xpiycwvou. 
(oaxE £-1 d(3to[i.a'x(ov ouvaxov a[xa xd ivavxia Etvai £V£p-j'£ta. d'XXu)? xs 
0£ £1 6uvdfji£i Etslv at oia'fopal £v xoi; Y£V£(3i, xi' £3xi x6 Troir^aay auxd? 
£V£pY£ia £v xoi? £iO£ai ; irdv ydp xo ouvdfxsi ov d'yExai £i? Evsp-j-Eiav | 6id 29v 

15 XIVO? ivEp-j'Eia XOIOUXOU OVXO?* xo •j'dp G'S(Op xo '}u;(pOV OUvdji-El ov 0£pJJLOV 

■^ivsxai £V£pY£ia OEpfxov oid xou uupo? £V£pY£ta ovxo? OEpfxoQ, xal xo 
zaiotov SuvdjiEi ov -|'pafj,[jLaxixov IvEpyEia -fivExai -(patxp-axixov oid xou ovxo? 
£V£p*(£ia Ypap-iJ-axixou. si ouv ouvdixEi £iVtv iv xoic Y^vsaiv ai oiacpopai, 
TTpoa'yovxai oh ek lv£pY£iav, 0£7^aovxai d'XXou xivoc svEpysta Ij^ovxo? xd? 5 

20 Siacpopds* ouSev Zi esxiv d'XXo Trapd xauxa* oux dpa 8uvd[X£i Etslv ai 8ta- 
cpopal £v xot; YEVEatv. rdXiv os ttSv [xev xo ouvd[X£i ov dxEXl? iaxi, xo 
0£ IvEpYEia xeXsiov El ouv xd [lEv sKrj ivEpYSi'a e/ei xd? oiacpopd? xd oe 
YEVYj ouvdixEi, laxai xd [xsv Eioixwxaxa Trdvxwv xsXEfoxEpa xal IvxijioxEpa 
xd OE Y^vixtuxaxa Trdvxtov dxEXiaxEpa xal dxiij-oxspa, o'-Ep d'xo-ov laovxai 

25 ydp xd aixtaxd XEXswxEpa xal xpEt'xxova xoiv ai'xuov. dva'Yxy) dpa xd? ota- lo 
ccopd? £v xoT? YEVECiiv EVEpYEia slvat. 

^Apa ouv d7r6pX7]x6? iaxt TravxsXu)? o xwv riEpnraxrjXixSv X070C; 
cpajxsv ouv ouoa|j,a)?* xpixxaiv Y^p ovxwv xoiv Y^vtov, (oc xcoXXaxi? s'fajxEv, 
01 |jt£v nXax(jDVixol Tispl xoiv Ttpo xu)V TToXXoJv eXeyov (ev Y'^cp xoT? irpo 

30 xoiv TToXXoiv ^(ivzaiv ivEpYEi'a u7rdp)^ouaiv at oiacpopar 01 y*^? Xoyoi Ttdv- 

XtOV EXEl ElGlV EV£pY£ia), 01 OS IlEpiTtaxrjXlXol TTSpl Xa)V EV xoi? TToXXoi?* 

taxEOv YO'p ^"^^ "^i 9^01? aTio xuiv xai)oXixa>x£p(i>v ettI xd [lEpixfoxspa oSeuei 15 1 7rfi(VTU)c too; X. colloc. V 2 xat ucpsaTuiaa D: xai ocpiaxwaa EFM : -/at u'-pi'cJTrjaiv V : 

xal ucpttjxa p: an lo? ucpeatwaa? 6 om. EFV 2. 3 Xeuxou tj tou (jleX. V 

3 offAa xal xaxa Fp 3. 4 roij? . . . Xoyo'JS FV 4 oiax' ei ib; V 6 ivep- 

YEt'a? E Iv [Jiev kjT dp. F dppaxi'io DEMV 9 dauy)(UT(u? (alterum)] 

datofJidTto; M 11 xal Trepi TETpayibvou om. FV rpiywvou xal Trept Texpay. col- 

loc. M TTcpi (ante xpty.) ora. V 12 dsiojAdxiov ye FVp 13 oe om. V 

Iv X. y^v. at 5iacp. colloc. V auxd? MVp: auxo DE: auxd F 15 Ivepyefa xotoi- 

xou ovxo? M: Ivepysta? xotouxou ovxo; DEF: dvepyeia ovxo? xoto'ixou V: ivepysta? xotauxrjs 
O'jstj; p 'j<u/p6v in lacuna om. E 17 ypafj.[j.axtx6; (utrobique) M i^zpyda 

et ypa(j.[Aaxtx6v (alterum) om. V 20 Tcapd] Tiepl p 21 [aev om. V 

22 I'^^ouat V 27 TravxeXw; post Ao'yos transp. V 28 cpapiEv] cpaal jaev V 

xptxx(Lv] TceptTTuiv M 32 ydp] oe V AMMONU IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 10,22. 1L2] 105 

xal ~o. uepix7. o'jvotixsi Iv toTc xaOoXt/wripotc -pouTCeatyjasv, oiov iz tou 29^" 
xaTOt^Xr^OoVTOc s-sp[J.ot-oc or^aioupYsi Trpwiov zo cjapxiov, w; ccotaiv oi la-cjoi. 
ev T"^ M'^P?-' ^ atoiJ-ot ssti* to 8s aaitxa xai}oXixov d(\Xa tooxo (u? [xsv 
awaa sv£0"csia icfTtv, tbc os l[X'I/u)^ov ouvatj.£i" oijTrto -yap loiiv ivsp^sia 

5 eji'l^u^ov. otav os xpacpev xotl otucr^&cv 6u/(oi>Yi, Ivspysta jxsv Xr,'STat £[x- 
tl;uyov. o'jvajxsi os Cfp^^v, [xt^tko t'J/^ov aiSi^Tjasco? xal xivn^asojc. otav os 20 
TjOTj TOUTOJV iis-aa/jj, Yivs-ai ivsp-jSia C^oov. oxav oe exxpii)-{] xotl X070U 
fisxas/jj , -j'tvsxai ivsp^sia Xo^ixov. i5ou o'jv sv xoT; ysvsai xoi? sv xoTc 
ToXXoTc o'jvotjxsi Ostopoijvxa'. o.l oiot'fopai, xczl xaXuJc 01 cf-uatxot ooxco )i- 

10 Youaiv. oOsv 6 Rop^uptoc s-stor, Trpos&sxo ivMadai xo 3'>fi'pa[xu.a xo'jxo 
ou •irpos nXaxujvtxac ai)|jipaXX6iJisvoy -paYixaxsiac dXXa -po; 'ApisxoxsXixa?, 25 
8ia xouxo x-^ xd>v Ilspi-axr^xixujv s/pr^saxo stciXussi. Travxa f^OTj trpoxaxs- 30r 
PaXXotxsQa- Xoittov aacpT,; t) Xsci?. dva-j'vcoixsv ouv auxr^v, xai si -06 xi 
TTpOdTTlTrXSt, oacpifjvtfffoixsv. 15 p. 11,2 O'JXS ouosv xo6x(uv SSXl'. 

Toux' Icfxiv (zasxoyov -po3'j-axo'J3xsov -jOcp xo xoioijxov si "/ap ixt; 
[Asxetys Xo'j'ixo'j xal i^vr^xo-j xo Cfj>ov. -6i>sv sT/s x6 eloo? Ss^asOat; 1 7rpo'J7:eaTTj5£v DEFVp: -pou-eSTT] M 3 0] 6-£p p 6 xoti xivr^aEw; om. E 

7 fjOT] om. V TO'JXiov] u)7cov E yivs-ott Ivepysia C«iov DM: -(i^zzai htpfda 

(Culov — Ivspyeia v. 8 om.) E: evspyeia [xev C«iov S'jvctfXEt oe Xoytxov FVp 7. 8 oxav 

Sl—Xoyixov om. M £xxpi9T^ D: ix-TusST] FVp 8 yi'vExat jvEpyeta Xoytxdv] IvEpy. 

yivETat Xoy. colloc. Y: ivspyEta piEV ytvE-at C^O'' Xoyixdv, ouvctuiEt U Ypafj.[xaxticdv p 
xoi; (post -[he'll)] xd)v p ^v toI; ttoXXoT;] -p6 xdiv TioXXuJv M 9 oti 0. 5'jva[j.E[ 

&£(op. coUoc. V 10 ItteiStj 6 zop. colloc. FV 11 -Xotxcovixd; a'j.a^. rpayp-aTEta; 

dXXd 7rp6? dpiaxo-eXixd; FVp: TrXaxiovtxo'Js aup.p. dXXd irpos dpiaTOTsXixou; D: 7:Xax(uvtxd 
a-jfxp. TtpotYpiaxa dXXd -p6? dpiaxoxEXtxdc E : 7:Xaxu)vtx7)v oup.^. Tcpayp-axEtav dXXd Trpo? dpiaxo- 
xeXixtjv M 12 post liitX'jaEt add. dXX' lirEiSVjTrEp dvtu^ev si-ofAEv 6'-i docbp-axoi Eiaiv oti 

TTEVTE cpcovat dvaTTOOEixxo)?, cpEpE xai xouxo dr:o5Ei|a)[i.EV. xal Ttpuixov p-Ev xo auip-a ouoettoxe 
EV p-E^Covt xal iXd-xovi ibaauxio; OEwpslxai oFov iid sXEcpavxos xai p'jp!J.T,xo; • al os tevxe 
©tovai (baa'jxtos xal Iv pst'Covi xal iXdxxovt. ETTstxa Se -dv O(o[j.a stup-axt -poaxt8£|XEvov a'j?T]- 
dtv TiotEixai xou IvSEyopEvo'j xtjv Trpos&i^xrjv • to Se yhoz xal xo eT5os xal xd Xotrci xi5 aco- 
xpdxEt -poaxi&£p.£va ouoev -poaxtdEaotv. dXXio;' oOoe-oxe xa-jxov auipa £v tw a6x<i3 xatpiij Iv 
-dai 8E(i)p£lxat. xdv ydp o|j.otov, d>7v' ouv ou xo aOxo, olo-* zi Iv xco -Xdxtuvo; p-rjpo'j cpavEtrj 
oatoOv lAEcpavTo;, ou xauxdv laxi xal Iv xw xou oplaxou- to Se ylvo; xal to eIoos Iv toj 
auTtu xatpuJ £v zoXXois ^EwpElxai. d'XXiu;- oo5£-ote xd aib[i.axa pEpiCop-Eva to 2v eIooc rj 
TO £v Tioaov cpuXdTTEt olo^ 6 axatT^p pEpi'CExat Et; -oXXd, oUxouv Td pEot^dpEva ou cpuXdTxouat 
TO EV Etoo;, ri to 'h -oaov tou ctarfjpo;' xd 5e ylvT] xal Td eIotj au)Cou3i to oJxeIov eIoo; 
pEpi^dpEva Ei; acoxpdTTjV xal -XaTiova xal tou; Xoittous. dXXtus te | Se -dv cd>p.a I; 'jXt^? xal 
Etoou; suyxciTaf to oe -(hoz xal eI6o? oi/ outwc, eI5os ydp l| eiSou; oi) suyxEtTai ttote- 
dawpaTci dpa ai ttevte cpcuvat ex Davidis commentario hausta p 12 post rcdvTa 

add. O'JV D: om. EFMVp 13 an Xoi-ov (ei)? ^ou om. D 16 xoioiJTov] 

owua D pTj ydp colloc. F 17 xal om. F xauxa 6E;aa}}ai p 106 AMMONII IN PORPIIYRII ISAGOGEN [Porph. p. 11.3. 4. 7. 12] p. 11.3 (''JTE ok r.d'jn.z tic a vtixs'. jxEvor c. SOr 

p. 11.4 '.\/./.' (oc a;io'jj'.v, 

'E-ctOT) Iloo'^'jji'.oc ll/.at(ov'.xo; tov ou to; otuTio dtosszovrct Xs7et, 
5 £i~£v to? ctcio'jcttv 01 llcpt rocTT^T'. xor '.p'jstCiXo'O'jvtsc -'ao xot/.w; o'jtoj 

7:p£3p£U0'J3lV. OTl tOt Xai}'jX0U 0'JVCt'u£'. -pOTipCiV £/£'. Ta 'lirA/A. XOtl O'JTO)? 
£tC TTjV 3VEp-;£'aV TpOXOTtTil. 

p. 11,7 'Op ''rev to:'. OS a'jtTjv x7.i o'jtcoc. lo 

'EvTOt'jOa TsXciav 6-o7pa'fr,v /v£-;£i XotupavoaEvr^v ix tt,c tiov '.ptovoiv 
10 6iatp£3£(o% TT^c Xi'iOusr^c. Toiv cicovoiv oti [j.£v d'sr^aoi at 6s sr^aavTixai'. 

p. 11. 12 T<l)V "'^p ~ p Ot Y ."J- 5t T OJ V EC 'J/.T, C X7. 1 El'oO'JC 3 'J V E 3T to TO) V. 

Ttjv al-J.rjy vjv a-o6''6to3'. . oia ti to uev yevoc ev T(o Tt e3T' xottr,- 
YopEiTai, t; oz oiacpopa £v Ttp orsjlw zi ia~'.. Xeyei Tot'vuv oti -avTot Ta 
ovTa T| x'jpttoc £; uXr^ xal eioo'jc 'j-dpysi r, avaXoYov uXt, xal Eiost ttjv 15 

15 3'J3T0[3'.V £/0'J3'.. ~7.3l UEV oOv TOIC '^1)31X01? -rjd'l\lOi'j(y E3T'. TO U-QXEl- 

}x£vov, xaA0'j3i x'jpi'toc u/.r,v. ttjv dxaXXr^ xotl 7vei6eov. ssti 6e xctl 

XUOl'tOC eToOC to X03aO'JV Ot'JTTjV XOtl EV aUT7| Y-'-'^fJ''-^'^'''- O'JTtOC JXEV O'JV 7j 

X'jptto* 'jXt; XOtl TO x'Jpi'to; Eiooc iv toTc 'y'j3'.xorc r:potYaa3'. SEtopiiTS', iv 
OE "01% TS/vr^Toic TO dvd/vOYOv. ofov Ex yak'/.ou yivetoci otvoptocc" ouxoOv 6 
20 /aXxo? Xey-"^' "'^'i5 ^^^ ^^'^ x'jpitoc. otvaX6Y«>% os- ou Y«p dvstOEoc 6 )^aX- 
x6;, sXX' Ittsioyj u7:£3TptoTai tu> te/vitt, xal i-ios/STa-. to toj otvopidvio; 20 
eioo?, uiaTCEp XOtl t, xupttoc u/.r^, oid to'jto GXt^ XiY-'a'- ^«t "o ^/JiM-'' ^^ 
siSei dvdXoYOV xaXEtxai, £-£'.6>j xu-oi tov /otX/.ov o'.oti y^o u-oxEitoti 
ToTc csusixoT* \iiot. ti; uXtj, 6id -ouio xotl eic aXXr/.a ixsTa^oc/^^ousi Trdvia. 1 O'JTE U FMVp Porph. : oj-e DE dvTfx. l/st p 2 £-el— a^toiiatv (v. 3) om. V 

4 ou FVp: om. DEM aJTw] aOrw p Aeyei scripsi: Xsyiov libri 5 post yip 

add. TO'J-EOtt -£pt o'JSixuiv Xeyovte? YiViov xal siotov xa\ o'x/ w~ o\ liXartovixoi SsoXoytxiiis 
-EOi a-JTuiv -payuLaTEJOuEvoi D ojtw] TotuTa AEyo-JJt xcti V 6 xai^o'Xou] xat^o- 

Xixd V -potcoa F 7 ii; to svEpYEia F S 6e aJT7;v xal ouTtoc p Porph.: 

0£ oOtu); DEV: 6e oGtu); aurr^v F: xotl ojtio; M i) tt^; ruiv -evte ^(dvwv oiatp. V 

10 Xeyojstj; OTt FVp (fort recte) jxev Eistv EMp 11 eioo-j; xal -jXt^; col- 

loc. M 12 a^Tiav] svavTi'av E 14 ovra] -pa'^pia-a FY eRei xal oXig 

colloc. D 16 dvi'oEov (t in ras.) E xal (ante x-jptu);) om. Fp 17 o-jv 

om. Y 19 TE/vtxot; p dvop. yr.ETat colloc. M 20 ydp] oe F 

dvEioEo;] £( eras. E 24 Toi; cp'j3ixoi; post uat^ transp. FY ^jatxoi;] uXt- 

xot; il AMMOXII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 11,12. 15. 16] 107 

d^uvottov ol r^'J ek aiXr^.a a-avia [xsTaPaXXsiv, £i [xr, u-'a ti; xal xoivtj 30i- 
uXr. 7:731V u-ExsiTO. ouko -|'0'jv tk yxkv.a. axsur; ouvaxa si; aXkr^kn. [isxa- 
Sa'/Asiv xo'.VTjv lyvnn. uXr/<', otov sx XEprjxo? si's ctvopiavta' xa ^ap jiyj 25 
lyvj-ix jjLt'av u^v ou ouvaxa'. |xsxo[3a/J.£iv si; aKkT^^i' ryj -j-ap av ^ivoixo 
5 Ttoxs £x /ij^rjxoc x6 a^axiov. ^iVcxai 6c s; dipoc u6(op xai £c uoaxoc d7)p 
xal £; dspo; -'jo X(o jjiiav lysiv xvjv u-oxsijxsvr^v ij/.-/jv or^^ov oxi osca- 
}i=vr^ auxY) 6'jypoxY;xa xai 'j"i'pox-/;xa -(I'vsxai G'otop, ^spaoxr^xa 6s xai ^Tjpo- 
xrxa YivExai -Oo. xai xa dXXa oaoioic. zdvxa o'jv xa cpu3ixa -pdY[j.axa so 
£c uXr^? ^3X1 x'jpiojc xai sioouc, ws-sp dv{>p(ozoc xai X-tzoz xai xa d).Xa, 

10 xa OE xE/vr^xd £; dvaAo-r/j ijlev x-^ uXr^. ofov x(ov cuAcov, £? dvaArjyo'j 6s 
x(o slosi, xo'j xoio'Jxo'j a/-/;aaxr>c. cpr^siv ouv oxi xo ixsv -j'evo; ^Ir^z s/si 
X670V, ai 6£ oiacpopai £ioou;' warsp ^dp xaxd [xsv X7;v ouaiav ouSsv oia- 
ospsi aJXr^M"^ oiov xd yaXxd axsur;, -J; 6s oia'food xaxd x6 a/jjixa 7iv£xai, 
o'jxo) xaxd [x£v x6 'jSvo;, xai>' 8 Ci^d £a}x£v, ouoev oiacpspsi dvdptoTCOC, 

15 rTTTTo;, x'jdjv xai xd dXXa, xaxd ijlevxoi xd; 6tacpopd; 6ia9£psi- xo "(dp 35 
C<oov 6s;dasvov xo Xoyixov xoi xo Ovvjxov iroisT xov dvOpouTrov, xo 6 aXo- 
•j'ov xai xo Ovrjxov irdXiv os^diisvov ttoisi xov rrr-ov. toaxs uXif, [j.sv dva- 
Xo^eT to "i'svoc, slosi 8s ai 6iacf;opai'. s-si o5v f^ jxsv uXr^ sxdsxco xo sivai 
-apsysi, xo 6' I sTooc xo xoiovos xal xo xoiov5£, sixoxwc xo [xsv 7EV0; sv 80v 

20 T(o Ti S3XI xaxYj-i-opsixai (az- dvaXo^ouv r^ uX-(j, tj 8s 6ia'-popd sv xtu ottoiov 
XI £3Xiv a)C dvaXo-ouoa xw £iO£i. .11,15 '0 xoivo; x£ xai si5ix6;. 

Roivo; xaSoXou, stoixo; 6s 6 xa&' sxasxa. P- 1. 11,18 r'K0"('pa'90U5i 8s xal oG'to)?* 8ia'.popd saxt xo /topi'Cstv 
25 TTEcpuxo; xd u-6 xo auxo •j'£Voc. 

npoGEXOov "j'dp xo Xo'i'ixov xal xo ^yr-<h^ zyuipiaz xov dvi>p(o-ov 7.7:6 1 [AE-otpctXeiv F: [XETapaXelv V [at] om. V 2 ->cal xa yaXxS p o-jvaxov 

FV 3 ydtp] Se V 4 [xexapaXerv V 4. 5 ttoxs yEvoiTO coUoc. p 

5 d,33aztov DEMV 6 T7]v om. F post SfjXov o-i add. y^P MY: fort. eras. 

D: om. EFp 7 auxr] DFMV: saxlv a'jxT) E: aSxY) p 8 ante -{i^tzcii add. 

xal F 'J -/.at (ante 1--0?) om. FVp 10 XEXVtxd V: xe/vixa p xwv ?'jX(ov 

Ep: xd C«Ja D: xou Cwo'j FMV 11 xoio-jto-j] toio-joe E csTjatv EFMp: cpaaiv 

DV 12. 13 oiaaEpo'JSiv F 14 acta' xal Cu>a V 15 xal ittttoc xal x'Jwv F 

fiEv-oi] Se p oia-^Epo'jatv F 17 -dXiv oe?. ttciXiv Ttotst D xov om. F 

18 EiOTj M xo Etvai £xda-(o colloc. FV 19 to xoiovoe xal to toiovoe F: to ttoIov 

xat TO TOtdvoe DEp: to toIov xal toiovSe M: to toiovoe xal xoiovoe V 23 6 xa&sxa- 

axa Eioixo; 6 xa&dXou colloc. FV 24 os om. D oe xd? xota'jTa? ota'fopd; xal 

ouxu); Porph. 26 xal xo t)vr|T6v eicias 27 xo5 I'-tioj] rciiv aXXcov Y 108 AMMONII IN PORPHYRir ISAGOGEN [Porph. p. 12, -2. 3. 4. 13] p. 12,2 Mt( to Tuyov cpacri twv y (upiCovTtov. 30» 

O'jy Yj t'j/oiiaa '^oi[j oiccfopa* ouos yip t; xotvfo; ouos r; touoc ouos 6 
TO xotUeCiCfOai xat saTotvai r^ to sijxov xal to -j-pu-ov ytopi'I^ci, c()J.' /) 
fotairaTa r^ auaTaTixVj, to vo-j xcd sriaTr^txTrj; Ssxtixov cTvotr touto ^ap 
5 }x6vw dvi)pa)K(p uTzdpyzi, irrsl O'jOi Ssto ojc xpsi'TTOvi izdar^:; '(V(u3z<uc. ouos 
Tof? aXo-j'oi? wc [jLTjOS TS'juxoai, xal tAXiv ou TTjCJoi tivoc i-iSTr^iirj? lo 
(Ittsi £1 YpaixixotTixr)? (xovr^, 7pau.[jL0tTixov -c(potXo([j,pav£ic), dXXa -nots-zjc. 

p. 12,3 Kai TOU Tl T)V slvOtl X7.l TOU TTpOtYIX^TOC SGTl [X£pO?. 

'AvTt TOU *xal £1? Tov opiGuov'' TO "j'dtp Tl r,v Eivai CTjixatvEi -apa 
10 'ApitJTOTlXct TOV 6pt5[i.ov ((i)a-£p (TTOipa) Toic YpatxixaTixoi; y; [xt/,/'.? ty)v 
opYyjv), £7r£i6rj 6 opiOfio; to ti ioTiv £xaaTou xal to ctvoti (3-/;ii,aiv£i. 8 
ouv [x£po? icszi TO'j opiajxou, £X£rvo oio(xpiv£f TO -(otp voO xal £-i3Tr,[xrp 
OEXTixov ji£poc Y!^v£Tai To5 opou" oia ToijTO auT/; y) Siacpopa d-o T(bv 
aX^cDV 8iaxptv£i tov dvi)p(07:ov. 15 

15 p. 12,4 Ou 7dp TO 7:£cpux£V0[t 7rX£rv. 

Ou Xi'(zi TO ttXcTv to VY^yctjOai y^ to (p£p£(3i)ai £-1 tou uoaTO? (outo)? 
-j'ap xal Toc aXoya xal toc d^oya -£cpuxa(Ji 7:X£rv), dXXd to vauTi)vX£{3i)ar 
touto '(ctp Tdiov dv{}pa)7rou. dXX' ou xaTot to vauTiX/v£ai)ai 6 dvi>pu>T:o; 
)(apaxTrjpiC£Tai, £7:£l £i outu), oi [jlyj vauTiXX6[x£voi oux dv ^aav d'vUpu)7roi. 20 rispi toi'ou. 

p. 12,13 To OE lOiov oiaipoufji T£Tpa/u)c. 

nXTJpoXJa? TOV 7t£pl TYj? OiaCPOpd; X6"(0V 7r£pl TOU t'oiOU XoiTTOV Sia- 2 ydp (post TU)(ousa) om. MVp ydp (post ouSe) om. p 3 to catavat V 

xal (post at[i.6v)] fj FV 4 /)] tj MV auaxarixov Fp to V : xou DEFMp 

5 O'Joe — o'Joi] an ouTe — ouxe? Trasirjs y"*** xpeiTTOvi colloc. Ep 6 (b; fJ-ifjM Trecpuxoat 

DEFM: lb; [j-t; rc'fjxaat V: £-£i ouo' auToTc iidcp-jxe pj cogitando suppleveris i-Aaxri[xTi<; 
SexTtxoI; elvat ou] ouos V 7 ^tiei si EM: dzeiDF: iizzihy] dY: ov)8e p Tf|? 

ypa[Ji|i.aTixYi? p YP^'I^M-^Ttxov -apotXap-iSdvets om. p Ypa[xp.aTtx6v DFV: YpafJ-M-attxTjv 

E: Yp«iJ-!J-aTixo6; M dX/.d -daT^; in lac. XII litter om. F 8 xal o xoij -zl fjv 

elvat TOU zp. Porph., quod etiara hie restilui iubet comm. 10. 11 cba-ep — ^pY^yV fort, 

eicias 10 wazep Tiapd tois yP- scripsi: wa-ep toi; yP-DEF: waTiep h toTs yP- ^ ('') 

p: oblitt. V post fXTJvi? add. arjjj.aivEi V 11 exaOTOv V 13 elvai oexx. V: 

8exT. elvat p 8id touto ouv M 16 ou XeYei — ttXeTv (v. 17) om. F to (ante 

TiXetv) om. V vY^ea&at] Tiopeuea&ai V 17 aiuya xal Ta d'XoYa colloc. D 

vauxi/iea&at (ubique) F 18 tou dv&p. V 19 d outcu D: outws EFMVp 

20 TOU Joiou Ep 21 otaipouat om. M 22 Tuiv otacpopuiv F AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 12,13] 109 

Xe^sxat- Touto -fap r^v o(xo>.oui}ov x7Ta t-/)v zipr^iiivr^'/ xa^iv oiaXe/Osl? 30^' 
7(ip TTSpt Twv ouaitoouiv, ava-'|'>'«'-'»? '-^"^'^ ''^^p'^ "^"^^ STrouCKuStov oio!Xo"j'£xo(t. 
aXXdc d-Ko xou loi'ou ap/sxat roc txstoti/fxiou ovto?* xoivovsT 7«p xai xoT; 
ouafiwosai, xaOo (j-ovoj xal -avxt xal aei uirap/si xo xupio)^ ioiov, oj3-£p 25 

5 xal xa ousuoor^ (xal "I'ap xa-jxa xal -aofi xal ael u-a'p/si, ou 'JTiap/si), 
xotvouvsT OS xal xoT; a'jfj-peprjxoaiv, oxi (uGTrsp sxelva x-(5 ETiivoia /(opi'Csxa'. 
xou u-ox£i[Ji£vou, ouxoj xal xo loiov vq STiivoia /(opi^sxai. ■ira'Xtv 6s xaxa 
x6 auxov x6-ov xt;? oiSacfxaXia; irpoxspov xa a/jia-aivoixsva dTcapi&jj-srxai, 
xal ouxtoc Xs'i'S'- "oi'ou Tispi xoi;: cpiXocjocpoi? 6 Xo-j'oc. xoottov ouv xiva 

10 otaiosi £1? xsaaapa xo lOiov xat z>r^<5l\l ouxto;- xo lOiov r^ ]j,ovto xivl siSsi 30 
uridrjyti 7] ou [xovo), xal si [i.6v{o, r^ Ttavxl xio siosi tj ou iravxi, xal £i 
{IT] }x6v(p, ira'Xiv r^ Tiavxl r^ ou iravxi, 7^ d£l t^ oux dst. r; [xsv o5v oiatpsat; 
a'jTT]. xal ssxiv sv [xsv sr^txaivojxsvov xal -paixov o [lovw xivl cjutxj^i^r^xsv, 
ou Travxl os, wc xw dvi)pa)-oi xo taxp£6£tv xo cpiXoaocpEiv xo duxpovoixsiv 

15 xo 7£(0[j.£xpsiv r] XI xoiv xoiouxojv. osuxspov OS -avxl ixsv, ou JXOVOi OS, 
u>? dvUptoTTU) xo sivat oiiroSr iravxl -(ocp dvi)pa)7r(p UTra'p'/si, ou [lovto os- 35 
xal 7ap xal ttsxcIVOi; uTzdpyei xo oiirostv sTvat. xpixov os o xal [j-ovu) xal 
-avxi, oux dsl OS dXXa ttoxe, o)^ dv&pwTra) xb sv ^ripct -oXwucj&ar }xov(o 
-jOtp xal Travxt, dXX' oux dsl TrsTroXuotai, dXX' sv ^r^pa. xsxapxov Ss s'f 

20 ou auvosopd [XYjxs xal xb [i-ovto xal ixavxl xal dsi, oiov x(p dvi>pu)7r{p xb Sir 
YsXaaxixbv xal xm itztzio to /psjxsTtaxixbv xal xuvl xb uXaxxixbv. xouxtov 
OS sxatjxov Xs^sxat xaxd 8uva[xiv, ou xax' Ivspysiav ou yxp xa&b -(sXa 
Tj /p£[jLSxrC£i, "I'sXasxixbv Xs^STat t] y p£[jisxi(3X' xov , dXXd xai>b Tiscpuxs. 5 
xouxo "I'dp £5X1 xb xupi'cu? lOiov xb [iovto xal uavxl xal del uTrdp/ov, (oxivi 

25 6 riopccupio? xax£/prjSaxo £t:1 xwv dXXtov 3r|aaivo[X£V(ov xal duXui? xb 
xoivox£oov X£7ojj,svov lOiov Xapojv £1? xssiapa oisTXs. xpiuiv ouv ouswv 
dvxii)s(3£(ov, iz d)V xd xou lOiou arjjxatvojjLsva £rXr^7:xai, xouxwv irpb? dXXyjXa 
au[j.TrX£xo[j.sv(uv, TrXstovs^ -,'i.'vovxai a/sasi? auxoiv. ic. (Lv at [i.sv si'aiv dau- 
axaxoi at oi auviaxdasvai, «>? oid xd)v uTro^paixixdxujv ostxvuxat. 2 dvayxat'io; om. V l^roua.] cf. p. 33,20 not. 3 post aXXa add. xat FVp 

[AETaiyjJM'o'J Tivo; p 4 del -/.at -av-i colloc. D post uTtdp-y^Ei add. ot? uirap- 

Xct V 5 xat ydp xat V 7 /(up^Covxat V 8 t'jttov DEFVp: xpo-ov M 

post irpoxepov add. a'jxo'j FVp dTiapiV^i M 9 -ot'o'j Trept D: noio^J nept 

E: Tiept uoi'ou FMVp 10 otaipstxat V £tO£t om. DEM: post uTrdpyct (11) 

transp. p 11 post £i6n add. •jrdp/£t Vp post Travxt addas vj del vj oux def 

12 [jLTj om. V 14 oe om. V 15 xtov xotoQiov V oe xat 8 M ou] 

fjirjFV IG ws T(L dv&p. FVp 17 xal (ante p-ovto) om. FY 18 xtu dv&p. Fp 

21 xal iKKm EM xal -<;i; xuvl p 23 -/psfj-tAcTt'Cet D xpeji-sxixo'v E 24 xo 

xal xupi'iu; F xo xijj [J-ovtu p u-dp/ctv F wttvt M: (jj3T£ DEFVp 

24 xaTE/p-^aaxo] oux ij^pr^aa-.o M 26 toiov Xaptbv Aey. colloc. F xptuiv— Set'xvuxat 

(v. 29) eicias aut ante xal eaxtv Iv \xh (v. 13) transponas ouv om. V 27 ot]- 

fAaivopi^vou M 28 al superset-. E 29 auvtaxdfAEvat DEFMp: auaxaxixal V 

U7roYpa[j.[i.C(xtov] u7:oYpa'.p£Xoiv M: uTroypati-ixdiv Vp 110 AMMOMI IN PORPHYRII ISAOOGKN [Poipb. p. 12,19. 24] p. 12,19 ToijTO o' 7.UT(o 7.EI 36[J.(pUTOV. SI"" 

Tip stTcsrv aujjicpuTov -r)v o6v7.[j.tv xal to -scpuxivai sorjXtucssv , ou lo 
fijv svEpYsiotv £t -ap xal [xy] asl "ysXioij-cv. aXXa ■yi^.otatixot slvai Xs-|'oixsl}a 
dsr ouva'fjLSt "jocp s/oasv to "csXav asl xctt Trs'^-jxctaiV -'sAav ast. -'i/>7.- 
5 OTixol oijv S(3[X£v ciu -csXaivto; dtr aXXo yaf/ to "jSAav xal oiXXo to "jcXa- 
ctixov, xal ak}jj to ypsasti'Csiv xai afJ.o to /ps[j.£tt3tixov. n £ p 1 a U [X [5 £ [5 -/j X 1 c. 

p. 12,24 2Lu[i.p£pr^xo? 0£ iativ 8 Y^'votat X7t a7roYiv£t7t ywpU •» 
TTj? tou uTTOXEiaivou cpOopa^. 

10 Ttov 7rpox£ttj.£vu)v TzpoL'^iidrt})'^ irpoc trjv oioaaxa/a'av ua'cdxr^'^ ta?iv 

£)^£i to aufip£P'/jx6s' Xsi'itstai toi'vuv Trspt toutou xov Xoyov KOiY^aiac>i)at. 
tatsov o£ oti ou xata tYjv sito&uiav SiSaaxaXt'av xal Tr£pl xoutou iotoacEv 
ETTt |j.£V '(dp Ttov aXXeuv ccoivoiv TipotEpov c?.7r"/]pi(}jjL7^aato ta ota'cpopa autaiv 20 
a7][iaiv6ji£va xal tots zks'(z -zp\ ~o(oo loU otXosocpoi? 6 Xo-'o;- ivtau&a 

15 0£ ou touto iroiEi, dXX' £ui>u; tyjv u-oYpacpviv totj auiXj3£[3-/jxotoc Xs-j'st 
£iO(bs oti Ttspl Tcdvttov toiv SYj[xaiv6[x£V(ov tou auij-P£p/jx6to?; 6 Xoyo; toTs 
(piXoaocpoic. £t' 0£ to auii'^z^Tf/.h^ ^ivctai xal diro-j'tvstai /wplc tr^c toG 
Gt:ox£1[x£voi> cp&opa;, ot^Xov £vt£!j})£V, (o? oux £ial cja)tj.ata ta ayiipsj^/j- 
xota* £1 '(ap T^aav aiojxata, TtpoatiUsfxsva [xsv toT? atop-ajiv £i/ov autd 25 

20 SrjXovoti au^siv, d(paipotj[x£va 6£ [x£iouv si os ixr^t£ TipoatiUlasva [Ji.-//t£ 
dc5atpou[Ji£va X'j[xa''v£tai td awji-ata, dawjxata dpa sati. xal d'XXw^* si 
tjOav (Ja)[xata, IfisXXsv £ic torroc au)[J.dt(ov alvai -spisxtixo? TiXsiovoiv, OTtsp 
douvaxov £V ^dp tm ;i,y;X(p sati xal sutooia xal /poid xal *j'XuxuTrjC, 
xal tauta ei ■^v Gtofxata, oux s'ij-eXXsv sva ijeiv xoirov, 07r£p dSuvatov 

25 aSi\ia -(dp Old aoujj-ato? /(oprjaai douvaxov. xal oxi [xsv xd ^((opiaxd aujx- so 
Ps^'/jxoxa xo uTTOxsifisvov ou Xufxai'vstai aut(5 "jivofxsva xal dTroY^vojxsva, 1 TOUTO — 3ufAcpuT0v MV : TO'jTio 8' ttUTw del a'j[j.cpu-a Teaaapa DEFp 2 tuj Se e^tteiv p 

a'jix'^UTOv] a'j[jLcpuTa D sorjXioasv post au,aa>'jTOv transp. V 3 ycXctatr/tdi; }.ty6p.z%oi. 

(elvcti et otii om.) V 4 dei ydp s/. to y- O'jvct'fJict colloc. V del to yeXav col- 

loc. AI xal] XGtv fj-rj V dei y^Xav colloc. FV 6 )[p£[A;j.ET[C£iv D 8 6s 

oiu. D 10 uSTctTrjV scrips! : 'JOTspav libri 11 TioiElsSat FV 12 ou MVp: om. 

DF: superscr. E 13 oidcpopa] ota iter. V auTcov] to'jtwv V 15 £'j&£to; F 

16. 17 ToTc 'fiX, 6 Xoyo; colloc. M 18 za om. DE 11) r^aav] r^v M 

20. 21 d'fatp. [xrizi TrpoSTtft. colloc. V 21 X'j[jLC(ivovtat MV toT; acufxaaiv V 

dpa dcu)|j.. isTt'V: dpa Ta a'J[j.^z'^r^x6-a daco;A. latt p £t3t DEM 22 ttXeioviuv post 

To'zos transp. FVp slvai amix. colloc. F 23 £v ydp — oTisp douvatov (v. 24) eicias 

24 o'jxj rroXXd auj;j.aTa V 25 -/(upiaat MV 26 to uT:ox£ifi.£vov F: too u-ox£1(A£vo'j 

DEVp: T(L u-oxEip.£V(o M autio M: aoto (?) D: aixd EFp: autoTs V AMMONir IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 12,24] HI 

or,Xov (to "(a.^ xaf)r,a&oti r^ sazavat tj dsptxarvsa&ai v] '}u/£aifat -('vovxai 31r 
xal airoYivov-ai [xv] cpilstpovxa to uttoxciiicvov)- apa oOv xal ta d)^ojpi3ta 
dTroyivsTat [jltj Xuaotivoijisva to 6-oxctp.svov , atp-of/jc Xsydj xat -j'I^'-^~^J~''i' 
xal usXavia y; iv Tto xopctxi; csaixsv ouv oxi £i xal ixT| f^ svcp-st'a, czA^' 
5 ouv -(z r^ ir'.voia xal -auta /topt'Cs"'?.'. • xdv -jdp cuOsiav tj x7.ixT:'jAr|V :?•"> 

VOT^a/jC TYjV pTva, IJISVSI pic OUOSV TjtTOV. 

EuoOs OS Tiva TTSpl TOO aTTOOioop-svou opijixo'j aTTOpsrailai" '^aal -(a'p, 
(u? Y)orj SLp'/jTai, [AT] Tiaaiv appioCsiv toi? aup-PspriXoat tov 6pi5p.ov dXka 
ToT; ^^ajpiSToic, TO "(ivsoO^ai xal aTO-i'ivea^or to "(ocp iv xco AtOto|~i Sb' 

10 Tj T(p xopaxi [i-sXov douvaTOv aTto'j'ivsaf^ai ytoplc tT|s tou uTroxstfxIvou cp&o- 
pd;. si'-ojjLiV 0£ fjOY] OTi £t xal jxr^ xaT' svspYsiav dTro'j'tvsTat, dXX' ouv 
t:^ ETTivoia 6 xopa? xal 6 AiUio'ji Xsuxoc, tou 0£ dvi^ptwTrou to C«ji''jv ouos 
rq cTTivot'a yuipiaai ouvaTov d'[jia *cdp tw voT^ciai dvUpoiTiov ixyj sivat C^o'jv 
z>\ia(prjiizv auTov, £-ivorj3avT£; OS TOV xopaxa ;xy] slvai [xsXava v] tov Ai- 5 

15 Oio-a ou odstpou-sv auToO tyjv ouiiav tu^ xopaxo? r^ dvilpoj-o'j. dasXsi 
xal £1 dcplXoi TIC ToD xopaxo? Ta ~T£pd, ou6£v t^ttov saxai xopa;, xal tov 
Aidt'oTia £1 X£ux6v £TlIv6"/jSsi?, ouosv r^TTOv ItJTtv dvi}ptt)-oc, (juCTE xal Ta 
d'/<ji[jia-a SI xal ij.yj t^ £V£p-j'si'a dTro-jivsTai, dkk' ouv r^ STiivoia. d-Tto- 
p£tTai OE xal TouTO, -foc A£"|'£Tai "|'iv£ai>ai xal dTroYtvss&at /(uplc 

20 TT)? TOU U7rOX£'-tX£VOU 'fUopdc' -'dp TiUpSTO; "I'lVOIJLSVOC Cpi^Stpsi TOV 10 

dvi)pa)-ov. cpajj-sv ouv oti xai}d~sp sv Tai; yopoar^ £iriT£tvoa£vu)v xal 
dvisijLEvojv T7]v dp[xoviav Xusaiiai aup-paivst, to [xsvtoi uiroxsip-svov ou cpilsi- 

p£Tai, OUTOl) xal £VTaU()a {>£p[XOT-/]TO; V] '];U?£COC dlJlETpOU '(IVOti-SV/jC 7] TIVO? 

T«iv Ttapa-Xr^si'tov ttjv p-sv aop-asTpiav xal app^ovtav ttjv Iv toS C^pw sup.- 15 

25 Patvst. cpOsipscjOat, Gcu^STat 0£ to u-ox£''u.£vov, tout' ea~i to aaipia' to ydp 

tyJ &ipp.i{j Tj TiQ t|;u^£i UTrox£tp.£VOV ou/ d:rAa»? to C(pov IsTtv, dXXd to 

aujpa. auvUcTov ok touto Igitiv ix tojv ivavTitov 'iuypiov xal ilsppiuiv, 1 ri (ante eiiavat)] xott FV I'^spiJ.aivia&at Vp : [ji.cXo!tvia&at DEFM 1.2 yivctat -/.at 

aTio-^tvExai FVp 2 o6v] 0£ FV o |-i.tj superset". D X'jtj.aiv.] cpOeipovTa V 

Tui u7rox£i[j.£vu) M 4 T^j [j-sX. Tj £v F Iv Tw %6paiy.i [j-eX. (tj om.) colloc. V 

[XTj -/.at colloc. F 5 ye om. M -/(op. xal Tauxa colloc. V tbxitioi. q E 

6 -Tjv pt'va vorjSrj; colloc. V 7 a-oo£Oop.£vo'j F 9 to Ytv£3}}3t Xe-j'a) FVp 

(fort, recte) -Aoi to d~o-ih. D 10 dTro-CcVES^at FVp 11 £i7:a)[j.£v V 

El '/.ou [xYj FVp: £t [j.r] DEM 12 X£'j-/.d;J xoO [jicXavo; -/topt'Csxat V 13 to 

voTjSai Dp TOV avftp. FVp 14 e-tvoouvTE? V 15 a'JTO\J] auTuJv V (fort, recte) 

v^ w; dvBp. V 16 £t superscr. D xd xoO x. Ttxtpd V -T£pd] -zri^d M 

eaxat — r^xTOv (v. 17) om. {iaxi xopctg superscr.) E laxai] icxt p 17 i~i- 

voT^STj; p 18 £1 -/cal [atj D: £i [j.Tj EFMVp (cf. v. 4. 11) 19 XiyExat om. V 

20. 21 TOV d'v&pu)-ov] x6 C«>ov FVp 21 ante cpa.uiv add. cpa,a£v xoivjv to? xoiJxo 

ou TTEpl (o'jx irA p) xoij -upExoii (TCup£xx£iv p) [Ao'vov I'oEt aTTopElv, dWa xal mfi dfAE- 
xpou 4^'j^Eiu? xat Irjpoxryxo? xat Uypo'xTjXOC xaiixa ydp Tidvxa -poaytvop.Eva ccDttpEt x6 C<uov 
Vp oi)v] xot'vo'jv FV 22 dviiixEviuv F: dvEtijiEvwv DEMVp xrjv dpjj-ovt'av — 

UTTOXEi'piEvov om. E X'J£3&at] -/tvEa&ai p 24 x)]v Iv xw Cwwv om. V 

25 awCEoSat corr. ex awCExai E oe iter. F 26 tllpfXEi E 27 I-a] ei's 

x6 V 27. p. 112,1 ii('j-/pd»v xat i^Eppiuiv, ^r^puiv -/.at Oypdiv D: cp'j-/piov xat d£pjj.u)v 112 AMMONII IN PORPIIYRII ISAGOGRN [Porph. p. 12,24] 

$7)pa>v xotl u-j-poiv ("si '(Oip £v f^v 6 avOpwiro;", cprplv 6 'iTTTroxpaxryC, "oux 3b' 
5v T|Xy£SV, £t 0£ xai 7]X'j'££v, £v -^v xal TO ^(ufjLSvov auxov") zpotOivxajv 
aXXv^Xot; xal eJ? Ivojcjiv xal cpiXtav ap[xoai)£VT(ov oux £x xoiv cipr^jisvcuv 20 
8e jjlovov Ivav-t'tov Troiox/jXtov cjuvxtOExai xoG C'pou x6 auitxa, aXXa xal sS 
5 UTTOXEiijisvotj xivo? xpi/jj] oiacxaxou xaxa xov loiov Xoyov airoiou awjxaxo^, 
Iv (1) ucpi'axaxai -asa -010x75?. 'J^OE\iic(. ok ttoiot/jc [xa)^£xai xo) loioj utto- 
x£i}x£V(p Tj cp&ct'pEi xo £v (o xYjV uTToaxasiv £/£i' 'f^Eipousa 'j'ap xo u-ozsi- 
Ucvov xal EauxTjv auixcpihtpsr xou "yap sv m xr^v UTcap^iv lyei (pDapsvxo; 
xal auxTjV ao[xcp{)£ip£a^ai dva'i'XTj xai)' sauxr^v Eivat [j-tj 6'jva;x£v/jv. ouoev 25 

10 0£ laxiv iauxou cp&apxixov ttoioxt^? -j'°'P -oioxr^xi txayExai, ou/ utcoxei- 
[xsvip xal awfxaxi. waxs aouvaxov xov TrupEXov r^ sxEpav oXoj; Troioxvjxa 
cpi>£ip£'.v XO lotov U7rox£i}ji£vov i'xacxov *j'^-p '"^G slvai EcpiExat. £7r£i6av 
-(ouv txi'av xu)V ivavxttov xouxtov ttoioxtjXwv e? (Lv xo awixa xixpaxai 
TrXEOva'sai auixPai'y]. cp&sc'pEai^ai xr)v xotj Ttavxoc atopiaxos ap[xovtav ava'j'xr^* 

15 xaxaXa^Eiv •j'ap GTuouSa'Couaa xo uTroxstfiSvov o)? ev xouxm cjco^oii-svyj cp Usi- so 
p£i xrjv ji.a/o|X£vr|V auxif]^, tv' sxEtvr^v Ecio&r^aaaa xov auxr^? xaxaXa'Pd 
TOTTOv, waTTEp 01 TTEpl xoivou )^(opiou TroXEfjLOuvxs? aXXVjXoi?* orTTEuoEi yap 
fxaaxo? xov avxixEi'jjLEvov aTrou&r^tja; auxo? sv xaSs^Et xou /(opi'ou 'csvEadai. 
ouTto; o5v cpspE xal xou Ospaou xal tj^'Jy^pou }xa)^o[x£vu>v Trspl xo auxo ij-o- 

20 XEt[i£Vov £V 0(5(1) [xEv ouoEXEpov EirtxpaxEi, EV au[X}XEXpta laxl xo'jxojv xo 

UTTOXEIIXEVOV , OaXEpOU o' ETtlXpaxr^OlaVXOs xo [X£V aVXlX£l|J-£VOV cpS)ap£V UTTO 35 

xou STTixpaxr^cavxo; s^i'cxaxai, xo o' uTtoxsitxEvov ouoev -a'a/si, ouo' utto 
XTj? ETTixpaxouayj? ttoioxtjxo? cpi^Eipsxai. &axs uko xou irupExou t) [j-ev 
ap[xovta xal tj Euxpaaia xoiv sv xcp (3a>[j.axi -oioxr^xtov cpDEipExai. auxo oe 
25 TO aoijjLa, oTTEp uTtoxEt'ixEvov T^v xaT? Ttoioxr^aiv, ou (pOcipExai. 

"1(3(0? o' I (i'v XI? EvaxaiT] rjixiv irpo? xa Etpr^jjLsva, u)? xuji irupExa) utto- 32r 
xet'fj-svov laxiv ouj( ctTrXui? xo (3(o[i.a, dXX(z xo xoiuiaoE x£xpa[x£vov xou 

7,at uypuiv xat ^r^puiv E: Oepfjicov xat 'Lu'/ptov, ^rjpuiv xe xtxi uypuiv F: 'Vj/poO xai depfj-OJ 
M: <];u^pu>v T£ xat ftsppiiuv ^TjpdJv te xat uypdiv Vp 1 -^v h colloc. p 6 (ante 

'iTiTTOxp.) om. FMVp (cf. Oept cpuato; dv&pco-ou c. 3. I 350 Kiihn.) 1. 2 oux av] 

ouS^TioT^ av Hippocr. 2 zi Se xai rjkyEZ^ DE: £( o' ouv xai dXyTjaei Hippocr.: om. 

FMVp iv Tjv] TjV o' 5v £v p: dva'yxT] . . . ev elvai Hipp. xai to iibfxEvov Fp Hip- 

pocr.: TO tco[j.Evov DEMV xpa&£vtu)v O'jvV: vOv Se xpa^EV-oov auxiLv p 3 d^ATj- 

Xois scripsi : dXXi^Xcov libri post dpij.oa8^vTU)v a(i(i. xuiv toioutujv aToi'/st'cov V 

4 7coiox7iT(ov post eiprj|j.^vu>v transp. V auvTi&Exat D : a'jvxE&Eixai EFMVp xo xoO 

C. aui[j.a colloc. FVp 6 -owirj? zdaa colloc. V 8 auij-cpftsipEt FMV^p: 'fSeipsi (auji. 

superscr.) D: cpflsipei E 9 autTjv F: Eauxrjv DEMVp [xtj om. V 10 ouyi 

Tiij p 11 xal om. Vp Tov om. p TiupETOv ex ■nEpixxov corr. E oXcoc 

om. V 12 dTTEiodv — cpSEi'pExat (25) eicias 13 yo^iv] o'jv FV twv iv. (xiav col- 

loc. M TO'JTcov om. V xExpaxai xo auijxa colloc. p auyxExpaxai V 14 au[ji- 

Pai'rj DEFM: aupipatvEi V: au,apT^ p 15 xaxaXapsiv] xaxa^aXEiv M 15. 16 «us h 

TO'JTU) — auTTj Dp : om. EFMV 16 post auxr] add. xai ivavxiav p d?u)9i^au)ai E 

laijxrjs V 18 xat sxaaxo; F 19 xai (ante xou t}Epij.ou) EMVp: om. DF 

xou '\i'r/po\) xai &Ep[i.oj colloc. V xoO 'Luypou M ruepl xo auxo (Jia/. colloc. 

FV 23. 24 ■}] |i.£v E'jxpaaia xai dp[j.ovta M 24 cpSsipExai] pid/Exai D 27 ou 

xo d-Xd»; colloc. M X£xpa,aii.ivov EFp : xexpa3[ji.ivov V AMMONir IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porpli. p. 12,24] 113 

Cwoo 5(01X7., OTTSp cpOstpstai 7.[xstpa>; ctutto r^ -opsioij t] '{>6E£<u? i-iYivo- ;]2r 
asvcuv •/; xivoc ttov -apaTrXr^ai'ojv ou "(ap t] xuj^oQaa atxe-pOs lh[Jl^■6-r^^ 
T:ooe-6i sofTiv, otov y] sv tio ator^p(o r^ ev tijo Tcupt, otXX' yj £v Cmou aw- 
uaxi- ctasXsi cpHsipoaEvoi) toutou xal 6 irupsioc sufxcpOsips-ixi to? iv auxfo 5 
5 TO slvai £/(ov. i7:iXu6[i.E8a ouv tyjv aTcopiav xmutTiV si ap/Jjs xoutov xov 
xooTiov at xiv/]a£'.; xal ai (xsTa^oXal iv xisaotpai 7tvovxc(t xaxr^Yopicc.?' Tj 
",'ao iv ouat'a r| sv iroaw tj h ttoui) r^ iv x'{] tcoS xotxr^yopta. xal yj [xsv 
xax' ouat'av [i.sxo(poXv| -otsi xyjv -(svssiv xal xrjv cpDopav (7£V33'.; \xkv yip 
iaxiv Tj £x xou \i-q ovxoc £tc x6 ov ij.£xa^oXrp cp&opa 6£ vj £x xoii ovxo; 

10 Et; xo [XT] ov). xax7. •hosov 8s atjcr^a'c xat [x£''to3ic, xaxa toiov ok aXXoio)- lo 
aic A£'jx7.v3ic usXavat? xal i}£p<xavai? xal ai xaxa xac XoiTra^ -oiox-/]xac 
xivvja£ic, £xi o£ xal tj xaxa x6-ov [xExapoX/j, r^v xaXouai cpopav. st xotv-jv 
Tj "(£V£Cj'.c 01)310)0"/;; £3x1 |X£xa[5oXrj £x xou [XTj ovxo; £1? xo ov aY0'J3a xal 
r, avxix£'-u£vr^ apa xaux-zj 'iilopa Ix xou ovxo? £ic xo 'xri ov a^ousa, xal 

15 aO'x-/j xax' ou3iav £3xi jxExajBoXyj* waxs 6 Ti'jpsxoc st cpiistpsi xo uTroxE''- 
a£vov, oux av zvq cu[xp£J3yjxos oKka xax' ouai'av tx£xa[3oA/, • i-EiOYj ^ap i*"> 
Y) -,'£v£3i; xal Y] cpi^opa aXXot'coai? (x£v oux £3xiv. oux av£u oz aXXouoSEcuc 
"j'l'vovxai, oxav [xsv ouv a£xpia 7£vr|Xai aXXoiojSic, i}£paa3''a y; '}iucic. w3X£ 

}1YJ oSE-'pEtV XY)V xou C'O'JU 5UIXlX£XptaV , 3UU,[3£prjXOC Yj XO'aUX/j ■TTOlOXTj? 

20 S3XIV, TyXi; xal a7ro"i'iv£xa' ;xy) cpftsipouaa xo ut:ox£''|X£vov , oxav o£ £~l 
TcXcisxov £xxa9-(j, w; xYiv aujxixExpt'av xr,g xou uiToxsiixevou xpa'a£(oc cpiJEi- 20 
pat, xox£ XoiTTov oux laxtv aXXot'ojsi? xo xoiouxov ouos xaxa aajx^spr^xoc 
[xsxaPoXYj aXX' auxr^ xr^; ou3ta?. wars ou Tuac -irupExo; cpiJEt'oEi xo uro- 
x£t[X£vov, aXX' 6 a;x£xpoc, oc ouO£ autxpEpTjXo; iaxtv, dXX' £tc xo |X7] ov 

25 [Xoxa^oXY]. 

'AiTopouat 0£ xal -eoI xr,? cpaXa/.oac' cpasl ^ap 'fUEt'pEtv xo uttoxei- 
[XEVov, xac xpt/ac. tsxiov xotvuv. oxt ou"/ u:rox£ivxat x"i^ oaXaxpa at xp''- 
/s; aXX' Y) xEcpaXr^, xal auxr^ ou cpUEtpExat. 1 7j d»'j^c(o? /y -'jpETO'j M: iJ;'j?£co; yj -upSTOu (/; prius om.) V 1. 2 STrtytvojjivcov 

D'-Ep: £-tY£vo[X£V(uv D'FM: ^7:tyivo[jivo'j \' 2 tu/0'j3cc] ruyotrj; M Osprj-ct- 

ai'a V or] (post ofov) om. EM £v ato'^pui FVp sv Tiupi EFMVp 

fj (post dXX')] oj; F 4 aufxcpdetpsxat] cpSetpixctt D (cf. p. 112,8) 5 eyov F 

i-(X'JOfj.£&c(] iztXaj5io;j.£!}a V xr^; a-opi'a; V xaj-yjV £; «p-/fj; F: t))v *; apx^i? 

DEMp: TTj? I; ^P"/Tj? V 5. G xo-jtov tov xporcov D: ooxto; EMp: xov TpoTzov toO- 

xov FV 6 at (ante p-cxap.) om. FV -c'xpaat P^FVp 7 £v (ante Trotw) om. 

EMV -7] xou TToO FMVp 9 ov] £lvat D (cf. v. 10) 10 -otov 0£ FMVp: 

Tcoiov DE 11 y.rn piXavcji; F: om. p (recte) 12 cpopcev] tp&opav E'M zi om. 

EM o'jatoiorj?] oogiotTj; M Kj iv, xou prj — p.ExctPoX/j (v. 15) om. EFM 

14 civ-i-/t£ip.^vr| apot xautTj om. V 16 post p.£xaj3o?ii^ add. r^v xa/vouat cp&o- 

pav p 18 -(hcTOLi V ouv om. FV Y^'^'i"*'] Yt''''£xc(i E: -(vrr^zai FV 

rj aXXoi'tuatc M 21 £-txai}Yi F 21. 22 otacp&£tpat M 23 ccilstpEt -up£To? 

colloc. V 23. 24 TO u7roxEip.£vov D: om. DFMVp u.tj om. F 26 xi? oa- 

Xdxpa; V cprjai M 27 y^youv xd? xpt'/a; p 28 dXXdt xry x£tpaXrj E 

auxT]] TjTq F 

Comment, .\vist. IV '.',. Ammoiiiiis in Porph. Isag. 8 114 AilMONil IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 12,2G. 13,3.4.5] 

p. 12,2() lo OS jxsXwv slvoti 7./(jupi aTa>; Toji xop7xi xotl xoi At- ){2'' 

UtOTTt. 

K^Xio; eiTTS tco xopotxi xotl xm AtOtOTCf eiVt *^ap tzoIXol [isXavot, 25 
5 Aeuxat'vovxat. sIttov 6s on xal xa a)(t6piaxa au[xpE[3r^x6xa saxt )(«>piaoti 
5 x-^ STTivoi'a, xa? Ss loiaixaxot oictcpopOL? ouos xtt] s-tvoia* ouos yap xov av- 
lipioTTOv £x~o? xou XoYtxoJji IvvoT^sai ouvaxov, sTrst quo' av sr/) avOpoj-oc, 

o'jxs xo'jc dyYsXouc xou 7.f}otvaxou, s-sl ouxsxi a"f(£Xoi siai. 

p. 13,3 2!ufj,p£pr^x6c ssxiv o svos^^sxai xm otuxcu uixap/siv v^ |i.7j 

UTUapy^ilV. 

10 "AXkriv uTTOYpacpyjv (ZTCooiotocti xou au[xPc[5r^xdxo? axpipsaxspotv xr^? 7:po- so 

xspac" [iSXXov yap scpaptjLoCii x^l ~oT? d)^a)p''5xoic xo sittsTv o svosysxai 
X(u auxtu U7rdp)^£iv r^ [xt] 6Trdpj(£tv. 

p. 13,4 "H O'JXS Ysvoc £(Jxlv O'JXS oiacpopa ouxs sTooc o-jxs 
I'oiov, 7.st OS isxiv iv u-oxsitxsvto 'j'f'.axdixsvov. 

15 "AXXr^v ui:o";'p«(pyjv d-ooiooosi xoG sufXjSsprjXOXoc o'jvocjj-sv/jv xctl s-1 

X7T? xs(33ap3i csojvau 7.-o6iooa;f}7.t, sx xtjc xwv Xoi-oiv 7V7ipsc»sojc' xal 
•j'ap *'svoc S3xl ji./^xs siooc saxi [J^v-^xs oiacpopa ixr^xs loiov ixr^xs au\i^z^r^- 35 
x6?, xal £7:1 xu>v XotTtuiv 6[xoitt)c. dXA.' sxsiva^ ouxoi; ou/ ojpicjaxo, e-sioyj 
a-('v«)(3xoi fjSav oi | s'^s^rjC ©wvai, vSv os jj-sxa xo Tidcjac oiodcai sixoxoj? 32^ 

20 ouxu)? (jupiaaxo xo a'j[x[5s[3"/jx6c. sttsiotj 6s t) xajv xsaadpwv dvaipsst; ou 
uovov xo a'j[xps[3r;Xoc stacpspsi, aXXa xal xpa^sAa'-pov xal dX/.a -Xsi^xa, 
~poasi)"/jxsv oxi d si 6s iv u-oxsiijlsvu) xo sTvai s/si. 

p. 13,5 'Asl OS isxiv sv uT:oxst[jisv(o u'iijxdjxsvov. 5 

'Ettsiovj siTiS XI oux saxiv (sc d-ocpdssoj; -j-dp s-oir^oiaxo xr^v u-o-j'pa- 3 v.o(),tL; — A(&''o-t om. E 7,aXd); oi V 4 d-.a M 5 post i-ivoi'a add. ouva- 

xov p totaixaTct; E'M 6 vorjaatD': STrtvorjiat F 7 ou-e -ou; dy^iAvJi — d'yycXoi 

Etat eicias ir.zih-q V ayycXot iter. V 10 i-Zvpti^saxErjav — a'jfj-pcJiJrjXo'xo; (v. 15) 

om. MV 12 post 'j-apyetv add. /j xo yt'vETat xal d-oYivs-at p 13 v^ om. D 

IG xai; om. E xs-pctai EFMV^p 16. 18 v.cd y^p S f^-^l y^vo; ecrxl cpirjCil f^-^xe £l§os 

[jLTjTE otacsopct p.rjTE lotov jx-/jT£ a'J[xpEt3rf/.og, del 0£ ^axtv ^v u-oy.E[,aEV(jj 'j'ytaxd,aEvov. iyti xotvjv 
£t-£iv Tt; y.cd ir.^ cXEtva; (sic) otov Itti xovi yEvo'j;* o p-'/jtE otacpopct laxt [at^x' I'oiov [x^xe 
a'jp.pE^r^y.o;, dct oe 'j'^saxriXE. 7.c«t dr/.d); E-t -aaiuv. o'!)"/^ (opi'jotxo os ^xstvct; ouxco; p 
19 at cm. F otod^at Ttdaas colloc. p 20 o'jtcoc F: om. DEMVp d;i£i5/]] 

£-£1 p OE om. M 22 oxi om. D d£i 0£ iaxiv £v 'JTioxEtpiEvto ocpicxafxevov p 

23 OE om. M 24 ante E-Etorj lemmate omisso add. Etrtov (e^-wv oe p) d£i h bzo- 

7.£ip.Evio laxtv u'^iSTdjXEVOv TO G'J[j.[3E|3r|X6; i;£ioa£ xov xpayEAatpov • o'j'/ 'j'.pi'CTaxat ydp h utto- 
y.Eip-EVw, ahV I'axiv Iv iLiXtj sTitvoia Vp £-£iory oe O'jx eItte Tt ^ixiv p xi llxtv 

O'jv. £3xtv E ydp om. FVp AlIMONK IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 13,5. 10] 115 

COTJV SipTjXWs OTl O'JTS -j'SVO? £3tIv 0UT£ ZCf. Xo'.TTa). Xal -:'' icjTl Xl-i-Sl, OTl 3'2v 

£v uTcoxstusvoJ ucpistaxai. p. 13,10 Koivov txsv 07] -avtojv to zata ~X£''ovo)V ■/aT'/jY'^P-^^^^'- 

'Ev 7:a3i TOi? ■tzpd'^iia.ai ipia xouJ-i bstopoijvTai, ousia TCtuTox/j; srs- lo 
5 poxr.?. ooalyy Ki'((ii ou ty)v avxtxeiji-svrjV xoT; autxjBsJBrjXosiv, a/vXa xtjv sxa- 
axou u-ap^tv, oio xal ovxa Xi-^zxai. iyzi oh xal xauxox-/]xa* i-si yap 
fiia xojv T:avxa)v ocp/T), dva'f/yj xd irdvxa xo'.vwvictv xivd £/3'.v npo? dlhr^Xa. 
Tzakiv STrsiOYj xal TroXXd Icjxi ■irot'vxa xd ovxa, dvd-|'xr| xal sxspoxr^xd xtva 
S5(£iv, iva xal iroXXd f, • otcou ^a'p xi -Xtj&oc, ixsi xal ixspox-/)c. osT 15 

10 ouv xal £-1 xujv 7:pox£'-[JL£V(ov TTEVxs C^^xsiv ouai'av xauxoxr^xa xal £X£poxr^xa. 
aXXd TTcpl xTp ouaia? tjov] -poit'pr^xai (£97) ^dp xrjv uTiapciv auxoiv)* Ttopl 
0£ xT^c xauxoxTpO? xal £X£p6xr^xo? vuv Xl^st, xaxd xi xoivoivouai xal xaxd 
XI otacplpo'jsi. xal ouvavxai [xev 01 EucpusorxEpm? 8tax£i[i£voi ix xa>v rfir^ 
pr;9£vxu)V xo'jxoi? £-tcJxr;3ai, dXX' £-£i8rj xo pi[3Xiov Tipo? xtva xwv £-1-20 

15 TzoXaioxipojv -|'p^-'f-'- (xo'jTO 0£ OT^Xov £x xou xd £-'.7roXaia x«iv ^zoipr^ad- 
xwv Kpoc auxov ''pdcfEiv), auto: £X x(ov pr^f^lvxcov £xX£gd}i£voc xauxa Xi^Ei. 
xal 7:p6x£pov a£v KZ'^zi xd xoivd Tzaod -dcji -apaxoXout>o'Jvxa, iv' Sv £xa- 
cjxov Xoiuov TrapapdXXr, -poc xd Xo'.-d x£CJ3apa xal Xr/Y) xaxd xt ;j.£V 
xoivoovousi, xaxd xt 0£ oia^spoustv. 

20 'I(JX£OV OE OXt £1 Op(OV XtVoiv OTrOJSoGiv U7rOX£ta£VOJV {}£X7J50iJL£V IJ.a)}£lV, 

-63a; TTOioustv ouxoi ota'^opd? xoiv -06; dXXr^Xouc sutx-Xoxaiy, ixeUooco 25 
xotauxY] ocpsiXou-Ev -/prjiaj&af 0£t -(dp XaaJ^a^vEtv xov aovdot iXdxxova 
dpi&aov xal -oXu-Xa5id^£tv ettI xov £? dp/7)c 7rpox£''[j-£vov xal xov -jEvo- 
[i£vov tx£pt'C£tv oi/a, xal xoaauxa? au[x-Xoxdc Xrj'civ -j'tv£atb.t, otov ilEvxe 
25 £talv at 9(oval at vuv a'j-,'xpivojx£vat Tpo? dXXr^Xa?* Xa[:i£ xov ixovdot £Xdx- 
xova xo!j -£vx£ xov xicrsapa xal Ttotr^aov xEXpdxtc -£vx£, xal 'j'tvovxai 1 Xeyeiv M 3 ante xotvov add. tit. -ept xotvoiiD: Trepl twv xoivwv E: Trepi xotvovi'a; 

T(Iiv cpwvwv F: TTEpl xoivtuviot; twv ttevte cptovdiv p: om. MV (cf. p. 117,2 118,9 sq.) 
post TiXttovcov add. w? ctprjTat DE: po.st xoLxrff. Mp: oiu. F Porph. 4 xotc ouat 

-pctyii.. V DsiopElrat FV 5 o-JStav ?ji p 5. 6 ey.dciTO'J Trpctyji-axo; p 

6 'jrctpii'v Tivoc FV i-ei] i-tiOTj V 7 otrrav-wv F 8 -ctXtv oe M 

^TTEiOYj] ekeI Dp -rd ovxa Ttav-a colloc. FV 9 e/eiv DEM: elvott FVp fi] 

£17] M Ti ~lfi%OQ V: TO TT^vT^Ho; DEFM : -X?,t}o; p r^ ETEpoT/j? F 10 -evte 

Cf covwv p ■/.'■A (ante IxEp.) om. p 1 1 dXXd xcti Vp siprj-ai M a'jTuiv] 

ocjTT)? M 12 -xai yi.ci.TOL ti xotvcov. p 14 I-eiot]] i-zi V 14. 15 ETrtTraXato- 

T^pwv E 15 Ypd'fEt] Ypd'iEtv M: EypccfE V 16 ycc<t ctuTO? F XsyEi] ypdcpst V 

17 rpoTEpov] TpwTov M -otpd cm. V 18 Xot~6v DF: outiov V: om. EMp 

-c(po([3dXX7]] -c(po(Xd,37j M 7:apo(^c(XA-(] post xsaaapa transp. V Xsyr, scrips! : XsyEt 

libri opwv V Elias: oictcpopwv DEFMp (cf. p. 122,20) 20 post xivdiv add. %oi>v 

ot-X(Juv cpcovwv V ii^EX-^aofxEv Vp 21 ouTOt] avjxat libri "po; dX?.^Xo'j; F: 

Ttpo; dXXViXa; DEMVp auixTtXcxuiv Vp: om. DEFM 23 KoXXa-Xaata'Cetv F 

26 ToO -EVToe om. FV Tsaaapa] XEtapTov p -otV^sov] rotEi M IIG AMMONII IN PORPnyRII ISAGOGEN [Porph. p. 10,10. 20] 

sixoar to'jtjov Xctps to T)jxiau, oTrsp scrl rjiv.r/.. 7.7.1 Tosoiutac Xs-s 7t'v£af)c(i 3!^^' 
Ttt»v Ttsvts tote TTpoc c/./A/^Xot? a'j|x-Xr/y.c(; ts zotl (3Li-(xf>''fj3u. XotajjavoixEv 3i 
OS Toy uova'ot sXctaaovot, s-sior, ctuTo xi upoc oeuto ouosv -7.p7paXXsToti, 
7/,X7 otX/.o -po; aXXo. ~poc ocXXt^/.o'jc os -oXuTrXaataCoasv, iTrstoy; tt^v 
i3 TTpoc aXX-/]X7 -7.p7[5ioXr(V !!-/)Toij[xsv. TO'J OS -/svoasvo'j 7.pti)u.o'j X7ij.[':i7'voasv 
TO fjaiau. STiSiOY) sx Toij 7£VO|ji.svou -oXX7-X73i7.3;xoO au[x|3aivsi oU ta 7'jTa :J5 
-po; aXXr^Xa KapapaXXsaOai* sx7.aT0v Yotp tu)v ttsvts 7:poc t7. X01-7. ts3- 
a7pa -oXX7KX73iaCsTai , owv to 7SVOC rpoc t7. sciscric TSGcjapa xal TtotXtv 
TO siooc -p6; TO "I's'vo; X7i -a Xoiira Tpi'a, X7i a'ja[i7ivs'. oic tyjv a'jTYjv 

10 SXCStCJTOU 7:7p7poXr|V TTOlSlsBai. I 017. TO'JTO O'JV TO'J -I'SVOpiSyOU 7.pil>[J.0ui TO Si^ 

TjjjLisu X7a|37'voasv. 

p. 13,20 'AXXa -por^'jO'jasvajc u-sv tojv 7.to|a(ov, x7T7 os os'j- 
TSpov Xoyov X7I TfOV TtSpiS/OVTtOV T7. aT0a7. 

Ootvu dva7X7rov iv to-jtoic 6 riop9upioc Xs'ysi • 'i-/jc»l ",'7p* X7.1 t7. yev/j 

15 X7I 71 Ol7CpOp7.l X7T"/i''|'OpOUVT7l TUJV SIOOJV X7l TOjV 7.T0aU)V (Xrj'ST7l -j7.p 

!l(oov 6 avOpioToc X7l 6 ^toxpaT/p). 7XX7. •npo"/)"j'ouu.sv(oc asv twv sioojv 6 

XaT-/;Y0p0l>VT7l, XaT7. os OSUTSpOV Xo'jOV Oia T7LiT7 X7.1 Toiv aT0[X(OV STCSIOY) 
"j'7.p 6 aVllptOTTO? C<O0V, X7.t 6 laJXp7T"/jC Coj^OV. X7l ETTSlOr^ 6 7'vi}p«>7t0> 

Xo'j'ixov, X7l 6 !^u)xp7Tr|^ Xoyixov. x7.T"/j*j'''Jp-^~^- ^^ xal toc 1017. x7i Ta 
20 au[i.pspryXOTa X7l twv stocov X7i tu)v octoucov (XrjSTai yap "jsXacJTixo? 6 
avv}pa)-oc x7l 6 ^(oxp7'T-/;c X7.i Xsuxo; 6 avi}pa>TToc xal 6 ZtoxpaTr^;), 7.XX7 
7Lpo"/jYoujjLcva>c: jjLSv Ttov 7.T6[xa)V. x7Ta OS os'jTspov Xoyj"^ xal twv sioaiv • 10 
00 *'ap TU) Tov xaOoXou av»}po)7cov sivai "j'sXaSTixov Xsyoixsv -'sXaSTtxou; 
xal -7'vT7C TO'j^ xaTa txspoc (6 -,ap xaOoXou av{>pio-o; czatoiaaToc isxi xal 
25 ou/ UTiap'/si 'j'sXaatixoc), aXXa Tto to'jc xaxa [xspoc avUptoTrouc sivat 1 XctjBs] ay&i? p 2 Tcis om. M xs om. D 3 eXaxxova FV auxo] auxo 

libri -0!pa,3c(XX£xot[] TrapaXap-PctvExoc. M 4 dXXd om. M dXXT,Xa? M 

ttoX'jttX. D: rroXXa-X. EFVp: r.oXaTzk. M 5 post Cfixoupsv add. elx' oOv xr^v otacpo- 

prjy p 5. G xo 7]p.tau Xo([j.^. colloc. V 7 T.oipa[i. 7:p6; aXX/jXct colloc. Kp: 

r:o(pci(X7.fj.pdv£a&at Ttpo; ^XXtjAoc M yctp] oe Y tievxe] xptuiv F 8 xai 

om. D 10 post rapaljCiAyjv add. YJyo'jv o'.acpopdv p 12. 13 hi Oc'jxepov DEp: 

Se'jxepov oi M Porph.: oi'jxepov F 13 xctt supenscr. D 14 post xoJxot; 

add. t^eiuprjact p (fort, recte) 15 -/.cd ai ototcpopcd om. F xal xtov siowv M 

16 l^(x>o\ h dv&p. -/.7.1 6 awxp. V: xal ^ujov xal dvHp. 6 acuxp. DEMp: 6 aojxp. xal Cw'J'' 
xal dv9p. F ;j.£v om. M 17 xaxTjYopstxai FMV 17. 22 os-jxEpov oe colloc. F 

Old xaOxa om. M xuiv siiperscr. D 18. 1!) 6 ctuxp. Xoytxov, xal 6 d'v8p. Xoytxov 

colloc. M 1!) xal (ante xd l'5ia) om. E 20 xal xtov £{otov DM: t«Dv stowv 

EFp: xcov EtotJJv xe V '(tka<ST\.-f.m \ 20. 21 xal 6 d'v8p. D 21 post atuxp. 

add. Y^Xaaxixov V xal Xsuxo;— atuxpdxrjc om. D Xe'jxov V 22 ptsv om. M 

xal superscr. D 23 xiu xov xat}oXo'j — ysXaaxixov post [JiEpo; (v. 24) transp. EM 

xov om. p yeX. Tf Xe'Jxov p 23. 24 XsyofxEV xal xov awxpdxrjv yEXaffxtxov xal 

-dvxa; V 24 xal (ante -dvxas) om. p post [j-spo; add. /j Xe'jxo'j; p 

daujfxaxov FM laxi om. V 25 yeXaaxixov V AMMONIl IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 13,20.23. 14,3] HT Xs-|'£i. p. 13,23 Kotvov 0£ -ivouc xal oiacpopocc -h -EoiiZtr/ov ttov 15 
J MsTa TO T7.C ttIvts ouoIj -apc.[57./.£tv ylKysj.i; Z7.1 si-sTv, y.7.-:a Tt asv 

X0lVCOV0'J3[ X7Ta Tt OS O'.aCpSpOUCJt, [j06X=-:7'. /,7pirv Sv f/73T0V 7UtOJV X7.1 

^lotpapaXsTv irpo; ta Xoi-a xsaaapa X7.l o£l;ai, xata ti usv xoivojvsT to 'iv 
p. 13,23 Koivov OS -j'ivouc xai oi7cpop7? to rsp'.sxTixov Ttov 

10 clOoiv. 20 

NuV £V £X73T0V A7|J.[57'vSl X7l -7&7p7!/,Xcl TTpO? IxOtCiTOV Xoiv XoiTTaiv 

tota xav)' £v. X7l TrpaJTOV to -j'Svo? 7:apa[:i7'XX£i Trpo? ty]v oiacpopav xal 
X£'(£t, xaToc Ti -£ xoivojvo'jai xal xaxa xi 6ia'.p£pouaiv. 

p. 14,3 '0S7 T£ X7T-/j70p£TT7l XoD "I'SVOUC Ui c '(ivou^ 

15 'O57 77p xaT'/jYopsiTat to5 C<u'j'J? TauT7 X7.i Ttuv ixsTa TO 'Cmw siooiv 

X7.1 7.T0]i.(0V. 6[X0l«)? xat STll TTjC 6l790p7C. 7p7 OUV £Tr£l07] XOU C">'''-> ^^ 

xaxrj"(op£rx7i xo '(svo? (Xs70[i.sv yap xo ^(oov 7£vo;), 61a ro'jxo X7i £ioouc 

xal dxoijio'j x7.x-/;Yop-/i&y;3£xai; tl 77.0 xouxo, X7.1 (zv&pw-oc x7i ^^tuxpa- 

xr^c 7£voc, oTrap oux £5xi, x7i s-siotj xo -j'svo; oi3'jXX7[^ov, 7p7 X7.1 6 av- 

20 0oa»7roc. pr^xsov xoivuv, oxi 017. xoijxo xoivw; Oopcp-jpioc -p03£i)-/)X£ xo 

w; -j'ivO'JC 7.VTt TOU (jK -p7'7a7T0C- OU -'(Zp WC a/iaiV S/OVTOC- TO 77p 
7£V0C X7l TO 6l56XX7pOV Xai 037 T017'JT7 TT^V 3/£3'.V TO'J U(pOO Or/ZvOT. 037 30 

oOv XOU Ct|>'>'-> <«? C'oou xax-/)"i'0p£iX7i (xouTO -|'7p 7'JTO or^Xoi TO (WC Y£V0UC), 
xauxa 7:a'vx(o; X7.i xoiv aooiv X7t xwv czxoawv x7X-/i7op£rx7t. xo 0£ -^svoc 
25 XOU Ctoou ou/ (wc Zjooo x7X-/;-,'0p£Tx7'., 7/vX7. a/£xixtoc- Xsysxai -,'7.p ou 
ijLOVov xo ^(oov -j'svo; XOU 7.vi>p(ji)7:ou X7l XOU Ttt-ou X7.1 xojv Xoi-tov, 7.XX7. 
X7i xo "/P<o{a« 7svo; Xsuxou xal [j-sXavoc xal xaiv afltov. oixoi'ioc xal Iv 7,011 I -(tl. r, As'jxo'J; p 2 tit. Ti xoivov yivr/j; v.ctt oto('i;op5; in rarg. add. D: r.irA vm 

vojvtoi; Y^''0'->? "''-'^t oirxzoiAi Fp : om. EMV 5 o.ao'i om. D -oipa,3c(XX£lv I) 

6 xal om. V 7 Ttapa^otXAsIv D: -c(pc<,3c</.Xctv p 8 -oXXwv] Xoi-tov F 

DEM: y^yryjv p: om. FY ■) xotvov 51 — oiacpspojitv (v. 13) om. M (recte) 

post TTcpuxTixov add. clvai DE: om. Fp Porph. 11 rapctXap-^avst p 13 xata xi 

[J.SV v.. xaxa xi 0£ 0. V t£ om. p 14 xe] 0£ M: yip V xctxrjY&psiTat FMVp: 

■/.axrjYCipoOat DE (o; y^vo; E' (corr. eadem m.) IG post 6[j.ouo; add. 0£ EMVp: 

om. DF 17 xaxr,yopoJ[j.£v FV xo y£vo; xo(x. colioc. M to y£vo; om. E 

18 fj d'vSp. MVp 1'.'. 22 otaci'jXXa^ov EMp 20 xotvw; om. M 21 (o; y£voc 

DE 23 ccjTw F m; ysvo; F 24 xoiv (ante dToij.tov) om. FV 24. 2.j xo 

OS yf/o;— xaTr,yop£tTO(t om. DEM 26 xoO (ante dv&p.) om. Y 118 AMMONII IN PORPnYRII ISAGOGEN [Porph. p. 14,3. 10. 14. 18] 

•/aT-/)-|Of>£iTai , (zXXa ttokzv ayiaiM avsiXr/^oxoc 7:p6; -a u'^' aOxo, xai oia 35 
toGto ou xctT'/iYop'/jOrjasT^i xata xojv stooiv xal taiv dT6[xa)v. 6 auxoc 6s 
xctl i-l xr;? oiotcpopa? Xo-jOc, oxi oaot xyj; oiacpopa? o)? oiacpopa?, xctl otj 
5 Ci/33iv or^Xouvxa xax/yYOpeixcc. , xoaaOxa xal xcuv u-' otuxvjv stooiv -avxojv. 

p. 14,10 Koivov OS X7.i xo av7ipS()svxoc. | 

A6o xavovs^ eial xoiv cpuasi. npoxspwy, xo xs auvavocpsiv ixsv {xrj 33^ 
cjuvavaip3rai)ai os, xoct x6 cuvsiacpspsailoti [j-sy [xtj auvsiacpspsiv os. 

p. 14,14 lotov OS xoG ysvouc; xal xo stti -Xsiovojv xaxr^yopsiadai 5 
10 7)7:£p f| 6 lacp op a. 

Eiirwv xaxa xt xoivtovoucJi xo ^svo; xal t; Siacpopa vuv Xrjci xaxot xi 
oiacpspoutJiv d}Xr^}M'^. ost 6s xa; oia'^opac Si/w? XajA^avsiv svxaoBa' 
sipr^xat "cap oxt at o'.acpopal ov/(x>^ ^stopouvxai, Tj (ju; cjuGxaxixat xal suia- 
7TX-/jp(oxtxal xaiv £t6u)v rj ojc oiaipsxixal xtov '(evmv. Sei oijv cpvjai oiacpopac lo 
15 Xa[i,pav£iv ou xac auaxaxixa; (sxsivai '(ap ouxsxi («; '(zvSiv et7t 5ta(popal 
aXX' ojc st6u)v), osT ouv xas oiaipsxixa? XaixPa'vstv auxai ya'p £i3i xcuv 
7£vu)V, xal a-Xais Ssi ta? oiaipexixac Xaapa'vstv xo6x(ov yap £-1 -Xsov 
£3x1 XO C<»ov, £-£1 Xtov 5U[j.7rXrypa)Xix«)V xal £tx' sAaxtov Ian. 

p. 14,18 Kal xo au u.p£p7jxoc: ofioi'toc i::' iXaxxoviov. 

20 Kal [XYjv xo aujxpEpyjxo? ettI TtXsiovtov xou "jsvouc -apaXatxpavsxai* xo 15 

-(■ap |j.£Aav. £1 x6/oi, oux £7rl C'pt«\' fJ-ovov, dXXa xai sttI d'yu/tov. ttuj; oov 
£7r' iXaxxov: cpap-sv oxi xd utto xo auxb Y£vo; oTov xo awx^z'^-ir^y.h: xo ev 
C(ooic £ix' iXaxxov xou ^toou* xo '("dp jxsXav ou Trdat xoi? C^i^oi^ uTzdpyei, 
xal xo £v cc'jxoT? six' IXaxxov xoO ctuxou. 1 post eupT^aet; add. yevtj V 2 dX>vd] dXX' w? Vp dveiXrjcpo'xa E 3 xwv 

(ante axop-iov) om. F 4 oti oaa] oaa ydp p o 37]?.ouai F: oyjXo'jarj? V 

TOtauxa M a'JXTjv] otoxo M -dvia M post -ctvxwv add. 7,ai dxofxwv p 

6 TO ex Tou corr. E 7 twv cpussiuv zpoxEpot E xe om. E 8 auvetacpepetv 

|j.£v (|j.£v om. D) [AY] auvetacpepsadat 0£ DEp post os add. ra-j-ra oj xal dp.cf07£piov 

^axt xoivct, Toij yevou; xs xat t?;? otacpopot; p 9 ante I'otov add. titulum I'Stov yevous 

xott Oiaceopoii; F: "ept iSi'tov yEvou? xal otacpopa? p xal om. M Porph. 11 to xe 

Y£vo?Fp: TO eI5oc M 12 ivTau&a FVp: dvTsu&iv DEM 14 ry om. F 

ante oei add. SsT Se Siacpopd; XafxpdvEiv ats XEfi-VETat to ysvoc p 'fr^ai om. E 

xa; oiacpopd; p 15 ouxeti om. M y^"*"^'^''] "{^"^ly-od M 17 xal d-AOu; — Xa^updvEiv 

om. p (recte) 18 to liwo^'] an xo yi\oz? iv.tl] i-\ E a'j[j.7TATjp(0[j.aTixu)v E 

20 7:apaX. ToiJ y^'''^'-'* colloc. V 21 tu^yj MV jj.dvu)v EMYp 22 cpap.£v 

O'jv D 24 Tol; cp'jTots V AMMONIl JN rORPDYRlI ISAGOGEN [Porph. p. 14, -20. 15,4.6.7. 10] 119 p. 14/20 'F<~'- ~^J "jivo? T.trj'.iyii tt, v ot a'jopav o 'j v 7! jjl s '.. 33^' p. 15,4 't^"^ "I'svoc <i. = v 'iv X7{}' 3y.75-ov sioor. 

'Exioa oiacpOjOa "jSvod^ xal oiacpopac* to |x5v 77.0 i'v isTiv, 71 ok io 
kXsi'ou? xa&' IxaSTOv sioo;. p. 15,6 Kal TO <i.sv 7SV0C so'.xsv G'Xy]. 

"Hor^ si'pr^xai ot'. to iv toTc -oXXoTc ^svoc xal [j.77.1!3T7 to cp'j3'.xov 
u/.TT, S01X3V, f| OS oiacpopa siosi. 

10 p. 15,7 [JposovTcov Oi xal a/J.cuv xo'.vwv. 

<l)rjalv OT'. X7I 7^X7 [xiv £3TIV 7'JTOr; X01V7 X7I 1017, 0[JI(WC OS 7.[>XSl 
T7ijT7. £3T'. OS XOtVOV 7UT0i; X7.1 TO OUSICOOS; * tijaTTcp -j'7p OUS'.WOSC TO io 

^svoc, oijTtoc xal \ oia's-'^rA. y.omy^ auTuJv X7.1 to auvtovtjtxwc x7.Trj70psr- 
aSar oiaTrsp ^ap to ^svoc twv ut' 7uto auvcyvuii-to^ x7Tr|-|'opsrT7i, outo) 

15 X7I Y) 0',7CiOp7. s'STl Oi X7I lOlOV SX7CiT0) -707 T7 £t'pr^[XSV7, OTl TO USV 

^svo; oTov TO Cu>^^v [xst' czXXou "j'svo'j; ou suijL-Xsxsxai Tupo; to ao\i~'kr^- 
pa)(37t Tt, 71 OS 8ta'-pop7i a;uaKXsxovT7t x7t -oio'jat ti* to yip Xo'j'ixov 
asT7 Tou OvYjTou, vo'j xal s-iaTTjU.-/]; osxTixo'j X7l Twv ToiO'jTtov a'ja-/,s- 30 
xsTai X7l aua-Xr^poi tov 7vHp(o-ov. 

•20 p. 15,10 TsVOC OS X7l sloo? XOIVOV |XSV S/OUSl TO X7Td 7:XSIOV(OV, 

(b; sTpTj-ai, xaTr^YopeTcjOai. 

nap7p7/vOJV TO 'jSVOC -pO^ TTjV Ol790p7V X7l SIkOJV X7T7 Tt USV XOIVOJ- 2 J^OTj oTt M -c[jt-.] -c[j[£-/.-[v.rrjc E oTt eras. M 3 rpoTEpa F 'jti' 

auxdt D: uz' auti; Vp 4 post sioo; add. olov dvi}pw7:ou to C^^"^ P Porpli. 

5 oii'-fofta Y: y.oiviuvta DEF]\I: sTcpdxrj? p 7 p.£v om. M 8 co; 7)5/j M 

o-i to] OTl D^ (to superscr.) p: to V toI; om. E Y£voc] yEvsat Fp 9 tj oe 

oictcp. ei'Ssf auTTj ydp £3tiv rj p-opcpoijaa D: yj 0£ ota'^. ianv tj p.op'fOur3a V 11 cprjal 

yctp V auTtJuv D op.(o;] op-otco; E 0£ om. p dpy-siTO) Y: dpy-EiTO p 

12 oe] yip FY ydp om. V 15 y.al alterum om. D 17 otacpopal os (oci om.) 

FY roio'jat xr x6 ydp Xoyiy.ov Y: roiouat to Xoyiicov DEFM: -otouat -t- to Aoytxov 

yip p IS y.o(t VO'J p v.od t(Lv toioOtiov om. V 19 a'jp.7tXrjpoI] -otjT V 

20 ante ysvo; add. tit. Tt xoivov ysvou; xctt e'ioou; D: -£pi y.otvcovta? yEvou? xat eIoo'j? p; 
eundemque sed aute rapctjiiaXcov demum add. F 22 y.a-d xt [j.ev xotvcuvouai] xt xoivov 

£/o'jai D 120 AMMONII IN PORPllYRIl ISAGOGRN [Porph. p. 15,10. 11. 1:?. IG] 

vouai ysi-A ti 5= oiot'fspousi, vuv -ctpapaXXsi to ysvoc t.^jo; to siooc x^l 33^' 
Ki'(Zi, Ti' xo'.vov lyouaiv. 36 

p. If). 11 E[A"/j'^t)(y 0£ TO iiooc (oc ilooc. 

KctXo)? TO toe £100 c iTEil/j. i'v7. tjir, TO £tor/.(jjT7.Tov Xc(|5r,c (touto 
5 Y«p ouxETi xaTcz TiXstovtov xaTr/)"j'op£iTG(i) Yj TO 'jrAWr^ur^ ' oj? 'jTraX^Xov 34'" 

"j'ap XOtl £100? xal ^EVO? IcJtI Tuiv [XETOt TaUTOl X7l £Upiax£TC(l 7:7')vlV -j'EVOC. 

ciXX' £t xal ukocXXt^Xov sstiv, wc eiooc auTo Xaps X7.l [j-t^xsti cue "j'svoc, 
Tva a6",'xp'.aiv 7:oi7^a"(,c cloouc xrzi yivouc xal ixv] '^v^w^ 7.(j/-poT£po)V. 

p. 15,12 KoiVOV 0£ aUTOlC X7.1 TO 7rpOT£pOlC clvai. 

10 Aia TOtjTO 7:pO£T7c£ TO xoivov TO Xe'j'ov x7Ta TrXsiovfov xaTr^^opot- 5 

aOai, iva eI'"/) xal -poT£p6v sstiv exeivcov aiv xocT'/j-pp-^"*^'* 

p. 15,1G Eti t7. -jEV/] -pouTioxETcj&ai oeT. 

To Y^P C<i>^v, (uc Eipr^Tat, (oc G'Xr^ -pouTrsaTpcoTai xal rpocfXapov to 
Xo^ixov xal TO Ovr^Tov ttoieT tov avDpoj-ov egti to ij-ev 'C,mw '(i'/o^ 6 Be lo 
15 avOpw^io? eTooc* TrpoTEpa ouv r^^ cpuSEt Ta y^^^/- '^'JC* sisl xavovEc. tbc 
TjOr^ E'iaasv, xaf)' oSc otaxptvovTai toc TrpoTspa t,^ (poae'.. xal Ioti Tipo- 
TEpoc jxEV 6 Xey^JUV TTpaJTOV Ervai TO ayvavaipoijv [xsv ixy] suvavatpoojJiEVOv 
0£, oFov TO Ctaov dvaipouijLEVov |j.£v suvavatpsi tov avUpoj-ov, 6 oe avi)pa)- 
7:0c avaipE&El; ou suvavaipEi to C^ov. TrpoTSpov ouv tyj 'J'jcjei to y^'-"^? *' 

20 TOU Sl'oOU;. ECJTl 0£ OEUTcpOC xavtbv 6 Oa'jXOJV '.puCiEl KpOTEpOV Eivat TO 

auv£icic£Eoojj.£voy |i.£v ixY] auvEiacpipov os, otov dvilpwTrou ovtoc tAv~(o: 
Guv£i3c:.£p£Tai xal TO Ctw^, Cmvj OE OVTOC oux oyd'^ATf 3'jvEi3<pEp£Cfi}a'. xal 
TOV dviiotoTTOv. xal EVTauOa 6e to y^voc TrpoTspov 96331 toO eIoouc ■ to 
Yap Y^voc rj-do'/jiv ou a'jvEijcpspsi xal to eiooc, to tjLEVTOt eiooc ei TSi^EiVp 
25 SuvEiScpEpEi xal TO Y^voc. 4 xaXu)?] xaXov F: xaXui; eItte V ib; om. E ixE^v) om. FV tva] sivat F 5 ouxeti 

ex 0'J7. eaxi corr. E 5. 6 to? u-aXXrjXov ydp DEAI: to y^p o-cfXATjXov F: w? OTrdXXTjAov, to 
ydtp u7rc(XXY]Xov Vp : scribas ib? -j-aXXr^Xov ydip to eloo; v.cd ysvo; jari Tibv |j.iT a'JTo xott e-j- 
pt'sxEToti -«Xtv EiSo; 7 dXXdt -/at si Y 8 ante aOyxpiatv IV litt. erasae V ys- 

vou; 7.0(1 eIoou; colloc. V !) npo'TEpa Vp 10 xctl to xoivov Y 11 zim^ oTi Mp 

12 tit. ■JTEpl 5ict'fop5; yEvoij; xal eioo'j; praeraittit p eti] oti p] eti — oeT] Ata'j.EpEi 

OE OTi to \}.z^ •fi^oc, TtiptE/Et Ta EiOfj. xoTot Ti ota^EpO'jai ^O'jXsTai Oct^at. xat r] f^sv -ptoTTj 
otacpopd o/jXtj, r, oe xaTd (sic) Ta ysvrj -po'jiioxEia&at oeI p 13 tb; (alteram) FYp: om. 

DFM uTTEaTpioTat Y 14 esti M: ete DEFYp 15 xavovE; iter. DE xavovE; 

Eiai colloc. Y 16 otay.ptvojj.Ev V IH. 17 itpoTEpo;] TtpwTo; MY 17 -pwTov] Tipo'- 

TEpov M p.EV siiperscr. E 18 [xev] yapM: om. Y aovavatpEt MYp: auv. superscr. 

F: dvatpEt DE 19 t^ oro. F 21 [aev oin. EM [xr; c'jvEtacfEpd|j.Evov os (antea 

recte auvEiacpspo'ixEvov) E 22. 23 xat tov DY: tov EMp: om. F 23 xat xaT^ d|i.- 

cpoT^po'j; o'jv Tou; xavova; cpuOEt zpo'TEpov to ysvo; toj eioou; p tt) ccuSEt Y AMMONII IN PORPHYRIl ISAGOGEN [Porph. p. 15,2-2. 16,2. 6. 9. 17J 121 

p. 15,22 Ta oh tl6r^ xwv -j'cvtov zXcOvot'Cst. 34' 

Ta '(ap sior^ s/ei xa; a;u[xirX-/jf/ajtixac auTwv oiacpopa; svspYsia, 21 

p. 16,2 Fsvouc OS X7.1 Irtinu v.rnvh'^ \ikv to Ittc(3i)c(i toTc st'osciiv. 

napaSa/v(by irpoc to siooc to "(SVOC vtjv rapotpaW.Et auxo -poc to 

5 iotov. sTtscilai OS /.syETai Tj to [xsiCov T(j) sXaTTOvi sC dva'j'xr^s wc Tm 

avUpwTTco TO C^Sov (ct ^ap av&ptoTro?, xal Cw>ov), Ti to i'aov tw I'cJft), wc 25 
T(u dvBptu-u) TrdXiv to '(eka.a-\.x6v ' zl -(ap dvOpto-oc, xal 7s/v7.(3tuov. 

p. 16,6 Koivov OS xo(i TO auvtovuixoj?. 

'ISOU Old TCtUT/iV TTjV 5'J~(7SVS17V sXsYOii-SV £V [JLSTat/[i.l(i) £IVC(1 TO I'oiov 

10 ToJv ouaitooaJv xal sTiouaicoowv xal -Xr^sidCziv aozo [xdXXov toTc ouaiojostji. 

p. 16,0 AlOCXiSpOU Cl OS OTl TO [XSV ■(i\>rjC TipOTSpoV, uaTSpOV OS 30 

TO I'oiOV. 

EiTtojv x7.Td Ti xo'.vtovouciiv dWr^Xoic , vuv Xs'j'si xotl xaxd t( oiot'^spouoi'. 
TTpoTspov 6s As^sTai ou Tio Xp'jv(t), dXXd T-(] (p'jgsi. 

15 p. 16 17 Td OS 7svy] dvaipoufjisva Guvavaipsi (ov saxiv i'Sia. 

'Avaipou|xsv(ov "|dp twv "jSvcov dvatpsiTat xal Td Toia oid [assou | Toiv 34^" 
siowv dvotips&svTOc "j'dp tou dvf>p(o7rou cuvotvaipsiTai to "(sXaaTixov. xotl 

TOUTO stxoTw; • St *j'do dvcttpoutjLsyujv twv siowv dvaipsiTat xal Ta i6ia, 

dvaipou[xs'vtov os T(7jv Ysvoiv dvatpsTxai xat Ta sior^, iroXXm ixaXXov dvat- 
•20 poutjisvwv Ttov "^svujv avaipsdrjaovTai xat Ta loia. 2 TO ydp eloos FV a'j[j.T:ATjp(0[i.aTtxd(? E auxojv] sautou F: auxou V 

post dvepYEt'a add. toij yEVOu? (i.T) ly^ovxo? xo(? oiotcpopas ivepysta xaxd xou? rcspi7iaxT,Tt- 

xo'k V 3 tit. XI xoivov yevou; xal iot'ou add. D: -spt xotvcovta? y. ■/. io. Fp 

8e] xe D : [j.£v V 4 -poat3o(/.iuv D 4. 6 -xal Tipo; x6 iotov Mp 7 jiciXtv 

om. M 9 ojxoy^vciav M 10 xwv STrouattoodiv FMVp; cf. p. 33,20 not. 

a'jxd FM 1 1 tit. zepl oiacfopct; 'ji\o'Ji xal tot'ou add. p otacpspouat 0£ DEF : 

oia'fEpet oe MV Porph.: otacpEpci Se xo y^vo? tou toio>j p 13 xal om. F 14 itpo- 

XEpa M 15 ante tuv add. xd FV: xd eI'otj p Porpli.(?): om. DEM u)v iaxt toia 

Fp: (uv EGxi yEv-/] DEV: om. M 16 ydp] ok V: xotvuv p 17 xal x6 yeX. p 

18 xal om. p 19 dv7ip. oe xal itov ysvuiv F: xal xuJv ysvoiv dvatp. p auvavat- 

pEixai V xal om. p 19. 20 TtoXXiu — yEvuiv] xal xuiv ysvwv dpa dvaipoo- 

(XEviov p 20 TuJv y£vu)v om. DEJ' xal om. p 122 AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 17,4. 7. 14] p. 17,4 Aiot'fspsi 0£ ysvoc au\i^z{ir^y.rj-Oi 34v Ta»v -XEiatov '■jlkr^hw oia'fSpovTojv, (be I'/si to "jSvo; xai to aua- « 
p£[3r^xoc, TTjv jxev xoivojvt'av ci-sTv ouayspsc. i-zwr^ oX'/f/j r] xoivwv'ct, tt^v 
oh oiacpopav pa^^''^^ C'^^- "i'"P ""''^^ oisaTr^xoTCt sv -o/.Xoi; sccjtwv oiacpipo-j- 

5 aiv), log^p xai Tuiv TiXsIaTov auvc-ffiCovTOiV Tyjv [ikv oia'fooav otrstv lo 
ouayeps?, ttjv os xoivwviav su/spsc. ofov tyjv tj-sv xoivfovt7.v Xuxo'j xai 
xuvoc xai UTTTOu ciTTSiv xc(l 'fciTTr^c X7.1 -3ptaTsp7.; su/sps;, T//^ OS oia- 
ciopav ou paoiov. zaXiv x7.Ta Tt jj-sv O'.aciipsi 6 (i'vi>p(OTroc jx'jpur^xo; 
suyspsc ctTcsiv, xa-fz Tt 0£ xotvojvotiai ousysps;. xai aTiXu); Ta ij-sv Tioppo) 

10 a::' aXXr^Xwv ovTa xai -oX-j oisar/jxoTa xoivcoviav asv oXqoaTrjV syet, 
TrXsCoTr^v 6s oiacpopav, Ta 8s jxtj ttoXu otcOTTjXOTa aXXa rXr^aiaCovTa aXXr,- 15 
Xoi; oXr,'oaTr)v [A£v xsxTr^Tai t/jV oiacpopa'v, ttoXXtjv os Tr,v xoivioviav. sttsI 
ouv TO 7svo^ ToijTO xat TO 3u|xp3p-/ixoc TrXsia-ov aXX7)X«iv a-£you3iv, oXi- 20 
YoaTYj [isv auTfbv r^ xoivcovta, iroXXyi 6' r^ oiacpopa', oUsv xai [xiav [xovr^v 

15 auTtov xoivtoviav scsOsto U^p'fupioc, STSpoT/jTa; OS TrXsiovac. 

p. 17,7 'E-iTasiv "j-ap xai avsaiv s-tosysTai r^ twv auixpsp/ixo- 

T(JUV jJL£l)£?l?. 

'AvOpoj-oc ^ap xai hlTco; xat Ta aXXa sio/j 6fjL0ta>; tou C'J>ou jASTsyst 
(6;xoi(os ya'p ssti C«5a), Tot os awfiaTa ouy 6[xot(wc 'xsTsyst too Xsuxou r^ 
20 Toij [xsXavo?- XsysTat -(ap [JiaXXov xai TjTtov stvat Xsuxov xal [i-sXav. 

p. 17,14 To \iEV ouv -j'svoc fj T(I)V aXXojv TSTTaptov otacpspst. 25 

BouXsTat 6 Ilopcpupto? svTauOa ostcat, zoaat Yt'vovTai cysofsic sx tt^; 
Trpo? aXXT//.a TrapapoX^ twv ttsvts- £cp-/j ^ap oti -ivovTat sysastc ouy^ «>? 
av Tt? uTroXd^ot slxost ota to 61? sxaflTOV twv itsvts TrapaPaXsiv -po? Ta 
■2b XotTTOt Tssaapa xal Trapaoiotoctt tyjv [xs&ooov, r^v r^6r^ irposcs^dsjxs&a, 61' r^? 
Eupiaxojxsv iroaat ",'ivovTai aysastc Ttov Trpoxsifisvtov opcov ix tt^; Tipoc 
dXXT'Xou? TiapapoXTj?. cpr^al -(dp, u)? rfir^ Tiap' r,[X(uv XsXsxTat, oti 6sr tov so 

1 tit. Tt -/otvov ysvo'j; xcd a'j|jLp£prjxoTo; in mrg. add. D: Trspt xotvujvta; y. vc. a. p 
lemma ota'^Epst cie y^vo'j; a'Jji.^. DEFp: oia-^i^ci ok to ysvo; M: oict-^spet to yevo; V: 8ia- 
cpepei §£ TO ysvo; toO a'j|j.p. Porph. 2 -XsiaTwv E 7 t'—o-j sfTreiv oblitt. V 

post Efcciv add. xat dv&pwzou F 8 6 om. FV to'j [x.Jp[xrj-/.o? AI 9 euyepe; 

DEM: £'J-/ep£S xat cjzopov F: £U/£p£? xat euxoXov V: -/.at £U-/Ep£; xat £u-opov p 
10 StEOT. TioXu coUoc. Ep 11 0£ [j-ry in litt. E 12 xexTTjVTat MV ante e^ei 

tit. zEpt otacpopas yEvou; xat aup-pE^iQxdTOC et lemma oiacp£p£t oe to y. tou O'jp.^. add. p (cf. 
V. 1 not.) 13 TOUTO om. M a7:£/£t M 14 |X£v laTtv F ry xoiv. a'JTwv 

colloc. V q (prius) om. M lij yap om. V 18 Ta om. p 20 Elvat xat 

r^TTOv colloc. FV 21 aXXiov TETTaptuv] otacpopwv E TETaptov D: oin. Fp 

22 zoaat] TtodEv M £x tt^; — a/ESEis (v. 23) iter. E 25 i^z^Uij-z^o. V 

21 aXX-^Xou; scripsi : aXXrjXa libri (cf. p. 115,21) XE/.EXTat] p. 115,22 AMMOXII IX PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 17,14] 123 

x<z'. t(ov -j'lvousvtov XaPsTv to ^aiau, xal xoaa'jTa? Xi-jSiv -ivejOai xa; a/s- 

C5ZIC' oTov £-1 T(OV -pOXSiaivtUV TiSVTS OSl TroXXotTrXotS'.aS^l TOV TTSVTS STlI 

Tov aovotoi iXaTTova. toot' eaxi xov ~£a!J7.p7., xott "ji'vovTctt srxoa'.v sT-a 
5 Toutojv TO T^aiof'j* *tvovt7.'. OS xa. T03a'JTO( apa T(ov ttsvts -'tvovT-xi 7i 35>" 
TTpo? aXXr^Xa syioti:. t; os ahiy.. oC r^v -cov tpoTTOv xoutov ttoio'juev, 
sativ a-jtr^ • osi sxaotiov iwv ttsvie Tpo; xa Xoiiroc xsasapa -irapaPa'XXoiv 
oia toOto o'Jv TTiVTax'.; -oio'jij.sv xa xiaaapa, xat 7ivovxai s/iasi? sixocjiv. 
£-£t 6£ (j'j;j.[5c(i'v£t ol; X7.? auxa? ayiazi^ Tr£piX7ij,pavciv, oia xouxo ttoioOjisv 5 

10 xo 7][Aiau' -apapa'/J.ovxsc -'ap xo -j'svo? irpoc xa XoiTta xisaapa or^Xov oxt 
xal TTpo; xTjV oiacpopav auxo TrapotpocXXoixEv iav ouv xtjv otacpopav Tipoc xa 
Xoi-a xEsaapa -apapaXXtutxsv, au{i[3atv£i ol; Y;u,a; xo yEvos irpo; xy)v oi7.- 
(iopav K0tp7paXX£iv. 6[j.ot(o; ok xai ItcI x«)V Xoi-(ov. £3xi 6s X7t d'XXo? 
xavtov, xa&' ov [j,avOavo[ji£v Tiosat ayiazi^ '((vov-cni xa»v ixpoxcilEvxajv opcuv 

15 S7.V Y^p «J3t xivs; opoi X7t TipoaxsOtoaiv sxspoi^, xai)' Ixajxov opov xocjauxai lo 
T:po3X''Bsyx7t s/scjsu, o'aoi rjCiav oi ~poxs''u.svot opoi. oiov xou -ptuxou 
csyiai^ oux ssxiv, sav os Trpoaxsfl-i^ sxspo; opoc, Yi'vsxai [xia ayisic, £-£i6yj 
eiz Tjv opo? 6 -poxstasvoc. -a'/av x7.v sxspoc -poGrxod"^], ouo Trpocfxi&svxai 
a/sasi;, 0301 r^sav o( Trpoxsiasvoi opoi. "(ivovxat o3v diz'xaci.i xpsT? syi'jv.;. 

20 £av oc £x£po; opo; -poC(X£i)"?i ^ xpsi? Trpoaxi'Osvxai. (j/s3si?, xat "(■'v^-'^"'^- '-'- 
7:5371 5)^s3£ic i'c. sav 6s aXXoc opo; Trpoaxst}-() , xs33ap£? 7rpo3xi'i>£vxai I5 
5)^£3£ic, ojsxs 7£V£3U7i xiov TTSvxs optov xa? 71737; ayidzi; 6sx7. xal 
aXXtu; OS* £xa3xov xaiv 7:£vx£ 7:poc xa XoiTra xs337p7 7r7p7,3a/.X£iv osi* 
to YEvoc OUV Ttpo; X7 XoiTra xs33ap7 7:7papaXXojj.£vov ttoisi ayi(is,i<; x£3aa- 

25 pa?, ■') 0£ 6ta90pa 7ipo; [X£v xo ^evoc TjO-/] Trapa^spXr^xai, oxs xo -j'svoc 
Traps^aXXov (xauxov "(dp £3xi), rrpo? 6£ xa Xoiica xpi'a 7:7paPaXXo[i.£vr^ ttoieI 
ayiatic xpsic, w3X£ '"j'iv£3i)7i sTrxa'. TiaXtv xo eIooc Tipo; xo -(Evos xat xrjv 20 
oiacpopav r^67j TiapapspXr^xat , aj3X£ xaxsTva Trpoc xouxo, Tcpbc he xa Xotira 

660 TCapa^aXXofXSVOV TtOtsr 3/_S3£ls 060, oj; -|'tVi3l>7t £VV£7 3"/£3£lC. Tra'Xiv 1 TToXuTrXaaiaCstv F 2 ytviaDat Xsysiv colloc. V 3 -poxsifji^vcov EFMVp: Tipociprj- 

{xevoiv D -EVT£ Oc: Laur. 85,1. Laur. 72,7: sost (baud dubie ortum ex £ otl) 

DEFMVp 5 TO rjij-tau] to; rj[j.ta'j DEMVp: -d ifjiJi^arj F or/a yt'vExat M 

9 i-izd hi V: ir^Eio-q DEFM: iizzih^q hi p TreptXap-pctVEiv DEVp: Xoifj-pavetv F: zocpa- 

Xau-P. M 11 auTo FV: ex au-d corr. D: auToc EMp o'jv FVp: om. DEM 

12 TO yiwoi] -o'j ysvou; F: r/^v too •(iycji V 13 -apapaXXetv D: T:apo(Xa,uP(!tv£iv EMp: 

TrapapoXrjv Xa[xPavEtv FV 15 malim £T£pot opov] opwv p IB oaotDE: ofotF: owv 

Mp: o'i V oIovDEFV: -£vtc p: oblitt. M tou ouv Trpo'iTO'J p 17 oi] ydp V 

opo; om. p 18 opo? tjv colloc. p zpoTtSEVTott F 19 oaot — cyiazi<; om. V 

oaot D: otoi EFMp 20. 21 Ttotaat al colloc. FV 22 xal yt'vovTcii t. ~. op. cti 

-dacit V 23 akloi F -zi Xonza TEacapot V : Td? Xotrd; -Eaiapa; DEFMp 

21 Td; Xot-d; TEaaotpot; p 25 ote] oti M 20 -apspaXXov DF: zapEpaXXe EM: 

-po; auT/jV -apEpaXXcV V: -ctpEJ^dX^ETO -p6? ot'JTrjv p -otpa^ciXXoijivrj Vp : -apa^aXXo'- 

(xevov DEFM 28 waTE] /jvtxa p 29 7rapo(j3aXX.] -apaXap.,3o'p.£voe F to;] waxE p 

a/ECEi; £vvEot colloc. FVp 124 AMMONII IN PORPIIYRII ISAGOGEN [Poiph. p. 17.14. 23. 1R,11. IG] 

TO lotov zpoc uky to ",'svoc v.oX Tr,v Stacpopav Z7.t to sioo; r^or^ T^'x\JO.';}^;^\■r^• 35'- 
Toti. TTf/oc OS TO (i\i\^J^^^r^•Ahz -7r>7,3aXXo[x£vov 7:0121 [jiiotv a/scJiv, waTo uasa; 
7ivs3i>o(i oixo!. TO OS autx[':Js[:irjXO? -fioc ouosv l/si 7:af>7.|3aXX£a^c(i- r|Orj 
-ap -poc kOIVtoi TTOipotpipXr^Tai, ots ix-rva -poc auTO 7:7.p£[:laXX=T0. oy;Xov 25 
5 ouv OTt Ttatjat oX ayiazic -(tvovTcti Tsasapsc. Tpsi?, 060, uia, tou |j.£v -jSvooc 

TSaSOtpeC, t9)? OE OiacpOpOtC TpEU, TOU 0£ £!.00'J; 660, TOU Oe lOlOU <XIC(, W!3T£ 

ax r.aa'Xi 71VOVT7.1 osxa. 1x7.1 to lo-.ov o'jx£ti Trapaj^spXr^Tai itoo? to -j'svoc, 
Y^or^ -jip 7:7.pap£plXr|T7i, ots to "(ivoc Trpoc 7.'jto.] p. 17,23 Aoi-ov OS TT"^ oiaoipzi to-j eToouc. 
10 'H aurq ylrj isTiv ay hi: tou yevou; irpo; tt^v oiacpopotv x7.i tTjC oia- 

Cpopa? TTpOC TO 7£V0C TTjC T£ 0l7O0paC XO(t XOlVtOV'aC 7.UT(OV X7.1 O'JXETl 30 
TTpOC TO 7£V0C 7r7p7p7'XX£T7'., 7.XX7. TTpOC T7. JXSt' 7.UT-/;V. p. 18,11 KoiVOV TOl'vUV OlOt'fOpaC X7l £l'00!JC. 

Metsiaiv £-1 T7. xoiva xat loia oi7'.pop7.c X7.i c'oou; X7.t T(ov Xomoiv, 
15 X7i £-1 auToTc x7TaK76£i Tov Xoyov. p. 18,16 "ioiOV 6£ Ol<Z'fOp7.C ii.£V TO £V T(0 OTiOlOV Tl £3Tl X^TTj- 

Ral 07r£p av tic r^Tzopr^cicV, 7uto; cpi}a37c £-iXtj£T7.r j 'fy^al ^ap, oi7. 35^ 

Tl TO |i.£V £I50C £V -to Tt saT'. X7T-/)70p£lT7l , 7, 0£ 0l7.90p7. iv T(0 OTTOTOV 

•20 Tl isTi, X71T01 X7i 6 avOpoj-oc -oTov Tl C<P''jv Xs-'£T7i- cpausv -'ap, Tl 1. 2 post TiapapEpXYiTott add. r^vt'xa xdxEtvo (sic) Tipo? aoxd p 2 -rd; -aaot? FVp 

3 Tipos o'jojv Laur. 8.^,1 Laur. 72,7: o.^jsv DEFMVp 5 cti raaat colloc. FV 

7 at Ttotsoti DFVp: -otaoti EM xal ro iotov — zpo; auxo (v. 8) inclusi 

8 OTE Ttpo; ao-o to y^^o? -apEJ^aXXcTO Y 10 '[ap om. F Ian om. M: post 
yho'Ji transp. V 11 ti] oe M xal V: om. DEFMp : malim u)C!te 

12 Ttpo? TO Y^-'"'^? V: TO Y^vo; DEFMp -p6; xd p.Ex' aux/^v FY: xd -po? [xex' auxa 

(sic) DEp: xd p.Ex' a'jxo M 13 ante xotvov add. tit. Ttspt xotvtovia; eioo'j; xal oia- 

cpopd; p vtoivd M 14 ante |i.EX£iaiv add. xaoxa eittcov D stoou;] -(hoDzT) 

■AM xojv Xoi-iov om. V 15 ivii] iizti F E-t xot? ocuxol? M -/axaTTot'jaEt 

FMYp xcov XoYwv M post Xoyov add. -/.oivoxrjxa? oov otacpopd; v.cd eioo'j; cp doxEi 

o'jo, EXEpoxTjxac 0£ TrXsto'j;. xat zpuJxov cpr/Oiv lotov ototcpopd; x6 Iv xtu orolov xi Sdxi v.axTj- 
YopE^aat, Eioous OE x6 h xw xi laxi p 16 lemma om. p (recte) oe om. D 

[ji^; om. DV 18 -/.od om. M d-oprjaEiEv M 20 -/at'xot] xatxi E 6 su- 

perscr. D ottoIov V AMMONII IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 18,1(5. 1!),2. l->] 125 

S3T'. ]i!(oxpa~/p, '(oov, -oiov ^t\)OV, avOpoj-oc. (o3Z£ y.cti to aloo; iv t(o 3r)v 

OZOTOV Tl iSTl /'j(trj70psr-7.l. 'fj^l TOt'vUV OT'- TO c'>jOC ZOIOV iST'.V O'J/ 

aTrXaic, aXXa xai>o [xsTsysi tu>v oiacpoptov to asv -jOcp sv t(o xi satt 5 

zotTrivopsisOai s/si la sIoti iz xtov -|'£va)v, to os sv -to ottoiov Ix tojv 

OlOt'iOOOJV TTOTOV -('Wp C^JJ'J''' 3p(or/;()£VT3C Xs-jOaSV Xo^lXOV t)v"/)TOV. CUOlTc 

xoti}' iot'jTac uov 7.1 oic'iOf/Otl TO zoiov 3/003'., Ta OS S'.o/^ o'.a Tac oia- 
rpopcxc. p. 11), 2 Ti? [>-^v 7^-p !''J^Tr''K T'-vl ov(i) auvsiG'.v. 

To (xsy "j'ao (ZTrXaJc Xo^txov auvTsOsv Tto a-Xtuc {)v/jt(o -otsr avOoto- lo 
10 -0'^ , 6 OS x7.9oXou avUpojTto; 3'jvt£i)cU usxa akXoo xivoc ouosv a-oxcXsi. 

£[ 03 "/''vSTa'. TjUtOvoC S? i'kkO'J X7.1 OVOU, OUXETl EX Tujv XaUoXo'J 7.XX' ix 
XU)V U£OlX(bv 00£ 'i'ap 6 r-TTOC KpOCJEXBojV TtO OV(p -0151 r,[x''ovov. xal 

(zXXu)C' ott ii.£v oiot'fopal auviousoti Etc svoc eioou? -,'£VEaiv ouocv u~' d/Ar^- 15 
Xcov 7rc(i>o'j3at ExaST-/) ty;v £7.'JTy]c 0'j3'.7.v cpuXa'TXEi, oiov C)'Jvr,X&ov £i? ivoc 
15 ElOO'JC "(EVEj'.v ToO 7.vi)p(o7:o'j TO Xo"|''.x6v xal TO i>v/)xov X7i TO vou xal 
ETTiaxv^txr^c SsxTixov, X7.1 oux Ej5Xa|jrjCJ7v u-o xtvoc xoutujv. iTTTTo; 0£ xal 

OVOC GUVeXiIoVTEC X7l 7.kOT£Xe17VTE; YjiXlOVOV Ota TO iXTj ElV7t £10/; 7.XX7. 

axouot ouoE TYjv '.i'j^iv TTjv £7UX(I»v EiXixpivr^ £'.|;uX7c7V Ev r(J Tjjjuovio' aXXo 

-,'olp XI Trap' 7.[xcpox£poic tTjC sxa'aTO'j ouai'ac '■.pi)7pEta-/jc ^e-j'ovev. (SaxE 20 
20 ElOO; ElOEl ou auvEp/ETat. p. 19,12 To OE I'OIOV ECp' £VOC El'oO'J^ £5TIV. 

To •Kavxl xal czeI xal (x6v(o Gzap/ov. 1 oTToTov Cwov p 2 xai or^cii rot'vjv D : cpaat toi'vjv M : cprjal V -olo'v ti V 

4 xa cl'oTj om. V £v td* -oiov M: 3v tco ottoTov ti dattv Vp 6 oid x. 0.] xexttjv- 

tctt -ouTO £X Twv ota-fopojv p S. 9 Tt; — av&pujTiov] "Eti ota'jjopdt a'jvTt&£Tai usft" Ixe- 

pa; Stacpopot;. "^AXXtjv E-epd-r^Ta Oiiy.vuat otcffopci; -/ai siSo'j;, oxt r) [i.£v oiacpopd ouvotxai suv- 
XE&rjvat [A£&^ IxEpa? si? UTrdaxacn'v xtvo;, ofov suvexeSt] x6 Xoyixov xat x6 Svtjxov e^s dv&ptoTiou 
ondaxctatv p 9 xw d-Xw SvTjxdJ D 10 [A£xc( oeXXo'j xtvo;] fxsv otuxovi xou -xai^o'Xou 

t--o'J (sic) p post d-oxiXcI add. x6 0£ xa&oXo'j Xoytxov auvxeSiv xw -/.oi&o'Xo'J SvrjxuT 

-otel xov avi^pioTTOv p 11 Yi'vexott post ovo'j traiisp. p 6 /jpitovoc p xo\i xaS^d- 

Xo'j p 12 oo£ yip oLaur. 72,7: 6 oe y^DEFM: 6 ov] '(lY: 6 Y^ip p post yjij-iovov 

add. o'jy 6 -/,o(&d?.o'j, dXX' 6 xt; trro; xw xtvi r^jAtoviu p 13 a-jvoOaott Ep 14 C'jv7,X- 

Sev F IC) xal (prius) om. F E,3Xo(^r|3av DEMV: EfiXd'fSrjaav F: £xp'jcp9Trj3av p 

18 XTjv Eauxdiv cpuctv V xrjv lauxtov EtXixptvuis cp'jatv Icp'jXacav p £cp'jXa;av stXt- 

xpivT] colloc. D xcb yj;i.idv(o p 19 -ap' dp.'foxE'pots DEM: -otp' dji-soxspiov 

FV: diAcpoxEptov p w^xe] 6k xo F: oj^xe x6 Vp 21 ante lemma titulum IJEpt 

■/otvwvta; xat otacpopa; otacpopd; xat fot'ou add. p eioou? O'J iaxiv lotov Porph. 

22 x6 -avxi — urctp^rov EFM : om. DVp: illorum loco banc expositionem 660 xoivdxrjxa; Xsysi 
otct'iopa; zat lOt'o-j, xd xe IrtSTj? tj.EX£/Ea9at 7,ai x6 aEt urdpyEtv o?; JTrdpyo-jatv. O'jxe ydp 6 126 AMMONir IX PORPIIYRTI ISAGOGEN [Poii)li. p. 20,3. 5] p. 20,3 Kctl 7] [J.SV ota'fopa 7.vsTriTC(To; estiv. 3()r Ouosv 7ap Xo-j'i/oij iati [xaXXov Xo-(ixov r, r^ttov, ;x£>.av 0£ ijLsXavo; 
fiSXXov X7t YjTTOV /i-,'oi[x3v. SI o£ Xci-^ixcwTEpov (i'XXo ot/J.ou , 'jiaXXov xal 
TjTXoy Xri'OfjLsv, citXX' Itspov Ti crj]i.aiyo[x£v oia xou Xo^ixou £VT«(ji>a* ouos 
7ap -TjV Xo7ix7)v ouaiav C'i'oGu.cv , aXXa tr^v ev |xai)Y][xaai Xoyixtjv Eqiv, 
T^Tis iTTiTr^Ssioxr^c £3x1 'i'U/rjC. p. 20,5 'Aai-j'sTc [JLEV (zi ivavxiai oia'fopctt'. 

To 7ap Xo-j'ixov X7.1 aKoyjv oh auij,7rX£X£xai, [liXav 0£ xotl Xeuxov Vt 
x£pavv6[j.£va tjjieX xo cpctiov. 
10 To 6£ 7£Xaaxix6v X7.xa xo -Ecpuxsvai -(sXav XlyExai. GtoxpctTTj? [AaXXov -Xdxwvoc Xoyixov o'lixs [xaXXov ysXasxixov. ei oe xcti Xoytv-wTspov ctXXov 
aXXo'j X^YO[J.£v [xciXXov xai f/xrov, dXX' Exepdv xi aTjp.aivo[XcV 5[ci xoij Xoyixovi xal xoO XoYixiu- 
■zipo'j hTOi'j^a.. O'JOE ydp ty]v X&ytxrjv oustotv C'Ixoujj.ev ^vxaOiJa, dXXa xtjv ev xot; (Aa8^(j.a3t 
Xoyf/.rjV £?tv, T|Xic ^-txr^OEioxTj? ^axl 'Vj/Tj?. dzl U ecjxiv 6 aviJpw-o; Aoyt/o;, xal dsi ysXa- 
axtxo?. dtEi OS 01) xaxd xo y^Xav, dXXd v.aTd xo -z's.'r/.ivxi. Hfti os -/.at EXEpoxT|-a; 060. 
r, [JLEV ydp otacpopd -Xsiova eIotj -Epts/Et, xo oe i'Siov svt p.ovio eIoei -poGEaxt. xai oxt tj |i.£V 
oiacpopd El -/at STtExai toI; EiOEatv, dXX' ouv oux dvTtxaxrjyopEixaf eI' xi ydp dv&pw-o;, Xoyt- 
/.ov, o'J [J-r^v -/.at eI' xt Xoyt-^ov, dv&pcuTio?. xo Ss totov -xai EZExat -/at dvxt-AaxTjYop£txaf eI' xt 
^EYE 

xo XE -/.axd -Xeiovcov XsyEadai -/at xo dsl zpoaEivat xot; stoEatv, d}X rj [aev -pwtrj -/.at xoT; 
ytoptaxots -/at dycDptaxot? dpixoCEi, 7j oe OE'JXEpa fj.ovot; toI; dytopt'jxoi;- o'j ydp det dvSpiOTro; 
-icd&7]Tat, dEi OE 6 -/opal [AsXa?. sxEptsxrjXE; oe xpEt;. -q |aev -/dp ota'fopd 7:£ptE-/Ei xd eiot], IttI 
ttXeov ydp xo Xoyt-/6v xou dv&pib-o-j, xd oe 5'j[j.pEp7]-/co'xa -/.at ~EptE-/£xai -/.at TiEptE/Ei. xa&6 
[jLEv ydp xo (jtsXav oi) piovov a{i}ioTTi, dXXd -xat -/.opa/i -/.at EXEpot; dpao^Et, T£pi£/Et, -/.afto oe 6 
ai&toiL ouvaxat xat d'XXiov Elvat aujxpEprjXoxtov Sexxixo'?, 7:EptE-/_£Tai. xpfcov oe xtva eIttev, 
iTztihri o'JXE x'Jpt'w; -Ept£/Et O'jte -/jjpito; rEpt£/Exat exhibet p 1 xal — dvE;:tTaxo? Ecxiv 

om. Vp xal om. D dv£-ixaaxos E 2 ouSev ■j'dp — 'l^'J'/fj; (v. 6) hie om. (cf. 

p. 125,22 not.) et illornm loco haec 6 ctoxpax/]: ydp Exspou o-jx eoxi p.dXXov Xoyixos, ei p.T) 
-xaxd fxadrjaiv (jlovov, tjti? Eztir^OEtoxrj; laxl xrj; "l^'J/j/;, oO p.TjV xaxd xr;; Xoytxr.v o-jaiav, ib? 
EaS-rp-Ev eJzo'vte?. xo 0£ a'ju!pE,3T|X0? TO p.aAXov xal xo rjxxov ETTtor/Exaf iaxt ydp at{)io'l< 
EXEpo'j at5)io7:o; p.dXXov piXa; praebet p O'joev] o-joe V Xoytxoo] Xoyixov FM 

pidXXov iaxt colloc. FV Xoyixov DF'V: cm. EM: Xoytxo'j F- r, fjxxov] xal 

-?^xxov EM: cm. V 3 (xdXXov Ecxl F XEyotp.Ev] X£yo[XEv M (fort, recte): om. F 

Et OE xal EM alio iter. E 4 yiyouEv ante [xdXXov transp. EM Xsyoi- 

[J.EV F post Xoytxov; add. xat otfiat Xoyttbxcpov xo XoytxwxEpov D: xal xoii XoytxtoxE- 

pou EFMY, quod eieci ouoe] ou V 5 C^/XoOij-ev] an vooOfj-Ev? xot; p.a&rj [j-aat 

FV 7 'Aij-tyEl? — cpatov (v. 9) om. V xal d[j.ty. p 8 xal xo dXoyov EM 

9 post cpaiov add. waxE o'jvavxat xdvavxta au[J.p£|3Tjxoxa p.tyvja&ai p 10 xo oe y£X. — )A- 

yExai om. p; recte, nisi malis post yEXaaxixov (p. 127,4) transponere AMMONII IN PORPIIYRII ISAGOGEN [Porpli. p. 20,17. 18.21,10] 127 

p. 20, 17 Kai TO u£v slooc i5'jvc(tc(i aXXcov ysvo? sivat. 36"" 

OTOV TO TwOV StOO; TOU £[JL'ji6/'J'J, -^'SVOC OS SCiTtV avOptuTTOU XOtl rTTTTOU. 

p. 20,18 Kal "0 [xsv sloo; riJO'j'^ssf/jXi rou totorj. 

npOTcpov "j'ap osl sivai xov d'vOpro-ov, sId' outoj; "(cXczaxixov. 

5 p. 21,10 K.ai TO ixaGTVjv oucjictv ivo? fxsv si'oou? asTS/eiv, cuix- 
PoPr^xoTujv 05 TrXstovojv. 

OTov ^(o/paT-/]; ivo? ;xsv o'.oo'jc [j-sts/si too otvOpojTrou, stj[xps[5i"/ixoTa>v 
OS -Xciovcov, oTov YpuTTOT/jTOc, asXavtac, A£ux6t-/)toc. 1. 4 xai TO ji.£v eloo; — Y£Xa3Ti7,ov] hoium loco sub titulo llepl xoivojvt'a? eioo'j? xat 
ioi'o'J exhibet Ei'oou; ok -/.at (ot'ou xotvov to dXkr^Xio^j avTixaTr^yoperaJ^at. lP^T,p(ocas xai tov 
Tcspt Tuiv otacpopaiv Xo'yov, [xstotpottvEt y.at ^-i to ciooc, xott cpr^atv ott to sIoo? titj oiotcpepet 
xat 7.otvu)v$t T(L y£V£i xat xf^ oioc^op'J Eppsxlr^, yjvr/ot xaxEtva -p6; ct'jTo TTCtpciSaXXeTO. pr^di^- 
ajTai o'jv t:^ ototcpspst -xctt xoiviovei tw fouo y.cd Tto a'japEjSrjxoTi. eioou; toi'vjv xai (otou 
xotvoxrjTE? O'JOj to' t£ avTtaTpEcpitv xcti dvTtxaTr;YOp£ta9o!t. £1 Tt yo-p av&pcoTio;, y£/,aaTtx6v, xal £i' 
Ti yeXctaTixov, d'vftpiu-o;. ysXasxizov 0£ ^EyEt ou to yEXdv, dX/,d to TTcCpuxEvai yeXdv. xoci to 
£7itarj; |j.ETEycai}ai Ta Eior^, wv estcv eiotj, xai xd iotct, wv IsTtv I'ota* ivAarfi ydp Tidv-c? xaxd tov 
O'JOttoOT] Xoyov Xoyiv.oi, xai E-iar,; -dvTE; yEAaaTixot. ETcpoxrjTi; 0£ -Xei'ou?, oti eioo; ouvotTai 
d/,A(uv ysvo; Elvat, oiov to C^"''j'' £Wo? (J.£v tou ejjl'J/'j^^o'j, y£vo? 0£ toO dvOpWiiou xctl ititto'j. 
turn sub titulo rUpt otacpopd; auxdiv exhibet AtacpEpEt 0£ to stoo; toO lotou. Et5os Be XeyEi 
TO 'j7:dXXr|Xov, o'j to Efot/wTaTOV. to 0£ loiov sxEpou Etvat I'oiov o'J ouvaxai. xott to jjiev eI- 
oo; TtpoTEpov To5 (ot'o'j. dvdyxTj ydp cTvat dv8pco7:ov xat to yEXasTixov. to oe I'otov to5 ei- 
oo'j? uGTEpov. £xt TO [j.£v eIoo? dEt TidpEaTiv IvspyEta Ttii U7:ox£[ij.£vco, dEt ydp 6 acuxpdTTj; 
d'vUpioTio?, TO 0£ i'otov o'jx dEt IvEpyEt'a, oo ydp d£i y£Xd 6 d'v|{}p(U7:o?, O'JvdjjtEt Si d£t yeXaaTi- 
v.o;. £Tt (uv 01 opot oid'fopot, oidcpopot xat ccjTd. toOto oe dp,ad^Ei xai toT; Xot-ol? TExpaat, 
xoti ydp xai £ri xoO yEvou; xai xwv Xotituiv 0'jvd|JiE9a XEyEiv, oxt ojv oi opot oidcpopot, xai 
a'jxd otd'fopa p 1 xai] oti Porph. xai dXXwv V slvat ysvo; colloc. 

DEM 2 post £100? add. jaev M Icjtiv otn. MV 4 tov cm. FV 5. 8 xai 

TO ExdaTTjv — Xeuxott^to;] horutn loco sub titulo flEpt xoivwvta? ei'oo'jc xai a'jpi|5£J3r(Xo'TOC 
habet Eioou; 0£ xai sufxpEjSiQXOTo;. eioo'j; xai a'j[xpEpr]xdxo; xotvdxrjxa piv tj.t'av Xsyst, 
ETEpoT/jTa; oi -Xct'o'j;. Xdyst ouv xai t/jV a^Tt'av, ot^ tqv [xi'av iaev xotvdxrjTa zlv.e, xd; o' exe- 
pdTTjTa? ttXei'o'jj, -/"iv xai fjfAEli; iipoTEpov £i'-o;j.£v, oTt Td -XElaxov oiEJx/jxdxa aTravi'o'j; ijiv 
tyo'jQi xd; xotvoTrjTas, ttXeiou? Be Td? ETEpoTTjTa?. TouvavTt'ov oe Td a'jvTj[A[X£va ^7:1 txoXo oXt- 
yoSTd? fi.£v E'/ouat xd? ETEpoxr^xa?, xd? 0£ xotvdxrjxa? ttXeio-j?. xotvov xotvuv laxiv d(j.'^ox£p(juv 
x6 Irt 7:X£tdvcov X£yEat)af xai ydp 6 dv^pwTco? xaxd acoxpdxo'j? xai dXxt(3tdoo'j xai xujv Xot- 
~(uv xaxTiyopEtTat, xai to piXav xaxd xe aiDto-o? xai xopaxo? xai EXEpwv roXXwv. turn sub 
titulo Ikpl otacpopd? a'jxojv habet "Iota 0£ ExaxEpou. "lotov oe xoo ;j.£v eioou? ev xw xt Eaxt 
xaxr^yopEiSilat, xoO oe I'jp-Pcj^lTixdxo? ev xdi ottoIov xt laxtv vj -di? ex^j'^- otjoTov ydp a(&to'ii 
^pioxTjillvxE?, uytat'vEt r^ voSEt XEyo[j.Ev. x6 0£ Etoo? £t xai Iv xuj otioTov xt £axt XEyExat, dXX' 
a:TO xd»v otacpopwv xo'Jxo p.£X£/£t, xaiJcb? xai ~pdxEpov Et';:oixEV. ext ExdaTrj ;j.ev o'iat'a £v6? si'- 
oo'j? fiEXEyst, a'j[j.|3£i3T;xdxwv Oc -XEtdvtov, olov yp'JTidxrjXO?, at,adTrjTO?, ptsXavta?. eti to [j.ev 
eloo? TrpdTEpov, x6 oe a'jfx[3£[3Tjx6? uaxEpov. ixpdxEpov ydp ost Etvat d'vftpio-ov, Eixa uiXava p 
7 ofov awxpaxTj? — TrXstdviov (v. 8) om. M 8 ypu-oxr^xa [AEXavt'a? XE'Jxo'x/jTa E 128 AMMONII IN PORIMIYRII ISAGOGEN [Porph. p. 21,15] p. '21,15 Koii Tou ]j. = v sToouc •/) ixsToyyj iTTiaf/jC. liG^'iO 2 6 acoxp. DFV: xat 6 atoxp. KM: aioxp. p 6 zXctT. DEMV: TrXctr. Fp .'] po.st 

Xeuxot add. EypiaxExa'. ydp aiSt'o'L st^po'j aJ&i'oro? [xSXXov piXct;. Mexetatv Itti tot xotvd xal 
iSta {oi'ou XGii a'J[jL,3e^inx&T0c, xai xaTCZTrotust tov Aoyov. '^T,atv o'jv oti to iotov -t) oirx'fipzi xal 
xotvojvsl Tw yevEt xctt ttj oiot'fopa xcti xoi eiost, Etpr^xat, r^vt'xa xctxitvct rpo; a'jxo ~ap£,3c(X- 
Xexo. TTT) 0£ xotvu)V£l xcti oiotcpEpst xoj aufAJjEJiirixoxo;, prjB-/jC)£Tai. xotvov xot'vjv xdi iot'o) xai 
X(I) dytup{ax(u a'J^a^EiSrjxOTt. eixoxio? oi el-e xd) iycoptaxio, xo'jxcuv ydp otaxptfJsvTtov pctoiio; 
xdxEivo Xeyu) x6 /loptaxov xi; oiaxpivEt. dXXco; x£ a/eoov o'JO£[j.ta xoivcovi'a iaxi xw toicu xcti 
x(o ywptGxdi a'JfJ.p£|3rjxoxi. xoivov xoi'vjv loi'o'j xoii czytupt'axo'j xo p.r; 'j-oaxr/vod xd 7Tpc(y|i.axa, 
icp' div Occupouvxat xauxa d'vs'j £xeiv(ov. d'vE'j ydp ysXa'jxixo'J d'v&pojTro? o"Jx saxt xal d'vE'j xo'j 
p-EXotvo; o'jx eaxt xopa?. xai waTicp d£t 6 d'vSpoj-o; yEActaxixo'v, ouxco; dsi 6 xopa; p-sXav. 
x6 0£ yioptaxov o'jxe d£t -pdcESxt xco eIoei, ou ydp kei xctOTjxott 6 av&pouTro;, O'jxe dSuvotxov 
yoopt; dxEi'vo'j u-oaxr^vott d'v9pco-ov, o'Jvdp.£!)a ydp vorjOctt xov Gioxpdxrjv p/j xaS/jpEvov. xotOo 
ouv x6 loiciv xoti xo dycoptaxov xotvtuvo'jaiv, o'j xoivwveI x6 ytopiGxov. xc(i}6 oi ow.p£po'jat, 
paXtdxa oiacpEpEt xd/.Elvo xoO Jot'o'j. tiim tituliim -Epl otcc^opd; ccjxoJv et banc expositionera 
AtevT|Voy£ OS oxt x6 uiv lotov povtu sv'i EtOEt "dpEGxiv, co; x6 ysXaGxixov dv&pwiico. Aia'JEpEi 
0£ xo lotov xoO dycoptcxou, oxt x6 psv lotov svt povco El'oEt TTpdaiCxt, xo ydp yEXaGxixov p.dv(o 
iTpdcEGxt xu) dv&pio-u), xo OE piXav , orEp iaxiv dyuipisxov, o'j xuj ati^io-i povov, dXXd 
•A'xl xw xdpaxt xal d'XXots zXEt'axot?. xal xo p£v i'6tov dvxtxaxrjyopEtxai, oio xoct imariz pexE- 
y£xo(f eI' xt ydp d'v&pioro;, ysXaaxtxdv, xcti Et xt yEXaaxtxdv, d'viJpto-oc. £~tarj? o xe atuxpdxrj? 
xat -Xdx(uv yEXaGxtxoi. xo 0£ dycbptaxov a'jpjjEiSTjXo; o'jx civ avxtxctxr^yopElxat, oio o'jos iniar^Q 
pEXEysxai. El xt ydp xdpac, psXav, ob utjv e'i xi psXctv, xo'pct;. xcci I'axtv atdi'o'i ctOt'oTio; paX- 
Xov p£X(x;, u); xat TtpoxEpov EtT:op.£v, yEXacxtxov os pSXXov sxEpov sxEpo'J oux ecxiv. i'oxeov 
0£ oxi O'J X£y£t d'vE'j xoij lOt'o'J xai xoii a'jp[iE|3fjxdxo; o'j o6vavxat o-oaxTivat al ouai'ai, Icp' cLv 
xavixa {)£(upouvxat, iT.ii q ooat'ot rpdyaa iaxtv ccjft'j-apxxov, dXX' o'xi ywpk xoii toi'o'j xai xoii 
auppEJ^TjXo'xos ouy ucpi'axavxat a'l o'jai'at, oyyt xa&6 ouai'a'., d/.Xd xax' aoxd, Xsya) o)j xd xe 
iota xai xd a'J[i.p£|3rjxdxa. 6 ydp p.ouaix6; siuxpaxTj? xa86 aioxpaxry; Eaxiv dvE'j po'jatxoQ, w; 
Se pouaixos d'vE'j xoii pouatxoii UTroaxr^vat o'j Suvaxat p INDICES Comment. Arist. IV ?,. Aramouius in Porph. Isag I INDEX NOMINUI\r) 'AY(X[j.e,u.vu) V 81,1. 2 

'Aar,va 94,22 

'A»rjvaios 58,3 90,18.20 

AtoxioTjS 53,14 

Aia; exempli causa 28,4 

Ai^io-b 111,9 sq. 114,3 

AiTvrj'22,15 

'A X a T] [JL a I -Aoi 46, 1 7 

'AxctSrjfAi'a 46,6 Ih^ji-a-zqzixrA £; Axaorj- 

[At'a; 46,13 
IW-Ai^idorii exempli causa 17,22 31,22 

saepius 
'A fA p p a X 1 10 T [ X d s. 'A}j.pp(xxiu)tr/.&v [j.£ipc«'x'.ov 

(KXedu^poTos) 4,21 
!\vTi39£vrj; (fr. XIII,3) 40,6 41,4 
'ATToAXcovto; (Argonaut. A 944) 16,12 
'AptOTOTeXr);. Tptv Y''wjJ-£'^ st yvt^sw'v laxi 

TO ptpXtov ToO -c(?.aioi3, ov I'aixev £v6o?ov 

ovxa oiov ToO lAptSTOXsXo'j; r^ IlXdxcovo; 

21, 18 6l£0£^aVT0 TTjV OtCtTpi^rjV ^'J~^J^ 

(nXctTuivo;) T£ Ap. xat 6 E£voxpaTrjc 
46, llsq. TT;S cptXoaocpt'a? optctAO? Api- 
ototeXou? 6,25 r.efi yip roTitxtov 6 'Ap. 
iv TTj Xoytx^ ot£iX£x-at xcti oXio; prjxopt- 
x(is xE/vct; i-paYij.ax£'jac(xo 8,16. 17 zspt 
xo'JTcuv o'jv x(Lv 0£/.a xaxr^YOptcov 6 'Ap. 
EYpa'l'E ptjSXtov xccl £|i.vfja9rj Iv xi^ otoa- 
oxaXia fflcovdiv xivwv ttevxe 20,15 62,3 
xat £1? xic Aptaxox£)iO'J? xaxTjYopi'a; 31,5 
otixivEc 6001 £tat xat zpoa-jXta £(; Taaav 
XTjv xuiv cptXoadcptuv XoytxTjv 8£(optav 43,2 
TTw; ouv 6 'A p. Iv xaxTjY'jpiat; £Tr£v ouat'a 
0^ laxtv 97,1 sq. £tO£vat y^P ZP^ ^"? TToXXot xuiv 'Api5xox£Xo'JS £xatp(ov xaxa 
CtjXov xou otoaaxctXo'j k'Ypa'iav xaxrjYO- 
pt'as xat ricpi £pu.7jV£ta; xal 'AvaXuxixa 
26,13 x6 daa'^E; xr^; Xe^eco; to? x6 7i£pi 
'EpjjLTjVEta?, x6 Pa'Oo; xwv vorjiAaxuiv cb^ 

T; 'A~O0EtXXtXT^ 38,10.17 tO? 0£0£tXXai 

£v xVi 'ATiOOEtxxixY] (potius Iv xoT? M£xa 
xa cpuctxa) 85, 9 ot'XXr; iaxiv ri xaxd 
i\ptaxox£XT|V StaXEXxtxT) xai aXXrj tj xaxa 
nXaxtova • v) jj-ev Yap xaxd 'Ap. otaXEXXtXTj 
od^at; ETTExai TTEVxa/oii; 34,17 sq. rapt 
xaOxa (£tx£ dawijiaxa ovxa ^wptcxd laxiv 
. . Tj dy(!jptaxa . . vj [AExd xd ata&Tjxd) 
ooxoOatv otacptovEtv \\p. xat IlXdxojv 42, 
22 44,4 ooxEt •fj.rj xo'jxot; 'Ap. «>; cp-j- 
atxoi; x£y(p-7jai}at 42,25 45,10 x6 y^^P '^^ 
r,v Eivat arj[j.at'vEt rapd 'ApiaxoxEXci xdv 
optaij-dv 108,9 o't xaxd 'Aptaxox£XT,v 10, 
23 

'AptaxoxEXtxos xavtuv 48,18 ot 'Aptaxo- 
XEXtxot 46,21 'AptcxoxEXtxat -paYiJaxEtat 
105,11 

'ApyiXoyos (tV. 45) 9,9 (v. Addenda) 

'Ap/'jxas. £(; xd; 'Apx'JTO'J (xaxyjY<>p''f^?) 
26,16 31,5 

'AxpE'j; 81,1. 2 

'A/iXXe'j? exempli causa 41,14 

BaXta? equi exemplum 17,19.21 32,1 
60,20 

FaXvivEtos. xd FaX'/jvEta 38,15 

EiaaY«>Y^ "^O/^'^ ^3,1. 2 

Eupizt'orjc (Phoen. 472) 49,13 

Zeus 80,21 81,9 sq. ') Index verborum huius volumiuis fasciculo quinto addctur. Jo2 ' UpoixAitor^; I INDEX NOMINUM Xpuaaopio? 'II paxXeioTj s 40,20 sq. 

'llpaxXTJs 49,20 sq. 

("Ilpoooto? I, 87) 87,3 

Heiov 05,8 

'iTTTroxpctTTj; (Uspt cp'j3io; dvOpwTto'j 0.3) 

112,1 
'laoxpdTTjc (Ad Demon. 16) 15,21 
(KaXXtVa/o; epigr. XXIII) 4,22 
KXedfjiPpoTO; 4,18 
Auxstov. ^v Tw Auxsfiii 20,1 46,11 flept- 

TraTrjTixol ex Auxst'ou 46,12 
Hctv^os equi exemplum 17,18.21 32,1 

60,20 
EevoxpctTTj? 46,11 
'Oo'jasEus 94,21 yj ^v tm 'Oo'jsseI obX-q 

63,24 
"O.arjpos (8 379, 9 325, E 442) 3,11.15. 

2-2 (»F712?) 9,13 (0 412) 9,15 (ti 181) 

94,24 (u. 118) 99,18 exempli causa 23,5 
'OpeaxTj; 80,22 81,1 
ricXoTTiSrj? 53,14 
nilo<b 81,2 
neptTtOtTTjTixo;. oi fleptTiaTrjtixoi 46,4sq. 

104,27 sq. 106,5 119,2 d^iw[).(XTa & o'jTio 

xaXoiJVTat UTto Tuiv lhpi~oi~q-i/,(by 101,13 

TTcptraTTjTtXOJS 102,3 

OepiraTOS. oi Ix toy Oepi-dTO'j 103,7 
IltvSapos Qri^alot; 50,10 

nXciTlOV. ^-£107] TOtVjV 6 flopcpUptO? O'JX 

Tjouvato T£u>; b~os-pi'bcii^ ypot-xst auToI to 

^IPWOV TOQtO Ix T(i)V £?prjlJ.EVU)V TOji WA- 

Ttovt xat Ta-jpii) TGCjTi auXXeia; 22,21 
Tipiv Y'^'Sfji.ev Et yvi^ato'v lazi to ^i^Xiov 
TOO -otXaioO, 6v I'sfAEv svoolov OVTa, oiov 
Tou 'AptOTOTeXou; -q nXotTuivo; 21, 19 
ouTU) (cptXoaocpi'a ^OTt ofjioi'tuat; SsoTi xotToc TO ouvaTov dvSpto-ip) 6 FIX. wpisctTO 3,9 
Eyxy'La; tuj IlXdTojvo? <Datotovt 4,18 6 
IIX. -apctxeXsoETat (j.tj E^otyetv es'jtov 4,28 

to; OTttV TTEpl T(LV iv TUJ OYJiJ.lO'Jpyuj C^jT^T^- 

acojj.£v, waTiEp 6 OXaTcuv i\ rw IlapfAe- 
vt'oT] ot^XaPev 45, 10 6 y'^^P HXctTcov -(iyri 

EXsye TOU OVTOS O-JCt'aV Ta'JTOTTjTa ET£p(5TYjTa 

xivTjSiv xai OTctJiv 52,18 (v. Add.) if) xaTd 
liXdTwva otaXsxTix:^ 34, 18 sq. ofa tol 

TZpb TOiV TloXXtUV £107) 'JZOTl'&£Tai 6 IlXd- 

Tcuv 42,16 sq. apa (xXtj^s eoTiv r^ IlXd- 

Tiovos Sd^a, OTi ai lOEoti dsh voijTai 

auTol xatT sauTa; uTOEOTtuaat 44,2. 3 ol 

xaTa IlXdTcova 10,20 e. g. 17,22 21,19 

saepius WSr^valo; 50, 10 

IIX(XT(«vtxd? 46,18 106,4 o'l llXotTcuvixot 

EvavTtojvTai ty] iTTiXioet xauTT] (xuiv llept- 

::ciTT)Ttx(Lv) 103,9 104,29 nXaTOJvixal 

TrpayfjLa-Elai 105, 11 

nXwTivo; (Ennead.I lib. Ill, 3 p. 20) 12,26 

nop^p'jpios 20,18.21 22,3 24,8 38,16 

39,9 sq. StodsxaXos VjV toj Xp'jsaopi'o'j 

22, 14sq. nXttTODvixo; (jL)v 46,18 106,4 

TO EV aXXot; aOTOv pt^Xtot; xujv Iv tojoe 

TIU PtpXtlO &EU)pTjlJ.dTU)V fJlE|J.vr,a&0(l 22,10 

riu&aydpas 13,25 cprjal cpiXococpi'a £3ti 
cpiXt'a aocpi'a; 9,7 sq. (Aur. carm. 9 — 11) 
15,19 (Aur. carm. 40—44) 15,25 

ilxiXXa 99,17 

SioxpdTTjS exempli causa 31,21 saepius 
'jio? Stocppovt'axo'j 'Ai^Tjvalo; cptXoaocto; 
-poyctSTwp cpaXctxpo; ypuTzo; 58.2 90,17 

Sioccpovi'axos 58,3 90,18. 21 

TavTaXi'oTfjs 50,5 

Tot up OS 22,21 

Xpuaao'pio; 22,12 sq. 39,5 II LOCI PLATONICI I'haed. c. VI p. G2 A. B .... 4,28 

Cratyl. c. 42 p. 437 A . . . 17,7 59,20 

Theaet.c. 25 p. 176 A. B ... . 3,9 

Sophist, c. 4 p. 219Asq 85, G 

C.40 p. 254D.E . . . . 52,18 

Parmenitl. dialogus citatiir . . . 45,11 Phaedr. 


c. 24 p. 245 C . . 


. 35,19 
c. 48 p. 2r55 E . . 


. 35,8 


Respubl. 


II 17 p. 376 E . . 


. 13,29 


Tim. 


c. 16 p. 47 B . . . 


. 16,18 
c. 20 p. 53 C . . . 


. 72,18 III LOCI ARISTOTELICI Categ. 

c. 5 p. 2a 11 97,1 

totus liber cit. 22,16.23 23,23 26,4. 12 sq. 
30,10sq. 43,2sq. 
Analyt. pr. 

I 1 p. 24al6sq 36,9 

Topica. 
VI 1 p. 139a24sq 34,19 Phys. ausc. 

I 6 p. 189all sq 52,21 

V 1 p. 225a 14 . . . . . . 49,11 

Metaphys. 

I 2 p. 982a4sq 6,25 

VI 12 p. 1039^28 85,9 

X 11 p. 1067b23 49,11 ADDENDA ET CORRIGENDA p. 9, 11 adde notam: ea&A/jV EMVp: laSXos D (rect